روزنامه صمت شماره 1265 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1265

روزنامه صمت شماره 1265

روزنامه صمت شماره 1265

‫سالروز میالد مسعود حضرت امام حسین علیه السالم خجسته و فرخنده باد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تاکید دولت بر اقدام سریع‬ ‫برای جبران خسارت های سیل زدگان‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1265‬پیاپی ‪2583‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرنوشت مصرف کننده‬ ‫در اقتصاد ایران‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تزریق منابع‬ ‫راه حل نیست‬ ‫بازار مس‬ ‫و مشتریان جدید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫«استاندارد یورو‪»۴‬‬ ‫قانونی که دور خورد‬ ‫صادرکننده در تامین نیاز تولید متعهد شود‬ ‫‪20‬روز از س��ال ‪ 98‬می گذرد و هنوز هم موضوع بازگش��ت ارز صادراتی‪ ،‬نرخ نیمایی و بازار‬ ‫ازاد و دالر ‪4200‬تومانی با چالش روبه رو و راهکار جدیدی در این باره ارائه نشده است‪ .‬دولت و‬ ‫بانک مرکزی همچنان خواستار بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند و اعالم کرده اند بسیاری‬ ‫ارز خود را به روش هایی که مش��خص شده اس��ت‪ ،‬برنگردانده اند‪ .‬در حالی یکی از چالش های‬ ‫اصلی دولت برای تامین منابع ارزی‪ ،‬بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه هایی است که‬ ‫برای این منظور در نظر گرفته شده که بررسی ها نشان می دهد با وجود تکلیف قانونی دولت به‬ ‫اقدام های راه اهن برای امدادرسانی به اسیب دیدگان سیالب‬ ‫مرهم ریل بر زخم سیل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مرز دخالت یا حمایت دولت‬ ‫در بخش تولید کجاست؟‬ ‫دوشنبه های‬ ‫بدون نود‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران‬ ‫بانک جهانی در گ��زارش اوریل ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫(فروردی��ن ‪ )۱۳۹۸‬خ��ود ارق��ام مربوط به رش��د‬ ‫اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (منا)‬ ‫را بررس��ی کرده که بر این اس��اس رشد اقتصادی‬ ‫ایران بین منفی ‪ ۳.۸‬تا یک درصد پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬معاونت بررس��ی های اقتصادی‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران گ��زارش اوریل ‪ ۲۰۱۹‬بانک‬ ‫جهانی مربوط به رش��د اقتصادی در منطقه منا را‬ ‫که مرب��وط به اکتبر ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (ابان ‪)۱۳۹7‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بررس��ی کرده اس��ت‪ .‬در ای��ن گزارش‬ ‫پیش بینی ش��ده میانگین رش��د اقتصادی منطقه‬ ‫منا در سال های ‪ ۲۰۱۹‬تا ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪-۱۳۹۸‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی) در محدود ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۳.۵‬درصد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بر این اساس بیشترین رشد اقتصادی متعلق به‬ ‫کش��ورهای مصر‪ ،‬جیبوتی و ع��راق و ضعیف ترین‬ ‫رش��د اقتصادی نیز متعلق ب��ه ایران و در محدوده‬ ‫منف��ی ‪ ۳.۸‬ت��ا مثب��ت ی��ک درصد خواه��د بود‪.‬‬ ‫مهم تری��ن ریس��ک ب��رای تحقق رش��د اقتصادی‬ ‫ای��ن منطقه ُکند ش��دن س��رعت رش��د بازارهای‬ ‫صادرات��ی بزرگ این منطقه یعن��ی اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫امری��کا و چین خواهد بود‪ .‬ای��ن گزارش می افزاید‬ ‫باوجود رش��د اقتصادی منطقه‪ ،‬تغییری در تصویر‬ ‫بلندمدت س��رانه تولید ناخال��ص داخلی (‪)GDP‬‬ ‫ایجاد نخواهد شد و همچنان کسری حساب جاری‬ ‫و کس��ری تراز مالی در برخ��ی از اقتصادهای این‬ ‫منطقه استمرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫رکود عمیق تر می شود‬ ‫انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی کشورهای‬ ‫در حال توسعه صادرکننده نفت منطقه منا (شامل‬ ‫الجزایر‪ ،‬ای��ران‪ ،‬عراق‪ ،‬لیبی و یمن) که در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی به منفی ‪ ۰.۳‬درصد تنزل کرده‬ ‫بود‪ ،‬در س��ال جاری ب��ار دیگر کاه��ش یابد و به‬ ‫منفی ‪ ۰.۹‬درصد برسد‪ .‬بر این اساس احتمال دارد‬ ‫متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫به ‪ ۱.۶‬درصد تغییر یابد‪.‬‬ ‫بان��ک جهانی علت اصل��ی افزای��ش ‪ ۳.۱‬واحد‬ ‫درصدی رشد اقتصادی این گروه کشورها در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬می�لادی (‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬خورش��یدی) را‬ ‫جهش رش��د اقتصادی یمن به ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬عراق به‬ ‫‪ ۸.۱‬درصد و لیبی به ‪ ۶‬درصد عنوان کرده اس��ت‪.‬‬ ‫براین اس��اس پایان جنگ و اغاز کار دولت جدید‬ ‫در ع��راق به همراه س��رمایه گذاری ب��اال در زمینه‬ ‫ساخت وس��از عل��ت عمده جهش رش��د اقتصادی‬ ‫عراق در سال های پیش رو خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی رشد اقتصادی ایران‬ ‫بانک جهان��ی در گزارش خود رش��د اقتصادی‬ ‫ایران در سال گذشته میالدی را منفی ‪ ۱.۶‬درصد‬ ‫براورد کرده که در مقایس��ه با گزارش سال پیش‬ ‫از ان‪ ،‬معادل ‪ ۰.۱‬واحد درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫همچنین رش��د اقتصادی ایران برای س��ال جاری‬ ‫می�لادی در گزارش پیش��ین منف��ی ‪ ۳.۶‬درصد‬ ‫اعالم ش��ده بود که در گزارش اخیر به منفی ‪۳.۸‬‬ ‫درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رش��د منفی‬ ‫اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا است‪.‬‬ ‫براساس گزارش بانک جهانی‪ ،‬ایران بعد از تجربه‬ ‫رکود در س��ال گذش��ته میالدی بار دیگر در س��ال‬ ‫جاری دچار رکود اقتصادی البته با ش��دت بیشتری‬ ‫خواهد شد که در واقع به معنی تعمیق رکود است‪.‬‬ ‫در این گزارش ارقام نرخ های رش��د برای چشم انداز‬ ‫اقتص��اد ایران در س��ال های ‪ ۲۰۲۰‬و ‪ ۲۰۲۱‬هم به‬ ‫ترتیب برابر با ‪ ۰.۹‬و یک درصد است که نویدبخش‬ ‫تحول معناداری برای اقتصاد ایران نیس��ت و نشان‬ ‫می دهد اقتصاد ایران گرفتار رشد ضعیف خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز بهای نفت‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود به��ای نف��ت در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫اینده بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬دالر در هر بش��که باش��د که‬ ‫ریسک های روبه پایین مانند کاهش رشد اقتصادی‬ ‫چین و اتحادیه اروپا و افزایش تولید نفت در امریکا‬ ‫و ریس��ک های روبه باال مانن��د تحریم های امریکا‬ ‫علیه ایران و ونزوئال و محدود شدن دسترسی این‬ ‫کشورها به بازارهای بین المللی و ظرفیت نهفته در‬ ‫ایجاد اختالل در عرضه نفت در کش��ورهایی مانند‬ ‫لیب��ی‪ ،‬در کاهش عرض��ه و در نتیجه افزایش نرخ‬ ‫نفت‪ ،‬در صورتی ک��ه تقاضای نفت تغییری نکند‪،‬‬ ‫موثر خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تراز حساب جاری‬ ‫گزارش بانک جهانی نش��ان می دهد کشورهای‬ ‫صادرکننده نف��ت‪ ،‬به طور تاریخ��ی از مازاد باالی‬ ‫حس��اب جاری برخوردار بوده ان��د اما این وضعیت‬ ‫در س��ال های اخیر تغییر کرده است‪ .‬تراز حساب‬ ‫ج��اری منطقه منا در حال کاهش اس��ت که افت‬ ‫مزبور برای اقتصادهای عضو ش��ورای خلیج فارس‬ ‫قابل توجه است‪.‬‬ ‫سازمان تجارت جهانی اعالم کرد‬ ‫کاهش ‪ ۲.۶‬درصدی رشد تجارت در اقتصاد جهان‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی کاهش ‪ ۲.۶‬درصدی را‬ ‫برای رشد تجاری در س��ال جاری میالدی براورد‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی‪ ،‬سازمان‬ ‫تجارت جهانی در گزارش س��االنه خود اعالم کرد‬ ‫تج��ارت جهان��ی در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی ‪ ۰.۳‬درصد کاهش پیدا کرد و روند نزولی‬ ‫ان در سال جاری میالدی ‪ ۲.۶‬درصد خواهد بود‪،‬‬ ‫این در حالی است که رشد تجارت جهانی در سال‬ ‫گذش��ته میالدی ‪ ۳‬درصد بود‪ .‬این سازمان اعالم‬ ‫کرد رش��د تجارت در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪۱۴۰۰‬‬ ‫خورش��یدی) به ‪ ۳‬درصد بازمی گردد؛ ضمن اینکه‬ ‫افزایش تجارت جهانی بستگی به کاهش تنش های‬ ‫تجاری دارد‪« .‬روبرتو ازودو» رئیس کل س��ازمان‬ ‫تجارت جهان��ی گفت‪ :‬با افزایش تنش های تجاری‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در اجرای بخشنامه بازگشت ارز صادراتی‪ ،‬شفاف تر عمل کنیم‬ ‫مزیت عبور از خشکسالی‬ ‫برای اقامتگاه های بوم گردی‬ ‫توجه‬ ‫به اولویت ها‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری بر تعهد دولت نس��بت به اقدام س��ریع برای جبران‬ ‫خس��ارت های اس��یب دیدگان س��یل تاکید کرد‪ .‬روحانی با اش��اره به بی س��ابقه بودن‬ ‫گستردگی و میزان بارش های اخیر در کشور دست کم در ‪ 100‬سال گذشته‪ ،‬مشارکت‬ ‫تمامی س��ازمان ها را در س��اماندهی مناطق س��یل زده و کمک به جریان عادی زندگی‬ ‫مردم ضروری دانست و خواستار سرعت عمل بیشتر تمامی مسئوالن در این زمینه شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری از همت و بردباری مردم در اس��تان های گلستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫لرس��تان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ایالم‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و سایر مناطق‬ ‫سیل زده و مشارکت همه جانبه مردم برای حمایت از هموطنان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هیچ کسی نباید نس��بت به این چشم انداز تعجب‬ ‫کند‪ .‬وی افزود‪ :‬تا زمانی که ش��اهد چنین سطحی‬ ‫از بالتکلیفی هستیم تجارت نمی تواند نقش کامل‬ ‫خود را در به حرکت دراوردن رشد ایفا کند‪.‬‬ ‫رش��د تجارت در سال گذش��ته میالدی به دلیل‬ ‫برخ��ی عوامل از قبی��ل وضع تعرفه ه��ای جدید‪،‬‬ ‫اقدام ه��ای تالفی جویان��ه‪ ،‬رش��د ضعی��ف اقتصاد‬ ‫جهانی‪ ،‬نوس��ان در بازارهای مالی و سفت و سخت‬ ‫ش��دن ش��رایط مالی در کشورهای توس��عه یافته‬ ‫کاه��ش پی��دا ک��رد‪ .‬روند ُکن��د اقتص��اد جهانی‬ ‫نشان دهنده کاهش تقاضای واردات در کشورهای‬ ‫در حال توسعه و پیشرفته بود‪ .‬البته برخی مناطق‬ ‫نسبت به سایر نقاط بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫پس از ثبت رکورد رش��د تجاری‪ ،‬اس��یا ش��اهد‬ ‫کاهش رش��د تجارت در سال گذشته میالدی بود‪.‬‬ ‫صادرات اروپا در س��ال گذش��ته می�لادی به طور‬ ‫کامل روند کاهش��ی را تجربه ک��رد و واردات این‬ ‫منطقه هم به تدریج تنزل یافت‪ .‬همچنین «روبرت‬ ‫کوپمن» کارش��ناس ارش��د اقتصادی در سازمان‬ ‫تج��ارت جهان��ی گف��ت‪ :‬در صورتی ک��ه «دونالد‬ ‫ترام��پ» رئیس جمه��وری امریکا برنام��ه افزایش‬ ‫تعرفه را روی واردات جهانی خودرو در سال جاری‬ ‫میالدی دنبال کند‪ ،‬شرایط وخیم تر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تج��ارت امریکا‪-‬چین حدود ‪ ۳‬درصد‬ ‫تجارت جهانی است‪ .‬تجارت خودرو به طور تقریبی‬ ‫‪ ۸‬درصد تجارت جهان را تشکیل می دهد؛ بنابراین‬ ‫می ت��وان تصور ک��رد که تاثی��ر تعرفه های خودرو‬ ‫بیشتر از تاثیر جنگ تجاری امریکا‪-‬چین است‪.‬‬ ‫صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی‪ ،‬هنوز چالش های جدی درباره تزریق ارز حاصل‬ ‫از صادرات به س��امانه نیما وجود دارد‪ .‬البته معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به تازگی خبر جدیدی در این زمینه داده که باید دید چه زمانی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرنوشت‬ ‫مصرف کننده‬ ‫در اقتصاد ایران‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫س��ال گذش��ته موضوع «حقوق مص��رف کنندگان»‪،‬‬ ‫ش��رایط نگران کننده تری را نس��بت به سال های پیش‬ ‫از ان تجرب��ه کرد‪ .‬در این س��ال اس��یب های ناش��ی از‬ ‫م بیش از اج��رای تحریم‪ ،‬فضای اقتصادی‬ ‫فض��ای تحری ‬ ‫کش��ور را ملتهب ک��رد که به کاه��ش ارزش پول ملی‬ ‫و اخالل در روند تبادالت اقتصادی منجر ش��د‪ .‬در این‬ ‫بین سیاس��ت های اقتصادی متاثر از این فضای سنگین‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬بیش از انکه دام��ن جریان تولید و توزیع را‬ ‫بگیرد به زیان مصرف کننده تمام ش��د چراکه بنگاه های‬ ‫اقتصادی به منظور جلوگیری از اس��یب سعی کردند با‬ ‫اتخ��اذ تدابیری مانن��د افزایش قیم��ت‪ ،‬کاهش عرضه‪،‬‬ ‫افزایش صادرات و‪ ...‬از میزان خسارت های خود بکاهند‪.‬‬ ‫اقدام های دیرهنگام دولت در پیش بینی و تدبیر بحران‬ ‫به وی��ژه در مدیری��ت اف��کار عمومی و ایجاد احس��اس‬ ‫امنیت در مردم هم باعث ش��د منابع بیشتری هدر رود‪.‬‬ ‫رش��د و توسعه جریان های فرصت طلبانه از سوی برخی‬ ‫بنگاه های خصوصی و حتی خصولتی بر این مش��کالت‬ ‫افزود‪ .‬در نهایت شبکه «مصرف» در سال ‪ ۱۳۹۷‬به سبب‬ ‫فضای ملتهب ایجاد ش��ده‪ ،‬واکنش های مخربی از خود‬ ‫نشان داد؛ چنانچه برای جلوگیری از افت ارزش سرمایه‬ ‫به س��مت خریدهای غیرواقعی هدایت ش��د که نتیجه‬ ‫ای��ن هجمه‪ ،‬محدودیت عرض��ه و افزایش غیر قابل باور‬ ‫تقاضا بود و همین عامل موجب حرکت س��ریع تر روند‬ ‫تورمی ش��د‪ .‬کاهش عرضه و افزایش تقاضا نظم نسبی‬ ‫بازار را برهم زد‪ .‬از س��وی دیگر مدیریت نش��دن افکار‬ ‫عمومی به س��بب نبود یک تشکل مش��روع و قدرتمند‬ ‫حامی حقوق مصرف کنن��دگان انها را در برابر تبلیغات‬ ‫مخرب بیگانه قرار داد و جامعه مصرف کننده احس��اس‬ ‫ناامنی در اینده را تجربه کردند‪ .‬همین سرخوردگی ها و‬ ‫نگرانی ها‪ ،‬بی ثباتی بازار را بیش��تر کرد و مردم به سمت‬ ‫تبدیل پول به کاال‪ ،‬ارز یا مس��کن متمایل ش��دند‪ .‬این‬ ‫هجم��ه نه تنها کمک جدی به حف��ظ قدرت پولی ملی‬ ‫نک��رد بلکه به مصایب واردش��ده ب��ر مصرف کننده نیز‬ ‫دام��ن زد‪ .‬در نهایت کاهش عرضه ایجاد ش��ده ناش��ی‬ ‫از افزایش تقاضای غیرواقع��ی منجر به کمبودهایی در‬ ‫برخی حوزه ها ش��د و گروهی نیز با موج س��واری بر این‬ ‫روند به س��ودهای باداورده دس��ت یافتند و به احتکار‬ ‫روی اوردند‪.‬‬ ‫در ای��ن موضوع نهاده��ای نظارت��ی و کنترلی مانند‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان می توانس��تند نقش‬ ‫مهم و قابل توجهی داش��ته باش��ند که این نقش نیز به‬ ‫چند دلیل بازده مورد انتظار را نداش��ت؛ نخست اینکه‬ ‫ناکارامدی دیگر اجزای زنجیره تولید تا مصرف‪ ،‬فرایند‬ ‫نظارت را غیرموثر نش��ان می داد و دوم اینکه سرنوشت‬ ‫بس��یاری از مولفه های مترتب بر جریان نابسامانی بازار‬ ‫در بخش ها و حوزه های دیگر تعیین می ش��د و در عمل‬ ‫برای حوزه نظارت برنامه ای پیش بینی نشده بود‪.‬‬ ‫تش��کل های حام��ی حق��وق مصرف کنن��دگان ه��م‬ ‫نتوانس��تند خ�لا ناش��ی از نارس��ایی در مدیریت افکار‬ ‫عمومی را پر کنند چراکه به نظر می رسید این تشکل ها‪،‬‬ ‫در م��دت زمان فعالی��ت نه از طرف دول��ت و نه مردم‬ ‫و حتی از س��وی اعضای انجمن ها جدی گرفته نش��ده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ش��اید بهتر بود دولت با استفاده از خرد جمعی ضمن‬ ‫طراحی ی��ک برنامه و سیاس��ت جامع ب��رای مقابله با‬ ‫بح��ران‪ ،‬با مدیری��ت افکار عمومی اعتم��اد جامعه را به‬ ‫برنامه ها و سیاس��ت های خود جلب کند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که مدیریت نش��دن افکار عموم��ی و پراکندگی‬ ‫فعالیت ه��ای ترمیمی دولت در عمل نتوانس��ت موجب‬ ‫حل مش��کالت ش��ود‪ .‬هرچن��د زحم��ات و تالش های‬ ‫شبانه روزی برخی افراد و حتی نهادها در ایجاد ارامش‬ ‫در بازار‪ ،‬به ویژه ورود نهاد قضایی و دادستانی کل کشور‬ ‫به موضوع و تش��کیل پروندها و برخورد س��ریع و قاطع‬ ‫با برخی اخاللگران بازار و دانه درش��ت ها‪ ،‬موجب ش��د‬ ‫س��رعت فعالیت برخی افراد س��ودجود کاهش یابد اما‬ ‫حجم نگرانی و ناامنی نس��بت به اقدام های انجام شده‪،‬‬ ‫اقدام های بیشتری را می طلبید‪.‬‬ ‫به هرحال همه اتفاق های ریز و درش��ت سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫باعث ش��د حق��وق مصرف کننده و چالش ه��ای ان در‬ ‫اقتص��اد ای��ران بیش از گذش��ته نمایان ش��ود‪ .‬در این‬ ‫بی��ن توجه به حقوق مصرف کنندگان و اسیب شناس��ی‬ ‫مصایب واردش��ده بر این حقوق می تواند راهبردی برای‬ ‫حل مش��کالت ریشه ای اقتصاد ایران و برون رفت از دور‬ ‫باطل قبض و بس��ط ای��ن حقوق در ش��رایط گوناگون‬ ‫اقتصادی قلمداد شود‪ ،‬این در حالی است که نبود توجه‬ ‫ج��دی به این حق��وق و بدون اعمال ت�لاش الزم برای‬ ‫اس��تیفای این حق در چارچوب قانون نمی توان اجرای‬ ‫سیاست های توسعه ای را موفقیت امیز دانست‪.‬‬ ‫بی ش��ک نوس��ان های بازار و التهاب های ناشی از این‬ ‫نوس��ان ها‪ ،‬می توان��د ه��ر اقتصادی را ب��ا چالش جدی‬ ‫روب��ه رو کند‪ .‬در این ش��رایط نیز اتخ��اذ تدابیر الزم در‬ ‫پیش بین��ی و مدیریت بحران ازس��وی نهادهای نظارتی‬ ‫و کنترلی ت��ا حدود زی��ادی می توان��د هزینه های این‬ ‫التهاب ها را کاهش دهد‪.‬‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری بر تعهد دولت‬ ‫نسبت به اقدام سریع برای جبران خسارت های‬ ‫اس��یب دیدگان س��یل تاکید ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬در جلس��ه اخیر‬ ‫هیات وزیران‪ ،‬نهاد های مسئول و وزارتخانه های‬ ‫کش��ور‪ ،‬نیرو‪ ،‬راه و شهرسازی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی و جهاد کشاورزی‪ ،‬مشاهدات‬ ‫میدانی و گزارش های دریافت ش��ده از مناطق‬ ‫سیل زده را به استحضار اعضای دولت رساندند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در این جلس��ه که ریاس��ت ان‬ ‫را برعهده داش��ت‪ ،‬با تش��کر و قدردانی از ستاد‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬تمامی س��ازمان های اجرایی‪،‬‬ ‫جمعیت هالل احمر‪ ،‬ارتش جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬نیروهای‬ ‫مردمی و صدا و سیما که با حضور در کنار مردم‬ ‫و اطالع رس��انی به موقع‪ ،‬به یاری اسیب دیدگان‬ ‫پرداختن��د‪ ،‬بر مراقبت حداکثری از س�لامت و‬ ‫زندگ��ی م��ردم و پای��داری س��دها تاکید کرد‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره به بی سابقه بودن گستردگی‬ ‫و میزان بارش های اخیر در کش��ور دست کم در‬ ‫‪ 100‬سال گذشته‪ ،‬مشارکت تمامی سازمان ها‬ ‫را در س��اماندهی مناطق س��یل زده و کمک به‬ ‫جری��ان عادی زندگی مردم ضروری دانس��ت و‬ ‫خواس��تار سرعت عمل بیشتر تمامی مسئوالن‬ ‫در ای��ن زمین��ه ش��د‪ .‬وی همچنی��ن با موظف‬ ‫کردن تمامی نهادهای مس��ئول به ارائه ارزیابی‬ ‫دقیق از میزان خسارت به واحدهای مسکونی‪،‬‬ ‫صنفی و صنعتی‪ ،‬م��زارع و باغ ها و دامداری ها‪،‬‬ ‫ب��ر تعه��د دولت نس��بت به اقدام س��ریع برای‬ ‫جبران خس��ارت های اس��یب دیدگان براساس‬ ‫قاعده ای که در جلس��ه پیش��ین هیات وزیران‬ ‫تصویب ش��ده‪ ،‬تاکید ک��رد‪ .‬رئیس جمهوری از‬ ‫همت و بردباری مردم در اس��تان های گلستان‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬خوزستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و‬ ‫سایر مناطق س��یل زده و مشارکت همه جانبه‬ ‫م��ردم برای حمایت از هموطنان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در همین حال س��یده فاطمه ذوالقدر‪ ،‬نماینده‬ ‫م��ردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫گفت وگ��و با ایس��نا گف��ت‪ :‬رئیس جمهوری در‬ ‫قالب نامه ای دس��تور برداشت ‪ ۲‬میلیارد یورو از‬ ‫صندوق توسعه ملی که معادل ریالی ان باتوجه‬ ‫به نوسان نرخ ارز حدود ‪ ۲۷۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت را صادر کرده تا این مبلغ هرچه سریع تر‬ ‫به مناطق سیل زده اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫الریجانی در مجمع عمومی بین المجالس جهانی (‪:)IPU‬‬ ‫رفتارهای امریکا امنیت بین المللی را برهم زده است‬ ‫رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی در مجمع‬ ‫عموم��ی بین المجال��س جهان��ی گف��ت‪ :‬رفتار‬ ‫دولتمردان امریکا با روس ها در پیمان موش��کی‪،‬‬ ‫با چین و کشورهای اروپایی در مسائل اقتصادی‪،‬‬ ‫با جهان به دلیل خروج از پیمان محیط زیس��ت و‬ ‫اب و ه��وا و توافقنام��ه هس��ته ای و رفتار دوگانه‬ ‫و ریاکاران��ه در مب��ارزه با تروریس��م‪ ،‬رفتارهای‬ ‫گس��تاخانه در قدس ش��ریف و فلسطین اشغالی‬ ‫تمامی نظامات صلح و امنیت را بر هم زده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬عل��ی الریجانی در‬ ‫مجم��ع عمومی بین المجالس جهانی (‪ )IPU‬در‬ ‫دوح��ه قطر بیان کرد‪ :‬هیچ صلحی بدون امنیت‪،‬‬ ‫هی��چ امنیتی بدون صلح و هی��چ صلح و امنیت‬ ‫پایداری بدون حاکمیت قانون ش��کل نمی گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫ش��رایط بین المللی نش��انگر ان است که باوجود‬ ‫پیشرفت های به دست امده‪ ،‬قوانین‪ ،‬توافقنامه ها‬ ‫و تعهدات و کنوانس��یون های بین المللی به دلیل‬ ‫رفتارهای یکجانبه گرایانه‪ ،‬ویژگی اطمینان بخشی‬ ‫خود برای جوامع گوناگون را از دست دا ده اند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬رفتار دولتمردان امریکا با روس ها در‬ ‫پیمان موش��کی‪ ،‬با چین و کشورهای اروپایی در‬ ‫مسائل اقتصادی‪ ،‬با جهان به دلیل خروج از پیمان‬ ‫محیط زیس��ت و اب و هوا و توافقنامه هسته ای و‬ ‫رفت��ار دوگانه و ریاکارانه در مبارزه با تروریس��م‪،‬‬ ‫رفتاره��ای متهورانه و گس��تاخانه در‬ ‫قدس ش��ریف و فلس��طین اشغالی و‬ ‫رفت��ار غیرمعقول نس��بت ب��ه دولت‬ ‫ونزوئال‪ ،‬شرایط مشوش و غیرمتعینی‬ ‫را در عرصه بین المللی ش��کل داده و‬ ‫تمام��ی نظامات صل��ح و امنیت را بر‬ ‫هم زده است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬این اعتقاد بیش��تر تقویت شده که‬ ‫سازمان های بین المللی یا نتوانسته اند به وظایف‬ ‫ذاتی خود که همانا پاسخگویی در برابر اتفاق ها و‬ ‫بحران های تهدیدکننده صلح و امنیت و برقراری‬ ‫حاکمیت قانون در سطح جهان است‪ ،‬عمل کنند‪،‬‬ ‫یا اینکه از س��وی برخی کشورها‪ ،‬هویت و فلسفه‬ ‫این س��ازمان ها و قوانین بین المللی نادیده گرفته‬ ‫و در عمل دستمایه سلطه این کشورها بر اعمال‬ ‫سیاس��ت های تبعیض امیز انها بر سایر کشورها‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬به باور من‪ ،‬توسعه‬ ‫دیپلماس��ی پارلمان��ی به ویژه در س��طح مجامع‬ ‫پارلمانی و از همه مهم تر ‪ IPU‬به عنوان یک نهاد‬ ‫شناخته شده و موثر جهانی‪ ،‬ظرفیت پیشبرد این‬ ‫موضوع را دارد؛ بر همین اساس‪ ،‬باید مکانیسمی‬ ‫برای افزایش نقش ‪ IPU‬در س��اختار س��ازمان‬ ‫ملل ایجاد کنیم‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در صورت ایجاد‬ ‫چنین فضایی‪ ،‬قانون‪ ،‬جایگزین سالح‪ ،‬مداخله و‬ ‫مردم به نهاد قضایی به عنوان یک پناهگاه نگاه کنند‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اش��اره ب��ه ماموریت و‬ ‫مس��ئولیت نه��اد قضایی گفت‪ :‬م��ا در امنیت‪،‬‬ ‫اعتمادس��ازی و افزایش اعتماد عمومی به نهاد‬ ‫قضایی می توانیم نقش زیادی داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫بس��یار مهم اس��ت که مردم به نه��اد قضایی‬ ‫به عن��وان یک پناهگاه ن��گاه کنند و اگر در هر‬ ‫ج��ای کش��ور حقی از کس��ی ضایع می ش��ود‬ ‫ان ف��رد با اطمینان بگوید من به دادگس��تری‬ ‫مراجع��ه می کنم و می دان��م به طور حتم حقم‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫البته ای��ن امر باید در عمل به مردم نش��ان‬ ‫داده ش��ود که م��ا در ابطال باطل‪ ،‬رس��یدگی‬ ‫سریع به پرونده ها و احقاق حق مصمم هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا رئیسی با اشاره به اینکه این‬ ‫‪ ۳‬امر جزو اولویت های کاری قوه قضاییه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اس��تدعا دارم در ای��ن جهت فکر کنید‪.‬‬ ‫بنده هم در اس��تان‪ ،‬هم در شهرس��تان و هم‬ ‫در مرک��ز کار ک��رده ام‪ .‬گاهی در یک اس��تان‬ ‫ابتکار عمل به گونه ای اس��ت که ان کار نمونه‬ ‫کشوری می ش��ود؛ بنابراین این گونه نیست که‬ ‫ش��ما در همه چیز منتظر مرکز باش��ید‪ .‬البته‬ ‫� دیدارهای در حاشیه‬ ‫الریجانی در حاش��یه این اجالس با‬ ‫برخ��ی مقامات بین المللی و همتایان‬ ‫خود دیدار کرد‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در دیدار ب��ا والدیمیر ورونکوف‪ ،‬معاون‬ ‫دبی��رکل س��ازمان مل��ل در اداره ضدتروریس��م‬ ‫تاکید کرد حامیان تروریس��م برای افکار عمومی‬ ‫ش��ناخته ش��ده اند‪ .‬معاون دبیرکل سازمان ملل‬ ‫در اداره ضدتروریس��م نیز در این دیدار گفت‪ :‬ما‬ ‫خود را نمایندگان قربانیان تروریس��م می دانیم و‬ ‫به دنبال این هستیم که دریابیم تروریسم چگونه‬ ‫حمای��ت و تامی��ن مالی می ش��ود ت��ا بتوانیم به‬ ‫مس��ئله تامین مالی و حمایت از تروریس��م پایان‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن در دیدار رئیس��ان مجالس ایران و‬ ‫اردن‪ ،‬الریجان��ی با تاکید بر اینکه مس��ئله اصلی‬ ‫جهان اس�لام که همان موضوع فلس��طین است‪،‬‬ ‫نباید مورد غفلت کش��ورهای اسالمی قرار گیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز در صحنه بین الملل کسی از اقدام ها‬ ‫و تصمیم ه��ای دونالد ترام��پ حمایت نمی کند‬ ‫و ش��رایط برای ائتالف کش��ورهای اسالمی علیه‬ ‫دش��من اصلی شان فراهم اس��ت‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫طرح حمایت از سیل زدگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شد‬ ‫در سیاست های کلی باید هماهنگ باشید؛ اما‬ ‫گاهی یک ابتکار عمل می تواند بس��یار کارساز‬ ‫باش��د و یک الگ��وی کاری ارائ��ه دهد‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری از س��خنان خود افزود‪ :‬سازمان‬ ‫بازرس��ی در پیگیری موضوع سیل اخیر نقش‬ ‫بسیار مهمی دارد‪.‬‬ ‫م��ا قوانین صریح��ی درباره توزی��ع عادالنه‬ ‫اب داری��م که وظایف نهادها در ان مش��خص‬ ‫ش��ده است؛ وزارت نیرو چه کاره است‪ ،‬وظیفه‬ ‫امور اب چیس��ت‪ ،‬وظیفه شهرداری ها چیست‬ ‫و چطور می توانیم مس��یل های دائمی و فصلی‬ ‫را اداره کنی��م و قانون راه های��ی که در ارتباط‬ ‫با این قضیه اس��ت‪ ،‬کامال مش��خص ش��ده که‬ ‫به طور مثال الیروبی وظیفه کیس��ت و وظیفه‬ ‫چه کسی رسوب زدایی است‪ .‬رئیس قوه قضاییه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای این گونه رس��یدگی ها‬ ‫اب��زاری در اختیار نهاد قضایی اس��ت و باید از‬ ‫ان امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار دارد‪،‬‬ ‫اس��تفاده کند و استفاده از ظرفیت های قانونی‬ ‫ب��رای نظام بخش��ی و س��اماندهی ام��ور امری‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫تهدید می ش��ود و انتظار مردم جهان‬ ‫ب��رای تحقق صلح و امنیت پایدار‪ ،‬در‬ ‫نهایت براورده خواهد شد‪.‬‬ ‫اردن نی��ز ب��ا اظهار تاس��ف از اینکه کش��ورهای‬ ‫اسالمی به دلیل وجود تروریسم در منطقه درگیر‬ ‫مس��ائل دیگری جز مس��ئله اصلی جهان اسالم‬ ‫یعنی فلس��طین ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه امروز‬ ‫شاهد تجاوز روزانه اسرائیلی ها به مسجد االقصی‬ ‫هستیم و این نگرانی می طلبد کشورهای اسالمی‬ ‫توجه ویژه ای به موضوع فلس��طین داشته باشند‪.‬‬ ‫الریجانی همچنین در دیدار با خالد بن حالل بن‬ ‫ناص��ر المعمولی رئیس مجلس عمان با تاکید بر‬ ‫گس��ترش روابط بین دو کش��ور گفت‪ :‬روابط دو‬ ‫کش��ور همواره مسیر خوبی داش��ته و این روابط‬ ‫دوستانه باید گسترش یابد‪.‬‬ ‫الریجان��ی افزود‪ :‬وضعیت منطقه امروز طوری‬ ‫اس��ت که کش��ورهای مس��لمان از مسئله اصلی‬ ‫جهان اس�لام که همان فلس��طین اس��ت غافل‬ ‫ش��ده اند که باید حواش��ی به وجود امده برطرف‬ ‫و توجه کش��ورها به مس��ئله اصلی یعنی موضوع‬ ‫فلس��طین بازگردد‪ .‬رئیس مجلس عمان نیز در‬ ‫این دیدار با اشاره به ضرورت گسترش همکاری ها‬ ‫به ویژه همکاری های اقتصادی بین دو کش��ور بر‬ ‫استفاده از ظرفیت کمیسیون مشترک اقتصادی‬ ‫بی��ن ایران و عم��ان تاکید ک��رد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫خواهرخواندگ��ی بندرهای ای��ران و عمان یکی‬ ‫از ظرفیت هایی اس��ت که می توان در گس��ترش‬ ‫تجارت بین دو کشور از ان بهره برد‪.‬‬ ‫ط��رح دوفوریتی فراکس��یون امی��د برای‬ ‫حمای��ت از س��یل زدگان و پیش��گیری از‬ ‫مخاط��رات طبیع��ی ب��ا ‪ ۱۶۰‬امض��ا تقدیم‬ ‫هی��ات رئیس��ه مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا اعضای فراکس��یون امید‬ ‫روز گذش��ته طرح��ی را در مجل��س تهیه و‬ ‫به امضای نمایندگان رس��اندند که براس��اس‬ ‫ان حمایت ه��ای ویژه برای س��یل زدگان در‬ ‫نظ��ر گرفته می ش��ود‪ .‬این ط��رح دوفوریتی‬ ‫ک��ه نس��خه ای از ان در اختی��ار خبرنگاران‬ ‫پارلمان��ی ق��رار گرف��ت‪ ،‬با ه��دف مدیریت‬ ‫بحران‪ ،‬تخصیص بودجه و نظارت بر عملکرد‬ ‫نهاد های اجرایی در موضوع سیل اخیر تدوین‬ ‫شده است‪ .‬براساس این طرح به دولت اجازه‬ ‫داده می ش��ود از محل منابع تا سقف معادل‬ ‫ریالی ‪ ۲‬میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬تا س��قف معادل ریالی ‪ ۵۹۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار یورو از مح��ل کاهش ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از منابع بند «ه» و انتشار ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی بلندمدت‬ ‫با عنوان «اوراق مشارکت در بازسازی منازل‬ ‫اسیب دیدگان سیل» اقدام کند‪ .‬همچنین به‬ ‫دولت اجازه داده می ش��ود تا سقف ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال از محل کاه��ش و جابه جایی‬ ‫اعتبارات ردیف های بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬مازاد‬ ‫بر اختیارات س��ازمان برنامه و بودجه مندرج‬ ‫در قان��ون را ص��رف حمایت از س��یل زدگان‬ ‫کند‪ .‬تمامی ش��رکت های دولت��ی و بانک ها‬ ‫نی��ز موظف هس��تند عالوه بر اح��کام قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور‪ ،‬دست کم یک‬ ‫درص��د از هزینه های خود (در بانک ها به جز‬ ‫هزینه پرداخت س��ود س��پرده ها) را براساس‬ ‫ارقام مصوب بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور‬ ‫صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫منابع حاصل تا س��قف ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال صرف اجرای اح��کام این قانون خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬عالوه بر این فروش ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫ری��ال از ام��وال و دارایی ه��ای موج��ود نزد‬ ‫س��ازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫صرف حمایت از اس��یب دیدگان از س��یل و‬ ‫جبران خسارت های واردشده می شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫لغو محدودیت در مبلغ تراکنش امور خیریه‬ ‫کمک طلبه جوان شیعه به یک روحانی‬ ‫اهل سنت در سیل گلستانعکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫بانک مرکزی باتوجه به وقوع س��یل و در راس��تای تس��هیل‬ ‫کمک های نقدی مردم‪ ،‬در بخش��نامه ای به مدیران عامل شبکه‬ ‫بانکی محدودیت در مبلغ تراکنش امور خیریه را تا اطالع ثانوی‬ ‫لغو کرد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به منظور تس��هیل کمک های نقدی مردم باتوجه به وقوع سیل‬ ‫در بخش��نامه ای به مدی��ران عامل بانک های دولتی و خصوصی‬ ‫و موسس��ه های اعتباری محدودیت در مبلغ تراکنش های امور‬ ‫خیریه را لغو و تاکید کرد تمامی تراکنش ها با مبلغ بیش از هزار‬ ‫ری��ال باید پردازش ش��وند و در صورت اجرا نش��دن‪ ،‬اقدام های‬ ‫انضباطی بانک مرکزی در انتظار بانک ها یا موسسه های یادشده‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این بخش��نامه اعالم ش��د‪ :‬باتوجه به وقوع بالیای‬ ‫طبیعی در کشور و همراهی هم میهنان گرامی با اسیب دیدگان‬ ‫در قال��ب کمک ه��ای نق��دی از طری��ق س��امانه های پرداخت‬ ‫کارت��ی‪ ،‬ضرورت دارد ت��ا اطالع ثانوی هرگون��ه محدودیت در‬ ‫مبلغ تراکنش های خرید و قبض که برای امور خیریه اس��تفاده‬ ‫می شود‪ ،‬لغو شود و تمامی تراکنش ها با مبلغ بیش از هزار ریال‬ ‫پردازش شوند‪.‬‬ ‫براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫حداقل مبلغ کمک نقدی در امور خیریه از طریق س��امانه های‬ ‫پرداخ��ت کارت از ‪ ۱۰‬هزار ریال به هزار ریال کاهش پیدا کرده‬ ‫تا هموطنان در سراسر کشور بتوانند به میزان دلخواه به خیریه ها‬ ‫کمک کنند و سقف کمک نقدی در تراکنش های خرید و قبض‬ ‫در ام��ور خیریه همچنان ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال معادل ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان اعالم شده و تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور خارجه‪-‬‬ ‫وزیر امور خارجه در حس��اب توییتر خود نوشت‪:‬‬ ‫انه��ا که مناف��ع نتانیاهو را به منافع کشورش��ان‬ ‫ترجیح می دهند و همواره توطئه نام گذاری سپاه‬ ‫پاس��داران انقالب اس�لامی به عنوان «س��ازمان‬ ‫تروریس��تی خارجی» را دنب��ال کرده اند‪ ،‬کامال‬ ‫از عواقب این سیاس��ت ب��رای نیروهای امریکا در‬ ‫منطقه اگاه هس��تند‪ .‬ظریف افزود‪ :‬در واقع‪ ،‬انها‬ ‫به دنبال کش��اندن امریکا به یک باتالق هس��تند‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امری��کا باید تا‬ ‫فاجع��ه دیگ��ری برای امری��کا خلق نش��ده این‬ ‫حقیقت را درک کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش روس��یاالیوم‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران و صباح خالد الحمد‬ ‫الصباح‪ ،‬همتای کویتی اش در گفت وگویی تلفنی‬ ‫درباره روابط دوجانبه و مسائل مشترک و اخرین‬ ‫تحوالت منطقه و جهان تبادل نظر کردند‪ .‬محمد‬ ‫جواد ظریف در این تماس از س��وی دولت و ملت‬ ‫ای��ران از امیر‪ ،‬دولت و مل��ت کویت به دلیل اقدام‬ ‫بشردوس��تانه و حمایت از س��یل زدگان قدردانی‬ ‫و تش��کر ک��رد‪ .‬در همین حال دومی��ن محموله‬ ‫کمک های کوی��ت برای س��یل زدگان دیرو ز در‬ ‫ایران به زمین نشست‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ب��ه گزارش پای��گاه خب��ری تحلیلی‬ ‫هابیلی��ان عادل عبدالمهدی در ادامه س��فر خود‬ ‫به ایران در مش��هد مقدس با «س��ید محمد جواد‬ ‫هاش��می نژاد» دبیرکل بنیاد هابیلی��ان دیدار و‬ ‫گفت وگ��و کرد‪ .‬نخس��ت وزیر ع��راق در دیدار با‬ ‫دبی��رکل بنی��اد هابیلیان گفت‪ :‬اخ��راج اعضای‬ ‫گروه��ک تروریس��تی منافقین از ع��راق حاصل‬ ‫تالش همه مقامات این کشور است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ترکیه پیش از سفر به مسکو در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬تم��ام اقدام های بنیامی��ن نتانیاهو مغایر‬ ‫ب��ا حق��وق بین الملل ب��وده و تا ام��روز هیچ کار‬ ‫قانونی انجام نداده اس��ت‪ .‬اقدام ه��ای وی مغایر‬ ‫ب��ا تصمیم های س��ازمان ملل اس��ت‪ .‬البت��ه او با‬ ‫پش��تیبانی امریکا این گام ها را برداشته است‪ .‬در‬ ‫مسئله بیت المقدس‪ ،‬بلندی های جوالن و کرانه‬ ‫باختری نیز با حمایت امریکا حرکت کرده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬روزنامه اس��اهی ش��یمبون ژاپن در‬ ‫گزارش��ی تالش ه��ای جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫ب��رای مقابله با س��یل عظیم و کمک رس��انی به‬ ‫مردم س��یل زده را مورد ستایش قرار داد و نوشت‪:‬‬ ‫تحریم های امریکا مانع انتقال کمک های جهانی‬ ‫به سیل زدگان ایرانی شده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش وب س��ایت کنگ��ره امریکا‪،‬‬ ‫ط��رح ممنوعیت اق��دام نظامی علیه ای��ران‪ ،‬به‬ ‫شماره «اس‪ »۱۰۳۹ .‬تاکنون از سوی ‪ ۱۰‬سناتور‬ ‫دموکرات مورد حمایت قرار گرفته است‪ .‬رند پال‬ ‫هم به عنوان سناتور جمهوری خواه تاکنون با این‬ ‫ط��رح همراهی کرده اس��ت‪ .‬تام یودال‪ ،‬س��ناتور‬ ‫دموک��رات ایالت نیومکزیکو امری��کا با تایید این‬ ‫طرح در توییتر خود نوش��ت‪« :‬درخواست جنگ‬ ‫با ایران‪ ،‬بخش��ی از همان دفتری است که ما را به‬ ‫جنگ شکس��ت خورده در عراق کش��اند و کنگره‬ ‫باید اختی��ارات قانونی اش را ب��رای توقف اعمال‬ ‫منته��ی به جنگ به کار گیرد؛ به همین دلیل من‬ ‫قان��ون جلوگیری از جنگ غیرقانون��ی با ایران را‬ ‫ارائه کردم‪».‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬تولس��ی گابارد‪ ،‬یک نامزد احتمالی‬ ‫ح��زب دموک��رات در انتخاب��ات ‪ ۲۰۲۰‬امری��کا‬ ‫در پیام��ی در صفح��ه توییت��ر خود نوش��ت‪« :‬با‬ ‫ح��س عش��ق و احترام ب��ه یکدیگر می ت��وان به‬ ‫دستاوردهایی مانند پایان دادن به تالش ها برای‬ ‫تغییر نظام در ایران و ونزوئال دست یافت‪».‬‬ ‫ایبن�ا‪ -‬ب��ا تصویب هی��ات وزی��ران‪ ،‬بدهی‬ ‫مالیات بر درامد مودیان اس��تان های س��یل زده‪،‬‬ ‫مرب��وط به عملک��رد تا پای��ان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬که‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد اموال انها در اثر وقوع س��یل‬ ‫فروردی��ن س��ال ‪ ۱۳۹۸‬از بین رفته‪ ،‬بخش��یده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬بانک انگلیسی استاندارد چارترد که به‬ ‫نقض تحریم های امریکا علیه ایران متهم ش��ده‪،‬‬ ‫پذیرفته است برای حل و فصل تحقیقات مربوط‬ ‫به این اته��ام چند صد میلی��ون دالر بپردازد‪ .‬به‬ ‫گزارش روزنامه گاردین‪ ،‬بانک استاندارد چارترد‬ ‫که مق��ر ان در لندن اما بیش��تر فعالیت های ان‬ ‫بر اس��یا متمرکز اس��ت‪ ،‬قصد دارد به تحقیقات‬ ‫چندساله پیرامون اتهام نقض تحریم های امریکا‬ ‫علیه ایران از سوی این بانک پایان دهد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تاکید دولت بر اقدام سریع برای جبران خسارت های سیل زدگان‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دفتر مق�ام معظم‬ ‫رهبری‪ -‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی در پیامی درگذشت مرحوم مغفور‬ ‫اقای حاج س��یدمحمود محتشمی پور از مبارزان‬ ‫قدیمی انقالب اس�لامی را تسلیت گفتند‪ .‬در این‬ ‫پیام امده اس��ت‪« :‬درگذشت مرحوم مغفور اقای‬ ‫ح��اج محمود محتش��می را که از ی��اران دیرین‬ ‫انق�لاب و وف��اداران حقیقی ب��ه ان راه و اهداف‬ ‫امام راحل عظیم الش��ان بودند‪ ،‬به خاندان گرامی‬ ‫و بازماندگان و دوس��تان ایش��ان تس��لیت عرض‬ ‫می کن��م و رحمت و رضوان الهی را برای ایش��ان‬ ‫مسالت می نمایم‪».‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫«استاندارد یورو‪»۴‬‬ ‫قانونی که دور خورد‬ ‫نانوپوشش ها‪ ،‬ماشین االت‬ ‫صنایع کشاورزی را‬ ‫مقاوم تر می کنند‬ ‫مرهم ریل‬ ‫بر زخم سیل‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫بررسی کردند‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی درباره وضعیت دستمزد در سال جاری توضیح‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داد‪ :‬می��زان افزایش دس��تمزد رضایت بخش نیس��ت و‬ ‫تناسبی با افزایش هزینه های زندگی ندارد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫به دلیل انچه مطرح ش��د در این شرایط راهی جز ان‬ ‫وجود نداشت‪ .‬تغییر ش��رایط در این مبحث به معنای‬ ‫واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی است‪ .‬در این‬ ‫صورت می توان برای درامدهای دولتی راهکار مناسبی‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های باال و نبود شفافیت‬ ‫هوشنگ حاجتی‪ ،‬کارشناس اقتصاد و تحلیلگر روابط‬ ‫کار درب��اره نقش مالیات در فقر زدایی و سیاس��ت های‬ ‫ح��وزه کار در کش��ور ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬به ط��ور کلی‬ ‫دولت ه��ا ب��ا دریافت مالی��ات از اقش��ار مختلف تالش‬ ‫می کنند تا س��بد درامدی خود را تامین کنند‪ .‬در این‬ ‫حال��ت مالیاتی که افراد می دهن��د در خدمات عمومی‬ ‫و رفاه��ی دولت دی��ده می ش��ود‪ .‬در ایران متاس��فانه‬ ‫هزینه های باالی دولت و نبود شفافیت اقتصادی باعث‬ ‫می ش��ود مردم اطالع دقیق��ی از هزینه کرد درامدهای‬ ‫مالیاتی دولت نداش��ته باش��ند‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬اتفاقی که‬ ‫در ای��ن عرصه رخ می دهد این اس��ت که مردم به فرار‬ ‫مالیاتی و راهکارهای این رفتار روی می اورند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در ش��رایط کنونی دولت برای‬ ‫افزایش درامدهای مالیات��ی باید اعتماد مردم را جلب‬ ‫کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در شرایطی که مردم اعتماد چندانی‬ ‫به دول��ت ندارند فرار مالیات��ی رخ می دهد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫برای رفع این موضوع نظارت بر دریافت مالیات و جلب‬ ‫اعتماد مردم دو سیاستی است که کمک می کند دولت‬ ‫بتواند به درامد واقعی از محل مالیات دست یابد‪.