روزنامه صمت شماره 1264 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1264

روزنامه صمت شماره 1264

روزنامه صمت شماره 1264

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1264‬پیاپی ‪ 16 2582‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫خبر روز‬ ‫سیل فروردین هشدار و‬ ‫صدای رسای طبیعت بود‬ ‫حس��ن روحانی روز گذش��ته در ایین بهره برداری از ‪ ۳‬طرح‬ ‫بزرگ شهری در تهران با تبریک ایام شعبانیه اظهار کرد‪ :‬تهران‬ ‫باید به وس��یله جنگل ه��ا محاصره و جلوی توس��عه بی رویه ان‬ ‫هم گرفته ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری صدور مجوز ساخت در بستر‬ ‫رودخانه ه��ا را معامله جان مردم با پول کثیف دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫س��یل فروردین هشدار و صدای رسای طبیعت بود و باید سال‬ ‫‪ ۹۸‬را سال ازادسازی طبیعت در کل ایران کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫اقتصاد دولتی‪ ،‬تسهیالت رونق تولید را خنثی می کند‬ ‫«سال ‪ ۹۸‬سال تعیین کننده در عرصه اقتصادی است و از مدیران عامل بانک ها درخواست‬ ‫می ش��ود که با اعطای هدفمند تسهیالت‪ ،‬به رونق تولید کمک کنند‪ ».‬این اخرین گفته های‬ ‫عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی است‪ .‬بنا بر عقیده وی‪ ،‬اعطای هدفمند تسهیالت‬ ‫به رونق تولید کمک می کند‪ .‬با این حال‪ ،‬چند پرس��ش وجود دارد که بررس��ی تاثیر عملکرد‬ ‫بانک ها را تسهیل می کند‪ .‬در گام نخست به نظر می رسد اعطای هدفمند تسهیالت در دستور‬ ‫کار دولت قرار خواهد گرفت‪ .‬پیش از این بارها کارشناسان اقتصاد بر این موضوع تاکید کرده‬ ‫سرمقاله‬ ‫نقش نهادهای مدنی‬ ‫در شفافیت اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫راهکارهایی برای افزایش‬ ‫تاب اوری بنگاه ها‬ ‫معدنکاران‬ ‫با بومی ها سازگار باشند‬ ‫نقش حمل ونقل‬ ‫در مدیریت بحران‬ ‫نیاز به بخش خصوصی فعال‬ ‫برای استحکام روابط تجاری‬ ‫توافق اولیه ایران و عراق برای توسعه ‪ ۲‬میدان نفتی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪4‬‬ ‫همیاری پتروشیمی های منطقه پارس جنوبی با سیل زدگان‬ ‫ادام��ه به حضور جهادگونه جامعه پتروش��یمی‬ ‫در عرصه ه��ای خطیر کش��ور اش��اره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما از ب��دو انقالب و از توصیه های دینی و‬ ‫انقالبی مان اموخته ایم که هرگاه در هر نقطه از‬ ‫کش��ورمان نیاز به امداد و جهاد باشد‪ ،‬عاشقانه‬ ‫در ان حضور یابیم‪ .‬ش��رکت های پتروش��یمی‬ ‫منطقه پارس‪ ،‬وظیفه خود می دانند که همگام‬ ‫با س��ایر اقشار جامعه‪ ،‬در این روزهای سخت از‬ ‫هموطنان اسیب دیده خود حمایت کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است شورای راهبردی پتروشیمی های‬ ‫منطقه پارس‪ ،‬در استان بوشهر و در شهرستان‬ ‫عس��لویه واقع ش��ده و متش��کل از ‪ ۱۲‬شرکت‬ ‫تولیدیِ فعال و ‪ ۱۷‬شرکت پتروشیمی در حال‬ ‫ساخت است‪.‬‬ ‫محمد کشانی‪:‬‬ ‫استمرار امداد رسانی به مناطق سیل زده استان‬ ‫اولویت اصلی ماست‬ ‫محمد کشانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان از‬ ‫استمرار امدادرس��انی به مناطق سیل زده خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محمد کش��انی اظهار کرد‪ :‬در راستای ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی و کمک رسانی مستمر‬ ‫به س��اکنان مناطق س��یل زده‪ ،‬با تمام توان و‬ ‫بس��یج تمامی امکان��ات‪ ،‬تجهی��زات و نیروی‬ ‫انسانی مشغول فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫وی خاطـرنش��ان کرد‪ :‬اولویت اصلـی گروه‬ ‫فوالد خوزستان امدادرسانی و تالش یکپارچه‬ ‫برای جلوگیری از خسارت به شهـروندان عزیز‬ ‫اس��ت و در همین راس��تا اعـزام ماشین االت‬ ‫سنگین بـرای س��اخت و تقویت سیل بندها و‬ ‫ترمیم مسیرهای ارتباطی در دستور کار قـرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کش��انی اف��زود‪ :‬باتوجه به هش��دار س��تاد‬ ‫مدیریت بحران استان مبنی بر احتمال طغیان‬ ‫مجدد رودخانه کارون و تش��کیل جلسه ستاد‬ ‫مدیری��ت بح��ران ف��والد خوزس��تان‪ ،‬مناطق‬ ‫پرخطر شناس��ایی ش��ده و امدادرسانی به این‬ ‫مناطق با سرعت در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در کنـار مناطق و روستاهای‬ ‫حاشیه رودخـانه‪ ،‬شهرستان حمیدیه نیز جزو‬ ‫مناطق پرخطر به شمـار می رود و امـدادرسانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫زیان مشتریان در پی اختالف‬ ‫دو اتحادیه خودرویی‬ ‫شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی‬ ‫ب��ا اختص��اص بودج��ه ای ‪ 15‬میلی��ارد ریالی‬ ‫از س��یل زدگان مناطق خوزس��تان و لرس��تان‬ ‫حمایت کردند‪.‬‬ ‫دبیر شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی‬ ‫منطقه پارس جنوبی با اع�لام این خبـر گفت‪:‬‬ ‫ای��ن بودجه در جلس��ه ای با حض��ور مدیـران‬ ‫عامل پتروش��یمی های منطق��ه پارس تصویب‬ ‫ارسال‬ ‫ش��ده و در مس��یر اجـرایی برای تهیه و‬ ‫ِ‬ ‫اقالم مورد نظـر اس��تان های اسیب دیده‪ ،‬قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ابراهیم یاس��ری‪ ،‬مدیرعامل شرکت عملیات‬ ‫غیرصنعت��ی پازارگاد و دبیر ش��ورای راهبردی‬ ‫ش��رکت های پتروش��یمی منطق��ه پ��ارس در‬ ‫بودند که ارائه تسهیالت اگر هدفمند نباشد همراه با هدررفت سرمایه قابل توجهی خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬موضوعی که اکنون مطرح می ش��ود این اس��ت که ارائه تسهیالت با توجه به سود‬ ‫‪3‬‬ ‫بانکی و سیاست های پولی چه تاثیری می تواند بر رونق تولید داشته باشد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫حمایت صنفی از‬ ‫سیل زدگان مقطعی نیست‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫به س��اکنان این شهرس��تان از اهـداف اصلی‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫روزه��ای گذش��ته ع�لاوه بر حضور مس��تمر‬ ‫مس��ئوالن ش��رکت در مناط��ق س��یل زده و‬ ‫بکارگیری ماش��ین االت س��نگین راهس��ازی‪،‬‬ ‫صدها س��رویس سرباره برای ترمیم مسیرهای‬ ‫ارتباط��ی‪ ،‬چادرهای مس��افرتی برای اس��کان‬ ‫ساکنان مناطق س��یل زده‪ ،‬هزاران عدد گونی‬ ‫برای ایجاد س��یل بند و همچنین توزیع غذای‬ ‫گ��رم و اب اش��امیدنی انج��ام ش��ده و ای��ن‬ ‫خدمت رسانی در وسعت بیشتری ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کش��انی در پای��ان س��خنان خـ��ود گفـت‪:‬‬ ‫وظیفـ��ه م��ا خـدمت رس��انی مطل��وب ب��ه‬ ‫ش��هـروندان اس��ت و این مهـم ب��ا ظـرافت و‬ ‫سرعت تا عـادی شدن شرایط مـوجود ادامـه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین عملیاتی می شود‬ ‫‪ :‬رئی��س کل بان��ک مرک��زی در دیدار‬ ‫نوروزی با اصحاب رس��انه با بیان این موضوع که‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬سالی سخت و اس��تثنایی بود و دشمن‬ ‫به اقتصاد کش��ور فش��ار زی��ادی وارد کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشحالم که خدا این توفیق را به من و همکارانم‬ ‫داد ک��ه بتوانیم جلوی بهم ریختگی در اقتصاد را‬ ‫بگیریم؛ البته می دانم فشارهای معیشتی به مردم‬ ‫به وی��ژه طبقات پایین و متوس��ط به دلیل افزایش‬ ‫ن��رخ ارز و رانت خواری هایی ک��ه برخی در توزیع‬ ‫کاالهای اساسی انجام دادند‪ ،‬وارد شد‪ .‬عبدالناصر‬ ‫همت��ی افزود‪ :‬همین ثبات نس��بی که در اقتصاد‬ ‫ایجاد ش��ده بود حرکت خوبی بود و به عنوان یک‬ ‫موفقیت از ان ی��اد می کنیم‪ .‬موفقیت ما این بود‬ ‫که نگذاریم اوضاع خراب تر ش��ود‪ .‬همتی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به فش��ار دش��من نگرانی زیادی در‬ ‫زمینه بازار پول و ارز داش��تیم که باید سیستم ها‬ ‫را اماده و ذخای��ر ارزی را تقویت می کردیم‪ 2 .‬تا‬ ‫‪ 3‬ماه زمان الزم داشتیم تا تمهیدات الزم را برای‬ ‫کنت��رل بازار انجام دهیم که خوش��بختانه نتیجه‬ ‫خوبی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فشارها به تدریج کاهش پیدا می کند‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تا به حال قیمتی برای ارز اعالم‬ ‫نکرده ام اما عده ای گفتند همتی گفته نرخ ارز ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومان می ش��ود‪ .‬البته امی��دوارم به این عدد‬ ‫برس��د و پایین ت��ر از ان هم بیاید ام��ا درباره نرخ‬ ‫صحب��ت نمی کنم و در اینده نیز صحبت نخواهم‬ ‫کرد‪ .‬با این حال مطمئنم اینده بهتر خواهد شد و‬ ‫فشارها به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫همتی خاطرنش��ان کرد‪ :‬دش��منان برنامه هایی‬ ‫برای ب��ه هم ریختن ب��ازار در س��ال ‪ ۹۸‬تدارک‬ ‫دیده بودن��د‪ .‬ما نیز برنامه هایی برای مقابله داریم‬ ‫و علت اینکه اطالع رسانی نمی کنیم این است که‬ ‫اگر روش ها را اعالم کنیم‪ ،‬دش��من سوء استفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه بخش تج��اری باید با بانک‬ ‫مرکزی هماهنگ باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که دشمن‬ ‫به ارز حمله می کند نمی توانیم بگوییم ارز باید با‬ ‫بخش تجاری هماهنگ کند‪ ،‬چون هدف دش��من‬ ‫ناب��ود کردن ارزش پول ملی اس��ت‪ .‬در ش��رایط‬ ‫عادی باید نرخ ارز را طوری در نظر بگیریم که کار‬ ‫تجارت به خوبی پیش برود‪ ،‬اما در ش��رایط فعلی‬ ‫اولویت ارز اس��ت چون به طور مس��تقیم با ارزش‬ ‫پول ملی و فش��ارهای سیاس��ی که به کشور وارد‬ ‫می شود ارتباط دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹باید مقاومت کنیم‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی تاکید ک��رد‪ :‬این‬ ‫اطمینان را می دهم که دشمنان نمی توانند موفق‬ ‫شوند و جمهوری اسالمی محکم به کار و راه خود‬ ‫ادامه خواهد داد‪ ،‬اما مشکالتی در پیش داریم که‬ ‫در این شرایط محکم ایستادن و ادامه دادن به طور‬ ‫قطع ثمره ش��یرین تری خواهد داش��ت و اگر این‬ ‫مرحل��ه را طی کنیم وارد فاز جدیدی می ش��ویم‬ ‫که نمادی مل��ی در جهان خواهیم بود و مطمئن‬ ‫باشید این فاز اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫همتی یاداور ش��د‪ :‬دش��منان در همین ابتدای‬ ‫س��ال ‪ 3‬ت��ا ‪ 4‬پروژه را اجرا کردند ک��ه نرخ ارز را‬ ‫باال ببرند‪ .‬گزارش های محرمانه برخی کشورهای‬ ‫منطق��ه را دیده ام که متفق الق��ول گفتند باید به‬ ‫ب��ازار ارز ضربه بزنند‪ ،‬چون پ��ول ملی به زندگی‬ ‫روزمره مردم ارتباط دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اف��زود‪ :‬من صحبتی کردم که اگر‬ ‫مردم وارد خرید و فروش و داللی ارز نشوند‪ ،‬نرخ‬ ‫پایی��ن می اید اما بخش نخس��ت را حذف کردند‬ ‫و گفتن��د همت��ی گفته ن��رخ ارز پایی��ن خواهد‬ ‫ام��د‪ .‬همتی بی��ان کرد‪ :‬روز ش��نبه‪ ،‬خرید ارز در‬ ‫صرافی ه��ای بانک��ی ‪ ۱۰‬برابر فروش م��ا بود‪ ،‬در‬ ‫حالی که نرخ خرید ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان و نرخ‬ ‫فروش ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان بود که این نش��ان‬ ‫می دهد تنها جوسازی سایت ها و دالالن است که‬ ‫می خواهند نرخ را باال ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ثبات در بازار ارز‬ ‫رئیس کل بان��ک مرکزی با بیان اینکه معتقدم‬ ‫نرخ های فعلی ارز واقعی نیست اما به خودم اجازه‬ ‫نمی دهم که بگویم چه نرخی واقعی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هدف ما ایجاد ثبات در بازار ارز اس��ت و معتقدیم‬ ‫ثبات مهم تر از نرخ اس��ت‪ .‬فع��االن اقتصادی باید‬ ‫در ش��رایط ثبات برنامه ریزی کنند و اقتصاد نباید‬ ‫هر روز در نوس��ان باش��د؛ بنابراین به دلیل حفظ‬ ‫ثبات‪ ،‬این ها را می پذیریم و مدیریت می کنیم اما‬ ‫مطمئن باشید که این نرخ ها ماندگار نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره بازار پول به وی��ژه بانک های ادغامی‬ ‫گف��ت‪ :‬بای��د اطالع رس��انی کام��ل انجام ش��ود‪.‬‬ ‫بانک های ناتراز زیاد هس��تند ک��ه برای همه انها‬ ‫برنامه داری��م و در زمان خود اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سعی می کنیم براساس تجربه های گذشته مسائل‬ ‫را با احتیاط و مدیریت شده پیش ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی‪ ،‬ناشی از سود سپرده ها است‬ ‫وی درب��اره نقدینگ��ی نی��ز گف��ت‪ :‬نقدینگی‬ ‫سرگردان در کشور وجود ندارد‪ .‬نقدینگی در ایران‬ ‫بیشتر سود سپرده ها و سود تسهیالت است‪ .‬وقتی‬ ‫سالی ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬درصد سود به سپرده ها می دهیم‪،‬‬ ‫نقدینگی حدود ‪ ۲۰‬درصد زیاد می شود؛ در نتیجه‬ ‫عمده نقدینگی ما ناش��ی از سود سپرده ها است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬طرح مهمی که امس��ال به طور‬ ‫حتم اج��را خواهیم کرد سیاس��ت های ب��ازار باز‬ ‫اس��ت؛ یعنی نرخ س��ود را در کانالی تعیین کنیم‬ ‫و اج��ازه دهیم بانک ها در ان کانال نرخ س��ود را‬ ‫تنظی��م کنن��د و مق��ررات جدیدی ب��رای اضافه‬ ‫برداش��ت بانک ها خواهیم گذاش��ت‪ .‬این اقدام در‬ ‫نخستین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که‬ ‫در صورت تصویب شدن عملیاتی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی ادام��ه داد‪ :‬مورد دوم‬ ‫بازار متش��کل ارزی است که اعضای هیات مدیره‬ ‫ان‪ ،‬روز شنبه مشخص شد و به زودی ثبت می شود‬ ‫و امیدواریم تا پایان این ماه عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫انتخابات دور نهم فعالیت اتاق های بازرگانی کش��ور س��ال‬ ‫گذش��ته برگزار ش��د‪ .‬در ان ای��ام برخی از م��واردی که در‬ ‫قالب ش��عارهای انتخاباتی مطرح می شد‪ ،‬جدا از جنبه جذب‬ ‫مخاط��ب‪ ،‬مباحثی اصولی و بنیادی ب��رای اقتصاد ایران بود‪.‬‬ ‫در این میان نظر س��نجی های گوناگونی نیز درباره مشکالت‬ ‫کالن اقتص��اد ای��ران و نقش��ه راه نهادهای مدن��ی اقتصادی‬ ‫از جمل��ه اتاق های بازرگانی از س��وی مراکز اطالع رس��انی و‬ ‫پژوهش��ی انجام ش��ده که ‪ ۴‬محور باالترین س��هم را از نظر‬ ‫فعاالن اقتصادی به خود اختصاص دادند‪ .‬این ‪ ۴‬محور عبارتند‬ ‫از‪ -۱ :‬خروج خصولتی ها از اقتصاد رسمی و غیررسمی کشور‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مبارزه با فساد‪ ،‬ترویج شفافیت و پاسخگویی مسئوالن‪-۳ .‬‬ ‫نهادینه س��ازی رقابت در اقتصاد واقعی‪ -۴ .‬پیگیری و تحقق‬ ‫روند خصوصی سازی واقعی‪.‬‬ ‫در اقتص��اد امروز ای��ران‪ ،‬فعالیت خصولتی ها بس��یاری از‬ ‫س��اختارهای اقتصادی از جمله نظام مالی و مالیاتی را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده که در نهایت منجر به بروز فس��اد و رانت شده‬ ‫و افزایش نرخ تورم و توس��عه بیکاری را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫در دهه های ‪ ۷۰‬و‪ ۸۰‬واگذاری بخش عمده ای از ظرفیت های‬ ‫کش��ور از طریق خصوصی سازی با هدف کاهش حضور دولت‬ ‫در اقتص��اد‪ ،‬منجر به پیدایش ی��ک اقتصاد خصوصی‪-‬دولتی‬ ‫(خصولتی) ش��د که امروز اقتصاد کشور را فلج کرده است‪ .‬از‬ ‫طرفی با ایجاد این شرکت ها و با مشارکت تعداد بی شماری از‬ ‫مدیران خصولتی‪ ،‬پدیده مهم دیگری نمایان شد و ان زایش‬ ‫نوسرمایه دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و به واسطه‬ ‫استفاده از فرصت های رانتی‪ ،‬توانستند به منافع و ثروت های‬ ‫کالن دس��ت یابند‪ .‬باتوجه به شدت وابستگی و اختالط این‬ ‫نوکیسه گان با مسئوالن کشوری‪ ،‬این گروه به تدریج به ثروت‬ ‫و قدرتی دست یافتند که دولت را در تسخیر خود دراورده و‬ ‫در تمامی امور و شئون اقتصادی مانند تعیین نرخ بهره بانکی‬ ‫ی��ا نرخ تبدی��ل ارز مداخله کردند‪ .‬در واقع ق��رار بود اقتصاد‬ ‫دولت��ی به اقتصاد رقابتی تبدیل ش��ود‪ ،‬ام��ا در عمل با یک‬ ‫اقتصاد رفاقتی روبه رو ش��دیم‪ .‬این ساختار رفاقتی پدید امده‬ ‫از مناس��بات قدرت و ثروت‪ ،‬منجر به ب��اور دو پیامد مهم در‬ ‫اقتصاد ایران شد؛ نخست اینکه الگوی اقتصاد ایران غیرمولد‬ ‫است و دوم اینکه غیرمردمی است‪.‬‬ ‫بعضی از ویژگی های اساسی چنین اقتصادی را می توان به‬ ‫این شرح برشمرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬انحراف مس��یر توسعه کش��ور از اقتصاد تولیدمحور که‬ ‫تداوم ان می توانس��ت به تدریج زمینه های یک اقتصاد مبتنی‬ ‫بر نواوری را شکل دهد‪ ،‬به سمت یک اقتصاد رانت محور‪.‬‬ ‫‪ -۲‬توس��عه مبتنی بر تولید مواد اولیه و کاالها و خدمات با‬ ‫اشتغالزایی و ارزش افزوده پایین و الوده کننده محیط زیست‬ ‫که به رش��د اقتصادی نازل‪ ،‬بی کیفیت و پرنوس��ان انجامیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و و اولیه صنعتی‬ ‫و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع انرژی و تعمیق اتکای‬ ‫اقتصاد کشور به درامدهای ناشی از خام فروشی‪.‬‬ ‫‪ -۴‬رش��د و گس��ترش ش��دید و بی قاعده بنگاه های رانتی‬ ‫شبه دولتی (پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬معدن‪ ،‬خودروسازی و بانکی)‬ ‫‪ -۵‬پش��تیبانی همه جانبه نظ��ام تصمیم گیری از بنگاه های‬ ‫ش��به دولتی‪/‬خصولتی ب��ا تامین بس��ته متنوع��ی از تمامی‬ ‫رانت های ممکن ش��امل مواد خام‪ ،‬انرژی‪ ،‬سرمایه‪ ،‬تورم نرخ‬ ‫ارز و فراهم اوردن فرصت های انحصاری‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی‪ ،‬به ویژه‬ ‫بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)‪ ،‬غیرمردمی‬ ‫ش��دن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت های بخش‬ ‫خصوص��ی واقعی‪ ،‬کاهش س��طح درامد و تضعیف معیش��ت‬ ‫مردم و تش��دید فقر و نابرابری ه��ای اقتصادی و اجتماعی در‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫‪ -۷‬افزایش ‪ ۵‬برابری واردات همراه با ‪ ۵‬برابر ش��دن واردات‬ ‫کاالهای مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی از کش��ورهای‬ ‫تولیدکننده اس��یایی نس��بت به کاالهای صنعتی کشورهای‬ ‫توسعه یافته در دهه ‪ 80‬که موجب شد بازار داخلی در تسلط‬ ‫تولیدات مصرف��ی وارداتی ارزان قیمت و ب��دون کیفیت قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬تس��لط و چیرگی ‪ ۳‬ضلعی اقتصادی نامولد و فسادساز‬ ‫سفته بازی‪ ،‬داللی و ربا خواری بر اقتصاد ایران‪.‬‬ ‫‪ -۹‬نبود ش��فافیت و نظ��ارت الزم و کافی بر دخل و خرج‬ ‫بنگاه های خصولتی و تقس��یم بخش مهمی از سودها و منافع‬ ‫کالن انها در بنگاه های بهم پیوسته‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬برخ��ورداری کام��ل بنگاه ه��ای خصولت��ی رفاقتی از‬ ‫امتیازهای بنگاه های دولتی و در عین حال ازادی عمل کامل‪،‬‬ ‫خروج نسبی از نظارت سازمان های مسئول و گریز از هر گونه‬ ‫شفافیت و پاسخگویی با عنوان بخش خصوصی و تبدیل این‬ ‫بنگاه های خصولتی به حیاط خلوت مدیران دولتی‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬ورود نهادها‪ ،‬بنیادها و س��ازمان ها و بخش های نظامی‬ ‫و عموم��ی به عرص��ه بنگاه داری و کس��ب وکار ک��ه به دلیل‬ ‫برخورداری از نفوذ و اطالعات‪ ،‬عرصه رقابت بخش خصوصی‬ ‫واقعی را بیش از پیش تنگ تر کرده اند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اقتص��اد ایران با ی��ک بحران چندالیه و بس��یار‬ ‫گس��ترده روبه روس��ت که امکان رویاروی��ی غیربرنامه ای و با‬ ‫اقدام ه��ای جزئی نگر و جزیره ای با ان وج��ود ندارد و تنها با‬ ‫برنامه ریزی دقیق و منسجم‪ ،‬می توان با اتکا بر دانش و تجربه‬ ‫کارشناسان مس��تقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی‬ ‫برنامه های برون رفت از شرایط کنونی را تنظیم کرد‪.‬‬ ‫روابط ایران و عراق فراتر از روابط دو کشور همسایه است‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی حضور نظامیان‬ ‫امریکای��ی در کش��ورهای منطق��ه را به ضرر‬ ‫کشورها و ملت های منطقه دانستند و خطاب‬ ‫به نخس��ت وزیر عراق تاکید کردند‪ :‬باید کاری‬ ‫کنید ک��ه امریکایی ها هرچ��ه زودتر نظامیان‬ ‫خ��ود را از عراق خارج کنند زی��را انها در هر‬ ‫کشوری که برای مدت طوالنی حضور نظامی‬ ‫داشته اند‪ ،‬روند بیرون راندن انها دچار مشکل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام‬ ‫معظ��م رهب��ری‪ ،‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‪،‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی عصر ش��نبه در‬ ‫دی��دار اقای عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫ع��راق و هیات همراه‪ ،‬با اش��اره به امیختگی‬ ‫اعتق��ادی‪ ،‬فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و‬ ‫عراق تاکید کردند‪ :‬روابط جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران و عراق فراتر از روابط دو کشور همسایه‬ ‫است و دولت و ملت ایران‪ ،‬پیشرفت و سعادت‬ ‫ع��راق را به نفع خود می دانند‪ ،‬اما امریکایی ها‬ ‫برخ�لاف اظهارات لفظی خود دموکراس��ی و‬ ‫مجموعه فعاالن سیاس��ی کنون��ی عراق را به‬ ‫ضرر خ��ود می دانند‪ ،‬بر همین اس��اس دولت‬ ‫عراق باید کاری کند که نظامیان امریکایی هر‬ ‫چه زودتر از عراق خارج شوند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی با قدردانی از‬ ‫مواضع هوش��مندانه و حکیمان��ه اقای عادل‬ ‫عبدالمهدی نس��بت به مسائل عراق و منطقه‪،‬‬ ‫به ظرفیت های انسانی این کشور اشاره کردند‬ ‫و گفتند‪ :‬از جمله ظرفیت های انس��انی عراق‪،‬‬ ‫جوانان این کشور هستند که در قضیه مقابله‬ ‫ب��ا فتن��ه داعش‪ ،‬امتح��ان خوب و تحس��ین‬ ‫برانگیزی دادند و انچ��ه اتفاق افتاد حادثه ای‬ ‫تاریخی بود‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای از دانش��مندان‬ ‫و فرزان��گان عراق��ی به عن��وان یک��ی دیگر از‬ ‫ظرفیت های انس��انی این کش��ور نام بردند و‬ ‫افزودند‪ :‬امریکایی ها در همان اوایل حضور در‬ ‫عراق‪ ،‬تعداد زیادی از دانش��مندان این کشور‬ ‫را به قتل رساندند زیرا انها اهمیت این ثروت‬ ‫مهم را می دانستند‪.‬ایش��ان ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫ظرفیت های انس��انی و منابع غنی زیرزمینی‬ ‫عراق‪ ،‬این کش��ور را به تاثیرگذارترین کش��ور‬ ‫در جه��ان عرب تبدیل خواهد ک��رد‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫امریکایی ه��ا و دنباله های انه��ا در منطقه‪ ،‬با‬ ‫تبدیل ش��دن عراق با چارچوب دموکراس��ی‬ ‫کنون��ی در‬ ‫فعل��ی و ش��خصیت ها و جری��ان‬ ‫ِ‬ ‫راس کار‪ ،‬مخالفن��د و ان را ب��ه ض��رر منافع‬ ‫خود می دانند‪ .‬ایش��ان با تاکید ب��ر اینکه اگر‬ ‫دولت و مس��ئوالن عراق��ی دنبال��ه رو امریکا‬ ‫باشند انها مش��کلی نخواهند داشت‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫دول��ت و مجل��س ع��راق و مجموع��ه فعاالن‬ ‫سیاسی کنونی در این کشور برای امریکایی ها‬ ‫نامطلوب هس��تند‪ ،‬بر همین اساس انها برای‬ ‫خارج کردن این مجموعه از صحنه سیاس��ت‬ ‫ع��راق طراح��ی می کنن��د‪ .‬حض��رت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای با اش��اره به س��خنان نخس��ت وزیر‬ ‫عراق مبنی ب��ر حضور بقایای داعش در عراق‬ ‫گفتند‪ :‬باید کامال هوشیار بود زیرا انها اگر در‬ ‫دولت و ملت عراق‪ ،‬لحظه ای احس��اس ضعف‬ ‫کنند‪ ،‬بار دیگر جنای��ات خود را اغاز خواهند‬ ‫ک��رد‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی خطاب به‬ ‫نخس��ت وزیر عراق تاکید کردن��د‪ :‬باید کاری‬ ‫کنید ک��ه امریکایی ها هرچ��ه زودتر نظامیان‬ ‫خ��ود را از عراق خارج کنند زی��را انها در هر‬ ‫کشوری که برای مدت طوالنی حضور نظامی‬ ‫داشته اند‪ ،‬روند بیرون راندن انها دچار مشکل‬ ‫ش��ده است‪ .‬ایش��ان هدف امریکا از حضور در‬ ‫نظامی صرف خواندند و‬ ‫عراق را فراتر از حضور‬ ‫ِ‬ ‫گفتند‪ :‬انها به دنبال حضور و منافع بلندمدت‬ ‫و تشکیل دولتی همچون دولت های نظامی در‬ ‫اوایل اش��غال عراق هس��تند‪ .‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای در ادامه افزودند‪ :‬به عنوان یک تجربه‬ ‫پیشرفت علمی در عراق را زمینه ساز مصونیت‬ ‫مستمر در عرصه های مختلف می دانیم‪ .‬ایشان‬ ‫همچنی��ن ارتباط بیش از پیش دولت عراق با‬ ‫مرجعیت را بسیار مفید و سودمند خواندند‪.‬‬ ‫صدور مجوز ساخت در بستر رودخانه ها معامله با جان مردم است‬ ‫سیل فروردین هشدار و صدای رسای طبیعت بود‬ ‫روز گذش��ته ‪ ۳‬طرح بزرگ عمرانی شامل فاز‬ ‫نخس��ت (بخش جنوب��ی) خط ‪ ۶‬مت��رو تهران‪،‬‬ ‫طرح توسعه کمربند س��بز پیرامون شهر تهران‬ ‫که مش��تمل ب��ر ‪ ۱۲۵۰‬هکتار جن��گل کاری در‬ ‫دامنه جنوبی البرز اس��ت و طرح س��اخت ‪۳۲۴‬‬ ‫واح��د مس��کونی و ‪ ۶۳‬واح��د تج��اری امید در‬ ‫منطق��ه ‪ ۱۸‬تهران با دس��تور رئیس جمهوری و‬ ‫از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا حس��ن روحانی روز گذش��ته در‬ ‫ایین بهره برداری از این ‪ ۳‬طرح بزرگ شهری در‬ ‫تهران با تبریک ایام ش��عبانیه اظهار کرد‪ :‬تهران‬ ‫باید به وس��یله جنگل ها محاصره و جلوی توسعه‬ ‫بی روی��ه ان ه��م گرفته ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫ص��دور مج��وز س��اخت در بس��تر رودخانه ها را‬ ‫معامله جان مردم با پول کثیف دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫سیل فروردین هش��دار و صدای رسای طبیعت‬ ‫بود و باید س��ال ‪ ۹۸‬را س��ال ازادسازی طبیعت‬ ‫در کل ای��ران کنیم‪ .‬وی ب��ه بهره برداری از خط‬ ‫‪ ۶‬مترو تهران اش��اره و تصریح کرد‪ :‬امروز شاهد‬ ‫یک تح��ول بس��یار مثبت برای محیط زیس��ت‬ ‫تهران‪ ،‬حمل ونقل س��ریع و ام��ن با مصرف کم‬ ‫ان��رژی هس��تیم‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بس��یار‬ ‫خوش��حالم که امروز ‪ ۳‬پ��روژه ای به بهره برداری‬ ‫رس��ید ک��ه دو پ��روژه ان در گام نخس��ت ب��ه‬ ‫مسئله محیط زیست مربوط می شود‪ .‬رئیس قوه‬ ‫مجری��ه در بخش دیگری از س��خنان خود خط‬ ‫‪ ۶‬را یک��ی از طوالنی ترین خط��وط مترو تهران‬ ‫و منطق��ه توصیف کرد و گفت‪ :‬یکی از افتخارات‬ ‫ما طرح های مهم توس��عه ای کشور است‪ .‬رئیس‬ ‫قوه مجریه خاطرنشان کرد‪ :‬در گزارشی خواندم‬ ‫با استفاده هر فرد از مترو‪ ،‬به طور متوسط حدود‬ ‫نیم لیتر س��وخت (که البت��ه در ان گزارش ‪۰.۶‬‬ ‫نوش��ته ش��ده بود) صرفه جویی می شود که اگر‬ ‫این گ��زارش دقیق باش��د یک س��رمایه گذاری‬ ‫بسیار خوب در س��وخت انجام می شود‪ .‬روحانی‬ ‫یاداور شد‪ :‬در کشور ما متاسفانه سوخت به طور‬ ‫تقریبی مجانی در اختیار گذاش��ته می شود و در‬ ‫چارچوبی هم مصرف نمی شود؛ بنابراین هم هوا‬ ‫توافق های ایران و عراق منجر به‬ ‫توسعه صادرات می شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اجرای توافق تجاری با عراق‬ ‫مبن��ی بر افزایش تجارت بین دو کش��ور به ‪ ۲۰‬میلیارد دالر تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خواهان تسریع در اجرای توافق ها شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا رحمانی در نشست مش��ترک با وزیر تجارت عراق‬ ‫گفت‪ :‬تفاهم های انجام ش��ده بین دو کشور در سفرهای اخیر مقامات‬ ‫به کش��ورهای یکدیگر در راستای تسهیل در حوزه تامین زیرساخت‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬حمل ونقل جاده ای‪ ،‬موضوعات کنس��ولی‪ ،‬بیمه ای‪ ،‬استاندارد‪،‬‬ ‫ترانزیت و‪ ...‬است‪ .‬رحمانی با اشاره به تاکید رئیسان جمهوری دو کشور‬ ‫بر س��اخت ش��هرک صنعتی مش��ترک مرزی‪ ،‬گفت‪ :‬پیش تر ‪ ۸‬نقطه‬ ‫را ب��رای این کار معرفی کردیم که س��اخت این ش��هرک ها در حوزه‬ ‫اقلیم و جنوب عراق تفاهم ش��د و باید کارگروه ها فعالیت خود را برای‬ ‫مکان یابی و فراهم کردن ش��رایط ش��روع کنند‪ .‬او ب��ا بیان اینکه باید‬ ‫کارگروه مشترک بازرگانی تشکیل دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬تایید شرکت بازرسی‬ ‫استاندارد یکی از خواسته های ایران از طرف عراقی است که این اقدام‬ ‫روابط تجاری بین دو کش��ور را تسهیل می کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬درباره صادرات فنی‪-‬مهندس��ی نیز ظرفیت خوبی وجود‬ ‫دارد و شرکت های دو طرف می توانند فعال تر باشند و تنها موانع جزئی‬ ‫وجود دارد که قابل رفع است‪.‬‬ ‫را ال��وده می کند‪ ،‬هم ثروت ب��زرگ ملی با ثمن‬ ‫بخس از دس��ت ما می رود و هم موجب فس��اد‬ ‫و قاچاق می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬همه این فس��اد و‬ ‫قاچاق گازوئیل یا بنزین که در استان های مرزی‬ ‫انجام می شود به دلیل تفاوت قیمتی است که نه‬ ‫ام��روز بلکه ‪ ۲‬یا ‪ ۵‬س��ال پیش هم بود‪ .‬من یک‬ ‫بار گفتم این تفاوت نرخ باعث قاچاق می ش��ود‪،‬‬ ‫اقای��ی گفته بود به دلیل گرانی دالر اس��ت‪ .‬باید‬ ‫گفت خیر؛ ان زمان ک��ه دالر ارزان بود‪ ،‬باز هم‬ ‫قاچاق انجام می ش��د‪ .‬وی با اشاره به تالش های‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفس��نجانی در تصویب اجرایی‬ ‫ش��دن س��اخت مترو در زمان ریاست ش��ان در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬ساخت س��دها را هم‬ ‫مره��ون تالش های ایت اهلل هاشمی رفس��نجانی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬ایشان بیش��ترین تالش را بعد‬ ‫از جنگ برای توس��عه کش��ور‪ ،‬از جمله س��دها‬ ‫داشت‪ .‬در خوزستان س��د دز قدیمی است‪ .‬اگر‬ ‫س��د کرخه‪ ،‬سد کارون ‪ ،‬سد ش��هید عباسپور و‬ ‫گتوند نبود امروز اس��تان خوزس��تان چه وضعی‬ ‫تدوین الیحه متناسب برای جبران خسارت سیل زدگان‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی از تدوی��ن طرح یا الیحه‬ ‫متناس��ب برای جبران خسارت سیل زدگان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مردم اطمینان داشته باشند که جبران خسارت های انها جزو‬ ‫اولویت ها است و اگر به جابه جایی منابع نیاز باشد‪ ،‬اقدام های‬ ‫الزم در این زمینه انجام می شود‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس شورای اسالمی‬ ‫و خانواده های حادثه تروریس��تی مجلس در تاالر مش��روطه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ابتدای امس��ال باران رحمت الهی تمام کش��ور را‬ ‫در بر گرفت و خوش��بختانه پس از س��ال ها خشکس��الی که‬ ‫مش��کالت زیادی برای کش��ور ایجاد کرده بود باران رحمت‬ ‫تمام کش��ور را س��یراب کرد و س��دهای کش��ور پر از اب و‬ ‫س��رمایه ای برای کشور ش��د‪ .‬رئیس قوه مقننه با بیان اینکه‬ ‫جلوگی��ری از تعدی به حریم و بس��تر رودخانه ها‪ ،‬الیروبی و‬ ‫سدسازی باید جزو اولویت ها باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بودجه سال‬ ‫‪ ۹۸‬با سختی درامدها و هزینه ها را سر به سر کردیم و منابع‬ ‫کشور به میزانی نبود که تمام هزینه ها را پوشش دهد و این‬ ‫حجم از خسارت پیش بینی نشده بود؛ بنابراین با رهبر معظم‬ ‫انقالب و دولت صحبت هایی شده تا در روزهای اینده منابعی‬ ‫برای جبران خس��ارت های س��یل اختصاص یابد‪ .‬وی با بیان‬ ‫عکس روز‬ ‫ایین چهارده بدر در گرگان‬ ‫پیدا می کرد‪ .‬وی یاداور شد‪ ۱۲ :‬فروردین امسال‬ ‫‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعب س��یالب در ثانیه وارد‬ ‫کرخه می ش��د این تنها از مس��یر کرخه بود و از‬ ‫مس��یرهای دیگر هم اب وارد می ش��د اگر س��د‬ ‫کرخ��ه نبود ان وق��ت وضع ش��هرهای غربی و‬ ‫ش��رقی و مرکزی خوزس��تان چه می شد‪ .‬رئیس‬ ‫دولت دوازدهم با بیان اینکه بس��یاری از طرح ها‬ ‫اس��ت که وقتی درباره ان قضاوت می کنیم باید‬ ‫بلندمدت ت��ر ب��ه ان نگاه کنیم‪ ،‬اب��راز امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬سیل فروردین امس��ال باعث تحول مثبت‬ ‫برای ازادسازی مسیل رودخانه ها شود‪ .‬روحانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��یل جاری نمی ش��ود‪ ،‬در مسیل‬ ‫خود می اید؛ وقتی مس��یل را قط��ع و خانه رود‬ ‫را خراب می کنیم‪ ،‬س��یل و رود هم روزی خانه‬ ‫ما را خراب خواه��د کرد‪ .‬وی با بیان اینکه حال‬ ‫فرصتی اس��ت که برگردیم و به حقوق طبیعت‬ ‫توجه کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬همه اطراف تهران که امروز‬ ‫جنگل کاری می شود و امیدواریم ادامه پیدا کند‬ ‫یک عامل بزرگ برای تثبیت زمین و خاک است‪.‬‬ ‫اینکه مردم اطمینان داش��ته باشند که جبران خسارت های‬ ‫انها جزو اولویت ها اس��ت و اگر به جابه جایی منابع نیاز باشد‪،‬‬ ‫اقدام های الزم در این زمینه انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬روز گذشته‬ ‫در تماس��ی به رئیس کمیس��یون بودجه مجلس گفته شد با‬ ‫هماهنگی س��ازمان برنامه و بودجه اقدام ه��ای الزم را انجام‬ ‫دهند و اعتبار مورد نیاز افراد اس��یب دیده در سیل در قالب‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت در اختیار این افراد قرار می گیرد و باید‬ ‫طرح یا الیحه متناسب با این اقدام تدوین شود‪ .‬الریجانی در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن‬ ‫تئوری اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقالب در س��ال جاری‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای ش��رایط اقتصادی کشور و رونق تولید باید فکری‬ ‫اساسی ش��ود‪ .‬چند قانون برای تسهیل فضای کسب وکار در‬ ‫مجلس تصویب شده و میزان اجرای ان نشان داده که ضوابط‬ ‫موجود باید متناس��ب با ش��رایط امروز تغییر ماهوی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬الریجانی با تاکید بر فراگیر شدن دولت الکترونیک‬ ‫در قوای س��ه گانه ادامه داد‪ :‬براس��اس گزارش معاون اجرایی‬ ‫مجلس شورای اسالمی ‪ ۹۰‬درصد فرایند حذف کاغذ از نظام‬ ‫اداری قوه مقننه انجام شده و ‪ ۱۰‬درصد باقیمانده نیز باید تا‬ ‫پایان سال اجرایی شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫صلح و ثبات عراق‬ ‫حاصل حمایت های ایران است‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫نخست وزیر عراق گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با تروریسم به‬ ‫عراق کمک های بسزایی کرد‪ ،‬به طوری که ما امروز شاهد صلح و ثبات هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عادل عبدالمهدی در نشست خبری با رئیس جمهوری ایران‬ ‫با اش��اره به کمک ه��ای ایران به عراق برای مقابله با تروریس��م‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران به ما کمک کرد که برای مقابله با تروریس��م توانس��تیم موفقیت های‬ ‫زیادی به دست اوریم‪ ،‬به طوری که امروز شاهد صلح و ثبات زیادی در عراق‬ ‫هستیم‪ .‬عبدالمهدی تصریح کرد‪ :‬ما امروز شاهد بروز تحوالت کیفی هستیم‬ ‫که هم به س��ود مردم عراق و هم کشورهای منطقه است‪ .‬اگر عراق به اینجا‬ ‫رس��یده به دلیل حمایت های ایران از عراق است‪ .‬ما به دنبال این هستیم که‬ ‫روابط بین ما الگویی برای روابط بین کشورهای دیگر شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫باید به دنبال این باشیم که این منطقه‪ ،‬منطقه ای باشد که در ان صلح وجود‬ ‫داشته باشد و جنگ ها در ان پایان یابد؛ به ویژه در مسئله یمن خواستار این‬ ‫هستیم که صلح به این کشور بازگردد و تنها راه حل رسیدن به این موضوع‬ ‫راه حل سیاسی است‪ .‬نخست وزیر عراق افزود‪ :‬در نشست های مشترکی که با‬ ‫هم داشتیم به این موضوع اشاره کردیم که به احتمالی تهدیدهایی در شمال‪،‬‬ ‫غرب و جنوب عراق وجود دارد که ممکن است از خاک عراق علیه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران استفاده شود‪ .‬ما عزم خود را جزم کردیم تا در مقابل هرگونه‬ ‫تهدیدی از س��وی هر کشوری علیه ایران بایس��تیم‪ .‬عبدالمهدی بیان کرد‪:‬‬ ‫قانون اساس��ی عراق کامال این موض��وع را ممنوع کرده که از اراضی عراق و‬ ‫خاک این کشور حرکتی علیه کشور دیگر اغاز و انجام شود‪.‬‬ ‫خبرانالی�ن‪ -‬صلیب س��رخ المان ش��ماره‬ ‫حس��اب ویژه کم��ک به س��یل زده های ایران را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬صلیب سرخ المان گفته این کمک ها‬ ‫مستقیم به دست هالل احمر ایران می رسد و فرد‬ ‫کمک کننده نمی تواند مقصد دیگری برای کمک‬ ‫معرفی کند‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫واکن��ش به تصمی��م امری��کا برای ق��رار دادن‬ ‫س��پاه در فهرست گروه های تروریستی‪ ،‬حمایت‬ ‫یکپارچه خود را از سپاه پاسداران اعالم کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش رویترز مقامات فرانس��ه‬ ‫اعالم کردن��د پاریس ب��ه زودی محموله ای ‪12‬‬ ‫تُنی از کمک های انس��انی شامل ‪ ۱۱۴‬پمپ اب‬ ‫برای تخلیه سریع تر شهرهای سیل زده ایران را‬ ‫از طریق هوایی ارس��ال می کند‪ .‬مقامات پاریس‬ ‫اع�لام کردن��د نخس��تین محمول��ه کمک های‬ ‫بشردوس��تانه فرانسه به ایران در چند روز اینده‬ ‫وارد ایران می شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬دلفین او‪ ،‬نماینده پارلمان فرانس��ه با‬ ‫انتشار پیامی در توییتر خود با سیل زدگان ایران‬ ‫اب��راز همدردی ک��رد‪ .‬وی در این پیام نوش��ت‪:‬‬ ‫«به دنبال وقوع س��یل در چندین استان ایران‪،‬‬ ‫به ویژه استان گلستان و شیراز زیبا‪ ،‬به نوبه خودم‬ ‫با م��ردم ایران و خانواده قربانیان ابراز همدردی‬ ‫می کنم»‪.‬‬ ‫عصرای�ران‪« -‬ویلی��ام‪ .‬ای‪ .‬کولین��ز»‬ ‫سیاس��تمدار دموکرات و ش��هردار پیشین شهر‬ ‫نورواک در ایالت کنتیکت امریکا‪ ،‬دستاوردهای‬ ‫س��فر اخیرش به ایران در قالب یک هیات صلح‬ ‫‪ ۲۸‬نفره امریکایی را تش��ریح و ایران را کشوری‬ ‫مدرن و امن توصیف کرد که ش��هروندان عادی‬ ‫ان از تحریم ه��ای احمقانه دولت ترامپ‪ ،‬صدمه‬ ‫می بینند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬پاپ فرانس��یس‪ ،‬رهبر کاتولیک های‬ ‫جهان ب��ا انتق��اد از نظ��ام اقتص��ادی غرب به‬ ‫جنگ های س��وریه‪ ،‬یمن و افغانستان اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اروپ��ا و امریکا برای کش��تار کودکان‬ ‫ای��ن کش��ورها س�لاح می فروش��ند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بدون چنین تس��لیحاتی در کش��ورهایی مانند‬ ‫افغانستان‪ ،‬یمن و سوریه جنگی وجود نداشت‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬نمایندگان در جلسه علنی روز‬ ‫یکشنبه مجلس ش��ورای اسالمی طرح حداکثر‬ ‫اس��تفاده از ت��وان تولیدی و خدماتی کش��ور و‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی اعاده ش��ده از ش��ورای‬ ‫نگهبان را بررسی و اصالح کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا – «یحی��ی س��نوار» رهب��ر جنب��ش‬ ‫مقاومت اسالمی فلس��طین (حماس) گفت اگر‬ ‫جنگی به ما تحمیل ش��ود‪ ،‬اشغالگران تل اویو را‬ ‫تخلیه خواهند کرد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری معا‬ ‫فلسطین‪ ،‬سنوار افزود‪ :‬تفاهم ها با رژیم اشغالگر‬ ‫دارای ابعاد سیاسی نیست و همچنین ارتباطی‬ ‫میان این تفاهم ها و مس��ئله تبادل اسرا و سالح‬ ‫مقاومت وجود ندارد‪.‬‬ ‫مرک�ز دیپلماس�ی وزارت امور خارجه‪-‬‬ ‫ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه در توییتی نوش��ت‪:‬‬ ‫میزبان اق��ای عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر‪،‬‬ ‫هیات عالی وزی��ران و بخش خصوصی عراق در‬ ‫س��فر به ایران بودیم‪ .‬اجرای��ی کردن توافق های‬ ‫س��فر تاریخی دکتر روحانی ب��ه عراق به منظور‬ ‫فع��ال ک��ردن کام��ل ظرفیت ه��ای هم��کاری ‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و امنیتی با کشور دوست و‬ ‫همسایه ما عراق‪ ،‬هدف این سفر است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ایی��ن تکریم حجت االس�لام س��ید‬ ‫ابراهیم رئیس��ی‪ ،‬تولیت پیش��ین استان قدس‬ ‫رض��وی و معارفه حجت االس�لام احمد مروی‪،‬‬ ‫تولیت جدید عصر ش��نبه با حضور رئیس دفتر‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب‪ ،‬رئی��س و معاون��ان قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬وزیر‬ ‫عل��وم‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫جمعی از مس��ئوالن کشوری و لشکری در تاالر‬ ‫والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬رئیس دفتر رئیس جمهوری در پیامی‬ ‫ب��ا تبریک انتص��اب حجت االسالم والمس��لمین‬ ‫احمد م��روی به س��مت تولیت اس��تان قدس‬ ‫رضوی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بی شک توفیق خدمتگزاری‬ ‫در اس��تان مبارک امام علی بن موسی الرضا (ع)‬ ‫افتخار بزرگی است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬خبرگزاری رویترز گزارش داد‪ :‬حسن‬ ‫روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری اس�لامی ای��ران روز‬ ‫ش��نبه باوجود دشواری های ناشی از تحریم های‬ ‫واشنگتن‪ ،‬خواستار گس��ترش معامالت با عراق‬ ‫در زمین��ه گاز طبیع��ی و ب��رق و تقویت روابط‬ ‫دوجانب��ه بازرگان��ی تا س��طح ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزارت امور خارجه روس��یه با انتش��ار‬ ‫بیانیه ای با اش��اره به ارس��ال نخستین محموله‬ ‫کمک های انسان دوس��تانه از سوی این کشور با‬ ‫سیل زدگان ایرانی ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اس��حاق جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری در گفت وگ��وی تلفنی با احمد‬ ‫م��روی‪ ،‬تولیت جدید اس��تان ق��دس رضوی با‬ ‫تبریک انتصاب وی‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای همکاری‬ ‫گس��ترده در زمینه ه��ای گوناگ��ون اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی امادگی کامل دارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫نقش نهادهای مدنی‬ ‫در شفافیت اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫زیان مشتریان‬ ‫در پی اختالف‬ ‫دو اتحادیه خودرویی‬ ‫ایمنی تامین شد‬ ‫خط ‪ ۶‬مترو راه افتاد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اقتصاد دولتی‪ ،‬تسهیالت رونق تولید را خنثی می کند‬ ‫نباید توقع معجزه داشته باشیم‬ ‫«سال ‪ ۹۸‬س��ال تعیین کننده در عرصه اقتصادی‬ ‫اس��ت و از مدیران عامل بانک ها درخواست می شود‬ ‫ک��ه با اعطای هدفمند تس��هیالت‪ ،‬ب��ه رونق تولید‬ ‫کم��ک کنند‪ ».‬ای��ن اخرین گفته ه��ای عبدالناصر‬ ‫همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی اس��ت‪ .‬بنا بر عقیده‬ ‫وی‪ ،‬اعطای هدفمند تسهیالت به رونق تولید کمک‬ ‫می کند‪ .‬با این حال‪ ،‬چند پرس��ش است که بررسی‬ ‫تاثیر عملک��رد بانک ها را تس��هیل می کند‪ .‬در گام‬ ‫نخست به نظر می رس��د اعطای هدفمند تسهیالت‬ ‫در دس��تور کار دولت قرار خواه��د گرفت‪ .‬پیش از‬ ‫این بارها کارشناس��ان اقتصاد بر این موضوع تاکید‬ ‫کرده بودند که ارائه تس��هیالت اگر هدفمند نباشد‬ ‫همراه با هدررفت س��رمایه قابل توجهی خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬موضوعی که اکنون مطرح می ش��ود‬ ‫این اس��ت که ارائه تسهیالت با توجه به سود بانکی‬ ‫و سیاس��ت های پولی چه تاثی��ری می تواند بر رونق‬ ‫تولید داشته باشد؟‬ ‫در ادامه این پرسش را با‬ ‫کارشناسان مطرح کرده است‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ولی ملکی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹تصمیم انی گرفته نشود‬ ‫دولت برای اصالح ساختار اقتصادی ایران باید دست از بنگاهداری‬ ‫و دخالت در اقتصاد بردارد‪ .‬در این صورت می توان امیدوار بود که‬ ‫ساختار اقتصاد ایران بهبود یابد‬ ‫س��هم ‪ ۲۵‬درصدی ان در اقتصاد کش��ور در حد‬ ‫هدف گ��ذاری باق��ی مانده اس��ت‪ .