روزنامه صمت شماره 1313 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1313

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1313

روزنامه صمت شماره 1313

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ُکردها توانسته اند به انقالب خدمت‬ ‫و دشمن را مایوس کنند‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1313‬پیاپی ‪2631‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای‬ ‫استان کردستان تاکید کردند‪ :‬کاری که هم در کردستان و هم در اذربایجان غربی‬ ‫به وسیله مردم ُکرد انجام گرفته‪ ،‬کار بسیار بزرگی بوده و اینها حقیقتا توانسته اند به‬ ‫انقالب خدمت کنند و دشمن را مایوس کنند که خیلی با ارزش است‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نش��ر اثار حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬بیانات رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی در دیدار دس��ت اندرکاران کنگره بزرگداشت ‪ ۵۴۰۰‬شهید‬ ‫استان کردستان که ‪ ۲۷‬خرداد ‪ ۹۸‬در سنندج برگزار شده بود‪ ،‬منتشر شد‪2 .‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد است هیچ بنگاهی به دلیل بدهی نباید تعطیل شود‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫با واقعیت ها چه کنیم‬ ‫(قسمت دوم)‬ ‫‪2‬‬ ‫چهره ها‬ ‫ما به دنبال جنگ‬ ‫نیستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫حفظ تولید یک وظیفه‬ ‫جهادی است‬ ‫حمایت از کارخانه های بدهکار با چه هزینه ای؟‬ ‫«نظام بانکی کشور در مقابل تولید مسئوالنه تر عمل کند و بانک ها به بهانه وصول‬ ‫طلب نباید هیچ واحد تولیدی را تعطیل کنند‪ .‬تامین اولویت های رونق تولید یعنی‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬نقدینگی و بازار مصرف را در دس��تور کار داریم‪ ».‬این بخش��ی از اخرین‬ ‫گفته های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای حمایت و حفظ تولید و اشتغال‬ ‫است‪ .‬هرچند که موضوع جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها به دلیل بدهی بانکی بحث‬ ‫جدیدی نیس��ت و پیش از این نیز بارها درباره ان گفته و ش��نیده ش��ده اما شرایط‬ ‫کنونی به گونه ای اس��ت که اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است‪ .‬در جریان‬ ‫بررسی تعطیلی بنگاه های تولیدی به دلیل بدهی بانکی برخی فعاالن و مسئوالن از‬ ‫یک س��و معتقدند بانک ها نباید واحدهای تولیدی را به این دلیل تعطیل کنند و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬هنوز ساز کار مش��خصی برای پرداخت بدهی بنگاه های تولیدی در نظر‬ ‫گرفته نش��ده است‪ .‬برخی از فعاالن اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که حمایت از‬ ‫‪3‬‬ ‫کارخانه های بدهکار با چه هزینه ای باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫سرنوشت زیان انباشته و‬ ‫زنجیره ارزش در ادغام‬ ‫‪3‬‬ ‫خرداد پرحادثه‬ ‫برای معادن زغال سنگ‬ ‫‪6‬‬ ‫غفلت از نمایشگاه ها برای‬ ‫توسعه صنایع صادرات محور‬ ‫‪7‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫«بادسان» به‪‎‬عنوان‬ ‫خودرو ملی احیا شود‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه روز ملی اصناف‬ ‫عکس ها‪:‬‬ ‫اصناف به دنبال نقش افرینی‬ ‫حقیقی در اقتصاد ایران‬ ‫‪8‬و‪9‬‬ ‫خبر روز‬ ‫سفیر سوئیس به وزارت‬ ‫امور خارجه فراخوانده شد‬ ‫به دنبال اقدام های تنش زای اخیر امریکا‪ ،‬سفیر سوئیس‬ ‫به عن��وان حافظ منافع این کش��ور ب��ه وزارت امور خارجه‬ ‫فراخوانده شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن بهاروند‪ ،‬دستیار وزیر و مدیرکل‬ ‫امریکای وزارت امور خارجه کش��ورمان در مالقات با سفیر‬ ‫سوئیس با ارائه یادداشت رسمی به تجاوز هواپیمای بدون‬ ‫سرنش��ین امریکایی ب��ه قلمرو هوایی کش��ورمان اعتراض‬ ‫ک��رد و دولت امریکا را مس��ئول عواقب این گونه اقدام های‬ ‫تحریک امیز دانست‪.‬‬ ‫در ای��ن مالقات ضمن ارائه جزئیات بیش��تر از چگونگی‬ ‫این تجاوز‪ ،‬از جمله اعالم مختصات جغرافیایی دقیق محل‬ ‫اصابت هواپیمای امریکای��ی در قلمرو ایران‪ ،‬به وی اطالع‬ ‫داده ش��د که بقایای الش��ه هواپیمای س��اقط شده نیز در‬ ‫اب های ایران یافت ش��ده و در اختیار نیروی های مس��لح‬ ‫ای��ران ق��رار دارد که در ص��ورت لزوم نش��ان داده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دس��تیار وزیر امور خارجه همچنین خواستار انتقال این‬ ‫پیام ش��د که ایران به دنبال جنگ با هیچ کشوری از جمله‬ ‫ایاالت متحده امریکا نیس��ت اما نیروهای مسلح جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران هیچ گون��ه اق��دام تجاوزکاران��ه را تحمل‬ ‫نمی کنن��د و به ش��دت و بالدرنگ ب��ا ان برخورد خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نیروه��ای مس��لح ای��ران حتی االم��کان‬ ‫خویش��تنداری پیش��ه می کنند تا امنیت و ارامش منطقه‬ ‫حساس خلیج فارس و دریای عمان حفظ شود اما اگر طرف‬ ‫مقابل دس��ت به اقدام های تحریک امیز و نسنجیده بزند با‬ ‫پاس��خ متقابل روبه رو خواهد ش��د که پیامدهای ان قابل‬ ‫پیش بینی نیست و زیان و خسارت ان متوجه همه طرف ها‬ ‫خواهد بود‪ .‬س��فیر س��وئیس در این دیدار گفت مراتب را‬ ‫بالفاصله به واشنگتن منتقل خواهد کرد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت نفت به دنبال‬ ‫ساقط شدن پهپاد امریکا‬ ‫ن��رخ نف��ت به دنب��ال س��اقط ش��دن پهپاد جاسوس��ی‬ ‫امری��کا در خلیج ف��ارس ش��اهد افزای��ش چش��مگیر بود‪.‬‬ ‫قیمت نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدیت ب��ا افزایش بیش‬ ‫از ‪ ۵‬درص��دی ب��ه ‪ ۵۶‬دالر و ‪ ۶۵‬س��نت در ه��ر بش��که‬ ‫رس��ید‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬همزم��ان نرخ پای��ه نفت برنت‬ ‫ب��ا بی��ش از ‪ ۴‬درص��د افزایش ب��ه ‪ ۶۴‬دالر و ‪ ۴۵‬س��نت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫پیش تر نیز با انتش��ار خبر حمله به ‪ 2‬نفتکش در دریای‬ ‫عمان‪ ،‬نرخ نفت در بازارهای جهانی ‪ ۴‬درصد افزایش یافته‬ ‫ب��ود‪ .‬به نوش��ته رویترز‪ ،‬پی��ش از این کاه��ش ذخایر نفت‬ ‫امریکا‪ ،‬موجب افزایش نرخ نفت در بازارهای جهانی ش��ده‬ ‫بود و س��اقط شدن پهپاد امریکایی روند صعودی نرخ نفت‬ ‫را تشدید کرد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در ایین بهره برداری از طرح انتقال پساب تصفیه خانه مبارکه به مجتمع فوالد مبارکه اصفهان‪:‬‬ ‫استفاده از پساب در صنعت‪ ،‬معضل تامین اب را به شکل پایدار حل می کند‬ ‫عظیمیان‪ :‬درخواست موافقت با طرح انتقال اب از چم اسمان به فوالد مبارکه را دارم‬ ‫ایی��ن بهره ب��رداری از طرح انتقال پس��اب تصفیه خانه مبارکه به‬ ‫مجتمع ف��والد مبارکه اصفهان با حضور اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو برگزار‬ ‫شد‪ .‬این ایین با هدف کاهش بارگذاری مصارف ابی صنعت فوالد بر‬ ‫زاینده رود با حضور وزیر نیرو و نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬وزیر نی��رو در ایین بهره برداری از طرح انتقال پس��اب‬ ‫از تصفیه خانه فاضالب به ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬رها نکردن پس��اب‬ ‫در طبیع��ت‪ ،‬در معرض خطر قرار ندادن بهداش��ت عمومی و حفظ‬ ‫محیط زیس��ت را از فواید استفاده از فاضالب تصفیه شده در صنعت‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬با این وجود با توجه به شرایطی که داریم این کار ما‬ ‫را در مس��یری قرار می دهد که معضل تامین اب را به شکل پایدار در‬ ‫کشور حل می کند‪ .