روزنامه صمت شماره 1259 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1259

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1259

روزنامه صمت شماره 1259

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1259‬پیاپی ‪2577‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫فرایندهای منطقی ذهن را‬ ‫مختل نکنیم‬ ‫گزارش روز‬ ‫گام های محکم‬ ‫برای بی اثر کردن تحریم ها‬ ‫‪2‬‬ ‫تاکنون سفر س��ه روزه رئیس جمهوری اسالمی ایران به عراق‬ ‫دس��تاوردهایی مانند امضای قراردادها و تفاهمنامه های تجاری‬ ‫و اقتص��ادی به همراه داش��ته و مقامات دو کش��ور و تحلیلگران‬ ‫بین الملل��ی س��فر روحانی را نقط��ه عطف روابط ای��ران و عراق‬ ‫دانس��ته اند‪ .‬رس��انه های خارجی ازجمله واشنگتن پست نیز این‬ ‫س��فر و توافق های حاصل ش��ده را مقدمه ای ب��رای بی اثر کردن‬ ‫تحریم ها عنوان کرده ان��د؛ هرچند رئیس جمهوری ایران معتقد‬ ‫اس��ت برای امنیت و ثبات در منطق��ه راه طوالنی پیش رو داریم‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در توییتی‬ ‫نتایج نخس��تین روز س��فر رئیس جمهوری به ع��راق را این گونه‬ ‫تش��ریح کرد‪ :‬دیدار سران ایران و عراق‪ ،‬دیدار با رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر‪ ،‬رئیس مجلس و رهبران سیاسی و تجاری و توافق‬ ‫بر س��ر امنیت منطقه ای فراگیر‪ ،‬روادید رایگان‪ ،‬ارتباطات ریلی‪،‬‬ ‫الیروبی رود مرزی پس از ‪ ۴۳‬س��ال‪ ،‬منطقه صنعتی مش��ترک‪،‬‬ ‫همکاری در زمینه انرژی‪ ،‬مب��ادالت تجاری ‪ ۲۰‬میلیارد دالری‪،‬‬ ‫موافقتنامه تعرفه ترجیحی‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مذاکرات اجرایی «اینستکس» کلید خورد‬ ‫حدود یک ماه پیش وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی المان‪ ،‬فرانسه و انگلیس‬ ‫اعالم کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران با عنوان «س��ازکار حمایت از مبادالت‬ ‫تجاری ایران و اروپا» (اینس��تکس‪ )INSTEX-‬به ثبت رس��می رس��یده است‪ .‬این‬ ‫س��ازکار در گام نخست تجارت کاالهای اساس��ی (مواد غذایی و دارو) را زیر پوشش‬ ‫ق��رار می دهد‪ ،‬اما به تدریج دامن ه ان گس��ترش خواهد یاف��ت‪ .‬حاال این موضوع وارد‬ ‫مرحله جدی ش��ده‪ ،‬به طوری که سفارت فرانسه در تهران دوشنبه شب از سفر مدیر‬ ‫سازکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا (اینستکس) به ایران خبر داد‪ .‬تهران‬ ‫در حالی میزبان دور تازه رایزنی ها و مذاکرات درباره اینس��تکس ش��ده که تش��کیل‬ ‫نه��اد متناظر ان در ایران‪ ،‬ش��یوه تعامل و همکاری این دو نهاد و ش��یوه اس��تفاده‬ ‫فعاالن اقتصادی و تجاری از این مکانیس��م از موضوعات مورد بحث در نشس��ت های‬ ‫جدید نمایندگان اروپایی با ایران است‪ .‬کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی دور جدید‬ ‫مذاکرات را سیگنال های مثبت اروپا به ایران قلمداد می کنند‪.‬‬ ‫‪9-7-2‬‬ ‫ویـــــژهنامـه نــــــوروز ‪1398‬‬ ‫هدف ما بکارگیری دانش برای افزایش ایمنی و‬ ‫اسایش سرنشینان خودرو است‬ ‫‪www.azinkhodro.net‬‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫خطر بیخ گوش ‪ ۴۱۸‬باغ تهران‬ ‫منتشر شد‬ ‫‪13‬‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫به جمع ‪ ۵‬شرکت سازمان دانشی برتر راه یافت‬ ‫در هفتمین دوره جایزه جهانی سازمان دانشی برتر اسیا با ارزیابی‬ ‫کارشناس��ان بین الملل��ی جای��زه جهانی ‪ ،MAKE‬ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان‪ ،‬موفق به ورود به جمع ‪ ۵‬شرکت دانشی برتر کشور‬ ‫شد و به جمع برندهای معتبر جهانی پیوست‪.‬‬ ‫دکتر س��عید س��هراب پور‪ ،‬رئیس بنی��اد جایزه‬ ‫جهانی سازمان دانشی برتر در ایران در مکاتبه‬ ‫با «مهندس عزیز قنواتی»‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فوالد امیرکبیر کاشان نوشت‪ :‬دستیابی به این‬ ‫موفقیت ارزش��مند در ابعاد بین المللی‪ ،‬نتیجه‬ ‫تالش ه��ای بدن��ه مدیریت و تمام��ی کارکنان‬ ‫محترم ان مجموعه است‪.‬‬ ‫س��هراب پور در مکاتبه خود اورده اس��ت‪ :‬جایزه جهانی ‪MAKE‬‬ ‫در س��ال اینده با تاکید بیش��تر بر نواوری‪ ،‬برگزار خواهد ش��د‪ ،‬به‬ ‫همین لح��اظ معتبرترین جایزه جهانی در ح��وزه دانش‪ ،‬نواوری و‬ ‫خالقیت و سرمایه های فکری در بین‬ ‫ش��رکت های ‪ 4‬قاره جهان است که‬ ‫در ‪ 3‬س��طح ملی‪ ،‬ق��اره ای و جهانی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان با قدردانی و تبریک‬ ‫این موفقیت اورده اس��ت‪ :‬دانش��گاه‬ ‫صنعت��ی ش��ریف و دفت��ر بنی��اد‬ ‫‪ MAKE‬در ایران از ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان در تهران قدردانی خواهد کرد‪ .‬گفتنی است شرکت‬ ‫ف��والد امیرکبیر کاش��ان در گروه فوالد مبارک��ه اصفهان‪ ،‬ماموریت‬ ‫تولید ورق گالوانیزه و س��هم ‪ 20‬درص��دی از تولید این محصول در‬ ‫کش��ور را دارد که در س��ال های جاری موفق به کسب عناوین ملی‬ ‫و بین الملل��ی فراوانی در بخش های گوناگ��ون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویژه نامه‬ ‫نوروزی‬ ‫مجوز ساخت وساز در ‪ ۶۲‬باغ پایتخت صادر شد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫فرایندهای منطقی ذهن‬ ‫را مختل نکنیم‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫رفتار س��رمایه گذاری و مال��ی خانوار از عوام��ل گوناگونی‬ ‫نش��ات می گیرد‪ .‬اما اینکه بدانیم یک سری مسائل اقتصادی‬ ‫و مالی ایجاد شده متاثر از موضوعات به ظاهر بی ربط هستند‬ ‫ممکن است دید ما را نسبت به روند سیاست گذاری های خرد‬ ‫و کالن دولتمردان و صاحب��ان صنایع بزرگ‪ ،‬بازتر کند‪ .‬باور‬ ‫این موضوع که تردد قطار مترو‪ ،‬بر رفتارهای س��رمایه گذاری‬ ‫افراد تاثیر بسزایی دارد همانقدر سخت است که بپذیریم یک‬ ‫مش��ت ادم فضایی به زمین یورش اورده اند و پس از تسخیر‬ ‫زمی��ن‪ ،‬در هیبت انس��ان های برجس��ته صاحب پس��ت های‬ ‫کلیدی شده اند‪.‬‬ ‫ش��اید تا به حال ای��ن س��وال را از خود نپرس��یده ایم که‬ ‫چرا نس��ل جدید گرایش های کامال نوظه��وری در زمینه مد‬ ‫و لب��اس‪ ،‬رفتاره��ای اجتماعی‪ ،‬خانوادگی و جنس��ی از خود‬ ‫ب��روز می دهند یا چرا به یکباره نس��بت به چهره هایی که در‬ ‫اینستاگرام ظاهر می شوند عالقه پیدا می کنند‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان گفت در جامعه امروز‪ ،‬انس��ان ها را به این امر‬ ‫عادت داده اند که به جای اندیشیدن به هستی و زندگی بهتر‪،‬‬ ‫به تفکر در امور خرد (پودر لباسشویی و خرید شامپوی بچه)‬ ‫بپردازن��د و همین روند علت ایجاد اقتصاد بیماری اس��ت که‬ ‫نتیجه اش تنبیه توده مردمی می شود که اگر هم بخواهند‪ ،‬به‬ ‫سختی می توانند به ارامش برسند‪.‬‬ ‫رش��د بی رویه مص��رف داروه��ای روانپزش��کی‪ ،‬اعتیاد به‬ ‫برنامه ه��ای تلویزیون��ی‪ ،‬رش��د بی رویه س��خنرانان موفقیت‬ ‫و ش��ومن هایی که بیش��تر از افراد تاثیرگ��ذار جامعه الیک‪،‬‬ ‫کامنت‪ ،‬تایید و واکنش خوشایند دریافت می کنند‪ ،‬حاکی از‬ ‫برنامه هایی اس��ت که به واسطه ان عقاید عمومی را مهندسی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ام��ا چط��ور؟! واقعیت این اس��ت که اگر بخواهیم کس��ی‬ ‫را کنت��رل ی��ا در او گرایش ه��ای خاصی ایج��اد کنیم‪ ،‬باید‬ ‫فراینده��ای منطقی ذهن او را مخت��ل کنیم‪ .‬باور به منطقی‬ ‫بودن رفتار انسان در نظریه های اقتصاددانان کالسیک به طور‬ ‫قطع به دلیل گرامیداشت کرامت انسانی نبوده است‪ .‬منطقی‬ ‫بودن انس��ان‪ ،‬پیش بینی پذیری او را بیش��تر می کند‪ ،‬انسان‬ ‫منطقی در چارچوب مشخصی پیش می رود‪.‬‬ ‫به قول ادام اسمیت «انسان منطقی سعی در بیشینه کردن‬ ‫س��ود دارد»؛ یعنی می توان بیش��ترین بار را از انسان منطقی‬ ‫کش��ید‪ ،‬اما واقعیت این است که ما انس��ان ها مجموعه ای از‬ ‫رفتاره��ای نابخردانه هس��تیم و همی��ن ذات نابخردانه بودن‬ ‫انس��ان ها‪ ،‬پیش بینی پذیری شان را بس��یار سخت می کند؛ به‬ ‫همی��ن دلیل اقتصاددانان رفتاری این س��وال مهم را از خود‬ ‫پرسیده اند که اگر براس��اس فرایندهای روانشناختی خاصی‬ ‫بتوانیم منطق انس��ان ها را مختل کنیم چه اتقاقی می افتد؟!‬ ‫این نکته دارای اهمیت اس��ت که ما نه منطقی رفتار می کنم‬ ‫و نه احساسی‪.‬‬ ‫نکته مهم این است که در هر شرایطی چه مقدار از منطق‬ ‫یا از احساس��ات مان را به منظور ایج��اد فرایند تصمیم گیری‬ ‫به کار می بریم‪ .‬پژوهش��گران علوم اعص��اب فرایند بکارگیری‬ ‫منطق یا احساس را در بافت تصمیم گیری «درگیری ذهنی»‬ ‫نامیده اند‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال مصرف کنندگان به طور خودکار خریدهای‬ ‫روزانه ش��ان را انجام می دهن��د؛ یعنی برای انتخاب ش��امپو‬ ‫فک��ر نمی کنن��د و ذهن انه��ا در این فراین��د در پایین ترین‬ ‫س��طح درگیری قرار دارد؛ اما برای خریدهای بزرگ س��طوح‬ ‫درگیری ذهنی انها بس��یار باال اس��ت و دست به جمع اوری‬ ‫اطالع��ات زیاد به منظور به طور مثال خرید منزل رویایی خود‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫تم��ام تالش چنی��ن مصرف کنندگانی‪ ،‬این اس��ت که پول‬ ‫و سرمایه ش��ان را به بهترین ش��کل برای خرید بهترین خانه‬ ‫اختص��اص دهن��د‪ .‬اینجا بخش منطقی ذهن انها نس��بت به‬ ‫بخش احساسی از فعالیت بیش��تری برخوردار است‪ .‬حال به‬ ‫پرس��ش ابتدایی خود برمی گردیم؛ اگ��ر منطق مصرف کننده‬ ‫ب��ه هر روش��ی مختل ش��ود چ��ه رفتارهای مصرف��ی در او‬ ‫ش��کل می گیرد!؟ خرت وپرت های بدون اس��تفاده بیش��تری‬ ‫می خرد یا دس��ت به سرمایه گذاری های احمقانه در کاالهای‬ ‫س��رمایه ای می زند و پول بیشتری را به جیب صاحب سرمایه‬ ‫واری��ز می کند‪ .‬ام��ا این فرایند چگونه ش��کل می گیرد‪ .‬یکی‬ ‫از روش های��ی که می ت��وان منطق اف��راد و مصرف کنندگان‬ ‫را مخت��ل کرد افزایش س��طوح اس��ترس کاری و اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ .‬منط��ق ای��ن قضیه این اس��ت که وقت��ی ذهن مورد‬ ‫اعمال ش��دید منطق��ی قرار می گیرد‪ ،‬دچ��ار فرایندی به نام‬ ‫ته نش��ینی شناختی می ش��ود‪ .‬در این حالت مصرف کننده به‬ ‫سمت کارهایی کشیده می ش��ود که بیشتر بی برنامه و کامال‬ ‫احساسی هستند؛ یعنی وقتی زیاد خسته اید عالقه زیادی به‬ ‫خوردن پیدا می کنید‪ ،‬به ویژه ش��یرینی جات یا فس��ت فودها‪.‬‬ ‫قاعده بر این اس��ت که یک سیاس��ت گذار بازار چقدر توانایی‬ ‫ایجاد این خستگی را در ذهن مصرف کنندگان دارد‪ .‬تا زمانی‬ ‫ک��ه بتوان منطق مصرف کننده را مختل کرد‪ ،‬می توان در ان‬ ‫گرایش های خاص خرید و مصرف بی برنامه را هم ایجاد کرد‪.‬‬ ‫برای اینکه جامعه ای را به س��مت خریدهای انی کشاند و در‬ ‫زنجیره مصرف کاالهای بی مصرف غرق ش��ان کرد‪ ،‬باید توجه‬ ‫انها به سمت افراد یا وقایعی با درگیری ذهنی باال جلب شود‪.‬‬ ‫همچنین تلقین پذیری باال یکی از عوارض جامعه ای است که‬ ‫در اضط��راب فراگیر توانایی تفکر منطقی را از دس��ت داده و‬ ‫همین امر یکی از مهم ترین راه های کنترل توده مردم و ایجاد‬ ‫گرایش های خاص مصرف در انها است‪.‬‬ ‫سفارت فرانس��ه در تهران دوشنبه شب از‬ ‫سفر مدیر سازکار حمایت از مبادالت تجاری‬ ‫ای��ران و اروپا (اینس��تکس‪ )INSTEX-‬به‬ ‫ایران خبر داد و نوشت‪« :‬پر فیشر» با رئیسان‬ ‫نمایندگی های س��ه کش��ور المان‪ ،‬فرانسه و‬ ‫انگلیس در تهران دیدار کرده اس��ت‪ .‬حساب‬ ‫رس��می توییتر سفارت فرانس��ه در تهران با‬ ‫انتش��ار تصویری از این دیدار‪ ،‬نوشته است‪:‬‬ ‫«رئیس��ان نمایندگی های سه کشور اروپایی‬ ‫از پر فیش��ر‪ ،‬رئی��س اینس��تکس در تهران‬ ‫اس��تقبال کردند؛ گامی مهم ب��رای بحث با‬ ‫همتایان ایرانی در زمینه چگونگی عملیاتی‬ ‫کردن سازکار تجاری اتحادیه اروپا و ایران‪».‬‬ ‫در این نشس��ت اخرین وضعیت س��ازکار‬ ‫حمای��ت از مب��ادالت تجاری ای��ران و اروپا‬ ‫(اینس��تکس‪ )INSTEX-‬و نه��اد متناظر‬ ‫ان در ایران‪ ،‬ش��یوه تعام��ل و همکاری این‬ ‫دو نهاد‪ ،‬ش��یوه اس��تفاده فعاالن اقتصادی و‬ ‫تجاری از این مکانیس��م‪ ،‬مروری بر گام های‬ ‫بع��دی با ه��دف گس��ترش ح��وزه فعالیت‬ ‫اینس��تکس به س��ایر حوزه ه��ای تجاری و‬ ‫دیگ��ر موضوع��ات مرتبط به ای��ن فرایند با‬ ‫حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و سایر‬ ‫وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط از کشورمان‬ ‫با نمایندگان بخش های سیاسی و اقتصادی‬ ‫ط��رف اروپایی و نیز مدیر اینس��تکس مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار خواهد گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬وزیران امور خارجه س��ه کشور اروپایی‬ ‫ن گذشته‬ ‫المان‪ ،‬فرانس��ه و انگلیس ‪ ۱۱‬بهم ‬ ‫اعالم کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران‬ ‫با عنوان «سازکار حمایت از مبادالت تجاری‬ ‫ایران و اروپا» (اینس��تکس‪ )INSTEX-‬به‬ ‫ثبت رس��می رسیده اس��ت‪ .‬این سازکار در‬ ‫گام نخس��ت تجارت کاالهای اساسی (مواد‬ ‫غذایی و دارو) را زیر پوش��ش قرار می دهد‪،‬‬ ‫اما به تدریج دامن ه ان گسترش خواهد یافت‪.‬‬ ‫گام های محکم برای بی اثر کردن تحریم ها‬ ‫تاکن��ون س��فر س��ه روزه رئیس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به عراق دستاوردهایی مانند‬ ‫امض��ای قرارداده��ا و تفاهمنامه های تجاری‬ ‫و اقتص��ادی به هم��راه داش��ته و مقامات دو‬ ‫کش��ور و تحلیلگران بین المللی سفر روحانی‬ ‫را نقطه عطف روابط ایران و عراق دانسته اند‪.‬‬ ‫رس��انه های خارجی ازجمله واشنگتن پست‬ ‫نی��ز این س��فر و توافق های حاصل ش��ده را‬ ‫مقدمه ای برای بی اثر کردن تحریم ها عنوان‬ ‫کرده ان��د؛ هرچن��د رئیس جمه��وری ایران‬ ‫معتقد اس��ت برای امنیت و ثبات در منطقه‬ ‫راه طوالنی پیش رو داریم‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫کشورمان در توییتی نتایج نخستین روز سفر‬ ‫رئیس جمهوری به عراق را این گونه تش��ریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دیدار س��ران ایران و ع��راق‪ ،‬دیدار با‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬نخست وزیر‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫و رهبران سیاس��ی و تجاری و توافق بر س��ر‬ ‫امنی��ت منطق��ه ای فراگیر‪ ،‬روادی��د رایگان‪،‬‬ ‫ارتباطات ریلی‪ ،‬الیروب��ی رود مرزی پس از‬ ‫‪ ۴۳‬سال‪ ،‬منطقه صنعتی مشترک‪ ،‬همکاری‬ ‫در زمینه انرژی‪ ،‬مبادالت تجاری ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالری‪ ،‬موافقتنامه تعرفه ترجیحی‪.‬‬ ‫به گفته وزیر ام��ور خارجه این دیدارها دو‬ ‫روز دیگر و با حضور در دو ش��هر دیگر عراق‬ ‫(کربال و نجف) ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغ�از عملیات اجرای�ی راه اهن‬ ‫شلمچه‪-‬بصره‬ ‫دی��دار ب��ا مقام��ات ع��راق از مهم تری��ن‬ ‫برنامه های روحانی در این سفر بود؛ ازجمله‬ ‫نشس��ت مش��ترک ب��ا نخس��ت وزیر عراق‪.‬‬ ‫روحانی درباره دیدار و مذاکرات انجام ش��ده‬ ‫با نخس��ت وزیر عراق از اغاز عملیات اجرایی‬ ‫راه اهن شلمچه‪-‬بصره خبر داد‪ .‬رایگان شدن‬ ‫روادید عراق و ایجاد تس��هیالتی برای تبادل‬ ‫کاال در زمینه مصنوعات‪ ،‬کشاورزی و دارو با‬ ‫توافق های حاصل شده در بخش استاندارد از‬ ‫دیگر موارد مطرح در این دیدار بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه دو کشور در‬ ‫زمینه ان��رژی همکاری های خوبی با یکدیگر‬ ‫دارن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران برق و گاز مورد نیاز‬ ‫عراق را تامین می کند و ما اعالم کردیم برای‬ ‫صادر کردن برق بیش��تر امادگی داریم و در‬ ‫زمین��ه نفت نی��ز می توانیم تس��هیالت الزم‬ ‫را ب��رای توافق بین دو کش��ور فراهم کنیم‪.‬‬ ‫همچنین بر اجرای سریع تر توافق های بانکی‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹درک متقابل از شرایط‬ ‫نخست وزیر عراق دوشنبه شب در نشست‬ ‫با رئیس جمهوری اس�لامی ای��ران با حضور‬ ‫هیات های بلندپایه سیاس��ی و اقتصادی دو‬ ‫کشور‪ ،‬در سخنانی گفت‪ :‬سفر دکتر روحانی‬ ‫به عراق‪ ،‬یک نقطه عطف در تاریخ دو کشور‬ ‫و یک دیدار تاریخی است‪.‬‬ ‫عبدالمهدی با اش��اره به اینکه مذاکرات و‬ ‫گفت وگوهای بس��یار مثبت و مفیدی میان‬ ‫مقامات ای��ران و عراق در روزهای گذش��ته‬ ‫به ویژه دوش��نبه انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬توافق های‬ ‫زی��ادی در زمینه ه��ای گوناگ��ون از جمله‬ ‫ایجاد شهرک های مشترک صنعتی‪ ،‬روادید‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬راه اهن و بهداش��ت داش��ته ایم‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر عراق افزود‪ :‬هم ما شرایط ایران‬ ‫را درک می کنیم و هم ایران شرایط عراق را‬ ‫درک می کن��د و کامال ب��ا هم تفاهم داریم و‬ ‫می دانیم در این شرایط چگونه باید با یکدیگر‬ ‫همکاری داشته باشیم و به هم کمک کنیم‪.‬‬ ‫نخست وزیر عراق تصریح کرد‪ :‬ایران هیچ گاه‬ ‫عراق را تنها نگذاش��ت‪ ،‬بلکه همواره دس��ت‬ ‫یاری به س��وی این کش��ور دراز کرد و سهم‬ ‫فراوانی در شکس��ت داعش و پیروزی نهایی‬ ‫بر ان داش��ت‪ .‬نخس��ت وزیر ع��راق بار دیگر‬ ‫تاکی��د کرد بغداد خواه��ان بهترین روابط با‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫عبدالمهدی اظهار ک��رد‪ :‬ما تصمیم داریم‬ ‫نق��ش مهم و س��ازنده ای در منطقه و جهان‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ما خواهان‬ ‫بهترین رواب��ط با جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫هس��تیم و دس��ت دوس��تی و برادری را به‬ ‫سمت ایران‪ ،‬همسایه عزیزمان دراز می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت روابط دو کشور‬ ‫دی��دار حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و محمد الحلبوس��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫پارلمان عراق نیز از دیگر برنامه های روحانی‬ ‫در این س��فر بود که در ان درب��اره راه های‬ ‫تقوی��ت رواب��ط دو کش��ور گفت وگو ش��د‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ایران با اش��اره به تصمیم دو‬ ‫دولت برای ارائه تسهیالت در راستای ارتباط‬ ‫بی��ش از پی��ش تاجران و فع��االن اقتصادی‬ ‫ای��ران و عراق‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید برای گس��ترش‬ ‫همکاری های بانکی دو کش��ور تالش کنیم‪.‬‬ ‫ایج��اد بازارچه ه��ای م��رزی در مرزه��ای‬ ‫مش��ترک دو کش��ور می تواند موجب تقویت‬ ‫روابط و همکاری های ایران و عراق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه حمایتی پارلمان عراق‬ ‫رئیس مجلس عراق نیز در این دیدار سفر‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران ب��ه عراق را‬ ‫بس��یار مهم و نقطه عطف��ی در روابط رو به‬ ‫توسعه دو کشور دانس��ت و اظهار امیدواری‬ ‫کرد با تالش مسئوالن شاهد عرصه جدیدی‬ ‫در رواب��ط و همکاری ه��ای ای��ران و ع��راق‬ ‫به ویژه در زمینه اقتصادی و تجاری باش��یم‪.‬‬ ‫محمد الحلبوسی تاکید کرد‪ :‬پارلمان و همه‬ ‫گروه های سیاسی عراق از رویکرد دولت این‬ ‫کش��ور برای توسعه مناس��بات و همکاری ها‬ ‫با دیگر کش��ورها به ویژه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران استقبال کرده و از توافق های دو کشور‬ ‫حمایت خواهن��د کرد‪ .‬الحلبوس��ی امادگی‬ ‫پارلم��ان عراق را برای تصوی��ب قوانینی که‬ ‫هم��کاری بغداد با کش��ورهای همس��ایه و‬ ‫دوس��ت از جمله جمهوری اسالمی ایران را‬ ‫تسهیل کند‪ ،‬مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه طوالنی پیش رو داریم‬ ‫حسن روحانی ش��امگاه دوشنبه در دیدار‬ ‫با نماین��دگان احزاب و گروه های سیاس��ی‬ ‫عراق با تاکید بر اینکه اس��تقبال همه احزاب‬ ‫و گروه های ایران و عراق از توسعه مناسبات‬ ‫همه جانبه دو کش��ور‪ ،‬نشان می دهد دو ملت‬ ‫در زمینه گس��ترش بی��ش از پیش روابط و‬ ‫همکاری ه��ا هی��چ اختالفی ندارن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هنوز برای رس��یدن به امنیت و ثبات کامل‬ ‫در منطقه و ریش��ه کن کردن تروریس��م راه‬ ‫طوالنی در پیش داریم‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬خوش��بختانه امروز ش��اهد‬ ‫ثبات و امنیت در عراق هستیم و خوشحالیم‬ ‫که دموکراس��ی بس��یار خوبی در این کشور‬ ‫وج��ود دارد و همه احزاب ب��رای اینده این‬ ‫کش��ور ت�لاش می کنن��د‪ .‬روحانی ب��ا بیان‬ ‫اینکه می دانیم ریش��ه مش��کالت در منطقه‬ ‫صهیونیسم و انهایی هستند که می خواهند‬ ‫بر ثروت کش��ورهای منطقه مس��لط شوند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬قدرت های بزرگ به دنبال منافع خود‬ ‫و اختالف افکنی و مخالفت با رابطه و توسعه‬ ‫کشورها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری ب�ه س�ود دو مل�ت و‬ ‫منطقه‬ ‫رئیس جمهوری ایران همچنین در همایش‬ ‫مش��ترک تجاری ایران و عراق با بیان اینکه‬ ‫گس��ترش رواب��ط می��ان تاج��ران و فعاالن‬ ‫اقتصادی به س��ود دو ملت است‪ ،‬گفت‪ :‬ملت‬ ‫ایران و عراق همواره در ایجاد امنیت و ثبات‬ ‫در کن��ار یکدیگر بوده و در س��ال های اخیر‪،‬‬ ‫بهترین تجرب��ه را در این زمینه به ملت های‬ ‫جهان نشان داده اند‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره به اینک��ه در مذاکرات با‬ ‫مقامات عراقی درباره تعرفه ترجیحی توافق‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در زمینه استاندارد کاالها مقرر‬ ‫شد شرکت های مورد توافق دو کشور مبنای‬ ‫کار باش��ند‪ .‬رئیس جمه��وری اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫امادگ��ی داریم که تاج��ران ایرانی در عراق‬ ‫فع��ال ش��ده و کاالهای مورد نی��از را تامین‬ ‫کنند تا بتوانیم به تراز قابل قبولی در تجارت‬ ‫دو کشور دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه تصمی��م‬ ‫مس��ئوالن دو کش��ور در زمین��ه ایج��اد‬ ‫ش��هرک های صنعتی در مرزهای مش��ترک‬ ‫به منظ��ور انج��ام س��رمایه گذاری و فعالیت‬ ‫اقتصادی گفت‪ :‬ایران مصمم به توسعه روابط‬ ‫تجاری و اقتصادی ب��ا عراق و افزایش حجم‬ ‫مب��ادالت از ‪ ۱۲‬میلیارد دالر به ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬تس��هیل روابط بانکی و اجرای‬ ‫توافق ها در ای��ن زمینه می تواند یک فرصت‬ ‫تاریخ��ی ب��زرگ برای دو دول��ت‪ ،‬دو ملت و‬ ‫فعاالن اقتصادی به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای ‪ ۲۲‬یادداشت تفاهم‬ ‫با حضور حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران و ع��ادل عبدالمه��دی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر عراق‪ ۵ ،‬سند و یادداشت تفاهم‬ ‫هم��کاری مش��ترک می��ان مقام��ات دو‬ ‫کش��ور امضا شد‪ .‬یادداش��ت تفاهم همکاری‬ ‫مش��ترک در زمینه های مرتبط با سالمت و‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری مش��ترک میان وزارت‬ ‫نفت جمهوری اس�لامی ایران و وزارت نفت‬ ‫جمهوری عراق دو سند همکاری دیگر است‬ ‫که در حضور روحانی و عبدالمهدی به امضا‬ ‫رس��ید‪ .‬همچنی��ن به دنبال مذاک��رات وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران با همتای��ان عراقی خ��ود‪ ،‬همزمان با‬ ‫س��فر دکتر روحانی به این کشور‪ ۲۲ ،‬توافق‬ ‫صنعتی و تجاری میان دو کشور انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدار با ایت اهلل سیستانی‬ ‫روحانی قرار است صبح امروز (چهارشنبه)‬ ‫به نجف اش��رف سفر کند‪ .‬جواد الغزالی‪ ،‬یک‬ ‫عضو ش��ورای اس��تان نجف ب��ه خبرگزاری‬ ‫بغدادالی��وم گفت رئیس جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در س��فر به نجف اشرف‪ ،‬ضمن زیارت‬ ‫ح��رم مطه��ر امام عل��ی (ع) با چن��د تن از‬ ‫مراج��ع تقلی��د از جمله ایت اهلل سیس��تانی‬ ‫دیدار خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن روحانی همچنین‬ ‫روز گذش��ته در دیدار با س��ید عمار حکیم‪،‬‬ ‫رئیس جریان حکمت وطنی عراق با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه ام��روز منطقه و جهان به واس��طه‬ ‫توس��عه عل��م‪ ،‬فن��اوری و ارتباطات ش��اهد‬ ‫تحوالت گسترده ای است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫باید تالش کنیم ت��ا به وظایف خود در برابر‬ ‫ملت های دو کشور به خوبی عمل کنیم‪.‬‬ ‫درخواست ‪ ۵۰‬دیپلمات و ژنرال پیشین امریکایی برای بازگشت به برجام‬ ‫‪ ۵۰‬دیپلم��ات و ژنرال پیش��ین امریکایی‬ ‫در بیانیه ای مش��ترک با بیان دالیل الزم از‬ ‫رئیس جمهوری امریکا خواس��تند به توافق‬ ‫هسته ای با ایران بازگردد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از نشنال اینترست‪،‬‬ ‫در بیانی��ه مش��ترک ‪ 50‬دیپلم��ات و ژنرال‬ ‫پیش��ین امریکایی که ازسوی کالج مقامات‬ ‫امنیت ملی امریکا منتش��ر شده‪ ،‬امده است‬ ‫بازگش��ت به توافق هس��ته ای موجب کمک‬ ‫ب��ه ایج��اد اس��تراتژی گس��ترده تری برای‬ ‫خاورمیانه می ش��ود‪ .‬در ای��ن بیانیه ‪ 5‬دلیل‬ ‫عمده برای ضرورت این اقدام تش��ریح شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متن این بیانیه به این ش��رح است‪ :‬امریکا‬ ‫بای��د ب��ه توافق هس��ته ای ای��ران بازگردد‪.‬‬ ‫تواف��ق هس��ته ای که با ن��ام برنام��ه جامع‬ ‫اق��دام مش��ترک (برجام) ش��ناخته ش��ده‪،‬‬ ‫باعث محدود کردن برنامه هس��ته ای ایران‬ ‫و موج��ب ایجاد اطمینان در این باره ش��د‬ ‫که این برنامه هیچ گاه برای تولید تسلیحات‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار نخواهد گرفت‪ ،‬موجب‬ ‫پیش��روی اطالع��ات امریکا درباره توس��عه‬ ‫بالقوه ان در اینده ش��ده و به امنیت امریکا‬ ‫و متحدان م��ان افزود‪ .‬به دنبال خروج امریکا‬ ‫از توافق هس��ته ای‪ ،‬تضمینی برای پایبندی‬ ‫مستمر ایران به توافق هسته ای وجود ندارد‬ ‫و مناف��ع حاص��ل از تواف��ق در خطر از بین‬ ‫رفتن قرار دارد‪ .‬بازگشت به توافق هسته ای‬ ‫ایران به س��بب ایجاد اطمینان از ماندگاری‬ ‫ای��ن منافع‪ ،‬موج��ب پیش��روی منافع ملی‬ ‫امریکا می ش��ود و ما را قادر می س��ازد تا با‬ ‫متح��دان اروپایی خ��ود در زمینه اطمینان‬ ‫حاص��ل ک��ردن از اینکه ایران هی��چ گاه به‬ ‫تسلیحات هس��ته ای دس��ت نیابد‪ ،‬فعالیت‬ ‫تنگاتنگ تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫دالیل بازگشت (به توافق هسته ای) از این‬ ‫قرار اس��ت‪ :‬ایران در حال پایبندی به توافق‬ ‫اس��ت‪ .‬اژان��س بین المللی ان��رژی اتمی در‬ ‫گ��زارش اخیر خود‪ ،‬پایبندی ایران به توافق‬ ‫هس��ته ای باوجود خروج امری��کا از توافق و‬ ‫اعمال دوب��اره تحریم های اقتصادی را تایید‬ ‫کرد‪ .‬پایبندی مستمر تهران به توافق‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد دولت ایران به تعهد اولیه خود عمل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تحت مقررات برجام‪ ،‬ق��درت اقدام ایران‬ ‫فاق��د فعالیت هایی اس��ت که ب��رای تولید‬ ‫ابزاری هسته ای مورد نیاز است و همچنین‬ ‫(ایران) زیر یک نظارت بین المللی بی سابقه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫متحدان اروپایی ما سرس��ختانه به توافق‬ ‫پایبن��د هس��تند‪ .‬کمیس��یون اتحادیه اروپا‬ ‫به تازگ��ی در بیانی��ه ای «تعه��د پابرج��ا و‬ ‫حمایت مس��تمر» خود از توافق هس��ته ای‬ ‫ایران را اعالم کرد زیرا انها ایران را به عنوان‬ ‫رکنی مهم در ساختار عدم اشاعه تسلیحات‬ ‫هس��ته ای و موفقیت��ی در دیپلماس��ی‬ ‫چندجانبه تلقی می کنند‪.‬‬ ‫بازگش��ت به توافق هسته ای موجب ایجاد‬ ‫یک اس��تراتژی وس��یع تر امریکای��ی برای‬ ‫خاورمیانه می ش��ود‪ .‬ما فعالیت ه��ای ایران‬ ‫را در زمینه موش��ک های بالستیک‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفتن حقوق بش��ر و حمایت از تروریس��م‬ ‫محک��وم می کنی��م چراک��ه ب��رای امریکا و‬ ‫خاورمیانه ایجاد خطر می کند‪.‬‬ ‫تصری��ح می کنیم که رهب��ری امریکا در‬ ‫این منطقه‪ ،‬توانایی امری��کا را برای هدایت‬ ‫تالشی چندجانبه در راستای کنترل کردن‬ ‫تهدید ایران بهبود می بخش��د‪ .‬ما باید به یاد‬ ‫داش��ته باش��یم که توافق اولی��ه یک تالش‬ ‫اس��تراتژیک‪ ،‬بلندم��دت و متمرک��ز بر یک‬ ‫هدف ب��ود؛ جلوگیری از برنامه تس��لیحات‬ ‫اتمی ایران‪ .‬بازگشت به توافق و لغو تحریم ها‬ ‫ت��ا حد زیادی باعث افزای��ش توانایی امریکا‬ ‫ب��رای مذاکره با ایران می ش��ود و ما را قادر‬ ‫می س��ازد تا با توافق موجود نگرانی های مان‬ ‫را مطرح کنیم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اروپایی ها برای مذاکرات اجرایی « اینستکس» به تهران امدند‬ ‫ایلن�ا‪ -‬محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر امور‬ ‫خارج��ه ای��ران در گفت وگ��و با ش��بکه خبر‬ ‫بی بی سی عربی با اشاره به اینکه حتی جنگ‬ ‫‪۸‬س��اله ای که از س��وی صدام به مردم ایران‬ ‫و عراق تحمیل ش��د نتوانس��ت میان دو ملت‬ ‫جدایی بین��دازد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امریکا نمی تواند‬ ‫روابط ایران و عراق را متوقف کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گ��زارش خبرگ��زاری رویترز‬ ‫وزارت امور خارجه امری��کا اعالم کرد ایاالت‬ ‫متحده تمام کارکن��ان دیپلماتیک باقیمانده‬ ‫خ��ود را در روزه��ای این��ده از ونزوئال خارج‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نش��ریه محافظ��ه کار امریکای��ی‬ ‫واش��نگتن را به دلی��ل اعط��ای معافی��ت از‬ ‫تحریم های نفت ایران به ‪ ۸‬کشور‪ ،‬گرفتار در‬ ‫وضعیت دیپلماتی��ک پیچیده توصیف کرد و‬ ‫افزود‪ :‬دولت ترامپ با درخواست این کشورها‬ ‫برای تمدید این معافیت ها روبه رو است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬امیر شجاعان‪ ،‬مدیرکل مرکز توسعه‬ ‫دولت الکترونیک وزارت کشور از محقق شدن‬ ‫کام��ل «دولت الکترونیک» در س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬البته می توانیم انتخابات ‪۹۸‬‬ ‫را به طور الکترونیکی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزارت انرژی روس��یه از گفت وگوی‬ ‫تلفنی دوباره وزیر انرژی این کشور با همتای‬ ‫ایرانی خود برای هماهنگ��ی درباره برگزاری‬ ‫پانزدهمی��ن دور کمیس��یون همکاری ه��ای‬ ‫اقتصادی دو کشور خبر داد‪ .‬الکساندر نوواک‬ ‫و رضا اردکانیان به عنوان رئیس��ان کمیسیون‬ ‫مش��ترک هم��کاری دو کش��ور ب��ار دیگر بر‬ ‫همکاری های بین المللی تاکید کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬برایان ه��وک‪ ،‬نماینده ویژه امور‬ ‫ایران در وزارت ام��ور خارجه امریکا ادعاهای‬ ‫بی اساس��ی علیه جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫مطرح کرد و مدعی ش��د ای��ران به دنبال این‬ ‫اس��ت که عراق را به یکی از استان های خود‬ ‫تبدیل کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬دیک چنی‪ ،‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫پیش��ین امریکا از سیاس��ت خارج��ی دونالد‬ ‫ترامپ انتقاد و حتی ان را با دوران باراک اوباما‬ ‫مقایسه کرد؛ این ضربه ای به رئیس جمهوری‬ ‫امریکا از طرف یک عضو حزب جمهوری خواه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬اناتولی انتونوف‪ ،‬س��فیر روسیه در‬ ‫امریکا درباره پیمان جدید کاهش تسلیحات‬ ‫اس��تراتژیک در کنفرانس بین المللی سیاست‬ ‫هسته ای با اشاره به سرنوشت برجام و خروج‬ ‫امریکا از ای��ن توافق با تغییر دولت در امریکا‬ ‫گفت‪ :‬روسیه نمی خواهد به دلیل تغییر دولت‪،‬‬ ‫پیمان جدید کاهش تس��لیحات استراتژیک‬ ‫(استارت) سرنوش��تی مانند سرنوشت برجام‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جدید ق��وه قضاییه گفت‪:‬‬ ‫کار س��خنگویی کار الزم��ی اس��ت؛ اما کافی‬ ‫نیست و در تبیین مسائل قضایی نباید به این‬ ‫نشست ها اکتفا ش��ود‪ .‬البته این به معنای ان‬ ‫نیست که مس��ئوالن قضایی مدام سخنرانی‬ ‫کنند‪ ،‬بلکه باید با اقدام های هنرمندانه‪ ،‬مبانی‬ ‫تصمیم ه��ا و اقدام های قضای��ی را برای مردم‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬نصیر احمد نور‪ ،‬سفیر افغانستان در‬ ‫تهران گفت‪ :‬هرگونه اقتدار جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را اقتدار خود می دانیم‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫توان ایران در عرصه علم و فناوری گفت‪ :‬بنده‬ ‫مشاهده کرده ام که تا چه اندازه مراکز رشد و‬ ‫شرکت های دانش بنیان در سراسر ایران فعال‬ ‫هستند و امیدوارم ایران جایگاه خود را در این‬ ‫عرصه بیش از پیش تحکیم بخشد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬عبداهلل بن حم��د العطیه‪ ،‬معاون‬ ‫دوم نخس��ت وزیر قطر و وزیر صنعت پیشین‬ ‫این کش��ور در گفت وگو با روزنامه «لوسیل»‬ ‫این کش��ور گف��ت‪ :‬دالیل محاص��ره و تالش‬ ‫برای اش��غال قطر هیچ ارتباطی با تروریس��م‬ ‫ندارد‪ .‬کش��ورهای محاصره کننده قطر (مصر‪،‬‬ ‫عربس��تان‪ ،‬امارات و بحرین) قصد داشتند به‬ ‫قطر حمله کنند و می خواستند به چراغ سبز‬ ‫امریکا دست یابند‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬هادی قوام��ی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رئیسه کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬رسیدگی به‬ ‫ط��رح س��پرده ارزی در بانک ه��ای عامل در‬ ‫دس��تور کار قرار گرف��ت و کلیات ان تصویب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬حیدرعل��ی عاب��دی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجل��س از‬ ‫تش��کیل کارگروه ویژه برای بررس��ی وضعیت‬ ‫پرداخت مالیات جامعه پزشکی در جلسه این‬ ‫کمیسیون با مسئوالن ذی ربط خبر داد‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬س��لمان خ��دادادی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت‬ ‫و خدمات بازرگانی در نشست روز دوشنبه این‬ ‫کمیسیون خبر داد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫بازار خودرو‬ ‫ارام شد‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫تکامل صنعت‬ ‫تولید گل‬ ‫انتخاب بد برای‬ ‫نجات باغ های تهران‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از وضعیت دستمزدها در سال اینده گزارش می دهد‬ ‫رش��د تورم در س��ال جاری و پیش بینی ها از وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران در س��ال اینده دو موضوعی اس��ت که در‬ ‫ماه های گذشته افزایش دستمزد را تبدیل به پرتکرارترین‬ ‫بحث ها کرده است‪ .‬از یک سو‪ ،‬شرایط کشور نشان می دهد‬ ‫س��ال اینده به لحاظ اقتصادی سال دشواری خواهد بود‬ ‫و از یک س��و‪ ،‬توان بسیاری از اقشار جامعه برای مقابله با‬ ‫بحران های اقتصادی در س��ال جاری تا حد بسیار زیادی‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬در این ش��رایط چشم امید کارگران‬ ‫و حقوق بگی��ران به بحث هایی اس��ت ک��ه درباره افزایش‬ ‫دستمزد سال ‪ ۹۸‬شکل می گیرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اخرین امارهای رس��می کمترین حقوق در‬ ‫سال اینده معادل ‪ ۵۲۵‬هزار تومان افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین مصوبه مجلس شورای اسالمی «باید به‬ ‫همه کارکنان ش��اغل و بازنشس��ته کشوری و لشگری در‬ ‫س��ال اینده ‪ ۴۰۰‬هزار تومان بدهن��د که این را از طریق‬ ‫ضری��ب اعمال می کنن��د به نحوی که مجم��وع افزایش‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تومان شود‪ .‬عالوه بر افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی‬ ‫حق��وق‪ ،‬دولت باید تا ‪ ۱۰‬درصد نیز افزایش حقوق اعمال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹جزئیات افزایش حقوق‬ ‫‹ ‹مردم پیاده‪ ،‬نیازها سواره‬ ‫ابوالقاسم سرحدی زاده‪ ،‬وزیر پیشین کار درباره شرایط‬ ‫افزای��ش دس��تمزد و وضعیت اقتص��ادی ایران به‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی راهی نداریم جز اینکه بپذیریم‬ ‫س��رحدی زاده‪ :‬از دس��ت رفت��ن ت��وان پرداخت‪،‬‬ ‫کارخانه را با مش��کل روبه رو می کند اما رها کردن‬ ‫وضعی��ت‪ ،‬زندگی کارگران کش��ور را دچ��ار بحران‬ ‫ می کند‬ ‫افزایش ‪ ۵۲۵‬هزار تومانی حقوق طبیعی است‪ .‬باید دقت‬ ‫کرد که این افزایش طبیعی است و منطقی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش نقدی حقوق اگر بیش��تر شود کشور‬ ‫با رشد دوباره تورم و تولیدکننده با رکود و کاهش سرمایه‬ ‫در گردش روبه رو می شود‪ .‬بر این اساس نمی توان افزایش‬ ‫نقدی را بیشتر در نظر گرفت‪ .‬با این حال‪ ،‬وضعیت کنونی‬ ‫و درامدی که در که در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬پاسخگوی نیاز‬ ‫کارگران نیست‪ .‬در این شرایط دولت با افزایش محسوس‬ ‫حمایت ه��ای غیرنق��دی می تواند مش��کالت موجود را‬ ‫برطرف کند‪ .‬وی با اش��اره به دهه ‪ ۶۰‬که وزیر کار ایران‬ ‫بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر افزایش حقوق به میزان تورم واقعی‬ ‫باش��د‪ ،‬واحدهای تولیدی توان پرداخت نخواهند داشت‬ ‫و مش��کالت دیگری ایجاد می ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬باید این‬ ‫موض��وع را ه��م در نظر داش��ت که از دس��ت رفتن توان‬ ‫پرداخت‪ ،‬کارخانه را با مشکل روبه رو می کند اما رها کردن‬ ‫وضعیت‪ ،‬زندگی کارگران کشور را دچار بحران می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبقه متوس��ط و کارگر امروز پیاده هس��تند‬ ‫و نیاز این دو طبقه س��واره اس��ت‪ .