‬‬ ‫حاجت��ی همچنی��ن درب��اره اعتماد م��ردم به دولت‬ ‫توضیح داد‪ :‬یکی از موضوع هایی که در این زمینه نقش‬ ‫دارد‪ ،‬هزینه های جاری دولت است‪ .‬دولت هزینه جاری‬ ‫باالی��ی دارد و عمده این موضوع به دلیل س��ازمان ها و‬ ‫نهادهای دولتی اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مردم در برخورد با‬ ‫این سازمان ها روابط مناسبی را شاهد نیستند‪ .‬دولت با‬ ‫رفع فساد کارکردی‪ ،‬افزایش بهره وری و کاهش نیروی‬ ‫انسانی می تواند اعتماد مردم را جلب کرده و هزینه های‬ ‫خودش را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی درب��اره رابطه فقر با مالیات توضیح داد‪ :‬دولت در‬ ‫قبال تمام اقش��ار جامعه وظایف��ی دارد که باید انها را‬ ‫انجام دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬در حوزه اقشار کم درامد دولت‬ ‫تاکنون فعالیت خاصی انجام نداده است‪ .‬تورم نقطه به‬ ‫نقطه در ایران به سرعت رشد می کند و در این شاخص‬ ‫ش��اهد افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی هستیم‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫درامد اقشار کم درامد و کارگران تناسبی با تورم ندارد‪.‬‬ ‫امس��ال قرار ش��د ‪ ۲۰‬درصد به حقوق کارگران اضافه‬ ‫ش��ود و متاس��فانه پس از این افزایش درامد موضوع تا‬ ‫سال اینده رها می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دولت تصور‬ ‫می کند تنها وظیف��ه ای که دارد افزایش چند درصدی‬ ‫حق��وق اس��ت که البته ان ه��م به ان��دازه کافی انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫این تحلیلگر روابط کار با اش��اره به اینکه براوردها از‬ ‫فرار مالیاتی در س��ال گذش��ته به چندین هزار میلیارد‬ ‫تومان می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت بتواند مطالبات خودش‬ ‫را کس��ب کند و با مدیریت مناس��ب هزین��ه به بهبود‬ ‫زندگ��ی کارگران و افراد کم درامد بپردازد بدون ش��ک‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تشریح کرد‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزای��ش ص��ادرات‪ ،‬کاه��ش واردات‪،‬‬ ‫تقویت پول مل��ی و کاهش ت��ورم را از الزامات‬ ‫رون��ق تولید در س��ال ‪ ۹۸‬دانس��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫پور ابراهیمی داورانی‪ ،‬رئیس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به نام گذاری‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬به «رونق تولید»‪ ،‬به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای توجه ویژه رهب��ر معظم انقالب به‬ ‫موضوع مباحث اقتصادی در کشور که در طول‬ ‫س��ال های اخیر هر یک از س��ال ها را با یکی از‬ ‫عنوان ها و موضوع های مهم اقتصادی نام گذاری‬ ‫کردند‪ ،‬امسال نیز سال «رونق تولید» نام گذاری‬ ‫ش��د و این موضوع ب��رای کمک و اولویت اصلی‬ ‫کش��ور یعن��ی موضوع ه��ای اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬با بی��ان اینکه تولید منج��ر به بهبود‬ ‫مجموع ش��اخص های اقتص��ادی در حوزه های‬ ‫کالن اقتصادی کشور می شود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر تولید‬ ‫در اقتصاد کش��ور ب��ا اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫س��رمایه گذاری چه در بخش دولت��ی و چه در‬ ‫بخش ه��ای غیردولتی و خصوصی به کار گرفته‬ ‫شود‪ ،‬اثار و پیامدهای ان می تواند در بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی نمایان ش��ود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه در سال ‪ ۹۷‬با یک شوک ارزی در اقتصاد‬ ‫کشور روبه رو شدیم که این شوک ارزی با تدابیر‬ ‫و اقدام های دولت می توانست کنترل شود‪ ،‬ادامه‬ ‫الزامات رونق تولید در سال ‪۹۸‬‬ ‫داد‪ :‬متاسفانه با سیاس��ت های غلطی که دولت‬ ‫در ح��وزه ارزی اتخاذ کرد‪ ،‬ش��اهد وضعیتی در‬ ‫متغیرهای کالن اقتصاد کشور بودیم که یکی از‬ ‫این موضوع ها که به شدت اثر منفی در معیشت‬ ‫مردم برجای گذاشت‪ ،‬اثار تورمی ناشی از کاهش‬ ‫ق��درت خرید به دلیل کاه��ش ارزش پول ملی‬ ‫بود که اثار ان در جامعه ملموس و محس��وس‬ ‫بوده و اثار و پیامدهای ان همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی اظه��ار کرد‪ :‬در کنار کاهش ارزش‬ ‫پ��ول ملی به عنوان یکی از مولفه های بررس��ی‬ ‫وضعیت کالن اقتصادی کشور که موضوع برابری‬ ‫ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و قدرت‬ ‫خرید مردم را مطرح می کند‪ ،‬اثر منفی ناشی از‬ ‫شوک ارزی به صورت کامل خود را در معیشت‬ ‫نش��ان داده است‪ .‬وی با بیان اینکه در سال ‪۹۷‬‬ ‫در کنار کاهش ارزش پول ملی موضوع ظرفیت‬ ‫صادرات��ی به عن��وان یک ظرفی��ت بالقوه برای‬ ‫اقتصاد کش��ور ایجاد شد‪ ،‬افزود‪ :‬برخی کشورها‬ ‫برای افزایش صادرات خود و برای اینکه بتوانند‬ ‫از ظرفیت های صادراتی اس��تفاده کنند‪ ،‬ارزش‬ ‫پول مل��ی خود را کاهش می دهن��د و به تازگی‬ ‫چینی ها در ارتباط با سیاس��ت امریکا‪-‬که ورود‬ ‫کاالهای چینی را به کش��ور خود ممنوع اعالم‬ ‫کردند‪ -‬ارزش پول ملی خود را در برابر پول های‬ ‫خارج��ی مانند دالر امری��کا کاهش داده و ورود‬ ‫کاالهای امریکایی را ممنوع نکردند و این اقدام‬ ‫یعنی صادرات کش��ور چین نس��بت به گذشته‬ ‫می تواند افزایش یابد و در این راستا مزیت های‬ ‫صادراتی ایجاد می ش��ود‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجل��س دهم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با ای��ن اقدام چینی ها‬ ‫به صورت طبیعی واردات نیز ممنوع می ش��ود؛‬ ‫یعنی کاالهایی که پیش از این با قیمت ارزان تر‬ ‫وارد چین می شد ‪ ،‬هم اکنون با قیمت باالت ر وارد‬ ‫این کشور می ش��ود که این موضوع محدودیت‬ ‫وارداتی ایجاد کرده و ظرفیت ها و مش��وق های‬ ‫صادراتی را افزایش می ده��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کاه��ش ارزش پول ملی با وج��ود تمام معایب‬ ‫ان یعن��ی اث��ار تورمی و کاهش ق��درت خرید‬ ‫یک مزی��ت ویژه ایجاد می کند ک��ه این مزیت‬ ‫کاه��ش کااله��ای وارداتی و افزای��ش صادرات‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مزیت ه��ای صادراتی باید از‬ ‫س��وی بخش تولید ایجاد ش��ود و ت��ا زمانی که‬ ‫تولید ایجاد نشده صادراتی انجام نمی شود تا از‬ ‫مزیت ان برخوردار ش��ویم‪ .‬پورابراهیمی افزود‪:‬‬ ‫در کن��ار ایجاد محدودیت برای واردات به دلیل‬ ‫افزایش قیمت کاالها و ارز‪ ،‬کاالهای داخلی باید‬ ‫جایگزین کاالهای وارداتی شود چرا که متوسط‬ ‫مصرف هیچ گاه از بین نرفته و شوک ارزی سبب‬ ‫از بین رفتن متوس��ط مصرف نمی ش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫ممکن اس��ت در کوتاه مدت تاثیراتی در س��طح‬ ‫مص��رف خانوارها برجای بگ��ذار د اما در مصرف‬ ‫کاالهای اساسی تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫شاهد افزایش بهره وری و اصالح روابط کار خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت جامعه کارفرمایی‬ ‫کارش��ناس اقتصاد و تحلیلگر روابط کار با اش��اره به‬ ‫مشکالت جامعه کارفرمایی توضیح داد‪ :‬دولت از کسب‬ ‫درامدهای مالیاتی ناامید ش��ده‪ ،‬ش��فافیت اقتصادی را‬ ‫جدی نمی گیرد و روابط کار را رها کرده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬توقع دارد جامعه کارفرمایی در کش��ور بار شکاف‬ ‫هزینه و درامد را بر دوش بکش��د‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫که جامعه کارفرمایی کش��ور تاب اوری خود را از دست‬ ‫داده نمی توان چنین توقعی داش��ت و دولت باید تالش‬ ‫کند تا با اصالح سیاست های مالیاتی و شیوه های جدید‬ ‫ف��روش نفت درام��د خود را افزایش داده و مش��کالت‬ ‫حوزه کارگری را رفع کند‪.‬‬ ‫حاجتی درب��اره افزایش قیمت ها در کش��ور توضیح‬ ‫داد‪ :‬در زمینه دس��تمزد کارگ��ران ما یک عقب ماندگی‬ ‫تاریخ��ی داریم ک��ه در تمام دولت ها ب��اری به بارهای‬ ‫گذش��ته اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬تمام‬ ‫دولت ها در شکاف بین دس��تمزد و هزینه های زندگی‬ ‫نقش دارند و ای��ن موضوع معطوف به یک یا دو دولت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با اش��اره به ش��یوه محاسبه‬ ‫تورم توضیح داد‪ :‬متاسفانه مرکز ملی امار در ارائه امار‬ ‫ت��ورم عملکرد قابل قبولی ن��دارد‪ .‬بارها این موضوع از‬ ‫طرف فعاالن اقتصا د مطرح شده اما هنوز در این زمینه‬ ‫اقدامی نش��ده اس��ت‪ .‬مرکز ملی امار با در نظر گرفتن‬ ‫میانگین کاالها و خدماتی تورم را محاسبه می کند که‬ ‫نقده��ای جدی ب��ه ان وارد اس��ت‪ .‬همچنین باید در‬ ‫نظر داشت که افزایش حقوق کارگری نباید با احتساب‬ ‫میانگین تورم در جامعه باش��د‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬باید‬ ‫میانگین��ی از کاال و خدمات زندگی کارگری را در نظر‬ ‫گرف��ت و با احتس��اب ان افزایش حق��وق داد‪ .‬در این‬ ‫صورت می ت��وان امیدوار بود که ش��کاف بین هزینه و‬ ‫دستمزد رفته رفته پر شود‪.‬‬ ‫رحیم زارع‬ ‫فقرزدایی با مالیات بر‬ ‫درامد نه فروش منابع‬ ‫هوشنگ حاجتی‬ ‫رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی کرد‬ ‫راهکارهایی برای رونق تولید‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی با‬ ‫بی��ان اینکه راهکارهای تحقق «رونق تولید» مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای تحقق این مهم‬ ‫باید به نحوی عمل ش��ود که رون��ق تولید تنها به‬ ‫س��خنرانی و برگزاری همایش محدود نش��و د و با‬ ‫انج��ام اقدام های عمل��ی‪ ،‬تولید رون��ق پیدا کند‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬رئیس کمیسیون ویژه حمایت‬ ‫از تولی��د ملی ب��ه خانه ملت گفت‪ :‬در نخس��تین‬ ‫دستور کار کمیسیون راهکارهای تحقق شعار سال‬ ‫یعنی «رونق تولید» مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬برای‬ ‫تحقق این مهم باید به گونه ای عمل شود که رونق‬ ‫تولید تنها به سخنرانی‪ ،‬برگزاری همایش‪ ،‬مصاحبه‬ ‫و‪ ...‬محدود نشو د و با انجام اقدام های عملی‪ ،‬تولید‬ ‫رون��ق پیدا کند‪ .‬نماینده مردم اصفهان در مجلس‬ ‫بو کار مرکز‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه دفتر کس ‬ ‫پژوهش ها گزارش مفصلی درباره راهکارهای مورد‬ ‫نی��از برای رون��ق تولید ارائه کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬به علت‬ ‫اهمیت موضوع مقرر ش د راهکارهای عملی تحقق‬ ‫رونق تولید در جلس��ه های اینده کمیسیون مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬مقرر شد برای‬ ‫تحقق رونق تولید کمیسیون ویژه حمایت از تولید‬ ‫ملی با برگزاری جلس��ه های گوناگون به بررس��ی‬ ‫راهکاره��ای عملی مهم بپردازد تا پس از بررس��ی‬ ‫قوانین مرب��وط‪ ،‬قوانین جدید تصوی��ب یا قوانین‬ ‫قبلی اصالح ش��ود‪ .‬این نماین��ده مردم در مجلس‬ ‫دهم ب��ا بیان اینکه کمیس��یون وی��ژه حمایت از‬ ‫س��ال ها اس��ت که دولت با ارائه تس��هیالت‬ ‫سرمایه در گردش و تزریق منابع سعی می کند‬ ‫از واحده��ای تولیدی و طرح های در حال اجرا‬ ‫حمایت کند‪ .‬در این بین صرف هزاران میلیارد‬ ‫تومان تاکنون نه تنها تاثیرچندانی نداشته بلکه‬ ‫حت��ی باعث ش��ده بدهی برخ��ی از واحدهای‬ ‫تولیدی به دولت بیش��تر ش��ود و منابع بانک ها‬ ‫نیز در این زمینه از بین رفته است‪ .‬متاسفانه در‬ ‫کش��ور ما هنوز این تصور وجود دارد که با ارائه‬ ‫صرف تسهیالت بانکی می توان مشکل واحدها‬ ‫را برطرف کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از دیگر مش��کالتی‬ ‫که در این زمینه وجود دارد ناتوانی بنگاه ها در‬ ‫بازپرداخت تسهیالت است‪ .‬در بسیاری از موارد‬ ‫بنگاه های ایران نمی توانن��د با بانک ها به موقع‬ ‫تس��ویه کنند و این موض��وع هدررفت منابع را‬ ‫در پیش دارد‪ .‬سیاس��ت های اقتصادی کش��ور‬ ‫اکنون به گونه ای اس��ت که ارتباط با دنیا قطع‬ ‫ش��ده و اقدام مناس��بی هم برای خروج از این‬ ‫وضعیت در دستور کار قرار نمی گیرد‪ .‬باید این‬ ‫موضوع را بپذیری��م که نباید دور اقتصاد دیوار‬ ‫کشید و کش��ور را مدیریت کرد‪ .‬اگر واحدهای‬ ‫تولیدی ما با ش��رکت های رقیب در کشورهای‬ ‫دیگر ارتباط نداشته باشند‪ ،‬زمینه ای برای رشد‬ ‫و توسعه ایجاد نمی شود‪ .‬تا زمانی که بنگاه های‬ ‫تولی��دی ایران با ش��رکت های رقی��ب ارتباط‬ ‫نداش��ته باش��ند و در یک بازار به دنبال فروش‬ ‫بیش��تر نباشند نمی توان توقع رشد اقتصادی و‬ ‫صنعتی داشت‪ .‬قطع ارتباط با کشورهای دیگر‬ ‫و تحریم ه��ای موجود عالوه بر اینکه س��اختار‬ ‫تولید را با مش��کالت ج��دی روبه رو کرده‪ ،‬پایه‬ ‫پولی و قدرت اقتصادی کشور را هم نشانه رفته‬ ‫است‪ .‬در این شرایط دولت با تزریق منابع کاری‬ ‫از پیش نمی برد و این سیاست اگر ادامه دار شود‬ ‫به طور قطع اسیب های قابل توجهی به اقتصاد و‬ ‫تولید در ایران وارد می کند‪.‬‬ ‫تولی��د ملی راهکارهای عملی تحقق رونق تولید را‬ ‫بررس��ی می کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پس از برگزاری‬ ‫جلس��ه های گوناگون و تهیه گ��زارش نظارتی‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت نیاز و وجود خاله��ای قانونی برای تحقق‬ ‫ش��عار رونق تولید قوانین جدید تصویب می شود‪.‬‬ ‫فوالدگر با اش��اره به دومین دستور کار کمیسیون‬ ‫وی��ژه حمایت از تولی��د ملی و نظ��ارت بر اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬گفت‪ :‬کمیس��یون در دومین دستور کار‬ ‫خود الیحه س��هام عدال��ت را مورد بررس��ی قرار‬ ‫داد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با‬ ‫بیان اینکه الیح ه س��هام عدال��ت در کارگروه های‬ ‫مختلف کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولید ملی‬ ‫بررس��ی ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ای��ن گزارش ها‬ ‫در جلس��ه روز گذشته بررس��ی و ارزیابی شد اما‬ ‫جمع بن��دی نظرها درب��اره این الیحه به جلس��ه‬ ‫بع��دی موکول ش��د چرا که الیح��ه دولت مبنی بر‬ ‫اصالح س��اختار سهام عدالت اس��ت و باید زمینه‬ ‫الزم برای مالکیت مردم نس��بت به س��هام عدالت‬ ‫فراهم شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بر مبنای الیحه سهام‬ ‫عدالت‪ ،‬باید زمینه ازادسازی این سهام با تشکیل‬ ‫صندوق های مشترک س��رمایه گذاری قابل معامله‬ ‫در بورس (‪ )ETF‬فراهم شود‪ .‬فلسفه سهام عدالت‬ ‫تمرین س��هامداری از س��وی مردم اس��ت تا انها‬ ‫بتوانند س��رمایه گذاری کرده و ثروت تولید کنند‪.‬‬ ‫امیدوارم بررسی الیحه مربوط سهام عدالت در دو‬ ‫جلسه اینده کمیسیون به پایان برسد‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس رفاه و تامین اجتماعی بر این‬ ‫باور است که سیاس��ت های اقتصادی در ایران‬ ‫به نحوی تنظیم ش��ده اند که در ناهماهنگی با‬ ‫سیاست های توزیع دوباره درامد قرار دارند‪.‬‬ ‫علیرض��ا حی��دری با اش��اره ب��ه بنیان های‬ ‫اقتص��اد پایدار که در ان سیاس��ت های توزیع‬ ‫درامد نهادینه ش��ده اند‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬در ایران‬ ‫سیاست های اقتصادی به نحوی تنظیم شده اند‬ ‫که در ناهماهنگی با سیاست های توزیع دوباره‬ ‫درام��د قرار دارن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬سیاس��ت های‬ ‫بازتوزیع درامد به این دلیل با اهمیت اس��ت که‬ ‫دول��ت از گروه های برخوردار مالیات دریافت و‬ ‫ان را صرف رفاه گروه های کم برخوردار جامعه و‬ ‫توسعه کشور می کند‪ .‬در واقع دولت درامدهای‬ ‫ثروتمن��دان را هدف می گیرد و از این محل به‬ ‫زندگ��ی فقیران جامعه ک��ه دولت در قبال انها‬ ‫به عنوان ش��هروندان جامعه مس��ئولیت دارد‪،‬‬ ‫ن دولت ها‬ ‫رون��ق می دهد‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬در ایرا ‬ ‫انچن��ان که باید به دریاف��ت مالیات بر درامد‬ ‫ثاب��ت و حتی مالیات ب��ر درامد اتفاقی توجهی‬ ‫نمی کنند‪ .‬وی با بیان اینکه در چنین شرایطی‬ ‫عده ای که مالیات نمی دهند و ثروت های پنهان‬ ‫دارند با استفاده از بحث کمرنگ بودن نظارت ها‬ ‫بر تنظیم بازار به گران فروش��ی دست می زنند‬ ‫و از سیاس��ت های دولت در زمینه افزایش نرخ‬ ‫ارز بهره مند می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬همین جهش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬ب��ه عنوان یک سیاس��ت اقتصادی فرصتی‬ ‫را ب��رای ع��ده ای فراهم کرد ت��ا بتوانند به نحو‬ ‫وحش��تناکی کسب درامد و ثروت کنند و البته‬ ‫روی ای��ن درامد پنه��ان و اتفاقی خود مالیات‬ ‫ندهن��د‪ .‬حی��دری ب��ا تاکید بر اینک��ه در یک‬ ‫اقتصاد پای��دار‪ ،‬منابع و مصارف دولت از درون‬ ‫تولید ملی تامین می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در عالم واقع‬ ‫مجموع��ه فعاالن اقتصا د وجود دار د که فعالیت‬ ‫تولیدی می کنند و از قبل ان ارزش افزوده ایجاد‬ ‫می کنن��د‪ .‬دولت ها ه��م از محل همین مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده مالیات دریافت می کنند و از این‬ ‫طریق به توزی��ع دوباره درامد می پردازند‪ .‬این‬ ‫درامدها به صورت یارانه نقدی توزیع می شود یا‬ ‫در قالب یارانه به بخش های بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫مس��کن‪ ،‬اموزش‪ ،‬حمل ونقل تزریق می ش��ود‪.‬‬ ‫بعضی مواقع هم به صورت بسته های تغذیه ای‬ ‫میان فقیران توزیع می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹می�زان افزای�ش دس�تمزد رضایت بخ�ش‬ ‫نیست‬ ‫تحلیلگر توسعه پایدار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬رکن رشد اقتصادی‬ ‫زارع دو موض��وع را الزم��ه رف��ع مش��کالت کنونی‬ ‫دانس��ت و درباره انها توضیح داد‪ :‬ش��فافیت و کوچک‬ ‫کردن دولت دو موضوعی است که بر تمام شاخص های‬ ‫زندگی اف��راد جامعه تاثیر خواهد گذاش��ت‪ .‬فقرزدایی‬ ‫موضوعی اس��ت که دولت بای��د ان را پیگیری کند اما‬ ‫مشکالت دولت به دلیل وس��عتی که دارد‪ ،‬بسیار زیاد‬ ‫اس��ت و دولت را از فعالیت های اصلی بازداش��ته است‪.‬‬ ‫ب��ر این مبنا دولت باید برای رفع مش��کالتی که ایجاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬کوچک شود تا بتواند بر فعالیت های ذاتی خود‬ ‫تمرکز کند‪.‬‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی‪ ،‬راهی برای کاهش شکاف دستمزد و هزینه‬ ‫دولت با رفع فس��اد کارکردی‪ ،‬افزایش به��ره وری و کاهش نیروی‬ ‫انس��انی می تواند اعتماد مردم را جلب کرده و هزینه های خودش را‬ ‫کاهش دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫تزریق منابع‬ ‫راه حل نیست‬ ‫نقش مالیـات در فقرزدایی‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور به گونه ای است که دولت‬ ‫روی تم��ام مناب��ع درامدی از دس��ت رفت��ه متمرکز‬ ‫می ش��ود تا بتواند با احیای ان بخشی از کسری بودجه‬ ‫و مش��کالت اقتص��ادی را رفع کند‪ .‬با توج��ه به اینکه‬ ‫مالیات دومین منبع درامدی دولت اس��ت‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از فراره��ای مالیاتی در این ش��رایط می تواند به دولت‬ ‫کمک قابل توجهی کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬مشهود است که از ارزش دارایی افراد‬ ‫در جامعه کاس��ته می ش��ود و این موضوع به گسترش‬ ‫فق��ر دامن می زند‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬زمانی که به دلیل‬ ‫کاه��ش ارزش پول و افزایش تورم در س��ال‪ 97‬حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصد ارزش دارایی مردم از بین رفت‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫اقش��ار کم درامد به اخرین دهک اقتصادی رانده شدند‬ ‫و ای��ن موضوع باعث می ش��ود دولت ب��رای فقر زدایی‬ ‫برنامه ریزی ه��ای جدی تری داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫در‬ ‫این گزارش به راهکارهای جلوگیری از گس��ترش فقر‬ ‫و نقش مالیات در این موضوع پرداخته است‪.‬‬ ‫رحیم زارع‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درب��اره فراره��ای مالیاتی و ارتب��اط مالیات‬ ‫و فق��ر به‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت تص��ور می کند که باید‬ ‫بنگاهداری کند اما این طور نیست‪ .‬اگر دولت به وظایف‬ ‫ذاتی خود و به اداره کش��ور بپ��ردازد تازه دغدغه هایی‬ ‫مطرح می شود که تاکنون فراموش شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از وظای��ف دول��ت محفاظ��ت از‬ ‫دارایی های مردم اس��ت‪ .‬این موض��وع گاهی با دریافت‬ ‫مالی��ات از ع��ده ای و هزینه ک��رد ان مناب��ع برای عده‬ ‫دیگ��ری انجام می ش��ود‪ .‬متاس��فانه دولت ب��ه قدری‬ ‫درگیر بنگاهداری است که وظایف اصلی خود را انجام‬ ‫نمی دهد‪ .‬بهبود سیاس��ت های مالیات��ی و جلوگیری از‬ ‫ف��رار مالیاتی ب��رای دول��ت درامد مناس��بی دارد که‬ ‫می تواند برخی از مش��کالت ح��وزه درامدی را برطرف‬ ‫کن��د‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت به بنگاه��داری می پردازد که‬ ‫درام��د بیش��تری دارد اما فراموش می کند که فس��اد‬ ‫ع می شود‬ ‫ساختاری در سازمان ها و نهادهای دولتی مان ‬ ‫که درامد ناش��ی از بنگاهداری به کشور برسد‪ .‬در این‬ ‫شرایط اس��ت که دولت درامدهای مالیاتی را از دست‬ ‫می دهد و در پایین دس��ت هم فساد س��اختاری اجازه‬ ‫نمی دهد درامدها به حساب دولت واریز شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قطعه سازان همچنان به دنبال سهم خواهی از بازار موتورسیکلت هستند‬ ‫یادداشت‬ ‫تناقض های‬ ‫ما و جهان‬ ‫«استاندارد یورو‪ »۴‬قانونی که دور خورد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری همایش‬ ‫قطعه سازان با حضور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ام��روز همایش قطعه س��ازان با حض��ور وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در محل هتل المپیک‬ ‫برگزار می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی انجمن‬ ‫قطعه س��ازان کشور‪ ،‬پیرو نامگذاری سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ب��ا عن��وان «رونق تولی��د» گردهمای��ی بزرگ‬ ‫قطعه س��ازان خودرو کشور با موضوع چشم انداز‬ ‫صنعت قطعه در س��ال ‪ ،۹۸‬فرصت ها و چالش ها‬ ‫امروز ‪20‬فروردی��ن با حضور رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬نماین��دگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬مدیران عامل ش��رکت های‬ ‫ایران خودرو و سایپا و قطعه سازان کشور در محل‬ ‫هتل المپیک تهران سالن هگمتانه از ساعت ‪۱۴‬‬ ‫تا ‪ ۱۶‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اسیب های سیل‬ ‫حبیب اله محمودان‬ ‫هنوز کارخانجات‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫داخلی اقدام‬ ‫به ساخت و‬ ‫تولید به معنای‬ ‫واقعی نکرده ‬ ‫و مونتاژکار‬ ‫هستند‬ ‫عزیزاله گودرزی‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫سیاست هایی‬ ‫دارد که با‬ ‫برنامه ها و‬ ‫اقدام های‬ ‫انجمن ها دنبال‬ ‫خواهد شد‬ ‫بارش های بهاری با وجود امید به حیات زمین تفتیده‬ ‫کش��ور‪ ،‬به دلیل نبود مدیریت درست ‪ ،‬منجر به سیالب و‬ ‫خس��ارت های بسیاری به بخش های گوناگون شد‪ .‬برخی‬ ‫صنایع در ش��هرک های صنعتی اس��یب جدی دیدند که‬ ‫مدی��ران دولتی برای جبران این خس��ارت ها وعده هایی‬ ‫داده اند‪ .‬در این راستا‪ ،‬قطعه سازان فعال در حوزه خودرو‬ ‫در پیگیری های‬ ‫اعالم کردند خوشبختانه سیالب‬ ‫ت زیادی‬ ‫اخیر به واحدهای صنعتی و صنفی انها خس��ار ‬ ‫وارد نکرده اس��ت‪ .‬در ادامه این گزارش ها‪ ،‬قطعه س��ازان‬ ‫صنعت موتورسیکلت با اش��اره به پراکندگی جغرافیایی‬ ‫این صنف‪ ،‬اعالم کردند واحدهای فعال در این بخش نیز‬ ‫در صحت و س�لامت به سر می برند‪ .‬حبیب اله محمودان‪،‬‬ ‫نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخ��ه‪ ،‬درب��اره پراکندگی جغرافیای��ی واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده موتورس��یکلت و قطعات ان در کش��ور‪ ،‬به‬ ‫اس��تان تهران‪ ،‬اصفهان و خراس��ان رضوی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه واحدهای صنفی و صنعتی قطعه س��ازی در‬ ‫حوزه موتورس��یکلت در مناطق سیل زده نبوده‪ ،‬اما بدون‬ ‫ش��ک سیل تاثیر منفی روی صنعت موتورسیکلت کشور‬ ‫و قطعات ان خواهد داش��ت‪ .‬نماین��دگان فروش در این‬ ‫استان ها و نیز قدرت خرید مردم سیل زده تاثیر مستقیم‬ ‫ب��ر ب��ازار و به دنبال ان تولید موتورس��یکلت دارد‪ .‬محل‬ ‫نگهداری موتورس��یکلت و تعمی��ر ان نیز در این مناطق‬ ‫ازس��وی مصرف کنن��ده از دیگر چالش ه��ای پیش روی‬ ‫صنعت موتورس��یکلت به ش��مار می رود‪ .‬از این رو‪ ،‬امسال‬ ‫فروش موتورسیکلت روند کاهشی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با ارتقای فناوری‬ ‫نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخه در پاسخ به این پرسش که انجمن در سال ‪۹۷‬‬ ‫چه برنامه هایی را به سرانجام رسانده است‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن‬ ‫سال گذشته چندین نشست با قطعه سازان معتبر فعال در‬ ‫حوزه موتورسیکلت برگزار کرد که خروجی این نشست ها‬ ‫نامه ای بود که پایان سال گذشته به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ارس��ال شد و قطعه سازان داخلی اعالم امادگی‬ ‫کردند می توانند تمام قطعات موتورسیکلت حتی قطعات‬ ‫مربوط به انجین را بسازند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬تحق��ق ای��ن امر منوط به این اس��ت که‬ ‫انجمن های س��ازنده قطعات و موتورس��یکلت با یکدیگر‬ ‫تعامل نزدیکی داش��ته باش��ند‪ .‬به وی��ژه در این باره باید‬ ‫قطعات با تیراژ معقولی تولید شوند تا تولیدکننده داخلی‬ ‫مبادرت به بومی سازی انها کند‪ .‬امروز بازار اشفته ای که‬ ‫در صنعت موتورسیکلت به وجود امده و کارخانه ها فعال‬ ‫در این زمینه انواع و اقس��ام موتورسیکلت ها را با تیراژ ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۵‬هزار تولید می کنند‪ .‬طبیعی اس��ت در این ش��رایط‬ ‫برای قطعه ساز‪ ،‬داخلی سازی قطعات این موتورسیکلت ها‬ ‫صرفه اقتصادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه هنوز کارخانجات موتورسیکلت‬ ‫داخلی اقدام به ساخت و تولید به معنای واقعی نکرده اند‬ ‫و بیشتر مونتاژکار هستند‪ .‬در این راستا هم حتی قوانین‬ ‫را دور می زنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬با اجباری شدن استاندارد‬ ‫یورو‪ ۴‬برای موتورس��یکلت‪ ،‬وقتی ای��ن افراد مبادرت به‬ ‫واردات می کنند‪ .‬همراه موتورسیکلت چندین گواهینامه‬ ‫وج��ود دارد ک��ه یک��ی از انها اس��تاندارد یورو‪ ۴‬اس��ت‬ ‫و حت��ی برخی دارای اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬هس��تند‪ .‬با این‬ ‫شیوه به راحتی واردات موتورسیکلت انجام می شود‪ .‬این‬ ‫مق��ام صنفی تاکیدکرد‪ :‬این امر سبب ش��ده بس��یاری از‬ ‫کارخانجات موتورسیکلت س��ازی محصوالت را به شکل‬ ‫فول سی کی دی وارد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشترک سازی برای تنوع در بازار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در جه��ان صنعتی امروز که با حجم زیادی از‬ ‫اطالعات عجین شده‪ ،‬تنوع سلیقه ها رقم خورده‬ ‫و خواسته و انتظار مصرف کنندگان تغییر کرده و‬ ‫ارتقا یافته است‪ .‬امروز جوانان با چرخی در فضای‬ ‫مجازی ش��اهد مدل های گوناگون و رنگارنگ از‬ ‫محص��والت گوناگون هس��تند و ارتقای هر یک‬ ‫از ای��ن محصوالت‪ ،‬ش��اید خواس��ته انه��ا را در‬ ‫کوتاه مدت تامین کند‪ ،‬اما به طور قطع انتظارشان‬ ‫را در ادامه باالتر می برد‪ .‬چنانچه باید گفت همین‬ ‫خواسته ها منجر به پیشرفت و زمینه ساز انقالب‬ ‫صنعتی دوم‪ ،‬س��وم و چهارم ش��ده که البته در‬ ‫این��ده ای نه چن��دان دور انقالب های��ی را برای‬ ‫نس��ل های دیگر هم ش��کل خواه��د داد‪ .‬ما در‬ ‫صنای��ع داخلی کجای این جهان ایس��تاده ایم؟‬ ‫پربیراه نیس��ت اگر بگوییم در بسیاری از صنایع‬ ‫هنوز در گام نخست انقالب صنعتی قرار داریم و‬ ‫پس از ‪ ۵۰‬س��ال فعالیت در حوزه های گوناگون‪،‬‬ ‫تولی��دات ما تغیی��ری نداش��ته و تولید تکراری‬ ‫برخ��ی محص��والت ادامه یافته اس��ت‪ .‬مصداق‬ ‫ای��ن ام��ر ‪،‬تولید موتورس��یکلت س��ی جی‪۱۲۵‬‬ ‫کاربرات��وری بود ک��ه پس از انتقادهای بس��یار‬ ‫مدیران ش��هری و چالش های بس��یار در نهایت‬ ‫تولید ان در سال ‪ ۹۶‬متوقف شد‪ ،‬اگرچه تعدادی ‬ ‫از این محصول هم زیرس��یبیلی در همین س��ال‬ ‫رد ش��د‪ .‬در صنع��ت خودرو نی��ز از این نمونه ها‬ ‫ک��م نداریم و محصوالتی تولی��د می کنیم که از‬ ‫عمرش��ان بیش از ‪ ۳‬دهه می گذرد‪ .‬حاال اگر این‬ ‫موضوع را کنار نبود تنوع تولید داخلی در هر یک‬ ‫از صنایع بگذاریم؛ عمق خواب زدگی ما نس��بت‬ ‫به جهان صنعتی‪ ،‬بیش��تر خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫(البته توجه داش��ته باشیم بازار کشور تا حدی با‬ ‫واردات به اندازه وسع مان از محصوالت گوناگون‬ ‫و متنوع پر شده که تا اندازه ای طبیعی و از جایی‬ ‫به بعد ناخوشایند است) مشکل کجاست؟ بازار‪.‬‬ ‫متاسفانه صنعتگران ما نتوانسته اند بازار مناسبی‬ ‫برای محصوالت ش��ان فراهم کنند و امروز یکی‬ ‫از گالی��ه همین صنعتگ��ران به وی��ژه در حوزه‬ ‫خودرو و موتورسیکلت این است که با این تنوع‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی قطعات توجیه اقتص��ادی ندارد‪.‬‬ ‫چ��را؟ به ای��ن دلیل مهم که تیراژ انها با توجه به‬ ‫بازار تقاضای داخل‪ ،‬بس��یار پایین است‪ .‬تمامی‬ ‫این مسائل زنجیر وار بهم وصل می شوند تا برسیم‬ ‫به این پرس��ش که چ��را پیش��رفت نمی کنیم؛‬ ‫ارتقای فناوری برای محصوالت صنعتی ما اتفاق‬ ‫نمی افت��د‪ ،‬چون در میدان رقابت صنعتی جهان‪،‬‬ ‫جایگاهی در بازار و تولید نداریم‪ .‬این گونه اس��ت‬ ‫که صنعتگر و قطعه س��از حوزه موتورس��یکلت و‬ ‫خ��ودرو از تن��وع محصوالت در ب��ازار می نالند و‬ ‫ان را ب�لای جان صنعت خود می دانند و ترجیح‬ ‫می دهن��د در عصر جدید نیز محصوالت قدیمی‬ ‫به روش س��نتی تولید ش��وند و انها نیز خود را با‬ ‫بازار داخل سرگرم کنند‪ .‬البته مصرف کنندگانی‬ ‫که دست شان به دهان ش��ان می رسد می توانند‬ ‫ب��ه چن��د برابر قیم��ت‪ ،‬از محص��والت وارداتی‬ ‫اس��تفاده و نیازهای س��لیقه ای خ��ود را تامین‬ ‫ کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬دیگران هم ناچار به پذیرش‬ ‫وضعیت موجود هستند‪ ،‬چون حق انتخاب شان‬ ‫محدود به محصوالت محدود داخلی شده است‪.‬‬ ‫زنگار ناش��ی از ای��ن امر در بدن��ه صنعت باعث‬ ‫ش��ده با کوچک ترین تغیی��ر و تحولی در اقتصاد‬ ‫و سیاس��تگذاری ها‪ ،‬ش��اهد تکانه ه��ای بس��یار‬ ‫ش��دیدی در صنایع داخلی باش��یم‪ .‬برای تغییر‬ ‫این ش��رایط و موفقیت هی��چ راهی نداریم‪ ،‬مگر‬ ‫اینک��ه تفاوت ها را بشناس��یم‪ ،‬فاصله ها را براورد‬ ‫کنیم و خود را به محصوالت روز دنیا برس��انیم‪.‬‬ ‫ن دست اندرکار گوش‬ ‫امید که دولتمردان و مدیرا ‬ ‫شنوایی داشته باشند‪.‬‬ ‫دهه‪ ،۹۰‬روزها و سال های سختی را برای اقتصاد کشور‬ ‫رق��م زد‪ ،‬به طوری که کارشناس��ان از ان به عنوان جنگ‬ ‫اقتص��ادی نام برده اند‪ .‬این ش��رایط خ��اص که وضعیت‬ ‫زندگی مردم و روند فعالیت صنعتگران را نیز سخت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مدیریت ویژه ای می طلبد‪ .‬اگر مدیران بخش های‬ ‫گوناگ��ون به وی��ژه بخش خصوصی نتوانن��د در این فضا‬ ‫مدیریت درستی داش��ته باشند‪ ،‬ناگزیر حذف می شوند‪.‬‬ ‫این روند به سود کشور نیست و مدیران دولتی را موظف‬ ‫می کند تغییراتی در عملکرد خود ایجاد و با همت بیشتر‬ ‫و تالش جدی تر‪ ،‬فضای کسب وکار را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه تاکید کرد‪ :‬وزارتخانه باید در‬ ‫این زمینه اقدام کند زیرا دیگر زمانی باقی نمانده و دقیقه‬ ‫‪ ۹۰‬اس��ت‪ .‬ما یک کارخانه موتورسیکلت در ایران نداریم‬ ‫که ش��بکه تهیه قطعات جدی و ابرومندی داشته باشد‪.‬‬ ‫اواخر س��ال گذش��ته انبوهی از موتورسیکلت های بدون‬ ‫شناس��نامه وارد کش��ور ش��د که اش��باع بازار را به دنبال‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫محم��ودان در این باره که با وج��ود ممنوعیت چگونه‬ ‫واردات موتورس��یکلت انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬واردکنندگان‬ ‫مدعی ش��ده اند یک س��ال پی��ش مورتورس��یکلت ها را‬ ‫وارد کرده اند اما نتوانس��ته اند پ�لاک کنند؛ بنابراین این‬ ‫موتورسیکلت ها برای سفارش های قبل است‪.‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان قطعات موتورس��یکلت و دوچرخه‪ ،‬س��ال‬ ‫گذش��ته چندین نشس��ت ب��ا قطعه س��ازان معتب��ر فع��ال در حوزه‬ ‫موتورس��یکلت داش��ت که خروجی این نشس��ت ها نام��ه ای بود که‬ ‫پایان س��ال گذش��ته به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارسال شد‪.‬‬ ‫در این نامه قطعه سازان داخلی اعالم کردند می توانند تمام قطعات‬ ‫موتورسیکلت حتی قطعات مربوط به انجین را بسازند‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه با اش��اره به وضعیت بازار این‬ ‫وس��یله نقلی��ه گف��ت‪ :‬در خیابان هالل احم��ر پایتخت‪،‬‬ ‫ش��اید ‪۲۰‬درص��د موتورس��یکلت ها ایران��ی باش��د‪ ،‬اما‬ ‫بقیه انها وارداتی اس��ت و ش��ما ش��اهد نمایش��گاهی از‬ ‫موتورس��یکلت های چینی و هندی هستید‪ .‬این شرایط‬ ‫در چند ماه اینده دوباره نارضایتی مش��تریان را به دنبال‬ ‫دارد زیرا این موتورسیکلت ها به طور محدود وارد شده اند‬ ‫و ارائ��ه خدمات پ��س از فروش به انها ج��ای ابهام دارد‬ ‫و ممکن اس��ت در ش��رایط فعلی قطعات مورد نیاز انها‬ ‫به راحتی وارد نشود‪.‬‬ ‫او در ادامه اظهارکرد‪ :‬این موضوع در حالی مطرح است‬ ‫که قطعه س��از ایرانی می توانس��ت قطعات مورد نیاز را در‬ ‫داخل تولید و تامین کند‪ ،‬اما با این تنوع موتورسیکلت ها و‬ ‫تیراژ بسیار پایین‪ ،‬بومی سازی قطعات امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر فرار سرمایه ها‬ ‫محمودان در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه نتیجه اعالم‬ ‫امادگی قطعه س��ازان به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای داخلی س��ازی قطعات چه بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬ازسوی‬ ‫انجمن پیش��نهاد شد دو انجمن قطعه سازان و سازندگان‬ ‫موتورس��یکلت نشس��ت مش��ترکی‪ 3.‬داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫زی��را معتقدی��م باید ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬مدل انتخ��اب و قطعات انها‬ ‫داخلی س��ازی ش��ود تا بتوان بازار اشفته فعلی را سامان‬ ‫داد‪ .‬هنوز در این باره انجمن س��ازندگان موتورسیکلت به‬ ‫ما پاسخی نداده‪ ،‬اما موضوع پیگیری می شود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان قطع��ات‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه در پاسخ به این پرسش که اگر‬ ‫این الزام از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باش��د‬ ‫ایا برنامه ها زودتر به نتیجه نمی رس��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬اگر وزارتخانه الزام کند موضوع به نتیجه می رس��د‪.‬‬ ‫نباید اجازه داد بخش بازرگانی در این حوزه بازار را به طور‬ ‫کامل در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬چن��د م��اه پیش‪ ،‬س��یما گزارش��ی از بازار‬ ‫موتورس��یکلت پخش کرد که از تنوع محصوالت حکایت‬ ‫داش��ت و امروز بازار همچنان این وضعیت را دارد؛ یعنی‬ ‫ش��اهد موتورس��یکلت هایی در بازار هس��تیم که همگی‬ ‫به تازگی پالک ش��ده اند (روزهای پایانی س��ال گذشته)‪.‬‬ ‫با این رویکرد‪ ،‬فضایی برای تولید داخلی باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫وی با بیان اتفاق ناخوشایند دیگر در این صنعت ادامه‬ ‫داد‪ :‬موتورسیکلت های برند اصلی از کشورهای ثالث وارد‬ ‫می ش��ود و حتی گاهی شاهد واردات موتورسیکلت های‬ ‫دس��ت دوم هستیم‪ .‬اینکه قوانین را دور می زنند و مجوز‬ ‫واردات می گیرند‪ ،‬جای تعجب دارد اما متاسفانه این امر‬ ‫در ح��ال رخ دادن اس��ت‪ .‬امیدواریم وزارتخانه نشس��ت‬ ‫مشترکی بین تولیدکنندگان حوزه موتورسیکلت برگزار‬ ‫کند و واکاوی ش��ود که قطعه س��ازان بیراهه می روند یا‬ ‫کارخانجات موتورسیکلت‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام صنفی با اش��اره ب��ه تمایل س��ازندگان به‬ ‫س��رمایه گذاری در کش��ورهای همس��ایه اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی برخی کارخانجات قطعه سازی انگیزه دارند‬ ‫خط تولید خود را در کشورهای همسایه راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬امروز عراق مترصد این اس��ت زمینه حضور‬ ‫صنایع زیربنایی ایران را در کشور خود فراهم کند‪.‬‬ ‫محمودان در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه وقتی عراق‬ ‫تولید موتوس��یکلت ندارد چگون��ه از حضور کارخانجات‬ ‫قطعه س��ازی در کش��ورش اس��تقبال می کن��د‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫راه ان��دازی کارخانه موتورسیکلت س��ازی نیاز به فناوری‬ ‫ندارد و به راحتی می توان این محصول را مونتاژ کرد‪.‬‬ ‫او درب��اره وضعیت بازار این محصوالت در کش��ورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬اف��زود‪ :‬برخی عنوان می کنن��د‪ ،‬محصوالت را‬ ‫پیش ف��روش کنیم و بازار مطلوبی در این باره وجود دارد؛‬ ‫ش��اید انها بخواهند ‪۳۰‬درصد قطعات داخلی سازی شود‬ ‫و نام موتورسیکلت عراقی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار بدون سود برای قطعه سازان‬ ‫نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخ��ه درب��اره برنامه های س��ال ‪ ۹۸‬ای��ن انجمن‬ ‫هم گفت‪ :‬موض��وع مطرح ش��ده(تعامل تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت و قطعه س��ازان برای داخلی سازی برخی‬ ‫مدل ه��ا) را پیگی��ری خواهیم کرد تا ب��ه نتیجه مطلوب‬ ‫برس��یم‪ .‬باید در این ب��اره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫موضوع را به طور جدی دنبال کند‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬نهادهای نظارتی صنعت موتورسیکلت را‬ ‫جدی نمی گیرند‪ .‬حال چرا با وجود افزایش استانداردهای‬ ‫تولید در داخل‪ ،‬اجازه داده می شود موتورسیکلت های در‬ ‫قالب فول س��ی کی دی وارد ش��ود‪ .‬امروز اگر این موضوع‬ ‫پیگیری شود نتیجه این است که بزرگ ترین قطعه سازان‬ ‫موتورسیکلت در سال گذشته برای ‪۲۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫هم قطعه نفروختند‪ ،‬در حالی که ‪۱۶۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬پالک گذاری شده است‪.‬‬ ‫از جمله مش��کالتی که قطعه س��ازان موتورس��یکلت‬ ‫در بح��ث تولید عنوان کردند‪ ،‬تنوع موتورس��یکلت ها در‬ ‫کشور و نیز واردات انها در قالب فول سی کی دی است‪ .‬از‬ ‫این رو در ادامه‬ ‫به س��راغ عزیراله گودرزی‪ ،‬معاون‬ ‫کارش��ناس دفتر صنای��ع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت رف��ت و موضوع را از یک مدیر‬ ‫دولتی پیگیری کرد‪ .‬گ��ودرزی در این باره گفت‪ :‬واردات‬ ‫کااله��ا در چارچوب قوانین مربوط به صادرات و واردات‬ ‫انجام می شود‪ .‬ضمن انکه باید با زبان امار گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬درباره اینکه چند موتورس��یکلت س��ال‬ ‫گذشته به شکل فول سی کی دی وارد شده باید اطالعات‬ ‫اماری دقیق ارائه داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته تنوع بد نیست‪،‬‬ ‫اما اگر فقط ظاهر موتورس��یکلت ها مهم باشد و به تولید‬ ‫داخل اسیب برساند‪ ،‬ناخوشایند است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام دولت��ی تصریح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر خرید‬ ‫موتورس��یکلت های س��ی جی‪ ۱۲۵‬کاه��ش پی��دا کرده‬ ‫و ب��ازار ای��ن مدل رو به افول اس��ت‪ .‬بای��د در این زمینه‬ ‫جایگزین های مناسبی داشته باشیم‪ .