‬رضا اردکانیان ضمن قدردانی از دست اندرکاران‬ ‫اج��رای این پروژه مهم و تاثیرگذار اظهار کرد‪ :‬ما کش��ور خش��ک و‬ ‫نیمه خش��کی داریم اما اگر از اب به نحو درس��ت اس��تفاده کنیم‪ ،‬به‬ ‫عن��وان یک منبع حیات��ی می توانیم حتی در ش��رایط متنوع اب و‬ ‫هوایی و اقلیمی‪ ،‬حیات پایدار و مس��تمری داش��ته باشیم‪ .‬وزیر نیرو‬ ‫ب��ا اعالم اینکه درحال حاضر میزان مصرف اب ش��رب و بهداش��تی‬ ‫جمعیت کشور حدود ‪ ۶.۵‬میلیارد مترمکعب و میزان پساب تولیدی‬ ‫‪ ۴.۳‬میلیارد مترمکعب است‪ ،‬گفت‪ :‬پساب تولیدی به شکل خام برای‬ ‫تغذیه سفره های زیرزمینی مفید نیست و دانش امروز و فناوری های‬ ‫موجود‪ ،‬توصیه به تصفیه و رهاسازی پساب تصفیه شده برای تغذیه‬ ‫سفره ها یا مصارف مجاز می کند‪ .‬وی یکی از مطمئن ترین منابع برای‬ ‫صنایع در مناطق خش��ک و کم اب را به ش��کل اولیه‪ ،‬فاضالب و پس‬ ‫از ان فاضالب تصفیه ش��ده‪ ،‬عنوان کرد و افزود‪ :‬تا زمانی که جمعیت‬ ‫هست مصرف ش��رب و بهداشت هم هست و پساب تولید می شود و‬ ‫ش��اهد حجم زیادی پس��اب خواهیم بود‪ ،‬از این رو صنایع می توانند‬ ‫برای تامین معیشت مردم‪ ،‬تولید و گردش اقتصادی و توسعه کشور‬ ‫از پس��اب به عنوان مهم ترین منبع اس��تفاده کنند‪ .‬اردکانیان ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از نمودهای تحقق این موضوع‪ ،‬مجتمع فوالد مبارکه است‬ ‫که به درستی و هوش��مندانه روی این موضوع سرمایه گذاری کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که با ارامش خاطر می توانیم به سرمایه گذاری های‬ ‫الزم در جاهایی که ش��رایط زیست محیطی اجازه می دهد و توسعه‬ ‫صنای��ع و صنایع تبدیلی روی بیاوریم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تالش ها‬ ‫موجب قدردانی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه خود می دانیم با مطالعات الزم‬ ‫که از ملزومات هر امری اس��ت‪ ،‬مش��کالت را حل کنیم‪ ،‬به نحوی که‬ ‫ای��ن صنعت ب��زرگ‪ ،‬دغدغه ای از نظر تامین اب مورد نیاز نداش��ته‬ ‫باشد‪ .‬اردکانیان با بیان اینکه استفاده از پساب تصفیه شده فقط برای‬ ‫حل مش��کل تامین اب نیست‪ ،‬گفت‪ :‬رها نکردن پساب در طبیعت‪،‬‬ ‫در معرض خطر قرار ندادن بهداش��ت عمومی و حفظ محیط زیست‬ ‫از فواید اس��تفاده از فاضالب در صنعت است‪ .‬با این وجود با توجه به‬ ‫ش��رایطی که داریم فایده دیگری با فاصله خیلی زیاد وجود دارد که‬ ‫اگر به ان توجه کنیم در اغاز مسیری قرار می گیریم که معضل تامین‬ ‫اب کش��ور را به ش��کل پایدار حل می کند‪ .‬وزیر نیرو از توجه به نرخ‬ ‫واقعی اب به عنوان مهم ترین فایده اس��تفاده از پس��اب فاضالب یاد‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬توجه به نرخ واقعی اب به این معنا نیس��ت که انتظار‬ ‫داش��ته باش��یم دولت یارانه بدهد و مصرف کننده اصلی اب یعنی‬ ‫بخش کش��اورزی در شرایطی که الگوی کشت مناسب نیست‪ ،‬نرخ‬ ‫واقعی اب را بپردازد بلکه به این معناست که در مسیری قرار گیریم‬ ‫که محصوالت کش��اورزی هم از ارزش الزم برخوردار باشند و با اب‬ ‫کمت��ر از همین مقدار بتوانیم محصول خوبی به دس��ت اوریم‪ .‬وزیر‬ ‫نیرو با بیان اینکه امروز یک متر مکعب اب را به بخش صنعت به نرخ‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬تومان عرضه می کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫که نرخ تمام ش��ده پساب تصفیه شده هر مترمکعب ‪ ۱۴‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬نمی گویم باید اب ‪ ۱۴‬هزار تومانی به صنعت تعلق گیرد بلکه‬ ‫این نرخ بابت حفظ بهداش��ت و محیط زیست پرداخت می شود اما‬ ‫بای��د دید در جایی که صنعت را با اب ‪ ۸۰۰‬تومانی می چرخانیم ایا‬ ‫به��ره وری الزم وجود دارد؟ وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی بدانیم نرخ واقعی‬ ‫اب چقدر است‪ ،‬چاره ای می اندیشیم که معیشت کشاورز و شرایط‬ ‫س��خت ان لحاظ ش��ود یعنی به جای اینکه ‪ ۱۰‬هزار مترمکعب اب‬ ‫را ب��رای هر هکتار برن��ج کاری مصرف کنیم‪ ،‬در برخی مناطق تا ‪۵۰‬‬ ‫هزار مترمکعب برای کش��ت برنج استفاده می کنیم که این موضوع‬ ‫اسیب پذیری را زیاد و تاب اوری ما را کم می کند‪ .‬وزیر نیرو با تصریح‬ ‫اینکه خوشبختانه مجموعه فعالیت ها در راستایی است که در مسیر‬ ‫درس��تی رو به جلو پیش برویم‪ ،‬گفت‪ :‬ساز کار کارگروه های استانی‬ ‫سازگاری با کم ابی به این صورت است که به این مسائل توجه کرده‬ ‫ی بین بخش��ی مورد توجه قرار گی��رد‪ .‬اردکانیان با تاکید‬ ‫و همکار ‬ ‫بر اینکه الزم اس��ت هر کدام در س��نگرهای انفرادی قرار نگیریم و‬ ‫بدانیم مس��ئله موجود‪ ،‬جمعی و مشترک اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باید بدانیم‬ ‫کار صنعت‪ ،‬کش��اورزی و محیط زیست به هم گره خورده و با حضور‬ ‫مدیران هوش��مند و حمایت سازمان های اجرایی‪ ،‬بیش از پیش در‬ ‫اس��تفاده درس��ت از اب تالش کنیم‪ .‬وزیر نیرو در پایان بار دیگر از‬ ‫زحمت ه��ا و پیگیری های همه دس��ت اندرکاران اجرای این پروژه‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬اس��تان اصفهان در س��ال های اخیر با شرایط‬ ‫س��ختی از نظر موضوع اب روبه رو بوده و فش��ار بیش��تری بر دوش‬ ‫مدیران و نمایندگان این اس��تان قرار داش��ته‪ ،‬در حالی که صبوری‬ ‫مردم باعث ش��ده اس��ت خداوند درهای رحمت خ��ود را به روی ما‬ ‫بگش��اید و با شکرگزاری این نعمت الهی‪ ،‬سال های بهتری پیش رو‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواس�ت موافق�ت با ط�رح انتق�ال اب از چم‬ ‫اسمان‬ ‫مدیرعامل فوالدمبارکه با اش��اره به اینکه فوالدمبارکه بدون اب‬ ‫نمی تواند به کار ادامه دهد‪ ،‬گفت‪ :‬درخواست دارم با طرح انتقال اب‬ ‫از چم اس��مان به فوالدمبارکه موافقت ش��ود‪ .‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫در ایی��ن بهره ب��رداری از تصفیه خانه فاض�لاب مبارکه اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری دولت در مجتمع فوالد در خالل جنگ‪ ،‬میلیاردها‬ ‫دالر بوده و ما س��هم زیادی در تولید کش��ور داری��م‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫فوالدمبارک��ه چندین میلی��ون خانوار را در تمام نقاط کش��ور زیر‬ ‫پوشش دارد و ما به هیچ تاجری ورق نمی فروشیم‪ ،‬در ‪ ۳‬دهه فعالیت‬ ‫نیز از مسئولیت خود خارج نشده ایم‪ .‬مدیرعامل فوالدمبارکه افزود‪:‬‬ ‫فوالدمبارکه اکنون ‪ ۲۵‬هزار پرس��نل دارد که از س��نگ اهن تا ورق‬ ‫رنگ��ی را تولید می کنن��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬فوالدمبارکه از لحاظ‬ ‫جای��گاه بر پله دوم بورس قرار دارد که در س��ال هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان مالیات می پردازد و در شفافیت کامل به سر می برد‪ .‬عظیمیان‬ ‫با اش��اره به اینکه در این ‪ ۳‬دهه با مش��کل کم ابی روبه رو بوده ایم اما‬ ‫فوالد مبارکه نگاه بخش��ی نداشته و همواره در کنار وزارت نیرو بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۸۰‬نزدیک به ‪ ۳‬میلیون تن فوالد با‬ ‫مص��رف ‪ ۱۷‬میلیون مترمکعب اب تولید کرده ایم که اکنون به ‪۶.