‬مردم تالش می کنند‬ ‫تا به نیازهای ش��ان برس��ند اما نیازها با سرعت بیشتری‬ ‫از م��ردم جل��و می زنند‪ .‬دولت برای رف��ع این بحران باید‬ ‫سیاس��ت هایی که در گذش��ته اعمال شده و کشور از ان‬ ‫نتیجه گرفته را انجام دهد‪ .‬پیش از این بسته های غذایی‬ ‫داده می شد و دولت کمک می کرد تا مردم از عهده تامین‬ ‫هزینه ه��ای حداقلی خود بر ایند‪ .‬اگر این سیاس��ت ها به‬ ‫ش��یوه مناسبی اجرا نش��ود‪ ،‬وضعیت وخیم تر و وخیم تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار به دولت‬ ‫علیرض��ا حی��دری‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه پیشکس��وتان‬ ‫جامع��ه کارگری درباره میزان افزایش حقوق و ش��رایط‬ ‫اقتصادی جامع��ه به‬ ‫گفت‪ :‬حقوق ه ا به هیچ وجه‬ ‫پاس��خگوی نیاز مردم نیس��ت‪ .‬با سیاس��ت های مسکنی‬ ‫نمی توان شکافی که امروز در جامعه وجود دارد را برطرف‬ ‫ک��رد‪ .‬دولت یا باید برای مدتی افزایش قابل توجهی برای‬ ‫حقوق در نظر بگیرد و عالوه بر ان‪ ،‬مزیت ها و حمایت های‬ ‫خ��ود را افزایش دهد یا باید سیاس��ت های تعدیل فاصله‬ ‫طبقاتی را به طور غیرنقدی اجرا کند‪ .‬ش��کافی که امروز‬ ‫بین دهک های پایین با دهک های باال وجود دارد‪ ،‬بیش از‬ ‫حد تصور است و باید برای این موضوع راه چاره ای یافت‪.‬‬ ‫حیدری توضیح داد‪ :‬همچنین دولت در زمینه محاسبه‬ ‫افزایش دس��تمزد برخی از موضوع ها را در نظر نمی گیرد‬ ‫و متاسفانه تا کنون پاسخی هم از طرف دولت داده نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��کلی که در این زمینه وجود دارد به ش��یوه‬ ‫محاس��به تورم و افزایش دستمزد مربوط می شود‪ .‬منظور‬ ‫از ت��ورم در م��اده ‪ ۴۱‬قانون کار‪ ،‬نرخ تورمی اس��ت که بر‬ ‫اس��اس سبد حداقل معیش��ت کارگران باید تعیین شود‪،‬‬ ‫این موضوع در بند ‪ ۲‬ماده ‪ ۴۱‬قانون کار نیز به طور کامل‬ ‫امده اس��ت‪ .‬در این قانون از حداقل دس��تمزدی صحبت‬ ‫می ش��ود که بر مبنای ان س��بد معیشت کارگران در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ .‬تورم روی سبد کاالی کارگران بسیار‬ ‫بیشتر از تورم اعالمی نهادهای رسمی است اما متاسفانه‬ ‫این موضوع در نظر گرفته نمی ش��ود‪ .‬براوردها این است‬ ‫ک��ه نرخ تورم حداقل معیش��ت باید ی��ک و نیم برابر نرخ‬ ‫تورم رس��می باشد؛ یعنی اگر نرخ تورم رسمی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ،‬نرخ تورم س��بد حداقل معیشت ‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫درب��اره دس��تمزد‪ ،‬بند دوم م��اده ‪ ۴۱‬بای��د حداقل های‬ ‫زندگ��ی کارگران را مدنظر ق��رار داد چراکه کارگر باید از‬ ‫حق زندگی برخوردار باشد و خانوارهای کارگری هم باید‬ ‫از حداقل های زندگی بهره مند شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫بس��یاری از فعاالن کار در حوزه ه��ای کارفرمایی‪ ،‬دولتی‬ ‫و حت��ی کارگری این موض��وع را در نظر نمی گیرند‪ .‬یکی‬ ‫از ش��اخص هایی که در این زمین��ه اهمیت ویژه ای دارد‪،‬‬ ‫تورمی اس��ت که کارگران حس می کنند‪ .‬س��بدی که بر‬ ‫مبن��ای ان‪ ،‬دولت تورم را محاس��به می کند میانگینی از‬ ‫مصارف کل جامعه اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬دس��تمزد کارگران‬ ‫ب��ر مبنای ت��ورم محصوالتی افزای��ش می یابد که بخش‬ ‫قابل توجهی از انها در جامعه کارگری مصرف ندارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه پیشکس��وتان جامع��ه کارگری با‬ ‫اشاره به اینکه دولت باید موضوع اشتغال و شکاف طبقاتی‬ ‫را برطرف کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬سیاست های اقتصادی و پولی‬ ‫دولت باعث شد مردم امسال بیش از ‪ ۵۰‬درصد دارایی های‬ ‫خود را از دست بدهند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شرایط نشان می دهد‬ ‫که سال اینده نیز وضعیت مشابهی را سپری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬کشور باید نسبت به رفع بحران های پیش‬ ‫رو اماده باش��د‪ .‬زمانی که تاب اوری کارگران به کمترین‬ ‫حد ممکن برس��د‪ ،‬چرخ تولید از کار خواهد ایستاد و این‬ ‫ی برای دولت است‪ .‬نباید با سیاست های‬ ‫زنگ خطر بزرگ ‬ ‫غیرکارشناسی کشور را به مرحله خطر نزدیک کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا حاجی بابایی‬ ‫علیرضا حیدری‬ ‫پیش بینی اقتصاد‬ ‫سال اینده‬ ‫امکان پذیر نیست‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش ‪ ۵۲۵‬هزار تومانی حقوق‪ ،‬طبیعی اما غیرمنطقی‬ ‫حمیدرض��ا حاجی بابای��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس شورای اسالمی در این باره به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۳۹‬هزار میلیارد تومان منابع به این منظور‬ ‫داریم ک��ه ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان ان برای افزایش ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار تومانی حقوق ه��ا و ‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد تومان برای‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د افزایش حقوق اس��ت‪ .‬در واقع در س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫‪ ۱۴۵‬هزار میلیارد تومان برای حقوق ها هزینه کردیم که‬ ‫‪ ۱۰‬درصد ان ‪ ۱۴.۵‬هزار میلیارد تومان می ش��ود‪ .‬تعداد‬ ‫کارکنان ش��اغل و بازنشسته با نیروهای مسلح ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و بدون انها ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر است‪ .‬شرایط برای‬ ‫اعمال افزایش ‪ ۱۰‬درصدی حقوق ها هم مهیا است و برای‬ ‫بازنشس��تگان کشوری و لش��گری هم لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن افزای��ش ‪ ۱۰‬درصدی هم در حق��وق‪ ،‬هم در پاداش‬ ‫پایان خدمت و هم در اضافه کار تاثیرگذار است مثل بقیه‬ ‫افزایش حقوقی که هر سال اعمال می شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به‬ ‫ق در سال‬ ‫پیشنهاد دولت برای افزایش ‪ ۲۰‬درصدی حقو ‬ ‫‪ ۹۸‬گفت‪ :‬با این مصوبه مجلس ‪ ۴‬میلیون نفر از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫مستمری بگیر بیشتر از انچه در پیشنهاد دولت پیش بینی‬ ‫ش��ده بود افزایش وجود داشت‪ .‬با این مصوبه پایین ترین‬ ‫حق��وق که یک میلیون و ‪ ۲۴۰‬هزار تومان اس��ت حدود‬ ‫‪ ۴۳‬درصد رش��د می کند و باالترین حقوق ها با احتس��اب‬ ‫مالی��ات ‪ ۱۰.۹‬درصد افزایش پی��دا خواهد کرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ۴۵۰۰ ،‬میلی��ارد تومان دیگر برای همسان س��ازی‬ ‫حقوق بازنشس��تگان کش��وری و لشگری در نظر گرفتیم‬ ‫تا ان ش��اءاهلل در س��ال اینده کس��ی زیر ‪ ۲‬میلیون تومان‬ ‫حقوق نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ وحید شقاقی شهری‬ ‫تحلیلگر امور اقتصادی‬ ‫پیش بینی دولت این بود که امسال بتواند‬ ‫‪ ۱۴۲‬هزار میلیارد تومان درامد داشته باشد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اوضاع اقتصادی به گونه ای است‬ ‫که نش��ان می دهد دولت در بهترین شرایط‬ ‫می تواند ب��ه ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان درامد‬ ‫برس��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید در نظر داش��ت که‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان در نیم��ه‬ ‫نخس��ت امس��ال وضعیت بهتری نس��بت به‬ ‫‪ ۶‬ماه دوم داش��تند اما ب��ه دلیل بحران های‬ ‫اقتصادی بهره برداری از این وضعیت مناسب‬ ‫امکان پذی��ر نش��د‪ .‬ب��ر این اس��اس‪ ،‬هرچند‬ ‫ش��رایط ماه های نخست س��ال ‪ ۹۷‬تا حدی‬ ‫اوضاع را بهبود بخش��یده بود اما بحران هایی‬ ‫که در ادامه امس��ال ایجاد شد زمینه رشد و‬ ‫توسعه را از کشور گرفت‪.‬‬ ‫در این شرایط دولت با کمبود درامد همراه‬ ‫است و فروش نفت تا حد قابل توجهی کاهش‬ ‫یافته که عالوه بر این ‪ ،‬وارد کردن پول حاصل‬ ‫از صادرات مش��کالت ج��دی دارد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫حتی اگر دولت بتواند بازارهای نفتی خود را‬ ‫حفظ کند در ورود پول به ایران مشکل دارد‬ ‫و این مشکل از درامدهای قابل بهره برداری‬ ‫دولت کم می کند‪.‬‬ ‫در این شرایط سیاستی که در حالت عادی‬ ‫در نظر گرفته می ش��ود این اس��ت که دولت‬ ‫ به افزایش مالیات یا بس��تن مس��یر فرارهای‬ ‫مالیاتی روی اورد‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬این موضوع‬ ‫نی��ز به دلی��ل رکود تولید ش��دنی نیس��ت‪.‬‬ ‫افزایش مالیات به معنای افزایش هزینه های‬ ‫تولی��د و در نهای��ت کاه��ش ق��درت رقابت‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت در نظر دارد یک میلیون بشکه نفت‬ ‫را ب��ا نرخ حدود ‪ ۶۰‬دالر در س��ال اینده به‬ ‫ف��روش برس��اند‪ .‬همچنین نرخ تس��عیر ارز‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬هزار تومان توم��ان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با این اوصاف اگر دولت دالر ‪ ۸‬‬ ‫هزار تومانی را بپذیرد‪ ،‬یعنی به همه بازارهای‬ ‫اقتصادی عالمت افزایش تورم را می دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که افزایش دس��تمزد‬ ‫برای س��ال اینده ‪ ۲۰‬درص��د در نظر گرفته‬ ‫ش��ده و این موضوع باعث می ش��ود ش��کاف‬ ‫دس��تمزد و ش��رایط واقعی اقتص��اد دوباره‬ ‫افزای��ش یاب��د‪ .‬دولت ب��ه واقع در ش��رایط‬ ‫پیچی��ده ای اس��ت ام��ا باید در نظر داش��ت‬ ‫که هیچ نس��خه ای برای س��ال اینده قطعی‬ ‫نخواه��د بود‪ .‬ش��اخص هایی ک��ه تغییر انها‬ ‫باعث تغییرات گسترده اقتصاد ایران می شود‬ ‫در برخی از موارد در اختیار ایران قرار ندارد‬ ‫و به این دلیل نمی توان پیش بینی دقیقی از‬ ‫اینده داشت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫بازار خودرو ارام شد‬ ‫پرداخت تسهیالت در‬ ‫روزهای اینده ادامه دارد‬ ‫نایب رئی��س فراکس��یون حمای��ت از‬ ‫قطعه س��ازان مجلس اظهارکرد‪ :‬مصوب ش��د‬ ‫شبکه بانکی ‪۴‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به‬ ‫خودروسازان پرداخت کند اما رقم تسهیالت‬ ‫در اختیار خودروسازان قرار نمی گیرد و به طور‬ ‫مس��تقیم به حساب قطعه س��ازانی که از انها‬ ‫طلب دارند‪ ،‬واریز می شود‪.‬‬ ‫س��یدمهدی مقدس��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خانه ملت‪ ،‬درب��اره حمایت‬ ‫از قطعه س��ازان و پرداخ��ت مطالب��ات انها از‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به مش��کالت‬ ‫عدیده قطعه س��ازان خودرو در سراسر کشور‬ ‫که دارای ‪ ۵۵۰‬هزار نفر نیرو بوده اند به عنوان‬ ‫اعضای فراکس��یون حمایت از قطعه سازان با‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشس��ت هایی‬ ‫برگ��زار ش��ده و همچنین مکاتبات��ی را نیز با‬ ‫رئیس جمه��وری و بانک مرکزی داش��ته ایم‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی همواره و همزمان‬ ‫موضوع پیگیری حمایت از قطعه سازان بود و‬ ‫در این زمینه نشس��ت هایی را با وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برگزار ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬مصوب‬ ‫ش��د که ش��بکه بانکی ‪۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به خودروس��ازان پرداخت کند اما‬ ‫رقم تس��هیالت در اختیار خودروس��ازان قرار‬ ‫نمی گیرد و مس��تقیم به حساب قطعه سازانی‬ ‫که از خودروس��ازان طلب کار هس��تند‪ ،‬واریز‬ ‫می ش��ود‪ .‬نایب رئیس فراکس��یون حمایت از‬ ‫قطعه سازان مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه از مبلغ ‪۴‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫در نظر گرفته ش��ده هنوز مبلغی باقی مانده‬ ‫که ط��ی روزه��ای اینده پرداخت می ش��ود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده در‬ ‫راستای حمایت از قطعه سازان بوده زیرا تولید‬ ‫انبوه خودرو در دس��تورکار ق��رار دارد‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه مطالبات قطعه س��ازان‬ ‫از خودروسازان رقم بس��یار باالتری از ‪۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکنون تع��داد زیاد نی��رو در ماه های‬ ‫گذش��ته از واحده��ای تولیدی قطعه س��ازان‬ ‫خارج ش��ده اند که امیدواری��م با تزریق منابع‬ ‫بتوانی��م قطعه س��ازی ها را به رونق گذش��ته‬ ‫خود برگردانیم تا پاس��خگوی نیاز تولید انبوه‬ ‫خودرو باشند‪ .‬مقدس��ی در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با پیگیری هایی که فراکس��یون حمایت‬ ‫از قطعه س��ازان‪ ،‬کمیسیون صنایع و معادن و‬ ‫کارگروه صنعت کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫انجام داده‪ ،‬اقدام های فعلی در زمینه پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه سازان انجام شده است‪.‬‬ ‫خودروهای دپو همچنان مهمان گمرک‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫از زمان‬ ‫ابالغ مصوبه‬ ‫هیات وزیران‬ ‫تا امروز هنوز‬ ‫هیچ خودرویی‬ ‫از گمرکات‬ ‫کشور ترخیص‬ ‫نشده است‬ ‫کیاموتورز هم پای خود‬ ‫را از چین بیرون کشید‬ ‫به نظر می رس��د کیاموتورز نی��ز قصد دارد‬ ‫خ��ط تولید یکی از بزرگ تری��ن کارخانه های‬ ‫خ��ود در چی��ن را تحت تاثی��ر افزای��ش‬ ‫رقابت پذی��ری به حالت تعلی��ق در بیاورد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬چن��د روز پیش خبری مبنی‬ ‫ب��ر تعطیلی یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین‬ ‫کارخانه های هیوندای موتورز در چین منتشر‬ ‫ش��د که حاکی از ان بود که این خودروساز‬ ‫ب��زرگ ک��ره ای تحت تاثیر کاهش بی س��ابقه‬ ‫می��زان ف��روش خ��ودرو در ب��ازار چین که‬ ‫به واسطه افزایش رقابت پذیری‪ ،‬رشد بی سابقه‬ ‫محبوبی��ت و اس��تقبال مش��تریان چینی از‬ ‫خودروه��ای بومی‪ ،‬تصمی��م گرفته بود تولید‬ ‫محصوالتش را در یکی از کارخانه های قدیمی‬ ‫خود در این کش��ور به حال��ت تعلیق دراورد‪.‬‬ ‫حاال به نظر می رس��د کیاموت��ورز نیز به عنوان‬ ‫یکی دیگر از شرکت های خودروسازی کره ای‬ ‫با انتشار یک بیانیه در تصمیمی مشابه اعالم‬ ‫ک��رده که خط تولید خودروهایش در چین را‬ ‫تا اطالع ثانوی متوقف خواهد کرد‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش رویت��رز‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫همچنی��ن اعالم ک��رده هم اکن��ون در حال‬ ‫بررس��ی برنامه ه��ای گوناگون ب��رای افزایش‬ ‫تولی��د‪ ،‬رقابت پذی��ری در می��زان ف��روش و‬ ‫موفقی��ت و پی��روزی بر خودروه��ای چینی‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین نیاز دارد به طور موقت تولید‬ ‫خودرو در این کش��ور را متوقف کند تا بتواند‬ ‫به برنامه های جایگزی��ن‪ ،‬جدید و بهتری نیز‬ ‫فک��ر کند‪ .‬پیش تر کارشناس��ان و تحلیلگران‬ ‫براورد و اعالم کرده بودند خودروهای چینی‬ ‫گوی رقابت را از خودروهای کره ای موجود در‬ ‫بازار این کشور خواهد ربود و این خودروهای‬ ‫بومی توسعه و تولید شده ازسوی شرکت های‬ ‫خودروسازی چینی بازار خودروهای کره ای را‬ ‫کساد خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫خودرو به‬ ‫اندازه کافی در‬ ‫بازار وجود دارد‬ ‫و مردم نباید‬ ‫نگران خرید‬ ‫محصول مورد‬ ‫نظر خود باشند‬ ‫سال ‪ ۹۷‬یکی از س��ال های پر تالطم صنعت خودرو‬ ‫بود‪ .‬افزایش قیمت ارز رسمی از ‪ ۳۵۰۰‬به ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫ن نرخ ها در بازار غیررس��می در ماه های بعد و‬ ‫و نوس��ا ‬ ‫عرضه ان در قالب ارز نیمایی و س��نایی‪ ،‬تولید را دچار‬ ‫چالش اساسی کرد‪ .‬به موازات گرانی ارز‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫م��واد اولیه تی��راژ را کاهش داده و با ش��روع تحریم ها‬ ‫برخی از واحدهای صنعتی به ش��کل نیمه تعطیل برای‬ ‫حفظ بقای خود فعالیت داشتند‪ .‬با این چالش ها‪ ،‬تولید‬ ‫در برخ��ی از بخش ها مختل ش��د و ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو به نوعی بازار این محصول را بهم زد‪.‬‬ ‫روند صعودی قیمت ها در روزهای پایانی از یک س��و‬ ‫با توقف فروش خودرو در بازار همراه ش��د و از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬س��فارش دهندگان به دنب��ال خودروهای خود‪،‬‬ ‫اعتراض هایی نسبت به عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت داشتند‪ .‬این در حالی است که بخشنامه اجرایی‬ ‫مصوبه هیات وزیران درب��اره تعیین تکلیف خودروهای‬ ‫وارداتی‪ ۹ ،‬بهمن ابالغ شده بود‪ .‬این بخشنامه مربوط به‬ ‫مصوبه شماره ‪ ۱۳۷۱۶۱‬مورخ ‪ ۹۷.۱۰.۱۶‬هیات وزیران‬ ‫درباره تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود‬ ‫و ترخیص انها از گمرکات‪ ،‬مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫و بندرها است‪ .‬براساس این بخشنامه تمام خودروهای‬ ‫مشمول مصوبات یادش��ده‪ ،‬امکان ترخیص از گمرکات‬ ‫را یافتند‪.‬‬ ‫به هر روی پس از ش��کایت های بس��یاری از س��وی‬ ‫افرادی که مبادرت ب��ه پیش خرید خودروهای وارداتی‬ ‫از طریق نمایندگی های رسمی برندهای خارجی فعال‬ ‫در کش��ور کرده بودند‪ ،‬هیات دولت مجوز ترخیص تمام‬ ‫خودروهای دپو در گمرکات را صادر کرد‪ .‬البته در ادامه‬ ‫این موضوع عنوان ش��د رس��یدگی به پرونده متخلفات‬ ‫و ثبت س��فارش های غیرقانونی همچنان سر جای خود‬ ‫باقی است که از سوی قوه قضاییه دنبال می شود‪.‬‬ ‫با تمام تصمیم های اتخاذ شده از سوی هیات وزیران‬ ‫و مصوب��ات ابالغ ش��ده هن��وز خودروی��ی از گمرکات‬ ‫کش��ور ترخیص نش��ده و انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫این مش��کل را متوج��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫‹ ‹حتی یک خودرو ترخیص نشده است‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫درب��اره اخری��ن وضعیت ترخی��ص خودروه��ای دپو‬ ‫در گم��رکات کش��ور به‬ ‫گف��ت‪ :‬در این مدت از‬ ‫زم��ان ابالغ مصوبه هنوز هیچ اتفاقی درباره خودروهای‬ ‫موجود در گمرک نیفتاده است و متاسفانه ضعف مطلق‬ ‫مدیریت��ی داریم و تش��تت در تصمیم گی��ری و نظارت‬ ‫نداش��تن درس��ت بر مصوبه های هیات دولت موضوع را‬ ‫بخش��نامه اجرای��ی مصوب��ه هیات وزی��ران درباره تعیی��ن تکلیف‬ ‫خودروهای وارداتی‪ ۹ ،‬بهمن ابالغ ش��ده بود‪ .‬این بخش��نامه مربوط‬ ‫به مصوبه شماره ‪ ۱۳۷۱۶۱‬مورخ ‪ ۹۷.۱۰.۱۶‬هیات وزیران درباره‬ ‫تعیین تکلی��ف خودروه��ای واردات��ی و ضواب��ط ورود و ترخیص انها‬ ‫اس��ت که براساس ان تمام خودروهای مش��مول مصوبات یادشده‪،‬‬ ‫امکان ترخیص از گمرکات را دارند‬ ‫پیچیده می کند‪ .‬تدبیرهای اتخاذ ش��ده انچنان نیست‬ ‫که مصوب��ه ای که هیات دولت تصوی��ب کرده در مدت‬ ‫تعیین شده برای ان اجرا شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مدت ‪ ۲‬ماه از یک مصوبه ای که اعتبارش‬ ‫‪ ۴‬ماهه اس��ت‪ ،‬می گذرد و هنوز یک خودرو از بابت این‬ ‫مصوبه از گمرکات خارج نشده است‪.‬‬ ‫او در ادامه سخنان خود اظهار کرد‪ :‬ضعف سیستمی‬ ‫و مدیریت نداش��تن بر امور‪ ،‬مشکالت را بغرنج تر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی درباره خبر ترخیص ‪ ۲۰۰‬خودرو هم‬ ‫گف��ت‪ :‬این موضوع مربوط به خودروهای دپو ش��ده در‬ ‫گم��رکات نبود زیرا این ‪ ۲۰۰‬خودرو حدود ‪ ۷‬ماه پیش‬ ‫ترخیص ش��ده و در پارکینگ اداره اگاهی استان (بندر‬ ‫شهید رجایی بوشهر) توقیف قضایی شده بودند‪ .‬مشکل‬ ‫قضایی این خودروها حل و به صاحبانش تحویل شد‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو تاکی��د کرد‪ :‬تا‬ ‫ام��روز حتی یک خ��ودرو از خودروهای دپو در گمرک‬ ‫مربوط به ثبت سفارش های انجام شده در سال گذشته‬ ‫و امس��ال (پیش از ممنوعیت واردات خودرو) ترخیص‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫دادفر در پاس��خ به این پرس��ش که این امر(ترخیص‬ ‫نش��دن خودروها) مربوط به روند اداری انها اس��ت که‬ ‫واردکنندگان باید داش��ته باش��ند یا موض��وع دیگری‬ ‫است؟ گفت‪ :‬موضوع مربوط به عملکرد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است‪ .‬وزارتخانه نمی تواند این مسئله را‬ ‫به شکل درست مدیریت کند‪ .‬در واقع توانایی انجام امور‬ ‫مربوط به این موضوع را ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اطالعات غیرواقعی به وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت داده می ش��ود‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬نکته مهم‬ ‫درب��اره خودروه��ای وارداتی این اس��ت که هیچ کس‬ ‫نمی خواهد مسئولیت گره گش��ایی از مشکل مردم که‬ ‫باید از سوی مدیران دولتی باشد را بپذیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش موجودی‬ ‫دادفر با بیان اینکه سیس��تم های دولتی بهم پیوسته‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬کارها به شکل جزیره ای انجام می شود و‬ ‫نتیجه وضعیت فعلی اس��ت که برای خودرو و بازار ان‬ ‫به وجود امده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نس��بت به اص�لاح امور نوعی‬ ‫ناامیدی به وجود امده ادامه داد‪ :‬در پاس��خ به پیگیری‬ ‫صاحب��ان خودرو ناچ��ار توضیح می دهی��م تمام کارها‬ ‫انجام شده و سفارش گیرندگان (واردکنندگان خودرو)‬ ‫به وظیفه خود درست عمل کرده اند ترخیص خودروها‬ ‫با مدیریت دولتی است که باید همکاری کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مشکالت‬ ‫ترخیص این خودروها در سال اینده گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫با از دست دادن زمان در حال به تعویق افتادن است و‬ ‫به طور قطع‪ ،‬با وضعیت قوانین کش��ور و تغییر تعرفه ها‬ ‫در سال اینده دوباره بخش دولتی از ما خواهد خواست‬ ‫خودروه��ا را ب��ا تعرفه های جدید ترخی��ص کنیم(این‬ ‫موض��وع در مصوب��ه ترخیص هم امده اس��ت)‪ .‬در این‬ ‫صورت یک مش��کل و گرفتاری دیگر دوباره گریبانگیر‬ ‫واردکنندگان خودرو می شود‪.‬‬ ‫دادفر تاکید کرد‪ :‬فکر جام��ع متمرکز اجرایی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬درحال حاضر فروش بیشتر خودروها متوقف شده‬ ‫زیرا دیگر موجودی در بازار ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیجان کاذب بازار فروکش کرد‬ ‫در ادامه سعید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران‬ ‫و فروشندگان خودرو تهران درباره وضعیت بازار خودرو‬ ‫در روزهای پایانی س��ال به‬ ‫گف��ت‪ :‬بازار حدود‬ ‫‪ ۲‬هفته اس��ت ارام شده اس��ت‪ .‬قیمت ها که به یکباره‬ ‫نجومی افزایش یافت در حال فروکش کردن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شور و هیجان کاذب که ابتدای بهمن تا ‪۴‬‬ ‫اس��فند بر بازار خودرو حاکم بود از بین رفته و ارامش‬ ‫به این بازار برگش��ته اس��ت‪ .‬این مسئله با بهبود عرضه‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی ادام��ه داد‪ :‬اثر روانی اینکه تولید به‬ ‫ن خریداران را از‬ ‫میزان کافی در حال انجام است هیجا ‬ ‫بین برد زیرا افراد با کاهش یک محصول برای س��ود از‬ ‫ان بازار به چالش ها دامن می زنند‪.‬‬ ‫در نشس��ت خب��ری قطعه س��ازان‪ ،‬نماین��دگان‬ ‫خودروس��ازان از افزای��ش تی��راژ گفتند و عنوان ش��د‬ ‫برنام��ه خودروس��ازان این اس��ت که تولی��د روزانه به‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬خودرو تا پایان س��ال برسد‪ .‬موتمنی در این باره‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬قیم��ت در ب��ازار با عرض��ه و تقاضا تعیین‬ ‫می ش��ود و به طور قطع‪ ،‬اگر تیراژ افزایش یابد قیمت ها‬ ‫شکسته می ش��ود به طوری که امروز هم شاهد هستیم‬ ‫از ‪ ۴‬اس��فند هر لحظه قیمت ها در حال فروکش کردن‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫ته��ران ب��ا بیان اینک��ه ارامش ب��ر بازار حاکم اس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در این فض��ا این خریدار واقعی اس��ت که‬ ‫تعیین کننده قیمت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم نگران نباشند‬ ‫ای��ن هفته برخ��ی مدل های خارج��ی توقف فروش‬ ‫داش��تند و موتمن��ی درب��اره وضعی��ت ب��ازار این نوع‬ ‫خودروها گفت‪ :‬بازار خودروهای خارجی هم تحت تاثیر‬ ‫خودروهای داخلی قرار گرفت��ه بود و قیمت ها افزایش‬ ‫بسیاری داشتند‪ .‬به عنوان نمونه سانتافه حدود ‪ ۴۰‬روز‬ ‫پی��ش که ‪۵۳۰‬میلیون تومان خریدوفروش می ش��د به‬ ‫‪۷۴۰‬میلیون تومان در ماه بهمن رسید‪ .‬امروز با کاهش‬ ‫هیجان ه��ای کاذب‪ ،‬دوباره قیم��ت ان به ‪۶۸۰‬میلیون‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬وقتی خریدار می بیند قیمت ارز‬ ‫تغییر زیادی نداشته اما قیمت ها افزایش یافته هوشیار‬ ‫است می داند قیمت ها به زودی شکسته خواهد شد‪ .‬از‬ ‫این رو صبر می کند تا بازار به ثبات برسد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬توجه داش��ته باشیم وقتی خودرویی‬ ‫مونت��اژی در مدت ‪ ۲‬هفته تا ‪۷۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫قیمت دارد بازار خودروه��ای وارداتی را نیز تحت تاثیر‬ ‫خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫موتمن��ی با بی��ان اینکه این موج گران��ی برای لوازم‬ ‫خانگی هم در ش��هریور تجربه شد اما با عرضه فروکش‬ ‫کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز به گونه ای اس��ت ک��ه در این بازار‬ ‫خریدار به ان معنا دیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی پیش بین��ی ک��رد‪ :‬رون��د کاهش��ی قیمت ه��ا تا‬ ‫پایان س��ال و حتی س��ال اینده ادامه داشته باشد زیرا‬ ‫خریداران امس��ال فروش��ندگان س��ال اینده خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫موتمن��ی با تاکید بر ای��ن موضوع که جای هیچ گونه‬ ‫نگرانی نیس��ت‪ ،‬خطاب به خری��داران گفت‪ :‬خودرو به‬ ‫اندازه کاف��ی در بازار وج��ود دارد و نباید نگران خرید‬ ‫محصول مورد نظر خود باشند‪.‬‬ ‫حضور بی قاعده متولیان فروش لوازم یدکی‪ ،‬عامل اصلی افزایش قیمت ها‬ ‫سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو ضمن اشاره به تامین‬ ‫اق�لام مورد نی��از لوازم یدکی برای بازار ش��ب عید اظهارکرد‪:‬‬ ‫مشکالت ارزی و گشایش اعتبار نسبت به چند ماه قبل کمتر‬ ‫ش��ده با این وجود نس��بت به س��ال گذش��ته قیمت ها اندکی‬ ‫افزایش داش��ته اما بیش��ترین تالش خود را به کار گرفته ایم تا‬ ‫بازار به خوبی تامین شود‪.‬‬ ‫سیدمهدی کاظمی در گفت وگو با خبرخودرو گفت‪ :‬با وجود‬ ‫برخی اظهارنظرها‪ ،‬کمبود در بازار به نحوی نیس��ت که مردم‬ ‫در تهی��ه اقالم مورد نیاز در مضیقه باش��ند و با وجود کاهش‬ ‫اقالم در بازار پاس��خگوی نی��از روزانه مردم ب��ه قطعه یدکی‬ ‫خودرو هستیم‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به کاهش ‪۳۰‬درصدی قیمت ها نس��بت به‬ ‫چند ماه گذش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬بازار لوازم یدکی در وضعیت مناسبی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬اما رضایت بخش نیس��ت زی��را تهیه قطعه یدکی از‬ ‫نزدیک ترین فروش��گاه ممکن بود که ام��روز این امکان وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬افزون بر ‪ ۱۰‬ه��زار واحد صنفی تنها‬ ‫در ش��هر تهران اقدام به فروش قطع��ه می کنند درصورتی که‬ ‫اتحادی��ه فقط ب��ا ‪ ۳‬هزار واحد صنفی نیز ق��ادر به تامین نیاز‬ ‫کل کشور است‪ .‬درحال حاضر حضور بی قاعده متولیان فروش‬ ‫به افزایش بی ضابط��ه قیمت ها و فروش محصوالت بی کیفیت‬ ‫دامن زده است زیرا واحدهایی که بدون مجوز‪ ،‬اقدام به فروش‬ ‫می کنند‪ ،‬از دسترس نظارت اتحادیه خارج هستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬لوکس ب��ودن بازار ل��وازم یدکی‪ ،‬جوان��ان را با‬ ‫س��رمایه های حت��ی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی به ای��ن بازار جذب‬ ‫ک��رده که مخرب وضعی��ت اقتصادی بازار اس��ت زیرا عالوه بر‬ ‫خارج شدن کنترل بازار منجر به افزایش قیمت ها و نابسامانی‬ ‫بازار می شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه ل��وازم یدکی خودرو با اش��اره به اینکه‬ ‫ممنوعیت ثبت س��فارش و مش��خص نبودن تکلی��ف تاجران‬ ‫و تولید کنن��دگان بابت واردات قطعه یا مواد اولیه مش��کالت‬ ‫عدیده ای را به وجود اورده است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متاسفانه نبود یک‬ ‫س��امانه ارزی و تجاری مطلوب منج��ر به بالتکلیفی تاجران و‬ ‫تامین کنندگان لوازم یدکی شده در صورتی که اگر روش های‬ ‫درس��ت تامین ارز و ترخیص قطعات اجرایی ش��ود‪ ،‬کسبه با‬ ‫اگاه��ی از روش های قانونی قادر به تامی��ن بازار حتی با دالر‬ ‫‪۱۲‬ه��زار تومانی هس��تند بدون انکه از نرخ ارز گالیه داش��ته‬ ‫باشند اما باید شیوه های تجاری اصالح و کسبه در فضایی ازاد‬ ‫و رقابتی قادر به فعالیت باشند‪.‬‬ ‫این مق��ام صنفی گفت‪ :‬مس��ئله دپوی قطع��ات‪ ،‬موضوعی‬ ‫مربوط به قطعه س��ازان و خودروس��ازان اس��ت اگر نسبت به‬ ‫ترخی��ص ای��ن قطعات هرچ��ه س��ریع تر اقدام ش��ود‪ ،‬به طور‬ ‫قط��ع تاثیر مثبتی بر بازار و شکس��ته ش��دن قیمت ها خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کاظمی در پایان گفت‪ :‬رکود در بازار لوازم یدکی که به دلیل‬ ‫تعداد ب��االی متولیان فروش اتفاق افت��اده تنها با ورود دولت‬ ‫برطرف می ش��ود زیرا نبود شغل مناسب تولیدی‪ ،‬جوانان را به‬ ‫س��مت فروش سوق داده اما مگر به چند فروشگاه نیاز داریم؟‬ ‫در حالی که فروش��ندگان در استان های بزرگ قادر به تامین‬ ‫نیاز خود هستند و به ندرت از تهران خرید دارند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫پیشتازی لیتیومی‬ ‫شیلی و ارژانتین‬ ‫در دهه پیش رو‬ ‫حال صنعت شیشه‬ ‫خوب است‬ ‫همفکری دولت با‬ ‫مجلسی ها درباره‬ ‫«یارانه اب»‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست رئیسان سازمان های نظام مهندسی معدن استان ها گزارش شورای مرکزی ارائه شد‬ ‫تفاهمنامه ‪3‬ماده ای ایمیدرو و نظام مهندسی معدن ایران‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬دیروز بعد از ظهر داریوش اس��ماعیلی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در گردهمایی رئیسان‬ ‫س��ازمان های نظام مهندسی اس��تان ها که با حضور جعفر‬ ‫س��رقینی‪ ،‬معاون ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و عباس��علی ایروان��ی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفت��ر نظ��ارت بر ام��ور معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برگزار ش��د‪ ،‬از اماده شدن زمینه الزم برای امضای‬ ‫تفاهمنامه های متعدد بین این سازمان با ایمیدرو‪ ،‬صندوق‬ ‫بیمه فعالیت های معدنی و‪ ...‬خبر داد‪.‬‬ ‫مهم تری��ن موارد این تفاهمنامه ها ب��ا ایمیدرو‪ ،‬تدوین و‬ ‫معرفی فرصت های سرمایه گذاری به شکل جامع و مشخص‬ ‫در سراس��ر کشور به تفکیک مواد معدنی‪ ،‬صنایع معدنی و‬ ‫اس��تان ها و همچنین طرح جامع پژوهشی به عنوان نقشه‬ ‫راه حمایت ایمیدرو از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان‬ ‫مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفویض اختیارات وزیر به سرقینی‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه ‪ ۳‬ماده ای با ایمیدرو‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنانش ب��ه تفاهمنامه ای که‬ ‫دوش��نبه ‪ ۲۰‬اس��فند با خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫به امضا رس��اند‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬جلسه ای نیز با رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو برای اجرای یک تفاهمنامه داش��تیم‬ ‫که این تفاهمنامه شامل ‪ ۳‬بخش است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بخش��ی از این تفاهمنامه مقرر‬ ‫شد اموزش فراگیر در بخش های معدنی سازمان ایمیدرو و‬ ‫شرکت های تابع و همچنین کارکنان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و مدیران شرکت های تابع انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ای��ران همچنین‬ ‫با اش��اره به اینکه ایمیدرو اعتبارات قابل توجه س��االنه به‬ ‫دانش��جویان دکترا و کارشناسی ارشد برای تحقیق درباره‬ ‫رساله یا پایان نامه خود پرداخت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای‬ ‫این تفاهمنامه پیش��نهاد شد یک طرح جامع پژوهشی در‬ ‫بخش های مختلف برای دانش��جویان ارشد و دکتری‪ ،‬تهیه‬ ‫و تنظیم ش��ود و به تصویب ایمیدرو برس��د تا دانشجویانی‬ ‫که می خواهن��د از حمایت مالی ایمیدرو برخوردار ش��وند‬ ‫موضوع پایان نامه خود را در قالب این طرح جامع پژوهشی‬ ‫پیشنهاد دهند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در این گردهمایی‪ ،‬داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫نظ��ام مهندس��ی معدن ایران ب��ه ارائه گزارش کار ش��ورا‬ ‫پرداخت و مط��رح کرد‪ :‬قرار بود این نشس��ت هفته پیش‬ ‫برگزار ش��ود ک��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و معاونت‬ ‫معدنی نیز در این جلس��ه حضور داش��ته باشند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل جلس��ه به امروز موکول ش��د‪ .‬متاسفانه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به دلیل سفر هیات دولت به عراق نتوانست‬ ‫در این جلسه حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫اسماعیلی اضافه کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اختیارات خود در زمینه نظام مهندس��ی معدن‬ ‫ای��ران را به معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تفویض کرد که در این زمینه کار ما اسان تر شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ازمان نظ��ام مهندس��ی مع��دن ای��ران‬ ‫تفاهمنامه های��ی را امض��ا کرده که برخ��ی در حال اجرا و‬ ‫برخی در دستور کار است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین‬ ‫ش��رکت س��بز تامین ک��ه زی��ر مجموعه شستاس��ت نیز‬ ‫تفاهمنام��ه ای ب��رای انجام امور اموزش��ی امضا ش��ده که‬ ‫خوشبختانه وارد فاز اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تفاهمنامه ای نیز با صندوق بیمه فعالیت های‬ ‫معدنی برای اجرایی ش��دن میز صندوق در اس��تان ها که‬ ‫قب�لا به تصویب رس��یده بود و به دلیل مش��کالت اجرایی‬ ‫نش��ده بود‪ ،‬به امضا رس��اندیم که وارد فاز عملیاتی شده تا‬ ‫نقش نظام مهندسی معدن در ارائه تسهیالت به متقاضیان‬ ‫معدنکار بسیار پررنگ تر شود‪.‬‬ ‫رئیس فراکس��یون معدن کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه تاکید کرد‪ :‬تفاهمنامه ای‬ ‫نیز با ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران امضا ش��ده‬ ‫ک��ه به زودی وارد فاز عملیاتی می ش��ود‪ .‬از س��ویی دیگر‬ ‫تفاهمنامه های��ی ب��ا معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمه��وری‪ ،‬وزارت ارتباط��ات‪ ،‬مجموعه غدیر وابس��ته به‬ ‫وزارت دف��اع‪ ،‬وزارت نیرو و س��ازمان نقش��ه برداری نیز در‬ ‫حال پیگیری است که مراحل پایانی خود را می گذرانند‪.‬‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران امادگ��ی خود را ب��رای اجرای این‬ ‫تفاهمنامه ‪ ۳‬ماده ای اعالم می کند و مقرر شده است تا پایان فروردین ‪۹۸‬‬ ‫این تفاهمنامه امضا شود‬ ‫اس��ماعیلی در ادامه تصریح کرد‪ :‬همچنین قرار شد یک‬ ‫نفر از س��ازمان نظام مهندس��ی معدن در کنار دانشجویان‬ ‫ارش��د و دکت��ری به عنوان مش��اور صنعتی ق��رار گیرد تا‬ ‫اهداف��ی که ایمی��درو در قالب این طرح پژوهش��ی انجام‬ ‫می ده��د دنب��ال ش��ود و در نهای��ت از ای��ن پایان نامه ها‬ ‫بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیشنهاد دادیم که نظام مهندسی معدن‪ ،‬این‬ ‫پایان نامه ها و رس��اله ها را بررس��ی کند و هر بخشی از ان‬ ‫که مورد نیاز ایمیدرو اس��ت را استخراج کرده و در اختیار‬ ‫وزارتخانه و ایمیدرو قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در بخش دیگری از‬ ‫س��خنان خود افزود‪ :‬بعد دیگر تفاهمنامه در زمینه جذب‬ ‫س��رمایه گذار در بخش معدن و صنایع معدنی است که در‬ ‫این زمینه چند محور پیشنهاد دادیم؛ از جمله سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن در نظر دارد فرصت های سرمایه گذاری را‬ ‫به ش��کل جامع و مش��خص در سراسر کش��ور به تفکیک‬ ‫م��واد معدنی‪ ،‬صنایع معدنی و اس��تان ها تهیه کند که این‬ ‫فرصت ها در ‪ ۲‬نسخه فارسی و انگلیسی چاپ می شود و در‬ ‫اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین موانع س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی بررس��ی می ش��وند و برای رفع این‬ ‫موانع اقدامی می ش��ود تا بخش��ی از س��رمایه س��رگردان‬ ‫در کش��ور به س��مت بخش معدن و صنایع معدنی س��وق‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی از برنامه ریزی برای برط��رف کردن موانع و‬ ‫مشکالت س��رمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬قرار اس��ت این موانع با همکاری ایمیدرو‬ ‫شناسایی شوند‪.‬‬ ‫وی یاداورش��د‪ :‬مالی��ات‪ ،‬موانع دولتی‪ ،‬ع��وارض‪ ،‬موانع‬ ‫طبیعی و زیس��ت محیطی‪ ،‬نبود امنیت س��رمایه گذاری و‪...‬‬ ‫می تواند از جمله این موانع به شمار اید‪.‬‬ ‫رئیس فراکس��یون معدنی کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه گفت‪ :‬همچنین اجرای‬ ‫نقش��ه راه معدن و صنایع معدن‪ ،‬از دیگر پیش��نهادهای ما‬ ‫در این تفاهمنامه بوده است‪ .