‬اگر بتوانیم از طریق‬ ‫مشترک س��ازی محصوالت متنوعی عرضه کنیم‪ ،‬قادر به‬ ‫مدیریت این حوزه خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح موض��وع مشترک س��ازی عنوان کرد‪:‬‬ ‫این مس��ئله به این معنا اس��ت که یک قطعه را بتوان در‬ ‫چند موتورس��یکلت گوناگون اس��تفاده کرد‪ .‬برای تامین‬ ‫رضایت مش��تری تنوع الزم است‪ ،‬البته به طور جدی نیاز‬ ‫به مدیریت دارد‪.‬‬ ‫معاون کارش��ناس دفتر صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تاکی��د کرد‪ :‬در این باره‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سیاس��ت هایی دارد که‬ ‫ب��ا برنامه ها و اقدام های انجمن ها دنبال خواهد ش��د و با‬ ‫ابالغ قانون بودجه می توان ش��فاف تر برنامه ریزی کرد که‬ ‫امیدواریم بتواند س��هم قطعه س��ازان را در تولید داخلی‬ ‫افزای��ش ده��د‪ .‬این موض��وع در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مطرح است و باید برنامه های مورد نظر در مذاکره‬ ‫با انجمن های مرتبط عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت امور‬ ‫گ��ودرزی ب��ا بیان اینکه ارز گران ش��ده و دریافت ارز‬ ‫نیمایی هم با مش��کالتی همراه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی واردات نمی تواند صرفه اقتصادی داشته باشد‪ .‬مگر‬ ‫تع��داد افرادی که توان خرید این وس��یله را با قیمت باال‬ ‫دارند‪ ،‬چند نفر است؟!‬ ‫او در ادام��ه اظهارک��رد‪ :‬برای توس��عه تولی��د‪ ،‬تیراژ به‬ ‫لحاظ کمی و کیفی بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬ضم��ن انکه بر‬ ‫س��رمایه گذاری و انجام تحقیق و توس��عه ب��رای ارتقای‬ ‫فناوری هم تاثیر مس��تقیم دارد؛ بنابراین در این شرایط‬ ‫نخس��تین کار‪ ،‬کنت��رل و مدیری��ت امور اس��ت‪ .‬معاون‬ ‫کارش��ناس دفتر صنای��ع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور ش��د‪ :‬ما منکر مش��کالت‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کشور نیستیم‪ .‬به هر حال باید از‬ ‫تمام��ی فرصت ها و حتی گرانی ارز هم اس��تفاده کنیم و‬ ‫به تولید داخلی رونق ببخش��یم‪ .‬گودرزی درباره پرداخت‬ ‫تس��هیالت و اختص��اص اعتبار به قطعه س��ازان صنعت‬ ‫موتورس��یکلت هم گفت‪ :‬اگر بتوانی��م برای محصوالت‪،‬‬ ‫ب��ازار ایجاد کنی��م‪ ،‬تولیدکننده داخلی ه��م می تواند از‬ ‫تسهیالت بانکی استفاده کند‪ .‬از این رو‪ ،‬باید منتظر ابالغ‬ ‫قانون بودجه باش��یم و ببینیم چه میزان تسهیالت با چه‬ ‫نرخ بهره ای برای تولید و صنعت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪99/000/000‬‬ ‫‪45/638/000‬‬ ‫‪77/000/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪320/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪241/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل کیو ال‬ ‫توقف فروش‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪52/300/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫دنا پالس توربو‪ ۴ /‬ایربگ‬ ‫توقف فروش‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪55/593/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف تولید‬ ‫رنو کپچر‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪۱.۶‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪730/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪615/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪147/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫‪114/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫‪88/000/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪380/000/000‬‬ ‫‪44/100/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما کامل جی تی‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪151/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪419/000/000‬‬ ‫‪425/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫‪349/000/000‬‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪640/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪780/000/000‬‬ ‫‪450/000/000‬‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪650/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/200/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫‪920/000/000‬‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫خطر سیل و رانش‬ ‫زمین در کمین کارگران‬ ‫معادن در جهان‬ ‫مرز دخالت یا حمایت‬ ‫دولت در بخش تولید‬ ‫کجاست؟‬ ‫چرا گاز ایران برای‬ ‫عراق حیاتی است؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مصوبه شورای عالی معادن برای ‪ ۳‬استان شمالی‪ ،‬ربطی به سیل اخیر نداشت‬ ‫اشباع بازار؛ دلیل ممنوعیت ثبت محدوده های جدید معدنی‬ ‫ش��ورای عال��ی مع��ادن به تازگ��ی اعالم ک��رده اس��ت که ثبت‬ ‫محدوده های معدنی گروه های یک تا س��ه در اس��تان های ش��مالی‬ ‫کش��ور (گی�لان‪ ،‬مازندران و گلس��تان) در حال حاض��ر امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬گروه های یک تا سه شامل شن و ماسه معمولی‪ ،‬خاک رس‬ ‫معمولی‪ ،‬س��نگ الشه ساختمانی‪ ،‬س��نگ اهک‪ ،‬سنگ گچ‪ ،‬صدف‬ ‫دریایی‪ ،‬پوکه معدنی‪ ،‬نمک ابی و س��نگی و مارن اس��ت که بیشتر‬ ‫مربوط به ساختمان سازی و پروژه های عمرانی هستند‪ .‬برای چرایی‬ ‫صدور این دس��تور و ارتباط ان با سیل اخیر در کشور با کارشناسان‬ ‫صحبت کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پراکندگی معادن در شمال مشکل ساز است‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت درباره اعالم نظر ش��ورای عالی معادن درباره اجازه‬ ‫نداشتن ثبت محدوده های معدنی گروه های یک تا سه در استان های‬ ‫ش��مالی کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬در این ‪ ۳‬گروه‪ ،‬بیش��تر تمرکز بر‬ ‫مصالح س��اختمانی از جمله ش��ن و ماسه اس��ت‪ .‬با توجه به شرایط‬ ‫طبیعی‪ ،‬وجود رودخانه ها و تعدد و پراکندگی معادن در شمال کشور‬ ‫ش��اهد بروز مشکالتی هستیم‪ .‬به همین دلیل این مصوبه صادر شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه مصوبه ش��ورای عالی معادن مربوط به سال گذشته بوده‬ ‫و ربطی به س��یل اخیر ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��ال گذشته زمانی از این‬ ‫موضوع صحبت ش��د که هنوز خبری از س��یل نبود‪ .‬دلیل اینکه این‬ ‫مصوبه صادر شد را می توان در پراکندگی کار‪ ،‬سوء استفاده غیرمجاز‬ ‫بهره برداران از کوه‪ ،‬جنگلی بودن‪ ،‬شیب غیرایمن و برداشت بی رویه‬ ‫و تخریب طبیعت خالصه کرد‪.‬‬ ‫او درب��اره پراکندگی کار اظهار کرد‪ :‬منظور‪ ،‬پراکنده بودن معادن‬ ‫و تع��داد زی��اد ان در اطراف جاده هراز اس��ت‪ ،‬در حالی که ظرفیت‬ ‫معادن کم اس��ت و این پراکندگی هم کار را س��خت تر می کند‪ .‬اگر‬ ‫تعداد محدودی معدن با ظرفیت زیاد داشته باشیم بهتر از تعداد زیاد‬ ‫معادن با ظرفیت کم اس��ت‪ .‬شورای عالی معادن با این مصوبه نشان‬ ‫می دهد که معدن به اندازه کافی وجود دارد تا از انها برداش��ت شود‬ ‫و بازار را تامین کنند‪ .‬از طرف دیگر بازار دیگر کشش ندارد بنابراین‬ ‫دیگر نیاز نیست معدن جدیدی به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫ایروان��ی درباره برداش��ت بی رویه و تخری��ب طبیعت و عواقب ان‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجایی که مناطق جنگلی ش��یب زیادی دارند‪ ،‬برداش��ت‬ ‫شن و ماس��ه در این منطقه خطرناک است‪ .‬البته بیشترین مشکل‪،‬‬ ‫دلیل نظر ش��ورای عالی مع��ادن را می ت��وان در پراکندگی کار‪ ،‬سوءاس��تفاده‬ ‫غیرمجاز بهره برداران از کوه‪ ،‬جنگلی بودن‪ ،‬ش��یب غیرایمن و برداشت بی رویه‬ ‫و تخریب طبیعت خالصه کرد‬ ‫متعلق به جاده هراز اس��ت که دو طرف ان شیب زیادی وجود دارد‬ ‫و خیلی بیش��تر از ظرفیت از ان برداش��ت می ش��ود‪ .‬اگر مواد زیاد‬ ‫برداشت ش��ود زیر کوه خالی شده و باعث ریزش می شود‪ .‬متاسفانه‬ ‫چندین بار در گذشته این اتفاق افتاده و موجب کشته شدن تعدادی‬ ‫از هموطنان مان شده است‪.‬‬ ‫او در پای��ان گفت‪ :‬کار معدن حس��اس اس��ت و فعالیت ویژه ای را‬ ‫می طلب��د‪ .‬معاونت معدنی س��ازمان های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان های شمالی چندین بار به معدنکاران تذکر داده تا ایمنی کار‬ ‫را رعای��ت و منابع طبیعی را حفظ کرده و محیط زیس��ت را تخریب‬ ‫نکنند‪ .‬در همین اس��تان چندین مع��دن بوده اند که به دلیل رعایت‬ ‫نکردن ایمنی و مسائل دیگر تعطیل شده اند‪ .‬ایروانی تاکید کرد‪ :‬باور‬ ‫دارم اگر برداش��ت از معادن پلکانی و ایمنی رعایت شود عرصه برای‬ ‫فعالیت باز ش��ده و همه چیز بهتر پی��ش می رود‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫فعالیت ها را باید متوقف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبه شورای عالی معادن الزم االجراست‬ ‫عسکر ش��ریفی‪ ،‬سرپرس��ت معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫اس��تان مازندران نیز در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از انجایی که‬ ‫ش��یوه نامه ها و بخش��نامه هایی که از وزارتخانه ها به سازمان ها ابالغ‬ ‫می ش��وند الزم االجرا هستند ارای شورای عالی معادن نیز الزم االجرا‬ ‫خواهند بود‪ .‬او درباره دلیل و اهمیت این مصوبه ابراز کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط توپوگرافی و منطقه ای اس��تان های شمالی‪ ،‬برداشت های‬ ‫غیرمجاز در رودخانه ها و زمین های کش��اورزی انجام شده و از طرف‬ ‫دیگر ش��اهد الودگی زیست محیطی هس��تیم‪ .‬بنابراین الزم بود این‬ ‫مصوبه اعالم ش��ود‪ .‬ش��ریفی درباره اینکه منظور از اطالع ثانوی در‬ ‫این مصوبه چیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬معادن زیادی در محورهای مواصالتی‬ ‫هراز (جاده امل به تهران) و محور خطیرکوه (جاده س��وادکوه) زده‬ ‫ش��ده که نش��ان می دهد تعداد معادن شن و ماس��ه در این منطقه‬ ‫از کش��ور زیاد اس��ت و نیازی ب��ه باال بردن ام��ار ان نداریم‪ .‬همین‬ ‫میزان تولید مصالح ساختمانی جوابگوی کارهای عمرانی است ‪ .‬البته‬ ‫ما پیرو ش��ورای عالی معادن هس��تیم و این مسئله در اختیار استان‬ ‫نیس��ت‪ .‬بنابراین تا هر زمانی که انها ص�لاح بدانند ما هم همکاری‬ ‫کرده و قوانین را رعایت می کنیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور معادن و صنایع معدنی اس��تان مازندران‬ ‫درباره اهمیت س��امانه کاداس��تر و اقدامات بازدارنده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��رای افزایش بیش از ح��د معادن اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه سامانه کاداستر دسترسی متقاضیان را راحت تر کرده و‬ ‫دقت زیادی نیز دارد تا جلوی خطای انسانی را بگیرد‪ .‬در گذشته‪ ،‬ما‬ ‫برای محدوده های معدنی از جمله اکتشاف و بهره برداری‪ ،‬چیزی به‬ ‫عنوان نقشه مبنا داشتیم که اجازه دخل و تصرف به افراد را می داد‬ ‫اما از وقتی تمام مراحل الکترونیک شد همه چیز با کنترل و نظارت‬ ‫دستگاه و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش رفته است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ش��یوه نامه ش��ورای عالی معادن سال قبل صادر ش��د و هیچ گونه‬ ‫ارتباطی با بارندگی های اخیر نداشته است‪ .‬این شیوه نامه‪ ،‬بیشتر به‬ ‫دلیل برداشت های بی رویه‪ ،‬پراکندگی معادن‪ ،‬تخریب محیط زیست‬ ‫و خالی ش��دن کوه ها اعالم شده که باعث مشکالت ایمنی و حادثه‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫کار معدن حساس اس��ت و فعالیت ویژه ای می طلبد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫معاونت معدنی اس��تان های کشور این مهم را درک کرده و حساس‬ ‫اس��ت ت��ا ایمنی کار رعای��ت ش��ود و منابع طبیعی حفظ ش��ده و‬ ‫محیط زیست تخریب نشود‪ .‬چه خوب است که سازمان های مرتبط و‬ ‫نهادهای مسئول‪ ،‬بیشتر نگران دغدغه های استان های کشور باشند‬ ‫تا دیگر شاهد مشکالت ناشی از ضعف مدیریت و بی دقتی نباشیم‪.‬‬ ‫عسکر شریفی‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار مس‬ ‫و مشتریان‬ ‫جدید‬ ‫پرویز امانیان‬ ‫تحلیلگر بازار کاال‬ ‫زمزم��ه بهبود ب��ازار فلز س��رخ از مدت ها‬ ‫قبل ش��نیده می ش��د؛ زمانی ک��ه پیش بینی‬ ‫کارشناسان و تحلیلگران بازار از کاهش فاصله‬ ‫عرضه و تقاضا در سال جاری میالدی حکایت‬ ‫داشت‪ .‬داستان از اینجا اغاز شد که موجودی‬ ‫برخی بورس های فلزی بزرگ جهان در هفته‬ ‫پایان��ی فوریه و اوایل مارس س��ال جاری به‬ ‫اصطالح ته کشید و بازار این فلز از رکود چند‬ ‫ماهه قیمتی خارج ش��د‪ .‬در واقع‪ ،‬حدود یک‬ ‫ماه و نیم گذشته (هفته منتهی به ‪ ۲۲‬فوریه)‬ ‫مس رش��د مناس��بی را تجربه کرد و پس از‬ ‫اعالم خبر افت ش��دید این فل��ز در انبارهای‬ ‫بورس فلزات لندن‪ ،‬نرخ ان افزایش یافت‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش های منتشر شده‪ ،‬هرچند روند‬ ‫افت موجودی مس بورس فلزات لندن تا ‪۱۵‬‬ ‫مارس (‪ ۲۴‬اسفند) ادامه یافت اما پس از ان‬ ‫با افزایش روبه رو شد‪ .‬موجودی مس انبارهای‬ ‫ب��ازار کامکس(امریکا) نیز در ماه های اخیر با‬ ‫کاهش روبه رو ش��د و ای��ن کاهش همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بازار فلز س��رخ ب��ا توجه به‬ ‫افزایش موج��ودی انبارها ق��دری متعادل تر‬ ‫ش��ده است‪ .‬نرخ نقدی هر تن مس در بورس‬ ‫فل��زات لندن‪ ،‬جمعه ‪ ۵‬اوریل (‪ ۱۶‬فروردین)‬ ‫به ‪۶‬هزار و ‪ ۴۱۹‬دالر رسید‪.‬‬ ‫اتفاق نظر بیش��تر کارشناس��ان ب��ازار این‬ ‫اس��ت که بازار مس برای تعادل بیش��تر‪ ،‬نیاز‬ ‫به مع��ادن جدید دارد و کس��انی که قادر به‬ ‫توسعه معادن جدید هستند از افزایش حجم‬ ‫تولی��د و درامد ناش��ی از ان س��ود خواهند‬ ‫برد‪ .‬البته ش��ماری از کارشناسان بین المللی‬ ‫بازار مس مانند گروه تحلیل بازار س��ی اریو‪،‬‬ ‫ای��ن نوس��ان ها را موقتی می دانن��د و بر این‬ ‫باورند که بازار مس با کس��ری چش��مگیری‬ ‫در میان مدت روبه رو نخواهد ش��د‪ ،‬در حالی‬ ‫که عده ای نیز بر ای��ن باورند که عرضه مس‬ ‫در میان مدت با مش��کالتی روبه رو می شود و‬ ‫این مس��ئله می تواند به افزایش کسری بازار‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت گلنکور به تازگی‬ ‫ب��ا انتش��ار گزارش��ی پیش بینی ک��رده که‬ ‫عرضه جهان��ی مس تحت تاثیر فرس��ودگی‬ ‫دارایی ه��ا‪ ،‬کاهش عیار معدن��ی‪ ،‬محدودیت‬ ‫در س��رمایه گذاری های دوب��اره و تهدیدهای‬ ‫مربوط به اختالل تولی��د معادن قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین گلنکور پیش بینی کرده که‬ ‫قوانین مربوط به محدودیت واردات قراضه از‬ ‫سوی چین منجر به افزایش واردات کنسانتره‬ ‫و کاتد خواهد ش��د و با توج��ه به پیش بینی‬ ‫تقاضای مناس��ب‪ ،‬ب��ازار م��س می تواند وارد‬ ‫دوره ای از کس��ری پایدار و قابل توجه عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬بررس��ی تقاضای مس به ویژه‬ ‫از سوی مصرف کنندگان بزرگ این فلز حائز‬ ‫اهمیت بیش��تری نس��بت به مس��ائل عرضه‬ ‫است‪ .‬فراموش نکنیم که حدود نیمی از مس‬ ‫تولید شده در جهان را چین مصرف می کند‬ ‫و می��زان تقاضای این کش��ور هم��واره نقش‬ ‫مهمی در معادالت بازار این فلز داشته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تب تولید خودروهای برقی‬ ‫به ویژه در کشورهای پرجمعیت مانند چین و‬ ‫افزایش سهم تولید برق از انرژی خورشیدی‪،‬‬ ‫تاثیر بسزایی بر رشد مصرف مس دارد‪ .‬کافی‬ ‫اس��ت به ‪ ۲‬ام��ار در این زمین��ه توجه کنیم‬ ‫تا اهمیت این مبحث بیش��تر روش��ن ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش بلومبرگ مال��ی‪ ،‬تعداد‬ ‫ش��رکت های خریدار انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫(ب��رای مصارف برق) در س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬تا ‪ ۱۳۹۷‬خورشیدی)‬ ‫‪ ۲‬برابر ش��د ه و پیش بینی ها نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫این روند در س��ال جاری رک��ورد جدیدی را‬ ‫ثبت خواهد کرد‪ .‬تحلیلگران بر این باورند که‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی (‪ ۱۴۱۴‬خورشیدی)‪،‬‬ ‫انرژی های تجدیدپذی��ر بیش از نیمی از کل‬ ‫تولید برق جهان را شامل خواهند شد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬چین در فصل چهارم س��ال‬ ‫گذش��ته می�لادی ح��دود ‪ ۶۰‬درصد فروش‬ ‫جهانی خودروهای برقی را به خود اختصاص‬ ‫داد و زیرس��اخت های مناس��بی برای ش��ارژ‬ ‫خودرو ایجاد کرد‪ .‬بنابراین ادامه روند افزایش‬ ‫تولید خودروهای برقی و افزایش سهم تولید‬ ‫برق از انرژی خورش��یدی که نیازمند مصرف‬ ‫زیاد مس برای ایجاد زیرس��اخت های مربوط‬ ‫در هر ‪ ۲‬بخش است‪ ،‬فاصله عرضه و تقاضای‬ ‫مس را در سال های اینده بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫حضور رایگان‬ ‫شرکت های‬ ‫حوزه فلز در‬ ‫استوریاس‬ ‫اسپانیا‬ ‫براساس مذاکرات کانون همگرایی رویکردهای بین المللی دانشگاه‬ ‫صنعتی امیرکبیر (کهربا) زمینه حضور رایگان تعدادی از شرکت های‬ ‫فعال حوزه فلز در شش��مین فروم صنایع فلزی اس��توریاس ( ‪۶th‬‬ ‫‪ )Asturias Metal Industry Forum‬در اسپانیا فراهم شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر‪ ،‬ششمین فروم صنایع‬ ‫فلزی اس��توریاس به مدت ‪ ۳‬روز بس��تری برای تاجران و بازرگانان‬ ‫سراس��ر جهان فراهم می کند که می توانند طرح های همکاری خود‬ ‫را اغاز کنند‪.‬‬ ‫این فروم یک ش��تاب دهنده کسب و کار بوده که شرکت کنندگان‬ ‫در ان می توانن��د ضم��ن اگاهی از س��اختار صنعتی اس��توریاس‪،‬‬ ‫جلسه های فردی را با غرفه داران برگزار کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این فروم‪ ،‬بس��تری فراهم می ش��ود که ش��رکت ها‬ ‫شریکان جدید پیدا کنند و شبکه فروش خود را گسترش دهند‪.‬‬ ‫اطالعات نمایشگاه به طور کامل در سایت ‪https: //forometal.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ asturex.org‬قابل دسترسی است‪ .‬شرکت در این رویداد و امکان‬ ‫ورود ب��ه مرحله ارزیابی برای حضور به طور رایگان و با تس��هیالت‬ ‫یادشده‪ ،‬محدود است‪.‬‬ ‫متقاضی��ان ت��ا ‪ ۲۶‬فروردین مهل��ت دارند برای ش��رکت در این‬ ‫نمایش��گاه به وسیله ‪ https: //evnd.co/jLrVU‬ثبت نام کنند و‬ ‫پس از پایان مهلت ارس��ال اطالعات‪ ،‬تمام مراحل پیگیری به وسیله‬ ‫ایمیل به اطالع شرکت کنندگان می رسد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پس از ارس��ال مدارک‪ ،‬تمام مس��تندات از س��وی‬ ‫‪ Asturex‬ارزیاب��ی می ش��ود و ب��ر مبن��ای اطالع��ات دریافتی و‬ ‫معیارهای ‪ Asturex‬شرکت های منتخب به کهربا اعالم می شوند‪.‬‬ ‫یاداور می ش��ود‪ ،‬دانش��گاه صنعتی امیرکبیر در راستای توسعه و‬ ‫ی بین المللی‬ ‫فناوری کشور با توجه به سیاست های گسترش همکار ‬ ‫در ح��وزه عل��م و فناوری‪ ،‬معاون��ت امور بین الملل و ب��ه طور ویژه‬ ‫مدیریت همکاری علمی و بین المللی‪ ،‬سلسله اقداماتی را در راستای‬ ‫افزایش ش��هرت بین المللی دانش��گاه و همچنین حمایت از توسعه‬ ‫برنامه ه��ای پژوهش محور و اموزش��ی اس��تادان و دانش��جویان در‬ ‫راس��تای گسترش روابط علمی و بین المللی دانشگاه در قالب کانون‬ ‫کهربا در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫بررسی مهم ترین حوادث برامده از وقوع سیالب ها در معادن جهان نشان داد‬ ‫خطر سیل و رانش زمین در کمین کارگران معادن‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در هفته ه��ای گذش��ته‪ ،‬جریان س��یل در برخی از‬ ‫ش��هرهای کش��ور صحنه های ناگواری را ترسیم کرد‪.‬‬ ‫واحدهای مس��کونی و صنعتی بس��یاری در پی بارش‬ ‫باران و جاری شدن حجم چشمگیر اب در انها اسیب‬ ‫دیدن��د؛ واحدهای معدن��ی و صنایع معدنی نیز از این‬ ‫اس��یب ها جان س��الم به در نبردند‪ .‬با این حال وقوع‬ ‫س��یل و به دنب��ال ان رانش زمی��ن در معادن جهان‬ ‫اتفاقی هر چند تلخ اما رایج اس��ت و هر س��ال ش��مار‬ ‫زیادی از معدنچیان و کارگران معدنی جان خود را در‬ ‫اثر حوادث برامده از س��یل و رانش زمین در معادن از‬ ‫دست می دهند‪ .‬این نوع حوادث در معادن غیرقانونی‬ ‫رواج بیشتری دارند‪ .‬در ادامه‪ ،‬نگاهی به شماری از این‬ ‫نوع رویدادها و عواقب ان می اندازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪ ۲۳‬معدنچی در زیمبابوه‬ ‫سیل ناگهانی‬ ‫در معدن زغال‬ ‫سنگ امریکا‬ ‫جاری شد و ‪۱۰‬‬ ‫مردی که در‬ ‫پایین ترین طبقه‬ ‫این معدن در‬ ‫عمق ‪ ۲۲۰‬متر‬ ‫کار می کردند‪،‬‬ ‫جان خود را از‬ ‫دست دادند و‬ ‫اجساد انها هیچ‬ ‫وقت پیدا نشد‬ ‫‪ ۸‬فوری��ه ‪ ۲۶( ۲۰۱۹‬بهم��ن ‪ )۹۷‬ایس��نا به نقل از‬ ‫رویت��رز‪ ،‬خبر از ف��رو ریختن پایه ه��ا و تونل های یک‬ ‫معدن طال در زیمبابوه داد؛ حادثه ای که بر اثر س��یل‬ ‫ناش��ی از شکس��ته ش��دن یک س��د‪ ،‬اتفاق افتاد‪۲۳ .‬‬ ‫معدنچی غیرقانونی در این معدن گرفتار ش��دند و بیم‬ ‫جان باختن انها وجود داش��ت‪ .‬زیمبابوه مدت هاس��ت‬ ‫در ت�لاش برای حل این معضل اس��ت که هزاران نفر‬ ‫به طور غیرقانونی و بیش��تر در تاریکی شب به کاوش‬ ‫ب��رای یافتن ط�لا به حفر م��زارع و مع��ادن متروک‬ ‫می پردازند‪ .‬این معدنچیان غیرقانونی در تاریکی شب‬ ‫به حفر معدنی در منطقه بتلفیلدز در ‪ ۱۷۵‬کیلومتری‬ ‫هراره‪ ،‬پایتخت زیمبابوه مش��غول بودند که دیوارهای‬ ‫س��دی در نزدیکی ان شکسته و موجب سیل گرفتگی‬ ‫معدن می ش��ود‪ .‬امدادگران برای نجات این معدنچیان‬ ‫درخواس��ت پمپ های بزرگ ابی داده اند تا اب تجمع‬ ‫یافته در ای��ن معدن را تخلیه کنن��د‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫خُ رد طال از جمله معدنچیان غیرقانونی‪ ،‬نقش پررنگی‬ ‫در استخراج ذخایر فلز زرد در این کشور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹رانش مکرر زمین در شمال افغانستان‬ ‫‪ ۶‬ژانویه ‪ ۱۶( ۲۰۱۹‬دی ‪ )۱۳۹۷‬خبرگزاری رویترز‬ ‫به نقل از ثنااهلل روحانی‪ ،‬س��خنگوی پلیس افغانستان‬ ‫از م��رگ دس��ت کم ‪ ۳۰‬کارگر بر اث��ر رانش زمین در‬ ‫معدنی در ش��مال کش��ور و در اس��تان بدخشان خبر‬ ‫می دهد‪ .‬گفتنی اس��ت رانش زمین ب��ه طور مکرر در‬ ‫استان های کوهستانی ش��مال افغانستان رخ می دهد‪.‬‬ ‫افغانس��تان معادن مختلفی دارد که بس��یاری از انها‬ ‫قدیمی هستند و به خوبی از انها نگهداری نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توفان مانگخوت و ریزش معدن در چین‬ ‫‪ ۱۶‬سپتامبر ‪ ۲۵( ۲۰۱۸‬شهریور ‪ )۱۳۹۷‬خبرگزاری‬ ‫هر س��ال چندی��ن نفر در میانمار ب��ه دلیل حوادث‬ ‫مش��ابه‪ ،‬جان خود را از دست داده اند‪ .‬منطقه کاچین‬ ‫که ای��ن حادث��ه در انج��ا روی داده از مناطق ناارام‬ ‫میانم��ار اس��ت و گروه های شورش��ی در انجا فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬به همی��ن دلی��ل ش��رکت های معدنی با‬ ‫نیروهای ارتش در تماس مس��تمر هس��تند و بیش��تر‬ ‫عملیات خود را مخفیانه انجام می دهند‪.‬‬ ‫وقوع س��یل و به دنب��ال ان رانش زمین در مع��ادن جهان اتفاقی‬ ‫هر چند تلخ اما رایج اس��ت و هر سال ش��مار زیادی از معدنچیان و‬ ‫کارگران معدنی جان خود را در اثر حوادث برامده از سیل و رانش‬ ‫زمی��ن در مع��ادن از دس��ت می دهند‪ .‬ای��ن نوع ح��وادث در معادن‬ ‫غیرقانونی رواج بیشتری دارند‬ ‫ش��ینهوا چی��ن‪ ،‬ران��ش زمین در یک مع��دن طال در‬ ‫روستای ایتگون از توابع ایالت بانگوت فیلیپین‪ ،‬منجر‬ ‫به مرگ دست کم ‪ ۳۰‬کارگر شد‪ .‬به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫توفان مانگخ��وت که پیش از حادثه اتف��اق افتاد‪ ،‬در‬ ‫وق��وع این حادثه تاثیر داش��ته اس��ت‪ .‬ش��مار تلفات‬ ‫این توفان س��همگین که سواحل ش��مالی فیلیپین را‬ ‫درنوردیده به ‪ ۲۸‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ریزش معدن مس در ترکیه‬ ‫‪ ۱۸‬نوامب��ر ‪ ۲۸( ۲۰۱۶‬اب��ان ‪ )۱۳۹۵‬وب س��ایت‬ ‫خبری اس��پوتنیک به نقل از مقامات داخلی ترکیه از‬ ‫رانش زمین در یک معدن مس در جنوب ش��رق این‬ ‫کش��ور خبر داد‪ .‬در این حادثه ‪ ۱۳‬کارگر داخل معدن‬ ‫مس محبوس ش��دند و ‪ ۳‬تن دیگر نیز جان خود را از‬ ‫دس��ت دادند‪ .‬ش��واهد اولیه حکایت از ان داشت که‬ ‫‹ ‹سیل در معدن زغال سنگ امریکا‬ ‫بارش شدید باران علت رانش زمین بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ج�ان باخت�ن ‪ ۹۰‬نفر در ران�ش زمین در‬ ‫میانمار‬ ‫‪ ۲۲‬نوامب��ر ‪( ۲۰۱۵‬اول اذر ‪ )۱۳۹۴‬دویچه وله‪ ،‬خبر‬ ‫از رانش زمین در یک معدن یش��م در استان کاچین‬ ‫واع در ش��مال میانم��ار داد؛ اتفاقی ک��ه در اثر رانش‬ ‫زمین به وجود امد و به کش��ته شدن ‪ ۹۰‬نفر انجامید‪.‬‬ ‫برخی از قربانیان کس��انی هس��تند که از تاریکی شب‬ ‫برای به وجود امد س��نگ های گرانبها اس��تفاده کرده‬ ‫بودن��د‪ .‬این اف��راد در می��ان اوارهایی که به وس��یله‬ ‫بیل های مکانیکی روی هم تلنبار ش��ده اند‪ ،‬سنگ های‬ ‫گرانبها جست وجو می کنند‪ .‬از انجا که خاک های این‬ ‫منطقه سس��ت هس��تند‪ ،‬امکان ران��ش زمین در انجا‬ ‫همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫در همی��ن ب��اره در داده ه��ای منتش��ر ش��ده در‬ ‫دانش��نامه انگلیس��ی زبان ویکی پدیا به حادثه معدنی‬ ‫«وایت اَش ماین» اش��اره ش��ده اس��ت که ‪ ۹‬سپتامبر‬ ‫‪ ۱۹۸۹‬می�لادی (‪ ۱۸‬ش��هریور ‪ )۱۳۶۸‬در معدنی به‬ ‫همین ن��ام اتفاق افتاد؛ معدن زیرزمینی زغال س��نگ‬ ‫در ش��هر گولدِن ایالت کولورادو‪ .‬سیل ناگهانی در این‬ ‫معدن جاری شد و ‪ ۱۰‬مردی که در پایین ترین طبقه‬ ‫این معدن در عمق ‪ ۲۲۰‬متر کار می کردند‪ ،‬جان خود‬ ‫را از دست دادند و اجساد انها هیچ وقت پیدا نشد‪.‬‬ ‫معدن متروک ش��د و ادامه استخراج ان نیز متوقف‬ ‫گردید‪ .‬به نظر می رس��د دلیل وقوع سیل از بین بردن‬ ‫مانع��ی بین معدن وای��ت اَش و معدن متروکی بود که‬ ‫در حوال��ی ان قرار داش��ت‪ .‬با از بی��ن بردن مانع‪ ،‬اب‬ ‫ذخیره ش��ده در معدن متروک به وایت اَش جاری شد‬ ‫و حادثه اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫طالی جهانی صعود کرد‬ ‫قیمت طال در معامالت روز دوش��نبه بازار جهانی تحت تاثیر‬ ‫اف��ت ارزش دالر به باالترین حد در یک هفته گذش��ته صعود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس ط�لا برای تحوی��ل فوری در‬ ‫معامالت روز جاری س��نگاپور حدود ‪ ۰.۴‬درصد رشد کرد و به‬ ‫‪ ۱۲۹۵.۸۱‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در بازار معامالت اتی امریکا هر اونس طال ‪ ۰.۴‬درصد افزایش‬ ‫یافت و به ‪ ۱۳۰۰.۱۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫به گفته تحلیلگران‪ ،‬اگرچه امار اشتغال غیر کشاورزی امریکا‬ ‫در م��ارس بهتر از حد مطل��وب بود اما مش��اغل بخش تولید‬ ‫کاهش داش��ت که نش��انه بدی برای این بخش است و تصویر‬ ‫روشنی را برای دورنمای اقتصادی تداعی نمی کند‪.‬‬ ‫دالر در مقاب��ل ارزهای رقی��ب ‪ ۰.۱‬درصد افت کرد و طال را‬ ‫برای خریداران غیرامریکایی ارزان تر ساخت‪.‬‬ ‫اماری که روز جمعه منتش��ر ش��د نش��ان داد رشد اشتغال‬ ‫در امری��کا از پایین ترین میزان ‪ ۱۷‬ماه گذش��ته که در مارس‬ ‫مش��اهده شد بهبود یافته است اما رش��د دستمزدها اهسته تر‬ ‫شد و مشاغل بخش تولید کاهش داشت‪.‬‬ ‫کندی رش��د دستمزدها از تصمیم بانک مرکزی امریکا برای‬ ‫متوقف کردن روند افزایش نرخ های بهره در سال جاری میالدی‬ ‫حمایت می کند‪ .‬نرخ های بهره پایین تر‪ ،‬هزینه نگهداری طال که‬ ‫بازدهی ندارد را کاهش داده و جذابیت س��رمایه گذاری در این‬ ‫فلز ارزشمند را تقویت می کند‪.‬‬ ‫بازارها برای ارزیابی موضع سیاست پولی اتی بانک مرکزی‬ ‫امریکا منتظر انتش��ار گزارش نشست مارس کارگروه بازار ازاد‬ ‫فدرال هس��تند که قرار اس��ت روز چهارش��نبه منتش��ر شود‪.‬‬ ‫کاهش سهمیه صادرات کنسانتره مس شرکت فریپورت از اندونزی‬ ‫بر اس��اس اعالم وزارت ان��رژی و تحقیق��ات معدنی دولت‬ ‫اندونزی‪ ،‬س��همیه ساالنه صادرات شرکت فریپورت ‪ ۸۴‬درصد‬ ‫نسبت به سال پیش کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬شرکت فریپورت براساس مجوز جدید‬ ‫ص��ادرات اعطا ش��ده به ان‪ ،‬مجاز خواهد بود در س��ال جاری‬ ‫‪ ۱۹۸‬هزار و ‪ ۲۸۲‬تن کنسانتره مس صادر کند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که سهمیه صادرات کنسانتره مس این شرکت در سال‬ ‫گذشته معادل ‪ ۱.۲۵‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫ای��ن کاهش حجم ص��ادرات به ط��ور عمده ناش��ی از افت‬ ‫شدید تولید در معدن گراس��برگ (دومین معدن مس بزرگ‬ ‫جهان) بود‪ .‬در گزارش س��االنه ش��رکت فریپورت‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫پیش بینی ه��ا‪ ،‬معدن گراس��برگ با انتقال عملی��ات حفاری‬ ‫از روب��از به زیرزمینی از نیمه نخس��ت س��ال جاری میالدی‬ ‫راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫صعود س��هام بازارهای اسیا که دوشنبه تحت تاثیر خوشبینی‬ ‫س��رمایه گذاران ب��ه ام��ار اش��تغال امریکا و اقدام��ات محرک‬ ‫اقتصادی بیش��تر در چین‪ ،‬در باالترین حد در ‪ ۷‬ماه گذش��ته‬ ‫ایستادند رشد نرخ طال را محدود کرد‪.‬‬ ‫طال هفته گذش��ته تحت تاثیر صعود بازارهای سهام به دلیل‬ ‫خوش��بینی به توافق تجاری امریکا و چین‪ ،‬به ‪ ۱۲۸۰.۵۹‬دالر‬ ‫س��قوط کرده بود که پایین ترین ح��د از ‪ ۲۵‬ژانویه (‪ ۵‬بهمن)‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬مذاکره تج��اری امریکا و چین با‬ ‫هدف دس��تیابی به توافق برای پای��ان دادن به جنگ تعرفه ای‬ ‫‪ ۲‬اقتص��اد ب��زرگ جهان‪ ،‬هفته ج��اری از س��ر گرفته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ب��ازار س��ایر فلزات ارزش��مند ه��ر اونس پالتی��ن برای‬ ‫تحوی��ل فوری ‪ ۱.۱‬درص��د افزایش یافت و ب��ه ‪ ۹۰۴.۴۴‬دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ‪ ۰.۷‬درصد افزایش در‬ ‫‪ ۱۳۷۸.۹۶‬دالر ایس��تاد‪ .‬هر اونس نقره برای تحویل فوری ‪۰.۵‬‬ ‫درصد افزایش یافت و ‪ ۱۵.۱۵‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫شرکت مس نوادا استارت تولید «پامپکین هولو» را می زند‬ ‫بنا به گزارش ش��رکت مس نوادا‪ ،‬پ��روژه معدنی «پامپکین‬ ‫هولو» در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال جاری میالدی تولید مس را اغاز‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬ش��رکت مس «ن��وادا» در گزارش تازه‬ ‫خود اع�لام کرده که پروژه معدنی «پامپکین هولو» در ایاالت‬ ‫متحده امریکا قرار اس��ت با تامین زیرساخت های انرژی‪ ،‬اب و‬ ‫تهوی��ه‪ ،‬در پایین ترین عمق بخش زیرزمینی‪ ،‬تولید مس را در‬ ‫‪۳‬ماه چهارم سال جاری میالدی اغاز کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به موقعی��ت مع��دن پامپکین هولو ک��ه در ایالتی‬ ‫ب��ا پیش��ینه معدن��کاری طوالن��ی و ب��ا فاصل��ه ‪ ۲‬س��اعت‬ ‫رانندگ��ی از جنوب ش��رقی ش��هر رن��و در مرکز ایال��ت نوادا‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ ،‬این مع��دن از لحاظ دسترس��ی به انرژی‬ ‫ارزان قیم��ت و نی��روی کار خب��ره وضعی��ت بس��یار مطلوبی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫امسال زمان اتراق‬ ‫مسافران بیشتر شد‬ ‫‪ ۷‬دلیل اقتصادی‬ ‫برای عالقه مردم‬ ‫به «رمز ارز»ها‬ ‫عبور از پیچ اقتصادی‬ ‫با «رونق تولید»‬ ‫در اجرای بخشنامه بازگشت ارز صادراتی‪ ،‬شفاف تر عمل کنیم‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪20‬روز از س��ال ‪ 98‬می گ��ذرد و هن��وز ه��م موضوع‬ ‫بازگش��ت ارز صادراتی‪ ،‬نرخ نیمایی و ب��ازار ازاد و دالر‬ ‫‪4200‬تومان��ی با چال��ش روبه رو و راه��کار جدیدی در‬ ‫این باره ارائه نشده است‪ .‬دولت و بانک مرکزی همچنان‬ ‫خواس��تار بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند و اعالم‬ ‫کرده اند بس��یاری ارز خود را به روش هایی که مشخص‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬برنگردانده اند‪ .‬در حالی یکی از چالش های‬ ‫اصلی دولت ب��رای تامین مناب��ع ارزی‪ ،‬بازنگرداندن ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات به س��امانه هایی اس��ت که برای این‬ ‫منظور در نظر گرفته ش��ده که بررسی ها نشان می دهد‬ ‫ب��ا وجود تکلی��ف قانونی دولت ب��ه صادرکنندگان برای‬ ‫بازگردان��دن ارز صادراتی‪ ،‬هنوز چالش های جدی درباره‬ ‫تزریق ارز حاصل از صادرات به س��امانه نیما وجود دارد‪.‬‬ ‫البت��ه معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به تازگ��ی خبر جدیدی در ای��ن زمینه داده که باید دید‬ ‫چه زمانی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی‪،‬‬ ‫از نیمه مرداد و همزمان با اجرای سیاس��ت تعمیق بازار‬ ‫ثانوی��ه تا پایان س��ال ‪ 97‬حدود ‪۱۱.۳‬میلی��ارد یورو ارز‬ ‫حاصل از صادرات به این بازار تزریق ش��ده اس��ت‪ .‬در ‪۲‬‬ ‫هفته نخست س��ال ‪ 98‬نیز حدود ‪200‬میلیون یورو ارز‬ ‫صادراتی به س��امانه نیما بازگشته اس��ت‪ ،‬بر این اساس‬ ‫در ‪ 8‬ماه گذش��ته و از زمان سیاست جدید ارزی حدود‬ ‫‪۱۱.۵‬میلی��ارد یورو ارز حاصل از صادرات را به س��امانه‬ ‫نیما بازگردانده اند‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬هفته پایانی س��ال ‪ ۹۷‬نیز ش��اهد رکوردشکنی‬ ‫تزری��ق ارز به این بازار بودیم و ب��ه ترتیب ‪ ۸۳۲،۸۱۶‬و‬ ‫‪ ۵۴۳‬میلیون یورو ارز صادراتی به بازار ثانویه تزریق شده‬ ‫است‪ .‬به نظر می رسد سیاست های بانک مرکزی و تاکید‬ ‫ب��ر برخوردهای مالیات��ی (و به احتمال زی��اد قضایی) با‬ ‫صادرکنندگانی که ارز خود را به این سامانه تزریق نکند‪،‬‬ ‫دلیل افزایش عرضه در هفته های پایانی سال بوده باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن از ‪ ۱۱.۵‬میلیارد ی��ورو ارز صادراتی عرضه‬ ‫ش��ده در س��امانه نیما حدود ‪ ۹.۶‬میلیارد یورو ازس��وی‬ ‫واردکنندگان خریداری ش��ده و به عب��ارت دیگر‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲‬میلیارد یورو از این ارزها بدون مشتری مانده است‪.‬‬ ‫این بررسی ها نشان می دهد کل صادرات نفتی کشور‬ ‫در س��ال ‪ 97‬حدود ‪44‬میلیارد دالر بوده که متاس��فانه‬ ‫یک سوم ان به کشور و سامانه نیما بازگشته است‪ .‬هرچند‬ ‫این موضوع مورد توجه جدی ش��خص رئیس جمهوری‬ ‫هم قرار گرفت اما تاکنون تمهید مشخصی برای برخورد‬ ‫با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کش��ور‬ ‫بازنگردانده اند اندیشیده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک پیشنهاد کارساز‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫صادرکنندگان هنوز براس��اس ام��اری که بانک مرکزی‬ ‫ارائ��ه داد ه ارز خ��ود را ب��ه چرخ��ه اقتص��ادی کش��ور‬ ‫برنگرده اند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این موضوع بیش��تر شامل بخش‬ ‫خصوصی می شود‪ .‬در این میان‪ ،‬واحد های پتروشیمی و‬ ‫فوالد معتقدند بخ��ش عمده ای از ارز حاصل از صادرات‬ ‫خود را بازگردانده اند‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی به صمت گفت‪ :‬این شرایط نشان‬ ‫داده مکانیسم الزام بازگشت ارز صادراتی جواب نمی دهد‬ ‫و با توجه به شرایط تحریم اگر بخواهیم داخل کشور هم‪،‬‬ ‫چنین س��ختگیری هایی داشته باشیم شاید به نتیجه ای‬ ‫که مطلوب نظام اقتصادی کشور‪ ،‬بانک مرکزی و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ ،‬نرسیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید به یک تفاهم دوجانبه بین خودمان‬ ‫و تولیدکنندگان برس��یم تا بتوانیم ای��ن اطمینان را به‬ ‫نظام اقتصادی کش��ور بدهیم که ارز به ش��کل ممکن و‬ ‫متفاوتی به کشور برمی گردد‪ .‬در عین حال‪ ،‬بخش تولید‬ ‫بتواند نیازهایی که بانک مرکزی خود را متعهد به تامین‬ ‫انها از محل ارز صادراتی کرده بود را تامین کند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توس��عه تجارت ادامه داد‪ :‬اگر بانک‬ ‫مرکزی اصرار دارد ارز صادراتی به ش��یوه های کنونی به‬ ‫کشور برگردد‪ ،‬دغدغه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز تولید داخل��ی را دارد؛ بنابراین اگر بخش خصوصی‬ ‫نمی خواهد ارز خود را برگرداند باید نسبت به تامین نیاز‬ ‫تولیدی کش��ور تعهد بدهد تا کش��ور با چالشی در این‬ ‫زمینه روبه رو نشود‪.‬‬ ‫م��ودودی تاکید کرد‪ :‬به هر ح��ال این موضوع را باید‬ ‫به ط��ور جدی در کارگروه ه��ای تخصصی بین دو بخش‬ ‫دولت��ی و خصوصی و همچنی��ن تولیدکنندگان و بانک‬ ‫مرکزی مذاکره کنیم و به تفاهم کلی برسیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬معتقدم هر مانعی بر س��ر راه تولید صادراتی‬ ‫ایجاد کنیم ‪،‬در واقع اش��تغال را ب��ه خطر می اندازد که‬ ‫نه تنها مطلوب نظر بانک‪ ،‬سران کشور و تولیدکننده‪ ،‬بلکه‬ ‫شایسته کشور و مصلحت ان هم نیست‪.‬‬ ‫به گفته سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬در گام‬ ‫نخست نباید بگذاریم اش��تغال در کشور متوقف شود و‬ ‫سپس بررس��ی کنیم اگر فعاالن اقتصادی با نرخ کنونی‬ ‫ارز موافق نیس��تند با توجه به اث��ار تورمی چه باید کرد‬ ‫و اینک��ه چرا ارز را به کش��ور بازنمی گردانند و مش��کل‬ ‫اساس��ی کجاست و در برخورد با این افراد چه باید کرد؟‬ ‫تم��ام این موضوع ه��ا را باید در مدت کمت��ر از یک ماه‬ ‫بررسی و جمع بندی کنیم تا برنامه سال‪ ۹۸‬نیز مشخص‬ ‫شود چراکه این مش��کل می تواند تهدیدی برای تجارت‬ ‫خارجی به شمار رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز باید تک نرخی شود ‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به تازگی در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬خبر جدیدی درباره تسهیل‬ ‫موضوع بازگشت ارز صادراتی داد و گفت‪ :‬براساس توافق‬ ‫ب��ا بان��ک مرک��زی (که در ح��ال تبدیل ش��دن به یک‬ ‫بخشنامه است)‪ ،‬مقرر شده در سال ‪ 98‬شرایط به گونه ای‬ ‫تس��هیل ش��ود که واحدهای صادراتی بتوانند بخشی از‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات ش��ان را صرف تامی��ن مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز کرده و باقیمانده ان را به س��امانه نیما تزریق‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در همین باره احمد بدیعی‪ ،‬صادرکننده نمونه ملی نیز‬ ‫با تاکید بر اینکه نه تنها ما‪ ،‬بلکه همه صادرکنندگان هنوز‬ ‫با موضوع الزام بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی‬ ‫ترخیص کاال از گمرک سرعت می گیرد‬ ‫مع��اون فن��ی و ام��ور گمرک��ی گم��رک ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬ترخی��ص کاالهای م��ورد نی��از واحدهای‬ ‫تولیدی در راس��تای تحقق ش��عار محوری س��ال‬ ‫یعنی «رون��ق تولید» با س��رعت بیش��تری انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با رادیو اقتصاد‬ ‫با تاکید بر اینکه گمرک می تواند در تحقق ش��عار‬ ‫امس��ال نقش بس��زایی ایفا کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬تمام��ی عملیات و‬ ‫تشریفات گمرکی از ارس��ال کاال به گمرک اغاز می شود که‬ ‫این نهاد می تواند با اتخاذ تدابیری انجام عملیات و تشریفات‬ ‫را تس��ریع و تس��هیل کند تا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای‬ ‫تولیدی هرچه س��ریع تر از گمرک خارج و در مدار تولید قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی از جمل��ه اقدام ه��ای گمرک در تحقق ش��عار «رونق‬ ‫تولید» را قرار دادن کاالهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در‬ ‫مس��یر سبز عنوان کرد و ادامه داد‪ 3 :‬مسیر زرد‪ ،‬سبز و قرمز‬ ‫در اظهار کاالهای وارداتی وجود دارد و کاالهایی که در مسیر‬ ‫س��بز قرار می گیرند‪ ،‬بدون ارزیابی و بالفاصله در مدت زمانی‬ ‫چند ساعته ترخیص می شوند‪.‬‬ ‫معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اش��اره به اینکه‬ ‫مقرر ش��ده تمامی واحدهای تولیدی در مس��یر س��بز قرار‬ ‫گیرن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مبحث حقوق ورودی از اقدام های دیگر‬ ‫گمرک برای تحقق رونق تولید بوده که بخش��نامه‬ ‫ان در اغاز روز کاری سال ‪ ۹۸‬ابالغ شده است‪.