روزنامه صمت شماره 1300 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1300

روزنامه صمت شماره 1300

روزنامه صمت شماره 1300

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪ 1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫رهبرمعظم انقالب در دیدار با دانشگاهیان خواستار راه حل‬ ‫برای بیماری های مزمن اقتصادی شدند‬ ‫اسراف بسیار خسارت بار‬ ‫در مصرف انرژی‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1300‬پیاپی ‪ 16 2618‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ما را مات کردید‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫چالش های‬ ‫تولید‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫قربانی خام فروشی‬ ‫ نقدی جدی‬ ‫بر نرخ تورم ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫میز گرد‬ ‫صنعت ماشین االت راهسازی‬ ‫ثروت افرین اما بدون متولی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫ثبات دالر‬ ‫بازار مس را سر به راه کرد‬ ‫پایان پروازهای صوری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر اصالح رابطه دولت با بخش خصوصی تاکید کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اسیب های یک رابطه پرتنش‬ ‫تقویت تولی��دات داخلی‪ ،‬اصالح ارتباطات با تولیدکنندگان و ورود بخش خصوصی‬ ‫به عرصه تولید و س��رمایه گذاری ‪ ۳‬محوری است که بر اساس اخرین گفته های وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬می تواند بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی امروز کشور‬ ‫را برطرف کند‪ .‬این موضوع در حالی از س��وی رضا رحمانی مطرح ش��ده که فعاالن‬ ‫بخش خصوصی و تولیدکنندگان انتقادهای بس��یاری به سیاست های اقتصادی دولت‬ ‫دارند‪ .‬فعاالن اقتصاد تا کنون بارها این موضوع را مطرح کرده اند که تاثیر تحریم های‬ ‫داخلی دس��ت کمی از تحریم ه��ای امریکا ندارد و در موارد قابل توجهی مانع رش��د و‬ ‫توسعه در کشور شد ه است‪ .‬فعاالن بخش خصوصی معتقدند دولت حتی برای اصالح‬ ‫ارتباط با تولیدکنندگان هم نظر انها را نمی پرس��د‪ .‬به گفته تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬تا زمانی که بخش خصوصی پیش از تنظیم سیاست های کالن کشور‬ ‫در جریان ان نباش��د و دولت جایگاه قدرتمندی به این بخش ندهد نمی توان منتظر‬ ‫‪3‬‬ ‫تغییرات خاصی بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ممنوعیت واردات‬ ‫راهگشا یا راهبند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگر مس��افر پروازی باش��ید که خلب��ان ان‪ ،‬در زم��ان اموزش‪،‬‬ ‫نشس��ت و برخاس��ت واقعی را تجربه نکرده‪ ،‬چه احساسی به شما‬ ‫دس��ت می دهد؟ با تفاهمنامه ای که در روزهای گذش��ته سه نهاد‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی‪ ،‬س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری امضا کردند‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد مسئوالن در تالش برای جلوگیری از فاجعه هایی هستند‬ ‫که ممکن است در اثر صوری شدن پرواز های اموزشی رخ دهد‪13 .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫اق��ای رئیس جمه��وری در دیدار ب��ا جمعی از کارافرین��ان و فعاالن‬ ‫اقتصادی فرمایشاتی فرمودند که در شماره ‪( ۱۲۹۶‬شنبه هفته گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۴‬خرداد ‪ )۹۸‬از ایشان اجازه گرفتم و نکاتی از سخنان شان را درباره اب‬ ‫و برق و گاز و انرژی پاس��خ دادم و امروز بخش دیگری را تقدیم ایش��ان‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫در ادامه س��خنان خود درباره گالیه های مطرح شده از سوی نماینده‬ ‫ش��رکت های داروس��ازی در زمینه ارزانی دارو‪ ،‬فرموده اید‪ :‬اگر در بخش‬ ‫س�لامت‪ ،‬ایران را با کش��ورهای همجوار و حتی کشورهای توسعه یافته‬ ‫مقایسه کنیم‪ ،‬شاهدیم که کار بسیار بزرگی در حوزه طرح تحول سالمت‬ ‫در کشور انجام شده‪ ،‬به طوری که بسیاری از سران کشورها اعم از اروپایی‬ ‫و غیراروپایی در زمینه اجرای طرح تحول سالمت در ایران‪ ،‬ابراز تعجب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ای��ن ن��گاه دیگر حیرت انگیز اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت چند تا از س��ران‬ ‫کشورهایی را که از وضعیت تحول سالمت و دارو و درمان و بیمارستان ها‬ ‫و پزش��کان و خدمات بیمارس��تانی ما انگش��ت تحیر به ده��ان برده اند‬ ‫به وضوح نام ببرید؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اصال یک بار به عنوان یک فرد عادی به مطب پزشکان یا بیمارستان یا‬ ‫ازمایشگاه یا درمانگاهی مراجعه کرده اید؟‬ ‫اصال همه اعضای هیات دولت یک بار مثل بقیه مردم به بیمارس��تانی‬ ‫رفته اند؟‬ ‫اصال خبر دارید وضعیت دارو و بیماران چگونه است؟‬ ‫اصال می دانید بخش��ی از مردم داروهای خ��ود را به علت گرانی تهیه‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫اصال خبر دارید که بخشی از مردم سراغ دندانپزشکی نمی روند چون‬ ‫پولش را ندارند؟‬ ‫اص�لا می دانید که بخش��ی از مردم نمره عینک چشم ش��ان را تغییر‬ ‫نمی دهند تا هزینه نپردازند‪.‬‬ ‫اصال اسم خیابان ناصرخسرو به گوش تان خورده است؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ش��ما که بیش��تر از ما دنیا را گش��ته و دیده اید‪ ،‬چرا این مقایسه ها را‬ ‫می کنید؟ بله درس��ت می فرمایید‪ ،‬االن بیشتر کشورهای دنیا دفترچه‬ ‫خدمات درمانی ندارند‪ ،‬چون یک کارت ملی و یک ش��ماره دارند و همه‬ ‫خدمات درمانی را دریافت می کنند و فقط با بیمه کار دارند؛ دکتر نسخه‬ ‫را در رایانه می نویس��د و هر داروخانه ای که بروید‪ ،‬نس��خه را می پیچد و‬ ‫تحوی��ل می دهد و هر بیمارس��تانی که بروید ش��ما را پذیرش می کند و‬ ‫همه مردم به یک نسبت هایی با بیمه روبه رو هستند؛ فقط بیمه‪ .‬حاال ما‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��ال است که اصال بیمه نداریم‪ ،‬این شبه بیمه است‪ ،‬مثل شبه وبا‬ ‫و واگیردار هم است‪.‬‬ ‫در کش��ورهای همسایه بیمارستان هایی ساخته شده اند که در اروپا و‬ ‫امریکا مشابه ندارند‪.‬‬ ‫ما بعد از ‪ 30‬س��ال خدمت در دولت جرات نمی کنیم دفترچه خدمات‬ ‫درمانی را از جیب مان مقابل پزشکان دراوریم‪.‬‬ ‫جنابعالی و اعضای دولت اصال دفترچه خدمات درمانی دارید؟‬ ‫برای مدتی درمانگاه ریاس��ت جمهوری را تعطیل کنید تا دس��ت کم‬ ‫گاهی اقایان وزیر بتوانند به یک درمانگاه‪ ،‬دندانپزش��کی و بیمارس��تان‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬هرچند حضور انها هم با تش��ریفات و محافظ و بگیروببند‬ ‫است‪ ،‬اما باز هم ما قبول داریم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫خاطرنش��ان کرده اید که در بخش اموزش کارهای بس��یار مهمی در‬ ‫کش��ور انجام ش��ده‪ ،‬به طوری که ما با ‪ ۱۴‬میلیون دانش اموز و ‪ ۴‬میلیون‬ ‫دانشجو‪ ،‬کار بسیار بزرگی در زمینه اموزش در کشور انجام داده ایم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫خدا را شکر که ‪ ۱۸‬میلیون دانش اموز و دانشجو داریم‪ .‬از بابت کمیت‬ ‫خوشحالیم‪ ،‬اما یک بار به خودتان گفته اید با چه کیفیتی؟‬ ‫در همه ش��هرها و روس��تاهای کش��ور دانشگاه درس��ت کرده ایم‪ ،‬در‬ ‫دارقوزابادها بدون اس��تاد مناس��ب‪ ،‬بدون کیفیت علمی‪ ،‬بدون انگیزه‬ ‫رقابتی؛ فقط مس��ابقه مدرک دادن و مدرک گرفتن راه انداخته ایم؛ حاال‬ ‫حاصل این همه مدرک چیست؟‬ ‫تحصیالت ابتدایی و متوس��طه هم که بدون برنامه ریزی علمی‪ ،‬فنی‪،‬‬ ‫حرفه ای و اینده نگری‪ ،‬معلوم است راه به کجا خواهد برد‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت درب��اره اموزش و پرورش و ام��وزش عالی خیلی صحبت‬ ‫نکنیم‪ ،‬مانند تورم چنان عیان است که احتیاجی به بیان ندارد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را کامال غلط و اشتباه دانسته و‬ ‫گفته اید‪ :‬در شرایط مساوی به طور حتم بخش خصوصی در اولویت است‬ ‫و ح��ق تقدم با بخش خصوصی اس��ت‪ .‬نباید به هیچ عنوان بخش دولتی‬ ‫رقیب بخش خصوصی باشد و ما باید امتیاز را به بخش خصوصی بدهیم‬ ‫و به طور حتم بنگاه های دولتی باید واگذار ش��وند‪ .‬انشااهلل امسال شرایط‬ ‫مطلوبی برای واگذاری ها داشته باشیم‪ .‬خوشبختانه رهبر معظم انقالب‬ ‫هم با اینکه بخش های نظامی از اقتصاد بیرون بروند‪ ،‬موافق هستند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫سال هاس��ت که همه از بخش خصوصی می گوین��د‪ .‬اصال امروز همه‬ ‫متوجه ش��ده اند که مصادره بسیاری از ش��رکت ها ازسوی دولت اشتباه‬ ‫بوده و باید از روز نخست در اختیار کارکنان و مدیران متعهد و متخصص‬ ‫و س��الم یا حتی همان صاحبان ش��ان قرار می گرفت تا بس��یاری از انها‬ ‫دست کم ورشکسته و ضررده نمی شدند‪.‬‬ ‫اما شما بهتر از هر کسی می دانید که این شیوه واگذاری ها و نااطمینانی‬ ‫س��رمایه گذاران و حضور س��ازمان های نظارتی و باال دست و ده ها مورد‬ ‫دیگر‪ ،‬سرانجام از یک شرکت دولتی‪ ،‬یک شرکت خصولتی می سازد که‬ ‫شتر گاو پلنگی است که هر روز به یک رنگ جلوه گری می کند و درنهایت‬ ‫باز هم ضرر ان به پای دولت و سود ان به جیب این و ان است‪.‬‬ ‫در یادداش��ت هفته اینده س��عی می کنم به اخرین بخش س��خنان‬ ‫جنابعالی بپردازم‪.‬‬ ‫اسراف بسیار خسارت بار در مصرف انرژی‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی عصر چهارشنبه در دیداری سه ساعته‬ ‫ت علمی‬ ‫با هزاران نفر از اس��تادان و اعضای هیا ‬ ‫دانش��گاه ها با تمجید از پیش��رفت های حقیقی‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز علمی‪ ،‬پیش��رفت پرشتاب و‬ ‫جهش علمی را برای رس��یدن ایران اس�لامی به‬ ‫اوج‪ ،‬ضروری خواندند و با اشاره به هوشیاری ایران‬ ‫در مقابل فریب امریکا برای پیش��برد «تاکتیک‬ ‫مذاکره در سایه راهبرد فشار» تاکید کردند‪ :‬روز‬ ‫قدس امس��ال از هر س��ال مهم تر اس��ت چرا که‬ ‫امری��کا و برخی دنباله هایش ب��ا «معامله قرن»‬ ‫به دنبال به فراموشی س��پردن مسئله فلسطین‬ ‫در جهان هستند که البته ناکام خواهند ماند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬شرط اساسی برای‬ ‫پیشرفت علمی کشور را وجود «امید» برشمردند‬ ‫و با هشدار درباره وجود جریانی در داخل و خارج‬ ‫که با اخبار دروغ و تحلیل های مغرضانه به دنبال‬ ‫دمی��دن روح ناامی��دی و ان��کار دس��تاوردهای‬ ‫علمی ایران اس��ت‪ ،‬افزودند‪« :‬جریان‬ ‫پرافتخ��ار‬ ‫ِ‬ ‫یاس افرین» به دنبال ان اس��ت که دانش��جویان‬ ‫نخبه را بی انگیزه یا ترغیب به خروج از کشور کند‬ ‫و اس��تادان را نیز که میانداران مس��ائل دانشگاه‬ ‫هستند‪ ،‬از پیشرفت علمی مایوس کند‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به بیماری های مزمن اقتصادی‬ ‫از جمل��ه «بهره وری پایین»‪« ،‬اس��راف بس��یار‬ ‫خس��ارت بار در مصرف ان��رژی»‪« ،‬نفتی بودن و‬ ‫دولتی بودن اقتصاد»‪« ،‬مشکالت نظام مالیاتی»‬ ‫و «س��اختار بودجه» افزودند‪ :‬دانشگاه ها در پرتو‬ ‫عل��م نافع و ایجاد س��ازکار مناس��ب به تامل در‬ ‫راه حل های این گونه مشکالت بپردازند‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای گفتند‪« :‬جست وجوی راه های‬ ‫علم��ی ب��رای شکس��تن تحریم ه��ا» و «تحقق‬ ‫رونق تولید» از دیگر مس��ائلی است که استادان‬ ‫دانشگاه ها باید با اراده محکم به انها ورود کنند‪.‬‬ ‫ایشان با ابراز خرسندی از اقدام وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در اعالم فهرس��ت مش��کالت و‬ ‫نیازه��ای این بخش خاطرنش��ان کردند‪ :‬اکنون‬ ‫نوبت وزارت علوم و دانشگاه هاست که برای حل‬ ‫این مسائل وارد میدان شوند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در بخش دیگری‬ ‫کردند‪ :‬موضوعاتی همچون مسائل دفاعی‪ ،‬قابل‬ ‫مذاکره نیس��ت‪ .‬مذاکره در این مسائل دو کلمه‬ ‫خواهد بود؛ ط��رف مقابل می گوید ما این موارد‬ ‫را خواس��تاریم و ما هم می گویی��م «نه» و تمام‬ ‫می ش��ود‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود تنها راه مقابله با ترفند‬ ‫امریکا برای مذاکره را استفاده از اهرم های فشار‬ ‫در مقابل امریکایی ها دانس��تند و افزودند‪ :‬اگر از‬ ‫اهرم ها و ابزارهای فشار به درستی استفاده شود‪،‬‬ ‫فش��ار امریکایی ها یا کم یا متوقف خواهد ش��د‪،‬‬ ‫ام��ا اگر فریب «دعوت ب��ه مذاکره» امریکایی ها‬ ‫خورده ش��ود و از اهرم های فشار استفاده نشود‪،‬‬ ‫نتیجه‪ ،‬لغزیدن و باخت قطعی اس��ت‪ .‬ایش��ان با‬ ‫تاکی��د بر اینکه جمهوری اس�لامی ایران فریب‬ ‫ترفن��د امریکایی ها را در زمینه مذاکره‪ ،‬نخواهد‬ ‫خورد‪ ،‬افزودند‪ :‬اهرم فش��اری که فعال اس��تفاده‬ ‫شده است‪ ،‬مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی‬ ‫است اما همیشه در این حد متوقف نخواهیم ماند‬ ‫و در برهه بعدی‪ ،‬اگر الزم باشد‪ ،‬از اهرم های فشار‬ ‫دیگری استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫از سخنان ش��ان با اش��اره به جنجال رسانه های‬ ‫خارج��ی درباره مذاک��ره گفتند‪ :‬مقص��ود انها‬ ‫از اینک��ه می گوین��د ایران باید ب��ه میز مذاکره‬ ‫بازگ��ردد‪ ،‬مذاکره با امریکا اس��ت زیرا ما با دیگر‬ ‫کشورها مشکلی نداریم و با اروپایی ها و دیگران‬ ‫مذاک��ره می کنیم‪ .‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای با‬ ‫تاکید بر اینکه مسئله اصلی در مذاکرات‪ ،‬تعیین‬ ‫موضوع مذاکره اس��ت‪ ،‬افزودن��د‪ :‬ما در مورد هر‬ ‫موضوع��ی مذاک��ره نمی کنی��م و «موضوع��ات‬ ‫ناموسی و اساسی انقالب» همچون توان دفاعی‬ ‫کش��ور نمی توانند موضوع مذاکره باشند‪ .‬ایشان‬ ‫ب��ا اش��اره به اینک��ه مذاکره به معن��ای معامله و‬ ‫کوتاه امدن در برخی موارد اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیارد تومان یارانه روزانه بنزین در ایران‬ ‫درحالی که پرداخت یارانه س��نگین به سوخت‬ ‫به وی��ژه بنزین ادامه دارد‪ ،‬کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫باتوج��ه به ش��رایط فعلی‪ ،‬ت��داوم این رون��د را به‬ ‫سود اقتصاد کشور ندانس��ته و بر اصالح ان تاکید‬ ‫دارند‪ .‬به گزارش ایس��نا براس��اس اعالم ش��رکت‬ ‫بهینه س��ازی مصرف س��وخت‪ ،‬روزان��ه فقط ‪۴۵‬‬ ‫میلیون دالر یارانه به بنزین پرداخت می ش��ود که‬ ‫اگر این رقم را در دالر ‪۱۰‬هزار تومانی (برای اسانی‬ ‫محاس��به و درک بهتر رقم رند ش��ده است) ضرب‬ ‫کنیم خواهیم دید روزانه دس��ت کم ‪ ۴۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان یارانه فقط به این سوخت پرداخت می شود‬ ‫که اگر یارانه پرداختی به سوخت مهم دیگر یعنی‬ ‫گازوئی��ل را هم به ان اضافه کنیم خواهیم دید که‬ ‫چه ارقام هنگفتی از جیب مردم خارج می شود و به‬ ‫اسمان می رود‪ .‬محسن دالویز‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بهینه س��ازی مصرف س��وخت کش��ور در این باره‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬متاس��فانه به علت الگوی نامناس��ب‬ ‫نرخ س��وخت‪ ،‬نیمی از یارانه هنگفت پرداختی به‬ ‫بنزین به دهک های پردرامد جامعه می رسد و اگر‬ ‫روند مصرف بنزین به همین ش��کل ادامه یابد‪ ،‬در‬ ‫چند س��ال اینده بخش عمده بودجه کش��ور باید‬ ‫ب��ه پرداخت یارانه س��وخت اختص��اص یابد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پرداخت ارقام هنگفت به عنوان یارانه بنزین‬ ‫که نیم��ی از ان ب��ه دهک های ثروتمن��د جامعه‬ ‫اختص��اص می یابد و همین طور قاچ��اق بنزین با‬ ‫نرخ یارانه ای‪ ،‬هر دو از نمودهای بی عدالتی اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ه اقدام های دولت برای افزایش تولید بنزین‬ ‫ه��م اش��اره کرد و ادام��ه داد‪ :‬در چند س��ال اخیر‬ ‫به واس��طه افزایش ظرفیت پاالیشی کشور‪ ،‬تولید‬ ‫روزانه بنزین از ح��دود ‪ ۶۰‬میلیون لیتر به بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون لیت��ر افزایش یافته‪ ،‬اما مصرف به طور‬ ‫مس��تمر از تولید س��بقت می گی��رد؛ در این میان‬ ‫مگر چقدر می توان پاالیش��گاه ساخت و بر میزان‬ ‫تولید بنزی��ن اضافه کرد؟ از س��وی دیگر‪ ،‬نگاهی‬ ‫به امارهای جهانی نش��ان می ده��د ایران یکی از‬ ‫ارزان ترین قیمت های بنزین در جهان را داراس��ت‬ ‫معامله قرن به نتیجه نمی رسد‬ ‫رئیس جمه��وری با تاکید بر‬ ‫اینک��ه توطئه های اس��تکبار و‬ ‫متجاوزان علیه قدس ش��ریف‬ ‫و فلس��طین به نتیجه نخواهد‬ ‫رس��ید‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬تردید‬ ‫نداری��م که پی��روزی نهایی از‬ ‫ان ح��ق و فلس��طین خواهد‬ ‫بود و س��رزمین فلس��طین مامنی برای‬ ‫مس��لمانان‪ ،‬مسیحیان و یهودیان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی در مسیر راهپیمایی روز‬ ‫قدس‪ ،‬با بیان اینکه دش��منان اسالم در‬ ‫دو س��ال گذش��ته توطئه های جدیدی‬ ‫مذاکره دوباره هسته ای معنا ندارد‬ ‫علیه قدس طراح��ی کرده اند‬ ‫ک��ه البته به نتیجه نرس��یده‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دش��منان‬ ‫ق��دس را پایتخ��ت رژی��م‬ ‫صهیونیس��تی اعالم کردند که‬ ‫ج��ز یکی‪ ،‬دو کش��ور کوچک‬ ‫هیچ کش��وری در جهان از ان‬ ‫حمای��ت نکرد‪ .‬انه��ا همچنین جوالن را‬ ‫از ان رژیم صهیونیس��تی معرفی کردند‬ ‫که هی��چ کش��ور و نه��اد بین المللی از‬ ‫ان حمای��ت نکرد‪ .‬روحان��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بی تردی��د موض��وع معامله ق��رن نیز به‬ ‫ورشکس��تگی قرن تبدیل خواهد ش��د و‬ ‫به طور قطع به نتیجه نخواهد رسید‪.‬‬ ‫رئی��س مجل��س ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫امریکایی ه��ا می گویند م��ا می خواهیم‬ ‫درب��اره منطق��ه‪ ،‬موش��ک و موض��وع‬ ‫هس��ته ای مذاکره کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬مذاکره‬ ‫دوب��اره در زمین��ه هس��ته ای چه معنا‬ ‫دارد؟ بس��اط فریبکاری ت��ان را جم��ع‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬عل��ی الریجان��ی‪ ،‬رئی��س‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در س��خنرانی پیش از‬ ‫خطبه های نماز جمعه ته��ران در روز قدس بیان‬ ‫کرد‪ :‬امریکایی ها می گویند ما توافق هس��ته ای را‬ ‫قبول نداریم‪ ،‬بنابراین از این توافق خارج ش��دند‬ ‫و تحریم ه��ای زی��ادی را علیه مل��ت ایران وضع‬ ‫کردند‪ .‬وقت��ی کاری از پیش نبردن��د‪ ،‬می گویند‬ ‫قدس فروشی نیست‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر ام��ور خارجه‬ ‫ای��ران ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه قدس فروش��ی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬قدس قبل��ه اول مس��لمین‬ ‫و مرک��ز ارزوه��ا و ام��ال هم��ه مس��لمانان‬ ‫اس��ت‪ .‬ظری��ف در ضیافت افطاری س��فیران‬ ‫کش��ورهای اس�لامی افزود‪ :‬ش��رایط کنونی‬ ‫جهان اس�لام ش��رایط دردناکی است و هیچ‬ ‫درد و خط��ری باالتر از این نیس��ت که معامله ش��رم اور‬ ‫ق��رن ازس��وی برخ��ی کش��ورهای منطق��ه حمای��ت‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش ایرن��ا وزیر امور خارج��ه ادامه داد‪ :‬درد‬ ‫بزرگی اس��ت که امروز که در استانه روز قدس قرار داریم‪،‬‬ ‫و روش��ن اس��ت ثابت ماندن نرخ و ارزانی بنزین به‬ ‫قیمت پرداخت همان یارانه های هنگفت است که‬ ‫نفع اصل��ی اش به ثروتمن��دان دارای خودروهای‬ ‫گرانقیم��ت می رس��د و فقیران بی خ��ودرو از ان‬ ‫به��ره ای نمی برند‪ .‬نرخ بنزین در ایران حداکثر ‪۲۹‬‬ ‫س��نت اس��ت که از این نظر مقام سوم را در جهان‬ ‫دارد‪ .‬رتبه نخس��ت ارزانی بنزین متعلق به ونزوئال‬ ‫با یک س��نت و مقام دوم متعلق به س��ودان با ‪۱۴‬‬ ‫س��نت اس��ت‪ .‬پس از ایران هم کویت با نرخ بنزین‬ ‫‪ ۳۴‬سنت قرار دارد‪ ،‬این در حالی است که نرخ این‬ ‫سوخت در کشورهای همسایه ایران چندین برابر‬ ‫کشور ما است‪.‬‬ ‫ما می خواهیم درباره منطقه‪ ،‬موشک و‬ ‫موضوع هسته ای مذاکره کنیم‪ .‬این چه‬ ‫مذاکره ای است که شما اول تحریم های‬ ‫گس��ترده را وضع می کنید‪ ،‬این ش��یوه‬ ‫مذاک��ره امت��داد عمل تحریم اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫قدرت مقاومت ام��روز از نظر تجهیزات‬ ‫و گستردگی قابل قیاس با چند سال پیش نیست‬ ‫و این امر نکته امیدوارکننده ای اس��ت‪ .‬همین امر‬ ‫موجب شده انها با ناپختگی طرح مفتضح معامله‬ ‫قرن را ارائه بدهند‪ .‬امس��ال شرایط از چند جهت‬ ‫مقداری متفاوت است؛ یکی توطئه های پیچیده ای‬ ‫ک��ه امریکا در منطقه دنبال می کند‪ ،‬دوم ش��فاف‬ ‫شدن صحنه و سوم قوی تر شدن جبهه مقاومت‪.‬‬ ‫شکست معامله قرن با حضور مردم‬ ‫می بینیم که در کش��ور اس�لامی‪ ،‬کنفرانسی‬ ‫برای فروش قدس تش��کیل می ش��ود‪ .‬قدس‬ ‫فروش��ی نیس��ت؛ قدس نه از ان ترامپ است‬ ‫که به کس��ی ببخش��د‪ ،‬نه هیچ گاه قدس از ان‬ ‫نتانیاهو خواهد شد و نه هیچ کس اجازه دارد از‬ ‫طرف ملت بزرگ فلس��طین‪ ،‬قدس را به کسی‬ ‫بفروش��د یا از کسی بخرد چون قدس قبله اول‬ ‫همه ما مس��لمانان و مرکز ارزوها و امال مس��لمین است‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزیر امور خارجه در حس��اب کاربری خود در‬ ‫توییتر نوش��ت‪ :‬قدس نه از ان امریکا اس��ت که ان را بذل‬ ‫و بخشش کند و نه از ان اسرائیل که به چنگش اورد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری در جمع راهپیمایان روز قدس‬ ‫گفت‪ :‬با حضور مردم معامله قرن به شکس��ت کش��یده می شود‬ ‫و برای س��ران عرب که با رژیم صهیونیستی همراهی می کنند‪،‬‬ ‫روسیاهی تاریخی خواهد ماند‪ .‬به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری‬ ‫که در اخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس در‬ ‫جم��ع راهپیمایی کنندگان تهرانی حضور یافته بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امام بزرگوار ما راهبرد بسیار مهمی برای مردم فلسطین ترسیم‬ ‫کرد و ان راهبرد در واقع حضور مردم در صحنه برای حمایت از فلسطینیان بود‪ .‬جهانگیری‬ ‫افزود‪ :‬مردم ایران همیش��ه تاریخ ش��ناس و وقت ش��ناس بود ه و حساسیت ها را تشخیص‬ ‫داده اند‪ .‬اکنون کشورش��ان در ش��رایط خاصی قرار گرفته اس��ت؛ امریکایی ها از یک طرف‬ ‫چنگ و دندان نشان می دهند و از طرف دیگر درخواست مذاکره می کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫حکم ربیعی به عنوان‬ ‫«سخنگوی دولت» صادر شد‬ ‫افطار معدنچیان در عمق ‪ ۳۵۰‬متری زمین‬ ‫در معدن زغال سنگ سوما در ترکیه‬ ‫عکس‪ :‬خبرگزاری اناتولی‬ ‫دکت��ر علی ربیع��ی به عنوان «دس��تیار‬ ‫ارتباط��ات اجتماع��ی رئیس جمه��وری و‬ ‫سخنگوی دولت» منصوب شد‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‬ ‫رئیس جمه��وری در حکمی عل��ی ربیعی‬ ‫را به عن��وان «دس��تیار ارتباطات اجتماعی‬ ‫رئیس جمه��وری و س��خنگوی دول��ت»‬ ‫منصوب کرد‪ .‬در متن حکم حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری خطاب‬ ‫به علی ربیعی امده اس��ت‪ :‬نظر به تجربه ه��ا و توانایی جنابعالی در‬ ‫عرصه های گوناگون اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و ارتباط جمعی به موجب‬ ‫این حکم به عنوان «دس��تیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و‬ ‫س��خنگوی دولت» منصوب می شوید‪ .‬روحانی نوشت‪ :‬انتظار می رود‬ ‫از تم��ام ظرفیت های ارتباطی ارکان دول��ت در ابعاد گوناگون برای‬ ‫توس��عه همه جانبه تعامل با رس��انه ها و ارتباط ب��ا مردم بهره گیری‬ ‫شایسته به عمل اورید‪ .‬توفیق شما را در انجام بایسته وظایف محوله‬ ‫ب��ا رعایت اصول قانونمداری‪ ،‬اعتدال گرایی و منش��ور اخالقی دولت‬ ‫تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت می نمایم‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬ش��ورای همکاری خلیج فارس بامداد‬ ‫جمع��ه‪ ۱۰ ،‬خرداد‪ ،‬بعد از اتمام نشس��ت خود در‬ ‫شهر مکه قطعنامه ای صادر کرد‪ .‬شورای همکاری‬ ‫در یکی از بندهای این س��ند از ایران خواس��ته به‬ ‫اصول منش��ور مل��ل متحد و قوانی��ن بین المللی‪،‬‬ ‫حس��ن همج��واری‪ ،‬احت��رام به ح��ق حاکمیت‬ ‫کشورهای دیگر‪ ،‬دخالت نکردن در امور کشورهای‬ ‫دیگر و استفاده نکردن از قوای نظامی متعهد باشد‪.‬‬ ‫اعضای ش��ورا از جامعه بین المللی خواس��ته اند از‬ ‫دس��تیابی ای��ران ب��ه توانمندی های هس��ته ای‬ ‫جلوگیری کنند و محدودیت های شدیدتری علیه‬ ‫برنامه موش��کی ایران به کار بگیرند‪ .‬این کشورها‬ ‫همچنی��ن از راهب��رد دول��ت امریکا علی��ه ایران‬ ‫حمایت کرده اند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با ابراز تاسف‬ ‫از رویکرد عربس��تان س��عودی در س��وء استفاده‬ ‫از ش��رایط میزبان��ی اجالس س��ران کش��ورهای‬ ‫عضو س��ازمان همکاری اس�لامی گف��ت‪ :‬بیانیه‬ ‫صادرشده ازسوی س��ران برخی کشورهای عرب‬ ‫و خلیج ف��ارس را که در ان اتهام های بی اساس��ی‬ ‫علیه کشورمان مطرح شده‪ ،‬رد و محکوم می کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد‪ :‬ما تالش‬ ‫عربستان برای بس��یج ارای کشورهای همسایه و‬ ‫عرب��ی را ادامه فرایند بی س��رانجامی می دانیم که‬ ‫امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران طی می کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬برخ��ی مقام��ات ش��رکت کننده در‬ ‫نشس��ت اضطراری سران اتحادیه عرب به میزبانی‬ ‫عربس��تان سعودی در ش��هر مکه با تاکید بر حفظ‬ ‫هوش��یاری برای پرهیز از ب��روز هرگونه درگیری‬ ‫در منطق��ه و کاهش تنش‪ ،‬بر حف��ظ صلح و ثبات‬ ‫برمبن��ای احترام متقاب��ل تاکید کردند‪ .‬س��ران‬ ‫کشورهای عربی ش��رکت کننده در این نشست با‬ ‫تاکی��د بر اینکه باید از افزایش تنش و بروز هرگونه‬ ‫درگی��ری به ش��دت پرهی��ز کنیم تاکی��د کردند‬ ‫کشورهای عربی منطقه توان از دست دادن امنیت‬ ‫خ��ود را ندارن��د چراک��ه هرگونه ناامن��ی‪ ،‬امنیت‬ ‫مجموعه کش��ورهای منطقه و حتی جهان را دچار‬ ‫تهدید جدی می کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬برایان هوک‪ ،‬نماینده ویژه امریکا در امور‬ ‫ایران صحبت هایش در روزنامه وال استریت ژورنال‬ ‫مبنی بر امکان خرید مح��دود نفت از ایران را پس‬ ‫گرفت‪ .‬به نوشته وال اس��تریت ژورنال‪ ،‬هوک اعالم‬ ‫کرد کش��ورهایی مانند چین و هند که ماه گذشته‬ ‫مش��مول معافیت از تحریم نفت ایران شده بودند‪،‬‬ ‫می توانند تا زمان رس��یدن به سقفی که درباره ان‬ ‫مذاکره شده‪ ،‬به خرید نفت ایران ادامه دهند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان‬ ‫پی��ش از این اع�لام کرده بود ‪ 3‬انتخاب��ات را در ‪6‬‬ ‫مهر امس��ال برگزار می کند‪ ،‬اما روز گذشته تغییر‬ ‫عقیده داده اس��ت‪ .‬تصمیم جدید این کمیسیون‬ ‫برگزاری تنها انتخابات ریاس��ت جمهوری در مهر‬ ‫است و انتخابات پارلمانی غزنی و شوراهای استانی‬ ‫به وقت نامعلومی موکول شد‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬هیات پارلمانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران که در اس��لو به سر می برد‪ ،‬در دیدار با رئیس و‬ ‫اعضای کمیس��یون سیاست خارجی مجلس نروژ‬ ‫در‬باره مهم ترین مس��ائل و تح��والت بین المللی و‬ ‫همکاری های پارلمانی میان جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران و نروژ با همتایان نروژی خود گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار هیات پارلمانی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران ب��ا انتقاد از کم کاری اروپا در مقابل تحریم ها‬ ‫تاکید کرد متاسفانه اروپا رویکرد مشارکت جویانه‬ ‫ایران را به اندازه کافی ارج ننهاده است‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬س��رگئی ریابکوف‪ ،‬معاون وزیر خارجه‬ ‫روس��یه که به تهران س��فر کرده‪ ۸ ،‬خرداد با سید‬ ‫عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان دیدار و گفت وگو ک��رد‪ .‬در این دیدار‪،‬‬ ‫دو طرف با بررس��ی اخرین وضعیت برجام و اقدام‬ ‫کش��ورمان در کاهش تعهدات خود در این توافق‪،‬‬ ‫بر لزوم ادامه مش��ورت ها بین اعضای باقیمانده در‬ ‫برجام و همکاری ه��ای دوجانبه و چندجانبه این‬ ‫کش��ورها با ای��ران به منظور تامین خواس��ته های‬ ‫کش��ورمان و رفع تحریم ه��ای غیرقانونی امریکا‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫در پیام های��ی جداگانه به همتای لبنانی و دبیرکل‬ ‫ح��زب اهلل‪ ،‬عی��د مقاوم��ت و ازادی و س��الروز‬ ‫ازادس��ازی پیروزمندان��ه جنوب لبنان از دس��ت‬ ‫نیروه��ای متجاوز رژیم صهیونیس��تی ازس��وی‬ ‫جوانان مقاومت را تبریک گفت‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزیر خارجه عربستان‪ ،‬دبیرکل اتحادیه‬ ‫عرب و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پس‬ ‫از پایان نشس��ت کش��ورهای عربی و کش��ورهای‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬یک نشس��ت مشترک خبری برگزار‬ ‫کردند‪ .‬در این نشس��ت عنوان ش��د کش��ورهای‬ ‫عرب��ی عضو ش��ورای هم��کاری خلی��ج (فارس)‬ ‫برای ایجاد صلح و هم��کاری با ایران میل و رغبت‬ ‫دارند؛ به ش��رطی ک��ه ایران حمایت ه��ای خود از‬ ‫تروریس��ت ها را در کش��ورهای مان متوقف کند و‬ ‫برای کشورهای عربی یک همسایه باشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ما را مات کردید (‪)۲‬‬ ‫رهبرمعظم انقالب در دیدار با دانشگاهیان خواستار راه حل برای بیماری های مزمن اقتصادی شدند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودکفایی صنعت‬ ‫خودرو در گرو همت‬ ‫دولتمردان‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫پایان‬ ‫پروازهای‬ ‫صوری‬ ‫خط ریلی‬ ‫گرگان‪ -‬اینچه برون‬ ‫بازگشایی شد‬ ‫راهی برای‬ ‫روابط خارجی‬ ‫اسیب های یک رابطه پرتنش‬ ‫تقوی��ت تولی��دات داخل��ی‪ ،‬اص�لاح ارتباط��ات با‬ ‫تولیدکنندگان و ورود بخش خصوصی به عرصه تولید‬ ‫و سرمایه گذاری ‪ ۳‬محوری است که بر اساس اخرین‬ ‫گفته ه��ای وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬می تواند‬ ‫بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی امروز کشور‬ ‫را برط��رف کند‪ .‬این موضوع در حالی از س��وی رضا‬ ‫رحمانی مطرح ش��ده که فع��االن بخش خصوصی و‬ ‫تولیدکنندگان انتقادهای بس��یاری به سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی دولت دارند‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصاد تا کنون باره��ا این موضوع را مطرح‬ ‫کرده اند ک��ه تاثیر تحریم های داخلی دس��ت کمی از‬ ‫تحریم ه��ای امریکا ندارد و در موارد قابل توجهی مانع‬ ‫رشد و توسعه در کشور شد ه است‪.‬‬ ‫فع��االن بخ��ش خصوص��ی معتقدن��د دولت حتی‬ ‫برای اصالح ارتباط ب��ا تولیدکنندگان هم نظر انها را‬ ‫نمی پرسد‪.‬‬ ‫به گفته تولیدکنن��دگان و فعاالن بخش خصوصی‪،‬‬ ‫ت��ا زمان��ی ک��ه بخ��ش خصوص��ی پی��ش از تنظیم‬ ‫سیاس��ت های کالن کش��ور در جریان نباشد و دولت‬ ‫جای��گاه قدرتمندی ب��ه این بخش نده��د نمی توان‬ ‫منتظر تغییرات خاصی بود‪.‬‬ ‫علی اسدی کرم‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سایه تصمیم های قبلی‬ ‫تا زمانی که بخش خصوصی پیش از تنظیم سیاست های کالن کشور‬ ‫در جری��ان نباش��د و دولت جای��گاه قدرتمندی به ای��ن بخش ندهد‬ ‫نمی توان منتظر تغییرات خاصی بود‬ ‫بای��د بخش خصوصی هم مش��کالت خ��ود را در این‬ ‫زمینه بیان کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف های قانونی‬ ‫به باور مرتضوی‪ ،‬برخی از مش��کالتی که امروز بین‬ ‫دولت و بخش خصوص��ی وجود دارد هم نه به دولت‬ ‫مرب��وط می ش��ود و نه به بخش خصوص��ی؛ برخی از‬ ‫مشکالت به دلیل ضعف های قانونی است‪ .‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫ی��ک وزارتخانه نمی تواند این مش��کالت را به تنهایی‬ ‫برط��رف کند‪ .‬دولت در تمام حوزه ها باید گلوگاه های‬ ‫تولید را شناس��ایی و برای رفع انها با بخش خصوصی‬ ‫مشورت کند‪.‬‬ ‫مرتض��وی معتق��د اس��ت اص�لاح رابط��ه دولت با‬ ‫تولیدکنندگان دغدغه کل کش��ور است و نباید سطح‬ ‫ان را به یک وزارتخانه کاهش داد‪ .‬بر اساس وضعیتی‬ ‫که امروز ب��ر اقتصاد ایران حاکم ش��ده‪ ،‬هیچ کدام از‬ ‫وزارتخانه ها به تنهایی نمی توانند مشکلی مانند رابطه‬ ‫دولت و بخش خصوصی را برطرف کنند‪.‬‬ ‫ح��ل ای��ن موضوع نیاز ب��ه عزمی جدی ت��ر دارد و‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬برای چنین موضوعی باید نقش نهادها و‬ ‫س��ازمان های حاکمیتی را در نظر داشت‪ .‬در بسیاری‬ ‫از موارد س��ازمان ها و نهادهای دولت و حاکمیتی در‬ ‫سیاست های اقتصادی نقشی جدی دارند‪.‬‬ ‫دبیر خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ران با بیان‬ ‫اینکه اولویت کشور همان طور که مطرح شده‪ ،‬اصالح‬ ‫رابط��ه دولت با تولیدکنندگان اس��ت تولیدکنندگان‬ ‫نیز بارها بر همین طبل کوبیده اند اما متاس��فانه هنوز‬ ‫شاهد دستاورد بزرگی در این زمینه نبوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اعتمادسازی در روابط متقابل‬ ‫علی اکبر کریمی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی درباره وضعیت ارتباط دولت‬ ‫با خانواده تولید در کشور به‬ ‫گفت‪ :‬هنوز دولت‬ ‫در این زمینه به ش��یوه مناسبی برای ارتباط نرسیده‬ ‫و این موضوع نشان می دهد که اصالح این رابطه جز‬ ‫در همکاری هر دو قطب نیست‪ .‬بخش خصوصی باید‬ ‫از سیاس��ت های کالن کش��ور پیروی کند‪ .‬زمانی که‬ ‫یک موضوع تبدیل به قانون می ش��ود سرپیچی از ان‬ ‫به معنای رفتار خالف قانون است‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬دولت نیز باید در صدور شیوه نامه و الیحه‬ ‫تمام موارد را بررس��ی کن��د و نظر بخش خصوصی را‬ ‫جویا ش��ود‪ .‬اینک��ه دولت در سیاس��ت گذاری ها نظر‬ ‫بخ��ش خصوصی را نخواهد ام��ا در اجرا این بخش را‬ ‫وادار کند‪ ،‬شدنی نیست‪.‬‬ ‫در مس��ئله ارز ای��ن موضوع به همه ثابت ش��د که‬ ‫نمی توان ب��دون مش��ورت و نظرخواه��ی‪ ،‬اقتصاد را‬ ‫مجاب به رفتار مورد نظر کرد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی توضیح داد‪ :‬انچه ش��رایط اقتصاد‬ ‫ایران را تا این حد س��خت و دش��وار کرده نقدینگی‬ ‫موجود در جامعه اس��ت که مس��یر تولید را در پیش‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫در این زمینه دولت اگر قصد داشته باشد نقدینگی‬ ‫را وارد چرخ��ه تولی��د کش��ور کند‪ ،‬باید ب��ا توجه به‬ ‫دان��ش و تجربه فع��االن خصوصی ای��ن کار را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫اعتماد بخش خصوصی به دولت موضوعی است که‬ ‫اگر دوباره جان بگی��رد‪ ،‬ظرفیت های قابل توجهی در‬ ‫اقتصاد کشور ایجاد می شود‪.‬‬ ‫کریم��ی با بی��ان اینک��ه تزریق س��رمایه به بخش‬ ‫خصوصی از سیاس��ت هایی اس��ت که ه��م منجر به‬ ‫بهبود کیفیت محصول می ش��ود و هم دوباره تا حدی‬ ‫می تواند اقتصاد کشور را از شرایط کنونی خارج کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر این مبنا انچه امروز نیاز داریم تزریق سرمایه‬ ‫به سمت تولید کنند‪.‬‬ ‫در این بین طبیعی است که سرمایه مردم به سرمایه‬ ‫بخش دولت تبدیل نمی ش��ود و اگر کسی تصمیم به‬ ‫اشتغالزایی داشته باشد می تواند با احتساب تجهیزاتی‬ ‫که دارد کار خودش را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫علی اکبر کریمی‬ ‫مواد اولیه صنعت چرم قاچاق می شود‬ ‫نایب رئیس انجمن صنایع چرم ایران خام فروشی را یکی از‬ ‫معضالت صنعت چ��رم اعالم کرد و راه مقابله با قاچاق مواد‬ ‫خام صنعت چرم را شفاف س��ازی و تک نرخی شدن نرخ ارز‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫عباس ترکمن با اشاره به اینکه خروج چرم از کشور بیشتر‬ ‫ب��ه صورت قاچاق مواد خام انجام می ش��ود به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫خام فروشی یکی از معضالتی است که به صنعت چرم کشور‬ ‫اس��یب های س��نگین وارد کرده و انجمن صنایع چرم ایران‬ ‫در نام��ه ای به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��تاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز و رئیس جمهوری نس��بت به این موضوع‬ ‫هشدار داده اس��ت‪ .‬رئیس انجمن صنایع چرم ایران با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه صادرات م��واد اولیه صنعت چرم ش��امل عوارض‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خام فروش��ان مواد اولیه صنعت چرم‬ ‫را با عنوان کاالی چرم به کش��ورهایی همچون هندوستان و‬ ‫ایتالیا صادر می کنند‪.‬‬ ‫ترکمن تفاوت نرخ ارز‪ ،‬وجود رانت و پولش��ویی را از جمله‬ ‫دالیل قاچاق مواد اولیه صنعت چرم عنوان کرد و راه مقابله‬ ‫با قاچاق مواد خام صنعت چرم را شفاف س��ازی و تک نرخی‬ ‫شدن نرخ ارز دانست‪ .‬وی با بیان اینکه صنعت چرم و تولید‬ ‫کف��ش یک صنعت اش��تغالزا اس��ت‪ ،‬از تولید س��االنه ‪۲۱۰‬‬ ‫دست تولیدکنندگان برای صادرات باز باشد‬ ‫رئیس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی ایران‬ ‫معتقد اس��ت که مش��کل بازار ارز با ش��یوه نامه‬ ‫جدید ارزی بانک مرکزی نیز حل نمی ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬بازگذاشتن دست تولیدکنندگان برای‬ ‫صادرات بهترین گزینه است‪.