‬این تفاهمنامه دارای ‪ ۷۲‬بند‬ ‫و ‪ ۳۰‬مورد ان مربوط به ایمیدرو است‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی معدن ای��ران امادگی خود را ب��رای اجرای این‬ ‫تفاهمنامه ‪ ۳‬ماده ای اعالم می کند و مقرر ش��ده اس��ت تا‬ ‫پای��ان فروردین ‪ ۹۸‬ای��ن تفاهمنامه امضا ش��ود و به اجرا‬ ‫برس��د‪ .‬امی��دوارم ای��ن تفاهمنامه بس��تر مناس��بی برای‬ ‫قراردادهای خوب بعدی باشد‪.‬‬ ‫وی در پایان س��خنانش به لزوم هوشمندسازی سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن به عنوان بخش مهمی از وظایف این‬ ‫سازمان اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال پیگیری هوشمندسازی‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن و در نهایت بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی هس��تیم‪ .‬تالش در این زمینه‪ ،‬یک س��وم‬ ‫وظایف ما را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن‪ ،‬نیاز‬ ‫امروز و فردا‬ ‫امیربیژن یثربی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫خبر‬ ‫افت نرخ طال و مس‬ ‫صادرات مواد معدنی پرو‬ ‫را کاهش داد‬ ‫افت ن��رخ طال و مس منجر ب��ه کاهش صادرات‬ ‫م��واد معدنی پرو در ژانوی��ه ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (نیمه‬ ‫دی تا نیمه بهمن) ش��د‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی‬ ‫سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمی��درو)‪ ،‬ب��ه نقل از وب س��ایت ماینینگ‬ ‫میزان صادرات این کش��ور در ژانویه با کاهش ‪۷.۴‬‬ ‫درصدی روبه رو ش��ده است‪ .‬در بخش مواد معدنی‬ ‫نی��ز به دلیل کاهش نرخ ط�لا و مس‪ ،‬صادرات این‬ ‫بخ��ش با ‪ ۱۶.۸‬درص��د افت همراه بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫جدیدتری��ن گ��زارش وزارت تج��ارت خارج��ی و‬ ‫گردشگری پرو اعالم شد‪ :‬در ژانویه‪ ،‬فروش فلز زرد‬ ‫‪ ۲۷.۳‬درصد و فروش فلز سرخ ‪ ۱۱.۶‬درصد کاهش‬ ‫را نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی شاهد‬ ‫بوده اند‪ .‬طال و م��س ‪ ۴۶‬درصد از مجموع صادرات‬ ‫پرو را تش��کیل می دهند‪ .‬در مدت یاد ش��ده‪ ،‬تولید‬ ‫مواد معدنی در پرو ‪۱.۲۶‬درصد کاهش یافته که به‬ ‫نظر می رسد میزان فروش ک تر این فلزات می تواند‬ ‫متاث��ر از این عامل نیز باش��د‪ .‬بنا ب��ر گزارش بانک‬ ‫مرکزی پرو‪ ،‬اگرچه امارها نشان از کاهش صادرات‬ ‫در این کش��ور دارد اما پرو در ژانویه ‪ ۲۰۱۹‬ش��اهد‬ ‫رش��د اقتصادی ‪ ۲‬درصدی نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال ‪۲۰۱۸‬میالدی بوده است‪ .‬پیش بینی ها نشان‬ ‫می دهد که رش��د اقتصادی این کشور تا پایان سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی تا ‪ ۴‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بورس های‬ ‫جهانی بر ریل‬ ‫صعودی‬ ‫کار خ��ود را ب��ا افزایش ‪ ۱.۳۳‬درص��دی به پایان‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫در بورس وال استریت نیویورک نیز روند صعودی‬ ‫به طور کامل محس��وس بود و همه ش��اخص های‬ ‫مهم رو ب��ه باال حرکت کردند‪ :‬ش��اخص داوجونز‬ ‫ب��ا افزایش ‪ ۰.۷۹‬درصدی همراه ش��د‪ ،‬ش��اخص‬ ‫کامپوزی��ت با ‪ ۲.۰۲‬درصد افزایش بس��ته ش��د و‬ ‫ش��اخص اس اندپی‪ ۵۰۰‬خود را ‪ ۱.۴۷‬درصد باالتر‬ ‫کشید‪.‬‬ ‫در ب��ازار نف��ت نیز قیمت ه��ا افزایش��ی بود‪ ،‬به‬ ‫گونه ای که هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت‬ ‫با ‪ ۰.۱۱‬درصد افزایش به ‪ ۵۶.۹۰‬دالر و هر بش��که‬ ‫نفت برنت دریای شمال با ‪ ۰.۰۳‬درصد افزایش به‬ ‫‪ ۶۶.۶۱‬دالر رسید‪.‬‬ ‫درصد افزایش یافتند‪.‬‬ ‫در بین دیگر بورس های اسیایی‪ ،‬شاخص کسپی‬ ‫بورس سئول ‪ ۰.۸۹‬درصد باالتر رفت و در استرالیا‬ ‫شاخص ای اس ایکس با ‪ ۰.۴۱‬درصد افزایش بسته‬ ‫شد‪ .‬ش��اخص هانگ س��نگ بورس هنگ کنگ نیز‬ ‫پیش بینی های یک موسسه تحلیلگر بین المللی نشان می دهد‬ ‫پیشتازی لیتیومی شیلی و ارژانتین در دهه پیش رو‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارژانتین و‬ ‫شیلی در حالی‬ ‫به تولید لیتیوم‬ ‫روی اورده اند‬ ‫که در استخراج‬ ‫سایر موادمعدنی‬ ‫نیز از سرامدان‬ ‫جهان به شمار‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫ارژانتین از‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫اصلی الومینیوم‬ ‫اولیه‪ ،‬سرب‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬روی‪ ،‬نقره‬ ‫و طال در امریکای‬ ‫جنوبی است‬ ‫بی ام ای ریس��رچ از پیش��تازی ش��یلی و ارژانتین در‬ ‫عرص��ه تولید لیتیوم در دهه پیش رو خبر می دهد‪ ،‬در‬ ‫حالی که ‪ ۲‬کشور واقع در امریکای جنوبی از سرامدان‬ ‫تولید فلزات پایه و گرانبها در جهان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬بنا بر داده هایی‬ ‫که موسسه پژوهش��ی بی ام ای ریسرچ منتشر کرده‪ ،‬در‬ ‫یک دهه پیش رو ش��یلی و ارژانتین‪ ،‬پیش��تازان تولید‬ ‫لیتیوم در جهان خواهند بود‪.‬‬ ‫بی ام ای‪ ،‬موسسه ای پژوهش��ی است که تحلیل های‬ ‫اقتصاد کالن‪ ،‬صنعت و بازار مالی را ارائه می دهد و ‪۲۴‬‬ ‫صنعت و ‪ ۲۰۰‬بازار جهانی را زیر پوشش دارد‪.‬‬ ‫بن��ا بر گزارش این موسس��ه‪ ،‬این پیش��تازی حاصل‬ ‫پروژه هایی اس��ت که در این ‪ ۲‬کش��ور انجام شده و در‬ ‫سال جاری میالدی که حدود ‪۲.۵‬ماه از اغاز ان سپری‬ ‫ش��ده‪ ،‬به ایجاد ظرفیت های جدی��دی از این فلز منجر‬ ‫می ش��ود‪ .‬هموار ش��دن موانع قانونی که در گذشته در‬ ‫مسیر اکتش��اف لیتیوم وجود داشت نیز عامل دیگری‬ ‫است که حکایت از توسعه تولید این فلز دارد‪.‬‬ ‫در واق��ع روند کند توس��عه پروژه ه��ای لیتیومی در‬ ‫شیلی به دلیل کنترل شدید این کشور بر سطوح تولید‬ ‫لیتیوم اس��ت اما اکنون فرصت های س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش لیتیوم شیلی فراهم امده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ارژانتین و ش��یلی در حالی‬ ‫ب��ه تولی��د لیتی��وم روی اورده ان��د که در اس��تخراج‬ ‫س��ایر موادمعدن��ی نیز از س��رامدان جهان به ش��مار‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫ارژانتی��ن از تولیدکنندگان اصل��ی الومینیوم اولیه‪،‬‬ ‫سرب‪ ،‬مس‪ ،‬روی‪ ،‬نقره و طال در امریکای جنوبی است‪.‬‬ ‫در ش��یلی نیز بخش معدن یکی از س��تون های اقتصاد‬ ‫کشور است و صادرات مس به تنهایی بیش از یک سوم‬ ‫درامد دولت را تامین می کند‪ .‬شیلی عالوه بر مس‪ ،‬در‬ ‫استخراج طال‪ ،‬نقره‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬سنگ اهن و زغال سنگ‬ ‫هم توانمند است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬کورفو (‪ )Corfo‬یا ش��رکت توسعه‬ ‫تولید ش��یلی اعالم کرد که پیشنهادهایی از ‪ ۶‬شرکت‬ ‫در زمینه تولید لیتیوم فلزی و کاتدهای لیتیوم دریافت‬ ‫کرده اس��ت‪ ۳ .‬مورد از این شرکت ها چینی‪ ،‬یک مورد‬ ‫روس��ی و یک مورد کره ای هستند و یک شرکت نیز در‬ ‫شیلی است‪.‬‬ ‫ب��ی ام ای در ادامه از چش��م انداز مثبتی که برای این‬ ‫بخش متصور است‪ ،‬می گوید و اینکه این ‪ ۲‬کشور توان‬ ‫الزم را دارند که تولید جهانی لیتیوم را در کنار استرالیا‬ ‫به پیش ببرند‪.‬‬ ‫ش��رکت امریکایی ش��یمیایی ال ِبمِیرل نیز حدود ‪۳‬‬ ‫ماه پیش پیش��نهادی مبنی بر تولید لیتیوم در ش��یلی‬ ‫ارائ��ه ک��رده بود ک��ه بتواند ت��ا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۹‬خورش��یدی) س��االنه ‪ ۱۲۵‬هزار تن از این فلز‬ ‫تولید کند‪ .‬این شرکت نیز به دنبال دریافت تایید برای‬ ‫پروژه لیتیوم اوروکوبر در ارژانتین‬ ‫در پروژه ه��ای بلندمدت مانن��د بهره برداری‬ ‫از مناب��ع معدنی‪ ،‬س��رمایه تبدیل ب��ه پروژه ای‬ ‫می ش��ود که در یک بازه زمانی طوالنی می تواند‬ ‫به اش��تغالزایی و درامدزایی بینجامد؛ برخالف‬ ‫پروژه های کوتاه مدت مانند پروژه های ساختمانی‬ ‫که تنه��ا در یک بازه زمانی کوت��اه به افرینش‬ ‫فرصت های شغلی می انجامد‪ .‬چنین پروژه هایی‬ ‫هر چند خیلی زودتر س��ود را به صاحب سرمایه‬ ‫برمی گردانند اما مطالبه اصلی امروز جامعه ما را‬ ‫که «اشتغال» اس��ت‪ ،‬براورده نمی کنند‪ .‬از نظر‬ ‫م��ن جامعه ام��روز ما به صنایعی نی��از دارد که‬ ‫در یک دوره زمانی طوالنی‪ ،‬مولد درامد باش��د‪.‬‬ ‫برای نیل به این هدف باید از اکتشاف اغاز کرد‪.‬‬ ‫اساس معدن‪ ،‬اکتشاف اس��ت‪ .‬معدن همچنین‬ ‫می تواند به عنوان خالق توسعه منطقه ای ایفای‬ ‫نق��ش کرده و ب��ه توزیع متع��ادل ثروت کمک‬ ‫کند زیرا بیش��تر منابع معدنی ایران در مناطق‬ ‫فقیر کش��ور قرار دارند؛ مناطق��ی که نیازمند و‬ ‫البته مستعد اشتغالزایی و درامدزایی هستند و‬ ‫اس��تعدادهای معدنی انها‪ ،‬امکان برطرف کردن‬ ‫این نیازها را فراهم می کند‪ .‬بر اساس استاندارد‬ ‫سازمان زمین شناسی امریکا‪ ۴۸ ،‬تیپ کانه زایی‬ ‫در جه��ان وجود دارد ک��ه ‪ ۳۳‬تیپ ان در ایران‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬کل ذخایر اثبات شده و احتمالی‬ ‫ما نیز به ‪ ۶۰‬میلیارد تن می رس��د که با افزودن‬ ‫تنها ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع به امکان اکتشاف‬ ‫جدی��د می توانیم ذخایر خ��ود را به بیش از ‪۷۰‬‬ ‫میلیارد تن در جهان برسانیم‪ .‬ایران یکی از ‪۱۰‬‬ ‫کشور دارای ذخایر مهم جهان برای سنگ اهن‪،‬‬ ‫مس و روی اس��ت و حدود یک درصد جمعیت‬ ‫جهان و ‪ ۷‬درصد ذخایر معدنی جهان را در خود‬ ‫جای داده اما بر اس��اس گزارش��ی که س��ازمان‬ ‫«نق��ش مع��دن در اقتصاده��ای ملی ش��ورای‬ ‫بین الملل��ی مع��دن و فلزات» در س��ال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی) منتشر کرد‪ ،‬ارزش‬ ‫تولیدات معدنی ایران در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۱‬خورش��یدی) ‪ ۸.۲‬میلیارد دالر و سهم‬ ‫ان در کل تولیدات جهان‪ ،‬حدود ‪ ۱.۱‬درصد بود‪.‬‬ ‫این رقم ح��دود ‪ ۱۷‬درصد توانمندی و ظرفیت‬ ‫تولید معدنی ایران است و به عبارتی دیگر‪ ،‬ایران‬ ‫تاکنون تنها از حدود یک پنجم ظرفیت معدنی‬ ‫خود بهره گرفته اس��ت‪ .‬اس��تحصال‪ ،‬اکتشاف و‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬نیاز به مطالعات امکان سنجی دارد‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه در زمینه عناصر کمی��اب خاکی‪،‬‬ ‫وقت��ی غولی مانند چی��ن در این عرصه فعالیت‬ ‫می کند‪ ،‬باید با مطالعات امکان س��نجی ببینیم‬ ‫ایا اکتش��اف‪ ،‬استخراج و استحصال این مواد به‬ ‫س��ود ما اس��ت یا وارد کردن ان سود بیشتری‬ ‫برای ما دارد؟ یا اگ��ر قصد بهره برداری از منابع‬ ‫خود را داریم تا چه مرحله ای پیش برویم؟ تنها‬ ‫اس��تخراج انجام دهیم یا استحصال را نیز ادامه‬ ‫دهی��م؟ بای��د ببینیم می توانیم از پس ش��رایط‬ ‫س��خت رقابتی در ب��ازار بربیایی��م؟ کار کردن‬ ‫بدون امکان س��نجی می تواند به نرخ بر باد رفتن‬ ‫سرمایه های کشور تمام شود که برخالف اقتصاد‬ ‫مقاومتی است‪.‬‬ ‫پ��س از توافق نخس��ت وزیر انگلی��س و رئیس‬ ‫کمیس��یون اروپا برای تغییرات جدید برکس��یت‪،‬‬ ‫شاخص های بورسی جهان باال رفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از سی ان بی سی‪ ،‬توافق‬ ‫به دست امده اتحادیه اروپا به مرز ایرلند جنوبی و‬ ‫شمالی مربوط می شود‪.‬‬ ‫از انجا که ایرلند عضو اتحادیه اروپا است اما ایرلند‬ ‫شمالی بخشی از انگلیس است‪ ،‬اختالف هایی بین‬ ‫دو طرف درباره مسائل مرزی پس از برکسیت وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با توافق به دس��ت امده‪ ،‬ش��اخص فوتسی‪۱۰۰‬‬ ‫بورس لندن با صع��ود ‪ ۰.۳۷‬درصدی به کار خود‬ ‫پایان داد‪ ،‬شاخص دکس بورس فرانکفورت ‪۰.۷۵‬‬ ‫درصد باالتر رفت‪ ،‬ش��اخص کک‪ ۴۰‬بورس پاریس‬ ‫‪ ۰.۶۶‬درصد افزایش یافت و شاخص استوکس‪۶۰۰‬‬ ‫که در بردارنده نماد ‪ ۶۰۰‬ش��رکت بزرگ اروپایی‬ ‫اس��ت با ‪ ۰.۶۳‬درصد افزایش بسته شد تا بازدهی‬ ‫خود را از ابتدای ماه جاری میالدی به ‪ ۳.۵۶‬درصد‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫در اس��یا نیز روند صعودی بورس ها ادامه یافت‪،‬‬ ‫به گونه ای که ش��اخص ام اس س��ی ای بورس های‬ ‫منطقه اسیا‪-‬اقیانوس��یه به جز ژاپن‪ ۱.۱۷ ،‬درصد‬ ‫جهش کرد‪.‬‬ ‫در ژاپن شاخص نیک کی‪ ۲۲۵‬بورس توکیو بیش‬ ‫از ‪ ۲‬درصد جهش کرد و ش��اخص تاپیکس نیز با‬ ‫افزایش ‪ ۱.۸۸‬درصدی بسته شد‪.‬‬ ‫در چی��ن ش��اخص های ش��انگهای کامپوزیت و‬ ‫ش��نژن کامپوزیت به ترتی��ب ‪ ۱.۶۱‬درصد و ‪۱.۴۱‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رنگ ابی تیره‪ ،‬نش�انگر تولید لیتیوم در ارژانتین و رنگ ابی روشن نشانگر تولید در شیلی است‪.‬‬ ‫بازه زمانی نمودار از چپ به راس�ت‪ ،‬براورد بی ام ای از حجم تولید در س�ال های ‪ ۲۰۱۴‬میالدی(‪۱۳۹۳‬‬ ‫خورشیدی) تا سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی(نیمه دی ‪ )۱۳۹۶‬را نشان می دهد و در ادامه‪ ،‬پیش بینی این موسسه‬ ‫را از حجم تولید در سال جاری میالدی تا ‪ ۲۰۲۷‬میالدی(‪ ۱۴۰۶‬خورشیدی) ترسیم می کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سازمان زمین شناسی ایاالت متحده و موسسه پژوهشی بی ام ای ریسرچ‬ ‫اجرای پروژه مورد نظر است‪.‬‬ ‫همچنین از جمله مصادیق تحقق پیش بینی بی ام ای‪،‬‬ ‫رش��د تولید شرکت شیمیایی و ش��یلیایی «سیوسیداد‬ ‫کوییمیکا مینرا» است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده لیتیوم در‬ ‫جهان به ش��مار می اید‪ .‬همسو با ش��یلی‪ ،‬ارژانتین نیز‬ ‫تصمیم دارد در س��ال جاری می�لادی‪ ،‬به بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده لیتیوم در جهان تبدیل ش��ود‪ .‬بی ام ای در‬ ‫این باره می گوید‪ :‬افزایش قدرت پروژه ها س��بب ش��ده‬ ‫است بسیاری از شرکت های معدنکار نوپا به این عرصه‬ ‫وارد ش��وند و این توانمندی را داشته باشند که در کنار‬ ‫ش��رکت های بزرگ تر در زمینه بهره ب��رداری از این فلز‬ ‫نوظهور پیش بروند‪ .‬یک مورد از پروژه های کلیدی که‬ ‫قرار است در س��ال جاری میالدی در ارژانتین اغاز به‬ ‫کار کند‪ ،‬یک س��رمایه گذاری مشترک بین شرکت های‬ ‫«لیتی��وم امریکاز» و «سیوس��یداد کوییمیکا مینرا» به‬ ‫ارزش ‪ ۶۷۵‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬این پ��روژه «کوچاری‬ ‫اوالروز» نام دارد و ظرفیت تولید به طور متوس��ط ‪۲۵‬‬ ‫هزار تن لیتیوم کربنات را دارد‪.‬‬ ‫در نهای��ت بی ام ای نتیجه می گیرد در پرتو توس��عه‬ ‫و همچنین بر اس��اس این واقعیت ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫باتری ه��ای لیتیوم یون‪ ،‬در رقابت برای تامین موجودی‬ ‫م��ورد نی��از هس��تند‪ ،‬دارن��دگان لیتیوم در ش��یلی و‬ ‫ارژانتی��ن می توانن��د امیدوار باش��ند که از اس��تخراج‬ ‫لیتیوم در فصول پیش رو به درامد چش��مگیری دست‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫همچنین نموداری که س��ازمان زمین شناسی ایاالت‬ ‫متحده و موسسه پژوهش��ی بی ام ای ریسرچ در همین‬ ‫زمینه منتش��ر کرده اند‪ ،‬نشان می دهد که میزان تولید‬ ‫مع��دن لیتی��وم در ارژانتین و ش��یلی از س��ال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫می�لادی(‪ ۱۳۹۳‬خورش��یدی) تاکنون افزایش��ی بوده‬ ‫و این س��یر صعودی تا س��ال ‪ ۲۰۲۷‬می�لادی(‪۱۴۰۶‬‬ ‫خورشیدی) نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بن��ا بر پیش بینی بی ام ای‪ ،‬می��زان تولید ارژانتین از‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬هزار تن در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی به ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تن در سال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی خواهد رسید و میزان‬ ‫تولید در ش��یلی که در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی حدود ‪۲۰‬‬ ‫هزار تن بود‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی(‪۱۴۰۶‬خورشیدی)‬ ‫به بیش از ‪ ۸۰‬هزار تن رش��د خواهد کرد‪ ،‬در نتیجه در‬ ‫ده��ه پی��ش رو تولید لیتیوم در ش��یلی حدود ‪۱۱۲.۵‬‬ ‫درصد و در ارژانتین حدود ‪ ۱۱۰۰‬درصد بیشتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫روند کاهشی طال معکوس شد‬ ‫قیمت طال در معامالت روز سه ش��نبه بازار جهانی به دنبال‬ ‫افت ارزش دالر که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را تقویت‬ ‫کرد‪ ،‬اندکی افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس ط�لا برای تحوی��ل فوری در‬ ‫معامالت روز جاری بازار سنگاپور ‪ ۰.۲‬درصد افزایش یافت و به‬ ‫‪ ۱۲۹۶.۰۸‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در بازار امریکا‪ ،‬ه��ر اونس طال برای تحویل در اوریل با ‪۰.۴‬‬ ‫درصد رشد‪ ،‬به ‪ ۱۲۹۵.۹۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫پس از اینکه کمیسیون اروپا در استانه رای گیری در پارلمان‬ ‫انگلی��س درباره توافق جدایی از اتحادیه اروپا‪ ،‬موافقت کرد که‬ ‫در توافق برگس��یت تغییراتی انجام دهد‪ ،‬بازارهای سهام اسیا‬ ‫صعود کردند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر انتش��ار امار اقتصادی جدید در امریکا و رشد‬ ‫ارزش پوند‪ ،‬عقب نشینی دالر در برابر سایر ارزهای بزرگ را به‬ ‫دنبال داشت و ارز امریکا ‪ ۰.۲‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫امار نشان داد خرده فروشی امریکا در ژانویه ‪ ۰.۲‬درصد رشد‬ ‫کرد و اقتصاددانان را که انتظار داش��تند تغییری در امار روی‬ ‫ندهد‪ ،‬غافلگیر کرد‪ .‬با این حال این رقم اندک بود‪.‬‬ ‫ج��روم پاول‪ ،‬رئیس بانک مرکزی امریکا اعالم کرد این بانک‬ ‫مرک��زی هیچ عجله ای برای تغییر س��طح نرخ های بهره ندارد‬ ‫و تاثیر کن��دی اقتصادی جهانی روی اقتص��اد داخلی را رصد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬نگرانی های فزاینده نسبت به رشد‬ ‫اقتصاد جهان‪ ،‬از نرخ طال پشتیبانی کرده است‪.‬‬ ‫وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد که طال ممکن‬ ‫است مقاومت در س��طح ‪ ۱۳۰۱‬دالر را امتحان کند و اگر این‬ ‫نرخ شکس��ته ش��ود می تواند تا محدوده ‪ ۱۳۰۷‬تا ‪ ۱۳۱۳‬دالر‬ ‫صعود کند‪ .‬در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس پاالدیوم‬ ‫ب��رای تحوی��ل فوری ب��ا ‪ ۰.۲‬درصد افزای��ش‪ ۱۵۳۹.۶۲ ،‬دالر‬ ‫معامله ش��د‪ .‬هر اونس نقره برای تحویل فوری ‪ ۰.۵‬درصد رشد‬ ‫ک��رد و به ‪ ۱۵.۳۹‬دالر رس��ید‪ .‬هر اون��س پالتین برای تحویل‬ ‫فوری حدود ‪ ۰.۶‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۸۱۹.۸۸‬دالر رسید‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫با خردجمعی از شرایط‬ ‫سخت عبور می کنیم‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫سیگنال مثبت اروپا به‬ ‫ایران در اینــستکس‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫سازمان متناظر «اینستکس» در ایران هم راه اندازی شود‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اینس��تکس یک مکانیس��م پرداخت‬ ‫اس��ت که به شرکت های اروپایی این امکان را می دهد‬ ‫ک��ه بدون قرار گرفتن در معرض تحریم امریکا با ایران‬ ‫تجارت کنند‪.‬‬ ‫اینستکس در قالب یک شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫ب��ه مدیری��ت عاملی یک بانک��دار المانی در فرانس��ه‬ ‫تاس��یس ش��د و ‪ ۳‬کش��ور انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و المان‬ ‫به عن��وان امضاکنندگان برجام‪ ،‬همگی س��هامدار این‬ ‫شرکت شدند‪ .‬‬ ‫رئی��س مرکز خدمات س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی‬ ‫تهران گفت‪ :‬مکانیس��م کار به این صورت است که این‬ ‫اب��زار‪ ،‬نقل و انتقاالت غیرمس��تقیم را جایگزین نقل و‬ ‫انتقاالت مس��تقیم بین ای��ران و اتحادیه اروپا می کند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬یک خریدار س��وخت اروپایی با خرید‬ ‫نف��ت یا ه��ر کاالی دیگ��ری از ای��ران می تواند با یک‬ ‫صادرکننده ماش��ین االت اروپایی هماهنگ ش��ود؛ در‬ ‫این بین خریدار ایرانی‪ ،‬پولی را به صادرکننده اروپایی‬ ‫پرداخت نمی کند‪ ،‬بلکه پ��ول را به صادرکننده ایرانی‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫ت��ا پیش از ای��ن فقط برای غذا و دارو می توانس��تیم از کانال مالی‬ ‫اروپا اس��تفاده کنیم‪ ،‬اما فوالد نیز در اینده نزدیک از این سازوکار‬ ‫بهره خواهد گرفت‬ ‫ته��ران روز سه ش��نبه با انتش��ار تصوی��ری از دیدار «‬ ‫پر فیش��ر» با رئیس��ان نمایندگی های ‪ ۳‬کشور المان‪،‬‬ ‫فرانس��ه و انگلیس‪ ،‬نوش��ته است‪ :‬اس��تقبال از رئیس‬ ‫تازه منصوب ش��ده اینستکس در سفر به تهران ازسوی‬ ‫نمایندگی های دیپلماتیک ‪ ۳‬کشور اروپایی ‪ ،E3‬گامی‬ ‫مه��م برای گفت وگو ب��ا همتایان ایران��ی درباره نحوه‬ ‫اجرای سازکار تجاری ایران و اتحادیه اروپا!‬ ‫‹ ‹مذاکره برای فرایند اجرا‬ ‫راهبردهای ش��ش گانه ستاد تنظیم بازار با محوریت مقابله با گرانی و توزیع مناسب‬ ‫کاال اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬با تصمیم ستاد تنظیم بازار‪ ،‬مقرر شد با هدف کاهش قیمت اقالم‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬نمایش��گاه های فروش بهاره در سراسر کشور‪ ،‬با صالحدید ستادهای تنظیم‬ ‫بازار اس��تانی فعالیت کنند و فروش��گاه های زنجیره ای و اصناف نیز فروش فوق العاده‬ ‫راهبردهای شش گانه تنظیم بازار‬ ‫را در دس��تور کار قرار دهند‪ .‬همچنین تامین و توزیع کاالهای اساسی در کنار اجرای‬ ‫طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات در حال پیگیری و اجرا اس��ت‪ .‬س��تاد تنظیم بازار با‬ ‫هدف پیش��گیری از سوء اس��تفاده های احتمالی‪ ،‬طرح تشدید بازرسی و نظارت ویژه با‬ ‫همکاری س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان ها‪ ،‬بازرسی اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان های جهاد‬ ‫‹ ‹ف�والد‪ ،‬نخس�تین صنع�ت در اس�تفاده از‬ ‫اینستکس‬ ‫مدیرعام��ل فوالد جنوب هم در ای��ن میان از اضافه‬ ‫شدن فوالد به عنوان نخستین صنعتی که به اینستکس‬ ‫راه پیدا کرد خبر داد و افزود‪ :‬تا پیش از این فقط برای‬ ‫غذا و دارو می توانس��تیم از کانال مالی اروپا اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬اما ف��والد نیز در اینده نزدی��ک از این رویکرد‬ ‫بهره خواهد گرفت و پیش بینی می کنیم سایر بخش ها‬ ‫و صنای��ع نیز در اینده نزدیک از این مکانیس��م مالی‬ ‫برای مراودات مالی خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫احم��د دنیانور درباره اخرین وضعیت صادرات فوالد‬ ‫به اتحادی��ه اروپا به ایلنا گفت‪ :‬اتحادی��ه اروپا یکی از‬ ‫اصلی ترین مشتری های صنعت فوالد از زمان راه اندازی‬ ‫ای��ن صنعت در کش��ور بوده اس��ت هر چن��د به دلیل‬ ‫تحریم ها و مش��کل نقل و انتق��ال پول بخش عمده ای‬ ‫از صادرات ما به این اتحادیه در س��ال ‪ ۹۷‬متوقف شد‪،‬‬ ‫اما به تازگی قرارداد هایی بس��تیم که منجر خواهد شد‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬افزای��ش خیره کنن��ده ای در صادرات به‬ ‫کشور های عضو این اتحادیه داشته باشیم‪.‬‬ ‫عضو انجمن فوالد درباره چگونگی نحوه برگشت پول‬ ‫صادرات اظهارکرد‪ :‬شرکت های فوالد سازکار جدیدی‬ ‫را برای گرفتن پول صادرات محصوالت خود پیشنهاد‬ ‫کرده ان��د که مورد اس��تقبال طرف ه��ای اروپایی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬ضمن انکه این صنعت نخستین صنعتی‬ ‫خواهد بود که از سازکار مالی اتحادیه اروپا اینستکس‬ ‫برای نقل و انتقال مالی استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫فریال مستوفی‬ ‫احمد دنیانور‬ ‫کشاورزی استان ها را اجرا می کند‪.‬‬ ‫براساس راهبردهای ستاد‪ ،‬مقرر شد اطالع رسانی به موقع و شفاف از وضعیت بازار به‬ ‫کارگروه ملی تنظیم بازار و وزارتخانه های ذی ربط منتقل شود‪.‬‬ ‫همچنین مصوب ش��د‪ ،‬با هدف حفظ ارامش بازار‪ ،‬ب��ا پدیده قاچاق به ویژه قاچاق‬ ‫کاالهای اساسی و ضروری در استان های مرزی مقابله شود‪.‬‬ ‫صدور روادید رایگان ایران و عراق از پایان فروردین‬ ‫معاون رئیس جمهوری اعالم کرد‪ :‬صدور روادید‬ ‫رایگان ایران و عراق از پایان فروردین س��ال ‪۹۸‬‬ ‫اجرایی می ش��ود‪ .‬علی اصغر مونس��ان در حاشیه‬ ‫سی و هشتمین نشست ستاد هماهنگی خدمات‬ ‫س��فر که با حضور نمایندگان��ی از ‪ ۲۲‬نهاد پیش‬ ‫از ظهر روز سه ش��نبه ‪ ۲۰‬اس��فند برگزار ش��د‪،‬‬ ‫در پاس��خ به پرسش ایس��نا درباره اخرین توافق‬ ‫ایران و عراق در ارتباط ب��ا صدور روادید رایگان‬ ‫توضیح داد‪ :‬در س��فر وزیر گردش��گری عراق به‬ ‫ایران که همزمان با نمایش��گاه گردشگری انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬درخواس��ت کردیم با توجه ب��ه امار باالی‬ ‫گردش��گران دو ط��رف اوال به موض��وع افزایش‬ ‫قیمت روادید عراق (در حد ‪ ۱۰‬دالر) رسیدگی و‬ ‫ان را کنترل کنند‪ ،‬یا در صورت امکان روادید دو‬ ‫کشور لغو شود‪ .‬خوشبختانه این موضوع در سفر‬ ‫رئیس جمهوری به عراق پیگیری ش��د و طرفین‬ ‫در این زمینه توافق کردند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬طرف عراقی بنا به مالحظاتی‬ ‫با لغو کامل روادید موافقت نکردند‪ ،‬اما قرار ش��د‬ ‫دو ط��رف هزین��ه صدور روادی��د را حذف کنند‪.‬‬ ‫این اتفاق به مبادالت اقتصادی و گردش��گری دو‬ ‫کشور به طور قطع کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫مونس��ان درباره زمان اجرایی شدن این توافق‬ ‫گف��ت‪ :‬به احتمال زیاد صدور رایگان روادید ایران‬ ‫و عراق از پایان فروردین سال ‪ ۹۸‬اجرا شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش��گری پس از ارائه گزارش برخی نهادهای‬ ‫عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر‪ ،‬در جمع بندی‬ ‫خدماتی که قرار است در نوروز به مسافران ارائه‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از یک میلیون نفر مس��تقیم‬ ‫خدم��ات س��فر را در فاصله ‪ ۲۵‬اسفندس��ال ‪۹۷‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۷‬فروردین س��ال ‪ ۹۸‬پش��تیبانی می کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این ‪ ۱۴۰‬هواپیما‪ ۳۸ ،‬هلی کوپتر سازمان‬ ‫هالل احم��ر برای امداد و نجات‪ ۱۴ ،‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫اتوبوس برای جابه جایی جاده ای مس��افران‪۷۶ ،‬‬ ‫ش��ناور در مس��یرهای دریایی جنوب و ش��مال‬ ‫کشور‪ ۱۲ ،‬هزار واحد اقامتی‪ ۵۵۰۰ ،‬امبوالنس‪،‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬کم��پ ویژه در ه��ر ‪ ۴۰‬کیلومتر‪ ۲۳۵ ،‬رام‬ ‫قطار با ظرفی��ت جابه جایی روزانه ‪ ۲‬میلیون نفر‬ ‫برای نوروز تجهیز و اماده ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫در نوروز امس��ال در کنار قطارهای گردش��گری‬ ‫شمال‪ ،‬قطار گردشگری غرب راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی از م��ردم درخواس��ت ک��رد کم��ک کنند تا‬ ‫اماره��ای منفی و حج��م تصادف ها در تعطیالت‬ ‫نوروز کاهش یابد‪.‬‬ ‫مونس��ان درباره نامه ای که به تازگی برای وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی در ارتباط با جلوگیری از صدور‬ ‫مجوز ش��هرک های گردش��گری نوش��ته اس��ت‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬دلیل این مخالف��ت احتمال برخی‬ ‫سوءاس��تفاده گری ها بود‪ ،‬چراکه این بیم می رفت‬ ‫به نام شهرک گردشگری‪ ،‬زمین خواری اتفاق افتد‬ ‫برای همین از وزیر راه و شهرس��ازی درخواست‬ ‫کردیم این ابالغیه را برگرداند تا تمهیدات بهتری‬ ‫اتخاذ شود‪.‬‬ ‫شهال عموری‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اهواز‬ ‫توس��عه روابط اقتصادی ای��ران و عراق فقط‬ ‫اقتصادی نیست‪ ،‬بلکه موجب پیوندهای عمیق‬ ‫سیاس��ی و افزایش مناس��بات بین دو کش��ور‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین در شرایط تحریم به غیر‬ ‫از اس��تفاده از ظرفیت صادرات به کشور عراق‬ ‫می توانیم واردات از این کشور را داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ظرفیت های بی ش��ماری پیش‬ ‫روی فعاالن اقتصادی دو کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی می توان��د در زمینه های‬ ‫بسیاری ازجمله صدور خدمات فنی مهندسی‪،‬‬ ‫گردش��گری و انرژی س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬کش��ور ع��راق پ��س از داعش‬ ‫نیاز ش��دیدی به ساخت وس��از و خدمات فنی‬ ‫مهندس��ی دارد ک��ه در صورت غفل��ت از این‬ ‫بازار‪ ،‬کش��ورهای همس��ایه وارد عراق خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬عربستان از رقیبان ما در این حوزه است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در حوزه گردشگری و گردشگری‬ ‫س�لامت نی��ز ظرفیت بس��یاری وج��ود دارد‬ ‫که ضرورت ایجاد ش��رکت هایی برای توس��عه‬ ‫گردشگری سالمت را گوشزد می کند‪.‬‬ ‫نبای��د از ای��ن نکته غفل��ت ورزید ک��ه بازار‬ ‫یک طرف��ه پایداری چندانی نخواهد داش��ت و‬ ‫انس��جام صادرات به ع��راق در صورتی محقق‬ ‫خواه��د ش��د ک��ه مش��وق های صادرات��ی به‬ ‫صادرکنن��دگان ارائه ش��ود‪ .‬همچنین ایران در‬ ‫مقابل صادرات به عراق‪ ،‬واردات قابل توجهی از‬ ‫این کشور ندارد‪ .‬درحالی که می توان بخشی از‬ ‫نیازهای وارداتی کش��ور را در شرایط تحریم از‬ ‫طریق عراق تامین کرد‪ .‬برای افزایش واردات از‬ ‫این کش��ور نیز باید به گم��رکات مجوز واردات‬ ‫ارائه ش��ود و صادرکنن��دگان‪ ،‬بتوانند از محل‬ ‫ارزی که در عراق دارند کاال وارد کنند‪ .‬این گونه‬ ‫می توان ش��اهد افزای��ش واردات و به دنبال ان‬ ‫تحق��ق افزایش ص��ادرات به ‪٢٠‬میلی��ارد دالر‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اعالم شرایط جدید‬ ‫ترانزیت خشکبار‬ ‫مدی��رکل نظارت بر ترانزی��ت گمرک جمهوری‬ ‫اسالمی بخش��نامه ای برای رفع مشکالت ترانزیت‬ ‫میوه‪ ،‬اجیل و خشکبار به گمرکات اجرایی سراسر‬ ‫کش��ور ابالغ و اعالم کرد که یک کانتینر از محموله‬ ‫به عن��وان وثیقه در مب��دا نگهداری می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرن��ا از گمرک‪ ،‬چنانچ��ه محموله پروانه‬ ‫ترانزیتی بیش از یک کانتینر باش��د پس از دریافت‬ ‫تضامین قانونی الزم (ارائه تضامین بیمه ای معادل‬ ‫حق��وق ورودی )‪ ،‬ی��ک کانتین��ر از محموله مورد‬ ‫نظر به عن��وان وثیقه در مبدا نگهداری می ش��ود و‬ ‫باقیمان��ده محموله با رعایت قوانی��ن و مقررات به‬ ‫گمرک مقص��د هدایت و پس از وص��ول به مقصد‬ ‫کاالی باقیمانده ارس��ال می شود‪ .‬براساس تبصره‬ ‫ای��ن بخش��نامه‪ ،‬با توجه ب��ه سریع الفس��اد بودن‬ ‫می��وه از نگهداری بخش��ی از محم��والت مربوط‬ ‫خودداری می ش��ود‪ .‬در ادامه این بخشنامه درباره‬ ‫پروانه هایی که ش��امل یک کانتینر باش��ند نیز قید‬ ‫شده که چنانچه ش��رکت حمل ونقل اظهارکننده‬ ‫دارای پرون��ده قاچ��اق یا تخلف گمرکی نباش��د‪،‬‬ ‫همچون گذش��ته نسبت به انجام تشریفات قانونی‬ ‫ترانزی��ت (ارائ��ه تضامین بیمه ای مع��ادل حقوق‬ ‫ورودی ) اق��دام خواه��د ش��د‪ .‬چنانچ��ه ش��رکت‬ ‫حمل ونق��ل اظهارکننده دارای پرون��ده قاچاق یا‬ ‫تخلف گمرکی باش��د‪ ،‬ارسال محموله های مربوط‬ ‫نی��از به دریاف��ت حقوق ورودی و ی��ک برابر ارزش‬ ‫کاال به ش��کل س��پرده نقدی و با ضمانتنامه بانکی‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ .‬مسئولیت اجرای این بخشنامه‬ ‫ب��ر عهده باالتری��ن مقام اجرایی گم��رکات بوده و‬ ‫ناظ��ران حوزه های نظارت گمرکات اس��تان ها نیز‬ ‫به ترتیب مقتضی بر اجرای این بخش��نامه نظارت‬ ‫الزم را باید داش��ته باش��ند‪ .‬رئیس اتحادیه اجیل و‬ ‫خشکبار تهران ‪ 20‬اس��فند به ایرنا گفت‪ :‬امسال با‬ ‫وجود نوس��ان نرخ ارز به دلیل عرضه باالی اجیل و‬ ‫خشکبار و کاهش تقاضا (پایین بودن قدرت خرید‬ ‫مردم) در ‪ 20‬روز گذش��ته افزایش قیمت نداشتیم‬ ‫و به نظر می رس��د در ‪8‬روز پایان��ی ال نیز افزایش‬ ‫قیمتی در این محصوالت نباش��د‪ .‬اکنون س��االنه‬ ‫بیش از ‪ 2‬میلیارد دالر انواع خشکبار ایران به بیش‬ ‫از ‪ 50‬کش��ور جهان از جمله المان ‪،‬امریکا‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬س��وئد‪ ،‬ن��روژ‪ ،‬پرتغال‪،‬‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی‪،‬کویت‪ ،‬کشورهای اسیایی چین ‪،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬استرالیا و روسیه صادر می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ رئی��س مرکز خدمات س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با بیان اینکه من مالقاتی با دوس��تان داش��تم‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬نماین��دگان اروپا به سرپرس��تی پرفیش��ر‬ ‫مذاکرات خود ب��ا وزارتخانه های اقتصاد و امور خارجه‬ ‫و همچنی��ن بانک مرکزی در ته��ران را اغاز کردند تا‬ ‫درباره سازکار اجرایی اینستکس به نتیجه برسند‪.‬‬ ‫فریال مس��توفی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن مذاکرات برای این اس��ت که ام��ور اجرایی برای‬ ‫راه ان��دازی نهاد متناظر اینس��تکس در ایران نیز انجام‬ ‫شود‪ .‬این مذاکرات جزئیات جدید دیگری ندارد و فعال‬ ‫مذاکرات تکمیلی برای به نتیجه رسیدن این کانال مالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوطرف مذاکره می کنند که س��ازمان‬ ‫متناظ��ر در ایران هم ایجاد ش��ود ک��ه طبیعتا نیاز به‬ ‫مذاک��ره با نهاده��ای داخلی ما نیز ب��رای اجرای این‬ ‫موضوع های وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه رئیس مرکز خدمات س��رمایه گذاری اتاق‬ ‫بازرگانی تهران فعال دارو غذا شامل اینستکس می شود‬ ‫و امیدوار هس��تند و امیدوار هس��تیم که اقالم دیگری‬ ‫هم ک��ه در تحریم نیس��تند‪ ،‬در این کانال گس��ترش‬ ‫یابد‪ .‬اروپایی ها عالقه مند به توس��عه روابط هس��تند و‬ ‫ب��ه همین دلیل تیم خود را وارد ایران کردند که برای‬ ‫اجرا جدی تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫مس��توفی تاکید ک��رد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬از س��وی ایران‬ ‫هم این عالقه مندی وج��ود دارد اما اینکه چقدر موثر‬ ‫اس��ت؛ باید گفت تاثیر خود را خواهد داشت اما به طور‬ ‫مس��لم نمی توان گفت که با اینس��تکس کل مشکالت‬ ‫تحریمی ما برطرف می ش��ود‪ .‬البته این پیش بینی من‬ ‫اس��ت و ممکن است درست نباشد‪ .‬به هر حال هرقدر‬ ‫راهکارهای بهتری پیدا شود‪ ،‬برای ما بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار یک طرفه‬ ‫پایدار‬ ‫نخواهد بود‬ ‫یادداشت‬ ‫اغاز مذاکرات جدی ایران و اروپا درباره سازکار کانال مالی جدید‬ ‫وزیران امور خارجه ‪ ۳‬کشور اروپایی المان‪ ،‬فرانسه و‬ ‫انگلیس یازدهم بهمن اعالم کردند کانال ویژه پرداخت‬ ‫اروپ��ا و ایران با عنوان «س��ازکار حمای��ت از مبادالت‬ ‫تج��اری ایران و اروپا» (اینس��تکس ‪ )INSTEX -‬به‬ ‫ثبت رسمی رس��یده است‪ .‬این سازکار در گام نخست‬ ‫تجارت کاالهای اساس��ی (مواد غذای��ی و دارو) را زیر‬ ‫پوش��ش قرار می دهد‪ ،‬اما به تدریج دامنه اش گسترش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫ح��اال ای��ن موضوع وارد مرحله جدی ش��ده اس��ت‬ ‫به طوری که س��فارت فرانس��ه در تهران دوشنبه شب‬ ‫از س��فر رئیس س��ازکار حمایت از مب��ادالت تجاری‬ ‫ایران و اروپا (اینس��تکس) به ایران خبر داد و نوش��ت‪:‬‬ ‫«پر فیشر» با رئیس��ان نمایندگی های ‪ ۳‬کشور المان‪،‬‬ ‫فرانسه و انگلیس در تهران دیدار کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫حس��اب رس��می توئیت��ر س��فارت فرانس��ه در تهران‬ ‫ب��ا انتش��ار تصویری از ای��ن دیدار‪ ،‬در توئیتر نوش��ت‪:‬‬ ‫«رئیسان نمایندگی های ‪۳‬کش��ور اروپایی از پر فیشر‪،‬‬ ‫رئیس اینس��تکس در تهران استقبال کردند که گامی‬ ‫مه��م برای بحث ب��ا همتایان ایرانی درب��اره چگونگی‬ ‫عملیاتی کردن س��ازکار تج��اری اتحادیه اروپا و ایران‬ ‫است‪».‬‬ ‫تهران در حالی میزبان دور تازه رایزنی ها و مذاکرات‬ ‫درباره اینستکس بود که در نشست ها اخرین وضعیت‬ ‫«س��ازکار حمای��ت از مبادالت تجاری ای��ران و اروپا»‬ ‫(اینستکس) و نهاد متناظر ان در ایران‪ ،‬نحوه تعامل و‬ ‫همکاری این دو نهاد‪ ،‬نحوه اس��تفاده فعاالن اقتصادی‬ ‫و تجاری از این مکانیس��م‪ ،‬م��روری بر گام های بعدی‬ ‫با هدف گس��ترش حوزه فعالیت اینس��تکس به سایر‬ ‫حوزه ه��ای تج��اری و دیگ��ر موضوع ه��ای مرتبط به‬ ‫این فراین��د با حضور نماین��دگان وزارت امور خارجه‬ ‫و س��ایر وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط از کش��ورمان‬ ‫ب��ا نماین��دگان بخش های سیاس��ی و اقتصادی طرف‬ ‫اروپایی و نیز مدیر اینس��تکس مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫در همین ب��اره عل��ی مطه��ری‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه سفر پر فیشر‪،‬‬ ‫ رئیس اینستکس به ایران می تواند گامی به جلو باشد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اروپایی ها برای راه اندازی اینستکس مصمم‬ ‫هستند و این سامانه برای کشور ما نیز مفید است که‬ ‫در اینده راه اندازی می شود‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫ش��میرانات‪ ،‬اسالمش��هر و پردیس در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمی توان گفت که اینس��تکس‬ ‫اث��ار فوق العاده ای دارد‪ ،‬بلکه کمک��ی برای کم کردن‬ ‫اثار تحریم ها است‪.