‬‬ ‫ارونقی همچنین ترخیص نس��یه را از اقدام های‬ ‫دیگر گمرک در تس��ریع ترخیص کاال دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬بر این اس��اس ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬درص��د کاالهای‬ ‫مورد نیاز واحدهای تولیدی بدون پرداخت حقوق‬ ‫ورودی ترخی��ص خواهد ش��د تا پ��س از پرداخت‬ ‫حق��وق ورودی ‪ ۴۰‬درصد باقیمان��ده در گمرک نیز ترخیص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه گمرک با حم��ل یکس��ره کاال برای‬ ‫واحده��ای تولی��دی موافق��ت می کن��د ت��ا یک��روزه کاال‬ ‫ترخی��ص ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬نمونه ب��رداری از کاالهای��ی ک��ه‬ ‫نی��از ب��ه مجوز ه��ای قانونی در گم��رک دارند نیز س��رعت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با تاکید بر اینکه‬ ‫گم��رک باید مجوزهای مدنظ��ر را از مراجع ذی ربط دریافت‬ ‫کن��د تا بتواند کااله��ای نیازمند دریافت مج��وز را ترخیص‬ ‫کن��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬طی تفاهمنام��ه ای که با‬ ‫مراج��ع صادرکننده مجوز ب��ه امضا خواهد رس��ید پیش از‬ ‫تخلیه ی��ا همزمان با تخلیه کاال نمونه ب��رداری انجام خواهد‬ ‫ش��د تا بالفاصله نس��بت به ترخیص کاال در گم��رک اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫احمد بدیعی‬ ‫کنترل افزایش نرخ پیاز و سیب زمینی با ممنوعیت صادرات‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با هدف تنظیم‬ ‫ب��ازار و کاهش نرخ پیاز و س��یب زمینی‪ ،‬ممنوعیت صادرات‬ ‫برای این محصوالت اعمال شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عباس تابش در س��فر ب��ه اردبیل و در‬ ‫نشس��ت با مدی��ران صنع��ت‪ ،‬مع��دن و بازرگان��ی اردبیل‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با کنترل های انجام ش��ده درباره حمل ونقل پیاز و‬ ‫سیب زمینی و جلوگیری از صادرات این محصوالت‪ ،‬نرخ این‬ ‫دو محصول سیر نزولی به خود گرفته و امیدواریم در روزهای‬ ‫اینده قیمت ها به روال عادی خود بازگردد‪.‬‬ ‫وی به تولید مناس��ب پیاز و س��یب زمینی در کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬هیچ مشکلی از بابت تامین نیازمندی هموطنان‬ ‫در داخ��ل وج��ود ندارد و برخی ارس��ال ای��ن محصوالت به‬ ‫مناطق س��یل زده نیز روی افزای��ش نرخ تاثیرگذار بوده که با‬ ‫به تعادل رساندن قیمت ها امیدواریم دغدغه ها و نگرانی ها از‬ ‫بابت تامین این محصوالت برطرف شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره نرخ مرغ زنده و‬ ‫کشتار روز تصریح کرد‪ :‬ما با هرگونه افزایش نرخ مرغ در ستاد‬ ‫تنظیم بازار کشور مخالفت کردیم و همچنان نرخ مرغ زنده ‪۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان و نرخ مرغ کشتار روز نیز ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان تعیین و اعالم شده و هرگونه افزایش نرخ تخلف به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫تابش به تامین نهاده های دامی از س��وی جهاد کشاورزی‬ ‫برای دام��داران و همچنین مرغداری ها اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫ب��دون افزایش قیمت‪ ،‬تامین نهاده ه��ای مورد نیاز در هر دو‬ ‫بخش انجام شده و ما به اندازه کافی نیاز مرغداران و دامداران‬ ‫را براورد و نسبت به ذخیره سازی ان اقدام کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ه ممنوعی��ت ورود م��رغ زن��ده ب��دون فاکت��ور به‬ ‫مرغداری ها اش��اره ک��رد و ادامه داد‪ :‬با ای��ن امر نیز برخورد‬ ‫جدی انج��ام ش��ده و امیدواریم در روزه��ای منتهی به ماه‬ ‫مب��ارک رمضان ن��رخ مرغ در ب��ازار به وضعیت مناس��ب و‬ ‫مطلوبی برس��د و هیچ گونه کمبودی را در این زمینه ش��اهد‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫تابش درباره نرخ دام زنده و همچنین کش��تار ان در داخل‬ ‫کش��ور یاداور ش��د‪ :‬به اندازه مورد نیاز دام زنده وارد کش��ور‬ ‫شده و به تدریج با کشتارهایی که انجام می شود‪ ،‬امیدواریم در‬ ‫ماه های اینده قیمت ها تعدیل شده و مردم بتوانند به راحتی‬ ‫نیاز خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫امروزه صنعت گردشگری به یکی از صنایع مهم و درامدزا‬ ‫تبدیل شده که با نفوذ و گس��ترش فناوری اطالعات‪ ،‬جهان‬ ‫را تبدی��ل به دهک��ده ای فرامنطقه ای ب��ا رویکردی جهانی‬ ‫ک��رده‪ ،‬به گونه ای که زندگی در این دهک��ده‪ ،‬نیازمند خلق‬ ‫موقعیت ه��ا و فرصت های جدید اس��ت‪ .‬ب��رای بهره برداری‬ ‫از ای��ن فرصت درام��دزا‪ ،‬به اگاهی و همراه��ی با موج نوین‬ ‫فن��اوری نیاز داریم ک��ه هر قدر در تحقق ان س��هل انگاری‬ ‫کنیم‪ ،‬بیش��تر فرصت ها را به دیگر رقیب��ان منطقه ای خود‬ ‫ی اطالعات یک‬ ‫واگ��ذار خواهیم کرد‪ .‬با فرض اینکه فن��اور ‬ ‫سیب باشد‪ ،‬رایانه‪ ،‬شبکه‪ ،‬نرم افزار و دیگر ابزارهای مرتبط با‬ ‫این حوزه مانند دم سیب است که میوه با ان تغذیه می شود‪،‬‬ ‫و در خود س��یب که محصول اصلی اس��ت‪ ،‬ه��دف و نتیجه‬ ‫خالصه می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬مهم ترین کاربرد فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‪ ،‬توسعه صنعت گردشگری خارجی است‪ ،‬زیرا از‬ ‫طریق ان می توان درامد های ارزی فراوانی به دست اورد که‬ ‫افزایش تولید ناخالص داخلی را به عنوان یکی از شاخص های‬ ‫توسعه به دنبال خواهد داشت‪ .‬با ورود به بازار رقابتی جهانی‪،‬‬ ‫تجهیز امکانات و بهره ب��رداری از فناوری های نوین در قالب‬ ‫«گردشگری الکترونیکی» از الزاماتی است که باعث افزایش‬ ‫مناب��ع درامدی و ایجاد اش��تغال می ش��ود و بهبود خدمات‬ ‫اجتماعی را در پی دارد‪.‬‬ ‫گردش��گری الکترونیکی« ‪ »E-Tourism‬با بکارگیری‬ ‫فناوری ه��ای نوی��ن ارتباطی و اطالعاتی به منظور توس��عه‬ ‫صنعت‪ ،‬ام��کان ارائه اطالعات دقی��ق و روزامد و همچنین‬ ‫ارائ��ه خدمات جدید به کاربران و گردش��گران را در هر جای‬ ‫جه��ان می دهد‪ .‬این اطالعات و تس��هیالت به گردش��گران‬ ‫امکان می دهد به نقطه ای خاص به طور مجازی س��فر و مزایا‬ ‫و معایب ان س��فر را بررسی کنند و به راحتی درباره رفتن به‬ ‫سفر تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی ظرفیت جذب گردش��گران‬ ‫زیادی را عالوه بر بعد سیاحتی و فرهنگی برای فعالیت های‬ ‫اقتصادی و ایجاد کس��ب وکار های جدی��د دارندکه عایدات‬ ‫ان می توان��د از مناب��ع درام��دی ت��ازه در مناطق باش��د‪ .‬با‬ ‫همگام سازی صنعت گردشگری در بستر فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫می ت��وان به ط��ور مس��تقیم به ایج��اد الگوه��ای جدید در‬ ‫تصمیم گیری مس��افران کمک کرد‪ .‬همچنین رشد نواوری‬ ‫سبب افزایش کارایی صنایع خرد و متوسط در ایجاد کسب‬ ‫و کارهای نو خواهد ش��د‪ .‬ایجاد ‪ AP‬برای خدمات رسانی به‬ ‫مس��افران از جمله تهیه بلیت‪ ،‬مقایس��ه ن��رخ و مدت زمان‬ ‫س��فر از طریق وسایل نقلیه گوناگون ازجمله قطار‪ ،‬هواپیما‪،‬‬ ‫کش��تی و‪...‬این امکان را به گردش��گران می دهد تا براساس‬ ‫بودجه برنامه س��فر خ��ود را تنظیم کنند‪ .‬اپلیکیش��ن های‬ ‫راهنمای گردشگری عالوه بر کتابچه‪ ،‬نقشه و مناطق دیدنی‬ ‫می توانند به طور برخط گردشگر را به طور مجازی در ان فضا‬ ‫قرار دهد‪ ،‬به گونه ای که پیش از س��فر تمام فضا ها را پیش از‬ ‫بازدید مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫فناوریاطالعاتاینامکانویژهرادراختیارسرمایه گذاران‬ ‫و کارافرینان قرار می دهد که با ایجاد ارتباط میان بخش های‬ ‫گوناگ��ون صنعت و بستر س��ازی محیط در راس��تای ایجاد‬ ‫کسب وکار در مناطق ازاد به انجام فعالیت هایی ترغیب شوند‬ ‫و بازار خود را به طور مجازی در اختیار مش��تریان قرار دهند‪.‬‬ ‫هر قدر تبادل اطالعات در این زمینه تسهیل شود‪ ،‬دامنه ان‬ ‫گسترش خواهد یافت و امکان بهره وری اقتصادی را افزایش‬ ‫می دهد و هرچه ارائه اطالعات در جهان بیشتر می شود نیاز‬ ‫به دسترسی و شفاف س��ازی نیز بیشتر خواهد شد‪ .‬فناوری‬ ‫اطالعات این بس��تر را از طریق اینترنت و گوشی های همراه‬ ‫اماده می کند‪ ،‬به صورتی که بهره گیری از ان باعث توس��عه‬ ‫پایدار در صنعت گردش��گری خواهد شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬هرگونه‬ ‫رشد و توس��عه در صنایع گردش��گری‪ ،‬باعث افزایش تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی کش��ور و به دنبال ان گس��ترش صادرات‬ ‫محصوالت مربوط به صنایع دس��تی خواهد شد‪ .‬این مسئله‬ ‫منجربه ترغیب سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در دهکده‬ ‫جهانی و ایجاد کشش به سمت کانون های پیشرفت مناطق‬ ‫ازاد از طری��ق فن��اوری اطالعات در مقاطع کالن می ش��ود‪.‬‬ ‫ی اطالع��ات که بس��یاری از جنبه های‬ ‫با گس��ترش فن��اور ‬ ‫محاسباتی و فناوری را دربر می گیرد‪ ،‬باید گفت چتر فناوری‬ ‫اطالعات بسیار گسترده است و بسیاری از زمینه ها را پوشش‬ ‫می ده��د‪ .‬متخصصان فناوری اطالع��ات وظایف گوناگونی‬ ‫دارن��د‪ ،‬از نص��ب برنامه های کارب��ردی گرفته ت��ا طراحی‬ ‫ش��بکه های پیچیده رایانه ای و پای��گاه داده های اطالعاتی‬ ‫از جمل��ه زمینه های فعالیت متخصص��ان فناوری اطالعات‬ ‫به شمار می روند‪ .‬افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات‬ ‫مربوط به فناوری اطالعات‪ ،‬مدیریت خدمات ارائه ش��ده در‬ ‫این زمینه را با مس��ائل فراوانی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬مدیریت‬ ‫رسیدگی به مشکالت و درخواس��ت ها‪ ،‬مدیریت تجهیزات‬ ‫و منابع درباره خدمات پش��تیبانی فن��ی و تخصیص انها به‬ ‫کارب��ران‪ ،‬و همچنین نظارت‪ ،‬کنت��رل و برنامه ریزی در این‬ ‫زمینه از جمله موضوع هایی اس��ت که مدیران حوزه فناوری‬ ‫اطالعات را در حوزه گردشگری مناطق ازاد بر ان داشته برای‬ ‫خود ابزارهای س��ودمند و کارامدی تدارک ببینند‪ .‬از جمله‬ ‫این ابزارها‪ ،‬می توان به نرم افزارهای مدیریت خدمات فناوری‬ ‫اطالعات اش��اره کرد که می توانند مدیران و کارشناس��ان و‬ ‫تکنسین ها را در این باره یاری رسانند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لیال تقوی گودرزی‬ ‫کارشناس مدیریت کارافرینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگ��ر بانک مرکزی اصرار دارد ارز صادراتی به ش��یوه های کنونی به‬ ‫کش��ور برگردد‪ ،‬دغدغه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید‬ ‫داخل��ی را دارد؛ بنابراین اگر بخ��ش خصوصی نمی خواهد ارز خود را‬ ‫برگرداند باید نسبت به تامین نیاز تولیدی کشور تعهد بدهد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫گردشگری‬ ‫و گسترش‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫در مناطق ازاد‬ ‫صادرکننده در تامین نیاز تولید متعهد شود‬ ‫کشور مشکل دارند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بهترین راهکار این است‬ ‫که ارز تک نرخی باش��د که در ای��ن صورت همه فعاالن‬ ‫اقتص��ادی تکلیف خ��ود را می دانند و رانت��ی هم ایجاد‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬این نرخ ‪۴۲۰۰‬تومانی یا نیما برای داخل‬ ‫است و بیرون از کشور ان را قبول ندارند‪.‬‬ ‫بدیعی با اش��اره به صحبت های مقیمی درباره تسهیل‬ ‫جدید برای صادرکنندگان در س��ال ‪ ،۹۸‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫این راهکار موافق نیستم چراکه اساسا مواد اولیه بسیاری‬ ‫از صادرکنندگان با انچه صادر می کنند‪ ،‬همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سال ‪ ۹۸‬از سوی رهبر معظم انقالب سال‬ ‫رونق تولید نام گرفته اس��ت و اگ��ر صادرات ما با مانعی‬ ‫روبه رو ش��ود‪ ،‬به طور قطع تولید هم دچار مشکل خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬درحال حاضر هر مجموع�� ه صادراتی ‪۱۰۰‬درصد با‬ ‫بخ��ش تولید هم درگیر اس��ت و اگر صادرات��ی در کار‬ ‫نباشد‪ ،‬تولیدی هم نیست و برعکس‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت زعفران بدیع��ی معتقد اس��ت ما‬ ‫همیشه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی گردانیم‬ ‫که ای��ن کار از طریق صرافی ها انجام می ش��ود؛ اما این‬ ‫تکلی��ف دولت ب��رای صادرکنندگان برای ما نش��دنی و‬ ‫سخت است چراکه محصول صادراتی ما با ارز ازاد تمام‬ ‫می شود اما باید ارز حاصل از فروش ان را با نرخ نیمایی‬ ‫به چرخه اقتصادی برگردانیم‪.‬‬ ‫بدیعی تاکید کرد‪ :‬ما برای تمام ملزومات و حتی برای‬ ‫بارنامه هواپیمایی ازدالر ازاد استفاده می کنیم؛ یعنی به‬ ‫س��ازمان هواپیمایی دالری می دهیم که به نرخ ازاد ان‬ ‫را تهیه می کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اگر این ش��رایط ادام��ه پیدا کند‪،‬‬ ‫قاچ��اق زعف��ران قوت می گی��رد و واحده��ای فعال در‬ ‫این زمینه تعطیل خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫ب��ا عملکرد داخلی و محدودیت های��ی که ایجاد کردیم‪،‬‬ ‫خودم��ان بازار را ب��ه رقیب��ان تقدیم می کنی��م‪ .‬مانند‬ ‫افغانستان که به طور گسترده و با زیرساخت های درست‬ ‫در حال فعالیت اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬همچنان می گوییم‬ ‫از ای��ن س��تون به ان س��تون فرج اس��ت و ب��ه بهبود‬ ‫امیدواریم‪.‬‬ ‫این صادرکننده نمونه ملی معتقد اس��ت باید از بخش‬ ‫خصوصی اس��تفاده کنند و به این موضوع مغرضانه نگاه‬ ‫نش��ود‪ ،‬بلکه دید وس��یع تری در میان باشد تا شرایط به‬ ‫سود تولید و صادرات تغییر کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از سفرهای نوروزی در شهر های ایران گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫مزیت عبور از‬ ‫خشکسالی برای‬ ‫اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی‬ ‫امسال زمان اتراق مسافران بیشتر شد‬ ‫اکبر رضوانیان‬ ‫نایب رئیس جامعه اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی‬ ‫خبر‬ ‫امسال با جان و دل در‬ ‫عرصه تولید گام بگذاریم‬ ‫رئیس اتاق اصناف‬ ‫ته��ران اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫رهبر معظ��م رهبری‬ ‫ب��ا نام گ��ذاری س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬با عن��وان «رونق‬ ‫تولید» به نوعی همه‬ ‫م��ا را به ام��ر همت و‬ ‫اتحاد در ایجاد بسترهای الزم برای تولید ایرانی‬ ‫و در نهای��ت رونق اقتصادی رهنمون کردند؛ اما‬ ‫انچه بر ما تکلیف اس��ت‪ ،‬گذار از شعار و عملی‬ ‫کردن پیام رهبر معظم رهبری با قدرت هر چه‬ ‫تمام تر اس��ت‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬قاس��م نوده فراهانی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از ارکان مهم اقتص��اد مقاومتی در‬ ‫سال‪‎‬های گذش��ته ریش��ه در تولید دارد و تنها‬ ‫با ش��عار نمی توان هیچ حرکتی ک��رد؛ بلکه در‬ ‫تحقق و فعلیت این ش��عار با برنامه ریزی دقیق‬ ‫و متقن و تالش درراس��تای به ثمر رساندن این‬ ‫برنامه ریزی با نیروهای انس��انی کارامد و دلسوز‬ ‫به موفقیت خواهیم رسید‪ .‬نوده فراهانی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬واضح و مبرهن اس��ت که با رونق تولید‪،‬‬ ‫اشتغالزایی و تامین مایحتاج کشور رخ می دهد‬ ‫و نجات کش��ور از بیکاری خود در ایجاد تحول‬ ‫و رش��د تولید تاثیری ش��گرف خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تولید کنن��ده باید انچنان در کیفیت‬ ‫تولید دقت کند که مدنظر مصرف کننده باش��د‬ ‫و نظ��ر انه��ا را تامین کند‪ .‬همی��ن عامل باعث‬ ‫ایجاد اش��تغالزایی در کشور می شود و در نهایت‬ ‫تولیدات زی��اد چرخه اقتصادی را رونق و ان گاه‬ ‫منج��ر به صادرات می ش��ود که این ش��رایط به‬ ‫احی��ای اقتص��اد منته��ی خواهد ش��د‪ .‬رئیس‬ ‫ات��اق اصناف ته��ران تاکید ک��رد‪ :‬کاالهایی که‬ ‫در کشور مشابه داشته باش��د اجازه ورود ندارد‬ ‫و اگ��ر بتوانیم با تولید نیاز داخل را تامین کنیم‬ ‫تولید موفقی داشته ایم؛ بنابراین در این راستا از‬ ‫دولتمردان می خواهی��م در جهت تولید و رونق‬ ‫اقتصاد از دست اندازی های بروکراسی جلوگیری‬ ‫کنن��د‪ .‬نوده فراهانی نقش اصناف در این عرصه‬ ‫را تالش و تش��ویق تولیدکنن��دگان کارگاه‪‎‬های‬ ‫کوچ��ک زیرمجموعه دانس��ته و اف��زود‪ :‬تالش‬ ‫کنیم تا بس��تری ایجاد ش��ود تا تولیدکنندگان‬ ‫تشویق به فعالیت شوند و کارگاه‪‎‬های نیمه فعال‬ ‫را فع��ال کنیم‪ ،‬در راه تولید نی��از به مواد اولیه‬ ‫و ماشین االت اس��ت که این در حوزه اختیارات‬ ‫دولت و حیطه وظایف او است تا نسبت به فراهم‬ ‫اوردن امکانات و بستر سازی برای تولید فعالیت‬ ‫کن��د که امیدواریم این امر مهم محقق ش��ود و‬ ‫شعار را به عمل بتوان تبدیل کرد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پس از اینکه سال گذشته نرخ ارز افزایش یافت و هزینه‬ ‫سفر به کشور های دیگر گران شد‪ ،‬به واسطه اقبال عمومی‬ ‫به سفر‪ ،‬پیش بینی می شد حجم سفرهای داخلی در نوروز‬ ‫‪ ۹۸‬افزایش چشمگیری داشته باشد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬فعاالن‬ ‫حوزه گردش��گری‪ ،‬هتلداران‪ ،‬مهمانپذیران‪ ،‬فعاالن عرصه‬ ‫بوم گردی و حتی صنایع دس��تی روی بازار نوروز حس��اب‬ ‫کرده بودند اما در ادامه‪ ،‬بازار صنعت گردش��گری در چند‬ ‫اس��تان مهم گردش��گرپذیر از جمله گلس��تان‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫ش��یراز و خوزس��تان‪ ،‬تحت الش��عاع بارش ها و وقوع سیل‬ ‫قرار گرفت‪ .‬حاال س��فر های نوروزی با همه حواشی مربوط‬ ‫به تغییرات نرخ ارز و همچنین س��یلی که در اس��تان های‬ ‫گوناگون کش��ور رخ داد‪ ،‬به پایان رس��یده است و می توان‬ ‫ارزیابی هایی از سفرهای نوروزی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تعداد مسافران هتل های تهران‬ ‫محمدعلی فرخ مهر‬ ‫ولی تیموری‬ ‫شاهرخ محمدزاده‬ ‫سیف اهلل فرزانه‬ ‫هادی حق شناس‬ ‫محسن عباسی هرفته‬ ‫ب��ه نظر می رس��د تمهیدات صنف��ی هتل��داران تهران‬ ‫توانسته مانع از ضرر و زیان انها در ایام نوروز شود‪ .‬هرچند‬ ‫گفته می ش��ود سودی هم در مقابل این کار خود به دست‬ ‫نیاورده اند‪.‬‬ ‫رئی��س هتل ها و هت��ل اپارتمان های اس��تان تهران در‬ ‫این باره گفت‪ :‬به واسطه تخفیف های ‪ ۵۰‬درصدی هتل های‬ ‫تهران در ایام نوروز‪ ،‬ش��اهد افزایش ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصدی تعداد‬ ‫مهمان ها نسبت به سال گذشته بودیم‪.‬‬ ‫محمدعلی ف��رخ مهر در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این امر به نش��انه س��ود هتلداران نیس��ت اما‬ ‫می ت��وان گفت که هتل ها در این ای��ام ضرر هم نکرده اند‬ ‫و توانس��ته اند دس��تمزد کارکنان خود را بپردازند و البته‬ ‫گردش کاری هم داشته اند‪ .‬این گردش کار بسیار اهمیت‬ ‫دارد چراک��ه وقتی کاری وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬کارکنان‬ ‫روحیه خود را از دس��ت می دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ذکر این‬ ‫نکته مهم است که همه مسافران به هتل ها و مهمانپذیران‬ ‫نیامدن��د‪ .‬برخی از انها در اپارتمان ه��ای مبله‪ ،‬واحدهای‬ ‫غیر مجاز‪ ،‬مدرس��ه ها و‪ ...‬مستقر شدند‪ .‬به نظر می رسد اگر‬ ‫‪۵۰‬درص��د تخفیف را در هتل ها اجرای��ی نمی کردیم این‬ ‫میزان مسافر را نمی توانستیم جذب کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مزاحم�ت اماک�ن غیرتخصص�ی ب�رای‬ ‫مهمانپذیران‬ ‫رئیس اتحادیه مهمانپذیران استان تهران اما رضایتی از‬ ‫کسب و کار ایام نوروز ندارد‪.‬‬ ‫شاهرخ محمدزاده در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫بیان‬ ‫کرد‪ :‬در ایام نوروز میزان اش��تغال مهمانپذیران در تهران‬ ‫رضایت بخش نبود و براورد های ما نشان می دهد نسبت به‬ ‫سال گذشته کاهش داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن اس��ت که سیل در این باره تاثیر گذار‬ ‫بوده باش��د‪ .‬با این حال مش��کل اصل��ی مهمانپذیران این‬ ‫اس��ت که افراد غیرتخصصی‪ ،‬بدون داشتن مجوز کسب و‬ ‫مهارت های الزم اقدام به جذب مسافران می کنند‪.‬‬ ‫محمدزاده بیان کرد‪ :‬بارها در مش��اغل گوناگونی شاهد‬ ‫بوده ایم که افراد در کارهایی که تخصص ندارند ورود کرده‬ ‫و مش��کالتی را پیش اورده اند‪ .‬این درحالی اس��ت که هر‬ ‫کس��ی باید کاری که به او محول ش��ده را انجام دهد‪ .‬در‬ ‫کشورهای پیشرفته وظایف هر کسی مشخص است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گاهی مدرس��ه ها‪ ،‬خوابگاه ه��ای غیرمجاز و‪...‬‬ ‫مهمان پذی��ری یا هتلداری می کنند‪ .‬س��وئیت هایی وجود‬ ‫دارن��د ک��ه از یک س��اعت تا حت��ی یک ماه اج��اره داده‬ ‫می ش��وند و در مقابل شناس��نامه یا مدارکی از مس��افران‬ ‫نمی گیرند‪ .‬مالیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حق عضویت و‪ ...‬نیز پرداخت‬ ‫نمی کنند و به راحتی به کارش��ان ادامه می دهند‪ .‬مشخص‬ ‫اس��ت که کس��ب و کار اف��رادی که در قب��ال هزینه های‬ ‫س��نگین مجوزهای کسب دریافت کرده اند و مورد نظارت‬ ‫اداره بهداش��ت‪ ،‬تعزی��رات و‪ ...‬ق��رار دارن��د و اموزش های‬ ‫گوناگون دیده اند‪ ،‬کس��اد می ش��ود‪ .‬محمدزاده ادامه داد‪:‬‬ ‫این مکان ها ماش��ین های لباسش��ویی کافی ندارند و تنها‬ ‫به دست یک فراش (سرایدار) تمیز می شوند که مشخص‬ ‫است یک نفر نمی تواند کاری که به طور گروهی و حرفه ای‬ ‫در مهمانپذیری ها انجام می ش��ود را انجام دهد‪ .‬این چهره‬ ‫صنفی همچنین گفت‪ :‬از رسانه ها انتظار داریم کمک کنند‬ ‫هر چیزی سر جای خود قرار گیرد‪ .‬اما از دیگر شهرستان ها‬ ‫چه خبر؟ ایا س��یل و بارش های پیش بینی نشده منجر به‬ ‫کاهش س��فر ها شده است؟ پاسخ به این پرسش‪ ،‬عالوه بر‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬دغدغه متولیان دولتی هم هست‪ .‬انچنان‬ ‫که مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان های گوناگون درباره میزان سفر ها به شهرستان های‬ ‫مورد مسئولیت خود اظهار نظرهایی کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بیشتر اقامتگاه های بوم گری در مناطق طبیعی‬ ‫و روستایی برپا هستند‪ .‬از انجایی که بارندگی ها‬ ‫می توانن��د ب��رای تقویت طبیعت مفید باش��ند‬ ‫در نهایت به بهبود ش��رایط بوم گ��ردی و رونق‬ ‫اقامتگاه ها کمک خواهند کرد‪ .‬ایران چند سالی‬ ‫با خشکس��الی روبه رو بوده است و ما امیدواریم‬ ‫از باران های اخیر به عنوان یک نعمت خدادادی‬ ‫اس��تفاده ببری��م‪ .‬این کاری اس��ت ک��ه تنها با‬ ‫برنامه ری��زی و مدیری��ت امکان پذیر می ش��ود‪.‬‬ ‫برای بررسی ش��رایط کسب درامد اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی در ایام نوروز باید هر منطقه را به طور‬ ‫جداگان��ه مد نظر قرار دهی��م‪ .‬در برخی مناطق‬ ‫که اقامتگاه های بوم گردی س��اخته ش��ده بود‪،‬‬ ‫ش��اهد وقوع بارندگ��ی و حتی س��یل بوده ایم‪.‬‬ ‫البته هنوز گزارش��ی از خسارت های این حادثه‬ ‫طبیعی ب��ه اقامتگاه ه��ای بوم گردی به دس��ت‬ ‫ما نرس��یده اس��ت ام��ا احتمال اس��یب دیدگی‬ ‫وجود دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ممکن اس��ت سفر‬ ‫مسافران به برخی اقامتگاه های بوم گردی نیز با‬ ‫مشکالتی روبه رو ش��ده باشد‪ .‬به جز این موارد‪،‬‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی در سایر استان ها شرایط‬ ‫معمولی را پشت س��ر گذاش��تند و مانند سالیان‬ ‫قب��ل به فعالی��ت خود ادامه می دهن��د‪ .‬جامعه‬ ‫اقامتگاه ه��ای بوم گردی تازه تاس��یس اس��ت و‬ ‫هنوز اعضای رس��می ندارد با ای��ن حال حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬فعال این ح��وزه در همایش ها و‬ ‫گردهمایی های این جامعه حض��ور می یابند‪ .‬با‬ ‫این حال در سال ‪ ،۹۸‬اموزش را در اولویت قرار‬ ‫می دهی��م‪ .‬این اموزش ها در ح��وزه تبلیغات و‬ ‫بازاریابی‪ ،‬تقویت اطالع رس��انی‪ ،‬اموزش پذیرایی‬ ‫از مهمانان و مسافران و‪ ...‬خواهند بود تا فعاالن‬ ‫بوم گ��ردی بتوانند به طور مس��تمر فعالیت های‬ ‫خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ثبت بیش از ‪ ۷۴‬میلیون نفر شب اقامت‬ ‫به طور میانگین می توان گفت ‪ ۱۸‬میلیون نفر در طول نوروز س��فر‬ ‫کرده ان��د و ب��ا وج��ود ش��رایط اب و هوایی و جوی خ��اص‪ ۶ ،‬درصد‬ ‫افزایش در اقامت را نسبت به سال گذشته داشته ایم‬ ‫‹ ‹افزایش گردشگران مازندران پس از سیل‬ ‫ورود گردش��گران نوروزی به مازندران که پس از وقوع‬ ‫سیل و سیالب اواخر اسفند و اوایل فروردین رو به کاهش‬ ‫گذاش��ته ب��ود‪ ،‬در چن��د روز پایانی تعطیالت ب��ار دیگر‬ ‫افزایشی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬براس��اس امار س��تاد خدمات س��فر‬ ‫مازن��دران‪ ،‬تنه��ا در ‪ 11‬فروردین بی��ش از یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار گردش��گر نوروزی در اس��تان اقامت کردند که‬ ‫نس��بت به ‪ ۱۱‬فروردین سال گذش��ته ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫نش��ان می دهد‪.‬گزارش های قبلی س��تاد هم نشان می داد‬ ‫رون��د ورود گردش��گران به مازن��دران از ‪ ۴‬فروردین رو به‬ ‫کاهش گذاش��ت و این وضعیت تا ‪ ۸‬فروردین کم و بیش‬ ‫ادامه داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫مازندران در این باره گفت‪ :‬تعداد مهمانان نوروزی مازندران‬ ‫نسبت به مدت مشابه نه تنها کاهش نداشت‪ ،‬بلکه افزایش‬ ‫نامحسوس��ی را در اقامت گردشگران شاهد بودیم که دور‬ ‫از انتظار بود‪.‬‬ ‫س��یف اهلل فرزان��ه افزود‪ :‬بارندگی های مس��تمر‪ ،‬بس��ته‬ ‫بودن بلندمدت محور های استان مازندران به ویژه راه های‬ ‫ارتباطی با پایتخت‪ ،‬هش��دار مدیریت بحران کش��ور برای‬ ‫جلوگی��ری از مس��افرت ها به دلی��ل احتم��ال س��یالب و‬ ‫همچنین س��یالب اخرین روزهای سال ‪ ۹۷‬کاهش میزان‬ ‫گردشگران نوروزی را دور از انتظار نمی کرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬حتی این اتفاق ها و هش��دارها نیز نتوانست‬ ‫مانع ورود گردش��گر به مازندران ش��ود که نشان از میزان‬ ‫امنیت‪ ،‬طبیعت بی نظیر و ظرفیت گردشگری استان دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل می��راث فرهنگی مازندران با اش��اره به اقامت‬ ‫مهمانان در اقامتگاه های رس��می و غیررس��می ادامه داد‪:‬‬ ‫س��تاد تسهیالت س��فر مازندران برای نوروز امسال افزون‬ ‫بر یک میلیون و ‪۳۰۰‬هزار تخت برای پذیرایی مس��افران‬ ‫ساماندهی کرد که نسبت به سال گذشته حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزایش داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش گردشگران نوروزی در دزفول‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫دزفول از سفر ‪ ۹۰۰‬هزار گردشگر در ایام نوروز ‪ ۹۸‬به این‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫حجت ال��ه اریایی نی��ا در گفت وگ��و با مه��ر اظهارکرد‪:‬‬ ‫شهرس��تان دزفول با برخ��ورداری از جاذبه ه��ای فراوان‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬طبیع��ی‪ ،‬فرهنگی و گردش��گری در نوروز ‪،۹۸‬‬ ‫پذیرای حدود ‪ ۹۰۰‬هزار مس��افر بود که این امار از سوی‬ ‫س��تاد خدمات سفر شهرس��تان دزفول مس��تقر در اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مدت ‪ ۳۴۰‬هزار نفر نیز دست کم یک‬ ‫ش��ب در مدرس��ه ها‪ ،‬چادرها‪ ،‬کمپ های نوروزی‪ ،‬هتل ها‪،‬‬ ‫خانه های مسافر و باغ ویالهای دزفول اقامت داشته اند‪.‬‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫دزفول با اش��اره به اس��تقبال کم نظیر مس��افران نوروزی‬ ‫از جاذبه ه��ای طبیعی دو بخش کوهس��تانی سردش��ت و‬ ‫ش��هیون‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خانه های تاریخی تیزنو‪ ،‬س��وزنگر‪،‬‬ ‫قلقچ��ی‪ ،‬پل باس��تانی‪ ،‬حمام موزه کرناس��یان‪ ،‬مدرس��ه‬ ‫مع��زی و به طور کلی محوطه بافت تاریخی‪ ،‬اس��یاب های‬ ‫ابی‪ ،‬بوستان های ساحلی‪ ،‬محوطه باستانی جندی شاپور و‬ ‫ارام��گاه یعقوب لیث از جمله دیگر اثار و مکان هایی بودند‬ ‫که به شدت مورد استقبال مسافران نوروزی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫اریایی نیا با بیان اینکه در نوروز ‪ ۹۷‬شهرس��تان دزفول‬ ‫پذی��رای یک میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار گردش��گر بود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬پیش بینی می ش��د در ایام نوروز ‪ ۹۸‬این شهرس��تان‬ ‫پذیرای ‪۲‬میلیون مس��افر باش��د اما شرایط جوی حاکم بر‬ ‫نقاط گوناگون کشور و وقوع سیالب های خسارت بار اخیر‬ ‫موجب کاهش امار ورود گردشگران و مسافران نوروزی در‬ ‫بسیاری از مناطق کشور و همچنین شهرستان دزفول شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش دو براب�ری ام�ار گردش�گران‬ ‫نوروزی در یزد‬ ‫ب��ا این وجود‪ ،‬ش��رایط ج��ذب گردش��گران داخلی در‬ ‫اس��تان یزد که با مش��کل س��یل روبه رو نبود‪ ،‬مثبت بود‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر یزد در این باره گفت‪ :‬جمعیت‬ ‫گردش��گران یزد سال گذشته در ایام نوروز ‪ ۸۵۰‬هزار نفر‬ ‫بوده و امس��ال ای��ن امار به بیش از ی��ک میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار نفر رسید که شاهد افزایش بیش از ‪۲‬برابری هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایکنا‪ ،‬محس��ن عباس��ی هرفته‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫شورای اس�لامی ش��هر یزد گفت‪ :‬در ایام عید با وجودی‬ ‫که شهردار نداشتیم ‪۲‬میلیون مسافر به یزد امد و با همت‬ ‫سرپرست ش��هرداری‪ ،‬مس��افران به بهترین شکل ممکن‬ ‫پذیرایی شدند و امور شهر مدیریت شد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر یزد با بیان اینکه‬ ‫به اعتراف تمام افرادی که حضور داش��تند‪ ،‬ش��هر تمیز و‬ ‫ترافیک هم قابل قبول بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شهر اماده میزبانی‬ ‫بود و همه نهادها و س��ازمان ها دست به دست هم دادند و‬ ‫کارها به بهترین نحو ممکن انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۲۷‬درصدی گردشگر دریایی‬ ‫حق شناس اظهار کرد‪ :‬در سفرهای دریایی نوروز امسال‬ ‫(‪ ۲۵‬اس��فند ‪ ۹۷‬تا ‪ ۱۵‬فروردین ‪ )۹۸‬که بین س��رزمین‬ ‫اصلی و جزایر خلیج فارس انجام ش��د‪ ،‬با وجود وقوع سیل‬ ‫و توفان ‪ ۹‬درصد رش��د نسبت به سال گذشته محقق شد‬ ‫و از رق��م ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۴۰۸‬هزار نفر مس��افر دریایی در‬ ‫ن��وروز ‪ ۹۷‬به رق��م ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۵۱‬ه��زار نفر در نوروز‬ ‫‪ ۹۸‬رسیدیم‪.‬‬ ‫معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد‪ :‬اما‬ ‫در بخش گردش��گری دریایی نوروزی امسال (‪ ۲۵‬اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬تا ‪ ۱۵‬فروردین ‪ )۹۸‬نس��بت ب��ه نوروز ‪ ۹۷‬میزان ‪۲۷‬‬ ‫درصد کاهش رخ داد و از رقم ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۶۲‬هزار نفر‬ ‫در ن��وروز ‪ ۹۷‬به رق م ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۹۷‬هزار نفر در نوروز‬ ‫‪ ۹۸‬رسیدیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در مجموع امار گردش��گران و مسافران‬ ‫ن��وروزی دریایی در نوروز ‪ ۹۷‬رقم ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۵۷۰‬هزار‬ ‫نفر بود که در ایام نوروز امسال به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۲۴۸‬هزار‬ ‫نفر و در مجموع مس��افر و گردش��گر دریای��ی در نوروز‬ ‫امسال ‪ ۵‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫اگاهی از امار گردش��گران دریای��ی هم اهمیت دارد‪ .‬از‬ ‫این رو معاون دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی با اعالم‬ ‫این امار گفت‪ :‬در س��فرهای دریایی نوروز امس��ال از ‪۲۵‬‬ ‫اس��فند ‪ ۹۷‬تا ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۹۸‬که بین س��رزمین اصلی و‬ ‫جزایر خلیج فارس انجام شد‪ ،‬با وجود وقوع سیل و توفان‪،‬‬ ‫‪ ۹‬درصد نسبت به نوروز سال گذشته رشد کرد ‪.‬‬ ‫ه��ادی حق ش��ناس در گفت وگ��و با فارس با اش��اره به‬ ‫اینکه امار سفرهای دریایی به دو دسته گردشگ ر و مسافر ‬ ‫تقسیم بندی می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مسافران دریایی انهایی‬ ‫هس��تند که از طریق کشتی از س��رزمین اصلی به جزایر‬ ‫خلیج فارس سفر می کنند‪ ،‬اما گردشگری دریایی از طریق‬ ‫قایق های موتوری یا کشتی کروز انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون دریایی س��ازمان بنادر و دریان��وردی بیان کرد‪:‬‬ ‫در واقع گردش��گران دریایی کس��انی هس��تند‪ ،‬از همان‬ ‫نقطه ای که س��وار قایق می ش��وند‪ ،‬دوباره در همان نقطه‬ ‫ ش��وند که این مشمول سواحل شمالی و جنوبی‬ ‫ ‬ ‫پیاده می‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫برای بررس��ی شرایط گردش��گری در ایام نوروز رئیس‬ ‫س��تاد مرکزی هماهنگ��ی خدمات س��فر در اخرین روز‬ ‫از ای��ام تعطیالت ن��وروزی (‪ ۱۶‬فروردی��ن) در ارتباطی‬ ‫ویدئوی��ی‪ ،‬نشس��تی ب��ا مدیرکل ه��ای میراث فرهنگ��ی‬ ‫اس��تان های گوناگون برگزار کرد و در این نشس��ت‪ ،‬ابعاد‬ ‫متنوعی از انچه در مدت دو هفته در صنعت گردش��گری‬ ‫رخ داد‪ ،‬مش��خص شد‪ .‬معاون گردش��گری و رئیس ستاد‬ ‫مرک��زی هماهنگ��ی خدم��ات س��فر در اخری��ن روز از‬ ‫تعطیالت با حضور در محل برگزاری س��تاد‪ ،‬اخرین امار‬ ‫مربوط به اقامت و سفر را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری‪ ،‬ولی تیموری در این نشست‬ ‫مج��ازی گفت‪ :‬همه اس��تان هایی که درگیر س��یل بودند‬ ‫بای��د مس��تندات مرب��وط به خس��ارت به اث��ار تاریخی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری را به س��ازمان ارسال کنند تا‬ ‫از طریق رئیس س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری در هیات دولت پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردانی از تالش تمام نهاد ها در س��تاد افزود‪:‬‬ ‫اخری��ن امارها ب��دون احتس��اب ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬فروردین‪۷۴ ،‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬اقامت ش��بانه ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫میانگین می توان گفت ‪ ۱۸‬میلیون نفر در طول نوروز سفر‬ ‫کرده اند‪ ،‬با همه ش��رایط اب و هوای��ی و جوی‪ ۶ ،‬درصد‬ ‫افزایش در اقامت را نسبت به سال گذشته داشته ایم‪.‬‬ ‫تیم��وری افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط جوی تعداد رفت و‬ ‫امد در جاده ها کمتر و ماندگاری در ش��هرها و اس��تان ها‬ ‫بیش��تر شد و تعداد سفرهای بین شهری به حداقل رسید‪.‬‬ ‫تعداد اقامت ش��بانه‪ ،‬بیانگر این اس��ت که س��فر به عنوان‬ ‫اولویت در سبد خانوار ایرانی ها قرار گرفته است و به رقم‬ ‫فش��ارهای اقتصادی که پیش بینی می شد سفرها کاهش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬چنین نبوده اس��ت‪ .‬معاون گردش��گری افزود‪:‬‬ ‫روزهای نخس��ت با ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬درصد رش��د نسبت به سال‬ ‫گذشته اغاز شد اما با اتفاق هایی که افتاد و شرایط بد اب‬ ‫و هوا این رقم در روزهای بعدی کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬گردش��گری ورودی در ط��ول ‪ ۱۴‬روز‬ ‫ابتدای��ی نوروز ع��دد ‪۱۸۳‬هزار و ‪ ۲۸۰‬نفر ب��وده که این‬ ‫رقم نس��بت س��ال گذش��ته ‪۷۱.۱۶‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این تعداد گردش��گر خارجی باوج��ود اقدام های‬ ‫خصمان��ه و ظالمانه امریکایی ها برای انزاوی ایران نش��ان‬ ‫می دهد میل گردش��گران خارجی ب��رای حضور در ایران‬ ‫رو به افزایش اس��ت‪ .‬تیموری تصریح کرد‪ :‬گردشگری‬ ‫خروجی کاهش داش��ته اس��ت‪۳۷۷ .‬هزار نفر به خارج‬ ‫از کش��ور س��فر کرده اند که نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫‪۳۲‬درصد کاهش داشته است‪ ،‬در مجموع با وجود همه‬ ‫این ش��رایط گردشگری در نوروز ‪ ۹۸‬هم شرایط خوبی‬ ‫داشت و حرکت رو به جلو بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در ش��رایطی ک��ه به واس��طه گران��ی دالر‪ ،‬فع��االن‬ ‫گردشگری امید زیادی به گردشگری داخلی و گردش‬ ‫س��رمایه این بخش داشتند‪ ،‬وقوع سیل اسیب هایی به‬ ‫ای��ن بازار وارد کرد‪ ،‬اما این گون��ه نبود که بتواند ان را‬ ‫متوقف کند‪.‬‬ ‫در برخی استان ها ش��رایط مثبت بود و به طور کلی‬ ‫اقامت مس��افران در ش��هرهایی که به ان س��فر کرده‬ ‫بودند‪ ،‬بیشتر شد‪.‬‬ ‫سیل به ‪۷‬هزار واحد صنفی لرستان اسیب زد‬ ‫رئیس اتاق اصناف استان لرستان گفت‪ ۷ :‬هزار واحد صنفی‬ ‫اس��تان لرستان اسیب دیده اند و از این تعداد بیش از ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد صنفی به طور کامل تخریب شده و از بین رفته اند‪.‬‬ ‫منوچهر اس��بکوه در گفت وگ��و با پایگاه اطالع رس��انی اتاق‬ ‫اصناف ایران افزود‪ :‬س��یلی که در استان لرستان جاری شد در‬ ‫یک قرن گذش��ته سابقه نداش��ته و باعث شد بسیاری از مردم‬ ‫غافلگیر ش��وند و تعداد زیادی از واحدهای صنفی در اس��تان‬ ‫لرستان اسیب جدی دیده اند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬حدود ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬واح��د صنفی در‬ ‫شهرستان پلدختر و معموالن‪ ۵۰۰ ،‬واحد صنفی در شهرستان‬ ‫دلفان و بیش از ‪ ۵۵۰‬واحد صنفی در ش��هر خرم اباد‬ ‫اس��یب جدی دیده و از بین رفته اند و اسیب دیدگی‬ ‫تعداد دیگری از واحدهای صنفی در حد اب گرفتگی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اسبکوه اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر شهرستان پلدختر‬ ‫و معموالن نس��بت به دیگر شهرهای استان وضعیت‬ ‫بحران��ی تر دارد و ش��رایط برای کمک رس��انی نیز‬ ‫سخت تر ش��ده و الزم است تا امکانات و تجهیزات امدادرسانی‬ ‫به این منطقه بیشتر شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف خرم اباد درب��اره اخرین وضعیت اصناف‬ ‫این استان سیل زده گفت‪ :‬اکنون پس از دو موج سیل‬ ‫که در استان رخ داد بسیاری از روستاها دیگر وجود‬ ‫ندارند و ‪ ۷۰‬درصد پلدختر و معموالن به طور کامل‬ ‫تخریب شده و در خرم اباد نیز سمت خیابان ساحلی‬ ‫و پل ش��هدا تمام واحدهای صنفی و تولیدی تخریب‬ ‫ش��دند‪ .‬در دلفان و دورود نیز شاهد خسارت زیادی‬ ‫به واحدهای صنفی بودیم و در کوهدشت نیز برخی‬ ‫واحدها که از استحکام مناسبی برخوردار نبودند‪ ،‬اسیب دیدند‪.‬‬ ‫اسبکوه با اش��اره به میزان خسارات سایت واحدهای صنفی‬ ‫در اس��تان لرس��تان گفت‪ :‬هنوز نمی توانیم ع��دد دقیق درباره‬ ‫تع��داد واحدهای خس��ارت دی��ده و میزان ریال��ی ان را اعالم‬ ‫کنیم زیرا برای برخی از شهرها تازه جاده های موقت راه اندازی‬ ‫شده و دسترس��ی به انها ممکن شده است اما به طور تقریبی‬ ‫می توان گفت دست کم ‪ 7‬هزار واحد صنفی تا ‪ ۷۰‬درصد اسیب‬ ‫دیدند‪ .‬امیدواریم بتوانی��م در روزهای اینده عدد دقیقی اعالم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اس��بکوه با هشدار به کس��انی که اقالم امدادی را به فروش‬ ‫می رس��انند‪ ،‬گفت‪ :‬با افرادی که اقالم ام��دادی ازجمله چادر‪،‬‬ ‫پوش��اک و دیگ��ر موارد را در بازار یا فض��ای مجازی به فروش‬ ‫برسانند‪ ،‬به شدت برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بانک ها دست به کار شوند‬ ‫عبور از پیچ اقتصادی با «رونق تولید»‬ ‫ت که تولی��د در هر‬ ‫در ای��ن موض��وع تردیدی نیس�� ‬ ‫کش��وری زمینه ساز توس��عه اقتصادی و رفاه اجتماعی‬ ‫برای شهروندان است‪ .‬در شرایطی که مسائل اقتصادی‬ ‫ب��ه حربه ای برای فش��ار دش��منان به مل��ت ایران در‬ ‫س��ال های متوالی تبدیل شده اس��ت‪ ،‬رونق تولید گذر‬ ‫از تحریم ها را برای کش��ور اس��ان و نیز مسائلی مانند‬ ‫اش��تغال و مشکالت معیش��تی مردم را حل می کند‪ .‬با‬ ‫توجه به اهمیت همین موضوع هم رهبر معظم انقالب‬ ‫با ن ام گذاری س��ال ‪ ۹۸‬به عن��وان «رونق تولید» تاکید‬ ‫کردند که راه حل مش��کل معیش��ت مردم رونق تولید‬ ‫است‪ .‬شعار س��ال ‪ ۹۸‬عالوه بر خنثی سازی توطئه های‬ ‫اس��تکبار جهانی منجر ب��ه پویایی اقتصاد می ش��ود و‬ ‫امکان برنامه ریزی بهتر برای توس��عه کش��ور را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬تالش برای رونق تولید ملی و برداشتن سدها‪،‬‬ ‫موانع و مش��کالت زیرساختی در این راه‪ ،‬جهاد بزرگی‬ ‫است که برای توسعه کشور باید مدنظر مسئوالن باشد‬ ‫و در ای��ن می��ان حمایت ها و تالش ه��ای همه جانبه از‬ ‫سوی بخش های مختلف نباید فراموش شود‪.