‬متاس��فانه در‬ ‫ایران بیش��تر بر ناکارامدی بخش تع��اون اعتقاد‬ ‫داشته اند و اسیب شناسی مشخصی نیز درباره این‬ ‫ناکارامدی ارائه نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظر می رس��د نبود مبانی درس��ت‬ ‫اقتص��ادی در کن��ار نب��ود برنامه ه��ای اقتصادی‬ ‫متناس��ب با ش��رایط ام��روز اقتصادی کش��ور‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین دالیل ناکارامدی اقتصادی و اس��تفاده‬ ‫ناکارام��د از ظرفیت های اقتص��ادی مانند بخش‬ ‫تعاون است‪.‬‬ ‫فرزی��ن معتمد با بیان اینکه اقتصاد کش��ور در‬ ‫ش��رایط تعادل قرار ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین‪ ،‬رویکرد‬ ‫اقتصاد باز نمی تواند مشکالت اقتصادی پیش امده‬ ‫را ح��ل و فصل کن��د‪ .‬ب��ه عبارتی‪ ،‬نب��ود تعادل‬ ‫اقتصادی مانند بیماری اقتصادی است‪ .‬همان طور‬ ‫که درمان بیماری بدون مداخله در سیس��تم بدن‬ ‫ناممکن اس��ت‪ ،‬درم��ان اقتصاد بیم��ار نیز بدون‬ ‫مداخله ممکن نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر می رس��د بخش تع��اون در کش��ور با‬ ‫وج��ود برخ��ورداری از ظرفیت های بس��یار برای‬ ‫نزدیک کردن اقتصاد کش��ور به تع��ادل از طریق‬ ‫رونق بخش��ی به اقتصاد جوامع محلی و روستایی‪،‬‬ ‫در گرداب رویکردهای س��رمایه داری گرفتار شده‬ ‫و از این رو اس��ت که مداخله درست در اقتصاد با‬ ‫استفاده از چنین ظرفیتی انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت دس�ت از بازیگ�ری اقتص�ادی‬ ‫بردارد‬ ‫محمدقل��ی یوس��فی‪ ،‬تحلیلگ��ر اقتص��اد و عضو‬ ‫هیات عملی دانش��گاه درباره افزایش تسهیالت رونق‬ ‫تولید به‬ ‫گفت‪ :‬اس��اس مش��کل جایی است‬ ‫که دولت برای حل بحران های کنونی دس��ت روی‬ ‫ان نمی گذارد‪.‬‬ ‫اقتص��اد ایران نی��از مبرم به خ��روج دولت دارد‪.‬‬ ‫بحران اقتص��اد ایران امروز به دلیل حضور دولت به‬ ‫عنوان یک مداخله گر‪ ،‬دستور دهنده و مالک بنگاه ها‬ ‫اقتص��ادی به وجود امده اس��ت‪ .‬در این میان دولت‬ ‫به جای واگذاری اقتصاد به مردم و حرکت به سوی‬ ‫اقتصاد ازاد تالش می کند تا مش��کلی را که خودش‬ ‫به وجود اورده برطرف کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر س��ال ‪ ۹۸‬قرار اس��ت ش��اهد رونق‬ ‫تولید باش��یم ابتدا باید زیرس��اخت های رونق تولید‬ ‫را فراهم کنیم‪ .‬در اقتص��اد ایران بزرگ ترین نیازی‬ ‫که امروز وج��ود دارد‪ ،‬تغییر لباس دولت در اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت اکنون در لباس ی��ک فعال اقتصاد به‬ ‫مدیریت اقتصاد می پردازد و این موضوع مش��خص‬ ‫است که بخش خصوصی زیان خواهد دید‪.‬‬ ‫یوسفی معتقد است ارائه تسهیالت در این شرایط‬ ‫ش��اید منجر ب��ه بهبود نس��بی نهاده ه��ای تولید و‬ ‫ش��رایط تولید شود اما در تحلیلی کالن و با در نظر‬ ‫گرفت��ن بازه زمانی میان مدت خواهیم دید که تاثیر‬ ‫چندانی ندارد‪.‬‬ ‫تا زمانی که دولت در اقتصاد به عنوان یک بازیگر‬ ‫و بازیگردان حضور دارد‪ ،‬در بهترین حالت ش��رایط‬ ‫کش��ور فریز می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬نه شاهد رشد‬ ‫خواهیم بود و نه شاهد افت‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬به دلیل اینکه کش��ورهای دیگر با‬ ‫س��رعت بس��یاری در حال رش��د اقتصادی هستند‬ ‫عقب ماندگ��ی اقتص��اد ای��ران در اینده چن��د برابر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ر این مبن��ا‪ ،‬ارائه تس��هیالت هدفمند به بخش‬ ‫خصوص��ی نمی توان��د به رونق تولی��د بینجامد‪ .‬این‬ ‫تس��هیالت در بهترین حالت می تواند ش��رایط را با‬ ‫تمام ضعف های کنونی فریز کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اف��زود‪ :‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬نیاز دیگری‬ ‫که در اقتصاد ایران احس��اس می شود‪ ،‬حق مالکیت‬ ‫اس��ت‪ .‬متاسفانه در بسیاری از موارد دولت و قوانین‬ ‫موجود ناقض حق مالکیت هستند‪ .‬این موضوع باید‬ ‫در قانون بررسی و حل و فصل شود‪.‬‬ ‫حق مالکیت خصوصی در کش��ور منجر به جذب‬ ‫س��رمایه بیشتر می ش��ود اما به دلیل برخی نواقص‬ ‫در قوانین باالدس��تی این موض��وع در ایران رعایت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫ب��رای مثال‪ ،‬زمان��ی بانک ه��ا حس��اب ارزی باز‬ ‫می کنند اما ب��ه جای ارز به م��ردم ریال می دهند‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران اعتماد خود را از دست می دهند و‬ ‫مالکیت مردم با مش��کل روبه رو می شود‪ .‬هرچند که‬ ‫اکن��ون بانک مرکزی حس��اب های ارزی را تضمین‬ ‫ک��رده اما هن��وز دیده می ش��ود که م��ردم اعتماد‬ ‫چندان��ی به بانک ه��ا ندارن��د و ترجی��ح می دهند‬ ‫خودشان از دارایی ها محافظت کنند‪.‬‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫تا زمانی که‬ ‫دولت در‬ ‫اقتصاد به‬ ‫عنوان یک‬ ‫بازیگر و‬ ‫بازیگردان‬ ‫حضور دارد‪ ،‬در‬ ‫بهترین حالت‬ ‫شرایط کشور‬ ‫فریز می شود‬ ‫در ستاد پشتیبانی از مناطق سیل زده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید شد ‬ ‫تسریع در بازسازی و راه اندازی واحدهای صنعتی و صنفی‬ ‫در س��تاد پشتیبانی از مناطق س��یل زده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت که با حض��ور معاونان و مش��اوران وزیر‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اعضا بر لزوم دریافت فهرست اقالم مورد نیاز‬ ‫سیل زدگان از ستاد بحران کشور تاکید کردند تا این اقالم‬ ‫با کمک اصن��اف‪ ،‬اتاق های بازرگانی و‪ ...‬با محوریت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تامین شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬ارسال تجهیزات و ماشین االت معدنی‬ ‫از اس��تان های س��یل زده و همجوار برای بازگشایی راه ها و‬ ‫خارج کردن گل و الی از واحدهای مس��کونی و صنعتی دیگر مصوبه‬ ‫این جلسه بود‪.‬‬ ‫همچنین اعضای ستاد پشتیبانی از مناطق سیل زده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مصوب کردند برای هماهنگی بیش��تر‪ ،‬نماینده ای از‬ ‫س��وی وزارتخانه برای هر یک از استان های سیل زده انتخاب شود تا‬ ‫عالوه بر نظارت بر نحوه کمک رس��انی‪ ،‬س��رعت و دقت اقدام های این‬ ‫وزارتخانه افزایش یابد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز با دریافت گزارش از اخرین اقدام های انجام ش��ده‬ ‫برای کمک رس��انی به مناطق س��یل زده‪ ،‬از برنامه ری��زی برای تامین‬ ‫وس��ایل مورد نیاز مردم در مناط��ق جنوبی خبر داد و گفت‪ :‬تعدادی‬ ‫از اتحادیه ها‪ ،‬تش��کل ها‪ ،‬انجمن های غیر دولت��ی و واحدهای صنعتی‬ ‫برای فروش وس��ایل ضروری مردم با اعمال تخففیف های ویژه اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به نام گذاری س��ال از سوی رهبر معظم انقالب با‬ ‫عن��وان «رونق تولید» و مصوبه اخیر دولت برای اختصاص مبالغی به‬ ‫عنوان کمک بدون بهره به مردم مناطق س��یل زده پیشنهادی مطرح‬ ‫اس��ت تا با محوریت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تامین نیازها و‬ ‫کاالهای اساس��ی با همکاری واحده��ای صنعتی ارزان تر در‬ ‫اختیار مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫ب��ه ماموری��ت اصلی ای��ن وزارتخانه در بازس��ازی واحدهای‬ ‫صنعت��ی و صنفی اس��یب دیده در س��یل‪ ،‬گف��ت‪ :‬مهم ترین‬ ‫وظیف��ه وزارتخانه‪ ،‬کمک به تس��ریع در راه اندازی واحدهای‬ ‫صنعتی اس��یب دیده اس��ت که در این راستا باید برنامه ریزی‬ ‫و پیش بینی دقیق برای تامی��ن نیاز واحدها مانند مواد اولیه‬ ‫و‪ ...‬انجام شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در این زمینه اطالعات‬ ‫استان های شمالی نهایی و تصمیم گیری به دولت محترم ارسال شده‬ ‫و این اقدام ها برای اس��تان های جنوب��ی و غربی نیز در حال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقیمی با تاکید بر تس��ریع در بازسازی واحدهای صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و صنفی اس��یب دیده اظهار کرد‪ :‬در این جلس��ه‪ ،‬پیشنهادهایی برای‬ ‫اعطای تس��هیالت به واحد های تخریب ش��ده‪ ،‬اس��تمهال بدهی و‪...‬‬ ‫مط��رح و مقرر ش��د که تمهیداتی برای کمک رس��انی ب��ه واحدهای‬ ‫صنعتی و صنفی اسیب دیده اجرا شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امیدواری ک��رد که با اج��رای این اقدام ه��ا واحدهای‬ ‫تولیدی اس��یب دیده در ب��ازه زمانی کوتاه تری ب��ه چرخه اقتصادی‬ ‫بازگردند‪.‬‬ ‫او همچنین از ضرورت ورود جهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای حل مش��کل سیل زدگان س��خن گفت و افزود‪ :‬اقای وزیر تاکید‬ ‫دارند وزارتخانه تمام ابزارها و توان خود را برای حل مش��کالت فعلی‬ ‫م��ردم در تامین اقالم ض��روری و کمک به واحدهای تولیدی برای از‬ ‫سرگیری فعالیت‪ ،‬به کار گیرد‪.‬‬ ‫علی حیات نیا‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫ش��واهد اقتصادی کشور نش��ان می دهد که‬ ‫سال ‪ ۹۸‬برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران‬ ‫سال پرریسکی خواهد بود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬باید تا‬ ‫ح��د امکان هزینه س��رمایه را کاهش داد و به‬ ‫بازارهای��ی ورود کرد که ظرفیت مناس��بی در‬ ‫ایران دارند‪ .‬اگر س��رمایه گذاران نتوانند ارزش‬ ‫سرمایه و سود مورد نیاز خود را در سال جاری‬ ‫تامین کنند‪ ،‬به طور قطع با مش��کالتی بیش‬ ‫از گذش��ته روبه رو خواهند شد‪ .‬طرح هایی که‬ ‫در س��ال های گذش��ته فعالیت انها اغاز شده‬ ‫و امس��ال قرار اس��ت به بهره برداری برس��ند‪،‬‬ ‫تاب اوری کمتری نسبت به بنگاه های در حال‬ ‫فعالیت دار ند و این موضوع اس��یب سرمایه را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬بهترین شیوه‬ ‫برای مصون ماندن از اسیب های اقتصادی باید‬ ‫بر بازارهای صادراتی تمرکز بس��یار بیش��تری‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬واحدهای در حال بهره برداری‬ ‫باید تالش کنند تا بازارهای جدید صادراتی را‬ ‫شناسایی و برای حضور در انها اقدام کنند‪ .‬با‬ ‫توجه به کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز‬ ‫در کشور صادرات کمک می کند تا درامد این‬ ‫بنگاه ها افزایش یابد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫بازار صادراتی و صادرات به انها باعث می شود‬ ‫بخش��ی از نیاز کشور به ارز هم برطرف شود و‬ ‫ارزاوری مناسبی در این زمینه می توان حاصل‬ ‫کرد‪ .‬همچنین ارتباط بیشتر در حوزه فناوری‬ ‫و عل��وم تولید باعث می ش��ود تولیدکنندگان‬ ‫بتوانند با ش��یوه های نوی��ن افزایش بهره وری‬ ‫اش��نا ش��ده و از ان پیش��نهادها در پیشبرد‬ ‫اهداف تولیدی خود استفاده کنند‪ .‬در صورتی‬ ‫ک��ه واحدهای اماده برای بهره برداری مس��یر‬ ‫تولید سنتی را پیش برند‪ ،‬به طور قطع امسال‬ ‫سرمایه های بسیاری هدر خواهد رفت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی ایدرو برای‬ ‫حداکثرسازی رونق تولید‬ ‫قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران( ایدرو) تصریح کرد‪ :‬استفاده از ظرفیت ها‬ ‫و توانمندی های صنایع می تواند موجبات رونق‬ ‫و افزای��ش تولید داخ��ل را در صنایع گوناگون‬ ‫فراه��م اورد‪ .‬بهزاد اعتمادی در نشس��ت اغاز‬ ‫س��ال کاری ‪ ۹۸‬ای��درو در جم��ع هم��کاران‬ ‫س��تادی‪ ،‬مدیران عامل و اعض��ای هیات مدیره‬ ‫شرکت های تابع با اشاره به بیانات رهبر معظم‬ ‫انقالب و نام گذاری امس��ال ب��ه «رونق تولید»‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اکنون زمان ازمون و خطا نیس��ت زیرا‬ ‫تحریم های ظالمانه ادامه روند تولید را س��خت‬ ‫کرده اما با برنامه ریزی‪ ،‬تعمق‪ ،‬تفکر‪ ،‬س��رعت و‬ ‫دقت در تصمیم گیری می توانیم با درایت از این ‬ ‫گذار عبور کنیم‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬قائم مقام‬ ‫ایدرو با اش��اره ب��ه محورهای عم��ده فعالیت‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران در‬ ‫حوزه ه��ای صنعت خ��ودرو‪ ،‬نوس��ازی ناوگان‬ ‫تجاری‪ ،‬صنایع دریایی‪ ،‬ریلی و پیشرفته‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫توسعه مناطق محروم و توسعه مدیریت ضمن‬ ‫تش��ریح اقدام های انجام ش��ده در این حوزه ها‬ ‫گفت‪ :‬منابع انس��انی با ارزش ترین سرمایه های‬ ‫هر بنگاه اقتصادی به شمار می روند و الزم است‬ ‫در س��ال جدید کمیته های تخصصی که پیش‬ ‫از ای��ن در تصمیم گیری های س��ازمانی دخیل‬ ‫بودند‪ ،‬فع ال تر ش��وند تا طرح ه��ا و برنامه های‬ ‫جام��ع و کارشناس��انه ای را برای تصمیم گیری‬ ‫به هیات مدیره ارائه کنند‪ .‬اعتمادی با اشاره به‬ ‫اهمیت صنایع پیشرفته و گسترش شرکت های‬ ‫دانش بنیان و اس��تارت اپ ها در کش��ور تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تمرکز و حمایت ایدرو بر تجاری س��ازی‬ ‫ایده های این ش��رکت ها و استارت اپ ها خواهد‬ ‫بود‪ .‬قائم مقام ایدرو با اشاره به گام های اساسی‬ ‫که سازمان گسترش در زمینه نوسازی صنایع‬ ‫در سال های گذش��ته برداشته‪ ،‬گفت‪ :‬ما با ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۵‬درصد هزینه ایج��اد یک واحد صنعتی‬ ‫جدی��د می توانیم صنایع موج��ود را به ظرفیت‬ ‫کام��ل برس��انیم و ای��ن یعنی رون��ق تولید و‬ ‫اش��تغال و برای این مهم بودجه ای معادل ‪۱۰‬‬ ‫ت ‪ ،‬معدن و‬ ‫ه��زار میلیارد تومان در وزارت صنع ‬ ‫تجارت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کش��ور اجازه کاهش قابل توجهی در س��ود بانکی را‬ ‫نمی دهد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬سیاس��ت دیگری که باید‬ ‫در نظر گرفته شود اصالح پایه پولی و ساختار مالی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دول��ت در ماه ه��ای گذش��ته تالش‬ ‫ک��رد تا ن��رخ ارز را کاهش دهد اما ای��ن موضوع با‬ ‫ش��یوه نامه های متوال��ی و رفتار دس��توری ش��دنی‬ ‫نیست‪ .‬دولت برای اصالح س��اختار اقتصادی ایران‬ ‫باید دست از بنگاهداری و دخالت در اقتصاد بردارد‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت می ت��وان امیدوار بود که س��اختار‬ ‫اقتصاد ایران بهبود یابد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درب��اره اصالح پایه پولی کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬زنجی��ره ای از مش��کالت در اقتص��اد ایران‬ ‫در هم تنیده اس��ت‪ .‬ش��رایط پایه پول��ی‪ ،‬نقدینگی‬ ‫س��رگردان‪ ،‬نوسان های ارز و مش��کالت حوزه تولید‬ ‫از جمله این مشکالت است و انچه شرایط را دشوار‬ ‫کرده وابس��تگی این موضوع ها به یکدیگر اس��ت‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال‪ ،‬انچه بر تمام ای��ن موضوع ها تاثیر مثبت‬ ‫می گ��ذارد‪ ،‬خروج دول��ت از بنگاهداری اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه تمام وزارتخانه ه��ا و بانک ها باید هرچه‬ ‫س��ریع تر م��ازاد دارایی خود را ب��ه بخش خصوصی‬ ‫واقعی واگذار کنن��د‪ .‬در این صورت می توان منتظر‬ ‫رشد اقتصادی و رونق تولید بود‪.‬‬ ‫درمان اقتصاد بیمار‬ ‫بدون مداخله ممکن نخواهد بود‬ ‫یک کارشناس اقتصاد اظهار کرد‪ :‬اقتصاد جوامع‬ ‫محلی و روستایی با ظرفیت بخش تعاون می تواند‬ ‫به موتور رشد اقتصاد کشور بدل شود‪.‬‬ ‫فرزین معتمد درباره وضعی��ت اقتصاد ایران به‬ ‫ایلن��ا گفت‪ :‬اقتصاد ایران درحال حاضر با چالش ها‬ ‫و مشکالت گوناگونی روبه رو است؛ چالش هایی که‬ ‫بیش از پیش نش��ان دهنده دوری اقتصاد کشور از‬ ‫تعادل است‪.‬‬ ‫در فضایی به س��ر می بریم ک��ه تورم‪ ،‬رکود‪ ،‬فقر‬ ‫و نابرابری و تحریم های امریکا به صورت همزمان‬ ‫مشاهده و تشدید می شود‪ .‬شوک ارزی وارد شده‬ ‫به اقتصاد‪ ،‬قدرت خرید را برای دامنه وس��یعی از‬ ‫مردم کاهش داده است‪ .‬در چنین شرایطی سخن‬ ‫از اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬کمک به کس��ب و کارهای‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬تامین مالی خرد و‪ ...‬بس��یار‬ ‫گفته ش��ده اس��ت اما متاس��فانه از ظرفیت هایی‬ ‫ک��ه در کش��ور برای مق��اوم کردن اقتص��اد و نیز‬ ‫حل مش��کالت پیش ام��ده وجود دارد‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫نمی شود‪ .‬تاس��ف برانگیزتر انکه همخوانی درستی‬ ‫بین تئوری های پیش��نهادی اقتصادی و انچه در‬ ‫عمل اتفاق می افتد نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫کارش��ناس اقتصاد ادامه داد‪ :‬یکی از بخش های‬ ‫بس��یار مهم در مقاوم کردن اقتصاد و راهگش��ای‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی‪ ،‬بخش تعاون اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫تع��اون در قانون ایران یک��ی از ‪ ۳‬بخش اقتصادی‬ ‫کشور به ش��مار می رود اما سال هاست چشم انداز‬ ‫هرچه سود‬ ‫تسهیالت‬ ‫کاهش یابد‬ ‫توان بنگاه ها‬ ‫افزایش پیدا‬ ‫می کند اما‬ ‫این موضوع‬ ‫به معنای این‬ ‫نیست که‬ ‫ظرفیت این کار‬ ‫هم در کشور‬ ‫وجود دارد‬ ‫راهکارهایی‬ ‫برای افزایش‬ ‫تاب اوری‬ ‫بنگاه ها‬ ‫یادداشت‬ ‫بانک مرکزی به دنبال رونق تولید با ارائه هدفمند تسهیالت‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره اعطای تسهیالت‬ ‫هدفمن��د به بنگاه ه��ای تولیدی در س��ال جای به‬ ‫گف��ت‪ :‬اینک��ه دولت تصمیم گرفت��ه تا ارائه‬ ‫تس��هیالت را با ش��یوه ای مناس��ب و هدفمند ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬موضوع بس��یار مناس��بی اس��ت‪ .‬پیش از این‬ ‫انحراف از معیار در تس��هیالت یکی از مشکالتی بود‬ ‫که در اقتصاد کش��ور با ان روبه رو بودیم و منجر به‬ ‫هدررف��ت و خروج منابع از محل اصلی تس��هیالت‬ ‫بانکی شد‪.‬‬ ‫ملکی به این پرس��ش که ایا تس��هیالت با س��ود‬ ‫بانک��ی تعیین ش��ده می تواند منجر ب��ه رونق تولید‬ ‫شود‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪ :‬برای بررسی این موضوع‬ ‫باید توان کش��ور و نظام بانکی کشور را هم در نظر‬ ‫داش��ت‪ .‬به طور قطع هرچه سود تسهیالت کاهش‬ ‫یاب��د ت��وان بنگاه ها افزای��ش پیدا می کن��د اما این‬ ‫موضوع به معنای این نیس��ت ک��ه ظرفیت این کار‬ ‫هم در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫دولت باید تالش کند تا تس��هیالت رونق تولید را‬ ‫با کمترین سود ممکن پرداخت کند اما به طور قطع‬ ‫نمی توان توقع معجزه داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه تغییر گس��ترده در نظام‬ ‫بانکی به ب��روز اتفاق های ناخوش��ایندی در اقتصاد‬ ‫می انجامد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاس��فانه س��ال گذش��ته‬ ‫دول��ت در چند مرحله تصمیم ه��ای انی گرفت که‬ ‫منجر به تنش های بس��یاری در اقتصادی ایران شد‪.‬‬ ‫اش��تباه های گذش��ته نباید تکرار ش��ود و دولت در‬ ‫تصمیم های��ی که می گیرد بای��د با بخش خصوصی‪،‬‬ ‫کارشناسان و فعاالن اقتصاد مشورت کند‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د س��ود بانکی کاهش یابد میزان ان‬ ‫باید مورد مطالعه قرار گیرد‪ .‬هر چند که سود کنونی‬ ‫به رونق و رش��د چندانی نخواهد انجامید اما شرایط‬ ‫‪3‬‬ ‫تجربه هایی‬ ‫که کسب نکردیم‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫ادامه خدمات دهی‬ ‫ایران خودرو‬ ‫در خوزستان و لرستان‬ ‫زیان مشتریان در پی اختالف دو اتحادیه خودرویی‬ ‫تعمیرکاران تشخیص نمی دهند یا قطعات مشکل دارد؟‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گالیه ه��ای زی��ادی از س��وی تعمی��رکاران برای‬ ‫غیراصل ب��ودن قطعات اعالم می ش��ود‪ .‬ب��ا افزایش‬ ‫قطعات تقلبی در ب��ازار لوازم یدکی‪ ،‬کار تعمیرکاران‬ ‫و مشکالت صاحبان خودرو بیشتر شده است‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که مدیران اتحادیه لوازم یدکی این امر‬ ‫را نمی پذیرن��د و عنوان می کنن��د برخی تعمیرکاران‬ ‫تخصص کافی در حوزه کاری خود و تعویض قطعات‬ ‫ندارند‪ .‬مس��ئوالن اتحادیه لوازم یدکی بیان می کنند‬ ‫بس��یاری از ش��کایت هایی که به دلیل معیوب بودن‬ ‫قطعات از س��وی صاحب خ��ودرو در اتحادیه مطرح‬ ‫می شود (امری که تعمیرکاران به انها اعالم کرده اند)‪،‬‬ ‫درست نیس��ت و پس از بررسی مش��خص می شود‪،‬‬ ‫قطعه سالم است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعمیرکار‪ ،‬پزشک خودرو است‬ ‫سیدمهدی کاظمی‬ ‫علیرضا نیک ایین‬ ‫س��یدمهدی کاظم��ی‪ ،‬س��خنگوی اتحادیه صنف‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم یدک��ی‪ ،‬درب��اره گالیه ه��ای‬ ‫تعمیرکاران نس��بت به افزایش امار قطعات غیراصل‬ ‫در ب��ازار ل��وازم یدک��ی خ��ودرو‪ ،‬ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تعمی��رکاران به ج��ای انتق��اد از خ��ود و اینک��ه من‬ ‫مکانیک به عنوان پزش��ک خودرو باید تشخیص دهم‬ ‫ک��دام قطعه اصل و کدام غیراصل اس��ت‪ ،‬توپ را به‬ ‫زمین دیگری می اندازند‪ .‬انها باید بتوانند مش��تری را‬ ‫درست راهنمایی کنند و از او بخواهند فالن قطعه را‬ ‫با فالن مشخصات تهیه و تاکید کنند اگر این قطعه با‬ ‫این مشخصات تهیه نشود‪ ،‬من مکانیک روی خودرو‬ ‫قطع��ه دیگری را نمی بندم‪ .‬اما از س��وی تعمیرکار به‬ ‫این موضوع اهمیتی داده نمی ش��ود و هر قطعه ای از‬ ‫سوی مشتری تهیه شود‪ ،‬روی خودرو بسته می شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬م��ن به ش��خصه ‪۵۰‬درصد مش��کالت و‬ ‫گالی��ه صاحب��ان خ��ودرو را مربوط ب��ه مکانیک ها‬ ‫می دانم‪.‬‬ ‫مکانیک‪ ،‬پزش��ک خودرو اس��ت و تامین کنندگان‬ ‫قطع��ات‪ ،‬داروخان��ه به ش��مار می روند‪ .‬پزش��ک هر‬ ‫نسخه ای بنویسد‪ ،‬من فروشنده باید ان را بپیچم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬ایجاد چنین مش��کالتی در‬ ‫ح��وزه خودرو و تعمیر ان ب��ه این امر برمی گردد که‬ ‫بعضی تعمیرکاران و پزش��کان خ��ودرو در کار خود‬ ‫تخص��ص الزم را ندارند و حرف��ه ای عمل نمی کنند؛‬ ‫در نتیجه نمی توانند رضایت مشتریان را جلب کنند‬ ‫و با تشخیص نادرست انها را گرفتار می کنند‪ .‬جالب‬ ‫اینکه «تمام کاس��ه کوزه ها را روی هم سر بازار لوازم‬ ‫یدکی می شکنند»‪.‬‬ ‫‹ ‹تشخیص اشتباه‬ ‫کاظم��ی در توضیح این موضوع که تعمیرکاران در‬ ‫چه بخش��ی تخصص الزم را ندارن��د؛ درباره تعمیر یا‬ ‫تش��خیص قطعه اصل از غیراصل‪ ،‬گفت‪ :‬در تشخیص‬ ‫دچ��ار اش��تباه می ش��وند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬حس��گر‬ ‫اکس��یژن ای��رادی ن��دارد‪ ،‬اما چون عیب را درس��ت‬ ‫تش��خیص نداده اند از صاحب خودرو می خواهند یک‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اکیپ های ویژه امدادی حوزه خدمات پس‬ ‫از فروش ایران خودرو(ایس��اکو) تا بازگشت‬ ‫مناطق س��یل زده خوزس��تان و لرس��تان به‬ ‫ش��رایط ع��ادی‪ ،‬در این دو اس��تان حضور‬ ‫خواهند داشت و به امدادرسانی به هموطنان‬ ‫ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬پ��س از تغییرات‬ ‫ج��وی و بارش ه��ای اخی��ر و جاری ش��دن‬ ‫س��یل در بس��یاری از مناط��ق کش��ور‪ ،‬این‬ ‫شرکت از‪ 2‬فروردین برای یاری رسانی سریع‬ ‫به هموطن��ان‪ ،‬با اکیپ های ویژه و فوق برنامه‬ ‫در شهرهای س��یل زده حاضر شده و با تمام‬ ‫توان در خدمت هموطنان بوده است‪.‬‬ ‫برمبن��ای این گ��زارش‪ ،‬به دنبال تش��دید‬ ‫ش��رایط بحرانی ناش��ی از وقوع س��یالب در‬ ‫برخی شهر های استان خوزستان و لرستان‪،‬‬ ‫ام��داد خودرو ایران با ارس��ال اکیپ هایی به‬ ‫مناط��ق حادثه دیده درص��دد ارائه خدمات‬ ‫س��ریع ب��ه حادثه دیدگان و مس��افران بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امدادگران ام��داد خودرو ای��ران افزون بر‬ ‫امدادرس��انی ب��ه خودروهای اس��یب دیده‪،‬‬ ‫براس��اس مس��ئولیت های اجتماع��ی خود‪،‬‬ ‫ب��ا اس��تقرار در مناطق س��یل زده به کمک‬ ‫نیروهای امدادی‪ ،‬مردمی و س��پاه شتافته و‬ ‫در حال رفع مشکالت مردم و ایجاد سیل بند‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس‪ ۵۴ ،‬اکیپ امداد و حمل‬ ‫در مناط��ق س��یل زده پلدخت��ر‪ ،‬ابدان��ان‪،‬‬ ‫دره ش��هر‪ ،‬بدره‪ ،‬دزفول‪ ،‬شوش��تر‪ ،‬ش��وش‪،‬‬ ‫سوس��نگرد‪ ،‬ایذه و باغملک مستقر شده و از‬ ‫نخستین ساعت های وقوع سیالب‪ ،‬اقدام به‬ ‫امدادرسانی به هموطنان سیل زده و در سیل‬ ‫مانده در سریع ترین زمان کرده است‪.‬‬ ‫همچنین به منظور تسریع در امدادرسانی‬ ‫ب��ا توجه به گس��تردگی خس��ارت های وارد‬ ‫ش��ده در مناطق تحت تاثیر سیل‪ ،‬اکیپ های‬ ‫کمکی از مناطق همجوار ش��امل ‪ ۳۵‬اکیپ‬ ‫(‪ ٢٥‬خودروسوار و حمل و ‪ ١٠‬اکیپ) امداد‬ ‫سریع به مناطق سیل زده اعزام شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می افزای��د‪ ،‬پ��س از بارش‬ ‫اولی��ه در ‪5‬فروردی��ن ش��هرهای خرم اباد‪،‬‬ ‫معموالن‪ ،‬کوهدش��ت و بروجرد مس��یرهای‬ ‫مواصالتی در این ش��هرها با مش��کل روبه رو‬ ‫شد‪ ،‬اما اس��تقرار مناسب اکیپ های امدادی‬ ‫امدادخودرو ای��ران در محورهای مواصالتی‬ ‫ای��ن مناطق و هم��کاری با س��تاد بحران و‬ ‫پلی��س‪ ،‬خدمات ام��دادی در کمترین زمان‬ ‫ممکن به امدادخواهان ارائه شد‪.‬‬ ‫با ش��دت گرفت��ن بحران و جاری ش��دن‬ ‫س��یالب به خانه های مس��کونی شهروندان‪،‬‬ ‫امدادگ��ران ام��داد خ��ودرو ای��ران‪ ،‬ضمن‬ ‫هم��کاری با س��تاد بح��ران و هالل احمر به‬ ‫کمک مردم ش��تافتند و در تهیه و تقس��یم‬ ‫مواد غذای��ی و مایحتاج م��ردم و همچنین‬ ‫جابه جای��ی وس��ایل زندگ��ی انه��ا در کنار‬ ‫نیروه��ای امدادی اق��دام به ارائ��ه خدمات‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن به منظ��ور تس��ریع در ارائ��ه‬ ‫خدمات مطلوب به ش��هروندان اسیب دیده‬ ‫در ‪ ١٢‬فروردی��ن تعداد ‪ ۸‬س��مند امدادی‪،‬‬ ‫‪ ٣‬جرثقیل دکل دار‪ ،‬یک خودروس��واری و ‪۳‬‬ ‫خودرو حمل یدک کش در اختیار امدادگران‬ ‫اس��تان لرس��تان قرار گرف��ت و در مجموع‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۴۱‬اکی��پ ام��دادی در این‬ ‫منطقه حضور دارد‪.‬‬ ‫با توجه به شرایط و نیاز منطقه‪ ،‬اکیپ های‬ ‫امدادی دس��ت کم ت��ا ‪ ٢٥‬فروردین در این‬ ‫اس��تان و س��ایر مناط��ق س��یل زده حضور‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت با توجه به شرایط نامساعد‬ ‫جوی‪ ،‬ح��وزه خدمات پ��س از فروش گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در تمامی اس��تان های‬ ‫در معرض س��یل در اماده باش کامل اس��ت‬ ‫و ارائ��ه خدم��ات امدادی ب��دون وقفه ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬همچنین پش��تیبانی ارسال‬ ‫قطعات مورد نیاز برای راه اندازی خودروهای‬ ‫اس��یب دیده در س��یالب ب��ا هماهنگ��ی‬ ‫دفات��ر منطقه ای مس��تقر در اس��تان ها در‬ ‫س��ریع ترین زم��ان ممکن به انجام رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با افزایش قطعات تقلبی در بازار لوازم یدکی‪ ،‬کار تعمیرکاران و مشکالت‬ ‫صاحبان خودرو بیشتر شده است‪ .‬این در حالی است که مدیران اتحادیه‬ ‫ل��وازم یدکی این امر را نمی پذیرن��د و عنوان می کنند برخی تعمیرکاران‬ ‫تخصص کافی در حوزه کاری خود و تعویض قطعات ندارند‬ ‫حسگر نو از بازار تهیه کرده و اقدام به تعویض قطعه‬ ‫خودرو می کنند‪ .‬وقتی حسگر اکسیژن بسته می شود‬ ‫و عیب خودرو برطرف نمی ش��ود‪ ،‬عنوان می کنند که‬ ‫قطعه خراب است و باید ان را پس دهند‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه صن��ف فروش��ندگان ل��وازم‬ ‫یدکی افزود‪ :‬چون مس��ئولیت اتحادیه رس��یدگی به‬ ‫ش��کایت های مردمی اس��ت‪ ،‬هر روز با این مس��ائل‬ ‫روبه رو می ش��ویم‪ .‬وقتی حس��گر مورد نظر ازمایش‬ ‫می شود‪ ،‬داده ها حاکی از سالم بودن قطعه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عیب مربوط به قطعه ای دیگر اس��ت‬ ‫اما به دلیل تشخیص نادرست قطعه ای متفاوت دیگر‬ ‫خری��داری می ش��ود‪ .‬وقتی جواب نمی ده��د‪ ،‬راهکار‬ ‫س��اده این اس��ت که اعالم کنند قطع��ه غیراصل و‬ ‫بی کیفیت است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی در ادامه چنین چالشی گفت‪ :‬حال‬ ‫پرس��ش این است که فروش��نده لوازم یدکی چگونه‬ ‫حس��گری که روغنکاری ش��ده و روی خودرو نصب‬ ‫ش��ده و دوباره باز شده را پس بگیرد‪ .‬پس از ازمایش‬ ‫سالم بودن بسیاری از قطعات که به عنوان شکایت به‬ ‫اتحادیه اورده می شود‪ ،‬محرز می شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬تم��ام این مس��ائل ب��ه مکانیک‬ ‫برمی گردد که اطالعات الزم و مهارت کافی در حوزه‬ ‫‹ ‹امار دقیقی در دست نیست‬ ‫خ��ود ندارد‪ .‬البت��ه تاکید می کنم تم��ام تعمیرکاران‬ ‫این گونه نیس��تند و مکانیک های بس��یار ماهری هم‬ ‫داری��م که در این بخش فعالی��ت دارند‪ .‬در برخی از‬ ‫این شکایت ها اتحادیه صاحب خودرو را برای مراجعه‬ ‫به این تعمیرکاران راهنمایی می کند و مشکلش حل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمام این گفته ها اثبات ش��ده و برای ان‬ ‫مدرک و س��ند وجود دارد‪ .‬با سند می توان از درست‬ ‫تشخیص ندادن فالن تعمیرکار سخن گفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مشکالت مربوط به این حوزه‬ ‫‪ ۵۰-۵۰‬اس��ت یعنی اگ��ر ‪۵۰‬درصد مش��کل قطعه‬ ‫باشد‪۵۰ ،‬درصد مش��کالت هم به این امر برمی گردد‬ ‫که تعمی��رکاران ایراد خودرو را درس��ت تش��خیص‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫کاظم��ی در پای��ان گفت‪ :‬مردم نگرانی نس��بت به‬ ‫قطعه نداش��ته باشند و اگر به مشکلی برخورد کردند‬ ‫با اتحادی��ه تماس بگیرند‪ ،‬کارشناس��ان به طور حتم‬ ‫راهنمایی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعات غیراصل در بازار‬ ‫را از او پیگی��ری کن��د‪ .‬نیک ایی��ن درب��اره مه��ارت‬ ‫تعمیرکاران و انتقادی که نس��بت به تشخیص ندادن‬ ‫عی��وب خودرو وجود دارد‪ ،‬ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬اتحادیه‬ ‫ب��رای ارائ��ه مجوز نخس��ت اموزش ‪ ۱۲۰‬س��اعته را‬ ‫تعیین کرده اس��ت؛ یعنی حدود ‪ ۳‬ماه صرف اموزش‬ ‫افراد می شود‪ .‬ضمن انکه این اموزش به یک مکانیک‬ ‫اس��ت نه یک فرد مبتدی‪ .‬کسی که درخواست مجوز‬ ‫می کند‪ ،‬مکانیک اس��ت و تکنیک های عملی به انها‬ ‫اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از مکانیک خودرو پس از گذراندن‬ ‫دوره اموزش��ی‪ ،‬ازمون عملی و کتبی گرفته می شود‬ ‫که اگر به س��طح مورد انتظار رس��ید‪ ،‬نسبت به ارائه‬ ‫مجوز اقدام می شود‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬نمی توان عن��وان کرد تعمیر خودرو‬ ‫‪۱۰۰‬درصد بدون خطا انجام می ش��ود‪ ،‬چنین ادعایی‬ ‫راه به خطا رفتن اس��ت‪ .‬اتحادیه لوازم یدکی ممکن‬ ‫اس��ت بگوید اصال قطعه تقلبی وجود ندارد‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه انبوهی از قطعات غیراص��ل در بازار لوازم یدکی‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬تاکید می کن��م نمی توان خطا و‬ ‫اشتباه را ‪۱۰۰‬درصد به یک سو نسبت داد‪ ،‬اما به هر‬ ‫حال باید منطقی سخن گفت و درصدی از اشتباه ها‬ ‫را پذیرفت‪.‬‬ ‫به س��راغ علیرضا نیک ایین‪ ،‬رئیس‬ ‫در ادامه‬ ‫اتحادی��ه تعمیرکاران خودرو ته��ران رفت تا موضوع‬ ‫رئی��س اتحادیه تعمیرکاران خ��ودرو تهران درباره‬ ‫امار اش��تباهات تعمیرکاران گف��ت‪ :‬باید اطالعات را‬ ‫براساس امار رسمی اعالم کرد؛ بنابراین درحال حاضر‬ ‫نمی توانی��م درص��د دقیقی را بیان کنی��م‪ .‬اظهارنظر‬ ‫و بیان میزان این اش��تباهات بدون بررس��ی‪ ،‬اشتباه‬ ‫بزرگی است که ما را در رسیدن به برنامه ها به بیراهه‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫البت��ه در یک گ��زارش میدان��ی می توانم قطعات‬ ‫تقلبی بسیاری را در بازار نشان دهم‪ .‬فراموش نکنیم‬ ‫عمر قطعات اصل و غیراصل یکی نیست‪ .‬مدت زمان‬ ‫اس��تهالک این قطعات‪ ،‬خود گویای موضوع اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن انکه قیمت انها هم با یکدیگر متفاوت است و‬ ‫نیاز به اثبات ان نیست‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ممک��ن اس��ت تعمیرکار م��ا هم به‬ ‫لحاظ تبحر و اطالعات الزم خالهایی داش��ته باش��د‬ ‫اما پرسش این اس��ت که ایا ‪۱۰۰‬درصد تعمیرکاران‬ ‫مشکل دارند؟‬ ‫گفتنی اس��ت اتحادیه ل��وازم یدکی ای��ن موضوع‬ ‫(مش��کالت قطعات به لحاظ اص��ل و غیراصل بودن‬ ‫و تعمی��ر خودروه��ا) را ‪ ۵۰-۵۰‬عنوان کرده اس��ت‪.‬‬ ‫نیک ایین درباره درصد خطاها گفت‪ :‬تا در این زمینه‬ ‫امار گرفته نش��ود نمی توان درصدی اعالم کرد‪ .‬برای‬ ‫این کار یعنی کس��ب اطالع��ات‪ ،‬با توجه به حجم در‬ ‫برگیری مس��ئله‪ ،‬یک گروه پژوهشی بزرگ نیاز است‬ ‫تا بتوان امار درست را جمع اوری و اعالم کرد‪.‬‬ ‫تولید مرسدس بنز در مسکو‬ ‫کارخانه جدید تولید خودرو شرکت مرسدس بنز در مسکو با‬ ‫حضور والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه راه اندازی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش صداوس��یما‪ ،‬کارخان��ه جدی��د تولی��د خودرو‬ ‫ش��رکت مرس��دس بنز در مس��کو با حضور والدیمیر پوتین‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری روسیه راه اندازی شد‪.‬‬ ‫ش��رکت دایمل��ر ای ج��ی المان اع�لام کرده ای��ن کارخانه‬ ‫خودروسازی جدید بخشی از سرمایه گذاری ‪۲۸۱‬میلیون دالری‬ ‫این شرکت در روسیه است و هزار فرصت شغلی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫این کارخانه جدید خودروس��ازی در روسیه در حالی راه اندازی‬ ‫می ش��ود که شرکت خودروسازی فورد به تازگی اعالم کرده دو‬ ‫کارخانه خودروس��ازی خود را در روس��یه تعطیل می کند‪ .‬در‬ ‫ایی��ن راه اندازی این کارخانه پوتین گف��ت‪ :‬ما برای یک ایین‬ ‫مه��م و مهیج درباره بازار خودرو در اینجا جمع ش��ده ایم‪ .‬این‬ ‫ایین‪ ،‬راه اندازی یک کارخانه تولید خودرو از سوی یک شرکت‬ ‫معروف یعنی مرسدس بنز است که در کشور ما و جهان اعتبار‬ ‫زیادی دارد‪ .‬گفتنی اس��ت نخس��تین خودرو این کارخانه که‬ ‫س��دان لوکس‪ E‬کالس بود در این ایی��ن از خط تولید خارج‬ ‫شد و تمامی خودروهای ساخته شده در این کارخانه وبژه بازار‬ ‫روس��یه خواهد بود‪ .‬همچنین فروش مرس��دس بنز در روسیه‬ ‫نسبت به ‪ 10‬سال گذشته بیش از ‪ 2‬برابر شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه های موفقیت در بازار سرمایه‬ ‫حام�د هدائی ‪ -‬اقتص�اددان رفتاری‪ :‬یک��ی از بهترین‬ ‫راهکاره��ای بررس��ی بازدهی ه��ای روش ه��ای گوناگ��ون‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬مرور نتایج واقعی صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک است‪ .‬این روز ها به طور تقریبی همه از صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک اس��تفاده می کنن��د‪ .‬اف��راد عموما‬ ‫از طری��ق طرح ه��ای بازنشس��تگی یا حس��اب بازنشس��تگی‬ ‫ش��خصی خود با صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ارتباط دارند‪.‬‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری ان��واع گوناگونی دارند اما دو نوع‬ ‫از پرطرفدارترین انها‪ ،‬صندوق های رش��دی و ارزشی هستند‪.‬‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری رشدی‪ ،‬س��هام شرکت های داغ‬ ‫و جدی��د را می خرن��د‪ ،‬در حالی که صندوق های ارزش��ی‪ ،‬به‬ ‫خرید سهام حراج شده گرایش دارند‪ .‬امارهای مورنینگ استار‬ ‫نش��ان می دهد صرف نظر از اندازه ش��رکت خریداری ش��ده‪،‬‬ ‫صندوق های ارزشی در بلندمدت بازدهی بهتری دارند‪.‬‬ ‫ای��ن امر نه تنها درباره صندوق های س��رمایه گذاری که در‬ ‫ایاالت متحده س��رمایه گذاری می کنند‪ ،‬بلکه در صندوق هایی‬ ‫که در کش��ورهای گوناگون در سراس��ر جهان سرمایه گذاری‬ ‫می کنند نیز صادق اس��ت‪ .‬در سال های گذشته‪ ،‬صندوق های‬ ‫ارزشی رشد مرکب ساالنه قابل توجهی نسبت به صندوق های‬ ‫رشدی داش��ته اند‪ .‬این نکته بسیار حائز اهمیت است چراکه‬ ‫مطبوعات‪ ،‬س��رمایه گذاران حرفه ای را به دلیل کس��ب س��ود‬ ‫ناچی��زی که بیش از متوس��ط بازار کس��ب کرده اند‪ ،‬تمجید‬ ‫نمی کنن��د‪ .‬برخی تالش می کنن��د بقبوالنند که در دروه های‬ ‫بلندمدت‪ ،‬امکان کس��ب بازدهی باالتر از متوسط بازار وجود‬ ‫ندارد‪ .‬این افراد پیش��ینه درخش��ان سرمایه گذاران‬ ‫بزرگ��ی چون وارن بافت‪ ،‬بیل روی��ن و بیل میلر را به‬ ‫شانس و خوش اقبالی نس��بت می دهند‪ .‬این ادعای‬ ‫انها مبتنی بر نظریه ای اس��ت ک��ه با عنوان فرضیه‬ ‫بازار کارا که در بس��یاری از کالس های دانش��گاهی‬ ‫تدریس می شود‪ .‬این نظریه ادعا می کند هیچ سهام‬ ‫ارزان یا گرانی وجود ندارد و بازار رفتار عقالیی دارد‬ ‫و دارای ساختاری هوشمند است که هر روزه سهام را براساس‬ ‫اطالع��ات موجود قیمت گذاری می کند‪ .‬هرکس بتواند از بازار‬ ‫پیش��ی بگیرد‪ ،‬صرفا خوش شانس بوده اس��ت‪ .‬وارن بافت نگاه‬ ‫دیگری به قضیه دارد‪ .‬وی در سخنرانی تاریخی خود در سال‬ ‫‪۱۳۶۲-۶۳‬خورشیدی و به مناسبت پنجاهمین سالگرد انتشار‬ ‫کتاب تحلیل اوراق بهادار با عنوان «ابر سرمایه گذاران گراهام»‬ ‫مثالی مطرح می کند‪ .‬در این مثال فرض می شود هر کدام از‬ ‫‪۲۲۵‬میلیون نفر از مردم ایاالت متحده یک دالر روی ش��یر یا‬ ‫خط بودن سکه شرط می بندند‪.‬‬ ‫بازنده های هر روز حذف می ش��وند و روز بعد تمام برنده ها‬ ‫بار دیگر روی شیر یا خط بودن سکه شرط می بندند‪ .‬پس از‬ ‫‪۲۰‬روز ‪ ۲۱۵‬نفر باقی می مانند که هر یک بیش از یک میلیون‬ ‫دالر برده ان��د‪ .‬طرفداران فرضیه بازار کارا ت�لاش دارند به ما‬ ‫بقبوالنند موفقیت در بازار سرمایه نیز مانند پرتاب سکه‪ ،‬نتیجه‬ ‫شانس و اقبال است‪ .‬اقای بافت در ادامه مثال خود‪ ،‬اورانگوتان‬ ‫را جایگزین انسان می کند‪ .‬نتیجه همان است؛ ‪ ۲۱۵‬اورانگوتان‬ ‫برنده خواهیم داش��ت‪ .‬اما اگر تمام این اورانگوتان های برنده‬ ‫هم��ه از یک ب��اغ وحش امده باش��ند‪ ،‬چه؟ در این‬ ‫صورت پرسش��ی پی��ش می اید که ای��ن حیوانات‬ ‫عظیم الجثه چگونه چنین مهارتی کس��ب کرده اند؟‬ ‫ای��ا نتیجه کار حاصل ش��انس بوده ی��ا اینکه همه‬ ‫این اورانگوتان ها وجه اش��تراکی داش��ته اند؟ سپس‬ ‫بافت به دنیای س��رمایه گذاری بازمی گردد و س��ابقه‬ ‫برخ��ی از موفق ترین س��رمایه گذاران تاریخ را مرور‬ ‫می کند‪ .‬به طور تصادفی ‪ ۷‬نفر از موفق ترین س��رمایه گذاران‬ ‫پیرو یک مکتب بوده اند‪ .‬چند نفر از افرادی که بافت مثال زد‬ ‫در کالس های گراهام در دانش��کده کسب وکار کلمبیا شرکت‬ ‫کرده یا اینکه در شرکت سرمایه گذاری او همکار وی بوده اند‪.‬‬ ‫همه این افراد‪ ،‬ارزش��ی کاران وفادار و پایبن��د به اصول اولیه‬ ‫خرید کس��ب وکارها به زی��ر ارزش بودند‪ .‬هم��ه انها بازدهی‬ ‫باالتر از متوس��ط بازار و همکاران فعال در س��هام رشدی شان‬ ‫داش��تند‪ .‬این به اصطالح س��که اندازان خوش ش��انس‪ ،‬اصول‬ ‫سرمایه گذاری ارزشی را به یک شکل واحد به کار نمی بستند‬ ‫و س��هام یکسانی هم نداش��تند‪ .‬برخی از انها س��هام زیادی‬ ‫نگهداری می کردند و برخی دیگر در س��بد سهام شان‪ ،‬تعداد‬ ‫س��هم کمتری بود‪ .‬ضمن انکه سبد های سهام شان هم بسیار‬ ‫متفاوت بود اما همه انها اصول فکری مش��ابهی داش��تند و به‬ ‫اصول اولیه س��رمایه گذاری ارزش��ی (خرید کسب وکار به زیر‬ ‫ارزش ان) معتقد بودند‪ .‬انها سکه اندازان خوش شانس نیستند‪،‬‬ ‫بلکه س��هام را به قیمت ح��راج می خرند‪ .‬این مفهوم از طریق‬ ‫مطالعات دانش��گاهی نیز تایید شده است‪ .‬این مطالعات تایید‬ ‫می کنند خرید ارزان ترین سهم ها براساس اصول ساده‪ ،‬نتایج‬ ‫بهتری به دس��ت می دهد‪ .‬از سال ‪ )۱۳۶۴-۶۵( ۱۹۸۶‬تا حال‬ ‫حاض��ر پرتفوی های(گروهی از دارایی های مالی مثل س��هام‪،‬‬ ‫اوراق مش��ارکت و اوراق قرضه و معادل ه��ای پول نقد مانند‬ ‫سپرده های بانکی‪ ،‬همچنین س��رمایه گذاری در صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری مش��ترک و صندوق های قابل معامله‪ ،‬پرتفوی‬ ‫یا س��بد دارایی ها گفته می ش��ود) ارزش��ی بازدهی بیشتری‬ ‫داشته اند‪ .‬در بسیاری موارد‪ ،‬میزان این بازدهی باالتر چندین‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫تنه��ا چند درصد بازدهی باالتر می تواند تاثیر ش��گرفی بر‬ ‫ثروت یک س��رمایه گذار داش��ته باش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬فرض‬ ‫کنید ‪۱۰‬هزار دالر در حساب بازنشستگی خود سرمایه گذاری‬ ‫کرده ای��د و ای��ن مبلغ طی ‪ ۳۰‬س��ال‪ ،‬س��االنه با نرخ س��ود‬ ‫‪۸‬درصد مرکب ش��ود‪ .‬تا زمانی که اماده بازنشس��تگی باشید‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری تان ب��ه بی��ش از ‪۱۰‬هزار دالر خواهد رس��ید‬ ‫که مبلغ قابل مالحظه ای اس��ت! اما اگر می توانس��تید سرمایه‬ ‫‪۱۰‬ه��زار دالری تان را در همین ‪ ۳۰‬س��ال ب��ا نرخ ‪۱۱‬درصد‬ ‫مرکب س��رمایه گذاری کنید‪ ،‬اندوخته بازنشستگی تان به طور‬ ‫تقریب��ی به مق��دار ‪۲۲۹‬هزار دالر افزون می ش��د‪ .‬این تفاوت‬ ‫می تواند تاثیر بسزایی در شیوه گذران دوران بازنشستگی شما‬ ‫داشته باش��د‪ .‬همان گونه که خرید خودرو و لباس حراج شده‬ ‫اقدام عاقالنه ای است‪ ،‬خرید سهام نیز کار معقولی است‪ .‬خرید‬ ‫س��هام به نرخ حراج‪ ،‬ارزش بیشتری را در قبال دالرهایی که‬ ‫می پردازید‪ ،‬نصیب شما می کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫معدن متروک‬ ‫مخرب نیست‬ ‫پای تولید با کمبود مواد‬ ‫اولیه لنگ می زند‬ ‫توافق اولیه ایران و‬ ‫عراق برای توسعه‬ ‫‪ ۲‬میدان نفتی مرزی‬ ‫کمکاری مراکز علمی و تحقیقاتی در زمینه فراوری مواد معدنی‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬ایران کش��وری معدنی است و در سال های‬ ‫اخیر به ویژه ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬دهه گذشته‪ ،‬گام های خوبی در راستای‬ ‫توس��عه معادن و صنایع معدنی برداش��ته اس��ت‪ .‬توجه به‬ ‫ف��راوری موادمعدنی ب��ا باالترین به��ره وری می تواند معدن‬ ‫را به س��وددهی برس��اند‪ .‬در غیر این صورت و با بکارگیری‬ ‫فناوری ه��ای قدیم��ی و غیرکارا ممکن اس��ت هم معدن از‬ ‫توجیه اقتصادی بیفتد و هم ماده معدنی که با هزینه گزاف‬ ‫اس��تخراج می شود به باطله تبدیل شده و هدر رود‪ .‬با توجه‬ ‫به سیاس��ت جلوگیری از خام فروشی که در سال های اخیر‬ ‫درباره معادن در پیش گرفته ش��ده و با توجه به تحریم های‬ ‫پیش روی ایران‪ ،‬به نظر می رسد هر چه زودتر بخش علمی‬ ‫و فناوری کش��ور باید به س��مت طراحی پای��ه کارخانجات‬ ‫فراوری مواد معدنی برود؛ مس��ئله ای که در سال های اخیر‬ ‫از ان غفلت کرده ایم و نیازمند حرکت جدی و موثر در این‬ ‫زمینه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری های قدیمی‪ ،‬سنتی و نیمه مدرن‬ ‫محمدحسین بصیری‪ ،‬استاد دانشگاه و کارشناس فراوری‬ ‫م��واد معدن��ی در گفت وگو با‬ ‫درباره ل��زوم توجه به‬ ‫طراحی سیس��تم فراوری برای مواد معدنی در کشور گفت‪:‬‬ ‫در زمینه سنگ اهن به دلیل اینکه تمام زنجیره تولید اعم از‬ ‫کنس��انتره و گندله تا مرحله شمش فوالد را در کشور داریم‬ ‫مجه��ز به فناوری های روز هس��تیم و چندان از جهان عقب‬ ‫نمانده ایم اما در فراوری س��ایر م��واد معدنی با کارخانه های‬ ‫قدیمی و سنتی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به ویژه در مواد معدنی س��رب و روی‪ ،‬بیش��تر‬ ‫کارخانه ها از فناوری ‪ ۵۰‬س��ال پیش استفاده می کنند و به‬ ‫همی��ن دلیل باطله های کارخانه از م��واد معدنی هنوز غنی‬ ‫اس��ت و ناچار به وارد کردن فن��اوری ‪ BZLS‬برای فراوری‬ ‫دوباره باطله ها ش��ده اند‪ .