‬‬ ‫مه��دی پورقاضی ب��ا تاکید بر اینک��ه به نظر‬ ‫می رس��د ش��یوه نامه جدید ارزی بانک مرکزی‬ ‫چندان قابل اجرا نیس��ت‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به دش��واری هایی که در مس��یر بازگشت ارز به‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت ‪۵۰‬‬ ‫درصد ارز در یک مدت کوتاه وارد س��امانه نیما‬ ‫شود و تمام بخش های ش��یوه نامه اجرایی شود‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان در ش��رایط کنونی ظرفیتی برای‬ ‫انجام چنین فعالیت هایی ندارند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با بیان اینکه دولت اگر اصرار به بازگش��ت نقدی‬ ‫ارز دارد بای��د مقدم��ات الزم ب��رای ان را فراهم‬ ‫کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بر اساس تمامی امارها عراق و‬ ‫افغانستان اصلی ترین مقاصد صادراتی ما هستند‬ ‫و با وجود درخواست هایی که بود‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫صراف��ی یا مرکزی که بتواند مقدمات بازگش��ت‬ ‫ارز را فراهم کند‪ ،‬فعال نکرد و مش��کالت در این‬ ‫ح��وزه ادام��ه داد‪ .‬پورقاضی ادام��ه داد‪ :‬در کنار‬ ‫ان نرخ هایی که در س��امانه نیما وجود دارد نیز‬ ‫ل واقعی نیس��ت و نس��بت به بازار‬ ‫به طور معمو ‬ ‫پایین تر اس��ت‪ ،‬بنابراین نمی توان انتظار داشت‬ ‫صادرکنن��ده مواد اولیه خ��ود را با ارز ازاد بخرد‬ ‫و ارز خ��ود را ب��ا نرخی پایین ت��ر در نیما عرضه‬ ‫کند‪ .‬ن��رخ ارز را نمی توان ب��ا زور و اجبار پایین‬ ‫نگه داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره ام��کان اس��تفاده از ‪ ۳۰‬درصد ارز‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات ب��رای واردات نی��ز گفت‪:‬‬ ‫این مس��ئله نیز نمی تواند گره گش��ا باش��د زیرا‬ ‫صادرکنندگان کاالهای صادراتی صنعتی مبلغی‬ ‫بیشتر از این ‪ ۳۰‬درصد را برای واردات مواد اولیه‬ ‫خود نیاز دارند‪.‬‬ ‫میلی��ون جفت کفش خبر داد که ح��دود ‪ ۶۰‬میلیون جفت‬ ‫ان کفش چرمی است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن صنایع چرم ایران با اش��اره به اینکه‬ ‫ممنوعی��ت واردات محص��والت چرمی خارج��ی یک مزیت‬ ‫نس��بی برای صنعت چرم است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این شرایط یک‬ ‫فرصت طالیی برای صنعت چرم اس��ت و اگر ش��رایط الزم‬ ‫فراهم ش��ود تولیدکنندگان می توانند بازارهایی که از دست‬ ‫دادند را پس بگیرند‪.‬‬ ‫عباس ترکمن سال گذشته نیز اعالم کرده بود که واردات‬ ‫محص��ول نهایی چرم با عنوان های دیگر و به صورت کیلویی‬ ‫که ب��ا پرداخت عوارض ناچیز گمرکی انجام می ش��ود و نیز‬ ‫خ��روج غیرقانون��ی مواد خام چرم س��ازی از کش��ور موجب‬ ‫ش��ده اس��ت تا صنعت چرم ایران گریبانگیر مس��ائلی باشد‬ ‫که تولیدکنندگان را با چالش و مش��کل جدی روبه رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه در این زمینه گمرک ایران نیز پاس��خ داده بود که‬ ‫فقط برخ��ی از انواع خاص چرم مش��مول عوارض صادراتی‬ ‫می ش��ود اما نکته مهم این اس��ت که میزان صادرات چرم با‬ ‫افزایش چشمگیر روبه رو بوده و همین امر عرضه چرم مورد‬ ‫نیاز در بازار را کاهش داده است‪.‬‬ ‫نخستین دوره انالین اشنایی با الگوی تعالی سازمانی برگزار می شود‬ ‫مدیر مرکز تعالی س��ازمانی سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی از برگزاری نخس��تین دوره اموزش��ی‬ ‫اش��نایی ب��ا الگوی تعال��ی س��ازمانی به صورت‬ ‫مج��ازی و انالین با ه��دف کمک به رونق تولید‬ ‫بنگاه های ایرانی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��ید علیرضا ش��جاعی گفت‪ :‬سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی با پش��توانه بیش از ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫حض��ور موثر در فض��ای اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫کشور ماموریت خود را کمک به توسعه ظرفیت‬ ‫مدیری��ت و تح��ول و بهس��ازی س��ازمان ها و‬ ‫دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی‬ ‫کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه نام گذاری امس��ال با عنوان‬ ‫«رون��ق تولید» افزود‪ :‬گام نخس��ت رونق تولید‪،‬‬ ‫قرار داش��تن بنگاه ها در مس��یر تعالی اس��ت‪ .‬از‬ ‫همی��ن رو‪ ،‬مرکز تعالی س��ازمانی در برنامه های‬ ‫امسال خود‪ ،‬کمک به بهبود شبکه ها و روش های‬ ‫مدیریت س��ازمان های دولتی و خصوصی را در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫ش��جاعی ب��ا تاکید بر اینکه در ش��رایط فعلی‬ ‫کش��ور ضروری است مدیران س��ازمان ها دانش‬ ‫نظ��ری و مهارت ه��ای خ��ود را توس��عه دهند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این دوره اموزش��ی با هدف کس��ب‬ ‫نگرش��ی نوین در اس��تفاده از مدل تعالی برای‬ ‫برنامه ریزی در راس��تای ارتقای س��ازمان برای‬ ‫افراد و س��ازمان هایی که با مدل تعالی سازمانی‬ ‫اشنایی کافی ندارند طراحی شده است و تالش‬ ‫می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه با‬ ‫الگوی تعالی سازمانی‪ ،‬بنگاه می تواند مسیر رشد‬ ‫خود را ترسیم کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مرکز تعالی سازمانی این فرصت‬ ‫را ایجاد کرده تا افراد و س��ازمان های مختلف در‬ ‫نقاط مختلف کشور بتوانند بدون حضور فیزیکی‬ ‫و در محلی که هس��تند از این اموزش استفاده‬ ‫کنند و با مباحث تعالی سازمانی اشنا شوند‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه ابراز امی��دواری کرد که‬ ‫ت��داوم این گونه فعالیت ه��ا و بهره مندی موثر و‬ ‫گس��ترده س��ازمان ها و بنگاه های سراسر کشور‬ ‫بتواند در رونق تولید نقشی بسزا ایفا کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این دوره که ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬خرداد ‬ ‫به ص��ورت مجازی و انالین برگزار می ش��ود به‬ ‫مباحث��ی از جمل��ه اینکه مدل تعالی س��ازمانی‬ ‫چیس��ت و چرا ب��ه ان نی��از داری��م‪ ،‬چگونه بر‬ ‫اس��اس مدل تعالی س��ازمانی‪ ،‬س��ازمان خود را‬ ‫در مس��یر تعالی قرار دهی��م‪ ،‬چگونه حوزه های‬ ‫رش��د و ارتقای سازمان خود را با منطق ارزیابی‬ ‫رادار شناسایی کنیم و فرایند جایزه ملی تعالی‬ ‫س��ازمانی چگون��ه به رش��د فردی‪ ،‬س��ازمانی و‬ ‫ملی ما کمک می کند‪ ،‬می پ��ردازد‪ .‬عالقه مندان‬ ‫با مراجعه به س��امانه اموزش ه��ای مجازی و از‬ ‫راه دور س��ازمان مدیری��ت صنعتی به نش��انی‬ ‫ ‪ https: //lms.imi.ir‬می توانن��د در این دوره‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫ایران در س��ال های گذشته و پس از خروج‬ ‫امری��کا از برج��ام دچار مش��کالت اقتصادی‬ ‫گوناگون��ی ش��د ک��ه بیش��تر انها ب��ه دلیل‬ ‫ضعف های س��اختاری در بخش مولد اقتصاد‬ ‫کشور بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬پس از خروج امریکا از‬ ‫برجام اروپا نیز گره خاصی از روابط اقتصادی‬ ‫ایران باز نکرد‪ .‬ش��رایط بین المللی و اقتصادی‬ ‫کش��ور نش��ان می دهد اگر باز هم توافقی در‬ ‫زمین��ه روابط خارجی انجام ش��ود‪ ،‬مش��کل‬ ‫اعتماد طرف ها به یکدیگر بسیار اهمیت یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬امریکا زمانی از برجام خارج ش��د که‬ ‫ایران در بیش��ترین سطح تعامل و مذاکره در‬ ‫دنیا بود‪ .‬بر این مبنا اگر باز هم توافقی حاصل‬ ‫ش��ود باید در ش��رایط تقویت زیرساخت های‬ ‫تولید باش��د‪ .‬تا زمانی که بخش مولد اقتصاد‬ ‫از کارک��رد اصلی خود فاصل��ه گرفته طبیعی‬ ‫اس��ت که دیگ��ر کش��ورها نمی توانن��د جلو‬ ‫امری��کا را بگیرند‪ .‬اگر بخش تولید کش��ور به‬ ‫حد نصاب های صادرات برس��د ‪ ،‬توافق با ایران‬ ‫منطقیتر و ضریب پایداری و دوام ان افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬ایران باید در مس��یری حرکت کند‬ ‫که بخش مولود اقتصادی مش��کالت کشور را‬ ‫برطرف کند‪ .‬در این صورت اس��ت که اعتماد‬ ‫مردم به حاکمیت بازتولید می شود و همچنین‬ ‫کشورهای خارجی‪ ،‬دیگر نمی توانند از ضعف‬ ‫ایران در حوزه صنایع و تولید استفاده کنند‪.‬‬ ‫ایدرو‪ ،‬سازنده نخستین‬ ‫کارخانه الیاف شیشه ایران‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬ایدرو با هم��کاری طرف خارجی‬ ‫نخس��تین کارخانه تولید الیاف شیشه کشور را‬ ‫با براورد حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر می س��ازد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایدرونیوز‪ ،‬محمد باقر عالی در بازدید از‬ ‫مراحل ساخت این واحد صنعتی در شهرستان‬ ‫مرن��د ب��ا اش��اره به اینک��ه مصوب��ه الزم برای‬ ‫راه اندازی این واحد صنعتی از ش��ورای اقتصاد‬ ‫دریافت ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬پس از تامین منابع‬ ‫ت دو سال‬ ‫مالی طرح الیاف شیشه مرند‪ ،‬در مد ‬ ‫این��ده به بهره برداری می رس��د‪ .‬عالی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه الیاف شیش��ه از جمله مهم ترین‬ ‫مواد اولیه صنایع کامپوزیت اس��ت که در تولید‬ ‫انواع عایق های رطوبت��ی و فایبرگالس کاربرد‬ ‫دارد ‪ ،‬ه��دف از اجرای این ط��رح جلوگیری از‬ ‫خروج ارز و کاهش وابس��تگی وارداتی در کنار‬ ‫رون��ق تولید و ایجاد اش��تغال اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایدرو‪ ،‬روند س��اخت این‬ ‫کارخان��ه با هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ن تسریع شده و با تامین‬ ‫تجارت و مقامات استا ‬ ‫منابع مالی تا دو س��ال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گفته عالی‪ ،‬ظرفیت تولید این واحد س��االنه‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تن اس��ت‪ .‬نماینده مردم مرند و جلفا‬ ‫در مجلس شورای اسالمی هم که در این سفر‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را همراهی‬ ‫می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح جزو فناوری های برتر‬ ‫به شمار می رود و ‪ ۵‬خرداد امسال در کمیسیون‬ ‫تخصصی شورای اقتصاد بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به این طرح اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫یک حکم انتصاب‬ ‫در ایدرو‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن تجارت و رئیس‬ ‫هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران در حکمی طاهر علی��زاده را به عنوان‬ ‫معاونت مالی و اقتصادی ایدرو منصوب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬در ای��ن حکم بر‬ ‫سازماندهی‪ ،‬نظارت و ارزیابی فعالیت های مالی‬ ‫و اقتصادی س��ازمان‪ ،‬اعمال مدیریت بر منابع‬ ‫مالی ایدرو‪ ،‬اجرای طرح های سرمایه گذاری و‬ ‫پیمانکاری‪ ،‬ارائه برنامه بهینه س��ازی ساختار‬ ‫ع و وابسته و‬ ‫مالی سازمان و ش��رکت های تاب ‬ ‫تعیین تکلیف مطالبات س��ازمان تاکید ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬طاهر علیزاده س��مت هایی چون مدیر‬ ‫امور مالی‪ ،‬مدیر حسابرس داخلی ایدرو‪ ،‬مدیر‬ ‫ام��ور مال��ی و اداری پروژه پاالیش��گاه پارس‬ ‫جنوبی ف��از یک‪ ،‬عضو هیات مدیره س��ازمان‬ ‫منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره گروه س��رمایه گذاری صنعتی رنا‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت پترونگین جنوب و‬ ‫شرکت پتروتک را در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمدرض��ا مرتضوی‪ ،‬دبیر خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ایران درب��اره ‪ ۳‬محوری که عنوان ش��د‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬دول��ت در ماه های گذش��ته برای نظر‬ ‫بخش خصوص��ی و تولیدکنندگان اهمیت بس��یاری‬ ‫قائل ش��د و حتی در برخی از سیاس��ت گذاری ها این‬ ‫نظرها را اعمال کرد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬هن��وز در ای��ن زمینه مش��کالت‬ ‫س��اختاری وجود دارد‪ .‬تصمیم ه��ای بدون هماهنگی‬ ‫دول��ت با بخش خصوصی هنوز ب��ر جریان های تولید‬ ‫و بازار س��ایه انداخته و طبیعی اس��ت ک��ه اعتماد از‬ ‫دست رفته بخش خصوصی به راحتی جلب نمی شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بخش خصوصی در کش��ور راهی جز ارائه‬ ‫پیش��نهاد ندارد و دول��ت باید در این زمینه بیش��تر‬ ‫ب��ه فعاالن اقتصادی و تولیدکنن��دگان واقعی اهمیت‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مرتض��وی معتق��د اس��ت رابط��ه دولت ب��ا بخش‬ ‫خصوصی در یک اتاق در بس��ته حل نمی ش��ود‪ .‬رفتار‬ ‫دولت تا کنون نش��ان داده که دول��ت می خواهد این‬ ‫ارتباط را ارزیابی کند و بر مبنای ارزیابی های خودش‬ ‫برای رفع مشکالت کنونی گام بردارد‪.‬‬ ‫هر چند که همین موضوع هم با توجه به پیش��ینه‬ ‫رابطه دولت ها با بخش خصوصی دس��تاورد به شمار‬ ‫می رود اما واقعیت این اس��ت که دولت باید دست کم‬ ‫نیمی از این موضوع را به بخش خصوصی بسپارد‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی هم در این رابطه مش��کل دارد و‬ ‫این طور نیس��ت که فقط دولت از نبود تناسب در این‬ ‫رابطه متضرر ش��ود‪ .‬بیشترین صدمه از نبود رابطه ای‬ ‫هم افزا به بخش خصوصی وارد می شود‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر اصالح رابطه دولت با بخش خصوصی تاکید کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫«های تک» ها با تامین نقدینگی بومی سازی می شوند‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش های‬ ‫تولید‬ ‫خودکفایی صنعت خودرو در گرو همت دولتمردان‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه استان سمنان‬ ‫خبر‬ ‫گردهمایی بزرگ‬ ‫قطعه سازان‬ ‫برای پژو‪۳۰۱‬‬ ‫نخس��تین نشس��ت مش��ترک س��اپکو و‬ ‫سازندگان پروژه تولید پژو ‪ ۳۰۱‬با هدف اعالم‬ ‫سیاست های گروه صنعتی ایران خودرو درباره‬ ‫تولید این خودرو و رویکردهای جدید ساپکو‬ ‫در توس��عه زنجیره تامین و خودکفایی برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این نشست‬ ‫ب��ا تاکی��د بر اهمی��ت پروژه و همسوس��ازی‬ ‫س��ازندگان و اع�لام اخری��ن وضعی��ت و‬ ‫اه��داف کیف��ی و زمان بندی اجرای��ی پروژه‬ ‫محصول‪ ،۳۰۱‬برگزار می شود‪ .‬در این نشست‬ ‫که ‪ 8‬خرداد و با حضور ‪ ۵۰۰‬نفر از نمایندگان‬ ‫قطعه س��ازی کشور برگزار ش��د‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫اینده این پروژه با توجه به خروج پژو از گردونه‬ ‫تولید این خودرو انجام ش��د‪ .‬خودرو ‪ ۳۰۱‬از‬ ‫جمله خودروهایی اس��ت که جزو برنامه های‬ ‫داخلی س��ازی گروه صنعتی ایران خودرو قرار‬ ‫دارد و برنامه س��اخت ان از چند ماه گذشته‬ ‫با جدیت بیش��تری دنبال می ش��ود‪ .‬وضعیت‬ ‫تحریمی موجب ش��ده‪ ،‬بومی س��ازی قطعات‬ ‫به طور جدی در دس��تورکار ایران خودرو قرار‬ ‫گی��رد و به گفته قطعه س��ازان‪ ،‬این توانمندی‬ ‫برای عمق بخشیدن به بومی سازی قطعات در‬ ‫داخل وجود دارد‪.‬‬ ‫ساعت «فروش فوری»‬ ‫روزانه ایران خودرو‬ ‫تغییر کرد‬ ‫شرکت ایران خودرو در اطالعیه ای اعالم کرد‬ ‫طرح فروش فوری روزانه تنظیم بازار این شرکت‬ ‫هر روز از س��اعت ‪ ۱۱‬صبح ش��روع می شود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایکو پرس‪ ،‬پی��ش از این زمان اجرای‬ ‫طرح فروش فوری روزانه ایران خودرو س��اعت‬ ‫‪ ۱۰‬ب��ود‪ .‬متقاضی��ان می توانند ب��رای ثبت نام‬ ‫در این طرح فروش روزانه از س��اعت ‪ ۱۱‬صبح‬ ‫هر روز به پایگاه فروش اینترنی ایران خودرو به‬ ‫نشانی ‪ esale.ikco.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادق نجفی‬ ‫نباید‬ ‫تولیدکننده‬ ‫فقط با تکیه‬ ‫بر تسهیالت‬ ‫دولتی حرکت‬ ‫کند‪ ،‬چراکه‬ ‫این رویکرد‬ ‫تحقق نیافتن‬ ‫اهداف تولید را‬ ‫به دنبال دارد‬ ‫محمد شهپری‬ ‫دولت و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باید‬ ‫کمک کنند تا‬ ‫قطعه سازانی که‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫«های تک» ها را‬ ‫دارند با تامین‬ ‫نقدینگی مورد‬ ‫نیازشان به این‬ ‫سمت و سو‬ ‫حرکت کنند‬ ‫بس��یاری معتقدند صنعتگران داخلی با از دس��ت دادن‬ ‫زمان طالیی س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬فرصت س��وزی کردند‪،‬‬ ‫زی��را می توانس��تند با وج��ود ارز ارزان قیمت و درهای باز‬ ‫دیپلماسی سیاسی‪ ،‬دانش فنی را وارد کشور کنند‪ .‬به هر‬ ‫روی این زمان از دس��ت رفت و تجربه نش��ان داده با اغاز‬ ‫تهدیدها‪ ،‬انرژی برای غلبه بر مشکالت بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫به قولی‪ ،‬در سختی ها شکوفایی نهفته است‪.‬‬ ‫برای حرکت به س��وی خودکفای��ی در صنعت خودرو‬ ‫باید دانش فنی مربوط منتقل شود چراکه زیرساخت ها با‬ ‫شکل گیری شرکت های دانش بنیان فراهم شده است‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬ضرورت دارد دولت به طور جدی ورود کرده و‬ ‫به این صنعت کمک مادی و معنوی کند‪ .‬تزریق تسهیالت‬ ‫ب��دون به��ره و کنترل بر هزینه کرد این تس��هیالت برای‬ ‫بومی س��ازی قطعات «های تک» ما را به نتیجه می رساند‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن میان‪ ،‬تعامل قطعه س��از و خودروس��از راه‬ ‫رسیدن به مقصد را کوتاه تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو یک��ی از اس��تراتژیک ترین صنایع و از‬ ‫شاخص های توس��عه یافتگی است‪ .‬مسئوالن مربوط باید‬ ‫کم��ر همت بر ی��اری صنعتگران ببندن��د و از انها درباره‬ ‫دستاوردها در هر ایستگاه زمانی‪ ،‬گزارش بخواهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده بومی سازی «های تک» ها‬ ‫محم��د ش��هپری یکی از فع��االن حوزه قطع��ه درباره‬ ‫بومی س��ازی قطعات فوق پیش��رفته معتقد اس��ت که در‬ ‫شرایط فعلی هم با وجود امکانات و ظرفیت های مناسبی‬ ‫ک��ه در کش��ور داریم‪ ،‬رس��یدن ب��ه مرحل��ه خودکفایی‬ ‫امکان پذی��ر اس��ت‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫بسیاری از صنعتگران یک فرصت طالیی را از دست دادند‪.‬‬ ‫زمانی که تحریم ها در نیمه نخس��ت دهه ‪ ۹۰‬برداشته شد‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬شرایط مطلوبی برای اغاز این امر داشت و‬ ‫به راحتی می توانست فناوری های مورد نیاز را وارد کند و‬ ‫به سراغ تحقق خودکفایی برود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه اف��زود‪ :‬البته درحال حاضر هم‬ ‫می ت��وان به این هدف رس��ید و یک��ی از رازهای موفقیت‬ ‫واحدهای تولیدی در این زمینه این اس��ت که از ظرفیت‬ ‫و امکانات موجود نهایت استفاده را کرده و تهدیدها را به‬ ‫فرصت تبدیل کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور یاداور شد‪:‬‬ ‫ساخت قطعات فوق پیشرفته در شرایط فعلی ارزش افزوده‬ ‫بس��یار باالیی به دنب��ال دارد که به طور قطع نرخ انها را تا‬ ‫‪۵۰‬درصد کاهش می دهد‪.‬‬ ‫تولی��د قطع��ات «های تک» نی��از به س��رمایه گذاری‬ ‫سنگینی دارد‪ ،‬از این رو تیراژ برای ورود به عرصه ساخت‪،‬‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬ش��هپری در پاس��خ به این پرس��ش که ایا با‬ ‫تی��راژی که ممکن اس��ت این قطعات در داخل داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬باز هم نرخ انها کمتر از انواع خارجی خواهد بود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بله‪« .‬های تک »ها ش��امل چند قطعه خاص مانند‬ ‫گیربکس اتومات‪ ،‬ترمز «ای بی اس»(‪ )ABS‬و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫چرا پس از این همه مدت هنوز نتوانس��ته ایم در راستای‬ ‫داخل سازی ترمز ای بی اس حرکت کنیم؟ این یک قطعه ‬ ‫پیچیده نیس��ت و می توان ان را تولید کرد‪ :‬پس به دنبال‬ ‫داخلی سازی ان نبودیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��رمایه گذاری ب��رای س��اخت این قطعه‬ ‫سنگین است اما به لحاظ تیراژ و نیاز کشور کامال ضروری‬ ‫ب��وده و توجیه اقتص��ادی دارد‪ .‬فرهنگ مردم تغییر کرده‬ ‫و هم��ه خواهان خودرو اتومات هس��تند؛ بنابراین صنعت‬ ‫خودرو کشور به این فناوری نیاز دارد‪.‬‬ ‫ش��هپری معتقد است نباید ش��رایطی به گونه ای فراهم‬ ‫ش��ود که واردات جذاب باشد‪ ،‬اگرچه تولیدکننده واقعی‬ ‫هیچ گاه به سو واردات نمی رود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت وارد میدان شود‬ ‫فرهاد به نیا‬ ‫می توان با‬ ‫ارزهای خارج از‬ ‫کشور به جای‬ ‫خرید کاال‪ ،‬دانش‬ ‫فنی مربوط به‬ ‫ساخت قطعات‬ ‫«های تک» را‬ ‫خریداری و وارد‬ ‫کشور کرد‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان کشور در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش ک��ه چالش فعلی داخلی س��ازی قطعات‬ ‫«های ت��ک» چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کار‪ ،‬نش��د ن��دارد‪ ،‬اما باید‬ ‫به دنب��ال ان ب��ود و ب��رای تحقق این امر از یک سلس��له‬ ‫مس��ائل چشم پوشی کرد‪ .‬حتی می توانیم صادرات داشته‬ ‫باشیم همان طور که امروز انهایی که توانسته اند با دانش‬ ‫روز حرکت کنند‪ ،‬صادرات هم دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ساخت داخل هم ارزبری کاهش می یابد‬ ‫و هم می توان براس��اس سرمایه گذاری که انجام می شود‬ ‫در کش��ور اش��تغالزایی کرد‪ .‬دانش فنی و ماش��ین االت‬ ‫باید وارد ش��ود که نیاز به نقدینگ��ی دارد و دالر ‪۱۱‬هزار‬ ‫تومانی می خواهد‪ .‬درحال حاضر هر س��ازنده ای نمی تواند‬ ‫دالر ‪۱۱‬ه��زار تومانی را برای خرید تجهیزات نرم افزاری و‬ ‫سخت افزاری هزینه کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه خودرو با بیان اینکه س��رمایه گذاری‬ ‫کالنی برای داخلی س��ازی قطعات نیاز است‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫اینجاست که نقش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دولت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو تبریز گفت‪ :‬این ش��رکت در‬ ‫تالش اس��ت امسال ‪ ۲‬محصول جدید ش��امل سمند و سورن‬ ‫سال را تولید کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حمی��د حاجی زاد منصور مجم��وع تولیدات‬ ‫س��االنه این ش��رکت را ‪ ۷۰‬هزار خودرو در سال اعالم و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در نیمه نخس��ت امسال برای تولید بیش از ‪ ۳۵‬هزار انواع‬ ‫خودرو س��مند برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی بیش از‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫شرایط نابسامان و کامال بالتکلیف فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی مولد به ویژه واحدهای تولیدی و نبود‬ ‫ارتب��اط منطق��ی علم��ی و اقتصادی ب��ا جهان‪،‬‬ ‫نداش��تن قوانی��ن و مقررات مناس��ب و پایدار و‬ ‫جزیره ای عمل کردن تمام سازمان ها و نهادهای‬ ‫تاثیرگذار بر تولید و محدودیت های موجود‪ ،‬باعث‬ ‫ش��ده خطوط تولید و دانش تولید محصوالت ما‬ ‫از نظر روزامد ب��ودن دچار عقب افتادگی زیادی‬ ‫باش��د‪ .‬ضمن اینکه حفظ ش��رایط موجود بسیار‬ ‫مش��کل و عالق��ه چندانی برای س��رمایه گذاری‬ ‫جدید در صنعت و تولید وجود ندارد‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه از نظر نیروی انس��انی متخصص و کارامد‬ ‫در شرایط خوبی قرار داریم‪ ،‬عالوه بر مواردی که‬ ‫اش��اره ش��د‪ ،‬تولیدات دانش بنیان محدودیت ها ‬ ‫و مش��کالت مضاعفی دارد ک��ه در ادامه به انها‬ ‫اش��اره شده است‪ .۱ .‬ارتباط با شرکت ها و مراکز‬ ‫صاحب فناوری روز جهان برقرار نیست‪ .۲ .‬امکان‬ ‫اینکه بتوانیم ماش��ین االت و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫برای تولید حتی اگر دانش فنی الزم را به دس��ت‬ ‫اوریم‪ ،‬وجود ندارد‪ .۳ .‬تامین نقدینگی برای انجام‬ ‫کارها‪ ،‬روال مناسب و مشخصی ندارد‪ .۴ .‬مرجع‬ ‫یا مرک��ز تاثیر گذاری برای حمایت از افرادی که‬ ‫با اس��تفاده از فناوری های نوین دس��ت به تولید‬ ‫می زنند‪ ،‬نداریم‪ .۵ .‬ارتباط منطقی و کارایی بین‬ ‫پژوهش های دانشگاهی و پایان نامه ها با نیازهای‬ ‫صنعتی کش��ور برقرار نیست‪ .‬در کشورهایی که‬ ‫از این نظر پیش��رفت بس��یار خوبی داش��ته اند‪،‬‬ ‫پژوهش های دانش��گاهی و پایان نامه ها براساس‬ ‫نیاز بخش های صنعتی و تولیدی انجام می شود و‬ ‫این ارتباط و اقدام دو جانبه تاثیر بسیاری بر رشد‬ ‫کیفی��ت تولیدات و ایجاد دانش های نوین هم در‬ ‫دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و هم در بخش تولید‬ ‫خواهد داشت‪ .‬وقتی این مشکالت و موانع وجود‬ ‫دارد و شرایط مناسبی برای تولید داخلی نداریم‪،‬‬ ‫چگونه می توانیم صادرات پایدار و سوداور داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬به نظر من خام فروش��ی یا فروش قوت‬ ‫م��ورد نیاز م��ردم‪ ،‬ان هم با اس��تفاده از رانت و‬ ‫امتیازه��ای خاص و مخرب را نمی توان صادرات‬ ‫مناسب برای کشور دانست و تا زمانی که شرایط‬ ‫برای تولید در داخل مناس��ب نباشد و مشکالت‬ ‫فعلی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬فکر کردن در زمینه‬ ‫توسعه صادرات‪ ،‬اب در هاون کوبیدن است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بومی س��ازی قطع��ات «های ت��ک» ب��ه س��رمایه گذاری زیادی نی��از دارد و‬ ‫کمب��ود نقدینگ��ی در واحدهای تولی��دی‪ ،‬فعالیت روزان��ه صنعتگران را با‬ ‫دشواری های بسیاری همراه کرده است‪ .‬فعاالن صنعت خودرو کشور عنوان‬ ‫می کنند دولت باید به این صنعت کمک های مادی و حمایت های معنوی کند‬ ‫نمایان می ش��ود‪ ،‬اینکه وزارتخانه بتواند کمک و حمایت‬ ‫کند تا قطعه سازانی که چنین ظرفیتی دارند و می توانند‬ ‫قطعات مورد نیاز کش��ور را تولید کنند با تامین نقدینگی‬ ‫مورد نیازشان به این سمت و سو حرکت کنند‪.‬‬ ‫ش��هپری عنوان کرد‪ :‬امروزصندوق ذخیره ارزی با سود‬ ‫‪۳.۵‬درصدی وام می دهد تا صنعتگران ماشین االت مورد‬ ‫نی��از را خری��داری و وارد کنند‪ ،‬اما این وام ارزی اس��ت و‬ ‫هن��گام بازپرداخت این س��ود ‪ 3 . 5‬درصد ب��ا نرخ ارز روز‬ ‫خواه��د بود‪ .‬از این رو همه صنعتگران نگران هس��تند اگر‬ ‫به طور مثال‪ ،‬نرخ ارز ‪2۰‬هزار تومان شود‪ ،‬چگونه می توانند‬ ‫مبلغ وام را برگردانند‪.‬‬ ‫ای��ن تامین کنن��ده قطعات خ��ودرو تصریح ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫ش��رایطی گذاشته ش��ود که این وام ارزی‪ ،‬در قالب ریالی‬ ‫تسویه شود‪ ،‬بسیار گره گشا خواهد بود‪ .‬هنوز این پیشنهاد‬ ‫پذیرفته نش��ده و صنعتگران برای گرفتن این وام با وجود‬ ‫بهره پایین ان‪ ،‬واهمه دارند‪.‬‬ ‫ش��هپری ب��ا تاکید بر اینک��ه اگر نقدینگی م��ورد نیاز‬ ‫س��رمایه گذاری تامین شود‪ ،‬کشور ظرفیت مطلوبی برای‬ ‫س��اخت داخل تمام قطعات از جمله «های تک» ها دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما انرژی ارزان در اختیار داریم و هنوز هم نرخ مواد‬ ‫اولیه داخلی نس��بت به نرخ جهانی ارزان تر است‪ ،‬اما برای‬ ‫حرکت در این مسیر نیازمند نقدینگی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی‪ ،‬چشم اسفندیار تولید‬ ‫فرهاد به نیا از دیگر فعاالن صنعت خودرو با بیان اینکه‬ ‫بیشتر ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی جهان سازنده‬ ‫قطع��ات «های تک» نیس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان در‬ ‫زمینه ایربگ‪ ،‬قطع��ات الکترونیک‪ ،‬انجین‪ ،‬ای بی اس و‪...‬‬ ‫خدمات گیرن��ده از ش��رکت های دیگر هس��تند‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬ب��وش در زمینه ایربگ و ای ب��ی اس خدمات دهی‬ ‫می کند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��رایط ایران‬ ‫خاص است و با توجه به این امر چه باید کرد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫توانایی ساخت قطعات «های تک» وجود دارد همان طور‬ ‫که متخصصان داخلی توانستند در زمینه انرژی هسته ای‬ ‫ب��ه موفقیت برس��ند یا در س��اخت موش��ک های دوربرد‬ ‫ج��زو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر جهان قرار بگیریم‪ .‬مش��کل اصلی‬ ‫س��اخت قطعات «های تک» در کشور‪ ،‬کمبود نقدینگی و‬ ‫سرمایه گذاری سنگین این قطعات است‪ .‬این مقام صنفی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نبود منابع مالی کافی سبب شده تولیدکنندگان‬ ‫کمتر به بخش تحقیق و توسعه (‪ )R&D‬توجه و در این‬ ‫بخش مهم سرمایه گذاری کنند‪ .‬جبران کمبود نقدینگی‬ ‫بیش��تر وظیفه دولت اس��ت که از طریق ش��بکه بانکی به‬ ‫ی «های تک» ها‬ ‫واحدهای تولیدی که توانایی داخلی ساز ‬ ‫را دارند‪ ،‬کمک کند تا با س��رمایه گذاری درست نسبت به‬ ‫بومی س��ازی قطعات اقدام کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫امروز بحث تامین نقدینگی بیش��تر به این س��و رفته که‬ ‫تولید کنونی متوقف نشود‪.‬‬ ‫به نیا در پاسخ به این پرسش که این منابع مالی با وجود‬ ‫چالش ه��ای پیش روی اقتصاد چگونه قابل تامین اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت پول هایی خارج از کشور بابت صادرات دارد‪،‬‬ ‫ارزهایی که با مش��کالت نقل وانتقال نمی توان انها را وارد‬ ‫کش��ور کرد‪ .‬بنا به گفته بانک مرکزی حدود ‪۱۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر پ��ول خارج از کش��ور داریم‪ .‬اگر بانک مرکزی همت‬ ‫کن��د می ت��وان با این ارز به جای خری��د کاال‪ ،‬دانش فنی‬ ‫مرب��وط به س��اخت قطع��ات «های ت��ک» را خریداری و‬ ‫وارد کش��ور کرد‪ .‬س��خنگوی انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی با بیان اینکه با فعالیت واحدهای‬ ‫ن زیرساخت ها فراهم است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به جرات‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫می توان گفت واحدهای تولیدی با کمک این ش��رکت ها‬ ‫می توانند در مدت ‪ ۶‬ماه تا یک سال‪ ،‬سخت ترین قطعات‬ ‫را بومی سازی کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه‬ ‫ایا ش��رکت فروشنده خارجی به دلیل این همکاری مورد‬ ‫هجم��ه و تحریم امریکا قرار نمی گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این امر‬ ‫به بخش خصوصی س��پرده ش��ود انها راه ه��ای انتقال را‬ ‫می دانند‪ .‬درحال حاضر که بیش از ‪ ۹‬ماه از وضع تحریم ها‬ ‫علیه کشور گذشته‪ ،‬صنعت خودرو با وجود نیاز به قطعات‬ ‫ «های تک» فعال بوده و تولید هرگز متوقف نشده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واقعیت این است که بخش خصوصی توانسته ‬ ‫راه های��ی پی��دا کند ک��ه دانش فنی‪ ،‬قال��ب‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت مورد نیاز را وارد کند‪ .‬گام نهادن در مس��یر‬ ‫س��اخت قطعات در داخل کشور در همکاری مجموعه ای‬ ‫از دول��ت‪ ،‬بان��ک مرک��زی‪ ،‬تولیدکننده و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان دست یافتنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا «های تک» ها بومی سازی نشدند‬ ‫به نیا درب��اره دلیل این موضوع که چرا تا امروز قطعات‬ ‫فوق پیش��رفته داخلی س��ازی نش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫سیاس��تی داریم که جای گالیه دارد و ان هم سیاس��ت‬ ‫اتش نش��انی اس��ت‪ .‬وقتی جایی اتش می گیرد ماموران‬ ‫اتش نش��انی با تمام قوا برای خاموش کردن اتش بس��یج‬ ‫می ش��وند‪ ،‬درحالی ک��ه در این حوزه بای��د پیش از اینکه‬ ‫اتش سوزی اتفاق بیفتد‪ ،‬اقدام های الزم را انجام می دادیم‪.‬‬ ‫بخش��ی از ای��ن گالیه ها ب��ه قطعه س��ازان برمی گردد‬ ‫زی��را زمان��ی که درهای هم��کاری بین المللی ب��از بود و‬ ‫می توانس��تند دان��ش فنی م��ورد نیاز را به دس��ت اورند‪،‬‬ ‫انرژی و ارز ارزان را صرف واردات قطعات کردند‪ .‬یا خارج‬ ‫از کش��ور س��رمایه گذاری و س��پس قطعه ساخته شده را‬ ‫وارد می کردن��د‪ .‬ای��ن عضو انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی معتقد اس��ت این مسئله مربوط‬ ‫ب��ه بدنه صنعت قطعه کش��ور نبوده و ش��اید تعداد کمی‬ ‫مبادرت به این امر کرده باشند که انگشت شمار هستند‪.‬‬ ‫به نی��ا گف��ت‪ :‬اگ��ر پرون��ده صنع��ت خودرو از س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬ت��ا کن��ون که زیر نظر ش��ورای رقابت ب��ود‪ ،‬واکاوی‬ ‫ش��ود‪ ،‬موضوع ش��فاف تر می ش��ود‪ .‬تا زمان��ی که وظیفه‬ ‫قیمت گذاری خودروها را شورای رقابت در اختیار داشت‪،‬‬ ‫صنع��ت خودرو همواره محتاج و لن��گ نقدینگی بود‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط ک��ه تامین نقدینگی ب��رای خرید مواد اولیه‬ ‫روزمره دچار مش��کل اس��ت چگونه صنعتگران می توانند‬ ‫برای بومی س��ازی قطعاتی که بس��یار سرمایه بر هستند‪،‬‬ ‫اقدام کنند‪ .‬دس��ت کم از س��ال ‪ ۹۳‬تا امروز این فرصت به‬ ‫تولیدکننده داخلی داده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط تکیه بر توان داخلی‬ ‫بومی س��ازی قطع��ات «های ت��ک» س��رمایه گذاری‬ ‫زی��ادی نی��از دارد و بنابر این گ��زارش‪ ،‬کمبود نقدینگی‬ ‫در واحده��ای تولی��دی‪ ،‬فعالیت روزان��ه صنعتگران را با‬ ‫دش��وارهای بس��یاری همراه کرده اس��ت‪ .‬فعاالن صنعت‬ ‫خودرو کش��ور عنوان می کنن��د دولت باید به این صنعت‬ ‫ایران خودرو تبریز‪ ،‬سمند و سورن سال تولید می کند‬ ‫یک س��وم تولیدات امسال این ش��رکت به سمند سال و سورن‬ ‫سال اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫حاجی زاد منصور اظهارکرد‪ :‬تولید سایت تبریز در اردیبهشت‬ ‫امس��ال در مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته روند کاهشی‬ ‫داش��ته که علت اصلی ان مربوط به کمب��ود قطعات ایمنی و‬ ‫الکترونیکی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��مند سال و سورن سال به عنوان ‪ ۲‬محصول‬ ‫جدید این شرکت براساس برنامه از پیش تعیین شده از ‪ ۶‬ماه‬ ‫دوم امس��ال وارد چرخه تولید ش��ده و پس از تجاری سازی در‬ ‫س��بد فروش محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خ��ودرو تبریز اف��زود‪ :‬تولید این ‪۲‬‬ ‫محص��ول مدل ه��ای ارتقا یافت��ه از محصوالت کنونی س��ایت‬ ‫ایران خودرو تبریز اس��ت که با ش��کل و شمایلی مشتری پسند‬ ‫کمک ه��ای م��ادی و حمایت های معن��وی کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه به س��راغ مش��اور عالی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت رفت و درب��اره برنامه های ای��ن وزارتخانه برای‬ ‫داخلی س��ازی قطعات «های ت��ک» از وی پرس وجو کرد‪.‬‬ ‫ص��ادق نجفی درباره تولید قطع��ات «های تک» و تامین‬ ‫نقدینگی برای تولیدکنندگان این صنعت به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫برای بومی س��ازی قطعات فوق پیش��رفته باید چند برنامه‬ ‫را در دس��تور کار قرار دهیم‪ .‬نخس��ت خودروس��ازان باید‬ ‫با قطعه س��ازان برای تولید و تامی��ن قطعات «های تک»‬ ‫قراردادهای بلندمدت ببندند تا قطعه س��از نسبت به بازار‬ ‫محصوالتی که سرمایه گذاری کرده‪ ،‬مطمئن شود‪ .‬برنامه‬ ‫دیگر این است که با داخلی سازی این قطعات‪ ،‬واردات انها‬ ‫ممنوع ش��ود تا خدشه ای به تولید داخل وارد نشود‪ .‬مورد‬ ‫س��وم هم موضوع کمک به س��رمایه در گردش واحدهای‬ ‫تولیدی اس��ت تا قطعه سازان بتوانند مشکالت این بخش‬ ‫را برطرف کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توانمند شدن صنعتگران‪،‬‬ ‫مسیر خودکفایی با سرعت بیشتری طی خواهد شد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی صنعتگران نیاز به نقدینگی و از دولت‬ ‫انتظار حمایت دارند‪ .‬مش��اور عالی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در پاسخ به این پرسش که وزارتخانه در این زمینه‬ ‫چ��ه کمکی می تواند به فعاالن صنعت خودرو کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقتی قراردادهای بلندمدت بس��ته شود مشتری می تواند‬ ‫بخش��ی از پول را به عن��وان پیش پرداخت به تولیدکننده‬ ‫بپردازد و قطعه س��از ه��م می تواند با این پول تجهیزات و‬ ‫ماشین االت مورد نیاز خود را وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از توان دانش بنیان ها‬ ‫وی با اش��اره ب��ه بخش نرم افزاری تولی��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫دان��ش فنی م��ورد نی��از را بای��د با کمک ش��رکت های‬ ‫اس��تا رت اپ و دانش بنیان داخلی به دست اورد‪ .‬نمی توان‬ ‫فقط پول تزریق کنیم تا واردات نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫داشته باشیم‪ .‬در برخی بخش ها‪ ،‬زیرساخت ها فراهم شده‬ ‫و باید از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی برای به حداقل‬ ‫رساندن وابستگی ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نجف��ی ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬با مهندس��ی معکوس‬ ‫ه��م دانش قطعات قابل دس��تیابی هس��تند‪ .‬برای تولید‬ ‫فقط ماش��ین االت و سرمایه در گردش نیاز است و اینکه‬ ‫محصوالت بازار و مشتری داشته باشند‪ .‬نباید اجازه دهیم‬ ‫قطعات مانند گذش��ته وارد شود‪ .‬باید نظارت و کنترل ها‬ ‫دقیق باش��د تا تولیدکننده خود را ملزم به داخلی س��ازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مش��اور عالی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد است‬ ‫فردی که نسبت به تولید عشق داشته باشد با ایستادگی‬ ‫و هم��ت‪ ،‬محصوالت م��ورد نیاز را به ه��ر نحوی تولید و‬ ‫تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه افزود‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای تامین س��رمایه در‬ ‫گردش صنعتگرانی که اهلیت تولید دارند‪ ،‬کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه اگر ابالغ شود که‬ ‫صنعتگران برای تامین سرمایه در گردش خود می توانند‬ ‫وام با بهره ‪۱۸‬درصدی دریافت کنند که وزارتخانه ‪۲‬درصد‬ ‫ان را یارانه می دهد و این وام با سود ‪۱۶‬درصد در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان واقعی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه باید با گام های کوچک کار را شروع‬ ‫کنیم و کم کم ان را توسعه دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬نباید تولیدکننده‬ ‫فقط با تکیه بر تسهیالت دولتی حرکت کند‪ ،‬چراکه این‬ ‫رویکرد تحق��ق نیافتن اهداف تولید را به دنبال دارد‪ .