روزنامه صمت شماره 1297 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1297

روزنامه صمت شماره 1297

روزنامه صمت شماره 1297

‫سالروز شهادت موالی متقیان امیرمومنان مراد جوانمردان حضرت امام علی علیه السالم را تسلیت می گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫برگزاری ایین سوگواری موالی متقیان امام‬ ‫علی (ع) در حضور رهبر معظم انقالب‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1297‬پیاپی ‪2615‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫درخواست رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای ثبات و ارامش بازار‬ ‫سرمقاله‬ ‫از رسیدن به اهداف‬ ‫توسعه ای بازنمانیم‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫الزامات خصوصی سازی‬ ‫صنعت خودرو در ایران‬ ‫دولت راه تولیدکننده را‬ ‫نبندد‬ ‫در س��الروز ضرب��ت خوردن م��والی متقی��ان‪ ،‬حض��رت امیرالمومنی��ن امام علی‬ ‫علیه الس�لام‪ ،‬ایین س��وگواری و عزاداری ان امام همام‪ ،‬با حضور قش��رهای گوناگون‬ ‫مردم و رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬در سالروز ضربت خوردن موالی متقیان حضرت امیرالمومنین امام علی‬ ‫علیه السالم‪ ،‬ایین سوگواری و عزاداری ان امام همام‪ ،‬با حضور قشرهای گوناگون مردم‬ ‫و رهبر معظم انقالب اس�لامی‪ ،‬روز ش��نبه در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این ایین که بعد از اقامه نماز ظهر برگزار شد‪ ،‬احمد چینی به ذکر مصیبت و مرثیه خوانی‬ ‫در عزای موالی متقیان حضرت امام علی علیه السالم پرداخت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مردم مطالبه گر باشند‬ ‫عباس تابش در نخس��تین نشس��ت خبری خود ب��ا عنوان رئیس س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬با تاکید بر اینکه مش��کلی در تامین نیازهای اساسی‬ ‫م��ردم و کاالهای م��ورد نیاز انها وجود ندارد‪ ،‬از مردم خواس��ت به می��زان نیاز خرید‬ ‫کنند تا بازار دچار التهاب نش��ود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این نشس��ت‬ ‫ب��ه موضوع های مربوط به ب��ازار خودرو‪ ،‬احتکار برخی محصوالت مانند ش��کر‪ ،‬تفاوت‬ ‫گرانفروش��ی و گرانی و‪ ...‬اشاره کرد و از مردم خواست مطالبه گری کنند چراکه کمک‬ ‫بزرگ��ی به بهبود ش��رایط ب��ازار خواهند ک��رد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬فقط ب��ا انتقاد از دولت‬ ‫نمی توانیم بازار را ارام کنیم‪ ،‬بلکه مردم و رس��انه ها می توانند در برخورد با سودجویان‬ ‫احتمالی با ما همراه باشند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫افزایش همکاری ها با‬ ‫دانشگاه‪ ،‬اثر مثبت تحریم ها‬ ‫بیت کوین‬ ‫خیابان اصلی پولشویی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫صندوق های رخوت گرفته‬ ‫و صنایع توسعه محور‬ ‫ش��یوه بنگاه��داری صندوق ه��ای باز نشس��تگی از جمل��ه‬ ‫موضوع های��ی اس��ت ک��ه باعث می ش��ود بس��یاری از صنایع و‬ ‫بنگاه ها در کشور با خطر توسعه نیافتگی روبه رو شوند‪ .‬بر اساس‬ ‫تعاریف و وظایف‪ ،‬صندوق های بازنشستگی وظیفه دارند حقوق‬ ‫بازنشس��تگان را پرداخ��ت و تالش کنن��د ارزش پول انها حفظ‬ ‫ش��ود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬این صندوق ه ا در س��اختاری هستند که باید‬ ‫بتوانند به ازای درامد مش��خصی در ماه حقوق بازنشس��تگان را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قطعه ساز به تولید یارانه می پردازد‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت از پیشنهاد بومی سازی قطعات استقبال کرد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫وقتی لشکر اس��پارت شکست سنگینی در‬ ‫نبرد لئوکترا متحمل ش��د فقط ‪ ۳۳‬س��ال از‬ ‫فتح باشکوه اتن ازسوی انها گذشته بود‪.‬‬ ‫در حقیقت انها در مدت ‪ ۳‬دهه تمام قدرت‬ ‫خود را به بدترین شکل ممکن از دست دادند‬ ‫و از یک سپاه توانمند که در نبرد پلوپنزوس‬ ‫در س��ال ‪ ۴۰۴‬پیش از میالد اتن را شکست‬ ‫داده بود ب��ه قدرتی شکس��ت خورده تبدیل‬ ‫شدند‪ .‬اما چگونه اس��پارت ها این شکست را‬ ‫تحم��ل کردند و این مبح��ث چه ارتباطی به‬ ‫ایران امروز دارد؟‬ ‫اس��پارت ها باید خ��ود را وقف دولتش��هر‬ ‫اسپارت می کردند‪ .‬انها از این امتیاز برخوردار‬ ‫بودند که در ارتش خدمت و از دولتشهر خود‬ ‫دفاع کنند‪ .‬انها بس��یار جنگجو و در استفاده‬ ‫از اس��ب و االت نظامی ش��هره یونان باستان‬ ‫بودند‪ ،‬به طوری که اگر س��ربازی بدون زره به‬ ‫ش��هر بازمی گشت همواره ننگ ان را به جان‬ ‫می خرید‪.‬‬ ‫اس��پارت ها به جز خدمت در ارتش و ارائه‬ ‫خدم��ات نظامی ه��ر ماه باید س��هم خود را‬ ‫برای برپایی ضیافتی می پرداختند و کس��انی‬ ‫که این هزین��ه را پرداخت نمی کردند از حق‬ ‫ش��هروندی مح��روم می ش��دند‪ .‬در ابتدا این‬ ‫ضیافت ه��ا س��اده و بس��یار در تب��ادل افکار‬ ‫فایده مند بود اما با فتح اتن و گذش��ت زمان‬ ‫این ضیافت ها تبدیل به مهمانی هایی تجملی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ثروت های باداورده موجب ش��د ضیافت ها‬ ‫بس��یار تجملی و اشرافی برگزار شود و هزینه‬ ‫برگزاری ان برای ش��هروندان بسیار زیاد شد‬ ‫و انها در صورت نپرداختن حق عضویت حق‬ ‫رای خود را از دست می دادند و از سوی دیگر‬ ‫حق ش��هروندی نیز از انها س��لب می شد؛ به‬ ‫این ترتیب اداره اسپارت به دست گروه قلیلی‬ ‫از ثروتمن��دان افتاد و این ام��ر به مرور نفوذ‬ ‫ع��ده ای و حس اس��ارت ع��ده ای دیگر را در‬ ‫فضای اسپارت ایجاد کرد‪ .‬دیگر کسی حاضر‬ ‫به حضور در داخل اس��پارت نبود و بیش��تر‬ ‫جوانان و اف��راد توانمند عالقه مند به فعالیت‬ ‫در خارج از دولتشهر اسپارت بودند‪.‬‬ ‫رقاب��ت برای کس��ب مش��اغل در خارج از‬ ‫اس��پارت با هدف کس��ب ثروت از یک س��و‬ ‫موجب ایجاد فساد در نظام دیوانساالری شد‬ ‫و از س��وی دیگر سبب شد بسیاری دیگر ان‬ ‫عرق اولیه را نس��بت به دولتشهرشان نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اس��ب مهم ترین ابزار جنگی در ان دوران‬ ‫بود و اس��پارت ها در اس��تفاده از ان ش��هره‬ ‫بودن��د‪ ،‬اما ب��ه مرور به س��بب تغییر دیدگاه‬ ‫و مال ان��دوزی به جای در خدمت دولتش��هر‬ ‫بودن‪ ،‬بسیاری از افراد به جای دادن بهترین‬ ‫اسب های ش��ان به سربازان و کمک به جنگ‪،‬‬ ‫اسب های ش��ان را برای ش��رکت در مسابقات‬ ‫و کسب درامد از مس��ابقات حفظ می کردند‬ ‫و تنها اس��ب های ضعیف ش��ان را ب��ه نبردها‬ ‫می فرستادند‪.‬‬ ‫اس��پارت ها اسب های ش��ان را بیش��تر از‬ ‫کشورشان دوست داشتند و این امر درنهایت‬ ‫موجب ش��د جامعه ای موفق به طور کامل از‬ ‫نقشه یونان حذف شود‪.‬‬ ‫در ایران امروز نیز بسیاری از مباحث پایه ای‬ ‫جای خود را به مباحث پیش پاافتاده ای داده‬ ‫که بسیار زمانگیر هستند و ما را از رسیدن به‬ ‫اهداف توس��عه ای بازمی دارند‪ .‬در این شرایط‬ ‫به نظر می رس��د ما نیز تمام تالش مان را برای‬ ‫توس��عه اقتصادی کشور انجام نمی دهیم و به‬ ‫مرور در ایران نیز شاهد انیم که اسب های مان‬ ‫(ظرفیت ه��ا و توانمندی های مان) را بیش از‬ ‫کشور دوست داشته باشیم‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران امروز به سبب نوع اکوسیستم‬ ‫ان اقتصادی مبتنی بر پویایی‪ ،‬تالش‪ ،‬رقابت‬ ‫و پاداش نیست و کمتر فردی می تواند مثال‬ ‫نقض ان را بیاورد‪.‬‬ ‫در کش��وری که ما پس��ت ها و جایگاه های‬ ‫ش��غلی و اجتماعی مان را بیش��تر از توس��عه‬ ‫دوس��ت داری��م‪ ،‬در کش��وری ک��ه مدیران‬ ‫می دانند برای ان پس��ت دان��ش‪ ،‬تخصص و‬ ‫شایس��تگی و کارای��ی الزم را ندارد اما ان را‬ ‫قبول می کنن��د؛ می توان گفت ما هم در دام‬ ‫توجه به اسب های اس��پارتی گرفتار امده ایم‬ ‫و به ط��ور خودخواهان��ه ای منافع خ��ود را بر‬ ‫منافع جمع و کشور ترجیح می دهیم‪ .‬بیایید‬ ‫اس��ب های مان را بیش از کش��ورمان دوست‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران گفت‪ :‬س��خنان س��خیف‬ ‫رئیس جمهوری امریکا درباره کش��ورمان‬ ‫نش��ان دهنده این اس��ت که ترامپ نه تنها‬ ‫چی��زی از تاریخ نمی داند بلکه ملت ایران‬ ‫را نمی شناس��د‪ .‬محمدج��واد ظریف روز‬ ‫جمعه در اسالم اباد‪ ،‬پایتخت پاکستان در‬ ‫گفت وگو با ایرنا در واکنش به سخنان سخیف دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در تروریست خواندن‬ ‫ملت ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقای ترامپ با اظهاراتش ثابت‬ ‫می کند که ادع��ای وی و همکارانش برای حمایت از‬ ‫مردم ایران دروغی بیش نیست‪ .‬وی با یاداوری اینکه‬ ‫ترامپ چند روز پیش مدعی شده بود که پایان ایران‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬افزود‪ :‬ایران ش��اهد پایان ترامپ خواهد‬ ‫ب��ود اما وی ش��اهد پایان ایران نخواه��د بود‪ .‬ظریف‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایران هزاران س��ال ب��وده و خواهد بود و‬ ‫یک کش��ور تازه به دوران رس��یده نمی تواند اینطور‬ ‫درباره ایران صحبت کند و این نشان دهنده ان است‬ ‫که ترامپ حتی در ظاهرسازی که دیگران می کنند‪،‬‬ ‫نمی تواند ان را ادامه دهد و نیت واقعی و درونی خود‬ ‫را درباره م��ردم ایران بروز می دهد‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایران اف��زود‪ :‬ترامپ بارها مردم ایران را به مس��ائلی‬ ‫مانند تروریس��م ک��ه فقط برازن��ده خود‬ ‫اوس��ت‪ ،‬متهم کرده است‪ .‬حرف ما درباره‬ ‫تروریس��م ش��عار نیس��ت‪ .‬ترامپ به طور‬ ‫علنی اعالم کرد علی��ه مردم ایران جنگ‬ ‫اقتصادی می کند و این یعنی ترور‪ ،‬یعنی‬ ‫تالش برای تحمیل یک دیدگاه سیاسی از‬ ‫طریق فشار اقتصادی‪ ،‬از طریق جلوگیری‬ ‫از ف��روش غ��ذا‪ ،‬دارو و مواد اولیه که خالف دس��تور‬ ‫دیوان بین المللی دادگس��تری است و تمام این موارد‬ ‫اقدامات تروریسم اقتصادی او علیه ملت ایران به شمار‬ ‫می رود‪ .‬ظریف تاکید کرد‪ :‬اگر کسی تروریست باشد‪،‬‬ ‫ان ش��خص‪ ،‬خود ترامپ اس��ت که مرتکب تروریسم‬ ‫اقتصادی ش��ده‪ ،‬در حالی که جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مثل همیش��ه در صف اول مبارزه با تروریسم در این‬ ‫منطقه ب��وده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬حمای��ت جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران از مردم ع��راق و س��وریه در مقابل‬ ‫تروریس��م ازس��وی این ملت ها م��ورد قدردانی قرار‬ ‫گرفت��ه و این واقعیتی اس��ت که همه ب��ه ان اذعان‬ ‫دارند‪ .‬رئیس جمهوری امریکا پنجشنبه شب در جمع‬ ‫کش��اورزان امریکایی در سخنانی س��خیف بار دیگر‬ ‫مل��ت ایران را تروریس��ت نامید و مدعی ش��د ایران‬ ‫پشت سر تمام مشکالت خاورمیانه قرار دارد‪.‬‬ ‫امکان وقوع جنگ وجود ندارد‬ ‫دس��تیار فرمان��ده کل ارتش‬ ‫گف��ت‪ :‬ام��کان وق��وع جنگ به‬ ‫هی��چ عنوان وجود ن��دارد و اگر‬ ‫هم وجود داش��ته باشد نیروهای‬ ‫مس��لح در امادگی کامل به سر‬ ‫می برند و پاسخی پشیمان کننده‬ ‫به دشمن می دهند‪.‬‬ ‫امیر س��یفی در گفت وگو با مهر‪ ،‬درباره‬ ‫اخبار مربوط به حضور ناو هواپیمابر امریکا‬ ‫در خلیج ف��ارس نی��ز گف��ت‪ :‬دش��منان با‬ ‫انتشار خبر حضور ناو هواپیمابر امریکا در‬ ‫خلیج ف��ارس می خواهند در جامعه ترس و‬ ‫وحش��ت ایجاد کنند تا انس��ان هایی را که‬ ‫ایمان واقعی ندارند و حاضر نیس��تند برای‬ ‫دفاع از کش��ور هزینه دهن��د جذب خود‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دس��تیار فرمان��ده کل ارتش ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه عملک��رد ای��ران اس�لامی در‬ ‫‪ ۴‬ده��ه گذش��ته نش��ان داده ک��ه امکان‬ ‫ن��دارد امریکا بتواند اقدام��ی را علیه ایران‬ ‫اس�لامی در منطق��ه انجام ده��د و در ان‬ ‫اقدام پیروز ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬انها جان‬ ‫افراد‪ ،‬تجهیزات ش��ان و پرستیژ بین المللی‬ ‫برای شان بسیار مهم است و ایران اسالمی‬ ‫می تواند هزینه های بس��یاری برای امریکا‬ ‫ایج��اد کن��د و در نهایت به س��رافکندگی‬ ‫امریکا منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ومین جلس��ه «کمیت��ه توزی��ع کاغ��ذ‬ ‫مطبوعات» با ریاس��ت مع��اون مطبوعاتی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضای کمیته برگزار‬ ‫و درخواس��ت تعداد زیادی از نشریه ها بررسی و‬ ‫سهمیه مقتضی‪ ،‬تخصیص داده شد که از امروز‪،‬‬ ‫یکش��نبه (‪ ۵‬خرداد) در اختی��ار مطبوعات قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬در س��ومین جلسه‬ ‫«کمیت��ه توزیع کاغ��ذ مطبوع��ات» باتوجه به‬ ‫عمران خان‪ :‬اماده کمک به تنش زدایی در منطقه هستیم‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر ای��ن باوریم که‬ ‫عق�لای امری��کا و فرمانده��ان‬ ‫باتجرب��ه ای ک��ه دارد‪ ،‬نخواهند‬ ‫گذاشت که عناصر تندرو انها را‬ ‫به این وادی بکش��انند که بیرون‬ ‫امدن از ان بسیار مشکل خواهد‬ ‫بود‪ ،‬ب��ه همین دلی��ل انها وارد‬ ‫جنگ نخواهند ش��د و اگر چنین اشتباهی‬ ‫از انها س��ر بزن��د‪ ،‬به طور قط��ع نیروهای‬ ‫مسلح امادگی دفاع از کشور را به بهترین‬ ‫شکل و با اقتدار کامل دارد‪.‬‬ ‫امی��ر س��یفی همچنین درب��اره نمایش‬ ‫امریکایی ه��ا در خلیج فارس گفت‪ :‬ش��ما‬ ‫بدانی��د امریکایی ه��ا اگر می توانس��تند با‬ ‫ایران وارد جنگ شوند‪ ،‬نیازی به امدن به‬ ‫خلیج فارس نبود‪.‬‬ ‫مگر برای تهاجم به عراق و افغانس��تان‬ ‫نمایش��گاه تجهی��زات راه انداختن��د؟ انها‬ ‫می خواهن��د با ایجاد ت��رس در جامعه ما‪،‬‬ ‫برای خود یارگی��ری کنند و ملت ایران را‬ ‫بترسانند‪.‬‬ ‫دس��تیار فرمان��ده ارتش درب��اره امکان‬ ‫وق��وع جنگ نیز با صراح��ت گفت‪ :‬امکان‬ ‫وقوع جنگ به هی��چ عنوان وجود ندارد و‬ ‫اگر هم وجود داشته باشد نیروهای مسلح‬ ‫در امادگی کامل به سر می برند و پاسخی‬ ‫پشیمان کننده به دشمن می دهند‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر پاکس��تان در دی��دار‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران با ابراز نگران��ی از تحوالت تازه‬ ‫در خلیج فارس‪ ،‬گفت‪ :‬پاکستان اماده‬ ‫کمک ب��رای تنش زدای��ی در منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫دفتر نخست وزیری پاکستان جمعه‬ ‫ش��ب با صدور بیانیه رسمی درباره دیدار عمران‬ ‫خ��ان و محمدجواد ظریف در اس�لام اباد گفت‪:‬‬ ‫پاکس��تان اماده اس��ت ت��ا با اس��تفاده از روابط‬ ‫دوس��تانه خود در منطق��ه در تنش زدایی میان‬ ‫کشورهای برادر نقش افرینی کند‪ .‬در این بیانیه‬ ‫امده اس��ت‪ :‬نخس��ت وزیر پاکس��تان ضمن ابراز‬ ‫نگرانی از تشدید تنش ها در منطقه خلیج فارس‬ ‫گف��ت جن��گ راه حل هیچ مش��کلی نیس��ت و‬ ‫تش��دید این وضعیت در منطقه ای که از قبل با‬ ‫بحران روب��ه رو بوده‪ ،‬به نفع هیچ یک از طرف ها‬ ‫نخواهد ب��ود؛ بنابرای��ن اس�لام اباد در وضعیت‬ ‫فعلی از تمامی طرف ها خواهان خویش��تنداری‬ ‫حداکثری اس��ت‪ .‬بیانی��ه دفتر نخس��ت وزیری‬ ‫پاکستان می افزاید‪ :‬عمران خان با ابراز رضایت از‬ ‫روابط عالی جمهوری اس�لامی ایران و پاکستان‬ ‫ترامپ نمی تواند با تهدید و فشار‪ ،‬ایران را به تسلیم وادارد‬ ‫عضو پیش��ین تیم مذاکره کننده هسته ای‬ ‫ای��ران می گوید ترام��پ نمی تواند با تهدید و‬ ‫فشار‪ ،‬ایران را به تس��لیم یا مذاکره وادارد و‬ ‫مذاکرات جدید مش��روط به تغییر سیاس��ت‬ ‫رئیس جمهوری امریکا اس��ت‪ .‬س��ید حسین‬ ‫موسویان‪ ،‬سخنگوی پیشین پرونده هسته ای‬ ‫ایران در گفت وگو با شبکه راشاتودی روسیه‬ ‫در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه اوضاع ایران و لیبی‬ ‫پی��ش از س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی (‪ ۱۳۹۰‬خورش��یدی)‬ ‫گفت‪ :‬نخس��ت اینکه ایران تاکنون توانس��ته در مقابل‬ ‫فش��ارها‪ ،‬تحریم ها‪ ،‬جنگ اقتصادی‪ ،‬جنگ سیاس��ی و‬ ‫جنگ اطالعاتی امریکا مقاومت کند‪.‬‬ ‫حتی امریکا در تجاوز صدام به خاک ایران ش��ریک‬ ‫ش��د و به تاسیس��ات نفتی ایران حمله کرد و ایران به‬ ‫مدت ‪ ۴۰‬س��ال‪ ،‬بدون بمب هسته ای در مقابل امریکا‬ ‫مقاومت کرده اس��ت‪ .‬دوم اینکه تمام فشارهای امریکا‬ ‫ب��ه قصد تضعیف ایران بود اما بعد از ‪ ۴۰‬س��ال‪ ،‬امریکا‬ ‫با این واقعیت روبه رو شده که ایران‪ ،‬اگر باثبات ترین و‬ ‫قدرتمندترین کشور منطقه نباشد‪ ،‬یکی از باثبات ترین‬ ‫و قدرتمندترین کشورهای منطقه است؛ بنابراین‪ ،‬بدون‬ ‫بمب اتم هم قادر خواهد بود که با همین اس��تراتژی و‬ ‫ظرفیت و توانایی‪ ،‬به راه مقاومت ادامه دهد‪ .‬موسویان‬ ‫به تناقض گویی های مکرر ترامپ اش��اره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫در هیچ دورانی از ریاست جمهوری امریکا بعد از انقالب‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬چنین وضع اشفته ای در سیاست امریکا‬ ‫در قب��ال ایران ندیده ام‪ .‬واضح اس��ت که از یک طرف‬ ‫مواض��ع ترامپ درباره ایران با مش��اوران و مس��ئوالن‬ ‫کاغذ از امروز توزیع می شود‬ ‫موج��ودی برخی واردکنندگان کاغذ و بررس��ی‬ ‫درخواست روزنامه ها و نش��ریه ها‪ ،‬با درخواست‬ ‫‪ ۳۴۰‬رس��انه (روزنامه و نشریه) براساس اولویت‬ ‫اعالم شده‪ ،‬موافقت و با ارسال پیامک به مدیران‬ ‫مسئول این رسانه ها‪ ،‬فرایند توزیع اجرایی شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس روزنامه های سراس��ری‪ ،‬استانی‬ ‫و منطق��ه ای در اولوی��ت یک��م و هفته نامه ها و‬ ‫ماهنامه ه��ا در اولویت بعدی قرار گرفتند‪ .‬بنا بر‬ ‫اعالم کمیته توزی��ع کاغذ مطبوعات‪ ،‬باتوجه به‬ ‫ورود برخی محموله های کاغذ در روزهای اینده‬ ‫و اعالم کمیته مبنی بر تخصیص کاغذ برمبنای‬ ‫ب��ر اج��رای ف��وری تصمیم هایی که‬ ‫در جریان س��فر اخی��ر وی به تهران‬ ‫اتخاذ ش��د‪ ،‬تاکید ک��رد که هدف ان‬ ‫توس��عه همکاری ه��ای مش��ترک در‬ ‫تم��ام بخش ه��ا خواهد ب��ود‪ .‬در این‬ ‫بیانیه تصریح شده است‪ :‬عمران خان‬ ‫و ظریف درباره بازگشایی گذرگاه های‬ ‫جدید مرزی میان دو کش��ور در راستای تسهیل‬ ‫تردد شهروندان به ویژه زائران و همچنین ساخت‬ ‫بازارچه های مرزی ب��رای تقویت تجارت در این‬ ‫مناطق تبادل نظر کردند‪ .‬همچنین در این دیدار‬ ‫درباره تقویت امنیت در مرزهای مش��ترک ایران‬ ‫و پاکس��تان گفت وگو شد‪ .‬نخست وزیر پاکستان‬ ‫نیز اب��راز امیدواری کرد که تهران و اس�لام اباد‬ ‫رون��د گس��ترش روابط دوجانب��ه در بخش های‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی را س��رعت بخشند‪ .‬به نقل‬ ‫از بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه ایران از طرف مقام ه��ای عالی رتبه این‬ ‫کشور برای نخست وزیر پاکستان ارزوی موفقیت‬ ‫کرد و گفت سفر اخیر عمران خان به ایران باعث‬ ‫تقویت بیش از پیش پیوندهای دوستی میان دو‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫ش��مارگان واقعی و راس��تی ازمایی ش��مارگان‬ ‫اعالمی از چاپخانه ها‪ ،‬ب��ه زودی دور دوم توزیع‬ ‫کاغ��ذ برای روزنامه ها و نش��ریه ها انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین در راس��تای اجرای قانون انتشار‬ ‫و دسترس��ی ازاد به اطالعات‪ ،‬جزئیات اطالعات‬ ‫توزیع کاغذ در وب س��ایت معاون��ت مطبوعاتی‬ ‫منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیرخان��ه کمیت��ه توزیع کاغ��ذ مطبوعات‬ ‫در معاون��ت مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی اماده دریافت هرگونه‬ ‫پیش��نهادی برای تسریع در رفع نیاز رسانه های‬ ‫عکس روز‬ ‫کلی��دی اش متفاوت اس��ت و ازطرف دیگر‪،‬‬ ‫مواضع شخص ترامپ‪ ،‬پر از ضدونقیض گویی‬ ‫اس��ت‪ .‬ترامپ چن��د وقت پی��ش گفت من‬ ‫می خواهم با ایرانی ها بنش��ینم و توافق کنم‬ ‫که بمب هس��ته ای نداش��ته باشند؛ همین و‬ ‫ب��س! یک روز بعد ایران را به نابودی و پایان‬ ‫رس��می تهدید کرد‪ .‬به گفته موسویان «ما با‬ ‫رئیس جمهوری در امریکا طرف هس��تیم که نمی داند‬ ‫در زمین��ه ایران چه می خواهد‪ ».‬مجری راش��اتودی از‬ ‫موسویان پرسید‪ :‬ایا فکر می کنید چین و روسیه برای‬ ‫حمای��ت از مق��ررات بین المللی به ان��دازه کافی اقدام‬ ‫کرده اند؟ موسویان در پاس��خ گفت‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که کش��ورهای چین و روسیه در مقایس��ه با امریکا و‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬در اجرای برجام صادق ت��ر بوده اند‪ .‬امریکا کامال‬ ‫برجام را نقض و اروپا هم به حمایت سیاس��ی از برجام‬ ‫بسنده کرده است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬با اینکه چین و روس��یه نسبت به اروپا‬ ‫و در عم��ل از اروپا بهتر عمل کرده اند‪ ،‬به تعهدات خود‬ ‫در برجام به طور کام��ل عمل نکرده و در اجرای کامل‬ ‫تعهدات شان کوتاهی کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون مسلم‬ ‫ش��د که ایران باالترین س��طح از ش��فافیت را در بین‬ ‫اعض��ای جامعه جهانی پذیرف��ت و به ان عمل کرد اما‬ ‫اگر ترامپ گمان می کند با تهدید و فشار‪ ،‬قادر خواهد‬ ‫بود یا ایران را تسلیم یا به مذاکره وادار کند‪ ،‬به نتیجه‬ ‫نخواهد رس��ید؛ مگر اینکه تغییر سیاس��ت بدهد و به‬ ‫ایران احترام بگذارد و به اصل مداخله نکردن و احترام‬ ‫متقابل عمل کند‪.‬‬ ‫مکت��وب ب��ه کاغذ اس��ت‪ .‬کمیته توزی��ع کاغذ‬ ‫مطبوع��ات با دس��تور وزی��ر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی با هدف توزیع مناس��ب و شفاف کاغذ‬ ‫مطبوعات‪ ،‬سرعت بخشی به مسیر ورود کاغذ به‬ ‫کش��ور و همزمان توزیع درس��ت ان‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به وضعیت رس��انه هایی که اختاللی در انتش��ار‬ ‫انها به دلیل کمبود کاغذ ایجاد ش��ده و استفاده‬ ‫از ظرفیت تم��ام نهاد ها برای کمک به وضعیت‬ ‫بازار کاغذ باتوج��ه به تاکیدات رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری و وزی��ر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا‬ ‫شهر ‪۸‬هزار ساله یئری در اردبیل‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬میزان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اس��تعفای ترزا می از نخس��ت وزیری انگلیس در پی ناکامی اش در به س��رانجام‬ ‫رس��اندن برکس��یت واکنش های گوناگونی را به ویژه در میان رهبران اروپا در پی‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬روزنامه انگلیسی اکس��پرس گزارش کرد‪ ،‬رهبران‬ ‫اتحادیه اروپا قرار اس��ت چند روز دیگر در پی اس��تعفای ترزا می از نخست وزیری‬ ‫انگلیس یک نشست اضطراری برگزار کنند‪ .‬رهبران این اتحادیه در پاسخ به اعالم‬ ‫اس��تعفای ترزا می درباره گام های بعدی مرب��وط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا‬ ‫به بحث خواهند پرداخت‪ .‬مقام ها و دیپلمات های اتحادیه اروپا به دنبال مش��خص‬ ‫ش��دن نخست وزیر جدید انگلیس به منظور بررس��ی امکان پایان دادن به بن بست‬ ‫ایجاد شده بر سر برکسیت هستند‪ .‬یک مقام ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا گفت‪:‬‬ ‫نخس��ت وزیر جدید انگلیس باید به بن بست فعلی در کشورش بر سر برکسیت در‬ ‫س��ریع ترین زم��ان ممکن پایان دهد‪ ،‬زیرا تداوم ای��ن بی اعتمادی در هر دو طرف‬ ‫تاثیر می گ��ذارد‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬توافق خروج می تواند ی��ک خروج نظام مند را رقم‬ ‫بزند؛ بنابراین تصویب س��ریع این توافق اهمیت زی��ادی دارد‪ .‬یک دیپلمات دیگر‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا پیش بینی کرد اتحادیه اروپا حتی نس��بت به نخس��ت وزیر بعدی‬ ‫س��ختگیری بیش��تری به عمل اورد تا وجهه خود را نزد دیگر کشورها حفظ کند‪.‬‬ ‫این اهمیت اساس��ی دارد که اتحادیه اروپا همزمان موضعش را در برابر مس��ائلی‬ ‫مانند پوپولیس��ت دونالد ترامپ‪ ،‬تجارت و روس��یه حفظ کند‪ .‬یک دستیار امانوئل‬ ‫ماکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانس��ه نیز گفت‪ :‬هن��وز گمانه زنی درباره پیامدهای این‬ ‫تصمیم زود است‪ .‬اصول اتحادیه اروپا از جمله اولویت داشتن کارکرد مناسب این‬ ‫اتحادیه ادامه پیدا خواهد کرد و این وضعیت نیازمند یک شفاف سازی صریح است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس جمه��وری در پیامی با تبریک‬ ‫پی��روزی نارن��درا م��ودی و ح��زب اتح��اد ملی‬ ‫دموکراتیک در انتخابات سراسری پارلمانی هند‪،‬‬ ‫ابراز اطمینان کرد که روابط دیرینه تهران‪-‬دهلی‬ ‫نو بیش از پیش توسعه و تعمیق خواهد یافت‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬علی الریجانی در نطق پیش از دس��تور‬ ‫جلس��ه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی‬ ‫ضمن تبریک فرارس��یدن س��الروز فتح خرمشهر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به مناس��بت س��الروز فتح خرمشهر و‬ ‫همچنین ‪ 4‬خرداد‪ ،‬سالروز مقاومت مردم دزفول‬ ‫از برادر عزیزمان س��ردار سرلش��کر رشید دعوت‬ ‫کردیم در مجلس سخنرانی کند‪ .‬فرمانده قرارگاه‬ ‫مرک��زی خاتم االنبیاء(ص) نیز در این س��خنرانی‬ ‫گفت‪ :‬به دش��من هشدار می دهیم درباره قدرت و‬ ‫اراده ملت ایران‪ ،‬دچار اش��تباه در محاسبه نشود‬ ‫که پرهزینه خواهد بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬کاردینال لوئیس رافائل س��اکو‪ ،‬اسقف‬ ‫اعظ��م کلدانی عراق با تاکید بر لزوم حفظ صلح و‬ ‫ثب��ات در منطقه گفت‪ :‬امریکا باید از اغاز هرگونه‬ ‫جن��گ و درگیری در منطق��ه پرهیز کند چراکه‬ ‫هرگونه درگیری در منطقه یک فاجعه خواهد بود‬ ‫و زندگی را برای مردم منطقه دشوار خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬محمدج��واد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران احتم��ال گفت وگوی‬ ‫تلفن��ی با وزیر خارجه امری��کا را رد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫پمپئ��و هر بار که درباره ای��ران صحبت می کند‪،‬‬ ‫به م��ن بی احترامی می کند‪ .‬چرا باید به تماس او‬ ‫جواب بدهم؟ رویترز نوشت‪ :‬دفتر نمایندگی ایران‬ ‫در س��ازمان ملل اعالم کرد ظریف و مایک پمپئو‬ ‫هرگز به طور مستقیم گفت وگو نکرده اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬فواد اوکتای‪ ،‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫ترکی��ه درب��اره رواب��ط ایران‪-‬ترکی��ه باتوجه به‬ ‫تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران گفت‪ :‬موضع‬ ‫ترکیه همواره به اصولی مبتنی بر حمایت از طرف‬ ‫حق بستگی دارد‪ .‬وی همچنین درباره تنش های‬ ‫اخی��ر میان امریکا و ایران گفت‪ :‬من فکر می کنم‬ ‫با افزایش تنش میان امریکا و ایران ما باید مراقب‬ ‫تحوالت و برنامه های دیگری باش��یم که در حال‬ ‫پیگی��ری هس��تند تا ب��ه اجرا دربیاین��د‪ .‬رادار ما‬ ‫همیشه فعال است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران‪ ،‬پیروزی حزب «بی جی پی» را به وزیر امور‬ ‫خارج��ه هند تبریک گف��ت‪ .‬در پیام محمدجواد‬ ‫ظریف به «سوش��ما س��واراج» وزیر امور خارجه‬ ‫هند امده اس��ت‪ :‬اطمین��ان دارم این پیروزی بر‬ ‫تحکیم و توس��عه بیشتر روابط دوستانه دو کشور‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و جمه��وری هند تاثیر‬ ‫مثب��ت و موثری خواهد داش��ت؛ توفیق دولت و‬ ‫بهروزی و سعادت ملت هند را خواستارم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ‬ ‫به پرس��ش خبرنگاران درباره اخبار رس��انه ها در‬ ‫زمینه س��فر نخست وزیر ژاپن به ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫جن��اب اقای دکتر روحانی از اقای ش��ینزو ابه از‬ ‫قبل برای س��فر به تهران دعوت به عمل اورده اند‬ ‫که ایش��ان هم در پاسخ گفته اند در زمان مناسب‬ ‫این سفر انجام خواهد شد؛ بنابراین برخی مطالب‬ ‫و گمانه زنی های منتشر شده دور از واقعیت است‬ ‫و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‪،‬‬ ‫در بیانی��ه ای در تارنم��ای وزارت خارج��ه امریکا‬ ‫اع�لام ک��رد به ای��ن وزارتخانه دس��تور داده ‪۲۲‬‬ ‫م��ورد از قراردادهای انتقال تس��لیحات به اردن‪،‬‬ ‫ام��ارات و عربس��تان را ک��ه ح��دود ‪ ۸.۱‬میلیارد‬ ‫دالر ارزش دارد ب��ه س��رعت تکمی��ل کنند‪ .‬وی‬ ‫مدعی ش��د‪ :‬این قراردادها از متحدان ما حمایت‪،‬‬ ‫ثب��ات در خاورمیانه را تقویت و به این کش��ورها‬ ‫کم��ک می کند تا در مقابل ای��ران از خود دفاع و‬ ‫بازدارندگی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫سازمان ملل متحد با انتشار یادداشتی در روزنامه‬ ‫واشنگتن پس��ت‪ ،‬ضمن تشریح موانع گفت وگو با‬ ‫امری��کا‪ ،‬گف��ت‪ :‬اظهارات ترامپ نش��ان داد برای‬ ‫اسیب رساندن به ملت ایران مصمم است‪ .‬مجید‬ ‫تخت روانچی نوش��ت ایاالت متحده معافیت های‬ ‫مربوط به واردات نفت از ایران را متوقف کرد‪ .‬این‬ ‫تصمیم گام دیگری در راس��تای جنگ اقتصادی‬ ‫ای��االت متحده علیه ایران بود‪ .‬تصمیم ایران برای‬ ‫ماندن در توافق هس��ته ای‪ ،‬برخالف خروج ایاالت‬ ‫ت کش��ورهای اروپایی‬ ‫متحده از ان‪ ،‬به درخواس�� ‬ ‫انجام شد تا به انها فرصت کافی برای جبران انچه‬ ‫ایران در اثر خروج یکجانبه و پایبند نبودن امریکا‬ ‫به تعهداتش از دست داده بود را بدهد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی وزارت کش�ور‪ -‬مش��اور‬ ‫وزیر کشور در امور زنان و خانواده در گفت وگوی‬ ‫تلفنی انتصاب «کوکب موسوی» به سمت معاون‬ ‫جدید استاندار خراسان رضوی در راستای تحقق‬ ‫دس��تور عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور در‬ ‫انتصاب بانوان به سمت معاون استاندار را تبریک‬ ‫گفت‪ .‬گفتنی اس��ت در اجرای تاکیدات و دستور‬ ‫وزیر کش��ور‪ ،‬عالوه بر اس��تان خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫اس��تانداران هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز‬ ‫معاونان توس��عه مدیریت استانداری را از مدیران‬ ‫زن استان انتخاب و منصوب کرده اند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫از رسیدن‬ ‫به اهداف‬ ‫توسعه ای‬ ‫بازنمانیم‬ ‫ترامپ نه تاریخ می داند و نه ایرانیان را می شناسد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫قطعه ساز به تولید‬ ‫یارانه می پردازد‬ ‫اجرای برنامه های‬ ‫مختلف برای مدیریت‬ ‫مصرف برق در اصفهان‬ ‫دست اندازهای راه اهن‬ ‫در مسیر شرق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از شیوه مدیریت کارخانه های توسعه محور و واگذاری انها به صندوق های بازنشستگی گزارش می دهد‬ ‫ش��یوه بنگاهداری صندوق های باز نشس��تگی از جمله‬ ‫موضوع هایی است که باعث می شود بسیاری از صنایع و‬ ‫بنگاه ها در کشور با خطر توسعه نیافتگی روبه رو شوند‪ .‬بر‬ ‫اساس تعاریف و وظایف‪ ،‬صندوق های بازنشستگی وظیفه‬ ‫دارن��د حقوق بازنشس��تگان را پرداخ��ت و تالش کنند‬ ‫ارزش پول انها حفظ ش��ود‪ .‬ب��ر این مبنا‪ ،‬این صندوق ها ‬ ‫در س��اختاری هس��تند که باید بتوانند ب��ه ازای درامد‬ ‫مش��خصی در ماه حق��وق بازنشس��تگان را تامین کنند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬نگاهی بر توس��عه‪ ،‬نوس��ازی و افزایش‬ ‫بهره وری در کارخانه های زیر نظارت صندوق بازنشستگی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬به نظر می رس��د مس��یر واگ��ذاری به‬ ‫صندوق های بازنشستگی ازکارخانه ها و صنایعی می گذرد‬ ‫که توس��عه‪ ،‬بخش اصلی و حیاتی انها است‪ .‬پیش از این‬ ‫واگذاری بسیاری از کارخانه های پتروشیمی با نام واگذاری‬ ‫به بخش خصوصی به کام صندوق های بازنشستگی مسیر‬ ‫دشواری را پیش روی کارخانه های پتروشیمی کشور قرار‬ ‫داد‪ .‬اکنون نیز به تازگی بحث صنایع معدنی مطرح شده‬ ‫است‪ .‬سیدمیعاد صالحی‪ ،‬مدیرعامل صندوق بازنشستگی‬ ‫کش��وری با انتشار توییتی در زمینه اولویت های صندوق‬ ‫بازنشستگی نوشت‪« :‬رویکرد جدید صندوق بازنشستگی‪،‬‬ ‫خروج از بنگاهداری زیانده و حرکت به سوی پورتفوی با‬ ‫ی متصل به معدن‪،‬‬ ‫ارزش افزود ه با ال همچون صنایع معدن ‬ ‫اس��ت‪ ».‬این نوش��ته نش��ان از این دارد که صندوق های‬ ‫بازنشستگی این بار می خواهند مسیر معادن را در پیش‬ ‫بگیرند‪ .‬طبیعی است که دولت در این زمینه باید از نقش‬ ‫حاکمیت��ی خود اس��تفاده کند تا اگر ه��م صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی می خواهن��د به این س��مت حرکت کنند‬ ‫شروطی پیش روی انها وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش صندوق های بازنشستگی‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره اهمی��ت صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی و کارکرد اقتصادی انها به‬ ‫گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس امارها‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد از جمعیت کشور عضو‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی در بطن خود توس��عه خواه نیس��تند و این در‬ ‫حالی اس��ت که صنایعی مانند پتروش��یمی و صنایع معدن��ی در بطن خود‬ ‫توس��عه خواه هس��تند‪ .‬به ط��ور حتم ب��رای واگذاری بنگاه ه��ای جدید به‬ ‫صندوق های بازنشستگی باید موضوع توسعه بنگاه ها در نظر گرفته شود‬ ‫صندوق های بازنشستگی ش��انزده گانه هستند‪ .‬این امار‬ ‫نش��ان می دهد که با تعداد قابل توجهی از هموطنان مان‬ ‫روب��ه رو هس��تیم‪ .‬در س��ال های گذش��ته بس��یاری از‬ ‫صندوق های بازنشستگی‪ ،‬ورشکسته شدند و اثر چندانی‬ ‫از انها باقی نمانده است‪.‬‬ ‫ملکی با اشاره به اینکه س��وءمدیریت در صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی به عالوه ش��ریط اقتصادی کشور منجر به‬ ‫ورشستگی بس��یاری از کارخانه های کش��ور شده است‪.‬‬ ‫زمانی که ای��ن کارخانه ها به صندوق های بازنشس��تگی‬ ‫واگذار می ش��د بای��د راهی ب��رای این موض��وع در نظر‬ ‫می گرفتند‪ .‬متاس��فانه صندوق های بازنشستگی از سال‬ ‫‪ ۸۶‬تاکنون که مس��یر خصوصی س��ازی در ایران پیموده‬ ‫شده‪ ،‬حیاط خلوت مناس��بی برای ز دو بندهای سیاسی و‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در ای��ن صندوق ها نیز مانند‬ ‫بسیاری از س��ازمان ها و نهاد های کش��ور افراد شریف و‬ ‫سالمی فعالیت می کنند اما در برخی از سطوح فسادهای‬ ‫عظیمی دیده می ش��ود ک��ه باید مقابل انها ایس��تادگی‬ ‫ک��رد‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬صندوق های بازنشس��تگی در بطن‬ ‫خود توس��عه خواه نیس��تند و ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫صنایعی مانند پتروشیمی و صنایع معدنی در بطن خود‬ ‫توسعه خواه هستند‪ .‬به طور حتم برای واگذاری بنگاه های‬ ‫جدید به صندوق های بازنشس��تگی باید موضوع توسعه‬ ‫بنگاه ها در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر مسیر توسعه‬ ‫مرتض��ی افق��ه‪ ،‬تحلیلگ��ر مس��ائل اقتص��ادی درباره‬ ‫واگذاری بنگاه های معدنی و پتروش��یمی به صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی به‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن صندوق ها ابتدا باید‬ ‫گذشته شفافی از خود داشته باشند‪ .‬بسیاری از بنگاه های‬ ‫خوش��نام و پررونق از اواس��ط دهه ‪ ۸۰‬تا دولت یازدهم‬ ‫ب��ه صندوق های بازنشس��تگی داده ش��د اما ام��روزه نام‬ ‫هیچ کدام از ان محصول ها ش��نیده نمی شود‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫می ت��وان گفت س��اختار پیچیده صندوق ها بس��یاری از‬ ‫کارخانه های کش��ور را تا کنون از بین برده است‪ .‬در این‬ ‫زمینه موضوع هایی مانند تحری��م نیز تاثیر قابل توجهی‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬صندوق های بازنشستگی نباید به سمت‬ ‫بنگاه هایی حرکت کنند که ذات انها توس��عه محور است‪.‬‬ ‫خواه ناخواه تولید دغدغه صندوق ها نیست‪ .‬صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی بیش از انکه به تولید نیاز داشته باشند به‬ ‫درامد نیازمند هستند‪ .‬برای کسب درامد نیز صورت های‬ ‫مال��ی باید ش��فاف باش��د‪ .‬افقه ب��ا بیان اینک��ه تامین‬ ‫مال��ی صندوق های بازنشس��تگی تعادل ن��دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬از جمل��ه دالی��ل اصلی ورشکس��تگی صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی‪ ،‬از بی��ن رفت��ن تع��ادل در ورودی ه��ا و‬ ‫خروجی ها اس��ت‪ .‬برخی از کارشناسان معتقد ن د یکی از‬ ‫دالیل این بحران ها ان اس��ت که در بیشتر صندوق های‬ ‫بازنشستگی تعداد کسانی که حق بیمه می پردازند بسیار‬ ‫کمتر از کسانی اس��ت که حقوق بازنشستگی می گیرند‬ ‫در حالی که ش��رایط ایده ال ‪ 7‬به یک است یعنی ‪ ۷‬نفر‬ ‫بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشس��تگی بگیرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در کنار این مش��کالت که به بحث های جمعیتی‬ ‫و سیاس��ت های جمعیت��ی مربوط می ش��ود‪ ،‬بحث های‬ ‫مطرح ش��ده هم وج��ود دارد‪ .‬ب��ر این مبنا ب��رای یافتن‬ ‫بهتری��ن راه حل برای واگذاری ش��رکت های موجود باید‬ ‫نکات بیش��تری در نظر گرفته ش��ود‪ .‬افق��ه توضیح داد‪:‬‬ ‫خصوصی س��ازی قرار بود برای ایران ارمغان اور باشد اما‬ ‫اب��زار دولت و مجلس برای حفظ ان ضعیف بود و همین‬ ‫شد که خصوصی سازی مسیر دیگری را در کشور پیمود‪.‬‬ ‫صندوق های بازنشستگی هم یکی از همان موضوع هایی‬ ‫اس��ت که به ان اشاره شد‪ .‬نباید بنگاه هایی که در سطح‬ ‫بین المللی فعالیت می کنند درگیر تامین حقوق باش��ند‪.‬‬ ‫این سیاست باعث می شود کارخانه های پتروشیمی دچار‬ ‫فرسودگی و عقب ماندگی از فناوری های روز دنیا شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صندوق های رخوت گرفته و صنایع توسعه محور‬ ‫یک سیاست‬ ‫یک رفتار‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ولی ملکی‬ ‫مرتضی افقه‬ ‫ماه های گذش��ته در حالی س��پری ش��د که‬ ‫بزرگ ترین دغدغه دول��ت هدایت نقدینگی به‬ ‫س��مت تولید و بخش مولد اقتص��اد بود‪ .‬اینکه‬ ‫دولت می خواهد مس��یر نقدینگی سرگردان را‬ ‫از سمت بازارهای غیرمولد به سمت بازار مولد‬ ‫هدایت کند موضوع مناسبی است اما متاسفانه‬ ‫ماج��را در این نقطه تمام نمی ش��ود‪ .‬دولت در‬ ‫حالی این سیاس��ت را در پیش گرفته که عمل‬ ‫واحدی برای ان ندارد‪ .‬هر کدام از س��ازمان ها‬ ‫و زیرمجموعه ه��ای دولت ام��روز به فکر جمع‬ ‫کردن نقدینگی از بازارهای غیر مولد هس��تند‪.‬‬ ‫هدایت س��رمایه مردم به سمت تولید تنها راه‬ ‫خروج از بحران های کنونی اس��ت و کس��ی در‬ ‫این موضوع ش��ک ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬چگونگی‬ ‫این موضوع شرایط را بسیار دشوار کرده است؛‬ ‫سازمان های دولتی مس��یر خودشان را معرفی‬ ‫می کنن��د‪ ،‬ب��ازار س��رمایه از ش��رایط خودش‬ ‫پیروی می کند‪ ،‬بانک ها نیز همین طور‪ .‬به نوعی‬ ‫می توان گفت پیوند عمیقی بین ش��اخص های‬ ‫تاثیرگ��ذار ب��ر نقدینگ��ی دی��ده نمی ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که در چنین ش��رایطی‬ ‫همین پیوندها هس��تند ک��ه می توانند بخش‬ ‫قابل توجه��ی از معضالت را برطرف کنند‪ .‬پس‬ ‫از رشد شدید نقدینگی در سطح جامعه دولت‬ ‫به دنبال هدایت ان بود اما دلیل موفق نش��دن‬ ‫دولت در این زمینه رفتارهای متفاوتی بود که‬ ‫از خودش نش��ان می داد‪ .‬اگ��ر دولت قصد دارد‬ ‫نقدینگی موجود را به سمت بخش مولد هدایت‬ ‫کند باید یک رفتار مش��خص را در نظر داشته‬ ‫باش��د و با همه س��ازمان ها و نهاد ها به همین‬ ‫شکل رفتار کند‪ .‬در این صورت می توان امیدوار‬ ‫بود که برنامه های دولت با موفقیت همراه باشد‪.‬‬ ‫تحریم با معیشت مزدبگیران چه کرد؟‬ ‫تحریم باع��ث کاهش تولید می ش��ود و زمانی ک��ه کارخانه ها زیر‬ ‫ظرفی��ت تولید کار کنند‪ ،‬حتی اگر تعدی��ل نیرویی هم اتفاق نیفتد‪،‬‬ ‫اضافه کاری ها لغو شده و درامد کارگران کاهش می یابد‪.