‬اس��تفاده از فناوری و دستگاه های‬ ‫قدیم��ی فراوری در این کارخانه ها موجب باال رفتن مصرف‬ ‫اس��ید س��ولفوریک که ماده بسیار گرانی اس��ت می شود و‬ ‫همین امر نرخ تمام ش��ده محصول را باال برده و از رقابت با‬ ‫همتایان خود در س��طح بین المللی بازمی مانند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫مص��رف مواد اولی��ه کارخانه نیز باال رفت��ه و از طرف دیگر‬ ‫ریکاوری و بهره وری کارخانه پایین می اید‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه موضوع در بخش‬ ‫دیگری از مواد معدنی مانند عناصر نادر خاکی بدتر اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ف��راوری عناصر نادر خاکی که ایران ذخایر خوبی‬ ‫در این زمینه دارد متاسفانه از هیچ فناوری برای شناخت و‬ ‫اکتشاف و پس از ان‪ ،‬فراوری و استخراج برخوردار نیستیم‪،‬‬ ‫در حالی که انقالب صنعت��ی جدید بر پایه صنایع های تک‬ ‫و عناص��ر نادرخاک��ی به کار گرفته ش��ده در ای��ن صنایع‬ ‫اس��توار است و مراکز علمی و تحقیقاتی ما از این امر غفلت‬ ‫ورزیده اند و عقب مانده اند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فراوری در ادامه س��خنان خود افزود‪ :‬در‬ ‫زمین��ه کانی های غیر المن��ت یا عناصر نادر خاکی بس��یار‬ ‫ضعیف عم��ل کرده ایم و به دنب��ال فناوری های روز جهانی‬ ‫نبوده ای��م‪ .‬در مواردی خریداران مواد معدنی با علم به اینکه‬ ‫ماده معدنی که حاوی مواد با ارزش عناصر نادر خاکی است‪،‬‬ ‫س��کوت کرده اند و با نرخ پایین خری��داری می کنند‪ .‬حتی‬ ‫سازمان زمین شناسی مواد معدنی در اکتشافات این عناصر‬ ‫نتوانس��ته موفق عمل کند و در فراوری هم به همین شکل‬ ‫کند بوده ایم‪.‬‬ ‫بصی��ری ب��ا بیان اینک��ه در بخش س��نگ های تزئینی از‬ ‫فناوری ه��ای نیم��ه مدرنی برخورداریم‪ ،‬گف��ت‪ :‬با این حال‬ ‫در ای��ن بخش هم در چند دهه گذش��ته عق��ب افتاده ایم‪.‬‬ ‫کشورهای دیگر مانند چین و ایتالیا سطح سنگ های با ارزشی که ما‬ ‫برش می زنی��م را دوباره به ضخامت های یک میلی متر برش می زنند‬ ‫و روی سنگ های تزئینی ارزان تر می چسبانند و سود خود را ‪ ۵‬برابر‬ ‫می کنند‬ ‫جهان به فناوری برش های میلی متری س��نگ های تزئینی‬ ‫رس��یده است اما کمترین ضخامت س��نگ برش خورده در‬ ‫ایران به ‪ ۱۰‬میلی متر می رس��د‪ .‬کشورهای دیگر مانند چین‬ ‫و ایتالیا سطح س��نگ های با ارزشی که ما برش می زنیم به‬ ‫ضخامت های یک میلی متر برش می زنند و روی سنگ های‬ ‫تزئینی ارزان تر می چسبانند و سود خود را ‪ ۵‬برابر می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت های خاک خورده‬ ‫در ای��ران چند مرکز ازمایش��ی و تحقیقاتی فراوری مواد‬ ‫معدن��ی داریم ک��ه مهم ترین انها مرک��ز تحقیقات فراوری‬ ‫مواد معدنی کرج اس��ت؛ بصیری درب��اره عملکرد این مراکز‬ ‫و تاثی��ر انها در طراحی صنعت��ی کارخانه های فراوری مواد‬ ‫معدن��ی گفت‪ :‬مراکز محدودی در ای��ران در این باره وجود‬ ‫دارند که مهم ترین و البته بهترین ان که هزینه های تکمیل‬ ‫ان بس��یار گزاف است‪ ،‬مرکز تحقیقاتی کرج است و ظرفیت‬ ‫بس��یار باالیی دارد اما این مراکز بیشتر به مرکزی برای ارائه‬ ‫خدم��ات به کارخانه هایی که قصد راه ان��دازی دارند‪ ،‬تبدیل‬ ‫شده اند و از ظرفیت انها به خوبی استفاده نشده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه دستگاه های فراوری در مقیاس ازمایشگاهی فراوری‬ ‫مواد معدنی مرکز کرج در دهه های اخیر به روز نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مراکز تولید علم به دنبال رنکینگ هستند‬ ‫وی در پاسخ این پرسش که مراکز علمی مانند دانشگاه ها‬ ‫در این زمینه چه اقداماتی انجام داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه و‬ ‫بدون اغراق دانش��گاه ها یک انتظار کاذب را دنبال می کنند‬ ‫و ان تولید مقاله برای ارتقای س��طح خود در رنکینگ های‬ ‫تولید علم جهانی است‪ ،‬در حالی که هیچ تولید علمی انجام‬ ‫نشده و فقط به دلیل سیستم تشویقی ارتقای رتبه استادان‬ ‫موجب می ش��ود انها س��فارش هایی را به دانشجویان خود‬ ‫بدهند و فش��ار بیاورند تا مطالبی تولید ش��ود که پش��توانه‬ ‫تحقیقات��ی و علمی ن��دارد‪ ،‬در حالی ک��ه مقاله های علمی‬ ‫دانش��گاه های جهانی بر اساس کار تحقیقاتی و علمی است‬ ‫و کشور متبوع ش��ان در ان ذی نفع بوده و تولید واقعی علم‬ ‫انجام می ش��ود که منتج به نتیج��ه ای عملی مانند طراحی‬ ‫نوعی فناوری می ش��ود اما در دانش��گاه های ما علمی که به‬ ‫درد جامعه و صنعت بخورد تولید نمی ش��ود‪ .‬البته نمی توان‬ ‫انکار کرد که در زمینه نانو و هوافضا‪ ،‬دانشگاه ها گام های رو‬ ‫به جلوی خوبی برداش��ته اند اما گویا بخش صنعت و معدن‬ ‫چندان مورد عالقه بخش دانشگاهی ما نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۴۰‬درصدی هزینه ها‬ ‫سرپرس��ت پژوهش��کده فراوری معدنی جهاد دانشگاهی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دس��تیابی ب��ه دانش طراحی پای��ه کارخانجات‬ ‫ف��راوری در کش��ور به این معنی اس��ت ک��ه کارفرما برای‬ ‫سفارش تجهیزات می تواند با سازندگان مختلف وارد مذاکره‬ ‫ش��ود و مناس��ب ترین تجهیزات را از لحاظ ن��رخ و کیفیت‬ ‫انتخ��اب کن��د‪ .‬اکنون در بس��یاری م��وارد کارفرمایان باید‬ ‫تجهیزات مورد تایید ش��رکت ط��راح خارجی را (که گاهی‬ ‫تولید شرکت طراح نیز است) خریداری کنند‪.‬‬ ‫بررس��ی های پژوهش��کده فراوری مواد معدنی نشان داد‬ ‫که این فرایند هزینه تمام شده کارخانجات را تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزای��ش می دهد‪ ،‬یعنی با رقم مازاد صرف ش��ده برای یک‬ ‫کارخانه می توان کارخانه مش��ابه دیگ��ری را نیز راه اندازی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مه��دی ذاکری با بی��ان اینکه صنعت‬ ‫فراوری هم مانند س��ایر صنایع در کشور شاهد رشد نسبی‬ ‫در بخش طراحی و ساخت کارخانجات فراوری بوده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اما صنعت فراوری نتوانس��ته است همچون صنعت نفت به‬ ‫طور کامل از پس نیازهای مهندس��ی خود براید‪ .‬خال بسیار‬ ‫بزرگ موجود در این صنعت که به نظر می رس��د در س��ایر‬ ‫صنایع کشور هم وجود داشته باشد‪ ،‬ناتوانا بودن در طراحی‬ ‫پایه کارخانجات فراوری به ویژه در مقیاس های بزرگ است‪.‬‬ ‫خالیی که به دالیلی که به ان پرداخته خواهد ش��د تاکنون‬ ‫شرکت های خصوصی و دولتی را مجاب به ورود به این حوزه‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫وی درباره تمایل نداشتن شرکت های مهندسی مشاور به‬ ‫ورود به بخش طراحی صنعت فراوری گفت‪ :‬به طور معمول‬ ‫حداکثر درصدی که در مناقصه های بزرگ مربوط به ساخت‬ ‫کارخانج��ات ف��راوری به بخ��ش طراحی اع��م از مفهومی‪،‬‬ ‫پای��ه و تفضیلی اختصاص داده می ش��ود به ‪ ۱۰‬درصد کل‬ ‫هزینه ها نمی رس��د و ش��اید طبیعی باش��د که شرکت های‬ ‫مهندس��ی مش��اور‪ ،‬تمایلی برای ورود به این بخش نداشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬در حالی که وزن حجمی و مالی بخش های مربوط‬ ‫به ساخت وساز بناها و خریدهای داخلی و خارجی تجهیزات‪،‬‬ ‫بس��یار قابل مالحظه تر است و س��ود قابل توجهی خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬از این رو تمایل شرکت های مهندسی مشاور کشور‬ ‫به بخش های غیر از طراحی اس��ت و واگذاری این بخش به‬ ‫شرکت های خارجی را مطلوب تر می دانند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت پژوهش��کده فراوری معدنی جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫دلیل دیگر تمایل نداش��تن ش��رکت های مهندس��ی مشاور‬ ‫ب��ه ورود ب��ه بخش طراحی را ریس��ک باالتر بخش طراحی‬ ‫نس��بت به ساخت بناها و خرید تجهیزات دانست و افزود‪ :‬از‬ ‫انجایی که اساس تمام ساخت وسازها و خریدهای تجهیزات‬ ‫و دس��تیابی به محص��ول مورد نظر بر اس��اس طراحی های‬ ‫انجام شده خواهد بود‪ ،‬طبیعی است که کوچک ترین اشتباه‬ ‫در این بخش پیامدهای بس��یار س��نگین تری در پی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬از این رو شرکت های مشاوره‪ ،‬تمایلی به ورود به این‬ ‫بخش با این درصد از ریسک ندارند‪.‬‬ ‫ذاک��ری ب��ا اش��اره ب��ه اینکه دان��ش تخصصی س��اخت‬ ‫کارخانه های فراوری با مقیاس بزرگ در اختیار متخصصان‬ ‫داخلی ق��رار ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬تردیدی نیس��ت که طراحی پایه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارخانجات فراوری به وی��ژه کارخانجات بزرگ مقیاس‪ ،‬نیاز‬ ‫به تخصص بس��یار زی��ادی دارد که متاس��فانه این دانش از‬ ‫لحاظ س��خت افزاری و نرم اف��زاری در اختی��ار متخصصان‬ ‫داخل��ی قرار ندارد‪ .‬این علم در هیچ دانش��گاهی در کش��ور‬ ‫ارائه نمی ش��ود و فارغ التحصیالن این رشته در هیچ مقطعی‬ ‫انها را نمی اموزند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت پژوهش��کده فراوری معدنی جهاد دانشگاهی‬ ‫درباره ض��رورت ورود به ح��وزه طراحی پای��ه کارخانجات‬ ‫فراوری گفت‪ :‬دسترس��ی نداش��تن به دان��ش فنی طراحی‬ ‫پایه‪ ،‬منجر به نداش��تن تس��لط کافی بر فرایند خواهد شد‬ ‫و با کمترین تغییرات به ویژه در مش��خصات خوراک ورودی‬ ‫کارخانه‪ ،‬فرایند تولید دچار خلل می ش��ود‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در بس��یاری از کارخانج��ات در فاصله زمان��ی کوتاه پس از‬ ‫بهره ب��رداری از خ��ط تولید‪ ،‬نیاز به بهب��ود و اصالح فرایند‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬در بعضی موارد نیز دیده ش��ده که شرکت‬ ‫طراح خارجی‪ ،‬عملکرد نامناس��ب کارخانه را به دلیل تهیه‬ ‫نامناس��ب نمونه معرف از س��وی پیمانکاران داخلی می داند‬ ‫و به راحتی از زیر مسئولیت های ان شانه خالی می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تحویل کارخانجات در کش��ور از پیمانکاران‬ ‫خارجی بر اس��اس تعهد انها ب��رای تامین کارایی مورد نظر‬ ‫و محصولی بر اس��اس مشخصات ارائه شده در اسناد قرارداد‬ ‫اس��ت که در م��دت زمان تولید ازمایش��ی مورد س��نجش‬ ‫ق��رار می گیرد و ش��خص یا گروهی مس��لط ب��ه فرایند در‬ ‫دیس��یپلین های مختلف وجود ندارد که بتواند به طور کامل‬ ‫تمام فرایندها و تجهیزات را بر اس��اس اخرین دس��تاوردها‬ ‫و بهتری��ن عملکرد مورد ارزیابی قرار دهد‪ .‬وجود نداش��تن‬ ‫دان��ش الزم در زمین��ه طراحی پای��ه و بزرگ مقیاس کردن‬ ‫طراحی ه��ا‪ ،‬این امکان را ب��ه متخصصان داخلی نمی دهد تا‬ ‫بتوانند کارخانجات طراحی و س��اخته شده را به طور دقیق‬ ‫مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬کشورهای زیادی همچون ایران در‬ ‫جه��ان وجود ندارند که غنی از ذخایر مواد معدنی باش��ند‪.‬‬ ‫ایران کشوری دارای ذخایر غنی مس‪ ،‬اهن و منابع بسیاری‬ ‫از سایر ذخایر معدنی فلزی و غیر فلزی است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت پژوهش��کده فراوری معدنی جهاد دانشگاهی‬ ‫در پایان‪ ،‬وجود اراده حل مش��کالت از س��وی مس��ئوالن و‬ ‫تامی��ن بودجه الزم را مس��تلزم تهیه الزام��ات نرم افزاری و‬ ‫سخت افزاری دانس��ت و ادامه داد‪ :‬تشکیل گروه کارشناسی‬ ‫متشکل از پژوهشکده فراوری به عنوان تنها پژوهشکده این‬ ‫عرصه در کش��ور در کنار دانش��گاه ها و شرکت های مشاوره‬ ‫به عنوان گ��روه انتقال دهنده فناوری در کنار ش��رکت های‬ ‫خارجی می تواند ش��روعی برای این نهضت باشد‪ .‬بازطراحی‬ ‫طراحی های انجام ش��ده از سوی شرکت های صاحب دانش‬ ‫خارجی و دستیابی به تولید دفترچه محاسبات کارخانجات‬ ‫ه��م به عنوان هدف کلی این مس��یر‪ ،‬قابل ترس��یم خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این دس��تاورد عالوه بر کاهش چشمگیر نرخ تمام شده‪،‬‬ ‫پیامدهای مثبت دیگری همچون افزایش اشتغالزایی به دلیل‬ ‫افزایش ساخت تولید داخل‪ ،‬تربیت نیروهای تحویل گیرنده‬ ‫کارخانجات فراوری مواد معدنی‪ ،‬خارج ش��دن بسیار کمتر‬ ‫ارز از کش��ور‪ ،‬وابس��تگی نداشتن به ش��رکت های خارجی‬ ‫را در طراح��ی و س��اخت کارخانه های تکرار ش��ونده در پی‬ ‫خواهد داشت؛ عالوه بر اینکه دانش طراحی پایه کارخانجات‬ ‫ف��راوری می تواند در خدمت متخصصان در صنایع مش��ابه‬ ‫همچون س��یمان نیز قرار گیرد؛ صنایعی که به دلیل تکرار‬ ‫شوندگی زیاد‪ ،‬فواید این دانش را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫معدنکاران‬ ‫با بومی ها‬ ‫سازگار باشند‬ ‫پیمان افضل‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫پروژه ه��ای صنعت��ی و معدن��ی ب��ه ط��ور‬ ‫معمول در مناطقی اجرا می ش��وند که س��طح‬ ‫اقتص��ادی اعض��ای ان جامعه باال نیس��ت‪ ،‬به‬ ‫ای��ن معنا که رف��اه کمی دارند و سال هاس��ت‬ ‫در ان مناط��ق کار عمران��ی انج��ام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬اغاز یک پ��روژه معدنی و‬ ‫ورود اف��راد متف��اوت به این جامع��ه می تواند‬ ‫س��بک زندگی مردمان را متاث��ر کند؛ مردمی‬ ‫که ممکن اس��ت همچنان ب��ه حالت قبیله ای‬ ‫زندگی کنند‪ ،‬مانند انچه امروز در مغولس��تان‬ ‫ی��ا افغانس��تان وج��ود دارد و هن��وز بخ��ش‬ ‫چش��مگیری از مردم این کشورها روستانشین‬ ‫هس��تند‪ .‬انچه در این بین محل دغدغه است‬ ‫تنش هایی اس��ت که احتمال دارد بین بومیان‬ ‫منطقه و کسانی که در پروژه مشغولند‪ ،‬به وجود‬ ‫اید‪ .‬چنین پدیده هایی البته ویژه کشورهای در‬ ‫حال توسعه نیست‪ ،‬بلکه در جوامع توسعه یافته‬ ‫هم رخ می دهد‪ .‬برای نمونه در جامعه ای مانند‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ ،‬نیمه جنوبی کشور نسبت‬ ‫به نیمه شمالی‪ ،‬رفاه اقتصادی و رشد فرهنگی‬ ‫کمت��ری دارد ک��ه تماس این دو با هم به ایجاد‬ ‫تنش می انجامد یا به عنوان مثال ممکن اس��ت‬ ‫اعض��ای جامع��ه‪ ،‬منطقه ای را مق��دس بدانند‬ ‫و اگ��ر ت��ازه واردان ب��ه منظور پیش��برد پروژه‬ ‫ب��ه ارزش ها و مقدس��ات انها تع��دی و تجاوز‬ ‫کنن��د ممکن اس��ت به عنوان مروج��ان افکار‬ ‫ش��یطانی ش��ناخته ش��وند که در این صورت‬ ‫جامعه میزبان مانع پیشروی پروژه و در نهایت‬ ‫سودده نبودن ان می شود‪ .‬مسئله عشیره ای و‬ ‫قبیله ای بودن س��بک زندگی مردم در مناطق‬ ‫دوردس��ت نیز بیش از همه به این اتفاق دامن‬ ‫می زند‪ .‬این در حالی است که دولت ها همواره‬ ‫از ش��کل گیری پروژه های صنعتی و معدنی در‬ ‫نقاط دوردس��ت اس��تقبال می کنند تا از نتایج‬ ‫حاص��ل از رش��د اقتص��ادی منطق��ه بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬در نتیج��ه ‪ ۲‬راهکار تصور می ش��ود؛‬ ‫یکی اینکه دولت به س��بب حمای��ت از پروژه‪،‬‬ ‫نیروی مس��لح خود را وارد عمل کند و جامعه‬ ‫محل��ی را به زور ب��ه کنت��رل دراورد که البته‬ ‫این راهکار پاس��خگو نیس��ت و مش��کل را حل‬ ‫نمی کن��د‪ .‬راه��کار دوم��ی ک��ه در ای��ن باره‬ ‫پیش��نهاد می شود‪ ،‬این است که با دستیابی به‬ ‫ش��ناخت و اگاهی از ویژگی تاریخی و باستانی‬ ‫منطق��ه دقت کنید در جری��ان اجرای پروژه با‬ ‫چه مردمی س��روکار دارید‪ ،‬چ��ه مذهب و چه‬ ‫ارزش های قبیله ای دارند‪ ،‬اداب و رس��وم انها و‬ ‫مظاهر ش��ادی و غم انها چیست‪ ،‬سواد عمومی‬ ‫انها چه میزان اس��ت و چ��ه هنجارهایی دارند‪.‬‬ ‫با ش��ناخت این عوامل می توانید به ارزش های‬ ‫انها احترام بگذارید و تعامل مناس��بی داش��ته‬ ‫باش��ید‪ .‬عالوه بر این باید تالش ش��ود اعضای‬ ‫جامع��ه میزب��ان را در پروژه درگی��ر کنید‪ ،‬به‬ ‫این معنا که مش��اغلی از پ��روژه خود را به انها‬ ‫واگذار و انها را در س��ود اقتصادی سهیم کنید‬ ‫و در کنار اینها برای منطقه دوردس��ت امکانات‬ ‫رفاه��ی ایج��اد کنید که به پیش��برد پروژه نیز‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اژدهای زرد در صدر‬ ‫تولیدکنندگان الومینیوم‬ ‫چی��ن با تولید ‪۳۳‬میلی��ون تن الومینیوم در‬ ‫صدر تولیدکنندگان این ماده معدنی در س��ال‬ ‫گذشته میالدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ای��ران‬ ‫(ایمی��درو)‪ ،‬ب��ه نق��ل از وب س��ایت س��ازمان‬ ‫مطالعات زمین شناسی امریکا (‪ )USGS‬تولید‬ ‫الومینیوم چین در س��ال گذش��ته میالدی به‬ ‫‪ ۳۳‬میلیون تن رس��ید و این کش��ور همچنان‬ ‫در صدر تولیدکنن��دگان برتر این ماده معدنی‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫این میزان در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورشیدی) ‪۳۲‬میلیون و ‪۳۰۰‬هزار تن به ثبت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولی��د جهان��ی الومینیوم از ‪۵۹‬‬ ‫میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تن در س��ال‪۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫به ‪۶۰‬میلیون تن در سال ‪ ۲۰۱۸‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫روسیه و هند نیز با اختالف چشمگیر نسبت به‬ ‫چین‪ ،‬هر کدام با تولید ‪۳‬میلیون و ‪۷۰۰‬هزار تن‬ ‫الومینیوم در رتبه دوم جای گرفتند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬کانادا و امارات متحده عربی‬ ‫ب��ا تولید ‪۲‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار تن و ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪۶۰۰‬ه��زار تن به ترتی��ب در رتبه های چهارم و‬ ‫پنجم در تولید این ماده معدنی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬کشور که‬ ‫بیشترین‬ ‫ذخایر طالی‬ ‫جهان را دارند‬ ‫هزاران سال است که طال به عنوان ابزاری برای حفظ‬ ‫ارزش از سوی س��رمایه داران خریداری می شود اما در‬ ‫س��ال های گذش��ته به دلیل بحران در بازارهای مالی‪،‬‬ ‫اقبال این فلز گرانبها در میان س��رمایه گذاران افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به گزارش فارس به نقل از راشاتودی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۵‬هزار سال است که طال به عنوان ابزاری برای ذخیره‬ ‫ارزش و دارای��ی‪ ،‬مورد اس��تفاده قرار می گیرد اما امروز‬ ‫اقبال به این فلز گرانبها در میان سرمایه گذاران با توجه‬ ‫به مشکالت موجود در بازارهای مالی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در دهه گذشته‪ ،‬بانک های مرکزی کشورها نیز در صف‬ ‫خریداران طال قرار گرفته اند‪ .‬به گزارش شورای جهانی‬ ‫طال‪ ،‬حجم طالی خریداری ش��ده از س��وی بانک های‬ ‫مرکزی کشورها در سال گذشته (‪ )۲۰۱۸‬از نظر بزرگی‬ ‫حجم خرید‪ ،‬دومین سال از زمان ثبت سوابق ان است‪.‬‬ ‫به گزارش این موسس��ه‪ ،‬خرید طال از س��وی بانک های‬ ‫مرکزی کشورها در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی نسبت به سال‬ ‫پیش از ان ‪ ۷۴‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬هم اکنون‬ ‫مجموع حجم ذخایر طالی بانک های مرکزی کشورها‬ ‫به باالترین میزان در ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته رسیده است‪.‬‬ ‫امریکا‪ :‬بر اساس گزارش های رسمی‪ ،‬امریکا بزرگ ترین‬ ‫دارنده ذخایر طال در جهان اس��ت و ‪ ۸‬هزار و ‪ ۴۰۷‬تن‬ ‫طال در انبارهای بانک مرکزی این کش��ور ذخیره شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن میزان طال معادل ‪ ۷۵‬درصد کل حس��اب‬ ‫ذخی��ره ارز خارجی امریکاس��ت‪ .‬البت��ه بانک مرکزی‬ ‫امریکا برای جلوگیری از سقوط ارزش دالر مانند دیگر‬ ‫کش��ورها در سال های گذشته فعال نبوده است‪ .‬المان‪:‬‬ ‫بانک مرکزی المان هم اکنون ‪۳‬هزار و ‪ ۴۸۳‬تن طال در‬ ‫اختیار دارد که معادل ‪ ۷۰‬درصد کل حساب ذخیره ارز‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خارجی این کشور است‪ .‬به تازگی این بانک تالش کرده‬ ‫اس��ت ‪ ۶۷۴‬تن ذخیره ط�لای خود را که در بانک های‬ ‫مرکزی فرانس��ه و امریکا نگهداری می ش��ود‪ ،‬به داخل‬ ‫کش��ور منتقل کن��د که البته انتظار م��ی رود این روند‬ ‫تا س��ال اینده میالدی به طول بینجامد‪ .‬ایتالیا‪ :‬ایتالیا‬ ‫ب��ا داش��تن ‪ ۲۵۳۴‬تن طال در انبارهای خود س��ومین‬ ‫کش��ور از نظر حج��م ذخایر طال در جهان اس��ت‪ .‬این‬ ‫میزان طال معادل ‪ ۷۰‬درصد ذخایر خارجی این کشور‬ ‫اس��ت و بر اساس سیاست های بانک مرکزی این کشور‬ ‫در بحران ه��ای اقتصادی‪ ،‬ط�لا ایمن ترین دارایی برای‬ ‫س��رمایه گذاری است و می تواند از اقتصاد این کشور در‬ ‫برابر نوسان ارزش دالر محافظت کند‪ .‬فرانسه‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش ها فرانسه ‪ ۲۵۱۸‬تن طال به عنوان ذخیره دارد‬ ‫که ‪ ۶۰‬درصد کل حساب ذخیره ارزی این کشور است‪.‬‬ ‫مارین لپن‪ ،‬یکی از سیاست مداران رده باالی فرانسوی‬ ‫و رئیس حزب جبهه ملی این کش��ور خواس��تار ممنوع‬ ‫ش��دن فروش ذخایر طالی این کش��ور شده و از طرف‬ ‫دیگر به دنبال بازگرداندن تمام ذخایر طالی فرانسه که‬ ‫در خارج از این کش��ور نگهداری می ش��ود‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫روس��یه‪ :‬در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته‪ ،‬بانک مرکزی روسیه به‬ ‫ش��دت در جمع کردن طال و افزایش ذخایر طالی این‬ ‫کشور فعال بوده است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬روسیه‬ ‫توانست با کنار زدن چین به پنجمین دارنده ذخایر طال‬ ‫در جهان تبدیل شود‪ .‬در سال گذشته میالدی نیز بانک‬ ‫مرکزی روس��یه بزرگ ترین خریدار طال در جهان بود و‬ ‫‪ ۶۵۱.۵‬تن طال خریداری کرد‪ .‬در فوریه (نیمه بهمن تا‬ ‫نیمه اس��فند) امسال نیز روسیه با خرید ‪ ۳۱.۱‬تن طال‬ ‫ذخایر خود را به ‪ ۲۱۴۹‬تن افزایش داد‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای سالم سازی معادن پس از تعطیلی‬ ‫معدن متروک‪ ،‬مخرب نیست‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش از‬ ‫پیشرفت های‬ ‫ژئومتریک‪،‬‬ ‫روش های‬ ‫موجود‪ ،‬ناکارامد‬ ‫بودند و باعث‬ ‫اسیب های‬ ‫بیشتر‬ ‫می شدند که‬ ‫خاکبرداری های‬ ‫ردیفی سست‬ ‫یا پر شدن‬ ‫دره هایی که‬ ‫به الودگی اب‬ ‫در مقیاس باال‬ ‫می انجامید‪،‬‬ ‫نمونه هایی از‬ ‫انها هستند‬ ‫پایان اس��تخراج معدن و بسته شدن یک سایت معدنی‬ ‫برای طبیعت اطراف ان رویدادی پرتنش به ش��مار می اید‬ ‫ک��ه در نتیج��ه نی��از به ح��ذف مجموع��ه ای از تجهیزات‬ ‫اس��یب زا و اضافات اس��ت تا منطقه به محیط امن و سالم‬ ‫از نظر زیس��تی تبدیل ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از‬ ‫ماینینگ ویکل��ی‪ ،‬در چن��د س��ال گذش��ته فناوری ها راه‬ ‫درازی طی کردند تا فرایند بازس��ازی س��ایت های معدنی‬ ‫را تس��هیل کنن��د و در زمین��ه مدیریت زمین‪ ،‬نشس��ت و‬ ‫بازس��ازی اب‪ ،‬پیش��رفت هایی حاصل ش��ود‪ .‬در گذشته‪،‬‬ ‫بس��یاری از س��ایت های معدنی پس از تعطیل شدن‪ ،‬رها‬ ‫و برای زیس��ت بوم منطقه تبدیل به چالش می ش��دند که‬ ‫بازسازی نمونه هایی از انها به دالیلی مانند کمبود اگاهی‪،‬‬ ‫ابزار و فناوری چندان موثر نبوده است‪ .‬این روش به دنبال‬ ‫ارتقای قوانین و س��ختگیرانه ش��دن انها رو به تغییر است‬ ‫و فناوری ه��ای جدیدتر به می��دان امده اند که به مدیریت‬ ‫زمین‪ ،‬بازس��ازی اب و خ��اک و کاهش حجم زیاد الودگی‬ ‫موجود در خاک و اب زیرزمینی موجود در سایت و اطراف‬ ‫ان کمک کنند و باعث زدایش مواد شیمیایی سمی شوند‬ ‫ک��ه در نتیج��ه اعمال روش های اس��تخراج و واکنش های‬ ‫ش��یمیایی در فرایند اس��تخراج معدن حاصل می ش��وند‪.‬‬ ‫بیشترین پیشرفت ها در زمینه بازسازی معادن از کارافتاده‬ ‫در نرم افزار ژئومتریک(شبه زمینی) اتفاق افتاده؛ فناوری ای‬ ‫که اجازه می دهد سایت های معدنی به شکل طبیعی خود‬ ‫بازگردن��د‪ .‬پی��ش از پیش��رفت های ژئومتریک‪ ،‬روش های‬ ‫موجود‪ ،‬ناکارامد بودند و باعث اسیب های بیشتر می شدند‬ ‫که خاکبرداری های ردیفی سس��ت یا پر ش��دن دره هایی‬ ‫که ب��ه الودگی اب در مقیاس باال می انجامید‪ ،‬نمونه هایی‬ ‫از انها هس��تند‪ .‬در اینجا از چن��د فناوری و روش موثر یاد‬ ‫می شود که ش��رکت های سراسر جهان به کار می گیرند تا‬ ‫در هر چه س��الم تر تعطیل کردن معادن اس��تخراج ش��ده‬ ‫یاری رسان باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سفت سازی اضافات معدنی‬ ‫فناوری سفت س��ازی مواد معدنی با به دام انداختن مواد‬ ‫مضری اتفاق می افتد که در نتیجه اس��تخراج معدن‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��ده تا از ورود انه��ا به اب های زیرزمین��ی‪ ،‬دریاچه ها و‬ ‫اب ه��ای جاری جلوگیری ش��ود‪ .‬در فرایند حاصل از این‬ ‫فناوری‪ ،‬خاک متصل به الودگی با موادی مانند خاک رس‬ ‫و بتن مخلوط می شود تا در انها محبوس شده و دیگر نتواند‬ ‫اب و خاک اطراف را متاثر کند‪.‬‬ ‫چی��ن اعالم ک��رد هرگز تس��لیم خواس��ته های امریکا برای‬ ‫اصالحات در س��ازمان تجارت جهان��ی و نادیده گرفتن جایگاه‬ ‫خ��ود به عنوان یک عضو در حال رش��د این س��ازمان نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬روزنامه ش��بکه تایمز اسیا یکشنبه گزارش‬ ‫کرد‪ ،‬چین تاکید دارد به جای تس��لیم ش��دن در برابر امریکا‪،‬‬ ‫با کش��ورهای در حال رشد دیگر مانند هند‪ ،‬ونزوئال و افریقای‬ ‫جنوبی برای اینده سازمان تجارت جهانی مبارزه کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس س��اختار قانونی س��ازمان تج��ارت جهانی برای‬ ‫کش��ورهای در حال رشد‪ ،‬مزیت ها و تفاوت هایی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است که ش��امل چین به عنوان یک کشور در حال رشد‬ ‫می ش��ود اما امریکا خواس��تار اصالحاتی است که بر اساس ان‬ ‫کاوش��گر جدید مریخ که کاوشگر «مریخ ‪ »۲۰۲۰‬نام دارد و‬ ‫قرار است تابستان سال اینده میالدی از سوی موشک «اتلس‬ ‫‪ »۵‬ناس��ا به مریخ ارس��ال ش��ود‪ ،‬مجهز به یک جعبه طالیی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این کاوش��گر که تابس��تان س��ال اینده‬ ‫ب��ه مریخ ارس��ال خواهد ش��د‪ ،‬مجه��ز به ی��ک جعبه طالیی‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬وظیفه این جعب��ه طالیی ک��ه ‪ MOXIE‬نام‬ ‫دارد‪ ،‬تولید اکس��یژن (به صورت ازمایش��ی) در مریخ خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این کار با جمع اوری کربن دی اکسید از جو مریخ و شکافتن‬ ‫الکتروش��یمیایی مولکول ها ب��ه ‪ ۲‬مولکول اکس��یژن و کربن‬ ‫مونوکسید انجام می شود‪.‬‬ ‫بیش��ترین پیشرفت ها در زمینه بازس��ازی معادن از کارافتاده در‬ ‫نرم افزار ژئومتریک(شبه زمینی) اتفاق افتاده؛ فناوری ای که اجازه‬ ‫می دهد سایت های معدنی به شکل طبیعی خود بازگردند‬ ‫‹ ‹زیست پاالیی معادن متروک‬ ‫زیس��ت پاالیی تاکن��ون ثابت کرده که راهکاری بس��یار‬ ‫موفق بوده اس��ت‪ .‬این فناوری به پاکس��ازی بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫معدن الوده در سراس��ر ایاالت متحده امریکا کمک کرده‬ ‫و رایج تری��ن گزین��ه در فن��اوری اصالح خاک اس��ت‪ .‬در‬ ‫این فرایند از میکروب هایی اس��تفاده می ش��ود که به طور‬ ‫طبیعی در حوالی خاک و اب زیرزمینی ایجاد می ش��وند و‬ ‫از االینده ها تغذیه می کنند‪ .‬زیست پاالیی‪ ،‬شرایط مناسبی‬ ‫را ب��رای تحریک رش��د این میکروب ه��ا ایجاد می کند که‬ ‫الودگی های��ی مانن��د نفت و حالل های مش��ابه‪ ،‬انها را به‬ ‫مقادیر کم فاضالب و دی اکسید کربن تبدیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫در جایی که انواع مناس��ب میک��روب وجود ندارد می توان‬ ‫انها را با استفاده از تقویت شرایط زیستی و سایر اصالحات‬ ‫به محیط افزود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از نانوفناوری برای پاکسازی‬ ‫اگرچ��ه ای��ن فناوری هنوز جدید اس��ت اما اس��تفاده از‬ ‫نانوذرات برای از بین بردن اسیب های سایت معدنی به طور‬ ‫روزاف��زون رواج پیدا کرده و نانوفناوری برای خنثی کردن‬ ‫اب زیرزمینی اس��تفاده می شود‪ .‬الودگی اب زیرزمینی در‬ ‫معادنی که اس��تخراج انها به پایان رس��یده‪ ،‬مشکلی رایج‬ ‫اس��ت و از حجم زیاد موادی که در فرایند استخراج ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬ناش��ی می شود‪ .‬موادی که این نانوذرات ایجاد‬ ‫می کنند می توانند جذب اب شده و مانع تاثیرگذاری مواد‬ ‫سمی ان شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی تشکیل چاه فاضالب‬ ‫یک��ی از معضل هایی ک��ه در یک مع��دن از کارافتاده با ان‬ ‫چین تسلیم خواسته های امریکا نشد‬ ‫چین این جایگاه را از دس��ت می دهد‪ .‬بر مبنای همین مقررات‬ ‫دولت چین مانند دیگر کش��ورهای در حال رشد عضو سازمان‬ ‫تجارت جهانی می تواند برای بازار خود مقرراتی دست وپاگیر تر‬ ‫درنظ��ر گی��رد و همزم��ان یارانه هایی را به بخش کش��اورزی‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫همین منازعات باعث ش��ده اس��ت اینده س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی به خطر بیفتد اما این گزارش می افزاید که چین تصمیم‬ ‫گرفته اس��ت برای حراس��ت از نظام چندجانبه تجاری در برابر‬ ‫امریکا ایستادگی کند‪.‬‬ ‫امری��کا می گوید ک��ه بس��یاری از اعضای س��ازمان تجارت‬ ‫جهان��ی یعنی نزدی��ک به دوس��وم انها خ��ود را در مجموعه‬ ‫کش��ورهای در حال رش��د می دانند و از مزایا و حقوق باالتری‬ ‫نسبت به کش��ورهای توس��عه یافته برخوردارند و این عادالنه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫جعبه طالیی در دل کاوشگر «مریخ ‪»۲۰۲۰‬‬ ‫در اینده‪ ،‬این کار برای تنفس فضانوردان و تولید س��وخت‬ ‫راکت ها هنگام برخاستن از سطح مریخ مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫کاوش��گر «مری��خ ‪ »۲۰۲۰‬در ح��ال توس��عه در اژان��س‬ ‫فضای��ی ای��االت متحده امریکاس��ت و قرار اس��ت در س��ال‬ ‫این��ده می�لادی (‪ )۲۰۲۰‬ب��ه مری��خ ارس��ال ش��ود‪ .‬یکی از‬ ‫اهداف این کاوش��گر‪ ،‬بررسی حیات میکروس��کوپی در مریخ‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ماموریت به منظور اجرای یک بررسی اخترزیست شناسانه‬ ‫درباره پیش��ینه باستانی مریخ و بررسی فرایندهای ژئولوژیکی‬ ‫س��طح مری��خ در ط��ول تاری��خ خ��ود در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در طراحی این مریخ ن��ورد‪ ،‬از طرح «مریخ نورد کنجکاوی»‬ ‫اس��تفاده خواهد شد اما بارهای ارزشمند علمی مختلفی را به‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��روکار داریم‪ ،‬مربوط به چاه فاضالب انهاس��ت‪ .‬معدنکاری‬ ‫در تم��اس ب��ا اب های زیرزمین��ی به احتمال زی��اد می تواند‬ ‫ب��ه خرابی صخره های حل ش��دنی مانند گچ منجر ش��ود‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه خوردگی های برامده از این فرایند در س��طوح پایین‬ ‫نمی توانند بار ناشی از الیه های باالیی صخره را تحمل کنند در‬ ‫نتیجه خاک فرو می پاش��د و به ایجاد چاه فاضالب می انجامد‪.‬‬ ‫ناسا (سازمان ملی هوانوردی و فضایی امریکا) اعتقاد دارد که‬ ‫می توان��د از فناوری رادار ب��رای پیش بینی وقوع چاه فاضالب‬ ‫اس��تفاده کند تا زود به احتمال وقوع ان پی ببرد و از ایجاد ان‬ ‫جلوگی��ری کند‪ .‬ای��ن نهاد اعالم کرد که ب��ا بازنمایی مناطق‬ ‫پرخط��ر در یک دوره زمانی طوالن��ی می تواند تغییر کوچک‬ ‫س��طحی را که به تغییر زیرزمینی اشاره می کند اندازه بگیرد‬ ‫و رویدادهایی مانند تشکیل چاه فاضالب را پیش بینی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرم افزار ژئومتریک‬ ‫ش��اید بزرگ ترین تغییر فناوری احیای س��ایت معدنی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از نرم اف��زار ژئومتری��ک اس��ت که ام��کان ارائه‬ ‫یک نقش��ه کل��ی از معدن را فراهم می کند؛ نقش��ه ای که‬ ‫هم س��طوح باالیی و هم س��طوح پایین��ی را دربرمی گیرد‬ ‫و لرزه ه��ای احتمال��ی و الگوه��ای جری��ان اب را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا ای��ن وضعیت را در‬ ‫سازمان تجارت جهانی به مثابه یک فاجعه توصیف کرده است‬ ‫اما چین و هند می گویند که این ش��رایط برای پیش��برد نظام‬ ‫تجاری چندجانبه در جهان مهم است‪.‬‬ ‫گائو فونگ‪ ،‬س��خنگوی وزارت بازرگانی چین در مصاحبه ای‬ ‫در پک��ن گفت که ما حاضر به تس��لیم ش��دن در برابر چنین‬ ‫اصالحاتی نیس��تیم و همچنان از عضویت به عنوان یک کشور‬ ‫در حال رشد و این جایگاه حفاظت می کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد چین از اینکه چنین رون��دی را دنبال کند‬ ‫ش��رمی ن��دارد و همچنان با کش��ورهای دیگر در حال رش��د‪،‬‬ ‫برای حراس��ت از قوانین سازمان و حقوق اعضای در حال رشد‬ ‫همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫دلیل طراح��ی نزدیک به مریخ نورد کنج��کاوی نیز کاهش‬ ‫خطر شکست ماموریت و صرفه جویی در بودجه و زمان توسعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫چرخ های مریخ ‪ ۲۰۲۰‬با عرض و قطر ‪ ۵۲.۵‬س��انتی متر‪ ،‬از‬ ‫جن��س الومینیوم و ضخیم تر و بادوام تر از چرخ های مریخ نورد‬ ‫کنجکاوی است‪.‬‬ ‫در مجم��وع ‪ ۲۳‬دوربین در مری��خ ‪ ۲۰۲۰‬وجود دارد که ‪۵‬‬ ‫دوربی��ن بیش��تر از مریخ نورد کنجکاوی اس��ت و نوید تصاویر‬ ‫رنگی و ‪ ۳‬بعدی بیشتر از مریخ را می دهد‪.‬‬ ‫دوربین َمس��ت َکم‪ِ -‬زد این مریخ نورد‪ ،‬قابلیت تصویربرداری‬ ‫استریوسکوپی به همراه زوم را نیز دارد که منجر به زاویه دید‬ ‫بازتر دوربین ها می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫اشک ها و لبخند های‬ ‫پیاز‬ ‫همت باالی دولت‬ ‫نجات دهنده بیکاران‬ ‫سیل زده‬ ‫عملکرد شرکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران‬ ‫نیاز به حضور فعال بخش خصوصی برای استحکام روابط تجاری‬ ‫همای��ش اقتصادی ایران و عراق دیروز با حضور اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمه��وری ای��ران و ع��ادل‬ ‫عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق در پارلمان بخش خصوصی‬ ‫برگزار شد که در ان طرفین بر افزایش همکاری ها بدون هیچ‬ ‫محدودیت و مانعی تاکید کردند‪ .‬س��فر دو روزه نخست وزیر‬ ‫ع��راق همراه با هی��ات عالی رتبه این کش��ور گام مهمی در‬ ‫پیش��برد اهداف دو کش��ور بود که تفاهمات بس��یاری را هم‬ ‫به دنب��ال داش��ت‪ .‬در این همایش وزیر تج��ارت عراق‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس اتاق های بازرگانی این کش��ور و همچنین وزیران نیرو‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران حضور داشتند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹خلیج فارس را به مدیترانه وصل می کنیم‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬خلیج ف��ارس را از‬ ‫طریق ریلی و جاده ای از عراق به س��وریه و مدیترانه متصل‬ ‫خواهی��م کرد‪ .‬اس��حاق جهانگیری‪ ،‬در همای��ش اقتصادی‬ ‫ای��ران و ع��راق اظهارک��رد‪ :‬خلیج ف��ارس را از طریق ریلی و‬ ‫جاده ای از عراق به س��وریه و مدیتران��ه وصل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه در‬ ‫سفر نخس��ت وزیر عراق اقدام های بس��یار مهمی راهگشای‬ ‫توس��عه روابط دو کش��ور شد و شاهد توافق های مناسبی در‬ ‫ای��ن زمینه بودیم‪ .‬امیدواریم فع��االن اقتصادی‪ ،‬بازرگانان و‬ ‫بخش خصوصی دو کشور برای استحکام روابط تالش کنند‬ ‫و گام ه��ای مهم��ی را بردارند‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ما برای سرعت بخش��ی به نوسازی و توسعه عراق‬ ‫اماده هس��تیم و همکاری دوجانب��ه و چندجانبه منطبق با‬ ‫سیاست دولت عراق را ادامه می دهیم‪ .‬ایران‪ ،‬عراق جدید را‬ ‫پلی برای همکاری و مش��ارکت همه کشورهایی می داند که‬ ‫به استقالل پایبند هستند و به رای ملت احترام می گذارند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شرکت های ایرانی در بازار عراق اماده تشکیل‬ ‫ش��رکت های مش��ترک با همت��ای عراقی ب��رای پروژه های‬ ‫مشترک هستند البته فشارهای غیرقانونی و ظالمانه امریکا‬ ‫برای ایجاد محدودیت برخالف منافع دو کش��وری است که‬ ‫تصمی��م گرفتند در این منطقه پراش��وب‪ ،‬روابط دوس��تانه‬ ‫مس��تحکم و مبتنی برهمکاری داش��ته باش��ند‪ .‬جهانگیری‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬همکاری های اقتصادی کش��ور در چند‬ ‫س��ال گذش��ته روندی رو به رشد داش��ته و ارزش مبادالت‬ ‫تجاری به ‪ ۱۲‬میلیارد دالر رسیده است‪ .‬راهبرد ما در توسعه‬ ‫همکاری های اقتصادی رساندن این رقم به ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫تا سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر محص��والت پلیم��ری و‬ ‫فراورده ه��ای ان‪ ،‬محصوالت لبنی‪ ،‬ماش��ین االت صنعتی‪،‬‬ ‫کاالهای تولیدی‪ ،‬برق و گاز مهم ترین کاالهای صادراتی ایران‬ ‫به عراق اس��ت‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری یاداور شد‪ :‬برای‬ ‫انکه بتوانیم به هدف تعیین شده در سال ‪ ۱۴۰۰‬دست یابیم‬ ‫باید موانع پیش روی توسعه اقتصادی و فعالیت در بخش های‬ ‫گوناگون اقتصادی کشور را ازسوی کمیسیون های مشترک‪،‬‬ ‫اتاق های بازرگانی به ویژه کشور عراق شناسایی و رفع کنیم‪.‬‬ ‫جهانگیری اظهارکرد‪ :‬در بخش گردش��گری ساالنه حدود‬ ‫‪ ۷‬میلیون گردش��گر بین دو کش��ور تردد دارند که نیمی از‬ ‫انها ش��هروندان عراقی هس��تند که برای زی��ارت‪ ،‬گردش و‬ ‫درمان س��فر می کنند‪ .‬تمایل ملت های ایران و عراق نشان از‬ ‫شوق مردم این دو کشور برای استفاده از جاذبه های میراث‬ ‫فرهنگ��ی و مذهبی و طبیعی دارد‪ .‬در این میان‪ ،‬راهپیمایی‬ ‫اربعی��ن نیز نماد مهم��ی از ظرفیت ه��ای فرهنگی و دینی‬ ‫و هم��کاری بی��ن دو ملت ای��ران و عراق اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امریکایی ه��ا بای��د بدانند که خواس��ت غیرقانونی انها برای‬ ‫مح��دود ک��ردن دو ملت با اراده ده ها میلیون ایرانی و عراقی‬ ‫نتیجه ای به جز افزایش نفرت در منطقه را ندارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫الیروبی اروند از جمله دس��تاوردهای س��فر هیات عراقی به‬ ‫ایران است که امیدواریم در مدت زمان کوتاهی این کار انجام‬ ‫شود و نقش موثری داشته باشد‪ .‬ترسیم نقشه راه بانکی نیز‬ ‫از دیگر دستاوردهای سفر اخیر هیات عراقی به شمار می رود‬ ‫ک��ه با تحقق این امر یک��ی از تقاضای بخش خصوصی برای‬ ‫رفع موانع بانکی برطرف خواهد شد‪ .‬امیدواریم بخش زیادی‬ ‫از موانع رفع ش��ود و ش��اهد ادامه صادرات برق و گاز به عراق‬ ‫و همکاری بیش��تر و عمیق تر دو کش��ور باشیم‪ .‬جهانگیری‬ ‫افزود‪ :‬همکاری بهداشتی‪ ،‬نفتی و انتقال خط اهن شلمچه به‬ ‫بصره از دیگر توافق های سفر اخیر هیات عراقی بود‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری بیان ک��رد‪ :‬تس��هیل روادید‪ ،‬برطرف‬ ‫کردن محدودیت ها در زمینه روادید و رایگان ش��دن روادید‬ ‫برای دو کش��ور از جمله موضوع هایی اس��ت که امیدواریم با‬ ‫پیگیری های دو کش��ور و ستاد پیگیری توسعه روابط ایران‬ ‫برای سرعت بخش��ی به نوس��ازی و توس��عه عراق اماده هس��تیم و‬ ‫همکاری دوجانبه و چندجانبه منطبق با سیاست دولت عراق را ادامه‬ ‫می دهیم‪ .‬ایران‪ ،‬عراق جدید را پلی برای همکاری و مش��ارکت همه‬ ‫کشورهایی می داند که به استقالل پایبند هستند‬ ‫و ع��راق ب��ه اجرا درایند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در کنار ان توافق ها‪،‬‬ ‫بس��ترهای الزم را در برخی حوزه ها فراهم کردیم که حوزه‬ ‫فنی و مهندس��ی یکی از انها اس��ت و بیش از ‪ ۴۰‬ش��رکت‬ ‫بزرگ توانمند ایرانی در حوزه فنی و مهندسی در پروژه عراق‬ ‫مشغول به فعالیت هستند‪ .‬حجم قرارداد افزون بر ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬البته برخ��ی از پروژه ها بنا به صالحدید متوقف‬ ‫ش��ده که پس از تعیین تکلیف اجرایی ش��ده یا خسارت های‬ ‫انها پرداخت خواهد ش��د‪ .‬جهانگیری بی��ان کرد‪ :‬همکاری‬ ‫استان های مرزی از دیگر توافق های میان دو کشور به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬در همه اس��تان های م��رزی فعالیت های صادراتی‬ ‫داریم‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬انتظار مردم استان کرمانشاه این است‬ ‫که مرز خس��روی به یکی از مرزهای تردد تبدیل ش��ود که‬ ‫درحال حاضر این موضوع در حال بررس��ی است تا مردم این‬ ‫اس��تان از مرز خس��روی امکان عبور و مرور داش��ته باشند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمه��وری بیان کرد‪ :‬امیدواریم چهارمین‬ ‫اجالس کمیس��یون مشترک تش��کیل و در ان موضوع های‬ ‫مربوط به توافق ها بررسی شود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬برای فعاالن‬ ‫اقتصادی ایران و عراق رفع موانع گمرکی محقق خواهد شد‬ ‫و امیدواریم ش��رکت های بازرس��ی معرفی شده مورد تایید‬ ‫باش��ند و در زمینه تجارت کش��ور مش��کلی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫حمل ونقل ج��اده ای نیز مهم تری��ن و جدی ترین موضوعی‬ ‫است که شناسایی و در حال پیگیری ان هستیم‪ .‬توافق های‬ ‫اخیر زمینه س��از گس��ترش دوجانبه در ابعاد گوناگون است‬ ‫ک��ه نه تنها به س��ود مردم بوده‪ ،‬بلکه اغ��ازی صلح‪ ،‬ثبات و‬ ‫توسعه منطقه خواهد بود‪ .‬طرح های راهبردی بین دو کشور و‬ ‫امتداد ان در همسایگان بسیار اثربخش است‪ .‬یکی از راه های‬ ‫توس��عه پایدار ایجاد بسترها و همکاری های مشترک است‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬ایران با درک ش��رایط و تحوالت سیاس��ی‬ ‫و اقتصادی معتقد اس��ت ظرفیت ه��ای الزم برای همکاری‬ ‫انتقال نیرو‪ ،‬برق‪ ،‬ساخت خطوط ریلی و‪ ...‬فراهم خواهد شد‬ ‫که امیدواریم با حضور بخش خصوصی این موانع رفع شود‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی این امادگی را دارد تا تجربه های خود را‬ ‫با عراق و همسایگان به اشتراک بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا پیش�رفت ای�ران و ع�راق منطقه پیش�رفت‬ ‫خواهد کرد‬ ‫نخس��ت وزیر ع��راق ب��ا بیان اینک��ه کوتاه��ی در تولید و‬ ‫ص��ادرات نفت از س��وی ای��ران و عراق انجام نش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحریم و جنگ‪ ،‬به ش��دت صادرات نفت دو کش��ور را کاهش‬ ‫داد‪ .‬ع��ادل عبدالمهدی اظهارکرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫اقدام های مناس��بی در راس��تای بازس��ازی عراق انجام شده‬ ‫اس��ت و توانسته ایم ش��بکه بانکی و اداری و نیز روابط بانکی‬ ‫خود را اصالح کرده و پیش��رفت هایی در این حوزه داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬کس��انی نمی خواهند ایران و عراق پیشرفت کنند‪،‬‬ ‫زیرا می دانند اگر این دو کش��ور پیش��رفت کنند منطقه هم‬ ‫پیش��رفت خواهد ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکن��ون تبادل کاال و‬ ‫تجارت میان عراق و س��ایر کش��ورها انجام می شود و نسبت‬ ‫به س��ال های گذش��ته در وضعیت بهتری قرار داریم؛ اگرچه‬ ‫ت��ا حدودی پیش��رفت داری��م‪ ،‬اما هنوز ما راضی نیس��تیم‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر عراق با بیان اینکه ما باید در صدر منطقه قرار‬ ‫داش��ته باش��یم و از چالش هایی که وجود دارد‪ ،‬عبور کنیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جنگ‪ ،‬س��رمایه های ما را هدر داد و براس��اس‬ ‫بررسی های انجام شده‪ ،‬چندین میلیارد دالر از سرمایه های‬ ‫ع��راق را از بی��ن برده اس��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬عراق از این‬ ‫مرحله جنگ عبور کرده‪ ،‬ولی درگیر جنگ های داخلی است‬ ‫که متوقف نش��ده است‪ .‬هر جنگی که علیه این کشور انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬معادل جنگ جهانی اول خسارت داشته است‪ ،‬چراکه‬ ‫تاسیسات زیربنایی در عراق به طور کامل از بین رفته است‪.