روزنامه صمت شماره 1306 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1306

روزنامه صمت شماره 1306

روزنامه صمت شماره 1306

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1306‬پیاپی ‪2624‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیل‪ ،‬ویرانی‪ ،‬بازسازی‬ ‫و مهندسی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫حفظ تولید‬ ‫اولویت اول و اخر‬ ‫حاشیه ای بر‬ ‫یک قانون ‪ ۱۱۲‬ساله‬ ‫اهمیت بازرگانی‬ ‫در رشد و توسعه تولید‬ ‫گفت وگو‬ ‫ظرفیت قهوه خانه های‬ ‫سنتی در جذب‬ ‫دانش اموختگان موسیقی‬ ‫«ریل اکسپو» محل معرفی‬ ‫فناوری های مدرن ریلی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫حنا چی در بازدید جهانگیری‬ ‫ از شرکت واگن سازی تهران‪:‬‬ ‫حمایت دولت از مترو‬ ‫نباید قطع شود‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫نرخ دالر همچنان کاهشی است ؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار ارز خالی از خریدار‬ ‫دالر ک��ه این روزها مس��یر کاه��ش نرخ را در پیش گرفته‪ ،‬در دو روز گذش��ته نزدیک ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان از ارزش خود را از دس��ت داد و از س��طح ‪ ۱۳‬هزار تومان‪ ،‬در کانال ‪ ۱۲‬هزار تومان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این افت بی س��ابقه قیمت در حالی رخ داده که ش��اخص ارزی حداقل در ‪ ۵‬ماه گذشته‬ ‫هیچ زمانی در این محدوده قیمتی قرار نگرفته و همواره معامالت ارزی با قیمت های باالتری‬ ‫ت را تجربه می کند که‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬بازار ارز و سکه این روزها در حالی روند کاهشی قیم ‬ ‫معامله گران این بازار دیدگاه ها و دالیل متفاوتی را برای این شرایط مطرح می کنند‪ .‬ارام شدن‬ ‫فضای سیاس��ت خارجی‪ ،‬نزدیک شدن سفر نخست وزیر ژاپن به ایران‪ ،‬نزدیک شدن به زمان‬ ‫راه اندازی بازار متشکل ارزی‪ ،‬افزایش عرضه اسکناس ارز‪ ،‬افت قیمت درهم و‪ ...‬از جمله دالیلی‬ ‫است که برای کاهش قیمت ارز در بازار مطرح می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫«رقابت» در میدان «انحصار»‬ ‫دور باطل است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مجوز پیش فروش لوازم خانگی‬ ‫صادر شد‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫قیمت واقعی بلیت هواپیما‬ ‫چند است؟‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیل‪ ،‬ویرانی‪ ،‬بازسازی‬ ‫و مهندسی‬ ‫سعید موسوی‬ ‫پژوهشگر و مدرس دانشگاه‬ ‫م��ردم ایران س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را به گونه ای اغ��از کردند که‬ ‫از ی��ک ط��رف ب��ارش باران های به��اری‪ ،‬پس از س��ال ها‬ ‫خشکس��الی و کمبود بارش در کشور‪ ،‬نوید روزهای خوب‪،‬‬ ‫سرس��بز و پربرکتی را می داد و اما از ط��رف دیگر با ادامه‬ ‫بارش ها و جاری ش��دن س��یل در برخی استان ها‪ ،‬شهرها‬ ‫و روس��تاهای کش��ور و اسیب وارد ش��دن به مجموعه ای‬ ‫از تاسیس��ات و تجهیزات زیربنایی‪ ،‬س��اختمان ها‪ ،‬مزارع و‬ ‫درنهایت تلفات جانی انس��انی و از بین رفتن دام های شان‪،‬‬ ‫ش��یرینی بارش ها به تلخی تبدیل شد و روزها و شب های‬ ‫سختی برای بخشی از مردم کشورمان‪ ،‬رقم خورد‪.‬‬ ‫اکن��ون که ح��دود ‪ ۳‬ماه از این اتفاق گذش��ته‪ ،‬ش��اید‬ ‫بتوان با نگاه��ی واقع بینانه تر به دالیل ایجاد س��یل‪ ،‬اثار و‬ ‫خس��ارت های ان و در نهایت درس هایی که از این موقعیت‬ ‫می توان و باید برای اینده گرفت‪ ،‬نگریس��ت و امیدوار بود‬ ‫که این درس ها بتوانند در س��ال های بع��د‪ ،‬اثار زیان بار و‬ ‫خس��ارت های ناش��ی از این گونه بالیای طبیعی را کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫به دلی��ل اهمی��ت ای��ن موض��وع و تاثیری که س��یل و‬ ‫خسارت های ناش��ی از ان بر بخش های گوناگون اقتصادی‬ ‫و اجتماعی کش��ور گذارده‪ ،‬گزارش ه��ا‪ ،‬مقاله ها و مطالب‬ ‫گوناگون و متنوعی ازس��وی نهاد ها و موسسه های اجرایی‬ ‫و پژوهشی در کشور منتش��ر شده و به طور حتم در اینده‬ ‫نیز منتش��ر خواهد ش��د که از زوای��ای گوناگون به تحلیل‬ ‫چرایی و چگونگی حادثه سیل اخیر پرداخته اند یا خواهند‬ ‫پرداخت‪ .‬در تمامی انها این نکته مش��خص اس��ت که چه‬ ‫درس هایی برای اینده باید از حوادث سیل امسال بگیریم‪.‬‬ ‫به وی��ژه توج��ه خوانن��دگان عزی��ز ای��ن س��تون را به‬ ‫گزارش ه��ای ارزنده ای که در اردیبهش��ت ازس��وی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی درباره سیل تهیه و‬ ‫منتشر شده‪ ،‬جلب می کنم‪.‬‬ ‫اما الزم اس��ت یک نکته را در این ستون مورد توجه قرار‬ ‫دهم و ان هم نقش و سهم فعالیت های طراحی‪ ،‬مهندسی‬ ‫و شرکت های خدمات مهندسی در خسارت های ایجاد شده‬ ‫یا نش��ده و نیز سهم و نقشی اس��ت که این گونه شرکت ها‬ ‫می توانن��د در فعالیت های بهس��ازی و نوس��ازی مناطق و‬ ‫حوزه ه��ای خس��ارت دیده برعهده بگیرند و مان��ع از تکرار‬ ‫فاجعه در سال های اینده شوند‪.‬‬ ‫به خوبی می دانی��م که ایجاد هر یک از زیرس��اخت های‬ ‫توس��عه کش��ور از جمله پل ه��ا‪ ،‬جاده ها‪ ،‬س��اختمان های‬ ‫بزرگ‪ ،‬سدها و‪ ...‬مستلزم انجام کار دقیق علمی‪ ،‬مهندسی‬ ‫و مطالعات��ی اولی��ه در زمینه ش��رایط و ویژگی های محل‬ ‫س��اخت‪ ،‬مطالعات مربوط به ویژگی های مهندس��ی طرح‬ ‫در فازهای گوناگون و تهیه نقش��ه ها و مدارکی اس��ت که‬ ‫تیم های مهندسی باتجربه و ماهر برای توجیه اجرای طرح‬ ‫در قالب ش��رکت های مهندس مش��اور باید انجام دهند و‬ ‫پس از ان هم در هنگام اجرا‪ ،‬ضمن اس��تفاده شرکت های‬ ‫پیمانکاری از تیم های فنی مهندسی قوی‪ ،‬باید نظارت فنی‬ ‫مهندسی از طرف کارفرما یا نماینده او بر کار وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این صورت می توان امیدوار بود در پایان اجرای طرح‬ ‫و اغ��از بهره ب��رداری از ان‪ ،‬تمامی فراینده��ای مطالعاتی‪،‬‬ ‫طراح��ی‪ ،‬اجرا‪ ،‬تامین تجهی��زات و مصال��ح و کاربرد انها‬ ‫به گونه ای انجام شده که پروژه دارای ویژگی های الزم برای‬ ‫مقاومت منطقی و قابل پیش بینی در قبال حوادث و بالیای‬ ‫طبیعی باشد‪.‬‬ ‫حج��م باالی خرابی ها و خس��ارت های ایجاد ش��ده در‬ ‫س��یل ابتدای سال در بخش هایی مانند ساختمان ها‪ ،‬راه ها‬ ‫و پل ها نش��ان می دهد به طور قطع ای��ن فرایند طراحی و‬ ‫س��اخت در پاره ای از پروژه ها با دقت و نظارت کامل انجام‬ ‫نش��ده و کاستی هایی در این زمینه ها وجود داشته که باید‬ ‫مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد و خطاها و اشتباه های‬ ‫احتمالی مشخص و برای انها چاره جویی شود‪.‬‬ ‫این امر در بخش بازسازی و مرمت اثار خرابی ها هم باید‬ ‫به طور کامل مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که رفع س��ریع خرابی ها و خسارت های‬ ‫ناشی از سیل باید در اولویت قرار گیرد و بازگرداندن وضع‬ ‫طبیعی به مناطق اس��یب دیده و بازگشت مردم و ساکنان‬ ‫خسارت دیده به خانه ها و محل های کار‪ ،‬اموزش‪ ،‬زندگی و‬ ‫مزارع باید نخستین مس��ئله و دغدغه همه باشد‪ ،‬اما نباید‬ ‫در این زمینه به ویژه برای بازس��ازی راه ها‪ ،‬جاده ها‪ ،‬خطوط‬ ‫اهن‪ ،‬پل ها و س��اختمان های اس��یب دیده و خراب ش��ده‬ ‫شتاب زده و به دور از تفکر و کار مهندسی و طراحی علمی‬ ‫و فنی وارد عمل شد‪.‬‬ ‫اگر ش��تابزدگی و روزمره گرایی در این زمینه حاکم شود‬ ‫بدیهی اس��ت که در حادثه بعدی هم دوباره ش��اهد چنین‬ ‫خس��ارت هایی خواهیم بود‪ .‬اینجاس��ت که نقش و س��هم‬ ‫ش��رکت های خدمات مهندسی مسئول‪ ،‬دارای صالحیت و‬ ‫دلسوز کشور و مردم مشخص می شود تا ضمن اینکه مانع‬ ‫از شتابزدگی و عملکرد غیرعلمی مسئوالن اجرایی شوند با‬ ‫دقت و کار کارشناس��ی و مهندسی دقیق‪ ،‬بازسازی مناطق‬ ‫و تاسیسات اسیب دیده را به گونه ای انجام دهند که میزان‬ ‫خس��ارت های احتمالی در حوادث و بالیای طبیعی بعدی‬ ‫به کمترین میزان برس��د و جایگاه فعالیت های مهندسی و‬ ‫طراحی در چنین اقدام هایی بیش از گذش��ته مش��خص و‬ ‫ارزش ان بیشتر نمایان شود‪.‬‬ ‫ایران ثابت کرده به تعهدات خود پایبند است‬ ‫صب��ح دیروز وزیر ام��ور خارجه المان برای‬ ‫گفت وگو با مقام های ایرانی وارد تهران ش��د‪.‬‬ ‫هرچند هایک��و ماکس وزیر امورخارجه المان‬ ‫به ‪ ۳‬کشور دیگر در غرب اسیا هم سفر کرده‬ ‫اما چهارمین مقصد او یعنی تهران مورد توجه‬ ‫رسانه ها و محافل سیاس��ی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هدف از س��فر یکروزه وزی��ر خارجه المان به‬ ‫ای��ران تالش ب��رای حفظ برجام عنوان ش��د‪.‬‬ ‫فیش��ر‪ ،‬رئیس المانی اینس��تکس ک��ه وزیر‬ ‫خارجه المان را در جریان این س��فر همراهی‬ ‫می کرد‪ ،‬با همتای��ان ایرانی خود و تعدادی از‬ ‫مقامات کشورمان دیدار و رایزنی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف مشترک‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا محمدج��واد ظریف ظهر‬ ‫دیروز در نشس��ت خبری مش��ترک با هایکو‬ ‫ماس‪ ،‬همتای المانی اش‪ ،‬ضمن خوشامدگویی‬ ‫به دوس��ت قدیمی خود وزیر خارجه المان و‬ ‫هیات همراه اظهار ک��رد‪ :‬امروز گفت وگوهای‬ ‫بس��یار جدی‪ ،‬صریح و نسبتا طوالنی با هیات‬ ‫المانی داشتیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ای��ران‪ ،‬المان و اتحادیه اروپا‬ ‫هدف مش��ترکی دارن��د و ان‪ ،‬حف��ظ برجام‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از تن��ش و درگی��ری در منطقه‬ ‫و برخ��ورداری م��ردم ای��ران از مزایای توافق‬ ‫هسته ای است‪.‬‬ ‫منافع هیچ کس��ی باشد‪ ،‬به همین دلیل الزم‬ ‫اس��ت از رس��یدن به این ش��رایط جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬وزیر خارجه المان ادامه داد‪ :‬من با تمام‬ ‫طرف هایی که در این چند روز در اردن‪ ،‬عراق‬ ‫و امارات گفت وگو داش��تم هیچ کس خواهان‬ ‫افزای��ش تنش ها نبود و این پیامی بود که من‬ ‫امروز می خواس��تم از منطقه به تهران انتقال‬ ‫دهم‪ .‬ماس اظهار ک��رد‪ :‬ما امروز صحبت های‬ ‫فش��رده ای درباره برج��ام و ش��یوه ادامه ان‬ ‫داش��تیم و موضع حمایت ‪ ۳‬کشور اروپایی از‬ ‫ان را اعالم کردیم‪ .‬البته نمی توانیم معجزه ای‬ ‫انجام دهیم اما تالش می کنیم که برجام ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این چارچوب تالش می کنیم‬ ‫اینس��تکس را هم در قالب ‪ ۳‬کش��ور اروپایی‬ ‫و ه��م فراتر از ان راه ان��دازی و اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫وزیر خارجه المان با اشاره به گفت وگوهایش‬ ‫با ظریف درباره موضوعات منطقه ای‪ ،‬س��وریه‬ ‫و یم��ن تصری��ح ک��رد‪ :‬الم��ان از تالش های‬ ‫س��ازمان ملل حمایت می کند و اعتقاد داریم‬ ‫مس��ائل راه ح��ل سیاس��ی دارند‪ ،‬ن��ه راه حل‬ ‫نظامی؛ بنابرای��ن عالقه مندیم با ایران در این‬ ‫باره صحبت کنیم زیرا ایران نفوذ بسیاری در‬ ‫منطقه دارد و از ان استفاده می کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل با ایران رایزنی می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پایبندی ایران به تعهدات‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه ب��ا بیان اینک��ه امریکا‬ ‫جنگ اقتصادی علیه ایران اعالم کرده‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این جنگ برای منطق��ه‪ ،‬جهان و نظم‬ ‫بین المللی بس��یار خطرناک است‪ .‬اقدام هایی‬ ‫که ایاالت متحده پس از خروج از برجام انجام‬ ‫داده‪ ،‬ه��دف قرار دادن مردم ایران اس��ت که‬ ‫قرار بود بیش از هر کس دیگری از این توافق‬ ‫منفعت ببرند‪.‬‬ ‫ظری��ف تاکید ک��رد‪ :‬ایران ثاب��ت کرده که‬ ‫به تعه��دات خود پایبند اس��ت و ‪ ۱۵‬گزارش‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی این مس��ئله را‬ ‫ثابت کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ایران موظف است به همان‬ ‫میزان که به تعهداتش پایبند اس��ت از حقوق‬ ‫مردم خود دفاع کند‪ .‬یکی از این حقوق همان‬ ‫مس��ئله ای که در ماده ‪ ۳۶‬برجام به رس��میت‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام ها مطابق با تعهدات برجام‬ ‫وزیر امور خارجه یاداور شد‪ :‬اقدام های جدید‬ ‫ایران کامال منطبق با حقوق شناخته ش��ده در‬ ‫ماده ‪ ۳۶‬برجام اس��ت‪ .‬م��ا امادگی داریم این‬ ‫اقدام ها را برحس��ب اقدام های عملی شریکان‬ ‫برج��ام ادامه دهیم و برخی را متوقف کرده یا‬ ‫بازگشت دهیم‪.‬‬ ‫ظریف با بیان اینکه ما امروز فرصت داشتیم‬ ‫درباره مسائل منطقه ای و بین المللی گفت وگو‬ ‫و دیدگاه های خود را به صراحت مطرح کنیم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم تالش های دوستان‬ ‫ما در المان و س��ایر شریکان ما در ‪ ۴+۱‬برای‬ ‫حفظ برجام به نتیجه برس��د و به طور حتم ما‬ ‫نیز در این تالش ها با انها همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش می کنیم برجام ادامه یابد‬ ‫وزیر خارج��ه المان نیز بار دیگر بر حمایت‬ ‫‪ ۳‬کش��ور اروپایی از برجام تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫تالش می کنیم برجام ادامه یابد‪.‬‬ ‫هایک��و م��اس ب��ا قدردان��ی از اس��تقبال‬ ‫محمدجواد ظریف اظهار کرد‪ :‬مهم اس��ت که‬ ‫گفت وگوهای ایران و المان در شرایط کنونی‬ ‫انجام و نظرات به طور صریح تبادل ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما در منطقه ای حضور داریم که شرایط‬ ‫حس��اس و جدی دارد و فکر نمی کنم افزایش‬ ‫تنش و رس��یدن به مراحل نظامی در راستای‬ ‫شورای حکام پایبندی ایران به برجام را بررسی می کند‬ ‫نشس��ت فصل��ی ش��ورای ح��کام اژان��س‬ ‫بین الملل��ی انرژی اتمی از دوش��نبه تا جمعه‬ ‫ای��ن هفت��ه در مقر ای��ن اژان��س در وین در‬ ‫حال برگزاری اس��ت و بررس��ی گ��زارش تازه‬ ‫اژان��س درباره ت��داوم پایبندی ایران به برجام‬ ‫باوجود بدعهدی های طرف های دیگر ازجمله‬ ‫محورهای بحث شورای حکام است‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی اژانس‪ ،‬در نشست فصلی‬ ‫هفت��ه جاری ش��ورای حکام اژان��س در وین‬ ‫مس��ائلی ازجمله گزارش س��االنه اژانس برای‬ ‫سال گذش��ته میالدی‪ ،‬گزارش همکاری فنی‬ ‫سال گذشته میالدی‪ ،‬گزارش کارگروه برنامه و‬ ‫بودجه اژانس‪ ،‬گزارش نظارت و راستی ازمایی‬ ‫در جمه��وری اس�لامی ایران ذی��ل قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫اج��رای پادمان ها در جمه��وری دموکراتیک‬ ‫خل��ق کره و اجرای توافق پادمانی «ان پی تی»‬ ‫در جمه��وری عرب��ی س��وریه م��ورد بحث و‬ ‫بررس��ی اعضا قرار خواهد گرف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬یوکیا امانو‪ ،‬مدیر کل اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی دوش��نبه در اغاز نشس��ت فصلی‬ ‫ش��ورای ح��کام اژانس ضمن اب��راز نگرانی از‬ ‫«تنش ها بر س��ر موض��وع هس��ته ای ایران»‬ ‫اب��راز امیدواری ک��رد راه هایی ب��رای کاهش‬ ‫حنا چی در بازدید جهانگیری از شرکت واگن سازی تهران‪:‬‬ ‫حمایت دولت از مترو نباید قطع شود‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری روز گذش��ته‬ ‫از ش��رکت واگن س��ازی تهران در مجموعه‬ ‫بزرگ فتح اباد ش��هرری بازدید کرد‪ .‬اسحاق‬ ‫جهانگی��ری در ای��ن بازدید گف��ت‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت برنام��ه کاملی‬ ‫برای رون��ق تولید و حمای��ت از صنعتگران‬ ‫و تولیدکنن��دگان ارائ��ه داده و اکنون در این‬ ‫حوزه می��دان دار اصلی اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در حاشیه بازدید‬ ‫از ش��رکت واگن س��ازی ته��ران در جم��ع‬ ‫خبرن��گاران اظهار کرد‪ :‬رون��ق تولید داخل‬ ‫نیازمند توج��ه ویژه به ص��ادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫صنعت س��اختمان و رش��ته های صنعتی از‬ ‫جمله پتروشیمی‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬واگن سازی‬ ‫و حمل ونقل عمومی اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫توجه به ص��ادرات غیرنفتی به عنوان یکی از‬ ‫پیشران های رونق تولید داخل بسیار کارساز‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬امروز واحدهای زیادی در داخل‬ ‫کش��ور از نظ��ر قیمت و کیفی��ت به گونه ای‬ ‫طراحی ش��ده اند که قابل رقابت با کاالهای‬ ‫خارجی هستند‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫یاداور شد‪ :‬توجه به صادرات غیرنفتی ضمن‬ ‫ایج��اد اش��تغال می تواند باع��ث ارزاوری و‬ ‫رون��ق تولید داخل ش��ود‪ .‬وی در ادامه یکی‬ ‫دیگر از پیش��ران های رونق تولی��د داخل را‬ ‫صنعت س��اختمان عنوان ک��رد و افزود‪ :‬اگر‬ ‫صنعت س��اختمان رونق یابد‪ ۱۲۰ ،‬رش��ته‬ ‫صنعتی دیگ��ر را نیز از رک��ود خارج خواهد‬ ‫کرد و وزارت راه و شهرسازی باید در راستای‬ ‫س��رعت بخش��یدن ب��ه رونق بازار مس��کن‬ ‫برنامه ای مدون و ویژه داشته باشد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به‬ ‫اینکه دولت در س��ال ‪ ۹۵‬ح��دود ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫ی��ورو ب��رای توس��عه و فعال س��ازی صنعت‬ ‫واگن سازی از فاینانس کشور چین اختصاص‬ ‫داده‪ ،‬اضافه کرد‪ ۲ :‬هزار واگن قطار شهری در‬ ‫‪5‬سال گذشته در اختیار حمل ونقل عمومی‬ ‫‪ 8‬کالنش��هر کش��ور قرار داده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫جهانگیری تصریح کرد‪ :‬نوس��انات بازار ارز و‬ ‫تحریم های ظالمانه باعث قطع ش��دن خط‬ ‫فاینانس صنعت واگن سازی شده که همین‬ ‫ام��ر اختالالتی را برای ای��ن صنعت به دنبال‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین به گ��زارش پایگاه‬ ‫خبری ش��هرداری تهران‪ ،‬پیروز حناچی در‬ ‫حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهوری از‬ ‫کارخانه واگن س��ازی تهران اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫کارخان��ه ‪ ۷۰‬درصد واگن های مترو تهران را‬ ‫تامین می کند و ‪ ۳۶‬تا ‪۴۰‬درصد این واگن ها ‬ ‫تولید داخل است‪ .‬شهردار تهران بر ضرورت‬ ‫ادامه حمایت دول��ت از مترو پایتخت تاکید‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬قصد داریم ب��ا افزایش میزان‬ ‫تولی��د داخ��ل‪ ،‬هر م��اه یک قطار به ش��بکه‬ ‫ریل��ی پایتخت اضاف��ه کنی��م‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تالش می ش��ود میزان تولیدات داخلی‬ ‫افزایش یابد و امروز نیز با ترخیص ‪ ۷۰‬واگنی‬ ‫ک��ه در گم��رک مانده بود‪ ۳ ،‬قط��ار اماده به‬ ‫ن��اوگان ش��هری پایتخت اضافه می ش��ود‪.‬‬ ‫حناچ��ی با بی��ان اینکه برنامه ما این اس��ت‬ ‫که هر م��اه یک قطار به ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی اضافه کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬نقطه بحرانی‬ ‫ما تعداد قطارهاس��ت‪ .‬برای افزایش بازدهی‬ ‫و رس��یدن به ‪ ۷‬میلیون س��فر روزانه با مترو‬ ‫باید س��رفاصله حرکت قطارها را کم و تعداد‬ ‫انها را بیش��تر کنیم و این همان هدف اصلی‬ ‫اس��ت که در حوزه مت��رو پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬درحال حاضر این کارخانه‬ ‫قطار م��ورد نیاز برخی کالنش��هرهای دیگر‬ ‫را نی��ز تامی��ن می کند و بدون ش��ک یکی از‬ ‫مصادیق رونق تولید ش��مرده می شود و نیاز‬ ‫است دولت در این زمینه بیشتر حمایت کند‪.‬‬ ‫شهردار تهران با اشاره به اینکه برای رساندن‬ ‫س��رفاصله حرکت قطارها ب��ه ‪ ۲‬دقیقه‪ ،‬به ‪۲‬‬ ‫هزار واگن نی��از داریم‪ ،‬اف��زود‪ :‬میزان تولید‬ ‫واگن در داخل حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد اس��ت‬ ‫و تالش می کنیم این میزان افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬درحال حاضر ظرفی��ت کارخانه‬ ‫واگن س��ازی تهران کمتر از ‪ ۳۰‬درصد است‬ ‫و اصلی ترین مشکل برای رسیدن به ظرفیت‬ ‫نهایی محدودیت مالی است‪.‬‬ ‫حناچ��ی در پای��ان وج��ود کارخان��ه‬ ‫واگن س��ازی ته��ران را یک��ی از مزیت های‬ ‫مترو تهران دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫واگن س��ازی ته��ران یک��ی از بزرگ تری��ن‬ ‫ش��رکت های تولیدکنن��ده واگن به ش��مار‬ ‫م��ی رود و یکی از اه��داف بازدید معاون اول‬ ‫محترم رئیس جمهوری از کارخانه این است‬ ‫که این مجموعه را به ظرفیت حداکثری اش‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫تن��ش از طریق گفت وگو پیدا ش��ود‪ .‬امانو در‬ ‫س��خنرانی خود در اغاز نشست فصلی شورای‬ ‫ح��کام اژانس گفت‪ :‬گ��زارش اخیر من درباره‬ ‫نظارت و راس��تی ازمایی در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران مطابق قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت‬ ‫سازمان ملل‪ ،‬فعالیت های اژانس در ان کشور‬ ‫در ماه های اخیر را پوشش می دهد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۸‬مه (‪ ۱۸‬اردیبهشت) شورای عالی امنیت ملی‬ ‫ایران اعالم کرد «دس��توری برای توقف برخی‬ ‫اقدام های ایران تحت برجام» صادر کرده است‪.‬‬ ‫امانو گفت‪ :‬من درباره افزایش تنش ها بر س��ر‬ ‫موضوع هسته ای ایران نگران هستم‪ .‬همانطور‬ ‫ک��ه همواره تاکید کرده ام‪ ،‬تعهدات هس��ته ای‬ ‫ای��ران مطابق برجام یک دس��تاورد مهم برای‬ ‫راس��تی ازمایی هس��ته ای اس��ت؛ از ای��ن رو‬ ‫امیدوارم بتوان راه هایی برای کاهش تنش های‬ ‫ج��اری از طریق گفت وگو پی��دا کرد‪ .‬ضروری‬ ‫اس��ت که ایران به طور کامل تعهدات هسته ای‬ ‫خ��ود در برجام را اج��را کند‪ .‬مدیر کل اژانس‬ ‫همچنین گفت‪ :‬این سازمان به راستی ازمایی‬ ‫منحرف نش��دن از مواد هس��ته ای اعالم شده‬ ‫ای��ران مطاب��ق توافق پادمان��ی ادامه می دهد‬ ‫و ارزیاب��ی درب��اره نب��ود م��واد و فعالیت های‬ ‫هسته ای اعالم نشده در ایران نیز ادامه دارد‬ ‫شرط موفقیت سفر هایکوماس به تهران‬ ‫س��فیر پیش��ین ایران در نروژ و مجارس��تان‬ ‫ش��رط موفقیت سفر وزیر امور خارجه المان به‬ ‫تهران را به همراه داش��تن برنامه اجرایی برای‬ ‫عملیاتی کردن اینستکس دانست و گفت‪ :‬اروپا‬ ‫اگر می خواهد ایران گام دوم خود را در کاهش‬ ‫تعه��دات برجامی برن��دارد و همچن��ان مانند‬ ‫گذشته به برجام پایبند باشد‪ ،‬باید برنامه عملی‬ ‫برای جلب نظر ایران به همراه داش��ته باش��د و‬ ‫این برنامه را هم عملی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرضا فرجی راد با بیان‬ ‫اینک��ه ماموریت هایکو ماس در س��فر به تهران‬ ‫ت�لاش برای حف��ظ برج��ام و متقاع��د کردن‬ ‫ایران ب��رای کاهش ن��دادن تعه��دات خود در‬ ‫برجام اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین دلیل انجام‬ ‫این س��فر‪ ،‬مهلت ‪۶۰‬روزه ای اس��ت ک��ه ایران‬ ‫ب��ه طرف ه��ای مقابل خ��ود در برج��ام به ویژه‬ ‫اروپایی ها داده است‪.‬‬ ‫یک م��اه از ان تاریخ گذش��ته و کمتر از ‪۳۰‬‬ ‫روز دیگر‪ ،‬از مهلت مقرر باقی مانده اس��ت‪ .‬این‬ ‫تحلیلگر مس��ائل سیاس��ت خارج��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫اروپایی ه��ا به طور کل��ی و المانی ها بیش��تر از‬ ‫هم��ه‪ ،‬از رون��دی که اکنون برج��ام در ان قرار‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬نگ��ران هس��تند‪ ،‬به همی��ن خاطر‪ ،‬بر‬ ‫اقدام ه��ای دیپلماتیک خود ب��رای حفظ برجام‬ ‫افزوده اند‪.‬‬ ‫فرج��ی راد ب��ا اش��اره به حض��ور پر فیش��ر‪،‬‬ ‫مدیرعامل اینستکس در هیات همراه وزیر امور‬ ‫خارجه الم��ان تصریح کرد‪ :‬هایکو ماس در این‬ ‫س��فر بر پایبندی اروپا به توافق هسته ای تاکید‬ ‫خواه��د کرد و حض��ور مدیرعامل اینس��تکس‪،‬‬ ‫نش��انه ای برای ایران اس��ت که اروپا می خواهد‬ ‫این س��ازکار را توس��عه ده��د و به احتمالی در‬ ‫همین باره‪ ،‬رایزنی هایی انجام و پیش��نهادهایی‬ ‫نیز به ایران ارائه می شود‪.‬‬ ‫درخواستی برای خرید‬ ‫سامانه اس ‪ ۴۰۰‬نداشته ایم‬ ‫ بررسی شاخص های‬ ‫محیط کسب و کار‬ ‫سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه در نشس��ت خبری خود با‬ ‫اصحاب رسانه درباره برخی اخبار مبنی‬ ‫بر درخواست ایران برای خرید اس ‪۴۰۰‬‬ ‫از روس��یه گفت‪ :‬درخواس��تی از روسیه‬ ‫برای خرید س��امانه اس ‪ ۴۰۰‬نداشته ایم‬ ‫و در ح��ال حاض��ر احس��اس نی��ازی به‬ ‫ای��ن س��امانه نداری��م و دانش��مندان ما‬ ‫سامانه هایی را طراحی کرده اند که کمتر‬ ‫از ان نیست‪.‬‬ ‫در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی بررسی‬ ‫گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی درباره «عملکرد دولت در اجرای ماده‬ ‫‪ ۲۲‬قانون برنامه شش��م توس��عه درباره بهبود وضعیت ایران در‬ ‫ش��اخص های محیط کسب و کار» براساس ماده ‪ ۴۰‬ایین نامه‬ ‫داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گزارشی که‬ ‫در صحن مجلس قرائت ش��د اورده اس��ت‪ :‬باوجود اینکه بهبود‬ ‫محیط کسب وکار‪ ،‬هم وعده رئیس جمهوری و هم تکلیف دولت‬ ‫بوده‪ ،‬این وعده و تکلیف عملی نشده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تاکید ظریف بر هدف مشترک ایران‪ ،‬المان و اتحادیه اروپا برای حفظ برجام‬ ‫ایرن�ا‪ -‬تارنمای خب��ری تحلیلی لوبالگ در‬ ‫مطلبی با درج اینکه سفر وزیر خارجه المان به‬ ‫ایران نش��ان می دهد اروپایی ها به فکر راهکاری‬ ‫عملی برای نجات برجام افتاده اند و برنامه سفر‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپ��ن ب��ه تهران این کش��ورها را‬ ‫خجالت زده کرده‪ ،‬نوشت‪ :‬اروپا باید برای برجام‬ ‫ایستادگی کند؛ حتی اگر چنین چیزی به معنی‬ ‫هزینه دادن در روابط با ایاالت متحده باشد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬یک روزنامه هندی در مطلبی نوشت‪:‬‬ ‫ایران و هند در مس��ائل مش��ترک منطقه ای از‬ ‫جمل��ه اینده افغانس��تان هم��کاری می کنند‪.‬‬ ‫روزنام��ه اکونومیک تایم��ز در ادامه این مطلب‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در کنار تالش های امریکا‪ ،‬روسیه و‬ ‫چین برای دس��تیابی به صلح‪ ،‬ایران و هند نیز‬ ‫به تازگی با شرکت در نشستی مشورتی‪ ،‬اخرین‬ ‫وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان را بررسی‬ ‫و بر برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری بدون‬ ‫هرگونه تاخیری تاکید کردند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬علی ربیعی‪،‬‬ ‫سخنگوی دولت اعالم کرد‪ :‬سید جواد حسینی‬ ‫با حک��م رئیس جمهوری به عنوان سرپرس��ت‬ ‫وزارت اموزش و پرورش منصوب شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬برن��ی س��ندرز می گوی��د ب��ه‬ ‫نظرس��نجی هایی که نش��ان می ده��د «دونالد‬ ‫ترامپ» رئیس جمه��وری امریکا انتخابات را به‬ ‫او واگذار می کند یا در ایاالت سرنوشت ساز رای‬ ‫نمی اورد‪ ،‬ات��کا نمی کند‪ .‬این نام��زد انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمه��وری ‪ ۲۰۲۰‬امری��کا می گوید‪:‬‬ ‫می دانم که تمام این نظرس��نجی ها از شکست‬ ‫ترام��پ در انتخابات حکایت دارند و من نیز در‬ ‫ایالت های میشیگان‪ ،‬پنسیلوانیا و ویسکانسین‬ ‫از او جلو هستم‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی الیحه موافقتنامه هم��کاری و کمک‬ ‫متقاب��ل اداری در موضوع��ات گمرک��ی بی��ن‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران و اداره کل گمرک‬ ‫جمه��وری سوسیالیس��تی ویتن��ام را تصویب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه قطر گفت کشورش‬ ‫ب��رای گفت وگو با ایران و امریکا به منظور پایان‬ ‫دادن ب��ه تنش های منطق��ه ای تالش می کند‪.‬‬ ‫محم��د عبدالرحم��ن ال ثان��ی در گفت وگو با‬ ‫خبرن��گاران در لندن اظه��ار کرد‪ :‬قطر و برخی‬ ‫دیگر کشورها می کوشند ایران و امریکا را برای‬ ‫پای��ان دادن به تنش میان دو کش��ور تش��ویق‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ش��یخ عبداهلل بن زائد ال نهیان‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه ام��ارات متحده عربی در تازه ترین‬ ‫اظهارات خود درباره ایران پس از دیدار با هایکو‬ ‫ماس در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬ایران باید برنامه‬ ‫موشکی خود و مداخله در کشورهای دیگر را در‬ ‫راس��تای کاهش تنش های منطق ه متوقف کند‪.‬‬ ‫هایک��و ماس هم پس از ای��ن دیدار گفت‪ :‬هیچ‬ ‫کس خواه��ان افزایش تنش و درگیری نظامی‬ ‫در منطقه نیست و ما امیدواریم بتوانیم راه حل‬ ‫مناسب و سازنده ای برای نجات توافق هسته ای‬ ‫با ایران پیدا کنیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬میخایی��ل اولیان��وف‪ ،‬نماینده دائم‬ ‫روس��یه در س��ازمان های بین الملل��ی در وین‬ ‫با انتش��ار پیام��ی در توییتر از بررس��ی پرونده‬ ‫هس��ته ای ایران ازسوی ش��ورای حکام اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی خبر داد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬خبرگ��زاری یونه��اپ گ��زارش داد‬ ‫هونگ‪-‬ن��ام کی‪ ،‬وزیر اقتص��اد و امور مالی کره‬ ‫جنوبی روز گذشته در دیدار با استیو منوچین‪،‬‬ ‫وزیر خزانه داری امریکا خواس��تار رفع مشکالت‬ ‫مرتبط با تحریم های واشنگتن علیه ایران برای‬ ‫شرکت های کره ای شد‪.‬‬ ‫هونگ‪-‬نام در حاش��یه نشس��ت وزیران اقتصاد‬ ‫کش��ورهای عضو گروه ‪ ۲۰‬در فوکویاما ژاپن از‬ ‫منوچین خواست مشکالت ناشی از تحریم برای‬ ‫ش��رکت های کوچک کره ای با رویکردی مثبت‬ ‫بررسی و رفع شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬قاس��م محبعلی‪ ،‬مدیرکل پیشین‬ ‫خاورمیان��ه وزارت امور خارج��ه‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ای��ران نبای��د اج��ازه ده��د که نتیجه س��فر‬ ‫ش��ینزوابه‪ ،‬نخس��ت وزیر ژاپن به تهران منفی‬ ‫باش��د و برداش��تی منفی از نتایج این سفر به‬ ‫جامعه جهانی منتقل شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫«رقابت»‬ ‫در میدان «انحصار»‬ ‫دور باطل است‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫قیمت واقعی بلیت‬ ‫هواپیما چند است؟‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ ۷‬ماموریت ویژه به فرمانداران ابالغ شد‬ ‫باره��ا بر این موضوع تاکید ش��ده بود ک��ه دولت باید‬ ‫قدرت تصمیم گیری را به مدیران اس��تانی بدهد‪ .‬البته‬ ‫در چند س��ال گذشته این سیاست تا حد قابل توجهی‬ ‫پیشروی داشته و مسیر مناسبی را طی کرده اما هنوز‬ ‫مدیران اس��تانی معتقدند هماهنگی با مرکز کش��ور از‬ ‫انها زم��ان می گیرد و وضعیت بنگاه ه��ای تولیدی به‬ ‫گونه ای اس��ت که باید س��ریع تر مشکالت انها برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افزایش قدرت مدیران استانی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫افزایش بازدهی نشس��ت های س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید‬ ‫مس��تلزم این است که مدیران استانی قدرت عمل بیشتری داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬پیش از این نی��ز بارها بر این موضوع تاکید ش��ده بود که‬ ‫دولت باید قدرت تصمیم گیری را به مدیران استانی بدهد‬ ‫‹ ‹ماموریت برای فرمانداران‬ ‫‹ ‹تاکید بر بازگشایی کارخانه ها‬ ‫معاون وزیر کش��ور با اش��اره به اینکه ‪ ۲۰۲۲‬واحد‬ ‫تولی��دی در کش��ور ب��ه عل��ت مش��کل در پرداخت‬ ‫تس��هیالت اعطایی در تملک شبکه بانکی قرار دارند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬رئیس جمهوری به جد بر فعال س��ازی‬ ‫ای��ن واحدها تاکید دارند و ب��ه وزیر اقتصاد و رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی درباره فعال ش��دن انها دس��تورات‬ ‫الزم را ابالغ کرده اند و فرمانداران سراس��ر کشور هم‬ ‫موظف هس��تند در این جهت اقدام های اساس��ی را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه کارخانه ه��ای مش��کل دار و در‬ ‫وضعیت بحرانی اش��اره کرد و گفت‪ :‬براس��اس تاکید‬ ‫وزیر کش��ور فرمانداران باید مراقب��ت و کمک کنند‬ ‫تا واحدهای بحرانی نخس��ت به وضعیت مشکل دار و‬ ‫سپس به حالت عادی فعالیت بازگردند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫غالمعلی جعفرزاده‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره وضعیت س��تادهای‬ ‫تس��هیل و رف��ع موانع تولی��د به‬ ‫گف��ت‪ :‬این‬ ‫س��تادها تاکنون توانسته اند مش��کالت قابل توجهی را‬ ‫برطرف کنند اما در این زمینه دو مش��کل وجود دارد‬ ‫که دولت باید برای رفع انها برنامه ریزی کند‪ .‬تشکیل‬ ‫نشست های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح‬ ‫اس��تان زمان زیادی از مدیران استانی می گیرد‪ .‬با این‬ ‫حال بازده این نشست ها کمتر از زمانی است که گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬بر این اساس س��تادها باید کارکرد بیشتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش بازدهی نشست های ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید مستلزم این است که مدیران استانی‬ ‫قدرت عمل بیش��تری داشته باش��ند‪ .‬پیش از این نیز‬ ‫‹ ‹رشد مدیران‪ ،‬رشد اختیارات‬ ‫بابک دین پرست‬ ‫غالمعلی جعفرزاده‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم خبر داد‬ ‫ساخت بندر خشک ‪ ۱۰۰‬هکتاری در منطقه ویژه اقتصادی جهرم‬ ‫با ایجاد بندر خش��ک ‪ ۱۰۰‬هکتاری در منطقه وی��ژه اقتصادی جهرم‪ ،‬ظرفیت‬ ‫اقتصادی جدیدی در استان فارس ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬نشس��ت پیگیری ش��روع عملیات اجرایی ساخت دهکده‬ ‫لجس��تیک و بندرخشک جهرم با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬مدیران کل لجستیک و دفتر مهندسی راه اهن کشور‪ ،‬مدیرکل راه اهن‬ ‫ف��ارس‪ ،‬فرماندار و نی��ز مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جه��رم در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی برگزار شد‪ .‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت‪ :‬در این جلسه‪،‬‬ ‫موضوع اس��تقرار بندر خش��ک و تعیین مسیر خط راه اهن در محل منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی جهرم بررسی شد‪ .‬پیام فخرو افزود‪ :‬این بندر خشک در محدوده فاز ‪۲‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی جهرم راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرعامل منطق��ه ویژه اقتصادی جهرم‪ ،‬با توجه ب��ه اینکه در بنادر‬ ‫اصلی کشور از جمله بندر شهید رجایی‪ ،‬امکان نگهداری طوالنی بار وجود ندارد‪،‬‬ ‫دهکده لجس��تیک (بندر خشک) به عنوان بنادر پش��تیبان‪ ،‬نقش بار انداز را ایفا‬ ‫می کند و کانونی برای توزیع بار خواهد بود‪.‬‬ ‫دهکده لجس��تیکی‪ ،‬محلی اس��ت که ب��رای مدیریت فعالیت ه��ای مربوط به‬ ‫انتق��ال کاال س��اخته می ش��ود و افزون بر برخ��ورداری از زیرس��اخت های الزم‪،‬‬ ‫استخدام و توسعه اشتغال دانش اموختگان جدی تر شد‬ ‫نخس��تین دوره امادگ��ی اس��تخدام و توس��عه اش��تغال‬ ‫دانش اموختگان در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنعتی اعالم کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به رویکرد ریاس��ت محترم جمهوری در زمینه مهارت محوری‬ ‫در نظ��ام اموزش عالی کش��ور و تاکید وزی��ر محترم صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬نخس��تین دوره امادگی اس��تخدام و توسعه‬ ‫اشتغال دانش اموختگان در سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬طراحی‬ ‫و برگزار شد‪.‬‬ ‫کیان��ی بختیاری درب��اره مخاطبان ای��ن دوره اظهار کرد‪:‬‬ ‫مخاطبان اصلی این دوره‪ ،‬تمام دانش اموختگان دانش��گاهی‪،‬‬ ‫صرف نظر از رش��ته و مدرک انها هستند‪ .‬این دوره به صورت‬ ‫یک روز در هفته (روزهای جمعه) برگزار می ش��ود و به مدت‬ ‫‪ ۶‬ماه ط��ول خواهد کش��ید‪ .‬دوره های بعدی نی��ز در فواصل‬ ‫زمانی کوتاه در اینده برگزار خواهند ش��د و به زودی به شبکه‬ ‫نمایندگی های سازمان در تمام استان ها تسری خواهند یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز‪،‬‬ ‫افراد صرف نظر از حوزه های تخصصی برای ارائه عملکرد موفق‪،‬‬ ‫نیاز به تجهیز خود به مهارت و شایس��تگی های رفتاری دارند‬ ‫که انه��ا را در عرص��ه فعالیت های کس��ب و کار‪ ،‬موفق کند‪.‬‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی با درک اهمیت این موضوع و توجه‬ ‫به بررس��ی های مختلف درباره مدل های شایس��تگی رفتاری‪،‬‬ ‫اق��دام به طراح��ی دوره مهارت های عمومی با هدف توس��عه‬ ‫شایستگی های رفتاری تمام دانش اموختگان دانشگاهی کرده‬ ‫است‪ .‬مدت زمان این دوره ‪ ۸۵‬ساعت است‪.‬‬ ‫کیان��ی بختی��اری اف��زود‪ :‬مخاطب��ان پ��س از طی بس��ته‬ ‫شایس��تگی های رفتاری‪ ،‬ارزیابی دقیق می شوند‪ .‬در این بخش‬ ‫با اس��تفاده از پیشرفته ترین متدهای ارزیابی مشخص می شود‬ ‫ک��ه متقاضی ب��ا توجه به ابع��اد روان ش��ناختی و ویژگی های‬ ‫ش��خصیتی خود برای کدام دسته از مش��اغل مناسب تر است‬ ‫و نتای��ج حاصل از ارزیابی به صورت گ��زارش کتبی در اختیار‬ ‫ایشان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه نی��ز به منظور درک ش��رایط واقع��ی محیط کار‬ ‫و بکارگی��ری عمل��ی اموزه های��ی ک��ه در قال��ب بس��ته های‬ ‫شایس��تگی های رفت��اری و تخصص��ی ارائ��ه ش��ده اند؛ بخش‬ ‫کاراموزی در این دوره در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫متقاضیان پ��س از گذراندن بخش تخصص��ی‪ ،‬وارد مرحله‬ ‫کاراموزی می ش��وند‪ .‬در این مرحله‪ ،‬کاراموز بر اس��اس بسته‬ ‫شایس��تگی تخصصی طی شده به ش��رکتی حائز شرایط برای‬ ‫کاراموزی معرفی می شود‪ .‬مدت دوره کاراموزی ‪ ۲‬ماه خواهد‬ ‫بود و در ان شخص کاراموز در ارتباط مستقیم با مربی تعیین‬ ‫ش��ده از سوی سازمان است و هر هفته گزارش کار خود را به‬ ‫ایشان ارائه می دهد‪.‬‬ ‫کیان��ی بختیاری اذعان کرد‪ :‬در این مرحله برای متقاضیانی‬ ‫ک��ه ب��ا موفقی��ت ‪ ۲‬بس��ته توس��عه شایس��تگی های رفتاری‬ ‫و تخصص��ی و همچنی��ن بخ��ش کارام��وزی را گذرانده ان��د‪،‬‬ ‫گواهینامه های صالحیت حرفه ای از س��وی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی ص��ادر می ش��ود‪ .‬نق��ش گواهینامه های صادرش��ده؛‬ ‫اطمینان دادن به مدیران و متولیان بنگاه های اقتصادی درباره‬ ‫داش��تن شایس��تگی های مورد نیاز برای استخدام فرد صاحب‬ ‫گواهینامه است‪.‬‬ ‫در پای��ان این دوره‪ ،‬س��ازمان مدیریت صنعت��ی در قرارداد‬ ‫انحصاری که با مجموعه های کاریابی معتبر امضا کرده اس��ت‪،‬‬ ‫فرایند اس��تخدام اف��رادی که گواهینام��ه صالحیت حرفه ای‬ ‫دریاف��ت کرده ان��د را تس��هیل ک��رده و تا مرحله اس��تخدام‪،‬‬ ‫متقاضیان را همراهی و حمایت می کند‪.‬‬ ‫می توان��د نیازهای خدماتی را نیز برای انجام فعالیت های حمل ونقلی تامین کند‪.‬‬ ‫خدم��ات گمرکی‪ ،‬امکانات مختلف ارتباط��ی و الکترونیکی‪ ،‬امکان تردد و رفت و‬ ‫امد اتوبوس��ی در داخل دهکده‪ ،‬محوطه های پارک‪ ،‬تخلیه و بارگیری‪ ،‬رستوران‪،‬‬ ‫جایگاه سوخت گیری و کارواش‪ ،‬خدمات مختلفی هستند که در دهکده لجستیک‬ ‫ارائه می شود‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی جهرم‪ ،‬یکی از ‪ ۵‬منطقه ویژه مصوب در استان فارس‪ ،‬در‬ ‫زمینی به حدود ‪ ۳۴۰‬هکتار زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در‬ ‫قالب ‪ ۲‬فاز در حال راه اندازی است‪.‬‬ ‫شاغالن و بیکاران کددار می شوند‬ ‫بار دیگر‪ ،‬موضوع راه اندازی س��امانه اش��تغال ایرانیان مطرح‬ ‫ش��ده است‪ .‬اظهار نظری جدید در این زمینه‪ ،‬از راه اندازی این‬ ‫سامانه تا کمتر از یک ماه دیگر حکایت دارد‪ .‬فعاالن حوزه کار‬ ‫از راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان استقبال کرده و ان را گامی‬ ‫در راستای دریافت اطالعات شفاف می دانند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬س��ال گذشته‪ ،‬علی ربیعی‪ ،‬وزیر وقت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی از راه اندازی چنین س��امانه ای خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬هر ایرانی‪ ،‬یک کد اشتغال خواهد داشت‪ .‬سامانه اشتغال‪،‬‬ ‫ام��کان برنامه ریزی برای افراد بی��کار را فراهم می کند‪ .‬در این‬ ‫سامانه همه اعتراف ها و مراحل رسیدگی به انها ثبت و بررسی‬ ‫خواهد شد‪ .‬شناسایی بنگاه های مشکل دار از دیگر امکانات این‬ ‫سامانه است‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی معاون توس��عه کارافرینی و اش��تغال وزیر کار‪ ،‬از‬ ‫راه اندازی س��امانه اش��تغال ایرانیان حداکثر تا نیمه تیر امسال‬ ‫خبر داده است‪ .