‬‬ ‫در ای��ن میان یک��ی از بخش های مه��م که می تواند‬ ‫حرکت در مس��یر تحقق ش��عار «رونق تولید» را مهیا‬ ‫س��ازد‪ ،‬نظام بانکی کش��ور اس��ت‪ .‬بانک ها می توانند از‬ ‫طریق تامین مالی هدفمند و اعطای تس��هیالت بانکی‬ ‫به پروژه های کالن و اشتغالزای کشور‪ ،‬نقش پررنگی در‬ ‫کمک به رونق بخش تولید داشته باشند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹بانک باید از تولید پشتیبانی کند‬ ‫دانش بنیان اس��ت‪ ،‬امسال باید این بخش مورد حمایت‬ ‫باش��د یا اگر اولویت بخش کش��اورزی یا صنعت کشور‬ ‫است‪ ،‬باید با اولویت بندی‪ ،‬منابع مورد نیاز این بخش ها‬ ‫به شکلی مناسب تامین شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه طغیانی‪ ،‬البته در این بی��ن نبایدهایی هم‬ ‫هس��ت که باید با هدف رونق بخش تولید به ان کمتر‬ ‫بها داده ش��ود و در فضای کس��ب و کار کمرنگ ش��ود؛‬ ‫نبایدهای��ی همچون رونق واس��طه گری و س��فته بازی‬ ‫دربازاره��ای غیرمول��د ک��ه نه تنها کمکی ب��ه رونق و‬ ‫بو کار نمی کند بلکه اس��یب جدی‬ ‫بهبود فضای کس�� ‬ ‫به این بخش می زند که نیاز اس��ت این گونه فعالیت ها‬ ‫از اقتصاد ایران به تدریج حذف ش��ود‪ .‬باید قبول کنیم‬ ‫تا زمانی ک��ه این گونه فعالیت ها در اقتصاد ایران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تولید کنن��ده امید و انگیزه کافی برای اس��تمرار‬ ‫فعالیتش نخواهد داشت و این خود موضوعی است که‬ ‫به بی رونقی بخش تولید به شدت دامن می زند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نقش تعیین کننده بانک ها در رونق تولید‬ ‫احمد نصیری ‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز با تاکید بر ا ین‬ ‫موضوع که نقش بانک ها در رونق تولید کش��ور بس��یار‬ ‫تعیین کننده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نقش بانک ها در اقتصادهای‬ ‫بانک مح��وری همچون نظام مالی ای��ران غیر قابل انکار‬ ‫است و در صورتی که این نهادهای مالی عظیم توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ور را در اولویت قرار دهند‪ ،‬تولید و دیگر‬ ‫ارکان اقتصادی داخلی رونق پیدا می کند و در حقیقت‬ ‫بانک ها عامل اصلی رونق تولید در کشور هستند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬علم اقتصاد از ابعاد مختلفی‪ ،‬توس��عه‬ ‫مالی و نقش بانک ها در این توس��عه را مورد موشکافی‬ ‫ق��رار داده و در این راس��تا‪ ،‬انچه درباره نظام های مالی‬ ‫بانک مح��ور اهمی��ت پی��دا می کند‪ ،‬توزیع تس��هیالت‬ ‫اعطایی بی��ن بخش های اقتصادی از س��وی بانک های‬ ‫تخصصی است‪.‬‬ ‫او با اشاره به نقش اعطای تسهیالت از سوی بانک ها‬ ‫در نظام تولید هر کشور‪ ،‬افزود‪ :‬در بازارهای غیررقابتی‬ ‫اطالعات درس��تی از فعالیت های اقتص��ادی به ویژه در‬ ‫نظ��ام تولید وجود ن��دارد و توزیع تس��هیالت تنها به‬ ‫گونه ای انجام می ش��ود که س��ود و منفعت حداکثری‬ ‫شامل حال بانک ها و ارائه کنندگان تسهیالت شود‪ ،‬این‬ ‫نوع تس��هیالت نیز از رونق تولید در کش��ور جلوگیری‬ ‫می کن��د زی��را تولید کننده پس از دریافت تس��هیالت‬ ‫هدفی به غیر از پرداخت انها در مدت معین ندارد‪.‬‬ ‫اس��تاد اقتصاد دانش��گاه پیام نور ش��یراز خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬بانک ه��ا به تولید کنندگان در کش��ور به گونه ای‬ ‫تس��هیالت می دهند که تنها مناف��ع مالی بانک مدنظر‬ ‫اس��ت و منافع اجتماعی اس��یب می بین��د‪ ،‬پیامدهای‬ ‫منف��ی این ن��وع از ارائه تس��هیالت نیز نه تنها ش��امل‬ ‫تولید کننده و خط تولید‪ ،‬بلکه شامل همه افراد جامعه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نصیری افزود‪ :‬نتایج تحقیقات یکی از دانش��گاه های‬ ‫معروف انگلس��تان در این زمینه نش��ان می دهد؛ ارائه‬ ‫تس��هیالت با در نظر گرفتن منافع اجتماعی از س��وی‬ ‫بانک ها برای تولید کنندگان در درازمدت منجر به سود‬ ‫اقتصادی‪-‬اجتماعی قابل توجه و معناداری ش��ده است‬ ‫که نش��ان دهنده نقش تعیین کنن��ده بانک ها در نظام‬ ‫اقتصادی هر کشور است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ب��ه بیان دیگر‪ ،‬افزایش تس��هیالت‬ ‫بانکی نس��بت به تولی��د ناخالص داخل��ی (‪ )GDP‬اثر‬ ‫کامال مثبتی بر رش��د اقتصادی دارد اما هرچه گرایش‬ ‫این تس��هیالت به س��مت تقویت تولید باش��د‪ ،‬رش��د‬ ‫اقتص��ادی مثب��ت ش��ده و تولید در کش��ور رونق پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای سفته بازی کمرنگ شود‬ ‫اله ویردی رجایی سلماسی از کارشناسان حوزه مالی‬ ‫و بانک��ی نیز وظیفه مهم بانک ها را در حمایت از بخش‬ ‫تولید‪ ،‬رفع کس��ری منابع واحد های تولید عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بانک ها اگر بتوانند مش��کل نقدینگی واحد های‬ ‫تولی��دی را که به عنوان یک دغدغه مهم در این بخش‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬رف��ع کنند‪ ،‬گام مهمی در تحقق ش��عار‬ ‫امسال برداشته اند‪ .‬بانک ها باید تالش کنند با شناسایی‬ ‫واحدهای تولیدی دارای مش��کل‪ ،‬انها را در این زمینه‬ ‫مهدی طغیانی‬ ‫حمایت و ش��رایط فعالیت شان را تس��هیل کنند‪ ،‬البته‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که خود بانک ها نیز با مشکل‬ ‫کمبود منابع روبه رو نباش��ند و توانایی پاس��خگویی به‬ ‫نی��از تولید کنندگان را داش��ته باش��ند‪ .‬در این زمینه‬ ‫ضروری اس��ت برای رف��ع این کمب��ود در بانک ها هم‬ ‫فکری شود‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و با‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬برای ارتقای‬ ‫مناب��ع بانک ها‪ ،‬باید تالش ش��ود تا فضای س��فته بازی‬ ‫در بازاره��ای غیرمولد همچون ارز و س��که در اقتصاد‬ ‫کمرنگ ش��ود تا منابعی که وارد این بازار ها می ش��ود‪،‬‬ ‫در بانک ها س��پرده گذاری ش��ود و بانک هم با مدیریت اله ویردی رجایی سلماسی‬ ‫مناسب ان را به سمت بخش تولید هدایت کند‪.‬‬ ‫به گفته رجایی سلماس��ی‪ ،‬سرمایه جایی می رود که‬ ‫بازدهی و س��وداوری بیش��تری داشته باش��د و از انجا ‬ ‫ک��ه این فض��ا در عرصه بازار ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬مس��کن و‪...‬‬ ‫ن ترجیح می دهند‬ ‫فراهم ش��ده اس��ت‪ ،‬س��رمایه گذارا ‬ ‫سرمایه ها یش��ان را وارد این بازارها کنند‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫جمع اوری بساط داللی و سوداگری به شکل کامل نیاز‬ ‫به عزم جدی دارد ‪.‬‬ ‫او در عی��ن ح��ال‪ ،‬بر این موض��وع تاکید کرد که در‬ ‫کنار بانک ه��ا بازار س��رمایه نیز می تواند در راس��تای‬ ‫رون��ق بخش تولید گام های مهمی ب��ردارد و نیاز مالی‬ ‫بخش های تولیدی و صنعتی کش��ور را برطرف کند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬نیاز است همزمان با توانمندسازی بانک ها برای‬ ‫حمایت از بخش تولید‪ ،‬بازار س��رمایه هم رونق بگیرد و‬ ‫نقش ان در اقتصاد پررنگ تر شود‪.‬‬ ‫این کارشناس تصریح کرد‪ :‬در کنار بحث رونق تولید‬ ‫باید به باال رفتن قدرت خرید‪ ،‬بهبود وضعیت معیشتی‪،‬‬ ‫افزایش اش��تغال‪ ،‬باال ب��ردن ارزش پول مل��ی و‪ ...‬نیز‬ ‫اق��دام کنیم و اینها اقدام های ضروری در س��ال جاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹نقشه راه بیمه ارمان در سال جدید‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه ارمان در دی��دار نوروزی ب��ا جمعی از‬ ‫مدیران و کارکنان‪ ،‬ضمن تبریک س��ال نو و ارزوی موفقیت‬ ‫در سال جدید برای انها‪ ،‬از زحمات و تالش های سال گذشته‬ ‫تمامی کارکنان قدردانی کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه‬ ‫ارم��ان‪ ،‬کامبیز پیکارج��و بار دیگر ضمن اب��راز همدردی با‬ ‫اس��یب دیدگان سیل ویرانگر در کش��ور‪ ،‬بر مسئولیت پذیری‬ ‫و رس��یدگی فوری به امور زیان دیدگان زیر پوشش و تعیین‬ ‫وضعیت و پرداخت خسارت انها تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با برش��مردن نقش��ه راه بیمه ارمان در س��ال جدید‪،‬‬ ‫کارکنان را به فعالیت و کار مضاعف برای دستیابی به اهداف‬ ‫تعیین ش��ده فراخواند و ابراز امیدواری ک��رد که بیمه ارمان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬نیز با تالش بیشتر و ارائه خدمات مطلوب تر به‬ ‫بیمه گذاران و جل��ب رضایت انها گام بردارد‪ .‬پیکارجو تداوم‬ ‫این امر را در گرو همدلی و مس��ئولیت پذیری هرچه بیش��تر‬ ‫همکاران و تالش صادقانه و هدفمند انها دانست و بر همدلی‬ ‫و سخت کوشی و پاس��خگویی همراه با نظارت در بخش های‬ ‫مختلف تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای کمک های پست بانک به سیل زدگان‬ ‫سومین مرحله اهدای کمک های کارکنان پست بانک ایران‬ ‫به س��یل زدگان در س��طح شهرس��تان پلدختر انجام شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی‪ ،‬پس��ت بانک اعالم کرد‪ :‬سومین مرحله‬ ‫اهدای کمک های کارکنان پس��ت بانک ایران به سیل زدگان‬ ‫درسطح شهرستان پلدختر در قالب ‪ ۴‬کامیون شامل ‪۲۰۰۰‬‬ ‫بس��ته نیازمندی ه��ای اولی��ه از جمله مواد غذای��ی و لوازم‬ ‫بهداش��تی و ‪ ۲۶۰۰۰‬بط��ری اب معدنی از س��وی کارکنان‬ ‫مدیریت شعب استان لرستان انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت حمایت از طرح های تولیدی‬ ‫مدیرعامل بانک سینا در دیدار نوروزی معاونان‪ ،‬مدیران و‬ ‫رئیس��ان اداره های این بان��ک‪ ،‬ضایعه جان باختن تعدادی از‬ ‫هموطنان عزیز در حادثه س��یل استان های مختلف کشور را‬ ‫تسلیت گفت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬محمد رضا‬ ‫ت جانی و مالی‬ ‫پیش��رو اعالم ک��رد‪ :‬این حادثه که با خس��ار ‬ ‫ب��رای هموطنان هم��راه بود‪ ،‬قلب همه م��ا را به درد اورد و‬ ‫امیدواریم با تداوم انسجام‪ ،‬همدلی‪ ،‬همراهی و یکدلی‪ ،‬شاهد‬ ‫رفع هر چه زودتر اسیب های حاصل از این حادثه باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬از انجا که سال ‪ ۹۸‬مزین به شعار «رونق‬ ‫تولید» اس��ت‪ ،‬باید به تناس��ب کاری خود در تحقق هر چه‬ ‫بیشتر این شعار محوری به ویژه در حمایت از تولید و اشتغال‬ ‫واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط در مناطق روستایی و‬ ‫محروم تالش کنیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬الزم اس��ت همکاران در‬ ‫س��ال جدید در محدوده کاری خ��ود‪ ،‬روش جدیدی را برای‬ ‫بهب��ود روند کار اج��را کنند و با برنامه ری��زی و انجام بهینه‬ ‫کارها‪ ،‬دردی از جامعه بکاهند‪ .‬همچنین زمینه ای فراهم اید‬ ‫تا شاهد محیطی پویاتر و بانشاط تر باشیم‪.‬‬ ‫م امنیت بانک‬ ‫‹ ‹پایان پویش اینس�تاگرامی ریت� ‬ ‫ملی‬ ‫پوی��ش اینس��تاگرامی ریتم امنیت بانک مل��ی ایران که با‬ ‫اس��تقبال خوب مخاطبان روبه رو شده اس��ت‪ ،‬فردا به پایان‬ ‫ می رس��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران‪ ،‬پویش‬ ‫اینس��تاگرامی ریتم امنیت با هدف گس��ترش فرهنگ حفظ‬ ‫امنیت سرنشینان خودرو در س��فرهای نوروزی‪ ،‬با همکاری‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اغاز ش��د‪ .‬این بانک‬ ‫در راستای مس��ئولیت های اجتماعی خود و همچنین تالش‬ ‫در راس��تای ارتق��ای امنیت در بخش ه��ای مختلف خدمات‬ ‫بانکی‪ ،‬امنیت جان مس��افران ن��وروزی را نیز برای خود مهم‬ ‫دانس��ته و از تمام مس��افران نوروزی دعوت کرده است تا با‬ ‫پیوستن به این پویش‪ ،‬پیام ان را به همه برسانند تا نوروزی‬ ‫بی خطر برای همه هموطن��ان رقم بخورد‪ .‬این پویش از ‪۲۵‬‬ ‫اسفند سال گذش��ته اغاز شده است و تا ‪ ۲۰‬فروردین ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬برای شرکت در این پویش‪ ،‬کافی است عکس‬ ‫یا ویدئویی از خودتان یا سرنش��ینان خودرو‪ ،‬هنگام بس��تن‬ ‫کمربند ایمنی تهیه کرده و ان را در صفحه اینستاگرام خود‬ ‫ی ایران به اش��تراک‬ ‫با دو هش��تگ ریتم امنی��ت و بانک مل ‬ ‫بگذارید‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک گردشگری به کمک سیل زدگان شتافت‬ ‫بان��ک گردش��گری و گروه مالی گردش��گری در راس��تای‬ ‫هم��دردی و کمک به اس��یب دیدگان س��یل اخیر اس��تان‬ ‫گلستان مبلغ ‪ ۵‬میلیارد ریال به سازمان جمعیت هالل احمر‬ ‫اختصاص داد‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی بانک گردش��گری‪،‬‬ ‫ای��ن بانک به منظور جبران بخش کوچکی از خس��ارت های‬ ‫ناش��ی از سیل اخیر اس��تان گلس��تان مبلغ ‪ ۵‬میلیارد ریال‬ ‫به س��ازمان جمعیت هالل احمر اختصاص داده است‪ .‬بانک‬ ‫گردش��گری نیز امادگی کامل دارد در اس��تان گلس��تان به‬ ‫دلیل اسیب های شدید واردش��ده به زمین های کشاورزی و‬ ‫خانه های اس��یب دیده یا از بین رفته‪ ،‬تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫اعطا کند تا فعالیت ها و کس��ب و کار های متوقف دوباره احیا‬ ‫شود و چرخه اقتصادی منطقه در سال رونق تولید به گردش‬ ‫در اید‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کالن مستحکم تر‬ ‫می شود‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی در دیدار ن��وروزی همکاران‪ ،‬در‬ ‫جم��ع کارکنان بیمه مرکزی حضور یافت و با تبریک س��ال‬ ‫نو از س��ال ‪ ۹۸‬به عنوان س��ال تالش ب��رای افزایش ضریب‬ ‫نف��وذ بیمه و همگانی س��ازی فرهن��گ بیمه در کش��ور نام‬ ‫برد‪ .‬غالمرضا س��لیمانی در ایین دی��دار نوروزی با همکاران‬ ‫مجموعه بیمه مرکزی ضمن تبریک سال نو و ارزوی توفیق‬ ‫برای تمامی خادمان و فعاالن صنعت بیمه‪ ،‬بر ضرورت ایفای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی ای��ن صنعت تاکید ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫در س��ال جدید برنامه ه��ای گوناگونی ب��رای تقویت جایگاه‬ ‫صنعت بیمه در اقتصاد کالن کش��ور در دس��ت اقدام اس��ت‬ ‫ک��ه تمامی فعاالن ای��ن صنعت باید ب��رای تحقق ان تالش‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این دیدار که اعضای هیات عامل و مدیران‬ ‫نیز حضور داشتند‪ ،‬همکاران بیمه مرکزی با تبریک سال نو‪ ،‬‬ ‫دیدگاه های خود را با رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کردند‪.‬‬ ‫این روزها برخی مش��کالت و موانع موجود‬ ‫بر س��ر راه فعالیت های اقتصادی باعث ش��ده‬ ‫تا انگیزه فعالیت از این بخش گرفته ش��ود و‬ ‫رکود و بی رونقی نسبی را تجربه کند‪ .‬فعاالن‬ ‫این بخش در کنار مش��کالت بسیارش��ان‪ ،‬از‬ ‫معضل نقدینگی بسیار رنج می برند‪ ،‬نقدینگی‬ ‫که بانک ها به عن��وان یکی از کانال های مهم‬ ‫تامین مالی می توانند ان را تامین کنند‪.‬‬ ‫ بخش تولید و صنعت کشور‪ ،‬به عنوان موتور‬ ‫محرک و بخش پیش��رو اقتصاد کش��ور‪ ،‬اگر‬ ‫رونق بگیرد و رش��د کند‪ ،‬می تواند زمینه ساز‬ ‫توس��عه و اش��تغال پایدار در کش��ور شود و‬ ‫بازدهی بخش اقتص��اد را باال ببرد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی یک��ی از ضرورت ها این اس��ت که‬ ‫حمایت های الزم برای رفع مش��کالت فعاالن‬ ‫تولیدی و صنعتی کش��ور انجام شود تا موانع‬ ‫موج��ود در راه تحق��ق این هدف رفع ش��ود‪.‬‬ ‫بانک ه��ا می توانند با حمایت موثر و هدفمند‪،‬‬ ‫مسیر فعالیت فعاالن اقتصا د را هموار کنند و‬ ‫نگرانی هایی را که باعث اخالل در فعالیت شان‬ ‫می شود‪ ،‬کاهش دهند‪.‬‬ ‫بدون تردی��د‪ ،‬رکود و مش��کالت حاکم بر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬در سال های گذشته باعث شده تولید‬ ‫و صنعت درگیر مش��کالت زیادی باش��د و از‬ ‫مشکل نقدینگی رنج ببرد که بانک ها با تزریق‬ ‫منابع ب��ه این بخش می توانن��د تاحد زیادی‬ ‫نگران��ی موجود دراین بخش را کاهش دهند‪،‬‬ ‫البته در این بین باید توجه داشت بانک ها هم‬ ‫ب��ه دلیل باال بودن تقاضا و برخی مش��کالت‪،‬‬ ‫کمبود منابع��ی که با ان روبه رو هس��تند به‬ ‫ش��کل کام��ل توانایی پاس��خگویی به تمامی‬ ‫نیازهای فعاالن این بخش را ندارند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ضروری اس��ت شرایطی ایجاد شود تا بانک ها‬ ‫از لحاظ مالی تقویت ش��وند و سرمایه ش��ان‬ ‫افزای��ش یاب��د‪ ،‬در عی��ن حال با شناس��ایی‬ ‫اولویت های س��رمایه گذاری‪ ،‬منابع ش��ان را به‬ ‫شکل هدفمند در جایی صرف کنند که برای‬ ‫اقتصاد کش��ور بازدهی و توجیه الزم را دارد‪.‬‬ ‫در این بین اختصاص تسهیالت ارزان قیمت و‬ ‫پایی��ن اوردن هزینه تامین مالی از اقدام های‬ ‫مه��م دیگری اس��ت که می توان��د نفع بخش‬ ‫تولید و صنعت کش��ور را با خود همراه کند و‬ ‫این مهم نیز باید مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت بانکی‬ ‫به پروژه های کالن‬ ‫سرپرس��ت بانک شهر با اشاره به نام گذاری‬ ‫امس��ال به «رونق تولید» از سوی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب ‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن بانک مانند س��ال های‬ ‫گذش��ته تالش خواهد ک��رد از طریق تامین‬ ‫مال��ی هدفمند و اعطای تس��هیالت بانکی به‬ ‫پروژه های کالن و اشتغال کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬احمد‬ ‫درخش��نده با بی��ان این مطلب اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫سرلوحه قرار دادن بیانات و رهنمودهای رهبر‬ ‫معظم انقالب در زمین��ه حمایت نظام بانکی‬ ‫از بخش تولید و اش��تغال می تواند س��ال ‪۹۸‬‬ ‫را به س��ال حمایت های هدفمند نظام بانکی‬ ‫از بخش تولید‪ ،‬تقویت ارزش پول ملی‪ ،‬بهبود‬ ‫شرایط اقتصادی و پرداخت تسهیالت اشتغالزا‬ ‫تبدیل کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک ش��هر امس��ال نی��ز مانند‬ ‫سال های گذشته تالش خواهد کرد از طریق‬ ‫تامین مالی هدفمند و اعطای تسهیالت بانکی‬ ‫به پروژه های کالن و اش��تغالزای کشور‪ ،‬نقش‬ ‫پررنگ��ی در کمک به رونق بخ��ش تولید در‬ ‫کنار س��ایر بانک ها داشته باشد‪ .‬درخشنده با‬ ‫اش��اره به اقدام های این بانک در زمینه کمک‬ ‫به تولید و ایجاد اشتغال در کشور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این بانک در س��ال های گذش��ته نیز از‬ ‫طریق حمایت های وی��ژه از برخی پروژه های‬ ‫کالن کش��ور به وی��ژه پروژه ه��ای ش��هری‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی و تامین مالی س��اخت‬ ‫و راه ان��دازی خطوط مترو‪ ،‬جایگاه مناس��بی‬ ‫در نظ��ام بانکی از حیث پرداخت تس��هیالت‬ ‫هدفمند داشته است‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬در این مدت در بیش��تر‬ ‫کالنشهرهای کش��ور از جمله تهران‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫تبری��ز‪ ،‬اصفه��ان و‪ ...‬ب��ا حمایت بانک ش��هر‬ ‫اقدام های موث��ری مانند مهیا کردن مقدمات‬ ‫زیرس��اخت کارت بلیت ه��ای ش��هروندی و‬ ‫همچنین توس��عه خط��وط مت��رو در زمینه‬ ‫حمل ونقل عمومی انجام شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مه��دی طغیان��ی‪ ،‬اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫در عین حال که نقش نظام بانکی‬ ‫را در رونق تولید بس��یار دارای اهمیت می داند‪ ،‬معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬در مس��یر تحقق این هدف‪ ،‬بایدها و نبایدهایی‬ ‫وجود دارد که ضروری اس��ت مورد توج��ه قرار گیرد‪.‬‬ ‫م��ا در بحث رون��ق تولید‪ ،‬الزامات��ی داریم که ضرورت‬ ‫دارد برای ان فکر و برنامه ریزی ش��ود و ان دس��ته از‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده به اجرا دراید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬در همین بحث نقش‬ ‫مه��م بانک ها در رونق تولی��د‪ ،‬در قانون عملیات بانکی‬ ‫ب��دون ربا‪ ،‬الزاماتی برای پش��تیبانی و حمایت از تولید‬ ‫داری��م که بانک ها بای��د ان را رعایت کنند اما با وجود‬ ‫گذش��ت س��ال ها از تصویب و اجرای این قانون‪ ،‬هنوز‬ ‫نتوانسته ان طور که باید از تولید پشتیبانی کند که این‬ ‫کاستی ها خودش محلی برای بحث است‪.‬‬ ‫به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان‪ ،‬برای‬ ‫رونق تولید و ایجاد اش��تغال و بهبود فضای کسب و کار‪،‬‬ ‫نیاز داری��م تا نقش بانک ها را در این حوزه ها پررنگ تر‬ ‫و فض��ای ورود فعاالن اقتصاد را به این عرصه تس��هیل‬ ‫کنی��م‪ .‬در حوزه نظ��ام بانکی باید هزین��ه تامین مالی‬ ‫برای بخش اقتصاد ارزان شود تا فعالیت های اقتصادی‬ ‫توجیه داشته باشد و به صرفه شود‪.‬‬ ‫اینکه نرخ سود های بانکی در ایران در مقایسه با سایر‬ ‫کش��ورها در باالترین رقم ها قرار دارد نمی تواند کمکی‬ ‫به تولید کند‪ ،‬چرا که نرخ باالی سود بانکی باعث گران‬ ‫ک��ردن نرخ تامین مالی بخش تولید می ش��ود و از این‬ ‫باب��ت هزینه تولید را ب��اال می برد که این موضوع باعث‬ ‫گران ش��دن ن��رخ کاالها در بازار مصرفی خواهد ش��د‬ ‫و این تاثیر مس��تقیمش را بر معیش��ت م��ردم خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بر این باور اس��ت که در سال جاری‬ ‫برای تحقق ش��عار رونق تولید‪ ،‬بای��د این الزامات مورد‬ ‫توج��ه ق��رار گیرد و همزم��ان تامین مال��ی پروژه ها و‬ ‫بخش های مهم اقتصاد بر اساس اولویت های اقتصادی‬ ‫کش��ور در دستور کار باش��د‪ .‬اگر هدف ارتقای اقتصاد‬ ‫بیژن صفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بو کار‪ ،‬نیاز‬ ‫برای رونق تولید و ایجاد اش��تغال و بهبود فضای کس�� ‬ ‫داری��م تا نقش بانک ه��ا را در این حوزه ها پررنگ ت��ر و فضای ورود‬ ‫فعاالن اقتصاد را به این عرصه تسهیل کنیم‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه‬ ‫به اولویت ها‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫مصالی تهران اماده‬ ‫برگزاری نمایشگاه کتاب‬ ‫س��خنگوی نمایشگاه کتاب تهران از پایان‬ ‫مراحل ساخت وساز در مصال برای نمایشگاه‬ ‫کتاب ت��ا چن��د روز اینده خب��ر داد‪ .‬ایوب‬ ‫دهقانکار‪ ،‬س��خنگوی سی ودومین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی نمایش��گاه کت��اب ته��ران‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬گفت‪ :‬مص�لای تهران‬ ‫ام��اده غرفه بن��دی اس��ت و مراح��ل نهایی‬ ‫اماده س��ازی ب��رای اس��تقرار و غرفه بن��دی‬ ‫ناشران را سپری می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه ساخت وس��از در مصال‬ ‫و وعده ه��ای عملیاتی ش��ده مدیران مصال‬ ‫اظهارکرد‪ :‬طبقه زیرین رواق های شرقی که‬ ‫سال گذشته محل استقرار ناشران بین الملل‬ ‫بود و امس��ال به ناش��ران کودک اختصاص‬ ‫پیدا ک��رده‪ ،‬در ح��ال تکمیل س��نگ فرش‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواریم با تامین س��نگ و انتقال‬ ‫ان ب��ه تهران ساخت وس��از این بخش کامل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ی ودومین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی نمایش��گاه کتاب ته��ران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ثبت ن��ام بن کارت ه��ای دانش��جویی از‬ ‫روز سه شنبه اغاز می ش��ود‪ ،‬ما عالقه مندیم‬ ‫اگ��ر نه��ادی بخواهد برای قش��ر خاصی بن‬ ‫کت��اب خری��داری کند‪ ،‬مش��ارکت داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫برای نمونه ش��هرداری ها ب��رای پاکبانان‪،‬‬ ‫ام��وزش وپرورش ب��رای دانش ام��وزان و‪...‬‬ ‫میزان مش��ارکت وزارت ارش��اد در بن های‬ ‫مش��ارکتی ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درص��د خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دهقانکار درباره مشارکت‬ ‫دانشگاه ها و وزارتخانه های دیگر در خرید از‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران گفت‪ :‬فعال با وزارت‬ ‫بهداش��ت به توافق رسیده ایم‪ ،‬اما با دانشگاه‬ ‫ازاد و وزارت عل��وم توافق��ی حاصل نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازدید از نمایشگاه‬ ‫هلندی ها تمدید شد‬ ‫مدیرکل موزه ملی ایران گفت‪« :‬نمایشگاه‬ ‫باستان شناس��ی و هن��ر س��رزمین هلند به‬ ‫روای��ت موزه درنتس» که ‪۶‬ماه قبل در موزه ‬ ‫ملی ایران کار خود را اغاز و قرار بود تا پایان‬ ‫نوروز ادامه داشته باش��د‪ ،‬برای ‪۶‬ماه تمدید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران‪،‬‬ ‫جبرئی��ل نوکنده گفت‪ :‬م��وزه ملی ایران در‬ ‫راس��تای سیاس��ت های جدید خود درصدد‬ ‫برگزاری نمایش��گاه از اثار تاریخی فرهنگی‬ ‫موزه ای س��ایر کش��ورها در این موزه است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه باستان شناس��ی و هنر سرزمین‬ ‫هلن��د به روایت موزه درنتس یکی از انها به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ت��داوم برگ��زاری این نمایش��گاه ها را‬ ‫باعث تقویت تعام�لات بین موزه ها به عنوان‬ ‫ارکان مه��م فرهنگی هر کش��ور دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬با هدف پاسخگویی به درخواست های‬ ‫مکرر بازدیدکنندگان و عالقه مندان‪ ،‬به دنبال‬ ‫تمدی��د زمان برگزاری نمایش��گاه باس��تان‬ ‫شناسی و هنر سرزمین هلند به روایت موزه‬ ‫درنتس بودیم که پ��س از انجام رایزنی های‬ ‫م��ورد نی��از و موافق��ت م��وزه درنتس این‬ ‫نمایش��گاه تا ‪ ۳۱‬مرداد در م��وزه ملی ایران‬ ‫در تهران برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه گش��ایش ای��ن‬ ‫نمایش��گاه از ‪10‬مهر س��ال گذش��ته‪ ،‬تعداد‬ ‫بازدیدکنن��دگان از ای��ن م��وزه را تاکن��ون‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۵۴۱‬نف��ر اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس تصمیم های جدید در موزه‬ ‫ملی ای��ران‪ ،‬قص��د افزایش س��اعت بازدید‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی نمایش��گاه هلندی ه��ا در‬ ‫م��وزه مل��ی ایران ه��ر روز به ج��ز روزهای‬ ‫دوش��نبه از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۹‬برای بازدید با‬ ‫زاست‪.‬‬ ‫‹ ‹بی�ش از ‪۶۰‬هزار نف�ر در نوروز به‬ ‫موزه ملی رفتند‬ ‫وی همچنی��ن از بازدی��د ‪ ۶۰‬هزار و ‪۵۱۷‬‬ ‫نف��ر از موزه ملی ایران خبر داد و افزود‪۵۷ :‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۵۱‬نفر گردشگر داخلی و ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۶۶‬نفر گردشگر خارجی از موزه ملی ایران‬ ‫در این مدت دیدن کرده اند‪.‬‬ ‫وی اجرای برنامه های متنوع ویژه نوروزی‬ ‫در ای��ن موزه و اج��رای موس��یقی اقوام در‬ ‫ن��وروزگاه را در ج��ذب مخاطب��ان در موزه‬ ‫ملی موثر دانس��ت و گف��ت‪ :‬از دیگر عوامل‬ ‫موثر در جذب مخاطبان‪ ،‬اجرای طرح برنامه‬ ‫ش��بی با موزه با حضور بی��ش از‪ 10‬هزارنفر‬ ‫بازدیدکننده بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۷‬دلیل اقتصادی برای عالقه مردم به «رمز ارز»ها‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حبیب اهلل اصغری‬ ‫رمزارزها بدون‬ ‫حضور بانک‬ ‫مرکزی و چاپ‬ ‫پول‪ ،‬در فضای‬ ‫مجازی برای‬ ‫گروهی خاص‬ ‫به نام «ماینر»‬ ‫به ازای خدمات‬ ‫نرم افزاری انها‬ ‫تولید می شود و‬ ‫به عنوان اعتبار‬ ‫در اختیارشان‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫حض��ور رمزارزه��ا از ح��دود ‪ ۱۰‬س��ال پی��ش با‬ ‫بیت کوی��ن اغاز ش��د و با توجه به اس��تقبال جهانی از‬ ‫ان‪ ،‬انواع گوناگونی از رمزارزها ایجاد ش��د که برخی از‬ ‫انها موفق بودند و مورد اقبال قرار گرفتند و بس��یاری‬ ‫از انها از گردونه رقابت خارج ش��ده اند‪ .‬با ظهور سکوی‬ ‫بالک چی��ن اتریوم‪ ،‬مدل دیگری از کس��ب و کار به نام‬ ‫توکن ه��ای مجازی نیز معرفی ش��د که اگرچه کارکرد‬ ‫رمزارزهای��ی مانن��د بیت کوین را ندارن��د‪ ،‬اما انها هم‬ ‫در فعالیت ه��ای تجاری و اقتص��ادی از جایگاه ویژه ای‬ ‫برخوردار هس��تند‪ .‬در کش��ور ما نیز همراه با حرکت‬ ‫جهانی‪ ،‬رمزارزها جایگاه پرمخاطبی به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬ایجاد س��ایت های اطالع رس��انی گوناگون‬ ‫در ح��وزه رمزارزه��ا‪ ،‬ایج��اد صرافی ه��ا و مارکت های‬ ‫ایران��ی برای تب��ادل رمزارزها‪ ،‬برگزاری س��مینارها و‬ ‫هم اندیشی ها بس��یار برای مخاطب عموم و تخصصی‪،‬‬ ‫ورود ابتدای��ی مراج��ع قانونگذاری مانن��د مرکز ملی‬ ‫مجازی در مسئله رمزارزها‪ ،‬ایجاد فارم ها و فعالیت های‬ ‫پرشتاب ماینینگ در کش��ور‪ ،‬شکل گیری رمزارز ملی‬ ‫ازس��وی بانک مرکزی‪ ،‬ایج��اد رمزارزهای خاص مانند‬ ‫جی بی تال برای کاربردهای اموزش��ی و‪ ...‬بازگو کننده‬ ‫این نکته اس��ت که رمزارزها یک��ی از زمینه های مورد‬ ‫عالقه مردم در فضای مجازی کش��ور به شمار می رود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه یکی از دالیل عالقه مندی م��ردم به رمزارزها‪،‬‬ ‫مس��ئله کس��ب درامدهای نامتعارف از این فضا است‪.‬‬ ‫ای��ن نامتعارفی مربوط به نوس��ان های ن��رخ رمزارزها‬ ‫نسبت به دالر از یک سو و نوسان های نرخ دالر با ریال‬ ‫از سوی دیگر است که به نظر می رسد انگیزه بیشتری‬ ‫ب��رای حضور مردم در خرید و فروش رمزارزها یا انجام‬ ‫فعالیت ه��ای ماینین��گ را به دنب��ال دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫اهمیت رمزارزها در اینده اقتصادی کش��ور‪ ،‬در سلسله‬ ‫مطالب پی��ش رو‪ ،‬موضوع رمزارزه��ا از ابعاد گوناگون‬ ‫ش��امل چیس��تی رمزارزها‪ ،‬فنی و فناوری‪ ،‬کسب وکار‪،‬‬ ‫اقتصاد و تجارت مورد بررس��ی و ارزیابی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تالش می ش��ود در این نوشتار از قضاوت پرهیز شود و‬ ‫در موضوع های غیرقطعی‪ ،‬دیدگاه های گوناگون مطرح‬ ‫و انتخاب دیدگاه برتر‪ ،‬بر عهده مخاطب گذاشته شود‪.‬‬ ‫این بخش اختصاص ب��ه کلیات رمزارزها دارد‪ .‬ماهیت‬ ‫رمزارزها‪ ،‬دالیل رونق رمزارزها‪ ،‬ارزش گذاری رمزارزها‬ ‫و‪ ...‬مباحثی اس��ت که در ای��ن مقاله به عنوان مقدمات‬ ‫شناخت رمزارزها ارائه و در شماره های اینده ابعاد فنی‬ ‫و کسب و کار رمزارزها توصیف و تحلیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ماهیت رمز ارزها‬ ‫رمزارزها‬ ‫داده های‬ ‫ارزشمندی در‬ ‫فضای اینترنت‬ ‫هستند که‬ ‫با استفاده‬ ‫از فناوری‬ ‫بالک چین‪،‬‬ ‫ویژگی هایی‬ ‫همچون هک‬ ‫نشدن‪ ،‬شفافیت‬ ‫و بی نیازی‬ ‫به واسطه ها‬ ‫برای پردازش‬ ‫و تبادل داده ها‬ ‫را از خود‬ ‫بروز می دهند‬ ‫رمزارزه��ا یا ب��ه تعبیر برخ��ی رس��انه ها‪ ،‬ارزهای‬ ‫دیجیتال که به نظر می رسد اصطالح ارزهای دیجیتال‬ ‫در دنیای بانکداری و مباحث مالی‪ ،‬گستره وسیع تری‬ ‫از رمزارزها از جمله کارت های اعتباری را شامل شود‪،‬‬ ‫از محصوالت فناوری اطالعات به شمار می روند که در‬ ‫چند س��ال گذش��ته به دلیل عواملی که به انها اشاره‬ ‫خواه��د ش��د‪ ،‬ارزش و اهمیت قابل توجه��ی دارند‪ .‬بر‬ ‫این نکته تاکید می شود که رمزارزها محصول فناوری‬ ‫هس��تند و جنس انها مج��ازی و در دنیای نرم افزار و‬ ‫اینترنت معنی و مفه��وم می یابند‪ .‬برای فهم موضوع‪،‬‬ ‫حس��اب های بانک��ی را در نظر بگیرید‪ .‬یک حس��اب‬ ‫بانک��ی مجموع��ه ای از اطالعات ش��امل مش��خصات‬ ‫صاحب حس��اب‪ ،‬موج��ودی حس��اب و تراکنش های‬ ‫انجام شده است که تمام این اطالعات به طور مجازی‬ ‫در پایگاه ه��ای داده ذخیره می ش��ود‪ .‬کارت هایی که‬ ‫در اختیار ما اس��ت وس��یله ای برای دسترسی به این‬ ‫اطالع��ات از طریق دس��تگاه های خودپرداز به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬رمزارزها نیز از این نظر ش��بیه حساب بانکی‬ ‫هس��تند؛ یعنی ماهیت انها مجموعه ای از اطالعات و‬ ‫س��وابق تراکنش ها است که با مش��خصات خاصی در‬ ‫پایگاه های داده در اینترنت ذخیره ش��ده اند‪ .‬در دنیای‬ ‫رمزارزها مش��ابه کارت های بانکی‪ ،‬نرم افزارهایی به نام‬ ‫«کی��ف پ��ول» وجود دارد که وس��یله دسترس��ی به‬ ‫ای��ن اطالعات و پایگاه های داده هس��تند‪ .‬در اصطالح‬ ‫نبود واس��ط های مالی متمرکز و تحت سیطره حاکمیت‪ ،‬زمینه مناسبی‬ ‫برای استقبال مردم جهان از شبکه های رمزارزها ایجاد کرده است‪ .‬در‬ ‫دنیای رمزارزها‪ ،‬هویت ها ناش��ناس هستند و هر تراکنش و تبادلی که‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬اگرچه در شبکه ثبت می شود‪ ،‬اما در ان هویت مالکان و‬ ‫صاحبان تراکنش مخفی و غیرقابل کشف و رصد است‬ ‫فنی به این نوع نرم افزارها ‪ Wallet‬اطالق می ش��ود‪.‬‬ ‫لیک��ن رمزارزها و س��اختار ان با حس��اب های بانکی‬ ‫ی��ک تفاوت ذاتی و اساس��ی دارد‪ .‬اعتب��ار موجود در‬ ‫حس��اب های بانکی از پول حقیقی که ازس��وی بانک‬ ‫مرکزی کش��ورها چاپ و ایجاد می شود‪ .‬هنگامی که‬ ‫به موجودی یک حس��اب بانکی ‪ ۱۰۰۰‬تومان افزوده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این اعتبار به ازای تبادل ‪ ۱۰۰۰‬تومان پول‬ ‫حقیقی که ازس��وی بانک مرکزی چاپ ش��ده‪ ،‬ایجاد‬ ‫می ش��ود؛ یعنی اگر به تاریخچه این اعتبار نگاه کنیم‪،‬‬ ‫منش��ا وجودی ان به پول حقیقی بازخواهد گش��ت‪.‬‬ ‫اما رمزارزها این گونه نیس��تند و ب��ا پول حقیقی هیچ‬ ‫ارتباطی ندارند‪ .‬رمزارزها اعتباری هس��تند که به ازای‬ ‫پ��اداش انجام خدم��ات نرم افزاری وی��ژه ای در فضای‬ ‫مجازی تولید می ش��وند و ای��ن اعتبار‪ ،‬فقط در فضای‬ ‫مج��ازی و اینترنت قابلیت تبادل دارد‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫منش��ا و حی��ات ان در فض��ای مجازی اس��ت‪ .‬اعتبار‬ ‫حس��اب های بانکی به پش��توانه پول حقیقی است که‬ ‫بانک مرکزی چاپ می کند و در س��یر تبادالت پولی‪،‬‬ ‫ای��ن پول حقیق��ی از طریق بانک ها تبدی��ل به اعتبار‬ ‫بانکی می ش��ود ک��ه به طور مج��ازی و دیجیتال قابل‬ ‫بهره برداری اس��ت (به عنوان نمون��ه خرید اینترنتی یا‬ ‫انتقال وجه)‪ .‬ام��ا رمزارزها بدون حضور بانک مرکزی‬ ‫و چاپ پ��ول‪ ،‬در فضای مجازی ب��رای گروهی خاص‬ ‫به نام «ماینر» ب��ه ازای خدمات نرم افزاری انها تولید‬ ‫می شود و به عنوان اعتبار در اختیارشان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ماینره��ا می توانند این اعتبار را در اینترنت به گردش‬ ‫دراورن��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬با این اعتبار کاالیی بخرند و‬ ‫بهای کاال را با استفاده از اعتبار رمزارزشان در اینترنت‬ ‫به حس��اب فروش��نده انتقال دهند یا این اعتبار را به‬ ‫ازای دریاف��ت پ��ول حقیقی‪ ،‬به اش��خاص دیگر یا به‬ ‫صرافی های رمزارز واگذار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقبال مردم به رمزارزها‬ ‫ظهور فناوری بالک چین نتیجه ده ها س��ال تالش‬ ‫متخصصان نرم افزار و امنیت برای ایجاد سیس��تم های‬ ‫غیرمتمرکز امن اس��ت‪ .‬فن��اوری بالک چین ترکیبی‬ ‫هوشمندانه از دانش ریاضی و ابزارهای فناوری اطالعات‬ ‫اس��ت به گونه ای که این ام��کان را فراهم می کند که‬ ‫داده های مجازی با خواص فوق العاده ای در پایگاه های‬ ‫داده غیرمتمرکز ‪-‬و به عبارتی بهتر اش��تراکی‪ -‬ثبت و‬ ‫ذخیره ش��وند‪ .‬در این فناوری‪ ،‬داده های مجازی هک‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬از بین نمی روند‪ ،‬دستکاری نمی شوند‪ ،‬در‬ ‫ کنت��رل هیچ نهادی نیس��تند‪ .‬فن��اوری بالک چین با‬ ‫بیت کوین معرفی ش��د در حالی که واقعیت این است‬ ‫که فناوری بالک چی��ن می تواند در هر کاربردی و در‬ ‫ه��ر صنعتی ب��ه کار گرفته ش��ود و رمزارزها فقط یک‬ ‫نمونه از کاربردهای بالک چین هستند‪ .‬در این ارتباط‬ ‫در ادامه صحبت خواهد شد‪.‬‬ ‫رمزارزه��ا داده های ارزش��مندی در فضای اینترنت‬ ‫هس��تند ک��ه ب��ا اس��تفاده از فن��اوری بالک چی��ن‪،‬‬ ‫ویژگی هایی همچون هک نشدن‪ ،‬شفافیت و بی نیازی‬ ‫به واس��طه ها برای پردازش و تب��ادل داده ها را از خود‬ ‫بروز می دهند‪ .‬از س��ویی دیگر‪ ،‬به دلیل نبود واس��طه‪،‬‬ ‫این داده ه��ای مجازی در گس��تره اینترن��ت –یعنی‬ ‫کل جه��ان‪ -‬قابل بهره برداری هس��تند و برای تبادل‬ ‫ای��ن داده ها‪ ،‬زمان بس��یار اندکی مورد نیاز اس��ت‪ .‬با‬ ‫ظه��ور بیت کوی��ن‪ ،‬داده ارزش��مندی (غیرقابل هک‪،‬‬ ‫غیرقابل دستکاری‪ ،‬ش��فاف و‪ )...‬در اینترنت ایجاد شد‬ ‫که در تمام کش��ورهای جهان امکان دسترسی به ان‬ ‫وجود داش��ت و هیچ نهاد و دولتی ه��م در این میان‬ ‫نقش��ی نداشتند‪ .‬اما چه شد که بیت کوین مورد توجه‬ ‫عموم مردم قرار گرفت؟ دیدگاه ها گوناگون و گاهی با‬ ‫هم در تقابل اس��ت‪ .‬درحال حاضر مستند رسمی برای‬ ‫پاسخ به این پرس��ش وجود ندارد اما به احتمال زیاد‬ ‫مجموعه ای از عوامل زی��ر در این اقبال مردمی نقش‬ ‫داشته است؛‬ ‫‪ -1‬اس��تفاده از رمزارزه��ا در معام�لات غیرقانونی؛‬ ‫گروه��ی اعتق��اد دارن��د قاچاقچی��ان اس��لحه و مواد‬ ‫مخدر از نخس��تین گروه هایی بودند ک��ه به رمزارزها‬ ‫عالقه مند شدند و ان را به عنوان یک کاالی ارزشمند‬ ‫در معامالت غیرقانونی به کار گرفتند‪ .‬ویژگی رمزارزها‬ ‫برای انجام معامالت غیرقانونی کارگش��ا اس��ت‪ .‬هیچ‬ ‫دول��ت و نهادی امکان کنت��رل‪ ،‬رصد‪ ،‬حذف یا از بین‬ ‫بردن ان را ندارد‪ .‬براس��اس معم��اری فنی رمزارزها‪،‬‬ ‫هویت ها در تراکنش ها پنهان اس��ت و امکان کش��ف‬ ‫هویت ه��ا وجود ن��دارد‪ .‬این مش��خصه کامال برخالف‬ ‫ش��بکه های بانکداری اس��ت که تایی��د هویت در هر‬ ‫تب��ادل و تراکنش انجام می ش��ود‪ .‬البته این نظر فقط‬ ‫یک احتمال اس��ت و دلیل مس��تندی برای ان وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬اما باید توجه نمود حتی بر فرض اگر رمزارزها‬ ‫در معامالت غیرقانونی اس��تفاده نش��ده باشد‪ ،‬از نظر‬ ‫عقلی‪ ،‬وقوع این رخداد کامال امکان پذیر و توجیه پذیر‬ ‫است‪ .‬ش��بکه مالی با هویت های پنهان‪ ،‬به راحتی یک‬ ‫کلیک و تبادل مالی در کمترین زمان و به ده ها دلیل‬ ‫دیگر!‬ ‫‪ -2‬دس��ت پنهان نهادهای امنیت��ی امریکا؛ گروهی‬ ‫اعتق��اد دارند در الیه های مخف��ی بیت کوین و ترویج‬ ‫ان‪ ،‬دس��ت های پش��ت پرده نهادهای امینتی امریکا‬ ‫ق��رار دارن��د‪ .‬حت��ی در برخ��ی اخبار در س��ایت های‬ ‫خبری اشاره ش��ده است که ایجاد شبکه بیت کوین با‬ ‫هدف تبادالت مالی اس��ان و غیرقابل رصد جاسوسان‬ ‫امریکا در سراس��ر جهان بوده است‪ .‬بدیهی است برای‬ ‫استفاده شبکه امنیتی از رمزارزها‪ ،‬اقبال عمومی مورد‬ ‫نیاز است‪ .‬به هر حال این یک احتمال است و مستند‬ ‫رسمی در این ارتباط وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه من��دی معت��ادان فض��ای مج��ازی و‬ ‫فناوری اطالع��ات به این حوزه؛ در کل جهان کس��انی‬ ‫هس��تند ک��ه هم��واره به دنب��ال تن��وع و تجربه های‬ ‫جدی��د در اینترن��ت و در دنیای نرم افزارها هس��تند‪.‬‬ ‫ای��ن افراد که به نوعی می توان گف��ت اعتیاد به فضای‬ ‫مج��ازی دارند‪ ،‬ب��ه بیت کوین عالقه مند ش��دند‪ .‬باید‬ ‫اذعان کرد فناوری بالک چین که زیرس��اخت ش��بکه‬ ‫بیت کوی��ن را ایج��اد ک��رده‪ ،‬بس��یار هوش��مندانه و‬ ‫جذاب طراحی و ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬البته باید توجه‬ ‫ک��رد بیت کوین زاییده یک نفر نب��وده‪ ،‬بلکه تالش ها‬ ‫ده ها س��ال متخصصان گوناگون در بیت کوین تجمیع‬ ‫ش��ده و با ترکی��ب خالقانه این تالش ه��ا‪ ،‬بیت کوین‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬به ه��ر حال این احتمال مطرح می ش��ود‬ ‫ک��ه چون بی��ت کوین از منظ��ر فناوری ی��ک تولید‬ ‫بسیار جذاب به ش��مار می رود‪ ،‬همین جذابیت‪ ،‬توجه‬ ‫تدریج��ی مردم جهان را به ای��ن فناوری جذب نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مش��خصات فنی رمزارزها؛ عام��ل مهم دیگر که‬ ‫ب��دون تردی��د در اقبال مردم تاثیرگ��ذار بوده‪ ،‬ویژگی‬ ‫ارزش��مند رمزارزها اس��ت‪ .‬بی نیاز به وجود واس��طه ای‬ ‫مانند بانک‪ ،‬تبادالت س��ریع و اس��ان در کل جهان بر‬ ‫خالف تب��ادالت مالی بین المللی که مش��کالت خاص‬ ‫خود را دارد‪ ،‬ش��بکه همیشه برقرار‪ ،‬امکان پذیر نبودن‬ ‫رصد یک نفر در این ش��بکه تجاری ( هویت ها در این‬ ‫ش��بکه تجاری ناشناس است و زمانی که تراکنشی در‬ ‫شبکه بیت کوین انجام می ش��ود‪ ،‬تنها چیزی که قابل‬ ‫مش��اهده اس��ت تبادل بیت کوین از یک نشانی به یک‬ ‫نشانی دیگر اس��ت اما اینکه مبدا و مقصد چه کسانی‬ ‫بوده اند‪ ،‬در این ش��بکه قابل رصد نیست) و مشخصات‬ ‫عالی دیگر‪ ،‬اقب��ال تدریجی مردم به رمزارزها را ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬نب��ود نهاده��ای مالی واس��ط و متمرک��ز؛ نبود‬ ‫واس��ط های مالی متمرکز و تحت س��یطره حاکمیت‪،‬‬ ‫زمینه مناسبی برای استقبال مردم جهان از شبکه های‬ ‫رمزارزه��ا ایجاد ک��رده اس��ت‪ .‬در دنی��ای رمزارزها‪،‬‬ ‫هویت ها ناش��ناس هستند و هر تراکنش و تبادلی که‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬اگرچه در ش��بکه ثبت می شود‪ ،‬اما در‬ ‫ان هویت مالکان و صاحبان تراکنش مخفی و غیرقابل‬ ‫کشف و رصد است‪ .