‬‬ ‫پیش از جنگی که میان ایران و عراق رخ داد‪ ،‬دو کشور روزانه‬ ‫‪۱۰‬میلیون بش��که نفت صادر می کردند‪ ،‬اما اکنون دو کشور‬ ‫کمتر از نصفی از این مقدار را صادر می کنند؛ در حالی که در‬ ‫تولید و صادرات نفت کوتاهی در کار نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگروه مشترک بازرگانی تشکیل شد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬از تشکیل کارگروه مشترک‬ ‫بازرگان��ی ایران و عراق خبر داد و گفت‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬یک‬ ‫هیات ایرانی در اینده ای نزدیک به عراق س��فر خواهد کرد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی در همای��ش اقتصادی ایران و ع��راق درباره‬ ‫یادداشت تفاهم های امضا شده در سفر اخیر رئیس جمهوری‬ ‫به عراق گفت‪ :‬در حوزه های راه اهن شلمچه‪ ،‬تسهیل روادید‬ ‫تجاری‪ ،‬س�لامت و نفت ‪ ۴‬یادداش��ت تفاهم امضا ش��د‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بخشی از این یادداشت های تفاهم‪ ،‬اجرایی شده و‬ ‫مقدمات اجرایی شدن بخش های دیگر نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬در س��فر نخس��ت وزیر عراق در حوزه‬ ‫نوس��ازی صنایع این کش��ور نی��ز برای ایجاد ش��هرک های‬ ‫صنعتی و بهبود زیرساخت ها تفاهمنامه هایی امضا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تس��هیل صدور‬ ‫روادید برای بازرگانان ایرانی از دیگر توافق های دو طرف در‬ ‫این سفر است که بر مبنای ان‪ ،‬قرار است امسال روادید یک‬ ‫ساله برای تاجران ایرانی صادر شود‪ .‬وی دعوت نخست وزیر‬ ‫عراق از رئیس کل بانک مرکزی ایران برای سفر به این کشور‬ ‫را نشانه اراده عراقی ها برای رفع موانع تجارت دانست و گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی دو کش��ور افزایش تجارت به‪ ۲۰‬میلیارد دالر در‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۰‬اس��ت که رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر‬ ‫ع��راق در نشس��ت خود در تهران هم ب��ر این موضوع تاکید‬ ‫کردن��د‪ .‬رحمان��ی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای تس��هیل تجارت‬ ‫تفاهمنامه های��ی در حوزه های حمل نق��ل جاده ای و ریلی‪،‬‬ ‫ترانزیت و‪ ...‬امضا شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه بانکی نیز مقرر‬ ‫شد اقای همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی ایران به عراق سفر‬ ‫کند که در این باره عراقی ها نش��ان دادند اراده انها برای رفع‬ ‫موانع جدی اس��ت‪ .‬او با اشاره به ضرورت تایید چند شرکت‬ ‫بازرس��ی ایرانی در حوزه استاندارد که به دولت عراق معرفی‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬گذرگاه ها‪ ،‬تس��هیالت نمایشگاهی هم از دیگر‬ ‫توافق های دو طرف بود که در این ارتباط‪ ،‬نمایش��گاه دائمی‬ ‫ایران در بغداد را تحویل گرفتیم و برای امسال ‪ ۲۸‬نمایشگاه‬ ‫را برنامه ریزی کردیم‪ .‬در ادامه‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ر ضرورت تبادل اطالعات در حوزه مقررات تاکید کرد که‬ ‫به گفته او مقرر ش��د دو طرف طی س��ازکاری تغییر قوانین‬ ‫دو کشور در حوزه تجارت را به سرعت اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به لزوم توسعه همکاری بخش خصوصی‬ ‫دو کش��ور از جمله اتاق های بازرگان��ی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در حوزه‬ ‫گم��رک در مرزه��ای ای��ران و عراق مق��ررات متفاوتی اجرا‬ ‫می شد که بخش عمده ان اصالح شد تا در مرزهای گوناگون‬ ‫مقررات یکسانی از سوی این کشور اعمال شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬حذف دریافت هزینه روادید نخستین گام دولت‬ ‫ایران و عراق برای سهولت در رفت و امد اتباع دو کشور بود‪،‬‬ ‫اما بخش دیگری از تفاهم دو طرف وجود دارد که براس��اس‬ ‫ان برای تاجران روادید یک ساله صادر شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه سومین اجالس‬ ‫س��ران دو کش��ور س��ال ‪ ۹۳‬برگزار شده اس��ت‪ ،‬از برگزاری‬ ‫اجالس چهارم در اینده نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه را‬ ‫خواستاریم‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬بخش خصوصی ایران نیز‬ ‫توجه جدی به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای‬ ‫همس��ایه را در دس��تورکار قرار داده و در این میان کش��ور‬ ‫دوست و برادر عراق از جایگاه ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی تصریح کرد‪ :‬نبود رواب��ط بانکی و‬ ‫مبادالت پولی و پوش��ش های بیمه ای‪ ،‬مشکالت حمل ونقل‬ ‫و روادید‪ ،‬گمرکی و اس��تاندارد از جمله عمده موانعی اس��ت‬ ‫که موجب کندی مبادالت اقتصادی دو طرف ش��ده که حل‬ ‫این مش��کالت جزو مطالبات فع��االن اقتصادی بخش های‬ ‫خصوصی از دولتمردان دو کشور است‪ .‬در عین حال‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود با تس��هیل تردد تاجران و یکسان س��ازی تعرفه های‬ ‫گمرک��ی زمین��ه برای تجارت اس��ان و روان می��ان فعاالن‬ ‫اقتصادی بیشتر فراهم شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین در ادامه پیشنهاد هایی‬ ‫برای توس��عه روابط تجاری بین دو کش��ور ارائه داد و گفت‪:‬‬ ‫ از جمله این پیش��نهادها می تواند امضای موافقتنامه تجارت‬ ‫ازاد بی��ن دو کش��ور‪ ،‬تعمی��ق روابط اقتصادی دو کش��ور از‬ ‫طری��ق ایجاد مناط��ق ازاد تجاری‪ ،‬ش��هرک های صنعتی و‬ ‫س��اماندهی بازارچه ها و ایجاد دروازه مشترک گمرکی بین‬ ‫دو کشور باشد‪ .‬وی همچنین تاسیس شرکت های مشترک‬ ‫حمل ونق��ل بین المللی دو و س��ه جانبه به منظور تس��هیل‬ ‫م��راودات تج��اری بین ایران‪ ،‬عراق و س��وریه را هم از جمله‬ ‫پیش��نهادهای ارائه ش��ده برای توسعه روابط تجاری بین دو‬ ‫کشور عنوان کرد‪ .‬پیشنهاد ما این است اتاق های مشترک دو‬ ‫کش��ور با بررسی امکانات و توانمندی های صنعتی دو کشور‬ ‫نس��بت به ارائه نقشه راه و برنامه های عملیات توسعه روابط‬ ‫در بخش های تجاری و صنعتی اقدام های الزم به عمل اورده‬ ‫و نقش فعال تری را در این زمینه ایفا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹۰‬درص�د به�ای برق صادرات�ی ایران به‬ ‫عراق وصول شد‬ ‫کسانی‬ ‫نمی خواهند‬ ‫ایران و عراق‬ ‫پیشرفت کنند‪،‬‬ ‫زیرا می دانند‬ ‫اگر این دو‬ ‫کشور پیشرفت‬ ‫کنند منطقه‬ ‫هم پیشرفت‬ ‫خواهد کرد‬ ‫وزی��ر نیرو اعالم کرد‪ ۹۰ :‬درصد بهای برق صادراتی ایران‬ ‫به عراق وصول ش��ده است و همچنان اماده صادرات برق به‬ ‫این کشور هستیم‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان با اشاره به برنامه های توسعه ای ایران و عراق‬ ‫در حوزه صنعت که به تازگی طراحی شده‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫برابر زمان بندی‪ ،‬بتوان در طول س��ال های ‪ ۲۰۲۰ ،۲۰۱۹‬و‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬به هدف این برنامه رس��ید؛ این در حالی است که در‬ ‫‪ ۳‬س��ال پی��ش رو‪ ،‬هر زمان نیازهایی ب��رای صادرات برق به‬ ‫عراق وجود داش��ته باشد‪ ،‬با رعایت ش��رایط فنی الزم برای‬ ‫ایران و در چارچوب قراردادی که به امضا رس��یده‪ ،‬صادرات‬ ‫ب��رق را انج��ام خواهیم داد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بنا بر جدول زمانی‪،‬‬ ‫ای��ن قرارداد با بازپرداخت مربوط به صادرات برق به ش��کل‬ ‫منصفان��ه ای برخ��ورد کرده اس��ت و همان گونه که در طول‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال گذشته بیش از ‪۶‬میلیارد دالر برق به کشور عراق‬ ‫صادر کرده ایم‪ ،‬این مسیر را ادامه خواهیم داد؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که در طول این مدت‪۹۰ ،‬درصد بهای برق صادراتی‬ ‫دریاف��ت ش��ده و باقیمان��ده ان نیز با حمای��ت دولت عراق‬ ‫براس��اس قرارداد مربوط‪ ،‬بازپرداخت خواهد ش��د‪ .‬به گفته‬ ‫اردکانی��ان‪ ،‬به طور قطع در اغاز این برنامه توس��عه ای برای‬ ‫گس��ترش روابط صنعتی ایران و ع��راق‪ ،‬نیازمند یک بخش‬ ‫خصوصی فعال هس��تیم‪ ،‬به ویژه فعاالنی قادر هستند مصالح‬ ‫و مناف��ع دو کش��ور را در چارچوب پروژه های خود ببینند و‬ ‫سالمت و اصول حرفه ای را رعایت کنند‪ .‬وزیر نیرو ادامه داد‪:‬‬ ‫در این سفر همچنین فرصتی فراهم شد تا برای نخستین بار‬ ‫در طول سال های گذشته‪ ،‬وزیران و مسئوالن اب دو کشور با‬ ‫هم مذاکراتی داشته باشند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 8‬درصدی صادرات محصوالت صنعتی و معدنی در سال ‪97‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت‪ :‬در حالی ک��ه میزان کل‬ ‫صادرات ‪11‬ماه س��ال ‪( 97‬بدون احتس��اب میعانات گازی) در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد حدود ‪6‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬صادرات محصوالت صنعتی و معدنی (بدون احتساب‬ ‫میعانات گازی) رشد حدود ‪8‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬مسعود‬ ‫کمالی اردکانی تصریح کرد‪ :‬صادرات کاالهای صنعتی و معدنی‬ ‫(به غیر از میعانات گازی) در ‪11‬ماه سال گذشته به رقمی بیش‬ ‫از ‪۲۸.۲‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مدت در گروه محصوالت پتروش��یمیایی‪،‬‬ ‫محصوالت پتروش��یمی با ‪۱۳.۲‬میلیارد دالر و ‪14‬درصد رشد‪،‬‬ ‫محصوالت پایه نفتی ش��امل قیر و روغن های صنعتی با حدود‬ ‫‪۲.۲‬میلیارد دالر و ‪12‬درصد رش��د و محصوالت عمده پلیمری‬ ‫نیز با حدود ‪۱.۵‬میلیارد دالر صادرات‪3 ،‬درصد رش��د را نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال ‪ 96‬تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫کمالی اردکان��ی درباره صادرات کااله��ای گروه معدن گفت‪:‬‬ ‫مواد معدنی و صنایع فلزی ش��امل س��نگ اهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬فلزات‬ ‫رنگین و لوله و پروفیل ‪۵.۷‬میلیارد دالر صادرات داش��ته است‪.‬‬ ‫همچنین صادرات صنایع غیرفلزی ش��امل س��یمان‪ ،‬کاش��ی‪،‬‬ ‫س��نگ های تزئینی و دیگر اقالم این گروه نی��ز با ‪۱.7‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات‪ ،‬رش��د یک درصدی را نس��بت به سال ‪ 96‬نشان‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی‬ ‫با اشاره به رشد صادرات برخی از اقالم مهم صنعتی اظهارکرد‪:‬‬ ‫ص��ادرات لوازم خانگ��ی انرژی بر و غیرانرژی بر ب��ه ارزش ‪440‬‬ ‫میلیون دالر با ‪17‬درصد رش��د همراه بوده اس��ت‪ ،‬محصوالت‬ ‫نساجی و پوشاک با ‪2‬درصد رشد به رقمی حدود ‪ 420‬میلیون‬ ‫دالر رس��یده و همچنی��ن صادرات فرش ماش��ینی و موکت با‬ ‫‪14‬درصد رشد به رقمی بیش از ‪ 390‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین در مدت یادشده صادرات قطعات و لوازم یدکی انواع‬ ‫خودرو‪ ،‬موتورسیکلت و قطعات در مجموع ‪130‬میلیون دالر با‬ ‫‪60‬درصد رش��د‪ ،‬س��یم و کابل با ‪216‬میلیون دالر و ‪30‬درصد‬ ‫رشد‪ ،‬تراکتور‪ ،‬کمباین‪ ،‬ماشین االت کشاورزی و صنایع غذایی‬ ‫و شیراالت صنعتی و ماشین ابزار در مجموع ‪176‬میلیون دالر‬ ‫و ‪26‬درصد رشد همراه بوده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بازارهای اصلی‬ ‫محصوالت صنعتی و معدنی بیشتر کشورهای همسایه به ویژه‬ ‫کش��ورهای عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬ترکی��ه و همچنین دیگر کش��ورها از جمله هند‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬اندونزی‪ ،‬سوریه و ازبکستان است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫سال جدید زیر‬ ‫سایه سیاست‬ ‫خارجی و داخلی‬ ‫محمود نجفی عرب‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫انچه چش��م انداز سال ‪ ۹۸‬را شکل می دهد‪،‬‬ ‫نوع سیاس��تگذاری ها در ح��وزه بین الملل و‬ ‫ام��ور داخلی اس��ت‪ .‬اگر دولت در سیاس��ت‬ ‫خارجی قادر به یکسوس��ازی دیدگاه ها برای‬ ‫حداکثرس��ازی مناف��ع ملی نباش��د و نتواند‬ ‫در سیاس��تگذاری داخلی از مش��ورت بخش‬ ‫خصوص��ی بهره بگیرد‪ ،‬فضای کس��ب وکار در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬سخت و پرچالش خواهد بود‪.‬‬ ‫نحو ه سیاس��تگذاری در حوز ه بین الملل اثر‬ ‫ های اقتصادی در س��ال اینده‬ ‫ی بر بخش ‬ ‫جد ‬ ‫خواهد داشت‪ .‬نوع سیاستگذاری ممکن است‬ ‫فعاالن اقتصادی را ب��ا چالش های جدی تری‬ ‫مانن��د انچه در س��ال های گذش��ته رخ داد‪،‬‬ ‫روب��ه رو کند‪ .‬اکنون زمان ان فرا رس��یده که‬ ‫وجوه متفاوتی از نگاه به حوز ه روابط بین الملل‬ ‫یکسو شده و سیاس��ت خارجی کشور شفاف‬ ‫شود؛ چراکه نگرش های متفاوت به این حوزه‪،‬‬ ‫اسیب های بسیاری به رش��د و توسعه کشور‬ ‫می زند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬این چندگانگی سبب‬ ‫شده تصمیم گیری درباره لوایح «‪ »FATF‬به‬ ‫درازا بکشد‪ .‬عده ای معتقدند این لوایح به طور‬ ‫کلی نباید به تصویب برسد و گروهی نیز قائل‬ ‫به این روش هس��تند که این لوایح با رعایت‬ ‫محفوظاتی مصوب شود و بخشی از نهاد ها هم‬ ‫خواهان این موضوع هستند که استانداردهای‬ ‫بین المللی مانند انچه در بسیاری از کشورها‬ ‫حاکم اس��ت‪ ،‬به تصویب برسد‪ .‬این سه بینش‬ ‫در کش��ور هن��وز در جهتی ق��رار نگرفت ه که‬ ‫منافع ملی ما را به حداکثر برسانند‪.‬‬ ‫بس��یاری از مس��ائل در کش��ور به چنین‬ ‫سرنوش��تی دچ��ار ش��ده و تصمیم س��ازان‬ ‫نتوانس��ته اند به موق��ع درباره انه��ا به اجماع‬ ‫برس��ند‪ .‬اساس��ا مفهوم دموکراسی برای حل‬ ‫چنین مسائلی ش��کل گرفته است‪ .‬وقتی‪51‬‬ ‫درص��د مردم ی��ا جامعه مواف��ق و ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫مخالف یک مس��ئله هستند؛ خواسته ان ‪۵۱‬‬ ‫درصد غالب می ش��ود‪ ،‬اما متاسفانه در کشور‬ ‫ما کمتر به این گزاره ها توجه می ش��ود و این‬ ‫نوع چالش ها و تصمیم گیری ها به شدت روی‬ ‫حوز ه اقتصاد سایه انداخته و فعاالن اقتصادی‬ ‫را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫مسئله دیگری که چش��م انداز سال اینده‬ ‫را می س��ازد‪ ،‬نوع سیاس��تگذاری ب��رای امور‬ ‫داخلی کش��ور اس��ت‪ .‬دولت باید تصمیم های‬ ‫خ��ود را به گون��ه ای اتخ��اذ کند که ش��رایط‬ ‫بهتری ب��رای فعاالن اقتصادی رقم بزند‪ .‬حال‬ ‫انکه تصمیم های گرفته ش��ده‪ ،‬به طور معمول‬ ‫در اج��را دچار چالش می ش��ود‪ .‬تصمیم هایی‬ ‫که اغلب‪ ،‬پش��ت درهای بس��ته اتخاذ شده و‬ ‫فعاالن اقتصادی در حوزه عمل ناگهان با این‬ ‫تصمیم هایی روبه رو می شوند‪ .‬البته دولت نیز‬ ‫پس از م��دت کوتاهی درمی یاب��د تصمیمی‬ ‫که گرفته اش��تباه ب��وده اس��ت‪ .‬مانند انچه‬ ‫درباره ارز رخ داد‪ .‬این ها مس��ائل کم اهمیتی‬ ‫نیس��ت و نظام های اقتصادی را فلج می کند‪.‬‬ ‫دولت باید براس��اس قانون با بخش خصوصی‬ ‫مشورت کرده و پس از ان‪ ،‬تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬انتظار این اس��ت که دولت در سال‬ ‫جدید نسبت به نظرخواهی از بخش خصوصی‬ ‫اهتمام ورزد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نظ��ام چندگانه ارزی‪ ،‬حوزه ‬ ‫اقتصاد را به فس��اد الوده کرده است و همواره‬ ‫این گون��ه بوده ک��ه عده ای به دنب��ال فرصت ‬ ‫هس��تند تا از اب گل الود ماه��ی بگیرند‪ .‬اما‬ ‫پرس��ش این است که چرا سیاس��تگذار باید‬ ‫چنین فضای��ی را برای اف��راد رانت جو فراهم‬ ‫کند و لش��گری را هم ب��رای بگیر و ببند این‬ ‫افراد بگمارد؟ اتاق سال هاست خواستار پایان‬ ‫دادن به توزیع رانت بوده است‪ .‬البته مسئوالن‬ ‫نی��ز اذعان می کنند تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ی هیچ تاثی��ری بر قیمت ها نگذاش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین پرسش این است که چرا باید‬ ‫منابع کش��ور این گونه به تاراج برود؟ ضرورت‬ ‫دارد دولت با اغاز س��ال جدید هر چه زودتر‪،‬‬ ‫سیاس��ت های ارزی خود را م��ورد تجدیدنظر‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫دولت همچنین در سال اینده به طور جدی‪،‬‬ ‫بدن ه اقتصادی و اجرایی کش��ور را به مشورت‬ ‫بگی��رد‪ ،‬اگر دولت ب��ه این مس��ائل و بایدها‬ ‫درباره فض��ای بین الملل توجه نش��ان ندهد‪،‬‬ ‫نمی توان نگاه مثبتی به س��ال جدید داشت و‬ ‫در این صورت به نظر می رس��د‪ ،‬سال سخت‬ ‫و پرچالش��ی برای فع��االن اقتصادی در پیش‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جهانگیری در همایش اقتصادی ایران و عراق مطرح کرد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نرخ هایی که در کشاکش مصارف داخلی و خارجی باال و پایین می روند‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت صنفی‬ ‫از سیل زدگان‬ ‫مقطعی نیست‬ ‫اشک ها و لبخند های پیاز‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫از روزه��ای ابتدای��ی س��یل‪ ،‬در اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬س��تاد مدیریت بح��ران با حضور هیات‬ ‫رئیس��ه و رئیسان چند اتحادیه تشکیل شد‪ .‬به‬ ‫این واس��طه ‪۳‬کامیون ‪۱۰‬تنی از برخی وسایل‬ ‫مورد نیاز س��یل زدگان به گرگان ارس��ال شد‪.‬‬ ‫در ادامه مقداری اقالم بهداش��تی درخواس��ت‬ ‫ش��ده که ب��ه زودی انها را تهی��ه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به تمامی اتحادیه های تهران نیز بخش��نامه ای‬ ‫داده ایم کمک های ش��ان را به ش��ماره حساب‬ ‫تعیین ش��ده واریز کنند تا بتوانیم در گام هایی‬ ‫ب��ا کم��ک دیگر نهاد ها بخش��ی از مش��کالت‬ ‫س��یل زدگان را برطرف کنیم‪ .‬درخواس��ت ما‬ ‫ای��ن اس��ت که کمک ها جمع اوری ش��ود و در‬ ‫قالب گروه های تخصصی به مناطق س��یل زده‬ ‫ارسال ش��ود تا مانند تجربه های گذشته شاهد‬ ‫تامی��ن بیش از نیاز بعض��ی از کاالها و کمبود‬ ‫کاالهای دیگر نباشیم‪ .‬انچه مسلم است اینکه‬ ‫پ��س از فروک��ش کردن س��یل در این مناطق‬ ‫مش��کالت زیادی وجود خواهد داش��ت که بر‬ ‫خ��ود الزم می دانیم پس از این ایام نیز در کنار‬ ‫سیل زدگان باش��یم‪ .‬درحال حاضر مواد غذایی‬ ‫زیادی از س��وی مردم به س��یل زدگان می رسد‬ ‫ام��ا پس از فروکش کردن س��یل‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫شرایط اسکان‪ ،‬لوازم خانگی و کسب و کار برای‬ ‫سیل زدگان اهمیت می یابد‪ .‬در گام های بعدی‪،‬‬ ‫برای س��اخت س��از مناطق مس��کونی‪ ،‬تامین‬ ‫ل��وازم خانگی و تامین نی��از واحدهای صنفی‬ ‫اقدام های��ی خواهیم داش��ت‪ .‬اینکه واحد های‬ ‫صنفی چه نیازی خواهند داشت درحال حاضر‬ ‫مش��خص نیس��ت اما پ��س از براورد ها در این‬ ‫ب��اره تصمیم گی��ری خواه��د ش��د‪ .‬در برخی‬ ‫شهرس��تان ها واحد های صنفی زیادی از دست‬ ‫رفته است که در صورت اعالم نیاز‪ ،‬در بازسازی‬ ‫این واحد ها کمک هایی خواهیم داش��ت‪ .‬اینکه‬ ‫بگوییم همه مش��کالت را ما حل خواهیم کرد‪،‬‬ ‫ادعای درستی نیست و تنها امیدواریم با کمک‬ ‫س��ایر نهاد ها بتوانیم بخشی از مشکالت را رفع‬ ‫کنیم‪ .‬س��یل زدگان افرادی محترم هستند که‬ ‫در حوادث پیش��ین در کنار دیگر افراد جامعه‬ ‫بوده ان��د و حاال وظیفه ما اس��ت که انها را کنار‬ ‫نگذاریم و به حمایت های خود ادامه دهیم‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫اسداهلل کارگر‬ ‫اسیب‪۷۰‬درصد واحدهای‬ ‫صنفی در «اق قال»‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرستان اق قال در استان‬ ‫گلس��تان گفت‪ :‬بیش از ‪۷۰‬درص��د واحدهای‬ ‫صنفی شهرس��تان اق قال دچ��ار اب گرفتگی‬ ‫ش��دید و از بین رفتن س��رمایه خود شده اند و‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬روز اس��ت که کسب وکاری در این‬ ‫شهرس��تان وجود ندارد‪ .‬قوشه حسن قاسمی‬ ‫در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ایران با بیان اینکه در شهرس��تان اق قال ‪ ۲‬هزار‬ ‫و‪ ۵۰۰‬واحد صنفی فعالیت داشتند‪ ،‬افزود‪ :‬بیش‬ ‫از ه��زار و ‪ ۸۰۰‬واحدصنفی شهرس��تان اق قال‬ ‫اس��یب جدی دیده اند‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫همچنان اب گرفتگی شدید در این شهرستان‬ ‫وجود دارد و میزان اب گرفتگی ها بیش��تر نیز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬بخش کامل‬ ‫ش��هرک صنعتی اق قال و همچنین واحدهای‬ ‫صنفی در شهرستان اق قال و روستاهای ان زیر‬ ‫اب رفته ان��د و هنوز ت��ردد به طور عادی در این‬ ‫مناطق امکان پذیر نیست و در شهرک صنعتی‬ ‫اق قال امکان تردد با قایق موثر اس��ت‪ .‬قاسمی‬ ‫افزود‪ :‬برای براورد مبالغ خسارت در واحدهای‬ ‫صنفی اس��یب دیده این شهرستان تا فروکش‬ ‫ب و ایجاد ش��رایط عادی باید از طریق‬ ‫ش��دن ا ‬ ‫کارشناسان اقدام به عمل بیاید که نیاز به زمان‬ ‫بیشتری دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرس��تان اق قال تاکید‬ ‫کرد‪ :‬چندین هزار نفر تاکنون دراین شهرستان‬ ‫بیکارشده اند و امکان تردد و فعالیت برای کسب‬ ‫و کار در اق ق�لا وجود ن��دارد و هنوز ‪۴۰‬درصد‬ ‫این شهرستان به طور کامل زیر اب است و این‬ ‫مس��ئله ش��رایط را برای مردم این شهرستان‬ ‫بس��یار س��خت و بحرانی کرده اس��ت و تمامی‬ ‫فعاالن واحدهای صنفی این شهرس��تان نیاز به‬ ‫کمک و حمایت دارند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از ات��اق اصن��اف ای��ران‬ ‫می خواهی��م با رایزنی با دولت و س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی با توجه ب��ه وضعیت و ش��رایط ویژه‬ ‫واحدهای صنفی شهرستان اق قال بخشودگی‬ ‫مالیات��ی ب��رای س��ال ‪ ۹۷‬و‪ ۹۸‬در نظر بگیرد و‬ ‫همچنین برای احیای دوباره واحدهای صنفی‬ ‫مناطق س��یل زده پرداخت س��ریع تس��هیالت‬ ‫کم بهره به این واحدها انجام شود‪.‬‬ ‫اسماعیل مرادیان‬ ‫علی مبشری‬ ‫موض��وع گرانی های عجیب و غریب پیاز درس��ت در‬ ‫ای��ام نوروز انتقادهای زیادی را برانگیخت اما در ادامه‪،‬‬ ‫واقعه ناگوار سیل منجر به این شد که مردم تا حدودی‬ ‫مشکالت پیش امده از گرانی ها را به فراموشی بسپارند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬نقدهایی که در فضای مجازی به زبان طنز‬ ‫مطرح می شد‪ ،‬گرانی ها را دوباره به یاد اورد‪ .‬کلیپ ها و‬ ‫طنز نوشته های زیادی درباره گرانی پیاز ساخته شد و‬ ‫مثل همیشه مردم ایران تالش کردند به ناراحتی های‬ ‫خود بخندند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��یب زمینی و پیاز ازجمله اقالم‬ ‫خوراکی هستند که هر چند وقت یک بار بحرانی برای‬ ‫توازن دخل و خرج خانواده ها پیش می اورند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬نرخ س��یب زمینی در هفته منتهی به ‪۲‬شهریور‬ ‫‪ 1397‬در میدان های میوه و تره بار بین هزار و ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۰‬تومان بود و در سطح شهر این رقم به طور‬ ‫متوسط به هزار و ‪۹۸۷‬تومان رسید که نسبت به هفته‬ ‫پی��ش از ان ‪۱.۶‬درصد افزایش نرخ را نش��ان داد‪ .‬ابان‬ ‫بود که نرخ هر کیلو سیب زمینی در میدان مرکزی‪ ،‬از‬ ‫ح��دود هزار تومان به ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رس��ید‪ .‬ماه‬ ‫بع��د (اذر) هر کیلو س��یب زمینی در میدان مرکزی به‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬تا ‪۳‬هزار تومان رس��ید که البته با ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات پس از ان کمی ارزان ش��د و حاال در میدان‬ ‫مرک��زی حدود ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬هزار تومان فروخته می ش��ود‪.‬‬ ‫این محصول ب��ا درصدی افزایش در خرده فروش��ی ها‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫عکس��ی از پیاز ‪ ۱۷‬هزار تومانی در تعطیالت نوروز از طریق مردم‬ ‫در فضای مجازی منتش��ر شد و به دنبال ان‪ ،‬تایید این خبر از سوی‬ ‫مصرف کنندگان ان را به یکی از مهم ترین خبرها تبدیل کرد‬ ‫‹ ‹افزایش متناوب نرخ پیاز‬ ‫پی��از هم‪ ،‬چنین قصه ای دارد‪ .‬مه��ر ‪ ،97‬نرخ پیاز با‬ ‫مقداری افزایش به هزار تا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان رسید‪.‬‬ ‫در ماه اس��فند نیز‪ ،‬پیاز ‪ ۹‬ه��زار تومانی مدیرکل دفتر‬ ‫محصوالت جالیزی وزارت جهاد کش��اورزی را وادار به‬ ‫پاسخگویی کرد و گفت‪ :‬هر سال در ایام نوروز با کمبود‬ ‫ش��دید وس��ایل نقلیه باری و محدودیت های ترافیکی‬ ‫وس��ایل ب��اری س��نگین در جاده های پرتردد کش��ور‬ ‫روبه رو هس��تیم که ای��ن موضوع تاثیر منف��ی بر بازار‬ ‫عرضه محصوالت سبزی و صیفی می گذارد‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬حس��ین اصغ��ری اظهارک��رد‪ :‬بارندگی های‬ ‫روزهای گذش��ته در اس��تان های خوزس��تان و جنوب‬ ‫کرمان برداش��ت محصوالتی چون پیاز و سیب زمینی‬ ‫و خی��ار را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت و پیش بینی‬ ‫می ش��ود در هفته اینده و با از س��رگیری برداش��ت و‬ ‫حمل‪ ،‬قیمت ها متعادل و کاهش شود‪.‬‬ ‫اصغ��ری با اعالم اینکه در تولید محصوالت س��بزی‬ ‫و صیف��ی هیچ گونه مش��کلی وجود نداش��ته اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با اج��رای ط��رح اس��تمرار تولید‬ ‫سیب زمینی و پیاز بیشتر در استان های جنوبی کشور‬ ‫مانند سیستان و بلوچستان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬فارس‪ ،‬هرمزگان‪،‬‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬جنوب کرمان‪ ،‬ایالم‪ ،‬کرمانشاه و گلستان‬ ‫نیاز کش��ور به ای��ن محصوالت به نح��و مطلوبی تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬افزایش ص��ادرات محصوالت س��بزی و‬ ‫صیفی و نیز ورود کش��ورهای متقاضی جدید از جمله‬ ‫مسائلی است که باید برای مدیریت ان سازکار مناسب‬ ‫و ویژه ای اندیش��یده ش��ود تا تعادل بازار را در مقاطع‬ ‫خاص برهم نزند‪.‬‬ ‫در ادام��ه اما باز هم نرخ پیاز افزایش یافت‪ .‬عکس��ی‬ ‫از پی��از ‪ ۱۷‬هزار تومانی در تعطی�لات نوروز از طریق‬ ‫مردم در فضای مجازی منتش��ر ش��د و ب��ه دنبال ان‪،‬‬ ‫تایید این خبر از س��وی مصرف کنندگان نیز‪ ،‬این خبر‬ ‫را ب��ه یک��ی از مهم ترین خبرها تبدی��ل کرد‪ .‬برخی از‬ ‫کاربران فضای مجازی در قالب طنز (با وجود درس��ت‬ ‫نبودن معیار در مقایس��ه) نرخ پیاز از نرخ دالر سبقت‬ ‫گرفته دانس��تند و برخی دیگر هم واح��د پول را پیاز‬ ‫کردند‪ .‬عالوه بر این نقد های طنزگونه‪ ،‬خبر کشف انبار‬ ‫احتکار پیاز به عنوان محصولی فس��ادپذیر هم در نوع‬ ‫خود‪ ،‬قابل توجه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کشف ‪ ۱۵‬تن پیاز احتکار شده‬ ‫مدی��رکل تعزیرات حکومتی اس��تان ف��ارس درباره‬ ‫احتکار پیاز در ‪13‬فروردین امس��ال گفت‪ ۱۵ :‬تن پیاز‬ ‫احتکار شده در شهرستان شیراز کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی مبش��ری از تشدید نظارت ها‬ ‫در راس��تای کنترل نرخ پیاز و س��یب زمینی خبر داد‬ ‫و اظهارک��رد‪ :‬گش��ت مش��ترک تعزی��رات حکومتی و‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت از س��ردخانه ها و‬ ‫میدان ه��ای میوه و تره بار بازرس��ی م��داوم دارند که‬ ‫در صورت مش��اهده هرگونه اقدام��ی از جمله احتکار‬ ‫یا گران فروش��ی این دو محصول ب��ا متخلفان برخورد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این زمینه‪ ،‬گشت مشترک تعزیرات‬ ‫حکومت��ی انب��اری حاوی ‪ ۱۵‬تن پیاز احتکار ش��ده را‬ ‫کشف کرد که در بررس��ی های انجام شده صاحب ان‬ ‫شناسایی و به تعزیرات حکومتی احضار شد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان فارس با اش��اره‬ ‫ب��ه تش��کیل پرون��ده تعزیراتی ب��رای ف��رد متخلف‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬پیاز های کشف ش��ده با نظ��ارت تعزیرات‬ ‫و س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت توزیع ش��ده و‬ ‫پرون��ده فرد متخلف نیز در حال رس��یدگی اس��ت که‬ ‫حکم صادر ش��ده به زودی به اطالع شهروندان خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات بی رویه عامل گرانی‬ ‫از انجایی که به دنبال هر گرانی‪ ،‬رس��انه ها نخس��ت‬ ‫به دنب��ال چهره ه��ای صنفی برای کش��ف علت گرانی‬ ‫می روند این بار ه��م چهره های صنفی تریبونی یافتند‬ ‫تا درب��اره علت گرانی پیاز اظهارنظ��ر کنند‪ .‬این افراد‬ ‫یکص��دا‪ ،‬افزای��ش بی رویه ص��ادرات را عام��ل گرانی‬ ‫دانس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫میوه و سبزی مش��هد گفت‪ :‬صادرات پیاز عامل اصلی‬ ‫گران��ی این محصول بوده و کاهو و گوجه فرنگی نیز به‬ ‫همین دلیل گران شده است‪.‬‬ ‫حس��ین مصدق حصار در گفت وگو ب��ا فارس‪ ،‬ضمن‬ ‫تایی��د افزایش نرخ پیاز در بازار‪ ،‬صادرات این محصول‬ ‫را دلی��ل اصلی گرانی ان دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬کاهو‬ ‫و گوجه فرنگ��ی هم ش��امل ص��ادرات و گرانی ش��دند‬ ‫درصورتی ک��ه تا بازار داخلی به محصولی احتیاج دارد‪،‬‬ ‫نباید صادر شود که مسئوالن مربوط باید در این زمینه‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی مشهد‬ ‫افزای��ش ص��ادرات‪ ،‬کاه��ش تولید و باال بودن س��رانه‬ ‫مص��رف را از جمل��ه عوام��ل افزای��ش ن��رخ پی��از در‬ ‫مش��هد برشمرد و افزود‪ :‬متاس��فانه نرخ پایین پیاز در‬ ‫سال گذش��ته باعث نارضایتی کش��اورزان و در نتیجه‬ ‫بی اشتیاقی برای کاشت این محصول شد چراکه هزینه‬ ‫برداشت ان نیز برای تولیدکنندگان تامین نمی شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی مشهد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شاید بخشی از گرانی پیاز در بازار به داللی‬ ‫و واس��طه گری ارتباط پیدا کن��د اما نمی توان ان را به‬ ‫گردن دالالن انداخت‪ ،‬چراکه هم اکنون تولید و عرضه‬ ‫پیاز در بازار نسبت به تقاضا کمتر شده و کمبود عامل‬ ‫اصلی گرانی است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در سال های گذشته شاهد بودیم که‬ ‫تولید پیاز به ش��دت افزایش یافته بود و انقدر محصول‬ ‫روی دس��ت کشاورز باقی ماند که بخشی از ان معدوم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مص��دق ادام��ه داد‪ :‬هنگامی که کش��اورز با ضرر و‬ ‫زیان ناش��ی از فروخته نش��دن محصول یا نرخ بسیار‬ ‫ناچیز ان روبه رو می ش��ود‪ ،‬در فصل بعد کشت‪ ،‬به طور‬ ‫قطع ان محصول را نمی کارد یا کشت خود را به شدت‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬امس��ال نیز همی��ن اتفاق افتاد و ضرر‬ ‫و زیان های کش��اورزان سبب شد امسال پیاز نکارند یا‬ ‫اینکه تولیدشان را کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افزایش تقاضا و نبود پیاز در بازار باعث‬ ‫گرانی این محصول ش��د که با توجه به واردات پیاز از‬ ‫ش��هرهای جنوبی امیدواریم به ثبات نرخ در بازار میوه‬ ‫و تره بار مشهد برسیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش نرخ پیاز به هر کیلوگرم‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان در چندروز گذش��ته در فروش��گاه های‬ ‫میوه و تره بار سبب نارضایتی مردم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت صادرات سیب زمینی و پیاز‬ ‫به دنب��ال انتقادهای��ی از این دس��ت‪ ،‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ابالغی به گمرکات کش��ور صادرات‬ ‫سیب زمینی و پیاز را ممنوع اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬رضا رحمان��ی در نامه ای به گمرکات کش��ور‪،‬‬ ‫به منظ��ور مدیری��ت و تنظیم ب��ازار داخل��ی صادرات‬ ‫س��یب زمینی و پی��از را از ‪ ۱۵‬فروردی��ن ‪ ۹۸‬تا اطالع‬ ‫ثانوی ممنوع اعالم کرد‪.‬‬ ‫در این نامه امده است‪« :‬به منظور مدیریت و تنظیم‬ ‫بازار داخل��ی از ‪ ۹۸/۰۱/۱۵‬تا اط�لاع ثانوی‪ ،‬صادرات‬ ‫سیب زمینی و پیاز ممنوع است‪».‬‬ ‫همچنین ص��ادرات گوجه فرنگی بر اس��اس ضوابط‬ ‫بسته بندی ابالغی‪ ،‬طی نامه مورخ ‪ ۹۷/۱۲/۲۶‬سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران و با تایید وزارت جهادکشاورزی‬ ‫و ص��ادرات رب گوجه فرنگ��ی و فراورده های مرتبط با‬ ‫ان در بس��ته بندی مصرف کننده (کمتر از ‪ ۵‬کیلوگرم)‬ ‫بالمانع است‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت صادرات و کاهش قیمت‬ ‫با ممنوعیت صادرات پیاز و س��یب زمینی‪ ،‬امیدواری‬ ‫ب��ه کاهش نرخ این دو محصول افزایش یافت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی با‬ ‫بی��ان اینکه نرخ پیاز و س��یب زمینی در روزهای اینده‬ ‫کاهش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬کشاورزان به کشت صیفی جات‬ ‫ترغیب شده اند‪.‬‬ ‫اس��داهلل کارگ��ر در گفت وگو ب��ا مهر درب��اره اینکه‬ ‫بارندگی ها و س��یل اخیر چه تاثیری بر وضعیت تولید‬ ‫میوه و صیفی جات داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر نمی رسد‬ ‫سیل بتواند به تولید میوه های سردرختی اسیبی وارد‬ ‫کند مگر اینکه شکوفه های درختان به دلیل سرما دچار‬ ‫اسیب شود اما درباره صیفی جات احتمال اسیب وجود‬ ‫دارد که باید دقیقا براورد و اعالم شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره ممنوعیت صادرات پیاز و س��یب زمینی‬ ‫و تاثی��ر ان بر نرخ این محص��والت نیز افزود‪ :‬روزهای‬ ‫گذش��ته که تعطی�لات بوده ام��ا پس از اع�لام خبر‬ ‫ممنوعیت صادرات نرخ پی��از تا کیلویی ‪ ٨‬هزار تومان‬ ‫نیز کاهش یافت‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی گفت‪:‬‬ ‫به طور معم��ول‪ ،‬وقتی ک��ه خبر ممنوعی��ت صادرات‬ ‫محصولی اعالم می ش��ود نرخ ان با افت همراه خواهد‬ ‫بود ضمن اینک��ه باید منتظر کاهش بیش��تر نرخ این‬ ‫محصوالت هم باشیم‪.‬‬ ‫کارگ��ر ادام��ه داد‪ :‬به عن��وان مثال‪ ،‬گوج��ه فرنگی‬ ‫درحال حاضر با نرخ کیلویی بین هزار و ‪ ٥٠٠‬تا ‪ ٢‬هزار‬ ‫تومان دس��ت مصرف کننده می رسد که البته این نرخ‬ ‫هم به زیان کشاورزان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با این حال کش��اورزان ما تش��ویق‬ ‫ش��دند امس��ال صیفی جات زیاد کش��ت کنند به دلیل‬ ‫اینکه ص��ادرات این محصوالت با رون��ق زیادی همراه‬ ‫بوده و ارزاوری خوبی داشته است‪.‬‬ ‫کارگر در بخش دیگری از سخنان خود از نوسان های‬ ‫ش��دید قیمتی میوه و صیفی ج��ات انتقاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫گاهی نرخ این محصوالت بس��یار باال و گاهی بس��یار‬ ‫پایین اس��ت دلیل این مس��ئله را نیز ضعف مدیریتی‬ ‫می ت��وان عنوان کرد‪ .‬نرخ ای��ن محصوالت باید در یک‬ ‫ح��د منطقی بماند که نه کش��اورز ضرر کن��د و نه به‬ ‫مصرف کننده اجحاف شود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬وزارت جهادکش��اورزی‪ ،‬به عنوان‬ ‫متول��ی تنظیم ب��ازار باید میزان نیاز ب��ازار و صادرات‬ ‫را مش��خص و بر این اس��اس الگوی کش��ت را تنظیم‬ ‫کند و به کش��اورزان بگوید چه میزان از هر محصول را‬ ‫کشت کنند‪ ،‬بدین ترتیب دیگر شاهد چنین مشکالتی‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان شهرکرد نیز‬ ‫با نظر کارگر موافق اس��ت و از کاهش نرخ پیاز تا چند‬ ‫روز اینده خبر داده است‪.‬‬ ‫جمشید ال مومن در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره گرانی‬ ‫پیاز‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از چند روز پیش از نوروز امس��ال‪ ،‬نرخ‬ ‫پیاز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این افزایش نرخ به دلی��ل افزایش خرید‬ ‫مردم برای ایام نوروز امس��ال و صادرات پیاز به خارج‬ ‫از کشور بوده است‪.‬‬ ‫ال موم��ن تصریح کرد‪ :‬به منظ��ور کنترل نرخ پیاز از‬ ‫ن ‪ ۹۸‬پیاز به خارج از کشور صادر نمی شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬فروردی ‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نرخ پی��از در میدان های می��وه و تره بار‬ ‫در ای��ام ن��وروز ‪۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۰‬ه��زار تومان و در‬ ‫فروش��گاه های عرض��ه میوه و تره ب��ار ‪ ۱۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان ب��وده اس��ت و قیمت های بی��ش از این میزان‬ ‫گران فروشی به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان شهرکرد بیان‬ ‫کرد‪ :‬امروز ن��رخ پیاز در میدان میوه و تره بار ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬است و تا چند روز اینده کاهش یافته و به کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬هزار تومان و حتی نرخ قبل خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹سیل در گرانی نقش اندکی داشت‬ ‫نای��ب رئیس اتحادیه می��وه و تره بار ته��ران نیز در‬ ‫این باره گفت‪ :‬افزایش نرخ سیب زمینی و پیاز در تهران‬ ‫از ‪ ۲۰‬اس��فند شروع ش��د و نرخ انها حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬پس از نوروز به دلیل ش��رایط جوی هوا‪،‬‬ ‫بارندگی و س��یل در حم��ل و توزیع ای��ن محصوالت‬ ‫مش��کالتی پیش امد که گرانی ها را تشدید کرد‪ .‬البته‬ ‫مشکل اصلی در گرانی‪ ،‬صادرات بی رویه بود‪.‬‬ ‫اس��ماعیل مرادیان در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ص��ادرات بی روی��ه منجر به این ش��د که‬ ‫قیمت ها بی��ش از حد باال برود‪ .‬این افزایش توانس��ت‬ ‫نرخ پیاز و س��یب زمینی را در خرده فروش��ی ها تغییر‬ ‫دهد‪ .‬این ص��ادرات از انجایی رونق گرفت که نرخ هر‬ ‫کیلو پیاز در میدان مرکزی هرچه بود‪ ،‬سر زمین شاید‬ ‫به نرخ باالتر فروخته می ش��د و ب��ه این ترتیب پیاز از‬ ‫سر زمین به قصد صادرات فروخته می شد و به میدان‬ ‫مرکزی نمی رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این روال ادامه داش��ت تا اینکه دولت‬ ‫صادرات س��یب زمینی و پیاز را از ‪ ۱۵‬فروردین ممنوع‬ ‫ک��رد‪ .‬ممنوعیت صادرات س��یب زمینی و پیاز موجب‬ ‫خواهد شد کاهش��ی را در نرخ این دو محصول شاهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مرادیان در پاس��خ به این پرس��ش که سال گذشته‬ ‫نرخ ها چگونه بوده‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذش��ته همین موقع‬ ‫نرخ ه��ر کیلو س��یب زمینی بی��ن ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۲‬‬ ‫ه��زار تومان بوده که درحال حاض��ر در میدان مرکزی‬ ‫به ‪۵‬تا ‪ ۶‬هزار تومان رس��یده اس��ت‪ .‬نرخ پیاز هم سال‬ ‫گذش��ته در این ایام‪ ،‬حدود هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بوده اما‬ ‫درحال حاضر در می��دان مرکزی حدود ‪ ۸‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬هزار تومان اس��ت‪ .‬خرده فروش��ان پس از اینکه‬ ‫این محصوالت را از می��دان مرکزی خرید می کنند با‬ ‫در نظر گرفتن س��ودی منطق��ی در واحد خود عرضه‬ ‫می کند‪ .‬بنابرای��ن درحال حاضر فروش ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫از نظر اتحادیه گران فروش��ی نیست؛ بلکه گرانی است‬ ‫که ناش��ی از صادرات بی رویه شده است‪ .‬با ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬نرخ ها ت��ا ح��دودی کاه��ش می یابد‪ .‬وی‬ ‫همچنین بیان کرد‪ :‬اگر قیمت ها به روال سال گذشته‬ ‫هم برگردد‪ ،‬برای کشاورزان به صرفه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫اگ��ر به طور س��نتی‪ ،‬اش��پزی را کار خانم ها و خرید‬ ‫روزان��ه را کار اقایان بدانیم‪ ،‬می ت��وان گفت پیازهایی‬ ‫ک��ه معم��وال اش��ک خانم ه��ا را هن��گام اش��پزی در‬ ‫می اوردند‪ ،‬حاال چش��م م��ردان خان��واده را هم وقت‬ ‫خری��د خیس ک��رده اس��ت‪ .‬س��ال ‪ ،۹۷‬صادرات های‬ ‫رس��می و غیررس��می در حوزه محصوالت کشاورزی‬ ‫نرخ مواد غذایی را به ش��دت برای م��ردم افزایش داد‪.‬‬ ‫حاال س��ال ‪ ۹۸‬رس��یده و یک س��ال دیگ��ر پیش رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫ما ایرانی ها یک ضرب المثل داریم که می گوید‪« :‬هر‬ ‫مش��کلی راه حل��ی دارد» اینکه از یک س��و‪ ،‬نیاز به ارز‬ ‫حاصل از صادرات داریم و از سوی دیگر‪ ،‬به جای مازاد‬ ‫نی��از‪ ،‬نیاز مصرفی م��ردم خودمان را ص��ادر می کنیم‬ ‫تناقضی اس��ت که به نظر می رس��د مقام های مسئول‬ ‫در حل این مشکل ناتوان مانده اند‪ .‬سیب زمینی و پیاز‬ ‫برای مردم ایران یک خوراکی لوکس نیس��ت که قابل‬ ‫حذف یا صرفه جویی باش��د‪ .‬مگر نه اینکه هر مش��کلی‬ ‫راه حلی دارد؟ پس این همه دور باطل زدن چیس��ت و‬ ‫چرا هر بار‪ ،‬ش��اهد افزایش نرخ های پیاز و سیب زمینی‬ ‫و البته محصوالتی از این دست هستیم؟‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫ اولویت های نظام بانکی در سال ‪۹۸‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی س��ال ‪ ۹۸‬را سال تعیین کننده در عرصه‬ ‫اقتص��ادی خوان��د و از مدی��ران عامل بانک ها خواس��ت با پرداخت‬ ‫هدفمند تسهیالت‪ ،‬به رونق تولید کمک کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالناصر همتی ک��ه در جمع مدیران عامل و‬ ‫اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسه های اعتباری سخن می گفت‪،‬‬ ‫با مرور شرایط کشور در سال گذشته‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سال ‪ ۹۷‬با وجود‬ ‫فراز و نش��یب های فراوان و توطئه دش��منان‪ ،‬خوشبختانه با خنثی‬ ‫قطع نظام بانکی‬ ‫شدن هدف اصلی دشمن به پایان رسید که به طور ‬ ‫تاثیر شایانی در ان داشته است‪.‬‬ ‫همت��ی با اش��اره به تمرکز دش��من بر بازار پ��ول و ارز به منظور‬ ‫دس��تیابی به اهداف خود گفت‪ :‬در سال گذشته دشمن برنامه ریزی‬ ‫ویژه ای به منظور اخالل در بازار پول‪ ،‬ارز و نظام بانکی طراحی کرده‬ ‫بود که خوشبختانه از نائل شدن به اهداف خود ناکام ماند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی کلیت فعالیت نظام بانکی در سال گذشته‬ ‫را مناس��ب و مثبت ارزیابی ک��رد و گفت‪ :‬انتظار می رود‬ ‫نظام بانکی در س��ال جاری با مدیریت درست به ویژه در‬ ‫بحث رعایت س��ود بانکی و اضافه برداشت به طور جدی‬ ‫در کنت��رل نقدینگی همراهی کند و بداند بانک مرکزی‬ ‫در این زمینه به طور جدی برخورد الزم راخواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به حوادث ناگهانی‬ ‫اغاز امس��ال خاطرنشان کرد‪ :‬متاس��فانه تعداد زیادی از‬ ‫هموطنان به دلیل س��یل با مشکالت زیادی روبه رو شدند که ضمن‬ ‫اب��راز همدردی با انها‪ ،‬ان ش��ااهلل با اس��تفاده از ظرفیت نظام بانکی‬ ‫در راس��تای بهبود ش��رایط زندگی و ارائه تسهیالت الزم به ویژه در‬ ‫حوزه مس��کن و واحدهای تجاری و باغ ه��ا و کارگاه های صنعتی و‬ ‫سایر نیازها تالش خواهد کرد‪ .‬همتی با تاکید بر اینکه دشمنان در‬ ‫س��ال جاری نیز همچون سال گذشته به منظور دستیابی به اهداف‬ ‫خود در بازار ارز و پول تمرکز کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی و دولت‬ ‫ب��ا برنامه ریزی های الزم از تالطم و نوس��ان در بازار ارز‬ ‫جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تسریع‬ ‫در فروش اموال مازاد بانک ها و تداوم نیافتن بنگاهداری‬ ‫ش��د و گف��ت‪ :‬بانک ها باید ب��ا تش��کیل کارگروه هایی‪،‬‬ ‫اقدام ه��ای الزم را برای فروش اموال مازاد ش��رکت های‬ ‫زیرمجموع��ه به صورت عملیاتی انج��ام دهند و در این‬ ‫زمینه فرایند اجرای کار را تس��ریع بخشند‪ .‬همتی با اشاره به حجم‬ ‫خسارت های س��یل بر زیر س��اخت ها‪ ،‬خانه ها و دارایی های مردم و‬ ‫بخش کش��اورزی و دام ها تاکید کرد‪ :‬به طور قط ع بودجه ‪ ۹۸‬امکان‬ ‫پاس��خگویی به ان را ندارد و در کنار تس��هیالت بانکی‪ ،‬استفاده از‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹واریز مطالبات ایران از عراق‬ ‫همچنین رئیس کل بان��ک مرکزی با بیان اینکه روند توافق های‬ ‫ایران و عراق به خوب��ی پیش می رود‪ ،‬از واریز بخش قابل توجهی از‬ ‫مطالبات تهران از بغداد به حساب بانک مرکزی خبر داد‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در یادداش��تی اینستاگرامی درباره دیدار حسن‬ ‫روحان��ی‪ ،‬رئیس جمه��وری ایران با عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر‬ ‫عراق نوش��ت‪ :‬ام��روز ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۹۸‬درجریان دی��دار هیات های‬ ‫عالی رتبه دو کشور ایران و عراق‪ ،‬نحوه پیگیری و اجرای توافق های‬ ‫دو کش��ور در دیدار جناب اقای دکتر روحانی از عراق مورد بررسی‬ ‫قرارگرفت‪ .