‬عیسی منصوری‪ ،‬برخی ویژگی های این سامانه‬ ‫را این ط��ور توصیف کرده اس��ت‪ :‬با پیاده س��ازی این س��امانه‪،‬‬ ‫اطالعات تمام افراد در س��ن کار‪ ،‬بیکار‪ ،‬شاغل و حتی جمعیت‬ ‫غیرفعال سنجیده می شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬گزارش های س��امانه اش��تغال ایرانی��ان به طور‬ ‫مس��تند و دال بر اطالعات شفاف بازار کار در الیه های مختلف‬ ‫است‪ .‬در واقع در سامانه جامع اشتغال ایرانیان‪ ،‬شناسنامه یک‬ ‫فرد به لحاظ شغلی ثبت می شود‪.‬‬ ‫هم��واره کارشناس��ان و مس��ئوالن ب��ر لزوم وج��ود چنین‬ ‫سامانه ای تاکید کرده اند‪ .‬واقعیت این است که امارها در حوزه‬ ‫کار‪ ،‬امارهای ش��فاف و قابل اس��تنادی نیس��تند‪ .‬مرکز امار بر‬ ‫اس��اس گزارش ها و امارگیری ها‪ ،‬در هر فص��ل نرخ بیکاری را‬ ‫تعیی��ن و نرخ بیکاری س��االنه را اعالم می کند‪ .‬در گزارش های‬ ‫ای��ن مرکز‪ ،‬تعداد بیکاران از تفریق افراد جویای کار و جمعیت‬ ‫فعال به دست می اید و نه تنها اشاره ای به تالش کارجویانی که‬ ‫فعال هستند‪ ،‬اما خود را جویای کار معرفی نمی کنند‪ ،‬نمی شود‬ ‫بلکه این مرکز به مشاغل غیررسمی نیز نمی پردازد‪ .‬بیش از هر‬ ‫چیزی س��امانه اشتغال ایرانیان قرار است مشاغل غیررسمی را‬ ‫زیر ذره بین قرار دهد‪ .‬در مش��اغل غیررس��می در بیشتر مواقع‬ ‫حق��وق کارگران رعایت نمی ش��ود و نی��روی کار ایرانی که به‬ ‫خودی خود و در ش��رایط طبیعی‪ ،‬ارزان اس��ت‪ ،‬بازهم ارزان تر‬ ‫و از حقوقی مانند بیمه محروم می شود‪.‬‬ ‫یک فع��ال حوزه کارفرمایی ب��ا بیان اینکه ل��زوم راه اندازی‬ ‫س��امانه اش��تغال ایرانیان از مدت ها پیش احس��اس می ش��د‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬واقعیت این اس��ت که در حوزه کار مشکالت زیادی‬ ‫وج��ود دارد و بیکاری‪ ،‬اقتص��اد ما را تهدید می کند‪ .‬ما چاره ای‬ ‫جز ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری نداریم و این مهم محقق‬ ‫نمی ش��ود مگر اینکه اطالعاتی ش��فاف درباره بازار کار کش��ور‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫جمشید عدالتیان ش��هریاری ادامه می دهد‪ :‬اطالعات شفاف‬ ‫که نش��ان دهنده تعداد افراد شاغل‪ ،‬نوع ش��غل و درامد انها و‬ ‫همچنین افراد بیکار‪ ،‬پیشینه و وضعیت انها باشد‪ ،‬به ما کمک‬ ‫می کند ظرفیت های موجود را بشناسیم و عرضه و تقاضای بازار‬ ‫کار را تنظیم کنیم‪ .‬اگر قرار باشد کارفرمایان اطالعات نیروهای‬ ‫خود را ارائه دهند‪ ،‬اطالعات شفافی به دست نمی اوریم‪ .‬در این‬ ‫س��امانه باید گزینه ای باشد که عالوه بر کارفرمایان‪ ،‬افراد دیگر‬ ‫نیز قابلیت ثبت اطالعات را داشته باشند‪.‬‬ ‫او عنوان می کند‪ :‬در س��امانه اشتغال باید هر فرد امکان ثبت‬ ‫اطالعات خود را داش��ته باش��د‪ .‬برای اینکه شهروندان به ثبت‬ ‫این اطالعات تمایل بیشتری پیدا کنند باید بسته های تشویقی‬ ‫ب��رای انه��ا در نظر گرفت‪ .‬برای مثال باید انه��ا را به بازار کار‪،‬‬ ‫وصل و روند یافتن شغل را برای انها تسهیل کرد‪.‬‬ ‫حفظ واحدهای صنعتی در شرایط اقتصادی‬ ‫ای��ران به چند دلیل اهمیت دارد‪ .‬بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درص��د واحده��ای صنعتی ایران ک��ه اکنون‬ ‫فعالی��ت می کنند پیش از افزایش قیمت ها به‬ ‫بهره برداری رسیده اند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬هزینه‬ ‫س��اخت انها چندین برابر از ش��رایط کنونی‪،‬‬ ‫کمتر بوده است‪ .‬بر این مبنا اگر یک کارخانه‬ ‫تعطیل ش��ود و سرمایه گذاری قصد کند‪ ،‬یک‬ ‫کارخانه با همان کیفیت بس��ازد‪ ،‬باید چندین‬ ‫برابر سرمایه گذار ورشکسته هزینه کند‪.‬‬ ‫بر ای��ن مبنا‪ ،‬حف��ظ کارخانه ها و ش��رایط‬ ‫تولیدی کش��ور باید به گونه ای باشد که دولت‬ ‫اجازه نده��د واحدی از چرخ��ه تولید حذف‬ ‫ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که اکنون ش��اهد‬ ‫از بین رفتن کارخانه های بس��یاری هس��تیم‪.‬‬ ‫کارخانه هایی ک��ه در این ش��رایط اقتصادی‬ ‫از بی��ن می روند‪ ،‬جایگزی��ن راحتی نخواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬س��رمایه گذاران برای‬ ‫راه ان��دازی ی��ک کارخانه باید چندی��ن برابر‬ ‫س��رمایه گذاران قبلی هزین��ه کنند‪ ،‬وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران به گونه ای نیس��ت که سرمایه‬ ‫راحت وارد چرخه تولید و صنعت شود‪.‬‬ ‫تمام این موضوع ها باعث می ش��ود اهمیت‬ ‫حفظ کارخانه ها بیش از پیش نمایان ش��ود‪.‬‬ ‫ش��رایط اقتصادی ای��ران به گونه ای نیس��ت‬ ‫ک��ه کارخانه ه��ا ام��روز از بین برون��د و فردا‬ ‫س��رمایه گذاران جدی��دی جایگزین ش��وند‪.‬‬ ‫دول��ت در این زمینه بای��د تالش کند تا هیچ‬ ‫کارخان��ه ای تعطیل نش��ود‪ .‬در این بین البته‬ ‫برخی کارفرمایان نیز س��ودجویی هایی دارند‬ ‫اما به طور کلی حفظ تولی��د باید اولویت اول‬ ‫و اخر دولت باشد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومانی حقوق‬ ‫فاصله طبقاتی را کم نکرد‬ ‫یک کارش��ناس اقتص��اد معتقد اس��ت در‬ ‫جری��ان افزایش ‪ ۴۰۰‬ه��زار تومانی حقوق ها‪،‬‬ ‫نه تنها تبعیض و شکاف طبقاتی کاهش نیافته‬ ‫بلکه دریافتی های باالتر رشد بیشتری داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمی��د نجف ب��ا بی��ان اینکه کارگ��ران و‬ ‫حقوق بگیران در زمان بروز مش��کالت تحمل‬ ‫فق��ر را دارند و صب��وری و همراهی می کنند‬ ‫ام��ا چیزی که باعث ش��کنندگی و نارضایتی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تبعیض است‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬در‬ ‫جریان افزایش دس��تمزد س��ال ‪ ۹۸‬با نوعی‬ ‫پیچیدگی روبه رو بودیم؛ ابتدا افزایش پلکانی‬ ‫دستمزدها مطرح و با توجه به میزان دریافتی‬ ‫مقرر شد تا افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۸‬درصدی لحاظ‬ ‫ش��ود اما مدتی بعد بح��ث افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومانی حقوق ها به میان امد و در نهایت ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان به حقوق کارگ��ران‪ ،‬کارمندان و‬ ‫بازنشستگان اضافه شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد ادام��ه داد‪ :‬هدف از‬ ‫افزایش پلکانی دس��تمزدها‪ ،‬کاهش ش��کاف‬ ‫طبقاتی بود اما در عم��ل دریافتی های باالی‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۵‬میلیون تومان رش��د حقوق داش��تند‬ ‫که یک تخلف بزرگ به ش��مار می رود چراکه‬ ‫قانون مص��وب مجلس م�لاک تصمیم گیری‬ ‫برای افزایش حقوق ها در سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫نجف افزود‪ :‬بازنشس��ته ای که بر فرض یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان حقوق می گرفته‬ ‫اکنون دریافتی او با افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی‬ ‫ب��ه یک میلی��ون و‪ ۶۰۰‬هزار تومان رس��یده‬ ‫اس��ت اما در حقوق های باالتر افزایش��ی یک‬ ‫ت��ا دو میلیون تومان را ش��اهد بودیم‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬از ای��ن ماه که احکام جدید صادر ش��ده‬ ‫و می��زان دریافتی کارمندان و بازنشس��تگان‬ ‫ملموس ترمی ش��ود‪ ،‬بازتاب منفی این مسئله‬ ‫نیز مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ریشه بروز چنین مسئله ای را در ضعف‬ ‫قانون دانست و گفت‪ :‬متاسفانه در قوانین خود‬ ‫به قدری تبصره و ماده واحده می گذرانیم که‬ ‫کل قانون را زیر سوال می بریم و در اداره ها و‬ ‫شرکت های خصوصی و خصولتی‪ ،‬راه های فرار‬ ‫در قوانی��ن به قدری زیاد اس��ت که در عمل‪،‬‬ ‫اص�لاح چنین س��اختاری ممکن نیس��ت به‬ ‫همین دلیل با پرداخت حقوق ها و پاداش های‬ ‫نجومی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به تازگ��ی ماموریت ه��ای وی��ژه ای ب��رای فرمانداران‬ ‫کل کش��ور در نظر گرفته ش��ده که کم��ک می کند این‬ ‫تاخیره��ا ایجاد نش��ود‪ .‬در این زمینه مع��اون هماهنگی‬ ‫اقتصادی وزیر کش��ور گفته اس��ت که ‪ ۷‬ماموریت ویژه‬ ‫برای فرمانداران سراس��ر کشور در راستای رفع مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬حفظ و افزایش فرصت های ش��غلی‪،‬‬ ‫رفع مش��کالت کارخانجات و نیز رونق تولید تبیین شده‬ ‫و انه��ا موظف به اجرای دقیق این ماموریت ها در س��ال‬ ‫جاری هستند‪.‬‬ ‫بابک دین پرست با بیان اینکه براساس این ‪ ۷‬ماموریت‪،‬‬ ‫فرمانداران وظیفه دارند طبق فهرست ارائه شده از تعداد‬ ‫واحده��ای فعال و اش��تغال انها‪ ،‬نس��بت ب��ه مراقبت و‬ ‫جلوگی��ری از بروز مش��کل ب��رای واحده��ای تولیدی و‬ ‫احتمال کاهش تعداد ش��اغالن انها اقدام ها الزم را انجام‬ ‫دهند به ایرنا گفت‪ :‬به فرمانداران ابالغ شده ضمن نظارت‬ ‫بر واحدهای تولیدی با فعالیت کمتر از ظرفیت اس��می‬ ‫تالش و پیگیری کنند تا بر میزان تولید و تعداد اشتغال‬ ‫انها افزوده ش��ود‪ .‬همچنین فرمانداران موظف هس��تند‬ ‫ضمن شناسایی واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد علت‬ ‫را بررسی و در راستای فعال سازی دوباره انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫علی اکبر کریمی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫جعف��رزاده اظه��ار کرد ‪ :‬در برخی موارد دیده ش��ده‬ ‫که س��تادهای تس��هیل و رفع موانع تولید برای اینکه‬ ‫امار مناس��بی از خود ارائه کنند‪ ،‬واحدهایی که بحران‬ ‫پیچیده داشتند را رها کرده و به مشکالت کم اهمیت تر‬ ‫پرداخته اند‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود امار س��تادها‬ ‫رشد کند اما در واقع کاری انجام نمی شود‪ .‬دولت ارائه‬ ‫امار را باید بر مبنای میزان اشتغالزایی‪ ،‬ارزاوری‪ ،‬سطح‬ ‫تولید و نوع تولید در نظر بگیرد‪ .‬در این صورت چنین‬ ‫مشکالتی نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره وضعیت ستادهای تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬این س��تادها تاکنون عملکرد‬ ‫موفقی داشته و توانسته اند مشکالت بسیاری را برطرف‬ ‫کنند‪ .‬با این حال طبیعی اس��ت که برخی نارسایی ها‬ ‫هم وجود داش��ته باش��د‪ .‬باید این موض��وع را در نظر‬ ‫داش��ته باش��یم که چند سال از تش��کیل این ستادها‬ ‫می گذرد و هنوز مشکالتی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره افزایش اختیارات استانی مدیران توضیح‬ ‫داد‪ :‬در زمان تش��کیل س��تادهای تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولی��د بس��یاری از مدیران اس��تانی به ان��دازه امروز‬ ‫از مش��کالت واحده��ای صنعت��ی اگاهی نداش��تند و‬ ‫نمی دانس��تند که باید چه ش��یوه ای را برای رفع یک‬ ‫مش��کل در نظر بگیرند‪ .‬این در حالی اس��ت که امروز‬ ‫این توان در مدیران وجود دارد و انها نیز بر اثر گذشت‬ ‫زمان و بررس��ی مشکالت توانس��ته اند درک دقیقی از‬ ‫واحده��ای صنعتی داش��ته باش��ند‪ .‬به همین س��بب‬ ‫طبیعی اس��ت که امروز نیاز به اختیارات بیشتری هم‬ ‫داشته باشند‪ .‬رفته رفته اگاهی و اختیار مدیران بیشتر‬ ‫می ش��ود و این موضوع س��رعت فعالیت ه��ا را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حفظ تولید‬ ‫اولویت اول‬ ‫و اخر‬ ‫عبور از گلوگاه های تولید با سرعت بیشتر‬ ‫تفویض اختیار به ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫از جمله دغدغه های بس��یاری از مدیران اس��تانی است‪.‬‬ ‫به گفته مدیران استانی باید تصمیم ها در سطح استان ها‬ ‫گرفت��ه ش��ود و به جز موارد خاص‪ ،‬نی��ازی به هماهنگی‬ ‫با مرکز وجود نداش��ته باش��د‪ .‬این موضوع در سال های‬ ‫گذشته تا حد قابل توجهی انجام شده است‪ .‬با اغاز دولت‬ ‫یازدهم که س��تادهای تس��هیل و رفع موانع تولید شکل‬ ‫گرف��ت‪ ،‬بحث افزایش قدرت مدیران اس��تانی نیز مطرح‬ ‫شد‪ .‬با این حال هنوز مدیران استانی معتقدند در برخی‬ ‫موارد نیازی به هماهنگی با مرکز و دریافت مجوز وجود‬ ‫ندارد اما به دلیل س��طح قدرت پایین مدی��ران باید این‬ ‫کار انجام شود‪ .‬مشکلی که در این زمینه ایجاد می شود‪،‬‬ ‫تاخیر در انجام اموری است که به رشد و بقای واحدهای‬ ‫صنعت��ی اس��یب می زن��د‪ .‬در ش��رایط کنون��ی به دلیل‬ ‫مشکالت اقتصادی کش��ور زمانی که واحدهای تولیدی‬ ‫با یک مش��کل روبه رو می شوند باید هرچه سریع تر ان را‬ ‫برطرف کنند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬تاخیر در بررس��ی وضعیت‬ ‫واحدهای تولیدی اس��یب های زیادی به تولیدکنندگان‬ ‫وارد می کند و باید از این تاخیرها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نانوپوشش ها و‬ ‫مزیت ها‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫کارشناسان صنعت خودرو در گفت وگو با‬ ‫ویژه‬ ‫بازسازی‬ ‫اتوبوس های فرسوده‬ ‫مطرح کردند‪:‬‬ ‫«رقابت» در میدان «انحصار» دور باطل است‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فربد زاوه‬ ‫شورای رقابت‬ ‫حدود یک دهه‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫خودرو را‬ ‫برعهده داشت‬ ‫و اگر قرار‬ ‫بود فعالیتی‬ ‫در زمینه‬ ‫ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫انجام دهد باید‬ ‫انحصار این‬ ‫بازار را برطرف‬ ‫می کرد‬ ‫قیمت گذاری خودرو از سوی شورای ملی رقابت در‬ ‫نیمه نخست دهه ‪ ۹۰‬کلید خورد‪ .‬پس از افزایش نرخ‬ ‫دالر از ح��دود هزارتومان به ‪۳‬هزار تومان به دس��تور‬ ‫رئیس جمه��وری وقت(دول��ت ده��م) در بهم��ن ‪۹۱‬‬ ‫قیمت گذاری خودرو برعهده شورای رقابت قرار گرفت‬ ‫و این امر از سال ‪ ۹۲‬اجرایی شد‪.‬‬ ‫این مسئله در ادامه گالیه هایی را از سوی صنعتگران‬ ‫حوزه خودرو(خودروس��ازان و قطعه س��ازان) به دنبال‬ ‫داش��ت‪ .‬با افزایش نرخ مواداولیه و روند روبه رشد نرخ‬ ‫محص��والت فلزی و غیرفلزی موردنیاز خودروس��ازان‬ ‫و قطعه سازان‪ ،‬عنوان می ش��ود نرخ تمام شده افزایش‬ ‫زی��ادی یافته و با قیمت های تعیین ش��ده از س��وی‬ ‫شورای رقابت‪ ،‬فرایند تولید با زیان همراه شده است‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان تاکید داش��تند همان گونه که ش��ورای‬ ‫رقاب��ت در قیمت گذاری خودرو دخال��ت دارد باید در‬ ‫مس��ئله تعیین نرخ محصوالت پتروش��یمی و فلزاتی‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و‪ ...‬نیز ورود کند‪.‬‬ ‫در نهای��ت با درخواس��ت های مک��رر صنعتگران با‬ ‫ عنوان ازادس��ازی نرخ خودرو‪ ،‬در ماه های پایانی سال‬ ‫‪ ۹۷‬مس��ئولیت از ش��ورای رقابت به ستاد تنظیم بازار‬ ‫محول و مقرر ش��د از ابتدای بهمن ‪ ۹۷‬خودروس��ازان‬ ‫محص��والت خ��ود را ‪۵‬درصد زی��ر نرخ حاش��یه بازار‬ ‫به فروش برسانند‪ .‬به این ترتیب نرخ کارخانه خودروهای‬ ‫کمتر از ‪۴۵‬میلیون تومان که بر عهده ش��ورای رقابت‬ ‫بود‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬البته نرخ تعیین شده بر مبنای نرخ‬ ‫همان محصوالت در بازار اول بهمن است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬اخبار حکایت از ورود دوباره شورای رقابت‬ ‫به موض��وع قیمت گ��ذاری خودروها دارد زی��را عنوان‬ ‫می شود در چند ماه گذشته ستاد تنظیم بازار و سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نتوانسته اند‬ ‫بازار خودرو را س��اماندهی کنن��د‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی در ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی‬ ‫بازار خودرو در ‪ 29‬اردیبهش��ت امسال مسئله تعیین‬ ‫نرخ خودروها را به عهده شورای ملی رقابت گذاشتند‪.‬‬ ‫مجلس در جلس��ه علنی طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫به بررس��ی پیشنهاد بهرام پارس��ایی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اص��ل ‪ ۹۰‬پرداخت که مربوط به م��اده«‪ »۶‬این طرح‬ ‫بود‪ .‬براساس این ماده قانون‪ ،‬شرکت های خودروسازی‬ ‫موظف هس��تند هنگام فروش‪ ،‬نرخ تمام شده خودرو‪،‬‬ ‫درصد س��ود و نرخ قطعی را محاسبه و به شورای عالی‬ ‫رقابت اعالم کنند‪ .‬در ادامه این ماده قانون امده است‬ ‫که تخل��ف از این امر جرم به ش��مار ام��ده و مرتکب‬ ‫ان ب��ه یکی از مجازات ه��ای تعزیزی درجه ‪ ۶‬موضوع‬ ‫ماده«‪ »۱۹‬قان��ون مجازات اس�لامی مصوب ‪۹۲.۲.۱‬‬ ‫محک��وم می ش��ود‪ .‬ضمن انک��ه پارس��ایی در توضیح‬ ‫پیش��نهادش گفته بود‪ ،‬درحال حاضر نظارتی بر نحوه‬ ‫قیمت گذاری خودرو وجود ندارد‪ .‬خودروس��ازان سود‬ ‫را در گران ک��ردن قیمت خ��ودرو می بینند و طبیعی‬ ‫اس��ت در این ش��رایط بیش از ‪۴۰۰‬ه��زار تعهد انجام‬ ‫نش��ده وجود داشته باشد‪ .‬با این پیش��نهاد نظارت بر‬ ‫قیمت گذاری و راس��تی ازمایی ان انجام ش��ده و دیگر‬ ‫خودروس��ازان به بهانه نبود قطع��ات حدود ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو را نمی توانند انبار کنند که نتیجه ان افزایش‬ ‫شدید نرخ خودرو در بازار باشد‪.‬‬ ‫در این گزارش به واکاوی موضوع ورود کردن‬ ‫یا ورود نکردن ش��ورای رقابت به مسئله قیمت گذاری‬ ‫خودرو پرداخت و کارشناسان نیز استدالل های خود را‬ ‫مطرح کردند‪ .‬برخی معتقدند زمانی که شورای رقابت‬ ‫حضور داشت نیز بازار دچار اشفتگی بود و بعضی هم‬ ‫بر این باور هس��تند ورود خودروس��ازان مستقل بازار‬ ‫خودرو را از وضعیت فعلی نجات می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سکوت شورای رقابت هنگام انحصار‬ ‫تردیدی نیس��ت صنعت خودرو کشور و به طبع بازار‬ ‫ان انحصاری است و حضور شورای رقابت برای نظارت‬ ‫و کنت��رل بر قیمت ه��ا در این ب��ازار انحصاری‪ ،‬امری‬ ‫طبیعی اس��ت‪ .‬فربد زاوه‪ ،‬یکی از کارشناس��ان خودرو‬ ‫درب��اره ورود کردن یا ورود نکردن ش��ورای رقابت به‬ ‫موضوع قیمت گذاری خودرو به‬ ‫گفت‪ :‬ش��ورای‬ ‫علی خاکساری رفسنجانی رقاب��ت حدود یک دهه در این وادی حضور داش��ت و‬ ‫اگر قرار ب��ود فعالیتی درباره س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫تا زمانی که‬ ‫انجام دهد باید انحصار این بازار را برطرف می کرد‪.‬‬ ‫وجود‬ ‫انحصار‬ ‫زاوه درباره اینکه ایا ش��ورای رقاب��ت دارای چنین‬ ‫دارد‪ ،‬نمی توان اختیاری بوده‪ ،‬افزود‪ :‬شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای‬ ‫برای بازار خودرو اس��ت‪ ،‬نه نهاد قیمت گذار‪ .‬قیمت گذاری جزو ش��غل‬ ‫اتفاق مثبتی رقم عملیاتی این ش��ورا نبوده تا با نوشتن فرمول قیمت ها‬ ‫را تعیین کند‪ .‬وظیفه این نهاد‪ ،‬رفع انحصار بوده است‪.‬‬ ‫زد‪ .‬برای رفع‬ ‫او اف��زود‪ :‬در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دولت‬ ‫مشکالت این‬ ‫یازده��م وقتی اصرار بر انحصاری ک��ردن این صنعت‬ ‫بخش‪ ،‬یک راهکار و واردات ممن��وع ش��د و ح��ال پرس��ش این اس��ت‬ ‫ک��ه چ��را ش��ورای رقابت متعرض نش��د؟ چرا ش��ورا‬ ‫بیشتر وجود‬ ‫این دس��تور را لغو نک��رد؟ از س��ال ‪ ۹۴‬وزیر به دنبال‬ ‫ندارد که ان هم‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودرو بود‪ .‬ابت��دا واردات خودرو‬ ‫تعطیلی شورای برای غیرنمایندگی ها(گری مارکت ها) حذف ش��د که‬ ‫رقابت و شورای در نهای��ت دیدیم ح��دود ‪۳۰‬هزار خ��ودرو در همین‬ ‫سیاست گذاری زمان ممنوعیت ثبت س��فارش ش��ده بودند‪ .‬ش��ورای‬ ‫رقاب��ت در این دوره چ��ه اقدامی انجام داد؟ در فضای‬ ‫خودرو است‬ ‫پس��ابرجام و ورود برخی شریکان خارجی که اصرار بر‬ ‫این بود فقط با این خودروس��ازان همکاری ش��ود چرا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل خودروهای س��نگین از‬ ‫جمله اتوبوس و کش��ند ه بس��یار فرس��وده است‬ ‫و خ��ود معضلی ب��رای محیط زیس��ت و اقتصاد‬ ‫در س��طح کالن کشور به ش��مار می رود؛ ازاین رو‬ ‫اجرای طرح نوس��ازی ناوگان حمل ونقل کشور‬ ‫بهمن ‪ ۹۶‬از س��وی رئیس جمهوری ابالغ ش��د‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ناوگان باری‪ ،‬سهم قابل توجهی از‬ ‫درامد کش��ورها به ویژه کش��ورهای توسعه یافته‬ ‫را ب��ه خ��ود اختص��اص داد ه و کش��ورهای در‬ ‫مسیر توس��عه در این باره سرمایه گذاری زیادی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ام��روزه نقش حمل ونقل در توس��عه‬ ‫بازرگان��ی و م��راودات تجاری بس��یار کلیدی و‬ ‫غیرقابل انکار اس��ت‪ .‬در سیاست های کلی بخش‬ ‫حمل ونق��ل ابالغی رهبر معظ��م انقالب کاهش‬ ‫مصرف انرژی‪ ،‬کاهش الودگی زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫افزایش ایمنی و نیز تناس��ب بین زیرس��اخت و‬ ‫ن��اوگان مدنظر ویژه ق��رار گرفته و بر بهره گیری‬ ‫از موقعیت ترانزیتی کش��ور و افزایش س��هم در‬ ‫بازار حمل ونقل بین المللی تاکید ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین در متن س��ند چش��م انداز ‪ ،۱۴۰۴‬در‬ ‫بخ��ش امور اقتصادی به فراهم کردن زمینه های‬ ‫الزم ب��رای تحقق رقابت پذیری کاالها و خدمات‬ ‫کش��ور در س��طح بازارهای داخل��ی و خارجی و‬ ‫ایجاد س��ازکارهای مناسب برای توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی اش��اره شده که به طورمستقیم به بحث‬ ‫توس��عه حمل ونقل اشاره دارد‪ .‬در این راستا باید‬ ‫در برنامه ریزی ه��ای اینده‪ ،‬فضای رقابت پذیری‬ ‫در حوزه حمل ونقل ایجاد شود‪.‬‬ ‫در این ب��اره ایران خ��ودرو یک��ی از فعاالن این‬ ‫ح��وزه ب��وده که تالش ب��رای نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل خودروهای سنگین دارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایران خ��ودرو دی��زل گفت‪ :‬س��هم ایران خودرو‬ ‫دی��زل در بازار خودروهای تجاری و س��نگین از‬ ‫‪۳.۵‬درصد س��ال ‪ ۹۶‬به حدود ‪۱۶‬درصد در سال‬ ‫‪ ۹۷‬رسیده که بیش از ‪ ۵‬برابر است‪ .‬این افزایش‬ ‫در بازه زمانی ‪ ۱۲‬ماه محقق شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مهدی یونس��یان با‬ ‫بیان اینکه تولید س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به ‪ ۹۶‬بیش‬ ‫از ‪۷۰‬درصد رش��د داشته‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت ساالنه‬ ‫ایران خودرو دیزل ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬هزار خودرو سنگین‬ ‫اس��ت که درحال حاضر به دلیل برخی مشکالت‬ ‫بهره ب��رداری از تم��ام این ظرفی��ت امکان پذیر‬ ‫نیست‪ .‬وی برنامه تولید امسال ایران خودرو دیزل‬ ‫را تولی��د ‪ ۴‬هزار خ��ودرو اعالم کرد و گفت‪ :‬انواع‬ ‫کامیون‪ ،‬کش��نده‪ ،‬کامیون س��بک‪ ،‬پیکاپ‪ ،‬ون‪،‬‬ ‫مینی بوس و اتوبوس در سبد تولیدات این شرکت‬ ‫قرار دارند‪ .‬یونس��یان تصریح ک��رد‪ :‬ایران خودرو‬ ‫دیزل تنها ش��رکت ایرانی اس��ت که توان تولید‬ ‫انوع محصوالت تجاری و سنگین و نیمه سنگین‬ ‫باری و مس��افری را به صورت همزمان دارد‪ .‬وی‬ ‫بازس��ازی اتوبوس های فرس��وده را از برنامه های‬ ‫مهم این ش��رکت عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫نبود بودجه کافی برای نوس��ازی و خرید اتوبوس‬ ‫از سوی ش��رکت اتوبوسرانی‪ ،‬ایران خودرو دیزل‬ ‫بازسازی اتوبوس های فعلی ناوگان اتوبوسرانی را‬ ‫در دستورکار قرار داده است‪ .‬وی صرفه اقتصادی‬ ‫و صرفه جویی در منابع مالی را از مزیت های این‬ ‫اقدام دانس��ت و گفت‪ :‬بازسازی اتوبوس و تبدیل‬ ‫ان از ش��رایط فرس��ودگی و االیندگ��ی ب��اال به‬ ‫خ��ودرو دارای اس��تاندارد االیندگی یورو ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫بودجه ای کمتر از یک سوم خرید اتوبوس نو نیاز‬ ‫دارد که ایران خودرو دیزل با توجه به محدودیت‬ ‫منابع مالی و مشکالت نقدینگی این روش را در‬ ‫دس��تورکار قرار داده است‪ .‬یونس��یان ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر همکاری هایی را با ش��هرداری های‬ ‫برخی ش��هرها ب��رای اج��رای این پ��روژه اغاز‬ ‫کرده ای��م‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه ت��وان خرید و‬ ‫نوس��ازی مینی بوس و اتوبوس در ش��رکت های‬ ‫خصوصی وجود ندارد توان نوسازی در این بخش‬ ‫توسط ایران خودرو دیزل را ساالنه ‪۲‬هزار خودرو‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬اتوبوس ش��هری در اقتصاد‬ ‫و س��اختار حمل ونقل ایران به گونه ای اس��ت که‬ ‫نوس��ازی ان نیازمند حمایت مس��تقیم دولت و‬ ‫اختصاص بودجه و تس��هیالت مناس��ب است‪ .‬او‬ ‫واردات اتوبوس کارکرده را اقدامی غیرتخصصی‬ ‫و عجوالن��ه خواند و گفت‪ :‬ه��ر اتوبوس وارداتی‬ ‫دس��ت دوم نیازمن��د ش��بکه خدمات��ی‪ ،‬اب��زار‬ ‫مخص��وص‪ ،‬ام��وزش نیروی انس��انی و قطعات‬ ‫یدکی اس��ت که مستلزم سرمایه گذاری سنگین‬ ‫و قابل توجهی اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بازس��ازی‬ ‫اتوبوس های فرسوده عالوه بر هزینه بسیار کمتر‬ ‫از واردات دس��ت دوم‪ ،‬ش��بکه خدماتی مناسبی‬ ‫نی��ز در اختی��ار مصرف کنندگان ق��رار می دهد‪.‬‬ ‫یونسیان خاطرنشان کرد‪ :‬اتوبوس های بازسازی‬ ‫شده تا ‪ ۱۲‬ماه از مزیت های گارانتی نیز بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو از س��وی ش��ورای ملی رقابت در نیمه نخس��ت‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬کلید خورد‪ .‬پ��س از افزایش نرخ دالر از ح��دود هزار تومان‬ ‫به ‪۳‬هزار تومان به دستور رئیس جمهوری وقت(دولت دهم) در بهمن‬ ‫‪ ،۹۱‬قیمت گ��ذاری خودرو بر عهده ش��ورای رقابت ق��رار گرفت و این‬ ‫امر از س��ال ‪ ۹۲‬اجرایی شد که گالیه هایی را از سوی صنعتگران حوزه‬ ‫خودرو(خودروسازان و قطعه سازان) به دنبال داشت‬ ‫شورای رقابت ورود نکرد؟ چرا هنگامی که تعرفه های‬ ‫واردات خ��ودرو افزای��ش می یابد‪ ،‬این ش��ورا معترض‬ ‫نمی شود؟‬ ‫زاوه در پاس��خ به این پرس��ش که در این ش��رایط‬ ‫ش��ورای رقابت بای��د چ��ه کاری می کرد ک��ه نکرده‬ ‫اس��ت‪،‬گفت‪ :‬بای��د روی بخش��نامه های صادر ش��ده‬ ‫نظ��ارت و در مقاب��ل با برخ��ی رفتاره��ای انحصاری‬ ‫برخورد می کرد‪ .‬باید مانع ممنوعیت واردات می ش��د‬ ‫و ب��ا انحصاری ش��دن ها مقابل��ه می کرد‪ .‬اج��ازه داد‬ ‫فضا بس��ته و بس��ته تر ش��ود‪ .‬قیمت گذاری خودرو در‬ ‫قانون جزو وظایف ش��ورای رقابت نیس��ت‪ ،‬بلکه برای‬ ‫دوره گذار تا زمانی که موانع انحصار رفع ش��ود‪ ،‬ش��ورا‬ ‫به عنوان مرجعی برای اینکه فروشنده اجحافی در حق‬ ‫مصرف کننده نکن��د‪ ،‬می تواند ورود کرده و برای دوره‬ ‫کوتاهی روی این امر نظارت داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫روی��ه ش��ورای رقاب��ت منجر ب��ه رقابتی ش��دن بازار‬ ‫خودرو نش��ده و در واقع تمام وق��ت خود را روی این‬ ‫موضوع می گذارد که پراید‪۲۲ ،‬میلیون تومان است یا‬ ‫‪۲۱‬میلیون و ‪۸۳۰‬هزار تومان‪ .‬این ش��یوه عملکرد ایا‬ ‫مشکل رقابت را در کشور حل می کند؟‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬اصوال ش��ورای رقابت در یک مس��یر‬ ‫غلط قرار گرفته که این حرکت ان نه منجر به توسعه‬ ‫صنع��ت خودرو می ش��ود و نه فضای رقابت��ی در بازار‬ ‫به وجود می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج دولت از بنگاهداری‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده هیچ کدام از ش��رایط‬ ‫فعلی رضایت ندارند‪ .‬زاوه در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫برای خ��روج بازار خودرو از وضعی��ت موجود و تولید‬ ‫رقابتی راهکار چیست‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راه حل خروج دولت‬ ‫از بنگاهداری اس��ت و ت��ا زمانی که دول��ت و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متوجه این مس��ئله نیس��تند‬ ‫که ش��ان و منزلت شان باالتر از یک رئیس بنگاه بودن‬ ‫اس��ت مشکالت حل نشده و سرنوشت صنعت نساجی‬ ‫برای صنعت خودرو هم رقم می خورد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مهم نیس��ت حتی مالکیت س��هام ها برای‬ ‫کیس��ت‪ .‬برخی گروه های خودروسازی به شکل اسمی‬ ‫خصوصی اس��ت و دولت در ان سهامی ندارد اما مجاز‬ ‫نیس��تند در فضای رقابت��ی محصولی را به بازار عرضه‬ ‫کنند‪ .‬در واقع مدل بنگاهداری دولتی باعث ش��ده ما‬ ‫در هم��ه حوزه ها دچ��ار از بین رفتن منابع ش��ویم و‬ ‫ش��رکت های داخلی ضعیف و زیان ده ش��وند‪ .‬از تولید‬ ‫خودروهای بی کیفیت و پرمصرف به جز اینکه س��الی‬ ‫ح��دود ‪۳۰‬ه��زار نفر کش��ته به جا می گ��ذارد و چند‬ ‫هزار میلی��ارد تومان ضرر برای خودروس��ازان‪ ،‬روزانه‬ ‫رقمی ح��دود ‪۷۰۰‬میلیارد تومان یارانه س��وخت هم‬ ‫می پردازی��م‪ .‬به این ترتی��ب یعنی همی��ن رقم صرف‬ ‫الودگ��ی هوا می کنیم‪ .‬تمام ای��ن چرخه معیوب برای‬ ‫این اس��ت که حاضر نیس��تیم از بنگاه��داری دولتی‬ ‫دس��ت برداریم‪ .‬دولت باره��ا در این باره صحبت کرده‬ ‫ام��ا هیچ گاه به طور جدی ب��ه وزیرش اصرار نکرده ان‬ ‫را اجرایی کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو ادامه داد‪ :‬دول��ت روحانی‬ ‫در همای��ش س��وم خودروی��ی عن��وان ک��رد دول��ت‬ ‫بنگاه��دار خوب��ی نیس��ت و بای��د از ان خارج ش��ود‬ ‫ول��ی خود دول��ت برخ�لاف جهت در ح��ال حرکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ازاد و رفع موانع توسعه‬ ‫پیش از این برخی صنایع به س��وی خصوصی سازی‬ ‫حرک��ت کردن��د و خصوصی ش��دند اما ج��ز بدهی و‬ ‫ورشکس��تگی عایدی نداش��تند‪ .‬زاوه در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا بخش خصوصی توانمند داریم تا بتواند‬ ‫از عهده مدیریت این صنع��ت بزرگ براید‪ ،‬گفت‪ :‬ان‬ ‫صنایع خصوصی نش��دند بلکه اقتصادی س��ازی شدند‬ ‫و تا زمانی ک��ه فکر کنیم برای خصوصی س��ازی باید‬ ‫اهلیت سنجی کنیم ش��اهد چالش های بعدی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬چند روز پیش از باطل اعالم کردن‬ ‫یکی از معامالت خصوصی س��ازی از س��وی س��ازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور‪ ،‬معاون وزیر ان را نماد موفقیت‬ ‫عن��وان ک��رده بود‪ .‬بنابرای��ن تا زمانی ک��ه صحبت از‬ ‫اهلیت س��نجی است و اینکه هر کسی حق ورود ندارد‬ ‫یعنی نمی خواهیم صنعتی خصوصی شود و این یعنی‬ ‫هم��ان بنگاهداری دولتی اما یک پله پنهان تر‪ .‬در بازار‬ ‫خودرو باید اجازه دهیم هر کس می تواند محصولی با‬ ‫معیار اس��تانداردهای موجود تولید کند و بفروشد به‬ ‫ای��ن ح��وزه ورود کند‪ .‬یا به هر کس ک��ه می تواند در‬ ‫ب��ازار خودرو وارد کند و فروش داش��ته باش��د‪ ،‬مجوز‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫وی در توضیح توانمندی بخش خصوصی برای اداره‬ ‫صنع��ت خودرو گف��ت‪ :‬مگر بخش مس��کن از خودرو‬ ‫کوچک تر اس��ت؟ در بخش ساخت وساز مسکن کسی‬ ‫اهلیت افراد را بررس��ی نمی کند‪ .‬هرگاه بازار ازاد شود‬ ‫افراد توانمند هم فرصت ظهور خواهند داش��ت‪ .‬زمانی‬ ‫گفته می ش��د در صنعت لوازم خانگی کسی از بخش‬ ‫خصوص��ی توانای��ی تولید ندارد ام��ا دیدیم که بخش‬ ‫خصوصی توانس��ت از عه��ده کار براید و باعث افتخار‬ ‫کشور هم شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو در ادامه به تجربه ترکیه اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ترکیه برای اینکه بازارش را س��اماندهی‬ ‫کن��د تعرفه را روی ش��ماره گذاری محصول داخلی یا‬ ‫خارج��ی قرار داد‪ .‬هر کس که می خواس��ت خودرویی‬ ‫را ش��ماره کن��د باید بر اس��اس جدول تدوین ش��ده‬ ‫تعرف��ه می پرداخ��ت‪ .‬به این ترتیب مالی��ات بر درامد‬ ‫خودروهای وارداتی به همین ش��یوه دریافت می ش��د‬ ‫که از خودروهای داخلی هم مالیات اخذ می ش��د‪ .‬اما‬ ‫درصدها متفاوت بود و به جای فشار روی مصرف کننده‬ ‫بر تاجر و بازرگان بود تا به دنبال تولید داخل بروند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬قطعه سازان و خودروسازان‬ ‫واحدهای کوچکی نیستند و با فشار رقابتی در بازار به‬ ‫سوی تولید اقتصادی حرکت می کنند‪.‬‬ ‫زاوه در ادام��ه به وضعیت بازار خودروهای س��نگین‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بازار خودروهای تجاری در دست‬ ‫دولت نیست و دو شرکت خصوصی یکی تولید اتوبوس‬ ‫و دیگری کامیون اس��کانیا را بر عه��ده دارد‪ .‬پیش از‬ ‫تحریم ش��رکت ایرانی که تولید اتوبوس داشت جزو ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۵‬تولیدکننده بزرگ اسکانیا در جهان بود و به لحاظ‬ ‫کیفیت با ش��رکت مادر تفاوتی نداش��ت‪ .‬اتوبوس های‬ ‫ایرانی تا حدودی همس��طح اتوبوس های اروپایی است‬ ‫ی برای چن��د دهه پیش‬ ‫ام��ا مدل خودروهای س��وار ‬ ‫هس��تند؛ بنابراین اجازه دهی��م بخش خصوصی ورود‬ ‫کند و بازار تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سود در تعطیلی شوراها و ستادها‬ ‫در ادامه‪ ،‬علی خاکساری رفس��نجانی از کارشناسان‬ ‫گفت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫اقتصادی کش��ور به‬ ‫و تجارت نتوانس��ته مدیریت درس��تی برای صنعت و‬ ‫بازار خودرو داش��ته باش��د‪ .‬ضمن انکه شورای رقابت‬ ‫هم نتوانسته و نمی تواند تاثیری بر بازار خودرو داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در نتیجه این ش��ورا باید تعطیل شود‪ .‬مدیران‬ ‫این ش��ورا شناختی نس��بت به صنعت خودرو نداشته‬ ‫و نمی توانند عملکرد مناس��بی برای س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو داش��ته باش��ند‪ .‬ت��ا زمانی که انحص��ار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬نمی ت��وان برای بازار خ��ودرو اتفاق های مثبتی‬ ‫رقم زد‪ .‬برای رفع مش��کالت این بخ��ش‪ ،‬یک راهکار‬ ‫بیشتر وجود ندارد که ان هم تعطیلی شورای رقابت و‬ ‫شورای سیاست گذاری خودرو است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬قطعه س��ازان به نوعی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت را گمراه کرده اند‪ .‬اگر درهای کش��ور برای‬ ‫منافع اقتصادی کشور به روی تولیدکنندگان مستقل‬ ‫خارج��ی ب��از و انحص��ار از صنعت خ��ودرو و ‪ ۶‬تا ‪۷‬‬ ‫قطعه س��از خاص خارج ش��ود هیچ نیازی به ش��ورای‬ ‫رقابت و ستاد تنظیم بازار و نیز شورای سیاست گذاری‬ ‫خودرو نیست‪ .‬با شکسته شدن انحصار و رقابتی شدن‬ ‫بازار خودروهای باکیفیت و نرخ مناس��ب معادل ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۶‬م��اه حقوق افراد وارد بازار می ش��ود‪ .‬هر زمان افراد‬ ‫بتوانن��د معادل ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه حق��وق خود یک خودرو با‬ ‫اس��تاندارد روز جهانی خری��داری کنند می توان گفت‬ ‫بازار خودرو اصالح شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه عالمه اظهارکرد‪ :‬اشفتگی‬ ‫ب��ازار خودرو ج��زو بازی های قطعه س��ازان و مدیران‬ ‫خودروسازی است که در نهایت مردم و محیط زیست‬ ‫اس��یب می بینند‪ .‬با تعطیل شدن شوراهایی که برای‬ ‫بازار خودرو تصمیم گیری می کنند وضعیت رقابتی در‬ ‫این بازار به وجود امده و مش��کالت برطرف می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین تا زمانی که ش��وراها و ستادها تصمیم گیرنده‬ ‫باشند ما وضعیت مطلوبی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬حضور ش��رکت های مس��تقل خارجی‬ ‫کنار خودروسازان داخلی تولید را رقابتی کرده و بازار‬ ‫بسامان می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو با اش��اره به امر داخلی سازی‬ ‫قطع��ات گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر بومی س��ازی قطعات‬ ‫تبدیل به ترفندی از س��وی قطعه س��ازان خاص برای‬ ‫دس��تیابی به منافع مورد نظرش��ان ش��ده است‪ .‬روند‬ ‫اشتباه داخلی س��ازی برخی قطعه سازان‪ ،‬منافع مردم‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و صنعت خودرو را دچار چالش اساسی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید باکیفیت بازار خود را می یابد‬ ‫خاکساری رفس��نجانی در پاسخ به این پرسش که با‬ ‫فعالیت خودروسازان مستقل خارجی در کشور چگونه‬ ‫می توان منافع ملی در امر تولید و خودکفایی را حفظ‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت اش��تغالزایی می شود ضمن انکه‬ ‫اگر قطعه س��از داخلی بتواند محصوالتش را براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای جهان��ی و باکیفیت بس��ازد به س��ود‬ ‫ش��رکت های خارجی است که این قطعات را از داخل‬ ‫تامین کنند اما اگر قطعه س��از به دنبال انحصار باش��د‬ ‫خودروساز خارجی ان را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��گاه عالمه با بی��ان اینکه‬ ‫نیاز به تحمیل نیس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ام��روز معتبرترین‬ ‫خودروسازان بین المللی به دنبال قطعه سازانی هستند‬ ‫ک��ه قطعات را باکیفیت و نرخ مناس��ب به انها تحویل‬ ‫دهد‪ .‬ب��ه همین دلیل خودروس��ازان معتب��ر جهانی‬ ‫مانن��د بنز و ف��ورد قطعات خ��ود را به ش��رکت های‬ ‫چینی سفارش دادند و باکیفیت و نرخ مناسب از انها‬ ‫می خرند‪ .‬اگر قطعه ساز داخلی به این توانمندی دست‬ ‫یابد مطمئن باش��ید خودروسازان معتبر خارجی خود‬ ‫به دنبال خرید این قطعات خواهند امد‪.‬‬ ‫خاکساری رفسنجانی تاکید کرد‪ :‬خودروسازان معتبر‬ ‫جهان��ی خواه��ان محصوالت باکیفیت و ن��رخ رقابتی‬ ‫هستند و این اینکه این قطعات در چین یا هند تولید‬ ‫شود یا ایران‪ ،‬تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ارتقای سوددهی شرکت‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی‬ ‫صبا نور در سال ‪1397‬‬ ‫طرح انتقال اب عمان‬ ‫به سنگان جدی شد‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫پتروشیمی ایران‬ ‫تحریم پذیر نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ابراز خرسندی وزیر راه و شهرسازی از تولید ریل در ذوب اهن اصفهان‬ ‫برنامه ذوب اهن برای تولید ‪ ۱۰۰‬هزار تن ریل در سال جاری‬ ‫ش��رکت ذوب اهن تنها تولیدکننده ریل در کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت دارای ظرفیت تولید ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن ریل اس��ت و در نظر دارد در سال جاری به تولید‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن در نشست‬ ‫خب��ری با اصح��اب رس��انه در حاش��یه نمایش��گاه‬ ‫حمل ونق��ل ریلی عنوان کرد ک��ه ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪۳‬نوع ریل تولید می کند‪.‬‬ ‫تنی ریل با وزارت راه و شهرسازی منعقد کرده ایم که‬ ‫اندازه و ابعاد ریل برای خطوط مترو بسته به پیمانکار‬ ‫انها متفاوت است‪.‬‬ ‫یزدی زاده خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬واردات ریل به طور‬ ‫میانگین در س��ال های گذش��ته ‪ ۸۰‬هزار تن در سال‬ ‫بوده بنابراین مش��کلی در تامی��ن این میزان ریل در‬ ‫ذوب اهن وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل داخلی کیلویی ارزان تر از خارجی‬ ‫‹ ‹تولید ری�ل در ذوب اهن اصفهان باید‬ ‫شتاب بیشتری بگیرد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ذوب اهن‬ ‫به گزارش‬ ‫اصفهان در این نشس��ت خبری عنوان کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫ذوب اه��ن با پیش��ینه ‪ ۵۰‬س��اله در کش��ور س��بد‬ ‫محص��والت تولی��دی متنوعی دارد که یک��ی از انها‬ ‫ریل است‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬اقای‬ ‫اس�لامی وزیر راه و شهرسازی از غرفه ذوب اهن در‬ ‫این نمایش��گاه بازدید و عنوان ک��رد که ما باید ریل‬ ‫مورد اس��تفاده در خطوط ریلی کشور را از ذوب اهن‬ ‫اصفهان تامین کنیم تا نیازی به واردات این محصول‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬وی از تولید ریل و کیفیت ان رضایت‬ ‫داشت و تنها خواستار این موضوع بود که تولید ریل‬ ‫در ذوب اهن اصفهان شتاب بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به موانعی که تولید ریل را با‬ ‫کندی روبه رو می کند‪ ،‬گفت‪ :‬دو مانع بر سر راه تولید‬ ‫ریل وجود دارد که س��رعت ان را کند می کند؛ یکی‬ ‫ی مربوط‬ ‫بروکراسی طوالنی و بخش��ی هم سختگیر ‬ ‫به مباحث فنی در زمینه استانداردس��ازی اس��ت‪ .‬تا‬ ‫پی��ش از این بازرس ویژه اس��تاندارد ریل در کش��ور‬ ‫وجود نداشت‪.‬‬ ‫البته س��طح اس��تاندارد را خریدار باید تایید کند‬ ‫که هم اکنون س��ازمان راه اهن برای تایید اس��تاندارد‬ ‫موردنیاز خود‪ ،‬بازرس انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن همچنین خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫منصور یزدی زاده‪ :‬در زمینه صادرات ریل ذوب اهن مذاکراتی‬ ‫با کش��ورهای منطقه انجام داده ایم و درخواست هایی نیز داریم‪،‬‬ ‫چراکه این کشورها مزیت صادراتی مناسبی برای ما دارند‬ ‫ریل نیازمند شمش خاص خود است که البته زمانی‬ ‫ف��والد الیاژی یزد این محص��ول را تولید می کرد اما‬ ‫اکنون ب��ا نصب تجهی��زات گاززدای��ی این محصول‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماه اس��ت که در داخل ش��رکت ذوب‬ ‫اهن تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع ریل تولید شده در ذوب اهن‬ ‫ل در‬ ‫یزدی زاده در ادامه با اش��اره به تولید انواع ری ‬ ‫ذوب اهن عنوان کرد‪ :‬در ذوب اهن ‪ ۳‬نوع ریل شامل‬ ‫ری��ل یو‪ ،۳۳‬یو‪ ۶۶‬و اس‪ ۴۹‬تولید کرده ایم‪ .