روزنامه صمت شماره 1270 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1270

روزنامه صمت شماره 1270

روزنامه صمت شماره 1270

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اقدامات الزم برای جبران خسارات را سریعا اغاز کنید‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در پاس��خ به درخواس��ت مجوز رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق‬ ‫توس��عه ملی به منظور تامین بخش��ی از هزینه های ناشی از خسارت های سیل های اخیر گفتند‪ :‬اقدامات‬ ‫الزم برای جبران خس��ارات از محل های موجود را س��ریعا اغاز کنید‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در پاسخ به درخواست مجوز رئیس جمهوری برای برداشت‬ ‫از صندوق توسعه ملی به منظور تامین بخشی از هزینه های ناشی از خسارت های سیل های اخیر‪ ،‬جدیت‬ ‫نهاد های مس��ئول در پیگیری و جبران خسارت های مالی سنگین سیل به ویژه خسارت های واردشده به‬ ‫کش��اورزان را الزم دانس��تند و از دولت خواستند با اس��تفاده از محل های قانونی موجود‪ ،‬سریعا اقدامات‬ ‫الزم را اغاز کند و در ادامه پس از جمع بندی وضعیت و در صورت نیاز‪ ،‬برداشت از صندوق توسعه ملی‬ ‫‪2‬‬ ‫مورد تایید خواهد بود‪.‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1270‬پیاپی ‪ 16 2588‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫از چگونگی کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گزارش می دهد‬ ‫سرمقاله‬ ‫تولید داخل‬ ‫و قانون های حمایتی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫کاهش مالیات‬ ‫با چه توجیهی؟‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاه به اقتصاد کشور باید‬ ‫تخصصی باشد نه سیاسی‬ ‫دو روی سکه‬ ‫یک کانی سیاه‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫چرتکه دولت روی کاهش درامد‬ ‫ط��رح دو فوریتی برای کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه های اقتصادی در حضور تیم‬ ‫اقتصادی دولت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید‪ .‬بر‬ ‫مبنای این موضوع‪ ،‬دولت باید با کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه های اقتصادی این بنگاه ها‬ ‫را حمای��ت کند تا تاب اوری اقتصادی بنگاه ها افزای��ش یابد‪ .‬این موضوع در حالی مطرح‬ ‫ش��ده که دولت برای گذراندن وضعیت اقتصادی س��ال ‪ ۹۸‬با چالش های بسیاری روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از دیگر سیاست هایی که در روزهای گذشته مطرح شد‪ ،‬معافیت ‪50‬‬ ‫درصدی مالیات بنگاه های س��یل زد ه اس��ت‪ .‬از یک طرف‪ ،‬پس از تحریم ها فروش نفت و‬ ‫گاز ایران کاهش داش��ته و از طرف دیگر‪ ،‬انتقال پول به ایران در برخی از موارد امکان پذیر‬ ‫نیس��ت و گاه بس��یار گران تمام می شود که البته با اجرای عملیاتی اینستکس این مسئله‬ ‫تا حدودی رفع خواهد ش��د‪ .‬هر چند کارشناس��ان‪ ،‬سیاس��ت کاهش مالیات بر عملکرد‬ ‫بنگاه های اقتصادی را سیاس��ت اشتباهی توصیف نمی کنند اما اجرای ان نیازمند برخی‬ ‫تغییرات در حوزه های دیگر است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زمانی برای رونق تولید‬ ‫در صنعت ناوبری هوایی‬ ‫گفت وگو‬ ‫‪13‬‬ ‫صنعت سنگ برای ورود‬ ‫به بازار جهانی امادگی ندارد‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تولید تایر پاسخگوی‬ ‫نیاز بازار نیست‬ ‫«سرمایه در گردش»‬ ‫مهم ترین مشکل صنایع لوازم خانگی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست‬ ‫چندهزار واحد صنعتی با محصوالت مبارکه زنده است‬ ‫حمیدرض��ا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ف��والد مبارک��ه اصفه��ان در غرفه این‬ ‫شرکت در هجدهمین نمایشگاه محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬در جمع خبرن��گاران حضور‬ ‫یافت و به تشریح اقدام های این شرکت‬ ‫در حوزه محیط زیست پرداخت‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان در نشس��ت با اصحاب‬ ‫رس��انه گف��ت‪ :‬توجه به مس��ائل زیس��ت محیطی‬ ‫ب��رای فوالد مبارک��ه نه یک الزام بلک��ه یک اقدام‬ ‫خودخواسته و داوطلبانه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مبارک��ه فق��ط تولی��د را در نظر‬ ‫نمی گیریم بلکه در کنار تولید با کمیت و کیفیت‪،‬‬ ‫اقدام های زیست محیطی را مد نظر قرار می دهیم؛‬ ‫به گونه ای که در سال ‪ ۷۳‬با ‪ ۲.۳‬میلیون تن تولید‪،‬‬ ‫مص��رف اب ‪ ۱۶‬مترمکعب برتن بود‪ ،‬در حالی که‬ ‫امسال با ‪ ۷.۲‬میلیون تن تولید مصرف اب به ‪۲.۷‬‬ ‫مترمکعب برتن رسیده و این به معنای صرفه جویی‬ ‫‪ ۸.۹‬درصدی در مصرف اب است‪.‬‬ ‫عظیمیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬این کاهش به دلیل‬ ‫طرح ه��ای دقی��ق و مهندس��ی و تصفیه پس��اب‬ ‫صنعت��ی رقم خورده و در مبارکه از یک قطره اب‬ ‫نیز نمی گذریم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬صرفه جویی و استفاده از‬ ‫پساب ش��هری دو اقدام مهم مبارکه در حوزه اب‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در بحث هوا نیز با نصب غبارگیرهای‬ ‫گوناگون از الودگ��ی هوا جلوگیری کردیم‪ .‬اجرای‬ ‫‪۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬مترمربع فضای سبز از دیگر اقدام ها‬ ‫در حوزه هوا بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫س��االنه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۸‬میلی��ون مترمکعب‬ ‫از اب زاین��ده رود اس��تفاده می کند که‬ ‫حدود نیمی از مقدار قرارداد ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این شرکت در‬ ‫س��ال حدود ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫صرف نگهداش��ت و تعمی��ر و نگهداری‬ ‫تجهی��زات زیس��ت محیطی می کن��د و‬ ‫هزینه جاری نگهداری فضای سبز کارخانه ساالنه‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫عظیمیان گفت‪ :‬از مقامات سیاس��ی درخواست‬ ‫داری��م کم��ک کنن��د قراردادهای اب��ی را که در‬ ‫س��ال های گذش��ته عملیات اجرای ان اغاز شده‬ ‫تکمی��ل کنیم ت��ا اب پایدار ف��والد مبارکه تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در بخ��ش بع��دی صحبت ه��ای خود‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمامی خروجی های دودکش ها‬ ‫و اب ف��والد مبارکه با س��امانه پایش انالین رصد‬ ‫می شود و استاندارد است‪ .‬همچنین فوالد مبارکه‬ ‫اس��تاندارد مدیری��ت ‪ ISO۱۴۰۰‬را دارا اس��ت و‬ ‫جزو نخس��تین ها در ایران به شمار می رود که این‬ ‫استاندارد را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد مبارکه تصریح کرد‪ :‬اقدام های‬ ‫ف��والد مبارکه با نهادهای بین المللی نیز هماهنگ‬ ‫است‪ .‬پارامترهای زیست محیطی فوالد مبارکه هر‬ ‫لحظه مانیتورینگ می شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از صحبت های خود مطرح‬ ‫کرد‪ :‬تحریم ها مش��کالتی را ب��رای صادرات فوالد‬ ‫ایجاد ک��رده و روی صادرات ما نی��ز اثرگذار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در تالش��یم با ارتباطات سنتی با مشتریان‬ ‫قدیم��ی و ایجاد بازارهای جدید‪ ،‬صادرات را تداوم‬ ‫دهیم‪ .‬عظیمیان ادام��ه داد‪ :‬برای خرید تجهیزات‬ ‫خارجی و مواد مصرفی نیز با مشکل روبه رو شدیم‬ ‫و برنامه هایی برای تامین انها اجرا کردیم تا مبارکه‬ ‫با مشکل توقف تولید روبه رو نشود‪.‬‬ ‫وی این نوید را به مشتریان فوالد مبارکه داد که‬ ‫امس��ال چند محصول جدید تولید خواهد شد که‬ ‫برخی از انها ورق های ‪ API‬و لوازم خانگی و بدنه‬ ‫خودرو هستند و در بازار عرضه می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫کنسانتره س��ازی ف��والد س��نگان و فوالدس��ازی‬ ‫سفیددشت را نیز در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫عظیمیان درباره ش��عار سال و رونق تولید گفت‪:‬‬ ‫چند ه��زار واحد صنعتی در کش��ور با محصوالت‬ ‫مبارکه زنده هستند و باید تالش کنیم فناوری های‬ ‫ف��روش و تولید را پایدار نگ��ه داریم تا رونق تولید‬ ‫در واحدهای زیردستی حفظ شود‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��ر پا نگه داش��تن تولید گام مهمی در راستای‬ ‫تحقق ش��عار سال اس��ت‪ .‬اقدام دیگر‪ ،‬فعال کردن‬ ‫بخش پیمانکاری و س��ازندگان داخل��ی از طریق‬ ‫اجرای طرح های توس��عه ای اس��ت و درنظر داریم‬ ‫در راس��تای ش��عار س��ال انها را راه اندازی و اجرا‬ ‫کنیم‪ .‬عظیمیان تصریح کرد‪ :‬از دولت درخواس��ت‬ ‫می کنیم حمایت های تامین نقدینگی ارز و ریال را‬ ‫برای واحدهایی مانند فوالد مبارکه داش��ته باشد‬ ‫تا بخشی از مش��کل بیکاری در برخی استان ها با‬ ‫توسعه فوالد هرمزگان و نورد مبارکه برطرف شود‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬انتظ��ار داریم دولت در صدور مجوز و‬ ‫تامین نقدینگی از ما حمایت کند‪ .‬مدیرعامل فوالد‬ ‫مبارکه در پایان گفت‪ :‬امس��ال تولید را با بازدهی‬ ‫گرفتن از کوره ها ‪ ۵‬درصد افزایش می دهیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مسیر گذر‬ ‫از تورم و رکود‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تولید داخل‬ ‫و قانون های حمایتی‬ ‫سعید موسوی‬ ‫محقق و مدرس دانشگاه‬ ‫در اسفند س��ال ‪ ۱۳۷۵‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫طرحی را به تصویب رساندند با عنوان «قانون حداکثر استفاده‬ ‫از توان فنی و مهندس��ی‪ ،‬تولیدی و صنعتی و اجرایی کش��ور‬ ‫در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات»‬ ‫که پس از تایید ش��ورای نگهبان‪ ،‬برای اجرا به دولت سازندگی‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫باتوجه به پایان کار دولت س��ازندگی در ابتدای س��ال ‪ ۷۶‬و‬ ‫روی کار ام��دن دولت اصالحات‪ ،‬در عمل اج��رای این قانون‬ ‫از ابت��دای ای��ن دولت بود‪ .‬قانون گذار در م��اده یک این قانون‬ ‫هدف کلی از تدوی��ن ان را چنین بیان کرده بود که به منظور‬ ‫اس��تفاده بیشتر از توان فنی و مهندس��ی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫اجرایی کش��ور‪ ،‬تمامی وزارتخانه ها‪ ،‬س��ازمان ها و موسسه ها‪،‬‬ ‫ش��رکت های دولتی یا وابس��ته به دولت‪ ،‬بانک ها‪ ،‬موسسه ها و‬ ‫نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی‬ ‫و‪ ...‬موظف هستند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور‪،‬‬ ‫پیمانکاری‪ ،‬ساختمانی‪ ،‬تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود‪،‬‬ ‫اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت یا از درامدهای خود یا از‬ ‫اعتبارات و تس��هیالت ارزی و ریالی نهاد های یادشده استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬براساس این قانون اقدام کنند‪.‬‬ ‫در مواد دیگر ای��ن قانون ضمن توجه به تقویت توان فنی و‬ ‫اجرایی کش��ور در اجرای کارها و پروژه های بزرگ و اس��تفاده‬ ‫حداکثر از توان داخلی‪ ،‬ترتیباتی اندیش��یده شد که ارجاع کار‬ ‫به ش��رکت های ایرانی در اولویت نخست سازمان ها و نهاد های‬ ‫اجرایی قرار گیرد‪ .‬در این قانون تاکید ش��د که ارجاع کارهای‬ ‫خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی‪ ،‬تاسیساتی‪،‬‬ ‫تجهیزاتی و خدماتی تنها به موسس��ه ها و شرکت های داخلی‬ ‫مجاز است‪.‬‬ ‫همچنین درصورت نبود امکان با پیش��نهاد سازمان و نهاد‬ ‫اجرایی و تصویب ش��ورای اقتصاد مج��از خواهد بود از طریق‬ ‫مشارکت با شرکت های ایرانی‪-‬خارجی نیازهای خود را مرتفع‬ ‫سازد؛ به ش��رط انکه کمترین سهم ارزش کار طرف ایرانی ‪۵۱‬‬ ‫درصد باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن معافیت کارگ��ران اعزامی موض��وع قراردادهای‬ ‫صدور خدمات به خارج از کش��ور از پرداخت برخی عوارض و‬ ‫صدور کارنامه ش��غلی برای این کارگران و تشویق نظام بانکی‬ ‫به همراهی با ش��رکت های ایرانی فعال در عرصه سازندگی در‬ ‫داخل و خارج از کشور‪ ،‬از دیگر مواردی است که در این قانون‬ ‫مورد توجه قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫در گزارش��ی که در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی از ش��یوه اجرای این قانون تهیه کرد‪ ،‬به این‬ ‫نکته اش��اره شد که متاس��فانه اجرای این قانون جدی گرفته‬ ‫نش��ده و از س��ال ‪ ۱۳۷۹‬و پس از گذش��ت بیش از ‪ ۵۰‬ماه از‬ ‫تصوی��ب و ابالغ قانون‪ ،‬کار تدوی��ن ایین نامه های اجرایی اغاز‬ ‫ش��ده و اجرای قانون در دستور کار دولت قرار گرفته است‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۹۱‬مجلس شورای اسالمی به منظور رفع نواقص و اجرای‬ ‫دقیق تر قانون برای دس��تیابی به اهداف تعیین شده‪ ،‬قانون را‬ ‫بازنگ��ری و دوباره ب��ه دولت ابالغ کرد که ای��ن مقطع مقارن‬ ‫ش��د با رفتن دولت دهم و روی کار امدن دولت تدبیر و امید‪.‬‬ ‫بس��یاری از صنعتگران‪ ،‬تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعتی در کش��ور امیدوار بودن��د در دولت یازدهم اجرای این‬ ‫قان��ون جدی گرفته ش��ود و حمایت های واقع��ی و ملموس از‬ ‫این گونه ش��رکت ها‪ ،‬مبتنی بر مفاد این قانون‪ ،‬به عمل اید؛ اما‬ ‫وضعیت خاص اقتصاد کشور‪ ،‬کمبود منابع مالی دولتی‪ ،‬کاهش‬ ‫اعتبارات و بودجه ه��ای عمرانی و در نهایت تحریم های اعمال‬ ‫شده از سوی امریکا از ابتدای سال گذشته‪ ،‬همه و همه دست‬ ‫به دست هم دادند و مشکالت و چالش های بیشماری را بر سر‬ ‫راه تولید کنندگان‪ ،‬طراحان مهندس��ی و سازندگان تجهیزات‬ ‫و ش��رکت های مهندسی مش��اور و پیمانکار داخلی قرار دادند؛‬ ‫امری ک��ه باعث ضعف بیش از پیش بنی��ه اقتصادی و نیروی‬ ‫انس��انی شد‪ .‬در این شرایط‪ ،‬دوباره سال گذشته قانون حداکثر‬ ‫اس��تفاده از توان تولید داخل در مجلس شورای اسالمی مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اصالحاتی به تصویب رسید‬ ‫و هم اینک در اختیار ش��ورای نگهبان برای تصویب نهایی قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اینکه چرا در کش��وری که همواره در کالم و ش��عار حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان داخلی و سازندگان بومی در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪ ،‬در عمل روز ب ه روز بر مش��کالت و چالش های بسیار انها‬ ‫افزوده می ش��ود جای بحث و بررسی فراوان دارد که در حد و‬ ‫اندازه این ستون نیست؛ اما شاید ه م اینک که مصوبه مجلس‬ ‫در ش��ورای نگهبان در حال بررس��ی اس��ت‪ ،‬فرصت مناسب و‬ ‫مغتنمی باشد که با شنیدن نظر و دیدگاه های مثبت و منفی‪،‬‬ ‫به ویژه در ش��رایط خاص اقتصادی امروز‪ ،‬تالش ش��ود با رفع‬ ‫نواق��ص و مش��کالت احتمال��ی در متن قانون های پیش��ین و‬ ‫مصوبه اخیر مجلس‪ ،‬قانونی جامع ت��ر‪ ،‬کاربردی تر و اجرایی تر‬ ‫از قوانین پیش��ین به تصویب برسد؛ هرچند که صرف تصویب‬ ‫یک قانون نمی تواند راه حل تمامی مشکالت و معضالت موجود‬ ‫در س��ر راه تولید داخل باشد‪ .‬چنانچه مجموعه قوانین مرتبط‬ ‫ب��ا هم و مهم تر از ان خواس��ت و انگیزه نهادهای اجرایی برای‬ ‫احترام گذاشتن به قانون و تالش برای عملی کردن ان‪ ،‬عوامل‬ ‫مهم دیگری هس��تند ک��ه در کنار تصویب ی��ک قانون خوب‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬اما در همین مرحله و با اس��تفاده از تجربه های‬ ‫گذش��ته اجرای قانون حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولید داخل‬ ‫می توان قانونی به تصویب رس��اند که با کمترین ابهام و اشکال‬ ‫تهیه ش��ده باش��د و بتواند در مسیر پر از س��نگالخ پیش رو‪،‬‬ ‫برای تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬یار و همراهی محکم و اس��توار و‬ ‫دلگرم کننده باشد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی در پاس��خ به‬ ‫درخواست مجوز رئیس جمهوری برای برداشت‬ ‫از صندوق توسعه ملی به منظور تامین بخشی از‬ ‫هزینه های ناشی از خسارت های سیل های اخیر‬ ‫گفتند‪ :‬اقدامات الزم برای جبران خس��ارات از‬ ‫محل های موجود را سریعا اغاز کنید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام‬ ‫معظ��م رهبری‪ ،‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای در‬ ‫پاسخ به درخواست مجوز رئیس جمهوری برای‬ ‫برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تامین‬ ‫بخش��ی از هزینه های ناش��ی از خس��ارت های‬ ‫س��یل های اخیر‪ ،‬جدیت نهاد های مس��ئول در‬ ‫پیگیری و جبران خس��ارت های مالی س��نگین‬ ‫سیل به ویژه خسارت های واردشده به کشاورزان‬ ‫را الزم دانستند و از دولت خواستند با استفاده‬ ‫از محل ه��ای قانون��ی موجود‪ ،‬س��ریعا اقدامات‬ ‫الزم را اغ��از کند و در ادامه پس از جمع بندی‬ ‫وضعیت و در صورت نیاز‪ ،‬برداش��ت از صندوق‬ ‫توسعه ملی مورد تایید خواهد بود‪.‬‬ ‫در متن پاس��خ رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫امده است‪« :‬خس��ارت های مالی ناشی از سیل‬ ‫ویرانگر به ویژه در چند اس��تان بسیار سنگین و‬ ‫مصیبت بار اس��ت و الزم اس��ت به طور جدی از‬ ‫س��وی دستگاه های مس��ئول پیگیری و جبران‬ ‫شود‪ .‬البته کمک های مردم و نهادهای انقالبی‬ ‫و دس��تگاه های متعدد دولتی و نظامی در این‬ ‫ایام حقاً چش��مگیر و موجب سپاس و قدردانی‬ ‫اس��ت ولی این کمک ها نمی تواند خسارت های‬ ‫وارده ب��ه اح��اد م��ردم به وی��ژه کش��اورزان و‬ ‫صاحبان کشتزارهای سیل زده را جبران کند و‬ ‫ورود دولت الزم اس��ت‪ .‬مطلعید که استفاده از‬ ‫صندوق توس��عه ملی صرفا در صورت مس��دود‬ ‫ب��ودن راه های دیگر ممکن اس��ت ل��ذا تاکید‬ ‫می شود که دولت سریعا از محل هایی همچون‪:‬‬ ‫رونق تولید مترادف با احیای واحدهای بحران دار نیست‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا بیان‬ ‫اینکه رونق تولی��د را نباید مترادف با احیای‬ ‫واحده��ای بح��ران دار بدانیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬بخش‬ ‫عمده ای از واحدهای تولیدی مشکلی ندارند‬ ‫ک��ه بای��د در کنار حل مش��کالت واحدهای‬ ‫بحران دار‪ ،‬زمینه توس��عه و در نتیجه اشتغال‬ ‫واحدهای سرپا را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا رضا رحمانی در جلس��ه‬ ‫ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید با اشاره به‬ ‫افزایش اهمیت س��تاد تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید در س��ال ‪ ،۹۸‬گفت‪ :‬مهم ترین بخشی‬ ‫که می تواند برای رون��ق تولید فعالیت کند‪،‬‬ ‫ستاد تس��هیل است که هم قانون به صراحت‬ ‫بر ماهی��ت و فعالیت ان تاکی��د کرده و هم‬ ‫نهاد های مهم در ان عضو هس��تند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه مهم ترین رکن اثرگذاری ستاد تسهیل‪،‬‬ ‫انگی��زه کارکنان و مدیران ان اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ستاد تسهیل باید از نهاد های دیگر مانند قوه‬ ‫قضاییه نیز برای حضور در جلس��ات دعوت و‬ ‫اینجا را به ستادی پای کار برای تولید تبدیل‬ ‫کن��د‪ .‬رحمانی با تاکید بر ضرورت اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای مدیریتی برای بهبود جایگاه‬ ‫ستاد تسهیل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اجرای مصوبات‬ ‫مش��کالتی وجود دارد و به ط��ور کلی کار در‬ ‫ستاد س��خت است؛ از این رو کسانی باید در‬ ‫س��تاد به کار گرفته شوند که از انگیزه کافی‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در حوزه های مدیریت��ی‪ ،‬بازار‪،‬‬ ‫فن��اوری و‪ ...‬در بخش خصوصی مش��کالتی‬ ‫داریم که نیروهای باتجربه با اشرافی که دارند‬ ‫می توانند در ستاد تسهیل در این زمینه ها به‬ ‫تولیدگران کمک کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫س��تاد تس��هیل باید خانه امی��د صنعتگران‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تخلف همراهی نمی کند‪ ،‬اما فضای س��تاد‬ ‫تس��هیل باید به گونه ای باشد که صنعتگران‬ ‫ان را مامن خود بدانند‪.‬‬ ‫• ‪ ۵‬درصد مق��رر در بودجه عمومی کش��ور‬ ‫برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه‬ ‫• جابه جایی در ردیف های بودجه های عمرانی‬ ‫• بیمه ها و تسهیالت بانکی‬ ‫اقدامات الزم را اغ��از کند و در ادامه پس از‬ ‫جمع بندی وضعیت‪ ،‬در صورت نیاز‪ ،‬برداشت از‬ ‫صندوق مزبور مورد تایید این جانب خواهد بود‪.‬‬ ‫الزم می دانم توصیه های زیر را برای جریان بهتر‬ ‫کارها مطرح نمایم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فرمانده��ی واحد برای مدیریت یکپارچه‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی‪ ،‬انس��جام‪ ،‬پیگی��ری‪ ،‬نظ��ارت و‬ ‫پاس��خگویی نس��بت ب��ه اقدامات پیش��گیری‪،‬‬ ‫امادگی‪ ،‬مقابله‪ ،‬بازسازی و بازتوانی ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پایگاه اطالعات جامع و قابل اتکا از کلیه‬ ‫عناصر حقیقی و حقوقی متاثر از س��یالب اخیر‬ ‫با قابلیت براورد دقیق خسارات و نیازها و رصد‬ ‫کلیه خدمات و کمک ه��ای دریافتی از مبادی‬ ‫مختلف در اسرع وقت ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬برنام��ه اقدام��ات ب��ا اولویت بن��دی و‬ ‫زمان بندی مش��خص تهیه و تقس��یم کار بین‬ ‫دس��تگاه های اجرای��ی و نهاده��ای عموم��ی و‬ ‫انقالبی و مردمی با تعیین مس��ئولیت ها تهیه و‬ ‫به اجرا گذاشته شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اقدام��ات الزم ب��رای تامی��ن نیازه��ا و‬ ‫مایحتاج عمومی و فوری افراد متاثر از س��یالب‬ ‫خصوصا تامین خس��ارات کشاورزان در حداقل‬ ‫زمان ممکن صورت پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬به منظ��ور رون��ق کس��ب وکار در مناطق‬ ‫س��یل زده حداکث��ر اس��تفاده از ظرفیت ه��ای‬ ‫مناطق مذکور برای بازس��ازی ص��ورت پذیرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه تدابیر الزم و فوری برای بازس��ازی‬ ‫و تعمیر س��ریع و ایمن واحدهای اس��یب دیده‬ ‫مس��کونی و تجاری و تولیدی به اجرا گذاش��ته‬ ‫شود‪».‬‬ ‫صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تاسیس می شود‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی روز یکش��نبه با ابراز‬ ‫امی��دواری برای تاس��یس هرچ��ه زودتر بیمه‬ ‫همگانی حوادث طبیعی‪ ،‬گفت‪ :‬حادثه خیز بودن‬ ‫کش��ور‪ ،‬ضرورت این امر را دوچندان می کند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا عبدالناصر همتی این س��خنان را‬ ‫در یک یادداشت «اینستاگرامی» اش بیان کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در این باره نوشت‪ :‬در جلسه شورای ‬ ‫عالی هماهنگی اقتصادی موضوع اهمیت بیمه‬ ‫حوادث طبیعی و ضرورت پوش��ش همگانی ان‬ ‫مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫اف��زود‪ :‬با مباحث انجام ش��ده در جلس��ه امروز‬ ‫ش��ورای هماهنگی اقتصادی مطمئن ش��دم با‬ ‫پیگیری وزی��ر محترم اقتص��اد و بیمه مرکزی‬ ‫باتوجه ب��ه حادثه خی��ز بودن کش��ورمان‪ ،‬این‬ ‫صندوق تاسیس می شود و کار خود را با راهبری‬ ‫بیمه مرکزی برای خدمت رسانی به مردم شروع‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬این موضوع برای من از ان‬ ‫جهت اهمیت بیشتری دارد که از ‪ ۱۶‬سال پیش‬ ‫تاکنون‪ ،‬به دنبال تاسیس صندوق بیمه همگانی‬ ‫ح��وادث طبیعی بودم‪ .‬همتی اضافه کرد‪ :‬در دور‬ ‫نخست مس��ولیتم در بیمه مرکزی در سال ‪۸۲‬‬ ‫موضوع تش��کیل صن��دوق را در قالب الیحه به‬ ‫دول��ت وق��ت ارائه کردیم‪ .‬الیحه از ان س��ال در‬ ‫رفت و برگش��ت بین بیم��ه‪ ،‬دولت و مجلس بود‬ ‫و تالش مس��ئوالن پس از م��ن در بیمه مرکزی‬ ‫هم به نتیجه نهایی نرس��ید‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬در‬ ‫نهای��ت در دور دوم مس��ولیتم در بیمه مرکزی‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۶‬موضوع تش��کیل این صندوق به‬ ‫تصویب مجلس رس��ید‪ ،‬اما به دلی��ل ابهام هایی‬ ‫که ش��ورای محترم نگهبان درب��اره بار مالی ان‬ ‫مطرح کرد‪ ،‬به دولت اعاده ش��د‪ .‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی اردیبهش��ت ‪ ۹۵‬با ‪ ۱۱۳‬رای موافق‪ ،‬به‬ ‫الیحه تاس��یس صندوق بیمه همگانی حوادث‬ ‫طبیع��ی رای داده بود‪ .‬ابت��دا اصل این الیحه که‬ ‫دارای ‪ ۱۱‬ماده اس��ت به رای گذاشته شد و مورد‬ ‫موافقت قرار نگرفت؛ پس از ان به پیشنهاد عضو‬ ‫هیات رئیسه مجلس ماده ‪ ۱۰‬این الیحه حذف و‬ ‫سایر مواد به اتفاق ارای نمایندگان تصویب شد‪.‬‬ ‫اقدام های امریکا تاثیری بر مراودات مالی ما ندارد‬ ‫وزی��ر اقتصاد و دارایی درباره تاثیر اقدام های امریکا علیه کش��ورمان‬ ‫گفت‪ :‬اقدام های اخیر امریکا در اقتصاد ما تاثیری نخواهد داش��ت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬همان طور که می دانید تع��دادی از بانک های ما در‬ ‫حال ادغام با بانک های دولتی هس��تند و موسسه های مالی و بانک های‬ ‫نظام��ی هم در میان انها ق��رار دارند؛ بنابراین در این زمینه مش��کلی‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ .‬فرهاد دژپس��ند در گفت وگو با ایلن��ا‪ ،‬درباره برخی‬ ‫نگرانی ها مبنی بر اینکه جبران خس��ارت ها در مناطق سیل زده باتوجه‬ ‫به وضعیت اقتصادی یک تورم عمومی را به دنبال داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیچ ج��ای نگرانی در این زمین��ه وجود ندارد‪ .‬وزیر اقتص��اد و دارایی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬دامن زدن به نگرانی ها فضای ناامیدی و نااطمینانی‬ ‫زمان به عقب بازنمی گردد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اظهارات وزیر امور خارجه‬ ‫امریکا درب��اره دخالت ایران در امور داخلی‬ ‫ونزوئال را مضحک خواند و ان را تقبیح کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬س��ید عباس موس��وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬امریکای ترامپ می خواهد مانند قرن‬ ‫نوزدهم‪ ،‬امریکای التین را تبدیل به حیاط‬ ‫خلوت خود کند؛ غاف��ل از اینکه ملت های‬ ‫جهان و امری��کای التین بیدار ش��ده اند و‬ ‫زم��ان به عق��ب بازنمی گ��ردد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در حال��ی که به درخواس��ت دولت ونزوئال‬ ‫متخصصان ایرانی تالش می کنند به بهبود‬ ‫ش��بکه اب و برق در ان کشور کمک کنند‪،‬‬ ‫امریکا ‪ ۳۰‬میلیارد دالر ذخایر ارزی ونزوئال‬ ‫را غارت کرده و ملت ان را اماج تروریس��م‬ ‫اقتصادی خود قرار داده و از انها می خواهد‬ ‫یا علیه دولت مش��روع خود ش��ورش کنند‬ ‫یا گرسنگی بکش��ند‪ .‬به گفته موسوی‪ ،‬این‬ ‫اقدام امریکا دخالت اش��کار و خودس��رانه‬ ‫در امور داخلی ونزوئال و به ش��دت محکوم‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر ام��ور خارجه امری��کا که برای‬ ‫پیگی��ری دخالت های کش��ورش در امور‬ ‫داخل��ی ونزوئال در امریکای جنوبی به س��ر‬ ‫می برد‪ ،‬ب��ا نگرانی از حمایت ایران از دولت‬ ‫قانون��ی کاراکاس‪ ،‬روز یکش��نبه ادعاهای‬ ‫نخ نما علیه کش��ورمان را تکرار کرد‪ .‬مایک‬ ‫پمپئ��و در گفت وگ��و با تلویزی��ون صدای‬ ‫امری��کا اظهاراتی را مط��رح کرد که حاکی‬ ‫از نگرانی او از نقش بر اب ش��دن نقشه های‬ ‫واش��نگتن برای براندازی دولت نیکوالس‬ ‫مادورو‪ ،‬رئیس جمهوری ونزوئال بود‪.‬‬ ‫ایجاد می کند و ما نباید به ایجاد چنین فضایی کمک کنیم؛ به طور مثال‬ ‫گفته می ش��ود سیل به تولید گندم اسیب رس��انده است؛ بله‪ ،‬درست‬ ‫اس��ت و بخش��ی از محصوالت ما که در مرحله برداشت قرار داشته اند‬ ‫دیگر قابل برداش��ت نیستند اما خوشبختانه چون امسال ترسالی بوده‬ ‫مجموع براورد ما این است که میزان برداشت با مصرف مان یکی باشد‪.‬‬ ‫اگر دولت روحانی نبود‪ ،‬دریاچه ارومیه خشک می شد‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست گفت‪ :‬اگر دولت روحانی نبود‪ ،‬دریاچه‬ ‫ارومیه خش��ک می ش��د و قابلیت احیا را از دس��ت‬ ‫می داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عیس��ی کالنت��ری در همایش‬ ‫فرصت های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه‬ ‫در دانشگاه تهران با اشاره به عواقب خشک شدن این‬ ‫دریاچه با بیان این مطلب افزود‪ :‬حدود ‪ ۵‬میلیون نفر‬ ‫در حاشیه این دریاچه زندگی می کنند که در صورت‬ ‫خش��ک ش��دن تحت تاثیر غبار نمکی قرار خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬دریاچ��ه ارومیه با اقدام های‬ ‫ستاد احیای دریاچه ارومیه مرحله به مرحله به تراز‬ ‫اکولوژیک نزدیک می شود‪ .‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا بیان اینکه دریاچه ارومیه حدود یک س��ال پیش‬ ‫به مرحله تثبیت رس��ید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون دریاچه‬ ‫ارومی��ه در مرحله احیا قرار دارد و در صورت تکمیل‬ ‫عکس روز‬ ‫ش��دن پروژه های اجرایی مانند کان��ال انتقال اب و‬ ‫انتقال پساب تصفیه شده‪ ،‬تراز دریاچه تا سال ‪۱۴۰۷‬‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲۷۴.۱‬متر خواهد رس��ید که در این ش��رایط‬ ‫میزان اب ان ‪ ۱۴.۵‬میلیون مترمکعب خواهد شد و‬ ‫در نتیجه‪ ،‬شرایط برای برگشت جانداران موجود در‬ ‫ان از جمله ارتمیا فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امارها نشان می دهد نسل موجود‬ ‫از طبیعت س��وء استفاده و به حقوق نسل های اینده‬ ‫دس��ت اندازی کرده اس��ت؛ به عنوان مثال در قانون‬ ‫بودجه ‪ ۹۴‬تصویب ش��ده بود که دولت اجازه فروش‬ ‫حریم خشک ش��ده رودخانه ها را صادر کند که این‬ ‫نشان می دهد به حقوق نسل اینده بی توجه هستیم؛‬ ‫البته دولت این مصوبه را اجرا نکرده است‪ .‬کالنتری‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ب��ه حقوق نس��ل های این��ده احترام‬ ‫نگذاش��تیم و انه��ا را به تاراج بردی��م و قانون در این‬ ‫زمینه ساکت مانده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫صیانت از حریم طبیعت‪ ،‬بدون مماشات‬ ‫شناور شدن کشتی ارتمیا پس از ‪ 7‬سال گل نشینی در دریاچه ارومیه‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری از وزارت نیرو خواست بدون مماشات‬ ‫موضوع ساخت وس��ازها و تجاوز به حریم رودخانه ها و مس��یل ها را‬ ‫به ط��ور ویژه در دس��تور کار قرار دهد تا از حری��م طبیعت به ویژه‬ ‫رودخانه ها صیانت ش��ود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬جهانگیری در جلس��ه شورای عالی اب با اشاره به‬ ‫بارش های اخیر کش��ور و بحران سیل اظهار کرد‪ :‬وقوع سیالب در‬ ‫کنار همه مش��کالت و س��ختی ها‪ ،‬با درس هایی نیز همراه بود تا از‬ ‫ای��ن پس از تجاوز به حری��م رودخانه ها و مس��یل ها به طور جدی‬ ‫جلوگیری شود و مردم نیز از این موضوع اگاه شدند که ساخت وساز‬ ‫در حری��م رودخانه ها تا چه حد می تواند خطرافرین باش��د‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری از وزارت نیرو خواس��ت ب��ا برنامه ریزی برای‬ ‫الیروبی بس��تر رودخانه ها‪ ،‬بدون مماش��ات موضوع ساخت وساز و‬ ‫تجاوز به حریم رودخانه ها و مس��یل ها را نیز به طور ویژه در دستور‬ ‫کار قرار دهد تا از حریم طبیعت به ویژه رودخانه ها صیانت ش��ود و‬ ‫ش��اهد تکرار وقوع این گونه خسارت ها و اس��یب ها نباشیم‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��ازمان هواشناس��ی باید‬ ‫ب��ا اطالع رس��انی علمی و به موق��ع در زمینه وضعی��ت اب و هوای‬ ‫کش��ور از اظهارنظرهای غیرعلمی و غیرکارشناسی ازسوی دیگران‬ ‫جلوگیری کند و تعامل و همکاری خوبی با نهاد های اجرایی مرتبط‬ ‫داشته باش��د چراکه س��ازمان های اجرایی مکلف شده اند براساس‬ ‫پیش بینی های سازمان هواشناسی برنامه ریزی و اقدام کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقدامات الزم برای جبران خسارات را سریعا اغاز کنید‬ ‫مه�ر‪ -‬حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫در گفت وگ��وی تلفنی جداگانه با اس��تانداران‬ ‫خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬سیستان وبلوچس��تان‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬لرس��تان و‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬بر بس��یج و هم افزایی همه نهاد ها و‬ ‫اتخاذ تمهیدات الزم به منظور امادگی کامل در‬ ‫مقابل موج جدید بارندگی تاکید کرد‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر لزوم حف��ظ ارتباط نماین��دگان با‬ ‫وزیران تصریح کرد این امر به حفظ فضای وفاق‬ ‫در کش��ور کمک می کند‪ .‬الریجانی با اش��اره به‬ ‫نام گذاری امس��ال از س��وی رهبر معظم انقالب‬ ‫با عن��وان «رونق تولید» بیان کرد‪ :‬برخی قوانین‬ ‫و مقررات‪ ،‬س��رمایه گذاری را سخت کرده است؛‬ ‫بنابراین الزم است در سازمان ها ستادی تشکیل‬ ‫ش��ود تا ایرادهای قانونی مش��خص شود‪ .‬البته‬ ‫ب��ه معاونت قوانین مجلس نی��ز گفته ایم تنقیح‬ ‫قوانین را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حمی��د بعیدی نژاد‪ ،‬س��فیر ایران‬ ‫در لن��دن روز گذش��ته در صفح��ه توییتر خود‬ ‫نوش��ت‪ :‬شرکت خدمات پس��ت بریتانیا در یک‬ ‫عقب نش��ینی با حذف بیانیه پیشین اعالم کرد‪:‬‬ ‫«درحال حاض��ر به دلیل مس��ائل اجرایی امکان‬ ‫صدور مراس�لات ب��ه مقصد ای��ران را ن��دارد و‬ ‫به دنبال حل بسیار فوری مسئله است»‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬محمد جواد ظریف در حساب کاربری‬ ‫خود در توییتر نوشت‪« :‬یاداوری برای ‪ 3‬شریک‬ ‫اروپایی ما در برجام‪ :‬براس��اس ان پی تی‪ ،‬برجام‬ ‫و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنی��ت هیچ منعی‬ ‫برای غنی س��ازی ایران وجود ن��دارد؛ نه اکنون‪،‬‬ ‫نه در س��ال ‪ ۲۰۲۵‬و نه پس از ان‪ .‬برای شریکان‬ ‫اروپایی‪ ،‬خواندن س��ندی ک��ه ان را امضا کردند‬ ‫و ق��ول دادن��د از ان دفاع کنن��د‪ ،‬می تواند مفید‬ ‫باشد‪».‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬فیلیپ تیبو‪ ،‬س��فیر جدید فرانس��ه‬ ‫در تهران روز یکش��نبه از س��وی حسین سادات‬ ‫میدانی‪ ،‬رئیس دبیرخانه س��تاد پیگیری اجرای‬ ‫برجام به وزارت امور خارجه احضار ش��د‪ .‬سفیر‬ ‫فرانسه در تهران با ابراز بی اطالعی از توییت های‬ ‫منتسب به سفیر کشورش در واشنگتن‪ ،‬بر اراده‬ ‫سیاس��ی این دولت بر اجرای کامل مفاد برجام‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به دنبال واکنش ایران‪ ،‬ارو بدون ارائه‬ ‫توضیح��ی توییت بحث برانگی��زش را حذف و از‬ ‫نظر خود عقب نشینی کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬رس��انه هایی از جمله «اکس��یوس» و‬ ‫ش��بکه ‪ ۱۳‬رژیم صهیونیستی می گویند دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری امری��کا از بنیامین‬ ‫نتانیاه��و‪ ،‬نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی‬ ‫خواس��ته رابطه با چین را کاه��ش دهد‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬وی مجبور به کاهش همکاری های‬ ‫امنیتی با تل اویو می ش��ود‪ .‬این رسانه ها به نقل‬ ‫از ترامپ نوشته اند چنانچه نتانیاهو نفوذ چین را‬ ‫محدود نکن��د‪ ،‬همکاری های امنیتی با امریکا را‬ ‫به مخاطره خواهد انداخت‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ج��ان بولت��ون‪ ،‬مش��اور امنیت ملی‬ ‫امریکا با انتش��ار پیامی در توییت��ر خود از دیدار‬ ‫خود با «میربن شابات»‪ ،‬مشاور امنیت ملی رژیم‬ ‫صهیونیستی خبر داد‪ .‬وی درباره محورهای این‬ ‫دیدار نوش��ت‪« :‬موضوعات زیادی وجود دارد که‬ ‫باید درباره ش��ان گفت وگو کنیم‪ .‬این موضوعات‬ ‫ش��امل تعه��د مش��ترک مان ب��رای مقابل��ه با‬ ‫اقدام های ایران در ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه‬ ‫و سراسر جهان است‪».‬‬ ‫مه�ر‪ -‬منابع اگاه ب��ه خبرگ��زاری یونهاپ‬ ‫گفته اند به احتمالی ‪ ۴‬اردیبهشت شاهد مالقات‬ ‫والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه با کیم‬ ‫جون��گ اون‪ ،‬رهبر ک��ره ش��مالی خواهیم بود‪.‬‬ ‫گرچه مکان دقیق دیدار مش��خص نیس��ت‪ ،‬اما‬ ‫به احتمالی جایی در منطقه ش��رق دور روس��یه‬ ‫خواهد بود‪ .‬پوتین روز جمعه انتخاب دوباره کیم‬ ‫به عنوان رئیس کمیس��یون روابط خارجی کره‬ ‫ش��مالی را تبریک و از امادگی برای همکاری در‬ ‫زمینه مسائل منطقه ای سخن گفته بود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گزارش رویترز گروه ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی امریکا اع�لام کرد‪ :‬لغ��و پروازهای‬ ‫هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مکس را تا ‪ ۱۹‬اوت سال‬ ‫ج��اری (‪ ۲۸‬مرداد) تمدی��د می کند؛ موضوعی‬ ‫که باعث لغ��و ‪ ۱۱۵‬پرواز روزانه یا به عبارتی ‪۱.۵‬‬ ‫درصد از پروازهای روزانه تابس��تانی خواهد شد‪.‬‬ ‫به دنبال س��قوط مرگبار یک هواپیمای بوئینگ‬ ‫‪ ۷۳۷‬مکس شرکت هواپیمایی اتیوپی که منجر‬ ‫به کشته شدن ‪ ۱۵۷‬نفر شد‪ ،‬استفاده از این مدل‬ ‫هواپیما در بسیاری از کشورها ممنوع شد‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬نشس��ت کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی با حضور فرهاد دژپسند‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی‪ ،‬رضا رحمانی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و عبدالناصر همتی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس��ان اتاق بازرگانی‬ ‫و ات��اق اصن��اف ای��ران برگزار ش��د‪ .‬محمدرضا‬ ‫پورابراهیم��ی داورانی از تهیه طرحی دوفوریتی‬ ‫برای کاهش نرخ مالیات ب��ر عملکرد بنگاه های‬ ‫اقتصادی خبر داد و گفت‪ :‬مهم ترین دس��تور کار‬ ‫این جلسه رونق تولید و تحقق شعار سال بود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫تولید تایر پاسخگوی‬ ‫نیاز بازار نیست‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫پرونده ‪ ۳۲‬کیلومتری‬ ‫بسته می شود؟‬ ‫نقش پالسمای سرد‬ ‫در بهبود جوانه زنی بذر‬ ‫و رشد گیاه‬ ‫کاهش مالیات‬ ‫با چه توجیهی؟‬ ‫چرتکه دولت روی کاهش درامد‬ ‫تنهایی نمی تواند مش��کل را برطرف کند‪ .‬ش��کاف ارتباط‬ ‫ایران با دنیا مشکالت بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد‬ ‫کرده و این در حالی اس��ت که وابستگی تولیدکنندگان به‬ ‫مواد اولیه و قطعات بس��یار زیاد اس��ت و این اقالم از خارج‬ ‫کشور تامین می شوند‪.‬‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و تحلیلگر مسائل‬ ‫اقتص��ادی درب��اره تصمی��م کاه��ش مالیات ب��ر عملکرد‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی به‬ ‫گفت‪ :‬این سیاس��ت که‬ ‫مالیات ها در زمان رکود کاهش یابد یکی از سیاس��ت های‬ ‫شناخته ش��ده در اقتصاد است‪ .‬با این حال‪ ،‬مشکلی که در‬ ‫ای��ران وج��ود دارد‪ ،‬پیچیده تر از این اس��ت که با یک یا دو‬ ‫سیاس��ت حمایتی رفع ش��ود‪ .‬در گام نخست این سیاست‬ ‫باید از زمانی اغاز می شد که صدای پای رکود تورمی پس‬ ‫از چند دوره عبور از شرایط رکودی دوباره به گوش رسید‪.‬‬ ‫به گفته نیکو اقبال‪ ،‬دولت باید سیاست هایی اتخاذ کند‬ ‫که بنگاه های زیانده کمتر زیان کنند و بنگاه های س��ودده‬ ‫بیش��تر س��ود دهند‪ .‬این در حالی اس��ت که دولت اکنون‬ ‫در ش��رایط کاهش درامد نیست‪ .‬کاهش مالیات به معنای‬ ‫این اس��ت که دولت از درامدهای خود کس��ر کند‪ .‬امروزه‬ ‫به مجموعه ای از سیاس��ت ها نیاز داریم و این سیاس��ت به‬ ‫نیکو اقب��ال در ادامه توضیح داد‪ :‬د ر س��ال گذش��ته که‬ ‫ناگه��ان نرخ ارز افزایش یافت‪ ،‬واردات بس��یار گران ش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن روابط خارجی منجر ش��د صادرات کاهش یابد‬ ‫و ب��ه دنب��ال ان‪ ،‬انتقال به ایران در برخی از موارد ش��دنی‬ ‫نیس��ت و در برخی از موارد بس��یار گران تمام می شود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬تولیدکنندگان نیز مانند دولت از چند جهت‬ ‫در فشار اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬بودجه مناس��بی‬ ‫نبود و کاهش درامدهای دولت از محل دریافت مالیات این‬ ‫موضوع را پیچیده تر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر مش��کالتی که‬ ‫تا کنون عنوان شد باید این موضوع را هم در نظر داشت که‬ ‫صادرات نفت و گاز عمده درامد دولت اس��ت که ان هم با‬ ‫بحران روبه رو شده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دو سیاست می تواند‬ ‫توان دولت برای گذراندن سال ‪ ۹۸‬را افزایش دهد؛ در گام‬ ‫نخس��ت دولت باید کاهش ش��دید هزینه داشته باشد‪ .‬هر‬ ‫‹ ‹مشکالت پیچیده و سیاست های ساده‬ ‫ رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان‪ ،‬سیاست کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه های اقتصادی‬ ‫را سیاست اش��تباهی توصیف نمی کنند اما اجرای ان نیازمند برخی‬ ‫تغییرات در حوزه های دیگر است‬ ‫‹ ‹دولت سپر اقتصادی مردم باشد‬ ‫چند که کل کش��ور در ش��رایط پیچیده ای قرار گرفته اما‬ ‫دولت تا جایی که می تواند باید سپر اقتصادی مردم باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعلیق پروژه های عمرانی‬ ‫نیکواقبال با بیان اینکه دولت در ادامه تا حد ممکن باید‬ ‫پروژه ه��ای عمرانی را به حالت تعلیق دراورد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫میانگین اجرای پروژه های س��نگین عمرانی در ایران ‪۱۲‬‬ ‫س��ال اس��ت‪ .‬این موضوع در کنار میانگی��ن جهانی که ‪۶‬‬ ‫س��ال اعالم ش��ده نشان می دهد س��رعت اجرای پروژه در‬ ‫ایران به گونه ای است که بیشتر منابع هدر می رود‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬در صورتی که دولت قصد داش��ته باش��د پروژه های‬ ‫عمرانی را ادامه دهد به طور حت م امس��ال با کسری بودجه‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬برای جبران این کسری دولت باید از بانک‬ ‫مرکزی اس��تقراض کند‪ .‬بدیهی اس��ت که این سیاست در‬ ‫تمام اقتصادها سیاس��تی تورم زا است و اقتصاد ایران اماده‬ ‫چنین فش��اری نیس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬بهتر است پروژه های‬ ‫عمرانی معلق نگه داشته شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از سیاست ها در میان مدت‬ ‫حس��ین حق گو‪ ،‬کارش��ناس اقتصا د نیز درباره سیاست‬ ‫کاهش مالیات بر عملکرد به‬ ‫گفت‪ :‬این سیاست در‬ ‫کوتاه مدت به طور قطع به زیان دولت اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫اگر دولت در ادامه بتواند دس��تاورد بیش��تری از ان حاصل‬ ‫کن��د در میان مدت به خروج از برخی بحران ها می انجامد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود این‪ ،‬میزانی که پیش بینی می ش��ود‪ ،‬به اندازه ای‬ ‫نیس��ت که بتواند تولیدکنندگان را به عرصه رقابت دعوت‬ ‫کند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه چنین سیاس��ت هایی بیش��تر‬ ‫انگیزشی است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دولت می داند که چه درصدی‬ ‫را برای این کار در نظر گرفته و اگاه است که شرایط کنونی‬ ‫اجازه کاهش ش��دید مالیات را نمی دهد‪ .‬تولید صنعتی در‬ ‫کش��ور نیاز ب��ه حمایت های بیش��تری دارد‪ .‬دو موضوع بر‬ ‫اقتصاد ایران می تواند تاثیر بس��یار مثبتی داشته باشد که‬ ‫شامل افزایش اعتماد مردم و بهبود روابط خارجی می شود‪.‬‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫‹ ‹تغییر مبنای روابط بین المللی‬ ‫حق گ��و توضی��ح داد‪ :‬سیاس��ت های کاه��ش مالی��ات‬ ‫نمی تواند تحول ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد کند و این‬ ‫در حالی است که اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمانی نیاز‬ ‫به تحول س��اختاری دارد‪ .