‬‬ ‫همچنی��ن حس��اب توئیت��ری س��فارت انگلیس در‬ ‫‪7‬‬ ‫اهسته و پیوسته‬ ‫به پیشواز ‪ ۹۸‬می رویم‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نماینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران‪:‬‬ ‫با خردجمعی از شرایط سخت عبور می کنیم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مژده پورزکی‪ :‬گفته می شود در شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫هستیم و این شرایط را بیشتر مردم درک کرده اند‪ .‬به عبارت‬ ‫درس��ت تر‪ ،‬انهایی که این جنگ اقتصادی را بیش��تر درک‬ ‫کرده اند از طبقات ضعیف و متوس��ط جامعه هس��تند‪ .‬حال‬ ‫اینک��ه بیش��تر افراد ش��اغل در بازار‪ ،‬خ��ود از همین طبقه‬ ‫ضعیف و متوس��ط هس��تند‪ .‬پرس��ش اینکه وقتی بازاریان‬ ‫بیشترین درک را از جنگ اقتصادی دارند و خود به تعبیری‬ ‫در خ��ط مقدم این جبهه هس��تند‪ ،‬چه کاری برای نجات از‬ ‫این شرایط سخت انجام می دهند؟ یکی از چهره های صنفی‬ ‫که مس��ئولیت هایی متف��اوت در تش��کل های صنفی دارد‪،‬‬ ‫ابراهیم درس��تی اس��ت‪ .‬شناخته ش��ده ترین مسئولیت های‬ ‫ابراهیم درس��تی «نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫هیات رئیسه اتاق اصناف ایران» و «نایب رئیس اتاق اصناف‬ ‫ته��ران» اس��ت‪ .‬او در دو انتخاباتی که امس��ال بین اصناف‬ ‫تهران برگزار ش��د‪ ،‬بیشترین رای را به خود اختصاص داد و‬ ‫حاال موضوع های مهمی را در راس��تای مدیریت بازار دنبال‬ ‫می کن��د‪ .‬خبرن��گار‬ ‫در روزهای پایانی س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫گفت وگویی مفصل با او نشس��ت تا از کم و کیف نظرهای او‬ ‫درباره نحوه مدیریت بازار و اصناف و توانمندی های اتاق های‬ ‫اصناف جویا شود‪ .‬شرح این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €نخس�ت کلیات�ی درب�اره اقدام ه�ای چن�د ماهه‬ ‫گذشته مجموعه اصناف برای ما بگویید‪.‬‬ ‫از دی امس��ال هیات رئیس��ه جدید اتاق اصن��اف ایران‪،‬‬ ‫اعتبارنامه خ��ود را از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گرفت‬ ‫و کار خ��ود را ش��روع کردیم‪ .‬م��ا اماده ش��ده ایم تا در این‬ ‫ش��رایط س��خت‪ ،‬اقدام هایی را برای س��اماندهی امور انجام‬ ‫دهیم‪ .‬همان طور که می دانید ما در جنگ اقتصادی هستیم‬ ‫و اصن��اف به عنوان افس��ران این جنگ اقتص��ادی در خط‬ ‫مقدم حضور دارند‪ .‬دشمنی امریکا‪ ،‬حواشی خلیج فارس و‪...‬‬ ‫وج��ود دارد اما ما به لطف خدا از این ش��رایط س��خت گذر‬ ‫خواهیم کرد؛ چراکه ش��رایط سخت تر از ان را هم پشت سر‬ ‫گذاشته ایم‪.‬‬ ‫ات��اق اصناف ایران هم باید درب��اره انچه اتاق های اصناف‬ ‫کشور انجام دهند‪ ،‬سیاست گذاری کند‪ .‬در این زمینه باید با‬ ‫نهاد های دیگر نشست هایی تخصصی داشته باشیم تا بتوانیم‬ ‫این ش��رایط را مدیریت کنیم‪ .‬در این راستا‪ ،‬نشست هایی با‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزیر کش��ور‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و سایر نهاد ها و س��ازمان های ذی ربط داشتیم‪ .‬در‬ ‫سال های گذشته به علت نداشتن کمیسیون های تخصصی‬ ‫در اتاق اصناف ایران با مش��کالت زیادی روبه رو ش��دیم که‬ ‫از این رو در دو ماه گذش��ته ب��ه این موضوع توجه کرده ایم‬ ‫و در راس��تای ایجاد این کمیسیون ها گام هایی برداشته ایم‪.‬‬ ‫هدف ما این اس��ت که کار تشکیالتی انجام دهیم‪ ،‬از نظر ها‬ ‫و تخصص ها اس��تفاده ک��رده از فردگرایی بپرهیزیم؛ چراکه‬ ‫معتقدیم موفقیت در چنین راهی خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این توانستیم در کوتاه ترین زمان ممکن‪ ،‬اجالس‬ ‫هیات نمایندگان را برگزار کنیم‪ .‬از نتایج این اجالس اینکه‬ ‫اگرچه بودجه اتاق اصناف ایران برای سال ‪ ۹۷‬هنوز تصویب‬ ‫ش��ورای راهب��ری و برنامه ری��زی در اتاق اصن��اف ایران از س��ال اینده‬ ‫تش��کیل خواهد ش��د تا هر کسی در سراسر کشور مش��کل دارد‪ ،‬به این‬ ‫شورا نامه بزند‬ ‫نش��ده‪ ،‬اما بودجه ‪ ۹۸‬تصویب ش��د و از افتخارات ما اینکه‬ ‫تمام��ی ‪ ۱۴۱‬نماینده در این اجالس حضور یافتند و این ها‬ ‫مجموعه اقدام های ابتدایی هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران‬ ‫بود‪.‬‬ ‫€ €به عنوان نماین�ده وزیر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫در هیات رئیس�ه اتاق اصناف ایران ارتباط ایجاد شده‬ ‫میان این وزارتخانه و هیات رئیسه را چطور می بینید؟‬ ‫من نه به عن��وان نماینده وزیر‪ ،‬بلک��ه به عنوان یک چهره‬ ‫صنف��ی از وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت سپاس��گزارم که‬ ‫انچه داش��ت را در طبق اخالص گذاش��ت‪ .‬تاکید وزیر این‬ ‫اس��ت که همدلی و وفاق بی��ن هیات رئیس��ه اتاق اصناف‬ ‫ایران وجود داش��ته باشد و از سوی دیگر گفته شده که اگر‬ ‫اعتم��اد وزارتخان��ه را درباره توانمندی ه��ای این اتاق جلب‬ ‫کنیم‪ ،‬برخ��ی اختیارات ای��ن وزارتخانه را ب��ه اتاق اصناف‬ ‫ایران تفویض کرده‪ ،‬از دخالت پرهیز و بر نظارت های دولتی‬ ‫خواهند افزود‪.‬‬ ‫تا ام��روز ما تالش کرده ای��م در این راس��تا گام برداریم‪،‬‬ ‫اما اینکه چ��ه نمره ای در این زمین��ه گرفته ایم را خودمان‬ ‫نمی توانی��م تعیی��ن کنی��م‪ .‬ب��ا وج��ود ای��ن از مجموع��ه‬ ‫همکاری های وزارتخانه با اتاق مشخص است که کارها روند‬ ‫مناسبی داشته است‪ .‬در همین مدت محدود‪ ۳ ،‬بار به همراه‬ ‫هیات رئیس��ه اتاق اصن��اف ایران با وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مالقات داشتیم‪ .‬در اتاق های معاون بازرگانی داخلی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرکل دفتر بازرس��ی و‬ ‫پاسخگویی به ش��کایات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫همیشه به روی اصناف باز هستند که جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود این‪ ،‬مش��کالتی ک��ه از پیش وجود داش��ته را‬ ‫نمی ت��وان در مدت ‪ ۳ ،۲‬م��اه برطرف کرد اما در حال اماده‬ ‫کردن زیرس��اخت ها هس��تیم‪ .‬نکته ای که مهم است اینکه‬ ‫اصناف در بخش دریافت درامد حاصل از جرایم و اموری از‬ ‫این دست‪ ،‬نیازمند همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر هزینه بازرس��ی ها را نتوانی��م تامین کنیم چه‬ ‫انتظاری از اتاق اصناف خواهیم داشت؟ ما نمی توانیم بگوییم‬ ‫که هیچ تخلفی در اصناف روی نمی دهد اما برای جلوگیری‬ ‫از ای��ن تخلف ها نیازمند تامین هزینه بازرس��ی هس��تیم تا‬ ‫بتوانیم ایراد ها و مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫€ €ارتب�اط اصناف با مجلس چگونه پیش می رود و از‬ ‫نشست روزهای گذشته چه نتیجه ای گرفتید؟‬ ‫امروز صندل��ی اصناف در مراکز تصمیم گیری دیگر خالی‬ ‫نیست‪ .‬در نشست با رئیس مجلس شورای اسالمی نیز قرار‬ ‫ش��د زیر نظر (شهباز حس��ن پور) رئیس فراکسیون اصناف‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی کمیس��یون های خاص��ی درباره‬ ‫اصناف ایجاد شود تا مشکالتی که وجود دارد مطرح شود و‬ ‫گزارش های ماهانه به مجلس برسد‪.‬‬ ‫€ €وقت�ی از دخال�ت نهاد ه�ا در امور صنفی س�خن‬ ‫به میان می اید‪ ،‬بیش�تر نگاه ها به س�مت ش�هرداری‬ ‫م�ی رود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬همین موضوع نمایش�گاه ها‬ ‫که مورد بحث میان ش�هرداری و اصناف است‪ .‬در این‬ ‫زمینه توضیحاتی ارائه بدهید‪.‬‬ ‫از ش��هرداری گالیه هایی داریم چراکه گاهی به جای همه‬ ‫تصمی��م می گیرد‪ .‬نمایش��گاه هایی با عنوان ه��ای گوناگون‬ ‫برگزار می کنند‪ .‬پش��ت سر هر نمایش��گاه‪ ،‬لغت های زیبنده‬ ‫می اورند اما مش��خص است که پش��ت ان‪ ،‬سود های کالنی‬ ‫اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه ها نظم بازار را بر هم می زنند‪ .‬پرسش‬ ‫ما این است که وقتی ‪۳‬میلیون واحد صنفی در کشور داریم‬ ‫ایا سزاوار است با ایجاد چند غرفه‪ ،‬کسب وکار افرادی که در‬ ‫تمام سال عوارض ها و مالیات های سنگینی می پردازند را بر‬ ‫هم زنیم؟ ما باید روی فروش فوق العاده و فصلی برنامه ریزی‬ ‫کنیم تا خرید ها اسان شود و شاهد ازدحا م و تردد های بیش‬ ‫از حد در سطح شهر نباشیم‪.‬‬ ‫€ €ش�ما رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه‬ ‫تهران هس�تید‪ .‬ایا موضوع های چند روز گذش�ته در‬ ‫حوزه رجیس�تری گوش�ی های تلفن همراه مسافری‬ ‫حل شد؟‬ ‫گاهی دیده می شود برخی مدیران میانی با بخشنامه های‬ ‫انی موجب ازار و اذیت اصناف می ش��وند‪ .‬همه می دانیم که‬ ‫باید از قانون تمکین کرد و اگر ایرادی در قانون دیدیم هم در‬ ‫چارچوب قانون ان را حل کنیم‪ .‬این تصمیم گیری ها اگرچه‬ ‫خوب هس��تند اما زمان ان‪ ،‬امروز نب��ود‪ .‬ما از قاچاقچیان و‬ ‫متخلفان دفاع نمی کنیم اما اگر ورود گوشی های تلفن همراه‬ ‫به نحوی اس��ت که ش��رایط قاچاق را فراهم کرده باید این‬ ‫موض��وع را با درای��ت رفع کرد‪ .‬به هر حال ب��ا نگاه نماینده‬ ‫دادستانی و شورای تامین وزارت کشور‪ ،‬این مشکل رفع شد‬ ‫و به طور موقت رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافری‬ ‫انج��ام می ش��ود تا بع��د در این ب��اره دوب��اره تصمیم گیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ازار پوش�اک و پارچه نی�ز در ماه های گذش�ته‬ ‫به ش�دت دچار کمبود مواد اولیه شد‪ .‬به عنوان رئیس‬ ‫کارگ�روه تامین مواد اولیه پوش�اک تهران بگویید در‬ ‫این مدت چ�ه اقدام هایی برای صنف پوش�اک انجام‬ ‫شد؟‬ ‫از زم��ان وزارت محمد ش��ریعتمداری در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت کارگروهی با عنوان کارگ��روه تامین مواد‬ ‫اولیه پوش��اک تهران تشکیل ش��د و در ادامه رضا رحمانی‬ ‫نی��ز از این کارگ��روه حمایت کرد‪ .‬تا جایی ک��ه در یکی از‬ ‫روزهای توزی��ع کاال‪ ،‬در کارگروه حضور یافت‪ .‬این کارگروه‬ ‫مانن��د تعاونی ه��ای زم��ان جنگ ب��رای تامین م��واد اولیه‬ ‫پوش��اک اقدام های��ی انج��ام داد و از افرادی ک��ه مواد اولیه‬ ‫پوش��اک را تامین می کنند دعوت کرد ت��ا کاالهای خود را‬ ‫زیر نظر کارگروه توزی��ع کنند‪ .‬هدف این بود که مواد اولیه‬ ‫پوش��اک و پارچه به طور عادالنه توزیع و دست دالالن کوتاه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در زمان توزیع نماینده س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نماینده ‪ ۵‬اتحادیه و بازرس��ان اتاق اصن��اف حضور دارند و‬ ‫این توزیع تا به حال در چند مرحله انجام ش��ده است‪ .‬یکی‬ ‫از خاط��رات ای��ن کارگروه این بود که ف��ردی از ورامین در‬ ‫حالی که اش��ک می ریخت به کارگروه مراجعه کرد و گفت‬ ‫در حال��ی که همه ‪ ۶‬کارگرش را مرخص کرده بود‪ ،‬با توزیع‬ ‫پارچه از س��وی این کارگروه ‪ 2‬نفر از انها را به کار برگردانده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ارزش اس��ت که پارچه ها به دست کسی که حق‬ ‫او اس��ت برس��د‪ .‬این کار با همکاری رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان تهران و شخص وزیر انجام شده که‬ ‫جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫€ €به عن�وان نماینده اصناف در امور مالیاتی کش�ور‬ ‫چه اقدام هایی برای کاهش مالیات های سنگین انجام‬ ‫داده اید؟‬ ‫در نشس��ت هایی که با مس��ئوالن امور مالیاتی داشته ایم‬ ‫تالش ما بر این بوده تا در سال ‪ ۹۸‬ممیزان مالیاتی برگه های‬ ‫تش��خیص چند برابری ان هم بدون اسناد و مدارک مثبته‬ ‫نکشد‪ .‬پیشنهاد ما این است که تنفس مالیاتی یکی دو ساله‬ ‫به اصناف و ب��ه ویژه اصناف تولیدی بدهن��د‪ .‬درامد دولت‬ ‫منفی نمی ش��ود چراکه پیش��نهاد ما این است که نیروهای‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی توان و انرژی خود را روی واحدهایی‬ ‫داشته باشد که فرار مالیاتی انجام می دهند‪.‬‬ ‫€ €منظ�ور ش�ما تمرکز بر صنوفی اس�ت ک�ه پروانه‬ ‫کسب ندارند؟‬ ‫خیر‪ .‬حدود ‪ ۹۰‬درصد واحد های صنفی در کش��ور دارای‬ ‫شناس��نامه و پرونده مالیاتی هس��تند‪ .‬به عب��ارت عامیانه‪،‬‬ ‫هر جایی ک��ه کرکره ای باال می رود‪ ،‬صبح دارایی به س��راغ‬ ‫او می رود‪ .‬حال ممکن اس��ت پروانه کس��ب داشته باشد یا‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ .‬حال اینکه دارایی به جای اینکه شرایط را‬ ‫ب��رای افرادی که مالیات های ش��ان را تا کن��ون پرداخته اند‬ ‫س��خت تر کند‪ ،‬باید به س��راغ افرادی برود که فرار مالیاتی‬ ‫دارند‪ .‬کسبه در یکی دو سال گذشته درامد کافی نداشته اند‪.‬‬ ‫حال اینکه با افزایش رایزنی های��ی که داریم امیدواریم این‬ ‫مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫€ €برای اصالح ساختار ها چه کاری باید انجام داد؟‬ ‫می دانید که در س��ال های گذش��ته دبیرخانه مشترک ‪۳‬‬ ‫ات��اق «اصناف»‪« ،‬بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی» و‬ ‫«تعاون» تشکیل ش��د اما این دبیرخانه هیچ خروجی قابل‬ ‫دفاعی نداشت‪ .‬بنابراین کارهای نمادین درست نیست و باید‬ ‫خروجی کارها را ببینیم‪.‬‬ ‫در بح��ث فروش��گاه های ب��زرگ و ش��بکه های مج��ازی‬ ‫معضل های بزرگ��ی برای اصناف پی��ش اورده اند‪ .‬این همه‬ ‫مال های��ی ک��ه در هر کجای ش��هر ها دیده می ش��ود بدون‬ ‫کارشناس��ی و نظرخواهی از کارشناس��ان صنفی س��اخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬در حالی که باید کش��ش ب��ازار ان منطقه مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد و بعد چنین مال هایی س��اخته شود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬در مواردی مانند خیابان جمهوری که چندین‬ ‫پاس��اژ گوشی تلفن همراه و تبلت راه اندازی شده‪ ،‬هیچ نگاه‬ ‫امنیتی وجود داش��ته است؟ اگر اتفاقی در ان منطقه بیفتد‬ ‫ایا پیش بینی ش��ده که چگونه در حجم ترافیک‪ ،‬مدیـریت‬ ‫بحـران کنی��م؟ ایـن ها نمونـه ای از اس��یب های اجتماعی‬ ‫است که باید با تغییر ساختار ها و ورود مسئوالن رده باال رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €موضوع ش�ورای راهب�ری و برنامه ری�زی در اتاق‬ ‫اصناف ایران چیست؟‬ ‫ش��ورای راهب��ری و برنامه ریزی در اتاق اصن��اف ایران از‬ ‫سال اینده تشکیل خواهد شد تا هر کسی در سراسر کشور‬ ‫مش��کل دارد‪ ،‬به این ش��ورا نامه بزند و ما مش��کالت انها را‬ ‫ی که انجام می ش��ود‪ ،‬مورد رس��یدگی‬ ‫جدای کارهای عموم ‬ ‫قرار می دهیم‪.‬‬ ‫€ €و به عن�وان س�خن پایان�ی و جمع بن�دی هرچ�ه‬ ‫می خواهید بیان کنید‪.‬‬ ‫ما معتقدیم خردجمعی می توانیم از ش��رایط سخت عبور‬ ‫کنی��م‪ .‬وفاق بین اصناف‪ ،‬دولت‪ ،‬قوه قضاییه‪ ،‬مجلس و ملت‬ ‫می تواند اینده را بهتر کند و ما در این مسیر گام برداشته ایم‪.‬‬ ‫تولید محصوالت سالمت محور در کشور با برند بیز و دکتر بیز‬ ‫ما را تامین می کند‪.‬‬ ‫همان گونه که اشاره شد‪ ،‬تولید و عرضه محصوالت با‬ ‫محوریت س�لامتی‪ ،‬همواره یکی از ماموریت های اصلی‬ ‫شرکت ما بوده است‪.‬‬ ‫گیاه باستانی قارچ گانودرما که خاستگاه چینی دارد‬ ‫و یک��ی از معجزه های طبیعت اس��ت‪ ،‬هم��واره یکی از‬ ‫پایه های محصوالت شرکت بیز بوده است‪.‬‬ ‫چندی��ن م��دل از قهوه ه��ای دکتر بیز ح��اوی قارچ‬ ‫گانودرم��ا که با توجه به بخش های گوناگون مش��تریان‬ ‫طراح��ی ش��ده اند‪ ،‬یک��ی از محبوب تری��ن محصوالت‬ ‫سالمتی این شرکت است‪.‬‬ ‫قهوه الته‪ ،‬موکا‪ ،‬س��وپریم و شکالت داغ‪ ،‬با طعم ها و‬ ‫ویژگی های متفاوت‪ ،‬تاثیر زیادی در ترغیب مردم برای‬ ‫استفاده از محصوالت سالمت محور و اهمیت دادن انها‬ ‫بازدید رهبر معظم انقالب از غرفه چای ایرانی (دکتر بیز)‬ ‫غالم رض�ا عط�اران‪ ،‬رئی�س هی�ات مدی�ره ش�رکت‬ ‫بازاریابان ایرانیان زمین‪ :‬شرکت بازاریابان ایرانیان زمین‬ ‫با برندهای تجاری بیز و دکتر بیز در سال ‪ ۱۳۹۱‬موفق‬ ‫به دریافت مجوز فعالیت در صنعت بازاریابی شبکه ای از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شد‪.‬‬ ‫در طول فعالیت این شرکت‪ ،‬همواره تولید محصوالت‬ ‫س�لامت محور و عرضه ان به مشتری نهایی اساس کار‬ ‫ما بوده است‪.‬‬ ‫صنعت بازاریابی شبکه ای مبتنی بر تولید محصوالت‬ ‫خ��اص و باکیفی��ت‪ ،‬حذف واس��طه ها‪ ،‬رس��اندن ان به‬ ‫مش��تریان نهای��ی و پرداخ��ت پاداش برای مش��ارکت‬ ‫در فروش به همکاران مس��تقل خود اس��ت و ش��رکت‬ ‫بازاریاب��ان ایرانیان زمین به عن��وان منتخب یکصد برند‬ ‫برتر کش��ور در دو س��ال متوالی و برگزیده پویش ملی‬ ‫گیاهان دارویی با تمام توان در راستای تولید محصوالت‬ ‫سالمت محور مانند قهوه های حاوی قارچ گانودرما‪ ،‬تنها‬ ‫دمنوش الغری با مجوز س��ازمان غذا و داروی کش��ور‪،‬‬ ‫س��بوس برنج و کلوچه های س�لامتی با بابونه و استویا‬ ‫گام برداشته است‪.‬‬ ‫در س��ال های س��خت اقتص��ادی کش��ور‪ ،‬حمایت از‬ ‫تولی��د داخ��ل و اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬ش��رکت بازاریابان‬ ‫ایرانی��ان زمی��ن با تولی��د محصوالت خ��ود در بیش از‬ ‫‪۷‬کارخانه تولیدی و اش��تغالزایی مس��تقیم برای صدها‬ ‫نفر‪ ،‬موفق به س��اخت و توسعه کسب و کار فروش برای‬ ‫حدود ی��ک میلیون نفر از جوانان این مرز و بوم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ش��رکت تمام تمرکز بخش تولید خود را بر واحد‬ ‫تحقیق و توس��عه محصوالت س�لامت محور روز جهان‬ ‫ق��رار داده و س��رمایه گذاری زیادی نی��ز در این بخش‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اس��تقرار برترین سیس��تم های اموزشی‪،‬‬ ‫ازمایشگاهی و بازرسی‪ ،‬س�لامت محصوالت و خدمات‬ ‫به سالمتی خودشان داشته است‪.‬‬ ‫همچنین شامپو های سر و بدن دکتر بیز حاوی عصاره‬ ‫گانودرما و صابون های تخصصی نیز که این قارچ بی نظیر‬ ‫را در ترکیبات خود استفاده کرده اند‪ ،‬از دیگر محصوالت‬ ‫استراتژیک و سالمت محور این مجموعه هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است که تمامی این محصوالت در کارخانه های‬ ‫شرکت و با روزامدترین فناوری های جهان در حال تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫دمنوش الغری دکتر بیز‪ ،‬تنها دمنوش در کشور است‬ ‫ک��ه موفق به دریافت مجوز س��ازمان غذا و دارو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ترکیبات ب��ه کار رفته در ای��ن محصول موجب‬ ‫تسهیل روند الغری می شود‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از محصوالت بی نظیر ای��ن مجموعه که‬ ‫کار پژوهش��ی بس��یار طوالنی را به خود اختصاص داد‪،‬‬ ‫کلوچه های دکتر بیز حاوی اس��تویا و بابونه اس��ت‪ .‬در‬ ‫این محصول به جای ش��کر‪ ،‬از اس��تویا ی��ا همان گیاه‬ ‫ش��کر برگ اس��تفاده ش��ده که ضمن برخ��ورداری از‬ ‫خاصی��ت ش��یرین کنندگی‪ ،‬معایب و مضرات ش��کر را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫همچنین مصرف بابونه به ویژه در کودکان موجب ازاد‬ ‫شدن رادیکال های مغز می شود و روند یادگیری انها را‬ ‫بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫ای��ن محصول مناس��ب ک��ودکان و نوجوانان اس��ت‬ ‫و می توان��د به عنوان ی��ک میان وعده س��الم جایگزین‬ ‫خوراکی های مضر شود‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت اقدام به تولید و عرضه اسپری‬ ‫زعفران در سبد کاالیی خود کرده است‪ .‬اسپری زعفران‬ ‫دکتر بیز‪ ،‬یک محصول ویژه‪ ،‬اقتصادی و مناس��ب برای‬ ‫خانواده های عزیز ایرانی است‪.‬‬ ‫ترکی��ب زعف��ران اع�لای ایران��ی و اب‪ ،‬با داش��تن‬ ‫مان��دگاری باال و بس��ته بندی مناس��ب‪ ،‬در مدت زمان‬ ‫شماره‪/548 :‬الف‪97/‬‬ ‫تاریخ‪97/07/10 :‬‬ ‫شرکت محترم بازاریابان ایران زمین‬ ‫با سالم‬ ‫بسیار کوتاهی توانسته جای خود را در سفره های مردم‬ ‫خوب کشورمان باز کند‪.‬‬ ‫مفتخـر هستیم کـه بـار ها تندیس ها و گواهینامـه های‬ ‫با اهمیتی را در همـایش ها و جش��نواره های داخلـی و‬ ‫خارجی دریافت کـرده ایم و اس��تمرار این جش��نواره ها‬ ‫به ویـژه جش��نواره صنعت سالمت محور موجب اهمیت‬ ‫دوچنـ��دان ب��ه ایـن ح��وزه و باعث می ش��ود اهمیت‬ ‫س�لامتی محصـ��والت بیش��تر م��ورد توجـ��ه مـردم‪،‬‬ ‫مسئوالن و رس��ـانـه ها قـرار گیـرد‪ .‬همچنین فعـاالن‬ ‫ایـن حـوزه نیز انگیزه بیش��تری برای خدمات رس��انی‬ ‫پیـدا می کنند‪.‬‬ ‫با عنایت به حضور ان سازمان در‬ ‫فرایند جشنواره صنعت سالمت محور‪ ،‬به این وسیله ضمن تقدیر از تالش های‬ ‫شایسته شما برای دستیابی به ارتقای‬ ‫سالمت محصوالت و خدمات؛ و به منظور ایجاد بسترهای الزم برای بهره برداری بیشتر‬ ‫سازمان هایی که با مشارکت در این‬ ‫جشنواره تالش های خود را برای ارتقای سالمت جامعه بکار بسته اند؛ به این وسیله‪،‬‬ ‫به استحضار می رساند برگزیدگان‬ ‫دومین‬ ‫دوره‬ ‫جشنواره‬ ‫صنعت‬ ‫سالمت‬ ‫محور‪ ،‬می توانند با ذکر سطح گواهی شده‪" ،‬ارم و‬ ‫نشان" جشنواره (برابر‬ ‫نمونه زیر) را به منظور اطالع رسانی به ذیفعان خود به مدت دوسال استفاده نمایند‪.‬‬ ‫‪ ‬برگزیده تندیس بلورین جشنواره صنعت سالمت محور‪1397 -‬‬ ‫با تقدیم احترام‬ ‫ربگزیده تندیس بلورین‬ ‫مح‬ ‫می جشن ص‬ ‫دو ن واره نعت سالمت ور ‪1397 -‬‬ ‫مح‬ ‫با رویکرد ارتقای سالمت صوالت و خدمات‬ ‫دکترمحمدحسین تقدیسی‬ ‫رئیس انجمن علمی اموزش بهداشت‬ ‫و ارتقای سالمت ایران‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫کارشناسان تاکید کردند‬ ‫سیگنال مثبت اروپا به ایران در اینــستکس‬ ‫ته��ران میزب��ان دور ت��ازه ای از رایزنی ه��ای‬ ‫هیات کارشناس��ی ای��ران و نماین��دگان ‪ ۳‬کش��ور‬ ‫فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس درباره نحوه عملیاتی کردن‬ ‫اینستکس است‪.‬‬ ‫انچ��ه در ای��ن دیدارها قرار اس��ت م��ورد بحث و‬ ‫بررس��ی قرار گی��رد‪ ،‬اخرین وضعیت اینس��تکس و‬ ‫نه��اد متناظر ان در ایران‪ ،‬نح��وه تعامل و همکاری‬ ‫ای��ن دو نه��اد‪ ،‬نحوه اس��تفاده فع��االن اقتصادی و‬ ‫تجاری از این مکانیس��م‪ ،‬م��روری بر گام های بعدی‬ ‫با ه��دف گس��ترش ح��وزه فعالیت اینس��تکس به‬ ‫س��ایر حوزه های تجاری و دیگر موضوع های مرتبط‬ ‫با ای��ن فرایند ب��ا حض��ور نماین��دگان وزارت امور‬ ‫خارج��ه و س��ایر وزارتخانه ه��ا و نهاد ه��ای ذی ربط‬ ‫از کش��ورمان با نماین��دگان بخش های سیاس��ی و‬ ‫اقتص��ادی ط��رف اروپای��ی و نیز مدیر اینس��تکس‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن امسال بود که پس‬ ‫بر اساس این گزارش‪ 11 ،‬بهم ‬ ‫از تاخیر و تعلل های زیاد‪ ،‬در نهایت وزیران خارجه ‪۳‬‬ ‫کش��ور انگلیس‪ ،‬فرانسه و المان از راه اندازی سازکار‬ ‫مالی حمایت از تبادالت تجاری با ایران موس��وم به‬ ‫ اینستکس خبر دادند و تاکید کردند که هدف اصلی‬ ‫از ایجاد این س��ازکار‪ ،‬دادن امکانات به ش��رکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط اروپایی اس��ت تا بتوانند مجاری‬ ‫متعارف مالی خود با طرف ایرانی را حفظ کنند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ۳ ،‬کش��ور اروپایی انگلیس‪ ،‬فرانسه‬ ‫و الم��ان ک��ه از امضاکنن��دگان توافق هس��ته ای با‬ ‫ایران هس��تند‪ ،‬مس��ئو لیت این س��از کار موسوم به‬ ‫اینستکس(س��از کار حمای��ت از رواب��ط تج��اری) را‬ ‫برعه��ده گرفته اند به طوری ک��ه پاریس میزبان این‬ ‫س��از کار مالی است‪ ،‬المان مدیریتش را بر عهده دارد‬ ‫و انگلیس مسئو ل حسابرسی ان خواهد بود‪.‬‬ ‫بر مبنای اعالم مقامات اروپایی س��ازکار راه اندازی‬ ‫ش��ده در مرحله نخس��ت تنها کاالهای بشردوستانه‬ ‫یعنی غذا و دارو را در بر می گیرد اما در مراحل بعدی‬ ‫ام��کان مبادله تمام کاالها و خدماتی که در دس��ته‬ ‫تحریم های امریکا یا تحریم ه��ای اتحادیه اروپا قرار‬ ‫نمی گیرند با ایران فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬پس از ماه ها انتظار‪ ،‬تبادل مالی اروپا‬ ‫با ایران به صورت رس��می از ایجاد کانال اینستکس‬ ‫یا همان «ابزار پش��تیبان فعالیت های تجاری» قرار‬ ‫است فراهم شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان تاکی��د دارند ای��ن کان��ال می تواند‬ ‫بستری باشد تا ایران بتواند با استفاده از ان‪ ،‬بخشی‬ ‫از فعالیت ه��ای تجاری اش را پوش��ش دهد‪ ،‬این امر‬ ‫بی تردی��د برای ایران در ش��رایط تحریم‪ ،‬مزیت های‬ ‫نسبی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��دون تردی��د در صورتی که س��ازکار اروپایی ها ب��ه صورت جدی‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ ،‬می تواند جدا از چگونگی اجرای ان در شرایط تحریم‬ ‫برای ما یک مزیت تلقی شود‬ ‫‹ ‹برق�راری ارتب�اط تجاری ش�رکت های‬ ‫کوچک و متوسط اروپایی‬ ‫وحید ش��قاقی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه اینس��تکس به عنوان‬ ‫یک ابزار پش��تیبان فعالیت های تج��اری در حالی از‬ ‫س��وی اروپایی ها ایجاد ش��ده که این مهم در شرایط‬ ‫تحری��م می تواند بخش��ی از نیازه��ای کاالیی ایران را‬ ‫پوش��ش دهد‪ ،‬افزود‪ :‬اینس��تکس یک ش��رکت واسط‬ ‫اس��ت که قرار اس��ت به عن��وان نماینده کش��ورهای‬ ‫اروپایی ارتباط تجاری ش��رکت های کوچک و متوسط‬ ‫اروپایی را با ایران برای مبادله کاال به کاال فراهم کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مرحله نخس��ت در این ساز کار‪،‬‬ ‫حرفی از مبادالت مالی دالری و یورویی نیست و فقط‬ ‫قرار اس��ت کاالهای بشردوس��تانه یعنی غذا و دارو را‬ ‫پوش��ش دهد‪ ،‬افزود‪ :‬اما با توجه به مذاکرات در حال‬ ‫ت ایرانی و اروپایی در این زمینه و تداوم‬ ‫انجام بین هیا ‬ ‫این مذاکرات و رایزنی ه��ا در نهایت در مراحل بعدی‬ ‫ام��کان مبادله س��ایر کاالها و خدم��ات فراهم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬او با تاکید بر اینکه س��ازکار فعالیت اینستکس‬ ‫این گونه اس��ت ک��ه در ازای ف��روش نفت ای��ران به‬ ‫کش��ورهایی مانن��د چی��ن‪ ،‬هن��د و اروپ�� ا ب��ه دلیل‬ ‫محدودیت مب��ادالت دالری‪ ،‬مبالغ حاصل از صادرات‬ ‫نف��ت‪ ،‬از ای��ن کانال که از س��وی اروپایی ه��ا تعریف‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬در قبال کاالهای اساسی و دارو به ایران‬ ‫برگردد‪ .‬این کارش��ناس معتقد اس��ت‪ :‬هدف از ایجاد‬ ‫این کانال حداقلی در شرایط تحریم‪ ،‬دادن امکانات به‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط اروپایی است تا بتوانند‬ ‫مج��اری متعارف مالی و تجاری خود را با طرف ایرانی‬ ‫حفظ کنند‪ .‬این در ش��رایط تحریم یک مزیت نسبی‬ ‫است که برای ایران فراهم شده و می توان ان را مثبت‬ ‫ارزیابی کرد‪ .‬به گفته شقاقی‪ ،‬اینکه پوشش کاالیی در‬ ‫این س��از کار در اینده چقدر قابلیت توسعه دارد و ایا‬ ‫می تواند گستره بیش��تری داشته باشد همگی وابسته‬ ‫به مذاکراتی اس��ت که در اینده انجام خواهد ش��د و‬ ‫تعهداتی که اروپایی ها خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیگنال های مثبت دیده می شود‬ ‫علی صادقین‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و اس��تاد دانشگاه‬ ‫نی��ز در این باره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫یک��ی از ابهام ه��ا در بحث راه اندازی اینس��تکس‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که اروپایی ها در ایجاد این ساز کار تا چه اندازه‬ ‫جدی هس��تند و چقدر می توانن��د در قالب چارچوبی‬ ‫که تعریف کرده اند پیش برون��د‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫موض��وع با اهمیت در کنار بح��ث دامنه مبادالتی این‬ ‫کان��ال که س��از کار ان چه خواهد ب��ود‪ ،‬موضوع مهم‬ ‫جدیت اروپایی ها در زمینه اجرای این کانال است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��دون تردید در صورتی که س��ازکار‬ ‫اروپایی ها ب��ه صورت جدی عملیاتی ش��ود‪ ،‬می تواند‬ ‫جدا از چگونگی اجرای ان در ش��رایط تحریم برای ما‬ ‫یک مزیت تلقی ش��ود زیرا اگر این کانال برقرار شود‬ ‫می توان امیدوار بود به تدریج دامنه بیشتری از کاالها‬ ‫را پوشش دهد و به سایر صنایع تعمیم داد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که اروپایی ها در ایجاد‬ ‫این کانال چقدر جدی هس��تند‪ ،‬به ورود نمایندگان ‪۳‬‬ ‫کش��ور مهم و بزرگ فرانس��ه‪ ،‬المان و انگلیس اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬به نظر می رس��د ورود این هیات اروپایی‬ ‫به ای��ران می تواند این س��یگنال مثب��ت را بدهد که‬ ‫اروپایی ه��ا ب��رای اجرای این کانال ع��زم جدی دارند‬ ‫و این نش��انه بس��یار خوبی اس��ت‪ .‬صادقین با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه راه اندازی اینس��تکس می تواند بخش��ی از‬ ‫مش��کالت کاهش واردات کاالهای واسطه ای ما را در‬ ‫ش��رایط تحریم از بین ببرد و در فاز نخست مشکالت‬ ‫دارویی و غذایی ما را کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع ‬ ‫این کانال قابلیت اجرای فازهای بعدی را درباره سایر‬ ‫صنایع همچون قطعات خودرو‪ ،‬فوالد‪ ،‬پتروشیمی و‪...‬‬ ‫خواهد داش��ت و می تواند بخشی از مشکالت ما را در‬ ‫شرایط تحریم رفع کند‪ ،‬ضمن اینکه این ارتباط فقط‬ ‫محدود به کش��ورهای اروپایی نخواهد بود و می تواند‬ ‫این زمینه را ایجاد کند که ما با س��ایر کشورها مبادله‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ سهولت در روابط مالی و تجاری‬ ‫کامران ندری از کارشناسان حوزه پولی و بانکی هم‬ ‫در ای��ن باره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه باید‬ ‫قبول کنی��م تحریم ها و محدودیت هایی که در زمینه‬ ‫مبادالت پولی و مالی با دالر ایجاد ش��ده‪ ،‬فعالیت های‬ ‫تجاری ما را با مش��کالتی روب��ه رو خواهد کرد و این‬ ‫غی��ر قابل انکار اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ام��ا اقدام هایی که در‬ ‫دستور کار مقامات ایرانی و طرف اروپایی برای تقویت‬ ‫رواب��ط وج��ود دارد می تواند تا ح��دی پیامدهای این‬ ‫محدودیت ه��ا را خنثی کند و مراودات مالی و تجاری‬ ‫ما را با سایر کشورها سهولت بخشد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ :‬باز شدن مس��یر مالی و تجاری‬ ‫اروپا با ایران می تواند باعث شود تا منابع ارزی حاصل‬ ‫از فروش نفت و سایر کاال و خدمات‪ ،‬به صورت کاالیی‬ ‫یا مالی از این طریق وارد کش��ور ش��ود و این مهم در‬ ‫شرایط تحریم اتفاق مثبتی است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس تصریح ک��رد‪ :‬این کان��ال مالی‪،‬‬ ‫مس��یری اس��ت که اروپایی ها در صدد اجرایی کردن‬ ‫ان هستند و اقدام های خوبی از سوی اروپایی ها برای‬ ‫این همکاری با ایران در حال انجام اس��ت که می توان‬ ‫به ان خوشبین بود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫باحمایت بانک پاسارگاد انجام شد‬ ‫علی صادقین‬ ‫کامران ندری‬ ‫اخبار‬ ‫‹ ‹شرکت لیزینگ کارافرین برتر شد‬ ‫در اجالس طرح انتخاب ملی‪ ،‬از ش��رکت لیزینگ کارافرین به‬ ‫عنوان لیزینگ برتر کشور در سال ‪ ۱۳۹۷‬تجلیل شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک کارافرین‪ ،‬بزرگ ترین اجالس استراتژی های‬ ‫توس��عه خدمات‪ ،‬تولیدات و صادرات برترین شرکت های ایران‬ ‫با عنوان «طرح انتخاب ملی»‪ ،‬یکش��نبه ‪ ۱۲‬اس��فند در س��الن‬ ‫همایش های بین المللی صد او س��یما برگزار شد‪ .‬در این اجالس‬ ‫که با حضور مرتضی بانک‪ ،‬مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای ‬ ‫عال��ی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‪ ،‬عیس��ی منص��وری معاون‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬س��یده حمیده زرابادی عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬مصطفی‬ ‫کواکبی��ان نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫ی برگزار‬ ‫جمعی دیگر از نمایندگان مجلس و مس��ئوالن کش��ور ‬ ‫ش��د‪ ،‬از ش��رکت های نواور در زمینه ف��روش‪ ،‬محصوالت و ارائه‬ ‫خدمات جدید و نواورانه تجلیل ش��د‪ .‬در این اجالس‪ ،‬لوح تقدیر‬ ‫و گواه��ی جایزه بین المللی باالترین س��طح دانش و تخصص در‬ ‫خدمات لیزینگ از س��وی اتحادیه اروپا و همچنین نش��ان ملی‬ ‫رتبه نخس��ت تعهد و وفاداری به مش��تریان در صنعت لیزینگ‪،‬‬ ‫به ش��رکت لیزینگ کارافرین اعطا ش��د و این شرکت به عنوان‬ ‫لیزینگ برتر کشور در سال ‪ ۱۳۹۷‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از تقوی�م دیجیتال س�ال ‪ ۱۳۹۸‬بانک‬ ‫ملی‬ ‫بان��ک ملی ایران تقویم دیجیتال��ی خود را با نام «تقویم ملی»‬ ‫برای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ب��ا امکانات منحصر به ف��رد رونمایی کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ای��ران‪ ،‬با توجه به اینکه بخش‬ ‫قابل توجه��ی از درختان برای تولید کاغذ قطع می ش��وند‪ ،‬این‬ ‫بانک چند سالی است به منظور حمایت از محیط زیست و کاهش‬ ‫مصرف کاغذ‪ ،‬چاپ سررس��یدهای س��االنه را متوق��ف و تقویم‬ ‫دیجیتال را جایگزین ان کرده است‪ .‬این برنامه عالوه بر امکانات‬ ‫معم��ول در تقویم‪ ،‬ویژگی های جال��ب و کاربردی برای افراد در‬ ‫نظر گرفته اس��ت ک��ه از جمله این ویژگی ها می ت��وان به اوقات‬ ‫شرعی‪ ،‬تبدیل تاریخ‪ ،‬قطب نما‪ ،‬دفترچه یادداشت‪ ،‬یاداور (زمان‬ ‫دارو‪ ،‬اقساط و جلسات)‪ ،‬فهرست کارهای هفته‪ ،‬چک ها‪ ،‬هشدار‬ ‫و موارد دیگر اشاره کرد‪ .‬همچنین این امکان در این تقویم وجود‬ ‫دارد که مش��تریان و عالقه مندان بتوانند مهم ترین اخبار مربوط‬ ‫به بانک ملی ایران را دنبال کنند‪ .‬امکان دریافت نس��خه اندروید‬ ‫این تقویم هم اکنون از طریق س��ایت بانک فراهم اس��ت و نسخه‬ ‫ ای اواس ان نیز به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات شب عید بانک مسکن در «باجه عصر»‬ ‫تمامی ش��عب بانک مسکن در شهرهای سراسر کشور برای‬ ‫سرویس دهی مطلوب به مشتریان در ایام شب عید‪ ،‬موظف به‬ ‫رعایت تمهیدات هفت گانه شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مسکن‪ ،‬مسعود ایزدی مدیر‬ ‫امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مس��کن‪ ،‬درباره جزئیات‬ ‫ماموریت ش��عب سراسر کش��ور در روزهای منتهی به شروع‬ ‫س��ال جدید‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬با تصویب هیات مدیره بانک مسکن‪،‬‬ ‫در گام نخس��ت س��اعت کار ش��عب منتخب بانک مسکن به‬ ‫م��دت دو س��اعت افزایش پیدا کرده و خدم��ات بانکی در این‬ ‫شعب با تش��کیل «باجه عصر» مانند خدمات و سرویس های‬ ‫طول روز در س��ایر شعب‪ ،‬به مش��تریان عرضه و ارائه می شود‪.‬‬ ‫در اس��تان تهران همه ش��عب زیر پوشش مدیریت های شعب‬ ‫مناطق س��ه گانه تهران و همچنین ش��عبه مس��تقل مرکزی‬ ‫تهران‪ ،‬دارای باجه عصر هس��تند و در س��ایر استان ها‪ ،‬شعب‬ ‫منتخب با ایجاد باجه عصر‪ ،‬س��اعت کاری خود را دو س��اعت‬ ‫اضافه کرده اند‪ .‬باجه های عصر در شعب منتخب بانک مسکن‬ ‫و شعب استان تهران تا پایان وقت کاری ‪ ۲۸‬اسفند به کار خود‬ ‫ادام��ه می دهن��د‪ .‬باجه های عصر در همه ای��ام هفته به غیر از‬ ‫روزهای پنجشنبه دایر است‪.‬‬ ‫وی درباره اس��امی و نش��انی شعب منتخب بانک مسکن در‬ ‫اس��تان ها که باجه عص��ر راه اندازی کرده اند گفت‪ :‬فهرس��ت‬ ‫کامل باجه های عصر در ش��عب منتخب‪ ،‬در س��ایت رس��می‬ ‫اطالع رس��انی بان��ک مس��کن ب��ه نش��انی ‪www.bank-‬‬ ‫‪ maskan.ir‬و در لین��ک مربوط به «اخب��ار و اطالعیه ها»‬ ‫موجود اس��ت و تمامی مشتریان بانک مس��کن در هر استان‬ ‫کش��ور می توانند با مراجعه به س��ایت بانک‪ ،‬اطالعات الزم را‬ ‫دریافت کنن��د‪ .‬ایزدی درباره تمهیدات هفت گانه در ش��عب‬ ‫بانک مس��کن برای حف��ظ کیفیت مطلوب ارائ��ه خدمات در‬ ‫ایام ش��ب عید به مش��تریان نیز گفت‪ :‬مدیران شعب با تاکید‬ ‫صریح مدیرعامل بانک مس��کن ماموریت دارند در حوزه های‬ ‫مختلف ارائه سرویس به ویژه تامین وجوه نقد در دستگاه های‬ ‫خودپرداز و تش��کیل پرونده های تسهیالتی متقاضیان خرید‬ ‫مس��کن‪ ،‬به گونه ای برنامه ریزی کنند ک��ه خدمات مورد نیاز‬ ‫مش��تریان تا اخرین ساعت اداری س��ال ‪ ،۹۷‬بدون وقفه و به‬ ‫شکل مطلوب و روان به مشتریان ارائه شود‪ .‬شعب بانک مسکن‬ ‫همچنین در روزهای پایانی امسال باید اصل مشتری مداری و‬ ‫تکریم ارباب رجوع را با وجود ازدحام و ش��لوغی شعب‪ ،‬با هدف‬ ‫تامی��ن رفاه ح��ال عموم مردم رعایت کنن��د و خدمات بانکی‬ ‫را متناس��ب با این اصل ارائه کنند‪ .‬ایزدی س��ومین ماموریت‬ ‫ش��عب بانک مس��کن در ایام عید را تامین وجوه نقد مورد نیاز‬ ‫ش��عب و دس��تگاه های خود پرداز در روزهای پایانی س��ال و‬ ‫ایام تعطیالت نوروز س��ال ‪ ۱۳۹۸‬عن��وان کرد و افزود‪ :‬دقت و‬ ‫توج��ه کافی در باره تمامی امور مربوط به دس��تگاه های مورد‬ ‫استفاده در سطح شعب تابع در ایام پایانی و تعطیالت پیش رو‬ ‫ماموریت چهارم مدیران و کارکنان ش��عب است که بر اساس‬ ‫ان الزم است سرویس های دوره ای و پرستاری مناسب تمامی‬ ‫دستگاه های صدور کارت انی و خودپرداز های شعب (مستقر‬ ‫در سالن یا خارج از سالن شعب) به منظور بررسی اشک ال های‬ ‫ط از طریق اعالم‬ ‫دس��تگاه ها و تالش برای رفع ایراد های مربو ‬ ‫مراتب به ش��رکت پش��تیبانی کننده و پیگیری تا دستیابی به‬ ‫نتیجه مطلوب‪ ،‬انجام ش��ود‪ .‬همچنین اعمال کنترل مستمر‬ ‫و دقی��ق بر عملکرد دس��تگاه های خودپرداز از طریق ش��بکه‬ ‫مانیتورینگ نیز ماموریت دیگر در همین راستا است‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور رسید الکترونیکی تراکنش کارتخوان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تج��ارت الکترونیک پارس��یان از ارائه‬ ‫خدمت نوین این ش��رکت برای پذیرندگان کارتخوان «تاپ»‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت تجارت الکترونیک‬ ‫پارس��یان‪ ،‬احمد جعفری‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت با اشاره به‬ ‫ارائه خدمت نوین صدور رسید الکترونیکی برای کارتخوان ها‬ ‫گفت‪ :‬در راس��تای حفظ منافع ملی و صرفه جویی در مصرف‬ ‫رول کاغذ کارتخوان این ش��رکت با تکیه ب��ر دانش نیروهای‬ ‫متخصص خود با همکاری مش��ترک ش��رکت تابان اتی پرداز‬ ‫امکان صدور رس��ید الکترونیکی تراکن��ش کارتخوان را برای‬ ‫مشتریان خود روی اپلیکیشن «تاپ» فراهم اورد‪ .