۹‬‬ ‫میلیون تن با همان میزان مصرف اب رس��یده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫با هماهنگی ش��رکت ابفا‪ ،‬پس��اب ‪ ۹‬ش��هر به فوالد مبارکه منتقل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این مدیر صنعتی تاکید ک��رد‪ :‬فرایندهای مصرف اب را‬ ‫در کف اس��تانداردها اوردیم و بیشتر از فضای سبز به درختان توجه‬ ‫کردیم‪ .‬وی در ادامه با اشاره به تکمیل و بهره برداری از سد تنظیمی‬ ‫کوهرن��گ ‪ ۳‬نیز اظهار کرد‪ :‬با هماهنگی س��ازمان برنامه و بودجه با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۴۸۰‬میلیارد تومانی فوالد در این طرح موافقت شد‬ ‫و تا امروز ‪ ۶۴‬میلیارد تومان ان را پرداخت کرده ایم‪ .‬عظیمیان افزود‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه همچنین ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان بابت خس��ارت کم ابی‬ ‫پرداخت کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه اقای جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬چن��دی پیش تاکید کرد دولت تا زمانی که تولید‬ ‫فوالد متوقف نش��ود از ان حمایت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط تحریم‬ ‫کشور‪ ،‬فوالدمبارکه هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان بابت واردات الکترود‬ ‫گرافیتی مورد نیاز فوالد هزینه کرده است‪ .‬مدیرعامل فوالدمبارکه‬ ‫گفت‪ :‬مش��کل ما مشکل وزارت نیرو و مش��کل وزارت نیرو مشکل‬ ‫ما اس��ت‪ ،‬به همین دلیل نیاز به همیاری و هم��کاری دولت داریم‪.‬‬ ‫عظیمیان همچنی��ن با تاکید بر اینکه صورت وضعیت کوهرنگ در‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت پرداخت می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کوهرنگ ‪ ۳‬مشکلی برای‬ ‫تامین اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹به ثمر رسیدن یک طرح ‪ ۶‬ساله‬ ‫هاشم امینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان نیز‬ ‫در ایین بهره برداری از این طرح گفت‪ :‬مش��کل فاضالب ش��هرهای‬ ‫حاش��یه زاین��ده رود همواره بهداش��تی و زیس��ت محیطی بوده‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر وجود نداشتن منابع دولتی برای اجرای این پروژه ها را‬ ‫داشتیم‪ .‬براین اساس پس از پیگیری ها و توجه به راهبرد سازگاری‬ ‫با کم ابی در وزارت نیرو‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۲‬موضوع بازچرخانی و استفاده‬ ‫از پس��اب ها را در فوالد مبارکه ش��روع کردیم‪ .‬امینی با بیان اینکه‬ ‫براس��اس تفاهمنام ه امضا ش��ده با ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرایی پروژه تصفیه و بازچرخانی فاضالب ‪ ۹‬شهر را در قالب قرارداد‬ ‫بیع متقابل ش��روع کردیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۳۰‬س��ال بود که در‬ ‫ح��ال اجرای این پروژه ها بودیم اما ب��ا این قرارداد در مدت کوتاهی‬ ‫توانستیم پروژه ها را به نتیجه برسانیم‪ .‬وی به حجم تولید پساب در‬ ‫اصفهان‪ ،‬اش��اره و اعالم کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۷۲‬میلیون متر مکعب‬ ‫پس��اب در اصفهان تولید می ش��ود که معادل ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۵۰‬لیتر در‬ ‫ثانیه اس��ت و از این میزان پس��اب تولیدی ‪ ۲۷۷‬میلیون متر مکعب‬ ‫به ش��رکت فوالد مبارکه انتقال می یابد‪ .‬امینی با بیان اینکه شرکت‬ ‫فوالد مبارکه با س��رمایه گذاری در اجرای ش��بکه فاضالب منطقه‬ ‫مبارکه در قالب قرار داد بیع متقابل با ابفا اصفهان موفق به تخصیص‬ ‫پس��اب این منطقه به این واحد صنعتی ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪۹۲‬‬ ‫قرارداد س��رمایه گذاری ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد ریالی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در قالب قرارداد بیع متقابل میان شرکت ابفا اصفهان و فوالد مبارکه‬ ‫بس��ته ش��د که به موجب ان مقرر ش��د حدود ‪ ۵۰۰‬کیلومتر شبکه‬ ‫فاضالب در شهرس��تان های مبارکه و لنجان اجرا شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای شبکه فاضالب منطقه‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬سرعت اجرای شبکه فاضالب با سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در منطقه مبارکه ‪ ۱۸‬برابر میانگین ‪ ۱۹‬سال گذشته بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال های ‪ ۷۳‬تا ‪ ۹۲‬فقط ‪ ۷۰‬کیلومتر ش��بکه فاضالب در‬ ‫مبارکه اجرا شد‪ ،‬در حالی که از سال ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۳۳۴‬کیلومتر‬ ‫شبکه فاضالب در این منطقه اجرا شد‪ .‬وی افزود‪ :‬این پروژه به لحاظ‬ ‫حجمی و ریالی‪ ،‬یکی از پروژه های بسیار مهم سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در سطح استان بوده که به دنبال قرارداد اولیه ان‪ ،‬اجرای‬ ‫ح��دود ‪ ۲۲۰‬کیلومتر ش��بکه فاضالب در مبارک��ه و ‪ ۲۷۰‬کیلومتر‬ ‫در شهرس��تان لنجان به انضمام س��اخت یک تصفیه خانه در شهر‬ ‫س��ده و ورنامخواست در بازه زمانی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی به اجرای شبکه فاضالب در شهرهای دیزیچه‪ ،‬زیباشهر‬ ‫و طالخونچ��ه‪ ،‬پرداخت و تصریح ک��رد‪ :‬در قرارداد اولیه بیع متقابل‬ ‫میان ش��رکت ابفا و فوالد مبارکه که در س��ال ‪ ۹۲‬بسته شد‪ ،‬اجرای‬ ‫شبکه فاضالب شهرهای زیباشهر‪ ،‬دیزیچه و طالخونچه دیده نشده‬ ‫بود که با رایزنی های انجام شده در سال ‪ ۹۶‬با حضور وزیر نیرو وقت‪،‬‬ ‫عملیات اجرای شبکه فاضالب این شهرها نیز اغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ظرفیت های موجود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫موجب قرارداد بیع متقابل میان فوالد مبارکه و ابفا اصفهان‪ ،‬اجرای‬ ‫‪ ۱۶۷‬کیلومتر ش��بکه فاضالب در ش��هرهای دیزیچه و زیباش��هر با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۵۵۹‬میلی��ارد ریال در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫این ایین‪ ،‬عباس رضایی‪ ،‬اس��تاندار اصفهان بیان کرد‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ها راه حل مشکالت امروز است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برای توسعه‬ ‫پایدار‪ ،‬راه و چاره ای جز چنین پروژه هایی نیس��ت و ان مدیرانی که‬ ‫چش��م به دولت در این جنگ اقتص��ادی دارند‪ ،‬موفق نخواهند بود‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان اذعان کرد‪ :‬مدیران س��ازمان ها باید با استفاده از‬ ‫تبصره ‪ ۱۹‬از ظرفیت قانونی به سود خود برای اداره امور بهره ببرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعمیم و تس��ری اس��تفاده از ظرفیت ه��ای قانونی از‬ ‫س��وی مدیران برای ارتقای خدمات و فعالیت ها در ش��رایط فعلی‬ ‫راهگشاس��ت‪ .‬رضایی در تذکر به مدیرعامل ش��رکت فوالدمبارکه‬ ‫ضمن قدردانی از تالش های انجام شده در زمینه کاهش بارگذاری‬ ‫مصرف اب از زاینده رود در این ش��رکت بزرگ تولیدی گفت‪ :‬البته‬ ‫انتظار ما از فوالد مبارکه که ‪۳‬درصد برق کشور را هم مصرف می کند‬ ‫زیاد اس��ت و این مجتمع بزرگ باید در زمینه پنل های خورشیدی‬ ‫فعالیت هایی انجام دهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪-‬مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫اق��ای رئیس جمهوری فرموده بودن��د وقتی می گوییم تورم‬ ‫کاهش پیدا کرده‪ ،‬معنایش ارزانی نیس��ت؛ یعنی ارام تر دارد‬ ‫گران می شود!