‬یکی از مهم ترین ش��اخص هایی‬ ‫که در راس��تای تحوالت س��اختاری می تواند نقش داشته‬ ‫باش��د تغییر مبنای روابط بین المللی است‪ .‬ایران مانند هر‬ ‫کش��وری در حوزه روابط خارجی اصولی سیاسی دارد که‬ ‫نباید از انها عدول شود‪ .‬دولت باید این اصول را ادامه دهد‬ ‫اما باقی روابط را نه بر مبنای منافع سیاسی بلکه در راستای‬ ‫منافع اقتصادی تنظیم کند‪ .‬این موضوع می تواند منجر به‬ ‫پیش��رفت مناسبی در کشور ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی به گفته مقامات کش��ور‪ ،‬بیش از ‪ ۹۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان یارانه پنهان داده می ش��ود‪ .‬اگر به دنبال تحولی در‬ ‫بو کار هستیم باید این ارقام را‬ ‫اقتصاد و بهبود شرایط کس ‬ ‫ش��فاف کنیم‪ .‬بدون مدیریت هزینه ها نمی توان در شرایط‬ ‫تحریمی‪ ،‬حتی یک گا م پیش رفت‪.‬‬ ‫حسین حق گو‬ ‫رشد اقتصادی منفی شد‬ ‫با اعالم مرکز امار رش��د اقتصادی در ‪ ۹‬ماه س��ال گذش��ته‪ ،‬با‬ ‫افت بیش از ‪ ۷‬درصدی تا منفی ‪ ۳.۸‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اساس اخرین گزارش مربوط به وضعیت‬ ‫رش��د اقتصادی‪ ،‬محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬در ‪ ۹‬م��ا ه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به بی��ش از ‪ ۵،۴۱۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان با احتس��اب نفت رس��یده که در مقایس��ه با ‪ ۵،۶۲۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سال گذشته ‪ ۳.۷‬درصد اختالف دارد‪.‬‬ ‫همچنین تولید ناخالص ملی بدون نفت ‪ ۴،۳۰۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعالم ش��ده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته که‬ ‫‪ ۴،۳۸۷‬هزار میلیارد تومان بود ‪ ۱.۹‬درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬رش��د اقتصادی ایران در اخری��ن امار و ارقام‬ ‫به منفی ‪ ۳.۸‬درصد با احتس��اب نفت و منفی ‪ ۱.۹‬درصد بدون‬ ‫نفت رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین سایر اطالعات مرکز امار نشان می دهد که در ‪ ۹‬ماه ‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬رش��د اقتصادی در گروه کشاورزی ‪ ،۲‬منفی یک‪،‬‬ ‫صنعت منفی ‪ ۷.۹‬و گروه خدمات ‪ ۰.۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که پیش از این مرکز امار رش��د اقتصادی‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۷‬بدون نفت را ‪ ۰.۳‬درصد و با نفت ‪۴‬‬ ‫درصد اعالم کرده بود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬رشد اقتصادی بدون نفت‬ ‫تا ‪ ۷.۸‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫باید یاداور ش��د که محاس��بات فصلی در مرکز امار ایران در‬ ‫قال��ب ‪ ۱۸‬بخش اصلی متش��کل از ‪ ۴۲‬رش��ته فعالی��ت بر پایه‬ ‫طبقه بندی انجام می ش��ود که بر این اس��اس گروه کش��اورزی‬ ‫ش��امل زیر بخش های زراعت و باغ��داری‪ ،‬دامداری‪ ،‬جنگلداری‬ ‫با تالش کمیته دریایی س��تاد توسعه فناوری های فضایی و‬ ‫حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫و ب��ا هدف حمایت از کاال و محص��والت ایرانی‪ ۴۰ ،‬محصول‬ ‫دریایی بومی‪ ،‬استانداردس��ازی شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬گستردگی صنایع‬ ‫دریای��ی ایران بازار بزرگی را برای محصوالت دریایی کش��ور‬ ‫و ماهیگیری‪ ،‬گروه صنعت ش��امل زیر بخش های استخراج نفت‬ ‫خام و گاز طبیعی‪ ،‬اس��تخراج س��ایر معادن‪ ،‬صنعت‪ ،‬تامین اب‪،‬‬ ‫برق و گاز طبیعی و س��اختمان اس��ت و گروه خدمات ش��امل‬ ‫زیر بخش ه��ای عم��ده و خرده فروش��ی‪ ،‬فعالیت ه��ای خدماتی‬ ‫مرب��وط ب��ه تامین ج��ا و غذا‪ ،‬حمل ونق��ل‪ ،‬انبارداری‪ ،‬پس��ت‪،‬‬ ‫اطالع��ات و ارتباط��ات‪ ،‬فعالیت های مالی و بیمه‪ ،‬مس��تغالت‪،‬‬ ‫کرایه و خدمات کس��ب و کار و دامپزش��کی‪ ،‬اداره امور عمومی و‬ ‫خدمات شهری‪ ،‬اموزش‪ ،‬فعالیت های مربوط به سالمت انسان و‬ ‫مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬شخصی‬ ‫و خانگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مفهوم رشد اقتصادی منفی‬ ‫در حال��ی ن��رخ رش��د اقتصادی ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در بخش‬ ‫صنع��ت منف��ی ‪ ۷.۹‬و درمجموع منفی ‪ ۳.۸‬درصد اعالم ش��ده‬ ‫که یک اقتصاددان معتقد اس��ت اگ ر امسال سیاست های اصالح‬ ‫س��اختاری انجام نشود‪ ،‬شرایط نسبت به سال گذشته سخت تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫س��قوط نرخ رش��د اقتصادی از ‪ ۳.۷‬درصد در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫منفی ‪ ۳.۸‬درصد در ‪ ۹‬ما ه سال ‪ ۱۳۹۷‬اماری است که مرکز امار‬ ‫روز ‪ ۲۵‬فروردین روی سایت خود قرار داده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬رش��د اقتصادی ایران به منف��ی ‪ ۳.۸‬درصد با‬ ‫احتس��اب نف��ت و منفی ‪ ۱.۹‬درصد بدون نفت رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین سایر اطالعات مرکز امار نشان می ده د در ‪ ۹‬ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬رش��د اقتصادی در گروه کش��اورزی منفی ‪ ،۱.۲‬صنعت‬ ‫منفی ‪ ۷.۹‬و گروه خدمات ‪ ۰.۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همبستگی صنعت و نفت‬ ‫درباره معنا و مفهوم این امارها و تاثیرات ان‪ ،‬وحید ش��قاقی‬ ‫شهری‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه‬ ‫اقتص��اد ای��ران از ‪ ۴‬بخش اصلی کش��اورزی‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬نفت و‬ ‫صنعت تش��کیل ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬هر کدام از این بخش ها یک‬ ‫ارزش افزوده دارند که کل تولید اقتصاد ایران در واقع مجموعی‬ ‫از ارزش اف��زوده این بخش ها اس��ت‪ .‬او ب��ا بیان اینکه بین بخش‬ ‫صنع��ت و نفت در اقتصاد ایران همبس��تگی باالیی وجود دارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬با اینکه بخش خدمات و کشاورزی چندان تبعیتی از‬ ‫بخش نفت در اقتصاد ندارند‪ ،‬بخش صنعت همبس��تگی بس��یار‬ ‫باالی��ی ب��ا نفت دارد‪ .‬در تحریم های س��ال ‪ ۱۳۹۰‬و ‪ ۱۳۹۱‬ابتدا‬ ‫ارزش افزوده حوزه نفت منفی ش��د و بعد این مسئله روی بخش‬ ‫صنعت تاثیر گذاش��ت اما در این دور از تحریم ها ایجاد رکود در‬ ‫بخ��ش صنعت زودتر از نفت اتفاق افتاد که علت ان تحریم های‬ ‫هدفمند در بخش صنعت بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اوضاع در سال قبل بهتر بود‬ ‫این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تحریم های نفتی در ‪۶‬ماه‬ ‫دوم س��ال گذش��ته اعمال شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫گذش��ته روزانه ‪ ۲.۵‬میلیون بش��که نفت می فروختیم که حتی‬ ‫بس��یار بیشتر از پیش بینی های انجام ش��ده بر مبنای بشکه ای‬ ‫‪ ۵۵‬دالر ب��ود به طوری که هر بش��که نفت به قیمت ‪ ۷۷‬دالر به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫او یکی از علل رش��د منفی ‪ ۳.۸‬درصدی در اقتصاد را مربوط‬ ‫ب��ه بخ��ش صنعت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با اینکه‬ ‫‪ ۴۰‬محصول دریایی استانداردسازی شد‬ ‫فراهم کرده اس��ت که متاس��فانه بخش عمده ای از این بازار‬ ‫ به وس��یله محص��والت خارجی تامین می ش��ود‪ .‬محصوالت‬ ‫تولیدی ایرانی نیز برای قابلیت استفاده در دریا یا به عبارتی‬ ‫تجاری سازی‪ ،‬نیاز به دریافت گواهینامه های دریایی دارند‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬حمایت از دریافت گواهینامه های دریایی برای‬ ‫تامین این بازار به واس��طه محصوالت داخلی الزامی اس��ت‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬برای استانداردس��ازی محصوالت دریایی‪،‬‬ ‫کمیته دریایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل‬ ‫پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با موسسه‬ ‫رده بندی ایرانیان س��ال ‪ ،۹۳‬تفاهمنام��ه ای امضا کرد که بر‬ ‫مبن��ای این تفاهمنامه‪ ،‬س��تاد بخش��ی از هزینه های صدور‬ ‫گواهینامه های دریایی محص��والت تولیدکنندگان داخلی را‬ ‫تحریم ها از نیمه دوم س��ال شروع شد‪ ،‬اما به دلیل التهابات نرخ‬ ‫ارز در اغاز س��ال گذش��ته‪ ،‬بخش صنعت واکنش رکودی نشان‬ ‫داد‪ .‬علت این مس��ئله هم افزایش هزینه مواد اولیه و همچنین‬ ‫ترس از تحریم ها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد منفی بخش کشاورزی بی سابقه است‬ ‫ای��ن اقتصاددان با بیان اینکه رش��د منفی اقتصادی در بخش‬ ‫کش��اورزی بی سابقه اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در دوره قبلی تحریم ها با‬ ‫وجود همه فش��ارها نرخ رش��د بخش کش��اورزی مثبت ماند اما‬ ‫در دوره جدید به دلیل ش��دت تحریم ها و مش��کالت مربوط به‬ ‫تامین نهادهای کشاورزی و همچنین بی ثباتی در تصمیم گیری‬ ‫مسئوالن دولتی‪ ،‬رشد این بخش هم منفی شد‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه تفاوت ش��دت تحریم ه��ا در ای��ن دوران به‬ ‫نس��بت دوره قبلی (‪ )۱۳۹۰-۱۳۹۱‬اظهار کرد‪ :‬امس��ال چنانچه‬ ‫سیاس��ت های اصالح ساختاری انجام نش��ود‪ ،‬شرایط نسبت به‬ ‫سال گذشته سخت تر خواهد بود‪ .‬واقعیت این است که با گفتار ‬ ‫نمی توان مسائل را حل کرد‪.‬‬ ‫شقاقی شهری همچنین تصمیم های اشتباه‪ ،‬نبود برنامه ریزی‪ ،‬‬ ‫حمایت نش��دن از صنعت و نداش��تن یک برنامه مشخص برای‬ ‫رویارویی با ش��رایط خاص اقتصادی را از دالیل رشد منفی ‪۷.۹‬‬ ‫درصدی در بخش صنعت ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن‪ ،‬زمان��ی ک��ه بانک مرک��زی هم اج��ازه اعالم‬ ‫شاخص های اقتصادی را داشت‪ ،‬این نهاد در سال ‪ ۱۳۹۶‬از رشد‬ ‫‪ ۵.۱‬درصدی در بخش صنعت و رشد اقتصادی ‪ ۳.۷‬درصدی در‬ ‫اقتصاد ایران خبر داده بود‪.‬‬ ‫تامین می کند‪ .‬در این تفاهمنامه‪ ،‬موسسه رده بندی ایرانیان‬ ‫با ارزیابی محص��والت متقاضیان‪ ،‬در صورت احراز ش��رایط‪،‬‬ ‫گواهینام��ه دریایی صادر می کند‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪ ۴۰‬محص��ول با حمایت س��تاد موفق به گرفت��ن گواهینامه‬ ‫دریایی ش��ده اند که از این تعداد‪ ۸ ،‬محصول در سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫تایید رسیده است‪.‬‬ ‫تصوی��ب کاه��ش مالی��ات ب��ر عملک��رد‬ ‫بنگاه های اقتصادی نشان می دهد دولت قصد‬ ‫دارد در برخ��ی از زمینه ها به بخش تولید و‬ ‫صنایع در کش��ور کمک کند‪ .‬با این حال‪ ،‬به‬ ‫دلیل ش��رایط سال گذشته و پیش بینی ها از‬ ‫شرایط امس��ال این میزان شیوه حمایتی به‬ ‫هیچ وجه منجر به رش��د چندانی در اقتصاد‬ ‫کش��ور نخواهد ش��د‪ .‬اقتصاد ای��ران اکنون‬ ‫منف��ی ‪ ۳.۷‬درص��د رش��د دارد و نمی توان‬ ‫چنین ش��رایطی را به کاهش چند درصدی‬ ‫مالیات مدیریت ک��رد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید در‬ ‫نظر داشت که کاهش چند درصد از مالیات‬ ‫برای تولیدکنندگان عدد بزرگی نیس��ت اما‬ ‫جمع ان برای دولت عدد بزرگی است که از‬ ‫دست می رود‪ .‬به سخن دیگر‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫با کاهش مالیات چندان تقویت نمی ش��وند‬ ‫اما درامدهای دولت با کاهش مالیات اسیب‬ ‫بسیاری می بیند‪.‬‬ ‫انچ��ه در ای��ن زمینه نقش مهم��ی دارد‬ ‫این اس��ت ک��ه دولت از ای��ن کاهش درامد‬ ‫چه اس��تفاده ای داشته باشد‪ .‬ارائه تسهیالت‬ ‫بانک��ی‪ ،‬کاهش س��ود بانکی و بس��یاری از‬ ‫راه های حمایتی دولت امروز بس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اگر دولت سود بانکی را کاهش دهد اقتصاد‬ ‫کالن اس��یب می بیند و اگر ارائه تسهیالت‬ ‫به تولیدکنن��دگان را افزایش دهد‪ ،‬واحدها‬ ‫بیش��تر بده��کار ش��ده و در ای��ن ش��رایط‬ ‫نقدینگ��ی در جامع��ه را رش��د می دهد‪ .‬بر‬ ‫این مبنا تنها راه حمایتی اکنون این اس��ت‬ ‫ک��ه دولت از منابع خودش کس��ر کند‪ .‬این‬ ‫سیاس��ت بای��د بهره برداری قاب��ل قبولی به‬ ‫همراه داش��ته باش��د‪ ،‬در غیر ای��ن صورت‬ ‫دولت در پایان سال با کسری بودجه همراه‬ ‫می ش��ود که این موضوع مش��کالت بس��یار‬ ‫بیشتری را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫شرط سر کار ماندن‬ ‫کارگران‬ ‫یک کارش��ناس حوزه کار بر این باور است‬ ‫که امنیت ش��غلی کارگران در گ��رو پایداری‬ ‫ش��غل اس��ت و اگر می خواهیم کارگران سر‬ ‫کار بمانن��د‪ ،‬باید بنگاه های اقتصادی را حفظ‬ ‫و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم‪.‬‬ ‫علی اکب��ر لبافی به ایلنا گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫اقتصادی حاضر ان چی��زی که اهمیت دارد‪،‬‬ ‫حفظ اشتغال موجود و دوام و بقای بنگاه های‬ ‫اقتصادی است تا شاغالن به جمعیت بیکاران‬ ‫اضافه نشوند و تولید داخلی اسیب نبیند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رایط حاک��م بر بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی بای��د در چارچوب بهب��ود فضای‬ ‫بو کار‪ ،‬تقویت و ارتقا داده شود زیرا شرط‬ ‫کس ‬ ‫بق��ای کارگران بر س��ر کار این اس��ت که به‬ ‫سمت حفظ بنگاه ها برویم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ح��وزه کار تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر باید بیش از پیش از کارافرینان‬ ‫و تولیدکنندگان حمایت کنیم و این حمایت‬ ‫اگر در قال��ب اعمال تخفیف ه��ای بیمه ای و‬ ‫معافیت ه��ای مالیات��ی و کاهش ع��وارض و‬ ‫هزینه های تولید باشد موثرتر است تا فشار بر‬ ‫بنگاه های اقتصادی به حداقل ممکن برسد و‬ ‫پایداری نیروی کار در کنار ماندگاری کارگاه‬ ‫حفظ شود‪ .‬لبافی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا افزایش حداقلی دس��تمزد کارگران کفاف‬ ‫هزینه های معیش��تی انه��ا را می دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طبیعی اس��ت حفظ قدرت خری��د کارگران‬ ‫و تاثیرگذاری افزایش دس��تمزد بر معیش��ت‬ ‫خانوارهای کارگری بس��تگی ب��ه قیمت های‬ ‫کف بازار دارد‪ .‬در صورتی که قیمت ها متعادل‬ ‫ش��ود و امکان خرید کارگران نسبت به سال‬ ‫گذشته تقویت شده باشد به طور قطع افزایش‬ ‫مزد پاسخگو خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬چنانچ��ه نتوانیم قیمت ها را‬ ‫متع��ادل کنیم و ثبات را به بازار برگردانیم در‬ ‫ان ص��ورت افزایش م��زد در زندگی کارگران‬ ‫ملموس نخواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ط��رح دو فوریت��ی برای کاهش نرخ مالی��ات بر عملکرد‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی در حض��ور تیم اقتص��ادی دولت و‬ ‫اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬بر مبنای این موضوع‪ ،‬دولت باید با کاهش‬ ‫مالی��ات بر عملکرد بنگاه ه��ای اقتصادی ای��ن بنگاه ها را‬ ‫حمای��ت کرده تا تاب اوری اقتصادی بنگاه ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫این موضوع در حالی مطرح ش��ده که دولت برای گذراندن‬ ‫وضعیت اقتصادی س��ال ‪ ۹۸‬با چالش های بسیاری روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از دیگر سیاس��ت هایی که در روزهای‬ ‫گذشته مطرح شد‪ ،‬معافیت ‪ 50‬درصدی مالیات بنگاه های‬ ‫سیل زد ه است‪.‬‬ ‫از ی��ک طرف‪ ،‬پس از تحریم ه��ا فروش نفت و گاز ایران‬ ‫کاهش داش��ته و از ط��رف دیگر‪ ،‬انتقال پ��ول به ایران در‬ ‫برخی از موارد امکان پذیر نیس��ت و گاه بس��یار گران تمام‬ ‫می شود که البته با اجرای عملیاتی اینستکس این مسئله‬ ‫تا حدودی رفع خواهد ش��د‪ .‬این موضوع به معنای کاهش‬ ‫ش��دید درامدهای دولت در س��الی اس��ت که کارشناسان‬ ‫اقتصا د ان را سخت ترین سال در ‪ ۴‬دهه گذشته پیش بینی‬ ‫می کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بسیاری از کارخانه ها زیانده هستند‬ ‫و حتی اعالم ورشکستگی کرده اند که مالیات به انها تعلق‬ ‫نمی گیرد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬دولت بخشی از دومین منبع کسب‬ ‫درامد را هم از دس��ت داده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط دولت‬ ‫ب��ا همفک��ری مجلس تصمیم گرفته ک��ه با هدف حمایت‬ ‫از تولیدکنن��دگان‪ ،‬مالیات کمتری را دریافت کند‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت که این سیاس��ت نیز در راستای کاهش درامدهای‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬ب��ر این مبنا دو منبع اصل��ی درامدی دولت‬ ‫در س��ال جاری با مش��کالت جدی روبه رو شده است‪ .‬هر‬ ‫چند که کارشناس��ان‪ ،‬سیاست کاهش مالیات بر عملکرد‬ ‫بنگاه های اقتصادی را سیاست اشتباهی توصیف نمی کنند‬ ‫اما اج��رای ان نیازمند برخی تغییرات در حوزه های دیگر‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫در این گزارش ب��ه ملزومات اجرای کاهش‬ ‫مالیات در کشور پرداخته است‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از چگونگی کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گزارش می دهد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بایدها‬ ‫و نبایدهای‬ ‫تحقق شعار‬ ‫ملی‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت صنعت الستیک‬ ‫تولید تایر پاسخگوی نیـاز بازار نیست‬ ‫با توجه به افت تیراژ قطعات خودرو به دلیل مش��کالتی‬ ‫مانن��د کمب��ود نقدینگ��ی و م��واد اولی��ه و نی��ز افزایش‬ ‫نهاده های تولید که س��ال گذش��ته اتفاق افتاد و همچنین‬ ‫ممنوعیت هایی که درباره واردات قطعات خودرو (واردات‬ ‫محصوالت��ی که در داخل تولید مش��ابه دارن��د‪ ،‬از ابتدای‬ ‫تیر س��ال گذشته ممنوع شد) به وجود امد‪ ،‬شاهد کمبود‬ ‫برخی قطعات تحقق این برنامه بازار لوازم یدکی بودیم که‬ ‫از جمله این قطعات می توان به تایر به ویژه تایر خودروهای‬ ‫سنگین اشاره کرد که با توزیع دولتی تا حدودی وضعیت‬ ‫مدیریت ش��د‪ .‬اما به طور قطع‪ ،‬کمبودها کامال رفع نشده و‬ ‫همچنان مشکالتی در تامین تایر وجود دارد‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برنامه تولید‬ ‫مصطفی تنها‬ ‫صنعت تایر به‬ ‫تمام اهداف‬ ‫تعریف شده‬ ‫در سال ‪۹۷‬‬ ‫دست نیافت و‬ ‫نتوانستیم تمام‬ ‫ظرفیت تولید را‬ ‫محقق کنیم‬ ‫مدیرکل گمرک چابهار خبر داد‬ ‫خبر‬ ‫ترخیص هزار کانتینر‬ ‫قطعات خودرو به زودی‬ ‫مصطف��ی تنها‪ ،‬س��خنگوی انجمن صنعت تایر کش��ور‬ ‫درباره پیش بینی تولید امس��ال نس��بت به سال گذشته با‬ ‫توج��ه به کمبودهایی که وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬میزان تولید‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته با توجه به ظرفیت های موجود‪،‬‬ ‫تغییر زیادی نخواهد داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت تایر به تمام‬ ‫اهداف تعریف شده در سال ‪ ۹۷‬دست نیافت به این معنی‬ ‫که نتوانس��تیم تمام ظرفیت تولید را محقق کنیم‪ .‬امسال‬ ‫سعی خواهد شد تمام ظرفیت تعیین شده تحقق یابد‪ ،‬اما‬ ‫تحقق این برنامه مشروط به شرایط اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وقتی نرخ ارز نوسان دارد و زمانی که تخصیص‬ ‫و به ویژه انتقال ارز دشوار است‪ ،‬صنعتگر هم دچار مشکل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬س��خنگوی انجمن صنعت تایر کشور گفت‪:‬‬ ‫شرایط و فضا اگر اجازه دهد صنعتگر توان تولید تایر‪ ،‬بیش‬ ‫از امار فعلی را دارد اما س��ال گذش��ته تغییرات پی درپی‬ ‫مقررات‪ ،‬نرخ ارز و شرایط استفاده و انتقال ان چالش ساز‬ ‫ش��د‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬برای خرید مواد اولی��ه مورد نیاز‪ ،‬ارز‬ ‫ارس��ال ش��د‪ ،‬اما بانک های خارج��ی نپذیرفتند و مبلغ را‬ ‫برگرداندند‪ .‬از این رو‪ ،‬معتقدم اگر دولت وضعیت و شرایط‬ ‫را تغییر ندهد و روند سال گذشته ادامه پیدا کند‪ ،‬نمی توان‬ ‫انتظار افزایش تولید را داشت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر شرایط به‬ ‫‪ ۲‬سال قبل برگردد به طور قطع تولید تایر افزایش خواهد‬ ‫یافت و ما توان تولید بس��یار بیش��تر از س��ال ‪ ۹۶‬را داریم‪.‬‬ ‫ولی بس��تگی دارد شرایط چگونه باشد زیرا عوامل اثرگذار‬ ‫محیطی ان در شرایط موجود اقتصادی کشور زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع تایر‬ ‫غفور جعفری‬ ‫مدیرکل گم��رک چابهار گف��ت‪ :‬از ‪ ۳‬هزار‬ ‫کانتین��ر قطعات خودرویی که در این گمرک‬ ‫دپو ش��ده بود‪ ،‬هزار کانتین��ر در گمرک باقی‬ ‫اس��ت که حداکث��ر تا ‪ ۲‬ی��ا ‪ ۳‬هفت��ه اینده‬ ‫ترخی��ص می ش��ود‪ .‬عزی��زاهلل ش��مس در‬ ‫گفت وگ��و با مهر درباره ترخیص هزار کانتینر‬ ‫قطعات خودروی باقیمانده در گمرک چابهار‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در گم��رک چابهار بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫کانتینر قطعات خودرو دپو شده بود که اواخر‬ ‫س��ال گذشته پس از اینکه هشدار الزم مبنی‬ ‫بر امکان متروکه ش��دن این کاالها را دادیم‪،‬‬ ‫‪ ۲‬هزار کانتین��ر ترخیص و به صنعت خودرو‬ ‫تحویل ش��د‪ .‬مدیرکل گم��رک چابهار افزود‪:‬‬ ‫ق��رار بود ه��زار کانتین��ر باقیمان��ده نیز طی‬ ‫فروردین امس��ال ترخیص ش��ود که به دلیل‬ ‫برخی مش��کالت جزئی‪ ،‬ترخیص این کاالها‬ ‫حداکثر تا ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬هفته اینده انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫ش��مس با بی��ان اینکه مش��کلی در ترخیص‬ ‫قطع��ات خودرو وجود ن��دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینکه هم اکنون در فصل برداش��ت‬ ‫هندوان��ه در چابهار ق��رار داریم‪ ،‬کامیون های‬ ‫حمل ونقل در حال انتق��ال محصول هندوانه‬ ‫هس��تند و ب��ه همی��ن دلی��ل‪ ،‬تنها مش��کل‬ ‫پیش روی ترخیص باقیمانده قطعات خودرو‪،‬‬ ‫مربوط به حمل ونقل است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر دالالن ب��رای دولت تعیی��ن تکلیف‬ ‫می کنن��د به طور مثال زمانی که ای��ن افراد تصمیم‬ ‫می گیرن��د ابلیمو را گران کنند‪ ،‬به راحتی این امر را‬ ‫اجرایی می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مادامی که س��ود بانکی باال باشد‬ ‫رونق تولید محقق نمی ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای رفع‬ ‫مشکالت موجود در گام نخست باید ارزش پول ملی‬ ‫را ثابت و س��ود بانکی را کاهش داد در این ش��رایط‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای رونق تولید و کاه��ش قیمت ها‬ ‫فراهم می ش��ود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‬ ‫با بی��ان اینکه در فض��ای الوده سوءاس��تفاده گران‬ ‫ب��ا بازار گرمی به مقاصد خود دس��ت پی��دا کرده و‬ ‫گران��ی را رقم می زنند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬دالالن با‬ ‫راهکارهایی مانند افزایش حجم خرید در قیمت های‬ ‫باال زمین��ه گرانی را فراهم می کنن��د به طور مثال‪،‬‬ ‫خانه های منطقه ای را در مرحله نخس��ت با نرخ باال‬ ‫خریداری می کنن��د و پس از اینکه گرانی و افزایش‬ ‫نرخ جا افتاد ب��ه راحتی زمین ها و خانه های خود را‬ ‫ب��ا قیمت های چندبرابری به مردم تحمیل می کنند‪.‬‬ ‫منصوری ادامه داد‪ :‬بهترین راهکار برای کاهش نرخ‬ ‫خ��ودرو افزایش عرضه یا خ��ودداری مردم از خرید‬ ‫ان اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬وقوع س��یل باعث شده‬ ‫تا دالالن و سوءاس��تفاده گران زیر س��ایه بی توجهی‬ ‫و غفلت مس��ئوالن زمین��ه افزایش نرخ خ��ودرو را‬ ‫فراهم کنند چراکه هر س��ال پ��س از تعطیلی نوروز‬ ‫در فروردین و اردیبهش��ت بازار خودرو کس��اد شده‬ ‫و تقاض��ا کاهش پیدا می کند در این ش��رایط دلیلی‬ ‫برای گران��ی خودرو وجود ن��دارد‪ .‬منصوری با بیان‬ ‫اینکه دالالن ش��رایط کنونی را فضایی برای فروش‬ ‫خودروهای دپو شده می دانند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر با‬ ‫توجه به افزایش نرخ خودرو‪ ،‬مصرف کننده واقعی از‬ ‫بازار حذف ش��ده است چراکه مردم امیدی به خرید‬ ‫خ��ودرو ندارند در این ش��رایط تقاض��ا کاهش پیدا‬ ‫می کند و نرخ خودرو نه تنها نباید افزایش پیدا کند‬ ‫بلکه باید کاهشی شود‪.‬‬ ‫به دلیل تحریم‬ ‫و محدودیت‬ ‫واردات‪،‬‬ ‫تولیدات داخلی‬ ‫به لحاظ کمی‬ ‫و کیفی نیاز‬ ‫بازار را تامین‬ ‫نمی کنند‬ ‫تنه��ا در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینک��ه ایا توزیع‬ ‫دولت��ی تایرها امس��ال ه��م ادامه خواهد یاف��ت و برنامه‬ ‫پوش��ش بازار لوازم یدکی به چه شکل خواهد بود؟ گفت‪:‬‬ ‫تمام تولیدات صنعتگران فعال در حوزه تایر تحت کنترل‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬توزی��ع تایرهای‬ ‫س��نگین در اختیار اداره راهداری ها اس��ت‪ .‬ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار بر توزیع نظارت کامل و مس��تقیم دارد فرد معرفی‬ ‫می ش��ود و بنابر مقررات و بخش��نامه های س��تاد تنظیم‬ ‫بازار تایر در اختیار معرفی ش��دگان با نرخی که س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان مصوب کرده‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬این مقام صنفی درباره نحوه توزیع تایرهای‬ ‫س��بک هم توضیح داد‪ :‬ب��رای تایر خودرو های س��واری‪،‬‬ ‫س��تاد تنظی��م بازار تنها کنت��رل دارد و دخالتی در توزیع‬ ‫ان نمی کن��د‪ .‬خ��ود تولید کنندگان به نمایندگان ش��ان و‬ ‫مرکزهای��ی که قرارداد دارند تایره��ا را تحویل می دهند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رهبر معظم انقالب امس��ال را به نام «رونق‬ ‫تولی��د» نامگ��ذاری کرده‪‎‬اند‪ .‬ب��ه اذعان تمام‬ ‫کارشناس��ان و صاحب نظر مسئله تولید‪ ،‬قوام‬ ‫هر اقتصادی اس��ت‪ .‬به ویژه اگر این تولید در‬ ‫بخش‪‎‬های صنعتی با ارزش افزوده باال همچون‬ ‫صنعت خودرو باشد‪ .‬تولید در صنعت خودرو‬ ‫ب��ه عل��ت ناکارام��دی مدیری��ت و تحریم‪‎‬ها‬ ‫با چالش‪‎‬ه��ای فراوانی روبه رو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬تامین نش��دن قطعات مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬زیان‪‎‬ده بودن ش��رکت های خودروسازی‪،‬‬ ‫کیفی��ت پایین برخی از محص��والت پرتیراژ‪،‬‬ ‫بهره‪‎‬وری پایین نیروی کار‪ ،‬تحقیق و توس��عه‬ ‫ضعی��ف‪ ،‬تغیی��رات مدیریتی سیاس��ی و‪ ...‬از‬ ‫جمل��ه موضوع های��ی اس��ت که ای��ن روزها‬ ‫شرکت های خودروسازی با ان دست و پنجه‬ ‫نرم می کنن��د‪ .‬حال در چنین ش��رایطی چه‬ ‫سیاس��تی را باید در پیش گرف��ت تا عالوه‪‎‬بر‬ ‫حل مشکالت‪ ،‬تولید نیز رونق یابد‪.‬‬ ‫از جنبه‪‎‬های گوناگون‪ ،‬پاس��خ این پرس��ش‬ ‫اساسی متفاوت اس��ت که ریشه این موضوع‬ ‫در ن��وع نگاه به مس��ئله تولید نهفته اس��ت؛‬ ‫اینکه مسئوالن‪ ،‬مدیران خودروسازی و مردم‬ ‫به عنوان ‪ ۳‬بازیگر اصلی بازار خودرو چگونه به‬ ‫تولی��د نگاه می کنند نقطه افتراق و اش��تراک‬ ‫پاس��خ‪‎‬های این پرسش اس��ت‪ .‬بنابراین برای‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش دو نکته اساسی وجود‬ ‫دارد‪ .‬نخس��ت انکه از منظر ک��دام بازیگر به‬ ‫تولید نگاه می ش��ود و نگاه ان بازیگر به تولید‬ ‫چگونه اس��ت؟ چراکه نگاه ه��ر یک از اضالع‬ ‫مثل��ت مصرف‪‎‬کنن��ده‪ ،‬دول��ت و تولیدکننده‬ ‫دارای فوای��د و هزینه‪‎‬ه��ای ویژه خود اس��ت‪.‬‬ ‫دومین نکته نیز انتخاب نگاه بهینه‪‎‬تر است‪ .‬از‬ ‫منظر اقتصاد بخش عمومی‪ ،‬سیاستی بهینه و‬ ‫کارا اس��ت که در ان سیاست رفاه احاد مردم‬ ‫افزای��ش یابد و یا بر اثر اعمال ان سیاس��ت‪،‬‬ ‫حداق��ل رفاه هیچ کس��ی کاه��ش نیابد‪ .‬هر‬ ‫چند ش��اید رس��یدن و به‪‎‬دست اوردن چنین‬ ‫سیاستی در عمل ش��دنی نباشد اما به عنوان‬ ‫یک چش��م‪‎‬انداز به ما نشان می دهد که کدام‬ ‫سیاست و رفتار مطلوب‪‎‬تر و بهینه‪‎‬تر است‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به این دو نکته بیان ش��ده‬ ‫پیش از هر تصمیمی باید مشخص شود که از‬ ‫منظر کدام بازیگر به رونق تولید نگاه می شود‬ ‫و ای��ن نگاه دارای چه چارچوبی اس��ت؛ نکته‬ ‫مهمی که به تحقق یک ش��عار‪ ،‬بسیار کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫خودرو‬ ‫زیر سایه‬ ‫سیل‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬وقوع س��یل باعث شده تا دالالن زیر‬ ‫سایه بی توجهی و غفلت مسئوالن زمینه افزایش نرخ‬ ‫خودرو را فراهم کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا منص��وری در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به افزایش نرخ خودرو در روزهای گذش��ته‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا وجود اینک��ه ن��رخ خودروه��ای داخلی‬ ‫ارتباطی با نرخ ارز ندارند اما با نوسان های ارزی نرخ‬ ‫چهارچرخ ها نی��ز افزایش و کاهش پیدا می کند و از‬ ‫انجایی که دالر در روزهای اخیر افزایش نرخ داشت‬ ‫گرانی خودرو نیز دور از انتظار نبود‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه سوداگران به دنبال افزایش نرخ‬ ‫خ��ودرو در پی ب��اال رفتن نرخ دالر هس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش تر صاحبان خودرو برای خرید و تعویض تایر امنیت‪ ،‬کیفیت و‬ ‫راحتی محصول برای شان مهم بود اما درحال حاضر فقط انتظار حرکت‬ ‫از ان دارند‪ .‬ضمن انکه نهایت استفاده را از تایر می کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬اگر ساییدگی تایرها به ‪ ۷۰‬و ‪۸۰‬درصد برسد‪،‬هنگام تعویض‪،‬‬ ‫تایرهای با ساییدگی ‪۷۰‬درصد را نگه می دارند چون معتقدند هنوز‬ ‫‪۱۰‬درص��د می توان��د کار کند و تنه��ا مبادرت به تعوی��ض تایرها با‬ ‫ساییدگی ‪۸۰‬درصد می کنند‬ ‫در ش��رایط موجود ارائه مدارک الزم از جمله سند خودرو‬ ‫و ثب��ت اطالع��ات از جمل��ه کد مل��ی از مصرف کنندگان‬ ‫الزامی اس��ت که نسبت به مصرف کننده واقعی بودن افراد‬ ‫اطمینان حاصل ش��ود‪ .‬تنها در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ای��ا خرید تایر مانند خودرو محدود اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع‬ ‫کنترل خریدها اس��ت و اگر فردی ب��رای خرید تایر اقدام‬ ‫ک��رده ایا مصرف کننده واقعی اس��ت یاخیر‪ .‬س��خنگوی‬ ‫انجمن صنعت تایر کش��ور در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫اگ��ر مصرف کننده واقع��ی در مدت کوتاهی مثال یک یا ‪۲‬‬ ‫م��اه برای خرید تایر اقدام کند محدودیتی در این خرید و‬ ‫فروش وجود دارد؟ گفت‪ :‬در این باره مطلع نیستم‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت محصوالت‬ ‫قیم��ت قطعات از جمله موضوع هایی بود که بس��یاری‬ ‫از تولیدکنندگان نس��بت ب��ه ان گالیه مند بودند و عنوان‬ ‫می ش��ود با وجود افزایش نرخ م��واد اولیه نرخ محصوالت‬ ‫نهای��ی تغییری ن��دارد و اجازه این امر از س��وی نهادهای‬ ‫ذی ص�لاح ص��ادر نمی ش��ود‪ .‬ام��ا انجمن صنع��ت تایر با‬ ‫پیگیری هایی که داشت س��رانجام قیمت ها را بروزرسانی‬ ‫ک��رد‪ .‬تنه��ا درباره وضعی��ت نرخ تایر در س��ال ‪ ۹۸‬اینکه‬ ‫افزایش��ی خواهد داش��ت یا خیر؟ گفت‪ :‬الس��تیک سال‬ ‫گذشته در دو نوبت افزایش نرخ داشت؛ یکی نیمه نخست‬ ‫سال که ‪۹‬درصد به شکل پلکانی افزایش یافت‪ .‬دیگری در‬ ‫نیمه دوم سال بود که بسته به تایرهای گوناگون‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت ها متفاوت بود‪ .‬تنها ادامه داد‪ :‬امس��ال هم باید دید‬ ‫‹ ‹قاچاق و سود‬ ‫ن��رخ دالر چقدر خواهد بود و بس��تگی به ن��رخ ارز دارد و‬ ‫اینکه نرخ دوده و سایر مواد اولیه چقدر خواهد بود‪ .‬به طور‬ ‫قطع اگر قیمت ها ثابت باشد تغییری نخواهیم داشت‪ .‬اگر‬ ‫افزای��ش یابد انجمن نیز پیگی��ری می کند تا قیمت ها به‬ ‫همان نسبت افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید محدود‬ ‫قطع پاس��خگو نیس��ت‪ .‬وی درباره اخت�لاف نرخ تایرهای‬ ‫دولت��ی و ب��ازار ازاد گف��ت‪ :‬این تف��اوت در بخش تایرهای‬ ‫کوچ��ک جفتی ح��دود ‪ ۱۲۰‬تا ‪۲۰۰‬هزار تومان اس��ت اما‬ ‫در اندازه های س��نگین این اختالف به ‪ ۲‬تا ‪۳‬میلیون تومان‬ ‫می رس��د‪ .‬جعفری در پاس��خ به این پرس��ش که با توجه به‬ ‫مراجعات بازار و درخواست تایر‪ ،‬چقدر کمبود در بازار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز برای تایرهای سنگین بیشتر است از این رو‬ ‫مجوز واردات صادر ش��ده‪ ،‬اما برای تایرهای س��بک و اندازه‬ ‫کوچک تر با سختگیری های بیشتری همراه است‪ .‬او اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به دلیل تحریم و محدودیت واردات‪ ،‬تولیدات داخلی‬ ‫ب��ه لح��اظ کمی و کیفی نیاز ب��ازار را تامین نمی کنند زیرا‬ ‫درحال حاضر خودروه��ای وارداتی زیادی مانند بی ام و‪ ،‬بنز‬ ‫و‪ ...‬در کش��ور ت��ردد دارند و چون الس��تیک این خودروها‬ ‫در داخل تولید نمی ش��ود نیاز اس��ت ک��ه از طریق واردات‬ ‫تامین شوند‪ .‬این فعال بازار در ادامه مشکل تامین تایرهای‬ ‫خودروهای وارداتی گفت‪ :‬تامین ارز مورد نیاز بسیار زمان بر‬ ‫است و پس از درخواست هم مشخص نیست‪ ،‬مبلغ پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬واردات با ارز ازاد گران تمام می شود‬ ‫و ب��رای واردکننده صرفه اقتصادی ندارد چون به طور مثال‬ ‫واردات یک جفت الستیک با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان یک میلیون‬ ‫تومان تمام می شد اما این رقم با نرخ ارز فعلی در بازار ازاد‪،‬‬ ‫ب��ه ‪۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬تومان می رس��د که تفاوت قیمتی ان‬ ‫بسیار باال است‪.‬‬ ‫وضعیت تایر در ب��ازار را پیگیری کرد‬ ‫در ادام��ه‪،‬‬ ‫و غف��ور جعفری یک��ی از فعاالن بازار ل��وازم یدکی خودرو‬ ‫(فروش��نده تایر) به‬ ‫گفت‪ :‬شرایط حاکم بر بازار تایر‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته تغییر مطلوبی نداشته و خالها در‬ ‫تامین نیازها بیشتر شده است زیرا تولیدکنندگان از حدی‬ ‫بیش��تر نمی توانن��د تایر توزیع کنن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬واردات و‬ ‫ثبت س��فارش محصوالت با مش��کالتی همراه شده و چون‬ ‫ام��ار تولید داخ��ل نمی تواند کل نیاز این بازار را پوش��ش‬ ‫ده��د باید مدی��ران مربوط تدبیری بیندیش��ند‪ .‬این فعال‬ ‫ب��ازار ب��ا بیان اینکه اگ��ر به برندهای داخل��ی برای گرفتن‬ ‫نمایندگ��ی مراجعه ش��ود‪ ،‬این نمایندگی داده نمی ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تولیدات محدود اس��ت و با توجه به ش��رایط خاصی‬ ‫که بر کش��ور حاکم است‪ ،‬برای تامین نیاز صاحبان خودرو‬ ‫و توزیع عادالنه‪ ،‬الستیک ها به شکل دولتی پخش می شود‬ ‫البت��ه به لحاظ قیمتی تفاوت زی��ادی با نرخ بازار ندارند‪ .‬او‬ ‫درباره س��همیه دولتی تایره��ا هم گفت‪ :‬در بخش تایرهای‬ ‫سنگین ماهانه یک جفت و در سواری ها هم سالی یک جفت‬ ‫تایر به دارندگان خودرو ها تحویل داده می ش��ود اما به طور‬ ‫جعف��ری در ادام��ه موضوع وضعیت ب��ازار تایر به رینگ‬ ‫اس��پرت (الومینیوم��ی) هم اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬این نوع‬ ‫رینگ ها تا اندازه ‪ ۱۶‬در داخل تولید داریم و از این اندازه به‬ ‫باال نیاز اس��ت وارد شود‪ ،‬اما فعال عنوان می شود ارز نیمایی‬ ‫ب��ه ان تعلق نمی گیرد‪ .‬این فعال ب��ازار لوازم یدکی معتقد‬ ‫اس��ت این ش��رایط موضوع قاچاق را مطرح می کند و تعداد‬ ‫کم به ش��کل ته لنجی و غیرقانونی وارد می ش��ود‪ .‬او درباره‬ ‫صرف��ه اقتص��ادی این امر با وجود گرانی دالر گفت‪ :‬واردات‬ ‫رینگ ها از کش��ور چین به شکل قانونی جفتی ‪۵۰۰‬هزار تا‬ ‫یک میلیون تمام می شود اما وقتی در بازار نایاب یا کمیاب‬ ‫ش��ود تا ‪۲‬میلیون تومان هم فروخته می ش��ود‪ .‬واردکننده‬ ‫محاس��به می کند وارد کردن این کاال به ش��کل غیرقانونی‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬تومان در می اید ‪ ۲‬میلیون هم بفروشد‪،‬‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تومان س��ود کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بازار لوازم‬ ‫یدکی باید مدیریت شود چراکه نیازهای موجود‪ ،‬این صنف‬ ‫را با خطر روبه رو کرده است‪ .‬وقتی که من فروشنده‪ ،‬فروش‬ ‫نداشته باشم نیاز به کارگر ندارم در نتیجه ناگزیر به تعدیل‬ ‫انها هس��تم‪ .‬جعفری در پایان درباره میزان تقاضا بازار هم‬ ‫گفت‪ :‬در چند سال گذشته حجم تقاضا بسیار افت کرده و‬ ‫درحال حاضر به نصف سال های رونق رسیده است‪ .‬پیش تر‬ ‫صاحب��ان خودرو برای خرید و تعویض تایر امنیت‪ ،‬کیفیت‬ ‫و راحتی محصول برای شان مهم بود اما درحال حاضر فقط‬ ‫انتظ��ار حرک��ت از ان دارند‪ .‬ضمن انکه نهایت اس��تفاده را‬ ‫از تای��ر می کنند‪ .‬به طور مثال‪ ،‬اگر س��اییدگی تایرها به ‪۷۰‬‬ ‫و ‪۸۰‬درص��د برس��د هنگام تعویض‪ ،‬تایرهای با س��اییدگی‬ ‫‪۷۰‬درص��د را نگه می دارند چ��ون معتقدند هنوز ‪۱۰‬درصد‬ ‫می توان��د کار کن��د و تنه��ا مب��ادرت به تعوی��ض تایرها با‬ ‫ساییدگی ‪۸۰‬درصد می کنند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫دنا پالس توربو(‪ ۲‬ایربگ)‬ ‫‪89/900/000‬‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫‪98/000/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪45/638/000‬‬ ‫‪81/000/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪419/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪333/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪274/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل کیو ال‬ ‫توقف فروش‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪56/700/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف تولید‬ ‫رنو کپچر‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪420/000/000‬‬ ‫‪49/900/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫‪275/000/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما کامل جی تی‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪730/000/000‬‬ ‫‪425/000/000‬‬ ‫‪143/000/000‬‬ ‫‪55/593/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪570/000/000‬‬ ‫‪780/000/000‬‬ ‫‪349/000/000‬‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪640/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪650/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫‪450/000/000‬‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫‪920/000/000‬‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫صنعت سنگ برای ورود به‬ ‫بازار جهانی امادگی ندارد‬ ‫کارشناسان محیط زیست در گفت وگو با‬ ‫تزریق پودر زغال و تولید‬ ‫ریل ‪ UIC۶۰‬در برنامه‬ ‫سال جاری ذوب اهن‬ ‫سرریز شدن ‪ ۴‬سد‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪:‬‬ ‫طبیعت خودش را با معدن وفق می دهد‬ ‫منیر حض�وری‪ :‬هجدهمین نمایش��گاه محیط زیس��ت‬ ‫که هر س��ال با همت سازمان محیط زیس��ت کشور برگزار‬ ‫می شود امسال هم از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬فروردین در مرکز نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی ته��ران در حال برگزاری اس��ت‪ .‬اجتماع طیف‬ ‫گس��ترده ای از فعاالن ح��وزه صنعتی و معدن��ی و نمایش‬ ‫دس��تاوردهای محیط زیستی از جمله مزایای این نمایشگاه‬ ‫اس��ت‪ .‬حض��ور در این فض��ا ب��رای ش��رکت های مختلف‬ ‫کمک کنن��ده خواهد بود ک��ه در کنار ارائه دس��تاوردها و‬ ‫اقدامات محیط زیس��تی‪ ،‬تعهدات محیط زیست کشور را به‬ ‫نمایش بگذارد‪ .‬همچنین‪ ،‬این نمایش��گاه فرصتی اس��ت تا‬ ‫مخاطبان ان با فناوری های جدید و دس��تاوردهای س��ایر‬ ‫شرکت های بزرگ اشنا شوند و با استفاده از تجربه های شان‬ ‫محکم تر از گذشته گام بردارند‪.‬‬ ‫امیرحسن جعفری ورامینی‪ ،‬معاون‬ ‫توس��عه و پای��ش اداره کل‬ ‫محیط زیس��ت و توس��عه پای��دار‬ ‫ش��هرداری ته��ران در حاش��یه این‬ ‫نمایش��گاه ب��ه‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫معدن��کاران و بهره ب��رداران از منابع‬ ‫معدن��ی (فلز‪ ،‬نف��ت‪ ،‬گاز و‪ )...‬باید با‬ ‫محیط زیس��ت همراه باشند‪ .‬در واقع بخشی از طبیعت که در‬ ‫میلیون ها س��ال در ان انباشتی اتفاق افتاده چیزی به ما ارائه‬ ‫می دهد که به عنوان ماده اولیه و با ارزش ش��ناخته ش��ده و‬ ‫اس��تفاده می ش��ود بنابراین باید قدر ان را دانس��ت و درست‬ ‫برخورد کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬هر انچه دور و بر معدن اس��ت به‬ ‫عنوان بخشی از محیط زیست شناخته می شود بنابراین همه‬ ‫فعاالن و معدنکاران باید خود را با این محیط هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه و پایش اداره کل محیط زیس��ت و توسعه‬ ‫پایدار ش��هرداری تهران با اش��اره به اینکه ام��روز در کنار‬ ‫معدن‪ ،‬محیط زیست هم سعی می کند خود را با ان تطبیق‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار معدن نمک‪ ،‬گیاهانی رشد می کنند که‬ ‫با شوری ارتباط دارند‪ .‬بنابراین طبیعت سعی می کند مسیر‬ ‫خ��ود را پیدا کن��د و پیش برود‪ .‬در عین ح��ال معدنکاران‬ ‫هم باید خود را با محیط زیس��ت تطبیق دهند که این مهم‬ ‫خیلی اتف��اق نمی افتد‪ .‬فرایند معدنکاوی در قالب دس��ت‬ ‫درازی ب��ه طبیع��ت اثرات منفی داش��ته ک��ه نمی توان به‬ ‫راحتی از ان گذشت‪ .‬از جمله این اثرات می توان به تخریب‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬تولید پساب و پسماند و تخریب مورفولوژی‬ ‫معادن اش��اره کرد‪ .‬ما با این روند‪ ،‬پایداری را به هم زدیم و‬ ‫چهره زشتی در محیط اطراف مان ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫جعفری ورامینی در ادام��ه درباره لزوم مدیریت ضایعات‬ ‫سخن گفت و بیان کرد‪ :‬وقتی از جایی بهره برداری می کنیم‬ ‫پس از اس��تفاده باید ان را به حالت اولیه خود برگردانیم و‬ ‫حتی گاهی یک اکوسیستم جدید شکل دهیم‪ .‬برای کاهش‬ ‫گرد و غبار از شبکه مربوط و کاهش پساب ها باید از شبکه‬ ‫تصفیه پساب صنعتی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫او درباره کس��انی که مجوز معدنکاوی را می گیرند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کسی که مجوز می گیرد باید اثرات محیط زیستی را مطالعه‬ ‫و ارزیابی کند و همه جوانب را در نظر بگیرد‪ .‬در اخر‪ ،‬فعال‬ ‫معدنی ارزیابی می کند که ایا این اقدام می تواند انجام شود‬ ‫یا خیر‪ ،‬پس اگر نش��د نباید پافش��اری کن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫است که متاسفانه ما نمی بینیم کسی نمره منفی بگیرد و از‬ ‫ادامه فعالیتش بازداشته شود‪.‬‬ ‫جعفری ورامینی درباره حساسیت های موجود در سازمان‬ ‫محیط زیس��ت و نظارت های این سازمان به شرکت بازرسی‬ ‫و پایش اش��اره کرد و گفت‪ :‬این ش��رکت موضوع های مهم‬ ‫معیشتی منطقه‪ ،‬بیولوژیکی‪ ،‬فیزیکی و شیمیایی را بررسی‬ ‫می کند‪ .‬ش��رکت پای��ش جهت وزش ب��اد را چک می کند‬ ‫تا جایگاه پروژه مش��خص ش��ود‪ .‬اگر پروژه باید تغییر کند‬ ‫محیط زیست اصال اجازه فعالیت به معدنکاران را نمی دهد‪.‬‬ ‫او در پای��ان اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه زیاد پی��ش امده که‬ ‫مش��اور محیط زیس��ت از کارفرما پول بگی��رد‪ .‬کارفرما هم‬ ‫ک��ه رعایت حد و حدود محیط زیس��تی برایش هزینه دارد‬ ‫سعی می کند نظر خود را به مشاور تحمیل کند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫کاری برای محیط زیس��ت انجام نمی ش��ود که این موضوع‬ ‫جای تاس��ف دارد‪ .