‬البته ریل‬ ‫یو‪ ۴۵‬را نیز به ش��کل ازمایش��ی تولید کرده ایم‪ .‬ریل‬ ‫یو‪ ۳۳‬بر اساس اس��تاندارد تولید می شد و ‪۸‬هزار تن‬ ‫از ان تولید شد که ‪۵‬هزار تن ان فروخته شد و برای‬ ‫مابقی محصول درخواس��ت تغییر ن��رخ را به راه اهن‬ ‫دادیم که در صورت موافقت ‪ ۴۰‬هزار تن دیگر از این‬ ‫ری��ل را تحویل خواهیم داد‪ .‬ری��ل یو‪ ۶۰‬را نیز تولید‬ ‫کرده ایم و تحویل خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولید ریل اس‪ ۴۹‬نی��ز مربوط به ریل‬ ‫مترو اس��ت و فروش ان را به مت��روی اصفهان اغاز‬ ‫کرده ای��م که حدود ‪ ۴‬هزار تن اس��ت‪ .‬یزدی زاده در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬به تازگی یک قرارداد ‪۱۵‬هزار‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن اصفهان درب��اره نرخ ریل ها‬ ‫نیز خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت ها بر اساس فهرست بهای‬ ‫بودجه تعیین شده و نرخ ‪ ۳‬ماه دوم سال ‪ ۹۷‬به نرخ‬ ‫‪۶‬هزار و ‪ 9۰۰‬تومان تعیین ش��ده؛ این درحالی است‬ ‫که امروز نرخ ریل که از مبدا وارد می ش��ود‪ ،‬کیلویی‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان است‪ .‬البته قیمت ها را براساس‬ ‫فهرست بهای بودجه روزامد خواهیم فروخت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وزارت راه و شهرسازی و همچنین‬ ‫راه اهن از شرایط تولید و باالبودن هزینه تولید اگاه‬ ‫هس��تند اما با این حال شرکت ذوب اهن قصد دارد‪،‬‬ ‫این محصول را به عنوان کاالی اس��تراتژیک همه گیر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای ‪ ۱۰۰‬هزار تن ریل در‬ ‫سال جاری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب اهن اصفهان با اش��اره به‬ ‫ظرفیت تولید ریل این ش��رکت عنوان کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫ری��ل ذوب اهن ‪ ۴۰۰‬هزار تن در س��ال اس��ت‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که میزان مصرف داخلی بین ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن در س��ال است که شرکت ذوب اهن با‬ ‫تغیی��رات جزئی در خط تولی��د می تواند به ظرفیت‬ ‫کامل خود برسد‪.‬‬ ‫یزدی زاده در پاس��خ به این پرسش که تولید ریل‬ ‫چه سوداوری برای شرکت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به یقین تولید‬ ‫ری��ل با ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار تن برای ش��رکت س��وداور‬ ‫اس��ت و امیدواریم در س��ال جاری تولی��د ریل را به‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن برسانیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرس��ش که ایا فناوری تولید‬ ‫ریل شما روزامد شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬صنعت فوالد‬ ‫یک صنعت مادر اس��ت و ب��ا ‪ ۳‬نوع کوره کار می کند‬ ‫که کوره نوع س��وم درحقیقت اخرین فناوری ان به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬از این رو خط تولید ریل چندان مهم‬ ‫نیس��ت انچه در ریل اهمیت دارد‪ ،‬اس��تاندارد تولید‬ ‫ریل اس��ت که باید مطابق با اخرین اس��تانداردهای‬ ‫روز جهان باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب اهن اصفهان همچنین با‬ ‫اشاره به میزان نیروهایی که در بخش تولید ریل کار‬ ‫می کنند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در کارگاه مربوط به بخش ریل‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬نفر و به طور مس��تقیم در خط تولید ریل‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬نفر مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫ی��زدی زاده همچین در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫س��رعت قطار روی ریل های تولید ش��ده ذوب اهن‬ ‫چه اندازه اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به طور معمول س��رعت‬ ‫قط��ار در ای��ران ح��دود ‪ ۱۲۰‬کیلومت��ر در س��اعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��رعت قطار روی ریل تولید شده ذوب اهن بین‬ ‫‪ ۱۶۰‬ت��ا ‪ ۱۷۰‬س��اعت در کیلومتر گنجایش دارد که‬ ‫اگ��ر وزارت راه و شهرس��ازی تا س��رعت ‪ ۲۴۰‬را هم‬ ‫س��فارش بدهد‪ ،‬این امکان برای ما فراهم اس��ت که‬ ‫به س��اخت چنین ریلی دس��ت یابیم‪ ،‬چراکه نیاز به‬ ‫فن��اوری خاصی ندارد بلکه ب��ا عملیات حرارتی روی‬ ‫تاج ری��ل می توان گنجایش س��رعت ریل را افزایش‬ ‫داد‪ .‬البته ج��زو برنامه های وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫اس��ت که این س��رعت را تا ‪ ۲۲۰‬کیلومتر در ساعت‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره واردات و صادرات ریل عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون وارداتی در زمینه ریل انجام نمی شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه صادرات ریل ذوب اهن نی��ز مذاکراتی با‬ ‫کشورهای منطقه انجام داده ایم و درخواست هایی نیز‬ ‫داریم‪ ،‬چراکه این کش��ورها مزیت صادراتی مناسبی‬ ‫برای ما دارند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منصور‬ ‫یزدی زاده‪:‬‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫ریل ذوب اهن‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن در‬ ‫سال است‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که‬ ‫میزان مصرف‬ ‫داخلی ساالنه‬ ‫بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن است‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫طرح انتقال اب عمان به سنگان جدی شد‬ ‫حاشیه ای بر‬ ‫یک قانون‬ ‫‪ ۱۱۲‬ساله‬ ‫مجید پورمقدم ‪-‬پژوهشگر برتر و مشاور‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قدمت معدنکاری در ایران به هزاران س��ال‬ ‫گذشته بازمی گردد؛ باقی مانده معادن شدادی‬ ‫و پیدایی مردان نمکی‪ ،‬نشان از شان و منزلت‬ ‫معدن��کاری به عن��وان یک جایگاه ش��غلی و‬ ‫اجتماعی که شاهزادگان به ان می پرداختند‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬اینکه نخستین قانون معادن ‪ ۱۱۲‬سال‬ ‫گذش��ته در زمان امیرکبیر تصویب شد نشان‬ ‫از این دارد که در ان زمان معدنکاری در ایران‬ ‫دارای چنان جایگاهی بوده که نیاز به تصویب‬ ‫قانون برای تس��هیل اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫داش��ته است‪ .‬البته این قانون بارها در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی مورد بازنگری قرار گرفته که‬ ‫اخرین بار به تیر ‪ ۱۳۹۲‬باز می گردد‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه بخش معدن کش��ور دارای جایگاه‬ ‫ممت��از جهانی (رتبه دهم جهان از نظر ذخایر‬ ‫معدنی و رتبه ‪۱۵‬جهان در تنوع مواد معدنی)‬ ‫و وجود کم نظیر ظرفیت های گوهرس��نگ ها‪،‬‬ ‫تجهیزات و ماشین االت است‪ ،‬نتوانسته ایم از‬ ‫این ظرفیت زیاد به سود اقتصاد کشور به ویژه‬ ‫زیر فشار خردکننده تحریم ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در کنار ذخایر بزرگ و متنوع معدنی باید از‬ ‫نیروهای متخصص و تش��کل های توانمند نیز‬ ‫ی��اد کنیم که پازل بخ��ش معدن را به عنوان‬ ‫یک پیش��ران اقتصادی کامل می کند‪ .‬معدن‬ ‫فرصتی در مقابل تحریم های اقتصادی به ویژه‬ ‫تحریم های نفتی است که با ایجاد فرصت های‬ ‫ش��غلی پایدار و متن��وع و س��رمایه گذاری و‬ ‫هم��کاری همه جانب��ه در بخش های مختلف‬ ‫اقتص��ادی کش��ور می تواند اقتصاد کش��ور را‬ ‫واکس��ینه کند‪ .‬نقش مواد معدنی معادن در‬ ‫تامین مواد اولیه تمام صنایع کش��ور از جمله‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬فوالدس��ازی‪،‬‬ ‫صنایع الومینیوم‪ ،‬صنایع نفتی‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫حوزه ابزی��ان‪ ،‬صنایع نظامی‪ ،‬دفاعی و انرژی‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬صنایع دارویی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‬ ‫و‪ ...‬انکار ناپذیر اس��ت‪ .‬همچنین نقش معادن‬ ‫در تامی��ن مواد اولیه تمام پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و هم��کاری در تامین مواد اولیه‬ ‫بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری‬ ‫و روس��تایی و حمل ونق��ل ج��اده ای و ریلی‪،‬‬ ‫بی بدی��ل و غیرقابل جایگزین اس��ت‪ .‬از دیگر‬ ‫ظرفیت های مهم بخش معدن کشور می توان‬ ‫به مش��اوره و هم اندیش��ی این بخش با ستاد‬ ‫بحران کش��ور‪ ،‬س��ازمان های امداد و پدافند‬ ‫غیرعامل کش��ور در س��وانح طبیع��ی مانند‬ ‫امدادرسانی پس از زلزله (از سوی معدنکاران‬ ‫به عنوان امدادگر و ماشین االت مکانیزه معدنی‬ ‫برای امدادرس��انی واواربرداری)‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫رانش ه��ا و جابه جایی زمین‪ ،‬زمین لغزش ها و‬ ‫ابراه ها‪ ،‬س��یالب ها‪ ،‬اتشفشان و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫حال باید دید مشکل کجاست و پاشنه اشیل‬ ‫بهره ب��رداری پایین از ظرفیت های یادش��ده‬ ‫معادن را باید در چه بخش هایی جس��ت و جو‬ ‫کرد‪ .‬ایا مش��کل در اطالع رس��انی و شناخت‬ ‫درست بخش معدن و ظرفیت های ان است؟‬ ‫در ای��ن باره چه س��ازمانی بای��د ورود کند؟‬ ‫صدا و س��یما یا اموزش و پرورش یا شبکه ای‬ ‫متش��کل از همه این ظرفیت ها برای معرفی و‬ ‫شناس��اندن بخش مع��دن به عموم مردم باید‬ ‫نقش فعال ت��ری ایفا کنن��د؟ نگارنده معتقد‬ ‫اس��ت با قانون قدیمی و ظرفیت های موجود‬ ‫و اطالع رس��انی دقی��ق‪ ،‬ام��کان رقابت جدی‬ ‫بخش معدن کشور با صادرات ترکیبات نفتی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬درصورتی که در اموزش همگانی‬ ‫و اطالع رس��انی از ظرفیت های معدنی کشور‪،‬‬ ‫صداوسیما‪ ،‬رسانه ها و اموزش و پرورش برای‬ ‫اجرایی ش��دن اقتصاد مقاومتی و رونق تولید‬ ‫باید مشارکت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ریزش تونل جان‬ ‫‪۹‬معدنچی رادرچین گرفت‬ ‫بر اثر ریزش تونل یک معدن زغال س��نگ‬ ‫در اس��تان جیلین در ش��مال ش��رق چین‪،‬‬ ‫‪ ۹‬معدنچی کش��ته و ‪ ۱۰‬ت��ن دیگر زخمی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬تلویزیون ملی چین روز‬ ‫دوش��نبه به نقل از مناب��ع محلی اعالم کرد‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۱۰‬معدنکار در بیمارس��تان‬ ‫بستری هستند اما حال عمومی انها مناسب‬ ‫اعالم شده است‪ .‬در این حادثه‪ ،‬زمین لرزه ای‬ ‫به ش��دت ‪ ۳.۳‬ریش��تر باعث ریزش یکی از‬ ‫تونل های معدن و منجر به حبس ‪ ۱۹‬کارگر‬ ‫ش��د‪ .‬پلیس محلی هم اع�لام کرد عملیات‬ ‫جس��ت وجو و نجات پایان یافته و تحقیقات‬ ‫درباره این پرونده اغاز شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد‬ ‫غریب پور‪:‬‬ ‫ایمیدرو مصمم‬ ‫به تعامل‬ ‫هرچه بیشتر با‬ ‫دانشگاه هاست‬ ‫و این همکاری در‬ ‫قالب تفاهمنامه‬ ‫و تبدیل ان‬ ‫به قرارداد در‬ ‫سال جاری ادامه‬ ‫خواهد داشت‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در این نشس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تفاهمنامه های بین ایمیدرو‪ ،‬دانشگاه ها و مراکز‬ ‫علمی برای اجرای نقش��ه راه معدن به قرارداد تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی همچنین از راه اندازی سازمان ناظر بر‬ ‫اجرای این قراردادها در ایمیدرو خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور‬ ‫که در جلس��ه کارگروه تحقی��ق‪ ،‬پژوهش و اموزش‬ ‫در راس��تای نقشه راه معدن س��خن می گفت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایمیدرو در س��ال گذش��ته از ‪ ۹۰‬پایان نامه در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی حمایت کرد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن تاکی��د ب��ر اثربخش ب��ودن طرح های‬ ‫تحقیقاتی در این حوزه افزود‪ :‬در راستای بهره مندی‬ ‫از اثار طرح های تحقیقاتی‪ ،‬نتیجه پیاده س��ازی ان از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به امادگی این‬ ‫سازمان در حمایت از طرح های زیست محیطی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬اجرای طرح های تحقیقاتی در واحدهای معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی عملیاتی می ش��ود و در این زمینه‬ ‫مطالعات مرتبط با مس��ائل زیس��ت محیطی در نظر‬ ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫غریب پور در بخش دیگری از س��خنان خود تعیین‬ ‫راهبرد در طرح های تحقیقاتی مورد حمایت ایمیدرو‬ ‫را مهم خواند و افزود‪ :‬طرح های تحقیقاتی پیاده سازی‬ ‫شده در شرکت های تابع باید نتایج مشخصی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بومی س��ازی‪ ،‬توس��عه تولی��د و‬ ‫توانمندس��ازی‪ ،‬ارکان اصلی به ثمر رس��یدن اهداف‬ ‫ایمیدرو در راس��تای طرح های تحقیقاتی با محوریت‬ ‫اجرای نقشه راه معدن خواهد بود‪.‬‬ ‫غریب پور با تاکید بر اینکه اس��تفاده از دانش روز‪،‬‬ ‫نیاز امروز معدن و صنایع معدنی است‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو‬ ‫مصمم به تعامل هرچه بیشتر با دانشگاه هاست و این‬ ‫هم��کاری در قالب تفاهمنامه و تبدیل ان به قرارداد‬ ‫در سال جاری ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬جلسه کارگروه تحقیق‪ ،‬پژوهش‬ ‫و اموزش در راستای نقشه راه معدن با حضور جمعی‬ ‫از معاونان و مدیران ایمیدرو برگزار ش��د و در ان بر‬ ‫تقویت دانش مدی��ران و متخصصان معدن و صنایع‬ ‫معدنی تاکید شد‪.‬‬ ‫همچنین نحوه همکاری ایمیدرو با وزارت علوم در‬ ‫راستای قطب بندی دانش��گاه ها به منظور بهره مندی‬ ‫از دستاوردهای تحقیقاتی در این بخش بررسی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای تفاهمنامه جهاد دانشگاهی‬ ‫همچنی��ن در ایین��ی دیگ��ر‪ ،‬جهاد دانش��گاهی و‬ ‫سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‬ ‫با حضور حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانش��گاهی و‬ ‫خداداد غریب پور رئیس س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران تفاهمنامه امضا کردند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا طیبی در این ایین که صبح دوش��نبه‬ ‫‪ ۲۰‬خرداد در س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران برگزار ش��د‪ ،‬با بیان اینکه یکی‬ ‫از اهداف تاس��یس جهاد دانشگاهی‪ ،‬انجام تحقیقات‬ ‫کارب��ردی با موضوع تولید فناوری مورد نیاز صنایع و‬ ‫پیگی��ری تا کاربردی کردن کامل این تحقیقات بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از ویژگی های مهم کار ما در این‬ ‫حوزه‪ ،‬کاربردی کردن تحقیقات اس��ت به طوری که‬ ‫در حوزه های پزش��کی تنها حدود ‪ ۲۰‬درصد بودجه‬ ‫به ص��ورت کمکی هزین��ه می ش��ود و در حوزه های‬ ‫مهندس��ی نی��ز کاربردی ک��ردن و کس��ب درامد از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار اس��ت؛ بنابراین اصرار داریم‬ ‫که تحقیقات کاربردی شوند‪.‬‬ ‫بر اس��اس تقاض��ای واحدها و ظرفی��ت علمی جهاد‬ ‫دانشگاهی تنظیم کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت زمینه های همکاری تفاهمنامه بین‬ ‫سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران و جهاد دانش��گاهی‪ ،‬هم��کاری در حوزه های‬ ‫مرتب��ط پژوهش و فناوری به منظور تولید‪ ،‬توس��عه‪،‬‬ ‫انتق��ال و ارتقای فناوری های م��ورد نیاز ایمیدرو در‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدن��ی‪ ،‬ارائه خدمات علمی‬ ‫و پژوهش��ی در پژوهش های ایمیدرو‪ ،‬مش��ارکت در‬ ‫شناسایی نیازها و تعریف طرح ها و پروژه های فناورانه‬ ‫م��ورد نیاز ایمیدرو‪ ،‬شناس��ایی پژوهش های الزم در‬ ‫زمینه طراحی س��اخت و بومی سازی تجهیزات مورد‬ ‫نی��از ایمیدرو در بخش معدن و صنایع معدنی و ارائه‬ ‫پیش��نهادهای مربوط‪ ،‬ارائه پیشنهادها و راهکارها در‬ ‫زمین��ه فناوری های نوین در بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی در راس��تای انتق��ال دانش فن��ی‪ ،‬طراحی و‬ ‫تدوی��ن و اج��رای دوره ه��ا و کارگاه های اموزش��ی‬ ‫تخصصی مورد نیاز ایمیدرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنام�ه س�اخت راه اهن س�نگان به‬ ‫بافق‬ ‫حمیدرضا طیبی‪ :‬یکی از اهداف تاس��یس جهاد دانش��گاهی‪ ،‬انجام‬ ‫تحقیق��ات کارب��ردی ب��ا موضوع تولید فن��اوری مورد نی��از صنایع و‬ ‫پیگیری تا کاربردی کردن کامل این تحقیقات بوده است‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وی با اشاره به ظرفیت های باالی‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬از‬ ‫گذش��ته‪ ،‬به ورود به صنایع معدنی عالقه داش��تیم و‬ ‫توس��عه فناوری در این صنایع را ب��ه منظور ارتقای‬ ‫بهره وری هدف قرار دادیم‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانش��گاهی افزود‪ :‬عالقه داش��تیم در‬ ‫زمینه مهندس��ی پایه و فرایندهای تامین مواد اولیه‬ ‫و توس��عه تجهی��زات فعالیت کنیم؛ ب��ا توجه به نگاه‬ ‫دکتر غریب پور به فناوری‪ ،‬از توس��عه همکاری با این‬ ‫س��ازمان به شدت اس��تقبال می کنیم و امیدواریم با‬ ‫وج��ود تفاهمنامه ای که امضا ش��د‪ ،‬ش��اهد توس��عه‬ ‫فناوری در این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫طیبی در پایان یاداور شد‪ :‬هر کشوری باید صاحب‬ ‫عل��م و فناوری باش��د و این علم و فن��اوری را مرتب‬ ‫ب��ه روز کند ت��ا بتواند به رقاب��ت در ب��ازار بپردازد‪.‬‬ ‫همچنی��ن طبیع��ت انقالب م��ا ایج��اب می کند که‬ ‫چنین باش��د‪ .‬بدون علم و فناوری‪ ،‬کش��ور ما حیات‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۷‬طرح تحقیقاتی در ایمیدرو‬ ‫خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران نیز در این ایین با تاکید‬ ‫بر انکه کش��ور ما ب��ه روحیه کار گروه��ی و نزدیک‬ ‫ش��دن واحدهای صنعت��ی به واحده��ای علمی نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در ح��وزه علم‪ ،‬یافته های علمی ما‬ ‫بد نیس��ت اما در استفاده از این علم در عمل چندان‬ ‫موفق نبوده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از تبدی��ل عل��م به عم��ل‪ ،‬فناوری‬ ‫حاصل می ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه و در ح��وزه دانش‬ ‫فن��ی‪ ،‬وابس��تگی ما به کش��ورهای خارج��ی یکی از‬ ‫موضوع هایی است که در سال های تحریم‪ ،‬ما را اذیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫غریب پور افزود‪ :‬با جهاد دانشگاهی‪ ،‬دست در دست‬ ‫هم دادیم تا بتوانیم در این ش��رایط حساس با تکیه‬ ‫بر دانش پژوهش��گران و اندیش��مندان یک گام ملی‬ ‫برداری��م و ظرفیت باالی فنی و علمی را در کنار هم‬ ‫ق��رار داده و در زمینه های اموزش‪ ،‬پژوهش و دانش‬ ‫فنی‪ ،‬ارزش افزوده ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬پ��س از نامه نگاری ه��ای‬ ‫متع��دد ب��ا دانش��گاه ها و هماهنگ��ی وزارت عل��وم‪،‬‬ ‫قطب بن��دی کش��ور ب��ه ‪ ۱۰‬قطب علمی بر اس��اس‬ ‫ظرفیت های علمی اس��تان ها انجام شد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫با ش��رکت های ب��زرگ صنعتی نی��ز تفاهمنامه امضا‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تفاهمنامه ای که امروز بین سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران و‬ ‫جهاد دانش��گاهی امضا ش��ده‪ ،‬گامی مه��م در ایجاد‬ ‫تح��ول در حوزه فن��اوری مع��دن در صنایع معدنی‬ ‫به ش��مار می اید و بن��ا داریم تفاهمنام��ه را تبدیل‬ ‫ب��ه قرارداد و قرارداد را تبدیل ب��ه عملیات کنیم‪ ،‬به‬ ‫طوری که یک س��ال دیگر شاهد محصول یا خروجی‬ ‫این همکاری مشترک باشیم‪.‬‬ ‫غریب پ��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬مهم تری��ن نقطه ضعف‬ ‫کاره��ای علم��ی و تحقیقاتی چند دهه گذش��ته در‬ ‫کش��ور‪ ،‬اثربخش نبودن این کارها بوده و در راستای‬ ‫هدف انجام نشده از تاثیرگذاری الزم برخوردار نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواریم تفاهمنامه امضا شده‪ ،‬فتح بابی در‬ ‫این حوزه باش��د‪ ،‬ضمن اینکه کمال کار ان است که‬ ‫تفاهمنامه تبدیل به کار عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬امس��ال ‪ ۲۷‬طرح‬ ‫تحقیقات��ی را بر اس��اس تقاضای واحدها شناس��ایی‬ ‫کردی��م‪ ،‬به این معنی ک��ه اعالم نی��از کرده اند و ما‬ ‫نیز س��عی می کنیم رابطه خود را با جهاد دانشگاهی‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫تفاهمنامه س��اخت راه اهن سنگان به بافق به طول‬ ‫‪ ۸۰۰‬کیلومتر امضا شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری صدا و س��یما‪ ،‬خ��داداد‬ ‫غریب پور همچنین در جلس��ه بررسی نحوه مشارکت‬ ‫ش��رکت های صنای��ع معدنی در ط��رح انتقال اب از‬ ‫چابهار به ش��رق کشور در استانداری خراسان رضوی‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس برنامه ریزی ها‪ ،‬شهریور امسال قرارداد‬ ‫این طرح امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انتقال کنسانتره و گندله تولیدی‬ ‫در منطق��ه س��نگان خ��واف نیازمند ایجاد ش��بکه‬ ‫ریلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های صنعت��ی و معدنی‬ ‫ب��رای س��اخت ف��رودگاه در منطقه س��نگان خواف‬ ‫امادگ��ی دارند و در صورت موافقت مدیران اس��تانی‬ ‫می توان ش��یوه مشارکت اجرای این طرح را در قالب‬ ‫تفاهمنامه تعیین کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در یک‬ ‫م��اه اینده‪ ،‬تفاهمنامه نحوه مش��ارکت ش��رکت های‬ ‫فوالدی با هماهنگی ایمیدرو با حضور مسئوالن ملی‬ ‫و محلی در اس��تانداری خراسان رضوی امضا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران اف��زود‪ :‬مجموعه ش��رکت های صنایع‬ ‫معدن��ی منطقه س��نگان ب��ا محوریت ایمی��درو در‬ ‫س��رمایه گذاری انتقال اب چابهار به مشهد مشارکت‬ ‫می کنند و ش��یوه سرمایه گذاری شرکت های فوالدی‬ ‫در ای��ن طرح بای��د در قال��ب تفاهمنام��ه همکاری‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫نخس��تین نیاز ابی اس��تان در بخش فوالد و صنعت‬ ‫اس��ت و هدف برگزاری این نشست‪ ،‬جلب مشارکت‬ ‫مجموعه های فع��ال در حوزه صنایع معدنی در طرح‬ ‫انتق��ال اب و رف��ع نیاز ابی اس��تان اس��ت‪ .‬علیرضا‬ ‫رزم حس��ینی افزود‪ :‬در صورت انتق��ال اب از چابهار‬ ‫به س��نگان خواف‪ ،‬زمینه توسعه فعالیت شرکت های‬ ‫صنایع معدنی در این منطقه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت منطقه س��نگان از توابع شهرستان‬ ‫خواف در ش��رق خراس��ان رضوی اس��ت که به علت‬ ‫دارا ب��ودن ذخایر غنی س��نگ اه��ن‪ ،‬تاکنون برای‬ ‫بهره ب��رداری از ای��ن مع��ادن‪ ،‬چند واح��د تولیدی‬ ‫کنسانتره و گندله سازی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در هفتمین نمایشگاه معدنیکرمان عنوان کردند‪:‬‬ ‫در کرمان امکان ارتباط با مجریان معدنی بیش از مدیران وجود دارد‬ ‫‹ ‹گردهمایی معدنی ها در بهشت معادن‬ ‫ثم�ن رحیم�ی راد‪ :‬اهالی معدن ای��ران ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬ماه جاری در کرمان‪ ،‬بهش��ت معادن‬ ‫ایران‪ ،‬گرد هم می ایند‪ .‬این ش��هر‪ ،‬میزبان هفتمین نمایش��گاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و همچنین پنجمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫ماشین االت معدنی و راهسازی است‪ .‬این رویداد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫شهر کرمان برگزار می شود و برگزاری ان را شرکت رستاک پادویژن در اختیار گرفته است‪.‬‬ ‫در گفت وگو با شرکت های حاضر در نمایشگاه پیش رو‪ ،‬دستاوردهای انها را معرفی‬ ‫می کند و از دغدغه های انها می پرسد‪ .‬این شرکت ها برگزاری این رویداد را در قطب معادن‬ ‫کشور اتفاقی مهم و ثمربخش معرفی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن‪ ،‬منحصر به بخش خصوصی شود‬ ‫کامبیز کاظم پور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فراماش��ین جهان گس��تر‪ ،‬یکی از ش��رکت های‬ ‫حاضر در این رویداد اس��ت‪ .‬او در گفت وگو با‬ ‫به تش��ریح دستاوردهای این شرکت‬ ‫پرداخ��ت و در ای��ن باره گفت‪ :‬این ش��رکت زیرمجموعه ای از گروهی بزرگ تر به نام گروه‬ ‫فنی مهندس��ی فراماش��ین اس��ت و کار اصلی ان تجارت خارجی تجهیزات‪ ،‬متعلقات و‬ ‫لوازم جانبی مرتبط با ماش��ین االت معدنی و راهس��ازی اس��ت‪ .‬این ش��رکت همچنین‬ ‫‪ ۵‬نمایندگی از شرکت های خارجی در ایران دارد که در زمینه ماشین االت معدنی فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما تاکنون در نمایشگاه های گوناگون معدن و صنایع معدنی سراسر‬ ‫کشور شرکت کرده ایم و این دومین دوره پیوسته ای است که در نمایشگاه کرمان حضور‬ ‫پیدا می کنیم‪ .‬اینکه کرمان قطب معدنی کشور به شمار می اید‪ ،‬نقطه قوت این نمایشگاه‬ ‫اس��ت و بیش��تر ش��رکت های معدنی فعال در زمینه های گوناگون اکتش��اف‪ ،‬استخراج و‬ ‫ف��راوری ب��ه طور ثابت و موق��ت در کرمان حضور دارند‪ .‬معادن کرم��ان همچنین معیار‬ ‫س��نجش خوبی برای کار با همه ش��رکت های معدنی کشور به ش��مار می اید‪ ،‬به عبارتی‬ ‫دیگر معادن کرمان‪ ،‬پیشتازان معادن ایران هستند‪ .‬کاظم پور در ادامه‪ ،‬کرمان را جایگاه‬ ‫شایسته ای برای برگزاری رویدادی این چنین معرفی کرد و گفت‪ :‬مزیت اصلی نمایشگاه‬ ‫کامبیز کاظم پور‬ ‫محمد خوش بین‬ ‫کرمان نس��بت به نمایش��گاه تهران ان اس��ت که در نمایش��گاه تهران فقط مدیران ارشد‬ ‫ش��رکت های معدنی حضور پیدا می کنند‪ ،‬در حالی که در نمایش��گاه کرمان این فرصت‬ ‫را داری��م که با مصرف کننده مس��تقیم ماش��ین االت و تجهیزات معدن��ی هم در ارتباط‬ ‫باش��یم‪ ،‬در نتیجه بازاریابی در نمایش��گاه کرمان موفق تر اس��ت‪ .‬ش��رکت ما در ماینِکس‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ته��ران حضور داش��ت اما در ‪ ۲۰۱۷‬میالدی مای��ل به حضور نبود زیرا در تهران با‬ ‫مدیران در ارتباطیم‪ ،‬در حالی که در کرمان با اپراتورهای معدنی‪ ،‬مهندس��ان س��رویس‪،‬‬ ‫مهندس��ان معدن و کس��انی در ارتباط هس��تیم که درباره نیازمندی های بخش معدن‬ ‫داده ه��ای واقعی ت��ری در اختی��ار ما قرار می دهند‪ .‬کاظم پ��ور در نهایت بر تقویت بخش‬ ‫خصوصی در بخش معدن کشور تاکید کرد و توضیح داد‪ :‬پیشنهاد می شود توسعه معدنی‬ ‫در ایران در انحصار بخش خصوصی قرار بگیرد زیرا به باور من‪ ،‬بخش خصوصی با سرعت‬ ‫و کیفیت مطلوب تری پروژه ها را پیش می برد و معدن با بخش خصوصی موفق تر اس��ت‪.‬‬ ‫مروری بر پیش��ینه فعالیت ش��رکت های معدنی نشان می دهد که بخش خصوصی با همه‬ ‫مشکالتی که در این مسیر دارد‪ ،‬عملکرد بهتری داشته است‪.‬‬ ‫محمد خوش بین‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت صنعتی معدنی اریا ناران سرچش��مه است‪ .‬او در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬به دس��تاوردهای ش��رکت اشاره کرد و توضیح داد‪ :‬این شرکت از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬فعالی��ت معدن��ی خ��ود را اغاز کرد و در زمینه های پی جویی‪ ،‬اکتش��اف‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫حفاری‪ ،‬انفجار‪ ،‬بارگیری و حمل مواد معدنی فعالیت می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما درحال حاضر‬ ‫به عنوان پیمانکار با شرکت مس سرچشمه همکاری می کنیم‪ ،‬البته توان همکاری با همه‬ ‫پروژه ه��ای بزرگ مقی��اس معدن��ی اعم از مس و غیر از ان را داریم و از اکتش��اف تا پایان‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬توانمندی کار در پروژه های معدنی را با تکیه بر توان بخش خصوصی داریم‪.‬‬ ‫در هر پروژه ای که از نظر اقتصادی به صرفه باشد در هر کجای کشور همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫خوش بین��ی اضاف��ه کرد‪ :‬دلیل تمرکز ما بر پروژه ه��ای بزرگ مقیاس‪ ،‬بزرگی تجهیزات و‬ ‫ماشین االتی است که شرکت اریاناران در اختیار دارد‪ .‬این ماشین االت تناسبی برای کار‬ ‫در پروژه هایی غیر از پروژه های کوچک مقیاس ندارند‪ .‬برای مثال ما دارای ‪ ۳۶‬دامپتراک‬ ‫با ظرفیت ‪ ۱۳۶‬تن هستیم و پس از شرکت مس سرچشمه که ‪ ۴۵‬دستگاه دارد‪ ،‬دومین‬ ‫شرکت ایرانی هستیم که این دامپتر اک ها را داریم‪ .‬همچنین مجهز به ‪ ۴‬لودِر ‪ ۸۰۰‬تنی‬ ‫و ‪ ۸‬بیل مکانیکی هس��تیم که بخش��ی از تجهیزات در اختیار ش��رکت به اضافه ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫نیروی انس��انی اس��ت‪ .‬با این ظرفیت‪ ،‬کار در پروژه های متوسط و کوچک مقیاس برای ما‬ ‫صرف��ه اقتص��ادی ندارد‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬این چهارمین دوره ای اس��ت که ما در‬ ‫نمایش��گاه کرمان حضور داریم و به باور من کرمان بهترین ش��رایط را برای شناس��ایی‪،‬‬ ‫معرفی و بهره گیری از محصوالت معدنی و همچنین شناس��ایی فرصت های موجود برای‬ ‫بومی س��ازی انها دارد‪ .‬کرمان‪ ،‬بهش��ت معادن است و گردهمایی معدنی های کشور در ان‬ ‫اتفاقی خجسته به شمار می اید‪ .‬حضور در نمایشگاه کرمان نسبت به نمایشگاه تهران برای‬ ‫ما ارجحیت دارد‪ .‬در واقع تا به حال در نمایشگاه تهران حضور نداشته ایم چون حضور در‬ ‫ان صرفه اقتصادی ندارد و انتقال تجهیزات به تهران نیز بسیار سخت است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫ظرفیت قهوه خانه های‬ ‫سنتی در جذب‬ ‫دانش اموختگان موسیقی‬ ‫«توکا ریل» پیشرو در‬ ‫توسعه‪ ،‬تعالی‪ ،‬خودباوری‬ ‫و حمل و نقل سبز‬ ‫بازار ارز‬ ‫خالی از خریدار‬ ‫‹ ‹سرشکن شدن قیمت ها با افزایش تولید‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدی��رکل تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تمهیدات ای��ن وزارتخانه برای تنظیم بازار لوازم‬ ‫خانگی گفت‪ :‬هزار و ‪ ۵۶۴‬واحد فعال تولیدی در زمینه‬ ‫لوازم خانگی داریم که ‪ ۶۵‬هزار اش��تغال مستقیم ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬بیش از ‪ ۷۰۰‬جواز تاس��یس جدید صادر شده‬ ‫که می تواند ‪۲۸‬هزار شغل جدید ایجاد کند‪ .‬محمدرضا‬ ‫کالمی در ارتباط تلفنی با برنامه «تیتر امش��ب» شبکه‬ ‫خب��ر با موضوع بازار لوازم خانگ��ی افزود‪ :‬در حمایت از‬ ‫تولید ات��کا را بر تولید داخل ق��رار داده ایم؛ بنابراین به‬ ‫هر میزان که کش��ور نیاز داشته باشد ظرفیت تولید در‬ ‫داخل کشور فراهم است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬به دلیل تحریم ها‪،‬‬ ‫برخی برندهایی که در کش��ور عرضه می شد‪ ،‬ما را ترک‬ ‫کردن��د؛ بنابراین با سیاس��ت گذاری های الزم اتکا را بر‬ ‫تولید قرار دادیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با اس��تفاده از ش��رایط تحریم به عنوان یک‬ ‫فرصت پیش ام��ده می توانیم به س��مت تولید برویم و‬ ‫واردات را ممنوع کنیم‪ .‬افزایش تولید موجب سرش��کن‬ ‫ش��دن قیمت ها و رقابت بیش��تر در زمینه کیفیت بهتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بزرگ ترین مش��کل تولید م��ا تیراژ باالی‬ ‫محص��والت خارجی ب��ود که ب��ا تعرف��ه حمایتی ‪۳۶‬‬ ‫درصدی در زمان ازاد بودن واردات تولیدکننده مجبور‬ ‫ب��ود از ارز ب��ازار اس��تفاده کند که مهم تری��ن دغدغه‬ ‫واحده��ای تولیدی رقابت ب��ا واحدهای خارجی بود که‬ ‫محصوالت ش��ان بیشتر از راه قاچاق وارد کشور می شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل تنظیم بازار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬در سیاس��ت جدید تمام هدف گ��ذاری معطوف‬ ‫ب��ه ظرفیت تولید داخل ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرکل تنظیم‬ ‫ب��ازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در ش��رایط‬ ‫فعلی اگر ممنوعیت واردات برداش��ته ش��ود کاال با ارز‬ ‫ازاد ب��ازار تامین می ش��ود اما با توجه ب��ه اینکه تولید‬ ‫داخل پاس��خگوی نیاز کش��ور را می دهد واردات انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از علت های کاهش تولید سال‬ ‫‪ ۹۷‬این بود ک��ه واحدهای تولیدی ام��کان افزایش در‬ ‫تیراژ تولید نداشتند که تصمیم بر این شد عطش و نیاز‬ ‫بازار با پیش فروش برطرف شود‪ .‬کالمی گفت‪ :‬مکاتبات‬ ‫استفاده از ال سی های داخلی نیز در بانک ها انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مجوز پیش فروش محصوالت و استفاده از منابع‬ ‫س��رگردان به سود تولید نیز صادر شده است‪ .‬همچنین‬ ‫ب��رای خودکفای��ی در زم��ان تحریم نیز بای��د منابع و‬ ‫تسهیالت بیش��تری اختصاص یابد‪ .‬در ساخت تولیدات‬ ‫مکاتبات اس��تفاده از ال س��ی های داخلی در بانک ه��ا انجام و مجوز‬ ‫پیش فروش محصوالت و اس��تفاده از منابع سرگردان به سود تولید‬ ‫نیز صادر شده است‬ ‫داخلی برنامه ریزی تولید قطعه در داخل در دولت انجام‬ ‫ش��ده تا برای رقابت با محصول و قطعه خارجی شرایط‬ ‫فراهم باشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل تنظیم بازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تمهیدات و سیاس��ت گذاری ها برای کس��ری در‬ ‫ب��ازار لوازم خانگ��ی گفت‪ :‬در برنامه ری��زی تولید وقتی‬ ‫ب��راورد نیاز می ش��ود تقاضای ب��ازار از ناحیه زوج های‬ ‫ج��وان و ازدواج ها نیز درنظر گرفته می ش��ود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫طرح ه��ای ما ب��رای تحریک تقاضاس��ت ت��ا واحدهای‬ ‫تولی��دی بتوانند امکان بیش��تری برای فروش داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬در کارگ��روه رونق تولید با حضور وزیر کش��ور‬ ‫ب��ر تعمیق قطع��ات داخلی مکلف ش��دیم برای محقق‬ ‫ش��دن ان پیگیری های الزم انجام ش��ود‪ .‬همچنین در‬ ‫زمینه سرمایه در گردش نیز برمبنای تسهیالت و منابع‬ ‫پیش بینی شده در بودجه کمک الزم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار لوازم خانگی فعال متعادل است‬ ‫حمیدرض��ا غزن��وی‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان لوازم خانگی نیز در ای��ن برنامه گفت‪:‬‬ ‫وضعیت تولید با برند ایرانی مناس��ب است اما با شوک‬ ‫اقتصادی که در سال ‪ ۹۷‬وارد صنعت لوازم خانگی شد‪،‬‬ ‫شاهد کاهش تولید ‪ ۲۳‬درصدی یخچال و ‪ ۴۱‬درصدی‬ ‫ماش��ین لباسش��ویی و افت تولید نس��بت به سال ‪۹۶‬‬ ‫بودیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در تکانه ها و ش��وک های اقتصادی اگر‬ ‫از قبل حمایتی نباشد با کاهش تولید روبه رو می شویم‬ ‫که منجر به افزایش بی رویه قیمت ها می شود‪ .‬غزنوی با‬ ‫بیان اینکه شرایط بازار لوازم خانگی فعال متعادل است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید تالش کنیم با افزایش تولید برندهای‬ ‫داخل��ی به مقیاس اقتص��ادی برس��یم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط تحریم بای��د به گونه ای برنامه ری��زی کنیم که‬ ‫برندهای تولیدی داخل توسعه پیدا کنند و با رسیدن به‬ ‫مقی��اس اقتصادی بتوانیم قیمت ها را کاهش دهیم و به‬ ‫کیفیت جهانی برسیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫درباره اس��تفاده از توان تولید گفت‪ ۳۷ :‬درصد ظرفیت‬ ‫ایجاد ش��ده برای تولید یخچال در تولید لوازم خانگی و‬ ‫‪ ۴۵‬درصد از این ظرفیت برای تولید لباسشویی استفاده‬ ‫ش��ده که نش��ان دهنده این اس��ت که از ظرفیت تولید‬ ‫داخل و س��رمایه گذاران تولیدکنن��دگان ایرانی به دلیل‬ ‫دراختیار ق��رار دادن بازار به برندهای خارجی و تقویت‬ ‫تولید سرعت نگرفته بود‪ .‬مهم ترین معضل لوازم خانگی‬ ‫استفاده از س��رمایه در گردش‪ ،‬ال سی ریالی و خارجی‬ ‫است که نسبت به سال ‪ ۲۵ ،۹۶‬برابر نیاز به سرمایه در‬ ‫گردش داریم این نش��ان می دهد در سال ‪ ۹۷‬بیشتر با‬ ‫کاهش تولید روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫غزن��وی گف��ت‪ :‬تولیدات برنده��ای خارجی به لحاظ‬ ‫وابس��تگی به قطعات خارجی کم ش��ده و نتوانستند در‬ ‫کشور تولیدی داشته باشند؛ بنابراین بیشتر تولید داخل‬ ‫بوده که عرضه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شوک در لوازم خانگی معنی ندارد‬ ‫محمدحسین فرهنگی‪ ،‬عضو کمیسیون ویژه حمایت‬ ‫از تولی��د داخل مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز در این‬ ‫برنامه گف��ت‪ :‬رقابت با موضوع کیفیت و نرخ در ارتباط‬ ‫اس��ت؛ یعنی خریدار یا بضاعت ندارد که سراغ محصول‬ ‫بی کیفیت می رود یا امکان خرید دارد و به دنبال کاالی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جایگزین کشور کره در بازار ایران‬ ‫عضو انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه پیش از‬ ‫ای��ن‪ ،‬بین ‪ ۴۰‬تا ‪۶۰‬درصد بازار لوازم خانگی را برندهای‬ ‫مشهور کره ای در اختیار داشتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ش��رایطی که از سال گذشته پس از تحریم ها پیش امد‬ ‫و کش��ور کره از خرید نفت ایران منع شد‪ ،‬تاجران این‬ ‫کشور به دلیل ارتباطی که با بازارهای امریکا و شریکان‬ ‫ان دارند و برای اینکه بتوانند پاس��خ خزانه داری امریکا‬ ‫را بدهند از صادرات قطعه به بازار ایران ممانعت کردند‪.‬‬ ‫علیرض��ا خزایی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫در نتیج��ه ای��ن ش��رایط‪ ،‬مجموعه هایی ک��ه در ایران‬ ‫سرمایه گذاری کردند به یکباره با کمبود قطعات روبه رو‬ ‫ش��دند که البته برای جایگزینی تولیدات چین و ترکیه‬ ‫به جای محصوالت این شرکت های کره ای اقدام هایی در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪ .‬اما برندهای مشهور که سال ها در‬ ‫بازار ایران جا خوش ک��رده بودند‪ ،‬درحال حاضر به طور‬ ‫تقریب��ی دیگر در ب��ازار وجود ندارند مگ��ر اینکه اتفاق‬ ‫خاصی در حوزه سیاسی و تحریم ها رخ دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بازار با این حجم از کمبود روبه رو ش��ده‬ ‫است و البته در این رصد بخشی از بازار با قاچاق تامین‬ ‫می شود که به طور قطع برندهای خارجی سهمی را که‬ ‫در گذشته در این بازار داشتند دیگر نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مش��اور پیش��ین کمیس��یون صنایع مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به افزایش نرخ لوازم خانگی تحت تاثیر‬ ‫ن��رخ ارز اظهار کرد‪ :‬اس��فند ‪ ۹۶‬نرخ دالر حدود ‪۳۷۰۰‬‬ ‫تومان بود و انبارهای بیش��تر تولیدکننده لوازم خانگی‬ ‫و صوت��ی و تصویری پر بود اما به یکباره در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫سیاست های ارزی تغییر کرد و قیمت ها افزایش یافت‪.‬‬ ‫خزایی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬نس��بت به اس��فند‬ ‫‪ ۹۶‬ن��رخ یک نوع لوازم خانگی بیش از ‪۲‬برابر ش��ده که‬ ‫س��رمایه در گردش واحدها را زیر فشار قرار داده و نیاز‬ ‫انها را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تامین برخی از این لوازم حتی از کش��ور‬ ‫چین هم امکان پذیر نیس��ت چراک��ه واحدهای چینی‬ ‫صاحب نام که دارای فناوری باال هستند و به کشورهای‬ ‫امریکا و‪ ...‬صادرات دارند هم از ترس از دست دادن بازار‬ ‫امریکا و دیگر کش��ورهای مطرح برای همکاری با ایران‬ ‫اکراه دارند‪.‬‬ ‫محمدرضا کالمی‬ ‫حمیدرضا غزنوی‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫علیرضا خزایی‬ ‫احتمال افزایش نرخ بلیت ورودی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫رئیس شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ای��ران از احتم��ال افزای��ش ن��رخ بلی��ت ورودی‬ ‫نمایش��گاه ها ب��ه ‪ ۶‬ه��زار تومان خب��ر داد‪ .‬بهمن‬ ‫حس��ین زاده در نشس��ت خب��ری در پاس��خ ب��ه‬ ‫پرس��ش ایرنا از احتمال افزایش نرخ بلیت ورودی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی خبر داد و گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫افزای��ش نرخ بلیت را از ‪ ۲‬هزار به ‪ ۶‬هزار تومان را‬ ‫به مجمع عمومی نمایشگاه ها ارائه داده ایم که باید‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در تمام کش��ورها ن��رخ ورودی‬ ‫نمایشگاه باالتر است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در یک کشور‬ ‫خ��اص (بدون ذکر نام) نرخ بلیت ‪ ۳۳‬یورو اس��ت‬ ‫که برای دانش��جویان با تخفی��ف‪ ۱۱ ،‬یورو عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬حسین زاده معتقد اس��ت در صورت باال‬ ‫بودن نرخ بلیت‪ ،‬فقط افراد متخصص در ان شرکت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئیس شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ایران در پاسخ به پرس��ش دیگری مبنی بر اینکه‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه ها چ��ه میزان ب��ه صادرات‬ ‫کم��ک ک��رده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نمایش��گاه محل عرضه‬ ‫توانمندی ها است و بدون شک باعث شناخته شدن‬ ‫محصوالت و خدمات و صادرات انها می ش��ود‪ .