‬ ‫در شماره ‪( ۱۳۰۸‬شنبه ‪ ۲۵‬خرداد ‪ )۹۸‬درباره معنای تورم‬ ‫و انواع تعریف هایی که اقتصاددانان از تورم دارند به زبان ساده‬ ‫توضیح دادم و نوش��تم که تعریف جناب اقای رئیس جمهوری‬ ‫با هیچ کدام از تعریف های شناخته شده هماهنگ نیست‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ب��اور کنید که ای��ن روزها حتی تورم به میوه فروش��ی های‬ ‫نارمک هم رسیده اس��ت‪ .‬درباره خیابان های مقدس اردبیلی‬ ‫و مرکز خرید پاالدیوم محله ش��ما صحب��ت نمی کنم؛ درباره‬ ‫نارمک و دورترین شهرستان های کشور حرف می زنم‪.‬‬ ‫ماهی در کنار دریای جنوب و ش��مال به ‪ 4‬برابر نرخ س��ال‬ ‫گذشته رسیده‪ ،‬این یعنی ‪ 400‬درصد تورم که در ظاهر هیچ‬ ‫ربطی به دالر و برجام و امریکا و اروپا ندارد‪ .‬قایق و ماهی گیر‬ ‫و ت��ور و صید که هیچ فرقی نکرده اند‪ ،‬اما جاش��و و ماهی گیر‬ ‫می گوین��د نرخ یخچ��ال و تلویزی��ون و کاغذ و دفتر مش��ق‬ ‫بچه های ش��ان چند برابر شده اس��ت‪ .‬تورم یعنی واقعیت های‬ ‫جامعه که کنار ما زندگی می کنند‪.‬‬ ‫وضعیت تورم را از ‪4‬سرمایه دار اتاق که خود مسبب بسیاری‬ ‫از گرفتاری های دولت ها و مردم هس��تند نپرسید که انها نیز‬ ‫روزی باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫کدام وزیر و وکیل و س��رمایه دار تا امروز در صف گوشت و‬ ‫مرغ و پیاز و سیب زمینی دیده شده که معنای تورم را بفهمد؟‬ ‫وقت��ی می فرمایی��د کاهش ت��ورم یعنی ارام ت��ر دارد گران‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مثل این است که به بچه بگوییم امپول را ارام ارام‬ ‫می زن��م ت��ا دردش را حس نکنی‪ .‬بچه امپ��ول را که می بیند‬ ‫درد را ت��ا ته اس��تخوانش حس می کند و وقتی نوک س��وزن‬ ‫را می بیند می فهمد که درد دارد؛ ش��اید بهترین روش همان‬ ‫روش گازانبری بعضی از امپول زن ها باشد که یکباره می زنند‬ ‫و خالص می کنند‪.‬‬ ‫در بخش نخس��ت این یادداش��ت نوش��تم که تورم چگونه‬ ‫اس��ت و چ��ه بالهایی س��ر ملت ها م��ی اورد‪ .‬ب��اور کنید این‬ ‫مش��اوران اقتصادی که جمع می کنید و با بگووبخند صبحانه‬ ‫و ناه��ار می خورید‪ ،‬به طور حتم نظر های متفاوت و همه جانبه‬ ‫نمی دهند تا تمامی جوانب برای حضرتعالی روشن شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫هفت��ه پی��ش یادداش��ت و گفت وگوی��ی از دکت��ر مهدی‬ ‫کرباسیان‪ ،‬یار دولت دهم و یازدهم که ‪ ۵‬سال ناخدای معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی در دوران بح��ران بود و مدیریت س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی در دول��ت س��ازندگی و قائم مقامی وزارت‬ ‫اقتص��اد دول��ت اصالحات را در کارنامه خ��ود دارد و به لطف‬ ‫قانون کذایی به بازنشستگی نائل امده را می خواندم؛ ای کاش‬ ‫جنابعالی هم دس��تور می دادید ک��ه در اختیارتان قرار دهند‬ ‫و بخوانید‪ .‬ایشان در بخش��ی از گفت وگو به صراحت گفته اند‪:‬‬ ‫بعضی از تصمیم هایی که در کشور گرفته شده منجر به تورم‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی ش��ده و البته تورم برای اقشار کم درامد و ضعیف‬ ‫جامعه نزدیک ‪ ۷۰ ،۶۰‬درصد اس��ت‪ .‬برای محاسبه نرخ تورم‬ ‫وزن خیل��ی از کاالها را می گیرند‪ ،‬اما چیزی که مردم ضعیف‬ ‫جامعه با ان روبه رو هس��تند‪ ،‬بیش��تر غذا و دارو است که نرخ‬ ‫تورم انها بیش��تر از ‪ ۴۰‬درصد اس��ت؛ بنابرای��ن فقط گرفتن‬ ‫تصمیم های سیاس��ی موجب می ش��ود ک��ه در نهایت اقتصاد‬ ‫دچار چالش شود‪.‬‬ ‫به نظرم دکتر کرباس��یان رعایت دولت و برادر ارجمندشان‬ ‫که مدتی سکاندار همین تورم چندصد درصدی بودند و رئیس‬ ‫بانک مرکزی پیشین که از مقصران اصلی این وضعیت بوده اند‬ ‫را کرده اند‪ ،‬وگرنه ایش��ان بهتر می دانند ک��ه در اقتصاد برای‬ ‫محاسبه تورم‪ ،‬کل کاالها و ده ها نوع خدمات را به چند گروه‬ ‫اصلی تقس��یم و براساس شهرهای گوناگون ارزیابی می کنند‪.‬‬ ‫در س��بد مصرفی خانوارها‪ ،‬ازخوراک‪ ،‬پوش��اک و دخانیات تا‬ ‫اجاره بها و هزینه س��فر و ‪ 300 ،200‬مورد گوناگون را بررسی‬ ‫می کنن��د که به طور معمول هم امار رس��می دوگانه ش��کل‬ ‫می گی��رد؛ یکی برای واقعیت و یکی برای اعالم عمومی که در‬ ‫دومی فقط چند کاال با ارز دولتی در سبد گذاشته می شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫وقت��ی فقط ی��ک قلم عوارض خروج از کش��ور ‪ ۵۰۰‬درصد‬ ‫افزای��ش می یابد‪ ،‬چون هیچ کدام از اعضای دولت نمی پردازند‬ ‫یا هزینه س��ایر خدمات دولتی را مس��ئوالن از جیب مبارک‬ ‫نمی دهند‪ ،‬درکی از تورم دولتی ندارند‪.‬‬ ‫ای��ا از افزایش چند درصدی انواع عوارض ش��هرداری ها و‬ ‫دفاتر خدماتی و من دراوردی کاس��بی شهرداران خبر دارید؟‬ ‫این گرانی هرساله عوارض شهری در کدام سبد مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرد؟ نرخ بلیت هواپیما و راه اهن و اب و برق و گاز و‬ ‫تلف��ن و تلفن همراه و خدمات دفاتر الکترونیک و پلیس‪ ۱۰+‬و‬ ‫صدتا زورگویی دیگر را در کدام سبد قرار می دهید؟‬ ‫در یادداش��ت قبل نوشتم که در لغت نامه دهخدا بامزه ترین‬ ‫تعری��ف درب��اره تورم را پی��دا کردم‪ .‬مرح��وم دهخدا به خط‬ ‫خودشان نوشته اند‪ :‬تورم از انواع مرغان بلندپای دره نیل است‬ ‫که برای به دس��ت اوردن غذا تا دهان تمساح هم می رود و ان‬ ‫مرغی است که در دندان های تمساح چینه چیند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫م��ردم معنی ت��ورم را می دانند‪ ،‬زیرا همان مرغی هس��تند‬ ‫که در عزا و عروس��ی در خدمت سرمایه داران هستند و برای‬ ‫به دست اوردن روزی‪ ،‬چینه را از دهان تمساح درمی اورند‪.‬‬ ‫این یادداشت ادامه دارد‪.‬‬ ‫ُکردها توانسته اند به انقالب خدمت و دشمن را مایوس کنند‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب اس�لامی در دی��دار‬ ‫دس��ت اندرکاران کنگره بزرگداش��ت ش��هدای‬ ‫اس��تان کردس��تان تاکید کردن��د‪ :‬کاری که هم‬ ‫در کردس��تان و هم در اذربایجان غربی به وسیله‬ ‫مردم ُکرد انجام گرفته‪ ،‬کار بسیار بزرگی بوده و‬ ‫اینها حقیقتا توانسته اند به انقالب خدمت کنند و‬ ‫دشمن را مایوس کنند که خیلی باارزش است‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر اثار‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای‪ ،‬بیانات رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره‬ ‫بزرگداشت ‪ ۵۴۰۰‬ش��هید استان کردستان که‬ ‫‪ ۲۷‬خ��رداد ‪ ۹۸‬در س��نندج برگ��زار ش��ده بود‪،‬‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬در بخش��ی از بیانات ایشان امده‬ ‫است‪« :‬مسئله ش��هدای عزیز کردستان از چند‬ ‫جهت حائز اهمیت اس��ت و با اغلب مراکز دیگر‬ ‫کش��ور‪ ،‬تفاوت دارد‪ .‬یک نقطه بس��یار مهم این‬ ‫اس��ت که می��دان کار مبارزین کردس��تان ‪-‬چه‬ ‫انهایی که در عرصه دفاع مقدس و جنگ و عمل‬ ‫نظام��ی فعالیت کردند مثل پیش��مرگان ُکرد و‬ ‫سرداران و مانند اینها و چه انهایی که در عرص ه ِ‬ ‫فرهنگی کار کردند مثل ش��هید شیخ االس�لام‬ ‫و امثال ایش��ان‪ -‬یک میدان هموار و اس��وده و‬ ‫راحت مثل بقیه شهرس��تان ها نبود؛ ضدانقالب‬ ‫در خود شهرهای شان‪ ،‬در خود مراکزشان حضور‬ ‫ِ‬ ‫پیشمرگ ُکرد که من سال‬ ‫داش��ت‪ .