‬البته همکاران ما در محیط زیست تمام‬ ‫س��عی خود را می کنند که جلوی این فعالیت ها را بگیرند و‬ ‫از محیط زیست حمایت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکار؛ ملزم به رعایت قوانین محیط زیستی‬ ‫فردین قهرمان‪ ،‬کارش��ناس ارش��د محیط زیست نیز در‬ ‫حاشیه نمایش��گاه محیط زیس��ت به‬ ‫گفت‪ :‬کسانی‬ ‫ک��ه در معدن فعالیت می کنن��د تولیدکننده گرد و غبار و‬ ‫گازهای الوده هستند‪ ،‬اینها اگر بتوانند الزم را انجام دهند‬ ‫و االیندگی ه��ا را کاهش دهند ی��ا حداقل از وضعیت کلی‬ ‫کار خود و میزان االیندگی ان در جریان باش��ند می توانند‬ ‫جلوی الودگی ها را بگیرند و به حفظ محیط زیس��ت کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ارش��د محیط زیس��ت با بی��ان اینکه‬ ‫تم��ام معادن روباز کش��ور‪ ،‬گرد و غب��ار و الودگی را برای‬ ‫محیط زیس��ت به ارمغان می اورند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در معادن‬ ‫فلزی می بینیم که سرب به محیط و باغ های اطراف منتقل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬همچنین با نش��ت پس��اب ها در باغ ه��ا و مزارع‬ ‫اطراف معدن‪ ،‬ش��اهد ضربه به محیط زیس��ت هس��تیم‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در همین زمینه الزم است که معدنکار‪ ،‬قوانین‬ ‫محیط زیس��تی را رعای��ت و کار خ��ود را در چارچوب این‬ ‫قوانین تعریف کند‪.‬‬ ‫قهرمان در پاس��خ به این پرس��ش که چه موانعی بر سر‬ ‫راه معدنکاران وجود دارد که گاهی قوانین زیس��ت محیطی‬ ‫را زی��ر پا می گذارند‪ ،‬گفت‪ :‬گاهی معدنکاران هم مش��کلی‬ ‫ندارند ام��ا دغدغه اقتصادی باعث می ش��ود نگرانی اصلی‬ ‫معدنکاران تامین هزینه و گاهی تجهیزات ش��ود‪ .‬تا جایی‬ ‫ک��ه می دانم به جز مع��ادن دولتی و ب��زرگ‪ ،‬دیگر معادن‬ ‫مشکل تامین هزینه دارند‪.‬‬ ‫او درباره رش��د استفاده از تجهیزات و کاهش مصرف اب‬ ‫و االیندگ��ی گفت‪ :‬تجهیزات تیکن��ر‪ ،‬گل و الی را گرفته‬ ‫و ته نش��ین می کن��د اما چون این دس��تگاه ی��ک میلیارد‬ ‫تومان اس��ت همه نمی توانند ان را تامی��ن کنند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬اندازه گیری فلزات س��نگین نیز ‪ ۲‬دسته است؛ نخست‬ ‫به وسیله دس��تگاه جذب اتمی (‪ )PPM‬که بیشتر معادن‬ ‫ان را در اختی��ار دارن��د اما چون ای��ن روش دقت کمتری‬ ‫دارد‪ ،‬از روش ‪ PPB‬با دس��تگاه ویژه استفاده می کنیم‪ .‬این‬ ‫دستگاه به روش اس��پکترومتری نشر اتمی‪ -‬طیف سنجی‬ ‫رونق امیکو به تولیدات معدنی و راه سازی‬ ‫نق��ش موث��ر و تعیین‏کنن��ده ماش��ین‏االت‬ ‫راه س��ازی و معدن��ی در ب��ه حرک��ت دراوردن‬ ‫موت��ور توس��عه و پیش��رفت جوام��ع همیش��ه‬ ‫موردتوجه سیاس��ت‏گذاران و تصمیم گیرندگان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس در طول یک دهه‬ ‫گذشته این بخش مهم تحت تاثیر سیاست‏های‬ ‫کالن کش��ور در حوزه‏های مختلف‪ ،‬نوسان‏های‬ ‫قابل توجه��ی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬در ماه‏های‬ ‫اخیر همزمان ب��ا افزایش نرخ ارز و قیمت باالی‬ ‫این ماش��ین‏االت‪ ،‬همچنی��ن هزینه های تعمیر‬ ‫و نگه��داری این ادوات‪ ،‬حمای��ت از تولیدکننده‬ ‫داخلی اجتناب ناپذیر شده است‪.‬‬ ‫اهمی��ت فعالیت‏های مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫در دوران تحری��م به دلیل ارزاوری صادرات این‬ ‫بخش در دوره‏ای که کش��ور با کمبود نقدینگی‬ ‫ارزی روبه‏رو‏ ش��ده باعث ش��د که ت��ا حدودی‬ ‫توجهات به حوزه معدن افزایش یافته و درنتیجه‬ ‫ان فروش ماش��ین‏االت راه سازی و معدنی رونق‬ ‫محسوسی بگیرد‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی بخش معدن با حمایت‏های‬ ‫دول��ت و مجلس از این حوزه‪ ،‬همچنان می‏تواند‬ ‫به‏عن��وان عامل مهمی در جهت رش��د این بازار‬ ‫نق��ش موثری ایفا کند که بررس��ی تفصیلی این‬ ‫موض��وع از حوصله این نوش��ته خارج اس��ت و‬ ‫نوشتار جداگانه‏ای را می‏طلبد‪.‬‬ ‫ش��رکت ارس خودرو دی��زل (امیکو) گام های‬ ‫بزرگی در راستای حمایت و رونق صنایع معدنی‬ ‫برداش��ته‪ .‬ازجمله این اقدام��ات تولید کامیون‬ ‫‪ 2631‬اس��ت که یکی از محبوب ترین کامیون ها‬ ‫در می��ان ماش��ین االت بخش صنع��ت و معدن‬ ‫است‪ .‬این ماشین به واسطه توان حمل بار بیشتر‬ ‫از ظرفیت اس��می و همچنین نی��از به تعمیر و‬ ‫تعوی��ض قطع��ات در فواصل زمان��ی طوالنی تر‬ ‫نس��بت به س��ایر رقبا‪ ،‬توانسته اس��ت به خوبی‬ ‫خود را به انتخاب اول بس��یاری از ش��رکت ها و‬ ‫پیمانکاران فعال در این عرصه تبدیل کند‪.‬‬ ‫تغیی��رات ایجادش��ده در مدل جدید بیش��تر‬ ‫در بخش فنی و ایمنی این محصول هس��ت که‬ ‫این محص��ول را نه در بازار داخلی بلکه در کنار‬ ‫رقبای جهانی نیز ب��ه رقیبی قابل احترام تبدیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مهم تری��ن ویژگی کامیون ‪ 2631‬اس��تاندارد‬ ‫یورو ‪ 5‬اس��ت که مجوز تردد در جاده های اروپا‬ ‫اس��ت‪ .‬این دس��تاورد گروه صنعتی امیکو اماده‬ ‫عرضه به بازار داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و ف��روش به‬ ‫سایت ‪ www.amico .ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫زیاد پیش امده که مشاور از کارفرما پول بگیرد‪ .‬کارفرما هم که رعایت‬ ‫مس��ائل محیط زیستی برایش هزینه دارد سعی می کند با مشاور همکاری‬ ‫کند‪ .‬در نتیجه کاری برای محیط زیست انجام نمی شود که این موضوع جای‬ ‫تاسف دارد‬ ‫جرمی ‪ ICP-MS‬ب��رای اندازه گیری عناصر فلزی‪ ،‬برخی‬ ‫ش��به فلزات و عناصر کمیاب در نمونه های اب و فاضالب‪،‬‬ ‫س��نگ ها و مواد معدن��ی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬گی��اه و خاک های‬ ‫کشاورزی به کار برده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این روش بر مبنای اس��تفاده از پالس��ما کار‬ ‫می کند که به وس��یله جریانی از گاز ارگون از س��وی یک‬ ‫میدان مغناطیس��ی با فرکانس رادیویی یونیزه می ش��ود و‬ ‫حرارتی نزدیک به ‪ ۱۰۰۰۰‬کلوی��ن تولید می کند‪ .‬در این‬ ‫روش با اس��تفاده از فلز س��رب‪ ،‬روی و مس را اندازه گیری‬ ‫می کنیم‪ .‬وقتی معدنکار می خواهد ش��مش خود را بفروشد‬ ‫باید دس��ت به انالیز بزند که با این دستگاه می تواند یکجا‬ ‫با کمترین خطا این کار را انجام بدهد‪ .‬دقت باال و س��رعت‬ ‫انج��ام انالیز از ‪ ۴‬س��اعت ب��ه ‪ ۳‬دقیق��ه از مزیت های این‬ ‫دس��تگاه اس��ت‪ .‬این ش��بکه می تواند چندین عنصر را در‬ ‫حد ‪ PPM‬و ‪ PPB‬به طور همزمان انالیز کند که س��بب‬ ‫افزایش سرعت و تکرارپذیری و دقت باال در انالیز نمونه ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قهرمان درب��اره اهمیت این نمایش��گاه گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫مختل��ف مع��دن و محیط زیس��ت در ارتب��اط هس��تند و‬ ‫می توانند در کنار هم به تبادل نظر بپردازند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫دو روی سکه‬ ‫یک کانی سیاه‬ ‫مسعود غضنفری‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ایران‬ ‫افکار عمومی جهان به ویژه در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬در زمین��ه زغال س��نگ مثبت‬ ‫نیس��ت‪ .‬این ن��گاه منفی به زغال س��نگ به‬ ‫عنوان یک س��وخت االینده وج��ود دارد که‬ ‫در بس��یاری از کش��ورهای جه��ان از جمله‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته‪ ،‬منبع تولید انرژی‬ ‫اس��ت؛ منبعی که از نظر اقتصادی در مقایسه‬ ‫ب��ا س��ایر منابع ان��رژی مقرون ب��ه صرفه به‬ ‫نظر می ای��د‪ ،‬در حالی که فرایند اس��تخراج‬ ‫زغال سنگ را نمی توان به خودی خود االینده‬ ‫و مخرب محیط زیس��ت معرفی کرد که البته‬ ‫به منطقه ای که اس��تخراج زغال سنگ در ان‬ ‫انجام می ش��ود نیز بس��تگی دارد‪ .‬اسیب های‬ ‫برامده از اس��تخراج‪ ،‬بیش��تر به نوع پوش��ش‬ ‫گیاهی منطقه ای مربوط می ش��ود که معدن‬ ‫زغال سنگ در ان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به طور معمول باطله های حاصل از استخراج‬ ‫معادن��ی که در جنگل ها و با پوش��ش گیاهی‬ ‫انبوه قرار دارند می توانند بر پوش��ش طبیعی‬ ‫منطقه و س��اختار خاک ان تاثیرگذار باش��ند‬ ‫اما در مناطقی که پوشش گیاهی چشمگیری‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اس��یبی هم در کار نیس��ت؛ در‬ ‫ای��ران به معادن زغال س��نگ کرمان و طبس‬ ‫می توان به عنوان معادنی از این نوع اشاره کرد‪.‬‬ ‫بخش اصلی اس��یب ها به انچه از کارخانه های‬ ‫فراوری زغال سنگ به جا می ماند‪ ،‬برمی گردد‬ ‫ن��ه فرایند اس��تخراج اما انچه ام��روز درباره‬ ‫کشورهای اروپای غربی وجود دارد و به احتراز‬ ‫انه��ا از زغال س��نگ انجامیده‪ ،‬بیش��تر جنبه‬ ‫اقتص��ادی دارد تا زیس��ت محیطی‪ .‬البته انها‬ ‫همواره بر اهمیت چالش های زیس��ت محیطی‬ ‫برامده از س��وزاندن زغال سنگ و رویارویی با‬ ‫ان تاکید دارند اما دلیل اصلی که این کشورها‬ ‫را به کاهش و قطع تولید زغال س��نگ س��وق‬ ‫می دهد‪ ،‬هزینه های مرتبط با دس��تمزد و نرخ‬ ‫تمام ش��ده تولید زغال س��نگ اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که بهای تمام ش��ده تولید زغال‬ ‫در کش��ورهایی مانن��د ترکیه بس��یار ارزان تر‬ ‫اس��ت‪ .‬در ترکی��ه‪ ،‬این ن��رخ می تواند تا ‪۳۰۰‬‬ ‫دالر در ه��ر تن هم پایین بیاید و این برخالف‬ ‫رویه ای اس��ت که در استخراج زغال سنگ در‬ ‫کش��وری مانند المان با فناوری های پیشرفته‬ ‫و دستمزدهای باال در معادن عمیق زیرزمینی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬بنابراین اروپای غربی نه با هدف‬ ‫کاه��ش اس��یب های زیس��ت محیطی بلکه با‬ ‫هدف کاهش هزینه تمام ش��ده سوخت اصلی‬ ‫نیروگاه ها‪ ،‬واردات زغال سنگ را به ادامه تولید‬ ‫ان ترجیح داده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۴‬درصدی‬ ‫تقاضای نقره‬ ‫تقاض��ای نقره در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫‪۴‬درصد افزایش یافت‪ .‬کاهش عرضه و افزایش‬ ‫تقاضا از اصلی ترین دالیل این امر عنوان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬تقاض��ای جهانی نقره در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی با ‪ ۴‬درصد رشد نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذشته به یک میلیارد و‬ ‫‪۳۰‬میلیون اون��س افزایش یافت‪ ،‬در حالی که‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی روند تقاضای این فلز‬ ‫گرانبها افزایشی نداشت‪ .‬کاهش عرضه‪ ،‬تقویت‬ ‫سرمایه گذاری خرده فروشی ها و افزایش تقاضا‬ ‫از عوامل تاثیرگذار در این رشد بوده اند‪ .‬در این‬ ‫مدت‪ ،‬فروش سکه و ش��مش نقره ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫رشد کرد‪.‬‬ ‫تقاض��ای نق��ره در جواهرفروش��ی ها ب��ا ‪۴‬‬ ‫درصد رش��د نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫‪۲۰۱۷‬میالدی به ‪ ۲۱۲‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫اونس رسید‪ ،‬در حالی که تقاضای نقره صنعتی‬ ‫با یک درصد افت نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۵۷۸‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار اونس‬ ‫کاهش یافت‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‪ ،‬عرضه‬ ‫نقره برای سومین س��ال متوالی کاهش یافته‬ ‫و ب��ا ‪ ۲‬درصد افت ‪ ۸۵۵‬میلی��ون و ‪۷۰۰‬هزار‬ ‫اونس به ثبت رس��ید‪ .‬قیمت ای��ن فلز گرانبها‬ ‫نیز در س��ال گذش��ته میالدی ب��ا ‪ ۷.۸‬درصد‬ ‫کاهش به میانگین ‪ ۱۵.۷۱‬دالر رسید‪ .‬عواملی‬ ‫همچون افزای��ش نرخ دالر‪ ،‬رش��د نرخ بهره‪،‬‬ ‫پیش بین��ی کاهش رش��د اقتص��ادی جهان و‬ ‫جنگ تجاری امریکا و چین بر این کاهش نرخ‬ ‫تاثیر داشتند‪.‬‬ ‫قیمت طالی‬ ‫جهانی‬ ‫پایین امد‬ ‫قیمت طال روز دوش��نبه تح��ت تاثیر امار اقتص��ادی بهتر از حد‬ ‫مطل��وب در چین و ش��روع قوی فصل درامدهای مال��ی امریکا که‬ ‫نگرانی ه��ا نس��بت ب��ه کن��دی اقتصاد جهان��ی را تخفی��ف داد‪ ،‬به‬ ‫پایین ترین حد خود در بیش از یک هفته گذشته رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال ب��رای تحویل فوری در معامالت‬ ‫روز جاری بازار سنگاپور ‪ ۰.۲‬درصد کاهش پیدا کرد و به ‪۱۲۸۸.۰۸‬‬ ‫دالر رس��ید‪ .‬در بازار معامالت اتی امریکا هر اونس طال ‪ ۰.۳‬درصد‬ ‫کاهش یافت و به ‪ ۱۲۹۱‬دالر رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفته م��ارگارت یان��گ‪ ،‬تحلیلگر بازار در ش��رکت «س��ی ام‬ ‫س��ی مارکتس»‪ ،‬نرخ ط�لا به دلیل بهبود ام��ار اقتصادی کالن که‬ ‫ریسک پذیری را بهبود بخشیده کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫طال که در ش��رایط ابهام اقتصادی و سیاس��ی‪ ،‬ب��ه عنوان دارایی‬ ‫مطمئن با افزایش تقاضا روبه رو می ش��ود در هنگام ریس��ک پذیری‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬کاهش نرخ پیدا می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازارهای سهام اسیا نخستین روز معامالت هفته جاری را صعودی‬ ‫اغاز کردند‪ ،‬در حال��ی که ارزش ین نزدیک به پایین ترین حد خود‬ ‫در سال جاری ایستاد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش رویترز‪ ،‬عام��ل دیگری که به ریس��ک پذیری‬ ‫س��رمایه گذاران کم��ک ک��رد اظه��ارات اس��تیون منوچی��ن‪ ،‬وزیر‬ ‫خزان��ه داری امریکا بود که گف��ت‪ :‬توافق تجاری امریکا و چین فراتر‬ ‫از تالش ها برای گش��ایش بازار چین به روی ش��رکت های امریکایی‬ ‫خواهد بود و وی امیدوار اس��ت که دو طرف به دور نهایی مذاکره ها‬ ‫نزدیک شوند‪.‬‬ ‫در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس پالتین برای تحویل فوری‬ ‫حدود ‪ ۰.۱‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۸۸۵.۴۵‬دالر رس��ید‪ .‬هر اونس‬ ‫پاالدی��وم برای تحویل فوری ب��ا ‪ ۰.۳‬درصد کاهش‪ ۱۳۶۸.۰۳ ،‬دالر‬ ‫معامله ش��د‪ .‬هر اون��س نقره برای تحویل فوری تغییری نداش��ت و‬ ‫‪ ۱۴.۹۵‬دالر بود‪.‬‬ ‫بررسی چالش های صنعت سنگ در استانه پانزدهمین نمایشگاه سنگ اصفهان در گفت وگو با مشاور صادرات و برندینگ سنگ های تزئینی در المان‬ ‫صنعت سنگ برای ورود به بازار جهانی امادگی ندارد‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نگاه ما به سنگ‪،‬‬ ‫سنتی است‪.‬‬ ‫مشکل این‬ ‫نیست که ما‪،‬‬ ‫سنگ‪ ،‬امکانات‬ ‫یا پول نداریم‬ ‫بلکه مشکل‬ ‫این است که‬ ‫دیدگاه ما نسبت‬ ‫به سنگ‪ ،‬مبتنی‬ ‫بر نیازهای‬ ‫امروز بازار‬ ‫جهانی نیست‪.‬‬ ‫به عبارتی‬ ‫دیگر صنعت‬ ‫سنگ تزئینی ما‬ ‫صادرات محور‬ ‫نیست‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬این‬ ‫صنعت برای‬ ‫صادرات و ورود‬ ‫به بازار جهانی‬ ‫امادگی ندارد‬ ‫کمت��ر از ‪ ۲‬هفته به برگزاری پانزدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی سنگ‪ ،‬معادن و صنایع وابسته اصفهان باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬در استانه این رویداد در قطب سنگ های‬ ‫تزئین��ی کش��ور به ضعف ه��ای نه چندان کم ش��ماری‬ ‫می پردازیم که این صنعت با وجود ظرفیت چش��مگیر‬ ‫از انها رنج می برد‪ .‬به همین بهانه با س��یامک اخطاری‪،‬‬ ‫مشاور صادرات و برندینگ سنگ های تزئینی در المان‬ ‫گفت وگو کردیم‪ .‬او البته پروانه نظام مهندس��ی معدن‬ ‫ایران را دارد و س��ال ها در انجام امور اکتش��افی پایه و‬ ‫اجرای نقش��ه های اکتشافی در کش��ور فعالیت داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬اخط��اری اکن��ون در المان به ط��ور تخصصی‬ ‫در زمینه تجارت س��نگ های تزئین��ی فعالیت می کند‬ ‫و در بازاریاب��ی ای��ن محص��والت نیز به عن��وان مدیر‬ ‫پروژه های مارکتینگ و برندینگ س��نگ و مواد معدنی‬ ‫با شرکت های المانی و سوئیسی فعال است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه الزام�ی را در برگ�زاری یک نمایش�گاه‬ ‫سنگ از همه چیز مهم تر می دانید؟‬ ‫در برگزاری یک نمایشگاه‪ ۳‬مرحله وجود دارد؛ پیش‬ ‫از برگزاری‪ ،‬زمان برگزاری و پیگیری های پس از پایان‬ ‫برگزاری‪ .‬بنابراین پیش��نهاد می شود شرکت های مایل‬ ‫به حضور در نمایشگاه با برنامه ریزی در یک بازه زمانی‬ ‫دست کم ‪ ۵‬ساله در این رویداد حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫€ €در یک نمای کلی‪ ،‬صنعت سنگ تزئینی ایران‬ ‫را چگونه توصیف می کنید؟‬ ‫صنعت س��نگ تزئینی در ای��ران از نظر وجود ذخایر‬ ‫بس��یار غنی و س��نگ های تزئینی از تنوع چشمگیری‬ ‫برخ��وردار اس��ت اما ضعفی که این صنع��ت از ان رنج‬ ‫می برد‪ ،‬نبود اگاهی و بینش اینده نگر و چش��م اندازی‬ ‫مبتن��ی ب��ر ان اگاهی اس��ت‪ .‬ب��ه بیان دیگ��ر در این‬ ‫صنعت‪ ،‬اندیشه س��ازی نشده اس��ت‪ .‬زمانی بازار داخلی‬ ‫س��نگ تزئینی در ایران پررونق بود و در نتیجه‪ ،‬فعاالن‬ ‫ای��ن صنعت ب��ر تامین نیاز داخل ب��ا همان بخش های‬ ‫س��نتی متمرکز ش��دند‪ .‬نیاز بازار مصرف داخل سنگ‬ ‫‪۴۰‬طولی بود در نتیجه همه تجهیزات با توجه به همین‬ ‫چارچوب تنظیم شد‪.‬‬ ‫با رکود ساخت وساز داخلی‪ ،‬جای خالی چشم اندازی‬ ‫درازمدت احس��اس ش��د‪ .‬در واقع اگر چش��م اندازی از‬ ‫اینده وجود داش��ت‪ ،‬پیش از بروز رکود و با رصد بازار‪،‬‬ ‫وقوع ان پیش بینی می شد‪ ،‬بنابراین صنایع را به سمت‬ ‫و سوی صادرات و بازارهای خارجی سوق می داد‪ .‬وجود‬ ‫این چش��م انداز مانند یک دیده بان عم��ل می کند‪ .‬در‬ ‫موقعیت مش��ابه در جبهه های جنگ نیز چنین اس��ت‬ ‫و پی��ش از انجام عملیات ش��خصی‪ ،‬مس��ئول دریافت‬ ‫اطالعات عملیات برای دس��تیابی به بینش��ی درس��ت‬ ‫اس��ت؛ در بازار هم با همین منطق باید از شرایط روز و‬ ‫تاثیر ان بر بازار اگاهی داشت‪.‬‬ ‫€ €ارزیابی ش�ما از توانمندی های فناورانه ایران‬ ‫چیست؟‬ ‫ما در حجم منابع و دسترسی به تجهیزات و فناوری ها‬ ‫هیچ مشکلی نداریم و ایران اخرین فناوری های مرتبط‬ ‫با صنعت س��نگ را وارد کرده است‪ .‬به باور من مشکل‬ ‫صنعت س��نگ تزئینی در ایران در بخش فروش است‪.‬‬ ‫دلیل این مش��کل هم ان اس��ت که نگاه ما به س��نگ‪،‬‬ ‫سنتی است‪ .‬مشکل این نیست که ما‪ ،‬سنگ‪ ،‬امکانات یا‬ ‫پول نداریم بلکه مشکل این است که دیدگاه ما نسبت‬ ‫به س��نگ مبتنی بر نیازهای امروز بازار جهانی نیست‪.‬‬ ‫به عبارتی دیگر صنعت سنگ تزئینی ما صادرات محور‬ ‫نیس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬صنعت برای صادرات و ورود به بازار‬ ‫جهانی امادگی ندارد‪ .‬امروز اما صنعت سنگ ایران اگر‬ ‫در صنعت سنگ نیاز به تشکل گرایی وجود دارد‪ .‬ایجاد تشکل می تواند‬ ‫به ایجاد یک شبکه یکپارچه بینجامد و همه کسانی که در صنعت سنگ‬ ‫ایران فعالیت دارند‪ ،‬زیر لوای ان باشند‪ .‬این تشکل با هر عنوانی باید‬ ‫از تمام ایران نمایندگی داشته باشد‬ ‫تمایل به رشد دارد باید تغییری چشمگیر را تجربه کند‪.‬‬ ‫یک دگردیسی به تمام معنی و البته برای این کار هم با‬ ‫موانعی روبه رو خواهد بود‪ .‬انچه می توانم برای موفقیت‬ ‫سنگ ایران پیشنهاد کنم این است که تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان س��نگ ایران باید برای ارتقای تجارت‬ ‫س��نگ و بازاریابی هزین��ه کنند و در ش��رایط کنونی‬ ‫تجارت را رکن اصلی این صنعت بدانند چون تا مشکل‬ ‫تجارت حل نش��ود و بازار مصرف درخوری برای سنگ‬ ‫ایران پیدا نشود‪ ،‬تولید سنگ های جدید و عرضه ان در‬ ‫بازار هم مش��کل چندانی را حل نمی کند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫وضعی��ت بازار جهانی تعیین کننده همه چیز اس��ت‪ .‬ما‬ ‫بای��د بدانیم به کدام س��مت در حرکت باش��یم و چه‬ ‫دستگاه و ماشین االتی بخریم‪ .‬در نتیجه‪ ،‬شناخت کافی‬ ‫نداشتن از بازار‪ ،‬منجر به سکون و کمبود فعالیت در ان‬ ‫می ش��ود‪ .‬تشکل گرایی‪ ،‬پیشنهاد دیگری است که برای‬ ‫ارتقای صنعت پیشنهاد می کنم‪.‬‬ ‫€ €درباره تشکل گرایی بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر‪ ،‬تشکل گرایی اس��ت که البته در ایران‬ ‫موضوع نویی به ش��مار می اید‪ .‬در صنعت س��نگ نیاز‬ ‫به تش��کل گرایی وجود دارد‪ .‬ایجاد تش��کل می تواند به‬ ‫ایجاد یک شبکه یکپارچه بینجامد و همه کسانی که در‬ ‫صنعت س��نگ ایران فعالیت دارند‪ ،‬زیر لوای ان باشند‪.‬‬ ‫این تش��کل با هر عنوانی بای��د از تمام ایران نمایندگی‬ ‫داشته باشد و براساس اساسنامه اتاق بازرگانی فعالیت‬ ‫کند‪ .‬هم اکنون یکی از مش��کالتی که در این زمینه در‬ ‫ای��ران وجود دارد این اس��ت که کس��انی می توانند به‬ ‫بازار س��نگ ایران ورود کنند که کارت بازرگانی داشته‬ ‫باشند‪ .‬مگر چند درصد از یک خانواده چند هزار نفری‬ ‫صنعت سنگ‪ ،‬فعال صادراتی هستند و کارت بازرگانی‬ ‫دارند؟ این تصمیم ش��مار زیادی را از مشارکت در یک‬ ‫حرکت منسجم بازداشته است‪.‬‬ ‫€ €صنعت س�نگ ایران چگونه می تواند خود را‬ ‫با اقتضائات بین المللی همراه کند؟‬ ‫صنعت س��نگ تزئینی در ایران ب��رای موفقیت باید‬ ‫از کش��ورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده اند‪،‬‬ ‫الگو بگی��رد و ان الگوها را ایرانی��زه کند‪ .‬باید ببینیم‬ ‫کش��ورهای موف��ق کدامند و چ��ه حرکت هایی انجام‬ ‫داده اند‪ .‬باید ش��بکه ای را ایجاد کنی��م که این الگوها‬ ‫در ان پیاده ش��وند‪ .‬به نظر من برای موفقیت صنعت‬ ‫س��نگ ایران در ب��ازار جهان��ی باید داالن ه��ای بازار‬ ‫صادراتی را خوب ش��ناخت و برای ان سرمایه گذاری‬ ‫کرد‪ .‬باید در بازار هدف انبار را برپا و در انجا ش��ریک‬ ‫تجاری پیدا کرد‪ .‬درحال حاضر بزرگان صنعت س��نگ‬ ‫جهان در پی تغییر ذائقه مش��تری هس��تند‪ .‬س��نگ‬ ‫ایران هنوز ب��ر ‪۴۰‬طولی متوقف اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫بازار جهانی از این ابعاد خارج ش��ده است‪ .‬انچه باعث‬ ‫موفقیت ش��رکت های تجاری بزرگ جهان شده است‪،‬‬ ‫ش��خصیت دادن و ایجاد ش��خصیت اس��ت‪ .‬ما در این‬ ‫زمینه دارای ضعف هس��تیم‪ .‬س��نگ ایران با نام برند‬ ‫خارج��ی وارد پروژهای مهم جهان ش��ده اس��ت و به‬ ‫دلیل ضعف در بازرگانی صادراتی‪ ،‬دارنده سنگ از ان‬ ‫مطلع نشده است که این سنگ می تواند چطور عرضه‬ ‫و وارد بازار شود‪.‬‬ ‫البت��ه مس��ئله اینجاس��ت ک��ه صنای��ع مرتب��ط با‬ ‫ساخت وس��از در ای��ران همراس��تا ب��ا مدوالس��یون‬ ‫ساختمان س��ازی کش��ور پیش م��ی رود‪ ،‬در حالی که‬ ‫سلیقه مش��تری در جهان متفاوت با سنگی است که‬ ‫همراس��تا با صنعت ساخت وس��از ایران پیش می رود‪.‬‬ ‫دنیا به س��مت سنگ های بزرگ تر در حرکت است که‬ ‫تولید و حتی نصب ان نیاز به دانش دارد و در صورت‬ ‫دسترسی نداشتن به این دانش از دور رقابت ها خارج‬ ‫می شوید‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما چرا این صنعت با وجود ظرفیت‬ ‫قوی این چنین در عمل ضعیف است؟‬ ‫به نظر من‪ ،‬صنعت سنگ ایران مبتال به چیزی شبیه‬ ‫«تنبلی صنفی» اس��ت‪ .‬به نظر می رسد متولیان امروز‬ ‫صنعت س��نگ ای��ران‪ ،‬انگیزه کافی ب��رای درامدزایی‬ ‫ندارن��د در حال��ی که با ب��اال رفتن ن��رخ ارز‪ ،‬صادرات‬ ‫س��نگ می تواند منبع شایسته ای از درامد باشد‪ .‬برای‬ ‫عرضه س��نگ باید برای ان ویترین درست کرد که ما‬ ‫در این زمینه ضعیف هس��تیم‪ .‬ضعف های دیگر ما نیز‬ ‫به مراوده ه��ای بازرگانی‪ ،‬نح��وه مکاتبه های تجاری و‬ ‫نبود اگاهی نسبت به اس��تانداردهای موردنیاز در این‬ ‫زمینه ها برمی گردد‪ .‬نبود اگاهی از این موارد نش��ان از‬ ‫ان دارد ک��ه حض��ور ایرانی ها در بازار س��نگ کمرنگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت س��نگ جهانی از نظر دسترسی به فناوری ها‬ ‫از ایران پیش��تازتر اس��ت اما دسترس��ی کمت��ر ما به‬ ‫فناوری ه��ا ان مانعی نیس��ت که صنعت س��نگ را از‬ ‫عرص��ه تجارت جهانی عقب نگه داش��ته باش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫مان��ع اصلی کم کاری خود ماس��ت‪ .‬البته م��ا در ایران‬ ‫پیشکس��وتان و افراد موفق بس��یاری در صنعت سنگ‬ ‫داریم اما در مقایس��ه با مقی��اس جهانی عقبیم و برای‬ ‫پیش��رفت باید دس��ت به حرکتی منطق��ی‪ ،‬مبتنی بر‬ ‫دانش و تجربه بزنیم‪.‬‬ ‫€ €پیامی برای نمایشگاه پیش رو دارید؟‬ ‫نمایش��گاه اصفه��ان دارای مزیت ه��ای فنی خوبی‬ ‫اس��ت نزدیکی به منافع س��نگ های متن��وع و تمرکز‬ ‫کارخانه ه��ای ف��راوری صنعت��ی و حم��ل ارزانت��ر به‬ ‫بن��ادر صادارتی و گمرکات غرب کش��ور‪ ،‬اما موقعیتی‬ ‫توریس��تی ش��هر زیب��ای اصفهان می توان��د در جذب‬ ‫مخاطبان خریدار س��نگ یک امتیاز ویژه تلقی ش��ود‬ ‫باید با ابتکار تورهای ترکیبی با خدمات ِویژه انجام داد‬ ‫ت��ا امکان جذب مخاطبان این نمایش��گاه افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬در پایان پیشنهاد می شود ‪ ۳‬جایگاه برگزارکننده‬ ‫نمایشگاه سنگ ایران در شرایط فعلی اصفهان‪-‬محالت‬ ‫و نی��م ور و ته��ران در یک حرکت منس��جم صنفی و‬ ‫تخصصی خودش��ان را ب��رای برگزاری پاوی��ون ایران‬ ‫برای شرکت در نمایش��گاه های خارجی اماده کنند تا‬ ‫ش��اهد حضور قوی ایران در عرصه تجارت س��نگ در‬ ‫دنیا باشیم‪.‬‬ ‫کاهش تولید زغال سنگ اوکراین در ‪۳‬ماه سال جاری میالدی‬ ‫اس��تخراج زغال س��نگ در اوکراین در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال‬ ‫جاری میالدی (‪ ۷.۱ )۲۰۱۹‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬به نقل از وب س��ایت‬ ‫اوپِن‪۴‬بزین��س از ابتدای ژانویه تا پای��ان مارس ‪( ۲۰۱۹‬نیمه‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۷‬تا نیمه فروردین ‪ )۱۳۹۸‬استخراج زغال سنگ در‬ ‫اوکراین ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۷۶۵‬هزار تن ثبت شد که حاکی از افت‬ ‫‪ ۷.۱‬درصدی (‪ ۵۹۴‬هزار و ‪۵۰۰‬تن) نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش وزارت انرژی و صنعت زغال سنگ اوکراین‪،‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪۲۰۱۹‬میالدی‪ ،‬استخراج زغال سنگ‬ ‫کک ش��و در این کش��ور با کاهش ‪ ۲۴‬درص��دی (‪ ۳۸۷‬هزار‬ ‫و ‪۴۰۰‬تن) نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫(‪ ،)۲۰۱۸‬یک میلیون و ‪ ۲۲۷‬هزار تن ثبت شد‪.‬‬ ‫در م��دت یادش��ده‪ ،‬اوکرای��ن ‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۵۳۷‬هزار تن‬ ‫زغال س��نگ حرارتی اس��تخراج ک��رد که نش��ان از افت ‪۳.۱‬‬ ‫درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫همچنین مارس ‪( ۲۰۱۹‬نیمه اس��فند ت��ا نیمه فروردین)‪،‬‬ ‫اوکراین ‪۳۶۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تن از این ماده معدنی را اس��تخراج‬ ‫کرد که حاکی از افت ‪ ۱۱.۹‬درصدی نس��بت به مارس ‪۲۰۱۸‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مدت یاد شده‪ ،‬شرکت های معدنکار زغال سنگ تابع این‬ ‫وزارتخانه نیز تولید زغال س��نگ را ب��ا ‪ ۱۹.۵‬درصد کاهش به‬ ‫‪ ۹۵۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن رساندند‪ .‬همچنین استخراج زغال سنگ‬ ‫حرارتی این ش��رکت ها ‪ ۲۳.۸‬درص��د کاهش یافت و به ‪۷۸۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬تن رس��ید‪ ،‬در حالی که اس��تخراج زغال س��نگ‬ ‫کک ش��و با ‪ ۱۰.۱‬درصد رشد به ‪ ۱۶۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫ماتم‪ ،‬تالش و شادی‬ ‫در زمین های کشاورزی‬ ‫مسیر گذر از‬ ‫تورم و رکود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫برنامه های صادرات به ‪۱۳‬کشور تعیین شد‬ ‫باز هم س��ال جدید و تاکید بر صادرات غیرنفتی به‬ ‫دور از وابس��تگی به نفت؛ باز ه��م تکرار مکررات برای‬ ‫انچ��ه بای��د انجام دهیم و انچه نباید‪ .‬ش��عار امس��ال‬ ‫«رونق تولید» اس��ت و به گفته بسیاری از کارشناسان‪،‬‬ ‫ب��رای رونق تولی��د باید صادرات را توس��عه داد و این‬ ‫دو رابط��ه متقابل با ه��م دارن��د‪ .‬لوازم خانگی یکی از‬ ‫متنوع ترین و اس��تراتژیک ترین صنایع کشور است که‬ ‫اگ��ر به خوبی برندس��ازی را در ان تقوی��ت می کردیم‬ ‫می توانست رشد خوبی را تجربه کند‪ .‬درحال حاضر نیز‬ ‫گفته می ش��ود برخی تولیدات فراتر از برندهای مطرح‬ ‫خارجی تولید می شود و ظرفیت صادراتی ما نیز بیش‬ ‫از ‪۳۵۰‬میلی��ون توم��ان کنونی اس��ت‪ .‬ام��ا نکته مهم‬ ‫اینجاس��ت که واحدهای تولیدی ما دچار مشکل مهم‬ ‫س��رمایه در گردش و کمبود نقدینگی هستند که اگر‬ ‫رفع ش��ود می توانیم رقم خوبی را در فهرست صادرات‬ ‫غیرنفتی ها‪ ،‬از لوازم خانگی ببینیم‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹برنامه صادرات لوازم خانگی به ‪۱۳‬کشور‬ ‫‹ ‹صادرات در گرو افزایش تولید‬ ‫دبی��رکل انجم��ن صنای��ع لوازم خانگی‪ ،‬اس��تراتژی‬ ‫انجمن را افزایش تولید‪ ،‬توس��عه بازار‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫و خروج از رکود دانس��ت و گفت‪ :‬توسعه بازار خارجی‬ ‫و داخل��ی م��ا در گرو افزای��ش تولید اس��ت که برای‬ ‫هرکدام باید راهکار داشته باشیم‪ .‬درباره صادرات باید‬ ‫تولید صادرات محور باش��د به ای��ن معنی که رقیبان و‬ ‫مزیت های کاالهای صنعتی و خدماتی را بشناس��یم و‬ ‫بدانیم تف��اوت محصوالت رقیبان نس��بت به کاالهای‬ ‫تولیدی ما چیست که ش��امل کیفیت و نرخ می شود‪.‬‬ ‫در بازار داخل نیز نظام مشتری محوری باید در اولویت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حبیب ال��ه انص��اری در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه لوازم خانگی یکی از متنوع ترین صنایع کش��ور‬ ‫است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬صنعت لوازم خانگی شامل بخش های‬ ‫انرژی بر‪ ،‬خرد و اش��پزخانه‪ ،‬قطع��ات و انواع ظروف و‬ ‫س��رویس های غذاخ��وری گوناگون اس��ت‪ .‬ای��ران در‬ ‫صنع��ت لوازم خانگ��ی از جمله صنای��ع اولویت داری اس��ت که در‬ ‫سال‪ ۹۸‬به ان توجه ویژه ای خواهد شد‬ ‫لوازم خانگ��ی انرژی بر و ظ��روف‪ ،‬دارای کارخانه هایی‬ ‫اس��ت که محصوالت باکیفی��ت باال تولی��د می کنند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬درحال حاضر نوعی از ابگرمکن های ما‬ ‫به کشورهای اروپایی صادر می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه امروز باید زمینه را برای تولید‬ ‫فراه��م کنیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬مهم ترین مش��کالت و موانع در‬ ‫این مس��یر کمبود نقدینگی است که تولیدکنندگان با‬ ‫توجه به افزایش نرخ دالر و تامین مواد اولیه اساسی و‬ ‫قطعات‪ ،‬در این زمینه دچار مشکالتی شده اند‪.‬‬ ‫انص��اری تصری��ح کرد‪ :‬س��ال گذش��ته افزایش نرخ‬ ‫ف��والد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینی��وم‪ ،‬محصوالت پتروش��یمی و‪...‬‬ ‫بیش از ‪۱۵۰‬درصد بوده که به دنبال ان نرخ تمام شده‬ ‫محصوالت هم باال رفته اس��ت که متاسفانه تقاضا هم‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دبیر کل انجم��ن صنایع لوازم خانگی افزود‪ :‬بانک ها‬ ‫باید تسهیالت ارزان قیمت به تولیدکنندگان بدهند که‬ ‫هم برای توس��عه بازار داخلی و هم صادرات اس��تفاده‬ ‫کند‪ .‬ضمن اینکه باید از تعدد بخشنامه و مصوب ه پرهیز‬ ‫کنی��م و قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار را‬ ‫به طور کامل اجرا کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ع�لاوه بر ظروف غذاخوری از محصوالتی‬ ‫مانند ابگرمکن‪ ،‬یخچال‪ ،‬ماشین لباسشویی‪ ،‬اجاق گاز‬ ‫و کولر ابی برای عراق و افغانس��تان صادرات بس��یاری‬ ‫داریم و برای صادرات به کشورهای همسایه ایران هم‬ ‫دارای ظرفیت هستیم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۸۶‬کل ص��ادرات ما ح��دود ‪ ۸۵‬میلیون‬ ‫دالر بود که طی ‪۱۰‬س��ال به ‪۳۵۰‬میلیون دالر رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچن��د این میزان ص��ادرات زیاد نیس��ت اما‬ ‫نش��ان دهنده این اس��ت که در ‪۱۰‬س��ال توانستیم از‬ ‫لحاظ کیفیت و نگاه به مشتری صادرات خوبی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫به گفته انصاری‪ ،‬ظرفیت صادرات لوازم خانگی بیش‬ ‫از یک میلیارد دالر اس��ت‪ .‬ما در بخش صادرات نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری مش��ترک هم داریم که خوشبختانه در‬ ‫کریدور ش��مال و جنوب قرار گرفتیم و با ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫همسایه هس��تیم و برخی کش��ورها امادگی دارند در‬ ‫ایران سرمایه گذاری مشترک داشته باشند چراکه مواد‬ ‫کانی و انرژی ارزان سرمایه انسانی و‪ ...‬داریم؛ اما قانون‬ ‫س��رمایه گذاری باید مورد بازنگ��ری قرار بگیرد‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه صادرکننده باید برنامه ری��زی دقیق برای بازار‬ ‫خود داشته باشد نه اینکه ‪ ۶‬ماه دیگر نداند محصول را‬ ‫با چه نرخی به مشتری خارجی بفروشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اهمیت سرمایه در گردش‬ ‫س��خنگوی انجمن تولیدکنن��دگان لوازم خانگی نیز‬ ‫با اش��اره به مش��کالت تولی��د لوازم خانگ��ی در ایران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬بس��یاری از صنایع ش��اید نی��از زیادی به‬ ‫س��رمایه در گردش نداش��ته باش��ند‪ ،‬اما نی��از صنایع‬ ‫لوازم خانگی به سرمایه در گردش بسیار باال است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که با توجه ب��ه افزایش ‪۱۲۰‬درصدی‬ ‫ن��رخ م��واد اولیه و قطع��ات لوازم خانگ��ی و همچنین‬ ‫نبود امکان گش��ایش ال سی نیاز به سرمایه در گردش‬ ‫دست کم ‪۲‬هزار درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫حمیدرضا غزنوی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬بسیاری از کاالها به دلیل افزایش نرخ در‬ ‫سمت تقاضا هم دچار رکود ایجاد شده است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬برای تلویزیون در بخش عرضه رکود ایجاد شده‬ ‫چون واردات برخی برندها محدود شده است اما انچه‬ ‫تولید می شود در سمت تقاضا رکودی ندارد‪.‬‬ ‫اما باتوجه به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در حوزه یخچال و لباسشویی و اجاق گاز کار می کنند‪،‬‬ ‫این بخش ها دچار رکود تقاضا شده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه ح��وزه برندس��ازی در‬ ‫ای��ران مغفول مان��ده و فضاهای رس��انه ای خود را به‬ ‫برنده��ای خارج��ی اختصاص دادیم که س��عی کردند‬ ‫ب��ا نفوذ بس��یار و پول های فراوان برندس��ازی کنند و‬ ‫ای��ن تصویر کنونی را در ذهن م��ردم ایجاد کردند‪ .‬اما‬ ‫ام��روز با توجه به تحریم‪ ،‬همی��ن برندها ایران را تنها‬ ‫گذاش��تند و به همین دلیل بخشی از مردم که طالب‬ ‫برندهای خارجی بودند‪ ،‬تقاضاهای شان به صفر رسیده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه غزن��وی‪ ،‬به دلیل برندس��ازی خارجی ها در‬ ‫ای��ران‪ ،‬بازار لوازم خانگی ما کوچک ش��ده که اگر روی‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در بازدید از‬ ‫مجموعه صنایع شیر ایران پگاه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مشکالت‬ ‫ب��ازار داخ��ل نباید ن��گاه کالن به توس��عه صنایع را‬ ‫به دست فراموشی بسپارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬محمدرضا م��ودودی در بازدی��د از مجموعه‬ ‫صنایع ش��یر ایران در ته��ران اظهارکرد‪ :‬بیش از نیم‬ ‫قرن حفظ هویت و نام پگاه که به نام تولید ایرانی گره‬ ‫خورده‪ ،‬قابل ستایش و حائز توجه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به هوشمندی نهفته در انتخاب شعار‬ ‫«رونق تولید» برای سال ‪ ۹۸‬افزود‪ :‬در طول سال های‬ ‫گذشته هر زمان که کشور با بحران ارزی روبه رو شده‬ ‫بود‪ ،‬تعمیق و توجه به س��اخت داخ��ل افزایش پیدا‬ ‫کرده و تولید داخلی به دلیل کاهش واردات با فرصت‬ ‫طالیی برای بازس��ازی و گس��ترش بازار همراه بوده‬ ‫که در نهایت موج��ب گرایش کارافرینان به تولید و‬ ‫نوسازی و طرح های توسعه شده است‪.‬‬ ‫مودودی گفت‪ :‬تولیدکنندگان ما در شرایط فعلی‪،‬‬ ‫ناگزیر هس��تند با وجود تحریم ها ه��م نیاز داخل را‬ ‫براورده کنند و هم با نگاه رقابتی به توسعه بپردازند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مشکالت بازار داخل نباید عاملی برای فراموشی نگاه‬ ‫رقابت پذیری و توسع ه صادرات صنایع داخلی باشد‪.‬‬ ‫وی اولوی��ت در صادرات و همزمان پاس��خ به نیاز‬ ‫داخل��ی را ب��ا اهمیت توصیف ک��رد و اف��زود‪ :‬بهار‬ ‫صادرات��ی که به دلیل تفاوت ن��رخ ارز به وجود امده‪،‬‬ ‫بس��تری برای توسعه ظرفیت های تولیدی و افزایش‬ ‫اش��تغال فراهم اورده که باید از سوی تمام بخش ها‬ ‫چه خصوصی و چه دولتی مغتنم شمرده شود‪.‬‬ ‫مودودی با اش��اره به اینکه رونق تولید بدون رونق‬ ‫صادرات امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫باید انتظارات و توانمندی های خود را به طور ش��فاف‬ ‫با دولت درمیان بگذارد تا اصالح س��اختارها به ویژه‬ ‫در بخش تجارت خارجی کش��ور براساس نیاز و نگاه‬ ‫بخش خصوصی انجام شود‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان در گام دوم انق�لاب‪ ،‬دو ماموری��ت ویژه را‬ ‫به طور جدی دنبال می کند که یکی توجه به بازارهای‬ ‫کش��ورهای همسایه و افزایش تعامل با انها است که‬ ‫فقط در پناه همگرایی دولت و بخش خصوصی ایجاد‬ ‫سعید زرندی‬ ‫حبیب اله انصاری‬ ‫‹ ‹نیاز مناطق سیل زده قابل تامین است‬ ‫س��خنگوی انجم��ن تولیدکنن��دگان لوازم خانگ��ی‬ ‫همچنی��ن درب��اره واردات ل��وازم خانگ��ی گف��ت ‪ :‬با‬ ‫واردات مخال��ف نیس��تیم‪ ،‬بلکه با واردات��ی مخالفیم‬ ‫ک��ه حق��وق و ع��وارض گمرک��ی و مل��ت را پرداخت‬ ‫نکنن��د و قاچ��اق انج��ام ش��ود‪ .‬تعرفه ها بای��د واقعی‬ ‫ش��ود که ه��م مخاطب حق انتخاب داش��ته باش��د و‬ ‫ه��م اینکه فضای رقابت جهانی فراهم ش��ود‪ .‬اما انچه‬ ‫باعث ش��ده واردات برخی از محصوالت ممنوع ش��ود‪،‬‬ ‫مدیریت منابع ارزی بوده اس��ت ن��ه حمایت از تولید‬ ‫داخل‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینک��ه در تامین ل��وازم خانگی برای‬ ‫مناطق س��یل زده مش��کلی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬میزان‬ ‫م��ورد نیاز حدود ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۵‬هزار مورد ل��وازم خانگی‬ ‫ب��رای این مناطق اس��ت که این می��زان ظرفیت یک‬ ‫هفته کارخانه های ما اس��ت‪ .‬اما انچه از س��وی برخی‬ ‫نهادها تامین می شوند طبیعتا نمی تواند ساید بای ساید‬ ‫‪۲۰‬میلیون تومانی باشد؛ بنابراین باید محصوالتی باشد‬ ‫که نرخ مناسب تری دارند‪.‬‬ ‫حمیدرضا غزنوی‬ ‫رشد شکایت های مردمی از عرضه کاال و خدمات‬ ‫می شود و دومین ماموریت‪ ،‬توانمندسازی بنگاه های‬ ‫تولیدی برای حضور مستمر در بازارهای بین المللی و‬ ‫صادراتی شدن است‪.‬‬ ‫م��ودودی با اش��اره به قرارداد ‪ ۵‬س��اله س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران ب��ا س��ازمان بین المللی ‪ITC‬‬ ‫گفت‪ :‬در ای��ن قرارداد که هزین��ه ‪۸‬میلیون یورویی‬ ‫ان را اتحادی��ه اروپا تامین کرده اس��ت‪ ،‬اس��تراتژی‬ ‫توسعه صادرات ملی به طور تخصصی و با کمک تمام‬ ‫ذی نفعان طراحی می شود و نمایندگان صنایع بزرگ‬ ‫در این فرایند اموزش خواهند دید‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اختصاص مش��وق ها‪ ،‬پیگیری‬ ‫کاه��ش تعرفه ه��ا و انعق��اد توافق ه��ای تج��اری با‬ ‫کش��ورهای ه��دف‪ ،‬ثب��ت برند تج��اری محصوالت‬ ‫ایرانی‪ ،‬اعطای بخش��ی از سود تس��هیالت صادراتی‬ ‫و فراهم س��ازی ام��کان حض��ور ش��رکت های ایرانی‬ ‫در نمایش��گاه های معتبر خارجی‪ ،‬اع��زام و پذیرش‬ ‫هیات های تجاری و تبلیغات و‪ ...‬از دیگر وظایف ذاتی‬ ‫سازمان توسعه تجارت است که امسال انها را محقق‬ ‫خواه��د کرد تا واحده��ای تولیدکنن��ده با کمترین‬ ‫دغدغه به تولید بپردازند‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اع�لام‬ ‫کرد‪ :‬س��ال گذش��ته در مجموع ‪ ۲۶۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۴۹‬ش��کایت درباره عرضه کاالها و خدمات‬ ‫از طریق س��تاد خبری مس��تقر در س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان ها دریافت‬ ‫ش��د که نسبت به سال پیش از ان ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫افزایش داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در مجم��وع ‪ ۱۷۲‬هزار و‬ ‫ت تلفنی‪ ۵۴ ،‬هزارو‬ ‫‪ ۶۶( ۲۷۹‬درصد) ش��کای ‬ ‫‪ ۲۱( ۵۳۵‬درصد) شکایت حضوری و ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۳( ۸۳۵‬درصد) شکایت به طور کتبی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از مجموع ش��کایت های رس��یدگی ش��ده‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۲‬هزار و ‪۳۹( ۵۶۹‬درصد) متخلف و ‪۱۲۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۹( ۳۳۲‬درصد) غیرمتخلف شناخته‬ ‫شده اند و ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۱۲( ۷۴۸‬درصد) پرونده‬ ‫در حال بررسی است‪ .‬از مجموع شکایت های‬ ‫دریافتی سال گذشته‪ ،‬به ‪ ۸۸‬درصد شکایت ها‬ ‫رس��یدگی و پاس��خگویی ش��ده و ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫به دلیل اس��تعالم های حقوقی یا درخواس��ت‬ ‫نظریه کارشناس��ی در مرحله رسیدگی است‪.‬‬ ‫ی وضعیت گزارش ها حاکی از ان است‬ ‫بررس�� ‬ ‫که ‪ ۲۲۵‬هزار و ‪ ۶۵۲‬مورد (‪ ۸۶‬درصد) مربوط‬ ‫به کاال و ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۱۴( ۹۹۷‬درصد) مربوط‬ ‫به خدمات اس��ت‪ .‬بیش��ترین شکایت رسیده‬ ‫در ح��وزه کاال مربوط به نان‪ ،‬میوه و س��بزی‬ ‫و خواربارفروش��ی بوده و بیشترین شکایت در‬ ‫حوزه خدمات از رس��توران ها‪ ،‬تعمیرگاه های‬ ‫خودروهای سبک و پارکینگ شهری گزارش‬ ‫شده است‪ .‬گزارش های دریافتی براساس نوع‬ ‫تخلف بیانگر ان اس��ت که گرانفروشی‪ ،‬تقلب‬ ‫و درج نش��دن نرخ از بیش��ترین موارد تخلف‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬همچنین از مجموع شکایت های‬ ‫رسیدگی شده در سال ‪ ۹۷‬که منجر به تخلف‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬تعداد ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶( ۲۰۵‬درصد) از‬ ‫ش��کایت ها ب��ا ب��راورد ارزش ‪ ۱۸۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۳۷‬میلی��ون و ‪ ۸۸۶‬ه��زارو ‪ ۱۹۳‬ریال که‬ ‫جنبه عمومی نداشته‪ ،‬پیش از تشکیل پرونده‬ ‫تخل��ف منجر ب��ه مصالحه و جل��ب رضایت‬ ‫شاکیان شده است‪.‬‬ ‫رضی حاجی اقامیری‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫اقتص��اد ای��ران دوران تحریم ه��ا را تنها با‬ ‫تقویت بخش خصوصی و پایان دادن به سال ها‬ ‫تصدی گری دولتی و دیگر نهادهای حاکمیتی‬ ‫می تواند به خوبی پشت سر بگذارد‪ .‬انچه امروز‬ ‫بر اقتصاد ایران می گذرد‪ ،‬بیش از هر موضوعی‬ ‫نتیجه سال ها مداخله و تصدی گری دولت در‬ ‫محیط کسب وکار‪ ،‬تجارت داخلی و بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬یک��ی از مهم ترین پیامده��ای فاصله‬ ‫گرفت��ن از اقتص��اد ازاد‪ ،‬ایجاد فضایی اس��ت‬ ‫که ش��رایط را برای رانت و فساد اداری و مالی‬ ‫میسر می کند‪ ،‬در نتیجه این بخش خصوصی‬ ‫است که هر روز کوچک تر و ناتوان تر می شود‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی رقابت امری دشوار و دست‬ ‫نیافتنی است‪.