‬اما‬ ‫هنوز امار و ارقام��ی درباره اینکه چه میزان منجر‬ ‫به صادرات شده‪ ،‬اماری نداریم که جزو ضعف های‬ ‫ما اس��ت و در تالش برای اج��رای پژوهش های و‬ ‫مطالعات مرتبط هستیم‪.‬‬ ‫در شرایطی که برخی برندهای مطرح لبنی‬ ‫در چن��د روز گذش��ته اقدام ب��ه افزایش نرخ‬ ‫ماست و پنیر کرده اند‪ ،‬رئیس سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اعالم کرد‬ ‫ای��ن اقدام غیرقانونی بوده و با گران فروش��ان‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫عب��اس تاب��ش ب��ه ایس��نا گف��ت‪ :‬مالک‬ ‫قیمت گذاری در صنایع لبنی باید مصوبه اذر‬ ‫سال گذشته ستاد تنظیم بازار باشد و هر یک‬ ‫از برنده��ای لبنی که اقدام به گران فروش��ی‬ ‫یا افزایش نرخ کرده باش��ند‪ ،‬ب��ا انها برخورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تخلف‬ ‫و گران فروش��ی صنای��ع لبن��ی نداش��ته ایم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته هم اکنون پیش��نهاد‬ ‫صنایع لبنی برای افزایش نرخ محصوالت شان‬ ‫در حال بررسی است اما هیچ قیمتی تاکنون‬ ‫تایی��د و تصوی��ب نش��ده اس��ت‪ ،‬بنابراین با‬ ‫گران فروشان برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مردم همگی باید هنگام خرید محصوالتی‬ ‫ک��ه دارای نرخ مصوب اس��ت‪ ،‬هوش��مندانه‬ ‫در ب��ازار برخ��ورد کنند و گران فروش��ی ها را‬ ‫به س��رعت به سامانه ‪ ۱۲۴‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کنند‬ ‫تا به سرعت با متخلفان برخورد شود‪.‬‬ ‫پیوستن ایران به‬ ‫اتحادیه اوراسیا تا چند‬ ‫ماه اینده اجرایی می شود‬ ‫سفیر ایران در اس��پانیا که به نمایندگی از‬ ‫وزارت امور خارجه در هجدهمین اجالس��یه‬ ‫رئیسان اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه‬ ‫خزر در بابلسر ش��رکت کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس پیگیری وزارت ام��ور خارجه مصوبه‬ ‫پیوستن جمهوری اس�لامی ایران به اتحادیه‬ ‫اوراسیا دست کم در چند ماه اینده در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تصویب و با ابالغ به دولت‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حس��ن قش��قاوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با اجرایی ش��دن قانون پیوستن ایران به‬ ‫اتحادیه اوراسیا در مرحله نخست تعرفه ‪۸۰۰‬‬ ‫قلم کااله��ای صادراتی ایران به کش��ورهای‬ ‫عضو ای��ن اتحادی��ه کاهش خواه��د یافت و‬ ‫ای��ن موفقیت خوبی برای ص��ادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی ایران به اتحادیه اوراسیا است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اواخر ماه جاری نیز کمیسیون‬ ‫مش��ترک ایران و روس��یه با ش��رکت حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬ش��رکت دولتی و خصوصی روس��ی در‬ ‫ایران برگزار می ش��ود و این نشست می تواند‬ ‫کارگش��ایی خوبی ب��رای توس��عه تجارت دو‬ ‫جانبه باشد‪.‬‬ ‫قش��قاوی برگ��زاری کارگروه اس��تانی این‬ ‫کمیس��یون را زیر نظر وزارت کشور با حضور‬ ‫معاونان استانداری های سراسر کشور از دیگر‬ ‫مزیت های این نشست برشمرد و توضیح داد‪:‬‬ ‫استان ها می توانند در این نشست ظرفیت های‬ ‫دو جانبه خود را برای گسترش روابط تجاری‬ ‫و اقتصادی ارائه کنند‪.‬‬ ‫معاون پیش��ین وزیر امور خارجه برگزاری‬ ‫هیجدهمی��ن نشس��ت رئیس��ان اتاق ه��ای‬ ‫بازرگانی کش��ورهای حاش��یه دریای خزر در‬ ‫بابلس��ر را گامی موثر در راس��تای گس��ترش‬ ‫مناس��بات تجاری و اقتصادی بین کشورهای‬ ‫عضو برش��مرد و توصیه کرد تا روابط تجاری‬ ‫و اقتصادی کش��ورهای عضو این اجالسیه با‬ ‫توج��ه ظرفیت ه��ا و زیرس��اخت های فراوان‬ ‫موجود بیش از گذشته گسترش یابد‪.‬‬ ‫وی از بنادر استراخان‪ ،‬افتاب‪ ،‬باکو و ترکمن‬ ‫باشی به عنوان مهم ترین زیرساخت های ایجاد‬ ‫شده برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی‬ ‫بین کش��ورهای حاشیه دریای خزر یاد کرد و‬ ‫خواهان بهره گیری از این زیرس��اخت ها برای‬ ‫گسترش روابط تجاری و بازرگانی شد‪.‬‬ ‫س��فیر ایران در اس��پانیا با اشاره به شرکت‬ ‫هی��ات تج��اری ای��ن کش��ور در هجدهمین‬ ‫اجالسیه رئیسان اتاق های بازرگانی کشورهای‬ ‫حاش��یه دری��ای خ��زر‪ ،‬از امادگ��ی حضور و‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی اس��پانیا در‬ ‫ایران به ویژه استان مازندران خبر داد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مجوز پیش فروش لوازم خانگی صادر شد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت قول داد برای جبران‬ ‫کس��ری بازار لوازم خانگ��ی با هدف حمای��ت از تولید‬ ‫داخل‪ ،‬دو چالش تولیدکنندگان از جمله مشکل سرمایه‬ ‫در گ��ردش و پیش فروش را برط��رف کند‪ .‬این وعده ای‬ ‫اس��ت که یکی از مسئوالن وزارتخانه متبوع داده و قرار‬ ‫اس��ت اتفاق های خوبی در صنع��ت و بازار لوازم خانگی‬ ‫ای��ران رخ دهد‪ .‬اتفاق هایی که به دنبال افزایش نرخ ارز‪،‬‬ ‫تحریم ها و خارج ش��دن برندهای مشهور کره ای از بازار‬ ‫ایران شکل می گیرد و فرصتی برای عرض اندام تولیدات‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫با برندهای لبنی گران فروش‬ ‫برخورد می شود‬ ‫وعده جبران کسری بازار‬ ‫باکیفیت م��ی رود‪ .‬فرهنگی با بی��ان اینکه بیش از یک‬ ‫دهه است رهبر معظم انقالب بر حمایت از تولید داخل‬ ‫و قطع وابستگی به واردات تاکید کرده اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��وک در لوازم خانگی معنی ن��دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز‬ ‫قانون اس��تفاده حداکث��ری از تولید داخ��ل و خدمات‬ ‫داخل��ی با هدف اس��تفاده از تولید داخل مصوب ش��د‪،‬‬ ‫البته این قانون س��ال ‪ ۹۱‬است که با اصالحاتی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬مطرح ش��د‪ .‬عضو کمیسیون حمایت از تولید داخل‬ ‫مجل��س گفت‪ :‬ضمانت بیمه برای صن��ف لوازم خانگی‬ ‫از ان��واع ریس��ک ها حمایت می کن��د‪ .‬در قانون تنظیم‬ ‫نی��ز صندوقی برای تس��هیالت درنظر گرفته ش��ده که‬ ‫ب��ا ضمانت بیمه ای از تولید کنن��ده حمایت کند که در‬ ‫ایین نامه اجرایی دولت باید لحاظ شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت‬ ‫بازرگانی در‬ ‫رشد و توسعه‬ ‫تولید‬ ‫داود چراغی‪/‬استادیار موسسه‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی در گفت وگو با‬ ‫خبر داد‬ ‫ظرفیت قهوه خانه های سنتی در جذب دانش اموختگان موسیقی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اداره نظارت بر‬ ‫اماکن عمومی‬ ‫ناجا از سال ‪۹۴‬‬ ‫شروع به کاهش‬ ‫ضوابط ترافیکی‬ ‫و انتظامی کرد‬ ‫و بر اساس‬ ‫این تغییرات‬ ‫قهوه خانه ها و‬ ‫سفره خانه ها‬ ‫می توانند‬ ‫در مجاورت‬ ‫ارایشگاه های‬ ‫زنانه‪ ،‬مدارس‬ ‫دخترانه‪ ،‬اماکن‬ ‫مسکونی و‪...‬‬ ‫ایجاد شوند‪ .‬این‬ ‫در حالی است‬ ‫که در گذشته‬ ‫باید دست کم‬ ‫‪۵۰۰‬متر با مراکز‬ ‫فاصله داشتند‬ ‫اگر قهوه خانه ها جمع ش��وند‪ ،‬از انجایی که مش��تریان‬ ‫قلیان کم نمی ش��وند‪ ،‬ان وقت مکان ه��ای زیرزمینی که‬ ‫هیچ ک��س بر انها نظ��ارت ندارد و به ط��ور معمول محل‬ ‫وقوع جرم هس��تند‪ ،‬بیش��تر می ش��وند‪ .‬براس��اس همین‬ ‫منط��ق و نگرانی اس��ت که قهوه خانه ها هن��وز به خاطره‬ ‫تبدیل نش��ده اند و گوش��ه کنارهای شهر تهران از ظرفیت‬ ‫ای��ن پاتوق های مردانه ی��ا خانوادگی به��ره می برد‪ .‬حاال‬ ‫قهوه خانه داران تهران در تالش هس��تند قلیان و مشتریان‬ ‫عالقه من��د ب��ه ان را برای خود حفظ کنند و خود را از زیر‬ ‫دس��ت و پای قانونی که مانع از عرضه قلیان در این مکان‬ ‫ت دهند‪ .‬در این زمینه با محسن‬ ‫عمومی ش��ده است‪ ،‬نجا ‬ ‫نظ��ری‪ ،‬رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و س��فره خانه های‬ ‫س��نتی به گفت وگو نشس��تیم و از ک��م و کیف اقدام های‬ ‫او (به عن��وان رئیس اتحادیه) برای رفع منع قانونی عرضه‬ ‫قلیان پرسیده و از دیگر دغدغه ها و ظرفیت های این صنف‬ ‫جویا شدیم‪ .‬شرح این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €درباره این اتحادیه و اینکه از چه سالی ریاست‬ ‫اتحادیه را بر عهده دارید‪ ،‬برای ما بگویید؟‬ ‫در م��دارک ثبت اتحادیه س��ال ‪ ۱۳۲۴‬به عنوان س��ال‬ ‫تاس��یس این اتحادیه قید ش��ده‪ ،‬اما ای��ن اطالعات برای‬ ‫ما موثق نیس��ت؛ چراکه همه اس��ناد و م��دارک اینجا به‬ ‫علت هایی از بین رفته اس��ت‪ .‬یکی از دالیل نابودی اسناد‬ ‫ان ای��ن بود ک��ه در دوره جنگ تحمیلی این س��اختمان‬ ‫مورد اصابت موش��ک قرار گرفت و اعضای اتحادیه همین‬ ‫س��اختمان را بازس��ازی کردند که البته پس از این ماجرا‬ ‫بار دیگر (در همین دوره) این ساختمان بازسازی شد‪.‬‬ ‫از بهم��ن ‪ ۹۴‬به عن��وان رئیس اتحادی��ه در خدمت این‬ ‫صنف هستم‪ .‬یک ماه پیش از ان یعنی دی ‪ ،۹۴‬کمیسیون‬ ‫نظارت حکم به ادغام این اتحادیه با اتحادیه رستوران داران‬ ‫ته��ران صادر کرد‪ .‬این تصمیم از ان جهت بود که ‪ ۳‬دوره‬ ‫متوالی مدیران این اتحادیه از س��وی کمیس��یون نظارت‬ ‫عزل شده بودند‪ .‬با وجود این ما تالش کردیم از این ادغام‬ ‫جلوگی��ری کنی��م و تعه��د دادیم این اتحادی��ه را از اب و‬ ‫گل در بیاوریم‪ .‬در دوره های پیش��ین‪ ،‬اینجا قوانین رعایت‬ ‫نش��ده بود و برخی پروانه های کسب خالف مقررات صادر‬ ‫ش��ده و بدهی های س��نگینی باال امده بود‪ .‬به هر حال از‬ ‫زمستان ‪ ۹۴‬که سکان اینجا را به دست گرفتیم‪ ،‬نخستین‬ ‫کاری که کردیم تهیه اسناد و مدارک و گرداوری اطالعات‬ ‫بود‪ .‬اتوماس��یون اداری و واحد بازرسی ایجاد و ساختمان‬ ‫اتحادی��ه را بازس��ازی کردیم و پ��س از ان کارهای جاری‬ ‫اتحادیه را در پیش گرفتیم‪.‬‬ ‫€ €این اتحادیه چه رسته ها و چه تعداد عضو دارد؟‬ ‫درحال حاضر ‪ ۵‬رسته داریم که شامل قهوه خان ه معمولی‬ ‫(مخصوص اقایان)‪ ،‬قهوه خانه س��نتی‪ ،‬سفره خانه سنتی‪،‬‬ ‫دیزی س��را و فروش اسباب و لوازم قلیان می شود‪ .‬بیش از‬ ‫هزار و ‪ ۵‬واحد صنفی در این رس��ته ها دارای پروانه کسب‬ ‫فع��ال و بیش از ه��زار و ‪۳۰۰‬پرونده هم در دس��ت اقدام‬ ‫هس��تند‪ .‬پیش بینی می ش��ود بیش از ‪ ۲۰۰‬واحد صنفی‬ ‫غیرمجاز هم در این صنف در حال فعالیت باشند‪.‬‬ ‫€ €با خبر هس�تیم ک�ه ممنوعیت ارائ�ه قلیان در‬ ‫قهوه خانه ها مورد اعتراض این اتحادیه و اعضای ان‬ ‫است‪ .‬ایا پیگیر لغو این ممنوعیت هستید؟‬ ‫بله‪ .‬کمیسیون نظارت در تاریخ ‪ 1392 /02 / 01‬مصوبه ای‬ ‫داش��ت که براس��اس ان‪ ،‬عبارت «قلیان» از ضوابط خاص‬ ‫داخلی اتحادیه قهوه خانه داران و س��فره خانه های س��نتی‬ ‫حذف شد و از سوی دیگر‪ ،‬در تبصره یک ماده«‪ »۱۳‬قانون‬ ‫جامع کنترل مبارزه ملی با دخانیات مصوب ‪1385 / 06 / 15‬‬ ‫مص��رف دخانیات در اماکنی عمومی همچون قهوه خانه و‬ ‫قهوه خانه سنتی ممنوع و مشمول جزای نقدی شد‪.‬‬ ‫درب��اره رف��ع ممنوعی��ت ارائه قلی��ان در قهوه خانه ها و‬ ‫قهوه خانه های س��نتی کارهای مفصلی انج��ام داده ایم‪ .‬از‬ ‫ن ش��وراها‪ ،‬فرهنگی ‬ ‫جمله اینکه با نمایندگان کمیس��یو ‬ ‫و اجتماعی مجلس ش��ورای اس�لامی و تع��دادی از وکال‬ ‫نشس��ت هایی برگزار و مشکالت صنف مان را با انها مطرح‬ ‫کردیم که منجر به پیش��نهاد استفس��اریه (درخواس��ت‬ ‫تفس��یر قان��ون از مراجعی که به طور قانونی حق تفس��یر‬ ‫دارند را استفس��اریه گویند) و مس��تثنا شدن قهوه خانه ها‬ ‫و قهوه خانه های س��نتی از تبصره یک م��اده«‪ »۱۳‬قانون‬ ‫جام��ع کنترل مبارزه ملی با دخانیات ارائه ش��د‪ .‬انچه ما‬ ‫گفتی��م این بود که با این ممنوعی��ت‪ ،‬اماکن زیرزمینی و‬ ‫محفل های مخفی غیرمجاز ایجاد می ش��ود که هر کس��ی‬ ‫در نشستی با حضور رئیس و نایب رئیس اول‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬رئیس��ان اتحادیه های صنفی‬ ‫و تعاونی های مرتبط با حمل ونقل درون ش��هری‬ ‫و جاده ای تهران‪ ،‬شمیران و پردیس‪ ،‬نمایندگان‬ ‫ش��هرداری ته��ران و اداره اماک��ن‪ ،‬چالش ه��ا و‬ ‫مش��کالت بین فعاالن حمل ونقل با ش��هرداری‬ ‫بررس��ی و پیگیری شد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫ات��اق اصناف تهران‪ ،‬در این نشس��ت رئیس اتاق‬ ‫اصن��اف تهران با اش��اره به چالش ه��ای صنوف‬ ‫مرتب��ط ب��ا حمل ونق��ل تصریح ک��رد‪ :‬وضعیت‬ ‫حمل ونقل به گونه ایی است که فعاالن این حوزه‬ ‫با مشکالت متعدد از جمله تردد و طرح ترافیک‪،‬‬ ‫تالش برای لغو ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه ها‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بخ��ش بازرگانی داخلی از جمل��ه حوزه های‬ ‫مهم در تکمیل چرخه اقتصاد کشورهاس��ت که‬ ‫در مقابل عرضه محصوالت به مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫اطالع��ات تجاری‪ ،‬پس انداز و نقدینگی انها را به‬ ‫بخش ه��ای تولیدی (داخل یا خارج از کش��ور)‬ ‫انتقال می دهد‪.‬‬ ‫بخش بازرگانی داخلی ایران دربرگیرنده تعداد‬ ‫زیادی بنگا ه عمده فروش��ی و خرده فروشی است‬ ‫که از یک سو تمایل چندانی به استفاده از ابزار و‬ ‫روش های نوین ندارند و از س��وی دیگر بخشی از‬ ‫استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط‬ ‫با نگهداری و عرضه سالم و بهداشتی محصوالت‬ ‫را رعایت نمی کنند‪.‬‬ ‫بخش بازرگانی زمان��ی عملکرد مطلوبی دارد‬ ‫ک��ه محصوالت در کمترین زم��ان و با کمترین‬ ‫هزین��ه از تامین کنن��دگان (تولیدکنن��دگان یا‬ ‫واردکنندگان) ب��ه مصرف کنندگان انتقال یابد‪.‬‬ ‫ش��رط الزم انج��ام مطلوب این انتق��ال‪ ،‬رعایت‬ ‫حداقل استانداردهای معمول در تمامی مراحل‬ ‫ای��ن فراین��د به وی��ژه اس��تانداردهای مرتبط با‬ ‫سالمت فیزیکی و شیمیایی محصوالت است‪.‬‬ ‫براین اس��اس بخش بازرگانی وظیفه برقراری‬ ‫ارتب��اط بخش ه��ای تولی��دی (داخل ی��ا خارج‬ ‫از کش��ور) با مصرف کنندگان را ب��ر عهده دارد‪.‬‬ ‫به طوریکه می توان اذعان داش��ت رشد و توسعه‬ ‫پوی��ای تولی��د محص��والت در ه��ر اقتصادی‪،‬‬ ‫تحت تاثیر س��اختار و عملکرد بخ��ش بازرگانی‬ ‫در ان کش��ور اس��ت‪ .‬بدین ترتیب نبود بس��تر و‬ ‫فضای رقابتی در بخش بازرگانی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنن��دگان را مجب��ور به صرف هزینه و‬ ‫زمان بیشتری برای عرضه و تقاضای محصوالت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بخ��ش بازرگان��ی خارجی نیز‬ ‫همچون بازرگانی داخلی‪ ،‬نقش و اهمیت زیادی‬ ‫در رش��د تولید محصوالت در کش��ورها دارد‪ .‬در‬ ‫نتیجه بخش بازرگانی (داخلی و خارجی) موتور‬ ‫رشد تولید کاال و خدمات در اقتصاد کشورهاست‪.‬‬ ‫بر ای��ن اس��اس دولت ها در عمده کش��ورها‪،‬‬ ‫همراه ب��ا برنامه ریزی برای فراهم کردن بس��تر‬ ‫و فض��ای رقابتی در تولید کااله��ا و خدمات در‬ ‫کشورشان‪ ،‬اقدام های گس��ترده ای را برای رشد‬ ‫و توس��عه بخش بازرگانی پیگیری می کنند‪ .‬اما‬ ‫در ایران دولت بیش��تر بر رشد و توسعه تولید در‬ ‫صنعت و کش��اورزی تمرک��ز دارد و در ارتباط با‬ ‫رش��د و توسعه فضای رقابتی در بخش بازرگانی‪،‬‬ ‫اقدام��ات الزم انجام نش��ده اس��ت‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫باوج��ود فعالیت گس��ترده و اقدام های س��ازنده‬ ‫دولت در رشد و توسعه تولید محصوالت (کاالها‬ ‫و خدم��ات) در بخش های صنعت و کش��اورزی‪،‬‬ ‫به دنبال اقدام های نامناسب در شکل دهی فضای‬ ‫رقابت��ی در بخ��ش بازرگانی (به وی��ژه بازرگانی‬ ‫داخلی)‪ ،‬ساختار و عملکرد این بخش را ناکارامد‬ ‫کرده است و در این شرایط توان حمایت مطلوب‬ ‫و مناسب از بخش های تولیدی کشور را ندارد‪.‬‬ ‫به طوریک��ه در چند س��ال گذش��ته روزبه روز‬ ‫رس��وب بیش��تری از محص��والت در بنگاه های‬ ‫عمده فروش��ی و خرده فروش��ی(افزایش س��هم‬ ‫س��ود بازرگانی) مشاهده می ش��ود‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫بازرگانی داخلی در ایران نس��بت به سایر عوامل‬ ‫زنجیره تامین و عرضه‪ ،‬س��هم بسیار بیشتری در‬ ‫ن��رخ محص��والت دارد و این در حالی اس��ت که‬ ‫برخ��ی از کش��ور ها این طور نیس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بنگاه ه��ای بازرگان��ی در مناطقی از ش��هرها که‬ ‫تعداد کمتری دارند‪ ،‬محصوالت را با نرخ بیشتری‬ ‫عرضه می کنند‪ .‬استانداردهای سالمت‪ ،‬بهداشت‬ ‫و حقوق مصرف کنندگان هم که در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته اجباری و الزامی اس��ت در بیشتر‬ ‫فعاالن بازرگانی داخلی مورد توجه قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه با اجحاف های گوناگون‪ ،‬محصوالت‬ ‫را ب��ه کمتری��ن نرخ از تامین کنن��دگان (به ویژه‬ ‫تولیدکنندگان داخلی) خریداری می کنند‪.‬‬ ‫در هر حال وضعیت بخش بازرگانی داخلی در‬ ‫چند س��ال گذش��ته به تبع برخی اقدام ها انجام‬ ‫ش��ده به ویژه ط��رح تحول نظ��ام توزیع کاالها‬ ‫و خدم��ات‪ ،‬بهتر ش��ده ام��ا همچن��ان نیازمند‬ ‫اقدام های گس��ترده تر برای رشد و توسعه پویا و‬ ‫مطل��وب در این بخش مهم اس��ت‪ .‬ازجمله الزم‬ ‫اس��ت‪ :‬رقابت در این بخش مهم گس��ترش یابد؛‬ ‫به حق��وق مصرف کنندگان در حد کش��ورهای‬ ‫همج��وار توج��ه ش��ود؛ رعایت اس��تانداردهای‬ ‫س�لامت و بهداش��ت محصوالت در حمل ونقل‪،‬‬ ‫فراوری‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬نگهداری و عرضه الزامی‬ ‫شود؛ بنگاه های بازرگانی استفاده بیشتری از ابزار‬ ‫و روش های نوین تجارت داش��ته باشند و زمینه‬ ‫گس��ترش س��رمایه گذاری خارجی در بازرگانی‬ ‫داخلی فراهم شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قهوه خانه ها هنوز به خاطره تبدیل نشده اند و گوشه کنارهای شهر‬ ‫تهران از ظرفیت این پاتوق های مردانه یا خانوادگی بهره می برد‪ .‬حاال‬ ‫قهوه خانه داران تهران در تالش هستند قلیان و مشتریان عالقه مند‬ ‫به ان را برای خود حفظ کنند و خود را از زیر دست و پای قانونی که‬ ‫ت دهند‬ ‫مانع از عرضه قلیان در این مکان عمومی شده است‪ ،‬نجا ‬ ‫می خواهد از قلیان اس��تفاده کند ناخوداگاه به اماکنی که‬ ‫در ان جرم اتفاق می افتد‪ ،‬کش��انده می ش��ود‪ .‬واضح است‬ ‫که در این اماکن از نظر امور صنفی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫انتظامی هیچ نظارتی وجود نخواهد داشت و طبیعی است‬ ‫که مشکل ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €موضوع استفساریه چه بود؟‬ ‫موضوع استفس��اریه این بود‪« :‬ایا اماکن عمومی مذکور‬ ‫در تبصره یک ماده«‪ »۱۳‬قانون جامع کنترل مبارزه ملی‬ ‫ب��ا دخانیات مص��وب ‪( 1385/۰۶/۱۵‬مصرف دخانیات در‬ ‫اماک��ن عمومی یا وس��ایل نقلیه عموم��ی موجب حکم به‬ ‫جزای نقدی از ‪ ۵۰‬تا ‪ 100‬هزار ریال است) با اصالحات و‬ ‫الحاقات بعدی ش��امل قهوه خانه ها و قهوه خانه های سنتی‬ ‫و اتاق ه��ای اس��تعمال دخانیات مس��تقر در فرودگاه ها و‬ ‫پایانه های مسافربری نیز می باشد؟»‬ ‫€ €این استفساریه را به مجلس دادید؟‬ ‫بله‪ .‬محمدجواد کولیوند‪ ،‬رئیس کمیس��یون ش��وراهای‬ ‫مجلس شورای اسالمی هم در این زمینه همیاری زیادی‬ ‫داش��ت و نامه ه��ای ما به مجل��س را پیگیری کرد تا طرح‬ ‫استفس��اریه با ی��ک فوریت در صحن علنی در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫مصوب ش��د‪ .‬پس از ان کمیسیون های مربوط (اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بهداش��ت و ش��وراها) کمیس��یون مش��ترکی‬ ‫تش��کیل دادند و کلیات و جزئیات این استفساریه در این‬ ‫کمیس��یون بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت‪ .‬در پاسخ‬ ‫این استفس��اریه (م��ورخ ‪ )97 /07 /01‬نمایندگان مجلس‬ ‫نوش��ته اند‪« :‬خیر‪ .‬اماکن عمومی مذکور در تبصره ‪ ۱‬ماده‬ ‫‪ ۱۳‬قان��ون جام��ع کنترل مبارزه ملی با دخانیات ش��امل‬ ‫قهوه خانه ها و قهوه خانه های س��نتی و اتاق های استعمال‬ ‫دخانیات مس��تقر در فرودگاه ها و پایانه های مس��افربری‬ ‫نمی شود‪».‬‬ ‫درحال حاضر منتظر هستیم تا این طرح در صحن علنی‬ ‫مجلس عنوان و رای گیری نهایی انجام شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که تاییدیه هیات وزی��ران برای «طرح‬ ‫استفس��اریه تبص��ره ‪ ۱‬ماده«‪ »۱۳‬قان��ون جامع کنترل‬ ‫مب��ارزه ملی با دخانیات» و اعالم ان به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی را هم در ‪ 97 / 08 / 29‬گرفته ایم‪ .‬همه این کارها‬ ‫طی این دوره انجام ش��ده اس��ت‪ .‬برخ��ی ابهام ها وجود‬ ‫دارد که این تاییدیه ها در چه زمانی دریافت ش��ده است‪.‬‬ ‫تاکن��ون به اعضای این صنف توضیح روش��نی نداده ایم‬ ‫ک��ه ای��ن کارها چطور و با چه روالی انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫از این رو تمامی این مدارک را به ش��ما نش��ان می دهم‬ ‫ت��ا اطالع رس��انی دقیقی انج��ام دهید‪ .‬اینک��ه تا کنون‬ ‫اطالع رس��انی نشده هم به این علت بوده که کار تا جایی‬ ‫پیش برود و وعده بیهوده نداده باشیم‪.‬‬ ‫€ €تهران از نظر تعداد قهوه خانه ها و سفره خانه های‬ ‫س�نتی چه ش�رایطی دارد؟ تعداد ای�ن واحد ها به‬ ‫اندازه است یا دچار کمبود یا بسیاری انها هستیم؟‬ ‫تعدادشان بیش از حد نیاز است‪ .‬برداشتن حدود صنفی‬ ‫در سال ‪ ۹۲‬موجب شد ما دچار خسارت های زیادی شویم‪.‬‬ ‫پیش ت��ر در بند الف ماده«‪ »۵۵‬قانون نظام صنفی نوش��ته‬ ‫ش��ده بود که تشخیص ضرورت و برقراری حدود صنفی و‬ ‫تعیین س��قف تعدادی برای صنف و صدور دس��تورالعمل‬ ‫در ای��ن زمینه از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت بر‬ ‫امور صنفی اس��ت‪ .‬حال اینکه این قانون چند س��الی است‬ ‫حذف ش��ده است‪ .‬این کار موجب شد واحد های صنفی با‬ ‫فاصله های کم در یک محله راه اندازی شوند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫واحد های جدید که با هزینه و امید راه اندازی می شوند‪ ،‬پس‬ ‫از مدتی ورشکست می شوند و از سوی دیگر در این مدت به‬ ‫واحد های قدیمی هم صدمه وارد می کنند و مشتریان انها‬ ‫را کاهش می دهند و انها را نیز به ورشکستگی می کشانند‪.‬‬ ‫بعضی از صنوف مثل ما‪« ،‬پاتوق» هس��تند‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫چند فروشگاه لباس یا چند واحد فروش جواهرات را بتوان‬ ‫در کن��ار هم داش��ت‪ .‬این ها کاالهای��ی ارائه می کنند که با‬ ‫هم متفاوت اس��ت اما مگر در یک محله به چند قهوه خانه‬ ‫و س��فره خانه نیاز داریم؟ ایا بیش��تر از ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬تا نیاز است؟‬ ‫این تس��هیلگری در برداشتن حدود صنفی موجب افزایش‬ ‫بی رویه قهوه خانه ها و سفره خانه ها شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اداره نظارت ب��ر اماکن عمومی ناجا نیز‬ ‫از س��ال ‪ ۹۴‬ش��روع به کاهش ضوابط ترافیکی و انتظامی‬ ‫ک��رده و به این ترتیب باز ه��م تعداد واحد های این صنف‬ ‫افزوده ش��ده است‪ .‬بر اس��اس این تغییرات قهوه خانه ها و‬ ‫س��فره خانه ها می توانند در مجاورت ارایش��گاه های زنانه‪،‬‬ ‫مدارس دخترانه‪ ،‬اماکن مس��کونی و‪ ...‬ایجاد شوند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در گذش��ته باید حداقل ‪ ۵۰۰‬متر با این ها‬ ‫فاصله داشتند‪ .‬قبال این واحد ها باید دید انتظامی داشتند‬ ‫اما حاال این طور نیس��ت‪ .‬به ای��ن ترتیب محدودیت های‬ ‫پیشین برای صدور پروانه کسب کمتر شده است‪.‬‬ ‫€ €اتحادیه اختیاری در صادر نکردن پروانه کسب‬ ‫در ص�ورت تع�دد بیش از ان�دازه متقاضیان در یک‬ ‫محله ندارد؟‬ ‫خی��ر‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��امانه ایرانیان‬ ‫اصن��اف را راه اندازی کرده که هر کس��ی می تواند مدارک‬ ‫خود را بارگذاری کند و درخواست خود را به اتحادیه بدهد‬ ‫و اتحادیه نیز مکلف اس��ت در ‪ ۱۵‬روز به این درخواس��ت‬ ‫پاسخ داده و ان را رد و یا تایید کند و ما به عنوان اتحادیه‬ ‫نی��ز نمی توانی��م به دلیل تعدد بیش از ح��د متقاضیان در‬ ‫یک محله برای کس��ی پروانه کسب صادر نکنیم‪ .‬موضوع‬ ‫پیگیری چالش های صنوف حمل ونقل با شهرداری‬ ‫لوازم یدکی‪ ،‬تامین الستیک‪ ،‬موضوع سوخت و‪...‬‬ ‫دست به گریبان هستند که حل و فصل برخی از‬ ‫این موارد به همکاری‪ ،‬تعامل و مش��ارکت مراکز‬ ‫مرتب��ط از جمله ش��هرداری تهران گ��ره خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬قاس��م نوده‪‎‬فراهانی گفت‪ :‬در نشستی که‬ ‫سال گذش��ته با شهردار تهران داشتیم مقرر شد‬ ‫برای پیگیری و بررس��ی کارشناس��انه مشکالت‬ ‫صن��وف حمل ونق��ل ب��ا ش��هرداری‪ ،‬کارگ��روه‬ ‫مش��ترکی بین اتاق و شهرداری تشکیل شود که‬ ‫بن��ا به دالیلی تاکنون این موض��وع تحقق نیافته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه این نشس��ت‪ ،‬حس��ین زندی‪،‬‬ ‫رئیس کارگروه حمل ونقل در سخنانی با اشاره به‬ ‫موضوع نشس��ت مبنی بر اختالف بین شهرداری‬ ‫و اتحادیه ه��ای صنفی در خصوص ماده ‪ ۳۱‬و‪۳۲‬‬ ‫گفت‪ :‬مش��کل اصلی صنوف مرتبط با حمل ونقل‬ ‫و ش��هرداری به اختالف نظر و تفسیر ماده ‪۳۱‬و‬ ‫‪ ۳۲‬برمی گردد که متاس��فانه با گذشت ‪۱۱‬سال‬ ‫و تشکیل نشست های متعدد هنوز نتوانستیم به‬ ‫نتیجه مطلوب و درس��تی دس��ت یابیم‪ .‬زندی‬ ‫اف��زود‪ :‬هم��ه اتحادیه ها بر این نظر هس��تند که‬ ‫براس��اس مواد یادشده ش��هرداری فقط می تواند‬ ‫بر ام��ور حمل ونقل نظارت داش��ته باش��د و در‬ ‫صورت مش��اهده تخلف نیز بای��د به اتحادیه ها و‬ ‫مراکز مرتبط اطالع رس��انی کرده و حق دخالت‬ ‫در ام��ور انها را ندارد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬در‬ ‫ادام��ه این نشس��ت حاضران به بیان مش��کالت‬ ‫و نظره��ای از ای��ن دس��ت پرداختن��د‪« :‬ادعای‬ ‫ش��هرداری مبن��ی بر زیر پوش��ش ق��رار گرفتن‬ ‫برخی از اتحادیه ه��ای حمل ونقل مانند اتحادیه‬ ‫دوم این اس��ت که وقتی یک واحد متقاضی پروانه کس��ب‬ ‫را به دالیلی که در قانون پیش بینی ش��ده مثل نداش��تن‬ ‫پارکین��گ رد صالحیت می کنیم‪ ،‬بس��یاری از متقاضیان‬ ‫از قوانین��ی سوء اس��تفاده می کنن��د و به اصط�لاح راه در‬ ‫روی قانون را یاد گرفته اند‪ .‬بنابراین حتی انها که ش��رایط‬ ‫انتظام��ی و ترافیکی را ندارند هم می توانند پروانه کس��ب‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا در تالش��یم در رایزنی با ات��اق اصناف و‬ ‫تع��دادی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی حدود‬ ‫صنفی را برگردانیم چراکه این شرایط موجب اعتراض های‬ ‫شدیدی از سوی اعضای ما و بیشتر صنوف شده است‪.‬‬ ‫€ €وقتی از قهوه خانه یاد می کنیم یاد پرده خوان ها‬ ‫می افتیم و سفره خانه های سنتی هم ظرفیت خوبی‬ ‫ب�رای پخش موس�یقی زنده س�نتی دارن�د‪ .‬از این‬ ‫ظرفیت چه بهره ای می برید؟‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬ایین نامه اجرای موسیقی زنده سنتی مصوب‬ ‫هیات وزیران ش��د که براساس ان س��فره خانه ها‪ ،‬هتل ها‬ ‫و رس��توران ها می توانن��د اجرای موس��یقی زنده س��نتی‬ ‫داش��ته باش��ند اما با توجه به درخواست هایی که از سوی‬ ‫قهوه خانه های س��نتی برای صدور اجازه اجرای موسیقی‬ ‫زن��ده داش��تیم‪ ،‬و ذکر این نکته که تع��داد قهوه خانه های‬ ‫س��نتی تهران زیاد اس��ت‪ ،‬مصمم ش��دیم که برای اصالح‬ ‫ای��ن ایین نامه و ش��یوه نامه پیوس��ت ان اق��دام کنیم تا‬ ‫قهوه خانه های س��نتی هم بتوانند موس��یقی زنده سنتی‬ ‫اجرا کنند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب اس��فند ‪ ۹۷‬با مدی��رکل اداره فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی اس��تان تهران نشستی در اتحادیه داشتیم‬ ‫و با این مقام مسئول توافق شد که شیوه نامه صدور مجوز‬ ‫اجرای موس��یقی زنده س��نتی در اماکن عمومی اصالح و‬ ‫اجازه اجرای موسیقی زنده سنتی به قهوه خانه های سنتی‬ ‫نی��ز داده ش��ود‪ .‬درحال حاضر هم در ح��ال پیگیری این‬ ‫موضوع هستیم‪ .‬بنابراین مخالفتی با اجرای موسیقی زنده‬ ‫س��نتی در قهوه خانه های سنتی وجود ندارد و بلکه از این‬ ‫ایده اس��تقبال هم ش��ده اما طی کردن مراحل اصالح این‬ ‫ایین نامه و ش��یوه نامه زمانبر است که ما خواستار تسریع‬ ‫هرچه س��ریع تر از س��وی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بس��یاری از فارغ التحصیالن رش��ته موس��یقی جویای‬ ‫ش��غل هس��تند از این رو در نظر داریم تا تفاهمنامه ای با‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان تهران در زمینه‬ ‫اجرای موس��یقی زنده سنتی در قهوه خانه ها منعقد کنیم‬ ‫و تع��دادی از این جوانان تحصیلکرده را به قهوه خانه های‬ ‫متقاضی اجرای موس��یقی زنده معرف��ی کنیم‪ .‬با این کار‬ ‫عالوه بر اش��تغالزایی‪ ،‬محیطی مفرح ب��رای انهایی که به‬ ‫قهوه خانه ه��ا مراجع��ه می کنند‪ ،‬فراهم می ش��ود‪ .‬درباره‬ ‫پرده خوانی هم درحال حاضر فقط ‪ ۵‬اس��تاد ش��اخص در‬ ‫ای��ران وج��ود دارد که مدت یک ماه اس��ت یک��ی از این‬ ‫مرش��دان در یکی از قهوه خانه های تهران در میدان شهید‬ ‫هرندی مش��غول اجرای برنامه است و استقبال خوبی هم‬ ‫از ان شده است‪ .‬از این رو در حال پیگیری برای رواج این‬ ‫سنت فراموش شده در قهوه خانه ها و سفره خانه ه ا هستیم‪.‬‬ ‫حمل ونقل درون ش��هری‪ ،‬موسس��ات توریستی‬ ‫و اتومبیل کرایه و‪ ..‬ب��ه بهانه خدماتی بودن این‬ ‫صن��وف»‪« ،‬اجبار به دریاف��ت پروانه بهره‪‎‬برداری‬ ‫صنوف حمل ونقل از شهرداری برای برخورداری‬ ‫از برخی مزایا که مغایر با اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫مبنی بر خصوصی سازی است‪« ،».‬تعیین ساعات‬ ‫ت��ردد بدون هماهنگی با اتحادیه ها و تعاونی های‬ ‫حمل ونقل»‪« ،‬ثبت نام فعاالن این حوزه در سایت‬ ‫شهرداری برای گرفتن گازوئیل به شرط دریافت‬ ‫پروانه بهره‪‎‬برداری» و «دریافت باربرگ از سایت‬ ‫تعیین شده از سوی شهرداری و موازی کاری این‬ ‫نهاد»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بازار ارز خالی از خریدار‬ ‫قیمت دالر که این روزها مس��یر کاهشی را در پیش‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬در دو روز گذش��ته نزدیک ب��ه ‪ ۵۰۰‬تومان از‬ ‫ارزش خ��ود را از دس��ت داد و با کاهش از س��طح ‪۱۳‬‬ ‫ه��زار تومان‪ ،‬روی قیمت ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این افت بی س��ابقه قیمت در حالی رخ داده که‬ ‫ش��اخص ارزی حداقل در ‪ ۵‬ماه گذشته هیچ زمانی در‬ ‫این مح��دوده قیمتی قرار نگرفت��ه و همواره معامالت‬ ‫ارزی با قیمت های باالتری انجام شده است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که بازار ارز در چند روز گذش��ته‬ ‫اتفاق عجیبی را تجربه کرده و ان پایین تر امدن قیمت‬ ‫دالر بازار ازاد نسبت به صرافی های بانکی بوده است‪ .‬در‬ ‫حالی که همواره نرخ دالر بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تومان باالتر‬ ‫از قیمت صرافی ها قرار می گرفت‪ ،‬هر دالر روز یکشنبه‬ ‫در میدان فردوس��ی‪ ،‬از سوی دالالن حاشیه خیابان به‬ ‫قیمت هایی پایین تر از نرخ صرافی بانکی فروخته ش��ده‬ ‫است‪ .‬این شرایط سبب شده تا بازار همسایه یعنی طال‬ ‫و س��که نیز همس��و با بازار ارز حرکت کند و قیمت ها‬ ‫بی تف��اوت به رش��د ‪ ۳۶‬دالری اونس جهان��ی‪ ،‬به روند‬ ‫نزولی ش��ان ادام��ه دهند و س��که با افت ح��دود ‪۱۳۰‬‬ ‫تومان��ی در دو روز گذش��ته‪ ،‬روی مح��دوده قیمتی ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۳۰‬هزارتومان قرار گیرد‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬بازار ارز و سکه این روزها در حالی روند‬ ‫کاهش��ی قیمت ها را تجربه می کند که معامله گران این‬ ‫ب��ازار دیدگاه ها و دالیل متفاوتی را برای این ش��رایط‬ ‫مطرح می کنند‪ .‬ارام ش��دن فضای سیاس��ت خارجی‪،‬‬ ‫نزدیک ش��دن س��فر نخس��ت وزیر ژاپن ب��ه ایران که‬ ‫گمانی زنی ه��ا حکایت دارد پیغامی از س��وی امریکا به‬ ‫ایران به همراه دارد‪ ،‬انتظار بازار برای اعالم اخبار مثبت‬ ‫سیاسی‪ ،‬نزدیک شدن به زمان راه اندازی بازار متشکل‬ ‫ارزی‪ ،‬افزایش عرضه اسکناس ارز‪ ،‬افت قیمت درهم و‪...‬‬ ‫از جمله دالیلی است که برای افت قیمت دالر در بازار‬ ‫مطرح می شود‪ .‬اما انچه مسلم است‪ ،‬اینکه نرخ دالر به‬ ‫هر دلیلی که کاهش یافته اس��ت‪ ،‬این ش��رایط موجب‬ ‫شده تا فروش دالر در بازار این روزها افزایش یابد و از‬ ‫تقاضای بازار به شدت کم شود که با وجود این وضعیت‪،‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن این بازار پیش بینی‬ ‫می کنن��د با تداوم این روند‪ ،‬نرخ دالر در روزهای ا ینده‬ ‫می تواند به س��طوح پایین تری برسد و ریزش بیشتری‬ ‫را تجربه کند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کسانی که با هدف کسب سود سعی در خرید ارز دارند باید بدانند‬ ‫که این حوزه از اقتصاد جای مناسبی برای سرمایه گذاری نیست‬ ‫اخبار مثبت سیاست خارجی‪ ،‬طال را ارزان کرد‬ ‫عباداهلل محمدولی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طال و جواهر در گفت وگو با ایرنا درباره‬ ‫تحوالت بازار طال و سکه افزود‪ :‬در هفته های گذشته بازار طال و سکه وارد روندی نزولی شده‬ ‫به طوری که قیمت محصوالت این بازار کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اخبار مثبت سیاست خارجی‪ ،‬انتظارات برای کاهش قیمت طال و سکه را افزایش داده‬ ‫اس��ت به طوری که بخش عمده خریداران منتظر تعیین تکلیف تحوالت سیاس��ی هستند‪.‬‬ ‫محمدولی خاطر نشان کرد‪ :‬بر اساس تجربه سال های گذشته انتظار داشتیم که پس از پایان‬ ‫م��اه مب��ارک رمضان‪ ،‬حجم تقاضای خرید س��که و طال در بازارهای داخل��ی افزایش یابد و‬ ‫قیمت ها باال برو د اما امس��ال این اتفاق رخ نداد‪ .‬وی افزود‪ :‬بازار طال اکنون منتظر تحوالت سیاس��ت خارجی و نتایج‬ ‫س��فرهای هیات های خارجی از جمله هیات های ژاپنی و المانی و مذاکرات مربوط به ان است‪ .‬محمدولی یاداور شد‪:‬‬ ‫درحال حاضر جذابیت س��رمایه گذاری در بازار طال و س��که بسیار کاهش یافته و سرمایه گذاران خرد تا مشخص شدن‬ ‫نتایج مربوط به تحوالت سیاست خارجی‪ ،‬تمایلی برای ورود به این بازار ندارند‪ .‬رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طال‬ ‫و جواهر با اش��اره به جزئیات کاهش قیمت س��که و طال در بازار ازاد گفت‪ :‬قیمت هر گرم طال از ‪ ۴‬خرداد تاکنون حدود‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان کاهش یافته و به گرمی ‪ ۴۰۶‬هزار تومان رسیده است‪ .‬قیمت هر سکه تمام بهار ازادی نیز بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان افت کرده و به رقم ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۳۰‬هزار تومان کاهش یافته است‪ .‬میزان حباب سکه اکنون به حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان رس��یده اس��ت‪ .‬محمدولی افزود‪ :‬کاهش بهای طال در ایران در حالی است که نرخ اونس جهانی در روزهای‬ ‫اخیر رشد زیادی داشته و در دو هفته گذشته حدود ‪ ۶۰‬دالر باال رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضای کاذب ارز کم شد‬ ‫ش��هاب نادری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در‬ ‫گفت وگو با ایبِنا با اش��اره به کاهش نرخ ارز در روزهای‬ ‫اخی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬چند عامل در بهب��ود وضعیت فعلی بازار‬ ‫دخی��ل بوده ک��ه مهم ترین ان اق��دام به ایج��اد بازار‬ ‫متشکل ارزی از سوی بانک مرکزی بوده است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم پاوه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دیگر‬ ‫خری��د و فروش ارز صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬اذعان‬ ‫دالالن به این موضوع در پی اثربخش��ی سیاس��ت های‬ ‫اخی��ر بانک مرکزی تالط��م در بازار ب��رای خریدهای‬ ‫کاذب را نی��ز کاهش داده اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجل��س دهم ب��ا تاکید بر اینکه مردم دیگر به س��مت‬ ‫خری��د ارز با ه��دف س��رمایه گذاری نمی روند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معکوس ش��دن فرایند عرضه و تقاضا در بازار ارز‬ ‫توانسته به از بین رفتن حباب قیمت ها کمک کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز باز هم ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی که با هدف کسب سود سعی در‬ ‫خرید ارز دارند باید بدانند که این حوزه از اقتصاد جای‬ ‫مناسبی برای سرمایه گذاری نیست‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه‬ ‫ح��ذف دالر در مب��ادالت بین الملل��ی ایران ب��ا دیگر‬ ‫کش��ورها به طور کلی قیمت این ن��وع ارز را در داخل‬ ‫می ش��کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر بس��یاری از خرید و‬ ‫فروش های انجام ش��ده در ب��ازار ارز به دلیل انجام امور‬ ‫ض��روری بوده و به همین دلیل روند کاهش نرخ ارز باز‬ ‫هم ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ورود س��رمایه ها ب��ه بازارهای مطمئن‬ ‫و اقبال مردم به بورس توانس��ته از نیاز کاذب به خرید‬ ‫ارز بکاهد‪ .‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی یاداور ش��د‪ :‬دولت و به ویژه بانک مرکزی باید‬ ‫با ترغیب مردم به س��پرده گذاری های ارزی نزد بانک ها‬ ‫ارزهای خانگی را نیز به سمت امور مولد هدایت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جو روانی‪ ،‬نرخ دالر را کاهش داد‬ ‫ابراهیم عباسی از کارشناسان اقتصاد و استاد دانشگاه‬ ‫نی��ز در این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫رون��د نزولی ن��رخ دالر در روزهای اخی��ر به جو مثبت‬ ‫ایجاد ش��ده در فضای سیاس��ت خارجی و خوشبینی ها‬ ‫نسبت به سفر نخس��ت وزیر ژاپن به ایران برمی گردد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اثرات روانی این خبرها س��بب شده تا نرخ ها در‬ ‫بازار ارز با ریزش مواجه شود که ادامه این روند بستگی‬ ‫به نتایج این سفر و مذاکرات دارد که در روزهای اینده‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ .‬او با بیان اینکه ای��ن عوامل اثرات‬ ‫کوتاه م��دت ب��ر ب��ازار دارد و نتایج مثب��ت و منفی ان‬ ‫اس��ت که می تواند سمت و س��وی بازار را تعیین کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید توجه داش��ت که رون��د حرکتی بازار ارز به‬ ‫فاکتورهای زیادی وابسته است‪ .‬در شرایط کنونی‪ ،‬روند‬ ‫مذاکرات و توافقات در حوزه سیاس��ی‪ ،‬شدت و ضعف‬ ‫تحریم ه��ای نفتی‪ ،‬میزان صادرات و تس��هیل مراودات‬ ‫و مبادالت پولی با س��ایر کش��ورها‪ ،‬تعامل با اروپایی ها‬ ‫و‪ ...‬از جمل��ه عوامل مهمی هس��تند که هرچه مثبت تر‬ ‫باش��ند می توانند بر روند کاهشی قیمت ها تاثیر زیادی‬ ‫بگذارن��د و دالر را ارزان تر کنن��د‪ .‬وی در عین حال به‬ ‫تش��کیل بازار متشکل ارزی اش��اره کرد و گفت‪ :‬به جز‬ ‫عوامل بیرونی‪ ،‬سیاست هایی که در داخل کشور اتخاذ‬ ‫می شو د نیز عامل مهمی در جهت دهی بازار ارز هستند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در تالش است با برخی سیاست گذاری ها‬ ‫از التهاب ه��ای این بازار بکاه��د که یکی از این اقدام ها‬ ‫تشکیل بازار متش��کل ارزی است‪ .‬به گفته عباسی‪ ،‬از‬ ‫انجا که بازار متش��کل ارزی به معامالت ارزی رسمیت‬ ‫می دهد و دست معامله گران را در بازار سوداگری کوتاه‬ ‫می کن��د‪ ،‬این ب��ازار می تواند تاحدی بازار را به س��مت‬ ‫ارامش هدای��ت کند‪ .‬این بازار به ش��فافیت معامالت‬ ‫و رقابتی تر ش��دن بازار ارز کم��ک می کند و این اقدام‬ ‫خوبی اس��ت‪ .‬اما به هر حال مجموع ش��رایط است که‬ ‫در نهای��ت بهبود وضعیت بازار ارز را س��بب می ش��ود‬ ‫و نمی ت��وان گفت که با راه اندازی بازار متش��کل ارزی‬ ‫مشکالت بازار ارز رفع می شود و زمینه کاهش قیمت ها‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫شهاب نادری‬ ‫‹ ‹بازار ارز اشباع شد‬ ‫همچنی��ن غالمعل��ی جعف��رزاده ایمن اب��ادی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگ��و با ایبِنا ب��ا بیان اینک��ه عوامل‬ ‫مختلفی به بهبود وضعیت بازار ارز منجر ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬کاهش تقاضا در زمینه خرید ارز یکی از عوامل‬ ‫مهم تاثیر گذار در بهبود وضعیت این بازار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه در ماه های اخی��ر اعزام های‬ ‫پزشکی به خارج از کشور در جهت درمان کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با کاهش حجم سفرها و همچنین‬ ‫واردات غیرضرور تقاضا برای ارز کم ش��ده که این خود‬ ‫به افت قیمت ان منجر ش��ده است‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجلس دهم با بیان اینکه اش��باع شدن بازار از دالر‬ ‫عامل دیگر کاهش نوس��ان ارزی است‪ ،‬گفت‪ :‬دالرهای‬ ‫خانگی درحال حاضر به شدت دچار نوسان بوده و مردم‬ ‫در زمین��ه ادامه نگهداری انها دچار واهمه ش��ده اند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬به س��مت فروش انه��ا حرکت کرده اند که این‬ ‫خود قیمت را نزولی می کن��د‪ .