‬‬ ‫این در شرایطی ا ست که عمیق شدن شکاف میان درامد و هزینه‪،‬‬ ‫کارگران را به ش��دت نیازمند اضافه کاری کرده است‪ .‬بررسی ها نشان‬ ‫می دهد در س��ال گذشته‪ ،‬بازگش��ت تحریم ها باعث کاهش تولید در‬ ‫حوزه های مختلف شده است‪ .‬تحریم های اعمال شده بر ایران بی سابقه‬ ‫اس��ت که بیش از همه تاثیر خود را در ایج��اد محدودیت هایی برای‬ ‫واردات و صادرات نش��ان داده اس��ت‪ .‬وقتی واردات با مشکل روبه رو‬ ‫باش��د‪ ،‬تولیدکنندگان برای تهی��ه مواد اولیه و قطع��ات و همچنین‬ ‫دریافت فناوری های جدید دچار س��ختی می شوند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬ان‬ ‫دس��ته از صنایعی ک��ه نیاز چندانی به مواد اولی��ه‪ ،‬قطعات و فناوری‬ ‫واردات��ی ندارند به دلی��ل اینکه صادرات با محدودیت روبه رو ش��ده‪،‬‬ ‫شرایط سختی پیدا می کنند‪.‬‬ ‫فرامرز توفیقی‪ ،‬رئیس کمیته مزد کانون عالی ش��وراها در این باره‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬اینکه عنوان می ش��ود در شرایط کنونی‪ ،‬تحریم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ای��ران را تحت تاثیر قرار داده و باعث ش��ده تولی��د در ایران کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬کامال درس��ت است‪ .‬این وضعیت باعث می ش��ود در مواردی با‬ ‫تعدیل نی��رو و در مواردی دیگر با حذف اضافه کاری روبه رو باش��یم‪.‬‬ ‫همه می دانیم اضافه کاری در ایران برای بسیاری از افراد ضروری است‬ ‫زیرا شکاف میان هزینه و درامد افزایش یافته و بسیاری از کارگران با‬ ‫اضافه کاری این شکاف را پرمی کنند‪ .‬او با بیان اینکه با کاهش تولید ‪،‬‬ ‫مباحثی درباره حذف اضافه کاری ه��ا در کارخانه های مختلف مطرح‬ ‫است‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬در چنین شرایطی کارگران کسری درامد خود‬ ‫را چگونه جبران کنند؟‬ ‫برخی می گویند دولت باید حمایت هایی از کارگران داش��ته باشد‪.‬‬ ‫واقع بین که باش��یم می بینیم در شرایطی که فروش نفت ایران نصف‬ ‫ش��ده و ممکن است به صادرات ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه نفت در روز برسیم‪،‬‬ ‫خود دولت هم با کس��ری بودجه مواجه است و نمی تواند حمایت های‬ ‫موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫این فع��ال کارگری تصریح می کند‪ :‬اینکه چند بس��ته حمایتی به‬ ‫کارگران بدهی��م دردی را دوا نمی کند‪ .‬بهترین راهکار ما برای اینکه‬ ‫بتوانیم از عمیق تر شدن شکاف میان درامد و هزینه جلوگیری کنیم‪،‬‬ ‫کاهش هزینه ها و کنترل گرانی است‪ .‬او با بیان اینکه کاهش هزینه ها‬ ‫و کنترل گرانی ش��دنی اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬اگر رانت ها حذف ش��وند و‬ ‫به زنجی��ره تولید و تامین کاال توجه ویژه نش��ان دهیم‪ ،‬می توانیم از‬ ‫هزینه ها بکاهیم‪ .‬متاسفانه در این شرایط سخت اقتصادی برای کشور‬ ‫همچن��ان رانت ها و امضاهای طالیی وجود دارند‪ .‬این افت اقتصاد در‬ ‫ش��رایط تحریمی بیش از گذش��ته بر زندگی و معیشت کارگران اثر‬ ‫می گذارند و انها را دچار مشکل می کنند‪.‬‬ ‫چرا برنامه اشتغالزایی سال ‪ ۹۷‬محقق نشد؟‬ ‫مع��اون توس��عه کارافرین��ی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫بی توجهی ب��ه تامین اعتبار و نبود نظارت بر اج��رای طرح ها را دلیل‬ ‫محقق نشدن اشتغال یک میلیونی سال ‪ ۹۷‬دانست‪.‬‬ ‫دولت همواره در سال های گذشته در فرایند رسیدگی به بودجه های‬ ‫س��االنه ‪ ۱۳۹۷ ،۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۸‬در قالب تبصره ‪ ۱۸‬به امر اش��تغال و‬ ‫تامین منابع و تجهیز ان توجه الزم را داشته به گونه ای که پیش بینی‬ ‫می ش��د سال گذش��ته یک میلیون و ‪ ۳۳‬هزار شغل و امسال نیز یک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۷‬هزار شغل ایجاد شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بر اس��اس گزارش مرکز امار کش��ور‪ ،‬سال گذشته ‪۴۶۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۲۸‬نفر ش��غل ایجاد ش��ده که ‪ ۵۶۹‬ه��زار و ‪ ۷۲‬نفر تا هدف‬ ‫پیش بینی شده فاصله دارد‪ .‬معاون توسعه کارافرینی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی درباره تحقق نیافتن این رقم به ایلنا گفت‪ :‬اش��تغال‬ ‫همواره جزو اولویت های س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت اما با توجه به‬ ‫ش��رایط کشور در س��ال های ‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬اشتغال پیش بینی شده‬ ‫محقق نشد‪ .‬عیسی منصوری با بیان اینکه با توجه به وضعیت پیش رو‬ ‫تحریم های ظالمانه باید ش��رایط را درک کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اختصاص منابع‬ ‫به عنوان ابزاری برای اجرای برنامه های اش��تغال‪ ،‬موضوع مهمی است‬ ‫ک��ه باید مورد توجه ق��رار گیرد و مدیریت های الزم انجام ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته با سازمان برنامه و بودجه توافق شد که برنامه های‬ ‫اشتغال به صورت سه جانبه اجرا شود به این صورت که وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی هماهنگ کننده برنامه‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫ناظر و نهاد های ذی ربط نیز مجری باشند و این موضوع تصویب شد اما‬ ‫به اجرا درنیامد و نهاد ها به صورت جداگانه تفاهمنامه هایی با سازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه امضا کردند‪ .‬معاون توس��عه کارافرینی گفت‪ :‬پس از‬ ‫امض��ای ای��ن تفاهمنامه ها یا به دلیل محدودی��ت منابع‪ ،‬اعتبار کمی‬ ‫پرداخت شد یا اصال پرداختی انجام نشد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬برای نمونه‪،‬‬ ‫سال گذشته در بخش صنعت و کشاورزی فقط ‪ ۲۰‬درصد تسهیالت و‬ ‫در بخش وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ‪ ۱۳۵۸‬میلیارد تومان(‪۲۰‬‬ ‫درصد) در اسفند پرداخت شد‪.‬‬ ‫منص��وری تصریح کرد‪ :‬البته برخ��ی از این پرداخت ها به دلیل نبود‬ ‫نظارت کافی در موضوع‪ ،‬خارج از چارچوب توافق و متناسب با فعالیت‬ ‫و ماموریت های نهادهای اجرایی استفاده شد‪.‬‬ ‫امکان انتخاب و خرید خطوط تلفن رند‬ ‫در راس��تای تکریم و احترام به حقوق مش��تری‪ ،‬امکان انتخاب و‬ ‫خری��د خطوط رند تلفن ثابت اس��یاتک‪ ،‬برترین اپرات��ور ارتباطات‬ ‫ثابت کش��ور فراهم ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی اسیاتک‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه انتخاب‪ ،‬خرید و قابلیت جابه جایی خطوط رند تلفن ثابت‬ ‫برای سازمان ها‪ ،‬ش��رکت ها و برخی اشخاص حقیقی دارای اهمیت‬ ‫ویژه ای است‪ ،‬برای سهولت دسترس��ی به شماره های رند‪ ،‬اسیاتک‬ ‫اقدام ب��ه واگذاری این خطوط‪ ،‬از درگاه های جدید کرده اس��ت‪ .‬بر‬ ‫همین اساس با استفاده از سرویس تلفن ثابت «اسیاتل» و اینترنت‬ ‫اس��یاتک‪ ،‬امکان انتخاب و انتقال شماره های تلفن ثابت ترابرد پذیر‬ ‫در سراسر کشور مهیا شده است‪ .‬هزینه های به صرفه‪ ،‬امکان دریافت‬ ‫خطوط متعدد با ش��ماره های رند‪ ،‬رایگان بودن تماس های داخلی و‬ ‫امکانات متعدد دیگر از جمله مزایای ویژه اسیاتل است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزارش‬ ‫به معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ شد‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬سهم خواهی‪ ،‬تامین مالی و داخلی سازی دغدغه های امروز صنعت قطعه‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬دی�روز ش�نبه‬ ‫‪ ۴‬خ�رداد‪ ،‬نخس�تین نشس�ت انجم�ن‬ ‫س�ازندگان قطع�ات و مجموعه ه�ای‬ ‫خودروی�ی در س�ال ‪ 98‬با حضور ش�اپور‬ ‫س�امعی نایب رئیس هیات مدیره‪ ،‬مازیار‬ ‫بیگلو دبیر انجمن‪ ،‬فرهاد به نیا سخنگوی‬ ‫انجم�ن و محمد ش�هپری و رضا هاش�می‬ ‫از اعضای هی�ات مدی�ره در محل انجمن‬ ‫برگ�زار ش�د‪ .‬ب�ه گ�زارش‬ ‫در این‬ ‫نشس�ت نمایندگان صنعت قطعه با اشاره‬ ‫ب�ه کمبود مال�ی در واحده�ای تولیدی از‬ ‫دول�ت و بان�ک مرک�زی خواس�تند روند‬ ‫پرداخت تسهیالت را اسان و سریع کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫روند کاهش نرخ خودرو‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع‬ ‫و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد‬ ‫اس��ت کاهش نرخ ارز در چند روز گذش��ته و‬ ‫برخورد با دالالن فضای مجازی باعث کاهش‬ ‫نرخ خودرو ش��د‪ .‬سیدجواد حس��ینی کیا در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به کاهش نرخ‬ ‫خ��ودرو در بازار در چند روز گذش��ته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تدابیر بانک مرکزی در چند روز گذشته باعث‬ ‫کاهش نرخ ارز ش��د‪ .‬از سوی دیگر دولت در‬ ‫تالش اس��ت نقدینگی موجود در جامعه را به‬ ‫سمت تولید سوق دهد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم س��نقر در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه برخورد نهادهای امنیتی‬ ‫و قضای��ی با دالالن نرخ خودرو را کاهش داد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درج نش��دن نرخ خودرو در سایت های‬ ‫اینترنتی و اپلیکیشن ها یکی از دالیل کاهش‬ ‫نرخ خودرو در چند روز گذشته است‪.‬‬ ‫تصویب طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو در‬ ‫مجلس شورای اسالمی باعث ساماندهی بازار‬ ‫خودرو می شود‪ ،‬کاهش نرخ خودرو ادامه دارد‬ ‫و پیش بینی می ش��ود که قیمت ها به س��مت‬ ‫واقعی شدن برود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬دولت و نها د قضایی باید با‬ ‫تدابیر ویژه از جوالن س��وداگران در بازارهای‬ ‫گوناگون مانند خودرو‪ ،‬مس��کن و‪ ...‬جلوگیری‬ ‫کنند چراکه این افراد برای کسب سود بیشتر‬ ‫در تالش هس��تند تا به اش��فتگی بازار دامن‬ ‫بزنند و از اب گل الود ماهی بگیرند‪.‬‬ ‫این نماینده م��ردم در مجلس دهم با بیان‬ ‫اینک��ه تصویب طرح س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی باعث ساماندهی‬ ‫بازار خودرو می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کاهش‬ ‫نرخ خودرو ادامه دارد و پیش بینی می ش��ود‬ ‫قیمت ها به سمت واقعی شدن برود‪.‬‬ ‫حسینی کیا ادامه داد‪ :‬با ورود شورای رقابت‬ ‫به گردون��ه قیمت گذاری خودروس��ازن ملزم‬ ‫می شوند هزینه های سربار را کاهش دهند در‬ ‫نتیجه نرخ خودرو نیز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫از نشست انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی کشور‬ ‫قطعه ساز به تولید یارانه می پردازد‬ ‫لزوم داخلی سازی‬ ‫قطعات وارداتی‬ ‫به کمک صنعتگران‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ر ایجاد‬ ‫نمایش��گاه قطعات وارداتی شرکت های بزرگ‬ ‫و فعال و دعوت از صنعتگران و قطعه س��ازان‬ ‫برای ساخت داخلی کردن این قطعات تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما‪ ،‬رضا‬ ‫رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫تداوم اج��رای اولویت های ای��ن وزارتخانه در‬ ‫س��ال «رونق تولی��د» در ابالغ��ی خطاب به‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون امور صنایع و مسئول‬ ‫پروژه ه��ای س��اخت داخ��ل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بر ایجاد نمایش��گاه قطعات‬ ‫وارداتی شرکت های بزرگ و فعال و دعوت از‬ ‫صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی‬ ‫کردن این قطعات تاکید کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی در ای��ن اب�لاغ اورده اس��ت‪ :‬در‬ ‫راس��تای فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب و‬ ‫ریاست جمهوری در سال رونق تولید ضرورت‬ ‫دارد ب��ه تمامی ش��رکت های فعال و بزرگ از‬ ‫جمل��ه ش��رکت های ایران خودرو‪ ،‬س��ایپا و‪...‬‬ ‫ابالغ شود نس��بت به ایجاد نمایشگاه قطعات‬ ‫و ملزومات وارداتی مورد نیاز خود اقدام کرده‬ ‫و ب��ا فراخ��وان عمومی از تم��ام صنعتگران و‬ ‫قطعه س��ازان برای س��اخت داخلی سازی انها‬ ‫دعوت کنند‪.‬‬ ‫وی در این ابالغ تاکید کرد‪ :‬این نمایشگاه ها‬ ‫تا زمان داخلی س��ازی قطعات مورد نیاز باید‬ ‫ادامه داش��ته و گزارش ماهان��ه از عملکرد و‬ ‫نتایج ای��ن موضوع ارائه ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت همچنی��ن تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫مرکز س��اخت داخل این وزارتخانه مسئولیت‬ ‫پیگی��ری و اج��رای درس��ت ای��ن موضوع را‬ ‫بر عهده داشته و مکلف است نتایج را به اطالع‬ ‫عموم مردم برسانند‪.‬‬ ‫رحمانی پیش تر تعمیق ساخت داخل را در‬ ‫کنار حفظ وضعیت تولید و اشتغال موجود و‬ ‫حرکت به س��مت رونق تولی��د از اولویت های‬ ‫مهم این وزارتخانه در سال ‪ ۱۳۹۸‬اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک مرکزی همکاری نمی کند‬ ‫نشانی غلط ندهید‬ ‫فرهاد به نیا‪ ،‬سخنگوی انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی در ابتدای‬ ‫نشست با اشاره به چالش های داخلی صنعت‬ ‫خودرو کش��ور گفت‪ :‬بزرگ ترین موضوعی‬ ‫که صنعت خودرو کش��ور را تهدید می کند‪،‬‬ ‫نشانی غلط دادن به مردم و نمایندگان انها‪،‬‬ ‫درباره مشکالت این صنعت است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مصاحبه ای دبیر انجمن خودروس��ازان کش��ور‬ ‫اعالم کرد مش��کل اصلی خودروهای تجاری نش��ده در‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬قطعه سازان هستند که قطعات مورد نیاز را‬ ‫تامین نمی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این باره مطلب به درستی‬ ‫توضیح داده نش��ده‪ ،‬اینکه کدام قطعات از س��وی کدام‬ ‫قطعه س��از تامین نش��ده اس��ت‪ .‬انجمن خودروسازان‬ ‫کش��ور باید در این باره موضوع را به روشنی اعالم کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن قطعه سازان کش��ور اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫انجمن معتقد اس��ت ‪۸۰‬درصد مش��کالت خودروهای‬ ‫تجاری نش��ده مربوط به قطعاتی اس��ت که قطعه س��از‬ ‫بیشترین سهمیه ارزی را از بانک مرکزی و عالوه بر ان‬ ‫در پرداخت مطالبات بیشترین دریافتی را از خودروساز‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬این در حالی است که‬ ‫بخش زیادی از قطعه سازان با مطالبات سنگین معوقه‬ ‫روبه رو هستند‪ .‬بنابراین انجمن خودروسازان کشور باید‬ ‫عن��وان می ک��رد چه قطعاتی و چن��د درصد از مجموع‬ ‫قطعات منجر به ناقص تولید شدن خودروها شده است‪.‬‬ ‫به نیا با اش��اره به ‪۱۶۰‬هزار خودرو تجاری نشده در کف‬ ‫کارخانه ه��ا گفت‪ :‬ارزش ای��ن تعداد خودرو اگر تجاری‬ ‫شود به طور میانگین با در نظر گرفتن ‪۵۰‬میلیون تومان‬ ‫نرخ خودرو‪ ،‬حدود ‪۸‬هزار میلیارد تومان می ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫‪۶۰‬درص��د این مبلغ به چرخ��ه تولید برگردد منجر به‬ ‫افزای��ش تیراژ و کاهش التهاب بازار و در نتیجه کاهش‬ ‫نرخ خودروها خواهد شد‪ .‬سخنگوی انجمن‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور با بیان اینکه بیش از‬ ‫‪۹۵‬درصد قطعه سازان هم اکنون با باالترین‬ ‫ظرفی��ت‪ ،‬تولید و تامین قطعه دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته مشکل تجاری نشدن خودروها مربوط‬ ‫به چند قطعه اس��ت که این موضوع نیاز به‬ ‫پیگی��ری ج��دی دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬صنعت‬ ‫خ��ودرو پس از صنعت نف��ت تاثیرگذارترین صنعت در‬ ‫منابع مالی کش��ور اس��ت که چالش ان در ایجاد تورم‬ ‫نقش دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬بس��یاری از بنگاه های قطعه سازی‬ ‫به دلیل برخی سیاس��ت ها از سوی سایر صنعتگران در‬ ‫خطر توقف تولید و تعطیلی هستند‪.‬‬ ‫این عضو انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی اظهارکرد‪ :‬انتقاد ما از انجمن خودروس��ازان‬ ‫کش��ور این است که باید کل اطالعات را به طور شفاف‬ ‫در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند‪ .‬همچنین شاهد‬ ‫هس��تیم این قطعه س��ازان در حال خرید شرکت های‬ ‫نیمه تعطیل قطعه س��ازی هس��تند در حالی که عنوان‬ ‫می ش��ود کمبود نقدینگی دارن��د و نمی توانند قطعات‬ ‫م��ورد نی��از را تولی��د و تامین کنند‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬طبیعی اس��ت ب��ا موارد بیان ش��ده‪ ،‬قوه قضاییه‪،‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬نهادهای نظارتی و امنیتی‬ ‫به موضوع ورود کنند و فهرس��ت قطعاتی که منجر به‬ ‫تولید ناقص خودروها ش��ده و نام قطعه س��ازان مسئول‬ ‫تامین ان قطعات را از انجمن خودروس��ازان کش��ور و‬ ‫خودروسازان بخواهند‪ .‬به نیا در پایان اظهارکرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی به راحتی می تواند تحریم ها را دور بزند‪ .‬تامین‬ ‫نشدن قطعات از سوی برخی پذیرفته نیست چراکه اگر‬ ‫قطعات مورد نیاز تامین نمی شود یا پول ان تامین نشده‬ ‫یا اراده انجام ان کار وجود نداشته است‪.‬‬ ‫در ادامه نشست‪ ،‬دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی به مش��کل همیش��گی صنعت خودرو کشور اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تامین نقدینگی چالش��ی اس��ت که س��ال های سال این‬ ‫صنعت را درگیر کرده اس��ت‪ .‬مازیار بیگلو افزود‪ :‬پیگیری تامین‬ ‫مناب��ع مالی و پرداخ��ت مطالبات معوقه قطعه س��ازان در نهایت‬ ‫ب��ه این منجر ش��د که ‪۱۱‬هزار میلی��ارد دالر برای صنعت خودرو‬ ‫تس��هیالت در نظر گرفته شد‪۴ .‬هزار میلیارد دالر مبلغ ریالی این‬ ‫تس��هیالت پرداخت ش��ده اما درباره باقیمانده تسهیالت هنوز اقدامی انجام‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انجمن با نامه نگاری هایی که با نهادهای مربوط‬ ‫از جمله بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری داشته‪ ،‬هنوز صنعتگران‬ ‫منتظ��ر پرداخ��ت باقیمانده تس��هیالتی هس��تند که قرار نیس��ت بالعوض‬ ‫باشد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور با اشاره به همراهی نکردن‬ ‫بانک مرکزی در پرداخت تسهیالت ‪۸۴۴‬میلیون یورویی گفت‪ :‬در حالی که‬ ‫بانک مرکزی نتوانسته ارزش پول ملی را حفظ کند و ارزهای خارج از کشور‬ ‫را به چرخه اقتصادی کش��ور برگرداند و برای این امور اعالم می کند تحریم‬ ‫اس��ت‪ ،‬گویا فراموش کرده صنعت خودرو و قطعه نیز نخس��تین گزینه های‬ ‫تحریم بودند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی با بیان‬ ‫اینکه نظام اقتصادی کش��ور حاض��ر به حمایت از صنعتگران این‬ ‫حوزه نیس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این روند ادامه یابد زمینه س��از توقف و‬ ‫تعطیلی تولید شده و در این باره باید نهادهای کارشکن پاسخگوی‬ ‫بیکاری بیش از ‪۷۵۰‬هزار نیروی شاغل در صنعت خودرو و قطعه‬ ‫باش��ند؛ چراکه مانع پرداخت این تس��هیالت ب��ه صنعت خودرو‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پیش تر قطعه س��ازان حس��ن نیت خود را اثبات کرده اند و با‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت نخس��ت‪ ،‬در مدت چند ماه تیراژ تولی��د را ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫افزای��ش دادند‪ .‬از این رو‪ ،‬به باقیمانده تس��هیالت نی��از داریم تا بتوانیم روند‬ ‫تولی��د را ادام��ه دهی��م‪ .‬بیگلو تصریح کرد‪ :‬درش��رایط جدید ک��ه منجر به‬ ‫خریده��ای نقدی ش��ده و در برخ��ی مواقع برای خری��د خارجی حتی باید‬ ‫پیش پرداخت داش��ته باش��یم باید نهادهای ذی صالح توضیح دهند چرا در‬ ‫حالی که این تسهیالت مصوب شده ان را در اختیار صنعتگر قرار نمی دهند‪.‬‬ ‫فرصت سوزی برای داخلی سازی‬ ‫همچنی��ن محم��د ش��هپری از اعضای س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی با بیان اینکه داخلی سازی الفبای تولید‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فرصت های مناس��بی را صنعتگران فعال در حوزه‬ ‫خ��ودرو از دس��ت دادند و زمانی که باید به بومی س��ازی بخش‬ ‫زی��ادی از قطعات می پرداختند‪ ،‬در ای��ن زمینه اقدامی نکردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بحث داخلی سازی‪ ،‬قطعات به دو دسته قطعات‬ ‫«های ت��ک» با فناوری باال و محصوالت��ی با دانش فنی پایین تر‬ ‫تقسیم می شوند‪ .‬در زمینه قطعات غیرهای تک برخی قطعه سازان مبادرت‬ ‫به انتقال دانش فنی به کشور کردند‪ ،‬اما بیشترین کوتاهی و فرصت سوزی‬ ‫ب��رای قطع��ات های تک بود‪ .‬این قطعه س��از افزود‪ :‬انتظ��ارات مردم برای‬ ‫خری��د خودرو افزایش یافت��ه و برای پولی که می پردازند خودرویی روزامد‬ ‫می خواهند‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان کشور با‬ ‫تاکید بر اینکه هنوز دیر نش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬فرصت های طالیی‬ ‫با ارز ارزان قیمتی که در اختیار این صنعت بود‪ ،‬از دس��ت رفت‬ ‫و درحال حاض��ر صورت مس��ئله به طور کلی تغییر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫برای بومی س��ازی قطعات های تک س��رمای ه سنگینی الزم است‬ ‫ک��ه با وجود کمبود نقدینگی واحده��ای صنعتی ضرورت دارد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به کم��ک تولیدکننده بیاید‪.‬‬ ‫ش��هپری تصریح کرد‪ :‬س��اخت داخل ارزش افزوده را باال می برد به ش��رطی‬ ‫که س��رمایه مورد نیاز ان تامین ش��ود‪ .‬موضوعی که تولیدکننده را نجات‬ ‫می دهد داخلی سازی است که ظرفیت ان وجود دارد و امکانات می خواهد‬ ‫که تامین مالی است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت تمام شده‬ ‫شاپور سامعی‪ ،‬نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی در ادامه سخنان همکاران خود اظهار کرد‪ :‬مسائل بین المللی‬ ‫برای صنعتگران داخلی مشکالتی به وجود اورده اما این موضوعی جدید‬ ‫نبوده و پیش تر هم قطعه س��از با ان درگیر بوده اس��ت‪ .‬تحریم ‪ ۴۰‬سال‬ ‫اس��ت که کش��ور را تهدید می کند‪ .‬وی با اش��اره به راهکارهای بخش‬ ‫خصوص��ی برای غلبه بر چالش های بین المللی گفت‪ :‬در دولت هش��تم‬ ‫و نه��م در مقطعی فش��ارهای بین المللی مضاعف ش��د‪ ،‬اما صنعتگران‬ ‫توانس��تند با باز کردن یک راه مالی جدید ازم��ون و خطا کار خود را در‬ ‫عرصه بین المللی برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز پیش ببرد‪.‬‬ ‫بیش��تر قطعه س��ازان با تمام نامالیمات و دشواری ها ادامه دادند و امروز‬ ‫همین قطعه سازان به توانمندی های خاصی در حوزه کاری‬ ‫خود دس��ت یافته اند که می توانند در برخورد با مش��کالت‬ ‫راهکار ه��ای جدی��د پیدا کنند‪ .‬این فع��ال صنعت قطعه با‬ ‫بیان اینکه با اغاز تحریم ها صنعتگران شوکه نشدند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیش��تر مس��ئوالن و بازار ارز دچار ش��وک شد به طوری که‬ ‫در مدت کوتاهی نرخ ارز بس��یار باال رفت‪ .‬در همین شرایط‬ ‫فعلی قطعه ساز حتی برنامه چند ماه اینده خود را می بیند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر مش��کل داخلی قطعه س��ازان نرخ مواد اولیه بوده که‬ ‫چند برابر شده و در بخش خارجی دور زدن تحریم ها است که کار تولید‬ ‫را با دش��وارهایی همراه می کند‪ .‬اما باید بپذیریم مشکالت‬ ‫داخلی بیش��ترین ان��رژی و وقت تولیدکنن��ده را می گیرد‬ ‫زی��را از زمان ورود محصوالت به گمرک تا رس��یدن انها به‬ ‫کارخانه ها موانع زی��ادی برای عبور صنعتگران وجود دارد‪.‬‬ ‫س��امعی با بیان اینک��ه توان داخلی س��ازی قطعات در این‬ ‫صنعت وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬درحالی که عنوان می ش��ود ارز‬ ‫نیمایی ‪۸۵۰۰‬تومان اس��ت اما تا زمانی که قطعه س��از مواد‬ ‫اولیه و محصوالت مورد نیاز را خریداری کند نرخ ان به بیش از ‪۱۱‬هزار‬ ‫تومان می رس��د زیرا برای دور زدن تحریم و نقل وانتقال پول از بانکی به‬ ‫بانک دیگر و تا رسیدن به مقصد نهایی باید مبالغی هزینه کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫قطعات با نرخ ارز ‪۸۵۰۰‬تومانی در اختیار خودروس��از قرار می گیرد و در‬ ‫واقع قطعه س��از به نوعی در حال پرداخت یارانه به تولید خودرو کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان کشور افزود‪ :‬درخواست‬ ‫انجمن از بانک مرکزی این است که برای پرداخت تسهیالت روند امور را‬ ‫اس��ان تر کنند و مواردی مانند نداشتن چک برگشتی و‪ ...‬برای پرداخت‬ ‫تس��هیالت را حذف کنند‪ .‬در غیر این صورت چ��راغ تولید کم کم رو به‬ ‫خاموش��ی می رود‪ .‬س��امعی در پایان گفت‪ :‬قرار است بانک مرکزی اگر‬ ‫تس��هیالت ارزی را به صنعتگران بپردازد هنگام سررس��ید برگشت ان‬ ‫مبلغ را با نرخ ارز همان زمان از صنعتگر دریافت کند که این امر نمی تواند‬ ‫به رونق تولید در شرایطی که صنعت قطعه در ان قرار دارد‪ ،‬کمکی کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الزامات خصوصی سازی صنعت خودرو در ایران‬ ‫امیرحس�ن کاکای�ی‪ -‬عض�و‬ ‫هیات علم�ی دانش�گاه عل�م و‬ ‫صنع�ت‪ :‬خصوصی س��ازی به عن��وان‬ ‫یک��ی از راهکارهای اصلی برای افزایش‬ ‫بهره وری و توسعه رقابت پذیری بنگاه ها‬ ‫در ایران مطرح ش��ده است تا جایی‪‎‬که‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در س��خنان اخیر‬ ‫خ��ود دوباره این راهب��رد اصولی را یاداور ش��ده اند‪ .‬این جمالت‬ ‫همزم��ان ب��ا توصیه های ایش��ان درب��اره مقابله ب��ا امریکا مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به عبارتی دیگر‪ ،‬خصوصی سازی یکی از راهبردهای‬ ‫اصلی برای توس��عه اقتصادی به ش��مار امده و توس��عه اقتصادی‬ ‫راه��کار اصلی مقابله با تحریم های امریکا و ایس��تادگی در مقابل‬ ‫حرف زور اس��تکبار جهانی اس��ت‪ .‬با این نگاه باید مراقب باش��یم‬ ‫راهبردهای مناس��بی برای خصوصی سازی پیاده کنیم‪ .‬اما پیش‬ ‫از ارائه راهبرد مناسب باید ببینیم چرا این راهبرد که سال هاست‬ ‫دنبال می شود هنوز نتوانسته اثر خودش را بر اقتصاد کشور نشان‬ ‫دهد و در عین حال بسیاری از خصوصی سازی ها نه تنها به نتیجه‬ ‫مطلوب نرس��یده‪ ،‬بلکه باعث نابودی س��رمایه ها هم ش��ده است‪.‬‬ ‫ب��رای این منظور با تمرکز بر صنعت خودرو مش��اهده می ش��ود‬ ‫که خصوصی س��ازی در این صنعت به طور ناقص اجرا ش��ده است‬ ‫و متاس��فانه نتیج��ه مطلوب��ی از این خصوصی س��ازی به دس��ت‬ ‫نیاورده ایم‪ .‬نکته اینجاست که خصوصی سازی الزامات حرفه ای و‬ ‫زیرس��اختی بسیاری دارد که در ادامه به چند بخش از انها اشاره‬ ‫می ش��ود‪ .‬نخستین زیرس��اخت حرفه ای این است که نگاه دولت‬ ‫ک��ه می خواهد ش��رکتی مانند ایران خودرو و س��ایپا را خصوصی‬ ‫کند باید تغییر یابد‪ .‬دولت در این حالت باید نخس��ت قبول کند‬ ‫ک��ه تصدی گری را به ط��ور کامل و نه ناقص‪ ،‬کنار بگذارد و به امور‬ ‫حاکمیت��ی بپ��ردازد‪ .‬اما همین جا با مش��کل روبه رو می ش��ویم‪.‬‬ ‫مشخص نیست در این صنعت کدام بخش جزو وظایف حاکمیتی‬ ‫اس��ت و کدام بر عهده بخش خصوصی‪ .‬به عنوان یک مثال س��اده‪،‬‬ ‫ای��ا دول��ت می تواند بخش خصوصی را وادار کند هنگامی که نرخ‬ ‫نهاده ه��ای تولید دو برابر می ش��ود‪ ،‬محص��ول خود را با نرخ قبلی‬ ‫بفروش��د و س��طح تولید خودرو را حفظ کند ؟ ایا تولید همراه با‬ ‫زی��ان برای بخش خصوصی معن��ا دارد؟ برعکس‪ ،‬دولت در قبال‬ ‫کیفیت چه وظیفه ای دارد؟ ایا با وارد ش��دن به جزئیات اجرایی‬ ‫و تصدی گ��ری حق دارد اج��ازه ورود خودروهای بی کیفیت را به‬ ‫ب��ازار بده��د؟ البته از این پرس��ش ها زیاد اس��ت و برای واگذاری‬ ‫تصدی گری صنعت به بخش خصوصی باید نخس��ت به انها پاسخ‬ ‫داد‪ .‬قیمت گذاری برای ش��رکت چگونه انجام می ش��ود؟ داشتن‬ ‫حساب های خیلی شفاف و حسابرسی ها و ارزش گذاری های بسیار‬ ‫دقیق برای تمام اموال ش��امل زمین ها‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬منابع انس��انی‪،‬‬ ‫حق مالکیت معنوی‪ ،‬برند و‪ ...‬الزمه هرگونه خصوصی سازی است‪.‬‬ ‫چه س��ازمان یا گروهی می خواهند این عملیات بسیار گسترده و‬ ‫پیچیده را انجام دهند؟ پرس��ش بعدی که در این مس��یر مطرح‬ ‫می شود این است که ایا می توانیم شرکتی را به هرکس که پولدار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تحوی��ل دهیم؟ همه می دانند که موضوع��ی به نام اهلیت‬ ‫بس��یار مهم است اما ایا تاکنون ش��اخص های اهلیت را تعریف یا‬ ‫روش کنترل انها را روش��ن کرده ایم ؟ اگر پس از خصوصی س��ازی‬ ‫معلوم ش��د که اهلی��ت وجود ندارد چه واکنش��ی در برابر بخش‬ ‫خصوصی نشان دهیم؟ پرسش دیگر این است که حاال اگر بخش‬ ‫خصوصی قوی و مقتدر پیدا ش��د و یک ش��رکت را خریداری کرد‬ ‫و اتفاقا خیلی هم موفق شد‪ ،‬ایا در صنعت و بازار انحصار به وجود‬ ‫نمی ای��د؟ چگون��ه می توان با یک مدی��ر و مالک خصوصی خیلی‬ ‫ق��وی‪ ،‬از وجود رقابت مطمئن ش��د ‪ ،‬ان هم در این اش��فته بازار‪.‬‬ ‫به عبارتی باید برای خصوصی سازی همزمان دو شرکت خودروساز‬ ‫اصلی برنامه ریزی کرد که ضمن اینکه این ش��رکت ها رقابت پذیر‬ ‫شوند انحصار برای یک شخص یا شرکت به وجود نیاید‪ .‬همچنین‬ ‫اگر خصوصی سازی واقعی رخ داد و این دو شرکت غول به حرکت‬ ‫درامدند‪ ،‬مطمئن هس��تم بقیه ‪ ۲۸‬ش��رکت خودروسازی کوچک‬ ‫به تدریج از بین می روند(ان گونه که در کشورهای پیشرفته تجربه‬ ‫شده است)‪ .‬ایا با این موضوع مشکلی نداریم؟ چگونه می خواهیم‬ ‫کارگران ان ش��رکت ها را به کار مفید دیگری مش��غول کنیم؟ از‬ ‫ی هم هستند‪ ،‬چگونه‬ ‫امکانات ان شرکت ها که اتفاقا کامال خصوص ‬ ‫استفاده می کنیم؟ این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر وجود دارد‬ ‫که تا به انها پاس��خ درست ندهیم‪ ،‬نمی توانیم خصوصی سازی که‬ ‫مدنظر رهبر معظم انقالب و اقتصاددانان دلس��وز جامعه اس��ت را‬ ‫محقق کنیم‪ .‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی که چند وقت‬ ‫پیش طرحی مبنی بر الزام دولت برای خصوصی سازی کامل طی‬ ‫‪ ۲‬سال اینده ارائه کردند‪ ،‬باید همزمان به تمام این نوع پرسش ها‬ ‫پاسخ داده و برنامه جامعی برای خصوصی سازی کل صنعت ارائه‬ ‫بدهن��د تا به طور متوازن این صنعت به س��مت ارتقای بهره وری و‬ ‫رقابت پذیری حرکت کند‪ ،‬وگرنه در ادامه با ده ها ش��رکت ش��بیه‬ ‫نیش��کر هفت تپه روبه رو خواهیم ش��د که به هی��چ عنوان حجم و‬ ‫گستردگی ان را نمی توان با نمونه های قبلی مقایسه کرد؛ صنعتی‬ ‫ب��ا ح��دود ‪۳۰۰‬هزار نف��ر کارگر و کارمند و گ��ردش مالی حدود‬ ‫‪۲۰۰‬هزار میلیارد تومانی‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫نمایشگاهبین المللیکرمان‬ ‫فرصتی برای تکمیل اطالعات‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫صنایع معدنی از‬ ‫پیشنهاد بومی سازی‬ ‫قطعات استقبال کردند‬ ‫دالیل اصلی وقوع سیل‬ ‫شناسایی شد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با رئیس دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه امیرکبیر مطرح شد‬ ‫افزایش همکاری ها با دانشگاه‪ ،‬اثر مثبت تحریم ها‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪ :‬یکی از مواردی که در کش��ورهای پیشرفته‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬ارتباط تنگاتنگ صنعت‪ ،‬معدن و دانشگاه است‪.‬‬ ‫بررس��ی نق��اط ق��وت و ضعف این ح��وزه در قال��ب طرح های‬ ‫مطالعاتی و پژوهش��ی و ارائه بودجه هایی که صرف دانش��گاه ها‬ ‫می شود نشانگر این اهمیت است اما این مهم در کشور ما خیلی‬ ‫جا نیفتاده و سال هاس��ت که صنعت و معدن از دانش��گاه دور‬ ‫هس��تند‪ .‬هرچند گاهی اوقات از اهمیت ان حرف زده شده اما‬ ‫این نیاز احساس نشده و درنتیجه شاهد بوده ایم که دانشجویان‬ ‫معدن وقتی فارغ التحصیل می شوند به دنبال گرفتن پذیرش از‬ ‫کش��ورهای دیگر هستند یا مدت ها پس از فارغ التحصیلی‪ ،‬کار‬ ‫غیرمرتبط انجام می دهند که هیچ ارتباطی میان خود و معدن‬ ‫برقرار نمی کند‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬برخی هم باور دارند که صنعت همواره با دانش��گاه‬ ‫ارتباط داشته و قطع رابطه نشده اما ساختار ارتباطی دانشگاه با‬ ‫صنعت کامل نشده است و این مهم باعث بروز نقص و مشکالت‬ ‫فعلی شده اس��ت‪ .‬درباره اهمیت ارتباط دانشگاه با شرکت های‬ ‫مختل��ف صنعتی و معدنی و اهمیت معدن در رش��د اقتصادی‬ ‫کش��ور با همایون کتیبه‪ ،‬رئیس دانش��کده مهندس��ی معدن و‬ ‫متالورژی دانشگاه امیرکبیر گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫€ €دانش�گاه امیرکبیر به عن�وان یک مرکز تخصصی‬ ‫ب�رای رش�د بخ�ش مع�دن و فعالیت ه�ای معدنی با‬ ‫س�ازمان های دیگری مثل س�ازمان زمین شناسی که‬ ‫تمرکزش بر معدن است چقدر تعامل و تبادل نظر دارد‬ ‫و اهمیت این مسئله چیست؟‬ ‫ارتباط ما با سازمان های مختلف ازجمله سازمان زمین شناسی‬ ‫بسیار کم است‪ .‬هرچند س��ازمان زمین شناسی اهمیت زیادی‬ ‫برای کشور دارد اما به اعتقاد من باید جایگاه خود را در جامعه‬ ‫علمی کش��ور بازتعریف و شفاف کرده و ارتقا دهد‪ .‬این سازمان‬ ‫متاس��فانه نقش خود را در قالب اموزش یا خدمات به درس��تی‬ ‫تعری��ف نکرده اس��ت‪ .‬پیش امده که از طرف س��ازمان برای ما‬ ‫نامه امده و ما هم جواب داده ایم اما هیچ پیگیری از طرف انها‬ ‫نشده است‪ .‬انتظار ما این است که این سازمان در اینده پویاتر‬ ‫عمل کند و در مدیریت فعلی کمتر ش��اهد این مسائل باشیم‪.‬‬ ‫به هرحال تعامل با چنین س��ازمان هایی برای ما هم مهم است‬ ‫‪5‬‬ ‫تعامل با ش��رکت های مختلف صنعتی و معدنی در کش��ور برای دانش��گاه‬ ‫مهم است چراکه می تواند به ارتقای این بخش ها کمک کند‪ .‬ما از همین جا‬ ‫اعالم می کنیم برای هرگونه همکاری که شرکت های معدنی و صنایع معدنی‬ ‫تعریف کنند اماده هستیم و حاضریم در کنارشان بمانیم‬ ‫و می توان��د به ارتقای بخش معدن کم��ک کند‪ .‬ما از همین جا‬ ‫اع�لام امادگ��ی می کنیم که ب��رای هرگونه هم��کاری که انها‬ ‫تعریف کنند در کنارش��ان خواهیم بود‪ .‬از انجایی که باور دارم‬ ‫صنعت باید به دانشگاه مراجعه کند‪ ،‬ما هم این درخواست را رد‬ ‫نمی کنیم و از ان استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫€ €توجه نهادهای دولت�ی و بخش های مختلف دیگر‬ ‫به دانشگاه های معدنی چگونه بوده است؟‬ ‫خوش��بختانه در یک سال گذش��ته‪ ،‬تمایل زیادی در بخش‬ ‫دولتی و خصوصی برای همکاری با دانش��گاه امیرکبیر مشاهده‬ ‫کرده ایم که ش��اید بتوان ان را به عنوان اثر مثبت تحریم ها در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬به این ترتیب نگاه صنعت و معدن کشور در یک سال‬ ‫گذش��ته بیشتر به سمت استفاده از ظرفیت های داخلی رفته و‬ ‫این را در اس��تقبال مجموعه های مختلف از دانشگاه می بینیم‪.‬‬ ‫ما هم از س��ال گذش��ته فعالیت های خوبی را با بخش صنعت‬ ‫و معدن کش��ور‪ ،‬در قالب بخش های دولتی و خصوصی ش��روع‬ ‫کرده ایم که به محض رسیدن به نتیجه‪ ،‬ان را رسانه ای می کنیم‪.‬‬ ‫البته پیش از این هم نگاه ها به س��مت دانشگاه جسته گریخته‬ ‫بوده اما به صورتی که امروز می بینیم تجربه جدیدی اس��ت که‬ ‫تاکنون نداشته ایم‪.‬‬ ‫€ €تفاهمنامه ای را با سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای�ع معدنی ایران(ایمیدرو) امض�ا کرده اید‪ .‬این‬ ‫تفاهمنامه چه اهمیتی برای دانشگاه دارد؟‬ ‫ایمی��درو یکی از بزرگ تری��ن مجموعه های مرتبط با معدن‬ ‫کش��ور اس��ت که ما از گذش��ته با ان همکاری کرده ایم‪ .‬البته‬ ‫این همکاری از زمان مدیریت غریب پور شتاب بیشتری گرفته‬ ‫چراکه انگیزه های بیش��تری از طرف ایمیدرو دیده شده است‪.‬‬ ‫م��ا هم از ای��ن رویکرد ایمیدرو در تعام��ل مثبت و همکاری با‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬بسیار اس��تقبال می کنیم‪ .‬تفاهمنامه ای را به تازگی‬ ‫امضا کرده ایم که بس��یار جامع اس��ت و در ان س��عی کرده ایم‬ ‫همکاری های عملی‪ ،‬علمی‪ ،‬اموزش��ی‪ ،‬پژوهشی و تحقیقاتی را‬ ‫شروع کنیم‪ .‬درحال حاضر هم طرح یک همکاری اموزشی را در‬ ‫دست داریم که در این زمینه‪ ،‬دوره های اموزشی بین المللی را‬ ‫برای کارکنان ایمیدرو راه اندازی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫€ €از نظر ش�ما به عنوان یک استاد دانشگاه‪ ،‬اقتصاد‬ ‫مع�دن و درامده�ای معدنی چقدر می تواند به رش�د‬ ‫اقتصادی کش�ور کمک کند و برای تحقق ان چه باید‬ ‫کرد؟‬ ‫نق��ش مع��دن در اقتصاد بی بدیل اس��ت به ای��ن معنی که‬ ‫بخش دیگ��ری نمی تواند نقش اقتصادی مع��دن را بازی کند‪.‬‬ ‫وضعیت زمین شناس��ی و معدنی کش��ور ما به گونه ای است که‬ ‫معادن کش��ور ما در بس��یاری از مناطق مختلف به ویژه مناطق‬ ‫محروم کش��ور ق��رار دارند‪ .‬درنتیجه فعال ک��ردن ظرفیت های‬ ‫معدن��ی موجب می ش��ود اقتص��اد مناطق مختلف فعال ش��ود‬ ‫و به طور یک گس��تره در وس��عت ایران عمل کن��د‪ .‬نفت فقط‬ ‫در بخش��ی از کشور متمرکز اس��ت اما تمرکز بر معادنی که در‬ ‫استان های مختلف وجود دارد برای مردم این مناطق که به طور‬ ‫عمده محروم هستند‪ ،‬اش��تغال قابل مالحظه ای ایجاد می کند‪.‬‬ ‫درنتیجه از حاشیه نش��ینی شهرهای بزرگ کاسته شده و مردم‬ ‫دیگر به دلیل مسائل اقتصادی به حاشیه شهرهای بزرگ هجوم‬ ‫نمی برن��د‪ .‬وقتی ظرفیت های معدن��ی در مناطق محروم فعال‬ ‫می شوند بس��یاری از زیرس��اخت های موردنیاز برای گسترش‬ ‫س��ایر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مثل راه‪ ،‬راه اهن‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫اب و‪ ...‬فراهم می ش��ود و موجب رش��د روزافزون ان مناطق و‬ ‫سرعت بخش��ی ب��ه محرومیت زدایی خواهد ش��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫توس��عه معادن با توس��عه اقتصاد مناطق محروم‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫و فعال ش��دن س��ایر بخش های اقتصادی مناطق محروم را به‬ ‫دنبال دارد‪ .‬همچنین سرمایه گذاری در بخش معدن‪ ،‬سنگین‪،‬‬ ‫درازمدت‪ ،‬دیربازده و از طرفی پربازده است‪ .‬برای نمونه‪ ،‬معادن‬ ‫زغال س��نگ طب��س که فعال ش��دند به تدری��ج در ان منطقه‪،‬‬ ‫راه اهن‪ ،‬جاده و فرودگاه زده شد‪ .‬معدن مس سرچشمه نیز که‬ ‫فعال ش��د دیدیم این منطقه از کرمان به شدت پویا شد و شهر‬ ‫کاملی ش��کل گرفت‪ ،‬درحالی که تا پی��ش از این هیچ امکانات‬ ‫مدرن و شهری وجود نداشت‪.‬‬ ‫€ €مع�دن‪ ،‬اقتص�اد کالن را نی�ز تح�ت تاثی�ر قرار‬ ‫می دهد‪ .‬چقدر فعالیت معادن در اقتصاد جهانی نقش‬ ‫دارد و با توجه به تحریم ها چه جایگاهی داریم؟‬ ‫افزایش تولید ناخالص ملی یکی از مواردی اس��ت که بخش‬ ‫معدن می تواند نقش بسزایی در ارتقای ان ایفا کند‪ .‬بسیاری از‬ ‫بخش های دیگر اقتصاد هم مستقیم و غیرمستقیم به تولیدات‬ ‫معدنی بس��تگی دارند‪ .‬برای نمونه ساختمان سازی در کشور به‬ ‫بس��یاری از معادن ازجمله س��نگ س��اختمانی‪ ،‬سیمان و گچ‪،‬‬ ‫س��رامیک و انواع فلزات وابسته اس��ت‪ .‬همچنین باید گفت که‬ ‫فعالیت معدنی‪ ،‬جایگاه ای��ران در اقتصاد جهانی را باال می برد‪.‬‬ ‫وقتی کش��وری تولیدات داشته باش��د به نوعی سایر کشورها را‬ ‫به تولیدات خود وابس��ته می کند‪ .‬موضوع وابس��تگی اقتصادی‬ ‫س��ایر کشورها به یک کش��ور موجب باال رفتن قدرت چانه زنی‬ ‫ان کش��ور در سیاست جهانی می ش��ود‪ .‬این مسئله‪ ،‬مستقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم روی مب��ادالت اقتص��ادی و تجاری کش��ور و‬ ‫س��ایر کش��ورهای جهان تاثیر می گذارد و موجب تقویت سایر‬ ‫مولفه های اقتصادی کش��ور می ش��ود‪ .‬دراین بی��ن تحریم ها به‬ ‫جایگاه ما در اقتصاد جهانی ضربه س��نگینی می زند‪ .‬به هرحال‬ ‫بخش زیادی از درامد ارزی کشور به صنعت فوالد بستگی دارد‬ ‫و اگر صادرات فوالد انجام نش��ود‪ ،‬صنایع فوالد کش��ور اسیب‬ ‫می بینند و در کنار ان‪ ،‬اقتصاد کش��ور ضربه می بیند‪ .‬نفت هم‬ ‫همان طور که می دانید یک معدن است‪ .‬پتروشیمی هم به نوعی‬ ‫به معدن مرتبط اس��ت و می بینیم که تحت تاثیر تحریم ها قرار‬ ‫دارد‪ .