‬یا جوان های‬ ‫‪ ۵۸‬و ‪ ۵۹‬چند بار در کردستان از نزدیک با اینها‬ ‫مواجه ش��دم؛ اینها کس��انی بودند که با عناصر‬ ‫بیرون مرز مواجه نبودند‪[ ،‬بلکه] با عناصر داخل‬ ‫خانه خودش��ان مواجه بودند‪[ ،‬با عناصر] داخل‬ ‫شهرهای خودشان مواجه بودند‪ .‬یک نقطه دیگر‬ ‫این اس��ت که طراحی دشمنان انقالب اسالمی‬ ‫و دش��منان جمهوری اس�لامی این ب��ود که از‬ ‫اختالفات مذهبی‪ ،‬جدا و اختالفات قومی [هم]‬ ‫جدا‪ ،‬برای شکس��ت جمهوری اسالمی استفاده‬ ‫کنند؛ چون کشور ما از لحاظ تنوع قومی یکی از‬ ‫کش��ورهای کم نظیر است؛ اقوام مختلفی در این‬ ‫کش��ور تحت نام بزرگ ای��ران و نام بزرگ ملت‬ ‫ای��ران در کن��ار هم زندگی می کنن��د‪ .‬در کمتر‬ ‫جایی به این شکل وجود دارد؛ ان جاهایی هم که‬ ‫وجود دارد‪ ،‬سرش��ار از تعارض است‪ .‬در بعضی از‬ ‫کشورهای همسایه‪ ،‬ببینید اختالفات بین مردم‬ ‫خودشان و اقوام دیگری که در انجا هستند‪ ،‬چه‬ ‫اختالفات سنگینی است‪ .‬چشم امید دشمنان به‬ ‫ای��ن بود که بتوانند در محیط اجتماعی ایران از‬ ‫اختالف قومی و اختالف مذهبی ‪-‬مسئل ه ِ شیعه‬ ‫و س��نی‪ -‬اس��تفاده کنند؛ بنابراین کاری که هم‬ ‫در کردس��تان و هم در اذربایجان غربی به وسیله‬ ‫مردم ُکرد انجام گرفته‪ ،‬کار بس��یار بزرگی بوده‪.‬‬ ‫اینها حقیقتاً توانسته اند به انقالب خدمت کنند و‬ ‫دشمن را مایوس کنند که خیلی باارزش است‪».‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در بخش دیگری از‬ ‫بیانات شان فرمودند‪« :‬ما در کردستان خانواده ای‬ ‫داشتیم که ‪ ۶‬شهید داده اند؛ اینها جزو چیزهای‬ ‫کم نظیر اس��ت‪ ،‬یعنی ما در کش��ور شبیه این را‬ ‫کم داریم؛ خانواده ای ‪ ۶‬پسرش��ان را در راه خدا‬ ‫داده اند؛ این را بایستی نسل امروز بداند‪ .‬بنابراین‬ ‫یک حرف این اس��ت که این کارهایی که انجام‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬به نحوی انجام بگیرد که خروجی‬ ‫مطلوبی داش��ته باشد؛ [یعنی] تاثیرگذاری روی‬ ‫افکار جوان ها و برداش��ت جوان و تلقی جوان ها‬ ‫از مس��ائل کش��ور و مسائل گذش��ته خودشان‬ ‫[داشته] باش��د‪ ۴۰ .‬سال از انقالب می گذرد؛ ما‬ ‫باید بدانیم که در پایه گذاری این انقالب و محکم‬ ‫کردن پایه های این انقالب چه تالش هایی انجام‬ ‫گرفت��ه؛ ای��ن را جوان امروز بدان��د؛ حاال انکه از‬ ‫نزدی��ک دیده‪ ،‬می داند؛ اگرچه بعضی از انها هم‬ ‫دچار فراموش��ی می ش��وند و راه را کج می روند و‬ ‫حرکت را عوض می کنند‪ ،‬اما عمده نگاه بنده به‬ ‫جوان ها است‪ .‬جوان امروز بداند که چه کارهایی‬ ‫انجام گرفته که این پایه این جور مستحکم شده‬ ‫و می تواند نظام جمهوری اس�لامی با سربلندی‬ ‫احس��اس افتخار بکند‪ .‬این یک نکته است‪ .‬نکته‬ ‫دوم در مورد کارهای عمرانی و مانند اینها است؛‬ ‫خ��ب بله‪ ،‬کارهای عمرانی زی��ادی انجام گرفته‬ ‫منته��ا در مناط��ق ُک��ردی عقب ماندگی وجود‬ ‫داش��ته؛ این یک سیاست غلطِ معیوب در رژیم‬ ‫طاغ��وت بوده که فکر می کردند باید این جوری‬ ‫عمل بکنند؛ البته بی اعتنایی به مصالح ملی هم‬ ‫ک��ه در ان رژیم ب��وده‪[ .‬لذا] عقب ماندگی وجود‬ ‫دارد؛ این عقب ماندگی ها را باید ش��ماها جبران‬ ‫کنید‪ .‬اینکه گفته می ش��ود که ما سفارش کنیم‪،‬‬ ‫ما سفارش می کنیم‪ ،‬حرفی نداریم؛ شما نامه تان‬ ‫را بدهید‪ ،‬انچه به نظرتان می اید بنویسید در ان‬ ‫نامه‪ ،‬ما به مس��ئوالنش ارجاع می کنیم‪ ،‬سفارش‬ ‫ه��م می کنیم‪ ،‬تاکید هم می کنیم‪ ،‬منتها کننده‬ ‫کار‪ ،‬ش��ما مسئوالن هستید؛ یعنی مجریان کار‪،‬‬ ‫شما هستید؛ دستگاه رهبری که مجری نیست‪،‬‬ ‫دستگاه اجرایی نیست؛ مجری‪ ،‬شما هستید‪».‬‬ ‫ظریف با تاکید بر شکایت به سازمان ملل متحد عنوان کرد‪:‬‬ ‫ما به دنبال جنگ نیستیم‬ ‫تع��رض هوایی به حریم جمهوری اس�لامی‪،‬‬ ‫گران ترین پهپاد ایاالت متحده امریکا را زمین گیر‬ ‫کرد تا بار دیگر‪ ،‬خط قرمز مرزهای ایران‪ ،‬به کاخ‬ ‫س��فید تذکر داده شود‪ .‬ساعت ‪ ۱۴‬دقیقه بامداد‬ ‫پنجش��نبه ب��ه وقت تهران‪ ،‬پدافن��د نیروی هوا‬ ‫فضای س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی‪ ،‬پهپاد‬ ‫متجاوز «گلوبال هاوک» را در مقابل منطقه کوه‬ ‫مبارک استان هرمزگان هدف قرار داد و سرنگون‬ ‫کرد‪ .‬تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسالمی با‬ ‫واکنشتندومحکومیتشدیدوزارتامورخارجه‬ ‫همراه بود‪ .‬سیدعباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه ضمن اعتراض ش��دید به این گونه‬ ‫اقدام های تجاوزکارانه و تحریک امیز اعالم کرد‪:‬‬ ‫نس��بت به ورود غیرقانونی و تجاوزکارانه هر نوع‬ ‫شیء و پرنده متجاوز خارجی به اسمان کشور و‬ ‫هرگونه تجاوز به قلمرو جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و نقض حریم های ان قاطعانه هشدار می دهیم و‬ ‫تمامی مسئولیت عواقب ان را متوجه تجاوزکاران‬ ‫می دانیم‪.‬‬ ‫توییت��ر‪ ،‬به تعرض ی��ک پهپاد متجاوز امریکایی‬ ‫به فضای س��رزمینی ایران واکنش نش��ان داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا وزیر امور خارجه کش��ورمان در‬ ‫صفح��ه توییت��ر خود در این باره نوش��ت‪ :‬ایاالت‬ ‫متح��ده علی��ه ایران تروریس��م اقتص��ادی راه‬ ‫انداخت��ه‪ ،‬علیه ما اقدام ه��ای پنهانی انجام داده‬ ‫و اکنون به قلمرو ما دس��ت درازی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ما به دنبال جنگ نیستیم اما غیورانه از اسمان‪،‬‬ ‫زمی��ن و اب ه��ای خود دفاع خواهیم کرد‪ .‬ما این‬ ‫تجاوزگ��ری جدی��د را به ملل متحد خواهیم برد‬ ‫و نش��ان خواهی��م داد که ای��االت متحده درباره‬ ‫اب ه��ای بین المللی دروغ می گوید‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظری��ف همچنی��ن با انتش��ار تویی��ت دیگری‪،‬‬ ‫جزئیات بیشتری درباره سقوط پهپاد امریکایی‬ ‫در اسمان کشورمان ارائه داد‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان در این توییت عالوه بر ارائه مختصات‬ ‫محل سقوط این پهپاد‪ ،‬دو نقشه را منتشر کرده‬ ‫که نش��ان می دهد این پهپاد پس از نقض حریم‬ ‫هوایی ایران‪ ،‬هدف قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تخت روانچ��ی‪ ،‬نماین��ده دائ��م‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در س��ازمان ملل‪ ،‬در‬ ‫نامه ای به انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل این سازمان‬ ‫که نس��خه ای از ان برای رئیس ش��ورای امنیت‬ ‫س��ازمان ملل نیز ارس��ال ش��ده‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫اقدام پس از اخطارهای مکرر به پهپاد یادش��ده‬ ‫و براس��اس حق ذاتی ایران در دفاع مش��روع از‬ ‫خود براس��اس ماده ‪ ۵۱‬منش��ور س��ازمان ملل‪،‬‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬تخت روانچی با بیان اینکه‬ ‫کش��ورمان به دنبال جنگ نیست‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫عین حال ایران حق مس��لم خود را برای اتخاذ‬ ‫هرگون��ه اق��دام الزم در مقابل نقض س��رزمین‬ ‫خ��ود محف��وظ می دارد و مصمم اس��ت قاطعانه‬ ‫از مرزه��ای هوای��ی‪ ،‬اب��ی و خاکی خویش