‬جعفرزاده ایمن ابادی با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه بازار ارز باید کاه��ش قیمت را تجربه‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر قیمت ارز واقعی نبوده و باید‬ ‫با کاهش همراه ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت دالر در‬ ‫مح��دوده ‪ ۸‬هزار تومان باید ق��رار بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت‬ ‫دالر بر اساس روابطی حاصل می شود و فرمول خاصی‬ ‫نی��ز دارد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬بر مبنای فرم��ول نهایت قیمت‬ ‫قاب��ل قبول ارز در محدوده ‪ ۸‬هزار تومان اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی یاداور ش��د‪ :‬ادامه روند کاهش نرخ ارز ادامه‬ ‫خواهد داشت اما پیش بینی زمان دقیق پایان نوسان ها‬ ‫ممکن نیست‪.‬‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تس�هیالت وی�ژه طرح ه�ای توس�عه ای بان�ک‬ ‫توسعه تعاون‬ ‫بانک توسعه تعاون تسهیالت ویژه طرح های توسعه ای را با‬ ‫حداکثر اثرگذاری اعطا کرده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک توسعه تعاون‪ ،‬سید باقر فتاحی‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک‬ ‫توس��عه تعاون گفت‪ :‬ای��ن بانک در اعطای تس��هیالت ویژه‬ ‫طرح های توسعه ای ضمن رعایت حداکثر اثرگذاری به لحاظ‬ ‫اش��تغالزایی طرح ها بر نحوه مصرف تس��هیالت اعتباری نیز‬ ‫نظارت داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رعایت مالحظ��ات دقیق بازرس��ی در اعطای‬ ‫تس��هیالت ویژه طرح های توسعه ای و اش��تغالزایی بانک به‬ ‫ گون��ه ای اس��ت که ضمن رعای��ت مراتب مش��تری مداری و‬ ‫جوان��ب احتیاطی و پیش��گیرانه‪ ،‬خللی نیز درروند مناس��ب‬ ‫عملیات تس��هیالتی پی��ش نیاید‪ .‬فتاح��ی در همین زمینه‬ ‫افزود‪ :‬نقش بازرس��ان در اج��رای برنامه ها و سیاس��ت های‬ ‫توس��عه ای و اش��تغالزایی بانک حیاتی است و حضور موثر و‬ ‫به موقع بازرس��ان‪ ،‬بانک را در مسیر درست اعطای تسهیالت‬ ‫و بانکداری توسعه ای قرار می دهد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬انتظار نهاد ه��ای باالدس��تی از بانک های‬ ‫عامل طرح های اش��تغالزایی‪ ،‬تصویب و اجرای تس��هیالت بر‬ ‫مبنای اش��تغالزایی و نحوه درست مصرف تسهیالت است و‬ ‫بانک توس��عه تعاون عالوه بر برخورداری از رتبه برتر اعطای‬ ‫تس��هیالت اشتغال روس��تایی و عش��ایری‪ ،‬از حیث تاثیرات‬ ‫مثبت مس��ئولیت اجتماعی نیز عملکرد قابل قبولی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به تاثیر مثبت بازرس��ی پیشگیرانه در‬ ‫کاهش انحراف ها و اشتباه های‪ ،‬اموزش ضمن خدمت درست‬ ‫و انتقال تجربه ها را در کارامدی امور بازرسی بااهمیت تلقی‬ ‫کرد و در این باره افزود‪ :‬دانش بازرس��ان باید از حیث کمی‬ ‫و کیفی همیش��ه در س��طحی باالتر از کارکنان صف و ستاد‬ ‫باشد تا تسلط کافی برای نظارت درست و موثر بر واحدهای‬ ‫زیر نظارت با رویکرد پیش��گیرانه و بازرس��ی اموزشی محور‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهاد بانک کشاورزی برای امهال مطالبات‬ ‫غیرجاری موسسه های اعتباری‬ ‫ش��ورای فقهی بانک مرکزی‪ ،‬شیوه نامه پیشنهادی شورای‬ ‫ عالی بانکداری اسالمی بانک کشاورزی برای امهال مطالبات‬ ‫غیرجاری در موسسه های اعتباری را تصویب کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک کش��اورزی‪ ،‬شورای فقهی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫ی عالی بانکداری اسالمی بانک‬ ‫ش��یوه نامه پیشنهادی ش��ورا ‬ ‫کش��اورزی برای امهال مطالبات غیرجاری در موسس��ه های‬ ‫اعتباری را تصویب و برای ابالغ به ش��بکه بانکی‪ ،‬به مدیریت‬ ‫کل مق��ررات‪ ،‬مجوزه��ای بانکی و مبارزه با پولش��ویی بانک‬ ‫مرکزی ارس��ال کرد‪ .‬ش��ورای عالی بانکداری اسالمی بانک‬ ‫کش��اورزی در س��ال ‪ ۹۶‬با برگزاری جلس��ه های گوناگون با‬ ‫حضور اس��تادان برجسته دانش��گاه و صاحب نظران‪ ،‬موضوع‬ ‫امه��ال را به عنوان رس��الت کاری خود به نح��و تطبیقی و‬ ‫تحلی��ل فقهی‪ ،‬حقوقی و اجرایی‪ ،‬مورد بررس��ی قرار داد که‬ ‫ای��ن تالش ها در نهایت منجر به دس��تیابی مدل عملیاتی و‬ ‫ش��یوه نامه جامع امهال مطالبات به تفکیک عقود ش��د‪ .‬این‬ ‫گزارش می افزاید‪ :‬این شیوه نامه پس از تصویب هیات مدیره‬ ‫بان��ک کش��اورزی‪ ،‬با امض��ای روح ال��ه خدارحم��ی رئیس‬ ‫هیات مدی��ره و مدیرعامل این بانک ب��رای رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران ارس��ال و پ��س از ارجاع‬ ‫موض��وع به ش��ورای فقهی بانک مرک��زی‪ ،‬در نهایت با الهام‬ ‫از بخش��نامه بانک کشاورزی‪ « ،‬دس��تورالعمل اجرایی امهال‬ ‫مطالبات موسس��ه های اعتباری» در اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬تصویب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب و کارتان را با سککوک رونق دهید‬ ‫بانک ملی ای��ران با راه اندازی س��امانه سککوک(س��امانه‬ ‫کس��بو کار به کس��ب و کار) فرصتی را فراهم کرده‬ ‫ ‬ ‫کشوری‬ ‫اس��ت تا کس��ب و کارها بتوانند بدون واس��طه و بر اس��اس‬ ‫م��دل تجارت به تج��ارت (‪ )B2B‬فعالیت کنن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک مل��ی ایران‪ ،‬این بانک ب��ا هدف ارتقا و‬ ‫تس��هیل تعام�لات تج��اری داخل��ی و بین المللی‪ ،‬س��امانه‬ ‫کش��وری کس��ب و کار به کسب و کار موس��وم به «سککوک»‬ ‫را راه اندازی کرده که توس��عه فضای کس��ب و کار‪ ،‬گسترش‬ ‫تعام�لات بین واحده��ای عضو و توس��عه و ترویج تجارت و‬ ‫معامالت بین اعضا از سیاست های اصلی ان است‪ .‬از سویی‪،‬‬ ‫صدور و گردش برات الکترونیکی در معامالت مس��تقل یا در‬ ‫زنجیره تامی��ن جنبه نواورانه ان به ش��مارمی رود‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس از برات الکترونیک در این پلتفرم اس��تفاده شده تا‬ ‫بتوان ابزارهای پرداخت کسب و کار به کسب و کار را برمبنای‬ ‫قوانی��ن جاری کش��ور پیکربندی کرد‪ .‬این س��امانه عالوه بر‬ ‫ایج��اد زیرس��اخت معام�لات ‪ B2B‬و ‪ B2 C‬در فعالیت های‬ ‫بنگاه ه��ای عضو‪ ،‬خدم��ات اختصاصی تامی��ن مالی زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬مدیریت چرخه تامین و خدمات لجستیک را در کنار‬ ‫س��ایر خدمات عمومی ان مانند بازاریابی و اموزش‪ ،‬خدمات‬ ‫مش��اوره ای و‪ ...‬ارائه می دهد‪ .‬هدف این محصول ساماندهی‬ ‫بازار کش��وری کس��ب و کار الکترونیکی با اختصاص هدفمند‬ ‫تس��هیالت در زنجیره ارزش از تامین کننده تا نقطه مصرف‬ ‫اس��ت‪ .‬ارائه راهکارهای تامین مالی در قالب زنجیره تامین با‬ ‫ات��کا بر فناوری زنجیره بلوک و بر پایه صدور و گردش برات‬ ‫الکترونیک��ی در معامالت در زنجیره تامین از جمله خدمات‬ ‫نوین ارائه شده برای ارتقای نظام پولی و بانکی کشور از سوی‬ ‫سککوک است‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور بان�ک ایران زمین در برنامه تلویزیونی‬ ‫«یک شهر ضیافت»‬ ‫بان��ک ایران زمی��ن در راس��تای اجرای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی و مش��ارکت در ام��ور خیرخواهان��ه در برنام��ه‬ ‫تلویزیونی «یک ش��هر ضیافت» اس��تان اصفه��ان حضور و‬ ‫هم��راه خیران در امر کمک به ازادس��ازی زندانیان غیرعمد‬ ‫مش��ارکت کرد‪ .‬برنامه یک شهر ضیافت با همراهی نهادهای‬ ‫مختل��ف اجرای��ی و کم��ک هنرمندان و خیران ش��اخص و‬ ‫فرهیخته اس��تان اصفهان وجوه جمع اوری ش��ده در برنامه‬ ‫را ص��رف ازادی زندانی های دیه (جرائم غیر عمد) و کمک به‬ ‫خانواده های زندانی های نیازمند می کند‪.‬‬ ‫معاون اقتص��ادی بانک مرک��زی با اعالم‬ ‫جزئیات افزایش تس��هیالت ساخت مسکن‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک ها ب��رای پرداخت تس��هیالت‬ ‫مسکن مانعی ندارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬پیمان قربان��ی درباره‬ ‫افزای��ش میزان تس��هیالت مس��کن‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شورای پول و اعتبار در اسفند سال گذشته‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش بانک مرکزی‪ ،‬س��قف‬ ‫تسهیالت ساخت مس��کن با قابلیت فروش‬ ‫اقس��اطی بلندمدت برای بانک های تجاری‬ ‫و بانک مس��کن را حدود ‪ ۶۰‬درصد افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه عن��وان مث��ال‪ ،‬در تهران‬ ‫سقف پیش��ین تس��هیالت انفرادی ساخت‬ ‫مس��کن ‪ ۶۰‬میلیون توم��ان و برای زوجین‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان بود که هریک به ‪۱۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۶۰‬میلی��ون توم��ان به ترتی��ب افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مع��اون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد‪:‬‬ ‫در مراکز استان و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر نیز این س��قف ‪ ۵۰‬و ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫ب��ود‪ .‬به ترتیب‪ ،‬برای تس��هیالت انفرادی و‬ ‫زوجین به ‪ ۸۰‬و ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬به گفت��ه قربانی‪ ،‬در س��ایر مناطق‬ ‫ش��هری نیز ای��ن ارق��ام ‪ ۴۰‬و ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان بود که به ‪ ۶۰‬و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫برای تس��هیالت انفرادی و زوجین افزایش‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این اقدام به دنبال‬ ‫تحلیل ه��ای انجام ش��ده در بانک مرکزی و‬ ‫بانک مسکن بود‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال مطالعات و‬ ‫بررسی های انجام شده‪ ،‬بیشترین مشکالتی‬ ‫ک��ه اکنون در حوزه مس��کن کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در بخ��ش عرضه اس��ت زیرا با نگاهی‬ ‫ب��ه امار معامالت در تهران از خرداد س��ال‬ ‫گذش��ته حجم معامالت نس��بت به گذشته‬ ‫کاهش و قیمت ها افزایش��ی بود که نشان از‬ ‫مشکالتی در طرف عرضه این بخش دارد‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫به همین دلیل اولویت با ساخت مسکن قرار‬ ‫داده ش��د تا هم به بخش عرضه و هم تقاضا‬ ‫اثر داش��ته باشد و وام ها نیز قابل استطاعت‬ ‫باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��ال گذشته از ‪۷۷۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک ها‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۰۳‬ه��زار میلیارد ریال به بخش مس��کن‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قربانی‪ ،‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫به دلیل افزایش قیمت مس��کن‪ ،‬تسهیالت‬ ‫بانکی ب��ه طور میانگی��ن ‪ ۳۵‬درصد قیمت‬ ‫خری��د مس��کن را در کل کش��ور پوش��ش‬ ‫می دهد و س��رمایه ای بودن مسکن از جمله‬ ‫علل گرانی مسکن است‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی بانک مرک��زی گفت‪:‬‬ ‫بانک ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیالت‬ ‫برای س��اخت مسکن ندارند اما در سال ‪۹۶‬‬ ‫تقاضا برای دریافت این تس��هیالت کاهش‬ ‫یافت و ب��ه ‪ ۸‬درصد کل تس��هیالت بانکی‬ ‫رس��ید که این رقم در س��ال گذشته ‪۱۳.۴‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬البت��ه ‪ ۲۵.۲‬درص��د مان��ده‬ ‫تس��هیالت بانک ها در س��ال ‪ ۹۷‬مربوط به‬ ‫بخش مس��کن است‪ .‬در سال ‪ ۹۴‬تسهیالت‬ ‫مسکن اولی ها ‪ ۸۰‬درصد قیمت مسکن بود‬ ‫ام��ا اکنون این تس��هیالت ‪ ۵۳.۶‬درصد ان‬ ‫را پوش��ش می دهد‪ .‬قربانی افزود‪ :‬پرداخت‬ ‫تسهیالت به بخش مسکن مشروط به تعادل‬ ‫منابع و مصارف محدودیت ندارد‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۶‬مدرسه در‬ ‫مناطق سیل زده لرستان‬ ‫کلن��گ س��اخت ‪ ۱۶‬مدرس��ه در مناطق‬ ‫سیل زده استان لرستان با حضور امام جمعه‬ ‫پلدختر‪ ،‬معاون اس��تاندار لرستان‪ ،‬مدیرکل‬ ‫اموزش و پرورش لرستان‪ ،‬عضو هیات عامل‪،‬‬ ‫مدیران و مسئوالن بانک پاسارگاد به زمین‬ ‫زده شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پاسارگاد‪ ،‬کلنگ‬ ‫س��اخت ‪ ۲‬مدرس��ه در منطق��ه معم��والن‬ ‫و پلدخت��ر به نمایندگی از ‪ ۱۶‬مدرس��ه در‬ ‫دس��ت س��اخت این اس��تان‪ ،‬به زمین زده‬ ‫ش��د که در مجم��وع ‪ ۵۰‬کالس درس برای‬ ‫دانش اموزان مناطق سیل زده فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این ایین‪ ،‬س��ید محسن موسوی امام‬ ‫جمع��ه پلدخت��ر‪ ،‬مرادپور مع��اون عمرانی‬ ‫استاندار لرستان‪ ،‬زینی وند مدیرکل اموزش‬ ‫و پرورش لرستان‪ ،‬دوستی عضو هیات عامل‬ ‫بانک پاس��ارگاد و مدیران و مس��ئوالن این‬ ‫بانک حضور یافتند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نرخ دالر همچنان کاهشی است؟‬ ‫جزئیات افزایش‬ ‫تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫معافیت مالیاتی برای‬ ‫مشارکت کنندگان در‬ ‫نمایشگاه طالی اصفهان‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫حضور شرکت های‬ ‫ایرانی در ایران هلث‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت توکا ریل‬ ‫با حمل حدود‬ ‫‪۳۰‬درصد بار‬ ‫معدنی ریلی‬ ‫کشور‪ ،‬باالترین‬ ‫رتبه را بین‬ ‫شرکت های ریلی‬ ‫به خود اختصاص‬ ‫داده است‬ ‫«توکا ریل» از جمله ش��رکت های مطرح در زمینه‬ ‫حم��ل و نق��ل ریلی به ش��مار می رود‪ .‬ت��وکا ریل در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۳‬با موضوع فعالیت حمل و نقل ریلی بار‬ ‫تاسیس شده است‪.‬‬ ‫این شرکت از سال ‪ ۱۳۸۵‬در حمل ریلی کنسانتره‬ ‫و گندله از معادن چادرملو چغارت‪ ،‬گل گهر و کارخانه‬ ‫گندله سازی اردکان و سنگان به مقصد مجتمع فوالد‬ ‫مبارکه در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت توکا ریل‪ ،‬تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۱‬حدود ‪ ۳۵‬درصد مواد معدنی کل کشور‬ ‫برابر با ‪ ۲۳‬درصد کل بار ریلی ازس��وی شرکت توکا‬ ‫ریل حمل شد‪.‬‬ ‫در تاریخ ‪۱۳۹۰.۱۲.۱۶‬شرکت توکا ریل با سرمایه‬ ‫‪ ۶۵۳‬میلیارد ریال در بازار فرابورس پذیرفته و سهام‬ ‫ان با نماد توریل از تاریخ ‪ ۱۳۹۱.۰۲.۰۵‬معامله شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت ب��ا در اختیار داش��تن ناوگانی با حدود‬ ‫‪ ۱۸۵۰‬واگن لبه بلند ‪ ۶‬محوره‪ ،‬قابلیت حمل س��االنه‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۳‬میلی��ون تن مواد معدنی (کنس��انتره و‬ ‫گندله اهن) را در شبکه ریلی کشور دارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت با حمل ح��دود ‪ ۳۰‬درصد بار معدنی‬ ‫ریلی کشور‪ ،‬باالترین رتبه را بین شرکت های ریلی به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬شرکت توکا ریل با در اختیار داشتن‬ ‫‪ ۱۸۵۰‬واگ��ن لبه بلند ‪ ۶‬محوره‪ ،‬جابه جایی حدود ‪۹‬‬ ‫میلی��ون تن ب��ار و حدود ‪ ۶‬میلیارد ت��ن کیلومتر در‬ ‫ش��اخص بهره وری واگن باالتر از تمام ش��رکت های‬ ‫حمل و نقل ریلی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای پروژه ها‬ ‫از جمله پروژه های در دس��ت اجرای هلدینگ توکا‬ ‫ریل می توان به حمل کنس��انتره‪ ،‬گندله‪ ،‬کنس��انتره‬ ‫مس‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬انواع اهن االت‪ ،‬غالت و محصوالت‬ ‫کانتینری اشاره کرد‪ .‬نگهداری و تعمیر خطوط تخلیه‬ ‫سرباره فوالد نیز یکی دیگر از پروژه های این شرکت ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازجمله شاخص های مهم و زیربنایی توسعه صنعت‬ ‫ریلی‪ ،‬توس��عه ش��ریان های ریلی و نیز اتصال ان به‬ ‫ش��بکه ریلی سراس��ری اس��ت که باید به انها توجه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت ت��وکا ریل ب��ا در اختیار داش��تن ‪ ۱۸۵۰‬واگ��ن لبه بلند‬ ‫‪۶‬مح��وره‪ ،‬جابه جایی حدود ‪ ۹‬میلیون تن ب��ار و حدود ‪ ۶‬میلیارد تن‬ ‫کیلومتر در شاخص بهره وری واگن باالتر از تمام شرکت های حمل و‬ ‫نقل ریلی قرار گرفته است‬ ‫‹ ‹کسب رتبه نخست در حوزه بهره وری در‬ ‫سال های ‪ ۹۶‬و ‪۹۷‬‬ ‫یکی از افتخارهای ش��رکت توکا ریل این اس��ت که‬ ‫برابر با اعالم ش��رکت راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در رتبه بن��دی حمل بار در میان ش��رکت های حمل و‬ ‫نق��ل در حمل محصوالت معدنی در س��ال ‪ ۹۷‬به رتبه‬ ‫نخست دست یافت‪.‬‬ ‫اهداف بلندمدت شرکت های زیرمجموعه‪:‬‬ ‫از ش��اخص ترین اس��تراتژی های در درس��ت اجرای‬ ‫ت توکا ریل می توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫شرک ‬ ‫‪ -۱‬حفظ جایگاه حمل بار ریلی؛‬ ‫‪ -۲‬تامین منافع سهامداران؛‬ ‫‪ -۳‬ج��ذب‪ ،‬ام��وزش و تربی��ت نیروه��ای ج��وان‬ ‫تحصیلکرده؛‬ ‫‪ -۴‬تامین قطع��ات از تولیدکنندگان اصلی داخلی و‬ ‫خارجی؛‬ ‫‪ -۵‬توسعه ناوگان (افزایش واگن)؛‬ ‫‪ -۶‬توسعه نیروی کشش (خرید لکوموتیو)؛‬ ‫‪ -۷‬راه ان��دازی بزرگ ترین مرکز تعمیراتی (توس��عه‬ ‫بهین ریل)؛‬ ‫‪ -۸‬جذب مشتریان جدید؛‬ ‫‪ -۹‬ورود به بار ترانزیت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت س��رمایه گذاری ت��وکا فوالد‬ ‫(سهامی عام) شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی‬ ‫نیروی مس��لح (ساتا) (س��هامی عام) و شرکت حمل و‬ ‫نفی توکا (س��هامی عام) ازجمله سهامداران اصلی این‬ ‫شرکت هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت های‪ :‬اسیا س��یرارس‪ ،‬توکاکش��ش‪ ،‬شرکت‬ ‫مهندس��ی راه اهن بهین ریل و شرکت راهوار نیرو اریا‬ ‫نیز از جمله ش��رکت های زیرمجموعه شرکت توکا ریل‬ ‫هستند دو شرکت نخست در زمین ه حمل و نقل ریلی‪،‬‬ ‫ش��رکت مهندس��ی راه اهن بهین ریل در زمینه تعمیر‬ ‫و نگه��داری واگن های باری فعالیت می کند و ش��رکت‬ ‫راهوار نیرو و اریا دارای لکوموتیو است‪.‬‬ ‫در گفت وگو با مدیر برگزاری نمایشگاه حمل ونقل ریلی مطرح شد‬ ‫هفتمین نمایش��گاه حمل ونقل ریلی از ش��نبه‬ ‫‪ ۱۹‬خ��رداد با حض��ور محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهر س��ازی در مح��ل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران برگزار ش��د‬ ‫که تا ‪ ۲۲‬خرداد ادامه خواهد داش��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت نمایش��گاهی میالد نور و مدیر برگزاری‬ ‫این رویداد و همچنین شش��مین همایش ریلی‬ ‫معتقد اس��ت ایج��اد فضای تعامل��ی بین علم و‬ ‫صنع��ت می تواند یکی از اهداف اساس��ی درباره‬ ‫برگزاری نمایشگاه حمل ونقل ریلی باشد‪.‬‬ ‫عل��ی محتش��م امی��ری‬ ‫همچنی��ن از حض��ور و‬ ‫مش��ارکت ش��رکت های‬ ‫خارج��ی در ای��ن رخداد‬ ‫مه��م ریل��ی خب��ر داد و‬ ‫عنوان کرد که شرکت هایی‬ ‫از چین‪ ،‬لتونی‪ ،‬روس��یه و‬ ‫ترکیه اخرین دستاوردهای خود را در این نمایشگاه‬ ‫عرض��ه خواهند کرد‪ .‬به بهان��ه برگزاری دوره هفتم‬ ‫این رویداد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬گفت وگویی با این فعال‬ ‫حوزه برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی داشتیم که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €شرکت نمایشگاهی میالد نور در برگزاری‬ ‫نمایشگاه صنعت حمل ونقل ریلی تا چه میزان‬ ‫توانس�ته به اهداف تعریف ش�ده خود در این‬ ‫سال ها دست یابد؟‬ ‫مجموعه ما مجری انحصاری نمایش��گاه ریلی در‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬هدف اصلی ای��ن مجموعه از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه صنعت حمل ونقل ریلی نواوری‪ ،‬توسعه‬ ‫ص��ادرات و واردات غیرنفتی‪ ،‬توس��عه صنعت ریلی‬ ‫کش��ور‪ ،‬ارتقای صنعت حمل ونقل باری و مسافری‬ ‫ریل��ی‪ ،‬واردات فناوری ه��ای روز جه��ان‪ ،‬افزای��ش‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی و کمک به نوسازی ناوگان‬ ‫ریلی کشور است‪ .‬همچنین ایجاد یک فضای بسیار‬ ‫مناسب برای معرفی محصوالت و عرضه توانمندی ها‬ ‫و ظرفیت صنعت ریلی‪ ،‬فراهم کردن بستر مناسب‬ ‫برای هم اندیشی و استفاده از توان علمی شرکت ها‬ ‫و برنده��ای معتبر جهانی در راس��تای ارتقای توان‬ ‫داخلی کش��ور و فرصت ارائه نظرهای کارشناس��ان‬ ‫و اس��تادان این حوزه در قالب همایش های علمی و‬ ‫تخصصی را نیز در دستور کار داریم‪ .‬خوشبختانه با‬ ‫توجه به س��وابق موجود تا حدود زیادی این اهداف‬ ‫محقق ش��ده و البته تمام تالش و همت خود را در‬ ‫دس��تیابی کامل تر به اهداف یادش��ده را س��رلوحه‬ ‫فعالیت های خویش قرار داده است‪.‬‬ ‫ریل اکسپو‪ ،‬محل معرفی فناوری های مدرن ریلی به جهان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئی��س انجم��ن صنف��ی تولیدکنن��دگان‬ ‫و صادرکنن��دگان تجهی��زات پزش��کی ح��ل‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی و اجتماع��ی جامع��ه را‬ ‫در گ��روی نگاه اصولی‪ ،‬مس��تمر و برنامه ریزی ‬ ‫ش��ده به تولید دانست‪ .‬به گزارش ستاد خبری‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬مجید روحی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان تجهی��زات‬ ‫پزش��کی در حاشیه بیس��ت ودومین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی ایران هلث اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫ایر ا هلث با فراز و نشیب های همراه بوده است‪،‬‬ ‫اکنون تولید در کش��ور با مش��کالتی دس��ت و‬ ‫پنجه نرم می کند‪ ،‬این در حالی است که اگر به‬ ‫تولید نگاه اصولی‪ ،‬مس��تمر و برنامه ریزی شده‬ ‫ش��ود‪ ،‬می توانیم بسیاری از مشکالت اقتصادی‬ ‫و اجتماعی جامعه را به کمک ان برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی نقدینگ��ی و مطالب��ات از دول��ت را یکی از‬ ‫مش��کالت کش��ور در حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫دانس��ت و بیان کرد‪ :‬ش��رکت های تولید کننده‬ ‫تجهیزات پزش��کی در نمایشگاه امسال حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد رش��د داشته اند همچنین بین ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د هزینه ه��ا در حوزه تولید تجهیزات‬ ‫پزش��کی‪ ،‬هزینه انتقال و تخصیص ارز اس��ت و‬ ‫این هزینه ها گاهی به ‪ ۳۰‬درصد هم می رس��د‪،‬‬ ‫البته باید برای حذف این هزینه ها سیس��تم ها‬ ‫و فرایندهای طاقت فرس��ا در بخش تخصیص و‬ ‫انتق��ال ارز حذف ش��ود‪ .‬رئیس انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان تجهی��زات‬ ‫پزشکی افزود‪ :‬ما باید در حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫نگاه همه شرکت های تولیدکننده را لحاظ و در‬ ‫کن��ار صنعت دارو و غذا به تجهیزات پزش��کی‬ ‫هم به ش��کل متمرکز نگاه کنیم‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫در زمینه خریدهای متمرکز تجهیزات پزشکی‬ ‫ب��ا کمک هی��ات امنای صرفه جوی��ی ارزی به‬ ‫توافق هایی رس��یده ایم‪ .‬روحی با اشاره به شعار‬ ‫نمایش��گاه ایران هلث امس��ال یاداوری کرد‪ :‬ما‬ ‫در بس��یاری از بخش ها به ویژه تجهیزات ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد نیاز کش��ور را تامین میکنیم همچنین‬ ‫می توانی��م تولی��د اف��زون بر نیاز داخ��ل را به‬ ‫کشورهای منطقه صادر کنیم‪.‬‬ ‫«توکا ریل» پیشرو در توسعه‪ ،‬تعالی‪ ،‬خودباوری و حمل ونقل سبز‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫معافی��ت مالیات��ی مش��ارکت کنندگان و‬ ‫فع��االن اقتص��ادی حاض��ر در س��یزدهمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی طالی اصفهان در نشست‬ ‫هم اندیشی میز توس��عه صادرات طال و جواهر‬ ‫این استان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ازاصفهان‪ ،‬س��یزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنعت فل��زات گرانبها‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬س��نگ های قیمتی‪ ،‬ساعت‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و تجهیزات وابس��ته ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۳‬مهر‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫اصفهان برگزار می ش��ود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬نشست‬ ‫هم اندیشی میز توس��عه صادرات طال و جواهر‬ ‫اس��تان اصفهان در حالی برگزار ش��د که یکی‬ ‫از مصوب��ات ان‪ ،‬درنظرگرفتن معافیت مالیاتی‬ ‫برای مش��ارکت کنندگان و فع��االن اقتصادی‬ ‫حاضر در س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫طالی اصفهان بود‪ .‬مدیر نمایشگاه های داخلی‬ ‫شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫در ای��ن زمینه گف��ت‪ :‬مدیرکل ام��ور مالیاتی‬ ‫اس��تان اصفهان در این نشس��ت ب��ر معافیت‬ ‫مالیات��ی مش��ارکت کنندگان این نمایش��گاه‬ ‫تاکی��د کرد و به عنوان یک مصوبه به واحدهای‬ ‫زیرمجموعه ابالغ خواهد ش��د‪ .‬مجید نایب زاده‬ ‫ادامه داد‪ :‬اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان‬ ‫ی و مساعدت مطلوبی با تولیدکنندگان‬ ‫همکار ‬ ‫و صادرکنن��دگان به ویژه در حوزه طال و جواهر‬ ‫انجام داده و بر همین اساس هیچ گونه مالیاتی‬ ‫به مشارکت کنندگان در نمایشگاه طال و جواهر‬ ‫تعلق نخواهد گرفت‪ .‬وی با اشاره به اینکه این‬ ‫نشست با حضور فعاالن شاخص و مطرح حوزه‬ ‫ط�لا و جواهرات اس��تان اصفهان برگزار ش��د‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان طال و جواه��ر اصفهان و دیگر‬ ‫اعضای حاضر در نشس��ت نیز مشکالت مربوط‬ ‫ب��ه تولید و صادرات ط�لا و جواهر را به ترتیب‬ ‫اولویت بی��ان کردند و هر یک از اعضای حاضر‬ ‫در نشست نیز به بیان راهکارها و پیشنهادهای‬ ‫الزم درباره تولید و توسعه صادرات طال و جواهر‬ ‫پرداختند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تالش می کنیم‬ ‫نمایشگاه قابل قبولی در سطح ملی و بین المللی‬ ‫برگزار کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬سیزدهمین نمایشگاه طال‬ ‫و جواهر اصفه��ان می تواند به عنوان یک نقطه‬ ‫اتکای بس��یار قوی و مهم در راس��تای توس��عه‬ ‫فرایندهای فعاالن اقتصادی حوزه طال و جواهر‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه نمایشگاه ها در مقاطع‬ ‫گوناگون�ی از دوران تش�دید تحریم ه�ا‪،‬‬ ‫پسابرجام و در زمان خروج امریکا از برجام‬ ‫و اعمال دوب�اره تحریم ها برگزار ش�ده اند‪،‬‬ ‫در هر مقط�ع چه برنامه ری�زی و نگاهی در‬ ‫برگزاری نمایشگاه داشتید؟‬ ‫نمایش��گاه صنع��ت حمل ونق��ل ریل��ی ایران‬ ‫بدون شک یکی از مهم ترین نمایشگاه های کشور‬ ‫اس��ت و به همین دلیل ضرورت یک برنامه ریزی‬ ‫حساب ش��ده و بهره گی��ری از هم��ه ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی ه��ای موجود داخلی را ایجاب می کند‪.‬‬ ‫اما بااین حال نمی توان و نباید از حجم بسیار باال و‬ ‫موثر ظرفیت های خارجی و بین المللی غافل بود‪.‬‬ ‫با توجه به فناوری های بس��یار جدید و پیشرفته‬ ‫کش��ورهای صنعتی جهان در حوزه صنعت ریلی‬ ‫و ض��رورت بهره گیری از این فناوری ها در جهت‬ ‫تقویت صنعت ریلی کش��ور‪ ،‬شرکت میالد نور با‬ ‫همراهی و همکاری دس��ت اندرکاران در صنعت‬ ‫حمل ونقل ریلی کشور‪ ،‬بهره مندی هرچه بیشتر‬ ‫از این ظرفیت ها و ایجاد زمینه های مناسب برای‬ ‫حضور ش��رکت های معتب��ر خارج��ی را مدنظر‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در دوره ه��ای گوناگ��ون به دلی��ل تحریم های‬ ‫ظالمانه امریکا علیه ایران‪ ،‬ش��اهد کاهش حضور‬ ‫این ش��رکت ها بوده ایم‪ .‬بااین حال در برنامه ریزی‬ ‫خود تالش کرده ایم تا جایی که ممکن اس��ت به‬ ‫تقویت حضور ش��رکت های داخل��ی و همچنین‬ ‫ایجاد انگیزه در ش��رکت های خارجی که باوجود‬ ‫فش��ارهای دولت امریکا عالقه من��د به حضور در‬ ‫نمایش��گاه صنع��ت حمل ونقل ریل��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران بوده اند‪ ،‬بپردازیم‪ .‬در دوران پس‬ ‫از برجام با حضور چشمگیر شرکت ها و برندهای‬ ‫معتبر خارجی در حوزه حمل ونقل ریلی ما شاهد‬ ‫ش��کوفایی چش��مگیری در این عرص��ه بوده ایم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ض��رورت دارد دس��ت اندرکاران امر در‬ ‫یک فضا و بستر مناسب ضمن حفظ چارچوب ها‬ ‫سیاست های کلی نظام در قالب تعامالت سازنده‬ ‫ب��ا جه��ان‪ ،‬زمینه های الزم در جه��ت ارتباطات‬ ‫بیش ازپیش صنایع داخلی کشور ازجمله صنعت‬ ‫مهم حمل ونقل ریلی با کش��ورها و ش��رکت های‬ ‫صاحب فناوری های پیشرفته را فراهم کنند‪.‬‬ ‫€ €مدی�ران دولتی به نمایش�گاه تخصصی‬ ‫از جمله نمایش�گاه صنعت حمل ونقل ریلی‬ ‫کش�ور چه نگاهی دارند؟ ایا از ظرفیت های‬ ‫ایجادشده بیشترین بهره را می برند یا خیر؟‬ ‫ب��دون ش��ک مدی��ران دولت��ی ک��ه در واقع‬ ‫تصمیم س��ازان و تصمیم گی��ران ه��ر ی��ک از‬ ‫حوزه ه��ای تخصصی در کش��ور هس��تند نقش‬ ‫بس��زایی در جهت دهی به مس��یر ان حوزه ایفا‬ ‫می کنن��د‪ .‬خوش��بختانه مجموع��ه برگزارکننده‬ ‫این توفیق را داش��ته که در س��ال های گذش��ته‬ ‫میزب��ان وزی��ران‪ ،‬معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫و دیگ��ر مقامات عالی در ایین گش��ایش‪ ،‬بازدید‬ ‫از غرفه ها و دیدار و گفت وگو با ش��رکت کنندگان‬ ‫داخلی و خارجی و همچنین ش��نیدن دغدغه ها‬ ‫انها بوده و این مس��ئله ب��رای برگزارکنندگان و‬ ‫شرکت کنندگان بسیار دلگرم کننده است‪.‬‬ ‫امس��ال هم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی ای��ران مهمان ویژه‬ ‫نمایشگاه ما هستند‪.‬‬ ‫ای��ن نکته را نیز باید یاداور ش��ویم که توجه‬ ‫بیش ازپی��ش و تعام��ل هرچه بیش��تر مدیران و‬ ‫دس��ت اندرکاران این حوزه با س��رمایه گذاران و‬ ‫شرکت ها به ویژه شرکت های خصوصی داخلی و‬ ‫خارجی می تواند در دستیابی به اهداف برگزاری‬ ‫این نمایشگاه ها بسیار مهم و تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به رشد شرکت های دانش بنیان‬ ‫و اس�تارت اپ ها چ�ه برنامه ری�زی ب�رای‬ ‫حضور این دس�ته از شرکت ها در نمایشگاه‬ ‫داشته اید؟‬ ‫امروزه شرکت های دانش بنیان و استارت اپ ها‬ ‫به عن��وان فناوری ه��ای نوین در حال دس��تیابی‬ ‫ب��ه جایگاه مهمی در ح��وزه صنعت‪ ،‬ارتباطات و‬ ‫نیازمندی های جوامع بشری هستند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه صنعت حمل ونقل ریلی امسال‬ ‫از این ظرفیت نوین نیز اس��تفاده ش��ده است و‬ ‫در یک همکاری مناس��ب و با هماهنگی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫امس��ال شاهد حضور ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫اس��تارت اپ ها خواهیم بود‪ .‬همچنین جش��نواره‬ ‫استارت اپی «ریلی ش��و» نیز در نمایشگاه امسال‬ ‫برگزار خواهد ش��د و امیدواریم این جشنواره در‬ ‫شناس��اندن ظرفیت های این ش��رکت های نوین‬ ‫بسیار تاثیر گذار باشد‪ .‬شرکت میالد نور به عنوان‬ ‫مجری برگزاری نمایش��گاه تمامی تالش خود را‬ ‫راستای نیل به این هدف به انجام خواهد رساند‪.‬‬ ‫€ €در کن�ار این نمایش�گاه همایش�ی نیز‬ ‫با همکاری دانش�گاه عل�م و صنعت برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬هدف از برگزاری این همایش ها‬ ‫چیست؟‬ ‫وقتی به مس��یر پیش��رفت کشورهای صنعتی‬ ‫جهان نگاهی می اندازیم رابطه عمیق میان علم و‬ ‫صنعت در دس��تیابی به این سطح از پیشرفت در‬ ‫میان ان جوامع به خوبی نمایان است‪ .‬تاثیرگذاری‬ ‫متقابلی که علم بر صنعت و صنعت و تجربه های‬ ‫ارزنده در حوزه صنایع بر پیشرفت علمی می تواند‬ ‫داشته باشد بر هیچ کس پوشیده نیست‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت ای��ن رابطه‪ ،‬ش��رکت‬ ‫نمایش��گاهی می�لاد نور ب��ا همکاری دانش��گاه‬ ‫عل��م و صنع��ت اقدام ب��ه برگزاری همایش��ی با‬ ‫موضوع پیش��رفت های اخیر در حوزه مهندس��ی‬ ‫راه اه��ن می کند‪ .‬در این همایش س��خنرانان به‬ ‫ارائ��ه ایده های جدید و تش��ریح پیش��رفت ها و‬ ‫دستاوردهای نوین در مهندسی راه اهن خواهند‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫€ €شرکت های خارجی از کدام کشور ها در‬ ‫این نمایشگاه حضور دارند؟‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال بیش از ‪ ۱۰‬ش��رکت از‬ ‫کشورهای چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ترکیه و لتونی حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫€ € با توجه به نیاز کشورهایی مانند سوریه‬ ‫و عراق در بازس�ازی زیرس�اخت های ریلی‬ ‫خود ایا برنامه ای برای برگزاری نمایش�گاه‬ ‫در این کشورها دارید؟‬ ‫ش��رکت نمایش��گاهی می�لاد ن��ور به عن��وان‬ ‫برگزارکننده انحصاری نمایش��گاه ریلی کش��ور‬ ‫در راس��تای سیاس��ت های کالن کشور مبنی بر‬ ‫حضور در کش��ورهای عراق و سوریه و بازسازی‬ ‫زیرس��اخت های ان کش��ورها از جمل��ه صنعت‬ ‫ریلی ان‪ ،‬با تم��ام توان و ظرفیت این امادگی را‬ ‫دارد ک��ه در جهت حض��ور و تقویت فعالیت های‬ ‫سرمایه گذاران و شرکت های صنعت ریلی کشور‬ ‫زمینه های مناسب را فراهم کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 21‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ﺷﻮﺍﻝ ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژﻭﺋﻦ ‪2019‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪1306‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2624‬‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ‪ 480‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﻮﺩﺩﻫﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪1397‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎ ﻧﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ‪91/56‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭﻣﺤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻼﺵ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬ ‫ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻡﺟﻢ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻰﺭﺍﺩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺷﻬﺎﺏﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻳﺎﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺸــﻨﻰ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﺍﻛﺜﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﭙﺲ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟــﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫‪ 1397/12/29‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﻀﺎﺭ ﺭﺳــﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 480‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫( ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ)‬ ‫ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﻰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺑﻬﺮﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ‪ 1398/12/29‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﻛﻼﻧﺘــﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣــﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫــﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ‬ ‫‪ 2793‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪96‬‬ ‫ﺑﻪ ‪ 4081‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪ ،97‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪46/12‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺳــﻮﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺭﺷــﺪ ‪90/10‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 97‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪102/56‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺨﺘﻜﻮﺵ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺧﻮﺷﻨﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺻﺒﺎ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 943‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫‪ 1505‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 59/53‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ ‪ 17/15‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ‪ 2/96‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺳــﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ‪ 211/70‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺳــﻬﺎﻡ ﺍﺯ ‪ 3649‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 4793‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮ ‪ 31/35‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺍﺯ ‪ 1,107,965‬ﺗﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺑﻪ ‪ 1,121,343‬ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪1,2‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷــﺪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪﻟــﻪ ﺍﺯ ‪ 111,909‬ﺗﻦ ﺑﻪ‬ ‫‪ 321,375‬ﺗﻦ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 187‬ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫــﺪ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﮔﺎﻩ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺁﻫﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪ 330‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ‪ 196‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‪ ،‬ﺳــﻮﺩﺩﻫﻰ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ‪ 10‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ‪،‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓــﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭘﻴﺎﻡ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺽ ﺳﻼﻡ‪ ،‬ﺧﻴﺮﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳــﻬﺎﻡ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺸــﺎﻥ‪ ،‬ﺣﺴــﺎﺑﺮﺱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎﻧــﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻔﺘﺨﺮﻳﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ‪ 1397/12/29‬ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻌــﺎﻝ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘــﺮﻡ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺳــﻬﺎﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ .‬ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ‪3‬ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺖ‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ‬ ‫ﻭ ﻋــﺰﻡ ﺟــﺪﻯ ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻧﺠﻴــﺮﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒــﻊ ﺁﻥ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﻡﻓﺮﻭﺷﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳــﺎﻝ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ‪ ،‬ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻭ ﺷــﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﺷــﻤﺎ‬ ‫ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻧﻈﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺮﻭﺭ ﻛﻠﻰ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎﻧــﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺍﻧﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻭ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﻮﺭﺳــﻰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﻗﻠﻮﻫﺎﻯ ﺳﻨﮓﺁﻫﻨﻰ )ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﮔﻞﮔﻬﺮ‬ ‫ﻭ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ( ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺸﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ‪ ،‬ﺳﻮﺩﺩﻫﻰ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫‪ 10‬ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻘــﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ‪2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗــﻦ ﮔﻨﺪﻟﻪ‪2 ،‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ‪ 4‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ‬ ‫* ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫* ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ‬ ‫ﻃﻼ‪ ،‬ﻣﺲ‪ ،‬ﺳــﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺻﺎﺣﺐﻧﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫* ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫‪ ‬ﻣـﺮﻭﺭ ﻛﻠـﻰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷـﺮﻛﺖ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺻﺒﺎﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺴﺰﺍﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺍﺳــﻤﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸــﺒﺮﺩ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪﺍﻯ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺍﻧﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻛﺸﻒ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭ ﺣــﺬﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻓﺎﻗــﺪ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﺑﻜﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﺳــﻌﻪﺍﻯ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﭘﺮﺳــﻨﻠﻰ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﻼﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﭘﻴﺸــﺒﺮﺩ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﺘﻰﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺗﻌﻴﻴﻦﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﻋﻰ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫‪ -1‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎﻧﻮﺭ )ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ( ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳــﻪ‬ ‫ﻭﺍﺣــﺪ ﻣﺠــﺰﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﺷــﻬﺮﻙ‪ ،‬ﮔﻨﺪﻟــﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳــﻨﮓﺁﻫﻦ ﺑﺎﺑﺎﻋﻠﻰ‪ ،‬ﮔﻼﻟﻰ ﻭ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳــﻤﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫‪1,000,000‬ﺗــﻦ ﻭ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻫﻤــﺪﺍﻥ ‪600,000‬ﺗــﻦ ﻭ ﮔﻨﺪﻟــﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ‬ ‫‪550,000‬ﺗﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎﺯﻯ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩ‬ ‫ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﻳﻞ‪ ،‬ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ‪ 1‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻨﻰ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺑﻴﺠﺎﺭ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ‪ 2/5‬ﺍﻟﻰ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ﻭﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﻴﺎﻥ ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻯ ﻋﻤﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺭﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺻﺒﺎﻧﻮﺭ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﻣﻤﺘﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷــﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ‬ ‫)ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ(‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫‪789,232‬‬ ‫‪66,370‬‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫‪707,511‬‬ ‫‪418,983‬‬ ‫ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ‬ ‫‪124,342‬‬ ‫‪48,596‬‬ ‫‪3,191,747‬‬ ‫‪1,682,097‬‬ ‫‪6,006‬‬ ‫‪278‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻧﻘﺪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻛﺎﻻ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻯ‪:‬‬ ‫ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ‬ ‫ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫‪675,556‬‬ ‫‪895,106‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫‪698,823‬‬ ‫‪449,325‬‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻰﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫‪906,860‬‬ ‫‪1,058,948‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻰ‬ ‫‪28,808‬‬ ‫ﺫﺧﺎﻳﺮ‬ ‫‪69,870‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻰ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﭘﻴﺶﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻫﺎ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫ﺷﺮﺡ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪1396‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪1397‬‬ ‫‪105,357‬‬ ‫‪80,070‬‬ ‫‪48,241‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺍﻧﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ‬ ‫‪1,643,362‬‬ ‫‪1,340,609‬‬ ‫‪302,753‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫‪1,121,343‬‬ ‫‪1,107,965‬‬ ‫‪13,378‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﮔﻨﺪﻟﻪ‬ ‫‪321,375‬‬ ‫‪111,909‬‬ ‫‪209466‬‬ ‫‪187%‬‬ ‫‪3,086,080‬‬ ‫‪2,560,483‬‬ ‫‪525,597‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺩﺍﻧﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫‪640,822‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﮔﻨﺪﻟﻪ‬ ‫‪314,758‬‬ ‫‪106,426‬‬ ‫‪955,580‬‬ ‫‪1,042,641‬‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,336‬‬ ‫‪-20,336‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪915,879‬‬ ‫‪-275,057‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪208332‬‬ ‫‪196%‬‬ ‫‪-87,061‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺮﻭﺵ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺪﻭﺩ ‪46‬ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫* ﺍﺯ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ‪955,850‬ﺗــﻦ ﻓــﺮﻭﺵ ﺩﻭﺭﻩ ﻣــﻮﺭﺩ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ‪640,822‬ﺗﻦ‬ ‫)‪67‬ﺩﺭﺻــﺪ ﻛﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ( ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺏ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‪ FOT ،‬ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭﺏ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫* ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 4,081,513‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻯ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ ‪2,128,904‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ )ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪52‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ( ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﺭﺿﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪ .2‬ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮﻩ ﻭ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺗﺎ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫‪ .9‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫‪ .10‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫‪ .11‬ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﻋﻰ ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫‪ .12‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻴﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫‪ .13‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﮔﺴــﺘﺮﻩ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻯ‬ ‫‪ .14‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺳﺒﺰ‬ ‫‪ .15‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﺪﺭﻥ‬ ‫‪ .16‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ )‪ (HSEE‬ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ‪ 29‬ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ‪1397‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫)‪(257,633‬‬ ‫)‪(16,519‬‬ ‫)‪(222,958‬‬ ‫)‪(104,755‬‬ ‫‪248,932‬‬ ‫‪568,967‬‬ ‫‪64,604‬‬ ‫‪62,064‬‬ ‫‪24,747‬‬ ‫‪32,475‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮﺩ‬ ‫‪3,884,906‬‬ ‫‪3,993,138‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻯ‬ ‫‪4,238,632‬‬ ‫‪4,660,733‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ‬ ‫‪7,430,379‬‬ ‫‪6,342,830‬‬ ‫‪9,437‬‬ ‫‪3,811‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ‪:‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﺭﺯ‬ ‫ﺳﻮﺩ )ﺯﺑﺎﻥ( ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ‬ ‫ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﻋﻰ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻗﻠﻴﺖ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫)‪(1,867,229‬‬ ‫)‪(1,628,506‬‬ ‫‪4,081,908‬‬ ‫‪2,214,679‬‬ ‫)‪(274,152‬‬ ‫‪1,940,527‬‬ ‫)‪(327,713‬‬ ‫‪2,793,491‬‬ ‫‪1,164,985‬‬ ‫)‪(172,836‬‬ ‫)‪(34,126‬‬ ‫)‪(206,962‬‬ ‫‪958,023‬‬ ‫)‪(192,063‬‬ ‫‪194,792‬‬ ‫‪2,729‬‬ ‫‪1,037,259‬‬ ‫‪446,794‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫‪1,612,814‬‬ ‫‪170,404‬‬ ‫‪319,765‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫‪1,505,683‬‬ ‫‪942,819‬‬ ‫‪1,448,245‬‬ ‫‪925,358‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪2,318,558‬‬ ‫‪44,130‬‬ ‫‪1,997,948‬‬ ‫)‪(107,131‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ‬ ‫‪57,438‬‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ )ﺭﻳﺎﻝ(‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ‬ ‫)ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻩ(‬ ‫‪960,752‬‬ ‫ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ )ﺭﻳﺎﻝ(‬ ‫ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺟﺎﺭﻯ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫‪23%‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ‪:‬‬ ‫ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫)ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ(‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﻠﺰﻯ )ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ( ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﺷﺸﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳــﺎﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑــﺰﺭگ ﻭ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﻻﺩﻯ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ‪) FOT‬ﻛﻒﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ(‬ ‫ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ‪:‬‬ ‫ﺑﻬﺎﻯ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 29‬ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ‪1397‬‬ ‫ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳﻤﻰ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﺻﻠــﻰ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑــﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺏ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫‪ .5‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺻﺒﺎﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻗﺒﺎ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ )ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺍﺭﺯﻯ( ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫــﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺣﻔﻆ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻣﺎﻫﺮ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ‬ ‫)‪(109‬‬ ‫‪486‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ )ﺭﻳﺎﻝ(‬ ‫ﮔﺮﺩﺵ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ )ﺯﻳﺎﻥ( ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫‪168,233‬‬ ‫‪583,983‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫‪217,208‬‬ ‫‪615,142‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺳﻨﻮﺍﺗﻰ‬ ‫‪48,975‬‬ ‫‪31,159‬‬ ‫‪2,535,766‬‬ ‫‪2,613,090‬‬ ‫‪2,936,422‬‬ ‫‪2,936,422‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ‪ -‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻴﻖ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪288,607‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪206,869‬‬ ‫‪3,423‬‬ ‫‪1,569,207‬‬ ‫‪503,442‬‬ ‫‪4,793,608‬‬ ‫‪3,649,542‬‬ ‫)‪(628‬‬ ‫‪101,005‬‬ ‫‪4,894,613‬‬ ‫‪7,430,379‬‬ ‫)‪(614‬‬ ‫‪80,198‬‬ ‫‪3,729,740‬‬ ‫‪6,342,830‬‬ ‫‪648,255‬‬ ‫‪1,505,683‬‬ ‫)‪(140,062‬‬ ‫‪18,561‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪943,819‬‬ ‫‪432,549‬‬ ‫)‪(583,926‬‬ ‫‪508,193‬‬ ‫)‪(151,377‬‬ ‫‪197,915‬‬ ‫)‪(545,323‬‬ ‫)‪(16,933‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,785‬‬ ‫)‪(233,629‬‬ ‫)‪(385,006‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ‬ ‫‪1,666,468‬‬ ‫‪558,813‬‬ ‫ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫)‪(83,189‬‬ ‫)‪(50,620‬‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫)‪(83,189‬‬ ‫‪1,582,279‬‬ ‫)‪(14,072‬‬ ‫‪1,569,207‬‬ ‫)‪(50,620‬‬ ‫‪508,193‬‬ ‫)‪(4,751‬‬ ‫‪503,442‬‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺮﺍﻓﻲ‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫استان‬ ‫پتروشیمی ایران تحریم پذیر نیست‬ ‫ممنوعیتی برای کشت های‬ ‫ابی در کرمانشاه نداریم‬ ‫بیس��ت ونهمین جلسه س��تاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید عصر یکش��نبه ‪ ۱۹‬خرداد با حضور‬ ‫هوش��نگ بازون د استاندار کرمانش��اه‪ ،‬هدایت‬ ‫حاتمی معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی‬ ‫ی رئیس‬ ‫اس��تانداری کرمانشاه‪ ،‬محس��ن داراب ‬ ‫س��ازمان صنععت‪ ،‬معدن و تجارت کرمانش��اه‬ ‫و جمع��ی از مدیران نهادهای اجرایی اس��تان‬ ‫و مدیران بانک های عامل در س��الن جلس��ات‬ ‫تدبی��ر اس��تانداری کرمانش��اه برگزار ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرمانش��اه‪،‬‬ ‫در این جلس��ه مشکالت ‪ ۵‬طرح صنعتی مورد‬ ‫بررس��ی ق��رار گرفت که یک ط��رح مربوط به‬ ‫حوزه گردش��گری و ‪ ۴‬طرح دیگر ان مربوط به‬ ‫جهاد کش��اورزی استان بود‪ .‬استاندار کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬به س��ازمان جهاد کش��اورزی اعالم شده‬ ‫که هیچ ممنوعیتی در زمینه کش��ت های ابی‬ ‫نبای��د اعمال ش��ود‪ .‬بازوند اظه��ار کرد‪ :‬بخش‬ ‫کش��اورزی استان کرمانش��اه بر اثر بارش های‬ ‫سیل اسای فروردین خسارت های بسیاری دید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این بخش امس��ال نیازمند حمایت‬ ‫ویژه اس��ت و در این راس��تا به جهاد کشاورزی‬ ‫اع�لام کرده ایم که هی��چ ممنوعیتی در زمینه‬ ‫کشت های ابی در استان اعمال نکنند‪ .‬استاندار‬ ‫کرمانشاه خاطرنشان کرد‪ :‬کشاورزان می توانند‬ ‫با نظارت س��ازمان جهاد کشاورزی برای کشت‬ ‫برنج و دیگر محصوالت مجاز اقدام کنند‪ .‬بازوند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از سیاست های مدیریت ارشد‬ ‫اس��تان اس��تفاده از تمام��ی ظرفیت ها موجود‬ ‫برای اش��تغالزایی اس��ت ک��ه در همین زمینه‬ ‫از اب منطق��ه ای خواس��ته ایم ب��رای توس��عه‬ ‫گردشگری استان‪ ،‬امکان تخصیص اب برای ‪۸‬‬ ‫طرح خدمات بین راهی را فراهم کند‪ .‬دارابی نیز‬ ‫در این جلس��ه گزارشی از جلسه ستاد تسهیل‬ ‫ملی ارائه کرد و افزود‪ :‬در این جلسه بانک سپه‬ ‫متعهد شد که در مدت یک ماه نسبت به تملک‬ ‫ش��رکت کاغذ غرب اقدام کند‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیشنهاد مدیریت ارش��د استان مبنی بر ایجاد‬ ‫شهرک سرمایه گذاری استان در کارگروه ستاد‬ ‫تسهیل ملی مورد پذیرش واقع شده که به زودی‬ ‫اجرایی خواهد شد‪ .‬دارابی در پایان یاداور شد‪:‬‬ ‫‪ ۳‬پروژه مربوط به شس��تا نی��ز در این کارگروه‬ ‫تعیین تکلیف شده که به زودی صورتجلسه ان‬ ‫به تایید مقام عالی وزارت خواهد رسید‪.‬‬ ‫میز خدمت الکترونیکی‬ ‫در سایت شرکت گاز اردبیل‬ ‫به��زاد عباس��ی‪ -‬با اس��تقرار می��ز خدمت‬ ‫الکترونیکی خدمات قابل ارائه در بستر وب در‬ ‫قالب ‪ ۲۲‬خدمت طراحی ش��ده و در وب سایت‬ ‫ش��رکت گاز استان اردبیل در منو میز خدمت‬ ‫الکترونیکی قابل دسترس برای عموم مشتریان‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اس��تان اردبیل‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گاز استان اردبیل با اعالم‬ ‫ای��ن خبر بیان کرد‪ :‬در راس��تای اهداف دولت‬ ‫الکترونی��ک و به منظور کاه��ش مراجعه های‬ ‫حضوری مش��ترکین به اداره های گاز در سطح‬ ‫استان این شرکت اقدام به طراحی میز خدمت‬ ‫الکترونیکی در بس��تر وب در س��ایت شرکت‬ ‫گاز اس��تان ک��رد که با مطالعات انجام ش��ده و‬ ‫بر اس��اس تفاهمنامه ش��رکت ملی گاز ایران با‬ ‫س��ازمان اداری و اس��تخدامی کشور و مطابق‬ ‫ب��ا ماده ‪( ۴‬تبصره ی��ک و‪ )۲‬ایین نامه خدمات‬ ‫الکترونیک��ی نهاده��ای اجرای��ی‪ ۲۲ ،‬خدمت‬ ‫شناس��ایی و فرم های الکترونیکی مربوط به هر‬ ‫خدمت طراحی شده و درحال حاضر تعداد ‪۱۶‬‬ ‫خدمت برای اس��تفاده عموم مشترکین فعال و‬ ‫قابل دسترس است‪.‬‬ ‫فیروز خدائ��ی با بیان اینکه امکان س��نجی‬ ‫ارائ��ه خدمات در بس��تر وب ب��ا کار مطالعاتی‬ ‫کارشناس��ان این ش��رکت انجام ش��ده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲۲‬خدمت شناسایی شده‬ ‫و ‪ ۱۶‬خدمت قابل اس��تفاده اس��ت که عناوین‬ ‫این خدمات عبارتند از نمایش فهرست قبوض‪،‬‬ ‫تغییر نام‪ ،‬رفع اشکال قبض‪ ،‬تغییر نوع مصرف‬ ‫مش��ترک‪ ،‬جزئیات محاس��به صورتحس��اب‪،‬‬ ‫نمای��ش فهرس��ت پرداخت ها‪ ،‬تغییر ش��ماره‬ ‫موبای��ل‪ ،‬اعالم کارکرد‪ ،‬اص�لاح مبلغ قبوض‪،‬‬ ‫درخواس��ت تس��ت کنتور‪ ،‬اصالح ادرس و کد‬ ‫پس��تی‪ ،‬قطع گاز‪ ،‬تغییر ظرفیت‪ ،‬جابه جایی یا‬ ‫جمع اوری علمک‪ ،‬تفکیک کنتور گاز و فس��خ‬ ‫قرارداد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر تسهیل در روند ارائه خدمات‬ ‫این شرکت در راس��تای افزایش رضایتمندی‬ ‫م��ردم اظهار کرد‪ :‬ارائه خدمات در بس��تر وب‬ ‫و برون س��پاری خدم��ات این ش��رکت باعث‬ ‫تمرکز زدایی‪ ،‬تسهیل و تسریع در ارائه خدمات‬ ‫و کاهش هزینه های جانبی شده است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اسداهلل قره خانی‬ ‫عباس شعری مقدم‬ ‫پ��س از تحریم هایی که علیه صنعت پتروش��یمی‬ ‫ایران مطرح ش��د‪ ،‬مس��ئوالن و فع��االن این صنعت‬ ‫نظره��ای متفاوتی ارائه کردند‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬صنعت‬ ‫پتروش��یمی از ارزاورترین صنایع کش��ور به ش��مار‬ ‫م��ی رود و دلی��ل تحریم این صنعت نی��ز اهمیت ان‬ ‫برای ایران قلمداد می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با تاکید بر این که صنعت پتروشیمی از نفت متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از انجا که پتروشیمی دارای بازار‬ ‫گس��ترده ای اس��ت و تنوع محصوالت در ان باالست‬ ‫مش��خص اس��ت که محدودیت های امری��کا در این‬ ‫بخش راه به جایی نخواهد برد‪.‬‬ ‫اس��داهلل قره خانی با اش��اره به اعم��ال تحریم های‬ ‫جدید امریکا علیه پتروش��یمی‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬دشمن‬ ‫اراده خ��ود را برای ضربه زدن به جمهوری اس�لامی‬ ‫و کش��ورمان متمرکز کرده و این بار اس��تراتژی که‬ ‫تعری��ف کرده جنگ اقتصادی اس��ت‪ .‬دش��من قصد‬ ‫دارد در جن��گ اقتصادی درامدهای ارزی کش��ور را‬ ‫که به طور عم��ده از طریق فروش نفت و محصوالت‬ ‫پتروشیمی است محدود کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظه��ار کرد‪ :‬در گام نخس��ت امریکا‬ ‫ف��روش نف��ت را مورد هدف ق��رار داد که حدود یک‬ ‫س��ال از ان می گذرد بعد از نف��ت انتظار می رفت تا‬ ‫پتروش��یمی را مورد هدف قرار دهد که این موضوع‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم علی اباد کتول در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی اظهار کرد‪ :‬امروز دشمن هلدینگ خلیج فارس‬ ‫را تحریم کرده اس��ت و شاید در اینده نیز بخش های‬ ‫دیگر پتروش��یمی را تحریم کند‪ .‬علت تدریجی جلو‬ ‫ب��ردن تحریم ها نیز این اس��ت که می خواهد در بازار‬ ‫خال یا کمبودی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬ام��ا نکت ه قابل توجه این‬ ‫اس��ت که پتروش��یمی متفاوت از نفت اس��ت چرا که‬ ‫دارای بازار گس��ترده ای اس��ت و تنوع محصوالت ان‬ ‫باالست‪ .‬ما بیش از ‪ ۱۰۰‬نوع محصول در پتروشیمی‬ ‫داریم و تحریم های امریکا در صنعت پتروش��یمی راه‬ ‫به جایی نخواهد برد‪.‬‬ ‫قره خان��ی ادام��ه داد‪ :‬تحریم ه��ای امریکا ش��اید‬ ‫هزینه های م��ا را افزایش داده و مش��کالت کوچکی‬ ‫را ب��رای ما ایجاد کند اما نمی تواند جلوی درامدهای‬ ‫ارزی کشور را از بخش پتروشیمی بگیرد‪ .‬امسال نیز‬ ‫درامده��ای حاصل از محصوالت پتروش��یمی مانند‬ ‫سال های قبل خواهد بود‪.‬‬ ‫در تحریم��ی که برای نفت ایران در نظر گرفته ش��ده بود به نوعی‬ ‫محصوالت پتروشیمی را هم شامل می شد اما اکنون دامنه تحریم ها‬ ‫را توس��عه داده اند و فهرستی از شرکت های پتروشیمی اعالم شده‬ ‫است‬ ‫‹ ‹راه های دور زدن تحریم را بلدیم‬ ‫در همین زمینه مدیرعامل پیش��ین شرکت صنایع‬ ‫ملی پتروش��یمی گفت‪ :‬محصوالت پتروشیمی بسیار‬ ‫متنوع هس��تند و کنترل انها به راحتی نفت نیس��ت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه ایرانی ها راه ها را یاد گرفته اند و این گونه‬ ‫نیس��ت که تحریم پتروش��یمی به صورت فلج کننده‬ ‫در بیاید‪.‬‬ ‫عباس شعری مقدم با اشاره به تحریم پتروشیمی از‬ ‫سوی ایاالت متحده گفت‪ :‬در تحریمی که برای نفت‬ ‫ایران در نظر گرفته ش��ده بود ب��ه نوعی محصوالت‬ ‫پتروش��یمی را هم ش��امل می ش��د اما اکنون دامنه‬ ‫تحریم ها را توس��عه داده و فهرس��تی از شرکت های‬ ‫پتروشیمی اعالم شده است‪ .‬در این شرایط شرکت ها‬ ‫در زمینه انتقال پول مش��کل پیدا می کنند‪ ،‬کارشان‬ ‫دش��وارتر می ش��ود‪ ،‬هزینه ه��ا باالت��ر رفته و س��ود‬ ‫ش��رکت ها هم تا ح��دی کمتر می ش��ود‪ .‬اما در کل‬ ‫محصوالت پتروشیمی بسیار متنوع هستند و کنترل‬ ‫انه��ا به راحتی نفت نیس��ت‪ ،‬ضمن اینک��ه ایرانی ها‬ ‫راه ها را ی��اد گرفته اند و این گونه نیس��ت که تحریم‬ ‫پتروشیمی به صورت فلج کننده در بیاید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شرایط بهترین کار این است که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فضای کس��ب و کار را‬ ‫به نحوی در کشور فراهم کند که صنایع پایین دست‬ ‫پتروش��یمی رونق بگیرند‪ ،‬مقررات شدید و بازدارنده‬ ‫که بر اس��اس بدبینی وضع ش��ده ب��ه این ترتیب که‬ ‫فکر می کنیم همه سوء استفاده گر هستند مگر اینکه‬ ‫عکس ان ثابت ش��ود‪ ،‬برداش��ته ش��وند‪ .‬بهتر است‬ ‫ف��رض را بر این بگذاریم که همه س��الم هس��تند تا‬ ‫فضا روان ش��ود‪ .‬مدیرعامل پیش��ین ش��رکت صنایع‬ ‫ملی پتروشیمی خاطرنشان کرد‪ :‬قوانین دست و پاگیر ‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش پای صنعتگران باید برداشته شود برخی مواقع‬ ‫خودتحریمی ه��ا بی��ش از تحریم خارجی مش��کل زا‬ ‫اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬به کاالی وارد شده اجازه ترخیص‬ ‫داده نمی ش��ود و مقررات گمرکی مانع ایجاد می کند‬ ‫ ی��ا گاه ممیز مالیات��ی ان قدر ازادی عم��ل دارد که‬ ‫می تواند صاحب صنعت را دچار بحران کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬م��ن در زم��ان تص��دی مدیرعامل��ی‬ ‫ان پی س��ی جلس��ه ای با صاحبان صنایع پایین دست‬ ‫داش��تم‪ ،‬انها گفتند م��ا خودمان توس��عه صنعت را‬ ‫بلدیم فقط س��نگ هایی که جلوی پای ما وجود دارد‬ ‫را بردارید‪.‬‬ ‫ش��عری مقدم تاکی��د ک��رد‪ :‬صنای��ع پایین دس��ت‬ ‫س��رمایه گذاری کمت��ری الزم دارد‪ ،‬اش��تغالزایی و‬ ‫س��وداوری بیش��تری دارد و زودت��ر هم ب��ه نتیجه‬ ‫می رس��د‪ ،‬در صورتی که صنایع باالدس��ت دست کم‬ ‫‪ ۴‬س��ال نیاز دارد تا به بهره برداری برس��د و سرمایه‬ ‫هنگفتی هم نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد کرد‪ :‬فضای کسب و کار درست شود‬ ‫و دول��ت به همراه ق��وه قضاییه و مقنن��ه وقت خود‬ ‫را صرف برداش��تن قوانین دس��ت و پاگیر کنند‪ .‬پیدا‬ ‫کردن بازار صادرات کار اس��انی نیست‪ .‬وقتی هر روز‬ ‫یک قانون برای صادرات وضع می ش��ود کار با مشکل‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫مهم ترین خط لوله نفت خاورمیانه راه اندازی می شود؟‬ ‫تاریخ معاصر خاورمیانه همواره تحت تاثیر سیاست انرژی قرار‬ ‫داش��ته و نفت عالوه بر فراهم کردن درامد برای خزانه دولتی‪،‬‬ ‫ابزار ژئوپلتیکی در دست کشورهای غنی از منابع بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬به تازگی مقامات لبنان‪ ،‬س��وریه و عراق‬ ‫مذاکراتی را برای ازسرگیری فعالیت خط لوله ای اغاز کرده اند‬ ‫ک��ه زمانی میدان های نفتی نزدیک کرکوک عراق را به ش��هر‬ ‫ساحلی طرابلس لبنان متصل می کرد‪ .‬راه اندازی این خط لوله‬ ‫می تواند پیامدهای سیاسی‪ ،‬اقتصادی و استراتژیک بلندمدتی‬ ‫برای کشورهای مربوط و کل منطقه داشته باشد‪.‬‬ ‫ش ساخته شد که ‪2‬لوله‬ ‫زیرساخت اولیه حدود ‪۱۰۰‬سال پی ‬ ‫ب��ا مصرف ‪ ۷۹۵۱‬مگاوات در یکش��نبه و عبور از اوج ‪۷۹۱۷‬‬ ‫مگاوات س��ال ‪ ،۹۷‬رکورد مصرف برق در اس��تان خوزس��تان‬ ‫شکسته شد‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬محمود دشت بزرگ‪ ،‬مدیرعامل شرکت برق‬ ‫منطقه ای خوزستان اظهار کرد‪ :‬اوج مصرف برق در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ک ماه زودتر در ‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫در ‪ ۱۹‬تیر ثبت شده بو د اما امسال ی ‬ ‫از این رقم عبور کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر مدیری��ت مصرف برق‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته در دم��ای ‪ ۵۰‬درجه ش��اهد اوج مص��رف بوده ای م اما‬ ‫یکشنبه در دمای ‪ ۴۸‬درجه از ان عبور کردیم‪.‬‬ ‫دش��ت بزرگ با بیان این که پیش بینی ها نش��ان می دهد که‬ ‫در روزه��ای این��ده دمای هوا از ‪ ۵۰‬درج��ه عبور می کند و به‬ ‫دنبال ان اس��تفاده از وسایل سرمایش��ی و مصرف برق بیشتر‬ ‫خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر مدیریت مصرف ایجاد نشود‪ ،‬به ازای هر‬ ‫درجه افزایش دمای باالی ‪ ۴۷‬درجه سانتی گراد‪ ۲۵۰ ،‬مگاوات‬ ‫‪ ۱۲‬اینچی نفت را از کرکوک به حیفا در فلس��طین در کنترل‬ ‫انگلیس��ی ها و طرابلس در لبنان در کنترل فرانسوی ها انتقال‬ ‫می دادند‪ .‬خط لوله طرابلس با یک خط لوله ‪ ۳۰‬اینچی در دهه‬ ‫‪ 1330‬کامل ش��د که قادر بود حدود ‪ ۴۰۰‬هزار بش��که در روز‬ ‫نفت منتقل کند‪ .‬خط لول��ه کرکوک‪-‬طرابلس در طول جنگ‬ ‫ایران و عراق از سوی سوریه معلق شد‪.‬‬ ‫فضای سیاسی فعلی که همکاری میان لبنان‪ ،‬سوریه و عراق‬ ‫را امکان پذیر کرده پیامد سیاس��ت خارجی یک کشور است‪ .‬از‬ ‫زمان تهاجم امریکا به عراق و س��رنگونی صدام حسین‪ ،‬منطقه‬ ‫خاورمیانه ش��اهد تحوالت زیادی بوده که شامل تالش روسیه‬ ‫گ��رم‪ ،‬گرم و خنک دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازه زمانی بس��یار گرم از‬ ‫‪ ۲۰‬خرداد تا پایان مرداد است که شرایط غیرخطی از عرضه و‬ ‫مصرف برق است و بیشترین فشارها به شبکه برق وارد می شود‬ ‫از اغاز شهریور تا پایان مهر شرایط گرم و از ابتدای مهر تا پایان‬ ‫اسفند نیز زمان خنک در سال برقی تعیین شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نیرو در ام��ور برق و انرژی تصری��ح کرد‪ :‬برای‬ ‫اینکه مدیریت مصرف را اجرایی کنیم نیاز بود مدیریت مصرف‬ ‫اندازه گیری شود که در این باره سال گذشته بخشی از اقدام ها‬ ‫فعال ش��د امس��ال با روزامد کردن اندازه گیری خروجی تمام‬ ‫فیدره��ای ‪ ۲۰‬کیلوولت می توانیم مصرف دقیق را اندازه گیری‬ ‫کنی��م‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬پایش به صورت ه��ر ‪ ۱۵‬دقیقه یک بار‬ ‫انجام می شود و در پایان سال می توانیم این عملکرد را ارزیابی‬ ‫کنی��م‪ .‬حائری همچنین ب��ه برنامه ریزی ب��رای حذف قبوض‬ ‫کاغذی تا پایان مهر اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وقتی مص��رف افزایش می یابد تع��ادل عرضه و‬ ‫مصرف به هم می خورد و فش��ار روی تجهیزات وارد می ش��ود‪.‬‬ ‫مشترک پرمصرف باعث می ش��ود تامین برق کم مصرف ها نیز‬ ‫دچار اشکال شود‪.‬‬ ‫حائ��ری با اش��اره به افزای��ش تعرفه برق ک��ه از اغاز خرداد‬ ‫اجرایی ش��ده اظهار کرد‪ :‬در این زمینه الگوی مصرف مشخص‬ ‫کردیم و مناطق گرمس��یری و سردس��یری ب��ه لحاظ مصرف‬ ‫مش��خص شدند و بن ا ش��د که کمتر از الگوی مصرف ‪ ۷‬درصد‬ ‫افزای��ش در تعرفه ها در نظر گرفته ش��ود یعنی اگر مش��ترکی‬ ‫‪ ۱۰‬درصد صرفه جویی داش��ته باشد ‪ ۲۰‬درصد در قبوض خود‬ ‫کاهش پرداخت را شاهد خواهد بود‪ .‬همچنین برای مشترکین‬ ‫پرمص��رف عالوه بر افزایش ‪ ۷‬درصدی ‪ ۱۶‬درصد نیز جریمه در‬ ‫نظر گرفته ش��ده است‪ .‬برای مش��ترکین خوش مصرف نیز که‬ ‫نسبت به سال گذشته الگوی مصرف را رعایت کنند پاداش در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و نسبت به سال گذشته کاهش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫در قبوض شان خواهند داشت‪.‬‬ ‫رکورد مصرف برق سال ‪ ۹۷‬شکسته شد‬ ‫افزایش بار در شبکه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بنا ب��ر اعالم وزارت نیرو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای‬ ‫خوزستان از همه مشترکان و مصرف کنندگان خواست تا مانند‬ ‫سال گذشته با استفاده بهینه از انرژی برق و جابه جایی مصارف‬ ‫غیر ضروری به س��اعت های خارج از اوج مصرف(س��اعت ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬و ‪ ۲۱‬ت��ا ‪ )۲۳‬صنع��ت برق را در عبوری ایمن از تابس��تان‬ ‫‪ ۹۸‬همراهی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حق مشترکین کم مصرف ضایع می شود‬ ‫مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت‪ :‬ما درحال حاضر‬ ‫به ازای هر کیلووات س��اعت ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬تومان از مردم دریافت‬ ‫می کنی��م در حالی که میزان هزینه ک��رد در زمان اوج مصرف‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت و این یارانه ای اس��ت ک��ه بابت اختالف به‬ ‫پرمصرف ها داده می ش��ود و حق مش��ترکین کم مصرف ضایع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همایون حائری با بیان اینکه س��ال برقی ‪ ۳‬بازه زمانی بسیار‬ ‫معافیت هزینه گاز مصرفی مشترکان مناطق سیل زده‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬مصوب��ه هیات وزی��ران مبنی بر «معافیت‬ ‫هزینه گاز مصرفی مش��ترکان خانگی و تجاری مناطق‬ ‫س��یل زده اس��تان های گلس��تان‪ ،‬مازندران‪ ،‬لرستان و‬ ‫خوزس��تان مطابق با تاریخ های مورد اشاره با تشخیص‬ ‫شرکت های گاز استانی ذی ربط» را به شرکت ملی گاز‬ ‫ایران برای اقدام‪ ،‬ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت مل��ی گاز‪ ،‬هیات وزیران معافیت‬ ‫مشترکان خانگی و تجاری مناطق سیل زده استان های‬ ‫گلس��تان‪ ،‬مازندران‪ ،‬لرستان و خوزس��تان از پرداخت‬ ‫هزینه گاز را بر اس��اس پیش��نهاد وزارت نفت تصویب‬ ‫کرد‪ .‬بر اس��اس این مصوبه‪ ،‬مشترکان خانگی و تجاری‬ ‫برای نفوذ بیش��تری در منطقه بوده است‪ .‬مشارکت روس نفت‬ ‫در تالش های مس��کو به این منظور بسیار مفید بوده است‪ .‬این‬ ‫غول انرژی روس��ی روابط بس��یار خوبی را با دولت عراق حفظ‬ ‫کرده و چندی��ن میدان نفتی و خط لوله کرکوک‪-‬س��یهان را‬ ‫در ای��ن منطقه اداره می کند‪ .‬به تازگ��ی روس نفت توافقی را با‬ ‫دولت لبنان برای اداره تاسیس��ات مخازن در طرابلس به مدت‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال اینده امضا کرده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬حضور روسیه برای‬ ‫این کشورهای عرب به منظور بازبینی احیای خط لوله قدیمی‬ ‫کرکوک‪-‬طرابلس دارای اهمیت بوده است‪.‬‬ ‫با وجود ظرفیت پایین این خط لوله‪ ،‬احیای ان می تواند تاثیر‬ ‫بلندمدتی بر سیاس��ت منطقه ای داشته باشد‪ .‬خط لوله جدید‬ ‫یک رابط فیزیکی میان کشورهای مشارکت کننده خواهد بود و‬ ‫روابط سیاسی انها را به مدت دهه ها به دلیل وابستگی انها به‬ ‫یکدیگر درباره امنیت انرژی و منافع اقتصادی صادرات انرژی‪،‬‬ ‫حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش اویل پرایس‪ ،‬با وج��ود تمایل برای احیای‬ ‫خ��ط لوله قدیم��ی کرکوک‪-‬طرابل��س‪ ،‬ابها مّهای��ی درباره به‬ ‫س��رانجام رسیدن این پروژه وجود دارد‪ .‬به ویژه وضعیت سوریه‬ ‫ابهام هایی را ایجاد کرده که س��اخت و اداره خط لوله را وظیفه‬ ‫دشواری می سازد‪.‬‬ ‫مناطق س��یل زده استان های گلستان و مازندران از ‪۲۸‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۷‬تا ‪ ۱۵‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۸‬و نیز مشترکان‬ ‫خانگی و تجاری مناطق س��یل زده استان های لرستان‬ ‫ن تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬با‬ ‫و خوزس��تان از ‪ ۵‬فروردی�� ‬ ‫تشخیص شرکت های گاز اس��تانی ذی ربط از پرداخت‬ ‫هزینه گاز مصرفی معاف هستند‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم وزارت نیرو‪ ،‬رونوش��ت دس��تور وزیر نفت‬ ‫افزون بر حس��ن منتظرتربتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫گاز ایران به هوش��نگ فالحتیان‪ ،‬مع��اون برنامه ریزی‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬ش��جاع الدین بازرگان��ی‪ ،‬معاون امور حقوقی‬ ‫و مجلس وزیر نفت نیز ارسال شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مگاوات ظرفیت جدید برای نیروگاه های حرارتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی تولی��د نیروی برق حرارتی ضمن‬ ‫تش��ریح اخرین وضعیت واحدهای نیروگاه ه��ای برق حرارتی از اضافه‬ ‫ش��دن ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات ظرفیت جدید به این نیروگاه ها تا هفته نخست‬ ‫تیر خبر داد‪ .‬محسن طرزطلب با بیان این که برنامه ریزی شده است در‬ ‫هفته جاری ‪ ۳۵۰‬مگاوات ظرفیت جدید به ظرفیت تولید نیروگاه های‬ ‫برق حرارتی اضافه ش��ود‪ ،‬به ایرنا گف��ت‪ :‬یک واحد نیروگاه گاز داالهو‬ ‫در اس��تان کرمانشاه است که واحد نخس��ت گاز این نیروگاه در هفته‬ ‫جاری برای شبکه سنکرون می شود و ظرفیت ان ‪ ۳۱۰‬مگاوات است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۶ :‬واحد دیگر که در مجمو ع ظرفیت ان ‪ ۴۰‬مگاوات بوده‬ ‫و خنک س��ازی هوای ورودی اس��ت‪ ۱۰ ،‬مگاوات ان مربوط به نیروگاه‬ ‫گازی اس�لام اباد و ‪ ۳۰‬مگاوات نیز مربوط به نیروگاه زاگرس در استان‬ ‫کرمانش��اه است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬پایان هفته جاری تا اغاز هفته اینده‬ ‫‪ ۳۵۰‬مگاوات ظرفیت در استان کرمانشاه اضافه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد‪:‬‬ ‫عالوه بر ظرفیت یادش��ده هفته ا ینده و در هفته نخس��ت تی ر دو ‪۳۵۰‬‬ ‫م��گاوات دیگر یعنی در مجموع ‪ ۷۰۰‬م��گاوات دیگر به ظرفیت اضافه‬ ‫تیر ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات ظرفیت جدید به مجموعه‬ ‫ش��ده و تا هفته نخست ‬ ‫نیروگاه حرارتی کشور اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬طرزطلب پیش از این درباره ‪ ۲۲‬واحد نیروگاه‬ ‫برق حرارتی که قرار بود تا خرداد وارد مدار تولید ش��وند‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫بود‪ :‬تعدادی از ‪ ۲۲‬واحد نیروگاهی تا خرداد وارد مدار تولید می شوند‬ ‫و بخشی هم تیر و مردا د وارد مدار خواهند شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کارشناسان می گویند هزینه هر ساعت پرواز در ایران کمتر از ‪ ۴۵‬دالر است‬ ‫قیمت واقعی بلیت هواپیما چند است؟‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬شناور بودن نرخ بلیت هواپیما‬ ‫موجب ش��ده ای��ن کاال قیمت ه��ای گوناگونی‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬قیمت ها باتوجه به ساعت‪ ،‬روز و‬ ‫ترافیک تقاضا در زمان پ��رواز‪ ،‬تغییر کند و در‬ ‫عمل کس��ی نتواند نرخ بلیت دقیقی برای یک‬ ‫پرواز به خاطر بس��پارد‪ .‬البته با دخالت سازمان‬ ‫هواپیمای��ی‪ ،‬ایرالین های کش��ورمان از س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬برای هر مس��یر پروازی‪ ،‬بازه قیمتی‬ ‫مش��خص کرده اند و اجازه ندارند بلیت را باالتر‬ ‫یا پایین تر از این بازه تعیین شده ارائه کنند اما‬ ‫در همین نظام قیمت گذاری نیز کفه بلیت های‬ ‫گران‪ ،‬س��نگین تر است‪ .‬با این حال دبیر انجمن‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی می گوید بلیت هواپیما‬ ‫در ای��ران گران نیس��ت و پایین تر از نرخ واقعی‬ ‫قیمت گذاری می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مقصود اسعدی سامانی با‬ ‫بیان اینکه نرخ تمام ش��ده یک س��اعت صندلی‬ ‫پرواز در ایران ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬دالر است‪ ،‬افزود‪ :‬اقبال‬ ‫مشتری و تقاضا در این موضوع تاثیر دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی هواپیم��ا به زمان انجام‬ ‫پرواز نزدیک می شود‪ ،‬نرخ صندلی هر مقدار هم‬ ‫ارزش داشته باش��د‪ ،‬به صفر می رسد؛ بنابراین‬ ‫شرکت های هواپیمایی در جهان براساس عرضه‬ ‫و تقاضا نرخ صندلی را تعیین می کنند‪ .‬س��اعت‬ ‫و روز پرواز‪ ،‬میزان استقبال مسافر‪ ،‬اقبال مسافر‬ ‫به ش��رکت هواپیمای��ی‪ ،‬اقبال مس��افر به نوع‬ ‫صندلی پرواز و نوع هواپیما همه در تعیین نرخ‬ ‫هر ساعت صندلی پرواز موثر است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بلیت��ی که در مس��یر تهران به‬ ‫مقصد گردش��گری ی��ا زیارتی مانند مش��هد با‬ ‫نرخ ‪ ۷۰۰‬هزار تومان فروخته می ش��ود‪ ،‬ممکن‬ ‫است برای همان پرواز از مشهد به تهران ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تومان باش��د؛ یعنی اگر به ش��کل مجموع‬ ‫قیمت ه��ای رفت و برگش��ت محاس��به ش��ود‪،‬‬ ‫خ بلیت ها اع��داد باالیی‬ ‫مش��خص می ش��ود نر ‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت واقعی کمتر از نرخ فعلی‬ ‫گرچ��ه دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫می گوی��د هزین��ه هر س��اعت پ��رواز در ایران‬ ‫بین ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬دالر اس��ت‪ ،‬اما یک کارش��ناس‬ ‫حمل ونقل معتقد اس��ت این رقم درست نیست‬ ‫و هزینه های واقعی هر س��اعت پ��رواز در ایران‬ ‫کمتر از این اعداد است‪.‬‬ ‫مه��رداد فرش��یدی ب��ه‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ش��رکت های هواپیمای��ی بزرگ‬ ‫خارجی در همس��ایگی ما مانند شرکت امارات‪،‬‬ ‫ب��رای پ��رواز تهران‪-‬دوبی که مجم��وع رفت و‬ ‫برگش��ت ان ‪ ۱۸‬ساعت طول می کشد‪ ،‬ساعتی‬ ‫‪ ۲۶‬دالر از مسافر دریافت می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این پرواز ترانزیتی اس��ت و در‬ ‫چند کشور مسیر نشس��ت و برخاست دارد که‬ ‫رد ش��دن از همه انها نیازمند پرداخت عوارض‬ ‫عب��وری اس��ت‪ .