‬این در حالی است که در تبادالت‬ ‫پول رای��ج از طریق بانک ها‪ ،‬هویت ها کامال ش��ناخته‬ ‫شده و هرگونه تبادل مالی قابل رصد است‪ .‬به هر حال‬ ‫این ناش��ناس بودن برای خیلی ها پدیده جذابی است‬ ‫که البته جذابیت ان به طور عمده در موارد غیرقانونی‬ ‫و غیراخالقی اس��ت‪ .‬معامالت غیرقانونی مانند قاچاق‪،‬‬ ‫پولش��ویی‪ ،‬فرار از مالی��ات و‪ ...‬حوزه های غیرقانونی و‬ ‫غیراخالقی هس��تند که در ش��بکه رمزارزها به راحتی‬ ‫فراهم می ش��ود‪ .‬ش��اید یکی از دالیلی که حاکمیت ها‬ ‫نس��بت به رمزارزها دیدگاه منفی و مقاومتی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬همین پدیده های مذموم اس��ت که می تواند‬ ‫اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر منفی قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬صنع��ت ماینینگ و کس��ب درام��د؛ بیت کوین‬ ‫قس��متی از تاریخ بشر است‪ .‬به هر حال در تاریخ این‬ ‫اتف��اق افت��اد و امروزه یک عامل مه��م و حیاتی برای‬ ‫رونق و برقراری این ش��بکه‪ ،‬صنعت ماینینگ اس��ت‪.‬‬ ‫در شماره های بعدی در این ارتباط به تفصیل صحبت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ماینینگ ی��ا اس��تخراج رمزارزها امروز‬ ‫به عنوان یک کس��ب و کار پرس��ود مطرح می باش��د‬ ‫و در سراس��ر جه��ان گروهی از مردم ب��ه این صنعت‬ ‫روی اورده ان��د و به نظر می رس��د روز ب��ه روز به این‬ ‫عالقه مندی افزوده می ش��ود‪ .‬صنعت ماینینگ امکان‬ ‫کسب درامد را برای مردم فراهم می کند و این سبب‬ ‫ش��ده انگیزه الزم برای رونق رمزارزها در دنیا به وجود‬ ‫اید‪.‬‬ ‫‪ -7‬تری��د و معام�لات رمزارزه��ا نوع��ی دیگ��ر از‬ ‫کس��ب و کار رمزارزها؛ ام��روزه بیت کوین و رمزارزها‬ ‫به عنوان یک کاال یا س��هام خرید و فروش می ش��وند‪.‬‬ ‫صرافی ها و مارکت ها (فضایی مش��ابه ب��ا تاالر بورس‬ ‫) بع��د دیگری از کس��ب و کار و تج��ارت رمزارزها را‬ ‫ایجاد کرده اند (درس��ت مش��ابه خرید و فروش سهام‬ ‫در ب��ورس یا خرید و فروش ارزه��ا در صرافی ها)‪ .‬در‬ ‫ارتب��اط ب��ا صرافی ه��ا و مارکت ها در این��ده صحبت‬ ‫خواهد شد‪ .‬باید پذیرفت امروزه این زمینه های کسب‬ ‫و کار و تج��ارت‪ ،‬عاملی برای رونق رمزارزها به ش��مار‬ ‫می رون��د‪ .‬نوس��ان های نرخ رمزارزها ب��ا دالر و به طور‬ ‫خاص –نوس��ان های ن��رخ دالر با ریال‪ -‬س��بب رونق‬ ‫صنع��ت ماینین��گ در جهان و کش��ور می باش��د‪ .‬در‬ ‫برهه هایی از زمان که نرخ بیت کوین تا حدود ‪۲۰۰۰۰‬‬ ‫دالر رس��ید‪ ،‬انگیزه زیادی برای مردم به منظور حضور‬ ‫در فعالیت ه��ای ماینینگ یا خرید و فروش بیت کوین‬ ‫ایجاد شد‪ .‬کما اینکه سقوط ناگهانی ان تا مرز ‪۴۰۰۰‬‬ ‫دالر‪ ،‬س��بب کاهش این انگیزه ها ش��ده اس��ت‪ .‬به هر‬ ‫حال نوسان های نرخ رمزارزها عامل مهمی برای ترویج‬ ‫فناوری رمزارزها است‪.‬‬ ‫حبی�ب اهلل اصغ�ری؛ رئی�س س�ازمان جه�اد‬ ‫دانشگاهی خواجه نصیر طوسی و رئیس پژوهشگاه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فعاالن صنایع معدنی پاسخ می دهند‬ ‫مرز حمایت و همدلی تا دخالت دولت در کنار بخش‬ ‫خصوصی کجا می تواند واقع ش��ود تا در این بین تولید‬ ‫بتواند بیشترین سهم و استفاده را ان داشته باشد؟ در‬ ‫س��الی که به نام «رونق تولید» نامگذاری ش��ده است‪،‬‬ ‫برخی تولیدکنندگان معتقدند ب��رای حمایت از تولید‬ ‫و رونق ان‪ ،‬باید دولت با همدلی بیش��تر در کنار بخش‬ ‫خصوصی قرار گیرد و از س��وی دیگ��ر برخی معتقدند‬ ‫اگر س��ایه دولت از س��ر بخش خصوصی کمتر ش��ود‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان بهتر می توانند چرخ تولید را بچرخانند و‬ ‫راه و چاه خود را بهتر از دولتی ها می دانند و حمایت ها‬ ‫تا دخالت های دولت‪ ،‬بیش��تر س��بب مانع تراشی برای‬ ‫تولیدکنندگان می شود به جای اینکه راهگشا باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت تنها نظارت کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دول��ت باید سیاس��ت های حمایتی اجرا کند ام��ا در قیمت گذاری و‬ ‫س��ایر امور دخالت نداشته باشد و باید سیاس��ت های بلندمدت در‬ ‫راستای افزایش کیفیت و رقابتی شدن محصوالت تدوین و خالهای‬ ‫موجود را پر کند‬ ‫رونق تولید در کش��ور اس��ت باید مس��ائل و مشکالت‬ ‫کالن تولیدکنندگان را برطرف کند‪ .‬برای نمونه ارزها و‬ ‫وام هایی به تولیدکنندگان اختصاص دهد یا مواد اولیه‬ ‫صنعت را تامین کند‪.‬‬ ‫شهرستانی با تاکید بر این موضوع که صنایع باید به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شود و دولت در چگونگی اداره‬ ‫انها نیز دخالت نداش��ته باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫سیاس��ت های حمایتی انجام دهد اما در قیمت گذاری‬ ‫و س��ایر امور دخالت نداش��ته باشد و باید سیاست های‬ ‫بلندمدت در راس��تای افزایش کیفیت و رقابتی ش��دن‬ ‫محص��والت تدوین و خالهای موج��ود را پر کند‪ .‬برای‬ ‫نمونه اگر در بخش معدن با کمبود روبه رو هستیم باید‬ ‫دول��ت اعالم کند که اگر کس��ی در این بخش‪ ،‬معدنی‬ ‫راه اندازی کند‪ ،‬از وام ‪ ۳‬درصدی برخوردار خواهد ش��د‬ ‫یا تس��هیالت ‪ ۹۵‬درصدی ب��ه ان تعلق می گیرد و این‬ ‫امور به معنای حمایت است اما دخالت زمانی است که‬ ‫دول��ت حکم کند به این میزان و ب��ه این مقدار کاال و‬ ‫تنها از بورس کاال به فروش برس��د ی��ا خرید و فروش‬ ‫تولیدکنن��ده و خریدار را س��همیه بندی می کند و این‬ ‫موضوع اشتباه محض است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی راه را می داند‬ ‫همچنی��ن درباره م��رز حمایت و دخال��ت دولت در‬ ‫ام��ور بخ��ش خصوصی زکری��ا نایبی‪ ،‬مدی��ر تحقیق و‬ ‫توس��عه فوالد ناب تبری��ز در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به ط��ور کلی دولت اگر در ام��ور بخش خصوصی‬ ‫دخال��ت نکند این امر برای تولیدکنندگان بهتر خواهد‬ ‫بود چراکه دخالت دولت همواره باعث مانع تراشی برای‬ ‫تولیدکنندگان شده است‪ .‬نایبی با اشاره به این موضوع‬ ‫ک��ه دولت بر مبنای بخش خصوصی تصمیم گیری های‬ ‫خ��ود را انج��ام نمی ده��د‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬دول��ت در‬ ‫تصمیم گیری ه��ای خود‪ ،‬بخش خصوص��ی را مبنا قرار‬ ‫نمی دهد و تنها بخش��ی از شرکت های سازمانی خود را‬ ‫درنظر می گیرد و براس��اس انها تصمیم گیری می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به برخی اقدام های دولت یاداور‬ ‫شد‪ :‬برای نمونه دولت به یکباره تصمیم گرفت صادرات‬ ‫از س��ال جاری تنها ازس��وی تولیدکننده انجام شود تا‬ ‫واس��طه ها را حذف کند‪ ،‬درحالی ک��ه همین ایین نامه‬ ‫دولت مان��ع بزرگی برای صادرات ایجاد می کند چراکه‬ ‫شرکت ها به دلیل مسائل مالی و سیاسی و‪ ...‬در چندین‬ ‫سال و براساس سازکاری از طریق کانال های واسطه ای‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫سعی در تسهیل شرایط برای تمامی بخش های‬ ‫حوزه معدن‬ ‫ش��نیدن ص��دای تولیدکنن��دگان‬ ‫اگرچه کاری درس��ت است اما زمانی‬ ‫ک��ه ب��ه گ��وش دول��ت نرس��د موثر‬ ‫نخواه��د بود به همی��ن خاطر پس از‬ ‫صحبت های متوالی با تولیدکنندگان‬ ‫و بررس��ی چالش های انها به س��راغ‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رفتیم‬ ‫تا پاس��خ های دولت در مقابل بخش خصوصی‬ ‫را بش��نویم که در برخ��ی موارد هم محق بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری معدن نامه‪ ،‬سیف اله‬ ‫امیری‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مش��اور‬ ‫معاونت امور معادن و صنایع معدنی در زمینهع‬ ‫اقداماتی که دولت می تواند در قبال چالش های‬ ‫بخش خصوصی انجام دهد‪ ،‬به معدن نامه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬دولت تا جایی که بتواند سعی در تسهیل‬ ‫شرایط برای تمامی بخش های این حوزه دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اقدامی در راستای پرداخت‬ ‫س��ودهای بانکی که تولیدکنندگان بدهی های‬ ‫س��نگینی به نظام کش��ور دارند و سود انها به‬ ‫ق��دری افزایش یافته که امکان بازپرداخت انها‬ ‫میس��ر نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تاکنون اقدامی از‬ ‫جانب دولت برای بخش��ش این موارد نبوده و‬ ‫در حیطه اختیار وزارت صنعت نیست‪ ،‬این امر‬ ‫به بانک ها مربوط اس��ت که با شرایط اقتصادی‬ ‫اخی��ر نمی ت��وان تقاض��ای بخش��ش از جانب‬ ‫بانک ها را داشت‪.‬‬ ‫درباره تامین س��رمایه در گ��ردش به روش‬ ‫اعتباری نیز باید خاطرنشان کرد که در گذشته‬ ‫این گونه موارد انجام ش��ده و برای رونق تولید‬ ‫این شرکت ها می توانند از صندوق فعالیت های‬ ‫معدنی تس��هیالتی در قالب سرمایه در گردش‬ ‫دریافت کنند‪ .‬مدی��رکل دفتر صنایع معدنی و‬ ‫مش��اور معاونت امور مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫درب��اره قیمت گذاری در گمرک برای‬ ‫کاال عنوان کرد‪ :‬این فرایند براس��اس‬ ‫قاعده ای انجام می شود که امسال نیز‬ ‫به همان ش��کل ادامه خواهد داش��ت‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫برنام��ه ای برای تغییر ان در دس��ت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫امیری نگاهی مثبت به واگذاری شرکت های‬ ‫خصولتی به خصوصی داشت و مطرح کرد‪ :‬اگر‬ ‫واگذاری ها کارشناسی ش��ده باشد در اشتغال‪،‬‬ ‫تولی��د و ایج��اد ش��رایط رونق تاثیر بس��زایی‬ ‫خواهد داش��ت اما این درحالی اس��ت که این‬ ‫اقدام به درستی و با برنامه ریزی انجام شود‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت مانند اتفاقی که برای واگذاری‬ ‫الومینیوم المهدی افتاد و با واگذاری به بخش‬ ‫خصوصی ش��اهد خاموش ش��دن تع��دادی از‬ ‫کوره ها بودیم‪ ،‬تنها به تولید صدمه می زنیم‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ک��ه دولت نیز درگی��ر مقابله‬ ‫با مش��کالت ایج��اد ش��ده از تحریم هاس��ت‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در راس��تای‬ ‫زیرمجموع��ه از دولت‪ ،‬اولویت را کمترین ضرر‬ ‫در ش��رایط موجود می داند تا با اقدامی اشتباه‬ ‫مس��بب خوابیدن تولید یک ش��رکت نباشد و‬ ‫تصمیماتش کمترین اس��یب را به بدنه اقتصاد‬ ‫بزند همچنین سبب رونق در این حوزه باشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنای��ع معدنی و مش��اور‬ ‫معاونت ام��ور معادن و صنای��ع معدنی درباره‬ ‫ادغ��ام واحده��ای کوچک گف��ت‪ :‬این موضوع‬ ‫شدنی اس��ت و ما این پیشنهاد را به واحدهای‬ ‫کوچ��ک داده ایم ت��ا برای ص��ادرات هلدینگ‬ ‫تش��کیل دهند و محصول خود را به شکل یک‬ ‫برند و با قدرت چانه زنی باالتر در سطح جهانی‬ ‫معرفی کنند ام��ا این موضوع از باب های دیگر‬ ‫شدنی نیست‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫عبور از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫از رونق داخلی نش��ات می گی��رد؛ امری که‬ ‫نیازمن��د درای��ت و برنامه ریزی های صحیح‬ ‫از س��وی دولتمردان و هماهنگی بخش های‬ ‫مختلف است‪ .‬از یک سو باید موانع کسب وکار‬ ‫را ش��ناخت و برطرف کرد و از س��وی دیگر‬ ‫باید ب��ه بخش خصوصی ک��ه موتور محرک‬ ‫اقتصاد به شمار می رود میدان بیشتری داد تا‬ ‫از ای��ن طریق بتوان هم تولید داخلی را ارتقا‬ ‫بخشید و هم عامل جذب سرمایه گذاری شد‪،‬‬ ‫راهی که ما را به سوی شرایط خروج از رکود‬ ‫رهنمون خواهد کرد چراکه توسعه به غیر از‬ ‫بخش خصوصی و بها دادن به این بخش راه‬ ‫دیگری را در پیش رو ندارد‪ .‬در صنایع معدنی‬ ‫مختل��ف نی��ز بخش هایی که ص��د درصد به‬ ‫شکل خصوصی اداره می شدند در بلندمدت‬ ‫نتیجه بهتری را به همراه خود اورده اند‪.‬‬ ‫امروز فع��االن بخش خصوص��ی معتقدند‬ ‫نبود قوانین ش��فاف در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی دست انها را برای فعالیت بیشتر بسته‬ ‫اس��ت‪ .‬از سویی دخالت سازمان های مختلف‬ ‫و جلوگیری از فعالیت های اجرایی توانس��ته‬ ‫تعداد زیادی از س��رمایه گذاران معدنی فعال‬ ‫در بخش خصوصی را دلسرد کند‪.‬‬ ‫امروز دولت باید این اطمینان را در بخش‬ ‫خصوصی به وجود اورد و بخش��ی عمده ای از‬ ‫امور را به انها واگذار کند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک ب��ا ارتباط هایی ک��ه فعاالن‬ ‫بخش خصوصی به ویژه اعضای اتاق بازرگانی‬ ‫ب��ا فعاالن بخش خصوصی کش��ورهای دیگر‬ ‫دارن��د می توانن��د دروازه ه��ای ورود بخش‬ ‫خصوص��ی به بخ��ش معدن را ب��ه روی انها‬ ‫بگش��ایند ت��ا در ش��رایط تحریم ه��ا بخش‬ ‫خصوصی بتواند وارد عمل شود و سبب رونق‬ ‫معدن و صنایع معدنی و تولید در این بخش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حفظ تعادل در زنجیره‬ ‫ارزش فوالد‬ ‫انتظ��ار حلقه های مختل��ف زنجیره ارزش‬ ‫فوالد از دولت این اس��ت که این نبود توازن‬ ‫را با جدیت پیگیری و برقرار کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چیالن‪ ،‬محمد ابکا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک و‬ ‫مشاور طرح جامع فوالد گفت‪ :‬اتفاقی که در‬ ‫سال های گذشته در زنجیره فوالد رخ داده و‬ ‫البته در این س��ال ها روی ان کار شده‪ ،‬نبود‬ ‫توازن در زنجیره ارزش است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش��ی از دالیل نبود توازن در‬ ‫زنجیره فوالد‪ ،‬به صدور حجم وسیع مجوزها‬ ‫در کش��ور و گاهی غیرفع��ال بودن برخی از‬ ‫ای��ن واحدها بازمی گردد ک��ه البته با ابطال‬ ‫بعضی از انها‪ ،‬چالش مربوط برطرف شد‪.‬‬ ‫ابکا تصریح کرد‪ :‬انتظار حلقه های مختلف‬ ‫زنجی��ره ارزش فوالد از دولت این اس��ت که‬ ‫این نبود توازن را با جدیت پیگیری و برقرار‬ ‫کنند‪ .‬دولت‪ ،‬ایمیدرو و ش��رکت ملی فوالد‬ ‫در این سال ها زمان زیادی را صرف زنجیره‬ ‫ف��والد و برقراری و بازگش��ت ت��وازن در ان‬ ‫کرده و موفق نیز بوده اند و هرچه به س��مت‬ ‫برق��راری توازن پیش می رویم ش��اهدیم که‬ ‫نارضایتی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخ��ش ت��وازن زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬بزرگ ترین گلوگاه‪ ،‬بحث س��نگ اهن‬ ‫اس��ت و در پی این نگران��ی بود که ایمیدرو‬ ‫به فکر طرح مطالعاتی و اکتش��افات افتاد و‬ ‫اکتش��افات ‪ ۲۵۰‬ه��زار کیلومترمربعی را در‬ ‫دس��تور کار ق��رار داد و اغاز ک��رد‪ .‬از این رو‬ ‫امیدواری��م در ای��ن محدوده وس��یع‪ ،‬حجم‬ ‫عظیم��ی از ذخای��ر مواد معدنی شناس��ایی‬ ‫ش��ود که س��نگ اهن نیز ج��زو ان خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬چه بس��ا در چند نقط��ه امیدبخش در‬ ‫ای��ران ذخایر خوب س��نگ اهن شناس��ایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی بین المللی‬ ‫فوالد تکنیک و مش��اور طرح جامع فوالد در‬ ‫پایان گفت‪ :‬چنانچه مسئله سنگ اهن حل‬ ‫نشود شاهد توقف کل زنجیره بعد از رسیدن‬ ‫به س��ند چش��م انداز خواهیم بود‪ .‬براساس‬ ‫مطالعات و محاس��بات انجام ش��ده‪ ،‬ذخیره‬ ‫فعلی سنگ اهن کش��ور تنها ‪ ۸‬یا ‪ ۱۰‬سال‬ ‫بعد از اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬جوابگوی نیاز واحدهای‬ ‫فوالدی خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درباره م��رز حمایت تا دخالت دول��ت از نگاه بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای پی بردن به تاثیر دخالت دولت‬ ‫در امور باید به مقایس��ه ای در این زمینه با کشورهای‬ ‫دیگ��ر بپردازی��م و از کش��ورهای موف��ق الگوبرداری‬ ‫کنی��م‪ .‬اگر نگاه��ی به کش��وری مانند امریکا داش��ته‬ ‫باش��یم درمی یابیم که این کش��ور به طور کامل با نظام‬ ‫سرمایه داری اداره می شود و بخش خصوصی گرداننده‬ ‫امور اقتصادی کشور است و دولت تنها نظارت دارد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر کشوری مانند کره شمالی را درنظر بگیرید‬ ‫ک��ه اداره تمام امور برعهده دولت اس��ت‪ .‬اگر بین این‬ ‫دو کش��ور مقایسه ای داشته باش��یم‪ ،‬درخواهیم یافت‬ ‫که کدام کش��ور موفق تر عمل کرده است‪ .‬اگر کشوری‬ ‫مانند ش��وروی را در نظر بگیرید مشاهده خواهید کرد‬ ‫که پس از فروپاش��ی‪ ،‬تمام امور ان به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برای اینکه‬ ‫پیش��رفتی در کشور حاصل ش��ود‪ ،‬باید تمام صنایع به‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��وند و دولت تنها باید بر امور‬ ‫نظارت داش��ته باش��د که کار خود را به ش��کل درست‬ ‫انج��ام بدهند‪ ،‬نظارت ب��ه این معنی ک��ه تولیدکننده‬ ‫محصول��ش را باکیفیت تولید کن��د‪ ،‬معامالت صحیح‬ ‫انجام ش��ود و مالیات انها پرداخت ش��ود اما دولت در‬ ‫زمینه قیمت گذاری نباید دخالت داش��ته باشد چراکه‬ ‫یک اشتباه محض اس��ت و دولت در کشور این اشتباه‬ ‫را انج��ام می ده��د‪ .‬وی همچنین یاداور ش��د‪ :‬دولت و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید سیاس��ت های کلی‬ ‫را تدوین کنن��د و در جاهایی که خال وجود دارد برای‬ ‫تولیدکنن��ده تش��ویقی درنظر بگیرند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫دولت مش��کالتی چ��ون تحریم ها یا مش��کالت پولی و‬ ‫بانکی و تامین مواد اولیه که فراروی تولیدکننده است‬ ‫را برطرف کند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگ��ر دولت به دنبال‬ ‫مبادالتی را ش��کل داده اند که با ای��ن ایین نامه دولت‪،‬‬ ‫ای��ن رابط��ه چندین س��اله به هم خواهد ریخ��ت‪ .‬برای‬ ‫نمونه در بازار عراق مبادالت بس��یاری داریم‪ ،‬از این رو‬ ‫واس��طه های بسیاری ایجاد شده اند و از انجا که ممکن‬ ‫اس��ت خریدار عراقی پول نقد نداش��ته باشد‪ ،‬از طریق‬ ‫واس��طه هایی که هم ما می شناس��یم و هم انها‪ ،‬مبادله‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬مدیر تحقیق و توسعه فوالد ناب تبریز‬ ‫در پاسخ به این پرسش که این اقدام دولت بیشتر برای‬ ‫حذف واسطه گران است‪ ،‬گفت‪ :‬واسطه گری که همیشه‬ ‫بد نیس��ت‪ ،‬واسطه گران از گذشته در بازار سنتی وجود‬ ‫داشته اند و حتی در بازار مدرن حضور دارند و نمی توان‬ ‫انه��ا را از ب��ازار حذف ک��رد و این تفکر غلطی اس��ت‪.‬‬ ‫واسطه گران در بسیاری از مواقع کارساز هستند و مانند‬ ‫یک کاتالی��زور عمل می کنند‪ .‬کاتالی��زور یک واکنش‬ ‫ش��یمیایی را که باید در ‪ ۱۰۰‬س��اعت انجام ش��ود‪ ،‬در‬ ‫یک ساعت انجام می دهد و سبب سرعت بخشی به کار‬ ‫می شود‪ .‬کار برخی از این واسطه گران هم به این شکل‬ ‫است و پول را به داخل کش��ور بازمی گرداند‪ .‬بازاریابی‬ ‫و واس��طه گری هم یک صنعت به شمار می رود و دولت‬ ‫ب��ا دخالت های این چنینی کار را ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫مشکل می کند‪.‬‬ ‫نایبی در پاسخ به این پرسش که اگر بخش خصوصی‬ ‫توقع دخال��ت دولت را ندارد‪ ،‬بای��د انتظار حمایت نیز‬ ‫نداش��ته باش��د؟ گفت‪ :‬موضوع این اس��ت قوانینی که‬ ‫دولت وض��ع می کند از ثب��ات الزم برخوردار نیس��ت‬ ‫برای نمونه س��ال گذش��ته دولت صادرات بیلت و بلوم‬ ‫را ممن��وع اعالم کرد و پ��س از مدتی ان را ازاد کرد و‬ ‫این موضوع‪ ،‬صادرات شرکتی مانند فوالد خوزستان که‬ ‫یک شرکت صادرات محور است را تحت تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش که دولت‬ ‫چگون��ه می توان��د در کنار بخش خصوص��ی قرار گیرد‬ ‫تا نتیجه بهتری حاصل ش��ود‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫نگاه حمایتی برای بخش تولید داش��ته باشد و در این‬ ‫راستا دیپلماسی اقتصادی در سطح سفارتخانه ها برای‬ ‫بازاریاب��ی صادرات��ی انجام دهد ی��ا از طریق کمک به‬ ‫بخش خصوصی برای شرکت در نمایشگاه های خارجی‬ ‫اقدام کند یا تقبل بخش��ی از هزینه های صادرات را به‬ ‫عهده بگیرد‪ .‬اقدام هایی که دولت ترکیه انجام می دهد‪،‬‬ ‫برای نمونه ش��رکت های ترکیه ای که در نمایشگاه های‬ ‫ایرانی ش��رکت می کنند بخش��ی از هزینه های شرکت‬ ‫در نمایش��گاه را دول��ت پرداخ��ت می کن��د‪ .‬البته این‬ ‫ن��گاه از دید دولت ترکیه هزینه به ش��مار نمی رود و به‬ ‫نوعی س��رمایه گذاری به ش��مار می رود‪ .‬مدیر تحقیق و‬ ‫توس��عه فوالد ناب تبریز در پایان تاکید کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫حمایت های بانکی‪ ،‬وام ه��ای کم بهره نیز جزو حمایت‬ ‫دولت به شمار می رود که تولیدکنندگان از دولت ناامید‬ ‫شده اند‪ ،‬از این رو در حالت کلی دولت اگر دخالت نکند‬ ‫تولیدکننده بهتر می تواند راه خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مرز دخالت یا حمایت دولت در بخش تولید کجاست؟‬ ‫اعتماد به بخش‬ ‫خصوصی‪،‬موتور‬ ‫محرک تولید‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫قرارداد صادرات گاز ایران به عراق پس از ‪6‬سال امضا شد‬ ‫خبر‬ ‫برنامه ریزی ایران‬ ‫برای بازسازی شبکه‬ ‫برق عراق‬ ‫وزی��ر نی��رو اعالم‬ ‫ک��رد که بر اس��اس‬ ‫تواف��ق حاصل ش��ده‬ ‫میان ای��ران و عراق‬ ‫ش��رکت های ایرانی‬ ‫در ی��ک برنام��ه ‪۳‬‬ ‫ساله شبکه برق عراق‬ ‫را نوس��ازی می کنند‪ .‬به گ��زارش پاون‪ ،‬رضا‬ ‫اردکانی��ان اظهار کرد‪ :‬از انج��ا که هر برنامه‬ ‫توس��عه نیاز به فراهم اوردن زیرس��اخت های‬ ‫الزم دارد و در ای��ن بین صنعت برق اهمیت‬ ‫بس��یار زیادی در برنامه ریزی ها پیدا می کند‪،‬‬ ‫ما در جریان مذاکرات با عراق تالش کرده ایم‬ ‫یک برنامه ج��دی برای توس��عه همکاری ها‬ ‫می��ان دو ط��رف در صنع��ت برق ب��ه وجود‬ ‫اوری��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در جریان س��فر اخیر‬ ‫رئیس جمهوری ب��ه عراق‪ ،‬مذاکرات خوبی در‬ ‫این حوزه انجام ش��د و بدی��ن ترتیب در یک‬ ‫برنامه ‪ ۳‬ساله ایران برای بازسازی شبکه برق‬ ‫عراق اق��دام خواهد کرد و خوش��بختانه این‬ ‫برنامه در استانه اجرایی شدن قرار دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو ب��ا بی��ان اینک��ه در چارچوب‬ ‫همکاری های جدید میزان تلفات برق عراق از‬ ‫‪ ۵۰‬ب��ه ‪ ۲۰‬درصد کاهش خواهد یافت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بازس��ازی نیروگاه های ع��راق‪ ،‬اموزش‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬ساخت کارخانجات مشترک و‬ ‫توس��عه تجهیزات بخش دیگری از برنامه های‬ ‫مش��ترک دو طرف خواهد بود که امیدواریم‬ ‫به زودی اجرایی شود‪.‬‬ ‫اردکانیان با اش��اره به حف��ظ روند صادرات‬ ‫برق ایران به عراق در ماه های پیش رو تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تا زمانی ک��ه نیاز به صادرات برق وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬ایران بر اس��اس شرایط داخلی‬ ‫خ��ود و ظرفیت موج��ود این رون��د را ادامه‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫ارزش کل ص��ادرات ای��ران در ح��وزه برق به‬ ‫ع��راق حدود ‪ ۶‬میلیارد دالر بوده که بخش��ی‬ ‫از این ارزش صادراتی به کش��ور بازگش��ته و‬ ‫امیدواریم باقی ان نیز با کمک دولت عراق در‬ ‫اینده نزدیک وارد ایران شود‪.‬‬ ‫شرایط سدهای‬ ‫خوزستان پایدار است‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر مدیریت بح��ران و پدافند‬ ‫غیر عامل وزارت نیرو ب��ا بیان اینکه خروجی‬ ‫س��دها را زی��اد کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ش��هرها‬ ‫و روس��تاهایی که دس��تور تخلیه داده ش��ده‬ ‫زودت��ر اقدام به ترک ش��هر یا روس��تا کنند‬ ‫اس��یب ها کمتر می ش��ود‪ .‬به گزارش سازمان‬ ‫مدیریت بح��ران‪ ،‬میث��م جعف��رزاده‪ ،‬درباره‬ ‫اخرین وضعیت س��دهای خوزس��تان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر س��دهای استان به صورت‬ ‫حس��اس‪ ،‬با دقت باال و گروه کارشناسی قوی‬ ‫مدیریت می شوند‪ ،‬همه سدها پایدار هستند و‬ ‫سناریوهای مختلفی درباره ورودی و خروجی‬ ‫سدها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۹۰‬روس��تا با دس��تور‬ ‫ستاد بحران استان تخلیه ش��ده اند‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫هماهنگی استانداری و برای اقدام پیشگیرانه‬ ‫برق روستاهایی را که دستور تخلیه داده شده‬ ‫قطع کردیم و اب هم در روستاهایی که دچار‬ ‫ابگرفتگی هستند قطع است‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر مدیریت بح��ران و پدافند‬ ‫غیر عامل وزارت نیرو ب��ا بیان اینکه خروجی‬ ‫س��دها را زیاد کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ش��هرها و‬ ‫روستاهایی که دستور تخلیه داده شده زودتر‬ ‫اقدام به ترک ش��هر یا روس��تا کنند اسیب ها‬ ‫کمتر می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه وضعیت س��دهای‬ ‫خوزستان پایدار بوده و شرایط حادی به وجود‬ ‫نیامده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬طرح مباحثی مانند‬ ‫اینکه «ش��هر به زیر اب می رود»‪« ،‬سد دچار‬ ‫شکستگی ش��ده» یا «اوضاع بحرانی است»‪،‬‬ ‫فقط بار منف��ی و روانی جامعه را باال می برد‪،‬‬ ‫بهتر است مردم به نظرهای کارشناسی توجه‬ ‫کنند و از جو شایعه ها دور باشند‪.‬‬ ‫جعفرزاده دب��ی کارون را هم اکنون ‪۳۰۰۰‬‬ ‫متر مکعب ب��ر ثانیه‪ ،‬ورودی اه��واز را ‪ ۳‬هزار‬ ‫متر مکع��ب ب��ر ثانی��ه‪ ،‬ورودی دز را ‪ ۱۶۰۰‬و‬ ‫خروجی این سد را ‪ ۲‬هزار متر مکعب‪ ،‬ورودی‬ ‫کرخه را ‪ ۲‬هزار متر مکعب و تراز س��د کرخه‬ ‫را ‪ ۲۲۴‬مت��ر عن��وان ک��رد‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬س��دها پایدارند و به ص��ورت کامل رصد‬ ‫می شوند‪ ،‬س��د کرخه درحال حاضر ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫مترمکع��ب اب دارد و اگر مدیریت نمی ش��د‬ ‫فاجعه انس��انی رخ می داد که انتهای ان قابل‬ ‫پیش بینی نبود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چرا گاز ایران برای عراق حیاتی است؟‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با این اوصاف‪،‬‬ ‫دولت عراق‬ ‫نمی خواهد‬ ‫نسبت به خرید‬ ‫برق و گاز از‬ ‫ایران تجدیدنظر‬ ‫کند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باید به امریکا‬ ‫فشار وارد کند‬ ‫تا معافیت ها‬ ‫را تمدید کند‬ ‫ق��رارداد ص��ادرات گاز ایران به عراق که از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬روی کاغ��ذ مان��ده ب��ود‪ ،‬س��رانجام در ‪۳۱‬‬ ‫تی��ر ‪ ۱۳۹۶‬ب��ه امضا رس��ید و عراق نی��ز به جرگه‬ ‫مش��تریان گازی ایران پیوست‪ .‬مشتری پروپاقرصی‬ ‫که به نظر نمی رس��د با وجود اعمال فش��ار از سوی‬ ‫امری��کا که نفت ایران را تحریم کرده‪ ،‬دس��ت از گاز‬ ‫ای��ران بکش��د و برنامه ای برای قطع واردات داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تفاهمنامه صادرات گاز ایران به‬ ‫عراق در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬امضا و دو سال بعد به قرارداد‬ ‫تبدیل ش��د‪ .‬بر اس��اس ای��ن قرارداد‪ ،‬ای��ران متعهد‬ ‫می ش��د که روزانه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬میلیون متر مکعب گاز‬ ‫به عراق ص��ادر کند‪ .‬حجم این قرارداد که به منظور‬ ‫تامین س��وخت نیروگاه های «المنصوره» و «الصدر»‬ ‫بغداد بود‪ ،‬با یک الحاقی��ه به ‪ ۲۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫رس��ید‪ .‬با این تبصره که در روزهای گرم س��ال این‬ ‫مقدار ت��ا ‪ ۳۵‬میلیون مترمکع��ب افزایش یابد‪ .‬ابان ‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬نیز دومین قرارداد صادرات گاز ایران به شهر‬ ‫بص��ره عراق میان حمیدرضا عراقی‪ ،‬معاون پیش��ین‬ ‫وزی��ر نفت ای��ران در امور گاز و خالد حس��ن صالح ‪،‬‬ ‫معاون وقت وزیر برق عراق امضا شد‪.‬‬ ‫ق��راردادی که هرچند ایران همواره تاکید داش��ت‬ ‫اماده اجرای ان اس��ت اما مس��ائل مختلف از جمله‬ ‫مس��ائل امنیتی در عراق و گش��ایش نیافتن ال سی‬ ‫در این کش��ور‪ ،‬م��دام ان را به تعوی��ق می انداخت‪.‬‬ ‫س��رانجام ص��ادرات گاز طبیع��ی ایران ب��ه بغداد از‬ ‫شامگاه چهارشنبه‪ ۳۱ ،‬خرداد ‪ ۱۳۹۶‬با حجم حدود‬ ‫‪ ۷‬میلیون مترمکعب در روز اغاز و قرار شد سرانجام‬ ‫به ‪ ۳۵‬میلیون مترمکعب برسد‪.‬‬ ‫صادرات گاز به بصره نیز در سال ‪ ۱۳۹۷‬اغاز شد و‬ ‫بر اساس اخرین اماری که از سوی وزارت نفت پایان‬ ‫سال گذشته اعالم شده است‪ ،‬میانگین صادرات گاز‬ ‫به عراق نیز روزانه ‪ ۱۵‬میلیون مترمکعب اس��ت که‬ ‫بر پایه توافق ها‪ ،‬در س��ال های این��ده به روزانه ‪۴۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های صادرات گاز ایران به عراق‬ ‫ص��ادرات گاز از ایران به عراق بر مبنای روال ادامه‬ ‫داش��ت تا زمانی که ترامپ اردیبهشت سال گذشته‬ ‫از برج��ام خارج ش��د و نف��ت ای��ران را تحریم کرد‪.‬‬ ‫امریکا در این راس��تا مش��تریان نفتی و گازی ایران‬ ‫را تهدی��د کرد که اگر تعامل خود ب��ا ایران را ادامه‬ ‫دهن��د‪ ،‬انها را تحریم خواهد ک��رد‪ .‬عراق نیز که در‬ ‫فهرست مشتریان قرار داشت‪ ،‬مشمول این تهدیدها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عراق در نخس��تین قدم هیاتی را به امریکا فرستاد‬ ‫ت��ا بر س��ر تعامالت مالی ب��ا ایران‪ ،‬با واش��نگتن به‬ ‫توافقی دست یابد‪.‬‬ ‫اعزام این هیات برای عراق نتیجه بخش بود و این‬ ‫کش��ور توانس��ت از امریکا برای ادامه واردات گاز از‬ ‫ای��ران ابتدا معافیتی ‪ ۴۵‬روزه و بعد از پایان ‪ ۴۵‬روز‬ ‫معافیت��ی ‪ ۹۰‬روزه بگیرد‪ ،‬البته بعد از اینکه ‪ ۹۰‬روز‬ ‫به پایان رس��ید و باز هم موض��وع قطع روابط گازی‬ ‫ایران و عراق از س��وی امریکا مطرح ش��د‪ ،‬عراقی ها‬ ‫به صراحت اعالم کردند واردات گاز از ایران را متوقف‬ ‫نخواهند کرد‪.‬‬ ‫مش��کل دیگری که در زمینه صادرات گاز از ایران‬ ‫بر اس��اس قرارداد‪ ،‬عراقی ها موظف هس��تند پ��ول گاز را با یورو‬ ‫پرداخ��ت کنن��د اما بع��د از اعمال تحریم ه��ای امریکا علی��ه ایران‪،‬‬ ‫عراقی ها پیشنهاد کردند پول گاز را با دینار پرداخت کنند‬ ‫ب��ه عراق در س��ایه تحریم ه��ای امریکا ایجاد ش��د‪،‬‬ ‫پرداخت پول از سوی عراق بود‪.‬‬ ‫بر اساس قرارداد‪ ،‬عراقی ها موظف هستند پول گاز‬ ‫را با یورو پرداخت کنند اما بعد از اعمال تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران‪ ،‬عراقی ها پیشنهاد کردند پول گاز‬ ‫را با دینار پرداخت کنند؛ پیشنهادی که چالش های‬ ‫بس��یاری را به همراه داشت و طرف ایرانی حاضر به‬ ‫پذی��رش ان نبود ام��ا درنهایت دو حس��اب دینار و‬ ‫ی��ورو در بانک مرکزی ایران ب��رای دریافت پول گاز‬ ‫و برق از عراق بازگش��ایی شد و در تاریخ ‪ ۲۰‬اسفند ‬ ‫نخس��تین بخش از مطالبات دولت ایران به حس��اب‬ ‫بانک مرکزی کشورمان واریز شد‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر ص��ادرات ای��ران به عراق ‪۴‬‬ ‫میلی��ارد ان صادرات برق و گاز اس��ت و ان طور که‬ ‫وزی��ر نفت پیش از این اعالم ک��رده بود‪ ،‬عراقی ها ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر به ایران بابت پول برق و گاز بدهکارند‪.‬‬ ‫در این راس��تا مس��ئوالن اعالم کردن��د مبلغی که‬ ‫پرداخت شده یا به دینار است یا یورو و به طور قطع‬ ‫به دالر نیست‪.‬‬ ‫اما درحال حاضر ‪ ۸۰‬درصد برقی که در نیروگاه های‬ ‫عراق تولید می شود‪ ،‬به گاز وابسته است و این کشور‬ ‫از نظر ذخایر گازی بسیار فقیر است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ب��ر ای��ن باورند که اگر ع��راق همه‬ ‫گازهای همراه نفت خود را جمع اوری کند‪ ،‬می تواند‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون مترمکعب گاز تولید کند‪.‬‬ ‫در حالی که عراق به حدود ‪ ۱۵‬هزار مگاوات برقی‬ ‫نیاز دارد که کمبودهای فعلی خود را برطرف کند و‬ ‫امکان اینکه با ‪ ۳۵‬میلیون مترمکعب گاز‪ ،‬بتوان ‪۱۵‬‬ ‫هزار مگاوات برق تولید کرد‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫در دوره ای که مسائلی بین ایران و عراق پیش امد‬ ‫و وزارت نی��رو‪ ،‬صادرات برق به عراق را برای دریافت‬ ‫طلب خود قطع کرد‪ ،‬باعث شد که عکس العمل هایی‬ ‫داخل عراق شکل بگیرد‪.‬‬ ‫برخ��ی از وزیران عراق که عالقه ای به گس��ترش‬ ‫ارتب��اط با ایران نداش��تند‪ ،‬در هی��ات دولت مطرح‬ ‫کردند که سایر کش��ورهای همسایه را برای واردات‬ ‫برق و گاز بررسی کنیم و هیات هایی را به عربستان‪،‬‬ ‫کویت و‪ ...‬روانه کردند‪.‬‬ ‫این اقدام انها در عمل ‪ ،‬نتیجه ای در پی نداش��ت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬عربستان اعالم امادگی کرد که برای‬ ‫تاس��یس برق خورشیدی‪ ،‬سرمایه گذاری می کند که‬ ‫قیمت ان یک چهارم قیمت برق ایران اس��ت اما باید‬ ‫گفت این طرحی نیست که به زودی به نتیجه برسد‬ ‫و هنوز به مرحله قرارداد هم نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گاز و برق ایران جایگزین ندارد‬ ‫از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬عراقی ه��ا از ادام��ه خری��د برق‬ ‫و گاز از س��ایر کش��ورها‪ ،‬منص��رف ش��ده و متوجه‬ ‫ش��دند که در عمل‪ ،‬نمی توانن��د کاری انجام دهند‪.‬‬ ‫اقدام دیگ��ری که عراقی ه��ا انجام دادن��د‪ ،‬این بود‬ ‫که ب��رای تامین برق این��ده عراق‪ ،‬با ش��رکت های‬ ‫زیمن��س و جنرال موت��ورز مذاکرات��ی انج��ام دادند‬ ‫و قرارداده��ای بزرگ��ی ه��م امض��ا کردن��د‪ .‬اما این‬ ‫ش��رکت ها اع�لام کردند ت��ا س��ال ‪-1401(۲۰۲۲‬‬ ‫‪ )1400‬نمی توانند ای��ن نیروگاه ها را به بهره برداری‬ ‫برسانند‪ .‬درواقع مذاکرات انجام شده اما بحث تامین‬ ‫مالی‪ ،‬فاینانس ان و نحوه قرارداد نهایی نشده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬عراقی ها می دانند که ب��ه هیچ وجه امکان‬ ‫جایگزینی گاز و برق ایران را ندارند‪.‬‬ ‫ب��ا این اوصاف‪ ،‬دولت عراق نمی خواهد نس��بت به‬ ‫خری��د ب��رق و گاز از ایران تجدیدنظر کن��د‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬بای��د به امریکا فش��ار وارد کند ت��ا معافیت ها را‬ ‫تمدید کند‪.‬‬ ‫در این راس��تا وزیر برق عراق‪ ،‬ش��نبه در حاش��یه‬ ‫دیدار با رض��ا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیروی کش��ورمان بر‬ ‫اهمیت واردات گاز از ایران تاکید کرد و گفت‪ :‬خرید‬ ‫گاز و برق از ایران تا زمانی ادامه خواهد داشت که ما‬ ‫میدان های گازی خودمان را به اندازه ای توسعه دهیم‬ ‫ک��ه در تامین گاز به خودکفایی برس��یم و همچنین‬ ‫نیروگاه های الزم را برای تامین برق عراق بس��ازیم؛‬ ‫این امر بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال زمان می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت صادرات گاز به عراق‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬س��یدحمید حس��ینی‪ ،‬کارشناس‬ ‫ح��وزه انرژی با تاکید بر اینکه ای��ران گاز مازاد دارد‬ ‫و به دنبال بازارهای صادراتی اس��ت به ایسنا توضیح‬ ‫داد‪ :‬زمان��ی که ایران گاز عراق را تامین می کند‪ ،‬این‬ ‫موضوع باعث امنیت شده و روابط دو کشور را پایدار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ص��ادرات گاز ب��رای ای��ران‬ ‫درامدزای��ی به همراه دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬قیمت گازی که‬ ‫ای��ران به ع��راق صادر می کن��د‪ ۱۰ ،‬ت��ا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫بیش��تر از قیمت گازی اس��ت که داخل ایران توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬عمده مصرف گاز ایران در زمستان‬ ‫اس��ت در حالی که عراقی ها به گاز در فصل تابستان‬ ‫نیاز بیش��تری دارند زیرا از این گاز برای نیروگاه ها با‬ ‫هدف تولید برق اس��تفاده می کنن��د‪ .‬همین موضوع‬ ‫یک فرصت برای ایران است‪.‬‬ ‫درپی سیل های اخیر‬ ‫هورالعظیم سیـراب شد‬ ‫به دنبال وقوع س��یل در اس��تان خوزس��تان‪ ،‬حجم زیادی‬ ‫اب وارد تاالب هورالعظیم ش��ده اس��ت‪ .‬مدی��رکل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان خوزس��تان از ابگیری هورالعظیم ایران‬ ‫و ع��راق تا ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب خب��ر داد و گفت‪ :‬جاده های‬ ‫دسترس��ی داخل تاالب مانع ابگیری تاالب در همه بخش ها‬ ‫می ش��ود و باید بازگش��ایی جاده ها و یکپارچه س��ازی تاالب‬ ‫هورالعظیم در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫احمدرض��ا الهیجان زاده‪ ،‬مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫استان خوزستان و سرپرست معاونت دریایی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست با اش��اره به طغیان رودخانه کرخه درباره اورد‬ ‫تاالب هورالعظیم به ایلنا گفت‪ :‬در ش��رایط حاضر‪ ۳ ،‬ش��اخه‬ ‫اصلی و ‪ ۱۰‬ش��اخه فرع��ی رودخانه کرخ��ه وارد هورالعظیم‬ ‫می ش��ود تا صبح روز گذش��ته ورودی اب از رودخانه کرخه‬ ‫به هورالعظی��م ‪ ۵۷۰‬مترمکعب در ثانیه ب��ود‪ ،‬البته با توجه‬ ‫ب��ه اینک��ه دبی رودخان��ه کرخه ‪-‬ک��ه به تازگی رهاس��ازی‬ ‫ش��ده‪ ۲۴۰۰ -‬مترمکعب در ثانیه اس��ت‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫با احتساب مقدار ابی که در مسیر‪ ،‬در دشت پخش می شود‪،‬‬ ‫در روزهای اینده جریان اب با س��رعت ‪ ۱۳۰۰‬مترمکعب در‬ ‫ثانیه به تاالب هورالعظیم برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال اب از ایران به عراق‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه هورالعظیم به لح��اظ ابگیری در‬ ‫وضعیت عادی اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از انجا که تاالب ظرفیت‬ ‫پذی��رش این حج��م اب را به ط��ور ناگهانی ن��دارد (به ویژه‬ ‫در حوضچ��ه ش��ماره یک و بخش��ی از حوضچه ش��ماره دو‬ ‫ک��ه ورودی رودخان��ه به تاالب اس��ت بی��ش از حد ظرفیت‬ ‫پذی��رش اب وجود دارد)‪ ،‬اب به س��مت عراق هدایت و همه‬ ‫دریچه ه��ای ارتباطی بین ایران و ع��راق یا همان دایک های‬ ‫مرزی بازگشایی شده است‪.‬‬ ‫ای��ن دریچه ها می تواند حج��م زی��ادی از اب را به بخش‬ ‫عراقی انتقال دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط زیست استان خوزس��تان با اشاره به اینکه‬ ‫همه راه های ارتباطی بین مخازن هورالعظیم از ش��ماره یک‬ ‫تا ‪ ۵‬باز شده است تا اب وارد شده در کل هورالعظیم پخش‬ ‫شود‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که ایا مانعی در مسیر ابگیری‬ ‫ت��االب هورالعظیم وج��ود دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬موانع به طور‬ ‫عمده جاده های دسترس��ی داخل تاالب اس��ت که بخشی از‬ ‫انه��ا مربوط به زمان جنگ تحمیلی و بخش��ی هم مربوط به‬ ‫فعالیت های نفتی اس��ت‪ ،‬البته از حدود ‪ ۳‬س��ال پیش حدود‬ ‫‪ ۲۳۰‬کالورت ی��ا زیراب گذر به همراه ‪ ۳۹‬پل در این جاده ها‬ ‫ساخته شده و تا حد امکان ارتباطات ابی برقرار شده است اما‬ ‫تاالب همچنان به راه های ارتباطی بیشتر نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشایی جاده های داخل هورالعظیم‬ ‫الهیجان زاده با اشاره به اینکه هفته گذشته به دلیل سیالب‬ ‫تع��دادی از جاده ه��ای داخل تاالب با نظارت محیط زیس��ت‬ ‫اس��تان و با کمک شرکت مهندسی توس��عه نفت بازگشایی‬ ‫شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یکپارچه سازی تاالب هورالعظیم باید‬ ‫در دس��تور کار قرار گیرد به همین علت الزم است یک طرح‬ ‫جامع برای بازگش��ایی مس��یرها تهیه و بر اس��اس ان همه‬ ‫ارتباطات بین مخازن تاالب به طور یکسان برقرار شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه در زمین��ه وس��عت اب در هورالعظیم گفت‪:‬‬ ‫هنوز ‪ ۱۰۰‬درصد تاالب پراب نش��ده زیرا در حوضچه شماره‬ ‫‪ ،۵‬شیب زمین طوری است که اب نمی گیرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد حوضچه ‪ ۵‬زیر اب است اما بخشی از ان‬ ‫به دلیل شیب و ش��رایط توپوگرافی اب نمی گیرد‪ ،‬البته اگر‬ ‫به دلیل خطر ابگرفتگی شهرهای بستان و ُر َف ّیع ناچارنبودیم‬ ‫اب را از دریچه ه��ای یک و دو به س��مت عراق انتقال دهیم‪،‬‬ ‫حوضچه ‪ ۵‬هم پر می شد‪.‬‬ ‫مدیر کل محیط زیس��ت استان خوزستان همچنین با اشاره‬ ‫ب��ه عمق اب در ت��االب هورالعظیم ادام��ه داد‪ :‬عمق اب در‬ ‫بخش های مختلف تاالب متغیر و در حوضچه های ‪ ۴‬بین ‪۳۰‬‬ ‫س��انتی متر تا نیم متر است‪ .‬در حوضچه های یک و ‪ ،2‬عمق‬ ‫اب به ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬متر می رسد زیرا شیب تاالب متفاوت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین حقابه هورالعظیم تا ‪ ۲‬سال‬ ‫الهیجان زاده با اشاره به ذخیره سازی ‪ ۶‬میلیارد متر مکعب‬ ‫اب پش��ت س��د کرخه درپ��ی بارش ها و س��یالب هابی اخیر‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬به طور معمول بیش از ‪ ۴.