‬روند توافق ها به خوبی پیش می رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موضوع توافق های مالی و بانکی دو کشور نیز که در‬ ‫دیدار بهمن ‪ ۹۷‬اینجانب از بغداد به امضای روس��ای کل بانک های‬ ‫مرکزی دو کش��ور رس��ید و نحوه تکمیل و اجرای سریع تر ان مورد‬ ‫توجه ویژه رئیس جمهوری اس�لامی ایران و نخس��ت وزیر عراق قرار‬ ‫گرفت و دو طرف در مورد عزیمت اینجانب به عراق در اینده نزدیک‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫همت باالی دولت نجات دهنده بیکاران سیل زده‬ ‫‹ ‹بیمه ها به گل نشسته اند‬ ‫مهدی اسماعیلی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد با بیان اینکه‬ ‫ش��رکت های بیمه کار خاصی از عهده شان برنمی اید‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬اینکه گفته می ش��ود به سیل زدگان‬ ‫بیمه بیکاری پرداخت ش��ود‪ ،‬نشان از فلسفه وجودی‬ ‫بیمه ها اس��ت و اتفاق غریب یا خبر خوشی نیست که‬ ‫در حوادث اخیر گهگاه از مسئوالن شنیده شده است‪.‬‬ ‫به هر حال کس��ی که هزینه بیم��ه پرداخت می کند‬ ‫انتظار دارد در ش��رایط نیاز از طرف ان سازمان خاص‬ ‫م��ورد حمایت قرار بگیر د اما از انجا که بیمه ها به گل‬ ‫نشس��ته اند و برای پرداخت پول ب��ه درامد نیاز دارند‬ ‫ل با مشکل روبه رو شوند‪ .‬به هر‬ ‫می بینیم که به احتما ‬ ‫حال حرف قش��نگ را زیاد می شود زد اما مسئله مهم‬ ‫این اس��ت که قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد‪ .‬شرایط‬ ‫مثل گذش��ته اس��ت و بعید می دانم تغییر خاصی در‬ ‫حال بیکاران و کس��انی که دچار حادثه شده اند پیش‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی اسماعیلی‬ ‫همه کارگران اسیب دیده در سیالب اخیر کشور به ویژه در استان‬ ‫لرستان مشمول بیمه بیکاری بدون محدودیت می شوند‬ ‫بیاید زیرا بیمه ها باید پول خرج کنند که ندارند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد در زمینه نقش دولت در این‬ ‫ح��وزه اظهار کرد‪ :‬همه چیز را نبای��د از دولت انتظار‬ ‫داشت؛ امروز دولت در ش��رایط بدی گیر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا این وضعیت اقتصادی چق��در می تواند هزینه کند‬ ‫و چق��در می تواند پ��ول چاپ کند! چ��اپ پول بدون‬ ‫پشتوانه خود عامل تورم است و حباب اقتصادی ایجاد‬ ‫می کند و در نهایت به ضرر اقتصاد و کل کش��ور تمام‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬مسئله مهم این بود که قبل از اینها‬ ‫ما فرهنگ بیمه را در بین مردم جا می انداختیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی با اشاره به وجود مش��کل فرهنگی در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬اگر بیمه در کشور ما جا می افتاد خیلی‬ ‫از اینجایی که هستیم جلوتر می بودیم‪ .‬اهمیت بیمه را‬ ‫در فرهنگ و رفتار کش��ورهای پیشرفته می بینیم که‬ ‫نشان می دهد انها به خرد جمعی رسیده اند‪ .‬در کشور‬ ‫ما اگر در مناطق سیل زده افراد خانه های شان را بیمه‬ ‫کرده بودند امروز خس��ارت ناش��ی از سیل برای شان‬ ‫قابل تحمل بود‪ ،‬می دانس��تند که به چه سمتی بروند‬ ‫و از حالت بالتکلیفی درمی امدند‪ .‬با نگاهی به گذشته‬ ‫و مناطق��ی که دچار ح��وادث طبیعی ش��ده اند مثل‬ ‫زلزله ای که در بم و بعد کرمانشاه اتفاق افتاد می بینیم‬ ‫که هنوز دچار مشکل هستند و ابادانی برای شان اتفاق‬ ‫نیفتاد که هیچ‪ ،‬هنوز در شرایط وخیمی به سر می برند‪.‬‬ ‫امروز هم با س��یل و خس��ا رت های ناش��ی از ان بعید‬ ‫اقتصاد نیازمند برنامه ریزی منسجم بانک ها‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک ها درحال حاضر به جای تغییر برنامه های خود ان هم در‬ ‫زمان های کوتاه باید برنامه منس��جم در راس��تای ساماندهی وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور را اجرا کنند‪.‬‬ ‫منصور مرادی در گفت وگو با ایبِنا اظهار کرد‪ :‬متاسفانه عامل اصلی‬ ‫گرانی ها در بازار عالوه بر فعالیت دالالن اس��تقبال مردم از گرانی ها و‬ ‫تورم رخ داده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه گرانی‬ ‫خودرو عاملی برای کاهش خرید ان نبوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هجوم مردم‬ ‫برای خرید کاالهای گران شده خود عاملی برای جوالن بیشتر دالالن‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بانک ها در ش��رایط فعلی باید با ورود به موقع‬ ‫به بازار از س��رگردانی نقدینگی جلوگی��ری کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جذب‬ ‫به موقع نقدینگی سرگردان خود عاملی برای جلوگیری از حبابی شدن‬ ‫نرخ ها در بازارهای مختلف است‪.‬‬ ‫م��رادی با بیان اینکه س��رمایه های مردم باید به س��مت امور مولد‬ ‫هدایت ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر برنامه ریزی های انجام ش��ده چنین‬ ‫بدانم تغییری در حال اهالی ایجاد ش��ود‪ .‬تنها چیزی‬ ‫که شاهد ان هستیم اس��یب پشت اسیب و خسارت‬ ‫پشت خسارت است‪.‬‬ ‫او به عنوان راهکار خ��روج از وضع فعلی بیان کرد‪:‬‬ ‫اگر می خواهیم اقتصاد ش��کوفا ش��ود و مش��کالت را‬ ‫الیه الیه حل کنیم باید س��عی کنی��م روابط مان را با‬ ‫دنیا بهبود بخش��یم‪ .‬برای اینکه بتوانیم مش��کالت را‬ ‫حل کنیم باید پول به دس��ت بیاوری��م‪ ،‬اجازه بدهیم‬ ‫گردش��گران خارجی و س��رمایه گذاران وارد ش��وند و‬ ‫ارزهای خود را وارد کش��ور کنند‪ .‬امس��ال سال رونق‬ ‫تولی��د اس��ت و می دانیم که بدون هم��کاری خارجی‬ ‫رونقی حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانه ها را از زیر اب بیرون بکشید‬ ‫رحمان قره باش‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی استان گلستان‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬کارکرد بیمه این‬ ‫است که در شرایط اضطراری کمک کند تا از کارفرما‬ ‫و کارگر حمایت شود‪ .‬صحبتی هم در این باره از سوی‬ ‫مسئوالن مطرح ش��ده که مورد عجیبی نیست‪ .‬امروز‬ ‫ش��رکت ها شروع به ارسال فهرست اسامی کارگران به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی کرده اند و تمام و کمال سعی‬ ‫می کنند وظایف شان را انجام دهند‪.‬‬ ‫بنا بر شنیده ها هم قرار است در پایان فروردین این‬ ‫حمایت ها از طرف س��ازمان تامین اجتماعی عملیاتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ظرفیتی را نداشته که این خود بر حباب نرخ ها افزوده است‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مردم در مجلس ده��م با تاکید ب��ر اینکه کاهش یا‬ ‫افزایش نرخ س��ود بانکی در ماه های گذشته تاثیر چندانی بر وضعیت‬ ‫بازار نداش��ته اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر بانک ها به ج��ای تغییر‬ ‫برنامه ه��ای خ��ود ان هم در زمان های کوتاه باید برنامه منس��جم در‬ ‫راستای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور را اجرا کنند‪.‬‬ ‫م��رادی با بی��ان اینک��ه وضعی��ت رخ داده در بازار خ��ودرو‪ ،‬ارز و‬ ‫مسکن ناش��ی از ضعف نظارت نهاد های مس��ئول است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر مجلس و دولت و س��ایر نهادهای مس��ئول باید پای کار‬ ‫ب��وده و ب��ا هر نوع اقدامی که بازار را متش��نج می کند‪ ،‬برخورد کنند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد‪ :‬متاس��فانه رعایت نکردن‬ ‫تعهدات از سوی برخی پیمانکاران ساختمانی و همچنین شرکت های‬ ‫خودرو سازی عامل اصلی تنش قیمتی در بازار بوده که دولت می تواند‬ ‫ب��ا برخورد با انها ارامش را به بازار برگرداند‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی یاداور شد‪ :‬مجلس اماده‬ ‫ه��ر نوع همکاری با تیم اقتصادی دولت ب��رای بازگرداندن ارامش به‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫او با تاکید ب��ر اینکه س��ازمان تامین اجتماعی باید‬ ‫همت واالیی داش��ته باشد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اینکه صحبت ها‬ ‫عملیاتی و واقعی شود خود جای بحث دارد و نیازمند‬ ‫همتی واالی مس��ئوالن است‪ .‬تامین اجتماعی سازمان‬ ‫بزرگی به اندازه دولت اس��ت ک��ه در این باره توانمند‬ ‫است و اگر همت کند می تواند تمام مشکالت کارگر و‬ ‫کارفرما در زمینه بیکاری و سیل را حل کند‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی اس��تان گلستان درباره انتظار از‬ ‫دولت س��خن گفت و ادامه داد‪ :‬درخواست ما از دولت‬ ‫این اس��ت ک��ه کارخانه ها را از زیر اب بیرون بکش��د‬ ‫ت��ا بتوانند کار را ادامه دهن��د‪ .‬کارخانه هایی که بیمه‬ ‫هستند خسارت ش��ان را هر چه زودتر دریافت کنند‪،‬‬ ‫انهایی ه��م که بیمه نیس��تند از س��وی دولت مورد‬ ‫حمایت قرار بگیرند‪ .‬تولید کنندگان و کارخانه ها امروز‬ ‫اس��ترس و نگرانی دریافت پول و خس��ارت دارند که‬ ‫این نگرانی خوشایند نیس��ت‪ .‬همان طور که می دانید‬ ‫کارگر و کارفرما به هم وصل هس��تند؛ اگر از کارفرما‬ ‫حمایت نش��ود در عمل از کارگر حمایت نش��ده‪ ،‬اگر‬ ‫کارخان��ه داران نتوانند ب��ه حیات خ��ود ادامه بدهند‬ ‫کارگر هم از کار و زندگی می افتد‪.‬‬ ‫قره ب��اش با ابراز تاس��ف از اینکه فرهن��گ بیمه در‬ ‫کش��ور جانیفتاده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای فرهنگ سازی‬ ‫هن��وز کار زیادی داری��م چراکه این مهم در کش��ور‬ ‫ضعیف اس��ت‪ .‬م��ا همه بیمه را به عن��وان یک هزینه‬ ‫اضافه می بینیم اما اگر به صورت س��رمایه به ان نگاه‬ ‫کنیم دیگر این مش��کالت را نخواهیم داش��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬پیش��نهاد می دهم که سعی کنیم درباره بیمه‬ ‫دید بلند مدت داش��ته باشیم و ان را در همه حوزه ها‬ ‫گسترش دهیم‪.‬‬ ‫حرف قشنگ‬ ‫را زیاد می شود‬ ‫زد اما مسئله‬ ‫مهم این‬ ‫است که قرار‬ ‫نیست اتفاق‬ ‫خاصی بیفتد‬ ‫م��ن از نزدی��ک در جریان هس��تم که بیش��تر‬ ‫ش��رکت ها و ش��هرک های صنعت��ی بر اثر س��یل‬ ‫اخیر دچار ضرر و زیان جدی ش��ده ان د اما به جای‬ ‫اینک��ه از بیمه بی��کاری صحبت کنم قصد دارم از‬ ‫ش��رکت های بیمه گله کنم‪ .‬تصور کنید فردی در‬ ‫شرکتی به مدت ‪ ۱۰‬سال کار کند بعد از ان به هر‬ ‫دلیلی به اداره بیمه مراجعه کند انها طرف کارگر‬ ‫را می گیرند و بدون اینکه متخصصان بیمه تحقیق‬ ‫کنند و بپرس��ند دلیل خ��روج کارگر بعد از مدت‬ ‫طوالنی چه بوده‪ ،‬با بیان اینکه سقف زیان اور است‬ ‫شرکت و کارفرما را جریمه می کنند‪ .‬شرکت های‬ ‫زیادی را می شناسم که به دلیل سهل انگاری های‬ ‫س��ازمان تامین اجتماع��ی بده��کار اداره بیم��ه‬ ‫هستند‪ .‬اگر کارفرما این بدهی را قسط بندی نکند‬ ‫متاس��فانه چوب حراج به دارایی اش زده می شود‪.‬‬ ‫این مس��ئله باعث شده کارفرما هم در مقابل این‬ ‫اقدام غیرکارشناس��انه اداره بیمه مقاومت کرده و‬ ‫دست به ابتکار بزند‪ .‬به این معنی که سعی می کند‬ ‫قب��ل از اینک��ه مدت زمان کاری فرد به ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫برس��د با بهانه های مختلف او را از کار بیکار کند‪.‬‬ ‫کارفرماه��ای زیادی را دیده ام ک��ه گله می کنند‬ ‫اف��رادی که برای کار مراجع��ه می کنند به دنبال‬ ‫پش��ت میز نشس��تن و فرار از کار هس��تند‪ .‬بعد از‬ ‫مدت کوتاهی هم از ان مجموعه خارج می شوند و‬ ‫به دنبال این هستندکه از اداره بیمه پولی دریافت‬ ‫کند و حقوق بیکاری بگیرند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه خود کارفرما برای اینکه به اینجا برس��د کلی‬ ‫خ��اک خورده و از اب و جارو کردن ش��روع کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما باید فرهنگ کار ک��ردن را در بین افراد‬ ‫جابیندازی��م و اموزش بدهیم بدون زحمت کاری‬ ‫پیش نمی رود‪ .‬در پایان انتظار دارم کارشناس��ان‬ ‫بیمه متخصص باش��ند و حتی اگر رش��ته مرتبط‬ ‫را ه��م نخوانده باش��ند اموزش داده ش��وند تا در‬ ‫این زمینه با اگاهی دس��ت به اصالح امور بزنند و‬ ‫به اجرای دس��تورها بپردازند‪ .‬اگر بیمه بیکاری به‬ ‫افراد داده می شود باید بحق باشد و بعد از تحقیق‬ ‫و تفح��ص ای��ن امر برای کارگ��ران در نظر گرفته‬ ‫ش��ود و نه اینکه به دلیل اینکه فرد شکایت کرده‬ ‫دادگاه فقط امر کند‪.‬‬ ‫نرخ سامانه «سنا» مبنای‬ ‫وصول مالیات از خارجی ها‬ ‫بخشنامه س��ازمان امور مالیاتی درباره محاسبه‬ ‫مالیات اش��خاص خارجی بر اساس نرخ ارز اعالمی‬ ‫در سامانه سنا ابالغ شد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬در ابالغیه‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان امور مالیاتی خطاب به امور‬ ‫مالیاتی ش��هر و استان تهران و اداره های کل امور‬ ‫مالیاتی با عنوان محاسبه مالیات اشخاص خارجی‬ ‫بر اساس نرخ ارز اعالمی در سامانه سنا امده است‪:‬‬ ‫به منظ��ور رفع ابهام ها در زمین��ه اعمال مقررات‬ ‫مربوط به کس��ر و اعمال مالی��ات مبالغ پرداختی‬ ‫به اش��خاص خارجی‪ ،‬بر اساس نرخ ارز اعالمی در‬ ‫سامانه سنا محاسبه می شود‪.‬‬ ‫رحمان قره باش‬ ‫اگر کارخانه ها‬ ‫نتوانند به حیات‬ ‫خود ادامه‬ ‫ دهند کارگر‬ ‫هم از کار و‬ ‫زندگی می افتد‬ ‫رونق تولید با هدایت نقدینگی به بازار سهام‬ ‫یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه یکی از‬ ‫مشکالت کنونی اقتصاد کشور حجم باالی نقدینگی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هدایت نقدینگی به س��مت بازار س��هام در راستای‬ ‫تامین مالی بنگاه ها به رونق تولید کمک می کند‪.‬‬ ‫ابراهیم خلیلی در گفت وگو با ایبِنا با بیان اینکه معامالت‬ ‫بازار س��رمایه در س��ال گذش��ته بیش از هر مولفه دیگری‬ ‫تحت تاثیر تورم چش��مگیر اقتصادی و موضوع های مرتبط‬ ‫ب��ا «برجام» و تحریم های بین المللی بود‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫در بازار سهام‪ ،‬سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری و داد‬ ‫و س��تد سهام بر اس��اس اتفاق هایی که در اینده می افتد و‬ ‫بر س��وداوری شرکت ها تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬می کنند‪ ،‬باید به‬ ‫بررسی این اتفاق ها پرداخت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود‪ :‬به نظر می رسد در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬هم یکی از موضوع های اثرگذار بر اقتصاد کشور‬ ‫و در پی ان بازار س��هام‪ ،‬موضوع های مرتبط با تحریم ها و‬ ‫محدودیت های بین المللی باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫ابراهیم خمیسی‬ ‫عضو اتاق بازرگانی کرمانشاه‬ ‫با توجه به اینکه ش��عار امس��ال نیز «رون��ق تولید» تعیین‬ ‫ش��ده‪ ،‬بدون ش��ک توجه به تولید و ت��وان داخلی یکی از‬ ‫پیش ش��رط های تحقق این شعار است که در راستای شعار‬ ‫س��ال گذشته و سال پیش از ان‪ ،‬یعنی «اقتصاد مقاومتی»‬ ‫و «حمایت از کاالی ایرانی» است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که بازار سرمایه چه نقشی‬ ‫می تواند در تحقق ش��عار رونق تولید و در مجموع توجه به‬ ‫توان و تولید داخلی داش��ته باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بدون شک‬ ‫یکی از ش��رط های اصلی رونق تولی��د‪ ،‬تامین مالی ارزان و‬ ‫نی��ز کم بهره برای بنگاه ها و صنایع اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫ش��رکت ها و صنای��ع می توانند با حضور در بازار س��هام از‬ ‫این مزیت بهره مند ش��وند‪ ،‬ضمن اینکه یکی از مش��کالت‬ ‫کنونی اقتصاد کشور حجم باالی نقدینگی است که هدایت‬ ‫نقدینگ��ی به س��مت بازار س��هام در راس��تای تامین مالی‬ ‫بنگاه ها از یک س��و به رونق تولید کمک می کند و از سوی‬ ‫دیگر موجب می ش��ود نقدینگی در مسیر مناسب و درست‬ ‫خود قرار گیرد‪.‬‬ ‫خرید سهام ‪ ۵‬بانک‬ ‫ادغامی اغاز شد‬ ‫خرید س��هام ‪ ۵‬بانک نیروهای مسلح ادغام شده‬ ‫در بانک سپه از روز گذشته بر اساس اطالعیه هایی‬ ‫که در روزهای پایانی سال گذشته در سامانه کدال‬ ‫منتشر شد‪ ،‬اغاز می شود‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬بر مبنای‬ ‫اطالعیه های منتشر ش��ده از سوی ‪ ۵‬بانک ادغامی‬ ‫که در سال گذشته اعالم شد‪ ،‬از روز گذشته خرید‬ ‫س��هام بانک های ادغامی اغاز می ش��ود‪ .‬اطالعات‬ ‫منتشر ش��ده در سامانه کدال نشان می دهد که این‬ ‫‪ ۵‬بان��ک هر کدام با قیمت ه��ای متفاوتی اقدام به‬ ‫خرید س��هام از سهامداران می کنند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ی یا‬ ‫بانک مهر اقتصاد هر س��هم را به ارزش اس��م ‬ ‫ب��ه ارزش تابل��و در زمان توقف نم��اد‪ ،‬هر کدام که‬ ‫بهای باالتری داش��ته باش��د‪ ،‬خریداری می کند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬بانک انصار هر سهم را به قیمت ‪۲۰۸۶‬‬ ‫تومان خریداری می کن��د‪ .‬همچنین بانک قوامین‬ ‫هر س��هم س��هامداران حقیقی را ‪ ۱۰۰۰‬ریال و هر‬ ‫س��هم سهامداران حقوقی را به ارزش تابلو در زمان‬ ‫توقف نماد‪ ،‬خریداری خواهد کرد‪ .‬موسسه اعتباری‬ ‫کوثر هم از این الگو پیروی می کند‪.‬‬ ‫بر پایه اطالعیه منتش��ر ش��ده در سامانه کدال‪،‬‬ ‫بان��ک حکمت ایرانیان نیز از س��هامداران حقیقی‬ ‫هر س��هم را ‪ ۱۰۰۰‬ریال و از س��هامداران حقوقی‬ ‫‪ ۷۸۸‬ری��ال خری��داری می کند‪ .‬الزم ب��ه یاداوری‬ ‫است‪ ،‬س��هامداران ‪ ۵‬بانک انصار‪ ،‬قوامین‪ ،‬حکمت‬ ‫ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر از ‪۱۸‬‬ ‫فروردین تا ‪ ۲۹‬اردیبهشت «‪ ۳۰‬روز کاری» مهلت‬ ‫دارن د برای فروش سهام خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫از لحاظ قانونی بیکار کس��ی اس��ت که بدون میل و‬ ‫اراده شخصی از کار بیکار شده باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه می توان بیکاران را به دو دسته یعنی‬ ‫بیکاران��ی که به ص��ورت موقت و به دلی��ل تغییرات‬ ‫کارگاه مرب��وط به خود بیکار ش��ده اند و بخش دیگر‪،‬‬ ‫کسانی که به دلیل حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله‬ ‫کار خود را از دس��ت داده اند‪ ،‬تقس��یم کرد‪ .‬پرسشی‬ ‫که پیش می اید این اس��ت که این دس��ته از بیکاران‬ ‫چه وضعیتی دارند و چق��در مورد حمایت قانون قرار‬ ‫می گیرند؟‬ ‫در همین زمینه حاتم ش��اکرمی‪ ،‬معاون امور روابط‬ ‫کار وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با توجه به س��یل‬ ‫اخیری که در برخی مناطق کش��ور ایجاد شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرده است‪ :‬همه کارگران اسیب دیده در سیالب اخیر‬ ‫کشور به ویژه در استان لرستان مشمول بیمه بیکاری‬ ‫بدون محدودیت می شوند‪.‬‬ ‫او در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا تصری��ح کرده اس��ت که‬ ‫وضعیت همه واحدهای اقتصادی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫کشاورزی در ستاد تسهیل و کارگروه ها رصد می شود‬ ‫و در زمینه اس��تمهال بدهی ها‪ ،‬تسهیالت ویژه احیای‬ ‫این واحدها اقدام می شود‪.‬‬ ‫در همی��ن ایام‪ ،‬کریم یاوری‪ ،‬مدیرکل بیمه بیکاری‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی نی��ز اعالم کرده‬ ‫اس��ت تمامی کارگران بیمه پرداز مش��مول قانون کار‬ ‫و تامین اجتماعی که بر اثر س��یل بنگاه های اقتصادی‬ ‫و کارگاه های انها اس��یب دیده اند‪ ،‬تا بازس��ازی و رفع‬ ‫مشکل و بازگشایی کارگاه برابر تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۲‬قانون‬ ‫بیمه بیکاری و مطابق جدول ماده ‪ ۷‬به میزان س��ابقه‬ ‫پرداخت حق بیمه زیر پوش��ش دریافت مقرری بیمه‬ ‫بیکاری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه همین بهانه‬ ‫در این گزارش به وضعیت‬ ‫بیمه بیکاری در کش��ور پرداخته و حال و روز بیکاران‬ ‫در اتفاق ناگوار اخیر ایران را پیگیری کرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توطئه اخالل ارزی خنثی شد‬ ‫کارشناسان‬ ‫بیمه‬ ‫متخصص‬ ‫باشند‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫برنامه ریزی برای توسعه‬ ‫صادرات با برپایی‬ ‫نمایشگاه های تخصصی‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده ش��نبه ‪17‬فروردین در‬ ‫جمع کارکنان ش��رکت س��هامی نمایشگاه ها‬ ‫ضمن تبریک س��ال نو و قدردان��ی از زحمات‬ ‫یک س��ال گذش��ته مجموع��ه کارکن��ان‪ ،‬ب��ه‬ ‫برنامه ه��ای پیش رو در س��ال ‪ ۹۸‬اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬مقام عال��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت امس��ال ب��رای توس��عه ص��ادرات‬ ‫برنامه ری��زی کرده اند و ما ه��م به عنوان یکی‬ ‫از زیرمجموعه های ای��ن بخش قصد داریم در‬ ‫همین راستا با صندوق ضمانت صادرات به طور‬ ‫یکپارچه برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫وی بر حمای��ت از بخش خصوصی از جمله‬ ‫انجمن ه��ای مرتبط ب��ا صنعت نمایش��گاهی‬ ‫کشور تاکید کرد و افزود‪ :‬برنامه ساالنه ای برای‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه ها تدوین کرده ایم که‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های خارجی با رونق تولید‬ ‫و توس��عه صادرات س��رفصل انها بوده و برای‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های خارجی در ‪ ۱۳‬کشور‬ ‫همسایه‪ ،‬هند و چین در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با بی��ان اینکه بای��د برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها تخصصی ت��ر و روزامدتر ش��ود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نمایش��گاه فناوران��ه‪،‬‬ ‫تولیدمحور و تخصصی مورد نیاز نس��ل جوان‬ ‫و استارت اپ ها از جمله موضوع هایی است که‬ ‫روی ان تمرکز ویژه ای داریم‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به اهمیت مش��ارکت ایران د ر‬ ‫نمایش��گاه اکس��پو به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫رویداده��ای جهان اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در ‪۳‬‬ ‫ماه گذش��ته توانس��تیم مصوبه هیات وزیران‬ ‫را دریاف��ت کنیم و جانمای��ی پاویون ایران در‬ ‫اکس��پو امارات انجام ش��ده و اکن��ون مراحل‬ ‫طراحی و نحو مش��ارکت ایران در این رویداد‬ ‫مه��م در حال پیگیری اس��ت و ب��رای این کار‬ ‫برنامه ریزی ‪۳‬ساله انجام داده ایم‪.‬‬ ‫وی همچنین بازس��ازی و بروزرسانی برخی‬ ‫از سالن های ش��رکت سهامی نمایشگاه ها را از‬ ‫دیگر مواردی برش��مرد که بای��د مد نظر قرار‬ ‫گیرد و افزود‪ :‬ایجاد س��الن های نمایش��گاهی‬ ‫جدید هم یک ضرورت است‪.‬‬ ‫حس��ین زاده در پای��ان از زحمات س��یاوش‬ ‫امیرمکری‪ ،‬عضو پیش��ین هیات مدیره شرکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران که اکنون به عن��وان مدیرعامل‬ ‫شرکت فرودگاه های کش��ور منصوب شده اند‪،‬‬ ‫قدردانی و تشکر و اقای دیانی را به عنوان عضو‬ ‫جدید هیات مدیره معرفی کرد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از عملکرد شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اسالمی ایران به عنوان نماد اعتبار و توسعه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی کش��ور‪ ،‬فعالیت خود را از یک نمایش��گاه در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬اغاز کرد و با همت و‬ ‫تالش تمامی مدیران‪ ،‬کارشناس��ان و فعاالن این عرصه در چند س��ال گذش��ته به ‪ ۷۵‬رویداد‬ ‫نمایش��گاهی با متراژی افزون بر یک میلیون متر مربع و با حضور ‪ ۲۴۸۱۵‬مش��ارکت کننده در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬رسید که همین روند در سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز ادامه یافت‪ .‬گزارش کامل روند برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های داخلی در نمودار زیر قابل مش��اهده است‪ .‬به گزارش‬ ‫یکی از محورهای‬ ‫اصلی عملکرد ش��رکت در حوزه برگزاری نمایش��گاه های خارجی اس��ت که با وجود مشکالت‬ ‫ناش��ی از تحریم ها و تغییرات نرخ ارز‪ ،‬با روند قابل قبولی در مس��یر رش��د قرار دارد به گونه ای‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با ‪ ۹‬رویداد نمایش��گاهی به متراژ ‪ ۹۸۷‬مترمربع‪ ،‬روند جدیدی در توس��عه‬ ‫محصوالت ایران در بازارهای جدید از جمله هلند‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬روس��یه و ایتالیا را اغاز کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬برنامه تدوین ش��ده برای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬افزون بر ‪ ۱۶‬رویداد نمایشگاهی خارج از کشور‬ ‫است‪ .‬گزارش کامل روند برگزاری نمایشگاه های خارجی نیز در نمودار زیر اورده شده است‪.‬‬ ‫‪ ۵‬کش��ور بزرگ جهان ( ایاالت متحده امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا و‬ ‫فرانس��ه) دارای ‪ ۶۰‬درصد کل فضای سرپوشیده نمایشگاهی در جهان‬ ‫هس��تند و ایران حدود ‪ ۰.۵‬درصد از کل فضای نمایش��گاهی جهان را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬بدیهی است حیات و توسعه هر کسب‬ ‫وکاری مس��تلزم ش��ناخت دقیق از محیط داخلی و پیرامون اس��ت و‬ ‫جوهره مدیریت اس��تراتژیک نیز بر همین مبنا استوار است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫این ش��رکت با بررسی اسیب ها و چالش ها و امکانات داخلی و بیرونی‬ ‫ت�لاش کرده چارچوب اقدام های خ��ود را بر جهت گیری در حوزه های‬ ‫زیر اس��توار کند‪ :‬برنامه ها و رویکردهای شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اسالمی ایران برای سال ‪:۱۳۹۸‬‬ ‫توس��عه کمی عناوین نمایش��گاهی به ویژه در راستای صنایع پیشرو‬ ‫و فناوری های نوین که از طریق تعامل با س��ایر س��ازمان های دولتی و‬ ‫نهاد ها و انجمن های خصوصی نسبت به شناسایی فرصت های جدید و‬ ‫نواورانه به عنوان یک شرکت پیشگام در این مسیر گام بردارد‪.‬‬ ‫ایجاد هماهنگی و انس��جام با سایر فعاالن صنعت نمایشگاهی نیز از‬ ‫جمله موضوع های مهمی اس��ت که در قالب شورای هماهنگی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی کشور در دس��تور کار قرار دارد و امید است با این کمک‬ ‫و همکاری این ش��ورا و بهره گیری از خردجمعی بخش��ی از مشکالت‬ ‫ظرفیت مراکز نمایشگاهی مناطق گوناگون جهان‬ ‫( میلیون مترمربع )‬ ‫متراژ درج شده‬ ‫در گزارش های‬ ‫انجمن جهانی‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫براساس تعداد‬ ‫مراکزنمایشگاهی‬ ‫ایرانی که عضو‬ ‫یوفی هستند‪،‬‬ ‫به ‪ ۱۹۶‬هزار‬ ‫مترمربع می رسد‬ ‫و در مقام سوم‬ ‫پس از افریقای‬ ‫جنوبی و امارات‬ ‫در منطقه‬ ‫خاورمیانه و‬ ‫افریقا قرار دارد‬ ‫به طور قطع‪ ،‬حضور جمهوری اس�لامی ایران در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬با توجه به تجربه های گذش��ته‬ ‫بس��یار چش��مگیرتر خواهد بود‪ .‬ایران ب��ا موضوع فرعی «تحرک و پویای��ی» دراین رویداد جهانی‬ ‫که با موضوع«پیوند افکار‪ ،‬خلق اینده» در دوبی امارات برگزار می ش��ود‪ ،‬حضور خواهد داش��ت و‬ ‫درحال حاضر پس از تعیین موقعیت مکانی پاویون ایران و عقد قرارداد‪ ،‬مقدمات مرحله طراحی در‬ ‫دست اقدام است تا با مشارکت متخصصان امور نمایشگاهی و جامعه طراحان ایرانی نسبت تدوین‬ ‫بیانیه موضوعی و طراحی پاویون اقدام شود‪.‬‬ ‫تعداد مراکز نمایشگاهی در جهان بر حسب اندازه‬ ‫تعداد مراکز‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫اروپا‬ ‫‪۱۵.۸‬‬ ‫‪۴۹۶‬‬ ‫اسیا‪-‬‬ ‫پاسیفیک‬ ‫‪۸.۲۲‬‬ ‫‪۲۰۳‬‬ ‫امریکای‬ ‫شمالی‬ ‫‪۸.۱۷‬‬ ‫‪۳۹۴‬‬ ‫خاورمیانه و‬ ‫افریقا‬ ‫‪۱.۴‬‬ ‫‪۵۹‬‬ ‫امریکای‬ ‫مرکزی و‬ ‫جنوبی‬ ‫‪۱.۲‬‬ ‫‪۶۰‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی که به واس��طه م��وازی کاری و رقابت های مخرب‬ ‫شکل گرفته را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫توسعه کیفی نمایش��گاه ها از طریق ارائه طیف کامل تری از خدمات‬ ‫نمایشگاهی و توجه بهتر به خواسته مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان‬ ‫نمایش��گاه ها و بهره ب��رداری کامل ت��ر از ظرفی��ت نمایش��گاه های‬ ‫تج��اری؛ شناس��ایی و ت��دارک راهکاره��ای موثرت��ر ب��رای ج��ذب‬ ‫بازدیدکنندگان متخصص و افزایش اثربخشی نمایشگاه ها؛‬ ‫ت�لاش در راس��تای توس��عه علمی صنع��ت نمایش��گاهی و ارتقای‬ ‫مهارت های فعاالن این صنعت‪.‬‬ ‫کوچک (کمتر از‬ ‫‪ ۲۰ ۰۰۰‬مترمربع)‬ ‫متوسط(‪ ۲۰ ۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰ ۰۰۰‬مترمربع)‬ ‫بزرگ(بیش از‬ ‫‪۱۰۰ ۰۰۰‬‬ ‫مترمربع)‬ ‫متوسط‬ ‫مساحت(مترمربع)‬ ‫اروپا‬ ‫‪۳۰۳‬‬ ‫‪۱۵۵‬‬ ‫‪۳۸‬‬ ‫‪۳۱ ۷۷۱‬‬ ‫اسیا‪-‬پاسیفیک‬ ‫‪۷۵‬‬ ‫‪۱۱۲‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫‪۴۰ ۴۸۷‬‬ ‫امریکای شمالی‬ ‫‪۲۸۴‬‬ ‫‪۱۰۳‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۲۰ ۷۳۸‬‬ ‫خاورمیانه و‬ ‫افریقا‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲۳ ۸۶۳‬‬ ‫امریکای مرکزی‬ ‫و جنوبی‬ ‫‪۴۳‬‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۲۰ ۶۱۳‬‬ ‫جهان‬ ‫از دیگر اقدام های قابل توجه ش��رکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫می توان به حضور در اکس��پوهای جهانی اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��ابقه حضور ایران در اکسپو ها به ‪ ۱۶۸‬سال‬ ‫پیش بر می گردد که با حضور در نمایشگاه لندن‬ ‫با موض��وع صنعت برای همه ملت ها نخس��تین‬ ‫مشارکت در نمایشگاه های جهانی را رقم می زند‬ ‫که در س��ال ها بعد هر دوره با توفیقات بیشتری‬ ‫همراه ب��وده‪ ،‬به گونه ای که در حض��ور ایران در‬ ‫اکس��پو میالن با موضوع «تغذی��ه زمین‪ ،‬انرژی‬ ‫برای حیات» برای نخس��تین بار کل سازه و بنا‬ ‫براساس موضوع طراحی و اجرا شد که در حوزه‬ ‫«محتوا و نمایش» کشور اتریش جایزه نخست را‬ ‫از ان خود کرد و در همین بخش با زیرمجموعه‬ ‫«انتقال تجربه ه��ای مربوط به عامل حس گرایی‬ ‫و تجربه گرایی به بازدیدکنندگان» کش��ور ایران‬ ‫جایزه دوم را کسب کرد‪ .‬پیشینه مشارکت ایران‬ ‫در اکس��پوها را می توانید در نمودار زیر مشاهد‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه صنعت نمایشگاهی ایران در منطقه و جهان‬ ‫ب��ا وج��ود امار و اطالع��ات برگرفته از گ��زارش ارزیابی مراکز نمایش��گاهی ک��ه ظرفیت مراکز‬ ‫نمایشگاهی را بیش از ‪ ۴۵۷‬هزار مترمربع نشان می دهد‪ ،‬اما متراژ درج شده در گزارش های انجمن‬ ‫جهانی نمایش��گاه ها براساس تعداد مراکزنمایش��گاهی ایرانی که عضو یوفی هستند‪ ،‬به ‪ ۱۹۶‬هزار‬ ‫مترمربع می رس��د و در مقام سوم پس از افریقای جنوبی و امارات در منطقه خاورمیانه و افریقا قرار‬ ‫دارد‪ .‬نگاهی به تعداد و متراژ مراکز نمایش��گاهی جهان ومنطقه می توان معیار مناسبی باشد برای‬ ‫برنامه ریزی و نقشه راه صنعت نمایشگاهی کشور که در ادامه گزارش به ان اشاره خواهیم کرد‪.‬‬ ‫زمینه سازی برای انعقاد‬ ‫قرارداد بین قطعه سازان‬ ‫ایرانی و خارجی‬ ‫‪ ۸‬ش��رکت توانمند صادراتی ایرانی در گروه‬ ‫کاالی��ی قطعات خودرو در فضایی به وس��عت‬ ‫‪ ۱۰۰‬مترمرب��ع در س��الن ش��ماره ‪ ۷‬مرک��ز‬ ‫نمایش��گاهی توی��اپ اس��تانبول ب��ا همکاری‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ش��رکت کردند‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه با حضور ‪ ۱۶‬کشور و ‪ ۱۴۰۰‬شرکت‬ ‫در فضایی به وسعت ‪ ۳۸‬هزار مترمربع در مرکز‬ ‫نمایشگاهی تویاپ اس��تانبول ترکیه از ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬فروردین برپا شده و ‪ ۷۱۳‬شرکت ترکیه ای‬ ‫و ‪ ۶۸۷‬ش��رکت خارج��ی در این نمایش��گاه‬ ‫حضور دارند‪ .‬سیزدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫قطعات خودرو با عنوان اتومکانیکای استانبول‬ ‫ب��ا حضور مدی��ران عامل مراکز نمایش��گاهی‬ ‫‪ ،TUYAP، CNR‬مدیران ارشد نمایشگاهی‬ ‫هانوفر و مس فرانکفورت و همچنین احمدی‪،‬‬ ‫مس��ئول بخش اقتصادی سرکنسولگر ی ایران‬ ‫در استانبول ترکیه راه اندازی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش نیوز‪ ،‬طی اعالم نمایندگان ‪ ۸‬غرفه‬ ‫ایران��ی مش��ارکت کننده در ای��ن نمایش��گاه‬ ‫رقابت پذیری قطعات خودرو و تولیدات ایرانی‬ ‫ب��ا مش��ابه خارجی خ��وب ب��وده و مذاکرات‬ ‫گوناگون��ی در روزه��ای برگزاری نمایش��گاه‬ ‫با طرف ه��ای خارجی برای انعق��اد قرارداد و‬ ‫صادرات محصول انجام ش��ده است‪ .‬براساس‬ ‫ای��ن گ��زارش برپایی نمایش��گاه های خارجی‬ ‫و حضور ش��رکت های توانمن��د ایرانی در این‬ ‫نمایش��گاه ها می تواند زمین��ه را برای ورود به‬ ‫بازارهای صادراتی و افزایش صادرات غیرنفتی‬ ‫فراهم کند و ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی جمهوری اس�لامی ای��ران برای‬ ‫توس��عه این مهم برپایی نمایشگاهای خارجی‬ ‫گوناگ��ون و ارائه تس��هیالت را در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫تقویت کرده است‪.‬‬ ‫‪۲۸ ۵۷۸‬‬ ‫تقویم نمایشگاهی سایت تهران در ‪۶‬ماه نخست سال ‪۹۸‬‬ ‫عنوان نمایشگاه‬ ‫شرکت برگزارکننده‬ ‫زمان برگزاری‬ ‫چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز (‪)Iran Green‬‬ ‫شرکت نمایشگاهی خزراوراسیا‬ ‫‪ 22‬تا ‪ 24‬فروردین‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست‬ ‫شرکت فرداد سیال چهار فصل‬ ‫‪ 24‬تا ‪ 27‬فروردین‬ ‫دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 5‬اردیبهشت‬ ‫چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب برگزارکننده‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 5‬اردیبهشت‬ ‫بیست وششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده‪ ،‬پاک کننده‪ ،‬بهداشتی‪،‬‬ ‫سلولزی و ماشین االت وابسته‬ ‫شرکت سامع پادنوین‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 5‬اردیبهشت‬ ‫دومین نمایشگاه اشتغال‪ ،‬کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از‬ ‫مشاغل داخلی‬ ‫مرکز کار ایران‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 5‬اردیبهشت‬ ‫بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫راهکار تجارت‪ ،‬مدیریت کوشا‬ ‫‪ 11‬تا ‪14‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫بیست ودومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی دارویی و‬ ‫ازمایشگاهی‬ ‫شرکت نمایشگاهی اوای موفق ایرانیان‬ ‫‪ 19‬تا ‪ 22‬خرداد‬ ‫یازدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫در‪ ،‬پنجره و صنایع وابسته‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب برگزارکننده‬ ‫‪ 18‬تا ‪ 21‬تیر‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫ورزش و تجهیزات ورزشی‬ ‫شرکت نمایشگاهی میالدنور‬ ‫‪ 18‬تا ‪ 21‬تیر‬ ‫بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک‪ ،‬کامپیوتر و تجارت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب برگزارکننده‬ ‫‪ 27‬تا ‪ 30‬تیر‬ ‫نخستین نمایشگاه توانمن دی های صنایع کوچک و متوسط‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب برگزارکننده‬ ‫‪ 27‬تا ‪ 30‬تیر‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان‬ ‫اتاق تعاون ایران‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 9‬مرداد‬ ‫بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫مبلمان منزل‬ ‫شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 18‬مرداد‬ ‫دومین نمایشگاه بین المللی کاغذ‪ ،‬مقوا‪ ،‬فراورده های سلولزی و‬ ‫ماشین االت مربوط‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب برگزارکننده‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 18‬مرداد‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته‬ ‫شرکت نمایشگاهی میالدنور‬ ‫‪ 19‬تا ‪ 22‬خرداد‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫دام‪ ،‬طیور و صنایع وابسته‬ ‫میالد مبتکر شرق‬ ‫‪ 24‬تا ‪ 27‬مرداد‬ ‫پنجمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نواوری‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب برگزارکننده‬ ‫‪ 19‬تا ‪ 22‬خرداد‬ ‫دهمین نمایشگاه بین المللی مادر‪ ،‬نوزاد و کودک‬ ‫شرکت نمایشگاهی میالدنور‬ ‫‪ 24‬تا ‪ 27‬مرداد‬ ‫بیست وششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی‪ ،‬موادغذایی‪،‬‬ ‫ماشین االت و صنایع وابسته‬ ‫شرکت پاالر سامانه‬ ‫‪ 28‬تا ‪ 31‬خرداد‬ ‫نمایشگاه ابتکارات و اختراعات‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب‬ ‫برگزارکننده‬ ‫‪ 24‬تا ‪ 27‬مرداد‬ ‫هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات اشپزخانه‪ ،‬حمام‪ ،‬سونا‬ ‫و استخر‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب برگزارکننده‬ ‫‪ 8‬تا ‪ 11‬تیر‬ ‫بیست وهشتمین نمایشگاه‬ ‫فرش دستباف ایران‬ ‫شرکت بازرگانی ایدرو‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 9‬شهریور‬ ‫بیست وششمین نمایشگاه بین المللی کاشی‪ ،‬سرامیک و چینی بهداشتی‬ ‫پویانگار سرام پارسیان‬ ‫‪ 8‬تا ‪ 11‬تیر‬ ‫نخستین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب (‪)wood working‬‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب برگزارکننده‬ ‫‪ 8‬تا ‪ 11‬تیر‬ ‫سی ودومین نمایشگاه‬ ‫ملی صنایع دستی‬ ‫شرکت اوای موفق ایرانیان‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 9‬شهریور‬ ‫یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماشین االت و‬ ‫تجهیزات مربوط‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب برگزارکننده‬ ‫‪ 18‬تا ‪ 21‬تیر‬ ‫یازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش‪ ،‬موکت و فرش‬ ‫ماشینی و صنایع وابسته‬ ‫در حال بررسی برای انتخاب‬ ‫برگزارکننده‬ ‫‪ 22‬تا ‪25‬‬ ‫شهریور‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سیمان‬ ‫بازسازی‬ ‫مناطق‬ ‫سیل زده‬ ‫رایگان شد‬ ‫کاالهای موردنیاز سیل زدگان هم تهیه و به مناطق‬ ‫یادشده ارسال شود‪.‬‬ ‫علی امی��دی‪ ،‬دبی��ر کارگروه کمک ه��ای بنیاد‬ ‫مس��تضعفان در س��وانح طبیع��ی نیز اع�لام کرد‪:‬‬ ‫بررسی موانع تولید صنایع الومینیومی کشور در گفت وگوی‬ ‫با کارشناسان‬ ‫پای تولید با کمبود مواد اولیه لنگ می زند‬ ‫صنع��ت الومینیوم یکی از صنایعی اس��ت که چه در‬ ‫صنایع باالدست و چه در پایین دست همواره با کمبود‬ ‫م��واد اولی��ه روبه رو اس��ت‪ .‬البته دس��ت اندرکاران این‬ ‫ح��وزه معتقدند صنعت الومینیوم عالوه بر مش��کالت‬ ‫خ��اص خود با موانعی روبه رو اس��ت ک��ه دامنگیر کل‬ ‫تولیدکنندگان در س��طح کش��ور شده اس��ت‪ ،‬مسائلی‬ ‫چ��ون ارز چندنرخی‪ ،‬مالیات و نظام بانکی موضوع های‬ ‫کالنی اس��ت که موانعی ب��رای تولیدکنن��دگان ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مشکل تولیدکننده الومینیوم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نوس��ان نرخ ارز مش��کلی اس��ت که تولیدکنندگان به طور مدام با‬ ‫ان درگیر هس��تند اگر نظام ارزش گذاری و تخصیص ارزها یکپارچه‬ ‫شود‪ ،‬شرکت ها بهتر می توانند به سمت تولید پیش بروند و حتی به‬ ‫صادرات نیز بپردازند‬ ‫روزبه روز در حال افزایش باش��د‪ ،‬بزرگ ترین مشکالت‬ ‫تولیدکنن��دگان همچن��ان به قوت خ��ود باقی خواهد‬ ‫ماند‪ .‬یکی از معضالت تولیدکنندگان در س��ال گذشته‬ ‫افزایش هزینه های تولید بود‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدیره س��ندیکای صنایع الومینیوم‬ ‫ایران در ادامه یاداور ش��د‪ :‬موضوع دیگر‪ ،‬مالیات ستانی‬ ‫از تولیدکنندگان اس��ت‪ ،‬چراکه اگر قرار باش��د مالیات‬ ‫بر درامد و مالیات ارزش افزوده با ش��دت و حدت سایر‬ ‫گروه ها از تولیدکنندگانی گرفته شود که درامد باالیی‬ ‫خ تولید دیگر نمی تواند به قوت خود بچرخد‪.‬‬ ‫ندارند‪ ،‬چر ‬ ‫حقیقی با اش��اره به نظام بیمه ای نیز عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه نظام بیمه ای نیز وضعیت به همین شکل است و‬ ‫سازمان تامین اجتماعی نگاه متفاوتی به تولیدکنندگان‬ ‫ندارد بلکه نگاه درامدی به انها دارد که ضروری اس��ت‬ ‫این نگاه تغییر کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه قوانینی ک��ه دولت ب��رای تولید و‬ ‫تولیدکنندگان وضع می کند‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذش��ته با‬ ‫تغییرات بس��یاری در زمینه ایین نامه ه��ای دولتی در‬ ‫زمینه تولید روبه رو بودیم که این ایین نامه های موانعی‬ ‫را برای تولید ایجاد کرد اما امیدواریم در سال جدید با‬ ‫اطمینان از اثربخش��ی طرح های در دس��ت تولید ازمایشی‬ ‫مانن��د محصوالت مورداس��تفاده در محی��ط گاز ترش و تولید‬ ‫لوله ه��ای انتقال نفت و گاز عالوه بر اینکه نش��ان دهنده دانش‬ ‫تولی��دی در مجتم��ع فوالد اس��ت‪ ،‬ب��ه معنای اعتماد س��ایر‬ ‫بخش های مهم در اقتصاد کشور به فوالد خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بنا بر اعالم نبض بازار‪ ۱۳۰ ،‬میلیارد سهام‬ ‫ب��ا ارزش بازار ‪ ۴۲۳‬ه��زار و ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال نش��ان دهنده‬ ‫عملکرد خوب مجموعه ای اس��ت که این روزه��ا قرعه جبران‬ ‫مافات در بخش های مهم به نامش خورده است‪ .‬فوالدی ها که‬ ‫کفه ترازوی بورس برای شان سنگینی می کند با افزایش سهام‬ ‫خود توانسته اند بزرگ ترین ش��رکت بورس اوراق بهادار شوند‪.‬‬ ‫این اتفاق در ش��رایطی افتاده که برگ��زاری منظم مجمع های‬ ‫این مجتمع تولی��دی خروجی قابل توجهی برای س��هامداران‬ ‫داشته و بودن در شاخص های تعیین کننده بورس موید همین‬ ‫ماجراس��ت‪ .‬چالش های��ی که در حوزه خری��د و فروش نفت و‬ ‫معامالت انرژی در جهان وجود دارد س��بب ش��ده بسیاری از‬ ‫افراد و ش��رکت ها توجه شان به بازار فلزات و صنایع وابسته ان‬ ‫جلب شود اما این همه ماجرای حضور پررنگ فوالد نیست زیرا‬ ‫انها با انجام برنامه ها و طرح های موازی به همه انچه برای سال‬ ‫این موانع روبه رو نشویم‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین مانع تولید ارز چندنرخی‬ ‫همچنین درباره موانع تولید به ویژه صنایع الومینیوم‬ ‫افشین مقتدر‪ ،‬مدیرعامل الومینیوم پارس در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مش��کالتی که بیش��تر صنایع در‬ ‫کش��ور با ان درگیر هستند‪ ،‬نظام چندنرخی ارز است‪.‬‬ ‫ی از تولیدکنندگان ارز نیمای��ی و برخی ارز ازاد‬ ‫برخ�� ‬ ‫دریافت می کنند و در بورس کاال نرخ جداگانه ای برای‬ ‫ارز وج��ود دارد‪ ،‬در حالی که اگ��ر ارز با یک نرخ واحد‬ ‫قیمت گذاری شود یا حداقل ارز نیمایی به نرخ ارز ازاد‬ ‫نزدیک ش��ود‪ ،‬وضعی��ت تولیدکنندگان بس��یار بهتر از‬ ‫شرایط کنونی خواهد بود‪.‬‬ ‫مقتدر در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬نوسان ارز مشکلی‬ ‫اس��ت که تولیدکنندگان ب��ه طور مدام ب��ا ان درگیر‬ ‫هس��تند‪ .‬اگ��ر در کل‪ ،‬نظام ارزش گ��ذاری و تخصیص‬ ‫ارزه��ا یکپارچه ش��ود‪ ،‬ش��رکت ها بهت��ر می توانند به‬ ‫س��مت تولی��د پی��ش بروند و حت��ی به ص��ادرات نیز‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت حوزه الومینیوم عنوان کرد‪:‬‬ ‫در ح��وزه الومینیوم نیز با کمب��ود مواد اولیه و کمبود‬ ‫فوالد یک تنه جور همه را می کشد‬ ‫‪ ۹۷‬پیش بینی کرده بودند‪ ،‬رسیده اند‪.‬‬ ‫فوالدی ها پس از افزایش س��رمایه فرصت های مناسبی را در‬ ‫اختیار س��هامداران خود قرار خواهن��د داد‪ .‬موضوعی که برای‬ ‫بسیاری از شرکت ها متاسفانه اتفاق نمی افتد و از محل افزایش‬ ‫س��رمایه به طرح ه��ای بدون توجیه اقتصادی کمک می ش��ود‬ ‫که تاثیر ان را در بس��یاری از صنایع مه��م بازار در چند وقت‬ ‫گذشته مالحظه کردیم‪ .