روزنامه صمت شماره 1295 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1295

روزنامه صمت شماره 1295

روزنامه صمت شماره 1295

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫از صداوسیما گله مندم‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی همزمان با شب والدت باسعادت کریم اهل بیت‪،‬‬ ‫حضرت امام حس��ن مجتبی (علیه الس�لام) در دیدار جمعی از استادان زبان و‬ ‫ادب پارس��ی و ش��اعران جوان و پیشکس��وت درباره زبان فارس��ی ابراز نگرانی‬ ‫کردند و گفتند‪ :‬من راجع به زبان فارسی حقیقتا نگرانم زیرا در جریان عمومی‪،‬‬ ‫زبان فارس��ی در حال فرسایش اس��ت‪.‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در این دیدار‪،‬‬ ‫حرکت و پیشرفت جریان شعر انقالب را امیدوارکننده دانستند و گفتند‪ :‬من از‬ ‫صداوس��یما گله مندم‪ ،‬به دلیل اینکه به جای ترویج زبان صحیح و معیار و زبان‬ ‫صیقل خورده و درست‪ ،‬گاهی زبان بی هویت و تعابیر غلط و بدتر از همه تعابیر‬ ‫‪2‬‬ ‫خارجی را ترویج می کند‪.‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1295‬پیاپی ‪ 16 2613‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره ها‬ ‫تضعیف دولت در هیچ‬ ‫مقطعی کار عاقالنه ای نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫نقش ملی و محلی گل گهر‬ ‫در توسعه کشور‬ ‫‪6‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫معنی تحریم های جدید‬ ‫به لحاظ اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫بارش های اخیر برای صنایع‬ ‫تبدیلی فرصت است؟‬ ‫‪7‬‬ ‫کلید موفقیت برنامه جدید‬ ‫سیاست گذار پولی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تجویز ُمسکن مالیاتی‬ ‫برای بازار اجاره مسکن‬ ‫دالر در ‪ ۲‬هفته ‪ ۲۰۰۰‬تومان ارزان شد‬ ‫روند کاهشی نرخ ارز ادامه دارد‬ ‫نرخ دالر در حالی در چند هفته گذشته در پی ایجاد چندین شوک روانی و با توجه‬ ‫به رخدادهای سیاس��ی به باالی ‪ ۱۵‬هزار تومان رس��یده بود که بانک مرکزی توانست‬ ‫با اتخاذ سیاست های مناسب‪ ،‬این نرخ را دوباره به کانال ‪ ۱۳‬هزار تومان بازگرداند‪.‬‬ ‫همزمان با شروع روند کاهشی قیمت ها در بازار ازاد ارز و افت چند مرحله ای قیمت ها‬ ‫در صرافی های بانکی در چند روز گذش��ته‪ ،‬س��یر نزولی قیمت ها از دوشنبه تشدید و‬ ‫این ش��رایط س��بب ش��د تا دالر وارد کانال ‪ ۱۳‬هزار تومان ش��ود و یورو نرخ کمتر از‬ ‫‪۱۶‬ه��زار تومان را تجربه کند‪ .‬انچه فع��االن این بازار درباره دالیل ریزش قیمت ها در‬ ‫ب��ازار ارز می گویند‪ ،‬برنامه های بانک مرکزی و ورود پرقدرت این بانک به بازار ارز بوده‬ ‫‪9‬‬ ‫ی می شود این رون د ادامه یابد‪.‬‬ ‫است‪ .‬همچنین پیش بین ‬ ‫فرهنگ خرید‬ ‫در زمان گرانی را اصالح کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫جبران ضعف بخش مولد‬ ‫با مالیات بر سود دالر و سکه‬ ‫قانونی که اجرا نمی شود‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نگذارید زبان فارسی فرسوده و ویران شود‬ ‫یادداشت‬ ‫محمد صادق الحسینی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫مقامات امریکایی ازجمله جان بولتون‪ ،‬مشاور امنیت ملی‬ ‫ایاالت متح��ده امریکا تاکنون بارها اعالم کرده اند صادرات‬ ‫نفت به عنوان بزرگ تری��ن منبع درامدی دولت ایران را به‬ ‫صفر می رسانیم‪ ،‬این در حالی است که خالف انچه بولتون‬ ‫و س��ایر مقام��ات امریکایی می گوید نفت سال هاس��ت که‬ ‫بزرگ ترین بخش از درامد دولت ایران نیست‪.‬‬ ‫در اینجا توضیح می دهم که در سال های اخیر نقش نفت‬ ‫در بودجه به ش��دت کم شده و منع فروش نفت برای ایران‬ ‫کش��نده نیست؛ بلکه در تحریم های جدی انچه مهم است‬ ‫قطع کانال های ارزی اس��ت‪ .‬پ��س حتی قطع معافیت های‬ ‫نفتی برخی از کشورهای خریدار نفت ایران نیز در صورت‬ ‫اصالحات اقتصادی قابل مدیریت اس��ت‪ .‬حال برای تشریح‬ ‫شرایط کمی به بیان اعداد و ارقام می پردازیم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪( ۹۶‬بدون تحریم) درامد نفتی ایران حدود ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد دالر بود و در س��ال ‪( ۹۷‬ب��ا تحریم) به حدود ‪۱۷‬‬ ‫میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫براساس امار ‪ ۷۰‬درصد منابع حاصل از درامدهای نفتی‬ ‫در اختیار دولت است که با احتساب درامد نفتی سال های‬ ‫یادشده می توان گفت در سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر و‬ ‫در حال ‪ ۹۷‬رقمی حدود ‪ ۱۲‬میلیارد دالر از محل دالرهای‬ ‫نفت��ی در اختی��ار دولت قرار گرفته اس��ت؛ به عبارت دیگر‬ ‫با احتس��اب دالر دولتی با نرخ متوس��ط ‪ ۳۰۰۰‬تومان در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬و دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی س��ال ‪ ۹۷‬مجموع درامد‬ ‫واقعی نفتی س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬حکایت دیگ��ری دارد؛ یعنی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬س��هم واقعی نفت از بودج��ه عمومی دولت‬ ‫حدود ‪۳۰‬درصد و از کل بودجه (عمومی‪+‬شرکت ها) حدود‬ ‫‪۱۲‬درصد بوده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬نیز با تشدید تحریم ها‬ ‫س��هم نفت از بودجه عمومی به ‪۱۱‬درصد و سهمش از کل‬ ‫بودجه به ‪۴‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬این ارقام حکایت از ان‬ ‫دارد ک��ه نقش درامدهای نفتی در بودجه دولت قابل توجه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫فقط توجه کنید که یارانه پنهان بنزین س��االنه بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان و یارانه پنهان گازوئیل‪ ،‬گاز‪ ،‬برق‬ ‫و بنزین در مجموع بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد تومان است؛‬ ‫یعنی چند برابر درامد نفتی سال ‪!۹۷‬‬ ‫بنابراین با انجام اصالحات��ی به راحتی می توان بودجه را‬ ‫نج��ات داد و البته باید بودج��ه را نجات داد چراکه بودجه‬ ‫عمود خیمه اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر در یک اتفاق نادر ص��ادرات غیرنفتی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به ط��ور واقعی ح��دود ‪ ۲‬میلی��ارد دالر بیش از‬ ‫واردات بود که براس��اس پیش بینی ه��ا این مقدار با حذف‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ‪ ۵‬تا ‪ ۹‬میلیارد دالر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این ارقام نیز حاکی از ان اس��ت که حتی به لحاظ تجارت‬ ‫خارجی وابس��تگی جدی ب��ه دالرهای نفتی ب��رای انجام‬ ‫واردات نداری��م‪ .‬باتوجه به موارد یادش��ده می توان به این‬ ‫نکته پی برد که بدترین ضربه تحریم ها در جای دیگری بر‬ ‫بدنه اقتصاد ایران زده ش��د و ان هم کنترل شدید و بستن‬ ‫کانال های ارزی کش��ور بود‪ .‬مس��ئله ای که با شدت و دقت‬ ‫باالیی به ویژه در یک س��ال گذش��ته در جریان بوده است‪.‬‬ ‫یعنی مازاد تراز تجاری داریم و مش��کلی به لحاظ متعارف‬ ‫نداریم اما مش��کل دسترسی به ارزهای مان داریم؛ بنابراین‬ ‫دولت باید فکر جدی برای این بخش بکند‪.‬‬ ‫ب��رای رفع این مش��کل نیز راه های زی��ادی وجود دارد‪.‬‬ ‫دولت باید مبتکرانه‪ ،‬ش��جاعانه و ب��ا درایت ایران را از این‬ ‫مخمصه برهاند؛ در غیر این صورت بدون شک با مشکالتی‬ ‫جدی روبه رو خواهیم ش��د؛ بنابراین ابتدا باید نشان دهیم‬ ‫که اقتصاد ایران حتی بدون وجود نفت قابل مدیریت است‬ ‫و س��پس ابتکاره��ای غیراقتصادی و هوش��مندی در عین‬ ‫جسارت راهگشاست‪.‬‬ ‫هشدار به سایت های‬ ‫شایعه پرداز‬ ‫خبر‬ ‫س��خنگوی هیات رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫ن��رخ مس��کن و اجاره به��ا رون��د منطقی را ط��ی نمی کند؛‬ ‫بنابرای��ن باید با صاحبان س��ایت هایی که قیمت های کاذب‬ ‫و ش��ایعه در جامع��ه منتش��ر می کنن��د‪ ،‬با جدی��ت مقابله‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا بهروز نعمتی در حاشیه بیست وچهارمین‬ ‫جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این جلسه مسئله مس��کن و افزایش اجاره بها بررسی و قرار‬ ‫شد تا اطالع رس��انی واحدی در این باره انجام و با صاحبان‬ ‫س��ایت هایی که قیمت های کاذب را برای ایجاد ش��ایعه در‬ ‫جامعه منتش��ر می کنند‪ ،‬با جدیت مقابله شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نوس��انات نرخ خرما‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ خرم��ا کاهش یافته و به‬ ‫‪ ۲۷‬هزار تومان رسیده که البته این عدد هم منطقی نیست‬ ‫اما نرخ این محصول روند کاهش��ی داشته است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه نرخ برنج‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬نرخ برنج در فض��ای مجازی به‬ ‫ش��کل تصنعی ‪ ۲۵‬هزار تومان در هر کیلوگرم ش��ایعه شده‬ ‫که واقعی نیست؛ البته من نرخ ‪ ۲۱‬هزار تومان را شنیده ام‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬از مردم می خواهیم به هر رس��انه ای‬ ‫اعتماد نکنند و تنها اخبار رس��انه های معتبر و س��ایت های‬ ‫دولت��ی‪ ،‬اصناف و ام��ور صنفی را مد نظر ق��رار دهند‪ .‬باید‬ ‫به سمت وس��ویی برویم که اخبار از سازمان هایی که دارای‬ ‫شناسنامه هستند‪ ،‬رصد شوند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی همزمان با ش��ب والدت باسعادت‬ ‫کری��م اهل بی��ت‪ ،‬حضرت امام حس��ن مجتبی (علیه الس�لام) در‬ ‫دیدار جمعی از اس��تادان زبان و ادب پارس��ی و ش��اعران جوان و‬ ‫پیشکس��وت درباره زبان فارس��ی ابراز نگرانی کردند و گفتند‪ :‬من‬ ‫راجع به زبان فارس��ی حقیقتا نگرانم زیرا در جریان عمومی‪ ،‬زبان‬ ‫فارسی در حال فرسایش است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای دوش��نبه ش��ب در‬ ‫این دیدار‪ ،‬حرکت و پیشرفت جریان شعر انقالب را امیدوارکننده‬ ‫دانستند و گفتند‪ :‬البته جریان های شعری دیگری نیز وجود دارد‬ ‫اما این جریان ش��عر انقالب است که از لحاظ مضمون‪ ،‬نواوری در‬ ‫ یافتگی الفاظ پیشرفت بسیار چشمگیری داشته‬ ‫مضامین و صیقل‬ ‫ِ‬ ‫است‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی‪ ،‬بیان و پدیده شعر را از معجزات‬ ‫افرینش خواندند و افزودند‪ :‬شعر از جنبه جمال و زیبایی برخوردار‬ ‫اس��ت و این امتیاز‪ ،‬شعر را به یک رس��انه اثرگذار و مسئولیت اور‬ ‫تبدیل می کند که باید این تعهد را در خدمت جریان روشنگری و‬ ‫هدایت قرار داد‪ .‬ایشان با اشاره به یک مغالطه ناشیانه که شعر را به‬ ‫«شعر هنری» و «شعر متعهد» تقسیم می کند و می کوشد با شعار‬ ‫از صداوسیما گله مندم‬ ‫قلمداد کردن ش��عر متعهد‪ ،‬از ان ارزش زدایی کند‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کردن��د‪ :‬اش��عار بزرگان و قله های ش��عر فارس��ی همچون حافظ‪،‬‬ ‫سعدی‪ ،‬فردوسی و مولوی اکنده از اخالق‪ ،‬تعلیم‪ ،‬تعهد‪ ،‬حکمت‪،‬‬ ‫عرفان‪ ،‬معنویت و اس�لام ناب است؛ بنابراین تفکیک جنبه هنری‬ ‫و زیباشناختی شعر از جنبه رسالت و تعهد ان‪ ،‬مغالطه ای واضح و‬ ‫ناشی از غفلت یا کم سوادی است‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای قرار دادن ش��عر در خدمت معارف‬ ‫توحیدی‪ ،‬فضائل اهل بیت علیهم الس�لام‪ ،‬انق�لاب و حوادث مهم‬ ‫کش��ور و مس��ائل گوناگون دنیای اس�لام را موجب اعتالی شعر‬ ‫دانستند و افزودند‪ :‬در اشعار خود زیبایی های رفتاری ملت همانند‬ ‫حماسه زیبا و پرش��کوه حضور فداکارانه مردم در کمک رسانی به‬ ‫سیل زدگان را به تصویر بکشید‪ ،‬زیرا این کار‪ ،‬شعر شما را به پرچم‬ ‫هویت ملت تبدیل می کند‪ .‬ایشان تاکید کردند‪ :‬حفظ هویت ملت‬ ‫بسیار مهم است‪ ،‬چراکه ملتی که هویت خود را گم کند‪ ،‬در مشت‬ ‫بیگانگان اب می ش��ود و از بین می رود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫در بخش دیگری از سخنانش��ان‪ ،‬درباره زبان فارس��ی ابراز نگرانی‬ ‫کردند و گفتند‪ :‬من راجع به زبان فارس��ی حقیقتا نگرانم زیرا در‬ ‫جریان عمومی‪ ،‬زبان فارس��ی در حال فرسایش است‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی افزودند‪ :‬من از صداوسیما گله مندم‪ ،‬به دلیل اینکه‬ ‫به جای ترویج زبان صحیح و معیار و زبان صیقل خورده و درست‪،‬‬ ‫گاه��ی زبان بی هویت و تعابیر غل��ط و بدتر از همه تعابیر خارجی‬ ‫را ترویج می کند‪ .‬انتشار فالن لغت فرنگی یک مترجم یا نویسنده‬ ‫از تلویزیون‪ ،‬موجب عمومی ش��دن ان لغت و الوده شدن زبان به‬ ‫زوائد مضر می شود‪ .‬ایشان با تقبیح استفاده فراوان از لغات بیگانه‬ ‫در رسانه ها‪ ،‬خطاب به مسئوالن تاکید کردند‪ :‬نگذارید زبان فارسی‬ ‫دچار فرسودگی و ویرانی شود‪.‬‬ ‫تمام مسئوالن در ایستادگی در برابر امریکا اتفاق نظر دارند‬ ‫رئیس جمهوری دوش��نبه شب در دیدار علما و‬ ‫ش��خصیت های حوزوی گفت‪ :‬خوشبختانه امروز‬ ‫اتفاق نظر داریم که باید در برابر امریکا و تحریم ها‬ ‫بایس��تیم و در این زمینه هیچ اختالف نظری بین‬ ‫مردم و مقامات کش��ور وجود ن��دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬روحانی در‬ ‫دیدار با جمعی از علما و شخصیت های حوزوی‪ ،‬با‬ ‫اشاره به شرایط پیچیده کنونی تاکید کرد‪ :‬کسانی‬ ‫در کاخ س��فید هس��تند که در ‪ ۴۰‬سال گذشته‬ ‫همیش��ه علیه جمهوری اس�لامی ای��ران و نظام‬ ‫اسالمی عمل می کردند و راه مقابله با کشور ما را‬ ‫فش��ار و جنگ می دانستند و امروز همه این افراد‬ ‫در کاخ سفید یکجا جمع شده اند‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه اگر با تحریک ه��ای امریکا از‬ ‫برجام خارج می ش��دیم‪ ،‬امروز دفاع از اقدام های‬ ‫دولت در برابر مردم بس��یار سخت تر و پیچیده تر‬ ‫ب��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬در چنین فضایی عالوه ب��ر امریکا‪،‬‬ ‫جه��ان و س��ازمان ملل نیز تحریم های��ی را علیه‬ ‫کشورمان اعمال می کردند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برخی ها در زمینه مشکالت اقتصادی ناکارامدی‬ ‫دول��ت را مطرح می کنند‪ ،‬اما چطور همین دولت‬ ‫در دوره یازده��م توانس��ت تورم را مه��ار کند و‬ ‫رش��د اقتصادی را ارتقا ده��د؛ بنابراین کارامدی‬ ‫دولت فرقی با گذش��ته نک��رده و ما همان دولت‬ ‫هس��تیم‪ .‬در دوره یازدهم مردم امیدوار بودند که‬ ‫مشکالت ش��ان حل و فصل می ش��ود‪ ،‬اما در این‬ ‫دوره و ب��ه هر دلیل مقداری امید مردم نس��بت‬ ‫به رفع مش��کالت کمتر شده است؛ بنابراین همه‬ ‫برای ارتقای امید و نش��اط اجتماعی مس��ئولیت‬ ‫س��نگینی دارند‪ .‬روحانی کاه��ش درامد دولت و‬ ‫محدود شدن ارتباطات بانکی با جهان را از جمله‬ ‫مشکالت موجود دانست و اظهار کرد‪ ۸۷ :‬درصد‬ ‫گردش پول جهان با دالر انجام می ش��ود و امروز‬ ‫گردش تجاری با این ارز برای کشورمان به شکلی‬ ‫یکجانبه و غیرقانونی تحریم است‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه امروز در تولید بسیاری از کاالهای اساسی‬ ‫ازجمله گندم‪ ،‬خودکفا هس��تیم و نیاز به واردات‬ ‫نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬گرچه در کاالهای اساسی خودکفا‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اما برای انچه نیاز ب��ه واردات داریم به‬ ‫محض اینکه برخی س��ودجویان در داخل کشور‬ ‫متوجه می ش��وند که به فرض مثال حمل کاال به‬ ‫تاخی��ر افتاده‪ ،‬ن��رخ ان کاال را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادام��ه داد‪ :‬گرچه امروز مردم در‬ ‫زندگی خود احس��اس سختی و مشکل می کنند‪،‬‬ ‫اما دولت با اقدام ه��ای خود اجازه نداده کاالهای‬ ‫ضروری که در بین مردم از حساس��یت برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬با کمبود روبه رو شود‪ .‬روحانی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه امروز برای مدیریت بهتر ش��رایط نیازمند‬ ‫تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در دوران جن��گ تحمیلی نی��ز در مقطعی که با‬ ‫مش��کل روبه رو ش��دیم‪ ،‬ش��ورای عالی پشتیبانی‬ ‫جن��گ ایجاد ش��د و هم��ه اختیارات در دس��ت‬ ‫این ش��ورا بود و حتی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫و ق��وه قضایی��ه نی��ز در تصمیم گیری ان ش��ورا‬ ‫دخالتی نداش��تند و امروز هم در ش��رایط جنگ‬ ‫اقتص��ادی ق��رار داریم‪ .‬رئیس جمه��وری تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬همان گونه که در جنگ ‪۸‬س��اله اختیارات‬ ‫ویژه ای را از امام راحل گرفته بودیم و توانس��تیم‬ ‫جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت های بسیاری‬ ‫به دست اوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز‬ ‫داریم‪ .‬روحانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در هیچ دوره ای‬ ‫در تب��ادالت بانکی و فروش نفت با مش��کالت و‬ ‫ش��رایط امروز روبه رو نبوده ایم؛ بنابراین نیازمند‬ ‫تمرکز و احساس شرایط جنگ اقتصادی ازسوی‬ ‫همه هستیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینکه ام��روز وارد‬ ‫دوره و صحن��ه جدیدی ش��ده ایم‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه امروز اتفاق نظر داریم که باید در برابر‬ ‫امریکا و تحریم بایس��تیم و در ای��ن زمینه هیچ‬ ‫تضعیف دولت در هیچ مقطعی کار عاقالنه ای نیست‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری با اش��اره به‬ ‫توییت تهدیدامیز اخی��ر ترامپ درباره ایران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ترامپ متاس��فانه اوج نااش��نایی خود با‬ ‫تاری��خ ایران را نش��ان داد‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دولت‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در‬ ‫ایین گش��ایش م��وزه مل��ی ورزش در محل‬ ‫کمیت��ه مل��ی المپی��ک اظهار ک��رد‪ :‬مقامات‬ ‫امریکای��ی باید ی��ک دوره تاریخ ایران را مرور‬ ‫کنند تا بدانند این کش��ور جایگاهش در طول‬ ‫تاری��خ چ��ه بوده و به نفع انها نیس��ت که با ما‬ ‫وارد جنگ شوند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬م��ا در ش��رایط وی��ژه ای ق��رار‬ ‫گرفته ای��م و امریکایی ها از ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‬ ‫فش��ارهای زیادی را بر ملت ما تحمیل کردند‬ ‫و ه��ر روز بر دامن��ه ان می افزایند‪ .‬جهانگیری‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه مدیران نبای��د توجهی به‬ ‫اظهارنظره��ای گوناگ��ون امریکایی ها کنند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬البته بخشی از این فشارها روانی‬ ‫اس��ت و هدف اصلی انها این اس��ت که با این‬ ‫فشارها ملت ایران را وادار به عکس العمل هایی‬ ‫که دنبال ان هس��تند‪ ،‬بکنند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫هیچ رکنی از نظام نباید در شرایط فعلی حتی‬ ‫اگر قبول ندارد‪ ،‬یک رکن دیگر را تضعیف کند‬ ‫و مورد سواالت حاشیه ای قرار دهد و از صحنه‬ ‫خارج کند؛ به ویژه دولتی که مسئول اداره امور‬ ‫کشور است‪ .‬تضعیف دولت و اسیب زدن به ان‬ ‫در هیچ مقطعی کار عاقالنه ای نیس��ت؛ به ویژه‬ ‫در شرایط فعلی که دولت می خواهد در چنین‬ ‫گرفتاری هایی که عده ای در پی نواختن طبل‬ ‫جن��گ و عده ای دیگر به فک��ر چیزهای دیگر‬ ‫هستند‪ ،‬کشور را اداره کند‪ .‬جهانگیری با بیان‬ ‫اینکه درحال حاضر بازسازی و احیای سرمایه‬ ‫اجتماعی و امید مردم به اینده ضروری است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امریکایی ها بس��یار می کوشند که‬ ‫مردم ایران نس��بت به خودش��ان و اینده شان‬ ‫ناامی��د ش��وند و بگوین��د هیچ این��ده ای در‬ ‫این کش��ور وجود ندارد اما نخبگان کش��ور و‬ ‫س��رمایه های نمادین ان و نیز همه کسانی که‬ ‫حرف شان در مردم تاثیر دارد‪ ،‬برای شان هیچ‬ ‫رس��التی مهم تر از این نیست که به منظور باال‬ ‫بردن س��رمایه اجتماعی و امید مردم به اینده‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫اختالف نظری بین مردم و مقامات کش��ور وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬روحانی با اش��اره به اینکه بن��ده طرفدار‬ ‫مذاکره و دیپلماس��ی هس��تم‪ ،‬اما انجام ان را در‬ ‫ش��رایط کنونی به هیچ عنوان قبول ندارم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مهر سال گذش��ته در جریان سفر به سازمان‬ ‫ملل متحد‪ ۵ ،‬نفر از رهبران معروف جهان واسطه‬ ‫ش��دند که با رئیس جمهوری امریکا مذاکره کنیم‬ ‫و س��ال پیش از ان نیز وزارت امور خارجه امریکا‬ ‫‪ ۸‬بار درخواس��ت مذاکره داد‪ ،‬اما شرایط امروز به‬ ‫هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست و امروز شرایط‬ ‫ما ش��رایط مقاومت و ایس��تادگی است‪ .‬روحانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬راه پیش رو را به هیچ عنوان بن بست‬ ‫نمی بینم و در هفته های گذشته به خاطر وحدت‬ ‫و برنامه ریزی درست توانسته ایم از شرایط بسیار‬ ‫س��ختی عبور کنیم و امروز شرایط ما به مراتب از‬ ‫شرایط هفته های گذشته مناسب تر است‪ .‬رئیس‬ ‫دول��ت دوازدهم خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬باوجود همه‬ ‫سختی ها و مشکالت پروژه بزرگی با اعتبار حدود‬ ‫‪ ۴‬هزار میلی��ارد تومان در اذربایجان غربی اماده‬ ‫بهره برداری است و بعد از ماه مبارک رمضان نیز‬ ‫طرح ه��ای بزرگ دیگری ب��ه بهره برداری خواهد‬ ‫رس��ید و باوج��ود تحریم ه��ا کش��ور را به پیش‬ ‫می بریم‪.‬‬ ‫ایران خود را حافظ منطقه می داند‬ ‫رئیس س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی‬ ‫کش��ور تاکید کرد‪ :‬ایران در امنیت بین الملل‪ ،‬خود‬ ‫را حاف��ظ منطق��ه می داند و در ای��ن زمینه خوب‬ ‫عم��ل کرده ک��ه امیدواریم با روند ت��وام با منطق‬ ‫و پایبن��دی ب��ه قوانین به گونه ای عم��ل کنیم که‬ ‫ب نش��ویم‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫در منطقه دچار اس��ی ‬ ‫عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی در بیس��ت وچهارمین‬ ‫جلس��ه س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امنیت در منطقه یکپارچه است‬ ‫و نمی توان گفت اگر امنیت یک کش��ور خدشه دار‬ ‫ش��ود‪ ،‬دیگر کشورها می توانند ثبات داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با بیان اینکه باید در انتش��ار و انتقال‬ ‫اخبار دقت ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سیاست ما این است‬ ‫ک��ه به هی��چ وجه موضوعات رس��انه ای را تا جایی‬ ‫که ممکن اس��ت به مرجع قضای��ی ارجاع ندهیم‪،‬‬ ‫روحیه جمعی و مش��ترک همه مجریان و رسانه ها‬ ‫مبتن��ی ب��ر هدایت و انتش��ار درس��ت اطالعات و‬ ‫اخب��ار برای افکار عمومی اس��ت‪ .‬همچنین دیروز‬ ‫عبدالرض��ا رحمانی فضلی برای پاس��خ به س��وال‬ ‫جلی��ل رحیم اب��ادی نماینده م��ردم تربت جام در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی و ‪ ۱۳‬نماینده دیگر درباره‬ ‫عکس روز‬ ‫عل��ت بالتکلیفی زمین های مردم در منطقه مرزی‬ ‫شرق کشور (خراسان رضوی‪ ،‬تربت جام‪ ،‬صالح اباد‬ ‫و تایباد) و دسترس��ی نداش��تن مردم به زمین های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬وضعی��ت جبران خس��ارت ها‪ ،‬حقابه‬ ‫و بی توجه��ی ب��ه ح��ق مالکیت م��ردم در مرز در‬ ‫جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی حضور یافت‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با بیان اینکه امنیت مرزهای کش��ور با‬ ‫اقدام های ش��ورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۸۷‬بهتر ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرح‬ ‫حریم امنیتی باتوجه به مش��کالتی که در مناطق‬ ‫م��رزی وج��ود دارد مانند ت��ردد غیرقانونی‪ ،‬بحث‬ ‫اشرار‪ ،‬قاچاقچیان و تردد افراد خارج از مرز از دهه‬ ‫‪ ۷۰‬مصوب ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬شورای امنیت‬ ‫ملی به واسطه وزارت کشور برای مرزهای کل کشور‬ ‫حریم های امنیتی در نظر گرفت که تردد و فعالیت‬ ‫در انها باید تابع مقررات خاص باش��د‪ .‬وزیر کش��ور‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬زندگی و معیش��ت م��ردم در مناطق‬ ‫مرزی دارای حساسیت است‪ .‬به ویژه مناطق مرزی‬ ‫شرقی که با در نظر گرفتن موضوع امنیت پایدار و‬ ‫پدافن��د غیر عامل نقش مهم تری در حوزه امنیتی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نام گذاری ‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫به عنوان روز مدیریت مصرف‬ ‫بازارچه هزاررنگ قلعه رودخان‪ ،‬گیالن‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه با اقدام های مدیریت مصرف در سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱.۵‬برابر درامد برق کش��ور صرفه جویی شده‪ ،‬افزود‪ ۱۹ :‬خرداد را که تاریخ شروع‬ ‫فعالیت های مدیریت مصرف در س��ال گذش��ته در خوزس��تان بوده‪ ،‬به عنوان روز مدیریت‬ ‫مص��رف نام گ��ذاری می کنیم‪ .‬به گزارش انرژی امروز‪ ،‬همایون حائری در س��فر به اس��تان‬ ‫خوزستان و نشست با مدیران صنعت برق و استاندار در کارگروه کنترل و کاهش پیک بار‬ ‫تابستان ‪ ۹۸‬استان گفت‪ :‬هماهنگی های سال گذشته در خوزستان باعث شد نگاه جدیدی‬ ‫در صنعت برق ایجاد ش��ود که ما می توانیم از طریق تعامل با مس��ئوالن اس��تانی‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصرف ارزش��مندی داش��ته باشیم‪ .‬تابستان سال گذش��ته با اقدام های انجام شده در پیک‬ ‫بار بیش از ‪2‬هزار و ‪ ۲۰۰‬مگاوات برق در کش��ور صرفه جویی ش��د؛ ان هم در ش��رایطی که‬ ‫با کاهش تولید نیروگاه های برقابی در کش��ور روبه رو بودیم‪ .‬معاون وزیر نیرو در امور برق‬ ‫و ان��رژی ب��ا بیان اینکه باید بتوانیم این روند اغاز ش��ده را ادامه دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫هم با این رش��د ‪ ۱۵‬درصدی مصرف که تا این لحظه با ان روبه رو هس��تیم باید اقدام های‬ ‫مدیریت مصرفی س��ال گذش��ته را در دستور کار قرار دهیم‪ .‬وی با تشکر از اقدام های انجام‬ ‫ش��ده و س��ربلندی صنعت برق در سیل اخیر‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امیدوارم با برنامه ریزی های انجام‬ ‫ش��ده تابس��تان بدون مشکلی را پشت سر بگذاریم و در برنامه ریزی های سال های اینده در‬ ‫کنار سرمایه گذاری هایی که انجام می شود مدیریت مصرف نیز در نظر گرفته و دیده شود‪.‬‬ ‫وزیر خارجه کش��ورمان در پیامی خطاب به ترامپ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تروریس��م اقتص��ادی و رجزخوانی ها‬ ‫ب��رای نسل کش��ی‪ ،‬ای��ران را پایان نخواه��د داد‪.‬‬ ‫هرگز ی��ک ایرانی را تهدید نکن‪ .‬احترام را ازمایش‬ ‫کن؛ ج��واب خواه��د داد‪ .‬محمدج��واد ظریف در‬ ‫توییت دیگری نوش��ت‪ :‬دونالد ترامپ به درس��تی‬ ‫از «مجتم��ع نظامی‪-‬صنعتی» ک��ه ایاالت متحده‬ ‫را به س��وی جنگ های همیش��گی می راند‪ ،‬اعالم‬ ‫انزج��ار می کند؛ اما اینکه ب��ه «تیم ب» اجازه داده‬ ‫ش��ود دیپلماس��ی را از بی��ن ببرد و همدس��تی در‬ ‫جنایت های جنگی ‪-‬با دوشیدن قصابان مستبد از‬ ‫طریق فروش عظیم تسلیحات‪ -‬هیچ نتیجه ای جز‬ ‫تقویت همین مجتمع ندارد‪ .‬وقت ان نرس��یده که‬ ‫لجنزار را تخلیه کنید؟‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫روز دوش��نبه توییت کرد‪« :‬این فقط ما نیستیم که‬ ‫خواهان مذاکره هس��تیم‪ .‬رسانه های جعلی بدون‬ ‫هیچ گونه مدرکی مدعی هس��تند که تنها ما در پی‬ ‫مذاکره هس��تیم‪ .‬ایران اگر اماده باشد و اگر اساسا‬ ‫چنی��ن امادگی در خود ببیند ب��ا ما تماس خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬در ضمن‪ ،‬اقتص��اد انها همچنان رو به زوال‬ ‫است؛ برای مردم ایران بسیار ناراحتم‪».‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��خنگوی اتحادی��ه اروپ��ا درب��اره‬ ‫تنش های اخیری که به واس��طه اظه��ارات دونالد‬ ‫ترام��پ و مقامات کابینه وی می��ان ایران و امریکا‬ ‫ایج��اد ش��ده‪ ،‬بر ل��زوم پرهیز از تحری��ک و تالش‬ ‫ب��رای برطرف ک��ردن تنش ه��ا تاکید ک��رد‪ .‬مایا‬ ‫کوچیانچیک‪ ،‬گفت‪ :‬منطقه‪ ،‬دیگر عوامل بیشتری‬ ‫که منجر به بی ثباتی شود را نمی خواهد‪ .‬این چیزی‬ ‫است که به طور مداوم ان را گفته ایم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اوگوچی دنیلز‪ ،‬نماینده سازمان ملل‬ ‫متحد در ایران از تصمیم این س��ازمان بین المللی‬ ‫ب��رای تداوم کمک های کوتاه م��دت و بلندمدت به‬ ‫اسیب دیدگان سیل اخیر ایران خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬به دنبال حمله مش��کوک و س��قوط یک‬ ‫گلوله مینی کاتیوش��ا در منطقه امنیتی س��بز که‬ ‫بزرگ ترین س��فارتخانه امری��کا در جهان در انجا‬ ‫واقع ش��ده‪ ،‬رهبران سیاسی عراق نسبت به تالش‬ ‫اتش بیاران منطقه برای تبدیل کردن عراق به یکی‬ ‫از میدان های جنگ احتمالی‪ ،‬هشدار دادند‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور خارج�ه‪-‬‬ ‫یوس��ف بن علوی‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه عمان پس از‬ ‫ورود ب��ه تهران با محمدج��واد ظریف‪ ،‬رئیس نهاد‬ ‫دیپلماس��ی جمهوری اسالمی ایران دیدار و درباره‬ ‫رواب��ط دوجانب��ه و مهم ترین مس��ائل منطقه ای و‬ ‫بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��ید عمار حکیم‪ ،‬رهبر جریان حکمت‬ ‫ملی عراق دوشنبه شب در جشن میالد امام حسن‬ ‫مجتبی (ع) در بغداد‪ ،‬در س��خنانی‪ ،‬افزایش تنش‬ ‫در منطق��ه را دارای پیامده��ای بس��یار خطرناک‬ ‫دانس��ت و تاکی��د کرد عراق می توان��د و باید نقش‬ ‫میانجی میان ای��ران و امریکا بازی کند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫دامن��ه هرگونه جنگ احتمالی میان ایران و امریکا‬ ‫ممکن اس��ت همه کشورهای منطقه را در بر بگیرد‬ ‫و حتی از منطقه فراتر برود و به جنگ جهانی س��وم‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مجی��د تخت روانچی‪ ،‬نماین��ده دائم‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در س��ازمان ملل نسبت‬ ‫به تالش ه��ای تفرقه افکنان��ه و فتنه جویانه خارج‬ ‫از منطقه هش��دار داد و گفت‪ :‬تنها راه حل مس��ائل‬ ‫منطقه خلیج ف��ارس‪ ،‬گفت وگو میان کش��ورهای‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬یک مقام ارشد قطری گفت دوحه تالش‬ ‫می کند تنش میان ایران و امریکا در منطقه کاهش‬ ‫یابد‪ .‬به گزارش تارنمای ش��بکه تلویزیونی «روسیا‬ ‫الیوم»‪« ،‬سلطان بن سعد المریخی» وزیر مشاور در‬ ‫امور خارجه قطر تصریح کرد‪ :‬متقاعد ش��ده ایم که‬ ‫ایران به دنبال جنگ یا بی ثباتی در منطقه نیست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬استفان دوجاریک‪ ،‬سخنگوی سازمان‬ ‫مل��ل با اب��راز نگرانی درباره افزای��ش تنش ها میان‬ ‫ای��ران و امری��کا گفت‪ :‬م��ا نگران افزای��ش تنش و‬ ‫اظهارات تند و تهدیدها هستیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬پن��ی موردانت‪ ،‬وزیر دف��اع انگلیس در‬ ‫تازه تری��ن اظه��ارات خود از موض��ع جنگ طلبانه‬ ‫امریکا علیه ایران دفاع کرد و در این باره مدعی شد‪:‬‬ ‫در صورتی که تنش در خلیج فارس جدی ش��ود‪ ،‬از‬ ‫امریکا حمایت خواهیم کرد‪ .‬ما و ش��ریکان مان باید‬ ‫تمام تالش خود را ب��ه کار گیریم تا از هرگونه تنش‬ ‫جلوگیری و اوض��اع را ارام کنیم اما در عین حال از‬ ‫شرایط و اتفاق های پشت پرده هم اگاهیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬برنی س��ندرز‪ ،‬س��ناتور دموکرات امریکا‬ ‫تاکی��د کرد برای بازگش��ت ارامش به خلیج فارس‪،‬‬ ‫امری��کا از رویکرد تخاصمی علیه ایران دوری کند و‬ ‫بازیگران منطقه ای مانند عربستان نیز به جای بدتر‬ ‫کردن اوضاع‪ ،‬راه مذاکره با ایران را در پیش بگیرند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬گنگ ش��وانگ‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫چین با تاکید ب��ر تداوم روابط تجاری میان تهران و‬ ‫پکن گفت‪ :‬امریکا خرید نفت سایر کشورها از ایران‬ ‫را متوقف کرده است‪ .‬موضع ما در این مسئله کامال‬ ‫روشن اس��ت؛ روابط تجاری و اقتصادی میان چین‬ ‫و ایران قانونی اس��ت و هیچ کش��وری نباید در این‬ ‫روابط دخالت کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫معنی تحریم های‬ ‫جدید‬ ‫به لحاظ اقتصادی‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور خارج�ه‪-‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫قانونی که‬ ‫اجرا نمی شود‬ ‫مشارکت مردمی‬ ‫و تولید ملی‬ ‫تجویز ُمسکن مالیاتی‬ ‫برای بازار اجاره مسکن‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت ها زمانی که در افزایش س��ود بخش مولد با شکس��ت روبه رو‬ ‫می ش��وند تالش می کنند تا جذابیت بخش غیرمولد بازار س��رمایه را‬ ‫کاهش دهند‪ .‬این سیاس��ت باعث می ش��ود اختالف سود بخش مولد‬ ‫و غیر مول��د کاه��ش و در نتیجه ضریب ورود س��رمایه به بخش مولد‬ ‫نسبت به حالت پیشین افزایش یابد‬ ‫‹ ‹یک طرح مالیاتی‬ ‫معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬برنامه ریزی برای ایجاد تعادل در بازده بخش های‬ ‫مختلف به ویژه در ش��رایط تحریم��ی و افزایش نرخ ارز‪،‬‬ ‫بس��یار ضروری است‪ .‬در بسیاری از کش��ورها با اعمال‬ ‫سیاست های مالی خاص از جمله مالیات‪ ،‬بیمه‪ ،‬عوارض‬ ‫و س��ایر اقدام ها به این موضوع ورود کرده اند‪ .‬جای این‬ ‫سیاس��ت در اقتص��اد ای��ران خالی اس��ت و نبود چنین‬ ‫ابزارهایی منجر به ایجاد بازده های یک س��اله باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد در واس��طه گری دارایی هایی همچون سکه‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫خودرو و مس��کن نس��بت به فعالیت های مولد صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری ش��ده اس��ت‪ .‬زرندی گف��ت‪ :‬مهم ترین‬ ‫اولوی��ت کش��ور پش��تیبانی از تولید اس��ت و باید برای‬ ‫تحقق اهداف شعار امس��ال‪ ،‬ایجاد زیرساخت الزم برای‬ ‫جلوگی��ری از فعالیت های غیرمول��د و هدایت منابع به‬ ‫س��مت فعالیت ه��ای مولد پیگیری ش��ود‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫تولید در کش��ور رونق پیدا کند باید تصمیم های مهمی‬ ‫در عرصه اقتصادی کش��ور اتخاذ شود‪ .‬با همان رویه ها و‬ ‫رویکرده��ای قبلی رونقی اتفاق نمی افتد‪ .‬از این رو‪ ،‬باید‬ ‫تصمیم ها و سیاس��ت های جدی��د را در عرصه تولید در‬ ‫پیش بگیریم و این امر مس��تلزم همراهی همه نهاد های‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعادل بخشی اقتصاد‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه تهران‬ ‫و تحلیلگر مس��ائل اقتصادی درب��اره دریافت مالیات بر‬ ‫مبن��ای عایدی س��رمایه به‬ ‫گفت‪ :‬این سیاس��ت‬ ‫در کش��ورهای بسیاری دنبال می ش��ود اما به طور کلی‬ ‫در دسته سیاس��ت های مداخله جویانه دولت در اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬در ش��رایط کنونی اقتصادی ایران به دلیل اینکه‬ ‫شرایط مناس��بی بر کشور حاکم نیس��ت‪ ،‬دولت باید با‬ ‫دخالت ه��ای پیش برنده به عنوان مجری سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی نقش بیشتری داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬بس��یاری از افراد با تغییر مس��یر سرمایه از سمت‬ ‫تولید به س��مت بازارهای مالی غیرمولد اقتصاد کشور را‬ ‫دچار بحران های جدی کردند‪ .‬دولت در این زمینه نباید‬ ‫با عبور ساده انگارانه از کنار این مسئله‪ ،‬بخش غیرمولد را‬ ‫رها کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬دولت همچنین نمی تواند با اتکای‬ ‫صرف به بازار سرمایه مولد مسیر خودش را تنظیم کند‪.‬‬ ‫بالندگ��ی تامین اجتماع��ی موجب تعالی کش��ور و رش��د‬ ‫امنی��ت اجتماع��ی و روحی��ه کارافرینی می ش��ود‪ .‬مدیر کل‬ ‫تامین اجتماع��ی اس��تان اصفهان گف��ت‪ :‬در دوران مدیریت‬ ‫محمد حس��ن زدا در س��ازمان تامین اجتماعی ش��اهد تداوم‬ ‫تحقق برنامه ها‪ ،‬سیاس��ت های س��ازمان ب��ا محوریت ارتقای‬ ‫کمی و کیفی خدمات بیمه ای‪ ،‬درمانی‪ ،‬فعالیت های اقتصادی‬ ‫و رشد رضایتمندی بیمه شدگان و شریکان اجتماعی سازمان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬محم��د گورابی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫تامین اجتماعی اس��تان اصفهان با اش��اره به حسن پیشینه‪،‬‬ ‫تجربه ه��ای ارزنده‪ ،‬تخص��ص‪ ،‬تعهد و دلس��وزی و مدیریت‬ ‫جهادی محمدحس��ن زدا افزود‪ :‬تجربه کار ایش��ان از صف تا‬ ‫ستاد همراه با خالقیت‪ ،‬روابط عمومی باال‪ ،‬بهره گیری از خرد‬ ‫جمع��ی و نخبگان جامعه بوده که ای��ن صفات ارزش افرین‪،‬‬ ‫ش��اخص های درس��تی ب��رای هدای��ت و رهب��ری مدبران��ه‬ ‫قدرت بازار سرمایه مولد و بازارهای سرمایه غیرمولد باید‬ ‫متعادل ش��ود‪ .‬تا زمانی که این دو بازار به تعادل نرسند‬ ‫هیچ سیاست و برنامه ای در کشور پیش نمی رود‪.‬‬ ‫نیکواقب��ال توضی��ح داد‪ :‬بر این مبنا انچ��ه امروز نیاز‬ ‫داریم این است که مسیر اقتصاد کشور به سمت تنظیم‬ ‫دو بازار سرمایه حرکت کند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬طبیعی است‬ ‫ک��ه وقتی دول��ت نمی تواند قدرت بخش مولد را رش��د‬ ‫دهد فش��ار بر بازار سرمایه غیرمولد را افزایش دهد‪ .‬ابزار‬ ‫مالیات��ی در این زمینه یکی از فش��ارهایی اس��ت که بر‬ ‫بازار س��رمایه غیرمولد وارد می ش��ود و در تمام دنیا این‬ ‫سیاست شناخته ش��ده است‪ .‬عده ای با هدف سودجویی‬ ‫وارد بازار س��رمایه غیرمولد ش��دند و بدون هیچ فعالیت‬ ‫مفیدی به لحاظ اقتصادی در مدت چند هفته س��رمایه‬ ‫خود را چندین برابر کردند‪ .‬در این بین طبیعی است که‬ ‫دولت با تنظیم سیاست های مالیاتی تعادل را به این دو‬ ‫بازار بازگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح شیوه نظارت و اجرا‬ ‫حمی��د ناظمان‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و تحلیلگر مس��ائل‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اقتصادی درباره مالیات بر عواید س��رمایه به‬ ‫این سیاس��ت در شرایط عادی سیاست مناسبی نیست و‬ ‫از جمله ابزاری اس��ت که کش��ورها برای تعادل بخشی به‬ ‫اقتصاد انتخاب می کنند‪ .‬ش��رایط کنونی اقتصاد ایران به‬ ‫گونه ای اس��ت که از تعادل خارج ش��ده و دو شاخص بازار‬ ‫س��رمایه در وضعیت نامناسبی به س��ر می برند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬طبیعی اس��ت که دولت قصد رفتن به س��مت‬ ‫ابزاره��ای مداخله جویانه را در پیش بگی��رد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫باید این موضوع را در نظر داش��ت که کشور ما در انتخاب‬ ‫سیاست به طور کلی عملکرد بسیار ضعیفی ندارد اما انچه‬ ‫باعث می شود سیاس��ت های اقتصادی بازده بسیار اندک‬ ‫و حتی معکوس داش��ته باش��د‪ ،‬ش��یوه و نظارت بر اجرای‬ ‫انهاس��ت‪ .‬ناظمان توضیح داد‪ :‬متاس��فانه سیاس��ت های‬ ‫اقتص��ادی که در کش��ورهای دیگر تاثیر مثبتی از خود بر‬ ‫جای می گذارد زمانی که در ایران به مرحله اجرا می رسد‬ ‫خروجی متفاوتی دارد‪ .‬این موضوع نش��ان از ضعف اجرا و‬ ‫نظارت دارد‪ .‬در این موضوع هم باید نظارت و ش��یوه اجرا‬ ‫درست باشد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه توضیح داد‪ :‬اگر نظارت و اجرای‬ ‫مالیات بر عواید س��رمایه در کش��ور به درستی انجام شود‪،‬‬ ‫فاصله س��ود بخ��ش مولد و غیر مولد کم می ش��ود‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬باید در نظر داش��ت ک��ه نمی توان با تکیه بر مالیات‬ ‫این شکاف را پرکرد‪ .