‬باید‬ ‫درون واحده��ای صنفی و صنعتی‪ ،‬همت و اراده ای برای‬ ‫تولید وجود داشته باشند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ه��م پیگیر موضوع اس��ت و برگزاری نمایش��گاه قطعات‬ ‫مورد نیاز در همین راستا بوده تا بتوانیم از توانمندی ها و‬ ‫امکانات داخلی بیشترین بهره وری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وارد بازار هدف خواهند ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬سمند سال با موتور‪۷‬‬ ‫‪ EF‬و س��ورن سال نیز با موتور توربوش��ارژ عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫البته از س��ال گذشته تولید ازمایش��ی این ‪ ۲‬خودرو به عنوان‬ ‫پروژه جدید در دستورکار قرار گرفت که برنامه تولید انبوه انها‬ ‫امسال کلید می خورد‪.‬‬ ‫حاج��ی زاد منصور ی��اداوری کرد‪ :‬درحال حاض��ر ‪۳۰‬درصد‬ ‫قطعات خودرویی کشور در اذربایجان شرقی تولید می شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫حضور بزرگ ترین‬ ‫شرکت های معدنی در‬ ‫بهشت معادن ایران‬ ‫ثبات دالر‪ ،‬بازار مس را‬ ‫سر به راه کرد‬ ‫اخرین وضعیت‬ ‫پرداخت بدهی‬ ‫عراقی ها به ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست هم اندیشی نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان فارس مطرح شد‬ ‫اکتشاف ‪۱۰۰‬هزار کیلومتری از استان فارس شروع می شود‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬رئیس هیات عامل ایمی��درو از برنامه تامین‬ ‫ت اکتشافی از محل سود انباشت شرکت های بزرگ‬ ‫مالی عملیا ‬ ‫معدن��ی خبر داد و گفت‪ :‬با تش��کیل ی��ک کارگروه‪ ،‬عملیات ‬ ‫اکتشافی از سوی شرکت های بزرگ معدنی انجام می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور در نشس��ت‬ ‫هم اندیشی با نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان فارس‬ ‫افزود‪ :‬اکتش��اف‪ ،‬حلقه نخس��ت توسعه بخش معدن است‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه‪ ،‬ایمی��درو امادگی خود را ب��رای انجام مطالعات‬ ‫زمین شناسی در استان اعالم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶۰۰‬معدن غیرفلزی در فارس‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی واحد الومینیوم جنوب در س�ال‬ ‫جاری‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنی��ن از برنامه‬ ‫راه اندازی فاز نخست الومینیوم جنوب خبر داد و گفت‪ :‬پروژه‬ ‫‹ ‹«فارس» در دستور کار عناصر نادر خاکی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بخش معدن خالق فناوری هستیم و مهندسان‬ ‫ایرانی‪ ،‬دانش فنی در این حوزه را فرا گرفته اند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به مطالعات روی عناصر نادر خاکی از س��وی مرکز تحقیقات‬ ‫ف��راوری م��واد معدنی گفت‪ :‬برنامه ریزی برای بررس��ی روی‬ ‫ظرفیت های اس��تان فارس در عناصر نادر خاکی در دس��تور‬ ‫کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ ۶۰۰‬معدن اس��تان فارس‪ ،‬غیرفلزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش زی��ادی از ظرفیت ه��ای معدنی فارس‪،‬‬ ‫در بخ��ش کانی ه��ای غیرفلزی اس��ت و ایمیدرو ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیت های مناس��ب این استان در بخش کانه های غیرفلزی‪،‬‬ ‫برنامه احیای معادن کوچک با اولویت در این اس��تان را کلید‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو تاکید کرد‪ :‬ایمیدرو‪ ،‬عهده دار‬ ‫ت اکتش��اف عمقی اس��ت چراکه اعتقاد داریم ریس��ک‬ ‫عملیا ‬ ‫اکتش��اف برای بخش خصوصی باالس��ت‪ .‬غریب پور ادامه داد‪:‬‬ ‫یکی از سیاس��ت های ایمیدرو این اس��ت که امور اجرایی را به‬ ‫شرکت «تهیه و تولید مواد معدنی» واگذار کند و ایمیدرو نقش‬ ‫سیاست گذاری و حمایت خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اش��تغالزایی حوزه معدن و صنایع معدنی را ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫نفر به طور مس��تقیم عنوان کرد و افزود‪ :‬س��ال گذشته افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۹‬میلیارد دالر از مجموع حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫غیر نفتی به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داش��ت‪.‬‬ ‫این رقم افزون بر ‪ ۲۰‬درصد صادرات کشور را شامل می شود‪.‬‬ ‫غریب پور رقابت پذیر کردن بخش تولید را از اهداف اساسی‬ ‫ای��ن بخش خواند و گف��ت‪ :‬امیدواریم دولت وارد بخش تولید‬ ‫نشود و فضا را برای بخش خصوصی فراهم کند‪.‬‬ ‫مهم ‪ ۱.۲‬میلیارد دالری س��الکو در سال جاری به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ایمیدرو مانع س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی نیست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬واگذاری کک سازی اروند و طرح‬ ‫الکترود گرافیتی اردکان به کنسرس��یوم شرکت های معدنی و‬ ‫همچنین طرح های توسعه زرشوران و تیتانیوم کهنوج حاکی‬ ‫از ان است که ایمیدرو نقش توسعه ای و حمایتی خود را ایفا‬ ‫می کند‪ .‬غریب پور ادامه داد‪ :‬با این تعریف‪ ،‬س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ایران ب��ه اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی(خصوصی سازی) پایبند است‪.‬‬ ‫استان فارس کمک کند‪ .‬نماینده عالی دولت در استان فارس‪،‬‬ ‫خواس��تار توجه جدی به بهره مندی مردم و ساکنان همجوار‬ ‫مناطق معدنی از منافع معادن شد و افزود‪ :‬در صورتی که مردم‬ ‫در توسعه معادن مشارکت کنند‪ ،‬مقاومت در برابر توسعه این‬ ‫بخش نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی اکتش��اف معادن جدید و اس��تفاده از فناوری جدید را‬ ‫مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬ایمیدرو فعالیت های مناسبی در‬ ‫حوزه معدنی اس��تان فارس داشته که امیدواریم با پیگیری ها‬ ‫و حمایت های بیش��تر در بهره برداری از انها تس��ریع ش��ود‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس تصریح کرد‪ :‬باید نگاه متعادل و علمی که هم‬ ‫باعث حفظ بس��ترهای طبیعی و محیط زیست می شود و هم‬ ‫بهره برداری از معادن‪ ،‬ایجاد اشتغال و ارزش افزوده را به دنبال‬ ‫دارد بر بخش معدن حاکم باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش معدن از مزیت های استان فارس است‬ ‫اس��تاندار فارس نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬یکی از مزیت های‬ ‫این استان‪ ،‬بخش معدن است که توسعه ان نقش ویژه ای در‬ ‫افزای��ش صادرات‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده و کاهش اتکای کش��ور‬ ‫ب��ه خارج دارد‪ .‬عنایت اله رحیمی در جلس��ه توس��عه معدنی‬ ‫اس��تان ک��ه با حضور خداداد غریب پور‪ ،‬مع��اون وزیر و رئیس‬ ‫هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) تش��کیل ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از الزامات در‬ ‫استان فارس حرکت به سمت تنوع در تولید و کاهش اتکا به‬ ‫بخش هایی همچون کش��اورزی است که به دلیل محدودیت‬ ‫اب با مشکل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در اس��تان فارس با اش��اره به اینکه رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬سال ‪ ۹۸‬را «رونق تولید» نام گذاری کرده اند و‬ ‫در بیانیه گام دوم انقالب نیز بر اهمیت شکوفایی اقتصاد تاکید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ایجاد اشتغال و رونق تولید‪ ،‬متاثر از جلب‬ ‫و جذب س��رمایه گذاری است و در این زمینه عواملی همچون‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور‪ :‬یکی از سیاس��ت های ایمیدرو این اس��ت که امور‬ ‫اجرایی را به ش��رکت «تهیه و تولید مواد معدنی» واگذار کند و ایمیدرو‬ ‫نقش سیاست گذاری و حمایت خود را داشته باشد‬ ‫دانش بنیان بودن‪ ،‬صادراتی بودن‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده و توجه‬ ‫به مزیت های نس��بی استان فارس مورد تاکید مدیریت ارشد‬ ‫استان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن‪ ،‬ش��غل های پایه ای را‬ ‫ایجاد می کند و به دنبال ان مشاغل وابسته و غیرپایه نیز رشد‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مزیت های اس��تان فارس‪ ،‬معادن‬ ‫متنوع به ویژه در بخش خاک های نس��وز و سنگ های زینتی‬ ‫است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس تاکید کرد‪ :‬راهبرد مدیریت ارشد استان از‬ ‫ابتدا حفظ بنگاه های تولیدی موجود و توس��عه انها‪ ،‬کمک به‬ ‫بنگاه های نیمه فعال و بنگاه های تعطیل و تملک شده از سوی‬ ‫بانک ه��ا و تالش برای تاس��یس بنگاه ه��ای جدید با توجه به‬ ‫مزیت های استان بوده است‪.‬‬ ‫رحیمی اکتش��اف و تاس��یس صنایع معدن��ی را از الزامات‬ ‫توس��عه اس��تان فارس برش��مرد و گفت‪ :‬بسترس��ازی برای‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی می تواند به توس��عه بخش معدنی‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت زنجی�ره تولی�د اهن و فوالد اس�تان‬ ‫فارس به میزان ‪ ۳.۲‬میلیون تن‬ ‫سرپرست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس نیز گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس ویژگی های زمین شناسی معدنی استان‪ ،‬هم اینک ‪۲۳‬‬ ‫نوع ماده معدنی از معادن این استان استخراج شده و در صنایع‬ ‫مختلف استان و کشور مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫فریبرز رضازاده‪ ،‬درب��اره قابلیت ها و توانمندی های معدنی‬ ‫فارس افزود‪ :‬تنوع مواد معدنی قابل برداشت‪ ،‬انواع سنگ های‬ ‫تزئینی و نما با مزیت صادراتی و تولید در حدود ‪ ۱۸‬درصد کل‬ ‫تولید کشور‪ ،‬وجود انواع خاک های نسوز و صنعتی‪ ،‬منابع انواع‬ ‫مصالح ساختمانی‪ ،‬کش��ف ذخایر دولومیت در جنوب استان‬ ‫ف��ارس و پیگیری برای تکمیل مطالعات مربوط به ان‪ ،‬وجود‬ ‫ظرفیت های س��نگ اهن در ش��رق فارس که از سوی سازمان‬ ‫ایمیدرو در حال اکتشاف است و همچنین معادن فلزی استان‬ ‫از جمله این قابلیت هاست‪.‬‬ ‫وی تولی��دات صنایع معدنی در این اس��تان را حائز اهمیت‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬زنجیره تولید اهن و فوالد با ظرفیت ‪۳.۲‬‬ ‫میلیون تن (ش��امل اهن اس��فنجی‪ ،‬شمش فوالدی و مقاطع‬ ‫فوالدی)‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬سیمان‪ ،‬فراوری انواع سنگ های‬ ‫ساختمانی و نما و انواع مصالح ساختمانی از جمله این تولیدات‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کرمان در تب و تاب هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار فوالد‬ ‫مکان مناسبی‬ ‫برای سفته بازی‬ ‫نیست‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫خبر‬ ‫بیش از ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان طرح توسعه ای‬ ‫درمس سونگون‬ ‫مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫گفت‪ :‬رش��د و توسعه ‬ ‫مجتمع مس سونگون‬ ‫بای��د با ذخای��ر جدید‬ ‫اکتشافی دنبال شود و‬ ‫ب��ا توجه به طرح بنای‬ ‫کارخانه ذوب ‪ ۱۰۰‬هزار تنی و همچنین کش��ف‬ ‫ذخایر جدید‪ ،‬فاز ‪ ۳‬تغلیظ س��اخته می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ملی مس‪ ،‬س��عدمحمدی در دیدار با اس��تاندار‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در دوره نخست‬ ‫مدیریتم در ش��رکت مس‪ ۵۴ ،‬طرح توس��عه ای‬ ‫تعریف ش��د و چشم انداز تولیدی شرکت مس به‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه��زار تن کاتد افزایش یافت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫مجتم��ع مس س��ونگون ‪ ۱۷‬طرح توس��عه ای با‬ ‫س��رمایه گذاری بی��ش از ‪۴‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫دارد که س��ال ‪ ۹۸‬ه��زار میلیارد تومان عملیاتی‬ ‫می شود‪ .‬با این طرح ها‪ ،‬رونق اقتصادی و افزایش‬ ‫گ��ردش مالی در اس��تان را ش��اهد خواهیم بود‬ ‫و اش��تغالزایی زی��ادی انج��ام خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬خرید تجهیزات و قطع��ات باید از‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی انجام ش��ود و اگر در‬ ‫تولید برخی نیازها دچار ضعف هس��تیم با اعالم‬ ‫فراخ��وان و شناس��ایی توانمندی های اس��تان و‬ ‫حمایت شرکت مس‪ ،‬نیازهای مورد نیاز ساخته‬ ‫و تولید شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬امسال بیش از ‪۲۶۰‬‬ ‫هزار تن مس کاتدی تولید خواهیم کرد‪ .‬با وجود‬ ‫محدودیت های بین المللی‪ ،‬تمام تمهیدات الزم‬ ‫برای تحقق برنامه تولید اندیش��یده ش��ده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای فروش محصوالت مشکل‬ ‫خاصی در س��ال جاری نداریم‪ ،‬اف��زود‪ :‬نیاز بازار‬ ‫داخ��ل را به ط��ور کام��ل تامین خواهی��م کرد‪.‬‬ ‫خواس��ته من از مس��ئوالن اس��تانی‪ ،‬همکاری و‬ ‫همدل��ی ب��رای رفع برخی موان��ع و دغدغه های‬ ‫دستگاه های دولتی استان است تا هر چه سریع تر‬ ‫وضعیت محدوده های اکتشافی استان مشخص‬ ‫ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش‬ ‫گردش مالی در اس��تان‪ ،‬نیازمند تعیین تکلیف‬ ‫هر چه س��ریع تر محدودهای اکتشافی هستیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی تصریح ک��رد‪ :‬در انجام طرح های‬ ‫توس��عه ای هیچ گون��ه تخریب محیط زیس��تی‬ ‫نخواهیم داش��ت و بدون شک شرافت کاری ام را‬ ‫برای بهره مندی هر چه بیش��تر م��ردم از منابع‬ ‫خدادادی خواهم گذاشت تا طرح های توسعه ای‬ ‫مجتمع مس س��ونگون بر پایه باالترین ضوابط و‬ ‫استانداردهای بین المللی انجام شود‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امید فدایی‬ ‫وجه تمایز این‬ ‫رویداد نسبت‬ ‫به رویدادهای‬ ‫مشابه این‬ ‫است که کرمان‬ ‫محل استقرار‬ ‫شرکت های مادر‬ ‫معدن کشور‬ ‫است‬ ‫علی ایزدخواه‬ ‫این پنجمین‬ ‫دوره ای است‬ ‫که مس شهر‬ ‫بابک در رویداد‬ ‫معدنی کرمان‬ ‫حضور دارد‬ ‫کرمان‪ ،‬بهش��ت معادن ایران‪ ۲۶ ،‬تا ‪ ۲۹‬خرداد سال‬ ‫ج��اری‪ ،‬میزبان نمایش��گاه بین المللی مع��دن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی و ف��راوری مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته و‬ ‫همچنین پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماشین االت‬ ‫معدنی و راهسازی اس��ت‪ .‬این رویداد در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی شهر کرمان برگزار می شود‪.‬‬ ‫اس��تان پهناور کرمان تاکنون میزبان ‪ ۶‬دوره از این‬ ‫رویداد بوده و حاال در استانه برپایی هفتمین دوره ان‬ ‫قرار دارد‪ .‬گفتنی اس��ت برگزارکننده ان نیز ش��رکت‬ ‫رستاک پادویژن است‪.‬‬ ‫فع��االن معدن��ی باور دارن��د که نمایش��گاه معدن و‬ ‫صنایع معدنی اس��تان کرمان‪ ،‬فرصت مناس��بی برای‬ ‫گردهمایی معدنی ها و صنایع وابسته به شمار می رود‪.‬‬ ‫تن��وع مع��ادن مختل��ف از جمله مس در رفس��نجان‬ ‫و ش��هربابک؛ زغال س��نگ در زرند‪ ،‬کوهبن��ان و راور؛‬ ‫س��نگ اهن در سیرجان و زرند؛ کرومیت در اسفندقه‪،‬‬ ‫فاری��اب و صوغان و همچنین ماده معدنی تیتانیوم در‬ ‫جنوب این استان‪ ،‬نشان از غنی بودن مواد معدنی این‬ ‫استان و استقبال فعاالن این حوزه دارد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در این نمایش��گاه ش��رکت های مختلف‬ ‫معدنی و صنایع معدنی و صنایع وابسته به ان‪ ،‬اخرین‬ ‫دس��تاوردهای اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬فراوری‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و ماشین االت خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ تری�ن نمایش�گاه معدن�ی پ�س از‬ ‫نمایشگاه تهران‬ ‫امید فدایی‪ ،‬رئیس س��ایت نمایشگاهی کرمان است؛‬ ‫جایی که این رویداد هر س��ال در ان برپا می ش��ود‪ .‬او‬ ‫در گفت وگو ب��ا‬ ‫توضیح داد‪ :‬رویداد امس��ال با‬ ‫همکاری رس��تاک پادویژن و ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫جنوب ش��رق برگزار می ش��ود‪ .‬اس��تان کرمان نیز به‬ ‫عنوان بهش��ت معادن ای��ران مطرح اس��ت و ظرفیت‬ ‫چش��مگیری در بخ��ش معدن کش��ور دارد‪ .‬از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬سایت نمایش��گاهی کرمان برپا شد که کیفیت‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی از جمله نمایشگاه معدن را در‬ ‫کرمان ارتقا داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هفتمین دوره این رویداد در کرمان برگزار‬ ‫می ش��ود و ‪ ۴‬دوره گذش��ته ان در مرکز نمایش��گاهی‬ ‫جن��وب ش��رق ب��وده اس��ت‪ .‬ای��ن نمایش��گاه پس از‬ ‫نمایش��گاه تهران بزرگ ترین و جامع ترین نمایش��گاه‬ ‫معدنی کش��ور به ش��مار می اید و ش��رکت های بزرگ‬ ‫معدن��ی مانند ش��رکت ملی مس ایران‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫گل گهر‪ ،‬گوهرزمین و‪ ...‬در ان حضور دارند‪ .‬بس��یاری‬ ‫از ش��رکت های بزرگ در خود اس��تان مستقر هستند‬ ‫و برگزاری چنین رویدادی در اس��تانی با این ظرفیت‬ ‫برای فعاالن این بخش در کرمان توجیه بیشتری دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‪ /‬مس سرچشمه‬ ‫بازاره��ای داخلی امروز فوالد کش��ور در همه‬ ‫حوزه ه��ا متاثر از ضعف مش��هود تقاضا و کاهش‬ ‫انگی��زه فعالی��ت س��فته بازان در ای��ن ح��وزه و‬ ‫باالخ��ره کاهش نرخ دالر و ق��رار گرفتن در ماه‬ ‫مبارک رمضان‪ ،‬توام با ثبات اس��ت و در برخی از‬ ‫مبادی به طور نامحسوس��ی منفی دیده می شود‪.‬‬ ‫موضوع��ی که نمی توانی��م از ان بی تفاوت عبور‬ ‫کنیم‪ ،‬افزایش قابل توجه نرخ حواله دالر نیمایی‬ ‫و افزایش نرخ ش��مش منطقه س��ی ای اس است‬ ‫ک��ه متاث��ر از افزایش نرخ س��نگ اهن و خروج‬ ‫ترکیه از بازارهای هدف اس��یایی اس��ت و باعث‬ ‫می ش��ود به نرخ ش��مش مع��ادل ‪ ۴۳۸۰‬تومان‬ ‫برس��یم که با احتس��اب مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫ح��دود ‪ ۴۷۷۰‬تومان خواهد ش��د‪ .‬این موضوع‬ ‫نش��ان دهنده اتش زیر خاکس��تر شرایط کنونی‬ ‫است‪ .‬بنا بر تاثیر بنیادین کنونی بر بازار داخلی‬ ‫براساس اخرین شیوه نامه های تنظیم بازار‪ ،‬نرخ‬ ‫کف امروز بازار فوالد مناس��ب دیده ش��ده و این‬ ‫موضوع بر اس��اس اخرین شیوه نامه های دولتی‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬می تواند چراغ س��بزی برای تسریع‬ ‫خرید مصرف کنندگان واقعی باش��د که به امید‬ ‫کاهش نرخ بیش��تر‪ ،‬از خرید امتناع می کنند‪ .‬هر‬ ‫چند درنهایت بازه��م غیرقابل پیش بینی بودن‬ ‫بازاره��ای داخلی ای��ران‪ ،‬این روزه��ا موضوعی‬ ‫بدیهی به ش��مار می رود‪ .‬ب��ا تمام این صحبت ها‪،‬‬ ‫تاکید ما همچنان بر این موضوع اس��ت که حوزه‬ ‫داخلی فوالد‪ ،‬مکان مناس��بی برای س��فته بازی‬ ‫و ورود اف��راد غیرحرفه ای به این حرفه نیس��ت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن هرگونه دپوی مازاد ب��ر نیاز و خارج از‬ ‫قاعده و بی توجهی به متوازن نگه داش��تن سطح‬ ‫دپ��وی منطقی ورود و خ��روج انبارها‪ ،‬درنهایت‬ ‫محکوم به ضرر و زیان خواهد شد‪.‬‬ ‫حضور بزرگ ترین شرکت های معدنی در بهشت معادن ایران‬ ‫را می یابند که از مع��ادن و بخش های مختلف معدنی‬ ‫ایران بازدید کنند و بتوانند کارخانه های معدنی استان‬ ‫را از نزدی��ک ببینند‪ .‬این اتف��اق می تواند بخش معدن‬ ‫کش��ور را در تامین نیازهایش راهنمای��ی کند‪ .‬ما نیز‬ ‫ب��ه عنوان برگزارکننده در تالش��یم ظرفیت و کیفیت‬ ‫کار را باال ببریم‪.‬‬ ‫ش��رکت های داخلی و خارجی که در رویداد کرمان حضور پیدا می کنند‪،‬‬ ‫ای��ن ام��کان را می یابند ک��ه از معادن و بخش های مختل��ف معدنی ایران‬ ‫بازدید کنند و بتوانند کارخانه های معدنی استان را از نزدیک ببینند‪ .‬این‬ ‫اتفاق می تواند بخش معدن کشور را در تامین نیازهایش راهنمایی کند‬ ‫فدایی در پاس��خ به پرسشی درباره بررسی کیفیت و‬ ‫کمیت رویداد در ‪ ۷‬س��ال گذشته توضیح داد‪ :‬مسائل‬ ‫اقتصادی در ایران پیچیدگی منحصر به خود را دارد و‬ ‫بخش معدن هم به عنوان یکی از ارکان همین اقتصاد‪،‬‬ ‫از این قاعده مس��تثنا نیس��ت‪ .‬وقوع تحریم ها کشور را‬ ‫دچار فراز و فرودهای��ی می کند که البته بخش معدن‬ ‫با توجه به ظرفیت چش��مگیر داخلی‪ ،‬چندان متاثر از‬ ‫تحریم ها نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از چند س��ال گذش��ته که ای��ن رویداد به‬ ‫طور پیوس��ته برگزار می ش��ود‪ ،‬رش��د کم��ی و کیفی‬ ‫مطلوب��ی را تجربه می کنیم‪ .‬فضای مفید نمایش��گاهی‬ ‫ما درحال حاضر حدود ‪۴‬هزار مترمربع اس��ت که امید‬ ‫می رود در س��ال های پیش رو بتوان این فضا را توسعه‬ ‫داد‪ .‬این فضا البته میزبان حضور ش��رکت های معتبر و‬ ‫تراز اول کشور است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح بیش��تر درباره حضور ش��رکت های‬ ‫خارجی توضیح داد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬از حضور مطلوب‬ ‫ش��رکت های خارجی در این رویداد برخ��وردار بودیم‬ ‫اما متاس��فانه با اعمال تحریم ها‪ ،‬ش��رکت های خارجی‬ ‫مانند گذش��ته به حضور در نمایش��گاه رغبت نش��ان‬ ‫نمی دهند‪ ،‬هر چند این اتفاق تاثیر چندانی بر کیفیت‬ ‫کار ما نداشته و درحال حاضر نیز نمایندگی بسیاری از‬ ‫شرکت ها به طور مس��تقیم در این رویداد حضور پیدا‬ ‫می کنن��د‪ .‬به باور من کیفیت برگزاری مطلوب اس��ت‬ ‫و هر س��ال تقاضا برای حض��ور در این رویداد بیش از‬ ‫سال گذشته اس��ت‪ .‬این تقاضای بیشتر باعث می شود‬ ‫ش��رکت های بزرگ تر را در اولوی��ت حضور قرار دهیم‪.‬‬ ‫البته ش��اهد حضور شرکت های تراز اول معدنی جهان‬ ‫نیستیم اما ش��رکت هایی در رده های پایین تر هستند‬ ‫که نمایندگان انها به طور غیرمس��تقیم از کش��ورهای‬ ‫ک��ره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالی��ا و‪ ...‬در این رویداد حضور‬ ‫دارند‪ .‬فدایی ادامه داد‪ :‬وجه تمایز این رویداد نس��بت‬ ‫به رویدادهای مش��ابه در پایتخت یا دیگر ش��هرها این‬ ‫است که کرمان محل استقرار شرکت های مادر معدن‬ ‫کش��ور است و به یقین ش��رکت های داخلی و خارجی‬ ‫که در روی��داد کرمان حضور پیدا می کنند‪ ،‬این امکان‬ ‫‹ ‹حضور دوباره مجتمع مس شهر بابک‬ ‫علی ایزدخواه‪ ،‬مدیر روابط عمومی مجتمع مس شهر‬ ‫بابک نیز در گفت وگو با‬ ‫از حضور این شرکت در‬ ‫روی��داد پیش رو خبر داد و گفت‪ :‬در این رویداد‪ ،‬مس‬ ‫ش��هر بابک نمونه محصوالت خود را اعم از اند و کاتد‬ ‫ارائه می دهد‪ .‬این شرکت عالوه بر محصول نهایی مس‪،‬‬ ‫نمونه های س��نگ فیروزه که از معدن میدوک به دست‬ ‫می اید را در این رویداد عرضه می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پنجمین دوره ای است که مس شهر بابک‬ ‫در ای��ن رویداد حضور دارد‪ .‬هدف از حضور ان در این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬عرضه محصوالت خ��ود و تامین قطعات و‬ ‫نیازمندی های مجتمع مس است‪.‬‬ ‫ایزدخواه ادامه داد‪ :‬این نمایش��گاه‪ ،‬صنعتی‪-‬معدنی‬ ‫به ش��مار می اید و ش��رکت های بزرگ معدنی کشور‪،‬‬ ‫دس��تاوردهای خود را در ان ارائ��ه می کنند‪ .‬ما نیز با‬ ‫توج��ه به نیازهای مان دس��تاوردهای دیگر ش��رکت ها‬ ‫را از نظ��ر کیفیت و نرخ‪ ،‬بررس��ی می کنیم و عالوه بر‬ ‫حضور و معرفی دستاوردها‪ ،‬تامین نیازمندی ها در این‬ ‫نمایشگاه برای ما یک نقطه قوت به شمار می اید‪.‬‬ ‫در بررسی اهمیت واگذاری معادن به بخش خصوصی مطرح شد‪:‬‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬معدن مانند س��ایر بخش ه��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی کش��ور‪ ،‬یک حوزه اقتصادی اس��ت‪ .‬بر اساس اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬بهره برداری از مع��ادن باید به بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��ود و دراین بین معادنی که در اختیار بخش دولتی اند‬ ‫و در قالب خصولتی ها شناخته می شوند نیز باید واگذار شوند‪.‬‬ ‫برخ��ی ب��اور دارند که باوج��ود خصولتی ها مع��ادن را فقط‬ ‫به طور اس��می به بخش خصوصی واگ��ذار کرده ایم و در عمل‪،‬‬ ‫کنترل معادن هنوز در دس��تان بازیگر اصلی یعنی دولت است‪.‬‬ ‫دراین بین اگر می خواهیم کش��ور به س��مت رونق برود‪ ،‬جلوی‬ ‫رانت خواری گرفته ش��ود و رقابت س��الم حاکم ش��ود‪ ،‬مجبور‬ ‫هستیم اقتصاد را ازاد کنیم و ان را در اختیار بخش خصوصی‬ ‫ق��رار دهی��م‪ .‬درباره اهمیت ای��ن موضوع ه��ا‪ ،‬روزگار معدن با‬ ‫کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی توانمند نیست‬ ‫مخت��ار حیدری‪ ،‬رئیس خانه صنعت و‬ ‫مع��دن اس��تان ای�لام ب��ا اش��اره به‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫اهمیت خصوصی س��ازی در بنگاه های‬ ‫تولی��دی کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬رهبری‬ ‫چندی��ن ب��ار ب��ر خصوصی س��ازی و‬ ‫واگ��ذاری س��رمایه گذاری های مهم و‬ ‫اس��تراتژیک به بخش خصوصی تاکید کرده ان��د که نمونه ان‬ ‫تاکید بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی بوده اما ان طور که باید‬ ‫در این موضوع موفق عمل نکرده ایم‪.‬‬ ‫حیدری با بیان اینکه ما برنامه بلندمدت و استراتژیک در این‬ ‫حوزه نداریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه در کشور ما نمی توان نقاط‬ ‫ضعف و قوت‪ ،‬تهدید و فرصت را دقیق روشن کرد‪ .‬ازانجایی که‬ ‫ریسک س��رمایه گذاری باالست و ممکن است مشکالت زیادی‬ ‫برای فرد پیش بیاید‪ ،‬خیلی ها به نام بخش خصوصی ورود پیدا‬ ‫می کنند اما هر جا که به سودشان باشد و احساس خطر کنند‪،‬‬ ‫خود را زیر پرچم دولت می برند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬وقتی یک س��ازمان دولتی ی��ا خصولتی در‬ ‫بخ��ش معدن ورود می کن��د درواقع روابط ب��ر ضوابط ترجیح‬ ‫داده می ش��ود و درنتیجه‪ ،‬شفاف سازی به درستی انجام نشده و‬ ‫کار خ��وب پیش نمی رود‪ ،‬درحالی ک��ه اعتقاد بخش خصوصی‬ ‫به ضابطه اس��ت تا رابطه و می تواند به کیفیت کار و س�لامت‬ ‫اقتصاد کمک کند‪.‬‬ ‫رئی��س خانه صنعت و معدن اس��تان ایالم ادام��ه داد‪ :‬وقتی‬ ‫برنامه بلندمدت در حوزه معدن نداریم‬ ‫صحب��ت از یارانه ها می ش��ود و قرار می ش��ود دولت به بخش‬ ‫خصوصی یارانه بدهد مش��کلی نیس��ت اما ماجرا وقتی شروع‬ ‫می ش��ود که نهاد غیرخصوصی یا همان خصولتی ها ورود پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬اینها در عمل‪ ،‬تسهیالت ارزی و ریالی را غیر هدفمند‬ ‫و در جاهای دیگری غیر از تولید هزینه می کنند و درنتیجه به‬ ‫اشفتگی بازار نقدینگی در کشور و رشد تورم کمک می کنند‪.‬‬ ‫حیدری اظهار کرد‪ :‬نهادهای وابسته خیلی نگران نیستند که‬ ‫از انها سوال و جواب شود چراکه دانه درشت ها و ژن های خوب‬ ‫هس��تند و در مقابل پرس��ش ها هیچ گونه احساس مسئولیتی‬ ‫ندارند‪ .‬به این ترتیب دست دولت از فعالیت های اقتصادی کوتاه‬ ‫ش��ده و در ادامه‪ ،‬قانونی هم که بخواهد اینها را به کاری ملزم‬ ‫کند‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن اس��تان ایالم س��پس به اهمیت‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه بخش معدن‬ ‫هنوز ب��ه جایگاهی نرس��یده ایم که بگویی��م بخش خصوصی‬ ‫توانمند است‪ .‬متاسفانه به این دلیل که در حوزه معدن‪ ،‬فناوری‬ ‫و فناوری الزم را نداریم‪ ،‬ارزبری سنگینی برای کشور به وجود‬ ‫امده و فعاالن این حوزه مجبور هس��تند وس��ایل الزم ازجمله‬ ‫ماش��ین االت خود را از خارج تامین کنند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه اگر معدن با فناوری روز داخلی پیش می رفت حتما بخش‬ ‫خصوصی در ان توانمند می شد و به سوداوری هم می رسید‪.‬‬ ‫حیدری در ادامه‪ ،‬با اش��اره به خام فروشی ها در حوزه معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وقتی خام فروش��ی می کنیم در عمل‪ ،‬سودی را که‬ ‫باید در داخل کش��ور هزینه شود مس��تقیم به خارج از کشور‬ ‫می بری��م‪ .‬درصورتی که اگر توانمندی خ��ود را افزایش دهیم و‬ ‫دس��ت از خام فروش��ی برداریم می توانیم درامدزایی کرده و به‬ ‫رشد اقتصادی کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت دولتی از نوع باشگاهی است‬ ‫مصطفی غنیمتی‪ ،‬کارشناس معدن با‬ ‫اش��اره به اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و‬ ‫اینکه باید تغییر نقش دولت از مالکیت‬ ‫و مدیری��ت مس��تقیم بنگاه ه��ا ب��ه‬ ‫سیاس��ت گذاری و هدایت و نظارت در‬ ‫کش��ور اتفاق بیفت��د‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫باید توانمندسازی بخش های خصوصی‬ ‫و تعاون��ی در اقتص��اد و حمایت از ان ب��رای رقابت کاالها در‬ ‫بازارهای بین المللی انجام ش��ود اما متاس��فانه مدیران دولتی‬ ‫تمایلی به واگذاری ها به بخش خصوصی ندارند و گاهی دست‬ ‫ت هم می زنند‪.‬‬ ‫به مقاوم ‬ ‫غنیمتی با اش��اره به شکل گیری شرکت های خصولتی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬خصوصی س��ازی به وس��یله رد دیون از س��وی دولت به‬ ‫سازمان های غیرتخصصی موجب تشکیل نهادهای شبه دولتی‬ ‫با حمایت دولت ش��ده که س��بب کاهش ت��وان رقابتی بخش‬ ‫خصوصی در بازار و بروز مشکالتی در اقتصاد کشور می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مع��دن با اش��اره به اینک��ه مدیریت دولتی‬ ‫صنای��ع از نوع مدیریت باش��گاهی ب��وده‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫ص��رف بودجه ه��ای هنگف��ت و کارا نبودن مناس��ب این نوع‬ ‫مدیریت دولتی‪ ،‬بنگاه های اقتصادی زیان ده شده اند که موجب‬ ‫حذف بنگاه در رقابت های بین المللی ش��ده اس��ت‪ ،‬درحالی که‬ ‫ب��ا واگذاری بنگاه ه��ای دولتی به بخ��ش خصوصی و مدیریت‬ ‫چاب��ک‪ ،‬با ح��ذف هزینه های مصرفی و کاه��ش هزینه تولید‪،‬‬ ‫نرخ تمام ش��ده تولی��د به ویژه در بخش مع��دن کاهش یافته و‬ ‫توان بنگاه در رقابت های بین المللی دوچندان ش��ده که سبب‬ ‫افزایش جذابیت صنایع معدنی در جذب سرمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارجی و توسعه و اشتغالزایی در صنعت می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس می توانند‬ ‫موتور محرکه توس��عه باشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ویژگی اصلی این گروه‬ ‫از بنگاه ها رابطه معکوس رشد انها با میزان فساد اداری و رابطه‬ ‫مستقیم با شفافیت است‪.‬‬ ‫غنیمتی با اش��اره به اهمیت میزان اشتغال افرینی در بخش‬ ‫مع��دن برای بخ��ش خصوصی بیان کرد‪ :‬بررس��ی های جهانی‬ ‫نش��ان می دهد متوسط اش��تغالزایی بنگاه های خرد تا متوسط‬ ‫در ایتالی��ا ‪ ۶۵‬درصد‪ ،‬ژاپن ‪۵۳‬درصد‪ ،‬المان ‪۴۲‬درصد و امریکا‬ ‫‪۲۲‬درصد اس��ت‪ .‬در بخش معدن کش��ور ‪۸۵‬درصد اشتغال در‬ ‫دس��ت بخش خصوصی یا به عبارتی بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوسط مقیاس است که نش��انه توانایی و اهمیت وجود بخش‬ ‫خصوصی و لزوم سرمایه گذاری در ان است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با اشاره به لزوم نقش افرینی دولت در‬ ‫زیرساخت ها گفت‪ :‬اگر دولت نسبت به اجرای زیرساخت هایی‬ ‫مث��ل نیروگاه ها‪ ،‬بنادر‪ ،‬جاده ها‪ ،‬خطوط ریلی و‪ ...‬اقدام کند‪ ،‬به‬ ‫دلیل سهولت دسترسی به امکانات‪ ،‬بسیاری از کسب وکارها در‬ ‫مناطق مختلف کش��ور رونق می گی��رد‪ .‬معادنی که در مناطق‬ ‫دورافت��اده قرار دارند با ایجاد جاده ها و خطوط ریلی می توانند‬ ‫به س��هولت مواد معدن��ی را به کارخانه های ف��راوری یا بنادر‬ ‫صادراتی برس��انند‪ ،‬به این شیوه دولت می تواند با ایجاد و رونق‬ ‫کس��ب وکارهای حاصل شده‪ ،‬پایه های مالیاتی خود را گسترش‬ ‫دهد و مالیات بیش��تری دریافت کن��د‪ .‬او در پایان اظهار کرد‪:‬‬ ‫انتظ��ار می رود دولت با نگاه مصلحت اندیش��انه و حمایت گرانه‬ ‫خود در برنامه ریزی های اینده‪ ،‬زمینه رشد و توسعه کشور را با‬ ‫استفاده و بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور فراهم کند‬ ‫و فضای کس��ب وکار معدنی را با فراه��م کردن الزامات تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل‬ ‫کش��ور و همچنین ارائه مشوق های مناسب‪ ،‬به فضایی پررونق‬ ‫و جذاب برای س��رمایه گذاران داخلی و خارجی که زمینه س��از‬ ‫پیشرفت و توسعه کشور است‪ ،‬فراهم کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫اغاز دور جدید‬ ‫کاهش نرخ دالر‬ ‫«رونق بازار» چشم به‬ ‫راه تدبیری صنفی‬ ‫صنعت ماشین االت‬ ‫راهسازی‪ ،‬ثروت افرین‬ ‫اما بدون متولی‬ ‫دولت به دنبال گسترش صادرات و مدیریت واردات است‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹کاه�ش ‪۳۲‬درص�دی واردات کااله�ای‬ ‫مصرفی‬ ‫‹ ‹با ممنوعیت به نتیجه خوبی نمی رسیم‬ ‫رئی��س مجمع عالی واردات کش��ور درباره ممنوعیت‬ ‫و محدودی��ت در واردات می گوید‪ :‬با ممنوعیت واردات‬ ‫هی��چ اتفاق مثبتی را در کش��ور ش��اهد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫علیرض��ا مناقبی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫نگاه��ی واقع بینانه در می یابیم که هرگاه ممنوعیتی در‬ ‫اقتصاد ایجاد ش��د‪ ،‬نتیجه و تاثیر خوبی نگرفتیم چراکه‬ ‫اقتصاد را نمی توان با محدودیت پیش برد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همانطور که تولید بر مبنای نیاز انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬واردات بخش��ی از تجارت خارجی کش��ورها‬ ‫است که باید براس��اس نیاز وارد شود‪ ،‬نه اینکه بی رویه‬ ‫و بی اندازه باشد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس مجمع عال��ی واردات‪ ،‬اگر هدف خارج‬ ‫نشدن ارز از کشور و مدیریت منابع ارزی است که باید‬ ‫گفت‪ ،‬با ممنوعیت واردات ارز به گونه دیگری از کش��ور‬ ‫خارج می ش��ود که متاس��فانه غیررس��می و غیرقانونی‬ ‫خواه��د بود‪ .‬در این صورت حقوق دولت و مردم پایمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مناقبی تصریح کرد‪ :‬اعم��ال محدودیت و ممنوعیت‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۰‬مورد بازرسی در طرح نظارتی ویژه رمضان‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت‪ ،‬تعداد‬ ‫کل بازرس��ی های انجام ش��ده از صنوف شهر تهران و کاالهای‬ ‫مرتبط با ایام ماه مبارک رمضان شامل مرغ‪ ،‬روغن‪ ،‬شکر‪ ،‬خرما‪،‬‬ ‫زولبی��ا بامیه و حبوب��ات را ‪ ۷۲۰‬مورد برش��مرد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫جمع ارزش ریالی کل پرونده های تشکیل حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫ریال بوده که برای رس��یدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده‬ ‫است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬شهرام میراخورلو افزود‪ :‬با فرا رسیدن ماه‬ ‫مبارک رمضان طرح بازرس��ی‪ ،‬نظارت و پایش بازار اقالم هدف‬ ‫و پرمصرف ماه مبارک رمضان که از ‪ 10‬اردیبهش��ت در سراسر‬ ‫کشور شروع شده تشدید شد و این طرح همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به منظ��ور ایجاد هم افزایی و اجرای دقیق تر‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬با بهره گیری از ظرفیت بازرس��ی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬اتاق اصن��اف‪ ،‬اداره کل تعزی��رات حکومتی‬ ‫اس��تان تهران و دیگر نهاد های ذی ربط مس��ئول برنامه ریزی و‬ ‫تدابیر الزم برای نظارت و پایش موثر و بهنگام بر فرایند تامین‬ ‫و توزیع کاال با نرخ مناسب به مردم اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫میراخورلو گفت‪ :‬اردیبهشت ماه از ‪ ۱۱۴‬هزار و ‪ ۲۳۶‬بازرسی‬ ‫انجام ش��ده درباره امتناع از عرضه و گران فروش��ی در مجموع‬ ‫‪ ۶۴۷۱‬پرونده تخلف به ارزش بیش از ‪ ۳۹۲‬میلیارد ریال تنظیم‬ ‫و به اداره های کل تعزیرات حکومتی اس��تان ها برای رسیدگی‬ ‫ارس��ال شده است‪ .‬تعداد ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪ ۴۹۱‬مورد بازرسی انجام‬ ‫شده که در مجموع ‪ ۸۵۹۳‬پرونده با ارزش ریالی افزون بر ‪۷۰۴‬‬ ‫هزار ریال تنظیم شده است‪.‬‬ ‫معاون بازرس��ی و رس��یدگی ب��ه تخلفات س��ازمان حمایت‬ ‫ب��ا اعالم تداوم و تش��دید اقدام های نظارتی و بازرس��ی درباره‬ ‫پیش��گیری از هرگون��ه کمبود و افزای��ش غیر منطقی نرخ کاال‬ ‫و خدمات اظهار کرد‪ :‬پایش مس��تمر بازار و تش��دید بازرسی ها‬ ‫و نظارت��ی بر واحدهای تولیدی‪ ،‬توزیع��ی و خدماتی با اهداف‬ ‫تنظی��م مطلوب ب��ازار و رفع التهاب کاالی��ی‪ ،‬ایجاد ارامش در‬ ‫فضای روانی جامعه و برخورد موثر با تخلفات احتمالی‪ ،‬بس��یج‬ ‫هم��ه امکان��ات و نیروهای در اختیار‪ ،‬اس��تفاده از توان ناظران‬ ‫افتخاری و تس��ریع در رس��یدگی به شکایات در دستور کار این‬ ‫سازمان و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها و اتاق های‬ ‫اصناف سراسر کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫واردات ب��ا ه��دف حمای��ت از تولید نی��ز منطقی و راه‬ ‫درستی نیست‪ ،‬پیش از اینها نیز واردات برخی کاالهای‬ ‫مش��ابه داخل ممنوع ش��ده بود اما مگر امروز تولید ما‬ ‫حال و روز خوبی دارد؟ در نتیجه نباید دیدگاه انقباضی‬ ‫درباره مس��ائل اقتصادی کشور داشت بلکه باید دیدگاه‬ ‫نظارت��ی قوی را جایگزین ان ک��رد‪ .‬نباید در برهه ای از‬ ‫زمان مس��یر واردات را به ش��دت بست و در زمانی دیگر‬ ‫بی اس��اس ان را باز گذاشت‪ .‬مانند زمانی که ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی را تعیین کردند و فس��ادهای گس��ترده ش��کل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫‹ ‹هر وارداتی ضرر نیست‬ ‫رئیس کمیس��یون واردات ات��اق بازرگانی ایران نیز با‬ ‫تاکید براینکه بازار باید دارای تنوع محصول باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬م��ردم حق انتخاب دارند و بای��د تولید به گونه ای‬ ‫باش��د که در بازار با موارد مش��ابه رقابت کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬واردات را می ت��وان به س��متی هدایت کرد که‬ ‫بیش��تر صرف کاالی سرمایه ای و مواد اولیه و واسطه ای‬ ‫برای رونق تولید ملی شود‪.‬‬ ‫محم��د جعف��ری ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای اینک��ه‬ ‫واردکنندگان را به س��وی واردات مواد اولیه و واسطه ای‬ ‫سوق دهیم باید تعرفه گمرکی انها را به شدت کاهش و‬ ‫در مقابل تعرفه واردات کاالی مصرفی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اینک��ه بت��وان ب��ا واردات کاالی خارجی‬ ‫رقابت را در بازار تولید داخلی افزایش داد هم مس��تلزم‬ ‫پیش نیازهایی اس��ت‪ .‬به طور مثال باید بتوانیم کیفیت‬ ‫کاالی تولید داخل را به س��طحی از استاندارد برسانیم‬ ‫که توانایی رقابت با کاالی وارد شده را داشته باشد‪ .‬اگر‬ ‫در محصوالتی که توان رقابت با کاالی وارداتی را ندارد‬ ‫به امر واردات مبادرت ورزیم‪ ،‬طبیعی اس��ت که نه تنها‬ ‫رقابت ایجاد نمی شود بلکه موجب تعطیلی واحد داخلی‬ ‫هم خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬متاسفانه ما فکر می کنیم هر نوع واردات‬ ‫ضرر و هرگونه تولید منفعت است در حالی که این گونه‬ ‫نیست‪ ،‬ما باید بسیاری از کاالها را وارد کنیم زیرا تولید‬ ‫ان در داخل هزینه های بیشتری از وارد کردن محصول‬ ‫ان دارد‪ .‬ما باید به سمت کاالی سرمایه ای و مواد اولیه‬ ‫که موجب تقویت تولید خواهد شد‪ ،‬برویم و تولیدی را‬ ‫گسترش دهیم که صادرات محور باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫علیرضا مناقبی‬ ‫محمد جعفری‬ ‫فروش یک گیاه سرطان زا در تهران‬ ‫سنبل ابی‪ ،‬گیاهی سرطان زا است و گونه ای مهاجم در کشور‬ ‫ما به ش��مار می اید که نه تنها به اکوسیس��تم های ابی اس��یب‬ ‫وارد می کند‪ ،‬بلکه س�لامت افراد را به خطر می اندازد و این در‬ ‫حالی اس��ت که دستفروشان در معابر و مراکز خرید تهران ان‬ ‫را می فروشند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سنبل ابی به «شیطان بنفش»‬ ‫مشهور و ریشه های ان جاذب االینده ها‪ ،‬فلزات سنگین و مواد‬ ‫سمی است بنابراین به عنوان گیاهی سمی و سرطان زا شناخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این گیاه با نام علمی ‪،Solms Eichhornia crassipes‬‬ ‫بومی مناطق گرمس��یری و نیمه گرمس��یری است که به عنوان‬ ‫گیاه زینتی وارد کشور شده است و در مناطق خارج از محدوده‬ ‫بومی خود اغلب به عنوان یک گونه مهاجم ش��ناخته می ش��ود‪.‬‬ ‫ی همچنین دارای برگ های گسترده‪ ،‬ضخیم‪ ،‬براق و‬ ‫س��نبل اب ‬ ‫تخم مرغی شکل ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬سانتی متری است که در سطح اب‬ ‫ش��ناور و دارای ریشه های ارغوانی س��یاه ازاد است و سنبله ای‬ ‫ب��ا ‪ ۸‬تا ‪ ۱۵‬گل زیبا دارد و به ط��ور عمده رنگ گل ها طیفی از‬ ‫بنفش‪ ،‬صورتی و ارغوانی است‪.‬‬ ‫با وجود هشدارهای محیط زیست این گیاه همچنان در برخی‬ ‫معابر شهری در تهران به قیمتی بسیار نازل به فروش می رسد‬ ‫و خریداران و حتی فروش��ندگان ان به مضرات این گیاه برای‬ ‫سالمتی اگاه نیستند‪.‬‬ ‫محمدرضا خویش��تندار‪ ،‬فرمانده یگان محیط زیس��ت استان‬ ‫تهران در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه سنبل ابی یک نوع‬ ‫گیاه مهاجم است اما محیط زیست وظیفه قانونی برای برخورد‬ ‫با فروش��ندگان و عرضه کنندگان ان را ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫واقع س��ازمان حفاظت محیط زیست وظیفه برخورد با خرید و‬ ‫فروش گونه های جانوری و گیاهی مورد حمایت و حفاظت این‬ ‫سازمان را دارد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان محیط زیس��ت اس��تان تهران گفت‪ :‬برای مثال‬ ‫«الله واژگون» گیاهی اس��ت که در طبیعت ایران به عنوان یک‬ ‫گونه شاخص شناخته می شود و به منظور محافظت از این گونه‪،‬‬ ‫خرید و فروش ان ممنوع اعالم ش��ده اس��ت و محیط زیست با‬ ‫متخلفان برخورد می کند اما درباره س��نبل ابی کامال بر عکس‬ ‫این موضوع است‪.‬‬ ‫بدون تردید خام فروش��ی محصوالت کشاورزی‬ ‫هیچ کمکی به رشد اقتصادی نمی کند و تنها راه حل‬ ‫اثرگذاری صادرات محصول صنایع تبدیلی است که‬ ‫به ایجاد ارزش افزوده منجر شده است‪ .‬اما صادرات‬ ‫محص��والت کش��اورزی با نرخ و ش��یوه های امروز‬ ‫تاثیری در ارزش افرینی و توسعه بخش کشاورزی‬ ‫ن��دارد و فقط به کاهش رفاه مصرف کننده داخلی و‬ ‫افزای��ش نرخ محصول تازه خوری منجر می ش��ود‪.‬‬ ‫با صادرات خام محصوالت کش��اورزی فقط نرخ را‬ ‫برای مصرف کننده داخلی و صنایع تبدیلی افزایش‬ ‫می دهی��م‪ .‬این اتفاق در نیمه دوم س��ال گذش��ته‬ ‫افتاد‪ .‬افزایش ص��ادرات گوجه فرنگی خام به عراق‬ ‫هرچند س��ود خوبی در کوتاه مدت عاید کشاورزان‬ ‫و دالالن ک��رد اما حجم تولید محص��ول نهایی در‬ ‫صنایع تبدیل��ی را کاهش داد و نرخ گوجه فرنگی و‬ ‫محصوالت��ی که از این محصول به عنوان ماده اولیه‬ ‫اس��تفاده می کرد را برای مصرف کننده داخلی ‪ 2‬تا‬ ‫‪ ۳‬برابر افزایش داد‪ .‬رقابت پذیری محصوالت صنایع‬ ‫تبدیل��ی قربانی تصمیم نابخردانه افزایش صادرات‬ ‫خام محصوالت کشاورزی ش��د درحالی که در ان‬ ‫دوره هیچ ارزش افزوده قابل توجهی هم ایجاد نشد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که براس��اس برنامه های وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫صنایع تبدیلی باید توس��عه پیدا کند تا کشاورزی‬ ‫در ایران هرچه بیش��تر به س��مت حرفه ای شدن و‬ ‫بهره وری و ارزش افزوده نهایی پیش برود‪ .‬در بخش‬ ‫کشاورزی انچه ابزار توسعه است‪ ،‬سازماندهی برای‬ ‫خرید بلندمدت و پایدار صنایع تبدیلی از کشاورز و‬ ‫برنامه ریزی برای تولید پایدار و بلندمدت کش��اورز‬ ‫اس��ت‪ .‬بی تدبیری های��ی مانند افزای��ش ناگهانی‬ ‫صادرات خام محصوالت کش��اورزی به کشورهای‬ ‫همجوار چنین معادالتی را بهم می زند‪ .‬پیش بینی‬ ‫می کنیم به واس��طه بارش های مناسب اغاز امسال‬ ‫و «تر»س��الی مطل��وب کنونی‪ ،‬بخش کش��اورزی‬ ‫بتواند اسیب های ناش��ی از محدودیت اب و دیگر‬ ‫مسائل را جبران کند‪ .‬پیش بینی ما از وضعیت رشد‬ ‫کشاورزی در س��ال جاری‪ ،‬مثبت است‪ .‬امیدواریم‬ ‫این بارش ها فرصت تولید حرفه ای بخش کشاورزی‬ ‫و رش��د صادرات صنایع تبدیلی را فراهم کند اما تا‬ ‫زمانی که با رویه گذش��ته ب��ه کار ادامه دهیم‪ ،‬هیچ‬ ‫ارزش اف��زوده ای از بخش کش��اورزی عاید اقتصاد‬ ‫کشور نخواهد شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬گمرک در بخش��نامه ای عوارض جدیدی‬ ‫ب��رای ص��ادرات خرما در نظ��ر گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫براس��اس‪ ،‬ب��رای ص��ادرات هر کیلوگ��رم خرمای‬ ‫مضافت��ی ‪ ۸،۰۰۰‬توم��ان و هر کیلوگ��رم خرمای‬ ‫کب��کاب ‪ ۵،۰۰۰‬تومان عوارض دریافت می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین سایر خرماها مش��مول عوارضی معادل‬ ‫‪ ۳۰‬درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دالر‬ ‫در سامانه سنا خواهند شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با‬ ‫ارس��ال نامه ای به گمرک‪ ،‬رفع ممنوعیت صادرات‬ ‫جوجه های یکروزه گوش��تی‪ ،‬تخم م��رغ نطفه دار‬ ‫گوش��تی‪ ،‬گوشت مرغ و جوجه یکروزه تخم گذار را‬ ‫به رئیس کل گمرک ابالغ کرد‪.‬‬ ‫وزارت جهادکش�اورزی‪ :‬مع��اون وزی��ر‬ ‫جهادکش��اورزی در نام��ه ای ب��ه معاونت ه��ای‬ ‫تخصصی این وزارتخانه محدودیت ها و شروطی را‬ ‫برای واردات ازسوی کسانی که از زمان صدور کارت‬ ‫بازرگانی انها کمتر از یک سال می گذرد‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫علی اکبر مهرف��رد‪ ،‬معاون وزیر جهاد کش��اورزی‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬کارت های بازرگانی ک��ه کمتر از یک‬ ‫س��ال از تاریخ صدور انها گذشته است حداکثر در‬ ‫س��قف ‪ ۵۰۰‬هزار دالر و کارت های بازرگانی با عمر‬ ‫تا ‪ 2‬س��ال‪ ،‬حداکثر تا ‪ ۲‬میلیون دالر در سال مجوز‬ ‫دریافت می کنند؛ درب��اره با این گونه کارت ها الزم‬ ‫است ثبت س��فارش های قبلی انها مورد توجه قرار‬ ‫گرفته و محاسبه شود‪.‬‬ ‫خبرگزاری فارس‪ :‬کارخانه فراورده های لبنی‬ ‫کاله در ع��راق که روزانه ‪ ۱۰‬ت��ن انواع محصوالت‬ ‫لبن��ی را روان��ه بازار ع��راق می کرد‪ 7 ،‬خ��رداد در‬ ‫اتش س��وخت و براس��اس برخی اخبار‪ ،‬ظاهرا در‬ ‫این اتش س��وزی ‪ 2‬نفر از کارگ��ران جان خود را از‬ ‫دست داده اند‪ .‬س��یدحمید حسینی‪ ،‬دبیرکل اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و عراق درباره حادثه اتش س��وزی‬ ‫کارخان��ه فراورده های لبنی کال��ه در عراق گفت‪:‬‬ ‫به گفته سرکنس��ول ای��ران در ع��راق و همچنین‬ ‫مقامات کش��ور عراق ‪۲۵‬درص��د از این کارخانه در‬ ‫اتش سوخته است‪ ،‬اما براساس اطالعات دیگر تمام‬ ‫این کارخانه در اتش سوخته و از بین رفته است‪ .‬به‬ ‫گفت ه مدیرعامل کاله‪ ،‬این کارخانه بین ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالر خسارت دیده است‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫در همین باره‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از کاهش‬ ‫‪۳۲‬درصدی واردات کاالهای مصرفی در س��ال گذشته‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬به طور میانگین در س��ال گذش��ته‬ ‫‪۲۲‬درصد از واردات کش��ور کم شده و در ورود کاالهای‬ ‫مصرفی به کشور نیز شاهد کاهش ‪۳۲‬درصدی هستیم‬ ‫که ناش��ی از برخی ممنوعیت ها و تغییراتی اس��ت که‬ ‫روی تعرفه ها انجام ش��ده است‪ .‬باید بدانیم که سیاست‬ ‫دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این است که هر‬ ‫کجا واردات بی رویه وجود داش��ته از ان جلوگیری کند‬ ‫و اگر هنوز موردی وجود دارد‪ ،‬مس��ئوالن مربوط از ان‬ ‫بی اطالع هستند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در نشس��ت هم اندیش��ی ک��ه با حضور‬ ‫معاونان و معاون اس��تاندار تهران‪ ،‬ب��ا فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬تاجران و س��رمایه گذاران شهرس��تان ری‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با اش��اره به اینکه تحریم های ظالمانه علیه‬ ‫کش��ور ما با برنامه ریزی دقیق و هدف خاص انجام شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اخرین تحریم های واردات قطعات‬ ‫یدک��ی تحریم ش��د و برعکس صادرات س��نگ اهن و‬ ‫کنسانتره ازاد است‪ .‬طوری برنامه ریزی شده که واردات‬ ‫محصول انها و صادرات مواد خام و فراوری نشده ایران‬ ‫نیز ازاد باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫واردات بی رویه و غیر لزوم برخورد خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫ابتدای سال‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۱۴۲‬قلم کاال را به ممنوعیت های‬ ‫س��ال قبل اضاف��ه کردیم و هرکجا اطالعاتی برس��د به‬ ‫س��رعت عمل می کنیم‪ .‬برخی مواقع تعرفه هایی وجود‬ ‫دارد و به جای کاالهای اساس��ی موارد غیرضروری وارد‬ ‫می شود که همه این موارد رصد می شوند‪ .‬بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫تعرفه اصالح شده اند تا از سوءاستفاده ها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه باید‬ ‫ص��ادرات تقوی��ت و واردات مدیریت ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫نهضت س��اخت داخل راه اندازی ش��ود و از ابتدای سال‬ ‫جدید ب��ر ایجاد این نهض��ت تاکید داش��ته ایم چراکه‬ ‫خیانت اس��ت اگر کاالیی را ک��ه می توانیم تولید کنیم‪،‬‬ ‫به واردات ان بپردازی��م که در این صورت‪ ،‬منابع ارزی‬ ‫هدر می رود و وابستگی خارجی ایجاد می شود بنابراین‬ ‫تاکید کرده ایم که هر کاالیی که قابل ساخت در داخل‬ ‫است باید واردات ان ممنوع شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح کرد‪ :‬از رس��انه ها و هم��ه نهادها و‬ ‫مس��ئوالنی که در این نشست حضور دارند می خواهیم‬ ‫فرهن��گ اهمیت به تولید داخل��ی را در جامعه نهادینه‬ ‫کنند و کسی که از تولید حمایت می کند‪ ،‬ارزش گذاری‬ ‫ش��ود‪ .‬باید از تولید داخل حمایت کنی��م چراکه امروز‬ ‫راه حل مش��کالت کشور تولید و اشتغال است و اشتغال‬ ‫جزء نیازهای اولیه هر جامعه ای به شمار می رود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حسن فروزان فرد‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در تاریخ اقتصاد ایران بارها ممنوعیت واردات را تجربه‬ ‫کرده ایم‪ ،‬اما در این س��ال ها تولید تقویت نش��ده است‪.‬‬ ‫هرچند هدف رونق و ارتقای تولید داخلی بوده و خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اما به ط��ور قطع با ممنوعیت و بگیروببند نمی توان‬ ‫راه ب��ه جایی برد‪ .‬ب��ه همان اندازه ک��ه واردات بی رویه‬ ‫اس��یب جدی به اقتص��اد و منابع ارزی کش��ور می زند‪،‬‬ ‫واردات اصولی و در مس��یر درست می تواند کمک خوبی‬ ‫به بخش تولید و توسعه صادرات کشور باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرست سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬چندی پی��ش به نکات کلی��دی و مهمی درباره‬ ‫صادرات اش��اره کرد که با یاداوری انها می توان دیدگاه‬ ‫بهت��ری را مد نظر قرار داد‪ .‬وی با اش��اره به درامدهای‬ ‫ارزی کشور در سال های گذش��ته گفت‪ :‬از سال ‪۱۳۳۸‬‬ ‫تا ‪ ،۱۳۹۶‬حدود ‪۲‬ه��زار و ‪ ۴۰‬میلیارد دالر درامد ارزی‬ ‫از محل فروش نفت‪ ،‬کاال‪ ،‬پتروشیمی و خدمات به دست‬ ‫اورده ای��م‪ .‬در مقابل از س��ال ‪ ۱۳۵۶‬ت��ا ‪ ۱۳۷۴‬چین با‬ ‫ج��ذب ‪ ۳۱۰‬میلی��ارد دالر از محل اس��تقراض و جذب‬ ‫سرمایه خارجی‪ ،‬توانسته ‪ ۲۲۶‬میلیون شغل ایجاد کند‬ ‫و درحال حاض��ر نیز بیش از ‪۲‬هزار میلیارد دالر صادرات‬ ‫دارد‪ ،‬اما متاس��فانه ما با ‪۲‬هزار میلیارد دالر درامد ارزی‬ ‫نتوانس��ته ایم برای جمعیت ‪۸۰‬میلیونی کش��ور‪ ،‬برنامه‬ ‫مدون اشتغالزایی و توسعه صادراتی داشته باشیم‪ .‬حال‬ ‫این پرسش مطرح می ش��ود که این ‪۲‬هزار میلیارد دالر‬ ‫کجا رفته اس��ت‪ .‬وقتی تاریخچه مصارف ارزی کشور را‬ ‫بررس��ی می کنیم می بینیم که از سال ‪ ۱۳۵۲‬تا ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ح��دود ه��زار و ‪ ۷۱۳‬میلیارد دالر از ای��ن میزان صرف‬ ‫واردات ش��ده اس��ت؛ یعن��ی ه��زار و ‪ ۳۰۳‬میلیارد دالر‬ ‫صرف واردات کاال‪ ،‬حدود ‪ ۶۶‬میلیارد دالر صرف واردات‬ ‫فراورده های نفتی ش��ده و ‪ ۳۳۴‬میلیارد دالر به واردات‬ ‫انواع خدمات به ویژه گردشگری اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫این امارها در حالی عنوان می ش��ود که ما سال هاست‬ ‫واردات را به س��مت مواد اولیه و واسطه ای تولید هدایت‬ ‫کرده ایم و بیش از ‪۸۰‬درصد واردات کشور متعلق به این‬ ‫گروه کاالیی است‪.‬‬ ‫در نتیجه می توان با مدیریت درست‪ ،‬هم به سود تولید‬ ‫کار کرد و هم صادرات‪ .‬اما اینکه ممنوعیت و محدودیت‬ ‫را به مس��یر تجارت خارجی وارد کنیم‪ ،‬نه تنها راهگشا‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬بلکه می تواند راه را بر توسعه و رونق ببندد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫قربانی‬ ‫خام فروشی‬ ‫ممنوعیت واردات؛ راهگشا یـا راهبند؟‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬خیانت است اگر به واردات کاالیی که می توانیم تولید‬ ‫کنیم‪ ،‬بپردازیم چرا که در این صورت‪ ،‬منابع ارزی هدر می رود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از نقشه راه شورای راهبردی اتاق اصناف تهران گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش‬ ‫قدرت خرید‬ ‫لوازم الکتریک‬ ‫«رونق بازار» چشم به راه تدبیری صنفی‬ ‫حسین درودیان‬ ‫رئیس اتحادیه تولید کنندگان و‬ ‫فروشندگان لوازم الکتریک تهران‬ ‫خبر‬ ‫نرخ مالیات ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫مودیان مالیاتی‬ ‫تغییر نمی کند‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران با اش��اره به اقدام های‬ ‫ای��ن اتاق در حوزه مالیاتی مودیان صنفی گفت‪:‬‬ ‫براس��اس اخرین توافق هایی که به دنبال نشست‬ ‫مش��ترک با رئیس س��ازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫به دس��ت امد‪ ،‬براساس اس��تفاده از ظرفیت ها و‬ ‫اختی��ارات تبصره م��اده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد مودیان مالیاتی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬هیچ گونه افزایش��ی را نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬در حوزه مالیات تجربه نخواهند کرد‪ .‬سعید‬ ‫ممبینی در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی اتاق‬ ‫اصناف ایران اظهارکرد‪ :‬این به ش��رطی که است‬ ‫وفق تبصره یادشده مجموع فروش کاال و خدمات‬ ‫این مودیان حداکث��ر ‪ ۳۰‬برابر معافیت ماده ‪۸۶‬‬ ‫قانون مالیات های مستقیم (یعنی رقمی برابر با ‪۸‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۸۰‬میلیون ریال) باشد‪ .‬براین اساس‬ ‫ح��دود ‪۳‬درص��د از مودیان صنفی ک��ه مالیات‬ ‫محاسبه ش��ده س��ال ‪ ۱۳۹۶‬انها مبلغی بین ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون تومان تا ‪ ۵‬میلیون تومان است‪ ،‬حداکثر‬ ‫‪ ۵‬درصد نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬افزایش مالیات را‬ ‫پرداخت خواهند کرد‪ .‬ممبینی به وضعیت گروه‬ ‫سوم مودیان صنفی اشاره کرده و گفت‪ :‬حدود ‪۲‬‬ ‫درصد مودیان مالیاتی صنفی هم هستند که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬مالیاتی بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬میلیون تومان‬ ‫پرداخت کرده اند‪ .‬این گروه هم حداکثر مشمول‬ ‫‪ ۹‬درصد افزایش مالیات در سال ‪ ۱۳۹۷‬خواهند‬ ‫شد‪ .‬بنا به گفته وی نشست هایی با هدف کاهش‬ ‫فش��ار روی واحدهای صنفی در سطوح گوناگون‬ ‫کارشناس��ی و مدیریتی میان اتاق اصناف ایران‬ ‫و س��ازمان امور مالیاتی برگزار ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫افزای��ش نیافتن نرخ مالی��ات بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫مودیان مالیاتی صنفی را یکی از دس��تاوردهای‬ ‫نشس��ت های اتاق اصناف ایران و س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی دانس��ت‪ .‬نماین��ده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در هیات رئیس��ه ات��اق اصناف ایران و‬ ‫نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی نیز گفت‪:‬‬ ‫با عنایت به ش��رایط اقتصادی و رکود کس��ب و‬ ‫کار نشس��ت های گوناگونی در س��طوح مختلف‬ ‫کارشناس��ی و مدیریتی میان اصناف و س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی برگزار ش��د‪ .‬ک��ه در پایان موجب‬ ‫تفاه��م دو طرف اصناف و س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫ش��د‪ .‬ابراهیم درستی افزود‪ :‬افزایش نیافتن نرخ‬ ‫مالیات بیش از ‪ ۹۰‬درصد مودیان مالیاتی صنفی‬ ‫مهم ترین دستاورد این تفاهم است‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫در وصف حال و هوای این روزهای تشکل های صنفی‬ ‫بای��د گفت که در تکاپو برای کارهای گروهی هس��تند‪.‬‬ ‫اینکه چرا این گونه است و در نهایت نتیجه این تکاپو چه‬ ‫می شود و چقدر بر رفع مش��کالت بازاریان و رونق بازار‬ ‫تاثیر می گ��ذارد را در فرصتی دیگر می توان مورد نقد و‬ ‫بررسی قرار داد اما همین تالش‪ ،‬در نهایت بسیار بهتر از‬ ‫تصمیم گیری های فردی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ات��اق اصن��اف ته��ران از جمل��ه‬ ‫تش��کل های صنفی اس��ت که پس از انتخاباتی که چند‬ ‫ماه پیش برگزار کرد و با اغاز به کار هیات رئیس��ه جدید‬ ‫تالش می کند به الگویی برای سایر تشکل های صنفی در‬ ‫کار گروهی تبدیل شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬کمیس��یون ها و ش��وراهایی راه اندازی‬ ‫کرده‪ ،‬به این امید که از نظرهای جمعی اس��تفاده شود‬ ‫و در نهایت مدیریتی جامع ت��ر و کاربردی تر از دیروز بر‬ ‫اصناف اعمال ش��ود‪ .‬تشکیل شورای راهبردی اصناف از‬ ‫این دس��ت اقدام ها اس��ت که رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫به این ش��ورا در راس��تای رونق گرفتن کار تولیدی های‬ ‫کوچک امید بس��یاری بسته اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��ورای راهبردی در نظ��ر دارد عالوه ب��ر رونق تولید‪،‬‬ ‫مشکالت دیگری را از دوش اصناف بردارد‪ .‬او می خواهد‬ ‫ای��ن ش��ورا‪ ،‬این��ده اصن��اف را پیش بینی پذی��ر کرده‪،‬‬ ‫موازی کاری انجمن ها با اتحادیه ها را کاهش دهد‪ ،‬اثرات‬ ‫منفی ناش��ی از تحریم را به حداقل برساند و به اختالف‬ ‫کس��ب و کارهای سنتی با کس��ب و کارهای مجازی و‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای پایان دهد‪ .‬هرچند وظایف این‬ ‫ش��ورا هنوز تعیین و تصویب نش��ده اس��ت اما جزئیات‬ ‫پیش بینی رئی��س اتاق اصناف تهران و همکار او‪ ،‬رئیس‬ ‫ش��ورای راهبردی این اتاق از این شورا را در این گزارش‬ ‫دنبال کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹رون�ق تولی�د در واحده�ای کوچ�ک‬ ‫مشکل دار‬ ‫محمدباقر معتمد‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ته��ران درباره ش��ورای راهبردی‬ ‫اصن��اف اظهارنظر کرد و گفت‪ :‬ش��ورای راهبردی‪۶۰۰ ،‬‬ ‫هزار واحد تولیدی کوچک مشکل دار را برای رساندن به‬ ‫رونق تولید شناسایی کرده است‪.‬‬ ‫قاس��م نوده فراهان��ی به تازگی در گفت وگو با باش��گاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬با اش��اره به اینکه ش��ورای راهبردی‬ ‫چند هفته پیش در اتاق اصناف راه اندازی ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بازگش��ت ب��ه تولید و رون��ق تولید واحده��ای کوچک‬ ‫مشکل دار یکی از اهداف شورای راهبردی است‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬تاکنون ش��ورای‬ ‫راهبردی برای انج��ام وظایف خود و رونق گرفتن تولید‬ ‫واحدهای مش��کل دار‪ ،‬حدود ‪ ۶۰۰‬ه��زار واحد تولیدی‬ ‫کوچک را در کل کشور شناسایی کرده که از این میزان‬ ‫سهم تهران حدود ‪ ۹۰‬هزار واحد تولیدی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه بس��یاری از تولیدکنندگان باید‬ ‫بس��یاری از قواعد و قوانین را در نظر داش��ته و اگر توان‬ ‫تولی��د دارند پا به این عرصه بگذارند‪ ،‬افزود‪ :‬تولید کننده‬ ‫بای��د انچن��ان در کیفی��ت تولید دقت کن��د که مدنظر‬ ‫مصرف کننده باش��د و درخواست و نیاز روز انها را تامین‬ ‫کند‪ ،‬همین عوامل باعث ایجاد اشتغالزایی در کشور شده‬ ‫و در نهایت با رون��ق تولید‪ ،‬صادرات افزایش می یابد که‬ ‫این شرایط به احیای اقتصاد منجر می شود‪.‬‬ ‫نوده فراهانی تصریح کرد‪ :‬ش��ورای راهبردی‪ ،‬به عنوان‬ ‫کارگ��روه حمای��ت از تولید‪ ،‬موظف اس��ت مش��کالت‬ ‫تولیدکنن��دگان زیرمجموع��ه اتاق اصناف را بررس��ی و‬ ‫مش��کالت انها را برطرف کند تا بتوانیم در مسیر تولید‪،‬‬ ‫گام های بلندی برداریم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در تش��ریح ابعاد کاری ش��ورای‬ ‫راهبردی اتاق اصناف گفت‪ :‬بخش��ی از مس��ئولیت این‬ ‫ش��ورا‪ ،‬هم اکنون به پرسابقه ترین افراد در تولید داخلی‬ ‫محول شده تا براساس تجربه شان مشکل تولیدکنندگان‬ ‫روس��تای اصفهک طبس در خراسان جنوبی شاهکاری است‬ ‫که بخش هایی از ان توانس��ته از زلزله مرگبار طبس در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬جان سالم به در ببرد و بخش هایی دیگر به دست گروهی‬ ‫از پر توان ترین زلزله زدگان کشور بازسازی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ال ‪ ۱۳۵۷‬و در واپس��ین روزهای گرم‬ ‫تابستانی حوالی ساعت ‪ ۷‬ش��ب‪ ،‬زلزله مرگباری در طبس رخ‬ ‫داد‪ .‬این زلزله قدرتی معادل ‪ ۷.۸‬ریش��تر داش��ت و بین ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬هزار کش��ته بر جا گذاشت و هزاران نفر را بی خانمان کرد‪.‬‬ ‫امار دقیق کش��ته ها مشخص نیس��ت چراکه میزان تخریب و‬ ‫استراحتگاه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اعضای صنف تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫ل��وازم الکتری��ک ته��ران در رس��ته های فروش‬ ‫لوازم الکتریکی و سیم کش��ی ساختمان‪ ،‬فروش‬ ‫هواکش برقی‪ ،‬فروش س��یم الک��ی‪ ،‬تولید لوازم‬ ‫برق��ی‪ ،‬تولید المن��ت برقی و دفت��ر کار فروش‬ ‫ل��وازم الکتریکی فعالیت دارن��د‪ .‬بازار این صنف‬ ‫هم مانند بس��یاری دیگر از صنوف در حال رکود‬ ‫اس��ت‪ .‬بعض��ی از اقالمی که در داخل س��اخته‬ ‫می ش��ود در بازار موجود اس��ت اما درباره انچه‬ ‫از خ��ارج کش��ور وارد می ش��د‪ ،‬دچ��ار مش��کل‬ ‫شده ایم و این مشکل در زمینه کاال های صنعتی‬ ‫نگران کننده تر اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬برخی از‬ ‫تجهی��زات ایفون های تصویری نی��از به واردات‬ ‫دارد اما در مقابل المپ ها‪ ،‬کابل و سیم‪ ،‬لوله های‬ ‫ب��رق و‪ ...‬که در داخل تولید می ش��ود در بازار به‬ ‫ان��دازه کافی وج��ود دارد‪ .‬حتی م��واد اولیه انها‬ ‫نی��ز در داخ��ل تامین می ش��ود و از این لحاظ از‬ ‫نظر تولید مش��کلی نداریم‪ .‬ام��ا برخی از کاالها‬ ‫که کاربرد صنعتی دارند و وارداتی هستند دچار‬ ‫مشکل شده اند‪ .‬ماشین االت کارخانه ها از اقالمی‬ ‫اس��تفاده می کنند که اگر گشایش اعتبار نشود و‬ ‫ب��ه واردات این اقالم کمک نش��ود در نهایت به‬ ‫تولی��د ضربه خواهد خورد‪ .‬برخی از اقالم نیز ‪،۴‬‬ ‫‪ ۵‬ماه اس��ت که در گمرک هس��تند و به دالیلی‬ ‫از جمله مابه التف��اوت ارزی‪ ،‬انتقال ارز و‪ ...‬اجازه‬ ‫ترخیص به این اقالم داده نمی ش��ود‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر رکود هم در بازار وجود دارد‪ .‬قیمت ها بسیار‬ ‫باال اس��ت و قدرت خرید کارخانه ها و ساختمان‬ ‫س��ازان نیز پایین امده اس��ت‪ .‬ب��ه طور مثال در‬ ‫حالت عادی ساختمان سازان ‪ ۳۰‬درصد هزینه ها‬ ‫را برای تهیه اقالم الکتریک کنار می گذاشتند‪ ،‬اما‬ ‫بودجه گذش��ته‪ ،‬دیگر کفاف خرید نمی دهد‪ .‬ما‬ ‫از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهران پیگیر‬ ‫هستیم‪ .‬نشست های گوناگون با مسئوالن داریم‬ ‫و خواهش ما این است دولتمردان از نظر واردات‬ ‫دست کم اقالمی که وابسته به کار تولید است را‬ ‫حمایت کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شورای راهبردی‪ ،‬به عنوان کارگروه حمایت از تولید‪ ،‬موظف است‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان زیرمجموعه اتاق اصناف را بررسی و انها‬ ‫را برطرف کند تا بتوانیم در مسیر تولید‪ ،‬گام های بلندی برداریم‬ ‫کوچک را شناسایی و پس از ارائه گزارش از علت کندی‬ ‫یا توق��ف فعالیت واحدهای تولی��دی کوچک‪ ،‬راهکاری‬ ‫برای احیای انها اندیشیده شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در فضای‬ ‫پس��ابرجام‪ ،‬واحدهای تولیدی کوچک بس��یاری متولد‬ ‫و ش��کوفا ش��دند‪ ،‬به طوری که با رونق گرفتن چرخ این‬ ‫واحدها میزان اشتغال و صادرات کشور سرعت گرفت‪.‬‬ ‫فراهان��ی اظهار ک��رد‪ :‬دولت به منظ��ور افزایش تولید‬ ‫صادرات محور‪ ،‬باید ضمن حذف یا کاهش قوانین دست‬ ‫و پا گیر برای افزایش حجم صادرات‪ ،‬برنامه های تشویقی‬ ‫بس��یاری را برای تولیدکنن��دگان در نظر بگیرد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬اگر به چالش های موجود در اتاق اصناف‪ ،‬رسیدگی‬ ‫شود بس��یاری از مشکالت اقتصاد کشور برطرف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر ریاس�ت همزمان بر یک شورا و یک‬ ‫کمیسیون‬ ‫رئیس ش��ورای راهب��ردی اتاق اصناف ته��ران نیز در‬ ‫این باره گفت‪ :‬پس از اینکه هیات رئیسه اعضای شورای‬ ‫راهبردی اتاق اصناف ته��ران را تعیین کردند و ترکیب‬ ‫اداره نشس��ت هم مشخص شد‪ ۲۳ ،‬اردیبهشت با حضور‬ ‫‪ ۳‬نفر از اعضای هیات رئیسه (قاسم نوده فراهانی‪ ،‬خسرو‬ ‫ابراهیمی نیا و علی فاضلی) تش��کیل شد‪ .‬پیشنهاد دادند‬ ‫کارگروه هایی ذیل فعالیت های ش��ورای راهبردی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمدباق��ر معتم��د در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫درباره تاثیر ریاس��ت همزمان او بر شورای راهبردی اتاق‬ ‫اصن��اف تهران و نیز کمیس��یون اموزش و پژوهش اتاق‬ ‫اصناف تهران ب��ر تصمیم گیری ها‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪:‬‬ ‫ش��ورای راهبری می تواند نظریه پردازی کند‪ .‬ما تصمیم‬ ‫داریم ش��ورای راهبردی در کنار کمیس��یون اموزش و‬ ‫پژوهش (مرکز پژوهش های) اتاق اصناف تهران و همراه‬ ‫با ان فعالیت داش��ته باشد‪ .‬مسئولیت این کمیسیون نیز‬ ‫با من اس��ت و به این ترتیب پیش بینی می کنم بتوانیم‬ ‫هم راستا عمل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹درسی از تجربه تاکسی های اینترنتی‬ ‫معتمد گفت‪ :‬در کمیس��یون اموزش و پژوهش حول‬ ‫این محور کار می کنیم که بدانیم یک سال اینده‪ ،‬یا ‪۱۰‬‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬اصناف کجا خواهند بود‪ .‬روش کسب و کار‬ ‫و مناس��بات انها در حال تغییر اس��ت‪ .‬ما باید گذشته را‬ ‫مطالعه کنیم تا بتوانیم وضعیت اینده را ترس��یم کنیم‪.‬‬ ‫وقت��ی که این��ده را پیش بینی کردیم بای��د از بحران ها‬ ‫جلوگیری کنیم و جلوی خسارت ها را بگیریم‪.‬‬ ‫معتمد گفت‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬حدود ‪ ۴ ،۳‬س��ال پیش‬ ‫ب��ا مطالعه تجربه دیگر کش��ور ها به این نتیجه رس��یده‬ ‫بودیم که تاکسی های تلفنی جای خود را به تاکسی های‬ ‫اینترنت��ی خواهد داد‪ .‬اما از انجایی که تجربه و اطالعات‬ ‫الزم وجود نداشت‪ ،‬تاکسی تلفنی های سنتی نتوانستند‬ ‫خود را روزامد کنند و در مدتی کوتاه‪ ،‬چند اپلیکیش��ن‬ ‫جای انها را در این بازار گرفتند و حاال س��نتی ها متضرر‬ ‫ش��ده اند‪ .‬نس��ل جوان حتی برای ارتباط با خویشاوندان‬ ‫خ��ود ارتباطات تلفن��ی را محدود کرده ان��د و از طریق‬ ‫اینترنت با هم در ارتباط هستند‪ .‬پس ما باید در کسب و‬ ‫کارهای مان از فناوری های نوین استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس شورای راهبردی اتاق اصناف تهران افزود‪ :‬برای‬ ‫اینکه اصناف در اینده دچار مش��کالت کمتری باش��ند‬ ‫رئیس ش��ورای راهبردی اتاق اصناف ته��ران راه اندازی‬ ‫ش��ده است‪ .‬این ش��ورا کارهای خود را در چند کارگروه‬ ‫اغ��از خواهد ک��رد‪ .‬کارگ��روه تولید یک��ی از مهم ترین‬ ‫کارگروه ها اس��ت که به حل مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫خواهد پرداخت‪ .‬امسال سال رونق تولید نام گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در این راستا شورای راهبردی اتاق اصناف تهران‬ ‫ب��ر خود الزم می داند که در زمینه تولید‪ ،‬چاره اندیش��ی‬ ‫کند‪ .‬چراکه اگر تولید در کشور ما تقویت شود‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مشکالت از جمله اشتغال و رکود رفع می شوند و تورم‬ ‫ب��ه حد قابل قبولی می رس��د‪ .‬در عین حال اثرات س��وء‬ ‫تحریم هم در زندگی مردم کمتر می شود‪ .‬در این راستا‬ ‫الزم است کارگروه تولید ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش اختالف ها و موازی کاری ها‬ ‫معتمد در ادامه اظهارکرد‪ :‬ع�لاوه بر این‪ ،‬به کارگروه‬ ‫کس��ب و کارهای نو و مجازی و فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫نیز نیاز داریم‪ .‬در ایران ‪ ۳‬میلیون واحد صنفی داریم‪ .‬در‬ ‫کنار انها هم فروش��گاه های مج��ازی و زنجیره ای ایجاد‬ ‫می کنیم‪ .‬اگر این ها با کس��ب و کارهای س��نتی ارتباط‬ ‫مناس��بی نداش��ته یا سرمایه گذارن ش��ان با هم متفاوت‬ ‫باش��ند‪ ،‬طبیعی اس��ت که تعداد زیادی از اف��راد بیکار‬ ‫ساخت مرکز بوم گردی در اصفهک با مشارکت مردمی‬ ‫اوار ها به قدری باال بود که تعداد بس��یاری از اجساد هیچ وقت‬ ‫پیدا نش��دند‪ .‬روس��تای اصفهک در طبس هم از این زلزله در‬ ‫امان نبود و حدود ‪ ۸۰‬کش��ته بر جا گذاش��ت و بخشی از بافت‬ ‫تاریخ��ی ان به طور کامل تخریب ش��د‪ .‬زلزله زدگان به ناچار از‬ ‫این روس��تا رفتند و در جای دیگری س��کونت گزیدند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب این روس��تا تا س��ال های سال بدون س��کنه و متروک‬ ‫مان��ده بود اما مدت��ی بعد یک نفر انها را ب��ه این فکر انداخت‬ ‫ت��ا دوباره روستای ش��ان را زن��ده کنند‪ .‬یک معم��ار به دیدن‬ ‫انه��ا رفته بود‪ .‬به این ترتیب در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬مرمت و احیای‬ ‫رصد خانه‬ ‫می ش��وند‪ .‬بنابراین باید در کارگروه��ی به اختالف های‬ ‫ایجاد ش��ده میان کس��ب و کارهای س��نتی و مجازی و‬ ‫فروش��گاه های مجازی رس��یدگی کنیم و در این زمینه‬ ‫راه حلی ارائه دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن بیان کرد‪ :‬کارگروه دیگری که می تواند‬ ‫ب��ه اصناف کمک کن��د‪ ،‬کارگروه بررس��ی علل وجودی‬ ‫انجمن ه��ای موازی اتحادیه ه��ا و چگونگی حفظ منافع‬ ‫اتحادیه ها و اصناف اس��ت‪ .‬برخی انجمن های موازی در‬ ‫حال ش��کل گیری هستند که مش��کالتی را ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬باید ببینیم اش��کال کار کجاست که انجمن های‬ ‫موازی ایجاد می شوند‪ .‬وظیفه اصلی اتحادیه ها این است‬ ‫که به مردم خدمت رس��انی کنند‪ .‬حاال این چه خدمتی‬ ‫است که انجام نمی دهند و در مقابل انجمن های موازی‬ ‫ایجاد می شود؟‬ ‫رئیس ش��ورای راهبردی اتاق اصناف تهران همچنین‬ ‫بر این عقیده اس��ت ک��ه کارگروه نحوه اموزش نس��ل‬ ‫جدی��د ضروری اس��ت چراک��ه جوانانی ک��ه در اصناف‬ ‫درحال فعالیت هس��تند از نظر اخالقی با نس��لی که به‬ ‫انها «الکاسب حبیب اهلل» گفته می شد‪ ،‬فاصله گرفته اند‪.‬‬ ‫در عین حال باید نس��ل گذشته‪ ،‬کار با فناوری های روز‬ ‫را بپذیرند و اگر نمی توانند این کار را انجام دهند باید از‬ ‫نسل جوان استفاده کنند‪ .‬در مقابل نسل جوان نیز باید‬ ‫اخالق بزرگان را بیاموزند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬کارگروه تبیین معیار های ارزیابی‬ ‫عملک��رد اتحادیه ه��ا نیز باید ایجاد ش��ود‪ .‬م��ا باید متر‬ ‫ارزیاب��ی اتحادیه را تعریف کنیم‪ .‬در مرحله بعد هر کس‬ ‫می تواند برای مقایسه و ارزیابی اتحادیه ها با این معیار ها‬ ‫انتخاب ش��ود‪ .‬قصدمان ارزیابی اتحادیه ها نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫فقط معیارهای ارزیابی را تعیین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس ش��ورای راهبردی ات��اق اصناف تهران‬ ‫تش��کیل کارگروه بررسی راهکارهای مقابله با اثرات سوء‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکا در حوزه اصناف نیز می تواند به‬ ‫رفع برخی از مشکالت کمک کند‪ .‬از دیگر برنامه های او‪،‬‬ ‫تشکیل کارگروه پیگیری است چراکه یکسری از مسائل‬ ‫مربوط به اصناف باید پیگیری و اولویت بندی شود‪.‬‬ ‫براس��اس اطالع��ات به دس��ت ام��ده‪ ،‬قرار اس��ت در‬ ‫ش��ورای راهبردی هم اندیشی سرلوحه کار قرار گرفته و‬ ‫رهیافت هایی برای اینده اصناف در دس��تور کار باش��د‪.‬‬ ‫در نخستین نشست این ش��ورا‪ ،‬از حدود ‪۳۵‬نفر از افراد‬ ‫پرتجربه و کس��انی که تحصیالت اکادمیک دارند‪ ،‬برای‬ ‫حضور در این ش��ورا دعوت ش��د که البته با نظر هیات‬ ‫رئیس��ه و براس��اس عالقه و انگیزه افراد‪ ،‬درباره اعضای‬ ‫شورا تجدیدنظر خواهد شد‪.‬‬ ‫اصفهک با همکاری این معمار فرامز پارس��ی اغاز شد‪ .‬اصفهک‬ ‫جزء معدود روس��تاهایی است که با مشارکت مردمی و به طور‬ ‫ل گذشته‪،‬‬ ‫س��هامی از ویرانی نجات یافته اس��ت‪ .‬در چند س��ا ‬ ‫اهالی ش��هر طبس و روستا اصفهک اقدام های بسیاری را برای‬ ‫مرمت و بازس��ازی این منطقه انجام داده ان��د ‪،‬به طوری که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬بخش هایی مانند حمام‪ ۴ ،‬مورد از خانه های روستا‬ ‫و رس��توران بازس��ازی ش��دند و مورد اس��تفاده قرار گرفتند و‬ ‫مجموع��ه بوم گ��ردی اصفهک کار خود را اغ��از کرد‪ .‬حاال این‬ ‫روس��تا به عنوان یک مقصدهای گردش��گری جذاب و تاریخی‬ ‫میزبان مس��افران زیادی بوده و چش��م اندازهای زیبایی دارد و‬ ‫این فقط بخش��ی از جاذبه های به جا مان��ده از زلزله طبس در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۷‬است‪ .