‬مهم ترین نشانه ای که این ماجرای بد‬ ‫به همراه دارد نوس��ان نرخ و کم ش��دن قدرت تولید برخی از‬ ‫شرکت هاس��ت که در چند ماه گذش��ته در تاالر بورس با نبود‬ ‫استقبال روبه رو شده اند اما انچه از محل افزایش سرمایه فوالد‬ ‫نصیب سهامداران می شود‪ ،‬عبارتند از‪:‬‬ ‫ استفاده از معافیت مالیاتی که سود مناسب و قابل توجهی‬‫برای سهامداران محترم شرکت به ارمغان خواهد اورد‬ ‫ جذاب شدن نرخ سهام پس از افزایش سرمایه‬‫تس��ریع در فرایند ثبت افزایش سرمایه و صدور برگه های‬‫جدید سهام‬ ‫ تامین منابع مالی طرح های توس��عه در دس��ت تکمیل از‬‫محل سود انباشته‬ ‫اطمینان از اثربخش��ی طرح های در دس��ت تولید ازمایشی‬ ‫ش��مش از یک س��و و اختالف قیمت ها از س��وی دیگر‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل الومینی��وم پ��ارس ادام��ه داد‪ :‬وضعیت‬ ‫عرضه ه��ای ش��مش الومینی��وم در ب��ورس کاال‬ ‫نابسامان اس��ت‪ .‬همچنان برخی ش��مش را خریداری‬ ‫می کنن��د و در ب��ازار ازاد ب��ه ف��روش می رس��انند‪.‬‬ ‫مش��کل ش��مش الومینی��وم این اس��ت که ش��رکت‬ ‫المه��دی و هرمزال بیش��تر عرض��ه کند ی��ا ایرالکو یا‬ ‫منتظر هس��تیم الومینیوم جنوب به م��دار تولید وارد‬ ‫شود‪ .‬این در حالی اس��ت که باید عرضه ها مرتب شود‬ ‫تا واس��طه گری ها کاهش یابد‪ .‬البته ممکن است درباره‬ ‫س��رب و روی و م��س و فلزات رنگین نیز این مش��کل‬ ‫صادق باش��د و تولیدکنندگان همواره برای تامین مواد‬ ‫اولیه با مشکل روبه رو باشند‪.‬‬ ‫مقتدر در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬باید سعی کنیم نیاز‬ ‫داخل را در اولویت قرار دهیم تا تولیدکننده مواد اولیه‬ ‫خ��ود را از خارج تهیه نکند‪ .‬وی همچنین یاداور ش��د‪:‬‬ ‫البت��ه تحریم ها عالوه بر اینکه تهدید به ش��مار می رود‬ ‫به نوبه خود فرصت مناس��بی اس��ت که صنایع داخلی‬ ‫مورد تاکید و تش��ویق قرار گیرند‪ .‬برای نمونه در چند‬ ‫ماه گذش��ته که روند واردات کاهش یافته سفارش های‬ ‫ما رون��د افزایش��ی به خود گرفته اس��ت‪ .‬ش��رکت ما‬ ‫حتی ‪ ۵۰‬نفر نیرو برای کار بیش��تر جذب کرده است؛‬ ‫هرچند اگر با تغییر ناگهانی روبه رو نش��ویم برای نمونه‬ ‫واردات را ازاد نکنن��د و کار را برای تولیدکننده داخلی‬ ‫تنگ نکنند‪ .‬البته با واردات مش��کلی نداریم به ش��رط‬ ‫اینکه واردات مواد اولیه ارزان تر از مواد داخلی کش��ور‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫مانن��د محصوالت مورداس��تفاده در محی��ط گاز ترش و تولید‬ ‫لوله ه��ای انتق��ال نف��ت و گاز عالوه ب��ر اینکه نش��ان دهنده‬ ‫دانش تولیدی در مجتمع فوالد اس��ت به معنای اعتماد س��ایر‬ ‫بخش های مهم در اقتصاد کشور به فوالد خواهد بود‪ .‬در برخی‬ ‫محصوالت براساس انچه از صورت وضعیت فوالد برمی اید انها‬ ‫از برنامه پیش بینی ش��ده جلوت��ر رفته اند به عنوان نمونه تولید‬ ‫کالف گ��رم از م��رز ‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن تا پایان س��ال‬ ‫فراتر خواهد رفت که از برنامه هدف گذاری ش��ده‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت در چنین شرایطی همگرایی نسبت به خروجی‬ ‫مناس��ب و حساب شده این ش��رکت باالتر خواهد رفت که در‬ ‫جذب س��رمایه و تامین نیاز بازار داخلی نقش بس��یار پررنگی‬ ‫ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫در یک ماه گذش��ته نوس��ان بازار ارز دامن بورس��ی ها را نیز‬ ‫گرفت زیرا بس��یاری از مواد موردنیاز ب��رای تامین تولید با ارز‬ ‫خریداری می شود و در بخش صادرات نیز وضعیت همین گونه‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن افزایش و کاهش واحدها ک��ه در نهایت روی‬ ‫درصد بازار یک مجموعه مثبت یا منفی هس��تند بسیار وابسته‬ ‫ب��ه بازار ارز بودند‪ ،‬فوالدی ها نیز از این قاعده مس��تثنا نبودند‬ ‫ب��ا این تفاوت که با مدیریت صحی��ح‪ ،‬تزلزل قیمت ها و حجم‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫کارشناس الومینیوم‬ ‫نامگ��ذاری یک س��ال به ن��ام «رونق تولید»‬ ‫می تواند ب��ه نوبه خود قابل توج��ه و تاثیرگذار‬ ‫باش��د اما حمایت از تولی��د زمانی موثر خواهد‬ ‫بود که این حمایت در عمل و به ش��کل واقعی‬ ‫انجام ش��ود و تنها در حد یک شعار باقی نماند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر برای رونق بخش��ی واقعی به امر‬ ‫تولید باید بتوان موانع تولید را شناس��ایی کرد‬ ‫و درص��دد رفع ان برامد و به دنبال راهکارهای‬ ‫واقعی در این زمینه بود‪.‬‬ ‫هم اکن��ون یک��ی از مهم تری��ن موانع رونق‬ ‫تولی��د‪ ،‬نوس��ان ن��رخ ارز اس��ت ک��ه همواره‬ ‫تولیدکنندگان را با مش��کل روب��ه رو می کند‪.‬‬ ‫فش��ار اقتصادی و بی ثباتی نرخ ارز موانع جدی‬ ‫برای تولیدکنندگان و روند تولید انها به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬برای نمونه در ‪ ۳‬ماه گذش��ته‪ ،‬هر ماه‬ ‫هزار تومان به نرخ دالر اضافه ش��ده اس��ت در‬ ‫حال��ی ک��ه ثبات نرخ به این معناس��ت که تا ‪۲‬‬ ‫س��ال این نرخ تغیی��ری نکند‪ .‬ثب��ات نرخ ارز‬ ‫س��بب ثبات عوامل مهمی برای تولید می شود‬ ‫ک��ه می تواند روند تولید را ب��ه جریان بیندازد‬ ‫ک��ه ازجمله ان می توان به تامی��ن و نرخ مواد‬ ‫اولیه اش��اره کرد چراکه ن��رخ مواد اولیه‪ ،‬تابعی‬ ‫از نرخ ارز اس��ت‪ .‬زمانی که بهای ارز افزایش و‬ ‫کاه��ش پیدا می کند‪ ،‬نرخ مواد اولیه و به دنبال‬ ‫ان تولیدکنن��ده را نیز دچ��ار چالش می کند‪.‬‬ ‫مش��کالت بین المللی نیز در س��ال پیش رو به‬ ‫نوبه خود می تواند‪ ،‬مسئله س��از شود و روابط ما‬ ‫و موضوع واردات و صادرات را تحت ش��عاع قرار‬ ‫دهد و موانع و مشکالتی را برای تولیدکنندگان‬ ‫ایج��اد کند همچنین تولیدکنندگان در زمینه‬ ‫واردات و ص��ادرات ب��ا مش��کالت حمل ونقل‬ ‫بین المللی کاال نیز روبه رو هستند و این موضوع‬ ‫کار را برای انها دشوار کرده است‪.‬‬ ‫فرصتی استثنایی برای‬ ‫صادرات ورق سرد‬ ‫ایران به مالزی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‬ ‫معامالت روی انها تااثیر منفی نگذاش��ت زیرا در مقابل کاهش‬ ‫‪ ۴۰۵‬واحدی در یک ماه گذش��ته ک��ه تغییر ‪ ۸.۷۱‬درصدی را‬ ‫برای ش��ان رقم زد‪ ،‬ش��اهد افزایش ‪ ۱۰۶۶‬واحدی بودند که در‬ ‫مقابل کاهش درصد عنوان ش��ده توانس��تند ‪۲۲.۳۳‬درصد به‬ ‫ارزش معام�لات خود اضافه کنن��د‪ .‬نباید از یاد برد که در یک‬ ‫ماه گذش��ته چندبار شاخص کل بورس منفی بود و فوالدی ها‬ ‫جزو معدود ش��رکت هایی بودند که باوجود نمودار سینوس��ی‬ ‫بورس توانس��تند با کیفیت معامالت انجام شده در سهام خود‪،‬‬ ‫از بدتر ش��دن وضعیت جلوگیری کنند‪ .‬صنایع س��اختمانی و‬ ‫خودروسازی که دو مجموعه وابسته به تولیدات فوالد در کشور‬ ‫هستند براساس پیش بینی های انجام شده رکود همراه با تورم‬ ‫در بخش تولید و ساخت وس��از را داشتند که البته خودرویی ها‬ ‫ب��ا برخی حمایت ه��ا و پیش فروش محصوالت ش��ان خود را از‬ ‫ای��ن وضعیت تا حدودی جدا کردند‪ .‬به عالوه موانعی در حوزه‬ ‫بین الملل برای فوالدی ها وجود داش��ت ک��ه با توجه به حجم‬ ‫صادرات باید اذعان کرد انها از س��خت ترین روزهای چند سال‬ ‫گذشته با کارنامه موفقی عبور کردند و از این به بعد و در سال‬ ‫جدید نیز ش��اهد تنومندتر ش��دن فوالد در بازارهای داخلی و‬ ‫خارجی خواهیم بود‪.‬‬ ‫مال��زی پژوهش های��ی پیرام��ون تعرفه های‬ ‫انتی دامپینگ روی محصوالت نورد س��رد از ‪۴‬‬ ‫کش��ور را اغاز کرد‪ .‬به گ��زارش چیالن‪ ،‬مالزی‬ ‫پژوهش هایی پیرامون تعرفه های انتی دامپینگ‬ ‫در زمینه ورق سرد از ‪ ۴‬کشور ویتنام‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن‬ ‫و کره جنوبی را اغاز کرد‪ .‬یکی از تولیدکنندگان‬ ‫ورق س��رد مالزی مدعی شده که واردات فوالد‬ ‫از این ‪ ۴‬کش��ور اسیب هایی را به بازار و صنعت‬ ‫ف��والد داخل��ی مال��زی وارد اورده و درنتیجه‬ ‫س��بب کاهش سهم صنعت فوالد مالزی از بازار‬ ‫داخل��ی و نیز کاهش قیمت ها‪ ،‬کاهش حاش��یه‬ ‫س��ود‪ ،‬افت تولید‪ ،‬کاهش بهره وری و درنهایت‬ ‫افزای��ش موج��ودی انباره��ای فوالدس��ازان و‬ ‫کاه��ش ب��ازده س��رمایه گذاری و کل دارایی ها‬ ‫ش��ده است‪ .‬دولت قرار اس��ت پس از ‪ ۱۲۰‬روز‬ ‫از اغاز پژوهش ها درباره این ادعا تصمیم گیری‬ ‫کن��د و چنانچه صحت این موضوع تایید ش��ود‬ ‫دول��ت به طور موقت قوانی��ن انتی دامپینگ را‬ ‫اعمال کرده و برای جلوگیری از اس��یب بیشتر‬ ‫به صنای��ع داخلی تعرفه های��ی را وضع خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬درصورت وضع این تعرفه ها فرصتی برای‬ ‫ای��ران ایجاد خواهد ش��د‪ ،‬چراکه مالزی پس از‬ ‫تحریم های امریکا یکی از مقاصد صادراتی فوالد‬ ‫ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫امار تولید و فروش‬ ‫سال گذشته «فوالد»‬ ‫منتشر شد‬ ‫فوالد مبارکه با ثبت درامد ‪ ۲۳.۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی در ‪ ۱۲‬ماه س��ال گذشته‪ ،‬نسبت به دوره‬ ‫مشابه با رشد ‪۴۸‬درصدی همراه شد‪ .‬به گزارش‬ ‫بورس پرس‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه که با سرمایه‬ ‫‪۱۳‬ه��زار میلیارد تومانی‪ ،‬بزرگ ترین ش��رکت‬ ‫فوالدی به شمار می اید‪ ،‬گزارش عملکرد اسفند‬ ‫و ‪ ۱۲‬ماه س��ال گذش��ته را منتش��ر کرد‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪« ،‬ف��والد» در دوره ‪ ۱۲‬ماهه ‪ ۲۳.۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان فروش داش��ته که نسبت به دوره‬ ‫مش��ابه سال گذشته با رشد ‪ ۴۸‬درصدی همراه‬ ‫شده است‪ .‬این شرکت فوالدی در اسفند فروش‬ ‫‪ ۲.۶۲‬ه��زار میلی��ارد تومانی را محقق کرده که‬ ‫افزایش جزئی نس��بت به فروش بهمن داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت در بهمن فروش ‪ ۲.۶۱‬و در دی‬ ‫ف��روش ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫مقدار فروش ورق سرد در اسفند نسبت به بهمن‬ ‫با افت ‪۱۹‬درصدی و در مقابل مقدار فروش ورق‬ ‫گرم با افرایش ‪۱۱‬درصدی همراه شده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫درب��اره موان��ع تولی��د در صنع��ت الومینی��وم اریا‬ ‫صادق نیت حقیقی‪ ،‬عضو هیات مدیره سندیکای صنایع‬ ‫الومینی��وم ای��ران در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین مش��کل در صنعت الومینیوم که روند تولید‬ ‫در پایین دس��ت ان را با مش��کل روبه رو کرده است‪ ،‬به‬ ‫این موض��وع بازمی گردد که در باالدس��ت این صنعت‬ ‫س��رمایه گذاری قابل توجهی انجام نشده‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در پایین دست این صنعت‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫بسیاری انجام شده است و بیشتر این صنایع با کمبود‬ ‫مواد اولیه روبه رو هستند‪ .‬حقیقی در ادامه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬البته صنایع باالدس��ت نیز از کمب��ود اولیه رنج‬ ‫می برند و این موضوع س��بب ش��ده واحده��ای تولید‬ ‫ش��مش الومینیوم بخشی از ش��مش موردنیاز خود را‬ ‫ص��ادر و در ازای ان مواد اولی��ه وارد کنند و این یکی‬ ‫از مشکالت صنعت الومینیوم است و اگر در این راستا‬ ‫دول��ت بتواند به تولیدکنندگان ش��مش در تامین مواد‬ ‫اولیه کمک کند به طور خودکار به صنایع پایین دستی‬ ‫که ازس��وی بخ��ش خصوص��ی اداره می ش��ود‪ ،‬کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر قرار باش��د شرایط به همین‬ ‫ش��کل باشد‪ ،‬یعنی واحدهای تولیدکننده به نرخ پایین‬ ‫شمش را بفروشند و به نرخ باال مواد اولیه خود را وارد‬ ‫کنند‪ ،‬این فش��ارها به صنایع پایین دس��ت نیز سرایت‬ ‫خواه��د کرد ک��ه در این روند‪ ،‬نرخ تمام ش��ده افزایش‬ ‫پیدا می کند و به دنب��ال این موضوع امکان صادرات و‬ ‫رقابت با خارجی ها نیز کاهش می یابد‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫مص��رف الومینی��وم کاهش پیدا می کن��د و الومینیوم‬ ‫جایگزین های��ی می یاب��د‪ ،‬برای نمون��ه در صنعت در و‬ ‫پنج��ره‪ ،‬در و پنجره های یو وی س��ی و اهنی جایگزین‬ ‫الومینی��وم می ش��ود‪ .‬در صنایع غذای��ی نیز ظرف های‬ ‫غیرالومینیومی جایگزین خواهد شد و در صنعت سیم‬ ‫و کابل نیز کابل های مس��ی رون��ق می گیرد‪ .‬در مرحله‬ ‫بعدی اگر این روند ادامه داشته باشد‪ ،‬با مشکل واردات‬ ‫محصوالت الومینیومی روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به س��ایر مواردی ک��ه می تواند برای‬ ‫تولی��د موانعی ایجاد کند‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��ایر‬ ‫حوزه ه��ا نیز به نوب��ه خود موانعی را بر س��ر راه تولید‬ ‫ایجاد می کنن��د‪ .‬برای نمونه نظام بانک��ی اگر همراه با‬ ‫تولیدکنندگان نباش��د‪ ،‬بهره های بانکی اصالح نشوند‪،‬‬ ‫وام های مناسبی به تولید داده نشود و هزینه های تولید‬ ‫یادداشت‬ ‫رئی��س بنیاد مس��تضعفان اعالم کرد‪ :‬س��یمان‬ ‫موردنی��از ب��رای بازس��ازی واحدهای مس��کونی‬ ‫در تم��ام اس��تان های س��یل زده ب��ه ش��کل‬ ‫رای��گان از س��وی بنی��اد مس��تضعفان تامی��ن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد سعیدی کیا در تشریح‬ ‫کمک ه��ای بنی��اد مس��تضعفان در اس��تان های‬ ‫اس��یب دیده از س��یل اخیر عنوان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫بارندگی های ش��دید و بروز س��یالب در تعدادی از‬ ‫استان های کشور و بازدید های میدانی انجام شده‪،‬‬ ‫تصمیم گرفته شد با هماهنگی بنیاد مسکن سیمان‬ ‫موردنیاز برای بازسازی تمامی واحد های مسکونی‬ ‫اسیب دیده از س��یل از طرف بنیاد مستضعفان به‬ ‫شکل رایگان تامین ش��ود و عالوه بر ان بخشی از‬ ‫تاکن��ون م��واد غذایی همچون پنیر‪ ،‬کنس��رو‪ ،‬نان‬ ‫و اب معدن��ی در قال��ب ‪ ۱۵‬هزار بس��ته غذایی از‬ ‫طریق نیرو های امدادرسان در استان های گلستان‬ ‫و مازندران توزیع شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مبل��غ ی��ک میلیارد ری��ال نیز برای‬ ‫پرداخ��ت هزینه ه��ای فوق الع��اده به اس��تانداری‬ ‫گلستان تخصیص یافت‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در بنیاد مستضعفان همچنین‬ ‫از تخصیص ‪ ۱۰۰‬هزار تن س��یمان برای بازسازی‬ ‫خانه های روستایی و ش��هر های کوچک دو استان‬ ‫گلس��تان و مازندران ب��ه ارزش ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دبی��ر کارگروه کمک های بنیاد مس��تضعفان در‬ ‫س��وانح طبیعی تاکی��د کرد‪ :‬به همه مس��ئوالن و‬ ‫مدیران بنیاد در اس��تان های درگیر در سیل ابالغ‬ ‫شده است که با ارتباط مستمر با مدیران محلی با‬ ‫حداکثر ت��وان و امکانات‪ ،‬همکاری همه جانبه خود‬ ‫را برای تامین نیاز های ضروری و فوری این مناطق‬ ‫به عمل اورند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی‬ ‫در کنار مردم و س��ایر س��ازمان ها ب��ا تمام توان و‬ ‫امکانات خود همراه و یاری رس��ان هموطنان عزیز‬ ‫اس��یب دیده خواهد ب��ود و کمک های خ��ود را بر‬ ‫اس��اس نیاز های منطقه ای به شکل مستمر ارسال‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬عالوه بر ان پس از اغاز بازسازی نیز‬ ‫خدمات خود را با تامین سیمان موردنیاز به منظور‬ ‫بازسازی مناطق مسکونی اسیب دیده ادامه خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫نوسانی به‬ ‫ضرر تولید‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫اعطای تسهیالت جدید‬ ‫به بنگاه های سیل زده‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از بازدید میدانی کمیسیون متبوعش‬ ‫از واحده��ای اقتص��ادی مناط��ق س��یل زده و‬ ‫بررسی موضوع استمهال وام و اعطای تسهیالت‬ ‫جدی��د به ای��ن واحده��ا خب��ر داد‪ .‬محمدرضا‬ ‫پور ابراهیمی داوران��ی‪ ،‬رئی��س کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به‬ ‫وقوع س��یل در اس��تان های مختلف کش��ور‪ ،‬به‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬کمیس��یون اقتصادی در این راس��تا‬ ‫نشست مش��ترکی با رئیسان مجامع نمایندگان‬ ‫اس��تان هایی که در حادثه س��یل دچار اس��یب‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬برگ��زار می کند ت��ا ش��رایط و میزان‬ ‫خس��ارت انه��ا را در حوزه واحده��ای اقتصادی‬ ‫بررس��ی کند‪ .‬نماین��ده مردم کرم��ان و راور در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬افزود‪ :‬این نشست به‬ ‫این دلیل برگزار می ش��ود ت��ا بتوان به واحدهای‬ ‫اقتصادی که به بودجه نیاز دارند به صورت منابع‬ ‫مال��ی کمک کرد‪ .‬وی همچنین از بررس��ی های‬ ‫میدانی وضعی��ت واحدهای اقتص��ادی مناطق‬ ‫سیل زده با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی خب��ر داد‪ .‬پورابراهیمی با بیان‬ ‫اینکه موضوع اس��تمهال وام ه��ای قبلی فعاالن‬ ‫اقتصاد که واحدهای انها در سیل خسارت دیده‬ ‫از سوی کمیس��یون اقتصادی پیگیری می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اعطای تسهیالت جدید به واحدهای‬ ‫اقتصادی با وجود مانده بدهی انها در تس��هیالت‬ ‫قبلی از دیگر اقدام های کمیسیون اقتصادی برای‬ ‫کمک به مناطق سیل زده است‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اسالم ‬ ‫همچنین برای کمک به مناطق س��یل زده ماده‬ ‫‪ ۳۳‬برنامه ششم توسعه اجرایی می شود که بر این‬ ‫اساس س��ود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی‬ ‫کش��اورزان خس��ارت دیده از ح��وادث ناگهانی‬ ‫بخش��وده ش��ده و اصل وام انها به مدت ‪ ۳‬س��ال‬ ‫امهال و میزان خسارت انها تعیین می شود‪.‬‬ ‫دستور تخلیه شهر‬ ‫«بستان» داده شد‬ ‫یک عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳۵‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫کش��اورزی و همچنی��ن مراتع دام های دش��ت‬ ‫ازادگان زی��ر اب رفته اس��ت؛ ناگفت��ه نماند که‬ ‫دس��تور تخلیه شهرس��تان بس��تان به سبب در‬ ‫معرض بودن خطر سیالب داده شده است‪ .‬قاسم‬ ‫ساعدی به وضعیت بحرانی سیالب در شهرستان‬ ‫دشت ازادگان اش��اره کرد و به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫روستاهایی که در معرض خطرسیالب بودند به‬ ‫صورت متوالی هر روز به س��اکنان روس��تاییان‬ ‫اع�لام می ش��ود که روس��تا ها را تخلی��ه کنند‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۴۰‬روس��تا به سبب خطر سیالب تخلیه‬ ‫ش��ده اس��ت و به گونه ای امکانات و وسایل خود‬ ‫را جابه جا کردند‪ .‬نماینده مردم دش��ت ازادگان‬ ‫و هویزه به دس��تور تخلیه ش��هر بستان به دلیل‬ ‫در معرض بودن خطر س��یالب اش��اره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دستور تخلیه شهرس��تان بستان به سبب‬ ‫در معرض بودن خطر س��یالب داده ش��ده است‬ ‫و ش��هروندان ب��ه ص��ورت تدریج��ی در ح��ال‬ ‫اسباب کشی هستند و با ارامش هم در حال انجام‬ ‫این کار هس��تند‪ .‬وی به میزان خسارت سیالب‬ ‫در شهرستان دشت ازادگان اشاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۵‬ه��زار هکتار از اراضی کش��اورزی و‬ ‫همچنین مراتع دام های دش��ت ازادگان زیر اب‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫شهرستان های دورود‬ ‫و ازنا وصل شد‬ ‫نماینده دورود و ازنا در مجلس از وصل شدن اب‪،‬‬ ‫ب��رق و گاز تمام مناطق حوزه انتخابیه به اس��تثناء‬ ‫اب ی��ک روس��تا و برقراری جاده ه��ای مواصالتی‬ ‫خبر داد‪ .‬مجید کیان پور با اش��اره به وضعیت وصل‬ ‫دورود اب و برق و گاز منازل ش��هرها و روستاهای‬ ‫دورود و ازن��ا پس از فروکش کردن س��یل‪ ،‬به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه اب و ب��رق و گاز تمام مناطق‬ ‫ح��وزه انتخابیه به اس��تثناء اب یک روس��تا وصل‬ ‫شده و جاده های مواصالتی برقرار هستند‪ .‬نماینده‬ ‫ی الیروبی‬ ‫دورود و ازنا در مجلس ش��ورای اس�لام ‬ ‫نشدن سدها و رودخانه ها در سال های اخیر را یکی‬ ‫از دالیل اصلی بروز س��یل عنوان ک��رد و ادامه داد‪:‬‬ ‫متاسفانه در حوزه کشاورزی بیشتر مزارع شیالتی‬ ‫و باغی اس��یب دیده و خسارت های بسیاری به انها‬ ‫وارد ش��ده است‪ ،‬بخش شیالت باید بازسازی کامل‬ ‫ش��وند چراک��ه در گل و الی فرو رفته اند‪ .‬در حوزه‬ ‫کشاورزی بیشتر مزارع شیالتی و باغی اسیب دیده‬ ‫و خس��ارت های بس��یاری به انها وارد ش��ده است‪،‬‬ ‫بخش شیالت باید بازسازی کامل شوند زیرا در گل‬ ‫و الی فرو رفته اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توافق اولیه ایران و عراق برای توسعه ‪ ۲‬میدان نفتی مرزی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیرحسین زمانی نیا‬ ‫وزیر نفت از تفاهم ایران و عراق برای توس��عه مش��ترک‬ ‫میـدان های نفت ش��هـر و خرمش��هر خبر داد‪ .‬به گـزارش‬ ‫ش��انا‪ ،‬بیـژن زنگنه در حاشیـه بازدید از شرکت طـراحی‬ ‫و مهندس��ی صنایع انـرژی (‪ )EIED‬که وابسته به اویک‬ ‫اس��ت با بیان این مطلب افزود‪ :‬ظرفیت های فراوانی برای‬ ‫توس��عه همکاری ایران و ع��راق در حـوزه های نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالی��ش و پتروش��یمی وجود دارد و ای��ران امادگی دارد‬ ‫توانمندی های خود را در خدمت صنعت نفت عراق بگذارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ثامر غضبان‪ ،‬وزیر نفت عراق در بازدید از شرکت‬ ‫‪ EIED‬با ظرفیت این مجموعه اشنا و قرار شد بین اویک‬ ‫و ش��رکت مشابهی در عراق همکاری برقرار شود تا زمینه‬ ‫استفاده از ظرفیت مشترک فراهم شود‪ .‬وزیر نفت با بیان‬ ‫اینکه ایران در حوزه های نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی‬ ‫توانمندی های بسیاری دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫صنعت پتروشیمی و گاز در عراق توسعه پیدا نکرده است‬ ‫چش��م انداز روشنی برای همکاری مشترک بین دو کشور‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی طل��ب گازی ایران از عراق را یک میلیارد‬ ‫دالر عن��وان کرد‪ .‬وزی��ر نفت گفت‪ :‬مذاک��رات مربوط به‬ ‫توس��عه مش��ترک دو میدان گازی نفت ش��هر و خرمشهر‬ ‫انجام ش��ده و اکنون به نقطه ای رس��یده ایم که بتوان یک‬ ‫چارچوب تفاهم رسمی برای توسعه مشترک انها داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره طلب ص��ادرات گاز ایران به عراق نیز گفت‪:‬‬ ‫طلب گازی ایران از عراق حدود یک میلیارد دالر اس��ت‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت اضافه کرد‪ :‬قرار اس��ت بان��ک مرکزی دریافت‬ ‫پ��ول ص��ادرات گاز از عراق را پیگی��ری کند‪ .‬زنگنه افزود‪:‬‬ ‫شرکت مشابه عراقی قرار شد به ایران بیاید و مذاکراتی را‬ ‫درباره نحوه همکاری و انتقال تجربه های با ایران داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬همچنین ش��رکت های ایرانی دارای توانمندی های‬ ‫زیادی در عرصه صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی هس��تند‬ ‫که می توانند با عراق همکاری داشته باشند‪ .‬زنگنه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬عراق کش��وری در حال توسعه اس��ت که پروژه های‬ ‫زیادی نفتی در ان در حال اجراست و بر این اساس زمینه‬ ‫همکاری های گسترده وجود دارد‪.‬‬ ‫مش��ترک نفت ش��هر و خرمش��هر به صورت مشترک‪ ،‬از‬ ‫دیگر مواردی اس��ت که دو طرف برای اجرایی ش��دن ان‬ ‫به تفاهم رس��یده اند‪ .‬زمانی نیا ابراز امیدواری کرد که خط‬ ‫لوله فراورده های نفتی بین ابادان و بصره هم که سال های‬ ‫درازی است در مذاکرات بین ایران و عراق مطرح می شود‪،‬‬ ‫در اینده نزدیک اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی به محورهای اموزش��ی نیز در توافق های دو طرف‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این زمینه مقرر شده است گروهی‬ ‫از دانش��جویان عراقی به تحصیل در رشته مهندسی نفت‬ ‫در دانشگاه تهران مشغول شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹برای منافع مردم همکاری می کنیم‬ ‫ش��رکت های ایرانی دارای توانمندی ه��ای زیادی در عرصه صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی هستند که می توانند با عراق همکاری داشته‬ ‫باشند‬ ‫‹ ‹کلیات سند همکاری نفتی ایران و عراق‬ ‫مع��اون ام��ور بین الملل و بازرگانی وزی��ر نفت‪ ،‬کلیات‬ ‫س��ند هم��کاری نفتی ایران و عراق را ک��ه نمایندگان دو‬ ‫ط��رف چندی پیش امضا کردند‪ ،‬تش��ریح کرد و صادرات‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی ایران به عراق‪ ،‬توسعه مشترک‬ ‫میدان ها‪ ،‬بازسازی پاالیش��گاه های قدیمی عراق و ایجاد‬ ‫ش��بکه گازرسانی در این کشور را از مهم ترین تفاهم های‬ ‫دو طرف برشمرد‪.‬‬ ‫امیرحس��ین زمانی نیا در حاش��یه بازدید ثامر غضبان‪،‬‬ ‫وزی��ر نفت عراق از ش��رکت طراحی و مهندس��ی صنایع‬ ‫انرژی (‪-)EIED‬وابسته به شرکت مهندسی و ساختمان‬ ‫صنای��ع نفت‪ ،‬اویک‪ -‬با اش��اره به م��راودات ایران و عراق‬ ‫در زمین��ه نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی و مذاکراتی‬ ‫که در جریان س��فر مهندس زنگنه و چندی بعد در س��فر‬ ‫روحانی به عراق مطرح ش��د‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬پیرو مذاکرات‬ ‫انجام شده‪ ،‬به تازگی سند همکاری ایران و عراق امضا شد‬ ‫که بر مبنای ان‪ ،‬صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به‬ ‫عراق‪ ،‬توس��عه مشترک میدان ها‪ ،‬بازسازی پاالیشگاه های‬ ‫قدیمی عراق و ایجاد شبکه گازرسانی در این کشور مدنظر‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون از حیث فضای سیاسی‪ ،‬بهترین‬ ‫موقعیت برای توس��عه همکاری های صنعت نفت ایران و‬ ‫عراق است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به ظرفیت های سرشار فنی‬ ‫و مهندس��ی صنعت نفت ای��ران‪ ،‬امکان صادرات خدمات‬ ‫فنی و مهندسی کشورمان به عراق وجود دارد‪ ،‬همچنین‬ ‫نظ��ر ب��ه منحصربه فرد بودن ایران در توس��عه حداکثری‬ ‫ش��بکه گازرس��انی‪ ،‬اس��تفاده از تجربه ها و ظرفیت های‬ ‫ایران برای ایجاد ش��بکه گازرس��انی در عراق مورد تاکید‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گفته معاون وزیر نفت‪ ،‬بازس��ازی و‬ ‫نوس��ازی پاالیشگاه های قدیمی عراق و توسعه دو میدان‬ ‫وزی��ر نف��ت عراق پ��س از بازدید از ش��رکت طراحی و‬ ‫مهندسی صنایع انرژی (‪ )EIED‬اعالم کرد که امیدواریم‬ ‫جلوتر برویم و ضمن تبادل ایده ها‪ ،‬برای منافع مردم ایران‬ ‫و ع��راق هم��کاری کنیم‪ .‬ثامر غضبان افزود‪ :‬از ش��نیدن‬ ‫کارهای ش��رکت طراحی و مهندس��ی صنای��ع انرژی در‬ ‫بخش های نفتی بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم‪ ،‬متخصصان‬ ‫ای��ن ش��رکت در دوران دش��وار تحری��م همچنان قوی و‬ ‫توانمند هس��تند و در اجرای پروژه ها‪ ،‬چه در میدان های‬ ‫نفت��ی‪ ،‬طراح��ی و همچنین ساخت وس��از و افزون بر ان‬ ‫عملیات و بهره برداری‪ ،‬بیش��ترین تالش خود را می کنند؛‬ ‫این اقدام ها بس��یار تحس��ین برانگیز است و من برای شان‬ ‫ارزوی موفقیت می کنم‪.‬‬ ‫وزیر نفت عراق با اش��اره به س��فر اخیر حسن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری ایران ب��ه عراق گفت‪ :‬ما برای بررس��ی‬ ‫روش ه��ا و ابزارهای همکاری دو کش��ور به تهران س��فر‬ ‫کرده ایم؛ این نخستین بار نیست که با هم کار می کنیم و‬ ‫ای��ده و افکارم��ان را رد و بدل می کنیم‪ .‬غضبان گفت‪ :‬ما‬ ‫هم موسسه ای مشابه این (‪ )EIED‬داریم‪ .‬در گام نخست‬ ‫ما هیاتی می فرستیم تا ایده ها و افکار را تبادل و روش ها و‬ ‫ابزار همکاری با هم را بررسی کنند‪ ،‬چه در زمینه طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت و حتی بهره برداری و این می تواند در شکل های‬ ‫مختلف‪ ،‬چه نهاد انفرادی و چه پروژه مشترک باشد‪.‬‬ ‫وزارت نیرو همچنان به دنبال وصول مطالبات از عراق‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬قرارداد بخش انتقال منابع مالی فروش برق‬ ‫میان دو کشور میان شرکت توانیر و بخش متناظر در عراق به‬ ‫امضا رسیده است و روال خود را طی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬رضا اردکانیان در حاشیه نشست مشترک با‬ ‫وزیر برق عراق با بیان اینکه ما برق را صادر می کنیم و مطابق‬ ‫فرم��ول بهای ان پرداخت می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی هم در این ارتباط همکاری های الزم‬ ‫را با بانک مرکزی عراق انجام داده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تفاهمنامه همکاری ‪ ۳‬س��اله صنعت برق دو‬ ‫کش��ور که در س��فر اخیر وزیر برق عراق به کشورمان به امضا‬ ‫رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس تفاهمنامه اخیر صنعت برق‬ ‫ای��ران و عراق‪ ،‬فعالیت های متنوعی مانند بازس��ازی‬ ‫نیروگاه های عراق‪ ،‬ساخت شرکت های مشترک برای‬ ‫تعمیرات نیروگاهی و کاهش تلفات ش��بکه برق این‬ ‫کشور در این همکاری مشترک دیده شده است‪.‬‬ ‫اردکانی��ان با بیان اینکه در ای��ن تفاهمنامه برنامه‬ ‫تفصیلی ش��رکت های ایرانی برای بازس��ازی صنعت‬ ‫برق عراق عنوان ش��ده است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬بر اساس این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬قرارداد یک س��اله اس��تمرار صادرات برق ایران به‬ ‫عراق نیز به امضا رس��یده اس��ت که بر اساس ان صادرات برق‬ ‫به این کش��ور ادامه خواهد داشت و بازپرداخت مالی ان نیز بر‬ ‫مبنای این قرارداد انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو درب��اره این جلس��ه اظهار ک��رد‪ :‬ابعاد‬ ‫مختلف برنامه ‪ ۳‬ساله همکاری صنعت برق دو کشور‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده هفت��ه اینده نیز هیات کارشناس��ی برق‬ ‫عراق ب��رای پیگیری عملیاتی کردن توافق ‪ ۳‬س��اله‬ ‫میان دو کشور به ایران سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬حداکث��ر ظرفیت صادرات برق ایران‬ ‫به عراق نیز بر اس��اس ظرفیت های موجود حدود هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مگاوات است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بر پایه این تفاهمنام��ه طیف متنوعی از‬ ‫فعالیت ها مانند بازسازی نیروگاه های عراق‪ ،‬ساخت شرکت های‬ ‫مش��ترک برای تعمیرات نیروگاهی و کاهش تلفات شبکه برق‬ ‫عراق دیده شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در تالش هستیم در برنامه‬ ‫‪ ۳‬ساله تلفات باالی شبکه برق این کشور را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن لوی خطیب‪ ،‬وزیر برق عراق نیز در حاش��یه این‬ ‫نشس��ت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه واردات برق از ایران‬ ‫تا زمان س��اخت نیروگاه ه��ای الزم و بی نیازی عراق به واردات‬ ‫انرژی ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس براورد انجام شده‬ ‫این امر بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال زمان خواهد برد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همکاری میان دو کش��ور دارای افق های فراوان‬ ‫و مشترکی از جمله توسعه شبکه برق عراق‪ ،‬تجاری سازی برق‬ ‫این کشور و سنکرون سازی شبکه برق دو کشور است‪.‬‬ ‫در پی سیالب ها‪ ،‬روز گذشته رخ داد‬ ‫انفجار در خط لوله اتیلن غرب‬ ‫بارش بی سابقه باران و جاری شدن سیل در بسیاری از مناطق‬ ‫کش��ور به ویژه در اس��تان لرس��تان‪ ،‬موجب زیر اب رفتن برخی‬ ‫روس��تاها و بخش��ی از شهر پلدختر شد و حجم سیالب به حدی‬ ‫ب��ود ک��ه خط اتیلن غرب نیز در ام��ان نماند و در محل عبور در‬ ‫روخانه کشکان دچار پارگی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت ملی پتروش��یمی‪ ،‬قدرت اهلل فرج پور‪ ،‬مدیر‬ ‫کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی درباره این حادثه‬ ‫توضیح داد‪ :‬خوشبختانه با توجه به شبکه های ایمنی موجود‪ ،‬به‬ ‫محض وقوع حادثه تزریق اتیلن به خط متوقف ش��د و به دنبال‬ ‫ان هماهنگی های اولیه با بهره بردار (شرکت پتروشیمی کاویان)‬ ‫برای تعمیر خط انجام ش��د اما به علت حجم بس��یار زیاد اب و‬ ‫تخریب مس��یرهای مواصالتی و نبود دسترسی به محل حادثه‪،‬‬ ‫انجام کارهای اجرایی میسر نشد‪.‬‬ ‫فرج پ��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬با کاه��ش حجم اب و فراهم ش��دن‬ ‫دسترس��ی نس��بی به محل حادثه‪ ،‬کارهای اجرایی اغاز ش��ده‬ ‫و امیدواری��م ب��ا بهره گیری از توانمندی متخصصان کش��ور در‬ ‫کوتاه تری��ن زم��ان ممکن تعمیرات الزم انجام ش��ود و خط لوله‬ ‫اتیل��ن غرب در س��رویس قرار گیرد‪ .‬به گفت��ه فرج پور به نقل از‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی واحدهای پتروشیمی موجود در‬ ‫بخش های��ی از خ��ط که قبل از محل حادثه قرار دارد با ش��رایط‬ ‫کامال عادی در س��رویس و مش��غول تولید هستند و قطع اتیلن‬ ‫تنها روی واحدهای پتروشیمی باالتر از محل حادثه تاثیر داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته بیش��تر این واحدها نیز با توجه به موجودی خط‪ ،‬با‬ ‫ظرفیت پایین تر همچنان در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫مدی��ر کنت��رل تولید ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬متاس��فانه در ح��وادث دیگ��ری در دو نقطه قب��ل و بعد از‬ ‫ایستگاه پیازاباد بخشی از خط رودخانه سیمره به علت سیالب‬ ‫و بخش دیگری نیز به علت رانش زمین دچار حادثه شده است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در این دو محل نیز با اس��تفاده از تجهیزات ایمنی‬ ‫موجود‪ ،‬ش��یرهای دو طرف محل حادثه بسته شده و شرایط در‬ ‫کنترل اس��ت‪ .‬بازس��ازی این نقاط نیز پ��س از براوردهای الزم‬ ‫به س��رعت از س��وی بهره بردار اغاز خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫پیشنهاد اختصاص مازاد درامد نفتی به مناطق سیل زده‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬اگر مازاد درامد نفتی ادامه پیدا کند می تواند منبع‬ ‫خوبی برای کمک به مناطق سیل زده باشد‪ .‬عزت اهلل یوسفیان مال‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا اش��اره به تاکی��د رئیس مجلس بر بودجه خ��اص برای مناطق‬ ‫س��یل زده‪ ،‬ب��ه خانه ملت گفت‪ :‬از انجا ک��ه اختصاص اعتبار به هر‬ ‫موضوع��ی بار مالی دارد‪ ،‬به نظر می رس��د که بودجه ویژه مناطق‬ ‫سیل زده را باید دولت مطرح و در الیحه ای اصالح بودجه بیان کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫ل دولت با کم و‬ ‫تخصی��ص اعتبار به حوادث ناگهانی به طور معمو ‬ ‫کسر کردن از سایر ردیف های بودجه ای‪ ،‬مبلغی را در نظر می گیرد ‬ ‫چرا ک��ه اعتبار قابل توجهی برای حوادث ناگهانی دیده نمی ش��ود‪.‬‬ ‫نماینده مردم امل در مجلس دهم ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫هدف رئیس مجلس از طرح بودجه اختصاصی مناطق س��یل زده‪،‬‬ ‫رفع سرگردانی بودجه حوادث ناگهانی است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از انجا که‬ ‫ردیف های ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۲‬بودجه سنواتی که مختص حوادث غیر مترقبه‬ ‫اس��ت عددی قابل توجه نیس��ت و به صورت تنخواه گردانی است‪،‬‬ ‫امسال می خواهند عدد درشتی بگذارند که به خسارت دیدگان به‬ ‫موقع پرداخت ش��ود تا دیگر به انها از نبود اعتبار گفته نش��ود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه قرار است راه حلی عمومی برای حل چنین مشکالتی‬ ‫دیده ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر زمان که دولت اصالح بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫را با هدف تعیین بودجه حوادث غیر مترقبه به مجلس ارسال کند‬ ‫اعضای کمیس��یون برنامه و بودجه خارج از نوبت به ان رس��یدگی‬ ‫خواهند‪ .‬یوسفیان مال با تاکید بر اینکه به طور حت م رئیس مجلس‬ ‫ب��ا رایزنی با دولت به بودجه خاص مناطق س��یل زده تاکید کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هر چه زودتر اصالح بودجه ارسال شود به نفع دولت‬ ‫اس��ت و می تواند اعتبارات این مناطق را همزمان با اجرای بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬پرداخت کند و به سایر ردیف های بودجه دست نمی زند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس درباره منابع‬ ‫موجود برای اختصاص اعتبار به مناطق سیل زده بیان کرد‪ :‬قیمت‬ ‫نفت از نرخ پیش بینی شده در قانون بودجه سال ‪ ۹۸‬خیلی بیشتر‬ ‫ش��ده است‪ ،‬درحال حاضر هر بشکه نفت ‪ ۷۰‬دالر فروخته می شود‬ ‫اگ��ر مازاد درامد نفتی ادامه پی��دا کند می تواند منبع خوبی برای‬ ‫کمک به مناطق سیل زده باشد‪.‬‬ ‫گ��زارش‪ ،‬خط لوله اتیلن غرب نام ی��ک خط لوله و مجموعه ای‬ ‫از کارخانه ه��ای پتروش��یمی در غ��رب‪ ،‬ش��مال غربی و جنوب‬ ‫غربی ایران اس��ت‪ .‬این خط با ه��دف انتقال گاز اتیلن از منطقه‬ ‫عسلویه در شرق استان بوشهر به استان های خوزستان‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری‪ ،‬کهگیلوی��ه و بویراحمد‪ ،‬کرمانش��اه‪،‬‬ ‫کردستان و اذربایجان غربی ساخته شد‪.‬‬ ‫در ادامه این موضوع فرماندار کرمانشاه با اشاره به انفجار لوله‬ ‫انتق��ال گاز اتیلن غرب در محور س��رفیروزاباد گفت‪ :‬اقدام های‬ ‫الزم به موقع انجام شده و جای هیچ نگرانی نیست‪.‬‬ ‫فضل اهلل رنجبر با اش��اره به انفجار لوله انتقال گاز اتیلن غرب‬ ‫در محور س��رفیروزاباد به ایس��نا گفت‪ :‬لوله انتقال مواد اتیلنی‬ ‫که از جنوب برای پتروش��یمی می اید به دلیل رانش ایجاد شده‬ ‫در زمین در پی بارندگی های ش��دید رخ داده دچار مشکل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رنجب��ر اضافه ک��رد‪ :‬بالفاصله بع��د از وقوع انفج��ار از طریق‬ ‫دهی��اری و بخش��داری در جری��ان موضوع ق��رار گرفتیم که با‬ ‫همکاری پتروش��یمی و نهاد های ذی رب��ط‪ ،‬فلکه اصلی لوله در‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتری خط انتقال بسته شد‪.‬‬ ‫فرمان��دار کرمانش��اه اضافه کرد‪ :‬درحال حاض��ر در حدود ‪۱۰‬‬ ‫کیلومتری مرکز بخش س��رفیروزاباد‪ ،‬مواد داخل لوله ها در حال‬ ‫س��وختن اس��ت که به احتمال اتش س��وزی تا فردا ادامه داشته‬ ‫باشد‪ .‬رنجبر اضافه کرد‪ :‬لوله در ارتفاعات دچار مشکل شده و با‬ ‫اقدام های به موقعی که انجام ش��ده هیچ خطری مردم را تهدید‬ ‫نمی کن��د و ج��ای هیچ نگرانی نیس��ت‪ .‬این خط ک��ه از جنوب‬ ‫ابتدا خوراک پتروش��یمی کوهدشت و سپس کرمانشاه‪ ،‬سنندج‬ ‫و مهاباد را تامین می کند در منطقه بوژان فیروزاباد منفجر شده‬ ‫و اتش می گیرد که به دلیل رعایت حریم قانونی و فاصله از نقاط‬ ‫مسکونی هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در نظری��ه اولی��ه عل��ت این انفج��ار را احتمال‬ ‫شکس��تگی ناش��ی از رانش زمین به دلیل بارش های اخیر یا به‬ ‫احتمال رعد و برق می دانند‪ .‬با توجه به اطالع رسانی به موقع به‬ ‫سرعت خط لوله اتیلن غرب در حال اصالح است‪.‬‬ ‫میزان مصرف بنزین در ایام نوروز اعالم شد‬ ‫پیش بینی ه��ا حاک��ی از ان بود که میزان مص��رف بنزین در ‪۱۴‬‬ ‫ن ‪ ،۱۳۹۸‬روزان��ه به ‪ ۱۰۷‬میلیون لیتر برس��د که این‬ ‫روز فروردی�� ‬ ‫پیش بینی با توجه به وقوع سیل در برخی از استان ها محقق نشد و‬ ‫میزان مصرف بنزین در ایام نوروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫کاهش داشت‪ .‬به گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬امارها نشان می دهد که میزان مصرف بنزین در روز نخست‬ ‫فروردی��ن ‪ ۹۴ ،‬میلیون لیتر بوده که این مقدار در مقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته که ‪ ۹۸‬میلیون و ‪ ۷۲۳‬هزار لیتر بوده‪ ۴.۷ ،‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬ایرانی ها ‪ ۲‬فروردین‪ ۱۰۱ ،‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫لیتر بنزین مصرف کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫ن ش��اهد‬ ‫‪ ۴.۳‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬با این حال‪ ۴ ،‬فروردی ‬ ‫مصرف ‪ ۹۴‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار لیتر بنزین بودیم که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مش��ابه س��ال گذشته با رقم ‪ ۹۳‬میلیون و ‪ ۳۸۳‬هزار لیتر ‪۱.۱‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪ .‬مصرف بنزین کل ایران در ‪ ۵‬فروردین ‪،‬‬ ‫‪ ۹۵‬میلیون لیتر بوده که این مقدار در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۰.۹‬درصد کاهش داشته است‪ .‬روند کاهشی مصرف بنزین‬ ‫ن ادامه یافت و میزان مصرف این فراورده‬ ‫در ایران در ‪ ۶‬و ‪ ۷‬فروردی ‬ ‫در ای��ن روزه��ا به ترتیب ‪ ۸۸‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار لیتر و ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫ن ‪ ۱۳۷۷‬به‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬ه��زار لیتر بوده که در مقایس��ه ب��ا ‪ ۶‬و ‪ ۷‬فروردی ‬ ‫ترتیب ‪ ۷.۳‬درصد و ‪ ۱۲.۹‬درصد کاهش داشته است‪ .‬میزان مصرف‬ ‫فروردین ‪ ۱۰۱‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار لیتر بوده و میانگین‬ ‫ ‬ ‫بنزین در ‪۸‬‬ ‫ن ‪ ۹۵.۸۸‬هزار لیتر بوده است‪ .‬از‬ ‫مصرف از ابتدای سال تا ‪ ۸‬فروردی ‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬ایرانی ها در ‪ ۹‬فروردین ‪ ۸۹ ،‬میلیون لیتر بنزین مصرف‬ ‫کرده اند که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته ‪ ۱۶‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که مصرف بنزین در ایران در ‪۱۰‬‬ ‫ن با افزایش ‪ ۱۷‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫فروردی ‬ ‫به ‪ ۱۰۶‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار لیتر رسید‪ .‬میزان مصرف بنزین از ‪۱۱‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۴‬فروردین روند کاهش��ی را طی ک��رد و در یازدهم این ماه به‬ ‫‪ ۹۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار لیتر رس��ید که در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۰.۵‬درصد کاهش داشته است‪ .‬ایرانی ها در روزهای‬ ‫‪ ۱۳ ،۱۲‬و ‪ ۱۴‬م��اه ج��اری به ترتی��ب ‪ ۹۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار لیتر‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار لیتر و ‪ ۸۵‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار لیتر بنزین‬ ‫مصرف کردند که این ارقام نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته به‬ ‫ترتیب ‪ ۲.۲ ،۲‬و ‪ ۱.۹‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫بهره برداری از بخش جنوبی طوالنی ترین خط مترو منطقه با حضور روحانی‬ ‫‹ ‹اطالعیه شهرداری در تایید ایمنی خط ‪۶‬‬ ‫بعد از انتشار سخنان رئیس کمیسیون عمران شورای‬ ‫ش��هر تهران و تردید در زمین��ه تجهیزات و ایمنی خط‬ ‫‪ ،۶‬مرک��ز ارتباط��ات و امور بین الملل ش��هرداری تهران‬ ‫اطالعیه ای ص��ادر کرد که در ان امده اس��ت‪« :‬خط ‪۶‬‬ ‫مترو براس��اس تمامی اس��تانداردهای رای��ج و معمول‪،‬‬ ‫مورد ارزیابی های الزم قرار گرفته و با تاییدیه مش��اوران‬ ‫و مدیران ش��رکت راه اهن ش��هری تهران و حومه‪ ،‬از هر‬ ‫لحاظ ایمن و مورد اطمینان کامل اس��ت‪ .‬سند تاییدیه‬ ‫ایمنی ش��رکت گروه مهندسان مشاور و مجری مبنی بر‬ ‫انج��ام ازمایش های ایمنی خط ‪ ۶‬مترو ش��امل تهویه و‬ ‫هواس��ازها‪ ،‬س��امانه ایمنی و اطفای حریق‪ ،‬سیگنالینگ‬ ‫و‪ ...‬نیز تقدیم کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای‬ ‫اس�لامی ش��هر تهران و رسانه ها شده اس��ت‪ .