‬پذیرندگان‬ ‫«تاپ» می توانند با نصب اپلیکیش��ن محب��وب «تاپ» روی‬ ‫گوش��ی خود و ثبت ن��ام در منوی پذیرن��دگان و احراز هویت‬ ‫از مزایای این خدمت جدید که برای نخس��تین بار در صنعت‬ ‫پرداخت ارائه شده بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۲۴‬درصدی فروش بیمه دانا‬ ‫نایب رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل بیمه دانا‪ ،‬از رش��د‬ ‫‪ ۲۴‬درص��دی فروش این ش��رکت در نیمه دوم امس��ال خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه دان��ا‪ ،‬ابراهیم کاردگر در‬ ‫جمع اعض��ای هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در محل س��اختمان س��عدی این ش��رکت‪ ،‬ضمن خیر‬ ‫مق��دم به غالمرضا س��لیمانی و اعضای هیات هم��راه‪ ،‬با ارائه‬ ‫نخس��تین بخش مطالبات ایران از عراق در‬ ‫جریان س��فر رئیس جمهوری ایران به عراق و‬ ‫هیات همراه به حس��اب بان��ک مرکزی واریز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬در جری��ان دی��دار‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ران و هی��ات هم��راه‬ ‫ب��ا رئیس جمه��وری و نخس��ت وزیر ع��راق‪،‬‬ ‫ عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی در‬ ‫مذاکرات مفصل ب��ا همتای عراقی خود نحوه‬ ‫پیگیری و اجرای توافق ماه گذشته بانک های‬ ‫مرکزی دو کش��ور را مورد بحث و توافق قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬نخستین بخش از مطالبات‬ ‫دولت ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان‬ ‫واریز ش��د‪ .‬از ‪ ۱۲‬میلیارد دالر صادرات ایران‬ ‫به عراق‪ ،‬صادرات برق و گاز س��هم ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫دالری دارد‪ .‬همچنی��ن در این جلس��ه درباره‬ ‫تس��هیل امور بانک��ی صادرکنن��دگان کاال و‬ ‫خدمت ایرانی‪ ،‬فعالیت شعب بانک های ایرانی‬ ‫در ع��راق‪ ،‬ایجاد روابط کارگ��زاری بانک های‬ ‫ایرانی ب��ا بانک های عراقی و ض��رورت قبول‬ ‫ضمانتنامه ه��ای دیناری به ج��ای ضمانتنامه‬ ‫دالری برای فعالیت پیمانکاران ایرانی به طور‬ ‫مفصل گفت وگو شد‪.‬‬ ‫گزارشی از عملکرد بیمه دانا از اغاز امسال تا ‪ ۱۷‬اسفند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا تالش کارکنان این ش��رکت در این مدت ح��دود ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۵۰‬میلیارد تومان پرتفوی تولید ش��ده که در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال رشد ‪ ۱۴‬درصدی و در ‪ ۶‬ماه دوم نیز رشد ‪ ۲۴‬درصدی‬ ‫فروش را نش��ان می ده��د‪ .‬وی در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود‪ ،‬پرهیز از بسته شدن قراردادهای زیانده را از راهبردهای‬ ‫این ش��رکت بر ش��مرد و افزود‪ :‬بیمه دانا برای حمایت از اقشار‬ ‫اسیب پذیر جامعه و در راس��تای تحقق سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و نی��ز منویات رهب��ر معظم انقالب ‪ ،‬ط��رح «مهر‬ ‫دانا» را با مش��ارکت بانک قرض الحس��نه مهر ایران عملیاتی‬ ‫کرد‪ .‬کاردگر با اشاره به اینکه حدود ‪ ۴۵‬میلیون نفر در کشور‬ ‫صاحب س��هام عدالت هس��تند و حدود ‪ ۵۵‬درصد سهام بیمه‬ ‫دانا متعلق به س��هام عدالت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس سند‬ ‫راهبردی ش��رکت‪ ،‬هدف گذاری ما به سمت دهک های پایین‬ ‫جامعه اس��ت و می کوشیم خدمات مطلوبی به این اقشار ارائه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی حرک��ت به س��مت عل��م و فناوری های نوی��ن از جمله‬ ‫عرصه دیجیتال‪ ،‬مردمی کردن اقتصاد‪ ،‬توجه به س��رمایه های‬ ‫انس��انی شرکت‪ ،‬افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه بیمه های‬ ‫زندگ��ی را از محوره��ا و اولویت ه��ای ای��ن س��ند راهبردی‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارت های بان�ک ملی به اپلیکیش�ین «صاپ»‬ ‫پیوستند‬ ‫همزمان با افزوده ش��دن کارت های بانک ملی به اپلیکشین‬ ‫«ص��اپ» بانک ص��ادرات ایران‪ ،‬بیش��ترین حج��م پذیرش‬ ‫کارت های ش��بکه بانکی به عنوان کارت مب��دا‪ ،‬از طریق این‬ ‫اپلیکیشن انجام می شود‪.‬‬ ‫بانک صادرات اعالم کرد‪ :‬با پیوس��تن بانک ملی به مجموع‬ ‫بانک ه��ای صادرات ایران‪ ،‬تجارت‪ ،‬ملت‪ ،‬اینده‪ ،‬دی‪ ،‬س��ینا‪،‬‬ ‫اقتصاد نوی��ن و ایران زمین‪ ،‬تع��داد بانک هایی که کارت های‬ ‫انها می تواند در «صاپ» ب��ه عنوان کارت مبدا مورد پذیرش‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬به ‪ ۹‬بانک رسید و به این ترتیب اپلیکیشن «صاپ»‬ ‫بیش��ترین حجم پذیرش کارت های ش��بکه بانکی را در بین‬ ‫برنامه ه��ای ارائه دهنده خدمات پرداخت موبایلی در س��طح‬ ‫کش��ور به خود اختصاص داده است‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬حضور‬ ‫دارن��دگان کارت های بانک ملی ایران با ‪ ۵۲‬میلیون کارت‪ ،‬در‬ ‫این میان نقش تاثیرگذاری در گسترده تر کردن پهنه خدمات‬ ‫پرداخت «صاپ» خواهد داشت‪.‬‬ ‫تولید انبوه کاتد مس‬ ‫از سوی شرکت میدکو‬ ‫تولی��د کات��د م��س ب��ه روش تان��ک‬ ‫بایولیچینگ‪ ،‬در مجتمع بابک مس ایرانیان‬ ‫از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ میدکو‪،‬‬ ‫برای نخستین بار در جهان‪ ،‬با حمایت بانک‬ ‫ پاسارگاد اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫در ایین��ی با حض��ور جمع��ی از مدیران و‬ ‫دس��ت اندرکاران پ��روژه‪ ،‬بهره ب��رداری از‬ ‫پ��روژه تولی��د کاتد م��س ب��ه روش تانک‬ ‫بایولیچینگ‪ ،‬برای نخستین بار در دنیا اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این خب��ر‪ ،‬مدیرعام��ل بانک ‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬بهره ب��رداری از این طرح مهم و‬ ‫مل��ی را تقدی��م به ملت ایران ک��رد و برای‬ ‫عوامل و دست اندرکاران ان ارزوی موفقیت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن پورمن��د‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫میدکو‪ ،‬این موفقیت را که برای نخستین بار‬ ‫در دنی��ا به کوش��ش نیروه��ای متخصص‬ ‫میدک��و‪ ،‬در مجتم��ع بابک م��س ایرانیان‬ ‫عملی شده است تبریک گفت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن مهم یک تغییر ب��زرگ تکنولوژیک در‬ ‫س��طح جهان و در صنعت مس است که با‬ ‫حمایت های ویژه دکتر قاسمی حاصل شده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬مجتم��ع باب��ک مس با‬ ‫ظرفی��ت تولید ‪ ۵۰‬هزار تن کاتد مس و ‪۱۲‬‬ ‫هزار تن لوله مسی در سال فعالیت می کند‪.‬‬ ‫در روش تان��ک بایولیچینگ با اس��تفاده از‬ ‫نوع خاصی از باکتری های غیرمضر محصول‬ ‫نهایی بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫دانش این فناوری سازگار با محیط زیست‬ ‫از سوی متخصصان ایرانی در طول ‪ ۵‬سال‬ ‫پژوهش و تالش مس��تمر ایجاد و راه اندازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از مزایای اصلی روش تانک بایولیچینگ‬ ‫می توان به حذف کوره های ذوب و در نتیجه‬ ‫کاهش قابل مالحظه االیندگی و همچنین‬ ‫صرفه جوی��ی در مص��رف اب و منابع انرژی‬ ‫در راس��تای حمای��ت از محیط زیس��ت و‬ ‫ایف��ای مس��ئولیت های اجتماع��ی اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫واریز نخستین بخش‬ ‫مطالبات ایران از عراق‬ ‫به حساب بانک مرکزی‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش‬ ‫نمایشگاه ها در‬ ‫توانمندسازی‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهمن حسین زاده‬ ‫برگزاری ‪۱۶‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫خارجی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬از جمله‬ ‫برنامه های‬ ‫مهمی است که‬ ‫در تقویم کاری‬ ‫شرکت سهامی‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫قرار گرفته‬ ‫است‬ ‫خبر ویژه‬ ‫‪ ۷‬راهکار صرفه جویی‬ ‫برای شرکت در نمایشگاه‬ ‫گاهی ش��رکت در رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫بس��یار هزینه ب��ر اس��ت‪ .‬به طوری ک��ه‬ ‫ش��رکت کنندگان از ان به عن��وان یک چالش‬ ‫مهم ی��اد می کنند‪ .‬به گ��زارش پایگاه خبری‬ ‫گسترش نیوز‪ ،‬راه های زیادی برای صرفه جویی‬ ‫در هزینه نمایش��گاهی وج��ود دارد که ما در‬ ‫این گزارش به ان می پردازیم‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫ک��ه کاهش هزینه به معن��ای کاهش اهمیت‬ ‫نمایشگاه نیست‪.‬‬ ‫‪ -۱‬صرفه جویی در هزینه رفت و امد؛‬ ‫‪ -۲‬صرفه جوی��ی در هزینه اقامت از طریق‬ ‫اجاره اتاق چندتخته و انتخاب افراد مناس��ب‬ ‫به عنوان هم اتاقی؛‬ ‫‪ -۳‬صرفه جویی در هزینه خوراک از طریق‬ ‫خریداری غذای مناسب از بیرون نمایشگاه؛‬ ‫‪ -۴‬اط�لاع کام��ل از ن��رخ تبدی��ل ارز در‬ ‫صرافی ها و بانک ها؛‬ ‫‪ -۵‬خریداری نکردن فیلم عکاس��ی و فیلم‬ ‫ویدئویی و نقش��ه کش��ور در مح��ل برگزاری‬ ‫نمایشگاه؛‬ ‫‪ -۶‬اس��تفاده از اتوب��وس و قط��ار از محل‬ ‫نمایشگاه به هتل و برعکس؛‬ ‫‪ -۷‬استفاده از خدمات بیمه ای‪.‬‬ ‫با اهالی صنعت نمایشگاهی‬ ‫اهسته و پیوسته به پیشواز ‪ ۹۸‬می رویم‬ ‫علی یارمحمدیان‬ ‫مدیرعامل شرکت بین المللی‬ ‫نمایشگاه های اصفهان‬ ‫اهمی��ت نمایش��گاه های تج��اری در رونق‬ ‫اقتص��ادی ی��ک ش��هر ی��ا کش��ور‪ ،‬موضوعی‬ ‫نیس��ت که به راحتی قابل چشم پوش��ی باشد‪.‬‬ ‫به جرات می توان گفت نمایش��گاه‪ ،‬روزنه امید‬ ‫را در دل فع��االن بخش ه��ای گوناگ��ون حوزه‬ ‫اقتص��ادی ایجاد می کند‪ .‬چرا که نمایش��گاه ها‪،‬‬ ‫محلی برای عرض��ه فعالیت ها و به منصه ظهور‬ ‫رس��یدن ایده های فعاالن اقتصادی است‪ .‬پس‬ ‫می ت��وان این گون��ه عنوان کرد که نمایش��گاه‪،‬‬ ‫روزن��ه امیدبخش صنعت نیز به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫براساس تعاریف موجود و همچنین تجربه های‬ ‫س��ال های گذشته‪ ،‬نمایشگاه یک پایگاه بزرگ‬ ‫برای تبادل اطالعات ‪ ،‬حرکت به سوی اقتصاد باز‬ ‫و رو به رش��د ‪ ،‬جهش صادراتی ‪ ،‬نگاه مدبرانه به‬ ‫خواسته ها و عالقه مندی های مشتریان و رصد‬ ‫مداوم س��لیقه های انها ‪ ،‬ارزیابی کارشناس��انه‬ ‫بازاره��ای گوناگ��ون و دس��تیابی ب��ه دانش و‬ ‫فن��اوری روز جه��ان و پدیده ه��ای نوین علم و‬ ‫صنعت و انتقال فناوری است‪ .‬نمایشگاه‪ ،‬فضایی‬ ‫مناس��ب برای به نمایش گذاشتن توانمندی ها‬ ‫و قابلیت ه��ای فن��ی و اخرین دس��تاوردهای‬ ‫واحده��ای تولیدی و خدمات��ی و نوعی ارتباط‬ ‫زنده و موثر با مصرف کننده ‪ ،‬مش��تری و فعاالن‬ ‫گوناگ��ون صنعت و قش��رهای گوناگون مردم‬ ‫است‪ .‬براساس این تعریف‪ ،‬حضور در نمایشگاه‬ ‫یکی از مهم ترین ابزارهای بازاریابی و ش��ناخت‬ ‫بازاره��ای جدی��د و ارزیاب��ی بازارهای موجود‬ ‫و نوع��ی خودارزیاب��ی از وضعی��ت حض��ور هر‬ ‫مجموعه در بازارهای داخلی و خارجی اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین دس��تاوردهای هر نمایشگاه‪،‬‬ ‫ارتباط��ات موثر و گس��ترده و پایداری اس��ت‬ ‫که در نمایش��گاه ها ش��کل می گیرد و منجر به‬ ‫همکاری های گسترده و بلندمدت می شود و نیز‬ ‫تفاهم و گفت وگ��وی بین ملل و فرهنگ ها که‬ ‫عالوه بر کمک به رشد صادرات به رونق اقتصاد‬ ‫کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد‪ .‬نمایشگاه ها‬ ‫اکن��ون ب��ه ابزار بس��یار مهمی ب��رای نمایش‬ ‫تولی��دات به مصرف کنن��ده داخلی و خارجی و‬ ‫ارائه راهکارهای مناس��ب برای تولیدات بیشتر‬ ‫و پیش��نهاد هایی به مصرف کنندگان و تاجران‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین به عن��وان محل‬ ‫مناسبی برای تبادل اطالعات علمی‪ ،‬بازرگانی‬ ‫و تجاری و رقابت ش��رکت های گوناگون نقش‬ ‫کلیدی و مهمی دارند‪.‬‬ ‫همین موضوع باعث می شود تولیدکنندگان‬ ‫به نقاط ضعف تولیدات خود بیش��تر پی ببرند‬ ‫و در رقاب��ت با محصوالت ش��رکت های رقیب‬ ‫متوجه نواقص خود ش��ده و در راس��تای رفع یا‬ ‫کمرنگ کردن انها گام بردارند‪ .‬نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی به عن��وان مکان��ی س��ازمان یافته‬ ‫به منظ��ور افزایش تجارت برای اس��تفاده بهتر‬ ‫از منابع ملی‪ ،‬پیش��رفت فنی‪ ،‬کاهش بیکاری‪،‬‬ ‫گس��ترش بازار به ان س��وی مرزه��ا و افزایش‬ ‫درامده��ای ارزی ب��ا نمای��ش محص��والت و‬ ‫پیش��رفت های جدید‪ ،‬توس��عه ب��ازار‪ ،‬دریافت‬ ‫نمایندگ��ی و س��فارش و ف��روش کاال‪ ،‬تغیی��ر‬ ‫باوره��ا‪ ،‬بازاریابی و شناس��ایی بازارهای هدف‪،‬‬ ‫نقش کلیدی در رفاه اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زمان زیادی به ش��روع س��ال نو باقی نمانده است‪.‬‬ ‫به رسم هر س��ال از چند ماه پیش تقویم رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی تدوی��ن و برنامه ریزی ب��رای چگونگی‬ ‫به سرانجام رساندن این برنامه ها اغاز شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬به تازگ��ی بهمن حس��ین زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران از برنامه ریزی برای س��ال‬ ‫این��ده خب��ر داد و گفت‪ :‬برگ��زاری ‪ ۱۶‬نمایش��گاه‬ ‫خارجی در سال ‪ ۹۸‬از جمله برنامه های مهمی است‬ ‫که در تقویم کاری ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از ‪ ۳‬اولوی��ت مهم خود برای س��ال‬ ‫اینده س��خن به می��ان اورد و اظهار ک��رد‪ :‬توجه به‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های تخصصی به وی��ژه در حوزه‬ ‫ن��واوری‪ ،‬حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و ارائه‬ ‫تسهیالت از جمله اقدام هایی است که در دستور کار‬ ‫نمایشگاه برای سال ‪ ۹۸‬قرار دارد‪.‬‬ ‫پیش از این هم حمیدرضا املی‪ ،‬مدیر نمایشگاهی‬ ‫و سخنگوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران در گفت وگو با‬ ‫به‬ ‫وضعیت تقویم نمایش��گاهی سال اینده اشاره کرده و‬ ‫گفته بود‪ :‬امسال با تالش بخش نمایشگاه های داخلی‬ ‫و بازاریابی ش��رکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران تقویم نمایشگاه های داخلی‬ ‫تا س��ال ‪ ،۱۴۰۰‬تدوی��ن و روی پرتال ش��رکت قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬این تقوی��م ‪۸۰‬درصد ب��ه رویدادهای ثابت‬ ‫س��االنه و ‪۲۰‬درصد به درخواس��ت هایی که به مرور‬ ‫اضافه می شود‪ ،‬تعلق خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال اینده (‪ )۱۳۹۸‬رویدادهای داخلی‬ ‫در تقویم نمایشگاهی افزایش خواهد داشت‪ .‬همچنین‬ ‫از ایده های جدید و خلق رویدادهای نو حمایت کرده‬ ‫و نمایش��گاه های بیست وچند س��اله و با متراژ زیاد و‬ ‫دارای پیش��ینه مانند نفت وگاز‪ ،‬ساختمان‪ ،‬اگروفود‪،‬‬ ‫ایران هلث‪ ،‬چاپ و بسته بندی‪ ،‬مبلمان و‪ ...‬را به روال‬ ‫قبل برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن رویدادها از افتخارات صنعت نمایش��گاهی و‬ ‫سرمایه ای برای کشور هستند و انها را حفظ خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬به دنب��ال برنامه ریزی های مس��ئوالن دولتی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایران‪،‬‬ ‫به س��راغ فعاالن‬ ‫بخش خصوصی رفته ت��ا از برنامه های کاری انها در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬باخبر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجدیدنظر می کنیم‬ ‫مهدیه احمدی پور‬ ‫در حال‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫برای ورود‬ ‫به عنوان های‬ ‫جدید ازجمله‬ ‫نمایشگاه ایمنی‬ ‫امداد و نجات‬ ‫و نمایشگاه‬ ‫تخصصی‬ ‫اب‪ ،‬برق و‬ ‫انرژی های نو‬ ‫هستیم‬ ‫مس��لم ن��وروزی‪ ،‬مدی��ر‬ ‫برگزارکنن��ده رویداده��ای‬ ‫نمایش��گاهی در گفت وگ��و با‬ ‫ضم��ن اش��اره ب��ه‬ ‫برنامه ری��زی خ��ود ب��رای‬ ‫رویدادهای سال ‪ ،۹۸‬گفت‪ :‬ما‬ ‫با اتکا ب��ه تجرب��ه‪ ،‬توانایی و‬ ‫برخ��ورداری از کارکن��ان ب��ا تجربه‪ ،‬ب��رای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه در اس��تان های گوناگون برنام��ه مدون و‬ ‫مستمر داریم‪ ،‬اما متاسفانه برای سال اینده چشم انداز‬ ‫بهت��ری برای صنعت نمایش��گاهی نمی بینم‪ .‬اعتقاد و‬ ‫باورم بر این است که زمانی صنعت نمایشگاهی کشور‬ ‫رون��ق پیدا می کند که از یک س��و واحدهای تولیدی‬ ‫شرایط بهتری داشته باش��ند و از سوی دیگر‪ ،‬امکان‬ ‫حضور و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران‬ ‫فراهم باش��د که متاس��فانه به دلیل تحریم ها این امر‬ ‫ش��دنی نیست و به طور قطع‪ ،‬سال س��ختی را تجربه‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬ما برای سال ‪ ۱۳۹۸‬محافظه کارانه جلو‬ ‫می رویم و در عقد قراردادها تجدیدنظر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر برای عقد قرارداد با برخی سایت‪‎‬ها اقدام‬ ‫کرده ای��م و ممکن اس��ت برخ��ی عناوین ب��ه تقویم‬ ‫نمایش��گاهی سال ‪ ۱۳۹۸‬اضافه و برخی دیگر به علت‬ ‫تقویم نمایش��گاه های داخلی تا سال ‪ ۱۴۰۰‬تدوین و منتشر شده‬ ‫است‪۸۰ .‬درصد این تقویم به رویدادهای ثابت ساالنه و ‪۲۰‬درصد‬ ‫ان به درخواس��ت هایی که ب��ه مرور اضافه می ش��ود‪ ،‬تعلق خواهد‬ ‫داشت‬ ‫شرایط حاکم از تقویم حذف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال برپایی رویدادهای تازه ‬ ‫مهدی��ه احمدی پ��ور‪ ،‬مدی��ر برگ��زاری رویدادهای‬ ‫بین المللی نیز با اش��اره به برنامه نمایش��گاهی سال‬ ‫این��ده اظهارک��رد‪ :‬براس��اس روند هر س��ال‪ ،‬تمرکز‬ ‫ب��ر عنوان ه��ای تخصص��ی ش��رکت نمایش��گاه ها و‬ ‫همایش ه��ای هفتواد یعنی برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫تخصصی در زمینه صنعت س��اختمان و کش��اورزی‬ ‫داریم‪ ،‬البته این بدان معنا نیست که امکان برگزاری‬ ‫س��ایر عنوان ه��ا را نداریم اما ت�لاش می کنیم روی‬ ‫نمایشگاه هایی که زحمت زیادی برای رشد و اعتالی‬ ‫انه��ا کش��یده ایم‪ ،‬تمرک��ز کنیم‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در حال‬ ‫برنامه ری��زی برای ورود به عنوان ه��ای جدید ازجمله‬ ‫نمایش��گاه ایمنی امداد و نجات و نمایشگاه تخصصی‬ ‫اب‪ ،‬برق و انرژی های نو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهسته تر حرکت می کنیم‬ ‫عل��ی اردالن‪ ،‬یک��ی دیگر از‬ ‫فع��االن بخ��ش خصوصی در‬ ‫نمایش��گاه های‬ ‫ح��وزه‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫وی درب��اره برنامه های س��ال‬ ‫اینده خود گفت‪ :‬برای س��ال ‬ ‫این��ده قص��د داری��م کم��ی‬ ‫اهس��ته تر حرک��ت کنیم تا ب��ا چالش های امس��ال‬ ‫برخ��ورد نکنیم و می خواهیم تا جایی که امکان دارد‬ ‫تع��داد نمایش��گاه های مان را کم کنیم ت��ا در نهایت‬ ‫بتوانی��م از ای��ن بحران عب��ور کنیم‪ .‬ما بس��یاری از‬ ‫نمایشگاه ها را هم به سایت هایی که براساس روال به‬ ‫انها پیش��نهاد می دادیم‪ ،‬امسال به دلیل هزینه باالی‬ ‫ان و اشباع نبودن س��الن ها پیشنهاد ندادیم‪ .‬امسال‬ ‫تنها یک سایت نمایش��گاهی ما را در زمینه کیفی و‬ ‫کمی برگزاری نمایشگاه ها همراهی کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫«نماگران پرش��ین» همچنین با اش��اره به مشکالت‬ ‫ناش��ی از اجرایی ش��دن تحریم های بین المللی علیه‬ ‫ایران خاطرنشان کرد‪ :‬امسال با کاهش شدید حضور‬ ‫شرکت های خارجی در نمایشگاه روبه رو شدیم و تنها‬ ‫یک ش��رکت از کش��ور ایتالیا در نمایشگاه ساختمان‬ ‫حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای یک رویداد جدید‬ ‫فرهاد امینیان‪ ،‬مدیر برگزاری‬ ‫رویداده��ای بین الملل��ی ب��ا‬ ‫اش��اره ب��ه برنامه ه��ای‬ ‫نمایش��گاهی س��ال این��ده‬ ‫برنام��ه‬ ‫اظهارک��رد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه های سال اینده ما‬ ‫تدوین شده و مانند سال های‬ ‫گذشته در قالب ‪ ۴‬نمایشگاه برگزار خواهند شد‪ .‬تنها‬ ‫تفاوت��ی ک��ه این تقویم داش��ته این اس��ت که زمان‬ ‫برپای��ی نمایش��گاه بین المللی در و پنج��ره و صنایع‬ ‫وابس��ته در س��ال ‪ ۹۸‬تی��ر ماه برگزار می ش��ود‪ .‬این‬ ‫جابه جایی زمانی با درنظر گرفتن درخواس��ت فعاالن‬ ‫صنف در و پنجره انجام ش��د چراکه این نمایشگاه در‬ ‫حوزه صنعت ساختمان برپا می شود و به همین دلیل‬ ‫بهتر اس��ت در نیمه نخست س��ال برپا شود؛ بنابراین‬ ‫دوره بعدی نمایش��گاه در و پنجره به فاصله ‪ ۶‬ماه از‬ ‫دوره فعلی برگزار می ش��ود‪ .‬ع�لاوه بر این ها‪ ،‬درحال‬ ‫برنامه ریزی ب��رای برپایی یک نمایش��گاه جدید هم‬ ‫هستیم که درصورتی که قطعی و نهایی شود‪ ،‬جزئیات‬ ‫ان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغ�از نامه ن�گاری ب�رای تعیی�ن زم�ان‬ ‫رویداد بعدی‬ ‫کاوه فاضل که در س��ال تنها‬ ‫یک رویداد با عنوان نمایشگاه ‬ ‫بین المللی سنگ های تزئینی‪،‬‬ ‫مع��دن‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫تجهی��زات مرب��وط را برپ��ا‬ ‫می کند‪ ،‬با اش��اره به پیشینه‬ ‫‪ ۱۲‬س��اله خ��ود در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی سنگ های تزئینی‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات مربوط گفت‪ :‬با توجه به در‬ ‫نظرگیری سابقه افراد برگزارکننده برای صدور مجوز‪،‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه های بین المللی سنگ های تزئینی‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات مربوط احتمال باالیی‬ ‫دارد اما تاریخ و مکان ان هنوز مش��خص نیس��ت‪ .‬ما‬ ‫بالفاصله پس از پایان نمایشگاه‪ ،۹۷‬با نامه نگاری های‬ ‫گوناگون س��عی داریم حضور خ��ود را قطعی کنیم؛‬ ‫البت��ه ای��ن نامه نگاری ها م��دت زمان زی��ادی طول‬ ‫می کش��د‪ .‬وی با بیان اینک��ه در صورت تایید نهایی‬ ‫مج��وز‪ ،‬نمایش��گا ه بین الملل��ی س��نگ های تزئینی‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات مربوط در تیر سال‬ ‫‪ ۹۸‬برگزار می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هنوز نمی دانیم تاریخ‬ ‫دقیق برگزاری نمایش��گاه چه زمانی است؛ ‪ ۱۸‬تا ‪۲۱‬‬ ‫تیر اس��ت یا ‪ ۲۷‬تا ‪ .۳۰‬البته س��الن ها نیز مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ .‬مدیر برگزارکننده نمایش��گاه سنگ ضمن‬ ‫اش��اره ب��ه برنامه ریزی دقی��ق و س��االنه طرف های‬ ‫اروپایی ب��رای حضور در نمایش��گاه‪ ،‬این بی نظمی و‬ ‫بی برنامگ��ی را مخ��ل رون��د رو ب��ه رش��د صنع��ت‬ ‫نمایشگاهی دانست‪ .‬این مدیر برگزارکننده نمایشگاه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مس��ئوالن با وج��ود اگاهی کامل از این‬ ‫مشکالت هیچ اقدام مناسبی برای حل ان نمی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باوجود بازگشت تحریم ها ریزشی در تعداد‬ ‫ش��رکت کننده های نمایش��گا ه بین المللی سنگ های‬ ‫تزئینی‪ ،‬مع��دن‪ ،‬ماش��ین االت و تجهی��زات مربوط‬ ‫نداش��تیم‪ .‬ما توانس��تیم ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۱‬تیر ‪ ۹۷‬نمایشگاه ‬ ‫بین المللی س��نگ های تزئینی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماشین االت و‬ ‫تجهی��زات مربوط را با حضور ش��رکت کننده هایی از‬ ‫چین‪ ،‬ایتالی��ا و ترکیه برگزار کنیم‪ .‬همچنین پاویون‬ ‫ایران را در نمایش��گاه سنگ ورونا ایتالیا در مهرماه با‬ ‫موفقیت برپا کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه می دهیم‬ ‫محم��ود بندرچی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫رس��تاک پادویژن نخست به‬ ‫برنامه های نمایش��گاهی خود‬ ‫در س��ال جاری اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ما در سال ‪ ۹۷‬ششمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی معدن‪،‬‬ ‫صنای��ع معدنی‪ ،‬فراوری مواد‬ ‫معدن��ی و تجهیزات وابس��ته و چهارمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ماشین االت معدنی و راهسازی در کرمان‪،‬‬ ‫دهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی متال��ورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته در اصفهان‬ ‫و دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری‪ ،‬هتلداری‬ ‫و تجهیزات سفر کیش را با موفقیت برگزار کردیم‪ .‬در‬ ‫ادامه برنامه های نمایش��گاهی سال ‪ ۹۷‬نیز قرار است‬ ‫دومی��ن همای��ش بین المللی و نمایش��گاه تخصصی‬ ‫اکتش��اف م��واد معدن��ی را ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬بهم��ن در هتل‬ ‫المپیک برگزار کنیم‪.‬‬ ‫بندرچ��ی با اش��اره به ش��رایط اقتصادی کش��ور در‬ ‫س��ال جاری به وضعیت حضور ش��رکت های داخلی‬ ‫در رویداده��ای بین المللی پرداخ��ت و گفت‪ :‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬تمامی کس��ب و کار ها به دلیل وجود تحریم ها تا‬ ‫حدودی اسیب دیده است‪ .‬در حوزه نمایشگاهی نیز‬ ‫ش��اهد ان بودیم که بسیاری از ش��رکت ها که قصد‬ ‫حض��ور در رویداده��ای خارجی را داش��تند به دلیل‬ ‫وجود تحریم ها امکان حضور نیافتند‪.‬‬ ‫البته در این ش��رایط حتی اگر این ش��رکت ها حضور‬ ‫می یافتند باز هم امکان خدمات دهی نداشتند‪ .‬همین‬ ‫موضوع ها اسیب زیادی به صنعت نمایشگاهی ایران‬ ‫وارد ک��رد‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا در‬ ‫صورت تداوم وضع فعلی در س��ال این��ده باز هم به‬ ‫برنامه های نمایشگاهی خود ادامه می دهد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫با وجود این شرایط ما به طور حتم ادامه خواهیم داد‬ ‫اما در شرایطی بسیار سخت این اتفاق رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل رس��تاک پادویژن در پایان سخنان خود‬ ‫گفت‪ :‬به عقیده من زمانی صنعت نمایش��گاهی ایران‬ ‫رش��د می کند ک��ه در قطب های اصلی کش��ور مانند‬ ‫مش��هد‪ ،‬تبریز‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬اصفهان و کیش سایت های‬ ‫نمایش��گاهی اس��تاندارد داش��ته باش��یم‪ .‬وقتی این‬ ‫استانداردها رعایت شود می توانیم سطح نمایشگاه ها‬ ‫را افزایش دهیم و به جای برپایی رویدادهای موازی‬ ‫شاهد برپایی رویدادهای منطقه ای قدرتمند باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های خارجی در دس�تور کار قرار‬ ‫می گیرد‬ ‫مری��م توکلی��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت «اس��یا پاس��ارگاد‬ ‫خاورمیان��ه» نی��ز به‬ ‫گفت‪ :‬امسال بحران اقتصادی‬ ‫تاثی��ر زیادی بر ش��رکت های‬ ‫نمایشگاهی گذاشته و بیشتر‬ ‫ای��ن ش��رکت ها را ب��ا رکود‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫البته ما موفق ش��دیم نمایش��گاه های مان را به خوبی‬ ‫اداره کنی��م و ب��ه سمت وس��ویی ببریم ک��ه با فکر‬ ‫بیش��تر و با ایجاد خالقیت ه��ا و نواوری هایی که در‬ ‫فعالیت ها ی م��ان ایجاد کردیم به راه مان ادامه دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنین به موضوع رویدادهای نمایش��گاهی در‬ ‫حال برگزاری ازس��وی این شرکت پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬مش��غول برگزاری نمایشگاه های قیر‬ ‫و اس��فالت‪ ،‬س��یمان و بت��ون‪ ،‬عایق ه��ا و تجهیزات‬ ‫ماشین االت وابسته هستیم‪ .‬در واقع این عناوین بهم‬ ‫وابس��ته هستند‪ .‬گفتنی اس��ت که ما در شهریور نیز‬ ‫نمایش��گاه غذایی با عنوان «فوداکس» را در بوستان‬ ‫گفت وگو برگزار کردیم‪ .‬برای س��ال اینده قصد داریم‬ ‫همین نمایش��گاه ها را با همین عناوین برگزار کنیم‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن تصمیم داری��م یکس��ری برنامه های‬ ‫خارج��ی را هم در راس��تای فعالیت های مان داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫هر چند ش��رایط کمی دش��وارتر از همیش��ه است‬ ‫و برگزارکنن��دگان رویدادهای نمایش��گاهی س��عی‬ ‫می کنند محتاطانه در مس��یر خ��ود حرکت کنند‪ ،‬با‬ ‫این حال جای تردید نیست که همگی درصدد حفظ‬ ‫پویایی این صنعت هس��تند‪ .‬نبای��د فراموش کرد که‬ ‫ط��رح تبدیل ایران به قطب نمایش��گاهی منطقه که‬ ‫از س��وی مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫جمهوری اسالمی ایران مطرح شده‪ ،‬به جز با همدلی‬ ‫و همراهی تمامی مسئوالن دولتی و فعاالن خصوصی‬ ‫به دست نمی اید‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫شیشه خودرو با افت ‪45‬درصدی تولید روبه رو شد‬ ‫حال صنعت شیشه خوب است‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬صنعت شیشه جزو معدود صنایعی بود‬ ‫که با تمام ظرفیت مش��غول به تولید بود‪ .‬در این سال‬ ‫میزان تولید شیشه به ‪ ۲.۵‬میلیون تن رسید که از این‬ ‫میزان ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬درصد به ص��ادرات اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫البته شیشه در بخش خودروسازی به دلیل تحریم ها‬ ‫و خ��روج خودروس��ازان از ایران‪ ،‬تنها بخش��ی بود که‬ ‫ظرفیت تولید ان خالی باقی ماند و تولیدکنندگان ان‬ ‫متحمل ضرر شدند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۵‬درصد صادرات داشتیم‬ ‫حسین زجاجی‬ ‫در بخش شیش��ه خودرو در س��ال جاری بیش از ‪۴۵‬درصد با افت‬ ‫تولید روبه رو شده ایم‪ ،‬چراکه خودروسازان خارجی به دلیل تحریم ها‬ ‫از کشور خارج شدند و خودروسازی دچار رکود شد که این رکود به‬ ‫شیشه سازی خودرو نیز سرایت کرد‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت اعالم کردیم که از یک س��و‬ ‫مج��وز صادرات را تنه��ا به کارخانه داره��ا بدهند و از‬ ‫س��وی دیگر نرخ داخلی شیش��ه را نیز افزایش دهند‪.‬‬ ‫از این رو ناخواس��ته این قیمت ه��ا را افزایش دادیم تا‬ ‫بازار داخلی دچار مشکل نشود که برای صادرات به ان‬ ‫هجوم اوردند‪ ،‬با توجه به این ش��رایط شیشه بین ‪۶۵‬‬ ‫تا ‪۷۰‬درصد با افزایش نرخ روبه رو ش��د که این افزایش‬ ‫می توانست کمتر از این میزان نیز باشد‪.‬‬ ‫زجاجی با اشاره به مشکالتی که بازار صنعت شیشه‬ ‫با ان روبه رو بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برخی مش��کالت بازار به‬ ‫شکل عمومی تمام صنایع را دچار مشکل کرد؛ نوسان‬ ‫نرخ دالر در س��ال جاری یکی از مش��کالتی بود که با‬ ‫ان روبه رو بودیم‪ ،‬مش��کل دیگر ص��ادرات بود؛ بخش‬ ‫عم��ده ای از ص��ادرات ما به کش��ورهایی چ��ون عراق‬ ‫و افغانس��تان بود که به ش��کل ریالی انجام می شد اما‬ ‫قوانین پیمان س��پاری سبب کاهش صادرات ما به این‬ ‫کشورها شد‪ .‬از س��وی دیگر موضوع حمل ونقل پیش‬ ‫امد چراک��ه ما حتی ب��ه برزیل هم صادرات شیش��ه‬ ‫داشتیم که با وجود تحریم ها و نبود کشتی هزینه های‬ ‫حمل ونقل چندین برابر شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در زمین��ه ص��ادرات نیز ب��ا برخی‬ ‫کش��ورها توافق های ترجیحی داش��تیم‪ ،‬ب��رای نمونه‬ ‫در زمین��ه شیش��ه با کش��ور ترکیه تواف��ق ترجیحی‬ ‫داش��تیم که ‪۴۰‬درصد به واردات شیش��ه انها تخفیف‬ ‫ترجیحی بدهیم اما در مقابل این کشور برای شیشه ما‬ ‫محدودیت و تعرفه گذاشته است‪.‬‬ ‫این توافق ترجیحی درس��ت دیده نش��ده و باید این‬ ‫توافق ها اصالح ش��ود‪ .‬در راس��تای حفظ و گس��ترش‬ ‫صادرات باید س��ازمان یا نهادی بسیار قوی از صادرات‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از لح��اظ کیفیت و کمی��ت و تهیه‬ ‫مواد اولیه شیش��ه در چند س��ال گذش��ته با مشکلی‬ ‫روبه رو نبودیم و اکنون در تولید به وضعیت مناس��بی‬ ‫رس��یده ایم‪ .‬امس��ال نیز چند کار اساس��ی در صنعت‬ ‫شیش��ه انجام شد؛ نخس��ت بهره برداری از واحد تولید‬ ‫کربن��ات س��دیم فیروزاباد بود که یک��ی از مواد اولیه‬ ‫شیش��ه به شمار می اید که در کشور حدود ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تن مصرف کربنات س��دیم خواهیم داشتو با وجود این‬ ‫کارخانه در کش��ور نیاز کش��ور رفع خواهد ش��د و اگر‬ ‫تولید این واحد به مرز یک میلیون تن برسد‪ ،‬می توانیم‬ ‫صادرات نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی صنعت شیش��ه ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫مورد دیگری که امس��ال اتفاق افتاد‪ ،‬تولید فوق شفاف‬ ‫شیشه مورد نیاز صنایع جانبی بود‪.‬‬ ‫زجاج��ی در پای��ان اف��زود‪ :‬در کل در بس��یاری از‬ ‫بخش های شیشه رشد کرده ایم‪ ،‬برای نمونه کریستال‬ ‫تولیدی کش��ور از کیفیت مناسبی برخوردار است که‬ ‫دیگر در این زمینه نیازی به واردات نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹شیشه جام مشکلی ندارد‬ ‫همچنین درباره بازار شیش��ه جام در س��ال جاری‪،‬‬ ‫محمدعلی قنبری رئیس اتحادیه شیش��ه و اینه تهران‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شیشه «جام شیشه»‬ ‫(ورق یا ش��یت) به اندازه ‪ ۳‬در ‪ ۲‬متر تولید می ش��ود‬ ‫و به نوعی ماده اولیه صنعت شیش��ه به ش��مار می رود‬ ‫که در اینه‪ ،‬شیش��ه خودرو و شیشه خم کاربرد داشته‬ ‫و م��ورد اس��تفاده واحدهای صنف��ی و کارخانه ها قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به این موضوع که تولید شیشه‬ ‫ج��ام به طور کامل در دس��ت بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬صنعت شیش��ه جام امس��ال با تم��ام ظرفیت‬ ‫مش��غول کار بود‪ ،‬البته همواره تولید شیشه جام امار‬ ‫تولی��د ثابتی دارد چراک��ه ‪ ۱۰‬کارخانه در این صنعت‬ ‫مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫یکی از افتخارات صنعت شیش��ه جام این اس��ت که‬ ‫زمان��ی که یک کوره ای روش��ن می ش��ود تا ‪ ۱۷‬تا ‪۱۸‬‬ ‫س��ال ان کوره نباید خاموش ش��ود‪ .‬قنب��ری در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر میزان تولید شیشه در‬ ‫کشور روزانه حدود ‪ ۵۰۰‬هزار مترمربع است که از این‬ ‫میزان حدود ‪۴۰‬درصد ان صادر می شود‪.‬‬ ‫قنبری در پاس��خ به این پرسش که شیشه در سال‬ ‫ج��اری تا چه اندازه با افزایش نرخ روبه رو ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزای��ش نرخ در ‪ ۲‬مرحل��ه رخ داد‪ ،‬با توجه به افزایش‬ ‫نرخ دالر و تورم در تمام کاالها‪ ،‬شیش��ه نیز با افزایش‬ ‫نرخ روبه رو شد‪.‬‬ ‫برای نمونه رنگ پش��ت اینه یا طلق وسط دو شیشه‬ ‫که در جلوی خودرو کار می ش��ود یا نیترات نقره و‪ ...‬با‬ ‫افزای��ش نرخ همراه بودند‪ .‬البته در گذش��ته این مواد‬ ‫چند س��الی ب��ه دلیل اینکه بازار کش��ش نداش��ت‪ ،‬با‬ ‫افزای��ش نرخ روبه رو نبودند تا اینکه با تحوالت نرخ ارز‬ ‫افزایش قیمت پیدا کردن��د البته چند ماهی قیمت ها‬ ‫عقب نش��ینی کرد و دوباره به ان��دازه جزئی با افزایش‬ ‫نرخ روبه رو شدند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که تولیدکنندگان با‬ ‫مشکل تهیه مواد اولیه روبه رو نبودند‪ ،‬گفت‪ :‬مواد اولیه‬ ‫شیش��ه به طور‪ ۱۰۰‬درصد در ایران قابل تامین است و‬ ‫به متخصص خارجی نیز برای تعمیرات و س��اخت نیاز‬ ‫نیس��ت‪ .‬در کل وضعیت شیشه جام در کشور مطلوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه شیش��ه و اینه ته��ران همچنین در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا تحریم ها خللی در صادرات‬ ‫شیش��ه در س��ال جاری ایجاد کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از انجا که‬ ‫تم��ام تولیدکنندگان شیش��ه جام به ط��ور کامل جزو‬ ‫بخش خصوص��ی هس��تند‪ ،‬تحریم ها تاثی��ری بر کار‬ ‫ای��ن تولیدکنندگان ندارد و هر ی��ک‪ ،‬کانال های ویژه‬ ‫ص��ادرات خ��ود را دارند و ای��ن موض��وع را مدیریت‬ ‫کرده ان��د‪ .‬درحال حاضر نیز هم��ان ‪۴۰‬درصد صادرات‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫قنبری ادامه داد‪ :‬هر اندازه که صنعت ساخت وس��از‬ ‫رش��د کند‪ ،‬به لحاظ تامین شیش��ه با مشکلی روبه رو‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬تا ان��دازه ای هزینه های تولید‬ ‫افزایش یافته اس��ت اما این بخش با اس��تفاده از توان‬ ‫بخش خصوصی به خوبی مدیریت می شود‪.‬‬ ‫از لحاظ کیفیت‬ ‫و کمیت و تهیه‬ ‫مواد اولیه‬ ‫شیشه در چند‬ ‫سال گذشته با‬ ‫مشکلی روبه رو‬ ‫نبودیم و اکنون‬ ‫در تولید به‬ ‫وضعیت مناسبی‬ ‫رسیده ایم‬ ‫با خرید س��هام یکی از شرکت های زغال سنگی در منطقه‬ ‫پروده طبس دسترسی این ش��رکت به مواد اولیه اسان تر و‬ ‫زنجیره ماده اولیه تا تولید برای ذوب اهن تکمیل تر ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش بورس ‪ 24‬ش��رکت های فوالدی که منطبق با شیوه‬ ‫کوره بلند اق��دام به تولید می کنند ب��رای تولید خود نیاز به‬ ‫تامین زغال سنگ دارند‪.‬‬ ‫هم��واره یکی از دغدغه های ذوب اه��ن اصفهان در ایران‬ ‫نیز تامین زغال س��نگ برای تولید اس��ت اما خبرها حکایت‬ ‫از اقدام راهبردی ش��رکت س��رمایه گذاری صدر تامین برای‬ ‫اص�لاح زنجیره تامین در ذوب اه��ن دارد چراکه ذوب اهن‬ ‫س��االنه حدود ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن زغال سنگ مصرف‬ ‫می کند ک��ه به منظور اقدامات کیفی بای��د ‪۳۰‬درصد از این‬ ‫میزان را از محل واردات و باقی که حدود ‪ ۱‬میلیون و ‪۱۵۵‬‬ ‫هزار تن اس��ت را از ب��ازار داخل تامین کن��د‪ ،‬از این میزان‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار تن ازس��وی ش��رکت البرز ش��رقی از توابع ذوب‬ ‫اه��ن تامین ش��ده و باقی نیز از طریق پ��روده طبس تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫احم��د زمانی‪ ،‬مدیرعامل این هلدین��گ صنعتی و معدنی‬ ‫‪ ،۹۷‬سال تصمیم های انی و بخشنامه های‬ ‫غیرکارشناس��ی ناش��ی از اماده نبودن برای‬ ‫رویاروی��ی ب��ا تحریم های تازه ب��ود‪ .