‬اگر خواستید در روستای اصفهک در طبس‬ ‫اقامت داش��ته باشید می توانید سراغ اقامتگاه بوم گردی زیبایی‬ ‫که در بافت تاریخی روس��تا قرار دارد‪ ،‬بروید و از صنایع دستی‬ ‫مردم این روستا که ثابت کردند می توانند با مشارکت سرنوشت‬ ‫محتوم روستای ش��ان را تغییر دهند‪ ،‬خریداری کنید و فرصت‬ ‫تجربه زندگی متفاوتی را به خود بدهید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬بخش ویدئویی ایرنا و مجله الی گشت‬ ‫حمام خزینه‬ ‫نمایی از اصفهک و اقامتگاه‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫با راه اندازی بازار متشکل ارزی در پایان خرداد‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫اغاز دور جدید کاهش نرخ دالر‬ ‫‹ ‹اغاز کاهش نرخ دالر به ‪ ۸۵۰۰‬تومان‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬سیدحس��ن حسینی ش��اهرودی ‪،‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به روند کاهشی نرخ ارز‬ ‫در روزهای اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی بس��یاری از کارشناسان‬ ‫بازار ارز این است که نرخ انواع ارز‪ ،‬به ویژه دالر در ماه های‬ ‫ا ینده روند کاهش��ی خواهد داش��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫تحریم های امریکا تاثیر بسزایی در افزایش نرخ ارز نداشته‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امریکایی ها با جنگ روانی در داخل کشور‬ ‫در صدد ایجاد اشوب بودند و می خواستند این طور القا کنند‬ ‫ک��ه تحریم ه��ا در افزایش قیمت ها و نابس��امانی های بازار‬ ‫ی نقش موثر داشته‪ ،‬در صورتی که واقعیت‬ ‫کاالهای اساس ‬ ‫چیز دیگری است‪ .‬نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی یکی از دالیل افزایش نرخ کاالهای اساسی‬ ‫و ارز را س��وءمدیریت های داخلی دانست و گفت‪ :‬اگر بانک‬ ‫مرکزی و وزیران اقتصادی دولت در اوج تحریم ها که ماه ها‬ ‫پیش اغاز شد‪ ،‬شرایط را پیش بینی کرده و تمهیداتی برای‬ ‫ان اندیشیده بودند‪ ،‬شوک قیمتی در بازار به مراتب کمتر‬ ‫ایجاد می ش��د‪ .‬حسینی ش��اهرودی اضافه کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه تمرکز صادرات و مبادالت تجاری کش��ور از دالر به‬ ‫س��مت ارزهای دیگر در حال س��وق پیدا کردن است‪ ،‬دالر‬ ‫خود درباره ایران عقب نشینی و عنوان کرده که هدف من‬ ‫براندازی نظام ایران نبوده و جنگی در کار نیست‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫صحبت های جدید رئیس جمهوری امریکا نیز سبب کاهش‬ ‫نرخ ارز و شکس��ت دالالن ش د چراکه عده ای از کاسبان از‬ ‫کلمه جنگ اس��تفاده کرده و به دنبال نابس��امانی در بازار‬ ‫ارز بودند‪.‬‬ ‫سعید مسگری‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برچیدن داللی ارز‬ ‫پیش بینی بسیاری از کارشناسان بازار ارز این است که نرخ انواع‬ ‫ارز‪ ،‬به ویژه دالر در ماه های ا ینده روند کاهشی داشته باشد‬ ‫دیگر نقش��ی در مبادالت تجاری نخواهد داشت‪ ،‬البته این‬ ‫مسئله نیازمند طی زمان است که در اینده محقق خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬نماینده مردم ش��اهرود در مجلس در پایان با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه نرخ منطقی و واقعی دالر حدود ‪ ۸۵۰۰‬تا ‪ ۹‬هزار‬ ‫تومان است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هنگامی که دالر به ‪ ۱۰‬یا ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومان رسید‪ ،‬بانک ها اعالم کردند که دالرهای بازار را‬ ‫خری��داری می کنن��د‪ ،‬این کار در عمل اجازه نداد نرخ دالر‬ ‫کمتر ش��ود که به نظر می رسد دولت نیز تمایل دارد تا نرخ‬ ‫دالر در کان��ال ‪ ۱۰‬ی��ا ‪ ۱۱‬هزار تومانی بماند اما در ماه های‬ ‫اینده روند کاهشی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر باید به زیر ‪ ۸‬هزار تومان برسد‬ ‫سید ناصر موس��وی الرگانی‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجل��س نیز با اش��اره به کاهش ن��رخ ارز در روزهای اخیر‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر فقط ی��ک دلیل برای کاهش ن��رخ ارز در بازار‬ ‫درنظر گرفته ش��ود مانند ایجاد بازار متشکل ارزی تحلیل‬ ‫درس��تی نیس��ت و اگر گفته ش��ود که ایجاد بازار متشکل‬ ‫نیز در این روند کاهش��ی تاثیرگذار نبوده باز هم استدالل‬ ‫ی با بیان اینکه بخشی از کاهش نرخ ارز‬ ‫درستی نیست‪ .‬و ‬ ‫در بازار به بخش��نامه جدید بانک مرکزی درباره بازگش��ت‬ ‫ارز ناش��ی از صادرات بازمی گردد‪ ،‬افزود‪ :‬در این بخش��نامه‬ ‫صادرکنن��دگان را ملزم کرده اند ت��ا ارز حاصل از صادرات‬ ‫خود را به س��امانه نیما تحویل دهند یا به نرخ این س��امانه‬ ‫ب��ه بانک مرکزی بازگردانند که تعداد قابل توجهی ارز را به‬ ‫کش��ور و چرخه اقتصادی بازگرداندند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی همچنین اعالم کرد که اگر صادرکننده ای ارز را به‬ ‫سامانه نیما و چرخه اقتصادی کشور بازنگرداند حساب های‬ ‫بانکی این فرد مسدود می شود‪ .‬در این راستا مجازات هایی‬ ‫برای متخلفان در نظر گرفته ش��د که این امر در کاهش و‬ ‫تثبیت نرخ ارز در بازار تاثیر داش��ت و از سوی دیگر‪ ،‬ایجاد‬ ‫بازار متش��کل ارزی که از چند ماه پیش بحث ایجاد ان از‬ ‫س��وی بانک مرکزی مطرح شده و اکنون در مراحل نهایی‬ ‫است در کاهش نرخ ارز تاثیر داشته و با تشکیل ان دوباره‬ ‫شاهد کاهش نرخ ارز در بازار خواهیم بود‪ .‬موسوی الرگانی‬ ‫با بیان اینکه نرخ ارز همانگونه که رئیس جمهوری در یکی‬ ‫از نشست های خود با فعاالن اقتصادی مطرح کرد‪۱۴ ،‬هزار‬ ‫تومان و حتی ‪ ۱۰‬یا ‪ ۸‬هزار تومان نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نرخ‬ ‫دالر باید کاهش چشمگیرتر و بیشتری حتی تا زیر ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومان داش��ته باش��د تا بتوان گفت نرخ ان به نرخ واقعی‬ ‫نزدیک ش��ده اس��ت که این مهم با ادامه روند فعلی اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬وی با اشاره به اینکه حباب ها و نابسامانی هایی در‬ ‫مقاطع مختلف س��بب افزایش نرخ ارز در بازار ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط دالالن نبض ب��ازار را در اختیار گرفتند و‬ ‫بر این نابس��امانی ها و افزایش قیمت ه��ا دامن زدند‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫با خانه ملت با بیان اینکه عوامل خارجی در نوسان های نرخ‬ ‫ارز بی تاثیر نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬این روزها ترامپ از گفته های‬ ‫علی صالح ابادی‪ ،‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫نیز با اشاره به اینکه مبنای استفاده از بازار متشکل ارزی‪،‬‬ ‫کاهش دخالت بانک مرکزی یا نرخ دس��توری است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به این معنا که بازار بر اساس سازکار درونی خود‪ ،‬خودش را‬ ‫تغذیه کند؛ به این ترتیب نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا و‬ ‫نه دستور بانکی تعیین می شود‪ .‬صالح ابادی درباره عملکرد‬ ‫بازار متشکل ارزی در گفت وگو با اگزیم نیوز بیان کرد‪ :‬بازار‬ ‫متشکل ارزی برای اسکناس است و مربوط به حواله نیست ‬ ‫چرا که حواله درحال حاضر در نیما عرضه می ش��ود؛ مردم‬ ‫درحال حاضر برای دریافت اسکناس در چارچوب مقررات‬ ‫ابالغ��ی بان��ک مرکزی به صرافی ه��ا مراجعه می کنند و تا‬ ‫س��قف ‪ ۲۰۰۰‬دالر ارز دریاف��ت می کنند‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫توسعه صادرات گفت‪ :‬متاسفانه درحال حاضر در بازار ارزی‬ ‫سامانه منسجمی برای کشف نرخ نداریم؛ مردم عادی برای‬ ‫تامی��ن ارز م��ورد نیاز خود به صرافی ه��ا مراجعه می کنند‬ ‫و ارز را ( ت��ا س��قف ‪ ۲۰۰۰‬دالر) ب��ا نرخی که در س��امانه‬ ‫سنا هست تهیه می کنند؛ حتی با راه اندازی بازار متشکل‪،‬‬ ‫م��ردم در همان چارچ��وب کار خواهند کرد؛ در واقع بازار‬ ‫متش��کل برای معامالت صرافی ها با یکدیگر‪ ،‬بانک ها با هم سیدحسن حسینی شاهرودی‬ ‫ی��ا صرافی ها با بانک ها و ش��رکت های عرضه کننده عمده‬ ‫ارز راه اندازی ش��ده است‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات‬ ‫ای��ران با بیان این نکته که مهم ترین دس��تاورد راه اندازی‬ ‫بازار متشکل‪ ،‬تعریف نقش بازارگردانی برای بانک مرکزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بازارگردانی بانک مرکزی مهم ترین نقش��ی‬ ‫اس��ت که بازار متش��کل ارزی دارد و این ویژگی می تواند‬ ‫تاثی��ر مهمی در بازار ارز داش��ته باش��د‪ .‬م��ن فکر می کنم‬ ‫قیمت ها به س��مت ش��فافیت بیش��تر پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مردم اعتماد بیشتری به قیمت های‬ ‫بورس دارند؛ اگر این س��امانه راه اندازی ش��ود دیگر کسی سید ناصر موسوی الرگانی‬ ‫ب��رای ن��رخ ارز راه��ی چه��ارراه اس��تانبول و صرافی های‬ ‫متفاوت نمی ش��ود؛ بازار متشکل توانایی جمع کردن بازار‬ ‫غیر متشکل را دارد و تبدیل به مرجع معتبری برای نرخ ارز‬ ‫می شود‪ .‬صالح ابادی معتقد است از مهم ترین دستاوردهای‬ ‫راه اندازی بازار متش��کل ارزی کاه��ش داللی در بازار ازاد‬ ‫است؛ صالح نیست که بخواهیم دالالن و سفته بازان را وارد‬ ‫این بازار کنیم‪ .‬درحال حاضر در این مرحله از تشکیل بازار‬ ‫متش��کل ارزی‪ ،‬شکل واقعی خواهد داشت و عرض هو تقاضا‬ ‫بین عرضه کنن��دگان و مصرف کنندگان واقعی ارز خواهد‬ ‫علی صالح ابادی‬ ‫بود نه سفته بازان و دالالن‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫ثبات اقتصادی در وضعیت فعلی برقرار شده است‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬امسال شرایط بهتری داریم و‬ ‫محکم در این مسیر ایستاده ایم و خوشبختانه در شرایط فعلی‬ ‫ثبات اقتصادی نیز برقرار شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬عبدالناصر همتی با‬ ‫حض��ور در راهپیمایی روز جهانی قدس‪ ،‬اف��زود‪ :‬در روز قدس‬ ‫که همه فریاد ها علیه رژیم صهیونیس��تی است متحدین امریکا‬ ‫و رژی��م صهیونیس��تی همه را در مکه جم��ع کرده اند که علیه‬ ‫ایران شعار بدهند‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی با بیان اینکه تالش های امریکا و‬ ‫متحدانش برای به زانو دراوردن ایران بی نتیجه بوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا و متحدانش قرار بود سال گذشته‬ ‫ایران را به زانو دراورند که البته تمام تالش های شان‬ ‫بی نتیجه بود و امسال شرایط بهتری داریم و محکم‬ ‫در این مس��یر ایس��تاده ایم و خوشبختانه در شرایط‬ ‫فعلی ثبات اقتصادی نیز برقرار شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬مهم ترین نش��انه بی اثر بودن تالش های‬ ‫امریکا و متحدانش نیز این است که در روزی که به‬ ‫نام روز فلس��طین و قدس نام گذاری شده و همگان‬ ‫علیه رژیم صهیونیس��تی ش��عار می دهند‪ ،‬متحدین‬ ‫امری��کا و رژیم صهیونیس��تی همه را در مکه مکرمه‬ ‫ دور هم جمع کرده اند و علیه ایران ش��عار می دهند‬ ‫که همه این موارد نش��ان از قدرت و استحکام ایران‬ ‫دارد و ب��ه یاری خدا ازادی قدس نیز محقق خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همتی با بیان اینکه رفتار فعلی امریکا نش��انه شکس��ت‬ ‫تالش های این کشور برای افزایش فشار بر ایران است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر امریکا اعالم کرده اس��ت که بیشترین فشار‬ ‫را ب��ر ایران وارد و تالش ک��رده که فروش نفت ایران را کاهش‬ ‫دهد ولی ما مس��یرها و روندهایی را ب��رای دریافت درامدهای‬ ‫خ��ود پیدا کردیم که هیچ ی��ک از این کاره��ا نمی تواند بر ان‬ ‫اثرگذار باش��د‪ .‬پیغام ها و رفتار فعلی امریکا نش��ان از شکست‬ ‫تالش های��ش دارد و ب��ه امید خداوند به زودی ش��اهد پیروزی‬ ‫مردم ایران خواهیم بود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹نرخ شکنی اسیب جدی به صنعت بیمه می زند‬ ‫مدیرعامل بیمه پاس��ارگاد گفت‪ :‬نرخ شکنی‪ ،‬اسیب های جدی‬ ‫ب��ر پیک��ره صنعت بیمه وارد می کند و ش��رکت های بیمه باید در‬ ‫اقدام��ی هماهن��گ و تعاملی س��ازنده از ارائ��ه نرخ های غیر فنی‬ ‫بپرهیزن��د‪ .‬معصوم ضمیری با بیان اینکه نرخ ش��کنی در صنعت‬ ‫بیمه اسیب جبران ناپذیری را به همراه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫اصلی نرخ شکنی در صنعت بیمه این است که تعداد شرکت های‬ ‫بیمه بس��یار زیاد اس��ت و به تعداد ش��رکت های بیمه کارشناس‬ ‫محاس��به گر وجود ندارد‪ .‬وی دومین دلیل نرخ ش��کنی در صنعت‬ ‫بیم��ه را این گون��ه عنوان کرد که اطالعات الزم برای محاس��بات‬ ‫حق بیمه در دس��ترس نیس��ت و رقابت بین ش��رکت های بیمه‬ ‫بس��یار سخت و دشوار اس��ت‪ .‬مدیرعامل بیمه پاسارگاد در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که چرا س��ندیکای بیمه گران نتوانسته مقابل این‬ ‫نرخ ش��کنی ها در صنعت بیمه ایس��تادگی کند‪ ،‬گفت‪ :‬سندیکا و‬ ‫اعضای ان عضو جداگانه ای از شرکت های بیمه نیستند‪ .‬سندیکا‬ ‫تا حدی می تواند شرکت های بیمه را با هم هماهنگ کند چرا که‬ ‫خود س��ندیکا متشکل از همان ش��رکت های بیمه ای هستند که‬ ‫وضعیت نابس��امانی دارند و نرخ ش��کنی می کنند‪ .‬ضمیری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تا به امروز س��ندیکای بیمه گران تالش خود را برای س��امان‬ ‫دادن به شرکت های بیمه انجام داده اما انچنان موفق عمل نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹واگ�ذاری ‪ ۵۰۰۰‬میلی�ارد توم�ان از ام�وال مازاد‬ ‫بانک ملی‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی ایران از واگذاری بیش از ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از اموال مازاد و ش��رکت های این بانک در ‪ ۳‬س��ال گذشته‬ ‫خب��ر داد‪ .‬محمدرض��ا حس��ین زاده در گفت وگو با ایس��ن ا درباره‬ ‫ک ملی در زمینه فروش اموال مازاد و ش��رکت های‬ ‫اقدام ه��ای بان ‬ ‫زیرمجموع��ه ان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از زمانی که از بانک ها و وزارتخانه ها‬ ‫خواس��ته ش��د تا برای فروش اموال مازاد و شرکت های شان اقدام‬ ‫کنن��د‪ ،‬س��تادی را در بانک مل��ی ایجاد کردیم که این س��تاد به‬ ‫طور تقریبی هر هفته جلس��ه دارد و فروش س��هام ش��رکت ها و‬ ‫ام��وال م��ازاد را پیگیری می کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این کار از نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬اغاز و واگذاری اموال مازاد به صورت جدی از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬انجام ش��د و تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬بیش از ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال از ش��رکت ها و اموال مازاد بانک ملی به فروش رفته که عدد‬ ‫بس��یار قابل توجهی اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫البت��ه به طور قط ع وزارتخانه ه��ا و دیگر بانک ها نیز در این زمینه‬ ‫ت�لاش و اقدام به فروش کرده ان د ام��ا بعید می دانم که هیچ کدام‬ ‫به اندازه بانک ملی در این چند س��ال فروش اموال مازاد داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬حس��ین زاده با بیان اینکه کار واگذاری ش��رکت ها بسیار‬ ‫سخت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سنگ اندازی های بسیاری در کار است‬ ‫و موانع زیادی ایجاد می ش��ود و زمانی که می خواهیم ش��رکتی‬ ‫را واگذار کنیم‪ ،‬حاش��یه زیادی برای بانک ایجاد می ش��ود‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬گزارش های غیرواقعی به نهاد های نظارتی می فرستند که‬ ‫مانع فروش این ش��رکت ها شون د چراکه ممکن است برخی افراد‬ ‫منافع شان در خطر بیفتد‪ .‬وی با اشاره به ماده ‪ ۱۶‬قانون مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی مبنی بر فروش هر سال ‪ ۳۰‬درصد از اموال مازاد‬ ‫و ش��رکت های بانک ها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مش��کل اینجاس��ت که همه‬ ‫ش��رکت های ما قابل فروش نیس��تند و از سوی دیگر بنگاهداری‬ ‫بان��ک ملی داوطلبانه نبوده و بیش��تر تحمیلی بوده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬پ��س از پیروزی انقالب که دولت بودجه کافی نداش��ت و‬ ‫س��رمایه گذار بخش خصوصی هم نبود‪ ،‬کارهای زیرساختی مثل‬ ‫ساخت ازادراه‪ ،‬پاالیشگاه‪ ،‬شرکت پتروشیمی و مانند ان‪ ،‬که نیاز‬ ‫به س��رمایه گذاری داش��ت‪ ،‬به بانک ملی س��پرده شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک مل��ی ایران اضافه ک��رد‪ :‬در ان مقطع دولت تصمیم گرفت‬ ‫که بانک های دولتی به ویژه بانک ملی این کارهای زیرس��اختی را‬ ‫انجام دهند که کشور عقب نماند و بانک ملی در همین راستا چند‬ ‫ن‪ -‬زنجان‬ ‫ش��رکت ازادراه در ان زمان تصویب کرد و ازادراه قزوی ‬ ‫ت اما اکنون که باید اینها را واگذار‬ ‫ن‪ -‬تبریز را س��اخته اس�� ‬ ‫و زنجا ‬ ‫کنیم‪ ،‬کس��ی شرکت ازادراه را نمی خر د در حالی که بانک در ان‬ ‫موقع سرمایه گذاری هنگفتی کرده و سال به سال با عوارض ناچیز‬ ‫باید سرمایه خود را بازگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی و توسعه برنامه «ویپاد»‬ ‫بانک پاسارگاد برای تسهیل تعامالت مالی میان افراد از طریق‬ ‫ش��ماره تلفن همراه‪ ،‬اقدام به طراحی و توس��عه محصولی جدید‬ ‫در ح��وزه بانک��داری دیجیتالی با عنوان «ویپاد» کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫ک پاس��ارگاد‪ ،‬در این برنامه که در واقع‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بان ‬ ‫نوعی ش��بکه اجتماعی به شمار می رود‪ ،‬انتقال و درخواست وجه‬ ‫به تمام مخاطبان تلفن همراه فرد که عضو شبکه اجتماعی مالی‬ ‫ویپاد هس��تند امکان پذیر اس��ت‪ .‬در نرم افزار بانکداری اجتماعی‬ ‫ویپ��اد امکانات��ی مانند پرداخ��ت وجه بدون نیاز به مش��خصات‬ ‫بانکی‪ ،‬امکان تقسیم دونگ بین دوستان‪ ،‬سرمایه گذاری جمعی‪،‬‬ ‫ایجاد گروه های خیریه و ارس��ال درخواس��ت وجه گروهی فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین انتقال وجه بین کارت های خود‪ ،‬ثبت نام‬ ‫کاربر و س��اخت پروفایل شخصی (به همراه تصویر)‪ ،‬امکان خرید‬ ‫ش��ارژ و پرداخت قبض و گزارش گیری از تمامی درخواس��ت ها و‬ ‫واریزهای انجام شده شخصی یا گروهی از دیگر ویژگی های ویپاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ ‬ ‫حرکت‬ ‫قیمت ارز که در بیش از یک سال گذشته همواره‬ ‫نوسان زیادی داشته ‪ ،‬این روزها در مسیر نزولی‬ ‫ ‬ ‫رو به با ال و‬ ‫ق��رار گرفت��ه و دالر ‪ ۱۵‬هزار تومانی‪ ،‬اینک به مرز ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫توم��ان کاهش یافته اس��ت‪ .‬انچه در دالی��ل این افت نرخ‬ ‫گفته می شود‪ ،‬بخشنامه تازه بانک مرکزی در باره بازگشت‬ ‫ارز ناش��ی از صادرات و اخبار مثبت سیاس��ی اس��ت که به‬ ‫گ��وش می رس��د‪ .‬با روند به وجود ام��ده‪ ،‬پیش بینی برخی‬ ‫کارشناس��ان و مسئوالن این است که فعالیت رسمی بازار‬ ‫متش��کل ارزی از پایان خرداد‪ ،‬می تواند ش��روع دور جدید‬ ‫کاهش قیمت ها در بازار ارز باش��د و نرخ ارز را به س��مت‬ ‫منطقی شدن پیش ببرد‪ ،‬ضمن اینکه فعالیت ازمایشی این‬ ‫بازار در مدت اخیر نیز از فاکتورهای اثرگذار بر کاهش نرخ‬ ‫ارز بوده اس��ت‪ .‬ان طور که محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی چند روز پیش‬ ‫اعالم کرده ب��ود‪ ،‬پیگیری هایی که کمیس��یون اقتصادی‬ ‫درباره تس��ریع در روند راه اندازی بازار متشکل ارزی انجام‬ ‫داده‪ ،‬خوشبختانه به سرانجام رسید و در نشست مشترک‬ ‫کمیس��یون اقتصادی و بان��ک مرکزی با حضور رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد امسال‪ ،‬بازار متشکل‬ ‫ارزی راه اندازی ش��ود‪ .‬پورابراهیمی تاکید کرده اس��ت که‬ ‫ایجاد بازار متش��کل ارزی می تواند به تعادل بهتر بازار ارز‬ ‫کمک کند؛ به این صورت که میزان تقاضای ارز را کاهش‬ ‫و حج��م عرض��ه ارز در بازار را افزای��ش می دهد که از این‬ ‫بابت‪ ،‬در هفته های اینده می توانیم شاهد کاهش نرخ بازار‬ ‫غیررسمی ارز باشیم‪.‬‬ ‫نقدی جدی‬ ‫بر نرخ تورم‬ ‫‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫ک دی در مناطق سیل زده مدرسه می سازد‬ ‫‹ ‹بان ‬ ‫بانک دی‪ ۳ ،‬مدرسه در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت‬ ‫اجتماعی در ‪ ۲‬استان سیل زده کشور می سازد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره روابط عموم��ی و تبلیغات بان��ک دی‪ ،‬در پی‬ ‫وقوع س��یل و ویرانی برخی از مد رس��ه های روستایی در تعدادی‬ ‫از اس��تان های کشور‪ ،‬بانک دی در راستای ایفای نقش مسئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بخش��ی از بودجه تبلیغات خود را به ساخت ‪ ۳‬مدرسه‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک س�ینا دارای پایین تری�ن درصد عودت‬ ‫چک های عهده‬ ‫بانک س��ینا دارای پایین ترین درصد عودت چک های عهده در‬ ‫شبکه بانکی شد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬در بررس��ی انجام ش��ده از س��وی‬ ‫اداره کل ریال��ی و نش��ر بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫درباره وضعیت چک های عودتی بانک ها‪ ،‬بانک سینا در فروردین‬ ‫امس��ال‪ ،‬همچون ‪ ۱۲‬ماه س��ال ‪ ۹۷‬ب��ا ‪ ۱.۳۶‬درصد چک عودتی‬ ‫دارای پایین ترین درصد عودت چک در ش��بکه بانکی بوده و این‬ ‫بدان معناس��ت که چک ه��ای این بانک در یک فرایند درس��ت‬ ‫بررس��ی و نتیج��ه ان به ذی نفعان اعالم می ش��ود‪ .‬چک عودتی‬ ‫به چکی اطالق می ش��ود که در هنگام ارائه بانک برای وصول به‬ ‫دالیل��ی قابل پرداخت نیس��ت‪ ،‬البته میان چک های برگش��تی و‬ ‫عودتی تمایزی وجود دارد؛ برگش��ت چ��ک در مواردی همچون‬ ‫کس��ری موج��ودی و مغایرت امضا‪ ،‬از س��وی بانک انجام ش��ده‬ ‫و ع��ودت چ��ک در زمینه مس��ائلی در قبال واری��ز وجه‪ ،‬تعویض‬ ‫چک و س��ایر موارد بوده که بیش��تر به دس��ت خ��ود افراد انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پای��ان ده��ه ‪ ۴۰‬خورش��یدی ت��ورم باال در‬ ‫اقتصاد ایران ظهور کرد و اکنون ‪ ۵۰‬سال است‬ ‫که ای��ن بیماری در اقتصاد ایران وجود دارد‪ .‬با‬ ‫وجود نوس��ان های ت��ورم و افت و خیزهای ان‪،‬‬ ‫به جز س��ال های انگشت ش��ماری تورم همواره‬ ‫دورقم��ی بوده اس��ت‪ .‬نظ��ر به اهمی��ت تورم‬ ‫و نق��ش ان در زندگ��ی م��ردم و فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬این ش��اخص همواره م��ورد توجه‬ ‫م��ردم‪ ،‬سیاس��ت گذاران و کارشناس��ان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بدین ترتیب سال هاس��ت که شاخص‬ ‫تورم مصرف کنن��ده به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫ش��اخص های اقتص��ادی اع�لام ش��ده و مورد‬ ‫اس��تفاده ق��رار می گیرد؛ ش��اخصی که میزان‬ ‫رش��د میانگی��ن ‪ ۱۲‬ماه��ه ش��اخص قیم��ت‬ ‫مصرف کنن��ده را نش��ان می دهد‪ .‬ام��ا به نظر‬ ‫می رس��د به دلی��ل روش محاس��به و ماهیت‬ ‫ش��اخص‪ ،‬نقدهای جدی به ان وجود دارد‪ .‬در‬ ‫ادام��ه برخی از انها به اختصار بیان می ش��ود‪:‬‬ ‫شاخص قیمت مصرف کننده که برای محاسبه‬ ‫تورم از ان اس��تفاد می ش��ود از بررسی قیمت‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰‬کاال و خدمت به دس��ت می اید‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که تورم پایین اس��ت رشد قیمت‬ ‫کااله��ای مختلف تفاوت زیادی با هم ندارد اما‬ ‫در تورم ه��ای باال با توج��ه به یکنواخت نبودن‬ ‫ت��ورم‪ ،‬کاالهای مختلف افزایش قیمت بس��یار‬ ‫متفاوت��ی را تجربه می کنند‪ .‬ب��ه عنوان نمونه‪،‬‬ ‫در اردیبهشت‪ ،‬بر اساس امارهای رسمی‪ ،‬تورم‬ ‫محصوالت خوراک��ی حدود ‪ ۴۳‬درصد بیش از‬ ‫تورم کاالهای غیرخوراکی و خدمات بوده است‪.‬‬ ‫این فاصله بس��یار زیاد سبب می شود هر کس‬ ‫با توجه به س��بد مصرفی خود تورم را به اندازه‬ ‫خاصی احساس کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬وقتی تورم‬ ‫اوج می گیرد افزایش قیمت ها در همه ش��هرها‬ ‫و اس��تان ها به یک میزان رخ نمی دهد‪ .‬قیمت‬ ‫یک کاال ممکن اس��ت در هر شهری متفاوت با‬ ‫دیگر ش��هرها باشد‪ .‬این اتفاق سبب شده است‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬تورم اس��تان های صدرنشین‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد بیش از استان های با کمترین‬ ‫تورم باشد‪ .‬در درون هر استان نیز تورم مناطق‬ ‫ش��هری و روس��تایی با یکدیگر متفاوت است و‬ ‫در تمام اس��تان به یک اندازه قیمت ها افزایش‬ ‫نمی یابد‪ .‬بنابراین‪ ،‬طبیعی است که در تورم های‬ ‫باال‪ ،‬ش��اخص تورم ساالنه مصرف کننده نتواند‬ ‫میانگین خوبی از افزایش قیمت ها را نشان دهد‬ ‫و هر شخص یا تولیدکننده ای تورم متفاوتی را‬ ‫تجربه کند‪ .‬اما این تمام ماجرا نیست؛ نقد دیگر‬ ‫به این شاخص این است که بر اساس میانگین‬ ‫‪ ۱۲‬ماهه شاخص قیمت مصرف کننده محاسبه‬ ‫می ش��ود‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬وقتی شوک قیمتی در‬ ‫ی��ک ماه یا یک فصل رخ می دهد تورم به اندازه‬ ‫ان ش��وک قیمتی افزای��ش نمی یاب د بلکه یک‬ ‫س��ال باید بگذرد تا اثر این افزایش قیمت ها به‬ ‫ط��ور کامل در تورم انع��کاس پیدا کند‪ .‬فرض‬ ‫کنید در یک ماه قیمت سبد کاال دو برابر شود با‬ ‫توجه به انکه در ‪ ۱۱‬ماه قبلی افزایش قیمت ها‬ ‫ش��دید نب��وده‪ ،‬میانگی��ن ‪ ۱۲‬ماهه ش��اخص‬ ‫مصرف کنن��ده تنه��ا ب��ه ان��دازه یک دوازدهم‬ ‫ش��اخص مصرف کننده در م��اه پایانی افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬این اتفاق س��بب می ش��ود در ماه های‬ ‫ابتدایی افزایش قیمت ها‪ ،‬شاخص تورم با تورم‬ ‫احساس��ی مردم فاصله بس��یار زیادی داش��ته‬ ‫باشد و مردم امار اعالمی را نادرست و فریبنده‬ ‫قلم��داد کنن��د‪ .‬با توجه به ن��کات پیش گفته و‬ ‫برخی نقدهای دیگر به نظر می رس��د شاخص‬ ‫تورم س��االنه برای تورم های پایین و تک رقمی‬ ‫مفید اس��ت و وقتی تورم دورقم��ی داریم این‬ ‫ش��اخص چن��دان کارای��ی ن��دارد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی تاکید زی��اد بر این ش��اخص نه تنها‬ ‫کمک��ی نمی کند بلکه اعتماد مردم به امارهای‬ ‫اقتصادی را نیز از بین خواهد برد‪ .‬در تورم های‬ ‫باال‪ ،‬شاخص تورم نقطه به نقطه تغییرات قیمت‬ ‫کااله��ا را بهت��ر و دقیق ت��ر نش��ان می دهد و‬ ‫افزایش های اخیر قیمت ها را به خوبی منعکس‬ ‫می کند‪ .‬تورم ماهانه نیز در ش��رایط اوج گیری‬ ‫تورم که تغییرات قیمتی مس��تمر و زیاد ش��ده‬ ‫است می تواند مفید باشد‪ .‬این شاخص تغییرات‬ ‫قیمت��ی را در دو م��اه متوالی نش��ان می دهد و‬ ‫با اس��تفاده از ان می توان تغییرات کوتاه مدت‬ ‫قیمت ه��ا را ب��ا دق��ت خوب��ی رصد ک��رد‪ .‬در‬ ‫جمع بندی باید یاداور ش��د که با توجه به تورم‬ ‫باال در کشور‪ ،‬بهتر است توجه سیاست گذاران‪،‬‬ ‫دولتم��ردان و کارشناس��ان معط��وف به تورم‬ ‫نقطه به نقطه و ماهانه ش��ود و کمتر تورم ساالنه‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬تفاوت های این شاخص ها‬ ‫نیز باید برای مردم و رس��انه ها روشن شود تا از‬ ‫روش محاسبه و تفاوت های انها اگاهی یابند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫میزگرد‬ ‫تجارت‬ ‫در میزگرد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با تولیدکنندگان ماشین االت راهسازی مطرح شد‬ ‫صنعت ماشین االت راهسازی‪ ،‬ثروت افرین اما بدون متولی‬ ‫‹ ‹ کار بزرگی که دیده نمی شود‬ ‫محمد علی امین زاده‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫ماش��ین االت‬ ‫تولیدکنن��دگان‬ ‫راهسازی و رئیس هیات مدیره دلتا‬ ‫راه ماش��ین در تش��ریح اهمی��ت‬ ‫صنعت ماشین االت راهسازی گفت‪:‬‬ ‫تا ‪ ۳‬سال پیش ساالنه حدود ‪۲۵۰۰‬‬ ‫ماش��ین راهس��ازی تولید ی��ا وارد‬ ‫می شد‪ .‬گردش مالی ماشین االت راهسازی رقم قابل توجهی‬ ‫اس��ت با این حال اش��نایی چندانی درباره ان وجود ندارد و‬ ‫مردم و مس��ئوالن به طور معمول فقط هپکو را می شناسند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تولید ماش��ین االت راهسازی قدمت‬ ‫زی��ادی دارد و چندین و چند ش��رکت دیگ��ر در این زمینه‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬خوش��بختانه بخش زی��ادی از قطعات این‬ ‫صنعت‪ ،‬به طور کامل در داخل تولید می شود‪ .‬مسئوالن وقتی‬ ‫از کارخانه ه��ا بازدید می کنند تازه متوجه می ش��وند چه کار‬ ‫بزرگی انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هر ماشین راهسازی مساوی یک شغل‬ ‫امی��ن زاده در ادام��ه اف��زود‪ :‬کمتر صنعتی پیدا می ش��ود‬ ‫که بتواند به اندازه صنعت ماش��ین االت راهس��ازی‪ ،‬اشتغال‬ ‫ایج��اد کن��د‪ .‬در ازای هر بیل مکانیکی یا ل��ودری که تولید‬ ‫می شود یک نفر صاحب ش��غل می شود‪ .‬برای درک اهمیت‬ ‫ای��ن موضوع کافی اس��ت ان را با هزینه و نرخ اش��تغال در‬ ‫پتروش��یمی ها مقایس��ه کنید‪ .‬در صنایع پتروش��یمی برای‬ ‫ایجاد هر شغل باید میلیون ها دالر خرج کنید‪ .‬با یک حساب‬ ‫سرانگشتی س��اده می توان فهمید که ماشین االت راهسازی‬ ‫ت��ا چه ح��د در اش��تغال افرینی نقش دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫باید توجه داش��ت که نیروی ش��اغل در این بخش به لحاظ‬ ‫تحصیالت و تخصص‪ ،‬جزو بهترین ها هس��تند‪ .‬در صنعت ما‪،‬‬ ‫س��طح دانش و تخصص بسیار بیش��تر از چینی هاست چون‬ ‫پیش تر با برندهای معتبر و بین المللی کار کرده بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت موفقی که مغفول مانده است‬ ‫رئیس هیات مدیره دلتا راه ماش��ین در ادامه سخنان خود‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬یکی از دالیل این گمنامی ان اس��ت که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدامی نکرده که تولیدکننده واقعی‬ ‫و صوری را شناس��ایی کن��د تا فرق انهایی ک��ه واقعا تولید‬ ‫می کنند و نیاز کش��ور را برطرف می کنند با انهایی که فقط‬ ‫اس��م تولیدکننده را یدک می کشند‪ ،‬مشخص شود‪ .‬بسیاری‬ ‫می گویند که کشور ما در خودروسازی به جایی نمی رسد‪ ،‬اما‬ ‫شکی نیست که در حوزه ماشین االت خودروسازی این گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬در دنیای خودروهای سواری‪ ،‬سرعت تغییر و تحول‬ ‫زیاد است اما در عرصه ماشین االت راهسازی این گونه نیست‬ ‫بنابراین ما از نظر نرخ و کیفیت می توانیم حتی با بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت های جه��ان رقاب��ت کنی��م‪ .‬مزیت ب��زرگ صنعت‬ ‫ماشین االت راهس��ازی ان است که به ش��دت ثروت افرینی‬ ‫می کن��د‪ .‬اهن را ب��ه لودر و بیل تولی��د می کنیم‪ .‬در کالس‬ ‫تولیدی که فعالیت می کنیم مش��کلی ب��رای تولید نداریم و‬ ‫صنعت ما می تواند از خروج مقدار بزرگی ارز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه تولیدکنندگان داخلی از بنیه خوبی برخوردار‬ ‫هس��تند و ش��رایط اقتصادی س��خت هم نمی تواند انها را از‬ ‫پای دراورد‪ .‬ما هیچ وقت ب��ه کمک مالی دولت احتیاج پیدا‬ ‫نکرده ایم‪ .‬وضعیت شرکتی مثل هپکو و بحران های ان نباید‬ ‫باعث شود که شرکت های خصوصی را هم بحران زده بدانیم‪.‬‬ ‫بح��ران هپک��و پیش از هر چی��ز به ذات دولت��ی ان مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬بخش خصوصی است که ماش��ین االت راهسازی‬ ‫کش��ور را تامین می کند‪ .‬این همه ظرفی��ت وجود دارد‪ ،‬ولی‬ ‫‹ ‹انجمن‪ ،‬بازوی اجرایی وزارتخانه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫شاپور پشابادی‪ -‬صنعت تولید ماشین االت راهسازی از‬ ‫نظر کیفی در س��طح مطلوبی قرار دارد‪ .‬انقدر که فعاالن این‬ ‫عرصه محص��والت خود را هم ردیف محصوالت مدرن چینی‬ ‫می دانند‪ .‬اما به نظر می رس��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هنوز ب��ه اهمیت این بخ��ش زیرس��اختی و توانمندی های‬ ‫ب��االی ان پی نبرده اس��ت‪ .‬اعضای انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ماشین االت راهس��ازی در میزگردی که در روزنامه‬ ‫برگ��زار ش��د چند موضوع اساس��ی را مطرح کردن��د؛ اینکه‬ ‫رس��میت و نقش افرینی انجمن بیش��تر ش��ود و این صنعت‬ ‫بیش از این بدون متولی نماند‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که تغییر س��ریع قوانی��ن بالی جان‬ ‫این صنع��ت ش��ده و تولیدکنندگان نمی توانن��د برای خود‬ ‫چش��م انداز میان م��دت و بلندم��دت ترس��یم کنن��د‪ .‬باید‬ ‫ای��ن واقعیت را پذیرف��ت که این صنع��ت در عمل موفق و‬ ‫ثروت افرین بوده اس��ت بنابراین دولت باید شناخت خود از‬ ‫دنیای تولیدکنندگان ماشین االت راهسازی را بیشتر کند و‬ ‫بانک ه��ا موانع مربوط به نقل و انتقال پولی را بردارند‪ ،‬چون‬ ‫توان صادرات وجود دارد‪.‬‬ ‫در بی��ان اهمی��ت صنعت تولید ماش��ین االت راهس��ازی‬ ‫همین بس که در همه جای جهان یک صنعت زیرس��اختی و‬ ‫توس��عه ای به شمار می اید‪ .‬این صنعت کلیدی به بلوغ رسیده‬ ‫و نیازهای داخلی را به خوبی برطرف می کند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫گردش مال��ی که در صنعت ماش��ین االت راهس��ازی انجام‬ ‫می شود‪ ،‬زیاد است اما هیچ یک از این توانمندی ها و فرصت ها‬ ‫باعث نش��ده تولیدکنندگان و اهالی ای��ن صنعت ان طور که‬ ‫بایدوش��اید دیده ش��وند‪ .‬در دیدار صمیمانه ای که موسس��ه‬ ‫فرهنگ��ی و مطبوعاتی‬ ‫با چند ت��ن از اعضای انجمن‬ ‫تولیدکنندگان ماشین االت راهسازی داشت درباره وضعیت و‬ ‫مشکالت این صنف به گفت وگو نشستیم‪ .‬نظر به مفصل بودن‬ ‫گفت وگ��و‪ ،‬ان را در چند بخش می اوری��م‪ .‬انچه می خوانید‬ ‫بخش نخست میزگرد است‪.‬‬ ‫از این ها ب��ه انجمن اهمیت بدهد و قبول کند که هیچ کس‬ ‫به اندازه اهالی این صنعت‪ ،‬مس��ائل و مش��کالت و راه حل ها‬ ‫را نمی شناس��د‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد ‪ ۹۰‬درصد مشکالت ما‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت انجمن را به رسمیت شناخته‬ ‫است و با مدیران بخش های گوناگون تعامل داریم و خود را شناسانده ایم‪.‬‬ ‫البته به اعتقاد من مدیر گذاش��تن ب��رای انجمن به معنی محدودیت برای‬ ‫ما است‬ ‫مسئوالن هنوز از ان غفلت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬بلای ب�زرگ‪ :‬نب�ود متول�ی‪ ،‬بی قانون�ی و‬ ‫بی ثباتی‬ ‫مازیار رستم نژاد‪ ،‬مدیرعامل تیراژه‬ ‫ماشین در ادامه میزگرد اظهارکرد‪:‬‬ ‫در هم��ه ج��ای جه��ان نی��از ب��ه‬ ‫ماش��ین االت راهس��ازی به حدی‬ ‫است که این نوع ماشین ها را یکی‬ ‫از ش��اخص های توس��عه کش��ورها‬ ‫می دانن��د‪ .‬یک��ی از بزرگ تری��ن‬ ‫مشکالت ما در این حوزه‪ ،‬بی قانونی‪ ،‬بی ثباتی قوانین و عمر‬ ‫کوتاه انها اس��ت‪ .‬دلیل اصلی این وضعیت هم این است که‬ ‫این صنعت‪ ،‬متولی ندارد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫ظاهر متولی این صنعت اس��ت ولی خودش هم شناخت و‬ ‫اطالع��ات چندانی از ما ندارد‪ .‬حتی تولیدکنندگان اصلی را‬ ‫به درستی نمی شناس��ند‪ .‬وقتی متولی اصلی‪ ،‬چیز زیادی از‬ ‫ما تولیدکنندگان نمی دان��د از جاهای دیگر نمی توان توقع‬ ‫داش��ت‪ .‬خوشبختانه فعالیت ها و پیگیری های انجمن به بار‬ ‫نشس��ته و در یکی دو سال گذشته توانسته است در جریان‬ ‫تصمیم گیری ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫نقش افرین باشد‪ .‬در اهمیت صنعت ماشین االت راهسازی‬ ‫همی��ن ب��س ک��ه ماش��ین االت راهس��ازی در بخ��ش‬ ‫ساختمان س��ازی به میزان ‪ ۲۵‬درصد در بهره برداری نقش‬ ‫دارند‪ .‬این مقدار در بخش معدن به ‪ ۷۵‬درصد هم می رسد‪.‬‬ ‫این واقعیت تاثیر خود را به طور مس��تقیم در تولید ناخالص‬ ‫داخلی نشان می دهد‪ .‬کمتر حوزه ای را پیدا می کنید که تا‬ ‫این حد تاثیر مستقیمی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹با شعار نمی توان به تولید‪ ،‬رونق داد‬ ‫رس��تم نژاد در ادامه افزود‪ :‬به جز مجموعه پاورترین‪ ،‬بقیه‬ ‫بخش ها و قطعات ماش��ین راهس��ازی در داخل قابل تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬می��زان اش��تغالزایی در این صنعت قابل مقایس��ه با‬ ‫صنایع دیگر نیست‪ .‬وقتی مجموعه این عوامل و جذابیت ها‬ ‫را کنار هم بگذاریم به رونق تولید و توسعه پایدار می رسیم‪.‬‬ ‫در س��الی که به نام رونق تولید نامگذاری شده باید پرسید‬ ‫ک��ه برای رونق تولید به چه عوامل و زیرس��اخت هایی نیاز‬ ‫است؟ یکسری از مولفه های تولید در دست وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است‪ .‬مولفه های دیگر به گمرکات و بانک ها‬ ‫مربوط می ش��ود‪ .‬اگر واقعا به دنبال رونق تولید هستیم باید‬ ‫ببینیم که هر یک از این بخش ها چه کاستی هایی دارند‪ .‬با‬ ‫شعار دادن و برگزاری چند همایش نمی توان به تولید رونق‬ ‫داد‪ .‬خ��ارج از کش��ور فقط یک ترامپ داری��م اما در داخل‬ ‫بی نهایت ترامپ داریم‪ .‬ترامپ های داخلی در س��ازمان های‬ ‫گوناگون هستند و رونق را از تولید می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹خیال تولیدکننده راحت نیست‬ ‫مدیرعامل تیراژه ماش��ین در تش��ریح بیشتر منظور خود‬ ‫گف��ت‪ :‬به عنوان مث��ال‪ ،‬همیش��ه از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خواس��ته ایم که ب��رای ما چش��م انداز میان مدت و‬ ‫بلندمدت ترسیم کند‪ .‬در حوزه ماشین االت راهسازی وقتی‬ ‫زیرساخت ایجاد شده باشد که در کشور ما این اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت می توان به راحتی تولید را توسعه داد اما این مستلزم‬ ‫ان است که خیال تولیدکننده و سرمایه گذار راحت باشد و‬ ‫بداند که قوانین یک شبه تغییر نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چند ماه انتظار برای دیدن اقای مدیر‬ ‫محمدعل��ی امی��ن زاده در تکمیل این بخ��ش از میزگرد‬ ‫گفت‪ :‬ماش��ین االت راهسازی متولی ندارد‪ .