‬این سیاست می تواند تا حدی فاصله‬ ‫را کم کند اما اگر قرار باش��د به صرف اس��تفاده از این ابزار‬ ‫مالیاتی شکاف سود بخش مولد و غیرمولد را پرکرد‪ ،‬بازار‬ ‫س��رمایه در بخش غیرمولد اسیب های زیادی خواهد دید‬ ‫و این کار به هیچ وجه منطقی نیست‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی همگام با دولت در اجرای برنامه های اقتصادی‬ ‫بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر روحیه جه��ادی ایش��ان در‬ ‫ت�لاش برای ارتقای فرهن��گ کار و بیمه و جایگاه‬ ‫تامین اجتماع��ی و ارائ��ه خدمات به بیمه ش��دگان‬ ‫اف��زود‪ :‬طراحی و ایج��اد نرم افزار جدی��دی برای‬ ‫توس��عه خدم��ات غیرحض��وری در ادام��ه نهضت‬ ‫ای تی به عنوان یک س��امانه مدرن و روزامد برای‬ ‫پاس��خگویی سریع و اس��ان به بیمه ش��دگان‪ ،‬کارفرمایان و‬ ‫مش��تریان سازمان که عالوه بر تس��هیل دسترسی و مدیریت‬ ‫وق��ت و زمان موجب افزایش به��ره وری و باالبردن بازده کار‬ ‫می شود‪ ،‬از جمله دستاوردهای مدیریت جناب اقای زدا بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به این مهم ک��ه هم اکنون بیش از‬ ‫‪ ۶۵‬خدمت س��ازمان تامین اجتماعی از طری��ق این نرم افزار‬ ‫به جامعه هدف ارائه می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا بهره برداری از این‬ ‫نرم اف��زار می��زان مراجعه ه��ای حضوری به ش��عب‬ ‫تامین اجتماعی کاهش قابل توجهی داش��ته که این‬ ‫مه��م عالوه بر جل��ب رضایت بیمه ش��دگان موجب‬ ‫ارتقای کیفی خدمات نیز می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه کوتاه ش��دن زم��ان پرداخت‬ ‫مطالب��ات مراک��ز درمانی طرف قرارداد با س��ازمان‬ ‫تامین اجتماع��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ای��ن زمین��ه ش��اهد‬ ‫تصمیم های موثری برای بروز رسانی پرداخت ها هستیم‪.‬‬ ‫گورابی نتیجه ثبات مدیریت‪ ،‬تثبیت برنامه های درس��ت و‬ ‫کارشناسی شده را موجب بالندگی بیشتر و ارتقای همه جانبه‬ ‫خدمت رس��انی س��ازمان تامین اجتماع��ی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫بالندگی سازمان تامین اجتماعی به افزایش بالندگی و تعالی‬ ‫کش��ور کمک می کند چراکه این س��ازمان نقش مستقیمی‬ ‫در ایج��اد امنی��ت کار و تولید دارد‪ .‬وی با گرامیداش��ت نام‬ ‫و یاد ش��ادروان مرحوم نوربخش‪ ،‬مدیرعامل فقید سازمان و‬ ‫حس��ن روحان��ی‪،‬‬ ‫ر ئیس جمه��و ر ی‬ ‫اس�لامی ای��ران‬ ‫دی��روز ب��ه منظور‬ ‫از‬ ‫بهره ب��رداری‬ ‫چند ط��رح عمرانی‪،‬‬ ‫خدماتی و زیربنایی‬ ‫ب��ه اذربایجان غربی رفت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫گش��ایش سد کرم اباد و شبکه ابیاری پایاب‬ ‫ان ب��ه عنوان یک��ی از بزرگ ترین طرح های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی کش��ور‪ ،‬بهره ب��رداری از‬ ‫س��دهای انحرافی «بویالپوش» خوی و سد‬ ‫سردش��ت‪ ،‬بهره برداری از نی��روگاه برقابی و‬ ‫تصفیه خانه سردش��ت و شهر ربط‪ ،‬گشایش‬ ‫س��د س��یلوه‪ ،‬کانال انتق��ال اب جلدیان به‬ ‫دریاچه ارومیه و شبکه ابیاری پایاب این سد‬ ‫و ورزش��گاه ‪ ۶‬هزار نفری س��لماس از جمله‬ ‫مهم ترین طرح های به بهره برداری رس��یده‬ ‫در س��فر یک روزه روحانی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم استاندار اذربایجان غربی‪ ،‬در‬ ‫س��فر یک روزه رئیس جمهوری به این استان‬ ‫‪ ۲۷‬ط��رح عمرانی‪ ،‬خدمات��ی و زیربنایی با‬ ‫‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۴۶۵‬میلی��ارد توم��ان هزینه کرد‬ ‫بهره برداری می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مل�ت ای�ران س�ر تعظی�م ف�رود‬ ‫نمی اورد‬ ‫سعید زرندی‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫حمید ناظمان‬ ‫شادروان مرحوم تاج الدین‪ ،‬معاون حقوقی و پارلمانی سازمان‬ ‫ک��ه در ماموریت کاری بر اثر س��انحه ب��درود حیات گفتند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جناب اق��ای زدا در ادامه برنامه های کاری و عملیاتی‬ ‫مدیرعامل فقید س��ازمان‪ ،‬خوش درخشیده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تامین اجتماع��ی ام��روز حاص��ل تالش ه��ای صادقانه و‬ ‫مخلصان��ه گروه مدیریت��ی مرحوم نوربخ��ش و برنامه جامع‬ ‫کارشناس��ی و سیاس��ت های کلی مدون ش��ده گروه اجرایی‬ ‫ایش��ان اس��ت که ماحصل ان در یک جمل��ه ارتقای جایگاه‬ ‫ای��ن س��ازمان و خدمت رس��انی بهتر به جامعه زیر پوش��ش‬ ‫اس��ت‪ .‬گورابی به اهتمام این س��ازمان به مصوبه های شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و س��تاد تس��هیل و رفع‬ ‫موانع تولید اشاره کرد و گفت‪ :‬سازمان تامین اجتماعی همواره‬ ‫هم��گام با دولت در اجرای برنامه های اقتصادی و با همکاری‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در صدد رفع موانع و گلوگاه ها برای‬ ‫استقرار نظام تامین اجتماعی گام برمی دارد‪.‬‬ ‫اخرین بحث ها درباره رفع موانع تولید‬ ‫عضو ناظر مجلس در ش��ورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی از تصمیم های جدید این شورا برای‬ ‫رف��ع موانع تولید و تس��هیل تجارت بخش خصوصی‬ ‫و تمدی��د مهلت قانون��ی ترخیص کاال از گمرک های‬ ‫کش��ور خبر داد‪.‬ولی ملکی به ایس��نا گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫فع��االن بخش خصوصی عضو اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی ای��ران مورد بحث‪ ،‬بررس��ی و‬ ‫تصمیم گیری قرار گرفت‪ .‬نماینده مردم مشگین شهر‬ ‫در مجلس با اش��اره به حضور وزیران امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک مرکزی در‬ ‫این جلس��ه‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مشکالت مطرح شده رفع‬ ‫نش��دن موانع تولید و تشکیل نش��دن ستاد تسهیل‬ ‫ایین نام��ه بود‪ .‬پس از تصویب قانون رفع موانع تولید‬ ‫قرار بر تشکیل کارگروهی برای تسهیل تجارت بخش‬ ‫ت در این‬ ‫خصوصی بود که دوش��نبه‪ ۳۰ ،‬اردیبهش�� ‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۷‬طرح‬ ‫عمرانی در اذربایجان غربی‬ ‫ت مورد تصمیم گیری ق��رار گرفت‪.‬همچنین‬ ‫نشس�� ‬ ‫ب��رای تمدی��د مهلت قانونی ترخی��ص کاالها و مواد‬ ‫اولی��ه بخ��ش خصوص��ی ترخیص نش��ده از گمرک‬ ‫و مش��کالت تاج��ران و بازرگانان با گم��رک و بانک‬ ‫مرکزی تصمیم گیری و این مهلت تمدید ش��د‪ .‬عضو‬ ‫ناظ��ر مجلس در ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوص��ی ادام��ه داد‪ :‬قانون تس��هیل و رف��ع موانع‬ ‫تولید در خرداد ‪ ۱۳۹۷‬به تصویب رس��یده و قرار بود‬ ‫ایین نام��ه اجرای��ی این قانون در م��دت دو ماه تهیه‬ ‫ش��ود که پس از گذش��ت حدود یک سال‪ ،‬این اتفاق‬ ‫نیفتاده اس��ت‪ .‬در جلسه یادشده کارگروهی تشکیل‬ ‫ش��د تا پیش نویس ایین نامه مربوط به ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید‪ ،‬تهیه و پس از بررس��ی در شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای تصویب به‬ ‫هیات وزیران ارسال شود‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ی در ایین بهره ب��رداری از‬ ‫طرح های توس��عه مناب��ع اب و خاک نواحی‬ ‫م��رزی اس��تان اذربایج��ان غربی اف��زود‪ :‬با‬ ‫تصورات خ��ام خود فک��ر کردن��د می توانند‬ ‫عظم��ت ای��ران را در هم بش��کنند در حالی‬ ‫ک��ه ما در روزهای س��خت و تحری��م هر روز‬ ‫شاهد شکوفایی در این سرزمین هستیم‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این همان پاس��خ قاطع ما به کاخ‬ ‫سفید اس��ت‪ .‬افتتاح های اخیر و بعدی ما در‬ ‫اس��تان های ایران‪ ،‬پاسخ صریح و قاطع ما در‬ ‫برابر انهایی اس��ت که فکر می کنند می توانند‬ ‫ملت بزرگ ایران را زیر فشار خم کنند‪.‬‬ ‫روحان��ی تصریح کرد‪ :‬در زمینه اب و خاک‬ ‫تالش ها باعث خوداتکایی و اشتغال شده و ما‬ ‫امروز دو سد را افتتاح کردیم؛ در طول این ‪۶‬‬ ‫سال‪ ۵۰ ،‬سد افتتاح شده است و باز هم در دو‬ ‫سال اینده سدهای دیگری افتتاح خواهد شد‬ ‫و تا دو س��ال دیگر سدهای ما به بیش از ‪۶۰‬‬ ‫سد می رس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از لحاظ سیاسی‬ ‫افتتاح طرح های عمرانی از پلدش��ت ش��روع‬ ‫شده و تا سردشت ادامه دارد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬ای��ن افتتاح ها از مناطق‬ ‫اذری نش��ین در خوی و ماکو اغاز و تا مناطق‬ ‫کردزبان پیرانش��هر و سردشت گسترده شده‬ ‫که نش��ان دهنده وحدت و اتحاد ایرانیان عزیز‬ ‫در این کش��ور اس��ت و اینکه لهجه و زبان و‬ ‫گویش مطرح نیست‪ ،‬بلکه پیشرفت و ابادانی‬ ‫این منطقه مهم است‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود‬ ‫گف��ت‪ :‬ما ادع��ا نداری��م که کش��ور بی نقص‬ ‫اس��ت؛ نق��ص داریم و مردم ما در س��ختی و‬ ‫مشکالت و جنگ اقتصادی و تحریم هستند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اشاره به فعالیت های انجام‬ ‫شده در دولت گفت‪ :‬در کشور ‪ ۵۶‬سد افتتاح‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬احیای دریاچه ارومیه یک کار‬ ‫بزرگ و از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر دریاچه ارومیه احیا‬ ‫نش��ده بود‪ ،‬مردم منطقه ک��وچ کرده بودند و‬ ‫گ��رد و غبار نم��ک منطقه را ف��را گرفته بود‬ ‫و کش��اورزی نابود می ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون‬ ‫حج��م اب دریاچ��ه ارومی��ه ب��ه بی��ش از ‪۵‬‬ ‫میلیارد مترمکعب اب رس��یده و این دریاچه‬ ‫زنده اس��ت؛ اینه��ا همه افتخاراتی اس��ت که‬ ‫در س��ایه همت و تالش خودمان انجام شده‬ ‫است‪ .‬حجت االس�لام روحانی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫ای��ن اقدام ها تحول بزرگ و اش��تغال وس��یع‬ ‫در منطق��ه ایجاد می کن��د که ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫اش��تغال نتیجه ان خواهد بود و در واقع سال‬ ‫رونق و تولید همین است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬امس��ال نعمت‬ ‫اب و افزایش اب پش��ت سدها‪ ،‬بسیار موجب‬ ‫خرس��ندی اس��ت در حالی که سال گذشته‬ ‫می��زان اب ای��ن س��دها ‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫مترمکعب بود که امسال به ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۱‬میلیارد‬ ‫مترمکعب رس��یده و اکنون روزی اس��ت که‬ ‫خداوند برای ما نعمتش را نازل کرده اس��ت؛‬ ‫امروز باید ما نیز معیشت و زندگی مردم را هر‬ ‫چه بهتر سامان دهیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری دی��روز ب��رای افتت��اح و‬ ‫کلنگ زن��ی ‪ ۲۷‬طرح به ارزش بیش از ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد تومان س��فر ی��ک روزه ای به‬ ‫اذربایجان غربی داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جبران ضعف بخش مولد با مالیات بر سود دالر و سکه‬ ‫یکی از موضوع هایی که به تازگی مطرح ش��ده‪ ،‬مالیات‬ ‫بر عواید س��رمایه اس��ت‪ .‬این موضوع به بر مبنای متون‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نوعی از مالیات اس��ت ک��ه از بخش غیرمولد‬ ‫بازار س��رمایه گرفته می ش��ود‪ .‬بازار سرمایه به طور کلی‬ ‫شامل دو بخش مولد و غیر مولد می شود‪.‬‬ ‫در بسیاری از کشورها زمانی که جذابیت سرمایه گذاری‬ ‫در بخش مولد کاهش می یابد‪ ،‬سیاست های باالدستی به‬ ‫س��مت کاهش سود بخش غیرمولد بازار سرمایه حرکت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬دولت ها زمانی که در افزایش س��ود‬ ‫بخش مولد با شکس��ت روبه رو می شوند تالش می کنند‬ ‫تا جذابیت بخش غیرمولد بازار سرمایه را کاهش دهند‪.‬‬ ‫این سیاس��ت باعث می شود اختالف سود بخش مولد و‬ ‫غیر مولد کاهش یابد و در نتیجه ضریب ورود سرمایه به‬ ‫بخش مولد نسبت به حالت پیشین افزایش یابد‪.‬‬ ‫در ایران نیز دولت ماه ها است تالش می کند تا بخش‬ ‫مولد بازار سرمایه را رونق بخشد اما شیوه سیاست گذاری‬ ‫دولت و واکنش بازار به این ش��یوه ها باعث می ش��ود تا‬ ‫س��رمایه ای که با عنوان نقدینگی س��رگردان ش��ناخته‬ ‫می شود‪ ،‬بخش مولد بازار سرمایه را به عنوان مقصد خود‬ ‫در نظر نداشته باش��د‪ .‬بر این مبنا سعید زرندی‪ ،‬معاون‬ ‫طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت معتقد‬ ‫است در این ش��رایط مالیات بر عایدی سرمایه می تواند‬ ‫به تغییر مس��یر پول در بازارس��رمایه کمک کند‪ .‬او در‬ ‫این باره به ش��اتا گفت‪ :‬دریافت مالیات بر مبنای عایدی‬ ‫س��رمایه در ش��رایط فعلی اقتصاد برای حمایت از تولید‬ ‫الزم و ضروری اس��ت‪ .‬یکی از موانع پیش روی توس��عه‬ ‫بخش تولید ‪ ،‬جذابیت نداش��تن ان برای سرمایه گذاری‬ ‫اس��ت چراکه در بخش های غیرمول��د همچون خرید و‬ ‫فروش مس��کن‪ ،‬زمین‪ ،‬طال‪ ،‬خودرو و‪ ...‬سوداوری باالیی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫بررسی‬ ‫مدیر کل دفتر مقررات صادرات‬ ‫و واردات‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫مصوبات مجلس برای‬ ‫صنعت خودرو خوب‬ ‫است؛ اگر اجرا شود‬ ‫به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬هر ‪۳‬‬ ‫مورد اصلی مصوبه روز گذش��ته مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره صنعت خودرو بس��یار خوب و‬ ‫کارامد اس��ت اما به شرطی که خودروسازان ما‬ ‫ام��کان اجرای��ی کردن انه��ا را فراهم کنند‪ .‬به‬ ‫ت علمی‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬امراهلل امینی‪ ،‬عضو هیا ‬ ‫دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالم��ه طباطبایی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در زمین��ه بح��ث قیمت گذاری ها‪،‬‬ ‫خوب است که دوباره شورای رقابت وارد شده و‬ ‫بر نرخ تمام ش��ده محصوالت ان هم در شرایط‬ ‫انحصاری نظارت و دخالت داش��ته باشد اما در‬ ‫اجرایی شدن این مهم‪ ،‬دو موضوع اساسی وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه بر اینکه خودروسازان زیر‬ ‫ب��ار بحث ها و دخالت های ش��ورای رقابت برای‬ ‫نرخ تمام شده محصوالت نمی روند‪ ،‬هزینه های‬ ‫بس��یار غیرشفاف هم دارند و خود موضوع اعالم‬ ‫قیمت ها به این س��ازمان راهی را در این زمینه‬ ‫باز نخواهد کرد چراکه خودروس��ازها در شرایط‬ ‫انحصاری تولید خود را انجام می دهند؛ بنابراین‬ ‫بهره وری بس��یار پایینی دارند که موجب شده‬ ‫نرخ تمام ش��ده بس��یار باال رود‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنع��ت خودرو تصریح کرد‪ :‬بررس��ی بهره وری‬ ‫پایین خودروس��ازی ها‪ ،‬دقت ش��ورای رقابت را‬ ‫مطالبه می کند که شفاف س��ازی نیز انجام شود‬ ‫اما تاکنون مش��خص نیست که این سازمان در‬ ‫زمینه دقت الزم را لحاظ کرده است یا خیر؟‬ ‫امینی ضمن تاکید بر اینکه نبود شفافیت در‬ ‫قیمت ها به دلیل بهره وری پایین اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬اگ��ر کارخانه ای محصولی را در‬ ‫جای��ی ‪ ۱۰۰‬تومان و در جای دیگر ‪ ۱۵۰‬تومان‬ ‫می س��ازد‪ ،‬به دلیل بهره وری و کارایی پایین ان‬ ‫کارخانه اس��ت‪ .‬قیمت های باال در خودروسازی‬ ‫م��ا نیز به دلی��ل نبود ش��فافیت در سیس��تم‪،‬‬ ‫س��اختارهای هزینه ای نامناس��ب و هزینه های‬ ‫بسیار باال‪ ،‬اداره شدن دولتی و نداشتن بهره وری‬ ‫مناس��ب است‪ .‬اینکه خودروسازی ما ترکیبی از‬ ‫دولتی و خصوصی است‪ ،‬سبب شده این صنعت‬ ‫در داخل کشور ما با ناکارامدی پیش برود‪ .‬وی‬ ‫درب��اره معافیت پرداخت حق��وق ورودی برای‬ ‫واردات خودروه��ای هیبری��دی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه ب��ه اینکه در کش��ور الودگی هوا معضل‬ ‫بزرگ��ی ب��وده‪ ،‬ازاد ش��دن واردات خودروهای‬ ‫هیبریدی بسیار کمک کننده خواهد بود ضمن‬ ‫اینکه خودروسازان داخلی نیز متوجه می شوند‬ ‫ک��ه تا ابد مورد حمایت قرار نمی گیرند‪ .‬واردات‬ ‫خودروه��ای هیبری��دی خوب خواه��د بود اما‬ ‫به ش��رطی که برنامه ریزی های درست برای ان‬ ‫انج��ام و خودروهایی وارد ش��وند که در کالس‬ ‫درام��دی مردم جامعه بوده و بتوانند خریداری‬ ‫کنند و تنها یکس��ری از برندها و مدل ها خاص‬ ‫نباش��د که باز هم داستان انحصاری شدن پیش‬ ‫اید‪ .‬امینی درباره منوط ش��دن ش��ماره گذاری‬ ‫خودروها به تایید سازمان ملی استاندارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این مورد موضوع تازه ای نیس��ت‪ ،‬پیش تر‬ ‫نیز وجود داش��ته اما اجرا نش��ده اس��ت‪ .‬بیشتر‬ ‫شماره گذاری های راهنمایی و رانندگی بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬سال اس��ت که باید براساس استانداردهای‬ ‫سازمان ملی باشد اما به سبب برخی مالحظات‬ ‫این مهم رعایت نش��ده و خودروس��ازان زیر بار‬ ‫رعایت استانداردها نرفته اند‪.‬‬ ‫از صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی در کشور‬ ‫قانونی که اجرا نمی شود‬ ‫واردات خودرو هیبریدی‬ ‫همچنان ممنوع است‬ ‫مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫همچن��ان ممنوع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متناس��ب با‬ ‫سیاست های تجاری کشور برنامه ریزی و عمل‬ ‫می کنیم‪ .‬س��یدمهدی نیازی در گفت وگو با‬ ‫ش��اتا‪ ،‬درباره واردات خودروه��ای هیبریدی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬معافیت حقوق ورودی خودروهای‬ ‫هیبریدی به منزله مجاز بودن واردات نیست‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه ط��رح باید در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان‬ ‫در قالب قانون ابالغ شود‪ .‬پس از ابالغ قانون‬ ‫و براساس احکام ان‪ ،‬متناسب با سیاست های‬ ‫تجاری کشور برنامه ریزی و عمل می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در س��ال ‪ ۹۸‬برای‬ ‫واردات خ��ودرو برنامه ای نداری��م‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی و محدودیت های ارزی‪ ،‬کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید در‬ ‫اولویت واردات ق��رار دارند و واردات کاالهای‬ ‫مصرفی در اولویت نیستند‪ .‬نیازی عنوان کرد‪:‬‬ ‫واردات خ��ودرو در س��ال ‪ ۹۷‬به دلیل ارزبری‬ ‫باال و مدیریت تقاضا در ش��رایط ارزی کشور‬ ‫متوقف شد و این تصمیم همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫صفر شدن‬ ‫تعرفه واردات‬ ‫خودروهای‬ ‫برقی و‬ ‫هیبریدی‪ ،‬یک‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫برای اینده‬ ‫صنعت‬ ‫خودرو است‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫هدف از حذف‬ ‫تعرفه باید‬ ‫ورود فناوری‬ ‫خودروهای‬ ‫برقی و‬ ‫هیبریدی به‬ ‫کشور باشد‬ ‫و صنعتگران‬ ‫داخلی خود را‬ ‫مجهز به این‬ ‫فناوری خاص‬ ‫کنند تا رشد‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫اتفاق بیفتد‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ابت��دای هفته‬ ‫جاری برخی بندهای طرح س��اماندهی صنعت خودرو‬ ‫را بررس��ی و تصویب کردند‪ .‬بخشی از این طرح مربوط‬ ‫به الزام خودروس��ازان به اعالم نرخ تمام شده است که‬ ‫تصویب شد‪ .‬به موجب ماده«‪ »۶‬این طرح‪ ،‬شرکت های‬ ‫خودروس��از موظف هس��تند هنگام ف��روش‪ ،‬نرخ تمام‬ ‫ش��ده خودرو‪ ،‬درصد سود و نرخ قطعی را محاسبه و به‬ ‫ش��ورای عالی رقابت اعالم کنند‪ ،‬تخلف از این امر جرم‬ ‫ب��وده و مرتکب به یک��ی از مجازات های تعزیری درجه‬ ‫‪ ۶‬موض��وع ماده«‪ »۱۹‬قانون مجازات اس�لامی مصوب‬ ‫‪ ۹۲.۲.۱‬محکوم می شود‪.‬‬ ‫ماده«‪ »۴‬طرح س��اماندهی صنعت خودرو مربوط به‬ ‫واردات خودروهای س��واری تم��ام برقی و هیبریدی تا‬ ‫زمان تولید انها در داخل کش��ور است که براساس این‬ ‫ماده این نوع خودروها از پرداخت حقوق ورودی معاف‬ ‫ش��ده اند‪ .‬براس��اس این ماده دولت موظف است زمینه‬ ‫تولید خودروهای برقی را در کش��ور طی ‪ ۵‬سال فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬یکی از اعضای کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی درباره تصویب ماده«‪»۴‬‬ ‫طرح یادش��ده پیش تر به‬ ‫گفته بود که در تمام‬ ‫ی صفر اس��ت‬ ‫کش��ورهای جهان‪ ،‬تعرفه خودروهای برق ‬ ‫و این مصوبه برای زمانی اس��ت ک��ه ممنوعیت واردات‬ ‫برداشته شود‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه صنعت خودرو‬ ‫کش��ور دارای اس��تاندارد خاصی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در واقع‬ ‫درباره موضوعی مذاکره ش��ده و قانون تصویب می شود‬ ‫ک��ه کل ان موضوع محلی از اجرا ندارد‪ .‬البته مصلحت ‬ ‫ب��رای ممنوعیت واردات خودرو موقتی اس��ت اما طرح‬ ‫مجلس ناظر به زمان محدودی نیس��ت‪ .‬احمدی معتقد‬ ‫اس��ت می توان به جای محدودیت کامل با راهکارهایی‬ ‫واردات خ��ودرو را مدیری��ت ک��رد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬برخ��ی‬ ‫نماین��دگان عنوان کردند ماده«‪ »۴‬ت��ا رفع ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو مس��کوت بماند اما در نهایت به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹یک تصمیم برای اینده‬ ‫عب��داهلل رضیان‪ ،‬یکی از اعضای کمیس��یون مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در پاس��خ به این پرس��ش که چقدر‬ ‫ممکن اس��ت ممنوعیت واردات خودرو ش��امل برخی‬ ‫م��وارد اس��تثنایی (به عنوان نمونه‪ ،‬ازاد ش��دن واردات‬ ‫خودروهای هیبریدی و برقی) ش��ود‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مش��کل امروز کشور در بخش واردات مربوط به کمبود‬ ‫ارز است‪ .‬مصوبه ای که ش��ورای اقتصادی سران ‪ ۳‬قوه‬ ‫یادداشت‬ ‫حام�د هدائ�ی ‪ -‬اقتص�اددان رفتاری‪ :‬ما به ط��ور معمول از‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��رکت هایی که بدهی ش��ان در مقایسه با‬ ‫خالص ارزش شرکت باال است‪ ،‬خودداری می کنیم‪ .‬این حاشیه‬ ‫ایمنی در ش��رایط سخت اقتصادی مانند رکود‪ ،‬بقای شرکت را‬ ‫بیمه می کند‪ .‬همه ما افرادی را می شناس��یم که به اعتبار وثیقه‬ ‫واحد مسکونی شان‪ ،‬حداکثر وام ممکن را می گیرند‪ ،‬بدهی شان‬ ‫را به س��قف می رس��انند و همواره در انتظار چک حقوق بعدی ‬ ‫هستند‪ .‬همچنین افرادی را می شناسیم که ذخیره ای برای روز‬ ‫مبادا نگه می دارند تا از دش��واری های زندگی به س�لامت عبور‬ ‫کنند‪ .‬کس��ی که تماما زیر قرض اس��ت‪ ،‬اگر کارش را از دس��ت‬ ‫بده��د‪ ،‬خانه اش را هم از دس��ت می دهد‪ .‬کس��ی که ذخیره ای‬ ‫نگه داش��ته‪ ،‬می توان��د تا یافتن کار جدی��د دوام بیاورد‪ .‬همین‬ ‫موضوع برای ش��رکت ها هم صدق می کند‪ .‬ش��رکتی که بدهی‬ ‫ف��راوان دارد و عایداتش به س��ختی هزینه ه��ای بهره را جبران‬ ‫می کن��د‪ ،‬از ش��رکتی که وج��ه نقد کم��ی در ترازنامه اش کنار‬ ‫گذاشته است‪ ،‬سرمایه گذاری پرریسک تری به شمار می اید‪ .‬همه‬ ‫این ها به داش��تن یک حاش��یه ایمنی مربوط می شود که هنگام‬ ‫س��ختی و دش��واری ش��ما را حفظ کند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬مشکالت‬ ‫به س��راغ افراد و ش��رکت ها می ایند‪ .‬یکی دیگر از معایب بدهی‬ ‫زیاد برای ش��رکت ها و افراد این اس��ت که انها مجبور می شوند‬ ‫اینده صنعت خودرو جهان معطوف به خودروهای الکتریکی ش��ده‬ ‫اس��ت و اگ��ر تعرفه خودروهای بنزینی برداش��ته می ش��د‪ ،‬موضوع‬ ‫معنادارت��ر بود زی��را عمر انها به پایان رس��یده اس��ت‪ .‬خودروهای‬ ‫هیبریدی و برقی اینده صنعت خودرو جهان است و تعرفه انها باید‬ ‫به ش��کلی تعیین شود که برای شرکت های نوظهور که می توانند در‬ ‫کشور به این موضوع ورود کنند ناامیدکننده نباشد‬ ‫اعالم کرده اند به دلیل کمبود منابع ارزی بود که ممکن‬ ‫اس��ت موقتی باشد و محدودیت ها برطرف و پس از ان‬ ‫این قانون اجرایی شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس دهم در پاس��خ به پرسشی دیگر‬ ‫مبنی بر اینکه وقتی ممنوعی��ت واردات خودرو داریم‪،‬‬ ‫تصویب این قانون چه سودی برای بازار دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫این یک نوع سیاس��ت گذاری است و ممکن است چند‬ ‫م��اه دیگر ش��رایط تغییر کن��د و محدودیت ها برطرف‬ ‫شود‪ .‬اگر قانونی داشته باشیم که مسیر را مشخص کند‬ ‫و نشان دهد چه مواردی منافع کشور را تامین می کند‪،‬‬ ‫حرکت را برای مجریان راحت تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫رضیان ب��ا بیان اینک��ه نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در این باره پیشنهادهایی به نهادهای باالتر ارائه‬ ‫داده اند‪ ،‬افزود‪ :‬ما پیش��نهاد داده ایم و درباره ان مذاکره‬ ‫هم شده اس��ت اما اختیار با س��ران قوا است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬پیش��نهاد داده ش��د برای رفع مش��کالت بازار‪،‬‬ ‫خودروهای دس��ت دوم وارد شود یا از ارزهای ایرانیان‬ ‫خارج از کش��ور اس��تفاده کنیم نه لزوما ارز کسانی که‬ ‫کاال صادر کرده اند‪ ،‬اما پذیرفته نشد و بانک مرکزی این‬ ‫پیشنهادها را رد کرد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی در پاسخ به این پرسش که اگر این استثنا برای‬ ‫خودروهای تمام برقی باشد‪ ،‬هم وضعیت این گونه است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بله‪ .‬در برابر ان مقاومت می ش��ود‪ .‬انها این گونه‬ ‫اس��تدالل می کنند که اگر ارز به این سو برود با مشکل‬ ‫روبه رو خواهیم ش��د و چال��ش افزایش نرخ ارز به وجود‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬بارها نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تاکید کرده ان��د که دولت ارز م��ورد نیاز این‬ ‫خودروه��ا را نپردازد یا در این بخ��ش از منابع دولتی‬ ‫استفاده نش��ود‪ ،‬بلکه ارزهای سرگردان خارج از کشور‬ ‫برای واردات خودرو پرداخت ش��ود اما تا امروز در این‬ ‫زمینه ترتیب اثری داده نش��ده است‪ .‬کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اسالمی پیش��نهاد خود را به‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ارائ��ه داده و مجلس‬ ‫ه��م در کل با موضوع موافق اس��ت ام��ا تصمیم گیری‬ ‫در س��طوح باالتر و از س��وی دولت باید انجام شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬اگر مجلس اختیار داشته باشد مکانیسمی تعریف‬ ‫می کند ت��ا محدودیت واردات برداش��ته و التهاب بازار‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬رضیان در تشریح وضعیت بازار خودرو‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬درحال حاضر در این زمینه با دو مش��کل‬ ‫روبه رو هستیم؛ یکی فضای روانی و دیگری تقاضای باال‬ ‫در ب��ازار‪ .‬اگر بتوانیم تعداد محدودی خودرو وارد کنیم‬ ‫تا از نظر روانی مردم به این اطمینان برسند که خودرو‬ ‫به اندازه کافی موجود است و کمبودی وجود ندارد‪ ،‬این‬ ‫التهاب از بین م��ی رود‪ .‬دیگر مردم خودرو نمی خرند و‬ ‫احتکار نمی کنند‪ .‬خودرو از فهرست یک کاالی مصرفی‬ ‫خارج ش��ده و فرد برای مدیریت پولش ان را وارد این‬ ‫بازار کرده اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬م��ردم بیش از حد نیاز خود‬ ‫خودرو خریداری می کنند‪ .‬این امر مصرف بنزین را نیز‬ ‫افزای��ش می دهد و جامعه را با چال��ش دیگری روبه رو‬ ‫می کند‪ .‬رضیان بیان کرد‪ :‬درحال حاضر مردم به لحاظ‬ ‫اقتص��ادی ضعیف تر ش��ده اند اما چگونه اش��تیاق انها‬ ‫برای خرید خودرو بیش��تر ش��ده خود این موضوع یک‬ ‫تناقض اس��ت که به همان فضای روانی موجود کش��ور‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه صفر و اینده تولید داخل‬ ‫در ادامه اما یکی از کارشناس��ان خودرو به نقد صفر‬ ‫ش��دن تعرف��ه واردات خودروهای برق��ی و هیبریدی‬ ‫پرداخ��ت و ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن موض��وع باید از‬ ‫جنبه های گوناگون مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬به هرحال‬ ‫اگ��ر محدودیت واردات برداش��ته ش��ود و خودروهای‬ ‫هیبری��دی ب��دون تعرف��ه وارد ش��وند‪ ،‬می توانن��د با‬ ‫خودروه��ای بنزین��ی داخلی که با نرخ ب��اال به فروش‬ ‫می رس��ند رقاب��ت کنند‪ .‬به ط��ور قطع‪ ،‬ای��ن امر روی‬ ‫قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخال��ی ادامه داد‪ :‬البت��ه در این باره باید‬ ‫موض��وع دیگری را مورد توجه ق��رار دهیم و ان اینکه‬ ‫ه��دف از ح��ذف تعرف��ه بای��د ورود فن��اوری این نوع‬ ‫خودروها به کش��ور باش��د و صنعتگران داخلی خود را‬ ‫مجهز به این فناوری خاص کنند تا رشد صنعت خودرو‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت تاکید کرد‪:‬‬ ‫این��ده صنعت خ��ودرو جهان معطوف ب��ه خودروهای‬ ‫الکتریکی اس��ت و اگر امروز تعرفه خودروهای بنزینی‬ ‫برداش��ته می ش��د‪ ،‬موضوع معنادارتر بود زیرا عمر انها‬ ‫به پایان رس��یده اس��ت‪ .‬ام��ا خودروه��ای هیبریدی و‬ ‫برقی این��ده صنعت خودرو جهان اس��ت و تعرفه انها‬ ‫باید به شکلی تعیین شود که برای شرکت های نوظهور‬ ‫که می توانند در کش��ور ب��ه این موض��وع ورود کنند‪،‬‬ ‫ناامیدکننده نباش��د‪ .‬ورود این خودروها با نرخ ارزان تر‬ ‫نباید مانع ش��کل گیری این فناوری در کشور و توسعه‬ ‫ان ش��ود‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬مصوبه دارای این اش��کال‬ ‫است و ش��اید نمایندگان هنگام تصویب‪ ،‬این چالش را‬ ‫در نظر نداشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظهور شرکت های خصوصی‬ ‫خلخالی با بیان اینکه خودروس��از داخلی به س��مت‬ ‫برقی کردن خودروها نرفت��ه و نمی رود زیرا توانمندی‬ ‫الزم برای این اقدام را در ش��رایط کنونی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چال��ش صنعت خ��ودرو برای برقی ک��ردن محصوالت‬ ‫مربوط به دانش فنی نیس��ت‪ ،‬بلکه به لحاظ س��اختار و‬ ‫س��ازمان چالش هایی در این زمین ه وجود دارد‪ .‬در این‬ ‫صنعت از نظر مدیریتی مشکالتی داریم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو تاکید ک��رد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬در‬ ‫زمینه خودروهای الکتریکی و نوین اگر شرایط را فراهم‬ ‫کنیم‪ ،‬ش��اهد ظهور شرکت هایی در کشور خواهیم بود‬ ‫که تنها تمرکزشان بر این بخش است و می توانند موفق‬ ‫شوند‪ .‬خلخالی خاطرنشان کرد‪ :‬باید بپذیریم با ساختار‬ ‫فعلی صنعت خودرو برقی کردن محصوالت امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬باید به دنبال مجموعه هایی ب��ه معنای واقعی‬ ‫خصوصی براس��اس مدل های درس��ت اقتصادی باشیم‬ ‫ی شکل گیری‬ ‫که در کش��ور ظهور کنند‪ .‬اگر بس��تر برا ‬ ‫این ش��رکت های نوظهور فراهم شود با بازار جذابی که‬ ‫خودروه��ای برق��ی دارند و نیز دانش فن��ی موجود در‬ ‫کش��ور به طور خودجوش صنعت خودرو به ان س��مت‬ ‫حرکت می کند‪.‬‬ ‫خرید هنگام رکود و فروش موقع رونق‬ ‫که بخش��ی از کنترل امور خود را به دس��ت بستانکار‬ ‫بدهند‪ .‬وام گرفتن هنگام رونق س��اده اس��ت‪ .‬هنگام‬ ‫سختی و هنگامی که واقعا پول تان را الزم دارید‪ ،‬بانک‬ ‫تماس می گیرد و طلبش را مطالبه می کند‪ .‬ش��رکت‬ ‫یا ش��خصی که برای تامین هزینه هایش وام می گیرد‬ ‫تا در جایی سرمایه گذاری کند هر دو این اختیار را به‬ ‫دیگری می دهند تا پایان بازی را او تعیین کند‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از حاشیه ایمنی متنوع سازی است‪ .‬داشتن سبد متنوع از‬ ‫سهام هم از نظر تعداد سهام و هم از نظر تنوع سرمایه گذاری در‬ ‫صنایع گوناگون حاشیه امن سرمایه گذاری را باال می برد‪ .‬گاهی‬ ‫یک سهم یا یک صنعت خاص دچار مشکل می شود‪ .‬پیش بینی‬ ‫چنین ش��رایطی دشوار اس��ت‪ .‬سرانجام روزی اتفاق می افتد‪ .‬به‬ ‫این ش��رایط دش��وار رویداد غیرمنتظره منفی می گویند‪ .‬حادثه‬ ‫رخ می دهد و هر اندازه هم از پیش برنامه ریزی کنیم‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫خ��ود را از وق��وع انها ایم��ن گردانیم‪ .‬اگر ای��ن کار ممکن بود‪،‬‬ ‫انگاه اول هر س��ال دو س��همی که فکر می کردیم بهترین های‬ ‫ان س��ال باش��ند را می خریدیم‪ .‬اگر می توانس��تیم این کار را با‬ ‫موفقیت و مدام انجام دهیم‪ ،‬نمودار س��ود س��رمایه گذاری مان‬ ‫از حاش��یه صفحه بی��رون می زد‪ .‬فقط کافی ب��ود دارایی مان را‬ ‫روی ان ش��رط ببندی��م‪ .‬ام��ا برخی کارها در عمل دش��وارتر از‬ ‫این هس��تند‪ .‬هر سال‪ ،‬هر سبد سهام تعدادی برنده و‬ ‫تعدادی بازنده دارد و به طور تقریبی غیرممکن اس��ت‬ ‫ک��ه همه بازنده ها را از س��بدمان بی��رون کنیم‪ .‬مهم‬ ‫این اس��ت که س��بدمان بیشتر س��هام برنده و کمتر‬ ‫س��هام بازنده داش��ته باش��د‪ .‬این مفهوم کمی شبیه‬ ‫کار ش��رکت های بیمه است‪ .‬شرکت های بیمه تالش‬ ‫می کنن��د تا خطره��ای احتمالی را شناس��ایی کنند‬ ‫ام��ا می دانند که هرگز نمی توانند ‪۱۰۰‬درصد موارد را درس��ت‬ ‫پیش بینی کنند‪ .‬اگر ش��رکت بیمه ای فقط یک قرارداد بیمه در‬ ‫سال منعقد می کرد و از خوش اقبالی ان بیمه گذار تا پایان سال‬ ‫هیچ ادعایی نداش��ت‪ ،‬انگاه این شرکت در ان سال بسیار موفق‬ ‫بود‪ .‬اما اگر همان یک بیمه گذار تصادف می کرد‪ ،‬در این صورت‬ ‫ش��رکت بیمه شدیدا دچار مشکل می شد‪ .‬به همین خاطر است‬ ‫که شرکت های بیمه قراردادهای گوناگونی منعقد می کنند‪ .‬انها‬ ‫می خواهند به متوس��ط نرخ حادثه ای برسند که معیارهای شان‬ ‫پیش بین��ی می کند‪ .‬همین هدف درباره س��هام هم وجود دارد‪.‬‬ ‫سرمایه گذار تالش می کند در سهم هایی سرمایه گذاری کند که‬ ‫ش��انس زیان کمتری داش��ته باشند اما ممکن است به بداقبالی‬ ‫هم دچار ش��ود‪ .‬با متنوع س��ازی‪ ،‬خود را در مقابل زیان اقلیت‬ ‫سهم هایش بیمه می کند‪ ،‬چنین زیانی تاثیر زیادی بر کل ثروت‬ ‫وی دارد‪ .‬چقدر تنوع الزم اس��ت؟ پاس��خ این پرسش به استانه‬ ‫تحمل ریس��ک سرمایه گذار بستگی دارد‪ .‬دست کم تعداد سهام‬ ‫یک س��بد حدود ‪ ۱۰‬سهم اس��ت‪ .‬برخی سرمایه گذاران ممکن‬ ‫است ‪ ۵۰‬یا حتی ‪ ۱۰۰‬سهم را براساس معیارهای خود انتخاب‬ ‫کنند‪ .‬اخرین و شاید بزرگ ترین مزیت حاشیه ایمنی این است‬ ‫که به س��رمایه گذار اج��ازه می دهد مخالف جریان حرکت کند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری بر خالف جریان اکثریت س��اده نیست‪ .‬همه ما‬ ‫از انچ��ه در روزنامه ه��ا می خوانیم‪ ،‬در تلویزی��ون می بینیم یا از‬ ‫دوس��تان و متخصصان می شنویم‪ ،‬اثر می پذیریم‪ .‬بهترین وقت‬ ‫خرید سهام موقع ارزانی است‪ .‬اما هنگامی که سهم ها کمترین‬ ‫قیمت ها را دارند‪ ،‬به طور معمول دالیل زیادی برای نخریدن انها‬ ‫وجود دارد‪ .‬بر اس��اس اصول سرمایه گذاری ارزشی‪ ،‬اگر سهامی‬ ‫ارزان باشد ان را می خرید‪ .‬باید تمام سروصدا و هیاهوی اطراف‬ ‫را فرام��وش کنید و از حراج س��هام به��ره ببرید‪ .‬عکس این هم‬ ‫درست است‪ .‬وقتی سهم ها دردانه می شوند‪ ،‬وقتی نرخ سهام از‬ ‫ارزش ذاتی ان باالتر می رود و هیچ حاش��یه ایمنی وجود ندارد‪،‬‬ ‫ان را می فروش��ید‪ .‬این همان کاری است که سرمایه گذار موفق‬ ‫باید انجام دهد‪ .‬دو اصل ساده سرمایه گذاری ارزشی(ارزش ذاتی‬ ‫و حاشیه ایمنی) به شما شجاعت و اطمینان می دهد که خرید‬ ‫هنگام رکود و فروش موقع رونق کار درستی است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫نقش ملی و محلی‬ ‫گل گهر در توسعه کشور‬ ‫نرخ مواد اولیه‬ ‫غلتک سازی‬ ‫‪ ۸‬برابر شده است‬ ‫بزرگ ترین دارنده‬ ‫ذخایر نفتی و ابرتورم‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون درصدی‬ ‫با پیشرفت پروژه های معدنکاری در فضا مطرح می شود‬ ‫ثمن رحیمی راد ‪ :‬با افزایش رقابت شرکت ها و‬ ‫دولت های جهان برای دس��تیابی به ذخایر معدنی‬ ‫در فضا‪ ،‬دانشمندان خواستار محافظت از منظومه‬ ‫شمسی در پروژه های مرتبط با این طرح هستند و‬ ‫بر این باورند در صورتی که بهره برداری از گنجینه‬ ‫غنی معدنی در فضا مدیریت نش��ود‪ ،‬بحرانی فراتر‬ ‫از انچ��ه در زمی��ن رخ داده‪ ،‬در منظوم��ه اتف��اق‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬به همین منظور فقط ‪ ۸‬سیارک باید‬ ‫برای بهره برداری در اختیار ش��رکت های متقاضی‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ تکنولوژی‪،‬‬ ‫دانش��مندان خواس��تار نگهداری س��یارک ها‪ ،‬ماه‬ ‫و دیگر اجرام اس��مانی هس��تند که قرار است از‬ ‫ذخایر موج��ود در انها بهره برداری ش��ود‪ .‬جامعه‬ ‫علمی در یک طرح پیش��نهادی در این باره گفته‬ ‫ک��ه بیش از ‪۸۵‬درص��د منظومه شمس��ی باید از‬ ‫اکتش��اف انس��انی در امان بماند و تنها ‪ ۸‬سیارک‬ ‫در اختیار ش��رکت های فضایی ق��رار بگیرد که به‬ ‫دنب��ال بهره برداری از ذخایر فل��زات گرانبها‪ ،‬مواد‬ ‫معدنی و س��ایر اقالم ارزش��مندی هستند که در‬ ‫اجرام اسمانی موجودند‪.‬‬ ‫انها می گویند منظومه شمس��ی باید حفظ و از‬ ‫اینده ای که در ان همه منابع طبیعی در دسترس‬ ‫بشر تمام شود‪ ،‬در امان بماند‪.‬‬ ‫مارتین اِلوی��س فیزیکدان در این باره می گوید‪:‬‬ ‫اگ��ر امروز به این ماجرا فک��ر نکنیم‪ ،‬با این تصور‬ ‫که حج��م هنگفتی از مواد معدن��ی در اختیار ما‬ ‫اس��ت‪ ،‬پیش می رویم و در چند صد س��ال اینده‬ ‫با بحران بزرگی روبه رو می ش��ویم؛ بحرانی بسیار‬ ‫بزرگ ت��ر از انچه ام��روز روی زمین وجود دارد‪ .‬با‬ ‫استخراج منظومه شمس��ی دیگر هیچ نقطه ای از‬ ‫جهان باقی نمی ماند که بشر به ذخایر معدنی ان‬ ‫دست نزده باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت های فع��ال در زمین��ه بهره ب��رداری از‬ ‫ذخایر معدنی در فضا از جمله ش��رکت انگلیس��ی‬ ‫جامعه علمی در یک طرح پیشنهادی گفته که بیش از ‪۸۵‬درصد‬ ‫منظومه شمس��ی باید از اکتشاف انس��انی در امان بماند و فقط‬ ‫‪۸‬سیارک در اختیار شرکت های فضایی قرار بگیرد که به دنبال‬ ‫بهره برداری از ذخایر فلزات گرانبها‪ ،‬مواد معدنی و س��ایر اقالم‬ ‫ارزشمندی هستند که در اجرام اسمانی موجودند‬ ‫«اَس��تروید ماینینگ کورپو ِریشِ ن» به ذخایر اهن‬ ‫و فلزات گرانبهایی که در سیارک ها موجود است‪،‬‬ ‫چشم دوخته اند‪ .‬در کنار این فلزات‪ ،‬این سیارک ها‬ ‫سرشار از مواد معدنی گرانبها و اب هستند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬ش��رکت های فع��ال در این‬ ‫صنع��ت‪ ،‬ادعا می کنند ک��ه بهره ب��رداری از مواد‬ ‫معدن��ی موجود در س��ایر س��یارک ها می تواند از‬ ‫محیط زیست زمین محافظت کند‪.‬‬ ‫صنعت اس��تخراج م��واد معدنی از فض��ا برنامه‬ ‫دارد ت��ا چن��د س��ال این��ده ماهواره ای ب��ه مدار‬ ‫زمین بفرس��تد و وضعیت مواد معدنی موجود در‬ ‫سیارک های حوالی ان را بررسی کند‪.‬‬ ‫از این سیارک ها می توان فلزات گرانبهایی مانند‬ ‫پالتین و طال تهیه کرد و به زمین اورد‪ .‬بیشتر این‬ ‫مواد معدنی همچنین در س��اخت س��ازه بر سطح‬ ‫ماه و نیز س��وخت موشک کارایی دارد‪ .‬در همین‬ ‫زمینه‪ ،‬اژانس فضایی اروپا تصمیم دارد یک روستا‬ ‫در ماه بسازدکه س��ازه ها و تجهیزات بر سطح ان‬ ‫نصب شوند‪.‬‬ ‫اب ی��خ زده در زیر قطب های م��اه نیز می تواند‬ ‫تجزیه و تبدیل به هیدروژن و اکس��یژنی شود که‬ ‫در تولید سوخت برای سفینه های کاوشگر به کار‬ ‫می اید و به جای انکه این سوخت از زمین تامین‬ ‫شود‪ ،‬از فضا تامین شود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال دانش��مندان می گوین��د زمانی که‬ ‫شرکت ها از فروش مواد به دست امده از فضا پول‬ ‫به دس��ت اورند‪ ،‬به سایر ش��رکت های مرتبط هم‬ ‫برای ورود به این عرصه انگیزه می دهند‪.‬‬ ‫اِلویس که پیش تر معرفی ش��د‪ ،‬تخمین می زند‬ ‫با متوسط رش��د ‪۳.۵‬درصدی برای بهره برداری از‬ ‫مواد معدنی فضا‪ ،‬یک هشتم ذخایر واقعی منظومه‬ ‫شمسی در ‪ ۴۰۰‬سال استفاده می شود‪.‬‬ ‫در شرایطی که بهره برداری از ذخایر سایر اجرام‬ ‫اسمانی مانند خورش��ید یا مشتری درحال حاضر‬ ‫ممکن نیست‪ ،‬دانشمندان می گویند که ماه‪ ،‬مریخ‬ ‫و دیگر سیاره های سنگی در صنعت استخراج مواد‬ ‫معدنی از فضا‪ ،‬مورد هدف هستند‪.‬‬ ‫الوی��س می افزای��د‪ :‬اگر همه چی��ز خوب پیش‬ ‫برود‪ ،‬ما نخستین ماموریت فضایی را در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اینده به فضا می فرستیم‪.