‬هرچند‬ ‫افزای��ش نرخ جهان��ی ف��والد و افزایش نرخ‬ ‫ارز می توانس��ت منج��ر به افزای��ش بازدهی‬ ‫فوالدس��ازی در ایران ش��ود ام��ا تحریم های‬ ‫داخل��ی ازجمله محدودیت ه��ای ارزی برای‬ ‫صادرات همچنی��ن برای واردات مواد اولیه و‬ ‫مصرفی‪ ،‬کاهش مصرف سرانه فوالد‪ ،‬کاهش‬ ‫استقبال خریداران خارجی محصوالت فوالدی‬ ‫ایران‪ ،‬افزایش هزینه های حمل ونقل دریایی‪،‬‬ ‫افزایش نرخ تمام ش��ده فوالد به خاطر افزایش‬ ‫ش��دید نرخ ارز و ارزبری اقالم اس��تراتژیکی‬ ‫مانند الکترود گرافیت��ی و فروالیاژها‪ ،‬همه و‬ ‫همه رمق صنعت فوالد را کش��یدند و س��الی‬ ‫با اضطراب و س��ردرگمی سپری شد‪ .‬کاهش‬ ‫حدود ‪۲۰‬درصدی صادرات و کاهش مصرف‬ ‫ظاهری فوالد به میزان تقریبی ‪۲۰‬درصد نیز‬ ‫از دیگر نش��انه های وخام��ت وضعیت صنعت‬ ‫ف��والد ایران اس��ت‪ .‬توقف برخ��ی پروژه های‬ ‫بزرگ فوالدس��ازی که در راس��تای دستیابی‬ ‫ب��ه تولی��د ‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد در س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ب��ود‪ ،‬به دلی��ل تحریم ه��ای امریکا‪،‬‬ ‫تامین نش��دن تجهیزات ازسوی فروشندگان‬ ‫خارجی ی��ا تامین مالی نش��دن پروژه ها نیز‬ ‫از دیگر اتفاق های س��ال ‪ ۹۷‬بود‪ .‬در مجموع‬ ‫می ت��وان گفت همه این مس��ائل ی��ا نتیجه‬ ‫مس��تقیم تحریم های جدید بودند یا ناش��ی‬ ‫از ام��اده نبودن تصمیم گیران برای رویارویی‬ ‫ب��ا تحریم ها که منتج به اقدام هایی ش��د که‬ ‫ب��ه جای کاهش پیامدهای ناش��ی از تحریم‪،‬‬ ‫ب��ه افزایش بح��ران صنعت ف��والد دامن زد‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه از این اقدام ه��ا به عنوان تحریم‬ ‫داخلی یاد شد‪ .‬در شرایط بحرانی این چنینی‪،‬‬ ‫استراتژی های بلندمدت را باید کنار گذاشت‪.‬‬ ‫تعری��ف اس��تراتژی در جه��ان ام��روز ک��ه‬ ‫پارامتره��ای موث��ر بر ب��ازار و صنعت به طور‬ ‫لحظ��ه ای در تغییر هس��تند‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫س��ازمان ها و در سطح باالتر‪ ،‬کل صنعت یک‬ ‫کشور‪ ،‬توانایی تبدیل تهدیدها به فرصت ها را‬ ‫در کوتاه ترین زمان داشته باشند‪.‬‬ ‫انفع��ال ی��ا عملک��رد ش��عاری و پرهیز از‬ ‫پذیرفت��ن واقعیت ه��ا تهدیدی اس��ت که اثر‬ ‫تهدیدات دیگ��ر را دوچندان می کند‪ .‬صنعت‬ ‫فوالد کش��ور و ب��ه دنبال ان دیگ��ر صنایع‬ ‫نیازمند س��کانداری حمایتی استراتژی محور‬ ‫ب��ه معن��ای نوین ان اس��ت؛ چی��زی که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬بس��یار کم رنگ بود‪ .‬در کنار همه‬ ‫اتفاق ه��ای نامیمون��ی ک��ه امس��ال رخ داد‪،‬‬ ‫می ت��وان گف��ت امیدواریم اتفاق های س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬جدا از اثار مخرب ش��ان‪ ،‬دس��تاوردی به‬ ‫نام «کس��ب تجرب��ه» برای تغیی��ر در نگاه و‬ ‫استراتژی ها داشته باشد‪.‬‬ ‫تصویب استاندارد‬ ‫پیشنهادی انجمن فوالد‬ ‫محمدعلی قنبری‬ ‫از انجا که‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫شیشه جام‬ ‫به طور کامل جزو‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫تحریم ها تاثیری‬ ‫بر کار این‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫ندارد‬ ‫یک اتفاق خوب برای ذوب اهن‬ ‫(صدرتامی��ن) خبر از خرید ‪۲.۶۸‬درصد از س��هام ش��رکت‬ ‫ف��راوری زغال پروده طبس (یکی از ش��رکت های اصل ‪۴۴‬‬ ‫ک��ه در اختی��ار صندوق کارکن��ان فوالد بوده اس��ت) داد و‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۵.۵۶‬درصد از سهام ذوب اهن اصفهان‬ ‫متعلق به تامین اجتماعی است که به صورت وکالتی ازسوی‬ ‫هلدینگ صدر تامین اداره می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان نخس��تین تولیدکننده فوالد‬ ‫کش��ور و یکی از بزرگ ترین واحدهای تولید کشور است که‬ ‫پ��س از خصوصی س��ازی بخش هایی از زنجی��ره تامین این‬ ‫حسام ادیب‬ ‫رئیس هیات مدیره گروه دانش بنیان پاترون‬ ‫مجموع��ه به طور جداگانه واگذار و به نوعی خصوصی ش��د‬ ‫اما اس��تراتژی ما برای این مجموعه تکمی��ل زنجیره تامین‬ ‫و تولی��د ذوب اهن اس��ت و در این راس��تا اق��دام به خرید‬ ‫س��هام یکی از بهترین و مدرن ترین کارخانه های زغال سنگ‬ ‫کش��ور که هم زخایر معدنی بس��یار خوب��ی دارد و هم جزو‬ ‫شرکت های با ظرفیت باال است‪ ،‬کرده و ‪ ۲.۶۸‬درصد از سهام‬ ‫این مجموع��ه را خریداری کردیم‪ .‬این ش��رکت توان تولید‬ ‫ساالنه ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن زغال خام و ‪ ۷۵۰‬هزار تن‬ ‫زغال کک را داراست‪.‬‬ ‫‪ ۳‬پیش نوی��س دیگر از اس��تانداردهای در‬ ‫دست اجرای واحد استاندارد و کیفیت انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ای��ران در کارگروه ملی‬ ‫استاندارد به تصویب رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چی�لان‪ ،‬به��رام باق��رزاده‬ ‫دبی��ر کارگ��روه اس��تاندارد و کیفیت انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪ :‬در اجالسیه‬ ‫‪ ۵۷‬کارگ��روه مل��ی اس��تاندارد فلزشناس��ی‬ ‫که در س��ازمان ملی اس��تاندارد با مش��ارکت‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان صنای��ع‬ ‫ف��والدی مانند فوالدمبارکه‪ ،‬ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان‪ ،‬فوالد توان اور اس��یا‪ ،‬ف��والد بهمن‪،‬‬ ‫ازمایش��گاه بنی��اد رازی و‪ ...‬برگ��زار ش��د‪،‬‬ ‫پیش نویس اس��تانداردهای «ورق فوالد سرد‬ ‫نوردیده قلع اندود به روش الکترولیتی»‪« ،‬ورق‬ ‫فوالدی سرد نوردیده خط قلع اندود با پوشش‬ ‫کروم‪-‬اکس��ید کروم ب��ه روش الکترولیتی» و‬ ‫«محصوالت ف��والدی چندفازی گرم نوردیده‬ ‫و سرد نوردیده بدون پوشش برای شکل دهی‬ ‫سرد» به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در یک ماه گذش��ته نیز ‪۲‬عنوان‬ ‫از پیش نویس استانداردهای فوالدی در زمینه‬ ‫ورق ف��والدی گالوانیزه کشش��ی و فوالدهای‬ ‫گرم نوردیده اس��تحکام باال برای ش��کل دهی‬ ‫س��رد ب��ه تصویب کارگ��روه ملی اس��تاندارد‬ ‫رسیده بود که با احتس��اب موارد اخیر تعداد‬ ‫پیش نویس های مصوب به ‪ ۵‬مورد رسید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درباره وضعیت کلی صنعت شیش��ه در سال جاری‬ ‫حس��ین زجاجی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی صنعت شیش��ه‬ ‫ای��ران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫تولید شیش��ه از م��رز ‪۲.۵‬میلیون ت��ن در بخش های‬ ‫مختلف شیش��ه گذر کرد که از ای��ن میزان ‪۶۵‬درصد‬ ‫ف بس��ته بندی‪،‬‬ ‫شیش��ه تخت‪ ،‬ح��دود ‪۱۷‬درصد ظرو ‬ ‫داروی��ی و غذایی‪ ،‬ح��دود ‪۱۶‬درصد ظ��روف بلوری و‬ ‫سایر ظروف به ‪۲‬درصد رسیده است‪ .‬زجاجی در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬واحد در مقیاس صنعتی و‬ ‫‪ ۱۰۰‬واحد کوچک در ‪ ۵‬شاخه مجزا در صنعت شیشه‬ ‫مشغول تولید هستند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که این واحدها در سال‬ ‫جاری ب��ا تمام ظرفیت کار کرده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬به غیر از‬ ‫واحدهای��ی که در بخش صنعت شیشه س��ازی خودرو‬ ‫مش��غول تولید هس��تند‪ ،‬س��ایر واحدها با بیش��ترین‬ ‫ظرفیت کار می کنند‪.‬‬ ‫از انجا که کوره واحدهای شیشه س��ازی به گونه ای‬ ‫اس��ت که زمانی که روشن ش��دند باید باالی ‪ ۱۲‬سال‬ ‫کار کنند و خاموش نش��وند بنابراین باید با بیش��ترین‬ ‫ظرفیت شان به تولید ادامه بدهند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنعت شیش��ه ای��ران در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در صنایع خودرو در س��ال جاری‬ ‫بیش از ‪۴۵‬درصد با افت تولید روبه رو شده ایم‪ ،‬چراکه‬ ‫خودروسازان خارجی به دلیل تحریم ها از کشور خارج‬ ‫ش��دند و خودروسازی دچار رکود شد که این رکود به‬ ‫شیشه سازی خودرو نیز سرایت کرد‪.‬‬ ‫زجاجی در ادامه با اش��اره به میزان صادرات شیشه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از میزان تولید شیشه در سال جاری حدود‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار تن ان (حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد) به صادرات‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬این درحالی اس��ت که می توانس��تیم‬ ‫به راحتی به صادرات یک میلیون تن برسیم اما به دلیل‬ ‫تحریم ها و حمل ونقل و تحوالتی که امس��ال به وجود‬ ‫امد‪ ،‬نتوانس��تیم به این میزان برسیم اگرچه برای یک‬ ‫میلی��ون تن ص��ادرات به لحاظ ظرفی��ت محدودیتی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که امسال نرخ شیشه تا‬ ‫چه اندازه با افزایش روبه رو شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مواد اولیه‬ ‫شیش��ه در س��ال جاری با افزایش نرخ روبه رو نشد اما‬ ‫هزینه های جانبی تولید ازجمله حمل ونقل‪ ،‬دستمزدها‬ ‫و‪ ...‬با افزایش روبه رو ش��د و نرخ محصول شیشه را نیز‬ ‫با سیر صعودی همراه کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنعت شیش��ه ایران با اشاره به‬ ‫تحوالت نرخ ارز و تاثیر ان بر بازار شیش��ه عنوان کرد‪:‬‬ ‫تحولی که امس��ال بازار شیش��ه با ان روبه رو شد این‬ ‫بود که از انجا که نرخ تمام ش��ده شیشه نسبت به نرخ‬ ‫دالر ارزان تمام ش��د‪ ،‬برخی به این بازار هجوم اورده و‬ ‫شیش��ه را به خارج صادر کردند و به سودهای بسیاری‬ ‫دست یافتند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو ما ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاهی به‬ ‫مصرف‬ ‫و صادرات‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد‬ ‫در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫مطالعات کالن در زمینه فوالد از س��ال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫در کش��ور اغاز ش��د‪ .‬پ��س از ان مطالعه دیگری‬ ‫با عنوان توس��عه صنع��ت فوالد ای��ران در برنامه‬ ‫چهارم توس��عه انجام شد و در مرداد ‪ ۱۳۸۵‬سند‬ ‫راهبردی توس��عه صنعت فوالد کش��ور بر مبنای‬ ‫سند چشم انداز کشور منتشر شد‪.‬‬ ‫در این س��ند ظرفیت تولید فوالد ایران در افق‬ ‫‪ ۵۵ ،۱۴۰۴‬میلیون تن هدف گذاری شد‪ .‬در میان‬ ‫مطالع��ات انجام ش��ده‪ ،‬انچه در س��ند راهبردی‬ ‫صنعت فوالد کش��ور در زمینه ظرفیت فوالد خام‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬دستیابی به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫ف��والد خام به عنوان یک هدف گذاری کالن اعالم‬ ‫ش��ده و تا امروز بدون تغییر باقی مانده اس��ت اما‬ ‫انچه مش��خص است طرح س��ند چشم انداز فوالد‬ ‫ای��ران از ‪ ۲‬جنبه بای��د موردتوجه ویژه‬ ‫قرار گیرد‪ :‬نخست میزان تولید‪ ،‬تجارت‬ ‫و مص��رف خارج��ی و داخل��ی فوالد و‬ ‫دوم وضعیت زیرس��اخت هایی همچون‬ ‫گاز‪ ،‬برق و اب به ویژه بررس��ی امکانات‬ ‫حمل ونقل باری و جاده ای؛ جنبه هایی‬ ‫که پس از بررسی های دقیق تر انها این‬ ‫پرس��ش را در ذهن ایج��اد می کند که ایا صنعت‬ ‫فوالد کش��ور قابلیت رس��یدن به ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫تولید را دارد؟‬ ‫ب��ه گ��زارش معدن نام��ه‪ ،‬نایب رئی��س انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران و مدیرعامل فوالد یزد‬ ‫در این باره عنوان کرد‪ :‬افزایش ظرفیت تولید فوالد‬ ‫به ‪ ۵۵‬میلیون تن تا افق ‪ ۱۴۰۴‬در ش��رایط رونق‬ ‫کش��ور نیز قابل تحقق نبود‪ ،‬چه برس��د‬ ‫به ش��رایط فعلی‪ .‬به ف��رض هم ایران با‬ ‫توسعه واحدهای زیر سقفی کنونی و به‬ ‫بهره برداری رس��یدن واحدهای درحال‬ ‫س��اخت در حوزه فوالد در س��ال های‬ ‫ایند‪ ،‬به هدف گذاری تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد در سال برسد اما پرسش این‬ ‫اس��ت که ایا برای این میزان تولی��د برنامه ریزی‬ ‫جامعی شده اس��ت؟ بهادر احرامیان گفت‪ :‬هدف‬ ‫تولید فوالد ‪ ۵۵‬میلیون تن در س��ال برای کشور‬ ‫غیرعملی است‪.‬‬ ‫از یک س��و بدن��ه مهندس��ی کارشناس��ان و‬ ‫زیرساخت های کشور اعم از حمل ونقل‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫محیط زیست و‪ ...‬امکان فراهم کردن‪ ،‬الزامات این‬ ‫حجم تولید را برای کش��ورمان دور از دس��ترس‬ ‫می دانند و از س��وی دیگر کارشناس��ان بازرگانی‬ ‫ف��والد امکان فروش و صادرات این حجم تولید را‬ ‫حتی با فرض ایج��اد ظرفیت تولید ان غیرعملی‬ ‫می بینند‪.‬‬ ‫احرامیان ادامه داد‪ :‬با توجه به امارهای کنونی‪،‬‬ ‫مصرف س��االنه فوالد در کش��ور بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫میلیون تن اس��ت که این عدد در سال های اینده‬ ‫نیز با توجه به روند مصرف داخلی صنایع کش��ور‬ ‫چن��دان تغییری نخواهد ک��رد‪ ،‬در این بین نکته‬ ‫مهم ان اس��ت که دولت و مس��ئوالن که به دنبال‬ ‫ایج��اد ظرفیت های جدید هس��تند‪ ،‬چه برنامه ای‬ ‫ب��رای ‪۴۰‬میلیون تن ظرفیت هدف گذاری ش��ده‬ ‫باقی مانده دارند‪.‬‬ ‫سالی که رمق‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫را گرفت‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همفکری دولت با مجلسی ها درباره «یارانه اب»‬ ‫معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت‪ :‬در ایران‬ ‫به دلیل وجود یارانه‪ ،‬هزینه های باالی اب احس��اس نمی شود‬ ‫و مردم نسبت به مصرف اب واکنش الزم را نشان نمی دهند؛‬ ‫دولت در این زمینه بررسی های الزم را انجام داده و با مجلس‬ ‫هم فکرهایی داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬معصومه ابتکار‬ ‫در همای��ش «ردپ��ای اب» و رونمایی از طرح ملی اموزش��ی‬ ‫«بانوی اب» که در دانش��گاه فردوسی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشهد چهارمین شهری است که همایش پویش «رد پای اب»‬ ‫را برگ��زار می کند‪ .‬متاس��فانه بیش��تر از حد ت��وان و ظرفیت‬ ‫بازیاب��ی اب و تولید اب ش��یرین‪ ،‬مناب��ع ابی در حال مصرف‬ ‫است‪ .‬بیش از حد «توان پاالیی» منابع اب‪ ،‬اب ها را الوده و از‬ ‫اب های زیرزمینی برداش��ت شده است‪ .‬رودخانه ها نیز دچار‬ ‫مش��کل است‪ .‬وی افزود‪ :‬ردپای انس��ان در مسئله اب ردپای‬ ‫بزرگی است‪ .‬انسان ان طور که باید از این منبع بسیار ارزشمند‬ ‫و نعم��ت خداون��د که همه حیات از ان سر چش��مه می گیرد‪،‬‬ ‫استفاده نمی کند و شکر نعمت را بجا نمی اورد‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری در امور زن��ان و خانواده بیان کرد‪:‬‬ ‫کمبود اب معضل جهانی‪ ،‬ملی و محلی است‪ .‬استان خراسان‬ ‫رضوی در تنش کم ابی به س��ر می برد‪ .‬در این امور تنها دولت‬ ‫و حاکمی��ت نق��ش ندارند‪ .‬در کنار سیاس��ت ها انها مردم نیز‬ ‫موثر هستند‪.‬‬ ‫ابت��کار عن��وان کرد‪ :‬مردم می توانند امور خود را در دس��ت‬ ‫بگیرند و در حفظ محیط زیس��ت و منابع اب پیش��گام باشند‪.‬‬ ‫زن��ان همیش��ه در هم��ه امور حض��ور موثری داش��ته اند‪ .‬در‬ ‫جریان های اجتماعی همیش��ه به عنوان مادری دلسوز نگران‬ ‫حق��وق نس��ل های این��ده بوده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫مصرف های اش��تبا ه ما‪ ،‬متعلق به حقوق نس��ل اینده اس��ت‪.‬‬ ‫انسان مکلف به رعایت ان است و باید از تضعیف حقوق نسل‬ ‫اینده جلوگیری کرد‪ .‬متاس��فانه با ای��ن رویه مصرف‪ ،‬حقوق‬ ‫ایندگان پایمال خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬مصرف الگوها باید تغییر کند‪ .‬یکی از راه هایی که در این‬ ‫زمینه کمک می کند‪ ،‬افزایش هزینه اب اس��ت‪ .‬در بسیاری از‬ ‫کش��ورهای دنیا برای جلوگیری از مصرف زیاد اب‪ ،‬یارانه اب‬ ‫را برداش��ته اند‪ .‬این عمل هزینه بسیار سنگینی برای خانواده‬ ‫ایجاد و خانواده را ملزم به صرفه جویی می کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در ایران به دلیل وج��ود یارانه هزینه های‬ ‫ب��االی اب احس��اس نمی ش��ود و مردم نس��بت ب��ه مصرف‬ ‫اب مس��ئولیت پذیری الزم را ندارن��د‪ .‬دول��ت در ای��ن زمینه‬ ‫بررس��ی های الزم را انجام داده و با مجلس نیز همفکری هایی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ابتکار ادامه داد‪ :‬عال وه بر این ‪ ،‬مورد در نظرگرفته شده موفق‬ ‫ن ش��کل گیری جریان ها و گویش های‬ ‫دیگ��ری وجود دارد وا ‬ ‫اجتماع��ی مردم��ی مبتنی بر منافع مردم‪ ،‬حقوق نس��ل های‬ ‫کنون��ی و اینده اس��ت‪ .‬مردم باید ب��رای دفاع از حقوق خود و‬ ‫نسل های اینده وارد میدان شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال در ایران امار بارندگی بس��یار خوب بوده‬ ‫است اما افت سفره های اب های زیرزمینی را جبران نمی کند‪.‬‬ ‫ایران در حال تغییر اقلیم اس��ت؛ س��ال های اینده با توجه به‬ ‫پیش بینی ه ا شاهد کاهش بارندگی و افزایش دما خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫ایجاد پویش هایی همچون «رد پای اب» و اوردن زنان به این‬ ‫عرصه خواستاریم تا این حرکت تبدیل به حرکت موثری شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تولید غذا نیز نیاز به مصرف اب دارد‪ .‬فراورده های‬ ‫کش��اورزی مانند گندم و‪ ...‬میزان مصرف اب مشخصی دارند‪،‬‬ ‫اما متاسفانه با بازده و بهره وری پایین‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در ای��ن زمینه کارهایی مانند کاش��ت گلخان��ه مکانیزه انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمه��وری در امور زنان و خانواده تاکید کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه در ایران بهره وری اب کش��اورزی پایین اس��ت به‬ ‫همی��ن دلی��ل هنگامی که غذایی تهی��ه می کنید باید به فکر‬ ‫میزان مصرفی اب ان بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ایران و بس��یاری از کش��ورهای دنیا از‬ ‫مزرعه تا س��فره فراورده های غذای��ی ‪ ۳۰‬درصد هدر می رود‪.‬‬ ‫برای کاهش ضایعات کشاورزی‪ ،‬ضایعات حمل و نقل‪ ،‬فراوری‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬سفره های ایرانی و مسئله اسراف غذا بسیار مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��راف زیبنده خانواده ایرانی نیست که یک سوم این‬ ‫برکت و منابع اب هدر برود‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری در امور زن��ان و خانواده گفت‪ :‬اگر‬ ‫در بخش کش��اورزی حدود ‪ ۸۰‬میلیارد متر مکعب اب مصرف‬ ‫ش��ود‪ ،‬حدود ‪ ۲۴‬میلیارد ان هدر می رود‪ .‬همچنین پس��ماند‬ ‫تولید و هزینه های بس��یار باالیی برای مدیریت شهری ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ابتکار خاطرنشان کرد‪ :‬هدررفت غذا در شهری مانند مشهد‬ ‫که ش��هری مهمان پذیر اس��ت و با توجه به اقتصاد پویا‪ ،‬مراکز‬ ‫گردشکری و هتل ها باید مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬زنان مدی��ران خانه‪ ،‬مناب��ع اب‪ ،‬انرژی و‬ ‫غذا هس��تند و در کنار انها مردان نیز باید مش��ارکت داش��ته‬ ‫در ایران به دلیل وجود یارانه هزینه های باالی اب احس��اس نمی ش��ود‬ ‫و مردم نسبت به مصرف اب مسئولیت پذیری الزم را ندارند‪ .‬دولت در‬ ‫این زمینه بررس��ی های الزم را انجام داده و با مجلس نیز همفکری هایی‬ ‫داشته است‬ ‫باش��ند‪ .‬با توجه به جنگ اقتص��ادی ناجوانمردانه ای که با ان‬ ‫روبه رو هس��تیم دولت تالش کرده تا بتواند به صورت نس��بی‬ ‫این تنگناها و س��ختی ها را از نظر معیش��تی‪ ،‬تورم‪ ،‬قیمت ها و‬ ‫ثبات بازار را کنترل کند‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمه��وری در امور زنان و خانواده تاکید کرد‪:‬‬ ‫یکی از روش های موثر کاهش هزینه خانواده ها در این شرایط‬ ‫اصالح الگوی مصرف است‪ .‬مصرف درست در اب‪ ،‬انرژی و غذا‬ ‫تاثیر مثبتی در محیط زیست و منابع اب دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا بهار ‪ ۱۰ ،۹۸‬ش��هر برای رونمایی‬ ‫از جریان ه��ای اجتماعی مثبت ب��رای اصالح الگو‪ ،‬تغییر الگو‬ ‫مص��رف‪ ،‬حفاظ��ت بهتر از مناب��ع اب و کاهش هدررفتن غذا‬ ‫در نظر داریم‪.‬‬ ‫سهم هر بخش در صادرات فراورده های نفتی چقدر است؟‬ ‫دبی��رکل اتحادی��ه صادرکنن��دگان فراورده ه��ای نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی س��هم ش��رکت های ‪ ۱۰۰‬درصد دولتی‪،‬‬ ‫ش��رکت های عض��و ای��ن اتحادی��ه‪ ،‬ش��رکت هایی که عضو‬ ‫اتحادیه نیستند و سایر ش��رکت های خصوصی در صادرات‬ ‫ماه امس��ال را اعالم‬ ‫فراورده های نفتی در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۸‬‬ ‫کرد‪ .‬س��عید رفیعی فر با اش��اره به میزان ص��ادرات اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به ایسنا گفت‪ :‬میزان صادرات این اتحادیه که شامل‬ ‫محصوالت��ی مانند قیر‪ ،‬پارافین‪ ،‬روغن و برخی از محصوالت‬ ‫پتروشیمی می ش��ود‪ ،‬حدود ‪ ۶.۵‬میلیارد دالر بود‪ .‬این امار‬ ‫بر مبنای امار رسمی گمرک اعالم شده است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫س��هم اتحادی��ه از صادرات فراورده های کل ایران در س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۴‬درصد بوده است‪ .‬دبیرکل اتحادیه‬ ‫صادر کنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی درباره‬ ‫امار صادرات این اتحادیه در ‪ ۸‬ما ه امسال گفت‪ :‬این اتحادیه‬ ‫در بازه زمانی یادش��ده حدود ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۲۱۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات داش��ت ه که این میزان در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫کمتر از ‪ ۴‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬میزان صادرات اتحادیه‬ ‫در ‪ ۸‬ماه س��ال گذش��ته از نظر وزنی بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن بوده که امس��ال به بیش از ‪ ۱۱‬میلیون تن رس��ید‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه در ‪ ۴‬ماه پایان س��ال برای ص��ادرات اتحادیه‬ ‫کاهش پیش بینی ش��ده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬علت این کاهش‬ ‫هم کاهش نرخ نفت‪ ،‬تش��دید تحریم ها و برخی مش��کالت‬ ‫داخل��ی اس��ت‪ .‬رفیعی فر ادامه داد‪ :‬س��هم اتحادیه در ‪ ۸‬ماه ‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬از میزان صادرات ‪ ۲۴‬درصد از کل ایران بوده‪ ،‬در‬ ‫این س��ال سهم صادرات شرکت های ‪ ۱۰۰‬درصد دولتی ‪۳۶‬‬ ‫درصد‪ ،‬شرکت های پتروشیمی که عضو اتحادیه نیستند ‪۲۷‬‬ ‫مدیریت اب در یزد با صرفه جویی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب منطق��ه ای یزد اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬کلید خ��وردن طرح جدی��د انتقال اب از‬ ‫ش��هرهای دیگر برای تامین اب اشامیدنی یزد‬ ‫به ‪ ۸‬س��ال زمان نی��از دارد و در طول این مدت‬ ‫فقط با صرفه جویی می توان اب مورد نیاز استان‬ ‫را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدمهدی جوادیان زاده در‬ ‫نشست برنامه ریزی سند توسعه اب محور استان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تاکنون بخشی از سند امایش استان‬ ‫تهیه ش��ده که موضوع اب به ط��ور ویژه در ان‬ ‫دیده ش��ده اس��ت‪ .‬تهیه برنامه جامع اب استان‬ ‫که مورد تاکید وزارت نیرو است‪ ،‬موازی کاری با‬ ‫این طرح به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون تهی��ه و تدوی��ن‬ ‫راهبردهای تامین اب اس��تان‪ ،‬طرح س��ازگاری‬ ‫با کم ابی‪ ،‬طرح امایش س��رزمین و س��ند جامع‬ ‫اب ‪ ۱۷‬اس��تان در اولوی��ت برنامه های ش��رکت‬ ‫اب منطق��ه ای یزد قرار گرفته که همگی به هم‬ ‫مرتبط و وابسته هستند و به نظر می رسد نیازی‬ ‫به تدوین سند جدیدی در حوزه اب نیست‪.‬‬ ‫جوادی��ان زاده تصری��ح ک��رد‪ :‬اس��تان یزد در‬ ‫تدوی��ن طرح امایش س��رزمین ب��ا رویکرد اب‪،‬‬ ‫متفاوت از روش دیگر استان ها عمل کرده است‬ ‫ک��ه در ابتدا با انتقاد های��ی همراه بود اما پس از‬ ‫تکمیل ان‪ ،‬روش یزد به عنوان نمونه ازمایش��ی‬ ‫کشور در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استان یزد از نظر اب اشامیدنی در‬ ‫بح��ران قرار دارد و پ��س از کاهش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫س��هم اب اشامیدنی یزد در سال جاری از تمام‬ ‫منابع موجود اب اس��تان برای مدیریت مصرف‬ ‫اب اس��تفاده کرده ایم اما افزایش ‪ ۲.۵‬درصدی‬ ‫س��االنه مصرف اب اش��امیدنی ی��زد‪ ،‬تدابیری‬ ‫جدیدی را می طلبد‪.‬‬ ‫جوادیان زاده عنوان ک��رد‪ :‬کلید خوردن طرح‬ ‫جدید انتقال اب از ش��هرهای دیگر برای تامین‬ ‫اب اش��امیدنی یزد به ‪ ۸‬س��ال زم��ان نیاز دارد‬ ‫و در این ‪ ۸‬س��ال فقط ب��ا صرفه جویی می توان‬ ‫اب را مدیری��ت کرد که در برنامه س��ازگاری با‬ ‫کم ابی و با تعریف صرفه جویی ‪ ۲۰‬درصدی اب‬ ‫در این طرح‪ ،‬می توانیم فرصت ‪ ۸‬س��اله ای را به‬ ‫ دست اوریم‪.‬‬ ‫ داوود رض��ا عرب‪ ،‬مدیر موسس��ه پژوهش��ی‬ ‫مهندس��ی راهبرد دانش پویا نیز در این جلس��ه‬ ‫گفت‪ :‬تدوین س��ند توسعه اب محور استان‪ ،‬نیاز‬ ‫به اطالعات گس��ترده ای دارد که خوشبختانه با‬ ‫اجرای طرح س��ازگاری با کم ابی‪ ،‬اطالعات پایه‬ ‫برای ان مهیا شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مدیری��ت تقاض��ا یک��ی از‬ ‫زیرمجموعه های سند توسعه اب استان است که‬ ‫طرح س��ازگاری با کم ابی به صورت کوتاه مدت‬ ‫ب��ه ان پرداخته اما در این طرح بیش��تر رویکرد‬ ‫تغییر رفتار با اب مد نظر قرار گرفته است که در‬ ‫سند توس��عه اب استان باید به جزئیات دیگری‬ ‫مانند حس��ابداری اب و مسائل اجتماعی ان نیز‬ ‫پرداخته ش��ود‪ .‬عرب خواستار همکاری شرکت‬ ‫اب منطقه ای یزد و داشتن نگاه ملی به موضوع‬ ‫اب‪ ،‬همچنین شناس��ایی بازارهای منطقه برای‬ ‫تولید محصول پرابخواه مانند کاشی و سرامیک‬ ‫در تدوین سند توسعه اب شد‪.‬‬ ‫این متخص��ص حوزه اب در پای��ان برگزاری‬ ‫جلسه های هم اندیشی به منظور شناخت مسئله‬ ‫و ماموریت شرکت اب منطقه ای یزد را ضروری‬ ‫عن��وان کرد و رویکرد تحلیلی و مش��ارکتی این‬ ‫ش��رکت برای تعیین نقاط اس��یب پذیر طرح را‬ ‫خواستار شد‪.‬‬ ‫داوود رض��ا عرب‪ ،‬مدیر موسس��ه پژوهش��ی‬ ‫مهندس��ی راهبرد دانش پویا و سخنگوی ستاد‬ ‫احیای دریاچه ارومیه در چهل و پنجمین نشست‬ ‫کانون تفکر اب که پیرامون توس��عه اب محور با‬ ‫رویکرد امایش س��رزمین در دانشگاه یزد برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دلیل ض��رورت تدوین برنامه‬ ‫امایش س��رزمین‪ ،‬وسعت کشور و تنوع طبیعی‪،‬‬ ‫جغرافیایی و اجتماعی‪ ،‬توسعه نامتعادل‪ ،‬شکاف‬ ‫توس��عه بین مناط��ق و نبود تع��ادل منطقه ای‪،‬‬ ‫کنت��رل و مدیریت شهرنش��ینی‪ ،‬توجه ویژه به‬ ‫مناطق توس��عه نیافته و دورافتاده‪ ،‬کنترل رش��د‬ ‫فیزیک��ی بی رویه و نیاز به برنامه ریزی بلندمدت‬ ‫برای یافتن نقشه توسعه پایدار ملی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره بر اهمیت موضوع انتقال اب در‬ ‫دنی��ا‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬انتق��ال اب مبحثی اجتماعی‬ ‫اس��ت و در یونس��کو نیز رعایت ‪ ۵‬اصل بررسی‬ ‫مقصد از نظر صرفه جویی و س��ازگاری‪ ،‬مبدا از‬ ‫نظر داش��تن اب اضافه در حال و اینده‪ ،‬سهیم‬ ‫شدن مبدا در منافع اقتصادی و اجتماعی مقصد‬ ‫و جبران ضررهای زیست محیطی از سوی مبدا‬ ‫در انتقال اب الزامی اس��ت‪ .‬ع��رب‪ ،‬نبود برنامه‬ ‫برای توس��عه‪ ،‬نداش��تن زمان به علت س��رمایه‬ ‫اجتماعی از دس��ت رفته و نبود ع��زم در مردم‬ ‫و مس��ئوالن را در ایجاد ش��رایط فعلی س��هیم‬ ‫دانس��ت و مش��ارکت‪ ،‬ش��فافیت‪ ،‬قانونگرای��ی‪،‬‬ ‫مس��ئولیت پذیری‪ ،‬پاس��خگویی و عدال��ت را از‬ ‫اجزای حکمرانی خوب بیان کرد‪.‬‬ ‫این مس��ئول عنوان کرد‪ :‬اس��تان ی��زد از نظر‬ ‫س��رانه ارزش افزوده و تولید داخلی رتبه باالیی‬ ‫را داراست و شهرهایی که رشد اقتصادی زیادی‬ ‫دارن��د به تدریج دچار ناهنجاری خواهند ش��د و‬ ‫تداوم رشد اقتصادی لزوما همیشه خوب نیست‪.‬‬ ‫محمد مهدی جوادیان زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب منطق��ه ای یزد نیز در این جلس��ه با تاکید‬ ‫بر اهمیت مشخص ش��دن محدودیت های دریا‬ ‫و محیط زیس��ت در انتقال اب‪ ،‬اف��زود‪ :‬با وجود‬ ‫محدودیت های ابی در اس��تان ی��زد‪ ،‬با مصرف‬ ‫فق��ط ‪ ۱۸‬درصد اب موجود‪ ،‬اس��تان رتبه دوم‬ ‫در کشت گلخانه ای را به دست اورده و باید این‬ ‫فرهنگ در کشور الگو قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تمام انتقادهایی که به صنعت یزد‬ ‫وارد شده این بخش فقط ‪ ۵۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫اب را به خود اختصاص داده که در مقایس��ه با‬ ‫اس��تان های دیگر که تا ‪ ۲۵۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫سهمیه صنعتی دارند بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫جوادیان زاده تصریح کرد‪ :‬هنوز به این پرسش‬ ‫نتوانس��ته ایم پاس��خ درس��ت دهیم که با توجه‬ ‫به زیرس��اخت های موجود‪ ،‬انتق��ال معادن کنار‬ ‫دریا به صرفه تر اس��ت ی��ا اینکه باید ب��ه انتقال‬ ‫اب اندیش��ید اما به طور قط��ع در صورت ادامه‬ ‫برداش��ت از مع��ادن یزد ب��دون در نظر گرفتن‬ ‫زنجیره ارزش ان‪ ،‬اس��تان تبدیل ب��ه نخاله گاه‬ ‫معادن خواهد شد‪.‬‬ ‫درصد و س��هم سایر ش��رکت های خصوصی ‪ ۱۳‬درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که در ‪ ۸‬ماه نخست امسال سهم‬ ‫ش��رکت های ‪ ۱۰۰‬درصد دولتی از ‪ ۳۶‬به ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬س��هم‬ ‫اعضای اتحادیه از ‪ ۲۴‬به ‪ ۲۹‬درصد‪ ،‬س��هم پتروشیمی هایی‬ ‫که عضو اتحادیه نیس��تند‪ ،‬از ‪ ۲۷‬به ‪ ۲۶‬درصد و سهم سایر‬ ‫شرکت های خصوصی از ‪ ۱۳‬به ‪ ۱۵‬درصد رسیده است‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه درباره تاثیر تحریم ه��ا بر صادرات اتحادیه توضیح‬ ‫داد‪ :‬ب��ا اعمال تحریم ه��ا در حمل ونقل به وی��ژه حمل ونقل‬ ‫دریایی به ش��دت با مشکل روبه رو شدیم‪ .‬تعداد کشتی هایی‬ ‫که به بنادر مراجع��ه می کنند‪ ،‬کاهش یافته و به دنبال ان‪،‬‬ ‫ل روبه رو شده است‪.‬‬ ‫سرعت انتقال محموله به مقاصد با مشک ‬ ‫در نقل و انتقال پول هم دچار مش��کالتی شده ایم‪ .‬دبیرکل‬ ‫اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫درباره کش��ورهای مقصد توضیح داد‪ :‬کشورهای همسایه از‬ ‫جمله عراق‪ ،‬پاکستان‪ ،‬افغانستان و ترکیه‪ ،‬کشورهای اسیای‬ ‫جنوب ش��رقی از جمله هند‪ ،‬مال��زی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫ویتنام و چین‪ ،‬کشورهای افریقایی‪ ،‬اروپای شرقی و امریکای‬ ‫جنوبی مقاصد صادراتی اتحادیه هستند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مجوز ساخت وساز در ‪ ۶۲‬باغ پایتخت صادر شد؛ خطر بیخ گوش ‪ ۴۱۸‬باغ دیگر‬ ‫انتخاب بد برای نجات باغ های تهران‬ ‫‹ ‹علت صدور مجوز ساخت وساز در باغ ها‬ ‫س��خنگوی شورای ش��هر تهران در توجیه اقدام اعضای شورا‬ ‫در رای مثبت به استفس��اریه ش��هرداری ب��رای تعیین تکلیف‬ ‫ادام��ه ساخت وس��از در ‪ ۶۲‬ب��اغ ته��ران‪ ،‬علت این ام��ر را حفظ‬ ‫حقوق مکتس��به صاحبان باغ ها عن��وان کرد‪ .‬علی اعطا در جمع‬ ‫خبرن��گاران در این زمینه گفت‪ :‬تعدادی از صاحبان باغ ها پیش‬ ‫از لغ��و مصوبه برج باغ و الزم االجرا ش��دن بن��د مربوط به برج باغ‬ ‫از ابت��دای فروردی��ن ‪ ۱۳۹۷‬پول هایی پرداخ��ت کرده اند‪ .‬این‬ ‫افراد دارای حقوق مکتس��به هس��تند‪ ،‬زیرا تمام مراحل قانونی‬ ‫را ط��ی کرده اند و فقط باید پروانه خ��ود را دریافت کنند‪ .‬رئیس‬ ‫کارگروه معماری و طرح های ش��هری شورای شهر تهران با بیان‬ ‫اینکه این افراد براس��اس قانون عمل کرده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر در‬ ‫مرحل��ه نهای��ی صدور مجوز انها را متوقف کنی��م و به انها اجازه‬ ‫ساخت وس��از ندهی��م‪ ،‬امنیت هرگونه کار اقتص��ادی را به خطر‬ ‫انداخته ایم‪ .‬اعطا اضافه کرد‪ :‬اگر بین ش��ورای شهر‪ ،‬شورای عالی‬ ‫معماری و شهرسازی و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری‬ ‫ته��ران توافق نمی ش��د‪ ،‬امکان این جایگزینی وجود نداش��ت و‬ ‫ش��هرداری می توانست با استناد به پیوست شماره ‪ ۳‬طرح جامع‬ ‫به این افراد مجوز ساخت وس��از بدهد و اعالم کند این مسئله در‬ ‫صالحیت شورای شهر نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر پروانه این افراد صادر نمی ش��د و به دیوان‬ ‫عدالت اداری می رفتن��د‪ ،‬لغو مصوبه برج باغ نیز در معرض خطر‬ ‫ق��رار می گرفت؛ بنابراین اگر هزین��ه و فایده کنیم‪ ،‬صدور مجوز‬ ‫ب��رای ‪ ۶۲‬پرون��ده منطقی تر اس��ت تا بتوانی��م از حقی بزرگ تر‬ ‫محافظت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخابی بین بد و بدتر‬ ‫گرچه صدور مجوز ساخت وس��از در ‪ ۶۲‬ب��اغ تهران با اکثریت‬ ‫ارای ش��ورای شهری ها به تصویب رسید اما این مسئله در میان‬ ‫اعضای شورا مخالفانی نیز داشت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خبر موافقت شورای ش��هر پنجم با صدور مجوز ساخت وساز‬ ‫در ‪ ۶۲‬ب��اغ تهران‪ ،‬یکی از غیرمنتظره ترین خبرهایی اس��ت که‬ ‫می توانس��ت از این ش��ورا بیرون بیاید چراک��ه پیش تر‪ ،‬اعضای‬ ‫این ش��ورا‪ ،‬مصوبه برج باغ به عنوان مجوز ساخت وس��از در باغ ها‬ ‫را «قات��ل باغ ه��ا» توصیف ک��رده بودند و رئیس این ش��ورا نیز‬ ‫به صراحت گفته بود‪« :‬درامد کس��ب شده از محل اجرای مصوبه‬ ‫برج باغ در برابر خسارت ان ناچیز است»‪ .‬در واقع اعضای شورای‬ ‫شهر پنجم برمبنای همین تفکر‪ ،‬توانستند در اسفند ‪ ۹۶‬مصوبه‬ ‫برج باغ را بعد از ‪ ۱۴‬س��ال‪ ،‬متوقف کرده و پایتخت نش��ینان را به‬ ‫توقف روند ‪۱۰‬س��اله باغ کش��ی و تخریب بی��ش از ‪۴‬هزار هکتار‬ ‫باغ این ش��هر امیدوار کنند‪ .‬ش��ورای شهری های موافق با صدور‬ ‫مج��وز ساخت وس��از در ‪ ۶۲‬ب��اغ می گویند علت ای��ن موافقت‪،‬‬ ‫اش��تباه شهرداری در گرفتن پول از مالکان این باغ ها‪ ،‬طی شدن‬ ‫تمامی روند قانونی دریافت پروانه و ایجاد حقوق مکتس��به برای‬ ‫مالکان اس��ت اما برخی مخالفان می گوین��د راه های جایگزینی‬ ‫نیز وجود داش��ت و شورای شهری ها‪ ،‬بین بد و بدتر‪ ،‬راهکار بد را‬ ‫انتخاب کرده اند‪ .‬نکته قابل تامل ان است که شورای شهری های‬ ‫اصالح طلب‪ ،‬درحالی حفظ حقوق مکتس��به مالکان را دلیلی بر‬ ‫موافقت با صدور مجوز ساخت وساز در ‪ ۶۲‬باغ پایتخت می دانند‬ ‫که اصولگرایان ش��ورای ش��هر چه��ارم‪ ،‬به بهان��ه حفظ حقوق‬ ‫مال��کان‪ ،‬با توقف اجرای مصوبه برج ب��اغ مخالفت می کردند و از‬ ‫همین منظر‪ ،‬از س��وی اصالح طلبان مورد انتقاد قرار داشتند‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫بعد از لغو مصوبه برج باغ در ‪ ۲۲‬اسفند ‪ ۹۶‬از سوی‬ ‫ش��ورای شهر تهران‪ ،‬پرونده ساخت وس��از در ‪ ۶۲‬باغ که پیش از‬ ‫این اقدام‪ ،‬مجوز گرفته بودند‪ ،‬معطل مانده بود‪ ۱۵ .‬اسفند امسال‬ ‫و همزمان با روز درختکاری‪ ،‬ش��ورای ش��هری ها به استفساریه‬ ‫ش��هرداری درب��اره تعیین تکلیف پرونده هایی ک��ه به دنبال لغو‬ ‫این مصوبه‪ ،‬معطل مانده بودند‪ ،‬رای مثبت دادند‪ .‬براس��اس این‬ ‫استفساریه‪ ،‬مقرر شده بود بنا به پیشنهاد شهردار تهران‪ ،‬برای ‪۶۲‬‬ ‫پرونده ای که عوارض خود را به طور کامل پرداخت کردند‪ ،‬مجوز‬ ‫ساخت وس��از صادر ش��ود‪ .‬باوجود موافقت و مخالفت های زیاد‪،‬‬ ‫سرانجام اعضای شورای شهر به کلیات این پیشنهاد و استفساریه‬ ‫رای مثبت دادند و بر همین اساس مجوز ساخت وساز در ‪ ۶۲‬باغ‬ ‫صادر ش��د‪ .‬براساس انچه در جلسه رای مثبت به این استفساریه‬ ‫عنوان ش��د‪ ،‬باوجود مصوبه ش��ورای شهر در اس��فند ‪ ۹۶‬درباره‬ ‫توقف برج باغ‪ ،‬ش��هرداری تهران این مصوبه را در ‪ ۹‬اردیبهش��ت‬ ‫‪ ۹۷‬اب�لاغ کرده‪ ،‬در حالی که برخی مالکان در همین فاصله‪ ،‬پول‬ ‫پرداخت کرده اند‪ .‬براس��اس استفساریه شهرداری‪ 3 ،‬گروه پول‬ ‫پرداخت کرده اند؛ گروه نخس��ت ‪ ۶۲‬پرونده با مبلغ ‪ ۱۷۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان‪ ،‬گروه دوم ‪ ۷۳‬پرونده با مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان و گروه‬ ‫س��وم ‪ ۱۵‬پرونده که ‪ ۴۸‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬در این میان گروه‬ ‫نخس��ت به طور کامل هزینه ه��ا را پرداخت و تمامی روند قانونی‬ ‫دریافت مجوز را طی کرده اند‪.‬‬ ‫ناهید خداکرمی که از مخالفان این استفساریه بود‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه مالکان این ‪ ۶۲‬برج باغ پیش از لغو مصوبه برج باغ ها عوارض‬ ‫پرداخت کرده بودند‪ ،‬به خبرنگاران گفت‪ :‬برخی مالکان شکایت‬ ‫کردند و علیه ش��هرداری حکم صادر ش��ده است‪ .‬علت موافقت‬ ‫اعضا هم همین حکم قضایی بوده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون سالمت ش��ورای شهر با بیان اینکه ‪ ۳۸‬نفر از‬ ‫مالکان این ‪ ۶۲‬برج باغ به ش��هرداری مراجعه و تقاضای دریافت‬ ‫طبقه اضافه کردند‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری به تقاضای انها پاسخ نداده‬ ‫و از شورا خواست این موضوع را تعیین تکلیف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین تکلیف ‪ ۴۱۸‬باغ دیگر تا تیر‬ ‫خداکرمی با بیان اینکه ‪ ۴۸۰‬مجوز برج باغ صادر ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۲‬مورد انها به ط��ور کامل هزینه را پرداخت کرده بودند و بقیه‬ ‫علی الحس��اب بوده و قرار اس��ت ش��هرداری تا پایان تیر‪ ،‬تکلیف‬ ‫‪ ۴۱۸‬برج ب��اغ را ک��ه به انها مجوز داده مش��خص کند و احتمال‬ ‫دارد پ��ول انه��ا را پس بدهد‪ .