‬دیدن یک مدیر‬ ‫میانی چند ماه طول می کش��د‪ .‬به فرض که موفق به دیدن‬ ‫فالن مدیر ش��ویم؛ ایا دنیای ما را می شناس��د و می داند از‬ ‫چه چیز حرف می زنیم؟ وقتی شناخت وجود نداشته باشد‬ ‫از ریل گذاری و سیاست گذاری اقتصادی درست هم خبری‬ ‫نخواهد بود‪ .‬همه کش��ورهای موفق برای چند س��ال اینده‬ ‫خود برنامه ریزی و هدف گ��ذاری می کنند و برنامه اجرایی‬ ‫تعریف می کنند‪ .‬به این ترتیب تولیدکننده از چشم انداز یک‬ ‫یا دو س��ال اینده خود خبر دارد ولی ما از فردای خود هم‬ ‫مطلع نیستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ماشین االت راهسازی‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۲۸‬میلی��ون دالر از‬ ‫ماش��ین االتی که ممنوعیت واردات داش��تند به کشور وارد‬ ‫شده است! واقعا برای ما سوال است که مگر می شود کاالی‬ ‫ممنوع شده‪ ،‬وارد شود؟ واردات بیل مکانیکی کمتر از‪۲۰۰‬‬ ‫اسب بخار ممنوع بود‪.‬‬ ‫به دنبال طرح این موضوع ازس��وی‬ ‫رئی��س انجم��ن‪ ،‬مدی��ر برگزاری‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ماشین االت‬ ‫معدن��ی و راهس��ازی‪ ،‬محم��ود‬ ‫بندرچ��ی از وی پرس��ید‪ :‬ممک��ن‬ ‫نیس��ت ای��ن ماش��ین ها به س��ال‬ ‫گذشته مربوط باشد؟ به عبارت دیگر‬ ‫ممکن است ماش��ین سفارش داده ش��ده در سال گذشته‪،‬‬ ‫اوایل سال جاری میالدی وارد شده باشند‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫است که از نوع کاالهای دست دوم بوده باشند‪ .‬این موضوع‬ ‫بس��یار مهمی است چون پرس��ش هایی مطرح می شود که‬ ‫باید به انها پاسخ داده شود‪ .‬اگر چنین باشد باید پرسید چه‬ ‫اشخاص و مجموعه هایی‪ ،‬توانایی واردات داشته اند؟ گمرک‬ ‫چگونه‪ ،‬مجوز واردات این اقالم را صادر کرده است؟ بانک ها‬ ‫چگونه نسبت به تامین اعتباری کاالیی که وارداتش ممنوع‬ ‫بوده‪ ،‬اقدام کرده است؟‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان ماش��ین االت راهسازی در‬ ‫پاس��خ این پرس��ش گفت‪ :‬خیر متاس��فانه نه بحث ماشین‬ ‫دس��ت دوم در میان اس��ت نه تاخیر زمان��ی‪ .‬اینکه بگوییم‬ ‫قان��ون‪ ،‬دور زده ش��ده‪ ،‬هم نوع��ی خودفریبی اس��ت‪ .‬این‬ ‫حجم بزرگ واردات به طور کامال قانونی انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫خوشبختانه تولید ماشین االت راهسازی در داخل با قدرت‬ ‫ادامه دارد و باز ش��دن درهای کش��ور ب��ه روی محصوالت‬ ‫خارجی نمی تواند باعث اس��یب دیدن ان ش��ود اما پرسش‬ ‫اینجاس��ت که به چه دلی��ل یا دالیلی‪ ،‬قانون��ی که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خود وضع کرده‪ ،‬زیرپا گذاش��ته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقل وانتقال مالی‪ ،‬مانع اصلی صادرات‬ ‫رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ماش��ین االت راهس��ازی‬ ‫درباره وضعیت صادرات این صنعت گفت‪ :‬به لحاظ توانایی‬ ‫فن��ی‪ ،‬توان صادرات داریم ولی مش��کالت مربوط به نقل و‬ ‫انتقاالت پول‪ ،‬اجازه ای��ن کار را نمی دهد‪ .‬نکته دیگر انکه‪،‬‬ ‫ب��ه لحاظ کیفیت تولید اگر از چینی ها برتر نباش��یم کمتر‬ ‫هم نیستیم‪ .‬مشکل اینجاست که نمی توان ریسک کرد و به‬ ‫جایی مثل روسیه کاال فرستاد‪ .‬مشتری خارجی هست‪ ،‬اما‬ ‫جرات صادرات نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش از هر چیز عملکرد ما را بررسی کنند‬ ‫محمدعلی امین زاده در ادامه تصریح کرد‪ :‬تنها خواس��ته‬ ‫م��ن از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این اس��ت که این‬ ‫صنع��ت را بشناس��د‪ ،‬کم��ی ب��ه ان به��ا بده��د و برایش‬ ‫چشم انداز مشخص کند‪ .‬مدیران‪ ،‬پیش از هر چیز ادعاهای‬ ‫ما را بررس��ی کنند تا مشخص ش��ود امارهای تولیدی که‬ ‫ارائ��ه می کنیم‪ ،‬صحت دارد یا ن��ه‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬هیاتی از‬ ‫مدیران خانه معدن ب��ه کارخانه های ما امدند و به اهمیت‬ ‫کاری ک��ه در این عرصه انجام می ش��ود‪ ،‬پی بردند‪ .‬مدیران‬ ‫و مس��ئوالن دیگر ه��م عملکرد ما را بررس��ی کنند‪ .‬وقتی‬ ‫شناخت الزم ایجاد شود همه به تکاپو می افتند و مشکالت‬ ‫به مرور برطرف می ش��ود‪ .‬متاسفانه مشکل اصلی اینجاست‬ ‫که اراده ای برای شناخت این صنعت نمی بینیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی مدیران دولتی در نمایشگاه ها‬ ‫امین زاده درباره تاثیر نمایش��گاه ها گفت‪ :‬تا حدی با این‬ ‫حرف موافق هس��تم که ما گاهی مواقع به ط��ور بی برنامه‪،‬‬ ‫وارد نمایش��گاه ها می شویم اما واقعیت ان است که در ده ها‬ ‫نمایش��گاه شرکت داش��ته ایم ولی حتی یک بار هم مدیران‬ ‫دولتی را ندیده ایم‪ .‬ممکن است خود وزیر از یک نمایشگاه‪،‬‬ ‫دیدن کن��د‪ .‬وقتی ‪ ۵۰‬محاف��ظ دور او را احاطه کرده اند و‬ ‫امکان صحب��ت با او وجود ندارد‪ ،‬نمی توان مس��ائل را با او‬ ‫در میان گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹گردش مالی این صنعت چقدر است؟‬ ‫در ادام��ه میزگرد‪ ،‬سیدابوالقاس��م‬ ‫کاظمی دوالبی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫ماش��ین االت‬ ‫تولیدکنن��دگان‬ ‫راهسازی درباره حجم گردش مالی‬ ‫ای��ن صنعت اظهار کرد‪ :‬بررس��ی و‬ ‫پژوه��ش اماری نش��ان می دهد به‬ ‫ازای ه��ر ‪ ۳۰‬میلی��ارد دالر کار‬ ‫عمرانی که در کش��ور انجام می ش��ود باید ‪ ۶۲۵۰‬ماش��ین‬ ‫راهسازی تولید یا وارد شود‪ .‬اگر تمام ظرفیت تولید داخل‪،‬‬ ‫فعال ش��ود باز به این مقدار تولید نخواهیم رس��ید‪ .‬گردش‬ ‫مالی این حجم از تولید‪ ،‬یک میلیارد دالر اس��ت‪ .‬در صورت‬ ‫حمایت نه تنها به تولید ‪ ۶۲۵۰‬ماشین راهسازی می رسیم‪،‬‬ ‫بلکه می توانیم صادرات هم داش��ته باش��یم‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫می توانند بی��ن ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد از این یک میلیارد دالر را‬ ‫جذب کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۵۰‬تا ‪ ۳ ،۲‬س��ال قبل‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬هزار ماش��ین تولید یا وارد شده است‪ .‬بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد این مقدار‪ ،‬از رده خارج به شمار می اید‪ ۳۰ .‬هزار‬ ‫ماش��ین در دست تعمیر است‪ .‬تعداد ماشین االت اماده کار‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار ماشین است‪.‬‬ ‫‹ ‹جامعه ای متش�کل از ‪ ۳‬ه�زار مصرف کننده و‬ ‫پیمانکار‬ ‫محم��ود بندرچی در ادامه گفت‪ :‬ش��ما تولیدکنندگان در‬ ‫این ش��رایط س��خت‪ ،‬تولید را ادامه می دهی��د و این جای‬ ‫قدردانی دارد ولی یک تولیدکننده خوب الزاما قرار نیس��ت‬ ‫بار معرفی محصول و بازاریابی را به تنهایی به دوش بکش��د‪.‬‬ ‫ایا فک��ر نمی کنید در ای��ن زمینه می ش��د عملکرد بهتری‬ ‫داشته باشید؟‬ ‫دبیر انجمن در پاسخ این پرسش اظهار کرد‪ :‬مصرف کننده‬ ‫ماشین االت راهسازی محدود است‪ .‬ما ‪ ۳‬هزار مصرف کننده‬ ‫و پیمان��کار داریم‪ .‬ویزیت ها به ط��ور معمول حضوری انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬این جامعه کوچک‪ ،‬روابط و مناسبات درونی خود‬ ‫را دارد اگر در اهواز‪ ،‬ماش��ینی بفروش��ید پیمانکاری که در‬ ‫مازندران فعالیت می کند ه��م از خوب کار کردن یا نکردن‬ ‫ان مطلع می ش��ود‪ .‬اهمیت بازاریابی‪ ،‬کار رس��انه ای و دیده‬ ‫نش��دن را انکار نمی کنیم ولی همان طور که گفتم در شغل‬ ‫ما ویزی��ت چهره به چهره مصرف کنندگان‪ ،‬حرف نخس��ت‬ ‫را می زند‪.‬‬ ‫ش��غل ما حول چند محور می چرخ��د‪ :‬ارائه خدمات پس‬ ‫از فروش مناس��ب‪ ،‬تامین قطع��ه و بازاریابی و قیمت گذاری‬ ‫مناس��ب‪ .‬خود انجمن هم فع��ال اس��ت و به عنوان مثال به‬ ‫ش��رکت های گوناگون اطالعات می دهد ی��ا در صورت نیاز‬ ‫سمینار برگزار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیر گذاشتن یعنی ایجاد محدودیت‬ ‫بندرچی در ادامه افزود‪ :‬خوشبختانه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت انجمن را به رس��میت ش��ناخته است و با مدیران‬ ‫بخش های گوناگ��ون تعامل داریم و خود را شناس��انده ایم‪.‬‬ ‫البت��ه به اعتقاد من مدیر گذاش��تن ب��رای انجمن به معنی‬ ‫محدودی��ت برای ما اس��ت‪ .‬راه حل بهتر ان اس��ت که بیش‬ ‫علیرض��ا اذری‪ ،‬ب��ازرس انجمن در‬ ‫ادامه گف��ت‪ :‬متاس��فانه در ابتدای‬ ‫نشست هایی که با مدیران‪ ،‬رسانه ها‬ ‫و ش��خصیت های مختل��ف داری��م‬ ‫همه چیز به خوبی پیش می رود ولی‬ ‫این فض��ای امیدوارکنن��ده پس از‬ ‫یک��ی دو م��اه به پایان می رس��د و‬ ‫مش��کالت به قوت خود باقی اس��ت‪ .‬واقعیت ان اس��ت که‬ ‫بعضی مشکالت عمیق و نهادینه شده هستند و ممکن است‬ ‫نت��وان انها را به راحت��ی حل کرد‪ .‬در این فضا نخس��تین و‬ ‫مهم ترین خواس��ته ما پررنگ تر ش��دن نقش انجمن است‪.‬‬ ‫منظور از پررنگ شدن نقش انجمن‪ ،‬نقش افرینی بیشتر ان‬ ‫اس��ت‪ .‬انجم��ن می تواند ب��ازوی اجرایی وزارتخان��ه در این‬ ‫صنعت مهم باشد‪ .‬وقتی این اتفاق افتاد می توان به مشکالت‬ ‫دیگر پرداخت‪ .‬انجمن درحال حاضر ‪ ۱۰‬عضو دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد اعضا‪ ،‬مالک نیست‬ ‫رئیس انجمن ضمن اشاره به این مطلب گفت‪ :‬تعداد اعضا‬ ‫به هیچ عن��وان مالک خوبی برای قض��اوت درباره اهمیت ان‬ ‫نیس��ت‪ .‬باید توجه کرد که صنعت��ی مانند صنعت ما‪ ،‬بیش‬ ‫از این ظرفیت و کش��ش ندارد‪ .‬مگر در کشوری مثل امریکا‬ ‫چند ش��رکت مهم در حوزه ماش��ین االت راهسازی فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬در ژاپن که حرف زی��ادی برای گفتن دارد تعداد‬ ‫شرکت های اصلی کمتر از ‪ ۵‬تا است‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی دیپلماسی اقتصادی‬ ‫علیرض��ا اذری در تکمی��ل این بخش از موض��وع افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر با ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت‪ ،‬کار می کنیم‪ .‬پایین امدن‬ ‫ظرفیت دو دلیل اساسی دارد‪ .‬در زمینه انتقال پول و تامین‬ ‫قطعه با مشکالت و موانع زیادی روبه رو هستیم‪ .‬نظام بانکی‬ ‫بای��د در زمینه انتقال پول به ما کمک کند‪ .‬عالوه بر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��فیران ما در کشورهای خارجی‬ ‫می توانند موثرتر از این ها عمل کنند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫قسمت بازرگانی س��فارتخانه کشورهای دیگر به شدت فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬در حالی که خود باید هزینه کنیم و نیرو بفرستیم‪.‬‬ ‫درباره صادرات هم باید توجه داشت که نخست باید بانک ها‬ ‫ورود کن��د و در هم��ه جای جهان همین گونه اس��ت‪ .‬بانک‬ ‫پی��ش از صادرکننده‪ ،‬وارد می ش��ود و فضاس��ازی می کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه بانک های م��ا کامال با این ن��وع فعالیت ها بیگانه ‬ ‫هستند‪ .‬صفر تا صد بار صادرات به دوش خود تولیدکنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا از انجمن استعالم نمی گیرند؟‬ ‫اذری در ادامه گفت‪ :‬وقتی شرایط خوب است وزارتخانه ها‬ ‫به ش��دت ب��ه واردات رو می اورند و وقتی هم ش��رایط خوب‬ ‫نیس��ت که پولی نمانده اس��ت‪ .‬در هرحال ب��ه تولیدکننده‬ ‫داخل��ی ظلم می ش��ود‪ .‬بای��د از این روزمرگی خارج ش��د و‬ ‫برنامه کوتاه و بلندمدت داش��ت‪ .‬ایا وزارت راه که قصد دارد‬ ‫فالن تعداد ماش��ین االت را وارد کند نباید نخست از ما یک‬ ‫اس��تعالم بگیرد؟ وقتی تولیدکنن��دگان داخلی با ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ظرفیت کار می کنند چرا نباید ابتدا از ما اس��تعالم بگیرند؟‬ ‫در ترکیه‪ ،‬نیازمندی های کش��ور را در درجه نخست از تولید‬ ‫داخل‪ ،‬تامین می کنند و اگر الزم شد به واردات رو می اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹کار کردن با چینی ها هم سخت شده‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان ماش��ین االت راهس��ازی در‬ ‫پای��ان تصریح کرد‪ :‬پیش تر با بهترین ش��رکت های اروپایی‬ ‫در ارتب��اط بودی��م‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در زمین��ه تامین بعضی‬ ‫قطع��ات روابط تنگاتنگی با «زد اف» المان داش��تیم‪ .‬وقتی‬ ‫عرصه بر ما تنگ شد به ناچار با شرکت های چینی همکاری‬ ‫کردیم‪ .‬البته اکنون همکاری با چینی ها هم س��خت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بعضی ش��رکت ها از فروش محصوالت خود به ایران‬ ‫خ��ودداری می کنند‪ .‬انتقال ارز به س��ختی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬هزینه تولید به ش��دت باال رفته اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم به اندازه س��ال گذشته تولید داشته باشیم باید ‪۴۰‬‬ ‫برابر‪ ،‬س��رمایه گذاری کنی��م‪ .‬دور زدن تحریم ها هم به نوبه‬ ‫خود بر هزینه تولید اضافه می کند‪.‬‬ ‫محم��ود بندرچی‪ ،‬مدی��ر برگزاری نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ماشین االت معدنی و راهسازی در تکمیل سخنان امین زاده‬ ‫گفت‪ :‬در این حوزه هم باید مانند حوزه هایی مثل اکتشاف‪،‬‬ ‫معادن و صنایع غیرفلزی س��متی به نام مدیریت کل تعریف‬ ‫شود‪ .‬مدیرکل این حوزه باید از همین بدنه رشد کرده باشد‪.‬‬ ‫فقط در این صورت است که حرف اهالی این صنعت شنیده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬دیگر متولیان مربوط به این حوزه باید در‬ ‫چنین نشس��ت هایی حضور داشته باش��ند تا بتوان از سطح‬ ‫حرف و شعار فراتر رفت و اقدام های عملی انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹از گمرک راضی هستیم‬ ‫امی��ن زاده‪ ،‬رئی��س هیات مدیره دلتا راه ماش��ین در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬با مدیرکلی سروکار داریم که مدیرکل‬ ‫نیرومحرکه اس��ت‪ .‬عنوان نیرومحرکه‪ ،‬طیف گس��ترده ای از‬ ‫صنایع را شامل می ش��ود‪ .‬سر او به قدری شلوغ است که در‬ ‫عمل امکان دیدار با او وجود ندارد‪ .‬خوش��بختانه چند وقتی‬ ‫اس��ت در زمینه گمرک با ما هم��کاری و بار ما در مدت ‪،۳‬‬ ‫‪ ۴‬روز‪ ،‬ترخیص می ش��ود‪ .‬گمرک کارش را به بهترین شکل‬ ‫ممکن انجام می دهد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫پس از ‪ ۲‬ماه‪ ،‬عطش تقاضای فلز سرخ رو به کاهش است‬ ‫ماه های ابتدایی س��ال‪ ،‬ماه های خوبی برای افزایش‬ ‫تقاضای مس نبود اما از ابتدای امس��ال شاهد افزایش‬ ‫تقاض��ا در بازار مس بودی��م که این امر قیمت ها را در‬ ‫کانال افزایش��ی قرار داده است‪ .‬البته کارشناسان این‬ ‫ح��وزه معتقدن��د از انجا که تولید در ‪ ۲‬ماه گذش��ته‬ ‫ب��ا رونق قابل توجهی همراه نبوده اس��ت‪ ،‬این افزایش‬ ‫تقاضای مس بیش��تر ناشی از نوس��ان نرخ ارز است‪.‬‬ ‫بنابراین با ثبات نرخ ارز از اوایل خرداد انتظار می رود‬ ‫در ماه ه��ای اینده این تقاض��ا و افزایش نرخ مس نیز‬ ‫فروکش کند و بازار این فلز سرخ به ثبات الزم برسد‪.‬‬ ‫ثبات دالر‪ ،‬بازار مس را سر به راه کرد‬ ‫می رسد از این رو به راحتی می توان ان را صادر کرد اما‬ ‫نفت ایران به طور کامل مشخص است و نمی توانیم ان‬ ‫را به نام کشور دیگری بفروشیم‪.‬‬ ‫دیانت ادامه داد‪ :‬همچنین از اس��فند به بعد‪ ،‬سامانه‬ ‫ک��دال صنای��ع مس صادرات این ش��رکت را نش��ان‬ ‫می ده��د که در اردیبهش��ت به باالترین س��طح خود‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور ش��د‪ :‬در سراس��ر جهان مس‬ ‫ایران را می شناس��ند و خواهان ان هس��تند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر تجربه نشان داده زمانی که کاالیی گران تر باشد‪،‬‬ ‫رغبت جهانی برای خرید ان بیش��تر می شود‪ .‬دیانت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از روزی ک��ه ترامپ فلزات ایران را دوباره‬ ‫تحریم کرد تا حال حاضر هیچ تاثیری بر بازار داخلی‬ ‫این فلز نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬ماه پرعطش تقاضای مس‬ ‫درباره وضعیت بازار مس مجید دیانت‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ح��وزه م��س در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫وضعیت ای��ن روزهای بازار به نس��بت خوب اس��ت‪.‬‬ ‫البته از ابتدای امس��ال عطش خری��د باالیی با توجه‬ ‫ب��ه پیش بین��ی افزای��ش ن��رخ ارز در بازار ب��ه وجود‬ ‫امد‪.‬‬ ‫از انج��ا که خریداران تص��ور می کردند بهای دالر‬ ‫افزای��ش می یابد و به دنب��ال ان نرخ دالر نیمایی هم‬ ‫افزایش پیدا می کند و به دلیل ترس��ی که از افزایش‬ ‫قیمت ها داش��تند و گم��ان می کردند نی��از ماه های‬ ‫این��ده خود را باید گران تر بخرند‪ ،‬س��عی کردند تمام‬ ‫نقدینگی خود را خری��د و دپو کنند و همین موضوع‬ ‫س��بب ش��د از ابتدای س��ال تقاضا بیش��تر از عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دیانت در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ه غیر از هفته‬ ‫ابتدایی خرداد از ابتدای س��ال قیمت ها در بورس کاال‬ ‫رقابتی ش��ده و تنها در ای��ن هفته بود که نرخ ها روی‬ ‫عرضه اولیه باقی ماندن��د و افزایش نیافتند‪ ،‬در حالی‬ ‫که از ابتدای امسال عرضه اولیه قیمت ها باالتر از ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافتند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دلیل ای��ن افزایش تقاضای مس از‬ ‫ابتدای امس��ال عنوان کرد‪ :‬یک��ی از مهم ترین دالیل‬ ‫افزای��ش تقاضای مس در بازار‪ ،‬نوس��ان ن��رخ ارز بود‬ ‫چراک��ه این روزه��ا تولید از رون��ق چندانی برخوردار‬ ‫نیس��ت‪ .‬به عالوه اینکه به روال س��ال های گذش��ته‪،‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹روند قیمت ها افزایشی است‬ ‫مجی��د دیانت‪ :‬یک��ی از مهم ترین دالیل افزای��ش تقاضای مس‬ ‫در بازار‪ ،‬نوس��ان نرخ ارز اس��ت چراکه این روزها تولید از رونق‬ ‫چندانی برخوردار نیست‬ ‫فروردین و اردیبهشت به عنوان ماه های نخست سال‪،‬‬ ‫تازه موتور تولید به راه می افتد به ویژه اینکه امس��ال‬ ‫با ماه رمضان نیز همراه ش��ده است و درحقیقت این‬ ‫افزایش تقاضا از افزایش رونق تولید نشات گرفته است‬ ‫زی��را در کل تولی��د در وضعیت چندان خوبی به س��ر‬ ‫نمی ب��رد و کارخانه ها با تحمل فش��ارها به کار ادامه‬ ‫می دهند و افزایش تقاضا بیش��تر به دلیل نوسان های‬ ‫ارزی رخ داده است‪.‬‬ ‫این کارشناس مس ادامه داد‪ :‬البته از ابتدای خرداد‬ ‫نرخ دالر به ثبات بیش��تری رس��یده و نگرانی ها کمتر‬ ‫ش��ده اس��ت از این رو تقاضا‪ ،‬ه��م در مفتول و هم در‬ ‫کاتد فروکش کرده اس��ت البته اگر دالر نوس��ان خود‬ ‫را ادام��ه می داد‪ ،‬این تقاضا فروک��ش می کرد‪ ،‬چراکه‬ ‫دیگر ش��رکت ها توان مالی ب��رای خرید ندارند و پس‬ ‫از چند هفته پرفش��ار تقاضا باید اذعان کرد که تمام‬ ‫نقدینگ��ی خود را صرف خرید ک��رده و در انبارها دپو‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫دیانت در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تقاضای کاتد در‬ ‫نخس��تین هفته خرداد متوقف ش��د و اگ��ر این روند‬ ‫ادامه دار باش��د‪ ،‬تقاضای مفتول هم کاهش��ی خواهد‬ ‫ش��د و پس از ان قیمت ها روند ثابتی به خود خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که تحریم فلزات امریکا‬ ‫که چند هفته گذش��ته انجام ش��د‪ ،‬تا چ��ه اندازه بر‬ ‫بازار داخلی تاثیرگذار ب��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬می توان ادعا‬ ‫کرد که تاثیر قابل توجهی بر بازار داخلی نگذاش��ت و‬ ‫ش��رکت ملی مس به عنوان پیش��انی صنعت مس در‬ ‫ای��ران‪ ،‬رون��د تولید و صادرات خ��ود را دارد و تحریم‬ ‫جدی��د امریکا هی��چ موض��وع جدیدی را ب��ه همراه‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس در ادامه توضی��ح داد‪ :‬جنس‬ ‫م��س ب��ا جنس م��واد پتروش��یمی مانن��د متانول و‬ ‫نفت متفاوت بوده و انتقال انها مش��کل دار اس��ت اما‬ ‫مس جامد اس��ت‪ ،‬خلوص مس ‪ ۹۹.۹۹‬اس��ت و این‬ ‫خل��وص تفاوتی با مس تولید ش��ده در جهان ندارد و‬ ‫در کش��ورهای دیگر با برچس��ب های دیگر به فروش‬ ‫همچنین درباره نحوه قیمت گذاری فلز مس‪ ،‬محمد‬ ‫اش��ناگر‪ ،‬مدیر س��ایت ایران ضایعات در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ن��رخ این روزهای م��س متاثر از‬ ‫قیمت های جهانی اس��ت‪ .‬بزرگ تری��ن مصرف کننده‬ ‫مس در جهان‪ ،‬کش��ور چین اس��ت و از انجا که چین‬ ‫همواره متقاضی اصلی مس اس��ت‪ ،‬ن��رخ این فلز نیز‬ ‫روند افزایش��ی دارد‪ .‬البته گاهی ممکن است به دلیل‬ ‫برخ��ی چالش ها روند افزایش قیمت ها کند یا متوقف‬ ‫ش��ود ام��ا ک مو بیش روند قیمت ها افزایش��ی اس��ت‪.‬‬ ‫اش��ناگر در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا ‪ ۵‬س��ال اینده‬ ‫ت هر تن مس به حدود ‪ ۸‬هزار‬ ‫پیش بینی می شود قیم ‬ ‫دالر برس��د‪ ،‬این درحالی است که قیمت ها هم اکنون‬ ‫حدود ‪ ۶‬هزار دالر اس��ت‪ .‬در ایران کاتد مس هر کیلو‬ ‫‪ ۷۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬فرمول محاسبه نرخ مس‬ ‫در ای��ران درحقیقت نرخ جهانی م��س ضرب در نرخ‬ ‫دالر در س��امانه نیما است که این نرخ در بورس کاال‬ ‫ارائه می ش��ود و خارج از ب��ورس کاال‪ ،‬قیمت ها باالتر‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین در نرخ بازار ازاد با بورس کاال اختالف‬ ‫قابل توجهی وجود دارد و در زمینه مس حدود ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫هزار تومان اختالف نرخ در هر کیلو وجود دارد‪.‬‬ ‫مجید دیانت‬ ‫محمد اشناگر‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫مدی��ر پاالیش��گاه دوم مجتمع گاز پ��ارس جنوبی اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬فازه��ای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬مجتمع گاز پ��ارس جنوبی با توجه‬ ‫ب��ه توانمندی ش��رکت های داخلی هم اکنون با بیش��ترین‬ ‫ظرفی��ت در ح��ال تولی��د محص��والت خود هس��تند‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��انا‪ ،‬مهدی گرامی شیرازی گفت‪ :‬بومی سازی در‬ ‫فازهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬انواع ش��یرهای کنترلی‪ ،‬شیرهای اضطراری‪،‬‬ ‫قطعات کمپرس��ور و قطعات پمپ ها و‪ ...‬را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬هر جا که ام��کان تامین قطع��ات نبود‪،‬‬ ‫صنع��ت داخل را توانمند کردیم و ای��ن اتحاد بین صنعت‬ ‫افزایش تولید در مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫و پاالیشگاه باعث شد که در شرایط تحریم پاالیشگاه بدون‬ ‫هیچ مش��کلی با تمام توان فعالیت کند‪ .‬مدیر پاالیش��گاه‬ ‫دوم مجتم��ع گاز پارس جنوبی افزود‪ :‬در س��ال های اخیر‬ ‫مش��کل خاصی در حوزه تولید نداشتیم و در دو مرحله نیز‬ ‫افزایش تولید داش��ته ایم‪ .‬این افزایش ها در مرحله نخست‬ ‫‪ ۱۳‬درص��د و در مرحل��ه دوم ‪ ۱۰‬درصد ب��وده که مجموع‬ ‫ان موج��ب توان تولید روزان��ه ‪ ۶۰‬میلیون مترمکعبی گاز‬ ‫ش��یرین در فازهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫هم اکن��ون پاالیش��گاه دوم ت��وان تولید روزان��ه ‪ ۳۷۰‬تن‬ ‫اولتیماتوم زنگنه به هندی ها‬ ‫در حال��ی که ‪ ۱۰‬س��ال از مذاکره ایران و هند‬ ‫برای امضای قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد ‪B‬‬ ‫می گذرد‪ ،‬هنوز نتیجه ای حاصل نش��ده و این بار‬ ‫وزیر نفت ب��ه هندی ها اولتیمات��وم داده که اگر‬ ‫همچنان اعالم امادگی نکنند‪ ،‬کار با یک شرکت‬ ‫ایران��ی کلید خواهد خ��ورد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫میدان گازی فرزاد ‪ B‬یک��ی از میدان های گازی‬ ‫مش��ترک ایران و عربستان است که حدود ‪ ۷‬سال پیش‬ ‫کشف و تولید گاز طبیعی و میعانات گازی ان از ‪۶‬سال‬ ‫پیش از سوی عربس��تان اغاز شد‪ .‬همچنین حدود ‪۱۰‬‬ ‫س��ال از مذاکره ایران و هند برای امضای قرارداد توسعه‬ ‫می��دان گازی فرزاد ‪ B‬می گ��ذرد؛ قراردادی که هنوز به‬ ‫س��رانجام نرس��یده اس��ت‪ .‬قرار بود طرح جامع توسعه‬ ‫میدان گازی فرزاد ‪ B‬تا پایان س��ال ‪ ۱۳۸۷‬امضا ش��ود ‬ ‫اما این اتفاق محقق نشد تا اینکه در مرداد ‪ ۱۳۸۸‬منابع‬ ‫خبری از تصمیم ایران برای مذاکره با هند درباره میدان‬ ‫گازی فرزاد ‪ B‬خبر دادند‪ .‬از سال ‪ ۱۳۸۸‬که خبر حضور‬ ‫هندی ها در فرزاد ‪ B‬قطعی شد تا سال ‪ ۱۳۹۰‬همچنان‬ ‫توس��عه این میدان گازی منتظر نهایی شدن مذاکرات‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران با یک کنسرس��یوم هندی بود‪.‬‬ ‫مذاکره ای که حتی دو س��ال بعد از ان هم نهایی نش��د‬ ‫و در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۲‬مدیرعامل وقت ش��رکت نفت‬ ‫فالت قاره درباره توس��عه میدان فرزاد ‪ B‬توضیح داد که‬ ‫«با توجه به اینکه س��رمایه گذاری در این میدان بس��یار‬ ‫باال است ریسک باالیی را به همراه دارد اما درحال حاضر‬ ‫گوگ��رد و ‪ ۷۲‬هزار بش��که میعانات گازی را نیز داراس��ت‪.‬‬ ‫مدیر پاالیش��گاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در راس��تای پایداری تولید در مواردی که الزام برای‬ ‫خودکفایی وجود داشته است‪ ،‬حرکت کرده ایم و در داخل‬ ‫کش��ور نیز برای اقالمی که به صرفه اس��ت سرمایه گذاری‬ ‫و برنامه ریزی الزم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬هر قطعه ای که در‬ ‫فرایند تولید پاالیش��گاه ب��ه ان نیاز داش��تیم را با کمک‬ ‫طراحان داخلی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬پارک های علم‬ ‫و فناوری‪ ،‬فن بازارها و دانش��گاه ها تولید و س��عی کرده ایم‬ ‫جبران کاهش درامد نفت با صادرات پتروشیمی‬ ‫در حال مذاک��ره با مس��ئوالن انرژی هند‬ ‫هس��تیم‪ ».‬مذاکرات از سالی به سال دیگر‬ ‫موکول می شد بدون اینکه نتیجه ای در پی‬ ‫داشته باشد‪ .‬در نهایت ‪ ۲۱‬فروردین ‪۱۳۹۵‬‬ ‫وزی��ر نفت و گاز هند گفت مذاکرات درباره‬ ‫ف��رزاد ‪ B‬پی��ش از تحریم ها انجام ش��ده و‬ ‫بنابراین خارج از مناقصه به شرکت هندی‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬به گفته «پ��رادان»‪ ،‬اگرچه هنوز توافقی‬ ‫برای قیمت گذاری گاز میدان فرزاد ‪ B‬حاصل نش��ده اما‬ ‫م به یک شرکت هندی می رسد‪ .‬با‬ ‫این پروژه به طور حت ‬ ‫اینکه پرادان با قطعیت از واگذاری توس��عه میدان گازی‬ ‫ف��رزاد خبر داده بود‪ ،‬اختالف های ایران و هند همچنان‬ ‫ادامه داش��ت‪ ،‬البته موضوع مناقشه دو کشور بحث های‬ ‫مالی بود و از نظر فنی به توافق رس��یده بودند‪ .‬به تازگی‬ ‫نیز بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت نس��بت به این ماجرا واکنش‬ ‫ صراح��ت اعالم کرده ک��ه طرحی برای‬ ‫ ‬ ‫نش��ان داده و به‬ ‫تامین مالی توس��عه میدان گازی فرزاد ‪ B‬اماده شده و‬ ‫قرارداد و دیگر مس��ائل مرتبط به ان نیز در حال تنظیم‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگرچه هنوز هندی ها برای توسعه‬ ‫می��دان گازی ف��رزاد ‪ B‬جلو نیامده اند ام��ا قصد ما این‬ ‫اس��ت که اخرین مذاکرات نیز با انها انجام ش��ود‪ ،‬البته‬ ‫اگر همچنان اعالم امادگی نکردند کار را با یک شرکت‬ ‫ایرانی پیش خواهیم برد‪ ،‬البته اگر ش��رکت هندی جلو‬ ‫بیاید و اعالم امادگی کن��د‪ ،‬انها در اولویت وزارت نفت‬ ‫برای تکمیل این میدان گازی خواهند بود‪.‬‬ ‫مدی��ر طرح ه��ای ش��رکت صنای��ع ملی‬ ‫پتروش��یمی گفت‪ :‬ب��ا توجه به پش��تیبانی‬ ‫دولت و هلدینگ های قوی که تش��کیل شده‬ ‫پتروشیمی می تواند تمام مواد نفتی را تبدیل‬ ‫به مواد پتروشیمی و صادر کند‪.‬‬ ‫علی محم��د بس��اق زاده درب��اره اینک��ه‬ ‫پتروش��یمی چق��در می تواند ب��ه جای نفت‬ ‫در ش��رایط تحریم درامدزای��ی کند‪ ،‬به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬پتروشیمی ‪ ۱۰۰‬در صد می تواند جای‬ ‫خال��ی نفت را در ش��رایط تحری��م صادرات‬ ‫پر کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در تحریم های گذش��ته‪،‬‬ ‫بنزین هم تحریم شد اما حاال این طور نیست‬ ‫چ��ون به ان��دازه کافی و مازاد ب��ر نیاز تولید‬ ‫می کنیم‪ .‬اکنون باید پروژه های پتروپاالیش‬ ‫را تعریف کنیم البته خود پتروش��یمی ها این‬ ‫مطالعه خط انتقال صادرات نفت گوره به پایانه جاسک اغاز شد‬ ‫عملیات بررسی و مطالعه خط انتقال صادرات‬ ‫نف��ت از تلمبه خان��ه گ��وره در حوزه ش��رکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز گچساران به پایانه نفتی‬ ‫جاس��ک با حضور معاونان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی نفت ایران اغاز ش��د‪ .‬ف��رخ علیخانی‪ ،‬مدیر‬ ‫تولید ش��رکت ملی نفت ای��ران و رضا دهقانی‪،‬‬ ‫مدیر توس��عه و مهندس��ی ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران و جمعی از مدیران و کارشناس��ان شرکت‬ ‫ت( مت��ن) و همچنین‬ ‫مهندس��ی و توس��عه نف ‬ ‫مدیرعامل و مدیران و رئیس��ان عملیاتی و فنی‬ ‫ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز گچس��اران از‬ ‫بخش ه��ای ‪ A، B، C‬تلمبه خان��ه گوره بازدید‬ ‫کردن��د و طرح مطالعه انتقال نفت از تلمبه خانه‬ ‫گ��وره به پایانه های نفتی بندر جاس��ک را کلید‬ ‫زدن��د‪ .‬در ای��ن بازدی��د‪ ،‬مطالعه انتق��ال نفت‬ ‫فوق س��نگین از تلمبه خانه گ��وره به پایانه بندر‬ ‫جاس��ک اغاز و واح��د ‪ C‬تلمبه خان��ه گوره به‬ ‫طور ازمایش��ی پیش راه اندازی ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در این‬ ‫بازدید با اشاره به نقش حیاتی تلمبه خانه گوره‬ ‫به عنوان ش��اهرگ اقتصادی کش��ور‪ ،‬خواستار‬ ‫ن��گاه ویژه مس��ئوالن ب��ه این طرح ملی ش��د‪.‬‬ ‫هوش��نگ صیدالی ابراز امیدواری کرد با تالش‬ ‫دولتم��ردان و به هم��ت فرزن��دان بخش نفت‬ ‫ایران زمی��ن‪ ،‬تحریم های نفتی دش��منان بی اثر‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬انج��ام خدمات‬ ‫بزرگی چون ایمن س��ازی خطوط لوله و احیای‬ ‫تلمبه خان��ه گور ه( ‪ )C‬بعد از ‪ ۳۰‬س��ال با وجود‬ ‫مشکالت و تنگناهای تحریم نشان از توانمندی‬ ‫و همدل��ی مثال زدن��ی نیروه��ای متخصص در‬ ‫مجموع��ه ش��رکت نفت و گاز گچس��اران برای‬ ‫ادام��ه فعالیت بخش تولید نف��ت دارد‪ .‬صیدالی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬نیروی انس��انی بزرگ ترین سرمایه‬ ‫ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است‬ ‫که بی وقفه برای چرخاندن قلب اقتصادی ایران‬ ‫یعنی تولید نفت در تالش است‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرداخت بدهی عراقی ها به ایران‬ ‫با وج��ود موانعی که امریکا برای مش��تریان‬ ‫انرژی ایران برای ادامه تعامل با ایران س��اخته‪،‬‬ ‫عراق همچنان مش��تری گاز و برق کش��ورمان‬ ‫اس��ت‪ .‬بعد از اعم��ال تحریم ه��ای امریکا در‬ ‫پرداخت پول گاز و برق از س��وی این کشور به‬ ‫ایران وقفه ایجاد شد‪ .‬به گفته وزیر نیرو این وقفه‬ ‫از بین رفته و انها در حال پرداخت بدهی خود‬ ‫هس��تند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عراق سال هاست‬ ‫یکی از مشتریان پر و پا قرص گازی و برقی ایران‬ ‫ب��وده به طوری که زمانی ک��ه امریکا از برجام‬ ‫خارج شد و کش��ورها را تهدید کر د اگر تعامل‬ ‫نفت��ی و گازی خود با ایران را ادامه دهند‪ ،‬انها‬ ‫را تحریم خواهد کرد‪ ،‬عراقی ها دس��ت از گاز و‬ ‫برق ایران نکش��یدند و ب��ه امریکا اعالم کردند‬ ‫امکان قطع واردات برق و گاز از ایران را ندارند‪.‬‬ ‫البته تحریم های نفتی ایران از س��وی امریکا‬ ‫ی��ک چالش جدی در زمین��ه تعامالت ایران و‬ ‫ع��راق ایجاد کرد و ان پرداخت پول گاز و برق‬ ‫ایران بود‪ .‬بر اس��اس قرارداد‪ ،‬عراقی ها موظف‬ ‫هستند پول گاز را با یورو و پول برق را با دالر‬ ‫به ایران پرداخت کنند اما زمانی که پای امریکا‬ ‫به می��ان ام��د‪ ،‬عراقی ها اعالم کردن��د امکان‬ ‫پرداخت دالر را ندارند و پیش��نهاد پرداخت با‬ ‫دینار را مطرح کردند‪ .‬پیش��نهادی که به ظاهر‬ ‫به مذاق ایران خوش نیامد و دو کشور مدت ها‬ ‫بر سر ان مذاکره کردند‪ .‬در نهایت دو حساب‬ ‫برای عراقی ها در بانک مرکزی ایران بازگشایی‬ ‫شد تا اگر عراقی ها توانستند‪ ،‬پول برق و گاز را‬ ‫با یورو و در غی��ر این صورت با دینار پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬در نهایت ‪ ۲۰‬اسفند نخستین بخش از‬ ‫مطالبات دولت ایران به حس��اب بانک مرکزی‬ ‫کش��ورمان واری��ز ش��د‪ .‬از ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر‬ ‫ص��ادرات ایران به عراق ‪ ۴‬میلیارد ان صادرات‬ ‫برق و گاز است و ان طور که بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نف��ت پیش از این اعالم ک��رده بود عراقی ها ‪۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر به ای��ران بابت پول ب��رق و گاز‬ ‫بدهکار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت به دالر نیست‬ ‫در این راستا‪ ،‬س��یدحمید حسینی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و ع��راق با بیان‬ ‫اینکه مش��خص نیس��ت عراق بدهی خود را با‬ ‫چه ارزی پرداخت کرده است‪ ،‬اعالم کرده بود‪:‬‬ ‫عراقی ه��ا معادل ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر را پرداخت‬ ‫کرده اند‪ .‬عراقی ها از ابتدا ادعا کردند مش��کلی‬ ‫برای پرداخت ندارند‪ .‬در حساب بانک مرکزی‬ ‫خود مقدار زیادی دینار برای پول برق موجود‬ ‫داش��تند و اصرار داش��تند پیش از سال جدید‬ ‫می�لادی ان مبلغ را به حس��اب بانک مرکزی‬ ‫ای��ران منتقل کنند اما ایران خودداری می کرد‬ ‫زیرا مایل ب��ه دریافت دینار نبود‪ .‬بحث برق و‬ ‫گاز ب��ه قدری برای عراقی ها حیاتی اس��ت که‬ ‫در اولویت ق��رار دارد‪ .‬ناهماهنگ��ی و اصراری‬ ‫که ای��ران برای گرفت��ن یورو و دالر داش��ت‪،‬‬ ‫باعث تاخیر پرداخت عراق ش��د‪ .‬با سفر قبلی‬ ‫و ت��ازه اقای همتی‪ ،‬توافق هایی حاصل ش��د و‬ ‫با کمک مهندس��ان مجتمع این بخ��ش را توانمند کنیم‪.‬‬ ‫عملیات توس��عه فازهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬میدان گازی پارس جنوبی‬ ‫ ‪ ۶‬مهر سال ‪ ۷۶‬به شرکت توتال فرانسه واگذار گردید و در‬ ‫شهریور س��ال ‪ ۸۱‬با همکاری موثر متخصصان و نیروهای‬ ‫کارش��ناس ش��رکت ملی گاز به طور کامل راه اندازی و در‬ ‫‪ ۲۶‬بهم��ن ‪ ۸۱‬ب��ا حض��ور رئیس جمهوری وق��ت به طور‬ ‫رس��می به بهره برداری رس��ید‪ .‬گاز از ‪ ۲‬سکوی سر چاهی‬ ‫برداش��ت و به صورت ‪ ۳‬فازی شامل گاز‪ ،‬میعانات گازی و‬ ‫اب به وس��یله دو خط لوله زیر دریای��ی ‪ ۳۲‬اینچ به فاصله‬ ‫حس��اب های جدید به دینار و یورو افتتاح و راه‬ ‫ع‬ ‫پرداخ��ت عراقی ها باز ش��د و انها به طور قط ‬ ‫پرداخ��ت می کنند زیرا هرچه ب��ه فصل گرما‬ ‫نزدیک ت��ر می ش��ویم‪ ،‬نیاز عراق ه��م به گاز و‬ ‫هم به ب��رق افزایش پیدا می کن��د‪ .‬مبلغی که‬ ‫پرداخت شده یا به دینار است یا یورو و به طور‬ ‫ع به دالر نیست‪.‬‬ ‫قط ‬ ‫‹ ‹پرداخت بدهی بر پایه قرارداد‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬رض��ا‬ ‫اردکانی��ان‪ ،‬وزیر نیرو با‬ ‫تاکی��د بر اینکه عراق در‬ ‫ح��ال پرداخ��ت بدهی‬ ‫خ��ود ب��ه ایران اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬عراق بدهی‬ ‫خود به ایران را بر اساس‬ ‫قرارداد موجود پرداخت می کند‪.‬‬ ‫وی به این پرس��ش که ع��راق بدهی خود به‬ ‫ای��ران را با چه ارزی پرداخت می کند‪ ،‬پاس��خ‬ ‫داد‪ :‬اینکه بدهی با چه نرخی پرداخت می شود‬ ‫مهم نیس��ت‪ ،‬انچ ه اهمیت دارد این اس��ت که‬ ‫پرداخت ش��ود و ما هم سعی می کنیم از مبالغ‬ ‫برای رفع نیازها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫کار را انجام می دهند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در جاسک‬ ‫پتروش��یمی باختر ی��ک پتروپاالیش انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬پتروش��یمی تبریز و اصفهان هم در‬ ‫واقع پتروپاالیش هستند‪.‬‬ ‫مدی��ر طرح ه��ای ش��رکت صنای��ع ملی‬ ‫پتروش��یمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی‬ ‫می توان��د تمام مواد باالدس��تی را تبدیل به‬ ‫مواد پتروش��یمیایی کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬پتروش��یمی ها در ان جی ال ها‬ ‫دخالت��ی نداش��تند اما اکن��ون فعالیت های‬ ‫تولید باالدس��ت ان جی ال ها را پتروشیمی ها‬ ‫انجام می دهند‪ .‬با توجه به پش��تیبانی دولت‬ ‫و هلدینگ ه��ای ق��وی که تش��کیل ش��ده‬ ‫پتروشیمی می تواند تمام مواد نفتی را تبدیل‬ ‫به مواد پتروشیمی و صادر کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۰۵‬کیلومت��ر به خش��کی منتقل می ش��ود‪ .‬در ابتدا‪ ،‬این‬ ‫پاالیشگاه با ظرفیت شیرین س��ازی ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز در روز راه اندازی ش��د و در س��ال ‪ ،۱۳۸۴‬پس از انجام‬ ‫مطالعات مهندسی و شبیه سازی‪ ،‬ظرفیت شیرین سازی به‬ ‫‪ ۵۷‬میلیون مترمکعب افزایش یافت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬پس‬ ‫از بررس��ی دوباره‪ ،‬این ظرفیت به ‪ ۶۰.۵‬میلیون متر مکعب‬ ‫در روز رس��ید و درحال حاضر نیز در صورت تامین خوراک‬ ‫الزم‪ ،‬می توان��د می��زان ‪ ۶۰.