‬وقتی پتروش��یمی و معادن ارتباطی با س��ایر قسمت های‬ ‫جهان نداش��ته باشند‪ ،‬اس��یب خواهند دید‪ .‬از این رو می توان‬ ‫گفت که بازخورد تحریم برای اقتصاد کشور منفی است‪ .‬اقتصاد‬ ‫ارتباط تنگاتنگی با سیاس��ت دارد و به هیچ عنوان نمی توان این‬ ‫موضوع را کتمان کرد‪ .‬البته بخش سیاس��ی کش��ور در دس��ت‬ ‫بخش معدنی و اقتصادی کشور نیست و تصمیم گیران سیاست‬ ‫کالن کش��ور گاهی ب��دون در نظر گرفت��ن وضعیت اقتصادی‪،‬‬ ‫تصمیم های سیاسی می گیرند که برای کشور بسیار بحرانزاست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان و شرکت کنندگان در نمایشگاه معدنی کرمان مطرح کردند‬ ‫نمایشگاه بین المللی کرمان‪ ،‬فرصتی برای تکمیل اطالعات فنی مهندسی‬ ‫محبوبه قرمزچش�مه‪ :‬توس��عه صنایع فوالدی در اس��ناد‬ ‫باالدس��ت تعریف شده با اکتش��اف در اعماق میسر است و این‬ ‫یعنی نیاز به تجهیزات و ماشین االت مدرن و پیشرفته‪.‬‬ ‫در بحث ها و گفت وگوها با کارشناس��ان این بخش‪ ،‬سخن از‬ ‫تس��هیالت و نوسازی ماش��ین االت صنایع معدنی بسیار است‪،‬‬ ‫قول های��ی نیز داده ش��ده ام��ا در بودجه چندان ب��ه ان توجه‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین االت معدنی و راهسازی‬ ‫و هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و فراوری‬ ‫مواد معدنی تجهیزات وابسته همزمان خرداد امسال در کرمان‬ ‫برگ��زار می ش��ود که این روی��داد بین الملل��ی‪ ،‬صاحبان دانش‬ ‫ فنی‪ ،‬اس��تادان دانشگاه‪ ،‬سرمایه گذاران‪ ،‬فعاالن عرصه معدنی‪،‬‬ ‫ماشین س��ازان‪ ،‬مدیران دولتی و معدنداران ایرانی و خارجی را‬ ‫در یک محیط گرد هم می اورد‪ .‬نتیجه این نمایشگاه بین المللی‬ ‫برای گروه های هدف متفاوت اس��ت که از جمله ان می توان به‬ ‫عقد قراردادها‪ ،‬تفاهمنامه ها‪ ،‬اشنایی با جدیدترین ماشین االت‬ ‫در حوزه صنایع معدنی و فراوری اشاره کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی کرمان فرصتی برای به نمایش گذاشتن‬ ‫توانمندی ها و چالش هاس��ت‪ .‬اینکه ش��رکت های ایرانی تا کجا‬ ‫می توانند همراه اهداف اکتش��افی باش��ند و ای��ا مواد معدنی و‬ ‫تجهیزات وابس��ته‪ ،‬توان برطرف کردن نیاز بازار هدف را دارند‪،‬‬ ‫از موضوع هایی است که در ارتباط دوسویه در نمایشگاه کرمان‬ ‫به ان پاس��خ داده می ش��ود‪ .‬بهره برداران‪ ،‬از بس��یاری کاالها و‬ ‫تجهیزات معدنی که در کش��ور تولید می ش��ود‪ ،‬اگاهی ندارند‬ ‫و نمایش��گاه بین الملل��ی کرم��ان فرصت خوبی ب��رای معرفی‬ ‫توانمندی شرکت هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹عقب هستیم‬ ‫سیدمهدی مقدس��ی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و نماینده مردم اراک با اشاره به ظرفیت های‬ ‫معدنی ایران در گفت و گو با پایگاه خبری گس��ترش نیوز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬معدن و فراورده های معدنی در کشور ما یک مزیت برای‬ ‫اقتصاد به ش��مار می رود‪ .‬نس��بت وسعت ایران به ذخایر معدنی‬ ‫ک��ه در خ��ود دارد و جمعیت ان و نس��بت این دو به کل ذخایر‬ ‫معدنی موجود در جهان نش��ان می ده��د که این میزان ذخایر‬ ‫معدنی را می توان به عنوان یکی از منابع توس��عه ایران در نظر‬ ‫گرف��ت و تاثی��ر این ذخایر بر اقتصاد ایران با مدیریت درس��ت‬ ‫غیر قابل انکار است‪.‬‬ ‫وی مشکالت مربوط به حوزه ماشین االت معدنی را این گونه‬ ‫توضیح داد‪ :‬در حوزه تولید ماش��ین االت صنعتی اس��تخراج و‬ ‫اکتش��اف هنوز عقب هس��تیم‪ .‬با وجود پیش��رفت هایی که در‬ ‫ساخت ماشین االت معدنی داریم هنوز برخی از ماشین االت و‬ ‫ادوات معدنی باید با واردات تامین شوند‪.‬‬ ‫مقدس��ی ب��ا بیان ای��ن موض��وع ک��ه بای��د از ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی های شرکت های داخلی برای تامین محصوالت مورد‬ ‫نیاز صنایع اس��تفاده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر می خواهیم به تجهیزات‬ ‫پیش��رفته ماشین االت معدنی دست پیدا کنیم باید با استفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای کلی معدن س��عی کنیم س��طح علمی و فنی‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات را ارتقا دهیم‪ .‬اشتغالزایی و پیشرفت‬ ‫نی��ز ب��ا تالش در نهای��ت محقق خواهد ش��د‪ .‬همچنین باید از‬ ‫ظرفیت صنایع داخلی بهره مند ش��ویم که این موضوع با تایید‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و تصمی��م بخش های دیگر‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی معدنی چه تاثیری بر معدن و صنایع معدنی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بهره برداران معادن از بسیاری کاالها و تجهیزات معدنی‬ ‫ک��ه در کش��ور تولید می ش��وند‪ ،‬اگاهی ندارن��د و این اگاهی‬ ‫نداش��تن و بی اطالعی موجب می ش��ود برای تهیه ماشین االت‬ ‫و تجهیزات به تولیدات وارداتی از خارج تمایل داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫حضور تمام معدنی ها در یک موقعیت مکانی و زمانی مشخص‬ ‫کم��ک می کند ک��ه صاحبان عرضه و تقاضا ب��ا یکدیگر تعامل‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫افزود‪ :‬نمایش��گاه بین المللی کرمان فرصت خوبی برای معرفی‬ ‫توانمندی های شرکت هاست‪ .‬تولیدکننده ها و مصرف کننده ها‬ ‫در یک محیط نمایش��گاهی با هم اش��نا می ش��وند‪ .‬از طرفی‬ ‫تولیدات به شکل واقعی عرضه می شوند و کیفیت و نرخ انها به‬ ‫راحتی قابل ارزیابی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ فرصتی برای توسعه‬ ‫رضا علی زاده‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز در گفت وگو با گس��ترش نیوز اظهار کرد‪:‬‬ ‫سال هاست تحریم هستیم اما از نظر دانش فنی‪ ،‬پیشرفت زیادی‬ ‫کرده ایم‪ .‬تحریم ها با وجود مشکالتی که برای ایران ایجاد کرد‪،‬‬ ‫فرصت��ی برای ش��رکت های داخلی به وج��ود اورد تا در تولید‬ ‫علم توانمند ش��وند‪ ،‬به شکلی که امروز دانش ایران در بسیاری‬ ‫زمینه ه��ا در جهان قابل دفاع اس��ت‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه ماش��ین االت معدنی و صنای��ع تبدیلی‪ ،‬گام های بزرگی‬ ‫برداش��ته ش��ده است‪ .‬نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که ایا برگزاری‬ ‫نمایش��گاه در زمینه صنایع معدنی و ماشین االت ان تاثیری بر‬ ‫ب��ا توجه به نیازی که در توس��عه صنایع به ویژه س��نگ اهن وجود دارد‪،‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کرم��ان می تواند برای ش��رکت ها و صاحبان صنایع‬ ‫تاثیرگذار و مهم باشد‬ ‫صنایع معدنی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر چه تعداد برگزاری نمایشگاه های‬ ‫با کیفیت در زمینه صنایع ماش��ین االت معدنی بیشتر باشد‪ ،‬به‬ ‫همان نسبت در توسعه این صنعت و معرفی فرصت های موجود‬ ‫در این صنعت می توانیم موفق تر باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت و تسهیالت نوسازی‬ ‫مهران محجوب نژاد‪ ،‬معاون برنامه ریزی فوالد تکنیک در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش گس��ترش نیوز که ایا دولت در ارائه تسهیالت و‬ ‫تهیه و نوسازی تجهیزات و ماشین االت برای معدنی ها برنامه ای‬ ‫در نظر گرفت ه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث ها و گفت وگوها س��خن از‬ ‫تسهیالت و نوسازی ماشین االت بسیار است‪ ،‬قول هایی نیز داده‬ ‫شده اما در تخصیص بودجه به ان توجه چندانی نمی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این موضوع که تامین منابع مالی توس��عه صنعت‬ ‫فوالد‪ ،‬موضوع کلیدی به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از تحریم ها‬ ‫برای تامین منابع مالی از فاینانس و صندوق توس��عه اس��تفاده‬ ‫بیشتری می شد اما درحال حاضر با توجه به شرایط پیش امده‪،‬‬ ‫ام��کان فاینان��س وجود ندارد و صاحب��ان صنایع فوالد و معدن‬ ‫ت�لاش می کنند از بازار س��رمایه و بورس‪ ،‬مناب��ع مالی خود را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ راه حلی موفق برای تامین مالی‬ ‫مه��ران محجوب نژاد‪ ،‬معاون برنامه ریزی فوالد تکنیک اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون بیشتر اکتشافاتی که انجام داده ایم‪ ،‬در سطح بوده‬ ‫است‪ .‬موضوع روزامد کردن ماشین االت صنایع فوالدی از جایی‬ ‫اهمیت می یابد که امروز موضوع حفاری های عمیق مطرح است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماده اولیه تولید فوالد‪ ،‬س��نگ اهن اس��ت‪ .‬ذخایر‬ ‫معادن موجود به گونه ای اس��ت که ه��ر چه جلو می رویم برای‬ ‫به دس��ت اوردن منابع معدنی باید حفاری های عمیق تری انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬در حالی که قدرت ماشین االت ما برای حفاری در عمق‬ ‫ضعیف است‪ .‬ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و فناوری استفاده شده در‬ ‫معادن ما جوابگوی اکتشافات امروز معادن ایران نیست‪.‬‬ ‫محجوب ادامه داد‪ :‬متولیان امر از جمله وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و ایمیدرو به این جمع بندی یعنی توسعه ماشین االت‬ ‫صنایع معدنی رس��یده اند‪ .‬گلوگاه توس��عه معادن سنگ اهن و‬ ‫فوالد‪ ،‬بروزرسانی ماشین االت معدنی است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��رکت های خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی چ��ه تاثیری در صنای��ع معدنی و ب��ازار ان دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت های خدمات فنی و مهندسی پیشرو هستند و در‬ ‫به روزرس��انی‪ ،‬ارتقا‪ ،‬پیشرفت‪ ،‬توسعه صنایع و ارتقای علمی به‬ ‫کارفرمایان خدمات می دهند‪.‬‬ ‫محجوب با بیان اینکه یکی از راهکارهای تامین مالی صنایع‬ ‫فوالدی برای نوس��ازی ماش��ین االت‪ ،‬انتشار اوراق قرضه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بازار بورس و شرکت هایی که در این زمینه فعال هستند‪،‬‬ ‫در اجرای پروژه های معدنی تاثیر بسزایی دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬اتصال ش��رکت های خدمات مهندس��ی به‬ ‫شرکت های تامین کننده منابع مالی‪ ،‬شرایطی را فراهم می کند‬ ‫که توسعه فوالد کشور و ذخایر سنگ اهن را در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل اطالعات فنی‬ ‫معاون برنامه ریزی فوالد تکنیک در ادامه‪ ،‬با اشاره به اهمیت‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کرمان گفت‪ :‬نمایشگاه بین المللی کرمان‬ ‫با توجه به نیازی که در توسعه صنایع به ویژه سنگ اهن وجود‬ ‫دارد‪ ،‬می تواند برای شرکت ها و صاحبان صنایع تاثیرگذار و مهم‬ ‫باشد‪ .‬شرکت ها با تکمیل تجهیزات خود‪ ،‬در نمایشگا ه بین المللی‬ ‫کرمان توانمندی های خود را ارائه می دهند‪ .‬همچنین می توانند‬ ‫اطالعات فنی مهندسی خود را تکمیل کرده و شرکت هایی که‬ ‫در این زمینه کار می کنند‪ ،‬خود را در نمایشگاه معرفی کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت هفتمین نمایش��گاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ف��راوری مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته و پنجمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ماش��ین االت معدنی و راهسازی با شعار‬ ‫« ف��راوری‪ ،‬نی��از مبرم معدن و صنایع معدنی کش��ور» از ‪ ۲۶‬تا‬ ‫‪ ۲۹‬خ��رداد ‪ ۱۳۹۸‬در مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫کرمان برگزار خواهند ش��د‪ .‬ای��ن ‪ ۲‬رویداد بین المللی با حضور‬ ‫نمایندگانی از ایتالیا‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬المان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روس��یه‪ ،‬هلند‪ ،‬هند و جمهوری چک در فضایی‬ ‫افزون بر ‪ ۱۰‬هزار متر مربع برگزار می شود‪.‬‬ ‫موسسه تحلیلگر امریکایی پیش بینی می کند‬ ‫برگ�ردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ :‬موسس��ه تحلیلگ��ر امریکایی‬ ‫فیچ سولوشِ ��نز در گزارش��ی اخرین پیش بینی های خود را از‬ ‫بازار جهانی زغال کک ارائه کرد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬انچه در‬ ‫کوتاه م��دت تولید و عرضه جهانی زغال کک را متاثر می کند‪،‬‬ ‫تنش دوباره چین و امریکاست‪.‬‬ ‫در نتیجه این تنش‪ ،‬چین همچنان روند صعودی در تولید‬ ‫ف��والد خواهد داش��ت و این اتفاق ب��ه تقاضای ان برای زغال ‬ ‫کک و در نتیجه رش��د بهای این کامودیتی رسیده و به ‪۱۹۵‬‬ ‫دالر در ه��ر تن خواهد انجامید؛ اتفاقی که البته تنها تا پایان‬ ‫سال اینده میالدی و واسط دی ‪ ۱۳۹۹‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بها در سال جاری میالدی‬ ‫به گزارش روزگارمعدن به نقل از ماینینگ‪ ،‬فیچ سولوشِ ��نز‬ ‫در این گزارش تحلیلی اورده که متوسط بهای زغال کک در‬ ‫ادامه س��ال جاری میالدی که تا اواسط دی ادامه دارد‪۱۹۵ ،‬‬ ‫دالر در تن پیش بینی می ش��ود‪ .‬فی��چ پیش بینی می کند که‬ ‫رشد بهای زغال کک تا ‪ ۱۹۵‬دالر‬ ‫این کامودیتی در ادامه نیز افزایش بها را حفظ کند؛ افزایشی‬ ‫که تقاضای بخش فوالد چین به ان قوت می دهد‪ .‬این تقاضا‬ ‫برام��ده از تنش در روابط چین و امریکاس��ت و احتمال دارد‬ ‫دولت پشتیبانی بیشتری از صنایع کشور به عمل اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش موقتی عرضه از سوی استرالیا‬ ‫از نظ��ر عرضه‪ ،‬فی��چ پیش بینی می کند ک��ه میزان تولید‬ ‫اس��ترالیا در ‪ ۳‬ماه س��وم س��ال جاری میالدی (نیمه تیر تا‬ ‫نیمه مهر) کاهشی خواهد بود و این اتفاق‪ ،‬بازار را در تنگنای‬ ‫عرض��ه نگه خواهد داش��ت‪ .‬این کاهش می��زان عرضه به ان‬ ‫دلیل اس��ت که چند شرکت بزرگ استرالیایی‪ ،‬دیگر تمایلی‬ ‫به استخراج زغال سنگ ندارند‪ .‬تحلیلگران فیچ اما نگاه مثبتی‬ ‫به قیمت های زغال کک در فصل اینده س��ال جاری میالدی‬ ‫در مقایس��ه با همین بازه زمانی از س��ال گذشته دارند‪ .‬انها بر‬ ‫این باورند که بهای زغال کک در طوالنی مدت کاهش خواهد‬ ‫یاف��ت و ای��ن کاهش برامده از ان خواهد بود که بخش فوالد‬ ‫چی��ن ب��ار دیگر تولید خود را کاهش دهد و در پی این اتفاق‪،‬‬ ‫تقاضا برای زغال کک استرالیا کم شود‪.‬‬ ‫فیچ همچنین پیش بینی می کند که با تکرار جنگ تجاری‬ ‫چین و امریکا‪ ،‬دولت چین پش��تیبانی اقتصادی بیش��تری از‬ ‫صنایع داخلی کش��ور خواهد داش��ت به وی��ژه از بخش های‬ ‫زیرس��اختی و البت��ه تولید فوالد‪ .‬این اتف��اق در نهایت تقاضا‬ ‫برای زغال کک را نیز پوشش می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��اخص ها نش��ان می دهد که هند ب��ه عنوان‬ ‫بزرگ ترین واردکننده زغال کک اس��ترالیا در فصل نخس��ت‬ ‫سال جاری میالدی (نیمه دی ‪ ۱۳۹۷‬تا نیمه فروردین ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۱.۷‬درصدی واردات زغال کک استرالیا را در مقایسه‬ ‫با همین بازه زمانی از س��ال گذشته تجربه کرد و چین نیز به‬ ‫عن��وان دومین واردکننده بزرگ زغال کک اس��ترالیا واردات‬ ‫خود را در مقایسه با همین بازه زمانی از سال گذشته ‪۳۵‬درصد‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز طوالنی مدت‬ ‫فیچ در ادامه این گزارش می نویس��د‪ :‬زغال کک پس از س��یر‬ ‫صعودی و افزایش بهایی که س��ال جاری و س��ال اینده میالدی‬ ‫تجربه می کند‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی)‬ ‫کاهش بها خواهد داش��ت‪ .‬عامل این تغییر‪ ،‬ادامه کاهش تولید‬ ‫بخش فوالد در چین اس��ت و دغدغه های زیس��ت محیطی این‬ ‫کشور‪ ،‬واردات زغال کک را محدود می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز تولید‬ ‫فیچ در ترس��یم چش��م اندازی میان مدت از تولید جهانی زغا ‬ ‫ل‬ ‫کک پیش بینی می کند که چین در یک دهه پیش رو جایگاه برتر‬ ‫خود را به عنوان تولیدکننده برتر زغال کک جهان حفظ می کند‬ ‫و تولی��د خال��ص ان از ‪ ۵۳۶‬میلیون تن در س��ال جاری میالدی‬ ‫به ‪ ۵۵۱‬میلیون تن تا س��ال ‪ ۲۰۲۸‬میالدی (‪ ۱۴۰۷‬خورشیدی)‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬در سال ‪ ۲۰۲۸‬میالدی‪ ،‬استرالیا همچنان دومین‬ ‫تولیدکننده بزرگ زغال کک جهان باقی خواهد ماند و تولید ان‬ ‫در مقایس��ه با میزان کنونی ‪۳‬برابر خواهد ش��د و به ‪ ۱۸۴‬میلیون‬ ‫تن خواهد رس��ید‪ .‬تحلیلگ��ران همچنین پیش بینی می کنند که‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۶‬میالدی (‪ ۱۴۰۵‬خورش��یدی) روس��یه با کنار‬ ‫زدن اندونزی‪ ،‬تبدیل به س��ومین تولیدکنن��ده بزرگ زغال کک‬ ‫جهان ش��ود و در نهایت در اینده دور‪ ،‬چین‪ ،‬اس��ترالیا و اندونزی‬ ‫اندک ان��دک جایگاه خود را به عنوان س��رامدان تولید زغال کک‬ ‫از دس��ت داده و روس��یه‪ ،‬هن��د و مغولس��تان به عن��وان برترین‬ ‫تولیدکننده های این کامودیتی مطرح می شوند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫رونق در انتظار‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫بازار پر رونق کاکتوس‬ ‫در ایران‬ ‫بیت کوین‬ ‫خیابان اصلی پولشویی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مردم مطالبه گر باشند‬ ‫در ادامه‪ ،‬رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان با اش��اره به اینکه س��االنه ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫قوطی تن ماه��ی تولید می کنیم‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬نیاز ما به‬ ‫ماه��ی تن حدود ‪۲۰۰‬هزار تن اس��ت ک��ه ‪۵۰‬درصد ان‬ ‫وارداتی اس��ت‪ .‬بنابراین وقتی ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی ان به ارز‬ ‫نیمایی تبدیل می ش��ود به معنای تغییرات قیمتی است‪.‬‬ ‫وقتی قیمت اسان بازشویی که برای ان استفاده می شود‪،‬‬ ‫جهانی است و افزایش نرخ پیدا می کند در نرخ تمام شده‬ ‫نیز تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬اما دلیل گرانی تن ماهی فقط اینها‬ ‫نیست بلکه افرادی هم هستند که سودجویی می کنند‪.‬‬ ‫س��ازمان حمایت به عنوان مدافع حقوق مصرف کننده‬ ‫در بخش هایی که تخلف انجام و س��ودجویی می ش��ود‪،‬‬ ‫حضور جدی دارد‪ .‬شب و روز من در استان ها می گذرد و‬ ‫برخورد جدی خواهم کرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫به تازگی و برای نخستین بار به پیشنهاد سازمان حمایت و موافقت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاون اول رئیس جمهوری و مصوبه‬ ‫دولت‪ ،‬انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان عضو ثابت‬ ‫و با حق رای به ستاد تنظیم بازار اضافه شد‬ ‫‹ ‹طلب کمک از مردم و رسانه ها‬ ‫تابش ب��ا بیان اینکه کل توان و نیروهای س��ازمان در‬ ‫کشور به ‪۳‬هزار نفر نمی رسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید ‪۴‬میلیون‬ ‫واحد تولیدی و صنفی را بازرسی کنیم و اگر کمک مردم‬ ‫نباش��د به طور قطع در این مس��یر ناکارامد خواهیم بود‪.‬‬ ‫س��امانه ‪ ۱۲۴‬به طور ش��بانه روزی فعال است وخواهش‬ ‫می کنم مردم در رصد انبارها‪ ،‬گرانی ها‪ ،‬گرانفروشی ها و‪...‬‬ ‫به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬فقط با انتقاد از دولت نمی توانیم بازار‬ ‫را ارام کنیم‪ ،‬بلکه مردم و رس��انه ها می توانند در برخورد‬ ‫با سودجویان احتمالی با ما همراه باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خطاب به رسانه ها‬ ‫گفت‪ :‬ام��روز من کمک ش��ما را به عنوان ی��ار دوازدهم‬ ‫می خواهم‪ .‬به اینکه دش��من شمشیر را از رو بسته است‪،‬‬ ‫تردیدی نیس��ت و در اینکه عزم دولت نیز در تامین نیاز‬ ‫مردم است هم شکی وجود دارد‪ ،‬اما چند نفر به یک نفر؟‬ ‫تابش ادامه داد‪ :‬ما همچنین در بخش هایی باید از توان‬ ‫نهادهای مردمی اس��تفاده کنیم و این در حالی است که‬ ‫به تازگی و برای نخستین بار به پیشنهاد سازمان حمایت‬ ‫و موافق��ت وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری و مصوبه دولت‪ ،‬انجمن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان به عنوان عضو ثابت و با حق رای به ستاد‬ ‫تنظیم بازار اضافه شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به داس��تان معروف گرانی شیر در المان‬ ‫و تحری��م م��ردم در خرید این محصول‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ما‬ ‫مش��کلی در تامین کاالی مردم نداریم بنابراین نیازی به‬ ‫انبار کردن محصوالت در خانه ها نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹برای خرید محصول فاکتور بخواهید‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ا بیان اینکه م��ا درباره گرانفروش��ی‬ ‫مس��ئولیت داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم��واره به اصناف گفته‬ ‫و از انها درخواس��ت ک��رده ام که اگر در ه��ر حلقه ای و‬ ‫بن��ا به هر دلیلی ارائه س��ندی که با چ��ه قیمتی کاال از‬ ‫نخستین شورای مشورتی‬ ‫تجارت خارجی‬ ‫اتاق های مشترک بازرگانی‬ ‫حلقه قبلی خریداری ش��ده‪ ،‬با مشکل روبه رو شود‪ ،‬تمام‬ ‫مسئولیت متوجه کسی است که درحال حاضر کاال را در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫تاب��ش با تاکی��د براینکه گرانفروش��ی ب��ا گرانی کاال‬ ‫متفاوت اس��ت و برای ثابت کردن موضوع‪ ،‬نیاز به فاکتور‬ ‫خرید و فروش داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصناف مکلف هس��تند‬ ‫برای کوچک ترین واحد خرید هم س��ند داشته باشند و‬ ‫م��ردم نیز این حق را –ارائ��ه فاکتور‪ -‬را طلب کنند‪ .‬این‬ ‫مطالبه گری مردم است که امروز می تواند در این شرایط‬ ‫اقتصادی به ما کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش پرونده های تخلف‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان تاکید کرد‪ :‬نس��بت به سال ‪ ،۹۶‬در تعداد‬ ‫بازرسی ها ‪۸‬درصد رشد داشتیم و این در حالی است که‬ ‫از لحاظ بودجه ای و نیروی انس��انی کمکی به س��ازمان‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه ‪۲۰‬نفر از نیروهای سازمان نیز‬ ‫کم شده اند و به لحاظ ارزش ‪۱۲۴۵‬درصد افزایش پرونده‬ ‫داریم و در جرایم وصولی ‪ ۷۶‬درصد‪ ،‬گشت های مشترک‬ ‫‪۳۲‬درصد و مب��ارزه با قاچاق ‪۷۶‬درص��د افزایش پرونده‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫تاب��ش گفت‪ :‬در م��اه مبارک رمضان گش��ت روزانه را‬ ‫افزایش دادیم و این مدل را در کل کش��ور ارتقا خواهیم‬ ‫داد‪ .‬به ط��ور قطع‪ ،‬در اص�لاح قوانین به هم��ه نهادها و‬ ‫رسانه ها نیاز داریم چراکه قوانین جامع و مانع نیست‪ .‬ما‬ ‫از همه توان خود اس��تفاده می کنیم که برخی نقص های‬ ‫قانونی را پوش��ش دهیم‪ .‬در همین راستا‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫در همکاری با قوه قضاییه از دادستان ها خواهش کردیم‬ ‫در گشت های ما حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه شکرهای احتکار شده در بازار‬ ‫‹ ‹موافق�ت با افزایش ‪ ۲۲‬درصدی نرخ بلیت‬ ‫قطار‬ ‫تابش در پاسخ به پرسشی درباره نرخ بلیت قطار گفت‪:‬‬ ‫شورای عالی ترابری پیش��نهاد افزایش ‪ ۲۵‬درصدی نرخ‬ ‫بلی��ت قطار را به ما ارائ��ه داده که ما فقط با افزایش ‪۲۲‬‬ ‫درصدی نرخ بلیت ان موافقت کرده ایم‪.‬‬ ‫احتمال فساد در حذف پیمان سپاری ارزی وجود دارد‬ ‫به گفته سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی هر نوع مبادله ارزی که براساس اصول و قواعد بین الملل‬ ‫و از طریق نظام بانکی بین الملل انجام نشود‪ ،‬احتمال سوء استفاده‬ ‫و فساد دارد و حذف پیمان سپاری ارزی نیز از این قاعده مستثنا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با ابراز تعجب از برنگشتن ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد دالر از ‪ ۴۰‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مقطع��ی که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ب��رای واردات تخصیص می یافت‪،‬‬ ‫تحریم ها هنوز انطور که باید اجرایی نش��ده بود و گشایش اسناد‬ ‫اعتباری بین بانک های داخلی و طرف های خارجی به راحتی انجام‬ ‫می ش��د‪ ۱۰ .‬درصد ارز هنگام گشایش ال سی پرداخت می شد و‬ ‫‪ ۹۰‬درصد بقیه هم پس از ورود کاال به گمرک به حساب شرکت‬ ‫خارجی واریز می ش��د‪ .‬وقتی روند کار به این روش��نی و شفافیت‬ ‫اس��ت چطور می شود ‪ ۳۰‬میلیارد دالر ارز به کشور برنگردد و اب‬ ‫هم از اب تکان نخورد؟‬ ‫وی خطاب به دژپس��ند وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی از وی‬ ‫خواس��ت جزئیات پرداخت های ارزی ب��ه افراد حقیقی و حقوقی‪،‬‬ ‫ن��وع و حج��م ارز پرداختی و نح��وه پرداخت ها را به طورش��فاف‬ ‫به اطالع افکار عمومی برس��اند تا مش��خص ش��ود ک��دام افراد و‬ ‫جریان های��ی موجب بی نظمی ارزی و فرو ریختن اوار بزرگ تورم‬ ‫و مشکالت اقتصادی بر سر مردم شدند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با اش��اره به‬ ‫وضعیت کش��ور در تبادالت ارزی و گشایش اس��ناد اعتباری در‬ ‫ش��رایط تحری��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬روند تبادالت بانکی و کاالیی کش��ور‬ ‫در ش��رایط تحریم به کل تغییر می کن��د‪ .‬به دلیل تحریم ها دیگر‬ ‫نمی توان از طریق نظام بانکی بین الملل گش��ایش اسناد اعتباری‬ ‫داش��ت به همین دلیل بان��ک مرکزی ایران چ��اره ای جز اعمال‬ ‫سیاس��ت های کنترل کننده برای تضمین بازگشت ارز به اجرا در‬ ‫می اورد و به عنوان مثال‪ ،‬پیمان سپاری ارزی را به اجرا درمی اورد‬ ‫و صادر کنن��دگان را مجب��ور به بازگش��ت ارز ناش��ی از صادرات‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ملکی گفت‪ :‬در واردات کاال و مواد اولیه نیز باید با شرکت هایی‬ ‫کار ک��رد که تضمی��ن کنند کاال ی��ا مواد اولیه خریداری ش��ده‬ ‫به دست کش��ور خریدار می رس��د‪ .‬برای واردات کاال و مواد اولیه‬ ‫خری��دار‪ ،‬بانک را ضامن خود می کند و به عنوان نمونه‪ ۲۰ ،‬درصد‬ ‫مبلغ را حس��ابی نزد بانک قرار می دهد ب��رای خرید کاال یا مواد‬ ‫اولی��ه می کند و پ��س از ورود کاال یا موارد اولی��ه به گمرک ‪۸۰‬‬ ‫درصد بقیه به حس��اب ش��رکت یادش��ده حواله می ش��ود‪ .‬عقل‬ ‫س��لیم هرگز نمی پذیرد ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که تا این حد روی ان‬ ‫حساس��یت وجود دارد به مسیر بدون بازگشت برود و کاال و مواد‬ ‫اولیه خریداری شده با این ارز یا به بازار توزیع نشود یا با چند برابر‬ ‫نرخ فروخته شود‪ .‬نماینده مردم مشکین شهر در مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل ش��رایط بسیار سخت تحریم و همکاری نکردن نظام‬ ‫بانکی بین الملل با جمهوری اسالمی‪ ،‬بانک مرکزی از سر ناچاری‬ ‫سراغ پیمان س��پاری ارزی می رود تا بتواند برگشت ارز در دوران‬ ‫تحریم را به ش��کل هایی تضمین کند‪ .‬وی پیمان سپاری ارزی در‬ ‫ش��رایط تحریم را موضوعی حساس دانست و هشدار داد‪ :‬هر نوع‬ ‫مبادله ارزی که براساس اصول و قواعد بین الملل و از طریق نظام‬ ‫بانکی بین الملل انجام نش��ود احتمال سوء استفاده و فساد دارد و‬ ‫حذف پیمان سپاری ارزی نیز از این قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری خودرو به ش�ورای رقابت‬ ‫منتقل نشده‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان در بخ��ش دیگ��ری به موض��وع خودرو‬ ‫پرداخت و اظهار کرد‪ :‬مرجع کارشناسی نرخ خودروهای‬ ‫پرتیراژ‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت و نرخ ای��ن خودروها با مصوبه تنظی��م بازار ابالغ‬ ‫می ش��ود ک��ه تاکن��ون این وظیف��ه از س��امان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و س��تاد تنظیم بازار به‬ ‫شورای رقابت منتقل نشده است‪ .‬تا این لحظه مصوبه ای‬ ‫به سازمان حمایت ابالغ نشده که قیمت گذاری خودرو به‬ ‫ش��ورای رقابت برگشته‪ ،‬از این رو‪ ،‬براساس مصوبه سران‬ ‫قوا قیمت گذاری بر عهده سازمان حمایت است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروسازان حق پیش فروش ندارند‬ ‫تاب��ش همچنی��ن درب��اره گرانفروش��ی محص��والت‬ ‫کش��اورزی افزود‪ :‬مس��ئول تنظی��م کاالی کش��اورزی‬ ‫براس��اس مصوبه هیات دولت با وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫است اما س��ازمان حمایت نیز گرانفروشی در این کاالها‬ ‫را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واردات ش��کر به عن��وان ی��ک کاالی‬ ‫اس��تراتژیک‪ ،‬اغاز شده اس��ت‪.‬در تعدادی از استان ها نیز‬ ‫واحدهای صنفی تخلف کرده و از فروش شکر خودداری‬ ‫می کردن��د که ب��ا واحده��ای صنفی متخل��ف برخورد‬ ‫تعزیراتی شد و شکرهای احتکار شده به زودی وارد بازار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان درباره تخلفات گرانفروش��ی اپراتورهای‬ ‫تلفن همراه گفت‪ :‬با اپراتورها وارد مذاکره ش��ده و از انها‬ ‫مستندات درخواس��ت کرده ایم که مستندات انها کامل‬ ‫نب��ود‪ .‬امیدواریم با تکمیل اس��نادی ک��ه اپراتورها ادعا‬ ‫می کنند‪ ،‬تا هفته اینده بتوانیم نتایج بررس��ی ها را اعالم‬ ‫کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬قاطعانه می گویم که همه کاالهای‬ ‫مورد نیاز مردم در کشور وجود دارد و هر قدر این تفکر و‬ ‫احساس در مردم باشد که بخریم و انبار کنیم‪ ،‬به افزایش‬ ‫گرانی کاالها دامن می زنند‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تابش ب��ا تاکید براینکه خودروس��ازان تا زمان تحویل‬ ‫تعهدات خود حق پیش ف��روش جدید ندارند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫کامل کردن خودروه��ای ناقص ارجح تر از افزایش تولید‬ ‫کارخانه ه��ا اس��ت‪ .‬ح��دود ‪ ۸۰‬ه��زار خ��ودرو ناقص در‬ ‫کارخانه های خودروسازی وجود دارد که اقدام هایی برای‬ ‫تکمیل انها در دست انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹گ�زارش گرانفروش�ی ‪ ۴‬خودروس�از ب�ه‬ ‫تعزیرات حکومتی‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از معرفی‬ ‫‪ ۴‬خودروس��از ب��ه س��ازمان تعزیرات حکومت��ی به دلیل‬ ‫گرانفروش��ی خبر داد و گفت‪ :‬نرخ پرای��د مورد تایید ما‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی کاهش وابس��تگی به خارج از کشور را یکی‬ ‫از بندهای بس��ته وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای‬ ‫اصالح وضعیت خودروسازان عنوان کرد و گفت‪ :‬کاهش‬ ‫وابس��تگی به خارج موضوع مهمی است چراکه دشمنان‬ ‫ما روی خ��ودرو و واردات قطعات خودرو تمرکز کرده اند‬ ‫تا مانع تولید در این بخش ش��وند‪ .‬با این وجود در کشور‬ ‫ظرفیت های خوبی داری��م و می توانیم از توانایی جوانان‬ ‫نخبه برای داخلی س��ازی بیش��تر قطعات خودروها بهره‬ ‫بگیریم‪ .‬به گفته تابش‪ ،‬دو خودروساز کشور با بهره گیری‬ ‫از ت��وان داخلی و کاهش وابس��تگی ب��ه واردات‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪ ۷۸‬میلی��ون دالر صرفه جوی��ی کرده ان��د‪ .‬تعیین تکلیف‬ ‫اموال مازاد ش��رکت های خودروس��از از دیگر مفاد بسته‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای بازار خودرو اس��ت‬ ‫که به گفت��ه رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان‪ ،‬خودروس��ازان بای��د با ف��روش اموال‬ ‫مازاد خود‪ ،‬نس��بت به کوچک س��ازی س��اختار و کاهش‬ ‫هزینه های تمام شد ه اقدام کنند‪.‬‬ ‫مرجع‬ ‫کارشناسی نرخ‬ ‫خودروهای‬ ‫پرتیراژ‪،‬‬ ‫سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان‬ ‫است که تاکنون‬ ‫این وظیفه به‬ ‫شورای رقابت‬ ‫منتقل نشده‬ ‫است‬ ‫تمام بافندگان کشور بیمه می شوند‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ای��ران از اختصاص هزار و ‪900‬میلیارد‬ ‫تومانی برای زیر پوش��ش قرار دادن بافندگان فرش دس��تباف در‬ ‫کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬این اعتبار از محل یارانه ها تامین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با اعتبار یادش��ده ‪ ۱۰۰‬درصد افرادی ک��ه در حوزه فرش‬ ‫در حال فعالیت هس��تند‪ ،‬زیر پوش��ش بیمه تامین اجتماعی قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬فرشته دس��ت پاک در نشست کارگروه فرش‬ ‫دس��تباف در بجنورد افزود‪ :‬یکی از مش��کالتی که هم اکنون در‬ ‫حوزه فرش در کشور وجود دارد‪ ،‬نبود شناسنامه فرش واحد است‬ ‫که به دنبال ان هستیم تا این مشکل را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی از ایجاد شورای حقوق و دستمزد در حوزه صنعت فرش در‬ ‫کشور خبر داد و ادامه داد‪ :‬درحال حاضر دستمزدی که بافندگان‬ ‫ف��رش دریافت می کنند‪ ،‬تکاف��وی زندگی انه��ا را نمی دهد و به‬ ‫همین دلیل موضوع مطرح کردن مباحث حقوق و دس��تمزد این‬ ‫افراد را به طور منطقه ای خواهیم داش��ت‪ .‬دست پاک با بیان اینکه‬ ‫هم اکنون حال فرش دس��تباف خراس��ان ش��مالی خوب نیست‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬تاکنون نشست های زیادی در این زمینه برگزار شده‪،‬‬ ‫اما هیچ گامی برای حل مش��کالت ان برداشته نشده است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه روز به روز دارهای قالی بیشتری از خانه های خراسان‬ ‫شمالی جمع می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۳‬هزار تن پشم در این استان‬ ‫تولید می شود اما با مشکل تامین اولیه بافت فرش روبه رو است‪.‬‬ ‫دستپاک با اش��اره به اینکه درحال حاضر حدود ‪ ۲۵‬هزار نفر از‬ ‫جمعیت این استان دارای کارت قالیبافی هستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تعداد‬ ‫زیادی از افراد فعال در این حوزه هم کارت شناس��ایی ندارند که‬ ‫اگر این بافندگان را نیز اضافه کنیم به جمعیتی حدود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر می رس��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬جای تاسف دارد که درحال حاضر‬ ‫فقط حدود ‪ ۳‬هزار نفر از بافندگان فرش این اس��تان زیر پوشش‬ ‫بیمه تامین اجتماعی هس��تند و نبود امنیت ش��غلی موجب شده‬ ‫ت��ا از تعداد بافندگان کاهش یابد‪ .‬رئیس مرکز ملی فرش ایران به‬ ‫حضور تولیدکنندگان فرش در نمایش��گاه ها اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫حضور این افراد در نمایش��گاه های مرتبط با فرش بس��یار ضعیف‬ ‫است و باید تقویت شود‪.‬‬ ‫محمدعلی شجاعی‪ ،‬استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬تا امس��ال در حوزه صنعت فرش در این اس��تان جز‬ ‫اقدام های��ی همچون برگزاری نشس��ت‪ ،‬نمایش��گاه و بازدید کار‬ ‫دیگری انجام نش��ده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در حوزه خوشه فرش‬ ‫نیز جز اقدام هایی همچون دریافت غرفه‪ ،‬انجام مطالعه و بررسی‪،‬‬ ‫حضور در کاش��ان و تبریز نیز اقدام خاص دیگری انجام نش��ده و‬ ‫کل عملکرد مجموعه دولت��ی و خصوصی در حوزه صنعت فرش‬ ‫استان همین است‪.‬‬ ‫ش��جاعی ب��ا طرح این پرس��ش گفت‪ :‬ایا با چنی��ن عملکردی‬ ‫می توان انتظار داش��ت که دارقالی در این اس��تان تعطیل نشود؟‬ ‫درحال حاض��ر وضعیت این صنعت همانند بیماری می ماند که به‬ ‫هیچ عنوان خوب نیست‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه فرش دستباف یک کمبود‬ ‫ندارد و ان نیز بازار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬حلقه گمشده فرش کشور‪ ،‬بازار‬ ‫اس��ت و باید به دنبال صادرات ان کاال باش��یم‪ .‬تعاونی های تولید‬ ‫نقطه قوت فرش هستند و اتاق بازرگانی باید نقش خود را روشن‬ ‫کن��د‪ .‬او درب��اره راه اندازی موزه فرش در این اس��تان اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشکالت این موزه تا ماه اینده‪ ،‬رفع و این موزه راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫نخس��تین ش��ورای مش��ورتی رئیس��ان اتاق ه��ای‬ ‫مش��ترک بازرگانی ایران با کشورهای همسایه با تاکید‬ ‫بر همفکری و مش��ارکت بیش��تر بخ��ش خصوصی در‬ ‫توس��عه صادرات به کشورهای همس��ایه برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪،‬‬ ‫محمدرضا مودودی با اش��اره به رویکرد نوین س��ازمان‬ ‫در ارتب��اط حداکثری با بخش خصوصی و فعاالن حوزه‬ ‫کاالیی و کشوری اظهار کرد‪ :‬رئیسان اتاق های مشترک‬ ‫بازرگانی به واس��طه اشنایی کامل با کشورهای همسایه‬ ‫به منزله بازوی مش��اوری برای طراحی راهبرد و تدوین‬ ‫نقش��ه راه هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در نخس��تین نشست و با‬ ‫مش��ورت اعضای ش��ورا‪ ،‬مقرر ش��د در این نشست های‬ ‫تخصصی موضوع های مش��ترک ص��ادرات و واردات با‬ ‫کش��ورهای همس��ایه مانند حمل ونقل‪ ،‬مراکز تجاری‪،‬‬ ‫گمرکات‪ ،‬بازارچه های مرزی‪ ،‬اس��تاندارد‪ ،‬نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫تبادل هیات های تجاری‪ ،‬تهاتر‪ ،‬روادید‪ ،‬موافقتنامه های‬ ‫تجاری‪ ،‬اطالع رسانی‪ ،‬مس��ائل ارزی‪ ،‬قرنطینه‪ ،‬تجارت‬ ‫ترجیح��ی‪ ،‬صادرات گروه های کاالی��ی یا خدمات فنی‬ ‫و مهندسی‪ ،‬نقش س��فیران و رایزنان بازرگانی با حضور‬ ‫نمایندگان نهادها و دفاتر اجرایی ذی ربط خارج و داخل‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران یا موضوع های یک کشور‬ ‫خاص بررسی شود‪ .‬سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران با تاکید ب��ر اینکه در این ش��ورا از موازی کاری و‬ ‫ورود ب��ه مس��ائل و موضوع هایی که در دیگر ش��وراها و‬ ‫نشس��ت ها مورد بررس��ی قرار می گیرد پرهیز می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خروجی این نشس��ت ها در ش��ورای عالی توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی بررس��ی خواهد شد تا برای شناسایی‬ ‫و رفع موانع اقدام الزم انجام شود‪.‬‬ ‫رسیدگی فوری‬ ‫به مشکالت گمرکی‬ ‫رسیدگی به مشکالت ذی نفعان گمرک و پاسخگویی‬ ‫به موقع به انها در راس سیاس��ت ها و برنامه های گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ق��رار دارد و ب��ه همین دلیل‬ ‫س��ازکارهای ویژه ای برای تحقق ان ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خبری گمرک‪ ،‬مهرداد جمال ارونقی‪،‬‬ ‫مع��اون فنی و ام��ور گمرکی گم��رک در این باره گفت‪:‬‬ ‫گم��رک جمهوری اس�لامی ایران ب��ا درک عمیق این‬ ‫موض��وع و انتظارات بحقی که ذی نفعان ازجمله فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬مصرف کنن��دگان‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬تاجران‬ ‫و بازرگانان‪ ،‬برای تس��هیل و توس��عه تجارت‪ ،‬همچنین‬ ‫اج��رای سیاس��ت های بازرگانی خارج��ی و حمایت از‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان دارن��د‪ ،‬برنامه های‬ ‫گوناگون��ی را پیگی��ری می کند‪ .‬وی با اش��اره به اهداف‬ ‫کالن اس��تراتژیک گم��رک جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫(‪ )Strategic Goals‬ازجمل��ه روان س��ازی تجاری‪،‬‬ ‫محافظت از س�لامت و امنی��ت جامعه‪ ،‬حمایت از تولید‬ ‫ملی با گرایش افزایش توان رقابتی‪ ،‬جمع اوری مطلوب‬ ‫درامد و ارتقای س��طح رضایت مندی ذی نفعان‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در راستای ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان‪،‬‬ ‫یک��ی از عوامل حائز اهمی��ت و دارای ارزش اساس��ی‪،‬‬ ‫کیفیت رابطه س��ازمان با افراد یا سازمان هایی است که‬ ‫با ان س��روکار دارد‪ .‬مع��اون فنی و امور گمرکی گمرک‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬بدون ش��ک یک��ی از مهم ترین وظایف‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬ایجاد ارتباطات دوس��ویه مردمی است و به‬ ‫لح��اظ اهمیت غیرقاب��ل انکار این موض��وع‪ ،‬ارتباطات‬ ‫مردمی در میان سایر نقش های تعریف شده مسئوالن‪،‬‬ ‫نمایان تر و بارزتر اس��ت‪ .