‬‬ ‫محیط کسب وکار در ایران برای حضور فعال‬ ‫بخش خصوصی فراهم نیست‪ ،‬در اقتصاد ایران‬ ‫هم��واره زمین ب��ازی از بازیگرانی ناهماهنگ‬ ‫ش��کل می گی��رد؛ رقاب��ت بین دول��ت فربه و‬ ‫قدرتمند‪ ،‬دارای حداکثر امکانات‪ ،‬اما سنگین‪،‬‬ ‫کن��د و بی انگیزه با بخش خصوصی مش��تاق‪،‬‬ ‫چاب��ک اما نحی��ف؛ ایجاد بخ��ش خصولتی و‬ ‫حضور بنگاه ه��ای قدرتمن��د غیرخصوصی و‬ ‫غیردولتی باعث شده اند شاهد رقابت نابرابر در‬ ‫اقتصاد باشیم و بخش خصوصی واقعی امکان‬ ‫فعالیت موثر نداشته باشد‪.‬‬ ‫ات��اق بازرگان��ی به عن��وان نماین��ده بخش‬ ‫خصوص��ی باب��د ضمن حفظ اس��تقالل خود‪،‬‬ ‫ایجاد اعتماد متقابل و زبانی مشترک با دولت‬ ‫را در دستور کار خود قرار دهد‪ .‬اگرچه رسیدن‬ ‫به نتیجه در این زمین��ه در اقتصادهای نفتی‬ ‫و غیرمتکی به بخش خصوصی بس��یار دشوار‬ ‫اس��ت اما به نظر می رس��د در زمان��ه تحریم‪،‬‬ ‫به دلیل وابس��تگی دولت ب��ه بخش خصوصی‬ ‫ب��رای اداره امور‪ ،‬احتم��ال ان افزایش می یابد‬ ‫و این اتاق اس��ت که باید از این تهدید بزرگ‬ ‫فرصتی بس��ازد تا اسباب نزدیک شدن بخش‬ ‫خصوص��ی به جایگاه واقعی و اصلی خویش را‬ ‫تا حد امکان فراهم اورد‪ .‬در این صورت شاید‬ ‫بتوان نظام فکری دول��ت را از توجه صرف به‬ ‫صنایع باالدستی و بنگاه های بزرگ تغییر داد‬ ‫و صنایع و بنگاه های کوچک و متوس��ط را از‬ ‫انتهای فهرس��ت اولویت های دولت برکشید و‬ ‫بر صدر نش��اند‪ .‬می توان با حمایت همه جانبه‬ ‫از کسب وکارهای نوپا و شفافِ برامده از بخش‬ ‫خصوصی در کنار تقویت شرکت ها و بنگاه های‬ ‫ریش��ه دار ش��فاف و تدوین یک راهبرد برای‬ ‫متوقف کردن زمینه استفاده از رانت به تقویت‬ ‫هرچه بیش��تر اقتصاد ملی و کاهش ش��اخص‬ ‫فساد در جامعه یاری رساند‪.‬‬ ‫کشور در ش��رایط تحریم ها بیش از گذشته‬ ‫نیازمند حضور و نقش فعاالن بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد است‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی باید این پی��ام را که بزرگ ترین‬ ‫عامل تضمین امنیت ملی‪ ،‬اقتصاد رو به رشد و‬ ‫پر رونق و حرکت به سمت توسعه پایدار است‬ ‫به دولتمردان منتقل و بر اجرای ان پافشاری‬ ‫کند‪ .‬این امر میسر نیس��ت مگر با جایگزینی‬ ‫نگاه تخصصی به اقتصاد به جای نگاه سیاسی‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران‪ ۲۶ ،‬خرداد‬ ‫انتخاب می شود‬ ‫نایب رئیس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معدن‬ ‫و کش��اورزی ای��ران اعالم ک��رد‪ :‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران ‪ ۲۶‬خرداد در نخستین نشست‬ ‫هیات نمایندگان اتاق ایران انتخاب می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬پدرام س��لطانی در پیام‬ ‫توئیتری خبر داد‪ ۲۶ :‬خرداد نخستین نشست‬ ‫هی��ات نمایندگان اتاق ایران ب��رای انتخابات‬ ‫هی��ات رئیس��ه دوره نهم برگزار می ش��ود و‬ ‫ماموریت ما در دوره هشتم به پایان می رسد‪.‬‬ ‫پی��ش از این نیز ابراهی��م بهادرانی‪ ،‬رئیس‬ ‫هی��ات عالی نظارت بر انتخاب��ات اتاق تهران‬ ‫اع�لام کرده ب��ود که پس از پای��ان انتخابات‬ ‫اتاق های شهرس��تان ها‪ ،‬انتخابات رئیس اتاق‬ ‫ایران در خرداد برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬اس��فند ‪ ۹۷‬نهمی��ن انتخابات اتاق های‬ ‫بازرگانی سراسر کشور برگزار شد و هتل الله‬ ‫میزب��ان انتخابات اتاق تهران با ‪ ۳‬هزار و ‪۴۱۷‬‬ ‫شرکت کننده بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم رویکرد کالن به توسعه صنایع‬ ‫برن��د ایرانی کار کرده بودیم‪ ،‬این بازار همچنان جذاب‬ ‫و بزرگ بود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫ب��ا بیان اینکه برن��د در بخش صادرات نی��ز تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما کاالهای��ی کیفی تولید می کنیم‬ ‫ک��ه در حد رقابت جهانی ن��ه مانند کره و ترکیه‪ ،‬بلکه‬ ‫محص��والت اروپای��ی و امریکایی اس��ت و حرف برای‬ ‫گفت��ن داری��م‪ .‬ام��ا متاس��فانه انچه م��ا در ان ضعف‬ ‫داریم و براس��اس مقیاس اقتصادی نتوانستیم به خوبی‬ ‫عمل کنیم‪ ،‬برندس��ازی اس��ت که حتی در منطقه هم‬ ‫نتوانستیم ایجاد برند کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اگر در زمینه برند کار اساس��ی انجام‬ ‫شود‪ ،‬فرصت صادرات باالی لوازم خانگی فراهم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬البته ب��ا توجه به اینکه برنده��ای خارجی مردم‬ ‫ای��ران را تحریم کردند و در ب��ازار ایران حضور ندارند‪،‬‬ ‫بای��د حواس مان به بازار داخلی هم باش��د و تنها روی‬ ‫صادرات تمرکز نکنیم‪.‬‬ ‫غزن��وی گفت‪ :‬لوازم خانگی صادراتی ما ش��امل کولر‬ ‫ابی‪ ،‬یخچال و ماشین لباسش��ویی است که بیشتر به‬ ‫کشورهای عراق و افغانستان صادر می شود‪ .‬محصوالت‬ ‫لوازم خانگ��ی ما دارای کیفیت های متفاوتی اس��ت که‬ ‫حتی برخی به فراتر از برندهای خارجی مطرح هستند‪.‬‬ ‫نگاه به اقتصاد‬ ‫کشور باید‬ ‫تخصصی باشد‬ ‫نه سیاسی‬ ‫یادداشت‬ ‫«سرمایه در گردش» مهم ترین مشکل صنایع لوازم خانگی‬ ‫مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت با اش��اره به نشس��تی که با حضور انجمن های‬ ‫صنعت لوازم خانگی برگزار شده‪ ،‬گفت‪ :‬در سال جدید‬ ‫مهم ترین رویکرد صنعت‪ ،‬صادرات به ویژه به کشورهای‬ ‫همس��ایه خواهد بود‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��عید زرندی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برای ‪۱۳‬کش��ور همس��ایه به عالوه چین و‬ ‫هند‪ ،‬برنامه صادراتی تعیین ش��ده است‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬توجه به بازار و تقاضا موضوع بس��یار مهمی‬ ‫اس��ت و برای افزای��ش تولید و ظرفیت تولید کش��ور‪،‬‬ ‫باید توس��عه صادرات با محوریت کش��ورهای همسایه‬ ‫دنبال ش��ود‪ .‬معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت افزود‪ :‬صنعت لوازم خانگ��ی از جمله صنایع‬ ‫اولویت داری اس��ت که در سال‪ ۹۸‬به ان توجه ویژه ای‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تامین مالی واحده��ای صنعتی در قالب‬ ‫تبص��ره ‪ ۱۸‬و س��ایر م��واد قانونی دنبال می ش��ود که‬ ‫نیازمن��د همکاری بیش��تر نظام بانکی و س��ایر نهادها‬ ‫اس��ت‪ .‬زرندی گفت‪ :‬در صنع��ت لوازم خانگی توجه به‬ ‫کیفیت‪ ،‬خدمات پس از فروش و صادرات مهم اس��ت‬ ‫و در س��ال رون��ق تولید انجمن ها و تش��کل ها در این‬ ‫مس��یر گام بردارند‪ .‬در صنعت ل��وازم خانگی‪ ،‬موضوع‬ ‫برند و نش��ان از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت و ما‬ ‫نیازمن��د س��رمایه گذاری های ب��زرگ در ای��ن بخش‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به س��یل اخیر و نیاز‬ ‫مناطق س��یل زده به لوازم خانگی‪ ،‬انجمن ها برای تولید‬ ‫محصوالت مورد نیاز‪ ،‬برنامه ریزی الزم را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪۱۲‬سال تالش برای‬ ‫فرهنگ سازی بورس‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫کشاورزان سیل زده ‪ 65‬میلیارد تومان غرامت گرفتند‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت‬ ‫برند سازی و‬ ‫استاندارد سازی‬ ‫صنایع دستی‬ ‫ماتم‪ ،‬تالش و شـادی در زمین های کشاورزی‬ ‫سیدمحمد عبداللهی‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان اشیای‬ ‫قدیمی و صنایع دستی تهران‬ ‫مشکالت متفاوتی دست به دست هم داده اند‬ ‫که بازار صنایع دستی در شرایط رکود قرار گیرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که صنایع دستی حسن هایی‬ ‫در صادرات دارد‪ .‬نخس��ت اینک��ه تاریخ انقضا‬ ‫ن��دارد‪ .‬از م��د نمی افت��د و روز ب��ه روز گران تر‬ ‫می شود؛ بنابراین برای سرمایه گذاران جذابیت‬ ‫دارد اما امنیت س��رمایه این افراد به دلیل نبود‬ ‫امارها کافی نیس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ایران برای‬ ‫صنایع دستی خود برند س��ازی نکرده است‪ .‬به‬ ‫این معنا که با مراجعه به یک مغازه ممکن است‬ ‫دو کاالی ش��بیه به هم اما با نرخ های متفاوت‬ ‫ بینی��م‪ .‬مغ��ازه دار مزیت ه��ای کاالی گران تر‬ ‫را ب��رای مش��تری می گوی��د اما چ��را باید این‬ ‫گفته ها را باور کرد؟ بنابراین باید مرجعی برای‬ ‫برند س��ازی وجود داشته باشد که هر کاالیی را‬ ‫بررس��ی کند و برای این کار باید مشخص شود‬ ‫که کاالها اس��تاندارد های الزم را داش��ته باشد‪.‬‬ ‫صنایع دس��تی در جهان استانداردهایی دارند‪،‬‬ ‫ام��ا ما در ایران چنین اس��تاندارد هایی نداریم‪.‬‬ ‫وقتی کاالیی کاربردی می ش��ود باید استاندارد‬ ‫کشور هدف را داشته باشد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برای‬ ‫صادرات س��فال به اروپا باید لعاب ان مشخص‬ ‫باشد‪ .‬استاندارد بهداشت و محیط زیست داشته‬ ‫باش��د تا در ان س��رب نباشد‪ .‬امروز سفال هایی‬ ‫تولی��د می ش��ود ک��ه با رن��گ ماش��ین رنگ‬ ‫می ش��ود‪ .‬این ها برند س��ازی و استاندارد سازی‬ ‫نشده اند‪ .‬در برند سازی صنایع دستی به کمک‬ ‫رس��انه ها نیاز داریم‪ .‬رس��انه ها از یک سود باید‬ ‫ایرادهای ما مس��ئوالن را بگیرن��د و نقد کنند‬ ‫و از س��وی دیگر در برند سازی و فرهنگ سازی‬ ‫کمک کنند‪ .‬صدا وس��یما و شهرداری در بحث‬ ‫فرهنگ س��ازی برای اس��تفاده از صنایع دستی‬ ‫باید فعال تر ش��وند‪ .‬الزم است که در دکور های‬ ‫صدا وسیما از صنایع دستی ایرانی استفاده شود‬ ‫و ما امیدواریم تمامی این امور اجرایی ش��ود تا‬ ‫ق گیرد‪.‬‬ ‫کسب وکار در حوزه صنایع دستی رون ‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جمع اوری نوشت افزار‬ ‫برای دانش اموزان‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان گلس��تان از اغاز جمع اوری نوشت افزار‬ ‫برای دانش اموزان این اس��تان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۹‬هزا رجلد دفترچه دریافت کرده ایم‬ ‫که به زودی بین دانش اموزان توزیع می ش��ود‪.‬‬ ‫حس��ینقلی قوانلو در گفت وگو با ش��اتا درباره‬ ‫اخرین خدمات به سیل زدگان استان گلستان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با تغییر ش��رایط مناطق س��یل زده‪،‬‬ ‫نوع حمایت ها هم تغییر کرده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مدرس��ه ها از روز گذش��ته اغاز به کار کرده اند‬ ‫و ای��ن در حالی اس��ت که بس��یاری از خانه ها‬ ‫تحت تاثیر س��یل قرار گرفته اند و دانش اموزان‬ ‫اق�لام تحصیلی نظی��ر مداد‪ ،‬خ��ودکار‪ ،‬دفتر‪،‬‬ ‫مدادرنگی و‪ ...‬ندارند‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان گلس��تان با بیان اینکه‬ ‫اصن��اف‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬مع��دن و خی��ران اس��تان‬ ‫گلستان در ش��رایط پیش امده حمایت خوبی‬ ‫از همش��هریان خود داش��تند‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬با‬ ‫هماهنگی با واحدهای صنعتی و خیران استان‬ ‫گلستان و دیگر شهرها در حال تهیه اقالم مورد‬ ‫نیاز دانش اموزان هستیم‪.‬‬ ‫ برای اظهارنظر قطعی درباره شرایط محصوالت زراعی و باغی هنوز زود است‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمود حجتی‬ ‫عنایت اهلل بیابانی‬ ‫محمدعلی طهماسبی‬ ‫مسعود اسدی‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بازرسی از صنوف کشور‬ ‫تعداد کل بازرس��ی ها از صنوف سراسر کشور‬ ‫در‪۱۲‬ماه سال ‪۲ ،۹۷‬میلیون و ‪ ۸۲۳‬هزار و ‪۴۵۲‬‬ ‫مورد بود که از این تعداد ‪ ۱۶۴‬هزار و ‪ ۶۳‬پرونده‬ ‫با براورد جریمه پیش��نهادی به ارزش بیش از‬ ‫هزار میلی��ارد و ‪ ۴۶۰‬میلیون تومان تش��کیل‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق‬ ‫اصناف ایران‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۴۹‬هزار و‬ ‫‪ ۸۸۱‬شکایت از سوی واحدهای بازرسی اصناف‬ ‫دریافت ش��د که ‪ ۵۹‬درصد در بخش کاال و ‪۴۱‬‬ ‫درصد در بخش خدمات بوده است‪ .‬از مجموع‬ ‫شکایات دریافتی ‪ ۲۲‬درصد حضوری‪۵۴ ،‬درصد‬ ‫تلفن��ی و ‪ ۲۴‬درص��د به ط��ور کتب��ی دریافت‬ ‫و رس��یدگی ش��ده اس��ت‪ .‬در عین حال پس از‬ ‫بررسی ها و ارزیابی کارشناسان تعداد ‪۱۴۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳۲‬شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد‬ ‫که برای رسیدگی و برخورد قانونی به اداره ها و‬ ‫مراجع ذی ربط ارس��ال شده است‪ .‬همچنین از‬ ‫کل ش��کایات قابل پیگیری‪ ۱۹‬درصد منجر به‬ ‫رضایت ش��اکی‪۳۰ ،‬درصد متخلف‪ ۳۲ ،‬درصد‬ ‫غیرمتخلف و ‪ ۱۹‬درصد در دست بررسی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کیخسرو چنگلوایی‬ ‫سال گذشته‪ ،‬سرمازدگی عامل از دست رفتن بسیاری‬ ‫از محصوالت کشاورزی و باغی و در ماه های بعد‪ ،‬منجر به‬ ‫ی برخی از انها از جمله‪ ،‬سیب‪ ،‬گردو‪ ،‬پسته‪ ،‬گیالس‪،‬‬ ‫گران ‬ ‫هلو‪ ،‬ش��لیل و‪ ...‬ش��د‪ .‬صادرات بی رویه نیز نرخ برخی از‬ ‫صیفی جات مانند س��یب زمینی و پیاز را باال برد و به این‬ ‫واس��طه‪ ،‬حاال اذهان عمومی نسبت به تاثیر سیل بر نرخ‬ ‫محصوالت باغی و زراعی حساس و نگران شده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬ایران ‪ ۴‬فصل از ‪ ۲۷‬اس��فند ‪۹۷‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫تا امروز ب��ا بارش ها و ابگرفتگی های عظیمی دس��ت و‬ ‫پنجه نرم کرده اس��ت‪ .‬در این مدت‪ ،‬سیل‪ ،‬برف و حتی‬ ‫ک��والک امده اس��ت؛ کج��ا؟ در‪ ۲۳‬اس��تان از مجموع‬ ‫‪ ۳۱‬اس��تان کش��ور‪ .‬به عبارت��ی اس��تان های اذربایجان‬ ‫ش��رقی و غربی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ایالم‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫خراسان های جنوبی‪ ،‬رضوی‪ ،‬شمالی‪ ،‬خوزستان‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬فارس‪ ،‬قزوین‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد‪ ،‬گلستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬مازندران‪ ،‬مرکزی‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و همدان درگیر س��یل و بارندگی ش��دید‬ ‫ش��دند و از سوی دیگر‪ ،‬اس��تان های البرز‪ ،‬چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬قم‪ ،‬کرمان‪ ،‬گی�لان‪ ،‬هرمزگان و یزد تا کنون‬ ‫شرایطی عادی را پشت سر گذاشته اند‪.‬‬ ‫ب��ا این اتفاق ه��ای ناگوار پرس��ش هایی در ذهن همه‬ ‫م��ا نق��ش می بندد که پس از این چه خواهد ش��د؟ چه‬ ‫محصولی قرار اس��ت با وقوع این س��یل گران شود؟ چه‬ ‫محصول��ی ممکن اس��ت دس��ت کم در س��ال ‪ ۹۹‬ارزان‬ ‫ش��ود؟ کش��اورزان و باغداران نس��بت به ای��ن حجم از‬ ‫بارش ها خوش��حال هستند یا گریان؟ این ها پرسش های‬ ‫مهمی اس��ت اما به نظر می رسد مدیران بخش خصوصی‬ ‫و دولت��ی هنوز امادگ��ی الزم به پاس��خگویی را ندارند‬ ‫چراکه براوردها به طور دقیق اس��تحصال نش��ده است‪.‬‬ ‫تنها موضوعی که می توان با قاطعیت گفت این است که‬ ‫برخی کش��اورزان و باغداران از میزان بارش ها خوشحال‬ ‫هس��تند‪ ،‬برخی دیگر در بهت و ش��وک حادثه به س��ر‬ ‫می برند و روانشناسان زبردست باید بر بالین گل الود انها‬ ‫حاضر ش��وند و البته برخی دیگر نی��ز هنوز در اب های‬ ‫الوده‪ ،‬ش��اید سرد‪ ،‬گاهی خروشان و قاتل صفت‪ ،‬شب را‬ ‫روز و روز را شب می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت ‪ ۱۳‬هزار میلیاردی‬ ‫بنا بر گفته های وزیر جهادکشاورزی در صحن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬بیش��ترین خس��ارت مربوط به حوزه‬ ‫زراع��ت‪ ،‬باغبان��ی‪ ،‬دام‪ ،‬جایگاه های دام‪ ،‬زنبورعس��ل و‬ ‫مرغداری ها اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ۶۰۰ ،‬واحد مرغداری‬ ‫و ‪۳‬مرغداری مادر در جریان س��یل اخیر اسیب دیدند‪.‬‬ ‫ضمن انکه اس��یب جدی ب��ه مزارع پ��رورش ماهی به‬ ‫ویژه در استان های کوهس��تانی لرستان و چهارمحال و‬ ‫بختیاری وارد شد‪.‬‬ ‫محمود حجتی در صحن علنی مجلس گفت‪ ۱۳ :‬هزار‬ ‫میلیارد تومان خسارت بخش کشاورزی در مناطق سیل‬ ‫زده وارد شده است‪ .‬پرداخت غرامت به کشاورزان اسیب‬ ‫دیده در اس��تان مازندران و گلس��تان از هفته گذش��ته‬ ‫ش��روع ش��د و در اس��تان های دیگر هم از دو روز اینده‬ ‫شروع می شود‪.‬‬ ‫به گفته حجت��ی‪ ،‬تا امروز ح��دود ‪ ۶۵‬میلیارد تومان‬ ‫غرامت به کش��اورزان پرداخت ش��ده است و پیش بینی‬ ‫می کنیم که حدود ‪ ۷۵۰‬میلیارد تومان به فعاالن بخش‬ ‫کش��اورزی که واحدهای خود را بیمه کرده و خس��ارت‬ ‫دیده اند‪ ،‬پرداخت شود‪.‬‬ ‫حجت��ی افزود‪ :‬در جریان س��یالب‪ ،‬اس��یب جدی به‬ ‫‪ ۲۶۱‬مزرع��ه پرورش ماهی ابزی پروری گرمابی و ‪۶۴۲‬‬ ‫واحد مزارع پرورش س��ردابی در استان های کوهستانی‬ ‫چهارمحال بختیاری و لرستان خسارت وارد شده است‪.‬‬ ‫گفته های حجتی کلی تر از ان بود که بتوان فهمید در‬ ‫ماه های اینده چه محصولی ممکن اس��ت گران شود یا‬ ‫اینکه چه محصوالتی باید وارد شود‪.‬‬ ‫در این باره با س��ید محمد موس��وی مدیری کل دفتر‬ ‫بح��ران و کاهش مخاط��رات بخش کش��اورزی تماس‬ ‫گرفتیم که به دلیل حضور ایش��ان در نشس��تی‪ ،‬امکان‬ ‫مصاحبه میس��ر نش��د‪ .‬محمدعلی طهماس��بی‪ ،‬معاون‬ ‫باغبانی وزیر جهاد کشاورزی نیز در پاسخگویی به اینکه‬ ‫کدام محصوالت باغی بیش��ترین اس��یب ها را دیده اند‪،‬‬ ‫هم��کاری نداش��ته و در گفت وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫وزیر در مجلس پاس��خ همه سواالت را داد‪ .‬وی با اصرار‬ ‫خبرنگار ما گفت‪ :‬ما چه بگوییم وقتی که وزیر همه چیز‬ ‫را گفته اس��ت؟! همین حاال در پاد (پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دولت) همه اطالعات وجود دارد(که البته اطالعات مورد‬ ‫نی��از این گزارش در این س��ایت موجود نب��ود)‪ .‬درباره‬ ‫خس��ارت های باغداران و کش��اورزان نیز در هر استانی‬ ‫‹ ‹پرداخت غرامت‬ ‫برخی کش��اورزان و باغداران از میزان بارش ها خوشحال هستند‪،‬‬ ‫برخ��ی دیگر در بهت و ش��وک حادثه به س��ر می برن��د و البته برخی‬ ‫دیگر نیز هنوز در اب های الوده‪ ،‬شاید سرد‪ ،‬گاهی خروشان و قاتل‬ ‫صفت‪ ،‬شب را روز و روز را شب می کنند‬ ‫به طور جداگانه تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حساس�یت خان�ه کش�اورز نس�بت ب�ه همه‬ ‫مشکالت کشاورزان‬ ‫قائم مقام دبیر کل خانه کش��اورز گفت‪ :‬در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که خس��ارت ها در بخش زراعی بیش��تر یا‬ ‫باغ��داری‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خس��ارت ها در هر دو بخش زراعی‬ ‫و باغبان��ی زیاد بوده‪ ،‬اما هنوز مش��خص نیس��ت که هر‬ ‫کدام از این گروه ها چه می��زان ضرر کرده اند و اگر امار‬ ‫و مقداری اعالم کنیم‪ ،‬دروغگو می ش��ویم و رس��انه ها و‬ ‫تصمیم گیران را به اشتباه می اندازیم‪ .‬عنایت اهلل بیابانی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬ما خواهش می کنیم به‬ ‫ما فرصت داده ش��ود تا براورد های دقیقی داشته باشیم‪.‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫که در هفته گذش��ته به ط��ور مداوم با‬ ‫خانه کش��اورز در ارتباط بوده تا اخری��ن براورد ها را از‬ ‫بیابانی بشنود‪ ،‬در این گفت وگوی تلفنی این فرصت داده‬ ‫ش��ده را یاداوری می کند و او این گونه پاس��خ می دهد‪:‬‬ ‫در تمام این مدت با شهرس��تان های گوناگون در ارتباط‬ ‫بوده ایم‪ .‬دبیران اجرایی خانه کش��اورز در شهرستان های‬ ‫گوناگون در حال بررس��ی امور کشاورزی هستند‪ .‬این را‬ ‫هم مد نظر داریم که کش��اورزی که در منطقه سیل زده‬ ‫زندگی می کند ممکن است اسیب های دیگری هم دیده‬ ‫باش��د‪ .‬به عنوان نمونه اگر مدرس��ه فرزند یک کش��اورز‬ ‫اسیب دیده باش��د‪ ،‬باید مد نظر قرار گرفته شود‪ .‬دبیران‬ ‫خانه کش��اورزی ما نیز نسبت به این امور بی توجه نبوده‬ ‫و حساس هس��تند‪ .‬بیابانی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ک��دام نوع از محصوالت بیش��ترین اس��یب را دیده اند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬درحال حاضر نمی توانیم پاسخ دقیقی بدهیم‪.‬‬ ‫ام��ا ای��ن را هم می توانی��م بگوییم که بخ��ش زیادی از‬ ‫اس��تان هایی ک��ه کار زراعی می کنن��د از حجم بارش ها‬ ‫بس��یار راضی هس��تند‪ .‬بنابراین بارش ه��ای اخیر برای‬ ‫بخش��ی از کشاورزان خوشحال کننده بوده است و برخی‬ ‫دیگر نیز اسیب های جدی دیده اند‪ .‬به طور کلی‪ ،‬بارش ها‬ ‫برای س��ال این��ده (‪ )۱۳۹۹‬مفید بوده اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫خس��ارت هایی که به دامداری‪ ،‬باغ��داری و زراعت وارد‬ ‫ش��ده است نیز قابل انکار نیس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ممکن‬ ‫است برخی مسئوالن میزان خسارت ها را اعالم کنند اما‬ ‫خانه کشاورز جرات این کار را ندارد چراکه باید در اینده‬ ‫پاسخگوی کشاورزان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اظهارنظر درباره نیاز به واردات زود است‬ ‫بیابان��ی در واکنش به این پرس��ش که ای��ا می توان‬ ‫به طور قاطعانه نیاز ای��ران به افزایش واردات محصوالت‬ ‫باغ��ی و زراعی را اعالم کرد نیز گف��ت‪ :‬من این گفته را‬ ‫تایی��د نمی کنم‪ .‬چراکه هنوز برای اظهارنظر زود اس��ت‪.‬‬ ‫ما با نابس��امانی در مدیریت روبه رو هس��تیم‪ .‬در ماه ها و‬ ‫سال های گذشته نیز همین گونه بوده است‪ .‬اگر مدیریت‬ ‫و نظارت کافی داشتیم این طور نمی شد که یک روز پیاز‬ ‫و روز دیگر گوجه فرنگی در بازار کم شود‪ .‬این ها ناشی از‬ ‫مدیریت ضعیف و وجود دالالن در بازار اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫باید به ما فرصت داده شود تا بتوانیم بگوییم در باغبانی‬ ‫یا زراعت که هر کدام بخش های گس��ترده ای هس��تند‪،‬‬ ‫کدام محصول نیاز به واردات دارد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬ای��ن روزها‪ ،‬روزهای برداش��ت برخی‬ ‫صیفی جات‪ ،‬سبزیجات و میوه در خوزستان و‪ ...‬بود‪ .‬حاال‬ ‫این ها خسارت دیده اند‪ .‬این گزارش می افزاید بیابانی در‬ ‫روزهای گذش��ته از استان گلستان بازدید کرده بود و با‬ ‫دبیران اجرایی سایر استان ها در ارتباط مستقیم است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجبور به صبر هستیم‬ ‫مسعود اسدی‪ ،‬دبیر اجرایی خانه کشاورز خوزستان و‬ ‫عضو شورای مرکزی خانه کشاورز کشور نیز در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ ۲۳ :‬اس��تان کش��ورم درگیر سیل‬ ‫اس��ت و ما خس��ارت های زیادی دیده ایم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫مجبور هس��تیم که صبر کنیم تا س��یل تمام ش��ودپس‬ ‫از براورد خس��ارت ها اگر می خواهن��د کمکی کنند‪ ،‬به‬ ‫جبران خس��ارت ها کمکی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬شدت فاجعه‬ ‫بس��یار باال اس��ت‪ .‬عمده محصولی که در حوزه باغبانی‬ ‫شهرس��تان های اهواز‪ ،‬کارون‪ ،‬ش��ادگان و‪ ...‬نابود شده‪،‬‬ ‫نخلستان ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹احوال نامساعد مالباختگان‬ ‫مقام مسئولی از بخش خصوصی نیز در مصاحبه با ما‬ ‫مطالبی گفت که به ضرورت جلوگیری از مزاحمت های‬ ‫بعدی برای او از ذکر نام پرهیز می کنیم‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫گفت‪ :‬مزرعه کشاورزی شخصی من در خوزستان به طور‬ ‫کامل از دس��ت رفته اس��ت و امیدی هم ن��دارم که این‬ ‫خس��ارت ها جبران شود‪ .‬خانه شخصی من که خانواده ام‬ ‫در ان زندگی می کرده اس��ت نیز از دست رفته و در این‬ ‫شرایط از شما می خواهم که به مصاحبه های پیشین من‬ ‫مراجعه کنید چرا که توان مصاحبه دوباره ندارم‪.‬‬ ‫‹ ‹تسریع در براورد و پرداخت خسارت ها‬ ‫به نظر می رس��د دولت نیز همچون م��ا به این نتیجه‬ ‫رس��یده که براورد خس��ارت های دقیق به این زودی ها‬ ‫ممکن نیست‪ .‬از این رو قصد تخمین خسارت ها را دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬با بانک و صن��دوق بیمه محصوالت کش��اورزی‬ ‫صحبت هایی ش��ده اس��ت تا سیکل بررس��ی و ارزیابی‬ ‫معم��ول تعیین خس��ارت ها که در س��ال های گذش��ته‬ ‫انجام می ش��د‪ ،‬حذف ش��ود زیرا در این شرایط سیالب‬ ‫امکان بررس��ی میدانی از اراضی کشاورزی وجود ندارد‪.‬‬ ‫کیخس��رو چنگلوایی در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به‬ ‫دس��تور رهب��ر معظم انق�لاب برای پرداخت خس��ارت‬ ‫س��یالب به کش��اورزان اس��یب دیده و س��ایر بخش ها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برنامه دولت ان اس��ت تا همه خس��ارت های‬ ‫کشاورزان در سیالب های اخیر پرداخت شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در بحث پرداخت خسارت تفاوتی میان کسانی که‬ ‫اراض��ی خود را بیمه کرده اند یا نه وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬بر‬ ‫این اساس وزارت جهادکش��اورزی یک متوسط قیمتی‬ ‫را برای جبران خس��ارت کش��اورزان اسیب دیده در نظر‬ ‫گرفته است اما با توجه به اینکه هنوز به تصویب نرسیده‬ ‫امکان اعالم نرخ ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت گوشت گوسفندی‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اشاره به افت قیمتی‬ ‫‪ ۷‬هزار تومان برای هر کیلو گوش��ت ش��قه‪ ،‬نرخ ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ی کنونی را نی��ز غیرقابل قبول دانس��ت و گفت‪ :‬نرخ‬ ‫گوش��ت شقه داخلی ‪ ۱۰۷‬هزار تومان بود که امروز به ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر ملک��ی درب��اره دادن ارز نیم��ا ب��رای واردات‬ ‫گوش��ت اظهارک��رد‪ :‬ای��ن کار بس��یار شایس��ته اس��ت؛‬ ‫تجرب��ه نش��ان داد گوش��ت ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به دس��ت‬ ‫مصرف کنن��ده اصلی نرس��ید و با صف ه��ای طوالنی رو به رو‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر ب��ه مردم اع�لام می کنم‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه تمهیداتی ک��ه اندیش��یده ش��ده‪ ،‬از ‪ ۲۰‬روز‬ ‫مان��ده به عی��د جلوی خ��روج دام از کش��ور گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ملک��ی اف��زود‪ :‬هر س��ال افزایش نرخ گوش��ت را پس از‬ ‫تعطیالت داش��تیم که امروز با کاهش رو به رو بودیم و افت‬ ‫نرخ گوش��ت کیلویی ‪ ۷‬هزار تومان را در شقه گوشت داخلی‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی و ام��ور بین الملل صندوق‬ ‫بیم��ه کش��اورزی‪ ،‬از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۴‬فروردی��ن ‪ ،۹۸‬در مدت‬ ‫کوتاه��ی بابت ‪ ۲۲‬ه��زار و ‪ ۵۳۴‬از بیمه گذاران‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیارد ریال غرامت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬گروه های تخصص��ی ارزیابی‬ ‫خس��ارت های بیمه کش��اورزی‪ ،‬بی درنگ پس از رویداد‬ ‫س��یل اخیر در مناطق اسیب دیده از سیل‪ ،‬حضور یافته‬ ‫و امر ارزیابی فنی خسارت ها را همچنان ادامه می دهند‪،‬‬ ‫عالوه بر حضور عملیاتی گروه های فنی ارزیابی خسارت‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار در کش��ور‪ ،‬با بهره گی��ری از تصاویر‬ ‫ماه��واره ای و فناوری ه��ای نوی��ن مبتنی ب��ر(‪ )GIS‬و‬ ‫همچنی��ن س��نجش از دور (‪ ،)RS‬س��رعت ارزیابی ها‪،‬‬ ‫افزایش یافته و پرداخت غرامت هایی نیز با جدیت ادامه‬ ‫دارد‪ .‬صندوق بیمه کش��اورزی‪ ،‬ب��ا الگوی بیمه متمرکز‬ ‫(‪ )Core Insurance‬و ب��ا برخ��ورداری از س��امانه‬ ‫جام��ع و برخط بیمه کش��اورزی دانش بنیان‪ ،‬در نهایت‪،‬‬ ‫س��رعت‪ ،‬دقت و شفافیت‪ ،‬امکان راهبری و پایش تمامی‬ ‫تراکنش های مالی در س��طح کشور را دارد و از این روی‬ ‫پرداخت غرامت ها در کوتاه ترین زمان انجام می شود‪.‬‬ ‫بهره برداران بخش کشاورزی در طول سال‪ ،‬با مراجعه‬ ‫به نزدیک ترین ش��عبه بانک کش��اورزی یا دفاترخدمات‬ ‫بیمه ای‪ ،‬نس��بت به تهیه بیمه نام��ه اقدام کنند تا هنگام‬ ‫رخداد س��یل‪ ،‬تگرگ‪ ،‬خشکس��الی‪ ،‬س��رما و یخبندان‬ ‫و بیماری های دام و طیور و زنبورعس��ل‪ ،‬در نخس��تین‬ ‫فرصت‪ ،‬خسارت انها پرداخت شود‪.‬‬ ‫در این بین بی مناس��بت نیس��ت نگاهی گذرا به عمده‬ ‫محصوالت زراعی و باغی اس��تان هایی داشته باشیم که‬ ‫در روزهای گذش��ته بیشتر تحت تاثیر سیل و ابگرفتگی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫خوزس�تان‪۳۸ :‬درص��د ذرت دان��ه ای و ‪ ۴۰‬درص��د‬ ‫شکر کش��ور در خوزستان تولید می ش��ود‪۱۷.۸ .‬درصد‬ ‫کل محص��والت زراعی کش��ور از جمله گندم‪ ،‬جو‪ ،‬کلزا‪،‬‬ ‫چغندرقند و نیش��کر در خوزستان کشت می شود‪۱۹۰ .‬‬ ‫هزار تن خرما معادل بیش از ‪ ۳۵‬درصد تولیدات خرمای‬ ‫کش��ور مربوط به این استان اس��ت که رتبه دوم کشور‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫گلس�تان‪ :‬گلس��تان در تولید س��ویا با ‪ ۶۰.۳‬درصد‪،‬‬ ‫خاوی��ار با ‪ ۵۶‬درصد و دانه روغن��ی کلزا با ‪ ۳۴‬درصد از‬ ‫تولید کشور‪ ،‬دارنده رتبه نخست است‪ .‬در تولید گندم با‬ ‫‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬ج��و با ‪ ۷.۱‬درصد و افتابگردان با ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫از تولید کش��ور در رتبه دوم‪ ،‬تولید پنبه با ‪ ۱۲.۶‬درصد‪،‬‬ ‫توتون با ‪ ۱۴.۳‬درصد‪ ،‬پیله تر ابریشم با ‪۱۷‬درصد از تولید‬ ‫کش��ور در رتبه سوم‪ ،‬تولید شلتوک (برنج) با ‪ ۱۰‬درصد‪،‬‬ ‫هل��و با ‪ ۷.۵‬درصد‪ ،‬الو قطره طال با ‪ ۵.۸‬درصد و خرمالو‬ ‫با ‪ ۱۰‬درصد از تولید کش��ور در رتبه چهارم و در تولید‬ ‫زیتون با ‪ ۴.۹‬درصد از کل تولید کش��ور در رتبه شش��م‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫لرستان‪ :‬برخی محصوالت تولیدی لرستان نظیر انار‪،‬‬ ‫انجیر‪ ،‬خیار‪ ،‬گوجه‪ ،‬س��یب‪ ،‬انگور‪ ،‬زردالو و‪ ...‬در کش��ور‬ ‫منحصر به فرد هس��تند ام��ا چون در زمین��ه فراوری و‬ ‫صنای��ع تبدیل��ی ضعیف هس��تند در بازاره��ای داخلی‬ ‫و خارج��ی به ن��ام دیگر اس��تان ها به فروش می رس��ند‪.‬‬ ‫همچنین کیفیت عسل لرستان سال ‪ ۹۶‬موفق شد مدال‬ ‫برنز عس��ل تجاری را در یک رقاب��ت جهانی از ان خود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مازن�دران‪ :‬در مازن��دران بی��ش از ‪ ۴۵‬نوع محصول‬ ‫زراعی قابل کشت اس��ت که مهم ترین انها برنج‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫جو‪ ،‬س��ویا‪ ،‬کلزا‪ ،‬ذرت‪ ،‬نباتات علوفه ای‪ ،‬انواع س��بزی و‬ ‫صیفی جات است‪.‬‬ ‫ایالم‪ :‬تولید گندم ممر درامد بس��یاری از کشاورزان‬ ‫ایالم است و بیشتر اراضی زراعی این استان به تولید این‬ ‫دانه خوراکی مهم اختصاص دارد‪ .‬به جز گندم‪ ،‬ایالمی ها‬ ‫در تولی��د جو‪ ،‬انگور‪ ،‬بامیه‪ ،‬طالب��ی‪ ،‬گرمک و نخود نیز‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫بوش�هر‪ :‬خرم��ا‪ ،‬گوج��ه فرنگ��ی‪ ،‬ماه��ی و میگو از‬ ‫محصوالت مهم تولیدی بوشهر هستند‪.‬‬ ‫ای��ن نگاهی گذرا به برخی محص��والت مهم زراعی و‬ ‫باغی چند اس��تان درگیر با س��یل بوده که البته ممکن‬ ‫اس��ت برخی از محص��والت در این گزینه اورده نش��ده‬ ‫باش��د ام��ا گ��رداوری اظهارنظرهای مس��ئوالن درباره‬ ‫عم��ده محصوالت زراعی و باغی این اس��تان ها در چند‬ ‫س��ال گذشته اس��ت‪ .‬انچه مسلم اس��ت اینکه تالش ها‬ ‫ب��رای کمک به کش��اورزان بهت زده ادام��ه دارد‪ .‬با این‬ ‫حال کش��اورزانی هم هس��تند که از س��یرابی زمین ها‬ ‫خوشحالند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تدابیر مقابله با تشدید رکود تورمی در اقتصاد در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد‬ ‫‹ ‹بررسی دقیق ریشه بیماری اقتصاد‬ ‫الب��رت بغزی��ان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که برای عبور از بحران رکود تورمی چه اقدام هایی‬ ‫بای��د انج��ام داد‪ ،‬در گفت وگو ب��ا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ابتدا‬ ‫باید به ش��کل کارشناس��ی و دقیق علت به وجود امدن‬ ‫این بحران و بیمار ش��دن اقتصاد کش��ور مشخص شود و‬ ‫دلی��ل ان هر چه بود‪ ،‬در راس��تای همان‪ ،‬اقدام های الزم‬ ‫را انج��ام داد‪ .‬اینک��ه ما برای برون رف��ت از رکود تورمی‪،‬‬ ‫سیاست های جدیدی را اتخاذ کنیم و به دنبال راه حل های‬ ‫جدی د باشیم‪ ،‬شاید نتواند توام رکود و تورم را از بین ببرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬نسخه درمان این معضل در کشور ما پیدا کردن‬ ‫ریشه این بیماری است‪ .‬وی معتقد است که ریشه تشدید‬ ‫رکود تورمی در کش��ور‪ ،‬به نوسان های ارزی و شوکی که‬ ‫در عرضه پس از بازگشت تحریم ها ایجاد شد‪ ،‬برمی گردد‪.‬‬ ‫این ش��رایط س��بب ش��د تا در مدت اخیر شاهد افزایش‬ ‫قیمت تمام شده تمامی کاالها و خدمات در کشور باشیم و‬ ‫بو کار و معیشت‬ ‫این تاثیرش را در بحث تولید‪ ،‬فضای کس ‬ ‫مردم گذاش��ت و باعث ش��د اقتصاد کشور از رونق بیفتد‬ ‫و ب��ا تورم و رکود روبه رو ش��ود‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬همزمان با‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬شاهد اعمال سیاست های نامناسب از سوی‬ ‫دولت و بانک مرکزی در حوزه ارزی و پولی در ماهای اغاز‬ ‫سال گذشته بودیم که این خود بازارها را بیشتر بر هم زد و‬ ‫باعث شد بازارسازها‪ ،‬محتکران‪ ،‬واسطه گران و دالالن نیز‬ ‫راه برای اجرای بهتر‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬باز شود‬ ‫مسیر گذر از تورم و رکود‬ ‫دست به کار شوند و برای کسب سود‪ ،‬این به هم ریختگی‬ ‫را بیشتر کنند و شوک های بیشتری به اقتصاد بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تغییر در سیاست های ارزی‬ ‫بغزیان بر این باور اس��ت که ب��رای گذر از بحران رکود‬ ‫تورمی در کشور ‪ ۳‬فاکتور مهم باید لحاظ شود و تا زمانی‬ ‫ن انتظار بهبود این‬ ‫ک��ه به این موار د توج ه نش��ود نمی توا ‬ ‫شرایط را داشت‪ .‬در گام نخست دولت و بانک مرکزی باید‬ ‫در راستای تغییر سیاست های ارزی کشور گام بردارند‪ .‬ما‬ ‫باید به نظام ارزی ش��ناور مدیریت ش��ده برگردیم و بانک‬ ‫مر ک��زی هم عزم جدی در اجرای این سیاس��ت داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬بالتکلیفی در حوزه ارزی و نااطمینانی نس��بت به‬ ‫اقتصاد برای اینده نتوانند‬ ‫ ‬ ‫این بخش باعث شده تا فعاالن‬ ‫تصمیم گیری کنند و این خود به رکود این بخش بیشتر‬ ‫دامن می زند‪ .‬از این رو‪ ،‬مهم اس��ت که در سیاس��ت های‬ ‫ارزی تغییراتی ایجاد ش��ود‪ .‬این کارش��ناس تصریح کرد‪:‬‬ ‫اصالح س��اختار نظ��ام بانکی از دیگ��ر اقدام های مهمی‬ ‫اس��ت که به عنوان یک راهکار مناس��ب در بحث خروج‬ ‫از رکود تورمی مطرح می ش��ود‪ .‬نظام بانکی کش��ور باید‬ ‫به س��مت شفاف شدن پیش برود و منابع بانکی به شکل‬ ‫هدفمند به بخش تولید هدایت شود‪ .‬تاثیر گذار ترین مسیر‬ ‫ایجاد ش��فافیت و کمک به تولید و اصالح س��اختار بانکی‬ ‫و مال��ی در راس��تای تامین منابع م��ورد نیاز این بخش با‬ ‫ه��دف تقویت تولید ملی اس��ت‪ .‬همزمان باید اقدام هایی‬ ‫در راس��تای بازگرداندن مطالبات معوق بانک ها و کاهش‬ ‫بده��ی نظام بانکی با هدف توانمندت��ر کردن این بخش‬ ‫انجام ش��ود و از پرداخت وام ه��ای کالن ارزان قیمت که‬ ‫در نهای��ت در فعالیت ه��ای اقتصادی هزینه نمی ش��ود‪،‬‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت و کنترل بیشتری بر قیمت ها شود‬ ‫این استاد دانشگاه نظارت بر قیمت ها را از دیگر الزام های‬ ‫امس��ال با هدف جلوگیری از تش��دید رکود تورمی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر شاهد رشد بی ضابطه قیمت ها‬ ‫در تمامی بخش ها هستیم به طوری که برخی از کاال ها و‬ ‫خدمات با نرخ ارز باالی ‪ ۱۸‬هزار تومان محاسبه می شود‪.‬‬ ‫در این راستا نیاز است نظارت بیشتری بر قیمت گذاری ها‬ ‫شده و جلوی تخلف های قیمتی گرفته شود‪ .‬بی تردید اگر‬ ‫این الزام ها به شکل درست رعایت شود و مورد توجه قرار‬ ‫گیرد می توان بخشی از مشکالت فعلی اقتصاد را رفع کرد‬ ‫و مانع از تش��دید رکود تورمی و افزایش تورم در کش��ور‬ ‫ش��د‪ .‬او در عین حال تاکید کرد که با توجه به نام گذاری‬ ‫امس��ال به عنوان «رونق تولید» باید در راس��تای تقویت‬ ‫تولید گام های اساس��ی برداش��ته شود و این بخش محور‬ ‫حمایت ه��ای دولت و بخش های مختلف باش��د‪ .‬حمایت‬ ‫هدفمن��د از تولید گامی برای گذر از بحران رکود تورمی‬ ‫اس��ت با این وجود‪ ،‬متاس��فانه هنوز اقدام مهمی در این‬ ‫زمینه از سوی دولت انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت مدیریت هزینه ها‬ ‫حمید حاجی اسماعیلی‪ ،‬کارشناس اقتصاد در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬امسال س��ال سختی برای کشور‬ ‫خواه��د ب��ود‪ ،‬از این رو‪ ،‬نمی توان به س��ادگی از روند های‬ ‫طبیعی اقتصاد س��خن گفت‪ .‬ما در شرایط تحریمی قرار‬ ‫داریم که این موضوع یک وضعیت استثنایی را برای کشور‬ ‫ایجاد کرده و ممکن اس��ت با تشدید ان این وضعیت هم‬ ‫بدتر شود‪ .‬در کنار موضوع تحریم ما با مشکالت اقتصادی‬ ‫زیادی نیز روبه رو هس��تیم که این مش��کالت از سال های‬ ‫گذشته نیز وجود داشته و درحال حاضر خودش را بیشتر‬ ‫نش��ان داده اس��ت‪ .‬وی در ادامه با اشاره به وضعیت رکود‬ ‫اقتصادی و رکود تورمی که سال هاس��ت در اقتصاد ایران‬ ‫وجود داش��ته و اینک با وجود ش��رایط جدید تحریم‪ ،‬بر‬ ‫بو کار و‪...‬‬ ‫بخش ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬فضای کس�� ‬ ‫تاثیرات نامطلوب بیش��تری گذاش��ته اس��ت‪ ،‬اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این ش��رایط در حالی اس��ت که برای برون رفت‬ ‫از ای��ن بحران‪ ،‬ما نیازمند اصالحات س��اختاری در نظام‬ ‫بودجه ری��زی‪ ،‬حمایت از تولی��د و تامین مالی بخش های‬ ‫اقتصادی هس��تیم که این مهم با وجود کسری بودجه ای‬ ‫که دولت نیز با ان روبه رو اس��ت کار ر ا امس��ال س��خت تر‬ ‫می کند‪ .‬این کارش��ناس به تورم موجود در کش��ور اشاره‬ ‫کرد که باعث شده هزینه فعالیت های اقتصادی‪ ،‬عمرانی‪،‬‬ ‫ساخت وس��ازها و‪ ...‬گران ش��ود و به همین نس��بت از این‬ ‫فعالیت ها کاس��ته ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در چنین شرایطی اینکه‬ ‫ما انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم شاید انتظار زیادی‬ ‫باش�� د اما برای جلوگیری از تش��دید این رکود تورمی و‬ ‫گ��ذ ر ا ز ای��ن بره��ه زمانی‪ ،‬کاری که باید کرد این اس��ت‬ ‫که مجموعه کش��ور به ش��کل مطلوب ت ر مدیریت شود و‬ ‫مدیریت هزینه ها در س��ازمان ها‪ ،‬نهاد ها و حتی از س��وی‬ ‫مردم بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ بنگاه های اقتصادی موجود در کشور‬ ‫به گفته حاجی اسماعیلی‪ ،‬در کنار این موضوع حمایت‬ ‫و حف��ظ بنگاه ه��ای اقتص��ادی موجود در کش��ور نیز از‬ ‫الزامات اساس��ی است که باید دولت و سیاست گذاران در‬ ‫دستور کار خود قرار دهند‪ .‬اینکه در شرایط فعلی اقتصاد‬ ‫ک��ه با رکود و تورم روبه رو اس��ت‪ ،‬انتظار ظرفیت س��ازی‬ ‫جدی��د در ب��ازار کار داش��ته و ب��ه دنبال این باش��یم که‬ ‫ش��غل ایجاد کنی��م‪ ،‬کاری منطقی نب��وده و امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ی پیش روی‬ ‫او معتقد اس��ت‪ :‬س��ال ‪ ۹۸‬ش��رایط سخت ‬ ‫اقتصاد کشور قرار دارد‪ ،‬حذف معافیت خرید نفت از ایران‬ ‫از سوی امریکا برای برخی از خریداران و کاهش صادرات‬ ‫نف��ت و کم ش��دن درامد ه��ای ارزی و متاثر کردن منابع‬ ‫بودجه ای کش��ور و‪ ...‬تمامی اینها س��ال اقتصادی سختی‬ ‫را رق��م خواهد زد و ت��داوم بحران رکود تورمی را افزایش‬ ‫خواه��د‪ ،‬ضمن اینکه با توجه ب��ه رکود بخش اقتصاد ‪ ،‬در‬ ‫زمینه مالیات ستانی نیز با محدودیت هایی روبه رو خواهیم‬ ‫ب��ود که این مه��م نیز بر منابع بودجه ای کش��ور که باید‬ ‫بخش��ی از ان از طریق مالیات ها تامین شود تاثیر خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫حاجی اس��ماعیلی تاکید کرد‪ :‬در شرایط فعلی ‪ ،‬چاره ای‬ ‫جز مدیریت هزینه ها و منابع نداریم و باید تالش شود تا‬ ‫منابع در اختیار بانک ها و نهاد های مالی به شکل هدفمند‬ ‫ب��ه بخش تولید هدایت ش��ود و بنگاه ه��ای فعال موجود‬ ‫م��ورد حمای��ت مالی قرار گیرند‪ .‬بی تردی��د اگر هم و غم‬ ‫دولت توجه به بنگاه های اقتصادی فعال در کش��ور باشد‪،‬‬ ‫می توان از بحران های اقتصادی کم کرد و مانع از تشدید‬ ‫رکود تورمی در کشور شد؛ این یک الزام است‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫باید در راستای‬ ‫تقویت تولید‬ ‫گام های اساسی‬ ‫برداشته شود‬ ‫و این بخش‬ ‫محور حمایت ها‬ ‫قرار گیرد‬ ‫حمید حاجی اسماعیلی‬ ‫ در شرایط‬ ‫فعلی ‪ ،‬چاره ای‬ ‫جز مدیریت‬ ‫هزینه ها و‬ ‫منابع نداریم‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹سقف وام ساخت مسکن ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان شد‬ ‫مدیر اعتبارات بانک مس��کن از مخالف��ت بانک مرکزی با وام‬ ‫‪۲۸۰‬میلیون تومانی خرید مس��کن خبر داد و گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫سیاس��ت های بانک مسکن وام س��اخت به ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافت‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬محمدحسن علمداری گفت‪ :‬به‬ ‫بانک مرکزی پیش��نهاد افزایش سقف وام خرید مسکن به ‪۲۸۰‬‬ ‫میلیون تومان را دادیم که با ان مخالفت ش��د‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫افزایش سقف وام ساخت مسکن‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به سیاست های‬ ‫اعتباری بانک مسکن‪ ،‬وام ساخت برای سازندگان حرفه ای دارای‬ ‫صالحی��ت را ب��ه ‪ ۱۴۰‬میلیون تومان افزایش دادی��م‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه در صورت اس��تفاده از فناوری های نوین در ساخت مسکن‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیون تومان وام به س��ازندگان پرداخت می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬صالحیت س��ازندگان را ادارات راه و شهرس��ازی و انجمن‬ ‫انبوه سازان تایید می کنند‪ .‬مدیر اعتبارات بانک مسکن با اشاره به‬ ‫اینکه سیاست های اعتباری بانک به شعب ابالغ شده است میزان‬ ‫س��ود تسهیالت جدید س��اخت را ‪ ۱۸‬درصد اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫پیش از این وام س��اخت ‪ ۹۰‬و ‪ ۱۱۰‬میلی��ون تومان (در صورت‬ ‫استفاده از فناوری های نوین) بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک کارکنان پست بانک به سیل زدگان‬ ‫کارکن��ان پس��ت بانک ای��ران در اقدام��ی خداپس��ندانه و‬ ‫انسان دوستانه و به صورت خودجوش بخشی از حقوق فروردین‬ ‫خود را برای کمک به س��یل زدگان کش��ور اختصاص دادند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی پس��ت بانک ایران‪ ،‬این اقدام شایسته در‬ ‫راس��تای کمک به سیل زدگان کش��ور و حمایت از این عزیزان‬ ‫و التیام بخش��ی از االم انها از س��وی ‪ ۳‬هزار کارمند این بانک‬ ‫و به طور داوطلبانه در قالب اختصاص چند روز از حقوق ش��ان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫بنا ب��ر این گزارش‪ ،‬کارکنان پس��ت بانک ای��ران به صورت‬ ‫انالی��ن و از طری��ق س��امانه الکترونیکی ام��ور کارکنان‪ ،‬چند‬ ‫ن امس��ال خود را به ای��ن امر تخصیص‬ ‫روز از حق��وق فروردی ‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بروزرس�انی برنام�ه ص�دور رم�ز یکبارمص�رف‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫به منظ��ور تکمیل زنجیره خدمات بانک��ی و افزایش امنیت‬ ‫حس��اب کاربران‪ ،‬امکان صدور رمز دوم یکبارمصرف کارت های‬ ‫بانک س��رمایه از طریق «برنامک رمزساز بانک سرمایه» فراهم‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه‪ ،‬به منظور افزایش‬ ‫امنیت حس��اب کارب��ران‪ ،‬امکان صدور رم��ز دوم یکبار مصرف‬ ‫کارت ه��ای بانک س��رمایه از طری��ق «برنامک رمزس��از بانک‬ ‫س��رمایه» فراه��م ش��د‪ .