۷‬میلیارد متر مکعب‪،‬‬ ‫اج��ازه ابگیری در س��د کرخه داده نمی ش��د و ‪ ۵.۲‬میلیارد‬ ‫ظرفیت نهایی اس��ت اما امسال به دلیل شرایط فوق العاده ای‬ ‫که پیش امده ت��ا ‪ ۶‬میلیارد متر مکعب هم اجازه ابگیری در‬ ‫این سد داده شده است‪.‬‬ ‫وجود این میزان اب پشت سد کرخه بعد از فروکش کردن‬ ‫سیالب ها می تواند تضمین کننده حقابه هورالعظیم حداقل تا‬ ‫دو سال اینده باشد حتی اگر بارشی هم رخ ندهد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که درحال حاضر حجم اب‬ ‫تاالب هورالعظیم چه میزان اس��ت ‪ ،‬با اش��اره به اینکه بخش‬ ‫عراقی تاالب هورالعظیم هم پراب شده است‪ ،‬گفت‪ :‬محاسبه‬ ‫حج��م اب درحال حاضر دش��وار اس��ت اما ب��ه احتمال زیاد‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلی��ارد متر مکعب اب در دو بخش عراق و ایران‬ ‫هورالعظیم وجود دارد‪.‬‬ ‫حجم اب بس��یاری از س��مت ای��ران وارد بخ��ش عراقی‬ ‫هورالعظیم شده است‪ ،‬البته از دجله عراق هم اب وارد تاالب‬ ‫ش��ده است‪ .‬درحال حاضر بخش عراقی تاالب گنجایش ندارد‬ ‫و اب به رودخانه دجله راه پیدا کرده اس��ت و از طریق اروند‬ ‫به سمت خلیج فارس تخلیه می شود‪.‬‬ ‫وی به این پرس��ش که ایا میزان اب انتقال یافته از سمت‬ ‫ایران به عراق مش��خص است‪ ،‬پاسخ مثبت داد و گفت‪ :‬عدد‬ ‫اب های انتقالی به بخش عراقی مش��خص اس��ت اما به دلیل‬ ‫مش��غله زیاد نیروهای محیط زیس��ت و سایر نهادهای متولی‬ ‫اب‪ ،‬امکان ارائه عدد دقیق وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیر کل محیط زیست اس��تان خوزستان در پایان با اشاره‬ ‫به حض��ور نیروه��ای محیط بانی در مناطق مختلف اس��تان‬ ‫خوزستان تاکید کرد‪ :‬به دلیل وخاومت اوضاع‪ ،‬همه نیروهای‬ ‫اس��تان از جمله محیط زیس��ت در مناط��ق مختلف پراکنده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نیروه��ای محیط بانی نیز به دلیل اش��رافی ک��ه به منطقه‬ ‫دارند‪ ،‬در اختیار فرمانداری ها هس��تند‪ .‬همچنین تعدادی از‬ ‫قایق های محیط زیس��ت هم در دز و شوش کار امدادرسانی و‬ ‫تخلیه روستاها به مناطق امن را انجام می دهند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫از اقدام های راه اهن برای امدادرسانی به اسیب دیدگان سیالب اخیر گزارش می دهد‬ ‫اکرم امینی ‪ :‬س��خن از ام��داد و نجات که به میان‬ ‫می اید‪ ،‬س��رعت نخس��تین چیزی اس��ت که به ذهن‬ ‫می رس��د؛ بر همین اساس‪ ،‬امدادرس��انی ریلی شاید‬ ‫اخرین راهکاری باش��د که کاربردی به نظر برس��د‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬حرکت قطار امداد به سمت مناطق سیل زده‬ ‫و اس��کان بخش��ی از مردم اس��یب دیده از س��یل در‬ ‫واگن قطارهای راه اهن نش��ان داد در هر بخش��ی و با‬ ‫هر وس��یله ای‪ ،‬می توان باری از دوش اس��یب دیدگان‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫عکس های منتشر شده از اسکان‬ ‫بخش��ی از مردم لرس��تان و خوزس��تان در واگن های‬ ‫قط��ار‪ ،‬گرچه در ن��گاه نخس��ت‪ ،‬درد و رنج هموطنان‬ ‫اس��یب دیده از س��یل های اخیر را به تصویر می کشد‬ ‫اما این را هم نش��ان می دهد که در زمان وقوع بحران‪،‬‬ ‫اتاق ه��ای اهن��ی قطار ه��م می توانند ب��ه کار بیایند‪.‬‬ ‫ش��رکت راه اهن با منتقل کردن ‪ ۵۰‬واگن مس��قف به‬ ‫خطوط فرعی در مناطق س��یل زده استان خوزستان‪،‬‬ ‫زمینه اس��کان موقت مردم را فراهم کرده و در لرستان‬ ‫نیز اقدام مشابهی انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انفجار ریلی برای هدایت سیالب‬ ‫انفجار بخش��ی از راه اهن گرگان‪-‬اینچه برون برای‬ ‫هدایت بخش��ی از سیالب جمع ش��ده در شهر اق قال‬ ‫در استان گلستان‪ ،‬از اقدام هایی است که چند روز بعد‬ ‫از وقوع س��یل در این اس��تان انجام شد‪ .‬گفته می شود‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬برای س��اخت این خط اهن که از اطراف‬ ‫ش��هر اق قال عبور می کند‪ ،‬سطح خاک را باال اورده اند‬ ‫که همین مس��ئله‪ ،‬موجب بسته ش��دن راه عبور اب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت راه اهن‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ای��ن ش��رکت درباره تخری��ب دو بخ��ش از خط اهن‬ ‫قًقال گفت‪ :‬در‬ ‫اینچه برون برای مدیریت خروج اب از ا ‬ ‫ان مقطع زمانی برای باز کردن زیر ریل در منطقه‪ ،‬این‬ ‫تصمیم با من در میان گذاش��ته ش��د‪ .‬باتوجه به اینکه‬ ‫راه اهن برای مردم اس��ت‪ ،‬اگر شرایط به گونه ای باشد‬ ‫که تخریب بخش��ی از خط موجب کاهش اس��یب به‬ ‫مردم شود‪ ،‬این کار باید انجام شود‪.‬‬ ‫مرهم ریل بـر زخم سیل‬ ‫اش��باع ش��ده و هر لحظه احتمال ریزش وجود دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه گرچ��ه گروه هایی از راه اه��ن‪ ،‬مامور‬ ‫ش��دند به طور ش��بانه روزی خطوط را کنترل کنند و‬ ‫مانع مس��دود شدن خطوط ش��وند‪ ،‬اما برخی خطوط‬ ‫در اثر اب شس��تگی‪ ،‬به ناچار مس��دود ش��دند‪ .‬در این‬ ‫زمینه می توان به مس��دود ش��دن موق��ت و یک روزه‬ ‫راه اهن محور ش��مال به دلیل بارش ش��دید در بالک‬ ‫زیراب‪ -‬پل سفید بر اثر طغیان کم سابقه رودخانه تالر‬ ‫سوادکوه اشاره کرد‪.‬‬ ‫در مح��ور جنوب ام��ا وضعیت دش��وارتری حاکم‬ ‫بود‪ .‬در روزهای گذش��ته‪ ،‬خط اهن اندیمشک‪-‬اهواز‬ ‫به دلیل باال امدن سطح اب رودخانه دز و اب شستگی‬ ‫و تخریب وس��یع بالک بامدژ‪-‬اهودشت‪ ،‬مسدود شد‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل‪ ،‬مس��افران تهران اهواز در ایس��تگاه‬ ‫راه اهن اندیمش��ک پی��اده و با اتوبوس ه��ای راه اهن‬ ‫به اه��واز منتقل ش��دند‪ .‬این خط اهن بع��د از ‪ ۳‬روز‪،‬‬ ‫بازگشایی شد‪.‬‬ ‫راه ان��دازی قطار امداد برای انتق��ال موادغذایی و مایحتاج‬ ‫مورد نیاز مردم س��یل زده اس��تان های لرستان و خوزستان‪،‬‬ ‫از دیگر اقدام های راه اهن در روزهای گذشته بوده است‬ ‫‹ ‹برنامه راه اهن برای تعمیر مسیر‬ ‫فرمان��ده پلیس راه اهن کش��ور می گوید با کاهش‬ ‫س��یالب های موجود در حاشیه خط ریلی اینچه برون‬ ‫و اطمین��ان درباره بی خطر بودن‪ ،‬تعمیر خط گرگان‪-‬‬ ‫اینچه برون به سرعت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ حش��مت اهلل ملکی در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با هدف کاهش فشار روانی بر مردم منطقه‬ ‫به سرعت با ش��کاف در خط ریلی گرگان‪-‬اینچه برون‬ ‫موافق��ت ش��د و این عمل تاثیر بس��زایی در منطقه بر‬ ‫جای گذاشت‪.‬‬ ‫ملک��ی افزود‪ :‬این کار موجب هدایت حجم وس��یع‬ ‫اب از شهر اق قال به سوی دشت های شمال شهر شده‬ ‫‹ ‹حرک�ت قطار امداد به س�مت مناطق‬ ‫سیل زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خس��ارت های مالی وارد ش��ده به‬ ‫این خط اهن درحال ارزیابی اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬میزان‬ ‫خس��ارت واردشده در س��رعت ترمیم و بازسازی خط‬ ‫ریلی تاثیری نخواهد داش��ت و پس از فروکش کردن‬ ‫س��یالب‪ ،‬این خط بین المللی سریع ترمیم می شود و‬ ‫زیر بار ترافیک قطارهای باری و مسافری خواهد رفت‪.‬‬ ‫راه ان��دازی قطار ام��داد برای انتق��ال موادغذایی و‬ ‫مایحتاج مورد نیاز مردم سیل زده استان های لرستان‬ ‫و خوزس��تان‪ ،‬از دیگر اقدام ه��ای راه اهن در روزهای‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت‬ ‫بح��ران در این ش��رکت گف��ت‪ :‬برای امدادرس��انی و‬ ‫فرستادن اذوقه‪ ،‬قطاری با هدف توزیع اقالم بین مردم‬ ‫سیل زده به جنوب لرس��تان و شمال خوزستان اعزام‬ ‫ش��ده و این اقدام تا بازگشت شرایط به حالت طبیعی‬ ‫از طری��ق قطارهای امداد ادام��ه می یابد‪ .‬همچنین به‬ ‫مدیران مناطق ابالغ کردیم که کمک رس��انی به مردم‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫براس��اس انچه مدیرعامل راه اهن می گوید‪ ،‬بیشتر‬ ‫مناط��ق س��یل زده و راه اهن اس��تان های لرس��تان و‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬با ریزش ک��وه و رانش زمین روبه رو بودند‬ ‫و ب��ه دلی��ل بارندگی ه��ای پی درپی‪ ،‬خ��اک منطقه‬ ‫رس��ولی درباره امدادرسانی به س��یل زدگان شیراز‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬تاکنون به طور رای��گان ‪ ۶۸‬خودرو‪ ،‬حتی‬ ‫خودروهای اس��یب دیده م��ردم در واگن های حمل‬ ‫‹ ‹کدام خطوط مسدود شدند؟‬ ‫‹ ‹سهم راه اهن از امدادرسانی در سیل‬ ‫شیراز‬ ‫خ��ودرو بارگیری و ب��ا قطار به مقصده��ای گوناگون‬ ‫منتقل و تحویل صاحبان شان شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمک رسانی‬ ‫شرکت راه اهن به گردشگران در مناطق سیل زده نیز‬ ‫گفت‪ :‬گردش��گرانی که در س��یل غافلگیر شدند و راه‬ ‫برگشت نداشتند‪ ،‬همراه با خودروهای شان با قطار به‬ ‫ایستگاه های امن منتقل شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم تری�ن وظیفه راه اهن در ش�رایط‬ ‫بحرانی‬ ‫گرچه باتوجه به سخنان مدیرعامل راه اهن‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د ای��ن نهاد هم��ه ظرفیت های خ��ود را برای‬ ‫امدادرسانی به اس��یب دیدگان سیل به کار گرفته‪ ،‬اما‬ ‫به نظر می رسد سرعت پایین قطارهای ایران می تواند‬ ‫مانعی جدی بر سر امداد به موقع باشد‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر یکی از کارشناسان حمل ونقل ریلی‬ ‫کش��ورمان معتقد اس��ت گرچه امداد و کمک رسانی‬ ‫ریلی امری مطلوب اس��ت اما محدود به مناطقی است‬ ‫که به ش��بکه ریلی متصل هس��تند‪ ،‬بر همین اساس‬ ‫می ت��وان محرومیت برخی نقاط کش��ور از ریل را نیز‬ ‫از موان��ع امدادرس��انی مطلوب و جام��ع ریلی در بروز‬ ‫حوادث غیرمترقبه دانست‪.‬‬ ‫سعید قصابیان در پاسخ به‬ ‫افزود‪ :‬مهم ترین‬ ‫اقدامی ک��ه راه اه��ن می تواند برای امدادرس��انی به‬ ‫س��یل زدگان انج��ام ده��د‪ ،‬کمک رس��انی محدود و‬ ‫جابه جایی افراد اس��ت که این مسئله نیز منوط به ان‬ ‫اس��ت که خط اهن اس��یب ندیده باشد اما در سیالب‬ ‫اخی��ر دیدیم برخ��ی از نقاط خط اهن اس��یب دید و‬ ‫منجر ب��ه توقف موقتی فعالیت بخش هایی از ش��بکه‬ ‫ریلی ش��د که این مس��ئله می تواند روند امدادرسانی‬ ‫را مختل کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است ش��رکت راه اهن باید‬ ‫امادگی الزم را برای ترمیم سریع خطوط اسیب دیده‬ ‫و بازگشایی سریع مسیر ریلی داشته باشد‪.‬‬ ‫قصابیان همچنین با انتقاد از اسکان سیل زدگان در‬ ‫واگن های قطار ابراز امیدواری کرد این مسئله تبدیل‬ ‫به روال عادی نشود‪.‬‬ ‫مع��اون س��اخت و توس��عه ازادراه های ش��رکت‬ ‫ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل با بیان اینکه‬ ‫کاربران جاده ای می توانند با اس��تفاده از سایت های‬ ‫‪ www.nspay.ir‬و ‪ www.aaniro.com‬در‬ ‫س��امانه الکترونیک��ی پرداخت ع��وارض ازادراهی‬ ‫ثبت ن��ام کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬تا ‪ ۴۸‬س��اعت پ��س از عبور‬ ‫از ازادراه‪ ،‬ام��کان پرداخ��ت ع��وارض وج��ود دارد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین میرش��فیع در گفت وگو ب��ا فارس‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه الکترونیکی ش��دن دریافت عوارض‬ ‫ازادراه��ی از ‪ ۲۸‬اس��فند ‪ ۹۷‬در ‪ ۴‬ازادراه عملیات��ی‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون در ازادراه های تهران‪-‬قم‪،‬‬ ‫تهران‪-‬ساوه‪ ،‬کرج‪-‬قزوین و قزوین‪-‬زنجان‪ ،‬دریافت‬ ‫عوارض به طور الکترونیکی انجام می ش��ود‪ ،‬پالک ها‬ ‫با دوربین های مربوط خوانده می شود و به هیچ وجه‬ ‫دریافت نقدی وج��ود ندارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬کاربران‬ ‫می توانند با مراجعه به س��ایت های اعالم شده‪ ،‬برای‬ ‫ثبت ن��ام و درج پالک خودرو‪ ،‬ش��ماره تلفن همراه و‬ ‫درج ش��ماره حساب بابت کس��ر عوارض ازادراهی‪،‬‬ ‫اقدام کنند‪ .‬اپلیکیشن هایی نیز برای این کار معرفی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬ب��ه این ترتیب کارب��ران با تعریف‬ ‫کیف پول الکترونیکی به طور مستقیم شماره حساب‬ ‫خود را به سامانه الکترونیکی عوارض ازادراه متصل‬ ‫می کنن��د و هنگام عبور از مح��ل عوارضی ازادراه ها‬ ‫و پ��س از شناس��ایی پالک‪ ،‬به طور خ��ودکار هزینه‬ ‫عوارضی از حساب انها کم می شود‪.‬‬ ‫میرش��فیع اظه��ار ک��رد‪ :‬بهتری��ن روش ب��رای‬ ‫ثبت نام‪ ،‬مراجعه به س��ایت های بیان ش��ده اس��ت؛‬ ‫البت��ه «تگ های��ی» که پیش از ای��ن بابت پرداخت‬ ‫الکترونیک��ی ع��وارض ازادراهی در بانک مس��کن‬ ‫فروخته می ش��د نی��ز دارای اعتبار اس��ت و ان را به‬ ‫سامانه دریافت الکترونیکی عوارض متصل کرده ایم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬دریاف��ت الکترونیکی عوارض‬ ‫ازادراهی در چهار ازادراه بیان ش��ده از ‪ ۲۸‬اس��فند‬ ‫اغاز ش��ده و در حال اجرا اس��ت‪ .‬کاربرانی که از این‬ ‫ن ‪ ۹۸‬مهلت‬ ‫چهار ازادراه عبور کرده اند تا ‪ ۲۴‬فروردی ‬ ‫دارند نس��بت به ثبت ن��ام و پرداخ��ت الکترونیکی‬ ‫ع��وارض ازادراهی اقدام کنن��د و اگر پرداخت انجام‬ ‫نشود‪ ۳۰ ،‬هزار تومان جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عوارض ازادراهی را‬ ‫انالین پرداخت کنید‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نانوپوشش ها‪ ،‬ماشین االت صنایع کشاورزی را مقاوم تر می کنند‬ ‫علم چیست‬ ‫یادداشت‬ ‫تحلیل بر‬ ‫هم کنش دانشگر‬ ‫با اجتماع علمی‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫پس از تحلیل رفتاری دانشگر منفعت خواه‬ ‫بر مبنای نظریه بازی و اموزش تطبیقی نوبت‬ ‫درک و تحلی��ل اجتم��اع علمی و برهم کنش‬ ‫دانشگر و اجتماع علمی است‪ .‬اجتماع علمی‬ ‫را محیط��ی داد و س��تدی ببینید ک��ه در ان‬ ‫دانشگر ابداعات و کش��فیات خود را در ازای‬ ‫اعتبار به دانش��گران می دهد و با نادانشگران‬ ‫ه��م منابع مختلف را ب��ا اطالعات و خدمات‬ ‫مبادله می کند‪ .‬این داد و س��تد علمی نه یک‬ ‫دادوستد پاداش دهی است و نه یک دادوستد‬ ‫صرفا بازاری‪ ،‬بلکه دادوس��تدی نهادی است‪.‬‬ ‫با این اس��تدالل‪ ،‬اجتماع علمی یک سازمان‬ ‫تولی��دی مانن��د یک ش��رکت نیس��ت بلکه‬ ‫سازمانی دادوستدی است که برای رابطه های‬ ‫دادوستدی ویژه ای طراحی شده تا عیب های‬ ‫س��از کار بازار را نداش��ته باش��د‪ .‬همین است‬ ‫ک��ه در این رابطه دادوس��تدی هزینه معامله‬ ‫و دادوس��تد میان دانش��گران از یک طرف و‬ ‫از طرف دیگر میان دانش��گران و نادانشگران‬ ‫کاه��ش می یاب��د و تولی��د دانش به نس��بت‬ ‫کاراتر از س��از کار بازار است‪ .‬با توجه به انواع‬ ‫رابطه های دادوستدی که در این حیطه وجود‬ ‫دارد اجتماع علمی را می توان به صورت یک‬ ‫ش��بکه دادوس��تدی در نظر گرفت که همه‬ ‫گون��ه رابطه های دادوس��تدی الزم مرتبط را‬ ‫میان مجموعه ای از دانشگران شامل می شود‪،‬‬ ‫چه این رابطه های دادوستدی مستقیم باشد‬ ‫چه غیرمستقیم‬ ‫هر دانشگر گرهی است در گراف رابطه هایی‬ ‫که ب��ه وی وصل می ش��ود‪« .‬ش��ی» تحلیل‬ ‫خود را از ش��ناخت اجتماع علم��ی‪ ،‬از رفتار‬ ‫دانش��گران‪ ،‬از گراف رابطه های دادوس��تدی‬ ‫ی و نیز از روال ها‬ ‫میان دانشگر با اجتماع علم ‬ ‫و قاعده ه��ای علم��ی می گیرد‪ .‬ای��ن تحلیل‪،‬‬ ‫مبتنی ب��ر تعریف نه��اد در جامعه شناس��ی‪،‬‬ ‫به وی��ژه تعری��ف پارس��ونز‪ ،‬با توج��ه ویژه به‬ ‫ابعاد نهادهای علم��ی و در نظر گرفتن مدل‬ ‫دادوستدی علم است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش کارایی‬ ‫قطعات مهندسی‬ ‫اس��تفاده از پوش��ش های فل��زی یک��ی از‬ ‫راه های مناس��ب برای بهینه س��ازی خواص‬ ‫س��طحی قطع��ات مهندس��ی ب��ه منظ��ور‬ ‫افزایش بازدهی قطعه ها اس��ت‪ .‬در سال های‬ ‫گذشته پژوهشگران با اس��تفاده از نانوذرات‬ ‫مختلف در س��اختار پوشش و ایجاد ساختار‬ ‫نانوکامپوزیتی‪ ،‬نس��ل جدیدی از پوش��ش ها‬ ‫را معرفی کرده اند‪ .‬به گزارش س��تاد فناوری‬ ‫نانو‪ ،‬پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی ش��یراز‬ ‫موف��ق ش��دند ب��ا اعم��ال همزم��ان مس و‬ ‫نان��وذرات اکس��یدی درون پوش��ش نیکل‪،‬‬ ‫مقاوم��ت به خوردگی و س��ایش پوش��ش را‬ ‫به ط��ور قابل توجه��ی بهبود بخش��ند‪ .‬عمده‬ ‫کاربرد نتای��ج این ط��رح در صنایع هوافضا‬ ‫و خودروس��ازی خواهد بود‪ .‬ه��دف از انجام‬ ‫ای��ن ط��رح بهب��ود خ��واص ضد خوردگی و‬ ‫ضدسایش��ی پوش��ش هایی از جن��س نیکل‬ ‫عن��وان ش��ده اس��ت‪ .‬در این ط��رح تالش‬ ‫ش��ده با وارد کردن عنصر م��س و نانوذرات‬ ‫اکس��ید الومینیوم به درون پوشش‪ ،‬خواص‬ ‫ضدخوردگی و ضد سایش��ی پوشش ان ارتقا‬ ‫یابد‪ .‬از انجا که بسیاری از قطعات در صنعت‪،‬‬ ‫از جمل��ه قطعات مورد اس��تفاده در صنایعی‬ ‫همچون خودروسازی‪ ،‬به طور همزمان تحت‬ ‫دو پدی��ده مخ��رب س��ایش و خوردگی قرار‬ ‫دارن��د‪ ،‬اعمال این پوش��ش ها می تواند نقش‬ ‫بازدارن��ده را در برابر این پدیده ها بازی کند ‬ ‫و افزای��ش عمر و کارایی قطع��ات را در پی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬نانوذرات اکسیدی از یک سو‬ ‫ب��ه دلیل ماهیت س��رامیکی و سخت ش��ان‪،‬‬ ‫خ��واص مکانیکی زمین��ه را ارتقا می دهند و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬موجب می شوند تا پوششی‬ ‫با دانه بندی ریز تش��کیل شود و به دنبال ان‬ ‫سختی افزایش یابد‪.‬‬ ‫در این طرح از رسوب دهی الکتریکی برای‬ ‫ایجاد پوششی با زمینه نیکل روی زیرالیه ای‬ ‫از جنس فوالد استفاده شده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫ب��ه منظور ارتق��ای خ��واص ضد خوردگی و‬ ‫ضدسایشی پوش��ش‪ ،‬عنصر مس و نانوذرات‬ ‫س��رامیکی اکس��ید الومینیوم با درصدهای‬ ‫متف��اوت م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دقت و کیفیت‬ ‫ماشین االت‬ ‫مورد استفاده‬ ‫اصلی ترین‬ ‫نقش را در‬ ‫تولید محصول‬ ‫مرغوب ایفا‬ ‫می کند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬الزم است‬ ‫با بهره گیری‬ ‫از فناوری‬ ‫نانوپوشش‬ ‫به حل برخی‬ ‫مشکالت موجود‬ ‫در صنعت‬ ‫کشاورزی‬ ‫پرداخت‬ ‫ب��ر اس��اس یافته های جدی��د‪ ،‬نانوپوش��ش ها‪ ،‬صنایع‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬م��واد غذایی‪ ،‬ماش��ین االت را س��خت تر و‬ ‫مقاوم تر می کنند‪ .‬با توس��عه و گسترش دانش و فناوری‬ ‫نان��و‪ ،‬این فن��اوری کاربرده��ای گس��ترده ای در صنایع‬ ‫کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته ان‬ ‫یافته است‪ .‬گذش��ته از محصوالت ارائه شده با توجه به‬ ‫ظرفیت فوق الع��اده کاربرد فناوری نانو در صنایع غذایی‬ ‫و کش��اورزی انتظار م��ی رود در دو ده��ه اینده انقالب‬ ‫بزرگ��ی در این صنایع پدی د اید به گونه ای که اثرات ان‬ ‫بس��یار فراتر از کش��اورزی مکانیزه خواهد بود‪ .‬با توجه‬ ‫به پیش��رفت چش��مگیر فناوری نانوپوشش ها در کشور‬ ‫امیدواری م بتوانیم با بهره گیری از این فناوری مش��کالت‬ ‫موج��ود در رویارویی با س��ایش‪ ،‬فرس��ایش و ضربه در‬ ‫صنعت کش��اورزی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع‬ ‫وابسته را رفع کنیم‪.‬‬ ‫صنایع کش��اورزی و مواد غذایی از جمله صنایع فعال‬ ‫در کش��ور هس��تند که به دلیل ش��رایط کاری ش��دید‬ ‫و محی��ط عملکرد برخ��ی از قطع��ات و تجهیزات مورد‬ ‫تخری��ب قرار گرفته اند که در نهای��ت هزینه های باالیی‬ ‫برای این صنایع داشته است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال اس��ت که از عملیات س��طحی و‬ ‫استحکام بخشی موضعی سطح‪ ،‬به عنوان راهکاری عملی‬ ‫ب��رای بهبود عملک��رد و افزایش عمر قطعات اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬در دو دهه گذشته با ظهور فناوری های نوین‪،‬‬ ‫فرایندهای س��نتی گذش��ته یا با این فناوری تکمیل و‬ ‫اصالح شده یا اینکه جایگزین مناسبی برای انها معرفی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬س��ختی و مقاومت به سایش‬ ‫پایی��ن‪ ،‬زبری س��طح باال و مضرات زیس��ت محیطی‪ ،‬در‬ ‫فرایند اب کاری کروم سخت‪ ،‬از جمله این عیوب است‪،‬‬ ‫ضمن اینکه بهبود خواص س��طحی حاصل از روش های‬ ‫نوین بسیار بیشتر از فرایندهای سنتی است‪.‬‬ ‫حف��ظ‪ ،‬نگه��داری و تعمی��رات تجهی��زات در صنایع‬ ‫کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته ان‬ ‫در برابر س��ایش‪ ،‬خوردگی و مقاوم��ت به ضربه از موارد‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬در س��ال های گذشته با گس��ترش فناوری‬ ‫نان��و‪ ،‬ش��رکت های بزرگ دنی��ا س��عی در بهره گیری از‬ ‫این فناوری در بخش ه��ای مختلف این صنایع از جمله‬ ‫تجهیزات دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های جدی و روش رفع انها‬ ‫در عین حال‪ ،‬تجهیزات صنایع کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و صنایع وابس��ته ان با چالش های جدی‬ ‫همراه هستند‪ .‬از چالش های مطرح در صنعت کشاورزی‬ ‫می ت��وان ب��ه تخریب س��طوح موتوره��ا‪ ،‬چرخ دنده ها و‬ ‫بلبرینگ های ماش��ین االت و همچنی��ن تیغه های برش‬ ‫کمباین های مورد اس��تفاده در ای��ن صنعت( به موجب‬ ‫عواملی مانند اصطکاک‪ ،‬سایش و خوردگی) و همچنین‬ ‫ش��رایط محیطی اشاره کرد‪ .‬قالب های تزریق پالستیک‪،‬‬ ‫غلتک های ش��کل دهی ورق ه��ای الومینیومی‪ ،‬تیغ های‬ ‫خرد کنن��ده مواد گوش��تی و چرخ های برن��ده دانه های‬ ‫گیاهی به کار رفته در صنعت فراوری مواد غذایی به دلیل‬ ‫سایش‪ ،‬خوردگی و زبری سطح باال از جمله چالش های‬ ‫مطرح در این حوزه هس��تند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬برای حل این‬ ‫چالش ها‪ ،‬طراحان با اس��تفاده از «مهندس��ی سطح» و‬ ‫اعم��ال فرایندهای پوش��ش دهی مانن��د نیتروژن دهی‪،‬‬ ‫اب��کاری کروم س��خت و فراین��د ‪ PVD‬و ‪PACVD‬‬ ‫توانس��ته ان د درصد تخریب قطعات را کاهش دهند اما به‬ ‫دلیل حساس��یت تجهیزات این صنع��ت و لزوم افزایش‬ ‫بازده قطعات در ‪ ۳‬دهه گذش��ته‪ ،‬فناوری نانوپوشش به‬ ‫کمک حل این موضوع امده است‪ .‬در فناوری نانوپوشش‬ ‫ب��ه دلیل ماهیت نانویی بودن پوش��ش‪ ،‬خواص متفاوت‬ ‫و منحص��ر به ف��ردی به قطعه خواهد بخش��ید‪ .‬افزایش‬ ‫فوق العاده س��ختی تا محدوده ‪ ۵۰‬گیگاپاسکال‪ ،‬ضریب‬ ‫اصط��کاک ‪ ،۰/۰۱‬کاهش زبری س��طح‪ ،‬بهبود مقاومت‬ ‫به س��ایش و خوردگی از جمله این خواص اس��ت تا در‬ ‫هموار روی قطعات ایجاد‬ ‫ ‬ ‫نهایت یک س��اختار س��طحی‬ ‫ت��ا موجب باال رفت��ن عمر کاری‪ ،‬بازده��ی و توان باالتر‬ ‫در قطعات شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع نانوپوشش های سخت و مقاوم‬ ‫نانوپوشش ها به دسته ای از روکش ها اطالق می شود که‬ ‫دارای دو ویژگی باش��ند؛ نخست انکه در یکی از اجزای‬ ‫ان (ساختار یا اجزای سازنده) دارای ابعاد بین ‪ ۱‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫نانومتر باشند و دیگر انکه نسبت به حالت متداول دارای‬ ‫خ��واص ویژه و منحص��ر به فردی باش��ند‪ .‬مانند خواص‬ ‫مطلوب مقاوم به سایش‪ ،‬فرسایش و خوردگی‪.‬‬ ‫‹ ‹اعمال پوشش روی اجزای موتورها‬ ‫ب��ه دلیل ش��رایط کاری موتورها(اصطکاک‪ ،‬س��ایش‬ ‫و خ��راش ب��اال) بیش��تر اج��زای ای��ن موت��ور از جمله‬ ‫چرخ دنده ه��ا‪ ،‬یاتاقان ها‪ ،‬رینگ ها و‪ ...‬برای بهبود خواص‬ ‫س��طحی پوشش دهی می ش��وند‪ .‬یکی از راه های براورد‬ ‫داش��ته باش��ند تا بتوانند در ش��رایط کاری پیوسته کار‬ ‫کنن��د‪ .‬برای این منظور این قطعات در عملیات حرارتی‬ ‫یا پوشش دهی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫نانوپوشش ها به دسته ای از روکش ها اطالق می شود که دارای دو‬ ‫ویژگی باشند؛ نخس��ت انکه در یکی از اجزای ان (ساختار یا اجزای‬ ‫س��ازنده) دارای ابعاد بی��ن ‪ ۱‬تا ‪ ۱۰۰‬نانومتر باش��ند و دیگر انکه‬ ‫نسبت به حالت متداول دارای خواص ویژه و منحصر به فردی مانند‬ ‫خواص مطلوب مقاوم به سایش‪ ،‬فرسایش و خوردگی باشند‬ ‫کردن مقررات س��ختگیرانه و بهبود عملک��رد موتورها‪،‬‬ ‫بکارگیری پوشش های ‪ PVD‬و ‪ PACVD‬روی اجزای‬ ‫موتورهاست‪ .‬با بهره گیری از نانوپوشش های ایجاد شده‬ ‫به کمک پالسما روی اجزای موتورها می توان به خواص‬ ‫روانکاری‪ ،‬مقاومت به س��ایش باال‪ ،‬افزایش عمر کاری و‬ ‫عملکرد موتور و اجزای ان به واسطه کاهش اصطکاک و‬ ‫ش و کاهش تولید و انتشار‬ ‫سایش‪ ،‬افزایش سرعت چرخ ‬ ‫گاز‪ CO ۲‬دست یافت‪ .‬در خودروهای معمولی‪ ،‬حدود ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۵‬درصد از انرژی به دلی��ل اصطکاک هدر می رود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬پوش��ش ‪ DLC‬الیه نشانی شده روی قطعات‬ ‫موتور موجب کاهش‪ ۴۰‬درصد ضریب اصطکاک می شود‬ ‫که در نتیجه این موضوع مصرف سوخت کاهش می یابد‬ ‫و میزان گاز ‪ CO ۲‬حدود یک تا ‪ ۲‬درصد کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬از این رو‪ ،‬ترکیبی از س��ختی‪ ،‬چقرمگی و سهولت‬ ‫در بکارگی��ری ای��ن پوش��ش ها در محیط های خش��ن‬ ‫موتورها‪ ،‬انها را برای این کاربردها مناسب کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعمال پوشش روی ابزاراالت‬ ‫دقت و کیفیت ماش��ین االت مورد استفاده اصلی ترین‬ ‫نق��ش را در تولید محصول مرغ��وب ایفا می کند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬الزم اس��ت تا ب��ا بهره گیری از فناوری نانوپوش��ش‬ ‫به حل برخی مش��کالت موجود در صنعت کش��اورزی‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬پره ه��ا‪ ،‬صفحه های سایش��ی‪ ،‬ابزارهای برنده‬ ‫و نگهدارنده ه��ای ابزاره��ای برن��ده ب��ه کار رفت��ه در‬ ‫ماش��ین االت کش��اورزی تح��ت نیروه��ای پیوس��ته و‬ ‫تصاعدی قرار دارند و بر اثر برخورد با ذرات رس‪ ،‬ریگ ها‬ ‫و پس��ماندهای گیاهی در خاک و گل‪ ،‬سطوح انها دچار‬ ‫س��ایش می شوند که از نوع سایش خراشیدگی است‪ .‬به‬ ‫دلیل تقاضای زیاد برای افزایش مقاومت به س��ایش این‬ ‫قطعات‪ ،‬راهکارهایی از جمله‪ ،‬اس��تفاده از مواد س��خت‪،‬‬ ‫عملیات حرارتی و پوش��ش دهی س��طوح با مواد سخت‬ ‫ارائه شده است‪ .‬بنابر این‪ ،‬به موجب بهره گیری از فناوری‬ ‫نانوپوش��ش ها‪ ،‬افزایش کارایی و بازده در ماش��ین االت‬ ‫کشاورزی مشاهده می شود که به دلیل افزایش مقاومت‬ ‫به س��ایش و افزایش عمر کاری این قطعات در ش��رایط‬ ‫کاری سخت است‪.‬‬ ‫همچنین دیس��ک ها و درام های تیغه های ماشین های‬ ‫چمن زنی ب��ا ضربه زدن به محص��ول‪ ،‬ان را می برد‪ .‬در‬ ‫این ماش��ین ها تعدادی دیسک چرخشی وجود دارد که‬ ‫به هر کدام از این دیسک ها دو تیغه کوچک متصل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای بریدن محصوالت این دیس��ک ها با سرعت‬ ‫باال می چرخند که ممکن است برخی مواقع با سنگ ها‪،‬‬ ‫کلوخه ه��ا و غیره که در داخل محص��ول باقی مانده اند‬ ‫برخ��ورد کنند‪ .‬در ای��ن صورت نیاز به الیه نش��انی این‬ ‫قطعات با پوش��ش های ‪ PVD‬با س��ختی باال و بیشینه‬ ‫چقرمگی و چکش خواری وجود دارد‪.‬‬ ‫از قطع��ات دیگ��ری ک��ه در صنعت کش��اورزی نیاز‬ ‫به پوش��ش دهی دارن��د گاواهن اس��ت‪ .‬ای��ن قطعه به‬ ‫دلیل ش��رایط کاری به شدت تحت س��ایش قرار دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به مطالعات انجام ش��ده‪ ،‬پوش��ش نیترید تیتانیوم‬ ‫الیه نشانی ش��ده ب��ه روش ‪ PVD‬بهترین عملکرد را در‬ ‫رویارویی با پدیده سایش از خود نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ شفت ها‪ ،‬استرها و پروانه ای های پمپ ها‬ ‫مشکالت س��ایش به چند طریق به صنعت کشاورزی‬ ‫اسیب می رس��اند‪ .‬اجزای گاواهن که در معرض سایش‬ ‫ش��دید به دلیل تماس خاک هستند بر اثر سایش اندازه‬ ‫ای��ن اجزا و کیفیت خاک ورزی کاهش یافته و در نتیجه‬ ‫بازدهی تولید محصول پایین خواهد امد‪ .‬فرسوده شدن‬ ‫ابزار س��بب کاهش کارامدی و به موجب ان‪ ،‬افزایش در‬ ‫میزان کار و مصرف سوخت ماشین کشنده خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش عمر ابزاراالت به کار رفته در صنعت کشاورزی‪،‬‬ ‫ل خواهد شد‪:‬‬ ‫سبب این عوام ‬ ‫• کاهش در زمان کار و منجر به افزایش بهره وری‬ ‫• کاهش نرخ س��ایش‪ ،‬نیاز به تیزکاری کمتر‪ ،‬کاهش‬ ‫مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه‬ ‫• کاهش در س��ایش ابزار که در عم��ق زیاد به مدت‬ ‫طوالنی کار می کنند و همچنین بهبود فرایند خاک ورزی‬ ‫• کاهش هزینه تعمیر و نگهداری‬ ‫‹ ‹کاربرده�ای مهم نانوپوش�ش ها در صنعت‬ ‫مواد غذایی‬ ‫اج��زای ماش��ین االت ف��راوری غذا به ط��ور معمو ‬ ‫ل‬ ‫در محیط ه��ای خورن��ده و س��اینده کار می کنن��د‪ .‬در‬ ‫مواردی از فوالدهای ضدزنگ «اس��تنیتی» برای مقابله‬ ‫با پدیده خوردگی بهره گرفته می ش��ود اما به دلیل نرم‬ ‫بودن (‪ ۳۰۰‬ویکرز) این فوالدها‪ ،‬در هنگام کار س��اییده‬ ‫می ش��وند‪ .‬برخی ش��رکت ها‪ ،‬با اعمال پوشش ‪ CrN‬به‬ ‫روش «اسپاترینگ»‪ ،‬سختی سطح و همچنین مقاومت‬ ‫به س��ایش انها را افزایش داده است‪ .‬مزایای بهره گیری‬ ‫از پوش��ش های ‪ CrN‬در پوشش دهی این اجز ا منجر به‬ ‫س��ختی باال و در نتیجه کاهش س��ایش به وسیله ذرات‬ ‫شده و سمیت بر اثر استفاده از پوشش های سرامیکی را‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬همچنین تمیز کردن بدون اسیب ناشی‬ ‫از سختی سطحی باالتر را میسر کرده و در نهایت منجر‬ ‫به دریافت تاییدیه ‪ FDA‬برای این پوشش ها می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬پوش��ش های پاش��ش حرارت��ی‬ ‫الیه نشانی ش��ده روی تجهیزات فراینده��ای تهیه مواد‬ ‫غذای��ی مقاوم��ت به سایش��ی و خوردگی عالی نش��ان‬ ‫می دهن��د‪ .‬برای مثال‪ ،‬در تولید سوس��یس و کالباس از‬ ‫تیغه ه��ای برش برای خ��رد کردن مواد اولیه اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن تیغه ها ب��ه دلی��ل بکارگیری پیوس��ته‬ ‫کن��د می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬ب��رای افزایش عم��ر کاری‬ ‫تیغه ه��ا‪ ،‬کاهش هزین��ه تعمیر و نگه��داری و باال بردن‬ ‫بازده��ی کاری ای��ن قطعات پوش��ش دهی می ش��وند‪.‬‬ ‫از پوش��ش های متداول��ی ک��ه ب��رای الیه نش��انی این‬ ‫قطعات اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬پوش��ش نیتری��د تیتانیوم‬ ‫است‪.‬‬ ‫قطع��ات و تجهی��زات درگیر در ف��راوری مواد غذایی‬ ‫باید بازدهی باال و از لحاظ هزینه به صرفه باشد‪ .‬فراوری‬ ‫ل به صورت کامال خودکار در‬ ‫م��واد غذایی به طور معمو ‬ ‫ش��رایط عملیاتی دقیق انجام می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬قطعات‬ ‫و تجهی��زات ب��ه کار رفته در این صنع��ت بای د از لحاظ‬ ‫امنیت و اطمینان در درجه باالیی قرار داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬بلبرینگ های قوی باید مقاومت به خوردگی‬ ‫باال و س��یل های مورد اس��تفاده باید خ��واص روانکاری‬ ‫می توان ش��فت ها‪ ،‬اس��ترها و پروانه ای های پمپ های‬ ‫مورد اس��تفاده در ف��راوری مواد غذای��ی را برای بهبود‬ ‫خواص سایشی ش��ان پوشش دهی کرد‪ .‬سطوح شفت ها‪،‬‬ ‫ل‬ ‫اس��تره ا یا حتی س��یل ها و بلبرینگ ها به طور معمو ‬ ‫پوش��ش دهی می شوند‪ .‬سطوح پوش��ش داده شده روی‬ ‫س��طوح پرداخت شده با زبری سطح در حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۶‬‬ ‫میکرون‪-‬اینچ سوار شوند که این عمل موجب روانکاری‬ ‫ل‬ ‫سطوح سیل ها خواهد ش��د‪ .‬پروانه ای ها به طور معمو ‬ ‫به وسیله پوش��ش های حاوی کاربید برای محافظت در‬ ‫برابر سایش و فرسایش الیه نشانی می شوند‪ .‬تمامی این‬ ‫پوشش ها جایگزین مناس��بی برای ابکاری کروم سخت‬ ‫هستند‪ .‬همچنین‪ ،‬پوشش ‪ DLC‬به دلیل سختی باال از‬ ‫‪ ۲۰۰۰-۷۰۰۰‬ویکرز و چسبندگی عالی برای الیه نشانی‬ ‫ روی قطعات عنوان شده بسیار مناسب است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد نانوپوش�ش ها در صنعت بسته بندی‬ ‫مواد غذایی‬ ‫از نانوپوش��ش های س��خت برای جلوگیری از سایش‬ ‫اجزای ماشین االت بسته بندی استفاده می شود‪ .‬سایش‬ ‫ل به دلیل تماس فلز با‬ ‫در این ماشین االت به طور معمو ‬ ‫فلز است‪ .‬پدیده سایش موجب تعطیلی خط خواهد شد‬ ‫تا صفحه های سایشی جایگزین شود‪ .‬از نانوپوشش های‬ ‫‪ TiN‬و ‪ CrN‬برای پوش��ش دهی این صفحه ها استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان یک ش��اخص هنگام��ی که زیر الیه‬ ‫فل��زی نق��ره ای تح��ت س��ایش از نیترید ک��روم برای‬ ‫پوش��ش دهی ان استفاده می ش��ود در این صورت عمر‬ ‫کاری این صفحه ها از ‪ ۸‬هفته به ‪ ۶‬ماه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز توسعه نانوپوشش ستاد فناوری نانو‬ ‫مرکز توس��عه نانوپوش��ش یک��ی از زیر مجموعه های‬ ‫کارگروه صنعت و بازار س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬با هدف رس��وخ فناوری نانوپوش��ش ها‬ ‫در صنایع و ش��رکت های متقاضی و همچنین هدایت و‬ ‫حمایت ش��رکت های فناور در حوزه نانوپوشش تشکیل‬ ‫ش��د‪ .‬درحال حاضر این مرکز با ارائ��ه خدماتی همچون‬ ‫قو توسعه‪ ،‬اموزش‬ ‫مشاوره و عارضه یابی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬تحقی ‬ ‫تخصصی و حمایت های مالی وی��ژه درصدد بهره مندی‬ ‫صنایع و ش��رکت های متقاضی از این فناوری به ش��مار‬ ‫ح است‪:‬‬ ‫می رود‪ .‬اهداف مهم این مرکز به این شر ‬ ‫• اشنایی صنایع با ظرفیت های بالقوه و بالفعل فناوری‬ ‫نانوپوشش‬ ‫قو توسعه ای به‬ ‫• ارائه خدمات فنی‪ ،‬مش��اوره ای‪ ،‬تحقی ‬ ‫صنایع‬ ‫• حل مش��کالت صنعتی موجود با تکیه بر توانمندی‬ ‫فناوری‬ ‫• رس��وخ‪ ،‬بکارگیری و توس��عه فناوری نانوپوشش در‬ ‫صنایع‬ ‫• کمک به فناوران برای عرضه فناوری به صنعت‬ ‫• بازارسازی و بازاریابی فناوری نانوپوشش‬ ‫• کمک به افزایش بهره وری صنایع از طریق بکارگیری‬ ‫فناوری نانوپوشش‬ ‫• رص��د اخرین تحوالت جهانی در حوزه پژوهش��ی و‬ ‫صنعتی فناوری نانوپوشش‬ ‫صنایع عالقه مند به اش��نایی با خدم��ات این مرکز و‬ ‫نیز بهره مندی از ان می توانند به وب سایت مرکز توسعه‬ ‫نانوپوشش ایران به نشانی ‪www.NanoCoating.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گسترش فناوری نانو در حوزه کشاورزی‬ ‫ب��ا هدف بهبود کیفی��ت و کارایی انواع کودها‪ ،‬س��موم و‬ ‫بذرهای نوین‪ ،‬بس��ته بندی نهاده ها و ارتقای میزان بهره وری‬ ‫ماش��ین االت کش��اورزی تفاهمنامه ای بین شرکت خدمات‬ ‫حمایتی کشاورزی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بسته شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد فناوری نانو‪ ،‬بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه‪،‬‬ ‫ضمن فراهم ساختن زیرس��اخت های مورد نیاز فناوری نانو‬ ‫در حوزه اعتبارسنجی و ازمایش های میدانی‪ ،‬زمینه حمایت‬ ‫از برگزاری نمایشگاه ها و همایش های تخصصی مشترک نیز‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬عالوه بر بررس��ی‪ ،‬معرفی و به اشتراک گذاشتن‬ ‫اخری��ن یافته ه��ای جهانی مرتب��ط‪ ،‬یک برنامه اموزش��ی‬ ‫تخصص��ی تدوین خواهد ش��د و دریاف��ت تاییدیه های الزم‬ ‫برای محصوالت و نهاده ه��ای ارتقا یافته با فناوری نانو مانند‬ ‫تاییدیه نانومقیاس نیز در دس��تور کار کمیته مش��ترک قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی نزدیک به ‪ ۹۰‬سال‬ ‫پیش��ینه فعالی��ت دارد و درحال حاض��ر وظیف��ه تامی��ن و‬ ‫ت��دارک نهاده های کش��اورزی مانند کود‪ ،‬س��م‪ ،‬بذر و نهال‬ ‫و ماش��ین االت را برعهده دارد‪ .‬این ش��رکت در تمامی بنادر‬ ‫کشور ضمن داشتن موقعیت لجستیک‪ ،‬دارای رکورد روزانه‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تن تخلیه محصول از کشتی است و می تواند روزانه‬ ‫‪ ۱۳۷۰۰‬ت��ن محصول مانند بذر و کود جابه جا کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫امکانات لجس��تیک‪ ،‬ظرفیت انبارهای ش��رکت نیم میلیون‬ ‫مترمربع است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1265‬‬ ‫پیاپی ‪2583‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫پروژه حذف عادل چگونه انجام شد؟‬ ‫‹ ‹انتقادهای عادل جلوی چشم مدیران‬ ‫‪ ۲۰‬اس��فند سال گذش��ته بود که در جش��نواره تلویزیونی‬ ‫جام ج��م که به اه��دای جایزه ب��ه بهترین های صداوس��یما‬ ‫اختصاص داش��ت‪ ،‬عادل فردوسی پور دو جایزه این جشنواره‬ ‫را از ان خ��ود کرد‪ .‬در این جش��نواره تندی��س جایزه مردمی‬ ‫بهترین برنامه و تندیس بهترین تهیه کننده برنامه ترکیبی از‬ ‫جشنواره جام جم را دریافت کرد و سپس به بیان توضیح هایی‬ ‫درباره سخت ترین سال کارنامه کاری خود پرداخت‪.‬‬ ‫تهیه کننده برنامه نود با بیان اینکه سخت ترین سال کاری‬ ‫خود را امس��ال تجربه کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��حالم که در‬ ‫س��خت ترین سال کاری خود‪ ،‬دو جایزه گرفتم که یکی از انها‬ ‫را هی��ات داوران برای بهترین برنام��ه ترکیبی به من دادند و‬ ‫دیگری را مردم‪ .‬من فرزند رسانه ملی هستم و به نوعی مدیون‬ ‫این رس��انه ام‪ .‬بر همین اس��اس در این ‪ ۲۲‬سال همیشه سعی‬ ‫کردم صادقانه کار کنم‪.‬‬ ‫در حین صحبت های فردوس��ی پور پشت تریبون‪ ،‬دوربین‬ ‫گاهی به سمت مدیر ش��بکه سه سیما می چرخید‪ .‬کسی که‬ ‫فردوسی پور بیشترین حاشیه را با او داشت و به غیبت هرچند‬ ‫دوشنبه های بـدون نود‬ ‫نسیم به عنوان مدیرگروه تولید برنامه این شبکه مشغول بود‬ ‫و عجیب اینکه در حکم انتصاب او که پیش��ینه ساخت برنامه‬ ‫ورزش��ی را نداش��ت‪ ،‬امده بود‪« :‬این انتصاب با هدف تقویت‬ ‫برنامه سازی در حوزه ورزشی انجام شده است»‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫حس��ین ذکایی که پیش از این دبیر ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫ورزش را عهده دار بود‪ ،‬مشاور رئیس شبکه سه در حوزه ورزش‬ ‫ش��د تا مثلث اقازمانی‪ ،‬ذکایی و هاشمی که سال ها ورزش در‬ ‫ش��بکه س��ه را در انحصار خود داشتند‪ ،‬قدرت شان را از دست‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پشت پرده‪ :‬داستان الترناتیوها‬ ‫عادل فردوسی پور در حال تدریس در دانشگاه شریف‬ ‫ه را متوجه نشدیم‪ .‬اما تاسف‬ ‫منظور از اقدام شجاعانه و هوشمندان ‬ ‫و تحیر خود را از تعطیل ش��دن برنامه ن��ود نمی توانیم پنهان کنیم‪.‬‬ ‫برنامه ای که در طول این سال ها همواره تالش کرد در دایره انصاف‬ ‫نگاهی فراتر از فوتبال داش��ته باش��د‪ .‬نگاهی که می توانس��ت جای‬ ‫تنفس بیشتری به موضوع های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی بدهد‬ ‫کوتاه فردوسی پور در گزارش��گری مسابقات فوتبال و پخش‬ ‫نشدن برنامه نود که تهیه کنندگی ان را برعهده داشت منجر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه اختالف ها کجاست؟‬ ‫اما باید ریش��ه این اختالف ها را در کجا جس��ت وجو کرد؟‬ ‫بازگش��ت نیمه تم��ام ش��اگردان انریکه در اس��تادیوم بنیتو‬ ‫ویاماری��ن رکورد ویژه الروخا را شکس��ت و تیم ملی اس��پانیا‬ ‫سرانجام پس از ‪ ۱۵‬سال در یک مسابقه رسمی خانگی باخت؛‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۲‬اخرین باری که ماتادورها در شبه جزیره ایبری‬ ‫باختند به زمانی برمی گشت که عادل فردوسی پور بدون فشار‬ ‫سیاس��ی نود را روی انتن شبکه سه می برد‪ .‬در این ‪ ۱۵‬سالی‬ ‫که اسپانیا نباخت‪ ،‬عادل فردوسی پور هم یک رکورد ویژه را در‬ ‫تاریخ صداوس��یما ثبت کرد؛ ‪ ۲۰‬سال اجرای هفتگی نود! جز‬ ‫تابس��تان ‪ ۸۸‬که به خاطر اتفاق های سیاسی‪ ،‬نود با چند هفته‬ ‫تاخیر روی انتن رفت‪ ،‬تماش��اگران فوتبال عادت نداشتند در‬ ‫فصل مسابقات فوتبال دوشنبه شبی را بدون فوتبال بگذرانند‬ ‫حتی در ش��ب هایی که مس��ابقات حس��اس هم به دوشنبه‬ ‫می افتاد‪ ،‬دو حالت داشت‪ .‬پخش بازی به شبکه ورزش واگذار‬ ‫می شد یا اینکه نود پس از پخش بازی با تاخیر یکی دو ساعته‬ ‫روی انتن می رفت‪ .‬اما دوش��نبه ‪ ۲۳‬مهر داس��تان متفاوت تر‬ ‫از چیزی بود که تصور می ش��د‪ .‬در حالی که تیم نود مش��غول‬ ‫س��اخت ایتم های وی��ژه پرونده و دعوت از مهم��ان به برنامه‬ ‫بودند‪ ،‬جدول پخش هفتگی ش��بکه س��ه منتشر شد‪ ،‬بدون‬ ‫حضور نود در دوشنبه شب و بدون اطالع به تیم سازنده نود‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا جای «برنده باش» فوتبال پخش نشد؟