‬‬ ‫ماه و س��ایر س��یاره ها دربردارنده مقادیر زیادی‬ ‫مناب��ع طبیعی هس��تند که این مجموعه ش��امل‬ ‫اب هم می ش��ود‪ .‬چنین گن��ج هنگفتی می تواند‬ ‫میلیاردها دالر ارزش داشته باشد و این شرکت ها‬ ‫را تحری��ک می کند به فاز جدیدی از اکتش��افات‬ ‫فضایی دست بزنند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ش��رکت انگلیس��ی یادش��ده‪ ،‬ناوین‬ ‫جِ ین هندی االصل نیز یکی از کس��انی اس��ت که‬ ‫می خواهد ب��ه این اتفاق جامه عمل بپوش��اند‪ .‬او‬ ‫نزدیک به ‪ ۷‬س��ال پیش ش��رکت مون اکسپرس‬ ‫را در امریکا تاس��یس کرد تا اس��تارت اپی باش��د‬ ‫برای رس��یدن به این هدف‪ .‬شرکت مون اکسپرس‬ ‫نیز نخس��تین شرکت خصوصی ش��د که از اداره‬ ‫هوانوردی فدرال ب��رای فرود اوردن یک فضاپیما‬ ‫ب��ر ماه مج��وز دریاف��ت ک��رد‪ .‬گو ِگل ایکس پرایز‬ ‫نیز جای��زه ای ‪۲۵‬میلیون دالری برای نخس��تین‬ ‫ش��رکت خصوص��ی وع��ده داده ک��ه ب��ا ه��دف‬ ‫دس��تیابی به ذخای��ر معدنی روی م��اه فرود اید‪.‬‬ ‫«دیپ اس ِپیس اینداس��تریز» و «پِلَنتری ریسورسز»‬ ‫امریکایی هم دیگر ش��رکت هایی هس��تند که در‬ ‫زمینه توسعه این فناوری کار می کنند‪.‬‬ ‫این سیاره ها چه دارند که ارزش استخراج شدن‬ ‫داشته باش��د؟ پاسخ این اس��ت؛ هر نوع عنصری‬ ‫که از سوی انسان ش��ناخته شده است‪ ،‬در اندازه‬ ‫به طور تقریبی بی نهایت! در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۳‬خورش��یدی) وب س��ایت شرکت خدمات‬ ‫مال��ی مولی فول‪ ،‬ارزش ذخای��ر معدنی موجود در‬ ‫ماه را بین ‪ ۱۵۰‬کادریلی��ون (هر کادریلیون هزار‬ ‫تریلیون اس��ت) تا ‪ ۵۰۰‬کادریلی��ون تخمین زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مق��دار مواد معدن��ی می تواند ‪۵۰۰‬میلیون‬ ‫فر ِد میلیاردر بس��ازد‪ .‬عالوه بر ذخایر معدنی ماه‪،‬‬ ‫ذخایر دیگری هم هس��تند که داخل س��یارک ها‬ ‫پیدا ش��ده اند‪ .‬برای مث��ال ماه سرش��ار از ذخایر‬ ‫هلیوم‪ ۳‬است؛ عنصری بسیار نادر در زمین که در‬ ‫فرض علمی می تواند به عنوان س��وخت کارخانه ها‬ ‫در اینده اس��تفاده شود و با سوخت هسته ای کار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫همچنین خرده س��یارک ها پ��ر از اهن‪ ،‬نیکل‪،‬‬ ‫ُکبال��ت‪ ،‬پالتینی��وم و تیتانی��وم هس��تند اما گل‬ ‫سرسبد همه مواد موجود در اجرام اسمانی «اب»‬ ‫اس��ت‪ .‬بسیاری از س��یارک های نزدیک به زمین‪،‬‬ ‫سرش��ار از سنگ های کیهانی کربن دار هستند که‬ ‫مقداری زیاد یخ در خود دارند‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سوداوری‬ ‫قانون و‬ ‫فناوری‬ ‫می خواهد‬ ‫یادداشت‬ ‫دغدغه ای به نام مدیریت بهره برداری از مواد معدنی در سیارک ها‬ ‫‪5‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫دانش��مندان از وق��وع یک بح��ران در فضا اعالم‬ ‫نگران��ی می کنن��د‪ .‬انه��ا می گویند اگ��ر فعالیت‬ ‫ش��رکت های معدنی که در جس��ت وجوی ذخایر‬ ‫معدنی در اجرام اسمانی مانند ماه و سایر سیارک ها‬ ‫هس��تند‪ ،‬کنترل نشود‪ ،‬سود حاصل از دستیابی به‬ ‫این ذخایر ان قدر چش��مگیر و جذاب اس��ت که در‬ ‫اینده ای بس��یار دور و در چند صد س��ال پیش رو‪،‬‬ ‫دمار از روزگار اجرام اس��مانی دراورد‪ ،‬همان گونه‬ ‫ک��ه امروز اوضاع زمین را ک��م و بیش به هم ریخته‬ ‫و البته بحران در فضا ابعاد گس��ترده تری از انچه در‬ ‫زمین رخ داده‪ ،‬دارد‪ .‬این دانشمندان می گویند تنها‬ ‫‪ ۸‬جرم اسمانی در اختیار این شرکت ها قرار بگیرد‬ ‫تا فضا دچار بحران معدنکاری نش��ود‪ .‬اینجاس��ت‬ ‫ک��ه بار دیگر ب��ه وجود ‪ ۲‬اص��ل در معدنکاری نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬اول قانونمندی ب��رای مدیریت کار و پس از‬ ‫ان فناوری برای کاهش اس��یب ها‪ .‬به عبارتی دیگر‬ ‫می توان گفت خوب است بشر با بال های خالقیتی‬ ‫ک��ه او را از زمین به اس��مان می برد‪ ،‬تجربه ها را هم‬ ‫به فضا ببرد تا تاثیر منفی کمتری از دس��تاوردهای‬ ‫خ��ود بر جای بگذارد‪ .‬معدنکاری در فضا روز به روز‬ ‫به واقعی شدن نزدیک تر می شود و این اتفاق بشر را‬ ‫در استانه دستیابی به یک گنج قرار می دهد؛ حجم‬ ‫فراوانی از مواد معدنی که نیاز او را تا چند صد س��ال‬ ‫تامین می کند‪ .‬اما بی ش��ک این پدیده هم مانند هر‬ ‫پدی��ده دیگری‪ ،‬ابعاد مثبت و منف��ی دارد و خوب‬ ‫است انس��انی که به اشتیاق سود و درامدزایی‪ ،‬این‬ ‫پدیده را رش��د می دهد‪ ،‬از اکن��ون اماده رویارویی‬ ‫ب��ا عواقب منفی ان نیز باش��د و از ‪ ۲‬اب��زار فناوری‬ ‫و قانونمن��دی در این عرصه نهای��ت بهره را ببرد تا‬ ‫انس��ان هایی که صدها سال پس از ما‪ ،‬زمین و سایر‬ ‫اجرام اس��مانی محل استقرار انهاست‪ ،‬جایی بهتر‬ ‫برای زیستن داشته باشند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫غریب پور در ایین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تاکید کرد‬ ‫خبر‬ ‫روند صدور مجوز برای‬ ‫بهره برداری از معادن‬ ‫شفاف نیست‬ ‫نقش ملی و محلی گل گهر در توسعه کشور‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایی��ن تکری��م و معارف��ه مدیرعامل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر س��اعت ‪ ۸‬صبح روز سه ش��نبه در س��الن‬ ‫همایش های این ش��رکت برگزار ش��د‪ .‬در این ایین که با‬ ‫حضور مدیران و معاونان ایمیدرو‪ ،‬شرکت صنعتی معدنی‬ ‫گل گه��ر و دیگر مجموعه های معدنی برگزار ش��د‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردان��ی و تش��کر از اقدامات ناصر تق��ی زاده مدیرعامل‬ ‫پیش��ین مجتم��ع معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬به جمش��ید‬ ‫مالرحمان به عنوان مدیریت جدید خوشامد گفته شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت مالرحم��ان مدیرعامل جدید ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گه��ر‪ ،‬ایمان عتیق��ی عضو موظف‬ ‫هیات مدیره گل گهر را به سمت معاون مدیرعامل و مدیر‬ ‫مجتمع گل گهر منصوب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گل گهر؛ مجری طرح های توسعه‬ ‫عزیزاهلل‬ ‫عصاری‪ :‬تقی زاده‬ ‫کسی بود که‬ ‫شجاعت و‬ ‫شهامت الزم‬ ‫را در مدیریت‬ ‫داشت اما‬ ‫بسیاری از‬ ‫مدیران به‬ ‫دلیل اینکه‬ ‫سعی می کنند‬ ‫دیکته ای‬ ‫ننویسند که غلط‬ ‫داشته باشد‪ ،‬به‬ ‫عمق ارزش کار‬ ‫توجه نمی کنند‪.‬‬ ‫این یک واقعیت‬ ‫تلخ است که‬ ‫ترس ها انها را از‬ ‫کار اصلی شان‬ ‫دور می کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت درحال حاضر‬ ‫سرمایه گذاران برای س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫مع��دن تمای��ل بس��یاری دارند اما ب��ه دلیل‬ ‫بروکراس��ی اداری‪ ،‬این رغب��ت در انها از بین‬ ‫م��ی رود‪ .‬علی اس��دی کرم‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس با اشاره به چالش های‬ ‫پیش روی س��رمایه گذاری در معدن‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه فعالیت معادن کوچک برای مردم‬ ‫س��اکن منطقه هزینه هایی ایجاد می کند‪ ،‬این‬ ‫معادن اقدامی برای جبران خس��ارت ها انجام‬ ‫نمی دهند و مردم ناچارند برای رفع مش��کالت‬ ‫ناش��ی از ای��ن فعالیت ه��ا هزینه کنن��د؛ این‬ ‫عملکرد باعث واکنش نامناسب مردم می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��هر بابک در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬اگرچه براساس ماده ‪ ۴۳‬قانون‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬شورای معادن استان باید‬ ‫مشکالت معادن را بررسی و اقدامات الزم برای‬ ‫رفع این مش��کالت را انجام دهد اما مسئوالن‬ ‫به درس��تی این قانون را اجرا نمی کنند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه معادنی که به منطقه لطمه می زنند‬ ‫خس��ارتی به مردم پرداخ��ت نمی کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس م��اده ‪ ۴۳‬قانون برنامه شش��م‬ ‫توس��عه‪ ،‬اگر معادن به دام و کش��اورزی مردم‬ ‫خسارت وارد کنند باید درصدد جبران برایند‪،‬‬ ‫در حالی ک��ه به دلیل وجود برخ��ی رابطه ها‪،‬‬ ‫معادن ب��ا وجود صدمه به منطق��ه تمایلی به‬ ‫پرداخت خس��ارت ندارند‪ .‬این مس��ائل باعث‬ ‫ش��ده که م��ردم به توس��عه مع��ادن با عینک‬ ‫بدبین��ی نگاه کنند‪ .‬در حال حاضر روند صدور‬ ‫مجوز برای بهره برداری از معادن شفاف نیست‪.‬‬ ‫در صورتی که دولت الکترونیک اجرایی ش��ود‬ ‫تمایل س��رمایه گذاران برای حضور در معادن‬ ‫زیاد می ش��ود‪ .‬این نماینده م��ردم در مجلس‬ ‫دهم با بیان اینکه سرمایه گذاری در معادن در‬ ‫گرو امنیت پایدار اس��ت و امنیت‪ ،‬زمانی ایجاد‬ ‫می شود که مردم از عملکرد این معادن رضایت‬ ‫داشته باشند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬درصورتی که‬ ‫برای مردم امنیت خاطر ایجاد شود‪ ،‬به راحتی‬ ‫می توان زمینه حضور س��رمایه گذار در معادن‬ ‫را ایجاد کرد‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بروکراسی اداری را‬ ‫یکی از موان��ع پیش روی س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن دانس��ت و گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫روند صدور مجوز ب��رای بهره برداری از معادن‬ ‫شفاف نیست‪ .‬در صورتی که دولت الکترونیک‬ ‫اجرایی شود تمایل سرمایه گذاران برای حضور‬ ‫در مع��ادن زیاد می ش��ود‪ .‬اس��دی ادامه داد‪:‬‬ ‫الکترونیکی کردن ارس��ال و بررس��ی مدارک‪،‬‬ ‫بهتری��ن راهکار برای ترغیب س��رمایه داران به‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش است‪ .‬به طور مثال‬ ‫در استرالیا سرمایه داران تنها مدارک خود را به‬ ‫نهادهای مس��ئول ارائه می کنند و این نهادها‬ ‫پس از بررسی این مدارک‪ ،‬درباره اعطای مجوز‬ ‫یا اعطا نک��ردن ان تصمیم گیری می کنند‪ .‬به‬ ‫زع��م وی‪ ،‬درحال حاض��ر س��رمایه گذاران ب��ه‬ ‫سرمایه گذاری در بخش معدن تمایل بسیاری‬ ‫دارند اما به دلیل بروکراسی اداری‪ ،‬این رغبت‬ ‫در انها از بین می رود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور‪ ،‬رئی��س‬ ‫هیات عامل ایمی��درو با تبریک‬ ‫می�لاد مس��عود حض��رت امام‬ ‫حس��ن مجتب��ی(ع) و قبول��ی‬ ‫عب��ادات مومن��ان در ای��ن ماه‬ ‫مب��ارک‪ ،‬ب��ه اهمیت ش��رکت‬ ‫گل گهر پرداخ��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫گل گه��ر ب��ه توضیح نیازی ندارد؛ ش��رکتی ب��ا ارزش روز‬ ‫دارای��ی حدود ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان و در بازار س��رمایه‬ ‫ح��دود ‪ ۳۲‬ه��زار میلی��ارد تومان که یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت های صنعتی و معدنی کش��ور اس��ت‪ .‬این شرکت‬ ‫پایدار‪ ،‬به بلوغ رسیده و مجری طرح های زیادی در کشور‬ ‫ب��وده که در س��ال های مختلف روند خوب��ی را طی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره تنوع سهامداران‬ ‫این ش��رکت گفت‪ :‬این ش��رکت بزرگ در بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫سهامداران حقوقی اعم از سرمایه گذاران بانک سپه‪ ،‬دولت‬ ‫و سهامداران حقیقی دارد که باعث شده است شرکت هر‬ ‫سال چندین پروژه را به بهره برداری برساند‪ .‬غریب پور در‬ ‫ادامه‪ ،‬به نقش اس��تانی این شرکت اشاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫عالوه بر طرح های توس��عه خوبی که این شرکت در کشور‬ ‫داش��ته‪ ،‬در بعد اس��تانی هم در حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫نق��ش کلیدی دارد‪ .‬گل گهر نقش ملی خود را در توس��عه‬ ‫کشور و نقش محلی خود را در توسعه منطقه به خوبی ایفا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن ش��رکت نقش کلی در توس��عه بخش‬ ‫معدن داش��ته و در تکمیل زنجیره تولید و تامین خوراک‬ ‫سایر واحدهای بزرگ مثل مبارکه‪ ،‬خوزستان و واحدهای‬ ‫دیگ��ری که ب��ه محصوالت این ش��رکت ب��زرگ نیازمند‬ ‫هستند‪ ،‬نقش اساسی داشته است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو درب��اره اهمی��ت نقش‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر‬ ‫گفت‪ :‬ناصر تقی زاده در ‪ ۲‬دوره مدیرعاملی منش��ا خدمات‬ ‫موثری بوده است‪ .‬او در بعد مدیریت منابع انسانی‪ ،‬پروژه‬ ‫و توس��عه شرکت و حفظ مسئولیت اجتماعی‪ ،‬بسیار موثر‬ ‫عمل کرده اس��ت‪ .‬برای ایش��ان که در ایمیدرو به عنوان‬ ‫مش��اور رئیس هیات عامل ایمیدرو فعالیت خواهند کرد‪،‬‬ ‫ارزوی موفقی��ت داری��م و امیدواریم در ادام��ه بتوانیم از‬ ‫خدماتش استفاده کنیم‪.‬‬ ‫غریب پ��ور درب��اره مدیریت جدید نیز گفت‪ :‬جمش��ید‬ ‫مالرحم��ان‪ ،‬چهره سرشناس��ی اس��ت ک��ه از روز اول در‬ ‫خان��واده معدن بوده و مدت زی��ادی به عنوان عضو هیات‬ ‫عامل و سرپرس��ت ایمیدرو فعالیت کرده اس��ت‪ .‬با حضور‬ ‫ای��ن ش��خصیت کارش��ناس‪ ،‬پیگیر و خ�لاق و با حمایت‬ ‫سهامداران و کارکنان گل گهر‪ ،‬اتفاق های خوبی در توسعه‬ ‫کشور می افتد‪ .‬امیدواریم شاهد حمایت مسئوالن استان‪،‬‬ ‫اس��تاندار و نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫برای پیشبرد اهداف این مجموعه صنعتی باشیم‪.‬‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬گام های شایسته و بایسته ای بردارد‪.‬‬ ‫حس��ن پور درباره اهمی��ت واگذاری مع��ادن به بخش‬ ‫خصوص��ی نیز گفت‪ :‬متاس��فانه نقش بخش خصوصی در‬ ‫این مجموعه ها بس��یار کمرنگ است که نشان می دهد ما‬ ‫هنوز ب��ه بخش خصوصی اعتم��اد نکرده ایم‪ .‬کارهای زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان در ش��ان مجموعه هایی مثل گل گهر‬ ‫نیست و ما باید ان را به بخش خصوصی واگذار کنیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ش��یوه نامه جدی��د رئیس جمهوری ادامه‬ ‫داد‪ :‬خوش��بختانه رئیس جمهوری به تازگی یک شیوه نامه‬ ‫جدی��د برای رفع موانع تولید‪ ،‬مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫و اس��تفاده از ایرانی ه��ای خارج از کش��ور صادر کرده که‬ ‫می تواند مشکل گشا باشد‪ .‬به این ترتیب ما باید از ظرفیت‬ ‫و پول زیادی که در دس��ت مردم و بخش خصوصی است‪،‬‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم س��یرجان با اش��اره به نق��ش معادن و‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگی و ورزش��ی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫کارهای زیادی در این حوزه انجام ش��ده اما ما در ابتدای‬ ‫راه هستیم‪ .‬به باور من با انچه باید در شان مردم کار شود‪،‬‬ ‫هنوز فاصله داریم‪ .‬در اس��تان کرمان ‪۲۰‬درصد مردم زیر‬ ‫خط فقر هستند‪ ،‬در شهرستان سیرجان بیش از ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫نیازمند‪ ،‬تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند‪.‬‬ ‫حسن پور با اشاره به فرصت ها و ظرفیت های شهرستان‬ ‫سیرجان ادامه داد‪ :‬با توجه به ظرفیت های کشور باید گفت‬ ‫وضعیت فعلی در شان مردم نیست‪ .‬ما فقط به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ظرفیت ها دس��ت پیدا کرده ای��م و هنوز ‪ ۸۰‬درصد معادن‬ ‫اطراف سیرجان مورد بهره برداری قرار نگرفته اند‪ .‬ما ‪۴۰۰‬‬ ‫معدن داریم که هنوز به بخش خصوصی واگذار نش��ده اند‬ ‫ک��ه می تواند رونق زیادی در کش��ور ایج��اد کند‪ .‬او اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ای��ن منطقه‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬پروژه ارزش��مند و اماده‬ ‫بهره ب��رداری داری��م‪ .‬از رئیس جمه��وری و معاون اول او‪،‬‬ ‫اسحاق جهانگیری درخواست می کنم در نخستین فرصت‬ ‫به سیرجان سفر کرده و این پروژه ها را بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫او در پایان س��خنان خود درباره مدیریت جدید شرکت‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی گل گه��ر گف��ت‪ :‬ما با تم��ام وجود به‬ ‫همکاری با اقای مالرحمان به عنوان یکی از افراد باسابقه‬ ‫و متخص��ص عالقه مند هس��تیم‪ .‬امیدواری��م او به عنوان‬ ‫مدیریت جدید با رویکرد همیش��گی خود بتواند کارهای‬ ‫اساسی را در این مجموعه انجام دهد‪.‬‬ ‫شهباز حسن پور‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫س��یرجان ضم��ن قدردان��ی از‬ ‫خدم��ات ناصر تقی زاده گفت‪ :‬او‬ ‫مدیر جسور و خدمت گزاری بود‬ ‫که نباید خدمات بی شائبه اش را‬ ‫فراموش کرد چراکه زبانزد عام و‬ ‫خاص است‪ .‬اقداماتی که تاکنون‬ ‫انجام شده به خاطر مدیریت خوب اقای تقی زاده بوده اما‬ ‫ه��ر امدنی یک رفتنی دارد و این تغییر طبیعی اس��ت‪ .‬او‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬تقی زاده و هیات مدی��ره ای که او را همراهی‬ ‫می کرد‪ ،‬کارهای بزرگی در زیرس��اخت های کش��ور انجام‬ ‫داده اند که جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬م��ا در ایران به خودم��ان ظلم می کنیم و‬ ‫درب��اره ناامیدی حرف می زنیم اما از اقدامات بزرگ کمتر‬ ‫ح��رف زده می ش��ود‪ .‬از جمل��ه اقدامات مثب��ت تقی زاده‬ ‫می توان به س��اخت بیمارس��تان و تالش ب��رای راه اندازی‬ ‫ابرپروژه انتقال اب خلیج فارس اشاره کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم سیرجان با اشاره به فرمایش رهبر معظم‬ ‫انق�لاب درباره اهمیت معادن گفت‪ :‬ایش��ان چند س��ال‬ ‫گذش��ته فرمودند ک��ه معادن باید جایگزین نفت ش��وند‪.‬‬ ‫اقدام��ات خوبی در این باره انجام ش��ده اما کافی نیس��ت‬ ‫و باید س��رعت بیش��تری پیدا کند‪ .‬گل گهر و شرکت های‬ ‫معدنی باید امسال یک رکورد بی سابقه بزنند که فرمایش‬ ‫رهبر معظم انقالب محقق ش��ود‪ .‬خواس��ته ای که از اقای‬ ‫مالرحمان دارم این اس��ت که در راس��تای فرمایش رهبر‬ ‫سیدحس��ین هاش��می‪ ،‬رئیس‬ ‫پیش��ین کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی و‬ ‫عض��و پیش��ین هی��ات عام��ل‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬با بیان اینکه ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گهر برای‬ ‫کش��ور یک پ��روژه افتخارامیز‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدوارم اق��ای مالرحمان که یکی از‬ ‫باسابقه ترین های معدنی کشور است بتواند در رشد کشور‬ ‫گام های موثری بردارد‪.‬‬ ‫هاش��می با بیان اینکه نقش ایمیدرو در توس��عه معادن‬ ‫کلیدی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی دول��ت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت را به مجلس پنجم پیش��نهاد کرد چیزی به نام‬ ‫ایمی��درو وجود نداش��ت‪ .‬در ان زم��ان بخش معدن رو به‬ ‫فراموش��ی بود و هرچند ایدرو و سازمان صنایع را داشتیم‬ ‫اما جایگاه اجرایی برای بخش معدن نداشتیم‪ .‬شکل گیری‬ ‫ایمیدرو در کمیس��یون مربوط تصویب شد‪ ،‬با این مفهوم‬ ‫که تمام وظایف ایدرو در ایمیدرو هم اجرا شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬خوش��حالم که امروز ایمیدرو بازوی اصلی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت و یکی از اصلی ترین‬ ‫جایگاه هایی را دارد که رش��د کش��ور به ان وابسته است‪.‬‬ ‫انچه خداوند در زمین و زیر زمین قرار داده ثروت است و‬ ‫ازانجایی که کشورهایی که معدن داشته باشند معدودند‪،‬‬ ‫جهان نیازمند مواد معدنی اس��ت‪ .‬امیدوارم با حرکتی که‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ایمیدرو ش��روع شده‬ ‫است شاهد توسعه این بخش مهم کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت های معدن�ی‪ ،‬امس�ال بای�د ی�ک‬ ‫رکورد بی سابقه بزنند‬ ‫جمشیدمالرحمان‪:‬ازسهامدارانگل گهرمیخواهمبهشایسته ساالری‬ ‫خارج از حاشیه ها توجه کنند و من را به عنوان امانتدار بپذیرند‬ ‫‹ ‹ایمیدرو همراه معادن کشور‬ ‫‹ ‹گل گه�ر؛ نمون�ه موف�ق س�رمایه گذاری‬ ‫بانک ها‬ ‫حس��نعلی قنب��ری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری امید با‬ ‫اش��اره ب��ه تغیی��ر مدیریت این‬ ‫ش��رکت معدن��ی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم ای��ن تغییر مدیریتی‪،‬‬ ‫خوش یمن باش��د و انتخاب یک‬ ‫مدی��ر ب��ا تجرب��ه مث��ل اقای‬ ‫مالرحم��ان بتواند منش��ا خیر و ارزش افرینی بیش��تر در‬ ‫گل گهر و کش��ور باش��د‪ .‬حس��نعلی قنبری‪ ،‬درباره نقش‬ ‫بانک ها در رش��د پروژه های معدنی گفت‪ :‬مدت هاس��ت در‬ ‫جامعه تاکید می ش��ود که بانک ها نباید از بانکداری خارج‬ ‫شوند و دست به سرمایه گذاری بزنند اما گل گهر نشان داد‬ ‫که این بحث درس��ت نیس��ت زیرا یکی از نمونه های بارز و‬ ‫موفق س��رمایه گذاری بانک ه��ا در بخش صنعت و معدن و‬ ‫تولید اقتصاد است که چنین جایگاهی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬اگر منابع بانکی به بخش معدن‬ ‫نمی امدند و س��رمایه گذاری انجام نمی شد‪ ،‬توان ایستادن‬ ‫نداشتیم و نمی توانستیم منتظر به بلوغ رسیدن این شرکت‬ ‫معدنی باشیم‪.‬‬ ‫قنب��ری در پایان ابراز امی��دواری کرد که همت دولت و‬ ‫نظام بانکی روز به روز توس��عه یابد و ش��اهد رش��د اقتصاد‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیری که به عمق کار توجه می کرد‬ ‫عزی��زاهلل عص��اری‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری توسعه‬ ‫مع��ادن و فل��زات با بی��ان اینکه‬ ‫س��خت اس��ت درب��اره مدیری‬ ‫صحبت کنم که شب و روزش را‬ ‫برای احیای این معدن گذاش��ته‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تقی زاده کسی‬ ‫بود که ش��جاعت و ش��هامت الزم را در مدیریت داشت اما‬ ‫بس��یاری از مدیران به دلیل اینکه سعی می کنند دیکته ای‬ ‫ننویس��ند که غلط داشته باش��د‪ ،‬به عمق ارزش کار توجه‬ ‫نمی کنند‪ .‬این یک واقعیت تلخ اس��ت که این ترس ها انها‬ ‫را از کار اصلی ش��ان دور می کن��د‪ .‬او درب��اره اهمی��ت‬ ‫مسئولیت پذیری مدیریت در گل گهر و دشوار بودن این کار‬ ‫بیان کرد‪ :‬گل گهر یکی از بخش هایی است که مدیریت در‬ ‫ان راحت طلب نبوده و همیشه احساس مسئولیت می کرده‬ ‫یعنی سعی کرده چرخ های توسعه را بچرخاند‪ .‬اقداماتی که‬ ‫مدی��ر قبل��ی ای��ن مجموع��ه انج��ام داد باع��ث ش��د که‬ ‫درحال حاضر این شرکت به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫کنسانتره و گندله شناخته شود‪ .‬مدیرعامل شرکت توسعه‬ ‫معادن و فلزات با بیان اینکه چنین مدیرانی را باید به عنوان‬ ‫یک ذخیره مهم حفظ کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز پیچیده ترین‬ ‫و علمی ترین روش های اکتشاف در گل گهر مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬تق��ی زاده‪ ،‬مهم ترین پرچم��دار پروژه بزرگ‬ ‫رس��اندن اب خلیج فارس به معادن بود‪ .‬عصاری در پایان‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬جمش��ید مالرحم��ان‪ ،‬یک��ی از چهره های‬ ‫کارش��ناس و خوب معدن کش��ور اس��ت و مطمئن هستم‬ ‫ایشان کارهای بزرگ مدیران قبلی یعنی جالل ماب و ناصر‬ ‫تقی زاده را در حرکت به سمت توسعه دنبال می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت با درایت کمک به رشد ظرفیت ها‬ ‫میرعل��ی ی��اری‪ ،‬رئی��س هیات‬ ‫مدیره ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫انتق��ال اب خلیج ف��ارس با بیان‬ ‫اینکه امروز جایگاه این ش��رکت‬ ‫در ن��گاه کالن مل��ی و اس��تانی‬ ‫ملموس است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پروژه‬ ‫ملی اب خلیج فارس‪ ،‬یک پروژه زیرس��اختی برای کش��ور‬ ‫اس��ت که نش��ان دهنده کار بزرگ در شان یک مجموعه و‬ ‫دولت است‪ .‬در این زمینه‪ ،‬نظام باید از سهامداران مختلف‬ ‫از جمله بانک و معادن ش��امل گل گهر‪ ،‬مس سرچش��مه و‬ ‫چادرملو قدردانی کند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬امروز از س��ختی کار‬ ‫این پروژه کاسته شده و امیدواریم در اینده نزدیک بتوانیم‬ ‫بخشی از پروژه را به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫ی��اری درباره اهمیت نقش دولت در کمک به پروژه های‬ ‫بزرگ‪ ،‬گفت‪ :‬هر چند این پروژه ‪ ۳‬سهامدار بزرگ دارد اما‬ ‫بخش��ی از کارهای بزرگ در توان انها نیست که امیدواریم‬ ‫دولت ورود کرده و کمک کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر‬ ‫به توانمندی های این ش��رکت‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫کنس��انتره در این شرکت از زیر ‪ ۱۰‬میلیون به ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تن رسیده است که نشان می دهد اگر مدیریت با درایت و‬ ‫توانمند باش��د می تواند موجب رشد و شکوفایی ظرفیت ها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یاری با اش��اره به توجه تقی زاده به بهره بردن از نیروی‬ ‫انسانی جوان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این دوره فرصتی داده شد که‬ ‫نیروی جوان‪ ،‬استعداد خود را نشان دهد‪ .‬به این مهم توجه‬ ‫ش��د که س��رمایه اصلی‪ ،‬نیروی جوان است که باید قدر ان‬ ‫را دانس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با حضور ناصر تقی زاده‪ ،‬کارهای‬ ‫بزرگی در گل گهر انجام شده است و امیدواریم که مدیریت‬ ‫جدید همین مسیر را ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خالق صنعت باشیم‬ ‫جمش��ید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫جدید ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر با اش��اره به اینکه باید به‬ ‫س��مت همکاری پی��ش برویم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی نگاه فردگرا داش��ته‬ ‫باش��یم و بنگاه های اقتصادی را‬ ‫وابس��ته به نگاه افراد کنیم‪ ،‬این‬ ‫خط��ر وجود دارد که اگر یک مدیر ناش��ی وارد فضا ش��ود‬ ‫تخریب��ش غیر قابل جبران باش��د‪ .‬به این ترتیب توس��عه‬ ‫حاصل فکر بزرگ است و بر سازماندهی تمرکز می کند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬امیدوارم روزی که من از این مجموعه خارج‬ ‫می شوم همه بگویند توانست شبکه خوبی راه بیندازد‪ .‬البته‬ ‫این هدف دست یافتنی نیست مگر با حمایت هیات مدیره‬ ‫و س��هامداران محترم‪ .‬این مجموع��ه‪ ،‬هیات مدیره قوی و‬ ‫باتدبیری دارد که دارای نگاه گس��ترده و توسعه ای است و‬ ‫دیگر جای نگرانی نیست‪ .‬مالرحمان ادامه داد‪ :‬همانطور که‬ ‫می بینیم ایمیدرو به نحوی پایه گذاری ش��ده که هر کسی‬ ‫وارد ان می شود‪ ،‬راهبرد داشته باشد‪ .‬به این ترتیب همگی‬ ‫بای��د تالش کنیم که ش��بکه را تقوی��ت کنیم و چیدمان و‬ ‫س��ازماندهی درستی داشته باش��یم تا تک تک نیروی های‬ ‫انسانی بتوانند نقش منطقی و درستی ایفا کنند‪ .‬برای این‬ ‫مه��م باید ببینیم نقاط ضعف کجاس��ت که انها را برطرف‬ ‫کنی��م و کاری کنی��م که اگر م��ن مدیرعامل ضعفی دارم‪،‬‬ ‫شبکه باز هم درست کار کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اولویت ما باید‬ ‫تامین منابع از مسیرهای مختلف باشد و تالش کنیم منابع‬ ‫را از س��ایر بخش ها به س��مت توسعه بخش معدن هدایت‬ ‫کنیم‪ .‬مدیرعامل جدید ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫ضمن تشکر از اعتماد سهامداران و مقامات عالی وزارتخانه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید تالش کنیم که اولویت ها و اهداف را تعریف‬ ‫کنیم و برنامه بلندمدت داش��ته باش��یم‪ ،‬در واقع همه باید‬ ‫به ان س��مت حرکت کنی��م تا یک جری��ان مدبرانه برای‬ ‫پیش��برد اهداف شرکت ایجاد شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬سیستم‬ ‫و برنام��ه باید به ما بگوید چطور هزینه کنیم و کجا برویم‪،‬‬ ‫ن��ه اینکه یک فرد در این امر نظر دهد‪ .‬مالرحمان خطاب‬ ‫به سهامداران این شرکت معدنی و صنعتی گفت‪ :‬من را به‬ ‫عنوان امانتدار س��هام خود بپذیرید‪ .‬همه باید بخواهیم در‬ ‫جهت اولویت ملی حرکت کنیم‪ .‬امروز س��رمایه گذاری در‬ ‫کشور به خرید صنعت تبدیل شده‪ ،‬در حالی که باید خالق‬ ‫صنعت باش��یم و برای بومی س��ازی‪ ،‬دستیابی به فناوری و‬ ‫صنع��ت روز با اس��تفاده از حداکثر بهره ب��رداری از دارایی‬ ‫ملی که انفال اس��ت‪ ،‬تالش کنیم‪ .‬او با اش��اره به مسئولیت‬ ‫اجتماعی گفت‪ :‬در کنار اولویت ها‪ ،‬وظیفه این شرکت توجه‬ ‫به شایسته ساالری خارج از حاشیه ها و اصول کار است‪ .‬من‬ ‫به عنوان امانتدار سهامداران این مجموعه سعی می کنم با‬ ‫بهترین عملکرد پیش بروم‪.‬‬ ‫‹ ‹مالرحمان کیست؟‬ ‫جمش��ید مالرحمان؛ کارشناس مینرالوژی و کارشناس‬ ‫ارش��د صنایع اس��ت‪ .‬او از س��ال ‪۱۳۸۰‬یعنی از روزی که‬ ‫س��ازمان ایمیدرو اغاز به کار کرد‪ ،‬به عنوان معاون معدنی‬ ‫ایمیدرو منصوب ش��د‪ .‬مالرحمان با پیش��ینه ‪۱۷‬ساله در‬ ‫س��ازمان ایمیدرو به استخدام رسمی این سازمان درامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او پیش از این س��مت‪ ،‬در معاونت های طرح های توسعه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬همزمان مجری طرح اکتش��اف و‬ ‫تجهیز معدن طالی کوه دم بود و دی ‪ ۹۲‬از س��وی مهدی‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬با حفظ س��مت‪،‬‬ ‫معاون اکتش��اف و معادن این سازمان به عنوان سرپرست‬ ‫معاونت بهره برداری و زیرس��اخت منصوب ش��د و همزمان‬ ‫عضو هیات اجرایی س��نگ اهن س��نگان بود‪ .‬مالرحمان‬ ‫حدود ‪۵‬سال معاون مهدی کرباسیان در ایمیدرو بود و ابان‬ ‫س��ال گذشته سرپرست ایمیدرو ش��د‪ .‬وی حاال بر کرسی‬ ‫مدیرعاملی گل گهر نشس��ته اس��ت؛ یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫ِ‬ ‫ش��رکت های صنعتی و معدنی کش��ور که با توجه به حجم‬ ‫ذخای��ر معدنی و تولی��دات فوالدی‪ ،‬جای��گاه ویژه ای بین‬ ‫شرکت های اقتصادی کشور دارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫تجربه گذر از مقبره‬ ‫«سلطنه» ها‬ ‫تا «تیفوسی» ها‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫روند کاهشی نرخ ارز‬ ‫ادامه دارد‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫گوش به فرمان‬ ‫کتاب اسمانی‬ ‫بررسی نقش مردم در بازار‬ ‫‹ ‹در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با تاکید بر اینکه فرایندهای‬ ‫کنترل بازار باید پیش از وقوع بحران کنترل ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقت��ی کاالیی گران می ش��ود‪ ،‬م��ردم برای خری��د ان هجوم‬ ‫می اورند‪ ،‬برهمین اس��اس این فرهنگ باید با کار فرهنگی و به‬ ‫کمک رسانه ها اصالح شود تا مشکل ساز نشود‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در س��ی وهفتمین کارگروه تنطیم بازار که به‬ ‫میزبانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬نخستین‬ ‫حلق��ه کنترل ن��رخ در مرحله توزیع را خود اصناف دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬اتحادیه ها و صنوف‪ ،‬نقش مهمی در تنظیم بازار به ویژه‬ ‫در ش��رایط کنونی دارن��د و هر اتحادیه و صنفی باید ش��رایط‬ ‫جنگ اقتص��ادی کنونی را برای اعضایش تبیین و تش��ریح و‬ ‫نق��ش خود را به خوبی ایفا کند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬وی با تبیین‬ ‫شرایط اقتصادی کشور‪ ،‬افزود‪ :‬ما در یک جنگ اقتصادی تمام‬ ‫عیار ق��رار داریم و یک محور مهم جنگ اقتصادی این اس��ت‬ ‫که دش��من هر جا زمینه برای بحران فراهم دید‪ ،‬بحران سازی‬ ‫می کن��د‪ ،‬پس باید در جاهایی که امکان و پیش بینی مش��کل‬ ‫وجود دارد‪ ،‬برنامه ریزی و کار مداوم انجام شود‪.‬‬ ‫حسن فروزان فرد‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مردم به دولت بی اعتمادند‬ ‫رض��ا رحمان��ی‪ :‬وقتی کاالیی گران می ش��ود‪ ،‬مردم ب��رای خرید ان‬ ‫هجوم می اورند‪ ،‬برهمین اس��اس این فرهنگ باید با کار فرهنگی و‬ ‫به کمک رسانه ها اصالح شود تا مشکل ساز نشود‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینک��ه فرایند تعرفه‬ ‫واردات و عوارض صادرات‪ ،‬باید تس��ریع و چابک س��ازی شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هر کس��ی در خاکریز خودش باید محکم بایس��تد و کار‬ ‫خود را به درستی‪ ،‬دلسوزانه و متعهدانه و برای خدمت به مردم‬ ‫پیش ببرد تا از این ش��رایط به خوب��ی و با موفقیت عبور کنیم‪.‬‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بس��یج‬ ‫اصناف برای تنظیم بازار در این ش��رایط جنگ اقتصادی پس‬ ‫از صنوف در رده بعدی هستند و نقش و جایگاه مهمی دارند‪.‬‬ ‫رحمان��ی همچنین درباره تنظیم ب��ازار برخی کاالها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توج��ه به بارندگی های خوب امس��ال‪ ،‬وضعیت علوفه‬ ‫دام بهتر ش��ده‪ ،‬اما واردات دام ب��رای جلوگیری از افزایش نرخ‬ ‫گوشت در بازار باید تسهیل شود‪.‬‬ ‫رحمانی با بی��ان اینکه به طورکلی باوج��ود رکود و کاهش‬ ‫خرید مردم از لحاظ تامین بازار مش��کلی نداش��ته ایم‪ ،‬تصریح‬ ‫ک نشست و کارگروه کوچکی مسئوالن‬ ‫کرد‪ :‬الزم اس��ت در ی ‬ ‫ذی ربط بنشینند و بررسی کنند که چرا وضعیت گوشت‪ ،‬شکر‬ ‫و خرما به این شکل شده است؟ این موارد قابل پیشگیری بود و‬ ‫با بررسی بیشتر و شناسایی علل‪ ،‬شرایط را برای بروز این گونه‬ ‫موارد کاهش می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ خرید را چگونه تغییر دهیم؟‬ ‫حال مهم ترین موضوع این اس��ت ک��ه چگونه باید فرهنگ‬ ‫مصرف و خرید از س��وی مردم را اص�لاح کنیم؟ نگرانی مردم‬ ‫برای تامین کاال چیس��ت و چرا به دولت بی اعتماد هس��تند؟‬ ‫در این میان س��هم فروش��ندگان بس��یار باالس��ت؛ به نحوی‬ ‫که می توان با مش��اهده خرید چندین کاال ازس��وی یک فرد‪،‬‬ ‫از این اق��دام جلوگیری کنند و اجازه ندهن��د فردی به عنوان‬ ‫نمونه چند بس��ته روغن خریداری کن��د‪ .‬هرچند این اتفاق را‬ ‫چندین بار در فروش��گاه زنجیره ای شاهد بودیم که تا حدودی‬ ‫نتیجه بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫در همی��ن ب��اره رئیس کمیس��یون بازرگان��ی داخلی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با بیان این پرس��ش که فرهنگ خرید نادرست‬ ‫از س��وی مردم چگونه قرار اس��ت اصالح شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع به ساختار تولید و توزیع ارتباط زیادی دارد‪.‬‬ ‫خسرو فروغان گران سایه در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫بازار باید ثبات داش��ته باش��د تا وقتی دولت ب��ه مردم خبری‬ ‫می ده��د که ی��ک کاال در یک بازه زمانی موق��ت و کوتاه دچار‬ ‫کمبود و افزایش نرخ اس��ت؛ ان گونه که وعده داده اند‪ ،‬محقق‬ ‫ش��ود‪ .‬وقتی مردم چندین بار ش��اهد بدقولی دولت باش��ند‪،‬‬ ‫دیگر موضوع فرهنگ س��ازی مطرح نیست‪ ،‬بلکه در این میان‬ ‫بی اعتمادی مردم به دولت و مسئوالن شکل می گیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬کمبود و گرانی مقطعی و ناگهانی کاال در‬ ‫هر کش��ور و در هر زمانی رخ داده و می دهد که یک امر طبیعی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما تفاوت رفتار مردم ایران و دیگر کشورها در ساختار‬ ‫درس��ت بازار و نظ��ام تامین و توزیع کاالس��ت که مردم دیگر‬ ‫کشورها در راستای جبران این کمبود تالش می کنند و کسی‬ ‫برای خرید هجوم نمی برد‪.‬‬ ‫در ای��ران اما چون م��ردم یقین ندارند ک��ه کاالی مورد نیز‬ ‫تامین و راهکار مناس��بی به کار گرفته ش��ود‪ ،‬نسبت به خرید‬ ‫مازاد اقدام می کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون بازرگانی داخلی ات��اق بازرگانی ایران با‬ ‫بیان اینکه در انبار های خانگی کاالهای بس��یاری وجود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مردم به دلیل اینکه فکر می کنند ممکن اس��ت یک کاال‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی با بیان‬ ‫اینک��ه چند عامل در ایجاد مان��ع و همچنین تحریک فرهنگ‬ ‫خری��د مردم در زمان گرانی کاالها موثر هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اعتماد مردم به تدابیر مدیریتی کمتر ش��ده است و این کاهش‬ ‫اعتماد‪ ،‬یکی از محرک های خرید مازاد و هجوم در زمان گرانی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وحید شقاقی ش��هری به‬ ‫گفت‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬من‬ ‫به عنوان یک مدیر اقتصادی کش��ور اگ��ر بتوانم اعتماد مردم‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫را نس��بت به حرف ها و س��خنانم جلب کنم‪ ،‬طبیعتا مردم هم‬ ‫گوش ش��نوایی خواهند داش��ت و خالف نظر مدیر اقتصادی‬ ‫عم��ل نخواهند کرد‪ .‬اما وقتی م��ا وعد ه می دهیم‪ ،‬این وعده ها‬ ‫عملیاتی نمی ش��ود و به پیشنهادها و راهکارهای خودمان هم‬ ‫عمل نمی کنیم‪ ،‬موجب س��لب اعتماد مردم می شود و انها به‬ ‫این نتیجه می رسند که باید خالف ان عمل کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرکشوری تالش می کند وقتی وعده ای از سوی‬ ‫مس��ئوالن ان داده می ش��ود‪ ،‬اجرایی ش��ود اما در ایران بارها‬ ‫خالف ان ثابت ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬چندین بار اعالم‬ ‫ش��ده که فالن کاال را نخرید‪ ،‬ارزان می ش��ود اما متاسفانه کاال‬ ‫وحید شقاقی شهری‬ ‫گران شده و توده مردم متضرر شده اند چرا که به حرف مسئول‬ ‫مربوط اعتماد کرده و خالف ان اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫استاد اقتصاد دانش��گاه خوارزمی با اشاره به اهمیت اگاهی‬ ‫م��ردم از اطالعات و امارهای اقتص��ادی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هرقدر‬ ‫ش��فافیت در اقتصاد افزایش یابد جلوی ش��ایعه ها‪ ،‬نوسان ها‬ ‫و التهاب ه��ا گرفت��ه می ش��ود و بازدارنده هج��وم برای خرید‬ ‫کاالس��ت‪ .‬وقتی ش��فافیت را به جامعه تزریق می کنیم‪ ،‬مردم‬ ‫با اگاهی بیش��تر درباره امار و اطالعات و شاخص های اقتصاد‬ ‫خرد و کالن‪ ،‬اعتماد انها بیش��تری هم پیدا می کنند و دیگر به‬ ‫حالت گسترده خرید مازاد انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫این اقتصاددان تاکید کرد‪ :‬وقتی مردم ببینند مس��ئوالن و‬ ‫خسرو فروغان گران سایه‬ ‫وزیران کش��ور وع��ده داد ه و عمل کردند و پای سخنان ش��ان‬ ‫ایس��تاده اند‪ ،‬اعتماد کرده و کمتر به ش��ایعه ها توجه می کنند‬ ‫و منتظر هس��تند تا نظر دولتمردان را بش��نوند‪ .‬در این صورت‬ ‫از هجوم نقدینگی به بازار جلوگیری می ش��ود اما وقتی خالف‬ ‫ان عمل ش��ود نتیجه عکس خواهد داد و به التهاب بازار دامن‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫کاال های ضروری یک ساعته از گمرک ترخیص می شوند‬ ‫رئیس جمه��وری درباره ترخی��ص همه کاغذ باقیمانده در گم��رکات در مدت ‪ ۲‬هفته چه‬ ‫اقدام هایی انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون کاغذ های وارد ش��ده به گمرک به طور طبیعی در‬ ‫حال ترخیص است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گفته وی کاغذ در مس��یر زرد گمرکی ق��رار گرفته که در ان فقط اظهارنامه ها از نظر‬ ‫اسنادی رسیدگی می شود و در صورت وجود سابقه تعیین ماهیت ازمایشگاه از همان نوع‬ ‫کاغ��ذ‪ ،‬بدون نی��از به نمونه برداری و تعیین ماهیت دوب��اره کاالی اظهاری‪ ،‬ترخیص انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بارش ه��ای اغاز س��ال ‪ 98‬نگران��ی درباره‬ ‫محدودیت منابع ابی در بسیاری از استان های‬ ‫کش��ور مثل قزوین‪ ،‬زنجان‪ ،‬کرم��ان‪ ،‬فارس و‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان را تا حدودی کاهش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬پیش بینی می ش��ود این استان ها‬ ‫به دلی��ل پ��ر ش��دن مناب��ع اب زیرزمینی در‬ ‫س��ال جاری و فعالیت چشمه هایی که پیش تر‬ ‫خشک شده بود‪ ،‬به رشد قابل توجهی در کشت‬ ‫و زرع برسند‪ .‬این اس��تان ها می توانند کاهش‬ ‫تولید ناش��ی از سیل در اس��تان خوزستان در‬ ‫فصل به��ار را جبران کنن��د و امیدواریم پس‬ ‫از پاکس��ازی زمین ها در این اس��تان و س��ایر‬ ‫استان های سیل زده با از سرگیری فعالیت های‬ ‫کش��اورزی ب��ه رش��د مناس��ب در این بخش‬ ‫برس��یم‪ .