‬فرش��یدی ادام��ه داد‪ :‬هزینه‬ ‫عملیاتی پروازهای این ش��رکت به دالر است و‬ ‫از سوی دیگر پروازهای این شرکت با هواپیمای‬ ‫نو و دست اول انجام می شود که دست کم ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون دالر ارزش دارد‪ .‬این کارش��ناس افزود‪:‬‬ ‫چگونه اس��ت که هزینه پروازه��ای داخلی که‬ ‫هیچ یک از این ویژگی ها را ندارند‪ ،‬ساعتی ‪۴۵‬‬ ‫تا ‪ ۵۵‬دالر می شود؟‬ ‫فرش��یدی با بی��ان اینکه هر پ��رواز در ایران‬ ‫‪ ۵‬هزین��ه اصلی دارد که هزین��ه ‪ ۴‬مورد ریالی‬ ‫اس��ت و فقط تامین قطعه ه��ای یدکی ارتباط‬ ‫مس��تقیم ب��ا ارز دارد‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪ :‬به نظ��ر‬ ‫می رسد ش��رکت های هواپیمایی از بی اطالعی‬ ‫م��ردم در زمینه هزینه ه��ای حمل ونقل هوایی‬ ‫سوءاس��تفاده می کنند و هزینه های خود را باال‬ ‫نشان می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹هر ساعت پرواز کمتر از ‪ ۲۰‬دالر‬ ‫ی��ک تحلیلگ��ر صنع��ت هوان��وردی ضم��ن‬ ‫زیرسوال بردن محاسبه هزینه هر ساعت پرواز‬ ‫در ای��ران از س��وی دبیر انجمن ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬معتقد اس��ت هزینه هرساعت پرواز‬ ‫در ایران کمتر از ‪ ۲۰‬دالر تمام می شود‪.‬‬ ‫ارم��ان بیات در گفت وگ��و با‬ ‫توضیح‬ ‫داد‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۱۶‬ش��رکت هواپیمایی در‬ ‫ای��ران فعالی��ت می کنند که بیش��تر انها بدون‬ ‫اتکا به الگوی کس��ب وکار مشخص و با رویکرد‬ ‫پروازه��ای غیربرنام��ه ای یا چارتری مش��غول‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۱۲‬شرکت هواپیمایی‬ ‫ایران‪ ،‬بدون راهبرد مش��خصی در زمینه برنامه‬ ‫پ��روازی عم��ل می کنند و ناوگان انه��ا از انواع‬ ‫متفاوتی تش��کیل ش��ده که ای��ن‪ ،‬ضریب خطا‬ ‫در مدیری��ت و بهره برداری و نیز پش��تیبانی را‬ ‫به شدت افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر معتقد اس��ت یکنواخت نبودن‬ ‫ناوگان و نبود مهندس��ی هزینه‪ ،‬نبود مدیریت‬ ‫نظام گردش س��رمایه و نقدینگی‪ ،‬نبود طراحی‬ ‫مش��خص برای شبکه پرواز در بلندمدت و نبود‬ ‫پیش بینی بهره وری ناوگان‪ ،‬هزینه تمام ش��ده‬ ‫عملیات��ی ای��ن ش��رکت ها و در نتیج��ه هزینه‬ ‫صندل��ی پ��رواز را به ش��دت افزای��ش داده و‬ ‫بحران های اقتصادی مانند نوس��ان های نرخ ارز‬ ‫بر این چالش افزوده اس��ت؛ بنابراین برای باقی‬ ‫ماندن در رقابت‪ ،‬به ناچ��ار از کیفیت خدمات‪،‬‬ ‫ک��م و از ناوگانی با س��ن ب��اال و نیازمند هزینه‬ ‫سرمایه کمتر استفاده می کنند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر با انتقاد از نبود راهبرد توس��عه‬ ‫مش��خصی در ایرالین های کش��ور اضافه کرد‪:‬‬ ‫هم��ه این ش��رکت ها با ن��گاه کوتاه م��دت و با‬ ‫ه��دف جب��ران نیازه��ای روز‪ ،‬ب��دون توجه به‬ ‫اینده مدیریت می ش��وند و به منظور پشتیبانی‬ ‫از نیاز ب��ازار و تقاضای روز‪ ،‬اقدام به مدیریت و‬ ‫بهره برداری از ظرفیت ها می کنند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬ضعف در نظام بازاریابی‪ ،‬موجب‬ ‫افزای��ش هزینه های عملیات��ی‪ ،‬هزینه صندلی‬ ‫پ��روازی و ش��کل گیری هزینه ه��ا و بدهی های‬ ‫پنه��ان و انباش��ته می ش��ود‪ ،‬به همی��ن دلیل‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬دچ��ار بدهی های��ی ش��ده اند‪ .‬این‬ ‫شرکت ها گاه با فروش صندلی پرواز‪ ،‬نسبت به‬ ‫جذب نقدینگی اق��دام می کنند اما در موضوع‬ ‫مرتبط‪ ،‬ذخیره سازی و هزینه نکرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر اضافه کرد‪ :‬ش��رکت ها تالش‬ ‫می کنند مناب��ع را از محل درامدهای عملیاتی‬ ‫بعدی جب��ران کنند اما در زمین��ه هزینه های‬ ‫عملیات��ی نق��دی و هزینه ه��ای مس��تقیم که‬ ‫دریافت کننده خدمات از نهادی دیگر هس��تند‪،‬‬ ‫با کمبود بودجه روبه رو می ش��وند و ش��اهدیم‬ ‫که همی��ن مدیریت نک��ردن نقدینگی حاصل‬ ‫از درامده��ای عملیات��ی‪ ،‬موج��ب زمین گیری‬ ‫ن��اوگان انها ش��ده اس��ت‪ .‬بیات معتقد اس��ت‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬هزینه تمام ش��ده عملیاتی خود را‬ ‫که ازسوی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی‬ ‫بی��ن ‪ ۴۵‬دالر تا ‪ ۵۵‬دالر اعالم ش��ده‪ ،‬مدیریت‬ ‫کنن��د که چالش ه��ای ارزی و تامین‪ ،‬انتقال و‬ ‫هزینه ان بر س��ایر مش��کالت افزوده اس��ت و‬ ‫ت��اوان ان را مش��تری می پ��ردازد‪ .‬وی ب��ا زیر‬ ‫س��وال بردن نرخ های اعالم ش��ده ازسوی دبیر‬ ‫انجمن ش��رکت های هواپیمایی برای هزینه هر‬ ‫س��اعت پرواز در ایران گفت‪ :‬باتوجه به ساختار‬ ‫هزینه های عملیاتی در س��ه بخش مس��تقیم‪،‬‬ ‫غیرمس��تقیم و باالدس��تی‪ ،‬چنین نرخی‪ ،‬دور‬ ‫از واقعیت اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باید پرس��ید این‬ ‫رقم متعلق ب��ه چه نوع هواپیمایی اس��ت زیرا‬ ‫هزینه ه��ای عملیات��ی هواپیماها‪ ،‬متناس��ب با‬ ‫مدل‪ ،‬نوع و اندازه انه��ا با یکدیگر تفاوت دارد؛‬ ‫به عنوان مثال هزین��ه تامین یک موتور با عمر‬ ‫باقی مانده یکس��ان هواپیم��ای ام دی با ارزش‬ ‫حداکث��ر ‪ ۷۰۰‬ه��زار دالر با موت��ور هواپیمای‬ ‫ایرباس ‪ ۳۲۰‬با دست کم ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫دالر‪ ،‬در محاس��به هزینه تمام شده تاثیر دارد و‬ ‫نمی توان این دو را در یک طبقه قرار داد‪.‬‬ ‫نمی توان انتظار داشت شرکت ها‪ ،‬هزینه تمام شده عملیاتی‬ ‫خود را که ازس��وی دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی بین‬ ‫‪ ۴۵‬دالر تا ‪ ۵۵‬دالر اعالم شده‪ ،‬مدیریت کنند‬ ‫این درحالی اس��ت که هر دو این هواپیماها‪،‬‬ ‫در یک طبقه بندی ظرفیتی هستند‪.‬‬ ‫بی��ات اف��زود‪ :‬همچنین این پرس��ش مطرح‬ ‫می ش��ود که این رقم‪ ،‬با چه نرخ تس��عیری و با‬ ‫چه ضریب اشغال صندلی اعالم شده است؟‬ ‫بی��ات ب��ا تاکی��د بر اینک��ه به نظر می رس��د‬ ‫محاس��به دقیق و مبتنی بر شاخص های حاکم‪،‬‬ ‫انجام نشده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ ارز و کاهش‬ ‫ارزش ریال‪ ،‬فقط هزینه های ریالی بخش ارزی‬ ‫را افزای��ش داده و قس��مت ریالی ان در تبدیل‬ ‫ارزی‪ ،‬به ط��ور قطع کم می ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه بحران ایجاد ش��ده‪ ،‬در ش��بکه‬ ‫داخل��ی به دلیل ف��روش ریالی‪ ،‬بیش��تر نمایان‬ ‫می ش��ود و پروازه��ای بین المللی‪ ،‬متناس��ب با‬ ‫ش��اخص های ارزی‪ ،‬نرخ گذاری می شوند‪ ،‬فقط‬ ‫هزینه های عملیاتی داخلی از این موضوع تاثیر‬ ‫می گی��رد که در ای��ن بخش‪ ،‬ج��ز هزینه های‬ ‫ت��دارک فنی از جمله موت��ور و قطعات یدکی‪،‬‬ ‫هزینه های اموزشی کادر عملیاتی و مستندات‬ ‫فن��ی و عملیاتی‪ ،‬هزینه دیگ��ر ارزی در بخش‬ ‫هزینه های مستقیم و غیرمستقیم وجود ندارد‪.‬‬ ‫البته هزینه ه��ای مالکیت از جمله اس��تهالک‬ ‫س��رمایه یا اجاره و حتی اجاره به شرط تملیک‬ ‫اگر ارزی باش��د‪ -‬به این بخش اضافه می شود؛‬‫بنابرای��ن در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬هزینه های اعالم‬ ‫ش��ده واقعی نیست و در صورت محاسبه با نرخ‬ ‫تسعیر ‪ ۱۰‬هزار تومانی سامانه نیما یا تامین ارز‬ ‫از ب��ازار ازاد و دوباره تبدیل ان با تس��عیر نرخ‬ ‫نیم��ا‪ ،‬برای هواپیمایی مانن��د ام دی در بخش‬ ‫هزینه های متغیر در یک ساعت پرواز‪ ،‬کمتر از‬ ‫‪ ۲۰‬دالر اس��ت اما انچه ممکن است این هزینه‬ ‫را افزایش دهد‪ ،‬زیان انباشته سال های گذشته‬ ‫و هزینه های باالدس��تی گران اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال هزینه های باالدس��تی مدیریتی و ستادی‬ ‫دو شرکت ایران ایر و زاگرس‪ ،‬با هم برابر نیست‪.‬‬ ‫این تحلیلگر تاکید کرد‪ :‬پیشنهاد می شود دبیر‬ ‫انجمن ش��رکت های هواپیمایی‪ ،‬به طور ریالی‪،‬‬ ‫هزین��ه صندلی س��اعت را با قید ن��رخ ضریب‬ ‫اش��غال و به طور تفکیک ش��ده نسبت به نوع و‬ ‫مدل هواپیماها اعالم کند‪.‬‬ ‫افزایش سرعت قطار پرسرعت در ایران‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن گفت‪ :‬س��رعت پیش بینی‬ ‫شده برای قطار پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان از‬ ‫‪ ۲۵۰‬کیلومتر به ‪ ۳۵۰‬کیلومتر بر ساعت افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��عید رس��ولی در حاشیه‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل ریلی‬ ‫در جمع خبرنگاران بیان کرد‪ :‬اجرای پروژه قطار‬ ‫پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفه��ان برعهده ش��رکت‬ ‫ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل گذاشته‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما طرح در قانون به نام ش��رکت راه اهن‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل راه اهن افزود‪ :‬مسئولیت اجرای‬ ‫پروژه برعهده ش��رکت ساخت است اما راه اهن و‬ ‫ش��رکت س��اخت در این پروژه به طور مشترک با‬ ‫یکدیگر کار می کنند‪.‬‬ ‫رس��ولی با اش��اره به اینکه پیش��رفت فیزیکی‬ ‫پ��روژه در بخش ه��ای گوناگون متفاوت اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ضرورت دارد س��رعت این قطار‪ ،‬س��رعتی‬ ‫قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫مذاک��رات برای ارتقای س��رعت ای��ن قطار با‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه اغاز شده تا سرعت ان‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬به ‪ ۳۵۰‬کیلومتر بر س��اعت افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر قرار اس��ت قطار پرسرعت در‬ ‫کشور داش��ته باشیم‪ ،‬باید سرعت ان باالی ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعام��ل راه اه��ن‪ ،‬فاینانس چین‬ ‫برای این پروژه گش��ایش یافته اس��ت‪ .‬رس��ولی‬ ‫درب��اره قطار برقی تهران‪-‬مش��هد گفت‪ :‬کارهای‬ ‫پروژه انجام ش��ده اما هنوز طرف چینی نتوانسته‬ ‫تضمین ه��ای الزم را تامین کند و در صورت حل‬ ‫این مشکل‪ ،‬پروژه اغاز می شود‪.‬‬ ‫کوچ طبقاتی در اثر افزایش اجاره بها‬ ‫کس��ادی خرید و فروش مسکن‪ ،‬منجر به اثر‬ ‫تورمی در بازار اجاره شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬با نزدیک ش��دن به فصل‬ ‫جابه جایی‪ ،‬بازار اجاره در مسیر صعود نرخ قرار‬ ‫گرفت��ه و نرخ های اجاره در ‪ ۲‬هفته اخیر ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد افزایش یافته است‪ .‬معامالت قطعی‬ ‫هم نش��ان می دهد ن��رخ اج��اره اپارتمان های‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬س��ال ساخت در شمال تهران متری‬ ‫‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬هزار تومان‪ ،‬مناطق میانی ‪ ۴۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫ه��زار تومان و مناطق جنوب��ی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومان در هر مترمربع اس��ت؛ هرچند در بعضی‬ ‫موارد براساس موقعیت خانه‪ ،‬قراردادهای اجاره‬ ‫با نرخ های باالتر منعقد می شود‪.‬‬ ‫قراردادهای خرید و فروش مس��کن در شهر‬ ‫تهران ‪ ۳۶‬درصد نس��بت به سال گذشته کمتر‬ ‫شده است‪ .‬با اینکه تصور می شد با کساد شدن‬ ‫بازار خرید و فروش مسکن‪ ،‬اپارتمان ها وارد فاز‬ ‫اجاره شوند و نرخ ها بش��کند‪ ،‬مشاوران امالک‬ ‫می گویند هرچه به س��مت تیر و نزدیک شدن‬ ‫ب��ه فصل جابه جای��ی پیش می روی��م تب بازار‬ ‫اجاره باال می رود و موجران قیمت ها را افزایش‬ ‫می دهن��د‪ .‬به گفته واس��طه های ملکی‪ ،‬افرادی‬ ‫که در ماه های گذشته به دلیل جهش قیمت ها‬ ‫موفق به خرید اپارتمان نشده اند به بازار اجاره‬ ‫روی اورده اند و تقاضا در این بخش در روزهای‬ ‫گذشته باال رفته است‪.‬‬ ‫براس��اس امار بانک مرکزی از بازار مس��کن‬ ‫در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬اجاره بها در شهر تهران‬ ‫‪ ۲۳‬درصد و در کل کش��ور ‪ ۲۰‬درصد نسبت به‬ ‫زمان مش��ابه سال گذشته افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود مش��اوران ام�لاک از افزایش ‪۵۰‬‬ ‫درصدی نس��بت به سال گذشته خبر می دهند‬ ‫ک��ه البته این رقم نیز کمتر از نصف رش��د نرخ‬ ‫خرید و فروش اس��ت‪ ،‬ام��ا به دلیل پایین بودن‬ ‫توان اقتصادی قش��ر اجاره نش��ین‪ ،‬کارشناسان‬ ‫پیش بین��ی می کنند امس��ال با ک��وچ طبقاتی‬ ‫روبه رو شویم‪.‬‬ ‫سلمان خادم المله‪ ،‬کارشناس اقتصاد مسکن‬ ‫می گوی��د‪ :‬باتوج��ه ب��ه اینکه مس��کن کاالی‬ ‫ناهمگن به شمار می رود ش��اید در سال جاری‬ ‫افزایش بی��ش از ‪ ۳۰‬درص��دی اجاره بها را نیز‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫خروج��ی این رون��د منجر به ک��وچ طبقاتی‬ ‫می ش��ود؛ یعنی کس��انی که در مناطق شمال‬ ‫ش��هر اجاره نش��ین هس��تند به مناطق میانی‬ ‫می روند‪ ،‬اجاره نش��ین های وس��ط شهر به نقاط‬ ‫پایین مهاجرت می کنند و پایین ش��هری ها به‬ ‫بیرون از شهر پرتاب می شوند‪.‬‬ ‫نرخ واقعی عوارض ازادراه های دولتی چقدر است؟‬ ‫رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫علت مخالفت وزیر راه و شهرس��ازی با واگذاری‬ ‫ازادراه ه��ای دولت��ی را افزایش چش��مگیر نرخ‬ ‫تمام شده نگهداری ازادراه ها عنوان کرد‪.‬‬ ‫عبدالهاشم حسن نیا در گفت وگو با مهر درباره‬ ‫علت واگذار نش��دن ازادراه های دولتی به بخش‬ ‫خصوص��ی و مخالف��ت وزی��ر راه و شهرس��ازی‬ ‫ب��ا این واگ��ذاری‪ ،‬باوج��ود تاکید قان��ون برنامه‬ ‫پنج س��اله شش��م بر انجام این واگذاری ها‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نرخ تمام ش��ده نگهداری و تعمیر ازادراه با‬ ‫ش��اخص هایی که پیش از توقف فرایند واگذاری‬ ‫ازسوی س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫لحاظ ش��ده بود‪ ،‬به دنبال تورم های اخیر افزایش‬ ‫شدیدی داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در فرایند تازه با قیمت های ریالی‬ ‫و ارزی جدی��د‪ ،‬هزینه های نگه��داری ازادراه با‬ ‫عوارضی ک��ه خودروهای عب��وری باید پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬مطابقت داده می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫قرار باشد عوارض ازادراه براساس نرخ تمام شده‬ ‫تعمیر و نگهداری ان تعیین شود‪ ،‬مجبوریم نرخ‬ ‫عوارض ازادراه های دولتی (به عنوان مثال ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ق��م) را ‪ ۱۰‬برابر یا ه��زار درصد افزایش‬ ‫دهیم اما از انجایی ک��ه جامعه ظرفیت پذیرش‬ ‫چنین افزایش��ی را ندارد‪ ،‬این روند متوقف شده‬ ‫اما به طور کلی از دس��تور کار خارج نشده است؛‬ ‫ب��ا این ح��ال در نظر داری��م بتوانیم ب��ا تعریف‬ ‫ش��اخص های جدید‪ ،‬ن��رخ ع��وارض ازادراه های‬ ‫دولتی که قرار اس��ت به بخش خصوصی واگذار‬ ‫ش��وند‪ ،‬تعیین و سپس مراحل واگذاری انها طی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حس��ن نیا درباره علت افزایش نرخ تمام ش��ده‬ ‫تعمیر و نگهداری ازادراه ها در یک سال گذشته‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته قیر م��ورد نیاز را‬ ‫رایگان به ما واگذار می کردند اما درحال حاضر هر‬ ‫یک تن قیر ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۴‬میلیون تومان و خط کش��ی‬ ‫ازادراه ها در ه��ر کیلومتر ‪ ۷‬میلیون تومان برای‬ ‫سازمان راهداری هزینه دربردارد؛ بنابراین بخش‬ ‫خصوص��ی نمی توان��د ب��ا این قیمت ه��ا و بدون‬ ‫افزایش چشمگیر عوارض ازادراهی‪ ،‬نگهداری ان‬ ‫را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬باتوجه به افزایش هزینه های‬ ‫نگهداری ازادراه ها‪ ،‬پیش��نهاد جدیدی به وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی داده ایم تا نرخ عوارض افزایش‬ ‫یاب��د و وزارتخانه نی��ز رقم نهایی را به ش��ورای‬ ‫اقتصاد ارائه داده اس��ت‪ .‬ام��ا رقم جدید عوارض‬ ‫مورد نظ��ر وزارت راه و شهرس��ازی هنوز اعالم‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نانوپوشش ها و مزیت ها‬ ‫علم چیست؟‬ ‫یادداشت‬ ‫دانش افرینی‬ ‫و سرمایه‬ ‫نمادین‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫«شی» سود نمادین را که پذیرفتگی ایجاد‬ ‫ کند و با ن��واوری علمی یا دانش افرینی‬ ‫می ‬ ‫همراه اس��ت‪ ،‬در نتیج��ه می بیند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل دانش��گری ک��ه با پرداخت��ن به یک‬ ‫مسئله در حل ان موفق نمی شود‪ ،‬مقاله ای‬ ‫چاپ نمی کن��د‪ ،‬دانش افرین��ی نمی کند و‬ ‫س��ود نمادین نمی برد‪ .‬این برداش��ت شی‬ ‫چندان با واقعیت های فعالیت علمی سازگار‬ ‫نیس��ت‪ .‬هنگامی که فعالی��ت علمی داخل‬ ‫نهاد تحقیقاتی با دانش افرینی همراه اس��ت‬ ‫و سود نمادین حاصل می شود‪ ،‬افراد زیادی‬ ‫درگیر این فعالیت هستند‪ .‬بنا بر نظر بوردیو‬ ‫و ش��ی‪ ،‬س��ود نمادین‪ ،‬تنها س��هم کسانی‬ ‫می شود که در انتش��ار نتایج نام شان ظاهر‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما کسانی هم هستند که نام شان‬ ‫ب��ه هر دلیل در انتش��ارات مورد نظر عنوان‬ ‫نمی ش��ود اما نقش س��ازنده ای در نواوری‬ ‫داش��ته اند‪ .‬دانش��گران هم��کار این نقش‬ ‫گفتمان��ی را می پذیرند و ب��رای صاحب ان‬ ‫امتیاز و اعتبار قائلند که منجر به پذیرفتگی‬ ‫انهایی می ش��ود که به ظاه ر س��ود نمادین‬ ‫نبرده ان��د‪ .‬دانش��گری که در ی��ک فرایند‬ ‫علمی موفق به انتش��ارات علمی نمی ش��ود‬ ‫الزاما به این معنی نیس��ت که سود نمادین‬ ‫کسب نکرده است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از مفهوم پذیرفتگی در تعیین‬ ‫این نقش کارس��ازتر است‪ .‬دانشگر در خالل‬ ‫فراین��د علم��ی توانایی هایی ب��روز می دهد‬ ‫ک��ه به پذیرفتگ��ی وی در اجتماع علمی از‬ ‫ف و از طرف دیگر‪ ،‬در ازمایش��گاه‬ ‫ی��ک طر ‬ ‫یا نه��اد تحقیقاتی کمک می کند و وی این‬ ‫پذیرفتگ��ی را به اعتب��اری دوجانبه‪ ،‬چه در‬ ‫نهاد و چه در اجتماع‪ ،‬تبدیل می کند‪.‬‬ ‫ی یا به زبان‬ ‫به این ترتیب این فرایند علم ‬ ‫شی فرایند هدف‪-‬وس��یله‪-‬نتیجه است که‬ ‫در کسب س��ود نمادین موثر است و نه تنها‬ ‫نتیجه‪ .‬مفه��وم پذیرفتگی ب��ه این واقعیت‬ ‫نزدیک تر اس��ت تا مفهوم س��رمایه نمادین؛‬ ‫ش��ی با وارد کردن مفه��وم دانش افرینی از‬ ‫درک واقعی تر فعالیت دانشگر دور می شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫بومی سازی سامانه های‬ ‫امنیت اطالعات شبکه‬ ‫پژوهشگران یکی از ش��رکت های فناور با‬ ‫حمایت صندوق نواوری و شکوفایی سامانه‬ ‫بومی برای ثبت حمالت و رخدادهای شبکه‬ ‫را تولی��د کردند ک��ه به گفته انه��ا در این‬ ‫س��امانه امکان گزارش گی��ری از رخدادهای‬ ‫شبکه فراهم شده است‪.‬‬ ‫محمدهادی مسلم یزدی از پژوهشگران این‬ ‫طرح در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬عنوان محصول‬ ‫تولیدی و دانش بنیان این ش��رکت را سامانه‬ ‫‪ SIEM‬ی��ا مرکز عملیات امنیت دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬این س��امانه با ثبت حمله ها‪ ،‬اتفاق ها‬ ‫و رخدادهایی که در ش��بکه به وجود می اید‬ ‫و گزارش گیری از ان‪ ،‬مدیر شبکه را به طور‬ ‫کام��ل در جریان اتفاق هایی که در ش��بکه‬ ‫رخ داده اس��ت‪ ،‬قرار می ده��د‪ .‬وی خدمات‬ ‫‪ SIEM‬را نوع��ی مدیری��ت متمرکز ‪ log‬ها‬ ‫و تهی��ه گزارش ها بر اس��اس نیازها توصیف‬ ‫کرد و یاداور شد‪ :‬امروزه بسیاری از نهاد ها و‬ ‫س��ازمان ها از این سرویس برای بررسی های‬ ‫امنیت��ی‪ ،‬تش��خیص حوادث و کنت��رل انها‬ ‫اس��تفاده می کنن��د چراک��ه س��رویس ها و‬ ‫محصوالت ‪ SIEM‬دو هدف اصلی «متمرکز‬ ‫ک��ردن ‪ log‬ه��ا» و «گزارش گی��ری ب��رای‬ ‫کمک به سازمان ها و نهادها برای شناسایی‪،‬‬ ‫انالیز و کاهش مش��کالت امنیتی» را دنبال‬ ‫می کنند‪ .‬یزدی اف��زود‪ :‬بازار هدف و نهایی‬ ‫این محصول زیرس��اخت های حیاتی کشور‬ ‫مانن��د وزارتخانه ه��ا‪ ،‬ش��رکت های نف��ت و‬ ‫گاز‪ ،‬ش��رکت های اب و ب��رق منطقه ای و به‬ ‫طور کلی س��ازمان ها و اداره هایی اس��ت که‬ ‫اطالعات مهمی در داخل شبکه دارند‪.‬‬ ‫وی کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس مانند‬ ‫عم��ان و قط��ر را از بازاره��ای ه��دف این‬ ‫محصول نا م برد و ادام��ه داد‪ :‬مزیت رقابتی‬ ‫این محصول نیروی متخصص اس��ت و این‬ ‫مزیت رقابتی باعث ش��ده اس��ت که توانایی‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندس��ی را داش��ته‬ ‫م زیرا نیازی به مراجعه حضوری نیست‬ ‫باشی ‬ ‫و می توانیم از طریق اینترنت خدمات را ارائه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عای�ق کاری مناس�ب در صنع�ت نف�ت و صنایع‬ ‫وابس�ته از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬امروزه‬ ‫نانوعایق ها توانسته اند تاثیر بسیار بیشتری نسبت‬ ‫به عایق های متداول داشته باشند‪.‬‬ ‫ی نانوعایق ه�ا نس�بت ب�ه‬ ‫همچنی�ن بکارگی�ر ‬ ‫عایق های معمولی عالوه ب�ر صرفه جویی اقتصادی‬ ‫باع�ث حف�ظ منابع انس�انی و جلوگی�ری از ایجاد‬ ‫بیماری های خطرنا ک ب�رای کارکنان مجموعه های‬ ‫صنعتی می شو د‪.‬‬ ‫از طرف�ی‪ ،‬برای بهبود کارای�ی عایق هایی مانند‬ ‫پشم شیش�ه که به طور سنتی اس�تفاده می شوند‬ ‫باید ضخامت عایق ها افزایش یابد که در بس�یاری‬ ‫از شرایط چنین امکانی به علت کمبود فضا ممکن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫همچنی�ن افزایش ضخامت باع�ث افزایش ماده‬ ‫مصرف�ی و درنتیج�ه افزای�ش هزین�ه عایق کاری‬ ‫می ش�ود‪ .‬برای عایق کاری خطوط لوله و تجهیزات‬ ‫پیش از ورود فناوری نانو از پشم شیش�ه‪ ،‬ازبس�ت‬ ‫و‪ ...‬استفاده می شد‪.‬‬ ‫عایق پشم شیشه و ازبست‬ ‫پش��م شیش��ه با س��اختار الیاف��ی و فیب��ری از جمله‬ ‫عایق های حرارتی اس��ت‪ .‬پشم شیش��ه به همراه مقداری‬ ‫ماس��ه معمولی و رزین ویژه ساخته می ش��ود و به دلیل‬ ‫مقاومت حرارتی بسیار خوبی که از خود نشان می دهد در‬ ‫مقایسه با عایق های دیگر یکی از پرکاربردترین انها است‪.‬‬ ‫ساختار فیبری و متخلخل این گونه از عایق ها‪ ،‬در مقابل‬ ‫رطوب��ت و نفوذ بخار و اب‪ ،‬مقاومت کمی از خود نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫اما اس��تفاده از پشم شیشه معایبی دارد از جمله اینکه ‬ ‫تماس مس��تقیم پشم شیشه با پوس��ت‪ ،‬چشم و سیستم‬ ‫تنفسی مش��کل زا خواهد بود‪ .‬در بس��یاری از گزارش ها‪،‬‬ ‫تنفس مس��تقیم گرد پش��م شیش��ه عل��ت افزایش نرخ‬ ‫ابتال به س��رطان عنوان می ش��ود‪ .‬همچنین پشم شیشه‬ ‫در مقاب��ل رطوب��ت و بخار مقاومت نداش��ته و در صورت‬ ‫از نانو عایق های حرارتی تا صفحه های عایق خال‬ ‫نصب در فضای باز‪ ،‬بهره گیری از پوشش های ضدرطوبت‬ ‫و فویل های الومینیومی اجباری است‪.‬‬ ‫پنبه کوه یا پنبه نس��وز که به ازبست هم معروف است‪،‬‬ ‫نام گروهی از ترکیب های معدنی منیزیوم و سیلیس��یوم‬ ‫اس��ت که بیش��تر در طبیعت به صورت الی��اف معدنی و‬ ‫سنگ یافت می شود‪.‬‬ ‫این مواد به دلیل مقاومت زیادی که در برابر حرارت و‬ ‫اتش دارند به عنوان مواد نسوز به کار می روند‪ .‬الیاف پنبه‬ ‫کوهی می تواند به ذرات بس��یار ریز و نامرئی با قطرهایی‬ ‫کمت��ر از ‪ ۰.۵‬میک��رون تبدیل ش��و د و در هنگام تنفس‬ ‫به اعماق ش��ش نفوذ کند و برای همیش��ه در انجا بماند‪.‬‬ ‫با گذش��ت زمان ای��ن ذرات می تواند س��بب بیماری های‬ ‫ازبستوسیس‪ ،‬سرطان ریه یا بیماری مزوتلیوم ا و به مرگ‬ ‫منتهی شو د‪.‬‬ ‫درحال حاضر فناوری عایق حرارتی نانویی رشد چشمگیری در‬ ‫تمام صنایع داشته است‪.‬‬ ‫عایق حرارتی نانویی‪ ،‬محصول جدیدی از فناوری نانو اس��ت که‬ ‫محافظ و عایق حرارتی مناس��بی در مقابل هر ‪ ۳‬نوع انتقال گرما‬ ‫شامل تشعشع‪ ،‬جابه جایی و هدایت است‪.‬‬ ‫ب��ا این ویژگی ها می ت��وان از ان به راحت��ی در صنایع مختلف‬ ‫اس��تفاده ک��رد‪ .‬نانوعایق یک��ی از جدیدترین محص��والت عایق‬ ‫حرارتی تولیدش��ده در جهان است که با بهره گیری از فناوری نانو‬ ‫تولید می ش��ود و نسبت به عایق های س��نتی دارای میزان انتقال‬ ‫حرارت کمتری است‪.‬‬ ‫ان��واع تولیدات این فناوری با چس��بندگی باال امکان پوش��ش‬ ‫بیش��تر س��طوح و جلوگیری از خوردگی زی��ر عایق که مهم ترین‬ ‫مش��کل لوله های عایق ش��ده در صنایع نفت و گاز است را فراهم‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫مقایسه عایق های حرارتی با نانوعایق ها‬ ‫در عایق ه��ای حرارت��ی مت��داول‬ ‫مشکالت و نقطه ضعف هایی مانند بازده‬ ‫پایین‪ ،‬وزن و ضخامت باال‪ ،‬اشغال فضای‬ ‫زیاد و هزینه تولید باال وجود دارد‪.‬‬ ‫فن��اوری نانو ب��رای هر ی��ک از این‬ ‫معض�لات راه حل های��ی ارائ��ه می دهد‪.‬‬ ‫یکی از این راهکارها استفاده از ساختار‬ ‫نانوالیاف با تخلخل های فراوان و ضخامت‬ ‫بس��یار پایین در س��اخت عایق حرارتی ‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهره گی��ری از نانوالی��اف در س��اختار‬ ‫عایق‪ ،‬سبب کاهش رس��انایی حرارتی‪،‬‬ ‫کاه��ش ضخام��ت و وزن عای��ق ش��ده‬ ‫تولیدی در مقایسه با عایق های متداول‬ ‫شده اس��ت در حالی که این امر نه تنها‬ ‫بازده عملکرد عای��ق را کم نکرده‪ ،‬بلکه‬ ‫صرفه جویی هزین��ه تولید و انرژی را به‬ ‫دنبال داشته است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از عایق ه��ای حرارت��ی در‬ ‫صنعت س��اختمان باع��ث صرفه جویی‬ ‫در مص��رف انرژی می ش��ود و نتیجه ان‬ ‫جلوگی��ری از هدر رف��ت مناب��ع انرژی‬ ‫است که بهر ه گیری از مواد عایق بر پایه‬ ‫فناوری نانو س��هم بزرگی در این زمینه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ایران پژوهشگران دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر برای افزایش کارایی عایق های‬ ‫حرارتی و نیز کاهش هزینه تمام ش��ده‪،‬‬ ‫اقدام به بررس��ی بکارگیری از نانوالیاف‬ ‫در ساختار عایق کردند‪.‬‬ ‫نتای��ج این طرح عالوه بر افزایش بازده‬ ‫محص��ول‪ ،‬منجر به کاه��ش ضخامت و‬ ‫وزن ان شده و قابل استفاده در صنعت‬ ‫ساخت وساز خواهد بود‪.‬‬ ‫عایق های صوتی بر پایه دانش بنیان‬ ‫نانوکامپوزیت عایق صدا نیز بر پایه پلی پروپیلن‬ ‫ب��رای کاربردهایی که به دانس��یته باال‪ ،‬مدول باال‪،‬‬ ‫پایداری ابعادی خوب‪ ،‬مقاومت شیمیایی و خواص‬ ‫عای��ق ص��دا نیاز دارند‪ ،‬طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫محصول ب��رای تزریق لوله و اتصاالت پلی پروپیلنی‬ ‫با عبورپذیری کم صدا و س��ایر کاربردهای مش��ابه‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ویژگی هایی که این ن��وع عایق ها‬ ‫دارن��د و همچنین کاربردی ک��ه لوله ها و اتصاالت‬ ‫پروپیلن��ی در صنع��ت نف��ت و صنایع وابس��ته از‬ ‫جمل��ه در لوله های انتقال گاز دارند می توان از این‬ ‫نانوکامپوز یت ها برای کاهش الودگی های صوتی در‬ ‫این صنعت استفاده کرد‪.‬‬ ‫انواع پشم سنگ با پوشش حاوی نانوذرات مقاوم‬ ‫در برابر جذب اب از انواع عایق های صوتی‪ ،‬حرارتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫م��اده اولیه ب��رای تولید این نوع عایق ها س��نگ‬ ‫تدابیر صندوق نواوری برای حمایت از شرکت های فناور‬ ‫مع��اون توس��عه صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی از‬ ‫تدوین بس��ته ای به منظور حمای��ت از پارک های علم‬ ‫و فن��اوری خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ب��ا تصویب ای��ن طرح‪،‬‬ ‫پارک ه��ا به کارگ��زاران صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫تبدی��ل می ش��وند و ش��رکت های فن��اور می توانند به‬ ‫صورت مس��تقیم خدمات این صندوق را از س��تادهای‬ ‫مس��تقر در پارک ه��ای عل��م و فن��اوری دریاف��ت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری‪ ،‬سیاوش ملکی فر‬ ‫در جمع مدیران ش��رکت های دانش بنیان استان البرز‬ ‫با اش��اره به تدابیر اندیشیده ش��ده در صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی ب��ه منظور کمک به ش��رکت های فناور و‬ ‫غیر دانش بنی��ان گفت‪ :‬صندوق نواوری ب��ر پایه قانون‬ ‫و اساس��نامه‪ ،‬محدود به ارائه خدمات به ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان اس��ت اما به تازگ��ی تدابیری اندیش��یده‬ ‫ش��د که حمایت های صندوق به صورت غیرمس��تقیم‬ ‫ش��امل حال ش��رکت های فن��اور و غیر دانش بنیان هم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اب��زار صن��دوق نواوری و ش��کوفایی ب��رای ارائه‬ ‫رنگ ه��ای نانوعایق حرارت��ی را نیز می توان ب��ه عنوان یکی از‬ ‫این پوش��ش ها دانست که برای س��طوح غیرفلزی و فلزی کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن محصول برای عایق کاری مخازن‪ ،‬لوله های انتقال نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬صنعت کشتی سازی‪ ،‬عایق کاری حرارتی برای لوله های اب‬ ‫سرد و گرم و منابع انبس��اط موتورخانه ها‪ ،‬مخازن نگهداری مواد‬ ‫ف��رار‪ ،‬خطوط لوله بخار‪ ،‬بویلرها‪ ،‬موتورخانه ها‪ ،‬مخازن و تجهیزات‬ ‫فراین��دی‪ ،‬فلنج ه��ا و ش��یرهای صنعتی‪ ،‬س��وله ها و س��الن های‬ ‫نگهداری محصول و مواد اولیه و‪ ...‬مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫صفحه ه��ای عایق خ�لا نمونه دیگری از این نانوعایق ها اس��ت‬ ‫ک��ه در میان این صفحه ها از س��یلیکای نانومقی��اس‪ ،‬گرافیت یا‬ ‫سیلیکون کاربید تحت خال بهره گیری شده است‪.‬‬ ‫در اط��راف ان ورقه های متراکم و پایداری که از مواد مصنوعی‬ ‫و الومینیوم س��اخته شده است‪ ،‬قرار می گیرد‪ .‬در این نوع عایق ها‬ ‫با حذف هوا انتقال حرارت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ای��ن خدم��ت ر ا صندوق ه��ای پژوه��ش و فن��اوری‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬این صندوق ها یک��ی از بازیگران‬ ‫اکوسیس��تم فن��اوری و ن��واوری کش��ور هس��تند که‬ ‫ایین نام��ه و کارگ��روه مس��تقل دارن��د ام��ا دبیرخانه‬ ‫ان در صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی مس��تقر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ملکی فر خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته صندوق حدود‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد تومان به ‪ ۹‬صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫اعتب��ار اختص��اص داد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬ش��رکت های فناور‬ ‫غیردانش بنی��ان ک��ه عالقه مند به اس��تفاده از خدمات‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی هستند باید به صندوق های‬ ‫پژوه��ش و فناوری مراجعه کنند چراکه این صندوق ها‬ ‫در ارائه تس��هیالت محدودیتی برای غیردانش بنیان ها‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ملکی ف��ر در پای��ان تصریح کرد‪ :‬صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی در مدت چند ماه اخیر و با تغییر مدیریت‪،‬‬ ‫تالش کرده اس��ت فرایندها را تسهیل و تسریع کند و‬ ‫در کنار چابک س��ازی همه فرایندها و خدمات گذشته‪،‬‬ ‫خدمات جدی��دی نیز تعری��ف کند ک��ه امیدواریم به‬ ‫پویایی بیشتر اکوسیستم فناوری و نواوری منجر شود‪.‬‬ ‫بازالت اس��ت‪ .‬س��اختار الیافی خاص پش��م سنگ‪،‬‬ ‫خ��واص اکوس��تیک و جذب صوت بس��یار خوبی‬ ‫ب��رای این نوع عای��ق فراهم کرده اس��ت‪ .‬این نوع‬ ‫پش��م س��نگ ها تا دمای ‪ ۷۵۰‬درجه سانتی گراد را‬ ‫نی��ز تحمل می کنند و نقطه ذوب انها ‪ ۱۳۰۰‬درجه‬ ‫س��انتی گراد است‪ .‬پشم س��نگ جزو بهترین گروه‬ ‫عایق های صوتی و حرارتی برای صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی و‪ ...‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫پشم س��نگ عادی هنگامی که در معرض باران‬ ‫قرار گیرد یا زمانی که رطوبت موجود در محیط را‬ ‫جذب کند وزن ان افزای��ش می یابد و باعث ایجاد‬ ‫بوی نامطلوبی در محیط می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن هنگامی که پش��م س��نگ رطوبت را‬ ‫به خ��ودش جذب می کند با توجه به رس��انا بودن‬ ‫اب میزان رس��انایی حرارتی نیز افزایش می یابد و‬ ‫مهم ت��ر از همه عایق مرطوب باعث ایجاد خوردگی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از این مش��کالت از نانوذرات‬ ‫اس��تفاده ش��ده تا میزان جذب اب به واسطه پشم‬ ‫سنگ به حداقل برس��د‪ .‬از ویژگی های پشم سنگ‬ ‫می توان به غیرس��می بودن‪ ،‬قاب��ل باز یافت بودن و‬ ‫س��ازگاری با محیط و نصب س��اده‪ ،‬ثب��ات ابعاد و‬ ‫سبک بودن اشاره کرد‪.‬‬ ‫ط��رح نانوعای��ق صوت��ی ابگریز ی��ک محصول‬ ‫دانش بنیان اس��ت که جزو یکی از طرح های موفق‬ ‫نانومچ به شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن نانوعایق بس��یار س��بک و نازک اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬می توان از ان ب��رای عایق کاری در صنایع‬ ‫مختلف از جمله صنایع پر س��روصدا و قسمت هایی‬ ‫که فضا و دسترسی محدودی دارد استفاده کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر پشم سنگ و پشم شیشه از رقبای‬ ‫این محصول به شمار می ایند که کیفیت‪ ،‬ضخامت‪،‬‬ ‫ابگریزی و وزن بهتر ای��ن محصول منجر به پیش‬ ‫افتادن از رقیبان شده است‪.‬‬ ‫«شیک شیم» در صنعت پوشاک مشاوره می دهد‬ ‫ « ش��یک ش��یم» یکی از اس��تارت اپ های نوپای دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف است که با اس��تفاده از هوش مصنوعی‪ ،‬س��لیقه و نیازهای‬ ‫افراد را تحلیل می کند و به انها مناس��ب ترین نوع لباس و اس��تایل را‬ ‫پیشنهاد و مشاوره می دهد‪ .‬به گزارش دانشگاه صنعتی شریف‪ ،‬شیک‬ ‫ش��یم‪ ،‬یکی از اس��تارت اپ های مستقر در دانش��گاه صنعتی شریف‬ ‫است که با استفاده از هوش مصنوعی به کاربران استایل‪ ،‬لباس هایی‬ ‫را پیش��نهاد می دهد که مطابق با س��لیقه و نیاز انها اس��ت‪ .‬مجتبی‬ ‫زاهدیان‪ ،‬دانش اموخته رش��ته فیزیک از دانش��گاه صنعتی ش��ریف‬ ‫درباره این اس��تارت اپ می گوید‪ :‬ش��یک شیم یک مشاور و استایلی‬ ‫ش��خصی اس��ت که از یک موتور جست وجو در فروشگاه های انالین‬ ‫لب��اس‪ ،‬به��ره می گیرد و به صورت مختلف ب��ا طبقه بندی داده های‬ ‫جم��ع اوری ش��ده از فروش��گاه های انالین‪ ،‬مش��خصات لباس های‬ ‫موج��ود مانند رنگ‪ ،‬طرح‪ ،‬نوع‪ ،‬قیمت و س��ایر م��وارد را جمع اوری‬ ‫می کند‪ .‬سیس��تم هوش مصنوعی ش��یک شیم‪ ،‬س��لیقه کاربران را‬ ‫بر اس��اس رفتاری که دارند‪ ،‬تحلیل می کند‪ .‬در این تحلیل مش��خص‬ ‫می ش��ود که کدام یک از لباس ها با خواسته کاربران انطباق بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬در صورت تمایل به خرید‪ ،‬ش��یک ش��یم کاربران را به س��ایت‬ ‫فروشنده ان لباس معرفی می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه بر پیشنهاد لباس‬ ‫این اس��تارت اپ از موتور جس��ت وجوی دیگری استفاده می کند که‬ ‫صفحه های مربوط به مد و فشن اینستاگرام را جمع اوری و با تحلیل‬ ‫اطالع��ات انه��ا‪ ،‬مولفه هایی مانند مد‪ ،‬حجاب‪ ،‬قد‪ ،‬وزن و دیگر موارد‬ ‫را شناس��ایی می کند‪ .‬زاهدیان تصریح کرد‪ :‬ب��ر مبنای تحلیل هایی‬ ‫که روی کاربران انجام ش��ده ‪ ،‬اس��تایل ها به کاربران پیش��نهاد داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین این امکان فراهم ش��ده تا لباس هایی که به یک‬ ‫استایل مربوط می شود‪ ،‬ذیل همان استایل از فروشگاه های مربوط به‬ ‫کاربران پیشنهاد داده شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬کاربران می توانند مطابق‬ ‫س��لیقه خود‪ ،‬لباس های اس��تایل مورد عالقه خود را پیدا کنند‪ .‬این‬ ‫دانش اموخته دانش��گاه شریف یاداور ش��د‪ :‬مشاوره گرفتن از شیک‬ ‫شیم رایگان است و درحال حاضر این سرویس برای بانوان فعال است‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند به نش��انی ‪ www.shikshim.com‬رفته و‬ ‫در سایت ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫صرفه جویی مصرف بنزین با فیلتر هوای نانویی‬ ‫با توس��عه فناوری فیلترهای نانویی و استفاده از این فیلتر ها‪ ،‬می توان مصرف بنزین‬ ‫را در سطح کشور کاهش دا د و از سو ی دیگر‪ ،‬سهم خودروها در االیندگی هوا به ویژه‬ ‫در فصل های س��رد س��ال را نیز به کمترین حد رس��اند‪ .‬به گزارش ستاد نانو شرکت‬ ‫فرانگار ش��رق‪ ،‬در فیلترهای جدید‪ ،‬یک الی��ه نازک از الیاف پلیمری روی کاغذ فیلتر‬ ‫قرار می گیرد تا توانایی فیلتراسیون به میزان چشمگیری افزایش یابد‪ .‬به دلیل وجود‬ ‫نانوالیاف‪ ،‬ذرات موجود در هوا حتی در مقیاس نانومتری در فیلتر گرفتار شده و میزان‬ ‫االیندگی به حداقل می رس��د‪ .‬ای��ن فیلترها به دلیل بهره من��دی از فناوری نانوالیاف‬ ‫توانایی فیلتراسیون باالتری نسبت به فیلترهای رایج دارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬استفاده از انها به‬ ‫کاه��ش ‪ ۲۰‬درصدی الودگی هوا کمک می کند‪ .‬همچنین این فیلترها توانایی کاهش‬ ‫مصرف سوخت را دارا هستند و می توانند بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬درصد مصرف سوخت را کاهش‬ ‫دهن��د‪ .‬در نتیجه اس��تفاده از فیلترهای نانویی می تواند کاه��ش االیندگی و مصرف‬ ‫سوخت را برای مصرف کننده درپی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫پیاپی ‪2624‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی درباره وضعیت فروشگا ه های انالین کتاب و کتابفروشی مجازی‬ ‫رقابت مجازی ها برای سلطه بر کاغذ‬ ‫کتاب الکترونیکی در ایران به تازگی و در چند س��ال‬ ‫گذش��ته رواج یافته و فعالیت ها در ای��ن زمینه به اوج‬ ‫خود رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کتاب های الکترونیک (‪)E-book‬‬ ‫می توانند در دنیای امروزی که با افزایش مش��غله های‬ ‫روزمره‪ ،‬زمان اندکی برای مطالعه باقی مانده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫افراد در راستای استفاده بهینه از زمان یاری برسانند‪.‬‬ ‫کافی است یک تلفن هوشمند یا رایانه داشته باشیم‬ ‫تا بتوانیم با مراجعه ب��ه یکی از مراکز اینترنتی فروش‬ ‫کتاب الکترونیک‪ ،‬کتاب موردنظر را به ش��کل مجازی‬ ‫خریداری کنیم و ان را به صورت داده در حافظه تلفن‬ ‫همراه یا رایانه ذخیره کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط دیگر نی��ازی به حم��ل کتاب های‬ ‫س��نگین چاپی برای مطالع��ه در زمان های رفت و امد‬ ‫خارج از منزل نداریم‪.‬‬ ‫این فناوری ش��اید بتوان��د س��رانه کتابخوانی را در‬ ‫جوامع��ی مانند ما که میزان مطالعه پایین اس��ت‪ ،‬باال‬ ‫بب��رد‪ .‬هم اکنون فن��اوری کتاب الکترونی��ک در ایران‬ ‫مانن��د دیگر فناوری های نو در حال گس��ترش اس��ت‪.‬‬ ‫اینک تارنماهای بسیاری راه اندازی شده اند که به تولید‬ ‫کتاب های الکترونیک و فروش ان می پردازند‪.‬‬ ‫انچه در این زمینه از اهمیت برخوردار است‪ ،‬فعالیت‬ ‫قانونی اینگون��ه مراکز مجازی فروش کتاب الکترونیک‬ ‫است؛ فعالیتی که در ان حقوق مادی و معنوی ناشران‬ ‫و مولفان به طور کامل حفظ شود‪.‬‬ ‫ب��ه یقین رفتارهای غیرقانون��ی در این فرایند که به‬ ‫موجب انها حق مالکیت معنوی ناش��ران و نویسندگان‬ ‫نادی��ده گرفته ش��ود‪ ،‬می توان��د از چالش های مس��یر‬ ‫گسترش فروش کتاب الکترونیک باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت مجازی و حقیقی‬ ‫مدی��ر داخل��ی کتابفروش��ی اینترنت��ی کت��اب فردا‬ ‫معتق��د اس��ت‪ ،‬صنع��ت نش��ر راهی جز مدرن ش��دن‬ ‫ن��دارد و رقابت های می��ان کتابفروش��ی های انالین و‬ ‫کتابفروشی های سنتی یک امر طبیعی است‪.‬‬ ‫امید پای��دار بیان کرد‪ :‬کس��ب و کارها در طول زمان‬ ‫دچ��ار تح��والت مختلف��ی می ش��وند و این مس��ئله‬ ‫تنه��ا مربوط ب��ه کس��ب و کارهای خاص نیس��ت بلکه‬ ‫کتابفروش��ی های س��نتی را نیز دربرمی گیرد و ممکن‬ ‫است در هر دوره ای تحوالت خاصی رخ بدهد‪.‬‬ ‫پای��دار درب��اره رقاب��ت کتابفروش��ی های انالین با‬ ‫کتابفروش��ی های فیزیکی گفت‪ :‬اینکه کتابفروشی های‬ ‫انالی��ن و به ط��ور کل��ی کس��ب و کارهای اینترنت��ی با‬ ‫فضاهای س��نتی و فیزیکی به رقاب��ت می پردازند‪ ،‬یک‬ ‫امر اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه کتابفروش��ی های انالی��ن در‬ ‫دوره ای رقی��ب کتابفروش��ی های س��نتی بودند‪ ،‬حاال‬ ‫کتابفروش��ی های انالین و س��نتی با رقیب��ی بزرگ تر‬ ‫روبه رو شده اند که همان کتاب های الکترونیک است‪.‬‬ ‫این فع��ال حوزه کتاب ادامه داد‪ :‬این تغییر ش��کل‬ ‫در محص��ول نهای��ی با اینکه برای ناش��ر و پدیداورنده‬ ‫چالش های��ی را به همراه دارد اما تهدید اصلی ان برای‬ ‫س��هم بازار کتاب کاغذی و کتابفروشی های فیزیکی و‬ ‫اینترنتی اس��ت‪ .