‬برنامک رمزس��از قابلی��ت نصب روی‬ ‫گوش��ی های دارای سیس��تم عامل اندروی��د و ‪ IOS‬را دارد و‬ ‫مش��تریان می توانند با مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک‬ ‫سرمایه درخواست خود را مبنی بر فعال سازی اپلیکیشن صدور‬ ‫رمز یکبار مصرف ارائه دهند و س��پس ب��ا دانلود این برنامک و‬ ‫فعال س��ازی ان مطابق با راهنمای فعال س��ازی‪ ،‬حسب نیاز و‬ ‫ضرورت رمز دوم یکبارمصرف دریافت کنند‪ .‬برنامک رمزس��از‬ ‫سرمایه پیش از این برای تولید رمز پویای ورود به اینترنت بانک‬ ‫فعال و عملیاتی ش��ده بود و در بروزرس��انی اخی��ر این برنامه‪،‬‬ ‫امکان استفاده از ان به صورت همزمان برای تولید «رمز پویای‬ ‫ورود به اینترنت بانک» و «رمز دوم پویای کارت های س��رمایه»‬ ‫با اضافه شدن منوی مجزا فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ منافع شهروندان‪ ،‬اولویت کاری بانک شهر‬ ‫مع��اون برنامه ریزی بانک ش��هر با تاکید ب��ر اینکه مدیریت‬ ‫اس��تراتژیک در ای��ن بانک با ه��دف کمک ب��ه افزایش منافع‬ ‫مش��تریان و ش��هروندان به کار گرفته می ش��ود‪ ،‬ب��ر ضرورت‬ ‫همس��ویی مباحث اس��تراتژیک با منافع ملی تاکی��د کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مرک��ز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬جواد‬ ‫عط��اران ب��ا بیان این مطلب گف��ت‪ :‬امروزه س��ازمان ها به این‬ ‫موضوع رس��یده اند که اگر بخواهند منافع خ��ود در بنگاه ها را‬ ‫حفظ و تامین کنند‪ ،‬نخس��ت باید ب��ه منافع جامعه‪ ،‬حاکمیت‬ ‫و م��ردم را مورد توجه ق��رار دهند‪ .‬وی با بی��ان اینکه یکی از‬ ‫بحث های مهم در مباحث استراتژیک‪ ،‬همسویی این مباحث در‬ ‫بنگاه و منافع استراتژی ملی است‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه در بانک‬ ‫ش��هر که به دنبال ارائه خدمات مناس��ب به شهروندان است‪،‬‬ ‫مباحث استراتژیک در راستای حفظ منافع شهروندان‪ ،‬سرلوحه‬ ‫فعالیت های این بانک قرار گرفته و این مهم در تمام محصوالت‬ ‫و خدمات این بانک طراحی و ارائه می شود‪ .‬معاون برنامه ریزی‬ ‫و فناوری اطالعات بانک ش��هر تصریح کرد‪ :‬نخس��تین اقدامی‬ ‫ک��ه در هنگام طراحی محصوالت انجام می ش��ود‪ ،‬تفکر درباره‬ ‫مفهوم و معنای ان خدمت با هدف حل مس��ئله از ش��هروندان‬ ‫است و در سایر مراحل سوداوری و بنگاهداری مورد توجه قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی ضمن‬ ‫تاکید بر ش��فافیت و‬ ‫دقت هرچ�� ه تمام تر‬ ‫ای��ن س��ازمان در امر‬ ‫واگ��ذاری بنگاه های‬ ‫دولتی گفت‪ :‬وقتی در‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی یک کس��ی می اید‬ ‫سهم می خرد و این قدر مورد هجم ه و کنکاش‬ ‫ق��رار می گی��رد طبیع��ی اس��ت در رون��د‬ ‫خصوصی س��ازی بی تاثیر نیست و نارضایتی او‬ ‫در فض��ای ذهنی بخش خصوص��ی تاثیرگذار‬ ‫ف پوری حس��ینی در‬ ‫خواهد بود‪ .‬میرعلی اش��ر ‬ ‫گفت وگو با خبرانالین با اش��اره به روند اجرای‬ ‫خصوصی س��ازی در سازمان متبوع خود افزود‪:‬‬ ‫اگر رفت��ار نظام ب��ا خریداران س��هام دولتی‪ ،‬‬ ‫حساب شده نباشد‪ ،‬این چشمه می خشکد‪ ،‬اگر‬ ‫یک ع��د ه در بخش خصوصی به دولت‪ ،‬وزارت‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی و ب��ه س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی اعتماد می کنن��د‪ ،‬در مزایده‬ ‫ش��رکت می کنند و اعتقاد دارند که س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی امین انهاس��ت چ��را به این‬ ‫اعتماد و اعتقاد خدش��ه وارد می کنیم؟ معاون‬ ‫وزی��ر اقتص��اد اف��زود‪ :‬ش��رکت کنندگان در‬ ‫مزایده های س��ازمان خصوصی سازی می دانند‬ ‫این س��ازمان امانتدار اس��ت‪ ،‬م��ا در برگزاری‬ ‫مزایده های مان اطالعات هیچ کسی را به کسی‬ ‫ل شفاف و سالم مزایده ها را‬ ‫ندادیم‪ ،‬به طور کام ‬ ‫برگ��زار کردی م اما ی��ک نفر از بخش خصوصی‬ ‫باال می اید برنده هم می ش��ود‪ .‬به طور قانونی‪،‬‬ ‫قیم��ت پای��ه قانونی‪ ،‬اگه��ی قانون��ی‪ ،‬مزایده‬ ‫قانونی‪ ،‬ابالغ برنده قانونی‪ ،‬ابالغ قرارداد قانونی‪،‬‬ ‫اکنون من این شرکت را خریدم اگر قرار باشد‬ ‫مدام مزاحم من شوند که اینجا ان طوری بوده‬ ‫انج��ا ان ط��وری ب��وده‪ ،‬ش��اید این ط��وری یا‬ ‫ان طوری ش��ود! می گویم اق��ا رهای مان کنید‬ ‫دیگ��ر! به ج��ای اینک��ه به ما کم��ک کنید و‬ ‫استقبال کنید از اینکه بخش خصوصی می اید‬ ‫ش��انه اش را می دهد زیر ب��ار دولت و می گوید‬ ‫دولت تو کنار برو و به کارهای اصلی برس من‬ ‫بار تو را حمل می کنم ب ه جای اینکه اس��تقبال‬ ‫کنید ما را ل ِ��ه و خراب می کنید؟! مدام هرروز‬ ‫س��وال! خب بخش خصوصی خسته می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه برای‬ ‫جذب سرمایه های بخش خصوصی به مزایده و‬ ‫خری��د بنگاه های دولتی چه بای��د کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم در یک نگا ه ملی همه ما از اصل ‪۴۴‬‬ ‫حمایت کنیم‪ ،‬بخ��ش خصوصی را به این کار‬ ‫تش��ویق کنیم و حامی بخش خصوصی باشیم‪.‬‬ ‫البت�� ه عرایض م��ن معنایش این نیس��ت که‬ ‫خدایی نکرده اگر کسی پایش را کج گذاشت و‬ ‫دزدی ک��رد‪ ،‬اختالس ک��رد‪ ،‬کار خالفی کرد‬ ‫چش��م مان را ببندیم و بگوییم ن��ه چون تو از‬ ‫دولت س��هم خریدی هر کاری دوس��ت داری‬ ‫بکن! نه اگر کس��ی جرمی مرتکب شده است‪،‬‬ ‫متناس��ب با جرمش س��زایش را ببیند‪ ،‬اما اگر‬ ‫جرمی مرتکب نش��ده است او را اذیت نکنیم و‬ ‫بگذاریم به فعالیتش ادامه دهد‪ .‬پوری حسینی‬ ‫با اشاره به ارتباط بین انتقادهای سال گذشته‬ ‫درباره سازمان خصوصی و فرار سرمایه ها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با اینکه ما هدف اصلی این حمله ها بودیم‬ ‫اما احساس می کنم بخش خصوصی هم در این‬ ‫وقایع اس��یب دید‪ .‬امیدواریم در سال ‪ ۹۸‬این‬ ‫اس��یبی که بخش خصوصی دی��د به حداقل‬ ‫برسد‪ .‬بر پایه قانون‪ ،‬همه بنگاه های گروه یکی‬ ‫ی مانده و همه بنگاه های گروه دو که خارج‬ ‫باق ‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصد دولت هس��تند‪ ،‬باید در فهرست‬ ‫واگ��ذاری ق��رار بگیرن��د‪ .‬رئی��س س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی افزود‪ :‬امار در سایت ما وجود‬ ‫دارد‪ ،‬یعن��ی هر چیزی که تا ب��ه امروز واگذار‬ ‫نشده که بیش از ‪ ۵۰۰‬عنوان بنگاه است همه‬ ‫در فهرست واگذاری هستند‪ ،‬همه باید واگذار‬ ‫ش��وند و امیدواری��م با تقوی��ت ارکان و برخی‬ ‫مالحظات‪ ،‬امسال هیات واگذاری باقدرت وارد‬ ‫میدان شود و بر اساس قانون راه را برای اجرای‬ ‫بهت��ر اص��ل ‪ ۴۴‬ب��از کن��د‪ .‬وی تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫فرار است‪ ،‬یک لحظه‬ ‫می گویند سرمایه بسیار ّ‬ ‫احساس ناامنی بکند زود از انجا فرار می کند‪،‬‬ ‫بدیهی اس��ت که اگر کس��ی دوس��ت دارد در‬ ‫کش��ور خودش س��رمایه گذاری کند اوضاعی‬ ‫ببیند که فکر کند من این قدر توان مالی دارم‬ ‫همان بهتر که مخفیان��ه زندگی کنم‪ ،‬اگر هم‬ ‫الزم شد و خواستم فعالیت کنم بروم خارج از‬ ‫کش��ور‪ ،‬ای��ن برخ�لاف سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت‪ ،‬ما قرار است توانمندی داخل‬ ‫کش��ورمان را گس��ترش بدهیم نه اینکه ان را‬ ‫تضعیف بکنیم منتها بعضی ها از س�� ِر دلسوزی‬ ‫کارهایی می کنند که متاسفانه نتیجه برعکس‬ ‫حاصل می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ب��روز همزم��ان دو پدیده رکود و تورم در اقتصاد‪ ،‬باعث‬ ‫ایجاد شرایطی می شود که اقتصاددانان در اصطالح به ان‬ ‫«رک��ود تورمی» می گویند‪ .‬در این ش��رایط به دلیل نبود‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای مولد اقتصاد‪ ،‬رکود فراگیر‬ ‫می ش��ود و از س��وی دیگر‪ ،‬تورم نی��ز می تواند به راحتی‬ ‫تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد و رکود را عمیق تر‬ ‫کند؛ شرایطی که اگر به سایر بازارها گسترش یابد و برای‬ ‫ان راهکار به موقع اندیش��یده نشود‪ ،‬می تواند بحران های‬ ‫اقتصادی بیش��تری به وجود اورد و تاثیرات منفی خود را‬ ‫به صورتی اشکار نشان دهد‪.‬‬ ‫با انکه کارشناس��ان اقتصاد در سال هایی که غول رکود‬ ‫تورمی بزرگ تر می ش��د نسبت به طراحی نقشه راه تولید‬ ‫و بهبود فضای کس��ب وکار تاکیدهای قابل توجه داشتند‪،‬‬ ‫اما اقدام قابل مالحظه ای از سوی دولت انجام نشد و اینک‬ ‫که اقتصاد کشور در شرایط خاصی قرار گرفته و مشکالت‬ ‫تحریم افزای��ش یافته‪ ،‬اثار منفی رکود تورمی خودش را‬ ‫بیشتر نشان می دهد و تاثیرات منفی خودش را بیشتر بر‬ ‫سایر بخش ها می گذارد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬در ش��رایط امروز کش��ور‪ ،‬مقابل��ه با این‬ ‫مهم‪ ،‬نیازمند بستر س��ازی های الزم و توجه به الزامات و‬ ‫تدابیری اس��ت که ش��اید تاکنون کمتر به ان توجه شده‬ ‫است‪ .‬به عبارتی‪ ،‬عبور از این بحران‪ ،‬نیازمند ورود اگاهانه‬ ‫و تصمیم گیری های هوشیارانه و به موقع مسئوالن اقتصاد‬ ‫کش��ور اس��ت تا بلکه با انتخاب تاثیر گذار ترین مسیر در‬ ‫راستای تحقق این هدف گام بردارند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫فرصت ها و چالش های فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬در گفت وگو با فعاالن بورسی بررسی شد‬ ‫خبر‬ ‫برپایی معتبرترین‬ ‫رویداد نمایشگاهی دام‬ ‫و طیور کشور در اصفهان‬ ‫هفدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت دام‪،‬‬ ‫ن در‬ ‫طیور‪ ،‬دامپزش��کی و ابزی��ان از ‪ ۲۷‬فروردی ‬ ‫اصفه��ان اغاز می ش��ود تا این ش��هر به مدت ‪۴‬‬ ‫روز میزب��ان معتبرتری��ن رویداد نمایش��گاهی‬ ‫دام و طیور کش��ور باش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬این نمایش��گاه که ت��ا ‪ ۳۰‬فروردین‬ ‫در مح��ل برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫اس��تان واقع در پل شهرس��تان برپا خواهد بود‪،‬‬ ‫ش��رایطی را فراهم خواهد اورد تا ‪ ۱۱۳‬ش��رکت‬ ‫توانمندی ها و دس��تاوردهای خود را در معرض‬ ‫بازدید متخصصان این عرصه قرار دهند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه امسال‪ ،‬ش��رکت های فعال در‬ ‫زمینه ه��ای دامپ��روری (دام‪ ،‬طی��ور و ابزیان)‪،‬‬ ‫داروهای دامپزش��کی‪ ،‬ازمایش��گاه و تجهیزات‪،‬‬ ‫خ��وراک دام و افزودنی ه��ا‪ ،‬مکمل ه��ای دام و‬ ‫طی��ور و تجهی��زات و ماش��ین االت صنعت��ی و‬ ‫کشتارگاهی حضور خواهند داشت و محصوالت‪،‬‬ ‫کااله��ا و خدم��ات خ��ود را در ‪ ۸۵۰۰‬مترمربع‬ ‫فضای نمایش��گاهی به نمای��ش می گذارند‪ .‬در‬ ‫کن��ار ش��رکت های فعال حاض��ر در هفدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی صنع��ت دام‪ ،‬طی��ور‪،‬‬ ‫دامپزشکی و ابزیان‪ ،‬دانشگاه ها و مراکز علمی و‬ ‫پژوهشی نیز حضور می یابند تا اخرین یافته های‬ ‫خ��ود را برای توس��عه این صنعت در دس��ترس‬ ‫عالقه من��دان و فعاالن اقتصادی این بخش قرار‬ ‫دهن��د‪ .‬ش��رکت هایی از اس��تان های اصفهان‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬اردبی��ل‪ ،‬مازندران‪ ،‬قزوین‪ ،‬فارس‪ ،‬یزد‬ ‫و خراس��ان مرکزی در نمایش��گاه امسال حضور‬ ‫ن کشورهای ایتالیا‬ ‫دارند‪ .‬همچنین برپایی پاویو ‬ ‫و المان در این نمایشگاه‪ ،‬از جمله جذابیت های‬ ‫وی��ژه هفدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت‬ ‫دام‪ ،‬طیور‪ ،‬دامپزشکی و ابزیان اصفهان به شمار‬ ‫می رود‪ .‬این رویداد نمایشگاهی در حالی برگزار‬ ‫می ش��ود که هدف خود را بر معرفی محصوالت‬ ‫و تولی��دات ش��رکت های دام و طی��ور متمرکز‬ ‫کرده و نمایش��گاهی با اهمی��ت در این صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت های ملی و بین المللی حاضر در‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬راهکاره��ا و نواوری های خود را‬ ‫در زنجی��ره «از علوفه تا غذا» ارائه خواهند کرد‪.‬‬ ‫هفدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت دام‪،‬‬ ‫طیور و دامپزش��کی اصفه��ان جایگاهی ایده ال‬ ‫برای تولیدکنندگان فعال در این صنعت است تا‬ ‫ضمانت و کیفیتی که مصرف کنندگان خواستار‬ ‫ان هس��تند را ارائه دهند و ارتباطی مستقیم با‬ ‫بازارهای بین المللی برقرار کنند‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬عالقه مندان به بازدید از این نمایش��گاه‬ ‫می توانند از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬روزهای ‪ ۲۷‬تا ‪۳۰‬‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹۸‬به محل برپایی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪۱۲‬سال تالش برای فرهنگ سازی بورس‬ ‫محبوبه قرمزچشمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی بورس‪ ،‬بان��ک و بیمه تهران‬ ‫برای ‪۱۲‬س��ال پیاپی ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در محل‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ته��ران برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫صاحب��ان ش��رکت های بیم��ه‪ ،‬ش��رکت های ب��ورس‪،‬‬ ‫صاحبان س��رمایه از جمله مهم ترین شرکت کنندگان‬ ‫در نمایشگا ه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه هستند‪.‬‬ ‫این رویداد بین المللی از‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اردیبهش��ت با ش��عار‬ ‫«مشارکت بیشتر‪ ،‬اقتصاد بهتر» در محل نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران در فضایی به وس��عت حدود ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬مترمربع فضای مفید برگزار می ش��ود‪ .‬تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۱۳‬ش��رکت ب��رای حضور در ای��ن رویداد‬ ‫بین المللی اعالم حض��ور کرده اند‪.‬‬ ‫در گفت وگو‬ ‫با مسئوالن و کارشناس��ان گوناگون‪ ،‬از ابعاد برگزاری‬ ‫این رویداد در سال ‪ ۹۸‬گزارش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی بازار سرمایه‬ ‫علی صحرایی‬ ‫یاسرفالح‬ ‫معرفی ‪ ۲۰‬پروژه مهم‬ ‫قشم در نمایشگاه‬ ‫محیط زیست تهران‬ ‫مدیر محیط زیس��ت سازمان منطقه ازاد قشم‬ ‫از معرف��ی ‪ ۲۰‬پروژه محیط زیس��ت و ژئوپارک‬ ‫جزی��ره در هجدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی‬ ‫محیط زیس��ت ته��ران خب��ر داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان منطقه ازاد قشم‪ ،‬سید‬ ‫محمدهاش��م داخته با اعالم این خبر بیان کرد‪:‬‬ ‫این نمایش��گاه در س��الی که «رونق تولید» نام‬ ‫گرفت��ه با هدف تاکید بر نقش و اهمیت جایگاه‬ ‫محیط زیس��ت در توس��عه پای��دار از ‪ ۲۴‬تا ‪۲۷‬‬ ‫فروردی��ن در محل نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫تهران واقع در سالن خلیج فارس برپا شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در غرفه ای که به قشم اختصاص‬ ‫یافته‪ ،‬کارشناس��ان محیط زیس��ت و تشریفات‬ ‫سازمان منطقه ازاد قشم به معرفی ظرفیت های‬ ‫محیط زیست‪ ،‬اکوتوریستی و توانمندی جامعه‬ ‫محل��ی‪ ،‬همچنین نتایج حاصل از مش��ارکت و‬ ‫همکاری بس��یار نزدیک مردم محلی در به ثمر‬ ‫رسیدن پروژه های حفاظت از زیست بوم جزیره‬ ‫می پردازند‪ .‬مدیر محیط زیست سازمان منطقه‬ ‫ازاد قش��م افزود‪ :‬معرفی اقدام های این مدیریت‬ ‫در س��ال گذش��ته و ارائه گزارش مشارکت های‬ ‫ملی و بین المللی جزیره نیز از جمله فعالیت های‬ ‫کارشناسان حاضر در این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫داخته با اشاره به ‪ ۲۰‬پروژه محیط زیستی انجام‬ ‫شده در جزیره‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از جمله این پروژه ها‬ ‫می توان به پروژه های مش��ترک محیط زیست با‬ ‫ژئوپارک جهانی قش��م‪ ،‬دفتر کمک های کوچک‬ ‫برنام��ه تس��هیالت محیط زیس��ت جهان��ی در‬ ‫س��ه بخش الک پش��ت های دریایی‪ ،‬سازه های‬ ‫مصنوع��ی مرجان��ی و ص��دف مرواریدس��از و‬ ‫پروژه های مش��ترک ای��ن مدیریت در همکاری‬ ‫با جوامع محلی جزیره اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نق��ش اصل��ی نمایش��گاه ب��ورس‪ ،‬بان��ک و بیم��ه‬ ‫فرهنگ س��ازی بازارس��رمایه و اطالع رسانی است و در‬ ‫کنار ان ش��رکت های گوناگون به ویژه شرکت هایی که‬ ‫در زمین��ه ای فعالی��ت می کنن��د‪ ،‬توانمندی های خود‬ ‫در ح��وزه صنع��ت و خدمات ب��ازار مال��ی را ارائه و از‬ ‫جدیدترین دستاورد های خود رونمایی می کنند‪.‬‬ ‫در همین ارتباط با مدیرعامل شرکت بورس و اوراق‬ ‫به��ادار تهران به‬ ‫گفت‪ :‬نقش اصلی نمایش��گاه‬ ‫ب��ورس‪ ،‬بان��ک و بیمه فرهنگ س��ازی بازارس��رمایه و‬ ‫اطالع رسانی اس��ت و در کنار ان شرکت های گوناگون‬ ‫به وی��ژه ش��رکت هایی ک��ه در زمینه ای ت��ی فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬توانمندی ه��ای خ��ود در ح��وزه صنعت و‬ ‫خدمات بازار مالی را ارائه و از جدیدترین دستاورد های‬ ‫خ��ود رونمایی می کنند‪ .‬از دیگر م��وارد قابل توجه در‬ ‫نمایش��گاه فاینک��س ‪ ،۲۰۱۹‬ارائه تغیی��رات مقررات‬ ‫بین المللی برای ش��رکت کنندگان است‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫مزیت های زیادی برای شرکت های بزرگ دارد‪.‬‬ ‫علی صحرایی درباره س��طح مش��ارکت های مربوط‬ ‫ب��ه دوره دوازدهم اظهارکرد‪ :‬ش��رکت های واس��ط از‬ ‫جمل��ه خدم��ات کارگزاری ه��ا‪ ،‬ش��رکت های او ام اس‬ ‫و ش��رکت هایی که خدم��ات ویژه بازار س��رمایه ارائه‬ ‫می کنن��د ه��م خدمات خ��ود را در این نمایش��گاه به‬ ‫نمایش می گذارند و مردم عادی‪ ،‬سهامداران بالقوه چه‬ ‫خرد و چه نهادی حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬بازارس��رمایه یعنی ارکان اجرایی‬ ‫نیز عالوه بر اموزش هایی که در بخش های دیگر انجام‬ ‫می شود‪ ،‬نشست های اموزشی برگزار و سعی می کنند‬ ‫از این طریق فرهنگ س��ازی انجام می دهند چراکه ما‬ ‫در حوزه فرهنگ سازی با استانداردهای جهانی فاصله‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫عل��ی صحرایی همچنین افزود‪ :‬ش��رکت ها و صنایع‬ ‫تولی��دی در حوزه و مقیاس های بین المللی نس��بت به‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی خوب هس��تند اما در حوزه‬ ‫گزارش��گری باید اس��تانداردهای گزارش��گری الزامی‬ ‫باش��د‪ .‬دلیل این موضوع این است که شرکت هایی که‬ ‫می خواهند در عرصه بین المللی برای خود تامین مالی‬ ‫کنند نیازمند این استانداردها هستند‪ .‬این استانداردها‬ ‫قابلیت مقایسه را به شرکت ها می دهد‪ .‬به نظر من این‬ ‫دو حوزه نیاز به کار دارد یعنی معرفی خوب و منطبق‬ ‫با اس��تانداردهایی که قابلیت رقابت‪ ،‬مقایسه با جامعه‬ ‫بین الملل را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور بیش از ‪ ۳۱۳‬شرکت جهانی‬ ‫قاسم محسنی‬ ‫فاینک��س ‪ ۲۰۱۹‬از جمله مهم ترین نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��ت که در حوزه بورس‪ ،‬بانک و بیمه در‬ ‫اردیبهشت برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اطالع رسانی و خدمات بورس در‬ ‫گفت و گو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا کنون ‪ ۳۱۳‬ش��رکت‬ ‫فع��ال جهانی تا این لحظه در ‪ Finex۲۰۱۹‬ش��رکت‬ ‫کرده اند که در مجموع ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۱۰۰‬مترمربع فضای‬ ‫مفید به شرکت ها اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫یاس��ر فالح تصریح کرد‪ :‬عالوه ب ر این ‪ ۳۱۳‬شرکت‪،‬‬ ‫اس��تارت اپ ها نیز در این نمایشگاه حضور دارند و در‬ ‫مجموعه ای در قالب فین اس��تارز حضور پیدا می کنند‬ ‫تا کنون حدود ‪ ۵۰‬اس��تارت اپ اع�لام حضور کرده اند‬ ‫به مح��ض تکمیل ام��ار‪ ،‬تع��داد ش��رکت کننده های‬ ‫استارت اپی را نیز رسانه ای می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در فین اس��تارز صاحبان اس��تارت اپ ها‪،‬‬ ‫شتاب دهنده ها‪ ،‬فرشتگان س��رمایه گذار‪ ،‬صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری جس��ورانه و فع��االن اکوسیس��تم‬ ‫استارت اپی کشور فرصت خواهند داشت تا در فضایی‬ ‫تعامل��ی ب��ه شبکه س��ازی ‪ ،‬معرف��ی و فرصت افرینی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫برگزارکنن��ده نمایش��گاه فاینک��س همچنین ادامه‬ ‫داد‪ :‬از کش��ور های بلغارستان‪ ،‬اتریش‪ ،‬عمان‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫س��وریه‪ ،‬روسیه و المان شرکت ها و سرمایه گذارانی در‬ ‫دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫حضور پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫فالح از جمله مهم ترین برنامه های این نمایش��گاه را‬ ‫حضور انجم��ن بین المللی روابط عمومی عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬انجمن بین المللی روابط عمومی به درخواس��ت‬ ‫برگزارکنندگان نمایش��گاه بین الملل��ی بورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه پاس��خ مثبت دادند و در این نمایش��گاه شرکت‬ ‫در فین استارز صاحبان استارت اپ ها‪ ،‬شتاب دهنده ها‪ ،‬فرشتگان‬ ‫س��رمایه گذار‪ ،‬صندوق ه��ای س��رمایه گذاری جس��ورانه و فع��االن‬ ‫اکوسیستم استارت اپی کشور فرصت خواهند داشت تا در فضایی‬ ‫تعاملی به شبکه سازی ‪ ،‬معرفی و فرصت افرینی بپردازند‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه بزرگ ترین‬ ‫محفل اقتصادی ایران اس��ت که بازار پول‪ ،‬بازار بیمه و‬ ‫بازار س��رمایه را به هم متص��ل می کند و به طور قطع‬ ‫این نمایشگاه یکی از مهم ترین برنامه هایی است که ما‬ ‫در مجموعه ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس و‬ ‫سازمان بورس عهده دار هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس‬ ‫گف��ت‪ :‬از انج��ا که ‪ ۳‬عامل مهم و حائ��ز اهمیت مالی‬ ‫در فاینکس ‪ ۲۰۱۹‬حض��ور دارند‪ ،‬هر بخش از اقتصاد‬ ‫کش��ور که در پی تامین مالی باش��د‪ ،‬بای��د از یکی از‬ ‫این مس��یرهای س��ه گانه بانک‪ ،‬ب��ورس و بیمه عبور و‬ ‫ارتباطات ویژه ای با این اضالع برقرار کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس‬ ‫همچنی��ن عنوان کرد‪ :‬از جمل��ه مهم ترین رویدادهای‬ ‫‪ Finex۲۰۱۹‬برپای��ی ت��االر فرهن��گ‪ ،‬غرفه کودک‪،‬‬ ‫مس��ابقه فین ت��ک دانش اموزی‪ ،‬مس��ابقه بورس کاپ‪،‬‬ ‫برنامه انگیزش��ی ‪ ،ICMTALK‬انعقاد تفاهمنامه ها‪،‬‬ ‫برپای��ی همایش های جانب��ی و رویدادهای بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در روزهای برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬یک‬ ‫ب��ازی در تلفن های هوش��مند اجرا می ش��ود تا ضمن‬ ‫ارتقای س��طح دانش بازدیدکنندگان‪ ،‬از طریق اهدای‬ ‫جوایز ارزن��ده انگیزه بیش��تری برای توج��ه به حوزه‬ ‫بورس‪ ،‬بانک و بیمه ایجاد شود‪.‬‬ ‫فالح س��پس به نقش مهم این نمایش��گاه تخصصی‬ ‫بر فرهنگ س��ازی در بازارسرمایه اش��اره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نمایش��گاه توانسته اس��ت طی ‪ ۱۱‬دوره برگزاری‬ ‫تاثیرات زیادی بر فرهنگ سرمایه گذاری کشور داشته‬ ‫باش��د؛ ضمن اینکه این رویداد در راستای شناساندن‬ ‫بخش های گوناگون اقتصادی ب��ه یکدیگر موفق عمل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بزرگ ترین نشس��ت فع��االن اقتصادی‬ ‫در ابت��دای س��ال ‪ ۹۸‬ب��ا نمایش��گاه ب��ورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه ش��روع می ش��ود و ما امیدواریم همچون سالیان‬ ‫گذش��ته مورد استقبال قرار گیرد و مردم‪ ،‬سهامداران‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬س��پرده گذاران و بیمه گذاران دراین‬ ‫‪ Finex۲۰۱۹‬حاضر ش��وند تا دستاوردهای جدید در‬ ‫حوزه های بورس‪ ،‬بانک و بیمه به انها معرفی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت نرخ کاال‪ ،‬وظیفه اصلی بورس‬ ‫مهم تری��ن کاروی��ژه بورس ش��فافیت اس��ت و این‬ ‫موضوع ازجمله نخس��تین خواسته هایی است که تمام‬ ‫فعاالن حرفه ای ب��ورس در بخش های صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬کش��اورزی از مکانیس��می به نام بورس دارند‪.‬‬ ‫تعریف از عملکرد بورس اندکی با کژی همراه اس��ت‪.‬‬ ‫بسیاری از کشاورزان‪ ،‬شهروندان و صنعتگران تعریفی‬ ‫متف��اوت از بورس در ذهن دارن��د برخی بورس توقع‬ ‫س��امان دهنده قیمت ها‪ ،‬ارزان فروش��ی‪ ،‬سود بیشتر و‬ ‫توقعاتی از این دست دارند‪.‬‬ ‫ارش مش��رف زاده به عنوان یک��ی از فعاالن عرصه‬ ‫بورس این موضوع را مورد واکاوی قرار داد و به‬ ‫گفت‪ :‬نظره��ای گوناگونی در ارتب��اط با بورس وجود‬ ‫دارد‪ .‬به ش��کل کلی پارامتره��ای متفاوتی بر موفقیت‬ ‫و شکس��ت یک کاال در بورس تاثیر گذار است‪ .‬زیست‬ ‫ش��دن ی��ک کاال در نماد های ب��ورس کاالی ایران به‬ ‫ش��رایط متفاوتی بستگی دارد‪ .‬اما نکته مهم این است‬ ‫که وظیفه اصلی بورس‪ ،‬شفافیت نرخ بوده و بورس در‬ ‫تحقق این موضوع تاکنون تالش بسیاری داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر تعری��ف ما از موفقیت مباالت‪ ،‬حجم‬ ‫معامالت باش��د‪ ،‬ب��ا تغییر یک وزیر به عن��وان مثال با‬ ‫عن��وان اینکه فروش گن��دم از روش دیگ��ری به جز‬ ‫بورس انجام ش��ود‪ ،‬موفقیت فروش گن��دم به ناکامی‬ ‫تعبیر می ش��ود و ما به ناگاه با اف��ول میزان معامالت‬ ‫روبه رو خواهیم بود؛ بنابراین حجم معامالت ش��اخص‬ ‫خوبی برای تعیین میزان موفقیت یک بورس نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بورس��ی افزود‪ :‬ابزارهایی که بورس‬ ‫کاالی ایران برای قیمت گذاری در دس��ت دارد تعریف‬ ‫ش��ده اس��ت این ابزارها ش��امل ابزار قرارداد سپرده و‬ ‫قرادادهای اینده که به طور عمده با هدف کش��ف نرخ‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت و نه با هدف مبادالت محصوالتی‬ ‫همچون زعفران‪.‬‬ ‫مش��رف زاده ادام��ه داد‪ :‬دقیق��ا انچه ب��ازار بورس‬ ‫به دنبال ان است ش��فافیت بازار است و اینکه سازکار‬ ‫معامالت بورس را فراهم کند همچنین کشف نرخ یک‬ ‫محصول است‪ ،‬اینکه نرخ واقعی یک کاال چند است و‬ ‫اینکه نرخ یک روز به ضرر کش��اورز و صنعتگر است و‬ ‫روزی به سود این گروه در موضوع بورس نمی گنجد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مهم ترین موضوع هایی که در بورس‬ ‫بای��د مورد بررس��ی قرار گیرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬موضوع مهمی‬ ‫که در بورس مطرح اس��ت بحث ابزارهایی اس��ت که‬ ‫بورس برای مدیریت ریس��ک و تامین مالی و پوشش‬ ‫ریسک فراهم می کند‪ .‬به ش��کل کلی انچه گفته شد‬ ‫نتیجه اتفاق هایی اس��ت که در این��ده رخ خواهد داد‬ ‫و می توانی��م امیدوار باش��یم در این��ده مرجع تعیین‬ ‫محصول��ی همچ��ون نرخ زعفران در کش��ور ش��رکت‬ ‫ب��ورس کاالی ایران باش��د و در س��ازمان بورس کاال‬ ‫ابزارهایی داشته باش��یم که تمامی ذی نفع های بازار‪،‬‬ ‫شامل تولیدکننده‪ ،‬مصرف کننده‪ ،‬تاجر را در بر بگیرد‬ ‫به ش��کلی که این گروه ها ابزارهایی داشته باشند که‬ ‫هم در این بازار تامین مالی کنند و هم بتوانند پوشش‬ ‫ریسک دهند و هم بتوانند مدیریت ریسک کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مدیریت برنام��ه اوای اطمینان در پایان‬ ‫برگزاری نمایشگاه هایی همچون نمایشگاه بین المللی‬ ‫ب��ورس‪ ،‬بان��ک و بیمه را راه��کاری مفید در مس��یر‬ ‫توانمند س��ازی و افزایش س��طح اگاهی ش��هروندان‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬اینکه چ��ه زمانی به ه��دف بورس‬ ‫می رس��یم به نظر من به اموزش بس��تگی دارد‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین پارامتر هایی که باید به دنبال ان باش��یم‪،‬‬ ‫ام��وزش‪ ،‬اگاهی و ارتقای اگاهی فعاالن بازار اس��ت‪.‬‬ ‫بس��یاری از فعاالن این بازار نمی دانند که ابزاری هایی‬ ‫همچون گوهی س��پرده و قراردادهای��ی به نام اختیار‬ ‫معامله و قراردادهای این��ده چه کارکرد هایی دارند و‬ ‫چه اس��تفاده هایی می توان از انها داشت‪ .‬به طور قطع‬ ‫برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی مانند فاینکس این‬ ‫امر را سرعت خواهد بخشید‪.‬‬ ‫‹ ‹محلی برای محک بازار مالی ایران‬ ‫به عقیده بس��یاری از کارشناسان‪ ،‬نمایشگاه فرصتی‬ ‫اس��ت برای نهاد های مالی گوناگ��ون که محصوالت و‬ ‫خدمات جدیدی که در طول س��ال ارائ��ه داده اند در‬ ‫معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار دهند و همچنین‬ ‫نهاد ه��ای مالی با نحوه عملک��رد نهاد های مالی دیگر‬ ‫رقیبان اشنا شوند و در برنامه ریزی های اینده خود از‬ ‫این تجربه ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل یک شرکت رتبه بندی اعتباری در این باره‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬مس��ئله عب��ور از تحریم ه��ا نیاز به‬ ‫ابداع هایی دارد که بخش خصوصی می تواند در ارتباط‬ ‫ب��ا این موضوع تاثیر گذار باش��د با توجه به اینکه یکی‬ ‫از نقاط تمرکز تحریم ها‪ ،‬امور مالی اس��ت‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫صنعت مال��ی می تواند بس��تر این موض��وع را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬نمایش��گاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه نیز‬ ‫فرصت مناس��بی برای نهاد های مالی کشور های دیگر‬ ‫اس��ت که از این طریق می توانن��د بازار ایران را محک‬ ‫بزنند و محصوالت مالی خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫قاس��م محسنی‪ ،‬عضو پیشین شورای عالی بورس در‬ ‫ارتب��اط با دلیل حضور خود در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه اظهار کرد‪ :‬ما به عنوان ش��رکت‬ ‫رتبه بن��دی اعتب��اری با ه��دف معرفی و شناس��اندن‬ ‫صنع��ت رتبه بندی ب��ه نهاد های مالی‪ ،‬ناش��ران اوراق‬ ‫به��ادار و عم��وم س��رمایه گذاران‪ ،‬در فاینکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫حضور خواهیم یافت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به یکی از مش��کالت بازار مالی کشور‬ ‫گفت‪ :‬مش��کل بدهی معوق بانکی از جمله مش��کالت‬ ‫ح��اد نظ��ام بانکی کش��ور اس��ت‪ .‬باید پی��ش از ارائه‬ ‫تس��هیالت اهلیت این تس��هیالت گیرندگان سنجیده‬ ‫شود‪ .‬این مسئله عالوه بر کاهش بدهی های معوق در‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬باعث کاهش فس��اد در اعطای تسهیالت‬ ‫و فراهم اوردن امکان کنترل ریسک نظام مند در بازار‬ ‫پولی کشور می شود‪.‬‬ ‫محس��نی در ادام��ه گف��ت‪ :‬رتبه بن��دی عملک��رد‬ ‫صندوق ه��ای س��رمایه گذاری‪ ،‬صنع��ت جدی��د مالی‬ ‫اس��ت که در ارتباط ب��ا این موضوع کارامد اس��ت و‬ ‫باید به اعضای جامعه شناس��انده ش��ود‪ .‬در حاش��یه‬ ‫دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫برای بازدیدکننده ها و ش��رکت های مش��ارکت کننده‬ ‫کارگاه های اموزش��ی در ارتباط با رتبه بندی اعتباری‬ ‫برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بورس��ی در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که برگزاری نمایش��گاهی بین المللی در حوزه بورس‪،‬‬ ‫بان��ک و بیمه را چگونه‪ ،‬گفت‪ :‬دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه فرصتی اس��ت برای‬ ‫نهاد ه��ای مالی گوناگ��ون که محص��والت و خدمات‬ ‫جدی��دی ک��ه در طول س��ال طراحی کرده ان��د را در‬ ‫نمایش��گاه ارائه کنند و کسانی که نیاز به این خدمات‬ ‫دارن��د با عملک��رد نهاد های مالی گوناگون اش��نا و از‬ ‫نتایج ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه شرکت ها با نحوه فعالیت‬ ‫رقیبان خود اشنا می شوند اظهارکرد‪ :‬دانستن این که‬ ‫شرکت ها از چه مسیری پیشرفت کرده اند و اشنایی با‬ ‫نحوه عملکرد سایر شرکت ها در برنامه ریزی های اینده‬ ‫نهاد های مالی کشور تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫محس��نی در ادامه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫بورس‪ ،‬بانک و بیمه را مس��یر و فرصت مناسبی برای‬ ‫تب��ادل اطالعات و بس��تن قرارداد ه��ا و تفاهمنامه ها‬ ‫عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬حضور نهاد ه��ای بین المللی در‬ ‫ایران منوط به این است که نهاد های مالی کشور های‬ ‫دیگ��ر اج��ازه فعالیت در کش��ور را بیابند‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی بورس‪ ،‬بانک و بیمه نیز فرصت مناس��بی‬ ‫برای نهاد های مالی کش��ور های دیگر است که از این‬ ‫طری��ق می توانند بازار ایران را محک بزنند و نهاد های‬ ‫مالی خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی در اخر خاطرنشان کرد‪ :‬مسئله عبور از تحریم ها‬ ‫نیاز به ابداع هایی دارد که بخش خصوصی می تواند در‬ ‫ارتباط با این موضوع تاثیر گذار باشد و نمایشگاه بستر‬ ‫این موضوع را فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت بیشتر‪ ،‬اقتصاد بهتر‬ ‫در نخس��تین روزهای اردیبهشت انجمن بین المللی‬ ‫رواب��ط عموم��ی ‪ IPRA‬و ش��رکت ‪ARJAN‬‬ ‫‪ CAPITAL‬ب��ه ته��ران می این��د تا در نمایش��گاه‬ ‫بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه ‪ ۳‬کارگاه اموزش��ی در‬ ‫حوزه های بورس برگزار کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین تفاوت های ای��ن دور از برگزاری‬ ‫نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه حضور انجمن بین المللی‬ ‫رواب��ط عمومی اس��ت‪ .‬ای��ن حض��ور‪ ،‬زمین��ه ایجاد‬ ‫رخدادهای مهمی خواهد بود‪ .‬انجمن بین المللی روابط‬ ‫عمومی ‪ IPRA‬و ش��رکت ‪ARJAN CAPITAL‬‬ ‫ب��ه تهران می ایند تا در نمایش��گاه بین المللی بورس‪،‬‬ ‫بان��ک و بیمه ‪ ۳‬کارگاه اموزش��ی در حوزه های بورس‬ ‫برگزار کنند‪.‬‬ ‫حضور اس��تارت اپ ها در دوره ه��ای پیش به عنوان‬ ‫یکی از تازه ترین وقایع فناورانه به ش��مار می رفتند در‬ ‫این دوره در قالب بیش از ‪ ۵۰‬ش��رکت حضور خواهند‬ ‫یافت‪ .‬در همین راس��تا یک فین تک بانکی و ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان بانکی نی��ز دعوت حضور در نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه را پذیرفته اس��ت تا‬ ‫به این ترتیب ایران از تجربه اروپایی ها برای تاس��یس‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان بانکی هم بهره مند ش��ود‪.‬‬ ‫کارگاه اموزش��ی «نح��وه تقابل‪ ،‬مدیری��ت و انعکاس‬ ‫اخبار» ویژه خبرنگاران و کارگاه اموزشی «چالش های‬ ‫نوظهور مربوط به روابط عمومی» ویژه کارشناس��ان و‬ ‫فع��االن حوزه روابط عمومی و ارتباطات در نمایش��گاه ‬ ‫بین الملل��ی ب��ورس‪ ،‬بان��ک و بیمه برگزار می ش��ود و‬ ‫مدرس این دوره ها رئیس هیات مدیره ‪ IPRA‬خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬گفتنی اس��ت روزنامه‬ ‫و س��ایت خبری‬ ‫گسترش نیوز به عنوان حامی رسانه ای این رویداد مهم‬ ‫بین المللی‪ ،‬انتش��ار دهنده اخبار حوزه بورس‪ ،‬بانک و‬ ‫بیمه خواهند بود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تزریق پودر زغال و تولید ریل ‪ UIC۶۰‬در برنامه سال جاری ذوباهن‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفه��ان روز گذش��ته در‬ ‫نشس��ت خبری که در حاش��یه هجدهمین نمایشگاه‬ ‫محیط زیس��ت برگ��زار ش��د‪ ،‬ب��ه بی��ان اقدام ه��ای‬ ‫محیط زیس��تی این ش��رکت پرداخت و عن��وان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت ذوب اه��ن اصفه��ان یک��ی از ش��رکت های‬ ‫پیشگام به شمار می رود که اهداف خود را در راستای‬ ‫استانداردهای محیط زیست برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تجهیزات به روز شده اند‬ ‫منصور یزدی زاده در این نشس��ت خبری در پاسخ‬ ‫به پرس��ش خبرنگار‬ ‫در این زمینه که فناوری‬ ‫مجتمع ذوب اهن اصفهان به شکل کوره بلند و مربوط‬ ‫به ‪ ۵۰‬س��ال پیش اس��ت و تا چه اندازه این فناوری‬ ‫قدیمی در جهت کاهش میزان االیندگی به روز شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند فناوری اولیه ذوب اهن اصفهان‬ ‫متعلق به ‪ ۵۰‬سال گذش��ته بوده که ازسوی روس ها‬ ‫در ذوب اهن اصفهان راه اندازی شده است اما در این‬ ‫مدت بس��یاری از تجهیزات این کارخانه به طور کامل‬ ‫به روز ش��ده و حتی می توان گفت بومی ش��ده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کوره های ش��ماره ‪ ۱‬و ‪ ۲‬نیز تغییر کرده و‬ ‫بیشتر ماشین االت ان به روز شده است‪.‬‬ ‫کوره شماره ‪ ۲‬در سال ‪ ۶۳‬و کوره شماره ‪ ۳‬حدود‬ ‫یک سال است راه اندازی شده و واحد فوالدسازی ان‬ ‫نیز در سال ‪ ۷۴‬شروع به کار کرده است‪.‬‬ ‫یزدی زاده از راه اندازی ایس��تگاه شماره ‪ ۷‬در نیمه‬ ‫ش��عبان س��ال جاری خب��ر داد و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫همچنین قصد راه اندازی ایس��تگاه شماره ‪ ۸‬را داریم‪.‬‬ ‫واحدهای نورد نیز به تازگی راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کل در ط��ول ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫ذوب اهن مدام خود را به روز کرده است و پروژه ‪PCI‬‬ ‫(تزریق پودر زغال) را نیز در دس��ت راه اندازی داریم‪.‬‬ ‫این برنامه ها با رعایت مسائل محیط زیست راه اندازی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ی��زدی زاده در ای��ن نشس��ت خبری عن��وان کرد‪:‬‬ ‫صنع��ت فوالد و درمجموع صنای��ع در رتبه های اخر‬ ‫در بحث االیندگی اس��ت‪ ،‬چراکه صنایع فوالدی که‬ ‫در کش��ور ایجاد شده اند هم زمان با اجرای پروژه های‬ ‫توس��عه‪ ،‬پروژه های زیس��ت محیطی را نی��ز عملیاتی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تاکید محیط زیس��ت‪ ،‬بیش��تر بر ایجاد‬ ‫گازهای گلخانه ای اس��ت که س��ازمان محیط زیست‬ ‫برای ان برنامه ریزی دارد و استانداردهایی را برای ان‬ ‫تعریف کرده اس��ت و در تمام شهرها نمایندگی هایی‬ ‫برای کنترل این االیندگی ها دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه به دوری و‬ ‫نزدیکی واحدهای صنعتی و سایر عوامل درنظر گرفته‬ ‫ش��ده در زمینه االیندگی ها استانداردهای درجه ‪ ۱‬و‬ ‫‪ ۲‬تعریف ش��ده اس��ت و در واحدهایی که به شهرها‬ ‫نزدیک تر باشند‪ ،‬اس��تانداردها س��ختگیرانه تر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان با اشاره به استاندارهای‬ ‫محیط زیستی در ذوب اهن اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درب��اره ذوب اهن اختالف هایی درب��اره درجه ‪ ۱‬و ‪۲‬‬ ‫وجود دارد اما به اعتقاد ما ذوب اهن درجه‪ ۲‬به ش��مار‬ ‫می رود و باید استانداردهای درجه ‪ ۲‬برای ان رعایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یزدی زاده ادامه داد‪ :‬در جهت رعایت محیط زیست‬ ‫یزدی زاده‪ :‬در طول ‪ ۵۰‬سال گذشته ذوب اهن مدام خود را به روز‬ ‫کرده و پروژه ‪( PCI‬تزریق پودر زغال) را نیز در دس��ت راه اندازی‬ ‫داری��م‪ .‬ای��ن برنامه ها ب��ا رعایت مس��ائل محیط زیس��ت راه اندازی‬ ‫شده اند‬ ‫اقدام های بس��یاری در ذوب اهن اصفهان انجام شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬فیلترهای کنورتورها ب��رای غبارگیری تغییر‬ ‫کرده و میزان غبار را بسیار کاهش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه ‪ ۸۰‬برابری فضای سبز‬ ‫یزدی زاده در ادامه با اش��اره به ایجاد فضای سبزی‬ ‫که از س��وی ذوب اهن انجام شده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫یکی از اقدام های اجباری در واحدهای صنعتی ایجاد‬ ‫فضای سبز به ازای ‪ ۲۰‬درصد مجموع مساحت واحد‬ ‫اس��ت که با توجه ب��ه اینکه ذوب اه��ن ‪ ۸۰۰‬هکتار‬ ‫مس��احت دارد الزم اس��ت ‪ ۲۰۰‬هکتار ان به فضای‬ ‫سبز اختصاص یابد‪ ،‬این درحالی که این واحد صنعتی‬ ‫‪ ۱۶۵۰۰‬هکتار فضای سبز ایجاد کرده یعنی ‪ ۸۰‬برابر‬ ‫استاندارد مطرح شده فضای سبز ایجاد کرده است و‬ ‫دارای بزرگ ترین جنگل دست کاش��ت در خاورمیانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ح��دود ‪ ۲۰۰۰‬هکتار این فضای س��بز‬ ‫غرقابی و بقیه ان به ش��کل دیمی ابیاری می شود که‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬برای نگهداری این فضای سبز به میزان‬ ‫‪ ۱۰.۵‬میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شد‪ :‬همچنین شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان در راستای اهداف زیست محیطی برای پساب‬ ‫به دنبال راهکارهای جدید است تا ‪ ۵۶۰‬لیتر پساب را‬ ‫جایگزین اب تازه کند که این اتفاق در ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫روی خواهد داد و اب بخش صنعت ش��رکت در این‬ ‫زمان از همین راه تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفهان در ادامه با اش��اره‬ ‫ضرورت کاهش االیندگی‬ ‫« طرح توسعه فوالد میانه»‬ ‫مدی��ر کل حفاظ��ت محیط زیس��ت اذربایجان‬ ‫شرقی بر لزوم کاهش االیندگی طرح توسعه فوالد‬ ‫میانه تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری صدا و س��یمای مرکز‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬حمید قاس��می در نشس��ت‬ ‫بررس��ی مس��ائل زیس��ت محیطی مجتمع فوالد‬ ‫اذربایج��ان ض��رورت کاهش االیندگ��ی در طرح‬ ‫توس��عه ف��والد میانه گف��ت‪ :‬در صورت توس��عه‬ ‫فازهای بعدی این کارخانه‪ ،‬بحث االیندگی زیست‬ ‫محیطی یکی از دغدغه ها و مشکالت این مجتمع‬ ‫خواه��د ب��ود چراکه در انتخاب م��کان دقت الزم‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه کارخانه ف��والد میانه برای‬ ‫اقتصاد و اش��تغال شهرس��تان یک نعمت اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بای��د در کن��ار ای��ن موض��وع‪ ،‬بحث های‬ ‫اجتماع��ی ان را نیز درنظر گرف��ت و درحالی که‬ ‫هنوز موض��وع االیندگی فاز احی��ا تعیین تکلیف‬ ‫نشده است‪ ،‬ش��اهد راه اندازی مرحله ذوب در این‬ ‫کارخانه هستیم‪.‬‬ ‫قاس��می ادامه داد‪ :‬کارخان��ه احیای فوالد میانه‬ ‫اقدام��ات موثری را برای کاه��ش االیندگی انجام‬ ‫داده اس��ت اما در گذشته ش��کایت های گوناگون‬ ‫مردم ش��هرک مجاور کارخانه و روستاهای اطراف‬ ‫دریافت می شد که ناش��ی از نگرانی ها و مطالبات‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در نشس��ت های پیشین پیش��نهاد ایجاد دو‬ ‫ایس��تگاه س��نجش االیندگ��ی در مجتمع فوالد‬ ‫و مرکز ش��هر همچنین حائل فضای س��بز میان‬ ‫کارخانه و شهرک اسالم اباد ازسوی کارخانه فوالد‬ ‫را ارائه کردیم که در این زمینه اقدام موثری انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫فرماندار شهرس��تان میانه هم در این نشس��ت‬ ‫گف��ت‪ :‬چن��د برابر ش��دن حری��م ش��هر یکی از‬ ‫موضوع هایی اس��ت که ش��هرداری ملزم ش��ده به‬ ‫میزان واقعی برساند تا مشکالت االیندگی صنایع‬ ‫به ویژه صنایع تبدیلی کاهش یابد‪.‬‬ ‫محمدرضا مش��ایخی افزود‪ :‬رعایت ضابطه های‬ ‫زیس��ت محیطی از س��وی صنایع ضرورت دارد و‬ ‫پیروی ش��رکت ف��والد از قوانین زیس��ت محیطی‬ ‫قابل تقدیر اس��ت و امیدواری��م نقص های دیگر در‬ ‫این زمینه به زودی رفع شود‪.‬‬ ‫به فناوری به کار گرفته ش��ده در این ش��رکت عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬روش کوره بلند که در ای��ران تنها در مجموعه‬ ‫ذوب اهن مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬روش��ی است‬ ‫ک��ه ‪ ۸۰‬درص��د واحدهای ف��والدی در جه��ان این‬ ‫روش را ب��ه کار می گیرند‪ .