‬به نظر من‪ ،‬در این سال رکورد کشت‬ ‫دی��م در چند دهه گذش��ته به وی��ژه در زمینه‬ ‫تولید گن��دم را می زنیم‪ .‬بارش های اخیر برای‬ ‫بخش کش��اورزی یک فرصت اس��ت اما برای‬ ‫صنایع تبدیلی چطور؟‬ ‫ظرفیت تبدیل کاالی کشاورزی پایه در ایران‬ ‫به کاالیی با ارزش افزوده بیش��تر برای مصرف‬ ‫داخل��ی موضوعی متف��اوت از ظرفیت تبدیل‬ ‫ب��رای ص��ادرات و عرضه در بازاره��ای بیرونی‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمینه نخس��ت از بیشترین ظرفیت‬ ‫برای تولید استفاده می شود اما متاسفانه قدرت‬ ‫خرید در یک س��ال گذشته به دلیل رشد تورم‬ ‫محص��والت صنایع غذایی کاه��ش پیدا کرده‬ ‫اس��ت به همین دلیل نمی توان امیدوار بود که‬ ‫بخش کشاورزی از ناحیه افزایش فروش صنایع‬ ‫تبدیلی به رشد قابل توجهی برسد‪.‬‬ ‫ظرفی��ت دیگر‪ ،‬ص��ادرات محصوالت صنایع‬ ‫تبدیلی اس��ت اما در یک سال گذشته‪ ،‬به ویژه‬ ‫نیمه دوم س��ال ‪ ،97‬بخشنامه های گوناگونی و‬ ‫گرفتاری های ارزی به کند شدن روند صادرات‬ ‫در این زمینه منجر شد‪ .‬با اعمال سیاست هایی‬ ‫چون پیمان سپاری ارزی و ‪ ...‬نظم حداقلی در‬ ‫ص��ادرات صنای��ع تبدیلی بهم خ��ورد و تغییر‬ ‫قیمت نسبی کاال در ایران نسبت به همسایگان‬ ‫زمین��ه را برای صادرات کاالی خام کش��ور به‬ ‫کش��ورهای همس��ایه به ویژه عراق فراهم کرد‪.‬‬ ‫این مسئله باعث شد صنایع تبدیلی که ظرفیت‬ ‫تولید ارزش افزوده را دارد در نمیه دوم س��ال‬ ‫در زمینه تهیه مواد اولیه ای مثل گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫س��یب زمینی و‪ ...‬و دیگر میوه ها گرفتار ش��ود‬ ‫چراکه صادرات خ��ام این محصوالت به خارج‬ ‫‪ 3‬برابر رش��د کرده بود‪ .‬تدبیر دیرهنگام دولت‬ ‫در توقف صادرات محصوالت خام کش��اورزی‬ ‫هم نتوانس��ت از این گرفتاری بکاهد‪ .‬صادرات‬ ‫محصوالت خام کش��اورزی در حالی در س��ال‬ ‫گذشته چند برابر شد که تولید کاالی تبدیلی‬ ‫می توانست زمینه اشتغال‪ ،‬سوداوری شرکت ها‬ ‫و مالیات بیش��تر برای دولت را فراهم کند اما‬ ‫در نهایت تا اندازه ای محصول خام کش��اورزی‬ ‫صادر شد که مصرف کننده داخلی هم نتوانست‬ ‫از مازاد تولید ان بهره ای ببرد‪.‬‬ ‫ترخیص ‪ 32‬هزار تن‬ ‫انواع کاغذ‬ ‫سرپرس��ت ح��وزه نظ��ارت گمرکات اس��تان‬ ‫هرم��زگان از ترخی��ص ‪ 32‬ه��زار تن ان��واع کاغذ‬ ‫از گم��رکات این اس��تان در س��ال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خب��ری گمرک ایران‪ ،‬حس��ین‬ ‫سعیدی درباره اس��ناد اظهارشده به گمرک با نوع‬ ‫کاالی کاغذ به ماده ‪38‬قانون امور گمرکی اش��اره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬باید کاال ب��ه گمرک اظهار ش��ده تا‬ ‫تشریفات گمرکی ان انجام شود‪ .‬از ابتدای سال ‪98‬‬ ‫کل تعداد کاغذهای اظهار شده به گمرک ‪ 37‬هزار‬ ‫ت��ن بود که ‪ 32‬هزار تن ان ترخیص ش��ده و ‪ 5‬هزار‬ ‫تن ان نیز در جریان ترخیص است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر این کاالها در مسیر زرد و بدون ارزیابی کاال‬ ‫ترخیص می شوند و اسنادی که در جریان ترخیص‬ ‫هس��تند ممکن اس��ت نیاز به مجوزه��ای خاصی‬ ‫داش��ته باشند یا با مشکل اس��نادی و ارزی روبه رو‬ ‫ش��وند یا این امکان وجود دارد که صاحب کاال پس‬ ‫از اظهار مش��کل مال��ی در پرداخت حقوق ورودی‬ ‫داش��ته و نتواند به موقع کاغذه��ا را ترخیص کند‪.‬‬ ‫س��عیدی گفت‪ :‬کاالهایی که برای تعیین ماهیت‬ ‫نیاز ب��ه تایید ازمایش��گاه دارند ب��رای واحدهای‬ ‫تولیدی و مس��یر زرد سوابق قبلی نیز برای گمرک‬ ‫قابل پذیرش بوده و تشریفات ترخیص خیلی سریع‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مع��اون فن��ی و امور گمرک ایران اظهارکرد‪ :‬با دس��تور مس��تقیم رئیس جمهوری برای‬ ‫جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته شده است و کاالهای‬ ‫ضروری مانند گوشت یک ساعته ترخیص می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایران‪ ،‬مهرداد جمال ارونقی گفت‪ :‬گمرک و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫طی فراخوانی به همه صاحبان کاال که در ثبت سفارش مشکل دارند‪ ،‬اعالم کردند صاحبان‬ ‫کاال می توانند مسائل و مشکالت موجود در این زمینه را به گمرک و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اطالع دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای کاال های ضروری مانند گوش��ت در یک س��اعت تشریفات نظام مند‬ ‫انج��ام و کاال به در خروج هدایت می ش��ود‪ .‬این نوع کاال ها بدون ارزیابی به مس��یر س��بز‬ ‫که س��اده ترین فرایند های قانونی را دارد ارجاع می ش��وند‪ .‬بر همین اس��اس طبق دستور‬ ‫رئیس جمهوری همه س��ازمان های همجوار موظف هس��تند همزمان با تخلیه و حمل کاال‬ ‫و پی��ش از اظهار اقدام به نمونه ب��رداری کاال و ارائه مجوز های قانون��ی کنند تا کاال بدون‬ ‫هیچ گونه تاخیری ترخیص شود‪.‬‬ ‫معاون فنی و امور گمرک ایران در پاس��خ به این پرس��ش که پس از دستور معاون اول‬ ‫یادداشت‬ ‫مس��ئول اینک��ه کاال یا کاالهای��ی در بازار گران ش��ده و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬م��ردم قدرت خرید خ��ود را از دس��ت داده اند‪،‬‬ ‫به ط��ور قطع‪ ،‬دول��ت و اقایان متولی تنظیم بازار هس��تند‪ .‬اما‬ ‫نق��ش مردم چیس��ت؟ وقتی کاالیی گران می ش��ود‪ ،‬چه باید‬ ‫کرد؟ باید بپذیریم که در مبارزه با گرانی عالوه بر دولت‪ ،‬مردم‬ ‫نی��ز نقش پررنگی دارند‪ .‬تصور کنید وقتی دس��تمال کاغذی‬ ‫و محصوالت بهداش��تی دیگر گران می ش��ود‪ ،‬م��ردم هجوم‬ ‫می برند و قفس��ه های فروش��گاه ها را خالی می کنند‪ ،‬چرا؟ از‬ ‫ترس کمبود؟ از ترس گرانی بیشتر؟ از ترس چه؟ این فرهنگ‬ ‫باید اصالح ش��ود و بای��د از خودمان هم اغاز کنی��م‪ .‬چرا باید‬ ‫سایت پیش فروش خودرویی که تا چند وقت پیش کمتر از ‪۲۰‬‬ ‫میلی��ون تومان بود و حاالنرخ ان به ب��االی ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫رس��یده‪ ،‬در چند دقیقه بس��ته ش��ود؟ چرا وقتی نرخ کاالیی‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬نس��بت به خرید مقدار بیش��تری از ان اقدام‬ ‫می کنی��م؟ البته این موضوع بی اعتمادی مردم به دولت را نیز‬ ‫به دنبال دارد‪ .‬درحال حاضر هر کس��ی فقط به س��ود خود فکر‬ ‫می کند‪ ،‬نه منافع ملی‪ .‬به هر حال ش��رایط اقتصادی س��خت‬ ‫ش��ده و همه افراد جامع��ه باید برای بهب��ود ان تالش کنند‪،‬‬ ‫اما مردم نیز باید حرکتی از س��وی دولت ببینند تا خود گامی‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫ش��اید شما هم این داس��تان را شنیده باش��ید‪ ،‬اما مرور ان‬ ‫خال��ی از لطف نیس��ت؛ «یک روز صب��ح د ر المان‪ ،‬مرد می که‬ ‫برای خری د ش��یر امد ه بود ن��د ‪ ،‬د ر کمال تعجب د ید ن د ش��یر‬ ‫ب��ه یکباره و بد ون د لی��ل گران تر از روز قبل عرضه می ش��ود ؛‬ ‫هیچ کس س��روصد ا و اغتشاش��ی نکرد ‪ ،‬اما هیچ کس هم شیر‬ ‫نخرید ‪ .‬بطری های ش��یر به کارخانه مرجوع ش د و چن د روز این‬ ‫اتفاق افتا د تا تولید کنند گان بابت این گرانی عذرخواهی کرد ه‬ ‫و شیر را د وباره به نرخ قبل توزیع کردند » تحریم خرید شیر از‬ ‫سوی مردم المان مدت هاست میان مردم ایران دهان به دهان‬ ‫می چرخد اما کمتر زمانی موفق به رعایت این فرهنگ مصرف‬ ‫و خرید شده ایم‪.‬‬ ‫البته این نکت��ه را نیز نباید فراموش کرد که بازار المان ارام‬ ‫بود و فقط یک کاال دچار گرانی ش��دید ش��د بنابراین با چنین‬ ‫اقدامی به س��رعت مشکل برطرف ش��د‪ ،‬اما این روزها ایران با‬ ‫گرانی ه��ای کاالهای گوناگون دس��ت و پنجه ن��رم می کند و‬ ‫افزایش قیمت ها محدود به یک یا دو کاال نیست‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بارش های‬ ‫اخیر برای‬ ‫صنایع تبدیلی‬ ‫فرصت است؟‬ ‫فرهنگ خرید در زمان گرانی را اصالح کنیم‬ ‫که در حال حاضر گران و کمیاب ش��ده‪ ،‬فردا دیگر نباشد‪ ،‬اقدام‬ ‫به خرید بیش از نیاز می کنند‪.‬‬ ‫به فته فروغان گران سایه‪ ،‬در مقطعی با سیاست های اشتباه‬ ‫نرخ پیاز به شدت باال رفت و بسیاری از مردم خرید مازاد انجام‬ ‫دادند که متاس��فانه ضایعات بسیاری از این محصول را شاهد‬ ‫بودیم‪ .‬این در حالی است که بسیاری از مواد مورد نیاز خانوار را‬ ‫نمی توان در میزان زیاد نگهداری کرد چون فسادپذیر هستند‪.‬‬ ‫به همی��ن دلیل در حال حاض��ر دورریز کااله��ا در انبارهای‬ ‫خانگی بسیار بسیار باالست که اتفاق خوشایندی نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این فرهنگ خرید اش��تباه‪ ،‬ناشی از نداشتن‬ ‫انضب��اط درس��ت در «س��اختار تهی��ه و توزی��ع کاال» و نبود‬ ‫«شفافیت در بیان های مسئوالن امر» «نظارت دقیق و کافی»‬ ‫است‪ .‬اگر اقای رحمانی به عنوان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معتقدند که فرهنگ خرید مردم باید اصالح شود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫فرهنگ سازی برعهده نهاد دیگری است‪ ،‬خودشان هم وظیفه‬ ‫دارند س��اختار تهیه و توزیع کاال را ساماندهی کنند‪ .‬البته این‬ ‫موضوع ریش��ه دار است و باید یکبار برای همیشه اصالح شود‪.‬‬ ‫متاسفانه شبکه توزیع سالم و درستی را نداریم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫پروانه کسب‬ ‫به مثابه تایید‬ ‫صالحیت‬ ‫علی انصافی‬ ‫رئیس اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫خبر‬ ‫استقبال تازه عروس ها‬ ‫از زیوراالت ابکاری شده‬ ‫مصنوعات ابکاری شده با طال در نوسان های‬ ‫اقتص��ادی بازار ب��ه جایگزین مناس��بی برای‬ ‫خری��د زیوراالت به وی��ژه در بین نوعروس ها و‬ ‫تازه دامادها تبدیل شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫نوسان های نرخ طال در شرایط اقتصادی حاضر‬ ‫ع�لاوه بر کاه��ش توان خرید زی��وراالت برای‬ ‫بیشتر قشرهای جامعه‪ ،‬برخی والدین را چنان‬ ‫نگران تامین زیوراالت عروس��ی فرزندان شان‬ ‫ک��رده که این موضوع برایش��ان ب��ه دغدغه ای‬ ‫مش��ابه تامی��ن جهیزیه و عامل��ی در به تاخیر‬ ‫انداخت��ن ازدواج فرزندان ش��ان کرده اند‪ .‬این‬ ‫اوضاع در حالی اس��ت ک��ه به تازگی در یزد که‬ ‫شهری دارای برندهای محبوب طال و جواهرات‬ ‫است‪ ،‬خرید زیوراالت ابکاری شده با طال بسیار‬ ‫مورد اس��تقبال قرار گرفت��ه و انگار به راهکاری‬ ‫برای رفع مش��کل خرید زیوراالت طال هرچند‬ ‫برای چشم و هم چشمی خانواده ها تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬سعید اصحاب‪ ،‬طالساز یزدی که حدود‬ ‫‪ ۳۲‬س��الی اس��ت در بازار س��نتی یزد به حرفه‬ ‫طالس��ازی و ابکاری طال مش��غول اس��ت‪ ،‬به‬ ‫اس��تقبال یزدی ها از زیوراالت اب کاری ش��ده ‬ ‫طال‪ ،‬اش��اره و اظهار می کند‪ :‬از زمانی که قدرت‬ ‫خری��د طال در م��ردم کاهش یافته و روز به روز‬ ‫نرخ ان دچار نوس��ان می ش��ود‪ ،‬م��ردم به ویژه‬ ‫نوعروس ه��ا و تازه داماده��ا به زیوراالت طالی‬ ‫ابکاری ش��ده و مصنوعات نقره روی اورده اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬البته هنوز بسیاری از مردم این‬ ‫نوع طال را درس��ت و حسابی نمی شناسند ولی‬ ‫به نظر می رس��د زیوراالت ابکاری طال‪ ،‬مسکن‬ ‫خوب��ی برای کنار امدن با ش��رایط اقتصادی و‬ ‫اس��ان گرفت��ن ای��ن وضعیت به وی��ژه در اغاز‬ ‫زندگی های مشترک است‪ .‬این هنرمند یزدی‬ ‫ب��ا بیان اینکه این نوع زیوراالت مانند طالهای‬ ‫کارگاهی اجرت س��اخت ندارند‪ ،‬می گوید‪ :‬این‬ ‫ن��وع طال فقط گرمی ‪۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان در‬ ‫کارگاه س��اخته می ش��ود و نقره خام نیز بدون‬ ‫اج��رت ‪۸‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت‪ ،‬هرچند‬ ‫نوسان های نرخ طال بر نرخ انواع این مصنوعات‬ ‫نیز تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫ از زندگی و کار در ارامستان امامزاده عبداهلل گزارش می دهد‬ ‫تجربه گذر از مقبره «سلطنه» ها تـا «تیفوسی» ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ح��وزه فعالی��ت صنف مس��افربری مربوط به‬ ‫اتوبوس ها‪ ،‬مینی بوس ها و ون های خصوصی است‬ ‫که به عنوان سرویس حمل ونقل کارکنان نهاد ها‬ ‫فعالی��ت می کنند‪ .‬برخ��ی از واحد های صنفی ما‬ ‫برای این کار در مناقصات دولتی شرکت می کنند‪.‬‬ ‫در دولت های نهم و دهم‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی برای ان دسته از شرکت های خدماتی‬ ‫که پروانه کس��ب نداشتند‪ ،‬تایید صالحیت صادر‬ ‫می ک��رد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مدرک «اچ اس ای» هم از‬ ‫سوی این وزارتخانه به این شرکت ها داده می شد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬انجمن های کارفرمایی رویکردی‬ ‫را در پی��ش گرفتند که به نوعی م��وازی کاری با‬ ‫اتاق اصناف بود‪ .‬به عبارتی هر کس��ی می توانست‬ ‫ش��رکتی را ب��ا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان ثب��ت کند و در‬ ‫خان��ه خود‪ ،‬دفتری بزند بع��د وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماع��ی ان را تایید صالحیت می کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ش��رکتی ک��ه از اتحادیه‬ ‫م��ا پروانه کس��ب می گیرد‪ ،‬باید ع�لاوه بر گاراژ‪،‬‬ ‫محلی تجاری برای اس��تقرار داشته باشد و از ‪۱۰‬‬ ‫نه��اد گوناگون باید تایی��د صالحیت بگیرد‪ .‬پس‬ ‫از دریاف��ت هم��ه این گواهینامه ه��ا‪ ،‬می تواند از‬ ‫اتحادیه پروانه کس��ب بگیرد‪ .‬این اواخر دیگر در‬ ‫مناقصه های دولتی اصناف را به اصطالح به بازی‬ ‫نمی گرفتند‪ .‬زمانی که محمد شریعتمداری وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود نامه ای به او نوشتیم‬ ‫و در نهایت نامه ای از این وزارتخانه به وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی که ان زمان علی ربیعی بود‪،‬‬ ‫ارسال شد تا این مشکل حل شود اما در ان زمان‬ ‫این کار نیمه کاره ماند و به سرانجام نرسید‪ .‬حاال‬ ‫که محمد ش��ریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی شده است‪ ،‬دوباره از او خواستیم که این‬ ‫مشکل را رفع کند‪.‬‬ ‫به این ترتیب وزیر موافقت کرد پروانه کس��ب‬ ‫مبن��ای تایید صالحیت باش��د‪ .‬یعنی افرادی که‬ ‫پروانه کس��ب دارند‪ ،‬دوب��اره ‪ ۹۰۰‬هزار تومان به‬ ‫انجمن های کارفرمایی زیرمجموعه وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی برای دریافت تایید صالحیت‬ ‫پرداخ��ت نکنند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬چند روز پیش‪،‬‬ ‫نشس��تی با پروانه رضایی‪ ،‬مدی��ر کل تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و امور اجتماعی اس��تان تهران داش��تیم که مقرر‬ ‫ش��د این مشکل رفع شود و همه شرکت ها پروانه‬ ‫کسب دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زمانی مقبره‪‎‬های‬ ‫چند متری‪ ،‬محل‬ ‫زندگی برخی‬ ‫زندگان بود که‬ ‫هنوز هم به ان‬ ‫دل بسته‪‎‬اند‪.‬‬ ‫این را زمانی‬ ‫می‪‎‬فهمی که با‬ ‫خودت داری‬ ‫واگویه می‪‎‬کنی‬ ‫که واقعا شب‬ ‫را اینجا سپری‬ ‫کردن خوف دارد‬ ‫اما با کلمات ساده‪‎‬‬ ‫می‪‎‬گوید «من‬ ‫اینجا راحت‪‎‬ترم»‬ ‫زمانی که به‪‎‬اصطالح یک دانش��جوی سال اولی بیش‬ ‫نب��ودم‪ ،‬برای نمره گرفتن از کار پژوهش��ی که اس��تاد‬ ‫داده بود‪ ،‬زندگی کسانی را به دست کلمات سپردم که‬ ‫در مقبره‪‎‬ه��ا روزگار می‏ گذراندن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در یک��ی از ورودی های ارامس��تان امامزاده عبداهلل‪،‬‬ ‫سنگتراش��ی مش��غول اذین سنگ ها اس��ت‪ .‬سالم را‬ ‫بر تن س��خت س��نگ ح��ک می‪‎‬کند‪ ،‬رن��گ می‪‎‬کند‬ ‫و منتظ��ر خش��ک ش��دن ان می‪‎‬مان��د‪ .‬روزی به من‬ ‫گ قبرش��ان را‬ ‫گفته بود‪ ،‬خیلی‪‎‬ها پیش از رفتن‪ ،‬س��ن ‪‎‬‬ ‫س��فارش می‪‎‬دهند‪ .‬برخی دوست دارند کنار اسم شان‪،‬‬ ‫چهره‪‎‬ش��ان نقش شود‪ ،‬ش��اید هنگام خواندن فاتحه با‬ ‫رمزگشایی بیشتری واژه‪‎‬ها هدیه شوند‪ .‬برخی فرزندان‬ ‫هم نمی‪‎‬توانند دل بکنند و سنگ‏ها را نو می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫باید رد ش��وی‪ ،‬اما اینجا اول تامل است؛ اندیشیدن‬ ‫ب��ه زند‪‎‬گ��ی و مردگی‪ .‬بزرگ و غیرب��زرگ یکجا جمع‬ ‫ش��ده‪‎‬اند‪ ،‬س��ردارها‪ ،‬الدوله‪‎‬ه��ا‪ ،‬الس��لطنه‪‎‬ها‪ ،‬میرزاها‪،‬‬ ‫دکتره��ا و‪ . ...‬القاب و عناوین مختلف‪ ،‬تاریخی در خود‬ ‫نهفته دارند که ارزش‪‎‬شان تنها در کهنگی انهاست‪.‬‬ ‫زمان��ی مقبره‪‎‬های چند مت��ری‪ ،‬محل زندگی برخی‬ ‫زن��دگان بود ک��ه هنوز هم به ان دل بس��ته‪‎‬اند‪ .‬این را‬ ‫زمان��ی می‪‎‬فهمی که با خ��ودت داری واگویه می‪‎‬کنی‬ ‫که واقعا ش��ب را اینجا س��پری کردن خوف دارد اما با‬ ‫کلمات ساد ‪‎‬ه می‪‎‬گوید «من اینجا راحت‪‎‬ترم»‪.‬‬ ‫ای��ن را زن��ی با قامت خمید ه ک��ه روزگار چهره‪‎‬اش‬ ‫را خط‪‎‬خط��ی کرده‪ ،‬اما نتوانس��ته زیبایی جوانی‪‎‬اش را‬ ‫از چش��مان پنهان کند‪ ،‬می گوید‪ .‬او مادر مریم اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی که به‪‎‬اصطالح یک دانش��جویی سال اولی بیش‬ ‫نبودم برای نمره گرفتن از کار پژوهشی که استاد داده‬ ‫بود‪ ،‬زند‪‎‬گی کس��انی را به دس��ت کلمات سپردم که در‬ ‫مقبره‪‎‬ها روزگار می‏گذراندند‪ .‬در ان س��ال ها مریم که‬ ‫چند سالی از من کوچک‪‎‬تر بود‪ ،‬روزی به عنوان بلد راه‪،‬‬ ‫همراه من شد تا به یک‪‎‬یک این مقبره ها و زندگی‪‎‬های‬ ‫وامانده در مرد‪‎‬گی سرک بکش��م‪ .‬خلوت چنین جایی‬ ‫خوف داش��ت اما چون مریم همراهم بود خیالم اسوده‬ ‫باید رد ش��وی‪ ،‬اما اینجا اول تامل اس��ت؛ اندیشیدن به زند‪‎‬گی و‬ ‫مردگی‪ .‬بزرگ و غیربزرگ یکجا جمع ش��ده‪‎‬اند‪ ،‬سردارها‪ ،‬الدوله‪‎‬ها‪،‬‬ ‫الس��لطنه‪‎‬ها‪ ،‬میرزاها‪ ،‬دکترها و‪ . ...‬القاب و عناوین مختلف‪ ،‬تاریخی‬ ‫در خود نهفته دارند که ارزش‪‎‬شان تنها در کهنگی انهاست‬ ‫ب��ود‪ .‬این ایس��تگاه پایانی‪ ،‬روزگاری سرنوش��ت برخی‬ ‫م��ادران را با دلواپس��ی گره زده بود‪ .‬م��ادری که باید‬ ‫همچون س��رداری ش��جاع روز و شب از دو دختر خود‬ ‫محافظ��ت کند تا راه ف��راری از اینجایی که به معنای‬ ‫واقعی در ذره ذره ان خاک مرده پاش��یده اند‪ ،‬بیابد‪ .‬بار‬ ‫اول که مریم به خواهش��م پاسخ مثبت داد‪ ،‬سرخوش‬ ‫از کار پژوهش��ی که در حال انجام ان بودم‪ ،‬دلواپس��ی‬ ‫مادری که فرزندان خود را به دندان گرفته‪ ،‬فراموش��م‬ ‫ش��ده بود‪ .‬یک س��اعتی نشس��ته بودیم به گفت‪‎‬وگو با‬ ‫پیرم��رد الغ��ر و بلندقامت��ی که دنب��ال فرصتی برای‬ ‫خوش��بختی بود‪ .‬بنده خدا فکر می‪‎‬کرد برای اس��ایش‬ ‫و رفاهش کاری از دستم برمی‪‎‬اید‪.‬‬ ‫س��خن همچون کالفی هزارس��ر‪ ،‬سپری شدن زمان‬ ‫را از خاط��ر م��ن و مریم ب��رده بود‪ ،‬تنها ب��رای اینکه‬ ‫مش��تی واژه پاشیده ش��ود روی صفحه سفید پژوهش‬ ‫کالسی من‪ .‬در حال برگش��ت در میانه راه مادر مریم‬ ‫ب��ود که سراس��یمه به س��وی ما می‪‎‬امد‪ .‬ب��ا دیدن ما‬ ‫ش��تاب پاهایش لختی ارام گرفت‪ ،‬در س��کوت مطلق‪،‬‬ ‫نگاه‪‎‬مان کرد و اشک‪‎‬ها به همان ارامی روی گونه‪‎‬هایش‬ ‫غلطیدند‪ .‬لبخند روی لبان مان خش��کید؛ «فکر کردم‬ ‫دخترم رو بردی»‪ .‬برای��م از زنانی گفت که در خلوتی‬ ‫روز و تاریک��ی ش��ب‪ ،‬دخت��ران را ب��رده بودن��د برای‬ ‫بدمستی بعضی ها‪ .‬به بلندای تمام ان زمان ملول بودم‪.‬‬ ‫یک پیش��نهاد ی��ا نیرویی ی��ا خاط��ره ای راه من را‬ ‫دوباره به این ارامستان کش��اند‪ .‬این‪‎‬بار پس از سال‪‎‬ها‬ ‫دوباره همان‪‎‬طور ارام جلوی مقبره نشس��ته بود‪ .‬ابتدا‬ ‫نش��ناختم‪ .‬نزدیک که ش��دم باز هم نش��ناختم‪ .‬ارام‬ ‫پرسیدم می‪‎‬توانم عکس بگیرم؟ قهرالود گفت‪ :‬نه‪ .‬چهره‬ ‫اش��نا کنار مقبره‪‎‬ای که روزگاری مریم از ناراحتی‪‎‬اش‬ ‫گفت��ه بود و اینکه زندگی در اینجا را دوس��ت ندارد به‬ ‫یکباره در ذهنم بازخوانی ش��د‪ .‬تازه شناختمش‪ .‬شما‬ ‫مادر مریم هستید‪ .‬خاطراتی از ان روزها برایش تکرار‬ ‫کردم تا باورش ش��د‪ .‬به اینجا رسیدم که ان سال ها به‬ ‫من گفته بود پس��رش را ‪ ۱۶‬سالگی داماد کرده و یک‬ ‫نوه پس��ر دارد‪ .‬خیره ماند به داخل مقبره اش��اره کرد‬ ‫و گفت م��ردی که در این گرم��ا روی قبرها خوابیده‪،‬‬ ‫همان نوه اش اس��ت‪ .‬نگاهی گذرا به داخل و پسری که‬ ‫حاال همسن پدرش ش��ده بود‪ ،‬انداختم‪ .‬گفتم راستی‬ ‫مریم کجاس��ت؟ یادم هس��ت که دلش می‪‎‬خواس��ت‬ ‫پزش��ک شود‪ .‬ارام‪ ،‬نیمی ش��اد و نیمی غمگین گفت‪،‬‬ ‫رادیولوژیس��ت است‪ .‬با ش��وق حالش را پرسیدم‪ .‬گویا‬ ‫غصه‪‎‬هایش تازه ش��د و ی��ک ان روی صورتش ریخت‬ ‫و دره��م فرو رفت‪ .‬یک دختر معلول ذهنی دارد‪ .‬یعنی‬ ‫تقصی��ر من بود که معلول ش��د‪ .‬با من ب��ود‪ .‬بغلم بود‪،‬‬ ‫تصادف کردیم‪ .‬یک سالش بود‪ .‬سرش خورد به جدول‬ ‫و امروز معلولی ‪ ۱۲‬ساله است‪.‬‬ ‫ای��ن بار با من و همکارم که ویراس��تار روزنامه بود و‬ ‫برای تجدیدخاطره با من امده بود‪ ،‬از روزگار س��ختش‬ ‫گفت‪ .‬همکارم س��عی داش��ت تا نعمت‪‎‬هایش را هم به‬ ‫یادش اورد؛ خدا رو ش��کر کنید که دخترانی س��الم و‬ ‫سربه‪‎‬راه دارید‪...‬‬ ‫کم��ی جلوتر یک مکان اش��نای دیگر دی��دم‪ .‬انجا‬ ‫من و س��ید س��اعت ها درباره ادم‪‎‬هایی که در مقبره‪‎‬ها‬ ‫زند گی می‪‎‬کردند‪ ،‬گفت‪‎‬وگو کرده بودیم‪ .‬کلیددار یکی‬ ‫کمبود روغن مخصوص زولبیا و بامیه‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صن��ف دارندگان‬ ‫قنادی‪ ،‬ش��یرینی فروش و کافه قنادی‬ ‫تهران با اش��اره به شرایط بد اقتصادی‬ ‫برای قنادی‪‎‬ها اظهارکرد‪ :‬پیشنهاد نرخ‬ ‫زولبیا و بامیه در س��ال جدید از سوی‬ ‫اتحادی��ه در کارگروه کارشناس��ی ‪۲۷‬‬ ‫هزار تومان بود ک��ه با ‪ ۲۵‬هزار تومان‬ ‫موافقت ش��د‪ ،‬اما در مرحله اج��را دوباره ‪۵‬هزار‬ ‫تومان به دلیل تامین روغن و شکر دولتی از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کاهش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬علی بهرمند افزود‪ :‬به دنبال وعده وزارتخانه‬ ‫ب��رای تحویل ش��کر و روغن دولت��ی مبادرت به‬ ‫خرید حواله ش��کر کردیم که خوشبختانه تامین‬ ‫شد اما تاکنون از روغن مخصوص سرخ‬ ‫کردن��ی ب��رای زولبیا و بامی��ه خبری‬ ‫نیست‪ ،‬این شرایط و تامین نشدن مواد‬ ‫اولیه با نرخ مناسب‪ ،‬توان ادامه تولید را‬ ‫از تولیدکننده می گیرد و حس تولید را‬ ‫از بین می برد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همه می دانیم زولبیا‬ ‫و بامیه جزو اقالمی اس��ت که بیش��ترین مصرف‬ ‫را در ماه رمضان دارد و در طول س��ال مش��تری‬ ‫ندارد؛ اما امس��ال با توجه به گرانی بس��یاری از‬ ‫مواد اولیه و افزایش دس��تمزد کارگر‪ ،‬حامل‏های‬ ‫انرژی‪ ،‬کرایه مغازه و‪ ...‬ش��رایط را بسیار نامساعد‬ ‫کرده است‪ .‬بهرمند ادامه داد‪ :‬از سویی سنگینی‬ ‫فش��ار اقتصادی و گرانی برای کسبه در نهایت بر‬ ‫از مقبره‪‎‬ها بود‪ .‬س��جاده‪‎‬اش از بیرون هم دیده می‪‎‬شد‪.‬‬ ‫بخش��ی از پژوهشم با سخنان او سیاه شده بود‪ .‬مردی‬ ‫با جثه کوچک و بس��یار پاک و پاکیزه‪ .‬به من می‪‎‬گفت‬ ‫تو برای من خوش روزی هس��تی‪ .‬یکبار داشت از شغل‬ ‫مقب��ره‪‎‬داری برای من می‪‎‬گفت اما از انجا که ورود یک‬ ‫غریب��ه کنجکاوی افراد را برمی‪‎‬انگیزد‪ ،‬نفهمیدم چطور‬ ‫یک مرد و زنی بومی راست و چپ‪‎‬مان نشستند‪ .‬معذب‬ ‫شدم‪ .‬راه‪‎‬های در رو را مرور می‪‎‬کردم‪.‬‬ ‫ب��ه اذری صحب��ت می‪‎‬کردن��د و معن��ی واژه‪‎‬ه��ا را‬ ‫نمی‪‎‬فهمی��دم‪ .‬ام��ا کلمه ع��روس را از دیالوگ س��ید‬ ‫ش��نیدم و حدس زدم ب��رای کاهش کنجکاوی‪‎‬ش��ان‬ ‫من را به عنوان عروس��ش معرفی کرده اس��ت‪ .‬این بار‬ ‫که رفتم س��ید ‪ ۷‬س��ال بود که به رحم��ت خدا رفته‬ ‫بود‪ .‬اخر نفهمیدم به ارزویش رس��ید یا نه چون یکی‬ ‫از گالیه‪‎‬های��ش این بود که خانم��ش در طول زندگی‬ ‫مشترک‪‎‬شان حتی یک بار هم به او صبحانه نداده بود‪.‬‬ ‫پس از س��ال‪‎‬ها‪ ،‬بازخوانی یک پژوهش‪ ،‬عکاس��ی از‬ ‫قبرها و مقبره‪‎‬هایی شد که حاال یک جور دیگر به انها‬ ‫نگاه می‪‎‬کنم‪ .‬افراد بس��یاری در این قبرس��تان قدیمی‬ ‫ارمیده‪‎‬اند؛ ش��اعر‪ ،‬نویسنده‪ ،‬دکتر‪ ،‬س��رهنگ‪ ،‬سردار‬ ‫و‪ ...‬و البته قس��متی از ان هم مربوط به کشته‪‎‬شدگان‬ ‫تیفوس سال ‪ ۱۳۲۱‬است‪.‬‬ ‫ارامس��تان امامزاده عب��داهلل از ارامگاه های معروف‬ ‫تهران اس��ت که معم��اری مقبره ه��ای خانوادگی ان‬ ‫ب��ه س��بک دوره قاج��ار‪ ،‬پهل��وی اول و دوم س��اخته‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫یک��ی از زیباتری��ن مقبره‪‎‬ه��ای مربوط ب��ه خاندان‬ ‫حسینقلی نظام‪‎‬الس��طنه مافی است که دارای گچ بری‬ ‫و این��ه‪‎‬کاری زیبایی اس��ت ک��ه البته اج��ازه ورود به‬ ‫داخل ان داده نمی‪‎‬ش��ود‪ .‬دفن مردگان در گورها مگر‬ ‫برای کس��انی که از پیش خری��داری کرده اند‪ ،‬از دهه‬ ‫‪ ۵۰‬متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین ای��ن مجموعه ‪۱۴‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۱۳۷۸‬به عنوان اثری ملی به‪‎‬ثبت رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری‬ ‫شانه های مصرف‪‎‬کننده است‪ ،‬بنابراین مسئوالن‬ ‫متوجه قش��ر متوس��ط و فقیر جامعه باشند که‬ ‫ش��اید نتوانند حتی در س��ال یکب��ار از برخی از‬ ‫محصوالت داخلی به وی��ژه خوراکی بهره ببرند و‬ ‫این شایس��ته ملت نجیب‪ ،‬مهربان و صبور ایران‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬شرکت بازرگانی دولتی‪،‬‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۷‬حواله مقداری شکر را برای این‬ ‫اتحادیه صادر کرد پس از س��پری شدن دو ماه‪،‬‬ ‫به تازگی تمامی حواله ها به کاال تبدیل شده و به‬ ‫قنادی‪‎‬ه��ا بدهی ن��دارد‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت نیز با صدور حوال��ه به میزان ‪ ۱۶۰۰‬تن‬ ‫ش��کر تاکنون ‪ ۶۰۰‬ت��ن ان را تحویل و هزار تن‬ ‫دیگر در حال بارگیری اس��ت که از شهر شاهرود‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن‬ ‫همراه مس��افری تا اطالع ثانوی دوباره‬ ‫فراهم شد‪ .‬نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در هیات رئیس��ه اتاق اصناف‬ ‫ای��ران از ام��کان ثبت و رجیس��تری‬ ‫گوش��ی تلفن همراه مسافری تا اطالع‬ ‫ثانوی و مانند قبل خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬ابراهی��م درس��تی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫فروشندگان دستگاه های صوتی‪ ،‬تصویری‪ ،‬تلفن‬ ‫همراه و لوازم جانبی در این باره افزود‪ :‬در نشستی‬ ‫که به همین منظور دوش��نبه ‪ ۳۰‬اردیبهشت با‬ ‫ریاس��ت وزیر کش��ور و با حضور عباس قبادی‪،‬‬ ‫مع��اون بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ثبت و رجیس��تری گوش��ی‬ ‫تلفن همراه مس��افری تشکیل و مقرر‬ ‫ش��د س��ایت ثبت گوش��ی مس��افری‬ ‫همچون گذش��ته فعال و امکان ثبت و‬ ‫رجیستری تلفن همراه مسافری مانند‬ ‫قبل فراهم باشد‪.‬‬ ‫درستی با قدردانی ویژه از وزیر کشور‬ ‫و مع��اون بازرگانی داخل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ادامه داد‪ :‬با هم��کاری و نگاه مثبت این‬ ‫عزیزان توانس��تیم این موضوع را برطرف کنیم و‬ ‫از هرگونه التهاب احتمالی در بازار جلوگیری به‬ ‫عم��ل اوریم‪ .‬پیش از ای��ن اخرین مهلت ثبت و‬ ‫رجیستری گوشی مس��افری‪ ۳۱‬اردیبهشت ‪۹۸‬‬ ‫اعالم شده بود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰۰‬درصدی نرخ مصنوعات گل‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه و تزئینی معتقد است‬ ‫که در یک س��ال گذشته نرخ ش��اخه های گل افزایشی نداشته‬ ‫و تنها مصنوع��ات گل ‪ ۳۰۰‬درصد افزایش داش��ته که همین‬ ‫موضوع باعث باال رفتن نرخ گل ش��ده اس��ت‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫بیشتر این مصنوعات از خارج وارد می شود و در بازار با ارز ازاد‬ ‫خریداری می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬اکبر‬ ‫ش��اهرخی در همی��ن زمین��ه گفت‪ :‬م��ردم اکن��ون فقط در‬ ‫مناسبت هایی مانند روز مادر و پدر‪ ،‬جشن ها‪ ،‬مجالس عروسی‬ ‫و ترحیم خریداری می کنند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان گل و‬ ‫گیاه و تزئینی افزود‪ :‬این اتحادیه فعالیت خود را در سال ‪۱۳۳۵‬‬ ‫اغاز کرد و اکنون در س��طح ش��هر تهران بیش از هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نف��ر فروش��نده گل و گیاه داریم؛ تعدادی از این فروش��ندگان‬ ‫تولیدکننده هستند و حتی باغ دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هم اکنون ب��ازار گل به دلیل‬ ‫وضعیت اقتصادی مردم با رکود روبه رو ش��ده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��رایط اقتصادی درحال حاضر به گونه ایی‬ ‫است که گل از سبد کاالهای خانوار حذف شده است‬ ‫و مردم بیشتر به فکر تامین ارزاق عمومی هستند‪.‬‬ ‫کار ما لوکس تلقی می ش��ود به این دلیل افرادی‬ ‫که وضع مالی خوبی دارند بیش��تر گل می خرند سایر افراد نیز‬ ‫به مناس��بت های گوناگون مانند روز مادر‪ ،‬روز پدر‪ ،‬جشن ها و‬ ‫مجلس عروسی خریداری می کنند‪.‬‬ ‫شاهرخی تصریح کرد‪ :‬گل و گیاه محصوالت بسیار حساسی‬ ‫هس��تند که در مدت مح��دودی پس از تولی��د باید به فروش‬ ‫برسند پس نگهداری از انها بسیار دشوار و حساس است و زود‬ ‫خراب می شود‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کش��اورزی با صنعت��ی فرق دارد‪،‬‬ ‫کش��اورزی عرض��ه و تقاضاس��ت و قاب��ل احت��کار‬ ‫و نگه��داری بلندم��دت نیس��ت‪ .‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان گل و گی��اه و تزئینی بی��ان کرد‪ :‬نرخ‬ ‫ش��اخه های گل هیچ تغییری نکرده‪ ،‬بلکه مصنوعات‬ ‫ف��روش گل از س��ال گذش��ته بی��ش از ‪ ۳۰۰‬درصد‬ ‫افزایش داشته است به طوری که اسفنج گل از کارتنی ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫توم��ان به ‪ ۱۵۰‬هزار توم��ان‪ ،‬روبان گل از ‪ ۴‬هزار تومان به ‪۱۵‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬زرورق از ‪ ۱۵‬هزار تومان به ‪ ۷۰‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬همچنین میزان دستمزد کارگران‪ ،‬هزینه های اب‪،‬‬ ‫برق و گاز باال رفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��فنج گل‪ ،‬وارداتی اس��ت و با نرخ ازاد از بازار‬ ‫تهیه می شود نوسان های ارز باعث شده فروشندگان برای خرید‬ ‫مصنوعات گل با مش��کل روبه رو ش��وند در داخل کش��ور فقط‬ ‫اس��فنج هایی تولید می ش��ود که برای گل های مصنوعی قابل‬ ‫اس��تفاده اس��ت به این دلیل مجبور هس��تیم از سایر کشورها‬ ‫وارد کنیم‪ .‬البته به تازگی یک کارخانه قرار است اسفنج هایی را‬ ‫تولید کند که قابل استفاده برای گل های طبیعی باشد‪.‬‬ ‫ش��اهرخی اظه��ار ک��رد‪ :‬ح��دود ‪ ۲۰‬درص��د از مغازه های‬ ‫گل فروش��ی به دلیل رک��ود بازار و کاهش خری��د مردم مجبور‬ ‫شدند به سراغ شغل های دیگر بروند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه و تزئینی تصریح کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون صادرات گل های ریش��ه ای به کش��ورهای همسایه‬ ‫مانن��د عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬افغانستان و امارات انجام می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫دالر در ‪ ۲‬هفته ‪ ۲۰۰۰‬تومان ارزان شد‬ ‫روند کاهشی نرخ ارز ادامه دارد‬ ‫حسین میثمی‪ /‬عضو هیات علمی‬ ‫پژوهشکده پولی و بانکی‬ ‫در بازار ارز سرمایه گذاری نکنید‬ ‫ن��رخ ارز در حال��ی در چند هفته گذش��ته در پی ایجاد‬ ‫چندین ش��وک روانی و با توجه به رخدادهای سیاس��ی به‬ ‫باالی ‪ ۱۵‬هزار تومان رسیده بود که بانک مرکزی توانست‬ ‫با اتخاذ سیاست های مناس��ب‪ ،‬این نرخ را دوباره به کانال‬ ‫‪ ۱۳‬هزار تومان بازگرداند‪.‬‬ ‫همزمان با ش��روع روند کاهش��ی قیمت ها در بازار ازاد‬ ‫ارز و افت چند مرحله ای قیمت ها در صرافی های بانکی در‬ ‫چند روز گذشته‪ ،‬س��یر نزولی قیمت ها از دوشنبه تشدید‬ ‫ و این ش��رایط سبب شد تا دالر وارد کانال ‪ ۱۳‬هزار تومان‬ ‫ش��ود و یورو ن��رخ کمتر از ‪ ۱۶‬هزار توم��ان را تجربه کند‪.‬‬ ‫انچ��ه فعاالن این بازار در دالیل ری��زش قیمت ها در بازار‬ ‫ارز می گویند‪ ،‬برنامه های بانک مرکزی و ورود پرقدرت این‬ ‫ی می شود‬ ‫بانک به بازار ارز بوده اس��ت‪ .‬همچنین پیش بین ‬ ‫که این رون د ادامه یابد‪.‬‬ ‫فع��االن و صاحب نظران حوزه ار ز معتقدند اخبار مربوط‬ ‫به بازار متش��کل ارزی‪ ،‬برنامه ه��ای بانک مرکزی همزمان‬ ‫با کاهش تقاضای دالر‪ ،‬بخش��نامه جدید بانک مرکزی در‬ ‫زمینه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات و همچنین کاهش‬ ‫تص��ور اف��راد از تنش امنیت��ی در منطق��ه از فاکتورهای‬ ‫اثرگذاری اس��ت که منجر به ری��زش قیمت ها در بازار ارز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ ش��واهد از بازار ازاد ارز نیز بیانگر کناره گیری خریداران‬ ‫از خری��د ان��واع ارز ب��ه دلیل نگران��ی از ری��زش ادامه دار‬ ‫قیمت هاس��ت؛ درحال حاضر خریداری در ب��ازار ارز وجود‬ ‫ندارد و خریداران کنار کش��یده اند ت��ا بعد از ثبات قیمتی‬ ‫در بازار‪ ،‬اقدام به معامله کنند‪.‬‬ ‫البته پی��ش از این نیز رئیس کل بان��ک مرکزی تاکید‬ ‫کرده ب��ود جوی ک ه در طول چند هفته گذش��ته در بازار‬ ‫ارز ایجاد ش��ده ‪ ،‬حاصل تنش های سیاس��ی است و فاکتور‬ ‫اقتص��ادی در ان وجود ندارد‪ .‬همتی به مردم توصیه کرده‬ ‫بود ک��ه در بازار ارز س��رمایه گذاری نکنند و با احتس��اب‬ ‫ی همچنان بر‬ ‫متغیرهای سیاس��ی وارد بازار ارز نش��وند‪ .‬و ‬ ‫ای��ن توصیه تاکید دارد و در تازه ترین اظهار نظر خود گفته‬ ‫است مردم در ارز س��رمایه گذاری نکنند زیرا ممکن است‬ ‫متضرر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ممکن است متضرر شوید‬ ‫ی با تاکید بر‬ ‫عبدالناصر همتی‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکز ‬ ‫اینکه بسیاری از نوسان های بازار ارز‪ ،‬سیاسی است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در دو هفته گذش��ته نرخ ارز ح��دود ‪ ۲‬هزار تومان‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬توصیه می شود مردم با توجه‬ ‫به متغیرهای سیاسی تاثیرگذار در بازار ارز وارد ان نشوند‬ ‫چرا که ممکن است متضرر شوند‪ .‬وی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت افزود‪ :‬ذخایر کافی ارزی در کشور وجود دارد و بانک‬ ‫مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می ش��ود‪ ،‬همان طور‬ ‫که گاهی وارد این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است‪.‬‬ ‫او در ادامه با بیان اینکه س��ال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۱۸.۷‬میلیارد‬ ‫دالر ارز صادراتی به کش��ور بازگشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در دو‬ ‫ماه گذش��ته نیز روند بازگشت ارز صادراتی به کشور خوب‬ ‫ب��وده و یک مولفه ب��ه نام «واردات در براب��ر صادرات» به‬ ‫این بخش اضافه ش��ده که بر این اس��اس‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫می توانند ارز خود را برای وارداتی که ثبت س��فارش شده‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به صدور بخشنامه تازه‬ ‫بانک مرکزی درباره سیاست های ارزی سال ‪ ۹۸‬این بانک‬ ‫در برابر صادرکنندگان‪ ،‬افزود‪ :‬در این بخشنامه پیش بینی‬ ‫ش��ده که پتروش��یمی ها عمده صادرکنن��دگان غیرنفتی‬ ‫هس��تند‪ ،‬بتوانن��د دس��ت کم ‪ ۶۰‬درصد از ارز خ��ود را در‬ ‫س��امانه نیما عرضه کنند و بقیه نیز به خود انها اختصاص‬ ‫یابد زیرا خودش��ان ب��ه واردات تجهیزات نی��از دارند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین در بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ادامه داد‪ :‬از مشکالت‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬این بود که صادرکنندگان‪ ،‬ارز خود را به کشور‬ ‫نمی اوردند و به ناچار با استفاده از روش ها و بخشنامه های‬ ‫مختلف تالش می ش��د ت��ا انها ترغیب به این کار ش��وند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی اضافه کرد‪ :‬اما پس از راه اندازی بازار متشکل‪،‬‬ ‫ن��رخ ارز خودش به صادرکنن��دگان این عالمت را می دهد‬ ‫که ارز را به کشور وارد کنند زیرا برای انها جذابیت قیمتی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تاکنون صادرکنندگان به دلیل جذابیت‬ ‫پایین‪ ،‬تمایل نداش��تند که ارز خود را در بازار نیما عرضه‬ ‫کنن د اما با راه اندازی بازار متش��کل ارز و افزایش جذابیت‬ ‫قیمت��ی‪ ،‬بخ��ش عم��ده ای از ارزی که تاکنون به کش��ور‬ ‫بازنمی گش��ت در اینده وارد بازار کشور خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد‪ :‬بازار متشکل‪ ،‬منابع‬ ‫ارزی کش��ور را افزایش داده و رانت های موجود ناش��ی از‬ ‫تفاوت نرخ در سامانه نیما را کاهش می دهد‪ .‬پورابراهیمی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬با کاه��ش تقاضا برای ارز و عرضه بیش��تر از‬ ‫طریق بازار متشکل‪ ،‬نرخ ارز نیز به تعادل خواهد رسید‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد‪ ،‬ظرفیت رشد قیمت ارز را ندارد‬ ‫باق��ی صادرکنندگان برای اینکه تس��هیالت بیش��تری در‬ ‫اختیارش��ان قرار گیرد‪ ،‬باید دس��ت کم ‪ ۵۰‬درصد صادرات‬ ‫خود را در س��امانه نیما عرضه کنند و بقیه ان را می توانند‬ ‫به صورت اس��کناس وارد کشور کرده یا به صورت واردات‬ ‫در برابر صادرات خود ی��ا دیگران اختصاص دهند و دلیل‬ ‫اصرار بانک مرکزی برای عرضه این ارز در س��امانه نیما به‬ ‫این دلیل بوده که این س��امانه منبع تامین کاالهای اولیه‬ ‫و اساس��ی کش��ور‪ ،‬مواد اولیه کارخانه ها‪ ،‬مواد واسطه ای و‬ ‫کاالهای ضروری است‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی با بیان اینک��ه درحال حاضر‬ ‫کش��ور قله مقاومت را رد کرده و ش��رایط خوبی را سپری‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪ :‬تالش دش��منان شکس��ت خورده اما هنوز‬ ‫فش��ارها ادامه دارد‪ ،‬البته این فشارها نمی تواند تاثیری بر‬ ‫کش��ور داشته باشد چرا که دشمنان زمانی از ارز ‪ ۴۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫هزار تومانی سخن می گفتن د اما این اظهارات رویایی بیش‬ ‫نبود و در ماه های اینده ثبات بیش��تری در کش��ور حاکم‬ ‫خواهد شد و اینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اقشار متوسط رو به پایین جامعه‬ ‫زیر فشار هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تمام تالش دولت این بوده که‬ ‫فش��ار تورمی به این اقش��ار را کاهش دهد و در این راستا‬ ‫دنبال راهکارهایی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ارز به تعادل می رسد‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی نیز علت اصلی کاهش نرخ ارز را‬ ‫بخشنامه جدید بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات عنوان کرد و گفت‪ :‬بر اس��اس این بخش��نامه‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان برای نخس��تین بار اج��ازه یافته اند تا ‪۱۰‬‬ ‫درصد از ارز صادراتی خود را به شکل اسکناس وارد کشور‬ ‫کنند و با نرخ بازار ازاد بفروش��ند‪ .‬این تصمیم با استقبال‬ ‫صادرکنندگان روبه رو ش��ده و می��زان ورود ارز را افزایش‬ ‫می دهد و این موض��وع باعث افزایش عرضه و کاهش نرخ‬ ‫ارز شد‪.‬‬ ‫نماینده کرم��ان در مجلس اظهار کرد‪ :‬ه��ر اندازه این‬ ‫تنفس بیشتر شود و به سمت تشکیل بازار متشکل ارز هم‬ ‫برویم‪ ،‬ن��رخ ارز پایین تر خواهد امد و پیش بینی من ادامه‬ ‫روند کاهشی است‪ .