دفاع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران نیز در صفحه خود در‬ ‫کیوان خس��روی‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای عالی‬ ‫امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران نیز بر دفاع‬ ‫سید عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر امور‬ ‫خارجه کش��ورمان نیز در تماس فوری با س��فیر‬ ‫‹ ‹از زمی�ن و اب ه�ای خ�ود دف�اع‬ ‫می کنیم‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری خطاب به امریکا‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس ادعای امریکا برجام وسیله ای‬ ‫ب��رای حل مش��کالت و مس��ائل جهانی بود و‬ ‫مش��کالت را می توان با زبان دیپلماس��ی حل‬ ‫کرد‪ ،‬حاال چه اتفاقی افتاده که کنار کشیدید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬اس��حاق جهانگیری‬ ‫در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬هدف امریکا از‪ ،‬از هم پاش��اندن اقتصاد‬ ‫‹ ‹شکایت به سازمان ملل‬ ‫ای��ران از حری��م هوایی خ��ود تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫تهران از امریکا به دلیل تجاوز نظامی‪ ،‬به سازمان‬ ‫ملل متحد شکایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشورمان به دنبال جنگ نیست‬ ‫‹ ‹اعتراض به سفیر سوئیس‬ ‫شرایط کشور بسیار ویژه است‬ ‫ایران این بود که زندگی مردم را س��خت کند‬ ‫تا مردم دس��ت به حرکات اعتصابی بزنند و به‬ ‫تعبی��ر خود نظام را از داخل از هم متالش��ی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری در بخ��ش‬ ‫دیگری از س��خنان خود خطاب به مس��ئوالن‬ ‫گف��ت‪ :‬باید ج��دی وارد صحنه ش��د و اقدام‬ ‫کرد چراکه ش��رایط کش��ور ش��رایطی بسیار‬ ‫ویژه اس��ت و باید ش��رایط در جلس��ات برای‬ ‫اگاهی مدیران تش��ریح شود‪ .‬همه مسئوالن‬ ‫در جریان مش��کالت هستند و اطالعات کافی‬ ‫در ای��ن زمینه ها دارند ام��ا گاهی در حل این‬ ‫مشکالت نیاز به گرفتن تصمیم هایی است که‬ ‫در انها پیش نیازهایی مطرح است‪.‬‬ ‫به گفته جهانگیری‪ ،‬بودجه عمومی کش��ور‬ ‫‪ ۴۴۰‬هزار میلیارد تومان است که از این مقدار‬ ‫سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع امریکا‪،‬‬ ‫اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران به دولت‬ ‫امریکا به دلیل تعرض به حریم هوایی کشورمان‬ ‫را به وی ابالغ کرد و گفت‪ :‬مدارک انکارناپذیری‬ ‫مبن��ی بر حض��ور این پهپاد در فضای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران وجود دارد و حتی قطعاتی از الشه‬ ‫این پهپاد در اب های س��رزمینی ایران به دس��ت‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار به هرگونه اقدام نسنجیده‬ ‫مع��اون وزیر امور خارجه کش��ورمان با تاکید‬ ‫دوباره بر اینکه جمهوری اسالمی ایران خواهان‬ ‫جنگ و درگیری در منطقه خلیج فارس نیست‪،‬‬ ‫نس��بت به هرگون��ه اقدام نس��نجیده نیروهای‬ ‫امریکایی در منطقه هشدار داد و گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در دفاع از اب و خاک خود قاطعانه‬ ‫عمل می کند و لحظه ای درنگ نخواهد کرد‪ .‬در‬ ‫همین حال رویترز گزارش داد‪ :‬امانوئل مکرون‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به سرنگونی‬ ‫پهپ��اد متجاوز امریکایی خواس��تار ارامش همه‬ ‫طرف ها ش��د‪ .‬مکرون که پس از نشست اتحادیه‬ ‫اروپا در بروکسل با خبرنگاران صحبت می کرد‪،‬‬ ‫بر کاهش تنش ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد تومان درامد ناشی از‬ ‫فروش نفت پیش بینی شده که در حقیقت ارز‬ ‫مورد نیاز کش��ور از طریق نفت تامین می شده‬ ‫است‪ .‬در حوزه پتروشیمی حدود ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫دالر و گاهی تا ‪ ۱۵‬میلیارد دالر‪ ،‬بخش فلزات‬ ‫و صنای��ع معدن��ی حدود ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر و‬ ‫میعان��ات گازی در ح��د باالیی صادرات انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حفظ تولید یک وظیفه جهادی است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در س��فر به‬ ‫اس��تان اذربایجان غربی از مرز کیله سردشت و‬ ‫تمرچین پیرانش��هر بازدید کرد و در جلساتی با‬ ‫فعاالن اقتصادی در سردشت‪ ،‬ارومیه و پیرانشهر‬ ‫در جریان مهم ترین مس��ائل و مش��کالت انها‬ ‫قرار گرفت‪ .‬رحمانی در این دیدارها بر سیاست‬ ‫دولت در کنترل نرخ کاالها با استفاده از تعرفه‬ ‫تاکی��د کرد و خواس��تار برنامه ریزی روی مازاد‬ ‫تولید در حوزه صادرات شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور باید‬ ‫در مقابل تولید مس��ئوالنه تر عمل کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک ه��ا به بهانه وص��ول طلب نباید هیچ واحد‬ ‫تولیدی را تعطیل کنند‪ .‬وی با اشاره به فرموده‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب‪ ،‬افزود‪ :‬حف��ظ وضعیت‬ ‫موجود تولید در کارخانه ها و واحدهای تولیدی‬ ‫یک وظیفه جهادی است‪ .‬رحمانی با اعالم اینکه‬ ‫فرمایش رهبر معظم انقالب نصب العین اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬تامین اولویت ه��ای رونق تولید‬ ‫یعن��ی مواد اولیه‪ ،‬نقدینگی و بازار مصرف را در‬ ‫دستور کار داریم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ا بیان اینکه در کنار تولیدکنندگان هس��تم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬خود را مس��ئول تولید می دان��م و از ‪7‬‬ ‫محور کاری تدوین ش��ده امسال مان یک محور‬ ‫همین رونق تولید اس��ت‪ .‬رحمانی با اش��اره به‬ ‫اعتبارات اش��تغال روستایی که دولت به فرمان‬ ‫رهبر معظم انق�لاب تخصیص داده‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن بودجه ها و منابع باید با اولویت‪ ،‬تقس��یم‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی با یاداوری‬ ‫اینکه مرزکیله ج��زو مهم ترین موارد مذاکرات‬ ‫م��ا با عراقی ها بوده‪ ،‬گفت‪ :‬با عراقی ها در زمینه‬ ‫گذرگاه ها و مناطق مرزی رس��می و غیررسمی‬ ‫و ایج��اد ش��هرک های صنعت��ی مش��ترک به‬ ‫توافق های��ی رس��یدیم و در ان مذاکرات درباره‬ ‫اینکه کیله تبدیل به مرز رسمی شود‪ ،‬مذاکرات‬ ‫و بحث ها و تبادل نظر زیادی ش��د‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اولویت های کاری امسال‬ ‫در حوزه رونق تولید‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��تین وظیفه و‬ ‫اولویت ما حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال‬ ‫اس��ت و بانک ها به بهانه وصول طلب نباید هیچ‬ ‫واحد تولیدی را تعطیل کنند‪ .‬این عضو کابینه‬ ‫دول��ت دوازدهم ادامه داد‪ :‬در حوزه صادرات نه‬ ‫روی م��واد غذای��ی بلکه روی م��ازاد تولیدمان‬ ‫بای��د برنامه ریزی ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه در‬ ‫واردات ب��ا تعهدات ارزی جای نگرانی نیس��ت‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬روی واردات در مقابل صادرات هم‬ ‫می توانی��م کار کنیم‪ .