‬در ارتباط دوس��ویه و چهره به‬ ‫چه��ره‪ ،‬اقناع و جلب رضایت ارباب رجوع‪ ،‬رعایت حقوق‬ ‫ش��هروندی‪ ،‬ش��ناخت و رفع فوری برخی از مش��کالت‬ ‫مراجعان و پاس��خگویی صریح و شفاف از مباحثی است‬ ‫که مس��ئوالن س��ازمان و اداره ها باید انها را مدنظر قرار‬ ‫دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬شایس��ته اس��ت ترتیبی اتخاذ ش��ود‬ ‫ت��ا در ص��ورت درخواس��ت مراجعان به گم��رک برای‬ ‫مالقات حضوری و بحث و بررس��ی درباره مباحث فنی‬ ‫و اختالف��ات پیش امده فی مابین گمرک و صاحب کاال‪،‬‬ ‫کمافی السابق در اس��رع وقت اقدام های الزم در این باره‬ ‫انجام ش��ده و اهتمام بایس��ته در راستای رفع مشکالت‬ ‫مراجع��ان در چارچوب قوانین و مق��ررات به عمل اید‪.‬‬ ‫ارونق��ی خطاب به مدیران کل‪ ،‬مدی��ران و معاونان امور‬ ‫گمرکی گمرکات اجرایی افزود‪ :‬الزم است اطالع رسانی‬ ‫مطلوب از س��وی ان گمرک انجام ش��ده و با اعالم زمان‬ ‫مالق��ات و‪ ...‬مراتب از طری��ق تابلو اعالن��ات و‪ ...‬به نحو‬ ‫مطلوب اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صاحبان کاال و مراجعان چنانچه در ارتباط‬ ‫با ش��رح وظایف ح��وزه معاونت فنی و ام��ور گمرکی و‬ ‫دفاتر س��تادی زیرمجموعه مس��ائل و مشکالتی داشته‬ ‫باش��ند که در پی مراجعه به گم��رکات اجرایی یا دفاتر‬ ‫ستادی رفع نشده باش��د‪ ،‬می توانند ضمن هماهنگی با‬ ‫حوزه معاونت فنی و امور گمرکی (ش��ماره تلفن‪-۰۲۱‬‬ ‫‪ )۸۸۵۰۱۴۳۵‬نس��بت به درخواست مالقات حضوری‬ ‫با معاونت فنی و امورگمرکی اقدام کنند‪ .‬بدیهی اس��ت‬ ‫مالق��ات با مراجع��ان و فع��االن اقتص��ادی‪ ،‬در تمامی‬ ‫روزه��ای اداری هفته (ش��نبه تا چهارش��نبه و روزانه از‬ ‫ساعت ‪ ۱۴:۳۰‬به بعد) انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫درخواست رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای ثبات و ارامش بازار‬ ‫عباس تابش در نخستین نشست خبری خود با عنوان‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین نیازهای اساسی مردم‬ ‫و کاالهای مورد نیاز انها وجود ندارد‪ ،‬از مردم خواس��ت‬ ‫ب��ه میزان نیاز خری��د کنند تا بازار دچار التهاب نش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫این نشست به موضوع های مربوط به بازار خودرو‪ ،‬احتکار‬ ‫برخ��ی محصوالت مانند ش��کر و تفاوت گرانفروش��ی و‬ ‫گرانی و‪ ...‬اشاره کرد و از مردم خواست مطالبه گری کنند‬ ‫چراکه کمک بزرگی به بهبود شرایط بازار خواهند کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت محمدرض��ا ان��واری‪ ،‬رئی��س مرکز‬ ‫روابط عموم��ی و اطالع رس��انی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از راه اندازی پویش پاسخگویی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت خب��ر داد و گفت‪ :‬خ��ود را موظف به‬ ‫پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه ها می دانیم‪ ،‬احترام به‬ ‫مردم را همواره مدنظر داریم و اطالع رسانی و پاسخگویی‬ ‫به افکار عمومی در این راس��تا ضرورت دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه برنامه منظمی برای برگزاری نشس��ت های خبری‬ ‫داریم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬هفته اینده نشس��ت های بعدی را‬ ‫برگزار خواهیم کرد‪ .‬در جنگ رس��انه ای و روانی دشمن‬ ‫ضرورت اطالع رسانی بیش��تر دوچندان می شود که این‬ ‫موضوع وظیفه و مس��ئولیت ما را به عنوان فعاالن روابط‬ ‫عمومی بیشتر می کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از تولیدگیاهی اپارتمانی با ‪10‬هزارگونه شناخته شده‪ ،‬گزارش می دهد‬ ‫نااگاهی جمعی‬ ‫از حقوق‬ ‫مصرف کننده‬ ‫بازار پررونق کاکتوس در ایران‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خبر‬ ‫توانمندی ایران‬ ‫در تولید شیشه‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫صنف شیش��ه و اینه‬ ‫تهران گفت‪ :‬در تولید‬ ‫شیش��ه ‪ ۹۹‬درص��د‬ ‫مواد در داخل است و‬ ‫هیچ گونه وابستگی به‬ ‫خارج برای تهیه مواد‬ ‫نداریم و درحال حاضر این اتحادیه دارای ‪۸۰۰‬‬ ‫عضو با پروانه در تهران و همچنین رس��ته های‬ ‫شیش��ه‪ ،‬اینه‪ ،‬شیشه دوجداره‪ ،‬شیشه اتومبیل‬ ‫و لمینت اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطال عر سانی‬ ‫ات��اق اصناف تهران‪ ،‬محمدعل��ی قنبری تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان کم��ی نداری��م که دل‬ ‫ب��ه تولید دارن��د و خواهان خدمت به کش��ور‬ ‫هس��تند اما قوانین دست و پاگیر در سازمان ها‬ ‫و وزارتخانه ه��ا‪ ،‬انگی��زه تولید کنن��ده را از بین‬ ‫می برد و مس��یر را بر انها می بندد‪ .‬وی درباره‬ ‫میزان تولید شیشه در ایران گفت‪ :‬کارخانه های‬ ‫تولیدی شیش��ه جام در کشور به میزان باالیی‬ ‫تولی��دات دارن��د به طوری که ن��ه تنها مصارف‬ ‫داخل��ی را تامین می کند‪ ،‬بلکه به بس��یاری از‬ ‫کشورهای جهان صادرات شیشه داریم‪ .‬قنبری‬ ‫با بیان اینکه به کشورهای اسیای میانه‪ ،‬حوزه‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬اروپ��ا‪ ،‬افغانس��تان و‪ ...‬صادرات‬ ‫داری��م‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬انواع شیش��ه های صادراتی‬ ‫عبارتند از رفلک��س‪ ،‬دوجداره‪ ،‬ضدگلوله و خم‬ ‫ک��ه ‪ ۱۰‬کارخان��ه ب��ا تولید روزان��ه ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫متر مربع مش��غول فعالیت هستند‪ ،‬بنابراین به‬ ‫ح��د خودکفای��ی در این حوزه رس��یده ایم که‬ ‫این موضوع خ��ود بیانگر اعتماد ب��ه نیروهای‬ ‫متخصص و دلس��وز در کش��ور اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه صنف شیش��ه و این��ه در ادامه افزود‪:‬‬ ‫شیشه هایی با نام س��ان انرژی تولید می شوند‬ ‫که مانع عبور ح��رارت چه از داخل به خارج و‬ ‫چه از خارج به داخل می ش��وند‪ .‬اخرین پدیده‬ ‫صنعت شیشه در جهان به نام «فلوت» است که‬ ‫در ایران هم تولید می ش��ود و ‪ ۹‬کارخانه از این‬ ‫دست در کشور در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هادی عطاءالهی‬ ‫‹ ‹اولویت کار ما تولید است‪ ،‬نه تجارت‬ ‫یکی از تولید کنندگان برتر کاکتوس در ش��هر محالت‬ ‫مشغول به کار است‪ .‬وی بیش از ‪۴۰‬سال است در زمینه‬ ‫پرورش کاکتوس فعالیت دارد و درحال حاضر‪ ،‬حدود هزار‬ ‫گونه از این گیاه را در گلخانه خود تولید و عرضه می کند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه های داخل��ی و خارجی زی��ادی نیز حضور‬ ‫داشته و در بیشتر انها رتب ه نخست را کسب کرده است‪.‬‬ ‫ه��ادی عطاءاله��ی در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫در جهان بیش از ‪ ۱۰‬هزارگونه کاکتوس ش��ناخته ش��ده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬هرگونه ای از کاکتوس‪ ،‬اقلیم خاص خودش‬ ‫را دارد بنابراین ما س��عی کرده ایم گونه هایی که با اقلیم‬ ‫کش��ورمان و به وی��ژه با وضعیت جغرافیایی شهرس��تان‬ ‫محالت متناسب باشند را برای تولید برگزینیم و فقط با‬ ‫ه��دف تولید و نه تجارت‪ ،‬انها را پرورش دهیم‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل امروز تولیدات ما در کل کش��ور ش��ناخته ش��ده‬ ‫اس��ت و بنا بر تقاضای موجود‪ ،‬تولیدات مان را در بیش��تر‬ ‫استان های ایران و همچنین کشورهای مشترک المنافع‪،‬‬ ‫عربی و برخی از کشورهای اروپایی به نمایش می گذاریم‪.‬‬ ‫تا چند سال پیش با برخی از این کشورها مبادالت تجاری‬ ‫برای عرضه این گیاه داشتیم که به دالیلی در حال حاضر‬ ‫این مبادالت امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫س گیاهی بومی‬ ‫عطاءاله��ی با اش��اره به اینکه کاکت��و ‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی و افریقای��ی اس��ت و به عبارت��ی‬ ‫کاکتوس ه��ای اصیل متعلق به این کش��ورها هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کاکتوس های اصیل استحکام‪ ،‬پایداری و سازگاری‬ ‫خاصی دارند‪ .‬با این وجود‪ ،‬به تازگی کشورهای شرق اسیا‬ ‫روی پ��رورش و عرضه کاکت��وس مانور زیادی می دهند‪.‬‬ ‫البت��ه با این تفاوت ک ه اج��ازه نمی دهند این کاکتوس ها‬ ‫مانند کاکتوس های کش��ورهای اروپایی‪-‬افریقایی به طور‬ ‫طبیع��ی رش��د کنند؛ چراکه نگا ِه ای��ن افراد به کاکتوس‬ ‫بیش��تر تجاری اس��ت‪ .‬بنابراین کاکتوس را از روند رشد‬ ‫طبیعی خارج می کنند و از طریق فرمول های ش��یمیایی‬ ‫پرورش می دهند‪ .‬با این وجود‪ ،‬این نوع کاکتوس ها به طور‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‪-‬شهرستان محالت‬ ‫در حال��ی که روی بس��ته بندی نرخ ‪ ۳‬هزار‬ ‫تومان نوش��ته شده است‪ ،‬سوپرمارکتی محله‬ ‫ان را ‪ ۴‬هزار تومان محاسبه می کند‪ .‬فروشنده‬ ‫بی انصاف‪ ،‬با اعتراض مشتری با حالتی که به‬ ‫چشم های خود می دهد از جایگاه طلبکار وارد‬ ‫ش��ده و با تعجب می گوید مگر نمی دانی نرخ‬ ‫جدید‪ ۴ ،‬هزار تومان اس��ت؟! بعد هم پوزخند‬ ‫می زند و ب��ه این ترتیب مش��تری را متقاعد‬ ‫می کن��د که چق��در او نااگاه و پرتوقع اس��ت‬ ‫که می خواهد نرخ روی بس��ته بندی محاسبه‬ ‫شود! به دیوار های مغازه که نگاه می کنی هم‬ ‫خبری از پروانه کس��ب نیس��ت‪ .‬در واقع این‬ ‫مغازه دار بدون پروانه کسب و به دور از چشم‬ ‫بازرسان سال هاس��ت در این محله حکمرانی‬ ‫می کن��د و قیمت ه��ای دلبخواه��ی بر کاالها‬ ‫می گذارد‪ .‬هر کدام از ما در طول هفته شاید‬ ‫تجرب��ه ای این چنینی داش��ته باش��یم اما به‬ ‫کجا شکایت ببریم؟ دعوای لفظی با مغازه دار‬ ‫متخلف هم که توصیه نمی شود‪ ،‬پس چه کار‬ ‫بای��د انج��ام داد؟ این یک واقعیت اس��ت که‬ ‫مصرف کنندگان ایران��ی از حقوق خود نااگاه‬ ‫هس��تند اما اینکه چرا رس��انه ملی در اگاهی‬ ‫بخش��ی به مصرف کننده درباره حقوق خود و‬ ‫نحوه ش��کایت کوتاهی می کن��د یا اینکه چرا‬ ‫اتحادیه ها استفاده مناسبی از ابزارهای ارتباط‬ ‫جمعی نمی کنند تا مصرف کنندگان راه ارتباط‬ ‫با انها را بیاموزند‪ ،‬پرسش��ی اس��ت مسئوالن‬ ‫باید ب��ه ان پاس��خ دهند‪ .‬ش��اید بی توجهی‬ ‫اتحادیه ه��ا در اس��تخدام رواب��ط عموم��ی‬ ‫حرف��ه ای بزرگ ترین علت این امر باش��د‪ .‬با‬ ‫این حال در دس��ترس ترین راه که می توان به‬ ‫مصرف کنندگان پیش��نهاد داد این اس��ت که‬ ‫در ابتدا فقط از فروش��گاهی خری��د کرده یا‬ ‫خدماتی دریافت کنند که پروانه کسب ان را‬ ‫روی دی��وار ان ببینند و دوم اینکه در صورت‬ ‫گران فروشی یا هرگونه تخلف دیگر‪ ،‬با مراجعه‬ ‫به س��ایت‪۱۲۴ ir.‬گزینه س��امانه شکایات در‬ ‫سمت راست س��ایت را انتخاب کنند‪ .‬استان‬ ‫مورد نظر را برگزیده و بعد شرح شکایت خود‬ ‫را بنویسند‪ .‬امید که بازرسان سازمان حمایت‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان با‬ ‫س��رعت و دقتی مناس��ب حقوق پایمال شده‬ ‫مشتریان را به انها بازگردانند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫اگرچه «کاکتوس» گیاهی نیس��ت که مانند شمعدان ‬ ‫ی‬ ‫جایگاه خاصی در خاطرات خوش کودکی ما داشته باشد‪،‬‬ ‫ام��ا در اینده ای نه چندان دور‪ ،‬فرزندان مان از گلدان های‬ ‫کاکتوسی که امروز در بالکن خانه یا پشت پنجره نگهداری‬ ‫می کنیم‪ ،‬یاد خواهند کرد‪ .‬در واقع اس��تقبال از کاکتوس‬ ‫در ایران رو به افزایش اس��ت تا جایی که تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ و تخصصی و حتی س��ایت های ف��روش اینترنتی‬ ‫برای فروش این گیاه خاص فعال ش��ده اند‪ .‬شهرس��تان‬ ‫محالت اس��تان مرکزی از بزرگ تری��ن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان این گیاه است‪ .‬شهرستان مرزی استارا در‬ ‫شمال غربی در استان گیالن نیز نمایشگاهی دائمی دارد‬ ‫که یکی از فضاهای اختصاص داده شده از سوی ایرانیان‬ ‫به فروش کاکتوس است‪ .‬در این نمایشگاه‪۲ ،‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫س نگهداری می ش��ود‪ .‬کاکتوس های کمیاب‬ ‫گونه کاکتو ‬ ‫و گران قیمت و به ظاهر خش��ن که در خاورمیانه و ایران‬ ‫نظیر ندارند در این نمایشگاه خودنمایی می کنند‪.‬‬ ‫‪ ،‬چند سالی است برخی تولیدکنندگان‬ ‫به گزارش‬ ‫بخش کشاورزی به تولید و پرورش کاکتوس روی اورده اند‬ ‫و تعدادی از انها نیز توانس��ته اند بازارهای هدف مناسبی‬ ‫برای عرضه و فروش محصوالت خود پیدا کنند‪ .‬کاکتوس‬ ‫یکی از انواع گیاهان زینتی است که ابتدا فقط در شمال‪،‬‬ ‫جنوب و نواحی مرکزی امریکا رش��د می کرد اما امروز در‬ ‫بس��یاری از مناطق گرم و خشک جهان رشد می کند و از‬ ‫ل گذشته در‬ ‫انجایی که نیاز کمی به ابیاری دارد از چند سا ‬ ‫برخی از ش��هرهای ایران نیز پرورش داده می شود و البته‬ ‫در بازار هم‪ ،‬طرفداران خاص خودش را پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫درباره این کسب و کار بیشتر بدانیم‪.‬‬ ‫ل گذش��ته رش��د‬ ‫صنع��ت پرورش کاکتوس در ایران در چند س��ا ‬ ‫بسیار خوبی داشته اس��ت‪ .‬این در حالی است که پیش از این فقط‬ ‫در چند استان کشور از جمله شهر محالت در استان مرکزی و استان‬ ‫ِ‬ ‫کشت کاکتوس انجام می شد‪ ،‬اما درحال حاضر بیشتر استان ها‬ ‫البرز‪،‬‬ ‫کاکتوس پرورش می دهند‬ ‫چش��مگیری در برخی بازار های تج��اری ورود کرده اند‪.‬‬ ‫هرچن��د این نوع کاکتوس ها‪ ،‬ظاه��ر زیبایی دارند اما از‬ ‫پایداری و استحکامی که باید برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر در کش��ورهای بسیاری‬ ‫خاص‬ ‫ازجمله رومانی‪ ،‬کشورهای عربی و اروپایی جایگاه‬ ‫ِ‬ ‫خودمان را داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گونه هایی که ما در گلخانه مان‬ ‫پرورش می دهیم‪ ،‬کاکتوس های اصیل هستند و در تالش‬ ‫هس��تیم این کاکتوس ها را به طور طبیعی رش��د دهیم‪،‬‬ ‫چون اولویت کار ما تولید است و نه تجارت‪.‬‬ ‫ای��ن تولید کنن��ده کاکت��وس در ادام��ه تصریح کرد‪:‬‬ ‫ل گذشته‬ ‫صنعت پرورش کاکتوس در ایران در چند س��ا ‬ ‫رش��د بس��یار خوبی داشته اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫پیش از این فقط در چند اس��تان کش��ور از جمله ش��هر‬ ‫ِ‬ ‫کشت کاکتوس‬ ‫محالت در استان مرکزی و استان البرز‪،‬‬ ‫انجام می ش��د‪ ،‬اما درحال حاضر بیشتر استان ها کاکتوس‬ ‫پرورش می دهند‪ .‬البته بیشتر این نوع کاکتوس ها تجاری‬ ‫هستند‪ ،‬با این وجود بازار این نوع کاکتوس ها در شرایط‬ ‫خوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫عطاءاله��ی ب��ه این پرس��ش که بازار کاکت��وس ایران‬ ‫چگون��ه اس��ت و تولیدکنن��دگان ای��ن ح��وزه ب��ا چه‬ ‫مش��کالت و چالش هایی روبه رو هستند‪ ،‬این گونه پاسخ‬ ‫داد‪ :‬درحال حاض��ر در ب��ازار کاکتوس ای��ران بی ثباتی و‬ ‫بی س��امانی زی��ادی وجود دارد که همین امر مس��ائل و‬ ‫مش��کالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می کند‪ .‬این در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که من به عنوان یک تولیدکننده برای‬ ‫ادام��ه کارم برنامه هایی در نظر دارم و وقتی با مش��کلی‬ ‫روب��ه رو می ش��وم‪ ،‬برمی گردم و اش��کاالت برنامه هایم را‬ ‫برطرف می کنم‪ ،‬اما وقتی با بی ثباتی بازار روبه رو می شوم‬ ‫و می بین��م که در عرصه هایی که م��ورد نیاز فعالیت من‬ ‫هستند‪ ،‬نظم و ثباتی نیست‪ ،‬کارم بسیار سخت می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بنابرای��ن برای اینک��ه تولیدکنندگان‬ ‫اشتغال ‪ ۷۰‬هزار نفر در صنف لوازم ارایشی و بهداشتی تهران‬ ‫یک مقام مس��ئول گف��ت‪ ۶۰ :‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از لوازم ارایش��ی و بهداشتی از المان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫س��وئیس‪ ،‬ایتالیا و اسپانیا وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر افزایش قیمتی را در این صنف‬ ‫ش��اهد نیستیم اما اگر مسئوالن همکاری را با‬ ‫ما نداشته باشند ممکن است قیمت ها افزایش‬ ‫یابد‪ .‬حمید مقیمی‪ ،‬دبیر انجمن لوازم ارایشى‬ ‫و بهداش��تی در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ ۶۰ :‬تا ‪ ۷۰‬درصد لوازم ارایش��ی و بهداش��تی‬ ‫موج��ود در بازار خارجی و به عبارتی وارداتی اس��ت که‬ ‫بیش��تر از کش��ور های اروپایی از جمله المان‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫س��وئیس‪ ،‬ایتالیا و اسپانیا وارد کش��ور می شود‪ .‬مقیمی‬ ‫با اش��اره به اینکه در این صنف‪ ۷۰ ،‬هزار نفر در ‪ ۳‬هزار‬ ‫واحد صنفی در تهران مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از این تعداد ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬واحد صنفی‪ ،‬بدون‬ ‫پروانه کس��ب فعالیت دارند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کاال های��ی که از مبادی رس��می وارد کش��ور‬ ‫می ش��وند از سوی سازمان غذا و دارو ازمایش‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ ۹۰ :‬درصد لوازم ارایشی‬ ‫و بهداش��تی که به طور قاچاق به کش��ور وارد‬ ‫می ش��ود تقلبی و بی کیفیت اس��ت (به دلیل‬ ‫نب��ود نظارت بر کیفیت ان‪ ،‬ای��ن کاالها را می توان جزء‬ ‫کاالهای تقلبی و بی کیفیت دانس��ت) و عمده کاالهای‬ ‫قاچ��اق در این صنف می تواند س�لامت افراد را به خطر‬ ‫بین��دازد ک��ه البته این کاالها با نرخ کمت��ر هم در بازار‬ ‫عرضه می ش��وند‪ .‬مقیمی گفت‪ :‬باید تالش کنیم قاچاق‬ ‫در کشور به حداقل برسد و بدون شک مهم ترین انگیزه‬ ‫برای قاچاق سوداوری است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان جه��اد کش��اورزی اذربایجان غربی از‬ ‫ممنوعیت انباش��ت س��یب صنعتی و میوه ه��ای فصلی در‬ ‫حریم قانونی جاده ها و معابر عمومی استان در امسال خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رسول جلیلی در جمع خبرنگاران بیان‬ ‫کرد‪ :‬باغداران و بهره برداران بخش کش��اورزی اس��تان باید‬ ‫به منظور رعای��ت موارد بهداش��تی در محل های جمع اوری‬ ‫س��یب زیر درختی و س��ایر محصوالت باغی و زراعی‪ ،‬تامین‬ ‫بتوانند به دور از هر دغدغه و فش��اری فعالیت کنند باید‬ ‫چ��اره ای برای این بی ثباتی های بازار اندیش��یده ش��ود‪.‬‬ ‫تولیدکننده باید فقط بر روند تولید خود متمرکز ش��ود‪،‬‬ ‫نه اینکه دائم درگیر مسائل حاشیه ای باشد و توان و انرژی‬ ‫اصلی خود را صرف برطرف کردن این گونه مشکالت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به س�اماندهی صنای�ع مرتبط با صنعت‬ ‫گلکاری‬ ‫عطاءاله��ی در ادام��ه گفت‪ :‬به نظر من هر صنعتی باید‬ ‫فرم��ول خاص خود را داش��ته باش��د‪ .‬در واقع برای همه‬ ‫صنایع نمی توان نس��خه یکسانی پیچید‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫اداره گاز و برق نرخ های خود را خوب ساماندهی کرده اند‬ ‫تعیین نرخ می کنند‪ .‬ما‬ ‫و براس��اس نوع مصرف و صنعت‬ ‫ِ‬ ‫در دستمزد کارگر یا نرخ کودهای مورد نیاز‪ ،‬با چالش های‬ ‫عجیبی روبه رو هس��تیم چون س��اماندهی نشده اند و در‬ ‫نهایت ممکن اس��ت کار به جایی برس��د که من به عنوان‬ ‫تولیدکننده و کارفرما روزی خسته شده و دست از تولید‬ ‫بکشم که این امر به طور قطع مشکالتی از جمله بیکاری‬ ‫تع��دادی را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬بنابراین باید هرچه‬ ‫زودت��ر صنایع مرتبط با صنعت گلکاری نیز س��اماندهی‬ ‫ش��وند‪ .‬این تولیدکننده کاکتوس درباره نرخ کاکتوس ها‬ ‫و اینکه این گیاه بر چه اس��اس قیمت گذاری می ش��ود‪،‬‬ ‫ش��خص من نرخ بازار‬ ‫گفت‪ :‬مبنای تعیین قیمت ها برای‬ ‫ِ‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه به عنوان یک تولیدکننده یک فرایند تولید‬ ‫دارم که هزینه های ان‪ ،‬به عالوه یک درصد مشخصی که‬ ‫به عنوان س��ود برای من محاسبه می شود‪ ،‬در واقع معیار‬ ‫نرخ کاکتوس های تولیدی ما است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمایل به گیاهان اپارتمانی‬ ‫یک کارشناس کشاورزی نیز با تایید تمایل شهرنشینان‬ ‫ب��ه نگه��داری از گیاه های اپارتمان��ی از جمله کاکتوس‬ ‫گفت‪ :‬پرورش گل و گیاه یکی از زیباترین کارهایی است‬ ‫که در اپارتمان ها می تواند سبب ایجاد شور و نشاط شود‪،‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫امروز در خانه و حتی محل کار بسیاری از ما گیاه های‬ ‫اپارتمان��ی از جمل��ه کاکت��وس دیده می ش��ود‪ .‬ش��اید‬ ‫س��ال های گذش��ته اگر کس��ی در خانه خ��ود کاکتوس‬ ‫نگهداری می ک��رد‪ ،‬بعضی ها تعجب می کردند اما حاال با‬ ‫وج��ود تنوع زیادی که در ش��کل و نوع دارد‪ ،‬به یک گل‬ ‫عادی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ن��رخ ای��ن کاکتوس ها از ‪ ۳ ،۲‬ه��زار تومان تا چند صد‬ ‫ه��زار تومان متغیر اس��ت و ب��ازار انها انچن��ان پر رونق‬ ‫اس��ت که حتی برخی از س��ایت ها هم به طور تخصصی‬ ‫به فروش کاکتوس می پردازند‪ .‬س��ایت هایی که فقط در‬ ‫ص��ورت دیدن نش��ان «نماد اعتم��اد الکترونیکی» و نیز‬ ‫نش��ان «عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی» می توان‬ ‫با خیالی اسوده از انها خرید کرد‪ .‬تاکید ما بر این است که‬ ‫هر دو این نشان ها الزم هستند‪ .‬به هر حال کاکتوس حاال‬ ‫خود به تنهایی بازاری جداگانه از سایر گل های اپارتمانی‬ ‫در ای��ران دارد و به این واس��طه افراد بس��یاری از تولید‪،‬‬ ‫توزی��ع و فروش ان ارت��زاق می کنند‪ .‬امار و ارقام دقیقی‬ ‫از می��زان ص��ادرات و ارزاوری این گیاه برای ایران وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اما مدیر باغبانی س��ازمان جهادکش��اورزی فارس‬ ‫س��ال گذشته گفته بود که ارزش صادرات هر ‪ 56‬گلدان‬ ‫کاکتوس و س��اکولنت ها با یک بش��که نفت خام برابری‬ ‫می کند‪ .‬اش��تغالزایی در این حوزه باال است و کشور هایی‬ ‫مانند عراق‪ ،‬روس��یه و قزاقس��تان از مشتریان کاکتوس‬ ‫ایران بوده اند‪.‬‬ ‫رویارویی ‪ ۴‬هزار واحد تولید کفش دست دوز با کمبود مواد اولیه‬ ‫به گفته رئیس اتحادیه کفاش��ان دس��ت دوز بخش تولید‬ ‫کفش دس��ت دوز به دلیل کمبود مواد اولیه در رکود به س��ر‬ ‫می برد‪ .‬رسول ش��جری در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان‪ ،‬درباره بازار کف��ش گفت‪ :‬هم اکن��ون بخش تولید‬ ‫به دلیل کمبود مواد اولیه در رکود به سر می برد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در ‪۲‬ماه نخس��ت امسال‪ ،‬نرخ مواد‬ ‫اولی��ه بیش از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد افزایش نرخ داش��ته‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم کمبود مواد اولیه در این صنف‪ ،‬به زودی برطرف شود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز‪ ،‬حدود ‪ ۴‬هزار واحد تولیدی‬ ‫در ته��ران داریم که بیش��تر انه��ا به دلیل کمبود م��واد اولیه تعطیل‬ ‫ش ده اند‪.‬‬ ‫ش��جری با بیان اینک��ه کاهش قدرت خرید م��ردم می تواند نقش‬ ‫مهمی در رکود بازار داش��ته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این امر می تواند پیامدهای‬ ‫منفی در بازار داشته باشد‪ .‬رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز یاداوری‬ ‫انباشت سیب در کنار جاده های اذربایجان غربی ممنوع شد‬ ‫س�لامت ش��هروندان و حف��ظ دس��ترنج باغداران‬ ‫اس��تان‪ ،‬با هم��کاری نهاد ه��ای اجرای��ی‪ ،‬موضوع‬ ‫جمع اوری س��یب زیردرختی در مس��یر جاده ها و‬ ‫انتقال به کارخانه ها صنایع تبدیلی را س��اماندهی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن هرگونه جمع اوری س��یب‬ ‫زیردرختی و سایر میوه های فصلی در حریم قانونی‬ ‫جاده ها و به طور غیربهداش��تی تخلف به ش��مار می رود و در‬ ‫اما باید به نکات مهمی درباره نگهداری از این گل ها‪ ،‬مانند‬ ‫نور کافی‪ ،‬ابیاری مناسب و مراقبت در مقابل شته و افات‬ ‫دقت شود‪ .‬حمید محمدی در گفت وگو با مهر اظهارکرد‪:‬‬ ‫استفاده از گلیسیرین یا مخلوط اب و شیر برای تمیز نگاه‬ ‫داشتن برگ گل ها بسیار موثر است و همچنین می توان‬ ‫ب��ا انداختن یک حبه قند داخل اب گلدان به تامین غذا‬ ‫و افزایش عمر انها کمک کرد‪ .‬این کارش��ناس کشاورزی‬ ‫افزود‪ :‬اس��تفاده از گیاه مناسب برای اپارتمان ها موضوع‬ ‫بس��یار مهمی اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد و باید‬ ‫گیاهی را انتخاب کرد که دیرتر دچار افت شود‪.‬‬ ‫محمدی بیان کرد‪ :‬گیاهانی مانند شمعدانی‪ ،‬کاکتوس‪،‬‬ ‫حسن یوس��ف‪ ،‬کوکب‪ ،‬اگلونما‪ ،‬فیلودن��درون‪ ،‬پوتوس‪،‬‬ ‫سنبل‪ ،‬سیکاس‪ ،‬ارکیده‪ ،‬دیفن باخیا‪ ،‬یوکا‪ ،‬لیندا‪ ،‬اسپاتی‬ ‫فیلوم‪ ،‬دراس��نا و سانس��وریا برای نگهداری در اپارتمان‬ ‫مناسب هستند‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم بازار کفش مانند سایر اصناف بتواند به یک‬ ‫ثبات نسبی دس��ت یابد که البته این امر مستلزم همکاری‬ ‫دولت و مس��ئوالن اس��ت‪ ،‬چراکه از دولت درخواست شده‬ ‫برای تامین مواد اولیه این صنف تدبیری بیندیش��د‪ ،‬چراکه‬ ‫تداوم کمبود مواد اولیه بر افزایش تدریجی قیمت ها اثرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��جری گفت‪ :‬بازار کفش برای تحقق رونق تولید‪،‬‬ ‫برنامه های��ی را برای این صن��ف در نظر دارد که تامین مواد‬ ‫اولی��ه و صادرات به دیگر کش��ور ها نمونه ای از این امر اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه کفاشان دس��ت دوز از مردم درخواست کرد که هنگام خرید‪،‬‬ ‫فاکتور رس��می از فروش��نده دریافت کنند تا درص��ورت بروز هرگونه‬ ‫مشکلی‪ ،‬با مراجعه به اتحادیه شکایت انها قابل پیگیری باشد‪ .‬شجری‬ ‫با اش��اره به اینکه چرم‪ ،‬یکی از اصلی ترین موادی اس��ت که در تولید‬ ‫کف��ش موردبهره برداری ق��رار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش ان اس��ت‬ ‫بتوانیم این صنف را با فناوری های روز جهان روزامد کنیم‪.‬‬ ‫صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر ان کارخانه های صنایع تبدیلی باید‬ ‫از خرید و تحویل محص��والت از فعاالن حقیقی و‬ ‫حقوقی فاقد مجوز خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تمهی��دات الزم به منظور‬ ‫صدور مجوز فعالیت و تغییر کاربری در مکان های‬ ‫واجد ش��رایط فراهم شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متقاضیان حقیقی‬ ‫و حقوق��ی می توانن��د برای دریاف��ت مجوز فعالی��ت تا ‪۱۵‬‬ ‫خ��رداد مدیری��ت جهادکش��اورزی شهرس��تان ها مراجع��ه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جلیلی اظهار کرد‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع‪ ،‬پیگیری های‬ ‫مستمر و جدی از سوی نهاد ها به طور روزانه برای جلوگیری‬ ‫از دپوی س��یب زیردرختی در مسیر جاده ها به عمل امده و‬ ‫بنابراین همه عامالن و فعاالن این بخش ملزم به رعایت این‬ ‫موارد هستند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بازدهی بازار سرمایه به ‪20‬درصد رسید‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹در پیش گرفتن یک روند متعادل‬ ‫افراد برای ورود نقدینگی به بازار ضمن توجه به فرصت های پیش‬ ‫رو‪ ،‬باید ریس��ک های س��رمایه گذاری را نیز مد نظر قرار دهند و نرخ‬ ‫بازده مورد انتظارشان را با توجه به ریسک ها‪ ،‬تعدیل کنند‬ ‫بازار س��هام رون��ق دهد و این خود به رش��د بازار کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در مجموع به نظر می رس��د با در کنار هم‬ ‫گذاشتن تمامی این فاکتورها و همچنین انجام معامالت‬ ‫روزان��ه بازار که در یک محدوده مناس��بی در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬انتظ��ار رونق بورس در هفته ه��ا و ماه های اینده‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬افراد ب��رای ورود نقدینگی به بازار ضمن توجه‬ ‫به فرصت های پیش رو‪ ،‬باید ریس��ک های سرمایه گذاری‬ ‫را نی��ز مد نظر ق��رار دهند و نرخ بازده مورد انتظارش��ان‬ ‫را ب��ا توجه به ریس��ک ها‪ ،‬تعدیل کنن��د‪ .‬همچنین برای‬ ‫س��رمایه گذاری در بازار س��هام می توانند از موسسه های‬ ‫مالی مش��ورت بگیرن��د یا اینکه از طری��ق صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری در سهام‪ ،‬در بازار مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫ولی نادی قومی‪ ،‬کارش��ناس ارش��د بازار س��رمایه نیز‬ ‫در ای��ن ب��اره با تاکی��د بر این موضوع ک��ه دالیل محکم‬ ‫گوناگونی برای س��رمایه گذاری در بازار س��هام می توان‬ ‫عنوان کرد‪ ،‬افزود‪ :‬س��ود اسمی شرکت ها در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تحت تاثیر کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬جهش داش��ته است و‬ ‫در ص��ورت باال ماندن نرخ مواد خام در بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫س��ود سال ‪ ۱۳۹۸‬ش��رکت ها با وجود پیش بینی کاهش‬ ‫مقدار فروش محصوالت‪ ،‬رشد خواهد داشت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از طرف دیگر‪ ،‬بازار سهام تنها بازاری است که‬ ‫در مقایسه با سایر بازارها مانند مسکن‪ ،‬ارز‪ ،‬طال‪ ،‬خودرو و‬ ‫حتی نرخ کاالهای عمومی‪ ،‬به اندازه کافی رشد نکرده و‬ ‫نرخ س��هام شرکت ها بر اساس میزان کاهش ارزش پول‪،‬‬ ‫تعدیل نش��ده اس��ت‪ .‬به اصطالح این بازار در مقایس��ه با‬ ‫بازارهای رقیب عقب مانده است‪ .‬از این رو‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫بالقوه برای رشد (جهش) شاخص بازار سهام وجود دارد‪.‬‬ ‫اما از طرف دیگر‪ ،‬ریس��ک های پیش روی بازار سهام نیز‬ ‫قوی است‪.‬‬ ‫وی در همی��ن ب��اره گف��ت‪ :‬لغو معافیت ه��ای نفتی‪،‬‬ ‫احتمال خروج ایران از برجام‪ ،‬تحریم فلزات و تنش هایی‬ ‫ک��ه به تازگی امری��کا در منطقه خاورمیان��ه پدید اورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ریس��ک س��رمایه گذاری را در ب��ازاری مثل بازار‬ ‫س��هام که حرکت س��رمایه و نقدینگی در ان به سرعت‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬باال برده اس��ت که البت��ه یکی از دالیل‬ ‫خروج نقدینگی از بازار س��هام در یکی دو هفته گذشته‪،‬‬ ‫سردرگمی و احساس ترس ناشی از این عوامل بوده است‪.‬‬ ‫نوید قدوس��ی از دیگر کارشناس��ان بازار س��رمایه نیز‬ ‫ب��ا پیش بینی مثبت از برگزاری مجامع امس��ال به س��نا‬ ‫گفت‪ :‬هرچند که به غیر از چند مورد‪ ،‬بیش��تر شرکت ها‬ ‫هن��وز گزارش ه��ای ‪ ۱۲‬ماهه خ��ود را ارائ��ه نکرده اند ‪،‬‬ ‫ب��ه نظر م��ن ای��ن گزارش ه��ا تحلیل وضعی��ت خوبی‬ ‫خواهن��د داش��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این اتف��اق به ویژه در‬ ‫گروه هایی مانند پاالیش��ی ها‪ ،‬فلزات اساس��ی‪ ،‬معدنی و‬ ‫دارویی ها وجود خواهد داش��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬گروه های‬ ‫یاد ش��ده ظرفی��ت تقس��یم س��ود خوبی ه��م خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ل عواملی وجود دارند که‬ ‫ن امسا ‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظر م ‬ ‫پرداخت س��ود شرکت ها را با روند مثبتی همراه خواهند‬ ‫ک��رد‪ .‬برای مثال‪ ،‬هلدینگ های باالس��ری ش��رکت ها به‬ ‫دلیل نیاز باال به نقدینگی س��عی می کنند تا تقسیم سود‬ ‫حداکثری داشته باشند و به طور احتمالی خود شرکت ها‬ ‫هم برای افزایش جذابیت سهامداری تالش خواهند کرد‬ ‫که حداکثر تقس��یم سود را داشته باشند‪ ،‬البته در طرف‬ ‫مقابل‪ ،‬برخی ش��رکت هایی که مش��کل نقدینگی دارند‬ ‫ممکن اس��ت محدودیت هایی برای تقس��یم سود داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬قدوسی بزرگ ترین ابهامی که کل اقتصاد و بازار‬ ‫سرمایه با ان روبه رو است را ریسک های سیاسی دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬اکنون در موقعیتی هس��تیم ک��ه بین امریکا و‬ ‫ایران تقابل کم س��ابقه ای جری��ان دارد‪ .‬این فضای تنش‬ ‫با نوس��ان هایی همراه ش��ده که به ایجاد شرایط ریسک‬ ‫در فضای سیاس��ی انجامیده اس��ت‪ .‬در این شرایط بازار‬ ‫‹ ‹تازه واردها‪ ،‬مستقیم وارد بورس نشوند‬ ‫‹ ‹بورس‪ ،‬محل جذابی برای سرمایه گذاری‬ ‫س��رمایه هم‪ ،‬چنین ریس��کی را در خرید و فروش خود‬ ‫لحاظ می کند‪.‬‬ ‫وی درباره ریس��ک های موجود اظهار کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی برای تحلیل از بازار سرمایه می توان چند سناریو‬ ‫را در نظر گرفت‪ .‬ما اکنون در وضعیتی نیستیم که بتوانیم‬ ‫وزن باالیی به یک س��ناریوی مش��خص بدهیم‪ .‬هرچند‬ ‫که به نظر من ش��انس بهتر ش��دن شرایط سیاسی کمی‬ ‫باالتر اس��ت؛ همچنین تداوم ش��رایط موجود یکی دیگر‬ ‫از احتمال هایی اس��ت که می توان��د در کنار موارد دیگر‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه با در نظرگرفتن فرض‬ ‫تداوم ش��رایط ریس��کی موجود تصریح کرد‪ :‬به نظر من‬ ‫بازار س��رمایه به ویژه در مقایس��ه با دیگر بازارها می تواند‬ ‫محل جذابی برای س��رمایه گذاری باشد زیرا فاز حرکتی‬ ‫بازار سرمایه با تاخیر روبه رو بوده و رشد قیمت ها در بازار‬ ‫سرمایه با تاخیر اتفاق افتاده است‪ .‬دالری که مبنای عمل‬ ‫ش��رکت های بورس��ی بوده‪ ،‬پایین تر از دالر در بازارهای‬ ‫ازاد بوده است‪.‬‬ ‫قدوسی بازار سرمایه را بازاری شفاف و با قابلیت کنترل‬ ‫دانست که کنترل ها در ان به مرور انجام می شود و افزود‪:‬‬ ‫ت به طوری که‬ ‫از جمله این موارد رش��د دالر نیمایی اس ‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ا حدود ‪ ۲۵‬درصد رش��د در دالر نیمایی‬ ‫روبه رو بودیم که عدد قابل توجهی اس��ت‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫مهم ترین ظرفیت بازار س��رمایه هنوز به طور کامل ازاد‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ظرفیت ارزی در‬ ‫بازارهای دیگر به طور کامل ازاد ش��ده اس��ت‪ .‬این یک‬ ‫عامل مهم برتری بازار سرمایه در سال ‪ ۹۸‬است‪ .‬وی در‬ ‫پایان افزایش ارزش جایگزینی ش��رکت های بورسی را از‬ ‫دیگر ظرفیت های رش��د بازار سرمایه مطرح کرد و گفت‪:‬‬ ‫ارزش بازار شرکت های بورسی متناسب با رشد نرخ ارز و‬ ‫تورم تعدیل نشده و همین موضوع ظرفیت نهفته ای برای‬ ‫حرکت نرخ سهام ش��رکت ها به سمت ارزش جایگزینی‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی افضلیان‬ ‫‹ ‹‪ ،۹۸‬سالی خوب برای بازار سرمایه‬ ‫عل��ی عالمه راد‪ ،‬از دیگر فع��االن این بازار با بیان اینکه‬ ‫ریس��ک های سیاسی از این به بعد و از هفته اخیر بیشتر‬ ‫نخواهد بود و هر چه بگذرد این ریس��ک افت می کند در‬ ‫ادامه با پیش بینی حرکت بازار س��رمایه تا پایان تابستان‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬به نظرم س��ال ‪ ۹۸‬یکی از س��ال های خوب‬ ‫ب��رای بازار س��رمایه خواه��د بود به ویژه اینکه ش��اخص‬ ‫هم وزن هم رشد بیشتری از شاخص کل خواهد داشت و‬ ‫شرکت های کوچک که فروش انها داخلی است ظرفیت‬ ‫رش��د بیش��تری از ش��رکت های ب��زرگ صادرات محور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره دالیل ای��ن پیش بینی گفت‪ :‬در این مدت‪،‬‬ ‫قیمت ها افزایش داش��ته و نرخ ارز نیز موجب رش��د نرخ‬ ‫محصوالت شده است‪ .‬تمام محصوالت با رشد نرخ همراه‬ ‫ش��ده اند یا رقیب خارجی رش��د نرخ داش��ته و فضا برای‬ ‫فروش این ش��رکت های داخلی باز ش��ده اس��ت به ویژه‬ ‫ش��رکت های کوچ��ک‪ .‬او با توصی��ه ای به س��هامداران‬ ‫تازه وارد گفت‪ :‬پیش��نهادم به تازه واردان بازار س��هام این‬ ‫اس��ت که در صندوق های مشترک سرمایه گذاری کنند‬ ‫و در ش��رکت های سرمایه گذاری که دارایی های متنوعی‬ ‫دارن��د س��رمایه خود را وارد کنند‪ .‬ممکن اس��ت که این‬ ‫ش��رکت ها بازدهی کمتری از شرکت های کوچک داشته‬ ‫باش��ند اما ریس��ک کمتری هم متوجه انها خواهد بود‪.‬‬ ‫برای س��رمایه گذارانی که حرفه ای نیستند و شغل اصلی‬ ‫انها س��هامداری نیست س��رمایه گذاری در شرکت های‬ ‫س��رمایه گذاری با دارایی های متنوع بهترین راه ورود به‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫ولی نادی قومی‬ ‫نوید قدوسی‬ ‫بهبود وضعیت ارزی کشور‬ ‫علی عالمه راد‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بهره مندی ‪ ۲۵‬هزار بنگاه اقتصادی از تسهیالت‬ ‫بانک ملی‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۵‬ه��زار بن��گاه اقتصادی از بان��ک ملی ایران‬ ‫در یک ماه نخس��ت امس��ال تس��هیالت دریافت کردند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عموم��ی بانک مل��ی ایران‪ ،‬بر اس��اس امار‬ ‫می��زان تس��هیالت پرداخت��ی ای��ن بانک ب��ه بخش های‬ ‫مختل��ف اقتص��ادی‪ ،‬در فروردین امس��ال ‪ ۲۵‬هزار و ‪۵۳۳‬‬ ‫مورد تس��هیالت ب��ه ارزش ‪ ۳۴‬ه��زار و ‪ ۸۱۷‬میلیارد ریال‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬بانک ملی ایران به منظور رونق هرچه‬ ‫بو کار در کشور و همچنین گردش چرخ بخش‬ ‫بیشتر کس ‬ ‫صنع��ت‪ ،‬تعداد یک هزار و ‪ ۲۱۲‬مورد تس��هیالت به ارزش‬ ‫‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۲۵۰‬میلی��ارد ری��ال به بخش صنع��ت و معدن‬ ‫تخصیص داده است‪ .‬همچنین در مدت یادشده‪ ،‬تعداد یک‬ ‫هزار و ‪ ۹۸۶‬مورد تس��هیالت ب��ه ارزش ‪ ۷۸۹‬میلیارد ریال‬ ‫به بخش کش��اورزی و صنایع تبدیل��ی و تعداد یک هزار و‬ ‫‪ ۳۴۹‬مورد تسهیالت به ارزش ‪ ۳۹۰‬میلیارد ریال به بخش‬ ‫مسکن و س��اختمان اختصاص یافته است‪ .‬همچنین سهم‬ ‫بخش بازرگانی از کل تس��هیالت پرداختی بانک ملی ایران‬ ‫به بخش های مختلف اقتصادی کشور در این مدت‪ ۵ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۸۶‬م��ورد به ارزش ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۸۰۸‬میلیارد ریال بوده‬ ‫است‪ .‬در یک ماه اغاز امسال‪ ۱۸ ،‬مورد تسهیالت به ارزش‬ ‫‪ ۹۸‬میلیارد ریال به بخش صادرات و ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۴۸۲‬مورد‬ ‫تس��هیالت به ارزش ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۴۸۲‬میلیارد ریال به بخش‬ ‫خدمات اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره «بهار با نوین» راهی بازار شد‬ ‫ش��رکت بیمه نوین به پاس ارج نهادن به اعتماد مشتریان‬ ‫خود‪ ،‬در خرداد‪ ،‬بیمه بدنه اتومبیل را با شرایط و تخفیف های‬ ‫وی��ژه ارائه می دهد‪ .‬به گ��زارش مدیری��ت بازاریابی و ارتباط‬ ‫ب��ا مش��تریان بیمه نوین‪ ،‬این ش��رکت در جش��نواره فروش‬ ‫خ��ود با عنوان «بهار ب��ا نوین» بیمه نامه بدن��ه اتومبیل را با‬ ‫در نظ��ر گرفتن تخفیف های ویژه و اس��تثنائی و با ش��رایط‬ ‫خ��اص در بازه زمانی یک تا ‪ ۳۱‬خرداد به فروش می رس��اند‪.‬‬ ‫عالقه مندان برای تهیه این بیمه نامه و کس��ب اگاهی بیشتر‬ ‫از شرایط ویژه و اس��تثنائی تخفیف های ارائه شده‪ ،‬می توانند‬ ‫عالوه ب��ر مراجع��ه به ش��عب و نمایندگی های بیم��ه نوین با‬ ‫ش��ماره تم��اس ‪ ۲۳۰۴۷‬تماس گرفته یا به پای��گاه اینترنتی‬ ‫‪ www.novininsurance.com‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹درام�د بیمه ای «اس�یا» به ‪ ۴.۱۷‬ه�زار میلیارد‬ ‫ریال رسید‬ ‫ش��رکت بیمه اسیا در صورت های مالی یک ساله خود اعالم‬ ‫کرد که درامد بیمه ای به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۷۳‬میلیارد و ‪ ۱۵۳‬میلیون‬ ‫ریال رس��ید‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬ش��رکت بیمه اسیا‬ ‫در اطالعات و صورت های مالی ‪ ۱۲‬ماه منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬با سرمایه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی سود هر سهم را‬ ‫‪ ۲۸۰‬ریال اعالم کرد که در مقایس��ه با فعالیت در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته توانسته سود هر سهم را معادل ‪ ۴۷‬درصد افزایش‬ ‫دهد‪« .‬اسیا» در صورت های مالی یک ساله خود اعالم کرد که‬ ‫درام��د بیمه ای به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۷۳‬میلیارد و ‪ ۱۵۳‬میلیون ریال‬ ‫رس��ید که این رقم در س��ال مالی ‪ ۱۳۹۶‬مبلغ ‪ ۷۵۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۵۳‬میلی��ون ریال بوده و برای دوره مالی ‪ ۱۳۹۸‬مبلغ ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۴۰‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال پیش بینی کرده است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در ای��ن دوره درامد حق بیم��ه ای را ‪ ۳۸‬هزار و ‪۵۹۵‬‬ ‫میلی��ارد ریال و هزینه خس��ارت ها را ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۵۷۱‬میلیارد‬ ‫ریال اعالم کرد‪ .