‬پور ابراهیمی درباره تاثیر راه اندازی بازار‬ ‫متش��کل ارزی در س��اماندهی بازار ارز‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر برنامه‬ ‫جامعی که برای این بازار در نظر گرفته شده اجرا شود‪ ،‬به‬ ‫طور حت م این بازار می تواند به س��اماندهی بازار ارز کمک‬ ‫کند و از رانت��ی که در اقتصاد وجود دارد‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫افت نیم میلیون تومانی قیمت سکه‬ ‫رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر دالیل کاهش قیمت س��که و طال در روزهای‬ ‫اخیر را تشریح و حباب فعلی قیمت سکه را نیز ‪ ۵۷۰‬هزار تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫محمد کش��تی ارای در گفت وگو با ایبِن ا درباره وضعیت فعلی بازار س��که و طال و درباره‬ ‫کاهش قیمت در روزهای اخیر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬وضعیت بازار به گونه ای است که در هفته های‬ ‫گذش��ته به دلیل تحوالت سیاس��ی کش��ور قیم��ت ارز رو به افزایش بو د ام��ا پس از افت‬ ‫تنش های سیاسی منطقه قیمت ارز نیز روند کاهشی را اغاز کرد و همزمانی با کاهش ‪۱۶‬‬ ‫دالری قیمت جهانی طال موجب ش��د تا قیمت طال و س��که در بازار روند کاهش��ی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن دو عامل در مجموع باعث ش��د تا در این بازه زمانی ش��اهد کاهش ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومانی برای هر‬ ‫قطعه سکه باشیم و همچنین با نزدیکی به روزهای میانی ماه مبارک رمضان و افت تقاضا طال و سکه شاهد کاهش‬ ‫چشمگیر قیمت ارز و طال خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر ادامه داد‪ :‬به نظر می اید این روزها تقاضا یا خریدار کمتر از فروشندگان‬ ‫در بازار است که این به ادامه روند کاهشی قیمت طال و سکه کمک می کند‪.‬‬ ‫به گفته کش��تی ارای‪ ،‬درحال حاضر قیمت انس جهانی یک هزار و ‪ ۲۷۶‬دالر‪ ،‬قیمت س��که ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۶۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬نیم س��که ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۲۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع س��که یک میلیون و ‪ ۶۷۰‬هزار تومان‪ ،‬سکه یک گرمی ‪ ۹۹۵‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬هر مثقال طال یک میلیون و ‪ ۸۰۵‬هزار تومان و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز ‪ ۴۱۶‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫همچنین احمد کیمیایی اس��دی‪ ،‬عضو کمیس��یون بازار‬ ‫پول و سرمایه اتاق تهران در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر‬ ‫اینکه اقتصاد ایران ظرفیت رش��د بیشتر قیمت ارز را ندارد‬ ‫و ای��ن عوامل روانی و تنش های سیاس��ی اس��ت که باعث‬ ‫نوس��ان و رشد نرخ دالر می شود‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ دالر در حالی‬ ‫این روزها وارد کانال ‪ ۱۳‬هزار تومان ش��ده که حدود یک‬ ‫ت اما تنش های‬ ‫ماه پیش هم روی همین محدوده قرار داش ‬ ‫سیاس��ی و عوامل روانی باعث ش��د دالر با افزایش قیمت‬ ‫همراه ش��ود و تا محدوده نرخ ‪ ۱۵‬هزارتومان حرکت کند‪.‬‬ ‫انتظ��ار این ب��ود که با فروکش کردن ای��ن تنش ها نرخ ها‬ ‫تعدیل ش��ود که این اتف��اق در چند روز گذش��ته افتاد و‬ ‫قیمت دالر به حدود ‪ ۱۳‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه تجربه نش��ان داده نرخ ارز پس از‬ ‫رش��د های هیجانی‪ ،‬فروکش خواهد ک��رد که چند روزی‬ ‫است شاهد این اتفاق هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رسد قیمت‬ ‫دالر ظرفیت رش��د بیشتر را ندارد و اگر عوامل روانی باعث‬ ‫رشد این نرخ شوند‪ ،‬بازهم عقبگرد خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته کیمیایی اسدی‪ ،‬در شرایط فعلی‪ ،‬عامل سیاسی‬ ‫ت که زمینه رشد قیمت ها را در بازار ارز فراهم‬ ‫و روانی اس ‬ ‫می کند و از انج ا که به مس��ائل اقتص��ادی ارتباطی ندارد‪،‬‬ ‫نمی توان نرخ های باال را برای دالر ماندگار دانست‪.‬‬ ‫ او به راه اندازی بازار متشکل ارزی اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫بازار به ش��کل ذاتی می تواند ارامش نس��بی را به بازار ارز‬ ‫برگرداند و عاملی برای کاهش بیش��تر قیمت ها شو د اما به‬ ‫هر حال عملکرد بازار متش��کل ارزی در روند حرکتی نرخ‬ ‫ارز بس��یار مهم و تعیین کننده است و اگر این بازار فعالیت‬ ‫مناس��بی داشته باشد‪ ،‬به طور حتم می تواند انتظارات بازار‬ ‫ارز را تامین کند و زمینه کاهش و ثبات قیمت ها را فراهم‬ ‫اورد‪ .‬به گفته کیمیایی اس��دی‪ ،‬بانک مرکزی و مس��ئوالن‬ ‫اقتصادی به این نتیجه رس��یده اند ک��ه ارز باید تک نرخی‬ ‫ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬تالش بر این اس��ت که نرخ ارز نیمایی به‬ ‫نرخ ارز ازاد نزدیک ش��ود که به نظر می رس��د هر چه این‬ ‫فاصله کمتر ش��ود‪ ،‬انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن‬ ‫ارز حاصل از ص��ادرات به چرخه اقتصاد افزایش می یابد و‬ ‫عرض��ه و تقاضا دربازار ارز به تعادل می رس��د و این یعنی‬ ‫ثبات بخش��ی به بازار ارز و کوتاه کردن دست واسطه گران‬ ‫از بازار ارز‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬البت��ه در این بی��ن بانک مرک��زی باید تمام‬ ‫تالش��ش این باش��د که نرخ ارز در بازار ازاد کنترل شود و‬ ‫دچار نوس��ان های پی در پی نشود و این ثبات بخشی به نفع‬ ‫اقتصاد خواهد بود‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از رم�ز دوم ت�ا اطالع ثانوی به ش�یوه‬ ‫فعلی‬ ‫به منظور حفظ امنیت حس��اب های مش��تریان و اماده سازی‬ ‫زیرس��اخت ها تا اطالع ثانوی سیس��تم اس��تفاده از رمز دوم در‬ ‫بانک��داری الکترونیک به ش��یوه فعل��ی ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک توس��عه صادرات ب��ه نقل از‬ ‫مدیری��ت امورفناوری اطالعات و ارتباطات در اطالعیه ای اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬باعنایت ب��ه طرح موضوع غیرفعال ش��دن رمز دوم ثابت‬ ‫کارت های بانکی از ابتدای خرداد در رسانه ها تا اطالع ثانوی در‬ ‫این بانک بر اساس ش��یوه فعلی عمل خواهد شد‪ .‬این اطالعیه‬ ‫می افزای��د‪ :‬این بانک تا راه اندازی ش��بکه جدی��د‪ ،‬ارائه خدمت‬ ‫ط بر ا ساس روش موجود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫مربو ‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ۴‬ه�زار م�ورد تس�هیالت مضارب�ه‬ ‫بانک ملی‬ ‫بان��ک ملی ایران در یک ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬حدود ‪ ۴‬هزار‬ ‫مورد تس��هیالت مضاربه به بنگاه ها و فعاالن اقتصادی پرداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این بانک برای‬ ‫حمایت از تجارت داخلی کش��ور و بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫و همچنین همسویی با اهداف کالن دولت به منظور حمایت از‬ ‫بازار اش��تغال‪ ،‬تعداد ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۳۵‬تسهیالت مضاربه پرداخته‬ ‫که ارزش ریالی ان به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰۹‬میلیارد ریال می رسد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بانک ملی ایران در س��ال ‪ ،۹۷‬تعداد‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار و ‪ ۲۱۱‬تسهیالت در قالب مضاربه به ارزش ‪ ۷۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۸۶‬میلیارد ریال پرداخته تا بدین ترتیب س��همی در رونق‬ ‫بو کار کشور داش��ته باشد‪ .‬گفتنی‬ ‫تجارت داخلی و بازار کس�� ‬ ‫است‪ ،‬در چارچوب تسهیالت مضاربه‪ ،‬سرمایه مورد نیاز اشخاص‬ ‫حقیق��ی و حقوقی برای انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی به‬ ‫منظور خرید و فروش کاال در داخل کش��ور (بازرگانی داخلی) و‬ ‫خرید و صدور کاال به خارج از کش��ور (صادرات) از س��وی بانک‬ ‫تامی��ن و بدین ترتیب بانک نیز از س��ود حاصل از فعالیت های‬ ‫یادش��ده‪ ،‬بر اساس سهم پیش بینی ش��ده در قرارداد‪ ،‬بهره مند‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور انواع ضمانتنامه ها در بانک پاسارگاد‬ ‫ک پاس��ارگاد با هدف تسهیل مبادالت اقتصادی و تجاری‬ ‫بان ‬ ‫و ب��ا ایجاد ش��رایط الزم‪ ،‬امکان ص��دور ان��واع ضمانتنامه های‬ ‫بانکی را با ش��رایط اسان و سریع فراهم کرد ه است‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬خسرو رفیعی‪ ،‬مشاور مدیرعامل‬ ‫و مدیر روابط عمومی ای��ن بانک با بیان این مطلب گفت‪ :‬بانک ‬ ‫پاسارگاد ضمن ایجاد شرایط اسان برای تمام اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوقی‪ ،‬اماده صدور انواع ضمانتنامه های پیمانکاری (شرکت‬ ‫در مناقصه‪/‬مزایده‪ ،‬حسن انجام کار یا تعهدات‪ ،‬پیش پرداخت و‬ ‫کسور وجه الضمان)‪ ،‬انواع ضمانتنامه های تعهد پرداخت (گمرکی‪،‬‬ ‫مالیاتی‪ ،‬خروج از کش��ور‪ ،‬نظام وظیفه‪ ،‬اژانس های مسافرتی) و‬ ‫سایر ضمانتنامه ها است‪ .‬این بانک با صدور ضمانتنامه‪ ،‬به نوعی‬ ‫نقش پشتیبان را برای مشتریان خود ایفا می کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بانک بنا بر درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی‪ ،‬پرداخت دیون‬ ‫یا انجام تعهداتی که به نفع اش��خاص دیگر‪ ،‬برعهده متقاضیان‬ ‫اس��ت را با رعایت ایین نامه مرتبط‪ ،‬تعهد و ضمانت می کند‪ .‬به‬ ‫موجب ضمانتنامه هایی که از س��وی بانک صادر می شود‪ ،‬بانک‬ ‫متعهد می ش��ود در صورت درخواست ذی نفع(کارفرما) تا مبلغ‬ ‫مندرج در ضمانتنامه به وی پرداخت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انجام قرعه کشی جشنواره «امید اینده»‬ ‫قرعه کش��ی جشنواره قرض الحسنه پس انداز «امید اینده»‪ ،‬با‬ ‫حضور اعضای هیات مدیره‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران و جمعی از رئیسان‬ ‫ش��عب بانک اینده‪ ،‬انجام ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملت‪ ،‬در این جش��نواره‪ ،‬که از ‪ ۱۵‬اس��فن د ‪ ۱۳۹۷‬اغاز شد و تا‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹۸‬ادامه داشت‪ ۱۳۰۳ ،‬نفر‪ ،‬واجد شرایط‬ ‫ ‬ ‫پایان ‪۳۱‬‬ ‫برای حضور در قرعه کش��ی‪ ،‬شناخته ش��دند‪ .‬جوایز این دوره از‬ ‫ک تبلت‪،‬‬ ‫جشنواره قرض الحسنه پس انداز «امید اینده»‪ ،‬شامل ی ‬ ‫ک میلیون ریالی بود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬جایزه ‪ ۵‬میلیون ریالی و ‪ ۱۰۰‬جایز ه ی ‬ ‫پ��س از انجام قرعه کش��ی‪ ،‬خانم هلیا عنایت خان��ی‪ ،‬برنده یک ‬ ‫همچنین ‪ ۱۰‬برنده جایزه‬ ‫ ‬ ‫تبل��ت؛ جایزه ویژه این دوره ش��دند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون ریالی خانم ها‪ :‬نعیمه کاتب خیابانی‪ ،‬اس��ماء اخوان‬ ‫گالب��ی‪ ،‬فاطمه جدلی‪ ،‬پری��ا حیدری‪ ،‬ریحانه افش��اری‪ ،‬بی بی‬ ‫معصومه موسوی‪ ،‬ترانه احمدپور کیوانی و غزل قرشی و اقایان‪:‬‬ ‫علی مرادی و نیما نوذری بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک صادرات در شرایط خوبی قرار دارد‬ ‫نشست مشترک پیشکس��وتان و اعضای کانون بازنشستگان‬ ‫بان��ک صادرات ایران ب��ا حضور حجت اله صی��دی‪ ،‬مدیرعامل‪،‬‬ ‫رض��ا صدیق‪ ،‬عضو هیات مدیره و جمعی از مدیران ارش��د بانک‬ ‫با قدردانی از اقدام های انجام ش��ده در س��ال ‪ ۹۷‬همراه شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران‪ ،‬در این نشس��ت ‬ ‫ های مدیران و کارکنان‪ ،‬بانک‬ ‫حجت اله صیدی گفت‪ :‬ب��ا تالش ‬ ‫صادرات ایران از نظر سهم بازار‪ ،‬مطالبات‪ ،‬بانکداری الکترونیک‪،‬‬ ‫مصارف و نقش افرینی در اقتصاد کشور و همچنین شرایط سود‬ ‫و زیان نسبت به سال های گذشته در شرایط بهتری قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با تالش ‪ ۲۹‬هزار نفر کارکنان صف و ستاد و‬ ‫پش��تیبانی بازنشستگان و پیشکس��وتان بانک‪ ،‬سهم بازار بانک‬ ‫افزایش یافت��ه و با افزایش منابع ارزان قیمت‪ ،‬بهای تمام ش��ده‬ ‫پول کاهش و نرخ موثر تسهیالت افزایش یافته و د ر سال جاری‬ ‫با عبور از نقطه سر به س��ر‪ ،‬وارد منطقه س��وداوری خواهیم شد‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد که روندها صعودی بوده‪ ،‬اضافه برداشت ها‬ ‫پایان یافته و امروز بانک صادرات ایران پنجمین ش��رکت بزرگ‬ ‫کش��ور اس��ت که تالش می کنیم ک��ه نام ان در بی��ن برترین‬ ‫بنگاه های اقتصادی بر تارک این کشور بدرخشد‪.‬‬ ‫صیدی افزود‪ :‬مجموعه انتظارات درخواست شده بازنشستگان‬ ‫ق اجرا شده‬ ‫در قالب گزارش ارس��الی سال گذشته‪ ،‬به طور دقی ‬ ‫که شرح بن د به بند ان تهیه شده است‪ .‬مدیرعامل بانک صادرات‬ ‫ایران در این نشست با ارائه گزارشی از روند فعالیت های بانک و‬ ‫اقدام های انجام ش��ده برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان‬ ‫دیدگاه های انها را با دقت مورد بررس��ی قرار داد و دستورهای‬ ‫الزم برای اجرایی شدن انها را صادر کرد‪.‬‬ ‫توس��عه و تعمی��ق ب��ازار اس��ناد خزان��ه‪،‬‬ ‫عالوه بر بسترس��ازی ب��رای عملیات ب��ازار و‬ ‫سیاست گذاری بانک مرکزی (سیاست پولی)‪،‬‬ ‫زمینه تامین مالی کم هزینه تر دولت (سیاست‬ ‫مالی) را نیز فراهم می کند‪ .‬با توجه به اینکه در‬ ‫نخستین ماه امسال شیوه نامه عملیات بازار باز‬ ‫به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است‪،‬‬ ‫انتظار می رود ساختار سیاست گذاری پولی در‬ ‫کش��ور پس از سال ها‪ ،‬تحولی جدی را تجربه‬ ‫کرده و از الگوی سنتی (هدف گذاری کل های‬ ‫پول��ی) به س��مت الگوی نوی��ن هدف گذاری‬ ‫تورمی حرکت کند‪.‬‬ ‫ه��ر چند این برنام��ه ابع��اد مختلفی دارد ‬ ‫ام��ا به نظر می رس��د یک��ی از مهم ترین انها‬ ‫وثیقه دار ش��دن تمامی «دریچه های اعتباری‬ ‫بانک مرکزی» ش��امل اضافه برداشت بانک ها‬ ‫از بانک مرک��زی و خطوط اعتباری این بانک‬ ‫اس��ت به این معنی ک��ه در چارچوب جدید‬ ‫سیاس��ت گذاری پولی‪ ،‬ه��ر نوع اس��تفاده از‬ ‫دریچه های اعتباری بان��ک مرکزی منوط به‬ ‫تودیع اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه و سایر‬ ‫انواع صکوک دولت) اس��ت و بانک ها فقط به‬ ‫ دار دسترسی خواهند داشت‪.‬‬ ‫تسهیالت وثیقه ‬ ‫اجرای این برنامه در عمل به صورت طبیعی‬ ‫باعث خواهد شد تا تقاضای بانک ها برای اسناد‬ ‫خزانه و صکوک دولتی به میزان قابل توجهی‬ ‫افزای��ش یابد و انتظار م��ی رود به زودی اوراق‬ ‫دولتی در س��تون دارایی ترازنامه بانک ها قرار‬ ‫گیرد‪ .‬انجام این کار نخس��ت سبب می شود تا‬ ‫دارایی های با کیفیت دولتی در اختیار بانک ها‬ ‫قرار گیرد و از س��وی دیگر‪ ،‬تقاضا برای اوراق‬ ‫دول��ت افزایش پیدا کن��د و به دنبال ان‪ ،‬نرخ‬ ‫تامین مالی برای دولت کاهش یابد‪ .‬به عبارت‬ ‫دقیق تر‪ ،‬اوراق دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به اوراقی بدون ریسک با کف نرخ سود تبدیل‬ ‫می ش��ود که وظیف��ه عالمت دهی به س��ایر‬ ‫نرخ های سود (برای مثال‪ ،‬صکوک شرکت ها)‬ ‫را بر عهده می گیرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬پیش نی��از موفقیت این برنامه‬ ‫ان است که بازار بدهی کشش و توان حضور‬ ‫بازیگران بزرگی چون بانک مرکزی و بانک ها‬ ‫را داش��ته باشد‪ .‬نظریه اقتصادی و تجربه های‬ ‫جهانی در این زمینه تاکید می کند که زمانی‬ ‫بازار بده��ی می تواند ظرفیت حضور بازیگران‬ ‫بانک��ی را در خود ایجاد کند که از عمق کافی‬ ‫برخودار باش��د و متنوع س��ازی اوراق دولتی‬ ‫مورد معامله در بازار یکی از روش های تعمیق‬ ‫این بازار به شمار می رود‪.‬‬ ‫هر چند درحال حاضر اس��ناد خزانه دولتی‬ ‫در سررس��یدهای گوناگون منتشر شده و در‬ ‫ت اما دقت‬ ‫بازار فرابورس در حال معامله اس�� ‬ ‫در ماهیت این ابزار نشان می دهد که تاکنون‬ ‫فقط یکی از مدل های اس��ناد خزانه اسالمی‬ ‫به مرحله اجرا رس��یده و سایر مدل ها تاکنون‬ ‫عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫در واق��ع تاکن��ون دول��ت فق��ط از م��دل ‬ ‫«انتشار اسناد خزانه اسالمی روی بدهی های‬ ‫سررسیده ش��ده دول��ت به پیمان��کاران برای‬ ‫پروژه های پایان یافته» اس��تفاده کرده اس��ت ‬ ‫در حالی که می توان اس��ناد خزانه اس�لامی‬ ‫را دس��ت کم بر اس��اس ‪ ۵‬م��دل نظری دیگر‬ ‫مانند «انتش��ار اس��ناد خزانه روی بدهی های‬ ‫دولت ب��ه پیمانکاران برای پروژه های در حال‬ ‫انجام»‪« ،‬انتشار اسناد خزان ه روی بدهی های‬ ‫دول��ت به ش��بکه بانکی»‪« ،‬انتش��ار اس��ناد‬ ‫خزان�� ه روی بدهی ه��ای دولت ب��ه نهادهای‬ ‫عموم��ی غیردولتی (س��ازمان بازنشس��تگی‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی و ش��هرداری ها)»‪« ،‬انتش��ار‬ ‫اس��ناد خزانه ب��رای تامین کااله��ا و خدمات‬ ‫مورد نی��از دولت» و «انتش��ار اس��ناد خزانه‬ ‫برای تامین وجوه نقد ب��رای دولت» طراحی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬توس��عه و تعمی��ق ب��ازار‬ ‫اس��ناد خزان��ه‪ ،‬عالوه ب��ر بسترس��ازی برای‬ ‫عملی��ات ب��ازار و سیاس��ت گذاری بان��ک‬ ‫مرکزی(سیاس��ت پولی)‪ ،‬زمین��ه تامین مالی‬ ‫کم هزینه تر دولت (سیاس��ت مال��ی) را فراهم‬ ‫ن ای��ن سیاس��ت می تواند‬ ‫می کن��د‪ .‬همچنی ‬ ‫به بهب��ود کیفیت ترازنام��ه بانک ها از طریق‬ ‫نگه��داری اوراق باکیفی��ت دولتی (س�لامت‬ ‫بانکی ) کمک کند‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬تمامی این ابعاد با این فرض‬ ‫پیش خواهد رفت که دولت هیچ گونه تاخیری‬ ‫در بازپرداخت اوراق در سررسید نداشته باشد ‬ ‫همان طور که خوش��بختانه تاکن��ون به این‬ ‫موضوع پایبند بوده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کلید موفقیت‬ ‫برنامه جدید‬ ‫سیاست گذار‬ ‫پولی‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫از برپایی نمایشگاه قران در سراسر کشور گزارش می دهد‬ ‫خبر‬ ‫تولید داخلی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫بازار تجهیزات پزشکی‬ ‫را تامین می کند‬ ‫مدی��رکل تجهی��زات و ملزومات پزش��کی‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با‬ ‫اش��اره به بازار ‪ ۲.۵‬میلی��ارد دالری این اقالم‬ ‫در ای��ران گف��ت‪ :‬تولیدات داخل��ی به لحاظ‬ ‫عددی ‪ ۶۰‬درصد محصوالت و ملزومات مورد‬ ‫نی��از کش��ور را تـامین می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‪،‬‬ ‫سیدحس��ین صف��وی با اش��اره ب��ه برگزاری‬ ‫نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی‪ ،‬دارو و‬ ‫ازمایش��گاهی (ایران هلث) و تاثیر ان بر حوزه‬ ‫تجهی��زات و ملزومات پزش��کی افزود‪ :‬به طور‬ ‫کل��ی‪ ،‬بازار تجهیزات و ملزومات پزش��کی در‬ ‫کش��ور ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر به خ��ود اختصاص‬ ‫داده که ‪ ۳۵‬درص��د ارزش دالری ان مربوط‬ ‫به محصوالت تولی��د داخل و ‪ ۶۵‬درصد بقیه‬ ‫مرب��وط به واردات اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪۶۰ :‬‬ ‫درصد محص��والت و ملزومات مورد نیاز را به‬ ‫لحاظ ع��ددی تولیدات داخل تـامین می کند‬ ‫و ‪ ۴۰‬درص��د‪ ،‬مربوط به تجهیزات و ملزومات‬ ‫خارجی در حوزه های گوناگون دندانپزشکی‪،‬‬ ‫ازمایش��گاهی اس��ت‪ .‬مدی��رکل تجهیزات و‬ ‫ملزومات پزش��کی ب��ا بیان اینکه م��واد اولیه‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزش��کی تولید داخل از‬ ‫طریق ارز رس��می و دولتی حمایت می شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تعرفه برخی از اق�لام مصرفی هم که‬ ‫در حوزه ملزومات تولید داخل مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬با س��ایر ملزومات غیرپزشکی‬ ‫مشترک است و با ارز نیمایی تهیه می شود‪.‬‬ ‫صفوی افزود‪ :‬برگزاری نمایشگاه ایران هلث‬ ‫می توان��د نتایج بس��یار موث��ری را در حوزه‬ ‫واردات و ارتق��ای تولی��دات و تجهی��زات‬ ‫پزشکی و ملزومات ان در کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫بیست ودومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات‬ ‫پزش��کی‪ ،‬دارو و ازمایش��گاهی (ایران هل��ث)‬ ‫‪ ۱۹‬ت��ا ‪ ۲۲‬خرداد در محل دائمی نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تهران با ش��عار «نمایشی بی نظیر‬ ‫برای ارتقای سالمت جامعه» برگزار می شود‪.‬‬ ‫هفتمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی حمل ونقل‬ ‫ریلی برگزار می شود‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل‬ ‫ریل��ی همزم��ان ب��ا شش��مین همای��ش‬ ‫پیش��رفت های بین الملل��ی پیش��رفت های‬ ‫اخیر در مهندس��ی راه اهن برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی‬ ‫همزمان با شش��مین همایش پیش��رفت های‬ ‫بین المللی پیش��رفت های اخیر در مهندسی‬ ‫راه اهن برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش تین نیوز‪،‬‬ ‫این نمایش��گاه از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬خرداد امسال در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫اخرین دستاوردهای صنعت حمل ونقل ریلی‬ ‫را به نمایش خواهد گذاشت‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت های داخل��ی به همراه ش��رکت های‬ ‫بین المللی اخرین فناوری ها و دس��تاوردهای‬ ‫خود را ارائه خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫نمایشگاه بین المللی‬ ‫مشهد معرفی شد‬ ‫ش��هردار مش��هد در حکمی «سعید صیفی»‬ ‫یک جوان متخصص عرصه نمایشگاهی کشور را‬ ‫به عنوان مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی‬ ‫مش��هد منصوب کرد‪ .‬به گزارش عصر ایران‪ ،‬با‬ ‫روی کار امدن شورای شهری از دل تدبیر و امید‬ ‫برای ش��هر مشهد‪ ،‬ش��اهد حضور و بروز معنادار‬ ‫جوانان در راس امور شهری این کالنشهر مقدس‬ ‫کشور هستیم‪ .‬در ابتدا انتخاب فردی متخصص‬ ‫از بدنه مدیریت شهری مشهد در راس شهرداری‬ ‫این شهر نوید بخش روزهای خوب جوانگرایی و‬ ‫تخصص گرایی شد تا جایی که امروز محمدرضا‬ ‫کالیی‪ ،‬ش��هردار جوان مش��هد با ادامه رویکرد‬ ‫اعضای شورای شهر‪ ،‬سعید صیفی که از جوانان‬ ‫و متخصصان حوزه نمایش��گاهی کشور است را‬ ‫به عنوان مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی‬ ‫مشهد انتخاب کرد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬صیفی‪،‬‬ ‫یکی از جوان ترین مدیران صنعت نمایش��گاهی‬ ‫کشور ش��ناخته می شود و پیش از این به عنوان‬ ‫مدیر نمایشگاهی و مشاور سرمایه گذاری شرکت‬ ‫نمایشگاه بین المللی مشهد فعالیت داشته است‪.‬‬ ‫وی در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬وارد ش��رکت نمایش��گاه‬ ‫بین المللی مش��هد شده است و پس از پشت سر‬ ‫گذاش��تن تمامی مراحل کارشناسی و مدیریتی‬ ‫اکنون در س��ال ‪ ۹۸‬به عنوان یکی از جوان ترین‬ ‫و متخصص ترین مدیران این صنعت در کش��ور‬ ‫شناخته می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت نمایشگاهی گوش به فرمان کتاب اسمانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هر س��ال همزمان با ماه مبارک رمضان در بس��یاری‬ ‫از مناطق کش��ور نمایش��گاه های موقت با موضوع قران‬ ‫کری��م برگزار می ش��ود‪ .‬رویدادهایی که ه��ر چند امار‬ ‫دقیق��ی از می��زان فروش کتاب اس��مانی در انها ثبت و‬ ‫ضبط نمی ش��ود اما به عقیده کارشناس��ان‪ ،‬تاثیر بسیار‬ ‫مهم��ی ب��ر ترویج فرهنگ قرائت ق��ران به ویژه در میان‬ ‫نسل جوان دارند‪.‬‬ ‫اش��اعه تفک��ر قران��ی در جامع��ه نقش بس��زایی در‬ ‫جلوگیری از انحراف های اجتماعی خواهد داشت‪ .‬فعاالن‬ ‫حوزه رویدادهای نمایشگاهی هر سال تالش دارند تا در‬ ‫مس��یری گام بردارند که راه های نزدیک ش��دن به قران‬ ‫را فراهم می کند‪ .‬بنابراین برپایی چنین نمایش��گاه های‬ ‫فرهنگی و قرانی اهمیت بسیاری پیدا دارد‪.‬‬ ‫بس��یاری از مردم البته این رویداد را با رویداد س��االنه‬ ‫ته��ران می شناس��ند در حالی ک��ه تع��داد رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی قران کریم بیش از ‪ ۳۵۰‬نمایش��گاه در هر‬ ‫سال و بسیاری از شهرهای کشور است که البته بسیاری‬ ‫از انها نیز بدون اطالع رسانی خاصی برگزار شده است و‬ ‫امارهای مستندی از انها در دست نیست‪ .‬در این گزارش‬ ‫برخی از مهم ترین رویدادهای نمایشگاهی در استان های‬ ‫مهم کشور را معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مصلا‪ ،‬میزب�ان روی�داد ن�ور و رحمت در‬ ‫تهران‬ ‫نمایشگاه بزرگ‬ ‫قران و عترت‬ ‫مازندران را‬ ‫اداره کل ارشاد‬ ‫این استان‬ ‫برگزار می کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه مد و‬ ‫لباس اسالمی‪،‬‬ ‫طب سنتی‬ ‫و اسالمی و‬ ‫صنایع دستی از‬ ‫جمله غرفه های‬ ‫نمایشگاه قران‬ ‫و عترت این‬ ‫استان است‬ ‫برای ‪ ۲۷‬سال متوالی نمایشگاه بین المللی قران کریم‬ ‫در تهران برگزار می ش��ود‪ .‬در ‪ ۲‬دهه گذشته این رویداد‬ ‫همواره در مصالی امام خمینی(ره) برگزار ش��ده اس��ت‬ ‫که در گوشه و کنار ان فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی‬ ‫متنوعی رخ می دهد‪ .‬این رویداد در س��ال های گذش��ته‬ ‫همواره نظر مخاطبان و بازدیدکنندگان را به خود جلب‬ ‫کرده است‪ .‬در شبستان اصلی مصالی تهران‪ ،‬غرفه های‬ ‫گوناگونی برای سنین و گروه های گوناگون برپا شده که‬ ‫هر کدام به معرفی‪ ،‬مش��اوره و بازی های کودکانه درباره‬ ‫مفاهیم قرانی می پردازند‪.‬‬ ‫تالش برگزارکنندگان این رویداد این است که مفاهیم‬ ‫قران به زندگی مردم راه پیدا کند و در این زمینه از همه‬ ‫ابزار ها اس��تفاده ش��ده تا رویکردی جدید در نمایشگاه‬ ‫رقم بخورد‪ .‬یکی از مهم ترین بخش های نمایشگاه قران‬ ‫تهران بخش بین الملل ان است‪ .‬این بخش سال گذشته‬ ‫پس از وقفه ای چند ساله دوباره احیا شد و امسال هم ‪10‬‬ ‫کشور در نمایشگاه حضور ویژه داشتند‪ .‬کشور پاکستان‬ ‫امسال برای نخستین بار به طور تخصصی و با برنامه های‬ ‫متنوع در نمایشگاه حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی های مهم نمایش��گاه قران در اخرین‬ ‫دوره‪ ،‬یکپارچگی ان بوده اس��ت‪ .‬برگزاری این نمایشگاه‬ ‫به طور یکپارچه در شبس��تان‪ ،‬هم هزینه ها را کم کرده و‬ ‫هم توجه به محتوای نمایش��گاه بیشتر شده است‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬تجمیع نمایش��گاه قران در شبس��تان‪ ،‬هم تردد‬ ‫مردم را تسهیل کرده و هم به توزیع جمعیت کمک کرد‪.‬‬ ‫یکپارچه شدن مجموعه باعث شده نمایشگاه شلوغ تری‬ ‫را نسبت به دوره های گذشته شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رویدادی ویژه نسخ خطی قران‬ ‫در یک دهه گذش��ته ش��یراز هم میزب��ان رویدادی با‬ ‫موض��وع قران بوده اس��ت‪ .‬امس��ال نیز همزم��ان با ماه‬ ‫مبارک رمضان‪ ،‬بهار قران‪ ،‬نمایشگاه قران با بهره گیری از‬ ‫کتاب ها‪ ،‬تابلوها و دیگر اثار قرانی در ساختمان مرکزی‬ ‫ش��هرداری ش��یراز راه اندازی ش��د که در ان قران های‬ ‫نفیس خطی به نمایش درامد‪.‬‬ ‫ای��ن روی��داد با هدف تاکید بر اهمی��ت تاریخی قران‬ ‫برگزار ش��ده است‪ .‬بس��یاری از قران هایی که در معرض‬ ‫دید ش��هروندان قرار گرفت نسخه های منحصر به فرد و‬ ‫نسخه های خطی حاصل زحمات کاتبان قران در استان‬ ‫فارس است‪.‬‬ ‫نسخ قرانی نمایش داده شده در این نمایشگاه‪ ،‬متعلق‬ ‫به فرد نیس��ت‪ ،‬بلکه س��رمایه ملی‪ ،‬مذهبی و هنری ناب‬ ‫ایرانیان و به ویژه هنرمندان اس��تان فارس و شهر شیراز‬ ‫اس��ت؛ هنرمندانی ک��ه به قران و عترت ارادت داش��ته‬ ‫و دارن��د‪ .‬بی��ش از ‪ ۴۵۰‬نمونه قران کریم از کش��ورها و‬ ‫شهرهای گوناگون با ترجمه به زبان های گوناگون مانند‬ ‫ژاپنی‪ ،‬چینی‪ ،‬انگلیس��ی‪ ،‬فارس��ی دری‪ ،‬فارسی پشتو و‬ ‫همچنی��ن تع��دادی از تابلوهای اس��ماء خداوند در این‬ ‫رویداد به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر مجازی به رویداد ‪ ۱۳‬ساله اهوازی ها‬ ‫نمایش��گاه بین المللی قران و عترت در مش��هد ‪ ۱۴‬س��ال س��ابقه‬ ‫فعالیت دارد‪ .‬در این رویداد افراد و شرکت ها‪ ،‬موسسه ها‪ ،‬سایت ها‬ ‫و تولید کنندگان فعال در زمینه فرهنگ ایرانی اسالمی و مذهبی با‬ ‫هدف نشان دادن فعالیت های شان در نمایشگاه حضور دارند‬ ‫ناگفته نماند که از ابتدای ماه مبارک رمضان امس��ال‬ ‫چندی��ن نمایش��گاه قرانی ازس��وی موسس��ه فرهنگی‬ ‫انتشاراتی نوید در شیراز و شهرهای گوناگون فارس برپا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�هد و رویدادی باالتر از استانداردهای‬ ‫جهانی‬ ‫نمایشگاه بین المللی قران و عترت در مشهد ‪ ۱۴‬سال‬ ‫س��ابقه فعالی��ت دارد‪ .‬در این رویداد افراد و ش��رکت ها‪،‬‬ ‫موسس��ه ها‪ ،‬س��ایت ها و تولید کنندگان فعال در زمینه‬ ‫فرهنگ ایرانی اس�لامی و مذهبی با هدف نش��ان دادن‬ ‫فعالیت های شان در نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫از ویژگی ه��ای منحص��ر به فرد نمایش��گاه بین الملل‬ ‫ق��ران مش��هد برگزاری کرس��ی های ت�لاوت با حضور‬ ‫قاریان داخلی و خارجی در س��طح بین الملل اس��ت که‬ ‫نقش موثری در معرفی چهره های قرانی دارد‪ .‬همچنین‬ ‫قاریان خارجی از کش��ورهای تانزانیا‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫افغانس��تان و ‪۱۴‬قاری و حاف��ظ بین المللی از جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در کرسی های تالوت اجرای قرائت دارند‪.‬‬ ‫کارگاه کتابت قران کریم‪ ،‬غرفه خوشنویس��ی‪ ،‬اجرای‬ ‫نمایش خیابانی با موضوع های قرانی و مفاهیم اخالقی‪،‬‬ ‫پرده هایی از قصه های قرانی‪ ،‬غرفه س��فال و س��رامیک‬ ‫با نقوش اس�لامی‪ ،‬پویانمایی و اثار کارتونی با مضامین‬ ‫قران‪ ،‬س��حرخوانی‪ ،‬مناجات خوانی‪ ،‬غرفه های هنرهای‬ ‫دستی‪ ،‬غرفه های اثار و تابلوهای قرانی‪ ،‬نمایشگاه عکس‪،‬‬ ‫خوان��ش متون نمایش قرانی و غرفه های تصویرس��ازی‬ ‫برای کودکان و نوجوانان‪ ،‬از جمله برنامه های مهم بخش‬ ‫هنری این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫دوره جدید نمایشگاه بین المللی قران کریم در مشهد‬ ‫در ‪ ۱۸‬ه��زار مترمربع فضای نمایش��گاهی با ‪ ۷۰۰‬غرفه‬ ‫برپا شد‪ .‬امسال ‪۲۰‬ملیت گوناگون از کشورهای اسالمی‬ ‫در بخش هایی مانند جش��نواره غ��ذا‪ُ ،‬جنگ قرانی ملل‪،‬‬ ‫نشس��ت های علمی بین المللی با نگاه به جهان اس�لام و‬ ‫کرس��ی های نظریه پردازی و ‪ ۵٠‬ناشر داخلی و ‪١۴‬ناشر‬ ‫ی از کش��ورهای عراق‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫بین المللی با ‪۴۵‬نمایندگ ‬ ‫لبنان‪ ،‬مصر و ترکیه در این نمایشگاه حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۶‬سال با رویداد قرانی اصفهان‬ ‫به اصفهان می رس��یم! جایی که به تازگی شانزدهمین‬ ‫نمایش��گاه قران و عترت در ان برگزار ش��ده است‪ .‬یکی‬ ‫از ویژگی ه��ای مهم نمایش��گاه ق��ران و عترت اصفهان‬ ‫تفکی��ک بخش های تج��اری از بخش ه��ای فرهنگی و‬ ‫مذهبی اس��ت‪ .‬به عقیده کارشناس��ان قرانی‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫قران و عترت امس��ال نس��بت به دوره های قبل بس��یار‬ ‫تخصصی تر و باکیفیت تر شده که نتیجه ان در استقبال‬ ‫مردم در روزهای برگزاری بوده اس��ت‪ .‬در رویداد بزرگ‬ ‫اصفهان امس��ال ‪ ۱۸۷‬غرفه در نمایش��گاه قران و عترت‬ ‫امسال حضور داشته و فعالیت های خود را در حوزه های‬ ‫مرتب��ط با قران و عترت به نمایش گذاش��تند‪ .‬از جمله‬ ‫مهم ترین فعاالن این عرصه می توان نهادها‪ ،‬س��ازمان ها‬ ‫و تش��کل های مرتبط با قران و عترت‪ ،‬خیریه ها و مراکز‬ ‫عام المنفعه را نام برد‪ .‬در حاشیه برگزاری رویداد اصفهان‬ ‫هر سال مسابقه های قرانی به میزبانی این شهر نیز برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در حاشیه این نمایشگاه همایش ها و برنامه های‬ ‫جانبی بسیاری برپا می شود‪ .‬همچنین برنامه هایی نظیر‬ ‫برگ��زاری نشس��ت های تخصصی قران��ی و فرهنگی با‬ ‫موضوع ه��ای گوناگون‪ ،‬برگزاری کالس های اموزش��ی‪،‬‬ ‫نشس��ت های تخصص��ی با موض��وع خان��واده و تعلیم و‬ ‫تربیت فرزندان و ُجنگ های شاد کودکانه در حاشیه این‬ ‫نمایش��گاه دایر است‪ .‬هر س��ال در کنار نمایشگاه قران‬ ‫اصفهان‪ ،‬ش��اهد برگزاری رویدادی با عنوان نمایش��گاه‬ ‫ضیافت و با محوریت فروش کاالهای اساسی نیز هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رویـ�دادی ب�رای قاریان بـرتـر کش�ـور‬ ‫در تبریز‬ ‫برپای��ی رویداد قرانی در تبریز س��ابقه چندانی ندارد‬ ‫و برخالف اس��تان های دیگر همزم��ان با ماه محرم دایر‬ ‫می شود‪ .‬نمایشگاه قران و عترت در نمایشگاه بین المللی‬ ‫تبری��ز برگزار ش��ده و ‪ ۶‬س��ال از عم��ر ان می گذرد‪ .‬در‬ ‫نمایش��گاه قران و عترت تبریز که به منظور شناس��ایی‪،‬‬ ‫نمایش و معرفی اخرین دستاوردهای قرانی در حوزه های‬ ‫گوناگ��ون برپا می ش��ود‪ ،‬بخش های انتش��ارات قرانی‪،‬‬ ‫رس��انه های دیجیتال‪ ،‬کودک‪ ،‬نوجوان‪ ،‬خانواده‪،‬عفاف و‬ ‫حجاب و اثار نفیس هنری فعال است‪.‬‬ ‫از جمل��ه محص��والت ارائه ش��ده در این نمایش��گاه‬ ‫می توان به محصوالت س��ازمانی‪ ،‬کتاب های مناس��بتی‬ ‫ماه محرم و صفر‪ ،‬کتاب های معرفی امام زادگان اس��تان‬ ‫و اش��نایی با زندگینام ه انها اس��ت‪ .‬همزمان با برگزاری‬ ‫این نمایشگاه محفل انس با قران کریم با حضور قاریان‬ ‫برجس��ته و ممتاز جهانی و کش��وری برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫اجرای برنامه های متن��وع فرهنگی و هنری با محوریت‬ ‫ق��ران کری��م‪ ،‬برپایی نمایش��گاه های هن��ری در زمینه ‬ ‫خوشنویسی‪ ،‬نقاش��ی‪ ،‬عکس‪ ،‬فرش و‪ ،...‬اجرای نمایش‬ ‫ب��ا موضوع های دینی و مذهبی و برگزاری نشس��ت های‬ ‫س��خنرانی با حضور سخنرانان برجست ه کشوری ازجمله‬ ‫برنامه های جنبی این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫اداره ی اوق��اف و امور خیری ه اذربایجان ش��رقی و اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی این اس��تان مس��ئولیت‬ ‫برگزاری این رویداد را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫س��ری به اهواز و استان خوزستان می زنیم‪ .‬نمایشگاه‬ ‫قران و عترت اهواز ‪ ۱۳‬سال است که در محل نمایشگاه ‬ ‫بین المللی این شهر برگزار می شود‪ .‬در نمایشگاه استان‬ ‫خوزس��تان تالش ش��ده به صورت محتوایی به موضوع‬ ‫قران و فعالیت های قرانی نگاه ش��ود و هر سال استقبال‬ ‫خوبی از نمایشگاه های قران شده است‪ .‬ضمن اینکه در‬ ‫کنار فعالیت ه��ای فرهنگی و هنری‪ ،‬فعالیت های قرانی‬ ‫در استان خوزستان بسیار چشمگیر و قابل توجه است‪.‬‬ ‫برگ��زاری محاف��ل انس با ق��ران با حض��ور قاریان و‬ ‫حافظان بین المللی و قدردانی ویژه از چهره های شناخته‬ ‫شده در سطح ملی و بین المللی‪ ،‬شب های شعر قرانی با‬ ‫حضور ش��اعران و ادیبان‪ ،‬تشکیل نشست های تخصصی‬ ‫علمی ب��ا حضور اندیش��مندان و پژوهش��گران حوزه و‬ ‫دانش��گاه با عن��وان قران پژوهی و برگ��زاری حلقه های‬ ‫تخصصی در حوزه روان شناس��ی کودک و قران‪ ،‬س��بک‬ ‫زندگی اسالمی‪ ،‬اسیب های اجتماعی و شناخت گروه ها‬ ‫و فرقه ه��ای ضاله از جمله برنامه های این نمایش��گاه در‬ ‫دوره های گوناگون بوده است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر برنامه ه��ای نمایش��گاه‪ ،‬اه��دای ق��ران به‬ ‫خانواده های نیازمند و مبادله نس��خه های کهنه قران با‬ ‫نسخه های جدید است‪.‬‬ ‫نمایشگاه امسال دارای ‪ ۶۰‬غرفه و در بخش هایی چون‬ ‫کتاب های کودک‪ ،‬نوجوان و بزرگسال‪ ،‬کتاب های عربی‪،‬‬ ‫نرم افزارها و بازی های قرانی‪ ،‬موسس��ه های قرانی‪ ،‬طب‬ ‫اس�لامی‪ ،‬محصوالت حجاب و عفاف‪ ،‬مش��اوره‪ ،‬معرفی‬ ‫فعالیت های فرهنگی مذهبی مس��جدهایی مثل قرارگاه‬ ‫خاتم االنبیاء(ص)‪ ،‬موسسه عصر ظهور و اندیشکده سبک‬ ‫زندگی اسالمی و همچنین صنایع هنری با رویکرد قرانی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویداد قرانی مازندران در شهر ساری‬ ‫نمایش��گاه بزرگ قران و عت��رت مازندران را اداره کل‬ ‫ارش��اد این اس��تان برگزار می کند‪ .‬نمایشگاه مد و لباس‬ ‫اس�لامی‪ ،‬طب سنتی و اسالمی و صنایع دستی از جمله‬ ‫غرفه های نمایش��گاه قران و عترت است‪ .‬این رویداد ‪۱۵‬‬ ‫ساله با موضوع قران و معارف اسالمی‪ ،‬انقالب اسالمی و‬ ‫دفاع مقدس و با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ویژه‬ ‫خانواده ها‪ ،‬کودکان و نوجوانان همراه و حدود یک هفته‬ ‫دایر است‪ ۳ .‬همایش مهارت های زندگی و موضوع های‬ ‫قرانی‪ ،‬ایس��تگاه نقاش��ی و بازی رایانه ای انیمیشن برای‬ ‫کودکان‪ ،‬نشس��ت علمی و فرهنگ��ی در اتاق همایش با‬ ‫موضوع پاالیش جسم و ذهن و زندگی‪ ،‬برپایی دو نمایش‬ ‫خیابانی با عناوین نذری و گذشت با موضوع جلوگیری از‬ ‫اس��یب های اجتماعی‪ ،‬عصر شعر رمضان‪ ،‬کتابت وحی و‬ ‫کارگاه های هنری‪ ،‬تعویض قران های فرس��وده و تحویل‬ ‫قران های نو به تمام عالقه مندان و برگزاری محفل انس‬ ‫با قران‪ ،‬از برنامه های نمایش��گاه قران و عترت س��اری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه قران و عترت در کردستان‬ ‫نمایش��گاه قران و عترت از مجموعه برنامه های جشن‬ ‫رمضان اس��ت که هر سال در کردستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫این رویداد حدود یک دهه اس��ت که در راس��تای ترویج‬ ‫و توس��عه هر چه بیش��تر فرهنگ قرانی نمایشگاه قران‬ ‫و عت��رت از مجموع��ه برنامه های جش��ن رمضان کلید‬ ‫می خ��ورد‪ .‬در این نمایش��گاه غرفه های موسس��ه های‬ ‫قرانی‪ ،‬انتش��ارات‪ ،‬پاسخگویی به سواالت شرعی مردم‪،‬‬ ‫اه��دای قران‪ ،‬عرض��ه محصوالت قران��ی‪ ،‬نرم افزارهای‬ ‫قرانی‪ ،‬حجاب و عفاف‪ ،‬خبرگزاری های قرانی‪ ،‬غرفه وقف‬ ‫مصحف شریف و کودک و نوجوان حضور فعال دارند‪.‬‬ ‫در غرفه های پاس��خگویی به س��واالت شرعی هر روز‬ ‫چند نفر از اس��تادان قرانی و کارشناس��ان دینی حضور‬ ‫می یابن��د و به س��واالت مخاطبان در زمینه های دینی و‬ ‫قرانی پاسخگو می دهند‪ .‬در غرفه های کودک و نوجوان‬ ‫هر روز یک موضوع قرانی انتخاب شده و بازدیدکنندگان‬ ‫ک��ودک و نوج��وان می توانند در این غرفه نقاش��ی های‬ ‫ک��ودکان خ��ود را در موضوع های قرانی این نمایش��گاه‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه هر س��ال به مدت ‪۱۰‬روز برپا ش��ده و‬ ‫ام��اده بازدید روزه داران و عالقه مندان مس��ائل دینی و‬ ‫قرانی است‪ .‬همزمان با نمایشگاه قران و عترت نمایشگاه‬ ‫اثار خوشنویسی قران در گالری دیار نیز برپا می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تولیدکنندگان غلتک در گفت وگو با‬ ‫فهرس��ت تحریم ه��ا ق��رار گرفته اند اما ن��ام فوالد‬ ‫مبارکه به تنهایی در این فهرس��ت ق��رار دارد که‬ ‫ش��اید مش��کالتی را برای ش��رکت ایجاد کند اما‬ ‫عنوان کردند‪:‬‬ ‫نرخ مواد اولیه غلتک سازی ‪ ۸‬برابر شده است‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«فوالدمبارکه»‬ ‫پاسخگوی‬ ‫نیاز داخل‬ ‫در صورت‬ ‫قطع واردات‬ ‫‪ ۴‬پروژه توس��عه ای در م��دار تولید فوالد مبارکه‬ ‫ق��رار خواه��د گرفت تا با بهره برداری از ان‪ ،‬س��ود‬ ‫ای��ن پروژه ه��ا به جی��ب اقتص��اد و س��هامداران‬ ‫برود‪.‬‬ ‫به گزارش بورس نیوز‪ ،‬سیدعلی پزشک‪ ،‬مدیر امور‬ ‫«متولی امور بورس‪ ،‬بیمه و مالیات» فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان با اش��اره به میزان سرمایه این شرکت در‬ ‫بازار س��رمایه اظهار کرد‪ :‬یکی از اتفاق های مثبت‬ ‫ف��والد مبارکه در روزهای پایانی س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫دس��تیابی به عدد ‪ ۱۳‬هزار میلیاردتومانی سرمایه‬ ‫ش��رکت ب��ود چراکه ای��ن می��زان س��رمایه از ‪۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان‪ ،‬به این رقم رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پزش��ک با اش��اره به برنامه های این ش��رکت در‬ ‫س��ال جاری گفت‪ :‬براساس هدف گذاری های سال‬ ‫جدی��د‪ ۴ ،‬پ��روژه توس��عه ای در م��دار تولید این‬ ‫ش��رکت قرار خواهد گرفت تا با بهره برداری از ان‪،‬‬ ‫س��ود این پروژه ها به جیب اقتصاد و س��هامداران‬ ‫ب��رود‪ .