‬نخستین‬ ‫و باالترین اولویت مدیریت ش��هری و ش��هرداری تهران‬ ‫امنیت شهروندان است و هیچ گاه در زمینه بهره برداری‬ ‫پروژه ها امنی��ت‪ ،‬دقت و صحت فدای س��رعت نخواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫ایمنی تامین شد‪ ،‬خط ‪ ۶‬مترو راه افتاد‬ ‫مجری خط ‪ 6‬مترو‪ :‬نقطه قوت خط ‪ ۶‬طراحی و مهندس��ی ان اس��ت و‬ ‫براس��اس طراحی ها و شبیه سازی هایی که ازسوی شرکت های معتبر‬ ‫دست اندرکار این پروژه انجام شده‪ ،‬ایمنی ان را تایید می کنم‬ ‫‹ ‹تردید دوباره ش�ورای شهر درباره ایمنی‬ ‫خط ‪۶‬‬ ‫باوجود انتش��ار اعالمیه مرکز ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫ش��هرداری تهران درباره ایمنی خ��ط ‪ ۶‬مترو و نیز تصویر‬ ‫نامه ای که در تایید ایمنی این خط از س��وی دفتر شهردار‬ ‫برای رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای شهر‬ ‫ارسال شده‪ ،‬علیخانی روز گذشته و همزمان با بهره برداری‬ ‫از خط ‪ ۶‬مت��رو در بیانیه ای اعالم ک��رد‪« :‬با پیگیری های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬سرانجام ش��هردار تهران مسئولیت ایمنی ‪۹‬‬ ‫کیلومتر از خط ‪ ۶‬را پیش از بهره برداری پذیرفت؛ بنابراین‬ ‫ضمن سپاس��گزاری از پاس��خ ارس��الی‪ ،‬مواردی را یاداور‬ ‫می شوم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در تمامی نامه های ارسالی‪ ،‬مشخص نشده که چگونه‬ ‫ال��زام و نیاز به نصب ‪ ۷‬هواک��ش میان تونلی در ‪ ۹‬کیلومتر‬ ‫خط ‪ ،۶‬تنها با نصب و راه اندازی یک هواکش تامین ش��ده‬ ‫و چگون��ه صحت کارکرد تجهیزاتی که نصب نش��ده مورد‬ ‫تایید قرار گرفته است!‬ ‫‪ -۲‬صدور هرگونه تاییدیه ایمنی ازس��وی ش��رکت های‬ ‫مشاور‪ ،‬مستلزم نصب‪ ،‬تکمیل‪ ،‬راه اندازی و کنترل عملکرد‬ ‫تجهی��زات ایمنی براس��اس نقش��ه های ط��رح و با رعایت‬ ‫استانداردهای بین المللی است‪.‬‬ ‫ج��ا دارد ضمن اعالم دوباره نگرانی این کمیس��یون‪ ،‬از‬ ‫پذیرش کامل مس��ئولیت ایمنی این خط ازس��وی شخص‬ ‫ش��هردار تهران‪ ،‬البته بدون تایید کتب��ی معاونت مربوط‪،‬‬ ‫سپاسگزاری کنم‪».‬‬ ‫‹ ‹تایید ایمنی از سوی مجری خط ‪۶‬‬ ‫باتوجه به اینکه باوجود اعالمیه ش��هرداری تهران مبنی‬ ‫ب��ر تایی��د ایمنی خ��ط ‪ ،۶‬همچنان ام��ا و اگرهای رئیس‬ ‫کمیس��یون عمران شورای ش��هر در این زمینه ادامه دارد‪،‬‬ ‫سراغ صادق طریق ازلی‪ ،‬مجری خط ‪ ۶‬مترو تهران رفتیم‬ ‫تا نظر او را درباره این اما و اگرها جویا شویم‪.‬‬ ‫ازل��ی در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا تایید ایمن��ی خط ‪۶‬‬ ‫مترو تهران براس��اس تاییدیه های ش��رکت های پیمانکار و‬ ‫مشاور دست اندرکار این پروژه گفت‪ :‬براساس شرایطی که‬ ‫سازمان برنامه برای قراردادها الزامی کرده‪ ،‬در قراردادهایی‬ ‫که در قالب ای پی سی یا تراساخت اجرا می شود‪ ،‬پیمانکار‬ ‫وظیف��ه طراحی و کنترل کیفی��ت کار را نیز برعهده دارد‪.‬‬ ‫در خ��ط ‪ ۶‬مترو نی��ز پیمانکار در نام��ه ای اعالم کرده کار‬ ‫کیفی��ت الزم را برای مس��افرگیری دارد‪ .‬در زمینه برق و‬ ‫تهویه نیز شبیه س��ازی و طراحی رایانه ای انجام و س��پس‬ ‫این تایید اعالم ش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫س��رفاصله زمانی در نظر گرفته شده برای حرکت قطارها‬ ‫در اف��ق طرح‪ ،‬به دالیلی مانن��د کمبود قطار درحال حاضر‬ ‫اجرا نمی ش��ود‪ ،‬تایید کار براساس س��رفاصله زمانی فعلی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مجری خط ‪ ۶‬مترو با بیان اینکه مشاور پروژه‪،‬‬ ‫وظیفه کنترل‪ ،‬بررس��ی و تایید کار را برعهده دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیمانکار تراس��اخت خط ‪ ۶‬مترو‪ ،‬مپناست که شرکت‬ ‫معتب��ری اس��ت و پروژه ه��ای مهمی را اجرا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت تاییدیه الزم را درباره کار داده اس��ت‪ .‬مشاور‬ ‫کارفرم��ا نیز موضوع را بررس��ی ک��رده و در نامه ای به ما‪،‬‬ ‫الزام��ات ایمن��ی‪ ،‬تهوی��ه‪ ،‬س��یگنالینگ و‪ ...‬را تایید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬به نظر می رسد اعضای شورای شهر‪،‬‬ ‫مدارک فنی را مطالعه نکرده اند یا به دست ش��ان نرسیده‪،‬‬ ‫به همین دلیل پرس��ش هایی برای انه��ا پیش امده که ما‬ ‫به این پرس��ش ها پاس��خ و توضیح دادیم که مراحل تایید‬ ‫ایمنی به ش��رح یادشده‪ ،‬طی ش��ده است‪ .‬ازلی با یاداوری‬ ‫اینکه مهم ترین موضوع ایمنی در تونل مترو‪ ،‬سیگنالینگ‬ ‫اس��ت که فاصله قطارها از یکدیگر‪ ،‬س��رعت قطارها و‪ ...‬را‬ ‫کنت��رل می کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ایین بهره ب��رداری از خط ‪،۶‬‬ ‫رئیس جمهوری با ای تی پی روشن‪ ،‬مسیر ایستگاه بعثت تا‬ ‫دولت را طی کرد‪ .‬این به ان معنی اس��ت که سیگنالینگ‬ ‫مسیر را کنترل کرده است‪ .‬او توضیح داد‪ :‬گرچه اپراتور نیز‬ ‫در حالت سیگنالینگ حضور دارد اما سیگنالینگ است که‬ ‫در صورت وجود مانع‪ ،‬قطار را به طور خودکار نگه می دارد‪،‬‬ ‫می تواند محدودیت س��رعت به قطار دهد و اگر قطاری در‬ ‫جلو باش��د‪ ،‬قطار را متوقف کند تا قطار جلویی از ایستگاه‬ ‫خارج شود‪ .‬یعنی ایمنی در گرو سیگنالینگ است و باتوجه‬ ‫به اهمیت این موضوع‪ ،‬انتظار داش��تیم درباره سیگنالینگ‬ ‫خط ‪ ۶‬از ما پرس��ش شود اما درباره موضوعاتی از ما سوال‬ ‫شد که براساس شبیه سازی‪ ،‬تایید شده است‪.‬‬ ‫مجری خط ‪ ۶‬مترو درباره انتقاد عضو ش��ورای ش��هر از‬ ‫کمبود هواکش ها در مسیر بهره برداری شده گفت‪ :‬در همه‬ ‫ایس��تگاه های در حال فعالیت مترو‪ ،‬دس��تگاه تهویه یعنی‬ ‫فن های محوری بزرگ��ی داریم که قابلیت این را دارند که‬ ‫اگر اتش س��وزی در تونل رخ داد‪ ،‬از فاصله های زیاد دود را‬ ‫بمکند و بیرون کنن��د‪ .‬در همه جای دنیا وقتی خط برای‬ ‫نخستین بار به بهره برداری می رسد‪ ،‬با سرفاصله های زمانی‬ ‫باال در حرکت قطارها اغاز به کار می کند و این فاصله ها به‬ ‫مرور کاهش می یابد‪ .‬خط ‪ ۶‬نیز در مرحله ازمایشی است و‬ ‫براس��اس فاصله زمانی فعلی که به احتمالی بین یک ربع تا‬ ‫‪ ۲۰‬دقیقه خواهد بود‪ ،‬شبیه سازی شده و پیمانکار و مشاور‬ ‫به این نتیجه رس��یده اند که به دو فن در یک هواساز نیاز‬ ‫داریم و در این مرحله دو فن نصب شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬درواقع شبیه سازی به این نتیجه رسیده‬ ‫که با ق��رار دادن دو فن در یک هواکش می توان س��رعت‬ ‫بحرانی را هم��واره در تونل کنترل کرد ت��ا جریان دود از‬ ‫حالت خطی خارج نشود‪.‬ازلی ادامه داد‪ :‬در هر ‪ ۳‬ایستگاهی‬ ‫ک��ه با حضور رئیس جمه��وری بهره برداری ش��د‪ ،‬فن های‬ ‫محوری وجود دارد و در حال فعالیت است‪ .‬هر کدام از این‬ ‫فن ها می توانند در دمای ‪ ۲۵۰‬درجه سانتی گراد‪ ،‬دو ساعت‬ ‫کار کنند‪ .‬اگر بخواهیم سرفاصله حرکت قطارها را کاهش‬ ‫دهیم‪ ،‬به فن های بیش��تری نیاز خواهد بود‪.‬مجری خط ‪۶‬‬ ‫مترو درباره انتقادهای مطرح نس��بت به نبود پس��ت برق‬ ‫اختصاصی در مترو خط ‪ ۶‬اظهار کرد‪ :‬ش��رکت مترو چند‬ ‫پست فشار قوی دارد که اختصاصی مترو است و در سطح‬ ‫ش��هر وجود دارند‪ .‬مترو می تواند برای خطوط گوناگون از‬ ‫انها اس��تفاده کند و خطوط می توانند به طور مش��ترک از‬ ‫انه��ا بهره ببرند؛ به عنوان مثال در قلعه مرغی پس��ت برقی‬ ‫داریم که برای دو خط پیش بینی شده است‪ .‬در خط ‪ ۶‬هم‬ ‫درحال حاضر از دو پس��ت مجزا ک��ه متعلق به مترو تهران‬ ‫است‪ ،‬استفاده می کنیم و اگر بخواهیم در اینده طول مترو‬ ‫خط ‪ ۶‬را افزایش دهیم‪ ،‬باید پست های برق جدیدی ایجاد‬ ‫ش��ود‪.‬ازلی با بیان اینکه خط ‪ ۶‬مترو تهران در س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬جایزه های بین المللی ب��رده و مترو تهران به این‬ ‫خ��ط افتخار می کند‪ ،‬گفت‪ :‬نقطه ق��وت خط ‪ ۶‬طراحی و‬ ‫مهندسی ان است و براساس طراحی ها و شبیه سازی هایی‬ ‫که ازسوی شرکت های معتبر دست اندرکار این پروژه انجام‬ ‫شده‪ ،‬ایمنی ان را تایید می کنم‪.‬‬ ‫اسماعیل درگاهی‬ ‫کارشناس مرکز کنترل مترو تهران‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد علیخانی‬ ‫‹ ‹جزئیات بهره برداری از خط ‪۶‬‬ ‫‪ ،‬پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران‪ ،‬صبح‬ ‫به گزارش‬ ‫روز گذش��ته در ایس��تگاه مترو بعثت واقع در منطقه ‪۱۵‬‬ ‫تهران از رئیس جمهوری اس��تقبال ک��رد و در ادامه‪ ،‬با هم‬ ‫س��وار قطار شدند و تا ایس��تگاه دولت اباد رفتند و در این‬ ‫ایس��تگاه‪ ،‬فاز نخس��ت خط ‪ ۶‬مترو تهران به طور رس��می‬ ‫بهره برداری ش��د‪ .‬فاز نخست این خط ش��امل ‪ ۳‬ایستگاه‬ ‫میدان شهدا‪ ،‬بعثت و دولت اباد است و ‪ ۹‬کیلومتر از مسیر‬ ‫خ��ط ‪ ۶‬را در بر می گیرد‪ .‬کار س��اخت این پروژه از س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬ش��روع شد‪ .‬طول نهایی این خط ‪ ۳۲‬کیلومتر و دارای‬ ‫‪ ۲۷‬ایس��تگاه است‪ .‬ایس��تگاه ابتدایی در کن واقع در جاده‬ ‫س��ولقان‪ ،‬در جاده امامزاده داوود قرار دارد که در ش��مال‬ ‫غرب تهران اس��ت‪ .‬این خط‪ ،‬به شکل قطری تهران را قطع‬ ‫می کند و اخرین ایستگاه ان در دولت اباد در جنوب شرقی‬ ‫تهران واقع است‪.‬‬ ‫صادق طریق ازلی‬ ‫رشد اجاره بها حدود ‪ ۳۰‬درصد است‬ ‫رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک با‬ ‫بی��ان اینکه تحلیل و تجربه س��ال های‬ ‫گذشته نش��ان می دهد نرخ مسکن در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬رشد جهشی نخواهد داشت و‬ ‫در حد شاخص تورم خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رش��د اجاره بها مانند س��ال گذشته زیر‬ ‫‪ ۳۲‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو‬ ‫ب��ا ف��ارس‪ ،‬در پاس��خ به ای��ن پرس��ش که چه‬ ‫تحلیل و چش��م اندازی از بازار مس��کن در س��ال‬ ‫ج��اری وج��ود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬مطرح ش��دن طرح‬ ‫مس��کن امی��د از س��وی ش��هرداری ته��ران و‬ ‫س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار مسکن از س��وی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی نش��ان از رونق تولید و عرضه مسکن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نام گذاری امسال باعنوان سال‬ ‫رونق تولید از سوی رهبر معظم انقالب ادامه داد‪:‬‬ ‫با رونق تولید مس��کن ‪ ۱۷۴‬شغل کلیدی درگیر‬ ‫خواهد ش��د که باعث رونق بس��یاری از مش��اغل‬ ‫جانبی خواهد ش��د؛ بنابراین رونق تولید مس��کن‬ ‫و عرضه مناس��ب به طور قطع به سود بازار مسکن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫خس��روی با تاکید ب��ر اینکه تجربه س��ال ‪۹۱‬‬ ‫بعد از رش��د نرخ ارز و رش��د جهشی نرخ مسکن‬ ‫نش��ان می دهد در س��ال ‪ ۹۸‬هم رش��د جهشی‬ ‫ن��رخ نخواهیم داش��ت‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬باتوجه به‬ ‫کاهش قدرت خرید و رش��د جهشی نرخ مسکن‬ ‫در س��ال گذش��ته امس��ال نرخ مسکن‬ ‫در حد ش��اخص ت��ورم افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت‪:‬‬ ‫به هر ح��ال اگر فعالیت های وعده داده‬ ‫شده برای تولید مسکن به ثمر بنشیند‬ ‫ثب��ات ن��رخ مس��کن دور از دس��ترس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫خس��روی در پاس��خ به این پرسش که به گفته‬ ‫فعاالن بازار مس��کن باتوجه به رش��د نرخ مسکن‬ ‫امس��ال باید منتظر رش��د اجاره بها باشیم گفت‪:‬‬ ‫اجاره به��ا تابع نرخ مس��کن اس��ت اما ن��ه به ان‬ ‫اندازه چراک��ه موجران عاقل هس��تند و به خوبی‬ ‫می دانن��د که رش��د بی��ش از ح��د ن��رخ اجاره‬ ‫باع��ث خال��ی مان��دن ملک م��ورد نظ��ر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ اجاره در س��ال گذش��ته‬ ‫در نهایت ‪ ۳۲‬درصد رش��د داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫هم اجاره بهای مس��کن بیش از ‪ ۳۲‬درصد رش��د‬ ‫نخواهد کرد و به همان میزان سال گذشته خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک در پاس��خ به‬ ‫اینکه ایا متقاضیان مس��کن اقدام به خرید ملک‬ ‫کنن��د یا خیر‪ ،‬گف��ت‪ :‬متقاضیان وقت��ی نیازمند‬ ‫خرید ملک هستند منتظر نمانند تا معجزه ای رخ‬ ‫ ده��د چراکه با خرید ملک بعد از ‪ ۵‬س��ال ارزش‬ ‫افزوده ای برای ان ملک ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ویژگی ه��ای س��امانه حمل ونق��ل ب��ر ظرفیت‬ ‫واکنش به وضعیت اضطراری و شرکت در عملیات‬ ‫تخلی��ه‪ ،‬تاثی��ر دارد‪ .‬در مناطق ش��هری که دارای‬ ‫س��امانه و خدم��ات حمل ونقلی بزرگ هس��تند‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل نقش مهمی در عملی��ات تخلیه بازی‬ ‫می کند‪ .‬با این وجود‪ ،‬واکنش مناس��ب به وضعیت‬ ‫اضط��راری و تامی��ن نیازه��ای فراوان‪ ،‬مس��تلزم‬ ‫اقدام های��ی فراتر از ظرفیت اس��ت‪ .‬ترکیب انواع و‬ ‫انعطاف پذی��ری س��امانه حمل ونقل ب��ر چگونگی‬ ‫واکن��ش س��ریع و موث��ر در تخلیه اضط��راری نیز‬ ‫تاثیر می گذارد؛ به عنوان مثال مناطق ش��هری که‬ ‫دارای ش��بکه های گسترده و فراوان ریلی با ارتباط‬ ‫سامانه ای خوب هس��تند‪ ،‬هنگام تخلیه اضطراری‬ ‫دارایی مهمی به ش��مار می روند زیرا به این وس��یله‬ ‫می توان مسافران را به س��رعت از محل حادثه دور‬ ‫کرد‪ .‬نقش حمل ونقل در وضعیت اضطراری بدون‬ ‫هش��دار پیش��ین در مقایس��ه با حوادث با هشدار‬ ‫پیشین متفاوت است‪ .‬س��ازمان های حمل ونقل با‬ ‫اگاهی از مشخص نبودن مکان و زمان وقوع حادثه‬ ‫باید ب��ر طرح ریزی پیش هنگام‪ ،‬زنجیره فرماندهی‬ ‫منس��جم و قابلیت ارتباطی بی درنگ متکی باشند‬ ‫زیرا انها موظف هس��تند طرح های تخلیه را اجرا و‬ ‫روش های بازیاب��ی را بالفاصله پس از حادثه پیاده‬ ‫کنند‪ .‬پس از واقعه ‪ ۱۱‬سپتامبر‪ ،‬سامانه حمل ونقل‬ ‫با تخلیه مس��افران مناط��ق حادثه دیده در کمک‬ ‫ب��ه تخلیه گس��ترده تر و اوردن امدادگران به محل‬ ‫حادثه‪ ،‬نقش��ی مهم ایفا ک��رد‪ .‬مقامات حمل ونقل‬ ‫نیوی��ورک و مقامات نیوجرس��ی که س��امانه های‬ ‫قطارهای تندرو پ��ث را اداره می کنند‪ ،‬چند دقیقه‬ ‫پس از نخس��تین حمله به مرکز تج��ارت جهانی‪،‬‬ ‫روش های ویژه مقابله با وضعیت اضطراری را برای‬ ‫تخلی��ه افرادی ک��ه در ایس��تگاه حادثه دیده مترو‬ ‫گرفتار ش��ده بودند و نیز اداره س��امانه قطار تندرو‬ ‫پث از منهتن به نیوجرس��ی به کار بس��تند‪ .‬سامانه‬ ‫حمل ونقل نیوجرسی عملیات تخلیه را با استفاده‬ ‫از قطارهای خود از ایس��تگاه پنس��یلوانیای ش��هر‬ ‫نیوی��ورک و اتوبوس های خود در نیوجرس��ی اجرا‬ ‫کرد‪ .‬این س��امانه همچنی��ن از واحدهای واکنش‬ ‫اضطراری با تامین اتوبوس و تجهیزات پش��تیبانی‬ ‫کرد‪ .‬س��ازمان حمل ونقل نیوی��ورک نیز ناوگانی از‬ ‫اتوب��وس و افراد را برای انتق��ال امدادگران به محل‬ ‫حادث��ه و برگش��ت انه��ا‪ ،‬فراهم ک��رد‪ .‬در نهایت‪،‬‬ ‫ناوگانی از کش��تی و قایق های شخصی که ازسوی‬ ‫گارد س��احلی سازماندهی ش��ده بود نیز به تخلیه‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰۰‬هزار نف��ر از منطقه پایی��ن منهتن تا‬ ‫نیوجرس��ی کمک کرد‪ .‬در ش��هر واشنگتن گرچه‬ ‫س��امانه های مترو و قطارهای برون شهری تعطیل‬ ‫ش��ده بودند‪ ،‬اما س��امانه حمل ونق��ل محلی یعنی‬ ‫س��ازمان حمل ونقل منطقه کالت شهر واشنگتن‬ ‫ب��ه کار خود ادام��ه داد و به جابه جایی بس��یاری از‬ ‫مسافران ش��هر کمک کرد‪ .‬این سازمان همچنین‬ ‫اتوبوس های��ی را برای کمک ب��ه انتقال مجروحان‬ ‫فراهم و به پلیس ش��هر نیز در انتق��ال کارکنان به‬ ‫مناط��ق گوناگون کمک کرد‪ .‬در ادامه چند توصیه‬ ‫درباره عملیات تخلیه اضطراری برنامه ریزی نشده‬ ‫ارائه می شود که مرتبط با سامانه های حمل ونقل و‬ ‫تخلیه موفقیت امیز است‪:‬‬ ‫ لحاظ کردن سازمان های حمل ونقل و خدمات‬‫اجتماعی در توسعه طرح های اضطراری‪.‬‬ ‫ شناسایی افراد متکی بر سامانه های حمل ونقل‬‫و کس��انی که به کمک های ویژه نی��از دارند با ثبت‬ ‫و ترس��یم رایان��ه ای و تامی��ن این اطالع��ات برای‬ ‫امدادگران‪.‬‬ ‫ مشخص کردن مسئولیت های کارکنان سامانه‬‫حمل ونق��ل هنگام وضعی��ت اضط��راری‪ ،‬تامین‬ ‫نیازهای تخلیه خانواده ها و ایمن س��ازی تجهیزات‬ ‫حمل ونقل‪.‬‬ ‫ برنامه ریزی پیشین و ایجاد زنجیره فرماندهی‬‫منس��جم‪ .‬مقامات حمل ونقل باید اق��دام به پیاده‬ ‫ک��ردن طرح های تخلیه و ایجاد روش های بازیابی‪،‬‬ ‫بالفاصله پس از وقوع وضعیت اضطراری کنند‪.‬‬ ‫ ایج��اد روش های برقراری ارتباط درون و برون‬‫سازمانی ش��امل طرح های ارتباط اضطراری‪ ،‬بین‬ ‫کارکنان سازمان حمل ونقل و سایر امدادگران‪.‬‬ ‫ تامین سامانه های کمکی؛ پیش بینی روش های‬‫ارتباط��ی چندگانه در ص��ورت تخریب مراکز اصلی‬ ‫ارتباطی‪ ،‬همانگونه که در واقعه ‪ ۱۱‬س��پتامبر از بین‬ ‫رفتن��د‪ .‬تامی��ن مولدهای برق کمکی و زیرس��اخت‬ ‫حیاتی کمکی (مانند تونل ها و پل های مترو)‪.‬‬ ‫ تامین اطالعات مربوط ب��ه تخلیه اضطراری در‬‫قالب های قابل دس��ترس برای هم��گان به ویژه افراد‬ ‫اس��یب پذیر در زمینه چگونگی دسترسی به سامانه‬ ‫حمل ونق��ل (ازجمل��ه مح��ل اس��تقرار اتوبوس ها)‬ ‫و درص��ورت نی��از دریافت اطالعات هن��گام تخلیه‬ ‫اضطراری‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فاز نخس��ت خط ‪ ۶‬مترو تهران صب��ح دیروز درحالی با‬ ‫حضور رئیس جمهوری‪ ،‬ش��هردار و برخی اعضای ش��ورای‬ ‫شهر تهران به بهره برداری رسید که همچنان بگومگوهای‬ ‫شورای شهر و ش��هرداری درباره ایمنی داشتن یا نداشتن‬ ‫این خط ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫وقت��ی در خ��رداد ‪ ،۹۶‬محمدباقر‬ ‫قالیب��اف روبان اغاز به کار بخش��ی از خ��ط ‪ ۷‬مترو تهران‬ ‫را برید‪ ،‬منتخبان ش��ورای پنجم شهر تهران این افتتاح را‬ ‫نمایشی دانستند و محس��ن هاشمی در نشست منتخبان‬ ‫ش��ورای ش��هر با اعضای مجمع نمایندگان تهران در این‬ ‫زمینه گف��ت‪« :‬بهره برداری از خطی که هواکش نداش��ته‬ ‫و قط��ار کافی برای ان وج��ود ندارد‪ ،‬ایج��اد ناامنی برای‬ ‫مسافران اس��ت و هرکس به عنوان ش��هردار جدید تهران‬ ‫انتخاب ش��ود‪ ،‬باید در نخس��تین روز کاری خود این خط‬ ‫را تعطیل کند‪».‬‬ ‫مش��ابه همین اتفاق ب��رای خط ‪ ۶‬مترو ته��ران که روز‬ ‫گذش��ته با حض��ور رئیس جمه��وری و ش��هردار تهران به‬ ‫بهره برداری رسید‪ ،‬افتاد و یک روز پیش از این بهره برداری‪،‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران‬ ‫درباره کامل نبودن تجهیزات ایمنی خط ‪ 6‬هشدار داد‪.‬‬ ‫محمد علیخان��ی یک روز پیش از بهره ب��رداری از خط‬ ‫‪ ۶‬مت��رو در گفت وگو با فارس با ی��اداوری ماجرای انتقاد‬ ‫منتخبان شورای شهر پنجم از بهره برداری زودهنگام خط‬ ‫‪ ۷‬در زمان مدیریت قالیباف گفت‪ :‬باوجود تذکر ما‪ ،‬مدیران‬ ‫وقت مترو نتوانس��تند به طور کتبی ایمنی را برای ما تایید‬ ‫کنن��د و ما نیز مانع بهره برداری از خط ‪ ۷‬ش��دیم‪ .‬حاال در‬ ‫دوره شهردار جدید نمی توانیم رفتار متفاوتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اس��فند ‪ ۹۷‬وقتی فهمیدیم قرار است روز‬ ‫‪ ۱۸‬فروردین بخش��ی از خط ‪ ۶‬مترو تهران به بهره برداری‬ ‫برس��د‪ ،‬ایرادهای مترو را به مس��ئوالن اعالم کردیم‪ .‬برای‬ ‫مث��ال یکی از این ایرادها این اس��ت که از ‪ ۷‬هواکش فقط‬ ‫یک هواکش نصب شده است‪.‬‬ ‫علیخان��ی ادام��ه داد‪ :‬نگفتیم خط بهره برداری نش��ود‪،‬‬ ‫بلکه گفتیم اگر اعتقاد دارند که نبود هواکش ها مش��کلی‬ ‫ایجاد نمی کند ان را کتبی به ما اعالم کنند تا اگر مشکلی‬ ‫ایجاد ش��د دس��ت کم بدانیم چه کس��ی ای��ن موضوع را‬ ‫تایید کرده اس��ت‪ .‬ما منتظر پاس��خ نامه هس��تیم و بعد از‬ ‫ان‪ ،‬هر کس��ی که مس��ئولیت این موضوع را پذیرفت باید‬ ‫پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫نقش‬ ‫حمل ونقل‬ ‫در مدیریت‬ ‫بحران‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجربه هایی که کسب نکردیم‬ ‫بیایید در سال‬ ‫نو‪ ،‬با هم حرف‬ ‫بزنیم!‬ ‫لطفعلی بخشی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫چن��دی پیش پس��ت یک��ی از اس��تادان قدیمی‬ ‫اقتصاد را که مدتی نیز سمت های اجرایی داشته اند‪،‬‬ ‫در کانال ش��ان خوان��دم‪ .‬ایش��ان در پاس��خ یکی از‬ ‫خوانندگان که دلیل به س��خره گرفتن اقتصاددانان‬ ‫غیرهمفکر را س��وال کرده بود‪ ،‬خود را محق دانسته‬ ‫و ب��ه بیان جمالتی در اس��تدالل نظر خود پرداخته‬ ‫بودند‪ .‬در روزهای عید نوروز و ش��روع س��ال جدید‪،‬‬ ‫تلخی چنین سخنانی دوچندان است‪.‬‬ ‫از استاد گرانمایه‪ ،‬پرتجربه و دلسوز انتظار دیگری‬ ‫می رفت‪ .‬از این استاد عزیز سوال می کنم‪:‬‬ ‫ چرا حداقل حرمت عید نوروز را نگه نداشته ایم؟‬‫پیش��ینیان ما عید را زمان اش��تی و دلجویی و پاک‬ ‫کردن دل از کدورت ها می دانستند‪.‬‬ ‫ فروتنی و الگوی رفتاری استادان در کجای این‬‫داستان قرار دارد؟‬ ‫ تبلی��غ و توجی��ه این نگرش و نحوه خطاب‪ ،‬چه‬‫کمکی به حل مس��ائل اقتصاد کشور و مردم خواهد‬ ‫کرد؟‬ ‫ ای��ا چنین س��خن گفتن با هم��کاری که چون‬‫جنابعالی از دانش��گاهی دکترا گرفته و س��ال ها در‬ ‫دانش��گاهی اقتصاد تدریس و دانش��جویانی تربیت‬ ‫ک��رده و او ه��م مانند جنابعال��ی‪ ،‬درد وطن و مردم‬ ‫دارد‪ ،‬درست است؟‬ ‫ ایا صرفا با خواندن جمله ای که شاید خبرنگاری‬‫برای جذاب ش��دن مطلبش ان را به نادرس��ت تیتر‬ ‫ک��رده‪ ،‬بای��د پرونده یک نفر را بس��ت و به او توهین‬ ‫کرد؟‬ ‫ چ��را اس��تادان دیگ��ر را از رس��انه ها قض��اوت‬‫می کنیم؟ رس��انه هایی ک��ه در انتق��ال پیام ها گاه‬ ‫اشتباه و گاهی غرض دارند!‬ ‫ ایا هر کس غیر از تفکر ما داشت برخطاست؟‬‫ ایا محق بر نیت خوانی هستیم؟‬‫ ایا تا به حال با انانی که تمسخرش��ان می کنید‬‫همکالم شده اید؟‬ ‫م��ا در گفت وگوهای م��ان با اقتصاددان��ان دارای‬ ‫دیدگاه های مختلف درباره مس��ائل کشور‪ ،‬به وضوح‬ ‫می بینیم ب��ا وجود برخی تف��اوت دیدگاه ها‪ ،‬دامنه‬ ‫تشابهات بسیار گسترده است و محور مشترک همه‬ ‫ما‪ ،‬درد وطن و مردم است‪.‬‬ ‫درد ب��زرگ جامع��ه ما بها ندادن ب��ه قوانین علم‬ ‫اقتصاد و اختالف دیدگاه و س��وء تفاهم بین استادان‬ ‫اقتصاد است که به جای کمک به اقتصاد درمانده این‬ ‫کش��ور‪ ،‬بزرگ ترین فرصت را به سیاسیون و فرصت‬ ‫طلبان برای سوء استفاده و توجیه اشتباهاتشان داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگ��ر اقتصاددانان دیدگاه های مختلف کمی با هم‬ ‫همکالم ش��وند خواهند دی��د در دل ان دیگری نیز‬ ‫حب وطن و درد مردم شعله می کشد‪.‬‬ ‫کدام این اقتصاددانان به مال و منالی رسیده اند که‬ ‫گاه انها را جیره خوار خطاب می کنیم؟ جز این است‬ ‫که با حقوق معلمی و دولتی روزگار می گذرانند؟‬ ‫اقتصاددانان��ی ک��ه به امی��د خدمتی ب��ه دولت‬ ‫پیوسته اند نیز پس از مدتی با دست خالی و پشیمان‬ ‫بازگش��ته اند! می دانید که حتی اقتصاددانان دولتی‬ ‫اغلب چرخ پنجم ماجرا بوده اند‪.‬‬ ‫دوس��تان اگ��ر مقصد یکی اس��ت این اختالف ها‬ ‫چیست؟‬ ‫با این مش��ی به کجا خواهیم رسید؟ دانشجویان‬ ‫و طرفداران هر اس��تادی نیز ب��ه دلیل تعصب روی‬ ‫استادان شان همین مشی را ادامه خواهند داد و این‬ ‫چندپارگی با ابعاد گسترده تر تداوم خواهد یافت‪.‬‬ ‫ نتیجه به نفع کیست؟‬‫به نفع سوء استفاده کنندگان از نابسامانی اقتصاد‬ ‫کشور!‬ ‫ نتیجه به ضرر کیست؟‬‫به ضرر اقتصاد کش��ور و کسانی که همه ما مدعی‬ ‫دلسوزی برای انان هستیم!‬ ‫از اقتصاددان��ان فرهیخته انتظ��ار می رود مصالح‬ ‫باالت��ر و واالت��ری را از منکوب ک��ردن دیدگاه های‬ ‫مخالف هدف قرار دهند‪.‬‬ ‫حداقل از روحانیون بیاموزیم و حرمت همدرسان‬ ‫و همکاران مان را نگه داریم‪.‬‬ ‫دوستان‪ ،‬وطن در خطر است‪ .‬با این نمط نه از تاک‬ ‫نشان خواهد ماند و نه از تاکنشان!‬ ‫در عرصه اقتصاد کش��ور مسائل بسیار عاجل تری‬ ‫از محکومیت لیبرالیسم‪ ،‬نولیبرالیسم و نهادگرایی و‬ ‫امثال ان وجود دارد‪.‬‬ ‫کشور ما در گیرودار الفبای اقتصاد است و استادان‬ ‫عزیز ما درباره تفسیر و پیروی از مکاتب روز اقتصاد‬ ‫جهان اختالف دارند! ‬ ‫دوس��تان لطفا با وطن هماهنگ شویم! این بیمار‬ ‫غی��ر از ش��ما طبیب دیگ��ری ن��دارد‪ .‬اختالف بین‬ ‫طبیبان مرگ بیمار را تس��ریع می کند! ای طبیبان‬ ‫عزیز به فکر زنده ماندن بیمار باش��ید‪ ،‬برای چشم و‬ ‫ابرویش بعدا فکری خواهیم کرد!‬ ‫گروه گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادق الحسینی‬ ‫فارغ از هر بحث‬ ‫اختالفی یک‬ ‫نکته مشترک‬ ‫میان همه‬ ‫گروه های مختلف‬ ‫فکری وجود‬ ‫دارد و ان اینکه‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫ایرانی به‬ ‫طور قطع نمره‬ ‫قبولی نمی گیرد‬ ‫چراکه برخی از‬ ‫درس های ‪۴۰‬‬ ‫سال گذشته را‬ ‫نیاموخته است‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬س��ال مهمی در تاریخ اقتص��ادی ایران‬ ‫پ��س از انقالب بود‪ .‬انتظار بر ان بود که در اس��تانه‬ ‫‪ ۴۰‬س��الگی انبان��ی از تجربه‪ ،‬از ازم��ون و خطاهای‬ ‫گذش��ته و اقدام های درس��ت و نادرست در طول ‪۴‬‬ ‫دهه در نظام سیاست گذاری کشور جمع امده باشد‬ ‫و ب��ا دانش ناش��ی از این تجربه کمتر ش��اهد تکرار‬ ‫سیاس��ت های غلط و ضدتوس��عه ای باشیم‪ .‬سال ‪۹۷‬‬ ‫از این جهت س��ال مهمی در تاری��خ اقتصادی پس‬ ‫از انق�لاب اس��ت که متاس��فانه نش��ان دادیم نظام‬ ‫سیاس��ت گذاری ما هیچ کدام از این مزیت های ناشی‬ ‫از انباش��ت تجرب��ه و ایجاد دانش ‪ ۴۰‬س��اله را یا در‬ ‫اختی��ار ندارد یا اس��تفاده نمی کند ک��ه البته نتیجه‬ ‫هر دو یکی اس��ت‪ .‬یاداوری یک نکته خالی از لطف‬ ‫نیس��ت که نبود دسترسی یا اس��تفاده نکردن از این‬ ‫تجربه ه��ا نه به دلی��ل جوانگرای��ی و تغییر در راس‬ ‫تصمیم گی��ری دولتی بلکه در پیرترین دولت پس از‬ ‫انقالب اتفاق افتاده است‪ .‬دولتی که برخی وزیرانش‬ ‫به طور متوس��ط بیش از ‪ ۲‬دهه تجربه وزارت دارند‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاری ایران��ی در س��ال چهل��م انقالب از‬ ‫امتحان س��خت اقتصاد مردود شده است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬اگر فردی از باال به این کش��ور ن��گاه کند و‬ ‫سیاس��ت گذاری اقتصادی ایران در سال ‪ ۹۷‬را مورد‬ ‫بررسی قرار دهد فارغ از هر بحث اختالفی یک نکته‬ ‫مش��ترک میان همه گروه های مختلف فکری وجود‬ ‫دارد و ان اینکه سیاست گذاری ایرانی در سال چهلم‬ ‫به طور قطع نم��ره قبولی نمی گیرد چراکه برخی از‬ ‫درس های ‪ ۴۰‬ساله اش را نیاموخته است‪.‬‬ ‫ام��ا درس های��ی ک��ه در ح��وزه سیاس��ت گذاری‬ ‫اقتصادی نیاموختیم‪:‬‬ ‫‹ ‹ تکرار سیاست برقراری ارز ترجیحی‬ ‫نخستین درسی که نشان دادیم نیاموخته ایم تکرار‬ ‫سیاست برقراری ارز ترجیحی بود‪ .‬با مصایب‪ ،‬فساد و‬ ‫مش��کالتی که ارز ترجیحی در دوران جنگ‪ ،‬در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬و در دهه ‪ ۸۰‬داش��ت باید می اموختیم که رانت‬ ‫ارزی در نخس��تین و دومین مرحله یعنی واردات و‬ ‫توزیع جذب می شود و به دست مصرف کننده نهایی‬ ‫نخواهد رسید‪ .‬از این رو‪ ،‬قیمت کاالها با نرخ ارز ازاد‬ ‫ی��ا نزدیک به ازاد تعدیل خواهد ش��د‪ .‬ارز ترجیحی‬ ‫فق��ط اعطای ران��ت به گروه ه��ای خ��اص از انبان‬ ‫منابع ملی کش��ور است‪ .‬همین اس��ت که گروه های‬ ‫خاص رانت خوار بس��یار بر ادامه وجود این ارز تاکید‬ ‫می کنند‪ .‬برقراری این نوع رانت ارزی فس��اد بس��یار‬ ‫بزرگی ایجاد می کند که خودش سبب س��از انباشته‬ ‫ش��دن ثروت ناشی از این رانت ارزی در طبقات باال‪،‬‬ ‫بهره نب��ردن طبقات فرودس��ت و در نتیجه افزایش‬ ‫نابرابری و تبعیض گس��ترده خواهد ش��د‪ .‬ما این را‬ ‫می دانس��تیم و به صورت عملی مصایبش را چشیده‬ ‫بودیم‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬همین دو سال پیش در حالی‬ ‫که دالر در مقابل روبل به طور تقریبی ‪ ۳‬برابر ش��د‬ ‫و س��ال گذشته در حالی که دالر در مقابل لیر بیش‬ ‫از ‪ ۳‬برابر ش��د هیچ کدام از این کشورها به سمت ارز‬ ‫ترجیحی نرفتند‪ .‬اگر اس��تفاده از تجربه انباشته ‪۴۰‬‬ ‫ساله سخت بود چرا از تجربه این دو ساله کشورهای‬ ‫دوست و همس��ایه اس��تفاده نکردیم؟! پرسشی که‬ ‫مردم باید از سیاس��ت گذار بپرسند این است که چرا‬ ‫دوباره اشتباه برقرار کردن ارز ترجیحی تکرار شد؟ و‬ ‫چرا ان را ادامه می دهید؟‬ ‫‹ ‹اسیب های یارانه پنهان‬ ‫نکت��ه دوم انکه‪ ،‬هیچ یارانه ای که در بودجه دقیقا‬ ‫مص��وب نش��ده (یارانه پنه��ان) نباید وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که در ‪ ۴۰‬سال گذشته‬ ‫اموخته ای��م که دو حالت بیش��تر برای قیمت گذاری‬ ‫وج��ود ندارد‪ :‬ی��ا قیمت را ب��ازار تعیی��ن می کند و‬ ‫مسائل مختلف هماهنگی‪ ،‬مصرف غیر بهینه‪ ،‬قاچاق‪،‬‬ ‫تقارن نداش��تن اطالعات و فساد و‪ ...‬را خودش حل‬ ‫می کند یا قیمت را دولت تعیین می کند و مثل همه‬ ‫دولت ه��ا در همه جای جه��ان و در همه دوره های‬ ‫تاریخ نمی تواند هیچ یک از مسائل پیش گفته را حل‬ ‫کن��د و کارایی فدای قیمت گذاری دولتی می ش��ود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬برای بار هزارم به سیاس��ت گذار ایرانی‬ ‫اثبات ش��د که اگر قیمت کاالیی را پایین تر از قیمت‬ ‫واقعیش میخکوب کنی نخس��تین پله احتکار است‪،‬‬ ‫دومین پله ایجاد جریان قاچاق گس��ترده ان کاال به‬ ‫کشورهای مجاور‪ ،‬سومین پله هم سود بردن دالالن‬ ‫و از بی��ن رفتن تولیدکنندگان ان کاالس��ت که در‬ ‫نهای��ت به فاجعه تعطیل ش��دن تولید داخلی‪ ،‬بیکار‬ ‫ش��دن نیروی کار و از بین رفتن بنیه تولیدی کشور‬ ‫ان هم در شرایط تحریمی منجر می شود‪ .‬ما در سال‬ ‫‪ ۹۷‬با وجود تجربه س��ال های ده��ه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬اجازه‬ ‫دادیم درباره همه کاالها از گوش��ت تا بنزین همین‬ ‫اتف��اق بیفتد و حاال که منابع مل��ی به تاراج رفته (از‬ ‫گوسفندهای مولد تا روزانه بیش از ‪ ۲۰‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین قاچاق می ش��ود)‪ ،‬کفگیر کش��ور به ته دیگ‬ ‫خورده و کاس��ه چه کنم چه کنم به دست گرفته ایم‬ ‫و با قطر ایرویز گوسفند وارد می کنیم!‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ما اموخت��ه بودیم «هیچ‬ ‫یاران��ه ای ک��ه در بودجه دقیقا مصوب نش��ده نباید‬ ‫وجود داش��ته باشد»‪ .‬اگر قرار است بنزین ارزان تر به‬ ‫ دست مردم برس��د باید مشخص شود قیمت واقعی‬ ‫ان چقدر اس��ت و دریاف��ت این قیمت واقعی چه بار‬ ‫مالی برای دولت دارد؛ چیزی که در ادبیات اقتصادی‬ ‫ب��ه ان یارانه پنهان می گوین��د‪ .‬هم اکنون در اقتصاد‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۸۲‬میلیارد دالر یارانه پنهان پرداخت‬ ‫می کنیم که دو برابر بودجه عمومی کل کشور و ‪۲۰‬‬ ‫برابر یارانه های نقدی ساالنه است؛ پرسشی که اینجا‬ ‫باید از سیاس��ت گذار ایرانی پرسید این است‪ :‬دولتی‬ ‫که پول ندارد عمران و توس��عه کش��ور را انجام دهد‬ ‫و چند س��ال است حتی به پیمانکاران خود چند ده‬ ‫ه��زار میلیارد تومان بدهکار اس��ت چگونه از چنین‬ ‫حجم بزرگی از هدررفت منابع چشم پوشی می کند؟‬ ‫ایا اسم این حکمرانی است؟‬ ‫‹ ‹خطر ارزان کردن واردات‬ ‫و ام��ا س��ومین نکته ای ک��ه بای��د می اموختیم و‬ ‫نیاموختیم ان اس��ت ک ه ارزان کردن واردات (به ویژه‬ ‫در کاالهای اساس��ی) به ضرر تولید داخلی است‪ .‬در‬ ‫تجربه های گذشته به ویژه در طرح خودکفایی گندم‬ ‫اموخته بودیم ک��ه ارزان کردن واردات و اعطای ارز‬ ‫ترجیحی به کاالهای اساسی سبب می شود تا تولید‬ ‫ان کاالها در داخل به ش��دت تضعیف ش��ده و حتی‬ ‫از بین برود‪ ،‬البته ش��کی نیس��ت که باید محاس��به‬ ‫ش��ود ظرفیت محیط زیس��تی کش��ور ب��رای تولید‬ ‫برخ��ی کاالها در چ��ه حد اس��ت و واردات به هیچ‬ ‫وجه مذموم نیس��ت‪ .‬اما ارائ��ه یارانه ارزی به واردات‬ ‫کاالهای اساسی سبب س��از مصرف بیش از حد این‬ ‫کاالهای وارداتی در داخل و نبود امکان رقابت تولید‬ ‫داخلی این کاالها با نمونه خارجی می ش��ود‪ .‬دوباره‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬این اقدام انجام شد که سبب شد نه تنها‬ ‫هرگونه انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید بسیاری‬ ‫از ای��ن کاالها که امکان تولی��د انها در داخل وجود‬ ‫دارد از بین برود بلکه بسیاری از تولیدکنندگان این‬ ‫کاالها به دلیل نبود امکان رقابت با واردات ارزان در‬ ‫عمل‪ ،‬کارخانه ه��ا و مزارع خود را تعطیل کنند‪ .‬این‬ ‫س��بب وابستگی بیشتر کشور در کاالهای اساسی به‬ ‫خارجی ها خواهد ش��د که در شرایط تحریمی بسیار‬ ‫خطرناک است‪ .‬اینجا باید از سیاست گذار پرسید اگر‬ ‫قرار اس��ت به کاالهای اساس��ی یارانه دهید چرا به‬ ‫تولید کاالهای اساس��ی که امکان تولید داخلی انها‬ ‫وجود دارد یارانه نمی دهید و به تولید کننده خارجی‬ ‫یارانه می دهید؟ ایا واردات گوس��فند زنده با هواپیما‬ ‫هنر اس��ت ی��ا برنامه ریزی و کمک ب��ه ایجاد مزارع‬ ‫ب��زرگ دامداری صنعتی در کش��ور؟ ایا وابس��تگی‬ ‫شدید کل صنعت کشاورزی کشور به واردات کنجاله‬ ‫و س��ویا از ارژانتین بعد از ‪ ۴‬دهه و ارائه یارانه ارزی‬ ‫به ان مایه افتخار اس��ت یا برنامه ریزی برای کاشت‬ ‫فراس��رزمینی این محص��والت در افریقا و اس��یای‬ ‫مرک��زی که هم امنیت غذایی کش��ور را تامین کند‬ ‫و هم به کمبود اب دامن نزند؟‬ ‫‹ ‹رکود خطرناک تر از تورم‬ ‫باور کنیم رکود خطرناک تر از تورم است‪ .‬بارها در‬ ‫اقتصاد ایران تجربه ش��ده که رکود سنگین عوارض‬ ‫بس��یار س��خت تری از تورم ب��رای کش��ور دارد‪ .‬هر‬ ‫رکودی در اقتصاد ایران در ‪ ۴۰‬سال گذشته عالوه بر‬ ‫بیکاری گسترده‪ ،‬تورمی بزرگ را هم به همراه داشته‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬هدف سیاستی به جای برون رفت‬ ‫از رکود ناش��ی از شوک عرضه‪ ،‬مهار تورم بود که به‬ ‫نظر من خطایی استراتژیک به شمار می رود‪.‬‬ ‫ صندوق توسعه ملی مانند مشابه خارجی ان با این‬ ‫فلسفه تش��کیل شد تا با توجه به پیش بینی ناپذیری‬ ‫قیم��ت نفت‪ ،‬در روزهای خوب نف��ت‪ ،‬منابع در این‬ ‫صندوق انباش��ته ش��ود و در زمانی ک��ه قیمت نفت‬ ‫اف��ت می کن��د از این صندوق برداش��ت ش��ده و به‬ ‫اقتصاد تزریق ش��و د چرا که نوس��ان های قیمت نفت‬ ‫بزرگ ترین ش��وکی است که به کش��ورهای نفتخیز‬ ‫وارد می شود‪ .‬حال که در ش��رایط تحریمی هستیم‬ ‫بای��د نه تنها میزان برداش��ت صندوق توس��عه ملی‬ ‫از نف��ت صفر ش��ود بلک��ه باید بخش��ی از منابع ان‬ ‫ب��ه اقتصاد تزریق ش��ود اما به بهانه ت��ورم این اقدام‬ ‫ضد رکودی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫بای��د از سیاس��ت گذار اقتصادی کش��ور پرس��ید‬ ‫راهکارش برای رکود فراگیر‪ ،‬رش��د اقتصادی نزدیک‬ ‫صفر در سال ‪ ۹۷‬و تغییر مسیر رشد اقتصادی منفی‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۶‬درصدی در سال ‪ ۹۸‬چیست؟‬ ‫‹ ‹تعادل میان مصرف و سرمایه گذاری‬ ‫باید تعادلی میان مصرف و س��رمایه گذاری وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬می دانیم که س��رمایه گذاری مهم ترین‬ ‫نقش را در توس��عه هر کش��وری ب��ازی می کن د در‬ ‫حالی که تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذشته منفی بوده ش��کی نیست که رشد اقتصادی‬ ‫اینده کش��ور به ش��دت تهدید ش��ده‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫داخل��ی از بی��ن رفته و رکوده��ای تورمی بزرگ در‬ ‫انتظارم��ان خواهد ب��ود‪ .‬این حالت فق��ط در دوران‬ ‫جنگ اتفاق افتاده است‪ .‬این شرایط خطرناک است‬ ‫و اگر تحریم هم نمی ش��دیم سال ‪ ۹۸‬رشد اقتصادی‬ ‫منف��ی داش��تیم‪ .‬افزای��ش نیافتن مخ��ارج عمرانی‬ ‫دولتی و نیز ارائه نش��دن مشوق های مشخص برای‬ ‫س��رمایه گذاری های بلندمدت به بهانه کمبود منابع‬ ‫در حال��ی که منابع کش��ور را در یارانه های پنهان و‬ ‫یارانه های ارزی به کااله��ای وارداتی هدر می دهیم‬ ‫فاجعه ای اقتصادی است‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر‪ ،‬وقتی منابع س��رمایه گذاری را‬ ‫ص��رف مصرف ج��اری می کنیم یعن��ی یارانه پنهان‬ ‫می دهیم تا مردم برای مثال ‪ ،‬بیشتر بنزین بسوزانند‬ ‫یا س��ویای ارژانتینی بخورند در ح��ال از بین بردن‬ ‫اینده کش��ور به نف��ع مصرف بیش��تر در زمان حال‬ ‫هس��تیم‪ .‬ما ای��ران را مدیریت نمی کنی��م‪ ،‬در حال‬ ‫مصرف کردن ایران هس��تیم! ایرانی که فقط متعلق‬ ‫ب��ه ما نیس��ت و نس��ل های اینده نیز در ان س��هم‬ ‫دارند‪ .‬این روش سیاس��ت گذاری توان تمدنی ایران‬ ‫در دهه ه��ای این��ده را از بین می برد و نس��ل اینده‬ ‫بزرگ ترین متضرر این روند فعلی هستند‪.‬‬ ‫از سیاس��ت گذاران عزی��ز بای��د پرس��ید دقیق��ا‬ ‫اس��تراتژی متعادل کنن��ده مص��رف ح��ال و مصرف‬ ‫اینده (یعنی همان سرمایه گذاری فعلی) چیست؟ ایا‬ ‫مص��رف حداکثری همه منابعی ک��ه داریم در نقطه‬ ‫فعلی در تاریخ کشور امری بهینه است؟ اگر اسم این‬ ‫کار پوپولیسم افسارگسیخته نیست پس چیست؟‬ ‫‹ ‹سیاست های ممنوعیت ساز‬ ‫سیاس��ت های ممنوعیت س��از کارایی را مخدوش‬ ‫می کند‪ .‬از محدودیت های گوناگونی که در ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذش��ته در حوزه های مختل��ف از مجوزدهی و ثبت‬ ‫ت��ا واردات و ص��ادرات گذاش��تیم درس های زیادی‬ ‫گرفته بودیم‪ .‬می دانس��تیم که سیاست های مبتنی بر‬ ‫ممنوعی��ت‪ ،‬کارای��ی را مخ��دوش ک��رده و به طور‬ ‫معمول به اهدا ف ش��ان نمی رسند اما دوباره در سال‬ ‫‪ ۹۷‬بزرگ ترین کاری ک��ه کردیم ایجاد ممنوعیت و‬ ‫محدودی��ت بود‪ .‬از خرید و ف��روش ارز تا صادرات و‬ ‫واردات و خالص��ه همه چیز را ممنوع کردیم! نتیجه‬ ‫چه ش��د؟ مطلقا هیچ‪ .‬فقط منابع کش��ور از دس��ت‬ ‫رف��ت و بخش بزرگی از مردم به ج��ای کار مولد به‬ ‫کارهای س��یاه روی اوردند‪ .‬به همین دلیل است که‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۵۰‬بخشنامه متناقض در حوزه‬ ‫ارز و بیش از ‪ ۷۰‬بخش��نامه متناقض در حوزه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ و پس از چندماه ابطال‬ ‫شد!‬ ‫‹ ‹ بودجه عمود خیمه کشور‬ ‫در تحریم ه��ا‪ ،‬بودجه عمود خیمه کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه تجربه تحریم های متع��دد در دهه های‬ ‫گذش��ته می دانس��تیم که بودجه کشور عمود خیمه‬ ‫در شرایط تحریمی اس��ت‪ .‬اگر دچار کسری بزرگی‬ ‫در بودجه ش��ویم به ط��ور قطع در براب��ر تحریم ها‬ ‫شکس��ت خواهیم خورد‪ .‬اما متاس��فانه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۸‬به نحوی نوش��ته ش��د که در دل خود کس��ری‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومانی دارد‪ .‬هیچ کدام‬ ‫از اصالحات اساس��ی در بودجه ‪ ۹۸‬پیش��نهاد نشده‬ ‫و روال بودج��ه مانند قدیم و بدون توجه به ش��رایط‬ ‫ویژه و تحریمی کش��ور است‪ .‬کس��ری بودجه باعث‬ ‫تورم می شود‪ .‬تورم در شرایط رکودی فعلی می تواند‬ ‫به ابرتورم منجر شود‪ .‬از سیاست گذار اقتصادی باید‬ ‫پرس��ید که برنامه اش برای کسری بودجه ان هم در‬ ‫ش��رایط تحریمی که ممکن اس��ت درامدهای نفت‬ ‫بسیار بیشتر از پیش بینی ها کاهش یابد‪ ،‬چیست؟‬ ‫‹ ‹نیاز به مدیران جسور و با انگیزه‬ ‫نکت�� ه کلیدی انکه در تحریم ها مدیران جس��ور و‬ ‫دارای انگی��زه می خواهی��م‪ .‬ما می دانس��تیم که چه‬ ‫جن��گ و چه پس از ان را مدی��ران جوان و باانگیزه‬ ‫پیش بردن��د‪ .‬می دانس��تیم نبای��د کاری بکنیم که‬ ‫مدیران بی انگیزه ش��ده و نظام مدیریتی محافظه کار‬ ‫شود‪ .‬اما نخس��ت اینکه چینش کابینه به نحوی بود‬ ‫که در عمل‪ ،‬متوس��ط س��ن کابینه نسبت به کابینه‬ ‫قبل��ی تف��اوت چندان��ی نک��رد و یک��ی از پیرترین‬ ‫کابینه ه��ای جهان را داری��م‪ .‬دوم اینکه با اقدام های‬ ‫قضای��ی و امنیتی مدیران را چنان ترس��انده ایم که‬ ‫هیچ کس جرات انجام کار درس��تی که به نفع کشور‬ ‫است اما به طور طبیعی منافع عده یا بخش کوچکی‬ ‫را تهدی��د می کند‪ ،‬ن��دارد‪ .‬پس نه تنه��ا انگیزه برای‬ ‫انجام کار درست و اصالحات اساسی ایجاد نکرده ایم‬ ‫بلک��ه انگیزه انجام کاره��ای روزمره را هم گرفته ایم!‬ ‫این ش��رایط به هیچ وجه با دهه های گذش��ته قابل‬ ‫مقایس��ه نیس��ت و نش��ان از این دارد که ساده ترین‬ ‫درس پس از انقالب که جس��ارت در مدیریت بود را‬ ‫هم نیاموخته ایم و نتوانسته ایم نیروی انسانی امان را‬ ‫به خوبی مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫اقتصاد جهان‬ ‫نرخ بهره امریکا ب��دون تغییر باقی ماند‪ .‬تغییر نرخ بهره در‬ ‫ای��االت متحده نقطه اغاز تغییرات در س��ایر بازارها مانند بازار‬ ‫ارزها ‪ ، Exchange‬کاالیی ‪ ،Commodities‬سهام و اوراق‬ ‫قرضه است‪ .‬در همین حال کامودیتی ها نیز تاثیر مثبت از این‬ ‫قضیه می گیرن��د‪ .‬با توجه به ثبات نرخ بهره در همین می توان‬ ‫شاهد تضعیف ارزش دالر جهانی بود‪.‬‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا ‪ ۱۴‬شخص و ‪ ۱۷‬نهاد را در ارتباط‬ ‫با ایران تحریم کرد‪ .‬دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری‬ ‫نظرگاه‬ ‫امریکا‪ ۲ ،‬فروردین اعالم کرد که بر اس��اس تصمیم های جدید‬ ‫‪ ۱۴‬شخصیت حقیقی و ‪ ۱۷‬نهاد را در فهرست تحریم های این‬ ‫نهاد (‪ )SDN‬قرار داده است‪ .‬وزارت خزانه داری امریکا می گوید‬ ‫تحریم شدگان در زمینه برنامه هسته ای و موشکی ایران تحریم‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫افزایش رتبه اعتباری و کاهش ریسک اعتباری کشور از گروه‬ ‫‪ ۶‬به ‪ ۵‬از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (‪)OECD‬‬ ‫‪ ۶‬اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬انجام ش��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫چند سوال برای یک انتخاب‬ ‫پیمان مولوی‪ /‬کارشناس اقتصاد بین الملل‪:‬‬ ‫ در توییت��ر مطلب��ی را منتش��ر ک��ردم درباره‬ ‫انتصاب مدیرعامل جدید صندوق بازنشس��تگی‬ ‫کشور‪ ،‬چند سوال در ان مطرح کردم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ای��ا مدیرعام��ل جدید در ح��وزه مدیریت‬ ‫ریسک تخصص الزم را دارند؟‬ ‫‪ .۲‬ایا در حوزه مدیریت دارایی دانش و تجربه‬ ‫الزم را دارند؟‬ ‫‪ .۳‬ای��ا در حوزه س��رمایه گذاری صالحی��ت الزم برای‬ ‫صندوقی میلیارد دالری را دارند؟‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬به نظر می رسد انتصاباتی از این دست‬ ‫ک��ه با زندگی میلیون ها بازنشس��ته س��روکار دارد و برای‬ ‫تمام��ی «ما» ها که پدران و مادرانی بازنشس��ته‬ ‫داریم اهمیت دارد‪ ،‬شیوه انتخاب مبتنی بر اعالم‬ ‫عمومی و درخواس��ت رزوم��ه مبتنی بر نیازهای‬ ‫الزم باشد‪.‬‬ ‫مانند بسیاری از شرکت های بخش خصوصی‬ ‫که برای جذب نیروی انس��انی خ��ود در جنگ‬ ‫هستند! مانند گوگل که از ینگه دنیا مدیر جذب‬ ‫می کند و کس��ی نیس��ت بگوید که چرا ای��ن یا ان! چون‬ ‫بهترین ها و شایس��تگان انتخاب می شوند‪ .‬امیدوارم روزی‬ ‫تمام انتصابات دولتی ت��ا وزیران مبتنی بر دانش‪ ،‬تخصص‬ ‫و شایسته ساالری شود تا ش��ائبه ای در انتخاب انجام شده‬ ‫ایجاد نشود‪ .‬به امید ان روز‪.‬‬ ‫میالدی در منطقه خاورمیانه کش��ورهای امارات و عربستان با‬ ‫رتبه اعتباری ‪ ۲‬دارای بهترین رتبه و کش��ورهای افغانس��تان‪،‬‬ ‫پاکس��تان و عراق ب��ا رتبه اعتب��اری ‪ ۷‬دارای بدترین وضعیت‬ ‫بوده اند‪ .‬بهترین رتبه اعتباری ایران مربوط به سال های ‪۱۳۸0‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳۸۴‬و پایین تری��ن رتب��ه مربوط به س��ال های ‪ ۱۳۹۱‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬بوده که به ترتیب ‪ ۴‬و ‪ ۷‬گزارش شده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی اروپا اعالم کرد که ‪ ۷‬بانک بزرگ سرمایه گذاری‬ ‫در ح��دود ‪ ۱.۲‬تریلیون ی��ورو از دارایی های خود را از برگزیت‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ب��ه منطقه دیگ��ری از اروپا انتقال خواهند داد‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫خب��ر‪ ۷ ،‬بانک بزرگ در حال انتقال ح��دود ‪ ۱.