‬البته کش��ورهایی که گاز‬ ‫در اختی��ار ندارن��د‪ ،‬ای��ن روش را ب��ه کار می گیرند‪.‬‬ ‫ذوب اه��ن نی��ز ب��ه روش کوره بلن��د ف��والد تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ی��زدی زاده ادام��ه داد‪ :‬م��ا دارای مناب��ع عظی��م‬ ‫زغال س��نگ هس��تیم و بهتر اس��ت از ان اس��تفاده‬ ‫بهینه ش��ود و واحدهای کوره بلند بیشتری در کشور‬ ‫راه اندازی شود‪ .‬همچنین فرایند کوره بلند یک فرایند‬ ‫بسته است و تمامی گاز ناشی از تبدیل زغال به کک‬ ‫دوباره استفاده می شود و االیندگی کمتری به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬ذوب اهن اصفهان به ازای‬ ‫هر کیلوگرم تولید فوالد ‪ ۵.۵‬لیتر اب مصرف می کند‬ ‫که اگر این شرکت به ظرفیت کامل خود یعنی تولید‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون تن فوالد برس��د‪ ،‬مص��رف اب نیز در ان‬ ‫کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ی��زدی زاده تصریح ک��رد‪ :‬ذوب اهن ‪ ۲۲۰‬مگاوات‬ ‫تولید ب��رق دارد که برای تولید ان نیازمند اب بدون‬ ‫امالح اس��ت‪ ،‬ازاین رو مصرف اب ان بیش��تر از برخی‬ ‫کارخانه هاست همچنین منابع زیادی در زمینه زغال‬ ‫حرارتی و کک شو در کشور داریم که باید از ان استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره باتری های به کار گرفته ش��ده‬ ‫در ای��ن واحد صنعتی عنوان کرد‪ :‬باتری ش��ماره ‪ ۱‬و‬ ‫‪ ۲‬ذوب اهن اصفهان به طورکامل به روز شده اند‪ .‬رگالژ‬ ‫حرارتی را تغییر داده ایم همچنین درهای اسیب دیده‬ ‫را تا پایان خرداد تعویض خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان همچنین درباره سایر‬ ‫طرح های ش��رکت ف��والد مبارکه عنوان ک��رد‪ :‬پروژه‬ ‫دیگ��ر ذوب اهن‪ ،‬پروژ ه «هات ش��ارژینگ» مربوط به‬ ‫شارژ مس��تقیم شمش از ایس��تگاه ‪ ۵‬ریخته گری به‬ ‫نورد ‪ ۵۰۰‬اس��ت که مزیت ان صرفه جویی در مصرف‬ ‫گاز طبیعی و هزینه های جابه جایی و انتقال ش��مش‬ ‫اس��ت و تست س��رد این پروژه با موفقیت انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی در سال جدید هات شارژینگ را داریم‬ ‫که فناوری ان به روز ش��ده اس��ت و به شدت مصرف‬ ‫انرژی را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام هایی برای سال جدید‬ ‫یزدی زاده همچنین با اشاره به برنامه های ذوب اهن‬ ‫اصفهان در سال جدید اظهار کرد‪ :‬تولید ریل اس‪۴۹‬‬ ‫ب��رای راه اه��ن اصفهان را در دس��ت اق��دام داریم و‬ ‫ق��رارداد تولی��د ریل ‪ UIC۶۰‬را با راه اهن بس��ته ایم‬ ‫و محدودیت��ی ب��رای تولید ریل نداری��م به طوری که‬ ‫ب��رای اصفهان‪ ،‬ته��ران و مش��هد ای��ن کار را انجام‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین پروژه ‪ PCI‬تزریق پودر زغال‬ ‫را در دس��ت داریم‪ .‬به عالوه اینک��ه قصد داریم تنوع‬ ‫محص��والت خ��ود را افزایش دهیم و به تنوع س��بد‬ ‫تیراهن های خود بیفزاییم‪.‬‬ ‫وی درباره اس��تمرار حضور این ش��رکت در بورس‬ ‫کاال گفت‪ :‬بورس کاال تنها مرجعی است که شفافیت‬ ‫دارد و اقتصادی تری��ن روش حضور و عرضه در بورس‬ ‫کاالس��ت‪ .‬ما با حضور در بورس کاال معافیت مالیاتی‬ ‫داریم و درتالشیم عرضه محصوالت ساختمانی را در‬ ‫بورس کاال افزایش دهیم‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده‬ ‫قرارداد تولید‬ ‫ریل ‪UIC۶۰‬‬ ‫را با راه اهن‬ ‫بسته ایم و‬ ‫محدودیتی‬ ‫برای تولید‬ ‫ریل نداریم‬ ‫به طوری که برای‬ ‫اصفهان‪ ،‬تهران‬ ‫و مشهد این کار‬ ‫را انجام‬ ‫داده ایم‬ ‫حضور شرکت های تابع هلدینگ سیمانی شستا‬ ‫در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست‬ ‫باحضور ریاست س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫و مقامات عالی وزارت کش��ور‪ ،‬امورخارجه‪ ،‬نیرو‪،‬‬ ‫راه وشهرسازی و شهرداری تهران‪ ،‬در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی هلدین��گ فارس‬ ‫و خوزس��تان و س��یمان تامی��ن‪ ،‬هجدهمی��ن‬ ‫نمایش��گاه بین المللی محیط زیست‪ ،‬در سالی که‬ ‫به نام «رونق تولید» مزین گش��ته است با هدف‬ ‫معرفی اهمیت و جایگاه موضوع محیط زیس��ت و‬ ‫توس��عه پایدار در تداوم و رون��ق تولید با حضور‬ ‫مجموعه ه��ای تولی��دی صنعت��ی و خدمات��ی‪،‬‬ ‫مراکز عالی اموزش��ی و تحقیقاتی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬استارت اپ ها‪ ،‬مجموعه های فرهنگی‬ ‫و گردشگری‪ ،‬سازمان های مردم نهاد و نمایندگان‬ ‫برخی کش��ورهای خارجی به مدت ‪ ۴‬روز برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬شرکت و نهاد در قالب ‪ ۷‬سالن در‬ ‫این نمایشگاه حضور دارند‪ .‬در عین حال هر سالن‬ ‫ب��ه یک موضوع خاص اختصاص یافته و نهادها و‬ ‫شرکت های مرتبط با ان موضوع در سالن حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ‪ ۲۰‬ش��رکت تابع ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری س��یمان تامین و هلدینگ فارس‬ ‫و خوزستان اخرین دس��تاوردهای حوزه زیست‬ ‫محیطی و مسئولیت های اجتماعی را در معرض‬ ‫دید عالقه مندان و متخصصان قرار داده اند‪.‬‬ ‫رد پ��ای اب‪ ،‬حی��ات وحش و تنوع زیس��تی‪،‬‬ ‫جنگل‪ ،‬سرزمین پایدار‪ ،‬هوای پاک‪ ،‬انرژی پاک و‬ ‫رد پای کربن و زمین پاک‪ ،‬ش��هر پایدار و جوامع‬ ‫پایدار ازجمله موضوع هایی اس��ت که هر یک در‬ ‫س��الن های مجزا موضوع های مختلف��ی را برای‬ ‫بازدیدکنندگان به نمایش خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫در نخس��تین روز نمایشگاه مهندس هوشیاری‬ ‫مدیری��ت هلدینگ ف��ارس و خوزس��تان‪ ،‬دکتر‬ ‫فرمانی معاون هلدینگ‪ ،‬مهندس ش��یخان دبیر‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان کشور‬ ‫و مدی��ران عامل ش��رکت های س��یمانی ارومیه‪،‬‬ ‫صوفیان‪ ،‬خزر‪ ،‬زنجان و‪ ...‬از غرفه واحد هلدینگ‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫هلدینگ س��یمان تامین‪ ،‬فارس و خوزس��تان‬ ‫که در سال گذش��ته مفتخر به دریافت ‪۱۲‬نشان‬ ‫زرین و سیمین شرکت های برتر کشور در حوزه‬ ‫محیط زیس��ت و مس��ئولیت های اجتماع��ی از‬ ‫سازمان محیط زیست شده است در این نمایشگاه‬ ‫‪۲۰‬شرکت خود شامل‪ :‬سیمان ارومیه‪ ،‬فارس نو‪،‬‬ ‫خاش‪ ،‬بهبهان‪ ،‬صوفیان‪ ،‬ساوه‪ ،‬خوزستان‪ ،‬ابیک‪،‬‬ ‫ش��اهرود‪ ،‬دورود‪ ،‬بجنورد‪ ،‬قای��ن‪ ،‬زنجان‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫غرب‪ ،‬س��یمان سفید نی ریز‪ ،‬س��ابر‪ ،‬گچ فارس و‬ ‫گرین ک��ه فعالیت های مرتبط با محیط زیس��ت‬ ‫دارند را در س��الن ‪۳۵‬نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫گرد اورده است‪.‬‬ ‫معرف��ی اخری��ن برنامه ه��ا‪ ،‬اقدام��ات و‬ ‫دستاوردهای محیط زیستی در زمینه تولید پاک‪،‬‬ ‫کنترل االینده های محیط زیستی‪ ،‬مصرف بهینه‬ ‫منابع و انرژی‪ ،‬مدیریت پسماند‪ ،‬جایگزینی مواد‬ ‫و توس��عه فناوری های س��ازگار با محیط زیست‬ ‫در ح��وزه فرایند و محصول‪ ،‬مس��ئولیت پذیری‬ ‫اجتماع��ی در ح��وزه محیط زیس��ت و نی��ز‬ ‫برنامه های اینده به مخاطبان و بازدیدکنندگان‪،‬‬ ‫مهم تری��ن ه��دف ای��ن مجموعه در نمایش��گاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬دکت��ر کالنتری ریاس��ت‬ ‫حفاظت محیط زیست کشور ضمن بازدید از غرفه‬ ‫هلدینگ سیمانی شرکت س��رمایه گذاری تامین‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬در زمینه عملکرد زیس��ت محیطی و‬ ‫توانمندی ه��ای هلدینگ های س��یمان فارس و‬ ‫خوزستان و سیمان تامین ازسوی مدیران روابط‬ ‫عمومی و محیط زیست شرکت ها مطلع شد‪.‬‬ ‫ایی��ن پایان��ی نمایش��گاه نی��ز سه ش��نبه ‪۲۷‬‬ ‫فروردی��ن هم��راه ب��ا رونمای��ی از اهنگ��ی ب��ا‬ ‫مضم��ون محیط زیس��تی ب��ا اج��رای علیرض��ا‬ ‫افتخ��اری برگزار خواهد ش��د‪ .‬تقدی��ر از فعاالن‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬محیط بانان فعال‪ ،‬صنایع س��بز و‬ ‫غرفه های برتر از دیگ��ر برنامه ها در ایین پایانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست‬ ‫ک��ه در فضای��ی به مس��احت بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مترمربع برگزار می شود ‪ ۲۷‬فرودین ‪ ۱۳۹۸‬پس‬ ‫از ‪ ۴‬روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫تهران به کار خود پایان می دهد‪.‬‬ ‫کارکنان بلندهمت مجتمع فوالد س��با در‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۷‬در نخستین سال بهره برداری از‬ ‫توس��عه های انجام شده با افزایش بهره وری در‬ ‫تجهیزات و نیروی انس��انی توانستند با تولید‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۱۹۴‬ه��زار و ‪ ۶۰۸‬ت��ن کالف‬ ‫گ��رم‪ ،‬به رش��د تولید ‪ ۵۴‬درصدی نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل دست یابند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا مدیر مجتمع فوالد س��با‬ ‫ضمن تایید این خبر گف��ت‪ :‬به منظور تامین‬ ‫حداکث��ری بازار داخل کش��ور‪ ،‬بناب��ر تاکید‬ ‫مدیریت ارش��د ش��رکت فوالد مبارکه س��هم‬ ‫عمده این می��زان تولید مربوط به محصوالت‬ ‫ضخامت پایین (‪ ۲- ۲.۵‬میلیمتر) اس��ت که‬ ‫یکی از نیازهای اساس��ی بازار داخل به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫احم��د احمدی��ان‪ ،‬مهم تری��ن اقدام��ات‬ ‫انجام شده در سال ‪ ۱۳۹۷‬برای افزایش تولید‬ ‫و پشت سرگذاشتن منحنی یادگیری تجهیزات‬ ‫خطوط تولید را به این شرح برشمرد‪:‬‬ ‫راه ان��دازی کالف پیچ ش��ماره ‪ ۲‬نورد گرم‪،‬‬ ‫رفع و انجام پانچ های باقی مانده توسعه‪ ،‬تامین‬ ‫نیروی انسانی موردنیاز توسعه‪ ،‬تدوین چارت‬ ‫پرس��نلی جدید متناس��ب با توسعه خطوط‬ ‫تولی��د‪ ،‬راه ان��دازی و بهره ب��رداری از نیروگاه‬ ‫‪ ،CHP‬انج��ام بخش��ی از اصالح��ات ک��وره‬ ‫قوس ش��ماره یک بدون حضور کارشناس��ان‬ ‫شرکت های خارجی‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ب��ا توجه به اهمی��ت تامین ورق‬ ‫موردنیاز ب��ازار داخل‪ ،‬موفقیت ه��ای اخیر با‬ ‫هم��ه محدودیت ها‪ ،‬ازجمله خشکس��الی در‬ ‫فصل تابس��تان و کاهش اب خ��ام ورودی به‬ ‫ناحیه به دس��ت ام��د و در این زمینه چندین‬ ‫پ��روژه با تالش ش��بانه روزی تمامی کارکنان‬ ‫ابرس��انی‪ ،‬گروه فن��ی خدمات پش��تیبانی و‬ ‫مدیریت خدم��ات فنی و پش��تیبانی تعریف‬ ‫و اجرا ش��ده اس��ت که مهم تری��ن ان به این‬ ‫شرح اس��ت‪ :‬تصفیه و بازچرخانی پساب های‬ ‫صنعتی فوالد سبا‪ ،‬خرید و تصفیه پساب های‬ ‫صنعتی کارخانه های مجاور‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫پکیج های س��یار تصفیه اب به روش اس��مز‬ ‫معک��وس و تصفی��ه دوب��اره اب‪ ،‬ریجک��ت‬ ‫تصفیه خانه پس��اب‪ ،‬به کارگی��ری راهکارهای‬ ‫موثر در افزایش چرخه تغلیظ اب های گردشی‬ ‫برای کاهش بلودان ها که این فعالیت ها عالوه‬ ‫بر عبور از بحران خشکسالی منجر به کاهش‬ ‫مصرف اب خام ناحیه شده است‪.‬‬ ‫دس��تیابی به رکورد جهانی کاهش مصرف‬ ‫اب در کالف گرم‪ ،‬بخش دیگری از س��خنان‬ ‫مدیر مجتمع فوالد سبا بود‪ .‬وی در این زمینه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر اس��اس امارهای رسمی‬ ‫میزان مصرف اب خام این مجتمع در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬براب��ر ‪ ۲.۳‬مترمکع��ب بر ت��ن کالف گرم‬ ‫محاسبه ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬که معادل ‪ ۲.۵‬مترمکعب بر تن‬ ‫کالف گ��رم بود‪ ،‬کاهش ‪ ۴۵‬درصدی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬باوجود افزایش‬ ‫‪ ۱۶‬درصدی تولید اهن اس��فنجی و رشد ‪۵۴‬‬ ‫درصدی کالف گرم‪ ،‬مصرف اب کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫با امام جمعه اصفهان‬ ‫هم زمان با نخس��تین روزهای کاری س��ال‬ ‫جدی��د‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارک��ه اصفهان‪ ،‬با‬ ‫ایت اهلل سیدیوس��ف طباطبایی ن��ژاد نماینده‬ ‫ولی فقیه در استان اصفهان و امام جمعه شهر‬ ‫اصفهان دی��دار و گفت وگو ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرن��گار‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬در ای��ن دیدار‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬گزارشی از دستاوردهای‬ ‫این ش��رکت در زمینه تولید انواع محصوالت‬ ‫فوالدی و اقدامات ان در حوزه مسئولیت های‬ ‫اجتماعی ش��رکت در س��ال ‪ ۹۷‬و برنامه های‬ ‫گروه فوالد مبارکه در س��ال جدید ارائه کرد‪.‬‬ ‫ایت اهلل طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان نیز‬ ‫در این دیدار‪ ،‬در سخنانی اعیاد شعبانیه را بـه‬ ‫همه مدیران و کارکنان فـوالد مبارکه تبریک‬ ‫گف��ت و اف��زود‪ :‬کلی��دواژه و راهب��رد «رونق‬ ‫تولید» که از س��وی رهبر معظم انقالب مورد‬ ‫تاکید قـ��رار گرفته اس��ت‪ ،‬راه اصلی و عالج‬ ‫واقعی برای برون رفت از مش��کالت اقتصادی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به نقش شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در اقتصاد و جامعه تصریح کرد‪:‬‬ ‫ه��ر گامی که در راس��تای عزت نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی و بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫و معیشتی مردم برداشته می شود بدون شک‬ ‫در راستای رضای خداوند است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫یزدی زاده از مهم ترین پروژه های ذوب اهن اصفهان خبر داد‬ ‫رشد تولید ‪ ۵۴‬درصدی‬ ‫کالف گرم در فوالد سبا‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫سرریز شدن ‪ ۴‬سد در خراسان رضوی‬ ‫سد کرج بیش از حد‬ ‫تخلیه نشده است‬ ‫وضعیت سدهای تهران‬ ‫پس از بارندگی ها‬ ‫مدیر دفتر تاسیسات ابی و برقابی شرکت‬ ‫اب منطقه ای تهران‪ ،‬وضعیت ذخایر سدهای‬ ‫تهران را تش��ریح کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫س��دهای تهران در ش��رایط مناس��بی قرار‬ ‫گرفته ان�� د به گونه ای که بر اس��اس اخرین‬ ‫امار‪ ،‬میزان ذخایر س��دهای پنج گانه تهران‬ ‫نسبت به س��ال گذشته وضعیت مناسبی را‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫محم��د ش��هریاری درباره می��زان ذخایر‬ ‫س��دهای تهران‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬در س��د‬ ‫امیرکبی��ر‪ ،‬ش��اهد حج��م ‪ ۱۲۳‬میلی��ون‬ ‫مترمکعب‪ ،‬سد لتیان‪ ۵۳ ،‬میلیون مترمکعب‪،‬‬ ‫س��د الر ‪ ۳۴‬میلیون مترمکعب‪ ،‬سد طالقان‬ ‫‪ ۳۶۱‬میلی��ون مترمکع��ب و در س��د ماملو‬ ‫ش��اهد ‪ ۱۹۰‬میلیون مترمکعب ذخیره اب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نس��بت ب��ه تولید برق‬ ‫از نیروگاه های ته��ران امیدواریم‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر حجم کل مخازن س��دهای‬ ‫تهران‪ ۷۶۱ ،‬میلیون مترمکعب است که این‬ ‫حجم در مقایسه با روز مشابه سال گذشته‬ ‫که عددی مع��ادل ‪ ۶۳۳‬میلیون مترمکعب‬ ‫ب��وده‪ ،‬افزایش ‪ ۱۲۷‬میلی��ون متر مکعبی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنین وحید عسکری نژاد‪ ،‬رئیس گروه‬ ‫بهره برداری از س��دهای کشور چندی پیش‬ ‫به ایس��نا گفته بود‪ :‬تعداد سدهای مهم در‬ ‫حال بهره برداری‪ ،‬حدود ‪ ۱۷۸‬سد است که‬ ‫ظرفیت��ی در ح��دود ‪ ۵۰‬میلیارد مترمکعب‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مقادی��ر ورودی به س��دها از اغاز س��ال‬ ‫ابی تا ‪ ۲۰‬فروردی��ن ‪ ،‬معادل ‪ ۵۱.۱‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اس��ت و مقادیر ورودی نس��بت‬ ‫به سال گذش��ته در بازه زمانی مشابه ‪۲۶۸‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬مقادیر خروجی از س��دها‬ ‫از ابتدای س��ال ابی تا ‪ ۲۰‬فروردین معادل‬ ‫‪ ۳۲.۸‬میلیارد مترمکعب ثبت شده و مقادیر‬ ‫خروجی نس��بت به س��ال گذش��ته در بازه‬ ‫زمانی مش��ابه ‪ ۱۴۳‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عس��کری نژاد ادامه داد‪ :‬تعداد س��دهایی‬ ‫که بیش از ‪ ۹۰‬درصد پرش��دگی دارند‪۷۲ ،‬‬ ‫سد و تعداد سدهایی که کمتر از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫پرشدگی دارند‪ ۳۳ ،‬سد است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سدهای «چالی‬ ‫دره» در شمال‬ ‫غرب مشهد‪،‬‬ ‫«چهچه و قره‬ ‫تیکان» کالت در‬ ‫شمال شرق و‬ ‫سد «فریمان»‬ ‫در مرکز خراسان‬ ‫رضوی در استانه‬ ‫سرریز شدن‬ ‫هستند‬ ‫عکس تزئینی است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب منطق��ه ای البرز‬ ‫در توضی��ح مدیری��ت مخزن س��د کرج در‬ ‫بارش ه��ای اخی��ر و ش��ایعه هایی مبنی ب��ر‬ ‫تخلی��ه بیش از حد س��د و احتم��ال ایجاد‬ ‫مش��کل در تامین اب الب��رز و غرب تهران‬ ‫در فص��ل گرما‪ ،‬گفت‪ :‬ابگیری و رهاس��ازی‬ ‫اب س��د بر اس��اس مطالعات دقی��ق انجام‬ ‫می شود و به هیچ وجه چنین نگرانی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬داوود نجفیان با اشاره به‬ ‫مدیریت مخزن سد کرج در بارش های اخیر‬ ‫گفت‪ :‬پیش از ش��روع بارش ه��ا با مطالعات‬ ‫دقی��ق از حوزه ه��ای باالدس��تی تخلی��ه و‬ ‫تنظیم اب مخزن انجام ش��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هیچ نگرانی در زمینه دو سد کرج و طالقان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی درباره شایعه تخلیه بیش از حد اب از‬ ‫س��د کرج و احتمال ایجاد مشکل در تامین‬ ‫اب با فرا رسیدن فصل گرما توضیح داد‪ :‬مگر‬ ‫می ش��ود ما یک سال نیاز ابی غرب تهران و‬ ‫البرز به ویژه فصل تابستان را در نظر نگیریم‬ ‫و بدون مطالعه اقدام به رهاسازی اب از سد‬ ‫کنیم؟‬ ‫نجفیان اف��زود‪ :‬این کار با مطالعات دقیق‬ ‫از باالدست و براورد میزان ورود روان اب ها‬ ‫به س��د و بررس��ی احتمال ها افزایش میزان‬ ‫روان اب ها انجام شده و هیچ نگرانی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در زمان بارش ها ش��اهد‬ ‫شایعه هایی درباره س��رریز شدن سد بودیم‬ ‫و اکن��ون همچنی��ن موضوع های��ی مطرح‬ ‫می ش��ود اما واقعیت این است که سد کرج‬ ‫درحال حاضر ‪ ۴‬درصد بیش از مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته ذخیره دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای البرز با‬ ‫بیان اینکه شرایط در دو سد طالقان و کرج‬ ‫نرمال و عادی اس��ت اعالم کرد‪ :‬اکنون سد‬ ‫کرج ‪ ۱۲۵‬میلیون مترمکعب ذخیره دارد و‬ ‫س��د طالقان هم با ‪ ۳۶۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫ذخیره‪ ۲۴ ،‬درصد بیش از مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ابگیری شده است‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیس��ات ابی شرکت‬ ‫اب منطق��ه ای خراس��ان رض��وی گف��ت‪ :‬فروردی��ن‬ ‫امس��ال ‪ ۴‬س��د در این اس��تان س��رریز ش��د و ‪ ۴‬سد‬ ‫دیگر خراس��ان رضوی در اس��تانه س��رریز شدن قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رض��ا نوروززاده دلیل س��ریز ش��دن را مربوط به اب‬ ‫غیرشرب شامل ‪ 2‬س��د «یام و کمایستان» در سبزوار‬ ‫واقع در غرب خراس��ان رضوی‪ ،‬س��د «سده» در خواف‬ ‫واق��ع در جن��وب ش��رق اس��تان و س��د «دولت اباد»‬ ‫چن��اران واق��ع در ش��مال خراس��ان رض��وی اع�لام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��دهای «چالی دره» در ش��مال غرب‬ ‫مش��هد‪« ،‬چهچه و قره تیکان» کالت در ش��مال شرق‬ ‫و س��د «فریمان» در مرکز خراس��ان رضوی در استانه‬ ‫سرریز شدن هستند‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیس��ات ابی شرکت‬ ‫اب منطقه ای خراس��ان رضوی به ایس��نا گفت‪ :‬در پی‬ ‫بارش های فروردین جاری اب جمع شده پشت سدهای‬ ‫این اس��تان در مجموع ‪ ۳۷‬درصد ظرفیت کلی انها را‬ ‫پر کرده اس��ت‪ .‬این میزان در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۲۳‬درصد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در مجموع ذخایر کنونی اب جمع ش��ده‬ ‫پشت سدهای خراسان رضوی هم اکنون نسبت به سال‬ ‫گذشت ه ‪ ۱۴‬درصد بیشتر است‪.‬‬ ‫نوروززاده افزود‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬هن��وز ‪ ۶۳‬درصد از‬ ‫ظرفیت ذخیره سازی سدهای خراسان رضوی خالی از‬ ‫اب اس��ت‪ .‬این میزان سال گذشته در همین زمان ‪۷۷‬‬ ‫درصد بود‪.‬‬ ‫وی حج��م کنونی اب جمع ش��ده پش��ت س��دهای‬ ‫خراس��ان رض��وی را ‪ ۵۵۷‬میلی��ون مترمکعب اعالم و‬ ‫بیان ک��رد‪ ۲۴۷ :‬میلیون مترمکع��ب از این حجم اب‬ ‫ن جاری تاکنون وارد دریاچه پش��ت سدهای‬ ‫در فروردی ‬ ‫استان شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر بهره ب��رداری و نگه��داری تاسیس��ات اب��ی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حجم بارندگی در خراس��ان رضوی از اغاز س��ال زراعی جاری(مهر‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ‪۲۱۰‬‬ ‫درصد بیشتر شده است‬ ‫ش��رکت اب منطقه ای خراس��ان رضوی مجموع حجم‬ ‫ذخیره س��ازی س��دهای بزرگ و در ح��ال بهره برداری‬ ‫این اس��تان را یک میلی��ارد و ‪ ۵۱۲‬میلیون مترمکعب‬ ‫اع�لام و بی��ان ک��رد‪ :‬ی��ک میلی��ارد و ‪ ۲۵۰‬میلی��ون‬ ‫مترمکعب از این حجم مربوط به س��د دوس��تی است‬ ‫ک��ه بی��ن ای��ران و جمهوری ترکمنس��تان مش��ترک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ه افزایش ‪ ۱۵‬درصدی حجم ذخیره اب س��د‬ ‫دوس��تی نیز اش��اره و بیان کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۳۶‬درصد از‬ ‫مخزن ذخیره سد دوستی اب دارد‪.‬‬ ‫این میزان سال گذشته در همین زمان ‪ ۲۱‬درصد بود‪.‬‬ ‫هم اینک ‪ ۴۳۶‬میلیون مترمکعب اب پشت سد دوستی‬ ‫جمع شده که ‪ ۱۸۰‬میلیون مترمکعب ان اورد ابی امسال‬ ‫است‪.‬‬ ‫حج��م بارندگ��ی در خراس��ان رضوی از اغاز س��ال‬ ‫زراع��ی جاری(مه��ر ‪ )۱۳۹۷‬تاکنون نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته به میزان ‪ ۲۱۰‬درصد بیشتر شده‬ ‫ب��ه طوری که از ابتدای مه ر س��ال گذش��ته ت��ا پایان‬ ‫بیس��ت ودومین روز فروردی��ن ج��اری ‪ ۲۳۰‬میلی متر‬ ‫ب��اران در خراس��ان رضوی ثبت ش��ده که نس��بت به‬ ‫دوره ام��اری بلندمدت نش��انگر افزای��ش ‪ ۵۲‬درصدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن از ابتدای فروردین ج��اری تاکنون هم در‬ ‫حالی ‪ ۶۱‬میلی متر باران در خراس��ان رضوی باریده که‬ ‫ای��ن میزان در دوره اماری بلندمدت ‪ ۲۵‬میلی متر و در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته فقط ‪ ۳‬میلی متر بود‪ .‬میانگین‬ ‫س��االنه بارش در خراس��ان رضوی ‪ ۲۱۰‬میلی متر و در‬ ‫کشور ‪ ۲۵۰‬میلی متر است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۸۰‬درصدی فلرینگ در برنامه ششم توسعه‬ ‫موضوع کاه��ش فلرین��گ در منطقه پارس جنوبی بس��یار‬ ‫اهمیت دارد و باید به عنوان یکی از برنامه های تمام واحدهای‬ ‫صنعتی فعال در این حوزه در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��کینه الماس��ی گفت‪ :‬در شرایط حساس‬ ‫کشور در این برهه از تاریخ با توجه به تحریم های ناجوانمردانه‬ ‫همه دس��ت اندرکاران و دلسوزان نظام باید دست در دست هم‬ ‫دهند‪ ،‬تا با همدلی مشکالت را پشت سر بگذاریم‪ .‬تامین امنیت‬ ‫منطق��ه صنعتی عس��لویه و کنگان امری بس��یار مهم بوده که‬ ‫درحال حاضر به خوبی در حال انجام است‪.‬‬ ‫الماس��ی با اش��اره به حضور مردم با فرهنگ های‬ ‫متفاوت از نقاط مختلف کش��ور در این منطقه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همکاری این عزیزان باعث رش��د و ش��کوفایی‬ ‫پارس جنوبی شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تالش ه��ای مس��ئوالن مجتمع گاز‬ ‫پارس جنوبی را در سال های اخیر بسیار مثبت عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در س��یل اخیر نیز پیش بینی های مناس��بی برای‬ ‫جلوگیری از ایجاد مخاطرات احتمالی شد‪.‬‬ ‫وی یکی از مهم ترین دغدغه های مسئوالن را توجه‬ ‫به مسئولیت های اجتماعی واحدهای صنعتی در این‬ ‫منطقه عنوان کرد و گفت‪ :‬خوش��بختانه مجتمع گاز‬ ‫نی��ز در این زمینه فعالیت های مناس��بی انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اس��اس برنامه شش��م توسعه‬ ‫باید در طول ‪ ۵‬س��ال ‪ ۸۰‬درصد کل فلرینگ در کشور کاهش‬ ‫وزارت نیرو نسبت به تعطیلی پروژه های سدسازی تجدیدنظر کند‬ ‫نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫تعطیلی پروژه های سدس��ازی در طول چند س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫سیاست وزارت نیرو بود که باید در ان تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬فره��اد تج��ری درب��اره حوادث‬ ‫س��یالب های اخیر در کشور گفت‪ :‬در اس��تان کرمانشاه سیل‬ ‫و زلزل��ه افزون ب��ر یک هزار و ‪ ۷۶۰‬میلیارد تومان خس��ارت به‬ ‫کش��اورزان و زیرساخت های استان وارد کرده که امیدواریم به‬ ‫این استان نگاه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم قصرش��یرین‪ ،‬س��رپل ذهاب و گیالنغرب در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه نبود قوانین ستاد‬ ‫مدیری��ت بحران یکی از معضالت اس��ت ک��ه مجمع مدیریتی‬ ‫کش��ور و نماین��دگان ان را لمس کرده ان��د‪ ،‬امیدواریم ان را با‬ ‫اولویت برای تعیین تکلیف به صحن اورده و تصویب ش��و د زیرا‬ ‫به کاهش خس��ا رت ها و در نظر گرفتن تدابیر پیشگیرانه کمک‬ ‫می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دیوارکشی و الیروبی رودخانه ها و مسیل ها‬ ‫یکی از نیازهاس��ت که در چند س��ال گذشته مورد غفلت واقع‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم ب��ا تاکید ب��ر اینکه متاس��فانه تعطیلی‬ ‫پروژه های سدسازی در چند سال گذشته‪ ،‬سیاست وزارت نیرو‬ ‫بود که باید در ان تجدیدنظر کند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با وجود دستور‬ ‫وزیر نیرو در زمینه از س��رگیری س��اخت س��دهای استان‪ ،‬دو‬ ‫سال است که س��دهای استان کرمانشاه در مناطق گرمسیری‬ ‫تعطیل هستند‪.‬‬ ‫تجری در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در استان کرمانشاه سدی با‬ ‫‪ ۲۶‬درصد پیشرفت با توجیه غیرمنطقی تعطیل شد که عواقب‬ ‫ان را در سیل اخیر مشاهده کردیم‪.‬‬ ‫میزان بارش ها ‪ ۳‬برابر سال گذشته می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع اب ایران گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫پیش بینی ه��ا‪ ،‬میزان بارش ها تا پایان س��ال ابی به حدود ‪۷۰‬‬ ‫میلیارد مترمکعب در جریان های اب س��طحی می رسد که این‬ ‫میزان ‪ ۳‬برابر سال گذشته است‪.‬‬ ‫محمد حاج رسولی ها با اشاره به وضعیت بارندگی ها در ایران‬ ‫به ایرنا گف��ت‪ :‬تاکنون ‪ ۲۹۰‬میلی متر بارندگی اتفاق افتاده که‬ ‫این عدد در رکورد ‪ ۵۰‬سال رتبه دوم را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در س��ال اب��ی‪ ۱۳۷۱ -۱۳۷۲‬فقط ‪ ۴‬‬ ‫میلی متر میزان بارندگی در ایران بیش��تر از امسال بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬میزان بارندگی ها نسبت به سال گذشته‪ ۲.۸ ،‬برابر افزایش‬ ‫یافته و این در حالی است که در سال گذشته فقط شاهد ‪۱۰۴‬‬ ‫میلی متر بارندگی بوده ایم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع‬ ‫اب ای��ران با بیان اینکه میزان بارندگی ها نس��بت به میانگین‬ ‫احتمال لغو پیمان نفتی اوپک پالس برای مقابله با امریکا‬ ‫خبرگزاری تاس به نقل از وزیر دارایی روس��یه نوش��ت‪:‬‬ ‫روس��یه و اوپک ممکن اس��ت تصمیم بگیرند تولیدشان را‬ ‫برای مبارزه سهم بازار با امریکا افزایش دهند اما این اقدام‬ ‫قیمت های نفت را تا س��طح ‪ ۴۰‬دالر در هر بش��که پایین‬ ‫خواهد برد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬انتون س��یلوانوف اظهار کرد‪ :‬یک دو‬ ‫راه��ی وجود دارد‪ .‬ما باید ب��ا اوپک چه کاری انجام دهیم‪:‬‬ ‫باید س��هم بازارم��ان را که از س��وی امریکایی ها تصاحب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬از دس��ت دهیم ی��ا تواف��ق را رها کنی��م؟ اگر‬ ‫تواف��ق را ترک کنیم‪ ،‬قیمت ه��ای نفت پایین خواهد رفت‬ ‫و س��رمایه گذاری های جدید کمتر خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫تولید امریکا کمتر خواهد ش��د زیرا هزینه تولید برای نفت‬ ‫شیل باالتر از تولید مرسوم است‪.‬‬ ‫وزی��ر دارایی روس��یه در ادامه اف��زود‪ :‬قیمت های نفت‬ ‫ممکن اس��ت به مدت یک سال به ‪ ۴۰‬دالر در هر بشکه یا‬ ‫کمتر از ان سقوط کند‪ .‬وی اظهار کرد که هنوز تصمیمی‬ ‫درب��اره پیمان کاه��ش تولید گرفته نش��ده و نمی داند ایا‬ ‫کش��ورهای اوپک از این سناریو راضی خواهند بود یا خیر‪.‬‬ ‫اوپک‪ ،‬روسیه و س��ایر تولیدکنندگان غیراوپک معروف به‬ ‫گروه اوپک پالس‪ ،‬توافق کرده اند تولیدشان را از اول ژانویه‬ ‫به مدت ‪ ۶‬ماه به میزان ‪ ۱.۲‬میلیون بش��که در روز کاهش‬ ‫دهند‪ .‬قرار اس��ت این تولیدکنندگان در روزهای ‪ ۲۵‬و ‪۲۶‬‬ ‫ژوئن (‪ ۸‬و ‪ ۹‬تیر)برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید و‬ ‫تمدید پیمان کاهش تولید دیدار کنند‪ .‬پیمان اوپک پالس‬ ‫ گروه��ی از پژوهش��گران بین المللی موفق به شناس��ایی باکتری نفت خ��وار در اعماق‬ ‫اقیان��وس و عمیق تری��ن گودال طبیعی به نام گودال ماریانا ش��دند‪ .‬به گ��زارش ایرنا از‬ ‫پایگاه خبری ساینس دیلی‪ ،‬این باکتری در اعماق گودال ماریانا در شمال غربی اقیانوس‬ ‫ارام قرار دارد که عمیق ترین گودال طبیعی جهان اس��ت‪ .‬پژوهشگران با استفاده از یک‬ ‫ش��ناور نمونه های میکروبی این گودال که ‪ ۶.۸‬مایل پایین تر از س��طح دریا قرار دار د را‬ ‫جمع اوری کردند‪.‬‬ ‫تاکنون اطالع��ات اندکی در زمینه جمعیت میکروبی اعماق اقیانوس در دس��ت بوده‬ ‫یاب��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موض��وع کاهش فلرین��گ در منطقه پارس‬ ‫جنوبی بس��یار اهمیت دارد و باید به عنوان یکی از برنامه های‬ ‫تمام واحدهای صنعتی فعال در این حوزه در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به فعالیت های‬ ‫مناس��ب انجام ش��ده در مجتمع گاز پارس جنوب��ی در زمینه‬ ‫محیط زیس��ت خواس��تار افزایش س��رعت پروژه ه��ای کاهش‬ ‫فلرینگ در پارس جنوبی شد‪.‬‬ ‫کمک کرده قیمت ه��ای نفت امس��ال ‪ ۳۲‬درصد افزایش‬ ‫پی��دا کرده و به حدود ‪ ۷۲‬دالر در هر بش��که برس��د‪ .‬باال‬ ‫رفتن قیمت ها سبب ش��ده دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا از اوپ��ک درخواس��ت کن��د در اقدام هایش برای‬ ‫محدودی��ت عرضه تجدیدنظر کند‪ .‬اوپ��ک اعالم کرده که‬ ‫محدودیت های عرضه باید حفظ شوند اما شواهدی وجود‬ ‫دارد که نشان می دهد موضع این گروه مالیم تر شده است‪.‬‬ ‫منابع اگاه پایان هفته گذش��ته به رویترز اظهار کردند که‬ ‫اگر تولید نفت ونزوئال و ایران کاهش بیش��تری پیدا کند و‬ ‫روند صعودی قیمت ها تداوم داشته باشد‪ ،‬اوپک تولید نفت‬ ‫خ��ود را از ژوئیه باال خواهد ب��رد زیرا تمدید کاهش تولید‬ ‫ممکن است باعث محدودیت شدید عرضه در بازار شود‪.‬‬ ‫نقش شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره)‬ ‫شازند در ترمیم رودخانه ها و اب روها‬ ‫با توجه به بارش های سیل اس��ای اخیر در سراسر کشور و به دنبال ان‪ ،‬در استان مرکزی‬ ‫در اقدامی هماهنگ کارگروه جهادی شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند به همراه‬ ‫ماشین االت س��نگین اداره حمل ونقل ش��امل انواع لودر‪ ،‬بیل مکانیکی‪ ،‬گریدرو جرثقیل با‬ ‫موافقت مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند به مناطق روستایی اطراف‬ ‫اراک و شهرستان شازند در ایام نوروز سال ‪ ۹۸‬اعزام و تا پایان و رفع مشکالت احتمالی در‬ ‫کنار مدیریت بحران استان و شهرستان قرار داشتند‪ .‬در این راستا‪ ،‬شرکت پاالیش نفت امام‬ ‫خمینی(ره) ش��ازند یک گروه ‪ ۷‬نفره از اداره تعمیرات «حمل ونقل» با یک دستگاه جرثقیل‬ ‫‪ ۱۰۰‬تن و یک دس��تگاه کفی و س��ایر تجهیزات حمل ونقل به استان لرستان برای کمک و‬ ‫رفع مش��کالت قطع مسیر خطوط لوله و نیز کمک رسانی به مناطق سیل زده و یک دستگاه‬ ‫جرثقیل ‪ ۲۰‬تن و یک دس��تگاه بیل مکانیکی و دو دس��تگاه کفی برای حمل ونقل وس��ا یل‬ ‫سنگین به شهرستان شوش در استان خوزستان اعزام کرد‪.‬‬ ‫شناسایی باکتری نفت خوار در اعماق اقیانوس ارام‬ ‫است‪ .‬نمونه های میکروبی جمع اوری شده از گودال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و‬ ‫در این هنگام گروه جدید از باکتری های تجزیه کننده هیدروکربن یافت شد‪ .‬هیدروکربن‬ ‫ترکیبی ارگانیک است که از اتم های هیدروژن و کربن تشکیل شده و در نفت خام و گاز‬ ‫طبیعی یافت می ش��ود‪ .‬در ادامه تحقیقات امده است که این میکروارگانیسم ها ترکیبات‬ ‫مش��ابه انچ��ه در نفت وج��ود دارد را به اصطال ح می خورند و ان را برای تولید س��وخت‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬این میکروارگانیسم ها و موارد مشابه نقش مهمی را در تجزیه لکه نفتی‬ ‫در بالهای طبیعی‪ ،‬مشابه نشت نفت از یک چاه دریایی در خلیج مکزیک در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫درازمدت ‪ ۴۶‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬منابع‬ ‫س��طحی و منابع زیرزمینی بهبود یافته است‪ ،‬البته باید گفت‬ ‫که تاثیر این بارندگی ها در اب های سطحی به مراتب بیشتر از‬ ‫اب های زیرزمینی بوده است‪.‬‬ ‫حاج رس��ولی ها با بیان اینکه بارندگی ها موجب ش��د ورودی‬ ‫به س��دها نیز به ‪ ۵۲‬میلیارد مترمکعب برسد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬میزان‬ ‫بارش ها نسبت به س��ال گذشته که عددی معادل ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫مترمکعب بوده ‪ ۳.۷‬برابر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫محمودرض��ا حقی ف��ام‪ ،‬س��خنگوی صنعت برق کش��ور نیز‬ ‫به تازگ��ی گفت��ه اس��ت‪ :‬بارش های اخی��ر موجب ش��د توان‬ ‫نیروگاه های برقابی نسبت به سال های گذشته‪ ،‬دو برابر افزایش‬ ‫یابد به گونه ای که انتظار می رود ‪ ۵۰۰۰‬مگاوات بیش تر از سال‬ ‫گذشته ظرفیت تولید برق از این نیروگاه ها را داشته باشیم‪.‬‬ ‫میالدی‪ ،‬ایفا می کنند‪ .‬محققان برای اطالع از مکان دقیق زندگی میکروب ها‪ ،‬نمونه یک‬ ‫س��تون اب از س��طح دریا تا عمق گودال را جمع اوری کردن��د و دریافتند باکتری های‬ ‫نفت خوار در ‪ ۴‬مایلی زیر سطح اقیانوس قرار دارند‪ .‬پژوهشگران احتمال می دهند مکان‬ ‫زندگی این باکتری ها بسیار عمیق تر باشد‪ .‬بر اساس احتمال ها بخش قابل توجهی از مواد‬ ‫غذایی مورد نیاز این باکتری ها از الودگی های اقیانوس تامین می شود‪.‬‬ ‫همچنین پژوهشگران احتمال می دهند هیدروکربن ها به باکتری ها کمک می کنند که‬ ‫زیر فشار اقیانوس‪ ،‬زنده بمانند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫تالش ایران برای ساخت راه اهن مشترک با عراق‬ ‫پرونده ‪ ۳۲‬کیلومتری بسته می شود؟‬ ‫اغ��از عملیات س��اخت راه اهن ایران‪-‬ع��راق بعد از‬ ‫ماه رمضان‪ ،‬جدیدترین وعده ای اس��ت که از س��وی‬ ‫مقام های رس��می درباره این پروژه داده ش��ده است‪.‬‬ ‫این نخس��تین بار اس��ت که برای اغاز س��اخت خط‬ ‫ریلی ایران‪-‬عراق‪ ،‬زمان مشخصی اعالم شده و همین‬ ‫مسئله‪ ،‬امیدها را نس��بت به اجرایی شدن این پروژه‬ ‫بعد از سال ها سکون روی کاغذ‪ ،‬بیشتر می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫اغاز اجرای پروژه اتصال ریلی ‪32‬‬ ‫کیلومتری ایران‪-‬عراق در مرز ش��لمچه‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫اخباری اس��ت که از دیدار هفته گذش��ته روحانی با‬ ‫عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر عراق بیرون امد‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت که در تهران انجام ش��د‪ ،‬روحانی اعالم‬ ‫کرد‪« :‬امیدواریم در اینده مسیرهای گوناگون اتصال‬ ‫ریلی ایران و عراق ایجاد شود اما درحال حاضر اتصال‬ ‫شلمچه و بصره با ریل مورد تاکید است که امیدواریم‬ ‫بعد از ماه رمضان‪ ،‬ش��اهد شروع عملیات ان باشیم‪».‬‬ ‫روحانی در سفر اسفند سال ‪ ۹۷‬به عراق نیز در دیدار‬ ‫با نخس��ت وزیر این کشور‪ ،‬بر این موضوع تاکید کرده‬ ‫و از انجام توافق های الزم در این زمینه خبر داده بود‪.‬‬ ‫البت��ه این طرح مربوط به امروز و دیروز نیس��ت و‬ ‫بیش از ‪ ۴‬س��ال از نخس��تین توافق ای��ران و عراق بر‬ ‫س��ر اتصال ریلی دو کشور می گذرد‪ .‬عباس اخوندی‪،‬‬ ‫وزیر پیشین راه و شهرسازی و باقر جبرالزبیدی‪ ،‬وزیر‬ ‫وقت حمل ونقل عراق‪ ،‬در زمستان سال ‪ ۹۳‬در زمینه‬ ‫اتص��ال ریلی دو کش��ور در مرز ش��لمچه تفاهمنامه‬ ‫امض��ا کردند‪ .‬براس��اس انچه در ان زمان اعالم ش��د‬ ‫و همچنان در دس��تور کار قرار دارد‪ ،‬برای تحقق این‬ ‫اتصال ریلی‪ ،‬ساخت یک پل ریلی تاشو به طول ‪۷۰۰‬‬ ‫متر روی اروندرود برعهده ایران گذاشته شده است‪ .‬از‬ ‫انجا که ش��بکه سراسری راه اهن ایران تا مرز شلمچه‬ ‫می رسد‪ ۳۲ ،‬کیلومتر بیان شده‪ ،‬در خاک عراق است‬ ‫و باید از مرز شلمچه تا ایستگاه بصره ساخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت تجاری و گردشگری پروژه‬ ‫‹ ‹تداوم خط اهن از عراق تا سوریه و چین‬ ‫در بیش از ‪ ۴‬س��الی که از نخس��تین تفاهم بر سر راه اندازی قطار‬ ‫مش��ترک ایران‪-‬عراق می گذرد‪ ،‬هی��چ اقدام عملیاتی از س��وی دو‬ ‫کشور در این زمینه انجام نشده است‬ ‫‪ ۲‬میلیون این س��فرها در ایام اربعین انجام می شود‪.‬‬ ‫به دلی��ل نبود اتصال ریلی‪ ،‬درحال حاضر بخش زیادی‬ ‫از بار این مس��افرت ها ب��ر دوش حمل ونقل جاده ای‬ ‫اس��ت اما با راه اندازی قطار بین دو کش��ور‪ ،‬بخش��ی‬ ‫از این س��فرها ب��ه ریل منتق��ل و از ترافیک جاده ای‬ ‫مرزه��ای غربی در ایام اربعین کاس��ته می ش��ود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر راه اندازی این قطار‪ ،‬موجب تسهیل سفر‬ ‫عراقی ها به ایران و رونق گردشگری کشورمان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم جدی وجود ندارد؟‬ ‫گرچ��ه تاکید چندباره روحانی بر اتصال ریلی ایران‬ ‫و ع��راق و مذاک��ره مقام های عالی دو کش��ور در این‬ ‫زمینه‪ ،‬نش��ان از اهمی��ت و جایگاه ویژه این پروژه در‬ ‫افق اقتص��ادی و اجتماعی روابط دو کش��ور دارد اما‬ ‫در بی��ش از ‪ ۴‬س��الی که از نخس��تین تفاهم بر س��ر‬ ‫راه اندازی قطار مش��ترک ایران‪-‬عراق می گذرد‪ ،‬هیچ‬ ‫اقدام عملیاتی از س��وی دو کشور در این زمینه انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫سعید قصابیان‪ ،‬کارشناس حمل ونقل ریلی با انتقاد‬ ‫از نبود عزم جدی در دولت برای ساخت این پروژه به‬ ‫گفت‪ :‬اگر دولت توان مالی برای س��اخت این‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومت��ر خط اهن را ندارد‪ ،‬برای تامین مالی این‬ ‫پروژه ستاد اربعین می تواند فراخوان عمومی بدهد تا‬ ‫عاشقان زیارت عتبات و کسانی که تمکن مالی دارند‪،‬‬ ‫در تامین مالی این پروژه مش��ارکت و به دولت کمک‬ ‫کنند‪ .‬اطمینان دارم عاش��قان امام حسین (ع) حتی‬ ‫بیش از مبلغ مورد نیاز به دولت کمک خواهند کرد و‬ ‫کافی است شماره حساب بانکی اعالم شود!‬ ‫قصابیان با اش��اره به جابه جایی ح��دود ‪ ۴‬میلیون‬ ‫مس��افر و بیش از ‪ ۶‬میلیون تن ب��ار از ایران به عراق‬ ‫در هر س��ال گفت‪ :‬اتصال ریلی ایران و عراق درامد و‬ ‫سود باالیی هم از نظر جابه جایی مسافر و هم بار دارد‬ ‫و هرکس��ی که ای��ن پروژه را فاینان��س کند در زمان‬ ‫کوتاهی به پول خود خواهد رسید‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه س��اخت این خط اهن‪ ،‬فرصتی‬ ‫طالیی در زمینه درامدزای��ی برای ایران خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر می خواهیم هرچه زودتر به مشکالت زائران‬ ‫در مرزه��ا پایان دهیم و مردم را به طور مس��تقیم با‬ ‫قطار از مش��هد به کربال ببریم بهتر اس��ت کم هزینه‬ ‫و سریع ترین گزینه یعنی خط اهن را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی پروژه از سوی بنیاد مستضعفان‬ ‫گرچه مش��کالت مالی علت اصلی غفلت دو کشور‬ ‫از س��اخت خط اه��ن مش��ترک به نظر می رس��د اما‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن می گوید بنیاد مستضعفان‬ ‫برای تامین مالی پروژه با عراق تفاهمنامه امضا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫باوج��ود اینک��ه هنوز معلوم نیس��ت کار س��اخت‬ ‫خط اهن ایران‪-‬عراق در زمان اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫روحانی یعنی بعد از ماه رمضان‪ ،‬کلید بخورد‪ ،‬اخباری‬ ‫مبنی بر اتصال این خط اهن به س��وریه و در ادامه تا‬ ‫چین منتشر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از الس��ومریه نیوز‪ ،‬طالب‬ ‫الحسینی‪ ،‬مدیرکل ش��رکت راه اهن عراق در حاشیه‬ ‫نشس��ت هفته گذش��ته کارگ��روه مش��ترک عراق و‬ ‫سوریه در دمشق اعالم کرد‪ :‬باتوجه به اهمیت اتصال‬ ‫خطوط راه اه��ن میان عراق و س��وریه در محورهای‬ ‫عکاش��ات‪ ،‬التنفس و خنیفیس‪ ،‬بنا به دستور عبداهلل‬ ‫العیبی‪ ،‬وزیر حمل ونق��ل عراق‪ ،‬هماهنگی هایی میان‬ ‫عراق‪ ،‬ایران و س��وریه برای ایجاد نشس��تی سه جانبه‬ ‫به منظور متصل ش��دن خطوط راه اهن س��ه کش��ور‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬براس��اس این خبر پیش از این نیز‬ ‫وزیر حمل ونقل سوریه اعالم کرده بود اتصال خطوط‬ ‫راه اهن س��وریه‪ ،‬ایران و ع��راق از اولویت های وزارت‬ ‫حمل ونقل این کش��ور است‪.‬از س��وی دیگر‪ ،‬براساس‬ ‫اخبار منتشر شده‪ ،‬خط اهن ایران‪-‬عراق بعد از سوریه‬ ‫به چین خواهد رفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ان��ا به نق��ل از رس��انه های خارج��ی‬ ‫منبع��ی در وزارت حمل ونق��ل س��وریه اع�لام کرد‬ ‫همکاری ه��ا میان ش��رکت های راه اهن ایران‪ ،‬عراق و‬ ‫س��وریه همچنان ادام��ه دارد و انتظار می رود راه اهن‬ ‫سراسری میان این س��ه کشور تا چین امتداد داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫روزنام��ه الوطن چاپ س��وریه به نق��ل از این منبع‬ ‫نوش��ت‪ :‬تفاهمنامه ای با طرف چینی امضا شده تا در‬ ‫این پروژه مش��ارکت داشته باشد و انتظار می رود این‬ ‫خط اهن با گذش��تن از سوریه‪ ،‬عراق و ایران از مسیر‬ ‫پاکستان و چند کشور دیگر به چین برسد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید رسولی‬ ‫بنیاد‬ ‫مستضعفان‬ ‫برای تامین مالی‬ ‫پروژه با عراق‬ ‫تفاهمنامه امضا‬ ‫کرده است‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫اتصال ریلی‬ ‫ایران و عراق‬ ‫درامد و سود‬ ‫باالیی هم از نظر‬ ‫جابه جایی مسافر‬ ‫و هم بار دارد‬ ‫‪ ۱۱۳‬روستای لرستان همچنان محصور در سیل‬ ‫معاون برنامه ریزی س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای از‬ ‫بازگش��ایی راه های ‪ ۷۵۷‬روستا از ‪ ۸۷۰‬روستای سیل زده لرستان‬ ‫که ارتباط انها با مرکز شهر قطع شده بود‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫خ��داداد مقبل��ی در گفت وگو ب��ا مهر درب��اره اخرین وضعیت‬ ‫راه های اس��تان لرستان که در س��یل اخیر اسیب دیده اند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از وقوع ورود سیل خسارت زیادی به راه های اصلی‪ ،‬فرعی و‬ ‫روستایی وارد شده و این خسارت ها همچنان پابرجاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در روزهای ابتدایی وقوع سیل در لرستان‪ ،‬راهداران‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای این استان کارهایی برای‬ ‫بازگش��ایی راه های اصل��ی انجام دادند اما بازدی��دی انجام دادیم‬ ‫و متوجه ش��دیم خس��ارت بس��یار گسترده اس��ت و با این حجم‬ ‫خس��ارت‪ ،‬امکان ادامه فعالیت بازگشایی راه ها به تنهایی از سوی‬ ‫راهداران اداره کل راهداری لرستان وجود نداشت یا بسیار زمان بر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امکانات و نیروهای اداره های کل راهداری ‪ ۱۹‬استان‬ ‫ن سنگین و نیمه سنگین راهداری را برای بازسازی‬ ‫با ‪ ۴۵۰‬ماش��ی ‬ ‫راه های تخریب شده ‪ ۱۱‬شهرستان لرستان از ‪ ۱۴‬فروردین بسیج‬ ‫کرده ایم که در ‪ ۱۰‬روز گذشته عالوه بر بازگشایی راه های اصلی و‬ ‫فرعی لرستان‪ ،‬توانستیم راه ارتباطی ‪ ۷۵۷‬روستا از ‪ ۸۷۰‬روستایی‬ ‫که راه های انها قطع بوده را بازگشایی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۱۳‬روس��تا راه ارتباطی با ش��هر‬ ‫ندارند‪ .