‬بنابراین چ��رخ اینگونه محصوالت و‬ ‫ش��یوه های جدید در حال حرکت است و گریزی از ان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درحال حاضر حوزه کتاب های الکترونیک‬ ‫به س��رعت و از کانال های مختلفی در حال رشد است‬ ‫که متاس��فانه بخ��ش زیادی از ای��ن کتاب ها به صورت‬ ‫کتاب ه��ای الکترونیک (‪ )E-book‬می توانن��د در دنیای امروزی‬ ‫که با افزایش مشغله های روزمره‪ ،‬زمان اندکی برای مطالعه باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ ،‬به افراد در راس��تای اس��تفاده بهینه از زمان یاری‬ ‫برسانند‬ ‫غیرقانون��ی و ب��دون توجه به حق کپی رایت به ش��کل‬ ‫پی دی اف در هر سایت و کانالی دست به دست می شود‬ ‫و قوانی��ن و رویه های موجود نیز نمی تواند از دس��ترنج‬ ‫ناشر و پدیداورنده به درستی محافظت کند‪.‬‬ ‫پایدار بیان ک��رد‪ :‬کار ک��ردن در حوزه های مختلف‬ ‫کتاب‪ ،‬ش��رایط خاص��ی دارد‪ .‬متاس��فانه درحال حاضر‬ ‫وضعیت نشر و توزیع کتاب در حوزه دانشگاهی به ویژه‬ ‫فنی مهندس��ی و علوم پایه‪ ،‬تضعیف شده و این موضوع‬ ‫را هم در کتابفروشی های سنتی و هم کتابفروشی های‬ ‫اینترنتی می توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دلیل این مس��ئله ان است که دانشجویان‬ ‫ای��ن حوزه ه��ا راحت تر به س��مت کت��اب الکترونیکی‬ ‫می رون��د و دلیل دیگر ان‪ ،‬تغییر تقاضای دانش��جویان‬ ‫ب��رای تحصی��ل در رش��ته های غیرمهندس��ی اس��ت؛‬ ‫چراکه بازار کار مناس��بی در مهندسی پیش روی خود‬ ‫نمی بینند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزامات راه اندازی‬ ‫مدیر داخلی کتابفروش��ی اینترنتی کتاب فردا درباره‬ ‫مجوز ه��ای راه اندازی کتابفروش��ی انالی��ن بیان کرد‪:‬‬ ‫ش��ناخت دقیق بازار کتاب و دشواری های ان و داشتن‬ ‫هدفی روش��ن و برنامه ای عملیاتی‪ ،‬نخستین قدم های‬ ‫حرکت به سمت کتابفروشی انالین است‪.‬‬ ‫در ح��وزه مجوزه��ای الزم برای کس��ب و کارهای‬ ‫اینترنتی هنوز فضای روش��نی وجود ندارد و داش��تن‬ ‫پروان��ه نش��ر یا ج��واز کس��ب و دریافت نم��اد اعتماد‬ ‫الکترونیکی کافی است‪.‬‬ ‫پایدار‪ ،‬اختصاص فضای فیزیکی به کتابفروش��ی های‬ ‫اینترنتی را امری ضروری دانس��ت و گفت‪ :‬کمتر ناشر‬ ‫یا فروش��نده ای وج��ود دارد که فضای��ی فیزیکی برای‬ ‫کس��ب و کار اینترنتی خود فراهم نکند؛ حداقل انها که‬ ‫موفق هستند این اقدامات را درنظر داشته اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موفق ترین افراد و برندها در حوزه فروش‬ ‫اینترنت��ی‪ ،‬یک انب��ار و مکان فیزیکی را به بخش��ی از‬ ‫محص��والت خ��ود اختصاص می دهند و س��پس درگاه‬ ‫اینترنت��ی محص��والت را ب��ه انب��ار متص��ل می کنند‪.‬‬ ‫نمونه های موفق��ی نیز در ایران وج��ود دارد که مردم‬ ‫روزانه از ان خریدهای متنوعی انجام می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساده ترین راه را انتخاب می کنند‬ ‫وی با بیان اینکه مدرن ش��دن برای صنعت نشر یک‬ ‫ام��ر اجتناب ناپذیر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بدون ش��ک رفتن به‬ ‫سمت کسب و کارهای اینترنتی غیرقابل اجتناب است‬ ‫و این گونه فضاها در ایران‪ ،‬هرچند به س��ختی و کندی‬ ‫اما درحال توسعه هستند‪.‬‬ ‫پایدار ادامه داد‪ :‬درحال حاضر مش��اهده می کنید که‬ ‫بخش بزرگی از خریدها و فروش ها در س��طح کش��ور‬ ‫از طری��ق اینترنت انجام می ش��ود و دلیل این موضوع‬ ‫نی��ز به امکاناتی که فضاه��ای اینترنتی فراهم کرده اند‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬مردم به س��ادگی و از راه دور می توانند به‬ ‫محصوالت متنوعی دسترس��ی داش��ته باشند و همین‬ ‫هم دلیلی برای گس��ترش روزاف��زون چنین فضاهایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر مزایایی که فضاهای اینترنتی در‬ ‫اختیار کاربر نهایی می گذارد‪ ،‬فوایدی نیز برای ش��هرها‬ ‫و کالنش��هرها دارد که یک��ی از مهم ترین انها‪ ،‬کاهش‬ ‫رفت و امد شهری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترس از دست دادن سود‬ ‫محم��د صدوقی تاکی��د کرد‪ :‬با فرهنگ اس��تفاده از‬ ‫فایل ه��ای الکترونیکی اش��نا نیس��تیم و هن��وز برای‬ ‫م��ردم ما جانیفتاده که باید برای فایل دیجیتال هزینه‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫محمد صدوقی (مدیر سایت و اپلیکیشن طاقچه) در‬ ‫ارزیابی شرایط نش��ر الکترونیک و فروش انالین کتاب‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬مبح��ث کتاب الکترونی��ک و فروش‬ ‫انالین کت��اب در برخی م��وارد تفاوت هایی با یکدیگر‬ ‫دارن��د چراکه در بحث ف��روش انالین تمرکز بر فروش‬ ‫فیزیکی کتاب اس��ت و نه نس��خه الکترونیک‪ .‬در حوزه‬ ‫ف��روش کتاب الکترونیک هم ما درحال حاضر ‪ ۳‬چالش‬ ‫عمده را پیش رو داریم‪.‬‬ ‫نخس��ت انکه ناشران و تولیدکنندگان کتاب کاغذی‬ ‫هن��وز نتوانس��ته اند با کتاب الکترونی��ک ارتباط برقرار‬ ‫کنند و تمایل ندارند محتوای ش��ان را در اختیار بخش‬ ‫الکترونیک قرار دهند؛ ازاین رو نگاه س��نتی بازار نشر به‬ ‫نشر الکترونیک یکی از چالش های پیش روی ما است‪.‬‬ ‫صدوقی ادامه داد‪ :‬اش��نانبودن مردم با مقوله کتاب‬ ‫الکترونی��ک و نرم افزاره��ای مرتب��ط‪ ،‬از دیگر مواردی‬ ‫اس��ت که در حوزه کت��اب الکترونیک جای بحث دارد‪.‬‬ ‫البته موضوع اشنایی مردم با کتاب الکترونیک نیازمند‬ ‫یک همکاری خوب رسانه ای برای معرفی و شناساندن‬ ‫نرم افزاره��ای مرتبط با عرضه کتاب الکترونیک اس��ت‪.‬‬ ‫وقت��ی می بینیم پویش هایی برگزار ی��ا تبلیغات خوبی‬ ‫انجام می ش��ود و مردم هم مش��ارکت می کنند‪ ،‬یعنی‬ ‫رس��انه کتاب الکترونیک خیلی ضعیف است و ما هنوز‬ ‫نتوانس��ته ایم مفهوم کتاب الکترونیک را به درستی به‬ ‫جامعه معرفی کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال نش��ر الکترونی��ک نبود فرهن��گ صحیح‬ ‫اس��تفاده از فایل های دیجیت��ال را از دیگر چالش های‬ ‫ح��وزه نش��ر الکترونیک خوان��د و بیان کرد‪ :‬مس��ئله‬ ‫س��وم هم نبود فرهنگ درس��ت اس��تفاده از فایل های‬ ‫الکترونیکی اس��ت‪ .‬هنوز برای مردم جا نیفتاده که باید‬ ‫برای فایل دیجیتال هزینه پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مردم ش��اید خیلی راحت در یک کتابفروش��ی یک‬ ‫جل��د کتاب ‪۳۰‬هزار تومانی بخرند اما هنوز برای ش��ان‬ ‫نامانوس است که ‪۵‬هزار تومان برای فایل همان کتاب‬ ‫پرداختی داشته باش��ند و فکر می کنند فایل دیجیتال‬ ‫باید رایگان باشد‪.‬‬ ‫صدوق��ی در ادامه ب��ا انتق��اد از اینکه مس��ئوالن و‬ ‫فعاالن حوزه نش��ر اهتمام جدی به توسعه فضای نشر‬ ‫دیجیتال نمی ورزند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه هنوز مس��ئوالن‬ ‫امر برای توس��عه نش��ر دیجیتال اهتم��ام نمی ورزند و‬ ‫حت��ی در نمایش��گاه بین المللی کتاب ک��ه بزرگ ترین‬ ‫رویداد فرهنگی کش��ور است‪ ،‬توجهی به نشر دیجیتال‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫صدوقی در پایان تاکید کرد‪ :‬شنیده هایی هم هست که‬ ‫می گوید قرار است کتاب الکترونیک هم در زیرمجموعه‬ ‫معاون��ت فرهنگی قرار بگیرد که می تواند مفید باش��د‪.‬‬ ‫بحث دریافت ش��ابک مجزا برای کتاب های الکترونیک‬ ‫هم نش��ان می دهد که مسئوالن ما به سمت کتاب های‬ ‫الکترونیک متمایل شده اند و حرکت دارند ولی حرکت‬ ‫کند اس��ت و از بازار عقب تر هس��تند‪ ،‬برای نمونه تازه‬ ‫بعد از ‪ ۴‬س��ال پلتفرم ش��ابک الکترونیک مهیا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد اینترنت که تا چند سال پیش‪ ،‬متهم‬ ‫ردی��ف اول از بین بردن مطالع��ه و کتاب های کاغذی‬ ‫بود‪ ،‬به تازگی به ناجی صنعت نش��ر تبدیل ش��ده و راه‬ ‫خ��ود را در بازار کت��اب ایران باز کرده اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫کارشناس��ان این مبحث در ایران برخالف کشورهایی‬ ‫مانند س��وئد ک��ه در ان از نش��ر الکترونی��ک چندان‬ ‫استقبال نشده است‪ ،‬موردتوجه کاربران قرار می گیرد و‬ ‫در اینده ای نه چندان دور در کنار نش��ر کاغذی‪ ،‬دنیای‬ ‫کتاب و کتابخوانی را دگرگون خواهد کرد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شروع ناامیدکننده‬ ‫«مردان ایکس»‬ ‫در گیشه امریکا‬ ‫مردم شاید‬ ‫خیلی راحت در‬ ‫یک کتابفروشی‬ ‫یک جلد کتاب‬ ‫‪۳۰‬هزار تومانی‬ ‫را بخرند اما‬ ‫هنوز برای شان‬ ‫نامانوس است‬ ‫که ‪۵‬هزار تومان‬ ‫برای فایل همان‬ ‫کتاب پرداختی‬ ‫داشته باشند‬ ‫و فکر می کنند‬ ‫فایل دیجیتال‬ ‫باید رایگان باشد‬ ‫هفتاد و سومین دوره با معرفی برگزیدگان به پایان رسید‬ ‫رقابت بزرگان تئاتر جهان در تونی‬ ‫نمای��ش موزیکال «هادس ت��اون» با دریاف��ت ‪ ۸‬جایزه فاتح‬ ‫جایزه های تونی ‪ ۲۰۱۹‬شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬برندگان هفتاد و سومین دوره جایزه های‬ ‫تون��ی که به نمایش های اجراش��ده در برادوی اعطا می ش��ود‪،‬‬ ‫بامداد دوشنبه به وقت ایران در ایینی در رادیو سیتی میوزیک‬ ‫هال در نیویورک معرفی شدند‪.‬‬ ‫نمای��ش موزیکال «هادس تاون» که با ‪ ۱۴‬نامزدی‪ ،‬پیش��تاز‬ ‫نامزده��ای جایزه های تونی امس��ال ب��ود‪ ،‬در ‪ ۸‬بخش ازجمله‬ ‫بهترین موزی��کال جایزه گرفت‪ .‬این نمایش برداش��تی تازه از‬ ‫یکی از اس��اطیر یونان و ماجراهای اورفئ��وس و دنیای زیرین‬ ‫و هادس اس��ت‪« .‬هادس تاون» همچنین در بخش های بهترین‬ ‫کارگردانی یک موزیکال (ریچل چاوکین)‪ ،‬بهترین بازیگر مرد‬ ‫نقش مکمل یک موزیکال (اندره دی شیلدز)‪ ،‬بهترین موسیقی‬ ‫(ان��ی میچل)‪ ،‬بهتری��ن طراحی صحنه ی��ک موزیکال (ریچل‬ ‫هاوک)‪ ،‬بهتری��ن طراحی نور یک موزی��کال (برادلی کینگ)‪،‬‬ ‫بهترین طراحی صدا یک موزیکال (نوین استاینبرگ و جسیکا‬ ‫پاز) و بهترین ارکستراس��یون (مایکل کورنی و تاد سیکافوس)‬ ‫برنده جایز ه ام��ی ش��د‪ »The Ferryman« .‬به کارگردانی‬ ‫سام مندس کارگردان و فیلمنامه نویس بریتانیایی برنده اسکار‬ ‫با دریاف��ت ‪ ۴‬جایزه ازجمله جایزه بهتری��ن نمایش و بهترین‬ ‫کارگردانی یک نمایش‪ ،‬دیگر نمایش موفق این دوره جایزه های‬ ‫تونی بود‪ .‬این فیلم درباره یک مامور سابق ارتش جمهوریخواه‬ ‫ایرلند اس��ت که اس��یر گذشته رادیکال خود ش��ده است‪ .‬این‬ ‫نمای��ش در ‪ ۹‬بخش ازجمله بهترین نمایش‪ ،‬ش��انس دریافت‬ ‫جایزه را داش��ت‪ .‬این نخس��تین جایزه تونی مندس بود‪ .‬او به‬ ‫خاطر اثار نمایشی و اثار سینمایی خود شهرت دارد‪ .‬او در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۹‬با «زیبایی امریکایی» نخستین فیلم بلند داستانی خود‬ ‫با بازی کوین اسپیس��ی در صحنه س��ینمای جهان به شهرت‬ ‫رس��ید و جایزه اس��کار بهترین کارگردانی را هم دریافت کرد‪.‬‬ ‫«جاده رولوشنری» با بازی لئوناردو دی کاپریو و کیت وینسلت‬ ‫همس��ر س��ابق مندس و دو فیلم بس��یار موف��ق جیمز باندی‬ ‫ «اس��کای فال» در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬و «اس��پکتر» در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫از دیگر فیلم های س��ینمایی او است‪ .‬درام جنگی «‪ »۱۹۱۷‬به‬ ‫کارگردانی مندس این روزها در مرحله پس از تولید است و به‬ ‫همین دلیل او نتوانست در ایین تونی شرکت کند‪.‬‬ ‫«توتسی» که برداشتی روزامد از یک فیلم کمدی کالسیک‬ ‫به همین نام با بازی داس��تین هافمن اس��ت‪ ،‬جایزه تونی را در‬ ‫دو بخش بهترین بازیگر مرد نقش اصلی یک موزیکال (سانتینو‬ ‫فونتانا) و بهترین کتاب یک موزیکال (رابرت هورن) از ان خود‬ ‫ک��رد‪« .‬توتس��ی» در ‪ ۱۱‬بخش نامزد جایزه تون��ی بود‪ .‬فونتانا‬ ‫در ای��ن نمایش نقش مردی را بازی می کن��د که برای حضور‬ ‫در ی��ک نقش مه��م وانمود می کن��د یک زن اس��ت‪ .‬نمایش‬ ‫موزی��کال «‪ » Ain’t Too Proud‬که با ‪ ۱۲‬نامزدی بعد از‬ ‫«هادس تاون» بیشترین بخت را برای دریافت جایزه داشت‪ ،‬تنها‬ ‫در بخش بهترین طراحی رقص (سرخیو تروخیو) جایزه گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش نوعی ادای احترام به موس��یقی گروه تمپتیش��نز‬ ‫است‪ .‬همچنین نمایش بسیار پرفروش «کشتن یک مرغ مقلد»‬ ‫که نام��زد ‪ ۹‬جایزه تونی بود‪ ،‬تنها در بخش بهترین بازیگر زن‬ ‫نقش مکمل یک نمایش (سیلیا کینان‪-‬بولجر)‪ ،‬جایزه دریافت‬ ‫کرد‪ .‬این نمایش با اقتباس از رمان کالسیک «هارپر لی» روی‬ ‫صحنه رفت‪ .‬نمایش خبرس��از «ش��بکه» که در ‪ ۵‬بخش نامزد‬ ‫ب��ود‪ ،‬جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اصلی یک نمایش را برای‬ ‫برایان کرانستن ستاره سریال «ب ِریکینگ بَد» به همراه داشت‪.‬‬ ‫او در این نمایش نقش هوارد بیل‪ ،‬مفس��ر خبری کهنه کار یک‬ ‫ش��بکه تلویزیونی را بازی می کند که به جنون مبتال می شود‪.‬‬ ‫کرانس��تن پیش از این در ‪ ۲۰۱۴‬ب��رای بازی در نقش لیندون‬ ‫بی جانسون رئیس جمهوری پیشین امریکا در نمایش «به طور‬ ‫کام��ل» همین جایزه را گرفت‪ .‬به جز کرانس��تن‪ ،‬چند نفر از‬ ‫دیگر بازیگران معروف هالیوود ازجمله جف دانیلز «کشتن یک‬ ‫مرغ مقلد»‪ ،‬ادام درایور «این را بس��وزان»‪ ،‬انت بنینگ «همه‬ ‫دومی��ن دوره جش��نواره بین الملل��ی فیل��م‬ ‫«ناش��ناخته» در روس��یه‪ ۴ ،‬فیل��م ایرانی را در‬ ‫بخش های مختلف به نمایش خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیلم کوتاه «حلزون» که‬ ‫پیش از این موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم‬ ‫جش��نواره « ‪»Milestone Worldwide‬‬ ‫امریکا ش��ده ب��ود و در چهاردهمین جش��نواره‬ ‫فیلم های ش��رقی «ژنو» در س��وئیس از س��وی‬ ‫هی��ات داوران موردقدردان��ی ق��رار گرفته بود‪،‬‬ ‫هم��راه با فیلم «ش��هر عس��ل» ب��ه کارگردانی‬ ‫معی��ن روح االمین��ی به نمایندگی از س��ینمای‬ ‫ای��ران در بخش رقابت��ی اثار کوتاه جش��نواره‬ ‫فیلم «ناشناخته» در کشور روسیه به روی پرده‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫همچنین فیلم کوتاه «ناتمام» ساخته عرفان‬ ‫پارس��اپور و «اتش بازی» ساخته شهاب غفاری‬ ‫ب��ه ترتیب ب��ه نمایندگ��ی از ای��ران در بخش‬ ‫انیمیش��ن کوتاه و بخش ویدئوهای موبایلی این‬ ‫رویداد سینمایی پذیرفته شده اند‪.‬‬ ‫دومین جش��نواره جهانی فیلم «ناش��ناخته»‬ ‫روس��یه ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬ژوئ��ن (‪ ۷‬و ‪ ۸‬تی��ر) برگ��زار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پسران من ارتور میلر » و لوری متکالف «هیالری و کلینتون»‬ ‫در بخش ه��ای بازیگری نامزد جای��زه تونی بودند اما هیچ کدام‬ ‫جایزه دریافت نکردند‪ .‬ایلین می‪ ،‬کمدین ‪ ۸۷‬س��اله برای بازی‬ ‫در نق��ش یک مادربزرگ دچار زوال عق��ل در نمایش «گالری‬ ‫ویورلی» جایزه تونی بهترین بازیگر زن نقش اصلی یک نمایش‬ ‫را دریافت کرد‪ .‬این نخس��تین حضور می در برادوی بعد از ‪۵۲‬‬ ‫س��ال بود‪« .‬اکالهما! » که برداشتی تیره تر از نمایش موزیکال‬ ‫کالسیک راجرز و هامرستاین است‪ ،‬در دو بخش بهترین احیاء‬ ‫ی��ک موزیکال و بهترین بازیگ��ر زن نقش مکمل یک موزیکال‬ ‫(الی استروکر) جایزه گرفت‪ .‬این اثر در ‪۸‬بخش نامزد بود‪.‬‬ ‫نمای��ش موزیکال «بیتل جوس» که در ‪ ۸‬بخش نامزد جایزه‬ ‫تونی بود‪ ،‬ایین را دست خالی ترک کرد‪.‬‬ ‫جیمز کوردن مجری ایین هفتاد و س��ومین دوره جایزه های‬ ‫تونی بود که از شبکه سی بی اس پخش شد‪.‬‬ ‫برندگان جایزه های تونی ب��ا رای صدها تهیه کننده‪ ،‬بازیگر‪،‬‬ ‫نویسنده و‪ ...‬مشخص می شوند‪ .‬ش��اخه تئاتر امریکا در ‪۱۳۲۶‬‬ ‫جایزه ه��ای تونی را راه اندازی کرد و اکنون با همکاری اتحادیه‬ ‫ب��رادوی جوایز را اداره می کن��د‪ .‬این جایزه به نام انتوانت پری‬ ‫بازیگ��ر و کارگردان نمایش که لقب��ش «تونی» بود‪ ،‬نامگذاری‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این دوره جایزه های تونی در حالی برگزار شد که‬ ‫موفقیت های تجاری نمایش ها در برادوی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در فصل گذش��ته فروش بلیت از مرز ‪ ۱.۸‬میلیارد دالر گذشت‬ ‫و تعداد تماشاگران به باالترین حد رسید‪.‬‬ ‫فیلم «دارک فینیک��س» جدیدترین فیلم از‬ ‫مجموع��ه «مردان ایکس» با فروش ‪ ۳۳‬میلیون‬ ‫دالری‪ ،‬رکورد کمترین فروش اغازین این سری‬ ‫فیلم اکشن در امریکا را به نام خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از ورایتی‪ ،‬این فیلم‬ ‫به نویسندگی و کارگردانی «سیمون کینبرگ»‬ ‫که بر اساس شخصیت های مجموعه کتاب های‬ ‫مصور شرکت مارول ساخته شده و دوازدهمین‬ ‫قس��مت در دنیای س��ینمایی «مردان ایکس»‬ ‫اس��ت باوجود ف��روش بس��یار ناامیدکننده در‬ ‫س��ینماهای امریکا‪ ،‬در گیشه بین الملل نمایش‬ ‫بهتری داشت و ‪ ۱۰۷‬میلیون دالر در ‪ ۵۳‬کشور‬ ‫فروخت‪.‬‬ ‫فیلم جدید «عالء الدین» شرکت دیزنی که بر‬ ‫اس��اس انیمیشن معروف و کالسیک ان ساخته‬ ‫ش��ده نیز این هفته ‪ ۶۷.۶‬میلی��ون دالر در ‪۵۵‬‬ ‫کشور فروخت تا فروش خارجی اش را به ‪۳۷۲.۵‬‬ ‫میلیون دالر برس��اند‪ .‬ف��روش جهانی این فیلم‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫معرفی اعضای‬ ‫شورای فیلم های تجربی‬ ‫اعضای ش��ورای فیلم های س��ینمایی تجربی‬ ‫«مرکز گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی»‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در نشس��تی که با حضور‬ ‫س��یدمحمدمهدی طباطبایی ن��ژاد مدیرعامل‪،‬‬ ‫مرتض��ی رزاق کریمی قائم مقام‪ ،‬ش��هنام صفاجو‬ ‫مدی��ر رواب��ط عموم��ی و محمدرضا بهش��تی‬ ‫مدی��ر امور مجامع و جش��نواره ها برگزار ش��د‪،‬‬ ‫طباطبایی ن��ژاد در حکمی به��رام توکلی‪ ،‬بهنام‬ ‫به��زادی و نیم��ا جاویدی را به عن��وان اعضای‬ ‫شورای فیلم های سینمایی تجربی این «مرکز»‬ ‫منصوب و معرفی کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬ش��ورای فیلم های س��ینمایی‬ ‫تجرب��ی «مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند‬ ‫و تجرب��ی» ب��ا حض��ور س��یدمحمدمهدی‬ ‫طباطبایی ن��ژاد‪ ،‬مرتض��ی رزاق کریم��ی‪ ،‬بهرام‬ ‫توکل��ی‪ ،‬بهنام بهزادی و نیما جاویدی‪ ،‬نس��بت‬ ‫به بررس��ی و تصویب فیلمنامه های س��ینمایی‬ ‫تجربی ارائه شده به این «مرکز» برای مشارکت‬ ‫در تولی��د اقدام خواهن��د کرد‪ .‬دبیر ش��ورا نیز‬ ‫محمدرضا بهشتی است‪.‬‬ ‫اجرای نمایشی با درونمایه‬ ‫عشق میانسالی‬ ‫کارگ��ردان «ی��ک زن و یک مرد» با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه فضای اث��ر جدید نمایش��ی او دارای‬ ‫درونمایه عاش��قانه اس��ت‪ ،‬تاکید ک��رد که این‬ ‫نمایش به دنبال دغدغه های انسانی و اجتماعی‬ ‫کارهای من‪ ،‬به عشق میانسالی می پردازد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬نمای��ش «یک زن و یک‬ ‫مرد» نوش��ته الکس��ی اربوزوف و به کارگردانی‬ ‫هوشمند هنرکار از دوش��نبه ‪ ۲۰‬خرداد ساعت‬ ‫‪ ۱۹:۳۰‬در تاالر موزه استاد انتظامی روی صحنه‬ ‫می رود‪ .‬هنرکار معتقد اس��ت‪ ،‬مضمون عاشقانه‬ ‫و جذاب ای��ن اثر با انچه این روزها روی صحنه‬ ‫تئاتر می بینیم‪ ،‬متفاوت است‪ .‬او در این نمایش‬ ‫ک��ه دارای دو ش��خصیت اس��ت‪ ،‬ب��ا دو بازیگر‬ ‫پیشینه دار تئاتر؛ کاظم هژیرازاد و ناهید مسلمی‬ ‫همکاری دارد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫دعوت از ‪ ۴‬فیلم ایرانی‬ ‫به جشنواره روسی‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪ 7 - 1398‬شوال ‪ 11 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1306‬پیاپی ‪2624‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫ایا ایرانی ها اینقدر قاتل و کالهبردارند؟‬ ‫مصیبت و خشونت در صداوسیما داد می زند‬ ‫خانواده های ایرانی‪ ،‬یک نفر دست به سرقت از خانواده یا‬ ‫دیگران می زند‪ .‬یک س��وم ایرانی ها در حال حق السکوت‬ ‫دادن هس��تند‪ ،‬یک س��وم در حال حق السکوت گرفتن و‬ ‫یک سوم هم بی عرضه هستند؛ وگرنه در یکی از دو دسته‬ ‫پیشین قرار می گرفتند! در هر خانواده ایرانی یک نفر پیدا‬ ‫می ش��ود که به دسیسه مشغول و حاضر است حتی عمر‬ ‫و هس��تی خ��ود یا دیگران را تباه کن��د تا چیزی را تالفی‬ ‫کرده باشد‪ .‬خش��ونت طلبی‪ ،‬توطئه گری‪ ،‬انتقام جویی‪،‬‬ ‫خ�لاف کاری‪ ،‬مصیبت زدگ��ی‪ ،‬درماندگ��ی و البت��ه‬ ‫ادم کش��ی‪ ،‬نزد ایرانیان و خانواده های ایرانی‪ ،‬امری رایج‬ ‫است! این‪ ،‬تصویری است که سریال ها و فیلم های ایرانی‬ ‫روایت می کنند و این پرس��ش را به وجود می اورند که ایا‬ ‫واقعا این گونه اس��ت و ما در چنین وحش��تکده هولناکی‬ ‫زندگ��ی می کنیم؟ کافی اس��ت به همین س��ریال های‬ ‫رمضانی که مدت زیادی هم از پخش انها نگذشته‪ ،‬نگاهی‬ ‫بیندازید‪ .‬حمید شکری خانقاه‪ ،‬استاد ارتباطات با نگاهی‬ ‫به س��ریال های تلویزیونی با تمرکز بر خشونت نهفته در‬ ‫تو گو با ایس��نا گفت‪ :‬صداوس��یما باتوجه به‬ ‫انه��ا در گف ‬ ‫همه گی��ر بودن و کارکردی ک��ه دارد ‪-‬باتوجه به توده ای‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫چ‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫غ‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫غ‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ک س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جان سنگ در ساربان‬ ‫ِ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪161‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نخستین ش��ماره مجله «وزن دنیا» که ویژه شعر است‪ ،‬در خانه‬ ‫وارطان رونمایی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پنجش��نبه‪ ۲۳ ،‬خرداد ‪ ،۱۳۹۸‬ایین رونمایی‬ ‫از نخستین شماره این مجله‪ ،‬باعنوان «عصری برای شعر» در خانه‬ ‫وارطان واقع در میدان فلس��طین‪ ،‬خیابان طالقانی غربی‪ ،‬ش��ماره‬ ‫‪ ،۵۱۴‬از س��اعت ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬با حضور شاعران و دیگر اهالی فرهنگ‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین روی جلد این ش��ماره به طراحی از چهره نیما یوشیج‬ ‫اختص��اص پیدا کرده که همراه ب��ا پرونده ای مفصل درباره کارنامه‬ ‫شاعری اش در صفحات داخلی مجله است‪.‬‬ ‫پوریا سوری‪ ،‬صاحب امتیاز و مدیرمسئول این ماهنامه تخصصی‬ ‫اس��ت و شورای س��ردبیری مجله را علی مس��عودی نیا‪ ،‬سیدفرزام‬ ‫حسینی و پوریا سوری تشکیل می دهند‪ .‬وزن دنیا در ‪ ۲۰۸‬صفحه‬ ‫با نرخ ‪ ۳۰‬هزار تومان هم اکنون در کتابفروش��ی ها و کیوسک های‬ ‫مطبوعاتی منتخب در سراسر ایران در دسترس عالقه مندان است‪.‬‬ ‫نمایشگاه و فروش اثار هنرهای تجسمی به نفع اسیب دیدگان در‬ ‫س��یل باعنوان «خانه خوبان» جمعه‪ ۲۴ ،‬خرداد در گالری پردیس‬ ‫ملت گشایش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایشگاه و فروش اثار استادان و پیشکسوتان‬ ‫هنره��ای تجس��می باعنوان خان��ه خوبان به نفع اس��یب دیدگان‬ ‫س��یل با مش��ارکت اداره کل هنرهای تجس��می وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی‪ ،‬موسسه تصویر شهر‪ ،‬س��ازمان نوسازی و توسعه و‬ ‫تجهیز مدارس کش��ور‪ ،‬خانه س��ینما و قرارگاه فرهنگی حمایت از‬ ‫س��یل زدگان‪ ،‬جمعه‪ ۲۴ ،‬خرداد ساعت ‪ ۱۷‬در گالری پردیس ملت‬ ‫گش��ایش می یابد‪ .‬این نمایشگاه با حضور س��عید اوحدی رئیس و‬ ‫معاونان سازمان فرهنگی هنری‪ ،‬هادی مظفری مدیر کل هنرهای‬ ‫تجس��می وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی و جمعی از هنرمندان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه خانه خوبان ب��ا ‪ ۱۲۵‬اثر از هنرهای تجس��می مانند‬ ‫نقاش��ی‪ ،‬خوشنویس��ی‪ ،‬طراحی‪ ،‬مجسمه س��ازی‪ ،‬کاریکاتور و‪ ...‬به‬ ‫مدت ‪ 8‬روز از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۱‬خرداد در گالری پردیس ملت برپاست‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ‪ ۸۴‬هنرمند بین ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬درصد فروش‬ ‫اثار خود را به اس��یب دیدگان س��یل اهدا می کنن��د‪ .‬عالقه مندان‬ ‫برای بازدید از نمایش��گاه خانه خوبان می توانند از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۱‬خرداد‬ ‫به گالری پردیس ملت به نش��انی خیابان ولیعصر‪ ،‬بزرگراه نیایش‪،‬‬ ‫روبه روی کردستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫س ش‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪160‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫پ‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬زمانی معادل نصف سال ‪ -‬رده بزرگی از بندپایان‬ ‫‪ -2‬طاقچه ای بر بلندی دیوارهای قدیمی ‪ -‬رش��ته ای در پهنای پارچه ‪ -‬قیم و سرپرس��ت‬ ‫ زدنی نارفیق‬‫‪ -3‬از تقسیمات قرانی ‪ -‬کتاب حماسی ابوالقاسم فردوسی ‪ -‬اخطار به شاه شطرنج‬ ‫‪ -4‬پس��وند دس��توردهنده ‪ -‬از طوایف غرب ایران ما ‪ -‬هم داستان عذرا در منظومه داستانی‬ ‫ حرف نداشتن‬‫‪ -5‬بیم عقوبت دادن ‪ -‬نوعی پارچه لباس ‪ -‬نفس دودالود‬ ‫‪ -6‬چراغ اسمان در شب ‪ -‬فنی زیبا در ورزش کشتی‬ ‫‪ -7‬نماد ممانعت ‪ -‬صابون دوزندگان ‪ -‬سوره پیامبران‬ ‫‪ -8‬نژادی در اروپا ‪ -‬بدان و اگاه باش‬ ‫‪ -9‬جانوران وحشی‪ -‬خرسی در افالک ‪ -‬شکوه گر جدایی ها‬ ‫‪ -10‬قلعه تاریخی تگزاس ‪ -‬جناح لشکر‬ ‫‪ -11‬قدم یک پا ‪ -‬صدای دردمند و شیون ‪ -‬دنبالش نگردید پیدا نمی شود‬ ‫‪ -12‬پدربزرگ ‪ -‬ظرف خمیر نانوایی ‪ -‬افسار گسیخته ‪ -‬موثر و مفید‬ ‫‪ -13‬بازی که ابداع ان را به بزرگمهر حکیم نسبت می دهند ‪ -‬ابشاری در زالندنو ‪ -‬دودمان‬ ‫‪ -14‬سایت جست وجوگر ‪ -‬چارچوبی برای عکس ‪ -‬حکم بازداشت ‪ -‬راه پیمودن‬ ‫‪ -15‬حباب تصویرنمای تلویزیون‪ -‬گنجدار تاریخی زمان حضرت موسی(ع)‬ ‫‪14‬‬ ‫مجله «وزن دنیا» رونمایی می شود‬ ‫فروش اثار هنرهای تجسمی به نفع‬ ‫سیل زدگان در یک نمایشگاه‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬بزرگواری و بلند قدری‪ -‬لقب میرزا کوچک خان‬ ‫‪ -2‬نوزاد حشره ‪ -‬مردد ‪ -‬سرگردان و حیران‬ ‫‪ -3‬هم سخن ‪ -‬اندیشه و فکر ‪ -‬غیرقابل انعطاف در عقیده‬ ‫‪ -4‬نصف اپرا ‪ -‬روزگاران ‪ -‬کتابی از ژان ژاک روسو ‪ -‬برجستگی گونه ها‬ ‫‪ -5‬بجا بودن حواس ‪ -‬پایتخت هندوستان ‪ -‬پایه و بنیاد‬ ‫‪ -6‬مبتکر تهیه کاغذ از چوب ‪ -‬نارسایی ها‬ ‫‪ -7‬پیراستن درخت ‪ -‬فاصله دو صوت در موسیقی‬ ‫‪ -8‬در رگ جاری است ‪ -‬پروردگار من‬ ‫‪ -9‬نیکو خواندن قرائت قران ‪ -‬شتاب در رسیدن‬ ‫‪ -10‬قرارداد و شرط ‪ -‬نوعی قایق موتوری‬ ‫‪ -11‬تالش و کوشش ‪ -‬ماهی قوطی نشین ‪ -‬تن پوش صوفی‬ ‫‪ -12‬اف��ت م��زارع ‪ -‬ترازوی یک پله ‪ -‬بخش باالی پرچم گل ‪ -‬کلمه‬ ‫همراهی‬ ‫‪ -13‬درخت انگور ‪ -‬خانه چوبی کوچک ‪ -‬درخشان و تابان‬ ‫‪ -14‬کج بریده ش��ده ‪ -‬دیگ بزرگ س��ر پهن ‪ -‬حکیم و فیلس��وف‬ ‫یونان باستان‬ ‫‪ -15‬از طایفه های بلوچ ‪ -‬تکیه گاه خفته‬ ‫معاون هنری و س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫اس��تان ایالم از برگزاری بیست وششمین جش��نواره ملی هنرهای‬ ‫تجس��می جوانان ایران به میزبانی اس��تان ایالم در شهریور امسال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬عبدالحس��ین رحمتی اظهار کرد‪ :‬جش��نواره‬ ‫ملی جوانان در ‪ ۱۰‬رشته هنرهای تجسمی شامل نقاشی‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫حجم‪ ،‬مجسمه س��ازی‪ ،‬تصویرس��ازی‪ ،‬نگارگری‪ ،‬ارتباط تصویری‪،‬‬ ‫عکاسی‪ ،‬کاریکاتور و خوشنویسی با شرکت حدود ‪ ۲۰۰‬هنرمند از‬ ‫اس��تان های گوناگون به شکل رقابتی در شهریور ‪ ۹۸‬برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نقاش��ی های ژی�لا کامیاب در گالری س��اربان روی دیوار خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫«جان سنگ» جمعه‪،‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی های ژیالکامیاب با عنوان‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۲۴‬خرداد در گالری س��اربان گش��ایش خواهد یاف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این هنرمند متولد س��ال ‪ ۱۳۳۶‬در کرمانشاه است‪ .‬او ابتدا‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۵‬مشغول تحصیل در دانشکده هنرهای تزئینی شد‪،‬‬ ‫س��پس تحصیالتش را در مقاطع کارشناس��ی و کارشناسی ارشد‬ ‫نقاشی در دانشکده هنر و معماری تهران از سر گرفت‪ .‬او همچنین‬ ‫دوره سرامیک (راکو) را در اتلیه میه پاریس گذرانده است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه روز جمعه‪ ۲۴ ،‬خ��رداد گش��ایش می یابد و تا‬ ‫دوش��نبه‪ ۳ ،‬تیر ادامه خواهد داش��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند برای‬ ‫بازدید از اثار این رویداد همه روزه به جز سه شنبه ها‪ ،‬از ساعت ‪۱۶‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬به گالری س��اربان به نشانی سهروردی شمالی‪ ،‬هویزه غربی‪،‬‬ ‫نبش خ یوسفی‪ ،‬شماره ‪ ۱۳۰‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تیراندازی در محوطه تئاتر شهر‬ ‫یک حادثه تیراندازی در اطراف تئاتر شهر این‬ ‫مجموعه هنری را بی دفاع تر از همیش��ه درگیر‬ ‫یک نزاع خیابانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سعید اس��دی‪ ،‬مدیر تئاتر‬ ‫ش��هر درباره این اتف��اق توضی��ح داد‪ :‬از یکی‪،‬‬ ‫دو ماه گذش��ته در نامه نگاری های گوناگونی با‬ ‫مس��ئوالن ذی ربط هش��دار دادم که وضعیت امنیتی اطراف تئاتر شهر نگران کننده‬ ‫است چون با سالح سرد و نزاع خیابانی و حضور افرادی که شانیتی با این مجموعه‬ ‫فرهنگی ندارند و در قالب س��ازماندهی در اینجا اقامت دارند‪ ،‬روبه رو هس��تیم‪ ،‬حتی‬ ‫از طرف اداره کل هم پیگیری ش��ده بود تا اقدام های الزم انجام ش��ود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫در پیگیری های تلفنی و حضوری هم نگرانی ها ابالغ ش��ده بود و امیدوار بودیم تمام‬ ‫کس��انی که دس��ت اندرکار رعایت امنیت در مکان های عمومی هس��تند اقدام کنند‬ ‫اما متاس��فانه اتفاقی نیفتاده و اکنون فضای اطراف تئاتر ش��هر اصال برای مخاطبان‪،‬‬ ‫هنرمندان و کارمندان تئاتر شهر امن نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ما همیش��ه اظهار نگرانی کرده بودیم اما با اتفاقی که امشب افتاده به نظر‬ ‫می رسد باید فکر عاجلی برای این ماجرا شود‪.‬‬ ‫اسدی گفت‪ :‬درگیری امشب میان دو نفر اتفاق افتاد و یکی از انها با اسلحه ای که‬ ‫داش��ت شلیک کرد و با دخالت پلیس مستقر در محل خلع سالح شد اما باتوجه به‬ ‫ازدحام شدیدی که در محوطه پیش امده بود پلیس انها را به داخل ساختمان تئاتر‬ ‫شهر اورد تا پلیس کالنتری برسد و این افراد تحویل داده شوند‪.‬‬ ‫مدیر تئاتر ش��هر تاکید کرد‪ :‬اکنون مس��ئله مهم این اس��ت که بیرون ساختمان‬ ‫تئاتر ش��هر به طور جدی در حال اسیب دیدن است و ما فقط از در ورودی به داخل‬ ‫س��اختمان را می توانی��م حفظ و امنی��ت را در ان برقرار کنیم‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که مس��ئوالن مربوط مانند ش��هرداری پیش از این وعده های زیادی دادند اما هیچ‬ ‫اتفاقی نیفتاده اس��ت‪ .‬با این وضعیت ما همیش��ه در حالت اضطراب به س��ر می بریم‬ ‫که خدای ناکرده اتفاق وحش��تناکی نیفتد اما متاس��فانه امش��ب ان اتفاق افتاد که‬ ‫می توانس��ت خیلی پیچیده تر ش��ود‪ ،‬به همین دلیل اگر این ماجرا به طور ریش��ه ای‬ ‫حل نش��ود نمی توانیم به تنهایی از پس ان براییم چون به شکل بی دفاعی مجبوریم‬ ‫فقط نگران باشیم‪.‬‬ ‫بررسی بیش از ‪ 2‬هزار اثر در مهرگان‬ ‫با پایان یافتن مهلت ارسال اثار در اردیبهشت ‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬دبیرخانه «جایزه مهرگان» در چهارمین‬ ‫گزارش خود تعداد کل کتاب های دریافت شده‬ ‫در بخش های گوناگون این جایزه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫براساس گزارش دبیرخانه‬ ‫در پایان مهلت ارسال اثار در دو بخش مهرگان‬ ‫ادب (رمان و مجموعه داستان) و مهرگان علم (کتاب های علمی‪-‬زیست محیطی) در‬ ‫مجموع ‪ ۲۱۰۱‬عنوان کتاب به دبیرخانه جایزه مهرگان رس��ید که ‪ ۱۹۵۸‬عنوان ان‬ ‫به مهرگان ادب و ‪ ۱۴۳‬عنوان ان به مهرگان علم مربوط است‪ .‬در بخش مهرگان ادب‬ ‫از میان ‪ ۱۹۵۸‬عنوان رمان و مجموعه داس��تان چاپ اول سال های ‪ ۱۳۹۶‬و ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ۷۴۵‬عنوان (حدود یک س��وم اثار) ازسوی دبیرخانه و داوران مرحله مقدماتی تایید‬ ‫شده و در چرخه داوری جایزه مهرگان قرار گرفته که از این میان ‪ ۳۸۵‬عنوان رمان‬ ‫و ‪ ۳۶۰‬عنوان مجموعه داستان کوتاه است‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اینکه در طول ‪ 2‬دهه برگزاری جایزه مهرگان این دومین دوره ای‬ ‫اس��ت که تعداد رمان ها از مجموعه داس��تان ها بیشتر اس��ت‪ .‬در بخش مهرگان علم‬ ‫از میان ‪ ۱۴۳‬عنوان کتاب علمی دریافت ش��ده‪ ۸۵ ،‬عنوان کتاب ازس��وی دبیرخانه‬ ‫تایید ش��ده و در چرخه داوری جایزه مهرگان علم قرار گرفته اس��ت‪ .‬براساس برنامه‬ ‫تنظیم ش��ده دبیرخانه‪ ،‬نشست های اقناعی هیات داوران در دو بخش مهرگان ادب و‬ ‫مهرگان علم از نخس��تین هفته تیر امسال اغاز می شود و تا چند هفته ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬نشس��ت های اقناعی هیات داوران جایزه مهرگان طالیی نیز اندکی پس از‬ ‫پایان این نشست ها در شهریور اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫رخدادها‬ ‫نیازی نیست سری به صفحه حوادث روزنامه ها بزنید؛‬ ‫امروزه بمباران خبری دعواهای خانوادگی و دوس��تانه و‬ ‫دشمنانه انقدر باال گرفته که چه بخواهید و چه نخواهید‬ ‫هر روز با قصه جدیدی در فضای مجازی روبه رو خواهید‬ ‫ش��د‪ .‬قصه هایی که برخی از انها سروش��کل گانگستری‬ ‫پی��دا می کند و اف��راد معمولی در انه��ا هفت تیر و چاقو‬ ‫به دس��ت هستند و هر لحظه کس��ی بد بگویید هفت تیر‬ ‫خ��ود را از جی��ب دراورده ی��ک گلوله در مغ��ز او خالی‬ ‫می کنن��د و الب��د مثل کارتون های خارج��ی بعد از فوت‬ ‫ک��ردن دودش ان را در جی��ب می گذارند و به راه ش��ان‬ ‫ادامه می دهند‪ .‬شاید لبخند بزنید اما با یک جست وجوی‬ ‫ساده می توانید بفهمید نمایش خشونت در قاب تصویری‬ ‫با فراگیری باالیی مانند رس��انه ملی چقدر به قبح زدایی‬ ‫از ان و تاثیر روی ضمیر ناخوداگاه افراد منجر می ش��ود‪.‬‬ ‫البت��ه در این گزارش قصد نداریم بگوییم اگر فالن رفیق‬ ‫دوست چندین ساله خود را بر اثر یک عصبانیت لحظه ای‬ ‫چاقو زد یا حتی سیاستمدار معروف که به متانت و ارامش‬ ‫معروف بود مرتکب قتل همس��رش ش��د دلیلش دیدن‬ ‫سریال های تلویزیون بوده است اما پرسش اینجاست که‬ ‫نقش تلویزیون در فضای ناارام جامعه امروز که به سمت‬ ‫تنش ها و جدال ه��ای لفظی و کالمی و فیزیکی می رود‪،‬‬ ‫چیس��ت؟ سریال های تلویزیون در معنوی ترین ماه خدا‬ ‫باید بر صبوری و ارامش و کنترل فردی و خویشتن سازی‬ ‫تمرکز کنند یا اینکه هرکس��ی چماق به دس��ت بگیرد و‬ ‫س��عی کند جامعه ایده ال و ارمانش��هر خود را بس��ازد؟‬ ‫در هر فامیل ایرانی‪ ،‬دس��ت کم یک قت��ل اتفاق می افتد‬ ‫و ه��ر خانواده ایرانی به طور حتم درگیر یک قتل در بطن‬ ‫یا پیرامون خود ش��ده اس��ت‪ .‬به ط��ور تقریبی در تمامی‬ ‫بودن که قش��ر عظیمی از توده ها را پوشش می دهد‪ -‬هر‬ ‫کاری کند اثرات خوب یا بد خود را خواهد گذاش��ت‪ .‬وی‬ ‫با اعتقاد به اینکه صداوس��یما نتوانس��ته اثر مثبت روانی‬ ‫و جریان س��ازی فرهنگ��ی مثبت در جامع��ه ایجاد کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما یکس��ری اثار خش��ونت امیز در تلویزیون‬ ‫می بینی��م که بخش��ی از واقعیت های زندگی ماس��ت؛‬ ‫چیزی که واقعیت زندگی باش��د طرفدار خودش را پیدا‬ ‫می کن��د و جای��گاه خودش را ه��م در میان مردم خواهد‬ ‫داشت اما متاسفانه در ساخت فیلم های عاطفی و عشق و‬ ‫عاشقی دست تلویزیون بسته است‪ .‬صداوسیما نمی تواند‬ ‫ای��ن بخ��ش از واقعیت های جامعه را در اثار خود نش��ان‬ ‫ده��د‪ ،‬اما می تواند بدبختی‪ ،‬خش��ونت‪ ،‬قتل و بیچارگی‬ ‫ک��ه گاهی در جامعه رخ می دهد را نش��ان دهد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫صداوس��یما نتوانسته در این چند سال در بخش عاطفی‬ ‫و ایجاد رابطه عاطفی مثبت نقش��ی ایفا کند و این ش��اید‬ ‫به دلیل محدودیت های فکری یک جناح غالب اس��ت که‬ ‫ما در صداوس��یما ان را می بینیم‪ ،‬اما در بخش خش��ونت‬ ‫در فضای التهاب فقر و بدبختی توانس��ته فضاسازی کند؛‬ ‫در واق��ع چهره جامعه ایران در صداوس��یما فقیر اس��ت‬ ‫و مصیبت زدگی و خش��ونت در صداوس��یما داد می زند‪.‬‬ ‫ش��کری با اش��اره به اثاری که در ایام رمضان امس��ال از‬ ‫تلویزیون پخش شد‪ ،‬گفت‪ :‬این اثار شاید از لحاظ صحنه‪،‬‬ ‫لوکیشن و برخی س��کانس ها جذابیت داشته باشند‪ ،‬اما‬ ‫وقتی به اصل ماجرا نگاه می کنید می بینید حس مثبتی‬ ‫را در افراد ایجاد نکرده اس��ت؛ به عنوان مثال در جامعه ما‬ ‫افراد به ش��دت به یکدیگر بی اعتماد هستند و در فیلم ها‬ ‫به ندرت پیدا می کنید که فردی به فرد دیگر اعتماد کند‬ ‫و ضربه نخورد‪.‬‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی جوانان‬ ‫به ایالم می رود‬ ‫س�عید فانیان‪ ،‬مدرس و کارش�ناس رسانه‪ :‬در ماه‬ ‫رمضان امسال شاهد پخش ‪ 3‬سریال جدید از یادها رفته‬ ‫(شبکه یک)‪ ،‬دلدار (ش��بکه دو) و برادرجان (شبکه سه)‬ ‫از تلویزی��ون بودیم‪ .‬زمان بندی و جدول پخش برنامه های‬ ‫س��یما به گونه ای بود که از نخس��تین دقایق افطار امکان‬ ‫تماش��ای هر ‪ 3‬س��ریال چس��بیده و پشت س��رهم برای‬ ‫مخاطب��ان فراهم بود‪ .‬ضمن اینکه چند ش��بکه دیگر هم‬ ‫بازپخش برخی س��ریال های پیش��ین را در دستور کار خود قرار داده بودند‪ .‬امسال‬ ‫نه تنها مانند بیشتر سال های اخیر شاهد تولید و پخش سریالی مفرح یا با مضامین‬ ‫طنز اجتماعی نبوده ایم‪ ،‬بلکه در س��ریال ها ش��اهد صحنه های گوناگون خشونت‪،‬‬ ‫ش��کنجه‪ ،‬قتل و نمایش ابراز تنفر بوده ایم‪ .‬عجیب اس��ت که بارها کارشناس��ان و‬ ‫مدیران تلویزیون در برنامه ها بر نیاز جامعه به ش��ادی‪ ،‬نش��اط‪ ،‬ارامش و پرهیز از‬ ‫خش��ونت تاکید می کنند و از لزوم ترویج فرهنگ گذش��ت و عفو و مدارا می گویند‬ ‫اما در برنامه های تولیدی از پیش برنامه ریزی شده و طراحی و کنترل شده در همه‬ ‫مراحل تولید و در نهایت نظارت پخش ش��اهد نمایش بیش��ترین تعداد خشونت و‬ ‫صحنه های گوناگون و خسته کننده ازار جسمی و نزاع و درگیری فیزیکی بوده ایم‪.‬‬ ‫بدیهی است که هر ‪ 3‬سریال را به طور کامل ندیده ام اما ان مقدار که موفق به تماشا‬ ‫شدم‪ ،‬پر از نمایش خشونت و درگیری بود‪ .‬در سریال برادرجان شاهد درگیری های‬ ‫فیزیکی‪ ،‬ناس��زاگویی ها و انتقام گیری های گوناگون بوده ایم‪ .‬دست کم در دو صحنه‬ ‫گوناگون شاهد پاشیدن نفت یا ماده قابل اشتعال دیگر به خانه مسکونی و به اتش‬ ‫کش��یدن انها به عنوان راهی برای انتق��ام بوده ایم‪ .‬نمی گویم چنین صحنه هایی در‬ ‫زندگی جاری مردم در جامعه پیش نمی اید اما تنها در چند قسمت از یک سریال‬ ‫سه بار به اتش کشیدن خانه برای انتقام گرفتن به طور قطع زیاده روی است‪ .‬از ان‬ ‫گذش��ته نمایش مکرر سهولت این نوع انتقام یعنی ریختن نفت و انداختن کبریت‬ ‫می تواند دست کم برای تعدادی نوجوان ولو اندک تحریک کننده و بداموز باشد‪.‬‬ ‫در س��ریال از یادها رفت ه نیز شاهد صحنه های گوناگون به دار کشیدن‪ ،‬شکنجه‬ ‫ک��ردن و البته قتل ه��ای گوناگون بوده ایم‪ .‬برخی از صحنه های ش��کنجه و به دار‬ ‫اویختن بس��یار طوالنی‪ ،‬کش��دار و تلخ بود‪ .‬اگر این گونه صحنه ها برای نقل قصه و‬ ‫پیش بردن داس��تان ان ضروری بود دست کم می شد از مدت نمایش این بخش ها‬ ‫حتی المقدور کاس��ت‪ .‬بدتر از اینها صحنه های گوناگون تیراندازی و قتل با اسلحه‬ ‫شخصی بود که در برخی صحنه ها تداعی کننده فیلم های وسترن بود‪.‬‬ ‫در گذش��ته تلویزیون شیوه نامه هایی داش��ت مبنی بر منع به تصویر کشیدن و‬ ‫نمایش خشونت و ازار جسمی و قتل‪ .‬بعید است ان چارچوب ها منقضی و منتفی‬ ‫شده باشد اما انچه به نمایش درامد ازاردهنده و خسته کننده بود‪.‬‬ ‫انچه بیان شد نقد میزان نمایش خشونت و کم شدن لطافت و ارامش بخشی در‬ ‫سریال های اخیر تلویزیون بود‪ ،‬نه نقد کل داستان ها‪.‬‬ ‫اتفاقا داس��تان های سریال های امسال کمابیش کش��ش و جذابیت الزم را برای‬ ‫بیننده داش��ت‪ .‬بیش��تر بازی ها قابل قبول و برخی ها از جمله بازی استاد نصیریان‬ ‫شایسته قدردانی بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫خشونت افراطی در قاب سیما‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!