‬س��ود عملیاتی «اس��یا» در این دوره به ‪۶۱۱‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬س��ود خالص ‪ ۶۴۴‬میلیارد ریال و س��ود انباشته‬ ‫پایان دوره به ‪ ۹۴۱‬میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک این�ده ب�ه ‪ ۲۶‬ه�زار نف�ر وام ازدواج‬ ‫پرداخت‬ ‫اعطای وام قرض الحس��نه ازدواج از سوی بانک اینده از مرز‬ ‫‪ ۲۶‬هزار نفر گذشت‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬در چهارمین‬ ‫س��الگرد اغاز فرایند اعطای وام قرض الحسنه ازدواج از سوی‬ ‫بانک اینده‪ ،‬تعداد مش��موالنی که تاکنون از این وام در بانک‬ ‫اینده‪ ،‬بهره مند شده ان د از مرز ‪ ۲۶‬هزار نفر گذشت‪.‬‬ ‫در پ��ی افزایش س��قف وام ازدواج و اس��تقبال چش��مگیر‬ ‫متقاضیان‪ ،‬نه تنها وقفه ای در روند اعطای وام قرض الحس��نه‬ ‫نشد بلکه با اعطای بیش از‬ ‫ازدواج از س��وی بانک اینده ایجاد ‬ ‫اردیبهش��ت امسال‪ ،‬رکورد جدیدی‬ ‫ ‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬عدد وام‪ ،‬فقط در‬ ‫در این زمینه از س��وی این بانک‪ ،‬به ثبت رسید‪ .‬این دستاورد‪،‬‬ ‫گویای روند مطلوب ارائه این نوع خدمت در بس��تر مسئولیت‬ ‫اجتماعی و تالشی متعهدانه‪ ،‬در راستای تسریع و تسهیل در‬ ‫جلب رضایت مخاطبان جوان وام ازدواج‪ ،‬خواهد بود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اعطای وام قرض الحسنه‪ ،‬به ویژه برای زوج های جوان‪،‬‬ ‫ ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۱۶۱‬میلی��ون ی��ورو در‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال با هدف تامین کاالهای‬ ‫وارداتی مورد نیاز کشور در سامانه نیما عرضه‬ ‫شد و به فروش رسید‪ .‬در این دوره زمانی‪ ،‬نرخ‬ ‫حواله ها در نیما با رشد حدود ‪ ۲‬هزار تومانی‬ ‫به نرخ بازار ازاد نزدیک شد‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد میانگین قیمت‬ ‫فروش در سامانه نیما روندی افزایشی داشته‬ ‫به طوری که از کانال ‪ ۱۰‬هزار تومان به کانال‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار تومانی رش��د ک��رد‪ .‬میانگین نرخ‬ ‫فروش هر یورو در بازار ثانویه در اردیبهش��ت‬ ‫ به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۳۳‬تومان رس��ی د در حالی که‬ ‫میانگین ن��رخ فروش یورو در فروردین حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان رش��د قیمت ارز در س��امانه‬ ‫نیما را در راس��تای سیاس��ت بان��ک مرکزی‬ ‫ب��رای نزدیک کردن قیمت حواله های ارزی با‬ ‫اسکناس نقد می دانند‪.‬‬ ‫بررسی های ایرنا نشان می دهد که بیشترین‬ ‫معامالت ارز در س��امانه نیم��ا به روزهای ‪۱۱‬‬ ‫و ‪ ۱۸‬اردیبهش��ت بود ک��ه در هر کدام ‪۱۴۰‬‬ ‫میلیون حواله یورو به فروش رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫کمترین میزان معامالت نیز به ‪ ۶‬اردیبهشت‬ ‫بدون هی��چ معامل��ه و ‪ ۱۲‬اردیبهش��ت با ‪۷‬‬ ‫میلی��ون ی��ورو معامله حوال��ه ارز تعلق دارد‪.‬‬ ‫میزان فروش ارز در س��امانه نیما در فروردین‬ ‫امس��ال یک میلیارد و ‪ ۲۷۵‬میلیون یورو بوده‬ ‫است‪ .‬در س��امانه نیما حواله های ارزی عرضه‬ ‫می ش��ود که واردکنندگان می توانند از طریق‬ ‫ان اقدام به واردات محصوالت مورد نیاز کنند‪.‬‬ ‫بس��ته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از‬ ‫صادرات در س��ال ‪ ۹۸‬و نح��وه رفع تعهد ارز‬ ‫صادراتی سال ‪ ۱۳۹۷‬صادرکنندگان به تازگی‬ ‫از س��وی بانک مرکزی ابالغ شده است‪ .‬مدیر‬ ‫اداره ص��ادرات بان��ک مرک��زی می گوید‪ :‬در‬ ‫سیاست گذاری های جدید‪ ،‬صادرکنندگانی که‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد از ارز ناشی از صادرات را در‬ ‫سامانه نیما عرضه کرده اند‪ ،‬تشویق می شوند‪.‬‬ ‫بر اساس سیاست های جدید‪ ،‬میزان بازگشت‬ ‫ارز پتروش��یمی ها به چرخه اقتصادی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬شامل دس��ت کم ‪ ۶۰‬درصد در سامانه‬ ‫نیم��ا‪ ،‬حداکث��ر ‪ ۱۰‬درصد اس��کناس و بقیه‬ ‫واردات در مقابل صادرات خود تعیین ش��ده‬ ‫است‪ .‬س��ایر صادرکنندگان باید دست کم ‪۵۰‬‬ ‫درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند‬ ‫و حداکثر تا ‪ ۲۰‬درصد به صورت اس��کناس و‬ ‫بقیه واردات در مقابل صادرات خود یا س��ایر‬ ‫اش��خاص نس��بت به برگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب ه دلی��ل برکتی که برای بانک اینده و دس��ت اندرکاران این‬ ‫فرایند خواهد داش��ت‪ ،‬همواره با حساسیت کامل‪ ،‬به مرحله‬ ‫اج��را در امده اس��ت که بهره من��دی از وام از س��وی واجدان‬ ‫ش��رایط در کوتاه ترین زمان ممکن و ب��دون حضور در صف‬ ‫انتظار‪ ،‬از نتایج این پیگیری ه ا بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اثرگ�ذاری مطل�وب خدم�ات پس�ت بانک بر‬ ‫اقتصاد روستاها‬ ‫س��یدکمال الدین میرجعفریان‪ ،‬معاون عمرانی اس��تانداری‬ ‫خراس��ان جنوبی در نشس��ت مش��ترک با علیرضا بینا‪ ،‬مدیر‬ ‫ش��عب پس��ت بانک اس��تان گفت‪ :‬اثرگذاری مطلوب خدمات‬ ‫پس��ت بانک بر اقتصاد روس��تاها برای مردم و مسئوالن روشن‬ ‫اس��ت و این خدمات موجب کاهش مهاجرت روس��تاییان به‬ ‫شهرها شده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران‪،‬‬ ‫در این نشست که مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری نیز‬ ‫حضور داش��ت‪ ،‬میرجعفریان با قدردانی از عملکرد پست بانک‬ ‫استان در ارائه خدمات بانکی به نقاط دورافتاده و تامین مالی‬ ‫طرح های اش��تغالزا بر لزوم تعامل بیشتر دهیاری ها و حمایت‬ ‫مس��ئوالن از خدمات این بان��ک تاکید کرد‪ .‬همچنین علیرضا‬ ‫بینا‪ ،‬مدیرش��عب پس��ت بانک استان خراس��ان جنوبی در این‬ ‫نشس��ت با ارائه گزارشی از خدمات این بانک در سطح استان‬ ‫در زمینه تسهیالت اشتغال روستایی و خودپردازهای روستاها‪،‬‬ ‫تسهیالت شهرداری برای خرید اتوبوس و تسهیالت پرداختی‬ ‫به دهیاران‪ ،‬خواس��تار حمایت همه جانبه مسئوالن استانداری‬ ‫از گسترش خدمات پست بانک ایران در سطح استان شد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات‬ ‫مجل��س ب��ا اش��اره ب��ه اج��رای برنامه هایی‬ ‫ب��رای بهبود وضعیت ب��ازار ارز‪ ،‬گفت‪ :‬معرفی‬ ‫امتناع کنندگان بازگش��ت ارز صادراتی به قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬اقدام مناسبی است‪.‬‬ ‫مهرداد بائوج الهوتی در گفت وگو با ایبنا‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر معرفی‬ ‫امتناع کنندگان از بازگشت ارز صادراتی به قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید ارز حاصل از صادرات در‬ ‫راستای رونق اقتصادی به داخل کشور بازگردد‬ ‫و ای��ن تدبیر وزی��ر اقتصاد در مس��یر بهبود‬ ‫وضعیت ارزی کشور مناس��ب است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم لنگرود در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه اگر قرار اس��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات بازنگردد‪ ،‬بای��د جلوی خروج کاال از‬ ‫کشور رفته ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این راستا‬ ‫ارائه تضامین کافی از س��وی س��رمایه گذاران‬ ‫الزم اس��ت‪ ،‬در غیر این صورت روند با مشکل‬ ‫روبه رو خواهد شد‪ .‬بائوج الهوتی با بیان اینکه‬ ‫ارائه مشوق های صادراتی به صادرکنندگان در‬ ‫جریان است‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط فعلی صادرات‬ ‫از حیث جذب منابع ارزی برای کشور اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬اگ��ر قرار بر بازنگش��تن ارز‬ ‫باش��د جلوی صادرات باید گرفته ش��ود‪ .‬وی‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه ارجاع پرون��ده تخلف های‬ ‫صادراتی به قوه قضاییه می تواند از بروز دوباره‬ ‫چنین مشکالتی جلوگیری کند‪ ،‬افزود‪ :‬احراز‬ ‫تخلف صادرکنندگان در زمینه بازگش��ت ارز‬ ‫به س��امانه نیمای��ی باید با دقت انجام ش��ود‬ ‫زی��را عده ای با مش��کالت دیگر در راس��تای‬ ‫بازگشت ارز روبه رو شده اند و تخلفی را انجام‬ ‫نداده ان��د‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و‬ ‫محاس��بات مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫بان��ک مرکزی باید با دقت نظر بیش��تری در‬ ‫ح��وزه ارزهای صادرات��ی ورود کرده و زمینه‬ ‫بازگش��ت هر چه س��ریع تر انها را فراهم کند‬ ‫زیرا با بازگش��ت ارزهای حاص��ل از صادرات‬ ‫نوسان های ارزی نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫رونق در انتظار بازار سرمایه‬ ‫نماگر اصلی بازار س��رمایه از اغاز امس��ال بیش از ‪۲۰‬‬ ‫درصد رش��د داشته که س��هم هفته گذشته از این مقدار‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬درصد بوده است‪ .‬در هفته پایانی اردیبهشت ‪،‬‬ ‫بورس با بازدهی حدود ‪ ۲‬درصد ‪ ،‬تنها بازار سودده به شمار‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬این در حالی است که بقیه بازارها با بازدهی‬ ‫منفی به کار خود پایان دادند؛ سکه ‪ ۳.۶‬درصد‪ ،‬طال ‪۵.۴‬‬ ‫درص��د و دالر ‪ ۴.۱‬درصد بازدهی منفی را تجربه کرد ند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬عملکرد بازارها در اردیبهش��ت نش��ان می دهد‬ ‫بورس بهترین وضعیت را نس��بت به س��ایر بازارها داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به خوش بین��ی تحلیلگران‪ ،‬پیش بینی ها‬ ‫حاکی از این اس��ت که این روند مثبت همچنان در این‬ ‫ب��ازار ادامه یابد‪ .‬ب��ه گفته تحلیلگران‪ ،‬بازار س��هام تنها‬ ‫بازاری اس��ت که در مقایسه با سایر بازارها مانند مسکن‪،‬‬ ‫ارز‪ ،‬ط�لا‪ ،‬خودرو و حتی نرخ کاالهای عمومی‪ ،‬به اندازه‬ ‫کافی رشد نکرده‪ ،‬در نتیجه ظرفیت رشد دارد و شاخص‬ ‫می تواند تا پایان سال سقف های جدیدی را فتح کند‪ .‬به‬ ‫هر حال‪ ،‬این شرایط سبب شده تا بسیاری از مردم عادی‬ ‫که تا به حال در بازار س��رمایه‪ ،‬س��رمایه گذاری نکرده اند‬ ‫با ش��نیدن اخبار مربوط به رکوردش��کنی شاخص کل‪،‬‬ ‫تمایل به سرمایه گذاری در بورس پیدا کنند‪ .‬کارشناسان‬ ‫ضم��ن مثبت ارزیابی کردن این موضوع توصیه می کنند‬ ‫باتوجه به باال بودن ریس��ک ب��ازار‪ ،‬غیر حرفه ای ها نباید‬ ‫به صورت مس��تقیم در بازار س��هام سرمایه گذاری کنند‬ ‫و باید از موسس��ه های مالی مش��ورت بگیرند یا اینکه از‬ ‫طری��ق صندوق های س��رمایه گذاری در س��هام‪ ،‬در بازار‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫مهدی افضلیان‪ ،‬کارش��ناس بازار سرمایه در این زمینه‬ ‫با تاکید بر اینکه با توجه به ش��رایط پیش رو انتظار این‬ ‫اس��ت که بازار س��رمایه س��مت تعادل پیش ب��رود و به‬ ‫ط��ور تقریبی رون��د صعودی را طی کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬انتظار‬ ‫داری��م در هفته ه��ای این��ده نه ری��زش ان چنانی را در‬ ‫بازار ش��اهد باشیم نه تجربه رش��د پی در پی شرکت های‬ ‫بورسی و صنایع مختلف را داشته باشیم‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫ک��ه بازار رون��د تعادلی اما صع��ودی را در پیش بگیرد و‬ ‫سرمایه گذاران بیشتری را به سمت خود جذب کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه عوامل زیادی در پیش بینی رش��د بازار‬ ‫دخالت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر ارزش بازار در محدوده‬ ‫ی��ک هزار میلیارد تومان اس��ت که این محدوده نش��ان‬ ‫می ده��د بازار همچنان توان رش��د و ب��اال رفتن را دارد و‬ ‫تازمانی که این نقدینگی قصد خروج نداشته باشد‪ ،‬زمینه‬ ‫رشد بازار باز هم فراهم خواهد بود‪.‬‬ ‫او کوتاه شدن صف فروش و کاهش شتاب فروش سهام‬ ‫را از دیگر فاکتورهای مهم در رش��د این بازار دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر عم��ده معام�لات در گروه ه��ای‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬فلزات اساسی و شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫مرب��وط به ای��ن گروه ها اتف��اق میفتد ک��ه این موضوع‬ ‫می توان��د به لحاظ ف��روش‪ ،‬اتفاق های خوبی را برای این‬ ‫شرکت ها رقم بزند و در رشد بازار تاثیر مثبت بگذارد‪.‬‬ ‫افضلی��ان در عین حال به این موضوع اش��اره کرد که‬ ‫بازار سرمایه در ماه های گذشته نسبت به سایر بازارهای‬ ‫سرمایه گذاری همچون مسکن‪ ،‬طال‪ ،‬سکه و‪ ...‬عقب مانده‬ ‫ و رشد قابل توجهی را تجربه نکرده که انتظار می رود این‬ ‫بازار هم با رش��د روبه رو ش��ود‪ .‬درحال حاضر این ظرفیت‬ ‫وج��ود دارد و ب��ورس می توان��د رش��د قابل قبولی را در‬ ‫ماه های اینده تجربه کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است درحال حاضر به دلیل ماه‬ ‫رمض��ان‪ ،‬معامالت تا حدی بی رمق اس��ت که پیش بینی‬ ‫می شود با پایان ماه رمضان سرمایه گذاران بیشتری وارد‬ ‫ف��از معامل��ه ش��وند و همین امر خری��د و فروش ها را در‬ ‫جزئیات عرضه ‪ ۲.۱‬میلیارد‬ ‫یورو در سامانه نیما‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت و گوی‬ ‫رونمایی از ارز جهانی‬ ‫فیس بوک تا سال اینده‬ ‫خبر‬ ‫نرگس حافظی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فیس بوک در حال نهایی ک��ردن عرضه ارز‬ ‫دیجیتالی اش است‪.‬‬ ‫ای��ن ارز مج��ازی ک��ه به ن��ام «گلوب��ال‬ ‫کوی��ن» عرض��ه خواهد ش��د‪ ،‬نخس��تین ارز‬ ‫مجازی عرضه ش��ده ازسوی غول های فناوری‬ ‫امریکایی اس��ت و براس��اس اعالم مس��ئوالن‬ ‫ش��رکت فیس بوک‪ ،‬انتظار می رود این ارز در‬ ‫کشورهای زیادی از جهان مورد استقبال قرار‬ ‫گیرد‪ .‬فیس بوک تابس��تان امس��ال جزئیات‬ ‫بیش��تری را از ارز مجازی خود افش��ا خواهد‬ ‫کرد و تاکنون مذاکراتی را با بانک های مرکزی‬ ‫انگلی��س و امری��کا انجام داده اس��ت‪ .‬مارک‬ ‫زاکربرگ‪ ،‬بنیان گذار فیس بوک ماه گذشته در‬ ‫همایشی به بیان دیدگاه خود درباره فرصت ها‬ ‫و تهدیده��ای مرب��وط ب��ه ارزه��ای مجازی‬ ‫پرداخت��ه ب��ود‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬فیس بوک در‬ ‫حال رایزنی با شرکت های ارائه دهنده خدمات‬ ‫تراکنش الکترونیکی برای انتقال س��ریع تر و‬ ‫ارزان تر پول است‪.‬‬ ‫این غ��ول امریکایی ک��ه مالکیت واتس اپ‬ ‫و اینس��تاگرام را نیز در اختی��ار دارد به دنبال‬ ‫شکس��تن انحصار موجود عرصه مالی و بانکی‬ ‫جهان اس��ت تا بدون نیاز به داش��تن حساب‬ ‫بانک��ی‪ ،‬ام��کان تراکنش ه��ای مال��ی ب��رای‬ ‫مش��تریان هموار ش��ود‪ .‬اوایل س��ال جاری‬ ‫میالدی بانک امریکایی «جی پی مورگان» که‬ ‫بزرگ ترین بانک امریکا به شمار می رود از ارز‬ ‫دیجیتالی خود رونمایی کرده بود‪.‬‬ ‫البته برخالف فیس بوک‪ ،‬ارز دیجیتال این‬ ‫بانک فقط برای اس��تفاده در شبکه مبادالت‬ ‫درون بانکی طراحی ش��ده اس��ت و مشتریان‬ ‫امکان استفاده از ان را ندارند‪.‬‬ ‫ارزهای مج��ازی می توانند در دنیای واقعی‬ ‫برای بسیاری از امور نظیر رزرو هتل‪ ،‬پرداخت‬ ‫هزینه غذا و حتی اجاره خانه مورداستفاده قرار‬ ‫گیرند اما ناش��ناس ماندن اس��تفاده کنندگان‪،‬‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن ضعف ه��ای ای��ن ارز‬ ‫است‪.‬‬ ‫به دلی��ل همین ناش��ناس مان��دن نیز این‬ ‫ارزه��ا از محبوبیت باالیی در بین تبهکاران و‬ ‫مجرمان مالی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫فایرفاکس از‬ ‫گوگل کروم جلو می زند‬ ‫موزی�لا به عن��وان ش��رکت توس��عه دهنده‬ ‫مرورگر اینترنتی فایرفاکس اعالم کرده قصد‬ ‫دارد س��رعت نس��خه جدید ان را به گونه ای‬ ‫افزایش دهد که از گوگل کروم نیز پرسرعت تر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اس��تقبال بی نظی��ر کاربران از‬ ‫مرورگر اینترنتی فایرفاکس که سال هاس��ت‬ ‫با مرورگره��ای دیگری همچون گوگل کروم‪،‬‬ ‫مایکروسافت اج‪ ،‬اپرا‪ ،‬و سافاری اپل در رقابتی‬ ‫تنگاتنگ به س��ر می برد‪ ،‬حاال ش��رکت موزیال‬ ‫به عن��وان توس��عه دهنده فایرفاک��س تصمیم‬ ‫گرفته نسخه جدیدی از این مرورگر را منتشر‬ ‫و ارائ��ه کند که ب��ه کاربرانش ای��ن امکان را‬ ‫می دهد با س��رعت بس��یار بیشتری نسبت به‬ ‫نس��خه های پیش��ین ارائه ش��ده از سوی این‬ ‫ش��رکت به وب گردی و جست وجوهای خود‬ ‫در فضای وب بپردازند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به افزایش اهمیت مس��ئله امنیت‬ ‫س��ایبری و محافظ��ت از حری��م خصوص��ی‬ ‫کاربران در فضای مج��ازی‪ ،‬موزیال همچنین‬ ‫ب��ه تالش ب��رای افزایش ضری��ب امنیتی در‬ ‫نس��خه جدید این مرورگر یعن��ی فایرفاکس‬ ‫‪ ،۶۷‬اش��اره کرد و به کاربرانش این اطمینان‬ ‫را داد ک��ه با خیال اس��وده ب��ه وب گردی و‬ ‫ارس��ال پی��ام و ایمیل ه��ای موردنظ��ر خود‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫موزیال مدعی ش��ده اخری��ن و جدیدترین‬ ‫نسخه مرورگر محبوب فایرفاکس قادر خواهد‬ ‫ب��ود صفحات فضای مجازی را بین ‪ ۴۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد سریع تر و زودتر بارگذاری کند و برای‬ ‫کاربران نمایش دهد‪.‬‬ ‫ماریس��ا وود‪ ،‬مع��اون مدی��ر محص��والت‬ ‫فایرفاک��س در مصاحب��ه ای ب��ا گزارش��گر‬ ‫وب س��ایت ‪ the verge‬اعالم کرد که موزیال‬ ‫به منظور افزایش فراوان س��رعت و همچنین‬ ‫امنیت س��ایبری نس��خه جدی��د فایرفاکس‬ ‫بهینه سازی های گوناگونی را انجام داده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫طال تفضلی‬ ‫با رمزارزهای‬ ‫گمنامی مانند‬ ‫مونرو‪ ،‬دش و‬ ‫زی کش هویت‬ ‫طرف های‬ ‫تراکنش حفظ‬ ‫شده و پولشویی‬ ‫به راحتی‬ ‫انجام می شود‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با مدیرگروه فناوری امنیت اطالعات و سامانه های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح شد‬ ‫بیت کوین خیابان اصلی پولشویی‬ ‫زمانی که ف��رد‪ ،‬جرمی مرتکب می ش��ود مثل قاچاق‬ ‫کاال‪ ،‬م��واد مخ��در و‪ ...‬و از طری��ق ان ج��رم‪ ،‬اموالی را‬ ‫به دس��ت می اورد‪ ،‬هم��واره به دنبال راه��ی برای پنهان‬ ‫کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است‪ ،‬بنابراین‬ ‫اقدام به پولش��ویی می کند‪ .‬در واقع پولشویی فرایندی‬ ‫اس��ت که در راس��تای ان‪ ،‬در اصطالح پ��ول کثیف (یا‬ ‫هم��ان مالی ک��ه از طریق جرم و به ط��ور غیرقانونی به‬ ‫دس��ت امده اس��ت) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر‬ ‫از راه های مشروع و قانونی به دست امده‪ ،‬تبدیل می شود‬ ‫(به طور که منش��ا اولی ه ان پول مش��خص نیست) و به‬ ‫این طریق «پول شس��ته ش��ده» وارد اقتصاد می شود‪.‬‬ ‫موضوعی که این روزها نه تنها در رس��انه های داخلی که‬ ‫در رس��انه های بین المللی نیز به ان پرداخته می ش��ود‪،‬‬ ‫پولش��ویی اس��ت‪ .‬اما پولش��ویی با فعالیت رمز ارزها یا‬ ‫ارزه��ای مجازی جایگاهی وی��ژه و قابل توجه را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫الزم است بدانیم رمز ارزها یا همان کریپتوکارنسی ها‬ ‫نمون��ه ای از ارزه��ای مج��ازی هس��تند که در بس��تر‬ ‫بالک چین و در اینترنت متولد می شوند‪ .‬در طراحی این‬ ‫ارزها از فناوری رمزنگاری استفاده شده و به طور معمول‬ ‫غیرمتمرکز اداره می شود‪ .‬مشهورترین رمزارز بیت کوین‬ ‫اس��ت‪ .‬در سیس��تم بیت کوین معامالت به طور ناشناس‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬زیرا هر کاربر می تواند چندین نش��انی‬ ‫برای معامالت داش��ته باش��د و بسیار دش��وار می توان‬ ‫عملیات هر کاربر را ردیابی کرد‪ .‬اساسا بیت کوین و دیگر‬ ‫ارزهای مجازی پولش��ویان را قادر ب��ه انتقال و حرکت‬ ‫وجوه غیرقانونی به طور س��ریع تر‪ ،‬ارزان تر و پراکنده تر از‬ ‫همیشه می کند‪ .‬با توجه به اقبال عمومی روزافزون برای‬ ‫س��رمایه گذاری در رمزارزها بر ان شدیم در مصاحبه ای‬ ‫با ط�لا تفضلی‪ ،‬عضو هیات علم��ی و مدیرگروه فناوری‬ ‫امنیت اطالعات و س��امانه های پژوهش��گاه ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات موضوع پولشویی با استفاده از رمزارزها‬ ‫را با نگاهی دقیق تر بررسی کنیم‪ .‬مشروح این مصاحبه‬ ‫را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €پولش�ویی با بیت کوین یا سایر انواع رمزارزها‬ ‫چگونه انجام می شود؟‬ ‫«بیت کوی��ن خیابان اصلی برای پولش��ویی اس��ت‪».‬‬ ‫دس��ت کم این نقل قولی اس��ت که رسانه های گوناگون‬ ‫ان را منتش��ر کرده اند‪ .‬پولشویی به احتمال زیاد قدمتی‬ ‫معادل اختراع پول دارد‪ .‬بنا به تعریف‪ ،‬پولشویی در پول‬ ‫نقد به معنای ان است که پولی را که به روش نادرستی‬ ‫به دس��ت امده به گون��ه ای ب��ه نظر برس��د ک��ه از روش‬ ‫مجازی کسب شده اس��ت‪ .‬امروزه قانون گذاران بیشتر و‬ ‫بیش��تر نگران مجرم هایی هس��تند که از رمزارزها برای‬ ‫فعالیت های غیرمجاز خود مانند پولشویی‪ ،‬تامین مالی‬ ‫تروریسم و فرار مالیاتی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫اخبار گوناگونی درباره پولشویی در بیت کوین منتشر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اردیبهش��ت ‪۲۴ (1398‬‬ ‫اوریل ‪ )۲۰۱۹‬پلیس برزیل اعالم کرد مردی را دستگیر‬ ‫کرده ک��ه در ازمایش��گاه مواد مخدر به ط��ور مخفیانه‬ ‫مش��غول به فعالیت بوده و از بیت کوین برای پولشویی‬ ‫اس��تفاده می کرده اس��ت‪ .‬در ای��ن ازمایش��گاه به طور‬ ‫مخفیانه بیت کوین ماین می ش��ده و ب��رای قاچاق مواد‬ ‫مخدر از سوی فرد مظنون به کار می رفته است‪.‬‬ ‫ام��ا پولش��ویی در بیت کوین چگونه انجام می ش��ود؟‬ ‫به طورکل��ی‪ ،‬به دلیل ویژگی گمنامی ک��ه در باال به ان‬ ‫اشاره شد‪ ،‬امکان پولشویی در بیت کوین وجود دارد‪.‬‬ ‫در هر تراکنش‪ ،‬نش��انی فرستنده و گیرنده بیت کوین‬ ‫ثبت می ش��ود‪ .‬این نش��انی متعلق به فردی اس��ت ولی‬ ‫برای به دست اوردن ان نیازی به ارائه هویت از سوی او‬ ‫عالوه بر بیت کوین‪ ،‬در س��ایر رمزارزهای شبه گمنام مانند اتریوم‪،‬‬ ‫ریپ��ل‪ ،‬بیت کوین َ‬ ‫ کش و‪ ...‬نیز امکان پولش��ویی وج��ود دارد‪ .‬برخی‬ ‫دیگ��ر از رمزارزه��ا از روش ه��ای پیچیده تری ب��رای گمنامی کامل‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬مانند مونرو‪ ،‬دَ ش و زی کش‪ .‬در این رمزارزها نیز‬ ‫امکان ردگیری هویت افراد در معامالت وجود ندارد‬ ‫نیس��ت‪ .‬بنابراین هر فردی می تواند به کمک برنامه های‬ ‫کیف پول یک یا چندین نش��انی به دست اورده و با انها‬ ‫اقدام به مبادل��ه بیت کوین کند‪ .‬تنها در صورتی هویت‬ ‫فرد مشخص می شود که وی در صرافی اقدام به مبادله‬ ‫بیت کوین ها کرده یا یک��ی از طرف های معامله‪ ،‬هویت‬ ‫وی را درخواست کند‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬فرد می تواند‬ ‫در معامله ای شرکت کرده‪ ،‬بدون انکه هویتش مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اگ��ر صرافی رم��زارز براس��اس مقررات عم��ل نکند‬ ‫(رویه های ضدپولش��ویی و شناسایی مش��تری را به کار‬ ‫نگی��رد‪ ،‬مانند کنترل هویت) از ای��ن صرافی ها می توان‬ ‫برای تمیز کردن بیت کوین های کثیف استفاده کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر بیت کوین‪ ،‬در س��ایر رمزارزهای ش��به گمنام‬ ‫ن َکش و‪ ...‬نی��ز امکان‬ ‫مانن��د اتری��وم‪ ،‬ریپ��ل‪ ،‬بیت کوی ‬ ‫پولش��ویی وج��ود دارد‪ .‬برخ��ی دیگ��ر از رمزارزه��ا از‬ ‫روش ه��ای پیچیده تری ب��رای تامی��ن گمنامی کامل‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ ،‬مانند مونرو‪َ ،‬دش و زی کش‪ .‬در این‬ ‫رمزارزه��ا نیز امکان ردگیری هوی��ت افراد در معامالت‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ویژگ��ی گمنامی در بیت کوی��ن که امکان‬ ‫پولش��ویی را فراه��م می کن��د‪ ،‬س��رویس های رداثر در‬ ‫بیت کوی��ن نی��ز این ام��کان را ایج��اد می کنن��د‪ .‬این‬ ‫س��رویس ها رم��زارز کثی��ف را از طری��ق انتق��ال بین‬ ‫نش��انی های گوناگون‪ ،‬پیش از انکه ای��ن مقدار به فرد‬ ‫دیگ��ری منتقل ش��ود‪ ،‬تمیز می کنند‪ .‬این س��رویس ها‬ ‫به ط��ور معمول رایگان نیس��تند و یک ت��ا ‪ ۳‬درصد از‬ ‫رمزارزی را که رداثر می کنند‪ ،‬شارژ می کنند که استفاده‬ ‫از این روش ریسک باالیی دارد‪.‬‬ ‫ازانجا ک��ه تمام��ی تراکنش های رمزارزه��ا در دفتر‬ ‫حس��اب توزیع شده ثبت می ش��وند و همچنین به دلیل‬ ‫وجود فرایند شناس��ایی مش��تری و وج��ود روش های‬ ‫پیشرفته برای ردگیری مجرم ها روی بستر رمزارزها‪ ،‬با‬ ‫وجود انکه بیشتر رمزارزها شبه گمنام یا گمنام هستند‬ ‫و هویت افراد به نشانی های ش��ان متصل نش��ده است و‬ ‫همچنین به دلیل انکه همه صرافی ها براساس با مقررات‬ ‫عمل نمی کنن��د و وجود س��رویس های رداثر‪ ،‬می توان‬ ‫ادعا کرد به لطف بالک چین‪ ،‬ارزهای رمزنگاری شده در‬ ‫مقایس��ه با پول های واقعی به طور ذاتی ظرفیت کمتری‬ ‫برای پولشویی دارند‪.‬‬ ‫€ €وجود چه ویژگی در رمزارزها باعث می ش�ود‬ ‫ای�ن پول ها مس�تعد سوء اس�تفاده (پولش�ویی)‬ ‫شوند؟‬ ‫همان گون��ه ک��ه در باال توضی��ح داده ش��د‪ ،‬به دلیل‬ ‫ویژگی گمنامی در رمزارزها‪ ،‬امکان پولش��ویی به وسیله‬ ‫ای��ن پول ها وج��ود دارد‪ .‬در هر تراکنش‪ ،‬فقط نش��انی‬ ‫فرس��تنده و گیرن��ده ان ثبت می ش��ود و لزوما هویت‬ ‫افراد به نشانی های ش��ان متصل نشده است و همچنین‬ ‫امکان برقراری اتصال بین تراکنش و کاربر وجود ندارد‪،‬‬ ‫پولشویی در رمز ارز ها امکان پذیر است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا راهکاری وج�ود دارد که بت�وان ان را در‬ ‫س�ازکار انتق�ال رمزارزها ب�ه کار گرفت ت�ا امکان‬ ‫پولشویی کم شود؟‬ ‫راه��کار مبارزه ب��ا رمزارزها از طریق اج��رای مقررات‬ ‫شناس��ایی مش��تری در صرافی ها یا از س��وی طرف های‬ ‫معامله اس��ت‪ .‬چنانچه هویت اف��راد در صرافی ها به طور‬ ‫کامل ثبت ش��ود‪ ،‬انگاه ام��کان مبارزه با پولش��ویی نیز‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن روش ه��ای هوش��مندی وج��ود دارد ک��ه‬ ‫ام��کان ردگی��ری زنجی��ره تراکنش ها را فراه��م کرده و‬ ‫از ردپاه��ای استخراج ش��ده ب��رای پیگ��رد مظنون های‬ ‫جرائم روی بس��تر بیت کوین یا س��ایر رمزارزها استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫€ €میزان پولش�ویی با بیت کوین و سایر رمزارزها‬ ‫در مقایسه با ارزهای سنتی چقدر بیشتر است؟‬ ‫براس��اس اماری که از سوی وال اس��تریت ژورنال مهر‬ ‫‪(1397‬سپتامبر ‪ )۲۰۱۸‬منتشر شده‪ ،‬حدود ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫دالر از درامدهای مشکوک مجرم ها از طریق پورتال های‬ ‫رمزارز طی دو س��ال پولش��ویی ش��ده و به عنوان مثال‪،‬‬ ‫بیت کوین به رمزارز غیرقابل ردگیری مونرو تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬پولشویی از س��وی صرافی هایی انجام شده که در‬ ‫برابر جمع اوری مدارک هویتی کاربران مقاومت کرده اند‪.‬‬ ‫از س��ویی در مه��ر ‪(1397‬س��پتامبر ‪ ،)۲۰۱۸‬گزارش‬ ‫مس��تقل دیگری از سوی بانک دانمارکی منتشر شده که‬ ‫جزئیات پولشویی ‪ ۲۰۰‬بیلیون یورویی را در فعالیت های‬ ‫مشکوک در چند سال گزارش کرده است‪ .‬این رقم به طور‬ ‫تقریبی ‪ ۲۵.۰۰۰‬مرتبه بیش از رقم پولشویی با رمزارزها‬ ‫و حتی کل ارزش فعلی رمزارزهای موجود است‪ .‬رمزارزها‬ ‫بدون ش��ک یکی از گزینه های مجرم ها برای پولش��ویی‬ ‫هستند‪ ،‬اما گزینه اول و تنها گزینه نیستند‪.‬‬ ‫€ €با چه رمزارز یا رمزارزهایی بیش�تر پولش�ویی‬ ‫انجام می شود؟‬ ‫با رمزارزه��ای گمنامی مانند مون��رو‪ ،‬دش و زی کش‬ ‫هوی��ت طرف ه��ای تراکن��ش حفظ ش��ده و پولش��ویی‬ ‫به راحتی انجام می شود‪.‬‬ ‫€ €خطر پولش�ویی با رمزارزها در کشور ما چقدر‬ ‫جدی اس�ت؟ ای�ا در مقایس�ه ب�ا میزان�ی که در‬ ‫جه�ان با رمزارزها پولش�ویی می ش�ود قابل توجه‬ ‫اس�ت؟ به منظور مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی‬ ‫با رمزارزها قوانینی در دس�ت تصویب اس�ت یا به‬ ‫تصویب رسیده است؟‬ ‫تراکنش های رم��زارزی و بازیگران رمزارزی محدود به‬ ‫مرزها نیس��تند‪ .‬بنابراین برای مبارزه با پولشویی‪ ،‬تامین‬ ‫مالی تروریسم و فرار مالیاتی از طریق رمزارزها‪ ،‬عملکرد‬ ‫و قانون گذاری در س��طح ملی الزم است‪ .‬حتی مناسب تر‬ ‫اس��ت فعالیت در این حوزه در س��طح بین المللی انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬به عنوان نمونه‪ ،‬از سوی اداره جرائم و مواد مخدر‬ ‫‪ ،UN‬گ��روه ‪ FATF‬و ‪ ،Egmont‬ب��رای ا ِعمال موفق‬ ‫قوانین مبارزه با پولشویی‪.‬‬ ‫هم اکن��ون در کش��ورهای گوناگ��ون مانن��د امری��کا‪،‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا و‪ ...‬مقرراتی وضع ش��ده که براس��اس ان‬ ‫مبادله کاال با بیت کوین و س��ایر رمزارزها مشمول قانون‬ ‫ضدپولش��ویی(‪ )AML‬و شناس��ایی مش��تری (‪)KYC‬‬ ‫است‪ .‬در کشور ما هم براساس مقررات اعالم شده از سوی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬صرافی ه��ای دارای مجوز از بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬پس از احراز ش��رایطی که از‬ ‫سوی بانک مرکزی اعالم می شود‪ ،‬مجاز به ارائه خدمات‬ ‫صرافی رمزارز هستند‪ .‬همچنین نگهداری از رمزارزها از‬ ‫س��وی اش��خاص حقیقی و حقوقی تابع مقررات عمومی‬ ‫قوانین ارزی است‪.‬‬ ‫کارکرد کیف پول رم��زارزی فقط محدود به ذخیره و‬ ‫انتقال رم��زارز خواهد بود و تعبیه راهکارهای خرید کاال‬ ‫یا خدمات و ارائه خدمات ارزش افزوده در داخل کشور با‬ ‫اس��تفاده از رمزارزها در کی��ف پول های رمزارزی ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫درباره رمزارزها ‪ ۳‬مسئله در کشور ما مطرح می شود‪:‬‬ ‫نخست‪ ،‬فعالیت های غیرمجاز انجام شده از سوی افراد‬ ‫و صرافی ها برای مبادله رمزارزها؛‬ ‫دوم‪ ،‬امکان پذیر نبودن مبادله کاال با رمزارزها در داخل‬ ‫کشور؛‬ ‫س��وم‪ ،‬امکان مبادله کاال با رمزارزها خارج از کش��ور و‬ ‫انتقال غیرقانونی ان به داخل‪.‬‬ ‫این س��ه مس��ئله در کنار هم لزوم پیگیری و کنترل‬ ‫بیش��تر بر اجرای مقررات مربوط به رمزارزها در داخل‬ ‫کشور را مشخص می کند‪.‬‬ ‫پ جهان در اروپا‬ ‫درخشش بانوی ایرانی استارت ا ‬ ‫تدوین و ترجمه ‪ -‬نرگس حافظی‪ :‬فناوری یکی از حوزه هایی‬ ‫که اس��ت که بیش��تر متخصص��ان ان را مردان تش��کیل می دهند‬ ‫تعداد اندکی از زنان ش��انس موفق ش��دن و ماندن در این حوزه را‬ ‫دارن��د‪ .‬بااین حال یکی از دختران ایرانی تبار ان چنان در این زمینه‬ ‫خوش درخش��یده که در ‪ 30‬سالگی بر صندلی مدیریت بزرگ ترین‬ ‫پ جهان تکیه زده است‪ .‬به گزارش‬ ‫مرکز اس��تارت ا ‬ ‫‪ ،‬رکسانا‬ ‫ورزا‪ ،‬مدی��ر کارافری��ن ایرانی االص��ل و اهل ای��االت متحده امریکا‬ ‫اس��ت‪ .‬خان��واده ورزا پیش از انق�لاب از ایران ب��ه امریکا مهاجرت‬ ‫کردند‪ .‬رکس��انا ورزا س��ال ‪ ۸ (1364‬فوریه ‪ )۱۹۸۵‬از پدر و مادری‬ ‫تحصیلکرده در شهر سان فرانسیسکو به دنیا امد‪ .‬رکسانا در دو دهه‬ ‫نخست زندگی عالقه چندانی به فناوری نداشت‪ .‬در دبیرستان زبان‬ ‫فرانس��ه را اموخت و در دانش��گاه هم رشته زبان و ادبیات فرانسه را‬ ‫برای ادامه تحصیل انتخاب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرانسه؛ نخستین مقصد کاری رکسانا‬ ‫رکس��انا زمانی که ‪ ۲۲‬س��ال داش��ت به «اژانس س��رمایه گذاری‬ ‫بین المللی فرانسه» پیوست که بعدها با «یوبی فرانس» ادغام شده‬ ‫و موسس��ه دولتی «بیزینس فرانس» را تش��کیل دادند‪ .‬هدف این‬ ‫موسس��ه تقویت اقتصاد این کش��ور از طریق جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی و تس��هیل صادرات اس��ت‪ 2 .‬س��ال فعالیت در این مرکز و‬ ‫کمک به موسس��ه های و اس��تارت اپ های امریکایی برای گسترش‬ ‫تج��ارت ب��ه فرانس��ه‪ ،‬او را به اکوسیس��تم اس��تارت اپی و فناوری‬ ‫عالقه مند کرد‪ .‬این عالقه مندی باعث ش��د او تحصیالت دانشگاهی‬ ‫خود را در رش��ته های تجارت بین الملل و سیاس��ت اقتصادی از سر‬ ‫درخشید و به رشد این اکوسیستم در فرانسه کمک شایانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت سیلیکون ولی فرانسه‬ ‫گیرد‪ .‬رکس��انا ورزا هنگام تحصیل در این دو رش��ته تصمیم گرفت‬ ‫وبالگی بس��ازد و اموخته های خود را با دیگران به اشتراک بگذارد‪.‬‬ ‫نوشتن در فضای مجازی و مطالب باکیفیت و جدیدی که او در این‬ ‫وبالگ می نوشت پای او را به وب سایت معتبر «تک کرانچ» باز کرد‬ ‫که به بررس��ی اخبار و حواش��ی فناوری می پردازد‪ .‬او توانس��ت بین‬ ‫سال های ‪1389‬تا ‪ ۲۰۱۰ (1390‬تا ‪ ۲۰۱۱‬میالدی) سردبیری این‬ ‫سایت را بر عهده گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع موفقیت های بزرگ‬ ‫تغییر بزرگ در زندگی ورزا زمانی رقم خورد که او وارد ش��رکت‬ ‫مایکروس��افت در ش��هر پاریس ش��د و حدود ‪ ۳‬س��ال در یکی از‬ ‫پروژه ه��ای این ش��رکت درباره پش��تیبانی از کارافرینان دیجیتال‬ ‫فعالیت کرد‪ .‬او رهبری فعالیت های اس��تارت اپی مایکروس��افت در‬ ‫فرانسه را برعهده گرفت که شامل برنامه هایی با عنوان ‪Bizspark‬‬ ‫و ‪ Ventures‬می ش��ود‪ .‬انه��ا در قالب ای��ن دو طرح امکان تامین‬ ‫س��رمایه و اس��تفاده رایگان از خدمات مایکروس��افت را در اختیار‬ ‫استارت اپ ها قرار می دادند‪ .‬رکسانا ورزا در این جایگاه بسیار خوش‬ ‫ورزا ب��ه لطف س��ابقه درخش��انش در مس��ئولیت هایی که به او‬ ‫واگذارشده بود‪ ،‬به عنوان مدیرعامل بزرگ ترین پردیس استارت اپی‬ ‫جهان به نام «استیش��ن اف» انتخاب شد‪« .‬استیشن اف» یک مرکز‬ ‫رش��د در پاریس اس��ت ک��ه از ان به عن��وان بزرگ تری��ن پردیس‬ ‫ش��رکت های نوپا (اس��تارت اپ ها) در جهان نام برده می ش��ود‪ .‬این‬ ‫مرکز به طور رس��می ازس��وی رئیس جمهور امانوئل مکرون در سال‬ ‫‪(1396‬ژوئن ‪ )۲۰۱۷‬گش��ایش یافت و محل کس��ب وکار اداری را‬ ‫پ و ش��رکای تجاری انها مانند فیس بوک‪،‬‬ ‫برای ‪ ۱۰۰۰‬اس��تارت ا ‬ ‫مایکروس��افت‪ ،‬موتور جس��ت وجوی ناور و‪ ...‬را فراهم می کند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت های سرشناس‪ ،‬اس��تارت اپ ها را برای ش��روع فعالیت در‬ ‫استیش��ن اف انتخاب کرده اند و خود نقش نوعی مش��وق‪ ،‬راهنما و‬ ‫ناظر برای انها را اجرا می کنند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر صده��ا کارافری��ن از نق��اط گوناگ��ون جهان در‬ ‫استیش��ن اف گرد هم امده اند و در ان جهت رش��د ایده های نو به‬ ‫ل هستند‪.‬‬ ‫فعالیت مشغو ‬ ‫جالب است درباره رکسانا ورزا بدانید‪:‬‬ ‫•تا سال ‪ ۲۰۰۵ (1384‬میالدی) یعنی زمانی که ‪ ۲۰‬سال داشت‬ ‫از اینکه کار مناس��بی پیدا نمی کرد و موفقیتی در دوران تحصیلش‬ ‫کس��ب نکرده بود‪ ،‬افسرده شده بود‪ .‬وی درباره این دوران می گوید‪:‬‬ ‫در سال‪ ۲۰۰۵( 1384‬میالدی) کار به خوبی پیش نمی رفت و کامال‬ ‫مایوس بودم‪ .‬به س��ختی می توانستم فرانسه صحبت کنم و باوجود‬ ‫ارسال رزومه برای چند شرکت پاسخی از سوی انها دریافت نکردم‪.‬‬ ‫•فعالیت در ش��رکت مایکروس��افت در پاریس باعث ش��د وی در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۳(1392‬میالدی) و مدت کوتاهی پس از ورود به جهانی‬ ‫فناوری از س��وی «بیزینس اینسایدر» به عنوان یکی از ‪ ۳۰‬زن مهم‬ ‫جهانی فناوری با سن کمتر از ‪ ۳۰‬سال برگزیده شود‪.‬‬ ‫•وی از س��وی نش��ریات معتب��ر «ونیت��ی فیر»‪« ،‬لوفی��گارو» و‬ ‫«ایونینگ استاندارد» هم در میان افراد شاخص فناوری قرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫•او در سفری که به ایران داشت با فعاالن استارت اپی ایران اشنا‬ ‫ش��د و برای انها س��خنرانی کرد‪ .‬او در این سفر به شناخت جالبی از‬ ‫جوانان ایرانی رسید که در ادامه نظر او را از زبان خودش می خوانیم‪:‬‬ ‫اشنایی با گروه های استارت اپی ایران برای من خیلی هیجان انگیز‬ ‫پ ایرانی را دیدم از خوشبینی‬ ‫بود‪ .‬نخستین بار که جوانان استارت ا ‬ ‫و بلندپروازی ش��ان لذت بردم‪ .‬این چیز ها را در فرانس��ه بس��یار کم‬ ‫می بینی��د‪ .‬فرانس��وی ها زود در مقاب��ل چالش ه��ا ک�� م می اورند و‬ ‫رویاهای بزرگی در سر ندارند اما در ایران این طوری نیست‪ .‬بعضی از‬ ‫ایرانیانی که من دیدم‪ ،‬کامال برعکس فرانسوی ها بودند و پروژه های‬ ‫فوق الع��اده ای راه انداخت��ه بودند‪ .‬در واقع مش��کلی وجود ندارد که‬ ‫ایرانی ه��ا نتوانند حل کنند‪ .‬ای��ن خیلی برای من دلگرم کننده بود‪.‬‬ ‫خودم خیلی دوست دارم عضو گروه های استارت اپی ایران باشم اما‬ ‫برای رسیدن به این موضوع باید روی زبان فارسی ام کار و ان را تقویت‬ ‫کنم‪ .‬درمجموع هر کاری از دس��تم بربیاید‪ ،‬دراین باره انجام خواهم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ایدرو در ش��رایط جنگ‬ ‫اقتصادی ناش��ی از تحریم ها و در سال رونق تولید‬ ‫اهتم��ام جدی ب��ر ارتق��ای داخلی س��ازی صنایع‬ ‫مختلف دارد‪ ،‬افزود‪ :‬پی��ش از این در کارخانه های‬ ‫لوله گس��تر اسفراین و مجمتع صنعتی اسفراین به‬ ‫درپی پیشنهاد رضا رحمانی برای برگزاری نمایشگاه دائمی و فراخوان عمومی به صنعتگران‬ ‫صنایع معدنی از پیشنهاد بومی سازی قطعات استقبال کردند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی مفید برای صنایع معدنی‬ ‫درباره وابس��تگی صنعت فوالد به خارج از کش��ور و‬ ‫برگزاری نمایشگاه هایی برای تامین نیاز صنعت داخل‪،‬‬ ‫عزی��ز قنوات��ی مدیرعامل ف��والد امیرکبیر کاش��ان در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه بومی س��ازی‬ ‫فوالد که دی سال گذشته از سوی انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد برگزار شد‪ ،‬درحقیقت اهداف تامین از طریق نیاز‬ ‫داخل را دنبال می کرد که در دستور جدید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت روند بومی س��ازی برای صنایع به شکل‬ ‫عام تر مد نظر قرار گرفته است‪ .‬این دعوت از صنعت به‬ ‫شکل وسیع تر درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫قنوات��ی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در دوره ای‬ ‫‪۱۰۰‬درصد قطعات فوالد از خارج وارد کش��ور می ش��د‬ ‫اما به تدریج این وابس��تگی به خارج از کشور به حداقل‬ ‫رس��ید و درحال حاضر بیشتر واحدهای فوالدسازی ‪۸۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹۰‬درصد و حتی ت��ا ‪ ۹۵‬درصد از تجهیزات خود را‬ ‫در داخ��ل تامین می کنند که اگ��ر میانگینی برای این‬ ‫موض��وع درنظر بگیری��م‪ ،‬حدود ‪ ۸۰‬درص��د از قطعات‬ ‫فوالدسازان در داخل ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تنها الکترود گرافیتی‬ ‫اس��ت که هنوز در داخل ساخته نش��ده است و دارای‬ ‫برخ��ی قطع��ات الکتریکال اس��ت که از خ��ارج تامین‬ ‫می ش��ود که ان هم بیشتر در اختیار برندهای انحصاری‬ ‫چون زیمنس‪ ،‬اشنایدر و‪ ...‬قرار دارند اما بیشتر قطعات‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عزیز قنواتی‪ :‬تکرار این نمایش��گاه ها که بتوانن��د نیازهای داخلی‬ ‫صنعت را براورده کنند‪ ،‬برای صنعت کش��ور بس��یار مفید است‪ ،‬از‬ ‫یک س��و ایجاد اشتغال می کند و از س��وی دیگر وابستگی صنعت به‬ ‫خارج از کشور را کاهش می دهد‬ ‫در داخل تولید می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاش��ان در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که برخ��ی از فروالیاژها نیز وارداتی هس��تند‬ ‫و ای��ا در این زمینه نیاز ب��ه واردات داریم‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫فروالیاژها کمتر در داخل تولید می ش��وند و باید بیشتر‬ ‫انها را وارد کرد‪.