‬علت اینکه نتوانسته ایم راه ‪ ۱۱۳‬روستا را بازگشایی کنیم‪،‬‬ ‫وجود رودخانه های عریض در مس��یر اتصال انها به شهرهای مادر‬ ‫اس��ت و ‪ ۱۸‬پل بزرگ روی این رودخانه ها تخریب شده است؛ از‬ ‫انجایی که س��طح اب این رودخانه های ب��زرگ باال امده‪ ،‬امکان‬ ‫ورود دس��تگاه ها و ماش��ین االت راهس��ازی به روس��تاها از روی‬ ‫رودخانه وجود ندارد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ادامه‬ ‫داد‪ :‬در روزهای گذش��ته قرار شد ‪ ۵‬پل خرپایی با دهانه ‪ ۴۵‬متر‬ ‫از اس��تان های همدان‪ ،‬قم‪ ،‬زنجان‪ ،‬همدان و اصفهان به لرس��تان‬ ‫منتقل ش��ود‪ .‬باتوجه به اس��تقرار گروه های مهندسی و نصب پل‬ ‫در مناط��ق مورد نظر‪ ،‬به محض اینکه ای��ن پل ها به مکان اصلی‬ ‫نصب خود منتقل شوند‪ ،‬بالفاصله عملیات نصب انها اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬تا اخر هفته جاری ‪ ۹۰‬درصد روستاهایی که‬ ‫هنوز ارتباط انها با ش��هرها برقرار نشده‪ ،‬به شبکه راه های استان‬ ‫متصل خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعدادی از پل های تعبیه شده روی رودخانه های‬ ‫لرس��تان سالم هس��تند‪ ،‬اما س��یالب دو طرف پل را که به جاده‬ ‫متصل می شود‪ ،‬تخریب کرده است‪ .‬کارشناسان سازمان راهداری‬ ‫در ح��ال مصالح ری��زی و تعمی��ر این راه ها هس��تند ت��ا بتوانیم‬ ‫امدادرسانی نهاد های امدادرسان به روستاهای سیل زده ای که در‬ ‫ان سوی رودخانه قرار دارند را تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫ازادراه خرم اباد‪-‬پل زال؛ تنها مسیر دسترسی پلدختر‬ ‫معاون ساخت و توسعه ازادراه ها گفت‪ :‬بخشی از مسیر ارتباطی معموالن و خرم اباد‬ ‫به طور کامل از بین رفته بود که پس از بررس��ی مس��یرهای موجود با در نظر گرفتن‬ ‫معارضان و طول مس��یرهای گوناگون‪ ،‬س��اخت واریانت در کنار رودخانه نهایی ش��د‬ ‫و مش��اوران طرح نهایی را بررس��ی می کنند‪ .‬محمدحسین میرش��فیع در گفت وگو با‬ ‫فارس با اش��اره به باز بودن ازادراه های خرم اباد‪-‬پل زال و پل زال‪-‬اندیمشک در استان‬ ‫لرس��تان اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر خدمت رس��انی در این ازادراه ها به طور کامل و ایمن‬ ‫انجام می ش��ود و ارتباط ش��مال و جنوب این ازادراه ها برقرار اس��ت‪ .‬معاون ساخت و‬ ‫توس��عه ازادراه ها بیان کرد‪ :‬ازادراه خرم اباد‪-‬پل زال تنها مس��یر دسترس��ی پلدختر و‬ ‫حتی خوزس��تان به خرم اباد اس��ت و تنها مسیر دسترس��ی و امدادرسانی به پلدختر‬ ‫از روس��تای دهلیج یا از طریق منطقه پاعلم به ش��مار می رود؛ بنابراین باز بودن ازادراه‬ ‫خرم اباد‪ -‬پل زال‪ ،‬ضروری اس��ت که تالش ش��د در بارندگی و سیل اخیر‪ ،‬این مسیر در‬ ‫هیچ مقطعی بسته نشود و هم اکنون زیر بار ترافیک قرار دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬در این مسیر‬ ‫رانش هایی داشتیم که بالفاصله‪ ،‬بهسازی و ترمیم محور انجام شد‪ .‬میرشفیع بیان کرد‪:‬‬ ‫براساس دستور وزیر راه و شهرسازی برای خودروهای امدادی و پالک پلدختر معافیت‬ ‫عوارض ازادراهی اعمال می شود‪.‬‬ ‫معاون س��اخت و توس��عه ازادراه ها اظهار کرد‪ :‬ارتباط خرم اباد به معموالن در همان‬ ‫روزهای نخس��ت از طریق جاده روس��تایی به ازادراه برقرار شد و دسترسی های اولیه‬ ‫امدادی را تامین کردیم‪ .‬همچنین اقدامات برق رسانی و اب رسانی انجام شد و ادامه کار‬ ‫از طریق خرم اباد به سمت پلدختر مسیرهایی بود که اب بردگی شدید داشتند و امکان‬ ‫تردد نبود‪ .‬همچنین ارتباط تعدادی از روس��تاها در مس��یر قطع بود‪ .‬میرش��فیع بیان‬ ‫کرد‪ :‬با کمک قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا ک��ه پیمانکار ازادراه ما و پیمانکار راه اهن‬ ‫اراک‪-‬خرم اباد بود‪ ،‬انجا را تجهیز کردیم و به جز یک روس��تا‪ ،‬ارتباط بقیه روس��تاهای‬ ‫مسیر تا معموالن برقرار شد‪ .‬یک پیمانکار هم از سمت معموالن داشتیم که فعال شد و‬ ‫رانندگان انها را با بالگرد انتقال دادیم و توانستند از سمت معموالن هم حرکت کنند و‬ ‫درحال حاضر فقط یک قطعه ‪ ۸۰۰‬متری وجود دارد که نیازمند انفجار برای بازگشایی‬ ‫اس��ت‪ .‬قرارگاه خاتم مشغول انجام فعالیت در این قطعه است و پیش بینی می شود در‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬روز اینده این قطعه هم متصل شود‪.‬‬ ‫معاون س��اخت و توس��عه ازادراه ها یاداور ش��د‪ :‬ب��ه این ترتیب ام��کان تردد عادی‬ ‫و ام��دادی بی��ن خرم اباد تا پلدختر از طریق جاده قدیم برقرار ش��د و کل مس��یر باز‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقبلی تاکی��د کرد‪ :‬س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫و بخ��ش مهندس��ی ارتش هماهن��گ کرده اند تا پل ه��ای ب ِیلی‬ ‫(‪ )Bailey bridge‬را که س��بک هس��تند و قابلیت نصب سریع‬ ‫دارند‪ ،‬روی برخی مکان هایی که الزم است نصب کنند؛ این اقدام‬ ‫پس از بازدید از محل نصب اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته نماینده تام االختیار رئیس س��ازمان راهداری در استان‬ ‫سیل زده لرستان‪ ،‬یکی از مشکالتی که در بخش راهداری استان‬ ‫سیل زده لرس��تان وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که تعدادی از راه هایی‬ ‫که بازگشایی می ش��وند‪ ،‬به دلیل رانش زمین‪ ،‬بار دیگر تخریب یا‬ ‫مسدود می شوند؛ از همین رو در ‪ ۲۵۰‬مسیر ارتباطی توانسته ایم‬ ‫مقاوم سازی پل ها و جاده ها را با استفاده از لوله های بزرگ‪ ،‬نهایی‬ ‫کنیم‪ .‬همچنین راه ارتباطی ‪ ۸۰‬روستا در الیگودرز به دلیل بارش‬ ‫برف ‪ ۶‬متری مسدود شده بود که با امکانات برف روبی‪ ،‬توانستیم‬ ‫در مدت ‪ ۴‬روز ارتباط این روستاها را با الیگودرز برقرار کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۴‬روستای خوزستان درگیر سیالب هستند‬ ‫رئیس س��تاد پشتیبانی‪ ،‬امدادرس��انی و اسکان سیل زدگان خوزس��تان گفت‪ :‬باتوجه به‬ ‫گس��تردگی س��یالب اخیر ‪ ۸۰‬هزار نفر درگیر سیالب خوزس��تان هستند و ‪ ۱۴۴‬روستا در‬ ‫خوزس��تان در محاصره س��یالب یا در وضعیت اب گرفتگی هستند یا راه ارتباطی انها قطع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬س��ید علی بحرینی مقدم افزود‪ :‬باتوجه به گس��تردگی سیالب اخیر ‪۸۰‬‬ ‫هزار نفر درگیر س��یالب خوزس��تان هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ ۹۱ :‬اردوگاه اس��کان اضطراری‬ ‫به طور رسمی در حال خدمت رسانی هستند و حدود ‪ ۳۹‬هزار نفر از روستاها تخلیه شده اند‬ ‫و درحال حاضر بیش از ‪ ۲۲‬هزار نفر در اردوگاه ها س��اکن هس��تند‪ .‬رئیس ستاد پشتیبانی‪،‬‬ ‫امدادرس��انی و اسکان سیل زدگان خوزستان با اشاره به گرم ش��دن هوا در روزهای اینده‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۲۰‬هزار چادر اس��کان وجود دارد که امکان قرار دادن وس��ایل‬ ‫سرمایش��ی در همه انها وجود ندارد و در صورت تغییر اسکان اضطراری به اسکان موقت از‬ ‫فضاهای سرپوشیده‪ ،‬مدرسه ها‪ ،‬اردوگاه ها و پادگان ها استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وس��ایل سرمایش��ی ازجمله اقالمی اس��ت که خیران می توانن��د در تهیه ان‬ ‫کمک کنند و نیازها در این زمینه به اس��تان های معین و ستاد مدیریت بحران کشور اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پروازهای ویژه نوروز ‪ ۹۸‬شرکت هواپیمایی‬ ‫قش��م به منظ��ور رف��اه ح��ال مس��افران از‬ ‫‪ ۹۷/۱۲/۲۷‬اغاز ش��د و ت��ا ‪ ۹۸/۱/۱۵‬با انجام‬ ‫‪ ۹۷۹‬پ��رواز داخل��ی و خارج��ی و جابه جایی‬ ‫‪ ۱۰۹‬هزار و ‪ ۶۳۸‬مسافر ادامه داشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی‬ ‫قش��م‪ ،‬این ش��رکت در ماه های پایانی سال با‬ ‫عملیاتی کردن و افزودن ‪ ۳‬هواپیما به ناوگان‬ ‫فع��ال پروازی خود در مجموع با ‪ ۱۲‬هواپیما‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۹‬ه��زار و ‪ ۶۳۸‬مس��افر را در فرودگاه های‬ ‫داخلی و خارجی جابه جا کرده است‪.‬‬ ‫تع��داد پروازهای داخلی هواپیمایی قش��م‬ ‫از ف��رودگاه بین الملل��ی مهراب��اد و س��ایر‬ ‫فرودگاه های کشور در مجموع ‪ ۵۶۹‬پرواز بود‬ ‫که جابه جایی ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۹۰۷‬مس��افر را رقم‬ ‫زد‪ .‬همچنین پروازهای بین المللی هواپیمایی‬ ‫قش��م از ف��رودگاه امام خمینی (ره) و س��ایر‬ ‫فرودگاه های خارج��ی در مجموع ‪ ۴۱۰‬پرواز‬ ‫بود ک��ه موجب جابه جایی ‪ ۶۳‬ه��زار و ‪۷۳۱‬‬ ‫مسافر شد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬ش��رکت هواپیمایی قشم‬ ‫در ایام نوروز با انج��ام روزانه حدود ‪ ۵۰‬پرواز‬ ‫داخلی و خارجی با ناوگان ملکی خود ش��امل‬ ‫هواپیمای ایرب��اس ‪ ،۳۰۰-۶۰۰‬ایرباس ‪،۳۲۰‬‬ ‫فوکر ‪ ۱۰۰‬و ارجی در خدمت مس��افران بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به ط��ور میانگین ‪ ۷۴.۷۷‬درص��د پروازهای‬ ‫نوروزی شرکت هواپیمایی قشم در مسیرهای‬ ‫داخل��ی و خارج��ی به موقع انجام ش��ده که‬ ‫باتوجه به ش��رایط جوی و ترافیک فرودگاهی‬ ‫در مواقع پرسفر‪ ،‬امار قابل توجهی است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت تمامی واحده��ای عملیاتی‬ ‫و س��تادی ش��رکت هواپیمایی قشم با حضور‬ ‫مس��تمر در ایام نوروز ت�لاش کردند بهترین‬ ‫خدمات را به مسافران ارائه دهند‪.‬‬ ‫زمانی برای‬ ‫رونق تولید در‬ ‫صنعت ناوبری‬ ‫هوایی‬ ‫یادداشت‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬س��االنه ح��دود ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫ت��ن کاالی صادرات��ی ایران ب��ه عراق با اس��تفاده از‬ ‫حمل ونقل جاده ای در مرز این کش��ور تخلیه و سوار‬ ‫بر کامیون های عراقی می ش��ود‪ .‬ای��ن کار هزینه های‬ ‫س��نگین تخلیه و بارگیری چندباره را به بازرگانان و‬ ‫صاحبان کاال تحمیل می کن��د و موجب افزایش نرخ‬ ‫تمام ش��ده کاالهای ایرانی در این کش��ور می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل‪ ،‬کااله��ای ایرانی ق��درت رقابت با‬ ‫کاالهای مش��ابه س��ایر کش��ورها را در بازار عراق از‬ ‫دس��ت می دهن��د‪ .‬در ص��ورت راه ان��دازی خط ریلی‬ ‫شلمچه‪-‬بصره و ارسال کاالها با قطار به عراق و حذف‬ ‫هزینه های تخلیه و بارگیری چندباره‪ ،‬از این مش��کل‬ ‫تا اندازه زیادی کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫عالوه بر مسائل تجاری‪ ،‬امار باالی جابه جایی مسافر‬ ‫بین دو کشور ایران و عراق نیز زمینه ساز مطرح شدن‬ ‫بحث اتصال ریلی دو کش��ور بوده است‪ .‬ساالنه حدود‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون زائر از ایران ب��ه عراق می روند که بیش از‬ ‫به گفته س��عید رسولی‪ ،‬گرچه ساخت خط اهن ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتری برعهده طرف عراقی اس��ت اما این کش��ور‬ ‫به علت ناتوانی در انجام تعهد خود‪ ،‬پیش��نهاد ساخت‬ ‫پ��روژه را به ای��ران داده و اعالم ک��رده در پایان کار‪،‬‬ ‫هزینه ساخت خط ریلی را پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بنیاد مستضعفان پذیرفت که تامین‬ ‫مال��ی را از منابع خود انج��ام دهد و بعدها هزینه ان‬ ‫را از دولت عراق دریافت کند‪ .‬برای پل تاش��و هم در‬ ‫قانون بودجه اعتبار در نظر گرفته شده و می توانیم از‬ ‫محل اعتبارات بودجه‪ ،‬ان را بسازیم‪.‬‬ ‫رس��ولی گفت‪ :‬بنیاد مستضعفان در حال مذاکره با‬ ‫طرف عراقی اس��ت تا تفاهمنامه به قراردادی الزام اور‬ ‫منتهی ش��ود‪ .‬مدیرعامل راه اهن درب��اره مدت زمان‬ ‫اج��رای پروژه اظهار کرد‪ :‬قطعه پل یک س��ازه فنی و‬ ‫ممکن است ساخت ان زمان بر باشد؛ اما ‪ ۳۲‬کیلومتر‬ ‫خط ریلی دارای عوارض طبیعی کمی اس��ت و به نظر‬ ‫می رس��د در مدت ی��ک یا حداکثر ‪ 2‬س��ال به پایان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جابه جایی بیش از‬ ‫‪۱۰۰‬هزار مسافر‬ ‫نوروزی با قشم ایر‬ ‫روح اهلل فالح تبار‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫جهانی س��ازی موجب تحرک جهانی منابع‪،‬‬ ‫س��رمایه و انسان شده و یکی از مفاهیمی که‬ ‫در برنامه ریزی اس��تراتژیک و توسعه به مثابه‬ ‫نقطه اغازین مطرح اس��ت‪ ،‬اصالح ساختار در‬ ‫راس��تای منافع ملی و ثروت افرینی اس��ت تا‬ ‫توان تولید‪ ،‬در برخورد‬ ‫ضم��ن حفظِ پویایی و ِ‬ ‫با تهدیدها و مخاطرات محیطی‪ ،‬بتوان فاصله‬ ‫خود را با رقیبان منطقه ای حفظ کرد‪.‬‬ ‫قرائن متقن‬ ‫ب��ا این اس��تدالل و ش��واهد و‬ ‫ِ‬ ‫در ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‪،‬‬ ‫س��اختار مش��تمل بر مدیریت پایانه تا ارتفاع‬ ‫‪ ۵۰‬هزار پایی به گواه وضعیت موجود‪ ،‬چابک‬ ‫توان تولید در بخش ناوبری هوایی را‬ ‫نبوده و ِ‬ ‫با تهدید جدی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫بخ��ش ناوب��ری هوایی را نمی ت��وان با نگاه‬ ‫ِ‬ ‫«مدیریت شرایط بحرانی در تمام فصول» به‬ ‫سرانجام مطلوب رساند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬بدون‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬پذی��رش ناگهانی حجم عظیمی‬ ‫از پروازه��ایِ متاثر از اتفاق ه��ای منطقه ای‪،‬‬ ‫با وضعیت س��امانه های سخت افزاری و منابع‬ ‫انسانی فعلی‪ ،‬خطرافرین است و زمانی‪ ،‬اتفاقی‬ ‫ناگ��وار را رقم می زند که قاب��ل دفاع نخواهد‬ ‫بود‪ .‬امروز باید برای اسمان ایران برنامه داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬باید ب��رای هرگونه اتف��اق منطقه ای‬ ‫برنامه داشته باشیم‪ .‬باید منابع انسانی باانگیزه‬ ‫و تجهیزات اماده داشته باشیم‪ .‬برخی امکانات‬ ‫و تجهیزات فعلی‪ ،‬امکاناتی نیستند که بتوانیم‬ ‫با انها‪ ،‬کار حرفه ای‪ ،‬مطابق با اس��تانداردهای‬ ‫جهانی برای بلندمدت انجام دهیم‪.‬‬ ‫ام��روز خدمات ناوب��ری هوای��ی (‪)ANS‬‬ ‫به مثاب��ه ی��ک دارایی مه��م در تولید خدمت‬ ‫ثروت افری��ن در راس��تای توس��عه و عام��ل‬ ‫اثربخ��ش به منظ��ور ایجاد تمای��ز منطقه ای‬ ‫است‪ .‬این دارایی در کشور ما نه تنها به درستی‬ ‫مدیریت نمی شود بلکه رو به زوال است‪ .‬امروز‬ ‫تکلی��ف به بازی اس��ت اما مصلح��ت به گل‬ ‫خوردن نیست‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش پالسمای سرد در بهبود جوانه زنی بذر و رشد گیاه‬ ‫تنوع نهادهای‬ ‫علمی‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫ب��ا اس��تفاده از تعری��ف پارس��ونز‪ ،‬نهاد را‬ ‫کمابیش شاکله هایی هنجارمند می گیریم که‬ ‫وج��وه کنش ها یا برهم کنش های اجتماعی را ‬ ‫معمول مجاز و متعارف ش��مرده‬ ‫ ‬ ‫که ب��ه طور‬ ‫می ش��وند‪ ،‬تعیین می کند‪ .‬ب��ا چنین تعریف‬ ‫وس��یعی از نهاد‪ ،‬دیگر نبای��د نهادهای علمی‬ ‫را تنها ش��اکله های س��اختاری دانس��ت که‬ ‫برهم کن��ش می��ان گروه ه��ای دانش��گران را‬ ‫برق��رار می کند‪ .‬پس عالوه بر ازمایش��گاه ها و‬ ‫مراکز علمی‪ ،‬س��اختار جایزه ها و پاداش های‬ ‫علمی‪ ،‬س��اختارهای سلسله مراتبی‪ ،‬و اجتماع‬ ‫علمی نهاده��ای دیگری هم وج��ود دارد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب باید قواعد ش��ناختی‪ ،‬هنجارهای‬ ‫اجتماع��ی عل��م‪ ،‬و قواع��د پارادایم��ی را هم‬ ‫از جمل��ه نهادهای علمی دانس��ت‪ .‬پس باید‬ ‫هم ش��اکله های س��اختاری و هم شاکله های‬ ‫رفتاری را نهادهای علمی دانست که بر رفتار‬ ‫دانش��گران حاکم اس��ت‪ .‬در این بحث‪ ۳ ،‬نوع‬ ‫قاع��ده نهادی را می ش��ود از هم متمایز کرد‪:‬‬ ‫یو‬ ‫قاعده های توزیع پذیری‪ ،‬قاعده های اساس ‬ ‫قاعده های توده ای‪ .‬اینها قاعده هایی هستندکه‬ ‫کن��ش و برهم کنش همه عوامل تولید دانش‬ ‫را‪ ،‬چه دانشگران را که در تولید علم مشارکت‬ ‫می کنن��د و چ��ه فراهم اورن��دگان مناب��ع ر ا‬ ‫هماهنگ می کند‪:‬‬ ‫• قاعده های توزیع پذیری ش��امل س��اختار‬ ‫پاداش��ی علم‪ ،‬حق مالکیت فکری‪ ،‬س��اختار‬ ‫ق��رارداد دوگان��ه عل��م‪ ،‬قاع��ده ارجاع دهی و‬ ‫ساختار سلسله مراتبی در علم‪.‬‬ ‫• قاعده های اساس��ی ش��امل پارادایم های‬ ‫ش��ناختی و قراردادها و فرض های علمی که‬ ‫نتیجه توافق دانشگران است‪ .‬با این قاعده های‬ ‫اساس��ی دانش��گران اطالع��ات الزم را برای‬ ‫فرمول بن��دی انتظارات خ��ود از پژوهش های‬ ‫معتب��ر در مورد مس��ائلی که ب��ه ان برخورد‬ ‫می کنند به دست می اورند‪.‬‬ ‫• قاعده های توده ای ش��امل اجتماع علمی‬ ‫و ب��ازار فکر؛ نقش انها تجمی��ع گزینش ها و‬ ‫تصمیم های افراد دانش��گر و به دس��ت اوردن‬ ‫نتیج��ه جمع��ی اس��ت‪ ،‬مانند نظ��م علمی و‬ ‫قاعده های جمعی‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دستیابی به پروتکل‬ ‫فناوری تولید بذرهای‬ ‫هیبرید سبزیجات‬ ‫درص��د باالی��ی از بذره��ای س��بزیجات و‬ ‫صیفی جات کش��ور وارداتی اس��ت که میزان‬ ‫ای��ن واردات گاه ت��ا می��زان ‪ ۹۸‬درص��د هم‬ ‫می رس��د و با توجه به اینکه این بذرها برای‬ ‫ش��رایط اب و هوایی ایران اصالح نش��ده اند‬ ‫مصرف اب انها هم باالست‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس ‪ ،‬دانش تولی��د بذرهای‬ ‫هیبری��د در انحص��ار ش��رکت های خارج��ی‬ ‫است‪ .‬این در حالی اس��ت که تولید بذرهای‬ ‫هیبرید نیاز به فناوری تولید الین های مادری‬ ‫بذر دارد که ش��رکت های بزرگ خارجی این‬ ‫فن��اوری را در اختی��ار دیگ��ران نمی گذارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پژوهش��گران پژوهشکده‬ ‫بیوفناوری کش��اورزی با دستیابی به پروتکل‬ ‫فناوری تولید بذرهای هیبرید س��بزیجات به‬ ‫روش اص�لاح معکوس و توس��عه دانش فنی‬ ‫بذرها موف��ق به جلوگیری از خروج س��االنه‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر ارز ش��دند‪ .‬در واقع یکی‬ ‫از راه ها برای رس��یدن ب��ه الین های مادری‬ ‫اصالح معک��وس از طریق تولید گیاهان دابل‬ ‫هاپلوئید است‪.‬‬ ‫پژوهش��گران بخش کش��ت بافت و سلول‬ ‫پژوهش��کده با هدف تامین بذر هیبرید مورد‬ ‫نیاز کشور با پژوهش های گسترده به پروتکل‬ ‫تولید گیاهان دبل هاپلوئید و تولید الین های‬ ‫مادری م��ورد نیاز تولید بذره��ای هیبریدی‬ ‫دست یافته اند‪.‬‬ ‫گیاه��ان هاپلوئی��د گیاهانی هس��تند که‬ ‫تع��داد کروموزوم ه��ای اصلی انه��ا به نصف‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬گیاهان هاپلوئید گیاهانی‬ ‫مس��تقل بوده و منش��ا اس��پوروفیتی دارند‬ ‫و الل ه��ای نهفت��ه به دلیل نب��ود الل غالب‬ ‫ب��روز خواهند کرد‪ .‬به نژادی از طریق گیاهان‬ ‫هاپلوئید فصلی جدید در برنامه های اصالحی‬ ‫اس��ت که به دلیل تولید یک تالقی خاص در‬ ‫یک مدت بس��یار کوتاه بر روش های س��نتی‬ ‫کامال برتری دارد‪ .‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به رشد جمعیت جهان‪ ،‬بیشتر کشورها در تالشند‬ ‫تا در زمینه تولید محصوالت کش��اورزی‪ ،‬به ویژه محصوالت‬ ‫اس��تراتژیک (غالت و دانه های روغنی) کمترین وابستگی را‬ ‫به محصوالت س��ایر کش��ورها داشته باشند تا امنیت غذایی‬ ‫جوامع خود را افزایش دهند‪ .‬دستیابی به سطح باالی تولید‬ ‫محصوالت اس��تراتژیک‪ ،‬مزیت های اقتصادی فراوانی را نیز‬ ‫ب��ه همراه دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬کش��ورهای جهان تمامی امکانات‬ ‫و فناوری ه��ای موجود و جدید را ب��ه کارگرفته اند تا روز به‬ ‫روز س��هم خود را در تولید محصوالت کش��اورزی افزایش‬ ‫داده و خ��ود را بی نیاز از واردات محصوالت غذایی کنند‪ .‬در‬ ‫همین زمینه‪ ،‬فناوری جدیدی با عنوان پالس��ما مورد توجه‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬کارشناسان سعی دارند با کاربرد فناوری‬ ‫پالس��ما‪ ،‬رش��د گیاه را بهبود بخش��یده و کمیت و کیفیت‬ ‫محص��والت کش��اورزی را افزایش دهن��د‪ .‬در واقع گیاه این‬ ‫موجود ارزش��مند‪ ،‬در تنش ه��ای گوناگونی قرار دارد‪ .‬تغییر‬ ‫ش��رایط اب و هوایی‪ ،‬کمبود اب و افزایش ش��وری اب های‬ ‫سطحی و زیرزمینی‪ ،‬شور شدن تدریجی خاک‪ ،‬کمبود مواد‬ ‫الی در خاک‪ ،‬نبود تغذیه مناس��ب گیاه‪ ،‬الودگی های اب و‬ ‫خ��اک‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬افزایش بیماری ه��ای گیاهی و همه و‬ ‫همه عواملی است که رشد گیاه را در تنگنا قرار می دهد‪ .‬در‬ ‫این حالت یا گیاه رش��دی نخواهد کرد یا در صورت رش��د و‬ ‫نمو‪ ،‬عملکرد مناسبی نخواهد داشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫باید مدیریت درس��ت ش��ود تا تمامی تنش های عنوان شده‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬می توان از فناوری هایی چون پالس��ما استفاده‬ ‫ک��رد و با بهبود ویژگی های رش��د گیاه ب��ه مقابله با تمامی‬ ‫ناسازگاری ها پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹ اهمیت محصوالت کشاورزی و میزان تولید‬ ‫محققان در‬ ‫دنیا به تولید‬ ‫دستگاه های‬ ‫پالسمای سرد‬ ‫و کاربرد این‬ ‫فناوری در‬ ‫صنایع مختلف از‬ ‫جمله کشاورزی‬ ‫پرداخته اند‬ ‫اهمی��ت کش��اورزی ب��ه قرن ها پی��ش باز می گ��ردد که‬ ‫ش��کل گیری بس��یاری از تمدن ه��ا ب��ه ان وابس��ته ب��وده‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��روزه نیز صنعت و اقتصاد بس��یاری از کش��ورها‬ ‫برپایه کش��اورزی و دامداری اس��توار است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫عالوه ب��ر تولی��د انواع می��وه‪ ،‬تولید محصوالت��ی چون انواع‬ ‫صیفی جات (گوجه فرنگی‪ ،‬خیار‪ ،‬کاهو و‪ ،)...‬س��یب زمینی‪،‬‬ ‫حبوبات‪ ،‬انواع غالت و دانه های روغنی اهمیت چش��مگیری‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬دولت ها می کوش��ن د میزان تولی��دات خود را‬ ‫افزای��ش دهند ت��ا حداقل بتوانن��د نیازه��ای جامعه خود‬ ‫را پاس��خگو باش��ند‪ ،‬البته افزایش کمی��ت یک محصول در‬ ‫جامعه ای به فرهنگ غذایی و س��هل الوصول بودن تولید ان‬ ‫نیز بستگی دارد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬ساالنه بیش از ‪ ۳۴۱‬میلیون‬ ‫تن س��یب زمینی در دنیا تولید می شود‪ .‬این محصول ارزش‬ ‫غذایی به نسبت مناسبی دارد و با قرار گرفتن در سبد غذایی‬ ‫جامعه تا حدود زیادی نیاز غذایی را تامین می کند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫کش��ورهای پرجمعیت جهان مانند چین و هند بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان این محصول هستند‪ .‬صیفی جات نیز ارزش‬ ‫غذای��ی باالیی دارند ک��ه از مهم ترین انها می توان به گوجه‬ ‫فرنگی اش��اره کرد‪ .‬این محصول به دلیل پایین بودن میزان‬ ‫س��دیم و کربوهیدرات و وجود مقادیر زیاد انواع ویتامین ها‬ ‫اهمی��ت فراوانی دارد‪ .‬از حیث مهم بودن گوجه فرنگی برای‬ ‫س�لامتی انسان‪ ،‬کارشناس��ان تغذیه مصرف ان را بیش از‬ ‫پیش توصی��ه می کنند‪ .‬تولید این محصول نیز رو به فزونی‬ ‫گذاش��ته و امروزه حدود ‪ ۱۶۴‬میلیون تن در س��ال اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن بین‪ ،‬محصوالت��ی چون غ�لات و دانه های روغنی‬ ‫نی��ز وجود دارند که عنوان محصوالت اس��تراتژیک را یدک‬ ‫می کشند‪ .‬از حیث استراتژیک بودن‪ ،‬به اهمیت و امار تولید‬ ‫این محصوالت اشاره ای خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ غالت و دانه های روغنی‬ ‫اهمی��ت این محصوالت به حدی اس��ت که کش��ورهای‬ ‫دارای ذخایر بیشتر به عنوان قطب کشاورزی جهان معرفی‬ ‫می ش��وند‪ .‬امارهای موج��ود نیز حاکی از تالش کش��ورها‬ ‫برای تولید هر چه بیش��تر این دانه های ارزش��مند و تسلط‬ ‫بر بازارهای جهانی اس��ت‪ .‬امروزه کش��ت غ�لات به قدری‬ ‫رواج یافته که مردم کش��ورهای اس��یایی و افریقایی‪ ،‬اروپا‬ ‫و امری��کا ب��ه ترتیب ‪ ۵۵ ،۸۰‬و ‪ ۳۰‬درصد غ��ذای خود را از‬ ‫این محصوالت تامین می کنند‪ .‬نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد س��طح‬ ‫زیر کش��ت جهان به غالت اختصاص دارد‪ .‬همچنین گندم‪،‬‬ ‫برنج و ذرت ‪ ۳‬محصول اس��تراتژیک هستند و امروزه حدود‬ ‫‪ ۲۲‬ن��وع روغ��ن گیاهی در جهان می گ��ردد که ‪ ۱۲‬نوع ان‪،‬‬ ‫‪ ۹۵‬درص��د تولید جهانی روغن را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫از مهم ترین این گیاهان می توان به کلزا و س��ویا اشاره کرد‪.‬‬ ‫میزان تولید جهانی س��ویا در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورش��یدی) بی��ش از ‪ ۳۱۵‬میلیون تن ب��وده که تولید ان‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی(‪ ۱۳۸۸‬خورشیدی ) رشد‬ ‫‪ ۱۴۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫مش��کالتی چون تغییر شرایط اب و هوایی‪ ،‬کمبود اب و‬ ‫از بین رفتن خاک حاصلخیز مانند س��دی در برابر افزایش‬ ‫تولید محصوالت کش��اورزی عم��ل می کن د به همین دلیل‬ ‫کارشناس��ان امر با بکارگیری فنون جدید کشاورزی‪ ،‬اعم از‬ ‫مدیریت پایدار اب و خاک‪ ،‬تغذیه اصولی و مناس��ب گیاه و‬ ‫مبارزه با افات و بیماری ها‪ ،‬می کوش��ند تا کمیت و کیفیت‬ ‫محص��والت را افزای��ش دهند‪ .‬به غیر از عوامل بیان ش��ده‪،‬‬ ‫ویژگی ه��ای خود بذر (بلوغ‪ ،‬اندازه‪ ،‬درجه خلوص و‪ )...‬نقش‬ ‫تعیین کنن��ده ای در افزایش تولید محص��ول دارد‪ .‬کیفیت‬ ‫پایی��ن ب��ذر منجر به کاه��ش تولید خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫س�لامت بخش های تش��کیل دهنده بذر برای جوانه زدن و‬ ‫تولی��د محص��ول مطلوب‪ ،‬الزم و ضروری اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بذرهای به کارگرفته شده نباید به عوامل بیماری زایی چون‬ ‫قارچ ها‪ ،‬ویروس ها و‪ ...‬الوده باش��ند‪ ،‬تا هم به کانون الودگی‬ ‫بدل نشوند و هم درصد جوانه زنی بذر افزایش یابد‪ .‬می توان‬ ‫مش��کالتی چون تغییر ش��رایط اب و هوایی‪ ،‬کمبود اب و از بین رفتن‬ ‫خاک حاصلخیز مانند سدی در برابر افزایش تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫د به همین دلیل کارشناس��ان می کوش��ند کمیت و کیفیت‬ ‫عمل می کن�� ‬ ‫محصوالت را افزایش دهند‬ ‫گف��ت که در بین تمام عوام��ل موجود‪ ،‬بذ رهای گیاه را با ‪۳‬‬ ‫ویژگی مهم می سنجند که این موارد عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬قوه نامیه بذر (قدرت زنده بودن)‪ :‬عبارت است از درصد‬ ‫عددی بذ رهای خالصی که می توانند جوانه های سالم تولید‬ ‫کنند‪ .‬قوه نامیه در تمام بذرها یکس��ان نیس��ت و با گذشت‬ ‫ن یا علل دیگر این قوه کاهش می یابد‪.‬‬ ‫زما ‬ ‫‪ .۲‬س��رعت جوانه زدن بذر (قدرت نامیه)‪ :‬عبارت اس��ت از‬ ‫فاصله زمانی بین کاشت تا جوانه زنی‬ ‫‪ .۳‬قدرت رویش بذر‪ :‬به معنی نیرویی است که به واسطه‬ ‫ان بذ رهای جوانه زده می توانند از زیر خاک خارج شوند که‬ ‫پس از تامین رطوبت و دمای مناسب این کار انجام می شود ‪،‬‬ ‫البته قدرت رویش بذر به عواملی مانند ویژگی های ژنتیکی‬ ‫بذر‪ ،‬عمق کاش��ت‪ ،‬بافت خاک و اندازه بذر به ویژه اندوخته‬ ‫غذایی ان بستگی دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬وج��ود ذخی��ره غذایی کاف��ی و تامین عوامل‬ ‫محیطی مانند رطوبت‪ ،‬دما‪ ،‬اکس��یژن و نور کافی برای رشد‬ ‫و نم��و بذر ضروری اس��ت‪ .‬حال اگر بتوان ب��ا بهره گیری از‬ ‫عواملی جذب و نفوذ عوامل یاد ش��ده به بذر را افزایش داد‪،‬‬ ‫احتمال اینکه تعداد بذ ر بیش��تری به گیاه تبدیل و س��بب‬ ‫تولید محصول شود نیز افزایش می یابد‪ .‬‬ ‫‹ ‹راه های افزایش جوانه زنی و رویش‬ ‫برای بیش��تر بذ رهای گیاهان باید ش��رایطی فراهم شو د‬ ‫ی��ا تحت تن��ش خاصی قرار گیرند تا رطوبت و اکس��یژن را‬ ‫ب��ه خود جذب کرده و بر اث��ر فعل و انفعاالتی که در ان رخ‬ ‫می دهد‪ ،‬شروع به جوانه زنی کند‪ .‬در اصطالح به فراهم کردن‬ ‫چنین شرایطی و وارد کردن تنش به بذر‪ ،‬شکستن رکود بذر‬ ‫اطالق می ش��ود‪ .‬چنین رکودی بر اثر وجود پوش��ش سخت‬ ‫بذر‪ ،‬وجود بازدارنده های رشد‪ ،‬رشد نکردن جنین یا جنین‬ ‫راکد رخ می دهد‪ .‬به همین دلیل از دیرباز تا کنون روش های‬ ‫مختلفی را برای شکس��تن رکود و افزایش جوانه زنی بذر به‬ ‫کار گرفته اند که عبارتند از‪:‬‬ ‫خراش دهی مکانیکی‪ :‬در این روش پوس��ته س��خت و‬ ‫ن یا ساییدن از‬ ‫غیر قابل نفوذ بذر را با شکس��تن‪ ،‬خراش داد ‬ ‫بین می برند‪ .‬این روش بسیار ساده بوده و دارای هزینه های‬ ‫پایینی نیز است اما احتمال اسیب رساندن به تعداد زیادی‬ ‫از دانه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫تیمار ش�یمیایی‪ :‬در این روش بذر را در داخل اس��یدی‬ ‫مانند اس��ید س��ولفوریک تجاری قرار می دهند‪ .‬زمان الزم‬ ‫برای این کار نیز از ‪ ۱۰‬دقیقه تا ‪ ۶‬ساعت با توجه به نوع بذر‬ ‫و درجه اس��ید متغیر اس��ت‪ .‬این روش نیز بسیار ساده بوده‬ ‫اما عالوه بر زمان بر بودن‪ ،‬ممکن است منجر به بروز الودگی‬ ‫زیست محیطی شود‪.‬‬ ‫چینه س�رمایی‪ :‬بذ رها را برای مدت معینی در سرمای‬ ‫مرطوب‪ ،‬به منظور تکمیل رسیدگی رویان و قابل نفوذ شدن‬ ‫پوسته بذر نسبت به رطوبت و اکسیژن قرار می دهند‪ .‬دمای‬ ‫الزم برای این کار بین صفر تا منفی ‪ ۱۰‬درجه س��انتی گراد‬ ‫است و یک تا ‪ ۴‬ماه نیز به طول می انجامد‪.‬‬ ‫خیس�اندن بذر‪ :‬برای شکس��تن رکود بعض��ی از بذرها‬ ‫می توان انها را در اب گرم (‪ ۷۷‬تا ‪ ۱۰۰‬درجه سانتی گراد) به‬ ‫مدت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۴‬ساعت قرار داد و به تدریج به دمای معمولی‬ ‫رساند‪ .‬این روش باعث تسریع جوانه زنی شده و ممکن است‬ ‫مواد مانع رشد از جنین بیرون بیایند‪.‬‬ ‫ پالس�مای سرد‪ :‬با استفاده از این فناوری بذر به صورت‬ ‫یکنواخت تیمار ش��ده‪ ،‬هیچ اسیبی به ان وارد نشده و مواد‬ ‫شیمیایی نیز مصرف نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری پالسمای سرد‬ ‫پالسما که عنوان عنصر چهارم طبیعت را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ ،‬در حقیقت گاز یونیزه شده ای متشکل از یون ها‪،‬‬ ‫الکترون ها‪ ،‬اتم های خنثی‪ ،‬رادیکال ها و گونه های برانگیخته‬ ‫اس��ت‪ .‬به بیان ساده‪ ،‬اگر محفظه ای پر از گاز (بخار اب‪ ،‬هوا‪،‬‬ ‫اکسیژن‪ ،‬دی اکسید کربن‪ ،‬نیتروژن‪ ،‬ارگون‪ ،‬فلوئورکربن و‪)...‬‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬بر اثر اختالف ولتاژ الکترون ها در فاصله‬ ‫بین دو الکترود ش��تاب گرفته و ب��ا برخورد به مولکول های‬ ‫گاز انها را یونیزه می کنند و به این ترتیب‪ ،‬پالس��ما ش��کل‬ ‫می گیرد‪ .‬ایجاد ولتاژهای متفاوت و وجود گازهای گوناگون‬ ‫منجر به ایجاد پالس��مایی با ویژگی های متفاوت می ش��ود‪.‬‬ ‫ی مهم پالس��مای س��رد‪ ،‬ش��کل گیری ان در دمای‬ ‫ویژگ�� ‬ ‫پایین (حدود دمای اتاق) است‪ .‬بنابراین‪ ،‬می توان از ان برای‬ ‫تیمار سطوح زنده استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر پالسما بر بذرها‬ ‫وج��ود یون ها‪ ،‬الکترون ها‪ ،‬اتم ها و رادیکال ها‪ ،‬پالس��ما را‬ ‫به ش��دت واکنش پذی��ر کرده و به همی��ن علت می تواند هر‬ ‫س��طحی را دس��تخوش تغییرات کند‪ .‬به موجب تماس بذ ر‬ ‫گیاهان با پالسما‪ ،‬تغییراتی در ان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اثرات مختلف پالسما بر ویژگی های بذر و گیاه‬ ‫ب��ا تابش پالس��ما‪ ،‬الیه های س��طحی بذر تغیی��ر کرده‬ ‫و ب��ه دلی��ل وجود یون ه��ا و رادیکال ه��ای ازاد‪ ،‬گروه های‬ ‫ی حاوی اکس��یژن و نیتروژن‪ ،‬کربوکس��یلیک اسید ها‪،‬‬ ‫عامل ‬ ‫هیدروکسیل ها و امین ها در سطح تشکیل می شود‪ .‬افزایش‬ ‫گروه های عاملی را از دو منظر می توان بررسی کرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬به دلیل تشکیل گونه های فعال اکسیژن‪ ،‬یون ها و تابش‬ ‫اشعه ماوراءبنفش‪ ،‬سطح بذر عاری از هرگونه قار چ و باکتری ‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬برای میکروب زدایی س��طح بذر نیاز به‬ ‫استفاده از مواد شیمیایی نیست‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با توجه به نوع گروه های عاملی ایجاد ش��ده و فراوانی‬ ‫انها‪ ،‬سطح بذر دارای ویژگی ابگریزی یا ابدوستی می شود‪.‬‬ ‫ایج��اد ویژگ��ی ابگری��زی از ان جهت اهمی��ت دارد که در‬ ‫خاک های سرد و مرطوب‪ ،‬بذ رهایی که دارای درصد رطوبت‬ ‫باالیی هس��تند‪ ،‬نس��بت به جذب اب حساس بوده و ابگریز‬ ‫ش��دن منجر به تاخیر در جذب اب می شود‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫در صورت افزایش ویژگی ابدوستی‪ ،‬سطح تماس قطره های‬ ‫اب با بذر کاهش پیدا کرده‪ ،‬به طوری که قطره اب در سطح‬ ‫بذر پخش می شود‪ .‬همچنین برخی بررسی ها دلیل افزایش‬ ‫جوانه زنی بذر ر ا به همین عامل نسبت داده اند‪.‬‬ ‫در همین زمینه و در پژوهش��ی‪ ،‬اثر پالس��مای س��رد بر‬ ‫افزای��ش درصد جوانه زنی ‪ ۳‬نوع گی��اه لوبیا‪ ،‬عدس و گندم‬ ‫مش��اهده ش��د‪ .‬نوع گاز به کاررفته در این پالسما نیز هوای‬ ‫معمولی بوده است‪ .‬نتایج به دست امده در دانه های گیاه لوبیا‬ ‫نشان می دهد که درصد جوانه زنی بذر پس از اعمال پالسما‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬پس از گذش��ت ‪ ۱۴۰‬س��اعت از تیمار‬ ‫پالسمایی‪ ،‬مقدار جوانه زنی به بیش از ‪ ۷۰‬درصد رسیده که‬ ‫نسبت به تیمار شاهد حدود ‪ ۱۰‬درصد بیشتر بوده است‪ .‬در‬ ‫‪ ۲‬گیاه دیگر عدس و گندم نیز ازمایش انجام ش��د‪ .‬داده ها‬ ‫حاکی از ان اس��ت که در بذر عدس(پس از ‪ ۲۴‬س��اعت) و‬ ‫گندم (پس از ‪ ۱۲‬ساعت) با اعمال پالسما‪ ،‬درصد جوانه زنی‬ ‫به ترتیب حدود ‪ ۹۰‬و ‪ ۷۰‬درصد می رسد‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه در حالت معمولی می��زان جوانه زنی هر د و این گیاهان‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ب��ر اثر تغییر ویژگی های فیزیکی و ش��یمیایی‬ ‫س��طح و افزایش جذب اب‪ ،‬عناصر غذایی‪ ،‬اکس��یژن و دی‬ ‫اکسیدکربن به داخل بذر‪ ،‬میزان جوانه زنی و رشد گیاه افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬اما به منظور جوانه زنی بذر و تسریع این عمل‪ ،‬فقط‬ ‫جذب رطوبت و موارد دیگر کافی نیست‪ .‬بذر در داخل خود‬ ‫مقداری اندوخته غذایی دارد که به صورت ترکیبات پیچیده‬ ‫و غیر محلول ذخیره شده است‪ .‬به منظور رشد ریشه گیاه و‬ ‫گیاهچه‪ ،‬ترکیبات پیچیده باید به یک سری ترکیبات ساده تر‬ ‫و محلول تبدیل شده تا انرژی الزم به منظور رشد گیاه تامین‬ ‫شود‪ .‬این واکنش بر اثر جذب اب و افزایش فعالیت انزیم ها‬ ‫رخ می دهد‪ .‬براس��اس بررس��ی های انجام شده‪ ،‬بر اثر تابش‬ ‫پالس��ما‪ ،‬میزان پروتئین های محلول‪ ،‬میزان قند محلول و‬ ‫فعالیت انزیم های دهیدروژناز و انتی اکس��یدان ها در داخل‬ ‫بذر افزایش می یابد‪ .‬به موجب این عامل نیز جوانه زنی و رشد‬ ‫گیاه سریع تر حاصل می شود‪ .‬از دیگر اثرات پالسمای سرد‪،‬‬ ‫افزایش رشد و تراکم ریشه گیاه در واحد سطح خاک است‬ ‫به طوری که دانه های تحت تاثیر پالسما به مقدار بیشتری‬ ‫ریشه خود را توسعه می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تاثیر پالسما بر افزایش جوانه زنی‬ ‫در حقیقت‪ ،‬س��طح تماس ریش��ه با ذرات خاک افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬گیاه می توان��د از فواصل دورتری اب و‬ ‫عناصر غذایی را جذب کند‪ .‬در صورت کمبود عناصر غذایی‬ ‫در محل��ول خاک‪ ،‬گیاه به منظور تامی��ن ان عنصر دلخواه‬ ‫یک س��ری ترکیب��ات حل کننده یا کالت کننده را از ریش��ه‬ ‫ترش��ح می کن��د‪ .‬به موجب این امر‪ ،‬حرک��ت ماده غذایی به‬ ‫سمت ریشه بیشتر شده و غلظت عنصر مورد نظر در سطح‬ ‫ریش��ه افزایش می یابد یعنی گیاه ماده غذایی بیش��تری را‬ ‫جذب می کند‪ .‬حال‪ ،‬هر چه ریش��ه گیاه متراکم تر و توسعه‬ ‫ان در خاک بیش��تر باش��د‪ ،‬ترش��ح ترکیبات حل کننده و‬ ‫کالت کننده نیز افزایش یافته و ماده غذایی بیشتری جذب‬ ‫گیاه می ش��ود‪ .‬در نتیجه گیاه‪ ،‬بعد از جوانه زنی رش��د بسیار‬ ‫مناس��بی خواهد داشت و در اثر تامین اب و عناصر غذایی‪،‬‬ ‫میزان عملکرد محصول افزایش می یابد‪ .‬از این رو‪ ،‬مطالعات‬ ‫زیادی نیز روی بهبود ویژگی های ریش��ه و س��اقه گیاه پس‬ ‫از کاربرد پالس��ما انجام شده است‪ .‬در بیشتر این تحقیقات‪،‬‬ ‫طول جوانه های گیاه و ویژگی های ریشه (طول ریشه و وزن‬ ‫تر و خشک) افزایش یافته است‪ .‬در تحقیقی‪ ،‬طول جوانه های‬ ‫گیاه تربچه که در معرض پالسمای حاوی گاز اکسیژن قرار ‬ ‫گرفت��ه بودند به می��زان ‪ ۶۰‬درصد افزایش یافت‪.‬در مطالعه‬ ‫دیگر‪ ،‬خصوصیات ریشه گیاه ذرت مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫داده ها نشان می دهد که وزن تر‪ ،‬وزن خشک و طول ریشه به‬ ‫ترتیب ‪ ۱۴ ،۱۰‬و ‪ ۲۱‬درصد افزایش یافته است‪ .‬در پژوهشی‬ ‫دیگر‪ ،‬اثر پالس��ما روی بذر گوجه فرنگی بررسی شد‪ .‬در این‬ ‫ازمایش با اعمال ولتاژهای متفاوت درصد جوانه زنی‪ ،‬میزان‬ ‫طول ریشه و رشد جوانه و در نهایت عملکرد محصول مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفت‪ .‬داده ها نش��ان داد که در بهترین حالت‬ ‫و ب��ا اعمال ولتاژ ‪ ۶۱۲۰‬ولت‪ ،‬عالوه بر اینکه موجب افزایش‬ ‫درصد جوانه زنی و طول ریش��ه و جوانه شد‪ ،‬میزان عملکرد‬ ‫گوجه فرنگی نیز بهبود یافت‪ .‬در تیمار شاهد میزان عملکرد‬ ‫محصول ‪ ۲۹۹۷‬کیلوگرم در ‪ ۶۶۷‬متر مربع بودیم که با تابش‬ ‫پالسما این میزان به ‪ ۳۵۴۰‬کیلوگرم افزایش یافت(افزایش‬ ‫عملکرد محصول در حدود ‪ .۲۶ ۵۶‬درصد)‪.‬‬ ‫‹ ‹ مزرعه تحقیقاتی تولید با پالسما‬ ‫البت��ه بیان این نکته ضروری اس��ت که تاثیر پالس��ما بر‬ ‫افزای��ش جوانه زنی و رش��د گیاه‪ ،‬به عوامل��ی مانند نوع گاز‬ ‫و میزان ولتاژ مورد اس��تفاده در پالس��ما‪ ،‬مدت زمان تابش‬ ‫پالس��ما‪ ،‬نوع و شرایط بذر و فاکتورهای محیطی (اب و هوا‪،‬‬ ‫ش��رایط خاک و فراهمی اب) بس��تگی دارد‪ .‬با توجه به این‬ ‫مسائل هر بذری ممکن است ویژگی های متفاوتی را از خود‬ ‫نشان دهد و رشد و نمو متفاوتی نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت تجاری‬ ‫محقق��ان در دنی��ا ب��ه تولی��د دس��تگاه های پالس��مای‬ ‫س��رد و کارب��رد این فن��اوری در صنایع مختل��ف از جمله‬ ‫ن با تولید چنین‬ ‫کش��اورزی پرداخته اند‪ .‬در ایران نیز محققا ‬ ‫دستگاه هایی قصد بومی کردن این فناوری را دارند تا بتوانند‬ ‫با اس��تفاده از پالسمای س��رد‪ ،‬کمیت و کیفیت محصوالت‬ ‫کش��اورزی در ای��ران را افزایش دهند‪ .‬در ج��دول ذیل نام‬ ‫برخی از موسس��ه های تحقیقاتی و ش��رکت هایی را که این‬ ‫فن��اوری را تولی��د کرد ه یا از این فناوری در راس��تای بهبود‬ ‫ویژگی های رش��د گیاه استفاده کرده اند‪ ،‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫در دنی��ا موسس��ه های تحقیقاتی و ش��رکت هایی در زمینه‬ ‫فناوری پالس��ما و کاربرد ان در کش��اورزی‪ ،‬فعالیت هایی را‬ ‫انجام داده اند‪ ،‬در ایران نیز شرکت هایی مانند شرکت کاوش‬ ‫امین یا ش��رکت یار نیکان صالح‬ ‫یاران یادگیری هوش��مند ‬ ‫با تولید این فناوری در کش��ور ب��ه دنبال تحولی در صنعت‬ ‫کشاورزی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های استفاده از فناوری پالسمای سرد‬ ‫ افزایش میزان و سرعت جوانه زنی بذر گیاهان‬ ‫ بهبود ویژگی های گیاه از جمله گس��ترش بیش��تر و بهتر‬ ‫ریشه گیاه‬ ‫ افزای��ش ج��ذب و نفوذ اب به بذر و گیاه و کاهش مصرف‬ ‫اب ابیاری‬ ‫ افزایش جذب عناصر غذایی و بهبود تغذیه گیاه‬ ‫افزای��ش تحم��ل و مقاومت گیاه نس��بت ب��ه تنش های‬ ‫محیطی (شوری اب و خاک‪ ،‬کمبود اب و‪)...‬‬ ‫ از بین بردن الودگی های قارچی و باکتریایی س��طح بذر‪،‬‬ ‫بدون نیاز به مصرف مواد شیمیایی‬ ‫ سادگی در بکارگیری فرایند‬ ‫ امکان تیمار سطوح در فشار محیط (اتمسفری)‬ ‫ ام��کان انج��ام فرایند ب��ه صورت مداوم در س��رعت های‬ ‫صنعتی (تا ‪ ۳۰۰‬متر‪/‬دقیقه)‬ ‫ دارای استاندارد زیست محیطی باال‬ ‫کاهش تولید گازهای گلخانه ای‬ ‫‹ ‹جنبه های اقتصادی‬ ‫دانه ابتدا و پایان چرخه زندگی بسیاری از گیاهان است‪.‬‬ ‫دان��ه برای تولی��د پایدار مواد غذایی‪ ،‬خ��وراک دام و انرژی‬ ‫زیس��تی الزم و ضروری اس��ت‪ .‬بذ رهای با کیفیت‪ ،‬با تولید‬ ‫گیاه سالم‪ ،‬می تواند میزان تولید محصوالت کشاورزی را به‬ ‫طور قابل توجهی افزایش دهد‪ .‬در این صورت عالوه بر تامین‬ ‫غذا‪ ،‬اقتصاد کش��اورزی کش��ورها نیز پویاتر می شود‪ .‬جدا از‬ ‫این مس��ائل تولید بذری با ویژگی های مناسب و فروش ان‬ ‫در دنی��ا بازار قابل توجهی را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫از دهه ‪ ۱۹۷۰‬میالدی(‪ ۱۳۵۰‬خورش��یدی) تا سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۹۰‬خورش��یدی ) میزان تجارت جهانی بذر در‬ ‫دنی��ا از ی��ک میلیارد دالر به ‪ ۱۲‬ملی��ارد دالر افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این میزان گردش مالی در مدت زمان کوتاهی و در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬می�لادی(‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی ) ب��ه ‪ ۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬بکارگیری عل��وم و فنون جدید از‬ ‫جمله پالسما در امر تولید بذر و محصوالت کشاورزی بیش‬ ‫از پیش اقتصاد کشاورزی جوامع را رونق خواهد بخشید‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬شعبان ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬اوریل ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1270‬‬ ‫پیاپی ‪2588‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫پیوند محیط زیست و سینما در سرزمین جنگل های هیرکانی‬ ‫نشست رس��انه ای نهمین جش��نواره بین المللی فیلم‬ ‫«وارش» ب��ا حضور اهالی رس��انه در خان��ه هنرمندان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این نشس��ت‬ ‫خب��ری که دوش��نبه ‪ ۲۶‬فروردین برگزار ش��د مهدی‬ ‫قربانپ��ور‪ ،‬دبی��ر ای��ن دوره از جش��نواره از راه ان��دازی‬ ‫پویش��ی ویژه برای کمک به س��یل زدگان در جشنواره‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬جش��نواره بین المللی فیلم وارش برای‬ ‫احی��ای دوب��اره بعد از وقفه ای ‪۴‬س��اله کار س��ختی را‬ ‫پشت سرگذاشته اس��ت و با کاهش هزینه های خود‪ ،‬بر‬ ‫ت��وان جمعی‪ ،‬ظرفیت های فردی و مش��ارکت خدماتی‬ ‫تکیه دارد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشس��ت مرتضی رنجبران‪ ،‬مدیر روابط‬ ‫عمومی جش��نواره با ابراز تاسف از وقوع سیل های اخیر‬ ‫و اسیب های مالی و جانی به هموطنان‪ ،‬به خبرنگاران و‬ ‫اهالی رسانه خوشامد گفت‪.‬‬ ‫مهدی قربانپور دبیر جش��نواره نیز ضمن قدردانی از‬ ‫اهالی رس��انه در ‪ ۶‬ماهه گذش��ته به منظور همراهی با‬ ‫این رویداد س��ینمایی عنوان کرد‪ :‬جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم وارش بعد از وقفه ای ‪۴‬س��اله نهمین دوره خود را‬ ‫در اس��تان مازندران برگزار می کند‪ .