‬مدیر ام��ور «متول��ی امور ب��ورس‪ ،‬بیمه و‬ ‫مالیات» فوالد مبارکه اصفهان در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نباید فراموش کرد ک��ه مهم ترین برنامه این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬گش��ایش واح��د کنسانتره س��ازی فوالد‬ ‫س��نگان بوده که ظرفیت ‪۵‬میلیون تنی را به خود‬ ‫اختصاص داده و ب��ر ای پی اس فوالد مبارکه تاثیر‬ ‫بسزایی می گذارد‪.‬‬ ‫پزش��ک ب��ه تحریم های ف��والدی این ش��رکت‬ ‫نی��ز اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬بیش��تر ش��رکت های‬ ‫ایران��ی از ناحی��ه تحریم ه��ای م��واد تولیدی در‬ ‫نباید از ابتدا برای تحریم ها‪ ،‬نس��خه نمی ش��ود را‬ ‫پیچید‪.‬‬ ‫مدی��ر امور «متولی امور بورس‪ ،‬بیمه و مالیات»‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان اضافه کرد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫مشکالتی که پیش روی فوالدی ها قرار دارد‪ ،‬بر دوش‬ ‫واردکنندگان سنگینی می کند زیرا محدودیت های‬ ‫وارداتی ب��ه همراه نرخ ارز‪ ،‬موجب دلس��ردی های‬ ‫فراوان��ی ش��ده و رغب��ت واردات را از بی��ن ب��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پزش��ک در پایان تاکید کرد‪ :‬کاه��ش واردات و‬ ‫تامین نیاز داخل بر دوش فوالد مبارکه خواهد بود‬ ‫و با تمرکز ویژه این ش��رکت ب��ر این امر‪ ،‬رفع نیاز‬ ‫داخل در اولویت های ش��رکت ف��والد مبارکه قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫چالش های‬ ‫غلتک سازان‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫تولیدکنن��دگان صنایع معدن��ی این روزها‬ ‫بیش از ه��ر زمانی درگیر تامی��ن مواد اولیه‬ ‫هس��تند‪ .‬همزمان با تحریم ه��ا و افزایش نرخ‬ ‫دالر در یک سال گذش��ته‪ ،‬تولیدکنندگان با‬ ‫مش��کل تامین مواد اولی��ه و افزایش نرخ ان‬ ‫روب��ه رو ش��ده اند‪ .‬بهای مواد اولی��ه در برخی‬ ‫صنایع تا مرز ‪ ۱۰‬برابر شدن هم رفت و حتی‬ ‫س��بب کمیاب شدن ان ش��د؛ موضوعی که‬ ‫بیش��تر تولیدکنندگان از ان به عنوان چالش‬ ‫یاد می کنند‪.‬‬ ‫ت��ا پی��ش از تحریم ه��ا ن��وردکاران غلتک‬ ‫موردنی��از خ��ود را بیش��تر از خ��ارج تامین‬ ‫می کردند البته این درحالی است که به لحاظ‬ ‫کیفیت‪ ،‬تولی��دات ایرانی تف��اوت چندانی با‬ ‫محصوالت خارجی ندارد‪.‬‬ ‫پ��س از تحریم ه��ا ای��ن فرص��ت ب��رای‬ ‫غلتک سازان داخلی به وجود امده که کل نیاز‬ ‫داخل را پوشش دهند اما مشکل اصلی انها در‬ ‫تامین مواد اولیه است که با کمبود نقدینگی‬ ‫انها گره خورده اس��ت‪ .‬موض��وع دیگری که‬ ‫غلتک سازان با ان روبه رو هستند و به مشکل‬ ‫کمبود نقدینگی انها می افزاید‪ ،‬تسویه حساب‬ ‫انها با صنایع پایین دست ش��ان اس��ت چراکه‬ ‫بس��یاری از واحده��ای نوردی با مش��کالت‬ ‫نقدینگ��ی روبه رو ب��وده و این مش��کل را به‬ ‫تامین کننده مواد خود نیز سرایت می دهند و‬ ‫تسویه حساب انها به دوره های ‪ ۶‬ماه می رسد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر از انجا که بخشی از مواد اولیه‬ ‫غلتک سازی باید از خارج وارد شود‪ ،‬مشکالتی‬ ‫از بابت پرداخت نقدی انها وجود دارد‪.‬‬ ‫غلتک که در صنعت فوالد در بخش نوردکاری مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گی��رد‪ ،‬این روزها ب��ا تقاضای باالیی‬ ‫همراه ش��ده اس��ت اما تولیدکنندگان غلتک از کمبود‬ ‫مواد اولیه گالیه دارند و مدعی هس��تند در یک س��ال‬ ‫گذش��ته مواد اولیه این صنعت ب��ا افزایش نرخ حدود‬ ‫‪ ۸‬برابری روبه رو ش��ده اس��ت درحالی که قادر نیستند‬ ‫محص��ول نهایی خود را به ‪ ۲‬برابر نرخ س��ال گذش��ته‬ ‫بفروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت چند برابری‬ ‫این روزها س��فارش و تقاضا برای غلتک داخلی بسیار‬ ‫افزایش یافته است اما مشتریان باید در نوبت چندماهه‬ ‫باش��ند‪ .‬این مطلب را مس��عود خاری زاده‪ ،‬فعال حوزه‬ ‫غلت��ک در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه ب��ه افزایش نرخ ارز در پایان س��ال گذش��ته با‬ ‫درخواست های بسیاری روبه رو بودیم؛ شرایط به گونه ای‬ ‫اس��ت که در مدت زمان ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماه کاال را به مش��تری‬ ‫تحویل می دهیم‪ .‬خاری زاده در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که به چ��ه دلیل تقاضای داخلی افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از انجا که واردات سخت و گران شده است‬ ‫و دیگ��ر صرفه اقتصادی ندارد و تقاضا برای محصوالت‬ ‫داخلی بس��یار افزایش یافته است‪ .‬البته در صورت نبود‬ ‫ممنوعی��ت واردات نیز کارخانه ها از ما خرید می کردند‬ ‫چراک��ه قیمت ه��ای م��ا قابل رقابت اس��ت درحالی که‬ ‫قیمت های وارداتی دیگر قابل رقابت نیستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش نرخ م��واد اولیه عنوان کرد‪:‬‬ ‫موضوع این اس��ت که مواد اولیه با افزایش چشمگیر ‪۷‬‬ ‫تا ‪ ۸‬برابری نس��بت به سال گذشته روبه رو شده است‪.‬‬ ‫برای نمونه نرخ قراضه افزایش داشته است و در تامین‬ ‫ان با مشکل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه غلتک در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫مهم ترین مواد اولیه غلتک س��ازی چیست‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ه در یک سال گذشته افزایش‬ ‫مسعود خاری زاده‪ :‬قیمت مواد اولی ‬ ‫چندبراب��ری پی��دا ک��رد ه و درکل موض��وع تامین م��واد اولیه برای‬ ‫تولیدکنندگان غلتک نگران کننده است‬ ‫قراضه‪ ،‬گرافی��ت‪ ،‬نیکل‪ ،‬مولیپتن و‪ ...‬ج��زو مواد اولیه‬ ‫غلتک س��ازی به ش��مار می روند که نیکل وارداتی است‬ ‫و ن��رخ جهانی دارد‪ .‬تمام این مواد اولیه در یک س��ال‬ ‫گذش��ته قیمت های چندبرابری پی��دا کرده اند و درکل‬ ‫موض��وع تامین مواد اولیه ب��رای تولیدکنندگان غلتک‬ ‫نگران کننده است‪.‬‬ ‫خاری زاده در ادامه تاکید کرد‪ :‬مش��کل دیگر تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬نوسان قیمت هاست‪ .‬برای نمونه می خواهیم‬ ‫قراردادی ‪۳‬ماهه ببندیم‪ ،‬در این ‪ ۳‬ماه ش��اهد افزایش‬ ‫قیمت ها هس��تیم‪ ،‬از این رو باید برای ‪ ۳‬ماه دپو داشته‬ ‫باش��یم و این موضوع نیز نیاز به حج��م باالیی از مواد‬ ‫اولیه دارد‪ .‬این درحالی اس��ت که نبود نقدینگی‪ ،‬تهیه‬ ‫این مواد را با مشکل روبه ر و می کند‪ .‬وی در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬سفارش ها بس��یار باال است‪ ،‬بسیاری از شرکت ها‬ ‫که م��ا را تنها در فهرس��ت تولیدکنن��دگان می دیدند‬ ‫ اکن��ون ما را به عن��وان تامین کننده می شناس��ند‪ ،‬در‬ ‫این راس��تا در س��ال جدید قرارداده��ای خوبی منعقد‬ ‫کرده ایم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در س��اخت برخی قطعات جدید‬ ‫نی��ز ورود کرده ایم؛ برای نمونه غلتک های الس��تیکی‬ ‫و غلتک های توخالی را می س��ازیم اما در س��اخت این‬ ‫محص��والت نیز با مش��کل تامی��ن مواد اولی��ه روبه رو‬ ‫هستیم چراکه قیمت ها بسیار افزایش یافته‪ ،‬درحالی که‬ ‫نرخ محصول نهایی ما حدود ‪ ۲‬برابر ش��ده است و این‬ ‫موض��وع باهم همخوانی ندارد‪ .‬ب��رای نمونه اگر غلتک‬ ‫ش��رکت ذوب اهن‪ ،‬محصوالت خود را به بیش از ‪ ۲۵‬کشور‬ ‫صادر می کند‪ .‬بدون شک ریل هم پس از دریافت تاییدیه های‬ ‫بین المللی جای خود را در سبد محصوالت صادراتی بازخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس نی��وز‪ ،‬برخ��ی مدیران ش��رکت راه اهن‬ ‫ل ایرانی ‪۵۰‬درصد ارزان تر‬ ‫معتقدند‪ ،‬با نرخ های فعل��ی ارز‪ ،‬ری ‬ ‫از ریل وارداتی اس��ت و با توجه به مزیت تامین ریل از داخل‬ ‫کش��ور برای ش��بکه حمل ونقل ریلی و نیز ارزش افزوده باالی‬ ‫تولید ریل برای ذوب اهن اصفهان‪ ،‬انتظار می رود شرکت ذوب‬ ‫اهن اصفهان در تولید ذوب اهتمام بیشتری ورزد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت شرکت راه اهن سال گذش��ته‪ ،‬قرارداد خرید‬ ‫‪۴۰‬ه��زار تن ریل (هم از نوع ‪ U33‬و ه��م از نوع ‪)UIC60‬‬ ‫منعقد کرده بود و بخش��ی از این ق��رارداد هم تاکنون تحویل‬ ‫شرکت راه اهن شده است‪.‬‬ ‫نعمت ال��ه محس��نی‪ ،‬مع��اون بازرگانی ش��رکت ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان درب��اره وضعیت تولید ریل بیان کرد‪ :‬ش��رکت ذوب‬ ‫را س��ال گذش��ته ‪ ۱۰‬هزار تومان در هر کیلو به فروش‬ ‫می رس��اندیم امسال قادر به فروش ‪ ۲۰‬هزار تومانی ان‬ ‫نیس��تیم‪ .‬خاری زاده در ادامه توضیح داد‪ :‬خریداران ما‬ ‫تولیدکنندگان مقاطع‪ ،‬ورق و نورد سرد هستند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا به دلیل تحریم ها‬ ‫تهیه مواد اولیه غلتک س��ازان کاهش یافته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به دلی��ل تحریم ها برخی مواد اولیه کمیاب ش��ده اما‬ ‫افزایش قیمت چند برابری نگران کننده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه‬ ‫غلتک بیش��تر مورد اس��تفاده نوردکاران اس��ت و در‬ ‫تولید یک تن نورد‪ ،‬یک کیلو غلتک اس��تفاده می شود‪.‬‬ ‫درباره تولید غلتک در کشور‪ ،‬بابک نظری‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫غلت��ک در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬غلتک مورد‬ ‫استفاده نوردکاران است و به لحاظ فناوری در تولید ان‬ ‫با مشکلی روبه رو نیستیم اما مشکل عمده این روزهای‬ ‫غلتک سازان مواد اولیه است‪.‬‬ ‫نظ��ری در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬م��واد اولی��ه‬ ‫غلتک سازی ش��امل موادی چون فروالیاژها‪ ،‬مولیبدن‬ ‫و تنگس��تن و‪ ...‬می ش��ود که بیش��تر این مواد وارداتی‬ ‫هستند و از سال گذشته تاکنون با افزایش نرخ چندین‬ ‫برابری روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫نظری با اشاره به این موضوع که غلتک جزو نیازهای‬ ‫نوردکاران اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬غلت��ک یکی از ابزارهای‬ ‫اساس��ی برای نوردکاران به شمار می رود که روی بهای‬ ‫تمام شده انها تاثیرگذار است‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تحریم ها و قوانین دس��ت وپاگیر دولت از یک س��و‬ ‫واردات مواد اولیه را با مش��کالتی روبه رو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه تامین به موقع م��واد اولیه در‬ ‫کار ما بس��یار اهمی��ت دارد و از تولید ت��ا تحویل کار‬ ‫به مش��تری‪ ،‬نیازمند ‪ ۶‬ماه زمان هستیم که در صورت‬ ‫تامین نشدن یا گران شدن مواد اولیه تولید ما با مشکل‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫این تولیدکننده غلتک همچنین با اش��اره به موضوع‬ ‫فن��اوری در تولید غلت��ک عنوان کرد‪ :‬اگ��ر نتوانیم از‬ ‫فناوری جدید در غلتک سازی اس��تفاده کنیم‪ ،‬مجبور‬ ‫می ش��ویم به یک نس��ل عقب تر در زمینه تولید غلتک‬ ‫بازگردیم و مانند ‪ ۲۵‬س��ال پیش تولید داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مواد اولی��ه و روزامد کردن فن��اوری در این‬ ‫صنعت‪ ،‬دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫نظری در پاسخ به این پرسش که واردات و صادرات‬ ‫غلتک چه میزان اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬واردات به ندرت انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬از انجا ک��ه ن��رخ واردات برای ن��وردکاران‬ ‫گران تمام می ش��ود ترجیح می دهند از غلتک داخلی‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که میزان‬ ‫واردات و ص��ادرات غلتک چقدر اس��ت؟ گفت‪ :‬واردات‬ ‫مح��دودی انج��ام می ش��ود چراکه ن��رخ واردات برای‬ ‫ن��وردکاران گران تر می ش��ود‪ .‬در زمینه ص��ادرات هم‬ ‫می توان ب��ازار صادرات��ی خوبی داش��ت و تاکنون هم‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫این تولیدکننده غلتک در پاسخ به این پرسش که ایا‬ ‫تحریم ها محدودیتی برای صادرات غلتک ایجاد می کند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحریم ه��ا محدودیتی هایی در زمینه‬ ‫انتقال پول ایجاد کرده اس��ت البته می توان تحریم ها را‬ ‫ب��ه روش های مختلف دور زد اما باید حدود ‪ ۱۵‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫درصد سود صادرات را بابت این کار هزینه کرد‪.‬‬ ‫پای محصول «ذوب اهن» به بازارهای صادراتی می رسد؟‬ ‫اهن اصفهان محدودیتی در تولید ریل نداشته و ظرفیت تولید‬ ‫ریل در شرکت حتی بیش از نیاز کشور است‪.‬‬ ‫محس��نی ادامه داد‪ :‬اما انچه س��بب وقفه در تحویل ریل به‬ ‫متقاضیان شده‪ ،‬این است که ریل درواقع محصولی تازه متولد‬ ‫شده بوده و ذوب اهن هنوز تاییدیه های بین المللی را دریافت‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬البته فرایند دریافت تاییدیه های موسس��ه های‬ ‫تخصصی بین المللی‪ ،‬درحال پیگیری است ولی این کار کمی‬ ‫زمانبر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با وجود تولید مطابق اس��تانداردهای روز اروپا‬ ‫اما ش��رکت های داخلی اصرار به معرفی بازرس و شرکت های‬ ‫مش��اور دارند که این امر س��رعت تولید را کاهش می دهد‪ .‬با‬ ‫گذشت زمان‪ ،‬کنترل های سختگیرانه کاهش خواهد داشت و‬ ‫در سال های اینده چنین محدودیتی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫محس��نی در ادامه گفت‪ :‬در راس��تای قرارداد سال گذشته‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬هزار تن ریل ‪ UIC60‬تولید ش��ده و اماده تحویل‬ ‫اس��ت‪ .‬مذاکرات برای عقد قرارداد جدید هم اغاز شده و تولید‬ ‫ری��ل در ذوب اه��ن تداوم خواهد داش��ت‪ .‬به ه��ر حال ریل‬ ‫محصولی فناوری محور بوده و ارزش افزوده باالتری نس��بت به‬ ‫سایر محصوالت فوالدی دارد‪.‬‬ ‫معاون بازرگان��ی درباره نرخ قراردادهای فروش ریل عنوان‬ ‫مسعود خاری زاده‬ ‫بابک نظری‬ ‫کرد‪ :‬یکی از چالش های قرارداد قبلی تولید ریل‪ ،‬نرخ محصول‬ ‫ب��وده که با توجه به افزایش ن��رخ محصوالت فوالدی در چند‬ ‫ماه گذش��ته‪ ،‬امیدواریم در قراردادها‪ ،‬نوسانات قیمتی پوشش‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫محس��نی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا امکان صادرات‬ ‫ریل هم هس��ت یا نه؟ اظهار کرد‪ :‬بله؛ امکان صادرات ریل نیز‬ ‫وجود دارد و مذاکراتی هم در این زمینه انجام شده ولی یکی‬ ‫از الزام��ات صادرات ریل‪ ،‬دریاف��ت تاییدیه ها و گواهینامه های‬ ‫کیفی بین المللی اس��ت و هم��ان طور که گفته ش��د فرایند‬ ‫دریاف��ت گواهینامه ه��ا و تاییدیه ه��ا در حال س��پری ش��دن‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصریح کرد‪ :‬ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان به‬ ‫عنوان یک برند ش��ناخته ش��ده‪ ،‬محصوالت خود را به بیش از‬ ‫‪ ۲۵‬کش��ور صادر می کند‪ .‬بدون شک ریل هم پس از دریافت‬ ‫تاییدیه ه��ای بین الملل��ی ج��ای خود را در س��بد محصوالت‬ ‫صادراتی بازخواهد کرد‪.‬‬ ‫جلسه کارگروه اصلی تنظیم بازار با حضور‬ ‫مس��ئوالن و نمایندگان وزارتخانه های عضو‪،‬‬ ‫س��ازمان های دولتی‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫و قوه قضاییه و همچنین دبیر و مدیر اجرایی‬ ‫انجمن فوالد برگزار شد که دستور جلسه ان‪،‬‬ ‫بررسی درخواست های انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد برای عرضه بیش��تر محصوالت فوالدی‬ ‫در بورس کاال بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬وحی��د یعقوبی‪ ،‬مدیر‬ ‫اجرای��ی انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران‬ ‫درباره جلس��ه کارگ��روه اصلی تنظی��م بازار‬ ‫گفت‪ :‬در پی درخواست های انجمن از وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای انجام برخی‬ ‫موارد به منظور عرضه بیش��تر در بورس کاال‬ ‫و با توجه به مطرح ش��دن این درخواست ها‬ ‫در چند جلسه کارگروه تخصصی تنظیم بازار‬ ‫ف��والد‪ ،‬برخی از این موارد در جلس��ه مطرح‬ ‫ش��د که تصمیم های خوبی در این باره اتخاذ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از این تصمیم ها به اعتراض‬ ‫انجمن به نرخ کارمزد و تضامین در بورس کاال‬ ‫بازمی گشت که دفاعیات انجمن و بورس کاال‬ ‫مطرح شد و قرار است کارگروهی متشکل از‬ ‫انجمن‪ ،‬ب��ورس کاال و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و وزارت اقتصاد تش��کیل و موضوع‬ ‫یادشده بررسی و راهکارهای ان به دولت ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یعقوبی خاطرنشان کرد‪ :‬تصمیم مهم دیگر‬ ‫مربوط ب��ه گزارش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از رعایت نش��دن ک��ف عرضه ها در‬ ‫ب��ورس کاال بود که ارائه ش��د و ب��ا دفاعیات‬ ‫انجمن مقرر ش��د نخس��ت باتوجه به مهلت‬ ‫‪۳‬ماهه امری��کا به خریداران ف��والد ایران در‬ ‫پ��ی تحریم اخی��ر‪ ،‬نهاده��ای نظارتی دولت‬ ‫با انعطاف بیش��تری ب��ا تولیدکنندگان فوالد‬ ‫برخ��ورد کنند و تا حد ام��کان صادرات را به‬ ‫عرضه داخلی گره نزنند و همچنین قرار ش��د‬ ‫خریداران اسلب و ورق از بورس کاال محصول‬ ‫خود را با مکانیزم تعیین شده ازسوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بورس کاال عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تصمیم مهم بعدی‪ ،‬بحث‬ ‫تامین م��واد اولیه کارخانجات فوالد از طریق‬ ‫قرارداده��ای بلندمدت بود که مطرح ش��د و‬ ‫با توج��ه به اخت�لاف نظرات درب��اره میزان‬ ‫و نح��وه تاثیر ای��ن معامالت ب��ر کف عرضه‬ ‫بورس کاال‪ ،‬مقرر ش��د موض��وع در کارگروه‬ ‫تخصصی مورد بررس��ی ق��رار گرفته و نتیجه‬ ‫در جلس��ه کارگروه اصلی تنظیم ب��ازار ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری جلسه تنظیم‬ ‫بازار با محور «فوالد»‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫مالقات های ظریف‬ ‫و زنگنه برای احقاق‬ ‫حقوق نفتی ایران‬ ‫وزی��ر نفت ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه نمی توان��د‬ ‫درخواس��ت های نفتی‬ ‫ای��ران از اروپ��ا را در‬ ‫مهل��ت ‪ ۶۰‬روز ب��ه‬ ‫اروپ��ا صری��ح بی��ان‬ ‫کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگرچه‬ ‫نمی توانم در این ب��اره صریح صحبت کنم اما‬ ‫وزارت امور خارج��ه‪ ،‬مدیریت کار را با نظارت‬ ‫ی عالی امنیت ملی لحاظ‬ ‫و سیاست های شورا ‬ ‫می کند‪ ،‬وزارت نفت نیز با انها بسیار هماهنگ‬ ‫است‪ .‬بیژن زنگنه درباره ارزیابی دهمین مرحله‬ ‫عرضه نفت و میعان��ات گازی در بورس انرژی‬ ‫که قرار اس��ت امروز انجام شود‪ ،‬به خانه ملت‬ ‫گف��ت‪ :‬این عرضه نیز همچ��ون دیگر عرضه ها‬ ‫خواهد ب��ود در حالی ک��ه وزارت نفت موظف‬ ‫اس��ت هر ماه مقدار مشخصی نفت و میعانات‬ ‫گازی عرضه کند از این رو‪ ،‬بر مبنای شیونامه‬ ‫ابالغ��ی در هفته های گذش��ته و قانون بودجه‬ ‫ای��ن عرضه ها انج��ام خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه محموله های عرضه نفت در بورس تا حد‬ ‫امکان (‪ ۳۵‬هزار بش��که یا ‪ ۵‬هزار تن) کوچک‬ ‫ش��ده بنابراین امکان خوبی برای خریداران به ‬ ‫وجود امده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬لجس��تیک (مدیریت‬ ‫جریان کاال‪ ،‬اطالعات بین محل تولید تا نقطه‬ ‫مصرف ب��رای براورده کردن نیازهای مصرفی)‬ ‫ان نیز از س��وی وزارت نفت برای تحویل این‬ ‫محموله های کوچک فراهم ش��ده است‪ .‬زنگنه‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین تس��هیالت بس��یاری برای‬ ‫خریداران مانند تعه��دات ریالی و اعتباری در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ ،‬البته باید ابتدا ‪ ۶‬درصد‬ ‫مبل��غ را به عنوان ضمانت قرار دهند و س��پس ‬ ‫باقی هزینه در طول زم��ان و قبل از بارگیری‬ ‫محمول��ه از انه��ا گرفته می ش��ود‪ .‬عرضه های‬ ‫گذشته نفت در بورس انرژی کم و بیش موفق‬ ‫بوده و امیدواریم با رفع مشکالت و نااشنایی ها‬ ‫بتوانیم عرضه را گسترده تر کنیم چراکه بیشتر‬ ‫بورسی ها معتقدند کس��ب موفقیت چشمگیر‬ ‫عرضه نفت در بورس کمی زمان بر است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬وارد میدان ش��دن کنشگران و فعاالن این‬ ‫عرصه به زمان نی��از دارد‪ .‬وزیر نفت همچنین‬ ‫درب��اره اینکه در مهل��ت ‪ ۶۰‬روز ایران به اروپا‬ ‫چه درخواس��ت هایی برای ف��روش نفت دیده‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگرچه نمی توانم در‬ ‫ن زمین��ه صریح صحبت کنم اما وزارت امور‬ ‫ای ‬ ‫خارجه‪ ،‬مدیریت کار را با نظارت و سیاست های‬ ‫ی عالی امنیت ملی لحاظ می کند‪ ،‬وزارت‬ ‫شورا ‬ ‫نفت نیز با انها بس��یار هماهنگ اس��ت‪ ،‬من و‬ ‫دکتر ظریف کاره��ا را دنبال کرده و مرتبط با‬ ‫موض��وع‪ ،‬مالقات هایی داری��م و از طرف ایران‬ ‫کارها با حسن نیت دنبال می شود و امیدواریم‬ ‫پاسخ این حسن نیت ها داده شود‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫ایران در پرداخت یارانه‬ ‫انرژی جهان‬ ‫رئی��س هیات مدیره انجم��ن صنفی صنعت‬ ‫س��ی ان جی به لزوم توجه به نظام رگوالتوری‬ ‫برای ‪ ۴‬حامل انرژی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫دنیا ‪ ۳۵۰‬میلی��ارد دالر یارانه انرژی پرداخت‬ ‫می ش��ود که س��هم ای��ران ‪ ۳۸‬میلی��ارد دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬اردش��یر دادرس در‬ ‫همای��ش چالش ه��ا و فرصت ه��ای توس��عه‬ ‫صنعت س��ی ان جی و نحوه اج��رای طرح ملی‬ ‫هوشمند س��ازی جایگاه ها گف��ت‪ :‬نمایندگان‬ ‫مجل��س و مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در این راه کمک کردند تا در صنعت‬ ‫س��ی ان جی کارمزد جایگاه ها را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مش��کل جایگاه داران س��ی ان جی‬ ‫تنه��ا کارمزد نیس��ت بلک��ه درب��اره ایمنی و‬ ‫هوشمندس��ازی جایگاه ها نیز برداش��ت منفی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬دادرس تاکی��د ک��رد‪ ۳ :‬مورد در‬ ‫جایگاه ه��ای س��ی ان جی در دس��تور کار قرار‬ ‫داشت که شامل زیباسازی جایگاه ها‪ ،‬ازمایش‬ ‫و بازرس��ی مخ��ازن خودروی��ی و جایگاهی و‬ ‫ایمن س��ازی و استانداردس��ازی می ش��ود که‬ ‫هوشمند سازی در سومین مورد قرار دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بزرگ ترین دارنده ذخایر نفتی و ابرتورم ‪ ۱۰‬میلیون درصدی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مادورو مقصر‬ ‫گرسنگی‬ ‫گسترده و‬ ‫فقدان تامین‬ ‫دارویی را‬ ‫ایاالت متحده و‬ ‫متحدان مخالف‬ ‫خود عنوان کرده‬ ‫اما بسیاری از‬ ‫اقتصاددانان‬ ‫مستقل‬ ‫می گویند رکود‬ ‫در این کشور‬ ‫سال ها پیش‬ ‫از تحریم ها‬ ‫شروع شده بود‬ ‫اقتصاددان��ان معتقدن��د ونزوئ�لا میزب��ان بزرگ ترین‬ ‫فروپاش��ی اقتص��ادی ان هم در وضعی��ت غیرجنگی در‬ ‫‪ ۴۵‬س��ال گذش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که چنین‬ ‫ناپایداری را در گذش��ته فقط کش��ورهای گرفتار جنگ‬ ‫تجربه کرده اند‪ .‬به باور اقتصاددانان‪ ،‬مس��ئو لیت این وضع‬ ‫بی��ش از انکه مرتبط با مس��ئله تحریم ها باش��د‪ ،‬متوجه‬ ‫ضعف حکمرانی‪ ،‬فس��اد و سیاس��ت گذاری های نامناسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش انرژی امروز‪ ،‬به گفته تحلیلگران‪ ،‬فروپاش��ی‬ ‫اقتصادی ونزوئال بزرگ ترین نوع فروپاش��ی در ش��رایط‬ ‫غیرجنگی در ‪ ۴۵‬س��ال گذشته اس��ت‪ .‬برای نشان دادن‬ ‫س��طوح مش��ابه نابودی اقتصادی‪ ،‬اقتصاددانان صندوق‬ ‫بین المللی پول به کشورهایی اشاره کردند که با جنگ از‬ ‫هم گس��یخته شده بودند مانند لیبی در اغاز همین دهه‬ ‫یا لبنان در دهه ‪.۷۰‬‬ ‫ اناتولی کورمانایف در گزارش ‪ ۱۷‬مه برای نیویورک تایمز‬ ‫نوش��ت‪ :‬ونزوئال ‪-‬که در برهه ای ثروتمندترین کش��ور در‬ ‫امری��کای التین بود‪ -‬به واس��طه جنگ مس��لحانه از هم‬ ‫نپاش��یده اس��ت‪ .‬در عوض‪ ،‬اقتصاددانان می گویند ضعف‬ ‫حکمرانی‪ ،‬فس��اد و سیاست های نادرس��ت موجب تورم‬ ‫افسارگس��یخته‪ ،‬از میان رفتن اقتص��اد و تجارت و به زانو‬ ‫در اوردن این کش��ور ش��د‪ .‬در ماه های اخی��ر هم دولت‬ ‫ترامپ تحریم های س��ختی علیه این کشور وضع کرده تا‬ ‫این کشور را به وخامت بیشتری بیندازد‪.‬‬ ‫ب��ا بدتر ش��دن وضعیت اقتصادی این کش��ور خدمات‬ ‫عمومی از میان رفت و قدرت خرید بیش��تر ونزوئالیی ها‬ ‫به سطح یک کیلوگرم ارد در ماه کاهش داده شد‪.‬‬ ‫در بازارها‪ ،‬قصاب هایی که با قطعی دائم برق دس��ت به‬ ‫گریبانند‪ ،‬تا غروب افتاب حتی گوش��ت های فاسد شده‬ ‫را هم می فروش��ند‪ .‬کارگران س��ابق در میان «کپه»های‬ ‫زباله و پالس��تیک های قابل بازیاف��ت دنبال چیزی برای‬ ‫خوردن یا فروش هس��تند‪ .‬خرده فروش��ان بارها به بانک‬ ‫می روند به این امید ک��ه چند پوند ‪-‬که به خاطر ابرتورم‬ ‫هیچ ارزش��ی ندارند‪ -‬از بانک بگیرن��د بلکه بتوانند قوت‬ ‫الیموتی تهیه کنند‪.‬‬ ‫در «ماراکائیبو»‪ ،‬ش��هری با ‪ ۲‬میلیون جمعیت نزدیک‬ ‫مرز کلمبیا‪ ،‬به ط��ور تقریبی تمام قصابان در بازار اصلی‬ ‫فروش تکه های گوش��ت را متوقف کرده و در عوض «ات‬ ‫و اشغال»های گوشت و «ته مانده»های ان مانند دنبه و‬ ‫س��م گاو را می فروش��ند‪ .‬اینها تنها پروتئین های حیوانی‬ ‫هستند که بسیاری از مشتریان توان خرید ان را دارند‪.‬‬ ‫این بحران با تحریم های امریکا تش��دید ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫تحریم های اخیر دولت ترامپ علیه ش��رکت نفت ونزوئال‬ ‫کار را برای دولت به منظور فروش نفت بس دشوار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر ممنوعیت تج��ارت اوراق قرضه ونزوئال‪،‬‬ ‫دولت امریکا واردات کاال به ونزوئال از جمله غذا و دارو را‬ ‫هم دشوار کرده است‪.‬‬ ‫مادورو مقصر گرسنگی گسترده و فقدان تامین دارویی‬ ‫را ایاالت متحده و متح��دان مخالف خود عنوان کرده اما‬ ‫بسیاری از اقتصاددانان مس��تقل می گویند رکود در این‬ ‫کشور سال ها پیش از تحریم ها شروع شده بود‪.‬‬ ‫مادورو در س��خنرانی اخیر خ��ود در جمع هوادارانش‬ ‫گف��ت‪« :‬م��ا در حال نب��رد س��ختی علی��ه تحریم های‬ ‫بین المللی هستیم که باعث شد در سال گذشته میالدی‬ ‫ونزوئ�لا حداق��ل ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر را از دس��ت بده��د‪.‬‬ ‫انه��ا درحال رصد حس��اب های بانکی م��ان و خریدهای‬ ‫خارجی مان (از تمام محصوالت) هستند‪ .‬این چیزی بیش‬ ‫از محاصره است؛ این ازار و اذیت است‪».‬‬ ‫گزارش��گر نیویورک تایمز می افزای��د‪ :‬کمبودها موجب‬ ‫ش��ده که بخش زیادی از جمعیت غرق در بحران انسانی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ب��رای بس��یاری از م��ردم ش��رایط به گونه ای اس��ت‬ ‫که روز به روز و س��اعت به س��اعت ش��اهد فقیرتر ش��دن‬ ‫اخرین تغییرات قیمت اب‬ ‫در طول سال های گذشته همواره عنوان شده که قیمت های‬ ‫اب و ب��رق در ایران منطقی نبوده و الزم اس��ت تحوالتی در‬ ‫این عرصه ب ه وجود ای د چراکه بر اساس امار فهرست دریافت‬ ‫اب بها در کش��ورهای خاورمیانه‪ ،‬ایران جزو کشورهایی است‬ ‫که کمترین اب بها را از مش��ترکان خ��ود دریافت می کند‪ .‬در‬ ‫این راس��تا بر اس��اس قانون هدفمندی یارانه ها که در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬اجرایی ش��د‪ ،‬قرار بود در طول ‪ ۵‬سال به تدریج قیمت‬ ‫حامل ه��ای انرژی همچون اب و ب��رق افزایش پیدا کند و به‬ ‫قیمت های واقعی خود برس��د که این کار باید تا سال ‪،۱۳۹۴‬‬ ‫اجرای��ی و قیمت ها به ص��ورت غیریاران��ه ای و واقعی به مردم‬ ‫عرضه می شد اما این موضوع محقق نشد‪.‬‬ ‫ت س��ال گذش��ته‬ ‫به گزارش انرژی امروز‪ ،‬البته اردیبهش�� ‬ ‫ش��اهد افزایش ‪ ۷‬درصدی تعرفه اب و برق بودیم که به گفته‬ ‫ونزوئال صاحب بزرگ ترین ذخایر نفتی اثبات ش��ده در جهان است‪.‬‬ ‫بر اساس امار اوپک‪ ،‬تولید نفت این کشور در سال گذشته از عراق‬ ‫در دوران حمله امریکا به ان کشور در سال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی هم کمتر‬ ‫شده است‬ ‫خود هس��تند‪ .‬ونزوئ�لا صاحب بزرگ تری��ن ذخایر نفتی‬ ‫اثبات ش��ده در جهان است‪ .‬بر اس��اس امار اوپک‪ ،‬تولید‬ ‫نفت این کش��ور در سال گذشته از عراق در دوران حمله‬ ‫امریکا به ان کش��ور در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی هم کمتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ونزوئال در دو س��ال گذش��ته یک ده��م جمعیت خود‬ ‫را از دس��ت داده زیرا مردمانش یا از کش��ور گریخته اند‬ ‫ی��ا از طری��ق کوه ها به خارج از کش��ور می گریزند و اینها‬ ‫بزرگ ترین جمعیت اواره در امریکای التین را تش��کیل‬ ‫می دهن��د‪ .‬ب��ه گفته صن��دوق بین المللی پ��ول‪ ،‬ابرتورم‬ ‫در ونزوئال امس��ال به ‪ ۱۰‬میلیون درصد می رس��د و این‬ ‫بیشترین دوره زمانی در افزایش قیمت ها از زمان بحران‬ ‫اقتص��ادی در جمهوری دموکراتیک کنگو در دهه ‪ ۹۰‬به‬ ‫این سو است‪.‬‬ ‫«س��رگئی الن��و»‪ ،‬اقتص��اددان در موسس��ه‬ ‫‪ ،International Finance‬می گوی��د‪« :‬ای��ن ی��ک‬ ‫فروپاش��ی تمام عی��ار اس��ت‪ ».‬تخمی��ن ای��ن موسس��ه‬ ‫نش��ان می دهد ک��ه در دوران م��ادورو ونزوئ�لا بدترین‬ ‫فروپاش��ی را تجرب��ه می کن��د و چنین فروپاش��ی ای از‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۷۵‬به این س��و در هیچ کشوری (کش��ورهایی‬ ‫ک��ه جن��گ در انه��ا رخ نداده اس��ت) س��ابقه نداش��ته‬ ‫است‪».‬‬ ‫موسس��ه نا م ب��رده می گوید ت��ا پایان امس��ال‪ ،‬تولید‬ ‫ناخالص داخلی ونزوئال از اغاز رکود در ‪ ۷‬س��ال پیش به‬ ‫این س��و به ‪ ۶۲‬درصد کاهش خواهد یافت که البته ان‬ ‫زمان مصادف است با روی کار امدن مادورو‪.‬‬ ‫(دولت ونزوئال از ‪ ۵‬س��ال پیش به این س��و امارهای‬ ‫اقتصاد خرد خود را منتشر نکرده است و این باعث شده‬ ‫اقتصاددانان بر شاخص هایی مانند واردات برای تخمین‬ ‫فعالی��ت اقتصادی اتکا داش��ته باش��ند)‪ .‬در مقابل‪ ،‬این‬ ‫موسس��ه تخمین می زند که متوس��ط افول اقتصادی در‬ ‫جمهوری های س��ابق ش��وروی در دوران اوج بحران در‬ ‫تحلیلگران‪ ،‬این رقم نیز نتوانس��ت فاصله قیمت تمام ش��ده و‬ ‫انچه از مش��ترکان دریافت می ش��ود را پر کند‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫در س��ومین دهه نخس��تین ماه امس��ال‪ ،‬مصوبه دولت درباره‬ ‫«افزایش بهای اب و برق از ابتدای اردیبهش��ت سال ‪»۱۳۹۸‬‬ ‫اب�لاغ و اعالم ش��د به��ای اب اش��امیدنی و ب��رق از ابتدای‬ ‫اردیبهشت ‪ ۱۳۹۸‬ساالنه به میزان ‪ ۷‬درص د افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مصوب��ه ای که به گفته مع��اون برنامه ریزی و امور اقتصادی‬ ‫ش��رکت مهندسی اب و فاضالب کش��ور‪ ،‬از ابتدای ماه جاری‬ ‫اجرایی ش��ده است‪ .‬مسعود خشایی در این باره گفت‪ :‬افزایش‬ ‫اردیبهشت اعمال و ‪ ۷‬درصد به‬ ‫ ‬ ‫‪ ۷‬درصدی بهای اب از ابتدای‬ ‫تعرفه های قبلی اضافه شده است که عدد بزرگی نیست‪ ،‬البته‬ ‫ع به مردم اطالع رسانی‬ ‫پیش از این از س��وی ش��رکت های تاب ‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫نیمه دهه ‪ ۹۰‬حدود ‪ ۳۰‬درصد بود‪ .‬اکنون‪ ،‬دولت تمرکز‬ ‫خ��ود را بر منابع کمی��اب در پایتخت قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫به همین دالیل‪ ،‬حض��ور و البته اقتدار دولت در مناطق‬ ‫دور از پایتخ��ت به طرز ش��گرفی کاهش یافته اس��ت و‬ ‫ای��ن به طور اخ��ص در «زولی��ا»‪ ،‬پرجمعیت ترین ایالت‬ ‫ونزوئ�لا‪ ،‬نمایان تر اس��ت‪ .‬ماراکائیبو‪ ،‬به عن��وان پایتخت‬ ‫زولی��ا‪ ،‬روزگاری قطب نفت ونزوئال ب��ود‪ .‬قطعی برق در‬ ‫مارس باعث ش��د این ایالت یک هفته در تاریکی و هرج‬ ‫و مرج فرو رود و این باعث شد خانه ‪ ۵۰۰‬نفر از تاجران‬ ‫غارت شود‪.‬‬ ‫ب��رق به صورت دوره ای وصل و قطع می ش��ود‪ ،‬بحران‬ ‫طوالنی مدت اب و س��وخت بدتر ش��ده اس��ت و شهرها‬ ‫ب��دون بانک و پوش��ش تلف��ن همراه به ح��ال خود رها‬ ‫شده است‪« .‬بازارروزها» که روزگاری محل تجمع مردم‬ ‫و خری��د و فروش انه��ا بود و کاالهای نو و دس��ت دوم‬ ‫در انها به فراوانی دیده می ش��د‪ ،‬این روزها خالی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬چهره این بازارهای خالی نم��ادی از این بحران‬ ‫اس��ت‪« .‬خوان کارلوس والس»‪ ،‬س��اعت ‪ ۵‬صبح کرکره‬ ‫مغ��ازه خود را باال می ده��د و کار خود را با خارج کردن‬ ‫اس��تخوان از گوشت گاو و پختن ذرت بوداده در تاریکی‬ ‫شروع می کند‪.‬‬ ‫او می گوی��د از ماه مارس به این س��و مغ��ازه او برق‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ ،‬فروش او بیش از ‪ ۸۰‬درصد افت داشته‬ ‫و هر روز درگیر س��ربازانی اس��ت که می کوش��ند به هر‬ ‫وس��یله ای او را مجبور به پرداخت قبض کنند یا در ازای‬ ‫پرداخ��ت نکردن قبض‪ ،‬پولی به انه��ا بدهد‪ .‬او می گوید‬ ‫همان اندک پولی را هم که به دس��ت می اورد بالفاصله‬ ‫برای خرید گوش��ت و ارد ذرت می ده��د زیرا قیمت ها‬ ‫لحظه ای باال می رود‪.‬‬ ‫وال��س که از س��ال ‪ ۱۹۹۸‬می�لادی مغ��ازه خود را‬ ‫می چرخان��د‪ ،‬می گوید‪« :‬اگر اس��تراحت کنی‪ ،‬می بازی‪.‬‬ ‫پول بی ارزش شده است‪ .‬زمانی هم که ان را داخل بانک‬ ‫بگذاری‪ ،‬بخشی از ارزش ان هم از دست می رود‪».‬‬ ‫گزارش��گر نیویورک تایمز می نویس��د‪ :‬زندگی در این‬ ‫کش��ور گویی به دوران پیش از س��ال ‪ ۱۹۷۹‬بازگش��ته‬ ‫اس��ت؛ بس��یاری به جمع اوری چوب می پردازند تا با ان‬ ‫غذای��ی بپزند یا خود را گرم کنند‪ ،‬از روی درختان یا در‬ ‫زباله ها دنبال چیزکی ب��رای خوردن می گردند یا اب را‬ ‫در نهرها می جویند و می نوشند‪.‬‬ ‫ میگوئ��ل گونزالز‪ ،‬رئیس ش��ورای اجتم��اع در منطقه‬ ‫‪ Arco Iris‬در ماراکائیب��و‪ ،‬می گوی��د‪« :‬دول��ت از‬ ‫راه حل هایی در بلندمدت و میان مدت اس��تفاده می کند‬ ‫اما زمان حال و کوتاه مدت را فراموش کرده است‪ .‬مردم‬ ‫االن گرسنه اند‪».‬‬ ‫این روزها هیچ چیز از دس��ت اوباش در امان نیست‪.‬‬ ‫او می گوی��د کار خ��ود را در ماه م��ارس در یک هتل از‬ ‫دس��ت داد زمانی که گروهی از غارتگ��ران به این هتل‬ ‫حمله کرده و همه چیز را خراب کردند و حتی پنجره ها‬ ‫و قاب انها و س��یم ها و کابل ها را با خود بردند‪ .‬او اکنون‬ ‫الوی وحش��ی جمع می کند تا در ازای چند س��نت در‬ ‫پارک ها بفروشد‪.‬‬ ‫اکن��ون تغذیه بیش��تر مردم در این ش��هر میوه های‬ ‫وحش��ی‪ ،‬ذرت بو داده و اس��تخوان گوش��ت است‪ .‬وقتی‬ ‫از پایتخت دورتر می ش��ویم وضعیت بدتر هم می ش��ود‪.‬‬ ‫جزی��ره ‪ Toas‬ک��ه روزگاری برای ‪ ۱۲‬هزار س��اکن ان‬ ‫مکانی مناس��ب برای ماهیگیری بود کامال تخلیه ش��ده‬ ‫است‪ .‬‬ ‫خوزه اس��پینا ‪ ،‬راننده موتورسیکلت در انجا می گوید‪:‬‬ ‫«هیچ دولت محلی‪ ،‬منطقه ای یا ایالتی در اینجا نیست‪.‬‬ ‫ما خودمان هس��تیم و بس‪ ».‬قایقی که خدمات معمول‬ ‫به ساکنان این جزیره ارائه می داد ماه پیش از بین رفت‪.‬‬ ‫تنها راه بقای ساکنان همان قایقی است که هر از گاه ‬ ‫از سوی دولت می اید و غذایی فقط برای زنده ماندن به‬ ‫ساکنان می دهد‪.‬‬ ‫ابرت��ورم کل بودجه این جزیره را به ‪ ۴۰۰‬دالر در ماه‬ ‫کاهش داده؛ یعنی ‪ ۳‬سنت به ازای هر شهروند ساکن در‬ ‫انجا‪ .‬بیمارس��تان ها هیچ دارویی ندارند و همچون بیابان‬ ‫برهوت به حال خود رها شده اند‪.‬‬ ‫پزشکان این بیمارستان ها می گویند اخرین نفری که‬ ‫در اینجا بس��تری ب��ود به دلیل بیم��اری کلیوی و نبود‬ ‫دارو درگذشت‪.‬‬ ‫نمودار مصرف برق ایران همچنان صعودی‬ ‫اعداد و ارقام درباره میزان مصرف برق در روزهای اخیر حاکی‬ ‫ت به طوری که میزان‬ ‫اس��ت که نمودار مصرف صعودی شده اس ‬ ‫ت ‪ ۳۸‬هزار و ‪۴۵۸‬‬ ‫مصرف که در زمان اوج مصرف ‪ ۲۷‬اردیبهش ‬ ‫ت به ‪ ۴۳‬هزار و‬ ‫مگاوات بوده در زمان اوج مصرف ‪ ۲۹‬اردیبهش�� ‬ ‫‪ ۵۰۰‬مگاوات رس��یده است‪ ،‬البته بنا بر گزارش شرکت مدیریت‬ ‫ش��بکه برق ایران‪ ،‬این میزان در مدت مش��ابه سال گذشته (‪۲۹‬‬ ‫اردیبهشت ‪ ۳۸ )۱۳۹۷‬هزار و ‪ ۲۴۳‬مگاوات بود‪.‬‬ ‫به گزارش انرژی امروز‪ ،‬هفته گذش��ته اما مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مدیریت ش��بکه برق ایران‪ ،‬همزمانی شروع ماه مبارک رمضان‬ ‫با افزایش دمای سراس��ر کش��ور نس��بت به اردیبهش��ت س��ال‬ ‫گذش��ته را موج��ب جهش ناگهانی اوج مصرف کش��ور در چند‬ ‫روز اخیر دانس��ت‪ .‬به گفته داوود فرخ��زاد‪ ،‬افزایش دمای نیمه‬ ‫ت امسال در مقایسه با سال گذشته موجب شده‬ ‫دوم اردیبهش�� ‬ ‫در چند روز اخیر اوج مصرف جهش ناگهانی پیدا کند‪ .‬براساس‬ ‫اعالم وزارت نیرو و بر مبنای ارزیابی انجام ش��ده ‪ ،‬انرژی مصرفی‬ ‫ایران از ابتدای امس��ال تاکنون حدود ‪ ۴‬درصد نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته کاهش داشته اما همزمانی شروع ماه مبارک‬ ‫رمضان با افزایش دمای سراسر کشور موجب شده تا با استفاده‬ ‫هرچه بیشتر از شبکه های سرمایشی‪ ،‬شاهد رشد اوج مصرف در‬ ‫چند روز اخیر باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حالی جهش‬ ‫ناگهان��ی اوج مصرف در این مقطع از س��ال را گذرا دانس��ت و‬ ‫معتق��د بود که در هفته جاری در صورت کاهش دمای هوا اوج‬ ‫مصرف برق نیز پیش از شروع فصل تابستان کاهش پیدا خواهد‬ ‫کرد که این اتفاق رخ نداد و همچنان ش��اهد رش��د مصرف برق‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کارشناسان معتقدند راهکار جدید دولت برای کنترل اجاره خانه نتیجه بخش نیست‬ ‫تجویز ُمسکن مالیاتی برای بازار اجاره مسکن‬ ‫باز هم خرداد از راه رسید؛ ماهی که با ماه بعد از ان‪ ،‬به‬ ‫فصل اسباب کش��ی معروف هستند و بیشتر اجاره نشین ها‬ ‫و مالکان در این دو ماه باید برای بس��تن یا تمدید قرارداد‬ ‫اج��اره مذاک��ره کنند‪ .‬ه��ر س��ال در همین روزه��ا‪ ،‬بازار‬ ‫ارائ��ه طرح و ایده جدید از س��وی مس��ئوالن برای کنترل‬ ‫اجاره بهای مس��کن نیز داغ می شود؛ طرح هایی که تاکنون‬ ‫هیچ یک عملیاتی نبوده و نتوانسته این بازار سرکش را رام‬ ‫کند‪ .‬باتوجه به افزایش چشمگیر نرخ مسکن و نیز اجاره بها‬ ‫در س��ال جدید‪ ،‬مستاجران امس��ال انتظار اجرای راهکار‬ ‫کاربردی تری برای س��اماندهی بازار اجاره داشتند اما نظر‬ ‫کارشناس��ان درباره ایده های جدید وزارت راه و شهرسازی‬ ‫برای بازار اجاره خانه نش��ان می دهد همچنان در این بازار‬ ‫بر پاشنه بی سرو سامانی خواهد چرخید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫معاون مس��کن و س��اختمان وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی در روزهای اخی��ر از طرح جدیدی برای‬ ‫ضابطه مند کردن بازار اجاره مس��کن و نظارت بر این بازار‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫س��ید مازی��ار حس��ینی در گفت وگو با ایرن��ا بیان کرد‪:‬‬ ‫کارگروه سقف اجاره بهای مسکن در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اغاز ب��ه کار کرده و ه��دف ان‪ ،‬حمایت از مس��تاجران با‬ ‫ابزار مالیاتی اس��ت‪ .‬معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬در تالش هس��تیم سقف افزایش‬ ‫اجاره بها را برای امس��ال اعالم کنی��م و با مصوبه دولت یا‬ ‫مجل��س ان را اجرای��ی خواهیم کرد‪ .