‬‬ ‫قنواتی در توضیح فروالیاژ عنوان کرد‪ :‬برای س��اخت‬ ‫برخی قطعات خاص مانند قطعات هواپیما یا س��یلندر‬ ‫خ��ودرو و قطعاتی که فوم باال هس��تند‪ ،‬نی��از به فوالد‬ ‫الیاژی اس��ت و نمی توان از فوالد عام اس��تفاده کرد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر فوالدی اس��ت که ب��ا ترکیب چندین مواد‬ ‫ش��یمیایی تبدیل به فروالیاژ می ش��ود ک��ه در قطعات‬ ‫وس��ایل مختلف از ل��وازم خانگ��ی ت��ا هواپیما ممکن‬ ‫است کاربرد داشته باش��د‪ .‬این قطعات به نوعی ظریف‬ ‫هس��تند اما فوالد ع��ام فناوری خاص ن��دارد؛ قراضه را‬ ‫ذوب می کنن��د و فروس��یلیس و فرومنگنز به ان اضافه‬ ‫می کنن��د اما فراین��د تولید فروالیاژها بس��یار پیچیده‬ ‫اس��ت و به تجهیزات خاص نی��از دارد که در ایران زیاد‬ ‫نیس��ت و حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬کارخانه تولید فروالیاژ در ایران‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین نمایش��گاهی‬ ‫در کش��ور عنوان کرد‪ :‬تکرار این نمایشگاه ها که بتوانند‬ ‫نیازهای داخلی صنعت را ب��راورده کنند‪ ،‬برای صنعت‬ ‫کشور بسیار مفید است‪ ،‬از یک سو ایجاد اشتغال می کند‬ ‫و از س��وی دیگر وابس��تگی صنعت به خارج از کشور را‬ ‫کاه��ش می ده��د و برای تم��ام صنایع م��س‪ ،‬فوالد و‬ ‫الومینیوم مفید است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشتاق برگزاری نمایشگاه هستیم‬ ‫صنعت الومینیوم در برخی صنایع باالدست و برخی‬ ‫صنایع پایین دست نیازمند واردات برخی از تجهیزات و‬ ‫مواد اولیه اس��ت‪ .‬در این باره افش��ین مقتدر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫کارخان��ه الومینیوم پ��ارس عنوان ک��رد‪ :‬کارخانه های‬ ‫الومینیوم مانند ایرالکو و المهدی کک پترولیوم را برای‬ ‫ساخت اند مورداستفاده قرار می دهند که وارداتی است‬ ‫یا نمک های خاصی را مورد اس��تفاده قرار می دهند که‬ ‫بیشتر وارد می کنند‪.‬‬ ‫مقت��در در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬این ن��وع واردات‬ ‫ب��ا ارزب��ری باالی��ی ب��رای کارخانه ه��ا هم��راه اس��ت‬ ‫و درحال حاض��ر ک��ه در تحریم ه��ا به س��ر می بری��م‪،‬‬ ‫برگ��زاری چنین نمایش��گاه هایی که تامی��ن قطعات و‬ ‫مواد اولیه را به س��مت داخل س��وق دهن��د‪ ،‬می تواند‬ ‫بس��یار مفید باش��د و از توقف کارخانه ه��ا جلوگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه صنای��ع پایین دس��ت‬ ‫الومینی��وم و تولی��د فویل هایی ک��ه در صنعت غذایی‬ ‫به کار برده می ش��وند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ش��اید بهتر باش��د‬ ‫این نمایش��گاه ها ب��ا حوزه هایی که همپوش��انی دارند‬ ‫به طور مشترک یک نمایش��گاه برگزار کرده تا نیازهای‬ ‫همدیگر را برطرف کنن��د و ما نیز از واردات ان بی نیاز‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارخان��ه الومینی��وم پ��ارس در ادام��ه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حوزه ما که تولیدکننده فویل های‬ ‫الومینی��وم برای صنایع غذایی هس��تیم‪ ،‬انواع حالل ها‬ ‫و الک ه��ا را وارد می کنیم و در زمینه مواد ش��یمیایی‬ ‫اس��ت که وابس��تگی به خارج از کشور داریم‪ .‬اما همین‬ ‫مواد ارزبری باالیی دارد‪ ،‬برای نمونه کارخانه ما حداقل‬ ‫ماهانه ‪۷‬تن مصرف الک و حالل دارد که حدود ‪۵۰‬هزار‬ ‫ی��ورو هزینه یک نوع الک ان اس��ت‪ .‬حال اگر کل این‬ ‫میزان مصرف را برای کشور درنظر بگیرید ممکن است‬ ‫ب��رای کل کش��ور ماهانه ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬ه��زار یورو تمام‬ ‫ش��ود و مصرف ساالنه ان به ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون یورو برسد‪.‬‬ ‫از این رو باید به سمت تولید این مواد در داخل رفت‪.‬‬ ‫مقتدر در پاس��خ به این پرس��ش که مواد اولیه الک‬ ‫وارداتی ش��ما در داخل موجود نیست یا نیاز به فناوری‬ ‫تولید دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این الک برای پش��ت در مواد غذایی‬ ‫مانند ماس��ت و پنیر کارب��رد دارد‪ .‬این نوع الک کاربرد‬ ‫وس��یعی در کش��ور داش��ته و تولید ان نیاز به فناوری‬ ‫خاصی دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬این نمایشگاه فرصت مناسبی‬ ‫اس��ت که واحدهای تولی��دی در بخش ه��ای مختلف‬ ‫صنع��ت با همدیگ��ر رایزنی کنند ت��ا درنهایت بتوان با‬ ‫همت بیشتر‪ ،‬نیازهای وارداتی را تا انجا که امکان دارد‬ ‫از طریق تامین کنندگان داخلی تامین کرد‪ .‬ما مش��تاق‬ ‫برگزاری این نمایشگاه و اماده رایزنی هستیم تا بتوانیم‬ ‫فهرس��تی از نیازهای خ��ود را از طریق این نمایش��گاه‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫پژوهشگران یکی از شرکت های دانش بنیان با تولید فیلترهای‬ ‫غبارگیر در سال گذشته توانست ‪ ۳‬هزار فیلتر را به شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به فروش برس��اند که این امر کاهش انتش��ار االینده های‬ ‫این ش��رکت به محیط زیست را به دنبال داشته است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬این شرکت دانش بنیان نانو تولیدکننده فیلترهای صنعتی‬ ‫با فناوری نانو است‪ .‬این فیلترها دارای قابلیت جذب ذرات و طول‬ ‫عمر بیشتری هس��تند‪ .‬محصوالت تولیدی این شرکت موفق به‬ ‫دریافت گواهی تاییدیه نانومقیاس از س��تاد ویژه توسعه فناوری‬ ‫نانو و همچنین گواهینامه های اس��تاندارد بین المللی ایزو ‪۹۰۰۱‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این شرکت در اس��فند ‪ ۹۷‬موفق به فروش ‪ ۳‬هزار‬ ‫فیلتر به ش��رکت فوالد مبارکه ش��ده اس��ت‪ .‬با فروش فیلترهای‬ ‫نانویی این شرکت به فوالد مبارکه‪ ،‬دامنه نفوذ فیلترهای نانویی‬ ‫در صنایع کشور گسترش یافت‪ .‬با استفاده از این فناوری‪ ،‬انتشار‬ ‫ریزگردها از خروجی کارخانه ها کاهش می یابد‪ .‬سیدامیر حسین‬ ‫تقوی‪ ،‬مجری طرح با اش��اره به اینکه فروش این فیلترها با فوالد‬ ‫مبارکه از طریق مناقصه ای در س��ال ‪ ۹۷‬انجام ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬دامنه‬ ‫اس��تفاده از این فیلترها بس��یار وسیع بوده‪ ،‬به طوری که صنایعی‬ ‫مانند س��یمان و ف��والد ازجمله مصرف کنن��دگان مهم این نوع‬ ‫فیلترها قلمداد می ش��وند‪ .‬وی درباره مزی��ت این فیلترها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل وجود نانوالیاف در فیلترها‪ ،‬قدرت جذب این فیلترها‬ ‫نس��بت به فیلترهای رایج بس��یار باالتر بوده و امکان گیراندازی‬ ‫ذرات زی��ر ‪ ۲.۵‬میک��رون در ای��ن فیلترها وج��ود دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫ش��رکت ها و کارخانه ه��ای تولیدی می توانند با اس��تفاده از این‬ ‫فیلترها نسبت به جذب ریزگردها از خروجی کارخانه اقدام کنند‬ ‫و درنهایت میزان رهایش ریزگردهای خطرناک به محیط زیست‬ ‫به حداقل برس��د‪ .‬تقوی با اشاره به استفاده از نانو الیاف در تولید‬ ‫این فیلترها افزود‪ :‬دستگاه تولید نانو الیاف در این شرکت طراحی‬ ‫و س��اخته شده اس��ت‪ ،‬بنابراین تمام طول زنجیره تولید یعنی از‬ ‫تولی��د مواد اولیه نانویی تا محصول نهایی در داخل و با کمترین‬ ‫وابس��تگی به خارج تولید شده است‪ .‬فیلترهای کارتریج از دیگر‬ ‫انواع فیلترهای صنعتی این ش��رکت اس��ت که شامل فریم فلزی‬ ‫و مدیای ان از جنس پلی اس��تر‪ ،‬پلی پروپیلن یا س��لولزی است‪.‬‬ ‫ای��ن فیلترها در صنایعی چون رنگ‪ ،‬مع��دن‪ ،‬نیروگاه ها‪ ،‬صنایع‬ ‫نفت و پتروش��یمی کاربرد دارند‪ .‬ماسک نانو از دیگر محصوالت‬ ‫محدودیت های��ی ک��ه دول��ت ب��رای تایید‬ ‫ثبت س��فارش ایجاد کرده اس��ت و همچنین‬ ‫فراین��د طوالنی تخصی��ص ارز و حواله پول‪،‬‬ ‫صنع��ت و تولی��د در کش��ور را در بحران فرو‬ ‫ب��رده اس��ت‪ ،‬به طوری ک��ه ام��کان هیچ گونه‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای تولیدکنن��دگان‪ ،‬حتی با‬ ‫فرض انک��ه تامین کنندگان خارجی حاضر به‬ ‫همکاری و ارائه نرخ مناسب و کیفیت مطلوب‬ ‫باش��ند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬از این رو به نظر می رسد‬ ‫تولیدکنندگان بیش از انکه درگیر تحریم های‬ ‫خارج از کشور باشند‪ ،‬با مسائل داخلی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬چرا باید یک تولیدکننده در فرایند‬ ‫طوالن��ی کاالی خ��ود را ب��دون هی��چ گونه‬ ‫ارزش افزوده راکد نگه دارد و از س��ویی حتی‬ ‫زمان تحویل کاالی خ��ود را از گمرک نداند‪.‬‬ ‫سیاست های ارزی دولت موضوع دیگری است‬ ‫که تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫دولت با سیاس��ت های ارزی که همواره ثبات‬ ‫ندارند‪ ،‬هم راه صادرات را بس��ته اس��ت و هم‬ ‫از راه ه��ای بازگش��ت‪ ،‬ارزه��ای صادراتی را با‬ ‫کندی روبه رو یا متوقف کرده است‪ .‬اگر بیش‬ ‫از این برای تک نرخی کردن ارز و ازادس��ازی‬ ‫واردات با ارز متقاضی و حذف قانون بازگشت‬ ‫ارز صادراتی بر مبنای سامانه نیما تعلل شود‪،‬‬ ‫بی گمان اس��یب های ج��دی جبران ناپذیری‬ ‫بر کش��ور و صنعت وارد می ش��ود‪ .‬اگر دولت‬ ‫تولیدکننده ای که مواد اولیه خود را با ارز ازاد‬ ‫وارد می کند به حال خود بگذارد و اجازه مواد‬ ‫اولیه را به او بدهد‪ ،‬هم صادرات رونق می گیرد‬ ‫و ه��م تولیدکننده که نیاز به ارز برای واردات‬ ‫دارد‪ ،‬ب��دون واهمه ان را ب��رای واردات خود‬ ‫هزینه می کند‪.‬‬ ‫کانال های صادرات فوالد‬ ‫قابل تحریم نیست‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫کاهش انتشار االینده های شرکت فوالد مبارکه با نانوفیلترهای غبارگیر پژوهشگران کشور‬ ‫دانش بنیان این ش��رکت اس��ت که از چندین الیه تشکیل شده‬ ‫و دارای الی��ه میکروفیلت��ر حاوی الیه نان��و الیاف با قطر کمتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬نانومتر است‪ .‬ماسک های سوپاپ دار این شرکت به گونه ای‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت که عمل ورود و خروج هوای دم و بازدم را‬ ‫انجام می دهد و کیفیت دیافراگم این سوپاپ در عملکرد ماسک‬ ‫بس��یار مهم اس��ت چراکه در صورت درست عمل نکردن‪ ،‬هوای‬ ‫الوده از ان عبور کرده و عمل فیلتر کردن ماسک انجام نمی شود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که ماسک های این شرکت دانش بنیان دارای‬ ‫دیافراگم س��یلیکونی اس��ت که هنگام تنفس بسته شده و هوای‬ ‫ورودی از قس��مت الیه های ماس��ک وارد ریه می شود و در عمل‬ ‫بازدم باز ش��ده و هوای بازدم از ماس��ک تخلیه می شود‪ .‬بر اساس‬ ‫اس��تانداردهای جهانی ماسک های نانو دارای عملکرد ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫در جذب ذرات بوده و در طبقه بندی ماسک ها در طبقه کمترین‬ ‫میزان نفوذپذیری قرار گرفته و از این لحاظ دارای کارایی چندین‬ ‫برابری نسبت به ماسک های معمولی است‪ .‬مجری طرح‪ ،‬چالش‬ ‫اصلی فیلترهای رایج را ناتوانی انها در جداسازی ذرات کوچک تر‬ ‫از ی��ک میکرومتر دانس��ت و ادامه داد‪ :‬اس��تفاده از نانو الیاف در‬ ‫حسام ادیب‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫س��اختار فیلترها موجب می ش��ود ذرات کمتری‪ ،‬توانایی عبور از‬ ‫روزنه های فیلتر را داش��ته باش��ند و این به معنی ارتقای عملکرد‬ ‫فیلت��ر‪ ،‬طول عمر ان و کیفیت هوای حاصل از ان اس��ت‪ .‬تقوی‬ ‫با تاکید بر اینکه اس��تفاده از نانو الیاف در س��اختار فیلتر‪ ،‬تراکم‬ ‫ان را کاه��ش می ده��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ای��ن امر موجب کاهش افت‬ ‫فشار فیلتر می شود و در نتیجه در مصرف انرژی در فرایند فیلتر‬ ‫کردن صرفه جویی می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬فیلترهای صنعتی‬ ‫نان��و‪ ،‬عالوه بر حذف ذرات ریزتر‪ ،‬هزینه ها را نیز کاهش می دهد‪.‬‬ ‫مجری طرح‪ ،‬تولید انبوه ماس��ک های تنفس��ی نانو و فیلترهای‬ ‫صنعت��ی نانو برای اس��تفاده در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی‬ ‫را از دس��تاوردهای پژوهش��ی این ش��رکت فناور نام برد و یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬این واحد فناور ظرفیت تولید س��االنه ‪۳۰۰‬هزار نانوفیلتر‬ ‫غیرخودرویی و یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار ماسک نانویی سوپاپ دار‬ ‫را دارد‪ .‬این دو محصول با ابعاد نانومتری حفرات‪ ،‬می توانند ذرات‬ ‫زی��ر یک میکرون را فیلتر کنند‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬هم اکنون صنایع‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬تولی��د گچ‪ ،‬س��یمان و ارد از کارب��ران اصلی این‬ ‫فیلترها هستند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن فوالد ایران گفت‪:‬‬ ‫مدل ه��ای فروش م��ا تحریم پذیر نیس��تند و‬ ‫نمی توانن��د کانال های ما را مس��دود کنند‪ .‬از‬ ‫س��ال گذشته ما تحریم بانکی و مالی هستیم‬ ‫اما با این وجود بازهم به صادرات ادامه دادیم‪،‬‬ ‫به طوری که در ‪ ۲‬س��ال گذشته ‪ ۹‬میلیون تن‬ ‫افزایش صادرات با این ش��رایط داشتیم پس‬ ‫نمی توان به ای��ن راحتی صادرات فوالد ایران‬ ‫را تحری��م کرد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬احمد دنیانور‬ ‫درب��اره تاثی��ر تحریم ه��ای جدی��د امریکا بر‬ ‫صادرات فوالد گفت‪ :‬ما در س��ال های گذشته‬ ‫همواره تحریم بوده ایم اما در ان شرایط بازهم‬ ‫به ف��روش فوالد ادام��ه دادی��م و اعمال این‬ ‫تحریم ها هیچ اثر کاهشی بر میزان صادرات ما‬ ‫نخواهد داش��ت و فقط زحمت صادرکنندگان‬ ‫م��ا را بیش��تر می کن��د‪ .‬عضو هی��ات مدیره‬ ‫انجمن ف��والد ایران اف��زود‪ :‬مدل های فروش‬ ‫ما تحریم پذیر نیستند و نمی توانند کانال های‬ ‫ما را مس��دود کنند‪ .‬از سال گذشته ما تحریم‬ ‫بانکی و مالی هس��تیم اما با این وجود باز هم‬ ‫ب��ه صادرات خ��ود ادامه دادی��م به طوری که‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته ‪ ۹‬میلیون ت��ن افزایش‬ ‫صادرات با این شرایط داشتیم پس نمی توان‬ ‫به این راحتی ص��ادرات فوالد ایران را تحریم‬ ‫ک��رد‪ .‬دنیانور درباره وضعیت فوالد در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬گفت‪ :‬س��ال گذشته س��ال پررونقی برای‬ ‫فوالد کش��ور بود و اگر صادرات ما ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرد‪ ،‬به سبب تقاضای داخل بود‬ ‫زیرا اولویت ما تامین بازار داخل است‪ .‬انتظار‬ ‫داریم سال ‪ ۹۸‬نیز این رونق ادامه پیدا کند و‬ ‫صادرات فوالد افزایش یابد‪.‬‬ ‫حادثه در یک کارخانه‬ ‫ذوب اهن‬ ‫فرمانده انتظامی کوار در اس��تان فارس‪ ،‬از‬ ‫مرگ یک کارگر بر اثر ریزش مواد معدنی در‬ ‫کارخان��ه ذوب اهن خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫س��رهنگ علی بابایی بیان ک��رد‪ :‬در پی اعالم‬ ‫مرکز فوریت های پلیس��ی ‪ ۱۱۰‬مبنی بر یک‬ ‫حادث��ه منجر به ف��وت در کارخانه ذوب اهن‬ ‫شهرس��تان کوار‪ ،‬بالفاصله ماموران به همراه‬ ‫دیگر نیروهای امدادی برای بررس��ی بیش��تر‬ ‫به محل حادثه اعزام ش��دند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ماموران در بررس��ی های اولیه مشاهده کردند‬ ‫که شخصی در این کارخانه مشغول انجام کار‬ ‫بوده که به علت ریزش مواد معدنی فوت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ابت��دای هفته ج��اری وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در راس��تای اولویت های این وزارتخانه در سال رونق با‬ ‫صدور دس��توری خطاب به معاون امور صنایع‪ ،‬بر ایجاد‬ ‫نمایش��گاه قطعات وارداتی شرکت های بزرگ و فعال و‬ ‫دعوت از صنعتگران و قطعه س��ازان برای ساخت داخلی‬ ‫کردن این قطعات تاکید کرد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در این ابالغ خطاب به فرش��اد مقیمی‪،‬‬ ‫مس��ئول پروژه های ساخت داخل وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اورده است‪ :‬در راستای فرمایشات رهبر معظم‬ ‫انقالب و ریاس��ت جمهوری در س��ال «رون��ق تولید»‬ ‫ض��رورت دارد ب��ه تمامی ش��رکت های فع��ال و بزرگ‬ ‫ازجمله ش��رکت های ایران خودرو‪ ،‬سایپا‪ ،‬فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ذوب اه��ن‪ ،‬تراکتورس��ازی تبری��ز‪ ،‬الومینیوم س��ازان‪،‬‬ ‫شرکت ملی مس‪ ،‬گل گهر‪ ،‬چادرملو‪ ،‬سنگان‪ ،‬ایزو ایکو‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان س��یمان‪ ،‬نیروگاه های صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی و‪ ...‬ابالغ شود که نسبت به ایجاد نمایشگاه‬ ‫قطعات و ملزومات وارداتی موردنیازش��ان اقدام کرده و‬ ‫با فراخوان عمومی از تمامی صنعتگران و قطعه س��ازان‬ ‫برای ساخت داخل کردن ان دعوت کنند‪.‬‬ ‫برپایی نمایش��گاه هایی با هدف بومی س��ازی و تامین‬ ‫نیاز م��واد اولیه و قطعات موردنیاز انه��ا که تا پیش از‬ ‫تحریم ها از طریق واردات تامین می ش��دند‪ ،‬می تواند به‬ ‫تحریم راهگش��ا باشد‬ ‫ ‬ ‫عنوان یکی از راهکارها در دوران‬ ‫و تولیدکنندگان را به سوی تامین محصوالت موردنظر‬ ‫خود از بازار داخل سوق دهد و مانع خروج ارز از کشور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫‪ ۶۰‬هزار تنی‬ ‫تولید فوالد‬ ‫اسفراین‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس‬ ‫هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران در بازدید از ط��رح تکمیلی مجتمع صنعتی‬ ‫اس��فراین گفت‪ :‬ب��ا اجرای کامل ای��ن طرح ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون یوروی��ی ظرفی��ت ذوب و تولی��د فوالد‬ ‫ب��ا افزایش س��االنه ‪ ۶۰‬هزار تن ب��ه ‪ ۱۸۰‬هزار تن‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬محمدباق��ر عالی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا اجرای ط��رح تکمیلی مجتم��ع صنعتی‬ ‫اسفراین و نصب ماش��ین االت ریخته گری پیوسته‬ ‫(‪ )CCM‬عالوه ب��ر افزایش ‪ ۶۰‬هزار تنی ظرفیت‬ ‫تولید س��االنه‪ ،‬با ح��ذف فرایند ب��رش و دور ریز‬ ‫ش��مش حدود ‪۲۰‬درصد صرفه جوی��ی در تولید را‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫توان تولید لوله های ب��دون درز درون چاهی نفت‬ ‫و فوالدی های الیاژی س��نگین تا س��قف ‪ ۱۲۰‬تن‬ ‫دست یافته بودیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه به تازگی داخلی س��ازی کام��ل قطعات‬ ‫مه��م ف��والدی انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬ب��رای نخس��تین بار تیغه های ب��رش حفاری‬ ‫(‪ )TBM‬ک��ه از طری��ق واردات تامی��ن می ش��د‪،‬‬ ‫ب��ه طور کامل داخلی س��ازی ش��ده که ع�لاوه بر‬ ‫جلوگی��ری از خ��روج ارز‪ ،‬صرفه جویی ‪۵۰‬درصدی‬ ‫در ن��رخ تم��ام ش��ده در صنای��ع کش��ور داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همچنی��ن ب��رای نخس��تین بار قطع��ات مه��م‬ ‫خردکن ه��ای معدن��ی (‪ )HPGR‬به ط��ور کامل‬ ‫داخلی سازی شده اس��ت که جایگزینی این قطعه‬ ‫با مش��ابه نمونه خارجی‪ ،‬ساالنه ده ها میلیون یورو‬ ‫صرفه جویی ارزی درپی خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدباق��ر عال��ی همچنین از داخلی س��ازی و‬ ‫ساخت کامل غلتک های پشتیبان سنگین بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬تن و رول های نورد موردنیاز صنایع فوالد و نیز‬ ‫کوپلین��گ خطوط تولی��د ورق در مجتمع صنعتی‬ ‫اسفراین خبر داد‪.‬‬ ‫کارخانه ه��ای لوله گس��تر اس��فراین و مجمتع‬ ‫صنعتی اس��فراین با س��رمایه گذاری ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫یوروی��ی س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع‬ ‫ایران (ایدرو) با وس��عت ‪ ۲۱۰‬هکتار در اس��فراین‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت راه‬ ‫تولیدکننده را‬ ‫نبندد‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫دالیل اصلی وقوع سیل شناسایی شد‬ ‫شفافیت پولی؛ هدف از‬ ‫تدوین شیوه نامه عرضه‬ ‫نفت در بورس‬ ‫وزی��ر نف��ت ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه تاکن��ون عرضه‬ ‫نفت و میعان��ات گازی‬ ‫در ب��ورس انرژی دارای‬ ‫ش��یوه نامه نبوده است‬ ‫ه��دف از تدوی��ن ای��ن‬ ‫ش��یوه نامه را شفافیت‬ ‫پول��ی در عرضه عن��وان کرد‪ .‬بیژن زنگن��ه درباره‬ ‫ش��یوه نامه نحوه عرضه نفت و میعان��ات گازی در‬ ‫بورس انرژی که به تازگی ابالغ ش��ده است‪ ،‬به خانه‬ ‫ملت گف��ت‪ :‬تاکنون عرضه نف��ت و میعانات گازی‬ ‫در بورس انرژی دارای ش��یوه نامه نب��وده و فقط با‬ ‫اج��ازه ش��ورای هماهنگی اقتصادی س��ران ‪ ۳‬قوه‬ ‫در ای��ن حوزه فعالیت داش��تیم اما با توجه به اینکه‬ ‫ف��روش نفت و میعانات گازی در ب��ورس انرژی در‬ ‫قانون امس��ال عنوان ش��د ش��یوه نامه صریحی با‬ ‫در نظ��ر گرفت��ن تمامی فعل و انفع��االت فروش از‬ ‫س��وی وزارت نفت تدوین ش��د‪ .‬وزیر نفت در ادامه‬ ‫توضیح داد‪ :‬در ش��یوه نامه عرضه نف��ت و میعانات‬ ‫گازی در ب��ورس انرژی ب��ه مباحثی همچون نحوه‬ ‫قیمت گذاری و نحوه تعدیل قیمت ها‪ ،‬اش��اره شده‬ ‫زی��را ممکن اس��ت از زمانی که خری��دار در بورس‬ ‫برنده می ش��ود تا زمان برداش��ت‪ ۲ ،‬تا ‪ ۳‬ماه طول‬ ‫بکشد‪ .‬از این رو‪ ،‬باید مشخص شود قیمت ها چطور‬ ‫تعدیل می ش��وند تا دو طرف معامله متضرر نشده و‬ ‫معامله منصفانه باش��د‪ .‬وی همچنین درباره نقش‬ ‫تدوین ش��یوه نامه عرضه نف��ت و میعانات گازی در‬ ‫ب��ورس در عرضه های بعدی و اینک��ه ایا می تواند‬ ‫در فروش بیش��تر تاثیر داش��ته باشد ‪ ،‬افزود‪ :‬اساس‬ ‫بر این اس��ت ک��ه این عرضه در مس��ائلی همچون‬ ‫قیمت گذاری شفافیت داش��ته باشد تا افرادی که‬ ‫می خواهند قیمت دهند به درس��تی بدانند پول را‬ ‫چطور از انها دریاف��ت می کنیم‪ ،‬همچنین بتوانند‬ ‫محاسبات خود را به دقت انجام دهند و تمامی انها‬ ‫به طور یکس��ان اطالعات مربوط به خرید و فروش‬ ‫را داشته باشند‪ .‬‬ ‫چگونه بفهمیم مشترک‬ ‫پرمصرف هستیم؟‬ ‫میزان الگوی مصرف این گونه است که برای‬ ‫مش��ترکان عادی ماهانه ‪ ۳۰۰‬کیلووات ساعت‬ ‫مص��رف ب��رق در م��اه و الگوی مص��رف برای‬ ‫ماه های گرم است و ‪ ۶۰۰‬کیلووات ساعت برای‬ ‫دو ماه مصرف اس��ت‪ ،‬حال اگر مشترکی کمتر‬ ‫از این ع��دد مصرف کند‪ ،‬خوش مصرف و باالتر‬ ‫از این عدد باش��د‪ ،‬پرمصرف به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫البته این یک قاعده کلی است و الگوی مصرف‬ ‫برق در مناطق گرمس��یر یا عادی متفاوت بوده‬ ‫و بس��تگی به نوع اب و هوای مناطق مختلف‪،‬‬ ‫این الگوها تعیین ش��ده است‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫امار و ارقام حاکی از ان اس��ت که ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫مشترکان جزو پرمصرف ها هستند و با توجه به‬ ‫اینکه برای تولید برق باید س��وخت گاز مصرف‬ ‫ش��ود‪ ،‬این گروه از مش��ترکان با مصرف بیشتر‬ ‫برق‪ ،‬نه تنها باعث الودگی بیشتر محیط زیست‬ ‫می ش��وند‪ ،‬بلکه یارانه بیش��تری را هم به خود‬ ‫اختص��اص می دهند‪ .‬یک درصد از مش��ترکان‬ ‫برق ک��ه در باالترین رده مصرف��ی قرار دارند‪،‬‬ ‫به اندازه ‪ ۱۰‬درصد مشترکان کم مصرف کشور‬ ‫برق مصرف می کنند‪ .‬در این راستا‪ ،‬محمدحسن‬ ‫متولی زاده ‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت توانی ر در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که مشترکان چگونه می توانند‬ ‫از ق��رار گرفتن در س��طوح پرمصرف یا خوش‬ ‫مصرف اگاه شوند‪ ،‬گفت‪ :‬برای اگاهی مردم‪ ،‬از‬ ‫این پس در قبوض برق برحسب میزان مصرف‬ ‫مش��ترکان‪ ،‬پرمصرف یا کم مص��رف بودن انها‬ ‫درج خواهد شد‪ .‬بنا بر گفته های متولی زاده به‬ ‫نقل از وزارت نیرو‪ ،‬با توجه به اینکه در تابستان‬ ‫وسایل سرمایشی بیشترین میزان مصرف برق‬ ‫را ب��ه خود اختصاص می دهند‪ ،‬مش��ترکان در‬ ‫ص��ورت توجه و دقت در چگونگی اس��تفاده از‬ ‫وسایل سرمایش��ی‪ ،‬می توانند به میزان زیادی‬ ‫از مصرف برق خود را کاهش دهند‪ .‬وی درباره‬ ‫سهم وسایل سرمایشی از مجموع برق مصرفی‬ ‫کش��ور در تابس��تان اظهار ک��رد‪ :‬در این فصل‬ ‫ح��دود ‪ ۲۲‬هزار مگاوات یا مع��ادل ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از مصرف برق کش��ور‪ ،‬به وس��ایل سرمایش��ی‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬چنانچه‬ ‫مش��ترکان برق خانگی بتوانند در مصرف برق‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د صرفه جویی کنن��د‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫انها بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مهم تری��ن عاملی که در فصل تابس��تان میزان‬ ‫مصرف برق را افزایش می دهد استفاده از کولر‬ ‫است‪ .‬اگر مصرف کنندگان کولر‪ ،‬در ساعات اوج‬ ‫مصرف برق(‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۰‬تا ‪ )۲۳‬درجه کولر‬ ‫گازی خود را بین ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬درجه تنظیم و دور‬ ‫موتور کولر ابی خود را کند کنند‪ ،‬می توانند در‬ ‫مصرف برق صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫متاسفانه‬ ‫بی توجهی به‬ ‫تاثیر متقابل‬ ‫مولفه های‬ ‫محیطی‪-‬انسانی‬ ‫و تک متغیره‬ ‫دیدن بروز‬ ‫پدیده ها و وقایع‬ ‫مشابه سیالب‬ ‫و‪ ...‬در عمل‬ ‫موجب شده‬ ‫است که در‬ ‫رویارویی با یک‬ ‫پدیده طبیعی‬ ‫و به منظور حل‬ ‫موضعی ان‪،‬‬ ‫نسبت به حذف‬ ‫دیگر پدیده های‬ ‫مرتبط و تحت‬ ‫تاثیر اقدام شود‬ ‫مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫در گزارش��ی عل��ل وقوع س��یل های اخیر کش��ور از‬ ‫دیدگاه زیس��ت محیطی را بررس��ی ک��رده و گفت‪ :‬با‬ ‫دس��ت درازی ها به طبیع��ت پیرامون��ی در دهه های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬توانایی سرزمینی در برابر پیامدهای حاصل‬ ‫به دچار نقصان شده و این امر موجب بروز نگرانی های‬ ‫موجه و موکد در میان سیاست گذاران‪ ،‬تصمیم سازان‬ ‫و مجریان باالدس��تی و میان دس��تی حاکمیت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در گزارش مرکز پژوهش های مجلس امده اس��ت‪:‬‬ ‫توج��ه نک��ردن به تعام��ل و ارتباط طبیع��ی مناطق‬ ‫مختلف کشور و از جمله شرایط پایابی برخی مناطق‬ ‫کشور (از جمله خوزس��تان به عنوان پایاب حداقل ‪۵‬‬ ‫حوضه مهم ابریز در استان های باالدست) و نبود سند‬ ‫جامع برنامه و برنامه عمل فراگیر که بتواند با شناخت‬ ‫علل و عوامل موثر بر بروز حوادث طبیعی و پیامدهای‬ ‫منت��ج از ان و پیش بین��ی احتم��ال وق��وع حوادث‬ ‫بر اس��اس یک مدل منطقی‪ ،‬در نهای��ت راهبردهای‬ ‫امادگ��ی مقابله‪ ،‬مدیریت بحران ها و پس��ابحران ها و‬ ‫در مجم��وع «ت��اب اوری فعال و تعامل��ی اجتماعی»‬ ‫را ارائ��ه کن��د‪ ،‬مناط��ق مختلف کش��ور و اجتماعات‬ ‫محل��ی و فعالیت های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و ش��رایط‬ ‫سیاس��ی و امنیتی کشور را از طریق افزایش احتمال‬ ‫وق��وع و افزای��ش تکرار و ش��دت وق��وع و پیامدهای‬ ‫روان��ی‪ ،‬جس��مانی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬امنیتی‪،‬‬ ‫زیست محیطی و بهداشتی به ش��دت تحت تاثیر قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ای��ن مرک��ز معتقدن�� د س��یالب های‬ ‫اخی��ر منجر به افزایش س��طح اب مناب��ع زیرزمینی‬ ‫نخواه��د ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار می رود س��یالب های‬ ‫مخ��رب فروردین ‪۱۳۹۸‬کش��ور هوشیارباش��ی برای‬ ‫سیاست گذاران کشور باشد که حفاظت محیط زیست‬ ‫را در اولویت برنامه ها قرار دهند‪.‬‬ ‫سیل زمانی رخ می دهد که خاک و پوشش گیاهی‬ ‫یک منطقه توانایی جذب کامل اب را نداش��ته باشد‪.‬‬ ‫در این زمان حجم اب ب��ه صورت غیرقابل کنترل از‬ ‫طریق کانال های رودخان��ه ای یا حفره های طبیعی یا‬ ‫مخازن اب دست ساز بشر‪ ،‬ریزش می کند‪.‬‬ ‫شهرس��ازی ها و حذف گیاهان باعث کاهش مقدار‬ ‫اب نفوذی و افزایش اب سطحی می شود‪ .‬حجم زیاد‬ ‫اب از یک طرف بر بزرگی طغیان می افزاید و از طرفی‬ ‫با افزایش فرس��ایش‪ ،‬رسوباتی به وجود می اورد که با‬ ‫برجای گذاش��تن انها ظرفیت بستر اصلی رود کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫زیس��ت بوم ایران از یک س��و به دلی��ل ویژگی های‬ ‫جغرافیای��ی‪ ،‬اقلیم��ی و ریخت شناس��ی منابع اب و‬ ‫خاک در تاریخ طوالنی خود‪ ،‬به عنوان یک س��رزمین‬ ‫نیمه خشک در بخش عمده ای از فالت ایران شناخته‬ ‫ت اما از س��وی دیگر به علت تنوع سرزمینی‬ ‫شده اس ‬ ‫و اقلیمی و نیز شرایط حاکم بر شیوه توسعه جاری و‬ ‫حاکم‪ ،‬در همین دوران همواره با بروز حوادث متعدد‬ ‫طبیع��ی و به ویژه طغیان و جری��ان نابهنگام اب های‬ ‫س��طحی در بس��یاری از مناطق کش��ور صرف نظر از‬ ‫ش��رایط متنوع جغرافیایی خود نی��ز در چالش بوده‬ ‫است‪ .‬متاسفانه بی توجهی به تاثیر متقابل مولفه های‬ ‫محیطی‪-‬انس��انی و تک متغیره دیدن بروز پدیده ها و‬ ‫وقایع مش��ابه س��یالب و‪ ...‬در عمل موجب شده است‬ ‫که در رویارویی با یک پدیده طبیعی و به منظور حل‬ ‫موضعی ان‪ ،‬نس��بت به حذف دیگر پدیده های مرتبط‬ ‫و تحت تاثیر اقدام شود‪.‬‬ ‫دالیل اصلی وقوع سیل‪:‬‬ ‫‪ .۱‬توجه نک��ردن به ظرفی��ت مهم ترین تاالب های‬ ‫کش��ور به عنوان کاهنده ش��دت س��یالب و پذیرنده‬ ‫سیل زمانی رخ می دهد که خاک و پوشش گیاهی یک منطقه توانایی‬ ‫جذب کامل اب را نداش��ته باش��د‪ .‬در این زمان حجم اب به صورت‬ ‫غیرقابل کنترل از طریق کانال های رودخانه ای یا حفره های طبیعی یا‬ ‫مخازن اب دست ساز بشر‪ ،‬ریزش می کند‬ ‫س��رریز اب رودخانه ه��ا و روان اب های س��طحی در‬ ‫کش��ور (تاالب های هورالعظی��م‪ ،‬ش��ادگان‪ ،‬بام��دژ‪،‬‬ ‫بختگان‪ ،‬خش��ک و‪ )...‬در س��ال های گذشته عالوه بر‬ ‫تاثیر بر تشدید س��یالب ها منجر به کاهش پهنه ابی‬ ‫تاالب ها و افزایش سطح در معرض فرسایش و گسیل‬ ‫ریزگردها شده است‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تغییر کاربری بستر و حریم منابع مهم ابی (بستر‬ ‫و حری��م مناب��ع اب��ی س��اکن و جاری) ه��م موجب‬ ‫ش��کنندگی بافت خاک و ناپایداری بافت خاک شده‬ ‫و ه��م موجب کاهش قدرت و ت��وان پذیرندگی مازاد‬ ‫اب های ناشی از بارش به دلیل وجود موانع فیزیکی و‬ ‫مستحدثات سر راهی شده است‪.‬‬ ‫ ‪ .۳‬تغیی��ر ریخت شناس��ی و ش��رایط پوش��ش‬ ‫گیاهی (درخت��ی و مرتع��ی) با افزای��ش غیرمنطقی‬ ‫پهنه های تخصیصی به کشاورزی و دامداری متمرکز‬ ‫و به وی��ژه در مناطق دارای خاک های س��بک ناپایدار‬ ‫و در ش��یب های زی��اد‪ ،‬که عالوه ب��ر کاهش ظرفیت‬ ‫خاک ها در ج��ذب‪ ،‬به دام اندازی و نف��وذ طبیعی اب‬ ‫ب��ه س��فره های اب زیرزمین��ی‪ ،‬از یک س��و موجب‬ ‫کاه��ش زمان ابدوی (حرکت اب در س��طح زمین) و‬ ‫در نتیج��ه کاهش زمان مورد نیاز برای تجمیع اب ها‬ ‫در پایین دس��ت و خط القعرها ش��ده و از سوی دیگر‬ ‫با افزایش ش��کنندگی و بی حف��اظ کردن بافت خاک‬ ‫و رخنم��ون س��طحی ان‪ ،‬موج��ب افزای��ش احتمال‬ ‫فرس��ایش و گس��یل ریزگ��رد ب��ا منش��ا داخلی در‬ ‫کانون های محلی شده است‪.‬‬ ‫ ‪ .۴‬انج��ام ندادن عملیات ابخیزداری در حوضه های‬ ‫باالدس��ت مهم ترین سدهای کش��ور‪ ،‬با وجود تاکید‬ ‫تمام مطالع��ات فنی و مهندس��ی و منابع طبیعی بر‬ ‫ابخیزداری گس��ترده و حفاظت منابع اب و خاک در‬ ‫باالدست سدها‪ ،‬موفق نشدن در انجام ابخیزداری در‬ ‫حوضه های باالدس��ت موجب افزایش رس��وب گذاری‬ ‫مسیرهای اب گذری ش��ده و عالوه بر کاهش ظرفیت‬ ‫مفید س��دهای مهم کش��ور با انباش��ت رس��وبات در‬ ‫مخازن س��دها و نی��ز کاهش عمق مفید مس��یرهای‬ ‫ابگذری‪ ،‬ظرفیت منابع و س��ازه های ابی برای انتقال‬ ‫مازاد اب های ناش��ی از روان اب ها و در نتیجه افزایش‬ ‫شدت سیالب ها شده است‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انج��ام ن��دادن عملی��ات ابخ��وان داری و توجه‬ ‫تک مح��وری به سدس��ازی در س��ال های گذش��ته و‬ ‫فراموش کردن توان سرزمینی در پذیرش‪ ،‬مستحیل‬ ‫کردن و کاهش س��رعت حرک��ت روان اب ها از طریق‬ ‫ابخوان داری‪.‬‬ ‫ ‪ .۶‬توج��ه کافی نکردن به روش های منطبق با توان‬ ‫طبیعی مانند تغذیه مصنوعی و‪ ...‬‬ ‫ ‪ .۷‬بی توجه��ی به الگوی منطقی پراکنش و کاربری‬ ‫صنعتی‪-‬کشاورزی‪-‬خدماتی در حوضه های مهم ابریز‬ ‫کشوری ‬ ‫ ‪ .۸‬کاربری نامناسب اراضی و توجه به برخی شرایط‬ ‫ویژه اقلیمی‪ -‬جغرافیایی در کشو ر‬ ‫ ‪ .۹‬توج��ه نک��ردن ب��ه یکپارچگی مناب��ع تاالبی و‬ ‫به ویژه دس��ت اندازی به ریخت شناسی تاالب ها مانند‬ ‫قس��مت بندی کردن تاالب هورالعظیم در خوزستان‬ ‫که در عمل بخشی از عرصه تاالب در شرایط خشکی‬ ‫موجب بروز و تشدید ریزگردها شده است و در زمان‬ ‫بارش های مشابه سال ابی جاری‪ ،‬این بخش از تاالب‬ ‫امادگی و شرایط پذیرش مازاد اب ها را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹موارد مصداقی ناشی از دستکاری طبیعت‬ ‫بدون رعایت مالحظات زیست محیطی‬ ‫‪ .۱‬س��اخت جاده های متعدد از سوی وزارت نفت و‬ ‫نیروهای نظام��ی در تاالب هورالعظیم که یکپارچگی‬ ‫تاالب را از بین برده و امکان رهاس��ازی اب در تاالب‬ ‫را دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫ ‪ .۲‬تغییرات زیاد در ورودی رودخانه کرخه به تاالب‬ ‫هورالعظیم که باعث مس��دود ش��دن این ورودی ها و‬ ‫پس زدن به شهرها و مزارع کشاورزی شده است‪.‬‬ ‫ ‪ .۳‬چرای بی روی��ه دام و کنترل نکردن بهره برداری‬ ‫از مرات��ع و اجرا نکردن طرح های تجمیع عش��ایر که‬ ‫اسیب شدید به پوشش گیاهی مناطق جنگلی حوضه‬ ‫زاگرس و مراتع جلگه ای وارد کرده است‪.‬‬ ‫ ‪ .۴‬انجام ندادن اقدام اساس��ی در مبارزه با بیماری‬ ‫درختان بل��وط در حوضه زاگرس ک��ه باعث نابودی‬ ‫حداق��ل ‪ ۱۳‬میلی��ون درخ��ت بلوط در اس��تان های‬ ‫لرس��تان‪ ،‬ایالم‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬ف��ارس و چهارمحال و‬ ‫بختیاری شد‪.‬‬ ‫ ‪ .۵‬جنگل ه��ای دز و کرخ��ه یک��ی از بزرگ تری��ن‬ ‫اکوسیس��تم های طبیعی جنگلی اس��ت که س��ال ها‬ ‫به دلیل خشکس��الی و س��اخت س��د کرخه و توسعه‬ ‫کشاورزی حقابه انها قطع شده و موجب خشک شدن‬ ‫بخشی از این جنگل ها شده است‪.‬‬ ‫‪ .۶‬س��اخت رستوران و سازه های متعدد تفریحی به‬ ‫همراه ویالس��ازی در حاشیه کارون و دز در شهرهای‬ ‫دزفول و اهواز و ساحل س��ازی ب��دون مطالعه موجب‬ ‫عرض کم رودخانه و دس��ت اندازی گسترده به بستر و‬ ‫حریم این رودخانه ها شده است‪.‬‬ ‫ ‪ .۷‬ایج��اد پ��رورش ماهی و کش��اورزی در بس��تر‬ ‫رودخانه ه��ا ی��ا حری��م مس��تقیم انه��ا ب��ه افزایش‬ ‫خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شده است‪.‬‬ ‫ ‪ .۸‬دس��ت اندازی به تاالب های فصل��ی و دائمی در‬ ‫حاش��یه رودخانه های دز‪ ،‬کارون و کرخه و مس��دود‬ ‫کردن مس��یل های طبیعی باعث پخش س��یالب در‬ ‫اراضی کشاورزی یا خانه های روستایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم گیری ه�ای اش�تباه و رعای�ت‬ ‫نکردن ارزیابی های زیست محیطی‬ ‫مرک��ز پژوهش ه��ا تصمیم گیری ه��ای غل��ط و‬ ‫سیاس��ت گذاری های نادرست در زمینه محیط زیست‬ ‫در ایران را بدین صورت تقسیم بندی می کند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬خش��ک ک��ردن ت��االب هورالعظیم و اس��تقرار‬ ‫سکوهای نفتی در داخل تاالب‬ ‫ ‪ -۲‬توجه نکردن به هش��دارهای س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست در زمینه الیروبی مصب رودخانه ها‬ ‫‪ -۳‬عملک��رد نامناس��ب در ح��وزه ابخی��زداری و‬ ‫حفاظت از مراتع‪ ،‬جنگل ها و پوش��ش گیاهی حوضه‬ ‫ابخیز‬ ‫‪ -۴‬حفظ نکردن حریم و بستر رودخانه در محدوده‬ ‫دشت و به ویژه در مناطق مسکونی‪.‬‬ ‫‪ ۱.۵‬برابر درامد برق کشور صرفه جویی شد‬ ‫مع��اون وزیر نی��رو در امور ب��رق و انرژی با بی��ان اینکه با‬ ‫اقدام های مدیریت مصرف در س��ال گذش��ته ‪ ۱.۵‬برابر درامد‬ ‫برق کش��ور صرفه جویی ش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ ۱۹ :‬خرداد که‬ ‫تاریخ ش��روع فعالیت های مدیریت مصرف در سال گذشته در‬ ‫خوزستان بوده را به عنوان «روز مدیریت مصرف» نام گذاری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫همایون حائری در س��فر به استان خوزس��تان و نشست با‬ ‫مدیران صنعت برق و استاندار در کمیته کنترل و کاهش اوج‬ ‫بار تابس��تان ‪ ۹۸‬استان گفت‪ :‬هماهنگی های سال گذشته در‬ ‫خوزستان باعث شد تا نگاه جدیدی در صنعت برق ایجاد شود‬ ‫که ما می توانیم از طریق تعامل با مس��ئوالن استانی‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصرف ارزشمندی را اعمال کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد‪ :‬تابستان‬ ‫سال گذشته با اقدام های انجام شده در اوج بار بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬مگاوات در کشور صرفه جویی شد‪ ،‬ان هم در شرایطی‬ ‫که با کمبود تولید نیروگاه های برقابی در کشور روبه رو بودیم‪.‬‬ ‫حائ��ری ب��ا بی��ان اینکه خوزس��تان ب��ه تنهایی‬ ‫‪۵۰۰‬مگاوات صرفه جویی داش��ت و اگر بتوانیم این‬ ‫‪۵۰۰‬م��گاوات را برای س��ال ‪ ۹۸‬ه��م ادامه دهیم‪،‬‬ ‫یک هزار مگاوات صرفه جویی خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫این یک هزار م��گاوات در بخش مصرف را به بخش‬ ‫تولید منتقل کنیم و تلفات ش��بکه انتقال و توزیع و‬ ‫مص��رف داخلی نیروگاه ها را نیز درنظر بگیریم‪ ،‬باید‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات نیروگاه نصب می کردیم تا هزار مگاوات‬ ‫صرفه جویی شده را برای ما تولید می کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات در خوزس��تان برابر‬ ‫اس��ت با ‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد تومان در ش��رایط فعلی و ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬م��گاوات صرفه جویی معادل ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫صرفه جوی��ی در کش��ور‪ ،‬و این عدد ح��دود ‪ ۱.۵‬برابر درامد‬ ‫صنعت برق است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه این روند‬ ‫اغاز ش��ده را باید بتوانیم ادامه دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال هم با‬ ‫با توجه به اعالم امادگی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی برای همکاری علمی و‬ ‫فنی با بخش اب وزارت نیرو در زمینه های مدیریت مخازن س��دها‪ ،‬مدیریت مهندس��ی‬ ‫رودخانه‪ ،‬س��یالب و الیروبی بر اس��اس تجربه های بین المللی و همچنین تجربه های ان‬ ‫این رشد ‪ ۱۵‬درصدی مصرف که تا این لحظه با ان‬ ‫روبه رو هستیم باید اقدام های مدیریت مصرفی سال‬ ‫گذشته را در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫حائری گفت‪ ۱۹ :‬خرداد که تاریخ شروع اقدام های‬ ‫مدیریت مصرف در س��ال گذشته از خوزستان بوده‬ ‫را به عن��وان روز مدیریت مصرف نام گذاری کرده ایم‬ ‫و برنامه هایی نیز در همین راس��تا و با هدف کاهش‬ ‫اوج بار برنامه ریزی شده که در همان روز اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با تش��کر از فعالیت های انجام ش��ده و سربلندی صنعت‬ ‫برق در س��یل اخی��ر‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬امیدوارم تابس��تان بدون‬ ‫مش��کلی را با وج��ود برنامه ریزی ها پشت س��ر بگذاریم و در‬ ‫برنامه ریزی های س��ال های اینده در کنار سرمایه گذاری هایی‬ ‫که انجام می ش��ود مدیریت مصرف نیز در نظر گرفته و دیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان نیز در این نشست تصریح کرد‪ :‬پایداری‬ ‫شبکه برق در سیالب اخیر نشان از تالش های شبانه روزی در‬ ‫درخواست همکاری دانشگاه با وزارت نیرو‬ ‫دانشگاه‪ ،‬جلسه هم اندیشی ستاد ملی فرماندهی سیالب با جمعی از استادان این دانشگاه‬ ‫در ش��رکت مدیریت منابع اب ایران برگزار ش��د‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در این جلس��ه‬ ‫اس��تادان دانش��کده مهندسی ژئودزی و ژئومکانیک دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫مدت س��یل و کارهای خوبی است که در گذشته در تقویت و‬ ‫بروزرسانی زیرساخت های برق انجام شده است‪.