‬ ‫دوشنبه ش��ب ش��بکه س��ه میهمان ناخوانده ای داش��ت؛‬ ‫گزارش ورزش��ی ب��ه جای ن��ود! رضا جاودان��ی و محمدرضا‬ ‫احمدی در گزارش ورزش��ی از مدیریت محترم شبکه تشکر‬ ‫کردن��د که «ام��کان» پخش ب��ازی را فراهم ک��رد اما حتی‬ ‫غیرفوتبالی تری��ن بینندگان هم می دانس��تند ک��ه اصرار به‬ ‫پخش بازی دوتیم اس��پانیا‪-‬انگلیس علتی فرامتنی داش��ت‪.‬‬ ‫ش��بکه س��ه که هفت��ه گذش��ته از پ‍خش زنده ب��ازی جذاب‬ ‫منچسترس��یتی‪-‬لیورپول در لیگ جزیره چشم پوشی کرده‬ ‫بود‪ ،‬به جای پخش بازی انگلیس‪-‬کرواس��ی مس��ابقه «برنده‬ ‫باش» را با اجرای محمدرضا گلزار روی انتن فرس��تاد و البته‬ ‫برای پخش مس��تقیم بازی ج��ذاب برزیل‪-‬ارژانتین اقدامی‬ ‫نک��رد‪ .‬با این وجود اصرار برای پخش زنده اس��پانیا‪-‬انگلیس‬ ‫باعث حذف نود از دوشنبه ش��ب ش��د‪ .‬چرا به س��نت همیشه‬ ‫پخش زنده بازی به ش��بکه ورزش سپرده نشد؟ چه اتفاقی در‬ ‫شبکه سه افتاد که پربیننده ترین برنامه هفتگی شان را قربانی‬ ‫پخش یک بازی فوتبال می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحوالت مدیریتی جدید در شبکه سه‬ ‫همه این اتفاق ها را باید در دوره مدیریت جدید ش��بکه سه‬ ‫دید‪ .‬پیش از این انتصاب‪ ،‬عادل فردوس��ی پور برای س��اخت‬ ‫برنامه ‪ ۲۰۱۸‬انتخاب ش��ده ب��ود و اغاز دوره مدیریت فروغی‬ ‫با ‪ ۴۰‬ش��ب ویژه برنامه جام جهانی با اجرای عادل همراه شد‪،‬‬ ‫هر چند مدیر تازه رس��یده شبکه س��ه در ان روزهای ابتدایی‬ ‫هم مش��کالتی سر راه ‪ ۲۰۱۸‬ایجاد کرد‪ .‬از مخالفت عجیب با‬ ‫حضور کارلس پویول تا پ‍خش ایتم هایی که بدون هماهنگی‬ ‫با عادل فردوسی پور در برنامه ‪ ۲۰۱۸‬پخش می شد‪ .‬مشکالت‬ ‫به حدی بود که عادل به نشانه اعتراض در شب بازی با مراکش‪،‬‬ ‫اج��را نکرد و در ان دقیق��ه ای هم که با اکراه رو به روی دوربین‬ ‫نشس��ت‪ ،‬از مردم و پویول به خاطر ان رفتار زشت عذرخواهی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فص��ل جدید س��اخت نود با ی��ک تغییر دیگر در س��اختار‬ ‫مدیریتی شبکه س��ه همراه ش��د‪ .‬با حکم اصغر پورمحمدی‬ ‫قائم مقام سیما‪ ،‬محمدحسین اقازمانی به عنوان دبیر شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری ورزش صداوس��یما منصوب شد‪ .‬اتفاقی که‬ ‫باعث شد اقازمانی از مدیرگروه ورزش شبکه کنار برود و جای‬ ‫او را میثم فضلعلی بگیرد‪ .‬فضلعلی از ابتدای تاس��یس ش��بکه‬ ‫ای��ن تح��والت مدیریت��ی در گام نخس��ت ب��ه س��اخت‬ ‫«فوتبالیسم» منجر شد که به شکل غیررسمی برای رقابت با‬ ‫نود روی انتن ش��بکه سه می رود‪ .‬از سوی دیگر برنامه فوتبال‬ ‫برتر هم که پیش از این مجری ثابتی نداشت‪ ،‬به محمد حسین‬ ‫میثاقی س��پرده ش��د تا هم نود یکی از نیروه��ای زبده اش را‬ ‫ن احتمالی نود ش��ود‪.‬‬ ‫از دس��ت دهد و هم این برنامه جانش��ی ‬ ‫سیاس��ت مدیریتی جدید در ش��بکه س��ه روزبه روز در حال‬ ‫طراحی س��ناریو های تازه ای برای نود بود و این درحالی است‬ ‫که در سال های گذشته هر تالشی برای ساخت شوی ورزشی‬ ‫در حد نود شکست خورده بود؛ حتی زمانی جواد خیابانی ایده‬ ‫اج��رای نود در نود را داد و برای چندماهی هم ان را اجرا کرد‪،‬‬ ‫این بار هم قابل پیش بینی بود که جایگزین های سفارشی نود‬ ‫نتوانند بین هواداران فوتبال جایگاهی پیدا کنند اما پرس��ش‬ ‫اینجاست که چرا مدیران شبکه سه که پربیننده ترین برنامه‬ ‫ورزش��ی صداوسیما را دارد‪ ،‬به دنبال س��اخت الترناتیوهایی‬ ‫برای نود بودند‪ .‬ایا تضعیف نود سیاس��ت کالن مدیران ارشد‬ ‫صدا و سیماست؟‬ ‫‹ ‹یک با م و دو هوای مدیران ارشد صدا و سیما‬ ‫پاسخ به پرسش باال کمی سخت و کمی پیچیده است‪ .‬اینکه‬ ‫یک رس��انه رس��می مانند تلویزیون تصمیم بگیرد برنامه ای‬ ‫پربیننده که برندی جهانی دارد و می تواند بینندگان زیادی را‬ ‫پای تلویزیون بنش��اند چرا و با چه دلیل و منطقی حذف کند‪،‬‬ ‫مگر می ش��ود مدیری پیدا کرد که بخواهد با تیش��ه به ریشه‬ ‫محبوبیت ها و سرمایه های خود بزند؟ پاسخ به این پرسش ها‬ ‫ش��اید در صحبت های دیدار نوروزی علی عسکری با مدیران‬ ‫تلویزیون باشد‪.‬‬ ‫عبدالعلی علی عس��کری رئیس س��ازمان صدا و س��یما در‬ ‫دیدار نوروزی با کارکنان رس��انه ملی با اشاره به کیفیت باالی‬ ‫برنامه های نوروزی صدا و س��یما‪ ،‬از معاونت های سیما‪ ،‬صدا‪،‬‬ ‫اس��تان ها و دیگر معاونت های برنامه ساز که در کنار پرداختن‬ ‫ب��ه االم مردم اس��یب دیده از س��یل به تقوی��ت روحیه امید‬ ‫پرداختند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام شجاعانه!‬ ‫علی عس��کری برنامه های ش��بکه های یک تا پنج را در ایام‬ ‫نوروز موفق ارزیابی کرد و افزود‪ :‬از ش��بکه سه سیما به عنوان‬ ‫شبکه ای که هوشمندانه و شجاعانه برنامه های جدیدی ارائه‬ ‫داد و مورد استقبال مردم قرار گرفت به ویژه از مدیر جوان ان‬ ‫اقای فروغی تشکر می کنم‪.‬‬ ‫منظور از اقدام شجاعانه و هوشمندان ه را متوجه نشدیم‪ .‬اما‬ ‫تاس��ف و تحیر خود را از تعطیل ش��دن برنامه نود نمی توانیم‬ ‫پنهان کنیم‪ .‬برنامه ای که در طول این س��ال ها همواره تالش‬ ‫ک��رد در دای��ره انصاف نگاهی فراتر از فوتبال داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫نگاهی که می توانس��ت جای تنفس بیشتری به موضوع های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی بدهد‪.‬‬ ‫تهیه کننده‬ ‫برنامه نود با‬ ‫بیان اینکه‬ ‫سخت ترین‬ ‫سال کاری‬ ‫خود را امسال‬ ‫تجربه کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشحالم که‬ ‫در سخت ترین‬ ‫سال کاری خود‪،‬‬ ‫دو جایزه گرفتم‬ ‫که یکی از انها‬ ‫را هیات داوران‬ ‫برای بهترین‬ ‫برنامه ترکیبی‬ ‫به من دادند و‬ ‫دیگری را مردم‪.‬‬ ‫من فرزند رسانه‬ ‫ملی هستم و به‬ ‫نوعی مدیون‬ ‫این رسانه ام‪.‬‬ ‫بر همین اساس‬ ‫در این ‪۲۲‬‬ ‫سال همیشه‬ ‫سعی کردم‬ ‫صادقانه کار کنم‬ ‫مروری بر اجراهای پیش از اغاز ماه مبارک رمضان‬ ‫گروه های موسیقی مشغول کارند‬ ‫سینا درخش��نده‪ ،‬گروه نوش��ه‪ ،‬گروه دلیار‪ ،‬پازل بند‪ ،‬سامان‬ ‫احتشامی‪ ،‬سعید خوانساری و‪ ...‬بعد از ایام تعطیل در سالن های‬ ‫تهران روی صحنه خواهند رفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با پایان ایام تعطیالت نوروزی‪ ،‬هنرمندان‬ ‫اهل موسیقی تا اغاز ماه مبارک رمضان کمتر از یک ماه فرصت‬ ‫دارند اجراهای خود را روی صحنه ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹محسن ابراهیم زاده‬ ‫این خواننده از انتهای اس��فند ‪ ۹۷‬و حتی نوروز ‪ ۹۸‬هم روز‬ ‫تعطیل نداشت و برنامه های فشرده خود را در بیشتر شهرهای‬ ‫ای��ران روی صحنه برد‪ .‬اخرین کنس��رت او روزهای ‪ ۱۹‬و ‪۲۲‬‬ ‫ن در س��الن همایش های برج میالد روی صحنه خواهد‬ ‫فروردی ‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫قطعات دورهمی‪ ،‬ش��بگردی‪ ،‬امش��ب‪ ،‬برداش��ت رفت‪ ،‬مگه‬ ‫داری��م‪ ،‬درد دل‪ ،‬غالف‪ ،‬ای��ن دل رفت‪ ،‬پای ثابتم‪ ،‬ش��ب های‬ ‫دیوونگ��ی‪ ،‬بوی ب��ارون‪ ،‬چقدر زود و کجایی از قطعاتی اس��ت‬ ‫که محس��ن ابراهیم زاده در کنسرت تهران برای مخاطبان اجرا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ن یک شب و ‪ ۲‬سئانس ‪۱۸:۳۰‬‬ ‫این کنسرت ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۲‬فروردی ‬ ‫و‪ ۲۲:۳۰‬در برج میالد برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سینا درخشنده‬ ‫نخستین کنسرت سینا درخش��نده درحالی در سالن میالد‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی تهران برگزار خواهد ش��د ک��ه او هنوز‬ ‫البومی وارد بازار نکرده اس��ت‪ .‬این خواننده پاپ که به تازگی با‬ ‫انتشار چندین تک قطعه توانسته است محبوبیت زیادی کسب‬ ‫کند‪ ،‬نخس��تین اجرای زنده خود را در شهر بندرعباس تجربه‬ ‫کرده و سپس در تهران روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫دل��دار‪ ،‬بم می خندی‪ ،‬اغوش‪ ،‬بد تو فکرتم‪ ،‬سرس��ری‪ ،‬هوای‬ ‫عش��ق‪ ،‬حس قشنگ‪ ،‬واس��م بمون‪ ،‬یه نفر و‪ ...‬قطعات اجرایی‬ ‫برای نخستین کنسرت این خواننده در تهران خواهد بود‪.‬‬ ‫ن س��اعت ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۲‬در س��الن میالد‬ ‫درخش��نده ‪ ۲۱‬فروردی ‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹پازل بند‬ ‫گ��روه پازل بند که در ایام عید ن��وروز در تعطیالت بودند ‪۱‬‬ ‫ت میزبان هواداران خود در س��الن میالد نمایش��گاه‬ ‫اردیبهش�� ‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫کار دادی دس��تم‪ ،‬به شرطی که‪ ،‬س��رم زده‪ ،‬خدا به همرات‪،‬‬ ‫دنیامیا‪ ،‬جاده‪ ،‬نگم برات‪ ،‬یادم نرفته‪ ،‬حقم اینه‪ ،‬وابس��ته‪ ،‬چی‬ ‫س��رت اومد‪ ،‬خس��تم‪ ،‬چرا رفتی‪ ،‬دست عاش��قی و قرار نیست‬ ‫قطعات اجرایی این کنسرت هستند‪.‬‬ ‫این کنس��رت ‪ ۱‬اردیبهشت ساعت ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۲‬در سالن میالد‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه دلیار‬ ‫گروه موسیقی دلیار به سرپرستی ندا بهزاد و خوانندگی نازلی‬ ‫س��لطان زاده و عاطفه نوروزی ‪ ۴‬اردیبهش��ت در فرهنگسرای‬ ‫نیاوران برنامه اجرا می کند‪.‬‬ ‫نازلی سلطان زاده‪ ،‬خواننده گروه دلیار درباره اجرای پیش رو‬ ‫گروه گفت‪ :‬این سومین همکاری من با گروه دلیار به سرپرستی‬ ‫ندا بهزاد است‪ .‬نخس��تین اجرای من با این گروه ‪ ۲۰‬اذر سال‬ ‫گذشته‪ ،‬دومین اجرا ‪ ۱۲‬تیر سال جاری و سومین همکاری ما‬ ‫در فرهنگسرای نیاوران خواهد بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این کنس��رت به صورت مش��ترک با دو خواننده‬ ‫متش��کل از من و خانم عاطفه نوروزی روی صحنه می رود و به‬ ‫ش��کلی تهیه شده است که هرکدام از ما دو قطعه اجرا کرده و‬ ‫نفر بعدی روی س��ن خواهد رفت‪ .‬با این تفاوت که قطعات من‬ ‫همگی شاد فولکلوریک بوده و قطعات خواننده دیگر پاپ است‬ ‫همچنین در انتهای برنامه یک قطعه به طور مشترک با صدای‬ ‫من و نوروزی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫س��لطان زاده به رپرتوار اجرایی اشاره کرد و گفت‪ :‬باغ مولوی‬ ‫(بندری)‪ ،‬کابوکی (کردی)‪ ،‬فریده (اذری)‪ ،‬ای جونم (شیرازی)‬ ‫رپرتوار من در این کنس��رت اس��ت و اتش ترین بانو‪ ،‬س��جاده‬ ‫و مجن��ون رپرتوار اجرایی نوروزی هس��تند‪ .‬ضمن انکه قطعه‬ ‫«شانه» به صورت مشترک به وسیله من و خواننده دیگر به دو‬ ‫زبان فارسی و اذری اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫ت ساعت ‪ ۲۱‬در فرهنگسرای نیاوران‬ ‫این کنسرت ‪ ۴‬اردیبهش ‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دختران دریا‬ ‫گروه بان��وان دختران دریا به سرپرس��تی و خوانندگی ارزو‬ ‫ت در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه‬ ‫ضیایی در ‪۱۱‬اردیبهش�� ‬ ‫م��ی رود تا مخاطبان ش��اهد اجرای قطعات پ��اپ راک و پاپ‬ ‫کالسیک از این بانوان باشند‪.‬‬ ‫در این اجرا تعدادی از قطعاتی که مسعود زارع فر برای گروه‬ ‫دختران دریا س��روده و در س��بک پاپ راک و پاپ کالس��یک‬ ‫اهنگس��ازی و تنظیم ک��رده را به همراه قطع��ات خاطره انگیز‬ ‫قدیمی پاپ اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫غزل مهدوی پیانو‪ ،‬سحر رحیمی گیتار‪ ،‬ریما حسن زاده گیتار‬ ‫باس‪ ،‬بیتا صادقی گیتار الکتریک و اکوستیک‪ ،‬ویدا مالحسنی‬ ‫ویلن س��ل‪ ،‬لیدا باقری فلوت‪ ،‬مژگان ابوالفتحی پرکاش��ن و ندا‬ ‫به��زاد درامز اعض��ای گروه دخت��ران دریا را به سرپرس��تی و‬ ‫خوانندگی ارزو ضیایی تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫ت س��اعت ‪ ۲۰‬در فرهنگسرای‬ ‫این کنس��رت ‪ ۱۱‬اردیبهش�� ‬ ‫نیاوران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه نوشه‬ ‫ت در تاالر‬ ‫گروه نوش��ه در تازه ترین برنامه خود ‪ ۱۳‬اردیبهش ‬ ‫وحدت روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫هدف گروه توش��ه از بازخوانی قطع��ات قدیمی در این اجرا‬ ‫این است که مردم با این قطعات خاطره دارند و اجرای قطعات‬ ‫نوس��تالژیک ب��ه اضافه تنظیم��ی جدید با س��ازهای تلفیقی‪،‬‬ ‫حال وهوایی تازه برای شان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن اجرا اثاری از اهنگس��ازان بنام ازجمله انوش��یروان‬ ‫روحانی‪ ،‬همایون خرم‪ ،‬جواد لش��کری‪ ،‬علی تجویدی و واروژان‬ ‫با اش��عاری از ایرج جنتی عطایی‪ ،‬معینی کرمانش��اهی‪ ،‬بیژن‬ ‫ترقی و تورج نگهبان نواخته می شود‪.‬‬ ‫مهرناز دبیرزاده تمبک‪ ،‬عس��ل مل��ک زاده دف و دایره‪ ،‬غزل‬ ‫مهدوی پیانو‪ ،‬مینو قاس��م پور قانون‪ ،‬نیلوف��ر ابراهیمی فلوت‪،‬‬ ‫س��امان بهشتی درامز‪ ،‬کیوان فرش��یدنیا گیتار باس و رضاعلی‬ ‫لمعانی گیتار نیز در این کنسرت اعضای گروه نوشه را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ت ساعت ‪ 21 : 30‬در تاالر وحدت‬ ‫این کنس��رت ‪ ۱۳‬اردیبهش ‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارکستر ملی ایران‬ ‫نخس��تین اجرای ارکس��تر ملی ایران در س��ال جدید ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫ت در تاالر وحدت برگزار می شود‪ .‬این اجرا با عنوان‬ ‫اردیبهش�� ‬ ‫«س��رو ازاد»‪ ،‬به اهنگس��ازی پیمان س��لطانی و رهبری روبن‬ ‫اساتریان در تاالر وحدت روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫خوانن��دگان این اجرای ارکس��تر ملی مهدی امامی‪ ،‬پارس��ا‬ ‫حس��ندخت و علیرضا وکیلی منش هستند که با همراهی گروه‬ ‫کر به رهبری رازمیک اوحانیان روی صحنه می روند‪.‬‬ ‫در این کنس��رت قطعات میهنم س�لام‪ ،‬ای وطن‪ ،‬ای میهن‪،‬‬ ‫ایران جوان‪ ،‬ایران هنگام کار اس��ت‪ ،‬ای انس��ان‪ ،‬عاشق‪ ،‬نوروز‪،‬‬ ‫یلدا‪ ،‬عاش��ق مش��و‪ ،‬اتش دل‪ ،‬موسم گل‪ ،‬کنس��رتو کمانچه با‬ ‫اهنگس��ازی پیمان سلطانی اهنگس��از‪ ،‬رهبر ارکستر و نوازنده‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫ترجم��ه رمان های «س��وفی نابغه» نوش��ته‬ ‫گرف‪« ،‬جزیره خودم��ان» و «چه جوری‬ ‫لیس��ا َ‬ ‫تا همیش��ه زنده باش��ی» از س��الی نیکولز برای‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان منتش��ر ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬رم��ان کودک «س��وفی نابغه»‬ ‫گرف با ترجمه نوشین ابراهیمی در‬ ‫نوش��ته لیسا َ‬ ‫‪ ۱۴۴‬صفحه با شمارگان ‪ ۱۰۰۰‬نسخه و نرخ ‪۱۸‬‬ ‫هزار تومان در نش��ر پیدایش عرضه ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین رمان «جزیره خودمان» نوشته سالی‬ ‫نیکولز با ترجمه میالد بابان��ژاد و الهه مرادی در‬ ‫‪ ۲۶۸‬صفحه با ش��مارگان ‪ ۱۰۰۰‬نس��خه و نرخ‬ ‫‪ ۳۲‬هزار تومان در نش��ر یادشده راهی بازار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬دیگر کتاب نش��ر پیدایش‪« ،‬چه جوری‬ ‫تا همیش��ه زنده باشی» نوشته س��الی نیکولز با‬ ‫ترجمه میالد بابانژاد و الهه مرادی اس��ت که در‬ ‫‪ ۲۵۲‬صفحه با شمارگان ‪ ۱۰۰۰‬نسخه و نرخ ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان منتشر ش��ده است‪ .‬این کتاب نامزد‬ ‫مدال کارنگی و برنده جایزه «کنکورد» ‪ ۲۰۰۹‬و‬ ‫جایزه «واتراستونز» ‪ ۲۰۰۸‬شده است‪.‬‬ ‫دبیر پنجمین جشنواره‬ ‫فیلم و عکس «فردا»‬ ‫حکم گرفت‬ ‫بهزاد رش��یدی ب��ه عن��وان دبی��ر پنجمین‬ ‫جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا»‬ ‫از سوی رئیس جهاد دانشگاهی حکم گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حک��م انتص��اب دبی��ر‬ ‫پنجمین جش��نواره فیل��م و عکس فن��اوری و‬ ‫صنعتی که از س��وی حمیدرض��ا طیبی‪ ،‬رئیس‬ ‫جهاد دانش��گاهی صادر شده‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫«اقای بهزاد رش��یدی‪ ،‬با توجه به تجربه اجرایی‬ ‫و شایس��تگی جنابعالی‪ ،‬به عنوان دبیرپنجمین‬ ‫جش��نواره ملی فیلم و عک��س فناوری و صنعتی‬ ‫منصوب می ش��وید‪ .‬ضمن ارزوی موفقیت برای‬ ‫جنابعالی در این مس��ئولیت مه��م و با توجه به‬ ‫نامگذاری س��ال جدید با عنوان «رونق تولید»‪،‬‬ ‫انتظار دارد با اس��تفاده از امکانات موجود و جلب‬ ‫مش��ارکت و همکاری س��ایر مراک��ز و نهاد های‬ ‫مرتب��ط با موضوع‪ ،‬حداکثر ت�لاش خود را برای‬ ‫برگزاری موفق این جشنواره مبذول دارید‪».‬‬ ‫انیمیشن «دامبو»‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون دالری شد‬ ‫نس��خه جدید انیمیشن کالس��یک «دامبو»‬ ‫س��اخته «تیم برت��ون» در دومین هفته نمایش‬ ‫جهانی به مجموع ف��روش ‪ ۲۰۰‬میلیون دالری‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی‪ ،‬ساخته‬ ‫جدی��د تیم برتون که جدیدترین فیلم از س��ری‬ ‫بازس��ازی های انیمیش��ن کالس��یک ش��رکت‬ ‫والت دیزنی است تاکنون ‪ ۱۳۷.۵‬میلیون دالر از‬ ‫محل گیش��ه بین الملل و ‪ ۷۶‬میلیون دالر نیز در‬ ‫سینماهای امریکا فروخته است‪.‬‬ ‫انیمیشن اصلی «دامبو» محصول سال ‪۱۳۱۰‬‬ ‫به تهیه کنندگ��ی والت دیزنی و کارگردانی «بن‬ ‫شارپس��تین» در ‪ ۱۳۱۰‬عرضه شد و چهارمین‬ ‫پویانمایی در س��ری کارهای کالس��یک دیزنی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫ام��ا قبل از انیمیش��ن «دامبو» ک��ه رتبه دوم‬ ‫فروش گیش��ه بین الملل را به نام خود ثبت کرد‪،‬‬ ‫فیلم ابرقهرمانی «شزم!» محصول جدید شرکت‬ ‫برادران وارنر با فروش ‪ ۱۰۲‬میلیون دالر‪ ،‬در رتبه‬ ‫نخس��ت قرار گرفت‪ .‬این فیلم بر پایه شخصیتی‬ ‫ب��ه همین نام از ش��رکت دی س��ی کامیکس به‬ ‫کارگردانی «دیوید اف‪ .‬س��ندبرگ» و هفتمین‬ ‫فیلم در دنیای سینمایی دی سی است‪.‬‬ ‫«ش��زم!» عالوه بر فروش ‪ ۱۰۲‬میلیون دالری‬ ‫در ‪ ۷۶‬بازار بین المللی‪ ،‬در هفته نخست اکران در‬ ‫سینماهای امریکا نیز ‪ ۵۳‬میلیون دالر فروخت تا‬ ‫فروش جهانی اغازین افزون بر ‪ ۱۵۵‬میلیون دالر‬ ‫را به نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫اما فیلم جدید «گورس��تان حیوانات خانگی»‬ ‫که بر اس��اس یکی از رمان های ترسناک نوشته‬ ‫«اس��تفن کینگ» ساخته ش��ده‪ ۱۷.۳ ،‬میلیون‬ ‫دالر در ‪ ۴۶‬کش��ور جه��ان ف��روش داش��ت و ‪۲‬‬ ‫میلی��ون دالر نیز در نخس��تین هفت��ه اکران در‬ ‫امریکا فروخت‪ .‬این فیلم که با هزینه ‪۲۱‬میلیون‬ ‫دالری س��اخته شده ‪ ۳.۱‬میلیون دالر در روسیه‬ ‫و ‪ ۲‬میلی��ون دالر نیز در بریتانیا و مکزیک فروش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫همچنین فیلم ابرقهرمانی «کاپیتان مارول»‬ ‫که به تازگی به مجم��وع فروش جهانی افزون بر‬ ‫یک میلیارد دالری دست یافته است نیز در ادامه‬ ‫اکران خود ‪ ۱۴.۱‬میلیون دالر از سینماهای ‪۵۵‬‬ ‫کش��ور فروخت‪ .‬این اثر هم اکن��ون نهمین فیلم‬ ‫پرف��روش ابرقهرمانی تاریخ س��ینما اس��ت که‬ ‫‪ ۶۶۳.۵‬میلیون دالر از فروش خود را در گیش��ه‬ ‫بین المل��ل و افزون بر ‪ ۳۳۷‬میلی��ون دالر نیز در‬ ‫امریکا فروخته است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫ان روز که مدیران ارش��د تلویزیون وعده می دادند دوست‬ ‫دارند مانند برنامه نود که در حوزه ورزش با شفافیت های خود‬ ‫موجب رش��د فوتبال کش��ور شده اس��ت؛ در حوزه های دیگر‬ ‫مانند اقتصاد و سیاست و فرهنگ هم برنامه تولید کنند کسی‬ ‫فک��رش را نمی کرد با تغییرات مدیریتی و رویکردهای جدید‬ ‫مدیران تلویزیون شاهد جمع شدن دکورهای پربیننده ترین‬ ‫برنامه تلویزیونی در ‪ ۲۰‬س��ال گذشته باشیم‪ .‬اتفاقی که نشان‬ ‫داد خیلی راحت می توان به تمام داشته ها و سرمایه ها پشت پا‬ ‫زد و در کشتی نشست و زیر پای خود را سوراخ کرد‪.‬‬ ‫ش��ب گذش��ته بار دیگر برنام��ه نود روی انت��ن نرفت‪ .‬این‬ ‫دومین هفته در س��ال جدید اس��ت که برنام��ه پربیننده نود‬ ‫بعد از گذش��ت ‪ ۲۰‬سال از س��اخت ان بدون اعالم قبلی روی‬ ‫انتن نرفت‪.‬‬ ‫روزهای پایانی س��ال ب��رای عالقه مندان ب��ه برنامه نود با‬ ‫یک خبر ش��وکه کننده همراه بود‪ .‬زمزمه ه��ا دیگر تبدیل به‬ ‫واقعیت ش��ده بود و حذف برنامه نود ک��ه تا ان لحظه تنها در‬ ‫حد یک ش��ایعه بود به تیتر اصلی رس��انه ها رسید‪ .‬تناقض ها‬ ‫در تصمیم گیری برای سرنوش��ت برنامه ن��ود انقدر زیاد بود‬ ‫که هر مخاطبی از دیدن و ش��نیدن ان س��ردرگم می ش��د‪ .‬از‬ ‫س��وی روابط عمومی سازمان صدا و س��یما که زیرمجموعه‬ ‫ریاست کل سازمان به شمار می اید خبر از تغییر تهیه کننده و‬ ‫رویکرد برنامه نود در س��ال اینده شنیده می شود که به تعبیر‬ ‫دیگر حذف عادل فردوس��ی پور و جدا کردن او از برنامه ای که‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال برایش زحمت کشید و از طرفی رئیس سازمان صدا‬ ‫و س��یما در یک گفت وگوی کوتاه اینترنت��ی می گوید عادل‬ ‫فردوسی پور سر جایش باقی می ماند و قرار نیست تغییری رخ‬ ‫دهد‪ .‬در همان کش مکش ها خبر می رسد دوشنبه پایان سال‬ ‫که قرار بود فردوس��ی پور و گروهش یک ویژه برنامه فوتبالی و‬ ‫عیدانه را روی انتن ببرند از جدول پخش برنامه های ش��بکه‬ ‫س��ه خارج شده و به جایش فیلم سینمایی پخش می شود‪ .‬در‬ ‫همان س��اعات و پیش از انکه موعد پخش برنامه نود برس��د‪،‬‬ ‫فردوس��ی پور با رس��انه ها گفت وگو می کند و ب��ا اعالم اینکه‬ ‫پیش��نهاد قائم مقامی ش��بکه ورزش را رد ک��رده و پای فرزند‬ ‫‪۲۰‬س��اله ای که زحمتش را کشیده می ایستد و با پست و مقام‬ ‫مدیریتی معامله نمی کند؛ از حذف برنامه اش خبر داد؛ اتفاقی‬ ‫تلخ که باید مهره های ان را کنار هم چید تا به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫انتشار ‪ ۳‬رمان برای‬ ‫کودکان و نوجوانان‬ ‫سه شنبه‬ ‫یگانه اموزگار فداکاری‬ ‫‪ 20‬فروردین ‪ 3 - 1398‬شعبان ‪ 9 - 1440‬اوریل ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1265‬پیاپی ‪2583‬‬ ‫شعبانیه‬ ‫روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت‬ ‫دومی��ن فرزن��د برومن��د حض��رت علی و‬ ‫فاطمه‪ ،‬که درود خدا بر ایشان باد‪ ،‬در خانه‬ ‫وحی و والیت‪ ،‬چشم به جهان گشود‪.‬‬ ‫خبر والدتش که به پیامبر گرامی اسالم‬ ‫(ص) رسید‪ ،‬به خانه حضرت علی و فاطمه‬ ‫(ع) امد و اس��ماء را فرم��ود تا کودکش را‬ ‫بیاورد‪ .‬اس��ماء او را در پارچه ای س��پید پیچید و خدمت رسول اکرم‬ ‫(ص) برد‪ .‬ان گرامی به گوش راس��ت او اذان و به گوش چپ او اقامه‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫س��ید جوانان اهل بهشت‪ ،‬ریحانه باغ رس��الت‪ ،‬یکی از دو گوشواره‬ ‫عرش خدا‪ ،‬خامس ال عبا‪ ،‬سرور ازادگان جهان‪ ،‬حضرت امام حسین‬ ‫ش��عبان س��ال چهارم هجری در مدینه من��وره به دنیا‬ ‫(ع) در س��وم‬ ‫ِ‬ ‫هَّ‬ ‫ابوعبدالل‪ ،‬کنیه و س��ید شباب اهل الجنه‪ ،‬سبط النبی‪ ،‬مبارک و‬ ‫امد‪.‬‬ ‫سیدالشهدا از القاب ان حضرت است‪.‬‬ ‫اخبار و احادیث گوناگون در فضایل و مناقب ان بزرگوار از ش��یعه‬ ‫و س��نی فوق تواتر است‪ .‬نام ان حضرت‪ ،‬زینت بخش تاریخ انسانیت و‬ ‫قیام او س��رخط و الگوی قیام ها و نهضت های جهان است‪ .‬اموزشگاه‬ ‫فداکاری را او یگانه اموزگار اس��ت و دانش��گاه ش��هامت و شهادت را‬ ‫او یکتا اس��تاد‪.‬پیامبر اکرم درباره نواده گرامی خویش فرموده اس��ت‪:‬‬ ‫حس��ین را در دل های مومنان‪ ،‬محبتی ژرف و پنهان است و او دری‬ ‫از درهای بهش��ت اس��ت‪ .‬س��وگند به ان که جانم به دست اوست که‬ ‫حس��ین در اسمان ها‪ ،‬بیش از روی زمین به عظمت یاد می شود و او‬ ‫زیور اسمان و زمین است‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کاهش بودجه تئاتر‪ ،‬افزایش بیکاری تئاتری ها‬ ‫معاون توس��عه کتابخانه ه��ا و ترویج کتابخوانی‬ ‫نه��اد کتابخانه ه��ای عموم��ی کش��ور درب��اره‬ ‫کتابخانه ه��ای لرس��تان‪ ،‬پلدخت��ر و معموالن هم‬ ‫گفت‪ :‬کتابخانه های این مناطق تعطیل ش��ده اما‬ ‫تخریب نشده اند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی به دلیل نیاز به س��اختمان فیزیکی‬ ‫کتابخانه ها برای کمک به سیل زدگان کتابخانه های‬ ‫این مناطق به محل پشتیبانی تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫بزدوده معتقد است کاهش بودجه تئاتر در سال‬ ‫‪ ۹۸‬ب��ه ما می گوید باید امس��ال کمتر کار کنیم و‬ ‫تئاتر را به عنوان ش��غل اصلی م��ان کنار بگذاریم و‬ ‫با این همه س��ابقه و تجربه س��راغ رشته دیگری‬ ‫برویم‪ .‬این مس��ائل برای خان��واده هنرمند و تئاتر‬ ‫بسیار سخت است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عادل بزدوده‪ ،‬نمایشنامه نویس‪،‬‬ ‫کارگردان نمایش عروسکی و عروسک ساز با بیان‬ ‫اینکه براس��اس اخرین اخباری که شنیدم بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬تئاتر نسبت به سال گذشته کاهش یافته‬ ‫و با ای��ن اتفاق تئاتر را در بزرگ ترین فش��ار قرار‬ ‫دادند‪ ،‬گفت‪ :‬من با هیات دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی که بودجه کمی برای هنر و تئاتر در نظر‬ ‫می گیرند‪ ،‬مشکل دارم‪ .‬چرا فکر نمی کنند جامعه‬ ‫به مسائل فرهنگی نیاز دارد؟ چرا به مسائل تربیتی‬ ‫و مس��ائلی که به ترویج فرهن��گ کمک می کند‪،‬‬ ‫کم توجهی می کنند؟‬ ‫ای��ن هنرمند تئات��ر ادام��ه داد‪ :‬به نظر من تمام‬ ‫هنرمندانی که در ایران تحصیل و هنر را به عنوان‬ ‫شغل خود انتخاب کردند‪ ،‬نادیده گرفته می شوند‪.‬‬ ‫خانواده هنر به ویژه هنرمندان تئاتر بیشتر مشمول‬ ‫این موضوع می ش��وند و زیر فشار قرار می گیرند‪،‬‬ ‫همی��ن ام��ر موجب می ش��ود ب��ه نازل ترین وجه‬ ‫ممکن کاره��ای خود را ارائه دهن��د؛ بدون اینکه‬ ‫بخواهند تاثیرات فرهنگی داش��ته باشند‪ .‬بزدوده‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬خانه تئاتر ش��انه به ش��انه مدیرانی‬ ‫را که کش��تی تئاتر را هدای��ت می کنند‪ ،‬همراهی‬ ‫می کند و کمک کننده است‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫در بودجه نویس��ی و تجزیه و تحلیل بودجه اجازه‬ ‫ورود ندارد و چنین بس��اطی به وجود می اید‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه حاال باید ببینیم برای س��ال ‪ ۹۸‬با این‬ ‫بودجه چه کاری می توانیم انجام دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫بودجه به ما می گوید باید امس��ال کمتر کار کنیم‬ ‫و تئات��ر را به عنوان ش��غل اصلی مان کنار بگذاریم‬ ‫و با این همه س��ابقه و تجربه سراغ رشته دیگری‬ ‫برویم‪ .‬این مس��ائل برای خان��واده هنرمند و تئاتر‬ ‫رمضانی افزود‪ :‬در خوزس��تان هم ‪ ۱۳‬کتابخانه‬ ‫داری��م؛ از جمله کتابخانه مرکزی این اس��تان که‬ ‫نزدیک رودخانه کارون مس��تقر اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل ای��ن کتابخانه و کتابخانه های دیگر اس��تان‬ ‫تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در میامی س��منان ی��ک کتابخانه بر‬ ‫اثر س��یالب تخریب و در دروازه قران ش��یراز نیز‬ ‫کتابخان��ه ای بر اثر ابگرفتگی تعطی��ل و در ادامه‬ ‫بازگش��ایی ش��د‪ .‬رمضانی افزود‪ :‬از ابت��دای وقوع‬ ‫حادثه اقدام های پیش��گیرانه ب��رای جلوگیری از‬ ‫اب گرفتگی کتابخانه های عمومی در اس��تان های‬ ‫درگیر انجام و توصیه ها ارائه ش��د و حتی درهای‬ ‫برخ��ی کتابخانه ها که در گودی قرار گرفته بودند‬ ‫ایزوگام و مسیر ورودی سیل مسدود شد‪ .‬به گفته‬ ‫وی اقدام های فرهنگی ازس��وی نهاد کتابخانه های‬ ‫عمومی در دس��ت برنامه ریزی اس��ت و گروه ها و‬ ‫کتابخانه های س��یار ب��ه زودی در برخ��ی مناطق‬ ‫سیل زده مستقر خواهند شد‪.‬‬ ‫بسیار سخت است‪ .‬این کارگردان نمایش عروسکی‬ ‫در ادامه بیان کرد‪ :‬حرف اصلی من این است که ما‬ ‫هنرمندان نادیده انگاش��ته شدیم و در این نادیده‬ ‫گرفتن ها پایه های هنر متزلزل تر از گذشته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬با کاهش چند میلیاردی بودجه س��ال ‪،۹۸‬‬ ‫بیکاری در حوزه تئاتر افزون تر خواهد ش��د و فرار‬ ‫دوس��تان هنرمن��د از این فضا جامع��ه را متضرر‬ ‫می کند‪ .‬بزدوده با اش��اره ب��ه اینکه کاهش بودجه‬ ‫کار هنرمندان در شهرس��تان ها را هم تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬جامعه ما فقط تهران نیس��ت‪،‬‬ ‫جامعه ما‪ ،‬جامعه ایران اس��ت‪ .‬در گذش��ته که به‬ ‫بچه های شهرس��تان بودجه کمی تعلق می گرفت‪،‬‬ ‫ح��اال هم با کاهش بودجه‪ ،‬س��هم کمتری دارند و‬ ‫بیکاری هنرمندان شهرستانی هم افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این عروسک س��از تصریح ک��رد‪ :‬به نظر من یکی از‬ ‫راهکارها کم کردن تعداد جشنواره هاست‪ ،‬چراکه‬ ‫برگزاری این تعداد جشنواره لزومی ندارد‪ .‬برگزاری‬ ‫‪ 3‬یا ‪ 4‬جش��نواره تاثیرگذار‪ ،‬کافی است‪ .‬با این کار‬ ‫بودجه به درستی تقسیم می ش��ود‪ .‬این کارگردان‬ ‫تئاتر افزود‪ :‬نکته دیگر این اس��ت که فقط وزارت‬ ‫ارشاد نیست که از بودجه دولتی استفاده می کند‬ ‫بلک��ه نهادهای موازی دیگری هم هس��تند که از‬ ‫این بودجه بهره مند می ش��وند‪ .‬ت��ا زمانی که تمام‬ ‫فعالیت های فرهنگی‪-‬هنری یک کاس��ه نش��وند‪،‬‬ ‫م��ا ای��ن جدایی ه��ا را خواهیم داش��ت و ش��اهد‬ ‫ضربه پذیرتر شدن خانه هنر خواهیم بود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫س س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش ک‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س ک‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪119‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شب علی رضا قلی برگزار می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪120‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ک س‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ش��ب علی رض��ا قل��ی ‪ ۲۳‬فروردین در‬ ‫دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��ب‬ ‫عل��ی رضاقل��ی به هم��ت مجله بخ��ارا با‬ ‫همکاری دانش��کده اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبای��ی و موسس��ه مطالعات��ی دین و‬ ‫اقتص��اد ‪ ۲۳‬فروردی��ن برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫تق��ی ازاد ارمکی‪ ،‬محم��د ترکمان‪ ،‬هادی‬ ‫خانیکی‪ ،‬علی دهباش��ی‪ ،‬محس��ن رنانی‪،‬‬ ‫علی اصغ��ر س��عیدی‪ ،‬محمدتق��ی فاضل‬ ‫میبدی‪ ،‬حس��ن طائی‪ ،‬فرش��اد مومنی و‬ ‫لط��ف اهلل میثمی س��خنرانان ای��ن ایین‬ ‫هس��تند‪ .‬عالقه مندان برای حضور در این‬ ‫ایین می توانند از س��اعت ‪ 14:30‬تا ‪ ۱۸‬به‬ ‫دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫واقع در خیابان شهید بهشتی‪ ،‬نبش احمد‬ ‫قصیر مراجعه کنن��د‪ .‬علی رضاقلی متولد‬ ‫‪ ،۱۳۲۶‬ته��ران پژوهش��گر ایران��ی حوزه‬ ‫ی اس��ت‪.‬‬ ‫جامعه شناس��ی و علوم سیاس�� ‬ ‫او ب��ا نوش��تن دو کت��اب جامعه شناس��ی‬ ‫خودکامگی و جامعه شناس��ی نخبه کشی‬ ‫در صحنه جامعه شناسی ایران مطرح شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کاشف واکس��ن میکروب هاری ‪ -‬انسان‬ ‫طمعکار‬ ‫‪ -2‬از مراح��ل زراعت ‪ -‬جمله قرانی ‪ -‬نوعی‬ ‫پارچه نازک‬ ‫‪ -3‬یادداش��ت ‪ -‬پول کش��ور میانمار ‪ -‬فاقد‬ ‫سرعت ‪ -‬شهر بندری عراق‬ ‫‪ -4‬س��وال کنکوری ‪ -‬از اندام قرینه ‪ -‬مقتدا‬ ‫و پیشوا‪ -‬نت منفی‬ ‫‪ -5‬اش��نا ب��ه کار ‪ -‬از انواع میز یا صندلی ‪-‬‬ ‫گردن اویز اسارت بار‬ ‫‪ -6‬سپاسگزار ‪ -‬گیاه کوهی ترش مزه‬ ‫‪ -7‬عقاید شمردنی ‪ -‬نوعی گریختن‬ ‫‪ -8‬دس��ت سودن ‪ -‬بخار دهان ‪ -‬خیس ‪ -‬از‬ ‫اعیاد ویتنامی ها‬ ‫‪ -9‬معبود دروغین ‪ -‬صوت و نغمه‬ ‫‪ -10‬گرامیداشت ‪ -‬غیربلیغ‬ ‫‪ -11‬رشد و بالندگی ‪ -‬دانه هر اش!‪ -‬پاکیزه‬ ‫‪ -12‬مانع ‪ -‬گریه و زاری ‪ -‬قبیله ای در صدر‬ ‫اسالم ‪ -‬گودال‬ ‫‪ -13‬س��ال گذشته ‪ -‬ش��کلی در هندسه ‪-‬‬ ‫ادب اموختن ‪ -‬اخرین توان‬ ‫‪ -14‬قسمت اصلی دندان ‪ -‬پسوند الودگی ‪-‬‬ ‫عنصر شیمیایی فلزی با عدد اتمی ‪45‬‬ ‫‪ -15‬از مس��ابقات ورزش��ی مفرح ‪ -‬به طور‬ ‫مدام‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬نمایش بی کالم ‪ -‬سریع السیر و پیشتاز‬ ‫‪ -2‬تبسم کردن ‪ -‬شیوه و طریقه ‪ -‬سکوی پرش‬ ‫‪ -3‬شماره ماه ‪ -‬ش��ال پارچه ای تابیده ‪ -‬قطار ‪-‬‬ ‫ریسمان بلند‬ ‫‪ -4‬درخ��ت انگ��ور ‪ -‬یک مرحل��ه زمانی ‪ -‬جای‬ ‫راحت و اسایش ‪ -‬گربه عرب‬ ‫‪ -5‬نام دیگر سیاهرگ ‪ -‬بی تجربه‬ ‫‪ -6‬سرپرستی اداره ‪ -‬جوان در کالم حکیم طوس‬ ‫‪ -7‬از حروف الفبای یونانی ‪ -‬بی شمار‬ ‫‪ -8‬بلی روسی ‪ -‬چه زمانی‬ ‫‪ -9‬خوش سیما ‪ -‬مخترع ماشین بخار‬ ‫‪ -10‬واحد هر باب دکان ‪ -‬پرگار‬ ‫‪ -11‬از مقاط��ع تحصیلی ‪ -‬ش��هر ق��وم حضرت‬ ‫لوط(ع)‬ ‫‪ -12‬اث��ر رطوبت ‪ -‬فلز چه��ره ‪ -‬روایت کنندگان‬ ‫ اغاز امری‬‫‪ -13‬ورزش��ی در زمینی بزرگ و روباز ‪ -‬تدبیر و‬ ‫دقت در عمق مس��ائل‪ -‬مسکین و محتاج ‪ -‬حرف‬ ‫انتخاب و گزینش‬ ‫‪ -14‬فالگی��ر ‪ -‬جماعت ‪ -‬از مواد س��می بس��یار‬ ‫خطرناک‬ ‫‪ -15‬پریش��ان احوال ‪ -‬فهرس��ت دارایی و بدهی‬ ‫موسسه ها‬ ‫محم�د ش�بیری‪ ،‬نویس�نده‪:‬‬ ‫برخی روش��نفکران و اقش��ار دیگر‬ ‫برای اینکه در کش��ور چش��م انداز‬ ‫دموکراتیک روش��ن و اینده سپهر‬ ‫سیاس��ی کش��ور ب��ه س��تاره های‬ ‫روش��ن ازادی و مدنیت مزین یا راه‬ ‫رستگاری و س��عادت برای مردم و‬ ‫کش��ور باز ش��ود‪ ،‬نظرها و گاهی راهکارهایی‬ ‫را ارائ��ه می دهن��د‪ .‬در اینجا به تعدادی از این‬ ‫دیدگاه ها و نظرها اشاره می شود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬برخی به اصالح قانون و قانون اساس��ی‬ ‫تکیه می کنند‪ ،‬مسائل و مشکالت کشور را در‬ ‫برخی مواد قانون اساس��ی می بینند و نظر به‬ ‫اصالح قانون اساسی دارند و خواستار حذف و‬ ‫جرح و تعدیل ان هستند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بعضی بر حذف برخی اشخاص و گروه ها‬ ‫از قدرت توجه و تاکید دارند؛ مانند اینکه گروه‬ ‫و جریان خاصی به قدرت نرس��ند تا مشکالت‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬برخ��ی دیگ��ر ب��ه تش��کیل اح��زاب و‬ ‫تش��کیالت سیاس��ی اعتنا می کنن��د؛ وجود‬ ‫دموکراس��ی در کش��ور را به وجود احزاب یا از‬ ‫مقدمات ان می دانند‪ .‬اینها معتقدند کشوری‬ ‫که فاقد حزب باشد نمی تواند روند دموکراسی‬ ‫را طی کند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬گروه��ی ب��ه برگش��ت ب��ه ارزش های‬ ‫اس�لامی روزامد عنایت دارند‪ .‬انها نگاه سنتی‬ ‫ب��ه دین را مقبول نمی دانند و برای هر یک از‬ ‫مس��ائل نوین در جامعه معتقد به نگاه دینی و‬ ‫تعبیر و تفسیر جدید هستند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬در م��واردی برخ��ی رها ک��ردن هر نوع‬ ‫اقدام و فعالیت سیاس��ی و واگذار کردن افسار‬ ‫سیاس��ت به خود را منظر نظر خود قرار داده و‬ ‫ب��ه مردم توصی��ه می کنند که به زندگی خود‬ ‫توجه کنند و گرد سیاس��ت نگردند و حتی به‬ ‫فرزندان خود توصیه اکید می کنند که در هیچ‬ ‫کار سیاسی وارد نشوند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬برخ��ی م��ردم ب��ه اعتراض ت��وده ای و‬ ‫پوپولیس��تی گرای��ش دارن��د‪ .‬راه ح��ل همه‬ ‫مشکالت را اعتراض خیابانی و ایجاد تحریم ها‬ ‫و پویش ه��ای اعتراضی می دانند و هر راه حلی‬ ‫را در خیابان می جویند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬برخ��ی به کمک گرفت��ن از دولت های‬ ‫مخال��ف حکوم��ت ای��ران توج��ه ک��رده و‬ ‫فعالیت های خود را در راس��تای هماهنگی با‬ ‫انه��ا انج��ام می دهند و ب��ه حمایت و دخالت‬ ‫انها دل بسته اند‪ .‬انها معتقدند با حکومتی که‬ ‫قدرت و مهارت کنترل همه چیز را در دس��ت‬ ‫دارد‪ ،‬ممکن نیس��ت بتوان با اب��زار و امکانات‬ ‫نداش��ته به رقابت و مقابله برخاست؛ بنابراین‬ ‫چنین گرایشی دارند؛ برای مثال عده ای که به‬ ‫ترامپ نامه نوشته و درخواست براندازی دارند‬ ‫و از او می خواهن��د تا کاری برای مردم کند! از‬ ‫چنین گرایشی برخوردارند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬گروهی دیگ��ر بر مهاجرت‬ ‫و رفت��ن از کش��ور و اقام��ت در‬ ‫کش��ورهای دارای امکان��ات و‬ ‫دموکراس��ی نظر دارن��د و گاهی‬ ‫ع��ده ای از ایش��ان مصم��م ب��ه‬ ‫مهاجرت ب��ه دورترین نقاط عالم‬ ‫هس��تند‪ .‬حجم زیاد مهاجرت از‬ ‫کش��ور و نیز روبه فزونی نه��ادن این تفکر‪،‬‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫نشانه وجود چنین موضوع ‬ ‫‪ -۹‬بعضی دیگر به کس��ب قدرت و ثروت‬ ‫با سوءاس��تفاده از شرایط موجود و اشفتگی‬ ‫اقتص��ادی و بهبود وضعیت ش��خصی خود‬ ‫گرایش دارن��د‪ .‬این ها مردم را نیز تش��ویق‬ ‫ب��ه فرو کردن س��ر خ��ود در زندگی خود و‬ ‫کش��یدن گلی��م خ��ود از اب می کنند! و به‬ ‫(هیچ نوع) رژیم و حاکمیت سیاس��ی وقعی‬ ‫نمی نهند‪ .‬فقط بهره خود را می برند و اغلب‬ ‫نیز رنگ تندی از افراط را در هر رژیمی که‬ ‫باشند‪ ،‬به خود می گیرند!‬ ‫‪ -۱۰‬برخ��ی بر ایج��اد دیکتاتوری خوب‬ ‫و مصلح که باتوجه ب��ه زمینه های نااگاهی‬ ‫در جامع��ه (به زع��م ایش��ان) با قل��دری و‬ ‫دیکتاتوری منویات مدرن خود را پیش ببرد‬ ‫تاکید دارند‪ .‬انها فکر می کنند برای پیشرفت‬ ‫در کشور باید زور باالی سر مردم باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬گروهی دیگر موضوع جدایی دین از‬ ‫سیاست و دین زدایی از سیاست در کشور را‬ ‫موض��وع مهم می دانند و توجه خود را بر ان‬ ‫متمرکز کرده ان��د‪ .‬به نظر این ها با ورود دین‬ ‫به سیاس��ت مشکالت و چنین وضعی ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬برخ��ی دیگر رس��الت جهانی برای‬ ‫حکوم��ت ای��ران قائلن��د و ان را مس��ئول‬ ‫مس��لمانان جه��ان و حت��ی س��ایر م��ردم‬ ‫غیرمسلمان می دانند؛ انها حکومت را ابزاری‬ ‫برای چنین هدفی می پندارند و امور دیگر از‬ ‫نظر ایشان در اولویت نیست! هدف حکومت‬ ‫از نظ��ر اینان رفاه اقتصادی نیس��ت! هدف‬ ‫واالتری بر ان مترتب است که حکومت باید‬ ‫در قبال ان مسئول باشد؛ گرچه مردم خود‬ ‫به ان گرایشی نداشته باشند (این از وظیفه‬ ‫حکومت نمی کاهد!)‬ ‫‪ -۱۳‬برخ��ی دیگ��ر مردم کش��ور را فاقد‬ ‫اگاهی الزم برای هر کار و فعالیتی دانس��ته‬ ‫و تس��لط گروه��ی نخبه بر کش��ور را امری‬ ‫الزم می دانند‪ .‬از نظر ایش��ان مردم عادی در‬ ‫تش��خیص اینکه چه چیزی برای شان مفید‬ ‫اس��ت و چه چیزی برای انها مفید نیس��ت‬ ‫دچار اش��کال هستند؛ برای همین است که‬ ‫گروه نخبه باید مصالح ش��ان را تعیین کنند‪.‬‬ ‫(تفاوت این گروه با گروهی که پیش از این‬ ‫طرح ش��د در ام��کان غیردینی ب��ودن این‬ ‫نخبگان است)‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چه نظرگاه هایی در وضعیت کنونی کشور‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫خبر‬ ‫اسیب های سیل به ‪ ۴3‬کتابخانه عمومی کشور‬ ‫معاون توس��عه کتابخانه ه��ا و ترویج کتابخوانی‬ ‫نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت‪ :‬در جریان‬ ‫س��یل اخیر ‪ ۳۹‬کتابخانه عمومی در اس��تان های‬ ‫درگی��ر تعطیل‪ 3 ،‬کتابخانه تخلیه و یک کتابخانه‬ ‫به طور کامل تخریب شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی رمضانی با تش��ریح ابعاد‬ ‫گوناگون س��یل اخیر و روند حضور اهالی فرهنگ‬ ‫هم��گام با م��ردم برای کمک و اب��راز همدردی با‬ ‫هموطنان درگیر با سیل در مناطق مختلف کشور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��یل اخیر استان های مازندران و‬ ‫گلس��تان که نخس��تین اس��تان های درگیر سیل‬ ‫بودند‪ ،‬خسارت خاصی به کتابخانه ها در شهرهای‬ ‫سیل زده سیمرغ‪ ،‬س��اری و میاندرود وارد نشده و‬ ‫کتابخانه ها خدمات خود را بدون وقفه و مش��کل‬ ‫ارائ��ه می دهن��د‪ ،‬ام��ا در شهرس��تان چالوس در‬ ‫روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته کتابخانه‬ ‫مرزن اباد ب��ر اثر رانش زمین دچ��ار فروریختگی‬ ‫دیوار و تعطیل شد‪.‬‬ ‫رمضانی گفت‪ :‬در شهرس��تان اق قال در اس��تان‬ ‫گلس��تان نیز از ‪ 3‬کتابخانه ش��هری و ‪ 2‬کتابخانه‬ ‫روستایی خوش��بختانه ‪ 2‬کتابخانه شهری از نفوذ‬ ‫اب محف��وظ ماندن��د و اب وارد کتابخانه نش��د‪.‬‬ ‫تجهیزات و کتاب ها را پیش از نفوذ گسترده اب به‬ ‫کتابخانه به طبقات باالی کتابخانه منتقل کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کتابخانه ه��ای روس��تایی ای��ن‬ ‫شهرس��تان هم از سیل اس��یب جدی ندیده و در‬ ‫حد رطوبت گرفتگی است و کتابخانه بدون مشکل‬ ‫می توان��د خدمات خود را ارائه دهد‪ ،‬اما چون برای‬ ‫رفع ابگرفتگی در این روس��تاها اقدام هایی انجام‬ ‫ش��ده دسترس��ی به این کتابخانه ها س��خت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رمضان��ی تصریح ک��رد‪ 3 :‬کتابخانه شهرس��تان‬ ‫گمیش��ان هم دچار اس��یب نش��دند ام��ا به دلیل‬ ‫ش��رایط نامس��اعد جوی و امکان نداشتن حضور‬ ‫مراجعان به دلیل ابگرفتگی و س��طح باالی اب در‬ ‫شهر در اثر سیل تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!