‬س��ازکار قانونی این‬ ‫امر در کارگروهی متش��کل از نمایندگان بخش خصوصی‪،‬‬ ‫دولت و مجلس تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹معافیت مالیاتی در انتظار موجران قانونمند‬ ‫توضیح بیش��تر درباره سازکار اس��تفاده از مالیات برای‬ ‫کنترل بازار اجاره را مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری اقتصاد‬ ‫مسکن بیان کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬عب��اس فرهادیه با‬ ‫تایی��د خبر تش��کیل کارگ��روه تعیین س��قف اجاره بهای‬ ‫مس��کن‪ ،‬گفت‪ :‬هدف ما این اس��ت که افزایش اجاره بها از‬ ‫نرخ تورم بیشتر نباشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت راه و شهرس��ازی برای س��اماندهی و‬ ‫تعیین شاخص افزایش اجاره بها پیشنهاد داد که کارگروهی‬ ‫باعن��وان کارگروه مل��ی تعیین میزان افزای��ش نرخ اجار ه‬ ‫متش��کل از نمایندگان بخش خصوصی‪ ،‬مجلس‪ ،‬مشاوران‬ ‫ام�لاک و بانک مرکزی ش��کل گیرد که ای��ن کارگروه در‬ ‫مرحله دریافت مجوز است‪.‬‬ ‫فرهادیه گفت‪ :‬ما نمی خواهیم در معامالت داخلی اجاره ‬ ‫مسکن مردم دخالت کنیم و به دنبال تعیین سقف افزایش‬ ‫نرخ اجار ه نیس��تیم زیرا این کار قابلیت اجرایی ش��دن را‬ ‫ن��دارد اما قصد داریم ب��ا قرار دادن ش��اخص اجاره بها در‬ ‫اختیار مردم‪ ،‬برای اگاهی از نرخ اجاره به انها کمک کنیم‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ ۱۰ :‬میلیون واحد مس��کونی اجاره ای در‬ ‫کش��ور داریم که ن��رخ اجاره دو واحد ان ش��بیه همدیگر‬ ‫نیس��ت؛ یعنی نمی توانیم در یک محله ب��رای اجاره بها به‬ ‫ازای ی��ک مترمربع هم قیمت گذاری کنیم‪ .‬فرض را بر این‬ ‫می گذاریم که س��ال گذش��ته بین موجر و مستاجر تعادل‬ ‫برقرار بوده‪ ،‬امس��ال که می خواهند وارد فاز قرارداد جدید‬ ‫ش��وند‪ ،‬کسانی که براساس نرخ اعالمی کارگروه ملی عمل‬ ‫کنند مشمول مشوق های مالیاتی می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت اب��زار تنبیهی برای معام�لات اجاره ‬ ‫مس��کن ندارد‪ ،‬اما در مقابل ابزار تش��ویقی را مد نظر قرار‬ ‫دادیم و اگر کس��ی نرخ اج��اره را در چارچ��وب مصوبات‬ ‫کارگروه‪ ،‬تعیین کند‪ ،‬از معافیت مالیاتی بهره خواهد برد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظر منفی مش�اوران امالک نس�بت به طرح‬ ‫دولت‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران که بارها مخالفت‬ ‫خود را با ورود دولت به حوزه اجاره بها عنوان کرده‪ ،‬درباره‬ ‫طرح اس��تفاده از ابزار مالیاتی ب��رای کنترل بازار اجاره نیز‬ ‫همی��ن نظر را دارد و معتقد اس��ت رابطه بین مس��تاجر و‬ ‫موجر را نمی توان پادگانی و دستوری اداره کرد‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خس��روی در پاس��خ به‬ ‫با تاکید بر‬ ‫اهمیت مالکیت در همه دین ها به ویژه دین اس�لام گفت‪:‬‬ ‫کسی نمی تواند برای ملک شخص دیگری قیمت گذاری و‬ ‫تعیین تکلیف کند و عرضه و تقاضا اس��ت که در این بازار‬ ‫نرخ ها را مش��خص می کند‪ .‬مس��کن با دیگر کاالها تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬دیگ��ر کاالها را می توان به ط��ور عمده تولید یا از راه‬ ‫واردات تامین کرد اما مس��کن این گونه نیست و هر خانه‪،‬‬ ‫ش��رایط خاص خود را دارد که قیمت گذاری ان را متفاوت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران با اشاره به اینکه‬ ‫درحال حاضر اجاره مس��کن تا ‪ ۱۵۰‬مت��ر از مالیات معاف‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬راهکار جدید وزارت راه و شهرسازی در‬ ‫زمینه کنت��رل بازار اجاره خانه ب��ا ابزارهای مالیاتی‪ ،‬فقط‬ ‫می تواند یک ُمسکن کوتاه مدت باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سازکار مالیاتی و دیگر روش های دستوری‬ ‫و پادگان��ی نمی تواند بازار اج��اره را تنظیم کند‪ .‬در دولت‬ ‫احمدی نژاد نیز در یک بازه زمانی‪ ،‬س��قف افزایش اجاره بها‬ ‫‪ ۷‬درصد و برای س��ال بعد از ان‪ ۹ ،‬درصد تعیین ش��د اما‬ ‫این روش دس��توری نه تنها بازار را کنترل نکرد بلکه باعث‬ ‫رواج قراردادهای صوری و افزایش پنهانی اجاره بها شد‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت تنه��ا راه خروج ب��ازار اج��اره خانه از‬ ‫بی ثباتی و مش��کالت فعلی‪ ،‬فعال شدن صنعت اجاره داری‬ ‫در کش��ور است‪ .‬قلی خس��روی در این زمینه توضیح داد‪:‬‬ ‫براس��اس تجربه ای که ترکیه از اج��اره داری دارد‪ ،‬در ایران‬ ‫ش��هرداری ها با هم��کاری دولت می توانن��د در محله های‬ ‫گوناگون ش��هر‪ ،‬متناس��ب با نیاز منطقه‪ ،‬تعدادی خانه را‬ ‫خریداری کنند یا بس��ازند و با نرخ مناسب و بدون واسطه‬ ‫به مردم اجاره بدهند‪.‬‬ ‫این فعال بازار مس��کن یاداور ش��د‪ :‬اتحادیه مش��اوران‬ ‫ام�لاک نیز می تواند بعد از بازرس��ی س��اختمان ها باتوجه‬ ‫به کیفیت و س��ن س��اختمان‪ ،‬انها را قیمت گذاری کند و‬ ‫در تعیین اجاره یا نرخ مس��کن نقش موثر داشته باشد اما‬ ‫درحال حاضر در این زمینه اختیار قانونی نداریم‪.‬‬ ‫سارا امتحان‬ ‫کارشناس ارشد حمل ونقل‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مالیات بر اجاره بها شدنی نیست‬ ‫یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن نیز معتقد است به کار‬ ‫گرفتن سازکار مالیاتی‪ ،‬تاثیر مدنظر دولت را در بازار اجاره‬ ‫مسکن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نرگ��س رزبان به مهر گفت‪ :‬مش��کل مالیات بر اجاره بها‬ ‫این است که اگر بانک اطالعات امالک وجود نداشته باشد‬ ‫و س��ازمان امور مالیاتی نداند ک��دام امالک اجاره رفته اند‪،‬‬ ‫نمی تواند نسبت به مطالبه مالیات از این امالک اقدام کند‬ ‫و به این ترتیب‪ ،‬به راحتی امکان دور زدن این قانون وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینک��ه تجربه ثابت ک��رده ابزار‬ ‫مالیاتی در بخش اجاره بها کارس��از نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مالیات‬ ‫فق��ط می تواند ج��و روانی ب��رای موجران ایج��اد کند اما‬ ‫نمی توان��د اب��زاری ب��رای جلوگی��ری از وق��وع معامالت‬ ‫غیررسمی در بخش اجاره بها شود‪.‬‬ ‫رزب��ان تاکید کرد‪ :‬اخذ مالی��ات از اجاره بها نمی تواند به‬ ‫کاهش نرخ عمومی اجار ه منجر شود‪.‬‬ ‫راهکار جدید‬ ‫وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در‬ ‫زمینه کنترل‬ ‫بازار اجاره خانه‬ ‫با ابزارهای‬ ‫مالیاتی‪ ،‬فقط‬ ‫می تواند‬ ‫یک ُمسکن‬ ‫کوتاه مدت باشد‬ ‫تداوم نهضت مسکن سازی در کشور‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی تاکی��د ک��رد‪ :‬نهض��ت‬ ‫مسکن س��ازی همچنان در کش��ور ادامه دارد و باید‬ ‫برای خانه سازی گام های بلند و مستحکمی برداریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا محمد اسالمی در خراسان جنوبی‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس برنامه مصوب‪ ،‬باید اقدام های عملی‬ ‫خود را برای خانه دار شدن مردم انجام دهیم‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬یک��ی از طرح های‬ ‫محوری در خراس��ان جنوبی‪ ،‬توس��عه زیرس��اخت‬ ‫جاده ای‪ ،‬ریلی و فرودگاهی اس��ت‪ .‬او با اشاره به اغاز‬ ‫طرح توسعه فرودگاه بیرجند افزود‪ :‬در حوزه راه اهن‬ ‫نی��ز عملیات اجرایی قطعه ای ک��ه مربوط به اتصال‬ ‫فردوس به راه اهن سراسری بود‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬راه اهن چابه��ار به بیرجند و‬ ‫خراسان رضوی هم ساخت یک یا دو قطعه از ان به‬ ‫س��مت زاهدان و زابل اغاز ش��ده و یک قطعه هم از‬ ‫سمت یونسی به گناباد در حال ساخت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ت��ا ‪ 3 ،۲‬ماه این��ده عملیات‬ ‫اجرای��ی راه اهن از بیرجند هم در دس��تور کار قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می ش��ود از چن��د منطقه و‬ ‫به طور چندجانبه کار س��اخت راه اهن دنبال شود تا‬ ‫خط اهن شمال به جنوب شکل گیرد و سهمی را در‬ ‫این کریدور اصلی به دست اوریم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به پایان س��اخت‬ ‫مسکن مهر در خراسان جنوبی اظهار کرد‪ :‬خراسان‬ ‫جنوبی پنجمین استان کشور است که طرح مسکن‬ ‫مهر در ان به پایان رسید‪.‬‬ ‫کریدور ریلی شرق به فردوس می رسد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کشور گفت‪ :‬اتصال ریلی و بزرگراهی چابهار‬ ‫به مش��هد یکی از مهم تری��ن برنامه ه��ای وزارت راه و‬ ‫شهرسازی است که مردم شرق کشور از مزیت های ان‬ ‫بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خیراهلل خادمی در ایین اغاز عملیات‬ ‫اجرایی اتصال فردوس به شبکه ریلی کشور در خراسان‬ ‫جنوبی افزود‪ ۶۴۰ :‬کیلومتر از کریدور شمال به جنوب‬ ‫کش��ور در دست س��اخت اس��ت و با تکمیل این مسیر‬ ‫ترانزیتی ارتباط ما با اس��یای میانه و افغانستان تسهیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی یک��ی از برنامه ه��ای مه��م دول��ت را توس��عه‬ ‫همه جانبه ش��رق کش��ور بیان کرد و گفت‪ :‬هدف از این‬ ‫برنامه‪ ،‬افزایش سطح رفاه عمومی در شرق کشور است‬ ‫و باید ش��رایطی ایجاد کنیم که موجب تثبیت جمعیت‬ ‫ش��ود و مردم منطقه از ترانزیت‪ ،‬استفاده کافی را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی جاده ه��ای خراس��ان جنوبی در چند س��ال‬ ‫گذشته قابل توجه بوده‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم تا پایان امسال‬ ‫کل مسیر فردوس‪-‬دیهوک را دوبانده کنیم و بعد از ان‬ ‫بزرگراه ه��ای دیهوک‪-‬کرمان و دیهوک‪-‬یزد را به پایان‬ ‫برس��انیم‪ .‬خادمی اتصال فردوس به شبکه ریلی را گام‬ ‫بزرگی در مس��یر توسعه این شهرستان دانست و افزود‪:‬‬ ‫‪ ۷۱‬کیلومتر از مسیر برای اتصال فردوس به شبکه ریلی‬ ‫به طور یکجا به مناقصه گذاشته شده و ایستگاه راه اهن‬ ‫در جایی قرار خواهد گرفت که مردم بیشترین استقبال‬ ‫را از ان داشته باشند‪.‬‬ ‫جزئیات انفجار خط اهن خواف‪-‬هرات‬ ‫معاون س��اخت راه اهن شرکت س��اخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل کش��ور از ش��هادت یک نفر و‬ ‫مصدومیت دو ت��ن از عوامل پیمانکار پروژه راه اهن‬ ‫خواف‪-‬هرات خبر داد‪.‬‬ ‫عب��اس خطیب��ی در گفت وگ��و با مه��ر‪ ،‬در بیان‬ ‫جزئیات انفجار روز دوش��نبه پروژه خط اهن خواف‪-‬‬ ‫هرات در خاک افغانستان گفت‪ :‬بخشی از این پروژه‬ ‫به طول ‪ ۶۰‬کیلومتر از مرز ش��متیغ در خاک ایران‬ ‫تا هرات در خاک افغانستان ساخته می شود که روز‬ ‫دوشنبه‪ ،‬تعدادی از همکاران ما در شرکت ساخت با‬ ‫تعدادی از عوامل پیمانکار پروژه‪ ،‬برای بازدید از این‬ ‫خط اهن وارد افغانستان شده بودند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هنگام بازدید یک مین بر س��ر راه‬ ‫خودرو عوامل پیمانکار منفجر ش��د که در اثر ان دو‬ ‫نفر مصدوم شدند و یک نفر به شهادت رسید‪ ،‬اما به‬ ‫خودرو همکاران ما در شرکت ساخت اسیبی نرسید‪.‬‬ ‫خطیب��ی با بیان اینکه قرار بود این پروژه در چند‬ ‫ماه اینده تکمیل شود‪ ،‬افزود‪ :‬احتمال دارد این اتفاق‬ ‫در روحی��ه نیروهای پیمانکار اج��رای این پروژه در‬ ‫بخش برون مرزی تاثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول افزود‪ :‬با س��فارت ای��ران در‬ ‫افغانس��تان رایزنی کرده ایم تا به دلیل وجود مشکل‬ ‫ناامن��ی در برخ��ی منطقه ها‪ ،‬در زمان س��اخت این‬ ‫خط اه��ن‪ ،‬نیروی پلیس افغانس��تان عوامل اجرایی‬ ‫ساخت این خط اهن را همراهی کند‪.‬‬ ‫خطیب��ی تاکی��د کرد‪ :‬گفت��ه می ش��ود نیروهای‬ ‫طالبان در این منطقه گاه��ی فعاالن عمرانی پروژه‬ ‫را با مشکل روبه رو می کنند‪.‬‬ ‫ام��ار نش��ان می ده��د بی��ش از ‪ ۳۵‬درص��د‬ ‫تصادف ه��ای رانندگ��ی ناش��ی از واژگون��ی‬ ‫خودروهاست که بیش��تر در مسیرهای طوالنی‬ ‫با فضایی یکنواخت رخ می دهد‪ ،‬زیرا منظره های‬ ‫یکنواخت و نازیبا موجب خس��تگی رانندگان و‬ ‫در نتیجه کاهش ایمنی در تردد می شود؛ از این‬ ‫رو امروزه در برخی کشورهای پیشرفته در کنار‬ ‫مهندس��ی راه‪ ،‬به طراحی و بهبود منظر راه نیز‬ ‫توجه جدی می ش��ود‪ .‬منظور از بهبود منظر راه‪،‬‬ ‫فقط اراس��تن پیرامون ان نیس��ت بلکه افزایش‬ ‫ایمنی در حاشیه‪ ،‬حریم و میانه راه و جلوگیری‬ ‫از خستگی رانندگان است‪.‬‬ ‫براس��اس امار سازمان بهداش��ت جهانی‪ ،‬هر‬ ‫س��ال بیش از یک میلی��ون و ‪ ۳۵۰‬هزار نفر در‬ ‫راه های سراس��ر جهان کش��ته و بین ‪ ۲۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫میلیون نف��ر‪ ،‬متحمل جراحت های غیرمرگبار و‬ ‫ناتوانی های دائمی می شوند‪.‬‬ ‫این امار بیشتر مربوط به کشورهای کم درامد‬ ‫و با درامد متوس��ط‪ ،‬کاربران اس��یب پذیر راه و‬ ‫ش��هروندان فع��ال در حوزه ه��ای اجتماع��ی‪-‬‬ ‫اقتصادی این کشورهاست‪.‬‬ ‫اسیب های ناشی از تصادف های جاده ای‪ ،‬عامل‬ ‫اصلی مرگ کودکان در جهان به شمار می رود و‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶( ۹۵‬میالدی) عامل اصلی مرگ‬ ‫افراد ‪ ۵‬تا ‪ ۲۹‬ساله بوده است‪ .‬با ادامه این روند و‬ ‫بدون انجام اقدام های عاجل‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۳۰( ۱۴۰۹‬میالدی) مرگ ومیر ناشی‬ ‫از تصادف ه��ای جاده ای در رتب��ه هفتم دالیل‬ ‫مرگ انسان ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫با شناسایی این مش��کل‪ ،‬سازمان ملل متحد‬ ‫دهه ه��ای ‪ ۱۰‬و ‪ ۲۰‬ق��رن ج��اری می�لادی را‬ ‫دهه های اق��دام برای ایمن��ی راه اعالم کرد که‬ ‫هدف بلندپروازانه ان‪ ،‬ابتدا ثابت نگه داش��تن و‬ ‫س��پس کاهش سطح پیش بینی شده مرگ ومیر‬ ‫و جراحت های ناش��ی از تصادف ه��ای جاده ای‬ ‫در جهان اس��ت‪ .‬این س��ازمان ب��ا بهره گیری از‬ ‫تجربه کش��ورهای پیش��رو در زمینه ایمنی راه‪،‬‬ ‫‪ 5‬رک��ن ایمنی را برای برنامه ری��زی و اقدام در‬ ‫زمینه کاهش تصادف های جاده ای و مرگ ومیر‬ ‫مش��خص کرد که ش��امل مدیری��ت ایمنی راه‪،‬‬ ‫زیرساخت ایمن‪ ،‬وسایل نقلیه ایمن‪ ،‬رفتار ایمن‬ ‫کارب��ران و واکن��ش و اقدام های پ��س از وقوع‬ ‫تصادف می شود‪.‬‬ ‫ایمنی راه به معنای عام‪ ،‬مفهومی یکپارچه در‬ ‫کل راه و هدف ان‪ ،‬کاهش اسیب های ناش��ی از‬ ‫تصادف (مرگ ومیر‪ ،‬جراحت و خسارت به اموال)‬ ‫است که براس��اس تعامل بین زیرمجموعه های‬ ‫راننده‪ ،‬وس��یله نقلیه‪ ،‬راه و محیط اطراف تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کمت��ر حادثه رانندگی وج��ود دارد که دلیل‬ ‫ان‪ ،‬فقط یکی از س��ه عامل بیان ش��ده باش��د‪.‬‬ ‫در واقع همه این عوامل با س��هم های گوناگون‬ ‫در ب��روز حوادث رانندگی نق��ش دارند؛ هرچند‬ ‫ص��رف نظ��ر از کمبودهای موجود در وس��ایل‬ ‫نقلی��ه یا راه و س��هم انها در ب��روز تصادف های‬ ‫رانندگی‪ ،‬به طور معمول عامل انس��انی به عنوان‬ ‫علت نهایی تصادف ها ش��ناخته می شود‪ .‬خطای‬ ‫انس��انی در قال��ب کوتاه��ی در درک موقعیت‪،‬‬ ‫تفس��یر اطالع��ات داده ش��ده‪ ،‬تصمیم گی��ری‪،‬‬ ‫بازخوانی اطالعات دریافت شده و انجام واکنش‬ ‫مناس��ب بیان می ش��ود‪ .‬بدیهی اس��ت وضعیت‬ ‫فیزیکی و روانی فرد و مس��ائلی مانند خستگی‬ ‫و بی توجهی ناش��ی از ان‪ ،‬بر این فرایندها تاثیر‬ ‫می گ��ذارد و از توانایی فرد برای انجام هر یک از‬ ‫این فرایندها در زمان و مکان مناسب می کاهد‪.‬‬ ‫اما انچه به دس��ت اندرکاران حمل ونقل مربوط‬ ‫می ش��ود ‪-‬به وی��ژه برای ش��بکه راه ه��ای ایران‬ ‫باتوجه به وس��عت کشور‪ ،‬ش��رایط اب و هوایی‬ ‫متنوع و س��هم باالی مناطق خشک و بیابانی‪-‬‬ ‫ارائه س��طح کمی و کیفی مناس��ب تسهیالت و‬ ‫زیربناهای حمل ونقل است‪ .‬براساس امار‪ ،‬سهم‬ ‫زیادی از تصادف های رانندگی ناشی از خستگی‬ ‫و خواب الودگی است که رانندگی در مدت زمان‬ ‫طوالنی‪ ،‬مس��یرهای طوالنی و راه های عبوری از‬ ‫مناطق��ی با محیط یکنواخت (به ویژه در مناطق‬ ‫کویری) از عوامل اصلی در بروز این خس��تگی و‬ ‫خواب الودگی است‪ .‬شدت این تصادف ها به دلیل‬ ‫ش��یوه وقوع (واژگونی‪ ،‬خروج از محور و برخورد‬ ‫با موانع صلب و برخورد از جلو به عقب وس��ایل‬ ‫نقلی��ه) و نب��ود واکنش به موقع ازس��وی راننده‬ ‫خس��ته و خواب الوده اس��ت‪ .‬این مسئله به ویژه‬ ‫برای رانندگان حمل ونقل عمومی و در ایام اوج‬ ‫سفر که رانندگان نااشنا به مسیر در محورهای‬ ‫طوالنی سفر می کنند‪ ،‬شدت بیشتری به لحاظ‬ ‫وقوع خواهد داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش راه‬ ‫در کاهش‬ ‫تصادف‬ ‫رانندگی‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫برنامه ها و‬ ‫گسترش‬ ‫صنعت‬ ‫گردشگری‬ ‫مشارکت مردمی و تولید ملی‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫گردشگری به صورت جدی از اغاز دهه ‪ ۴۰‬خورشیدی مورد‬ ‫توجه قرار گرفت‪ .‬تا این زمان مس��افرت ها به صورت خانوادگی‬ ‫و بر اس��اس س��لیقه اش��خاص بود و ن��ه بر مبن��ای جاذبه ها و‬ ‫ظرفیت های گردش��گری ی��ک منطقه از کش��ور‪ .‬به تدریج در‬ ‫بخش های دولتی توجه به گردشگری شکل گرفت‪ ۲۲ .‬خرداد‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬در س��مینار اس��تانداران سراسر کشور اعالم شد استان‬ ‫مازندران برای جلب توریس��ت بسیار مساعد است و طرح های‬ ‫گردش��گری متع��ددی در این زمینه می توان اج��را کرد‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬اشاره شده بود که با استفاده از کرانه های شرقی دریا( که‬ ‫دارای زیباترین مناظر طبیعی است و دست نخورده باقی مانده‬ ‫است) از ان برای ساخت استراحتگاه های متعدد استفاده کرد‬ ‫و این وظیفه اس��تانداری ها است که برای کارکنان دولت که در‬ ‫سواحل دریا مکانی ندارند‪ ،‬پالژ و محل استراحت فراهم کنند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب از همان ابتدا به گردش��گری به عنوان یک زمان‬ ‫مرخصی و اس��تراحت توجه ش��د‪ .‬این روند مسافرت های بین‬ ‫ی و ساده انگاری ها موجب بروز‬ ‫ش��هری یا برای مثال‪ ،‬گردشگر ‬ ‫پیامدهای منفی برای مس��افرت ها شده بود ‪ .‬اسفن د ‪ ۱۳۵۵‬و با‬ ‫نزدیک ش��دن س��فرهای نوروزی در گزارشی امده بود ‪ :‬تا چند‬ ‫س��ال پیش که هنوز مس��افرت ایام نوروز به این اندازه معمول‬ ‫نش��ده بود‪ ،‬گاه گاه بین شهرداری ها و سازمان های دیگر رقابت‬ ‫در جلب گردش��گر دیده می شد‪ .‬ش��هرها را به انتظار مسافران‬ ‫ن��وروزی اب و جارو می کردند و مس��ئوالن محل��ی در زمینه‬ ‫ت��دارک جا و مکان و تامی��ن اذوقه و رعایت نکات بهداش��تی‬ ‫و خ��ودداری از مهمان ازاری و اجحاف و تعدی دس��تورهایی‬ ‫می دادند‪ .‬حت��ی ابتکاراتی نیز به خ��رج می دادند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫نخس��تین مس��افری که بعد از تحویل س��ال وارد شهر می شد‬ ‫با س��که های طال مورد اس��تقبال قرار می گرفت یا اینکه او را به‬ ‫نام مهمان ش��ب از راه می کردند ولی حاال چند س��ال است که‬ ‫ما می بینیم از هفته ها قبل مقامات مس��ئول اعالم می دارند در‬ ‫این شهر جا برای مهمانان عزیز وجود ندارد به این شهر تشریف‬ ‫نیاوری��د! در همی��ن دوران(دهه ‪ ۵۰‬خورش��یدی ) اس��ت که‬ ‫به تدریج پدیده گردشگری داخلی نیز مورد توجه قرار می گیرد‬ ‫تورهای ‪ ۸‬و ‪ ۹‬روزه برای مس��افرت به ش��هرهای تبریز اصفهان‬ ‫ش��یراز در ایام عید با همکاری شرکت سهامی گشت های ایران‬ ‫وابس��ته به وزارت اطالعات جهانگردی در ترتیب یافته اس��ت‬ ‫اما همه چیز فقط در زمینه تش��ویق به مسافرت مهیا شده بود‪،‬‬ ‫خبری از تهیه امکانات و توجه به زیرس��اخت ها وجود نداشت‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬گردش��گری خارجی هم بر مبنای درستی شکل‬ ‫نگرف��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬هر خارجی که به کش��ور می امد به عنوان‬ ‫گردش��گر شناخته می شد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۵۲‬گزارش هایی درباره‬ ‫دیدار خارجیان از ایران منتش��ر می شد که در ان از گردشگران‬ ‫توصیف هایی ارائه ش��ده است‪ .‬از جمله عنوان شده بود که‪ :‬این‬ ‫روزها به هر گوش��ه ته��ران نگاه می کنیم یک دس��ته غریبه با‬ ‫قیافه های عجیب و غریب می بینیم‪ .‬غریبه هایی چش��م ابی که‬ ‫از غرب امده اند‪ .‬غریبه هایی ان سوی خلیج فارس و خوزستان‬ ‫راهی س��فر ایران می شدند‪ .‬کولی ها نیز با ان دامن های پرچین‬ ‫و سرپیچ های ابریشمین و گلوبند هایی که از ده ها سکه نقره ای‬ ‫ساخته اند در حاشیه خیابان های تهران دیده می شوند‪ .‬کولی ها‬ ‫از ش��لوغی تهران در این زمان استفاده می کنند و با یک پشته‬ ‫ل بنجل یا به قول خودشان جنس کویتی‪،‬‬ ‫اجناس به طور معمو ‬ ‫از پیاده روهای ش��هر یک مینی س��وپر مارکت می سازند‪ .‬با در‬ ‫نظر گرفتن این وضعیت در س��ال ‪ ۱۳۵۲‬بنابر امار حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون گردشگر در کشورهای دنیا جابه جا شده بود‪ .‬در همین‬ ‫س��ال نیز ‪ ۲۶۰‬هزار گردش��گر خارجی از ایران دیدن کردند و‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۴۲۰‬میلیون تومان در کش��ور خرج کرده بودند‪ .‬به‬ ‫ل ه م بیشتر گردش��گران در تابستان از ایران دیدن‬ ‫طور معمو ‬ ‫می کردن��د‪ .‬در کنار دالیل گوناگونی مانند اب و هوای متنوع و‬ ‫اثار تاریخی که موجب می شد گردشگران از ایران دیدن کنند‪،‬‬ ‫ارزان��ی یکی دیگ��ر از عوامل حضور گردش��گران در ایران بود‪.‬‬ ‫فراوان��ی میوه و خوراکی ها و به طور کلی خورد و خوراک ارزان‬ ‫کش��ش فراوانی برای گردشگران در ان زمان داشته است‪ .‬یک‬ ‫گردش��گر بریتانیایی در سال ‪ ۱۳۵۴‬می توانست با یک پوند که‬ ‫معادل حدود ‪ ۱۶‬تومان بود‪ .‬بهترین و کامل ترین ناهار و شام را‬ ‫در یک رستوران خوب در ایران صرف کند در حالی که با همین‬ ‫مقدار پول به جز ساندویچ غذایی در همین حدود چیز دیگری‬ ‫در دیار خود نمی توانس��ت ب ه دست اورد‪ .‬در مجموع با استفاده‬ ‫از این تجربه تاریخی باید اذعان کرد ک ه در حقیقت گردشگری‬ ‫در ی��ک فراین��د منطقی از گردش های س��اده م��ردم در یک‬ ‫منطقه تبدیل به یک صنعت می ش��ود و موجبات بروز تغییرات‬ ‫فراوان��ی در هر منطقه خواهد ش��د‪ .‬مهم تری��ن انها می توانند‬ ‫ایجاد تاسیس��ات اقامتی باش��د‪ .‬این موضوع یک��ی از مواردی‬ ‫اس��ت که موجب گسترش توانایی های فنی و صنعتی در حوزه‬ ‫ساختمان س��ازی در هر منطقه از کشور خواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫زمینه های اشتغال در یک صنعت پویا و مداوم را فراهم خواهد‬ ‫اورد‪ .‬متاس��فانه با توجه ب��ه ان که از ابتدا ی��ک روند منطقی‪،‬‬ ‫اصولی و مبتنی بر برنامه ریزی های منسجم با هدف وجود امدن‬ ‫یک صنعت به عنوان صنعت گردشگری کمتر مورد توجه قرار‬ ‫گرفت ه ما امروزه نیز به جای روبه رویی با یک صنعت گردشگری‬ ‫پیشرفته که موجبات توسعه مناطق مختلف کشورمان را فراهم‬ ‫اورده باشد با موضوعی به نام الوده سازی محیط زیست به سبب‬ ‫انجام مس��افرت های منطقه ای مواجه هس��تیم‪ .‬این امر نه تنها‬ ‫موجب ارتقای س��طح کمی و کیفی زندگی در مناطق مختلف‬ ‫کشور نمی شود بلکه می تواند اسیب های جدی نیز به امکانات‬ ‫و توانمندی ه��ای هر منطقه از کش��ور وارد کن د به همین دلیل‬ ‫بازنگری در صنعت گردشگری‪ ،‬یک نیاز اساسی است‪.‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به طور معمول‬ ‫در کشور ما‬ ‫شرکت های بزرگ‬ ‫اتومبیل سازی‪،‬‬ ‫بخش منسوجات و‬ ‫همچنین بانک های‬ ‫خصوصی و خالصه‬ ‫فعالیت های‬ ‫صنعتی گسترده‪،‬‬ ‫به صورت‬ ‫شرکت سهامی‬ ‫اداره نمی شود‬ ‫ل برای پیمودن‬ ‫یک��ی از راه هایی که به طور معم��و ‬ ‫مسیر توس��عه در کشور پیشنهاد می ش��ود‪ ،‬این است‬ ‫که از فعالیت های کش��اورزی به منظور افزایش زمینه‬ ‫اش��تغال‪ ،‬کاس��ته و در عوض به فعالیت های صنعتی‬ ‫اف��زوده ش��و د زیرا ب��ر اس��اس گزارش ه��ای اماری‪،‬‬ ‫سود دهی کش��اورزی و فعالیت های فراوان و گسترده‬ ‫در این زمینه که با سختی انجام می شود‪ ،‬بسیار پایین‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین فعالیت های صنعتی یکی از نمادهای‬ ‫توس��عه در دنیا به ش��مار می اید‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬اگر‬ ‫برنامه ه��ای صنعتی مح��ور قرار گیرند‪ ،‬برای توس��عه‬ ‫کش��ور بهتر اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬متاسفانه فعالیت های‬ ‫صنعتی کمتر به صورت زیر بنایی‪ ،‬ابتکاری و مطابق با‬ ‫نیازهای کشور ما انجام می شود‪ .‬بخش قابل توجهی از‬ ‫فعالیت های صنعتی ما به ویژه در حوزه صنعت خودرو‬ ‫یک فعالیت مونتاژ است‪ ،‬تا یک فعالیت تولیدی‪.‬‬ ‫مش��کل دیگری که در حوزه صنعت وجود دارد ان‬ ‫اس��ت که تولی��د یک کاال و گس��ترش این صنعت در‬ ‫کشور مورد توجه و حمایت قرار گرفته و در این زمینه‬ ‫فعالیت های متعددی می ش��ود‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬همزمان‬ ‫کاالی مش��ابه نیز از خارج کش��ور وارد می شود‪ .‬برای‬ ‫مثال هم در زمینه س��اخت خودرو فعالیت می کنیم و‬ ‫هم خودروهای فراوانی به داخل کش��ور وارد می ش��ود‬ ‫ی��ا در زمینه صنعت نس��اجی توصیه هایی می ش��ود‪،‬‬ ‫فعالیت های انجام می شو د اما همزمان ورود محصوالت‬ ‫خارجی نیز ازاد است‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬تولیدات صنعتی‬ ‫ما در رقابت با کش��ورهای دیگر نی��ز قرار دارند و باید‬ ‫ب��رای دس��تیابی به بازاره��ای جهانی بتوانن��د از نظر‬ ‫کیفیت و کمیت‪ ،‬بر انها چیره شوند‪.‬‬ ‫بنابراین بهتر اس��ت در زمینه صنعت‪ ،‬به تولید ملی‬ ‫توجه ش��ود‪ .‬بیشتر کشورهای موفق هم از مسیر توجه‬ ‫به تولید ملی عبور کرده اند‪ .‬نزدیک به ‪ ۱۲۰‬سال پیش‬ ‫وقت��ی فعالیت های صنعتی در ژاپن اغاز ش��د امپراتور‬ ‫ژاپ��ن تصمی��م گرفت کفش به پا نکن��د و پابرهنه راه‬ ‫برود تا وقتی که در وطنش کفش بدوزند‪ .‬طبقه حاکم ‬ ‫و عق�لای قوم در بس��یاری از ضروریات زندگی چنین‬ ‫کردند تا به تدریج و قدم به قدم صنایع ضروری و سپس‬ ‫تفننی دارای چنان رشدی شد که نه تنها از محصوالت‬ ‫صنعتی مغرب زمین بی نیاز ش د بلکه این کشور در تمام‬ ‫رشته های صنعتی‪ ،‬در ردیف پیشرفته ترین کشورهای‬ ‫جهان قرار گرفت‪.‬‬ ‫با وج��ود ای��ن ‪ ،‬سال هاس��ت ک��ه م��ا کارخانجات‬ ‫اتومبیل س��ازی تاس��یس کرده ای��م ام��ا بیش��تر این‬ ‫خودروه��ا به ص��ورت مونتاژ تولید می ش��ود‪ .‬از زمانی‬ ‫ک��ه خودروهای چینی نیز وارد بازار کش��ور ش��ده اند‪،‬‬ ‫ای��ن فعالی��ت مونتاژ دچار کاهش کیفی و فنی ش��ده‬ ‫سال هاس��ت که ما کارخانجات اتومبیل سازی تاسیس کرده ایم‬ ‫اما بیش��تر این خودروها ب��ه صورت مونتاژ تولید می ش��ود‪ .‬از‬ ‫زمان��ی که خودروه��ای چینی وارد بازار کش��ور ش��ده اند‪ ،‬این‬ ‫فعالیت مونتاژ نیز دچار کاهش کیفی و فنی شده است‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته دیگری ک��ه در حوزه صنع��ت به صورت‬ ‫مکرر مطرح می ش��ود حضور دولت و حمایت دولت و‬ ‫فعالیت ها اس��ت‪ ،‬حال انکه دولت از ظرفیت مشخصی‬ ‫برخوردار است‪ .‬همچنین اگر قرار باشد دولت در همه‬ ‫زمینه ها فعال باش��د‪ ،‬پس مردم و بخش خصوصی به‬ ‫چه کاری باید مش��غول ش��وند؟ دولت می تواند و باید‬ ‫سیاست های کلی را تعیین کند اما اجرا بر عهده مردم‬ ‫و بخش خصوصی است‪ .‬هنگامی که طرح های صنعتی‬ ‫عملی ش��دند دولت می تواند به کمک خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫تش��کیل شرکت سهامی از جمله این اقدام ها است که‬ ‫در حوزه صنعت کمتر شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫در حوزه شرکت های سهامی مهم ترین نکته اعتماد‬ ‫افراد به یکدیگر و تضمین س��رمایه گذاری انها اس��ت‪.‬‬ ‫این اعتماد پایه و اساس فعالیت های گروهی در حوزه‬ ‫صنعت است‪ .‬حدود ‪ ۲۰۰‬سال پیش در انگلستان یک‬ ‫میوه فروش با ‪ ۵۰‬پوند سرمایه توانسته بود از چند نفر‬ ‫دوس��ت و اش��نا بخواهد ‪ ۵۰‬پوند دیگر سرمایه گذاری‬ ‫کنند و با ‪ ۱۰۰‬پوند ش��رکت ش��روع ب��ه کار کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در ده��ه ‪ ۷۰‬میالدی س��رمایه اش به بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلی��ون پوند رس��ید و صاحب ‪ ۱۱۰‬ش��عبه در‬ ‫ش��هرهای بزرگ دنیا شد و نوادگان موسسان‪ ،‬مدیران‬ ‫قس��مت های مختلف این ش��رکت ش��دند‪ .‬هر یک از‬ ‫سهامداران هم پایان سال بدون دغدغه و نگرانی بیالن‬ ‫صحیح و س��ود واقعی سهم ش��ان را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬به طور معمول در کش��ور ما ش��رکت های‬ ‫بزرگ اتومبیل س��ازی‪ ،‬بخش منس��وجات و همچنین‬ ‫بانک های خصوص��ی و خالص��ه فعالیت های صنعتی‬ ‫گس��ترده‪ ،‬به صورت شرکت س��هامی اداره نمی شود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که با سرمایه یک نفر یا یک خانواده و با‬ ‫نیروی فک��ری و عقلی مدیریت فردی‪ ،‬هرگز نمی توان‬ ‫به هدف های بزرگ ملی دس��ت پی��دا کرد‪ .‬وقتی یک‬ ‫شرکت به طور سهامی اداره شو د بودجه هنگفتی برای‬ ‫پژوه��ش و تحقیق در اختیار دانش��گاه ها قرار می دهد‬ ‫تا دانشجویان مس��تعد زیر نظر استادان در رشته های‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علمی و صنعتی به ابداع و اختراع بپردازن د در حالی که‬ ‫وقتی یک شرکت با یک سرمایه خصوصی اداره می شود‬ ‫فقط و فقط نظر فرد س��رمایه گذاری کننده باید رعایت‬ ‫شود‪ .‬این در حالی است که همین پژوهش ها است که‬ ‫صنعت را در کش��ورهای مختلف تکامل بخشیده و به‬ ‫کش��ف هزاران راه جدید برای تولید بهتر منجر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته وقتی در حوزه صنعت به صورت گروهی‬ ‫فعالیت و موسسه به صورت شرکت سهامی اداره شود‬ ‫صبر و حوصله بیش��تری نیز بر مجموعه حاکم شده و‬ ‫منجر به انجام فعالیت های پژوهش��ی و تحقیقی دقیق‬ ‫خواهد شد‪ .‬هیچ یک از کارخانجات صنعتی که فرصت‬ ‫س��رمایه گذاری در راه پژوه��ش را نداش��تند موفق به‬ ‫کش��ف ابداع و اختراع و ارتقای فعالیت خود نشده اند‪.‬‬ ‫بنابراین چنانکه مالحظه می ش��ود‪ ،‬سرمایه و نیز کادر‬ ‫فنی در کشور ما برای انجام فعالیت های صنعتی بسیار‬ ‫اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬این نقیصه که ب��ه کار گروهی و‬ ‫شرکت سهامی توجه نمی شود‪ ،‬مانع از انجام فعالیت ها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن امر پیامده��ای دیگری نیز ب��ه دنبال خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬جوان��ان تحصیلکرده در دانش��گاه ها تالش و‬ ‫کوش��ش به خرج می دهند اما پ��س از فارغ التحصیلی‬ ‫امکان اش��تغال در جایی را ن��دارد‪ .‬بنابر این‪ ،‬توجه به‬ ‫دو نکته اساس��ی یعنی تولید ملی و جلب توجه عموم‬ ‫و بهره گیری از مش��ارکت مردمی ب��ه صورت گروهی‪،‬‬ ‫ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫این بخش‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫اغاز مبادالت تجاری ایران و چین‬ ‫ فروردین ‪ ۱۳۵۱‬اعالم شد که هیات اقتصادی چین وارد تهران شد تا نخستین‬ ‫قرارداد بازرگانی ایران و چین بس��ته ش��ود‪ .‬این هیات عالی نظارت بازرگانی چین‬ ‫از س��وی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و چن��د تن دیگر از مقامات دولتی مورد‬ ‫استقبال قرار گرفت‪ .‬معاون وزارت بازرگانی خارجه چین در پاسخ به پرسش های‬ ‫خبرنگاران درباره هدف س��فر اقتصادی چین و توسعه اقتصادی کشور گفت‪ :‬این‬ ‫بازدیدها در توس��عه و گس��ترش روابط اقتصادی ایران و چی��ن از مدت ها پیش‬ ‫جریان داش��ت و قرار ب��ود هیات اقتصادی چین درباره امض��ای قرارداد بازرگانی‬ ‫کشور به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫نکته جالب اینکه در همین زمان نیز اعالم ش��د که تیم پینگ پنگ جمهوری‬ ‫خلق چین ان کشور را به مقصد ایران‪ ،‬سوریه‪ ،‬پاکستان و عراق ترک کرده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری چین اعالم کرد که اعضای این تیم ‪ ۱۱‬نفر زن و مرد هستند‪ .‬ریاست‬ ‫این تیم را عضو کمیته ورزشی پکن بر عهده داشت‪ .‬این تیم پینگ پنگ هم چند‬ ‫مسابقه در ایران برگزار کرد‪.‬‬ ‫مدرسه برای معدن‬ ‫ خرداد ‪ ۱۳۵۳‬اعالم ش��د که مدرس��ه‬ ‫عالی معدن در ش��اهرود ایجاد می ش��ود‬ ‫و از همین سال نیز دانشجو می پذیرد‪.‬‬ ‫با کشف بزرگ ترین معدن زغال سنگ‬ ‫در شاهرود‪ ،‬تاسیس مدرسه عالی معدن‬ ‫به منظور تربیت کارشناس��ان متعدد در‬ ‫امور اکتش��اف و بهره ب��رداری معادن در‬ ‫تغذیه رایگان‪ ،‬به جای سرمایه گذاری‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۳۵۳‬ب��ا افزایش درامد نفت��ی ایران‬ ‫اعالم ش��د ک��ه از اول مهر ‪ ۱۳۵۳‬در مد رس��ه ها و‬ ‫تعلیمات عمومی و کودکس��تان تغذیه رایگان داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای انجام ای��ن کار کمیته تغذیه مرکب‬ ‫از نماین��دگان اولی��ای اطف��ال‪ ،‬نماین��ده معلمان‪،‬‬ ‫مدیر مدرس��ه و راهنمای بهداشت مدرسه تشکیل‬ ‫ش��د و ب��رای هر کمیته در بانک ملی یک حس��اب‬ ‫ج��اری به امضای مدیر مدرس��ه نماینده معلمان و‬ ‫نماین��ده اولیای اطفال باز ش��د‪ .‬مبالغ نیز از طرف‬ ‫وزارت اموزش و پرورش به این حس��اب واریز شد‪.‬‬ ‫هر مدرس��ه با فروش��نده مواد غذای��ی محل خود‬ ‫قرار گذاش��ته که هر روز س��اعت حدود ‪ ۱۰‬معادل‬ ‫دانش اموزان غ��ذای پروتئین دار مع��ادل ‪ ۱۲‬ریال‬ ‫شاهرود قرار بود به مرحله عمل در اید‪.‬‬ ‫مدرس��ه عال��ی مع��دن ک��ه از طرف‬ ‫بخش خصوصی ب��ا حمایت وزارت علوم‬ ‫و ام��وزش عالی ایجاد ش��ده ب��و د قرار‬ ‫بود به طور کل��ی در مناطقی که معادن‬ ‫زغال س��نگ وجود دارد تحقیقات علمی‬ ‫نیز انجام دهد‪.‬‬ ‫برای هر نفر مدرس��ه تحویل دهد تا زیر نظر کمیته‬ ‫میان هم��ه دانش اموزان تولید ش��ود‪ .‬همچنین به‬ ‫دلیل اینکه در برخی از مد رس��ه های جنوب ش��هر‬ ‫اعالم ش��ده بود که در منطقه انها فروش��نده مواد‬ ‫غذای��ی وجود ن��دارد از ای��ن رو‪ ،‬از ط��رف وزارت‬ ‫اموزش راسا اقدام شد و در این مدرسه ها که تعداد‬ ‫دانش اموزانش نزدیک به ‪ ۱۰۰‬هزار نفر بود‪ ،‬شیر و‬ ‫بیسکویت توزیع شد‪ .‬اعتبار تغذیه دانش اموزان در‬ ‫جلس��ه ش��ورای اموزش و پرورش منطقه تهران از‬ ‫س��وی مدیرکل اموزش و پرورش تهران ابالغ شده‬ ‫بود‪ .‬چک های هر ناحیه‪ ،‬روز چهارش��نبه به نواحی‬ ‫داده شده و تا در حس��اب مد رس ها واریز شود‪.‬این‬ ‫طرح به دالیل گوناگون بعدا متوقف شد‪.‬‬ ‫در سال های اخیر موج سفرهای خارجی افزایش‬ ‫یافته است به گونه ای که هر سال تعداد زیادی از‬ ‫ایرانیان به ترکیه س��فر می کنند و به نظر می رسد‬ ‫که این گونه مس��افرت ها تازگ��ی دارد‪ ،‬حال انکه‬ ‫م��رور تاریخ نش��ان می دهد‪ ،‬این گونه س��فرها در‬ ‫گذشته نیز رایج بوده است‪ .‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۵۳‬اعالم شد بلیت های قطار تهران‪-‬‬ ‫سفر به ترکیه‬ ‫امار رودخانه های کشور‬ ‫ خرداد ‪ ۱۳۵۳‬وزارت اب و برق برای نخس��تین بار در ایران موفق‬ ‫ش��د امار‪ ۲۰‬س��اله تمامی رودخانه های کشور را تهیه کند‪ .‬این امار‬ ‫برای تهیه طرح های عمرانی‪ ،‬راهس��ازی‪ ،‬امور س��اختمانی و پل ها و‬ ‫سدها باید مورد استفاده قرار می گرفت‪ .‬همچنین می توانست درباره‬ ‫دقت محاس��باتی که باید قبل از ایجاد این گونه ساختمان س��ازی ها‬ ‫انجام شود‪ ،‬کمک ش��ایانی کند‪ .‬به منظور تداوم این گونه امارگیری‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬ه��زار دس��تگاه اندازه گی��ری بارندگی و جری��ان اب های‬ ‫س��طح االرضی به وسیله وزارت اب و برق در نقاط مختلف کشور به‬ ‫وج��ود امد که در چند مرکز ابریز کش��ور از جمله دریای مازندران‪،‬‬ ‫خلیج فارس دریاچه ارومی��ه‪ ،‬کویر مرکزی‪ ،‬دریاچه هامون و منطقه‬ ‫س��رخس می ش��د که در هر یک از این مراکز میزان باران در سال و‬ ‫س��ایر عوامل طبیعی مربوط به اب های س��طح االرضی مورد بررسی‬ ‫قرار می گرفت‪.‬‬ ‫اس��تانبول تا مرداد پیش خرید ش��ده اس��ت‪ .‬بنابر‬ ‫گزارش ه��ای اعالم ش��ده فراوانی مس��افران قطار‬ ‫تهران‪-‬استانبول موجب شد که بر تعداد واگن های‬ ‫درجه یک و ‪ ۲‬افزوده ش��ود‪ .‬راه اهن نیز اعالم کرد‬ ‫بلیت مس��افرت به استانبول تا اخر تیر پیش خرید‬ ‫شده و چون هر روز بر تعداد مسافران که از طریق‬ ‫ترکیه قصد س��فر به کش��ورهای اروپایی را دارند‪،‬‬ ‫افزوده می ش��ود‪ ،‬راه اهن ایران ضمن مذاکراتی که‬ ‫با راه اهن ترکیه به عمل اورد‪ ،‬ناگزیر ش��د که یک‬ ‫واگ��ن درجه ی��ک و یک واگن درج��ه ‪ ۲‬بر تعداد‬ ‫واگن ه��ای موج��ود اضافه کند‪ .‬در س��ال ‪۱۳۵۳‬‬ ‫قطار تهران‪-‬استانبول هفته ای یک روز با دو واگن‬ ‫درج��ه ی��ک و ‪ ۲‬واگن درجه ‪ ۲‬ایس��تگاه مرکزی‬ ‫تهران را به سوی استانبول ترک می کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫پیاپی ‪2613‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی درباره سریال های جدید شبکه نمایش خانگی و نبود استقبال از انها‬ ‫ضعیف در جذب مخاطب‪ ،‬ناتوان در سوداوری‬ ‫این روزها ش��بکه نمایش خانگ��ی پربارتر و پرکارتر از‬ ‫همیش��ه در حال فعالیت است اما مخاطبان این شبکه‬ ‫رضایت صددرصدی از اثار ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬درحال حاضر ‪۴‬سریال «هیوال» به‬ ‫کارگردانی مه��ران مدیری‪« ،‬نهنگ ابی» به کارگردانی‬ ‫فریدون جیرانی‪« ،‬رقص روی شیشه» مهدی گلستانه و‬ ‫«سال های دور از خانه» مجید صالحی از شبکه نمایش‬ ‫خانگ��ی در حال پخش اس��ت اما نکت��ه دارای اهمیت‬ ‫اینکه این س��ریال ها ب��ا وجود حضور بازیگ��ران بنام و‬ ‫کارگردان های ش��ناخته شده‪ ،‬نتوانستند انگونه که باید‬ ‫مخاطب را جذب کنند‪.‬‬ ‫س��ریال «نهن��گ ابی» با حضور لیال حاتمی‪ ،‬س��اعد‬ ‫س��هیلی‪ ،‬حمیدرضا اذرنگ‪ ،‬ویش��کا اسایش‪ ،‬مصطفی‬ ‫زمان��ی‪ ،‬ماهور الوند‪ ،‬ازاده صم��دی و‪ ...‬روایتی پیچیده‬ ‫از یک مافیا اس��ت که ب��ه نوعی درگیر بازی نهنگ ابی‬ ‫نیز می شوند اما این سریال با وجود تمام ستاره هایش و‬ ‫با انکه تالش کرد تا س��بکی دیگر از سریال سازی را به‬ ‫نمایش بگذارد و در دنیای فناوری و دیجیتال غرق شود‬ ‫اما نتوانست در جذب مخاطب موفق عمل کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این روند س��ریال «رقص روی شیش��ه» به‬ ‫کارگردانی مهدی گلس��تانه با بازی بهرام رادان‪ ،‬مهتاب‬ ‫کرامتی‪ ،‬امیر اقایی‪ ،‬میترا حجار‪ ،‬حامد کمیلی‪ ،‬مهرداد‬ ‫صدیقی‪ ،‬ه��دی زین العابدین و بیتا فرهی با س��روصدا‬ ‫و اماواگرهای بس��یار به ش��بکه نمایش خانگی رس��ید‪.‬‬ ‫این س��ریال روایتی اس��ت از زندگی یک بازیگر زن که‬ ‫سال هاست به خاطر همسرش از فضای هنری دور مانده‬ ‫و ح��اال به دلیل عالقه مندی اش به این عرصه وارد بازی‬ ‫می شود که زندگی اش را درگیر می کند‪ .‬این سریال نیز‬ ‫با وجود انکه با بازی بازیگران س��تاره وارد گود ش��بکه‬ ‫نمایش خانگی شد اما در جذب مخاطب حداکثری قوی‬ ‫ظاهر نشد و تولید ان نیز با حاشیه بسیاری همراه شد‪.‬‬ ‫مجید صالحی اما با هوش��یاری به سراغ ‪ ۲‬شخصیت‬ ‫ش��ناخته شده رفت و سریال «سال های دور از خانه» را‬ ‫با دو کاراکتر محبوب س��ریال «شاهگوش» تولید کرد‪.‬‬ ‫اتفاقی که در سریال س��ازی ایران چندان دیده نشده و‬ ‫ش��اید بتوان گفت نخستین بوده اس��ت‪ .‬این سریال با‬ ‫حضور احم��د مهرانفر‪ ،‬هادی کاظم��ی‪ ،‬ازیتا حاجیان‬ ‫و دیگر بازیگران در حال پخش از این ش��بکه اس��ت و‬ ‫ش��اید بتوان گفت پس از پخش ‪ ۵‬قس��مت همچنان با‬ ‫مخاطب مرددی روبه رو اس��ت که نمی داند ایا می تواند‬ ‫به این س��ریال اعتماد کند و ان را ت��ا انتها دنبال کند‬ ‫یا نه‪ .‬همواره با این پرس��ش در ذهن روبه رو اس��ت که‬ ‫ایا این س��ریال می تواند مانند س��ریال «ش��اهگوش»‬ ‫ساخته داود میرباقری که موفق بود‪ ،‬موردتوجه باشد یه‬ ‫نه‪.‬‬ ‫اما مهران مدیری بار دیگر با یک س��ریال به ش��بکه‬ ‫نمای��ش خانگ��ی بازگش��ت‪ .‬او ک��ه نس��بت به س��ایر‬ ‫کارگردان هایی که این روزها در ش��بکه نمایش خانگی‬ ‫حضور دارند‪ ،‬ید طوالیی در س��اخت اثار خانگی دارد و‬ ‫شاید بتوان او را بنیانگذار تولیدات شبکه نمایش خانگی‬ ‫دانس��ت‪ ،‬این روزها س��ریال«هیوال» را روانه بازار کرده‬ ‫اس��ت؛ سریالی با بازی فرهاد اصالنی‪ ،‬گوهرخیراندیش‪،‬‬ ‫شبنم مقدمی و‪ ...