‬‬ ‫غالمرضا شریعتی افزود‪ :‬سال گذشته با وجود کاهش تولید‬ ‫نیروگاه های برقابی به دلیل خشکس��الی‪ ،‬با مدیریت مصرف و‬ ‫کاهش ساعات اداری شبکه برق استان پایدار بود و امسال نیز‬ ‫باید ان تجربه موفق را تکرار کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مصرف برق خوزستان در روز گذشته ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۶۲‬مگاوات بود و رش��دی ‪ ۱۵‬درصدی را نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه در سال گذشته نش��ان می دهد و این افزایش مصرف‬ ‫لزوم شروع اقدام های مدیریت مصرف و کاهش ساعات اداری‬ ‫برای حفظ پایداری شبکه برق را نشان می دهد‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان اظهار کرد‪ :‬به همین دلیل ساعت کاری‬ ‫اداره ه��ای خوزس��تان از اول تا ‪ ۱۸‬خرداد از س��اعت ‪ ۷‬صبح‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳:۳۰‬و از ‪ ۱۹‬خ��رداد از ‪ ۷‬صب��ح ت��ا ‪ ۱۳‬خواهد بود و‬ ‫ش��رکت های توزیع و برق منطقه ای اس��تان وظیفه دارند بر‬ ‫اجرای درست این برنامه و کاهش مصرف برق نظارت کنند‪.‬‬ ‫با تش��ریح مباحث مورد نظر‪ ،‬امادگی خ��ود را برای مبادله اطالعات با بخش های مختلف‬ ‫ش��رکت مدیریت منابع اب ایران اعالم کردند‪ .‬در پایان این نشس��ت مقرر شد با استمرار‬ ‫این جلسه ها اقدام الزم برای عملیاتی کردن زمینه های همکاری انجام شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫نبود الگوی درست اجرا‪ ،‬سرعت پیشرفت پروژه های راه اهن را می گیرد‬ ‫دست اندازهای راه اهن در مسیر شرق‬ ‫اکرم امینی‪ :‬انبوه معادن س��نگ اهن و زغال سنگ در شرق کشور‪ ،‬ظرفیت‬ ‫باالیی برای حمل کاال با خط اهن ایجاد کرده‪ ،‬بر همین اساس مسئوالن راه اهن‬ ‫معتقدند راه اهن ش��رق کشور در صورت توسعه می تواند تبدیل به قطب حمل‬ ‫ریلی بار در کش��ور شود‪ .‬از سوی دیگر باتوجه به نگاه ویژه کشورهای همسایه‬ ‫به بندر چابهار برای تعامل با همس��ایه های غربی ایران و اروپا‪ ،‬اتصال این بندر‬ ‫به شبکه ریلی کشور‪ ،‬گامی مهم در زمینه تکمیل و توسعه کریدور ریلی شرق‬ ‫کش��ورمان خواهد بود‪ .‬گرچه در زمینه ساخت راه اهن در شرق کشور و اتصال‬ ‫این منطقه به ش��بکه سراسری ریلی کش��ور‪ ،‬گام هایی برداشته شده اما برخی‬ ‫کارشناس��ان معتقدند نبود الگوی درس��ت در زمینه اجرا و جذب سرمایه گذار‬ ‫در پروژه های بزرگ عمرانی مانند راه اهن ش��رق‪ ،‬س��رعت اجرا و پیشرفت این‬ ‫پروژه ها را گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی کشورمان در سفر‬ ‫روزهای گذش��ته خود به چابهار و بیرجند‪ ،‬بر اولویت داشتن ساخت و تکمیل‬ ‫خط اهن شرق کشور تاکید کرد‪ .‬او با اشاره به برنامه دولت برای اتصال خط اهن‬ ‫چابهار به زاهدان‪ ،‬زابل و بیرجند و در نهایت راه اهن سراسری گفت‪ :‬این طرح‬ ‫از جمله پروژه های اولویت دار کشور و تکمیل کننده کریدور ریلی شرق است‪.‬‬ ‫اسالمی با بیان اینکه س��اخت راه اهن زاهدان‪-‬چابهار پیشرفت بسیار خوبی‬ ‫دارد و روزانه بیش از ‪ ۳‬هزار نفر در این پروژه مشغول کار هستند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫س��اخت قطعه ای از راه اهن زاهدان به س��مت زابل شروع شده و با تامین مالی‬ ‫که در دس��ت اقدام است و جذب سرمایه گذارانی که با انها مذاکره کردیم‪ ،‬این‬ ‫پروژه را به سمت بیرجند ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای س��اخت خط اهن از بیرجند به س��مت سرخس و مشهد‬ ‫نیز برنامه داریم که مناقصه را برگزار و پیمانکاری را در پروژه مس��تقر کنیم تا‬ ‫پروژه تکمیل شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پروژه ساخت راه اهن از یونسی به سمت‬ ‫گناباد نیز فعال اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬امیدواریم در زمان بن��دی حداکثر ‪۴۰‬ماهه که‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬با تامی��ن منابع‪ ،‬خط ریلی کریدور ش��مال‪-‬جنوب در محور‬ ‫شرق را تکمیل کنیم و به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫و ش��بکه ریلی کش��ور تا میلک (مرز مش��ترک ایران و افغانستان) متصل کند‪.‬‬ ‫قطعه دوم به طول ‪ ۷۶۰‬کیلومتر نیز زاهدان را به بیرجند و س��پس س��رخس‬ ‫متصل خواهد کرد تا امکان اتصال ریلی چابهار به مرز ترکمنس��تان و اس��یای‬ ‫میانه فراهم شود‪.‬‬ ‫گرچه وزیر راه و شهرسازی می گوید پیشرفت راه اهن چابهار خوب است اما‬ ‫با گذش��ت بیش از ‪ ۸‬سال از کلنگ زنی پروژه ریلی چابهار‪-‬سرخس‪ ،‬مسئوالن‬ ‫پروژه از پیش��رفت حدود ‪ ۳۰‬درصدی ان خبر می دهند که باتوجه به اهمیت‬ ‫و جایگاه مهمی که این مس��یر ریلی می تواند در توس��عه روابط تجاری ایران و‬ ‫همسایه ها و نیز اقتصاد شرق کشور داشته باشد‪ ،‬پیشرفت چشمگیری به شمار‬ ‫نمی رود‪ .‬طول خط اهن شرق کشور از چابهار تا سرخس‪ ۱۳۷۰ ،‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫قطعه نخست این خط اهن به طول ‪ ۶۱۰‬کیلومتر قرار است چابهار را به زاهدان‬ ‫یکی از کارشناس��ان ریلی کشورمان معتقد است نبود الگو و مدیریت درست‬ ‫در اجرای پروژه های بزرگی مانند کریدور ریلی ش��رق‪ ،‬سرعت پیشرفت انها را‬ ‫گرفته و در عمل انها را بی نتیجه و بدون توجیه کرده است‪.‬‬ ‫عباس قربانعلی بیک در گفت وگو با‬ ‫درباره الزام های توس��عه کریدور‬ ‫ریلی ش��رق کش��ور گفت‪ :‬این کریدور وقتی معنی پی��دا می کند که هم خود‬ ‫راه اهن را داش��ته باش��یم و هم بندر را‪ .‬بندر چابهار سال هاست ساخته شده و‬ ‫فعالیت می کند و در س��ال های اخیر هم افزایش ظرفیت داشته اما از نیازهای‬ ‫‹ ‹سرعت پایین پروژه باوجود اهمیت ان‬ ‫بندر چابهار سال هاست ساخته شده و فعالیت می کند و در سال های اخیر هم افزایش ظرفیت‬ ‫داشته اما از نیازهای پسکرانه این بندر از جمله زیرساخت های ریلی غفلت شده و کاری که در‬ ‫این زمینه انجام می شود‪ ،‬ضعیف و دارای سرعت الک پشتی است‬ ‫‹ ‹نبود الگو و مدیریت درست‬ ‫پسکرانه این بندر از جمله زیرساخت های ریلی غفلت شده و کاری که در این‬ ‫زمینه انجام می شود‪ ،‬ضعیف و دارای سرعت الک پشتی است‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه این ضعف در بسیاری از پروژه های بزرگ کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر انرژی و منابع مالی خود را در انجام پروژه ها متمرکز‬ ‫نکنیم‪ ،‬اجرای انها سال ها طول می کشد و در عمل بهره ای به ما نمی رسانند و‬ ‫فقط بودجه ما در انها دفن می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مش��کل ما درواقع در نوع طراحی پروژه های بزرگ اس��ت‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬یکی از ویژگی های پروژه های بزرگ این اس��ت که به هزینه و زمان‬ ‫زی��اد نی��از دارند‪ ،‬به همین دلی��ل در همه جای دنیا ای��ن پروژه ها را فازبندی‬ ‫می کنند اما در کش��ور ما به دلیل بی توجهی به این مسئله‪ ،‬ساخت پروژه بیش‬ ‫از اندازه طول می کش��د‪ .‬این کارش��ناس با بیان اینکه وقتی مردم و مس��ئوالن‬ ‫نتیجه س��رمایه گذاری در یک پ��روژه را نبینند‪ ،‬به ان توجه نمی کنند و تامین‬ ‫بودجه برای ان دشوار می شود‪ ،‬افزود‪ :‬با فرض اینکه همه بودجه را دولت بدهد‬ ‫و نیازمند س��رمایه گذار نباش��یم‪ ،‬پروژه های بزرگی مانند راه اهن شرق‪ ،‬ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال و نمونه های مشابه باید فازبندی و فازها به ترتیب اهمیت اجرایی‬ ‫ش��وند؛ این مسئله ای اس��ت که در کشور ما از ان غفلت شده است‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اهمیت فازبندی در اجرای پروژه های ریلی کش��ور که اولویت اجرایی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نکته مهم دیگر برای پیشبرد این پروژه ها‪ ،‬جذب سرمایه گذار است‪.‬‬ ‫قربانعلی بیک ادامه داد‪ :‬راه اهن چابهار‪-‬زاهدان جزو اولویت های ریلی کشور‬ ‫اس��ت اما بحث مهم تر‪ ،‬جذب سرمایه گذار است زیرا برای این پروژه های کالن‪،‬‬ ‫بودجه دولتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت ریلی با یاداوری برخی تالش ه��ای بی نتیجه برای حضور‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در پروژه ه��ای کالن ریلی کش��ور گفت‪ :‬چند س��ال پیش‬ ‫پیش��نهادی برای تامین مالی راه اه��ن چابهار‪-‬زاهدان دادی��م و اعالم کردیم‬ ‫می توانیم این پروژه را با س��رمایه بخش خصوصی داخلی بسازیم اما نتیجه ای‬ ‫نگرفتیم و کار انجام نشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از مجموعه های توانمند اقتصادی کشور که هم پول و‬ ‫هم توان اجرایی داشت مایل به مشارکت در ساخت مسیر ریلی چابهار‪-‬زاهدان‬ ‫بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬باتوجه به اینکه مس��یر ریلی چابهار‪-‬زاهدان‪ ،‬در ابتدا مس��یر‬ ‫پرترددی نخواهد بود و بازگش��ت س��رمایه در این مس��یر نیازمند زمان است‪،‬‬ ‫پیش��نهاد ما این بود که بخش خصوصی در این کار مشارکت کند و در مقابل‪،‬‬ ‫بهره برداری از یکی از اس��کله های بندر چابهار به سرمایه گذار سپرده شود زیرا‬ ‫در ای��ن صورت س��رمایه گذاری در این طرح توجیه پذیر می ش��ود اما طرح به‬ ‫سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫او با اش��اره به چن��د تالش بی نتیجه دیگ��ر در معرفی س��رمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی برای مش��ارکت در پروژه های ریلی بزرگ کشور بیان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫نگاه و عملکرد وزارت راه و شهرس��ازی به گونه ای نیس��ت که مش��ارکت بخش‬ ‫خصوص��ی را در این پروژه ها جلب کند و گرچه در س��خن گفته می ش��ود که‬ ‫به دنبال جذب س��رمایه گذار هستند اما در عمل سال هاست به سرمایه گذاران و‬ ‫پیشنهادهای انان بی توجهی می کنند‪.‬‬ ‫قربانعلی بیک با اشاره به سرمایه گذاری های سال های اخیر در بندر چابهار و‬ ‫جذب مشارکت هند در این بندر گفت‪ :‬بندر چابهار درحال حاضر اضافه ظرفیت‬ ‫دارد‪ .‬چرا باید خرج اضافه برای این بندر شود؟ مشکل چابهار‪ ،‬پسکرانه ان است‬ ‫که زیرساخت های حمل ونقلی به ویژه در بخش ریلی ندارد‪.‬‬ ‫این کارشناس یاداور شد‪ :‬وقتی هیچ یک از پروژه های ریلی بزرگ سال های‬ ‫ش و نگاه فعلی به نتیجه نرس��یده‪ ،‬مسئوالن باید بپذیرند که مشکل‬ ‫اخیر با رو ‬ ‫از نگاه و روش موجود است‪ .‬اراده الزم برای اجرای درست طرح ها وجود ندارد‬ ‫و شاهد فرصت سوزی فراوان هستیم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫فرهنگ سازی مصرف‬ ‫بهینه گاز در بوشهر‬ ‫شرکت گاز استان مرکزی‬ ‫در مسیر تعالی سازمانی‬ ‫محمدرض��ا س��میعی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت گاز‬ ‫اس��تان مرکزی گزارش س��رامدی و مسیر تعالی‬ ‫ش��رکت گاز اس��تان مرکزی را بیان ک��رد و در این‬ ‫باره گفت‪ :‬با تصویب هیات مدیره در س��ال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫این شرکت گام در مسیر تعالی گذاشت‪ .‬به گزارش‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مرکزی با‬ ‫اش��اره به اقدام های انجام ش��ده در این باره افزود‪:‬‬ ‫تیم رهبری با ترسیم چشم انداز و ارکان جهت ساز‪،‬‬ ‫قرار گرفتن در میان ‪ ۳‬ش��رکت برتر گاز اس��تانی را‬ ‫برای یک افق ‪ ۱۰‬س��اله تا سال ‪ ۱۴۰۴‬مدنظر قرار‬ ‫داد و درای��ن زمینه با اج��رای برنامه های بهبودی‬ ‫مانند استقرار برنامه ریزی اس��تراتژیک‪ ،‬مدیریت‬ ‫فرایندها و پیاده س��ازی اس��تانداردهای مدیریتی‬ ‫موفق به کس��ب گواهینامه تعهد به تعالی از جایزه‬ ‫ملی تعالی سازمانی شد‪.‬‬ ‫نخستین جلسه کارگروه‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫خوزستان در سال ‪۹۸‬‬ ‫نخس��تین جلس��ه کارگروه توس��عه ص��ادرات‬ ‫غیرنفتی اس��تان خوزس��تان امس��ال به ریاس��ت‬ ‫غالمرضا شریعتی اس��تاندار خوزستان‪ ،‬سرپرست‬ ‫معاون��ت امور هماهنگ��ی اقتصادی اس��تانداری‪،‬‬ ‫امیر حس��ین نظری‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خوزس��تان و دیگر اعض��ای این کارگروه‬ ‫تش��کیل ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان خوزس��تان‪،‬‬ ‫نظری رئیس این س��ازمان و دبیرکارگروه توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی اس��تان در این جلسه بر اهمیت‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی و لزوم توس��عه و افزایش ان با‬ ‫توج��ه به ش��رایط تحری��م تاکید کرد و خواس��تار‬ ‫ایج��اد زیرس��اخت های الزم پایانه ه��ای چزاب��ه‬ ‫و ش��لمچه و انج��ام مصوبه ها از س��وی اعض ا و ارائه‬ ‫گزارش کتبی ب��ه دبیرخانه کارگروه ش��د‪ .‬نظری‬ ‫اف��زود‪ :‬برنامه راهبردی صادرات غیرنفتی اس��تان‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۸‬رس��یدن به ص��ادرات هدف گذاری‬ ‫ش��ده به شرط انجام الزامات ان است‪ .‬وی صادرات‬ ‫غیرنفتی اس��تان در س��ال ‪ ۹۷‬را متناسب با اهداف‬ ‫برنامه ریزی ش��ده خواند و اظهار ک��رد‪ :‬صادرات از‬ ‫مرز چزابه درس��ال ‪ ۹۷‬از لحاظ وزنی ‪ ۱۵‬درصد و از‬ ‫لحاظ ارزشی ‪ ۱۷‬درصد نسبت به سال ‪ ۹۶‬افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬امیرحسین نظری با اشاره به مشکالت‬ ‫موجود در پایانه مرزی شلمچه گفت‪ :‬نصب نکردن‬ ‫‪ xray‬کامیون��ی در پایان��ه‪ ،‬ممنوعی��ت صادرات‬ ‫ابزیان و مرغ و تخم مرغ از مرز ش��لمچه و نبود گیت‬ ‫مناسب برای استقرار تاجران ایران و عراق از جمله‬ ‫مش��کالت مربوط در پایانه مرزی ش��لمچه است‪.‬‬ ‫غالمرضا شریعتی‪ ،‬اس��تاندار خوزستان نیز در این‬ ‫جلس��ه اظهار کرد‪ :‬با توجه به شرایط تحریم مجوز‬ ‫واردات از مرز ش��لمچه باید از اول خرداد عملیاتی‬ ‫شود و گمرک استان به سرعت مقدمات کار را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد‬ ‫اجرای برنامه های مختلف برای مدیریت مصرف برق در اصفهان‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در زمینه انرژی‬ ‫خورشیدی‬ ‫ظرفیت های‬ ‫خوبی در اصفهان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال‬ ‫تاکنون ‪ ۴۷‬مورد‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫با حدود‬ ‫‪ ۱.۵‬مگاوات‬ ‫تولید برق در‬ ‫اصفهان در حال‬ ‫فعالیت هستند‬ ‫ب��ا توج��ه به اینکه پیش بینی می ش��ود در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫دس��ت کم ‪ ۸‬درصد به اوج مصرف کش��ور افزوده ش��ود‪،‬‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۴۰‬درص��د از اوج بار مربوط به ش��بکه های‬ ‫سرمایشی است که در فصل تابستان وارد مدار می شود‪.‬‬ ‫مش��ارکت و همکاری ش��هروندان حقیقی و حقوقی در‬ ‫سراس��ر کش��ور برای فق��ط ‪ ۳۰۰‬س��اعت برون رفت از‬ ‫مشکالت احتمالی در تامین برق پایدار است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬مرسل صالحی‪،‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف ش��رکت توزیع برق اصفهان‬ ‫در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬اول خرداد هر س��ال در ایران‬ ‫به عنوان روز بهره وری و بهینه س��ازی مصرف نام گذاری‬ ‫ش��ده و این روز یاداور این مطلب است که باید استفاده‬ ‫مطل��وب و موث��ری از انرژی‪ ،‬منابع و س��رمایه های یک‬ ‫جامعه داشته باشیم و توجه کنیم که موفقیت در زمینه‬ ‫بهره وری مس��تلزم تالش و همکاری همه اعضای جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ه طرح های پاس��خگویی اوج بار که در‬ ‫س��ال گذشته به منظور تش��ویق مشترکان و پیک سایی‬ ‫اجرا شد اشاره کرد و گفت‪ :‬برنامه ذخیره عملیاتی برای‬ ‫تمام مشترکان با قدرت قراردادی باالی ‪ ۲۵۰‬کیلووات‪،‬‬ ‫جابه جایی تعطیالت هفتگی از جمعه به یکی از روزهای‬ ‫کاری هفت��ه برای تمام مش��ترکان صنعت��ی دیماندی‪،‬‬ ‫کاهش بار برنامه ریزی ش��ده مش��ترکان عمومی و سایر‬ ‫مصارف در س��اعات اوج بار‪ ،‬انجام تعمیرات و تعطیالت‬ ‫س��االنه‪ ،‬اس��تفاده از مولدهای خود تامی��ن و کاهش بار‬ ‫برنامه ریزی شده مشترکان دیماندی کشاورزی از جمله‬ ‫طرح های مدیریت بار در س��ال ‪ ۹۷‬بود که نقش مهمی‬ ‫در مدیریت مصرف برای تمامی تعرفه ای مش��ترکان ایفا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او در ادامه تصریح کرد‪ :‬با تکیه به تجربه های ارزشمند‬ ‫در س��ال گذش��ته و در راس��تای تامین برق پایدار برای‬ ‫تابس��تان ‪ ،۹۸‬برنامه جامعی از طری��ق وزارت نیرو ارائه‬ ‫ش��ده اس��ت که راهکارهای مناسب با هدف عبور از اوج‬ ‫مصرف تابس��تان ‪ ۹۸‬را مش��خص کرده و ضمن براورد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز اس��تان بوشهر با اشاره به‬ ‫تالش های گس��ترده این شرکت در حوزه اموزش و‬ ‫فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز‪ ،‬از بکارگیری‬ ‫روش های نوین و روزامد با هدف سهولت در انتقال‬ ‫محتوا و هم سویی هرچه بیشتر با سلیقه مخاطبان‬ ‫در ام��ر اطالع رس��انی و اگاهی بخش��ی خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان بوشهر‪،‬‬ ‫ مس��لم رحمانی در زمینه اتخاذ بهترین شیوه های‬ ‫اطالع رس��انی با اشاره به نیازسنجی از مخاطبان‪ ،‬به‬ ‫اقدام های این ش��رکت در زمینه شناسایی مطلوب‬ ‫ای��ن نیازها و در نتیج��ه بکارگیری بهترین مجاری‬ ‫انتق��ال اطالعات اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در طول دو‬ ‫سال گذش��ته با توجه به تغییر س��لیقه مخاطبان‪،‬‬ ‫از شیوه های روزامد در حوزه اطالع رسانی استفاده‬ ‫ک��رده و در همین زمینه تهیه و س��اخت موش��ن و‬ ‫اینفوگرافی ه��ا‪ ،‬برنامه ه��ای صوت��ی و تصوی��ری‪،‬‬ ‫پادکس��ت ه ا و‪ ...‬را در دس��تور کار قرار داده ایم‪ .‬وی‬ ‫ی و‪ ۳۰‬‬ ‫در همین باره از تهیه و پخش ‪ ۱۷‬موشن گراف ‬ ‫اینفوگراف��ی خبر داد و افزود‪ :‬خوش��بختانه پخش‬ ‫این تولیدات رس��انه ای‪ ،‬با اس��تقبال باالیی از سوی‬ ‫مخاطبان همراه ش��د و موجب ش��د مضامین مورد‬ ‫نظر با س��هولت و گس��تردگی بیش��تری در سطح‬ ‫جامعه هدف منتشر شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود امسال شاهد افزایش ‪ ۸‬درصدی مصرف برق‬ ‫باش��یم که باعث می شود میزان مصرف در اوج به ‪ ۶۱‬هزار و ‪۳۹۳‬‬ ‫مگاوات برسد که با توجه به میزان تولید بر ق کشور در نهایت حدود‬ ‫‪ ۴‬هزار مگاوات کمبود برق در کشور خواهیم داشت‬ ‫جزبه جز بار مصرفی در س��ال ‪ ۹۸‬و مشخص سازی قدرت‬ ‫قابل اتکا نیروگاه های موجود‪ ،‬تراز تولید و مصرف در سال‬ ‫‪ ۹۸‬به تفکیک مناطق و برای کل کشور مطرح شده است‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای ش��هر اصفهان میزان کاهش‬ ‫ب��ار هر ک��دام از ش��اخص ها و برنامه های تدوین ش��ده‪،‬‬ ‫مش��خص شده اس��ت از جمله درباره اصالح تعرفه ها ‪۳۴‬‬ ‫در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل شد‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫کمیته ویژه رونق تولید با هدف حمایت از صنعت‬ ‫محمد مه��دی رزمجویی‪ ،‬مدی��ر نظارت بر مواد غذایی‪ ،‬اش��امیدنی‪،‬‬ ‫ارایش��ی و بهداشتی دانشگاه علوم پزش��کی از راه اندازی کمیته ویژه ای‬ ‫با عنوان رونق تولید در دانش��گاه علوم پزش��کی ش��یراز خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای حمایت از بخش صنعت اس��تان‪ ،‬کمیته وی��ژه ای با عنوان‬ ‫رونق تولید در دانش��گاه علوم پزش��کی ش��یراز راه اندازی شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫ در این کمیته مس��ائل واحدهای تولیدی و صنعتی که‬ ‫ت را مطرح و دنبال می کنیم‪ .‬مدیر نظارت بر‬ ‫مش��کل یا محدودیت اس�� ‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬اشامیدنی‪ ،‬ارایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ضمن‬ ‫بیان این مطلب افزود‪ :‬نگاه ما حمایت از تولید اس��تان اس��ت و در این‬ ‫زمینه تالش های ما با رویکرد اصالحی اس��ت‪ .‬ما در استان فارس تالش‬ ‫کردیم تعامل خوبی با بخش صنعت و واحدهای تولیدی داش��ته باشیم‬ ‫مدیر نظارت بر مواد غذایی‪ ،‬اش��امیدنی‪ ،‬ارایش��ی و بهداش��تی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گفت‪ :‬تولید مهم ترین چرخه است که در طول سال ها مورد‬ ‫بی توجه��ی زیادی قرار گرفته که ت�لاش ما برای حفظ تولید و مراقبت‬ ‫از س�لامت مردم است‪ .‬رزمجویی افزود‪ :‬حوزه نظارت بر سالمت یکی از‬ ‫بخش های پر چالش برای تصمیم گیری است و سخت ترین مشکل برای‬ ‫ما در حوزه نظارت بر س�لامت‪ ،‬زیرس��اخت ها و نه نبود انطباق با صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی نیز در نشستی‬ ‫که در انجمن صنایع غذایی استان با حضور مدیر نظارت بر مواد غذایی‪،‬‬ ‫مگاوات‪ ،‬ایس��تگاه های سی ان جی حدود ‪ ۱.۶‬مگاوات‪ ،‬در‬ ‫فناوری های نوین ‪ ۱.۶‬مگاوات‪ ،‬کنترل روش��نایی معابر ‪۲‬‬ ‫م��گاوات و در بخش س��رمایش کولرها ‪ ۱.۲‬مگاوات باید‬ ‫کاهش بار ایجاد شود‪ .‬مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت‬ ‫توزی��ع برق اصفه��ان گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬در تعرفه های‬ ‫مختلف پاداش های قابل توجهی پس از عقد تفاهمنامه با‬ ‫ش��رکت توزیع برق به مشترکین تعلق گرفت که مجموع‬ ‫پاداش ها مبلغ ‪ ۴۵‬میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬اوج‬ ‫مصرف کشور در سال گذشته در روز ‪ ۲۰‬تیر به ‪ ۵۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷‬مگاوات رسید‪ ،‬اوج مصرف در اصفهان نیز ‪ ۳‬مردا د‬ ‫‪ ۹۷‬به یک هزار و ‪ ۱۸۰‬مگاوات رسید‪ ،‬در این بخش توجه‬ ‫ب��ه دو مقوله مدیریت تامی��ن و مدیریت تقاضا از اولویت‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫صالحی اضافه کرد‪ :‬برای امس��ال پیش بینی می ش��ود‬ ‫ش��اهد افزایش ‪ ۸‬درصدی مصرف برق باش��یم که باعث‬ ‫می شود میزان مصرف در اوج به ‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۳۹۳‬مگاوات‬ ‫برس��د که با توجه به میزان تولید بر ق کش��ور در نهایت‬ ‫ح��دود ‪ ۴‬هزار م��گاوات کمبود برق در کش��ور خواهیم‬ ‫داش��ت و در این ش��رایط راهی به ج��ز مدیریت مصرف‬ ‫وجود ندارد تا از خاموشی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه س��ارا صالحی‪ ،‬مدیر دفتر بازار برق ش��رکت‬ ‫توزی��ع برق شهرس��تان اصفهان گف��ت‪ :‬در زمینه انرژی‬ ‫خورشیدی ظرفیت های خوبی در اصفهان وجود دارد‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال تاکنون ‪ ۴۷‬مورد سرمایه گذاری با حدود ‪۱.۵‬‬ ‫مگاوات تولید برق در اصفهان در حال فعالیت هس��تند‪،‬‬ ‫این س��رمایه گذاران تا امروز ح��دود ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان‬ ‫درامد کس��ب کردند که نش��ان دهنده س��ود مناسب در‬ ‫بخش انرژی های خورش��یدی است‪ .‬همچنین ‪ ۸‬سامانه‬ ‫خورش��یدی در اداره های اصفهان فعال هستند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬دو ط��رح برای مش��ترکانی ک��ه دارای دیزل ژنراتور‬ ‫هستند وجود دارد که می توانند از انها بهره ببرند‪ ،‬در این‬ ‫زمینه امادگی وجود دارد که برق تولیدی این مشترکان‬ ‫به صورت تضمینی خریداری ش��ود و مشوق های خوبی‬ ‫نیز برای انها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر بازار برق ش��رکت توزیع برق شهرس��تان‬ ‫اصفه��ان تاکید کرد‪ :‬باید بهره وری در ظرفیت های ایجاد‬ ‫شده نیروگاه های کشور را افزایش دهیم‪ ،‬اگر نیروگاه های‬ ‫کش��ور در طول س��ال با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬درصد کار کند و‬ ‫بتوانی��م مازاد برق تولیدی را ب��رای روزهای اوج مصرف‬ ‫ذخیره کنیم بخش زیادی از مشکالت حل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۸۷‬درصد از تماس ها منجر به عملیات نمی شود‬ ‫اشامیدنی‪ ،‬ارایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و فعاالن اقتصادی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬امروز کش��ور در شرایط جنگ اقتصادی است و همه‬ ‫مسئوالن باید این مهم را درک کنند‪ .‬جمال رازقی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ف��ارس در انجمن صنایع غذایی اس��تان با حض��ور مدیر نظارت بر مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬اش��امیدنی‪ ،‬ارایش��ی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و فعاالن‬ ‫اقتصادی در بخش صنایع غذایی اس��تان فارس بیان کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫جنگ نمی توان مانند ش��رایط باثبات برخ��ورد کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬امروز که‬ ‫تولید در ش��رایط حساس��ی قرار دارد نباید ظلم بیش��تری به واحدهای‬ ‫تولیدی ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اقتصاد امروز کشور به گونه ای است که بخش‬ ‫تولید دچار بحران هایی اس��ت که کش��ور راه نجاتی جز توجه به بخش‬ ‫تولید و تحقق عملی رونق تولید ندارد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما دلسوزترین ها در کشور و‬ ‫نظام هستند زیرا در میدان نبرد و مقابله با تحریم ها هستند‪ .‬رازقی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬انتظار فعاالن بخش خصوصی از نهاد های ناظر بر تولید این اس��ت‬ ‫که با حفظ خط قرمز سالمت مردم‪ ،‬فضای بیشتری در اختیار واحدهای‬ ‫تولیدی قرار دهند و این امکان را بدهند که واحدهای تولیدی به تولید‬ ‫بیش��تری بپردازند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولید کنندگان و صادرکنندگان ما به‬ ‫ظ مختلف در فش��ار و سختی هس��تند که همه مسئوالن باید برای‬ ‫لحا ‬ ‫حفظ و سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی اقدام و همت کنند‪.‬‬ ‫بهم��ن راعی‪ -‬مدیرعامل س��ازمان اتش نش��انی و خدمات‬ ‫ایمن��ی ش��هرداری اصفهان گفت‪ :‬بر اس��اس امارهای موجود‬ ‫‪۸۷‬درصد از تلفن های ش��هروندان با ‪ ۱۲۵‬اتش نش��انی منجر‬ ‫ب��ه عملیات نمی ش��ود ک��ه در این میان درص��دی از تماس ها‬ ‫نیز مربوط به مزاحمت ها اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان‬ ‫اصفهان‪ ،‬محس��ن گالبی در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ازمان اتش نش��انی هیچ زمانی برای ازمون و‬ ‫خط��ا وجود ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬به محض دریافت تماس نیروهای‬ ‫س��ازمان به محل حادثه اعزام می ش��وند اما در برخی موارد که‬ ‫تماس ها از جنس مزاحمت است نیروها و امکانات دست خالی‬ ‫به سازمان باز می گردند‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان اتش نشانی تنها به‬ ‫سرویس دهی محدوده خدماتی شهر اکتفا نمی کند زیرا گاهی‬ ‫از این س��ازمان در روس��تاها و ش��هرهای اطراف امدادخواهی‬ ‫می ش��ود که نمونه بارز ان اعزام نیروهای سازمان اتش نشانی‬ ‫اصفهان به مناطق س��یل زده در نوروز امس��ال بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه ویژگی بارز ش��غل اتش نشانی داش��تن هیجان همراه با‬ ‫خونس��ردی و درایت اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬لحظه شیرین برای ما‬ ‫موفقیت در عملیات ها و جلوگیری از وقوع حوادث اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ب��ا ابراز نگرانی از اینکه هنوز برخ��ی افراد در تماس با ‪ ۱۲۵‬به‬ ‫اش��تباه گ��زارش از حادثه ای که وجود ن��دارد را اعالم و ایجاد‬ ‫مزاحمت می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صداقت س��ازمان اتش نش��انی‬ ‫باعث می ش��ود تمام تلفن ها و اخبار رس��یده را حمل بر درست‬ ‫بودن ان بگذاریم‪ .‬مدیرعامل س��ازمان اتش نش��انی و خدمات‬ ‫ایمن��ی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به وضعی��ت ایمنی بازار‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬بازار اصفهان که در یونس��کو ثبت جهانی ش��ده‬ ‫یکی از بازارهایی اس��ت که به عنوان میراث کهن باید امانتدار‬ ‫ان باش��یم ام��ا ایا مباحث ایمنی در ان ب��ه طور کامل رعایت‬ ‫شده؟ چرا تا حادثه ای اتفاق نیفتد به فکر ایمن سازی نیستیم؟‬ ‫وی افزود‪ :‬در بازار اصفهان با عرض کم امکان تردد خودروهای‬ ‫اتش نش��انی وجود ندارد‪ ،‬از س��وی دیگر سقف بازار انباشتی از‬ ‫سیم های برق وجود دارد در حالی که کف بازار داکت های برق‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬گالبی با بیان اینکه در سال ‪ ۹۱‬تعداد‬ ‫‪ ۲‬هزار کپس��ول اتش نشانی در سطح بازار اصفهان توزیع شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بازار اصفهان ش��یرهای هیدرانت نصب‬ ‫ش��ده و از ‪ ۲‬ماه پیش جلس��ه هایی با حضور معاون دادگستری‬ ‫اصفهان برگزار و دغدغه های س��ازمان اتش نش��انی نسبت به‬ ‫ایمنی بازار را اعالم کردیم‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان اعالم کرد‬ ‫پرداخت تسهیالت تبصره ‪ ۱۸‬به واحدهای تولیدی در سال جاری‬ ‫امین غفاری نژاد‪ ،‬معاون امور صنایع سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمان گفت‪ :‬امسال بر اس��اس تفاهم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از محل تس��هیالت تبص��ره ‪ ۱۸‬نقدینگی واحدهای تولیدی را‬ ‫تامی��ن می کنیم که یک ه��زار و ‪ ۹۰‬میلیارد تومان با نرخ ‪ ۱۴‬درصد در‬ ‫مناط��ق برخوردار به ‪ ۳‬گروه طرح ه��ای نیمه تمام صنعتی و معدنی با‬ ‫پیش��رفت ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬واحدهای موجود که نیاز به بازسازی و نوسازی‬ ‫و افزای��ش ظرفیت تولی��د دارند و همچنین برای س��رمایه در گردش‬ ‫پرداخ��ت خواهیم کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت کرمان امین غفاری نژاد در جم��ع خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اس��تان کرمان یکی از اس��تان های نیمه صنعتی کشور است که‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬اس��تان برت��ر در حوزه صنعت ق��رار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۲۵‬پروانه بهره برداری فعال در اس��تان کرمان داریم که این تعداد‬ ‫فعال یا نیمه فعال هس��تند(حدود ‪ ۵۰۰‬بنگاه نیمه فعال و کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫درصد ظرفیت کار می کنند) که واحدهای مشکل دار احص ا شده و انها‬ ‫که امکان برگش��ت به تولید دارند‪ ،‬دنبال می کنیم‪ .‬غفاری نژاد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مهم ترین صنایع استان کرمان شامل زنجیره فوالد‪ ،‬زنجیره مس‪،‬‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬قطعه سازی و صنایع وابسته اس��ت و ‪ ۵‬واحد صنعتی‬ ‫خودروساز در منطقه ویژه اقتصادی بم در حال کار است‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫تولید ان��واع لوله های پلی اتیلن و اتص��االت از دیگر واحدهای صنعت‬ ‫اس��تان کرمان است که س��هم ‪ ۲۵‬درصدی از تولید این محصول را در‬ ‫کش��ور داریم‪ .‬در تولید الس��تیک یکی از قطب های کش��ور هستیم و‬ ‫برق و الکترونیک اس��تان کرمان نیز از محورهای صنعت است‪ .‬معاون‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان گفت ‪ :‬سال ‪ ۹۷‬باوجود‬ ‫چالش ه��ای حوزه تولید‪ ،‬س��ال خوبی از لحاظ ص��دور و تولید پروانه‬ ‫بهره برداری در استان بود که ‪ ۱۲۵‬مورد صادر کردیم و سرمایه گذاری‬ ‫ای��ن واحدها یک ه��زار و ‪ ۵۵‬میلیارد تومان و ایج��اد یک هزار و ‪۷۷۰‬‬ ‫اشتغال مستقیم بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین ‪ ۵۰۶‬مورد درخواست‬ ‫س��رمایه گذاری جدید در حوزه صنایع اس��تان به ارزش ‪ ۹‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان داش��تیم که پیش بینی می ش��ود اگر محقق ش��ود ‪۱۱‬‬ ‫هزار اش��تغال جدید داشته باش��یم که این درخواس��ت ها در صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬غذایی و شیمیایی و به طور عمده صنایع کانی غیرفلزی است‪.‬‬ ‫غفاری نژاد اظهار کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته برای ‪ ۳‬واحد تولید کنسانتره‬ ‫اه��ن با ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری پروانه صادر ش��د و یک‬ ‫واحد تولید فروکروم در منطقه ویژه اقتصادی رفس��نجان داشتیم که‬ ‫با ‪ ۳۱۶‬میلیارد تومان پروانه تولید دریافت کرد و بخش��ی از خوراکش‬ ‫از معادن کرومیت اس��فندقه تامین و بخشی وارد می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنین واحد تولید انواع دارو با ‪ ۲۵‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری‬ ‫در منطق��ه ویژه رفس��نجان فعال ش��د و در یک ما ه س��ال جدید نیز‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری صنعتی با ‪ ۲۰۰‬نفر اشتغال‬ ‫در استان کرمان داشتیم‪ .‬غفاری نژاد تصریح کرد‪ :‬بیشتر صنایع استان‬ ‫کرمان سنگین و سرمایه بر است و در سال گذشته حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برای ایجاد یک اشتغال مستقیم سرمایه گذاری شده است‪ .‬این‬ ‫مس��ئو ل در ادامه بیان کرد‪ :‬ماهانه ‪ ۷۳‬قلم کاال و محصول استراتژیک‬ ‫تولید استان را رصد و پایش می کنیم و سال گذشته با وجود اینکه سال‬ ‫بسیار س��ختی بود‪ ۲۹ ،‬قلم کاالی استان کرمان رشد تولید نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال ‪ ۹۶‬داشتند که شامل کاتد مس‪ ،‬شمش فوالد‪ ،‬واگن‬ ‫قطار‪ ،‬تجهیزات خودرو و‪ ...‬بوده و ‪ ۴۴‬قلم کاالی اس��تان کاهش تولید‬ ‫داش��ته اند‪ .‬وی در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به چالش های‬ ‫حوزه تولید گفت‪ :‬مس��ئله بیشتر واحدها‪ ،‬نقدینگی است و ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫بنگاه ه��ا این مس��ئله را دارند‪ ،‬ضمن اینکه ام��کان تولید داریم و بازار‬ ‫وجود دار د اما در نقدینگی مش��کل داریم‪ .‬غفاری نژاد با اشاره به اینکه‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د از واحدها مش��کل در ورود به بازار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬مش��کل‬ ‫دیگری که س��ال گذشته داشتیم تامین ارز واحدها بود که حدود ‪۸۰‬‬ ‫واحد صنعتی اس��تان کرمان نیاز دارند مواد اولیه و برخی اقالم را وارد‬ ‫کنند که با تفویض اختیار به اس��تان ‪ ۶۵۰‬میلیون دالر برای ‪ ۸۰۰‬قلم‬ ‫کاال س��فارش داده و تامین کردیم و ارزی که ما تخصیص داده ایم ارز‬ ‫نیمایی است‪ .‬معاون س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان‬ ‫بیان کرد‪ :‬در س��ال گذشته برای حل مشکالت واحدهای تولیدی ‪۱۵‬‬ ‫جلس��ه رفع موانع تولید و ‪ ۵۶‬جلسه ذیل این کارگروه با ‪ ۴۷۱‬مصوبه‬ ‫داش��تیم که ‪ ۵۳‬درصد از مصوبه ها اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫تس��هیالت رونق تولید پرداختی سال ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ :‬در زمینه تامین‬ ‫س��رمایه در گردش و سرمایه ثابت ‪ ۲۰‬جلس��ه با نظام بانکی داشته و‬ ‫‪۶۵۰‬میلیارد تومان درخواست تسهیالت معرفی کردیم که حدود ‪۹۸‬‬ ‫واحد متقاضی تسهیالت بودند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬مه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫پیاپی ‪2615‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫مدیران‬ ‫تلویزیون‬ ‫مقصرند‬ ‫اگاهانه ساخته شوند‪ ،‬پربیننده هم خواهند بود‪ .‬فیلم‬ ‫س��ینمایی «روز س��وم» به کارگردانی محمدحسین‬ ‫لطیفی در سال ‪ ۸۵‬برنده بهترین فیلم جشنواره فیلم‬ ‫فجر شد‪.‬‬ ‫این فیلم‪ ،‬روایت اخرین روزهای مقاومت در بخش‬ ‫غربی خرمشهر در سال ‪ ۱۳۵۹‬است‪.‬‬ ‫س��میره و رضا‪ ،‬خواهر و برادری که همراه با سایر‬ ‫گزارشی از روند تازه در بازار کتاب و تغییر قیمت پس از چاپ‬ ‫بازار سیاه قیمت کتاب در پشت جلد‬ ‫گرانی بازار کاغذ موجب ش��د بسیاری از ناشران مجبور‬ ‫به افزایش نرخ کتاب ش��وند‪ .‬این اجبار ب��ه دلیل افزایش‬ ‫هزینه های کاغذ و چاپ در یک سال گذشته است که بازار‬ ‫کتاب را با شرایط سختی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬یک��ی از اتفاق هایی که در چند ماه‬ ‫گذش��ته در حوزه کتاب ش��اهد ان بودیم این اس��ت که‬ ‫بسیاری از ناشران نرخ کتاب را بعد از چاپ تغییر می دهند‪.‬‬ ‫اتفاقی که موجب س��رگردانی مخاطبان و فروشندگان این‬ ‫حوزه می شود‪.‬‬ ‫تغییر نرخ پشت جلد کتاب و دستکاری نرخ بعد از چاپ‪،‬‬ ‫رویه ای اس��ت که تا پیش از این در صنعت نشر شاهد ان‬ ‫نبودی��م و از ای��ن نظر می تواند بدعتی ت��ازه در این حوزه‬ ‫باش��د؛ اتفاقی که مخالفان زیادی دارد و بسیاری این رویه‬ ‫را مناسب بازار کتاب نمی دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تعیین نرخ بعد از چاپ خالف است‬ ‫مدی��ر انتش��ارات هزاره ققن��وس که تغییر ن��رخ کتاب‬ ‫بع��د از چاپ را غیرقانون��ی می داند‪ ،‬تاکی��د دارد با وجود‬ ‫گرفتاری های گوناگون صنعت نشر ازجمله قاچاق و تولید‬ ‫مصادیق کتاب س��ازی نظارت بر تعیین این موضوع امکان‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رضا حاجی ابادی‪ ،‬مدیرانتش��ارات هزاره ققنوس درباره‬ ‫ام��کان تغییر نرخ کتاب بعد از چاپ بی��ان کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫این ایده مخالفم‪ .‬تغییر نرخ کتاب چاپ ش��ده تخلف است‬ ‫و نمایش��گاه یکی از فرصت های بروز این تخلف از س��وی‬ ‫برخی ناشران است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��کان تغییر نرخ بعد از چ��اپ‪ ،‬زمینه ای را‬ ‫فراهم می کند تا در چارچوب قانون‪ ،‬فعالیت خالف ش��کل‬ ‫بگیرد‪ .‬قاعده این است‪ ،‬نرخ هر کاال با توجه به زمان تهیه‬ ‫مواد اولیه تعیین ش��ود‪ ،‬بنابراین پرس��ش اینجاس��ت‪ ،‬ایا‬ ‫دوس��تانی که ایده امکان تغییر ن��رخ کتاب بعد از چاپ را‬ ‫طرح می کنند‪ ،‬چنانچه وضعیت وارونه شد و نرخ مواد اولیه‬ ‫کاه��ش پیدا کرد‪ ،‬حاضر به کاهش ن��رخ کتاب یا افزایش‬ ‫تخفیف ها هستند؟‬ ‫حاجی اب��ادی ب��ا تاکید بر اش��تباه ایده ام��کان تغییر‬ ‫ن��رخ کتاب ادام��ه داد‪ :‬اگر کتاب با کاغ��ذ بندی ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫تومان تولید ش��ده‪ ،‬نی��ازی ندارد با افزای��ش نرخ کاغذ به‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار توم��ان افزایش نرخ پیدا کن��د‪ .‬وی با انتقاد از‬ ‫رویک��رد اقتصادی برخی ناش��ران گفت‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫گاه��ی همکاران تفاوت بین فعالی��ت اقتصادی و فرهنگی‬ ‫را متوجه نیس��تند‪ .‬به عنوان نمونه بارها از س��وی ناشران‬ ‫می ش��نویم «اگر کاغذ کتاب مان را نگه می داشتیم بیشتر‬ ‫س��ود می کردیم»‪ .‬اگر این باور وجود دارد‪ ،‬به جای نش��ر‬ ‫کتاب‪ ،‬کاغذفروش��ی را پیش��ه کنند‪ .‬مدیر انتشارات هزاره‬ ‫ققنوس بیان کرد‪ :‬ناش��ر باید به حدی از فعالیت حرفه ای‬ ‫برسد تا براساس نرخ مواد مصرفی و البته با درنظر گرفتن‬ ‫حاش��یه س��ود به فعالیت خ��ود ادامه بده��د؛ درحالی که‬ ‫بسیاری از دوستان‪ ،‬به دنبال تجارت و سوداوری هستند؛‬ ‫به عبارت دیگر همه راه و روش ها را پیگیری می کنند تا به‬ ‫اهداف اقتصادی خود برسند‪ .‬حاجی ابادی درباره استدالل‬ ‫موافقان ام��کان تغییر نرخ کتاب با هدف حفظ توان ادامه‬ ‫فعالیت افزود‪ :‬باید توجه داشته باشیم که افزایش نرخ مواد‬ ‫اولی��ه تولید فقط ویژه ملزومات نش��ر نیس��ت و در عرصه‬ ‫نش��ر کتاب باید دو مقوله فرهنگ و اقتصاد را با هم درنظر‬ ‫بگیریم‪ .‬وی با ابراز نگران��ی از امکان تغییر نرخ کتاب بعد‬ ‫از چاپ بی��ان کرد‪ :‬اگر تغییر نرخ کتاب بعد از چاپ مجاز‬ ‫اعالم شود‪ ،‬این نگرانی وجود دارد که عالوه بر ناشر‪ ،‬موزع‬ ‫و کتابف��روش هم به اصطالح س��رخود نرخ کتاب را تغییر‬ ‫دهند‪ .‬هرچند موافقان‪ ،‬این جریان را حق ناش��ر می دانند‬ ‫تغییر نرخ پش��ت جلد کتاب و دس��تکاری نرخ بعد از چاپ‪ ،‬رویه ای‬ ‫اس��ت که تا پیش از این در صنعت نش��ر شاهد ان نبودیم و از این‬ ‫نظ��ر می تواند بدعتی تازه در این حوزه باش��د؛ اتفاق��ی که مخالفان‬ ‫زیادی دارد و بسیاری این رویه را مناسب بازار کتاب نمی دانند‬ ‫اما باید توجه داشته باشیم که درحال حاضر صنعت نشر با‬ ‫وج��ود قانون‪ ،‬گرفتار اس��یب های گوناگون ازجمله قاچاق‬ ‫کت��اب اس��ت؛ وای به روزی که عنوان «خ�لاف» از تغییر‬ ‫نرخ بعد از چاپ برداش��ته شود‪ .