‬رحمانی با تاکید بر اینکه‬ ‫سیاست ما کنترل نرخ کاالها با استفاده از تعرفه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع ثبت سفارش پیله وری و‬ ‫تعاونی های مرزنش��ینان باید مورد بررسی قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬رضا رحمانی همچنی��ن در گفت وگو با‬ ‫خبرنگاران در حاشیه جلسه با فعاالن اقتصادی‬ ‫در پیرانش��هر تصریح ک��رد‪ :‬اگر نوع نگاه مان به‬ ‫مس��ائل تغییر کند‪ ،‬مردم هم پای کار خواهند‬ ‫امد و حضور مردم معادالت را در شرایط کنونی‬ ‫به نفع ما رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به‬ ‫برنامه های این وزارتخانه در س��ال رونق تولید‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬افزایش ص��ادرات به ویژه ص��ادرات به‬ ‫کشورهای همسایه‪ ،‬اولویت و پروژه ویژه امسال‬ ‫در حوزه تجارت اس��ت ک��ه یکی از راهکارهای‬ ‫اصلی رونق تولید نیز به ش��مار می رود‪ .‬رحمانی‬ ‫ب��ا تاکی��د بر اینکه ه��دف دولت فعال ش��دن‬ ‫مرزه��ای صادراتی‪ ،‬ایج��اد درامد برای مردم و‬ ‫تامین نیازهای کش��ور اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬روابط‬ ‫ما با کش��ورهای همس��ایه در حال گسترش و‬ ‫س��رمایه گذاری ها در حال افزایش اس��ت و در‬ ‫ح��ال حاضر ب��رای ایجاد دو ش��هرک صنعتی‬ ‫مشترک با عراقی ها تفاهم کردیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نیویورک تایم��ز ب��ه نق��ل از مناب��ع‬ ‫گوناگون دولتی امریکا که از انها نام نبرده‪ ،‬نوش��ته‬ ‫دونالد ترامپ دس��تور حمله ب��ه نقاطی در داخل‬ ‫خ��اک ایران را صادر کرده بود اما پس از مش��ورت‬ ‫با دس��تیاران و مذاکره فش��رده با رهبران کنگره و‬ ‫سرنگونی پهپاد جاسوسی امریکا ازسوی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تصمیم خود را تغییر داد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��ازمان ف��درال هوان��وردی امریکا در‬ ‫فرمانی اضطراری‪ ،‬پرواز هواپیماهای مس��افربری‬ ‫این کش��ور بر فراز اب های ایران در خلیج فارس و‬ ‫تنگه هرمز را ممنوع کرده اس��ت‪ .‬این تصمیم پس‬ ‫از ان اتخاذ ش��د که ایران یک پهپاد متجاوز امریکا‬ ‫را که وارد حریم این کشور شده بود‪ ،‬سرنگون کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��نای امریکا ب��ا وصف ترکیب اکثریت‬ ‫جمهوریخ��واه‪ ،‬با تصویب ‪ 3‬قطعنامه به جلوگیری‬ ‫از فروش س�لاح به عربستان‪ ،‬امارات متحده عربی‬ ‫و اردن رای داد‪ .‬دونالد ترامپ اردیبهش��ت با اعالم‬ ‫وضعیت اضط��راری باعنوان «تهدی��د ایران برای‬ ‫عربستان س��عودی»‪ ،‬بدون کس��ب مجوز کنگره‬ ‫با ف��روش ‪ 8‬میلیارد دالری تس��لیحات امریکا به‬ ‫عربستان موافقت کرده بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬خالد بن س��لمان‪ ،‬مع��اون وزیر دفاع‬ ‫عربس��تان در صفح��ه توییتر خود نوش��ت‪ :‬امروز‬ ‫س��عادت دیدار با برایان هوک‪ ،‬نماینده ویژه امریکا‬ ‫در امور ایران را داش��تم و درباره اخرین تحوالت و‬ ‫تالش ها برای مقابله با فعالیت های ایران که امنیت‬ ‫و ثب��ات منطقه را تهدید می کند بحث و تبادل نظر‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬الکس��اندر ش��رین‪ ،‬معاون اول کارگروه‬ ‫دفاعی دومای روس��یه گفت‪ :‬باتوج��ه به تصمیم‬ ‫امریکا مبنی بر ارسال ناوگان با سامانه «پاتریوت»‬ ‫به خاورمیانه‪ ،‬ایران به سامانه دفاع ضدهوایی «اس‬ ‫‪ »۴۰۰‬نیاز دارد‪.‬‬‫ایرنا‪ -‬مقامات رس��می هند اعالم کردند ادامه‬ ‫واردات نف��ت از ای��ران و همچنین خرید س��امانه‬ ‫موش��کی اس ‪ ۴۰۰‬از روس��یه از جمله موضوعات‬ ‫اصل��ی مورد گفت وگو با مای��ک پومپئو‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه امریکا در سفر پیش رو به دهلی خواهد بود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬اتحادیه اروپا در بیانی��ه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫کمیسیون مش��ترک برنامه جامع اقدام مشترک‬ ‫(برجام) ‪ ۷‬تیر در وین تشکیل جلسه خواهد داد‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور خارج�ه‪-‬‬ ‫سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس برجام‪ ،‬نشس��ت های‬ ‫عادی کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان‬ ‫وزیر و مدیران سیاس��ی باید به ط��ور فصلی برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت امور خارجه روس��یه اعالم کرد‪:‬‬ ‫گفت وگ��وی تلفن��ی س��رگئی الوروف و ژان ای��و‬ ‫لودری��ان به ابتکار طرف فرانس��وی انجام ش��د‪ .‬دو‬ ‫طرف در ای��ن مذاکره تلفنی درباره وضعیت ایران‪،‬‬ ‫اوضاع لیبی و بحران اوکراین گفت وگو وتبادل نظر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رئیس دفتر وزیر خارجه پیش��ین امریکا‬ ‫گف��ت واکنش دونال��د ترامپ به س��رنگونی پهپاد‬ ‫متجاوز امریکا نش��انه تالش برای کاستن از سطح‬ ‫درگیری با ایران اس��ت‪ ،‬زی��را به خوبی می داند که‬ ‫جن��گ در خاورمیانه برای وی در داخل گران تمام‬ ‫می ش��ود و کمک��ی به انتخاب دوب��اره او نمی کند‪.‬‬ ‫سرهنگ لری ویلکرس��ون افزود‪ :‬ترامپ عالقه ای‬ ‫ب��ه درگیری نظامی ن��دارد‪ .‬او در نقطه مقابل جان‬ ‫بولت��ون و مایک پمپئو ق��رار دارد که دنبال کاربرد‬ ‫زور علیه ایران هستند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬ال ثانی‪ ،‬وزیر امورخارجه قطر با تاکید بر‬ ‫اینکه از جامعه جهانی می خواهیم که کمک کنند‬ ‫اختالف ه��ا و تنش های اخیر میان ایران و امریکا از‬ ‫طریق گفت وگو حل و فصل و از تاثیرات این بحران‬ ‫بر منطقه خلیج فارس و امنیت ان جلوگیری شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬موضع قطر درباره این بحران ها ثابت اس��ت و‬ ‫همواره ب��ر حل انها از طریق گفت وگوی س��ازنده‬ ‫تاکید دارد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزیران امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران و ترکیه در اصفهان دیدار کردند‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظری��ف و مول��ود چ��اووش اوغل��و دور نخس��ت‬ ‫گفت وگوه��ای خ��ود را به طور خصوص��ی برگزار‬ ‫کردن��د‪ .‬به گفته ظریف مرحل��ه دوم تصمیم ایران‬ ‫در زمینه کاهش تعه��دات کاهش برجامی ‪16‬تیر‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ش��بکه تلویزیونی المیادی��ن لبنان روز‬ ‫جمعه گزارش داد‪ :‬نشس��ت ش��ورای امنیت ملی‬ ‫امریکا ش��اهد ش��کاف عمی��ق در زمینه چگونگی‬ ‫برخورد با ایران است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫با واقعیت ها چه کنیم‬ ‫(قسمت دوم)‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫«بادسان» به‪‎‬عنوان‬ ‫خودرو ملی احیا شود‬ ‫ابداع ابزار بانکی‬ ‫برای مهار کوچ طبقاتی‬ ‫رفع مشکل تامین اب‬ ‫اشامیدنی تابستان از‬ ‫طریق یک شبکه اب رسانی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد است هیچ بنگاهی به دلیل بدهی نباید تعطیل شود‬ ‫حمایت از کارخانه های بدهکار با چه هزینه ای؟‬ ‫‹ ‹زمان هزینه ها را افزایش می دهد‬ ‫س��یدعبدالوهاب س��هل ابادی‪،‬‬ ‫رئی��س خان��ه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ای��ران در ای��ن زمینه به‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا اینک��ه بارها از‬ ‫س��وی مس��ئوالن تاکید شده که‬ ‫بانک ها واحدهای تولیدی بدهکار‬ ‫را تعطی��ل نکنن��د‪ ،‬هنوز ش��اهد‬ ‫‹ ‹بدهی بانکی تبدیل به ارزش نشود‬ ‫محم��د وطن پ��ور‪ ،‬کارش��ناس و‬ ‫تحلیلگر مس��ائل اقتصادی درباره‬ ‫جب��ران بدهی های بخ��ش مولد‬ ‫اقتصاد ب��ه بانک ها در گفت وگو با‬ ‫مطرح ک��رد‪ :‬اینکه بانک ها‬ ‫از طل��ب خ��ود دس��ت بردارند و‬ ‫تولیدکنندگان��ی که نتوانس��ته اند‬ ‫بدهی ه��ای خ��ود را در زمان مش��خص پرداخ��ت کنند‪،‬‬ ‫موضوعی نیس��ت که بتوان برای ان یک نسخه تک خطی‬ ‫نوشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای هر نوع معافی��ت‪ ،‬تخفیف یا حمایت‬ ‫برای بازپرداخت باید این موضوع لحاظ شود که در همین‬ ‫شرایط اقتصادی واحدهای دیگری هستند که بدهی های‬ ‫خود را بر اس��اس زمان بندی مشخص می پردازند‪ .