‬وی افزود‪ :‬فق��ط در یکی از این ‪۶۲‬‬ ‫برج ب��اغ‪ ،‬حدود ‪ ۴۵۰‬درخ��ت از بین می رود‪ .‬متاس��فانه ما بین‬ ‫بد و بدتر‪ ،‬بد را انتخاب کرده ایم‪ .‬این عضو ش��ورای ش��هر یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬درست است که این ‪ ۶۲‬باغ پرونده شان پیش از لغو مصوبه‬ ‫برج باغ تشکیل شد اما می توانستیم راه حل دیگری پیدا کنیم تا‬ ‫مانع ساخت وس��از در این ‪ ۶۲‬باغ شویم‪ .‬وی با بیان اینکه اعضای‬ ‫شورای شهر می توانس��تند برای حفظ این ‪ ۶۲‬باغ با قوه قضاییه‬ ‫و دیوان عدالت اداری جلس��ه هایی برگ��زار و انها را مجاب کنند‬ ‫که برخالف رای ش��ورای ش��هر تهران رای ندهن��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس قانون حقوق مالکان و مکتسبه نباید منافع عموم مردم‬ ‫را نادیده بگیرد‪ .‬خداکرمی با بیان اینکه باید قوه قضاییه به کمک‬ ‫شهرداری تهران بیاید‪ ،‬گفت‪ :‬می توانیم برای حفظ این ‪ ۶۲‬باغ و‬ ‫دیگر باغ های تهران با راه اندازی پویش��ی از حکم حکومتی و رای‬ ‫ق��وه قضاییه کمک بگیریم چراکه با ناب��ودی و قطع هر درخت‪،‬‬ ‫بیماری به نسل اینده تزریق می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نابودی ‪ ۶۲‬باغ به خاطر ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان؟‬ ‫رئیس کارگروه محیط زیس��ت ش��ورای ش��هر چه��ارم که از‬ ‫مخالف��ان جدی اجرای مصوبه برج باغ بود‪ ،‬معتقد اس��ت باتوجه‬ ‫به نابودی باغ های تهران در س��ال های گذش��ته‪ ،‬اقدام ش��ورای‬ ‫ش��هر پنجم در زمین��ه موافقت با صدور پروانه ساخت وس��از در‬ ‫‪ ۶۲‬باغ اش��تباه اس��ت‪ .‬محمد حقانی در گفت وگو با ایرنا با بیان‬ ‫اینک��ه دیگر باغی ب��رای تهران باقی نمان��ده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬گفته‬ ‫توضیح محسن هاشمی درباره صدور مجوز ساخت وساز در باغ ها‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال های گذشته هزاران باغ براساس مصوبه برج باغ ها‪ ،‬تخریب شده بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شورای پنجم تالش کرد جلوی این مصوبه را که با ّنیت خیر به تصویب رسیده اما در عمل باعث تخریب هزاران باغ شده بود‪،‬‬ ‫بگیرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز گذشته شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه براساس‬ ‫مصوبه برج باغ ها که متعلق به مدیریت پیش��ین ش��هرداری اس��ت‪ ۴۷۳ ،‬پرونده باغ تشکیل شده و پس از لغو مصوبه از سوی‬ ‫شورای شهر پنجم بالتکلیف بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استفساریه ای از شهرداری به شورا امد تا این پرونده ها تعیین تکلیف شود و ما از‬ ‫میان ‪ ۴۷۳‬پرونده به ‪ ۶۲‬پرونده که پیش از این تمامی عوارض خود را پرداخته بودند‪ ،‬با قید شرایطی اجازه این کار را دادیم‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه هنوز تخریبی در ‪ ۶۲‬پرونده باغ اتفاق نیفتاده‪ ،‬گفت‪ :‬قرار شد کارگروهی به طور دقیق پرونده این ‪ ۶۲‬باغ را بررسی‬ ‫کند و اگر این مکان ها دارای درختان انبوه هستند‪ ،‬با مالکان وارد مذاکره شوند تا پول انها پس داده یا حقوق مکتسبه شان در‬ ‫زمینی دیگر به انها داده ش��ود‪ .‬هاش��می با بیان اینکه به جای انکه اعالم شود در روز درختکاری مجوز ساخت وساز در ‪ 62‬باغ‬ ‫صادر شده‪ ،‬باید گفته می شد در روز درختکاری جلوی تخریب ‪ ۴۱۱‬باغ گرفته شده‪ ،‬گفت‪ :‬دیگر در شهر تهران پرونده ای به‬ ‫نام برج باغ ایجاد نمی شود که این یک کار مثبت است اما به طور منفی بازتاب داده شد‪ .‬وی تاکید کرد‪ ۷۰۰ :‬میلیارد تومان بابت‬ ‫این پرونده ها در دوره گذشته مدیریت شهری‪ ،‬از صاحبان باغ گرفته شده و صاحبان باغ می توانستند از طریق دیوان عدالت‬ ‫اداری‪ ،‬حکم قضایی بگیرند که شورا هوشمندانه اجازه ساخت در باغ هایی که همچنان سبز هستند را نداد‪.‬‬ ‫ای��ن ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان را نیز به بدهی ها اضافه کند؟ وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ش��هری که در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته ‪ ۸۰‬درصد باغ های خود‬ ‫را از دس��ت داده و از رهبر معظم انقالب تا سایر مقامات بلندپایه‬ ‫نظام هر روز به مناسبتی‪ ،‬بر حفظ محیط زیست تاکید می کنند‪،‬‬ ‫دلیلی ندارد درختان را به باد بدهیم‪ .‬ما نباید در ش��رایط فعلی بر‬ ‫اشتباه های گذشته صحه بگذاریم و انها را تکرار کنیم‪.‬‬ ‫می ش��ود مالکان این باغ ها همه هزینه ها را پرداخت کرده اند که‬ ‫در مجموع ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬شهرداری تهران باید این‬ ‫پول و حتی خسارت های ناشی از پرداخت ان را به افراد برگرداند‬ ‫که اگر این کار را انجام دهد و انها را راضی کند‪ ،‬دیگر حتی کار به‬ ‫قوه قضاییه نمی کشد‪ .‬حقانی افزود‪ :‬می گویند شهرداری تهران‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد تومان بدهی دارد؛ چه اش��کالی دارد‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه از ‪ ۳۴۵‬ریال سود حاصله ‪ ۲۵۰‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت کویرتایر در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫کویرتایر با حضور ‪ ۸۵/۶۸‬درصد از سهامداران شرکت در محل‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان ش��ریعتی‪ ،‬باالتر از چهار راه قدوس��ی‪ ،‬روبه روی‬ ‫پارک اندیشه‪ ،‬ورودی ‪ ،۱۱‬مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم(ص)‪،‬‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬این جلسه به ریاس��ت اقای محمد جمالی حسن‬ ‫جانی و نظارت اقایان ش��هرام بابالویان و حس��ین بوس��تانی و‬ ‫دبیری اقای سید محمد حسین زینلی تشکیل شد‪ .‬در ابتدای‬ ‫این مجمع اقای مهندس زینلی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه‬ ‫گزارش عملکرد هیات مدیره به سواالت بیشتر سهامداران پاسخ‬ ‫گفت‪ .‬سپس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰‬به تصویب حضار رسید‪ .‬همچنین در‬ ‫این جلسه پس از تصویب صورت های مالی از سوی سهامداران‬ ‫تقس��یم مبلغ ‪ ۲۵۰‬ریال س��ود به ازای هر س��هم مورد تایید‬ ‫حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار شرکت و موسس��ه حسابرس��ی «ارمان اروین‬ ‫پارس» به عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس شرکت و موسسه‬ ‫حسابرسی «ارمان نوین رسیدگی» به عنوان بازرس علی البدل‬ ‫شرکت برای سال ‪ ۹۸‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫‹‹پیام هیات مدیره‬ ‫س��ال ‪ 1397‬اقتصاد کش��ور همچون‬ ‫س��ال های گذش��ته ب��ا چالش ه��ای‬ ‫مختلف��ی ازجمل��ه رک��ود‪ ،‬تحری��م‬ ‫بانک ها‪ ،‬واردات تایرهای مشابه تولید‬ ‫داخل و نوس��انات ش��دید ن��رخ ارز و‬ ‫افزای��ش بی رویه قیمت م��واد اولیه و‬ ‫عدم ثبت س��فارش برخی مواد اولیه‬ ‫مورد نی��از صنع��ت روبه رو ب��ود که‬ ‫تاثیرات ان بر تولید تایر در داخل کش��ور و بازار مصرف کامال‬ ‫محس��وس است‪ .‬در این سال‪ ،‬نوسانات شدید نرخ ارز و تشدید‬ ‫تحریم ه��ا واردات مواداولیه مورد نیاز صنعت تایر را با مش��کل‬ ‫مواجه نمود و باعث وقفه هایی در روند تولید محصوالت داخلی‬ ‫ش��د‪ .‬در این ش��رایط با برنامه ریزی و تالش مدیران و پرسنل‬ ‫ش��رکت توانست به اهم اهداف برنامه ریزی شده در این سال از‬ ‫جمله اقدامات الزم برای خرید یک دستگاه یونیفرمتی جدید‬ ‫از کش��ور ژاپن و نصب و راه ان��دازی ان‪ ،‬ظرفیت انجام ازمون‬ ‫یکنواختی روی تایرهای تولید افزایش چشمگیری یافته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن اقدامات مقتض��ی برای خرید یک دس��تگاه جدید‬ ‫اختالط م��واد و تجهی��زات توزین اتوماتیک مواد ش��یمیایی‪،‬‬ ‫دس��تگاه کلندر سیمی (برای جایگزینی با دستگاه های استیل‬ ‫الس��تیک و دستگاه برش س��یمی نیز صورت پذیرفته که این‬ ‫ماشین االت در مرحله ساخت توسط سازنده خارجی می باشد‪).‬‬ ‫دست یابد‪ ،‬به گونه ای که عالوه بر حفظ شرایط تولید توانست‬ ‫با کمک دانش س��ازمانی و توان مهندس��ین و کارشناس��ان از‬ ‫طری��ق کارب��رد روش مهندس��ی معک��وس و ب��ا اس��تفاده از‬ ‫نرم افزارهای پیچیده شبیه سازی‪ ،‬برای نخستین بار در کشور‪،‬‬ ‫موفق به طراحی و تولید انبوه تایرس��بز در داخل کش��ور شود‬ ‫ازجمله ویژگی های تایر س��بز کاه��ش وزن تایر‪ ،‬کاهش مقدار‬ ‫مقاومت غلتش��ی و به تبع ان کاهش مصرف س��وخت خودرو‪،‬‬ ‫کاه��ش مصرف مواداولی��ه‪ ،‬کاهش قیمت تمام ش��ده‪ ،‬افزایش‬ ‫کارکرد و طول عمر تایر و طراحی ساخت تایر رینگ ‪ 18‬در سه‬ ‫طرح و ساخت تایر استفاده شده از مواد نانو در کشور را نام برد‪.‬‬ ‫همچنی��ن طراحی و تولید ‪ 8‬س��ایز و ط��رح گل جدید تایر و‬ ‫بهینه س��ازی تکنولوژی تولید ازجمله دس��تاوردهای این دوره‬ ‫عملک��رد می باش��د‪ .‬بدیه��ی اس��ت صیان��ت از س��رمایه های‬ ‫س��رمایه گذاران و س��هامداران کویرتایر با برنامه ریزی تولید و‬ ‫تصرف بخش های بیشتری از بازار تایر کشور‪ ،‬مهم ترین اولویت‬ ‫در برنامه ریزی های کالن شرکت است‪.‬‬ ‫‹‹موفقیت ها‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ 97‬شرکت کویرتایر موفق شد چندین پروژه ارتقای‬ ‫بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصول‪ ،‬توسعه زیرساخت‬ ‫برای طرح توس��عه محدود و افزایش ماش��ین االت جانبی خط‬ ‫تولید ش��امل یک دس��تگاه یونیفرمتی‪ ،‬افزایش راندمان تولید‬ ‫بنبوری و برخی از ماش��ین االت با کمک مهندس��ین داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬طراحی تایرهای س��واری و ساخت سایزهای جدید و‬ ‫مورد نیاز مشتریان خودروساز با طرح گل های به روز و همتراز‬ ‫با نمونه های مش��ابه خارجی و طراحی و تولید اولین تایرسبز و‬ ‫تایرنانو و طراحی تایر رینگ ‪ 18‬در کشور را با موفقیت اجرا و‬ ‫عملیاتی نماید که شاید اگر هر کدام از انها استقرار نمی یافت‪،‬‬ ‫سرنوش��ت کویر تایر به گون��ه ای دیگر رقم می خورد و با توقف‬ ‫کام��ل خط تولید و کاه��ش تولید و رکود مواج��ه می گردید‪.‬‬ ‫لیکن نه تنها چنین اتفاق ش��ومی رخ ن��داد بلکه موفقیت های‬ ‫تحس��ین برانگیز ذیل نیز حاصل گردید که ج��ا دارد به خاطر‬ ‫انها از زحمات بی دریغ احاد پرسنل کویر تایر تشکر و قدردانی‬ ‫گ��ردد‪ .‬افزایش ظرفیت بهره برداری کل ش��رکت از نظر تعداد‬ ‫تولید تایر به علت افزایش تولید تایرهای رادیال س��واری بلت‬ ‫س��یمی که از ارزش افزوده بیشتری نسبت به سایر محصوالت‬ ‫برخوردار اس��ت که در بهمن م��اه ‪ 96‬به رک��ورد تولید روزانه‬ ‫‪ 12.587‬حلقه رسیدیم‪.‬‬ ‫‹‹جایگاه شرکت در صنعت تایر کشور‬ ‫میزان رشد فروش ریالی شرکت به بازار در سال جاری نسبت‬ ‫به سال مالی قبل برابر ‪ 25/5‬درصد می باشد که اهم دالیل ان‬ ‫عبارت است از افزایش فروش محصوالت با حاشیه سود باالتر‪،‬‬ ‫توزیع پراکندگی فروش در تمام نقاط کشور و کاهش تخفیفات‬ ‫نقدی فروش‪ ،‬کاهش س��هم فروش به خودروساز به دلیل دوره‬ ‫وصول مطالب��ات باال‪ ،‬کاهش تولید خودرو در کش��ور و انجام‬ ‫تبلیغات گس��ترده جهت ارتقا و شناخت برند شرکت در سطح‬ ‫کش��ور می باشد‪ .‬شرکت در بین سایر شرکت های فعال در این‬ ‫صنع��ت با میزان فروش مع��ادل ‪ 3.274.927‬میلیون ریال در‬ ‫رده دوم از جایگاه سهم بازار تایرهای رادیال قرار دارد‪.‬‬ ‫‹‹پروژه ها‪:‬‬ ‫‪ -1‬انج��ام پ��روژه تولی��د بالدره��ای جدی��د ‪ 195R15‬و‬ ‫‪ 215R16‬ش��امل طراحی‪ ،‬نقشه کشی‪ ،‬سفارش ساخت قالب‪،‬‬ ‫بازرسی قالب ها‪ ،‬تولید ازمایشی در سه مرحله‪ ،‬رفع مشکالت‪،‬‬ ‫ارائه اس��پک ها و روتین س��ازی تولید (صرفه جویی سالیانه ‪15‬‬ ‫میلیارد ریال)‬ ‫‪ -2‬تغییر طراحی پترن روی بالدر بالدرهای قدیمی ش��رکت‪،‬‬ ‫ش��امل طراحی نقشه‪ ،‬سفارش قالب‪ ،‬بازرسی و تولید ازمایشی‬ ‫در س��ایز ‪ 185R14‬و برای دو سایز ‪ 145R13‬و ‪165R13‬‬ ‫نیز در حال انجام می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬پ��روژه بهینه س��ازی زم��ان پخ��ت ب��رای س��ایزهای‬ ‫‪( 235/65R18، 225/65R17، 215/50R17‬صرفه جویی‬ ‫سالیانه ‪ 10‬میلیارد ریال)‬ ‫‪ -4‬پ��روژه طراحی نرم افزار پیش بینی زمان پخت بهینه برای‬ ‫تایرهای رادیال‬ ‫‪ -5‬پروژه به کارگیری رنگ داخلی تایر با هدف ارتقای کیفی و‬ ‫کاهش هزینه (صرفه جویی سالیانه ‪ 10‬میلیارد ریال)‬ ‫‪ -6‬مش��ارکت در پروژه تولید سایز و طرح های جدید به‬ ‫همراه تس��ت ترموکوپل جهت بهینه سازی فرایند پخت‬ ‫‪225/65R17KB700،‬‬ ‫‪235/65R17KB700،‬‬ ‫‪215/50R17KB200،‬‬ ‫‪185/65R15KB22،‬‬ ‫‪185/60R14KB88، 175/70R13KB36‬‬ ‫‪ -7‬تولید تایرهای ساخته شده با ترد سیلیکاتی در سایزهای‬ ‫متفاوت‪.‬‬ ‫‪ -8‬انج��ام پروژه کاه��ش وزن بالدر‪ ،‬در ب�لادر ‪ 195R15‬به‬ ‫میزان ‪ 900‬گ��رم و در بالدر ‪ 185R14‬ب��ه میزان ‪ 200‬گرم‪.‬‬ ‫کاهش مصرف سالیانه حداقل ‪ 10‬بچ امیزه بالدر و صرفه جویی‬ ‫‪1‬میلیارد ریالی‬ ‫‪ -9‬انجام پروژه بهینه س��ازی طول و قطر اس��لگ های بالدر با‬ ‫هدف کاهش عیوب بالدر‬ ‫‹‹سامانه فروش انالین شرکت کویرتایر‬ ‫ب��ه منظ��ور ایجاد بس��تری جهت عرض��ه مس��تقیم تایر به‬ ‫مصرف کنندگان نهایی با قیمت مصوب‪ ،‬سامانه اینترنتی فروش‬ ‫تایر طراحی و پیاده س��ازی گردیده است‪ .‬در این سامانه سعی‬ ‫گردی��ده حداکثر اطالع��ات الزم به مش��تریان جهت انتخاب‬ ‫محصول مناس��ب داده ش��ود‪ ،‬از جمله این اطالع��ات‪ ،‬امکان‬ ‫انتخاب ش��رکت خودروس��از و نوع خودرو به صورت گرافیکی‬ ‫بوده که س��امانه باتوجه به انتخاب مش��تری‪ ،‬تایرهای اصلی و‬ ‫جایگزین (اس��پرت) ان خودرو را به مشتری پیشنهاد می دهد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مش��تری می تواند جهت اش��نایی بیشتر با تایر‪،‬‬ ‫تمامی اطالعات مرتبط با ان تایر را مالحظه نماید‪.‬الزم به ذکر‬ ‫اس��ت در این سامانه با ایجاد محدودیت هایی سعی گردیده که‬ ‫تا حد امکان از سوءاس��تفاده های احتمالی ناشی از خرید انبوه‬ ‫تایر جلوگیری به عمل امده و بر مبنای کد ملی خریداران‪ ،‬تایر‬ ‫اختصاص داده ش��ود‪ .‬ضمن اینکه با توجه به اس��تقرار شرکت‬ ‫ملی پست ایران در کارخانه‪ ،‬ارسال محصوالت خریداری شده‬ ‫مشتریان از طریق این شرکت برای تمام کشور انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‹‹برنامه های اینده شرکت‬ ‫‪ )1‬گس��ترش بازاره��ای ف��روش محصوالت و تنوع بخش��ی‬ ‫شیوه های فروش‬ ‫‪ )2‬ارتق��ای س��طح دان��ش و مهارت های تش��خیص و تعیین‬ ‫خسارت نمایندگان خدمات پس از فروش‬ ‫‪ )3‬توس��عه کمی نمایندگی های ارائ��ه خدمات پس از فروش‬ ‫براساس حوزه های جغرافیایی‬ ‫‪ )4‬تغیی��ر دی��دگاه تولید تای��ر از منظر تناژ تولی��د به تولید‬ ‫تایرهایی که ارزش افزوده باالتری دارند‬ ‫‪ )5‬توسعه فروش مویرگی ازطریق جذب و اموزش نمایندگان‬ ‫جدید‬ ‫‪ )6‬افزایش تع��داد نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫اموزش دی��ده و ایجاد انگیزش در انها ب��ا هدف افزایش میزان‬ ‫رضایت مشتریان و پاسخگویی سریع به نیازهای انان‬ ‫‪ )7‬افزای��ش ظرفیت تولید در گام اول تا س��قف ‪ 37‬هزار تن‬ ‫در یال و در ادامه با اجرای طرح توس��عه ‪40‬هزار تنی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید کارخانه به ‪77‬هزار تن در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 30‬اذرماه ‪1397‬‬ ‫سال مالی ‪1397‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫میلیون ریال‬ ‫(‪)281.230‬‬ ‫‪496‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد سال جاری‬ ‫مالیات بر درامد سال های قبل‬ ‫سود خالص عملیات در حال تداوم‬ ‫سود پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم‪:‬‬ ‫سود‪ -‬عملیاتی (ریال)‬ ‫سود‪ -‬غیرعملیاتی (ریال)‬ ‫سود کل هر سهم (ریال)‬ ‫(‪)18.669‬‬ ‫‪16.495‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪3.274.927‬‬ ‫(‪)2.684.905‬‬ ‫‪590.022‬‬ ‫(‪)280.734‬‬ ‫‪309.288‬‬ ‫سال مالی ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪3.318.288‬‬ ‫(‪)2.498.824‬‬ ‫‪819.464‬‬ ‫(‪)306.717‬‬ ‫‪487‬‬ ‫(‪)306.230‬‬ ‫‪513.234‬‬ ‫(‪)2.174‬‬ ‫(‪)26.242‬‬ ‫‪34.443‬‬ ‫‪8.201‬‬ ‫‪307.114‬‬ ‫(‪)65.579‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪241.535‬‬ ‫‪521.435‬‬ ‫(‪)109.657‬‬ ‫(‪)4.318‬‬ ‫‪407.460‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه صنعت‬ ‫و تربیت‬ ‫متخصص‬ ‫تکامل صنعت تولید گل‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بهره گی��ری از نیروی انس��انی نقش بس��یار‬ ‫مهم��ی را در صنعت به خود اختصاص می دهد ‬ ‫ب��ه همین جهت برای تربی��ت و اموزش نیروی‬ ‫انس��انی مناس��ب در حوزه صنعت از روش های‬ ‫گوناگونی بهره گرفته می شود‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫و موثرتری��ن روش ه��ا تربی��ت نیروی انس��انی‬ ‫در سیس��تم تعلی��م و تربیت یا هم��ان اموزش‬ ‫و پرورش اس��ت‪ .‬بنا بر امار ش��مار مد رسه های‬ ‫حرف��ه ای در س��ال ‪ ۱۳۱۳‬فقط ‪ ۱۰‬عدد بود که‬ ‫شامل یک دبیرس��تان کشاورزی و ‪ ۹‬هنرستان‬ ‫صنعتی می ش��د‪ ،‬البت��ه رواج تعلیمات حرفه ای‬ ‫در ایران در حدود س��ال ‪ ۱۳۳۳‬اغاز می ش��ود‪.‬‬ ‫با این حال و چنان که اش��اره ش��د مد رسه های‬ ‫حرفه ای چندی از جمله مدرسه صنعتی المانی‬ ‫در ایران وجود داش��ته است‪ .‬با این وجود‪ ،‬توجه‬ ‫ب��ه تعلیم��ات مضمون ب��ا اج��رای برنامه های‬ ‫عمرانی کش��ور و به ویژه برنامه هفت س��اله دوم‬ ‫‪ ۱۳۳۴-۱۳۴۱‬فقط به لحاظ نظری با رشد صنایع‬ ‫و پیش��رفت سریع اقتصاد ایران مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬البته این پیشرفت هم کافی نبود‬ ‫زیرا در س��ال ‪ ۱۳۴۱‬تعداد مد رسه های حرفه ای‬ ‫به ‪ ۸۶‬مدرس��ه رسیده بود‪ ،‬حال انکه در همین‬ ‫س��ال تعداد دبیرست ان ها ‪ ۱۳۰۷‬مدرسه بود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬با همه سرعتی که در توسعه صنایع‬ ‫جدید مورد توجه قرار گرفت‪ ،‬در زمینه تعلیمات‬ ‫فنی و حرفه ای اقدام های اندکی انجام ش��د‪ .‬اما‬ ‫در میان کش��ورهایی که دارای پیش��رفت های‬ ‫صنعت��ی بوده اند و نی��ز در زمینه تربیت نیروی‬ ‫متخصص تجربیاتی را دارا هس��تند‪ ،‬ژاپن یکی‬ ‫از بهترین نمونه ها اس��ت‪ .‬در سیس��تم تعلیم و‬ ‫تربی��ت ژاپن اموزش حرف��ه ای دانش اموزان و‬ ‫دانشجویان دارای اهمیت فراوانی بوده است‪ .‬در‬ ‫زم��ان اتخاذ روش جدی��د در اموزش و پرورش‬ ‫یعنی در سال ‪ ۱۸۷۲‬میالدی تعلیمات حرفه ای‬ ‫از عناصر تفکیک ناپذیر برنامه های مدرس��ه های‬ ‫ژاپن بود‪ .‬هدف از تعلیمات حرفه ای در دبستان ها‬ ‫و دبیرستان ها‪ ،‬اموختن اطالعات عمومی درباره‬ ‫حرفه های گوناگون بود‪ .‬در دبیرس��تان ها اصول‬ ‫حرفه های مختلف از قبیل صنعت‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫ماهیگیری‪ ،‬بازرگانی و‪ ...‬به دانش اموزان اموخته‬ ‫می شد‪ .‬همچنین هدف از تعلیمات حرفه ای در‬ ‫دانشگاه اموختن مقاله های تخصصی محض به‬ ‫داوطلبان مش��غول به کاره��ای صنعتی بود‪ .‬به‬ ‫دنبال موفقیت هایی که در زمینه تغییر سیستم‬ ‫و نظ��ام اموزش و پرورش برای تربیت نیروهای‬ ‫متخصص به دست امد‪ .‬از سال ‪ ۱۹۱۸‬تعلیمات‬ ‫حرفه ای برای اس��تخدام نیز ابداع ش��د‪ .‬این نوع‬ ‫تعلیمات از سوی مراکز اموزشی شروع شد و از‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۴۸‬تعلیمات حرفه ای با تصویب قانون‬ ‫اس��تخدام صورت جدی تری به خود گرفت‪ .‬در‬ ‫این زمان یعنی حدود ‪ ۷۰‬س��ال قبل ‪ ۲۸۷‬مرکز‬ ‫تعلیمات حرفه ای برای داوطلبان تاسیس شده‬ ‫بودن��د‪ .‬نکت��ه فوق العاده مهم در ای��ن باره انکه‬ ‫ژاپنی ها حتی برای کس��انی که معلولیت داشته‬ ‫و نیز دارای نقص عضو بودند‪ ،‬اقدام به تاس��یس‬ ‫مراکز اموزش فنی و حرفه ای کردن د و در همان‬ ‫زمان ‪ ۹۸‬مرکز نیز برای این گونه افراد راه اندازی‬ ‫ش�� د ‪ .‬افر ادی که در این مراکز اموزش می دیدند‬ ‫نه تنها مبلغی نمی پرداختند‪ ،‬بلکه ماهانه مبلغی‬ ‫ب��ه عنوان دس��تمزد نیز دریاف��ت می کردند‪ .‬به‬ ‫طور تقریبی همه کس��انی که این گونه تعلیمات‬ ‫حرفه ای را به پایان می رس��اندند در بخش های‬ ‫صنعتی استخدام می شدند‪ .‬بنا بر این‪ ،‬الزم است‬ ‫در کنار بسط و توسعه صنایع به موضوع اموزش‬ ‫فن��ی و حرفه ای نیز به صورت همزمان و موازی‬ ‫توجه کرد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به دلیل افزایش‬ ‫عالقه مردم‪،‬‬ ‫پرورش گل ها و‬ ‫برگ های تزئینی‬ ‫در گلدان ها‬ ‫نیز رواج گرفت‬ ‫و گل ها با‬ ‫گلدان فروخته‬ ‫می شدند‬ ‫عالقه به گل یکی از منحصر به فرد ترین عالیق است‬ ‫که در تمامی نوع بشر وجود دارد‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬کسی‬ ‫نیست که از گل خوشش نیاید‪ .‬به همین جهت گل در‬ ‫زندگی ما ایرانیان نقش مهمی ایفا می کند‪ .‬تماش��ای‬ ‫گل روح خسته انس��ان های گرفتار در تمدن ماشینی‬ ‫را جال می بخش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬عالقه ب��ه گل محدود به‬ ‫قلم��رو خاصی نیس��ت‪ .‬ته��ران در حدود س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۱۸ -۱۳۲۰‬تنها ‪ 2‬گلفروش��ی داش��ت اما این رقم‬ ‫در س��ال های دهه ‪ ۵۰‬به ‪ ۳۰۰‬گلفروش��ی رسید‪ .‬در‬ ‫ای��ن گلخانه و گلفروش��ی ها بی��ش از ‪ ۲۰۰۰‬نوع گل‬ ‫پرورش داده می ش��د‪ .‬در ده��ه ‪ ۳۰‬گل های گلخانه ها‬ ‫اغلب عبارت بودند از‪ :‬ش��معدانی‪ ،‬ش��یپوری‪ ،‬میخک‪،‬‬ ‫الدن‪ ،‬بنفشه‪ ،‬داوودی و همچنین انواع معدودی از رز‬ ‫هم پرورش داده می ش��د‪ .‬در کنار جویبارها نیز زنبق‬ ‫و نرگس و امثال ان پیدا می ش��د‪ .‬تا حدود س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۳۰‬م��ردم هنوز نمی دانس��تند که ب��رای پرورش‬ ‫گل هزینه مصرف می ش��ود بلکه تصور می کردند گل‬ ‫رایگان است‪ .‬از این رو‪ ،‬حاضر به دادن پول بابت خرید‬ ‫گل نبودند‪ .‬در ان سال ها تنها مشتری گلفروشی های‬ ‫محدوده ته��ران‪ ،‬فرنگی ها و فرنگ رفته ه��ا بودند‪ .‬اما‬ ‫ب��ا افزایش می��زان خریداران هم در ته��ران و هم در‬ ‫ش��هرهای دیگر تعداد زیادی از اف��راد به پرورش گل‬ ‫مشغول شدند‪.‬‬ ‫اق��ای زعیم یکی از گلفروش��ان قدیم��ی تهران در‬ ‫س��ال ‪ ۴۷‬در مصاحبه ای درب��اره فعالیتش در زمینه‬ ‫گلفروشی و تولید گل گفته بود‪ :‬سال ‪ ۱۳۱۹‬هنگامی‬ ‫که تازه دیپلم خود را از دبیرس��تان شرف گرفته بودم‬ ‫در یک��ی از خیابان های جنوب ش��هر ابتدا در یک باغ‬ ‫اجاره ای کارم را با پرورش انواع گل میخک اغاز کردم‬ ‫به همین دلیل هنگامی که از دبیرستان فارغ التحصیل‬ ‫ش��ده بودم با وجود مخالفت هایی که از طرف کس��ان‬ ‫و دوس��تان و اشنایان می ش��د وارد این کار شدم‪ .‬وی‬ ‫درباره استقبال مردم از خرید گل نیز گفته بود‪:‬‬ ‫م��ردم مایل نبودند پولی برای خری��د گل بپردازند ‬ ‫زی��را برای گل از راه خرید ان ارزش قائل نبودند ولی‬ ‫چنان که گل را کسانی به طور مجانی به انها می دادند‬ ‫خیلی هم خوش شان می امد‪.‬‬ ‫با رواج خری��د گل‪ ،‬انواع گل ها از طرف مش��تریان‬ ‫خریداری می ش��ود مانند گل ارکی��ده یا ارچیده‪ ،‬گل‬ ‫نرگ��س و میخک و گالیول ک��ه پرفروش ترین گل ها‬ ‫هستند‪ .‬در این زمان‪ ،‬ارکیده یا ارچیده که نام فارسی‬ ‫ان صعب است از گران ترین گل هاست که حدود سال‬ ‫‪ ۱۳۳۷‬پیاز ان پرورش داده شد‪.‬‬ ‫زعی��م درباره پ��رورش گل های تازه گفت��ه بود‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۴۵‬هنگامی که از خیابان می گذشتم ناگهان‬ ‫نگاهم به دس��ت یک پیرمرد روس��تایی افتاد که چند‬ ‫ش��اخه گل زیبا به دس��ت داش��ت که تا ان زمان من‬ ‫ان گل را ندی��ده بودم‪ .‬جلو رفتم و از پیرمرد جوانرود‬ ‫س��واالتی کردم اما او در این باره جواب قانع کننده ای‬ ‫به م��ن نداد‪ .‬فقط گفت که ممکن اس��ت این گل در‬ ‫ اس��فند ‪ ۱۳۴۸‬ش��رکت س��هامی ف��رش ایران‬ ‫فعالیت هایی برای تولید فرش های جدید که بتوان‬ ‫ان را در بازاره��ای خارج به فروش رس��اند‪ ،‬اغاز‬ ‫کرد‪ .‬ش��رکت فرش در این مورد مطالعاتی انجام‬ ‫داده و به این نتیجه رس��یده ب��ود که در صورت‬ ‫تهی��ه فرش ه��ای اختصاصی می ت��وان بازارهای‬ ‫جدیدی به دس��ت اورد‪ .‬از جمله این فرش ها که‬ ‫د زیرا برای گل از‬ ‫مردم مایل نبودند پولی برای خرید گل بپردازن ‬ ‫راه خرید ان ارزش قائل نبودند ولی چنان که گل را کسانی به طور‬ ‫مجانی به انها می دادند خیلی هم خوش شان می امد‬ ‫کوه های بختیاری روییده ش��ود‪ .‬فردای ان روز هیاتی‬ ‫را با تمام تجهیزات مامور کردم تا به جست وجوی این‬ ‫گل بروند‪ .‬عاقبت پس از مدت ها جست وجو ان گل را‬ ‫در همان نزدیکی های کوه های بختیاری یافتند‪ .‬سپس‬ ‫چند ش��اخه از این گل را به مرکز بزرگ گل شناس��ی‬ ‫هلند فرس��تادند‪ .‬پس از مطالعات به من جواب دادند‬ ‫ک��ه این نوع گل ب��ه نام اره موروس معروف اس��ت و‬ ‫اکنون نیمی از باغ من در زیر کش��ت این گل اس��ت‬ ‫ف��روش خوبی ه��م دارد و من ان را دان��ه ای ‪ ۴‬ریال‬ ‫می فروشم در حالی که همین گل در هلند دانه ای ‪۶۰‬‬ ‫ریال به فروش می رسد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۷‬یک ش��اخه گلی که صبح بس��یار‬ ‫ارزش دارد هم��ان گل در عصر ‪ ۱۰‬ریال تنزل می کند‬ ‫زیرا گلی که در صبح ش��اداب بود در عصر ان شادابی‬ ‫را ندارد ولی به طور متوسط نرخ گل ها از ‪۱۰‬ریال بود‬ ‫تا ‪ ۴۰۰‬ریال‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۵۰‬گل های جدیدی که وارد ایران ش��دند‬ ‫عب��ارت بودن��د از راس��یس‪ ،‬گری��را باجری��ا‪ ،‬دلفین‪،‬‬ ‫نارسیس که همان نرگس ما است منتها انواع مختلف‬ ‫دارد‪ .‬نرگس بیش از ‪ ۵۰‬نوع دارد که یکی از انواع این‬ ‫گون��ه در ایران می روید به ن��ام مطلق نرگس‪ .‬به طور‬ ‫کلی از ‪ ۱۳۴۰‬ت��ا ‪ ۱۳۵۰‬بیش از ‪ ۵۰‬گونه گل جدید‬ ‫به ایران وارد شد‪.‬‬ ‫فرش و اتومبیل‬ ‫طرح های ان تهیه ش��ده و به کشورهای خارجی‬ ‫از جمله المان نیز ارس��ال شد‪ ،‬تولید فرش برای‬ ‫کف اتومبیل های بزرگ مانند کادیالک و بنز بود‪.‬‬ ‫مدیران شرکت بنز طرح ش��رکت فرش را جالب‬ ‫توجه تشخیص دادند برای تولید این گونه فرش ها‬ ‫سفارش هایی نیز داده بودند‪.‬‬ ‫قرار بود روی فرش های مخصوص کف اتومبیل‬ ‫‪ ۱۰‬ش��هریور ‪ ۱۳۵۴‬مرک��ز کمک ه��ای فوری ب��رای نجات‬ ‫مصدومین و بیماران ش��روع به کار کرد‪ .‬رس��اندن کمک های‬ ‫اولی��ه به مصدومی��ن در محل حادثه‪ ،‬انتقال س��ریع بیمارانی‬ ‫ک��ه احتی��اج به کمک ه��ای فوری دارن��د‪ ،‬ب��ه نزدیک ترین و‬ ‫مجهز ترین موسسه پزش��کی‪ ،‬کمک های اجتماعی‪ ،‬مددکاری‬ ‫و مال��ی‪ ،‬برای بیمارانی که اس��تطاعت مال��ی ندارند و باالخره‬ ‫در زمینه نگهداری گل نیز مو اردی قابل توجه بود و‬ ‫البته این موضوع در زمینه انواع گل های مختلف فرق‬ ‫می کند و بستگی به طرز مراقبت و اب و هوای محیط‬ ‫گلخان��ه دارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬گل گالیول اگر در ‪ ۴‬درجه‬ ‫س��انتی گراد باالی صفر باش��د از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬روز و اگر‬ ‫در ‪ ۲۰‬درجه س��انتی گراد باالی صفر باشد بیش از ‪۵‬‬ ‫روز دوام نخواهد اور د زیرا ش��یره نباتی گیاه در مقابل‬ ‫حرارت به س��رعت حرکت می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬دوام ان‬ ‫نیز کم خواهد شد‪.‬‬ ‫در نزدیکی س��ال ‪ ۱۳۳۳‬در تم��ام فصول انواع گل‬ ‫وجود نداش��ت اما به تدریج در اغاز دهه ‪ ۵۰‬در تهران‬ ‫تمام انواع گل پرورش داده می ش��د‪ .‬در همین سال ها‬ ‫بود که رنگ کردن گل نیز به صورت یک کار عادی در‬ ‫امد‪ .‬عمل به این صورت انجام می ش��د که شاخه گل‬ ‫را از بوته قطع می کردند و ان قدر منتظر می ماندند تا‬ ‫ش��یره اش خارج شود سپس ان را در رنگ مخصوصی‬ ‫می گذاش��تند‪ .‬رنگ از ش��اخه باال می رف��ت و به گل‬ ‫می رس��ید و رنگ ان را تغییر می داد و مطابق دلخواه‬ ‫درمی اورد‪ .‬در همین دوران اس��ت که تهیه سبد گل‬ ‫نیز در تهران مورد توجه ق��رار گرفته و گلفروش های‬ ‫تهرانی در این زمینه بیش��تر از س��بک ژاپنی استفاده‬ ‫می کردند‪ .‬در همین زمان هاست که در اغلب مجالس‬ ‫و س��ر میز بیش��تر رس��توران ها و میز غذای برخی از‬ ‫ارم ش��رکت بنز یا هر یک از اتومبیل های لوکس‬ ‫خارج��ی دیگر ب��ه صورت زیبایی بافته ش��ود‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب و در نتیج��ه تحقیقات انجام ش��ده‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار فرش های ارزش��مند و زیبای‬ ‫دس��تباف ایرانی قرار شده بود‪ ،‬به عنوان کفپوش‬ ‫اتومبیل های لوکس و گران قیمت مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گیرند!‬ ‫اورژانس تهران اغاز به کار کرد‬ ‫در دس��ترس قرار دادن کلی��ه امکانات درمان��ی موجود برای‬ ‫بیم��اران و مجروحین در نقاط مختلف ته��ران‪ ،‬از وظایف این‬ ‫مرکز بزرگ پزش��کی بود‪ .‬این مرکز که ب��ه صورت بازرگانی و‬ ‫طب��ق مقررات س��ازمان تامین خدمات درمانی اداره می ش��د‪.‬‬ ‫در اغ��از فعالیت دارای‪ ۱۰۰‬امبوالنس بوده و هرامبوالنس نیز‬ ‫مجهز به کلیه وس��ایل کمک های اولیه پزشکی‪ ،‬مثل دستگاه‬ ‫خانواده ه��ا نیز گل دیده می ش��ود‪ .‬ای��ن امر مرهون‬ ‫فعالی��ت گلفروش��ان ب��ود ک��ه در زمین��ه تولید گل‬ ‫فعالیت مداوم داش��تند زیرا تا حدود سال های ‪۱۳۲۰‬‬ ‫گلکاری های تهران گلدان ش��معدانی و نهال بادمجان‬ ‫تولید می کردند و به دست دوره گردها می فروختند اما‬ ‫در س��ال های بعدی با اس��تفاده از اخرین تکنیک و با‬ ‫دس��تگاه های تنظیم نور و حرارت گلی که در هلند به‬ ‫بازار امده بود دو ماه بعد در گلفروش��ی های تهران نیز‬ ‫گل های جدید مشاهده می شدند‪ .‬جالب اینکه واردات‬ ‫گل به ایران به دلیل تولید قابل توجه ان نیز قطع شد‪.‬‬ ‫در ان زمان مشتری گل ها بیشتر خانم ها بودند و بازار‬ ‫گلفروش��ی ها عصر و اوایل شب گرم بود‪ .‬در اغاز فصل‬ ‫س��رما و به وی��ژه در ماه های مهر و اب��ان و عید نوروز‬ ‫فروش گل به حد اعالی خود می رسید‪.‬‬ ‫درب��اره تولید گل های جدید نیز گلفروش ها عنوان‬ ‫می کردند که ما نشریات مراکز تولید گل هلند بلژیک‬ ‫و س��ایر ممالک پرورش دهنده گل ها را ابونه هستیم‪.‬‬ ‫به محض برخورد با خبر کش��ف گل جدیدی فورا بذر‬ ‫و قلم��ه یا پیازش را وارد ک��رده و در زمینه تولید ان‬ ‫اقدام می کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه دلی��ل افزایش عالقه م��ردم‪ ،‬پ��رورش گل ها و‬ ‫برگ های تزئینی در گلدان ها نیز رواج گرفت و گل ها‬ ‫با گلدان فروخته می ش��دند‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬در حقیقت‬ ‫گلفروش��ی در ‪ ۵۰‬س��ال اخیر یک فعالیت گسترده و‬ ‫قابل توجه اس��ت که می تواند ب��ه صنعت قابل توجهی‬ ‫تبدیل ش��ود زیرا کوه های مناطق مختلف ایران منبع‬ ‫سرشاری از انواع گل هایی است که حتی هلندی ها با‬ ‫هم��ه تجربه خود‪ ،‬رنگ انها را هم ندیده اند‪ .‬همچنین‬ ‫در زمین��ه تولی��د گل هم پیش��رفت های قابل توجهی‬ ‫حاصل شده است‪.‬‬ ‫تهیه اجر از گوگرد‬ ‫ اسفن د ‪ ۱۳۴۸‬نش��ریه فیگارو نوشت که منابع‬ ‫گوگرد دنیا پایان ناپذیر اس��ت و این پرس��ش را‬ ‫مطرح کرد که با این همه گوگرد چه باید کرد؟‬ ‫کارشناسان در پاسخ این سوال می گویند که‬ ‫از گوگرد مصالح ساختمانی تهیه کنید‪.‬‬ ‫انه��ا می گویند اگر گوگ��رد را اب کرده و در‬ ‫قالب ه��ای مخصوص تبدیل ب��ه اجر کنی م یک‬ ‫اکس��یژن و تنفس مصنوعی بود‪ .‬همچنین اعالم ش��ده بود که‬ ‫مرکز اورژانس پایتخت دارای دو ش��ماره دستگاه تلفن خودکار‬ ‫بوده که همیشه ازاد است و کسانی که بخواهند با مرکز تماس‬ ‫بگیرند‪ ،‬هیچ گونه مشکلی از این نظر نخواهند داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس طرح اجرای��ی اورژانس‪ ،‬هزینه درم��ان ان گروه‬ ‫بیم��اران و مصدومین��ی که قادر به پرداخ��ت هزینه انتقال به‬ ‫وسیل ه س��اختمانی کامل ب ه دست خواهیم اورد‬ ‫که از لحاظ استحکام‪ ،‬نفوذ ناپذیر بودن و مقاومت‬ ‫در براب��ر عوامل طبیعی غیر قاب��ل رقابت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه‪ ،‬با گوگرد می توان اجرهای گوناگون‬ ‫به رنگ های مختلف تهیه کرد و قیمت ان نیز از‬ ‫مصالح ساختمانی معمولی گران تر نخواهد بود‪.‬‬ ‫بیمارس��تان و مخارج درمان نیس��تند‪ ،‬از طرف مرکز اورژانس‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬این مرکز مجهز به ‪ ۴۰‬بی سیم بوده و همواره‬ ‫از امار تخت های اماده برای پذیرش بیماران در بیمارس��تان ها‬ ‫مطلع خواهد بود‪ .‬بیمارس��تان ها نیز موظف به پذیرش بیمار یا‬ ‫مصدوم که با امبوالنس به وس��یله مرک��ز اورژانس برای انان‬ ‫اعزام می شود‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1259‬‬ ‫پیاپی ‪2577‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از وضعیت گیشه سینماها در سال ‪۹۷‬‬ ‫وقتی حتی فیلم های ‪ ۵‬میلیاردی هم ضرر می کنند‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬درحالی رو به اتمام اس��ت که سینمایی ها‬ ‫معتقدن��د اگر برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری های بهتر‬ ‫و دقیق تری انجام می ش��د‪ ،‬با همی��ن ظرفیت موجود‬ ‫می توانستیم گیشه بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۷‬ح��دود ‪ ۸۰‬فیلم‬ ‫سینمایی روی پرده س��ینماها رفتند و درنهایت بیش‬ ‫از ‪ ۲۴۰‬میلی��ارد تومان عایدی وارد چرخه س��ینمای‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫بیش از نیمی از این تعداد فیلم توانس��تند به درامد‬ ‫باالی یک میلیارد تومان دس��ت پیدا کنند اما با توجه‬ ‫به متوس��ط هزینه تولید یک فیلم در س��ال جاری به‬ ‫گفت��ه فعاالن این حوزه؛ چنانچه ی��ک اثر بتواند بیش‬ ‫از ‪ ۵‬میلیارد تومان در گیش��ه اش فروش داش��ته باشد‪،‬‬ ‫فقط درامد حاصل از تولید فیلم برای س��رمایه گذاران‬ ‫ان به دست می اید‪.‬‬ ‫در این س��ال قوانین مختلفی از طرف ش��ورای عالی‬ ‫اک��ران یا کارگ��روه اکران به تصویب رس��ید و به اجرا‬ ‫گذاش��ته ش��د؛ از کم کردن یک هفت��ه از زمان اکران‬ ‫فیلم ها بر پرده س��ینما تا افزایش یک گروه سینمایی‪،‬‬ ‫باال رفتن نرخ بلیت س��ینماها‪ ،‬افزودن ش��نبه به تعداد‬ ‫روزهای نیم بهای سینماها و‪ ...‬ازجمله تصمیم هایی بود‬ ‫که از ابتدای سال ‪ ۹۷‬به اجرا گذاشته شد ‪.‬‬ ‫اجرای ه��ر کدام از ای��ن طرح ها تاثی��رات مختلفی‬ ‫بر س��ینمای کشور گذاش��ت‪ .‬فعاالن این حوزه معتقد‬ ‫هس��تند پی��ش از به اج��را رس��یدن هر ی��ک از این‬ ‫تصمیم ها‪ ،‬باید برنامه ریزی و پژوهش��ی انجام می ش��د‬ ‫و تاثی��رات منف��ی و احتمال��ی ان موردبررس��ی قرار‬ ‫می گرفت تا مجریان مجبور نش��وند به خاطر خالهای‬ ‫موجود در طرح ها انها را نادیده بگیرند‪.‬‬ ‫به هر حال امس��ال نس��بت به س��ال گذشته شاهد‬ ‫افزای��ش فروش‪ ،‬مخاطب و تعداد س��الن های س��ینما‬ ‫بودیم که این امر می تواند به س��ینمای کش��ور کمک‬ ‫کند اما تا زمانی که برنامه ریزی های دقیق‪ ،‬حساب شده‬ ‫و ایین نامه های مدونی وجود نداش��ته باشد‪ ،‬نمی توان‬ ‫از تمام ظرفیت س��ینما برای تبدیل ش��دن ان به یک‬ ‫سینمای صنعتی استفاده کرد‪.‬‬ ‫برای بررسی بیشتر شرایط گیشه ‪ ۹۷‬و ارزیابی ان به‬ ‫س��راغ برخی از فعاالن این حوزه رفتیم و نظرات انها را‬ ‫جویا شدیم که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹تصمیمات بدون کارشناسی اجرا می شوند‬ ‫س��عید خان��ی از پخش کنن��دگان و تهیه کنن��دگان‬ ‫س��ینمای ایران درباره ارزیابی اش از گیش��ه سال ‪۹۷‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬امسال از نظر تعداد مخاطب رشد محسوسی‬ ‫نداش��تیم اما به لحاظ فروش با توجه به اینکه امس��ال‬ ‫پردیس های س��ینمایی زیادی گشایش شدند‪ ،‬مجموع‬ ‫فروش اضافه ش��د اما نکته ای که وجود دارد این است‬ ‫که س��ینما هم مانند جامعه اس��ت به ای��ن معنی که‬ ‫متاسفانه با توجه به برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های‬ ‫لحظه ای که انجام می ش��ود‪ ،‬کار کارشناس��ی روی ان‬ ‫انجام نمی شود‪ ،‬از این رو شاهد تاثیرات مثبتی نیستیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬کارهای��ی مانن��د برنامه ریزی هایی که‬ ‫برای اک��ران نوروزی ‪ ۹۷‬ش��د‪ ،‬انجام می ش��ود؛ مانند‬ ‫اضاف��ه کردن یک س��رگروه و کم ک��ردن یک هفته از‬ ‫اکران فیلم ها باعث شد اثار روی پرده نتوانند به اندازه‬ ‫استانداردشان فروش داشته باشند‪.‬‬ ‫این پخش کننده با اش��اره به اینکه «همیش��ه ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال فیلم های خوب اکران می شوند و ‪ ۶‬ماه‬ ‫دوم با مش��کل نداش��تن فیلم خوب روبه رو می شویم»‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون اسیب شناس��ی روی این امر انجام نشده‬ ‫اس��ت و باید ش��رایطی به وجود اید که ‪ ۶‬ماه دوم هم‬ ‫برای فیلمسازان جذاب باشد تا تصمیم بگیرند اثرشان‬ ‫را در این ‪ ۲‬فصل پایانی سال هم به نمایش در بیاورند‪.‬‬ ‫امس��ال در ‪ ۶‬م��اه دوم فق��ط فیل��م «مغزهای کوچک‬ ‫زن��گ زده» را داش��تیم که ب��االی ‪ ۱۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫ف��روش ک��رد و این نش��ان می دهد در ای��ن فصل هم‬ ‫ظرفیت فروش وجود دارد اما وقتی برنامه ریزی درستی‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬همه ترجیح می دهند در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫نمایش اثارشان را داشته باشند‪.