‬که به همراهی پیمان قاسم خانی تولید‬ ‫ش��ده است‪ .‬این دو پیش از این نیز با هم همکاری های‬ ‫مثبت و درخش��انی داش��تند و اثار به یاد ماندنی برای‬ ‫مخاطبان ش��ان تولید کردند اما این روزها را شاید بتوان‬ ‫روزه��ای فرود مهران مدیری دانس��ت‪ .‬او این روزها در‬ ‫اوج نیس��ت و هرچند مخاطبان ثابت خ��ود را دارد اما‬ ‫س��ازندگان محصوالت ش��بکه نمای��ش خانگی بای��د بتوانند اثاری‬ ‫درخور ش��ان مخاط��ب تولید کنند در غیر این صورت ش��بکه نمایش‬ ‫خانگی بار دیگر مخاطبان خود را از دست خواهد داد‬ ‫نتوانسته است رضایت صد درصدی انها را به دست اورد‪.‬‬ ‫مدیری در این سریال نیز مانند اثار قبلی خود به سراغ‬ ‫بیان مناسبت ها و موضوع هایی رفته است که بحث روز‬ ‫جامعه هس��تند و ش��اید همین نکته ها بتواند در جذب‬ ‫مخاطب به مدیری کمک کند‪ .‬او رگ خواب مخاطب را‬ ‫به خوبی در دست دارد و هرچند در قسمت های ابتدایی‬ ‫چندان موفق نبود اما شاید بتواند در ادامه‪ ،‬موفقیت های‬ ‫قبلی خود را تکرار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی نظم�ی در پخ�ش‪ ،‬اف�ت س�ریال های‬ ‫شبکه نمایش خانگی‬ ‫بهرنگ توفیق��ی کارگردان فیلم «س��وختن» که در‬ ‫سومین جشنواره فیلم های ویدیویی «یاس» جایزه های‬ ‫بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را در مسابقه سینمای‬ ‫ایران به دس��ت اورد‪ ،‬گفت‪ :‬شبکه نمایش خانگی مانند‬ ‫س��ینمای ایران معیارهای خود را ب��رای فروش دارد و‬ ‫کس��ی که در این راستا سرمایه گذاری می کند‪ ،‬یکی از‬ ‫انگیزه های او بازگش��ت مالی و به سود رسیدن فیلم به‬ ‫لحاظ اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ش��رایط اس��تقبال و عالقه نس��بت به‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی می توانس��ت بهتر از انچه امروز‬ ‫اس��ت‪ ،‬باشد اما متاس��فانه بخش��ی از مخاطبان شبکه‬ ‫نمایش خانگی را با س��ریال های نافرجام که عرضه انها‬ ‫به ش��دت بی نظم بود‪ ،‬از دس��ت دادی��م‪ .‬بارها از مردم‬ ‫شنیده ام که ش��رایط پخش س��ریال در شبکه نمایش‬ ‫خانگ��ی باعث ش��ده مخاطبان ش��بکه نمایش خانگی‬ ‫دیگر تمایلی به استفاده از محصوالت این شبکه نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ای��ن کارگردان با اش��اره به اینکه نهاد ه��ای ناظر بر‬ ‫تولید اثار ش��بکه نمایش خانگی ب��ر کیفیت فیلم های‬ ‫این ش��بکه بس��یار تاثیرگذار هس��تند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫دوره ای از فعالیت ش��بکه نمایش خانگی به دلیل نبود‬ ‫قوانین مناس��ب‪ ،‬اثاری تولید ش��د که خارج از حروف‬ ‫الفبای سینمای ایران بود‪ ،‬همین مسئله باعث دلسردی‬ ‫بس��یاری از مخاطبان در شبکه نمایش خانگی شد‪ .‬در‬ ‫کن��ار ان حضور برخ��ی از تهیه کنن��دگان غیرحرفه ای‬ ‫در حوزه ش��بکه نمایش خانگی مش��کالتی را به همراه‬ ‫اورد چراک��ه برخ��ی از تهیه کنن��دگان تجرب��ه کار در‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی را نداش��تند‪ .‬این درحالی است‬ ‫که ش��بکه نمایش خانگی بیش از هر رسانه دیگری در‬ ‫س��ینما نیازمند تهیه کننده متخصص اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه من درحال حاضر ‪ ۲‬فیلم را برای ش��بکه نمایش‬ ‫ساخته ام‪ .‬نخس��تین فیلم من «زاپاس» نام دارد که به‬ ‫دلیل کم کاری تهیه کننده ای��ن فیلم در مرحله تدوین‬ ‫متوقف شد اما فیلم «س��وختن» به تهیه کنندگی علی‬ ‫انصاریان به موقع به پایان رسید‪ .‬در واقع تهیه کننده ای‬ ‫مانند انصاریان فعالیت خود را به حوزه تهیه کنندگی در‬ ‫بخش ش��بکه نمایش خانگی مح��دود کرده و به خوبی‬ ‫می دان��د فیلم خود را چگونه و چه زمانی به بازار عرضه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بهرنگ توفیقی در پایان گفت‪ :‬خوش��بختانه ش��بکه‬ ‫نمایش خانگی نسبت به گذشته با رونق بیشتری همراه‬ ‫بوده و این نش��ان می دهد که این شبکه بیشتر از قبل‬ ‫موردتوجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬تصمیم گرفته ام پروژه ای‬ ‫که به عنوان یک پروژه سینمایی در دست داشتم‪ ،‬برای‬ ‫شبکه نمایش خانگی جلوی دوربین ببرم‪.‬‬ ‫‹ ‹سینمای خانگی رو به افول است‬ ‫مهدی داوری‪ ،‬تهیه کننده س��ینما با اش��اره به اینکه‬ ‫تولیدات شبکه نمایش خانگی در سال های گذشته نازل‬ ‫شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شبکه نمایش خانگی ‪ ۳‬سال پیش‬ ‫خیلی بهتر از ان چیزی بود که امروز شاهد ان هستیم‪،‬‬ ‫کیفیت تولیدات نیز در گذش��ته بهت��ر از امروز بود اما‬ ‫متاسفانه در س��ال های گذشته‪ ،‬عده ای احساس کردند‬ ‫که نمی توانند در سینما درامد خاصی داشته باشند و به‬ ‫سمت نمایش خانگی هجوم اوردند‪ .‬همین مسئله سبب‬ ‫ش��د مخاطب نس��بت به اثار بی کیفیت تولید شده در‬ ‫سینما گارد داشته و نتیجه ان کاهش فروش اثار شبکه‬ ‫نمایش خانگی در بازار شد اما این را باید بدانیم که اگر‬ ‫استانداردی برای تولیدات شبکه نمایش خانگی درنظر‬ ‫گرفته شود‪ ،‬بی شک این محصوالت با استقبال باالیی از‬ ‫س��وی مخاطب همراه می شوند و شبکه نمایش خانگی‬ ‫ب��ه عنوان یک مکم��ل خوب برای س��ینما و تلویزیون‬ ‫انتخاب می شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬تورم و اقتصاد نامناس��ب در س��ینما‪،‬‬ ‫ش��رایطی را فراه��م کرد تا تع��دادی از عوامل فعال در‬ ‫سینما وارد حوزه ش��بکه نمایش خانگی شوند و دست‬ ‫ب��ه تولی��دات ارزان و بی کیفیت بزنند‪ ،‬همین مس��ئله‬ ‫سبب ش��د اقتصاد ش��بکه نمایش خانگی نیز به دلیل‬ ‫یک س��ری تولیدات با محتوای کم کیفیت و بی کیفیت‬ ‫دچار رکود شود‪ .‬در ش��رایط بد اقتصادی سازنده فیلم‬ ‫ترجی��ح می دهد اثری را تولی��د کند که هزینه کمتری‬ ‫داشته باشد و تنها درصدی از مخاطب را به سمت خود‬ ‫بکش��د‪ .‬البته این کار اشتباه است چراکه شبکه نمایش‬ ‫خانگی به تنهایی منبع خوبی برای کمک به س��ینما و‬ ‫تلویزیون است‪.‬‬ ‫همان طور که از صحبت های این افراد برامد‪ ،‬ش��بکه‬ ‫نمایش خانگی دارای ظرفیت های باالیی است و می تواند‬ ‫چرخه اقتصادی عرصه س��ینما را رونق بخشد ولی یکی‬ ‫از بزرگ ترین اجحاف هایی که در حق این حوزه ش��ده‬ ‫این اس��ت که انقدر جدی گرفته نمی شود تا بر کیفیت‬ ‫اثار ان نظارت جدی وجود داش��ته باشد و همچنین در‬ ‫شورای صدور پروانه س��اخت در سازمان سینمایی نیز‬ ‫هنگام صدور مجوز اگر فیلمنامه ای قوت کافی نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬تولید ان برای سینما مجوز نمی گیرد ولی برای‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی مجوز می گیرد‪ .‬همچنین منظم‬ ‫نبودن زمان توزیع قسمت های مختلف سریال هایی که‬ ‫برای شبکه نمایش ساخته می ش��وند‪ ،‬از دیگر مسائلی‬ ‫اس��ت که به نظر می رسد مدیران و تولیدکنندگان باید‬ ‫به ان توجه ویژه داشته باشند‪.‬‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی هرچند در سال های گذشته‬ ‫به واس��طه برخی از سریال ها مانند «شهرزاد» در جذب‬ ‫حداکثری مخاطب موفق عمل کرد اما پس از ان شاید‬ ‫بت��وان گفت هنوز س��ریالی که در حد و انداز ه س��ریال‬ ‫فتحی ساخته و مخاطب داشته باشد‪ ،‬تولید نشده و نظر‬ ‫مخاطبان را جلب نکرده است‪.‬‬ ‫هرچند بسیاری از تولیدکنندگان اثار شبکه نمایش‬ ‫خانگی با بهره گرفتن از بازیگران بنام و ش��ناخته شده‬ ‫سینمایی درتالش هستند تا مخاطب را جذب این اثار‬ ‫کنند و حتی گاهی با زیرپاگذاش��تن بس��یاری از خط‬ ‫قرمزه��ا و بعد سانس��ورها این رون��د را ادامه می دهند‬ ‫اما ش��اید بهتر باش��د با دقت و وس��واس بیشتری روی‬ ‫اثار خ��ود تمرکز کنند و فقط به بازیگ��ران خود تکیه‬ ‫نکنند؛ بازیگرانی که این روزها پس از موفق نبودن چند‬ ‫قسمت نخست‪ ،‬کار را رها کرده و از ادامه مسیر انصراف‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫س��ازندگان محصوالت ش��بکه نمای��ش خانگی باید‬ ‫بتوانند اثاری درخور ش��ان مخاطب تولید کنند در غیر‬ ‫این صورت شبکه نمایش خانگی بار دیگر مخاطبان خود‬ ‫را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش جدید‬ ‫حسین کیانی در سنگلج‬ ‫مهران مدیری‬ ‫بار دیگر با یک‬ ‫سریال به شبکه‬ ‫نمایش خانگی‬ ‫بازگشت‪ .‬او‬ ‫نسبت به سایر‬ ‫کارگردان هایی‬ ‫که این روزها در‬ ‫شبکه نمایش‬ ‫خانگی حضور‬ ‫دارند‪ ،‬ید طوالیی‬ ‫در ساخت این‬ ‫اثار دارد و‬ ‫شاید بتوان‬ ‫او را بنیانگذار‬ ‫تولیدات شبکه‬ ‫نمایش خانگی‬ ‫دانست‬ ‫گفت وگو با بهروز کریمی‪ ،‬شعبده باز مطرح ایرانی‪:‬‬ ‫اگر از طرفداران هنر ش��عبده بازی باش��ید نام بهروز کریمی‪،‬‬ ‫ملقب به «پریس��تو» را تاکنون شنیده اید‪ .‬هنرمند و شعبده باز‬ ‫مع��روف و پراوازه ایرانی توانس��ت بین ش��عبده بازان صاحبنام‬ ‫جهان بدرخشد و نام کش��ور ایران را در زمینه شعبده بازی در‬ ‫سراسر جهان به همگان بشناساند‪.‬‬ ‫پریستو یک شعبده باز‪ ،‬هیپنوتیزور‪ ،‬بازیگر‪ ،‬عروسک گردان و‬ ‫کمدین ایرانی است‪.‬‬ ‫بهروز کریمی در س��ال ‪۱۳۳۴‬در ش��هر ابادان متولد شد‪ .‬او‬ ‫از کودکی ش��عبده بازی را خودج��وش و بدون مربی اموخت و‬ ‫نخس��تین اجرای خود را در ‪ ۸‬س��الگی در زادگاهش ابادان به‬ ‫نمایش گذاش��ت‪ .‬کریمی همواره همکالس��ی هایش را متحیر‬ ‫و س��رگرم می کرد‪ .‬او مهارت هایش را در تردس��تی به سرعت‬ ‫توس��عه داد و به عنوان جوان ترین ش��عبده باز ایران ش��روع به‬ ‫کار کرد‪ .‬او در ‪ ۱۴‬س��الگی راهی کویت شد و برای نخستین بار‬ ‫در یک س��یرک بزرگ شروع به اجرای برنامه کرد و نام هنری‬ ‫«پریستو» را برای خود برگزید‪.‬‬ ‫به��روز کریمی چون ش��عبده بازی را خودجوش اموخته بود‬ ‫از نوجوان��ی تصمی��م گرفت در نخس��تین فرص��ت ممکن در‬ ‫ایران اموزش��گاه ش��عبده بازی دایر کند و این هنر جذاب را به‬ ‫عالقه مندان اموزش بدهد‪ .‬او توانست در سال ‪ ۱۳۵۸‬نخستین‬ ‫اموزش��گاه ش��عبده بازی را به نام «موسس��ه هنری پریستو»‬ ‫راه اندازی کند و ش��عبده را ب��ه عالقه مندان بیاموزد‪ .‬او تاکنون‬ ‫بی��ش از صدها هنرج��و را تربیت کرده که در سراس��ر جهان‬ ‫مشغول فعالیت شعبده بازی هستند‪.‬‬ ‫کریمی دوس��ت دارد همواره در برنامه های متنوع تلویزیونی‬ ‫به رایگان به عالقه مندان شعبده بازی اموزش دهد‪.‬‬ ‫او تنها ش��عبده بازی اس��ت که در برنامه های رادیویی برای‬ ‫شنوندگان به ویژه نابینایان شعبده بازی می کند‪ .‬از محبوب ترین‬ ‫نمایش های او در تلویزیون‪ ،‬ایفای نقش نهان و اشکار در سریال‬ ‫هوشیار و بیدار بود‪ .‬از تردستی های دیگر او می توان به نمایش‪،‬‬ ‫رانندگی با چش��مان بس��ته در اتوبان ته��ران ـ کرج و متوقف‬ ‫کردن نبض خود در بیمارستان امیر اعلم تهران اشاره کرد‪.‬‬ ‫بهروز کریمی‪ ،‬هنرمند عرصه ش��عبده بازی در گفت وگویی‪،‬‬ ‫درباره تمدید فراخوان نخستین جش��نواره شعبده بازان کشور‬ ‫توضیح داد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه بس��یاری از عالقه مندان اطالع‬ ‫کمی از نحوه تقاضا و ش��رکت در جش��نواره دارند‪ ،‬بیش��تر از‬ ‫طریق تماس های تلفنی از نحوه برگزاری جشنواره و شرکت در‬ ‫ان اطالعات خود را تکمیل کرده اند‪ .‬تا همین لحظه بسیاری از‬ ‫عالقه مندان تماس های تلفنی داشته اند اما تا بخواهند مراحل‬ ‫قانونی جش��نواره را طی کنند و فرم تقاضای ش��ان به دست ما‬ ‫برسد‪ ،‬به زمان بیش��تری نیاز دارند‪ ،‬به همین دلیل تصمیم بر‬ ‫این شد تا مهلت ثبت نام و ارسال اثار را به مدت ‪ ۱۰‬روز یعنی‬ ‫تا ‪ ۱۵‬خرداد ه تمدید کنیم‪.‬‬ ‫کریمی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه خیلی از هنرمندان در این‬ ‫ایام در سفر هستند و اطالعی از جشنواره ندارند‪ ،‬از طرفی باید‬ ‫فیلم را تهیه و برای ما ارسال کنند که فرایند ی زمانبر است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل تصمیم گرفته ش��د فراخوان جشنواره چند روزی‬ ‫تمدید شود‪ .‬از طرفی در بخشی ویژه از پیشکسوت های عرصه‬ ‫حس��ین کیان��ی نمای��ش «چش��م ب��ه راه‬ ‫میرغض��ب» را در تماش��اخانه س��نگلج روی‬ ‫صحنه می برد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪« ،‬چش��م ب��ه راه‬ ‫میرغضب» نام تازه ترین نوشته حسین کیانی‪،‬‬ ‫نمایش��نامه نویس و کارگردان تئاتر است که از‬ ‫نیمه دوم خرداد ‪ ۹۸‬در تماشاخانه سنگلج اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«چشم به راه میرغضب» نگاهی هم به یکی‬ ‫از مهم ترین نمایشنامه های سده بیستم جهان‬ ‫دارد و نوع��ی اقتباس ایرانی ش��ده و برگردانی‬ ‫فرهنگی بر اس��اس سنت های نمایشی بومی و‬ ‫ملی به شمار می اید‪.‬‬ ‫کیان��ی پیش ت��ر نی��ز در نمایش هایی چون‬ ‫«همه فرزندان خانم اغا» (‪ )۱۳۸۹‬و «مشروطه‬ ‫بانو» (‪ )۱۳۹۰‬چنین اقتباس هایی از درام های‬ ‫غیرایرانی بر اس��اس فرهنگ ایرانی انجام داده‬ ‫بود‪ .‬این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر بعد‬ ‫از اج��رای «روز عقیم» در س��ال ‪ ،۹۶‬تاکنون‬ ‫نمایشی را روی صحنه نبرده است‪.‬‬ ‫پژمان جمشیدی‬ ‫به «دو زیست» پیوست‬ ‫با انج��ام ‪ ۷۰‬درص��د از فیلمب��رداری فیلم‬ ‫س��ینمایی «دوزیس��ت»‪ ،‬پژمان جمشیدی به‬ ‫جمع بازیگران این فیلم اضافه شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پژمان جمشیدی یکی از‬ ‫نقش ه��ای اصلی این فیلم را ب��ازی می کند و‬ ‫در کنار جواد عزتی‪ ،‬هادی حجازی فر‪ ،‬س��تاره‬ ‫پسیانی‪ ،‬با معرفی الهام اخوان و با حضور مانی‬ ‫حقیقی و س��عید پورصمیم��ی جمع بازیگران‬ ‫«دوزیست» را تش��کیل می دهند‪«.‬دوزیست»‬ ‫یک فیل��م اجتماعی و گفته می ش��ود یکی از‬ ‫پربازیگرترین فیلم های امس��ال سینمای ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫«دوزیست» دومین همکاری سعید خانی و‬ ‫برزو نیک نژاد به عنوان تهیه کننده و کارگردان‬ ‫بعد از فیلم پرفروش «لونه زنبور» است‪.‬‬ ‫«جان ویک»‬ ‫به صدرنشینی‬ ‫«انتقام جویان» پایان داد‬ ‫نخستین جشنواره شعبده بازان برگزار می شود‬ ‫ش��عبده بازی دعوت کرده ایم در این جش��نواره حضور داش��ته‬ ‫باش��ند تا زمینه انتقال تجربیات ارزش��مند انها به نس��ل های‬ ‫جوان فراهم شود‪ .‬بسیاری از این هنرمندان دهه ها است که در‬ ‫عرصه شعبده بازی به فعالیت مشغول بوده اند اما هیچگاه نامی‬ ‫از انها برده نشده است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن هنرمندان سرگرمی های نمایشی درباره میزان‬ ‫استقبال ش��رکت کنندگان در این جشنواره نیز در توضیحاتی‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون میزان تماس ها برای ش��رکت در جشنواره بسیار‬ ‫باال بوده است و در نهایت از میان تقاضا کنندگان افراد توانمند‬ ‫انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫کریم��ی با بی��ان اینک��ه بیش��تر ش��رکت کنندگان در این‬ ‫جشنواره دانشجو و جوان هستند‪ ،‬درباره برخی محدودیت های‬ ‫ش��رکت کنندگان و مشکالتی که با ان روبه رو هستند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬یکی از مش��کالتی که بیش��تر عالقه مندان جشنواره با ان‬ ‫روبه رو هستند‪ ،‬این اس��ت که انها دانشجو هستند و در تاریخ‬ ‫جشنواره درگیر امتحانات دانشگاه هستند‪ ،‬پس امکان حضور در‬ ‫جشنواره را ندارند‪ .‬همچنین گروهی هم هستند که رد ه سنی‬ ‫انها کمتر از ‪ ۲۰‬سال است اما تقاضا برای شرکت در جشنواره‬ ‫دارند که در ارتباط با این گروه قرار شده است با نظرات داوران‬ ‫و مس��ئوالن جشنواره اجازه شرکت در جش��نواره به انها داده‬ ‫ش��ود‪ .‬اینها افرادی هستند که اگر کار شان زیبا باشد‪ ،‬ازسوی‬ ‫کمیت��ه داوری انتخاب و به جش��نواره راه پی��دا می کنند‪ .‬وی‬ ‫سپس دربار ه کیفیت جشنواره و میزان شرکت کنندگان در ان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ارتباط با میزان شرکت کنندگان ان کیفیتی که‬ ‫وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ب��ا صدور‬ ‫حکمی مدیر کل جدید دفتر موس��یقی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی را منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سید عباس صالحی‪ ،‬وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی دوشنبه ‪۳۰‬اردیبهشت‬ ‫با صدور حکمی محم��د اللهیاری فومنی را به‬ ‫عن��وان مدیرکل جدید دفتر موس��یقی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب کرد‪.‬‬ ‫در مت��ن حکم س��ید عب��اس صالحی امده‬ ‫است‪:‬‬ ‫«جن��اب اقای محمد الهیاری فومنی نظر به‬ ‫شایستگی و تجربه های مدیریتی جنابعالی بنا‬ ‫به پیش��نهاد معاون امور هنری به موجب این‬ ‫حک��م به س��مت «مدیر کل دفتر موس��یقی»‬ ‫منصوب می شوید‪.‬‬ ‫امید م��ی رود با اس��تعانت از خداوند متعال‬ ‫و در تعام��ل با اهالی هنر نس��بت به تقویت و‬ ‫گسترش موسیقی ایرانی و بهره گیری از ان در‬ ‫دیپلماسی فرهنگی و هنری جمهوری اسالمی‬ ‫ایران موفق و موید باشید‪».‬‬ ‫موردنظرمان اس��ت‪ ،‬اتفاق خواهد افتاد‪ .‬میزان شرکت کنندگان‬ ‫در نهایت باید ‪ ۳۰‬گروه باش��د‪ ،‬اما براس��اس پیش بینی ما این‬ ‫میزان بیش از ‪ ۳۰‬گروه خواهد بود‪.‬‬ ‫کریم��ی همچنین مطرح کرد‪ :‬نخس��تین برنامه س��رگرمی‬ ‫نمایش��ی را در خوزس��تان اجرا کردیم و ترکیب��ی از کارهای‬ ‫سرگرمی های نمایشی را داش��تیم‪ .‬البته این افراد درخشیدند‬ ‫چون بهترین ها امده بودند‪ .‬هزینه این کار را اداره کل ارش��اد‬ ‫خوزس��تان پذیرفت‪ .‬البته خود شعبده بازان بعدهاً راغب بودند‬ ‫که ایینی فقط با حضور انها اجرا ش��ود اما وقتی نام جشنواره‬ ‫می اید‪ ،‬متولی ان وزارت فرهنگ و ارش��اد است که باید مجوز‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫ما با تالش��ی که دوستان داشتند و محمدرضا خوشرو که از‬ ‫قدیمی ه��ای انجمن و هم مجری طرح و کارگردان اس��ت‪ ،‬کار‬ ‫را اغاز کردیم‪ .‬ایش��ان ابتدا قرار بود با خراسان صحبت کند اما‬ ‫رفت وامد بچه ها س��خت بود و باید هتل می گرفتند‪ .‬درنتیجه‬ ‫تصمیم بر این ش��د‪ ،‬این جش��نواره از ‪ ۲‬تا ‪ ۶‬تیر ‪ ۹۸‬در گرگان‬ ‫برگزار شود که اداره کل ارشاد استان کمک کرد‪.‬‬ ‫به��روز کریمی در پایان درباره این جش��نواره به هزینه های‬ ‫حضور شرکت کنندگان اشاره کرد که هزینه سفر انها از سوی‬ ‫جشنواره پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫فیل��م «انتفام جویان‪ :‬اخ��ر بازی» پس از ‪۳‬‬ ‫هفت��ه متوالی‪ ،‬ج��ای خود را در صدر گیش��ه‬ ‫ف��روش هفتگ��ی س��ینمای امریکا ب��ه فیلم‬ ‫جدی��د «جان ویک» ب��ا بازی «کیان��و ریوز»‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از ورایتی‪ ،‬فیلم‬ ‫اکش��ن «جان ویک‪ :‬فصل ‪ »۳‬ب��ا بازی «کیانو‬ ‫ری��وز» در نق��ش اصلی در هفته نخس��ت در‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۸۰۰‬س��الن س��ینماهای امریکا به‬ ‫روی پرده رف��ت و با فروش فراتر از انتظار ‪۵۷‬‬ ‫میلیون دالری توانس��ت به س��لطه ‪ ۳‬هفته ای‬ ‫فیل��م «انتقام جوی��ان‪ :‬اخر بازی» در گیش��ه‬ ‫امریکا پای��ان دهد و این هفت��ه ‪۲۹.۴‬میلیون‬ ‫دالر فروخت‪« .‬ج��ان ویک‪ :‬فصل ‪ »۳‬همزمان‬ ‫با س��ینماهای امریکا در ‪۶۶‬کشور خارجی نیز‬ ‫اکران خ��ود را اغاز کرد و با فروش ‪۳۵‬میلیون‬ ‫دالری‪ ،‬ف��روش جهانی این فیل��م را در هفته‬ ‫نخس��ت اکران به ‪ ۹۲‬میلیون دالر رساند‪ .‬این‬ ‫فیلم به کارگردانی «چاد استالس��کی» با بازی‬ ‫دوباره «کیان��و ریوز» در نق��ش یک ادمکش‬ ‫حرفه ای است که در جست وجوی تروریست ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫مدیرکل دفتر موسیقی‬ ‫وزارت ارشاد تغییر کرد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫اول خرداد ‪ 16 - 1398‬رمضان ‪ 22 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1295‬پیاپی ‪2613‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫روی خط فرهنگ‬ ‫«کوچیدن» در مشهد و «تجربه های تصویری» در اصفهان‬ ‫سرویس خودنشر امازون و‬ ‫اینده شغلی نویسندگان تازه کار‬ ‫‪ ۱۳‬نمایشگاه هنری در استان های کشور‬ ‫شهرهای گوناگون ایران با برگزاری نمایشگاه های‬ ‫انفرادی و گروهی میزبان هنرمندان و عالقه مندان‬ ‫به هنر هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫این هفته تعدادی‬ ‫از گالری ه��ای ش��هرهای گوناگون ای��ران پذیرای‬ ‫اثاری از هنرمندان بومی یا مهمان هس��تند تا اثار‬ ‫خود را در شاخه های مختلف هنرهای تجسمی در‬ ‫معرض دید عالقه مندان به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری اکنون‪ ،‬اصفهان‬ ‫نمایش��گاه «تجربه های تصوی��ری» با اثاری از‬ ‫راحله احس��انی و س��پیده کاید تا اول خرداد در‬ ‫گالری اکنون برپاس��ت‪ .‬این گال��ری در اصفهان‪،‬‬ ‫خیاب��ان خاقانی‪ ،‬کوچه افش��ین (‪ ،)۱۴‬بن بس��ت‬ ‫حریر‪ ،‬شماره ‪ ۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری ابان‪ ،‬شیراز‬ ‫‹ ‹گالری ایوان سپید‪ ،‬کرج‬ ‫نمایش��گاه گروهی اثار باتیک تا ‪ ۳۱‬اردیبهشت‬ ‫در گالری س��ایان به نش��انی اصفهان‪ ،‬خیابان اذر‪،‬‬ ‫بن بست سی ودوم (امین)‪ ،‬شماره ‪ ۱۷‬برپا بود‪.‬‬ ‫‹ ‹موزه هنرهای معاصر‪ ،‬اصفهان‬ ‫نمایش��گاه گروهی حج��م و نقاش��ی خط تا ‪۳۱‬‬ ‫اردیبهشت در گالری نقش قلم برپا بود‪ .‬این گالری‬ ‫در اصفه��ان‪ ،‬چهارباغ ب��اال‪ ،‬کوچه ‪ ،۲۳‬بن بس��ت‬ ‫میخک‪ ،‬شماره ‪ ۲۶‬واقع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری پیرسوک‪ ،‬شیراز‬ ‫نمایش��گاه اث��ار ارس��یا مق��دم با نام «س��ری‬ ‫ش��اهپریان» ت��ا ‪ ۲۰‬خ��رداد در گال��ری ام��روز‬ ‫برپاس��ت‪ .‬عالقه من��دان می توانن��د ب��ه نش��انی‬ ‫اصفهان‪ ،‬ابش��ار دوم‪ ،‬کوچه فرش��ید‪ ،‬شماره ‪۳۲۴‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری زی‪ ،‬شیراز‬ ‫نمایش��گاه اث��ار پیم��ان هوش��مندزاده ب��ا ن��ام‬ ‫«جورواجور» ت��ا ‪ ۲۳‬خرداد در گال��ری صفر‪/‬یک به‬ ‫نش��انی اصفهان‪ ،‬مرداویج‪ ،‬اس��تقالل ش��مالی‪ ،‬نبش‬ ‫کوچه ‪ ،۱۷‬شماره ‪ ۶۱‬برپاست‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری سایان‪ ،‬اصفهان‬ ‫نمایش��گاه مروری بر اثار ام��ان اهلل طریقی تا ‪۱۷‬‬ ‫خرداد در م��وزه هنرهای معاصر اصفهان به نش��انی‬ ‫خیابان استانداری‪ ،‬موزه هنرهای معاصر برپاست‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری نقش قلم‪ ،‬اصفهان‬ ‫‹ ‹گالری امروز‪ ،‬اصفهان‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫‪13‬‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گ‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫نمایش��گاه اثار امیرنصر کم گویان با نام «دیاگرام‬ ‫‪ »X‬تا ‪ ۱۳‬خرداد در گالری پیرسوک به نشانی شیراز‪،‬‬ ‫خیابان رودکی‪ ،‬انتهای کوچه ‪ ،۴‬س��مت چپ‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۱۳‬برپاست‪.‬‬ ‫نمایش��گاه پوس��ترهای علیرضا مصطف��ی زاده تا‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهش��ت در گال��ری زی به نش��انی ش��یراز‪،‬‬ ‫مجموعه فرهنگی سینمایی هنر شهر افتاب‪ ،‬مجتمع‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬بلوک ‪ ۷‬برپا بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی ندا فرجی با نام «کوچیدن» تا‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهش��ت در گالری رادین به نشانی مشهد‪،‬‬ ‫بلوار س��جاد‪ ،‬حامد جنوبی ‪ ،۱۲‬ش��ماره ‪ ۱۰۸‬برپا‬ ‫بود‪.‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫غ‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪149‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ک س‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ک ش‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫موزه اثار نادر ابراهیمی به کجا رسید؟‬ ‫همس��ر نادر ابراهیمی می گوید هنوز زمان گش��ایش‬ ‫موزه اثار این نویسنده فقید مشخص نیست اما گفته اند‬ ‫هرچه زودتر این اتفاق می افتد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬فرزانه‬ ‫منص��وری‪ ،‬درباره اخرین وضعیت راه ان��دازی موزه اثار‬ ‫نادر ابراهیمی اظهار ک��رد‪ :‬قرار بود این موزه برای تولد‬ ‫ن��ادر ابراهیمی (‪ ۱۴‬فروردین) گش��ایش یابد؛ جایی در‬ ‫باغ کتاب و در خانه شعر و ادبیات‪ ،‬اما بنا به دالیلی که‬ ‫م��ن ه��م نمی دانم این اتفاق نیفتاد‪ .‬او با بیان اینکه هنوز زمانی برای گش��ایش‬ ‫این موزه مشخص نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن در حال تدارک هستند که این موزه‬ ‫راه اندازی شود و گفته اند می خواهند هرچه زودتر این اتفاق بیفتد‪« .‬یک عاشقانه‬ ‫ارام»‪« ،‬بار دیگر ش��هری که دوست می داشتم»‪« ،‬چهل نامه کوتاه به همسرم»‪،‬‬ ‫«مردی در تبعید ابدی»‪« ،‬بر جاده های ابی س��رخ»‪« ،‬تضادهای درونی»‪« ،‬اتش‬ ‫بدون دود» و «ارش در قلمرو تردید» از اثار منتشرشده نادر ابراهیمی هستند‪.‬‬ ‫نادر ابراهیمی ‪ ۱۶‬خرداد س��ال ‪ ۱۳۸۷‬پس از چندین س��ال دس��ت و پنجه نرم‬ ‫کردن با بیماری درگذشت و پیکرش در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫نمایش سفال ایران‬ ‫در قطب سرامیک فرانسه‬ ‫هنر س��فال و سرامیک ایران در قطب سرامیک فرانسه معرفی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪« ،‬اوباین» شهری نزدیک مارسی در جنوب فرانسه است که به دلیل وجود‬ ‫معادن خاک رس‪ ،‬در س��اخت سفال و سرامیک پیش��رو است‪ .‬پیشینه سفال و‬ ‫سرامیک سازی اوباین به قرن ‪ ۱۹‬میالدی برمی گردد‪ ،‬هرچند بیشتر کارخانه ها و‬ ‫کارگاه های سفال گری این شهر پس از انقالب صنعتی تعطیل شده اما همچنان‬ ‫مهم ترین مرکز تولید س��فال و سرامیک در فرانسه به ش��مار می اید‪ .‬نمایشگاه‬ ‫جاده ابریشم که از سال ‪)۲۰۱۷( 1396‬در این شهر برپا شده امسال نیز تمرکز‬ ‫خود را روی س��فال و س��رامیک گذاش��ته و به معرفی ش��یوه خلق این هنر در‬ ‫ایران پرداخته که با اس��تقبال فرانس��وی ها نیز روبه رو ش��ده است‪Barbara .‬‬ ‫‪ lepecheux‬راهنمای فرانس��وی اشنا به تاریخ و هنر ایران نیز در این فرصت‪،‬‬ ‫کارگاه اموزش��ی را درباره تاریخچه س��فال و س��رامیک ایران برگ��زار کرد و به‬ ‫تفاوت شیوه تولید ان در دوره های گوناگون تاریخی پرداخت‪ .‬همچنین در بخش‬ ‫دیگری درباره «لعاب» کاشی هایی که بیشتر در مسجدها به کار می رود و به طور‬ ‫معمول نظر گردش��گران خارجی را جلب می کند‪ ،‬توضیحاتی داده شد‪ .‬براساس‬ ‫اسناد تاریخی موجود‪ ،‬پیشینه سفال ایران به ‪ 12‬هزار سال پیش می رسد‪ .‬سفال‬ ‫بخش��ی از معماری سنتی ایران بوده اما با غلبه معماری غربی و به صرفه نبودن‬ ‫این محصول‪ ،‬به ندرت از این محصول اس��تفاده می ش��ود و همین مسئله تولید‬ ‫س��فال های ش��یروانی را در معرض انقراض قرار داده اس��ت‪ .‬کارخانه ‪ Ravel‬با‬ ‫برگزاری موزه ای به نمایش اخرین بازمانده از نخستین محصوالت تولیدشده در‬ ‫این منطقه نیز پرداخته که بازدید از ان رایگان است‪.‬‬ ‫جشنواره‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫زاگرب و تورنتو مقصد این روزهای سینمای ایران‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪150‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نرگ��س ابی��ار‪ ،‬هوت��ن ش��کیبا‪ ،‬فرش��ته صدرعرفای��ی و الناز‬ ‫شاکردوس��ت‪ ،‬کارگردان و بازیگران فیلم س��ینمایی «ش��بی که‬ ‫ماه کامل شد» سفیران ارش��یو ملی هنر ایران شدند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایین اکران ویژه فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد»‬ ‫با حضور کارگردان و بازیگران فیلم عصر دوشنبه‪ ۳۰ ،‬اردیبهشت‬ ‫در کتابخانه ملی ایران برگزار و با حضور اشرف بروجردی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و هانیه گرائیلی‪ ،‬مشاور رئیس‬ ‫سازمان‪ ،‬تندیس و استوارنامه سفیر ارشیو ملی هنر ایران به نرگس‬ ‫ابیار‪ ،‬هوتن شکیبا‪ ،‬فرش��ته صدرعرفایی و الناز شاکردوست اهدا‬ ‫شد‪ .‬در پایان این ایین نیز از کتاب «رساله جهادیه»‪ ،‬نوشته میرزا‬ ‫عیس��ی قائم مقام فراهانی که در سازمان اس��ناد و کتابخانه ملی‬ ‫ایران نگهداری می ش��ود‪ ،‬رونمایی شد‪ .‬این کتاب در سال ‪۱۲۳۳‬‬ ‫هجری به دستور فتحعلی شاه قاجار ازسوی قائم مقام نوشته شده‬ ‫و نخستین کتاب فارسی است که در چاپخانه سربی که ان زمان‬ ‫در تبریز دایر کرده بودند به چاپ رس��یده اس��ت‪ .‬فیلم سینمایی‬ ‫«شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی و نویسندگی نرگس ابیار‬ ‫و تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی محصول سال ‪ ۱۳۹۷‬است‪.‬‬ ‫این فیلم برای نخس��تین بار در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر‬ ‫به نمایش درامد و با نامزدی در ‪ ۱۳‬رش��ته‪ ،‬توانس��ت ‪ ۶‬سیمرغ‬ ‫بلورین بهترین فیلم‪ ،‬بهترین کارگردانی‪ ،‬بهترین بازیگر نقش اول‬ ‫مرد‪ ،‬بهترین بازیگر نقش اول زن‪ ،‬بهترین بازیگر نقش مکمل زن‬ ‫و بهترین چهره پردازی را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسکی روی یخ ‪ -‬مرهم گذاری‬ ‫‪ -2‬نکوهش ادبی ‪ -‬گل قوس و قزح ‪ -‬نوبر بهار‬ ‫‪ -3‬درخشان و تابان ‪ -‬دعای بد ‪ -‬حلقه چرخ اتومبیل‬ ‫‪ -4‬واح��د مقیاس برای الکتریس��یته ‪ -‬اطراف و اکناف ‪ -‬کش��تی‬ ‫نیروی دریایی‬ ‫‪ -5‬چشم روشنی دیدار عروس ‪ -‬پارچه باف ‪ -‬صدایی در موسیقی‬ ‫‪ -6‬سایه گاه ‪ -‬هنوز به لفظ انگلیسی ‪ -‬محل بازگشت‬ ‫‪ -7‬گردنه کوه ‪ -‬مقصود و منظور‬ ‫‪ -8‬خودرو زرهی جنگی‪ -‬از ورزش های رزمی‬ ‫‪ -9‬عهده دار نظم جامعه ‪ -‬بهترین در میان همانندان خود‬ ‫‪ -10‬پیش از این ‪ -‬تکیه ‪ -‬به دنیا اوردن‬ ‫‪ -11‬نشان مصدر در فارسی ‪ -‬نوعی میز یا صندلی ‪ -‬قهرمان پیروز‬ ‫‪ -12‬دورویی ‪ -‬سالن مهمانی‪ -‬هشتمین پادشاه سلسله کیانی‬ ‫‪ -13‬زاویه های متقارب در هندسه ‪ -‬رفاقت ‪ -‬فال نیک گرفتن‬ ‫‪ -14‬بسته بندی مواد غذایی در خال و محیط بدون هوا ‪ -‬منظومه ای‬ ‫از هومر ‪ -‬عددی دو رقمی‬ ‫‪ -15‬از قسمت های مهم بیمارستان ‪ -‬از مشاغل بیمارستانی‬ ‫‪14‬‬ ‫سینما‬ ‫عوامل «شبی که ماه کامل شد»‬ ‫سفیران ارشیو هنر ایران شدند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫‹ ‹گالری رادین‪ ،‬مشهد‬ ‫‪2‬‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‹ ‹گالری هان‪ ،‬شیراز‬ ‫نمایش��گاه تکثیرهای فواد ش��ریفی تا ‪ ۷‬خرداد‬ ‫در گالری هان به نش��انی ش��یراز‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫عفیف اب��اد‪ ،‬نبش کوچ��ه ‪ ،۱۹‬س��اختمان ‪،۱۵۶‬‬ ‫زیرزمین برپاست‪.‬‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬نوعی ورزش کشتی رایج در کشورمان‪ -‬کنایه از کار ناپایدار و بی امان‬ ‫‪ -2‬گاه مشکل گش��ا می ش��ود! ‪ -‬دانه ای با طعمی تلخ به اندازه باقال ‪ -‬صندلی‬ ‫مدرسه‬ ‫‪ -3‬پیایی بودن ‪ -‬شایسته و سزاوار ‪-‬نژاد ما مردم ایران‬ ‫‪ -4‬سرباز نیروی دریایی ‪ -‬رابطه خویشاوندی ‪ -‬سمت گیری‬ ‫‪ -5‬رمق واپسین ‪ -‬علم وراثت ‪ -‬ادم ولگرد ‪ -‬حرف همراهی عرب‬ ‫‪ -6‬اشاره به نزدیک ‪ -‬مسرور و خوشحال‬ ‫‪ -7‬عمق و گودی هر چیز ‪ -‬صدای گریه و شدت اندوه‬ ‫‪ -8‬درخت خوش قد و قامت ‪ -‬برج پنجم فلکی‬ ‫‪ -9‬نهایت و خاتمه ‪ -‬درجه داری در ارتش‬ ‫‪ -10‬بدشگون و بدیمن ‪ -‬سهولت و اسانی‬ ‫‪ -11‬غرور ‪ -‬اسب چاپار ‪ -‬سقف پوشش خانه ‪ -‬معاون هیتلر در حزب نازیسم‬ ‫‪ -12‬فاقد استحکام الزم ‪ -‬شمالی ترین شهر هندوستان ‪ -‬زمان مرگ‬ ‫‪ -13‬گاز مرداب ‪ -‬نمایشنامه نویس المانی ادم ادم است ‪ -‬رودی در شبه جزیره‬ ‫بالکان‬ ‫‪ -14‬دندان های نیش ‪ -‬نغمه و سرود ‪ -‬کارها و افعال‬ ‫‪ -15‬با قدرت سرشار ‪ -‬تعهد‬ ‫‪10‬‬ ‫‹ ‹گالری تاروپود‪ ،‬شیراز‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی محس��ن راس��ت منش تا ‪۸‬‬ ‫خرداد در گالری تاروپود به نشانی شیراز‪ ،‬چهارراه‬ ‫حافظی��ه‪ ،‬مرکز اس��ناد و کتابخانه مل��ی فارس‪،‬‬ ‫نگارخانه تاروپود برپاست‪.‬‬ ‫س��ینماگران ایرانی در تازه ترین حضور بین المللی خود در ش��هرهای زاگرب‪،‬‬ ‫پاریس و تورنتو رقابت می کنند و تجلیل می شوند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬افتخارافرینی‬ ‫سینمای ایران در حوزه انیمیشن حاال به یک اپیدمی در خبر رسانه ها تبدیل شده‬ ‫و در تازه ترین حضور انیمیش��ن «سینک» به کارگردانی محبوبه کالیی به بخش‬ ‫مس��ابقه انیمیش��ن زاگرب کرواسی راه یافته اس��ت‪ .‬دهمین جشنواره انیمیشن‬ ‫کودک و نوجوان «وافی و رافی» از ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬خرداد ‪ ۹۸‬در کرواسی برگزار خواهد‬ ‫شد و فیلم انیمیشن «سینک» ساخته محبوبه کالیی‪ ،‬در بخش مسابقه فیلم های‬ ‫نوجوان (‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬سال) این جشنواره به نمایش درمی اید‪ .‬در این جشنواره‪۷۶ ،‬‬ ‫فیلم انیمیشن از ‪ ۳۰‬کشور جهان در ‪ ۵‬بخش به رقابت می پردازند‪« .‬ابی» علیرضا‬ ‫معصومی و «روی جلد» یگانه مقدم دو فیلم انیمیشن ایرانی دیگر بخش مسابقه‬ ‫فیلم های نوجوان جش��نواره «وافی و رافی» کرواس��ی هس��تند‪ .‬در ادامه حضور‬ ‫اثار ایرانی در اروپا این بار فیلم «برگ جان» س��اخته ابراهیم مختاری در اینالکو‬ ‫(موسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی) در پاریس فرانسه به نمایش درخواهد‬ ‫امد و نشست پرسش و پاسخ ان برگزار می شود‪ .‬تورنتو کانادا نیز میزبان مسعود‬ ‫کیمیایی‪ ،‬س��ینماگر پیشکسوت ایران خواهد ش��د و با نمایش مستند «قهرمان‬ ‫اخر» از این سینماگر تجلیل خواهد کرد‪ .‬شنبه‪ 4 ،‬خرداد از ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪۱۹:۳۰‬‬ ‫در بنیاد پریا تورنتو برنامه ای باعنوان ش��ب س��ینمای مس��عود کیمیایی به همت‬ ‫گروه هنری موج نو با مدیریت عارف محمدی برگزار می شود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫نمایش��گاه عکس جواد جعفری راد با نام «پیش‬ ‫پ��ا افتاده ها» تا اول خرداد در گالری ایوان س��پید‬ ‫به نشانی مهرشهر کرج‪ ،‬بلوار ارم‪ ،‬بعد از باغ سیب‪،‬‬ ‫جنب سه راه شهرداری‪ ،‬شماره ‪ ۲‬برپاست‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری صفر‪/‬یک‪ ،‬اصفهان‬ ‫نمایشگاه عکس های برگزیده جشنواره سیما و‬ ‫منظر ش��هری تا ‪ ۹‬خرداد در گالری ابان برپاست‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه تا ‪ ۱۴‬ش��هریور به نش��انی شیراز‪،‬‬ ‫خیاب��ان عفیف اب��اد‪ ،‬حد فاصل کوچ��ه ‪ ۱۸‬و ‪۲۰‬‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫مایمی فاکس‪ ،‬خبرنگار و نویسنده روزنامه نیویورک تایمز اعتقاد‬ ‫دارد بهترین راه برای ارتباط نویس��ندگان تازه کار با مخاطبانش��ان‪،‬‬ ‫خودنشری این نویسندگان است‪ .‬به گزارش ایبنا به نقل از فوربس‪،‬‬ ‫نخس��تین بار ش��رکت امازون س��رویس انتشار مس��تقیمش را در‬ ‫س��ال ‪2017( 1396‬میالدی) برای ارتباط مس��تقیم نویس��ندگان‬ ‫ب��ا مخاطب��ان راه ان��دازی کرد و تا امروز این س��رویس ب��ه یکی از‬ ‫موفق ترین رس��انه های محبوب نویس��ندگان تبدیل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫هرچند هنوز بس��یاری از نویس��ندگان مش��هور از پیوستن به این‬ ‫س��رویس خودداری می کنند اما به نظر می رس��د نخستین و شاید‬ ‫تنه��ا راه برای ارتباط نویس��ندگان تازه کار با مخاطبانش��ان همین‬ ‫باشد‪ .‬س��رویس انتشار مستقیم کیندل (‪ )KDP‬در عصر دیجیتال‬ ‫بهترین راه برای نویس��نده شدن است اما باید برخی استانداردهای‬ ‫مربوط به ان رعایت شود‪ .‬مایمی فاکس‪ ،‬خودش یک دو جین کتاب‬ ‫درباره موضوعات گوناگون منتش��ر کرده که هیچ کدام انها در این‬ ‫سرویس نیستند اما اعتقاد دارد بهترین راه برای ارتباط نویسندگان‬ ‫تازه کار با مخاطبانش��ان‪ ،‬خودنش��ری این نویسندگان است‪ .‬فاکس‬ ‫س��ال ها برای ناشران گوناگون به عنوان نویس��نده سایه کار کرده و‬ ‫حتی کتاب هایش از س��وی انتشارات دانش��گاه استنفورد نیز چاپ‬ ‫شده اند اما خودش عالقه خاصی به سرویس خودنشر امازون دارد و‬ ‫می گوید در این سرویس موفقیت کتاب شما براساس نظر مستقیم‬ ‫مخاطب تعیین می شود‪ .‬فاکس اعتقاد دارد اینده چاپ و نشر کتاب‬ ‫متعلق به س��رویس های خودنشری مشابه شرکت امازون است زیرا‬ ‫دیگر هیچ نویس��نده ای مجبور نیس��ت برای چاپ کتابش از نامش‬ ‫صرف نظر کند و برای ناش��ران امتیاز قائل شود‪ .‬در راهکارهایی که‬ ‫وی برای نویس��ندگان تازه کار پیش��نهاد می کند ارتباط مستقیم از‬ ‫طریق شبکه های اجتماعی به چش��م می خورد که موجب می شود‬ ‫یک نویس��نده بااستعداد از همان روزهای نخست کارش با مخاطب‬ ‫اثارش اشنا شود‪.‬‬ ‫مصطف�ی داننده‪ ،‬روزنامه نگار‪ :‬با ‪ ۲۷‬س��ال س��ن‬ ‫پش��ت ماش��ین میلیاردی پدر نشس��ته و با یک پراید‬ ‫تصادف می کند‪ .‬راننده ‪۲۰‬س��اله پراید که دانش��جو هم‬ ‫بوده‪ ،‬کشته می ش��ود‪ .‬مردم لب به اعتراض می گشایند‬ ‫ک��ه چه خبرتووووونه؟ او و همراهانش هم س��ر خود را‬ ‫ب��اال می گیرند و می گوین��د ُمرده که ُم��رده‪ ،‬دیه اش را‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫او وقتی پشت فرمان پورشه می نشیند‪ ،‬تصور می کند همه شهر نوکر او هستند‬ ‫و باید در برابرش خم و راس��ت ش��وند‪ .‬جوانک حق دارد چنین تصوری داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬در جامعه پول زده باید شاهد چنین رفتاری هم باشیم‪.‬‬ ‫این پس��ر و امثال او‪ ،‬احترام را دیده اند‪ .‬انها دیده اند وقی پدر پولدارش��ان وارد‬ ‫جایی می ش��ود‪ ،‬همه به او احترام می گذارند و تا کمر برایش خم می شوند‪ .‬انها‬ ‫دیده اند که ثروت در جامعه به مراتب بهتر از علم است‪ .‬انها می بینند بسیاری از‬ ‫انهایی که به سراغ علم رفتند‪ ،‬هشت شان گرو نه شان است و انهایی که به دنبال‬ ‫ثروت رفتند نان شان در روغن است‪.‬‬ ‫انه��ا دیده اند که در این جامعه با پول می ش��ود همه کار کرد‪ .‬انها به چش��م‬ ‫دیده اند هزار کار محال با اس��کناس حل ش��ده اس��ت‪ .‬حاال چه انتظاری باید از‬ ‫این جوان ها داشت‪ .‬از جوان هایی که شغل شان تفریح کردن با پول پدر است‪.‬‬ ‫جان یک ادم را می گیرند و می گویند فدای سرمان‪ ،‬پولش را می دهیم! پولش‬ ‫را می دهند و دوباره پش��ت ماش��ین میلیاردی پدر می نشینند و روز از نو روزی‬ ‫از نو‪.‬‬ ‫این بچه ها را نباید محکوم کرد‪ .‬انها تربیت ش��ده ما هستند‪ .‬نخستین کسانی‬ ‫که باید پش��ت میز محاکمه بنشینند کسانی هستند که جامعه را به این سمت‬ ‫کش��انده اند؛ کسانی که با رفتار خود باعث شده اند پولداری تبدیل به یک ُحسن‬ ‫بزرگ در جامعه شود‪.‬‬ ‫در جامعه ای که همه دوس��ت دارند پولدار باش��ند‪ ،‬نمی شود به دنبال انسانیت‬ ‫گشت‪ .‬چه دختر و پس��رهایی که برای تامین اینده خود‪ ،‬به دنبال یک شوهر یا‬ ‫همس��ر پولدار می گردند‪ .‬برای انها عش��ق معنا ندارد و رفاه و پولداری جای ان‬ ‫را گرفته است‪.‬‬ ‫در جامع��ه ای که اگر به دنبال پول نباش��ی و چش��م خود را ب��ه روی مادیات‬ ‫ببن��دی‪ ،‬عقب افتاده و امل خطاب می ش��وی‪ ،‬چه انتظاری می ش��ود از جوانکی‬ ‫داشت که پشت ماشین میلیاردی پدر نشسته است‪.‬‬ ‫در جامعه ایران زمانی پدر و مادرها دوس��ت داشتند‪ ،‬فرزندشان خلبان‪ ،‬دکتر‬ ‫یا مهندس ش��ود اما حاال بسیاری از انها دوست دارند فرزندشان پولدار باشد؛ با‬ ‫چه شیوه ای اصال مهم نیست!‬ ‫در زمان های نه چندان دور در جلس��ات خواستگاری ابتدا از محاسن اخالقی و‬ ‫تحصیالت ماه داماد سخن می گفتند و بعد به سراغ پول و خانه می رفتند اما حاال‬ ‫از ثروت و خانه می پرسند و بعد به سراغ خلقیات خواستگار محترم می روند‪.‬‬ ‫جامعه ایران عوض ش��ده اس��ت‪ .‬انس��انیت به واس��طه پول دفن ش��ده و پول‬ ‫یکه تازی می کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫پسر پورشه سوار را محاکمه نکنید‪...‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!