‬حاجی ابادی درباره تاکید‬ ‫موافقان بر لزوم ایجاد س��ازکار نظارتی در تغییر نرخ کتاب‬ ‫بع��د از چاپ افزود‪ :‬نظ��ارت بر این جریان ام��کان ندارد‪،‬‬ ‫چراکه وقت��ی نظارتی برای پیش��گیری از جری��ان تولید‬ ‫مصادیق کتاب س��ازی وجود ن��دارد‪ ،‬چگونه می توان تصور‬ ‫کرد بر امکان تغییر نرخ کتاب بعد از چاپ نظارت ش��کل‬ ‫بگیرد‪ .‬پرس��ش این اس��ت که چه نهادی متولی نظارت بر‬ ‫این موضوع خواهد بود؛ وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪،‬‬ ‫نهادهای امنیتی یا اتحادی��ه؟ بنابراین بعید می دانم بتوان‬ ‫بر این موضوع نظارت ک��رد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬زمانی می توان‬ ‫درب��اره نظارت بر تعیین نرخ کتاب بعد از چاپ با اطمینان‬ ‫صحبت کرد که همه امور در صنعت نش��ر روشن و شفاف‬ ‫باشد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬صنعت نشر از قالب سنتی خارج شود‬ ‫و افت های��ی مانند باندبازی از دامن ش��بکه توزیع و حتی‬ ‫تخصیص بن در کتاب نمایش��گاه پاک ش��ود‪ .‬عالوه براین‪،‬‬ ‫تعداد فروش کت��اب‪ ،‬حتی در دورترین کتابفروش��ی های‬ ‫کشور مشخص و ثبت شود‪ .‬در این شرایط است که می توان‬ ‫از وجود و امکان نظارت صحبت کرد‪ .‬مدیر انتشارات هزاره‬ ‫ققنوس در پاس��خ به این پرسش که اگر امکان تغییر نرخ‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬پس چه راهی برای تداوم فعالیت ناشر‬ ‫در شرایط فعلی وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پاسخ من‪ ،‬مدیریت‬ ‫اس��ت‪ .‬ناشر باید مدیریت داش��ته باشد‪ .‬عالوه براین به ویژه‬ ‫در مواقع بحران‪ ،‬ناشر می تواند به کاهش میزان تولید فکر‬ ‫کند‪ .‬در حوزه فرهنگی و اقتصادی شرایطی ایجاد می شود‬ ‫ک��ه توانایی فعالی��ت بلندمدت از فعاالن گرفته می ش��ود‬ ‫بنابراین می توان با کاهش میزان تولید و برنامه ریزی دقیق‬ ‫ازجمله بازاریابی راه را ادامه داد‪.‬‬ ‫مسعود ردایی‪ ،‬تهیه کننده سینما که فیلم «سال دوم دانشکده من»‬ ‫را در نوبت اکران دارد‪ ،‬درباره اش��تباه محاس��باتی برخی فیلم ها برای‬ ‫اکران در عید فطر و احتمال شکس��ت انها در گیش��ه هش��دار داد‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬مس��عود ردایی درباره زمان اکران فیلم س��ینمایی «سال‬ ‫دوم دانش��کده من» به کارگردانی رس��ول صدرعامل��ی گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه اینکه تع��دادی از فیلم ها در نوبت اکران هس��تند‪ ،‬درحال حاضر ما‬ ‫هم در انتظار نوبت نمایش هس��تیم‪ ،‬با این وجود به نظر من تابس��تان‬ ‫زمان مناس��بی برای اکران «س��ال دوم دانش��کده من» است اما بازهم‬ ‫ای��ن موض��وع به تعداد فیلم ه��ا و افرادی که برای نمایش اثارش��ان به‬ ‫‹ ‹تغییر نرخ کتاب نهاد نظارتی می خواهد‬ ‫بهرنگ کیائیان‪ ،‬مدیر دفتر نشر «نشرچشمه» نیز امکان‬ ‫تغیی��ر نرخ کت��اب بعد از چاپ را با توج��ه به افزایش نرخ‬ ‫کاغذ و دیگر ملزومات مثبت ارزیابی می کند اما اجرای این‬ ‫ایده را نیازمند نظارت می داند‪.‬‬ ‫وی درب��اره امکان تغییر نرخ کتاب بعد از انتش��ار بیان‬ ‫کرد‪ :‬وضعیت تعیین نرخ کتاب در مقایس��ه با سایر کاالها‬ ‫که تاریخ مصرف دارند‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬شاید کتابی حتی‬ ‫بعد از یک س��ال در کتابفروش��ی بماند و فروخته نش��ود‪،‬‬ ‫درحالی که با توج��ه به افزایش مداوم نرخ ملزومات تولید‪،‬‬ ‫ناش��ر برای تجدید چاپ با مشکالت فراوانی روبه رو خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فروش نقدی در حوزه نش��ر اتفاق نمی افتد‪،‬‬ ‫بنابراین اقتصاد نش��ر‪ ،‬اقتصاد س��المی نیس��ت‪ .‬فروش با‬ ‫چک های بلندمدت نیز موجب مس��تهلک ش��دن فعالیت‬ ‫ناش��ران می ش��ود؛ به همین دلیل اس��ت که ناشران برای‬ ‫نمایش��گاه سرودس��ت می ش��کنند‪ .‬کیائیان ب��ا تاکید بر‬ ‫ضرورت نظارت و نهادهای نظارت��ی ادامه داد‪ :‬اگر امکانی‬ ‫برای تغییر نرخ کتاب از س��وی ناش��ر ایجاد ش��ود‪ ،‬اتفاق‬ ‫خوبی اس��ت اما در شرایط فعلی پیش��نهادی برای ایجاد‬ ‫س��ازکار نظارتی برای تحقق این ایده نمی توانم ارائه دهم‪.‬‬ ‫در ش��رایط نبود نهادهای نظارتی‪ ،‬بی تردید اشفتگی هایی‬ ‫در بازار نش��ر به ویژه بین ناش��ر و مولف ایجاد می شود که‬ ‫منصفانه نیس��ت‪ .‬نمی دانم چه س��ازمان یا نهادی توانایی‬ ‫نظارت بر تغییر نرخ کتاب را دارد‪.‬‬ ‫معتقدم با توجه به س��ازکار فعلی حوزه نش��ر‪ ،‬اتحادیه‬ ‫ناشران و کتابفروشان توانایی این نظارت را ندارد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه نش��ر با تاکید بر جایگاه مولف در جریان‬ ‫تولید کتاب گفت‪ :‬با امکان تغییر نرخ کتاب‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫برخی از ناش��ران‪ ،‬کاله اهل قلم را بردارند که اتفاق خوبی‬ ‫تکرار فرصت سوزی «نوروز» در «فطر»‬ ‫ش��ورای صنفی نمایش مراجعه می کنند‪ ،‬بس��تگی دارد و باید ببینیم‬ ‫ای��ن فیلم در کدام زمان به نمایش گذاش��ته می ش��ود‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫اشاره به شرایط اکران عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر چیدمان اکران وضعیت‬ ‫مناسبی ندارد‪ .‬برای نمونه در ایام نوروز شاهد نمایش فیلم هایی بودیم‬ ‫که برای بازه زمانی نوروز مناس��ب نبودند چه بس��ا می توانستند در یک‬ ‫موقعی��ت و زمان دیگر به فروش بهتری دس��ت پیدا کنند یا فیلمی به‬ ‫نمایش درامد که دچار مشکل اساسی در مجوزهای نمایش بود‪ .‬ردایی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬گاهی ش��رایطی که دوس��تان ایجاد می کنن��د تا فیلم را در‬ ‫موقعیت بهتری به نمایش بگذارند‪ ،‬جواب معکوسی می دهد که نمونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی با بیان این مطلب که نظارت بر جریان تغییر‬ ‫نرخ کتاب بعد از انتش��ار‪ ،‬مشابه حسابرسی مالیاتی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬زمانی را نمی ت��وان برای اجرای این ایده پیش بینی‬ ‫کرد‪ .‬امکان تغییر نرخ نیاز صنعت نشر کشور است چراکه با‬ ‫شرایط فعلی نوسان نرخ کاغذ و دیگر ملزومات‪ ،‬این صنعت‬ ‫در حال زمین خوردن است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه نش��ر ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته ناشران‬ ‫تالش کردند با کم کردن تولید و افزایش نقدینگی‪ ،‬جهش‬ ‫قیمت ها را پشت س��ر بگذارند و تا حدودی نیز موفق شدند‬ ‫ای��ن وضعیت را به تعادل برس��انند اما در ظاهر امس��ال‪،‬‬ ‫شرایط کار با افزایش قیمت ها دشوارتر خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر «نشرچشمه» ادامه داد‪ :‬اگر این شرایط ادامه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬مانند چند ماه پیش‪ ،‬ناشران ترجیح می دهند‬ ‫فعالیت نکنند و بنش��ینند تا ببینن��د چه اتفاقی می افتد؟!‬ ‫ناش��ر تا چه زمانی توانایی ادام��ه فعالیت همراه با افزایش‬ ‫مداوم نرخ کاغذ را دارد؟‬ ‫کیائیان افزود‪ :‬به ندرت ناش��ری وجود دارد که از جریان‬ ‫تولید س��ود ببرد‪ ،‬چراکه با توجه به افزایش نرخ ملزومات‪،‬‬ ‫مجبور اس��ت ب��رای ادام��ه فعالیت از جی��ب هزینه کند‪.‬‬ ‫افزایش س��رمایه برای ناش��ران اتفاق می افتد اما به شدت‬ ‫دچار کمبود نقدینگی هس��تند‪ ،‬بنابراین سود حاصل شده‬ ‫مستهلک می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر نرخ کتاب حق ناشر است‬ ‫محم��ود اموزگار‪ ،‬نای��ب رئیس اول اتحادیه ناش��ران و‬ ‫کتابفروش��ان تهران نیز امکان تغییر ن��رخ کتاب به عنوان‬ ‫کاالی فرهنگ��ی ک��ه جنبه اقتصادی ه��م دارد را طبیعی‬ ‫دانس��ت و بر ضرورت نظارت بر بحث گرانفروشی از سوی‬ ‫اتحادیه و تعزیرات تاکید کرد‪.‬‬ ‫اموزگار درباره امکان تغییر نرخ کتاب بعد از انتشار بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به نوس��انات ن��رخ ملزومات تولید کتاب‪ ،‬این‬ ‫ضرورت احساس می شود‪ .‬به عبارت دیگر با توجه به تغییر‬ ‫نرخ کاالهای مختلف‪ ،‬افزایش نرخ برای کتاب نیز طبیعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه کتاب هرچند کاالی فرهنگی تعریف‬ ‫می ش��ود اما باید توجه داش��ته باش��یم ک��ه دارای جنبه‬ ‫اقتصادی نیز اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬امکان تغییر نرخ کتاب نیازمند‬ ‫تعیین سازکارهایی است‪ ،‬به شیوه ای که اشفتگی به دنبال‬ ‫نداشته باش��د‪ .‬اموزگار با اشاره به رویکرد اتحادیه ناشران‬ ‫و کتابفروش��ان ادامه داد‪ :‬موضوع ام��کان افزایش نرخ در‬ ‫اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان پیش��ین و همچنین فعلی‬ ‫طرح و با موسسه خانه کتاب به عنوان بانک اطالعاتی حوزه‬ ‫نشر صحبت ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬تغییرات باید در بانک‬ ‫اطالعاتی خانه کتاب درج ش��ود‪ ،‬اما ای��ن موضوع کفایت‬ ‫نمی کند‪ ،‬به عبارت دیگر برای چگونگی اجرای این موضوع‬ ‫باید به دنبال ایجاد تفاهم با س��ازمان ها و نهادهای مربوط‬ ‫باشیم‪ .‬نایب رئیس اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان تهران‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و س��ازمان‬ ‫تعزیرات‪ ،‬به عنوان مرجع رسیدگی به گرانفروشی‪ ،‬موسسه‬ ‫خان��ه کتاب و اتحادیه ناش��ران و کتابفروش��ان تهران در‬ ‫ایجاد این تفاهم نقش دارند‪ .‬وی با اش��اره به این نکته که‬ ‫نظارت بر قیمت ها وظیفه نهادهای نظارتی ازجمله بازرسی‬ ‫اتحادیه تا مراجع دیگر اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تغییر نرخ کتاب‪،‬‬ ‫حق ناشر است و نرخ کتاب باید از سوی ناشر تعیین شود؛‬ ‫به عب��ارت دیگر تعیین نرخ کتاب وظیف��ه کتابفروش و یا‬ ‫موزع نیست‪.‬‬ ‫ام��وزگار گفت‪ :‬عالوه براین برچس��ب افزای��ش نرخ باید‬ ‫دارای ویژگی های��ی باش��د و همه این موارد ب��ا برگزاری‬ ‫نشست های مشترک مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫ان را در اکران نوروز س��ال جاری دیدیم‪ .‬به نظر می رسد همین اتفاق ها‬ ‫قرار اس��ت برای اک��ران عید فطر هم رخ بدهد چراک��ه بازهم صاحبان‬ ‫تعدادی از فیلم ها متقاضی اکران ش��ده اند درحالی که ش��اید این برهه‬ ‫زمانی برای ان فیلم ها مناسب نباشد اما انها فکر می کنند اگر در چنین‬ ‫زمانی اکران نشود‪ ،‬دیگر موقعیت دیگری برای اکران اثارشان به دست‬ ‫نمی اورند و ش��رایط بهتری در انتظارشان نخواهد بود‪ .‬این تهیه کننده‬ ‫سینما ادامه داد‪ :‬در هر صورت بسیاری از تهیه کنندگان با شرایط سخت‬ ‫فیل��م تهیه می کنند و اگ��ر چنین فیلمی در مرحله اکران هدر ش��ود‪،‬‬ ‫دچار مش��کل می ش��وند‪ .‬برای نمونه همین اتفاق در اکران ماه رمضان‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫می��زان ف��روش فیلم ه��ای س��ینمایی در نیمه‬ ‫نخس��ت ماه مبارک رمضان اعالم ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬بر اس��اس اعالم معاونت توسعه فناوری و‬ ‫مطالعات س��ینمایی‪ ۱۳ ،‬فیلم س��ینمایی در نیمه‬ ‫نخس��ت ماه مبارک رمضان نمایش داده ش��د که‬ ‫از این تعداد فیلم ‪ ۴۸‬درص��د با موضوع اجتماعی‪،‬‬ ‫‪ ۳۶‬درص��د کمدی و ‪ ۱۵‬درصد ک��ودک و نوجوان‬ ‫بوده اس��ت و در س��ال ‪ ۱۵ ،۹۷‬فیلم س��ینمایی در‬ ‫ماه مبارک رمضان نمایش داده ش��د که ‪ ۴۷‬درصد‬ ‫ب��ا موضوع اجتماعی‪ ۴۰ ،‬درص��د کمدی‪ ۶ ،‬درصد‬ ‫ک��ودک و نوجوان و ‪ ۶‬درصد مقاومت بوده اس��ت‪.‬‬ ‫مجموع فروش فیلم های سینمایی در نیمه نخست‬ ‫ماه مبارک رمضان ب��ا تعداد ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۲۱‬هزار و‬ ‫‪ ۷۵‬نفر تماش��اچی به ‪۹۵‬میلیارد و ‪ ۸۷۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۱۹‬هزار و ‪ ۷۳۰‬ریال رس��ید درحالی که در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ا تعداد ‪ ۱‬میلیون ‪ ۷۸‬ه��زار و ‪ ۶۲۴‬نفر میزان‬ ‫ف��روش ‪ ۷۹‬میلیارد و ‪ ۹۳۶‬میلی��ون و ‪ ۷۷۰‬هزار و‬ ‫‪ ۸۸۰‬ریال بوده است‪ .‬همچنین نرخ متوسط بلیت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬در س��طح کش��ور ‪۹۳.۹۰۰‬ریال و در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۷۴.۱۳۵‬ریال بوده است‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬میزان فروش فیلم ها در نیمه نخس��ت‬ ‫ماه مبارک رمضان در مقایس��ه با دوره مشابه خود‬ ‫در س��ال گذش��ته (‪ ۲۰ )۹۷‬درصد افزایش‪ ،‬تعداد‬ ‫تماش��اگران ‪ ۵‬درصد کاهش و نرخ متوس��ط بلیت‬ ‫سینما ‪ ۲۷‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫جایزه اصلی «نوعی نگاه»‬ ‫کن به برزیل رسید‬ ‫به ندرت ناشری‬ ‫وجود دارد که‬ ‫از جریان تولید‬ ‫سود ببرد‪،‬‬ ‫چراکه با توجه‬ ‫به افزایش نرخ‬ ‫ملزومات‪ ،‬مجبور‬ ‫است برای ادامه‬ ‫فعالیت از جیب‬ ‫هزینه کند‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫برای ناشران‬ ‫اتفاق می افتد‬ ‫اما به شدت دچار‬ ‫کمبود نقدینگی‬ ‫هستند‪ ،‬بنابراین‬ ‫سود حاصل‬ ‫مستهلک می شود‬ ‫امسال رخ داده و بسیاری از تهیه کنندگان دچار ضرردهی شده اند زیرا‬ ‫چیدمان نادرس��تی داشته ایم‪ .‬ضمن اینکه باید بدانیم افرادی که برای‬ ‫تهیه فیلم زحمت می کشند‪ ،‬دوست دارند نتیجه زحمات شان ازسوی‬ ‫مردم دیده شود‪ .‬همین موضوع باعث می شود ما فکر کنیم هر فرصتی‬ ‫که گیرمان می اید‪ ،‬مغتنم است در صورتی که اینها فرصت سوزی است‪.‬‬ ‫ردایی افزود‪ :‬از س��وی دیگر شورای صنفی نمایش هم در این چیدمان‬ ‫دقیق عمل نمی کند وگرنه می تواند بررسی کند و یک چیدمان درست‬ ‫داشته باشد و یک شرایط مناسب را به وجود بیاورد ولی این اتفاق کمتر‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫فیل��م «زندگی ناپی��دای یوردی گاس��مائو» از‬ ‫برزیل موفق به کس��ب جایزه اصل��ی بخش نوعی‬ ‫ن��گاه هفتادودومین جش��نواره فیلم کن ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬هی��ات داوران بخ��ش نوعی نگاه‬ ‫جش��نواره ک��ن ‪ ۲۰۱۹‬به ریاس��ت نادی��ن لبکی‪،‬‬ ‫س��ینماگر لبنانی برندگان این بخش از این رویداد‬ ‫س��ینمایی را در حال��ی اع�لام کردند ک��ه «کریم‬ ‫عینوز» کارگردان و فیلمنامه نویس برزیلی با فیلم‬ ‫زندگی ناپیدای یوردی گاس��مائو جایزه اصلی را به‬ ‫خانه برد و فیلم اس��پانیایی «ازادی» به کارگردانی‬ ‫«البرت س��را» جایزه ویژه هیات داوران این بخش‬ ‫را دریاف��ت کرد‪ .‬فیل��م «افتابی ک��ه هرگز غروب‬ ‫نمی کند» ب��ه کارگردانی اولیوه الکس��ه محصول‬ ‫مش��ترک فرانس��ه‪ ،‬لوکزامبورگ و اس��پانیا جایزه‬ ‫هی��ات داوران را به خود اختص��اص داد‪« .‬کانتمیر‬ ‫باالگوف» سینماگر روس��ی نیز برای ساخت فیلم‬ ‫«بابونه» جای��زه بهترین کارگردانی نوعی نگاه کن‬ ‫را دریافت کرد و هی��ات داوران از فیلم «ژاندارک»‬ ‫به کارگردانی «برونو دومن» از فرانس��ه به طور ویژه‬ ‫قدردانی کردند‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۴‬هزار اثر‬ ‫در جشنواره فیلم شهر‬ ‫بی��ش از ‪ ۴‬ه��زار اثر از ‪ ۱۱۴‬کش��ور در هفتمین‬ ‫جش��نواره بین المللی فیلم ش��هر ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ۴۲۴۰ ،‬اثر ش��امل فیلم های‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬ویدیویی‪ ،‬س��ریال‪ ،‬کوت��اه و نیمه بلند‬ ‫داستانی‪ ،‬مستند و انیمیشن‪ ،‬محصوالت تبلیغاتی‬ ‫و اطالع رسانی سینمای ایران و بخش محله از ایران‬ ‫و ‪ ۱۱۴‬کشور جهان در دبیرخانه هفتمین جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم ش��هر ثبت نام شدند‪ .‬از زمان اعالم‬ ‫فراخوان جش��نواره در بهمن ‪ ۱۳۹۷‬تا پایان زمان‬ ‫ثبت ن��ام در اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬در دو بخ��ش ملی و‬ ‫بین المل��ل عالقه من��دان و فیلمس��ازان فیلم های‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬ویدیویی‪ ،‬س��ریال و فیلم های کوتاه و‬ ‫نیمه بلند و محله ب��ا ثبت ‪ ۴۰۲۵‬فیلم و هنرمندان‬ ‫با ارس��ال ‪ ۲۱۵‬اثر در بخ��ش محصوالت تبلیغاتی‬ ‫و اطالع رس��انی س��ینمای ای��ران در زیرمجموعه‬ ‫لوگو‪ ،‬پوس��تر‪ ،‬تیزر‪ ،‬عنوان بن��دی‪ ،‬عکس صحنه و‬ ‫ش ای مختل��ف در این دوره از‬ ‫پش��ت صحنه در بخ ‬ ‫جشنواره شرکت کردند‪.‬‬ ‫هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر از سوی‬ ‫موسس��ه تصویر ش��هر از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۱‬تیر سال جاری‬ ‫در ش��هر ته��ران و در پردیس س��ینما گالری ملت‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫بازگشت محسن تنابنده‬ ‫بعد از ‪ ١٣‬سال به تئاتر‬ ‫محسن تنابنده قرار است با نمایش «مولن روژ»‬ ‫به کارگردانی حس��ین پارس��ایی دوب��اره به تئاتر‬ ‫بازگردد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬محسن تنابنده بازیگر‬ ‫تئاتر‪ ،‬تلویزیون و س��ینما بعد از ‪ ۱۳‬سال با نمایش‬ ‫«مولن روژ» به کارگردانی حس��ین پارسایی روی‬ ‫صحن��ه می رود‪ .‬اخرین حضور صحنه ای محس��ن‬ ‫تنابنده نمایش «ش��وایک» به کارگردانی کوروش‬ ‫نریمانی بوده اس��ت که در س��ال ‪ ۱۳۸۵‬در س��الن‬ ‫قش��قایی مجموعه تئاتر ش��هر روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫«مولن روژ» نوش��ته ارش عباس��ی جدیدترین اثر‬ ‫حسین پارسایی بعد از موزیکال «بینوایان» است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫کارگردان «روز سوم»‪:‬‬ ‫کارگردان فیلم سینمایی «روز سوم» ضمن گالیه‬ ‫از کمرنگ ش��دن تولید اثار ارزشمند مربوط به دفاع‬ ‫مقدس و حماسه خرمش��هر گفت‪ :‬مدیران تلویزیون‬ ‫و س��ینما مقصرند اما مدیران تلویزیون بسیار بیشتر‬ ‫مقصرند‪ ،‬چراکه فقط به فکر پرکردن انتن تلویزیون‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمدحس��ین لطیف��ی در‬ ‫نشس��ت «فتح خرمش��هر؛ الگوی وح��دت ملی» که‬ ‫در پژوهش��گاه فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات برگزار شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مدیران تلویزیون بس��یار ساده اندیشند زمانی‬ ‫ک��ه فقط به فکر پرکردن انت��ن تلویزیون با تولیدات‬ ‫نازل هستند‪.‬‬ ‫مگر ارتش س��ری و اثار جنگی بیننده های فراوان‬ ‫نداش��ت‪ ،‬مدیران تلویزیون بای��د بدانند اگر تولیدات‬ ‫م��ردم در ح��ال مقاومت هس��تند‪ .‬کارگ��ردان فیلم‬ ‫س��ینمایی «روز س��وم» توضیح داد‪ :‬هر انچه در این‬ ‫فیلم مش��اهده می کنیم به دلیل ارتباط مان با حمید‬ ‫اخون��دی و محمد نورانی بود و تاثیر بس��یار عجیبی‬ ‫داش��ت‪ ،‬من فقط هر انچه از اخوندی می ش��نیدم را‬ ‫تبدیل به تصویر کردم‪ .‬لطیفی با اش��اره به صحنه ای‬ ‫از فیل��م که عراقی ه��ا در خانه ای دست ش��ان را به‬ ‫قابلمه ای می زنند که داغ اس��ت و جنازه ها در حیات‬ ‫خانه هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬به قدری این جنایت س��بوعانه‬ ‫است که قابل بیان نیست‪.‬‬ ‫درواقع نیم س��اعت قبل از ان اهالی خانه در حال‬ ‫خوردن ناهار بودند که به ش��هادت رس��یدند‪ .‬بسیار‬ ‫دلم گرفته است و معتقدم کتابخانه سینمای ایران به‬ ‫عنوان مرجع نیاز به کتاب هایی دارد که در این زمینه‬ ‫باشد‪ .‬من افسرده ام که هنوز فقط برای سوم خرداد‪،‬‬ ‫فیلم سینمایی روز سوم را برای نمایش دادن داریم‪.‬‬ ‫به خاطر دارم که اقای ضرغامی از من دلخور ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬به دلیل مصاحبه ای که در ان گفته بودم مدیران‬ ‫فرهنگی وقتی ما می خواهیم قصه ای را بسازیم پشت‬ ‫ما نیستند‪.‬‬ ‫ی را تولید‬ ‫م��ا می خواس��تیم س��ریال ‪ ۳۴‬قس��مت ‬ ‫کنیم که هر قس��مت ان مربوط به یک روز مقاومت‬ ‫شجاعانه خرمشهر بود‪.‬‬ ‫لطیف��ی با بیان اینکه س��اده لوحی اس��ت اگر فکر‬ ‫کنیم که دشمنان طمع به خاک ایران ندارند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬نگرانی من این اس��ت که انها می خواهند ایران‬ ‫را پاره پاره کنند و باید این اگاهی دادن را از کودکان‬ ‫‪۷‬ساله اغاز کنیم و این با تصویر محقق می شود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫مخاطبان سینما در رمضان‬ ‫ یکشنبه‬ ‫طرح روز‬ ‫‪ 5‬خرداد ‪ 20 - 1398‬رمضان ‪ 26 - 1440‬مه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1297‬پیاپی ‪2615‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫نوای رمضان‬ ‫گالری گردی در اخرین ماه بهار‬ ‫گالری های هنری پایتخت با شروع خرداد‪ ،‬اخرین‬ ‫ماه فص��ل بهار میزب��ان نمایش��گاه های جدید برای‬ ‫بازدید اهالی فرهنگ و هنر هستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫گالری ه��ا و مراکز هنری تهران‬ ‫در اواسط ماه مبارک رمضان همزمان با شروع اخرین‬ ‫م��اه فصل به��ار اثار هنرمندان جوان و پیشکس��وت‬ ‫کشور را میزبانی می کنند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در تهران‪ ،‬خیاب��ان کریمخان زند‪،‬‬ ‫خردمند شمالی‪ ،‬کوچه اعرابی ‪ ۲‬قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹«هفت پیکر» در گالری محس�ن (منفی‬ ‫یک)‬ ‫‹ ‹«در ستایش طبیعت» در گالری شلمان‬ ‫نمایش��گاه گروه��ی طراح��ی و نقاش��ی باعنوان‬ ‫«در س��تایش طبیعت» که ازس��وی اکرم پیله چیان‬ ‫گرداوری ش��ده‪ ،‬جمعه ‪ 3‬خرداد گش��ایش یافت و تا‬ ‫چهارشنبه‪ 8 ،‬خرداد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در میرداماد‪ ،‬نرس��یده به شریعتی‪،‬‬ ‫رودبارغربی (جنوبی)‪ ،‬کوچه کاووس��ی‪ ،‬ش��ماره ‪۲۷‬‬ ‫واقع است‪.‬‬ ‫‹ ‹«ب» در نگارخانه دانشگاه هنر تهران‬ ‫نمایش��گاه گروهی عکس دانشجویان دانشگاه هنر‬ ‫تهران باعنوان «ب» جمعه‪ 3 ،‬خرداد گشایش یافت و‬ ‫تا پنجشنبه‪ 9 ،‬خرداد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نگارخانه دانش��گاه هنر ته��ران در خیابان انقالب‬ ‫روبه روی تئاتر شهر‪ ،‬کوچه باالور واقع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«خرمشهر‪ »۳۰ +‬در گالری فرمانفرما‬ ‫نمایش��گاه گروهی عکس و چیدمان «خرمش��هر‪+‬‬ ‫‪ »۳۰‬ب��ا گ��رداوری فری��دون فرب��ود جمع��ه‪۲۷ ،‬‬ ‫اردیبهش��ت در گالری فرمانفرما گش��ایش یافت و تا‬ ‫جمعه‪ ۱۰ ،‬خرداد ادامه دارد‪.‬‬ ‫محس��ن راس��تانی‪ ،‬جاس��م غضبان پ��ور‪ ،‬به��رام‬ ‫محمدی ف��رد‪ ،‬مه��دی مقیم ن��ژاد‪ ،‬ساس��ان توکلی‬ ‫فارس��انی‪ ،‬پیمان ابدالی‪ ،‬س��عیده افروخت��ه‪ ،‬ارمین‬ ‫امیری��ان‪ ،‬بهروز ب��ادروج‪ ،‬روداب��ه باقری ن��ژاد‪ ،‬امید‬ ‫ش��لمانی‪ ،‬احس��ان ضیایی و محمد فرنود هنرمندان‬ ‫حاضر در این رویداد هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹«بقعه ه�ا و اماک�ن مذهب�ی» در م�وزه‬ ‫عکسخانه شهر‬ ‫نمایش��گاه عکس ه��ای تاریخی «بقعه ه��ا و اماکن‬ ‫مذهب��ی» به مناس��بت ماه مبارک رمض��ان در قالب‬ ‫برنامه ه��ای «ش��هر خدا‪ ،‬ش��هر همدل��ی» در موزه‬ ‫عکس��خانه ش��هر برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه که‬ ‫به مناس��بت ماه مبارک رمضان س��ال ‪ ۱۴۴۰‬هجری‬ ‫قمری برگزار ش��ده ‪ ۱۷‬قطعه عکس در ابعاد ‪ ۲۰‬در‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پیش اگاهانه و همراه با دقت و واقع بینی ‪ -‬فنری شکل و رشته ای در ورزش اسکی‬ ‫‪ -2‬ذکاوت ‪ -‬نوشته و دست نویس پایانی ‪ -‬پسوند طرفداری‬ ‫‪ -3‬احسان و گرامی شمردن ‪ -‬طریق انحرافی ‪ -‬از احادیث نبوی‬ ‫‪ -4‬هر نوع پارچه نخی ‪ -‬از االت موسیقی ‪ -‬صدمترمربع‬ ‫‪ -5‬محل دخول ‪ -‬حادثه و اتفاق‪ -‬حرف بیست وهشتم از الفبای فارسی‬ ‫‪ -6‬عالمت سکوت ‪ -‬سراغاز‬ ‫‪ -7‬رفیع و مرتفع ‪ -‬ضعیف و بی بنیه‬ ‫‪ -8‬خمره چوبی استوانه ای ‪ -‬نوعی تکنولوژی‬ ‫‪ -9‬کشتیبان ‪ -‬تنه خودرو‬ ‫‪ -10‬سهولت ‪ -‬زیاد اصرارکننده‬ ‫‪ -11‬اتش دوزخ ‪ -‬نام دیگر کشور تایوان ‪ -‬تیرگی چشم‬ ‫‪ -12‬جانور پوست قیمتی ‪ -‬شاگرد مغازه ‪ -‬لحظه ای بیش نیست‬ ‫‪ -13‬اس��تخوان ب��االی ران ‪ -‬از مرکبات ‪ -‬ش��اعره قرن بیس��تم هن��د و صاحب اثر‬ ‫استانه زرین‬ ‫‪ -14‬یار و همدم ‪ -‬پهلوان و جنگاور ‪ -‬ذوق ذاتی‬ ‫‪ -15‬زشت طینت ‪ -‬از شیرینی های سوغات کرمانشاه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪151‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ش ک‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ک س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ق‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫داود نعمتی انارکی‪ ،‬استاد دانشگاه‪ :‬در چند ماه‬ ‫اخی��ر نوعی رفتار برخی مدی��ران روابط عمومی ها را‬ ‫دی��دم که پس از ان واژه «روابط عمومی بادیگاردی»‬ ‫به ذهنم خطور کرد‪.‬‬ ‫مهم ترین مح��ور در تعریف روابط عمومی که مورد‬ ‫تاکی��د صاحب نظران ای��ن هنر و علم بوده‪ ،‬تس��هیل‬ ‫جری��ان ارتباطی بین مدیران با کارکنان و مش��تریان‬ ‫و برعکس اس��ت‪ .‬در واق��ع باید گفت «جنس روابط عمومی ارتباط اس��ت»‪.‬‬ ‫پس روابط عمومی ها باید در تسهیل فرایند و جریان ارتباطی اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫ش��کل گیری‪ ،‬تثبیت و استمرار جریان ارتباطی بین مدیران و مردم بر اعتبار‬ ‫مدی��ران و اعتماد م��ردم به انها می افزاید و بی ش��ک مانع بروز بس��یاری از‬ ‫مشکالت که نشات گرفته از ضعف ارتباطی است‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫با ای��ن توضیح باید اذعان کنم روابط عمومی ها در س��ازمان های گوناگون‬ ‫بنا به دالیل متعدد قادر به برقراری این جریان ارتباطی نیس��تند و در مقابل‬ ‫به منظور پوش��اندن این ضع��ف تالش می کنند زمانی ک��ه مدیر و رئیس در‬ ‫بین مردم و کارکنان حضور می یابند‪ ،‬به جای تس��هیل فرایند ارتباطی‪ ،‬نقش‬ ‫بادیگارد رئیس را ایفا کنند و با بیان جمالتی مانند رئیس جلس��ه دارد‪ ،‬باید‬ ‫جای��ی حضور پیدا کند‪ ،‬وقت ندارد و‪ ...‬اف��رادی را که در پی برقراری ارتباط‬ ‫هستند تا مطالبی را بیان کنند‪ ،‬متفرق سازند‪.‬‬ ‫چنی��ن رفتاری تنها در حیط��ه وظایف بادیگاردها اس��ت و مدیران روابط‬ ‫عمومی ها نباید چنین نقشی را ایفا کنند چون به اعتبار روابط عمومی اسیب‬ ‫می رساند‪ .‬این نوع رفتار را در این چند سال زیاد دیده ام‪ .‬رئیسانی که خیلی‬ ‫کم در بین کارکنان و مردم حضور می یابند و دلیل ان را کمبود وقت اظهار‬ ‫می کنند ی��ا ضعف ارتباطی دارند و نگرانند که در بین مردم و کارکنان خود‬ ‫حضور پیدا کنند و زمانی که حضور می یابند نیز روابط عمومی انها در حکم‬ ‫بادیگارد س��عی در دور کردن افراد از دورشان دارند‪ .‬از این وضعیت با عنوان‬ ‫روابط عمومی بادیگاردی یاد کردم‪.‬‬ ‫در جریان س��یل اق قال نیز چنین موردی که بس��یار زنن��ده بود را دیدم و‬ ‫چه تاثیر منفی در ذهن مردم س��یل زده بجا گذاش��ت‪ .‬رئیس��انی که قائل به‬ ‫برقراری جریان ارتباطی هستند و از سویی جنس روابط عمومی انها از جنس‬ ‫ارتباطات است با مشکالت کمتری در حوزه ارباب رجوع روبه رو هستند‪.‬‬ ‫بپذیریم که ارتباطات تس��هیل کننده جریان زندگی بش��ر در دوران کنونی‬ ‫است؛ ان را جدی بگیریم‪.‬‬ ‫جنجال سریال های رمضانی در عراق‬ ‫اعتراض و جنجالی شدن برخی سریال های تلویزیونی ویژه ماه رمضان در عراق‬ ‫در س��طح افکار عمومی و فضای مجازی‪ ،‬به دفتر مرجعیت عالی عراق کش��ید و‬ ‫واکنش وی را به دنبال داشت‪ .‬به گزارش ایرنا با اغاز ماه رمضان و نمایش چندین‬ ‫س��ریال تلویزیونی ویژه رمضان که به طور معمول جنبه طنز دارد‪ ،‬اعتراض های‬ ‫گوناگونی در میان افکار عمومی و ش��بکه های اجتماعی دیده ش��ده که به انچه‬ ‫رفت��ار خ�لاف موازین اخالقی‪ ،‬عف��ت عمومی و افراط در نمای��ش عریانی ها در‬ ‫‪15‬‬ ‫کتاب‬ ‫جایزه من بوکر ‪۲۰۱۹‬‬ ‫در دستان نویسنده زن مسلمان‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪152‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روابط عمومی بادیگاردی‬ ‫تلویزیون‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قطع��ات جدید گروه بان��وان ژیوار که در مراحل ضب��ط قرار دارد‪،‬‬ ‫به زودی منتشر می شود‪ .‬ژیوار شیخ االسالم‪ ،‬خواننده و سرپرست گروه‬ ‫ژی��وار درباره فعالیت های جدید این گروه ب��ه هنرانالین گفت‪ :‬ژیوار‬ ‫اواخر خرداد در کردستان و در دو سئانس به اجرای برنامه می پردازد‪.‬‬ ‫در این کنسرت قطعاتی از جدیدترین ساخته های گروه که در مراحل‬ ‫ضبط قرار دارد برای مخاطبان اجرا می شود‪ .‬او با اشاره به اینکه تاکنون‬ ‫دو قطعه جدید گروه ژیوار منتشر شده‪ ،‬گفت‪ :‬این اثار موسیقایی در‬ ‫دس��تگاه نوا‪ ،‬همایون‪ ،‬راست پنجگاه و‪ ...‬برمبنای اشعاری از هوشنگ‬ ‫ابتهاج‪ ،‬فریدون مشیری‪ ،‬موالنا‪ ،‬شفیعی کدکنی و‪ ...‬ساخته شده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدد ماه تمام ‪ -‬روشنی بخش نیمه شب‬ ‫‪ -2‬ضربه شدید روحی ‪-‬از اثار ویکتور هوگو ‪ -‬شهری در استان کرمان‬ ‫‪ -3‬جهتی در جغرافیا ‪ -‬پیامبر پادشاه ‪ -‬دشمنی و عداوت‬ ‫‪ -4‬دستور الزم االجرا ‪ -‬دارای حسن شهرت ‪ -‬شماره اغاز کار‬ ‫‪ -5‬گالب تازی ‪ -‬تحتانی‬ ‫‪ -6‬اب جامد ‪ -‬ضمیر مونث انگلیسی ‪ -‬ناچار و ناگزیر‬ ‫‪ -7‬خرمای تازه ‪ -‬عالج و تدبیر‬ ‫‪ -8‬جنگل درختان سوزنی برگ مناطق سردسیر ‪ -‬کشور فالسفه‬ ‫‪ -9‬کار مشتری ‪ -‬تفکیک شده از هم‬ ‫‪ -10‬اینه ‪ -‬سومین نت موسیقی ‪ -‬رودی در فرانسه‬ ‫‪ -11‬مثل و مانند ‪ -‬ایوان عمارت‬ ‫‪ -12‬مه��ره ای در ش��طرنج ‪ -‬توپ گی��ری از روی س��بد بس��کتبال ‪-‬‬ ‫دست درد‬ ‫‪ -13‬توخالی ‪ -‬دارای هماهنگی یا همفکری ‪ -‬سرزمین و کشور زادگاه‬ ‫‪ -14‬قانون ویژه مغول ها ‪ -‬پست و فرومایه ‪ -‬گوشه دور از مزاحمت‬ ‫ت نشستن ‪ -‬از نظام های حکومتی‬ ‫‪ -15‬نوعی حال ‬ ‫‪14‬‬ ‫موسیقی‬ ‫گروه ژیوار در کردستان‬ ‫روی صحنه می رود‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫‹ ‹«امواج» در گالری دستان ‪۲+‬‬ ‫نمایش��گاه نقاشی های س��روژ بارس��قیان باعنوان‬ ‫«امواج» جمعه گذشته در گالری دستان ‪ ۲+‬گشایش‬ ‫یافت و تا جمعه‪ 3 ،‬خرداد ادامه داشت‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫در خیابان فرشته‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬شماره ‪ ،۸‬طبقه دوم‬ ‫واقع است‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‹ ‹«خطوط» در گالری اعتماد نگارستان‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی های علیرض��ا نکوی��ی باعنوان‬ ‫«خطوط» جمعه گذشته در گالری اعتماد نگارستان‬ ‫گشایش یافت و تا ‪ 8‬خرداد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در بخشی از بیانیه این نمایشگاه امده است‪« :‬این‬ ‫اثار حاصل بازنگری و تامل در وضعیت کنونی جامعه‬ ‫و حتی زمین اس��ت و طرح این پرسش بی پاسخ که‬ ‫چطور ممکن اس��ت برخی وقایع با تمام پیشرفت ها‬ ‫و افزایش میزان اگاهی بش��ر از پیرامونش باز هم به‬ ‫وقوع می پیوندند‪».‬‬ ‫نگارس��تان اعتم��اد در میدان بهارس��تان‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشسرا‪ ،‬باغ نگارستان واقع است‪.‬‬ ‫قاس��م رفعت��ی‪ ،‬خواننده قطع��ه اوازی‬ ‫«س��حرگهان» با اشاره به شیوه تولید این‬ ‫اثر ماندگار ویژه س��حرهای م��اه مبارک‬ ‫رمضان از ش��رایط نامطلوب تولید و تهیه‬ ‫اثار موس��یقایی در حوزه موسیقی اصیل‬ ‫ایرانی س��خن گفت‪ .‬به گزارش مهر قاسم‬ ‫رفعتی‪ ،‬خواننده پیشکس��وت موس��یقی‬ ‫ایرانی با اش��اره به تولید قطعه اوازی «سحرگهان» که سال هاست‬ ‫در ایام ماه مبارک رمضان از رسانه ملی پخش می شود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫این قطعه اوازی از جمله اثار اوازی من است که عالقه زیادی به ان‬ ‫دارم و وقتی می شنوم که مردم عزیزمان با این قطعه اوازی ارتباط‬ ‫روحی مناس��بی پیدا کرده اند‪ ،‬بسیار خوشحال می شوم‪ .‬وی درباره‬ ‫ش��یوه تولید این قطعه اوازی گفت‪ :‬اوایل پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫بود که قرار ش��د تعدادی اثار با موض��وع مناجات های گوناگون ماه‬ ‫مبارک رمضان تولید شود که قطعه «سحرگهان» یکی از همین اثار‬ ‫بود‪ .‬البته این کار در نتیجه پژوهش های فراوانی برای انتخاب ش��عر‬ ‫انجام ش��د که فکر می کنم توانسته به دل و جان مخاطب بنشیند‪.‬‬ ‫به هر ترتیب من از این موضوع بس��یار ح��ال خوبی دارم که قطعه‬ ‫«س��حرگهان» در کنار مناجات «ربنا»ی استاد شجریان توانسته با‬ ‫استقبال مردم روبه رو شود‪ .‬همین که یک قطعه اوازی در سحرگاه‬ ‫ماه مبارک رمضان توانس��ته با نگاه مثبت و خاطره س��از مخاطبان‬ ‫روبه رو ش��ود برای من افتخار بزرگی است‪ .‬این خواننده پیشکسوت‬ ‫موسیقی در ادامه صحبت های خود با اشاره به فعالیت های دیگرش‬ ‫در عرصه موس��یقی بیان کرد‪ :‬من و امثال من در موس��یقی به طور‬ ‫قط��ع برای خود برنامه های گوناگون��ی را در نظر داریم اما وقتی از‬ ‫جایی حمایتی نمی ش��ود و فضا برای انجام کاری مس��اعد نیست‪،‬‬ ‫به طبع نمی توان به صورت قطعی درباره پروژه ای اعالم نظر کرد‪.‬‬ ‫کتاب��ی ب��ه زبان عربی از بانوی نویس��نده عمانی‪ ،‬برای نخس��تین بار جایزه‬ ‫«من بوکر بین المللی» را کس��ب کرد‪ .‬جایزه من بوکر بین المللی ساالنه به یک‬ ‫اثر داستانی ترجمه شده به زبان انگلیسی اهدا و مبلغ این جایزه‪ ،‬یعنی ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫پوند به طور مساوی بین نویسنده و مترجم تقسیم می شود‪ .‬برگزاری این جایزه‬ ‫که به همراه جایزه من بوکر ازس��وی گروه تجاری «من‪ »Man/‬اهدا می ش��ود‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬اغاز ش��د و در ‪ ۱۰‬سال نخست‪ ،‬یعنی از ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۹۴‬هر ‪2‬‬ ‫سال یک بار‪ ،‬به یک نویسنده از هر ملیتی برای مجموعه ای از اثار چاپ شده به‬ ‫زبان انگلیسی داده می شد‪ .‬این جایزه امسال به کتاب «اجرام اسمانی» نوشته‬ ‫«یوخا الهارثی» از عمان و ترجمه «مریلین بوث» رس��ید‪ .‬نامزدهای نهایی یا‬ ‫فهرس��ت کوتاه جایزه من بوکر بین المللی ش��امل ‪ 6‬اثر از ‪ 5‬زبان بود که از این‬ ‫میان ‪ ۵‬نویسنده و ‪ 6‬مترجم زن بودند و الهارثی در رقابت با انها برنده شد‪.‬‬ ‫این نمایش ها‪ ،‬خوانده می ش��ود‪ ،‬واکنش نش��ان می دهند‪ .‬به دنبال افزایش این‬ ‫واکنش ها و اعتراض ها‪ ،‬س��ازمان رسانه و ارتباطات عراق نیز یکشنبه گذشته در‬ ‫بیانیه ای از شبکه های تلویزیونی عراق خواست از ادامه پخش چنین برنامه هایی‬ ‫که مغایر با حرمت ماه رمضان است خودداری کنند‪ .‬این سازمان گفته بود موارد‬ ‫گوناگونی را در س��ریال های رمضانی برخی ش��بکه های عراقی رصد کرده که با‬ ‫حرمت ماه رمضان و نیز قواعد رفتاری و قوانین مربوط به کار رسانه مغایرت دارد‪.‬‬ ‫رسانه‬ ‫درخواست استادان شریف از رئیس‬ ‫صداوسیما برای بازگرداندن «نود»‬ ‫جمعی از استادان‪ ،‬فارغ التحصیالن و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫با نگارش نامه ای خطاب به رئیس س��ازمان صداوس��یما‪ ،‬از او خواستند که‬ ‫برنامه «نود» را با اجرای عادل فردوس��ی پور به انتن تلویزیون برگرداند‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫این نامه به طور الکترونیکی و دستی‪ ،‬امضای بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تن از استادان‪ ،‬دانشجویان و فارغ التحصیالن این دانشگاه را پای خود دارد‪.‬‬ ‫در بخشی از این نامه امده است‪« :‬اقای دکتر فردوسی پور در طول سال های‬ ‫متمادی تحصیل و تدریس در دانش��گاه صنعتی شریف همواره از سالمت و‬ ‫وجدان کاری‪ ،‬حس��ن رفتار و صداقت در گفتار برخوردار بوده اند و سرمایه‬ ‫ارزشمندی برای جامعه دانشگاهی و رسانه ای کشور به شمار می روند‪».‬‬ ‫پخش برنامه «نود» با تصمیم مدیر جدید ش��بکه ‪ 3‬س��یما از هفته اخر‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۷‬پس از ‪ ۲۰‬سال متوقف شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۳۰‬سانتی متر را شامل می شود‪ .‬تمام عکس های این‬ ‫مجموعه‪ ،‬تصاوی��ری از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی‬ ‫هستند که ازسوی عکاسان دوره قاجار‪ ،‬بیش از ‪100‬‬ ‫سال پیش ثبت شده اند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه چهارش��نبه‪ ،‬اول خ��رداد در موزه‬ ‫عکسخانه ش��هر گش��ایش یافت و عالقه مندان برای‬ ‫بازدید می توانند تا دوش��نبه‪ ۲۰ ،‬خرداد در روزهای‬ ‫ش��نبه تا چهارشنبه از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۶‬و پنجشنبه‬ ‫از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬به موزه عکس��خانه شهر واقع در‬ ‫میدان هفتم تیر‪ ،‬میدان بهار ش��یراز‪ ،‬بوس��تان بهار‬ ‫شیراز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه گروهی هنرهای تجس��می با گرداوری‬ ‫ناتاشا چاک و تورج خامنه زاده جمعه‪ ۲۷ ،‬اردیبهشت‬ ‫در گالری محس��ن گش��ایش یافت و ت��ا جمعه‪۱۷ ،‬‬ ‫خرداد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نش��انی این نمایش��گاه تهران‪ ،‬خیابان دستگردی‪،‬‬ ‫خیابان ناجی‪ ،‬خیابان ف��رزان‪ ،‬کوچه نوربخش‪ ،‬بلوار‬ ‫مینای شرقی‪ ،‬شماره ‪ ۴۲‬است‪.‬‬ ‫خوشحالم مناجات «سحرگهان»‬ ‫ماندگار شد‬ ‫حضرت علی علیه الس�لام نه تنها برای مسلمانان بلکه‬ ‫برای بزرگان همه ادیان ش��خصیتی اس��ت قابل احترام‬ ‫با اندیش��ه های تامل برانگیز و برجس��ته‪ .‬به مناسبت ایام‬ ‫س��وگواری حضرت علی (ع) ک��ه مظلومیتش در تاریخ‬ ‫اسالم جاودانه شد‪ ،‬در این مطلب سخنانی می خوانید از‬ ‫اندیشمندان گوناگون جهان درباره ان حضرت‪.‬‬ ‫ وی��ل دورانت‪ ،‬خاورش��ناس مش��هور انگلیس��ی‬ ‫�‬ ‫ ‬ ‫می گوی��د‪ :‬علی (ع) در جوانی نمونه کامل تواضع‪ ،‬تقوا‪ ،‬نش��اط و اخالص در راه‬ ‫دین است‪ .‬خوش منظر و نیکوخصال و پراندیشه و درست پیمان بود‪.‬‬ ‫ جرجی زیدان‪ ،‬نویس��نده و دانش��مند مس��یحی عرب می گوید‪ :‬معاویه و‬ ‫�‬ ‫ ‬ ‫دوس��تانش برای پیشرفت مقاصد فردی خود از هیچ جنایتی دریغ نداشتند‪ ،‬اما‬ ‫علی (ع) و همراهان او‪ ،‬هیچ گاه از راه راس��ت و دفاع از حق و شرافت‪ ،‬تخطی و‬ ‫تجاوز نمی کردند‪ ...‬اگر بگویم مسیح از علی (ع) باالتر است عقلم اجازه نمی دهد‬ ‫و اگر بگویم علی (ع) از مسیح باالتر است دینم اجازه نمی دهد‪.‬‬ ‫ جرج جرداق‪ ،‬نویس��نده مس��یحی عرب می گوید‪ :‬علی ابن ابیطالب (ع) در‬ ‫�‬ ‫ ‬ ‫منبر‪ ،‬با ارامش خاطر و اعتماد کامل به خویشتن و سخن عادالنه خود‪ ،‬می ایستاد‬ ‫و سخن می گفت‪ .‬او بسیار زیرک و سریع االدراک بود و راز دل مردم‪ ،‬هوس ها و‬ ‫خواس��ته های درونی انها را به خوبی می دانس��ت‪ .‬اری علی (ع) در گذرگاه تاریخ‬ ‫به عنوان امام حق و نیکی‪ ،‬مانند کوهی استوار قرار گرفته؛ به گونه ای که حوادث‬ ‫کوبن��ده و بادهای س��خت‪ ،‬ان را متزلزل نمی کند‪ .‬انان که ب��ا علی ابن ابیطالب‬ ‫(ع) دش��منی می کردند هم خود گمراه ش��دند و هم دیگران را گمراه ساختند و‬ ‫س��رانجام س��ر به زیر خاک فرو بردند و خاموش شدند و از انها نام و نشانی‪ ،‬جز‬ ‫لعن و نفرین انسان های اگاه باقی نماند‪.‬‬ ‫ جانین‪ ،‬شاعر المانی می گوید‪ :‬علی (ع) را جز انکه دوست بداریم و شیفته‬ ‫�‬ ‫ ‬ ‫او باشیم چاره ای نداریم؛ زیرا جوان شریف و بزرگواری بود‪ ،‬وجدان پاکی داشت‬ ‫که از مهربانی و نیکی لبریز بود و قلبش مملو از یاری و فداکاری بود و از ش��یر‬ ‫شرزه شجاع تر بود‪ ،‬اما شجاعتی ممزوج با رقت‪ ،‬لطف‪ ،‬دلسوزی‪ ،‬مهر و عاطفه‪.‬‬ ‫� پروفسور استانسیالس گوریارد فرانسوی می گوید‪ :‬معاویه از بسیاری جهات‬ ‫ ‬ ‫برخالف قواعد اسالم رفتار کرده‪ ،‬چنانکه با علی ابن ابیطالب (ع) که پس از پیغمبر‬ ‫اسالم (ص) بزرگ ترین‪ ،‬ش��جاع ترین‪ ،‬پرهیزگارترین‪ ،‬فاضل ترین و خطیب ترین‬ ‫افراد عرب به شمار می رفت‪ ،‬درافتاد‪.‬‬ ‫رمضان کریم‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫امام علی (ع) در نگاه اندیشمندان جهان‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!