۲‬تریلیون یورو‬ ‫از دارایی های خود از بریتانیا به منطقه یورو به عنوان بخش��ی‬ ‫از امادگ��ی خود برای برگزیت هس��تند‪ .‬بانک اروپا اعالم کرده‬ ‫انتظار ما این است که این ‪ ۷‬بانک مهم با نظارت بانک مرکزی‬ ‫اروپا قرار گیرند‪ ،‬ضمن اینکه ‪ ۱۷‬بانک دیگر هم زیر نظر بانک‬ ‫اروپا خواهند بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال رسمی دکتر پیمان مولوی‬ ‫«ارامکو» پر سود ترین شرکت جهان شد‬ ‫ش��رکت نفتی ارامکو عربس��تان ب��ا ‪ ۱۱۱‬میلیارد دالر س��ود‬ ‫پرس��ود ترین شرکت جهان شد‪ .‬سود این شرکت برابر جمع سود‬ ‫شرکت های امریکایی اکسون موبیل‪ ،‬اپل و گوگل است‪ .‬بر اساس‬ ‫اخبار منتش��ر شده‪ ،‬این شرکت در حال اماده شدن برای عرضه‬ ‫در بازارهای س��هام جهانی اس��ت و بورس های نیویورک و لندن‬ ‫عالقه مند به نخستین عرضه در ان بازار ها هستند‪.‬‬ ‫عربستان (شرکت ارامکو) بزرگ ترین تولید کننده بالمنازع نفت‬ ‫در جهان اس��ت و پس از ان اکس��ون (امریکا)‪ ،‬ش��ل و توتال در‬ ‫رده ه��ای بعدی قرار می گیرند‪ .‬اخبار دیگری درباره این ش��رکت‬ ‫بین المللی منتشر شده که عبارتند از‪:‬‬ ‫ ارامکو پ��س از به تعویق افتادن برنام��ه ‪ ،IPO‬برای تامین‬‫مالی خرید سابیک قصد دارد ‪ ۱0‬میلیارد دالر اوراق منتشر کند‪.‬‬ ‫ب��رای این کار نیازمند رتبه بندی اعتباری اس��ت که مودیز رتبه‬ ‫‪ A ۱‬و فیچ رتبه ‪ A+‬را به این شرکت اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫ بدون قصد مقایس��ه‪ ،‬بد نیست بدانیم در رتبه بندی یک دهه‬‫قبل ش��رکت ملی نفت ایران از سوی فیچ‪ ،‬این شرکت رتبه ‪B+‬‬ ‫را ب ه دست اورد‪.‬‬ ‫ رتبه ارامکو این ش��رکت را پایین تر از ش��ل‪ ،‬اکس��ون موبیل‬‫و توتال قرار می دهد‪ .‬ادنوک (ش��رکت نفت ابوظبی) نیز به تازگی‬ ‫رتبه بهتری به دست اورده بود‪.‬‬ ‫ ب��ه زودی ‪ Roadshow‬ارامک��و در ش��هرهای مختلف‪ ،‬از‬‫نیویورک و لندن تا س��نگاپور و هنگ کنگ برگزار خواهد شد که‬ ‫جمعی از بهترین موسسه های تامین سرمایه مثل ‪JP Morgan‬‬ ‫و ‪ Morgan Stanley‬مدیریت ان را برعهده دارند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 8‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1264‬‬ ‫پیاپی ‪2582‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫اهالی تئاتر سال ‪ ۹۸‬را پربارتر از همیشه اغاز کردند‪.‬‬ ‫با نزدیک ش��دن به اردیبهش��ت تئاتر و تنوع اجراهای‬ ‫صحنه ای‪ ،‬اهالی تئاتر همراه با دیگر هنرمندان و مردم‬ ‫به یاری سیل زدگان رفتند و با اجراهای منطقه ای روح‬ ‫هنر را در شهرهای سیل زده جاری کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬هنرمندان تئاتر کش��ور نیز پس‬ ‫از بح��ران س��یل نوروز ‪ ۹۷‬در کش��ور به فک��ر اجرای‬ ‫نمایش های��ی در مناط��ق س��یل زده برای ک��ودکان و‬ ‫نوجوانان افتادند تا قدری االم انها را تسکین دهند‪ .‬این‬ ‫اتفاق در استان گلستان افتاد و تصمیم بر این بود دیگر‬ ‫شهرها و استان ها نیز درگیر این اتفاق خوب شوند‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس اتاب��ک ن��ادری‪ ،‬مدی��ر هماهنگی‬ ‫تئات��ر اس��تان های اداره کل هنرهای نمایش��ی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر به دلیل ش��رایط بحرانی چند اس��تان‬ ‫اولویت گروه های نمایش��ی‪ ،‬امدادرس��انی و جمع اوری‬ ‫کم��ک برای این اس��تان ها اس��ت‪ .‬پ��س از ان اجرای‬ ‫نمایش هم کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫ن��ادری عنوان کرد‪ :‬فاز نخس��ت اج��رای نمایش در‬ ‫اق قال و اس��تان گلس��تان از س��وی گروه های نمایشی‬ ‫ازجمل��ه کاروان های نمایش��ی خوزس��تان انج��ام و با‬ ‫اس��تقبال خوب مردم روبه رو شد و مرحله دوم اجرای‬ ‫نمایش به زودی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬جنوب و غرب کش��ور در وضعیت‬ ‫بحرانی س��یل اس��ت و نیروهای تئاتری ب��ا راه اندازی‬ ‫کاروان ه��ای مه��ر به جم��ع اوری کمک ه��ای مردمی‬ ‫مانند اذوقه برای س��یل زدگان لرس��تان و غرب کشور‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫نادری درباره برنامه های شان برای اجرای نمایش در‬ ‫مناطق س��یل زده گفت‪ :‬باید صبر کنیم شرایط بحرانی‬ ‫سپری ش��ود‪ ،‬مردم هنوز در خیلی جاها خانه ندارند و‬ ‫شرایط شان نامناسب است‪ ،‬الزم است در درجه نخست‬ ‫به امداد و کمک رسانی و تقویت روحیه مردم بپردازیم‪.‬‬ ‫وی درباره کمک رسانی هنرمندان به مناطق سیل زده‬ ‫گفت‪ :‬برای نمونه در تهران در س��الن هایی چون نوفل‬ ‫لوش��اتو یا تئاتر مس��تقل ب��ه جم��ع اوری کمک های‬ ‫مردم��ی می پردازن��د ی��ا در خوزس��تان هنرمندان به‬ ‫همین کار مشغول هستند و گروه های نمایشی استانی‬ ‫مانند «بچه های خوزس��تان» نی��ز در فضای مجازی به‬ ‫اطالع رس��انی امدادش��ان می پردازن��د‪ ،‬خیلی ها با پای‬ ‫پیاده برای ارسال کمک ها اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط مطلوبی دارد‬ ‫فعاالن عرصه هنرهای نمایشی امیدوار هستند سال‬ ‫‪ ۹۸‬بتوانند عرصه فعالیت های خود را به ش��کل بهتری‬ ‫گسترش دهند‪ .‬تنوع در اجرا و رشد تئاتر در شهرهای‬ ‫مختلف کش��ور باعث شده اس��ت امروز تئاتر به عنوان‬ ‫یک هنر فراگیر مورد اقبال عموم مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫قطب الدین صادقی‪ ،‬نویس��نده و کارگردان صاحبنام‬ ‫عرصه هنرهای نمایش��ی کش��ور گفت‪ :‬ام��روز اجرای‬ ‫هنره��ای نمایش��ی و تئات��ر در کش��ور م��ا از تنوع و‬ ‫گستردگی مطلوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫صادق��ی در ادامه اظهار کرد‪ :‬کیفیت و کمیت اجرای‬ ‫هنرهای نمایش��ی نسبت به سال های قبل قابل مقایسه‬ ‫نیس��ت و گستره ان به سراسر کش��ور نفوذ پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هم اکنون بیش از ‪ ۱۷‬دانش��کده‬ ‫حوزه تئاتر و س��ینما در کش��ور فعال است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫از ‪ ۳‬هزار مجوز کالس های ازاد وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی هم اکنون بی��ش از ‪ ۷۰۰‬کالس به تربیت به‬ ‫بازیگر‪ ،‬کارگردان و عالقه مندان به حوزه تئاتر و س��یما‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫صادقی تصریح کرد‪ :‬استقبال خوبی در بین نسل های‬ ‫جوان جامعه نسبت به هنرهای نمایشی‪ ،‬اجرای تئاتر و‬ ‫سینما دیده می شود که با تربیت و اموزش صحیح انان‬ ‫می توان چشم انداز مناسبی برای این حوزه در سال های‬ ‫اینده ترسیم کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اج��رای ان��واع تئاتره��ای خیابانی و‬ ‫هنرهای نمایش��ی در حال افزایش اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫هم اکنون در ش��هری همچ��ون تهران بی��ش از ‪۱۰۰‬‬ ‫نمایش شبان ه به روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫عضو فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی ایران درباره‬ ‫وضعیت هنرهای نمایش��ی در مناطق کردنش��ین نیز‬ ‫از وضعیت تئاتر در سال ‪ ۹۸‬و پیش بینی روزهای بهتر‬ ‫نسیم نوروزی در کوچه های تئاتر‬ ‫‪ ۳۲ ،۹۸‬میلی��ارد تومان درنظر گرفته ایم که امیدواریم‬ ‫این ‪ ۳۲‬میلیارد تومان به تئاتر تخصیص پیدا کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ت�لاش ما در کمیس��یون فرهنگی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی بر این است که با حضورمان‬ ‫در فعالیت ه��ا و برنامه ه��ای تئاتری به نوع��ی مدیران‬ ‫و مس��ئوالن را ب��رای حضور در این عرصه تش��ویق و‬ ‫ترغیب کنیم‪ ،‬ضم��ن اینکه تاکید کنی��م عرصه تئاتر‬ ‫و هنرهای نمایش��ی عرصه بس��یار مهمی است؛ هم در‬ ‫بحث نمایش های ایینی و هم در بحث تئاترهای مدرن‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹به دنبال صنفی کردن عرصه تئاتر هستیم‬ ‫تالش ما این است اعتباری که برای تئاتر درنظر می گیریم بیشتر از‬ ‫گذشته باشد به طوری که برای تئاتر در سال ‪ ۳۲ ،۹۸‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار درنظر گرفته ایم که امیدواریم به تئاتر تخصیص پیدا کند‬ ‫گف��ت‪ :‬تئاتر ک��ردی با حف��ظ ویژگی ه��ای فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و قدمت خود‪ ،‬ش��اخه ای از تئاتر ایرانی است‬ ‫ک��ه با زبان‪ ،‬فرهن��گ و افکار و ایده ه��ای خود را بیان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صادق��ی اف��زود‪ :‬ام��روز در تمام مناطق کردنش��ین‬ ‫س��الن های تئاتر‪ ،‬انجمن های سینمایی و گروه نمایش‬ ‫به طور فعال و پرش��ور هنر و اصال��ت فرهنگی خود را‬ ‫با اس��تفاده از هنر نمایش حف��ظ می کند و ان را زنده‬ ‫نگه می دارد‪.‬‬ ‫این نویسنده‪ ،‬کارگردان و فیلمنامه نویس اظهار کرد‪:‬‬ ‫اج��رای هنرهای نمایش��ی نباید تنه��ا در ایین ُکرد و‬ ‫جش��نواره ها و برای داوران حاضر در جشنواره ها برگزار‬ ‫ش��ود چون در اصل پدیده هنر برای مردم و اس��تفاده‬ ‫عموم معنا پیدا می کند‪.‬‬ ‫صادق��ی با بیان اینکه تئاتر بای��د در بین مردم رواج‬ ‫بیشتری پیدا کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اجرای هنرهای نمایشی‬ ‫و تئاتر باید به طور پیوس��ته در طول س��ال برگزار شود‬ ‫و به عنوان یک ظرفیت بزرگ در ارتقای س��طح جامعه‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کمبودهای منابع مالی در حوزه هنر‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬م��وج کمبود بودجه و مناب��ع مالی گریبان‬ ‫هنره��ای نمایش��ی را گرفته اس��ت و تامین نش��دن‬ ‫هزینه های جاری ازجمله طراحی صحنه‪ ،‬دکور و لباس‬ ‫می تواند ضربه های محکمی به بدنه هنر سینما و تئاتر‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫صادق��ی یاداور ش��د‪ :‬یکی از راه های اش��تی افراد با‬ ‫جامعه‪ ،‬هنر و فرهنگ نمایش اس��ت که می تواند مردم‬ ‫را در کنار همدیگر جمع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اساسنامه نهایی می شود‬ ‫یکی از مش��کالت تئاتر در کشور نبود نگاه شفاف در‬ ‫عرصه فعالیت های مالی این حوزه اس��ت‪ .‬نبود نظارت‬ ‫بر س��امانه های فروش بلیت باعث ش��ده است شرایط‬ ‫مطلوبی در چگونگی فروش بلیت وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫مدیر یک س��امانه فروش بلی��ت تئاتر گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به نشس��ت هایی که سال گذش��ته با خانه تئاتر برگزار‬ ‫کردیم‪ ،‬به زودی اساس��نامه نهایی ش��ورای سامانه های‬ ‫ف��روش اینترنت��ی و تبلی��غ تئات��ر تصوی��ب خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمد امرابادی‪ ،‬مدیر س��امانه فروش بلیت «تیوال»‬ ‫درب��اره پیش بینی های��ش از افزای��ش ن��رخ بلیت های‬ ‫نمایش در س��ال جدید عنوان کرد‪ :‬سال گذشته شاهد‬ ‫ت نمایش ها بودیم و‬ ‫افزایش حدود ‪۲۰‬درصدی نرخ بلی ‬ ‫علتش ش��رایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور بود که‬ ‫بر عرصه فرهنگ هم تاثیر گذاشته بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬با همه این اتفاق ها انتظار جهش‬ ‫سنگین در این عرصه را نداریم اما فکر می کنم افزایش‬ ‫جزئی قیمت ها را داش��ته باش��یم‪ ،‬به هرحال اتفاق های‬ ‫ابتدایی س��ال و وضعیت اقتصادی تاثی��رات خود را بر‬ ‫این عرصه نیز خواهد گذاشت و بازار هنر و تئاتر از این‬ ‫نوسان ها بی نصیب نخواهد بود‪.‬‬ ‫امرابادی درباره وضعیت کیفی نمایش ها در مقایسه‬ ‫با سال گذش��ته گفت‪ :‬به لحاظ تعداد در سال ‪ ۹۸‬هم‬ ‫نظ��م خوبی را دنب��ال می کنیم چراکه در چند س��ال‬ ‫گذش��ته حرکت ها رو به پیش��رفت بوده است و همان‬ ‫مس��یر س��ال ‪ ۹۷‬را طی می کنیم اما به لحاظ کیفیت‬ ‫اجراها سرعت گذشته را نداریم چون در یک دور ه گذار‬ ‫قرار گرفته ایم و امیدواریم با تدابیر درس��ت و مدیریت‬ ‫حاک��م بر فضای هنر این کمیت‪ ،‬کیفیتش را هم حفظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تصوی��ب اساس��نامه نهای��ی ش��ورای‬ ‫س��امانه های فروش اینترنتی و تبلیغ تئاتر با همکاری‬ ‫خان��ه تئاتر گفت‪ :‬ای��ن انجمن به منظور س��امانه های‬ ‫فروش بلیت شکل گرفته اس��ت ما هم پیش نویسی را‬ ‫تقدیم مدیریت خانه تئاتر کردیم تا تبدیل به اساسنامه‬ ‫شود و به طوررسمی این شورا فعالیت خود را اغاز کند‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر منتظر رس��یدگی مدیری��ت خانه تئاتر‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫امرابادی درباره عنوان ش��ورا نیز توضیح داد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه به لحاظ حقوقی چنین شورایی در خانه تئاتر‬ ‫پیش بینی نشده است‪ ،‬نمی توان عنوان «انجمن» بر ان‬ ‫گذاشت‪ ،‬نخستین مرتبه ای است که واحدهای حقوقی‬ ‫در این عرصه فعال می ش��وند‪ ،‬به همین دلیل عنوانش‬ ‫شورای سامانه های فروش اینترنتی و تبلیغ تئاتر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبار ‪ ۳۲‬میلیاردی تخصیص می یابد؟‬ ‫حمایت دولت از تئاتر کش��ور نیز یک��ی از مطالبات‬ ‫اهالی تئاتر اس��ت ک��ه این روزها با تصوی��ب بودجه و‬ ‫اختصاص بودجه تئاتر می تواند بخش��ی از مش��کالت‬ ‫اهالی نمایش را برطرف کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با اذع��ان به نادیده ماندن هنر «تئات��ر»‪ ،‬از تالش این‬ ‫کمیسیون برای حمایت مادی و معنوی جدی تر از این‬ ‫هنر خبر داد‪.‬‬ ‫طیبه سیاوشی‪ ،‬نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره وضعیت حمای��ت مجلس از‬ ‫تئات��ر و توجه به میزان بودجه این عرصه هنری گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه تالش کمیس��یون فرهنگ��ی در مجلس‬ ‫ده��م این بوده که کمترین دخالت منفی و بیش��ترین‬ ‫پشتیبانی و حمایت معنوی را از تئاتر داشته باشد ولی‬ ‫بحث این اس��ت که تئاتر همیشه در اولویت های بعدی‬ ‫مجلس برای تخصیص بودجه بوده است‪.‬‬ ‫سیاوش��ی اف��زود‪ :‬در ای��ن دوره تالش م��ا این بوده‬ ‫اعتب��اری ک��ه برای تئات��ر درنظر می گیریم بیش��تر از‬ ‫گذش��ته باش��د به طوری که برای اعتبار تئاتر در سال‬ ‫این عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس با بیان اینکه‬ ‫به روایت مدیرکل هنرهای نمایش��ی وزارت ارش��اد هر‬ ‫ش��ب ‪ ۱۲۰‬نمایش در تهران اجرا می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫امیدواریم کیفیت اثار باالتر برود و بتواند مشوق مادی‬ ‫و معن��وی برای نمایشنامه نویس��انی باش��د که در این‬ ‫عرصه فعالیت می کنند و بیشترشان گمنام نیز هستند‬ ‫تا این هنرمندان بتوانند کیفیت تئاتر را افزایش دهند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس درباره برنامه کمیسیون فرهنگی‬ ‫برای بحث امنیت ش��غلی هنرمندان تئاتر و ش��ناخته‬ ‫ش��دن فعالیت در تئاتر به عنوان یک ش��غل در وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی توضی��ح داد‪ :‬ما به دنبال‬ ‫طرح صنفی کردن عرصه تئاتر هس��تیم که امیدواریم‬ ‫ای��ن طرح به تصویب برس��د‪ .‬در این ص��ورت صنف ها‬ ‫می توانند با توجه به کمک هایی که از دولت می گیرند‪،‬‬ ‫این عرصه را تقویت کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نکته بس��یار مهم این است که تئاتر‬ ‫درگذش��ته به شدت نادیده گرفته می شد اما در ‪ ۳‬سال‬ ‫اخیر توجه به تئاتر بیش��تر شده‪ ،‬البته افت و خیزهایی‬ ‫نیز داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای ‪ ۲۴‬نمایش جدید در پایتخت‬ ‫‪ ۲۴‬نمای��ش جدی��د پ��س از تعطی�لات ن��وروزی‬ ‫در تماش��اخانه های ته��ران ب��ه روی صحن��ه خواهد‬ ‫ام��د‪ .‬تماش��اخانه های ته��ران در ایام ن��وروز میزبان‬ ‫‪ 13‬اث��ر نمایش��ی بودند که اج��رای بس��یاری از این‬ ‫نمایش ه��ا پ��س از تعطیالت نی��ز ادام��ه دارد ضمن‬ ‫اینک��ه ب��ا پای��ان ای��ام ن��وروز ‪ ۱۵‬نمای��ش جدید در‬ ‫تماشاخانه های خصوصی و دولتی پایتخت روی صحنه‬ ‫امدند‪.‬‬ ‫س��وکاریس‪ ،‬زنگوله تبت��ی‪ ،‬اکتورز اس��تودیو‪ ،‬صد‬ ‫درصد‪ ،‬مکبث‪ ،‬الفرد‪ ،‬هفت دقیقه‪ ،‬کمدی سیاه‪ ،‬پروانه‬ ‫و یوغ‪ ،‬غالمرضا لبخندی‪ ،‬برای خرید که نباید پول داد‪،‬‬ ‫ش��بی بیرون از خانه‪ ،‬شهرت‪ ،‬هدیه اسرارامیز‪ ،‬سیزده‪،‬‬ ‫یک ساعت ارامش‪ ،‬سیمین و فرزان‪ ،‬بی صدایی‪ ،‬زایش‪،‬‬ ‫اثر پرتوهای گاما بر گل های همیشه بهار‪ ،‬به فرمان من‪،‬‬ ‫ورود اضطراری‪« ،‬دد»‪ ،‬داستان های پزشک محبوب من‬ ‫و «اتاق ‪ 28 »۱۹۱۴‬اثر نمایش��ی هستند که در هفته‬ ‫جاری در تاالرهای نمایشی تهران اجراهای خود را اغاز‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫نمایش نسخه ترمیم شده‬ ‫‪ ۳‬فیلم شهید اوینی‬ ‫نس��خه ترمی��م ش��ده ‪ 3‬فیل��م مس��تند‬ ‫س��یدمرتضی اوینی در خانه هنرمندان ایران‬ ‫ب��ه نمایش درمی اید‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬به‬ ‫مناس��بت بیست وششمین س��الروز شهادت‬ ‫مرتضی اوینی برای نخستین بار نسخه ترمیم‬ ‫شده ‪ 3‬فیلم مستند شهید اوینی «و این است‬ ‫فتح الفتح»‪« ،‬داستان پل» و «شب عاشورایی»‬ ‫در قال��ب برنامه «س��ه روز با مرتضی اوینی»‬ ‫از ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۲‬فروردی��ن ‪ ۱۳۹۸‬هر ش��ب از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۹‬در محل خانه هنرمندان ایران به‬ ‫نمایش درمی این��د‪ .‬این برنامه به همت خانه‬ ‫هنرمندان ایران‪ ،‬موسسه فرهنگی روایت فتح‪،‬‬ ‫موسس��ه فرهنگی هنری در انتظ��ار فردایی‬ ‫دیگر‪ ،‬موسسه شهید اوینی (خانواده شهید)‪،‬‬ ‫کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫فیلم نت و نشر واحه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫«رها» راوی یادداشت های‬ ‫روزانه شیطان‬ ‫اتابک نادری‬ ‫‹ ‹اغاز «گفت وگوی فرهنگی» در مجلس‬ ‫سیاوش��ی با بیان اینکه نشست هایی خواهیم داشت‬ ‫که نخس��تین جلس��ه را در عرصه موس��یقی با عنوان‬ ‫«گفت وگ��وی فرهنگی» ش��روع کردیم‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫قصدم��ان این اس��ت ک��ه در این نشس��ت ها با حضور‬ ‫اصن��اف و مراکز مختل��ف در کمیس��یون فرهنگی به‬ ‫گفت وگ��و بپردازیم تا ببینیم چگون��ه می توانیم براورد‬ ‫این نشس��ت ها را به نفع جوامع هنری پیش ببریم‪ .‬در‬ ‫‪ ۲‬ماه اینده این نشس��ت را در ح��وزه تئاتر نیز برگزار‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درباره برخی فش��ارهایی که در س��ال گذشته بر تئاتر‬ ‫ایران وارد شد و رویکرد این کمیسیون برای کاهش این‬ ‫فشارها تاکید کرد‪ :‬چون تا االن تئاتر نادیده گرفته شده‬ ‫بهتر اس��ت ما در چارچوب ها حرکت کنیم‪ .‬متاس��فانه‬ ‫برخی اتفاق های س��ال گذش��ته بسیار تاس��ف اور بود‪.‬‬ ‫بحث این اس��ت که برخوردهای قضایی نگاهی یکسان‬ ‫ب��ه عرصه هنر و بخش های دیگر دارد اما برخوردها در‬ ‫عرصه هنر باید متفاوت باشد‪.‬‬ ‫وی در پایان س��خنان خود یاداور شد‪ :‬در کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس شورای اسالمی با ریاست اقای مازنی‬ ‫تالش ما حمایت از تئاتر اس��ت که البته این حمایت ها‬ ‫موردی بوده و هنوز قاعده مند نشده است‪.‬‬ ‫مرک��ز هنره��ای تجس��می ح��وزه هنری‬ ‫درنظر دارد ب��ا برپایی نمایش��گاهی از حراج‬ ‫اث��ار منتخب هن��ری‪ ،‬عوائد ف��روش این اثار‬ ‫را به اس��یب دیدگان س��یل اخیر در کش��ور‬ ‫اختص��اص ده��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حوزه‬ ‫هن��ری از تمامی هنرمندان برای ش��رکت در‬ ‫این حرکت خیرخواهانه دعوت به عمل اورده‬ ‫ت��ا اثار خ��ود را به منظور ارائه در نمایش��گاه‬ ‫ت��ا ‪ ۱۹‬فروردین به نش��انی خیابان س��میه‪،‬‬ ‫نرس��یده به حافظ‪ ،‬حوزه هن��ری‪ ،‬طبقه دوم‪،‬‬ ‫واحد تجسمی ارسال کنند‪ .‬هنرمندان ساکن‬ ‫در ته��ران می توانند ب��رای انتقال اثار خود با‬ ‫ش��ماره ‪ ۰۹۱۲۳۷۰۲۶۱۰‬تم��اس بگیرند تا‬ ‫هماهنگی های الزم در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت تمامی عوائ��د فروش این حراج‬ ‫به اسیب دیدگان سیل اخیر اختصاص خواهد‬ ‫یافت‪ .‬زمان برپایی نمایشگاه نیز از ‪ ۲۰‬تا ‪۲۴‬‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹۸‬است‪.‬‬ ‫طیبه سیاوشی‬ ‫قطب الدین صادقی‬ ‫ابراهی��م رها کتاب تازه از طنزنوش��ته های‬ ‫خ��ود را با عنوان «یک ماه با ش��یطان» روانه‬ ‫ب��ازار کت��اب ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نش��ر‬ ‫مروارید اثری تازه از ابراهیم رها از طنزپردازان‬ ‫معاصر را با عنوان «یک ماه با ش��یطان» روانه‬ ‫بازار کتاب کرد‪ .‬این اثر در قالب ‪ 30‬یادداشت‬ ‫طنزامیز روزانه تنظیم ش��ده اس��ت که راوی‬ ‫انها به گفته نویسنده شیطان است‪ .‬این کتاب‬ ‫طرح هایی از مهشید فرح انگیز در ‪ ۱۰۰‬صفحه‬ ‫و با نرخ ‪۱۵‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫اغاز دوباره «هفت»‬ ‫با لطیفی و فراستی‬ ‫برنامه س��ینمایی «هفت» بع��د از وقفه ای‬ ‫کوتاه به زودی روی انتن ش��بکه س��ه س��یما‬ ‫م��ی رود‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فص��ل جدید‬ ‫برنام��ه س��ینمایی «هف��ت» ک��ه همزمان با‬ ‫اغاز سی وهفتمین جش��نواره ملی فیلم فجر‬ ‫ب��ه تهیه کنندگ��ی مجتبی امین��ی و اجرای‬ ‫محمدحس��ین لطیفی روی انتن رفت‪ ،‬بعد از‬ ‫وقفه کوتاه‪ ،‬همزمان با اغاز جش��نواره جهانی‬ ‫فیلم فج��ر از اواخر فروردین پخش خود را از‬ ‫سرخواهد گرفت‪ .‬فصل گذشته برنامه هفت با‬ ‫اجرای محمدحسین لطیفی در ایام جشنواره‬ ‫فجر به روی انتن رفت‪.‬‬ ‫دعوت از ‪ ۳‬فیلم‬ ‫و یک داور ایرانی به‬ ‫جشنواره اسپانیایی‬ ‫مهدی رحمان��ی به عنوان داور جش��نواره‬ ‫اس��پانیایی «‪ »Imagineindia‬انتخاب شد‬ ‫که میزب��ان دو فیلم بلند و ی��ک فیلم کوتاه‬ ‫از س��ینمای ای��ران خواه��د بود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬هجدهمین جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫«‪ »Imagineindia‬فهرس��ت هیات داوران‬ ‫بخش مس��ابقه خود را درحالی اعالم کرد که‬ ‫نام مه��دی رحمانی‪ ،‬فیلمس��از ایرانی نیز در‬ ‫کنار داورانی از کش��ورهای اسپانیا‪ ،‬لهستان‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬روسیه‪ ،‬هند و قزاقستان دیده می شود‪.‬‬ ‫امسال فیلم های سینمایی «روزهای نارنجی»‬ ‫س��اخته ارش الهوتی و «اپاندیس» س��اخته‬ ‫حسین نمازی به نمایندگی از سینمای ایران‬ ‫در بخش مسابقه فیلم های بلند این جشنواره‬ ‫حضور دارند و فیلم «مانیکور» ساخته ارمان‬ ‫فیاض نی��ز در بخ��ش فیلم های کوت��اه این‬ ‫جشنواره نمایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫مشکالت‬ ‫و نیازهای‬ ‫ادبیات ایران‬ ‫مهشید میرمعزی با برشمردن مشکالت ادبیات ایران‪،‬‬ ‫داشتن منتقد خوب‪ ،‬حمایت از نویسنده ها و جایزه های‬ ‫ادبی موفق و بدون حاشیه را از نیازهای ادبیات کشورمان‬ ‫عنوان می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این مترجم درباره وضعیت ادبیات و‬ ‫کتاب در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اظهار کرد‪ :‬تغییر کیفی نسبت به‬ ‫سال های گذشته حس نمی کنم؛ اینکه جهشی به عقب‬ ‫یا جلو اتفاق افتاده باش��د‪ .‬همچنان کتاب چاپ می شود‬ ‫و عده ای انها را می پس��ندند و می خرن��د و عده ای انها را‬ ‫نمی پس��ندند‪ .‬همان دسته بندی های قدیمی در ادبیات‬ ‫وج��ود دارد؛ عده ای از کتاب های��ی تعریف می کنند که‬ ‫تعریف شان بجا است اما کتاب هایی هم هستند که ادم با‬ ‫خواندن انها ناامید می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬می توان گفت وضعیت ادبیات مانند سال های‬ ‫قبل اس��ت و ت��ا زمانی که تغییر اساس��ی در‬ ‫س��اختار ب ه وجود نیای��د تغییری را نخواهیم‬ ‫دی��د‪ .‬سانس��ور هس��ت‪ .‬از نویس��نده ها و‬ ‫مترجم��ان حمایت نمی ش��ود و تا زمانی که‬ ‫حمایت درس��ت و حس��ابی از انه��ا به ویژه‬ ‫از نویس��نده ها نش��ود‪ ،‬جهش��ی در ادبیات‬ ‫نخواهی��م دی��د‪ .‬از طرفی جایزه ه��ای ادبی‬ ‫باید تعیین کننده باش��ند یعنی زمانی که به کتابی جایزه ‬ ‫می دهند‪ ،‬باید این جایزه به قدری دقیق باش��د که مردم‬ ‫ب��ه ان اعتماد کنند اما این اعتم��اد در میان مردم وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬جایزه های ادبی حاش��یه های زی��ادی دارند که‬ ‫مختص جایزه های ادبی ایران هم نیست‪ .‬همیشه حرف و‬ ‫حدیث هایی درباره این جایزه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫میرمعزی س��پس با اش��اره به این موض��وع که برخی‬ ‫می گویند ترجمه بیشتر از تالیف است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬به نظر من ترجمه بیشتر نشده و به همان‬ ‫شکل قبل اس��ت‪ .‬تالیف از نظر کمی کمتر از‬ ‫ترجمه نیست اما از طرف برخی از نویسنده ها‬ ‫این گله وجود دارد که مترجمان با تولید این‬ ‫کتاب ها نمی گذارند ما دیده ش��ویم‪ .‬من این‬ ‫س��خن را قبول ندارم زی��را کتاب خوب دیده‬ ‫و خوانده می ش��ود‪ .‬برخی هم معتقدند ما ادبیات جهانی‬ ‫نداریم در حالی که ادبیات خوب داریم و کتاب های خوبی‬ ‫در ایران نوشته می شود‪.‬‬ ‫مترجم کت��اب «و نیچه گریه کرد» در ادامه با اش��اره‬ ‫به کالس های داستان نویس��ی که برگزار می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید جل��وی برخی از کارگاه های داستان نویس��ی‬ ‫گرفته ش��ود و کس��انی که صالحیت دارن��د باید کالس‬ ‫بگذارن��د‪ .‬برخی ب��ا نوش��تن ‪ ۴‬داس��تان کالس برگزار‬ ‫می کنند‪ .‬در المان کس��انی که کارگاه نویسندگی دارند‬ ‫ش��اید فقط مقاله یا مجموعه مقاالت درباره ادبیات دارند‬ ‫اما این مس��ئله را به طور علمی در کارگاه ش��ان بررس��ی‬ ‫می کنند‪ .‬مدرس��ان این کالس ها می توانند نویسنده هم‬ ‫باشند‪ .‬نویسنده ها زحمت می کشند و کتاب می نویسند‬ ‫و ب��ا برگزاری ای��ن کارگاه ها مقداری پول نصیب ش��ان‬ ‫می ش��ود و نباید این موضوع را نادیده گرفت‪ .‬بس��یاری‬ ‫از جوانان دوس��ت دارند نویسنده شوند اما مسئله ای که‬ ‫وجود دارد این است که نباید در این کارگاه ها انها را دچار‬ ‫توهم کرد‪ .‬اگر ش��خصی اس��تعداد ندارد باید به او گفت‪،‬‬ ‫در غیر این صورت پ��ول می دهد و کتاب چاپ می کند و‬ ‫زمانی که کتابش دیده نمی ش��ود‪ ،‬سرخورده می شود که‬ ‫این بدتر است‪.‬‬ ‫حراج اثار هنری برای‬ ‫کمک به سیل زدگان‬ ‫دوشنبه‬ ‫انتشار ‪ ۵‬کتاب از ابوتراب خسروی‬ ‫‪ 19‬فروردین ‪ 2 - 1398‬شعبان ‪ 8 - 1440‬اوریل ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1264‬پیاپی ‪2582‬‬ ‫کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کتاب ه��ای «اواز پ��ر جبرئی��ل»‪« ،‬رود‬ ‫راوی»‪« ،‬ملکان عذاب»‪« ،‬اس��فار کاتبان» و‬ ‫«حاشیه ای بر مبانی داستان» نوشته ابوتراب‬ ‫خس��روی بازنشر و در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫کتاب ته��ران عرضه می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا کتاب های یادش��ده پیش تر ازس��وی‬ ‫ناش��ران دیگری منتشر شده بود و حاال قرار‬ ‫اس��ت چاپ جدید انها با ویراس��ت و طرح جلد جدید از س��وی نش��ر‬ ‫نیماژ در نمایش��گاه کتاب س��ال جاری به مخاطبان عرضه ش��ود‪ .‬اواز‬ ‫پ��ر جبرئیل بعد از «هاویه»‪« ،‬دیوان س��ومنات» و «ویران»‪ ،‬چهارمین‬ ‫مجموعه داس��تان ابوتراب خس��روی به ش��مار می رود که این نویسنده‬ ‫مدرن قصه های تمثیلی ش��یخ اش��راق (شیخ‬ ‫در ان به بازافرینی ادبی‬ ‫ِ‬ ‫شهاب الدین س��هروردی) پرداخته اس��ت‪ .‬اس��فار کاتبان عنوان رمان‬ ‫ن بار در سال ‪ ۱۳۷۹‬منتشر‬ ‫دیگری است از ابوتراب خسروی که نخستی ‬ ‫شد‪ .‬این کتاب سال ‪ ۱۳۸۰‬به عنوان بهترین رمان سال ‪ ۷۹‬برگزیده شد‬ ‫و جای��زه مهرگان ادب به ان تعلق گرف��ت‪ .‬رود راوی یکی از مهم ترین‬ ‫رمان های خس��روی است که سال ‪ ۱۳۸۳‬به عنوان رمان برگزیده جایزه‬ ‫هوش��نگ گلش��یری انتخاب ش��د‪ .‬ملکان عذاب دیگر کتاب خسروی‬ ‫اس��ت که به عنوان رمان برگزیده س��ال ‪ ۱۳۹۳‬جای��زه جالل ال احمد‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬کتاب حاشیه ای بر مبانی داس��تان هم شامل مقاله هایی‬ ‫درباره نظریه های داس��تان می شود که خس��روی در این کتاب مطرح‬ ‫کرده و موضع خود را نس��بت به انه��ا با مخاطب در میان می گذارد‪4 .‬‬ ‫کتاب نخس��ت در تیراژ ‪ ۲۰۰۰‬نسخه و حاشیه ای بر مبانی داستان در‬ ‫شمارگان ‪ ۱۰۰۰‬نسخه منتشر می شود‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫«ما» همه مردم نیست‬ ‫میراث‬ ‫تغییر نام خیابان «ج» به جمشید مشایخی‬ ‫مصطفی داننده‪ ،‬نویسنده‪:‬‬ ‫همه مردم در صف گوش��ت‬ ‫بودن��د‪ .‬همه مردم به ش��مال‬ ‫ام��ده بودن��د‪ .‬همه م��ردم در‬ ‫تهران مان��ده بودند‪ .‬همه مردم‬ ‫در سیل غرق شدند‪ .‬همه مردم‬ ‫اجی��ل خریدن��د‪ .‬هم��ه مردم‬ ‫مخالف روحانی هستند‪ .‬همه مردم موافق‬ ‫روحانی هس��تند‪ .‬همه مردم دوست دارند‬ ‫مهاجرت کنن��د‪ .‬همه مردم به راهپیمایی‬ ‫امده بودند‪.‬‬ ‫این همه مردم را از کجا می اوریم‪ .‬واقعا‬ ‫چرا فکر می کنیم انهایی که در اطراف ما‬ ‫هس��تند همه مردم اند‪ .‬در فضای مجازی‬ ‫چرخ می زنیم‪ ،‬نظرهای منفی را می خوانیم‬ ‫و بعد ان را به کل جامعه تعمیم می دهیم‪.‬‬ ‫مغازه ها ش��لوغ هستند و مردم در حال‬ ‫خری��د؛ ما فکر می کنیم وض��ع همه افراد‬ ‫جامعه خوب اس��ت و هم��گان در حال پر‬ ‫ک��ردن یخچال های خود از گوش��ت‪ ،‬مرغ‬ ‫و میوه هس��تند‪ .‬در مهمانی ه��ا از گرانی‬ ‫گالیه و همصدا از نرخ پیاز و سیب زمینی‪،‬‬ ‫ش��کایت می کنیم و برچس��ب بدبختی را‬ ‫به هم��ه مردم می زنیم‪ .‬چن��د خبر بد در‬ ‫رس��انه ها می خوانی��م و از چند اختالس‬ ‫مطل��ع می ش��ویم؛ بع��د می گویی��م همه‬ ‫دزد ش��ده اند‪ ،‬همه ب��ه حرام خوری عادت‬ ‫کرده اند‪ .‬این چه رسمی است که در میان‬ ‫ما نهادینه شده است‪ .‬اطرافیان ما‪ ،‬شهر ما‪،‬‬ ‫صفحه اجتماعی ما‪ ،‬سایت ما‪ ،‬روزنامه ما‪،‬‬ ‫تلویزیون ما‪ ،‬همه کشور نیستند‪ .‬انها فقط‬ ‫بخشی از یک جامعه هستند‪.‬در جای جای‬ ‫ایران بخش��ی از مردم مش��کل اقتصادی‬ ‫‪ ۷۰‬میلیارد ریال به اثار تاریخی بروجرد خسارت وارد شد‬ ‫معاون میراث فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنای��ع دس��تی و گردش��گری گفت‪ :‬بی��ش از ‪۷۰‬‬ ‫میلیارد ریال به اثار تاریخی بروجرد خس��ارت وارد‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدحسین طالبیان‪،‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی س��ازمان می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری در حاش��یه بازدید از‬ ‫اثار تاریخ��ی بروجرد پس از بارش های سیل اس��ا‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬برخی از اثار به دلی��ل دخالت هایی که‬ ‫شده دچار اسیب های بیشتری شده اما برخی جاها‬ ‫که مرمت انجام ش��ده اند کمتر اسیب دیده اند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تعداد زیادی بنا در بروجرد و روس��تاها‬ ‫وج��ود دارد ک��ه هم��ه نیازمند رس��یدگی فوری و‬ ‫اضطراری هس��تند تا وضع ش��ان از این بدتر نشود‪.‬‬ ‫هم اکنون در حال مش��ورت هستیم که این کارها را‬ ‫با برنامه ریزی انجام دهی��م‪ .‬معاون میراث فرهنگی‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ ۷ :‬میلی��ارد تومان خس��ارت به‬ ‫خانه های تاریخی بروجرد وارد ش��ده است‪ .‬طالبیان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬درمجموع لرس��تان بیش از ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫به شهر می رسد؟‬ ‫همچنی��ن محمود میرلوح��ی در واکنش به این‬ ‫پیشنهاد گفت‪ :‬به نظرم باید پیش از انکه هنرمندان‬ ‫و اف��راد معروف دار فانی را وداع بگویند‪ ،‬معبری را‬ ‫ب��ه نام انها کنیم؛ نه اینکه منتظر بمانیم انها فوت‬ ‫کنند و بعد از ان خیابانی را به نام ش��ان نام گذاری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در نهایت اعضای شورای شهر تهران به دوفوریت‬ ‫طرح پیش��نهادی مبنی بر تغییر نام خیابان «ج»‬ ‫به نام جمش��ید مش��ایخی رای مثب��ت دادند و با‬ ‫رای اعض��ا خیاب��ان «ج» در منطقه ولنجک به نام‬ ‫جمشید مشایخی نام گذاری می شود‪.‬‬ ‫توم��ان در حوزه میراث فرهنگی و زیرس��اخت های‬ ‫گردش��گری خس��ارت دیده اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫برخی پل ها زیر سیالب هستند‪ ،‬وقتی بیرون بیایند‬ ‫و وضعیت انها بررسی شود رقم تخمین زده بیشتر‬ ‫می ش��ود اما براورد ریالی ما تا این لحظه این است‬ ‫و می��زان دقی��ق را بعد از کار کارشناس��ی دقیق تر‬ ‫اع�لام می کنیم‪ .‬مع��اون میراث فرهنگی س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری ادامه‬ ‫داد‪ :‬کمک می کنیم از س��وی س��تاد بحران استان‬ ‫مرمت این اثار تاریخی در اولویت نخست قرار گیرد‬ ‫چون این اثار از مقاصد مهم گردش��گری است و به‬ ‫معیشت مردم گره خورده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب‬ ‫کاهش حضور ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب به دلیل نرخ ارز‬ ‫مدی��ر کارگ��روه ناش��ران خارجی س��ی ودومین‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با اشاره به ثبت نام‬ ‫‪ ۸۰‬ناش��ر عربی و التین در بخش خارجی نمایشگاه‬ ‫گفت‪ ۵۰ :‬ناش��ر عربی و ‪ ۳۰‬ناش��ر التین در طبقه‬ ‫نخس��ت رواق ش��رقی مص�لای امام خمین��ی (ره)‬ ‫کتاب های خود را عرضه خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫احدرضایی‪ ،‬مدی��ر کارگروه‬ ‫ناش��ران خارجی س��ی ودومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امسال ناشران خارجی در‬ ‫فضایی به وس��عت ‪ ۵۰۰۰‬مترمربع در طبقه نخست‬ ‫رواق شرقی مصال جانمایی خواهند شد‪.‬‬ ‫(‪ )۲۰۱۶‬به باال در بخش��ی باعن��وان تازه های کتاب‬ ‫با تخفیف ‪ ۲۵‬درصد فروخته می شود و بخش دیگر‬ ‫کتاب ها که به سال های زیر ‪ )۲۰۱۵( 1394‬مرتبط‬ ‫است باعنوان فروش ازاد‪ ،‬به دلیل سال چاپ پایین با‬ ‫شب «رمان عربی»‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫‪12‬‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ش ش‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش ک‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪118‬‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪119‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬داس��تـان نـویـس روس��ــی کتـ��اب‬ ‫در جست وجوی نان‪ -‬ظاهر ساختمان‬ ‫‪ -2‬پرخاش و تهدید کردن ‪ -‬فرمانروا‬ ‫‪ -3‬اس��تان تخـ��ت جمش��ید ‪ -‬قـ��وم‬ ‫سـرخ پوس��ت بومی امریکای مرکزی ‪ -‬جمله‬ ‫دستوری‬ ‫‪ -4‬بلدرچین ‪ -‬تغییر اوضاع ‪ -‬از پیامبران‬ ‫‪ -5‬نم��از ی��ک رکعت��ی ‪ -‬از بت ه��ای عهد‬ ‫جاهلیت ‪ -‬فرمان سکوت ‪ -‬کالم درویش‬ ‫‪ -6‬حلقه چرخ اتومبیل ‪ -‬بیم و هراس‬ ‫‪ -7‬خ��واب ب��س ش��یـرین ‪ -‬نش��ان دهنده‬ ‫مسیـر‬ ‫‪ -8‬از صف��ات خداوند ‪ -‬ه��زار کیلو ‪ -‬عزیز‬ ‫عرب ‪ -‬تصدیق انگلیسی‬ ‫‪ -9‬سختی و دشواری ‪ -‬فهرست‬ ‫‪ -10‬میوه بهشتی ‪ -‬دریایی در شمال روسیه‬ ‫‪ -11‬اندامی از صورت ‪ -‬حرف ارزومندان ‪-‬‬ ‫قلعه روی تپه ‪ -‬جایگاهی در لباس‬ ‫‪ -12‬حج��م فرعون��ی ‪ -‬قـ��وس مـ��اه نو ‪-‬‬ ‫حیـرت‬ ‫‪ -13‬واژه پرس��ش ‪ -‬چایخان��ه فرنگی ‪ -‬بذر‬ ‫کتان‬ ‫‪ -14‬بدون فعالیت ‪ -‬نویسنده بینوایان‬ ‫‪ -15‬برداش��ت محصول ‪ -‬کنایه از س��خنان‬ ‫ضد و نقیض‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دگرگون ‪ -‬اصطالحی بانکی‬ ‫‪ -2‬بان��گ و صدا ‪ -‬سرگذش��ت قدما ‪ -‬پاره خطی‬ ‫جهت دار و فلش مانند در فیزیک‬ ‫‪ -3‬الونک حصیری ‪ -‬کامیون ارتشی ‪ -‬شالوده ‪-‬‬ ‫شهر سنگی کشورمان‬ ‫‪ -4‬ن��ور ک��م از دور ‪ -‬ضرب��ی و اهنگی��ن ‪ -‬باال‬ ‫امدن اب دریا‬ ‫‪ -5‬هنوز به لفظ انگلیس��ی ‪ -‬قدرت تش��خیص ‪-‬‬ ‫بیدار شدن از خواب غفلت‬ ‫‪ -6‬نوعی رنگ مو ‪ -‬خودم ‪ -‬برنج پوست نکنده‬ ‫‪ -7‬واحد وزنی ‪ -‬کج بریده شده‬ ‫‪ -8‬مقامی در قوه مجریه ‪ -‬ماهی کوچک خوراکی‬ ‫‪ -9‬پشت سرهم ‪ -‬ذره بنیادین‬ ‫‪ -10‬ف��رش کم پهنا ‪ -‬دش��من ات��ش ‪ -‬ضمیر‬ ‫فرانسوی‬ ‫‪ -11‬دریچه ای در قلب ‪ -‬انتها ‪ -‬بازگرداندن‬ ‫‪ -12‬حرف هشتم الفبای فارسی ‪ -‬کاشی لعابدار‬ ‫رنگین ‪ -‬کوچک تر از کبک‬ ‫‪ -13‬نوش��تن اداری ‪ -‬ش��ماره حرک��ت ‪ -‬تاب��ه‬ ‫نان پزی ‪ -‬از اصوات افسوس‬ ‫‪ -14‬ناپس��نـد ش��ـرعی ‪ -‬بیمـار خفتـه ‪ -‬نهـی‬ ‫از گفتن‬ ‫‪ -15‬چشم انتظاری ‪ -‬شرایط اقلیمی‬ ‫نخس��تین ش��ب بخ��ارا در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به «رمان عربی»‬ ‫اختصاص یافته و در ان محمد‬ ‫جواهر کالم و عظیم طهماسبی‬ ‫در ساعت ‪ 5‬بعدازظهر دوشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬فروردی��ن (امروز) در خانه‬ ‫گفتمان شهر درباره رمان عربی‬ ‫سخنرانی خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پی��ش از رم��ان‬ ‫«زین��ب» اث��ر محم��د حس��ین هی��کل‬ ‫ک��ه ش��ماری از ناق��دان ان را س��راغاز‬ ‫رمان نویسی عرب دانسته اند‪ ،‬نویسندگانی‬ ‫از ش��ام و مصر کوشیدند ذوق خوانندگان‬ ‫عرب را برای پذیرش این نوع ادبی پرورش‬ ‫دهن��د و همزمان با محک زدن توان خود‬ ‫در عرصه رمان نویس��ی تجربه ها اندوختند‬ ‫و ب��ا خلق اثاری چند ک��ه می توان از انها‬ ‫با عنوان «رم��ان» یاد کرد‪ ،‬توفیق یافتند‪.‬‬ ‫با گذش��ت زمان رمان عربی در ‪ 3 ،2‬دهه‬ ‫نخس��ت ق��رن ‪ 20‬س��ربراورد‪ .‬در مرحله‬ ‫نخس��ت پیش��گامان ادب در مصر با خلق‬ ‫اث��اری چن��د زمینه را برای نس��ل بعد از‬ ‫خود هموارت��ر کردند‪ .‬نجی��ب محفوظ و‬ ‫نویسندگان هم نس��ل او با بهره گرفتن از‬ ‫تجربه های نس��ل پیشین و مدد‬ ‫جستن از تجربه های نویسندگان‬ ‫غربی‪-‬البت��ه در مقیاس ه��ای‬ ‫گوناگون‪ -‬پا ب��ه عرصه نهادند و‬ ‫توانس��تند رمان عربی را تثبیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اختصاص جای��زه جهانی نوبل‬ ‫در ‪ ۱۳۶۷‬ب��ه نجی��ب محف��وظ تاییدی‬ ‫جهان��ی برای رمان عربی ب��ه ارمغان اورد‬ ‫و در واق��ع گواه��ی ب��ر نبوغ نویس��نده و‬ ‫کمال رمان نویس��ی در جه��ان عرب بود‪.‬‬ ‫ام��روز دهه��ا نویس��نده ع��رب در قلمرو‬ ‫سرزمین های عربی یا حتی در خارج از ان‬ ‫همچنان بر غنای این نوع ادبی می افزایند‬ ‫و دغدغه های اجتماعی‪ ،‬فلسفی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫ادبی خود و ملت های شان را بیان می کنند‪.‬‬ ‫در شب رمان عربی‪ ،‬دو کتاب «درامدی‬ ‫تاریخی و انتقادی بر رمان عرب» اثر راجر‬ ‫الن‪ ،‬ترجمه محم��د جواهرکالم و «رمان‬ ‫عرب��ی‪ :‬درام��دی تحلیلی‪-‬انتق��ادی» اثر‬ ‫حمدی سکوت‪ ،‬ترجمه عظیم طهماسبی‬ ‫بررسی و عرضه خواهند شد‪ .‬خانه گفتمان‬ ‫ش��هر در میدان فلسطین‪ ،‬طالقانی غربی‪،‬‬ ‫ضلع جنوبی‪ ،‬شماره ‪ ۵۱۴‬واقع است‪.‬‬ ‫اختصاص یارانه ویژه به نشریه ها و رسانه های‬ ‫مناطق سیل زده‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت مطبوعات��ی و‬ ‫اطالع رس��انی وزارت فرهن��گ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی از اختص��اص یاران��ه وی��ژه ب��ه‬ ‫نش��ریه ها‪ ،‬مطبوعات و رسانه های مناطق‬ ‫س��یل زده خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫محمدمه��دی احمدی با اع�لام این خبر‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به شرایط موجود در مناطق‬ ‫س��یل زده کشور مقرر ش��د کمک ویژه ای‬ ‫از طریق یارانه به نش��ریه ها و روزنامه ها و‬ ‫رسانه های انها اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬جانمایی ها انجام و نقش��ه س��الن‬ ‫کشیده شده و برای تایید در اختیار معاونت اجرایی‬ ‫ق��رار گرفت��ه تا پس از تایید انها دس��تور س��اخت‬ ‫غرفه ها داده شود‪.‬‬ ‫رضایی با اش��اره به کاهش حضور ناشران خارجی‬ ‫در ای��ن بخش گف��ت‪ :‬امس��ال به دلی��ل تحریم ها‬ ‫و افزای��ش ن��رخ ارز‪ ،‬ناش��ران خارج��ی کمتری در‬ ‫نمایشگاه حضور دارند؛ با این وجود استقبال خوبی‬ ‫از این بخش شده است‪ .‬وی با بیان اینکه کتاب های‬ ‫التین امس��ال در دو بخش مجزا عرضه می ش��وند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کتاب ه��ای منتش��ر ش��ده از س��ال ‪1395‬‬ ‫تخفیف های بیشتر از ‪ ۲۵‬درصد به فروش می رسد‪.‬‬ ‫رضایی تاکید کرد‪ :‬خوش��بختانه استقبال ناشران از‬ ‫این دو بخش زیاد بوده و بس��یاری از ناشران در هر‬ ‫دو بخش فروش ازاد و تازه های کتاب حضور دارند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره روند ترخیص کتاب ها از گمرک‬ ‫نی��ز توضیح داد‪ :‬در تعامل ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و بانک مرکزی‪ ،‬مج��وز ترخیص کتاب ها‬ ‫به گمرک ارس��ال ش��ده و بخش زیادی از کتاب ها‬ ‫اکنون در حال ترخیص است‪ .‬سی ودومین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی کتاب ته��ران ‪ ۴‬تا ‪ ۱۴‬اردیبهش��ت در‬ ‫مصالی امام خمینی (ره) برگزار می شود‪.‬‬ ‫ندارن��د و بخ��ش بزرگ ت��ری با‬ ‫س��یلی صورت خود را سرخ نگه‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫بیایی��م نظر خ��ود را نظر همه‬ ‫ندانیم‪ .‬حتی نظر فامیل‪ ،‬ش��هر و‬ ‫استان خود را هم نظر همه کشور‬ ‫ندانی��م‪ .‬ما هیچ وقت از نظر همه‬ ‫افراد جامعه مطلع نخواهیم شد؛ مگر اینکه‬ ‫در ه��ر موضوعی از طری��ق رفراندوم‪ ،‬نظر‬ ‫مردم را جویا شویم‪.‬‬ ‫انقدر خودم��ان را نماینده مردم ندانیم‪.‬‬ ‫این کش��ور حدود ‪ ۸۰‬میلی��ون جمعیت‬ ‫دارد‪ .‬ای��ا واقعا یک صفحه اینس��تاگرام یا‬ ‫ی��ک خطبه نماز جمع��ه‪ ،‬بیان کننده نظر‬ ‫همه مردم است؟‬ ‫این تصور همه مردم‪ ،‬باعث درک اش��تباه‬ ‫از شرایط جامعه خواهد شد‪ .‬باعث می شود‬ ‫خیلی از دردهای جامعه را نبینیم و تصورات‬ ‫غلطی از سبک زندگی جامعه داشته باشیم‪.‬‬ ‫این تصور باعث می ش��ود در تصمیم گیری‬ ‫ب��رای م��ردم هم دچار اش��تباه ش��ویم‪ .‬در‬ ‫انتخابات ها به خوبی می ش��ود ب��ه این معنا‬ ‫رسید‪ .‬با پر شدن یک ورزشگاه یا یک مصال‪،‬‬ ‫فکر می کنیم تمام ایران با ما همراه اس��ت و‬ ‫رای انها برای ماست‪ ،‬در حالی که حاضران‬ ‫در ان نشس��ت را حتی نمی شود همه مردم‬ ‫ش��هر نامید‪ ،‬چه رس��د همه مردم کش��ور‪.‬‬ ‫بیاییم بگوییم «به نظر من» و کاری به نظر‬ ‫دیگران نداشته باشیم‪ .‬بیاییم از «برخی» و‬ ‫«بخشی از جامعه» اس��تفاده کنیم‪ .‬بیاییم‬ ‫اجازه بدهیم مردم خودش��ان نظرات شان را‬ ‫بیان کنند و ما سخنگوی انها نباشیم‪.‬‬ ‫بیاییم دست از مطلق گرایی برداریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سینما و شهر‬ ‫اعضای شورای ش��هر تهران در نخستین جلسه‬ ‫ش��ورا در س��ال ‪ ۹۸‬به تغییر نام خیابان «ج» واقع‬ ‫در منطقه ولنجک به نام «جمشید مشایخی» رای‬ ‫مثبت دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬احمد مس��جد جامعی صبح‬ ‫روز گذشته در دستور جلسه شورای شهر تهران با‬ ‫بیان اینکه جمعی از اهالی سینما و خانواده مرحوم‬ ‫جمش��ید مش��ایخی ابراز تمایل کردند که خیابان‬ ‫محل سکونت وی به نام ان مرحوم نام گذاری شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بر همین اس��اس در این جلس��ه دوفوریت‬ ‫تغییر نام خیابان «ج» به نام جمش��ید مشایخی را‬ ‫ارائه می کنم‪.‬‬ ‫مرتضی الویری در واکنش به این پیشنهاد گفت‪:‬‬ ‫من از عالقه مندان و دوس��تداران مرحوم جمشید‬ ‫مشایخی هستم اما واقعیت این است که نباید این‬ ‫پیش��نهاد با قید دوفوریت به ش��ورای شهر بیاید‪،‬‬ ‫چراکه دوفوری��ت معنای خاص دارد و به این معنا‬ ‫است که ضرر و زیانی متوجه شهر می شود‪ ،‬اما اگر‬ ‫این تغییر نام در این جلسه انجام نشود‪ ،‬چه زیانی‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!