‬‬ ‫خانی اضافه کرد‪ :‬در سینمای ایران گاهی تصمیماتی‬ ‫گرفته می ش��ود که در زمان اجرایی ش��دن مش��خص‬ ‫پارسا پیروزفر در ‪ ۶‬اجرا‬ ‫بیش از ‪ ۲۷۰‬میلیون‬ ‫تومان فروخت‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۸۰‬فیلم س��ینمایی روی پرده سینماها رفتند‬ ‫و درنهایت بیش از ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان عایدی وارد چرخه س��ینمای‬ ‫کشور شد‬ ‫می ش��ود چقدر خ�لا دارد و ش��ورای صنف��ی مجبور‬ ‫می ش��ود از ایین نام��ه اش پیروی نکند ت��ا برای کلیت‬ ‫سینما اش��کال ایجاد نش��ود اما صادقانه این است که‬ ‫باید برنامه ریزی های دقیق تری ش��ود و پیش از اجرایی‬ ‫شدن هر تصمیمی کار کارشناسی روی ان انجام شود‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطر نشان کرد‪ :‬سینمادار‪ ،‬تهیه کننده‪،‬‬ ‫کارگردان‪ ،‬پخش کننده‪ ،‬وزارت ارشاد به عنوان متولی‬ ‫و سازمان س��ینمایی هرکدام سالیقی دارند و به دنبال‬ ‫منافع خود هس��تند ب��ه همین دلیل گاه��ی درنهایت‬ ‫منافع کل س��ینما دیده نمی ش��ود‪ .‬درحال حاضر هنوز‬ ‫ایین نامه مش��خصی برای اکران ‪ ۹۸‬اعالم نشده است‪،‬‬ ‫به طوری که باید از مدتی قبل فیلم ها مشخص می شدند‬ ‫تا فرصت تبلیغ داشته باشند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینمایی افزود‪ :‬با یک برنامه مدون‬ ‫می توانس��تیم با همین تعداد فیلمی که امس��ال اکران‬ ‫شد‪ ،‬شرایط بهتری را برای سینمای ایران رقم بزنیم و‬ ‫فروش مان را تا ‪۲۰‬درصد افزایش دهیم‪ .‬با همین میزان‬ ‫اکران‪ ،‬ش��اهد هس��تیم بیش از ‪۶۰‬درصد از فیلم ها در‬ ‫زمان نمایش ضرر کردند‪ .‬ژانر متنوعی هم در سینمای‬ ‫ای��ران وجود ندارد و محدود ش��ده اس��ت به کمدی و‬ ‫اجتماعی که همان اجتماعی هم ژانر به شمار نمی اید‪.‬‬ ‫س��عیدخانی در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬باید به س��مت‬ ‫باالبردن ضریب اش��غال س��ینما بروی��م و برنامه ریزی‬ ‫مدونی داش��ته باش��یم و افزایش نرخ بلیت سینماها بر‬ ‫اساس ضریب اش��غال صندلی مشخص شود‪ .‬امیدوارم‬ ‫روزی ب��ا این راهکارها یک س��ینمای صنعتی داش��ته‬ ‫باشیم و نه سینمایی که یک صنعت ضررده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بدون رضایت فیلمی اکران نمی شود‬ ‫س��پس احمد مختاری‪ ،‬مدیر پخش «هدایت فیلم»‬ ‫درباره گیش��ه س��ال ‪ ۹۷‬س��ینماها اظهار کرد‪ :‬امسال‬ ‫فیلم ه��ای خوب��ی اکران ش��دند که حتی ت��ا مرز ‪۳۷‬‬ ‫میلیارد هم به فروش رس��یدند و اثاری که در ایام عید‬ ‫و تابستان به نمایش درامدند فروش باالی ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫هم داشتند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه «شرایط اکران به طور کلی بهتر از‬ ‫سال ‪ ۹۶‬بود»‪ ،‬به باالرفتن هزینه های تولید اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬میلیاردی شدن فروش اثار سینمایی باید رقم‬ ‫تمام ش��ده فیلم را رد کند تا به سوددهی برسد‪ ،‬البته‬ ‫بیش��تر در اواخر س��ال با مش��کل روبه رو شدیم وگرنه‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال چون همچنان با دستمزدهای‬ ‫س��ال قبل تولیدات انجام می ش��د‪ ،‬هزین��ه زیادی به‬ ‫سرمایه گذار تحمیل نشد‪.‬‬ ‫این پخش کننده فیلم های س��ینمایی ب��ه این نکته‬ ‫نشان یونس��کو در ایینی از سوی کمیسیون ملی یونسکو با‬ ‫حضور هنرمندان و مس��ئوالن‪ ،‬به فیلم س��ینمایی «‪ ۲۳‬نفر»‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کمیس��یون ملی یونس��کو امس��ال فیلم‬ ‫س��ینمایی «‪ ۲۳‬نفر» ساخته مهدی جعفری را به عنوان فیلم‬ ‫برگزیده س��ال در محوریت «صلح و دفاع» انتخاب کرد که در‬ ‫ایینی در پردیس س��ینمایی باغ کتاب تهران نشان یونسکو با‬ ‫حضور مسئوالن و هنرمندان به این فیلم رسید‪.‬‬ ‫در این ایین که از سوی کمیسیون ملی یونسکو در ایران به‬ ‫دبیری حجت اهلل ایوبی برگزار ش��د‪ ،‬از کارگردان‪ ،‬تهیه کننده و‬ ‫بازیگران نوجوان این فیلم سینمایی قدردانی شد‪.‬‬ ‫ایوبی‪ ،‬دبیر کمیس��یون ملی یونس��کو در ای��ن ایین ضمن‬ ‫تش��کر از عوامل فیلم س��ینمایی «‪ ۲۳‬نفر» گفت‪ :‬ما نماینده‬ ‫هم اش��اره کرد که امسال با تغییر قانون هایی مانند کم‬ ‫کردن هفته های اکران و اضافه کردن گروه س��ینمایی‬ ‫و حذف گروه ازاد ش��اهد تاثیر خاصی در اکران فیلم ها‬ ‫نبودی��م‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اگر فیلم قابلیت نمایش داش��ت‪،‬‬ ‫س��ینماها تا هم��ان ‪ ۱۰‬هفت��ه نمایش ش��ان را ادامه‬ ‫می دادن��د‪ .‬وی درباره تراکم اک��ران در برخی ماه های‬ ‫س��ال هم گفت‪ :‬بدون ق��رارداد و رضایت صاحب فیلم‬ ‫که اثری نمایش داده نمی ش��ود‪ ،‬به همین دلیل حتی‬ ‫اگر فش��ار اکران هم در این س��ال داش��تیم با رضایت‬ ‫صاحب اثر بوده که ش��خص حاضر ش��ده در این فصل‬ ‫فیلمش را نمایش دهد‪ .‬من به عنوان یک پخش کننده‬ ‫وقتی فیلم را اکران می کنم تمام شرایط را باید مدنظر‬ ‫داشته باشم‪.‬‬ ‫مخت��اری اف��زود‪ :‬دوباره بح��ث گران ک��ردن بلیت‬ ‫س��ینماها مطرح ش��ده اس��ت اما ما موافق این اتفاق‬ ‫نیس��تیم‪ .‬با توج��ه به اینک��ه می بینیم سه ش��نبه ها و‬ ‫ش��نبه هایی که سینماها نیم بها هس��تند چه استقبالی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬با گران ش��دن دوباره بلیت ها شاهد کاهش‬ ‫مخاط��ب خواهیم بود‪ .‬البته ش��اید س��ینماداران نظر‬ ‫دیگری داشته باشد اما وقتی نرخ باال می رود‪ ،‬مخاطب‬ ‫ریزش پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالف نظر زیادی وجود داشت‬ ‫در ادام��ه این ارزیابی ها محمد قاصد اش��رفی رئیس‬ ‫انجمن سینماداران درباره شرایط اکران فیلم ها در سال‬ ‫‪ ۹۷‬توضیح داد‪ :‬امس��ال به طور کلی ش��رایط خوبی در‬ ‫گیشه داش��تیم اما فصل زمس��تان به ویژه اسفند را بد‬ ‫پشت سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫در س��ال های گذشته از اوایل اسفند فیلمی را اکران‬ ‫می کردیم که به گیش��ه س��ال کمک می ک��رد و ان را‬ ‫از رکود پایان س��ال نجات می داد اما متاس��فانه امسال‬ ‫برنامه ریزی درس��تی نش��د و برخی از فیلم ها از هفته‬ ‫اینده نمایش داده خواهند شد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه «گیش��ه امس��ال س��ینماها‬ ‫می توانس��ت بهتر از این هم باش��د»‪ ،‬گف��ت‪ :‬فیلم های‬ ‫خوبی داشتیم و استقبال چشمگیری از برخی اثار شد‬ ‫و فروش سینماها افزایش پیدا کرد‪ .‬در کلیت‪ ،‬همه چیز‬ ‫بهتر از س��ال قبل بود اما در پاییز و زمس��تان ش��رایط‬ ‫خیلی مطلوب نبود‪ .‬هر س��ال در اس��فند رایزنی هایی‬ ‫انج��ام می دادیم و حداقل یکی دو فیل��م را به نمایش‬ ‫می گذاشتیم تا به گیشه کمک کند و جانی به ان بدهد‬ ‫که امسال انجام نشد‪.‬‬ ‫ای��ن س��ینمادار همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫اسفندپرهزینه ترین ماه برای سینماداران است زیرا در‬ ‫این ماه بای��د عیدی‪ ،‬پاداش‪ ،‬حقوق و دیگر هزینه ها را‬ ‫پرداخ��ت کنند‪ ،‬این درحالی اس��ت ک��ه از نظر فروش‬ ‫در مضیقه هس��تیم‪ .‬درنهایت س��ال رضایت بخش��ی را‬ ‫پشت سر گذاشتیم ولی باید ببینیم در سال ‪ ۹۸‬وضعیت‬ ‫چگونه خواهد بود‪ ،‬امیدوارم شرایط بهتر شود‪ .‬سال ‪۹۷‬‬ ‫می توانس��ت بهتر از این باش��د‪ .‬در این سال متاسفانه‬ ‫اختالف نظرهای زیادی هم بین صنف ها وجود داشت و‬ ‫سینماداران به عملکرد و سیاست گذاری هایی که انجام‬ ‫می شد‪ ،‬معترض بودند‪ .‬امیدوارم در سال ‪ ۹۸‬همه چیز‬ ‫بهتر شود و صنف ها عملکرد بهتری در کنار هم داشته‬ ‫باشند و وزارت ارشاد نیز نظارت کافی و الزم را برعهده‬ ‫بگیرد تا به توافق کلی دس��ت پیدا کنیم و اکران خوبی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ نُرم ها جا به جا شدند‬ ‫در ادام��ه ای��ن گزارش‪ ،‬مدیر پخ��ش هدایت فیلم با‬ ‫تاکید بر اینکه « در گیش��ه سال ‪ ۹۷‬ن ُرم های سینمایی‬ ‫جابه جا ش��د»‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این س��ال فیلم سینمایی‬ ‫«هزارپا» را داشتیم که از نظر تعداد تماشاچی بخواهیم‬ ‫ان را مقایس��ه کنیم‪ ،‬می توانیم بگوییم حدود ‪۵‬درصد‬ ‫از جمعی��ت جامع��ه این فیلم را دیده ان��د‪ .‬در هزینه ها‬ ‫نیز به رکوردهای جدیدی دس��ت پیدا کردیم به طوری‬ ‫که وقتی نس��بت مخارج با درامد را درنظر می گیریم‪،‬‬ ‫می بینی��م نرم ها و طبقه بندی انها تغییر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫یعن��ی دیگر نمی توان به یک فیل��م ‪ ۴‬میلیاردی گفت‬ ‫فیلم قوی‪ .‬فیلم های زیر یک میلیارد هم جزو فیلم های‬ ‫ضعیف به شمار می ایند‪.‬‬ ‫همای��ون امکانی��ان افزود‪ :‬فیلمی که ب��رای نمونه ‪۲‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه داشته است‪ ،‬با فروش ‪۵‬میلیاردی‬ ‫ض��رر می کند و حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد هزینه های فیلم‬ ‫ه��م در زمان اکران به تبلیغات اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫در این میان چیزی که برای سرمایه گذار سود می دهد‬ ‫فروش ان در ش��بکه نمایش خانگی اس��ت‪ .‬بنابراین ما‬ ‫با ش��رایطی روبه رو هس��تیم که در ک��ف فروش ها هم‬ ‫عدالت رعایت نمی ش��ود به این معنی که وقتی فیلمی‬ ‫س��رگروهش ایران یا ماندانا اس��ت‪ ،‬بس��یار متفاوت از‬ ‫س��رگروهی کوروش یا ازادی اس��ت و به همین دلیل‬ ‫است که اقای داروغه زاده امسال کوروش و ماندانا را از‬ ‫سرگروهی فیلم ها خارج کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ی موسس��ه های‬ ‫پخش فیلم س��ینمایی اس��تان تهران درب��اره افزایش‬ ‫ن��رخ بلیتی که امس��ال ش��اهدش بودی��م و همچنین‬ ‫تصمیماتی ک��ه اکنون برای باال ب��ردن دوباره نرخ ان‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش قیمتی که امسال‬ ‫ش��اهدش بودی��م‪ ،‬تع��داد زی��ادی از مخاطبان مان در‬ ‫شهرس��تان ها را از دس��ت دادیم زیرا م��ردم به ویژه در‬ ‫شهرستان ها دچار بحران های اقتصادی هستند‪ .‬اکنون‬ ‫نی��ز با باال ب��ردن دوباره نرخ بلیت ها‪ ،‬س��ینما رفتن از‬ ‫س��بد خانوار خارج می ش��ود‪ ،‬این درحالی است که ما‬ ‫فق��ط ن��رخ را باال برده ای��م و بر کیفی��ت محصول مان‬ ‫اضافه نکرده ایم‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬نفری که نشان یونسکو گرفتند‬ ‫و صدای جمهوری اس�لامی ایران در یونس��کو هس��تیم و چه‬ ‫زبانی بهتر از هنر و س��ینما که بتواند مردم نازنین ایران زمین‬ ‫را نمایندگی کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا در رش��ته های مختل��ف هنر با بس��یاری از‬ ‫کشورهای جهان قابل قیاس هستیم اما در سینما فقط با چند‬ ‫کش��ور می ش��ود فیلم و س��ینمای ایران را مقایسه کرد و این‬ ‫محصول نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون ملی یونس��کو در ادامه این ایین با تشریح‬ ‫فعالیت های فرهنگی کمیس��یون ملی یونس��کو خب��ر داد‪ :‬از‬ ‫امس��ال کمیسیون ملی یونس��کو یک فیلم ایرانی و چند فیلم‬ ‫کوت��اه و مس��تند را ب��ه عنوان س��فیر جمهوری اس�لامی در‬ ‫کشورهای مختلف نمایش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬خوشحالم که این راه با فیلم درخشان‬ ‫«‪ ۲۳‬نفر» اغاز می ش��ود؛ فیلمی که از جهت هنری‪ ،‬فیلمنامه‪،‬‬ ‫کارگردانی و بازی ها بی نظیر و نش��ان دهنده عظمت مردم این‬ ‫فیلمی که برای‬ ‫نمونه ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه‬ ‫داشته است‪،‬‬ ‫با فروش‬ ‫‪۵‬میلیاردی ضرر‬ ‫می کند و حدود‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد‬ ‫هزینه های فیلم‬ ‫هم در زمان‬ ‫اکران به تبلیغات‬ ‫اختصاص‬ ‫پیدا می کند‬ ‫در این میان‬ ‫چیزی که برای‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫سود می دهد‬ ‫فروش ان در‬ ‫شبکه نمایش‬ ‫خانگی است‬ ‫س��رزمین اس��ت؛ فیلمی که بعد از دیدن ان ب��ه ایرانی بودن‬ ‫خود می بالید‪.‬‬ ‫در این ایین افرادی چون س��ردار اشتری فرمانده کل ناجا‪،‬‬ ‫سردار رحیم صفوی‪ ،‬حجت االسالم پورمحمدی‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫رستمی‪ ،‬حسین انتظامی‪ ،‬احمد مسجدجامعی‪ ،‬علیرضا تابش‬ ‫و‪ ...‬به تماشای این فیلم سینمایی نشستند‪.‬‬ ‫«‪ ۲۳‬نفر» به کارگردانی مهدی جعفری اقتباسی از خاطرات‬ ‫گروه��ی از رزمندگان نوجوان ایرانی در ‪ ۸‬س��ال دفاع مقدس‬ ‫است که از سال ‪ ۱۳۶۱‬به اسارت نیروهای عراقی درامدند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «‪ ۲۳‬نفر» در سی وهفتمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر‪ ،‬س��یمرغ بلورین بهترین فیلم از ن��گاه ملی را دریافت‬ ‫کرد و س��یمرغ نمادین جش��نواره به نماینده این ‪ ۲۳‬ازاده‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫تازه تری��ن ام��ار‬ ‫تفکیک��ی اطالع��ات‬ ‫فروش و تعداد تماشاگر‬ ‫تماش��اخانه های اداره‬ ‫کل هنرهای نمایش��ی‬ ‫مشخص شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫تازه ترین امار فروش مجموعه تئاتر شهر‪ ،‬تاالر هنر‬ ‫و تماش��اخانه سنگلج تا جمعه ‪ ۱۷‬اسفند مشخص‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬مجموعه تئاتر شهر امار تفکیکی‬ ‫اطالعات فروش و تعداد تماشاگر ‪ ۳‬نمایش خود را‬ ‫ح اعالم کرد‪:‬‬ ‫به این شر ‬ ‫نمایش «مالق��ات» به نویس��ندگی فریدریش‬ ‫دورنم��ات‪ ،‬با ترجمه‪ ،‬طراحی و کارگردانی پارس��ا‬ ‫پیروزفر که اجرای خود را از یکش��نبه ‪ ۱۲‬اس��فند‬ ‫در س��الن اصلی این مجموعه اغ��از کرد تا جمعه‬ ‫‪ ۱۷‬اس��فند با پشت سر گذاش��تن ‪ ۶‬اجرا‪ ،‬میزبان‬ ‫‪ ۳۵۷۵‬تماش��اگر ش��د‪ .‬از این تعداد ‪ ۱۵۳۰ ،‬نفر با‬ ‫بلی��ت تمام بها‪ ۱۲۵ ،‬نفر با بلیت نیم بها‪ ۱۷۰۶ ،‬نفر‬ ‫ب��ا بلیت تخفیف دار و ‪ ۲۱۴‬نفر ب��ا بلیت مهمان به‬ ‫تماش��ای این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با قیمت‬ ‫بلیت ‪ ۷۰۰‬هزار ریال‪ ،‬رقم ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۷۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬هزار ریال در گیشه این نمایش ثبت شد‪.‬‬ ‫نمای��ش «م��ا داری��م از این خون��ه می ریم» به‬ ‫نویس��ندگی بهزاد اقاجانی و کارگردانی حس��ین‬ ‫اکبرپور از یکش��نبه‪ ۱۲ ،‬اس��فند در تاالر چهارسو‬ ‫روی صحنه رفت و تا جمعه ‪ ۱۷‬اس��فند با پشت سر‬ ‫گذاش��تن ‪ ۶‬اجرا‪ ،‬میزبان ‪ ۱۹۸‬تماشاگر شد‪ .‬از این‬ ‫تع��داد‪ ۳۷ ،‬نف��ر با بلیت تمام بها‪ ،‬ی��ک نفر با بلیت‬ ‫نیم بها‪ ۵ ،‬نفر با بلیت تخفیف دار و ‪ ۱۵۵‬نفر با بلیت‬ ‫مهمان به تماشای این اثر نشستند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫با قیمت بلیت ‪ ۳۰۰‬ه��زار ریال‪ ،‬رقم ‪ ۱۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار ریال در گیشه ان ثبت شد‪.‬‬ ‫نمای��ش «ی��ک هفت��ه راه رفتن در بهش��ت»‬ ‫ب��ه نویس��ندگی رض��ا گشتاس��ب و کارگردانی‬ ‫محمدهادی هاشمزاده اجرای خود را از جمعه ‪۱۰‬‬ ‫اس��فند اغاز کرد و تا جمعه ‪ ۱۷‬اسفند با پشت سر‬ ‫گذاش��تن ‪ ۷‬اجرا‪ ،‬میزبان ‪ ۲۱۰‬تماشاگر شد‪ .‬از این‬ ‫تعداد‪ ۶۵ ،‬نفر با بلیت تمام بها‪ ۲ ،‬نفر با بلیت نیم بها‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬نفر با بلیت تخفیف دار و ‪ ۱۲۶‬نفر با بلیت مهمان‬ ‫به تماشای این اثر نشستند‪ .‬از این رو‪ ،‬با بهای بلیت‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار ریالی‪ ،‬رقم ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۸۸۰‬هزار ریال‬ ‫در گیشه این نمایش ثبت شد‪.‬‬ ‫تاالر هنر نیز امار دو نمایش «شاهزاده و خرس»‬ ‫و «پ��رواز کبک ها» را تا جمعه ‪ ۱۷‬اس��فند به این‬ ‫ح ارائه داد‪:‬‬ ‫شر ‬ ‫نمایش «ش��اهزاده و خرس» به نویس��ندگی و‬ ‫کارگردان��ی ماندان��ا عبقری که اج��رای خود را از‬ ‫‪ ۱۰‬بهمن ش��روع کرده است تا جمعه ‪ ۱۷‬اسفند‪ ،‬با‬ ‫پشت سر گذاشتن ‪ ۳۲‬اجرا میزبان ‪ ۲۵۰۸‬تماشاگر‬ ‫شد‪ .‬از این تعداد‪ ۴۶۴ ،‬نفر با بلیت تمام بها‪۱۳۰۲ ،‬‬ ‫نفر با بلیت نیم به��ا‪ ۲۹۶ ،‬نفر با بلیت تخفیف دار و‬ ‫‪ ۴۴۶‬نفر با بلیت مهمان به تماشای این اثر نشستند‬ ‫تا با بهای بلیت ‪ ۲۰۰‬هزار ریال‪ ،‬رقم ‪ ۲۶۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار ریال در گیشه ان ثبت شود‪.‬‬ ‫نمای��ش «پرواز کبک ها» به نویس��ندگی داوود‬ ‫کیانی��ان و کارگردانی حمید کیانی��ان نیز اجرای‬ ‫خود را از یکش��نبه ‪ ۵‬اسفند اغاز کرد و در طول ‪۱۲‬‬ ‫اجرا تا جمعه ‪ ۱۷‬اس��فند‪ ،‬میزبان ‪ ۱۷۴۳‬تماشاگر‬ ‫شد‪ .‬از این تعداد‪ ،‬در غیاب بلیت تخفیف دار‪۱۵۱۱ ،‬‬ ‫نفر با بلی��ت تمام بها‪ ۳۱ ،‬نفر با بلیت نیم بها و ‪۲۰۱‬‬ ‫نفر با بلیت مهمان به تماش��ای این اثر نشستند تا‬ ‫با به��ای بلیت ‪ ۲۰۰‬هزار ریال‪ ،‬رقم ‪ ۳۰۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار ریال در گیشه ان ثبت شود‪.‬‬ ‫تماش��اخانه س��نگلج هم امار تفکیکی «وقایع‬ ‫اتفاقیه» و «طریقه حکومت گجرخان» را این گونه‬ ‫اعالم کرد‪:‬‬ ‫نمایش «وقای��ع اتفاقیه» به نویس��ندگی علی‬ ‫موسویان و کارگردانی شهرام عبدلی از چهارشنبه‬ ‫‪ ۸‬اس��فند در این تماشاخانه روی صحنه رفت‪ .‬این‬ ‫نمایش در ‪ ۹‬اجرا تا جمعه ‪ ۱۷‬اسفند‪ ،‬میزبان ‪۹۱۴‬‬ ‫تماش��اگر ش��د‪ .‬برای «وقایع اتفاقیه» ‪ ۱۱۷‬بلیت‬ ‫تمام بها‪ ۱۹ ،‬بلیت نیم بها‪ ۱۳۰ ،‬بلیت تخفیف دار و‬ ‫‪ ۶۴۸‬بلیت مهمان صادر ش��د تا با بهای بلیت ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار ریال‪ ،‬در گیشه به رقم ‪ ۶۹‬میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫ریال دست پیدا کند‪.‬‬ ‫نمای��ش «طریق��ه حکوم��ت گجرخ��ان» ب��ه‬ ‫نویس��ندگی مجید امرایی و کارگردانی مش��ترک‬ ‫مجی��د امرایی و احس��ان ملکی اج��رای خود را از‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۹‬اسفند اغاز کرد‪ .‬برای این نمایش در‬ ‫‪ ۸‬اج��را‪ ۲۹ ،‬بلیت تمام به��ا‪ ۲۸ ،‬بلیت نیم بها‪۲۰ ،‬‬ ‫بلیت تخفیف دار و ‪ ۱۶۰‬بلیت مهمان صادر ش��د تا‬ ‫جمع کل تماشاگرانش به عدد ‪ ۲۳۷‬برسد‪« .‬طریقه‬ ‫حکومت گجرخان» با بهای بلیت ‪ ۲۵۰‬هزار ریال‪،‬‬ ‫در گیش��ه به رق��م ‪ ۱۴‬میلی��ون و ‪ ۷۵۰‬هزار ریال‬ ‫دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫امار تماشاخانه های‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 22‬اسفند ‪ 6 - 1397‬رجب ‪ 13 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1259‬پیاپی ‪2577‬‬ ‫کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫فروش اینترنتی کتاب خاطرات‬ ‫رهبر معظم انقالب‬ ‫ف��روش کتاب «خ��ون دلی که لعل ش��د»‬ ‫سید‬ ‫حاوی خاطرات حضرت ایت اهلل العظمی ّ‬ ‫(مدظلّه العال��ی) از زندان ها و‬ ‫علی خامن��ه ای ّ‬ ‫تبعید دوران مبارزات انقالب اسالمی اغاز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر کت��اب ‪ ۴۲۴‬صفحه ای‬ ‫«خ��ون دل��ی ک��ه لع��ل ش��د» ب��ه همت‬ ‫محمدعلی اذرش��ب گرداوری ش��ده است‪.‬‬ ‫ الصبر نصراً» زندگینامه رهبر‬ ‫این کتاب ترجمه فارس��ی کتاب ّ‬ ‫«ان مع ّ‬ ‫معظم انقالب است که ازس��وی انتشارات انقالب اسالمی چاپ و روانه‬ ‫بازار نشر شد‪.‬‬ ‫کتاب حاضر شامل بیان حکمت ها‪ ،‬درس ها و عبرت هایی است که به‬ ‫فراخور بحث ها بیان ش��ده و هر کدام از انها می تواند چراغ راهی برای‬ ‫اش��نایی مخاطب کتاب به ویژه جوانان عزیز ب��ا فجایع رژیم منحوس‬ ‫پهلوی‪ ،‬و همچنین سختی ها‪ ،‬مرارت ها و رنج های مبارزان و در مقابل‪،‬‬ ‫پایمردی ها‪ ،‬مقاومت ها‪ ،‬خلوص و ایمان انقالبیون باشد‪.‬‬ ‫ط��رح روی جل��د کتاب «خون دلی که لعل ش��د» به این اثر روحی‬ ‫متفاوت و متمایز نس��بت به سایر اثار مشابه بخشیده است‪ .‬روی جلد‪،‬‬ ‫چهره ایام زندان رهبر معظم انقالب به تصویر کشیده شده و در پشت‬ ‫معظم له و فرزندشان مصطفی به همراه‬ ‫جلد‪ ،‬عکس دیده نش��ده ای از‬ ‫ٌ‬ ‫دستخط ایش��ان درباره این عکس اورده شده است‪ .‬عالقه مندان برای‬ ‫تهی��ه کتاب «خون دلی که لعل ش��د» می توانند به صفحه فروش این‬ ‫کتاب در سایت انتشارات انقالب اسالمی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫جشن نوروزگان در پایتخت؛ حاجی فیروزها و هنرمندان تئاتر‬ ‫‹ ‹هنر حالل مشکالت‬ ‫رئی��س کمیس��یون فرهنگ��ی و اجتماعی ش��ورای‬ ‫اس�لامی ش��هر تهران در این ایین با اشاره به مشکالت‬ ‫الودگی هوا و ترافیک در پایتخت گفت‪ :‬با زبان فاخر هنر‬ ‫می توان بسیاری از این مشکالت را رفع کرد‪.‬‬ ‫محمدج��واد حق ش��ناس اظهار کرد‪ :‬هن��ر زبان بیان‬ ‫واقعیت ها و ارائه طرح و پیش��نهاد برای رفع مش��کالت‬ ‫اس��ت و با اس��تفاده از هنرهایی مانند تئاتر‪ ،‬موس��یقی‪،‬‬ ‫س��ینما و س��ایر هنرهای فاخر می توان شهروندان را در‬ ‫ش��ماره جدی��د ماهنامه «ازما» با عک��س روی جلد‬ ‫محس��ن ابوالقاسمی منتشر شد‪ .‬به گزارش‬ ‫این‬ ‫ماهنامه با یادداش��ت هوشنگ اعلم‪ ،‬س��ردبیر باعنوان‬ ‫«بیس��ت س��ال از خیال صدس��الگی» و یادداشت ندا‬ ‫عابد‪ ،‬صاحب امتیاز و مدیرمس��ئول مجله باعنوان «اغاز‬ ‫همیش��ه از زیر صفر!» شروع می شود‪ .‬سالی که گذشت‬ ‫و لخت��ی نفس به ش��ادی و در پس رنج ه��ای ماندگار‬ ‫(گزارش��ی از تولد بیست س��الگی ازما) از مطالب بخش‬ ‫داش��تیم تا همکاران مان را متقاعد کنیم که شهر متعلق‬ ‫به شهروندان است و شهروندان نیاز به اجرای برنامه های‬ ‫فرهنگی و هنری دارند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اگر تونل‪ ،‬س��اختمان‪ ،‬برج و بزرگراه‬ ‫می س��ازیم تنها ب��رای مردم ای��ن کار را می کنیم‪ .‬مردم‬ ‫ع�لاوه بر اینها به اجرای برنامه های فرهنگی و هنری هم‬ ‫نیاز دارند و شهر بدون فرهنگ جایگاهی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ارزنده کشورمان با ظرافت و دقت در هنر شعر مردم را به‬ ‫دوستی و شادی می کند و می گوید نهال دشمنی را باید‬ ‫از ریشه قطع کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ایامی که مردم این سرزمین‬ ‫درخت می کارند ایین جشنی برگزار شد که در کنار شاد‬ ‫بودن از هنرمندان باسابقه تئاتر قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫وی با انتقاد به اینکه عروس��ک های حاجی فیروز نماد‬ ‫تکدی گری در ش��هر ش��ده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این عروسک ها‬ ‫از گذش��ته نماد خب��ر خوب و ن��وروز بو ده ان��د و اینکه‬ ‫درحال حاضر این عروس��ک را نم��اد تکدی گری بدانیم‬ ‫خیلی خوب نیست‪.‬‬ ‫حق شناس افزود‪ :‬در جشن ها و اعیاد ما عروسک های‬ ‫حاجی فیروز و همچنین ننه س��رما را فراموش کرده ایم‬ ‫و از عروس��ک های کشورهای بیگانه استفاده می کنیم و‬ ‫باید در ش��هر نماد عروسک های حاجی فیروز و ننه سرما‬ ‫احیا شود‪.‬‬ ‫همچنین مدیرعامل خانه تئاتر در این ایین گفت‪ :‬این‬ ‫جشن به همت استادان بزرگ برگزار شده و اگر حمایت‬ ‫شهردار تهران و همکاران شان نبود نمی توانستیم چنین‬ ‫ایین��ی را برگزار کنیم و قرار اس��ت در اردیبهش��ت یک‬ ‫جمع ‪۲‬هزار نفری در برج میالد داشته باشیم‪.‬‬ ‫ش��هرام گیل اب��ادی اف��زود‪ :‬نوروز فص��ل مهرورزی‪،‬‬ ‫پیوستگی و تحول است و خانه تئاتر باید با نظم به سوی‬ ‫انسجام برای حقوق هنرمندان پیش برود‪ .‬مسئوالن باید‬ ‫قدرش��ناس هنرمندان‪ ،‬نخبگان و‪...‬باشند و جایز نیست‬ ‫هنرمندان در شرایط نابسامانی زندگی کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تئاتر می توان��د در هر جامعه ای‬ ‫مهارت ه��ای فک��ری را گس��ترش دهد‪ ،‬گف��ت‪ :‬کاش‬ ‫می توانس��تیم با همکاری ش��هرداری ته��ران کارهای‬ ‫منس��جم تری را اغاز کنیم و باید اینجا بگویم ما امادگی‬ ‫همکاری با ش��هرداری را داریم و حاضریم انرژی خود را‬ ‫در این زمینه و برای اموزش های ش��هری‪ ،‬مهارتی و‪ ...‬به‬ ‫کار بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹جم�ع ‪۲‬ه�زار نف�ری هنرمن�دان در‬ ‫اردیبهشت‬ ‫‹ ‹حاجی فیروز نماد تکدی گری نیست‬ ‫مسیر درست مانند استفاده کردن از وسایل حمل ونقل‬ ‫عموم��ی‪ ،‬اس��تفاده نک��ردن از خودروهای ش��خصی و‬ ‫پرداخت عوارض به موقع دعوت کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به برگزاری نخس��تین جشنواره‬ ‫نوروزگان خانه تئاتر گفت‪ :‬این ایین باشکوه جشن های‬ ‫ن��وروزی را کلی��د زد و از جامعه هنرمندان و خانه تئاتر و‬ ‫هنرمن��دان بزرگ تئاتر غیر از این انتظار نیس��ت که در‬ ‫روزگاری که س��خت اس��ت و از زمین و اسمان بر مردم‬ ‫سختی می بارد شادی و لبخند را به مردم هدیه دهند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬چگونه می توان ق��دردان تالش ها و‬ ‫ایثارگری های هنرمندان پیشکسوت تئاتر که روزگاری‬ ‫ب��رای ش��ادی و بی��ان واقعیت های جامع��ه هنرنمایی‬ ‫می کردند‪ ،‬نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹هنرمن�دان م�ردم را ب�ه دوس�تی دعوت‬ ‫می کنند‬ ‫شهردار تهران نیز در این ایین گفت‪ :‬هنرمندان با هنر‬ ‫خود مردم را به دوستی و شادی دعوت می کنند‪.‬‬ ‫پیروز حناچی با اش��اره به شعر معروف حضرت حافظ‬ ‫«درخت دوس��تی بنش��ان که کام دل به ب��ار ارد‪ ،‬نهال‬ ‫دش��منی برکن که رنج بی ش��مار ارد»‪ ،‬افزود‪ :‬این شاعر‬ ‫‹ ‹بودجه فرهنگی شهر تهران افزایش یافت‬ ‫رئی��س کمیس��یون فرهنگ��ی و اجتماعی ش��ورای‬ ‫اس�لامی ش��هر تهران در ادامه با اشاره به افزایش بودجه‬ ‫فرهنگی ش��هر تهران در س��ال اینده‪ ،‬گفت‪ :‬راه سختی‬ ‫شماره جدید «ازما» منتشر شد‬ ‫نگاه این ش��ماره هستند‪ .‬در بخش یادمان‬ ‫ای��ن ماهنام��ه نیز مطلبی درباره محس��ن‬ ‫ابوالقاس��می ب��ه قل��م ق��درت اهلل طاهری‬ ‫باعنوان «محسن ابوالقاسمی‪ ،‬پژوهشگری‬ ‫یگانه و ژرفاکاو» درج شده است‪ .‬در بخش‬ ‫طن��ز ه��م گفت وگوی��ی با محم��د بلوری‬ ‫باعنوان «پدر جد حوادث نویس��ی ایران!» و‬ ‫فریدون صدیقی باعنوان «دلبس��ته یا کت بسته‪ ،‬مسئله‬ ‫این است» چاپ ش��ده است‪« .‬اگر ساواک‬ ‫ش��عر را می فهمی��د» عن��وان گفت وگویی‬ ‫اس��ت با حافظ موس��وی به بهانه انتش��ار‬ ‫کت��اب «انتولوژی ش��عر اجتماعی ایران»‬ ‫و گفت وگ��و با ضیاء موحد به بهانه انتش��ار‬ ‫مجموع��ه ش��عر «بعد از س��کوت» با تیتر‬ ‫«حرفی ب��رای دیدن و بوییدن!» منتش��ر‬ ‫شده است‪ .‬در بخش پرونده با موضوع «فرهنگ قلدری‬ ‫و قل��دری فرهنگی» مطالبی از ناص��ر فکوهی باعنوان‬ ‫«ج��اده ای ص��اف برای تک ت��ازی قل��دری»‪ ،‬علی اکبر‬ ‫قاض��ی زاده با تیت��ر «قل��دری از نوع روش��نفکری» و‬ ‫س��یف اهلل صمدیان باعنوان «هنرمن��د مجنون‪ ،‬جامعه‬ ‫فرهنگی جنون زده» چاپ ش��ده است‪ .‬ش��عر دیگران‪،‬‬ ‫شعر خودمان‪ ،‬نقد داس��تان و داستان بخش های دیگر‬ ‫«ازما» هستند‪ .‬شماره ‪ ۱۳۶‬ماهنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫«ازما» با نرخ ‪ ۱۲‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ش گ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ش ک‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ف‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪113‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کنسرتی با حضور بهترین های موسیقی اذربایجان‬ ‫کنسرت «موغام راس��ت» به سرپرستی‬ ‫فرام��رز گرم��رودی در دو بخ��ش در تاالر‬ ‫وحدت برگزار ش��د‪ .‬کنسرت موغام راست‬ ‫به سرپرس��تی‪ ،‬اهنگس��ازی و خوانندگی‬ ‫فرام��رز گرمرودی ب��ا حضور تع��دادی از‬ ‫نوازن��دگان مطرح و بین المللی موس��یقی‬ ‫جمه��وری اذربایج��ان ‪ ۲۱‬اس��فند در‬ ‫تاالر وح��دت ته��ران برگزار ش��د‪ .‬دامون‬ ‫شش بلوکی‪ ،‬مدیر اجرایی این برنامه درباره‬ ‫این کنس��رت گفت‪ :‬کنسرت موغام راست‬ ‫در دو بخش برگزار ش��د؛ در بخش نخست‬ ‫که با قطع��ات فولک اذربایجان اغاز ش��د‬ ‫قطعاتی از دس��تگاه «سه گاه»‪« ،‬همایون»‪،‬‬ ‫«اواز دش��تی»‪« ،‬رن��گ»‪« ،‬تصنیف ها» و‬ ‫همنوازی ارکستر دلنوازان اجرا شد‪ .‬بخش‬ ‫دوم کنس��رت که نام موغام راس��ت از ان‬ ‫گرفته شده شامل اجرای مجموعه قطعات‬ ‫«راست» اس��ت؛ ان هم به شیوه ای که در‬ ‫‪ ۶۰‬سال گذش��ته در اذربایجان اجرا نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬س��عی کردیم اجرای‬ ‫ارکس��تر دلن��وازان را ب��ا ترکیب��ی که در‬ ‫اذربایجان کمتر دیده ش��ده و در ایران هم‬ ‫با این ترکیب دیده نشده همراه کنیم‪ .‬اواز‬ ‫کنس��رت به زبان ترکی بود و همه اعضای‬ ‫گروه تک نوازی کردند‪ .‬ش��ش بلوکی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هدف اصلی گروه دلنوازان اذربایجان‬ ‫از این کنس��رت پرداختن به مبانی ردیفی‬ ‫گذش��ته و اش��تراکاتش با ای��ران و مبانی‬ ‫تطبیق��ی گوش��ه ها در اواز و دس��تگاه ها‬ ‫به وی��ژه موغامات اس��ت‪ .‬در این کنس��رت‬ ‫به اصالت اجراها توجه بس��یار زیادی شد؛‬ ‫به وی��ژه ک��ه موغام راس��ت در مقایس��ه با‬ ‫مقام راس��ت خودمان به ش��کل اصیل تری‬ ‫در کش��ور اذربایجان اجرا می شود‪ .‬در این‬ ‫کنسرت الش��ن منصوراف نوازنده کمانچه‪،‬‬ ‫عل��ی اقا س��عدی اف نوازنده تار‪ ،‬ش��یرزاد‬ ‫فتحعلی اف نوازنده باالبان‪ ،‬س��رنا و توتک‪،‬‬ ‫کامران کری��م اف نوازنده نقاره اذربایجانی‪،‬‬ ‫حس��ام الدین عزی��زاف نوازنده ب��م نقاره‪،‬‬ ‫هاش��یم غالب اف نوازن��ده بم ت��ار و فرید‬ ‫بابایف نوازنده بم کمانچه حضور داش��تند‬ ‫که همگی از چهره های ش��اخص موسیقی‬ ‫یر وند‪ .‬این برنامه روز‬ ‫اذربایجان به شمار م ‬ ‫گذشته در تاالر وحدت برگزار شد‪.‬‬ ‫سهم شبکه نمایش خانگی از سیما افزایش می یابد؟‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪113‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬شرمس��اری در میان دیگران معنای این‬ ‫ترکیب فارسی است‪ -‬کل و تمام‬ ‫‪ -2‬معـالجــ��ه روحــی ‪ -‬پس��نــدیــده و‬ ‫مـرغوب‬ ‫‪ -3‬برن��ج پوس��ت دار ‪ -‬م��دال قهرمان��ی ‪-‬‬ ‫بزرگان ارتش‬ ‫‪ -4‬دودمان ‪ -‬سهل و راحت ‪ -‬ذکاوت‬ ‫‪ -5‬نزاک��ت ‪ -‬چهره پوش ‪ -‬چهارمین ضمیر‬ ‫ملکی ‪ -‬نفس خسته‬ ‫‪ -6‬پایتـخـ��ت کــره جنــوبی ‪ -‬حــرکـت‬ ‫اب دریــا‬ ‫‪ -7‬دوستی و عالقه داشتن ‪ -‬متقارب‬ ‫‪ -8‬ویتامین��ی در خون ‪ -‬مح��ل و مکان ‪-‬‬ ‫حرف نداری ‪ -‬پوشاک جین‬ ‫‪ -9‬میل نمودن غذا ‪ -‬پشت سرهم‬ ‫‪ -10‬کامال محرمانه ‪ -‬خشک و بی اب‬ ‫‪ -11‬چوب عطراگین ‪ -‬تله صیاد ‪ -‬مزاحم و‬ ‫سربار ‪ -‬طناب اعدام‬ ‫‪ -12‬نـوعی دسر ‪ -‬زدنـی نارفیـق ‪ -‬سخـن‬ ‫بلیـغ‬ ‫‪ -13‬زمان حاضر ‪ -‬همیش��گی ‪ -‬نویس��نده‬ ‫محقق‬ ‫‪ -14‬تارم��ی کنار پله ه��ا‪ -‬کتابی از ایت اهلل‬ ‫طالقانی‬ ‫‪ -15‬نقطه و خال ‪ -‬از هنرمندان بزرگ عالم‬ ‫بازیگری کشورمان‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬معروف و مشهور ‪ -‬از توابع مثلثاتی‬ ‫‪ -2‬اهنگ و صوت ‪ -‬کتاب شاعر ‪ -‬شجاعت‬ ‫‪ -3‬بیماری پوس��تی ‪ -‬از افعال ربطی ‪ -‬شالوده ‪-‬‬ ‫استارت اتومبیل قدیمی‬ ‫‪ -4‬انزی��م موجود در ش��یر ‪ -‬ماده رنگین ملحفه‬ ‫ چه کسی ادبی‬‫‪ -5‬از بت ه��ای عه��د جاهلی��ت ‪ -‬ش��رنگ ‪ -‬از‬ ‫شهرهای کشور چین‬ ‫‪ -6‬سال انگلیسی ‪ -‬نت ششم ‪ -‬تا زمانی که‬ ‫‪ -7‬برکت و نیک بختی ‪ -‬عنوان امپراتوری المان‬ ‫‪ -8‬ریزه چوب و کاه ‪ -‬شهیدی که خود تصویرگر‬ ‫شهدا بود‬ ‫‪ -9‬غریبه نیست ‪ -‬یاری و کمک‬ ‫‪ -10‬ژنراتور برق ‪ -‬شعله اتش ‪ -‬سعی و کوشش‬ ‫‪ -11‬پیک و قاصد ‪ -‬سست و بی حال ‪ -‬همنشین‬ ‫«خوش»‬ ‫‪ -12‬رمق واپسین ‪ -‬یاس ‪ -‬درس موضوعی‬ ‫‪ -13‬س��وخت چوبی ‪ -‬زدن��ی در بازی ‪ -‬خاطر ‪-‬‬ ‫پاسخ مثبت‬ ‫‪ -14‬ناپس��ند شرعی ‪ -‬نشانه های نوشتاری ‪ -‬فلز‬ ‫کبابی‬ ‫‪ -15‬س��ازمان ناظ��ر بر اوضاع و اح��وال جوی ‪-‬‬ ‫مقاومت و پایداری در برابر پیشامدها‬ ‫تغیی��ر نگرش ایرانیان نس��بت‬ ‫به ش��کل تفریحات در س��ال های‬ ‫گذش��ته سبب ش��ده تنها در سال‬ ‫جاری‪ ۲۱ ،‬میلی��ون نفر از موزه ها‬ ‫بازدید کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا «به نظر می رسد‬ ‫تغییر دیدگاه ب��ه تفریحات حدود‬ ‫‪ ۶ ،۵‬سالی است در میان ایرانیان اتفاق افتاده؛‬ ‫رفت��ن به تئاتر‪ ،‬کنس��رت‪ ،‬گالری ها و موزه ها‬ ‫نه تنه��ا میان جوانان که می��ان خانواده ها مد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ».‬اینها جمالت مدی��ر اداره کل‬ ‫موزه های کش��ور اس��ت‪ .‬محمدرضا کارگر از‬ ‫وجود ‪ ۶۶۰‬موزه در سراس��ر کش��ور خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬سال گذشته حدود ‪ ۲۱‬میلیون نفر از‬ ‫موزه ها بازدید کردند که پیش بینی می کنیم‬ ‫امس��ال این رقم ‪۱۰‬درصد رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫کارگر ب��ا اعالم اینکه تمام موزه های کش��ور‬ ‫متعلق به س��ازمان می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری نیست‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪۳۳۰‬‬ ‫موزه کشور متعلق به دیگر سازمان ها و نهادها‬ ‫از جمل��ه بنیاد مس��تضعفان و ش��هرداری ها‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬استان تهران با داشتن ‪۱۵۰‬‬ ‫موزه در راس و خراس��ان رض��وی با ‪ ۹۰‬موزه‬ ‫بع��د از ان‪ ،‬قرار دارد‪ .‬مدیر اداره کل موزه های‬ ‫کش��ور با اشاره به تاریخ کهن ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬براس��اس برنامه ریزی ه��ا‬ ‫تعداد موزه های کش��ور ت��ا پایان‬ ‫فعالی��ت دولت دوازده��م به هزار‬ ‫موزه می رس��د‪ .‬کارگ��ر درباره نرخ‬ ‫بلی��ت ورودی موزه ه��ای کش��ور‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬نرخ بلیت ه��ا از هزار‬ ‫ت��ا ‪4‬هزار توم��ان متفاوت اس��ت و باتوجه به‬ ‫اینک��ه موزه ها نه��ادی انتفاعی نیس��تند‪ ،‬با‬ ‫همی��ن بلیت ها بخش��ی از هزینه های جاری‬ ‫موزه پرداخت می شود‪ .‬نمایش اثاری از موزه‬ ‫لوور پاریس به مدت ‪ 4‬ماه از ‪ ۱۴‬اس��فند سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تا ‪ ۱۸‬خرداد ‪ ۱۳۹۷‬باعنوان «ش��کوه‬ ‫تمدن های جهان» در م��وزه ملی ایران یکی‬ ‫از رویدادهایی بود که با اس��تقبال دوستداران‬ ‫هنر روبه رو ش��د و تنها ت��ا پایان ایام نوروز ‪۹۷‬‬ ‫نزدیک ‪ ۵۰‬هزار نفر از ان بازدید کردند‪.‬‬ ‫موزه ملی ای��ران‪ ،‬موزه هنره��ای معاصر‪،‬‬ ‫م��وزه دفاع مق��دس‪ ،‬م��وزه رضا عباس��ی‪،‬‬ ‫مجموعه ه��ای کاخ نی��اوران‪ ،‬م��وزه کاخ‬ ‫گلس��تان‪ ،‬موزه قصر و مجموعه کاخ سعداباد‬ ‫بخشی از موزه هایی هستند که ضمن روایت‬ ‫تاری��خ دیرین ای��ران فضایی مناس��ب برای‬ ‫تفریح خانواده ها در تهران فراهم می اورند‪.‬‬ ‫معاون س��یمای صداوس��یما با‬ ‫اش��اره به تفاوت اس��تانداردهای‬ ‫شبکه نمایش خانگی و تلویزیون‪،‬‬ ‫درب��اره ام��کان تعام��ل بیش��تر‬ ‫می��ان این دو ح��وزه از مذاکرات‬ ‫باالدس��تی برای رفع چندگانگی‬ ‫در اس��تانداردها خب��ر داد‪ .‬ب��ه‬ ‫گ��زارش مه��ر مرتض��ی میرباق��ری‪ ،‬معاون‬ ‫س��یمای صداوس��یما درباره ش��یوه تعامل‬ ‫ش��بکه های تلویزیون��ی ب��ا ش��بکه نمایش‬ ‫خانگی در راس��تای بهره گرفتن از تولیدات‬ ‫این مدیوم در س��یما عنوان کرد‪ :‬مذاکراتی‬ ‫را با حوزه های باالدس��تی انج��ام می دهیم‬ ‫بر محور اینکه نباید اس��تاندارد چندگانه در‬ ‫تولیدات نمایش��ی در کش��ور وجود داشته‬ ‫باش��د؛ حالتی ک��ه اکنون وج��ود دارد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اس��تانداردهای تلویزیون از نظر‬ ‫حرم��ت‪ ،‬حریم‪ ،‬ح�لال‪ ،‬حرام‪ ،‬حج��اب و‪...‬‬ ‫مشخص اس��ت و این استانداردها‬ ‫را حوزه های دیگر هم باید رعایت‬ ‫کنن��د؛ وگرن��ه اگر اس��تانداردها‬ ‫چندگانه باشد نوعی فضای بلبشو‬ ‫به وج��ود می اید‪ .‬معاون س��یمای‬ ‫رسانه ملی با اشاره به اینکه فضای‬ ‫از ه��م گس��یخته در حوزه ه��ای‬ ‫گوناگون‪ ،‬اس��تانداردها را هم بهم می ریزد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این استانداردها هم از نظر محتوا‬ ‫و ه��م از نظر مالی تفاوت های��ی را به همراه‬ ‫داش��ته است‪ .‬به طور مثال شما می بینید که‬ ‫نویسنده ای در تلویزیون یک قسمت از یک‬ ‫فیلمنام��ه را ب��ا ‪ 8‬میلیون تومان دس��تمزد‬ ‫می نویسد اما در شبکه نمایش خانگی همان‬ ‫فیلمنامه را برای هر قس��مت با دستمزد ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومان می نویسد یا بازیگری در اینجا‬ ‫دستمزدی می گیرد که در انجا ‪ 3‬برابر ان را‬ ‫مطالبه می کند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مرکز افرینش های فرهنگی‪-‬هن��ری کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان در استانه سال نو خورشیدی‬ ‫و به بهانه برگزاری نخستین جشنواره نوروزی خانه تئاتر‬ ‫باعنوان «نوروزگان»‪ ،‬دوشنبه شب میزبان هنرمندان و‬ ‫مسئوالن فرهنگی بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫برگزاری این ایین با حضور حاجی‬ ‫فیروزه��ا در کن��ار هنرمن��دان و نیز قدردان��ی از برخی‬ ‫تئاتری ها همراه بود‪.‬‬ ‫از هنرمندان��ی مانن��د بهزاد فراهانی‪ ،‬ش��هرام کرمی‪،‬‬ ‫ش��هرام گیل ابادی‪ ،‬ایرج راد‪ ،‬اس��ماعیل خلج‪ ،‬س��عید‬ ‫پورصمیمی‪ ،‬داریوش اس��دزاده‪ ،‬صدیقه کیانفر‪ ،‬ش��هال‬ ‫ریاحی‪ ،‬شمسی فضل الهی‪ ،‬توران مهرزاد‪ ،‬پری صابری و‬ ‫ازیتا الچینی در این ایین قدردانی شد‪.‬‬ ‫نقالی بخش هایی از ش��اهنامه فردوسی‪ ،‬نوروزخوانی‪،‬‬ ‫هفت س��ین خوانی و پرده خوانی نیز از دیگر برنامه های‬ ‫ویژه نخستین جشنواره نورزوی خانه تئاتر در تهران بود‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون نفر از موزه های کشور بازدید کردند‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!