۵‬میلی��ون متر مکعب گاز را به‬ ‫شکل روزانه سازی و به شبکه سراسری تزریق کند‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۰‬مرداد استفاده از کارت سوخت اجباری است‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفتی اع�لام کرد‪ :‬در اجرای سیاس��ت های‬ ‫دول��ت و مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬عرضه‬ ‫بنزین در جایگاه های سراس��ر کش��ور از ‪۲۰‬‬ ‫مرداد امس��ال فقط با ارائه کارت هوش��مند‬ ‫س��وخت خودرو امکان پذی��ر خواهد بود‪ .‬بر‬ ‫اساس اطالعیه شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی‪ ،‬ان دس��ته از صاحبان‬ ‫خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را‬ ‫گم کرده و بر اس��اس فراخوان قبلی شرکت‬ ‫ملی پاالی��ش و پخ��ش فراورده های نفتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬برای درج اطالعات خود در س��امانه‬ ‫«دولت هم��راه» اق��دام کرده و ب��ا پیمودن‬ ‫فرایند الزم‪ ،‬ش��ماره حساب کارت اعتباری‬ ‫خ��ود را ثب��ت کرده اند‪ ،‬نیازی ب��ه ثبت نام‬ ‫دوباره ندارند و کارت هوش��مند سوخت انها‬ ‫بر اس��اس ثبت نام قبلی انها صادر می ش��ود‬ ‫و از سوی ش��رکت پست جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران به انها تحویل داده خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫ن هزین��ه صدور کارت س��وخت‬ ‫هموطن��ا ‬ ‫المثنی را برابر تعرفه مصوب‪ ،‬هنگام دریافت‬ ‫کارت به ماموران ش��رکت پس��ت جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران پرداخ��ت خواهن��د کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اگر عده ای از هموطنان که کارت‬ ‫هوشمند سوخت خود را گم کرده اند و در پی‬ ‫فراخوان قبلی ثبت نام نکرده اند‪ ،‬می توانند با‬ ‫مراجعه به دفاتر پلیس‪ ۱۰+‬یا س��امانه دولت‬ ‫همراه (به ترتیبی که به زودی اعالم می شود)‬ ‫برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫با تفاهم ‪ 3‬نهاد دولتی برای احیای هوانوردی عمومی اتفاق می افتد‬ ‫‹ ‹اق�دام مه�م دول�ت ب�رای تقوی�ت هوان�وردی‬ ‫عمومی‬ ‫یکی از پیشکسوتان هوانوردی عمومی کشورمان با استقبال از‬ ‫تفاهم شکل گرفته میان سه نهاد دست اندرکار این حوزه‪ ،‬معتقد‬ ‫است کاهش هزینه های هوانوردی عمومی و برداشتن موانع این‬ ‫بخش‪ ،‬گام مهمی برای درامدزایی در همه فرودگاه های کش��ور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مرتض��ی ن��وری در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫سال هاس��ت ب��ه هوانوردی عموم��ی بی مهری ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫به عنوان مثال یک دانشجو را در پرواز اموزشی به رشت یا رامسر‬ ‫می بردیم و برمی گش��تیم‪ ۴۰۰ ،‬تا ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان باید هزینه‬ ‫ناوبری و نشست و برخاست پرداخت می شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در جلس��ه های گوناگون ب��ه این موضوع اعتراض‬ ‫کردی��م و توضیح دادیم که در برخی موارد‪ ،‬در اثر افزایش نرخ ها‬ ‫ایمنی به خطر افتاده و مسئوالن متقاعد شدند که در این زمینه‬ ‫غفلت رخ داده است‪.‬‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬این درامدها از هوانوردی عمومی و اموزش��ی‪،‬‬ ‫مربوط به شرکت فرودگاه هاست که براساس این تفاهمنامه قرار‬ ‫شد با استفاده از اختیارهای ویژه وزیر‪ ۳۰ ،‬درصد در هزینه های‬ ‫ناوب��ری و فرودگاهی تخفیف داده ش��ود که منجر به کاهش ‪۳۰‬‬ ‫درصدی هزینه های هوانوردی عمومی می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ازس��وی دیگر قرار ش��د کل نرخ های نشست و‬ ‫فرودگاه های ما تبدیل به پایانه های مسافربری شده اند‪ ،‬درحالی که در دیگر‬ ‫نقاط جهان‪ ،‬فرودگاه ها میزبان انواع هواپیماها از جمله هواپیماهای شخصی و‬ ‫اموزشی هستند‬ ‫برخاست و ناوبری در هوانوردی عمومی‪ ،‬بازنگری و اصالح شود‪.‬‬ ‫این مس��ئله باید در هیات وزیران مصوب شود که هنوز عملیاتی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫این اس��تاد خلبان با بیان اینکه باال بودن هزینه های ناوبری و‬ ‫نشست و برخاست در پروازهای اموزشی‪ ،‬بعد از افزایش نرخ دالر‬ ‫بیش��تر خود را نش��ان داد‪ ،‬گفت‪ :‬در یک پرواز اموزشی از تهران‬ ‫به رامس��ر‪ ۱۵ ،‬دالر هزینه ناوبری رف��ت‪ ۱۵ ،‬دالر هزینه ناوبری‬ ‫برگش��ت و ‪ ۱۵‬دالر هم هزینه نشس��ت در فرودگاه رامس��ر باید‬ ‫پرداخت شود و اگر توقف روزانه یا شبانه هم داشته باشیم به این‬ ‫هزینه ها اضافه می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینک��ه تخفیف ‪ ۳۰‬درص��دی در هزینه ها و در‬ ‫گام نخست‪ ،‬پایین اوردن چشمگیر این هزینه ها موجب می شود‬ ‫دانش��جویان خلبانی‪ ،‬تجربه های واقعی و درس��ت از پرواز داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر برای ف��رار از ای��ن هزینه ها‪،‬‬ ‫برخی پروازهای اموزش��ی در فرودگاه مقصد نمی نشینند یعنی‬ ‫خلبان های اموزش��ی‪ ،‬تفریحی و‪ ...‬تجربه واقعی از نشس��تن در‬ ‫فرودگاه های گوناگون ندارند‪ .‬همین دانشجویان در اینده تبدیل‬ ‫به خلبان اول پروازهای مسافری می شوند و تعداد زیادی مسافر‬ ‫به انها سپرده می ش��ود‪ ،‬درحالی که نه نشستن در فرودگاه های‬ ‫گوناگ��ون را تجربه کرده اند و نه الزام های فرودگاهی را می دانند؛‬ ‫این یعنی فاجعه ای در دوران اموزش��ی اتفاق افتاده که دانشجو‬ ‫یا خلبان اموزش��ی‪ ،‬هیچ چیزی یاد نگرفته و پرواز مخفی و فقط‬ ‫رفت و برگشت داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال هوانوردی عمومی اضافه کرد‪ :‬نکته مهم دیگری که‬ ‫در نشس��ت با مس��ئوالن به انها یاداوری کردیم این است که در‬ ‫اثر حذف هوان��وردی عمومی به خاطر هزینه ها‪ ،‬در فرودگاه های‬ ‫کم ت��ردد که در هفته یک یا دو پرواز دارند‪ ،‬برخی مراقبان پرواز‬ ‫ممکن اس��ت مکالمه ه��ای هوانوردی را فرام��وش کنند‪ .‬درواقع‬ ‫هوانوردی عمومی اقدام مهمی در زمینه به روز ش��دن کنترلرها‬ ‫و فعال شدن فرودگاه ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حل مشکل سوخت هواپیماهای کوچک‬ ‫نوری معتقد اس��ت یکی دیگر از مش��کالتی ک��ه برای تقویت‬ ‫هوانوردی عمومی باید حل ش��ود‪ ،‬مس��ئله سوخت هواپیماها در‬ ‫این بخش است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬هواپیماهای کوچک و چندنفره‪،‬‬ ‫س��وخت سوپر الزم دارند که در بس��یاری از فرودگاه های کشور‬ ‫یافت نمی شود‪ .‬کل س��وخت موجود در فرودگاه ها درحال حاضر‬ ‫مربوط به هواپیماهای مس��افربری است‪ .‬در واقع فرودگاه های ما‬ ‫تبدیل به پایانه های مسافربری شده اند‪ ،‬درحالی که در دیگر نقاط‬ ‫جه��ان‪ ،‬فرودگاه ها میزبان ان��واع هواپیماها از جمله هواپیماهای‬ ‫شخصی و اموزشی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تعامل نیروی نظامی با هوانوردی عمومی‬ ‫یکی دیگر از مس��ائلی که به گفته این کارشناس‪ ،‬برای توسعه‬ ‫هوان��وردی عمومی باید فکری به حال ان ش��ود‪ ،‬نگاه و برخورد‬ ‫نیروه��ای نظامی و انتظام��ی با این بخش اس��ت‪ .‬نوری توضیح‬ ‫داد‪ :‬در برخ��ی م��وارد‪ ،‬بعد از پرواز اموزش��ی ی��ا تفریحی‪ ،‬از ما‬ ‫بازجویی ش��ده اس��ت‪ .‬البته نیروهای نظامی هم وظیفه خود را‬ ‫انجام می دهند اما مس��ئله این است که ش��ناختی از هوانوردی‬ ‫عمومی ندارند‪ .‬باید در این بخش هم اموزش های ویژه داده شود‬ ‫تا بدانند اگر هواپیمای غیرتجاری به فرودگاهی امد و خلبان ان‪،‬‬ ‫گواهینامه و مجوز پرواز داش��ت‪ ،‬ورود او به رمپ فرودگاه‪ ،‬مانعی‬ ‫ندارد‪ .‬این از مشکالتی است که باید سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫با هماهنگی پلیس و نیروی انتظامی حل کنند‪.‬‬ ‫او تعطیلی امور اداری فرودگاه ها در روزهای تعطیل را موجب‬ ‫س��ردرگم ش��دن پروازهای اموزش��ی و تفریحی برای پرداخت‬ ‫هزینه های ناوبری و نشس��تن در فرودگاه ها دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫برخ��ی موارد‪ ،‬به دلیل تعطیل بودن س��تاد اداری فرودگاه‪ ،‬ناچار‬ ‫شده ایم یک شب در فرودگاه مقصد بمانیم تا بتوانیم هزینه های‬ ‫خود را پرداخت کنیم که این امر هزینه ها را چندبرابر می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا مثبت ارزیابی کردن تفاهمنامه امضا ش��ده میان س��ه‬ ‫نهاد دس��ت اندرکار هوانوردی عمومی برای کاهش مشکالت این‬ ‫بخش گفت‪ :‬این اقدام موجب تحول اساسی در صنعت هوانوردی‬ ‫عمومی و فعال شدن این بخش می شود‪.‬‬ ‫نوری با بیان اینکه درحال حاضر به دلیل بی توجهی به هوانوردی‬ ‫عموم��ی‪ ،‬هواپیماهای یک موتوره مش��تری ندارن��د‪ ،‬از همین رو‬ ‫کارخانه ها بیکار ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به حضور معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری در این تفاهمنامه‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫این نهاد قصد فعال س��ازی دوباره هواپیماس��ازها و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان این حوزه را داش��ته باش��د زیرا درحال حاضر به دلیل‬ ‫نبود مشتری‪ ،‬بیشتر سازنده های این بخش زمین گیر شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹هوانوردی عمومی تعطیل شده بود‬ ‫این استاد خلبان پیشکسوت یاداور شد‪ :‬هوانوردی عمومی ما‬ ‫به طور تقریبی تعطیل شده است‪ .‬اگر پیش تر روزهای جمعه ‪۱۰‬‬ ‫پرواز اموزشی یا تفریحی و گردشگری از تهران به رشت‪ ،‬نوشهر‬ ‫یا رامس��ر داش��تیم‪ ،‬اکنون یک پرواز داریم‪ .‬به طور تقریبی در ‪۲‬‬ ‫سال گذشته باتوجه به افزایش نرخ دالر‪ ،‬این وضعیت را داشته ایم‬ ‫و ت��ا زمانی که تصمیم جدیدی مبنی ب��ر کاهش هزینه ها ابالغ‬ ‫نشود نیز وضعیت همین خواهد بود‪.‬‬ ‫نوری با تاکید بر امکان درامدزایی فرودگاه ها از محل هوانوردی‬ ‫عمومی گفت‪ :‬به طور مثال ممکن است رامسر روزانه پذیرای ‪۵۰‬‬ ‫پرواز تفریحی باش��د‪ .‬این به معنای دریافت ‪ ۵۰‬هزینه نشس��ت و‬ ‫برخاست است‪ ،‬درحالی که ممکن است هواپیمای تجاری روزی‬ ‫دو نشست و برخاست در این فرودگاه داشته باشد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫پروازهای تجاری و مسافری به طور معمول این هزینه ها را نقدی‬ ‫پرداخ��ت نمی کنند و سال هاس��ت به فرودگاه ه��ا در این زمینه‬ ‫بدهکارن��د؛ بنابراین درعمل درامد فرودگاه رامس��ر از پروازهای‬ ‫تفریحی بیشتر از پروازهای مسافری خواهد بود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر اینک��ه همه فرودگاه های کش��ور زیرس��اخت‬ ‫اصل��ی هوانوردی عموم��ی را دارند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬البته اگر بگوییم‬ ‫در فرودگاه ه��ای امام‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مش��هد و مهراباد که پرترافیک‬ ‫هس��تند‪ ،‬ایرتاکس��ی و هواپیماهای کوچک ممکن است مشکل‬ ‫ایجاد کنند‪ ،‬حرف درس��تی است اما در ‪ ۵۰‬فرودگاه دیگر کشور‬ ‫که ممکن اس��ت در روز بیش از یکی‪ ،‬دو پرواز نداش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫هوانوردی عمومی می تواند فعال شود و محل خوبی برای کسب‬ ‫درامد باشد‪.‬‬ ‫این اس��تاد خلبان با یاداوری اینکه زیرساخت های فرودگاهی‬ ‫ب��رای هوانوردی عمومی را داریم اما ممکن اس��ت در زمینه این‬ ‫پروازها‪ ،‬مشکالت فرکانسی داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ما‬ ‫در هر س��کتور از مراقبت پرواز‪ ،‬ی��ک یا دو فرکانس داریم که به‬ ‫پروازهای مسافری خدمت رسانی می کنند‪ .‬برای اینکه پروازهای‬ ‫هوان��وردی عمومی مش��کلی از نظر فرکانس نداش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫می توانند یک س��کتور ایجاد کنن��د تا فقط به هوانوردی عمومی‬ ‫خدمات دهد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی از خانه دار شدن رانندگان‬ ‫و کارکنان ش��رکت های عضو تشکل های صنفی‬ ‫حمل ونقل مس��افر برون ش��هری ب��ا واحدهای‬ ‫مس��کن مهر بدون متقاضی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬محمد اس�لامی با بیان اینکه یکی از‬ ‫وظایف س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫ایج��اد تقاضای س��فر و رونق بخش��ی به فضای‬ ‫کسب وکار شرکت های مس��افربری برون شهری‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬باتوجه به اینکه براس��اس‬ ‫تفاهم ای��ران و عراق‪ ،‬مس��افران دو طرف دیگر‬ ‫نیازی به دریافت روادی��د ندارند‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫شرایط حمل ونقل در تا در برای زائران ایرانی به‬ ‫مقاصد زیارتی عراق هنگام اربعین امسال فراهم‬ ‫شود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با اشاره به درخواست‬ ‫نمایندگان تشکل های صنفی حمل ونقل مسافر‬ ‫برون شهری مبنی بر فراهم کردن شرایطی برای‬ ‫خانه دار ش��دن رانندگان و کارکنان شرکت های‬ ‫عضو اظهار کرد‪ :‬انجمن های صنفی‪ ،‬فهرستی از‬ ‫نام افراد براساس اولویت نیازمندی و برخورداری‬ ‫تهی��ه و ارائه کنند تا نیاز مس��کن ای��ن افراد با‬ ‫استفاده از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی‬ ‫به غیر از تهران تامین شود‪.‬‬ ‫شهرداری در انتظار‬ ‫جریمه های معاینه فنی‬ ‫دبیر کمیس��یون عمران ش��ورای شهر تهران‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬ح��دود ‪۴‬میلی��ون جریمه‬ ‫معاینه فنی با استفاده از دوربین های سطح شهر‬ ‫تهران ثبت ش��د‪ .‬محمدعلی کرونی در گفت وگو‬ ‫با مه��ر افزود‪ :‬با در نظر گرفتن جریمه ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان��ی برای ه��ر تخلف‪ ،‬ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان از این محل درامد حاصل ش��ده که به‬ ‫خزانه دولت واریز می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قرار‬ ‫بوده از این محل‪ ۹۰ ،‬میلیارد تومان به حس��اب‬ ‫ش��هرداری تهران واریز شود که تاکنون ریالی از‬ ‫این مبلغ پرداخت نش��ده است‪ .‬پیگیری وصول‬ ‫درامده��ای پای��دار از وظای��ف اصل��ی معاونت‬ ‫حمل ونقل است که متاسفانه شاهد کم کاری در‬ ‫این زمینه هس��تیم‪ .‬البته پرداخت بخش عمده‬ ‫یارانه بلیت مترو و اتوبوس که باید ازسوی دولت‬ ‫انجام می ش��د نیز محقق نشده است‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬معاونت حمل ونقل مدعی اس��ت در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۳۴‬میلیارد تومان از محل جریمه های‬ ‫رانندگ��ی و ‪ ۱.۵‬میلی��ارد تومان مربوط به طرح‬ ‫ال ای زد (معاینه فنی) پرداخت شده که براساس‬ ‫پیگیری انجام ش��ده ازس��وی کمیسیون‪ ،‬هنوز‬ ‫ریالی به حس��اب ش��هرداری واریز نش��ده و در‬ ‫حس��اب ذی حس��اب طرح های عمران��ی دولت‬ ‫بلوک��ه ش��ده و ب��ا ارائه اس��ناد هزینه ک��رد به‬ ‫شهرداری پرداخت می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اکرم امینی‪ :‬اگر مسافر پروازی باشید که خلبان ان‪ ،‬در زمان‬ ‫اموزش‪ ،‬نشست و برخاست واقعی را تجربه نکرده‪ ،‬چه احساسی‬ ‫به ش��ما دس��ت می دهد؟ این اتفاقی اس��ت که درحال حاضر در‬ ‫برخی پروازهای اموزشی برای فرار از هزینه ها می افتد و به گفته‬ ‫برخی کارشناس��ان‪ ،‬می تواند در اینده کاری خلبان‪ ،‬تاثیر منفی‬ ‫بگذارد‪ .‬با تفاهمنامه ای که در روزهای گذش��ته سه نهاد شرکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی‪ ،‬سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری امضا کردند‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫مس��ئوالن در تالش برای جلوگیری از فاجعه هایی هس��تند که‬ ‫ممکن است در اثر صوری شدن نشست و برخاست های اموزشی‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫امضای تفاهمنام��ه س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری‪ ،‬ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی و س��تاد توس��عه‬ ‫فناوری ه��ای فضایی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫در زمینه هوانوردی عمومی که هفته گذش��ته انجام ش��د‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد بعد از سال ها بی توجهی به این بخش‪ ،‬اهمیت و مشکالت‬ ‫این حوزه برای مسئوالن محرز شده و عزمی برای جدی گرفتن‬ ‫این حوزه درامدزا در کشور شکل گرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس انچه ش��هرام ادم نژاد‪ ،‬معاون حمل ونق��ل وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی در ایین امضای این تفاهمنامه گفت‪ ،‬ایجاد ساختار‬ ‫مق��ررات وی��ژه هوانوردی عموم��ی‪ ،‬واگذاری کاره��ای اجرایی‪،‬‬ ‫ایجاد س��ازکار مقررات عملیات برای ش��بکه ایرتاکسی و کاهش‬ ‫هزینه های ناوبری و فرودگاه��ی هوانوردی عمومی از محورهای‬ ‫این تفاهمنامه اس��ت‪ .‬اس��تفاده از ظرفیت مراک��ز اموزش فنون‬ ‫کش��ور و ارتقای س��طح فناوری های هوانوردی عمومی از دیگر‬ ‫محورهایی است که این سه نهاد دولتی بر سر ان توافق کردند‪.‬‬ ‫پایـان پروازهای صوری‬ ‫پیشنهاد وزیر راه برای‬ ‫خانه دار شدن رانندگان‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫محیط زیست‬ ‫رویداد ملی سازگاری‬ ‫با کم ابی‬ ‫نشست و نمایش��گاه تخصصی سازگاری با‬ ‫کم ابی‪ ،‬هفته نخس��ت تی��ر ‪ ۱۳۹۸‬در وزارت‬ ‫نیرو برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دبی��ر کارگروه ملی س��ازگاری ب��ا کم ابی‬ ‫وزارت نی��رو با اع�لام برنامه های رویداد ملی‬ ‫س��ازگاری با کم ابی گفت‪ :‬ای��ن رویداد برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور همزم��ان ب��ا هفته‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب‪ ۳ ،‬تا ‪ ۵‬تی ر برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش انرژی امروز‪ ،‬بنفش��ه زهرایی ‬ ‫با اش��اره به اینکه ش��عار رویداد متناس��ب با‬ ‫شعار س��ال‪« ،‬رونق کس��ب و کارهای سازگار‬ ‫ب��ا کم اب��ی» انتخ��اب ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ای��ن رویداد ک��ه با هم��کاری نهاد های عضو‬ ‫کارگ��روه ملی س��ازگاری با کم اب��ی به ویژه‪،‬‬ ‫وزارتخانه ه��ای نی��رو‪ ،‬جه��اد کش��اورزی و‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت و س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست برگزار می شود‪ ،‬فرصت مناسبی‬ ‫ب��رای ش��رکت های خصوصی‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫مردم نه��اد‪ ،‬ش��رکت های دانش بنی��ان و‬ ‫مجموعه ه��ای غیردولت��ی و دولتی اس��ت تا‬ ‫طرح های اجرا ش��ده در سراس��ر کشور را که‬ ‫منجر ب��ه صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬کاهش‬ ‫تلفات اب‪ ،‬بازچرخانی اب یا کاهش الودگی‬ ‫اب ش��ده اس��ت را در س��طح مل��ی معرفی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫زهرایی‪ ،‬مهم ترین دس��تاورد ای��ن رویداد‬ ‫را تهی��ه فهرس��تی از مش��خصات طرح های‬ ‫اجرا ش��ده در حوزه ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬دامپروری‪ ،‬شیالت‪ ،‬منابع‬ ‫طبیع��ی و ابخیزداری‪ ،‬اش��امیدنی و فضای‬ ‫س��بز و ش��رکت های ارائه کنن��ده خدم��ات‬ ‫مش��اوره و پیمانکاری این طرح ها دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬این فهرس��ت در س��طح ملی منتش��ر‬ ‫خواه��د ش��د و در اختیار تمام��ی نهاد های‬ ‫عض��و کارگروه ه��ای اس��تانی س��ازگاری با‬ ‫کم ابی در ‪ ۳۱‬اس��تان کش��ور ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫خط ریلی‬ ‫گرگان‪-‬‬ ‫ اینچه برون‬ ‫بازگشایی شد‬ ‫رحم�ت اهلل میرزاعلی‪-‬مدی��ر کل راه اهن ش��مال‬ ‫شرق‪ ۲‬کشور گفت‪ :‬شکاف های هفت گانه مسیر ریلی‬ ‫ن‪ -‬اینچه برون که بر اثر سیل دچار اسیب شده‬ ‫گرگا ‬ ‫بود‪ ،‬ترمیم شد و عملیات اتصال ان به پایان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از گرگان‪ ،‬مهدی عبدالکریم زاده‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار استانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫بهره گیری از توان کارشناسان‪ ،‬مشاوران‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫و همکاران اداره کل راه اهن ش��مال شرق ‪ ،۲‬عملیات‬ ‫بازسازی این محور انجام شد و یک دستگاه لکوموتیو‬ ‫با هدف عیب یابی و اسیب شناس��ی‪ ،‬مسیر گرگان به‬ ‫اینچه برون را طی کرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬عملیات تعمیر و بازس��ازی این‬ ‫خط ریلی از ‪ ۵‬اردیبهش��ت در مس��یر سبز دشت به‬ ‫اینچه ب��رون اغاز ش��د و ‪ ۵‬خ��رداد به پایان رس��ید‪.‬‬ ‫مدیر کل راه اهن شمال شرق دو کشور بیان کرد‪ :‬در‬ ‫این مدت ‪ ۲۰‬نیروی انس��انی به مدت ‪ ۱۵‬ساعت در‬ ‫روز در دو شیفت کاری مشغول تعمیر این خط ریلی‬ ‫و عملیات فنی و تخصصی بودند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالکریم زاده اظهار کرد‪ :‬برای تعمیر و ترمیم خط‬ ‫ریلی‪ ۱۳۸ ،‬باکس فلزی مس��لح با دهنه های ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫متر در نقاط ش��کافته ش��ده به کار رفت تا در مواقع‬ ‫بحرانی و س��یالبی دغدغه خروج اب وجود نداش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬مدیرکل راه اهن شمال ش��رق‪ ۲‬کشور درباره‬ ‫خسارت واردشده به خطوط ریلی منطقه اظهار کرد‪:‬‬ ‫مس��یر ریلی گرگان به سبز دشت و مسیر سبز دشت‬ ‫به اینچه برون در سیل اخیر حدود ‪ ۳۸۰‬میلیارد ریال‬ ‫خسارت دید‪.‬‬ ‫وی همچنین از مهیا بودن مسیر ریلی سبزدشت ‪-‬‬ ‫ اینچه ب��رون ب��رای ت��ردد قطارهای ریلی به س��وی‬ ‫اینچه برون و کشورهای همسود خبر داد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بر اثر سیل فروردین ‪ ۹۸‬و با هدف‬ ‫تخلیه س��یالب پیرامون شهر اق قال با مصوبه شورای‬ ‫تامی��ن گلس��تان‪ ۷ ،‬نقطه از مس��یر ریل��ی گرگان ‪-‬‬ ‫ اینچه برون در منطقه اق قال که مسیر تردد قطارهای‬ ‫باری به س��مت ترکمنستان و دیگر کشورهای حوزه‬ ‫سی ای اس بود‪ ،‬شکافته شد‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهمنامه همکاری بین استانداری فارس و جهاد دانشگاهی‬ ‫اس��تاندار فارس ضمن اعالم امادگی مدیریت ارشد استان برای‬ ‫همکاری با مجموعه جهاد دانش��گاهی فارس و کش��ور‪ ،‬خواستار‬ ‫تشکیل کمیته ای اجرایی برای پیگیری تفاهمنامه بسته شده بین‬ ‫این دو نهاد ش��د و گفت‪ :‬امیدواریم با تش��کیل این کمیته ش��اهد‬ ‫اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه بسته شده باشیم‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان فارس‪ ،‬عنای��ت اهلل رحیمی در ایین انعق��اد تفاهمنامه‬ ‫همکاری با جهاد دانش��گاهی کش��ور که با حضور ریاست این نهاد‬ ‫در محل اس��تانداری فارس برگزار ش��د با اش��اره به ظرفیت های‬ ‫موجود و قابل اس��تفاده استان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬جهاد دانشگاهی‬ ‫می تواند عملیاتی ترین و زود بازده ترین انها را در کوتاه مدت ببیند‬ ‫و برنامه هایی را نیز برای میان مدت و بلندمدت طراحی کند‪ .‬وی‬ ‫بر تمرکز بر حوزه کشاورزی به عنوان برنامه ای کوتاه مدت که پاسخ‬ ‫مثبتی دارد هم اش��اره و عنوان کرد‪ :‬نیاز امروز ما ایجاد اش��تغال با‬ ‫اس��تفاده از توانمندی های س��رزمینی است که فعالیت های جهاد‬ ‫دانش��گاهی در این حوزه می تواند پاس��خگو باشد‪ .‬استاندار فارس‬ ‫خواس��تار ارائه طرح نهایی و عملیاتی جهاد دانش��گاهی در حوزه‬ ‫گل محم��دی و گیاه��ان دارویی معطر ش��د و افزود‪ :‬در این طرح‬ ‫باید انتظار طرف ها مشخص شود تا در یک برنامه زمان بندی شده‬ ‫زمین‬ ‫رو به نابودی است‬ ‫ن به توانمندی های‬ ‫معی��ن‪ ،‬کار را پی��ش ببریم‪ .‬رحیم��ی همچنی ‬ ‫استان فارس در زمینه پزشکی به عنوان استانی مطرح در کشور و‬ ‫دنیا اشاره کرد و با بیان اینکه فارس رتبه نخست پیوند کبد دنیا در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬را به خود اختصاص داد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه قابلیت های جهاد‬ ‫دانش��گاهی در زمینه های ناباروری‪ ،‬سرطان‪ ،‬سلول درمانی‪ ،‬زخم‬ ‫و‪ ...‬ف��ارس نیز می تواند در این بخش ها‪ ،‬پش��تیبان حوزه درمانی‬ ‫جنوب کش��ور با همکاری این دو مجموعه باش��د‪ .‬وی همچنین‬ ‫ب��ا بیان اینکه فارس در حوزه های فنی و مهندس��ی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫گسترده ای از نفت و گاز و پتروشیمی را بر عهده دارد که در زمینه‬ ‫علمی و عملیاتی اثر گذار اس��ت‪ ،‬به ظرفیت های اس��تان فارس در‬ ‫صنایع معدنی اش��اره کرد و با بیان اینکه فارس اس��تان دوم این‬ ‫حوزه در سنگ های تزئینی و استان اول خاک نسوز کشور به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به تازگی در تفاهمنام��ه ای که با ایمیدرو به‬ ‫امضا رس��یده مقرر شده که اس��تان فارس در ارائه راهکارها برای‬ ‫معادن کشف شده و غنی سازی انها همکاری کند که به طور قطع ‬ ‫در این زمینه به دانش فنی نیازمندیم‪ .‬اس��تاندار فارس ادامه داد‪:‬‬ ‫در ح��وزه گردش��گری نیز بیش از ‪ ۵‬اثر ثب��ت جهانی و ‪ ۳‬هزار اثر‬ ‫ثبت ش��ده ملی داریم که به تازگی ‪ ۲‬محور ساس��انی و هخامنشی‬ ‫گزارشی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده نشان می دهد بشر‬ ‫تاثیر ویرانگری بر کره زمین داش��ته و این سیاره بیش از پیش در معرض‬ ‫خطر قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش انرژی امروز‪ ،‬چند س��ال ب��رای تکمیل این گ��زارش زمان‬ ‫نی��ز ب��ه ثبت رس��ید‪ .‬رحیمی با تاکید بر این نکته که اش��تغال و‬ ‫کارافرینی را به شکل ویژه هم دنبال خواهیم کرد و هم در صورت‬ ‫وج��ود برنامه عملیاتی در این حوزه اس��تقبال می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫هم��کاری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در اینده ای‬ ‫نزدی��ک کارخان��ه ن��واوری و پ��ارک دیجیتال ف��ارس راه اندازی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی خواس��تار ارائه طرح در زمینه های مهندس��ی و‬ ‫عل��وم پای��ه کاربردی به جهت تربیت هر دانش��جو یک ش��اغل و‬ ‫کارافرین شد و اظهار کرد‪ :‬در اشتغال خانگی نیز جا برای کار در‬ ‫استان فارس بسیار زیاد است‪ .‬کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی و مجموعه‬ ‫کارگروه اش��تغال اس��تان در این زمینه می توانند به شرط داشتن‬ ‫برنامه عملیاتی‪ ،‬خدمات خوبی بدهند‪ .‬اس��تاندار فارس همچنین‬ ‫با تش��ریح اجمالی قابلیت های این استان در بحث گیاهان دارویی‬ ‫در دو بخش کشت و جمع اوری از گذشته های دور تاکنون‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انواع گل های وحشی و پرورشی در باغ های استان موجود است که‬ ‫امکان کش��ت مش��خص انها وجود دارد‪ .‬در راستای برنامه توسعه‬ ‫اس��تان فارس و نظر به ظرفیت های مدیریت��ی‪ ،‬علمی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و اجتماع��ی موجود و ضرورت س��رعت بخش��یدن به‬ ‫توس��عه علمی‪ ،‬فرهنگی و دانش بنیان اس��تان در راس��تای س��ند‬ ‫صرف ش��ده؛ گزارش��ی که با اس��تفاده از ‪ ۱۵‬هزار منب��ع معتبر‪ ،‬تحوالت‬ ‫طبیعت در جهان را بررس��ی کرده و محتوای ان به ‪ ۱۸۰۰‬صفحه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تحقیق��ات نش��ان می دهد هن��وز امیدی ب��رای نج��ات طبیعت وجود‬ ‫چشم انداز و به منظور بهره گیری از ظرفیت های مدیریت جهادی‬ ‫و تجربه های علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬فرهنگی جهاد دانشگاهی‬ ‫به ویژه در حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین اس��تانداری فارس و جهاد دانش��گاهی بس��ته شد‪ .‬هدف این‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری متقابل به منظور تس��هیل در روند توس��عه‬ ‫اس��تان و بسترسازی مناسب برای تجاری س��ازی فناوری توسعه‬ ‫کارافرینی و اش��تغالزایی و راهکارهای اجرایی ان با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ها و توانایی های پژوهش��ی اجرایی اموزش��ی تحقیقاتی و‬ ‫فناوری جهاد دانشگاهی است‪ .‬راه اندازی مرکز خدمات تخصصی‬ ‫تولید و تکثیر گیاهان دارویی و تولید فراورده های دارویی گیاهان‬ ‫معطر با همکاری و مش��ارکت پژوهش��کده گیاهان دارویی جهاد‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬راه ان��دازی کلینیک ه��ای خدم��ات نوین تخصصی‬ ‫پزشکی مورد نیاز استان به ویژه در زمینه های ناباروری‪ ،‬ترمیم زخم‬ ‫و سرطان با مش��ارکت و همکاری پژوهشگاه های رویان‪ ،‬ابن سینا‬ ‫و پژوهش��کده معتمد و راه اندازی پژوهش��کده سالمت خانواده در‬ ‫راس��تای حل مشکالت و معضالت خانواده و اسیب های اجتماعی‬ ‫از زمینه ه��ای همکاری مش��ترک در این تفاهمنامه عنوان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دار د ام��ا ب��ه ش��رط ایج��اد تغیی��رات اساس��ی در تعامل بین انس��ان و‬ ‫طبیعت‪.‬‬ ‫گزارش س��ازمان ملل نشان می دهد که انسان ها چگونه در حال اسیب‬ ‫رساندن به اکوسیستم هایی هستند که خود به شدت به انها وابسته اند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪1440‬‬ ‫اول ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1300‬‬ ‫پیاپی ‪2618‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫‹ ‹نمایشگاه گروهی نقاشی‪ ،‬عکس و مجسمه‬ ‫نمایش��گاه گروهی نقاشی‪ ،‬عکس و مجسمه با عنوان‬ ‫«‪ »۱۰ _ ۲۰ _ ۳۰‬جمع��ه (‪ ۱۰‬خ��رداد) در گال��ری‬ ‫‹ ‹نقاش�ی های دهه ‪ ۵۰‬در گالری‬ ‫«هور»‬ ‫نمایشگاه انفرادی نقاشی ایوب امدادیان جمعه (‪۱۰‬‬ ‫خرداد) در گالری هور گشایش شد‪ .‬این نمایشگاه تا ‪۲۸‬‬ ‫خرداد برپاست‪ .‬گالری هور در خیابان مطهری‪ ،‬خیابان‬ ‫میرزای ش��یرازی ش��مالی‪ ،‬کوچه نعیمی‪ ،‬ش��ماره ‪۱۲‬‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین زمان بازدید از این نمایشگاه یکشنبه‬ ‫تا جمعه س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬گالری‬ ‫روزهای شنبه تعطیل است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه نقاشی در گالری «اثر»‬ ‫نمایش��گاه انفرادی نقاش��ی جواد مدرس��ی با عنوان‬ ‫«ناس��ازه ‪ ،»۲‬از جمعه (‪ ۲۷‬اردیبهش��ت) در گالری اثر‬ ‫‹ ‹نمایشگاه گروهی نقاشی‪ ،‬مجسمه و عکس‬ ‫در گالری «شیرین»‬ ‫نمایش��گاه گروهی نقاشی‪ ،‬مجسمه و عکس با عنوان‬ ‫«نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران» تا ‪ ۲۲‬خرداد‬ ‫در گالری ش��یرین برپاست‪ .‬این مجموعه ازسوی فرناز‬ ‫محمدی گرداوری شده است‪ .‬گالری شیرین در خیابان‬ ‫کریمخان زند‪ ،‬خیابان س��نایی‪ ،‬کوچ ه ‪ ،۱۳‬ش��ماره ‪۵‬‬ ‫اس��ت‪ .‬زمان بازدید از این نمایشگاه ها از ساعت ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪ ۱۹‬اعالم شده است‪ .‬گالری دوشنبه ها تعطیل است‪.‬‬ ‫گزارشی از تصمیم جدید شورای اکران مبنی بر کاهش سهم پخش کنندگان از فروش فیلم ها‬ ‫اقتصاد سینما روی نوار شفافیت‬ ‫شورای عالی اکران سهم دفترهای پخش از میزان فروش‬ ‫فیلم را کم کرد اما برخی پخش کنندگان می گویند این کار‬ ‫قابلیت اجرایی ندارد‪ ،‬به ضرر فیلم های سینمایی اجتماعی‬ ‫می شود و ش��رایط بین تهیه کننده و پخش کننده پیچیده‬ ‫خواهد ش��د و در مقابل نیز برخی معتقدند با این تصمیم‬ ‫عدالت برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در نخس��تین نشس��ت شورای اکران‬ ‫اثار س��ینمایی که خبر ان ‪۸‬خرداد در رس��انه ها منتش��ر‬ ‫ش��د‪ ،‬تصمیمی گرفته ش��د ک��ه از جانب س��ینماگران و‬ ‫پخش کنندگان سینمایی بازخوردهایی را درپی داشت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت مقرر ش��د از این پس س��قف پورسانت‬ ‫دفترهای پخش فیلم بابت اکران در س��ینماهای سراس��ر‬ ‫کش��ور با کاهش ‪ ۳‬درصدی محاسبه ش��ود به این معنی‬ ‫که دفتره��ا می توانند حداکثر ‪۷‬درصد از س��هم فروش را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹به ضرر فیلم های اجتماعی‬ ‫س��عید خانی مدیر پخش خانه فیلم ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫مخالف اجرایی ش��دن این تصمیم اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫تصمیم در حوزه کاری ش��ورای عالی اکران نیس��ت و باید‬ ‫ازسوی پخش کننده ها و تهیه کننده ها گرفته می شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با توجه به هزینه سرس��ام اوری که در حوزه‬ ‫پخ��ش و افزایش ‪۳۰‬درصدی حقوق کارکنان و هزینه های‬ ‫جاری به وجود امده است‪ ،‬به جای انکه به دفترهای پخش‬ ‫انگیزه دهند‪ ،‬سهم شان را کمتر کردند‪ .‬ضمن اینکه این کار‬ ‫بیش��تر باعث فساد می شود و به ضرر فیلم های اجتماعی و‬ ‫مس��تقل خواهد بود زیرا باتوجه به گیش��ه سینمای ایران‬ ‫میزان فروش این س��بک فیلم ها به نسبت پایین تر است و‬ ‫اینچنی��ن انگیزه ای برای دفترها باقی نمی ماند تا بخواهند‬ ‫پخش انها را برعهده بگیرند‪ .‬درنهایت بیشترین اسیب این‬ ‫تصمی��م به فیلم ه��ای هنری و اجتماعی خواهد رس��ید و‬ ‫فیلم های کمدی و تجاری مشکل زیادی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مدیر پخش خانه فیلم با اش��اره ب��ه اینکه «این تصمیم‬ ‫بسیار غیرکارشناس��انه بوده است» اظهار کرد‪ :‬دوره ای که‬ ‫بخواهید برای این توافق ها درصد مش��خص کنید‪ ،‬گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬اگر به فکر باال رفتن سهم تهیه کننده‬ ‫هس��تید‪ ،‬هزینه تولید‪ ،‬ارزش افزوده یا دس��تمزد بازیگران‬ ‫را مدیری��ت کنید‪ .‬راه ه��ای دیگری وج��ود دارد که برای‬ ‫تهیه کننده ش��رایط بهتری ایجاد کند‪ .‬اکنون هزینه تولید‬ ‫فیلم نسبت به سال گذشته بیش از ‪ ۲‬برابر شده است و به‬ ‫نظر می رس��د تصمیم گیران می خواستند با این کار به نفع‬ ‫تهیه کننده قدمی بردارند‪.‬‬ ‫خانی در پای��ان صحبت هایش گفت‪ :‬این تصمیم گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت اما به نظر می رس��د هیچ الزامی برای اینکه‬ ‫پخش کننده ه��ا بخواهن��د ان را انجام دهن��د وجود ندارد‬ ‫زیرا درنهایت این یک توافق اس��ت که بین پخش کننده و‬ ‫تهیه کننده فیلم بسته می شود‪ .‬ما نیز در نخستین نشست‬ ‫شورای مرکزی پخش کنندگان موضع مان را نسبت به این‬ ‫مسئله مشخص خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اگر انگیزه این تصمیم‪ ،‬قانونمند کردن ش��رایط است‪ ،‬کار درستی‬ ‫اس��ت اما مستلزم ان است که در تمام سطوح این اتفاق رخ دهد و‬ ‫نمی توان فقط یک نقطه را به تنهایی درنظر گرفت‬ ‫‹ ‹ عدالت برقرار می شود‬ ‫محمد احمدی نیز با بیان اینکه به ش��دت موافق اجرایی‬ ‫شدن این تصمیم است‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی این نسبت ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بود اما ان موقع زحمت پخش به دلیل انکه فیلم ها به شکل‬ ‫انالوگ در س��ینماها نمایش داده می ش��د‪ ،‬بیشتر بود اما‬ ‫اکنون شرایط بسیار راحت تر است و از طرفی چون درامد‬ ‫فیلم ها بیش��تر ش��ده‪ ،‬درصد پخش اگر پایین تر بیاید‪ ،‬به‬ ‫تهیه کننده کمتر فشار خواهد امد و البته پخش کننده هم‬ ‫به سودی که حقش است‪ ،‬می رسد‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کننده و مدیرپخش افزود‪ :‬به نظر می رس��د با‬ ‫قانونی ش��دن این تصمیم عدالت بیش��تری برقرار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬تا پیش از این تنها یک توافق بود که ب ه شکل متغیر‬ ‫بین دوطرف بس��ته می شد و اگر یک فیلم برای نمونه ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان فروش داش��ت و یک اثر پرفروش به ش��مار‬ ‫می رفت‪ ،‬می توانس��ت ب��ا توافقی که بی��ن پخش کننده و‬ ‫تهیه کننده انجام می ش��ود‪ ،‬درصد کمتری به پخش بدهد‬ ‫زیرا می دانس��ت فیلمش پرفروش خواهد بود و پخش هم‬ ‫ب��رای اینکه بتوان��د ان فیلم را نمایش ده��د این مورد را‬ ‫می پذیرفت و در مقابل هرچه میزان فروش یک فیلم کمتر‬ ‫بود‪ ،‬درصد و س��هم پخش کننده افزایش پیدا می کرد ولی‬ ‫اکنون با مشخص شدن حداکثر سهم پخش کننده شرایط‬ ‫عادالنه تر و قانونمندتر پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط پیچیده می شود‬ ‫همای��ون امکانیان درب��اره ارزیابی خ��ود از این تصمیم‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د این اتفاق از پایه مش��کل دارد زیرا‬ ‫بح��ث پخش فیلم یک ق��رارداد دو طرف��ه بین دو بخش‬ ‫خصوصی یعن��ی تهیه کننده و پخش کننده اس��ت و هیچ‬ ‫نهاد دولتی نمی تواند مبنا برای ان قرار دهد؛ مانند تمامی‬ ‫قراردادهای دو طرفه که افراد توافق می کنند با یک عددی‬ ‫با هم مصالحه تجاری انجام دهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ق��رارداد بی��ن پخش کنن��ده و تهیه کنن��ده‬ ‫ضابطه بردار نیست و یک نهاد دولتی نمی تواند دو طرف را‬ ‫مجبور کند بر اساس ان قراردادی بسته شود‪.‬‬ ‫به عنوان نخس��تین نکته‪ ،‬این یک ایراد اساس��ی است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایی موسس��ات پخش اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در این قضیه مش��ورتی با پخش کننده ها نشده است‬ ‫بلکه باید این موضوع در نشس��ت ها به ش��ور گذاش��ته و‬ ‫دیدگاه ه��ای مختل��ف جمع بندی می ش��د‪ .‬بنابراین بدون‬ ‫درنظ��ر گرفتن نظرات این صن��ف چنین تصمیمی گرفته‬ ‫شده است ولی پرسش دیگری که در این میان وجود دارد‬ ‫این اس��ت که ایا به طور اساس��ی گرفتن چنین تصمیمی‬ ‫در محدوده اختیارات ش��ورای عالی اکران اس��ت یا نه‪ ،‬که‬ ‫بخواهد رابطه بین تهیه کننده و پخش کننده را مش��خص‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیر پخش هدایت فیلم ادامه داد‪ :‬پرس��ش دیگر اینکه‬ ‫ب��ر چ��ه مبنایی این تصمی��م گرفته ش��ده؟ یعنی مبنای‬ ‫کاهش س��هم پخش کنندگان چه بوده است؟ چه کارهای‬ ‫ی پیش از این انجام شده است؟ این توافق ها بین‬ ‫کارشناس ‬ ‫پخش کننده ه��ا و تهیه کننده ه��ا دوطرفه بود و بر اس��اس‬ ‫صحبت هایی که انجام می شد‪ ،‬ممکن بود رقم توافق کمتر‬ ‫از این مقدار یا بیش��تر از این مقدار هم ش��ود که محسابه‬ ‫این عدد هم بر اس��اس کیفیت کاری که قرار بود برای ان‬ ‫گیشه متنوع سینماها در عید فطر‬ ‫تازه ترین س��اخته های نرگ��س ابیار‪ ،‬نیم��ا جاویدی‪ ،‬کمال‬ ‫تبریزی و‪ ...‬از چهارشنبه ‪ ۱۵‬خرداد همزمان با عید فطر اکران‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬اکران عید فطر یک��ی از بهترین زمان ها‬ ‫برای دیده ش��دن فیلم های س��ینمایی اس��ت‪ ،‬ب��ه طوری که‬ ‫تولیدکنندگان برای اکران فیلم ش��ان در این زمان بسیار تاکید‬ ‫دارند و تالش می کنند این زمان را از دست ندهند‪.‬‬ ‫از چهارشنبه ‪ ۱۵‬خرداد همزمان با عید فطر‪ ۶ ،‬فیلم «شبی‬ ‫که ماه کامل ش��د»‪« ،‬سرخپوس��ت»‪« ،‬زهرم��ار»‪« ،‬ما همه با‬ ‫هم هس��تیم»‪« ،‬دختر ش��یطان» و «اقای سانسور» روی پرده‬ ‫س��ینماها می روند تا پرده جادویی بتواند بار دیگر نفس��ی تازه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن دو فیل��م «ش��بی ک��ه م��اه کامل ش��د» و‬ ‫«سرخپوس��ت»‪ ،‬سال گذش��ته در جش��نواره فیلم فجر بسیار‬ ‫موردتوجه قرار گرفتند‪« .‬زهرمار» نیز نخستین بار در جشنواره‬ ‫فج��ر نمایش داده ش��د‪۳ .‬فیلم ما همه با هم هس��تیم‪ ،‬دختر‬ ‫شیطان و اقای سانسور پیش از این جایی نمایش داده نشده اند‪.‬‬ ‫«سرخپوس��ت» فیلم جدید نیما جاویدی بعد از «ملبورن»‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر طرفدار بازی نوید محمد زاده هس��تید این فیلم را‬ ‫از دس��ت ندهید چ��را که این بار او با ظاه��ری متفاوت و بازی‬ ‫از جن��س دیگر به روی پرده س��ینماها خواه��د امد‪ .‬عالوه بر‬ ‫او پریناز ایزدیار‪ ،‬س��تاره پس��یانی‪ ،‬اتیال پسیانی‪ ،‬مانی حقیقی‬ ‫و حبی��ب رضایی نی��ز در این پروژه س��ینمایی به ایفای نقش‬ ‫پرداخته اند‪.‬‬ ‫ای��ن اثر چهارمین س��اخته نرگس ابیار در مق��ام کارگردان‬ ‫ای��ن اثر یک��ی از پربازیگرترین فیلم های س��ینمای ایران به‬ ‫‹ ‹شبی که ماه کامل شد‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن فیلم هوتن ش��کیبا‪ ،‬الناز شاکردوس��ت‪ ،‬پدرام‬ ‫ش��ریفی‪ ،‬فرش��ته صدر عرفای��ی و ارمین حیدری��ان به ایفای‬ ‫ش پرداخته اند‪« .‬شبی که ماه کامل شد» در سی و هفتمین‬ ‫نق ‬ ‫جش��نواره فیل��م فج��ر در ‪۱۳‬بخش نام��زد دریافت س��یمرغ‬ ‫ش��د و توانس��ت س��یمرغ بهترین فیلم‪ ،‬بهتری��ن کارگردانی‪،‬‬ ‫بهتری��ن بازیگ��ر نقش اول م��رد برای ش��کیبا‪ ،‬بهترین بازیگر‬ ‫نق��ش اول زن برای شاکردوس��ت‪ ،‬بهترین بازیگر نقش مکمل‬ ‫زن برای ص��در عرفایی و بهترین چهره پ��ردازی را از ان خود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرخپوست‬ ‫‹ ‹ما همه با هم هستیم‬ ‫اثر انجام شود‪ ،‬درنظر گرفته می شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه «این تصمیم ممکن اس��ت اختالف هایی‬ ‫را به وجود اورد»‪ ،‬توضیح داد‪ :‬شرایطی وجود دارد که اگر‬ ‫دستکاری شود مشکالت بیشتری ایجاد می کند‪ .‬دستکاری‬ ‫کردن این ماجرا حساس��یت ها را روی ان بیشتر می کند و‬ ‫وقتی که ای��ن اتفاق بیفتد درنهایت به ط��ور کلی به ضرر‬ ‫صنع��ت س��ینما خواهد ب��ود و اختالف های��ی را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪ .‬درنهایت هم باعث باالرفتن توقع ها می شود‬ ‫که ش��اید تا قبل از این به راحتی قاب��ل حل بود اما با این‬ ‫کار در توافق های دوطرف اختالل ایجاد می ش��ود و ان را‬ ‫پیچیده می کند‪.‬‬ ‫امکانی��ان در پایان اظهار کرد‪ :‬اگ��ر انگیزه این تصمیم‪،‬‬ ‫قانونمند کردن شرایط است‪ ،‬کار درستی است اما مستلزم‬ ‫ان است که در تمام سطوح این اتفاق رخ دهد و نمی توان‬ ‫فقط یک نقطه را به تنهایی درنظر گرفت‪ ،‬مانند ایین نامه‬ ‫اکران که هنوز کس��ی نمی داند باید با ان چه کرد‪ .‬درصد‬ ‫پخش نقش زیادی در اکران فیلم بازی نمی کند بلکه زمان‬ ‫نمایش مهم تر است‪ .‬گاهی ممکن است یک تهیه کننده ‪۱۵‬‬ ‫درصد بدهد اما در زمان مناسب و سینمای خوب فیلمش‬ ‫نمایش داده شود‪.‬‬ ‫اما با این تصمیم جدید کیفیت پخش زیرسوال می رود‪.‬‬ ‫درواقع ع��ددی که م��ورد توافق قرار می گیرد بر اس��اس‬ ‫نوع کار و سفارش��ی است که به ش��رکت ها داده می شود‪.‬‬ ‫درنهایت این تصمیم قانونمند کردن توافق نیست بلکه ان‬ ‫را بیشتر پیچیده می کند‪.‬‬ ‫«داستان اسباب بازی‪»۴‬‬ ‫در تالش برای ثبت رکورد‬ ‫‹ ‹زیر بار نمی روند‬ ‫عب��داهلل علیخانی‪ ،‬مدیر پخ��ش پویافیلم درباره تصمیم‬ ‫جدی��د ش��ورای اک��ران اثار س��ینمایی مبنی ب��ر کاهش‬ ‫‪۳‬درصدی پورسانت دفترهای پخش فیلم گفت‪ :‬تصمیمی‬ ‫که در این ش��ورا درباره کاهش پورسانت دفترهای پخش‬ ‫فیلم گرفته شده‪ ،‬کارشناسی ش��ده نیست و تا انجایی که‬ ‫من مطلع هس��تم‪ ،‬هیچ مدیر پخش��ی زیر بار این موضوع‬ ‫نخواهد رف��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬حتی دو نفر از اعضای ش��ورای‬ ‫اکران اثار سینمایی نیز موافق این تصمیم نیستند‪.‬‬ ‫مدی��ر پخ��ش پویا فیل��م گفت‪ :‬ب��اال رفت��ن هزینه ها‪،‬‬ ‫دردسرهای پخش‪ ،‬زمانی که صرف پخش فیلم ها می شود‬ ‫و عوامل گوناگون دیگر س��بب می شود نتوانیم این کاهش‬ ‫‪ ۳‬درصدی را قبول کنیم‪.‬‬ ‫در گذش��ته اگر رفیقی از ما می خواس��ت با یک درصد‬ ‫کمت��ر فیلمش را پخ��ش کنیم‪ ،‬ای��ن کار را می کردیم اما‬ ‫اکنون شرایط به گونه ای است که امکان کاهش یک درصد‬ ‫را هم نداریم‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د تصمیم جدید ش��ورای اکران نیازمند‬ ‫زم��ان و فرص��ت کاف��ی برای هض��م ان از س��وی پخش‬ ‫کنندگان اس��ت‪ .‬تصمیمی که به شفافیت و عدالت بیشتر‬ ‫در عرصه اک��ران کمک می کند و دفات��ر پخش می توانند‬ ‫نسبت به فعالیت های خود با راهکارهای جدیدتری روبه رو‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫کارگردانی کمال تبریزی است‪ .‬داستان فیلم در بستری کمدی‬ ‫روایت می شود و ماجرای سقوط یک هواپیما همراه با مسافرانی‬ ‫اس��ت که رازهای مختلفی دارند؛ راز هایی که قرار نیست تا ابد‬ ‫پنهان بمانند‪.‬‬ ‫محمدرضا گلزار‪ ،‬مهران مدیری‪ ،‬مهناز افش��ار‪ ،‬لیال حاتمی‪،‬‬ ‫ویشکا اس��ایش‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬هانیه توسلی‪ ،‬پژمان جمشیدی‪،‬‬ ‫مانی حقیقی‪ ،‬س��روش صحت و حس��ن معجونی در این فیلم‬ ‫ب��ه ایفای نقش پرداخته اند‪ .‬بای��د دید این فیلم پربازیگر تا چه‬ ‫اندازه می تواند در گیش��ه موفق عمل کند و ایا می تواند رکورد‬ ‫فیلم های پرفروش را جابه جا کند یا نه‪.‬‬ ‫‹ ‹دختر شیطان‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قرب��ان محمدپ��ور که پی��ش از این «س�لام بمبئ��ی» را با‬ ‫همکاری مش��ترک س��ینمای بالیوود س��اخت‪ ،‬این ب��ار نیز به‬ ‫س��راغ تولید ی��ک محصول مش��ترک میان س��ینمای هند و‬ ‫ایران رفته و «دختر ش��یطان» را روانه س��ینماها خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدپور این بار س��راغ حمید فرخ نژاد رفته است‪ .‬ایشا روات‪،‬‬ ‫جکی شروف‪ ،‬گلشن گروور‪ ،‬س��یمران میشکروتی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ش��ریفی نیا و فردی��ن حفیظ��ی از دیگر بازیگ��ران اصلی فیلم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مقرر شد از‬ ‫این پس سقف‬ ‫پورسانت‬ ‫دفترهای پخش‬ ‫فیلم بابت اکران‬ ‫در سینماهای‬ ‫سراسر کشور با‬ ‫کاهش‬ ‫‪ ۳‬درصدی‬ ‫محاسبه شود‬ ‫به این معنی‬ ‫که دفترها‬ ‫می توانند‬ ‫حداکثر ‪۷‬درصد‬ ‫از سهم فروش‬ ‫را داشته باشند‬ ‫‹ ‹اقای سانسور‬ ‫این فیلم نخستین تجربه س��ینمایی علی جبارزاده در مقام‬ ‫نویس��نده و کارگ��ردان فیلمی اجتماعی ب��ا رگه هایی کمدی‬ ‫اس��ت‪ .‬بهاره رهنما‪ ،‬بهرام افشاری‪ ،‬محمدرضا فروتن و بهنوش‬ ‫بختیاری بازیگران «اقای سانس��ور» هستند‪ .‬غالمرضا گمرکی‬ ‫تهیه کنندگی فیلم را برعهده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹زهرمار‬ ‫س��ینما بهمن ک��ه از قدیمی ترین س��ینماهای‬ ‫ش��یراز اس��ت‪ ،‬مدت ها به دلیل تعمیرات تعطیل‬ ‫ب��ود و در ان فیلم��ی نمای��ش داده نمی ش��د‪ .‬ب��ه‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬اتش س��وزی ش��امگاه پنجش��نبه ‪۹‬‬ ‫خرداد س��ینما بهمن ش��یراز را فرا گرفت و با وجود‬ ‫تالش نیروهای امدادی‪ ،‬این س��ینمای قدیمی در‬ ‫اتش س��وخت‪ .‬مدیرعامل س��ازمان اتش نشانی و‬ ‫خدمات ایمنی شیراز شامگاه پنجشنبه دراین باره‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬در پی تماس ش��هروندان با س��امانه‬ ‫‪ ۱۲۵‬س��ازمان اتش نش��انی ش��یراز و اعالم وقوع‬ ‫اتش س��وزی س��نگین س��تاد فرماندهی سازمان‬ ‫اتش نش��انی بالفاصله خودروهای اتش نشانی را از‬ ‫‪ ۱۰‬ایستگاه به محل حادثه اعزام کرد‪ .‬محمدهادی‬ ‫قانع اظهار کرد‪ :‬با اعالم این خبر بالفاصله نیروهای‬ ‫ام��دادی از ‪ ۱۰‬ایس��تگاه ب��ه هم��راه خودروهای‬ ‫اتش نش��انی‪ ،‬تانک��ر ابرس��ان‪ ،‬خودروهای حامل‬ ‫دس��تگاه تنفسی و نوررس��ان به محل حادثه اعزام‬ ‫شدند اما متاسفانه هجوم شهروندان برای تماشای‬ ‫حادثه کار نیروهای امدادی را س��خت تر کرد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه نیروهای اتش نش��ان موفق شدند یک‬ ‫نفر را از میان اتش به ش��کل معجزه اس��ایی نجات‬ ‫دهن��د‪ ،‬افزود‪ :‬در این عملیات بی��ش از ‪ ۱۲‬خودرو‬ ‫اتش نش��انی اعزام ش��د و اتش نش��انان داوطلب‬ ‫دوش��ادوش نیروهای اتش نش��ان در این عملیات‬ ‫حضور موثر و مفید داش��تند‪ .‬قانع افزود‪ :‬نیروهای‬ ‫امدادی از سرایت اتش به خانه های همجوار سینما‬ ‫جلوگی��ری کردند و به دنب��ال این تالش ها‪ ،‬در این‬ ‫حادثه به هیچ یک از ش��هروندان اسیبی وارد نشد‪.‬‬ ‫س��ینما بهمن از قدیمی ترین س��ینماهای شیراز‬ ‫اس��ت که در انتهای مجتمع تجار قدیمی به همین‬ ‫ن��ام در خیابان کریم خان زند اس��ت‪ .‬این س��ینما‬ ‫مدت ها به دلیل تعمیرات تعطیل بوده اس��ت و در‬ ‫ان فیلمی نمایش داده نمی ش��د‪ .‬دوشنبه گذشته‬ ‫خبر تخلیه صندلی های این سینما انتقادهایی را به‬ ‫همراه داشت‪ .‬در مرداد سال ‪ ۹۶‬نیز مباحثی درباره‬ ‫جلوگیری از تخریب این سینما و تبدیل ان به موزه‬ ‫در شورای شهر شیراز مطرح شد‪.‬‬ ‫«زهرمار» نخس��تین تجرب��ه کارگردانی ج��واد رضویان در‬ ‫سینماست که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش‬ ‫درامد و با نظرات متفاوتی روبه رو ش��د‪ .‬در این فیلم س��یامک‬ ‫انصاری‪ ،‬شبنم مقدمی‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬سیامک صفری و برزو‬ ‫ارجمند به هنرنمایی پرداخته اند‪ .‬پخش فیلم از س��وی شرکت‬ ‫سینمایی نمایش گستران انجام می شود‪.‬‬ ‫پیش ف��روش بلیت های جدیدترین قس��مت از‬ ‫مجموعه «داس��تان اس��باب بازی» از فروش ‪۱۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۵۰‬میلیون دالری این انیمیش��ن محبوب در‬ ‫هفته نخس��ت اکران حکایت دارد‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫به نقل از ورایتی‪ ،‬چهارمین قس��مت از انیمیش��ن‬ ‫«داستان اس��باب بازی» محصول استودیو پیکسا ِر‬ ‫کمپانی دیزنی از تاریخ ‪ ۲۱‬ژوئن ‪ ۲۰۱۹‬اکران خود‬ ‫را اغاز می کند و امیدوار است با عبور از فروش ‪۱۸۲‬‬ ‫میلیون دالری «شگفت انگیزان ‪ ،»۲‬رکورد فروش‬ ‫اغازین انیمیش��ن های س��ینما را به نام خود ثبت‬ ‫کند‪« .‬داستان اس��باب بازی ‪ »۴‬را «جاش کولی»‬ ‫ب��ا فیلمنامه ای از «ویل مک کارمک» و «اس��تفنی‬ ‫فولس��وم» کارگردانی می کند‪ .‬قسمت جدید این‬ ‫انیمیشن پس از یک وقفه ‪ ۹‬ساله و با گذشت بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬س��ال پس از ساخت قسمت اول ان به سینما‬ ‫خواه��د امد و «تام هنکس» و «تیم الن» دوباره در‬ ‫نقش شخصیت های اصلی «وودی» و «باز الیتیر»‬ ‫صدا پیش��گی کرده اند‪ .‬کمپانی دیزنی که امس��ال‬ ‫فیلم ه��ای «انتق��ام جویان‪ :‬اخر ب��ازی» (دومین‬ ‫فیلم پرفروش تاریخ س��ینما ب��ا ‪ ۲.۶‬میلیارد دالر)‬ ‫و همچنین نسخه سینمایی «عالء الدین» را اکران‬ ‫کرده امیدوارست با «داس��تان اسباب بازی ‪ »۴‬به‬ ‫روند موفق خود در سال ‪ ۲۰۱۹‬ادامه دهد‪.‬‬ ‫پول می دهند‬ ‫تا در سریال بازی کنند‬ ‫رضا بنفش��ه خواه درباره نب��ودش در تلویزیون‬ ‫بی��ان کرد که برخی حاضرند دو برابر دس��تمزد ما‬ ‫بازیگ��ران پول بدهند تا در س��ریال بازی کنند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مهر‪ ،‬رضا بنفش��ه خواه با اش��اره به اینکه‬ ‫مدتی اس��ت در تلویزیون حض��ور ندارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫فع ً‬ ‫ال مشغول کاری نیس��تم و به دالیل گوناگون از‬ ‫جمله نبود فیلمنامه های خوب یا سودجویی هایی‬ ‫که رخ می دهد در س��ریالی حضور ندارم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کار بازیگری برای همه جذاب اس��ت که البته‬ ‫بخش��ی از این جذابیت هم کاذب اس��ت و عده ای‬ ‫تالش می کنند که پول بدهند تا بتوانند در نقش��ی‬ ‫بازی کنند‪ .‬این در حالی است که خود ما باید تالش‬ ‫کنیم تا بتوانیم دستمزدهای کارهایمان را دریافت‬ ‫کنی��م بنابراین وقتی یکی حاضر می ش��ود دو برابر‬ ‫بدهد تا نقش��ی را بخرد تهیه کنندگان هم س��راغ‬ ‫چنین کسی می روند‪.‬‬ ‫بنفشه خواه درباره کارکرد انجمن های صنفی در‬ ‫چنی��ن وضعیتی عنوان کرد‪ :‬این انجمن ها کارایی‬ ‫الزم را ندارند‪ .‬ای��ن بازیگر در پایان درباره وضعیت‬ ‫این روزهای بازیگری در تلویزیون بیان کرد‪ :‬ما دعا‬ ‫می کنیم تا اوضاع درس��ت شود و امیدواریم شرایط‬ ‫تغییر کند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫اخر هفته‬ ‫بی رمق‬ ‫گالری های‬ ‫تهران‬ ‫بس��یاری از گالری ها و نگارخانه های پایتخت در این‬ ‫هفته نمایش��گاهی ب��رای برگزاری ندارن��د و به همین‬ ‫خاط��ر تع��داد کمی نمایش��گاه ب��رای عالقه مندان به‬ ‫هنرهای تجسمی برپاست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش صم��ت‪ ،‬تاریخ گش��ایش بس��یاری از‬ ‫نمایشگاه های هنری تهران ‪ ۲۴‬خرداد اعالم شده است‬ ‫و بسیاری از گالری ها تا این تاریخ برنامه دیگری درنظر‬ ‫نگرفته اند‪.‬‬ ‫در این گزارش مروری داریم بر برخی نمایشگاه هایی‬ ‫ک��ه در روزهای پنجش��نبه و جمع��ه (‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬خرداد)‬ ‫گشایش شدند و در این ایام برقرار هستند‪.‬‬ ‫طراحان ازاد برگزار ش��د و تا ‪ ۲۱‬خرداد نیز‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫گال��ری طراح��ان ازاد در میدان فاطمی‪،‬‬ ‫میدان گل ها‪ ،‬میدان س��لماس است‪ .‬گالری‬ ‫پنج شنبه ها تعطیل است‪.‬‬ ‫‹‹نمایشگاه چیدمان در گالری « ُا»‬ ‫نمایشگاه انفرادی چیدمان مونا اقابابایی‬ ‫با عن��وان «مطالعه در س��طح» با همکاری‬ ‫گالری امروز اصفه��ان از جمعه (‪ ۳‬خرداد)‬ ‫در گالری ا ُ گش��ایش ش��د و ت��ا ‪ ۲۰‬خرداد‬ ‫نیز ادامه دارد‪ .‬زمان بازدید این نمایش��گاه‬ ‫با درنظر گرفتن ماه مبارک رمضان‪ ،‬یکشنبه‬ ‫تا پنجشنبه از س��اعت ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۲‬و جمعه ها ‪ ۱۶‬تا ‪۲۱‬‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬گالری روزهای شنبه تعطیل است‪.‬‬ ‫گالری ا ُ در خیابان س��نایی‪ ،‬خیابان شاهین (خدری)‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۱۸‬است‪.‬‬ ‫گش��ایش شد و تا ‪ ۳۱‬خرداد ادامه دارد‪ .‬زمان بازدید از‬ ‫این نمایش��گاه یکشنبه تا پنجشنبه ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۰‬و جمعه‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬اس��ت‪ .‬گالری ش��نبه ها تعطیل است‪ .‬گالری‬ ‫اث��ر در خیابان کریمخان زند‪ ،‬خیابان ایرانش��هر‪ ،‬کوی‬ ‫برفروشان‪ ،‬شماره ‪ ۱۶‬است‪.‬‬ ‫سینما بهمن شیراز‬ ‫در اتش سوخت‬ ‫ شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪ 26 - 1398‬رمضان ‪ - 1440‬اول ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1300‬پیاپی ‪2618‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫رکورد فروش تاریخ تئاتر برادوی شکست‬ ‫مجموع فروش تئاتر برادوی امریکا در یک س��ال اخیر با رس��یدن‬ ‫ب��ه رقم��ی افزون ب��ر ‪ ۱.۸‬میلیارد دالر‪ ،‬به رک��ورد تاریخی جدیدی‬ ‫دس��ت یافت و نمایش «هری پات��ر» نیز پرفروش ترین نمایش همه‬ ‫دوره ها نام گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر تئاتر برادوی به نمایش هایی گفته می ش��ود که‬ ‫در یکی از ‪ ۴۰‬س��الن تئاتر حرفه ای با ‪ ۵۰۰‬صندلی یا بیشتر منطقه‬ ‫منهتن نیویورک اجرا می ش��ود و در کنار‬ ‫تئاتری خیابان برادوی در‬ ‫ِ‬ ‫تئاتر «وس��ت اِند» لندن از مهم ترین مراکز اجرای تئاتر در جهان به ش��مار می روند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن تئاتر ب��رادوی اعالم کردند در فص��ل ‪ ۲۰۱8-۲۰۱9‬که از ‪ ۲۸‬مه ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(‪ 7‬خ��رداد ‪ )1397‬اغاز ش��د و ت��ا ‪ ۲۶‬مه ‪5( ۲۰۱۹‬خرداد ‪ )1398‬ادامه داش��ت در‬ ‫مجموع بیش از ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۷۶۸‬هزار نفر از نمایش های اجرا شده‬ ‫در س��الن های تئاتر در این منطقه دی��دن کردند که مجموع فروش‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۸۲۹‬میلیون و ‪ ۳۱۲‬ه��زار دالری را رقم زد و رکورد‬ ‫جدی��دی در فروش س��االنه خود از ابتدای فعالی��ت تاکنون به ثبت‬ ‫رساند‪ .‬براساس تعداد بلیت های فروخته شده تئاتر برادوی نسبت به‬ ‫فصل ‪ ۲۰۱7-۲۰۱8‬با رش��د ‪ ۹.۵‬درصدی همراه بوده است‪ .‬نمایش‬ ‫«هری پاتر و فرزند نفرین شده» که در سالن نمایش «لیریک» برادوی‬ ‫روی صحنه رفت‪ ،‬رکورد فروش افزون بر ‪ ۱۰۵‬میلیون دالری را به ثبت رس��اند‪ .‬این‬ ‫نخستین بار در تاریخ است که یک نمایش در برادوی به فروشی بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر دست پیدا می کند‪.‬‬ ‫فقدان سیاست گذاری در حوزه سواد رسانه‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مکانی برای فراگیری برخی هنرها که از س��وی ش��هرداری ایجاد شده است‪-‬‬ ‫دارای معنی یکسان‬ ‫‪ -2‬روی و چهره ‪ -‬سپهر نیلگون ‪ -‬شکل سیاره زمین‬ ‫‪ -3‬توقف کوتاه مدت در سفر ‪ -‬پرنده ای شکاری از نوع باز ‪ -‬محافظ دروازه فوتبال‬ ‫‪ -4‬از انواع فیلم یا نمایش ‪ -‬ماده معطر کیک ‪ -‬از گروه های خونی‬ ‫‪ -5‬حرف جدایی ‪ -‬شهر بندری لیبی ‪ -‬صوت تحسین و تعجب‬ ‫‪ -6‬فرمان سکوت ‪ -‬کتابی از فنلون‪ ،‬خطیب و نویسنده فرانسوی‬ ‫‪ -7‬پوشیده و مستور ‪ -‬بانوی شاعر و سیاستمدار هندی و صاحب اثر استانه زرین‬ ‫‪ -8‬جان نثار ‪ -‬پیام رسان کاغذی‬ ‫‪ -9‬نویسنده ژان کریستف ‪ -‬گونه ای پارچه نخی نرم‬ ‫‪ -10‬دربند انداختن ‪ -‬فدراسیون جهانی دوومیدانی‬ ‫‪ -11‬حرفی در دستور زبان ‪ -‬از عوامل بیماری زا ‪ -‬جفت ماده‬ ‫‪ -12‬زدنی بهانه گیر ‪ -‬مرد نیرومند ‪ -‬وسیله ارتباط رایانه به خط تلفن‬ ‫‪ -13‬مخترع فرانسوی کنسرو ‪ -‬پاینده‪ -‬جوجه تیغی‬ ‫‪ -14‬ماده اصلی یا موثر هر چیز ‪ -‬به اماکن متبرکه رفتن ‪ -‬رنگ و فام عربی‬ ‫‪ -15‬فریاد غوغا و هیاهو ‪ -‬کتابی از مولوی حاوی موعظه های او‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫ژ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ش س‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هیالری کلینتون به دنبال تاسیس‬ ‫یک کمپانی تولید فیلم هالیوودی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هجدهمی��ن جش��نواره بین المللی فیلم‬ ‫«ایمجی��ن ایندی��ا» ‪ ۲۰۱۹‬در اس��پانیا با‬ ‫برگزی��ده ش��دن س��ینماگران ایرانی در ‪3‬‬ ‫بخ��ش ب��ه کار خود پای��ان داد‪ .‬به گزارش‬ ‫امس��ال فیل��م «اپاندی��س» ب��ه‬ ‫کارگردان��ی حس��ین نم��ازی و «روزهای‬ ‫نارنجی» ساخته ارش الهوتی به نمایندگی‬ ‫از س��ینمای ایران در بخش رس��می این رویداد س��ینمایی روی پرده‬ ‫حضور داش��تند و فیلم کوتاه «مانیکور» س��اخته ارمان فیاض نیز در‬ ‫بخش فیلم های کوتاه جش��نواره به نمایش گذاش��ته شد و در نهایت‬ ‫جایزه بهترین فیلمنامه این رویداد س��ینمایی به حسین نمازی برای‬ ‫فیلم «اپاندیس» رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن هدیه تهران��ی برای بازی در فیل��م «روزهای نارنجی»‪،‬‬ ‫تقدیر ویژه هیات داوران را برای بهترین بازیگر زن جش��نواره به خود‬ ‫اختصاص داد و امیرعلی دانایی و رضا اکبرپور نیز از سوی هیات داوران‬ ‫در ش��اخه بهترین بازیگر مورد تقدیر وی��ژه قرار گرفتند‪ .‬هجدهمین‬ ‫جش��نواره بین المللی فیلم «ایمجین ایندیا» ‪ ۲۷‬اردیبهش��ت تا ‪۱۰‬‬ ‫خرداد (‪ ۱۷‬تا ‪ ۳۱‬مه) در مادرید برگزار شد‪.‬‬ ‫گالری ویستا با ارائه اثار ‪ 4‬نقاش زن جوان ایرانی در دومین ارت فر‬ ‫بین المللی ایروان شرکت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫دومین ارت فر ایروان ‪ 10‬تا ‪ 13‬خرداد در پایتخت‬ ‫ارمنستان برگزار می شود و گالری ویستا نیز با به نمایش گذاشتن اثار‬ ‫س��تاره حس��ینی‪ ،‬گندم امیری‪ ،‬طیبه دژدوست و سرمه عرب در این‬ ‫رویداد شرکت کرده است‪ .‬در این دوره ‪ ۳۵‬گالری و کیوریتور از بیش‬ ‫از ‪ 8‬کشور ازجمله انگلیس‪ ،‬امریکا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ایران‪ ،‬بالروس‪ ،‬اوکراین و‬ ‫ارمنس��تان اثاری از هنرمندان مدرن و معاصر را در قالب نمایش های‬ ‫گروهی یا انفرادی به تماشا می گذارند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ 3‬جایزه جشنواره اسپانیایی‬ ‫برای سینمای ایران‬ ‫حضور ‪ ۴‬نقاش زن ایرانی‬ ‫در ارت فر ایروان‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪155‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪154‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ن��ام پیش��ین ش��هر ش��ادگان در اس��تان خوزس��تان ‪ -‬مثن��وی از‬ ‫سلمان ساوجی‬ ‫‪ -2‬نرم دلی ‪ -‬نام دیگر رود سند ‪ -‬ترازوی بزرگ و سنگین‬ ‫‪ -3‬بخش اصلی رایانه ‪ -‬غاری در شهرستان مهاباد ‪ -‬شن نرم‬ ‫‪ -4‬حاجت و نیاز ‪ -‬تفسیر کتاب اوستا ‪ -‬نشانه جمع در فارسی‬ ‫‪ -5‬مقررات مملکتی ‪ -‬ثمرات‬ ‫‪ -6‬پسوندی برای شباهت ‪ -‬موبد زرتشتی ‪ -‬جدید و باطراوت‬ ‫‪ -7‬نجات یافت ‪ -‬از عشیره های عرب خوزستان‬ ‫‪ -8‬روز جاری ‪ -‬رشته های نازک از پوست گیاهان‬ ‫‪ -9‬ملوث و رشته کوهی در جنوب غربی قرقیزستان ‪ -‬کبک کوهستان‬ ‫‪ -10‬از صفات ایزد بی همتا ‪ -‬زمینه اثر هنری ‪ -‬عمق و ژرفا‬ ‫‪ -11‬کاشف جاذبه زمین ‪ -‬برابر فارسی اپراتور‬ ‫‪ -12‬سخن صریح ‪ -‬منجم فرانسوی و محقق در سیاره عطارد ‪ -‬دست درد‬ ‫‪ -13‬ساز جشن تولد ‪ -‬مشارکت و تعاون ‪ -‬نویسنده و تالیف کننده‬ ‫‪ -14‬به حالت خمیده ‪ -‬انسان ها ‪ -‬فلز سبک‬ ‫‪ -15‬شهری در شرق استان تهران ‪ -‬وصف عالم و حکیم بسیار دانا‬ ‫پل اس��میت‪ ،‬پژوهش��گر اس��ترالیایی‪،‬‬ ‫به تازگ��ی کتاب��ی را درب��اره زندگی حافظ‬ ‫ش��یرازی به زبان انگلیس��ی منتش��ر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایبنا به نقل از انتش��ارات‬ ‫ایندیپندنت لی «حافظ‪ ،‬پس��ر ایرانی چاق‪،‬‬ ‫کوچک و زش��تی ک��ه بزرگ ترین ش��اعر‬ ‫جهان شد» عنوان کتابی است که به تازگی‬ ‫به قلم پل اسمیت‪ ،‬پژوهشگر و شرق شناس استرالیایی‪ ،‬درباره زندگی‬ ‫حافظ ش��یرازی در ‪ ۲۰۹‬صفحه به زبان انگلیس��ی و ازسوی انتشارات‬ ‫ایندیپندنت لی منتشر شده است‪ .‬ناشر درباره این کتاب نوشته است‪:‬‬ ‫«این یک داس��تان واقعی از زش��ت ترین پسر در میان همساالنش‪ ،‬اما‬ ‫با حافظه ای حیرت اور اس��ت‪ .‬دیوان حافظ بهترین کتاب در سراس��ر‬ ‫جهان اس��ت‪ ».‬اسمیت کتاب های بسیاری را در حوزه شعر‪ ،‬داستان‪،‬‬ ‫نمایشنامه‪ ،‬بیوگرافی و ادبیات کودک تالیف کرده است‪.‬‬ ‫همس��ر و دخت��ر بیل کلینت��ون‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری پیش��ین امری��کا قص��د‬ ‫دارن��د یک کمپانی تولی��د فیلم هالیوودی‬ ‫راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از پایگاه‬ ‫خب��ری بلومب��رگ‪ ،‬هی�لاری و چلس��ی‬ ‫کلینتون‪ ،‬همس��ر و دخت��ر بیل کلینتون‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری پیش��ین امریکا ب��رای تامین مالی ب��ا چند کمپانی‬ ‫فیلمسازی دیدار داشته و قصد دارند بر داستان های مربوط به زنان و‬ ‫درباره زنان تمرکز داشته باشند‪.‬‬ ‫گفت وگوها برای تشکیل این کمپانی که هنوز نامی برایش انتخاب‬ ‫نشده‪ ،‬در مراحل اولیه قرار دارد‪.‬‬ ‫تمایل هیالری و چلسی کلینتون برای پروژه های فیلم و سریال های‬ ‫هالیوودی یک س��ال پس از ان مطرح ش��ده که باراک و میشل اوباما‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری و بانوی اول پیش��ین امریکا برای تولید فیلم و سریال‬ ‫برای شبکه نتفلیکس توافق کردند‪.‬‬ ‫فشارها‪ ،‬خرده فضاها و انقالب طوالنی‬ ‫دکت�ر نعمت اهلل فاضلی‪ ،‬اس�تاد دانش�گاه‪ :‬در جریان‬ ‫انتش��ار نوش��تارهای تلگرام��ی و س��خنرانی هایم‪ ،‬تاکن��ون‬ ‫دو بازخ��ورد دی��ده ام‪ .‬برخی ای��ن فعالیت ها را «س��ودمند»‬ ‫و «ض��روری» دانس��ته اند و در مقاب��ل برخ��ی هم��کاران ان‬ ‫را «بیه��وده» و «ات�لاف وقت و نیرو» می دانن��د‪ .‬این مخالفان‬ ‫منط��ق و اس��تدالل های گوناگونی دارند‪ .‬در یکی از جلس��ات‬ ‫یکی از همکاران به صراحت این فعالیت ها را «ژورنالیس��تی»‬ ‫و بی ارزش دانس��ت‪ .‬برخی دیگر هم س��خنرانی ها و نوش��ته های تلگرامی من یا دست کم‬ ‫برخ��ی از انه��ا را «تُند» و افراطی ارزیابی می کنند‪ .‬برخی ه��م این نوع فعالیت ها را «فاقد‬ ‫اثرگذاری» می دانند‪ .‬بیش��ترین اس��تدالل مخالفان حضور در حوزه عمومی این است که‬ ‫فعالیت امثال من در حوزه عمومی «ارزش علمی» ندارد‪ .‬یکشنبه‪ 5 ،‬خرداد و روز پیش از‬ ‫ان در جلسه هایی بودم و تعدادی از همکاران توصیه می کردند که بهتر است به جای تلف‬ ‫کردن وقت برای نوشتن در شبکه های اجتماعی‪ ،‬وقتم را صرف «کارهای علمی» کنم‪.‬‬ ‫‪ 3‬گروه در ایران از واژه «علم» برداشت های منفعت طلبانه خاص خودشان را دارند‪:‬‬ ‫یک��ی گروه های واپس گرا و محافظه کار که می خواهند با پس راندن اس��تادان فعال به‬ ‫پستوی پژوهش های غیرموثر و بیهوده انها را سرکوب و از میدان به در کنند‪.‬‬ ‫دوم اس��تادان فرصت طلب و عافیت طلب که می خواهند با پس راندن اس��تادان فعال و‬ ‫اثرگذار مانع از رسوا شدن هویت عافیت طلبانه خودشان شوند‪.‬‬ ‫گروه س��وم اقلیت کم ش��ماری هستند که خودش��ان واقعا درگیر فعالیت علمی جدی‬ ‫هستند و گمان می کنند تنها و موثرترین راه خدمت به جامعه و دانشگاه چیزی نیست جز‬ ‫انجام پژوهش های نظام مند و تایید شده در چارچوب «دانش رسمی»‪.‬‬ ‫هر سه گروه در برخورد با موضوع حضور دانشگاهیان در حوزه عمومی نگاه انتقادی دارند‬ ‫و نوعی «فش��ار هنجاری» بر دانشگاهیان حوزه عمومی اعمال می کنند‪ .‬برای من نقدها و‬ ‫فش��ارهایی که می اورند کامال قابل فهم است‪ .‬من می دانم که فعالیت فکری و دانشگاهی‬ ‫کردن اگر بخواهد موثر و اصیل باش��د در زمره «مش��اغل سخت» و طاقت فرساست‪ .‬کامال‬ ‫از این امر اگاهم که اگر اس��تادی بخواهد در ایران وظیفه گرا باشد و مسئولیت هایش را در‬ ‫برابر جامعه‪ ،‬اجتماع علمی و تاریخ را بپذیرد و ایفا کند‪ ،‬به ناچار باید اشکال گوناگون فشار‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی را تحمل کند‪ .‬تجرب��ه به من می گوید حکومت و گفتمان‬ ‫رسمی نهایت فشار را بر استادان می اورد تا انها را در چارچوب ایدئولوژی رسمی خودش‬ ‫قرار دهد‪ .‬همکاران دانش��گاهی بی رحمانه ترین فش��ارها را می اورند تا مانع از به رسمیت‬ ‫ش��ناخته ش��دن و پذیرش این افراد در میان دانشگاهیان شوند تا از اعتبار و جایگاه جدی‬ ‫برخوردار نش��وند؛ همچنین س��ازمان رسمی دانش��گاه همه قوایش را بسیج کرده تا مانع‬ ‫رش��د و شکل گیری تفکر مس��تقل استادان ش��ود و بتواند انها را مانند «کارمندان» خود‬ ‫مطی��ع نظم و انضب��اط اداری اش دراورد و در نهایت اینکه مردم ع��ادی کوچه و بازار هم‬ ‫فش��ار می اورند تا اس��تادان را به شکل خودش��ان دراورند؛ افرادی عادی که جز دراوردن‬ ‫لقمه ای نان (البته چرب) دغدغه دیگری ندارند! اما برای من ش��رکت در فضاهای مجازی‬ ‫و برقراری گفت وگوی جمعی‪ ،‬همان ایفای رس��الت دانشگاهی و «شهروندی اکادمیک»‬ ‫اس��ت‪ .‬چیزی که در ذهن دارم این اس��ت که فعالیت در شبکه های اجتماعی و حضور در‬ ‫ح��وزه عمومی تالش برای خل��ق نوعی «خُ رده فضا» برای ایج��اد «گفت وگوی جمعی»‬ ‫است‪ .‬تجربه نشان داده که از طریق شبکه های اجتماعی می توان اندکی تفاوت ایجاد کرد‬ ‫و تاثیر گذاشت‪ .‬این تجربه را در سال های اخیر داشته ام که از طریق تلگرام و خلق متن های‬ ‫تلگرامی‪ ،‬گفت وگوی جمعی ش��کل گرفته است‪ .‬س��خنرانی من در ایین نکوداشت دکتر‬ ‫محم��ود مهرمحمدی در بهمن ‪ ۱۳۹۷‬از لحظه ای که در کانالم قرار گرفت تا امروز هزاران‬ ‫ش��نونده داشته و باعث شد ده ها یادداشت و صدها اظهارنظر کوتاه و بلند پیرامون مسائل‬ ‫اموزشی و اموزش عالی ایران نوشته شود‪ .‬مطبوعات به ان واکنش نشان دادند و زمینه ای‬ ‫فراهم شد تا در اردیبهشت امسال به دانشگاه های گوناگون کشور دعوت شوم و سخنرانی‬ ‫کنم‪ .‬همه جا نوعی نگاه انتقادی و بازاندیشانه ایجاد شده بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک مدرس و پژوهشگر ارتباطات درباره کشورهایی‬ ‫ک��ه س��واد رس��انه ای را در برنامه ه��ای تخصص��ی و‬ ‫س��ازمان ها اج��را کرده اند‪ ،‬به کش��ورهای قطر‪ ،‬اردن‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬مراکش‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬تانزانیا و مصر اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ج��ای ای��ران در این بخش خالی اس��ت زیرا‬ ‫در حوزه سیاس��ت گذاری هنوز برنامه مدونی نداریم تا‬ ‫به سوی اموزش های رسمی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز چهارشنبه‪8 ،‬خرداد نشست‬ ‫س��واد رس��انه باعنوان «سواد رس��انه ای‪-‬اطالعاتی و‬ ‫تجربه ن��گاری کش��ورهای مختلف» با حضور س��یما‬ ‫میربخ��ش‪ ،‬مدرس و پژوهش��گر ارتباط��ات در محل‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت ب��ه چالش های پیش روی س��واد‬ ‫رس��انه ای‪-‬اطالعاتی ایران پرداخته ش��د و میربخش‬ ‫با اش��اره به نبود سیاس��ت گذاری در این حوزه گفت‪:‬‬ ‫طرح و برنامه مدونی در حوزه س��واد رس��انه ای نداریم‬ ‫و نمی دانیم قرار است از کجا به کجا برسیم‪ .‬پژوهشی‬ ‫در این زمینه در پژوهش��گاه علوم انسانی‬ ‫و مطالعات فرهنگی انجام ش��د که نتیجه‬ ‫بررس��ی و مطالع��ات نش��ان از فقدان یک‬ ‫گفتمان سیاس��ت گذاری در حوزه س��واد‬ ‫رس��انه ای دارد‪ .‬نهاد مسئول شورای عالی‬ ‫فضای مجازی است که بسیار ضعیف عمل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به گفته علی اکبر‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اس��تاد مدیری��ت ارتباطات گفت‪ :‬در اقتصاد‬ ‫رس��انه امری که کمیاب می ش��ود ارزش پیدا می کند؛‬ ‫از این رو وقتی اطالعات کمیاب اس��ت ارزشمند است‬ ‫ام��ا درحال حاضر ب��ا این حجم از اطالعات ارزش خود‬ ‫را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬این پژوهشگر حوزه ارتباطات‬ ‫و رسانه در ادامه به بیانیه ‪ ۱۹‬حقوق بشر سازمان ملل‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬پایه و اس��اس این مسئله در قرن‬ ‫‪ ۲۱‬با این بیانیه گذاشته شد‪ .‬به این ترتیب هر انسانی‬ ‫محق ازادی عقیده و بیان بدون مداخله اس��ت‪ .‬نقطه‬ ‫اغازین س��واد رسانه سال ‪ 1335‬خورشیدی (‪)۱۹۵۶‬‬ ‫بود و در سال ‪ )۱۹۸۲( 1361‬که استفاده‬ ‫از ام��وزش س��واد رس��انه ای ب��رای درک‬ ‫انتقادی ش��هروندان را ملزم می کرد‪ ،‬ادامه‬ ‫یافت‪ .‬ص��دور بیانیه ها ادامه یافت تا اینکه‬ ‫در س��ال ‪ Fez )۲۰1۱( 1390‬موض��وع‬ ‫اموزش سواد رسانه ای‪-‬اطالعاتی معلمان‬ ‫را در یونس��کو مطرح کرد‪ .‬این امر مبنایی‬ ‫برای کشورهای عربی و خاورمیانه شد تا به طور جدی‬ ‫به موضوع ورود کنند؛ از این رو می توان گفت وضعیت‬ ‫ای��ن کش��ور ها در این بح��ث بهتر از ایران اس��ت زیرا‬ ‫می دانند از کجا به کجا می خواهند برسند‪.‬‬ ‫این مدرس ارتباطات با تاکید بر اموزش شهروندان‬ ‫برای مقابله با تهدیدها و ارعاب رس��انه ها افزود‪ :‬بیانیه‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬افراد را ملزم به توس��عه پایدار در حوزه س��واد‬ ‫رسانه ای کرده است؛ اینکه توانمند شوند تا بتوانند در‬ ‫مقابل تبلیغات‪ ،‬تحریکات سیاس��ی و‪ ...‬مهارت الزم و‬ ‫نگاه انتقادی داشته باشند‪.‬‬ ‫زندگی نامه حافظ‬ ‫در استرالیا منتشر شد‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬اس�تاد دانشگاه شهید بهشتی‪ :‬جلسه‬ ‫تمام ش��د و در راه بازگشت به اتاقم در دانشگاه‪ ،‬نوجوانی را که‬ ‫ش��انزده هفده ساله به نظر می رس��ید‪ ،‬در راهرو منتظر دیدم‪.‬‬ ‫ظاهر دانش��جویی نداش��ت‪ .‬در را که باز کردم‪ ،‬جلو امد و گفت‬ ‫من از اسالمش��هر تا اینجا ام��ده ام که یک راهنمایی هم به من‬ ‫بدهی��د و ادامه داد «مطلب چگون��ه خیلی خیلی خفن پولدار‬ ‫ش��ویم» (مطلبی درباره شیوه های فساد در موسسه های مالی‬ ‫و اعتباری) را از ش��ما خوانده و امده ام یکی از ان راه های خیلی پولدار ش��دن را به من یاد‬ ‫بدهید‪ .‬همین طور که وسایلم را جمع می کردم تا از اتاق بیرون بروم‪ ،‬گفتم من ان مطلب‬ ‫را نه برای اموزش پولدار ش��دن بلکه برای نقد ش��یوه های نادرست پولدار شدن و فساد در‬ ‫جامعه ایران نوش��تم‪ .‬پرس��یدم مگر مقاله را تا اخر نخوانده اید؟ ندیدی��د که در پایان ان‬ ‫نوش��ته ام «حاال به پولدار کثافتی تبدیل ش��ده اید»؟ حاال از اتاق بی��رون امده و در راهرو‬ ‫بودیم‪ ،‬جواب داد‪ ،‬پول چنان جلوی چشمم را گرفته که اخرش را ندیدم‪ ،‬اما حاال نمی شود‬ ‫یکی از همین راه ها را به من نشان دهید؟‬ ‫گفت��م پس��رجان من که راه های زیاد پولدار ش��دن را بلد نیس��تم ام��ا می توانم بگویم‬ ‫برای زندگی ات برنامه داش��ته باش و از امکاناتت اس��تفاده کن تا بتوانی رش��د کنی‪ .‬گفت‬ ‫وس��ط بی امکاناتی و فقر چگونه می شود رش��د کرد‪ .‬گفتم یعنی امکان درس خواندن هم‬ ‫نداشته ای؟ گفت چرا دارم‪ .‬گفتم خب من برای اینکه استاد دانشگاه شوم‪ ۲۷ ،‬سال متوالی‬ ‫درس خواندم‪ .‬پاس��خش حیرت اور بود‪ .‬گفت من فرصت ندارم برای این مقدار زمان‪ .‬من‬ ‫می خواهم تا جوان هستم پول به دست بیاورم‪.‬‬ ‫پرس��یدم مگر چند سال داری؟ گفت ‪ 18‬سال‪ .‬گفتم ببین ‪ 10‬سال دیگر هم که به پول‬ ‫بررس��ی ‪۲۸‬ساله و ‪ 20‬سال دیگر هم برسی ‪۳۸‬س��اله هستی؛ اینها سنین پیری نیستند‪،‬‬ ‫جوانی اند‪ .‬گفت من نمی خواهم درس بخوانم‪ ،‬می خواهم به بازار بروم‪ .‬گفتم ایرادی ندارد‪،‬‬ ‫از شاگردی بازار شروع کن‪ ،‬اما انجا هم باید صبر کنی و برنامه داشته باشی‪.‬‬ ‫به ماش��ین رسیده بودیم که پرسید حاال باالخره راهنمایی نمی کنید؟ گفتم دو چیز به‬ ‫ذهنم می رسد؛ این عطش پول یک وقت تو را به راه های خالف قانون نکشاند و مثال زدم‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬به ذهنم می رسد که کتاب «پیکان سرنوشت ما»‪ ،‬سرگذشت بنیان گذار ایران خودرو‬ ‫فعل��ی را بخوانی که از کارگری کارواش به مالکیت بزرگ ترین ش��رکت خصوصی صنعت‬ ‫ایران رسید‪ .‬تنهای چیزی بود که در ذهن داشتم؛ کتاب را یک روز پیش معرفی کرده بودم‪.‬‬ ‫نوجوان رفت اما حسرت می خورم چرا از خیر جلسه کوفتی بعدی نگذشتم و یک ساعت‬ ‫در همان اتاق دانش��گاه با او به گفت وگو ننشس��تم‪ .‬فکر کنید یک نفر چه حسی داشته که‬ ‫‪ 700‬کلمه متن را تا پایان نخوانده و از اسالمش��هر تا ش��مالی ترین نقطه تهران در ولنجک‬ ‫امده بود که راه پولدار ش��دن را بپرس��د‪ .‬در ‪18‬سالگی به شدت تصور می کرد وقت ندارد و‬ ‫باید در جوانی‪ ،‬زیر ‪20‬سالگی‪ ،‬به ان دست یابد‪ .‬امکان درس خواندن را هم امکانات به شمار‬ ‫نمی اورد‪ .‬چگونه مدرسه ای می رفته که هیچ شوق و چشم اندازی در او خلق نکرده است؟‬ ‫حاال بهتر می فهمم چرا بخش زیادی از دانشجویان انگیزه ای برای تحصیل ندارند‪ .‬انها‬ ‫هم ‪18‬ساله هستند و به احتمالی با همان احساساتی درگیرند که این نوجوان روبه روست‪.‬‬ ‫عضوگیری ش��بکه های س��ازمان یافته جرائم (مانند تولید و توزیع مواد مخدر) در چنین‬ ‫جامعه ای راحت نمی ش��ود؟ س��ودای پول چنین افرادی را که از محرومیت نس��بی رنج‬ ‫می کشند‪ ،‬مستعد عضویت در این شبکه ها نمی کند؟‬ ‫احس��اس عمیق نابرابری‪ ،‬ضعف در ارائه خدمات عموم��ی به ویژه اموزش باکیفیت در‬ ‫مدرس��ه های دولتی‪ ،‬محرومیت نس��بی‪ ،‬پولی ش��دن ش��دید جامعه‪ ،‬ثروت ها و فقرهای‬ ‫افسانه ای‪ ،‬پولدارشدن های سریع الس��یر‪ ،‬حاشیه نشینی و فقر چشم انداز برای گروه های‬ ‫زیادی از جامعه‪ ،‬واقعیت نهفته زیر پوست جامعه ایرانی است‪ .‬بدبختی‪ ،‬ندیدن عزمی برای‬ ‫تعدیل واقعی این وضعیت است‪ .‬کاش دوباره با او و امثال او مفصل صحبت کنم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کاش دوباره با او صحبت کنم‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!