‬اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی از دیرباز برگزارکننده این رویداد بوده‬ ‫اس��ت و در کنار ان سازمان های بسیاری این جشنواره‬ ‫را همراه��ی می کردند‪ .‬وی گفت‪ :‬ب��ا برنامه ریزی انجام‬ ‫شده‪ ،‬از س��ازمان های مختلفی برای مشارکت خدماتی‬ ‫با جشنواره دعوت به همکاری کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به س��یل های اخیر سعی کردیم با‬ ‫راه اندازی یک پویش رس��انه ای به حل معضالت کمک‬ ‫کنیم‪ .‬هزینه ها را کاهش داده ایم و این اتفاق سختی بود‬ ‫زیرا روزهای دش��واری را برای احیای دوباره جش��نواره‬ ‫بعد از وقفه چندساله ان پشت سر گذاشته ایم‪.‬‬ ‫دبیر نهمین جش��نواره بین الملل��ی فیلم وارش ادامه‬ ‫داد‪ :‬بنابراین نخس��تین گام اماده سازی زیرساخت های‬ ‫جش��نواره ب��ود‪ .‬باید پورتال جش��نواره اماده می ش��د‪،‬‬ ‫اطالع رس��انی انجام می ش��د‪ ،‬مکان برگزاری که از سال‬ ‫‪ ۸۳‬یک مجتمع س��ینمایی تخصصی در مازندران بود‪،‬‬ ‫دستخوش اس��یب هایی ش��ده بود که امسال عملیات‬ ‫عمرانی ویژه ای برای بهره برداری دوباره از ان انجام شد‪.‬‬ ‫قربانپ��ور ب��ا بیان اینکه برگش��تن به س��ال های اوج‬ ‫جش��نواره به تالش جمعی نی��از دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درنظر‬ ‫داشتیم جدا از اینکه دولت سرمایه گذار اصلی جشنواره‬ ‫است‪ ،‬از ظرفیت های فردی و توان جمعی بهره بگیریم‪.‬‬ ‫سیاس��ت های جش��نواره در نهمی��ن دوره‪ ،‬بر فرهنگ‬ ‫عامه‪ ،‬سنت های زیستی‪ ،‬رفتاری و گفتاری تاکید دارد‪.‬‬ ‫فیلم ه��ای راه یافته به جش��نواره نیز ب��ا همین محورها‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه امار فیلم های رس��یده به دبیرخانه‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬درمجم��وع ‪ ۳۳۴۱‬اثر ش��امل ‪ ۱۶۷۲‬اثر‬ ‫داخل��ی و ‪ ۱۶۶۹‬اث��ر خارجی از اثار کش��ورهای حوزه‬ ‫دریای کاس��پین اس��ت‪ .‬بخش دیگری به دلیل حضور‬ ‫اق��ای ایوبی در ش��ورای سیاس��ت گذاری جش��نواره با‬ ‫همکاری کمیس��یون ملی یونس��کو اتفاق افتاده است و‬ ‫ان بخش ویژه جنگل های هیرکانی است که با توجه به‬ ‫سیل های اخیر ضرورت بیشتری یافته است‪.‬‬ ‫دبی��ر جش��نواره با اش��اره به توج��ه این روی��داد به‬ ‫جوانگرایی گفت‪ :‬این دوره از جش��نواره توانس��ته توجه‬ ‫‪ ۵۳‬فیلمساز دهه ‪ ۸۰‬و ‪ ۱۱۶‬فیلمساز دهه‪ ۷۰‬را به خود‬ ‫جلب کند‪ .‬وی با اش��اره به بخش های مختلف جشنواره‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬در این دوره رئیس جش��نواره باکو مهمان‬ ‫ما هس��تند و ‪ ۱۰‬فیلم در بخش مرور فیلم های کش��ور‬ ‫اذربایجان موردتوجه اس��ت همچنین استان گیالن به‬ ‫از مخاطبان برای تماش��ای اثار جشنواره دعوت کرده و‬ ‫مورد اقبال مردم مازندران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره به فعالیت های رسانه ای نیز اشاره کرد‬ ‫و توضی��ح داد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه گذش��ته هم��کاران این بخش‬ ‫تالش زیادی برای احیای دوباره جش��نواره داشته اند و‬ ‫باید بگویم عملکرد بس��یار خوبی نیز به دنبال داش��ته‬ ‫و پورتال الکترونیکی جامعی ایجاد ش��ده و همه فیلم ها‬ ‫از طریق ان در اختیار هیات انتخاب قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره دسترسی انالینی به این اطالعات داشته‬ ‫و فیلم ه��ا عادالنه موردتوجه اعضای هیات انتخاب بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«قصر شیرین»‬ ‫توقیف می شود؟‬ ‫‹ ‹پرسش و پاسخ خبرنگاران‬ ‫فیلم هایی که از سال ‪ ۲۰۱۵‬به بعد تولید شده اند در حوزه میراث‬ ‫مشترک از کشورهای روسیه‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬ترکمنستان و‬ ‫ایران که کش��ورهای حوزه دریای خزر هس��تند در جشنواره نمایش‬ ‫داده می شوند‬ ‫عنوان اس��تان مهمان جش��نواره ما را همراهی می کند‬ ‫و جزئیات نمایش فیلم ها و نشس��ت ها در این اس��تان‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫قربان پ��ور تاکید کرد‪ :‬به بخ��ش بین الملل نیز توجه‬ ‫ویژه ای ش��ده اس��ت و فیلم هایی که از سال ‪ ۲۰۱۵‬به‬ ‫بعد تولید شده اند در حوزه میراث مشترک از کشورهای‬ ‫روس��یه‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان و ایران‬ ‫که کش��ورهای حوزه دریای خزر هس��تند در جشنواره‬ ‫نمایش داده می ش��وند‪ .‬فیلم های «تکلی��ف‪ :‬روز انجام‬ ‫وظیفه»‪« ،‬لوتوس»‪« ،‬افس��انه کرم هفتواد» و «شگفتی‬ ‫الهام بخش» از ایران در این بخش شرکت دارند‪.‬‬ ‫ای��ن مدی��ر فرهنگی با تاکید بر اهمی��ت ارتباط بین‬ ‫منطقه ای در جش��نواره گفت‪ :‬ای��ن تعامالت در بخش‬ ‫بین المللی و منطقه ای با حضور مهمانان مطرح و خوب‬ ‫دنبال می ش��ود‪ .‬در بخش مسابقه ترانه و فیلم هایی که‬ ‫در جغرافیای مازندران ساخته شده است‪ ،‬شرکت دارند‪.‬‬ ‫این فیلم ها هم از فیلمسازان مازندرانی و هم فیلمسازان‬ ‫سایر اس��تان ها مجموع ‪ ۲۴‬اثر از فیلم های جشنواره را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای نشان داوود رشیدی‬ ‫وی ب��ا اش��اره به نش��ان های س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫صنف افزود‪ :‬نش��ان اس��تاد داوود رش��یدی هم زمان با‬ ‫نام گذاری یکی از س��الن ها به نام ایش��ان‪ ،‬نش��ان عالی‬ ‫انجمن کارگردانان سینمای مستند‪ ،‬نشان ایسفا‪ ،‬نشان‬ ‫بهارنارنج ازسوی شهرداری بابل به بهترین فیلم از نگاه‬ ‫انها اهدا می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر جش��نواره همچنی��ن ب��ه س��ازمان های‬ ‫مش��ارکت کننده در جشنواره اش��اره کرد‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫اس��تانداری مازندران‪ ،‬موسسه فرهنگی اکو‪ ،‬کمیسیون‬ ‫ملی یونسکو در ایران‪ ،‬انجمن صنفی کارگردانان مستند‪،‬‬ ‫انجم��ن فیل��م کوتاه ایران‪ ،‬موسس��ه فرهنگ��ی اونگ‪،‬‬ ‫موسسه هنرهای تجس��می‪ ،‬انجمن منتقدان سینمای‬ ‫ایران‪ ،‬مرکز گس��ترش س��ینمای مستند و تجربی‪ ،‬هنر‬ ‫و تجرب��ه‪ ،‬هواپیمایی وارش‪ ،‬خانه صلح‪ ،‬جمعیت ش��هر‬ ‫سالم‪ ،‬فرمانداری‪ ،‬شورای شهر و شهرداری بابل مراکزی‬ ‫هستند که درکنار جشنواره خواهند بود‪.‬‬ ‫دبی��ر نهمی��ن جش��نواره بین المللی فیل��م وارش به‬ ‫عنوان ه��ای کارگاه های جش��نواره اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫کارگاه های اندیشه و اجرا در فیلم مردم نگاری با تدریس‬ ‫همای��ون امام��ی‪ ،‬تکنیک های توزیع فیلم مس��تند در‬ ‫جشنواره ها با حضور احد محبی و محمدرضا فرطوسی‪،‬‬ ‫تولید فیلم مستند مردم شناسی با حضور فرهاد ورهرام‪،‬‬ ‫اغاز و پایان در فیلم مس��تند باحضور مهرداد اسکویی‪،‬‬ ‫امر ذهنی و امر واقع در مستند با حضور فرشاد فدائیان‪،‬‬ ‫سازکارهای تامین سرمایه جمعی برای تولید یک فیلم‬ ‫با حضور زینب تبریزی و ش��یما صابری‪ ،‬زیبایی شناسی‬ ‫جغرافیا و لوکیشن در تولید فیلم با حضور پرویز جاهد‪،‬‬ ‫جامعه شناسی فیلم عامه پسند با حضور جواد طوسی و‬ ‫خسرو دهقان در ایام جشنواره برگزار می شوند‪.‬‬ ‫همچنین نشست های بین المللی با حضور هنرمندان‬ ‫شناخته ش��ده و مط��رح خارج��ی برگزار می ش��ود که‬ ‫می توان به نشس��ت موسیقی و س��ینما با حضور انتون‬ ‫البچنکو(موس��یقیدان برجسته روسی) و روند همکاری‬ ‫ش��رکت های تولید فیلم با فیلمسازان با حضور میلیاشا‬ ‫ایتوگانوا (مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلمسازان)‬ ‫و تجربی��ات یک فیلمس��از حرفه ای با حضور س��رگنی‬ ‫دووروتسوی اشاره کرد‪ .‬وی به حضور بیش از ‪ ۸۰‬نیروی‬ ‫داوطلب در بخش فعالیت های اجرایی‪ ،‬س��تادی و سایر‬ ‫امور جشنواره اشاره کرد‪.‬‬ ‫قربانپ��ور با اش��اره به فعالیت های بخ��ش فرهنگی و‬ ‫ایینی جش��نواره از برگزاری نمایشگاه های تجسمی در‬ ‫‪ ۵‬گال��ری و نمای��ش ‪ ۳۰۰‬اثر تجس��می در این بخش‬ ‫خب��ر داد همچنین به اجرای تئاتره��ا‪ ،‬پرفورمنس ها و‬ ‫نمایش های خیابانی‪ ،‬توجه به صنایع دس��تی و معرفی‬ ‫ان در روزهای برگزاری اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی از اس��تفاده از نماد «س��قاتاالر» ب��ه عنوان نماد‬ ‫ویژه و بومی مازندران در هویت بصری جش��نواره خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬ت�لاش برای حضور مردم در جش��نواره ها‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪ .‬جش��نواره ها می توانند پاتوقی برای‬ ‫گردهمایی هنرمندان باشند ازاین رو مجموعه جمعیت‬ ‫شهر سالم در نهمین جش��نواره بین المللی فیلم وارش‬ ‫بخش بعدی نشس��ت رس��انه ای به پرس��ش و پاسخ‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬دبیر جشنواره در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا اثار دریافت شده اثر فیلمسازان حرفه ای است یا‬ ‫اثار هنرجویان بیان کرد‪ :‬بخشی از فیلم ها ممکن است‬ ‫اثار هنرجویان باش��د اما به هر حال اثار در پورتال ثبت‬ ‫و به دقت ارزیابی شده اند همچنین جشنواره به جوانان‬ ‫توجه ویژه ای داشته و ش��اهد اثار خوبی از انها در این‬ ‫رویداد هستیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه چه تدبیری برای جلوگیری از‬ ‫وقفه های دوباره در برگزاری دوره های بعدی جش��نواره‬ ‫اندیش��یده شده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بخش��ی از این وقفه‬ ‫ب��ه دلیل ناهماهنگی های موجود اس��ت ک��ه به ارتباط‬ ‫نداش��تن س��ازمان برگزارکننده جش��نواره با س��ازمان‬ ‫س��ینمایی برمی گردد‪ .‬در تامین هزینه ها نیز مشکالتی‬ ‫وجود داش��ت که با مش��ارکت خدماتی در این دوره تا‬ ‫حدودی برطرف ش��د‪ .‬ضم��ن اینکه به دلیل مس��ائل‬ ‫اقتصادی و مش��کالت همه جش��نواره ها با این چالش‬ ‫دس��ت به گریبان هس��تند‪ .‬با این وجود جشنواره فیلم‬ ‫وارش دبیرخان��ه ای دائم��ی و فع��ال دارد و به نظر من‬ ‫پایدار خواهد بود‪.‬‬ ‫قربانپ��ور در پاس��خ به اینک��ه ایا موانع ب��رای ثبت‬ ‫جنگل ه��ای هیرکانی در یونس��کو برطرف ش��ده یا نه‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬چند پنل تخصصی در شهر رامسر هم زمان‬ ‫با جش��نواره برگزار می ش��ود‪ .‬اقای ایوبی نی��ز در ایام‬ ‫جش��نواره حضور دارند‪ .‬همچنین با نمایش ‪ ۸‬فیلم در‬ ‫بخش ویژه جنگل های هیرکانی می توانیم کمک بزرگی‬ ‫ب��رای به جریان انداختن دوباره این ماجرا در یونس��کو‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره نحوه همکاری ش��رکت هواپیمایی وارش‬ ‫ب��ا جش��نواره توضی��ح داد‪ :‬عمده همکاری ما با س��ایر‬ ‫سازمان ها به شکل خدماتی اس��ت‪ .‬شرکت هواپیمایی‬ ‫وارش قرار اس��ت جابه جایی مهمانان خارجی را برعهده‬ ‫داش��ته باشد و بار هزینه های جشنواره را به این ترتیب‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫با نمایش‬ ‫‪ ۸‬فیلم در بخش‬ ‫ویژه جنگل های‬ ‫هیرکانی‬ ‫می توانیم کمک‬ ‫بزرگی برای به‬ ‫جریان انداختن‬ ‫دوباره ثبت این‬ ‫جنگل ها در‬ ‫یونسکو داشته‬ ‫باشیم‬ ‫‹ ‹رونمایی از پوسترها و تیزر‬ ‫در بخش سوم این نشست از پوستر نهمین جشنواره‬ ‫بین الملل��ی فیل��م وارش و ‪ ۴‬بخش دیگر ای��ن رویداد‬ ‫سینمایی در نشست رسانه ای ان رونمایی شد‪.‬‬ ‫این پوس��ترها که ازس��وی حام��د بارئی طبری‪ ،‬مدیر‬ ‫هنری جش��نواره طراحی ش��ده اس��ت‪ ،‬ش��امل پوستر‬ ‫اصلی جش��نواره‪ ،‬بخش ویژه جنگل های هیرکانی‪ ،‬ترانه‬ ‫وا(نسیم تازه)‪ ،‬مروری بر فیلم های مردم شناسی گیالن‬ ‫و مروری بر فیلم های مردم شناس��ی کش��ور اذربایجان‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین تیزر این جش��نواره س��اخته حامد‬ ‫بارئی طبری نیز نمایش داده شد‪ .‬این تیزر با بهره گیری‬ ‫از نماهایی از فیلم س��ینمایی «خانه دوست کجاست»‬ ‫ساخته زنده یاد عباس کیارستمی تولید شده است‪.‬‬ ‫نهمی��ن جش��نواره بین المللی فیل��م وارش ‪ ۹‬تا ‪۱۳‬‬ ‫اردیبهشت در استان مازندران برگزار می شود‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با اهالی موسیقی‪:‬‬ ‫دیدار نوروزی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با هیات مدیره خانه‬ ‫موس��یقی و جمعی از هنرمندان موس��یقی عصر شنبه ‪ ۲۴‬فروردین‬ ‫در خانه موس��یقی برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در این دیدار‬ ‫س��یدمجتبی حس��ینی‪ ،‬معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و علی تراب��ی‪ ،‬مدیرکل دفتر موس��یقی حضور داش��تند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با اش��اره به اینکه نگاه به موسیقی و‬ ‫سیاست گذاری ها در موس��یقی باید به ثبات برسد‪ ،‬گفت‪ :‬این اتفاق‬ ‫نیاز به کار مش��ترک دارد‪ .‬س��یدعباس صالحی با تاکید بر این مطلب‬ ‫اف��زود‪ :‬برای رس��یدن به این هدف نیازمند پیش��نهاد و راهکارهایی‬ ‫هس��تیم تا ببینیم چگونه می توان این موضوع را پیش برد و این تنها‬ ‫به وس��یله نشست ها با پیشکسوتان و متخصصان میسر می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اگر مس��یر موسیقی را به رسمیت نشناسیم و در ان مشارکت‬ ‫نکنیم کار سخت خواهد شد‪ ،‬امام راحل (ره) و رهبر معظم انقالب در‬ ‫این فضا حرکت کردند اما جریان س��نتی تری هم در جامعه هستند‬ ‫ک��ه عکس ای��ن جهت حرکت می کنن��د پس ما باید ای��ن ادبیات را‬ ‫در س��طوح مختل��ف غنی تر کنیم‪ .‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تصویر روش��ن از حرکت ه��ای زیرزمینی که در‬ ‫روی زمین دیده می ش��ود مخاطرات و هشدارهایی را برای موسیقی‬ ‫به همراه دارد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اف��زود‪ :‬اگر عرصه بر‬ ‫موس��یقی اصیل تنگ ش��ود‪ ،‬پرونده موسیقی بس��ته نمی شود بلکه‬ ‫ممکن اس��ت موس��یقی هایی جایگزین ان شود که متناسب با اقلیم‬ ‫نباید موسیقی بانوان را محدود کنیم‬ ‫و هنجارهای فرهنگی ما نیس��ت‪ .‬ض��رورت دارد در فضای اموزش و‬ ‫پرورش و نهادهای تعلیم و تربیت گوش ها را به ش��نیدن موس��یقی‬ ‫اصیل عادت دهیم و بخشی از این گفت وگو هم با نهاد تعلیم و تربیت‬ ‫باید ش��کل بگیرد‪ .‬عضو شورای عالی انقالب فرهنگی درباره وضعیت‬ ‫موس��یقی بانوان نیز تصریح کرد‪ :‬وقتی موسیقی بانوان محدود شود‪،‬‬ ‫پرونده موس��یقی زنان بسته نمی ش��ود بلکه به مارکت های خاصی‬ ‫میدان داده می ش��ود که موسیقی به تجارت تبدیل می شود‪ .‬وقتی ما‬ ‫موس��یقی زنان را تحریم کنیم این عرصه موس��یقی به شکل دیگری‬ ‫رخ می دهد‪ ،‬هرگاه ما ‪50‬درصد از فضای جامعه را از صدای هم جنس‬ ‫خود محروم کنیم اس��یب هایی را به همراه خواهد داشت‪ ،‬از گذشته‬ ‫بانوان در جلسات مذهبی می خواندند و موسیقی انها در تاریخ ریشه‬ ‫دارد‪ ،‬پ��س باید محافل موس��یقی بانوان را فراهم ک��رد‪ .‬صالحی در‬ ‫پایان درباره قانون جدید مجلس مبنی بر تخصیص ‪ ۱۰‬درصد درامد‬ ‫کنسرت ها برای زیرساخت های موسیقی گفت‪ :‬تالش ما بر این است‬ ‫ب��ا همکاری همکاران و هنرمندان به گونه ای عمل کنیم که کمترین‬ ‫اس��یب بر اساس این مصوبه به موسیقی وارد شود‪ .‬فرهاد فخرالدینی‬ ‫در ای��ن دیدار گفت‪ :‬امیدواریم برخالف حوادثی که در ابتدای س��ال‬ ‫رخ داد و دل هم��ه را ب��ه درد اورد‪ ،‬امس��ال پ��ر از ارامش و اس��ایش‬ ‫به ویژه برای هنرمندان باش��د ت��ا بتوانند در ارامش کار کنند و روزی‬ ‫ش��ود که بستری مناسب برای پیش��برد هنر فراهم شود و کار کنند‬ ‫و کس��انی که خدمت می کنند موانع سر راه شان نباشد‪ .‬تقی ضرابی‬ ‫نیز در این دیدار گفت‪ :‬کار موس��یقی دش��وار است و ضرورت دارد به‬ ‫اموزش درست در اموزشگاه های موسیقی توجه شود چون دربرخی‬ ‫اموزشگاه ها اموزش نادرست داده می شود و افرادی که اموزش غلط‬ ‫دیده اند‪ ،‬کارهایی انجام می دهند که متناس��ب با شرایط اجتماعی و‬ ‫فرهنگی ما نیست‪ .‬داریوش پیرنیاکان گفت‪ :‬متاسفانه هنوز موسیقی‬ ‫در کش��ور ما به رسمیت ش��ناخته نشده است و ضرورت دارد برای به‬ ‫رس��میت شناخته ش��دن موس��یقی عزم و تالش جدی شود‪ .‬امروز‬ ‫موسیقی کالس��یک‪ ،‬ایرانی‪ ،‬نواحی و موسیقی پاپ درست‪ ،‬در حال‬ ‫تعطیل شدن اس��ت‪ .‬داوود گنجه ای در ادامه گفت‪ :‬امیدوارم امسال‬ ‫سال وحدت و همبستگی بین موزیسین ها باشد و از تجربه های خانه‬ ‫موس��یقی که خانه عشق است‪ ،‬استفاده ش��ود‪ .‬هوشنگ کامکار نیز‬ ‫در این دیدار گفت‪ :‬وضعیت موس��یقی ایران تاس��ف برانگیز اس��ت‪.‬‬ ‫هی��ات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی خرید ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۴۰‬نسخه کتاب‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۶۵۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫ریال را تصویب کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در جلسه‬ ‫‪ ۶۰۸‬هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی خرید ‪ ۴۳۳‬عن��وان کتاب در‬ ‫‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۴۰‬نس��خه به مبل��غ کل ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫و‪۶۵۲‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار ری��ال مورد تصویب‬ ‫قرار گرف��ت‪ .‬عنوان های کتاب های مصوب برای‬ ‫خرید در س��ایت معاونت ام��ور فرهنگی وزارت‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی و در تارنمای هیات‬ ‫انتخاب و خرید کتاب بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫تلویزیون افرادی را به خاطر پول دعوت می کند که موسیقی درستی‬ ‫را ارائه نمی کنند‪ ،‬ارکس��تر ملی ایران و ارکس��تر س��مفونیک تهران‬ ‫نیز اقدامی نمی کند و وضعیت مناسبی ندارند‪ .‬حمیدرضا نوربخش‪،‬‬ ‫مدیرعامل خانه موس��یقی در این دیدار گفت‪ :‬خانه موس��یقی سال‬ ‫دشواری را پشت سر گذاشت اما با همه دشواری ها فعالیت هایی مانند‬ ‫نمایشگاه ساز‪ ،‬مسترکالس ها و ورک شاپ هایی را برگزار کرد و برای‬ ‫ثبت ملی و جهانی س��ازها با سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری و یونسکو همکاری کرد و تمام سازهای ایرانی در نوبت‬ ‫ثبت ملی هستند و تعدادی از سازها ثبت جهانی شده است‪ .‬نوربخش‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬درخواس��ت داریم مس��ئوالن فرهنگی و هنری توجه‬ ‫بیش��تری به موسیقی داشته باش��ند‪ .‬در نوازندگی بانوان در بعضی از‬ ‫استان ها محدودیت و مشکل وجود دارد‪ .‬مصوبه اخیر مجلس شورای‬ ‫اس�لامی مبنی بر واگذاری ‪ ۱۰‬درصد از عوائد کنسرت های موسیقی‬ ‫به خزانه برای زیرس��اخت های فرهنگی هزینه های کنس��رت را باال‬ ‫می برد و برای هنرمندان و مردم پیامدهایی دارد و فعالیت های هنری‬ ‫را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬اذر هاشمی نیز در این دیدار گفت‪ :‬مسائل‬ ‫و محدودیت هایی برای زنان در موسیقی وجود دارد که انتظار داریم‬ ‫این محدودیت ها برطرف ش��ود‪ .‬همچنین در این دیدار محمد سریر‪،‬‬ ‫حسن ریاحی‪ ،‬سیدمحمد میرزمانی‪ ،‬شاهین فرهت و حاتم عسگری‬ ‫مطالبی را بیان کردند‪ .‬در پایان این دیدار به مناس��بت تولد داریوش‬ ‫پیرنیاکان که ‪ ۲۳‬فروردین است‪ ،‬جشن تولد پیرنیاکان برگزار شد‪.‬‬ ‫روابط عمومی فیلم سینمایی «قصر شیرین»‬ ‫از صادر نش��دن پروانه نمایش این اثر به دستور‬ ‫یک نهاد انتظامی خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ،‬رواب��ط عموم��ی فیل��م‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫س��ینمایی «قص��ر ش��یرین» ب��ه کارگردان��ی‬ ‫س��یدرضا میرکریمی اعالم کرد‪« :‬باوجود تالش‬ ‫ف��راوان و دوماهه ب��رای دریاف��ت پروانه نمایش‬ ‫«قصرش��یرین» به دلیل برنامه ری��زی اکران ان‬ ‫در فصل تابس��تان‪ ،‬سازمان س��ینمایی از صدور‬ ‫پروانه امتناع کرده اس��ت که پس از بررسی علت‬ ‫موضوع‪ ،‬مشخص ش��د یکی از نهادهای انتظامی‬ ‫فقط به دلیل چند پالن از فیلم که خوش��ایند انها‬ ‫نیست‪ ،‬به سازمان سینمایی تاکید کرده است حق‬ ‫صدور پروانه اکران برای «قصر شیرین» را ندارد»‬ ‫براساس ادعای روابط عمومی‪ ،‬این فیلم سینمایی‬ ‫توقیف ش��ده است‪« .‬قصر شیرین» به کارگردانی‬ ‫و تهیه کنندگی س��یدرضا میرکریم��ی و با بازی‬ ‫حامد بهداد برای نخس��تین بار در سی وهفتمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر به نمایش درامد‪.‬‬ ‫فروش یک روز سقراط‬ ‫به نفع سیل زدگان‬ ‫نمای��ش «س��قراط» ی��ک اجرای خ��ود را به‬ ‫س��یل زدگان اختص��اص می دهد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬گروه نمایش «س��قراط» به نویسندگی‬ ‫و کارگردان��ی حمیدرض��ا نعیمی اع�لام کردند‬ ‫ک��ه عوای��د حاصل از ف��روش اجرای دوش��نبه‬ ‫‪۲۶‬فروردین را به هموطنان سیل زده اختصاص‬ ‫می دهن��د‪ .‬نمای��ش «س��قراط» تنها ت��ا پایان‬ ‫فروردین روی صحنه خواهد بود‪.‬‬ ‫اکران نیم بهای شنبه ها‬ ‫لغو می شود؟‬ ‫غالمرضافرجیسخنگویشورایصنفینمایش‬ ‫درباره بالتکلیفی سینماها در اجرای طرح فروش‬ ‫نیم بهای بلیت در روزهای شنبه توضیح هایی ارائه‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬بعد از افزایش پرحاش��یه نرخ‬ ‫بلیت سینما در استانه نوروز ‪ ۹۸‬و اجرا نشدن طرح‬ ‫فروش نیم بها در روزهای شنبه و سه شنبه در ایام‬ ‫دوهفته ای تعطیالت نوروزی‪ ،‬ش��نبه هفته جاری‬ ‫نیز برخالف مصوبه اعالم ش��ده در س��ال گذشته‬ ‫مبنی بر نیم بها بودن بلیت س��ینماها در روزهای‬ ‫شنبه‪ ،‬شاهد قیمت های مختلف بلیت در سینماها‬ ‫بودیم به گونه ای که برخی از س��ینماها بلیت های‬ ‫نیم بها‪ ،‬برخی با کس��ر نرخ و برخ��ی بلیت ها را به ‬ ‫ش��کل تمام بها ارائه می دادند‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که پی��ش از این هم در تعطی�لات نوروز حتی در‬ ‫روزهای سه شنبه که جزو روزهای ارائه بلیت های‬ ‫نیم به��ا بود‪ ،‬بلیت های س��ینما ب��ه مبلغ ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫توم��ان به ف��روش رس��ید؛ قیمتی که براس��اس‬ ‫مصوبه به روزهای پنجش��نبه و جمعه اختصاص‬ ‫داشت‪ .‬غالمرضا فرجی‪ ،‬سخنگوی شورای صنفی‬ ‫نمای��ش در گفت وگو با مهر درباره اعمال نش��دن‬ ‫مصوبه بلیت های نیم بها در سینماها برای روزهای‬ ‫شنبه در س��ال جدید و وجود قیمت های پراکنده‬ ‫در این روز در س��ینماهای مختل��ف عنوان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه ای که برای نرخ بلیت ها تصویب‬ ‫ش��ده اس��ت ارائه بلیت ها پایین تر از سقف درنظر‬ ‫گرفته ش��ده یعنی ‪ ۲۰‬هزار تومان مش��کلی ندارد‬ ‫ب��ر همین اس��اس س��ینماداران می توانند ضمن‬ ‫تواف��ق به صاحبان اثار بلیت هایی کمتر از س��قف‬ ‫تعیین ش��ده ارائه دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مصوبه ای‬ ‫که ب��رای ارائ��ه بلیت ه��ای نیم به��ا در روزهای‬ ‫ش��نبه به تصویب رس��یده بود‪ ،‬برای سال گذشته‬ ‫اس��ت و از انجایی که ایین نام��ه اکران ‪ ۹۸‬نهایی‬ ‫نش��ده و در این باره به اجماع نرسیده ایم بنابراین‬ ‫س��ینماها می توانند قیمتی را که با صاحبان اثار‬ ‫توافق کرده اند‪ ،‬ارائه دهند‪ .‬فرجی در پایان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬همچنان سه ش��نبه ها به عنوان روزهای ارائه‬ ‫بلیت های نیم بها به روال خود باقی است اما این به‬ ‫معن��ای حذف ش��نبه ها از روزهایی که بلیت های‬ ‫نیم بها ارائه می ش��د‪ ،‬نیس��ت و باید در این زمینه‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫نشست رسانه ای نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش» برگزار شد‬ ‫خرید ‪ ۱۲‬میلیارد ریال‬ ‫کتاب از سوی دولت‬ ‫سه شنبه‬ ‫مسابقات قران فرصت عرضه‬ ‫دیپلماسی فرهنگی‬ ‫‪ 27‬فروردین ‪ 10 - 1398‬شعبان ‪ 16 - 1440‬اوریل ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1270‬پیاپی ‪2588‬‬ ‫قران‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫طیبه سیاووش��ی از مسابقات بین المللی قران کریم به عنوان یک فرصت‬ ‫مناسب برای دیپلماسی فرهنگی یاد کرد و گفت‪ :‬با افزایش تبلیغات میدانی‬ ‫و دعوت از قشرهای گوناگون مردم می توان شرایط را به گونه ای فراهم کرد‬ ‫که ایرانیان عالقه مند و مانوس با قران کریم از این مسابقات بازدید کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬طیبه سیاووشی نماینده مجلس شورای اسالمی درباره اثار‬ ‫و برکات برگزاری مسابقات بین المللی قران بانوان در ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫از نخستین دوره برگزاری مسابقات بین المللی قران بانوان در تهران بازدید‬ ‫کردم‪ .‬در ان زمان این مس��ابقات منظم و ان گونه که انتظار می رفت برگزار‬ ‫نش��د‪ ،‬اما سال گذشته یعنی دومین دوره این مسابقات به شکل بهتری برپا‬ ‫ش��د؛ البته به اندازه مس��ابقات اقایان گس��ترده نبود‪ .‬سیاووشی با تاکید بر‬ ‫اینکه مس��ابقات بین المللی قران بانوان یک فرصت مناس��ب برای اجرای‬ ‫دیپلماس��ی فرهنگی اس��ت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬این رقابت ها فضای مناس��بی برای‬ ‫تبادالت فرهنگی میان بانوان ایرانی با بانوان دیگر نقاط جهان اسالم فراهم‬ ‫می کند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬مسابقات بین المللی قران کریم در بخش برادران‬ ‫س��ال ها اس��ت که به یک برنامه جهانی تبدیل ش��ده و در میان کشورهای‬ ‫جهان اس�لام مشهور است‪ .‬انتظار می رود مسابقات بانوان نیز با الگوبرداری‬ ‫از ان در میان بانوان جهان به برنامه ای شناخته شده تبدیل شود و جای خود‬ ‫را در جهان اس�لام بیابد‪ .‬سیاووشی از برگزارکنندگان مسابقات بین المللی‬ ‫قران در کشورمان خواس��ت امکان حضور قشرهای گوناگون مردم در این‬ ‫مس��ابقات را فراهم کنند و اظهار کرد‪ :‬با افزایش تبلیغات میدانی و دعوت از‬ ‫قشرهای گوناگون مردم می توان شرایط را به گونه ای فراهم کرد که ایرانیان‬ ‫عالقه مند و مانوس با قران کریم از این مسابقات بازدید کنند‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫ادبیات کودک‬ ‫«ورونی��کا ریچ��رووا» هنرمن��د اه��ل‬ ‫جمه��وری چ��ک اس��ت ک��ه نه تنه��ا از‬ ‫بطری های پالستیکی به عنوان مواد اولیه‬ ‫اثار هنری اش اس��تفاده می کند‪ ،‬بلکه این‬ ‫اثار را به عنوان اثری ارزشمند در موزه اثار‬ ‫هنری پالستیکی اش به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از یورونیوز‬ ‫نامانوس ترین جنبه استفاده از پالستیک ها‪ ،‬کاربرد انها‬ ‫در وادی هنر اس��ت‪ .‬گذش��ته از ضرر و زیان های یک بار‬ ‫مصرف بودن بطری های پالستیکی برای محیط زیست‬ ‫و طبیعت‪ ،‬می ش��ود از انها به عن��وان منبعی الهام بخش‬ ‫برای خلق ش��اهکارهای هنری اس��تفاده کرد‪ .‬تعجبی‬ ‫با ارائه تصویری مثبت از توان یابی و بدون‬ ‫انکه ان را به عنوان یک مشکل یا ناتوانی‬ ‫مطرح کن��د‪ ،‬نمونه خوبی از بازتاب تنوع‬ ‫در کتاب ه��ای کودکان اس��ت‪ ».‬کتاب‬ ‫«هفت اس��ب‪ ،‬هفت رنگ» در هلند با نام‬ ‫«دخترک و هفت اسب اش» منتشر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کتاب را یکی از نویس��ندگان‬ ‫ادبیات کودکان به نام «امی دروس» ‪Imme Dros‬‬ ‫به هلندی ترجمه ش��ده و انتش��ارات «کوریدو» ناشر‬ ‫کتاب های کودک هلند ان را منتشر کرده است‪ .‬کتاب‬ ‫«هفت اسب‪ ،‬هفت رنگ» از مجموعه کتاب های پروژه‬ ‫بین فرهنگی تولید کتاب های تصویری باکیفیت برای‬ ‫برنامه با من بخوان اس��ت که با همکاری ماریت تورن‬ ‫کوئیس��ت‪ ،‬تصویرگر هلندی‪-‬سوئدی اجرا می شود‪.‬‬ ‫کتاب یادش��ده تاکنون برنده دو جایزه جزیره بنفش‬ ‫نامی ‪ ۲۰۱۹‬و جایزه «تصویر کتاب» ‪ ۲۰۱۸‬روس��یه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این کتاب همچنین نامزد دریافت جایزه دوساالنه‬ ‫تصویرگری براتیسالوا ‪ ۲۰۱۹‬است‪.‬‬ ‫ندارد ک��ه ریچرووا برای م��وزه اثار هنری‬ ‫پالستیکی اش مش��هور شده‪ ،‬زیرا او با این‬ ‫کار به س��بک منحصر به فرد خود در خلق‬ ‫اثار هنری دس��ت یافته است‪ .‬بطری های‬ ‫پالس��تیکی اس��تفاده ش��ده در این موزه‬ ‫از کش��ورهای گوناگون جمع اوری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این هنرمند در خانه خود در ش��هر‬ ‫کوچک «بوش��تیهراد» واقع در جمهوری چک‪ ،‬انبوهی‬ ‫از بطری های پالس��تیکی نگهداری می کن��د که از انها‬ ‫به عنوان مواد اولیه اثار هنری اش مانند تابلوهای ش��بیه‬ ‫بش��قاب های سوش��ی یا لوس��ترهای زیبای کریستال‬ ‫استفاده می کند‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫بچه پردردسر ادبیات فرانسه شوالیه می شود‬ ‫میش��ل اولبک‪ ،‬نویس��نده سرشناس و‬ ‫رمان نویس فرانسوی نشان لژیون دونور را‬ ‫که مهم ترین نشان فرانسه است‪ ،‬پنجشنبه‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر به نق��ل از خبرگزاری‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬باالترین نش��ان فرانسه ازسوی‬ ‫امانوئل مکرون‪ ،‬رئیس جمهوری این کشور‬ ‫پنجش��نبه به میش��ل اولبک برای خدماتش به ادبیات‬ ‫فرانس��ه اهدا می ش��ود‪ .‬اول ژانویه یعنی در نخس��تین‬ ‫روز س��ال ‪ 11( ۲۰۱۹‬دی ‪ )1397‬ب��ا اع�لام فهرس��ت‬ ‫دریافت کنندگان نشان لژیون دونور سال‪ ،‬اعالم شده بود‬ ‫این نویسنده ‪۶۳‬ساله امسال این نشان را دریافت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬دفتر مرکزی اعطای نشان لژیون دونور در بیانیه ای‬ ‫اع�لام کرد اولبک در کنار ش��ماری از چهره های مطرح‬ ‫کشور‪ ،‬این نشان را که برجسته ترین نشان دولتی فرانسه‬ ‫است‪ ،‬دریافت خواهند کرد‪ .‬نامزدی او برای دریافت این‬ ‫جایزه اندکی پس از ان اعالم ش��د که جدیدترین کتاب‬ ‫وی‪ ،‬رمانی با عنوان «س��روتونین» منتشر و بالفاصله در‬ ‫سراس��ر جهان ترجمه شد و در فهرست پرفروش ها قرار‬ ‫برگزاری جشنواره عکس شاهنامه در رشت‬ ‫ان ارام��گاه فردوس��ی‪ ،‬موزه ش��اهنامه و‬ ‫اس��طوره قزوین‪ ،‬پویش فردوس��ی و گروه‬ ‫هنری سی تاب مشارکت دارند‪ .‬نمایشگاه‬ ‫دومین جش��نواره ملی عکس شاهنامه در‬ ‫شهر رش��ت با همکاری اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی اس��تان گیالن و اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رشت‬ ‫به دبیری کورش جوادی برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫از شنبه‪ ۲۴،‬فروردین ساعت ‪ ۱۸‬و هر روز تا ‪ ۲۹‬فروردین‬ ‫از ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۱۸‬در میدان ش��هرداری‪ ،‬خیابان‬ ‫س��عدی‪ ،‬مجتمع فرهنگی و هنری خاتم االنبیاء (ص)‪،‬‬ ‫نگارخانه مارلیک امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫گرفت‪ .‬این کتاب که پیش از شروع جنبش‬ ‫جلیقه زردهای فرانس��ه نوش��ته شده بود‪،‬‬ ‫پیش بینی کرده بود خش��م مهارنش��دنی‬ ‫در فرانس��ه بروز می کن��د و بدترین بحران‬ ‫اجتماع��ی برای دولت امانوئ��ل مکرون را‬ ‫رق��م می زند‪ .‬نش��ان لژیون دونور امس��ال‬ ‫در مجم��وع ب��ه ‪ ۴۰۲‬نفر تعل��ق می گیرد‬ ‫و از انجا که در ‪ 5‬س��طح درجه بندی می ش��ود‪ ،‬به ‪۳۴۵‬‬ ‫نف��ر از دریافت کنندگان این نش��ان‪ ،‬درجه «ش��والیه»‬ ‫اعطا خواهد ش��د و ‪ ۴۲‬نفر درجه «افس��ر»‪ ۹ ،‬نفر درجه‬ ‫«فرمانده»‪ ۴ ،‬نفر درجه «افس��ر ب��زرگ» و دو نفر درجه‬ ‫«صلیب بزرگ» را دریافت خواهند کرد‪ .‬ماری کلر برژر‪،‬‬ ‫تاریخدان مش��هور فرانسوی که ‪ ۸۵‬س��ال دارد و الفرد‬ ‫گروس��ر‪ ،‬جامعه شناس فرانس��وی‪-‬المانی که ‪ ۹۳‬سال‬ ‫دارد نیز شایس��ته دریافت درجه صلیب بزرگ شناخته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬رنه دو اُبالدیا‪ ،‬ش��اعر ‪100‬ساله فرانسوی نیز از‬ ‫دریافت کنن��دگان درجه فرمانده نش��ان لژیون دونور و‬ ‫اس��تفان ب ِرن‪ ،‬روزنامه نگار نیز از جمله دریافت کنندگان‬ ‫نشان شوالیه است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫‪11‬‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫ح‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ظ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫«قایق های کاغذی» برای بچه های سیل زده ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫غ‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪124‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪125‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫ش‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گردهمای��ی «قایق های کاغ��ذی» با هدف‬ ‫اهدای کتاب هایی که به فهرس��ت الک پش��ت‬ ‫پرنده راه پی��دا کرده اند و همچنین اقالم دیگر‬ ‫به کودکان و نوجوانان مناطق س��یل زده برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫در فراخ��وان‬ ‫ای��ن برنامه امده اس��ت‪ :‬ما به ق��درت ادبیات و‬ ‫کت��اب در بحران هایی مانند س��یل باور داریم‪.‬‬ ‫برای همی��ن فکر کردیم از ش��ما دعوت کنیم‬ ‫ت��ا در گردهمایی «قایق ه��ای کاغذی» همراه‬ ‫الک پش��ت پرنده باش��ید‪ .‬در این گردهمایی‬ ‫ش��ما می توانید کتاب ه��ای باکیفیتی را که به‬ ‫فهرس��ت الک پش��ت پرنده راه پیدا کرده اند با‬ ‫تخفیف تهی��ه کنید و همان ج��ا کتاب ها را به‬ ‫داوران الک پش��ت پرنده بس��پارید تا کتاب ها‬ ‫براس��اس گروه س��نی و کاربرد دس��ته بندی و‬ ‫سپس به گروه ها و نهادهای ترویج کتاب خوانی‬ ‫سپرده شوند‪ .‬این نهادها کتاب هایی را که شما‬ ‫خریده ای��د به مناط��ق س��یل زده می برند و با‬ ‫برنامه بین کودکان و نوجوانان توزیع می کنند‪.‬‬ ‫در کنار خرید کتاب شما می توانید از نمایشگاه‬ ‫اث��ار هنری بازدی��د کنید‪ .‬عواید ف��روش اثار‬ ‫هنری مس��تقیم به حس��اب هالل احمر واریز‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬اگر مای��ل به اهدای عروس��ک‪،‬‬ ‫اسباب بازی و لوازم التحریر هستید کارشناسان‬ ‫ما‪ ،‬انها را از ش��ما تحویل می گیرند و به مناطق‬ ‫س��یل زده می برن��د‪ .‬برگ��زاری نشس��ت های‬ ‫تخصصی با موضوع کار با کودکان اسیب دیده‬ ‫از دیگ��ر برنامه های این گردهمایی اس��ت که‬ ‫ن از ساعت ‪ ۱۰‬صبح تا‬ ‫پنجش��نبه‪ ۲۹ ،‬فروردی ‬ ‫‪ ۶‬بعدازظهر در خانه وارطان برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ایثار ‪ -‬کیفر‬ ‫‪ -2‬دیگ��ر و باقی ‪ -‬خدمتگزار و بنده ‪ -‬فاصله دو‬ ‫صوت در موسیقی‬ ‫‪ -3‬پخش ک��ردن و پراکن��دن ‪ -‬حجمی معادل‬ ‫یک هزارم مترمکعب ‪ -‬سرمابخش تابستان‬ ‫‪ -4‬قری��ه و ابادی ‪ -‬محصول س��یگار ‪ -‬ش��رح و‬ ‫تفسیر‬ ‫‪ -5‬بیمارستان ‪ -‬ریشه‬ ‫‪ -6‬قس��مت کج راه پارچه ‪ -‬نیم��ی از هر جدول‬ ‫کلمات را تشکیل می دهد‬ ‫‪ -7‬نوعی رنگ چشم ‪ -‬پدر اعراب‬ ‫‪ -8‬عالمت مفعول غیرصریح ‪ -‬حرف مش��ایعت ‪-‬‬ ‫از طوایف غربی کشورمان‪ -‬تاشده و انحنا‬ ‫‪ -9‬از ل��وازم خیاطی ‪ -‬نام گوش��ه هایی در چند‬ ‫دستگاه موسیقی‬ ‫‪ -10‬داخلی‪ -‬سخت و محکم‬ ‫‪ -11‬عنصر شیمیایی ‪ -‬اختراع وستینگ هاوس‬ ‫‪ -12‬تخ��ت و اریک��ه ‪ -‬گ��روه دارای ویژگی های‬ ‫مشترک ‪ -‬صدمترمربع‬ ‫‪ -13‬بس��یار مهرب��ان ‪ -‬بچ��ه به دنی��ا اوردن ‪-‬‬ ‫قسمتی از موشک‬ ‫‪ -14‬درجه دار رده باالی نظامی ‪ -‬فرمانده و مهتر‬ ‫ از ترکیبات شیمیایی‬‫‪ -15‬درختی که از چوب ان دانه های تس��بیح را‬ ‫می سازند ‪ -‬نام پیشین شهر دوشنبه در تاجیکستان‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬خواهش ‪ -‬شاعر ایرانی گرشاسب نامه‬ ‫‪ -2‬نام قدیم تربت حیدریه ‪ -‬غبار ‪ -‬اموختنی کالس‬ ‫‪ -3‬همنشین جس��ت ‪ -‬با پس مخالف است ‪ -‬پرسید‬ ‫کجاست ‪ -‬بانی ایین پروتستان‬ ‫‪ -4‬نام دیگر س��یاهرگ ‪ -‬سالح س��اعتی ‪ -‬یادداشت‬ ‫ روز گذشته‬‫‪ -5‬از سازها ‪ -‬مددکار ‪ -‬ستون بدن‬ ‫‪ -6‬سولفات کلسیم ‪ -‬بلی روسی ‪ -‬سرحد‬ ‫‪ -7‬یازدهمین حرف الفبای فارسی ‪ -‬به اماکن متبرکه‬ ‫رفتن‬ ‫‪ -8‬صبور و بردبار ‪ -‬پسر مقتول کوروش هخامنشی‬ ‫‪ -9‬فن ش��یوا خواندن کتاب ق��ران ‪ -‬طویل ترین رود‬ ‫جهان‬ ‫‪ -10‬توده غله پاک ش��ده ‪ -‬نشانه مصدر در فارسی ‪-‬‬ ‫اخرین نت موسیقی‬ ‫‪ -11‬کلمه انتخاب ‪ -‬سودجو ‪ -‬از ابزار شاطر نانوایی‬ ‫‪ -12‬حشره جهنده ‪ -‬مخفف هستم ‪ -‬دورویی ‪ -‬جای‬ ‫بلند و رفیع‬ ‫‪ -13‬هر س��اختار عمودی ‪ -‬گش��وده ‪ -‬پژواک صدا ‪-‬‬ ‫رفتار نیک و پسندیده‬ ‫‪ -14‬س��پیدموی ش��اهنامه ‪ -‬فالکت ‪ -‬خواهش های‬ ‫نفس‬ ‫‪ -15‬فلز هسته ای ‪ -‬جریمه تاخیر پرداخت وجه‬ ‫محمد فاضل�ی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه شهید بهشتی‪:‬‬ ‫محدود و تک عاملی اندیشیدن‬ ‫درب��اره همه پدیده ه��ای پیچیده‬ ‫از جمله س��یالب خطرناک است‪.‬‬ ‫س��ازه ها‪ ،‬الیروب��ی‪ ،‬شهرس��ازی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬تغیی��ر اقلی��م و‪...‬‬ ‫هر کدام س��همی در این مس��ئله دارند‪ .‬کتاب‬ ‫«راهنم��ای روش های غیرس��ازه ای مدیریت‬ ‫سیالب» که سال ‪ ۱۳۷۹‬ازسوی «کمیته ملی‬ ‫ابی��اری و زهکش��ی» در ‪ ۳۲۶‬صفحه ترجمه‪،‬‬ ‫تدوین و منتشر شده می تواند راه هایی به سوی‬ ‫پیچیده اندیشیدن درباره سیالب باز کند‪.‬‬ ‫ای��ن کتاب طیفی از عوامل محیط زیس��تی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬ریس��ک و بیم��ه‪ ،‬شهرس��ازی‪،‬‬ ‫نظام ه��ای پیش بین��ی و هش��دار س��یالب تا‬ ‫چندی��ن عامل دیگر را در نظر می گیرد و حاوی‬ ‫مطالبی درباره انهاس��ت‪ .‬این کتاب روش های‬ ‫مدیریت س��یالب را در ‪ 4‬دس��ته تقسیم بندی‬ ‫کرده است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تالش برای کاهش سیالب‬ ‫‪ -۲‬ت�لاش ب��رای کاهش اس��یب پذیری در‬ ‫مقابل سیالب‬ ‫‪ -۳‬تالش برای کاهش خسارت ها‬ ‫‪ -۴‬ایجاد امادگی برای تحمل خسارت ها‬ ‫روش نخس��ت را «س��ازه ای» و مبتن��ی بر‬ ‫حفاظ��ت فیزیک��ی از طریق س��ازه ها می داند‬ ‫ک��ه م��ردم را از س��یالب دور می کن��د (برای‬ ‫مثال ساخت س��د) و ‪ 3‬روش دیگر غیرسازه ای‬ ‫هس��تند‪ .‬ترکی��ب روش ه��ای س��ازه ای و‬ ‫غیرس��ازه ای‪ ،‬گزینه مناسب مدیریت سیالب‬ ‫معرفی شده اند‪.‬‬ ‫س��ازه های مدیری��ت س��یالب عبارتن��د از‬ ‫س��دها‪ ،‬خاکریزها‪ ،‬سیل بندها‪ ،‬منحرف کردن‬ ‫لبَر و‪ ...‬که‬ ‫مس��یر س��یالب‪ ،‬کانال ه��ای س��ی ‬ ‫با ذخی��ره کردن‪ ،‬محدودس��ازی ی��ا منحرف‬ ‫کردن س��یالب‪ ،‬مدیریت ان را ممکن می کنند‬ ‫(ص‪ .)۵ .‬ام��ا رهیافت های غیرس��ازه ای در دو‬ ‫گروه دسته بندی می ش��وند؛ گروه نخست که‬ ‫«تمهی��دات برنامه ریزی» ن��ام گرفته اند ذیل‬ ‫ای��ن عنوان ه��ا بررس��ی ش��ده اند‪ :‬پیش بینی‬ ‫سیالب‪ ،‬س��یل های دریایی‪ ،‬کنترل گسترش‬ ‫سیالبدشت‪ ،‬بیمه سیالب‪ ،‬ضدسیالب کردن‪،‬‬ ‫مدیریت حوضه ابریز‪ ،‬تصمیم گیری‪ .‬گروه دوم‬ ‫باعنوان «تمهیدات مقابله ای» به این عنوان ها‬ ‫می پردازد‪ :‬برنامه ریزی برای مقابله با ش��رایط‬ ‫اضطراری سیل‪ ،‬مقابله با سیالب‪ ،‬هشدار سیل‪،‬‬ ‫تخلیه‪ ،‬کمک های اضطراری و رفع مش��کالت‬ ‫(ص‪)۶ .‬‬ ‫روش های غیرسازه ای خود بر دو دسته اند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬روش ه��ای قابل تعری��ف‪،‬‬ ‫دسترس��ی و اج��را در دش��ت‬ ‫سیالب گیر‬ ‫‪ -۲‬روش ه��ای اضط��راری‬ ‫ب��رای مقابله ب��ا س��یل در زمانی‬ ‫که پیش بینی می ش��ود س��یالب‬ ‫بزرگی قریب الوقوع اس��ت (صص‪.‬‬ ‫‪ .)۹-۱۰‬کتاب گرچه ازسوی جمعی از برترین‬ ‫متخصصان نوش��ته ش��ده‪ ،‬اما به زبانی بس��یار‬ ‫ساده و خواندنی است‪ .‬نکاتی از پیوست الف ان‬ ‫که درباره تجربه های سایر کشورها در مدیریت‬ ‫غیرس��ازه ای اس��ت‪ ،‬خیلی جالب ان��د (البته‬ ‫مربوط به سال ‪ ۱۹۹۷‬است)‪:‬‬ ‫کانادا‪ :‬برنامه کاهش خس��ارت های س��یل‬ ‫(‪ )FDR‬در س��ال ‪ ۱۹۷۵‬انج��ام ش��د‪ .‬برخی‬ ‫استان ها پیش��رفت های خوبی داش��ته اند اما‬ ‫محدودیت هایی هم وجود دارد ش��امل‪ :‬نیاز به‬ ‫تهیه نقشه های خطرپذیری از سیل‪ ،‬نارضایتی‬ ‫سیاس��ی ب��رای قب��ول پهنه بن��دی و فقدان‬ ‫قانون گذاری مرتبط‪( .‬ص‪)۲۴۹ .‬‬ ‫فرانسه‪ ۲۵ :‬درصد جمعیت در معرض سیل‬ ‫هس��تند و بعد از س��یل ‪ ۱۹۹۴‬تصمیم گرفته‬ ‫ش��د یک برنامه بلندمدت با هدف جلوگیری از‬ ‫بالیای طبیعی توس��عه یابد‪( .‬ص‪ )۲۵۰ .‬دولت‬ ‫با برقراری یارانه‪ ،‬انگی��زه مالی برای اقدام های‬ ‫ضدسیل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫المان‪ :‬س��یل های مخرب سال های ‪ ۱۹۹۳‬و‬ ‫‪ ۱۹۹۴‬در رود راین‪ ،‬س��ازمان های مس��ئول را‬ ‫وادار به چاپ «راهنمای حفاظت هنگام سیل»‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۵‬کرد و حاوی این پیام است که‬ ‫حفاظت از خطر سیل یک مسئله پیچیده است‬ ‫که نمی توان به سادگی و با یک راه حل منحصر‬ ‫به فرد حل کرد‪( .‬ص‪)۲۵۱ .‬‬ ‫هند‪« :‬فلسفه سیاست ملی کنترل سیالب»‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۵۴‬تدوین شد‪ .‬س��االنه ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫کیلومتر از اراضی این کشور را سیل فرامی گیرد‬ ‫و بیش از ‪ ۱۵۰۰‬نفر تلفات جانی دارد‪.‬‬ ‫ژاپن‪ :‬قانون گذاری از س��ال ‪ ۱۹۴۹‬به خوبی‬ ‫س��ازماندهی شده اس��ت‪ .‬راهبرد ژاپن کاهش‬ ‫خس��ارت ها و از طرف دیگر تقبل خسارت های‬ ‫سازه ای زیربنایی بوده است‪( .‬ص‪)۲۵۴ .‬‬ ‫نکته جالب این است که به طور تقریبی همه‬ ‫کش��ورها بعد از تجربه کردن یک س��یل بزرگ‬ ‫و خس��ارت بار‪ ،‬قانون گذاری‪ ،‬توسعه راهنماها‬ ‫و بهبود رویه های مدیریت س��یالب را ش��روع‬ ‫کرده ان��د‪ .‬م��ا هم ش��روع کنیم؛ بع��د از اینکه‬ ‫درباره اش پیچیده اندیش��یدیم‪ .‬کارگروه ملی‬ ‫س��یل‪ ،‬راهی به س��وی این پیچیده اندیشیدن‬ ‫و اغاز حرکت ملی ارتقای مدیریت و تاب اوری‬ ‫در برابر سیالب است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کتابی برای پیچیده اندیشیدن درباره سیل‬ ‫وقتی بطری های پالستیکی به دنیای هنر قدم می گذارند‬ ‫تجسمی‬ ‫نمایش��گاه های دومین جش��نواره ملی‬ ‫عکس شاهنامه از شهر رشت اغاز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫نگارخان��ه مارلیک‬ ‫در ش��هر رش��ت از ش��نبه‪ ۲۴ ،‬فروردین‬ ‫ن میزبان نمایش��گاه های‬ ‫ت��ا ‪ ۲۹‬فروردی�� ‬ ‫دومین جش��نواره ملی عکس شاهنامه با‬ ‫ش��عار «ایران نگارخانه ای برای شاهنامه»‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این نمایش��گاه ‪ ۳۷‬اث��ر برگزیده دور دوم‬ ‫جشنواره ملی عکس شاهنامه به انتخاب هیات داوران به‬ ‫نمایش گذاشته می شود‪ .‬جشنواره ملی عکس شاهنامه‬ ‫هر ‪ 2‬س��ال یک بار از س��وی باش��گاه ش��اهنامه پژوهان‬ ‫و باش��گاه نق��االن برگزار می ش��ود و در دومی��ن دوره‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تجسمی‬ ‫جایزه لسپلویم هلند برای کتاب ایرانی‬ ‫کت��اب «هفت اس��ب‪ ،‬هف��ت رنگ»‬ ‫برن��ده جای��زه لس��پلویم هلند ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫کت��اب «هفت اس��ب‪،‬‬ ‫هف��ت رن��گ» نوش��ته محم��د هادی‬ ‫محمدی با تصویرگری نوش��ین صفاخو‬ ‫از بخ��ش ک��ودک و نوجوان انتش��ارات‬ ‫موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان‬ ‫(کتاب های تاک) جایزه لسپلویم ‪ Leespluim‬ماه‬ ‫فوریه هلند را از ان خود کرد‪ .‬جایزه لسپلویم جایزه ای‬ ‫اس��ت که هر ماه به یک کتاب تصویری منتشرش��ده‬ ‫در هلند اهدا می ش��ود‪ .‬گ��روه داوران این جایزه متن‬ ‫و تصویر کتاب «هفت اس��ب‪ ،‬هفت رنگ» را ستود ه و‬ ‫گفته اند‪« :‬کتاب «هفت اسب‪ ،‬هفت رنگ» کتابی است‬ ‫تفکربرانگیز که کودکان را به گفت وگو دعوت می کند‪.‬‬ ‫کتابی است که هر خواننده ای تفسیر و برداشت خود را‬ ‫از تصویرها و متن خواهد داشت‪ .‬این کتاب همچنین‬ ‫پرس��ش هایی فلس��فی را درباره فانتزی‪ ،‬به اشتراک‬ ‫گذاشتن‪ ،‬بخشیدن‪ ،‬محدودیت و‪ ...‬برمی انگیزد‪ .‬این‬ ‫کتاب که شخصیت اصلی ان دختری است توان یاب‪،‬‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!