‬یکی از‬ ‫سیاس��ت هایی که متاسفانه در کش��ور ما عادی شده این‬ ‫است که از بی نظمی مالی به دلیل اهمیت اشتغال حمایت‬ ‫می کنیم و بنگاه هایی که در همین ش��رایط توانس��ته اند‬ ‫صادرات هم داش��ته باش��ند و محصوالت مناس��بی را به‬ ‫یادداشت‬ ‫سرنوشت زیان انباشته و زنجیره ارزش در ادغام‬ ‫سعید باستانی‪ /‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش�ورای اسالمی‪ :‬حمایت‬ ‫از بنگاه ه��ای بدهکار به نظام بانکی سیاس��تی‬ ‫نیست که تنها در ایران مطرح باشد‪ .‬در جریان‬ ‫بحران های مال��ی و اقتصادی دنیا این موضوع‬ ‫بارها رخ داده و برخی از دولت ها توانسته اند با‬ ‫سیاست های مناسب هم اسیب به نظام بانکی‬ ‫را کاه��ش دهن��د و مانع خروج ی��ک بنگاه از‬ ‫چرخه اقتصاد شوند‪ .‬از جمله سیاست هایی که‬ ‫در این زمینه می تواند به بنگاه ها و نظام بانکی‬ ‫کمک بسیاری کند‪ ،‬تجمیع واحدهای صنعتی‬ ‫است‪ .‬در بسیاری از موارد از تجمیع واحدهای‬ ‫بدهکار این گونه برداش��ت می ش��ود که زیان‬ ‫انباش��ته بنگاه ها با هم جمع ش��ده و منجر به‬ ‫افزایش بدهی می ش��ود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫شیوه هایی در ادغام وجود دارد که ظرفیت های‬ ‫اقتصادی بیشتری نس��بت به زیان‬ ‫انباشته ایجاد می کند‪.‬‬ ‫اگ��ر مس��ئوالن اس��تانی بتوانند‬ ‫جزئیات و ش��یوه تولی��د بنگاه های‬ ‫زیانده خ��ود را اعالم کنند‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ا تجمیع چند واحد زنجیره ارزش‬ ‫را تقوی��ت کرد‪ .‬در این ش��رایط هم‬ ‫بنگاه ها روی پا می مانند و هم بخش بیش��تری‬ ‫از زنجیره ارزش کامل می شود‪ .‬در این شرایط‬ ‫طبیعی اس��ت که ت��وان بنگاه ب��رای پرداخت‬ ‫بده��ی ش��بکه بانکی نی��ز افزای��ش می یابد‪.‬‬ ‫بسیاری از بنگاه های اقتصادی امروزه به دنبال‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش هس��تند تا بتوانند سهم‬ ‫خ��ود را از ب��ازار افزایش دهن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که واحدهای کوچک مانن��د پازل های‬ ‫تکه تک��ه زنجیره ارزش از یکدیگر جدا افتاده و‬ ‫به مرور زمان تبدیل به بنگاه بدهکار‬ ‫ش��ده اند‪ .‬اتصال ای��ن واحدها به یک‬ ‫دیگ��ر می توان��د تصویر مناس��بی را‬ ‫زنجیره ارزش و س��وددهی به اقتصاد‬ ‫ای��ران نش��ان ده��د‪ .‬این سیاس��ت‬ ‫می توان��د در ادامه توس��عه اقتصادی‬ ‫کشور نیز فواید بسیاری داشته باشد‪.‬‬ ‫از جمله نیازهایی که در اجرای این سیاس��ت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬عالوه بر رفع موانع قانونی و کاهش‬ ‫بروکراس��ی نیاز به بررس��ی جام��ع واحدهای‬ ‫صنعتی مشکل دار‪ ،‬دارد‪ .‬در شرایط کنونی توان‬ ‫این شیوه بررسی به لحاظ هزینه و دانش فنی‬ ‫از بخش خصوص��ی برنمی اید‪ .‬بر این مبنا اگر‬ ‫دولت بتواند این هزینه ها و بررسی ها را پوشش‬ ‫ده��د‪ ،‬می توان به تجمیع بنگاه ه��ای زیانده و‬ ‫بدهکار با هدف تکمیل زنجیره ارزش پرداخت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امی�ر مه�رزاد‪« :‬نظام بانکی کش��ور در مقاب��ل تولید‬ ‫مسئوالنه تر عمل کند و بانک ها به بهانه وصول طلب نباید‬ ‫هی��چ واحد تولی��دی را تعطیل کنند‪ .‬نخس��تین وظیفه و‬ ‫اولویت ما حفظ وضعیت موجود تولید و اش��تغال اس��ت و‬ ‫بانک ه��ا به بهانه وصول طل��ب نباید هیچ واحد تولیدی را‬ ‫تعطی��ل کنند‪ .‬تامین اولویت های رون��ق تولید یعنی مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬نقدینگی و بازار مصرف را در دس��تور کار داریم‪ .‬در‬ ‫کنار تولیدکنندگان هس��تم‪ .‬خود را مسئول تولید می دانم‬ ‫و از ‪ ۷‬مح��ور کاری تدوین ش��ده برای امس��ال یک محور‬ ‫رونق تولید است‪».‬‬ ‫این بخش��ی از اخرین گفته های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در راس��تای حمایت و حفظ تولید و اشتغال است‪.‬‬ ‫هرچند که موض��وع جلوگیری از تعطیل��ی کارخانه ها به‬ ‫دلیل بده��ی بانکی بحث جدیدی نیس��ت و پیش از این‬ ‫نیز بارها درباره ان گفته و ش��نیده شده اما شرایط کنونی‬ ‫به گونه ای است که اهمیت این موضوع را دوچندان کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در جریان بررس��ی تعطیل��ی بنگاه های تولیدی به دلیل‬ ‫بدهی بانکی‪ ،‬فعاالن و مسئوالن بانکی از یک سو معتقدند‬ ‫بانک ها نبای��د واحدهای تولیدی را ب��ه این دلیل تعطیل‬ ‫کنن��د و از س��وی دیگر‪ ،‬هنوز س��از کار مش��خصی برای‬ ‫پرداخ��ت بدهی بنگاه ه��ای تولیدی در نظر گرفته نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع باعث شده تا توان بانک ها در پرداخت‬ ‫تس��هیالت و س��پرده کاهش یابد‪ .‬بدیهی است در صورتی‬ ‫که این توان بیش از ش��رایط کنونی کاهش یابد مشکالت‬ ‫عمیق تری در نظام بانکی کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫هستیم که این کار انجام می شود‪ .‬یک بنگاه تولیدی برای‬ ‫اینکه بتوان��د بدهی خود را بپردازد بای��د تولید و فروش‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬در این صورت بنگاه ها می توانند هزینه های‬ ‫تولید را پوش��ش دهن��د و برای پرداخ��ت بدهی خود به‬ ‫بانک ها نیز اقدام کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که با تعطیلی‬ ‫بنگاه ه��ا ظرفیت اش��تغال از بین رفت��ه و نمی توان برای‬ ‫پرداخ��ت بدهی ه��ا برنامه ریزی ک��رد‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬در‬ ‫بسیاری از موارد‪ ،‬دارایی بنگاه های تولیدی به اندازه بدهی‬ ‫انها به نظام بانکی نمی ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در بدترین‬ ‫ش��رایط اگر بانکی مس��یر تولید را متوقف کند و اموال و‬ ‫دارای��ی بنگاه ها را ب��ه ازای طلب خود ب��ردارد‪ ،‬همچنان‬ ‫بخشی از بدهی تولیدکننده به شبکه بانکی باقی می ماند‪.‬‬ ‫وی ب��ه این پرس��ش که راه��کار ش��رایط کنونی را در‬ ‫چه سیاستی می بینید‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬این مشکلی است که‬ ‫متاس��فانه بخشی از ان به سیاس��ت های اشتباه دولت در‬ ‫طول س��ال های گذشته مربوط می ش��ود و بخشی از ان‬ ‫نیز به دلیل ضعف مدیریتی بنگاه ها اس��ت‪ .‬به هر س��وی‬ ‫متولی بخش صنعت در عرصه سیاست گذاری دولت است‬ ‫و دولت باید راهی برای این مشکل در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫س��هل ابادی توضیح داد‪ :‬از جمله سیاس��ت هایی که در‬ ‫ای��ن زمینه می توان در نظر گرف��ت‪ ،‬فریز بدهی بنگاه های‬ ‫تولیدی اس��ت‪ .‬پی��ش از این نیز بارها بح��ث فریز بدهی‬ ‫مطرح شده بود‪ .‬پس از بروز مشکالت نقدینگی و سرمایه‬ ‫در گ��ردش در س��ال ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬با فریز بده��ی مالیاتی به‬ ‫مدت ‪ 2‬سال می توانستیم بخش قابل توجهی از مشکالت‬ ‫بنگاه ه��ای تولی��دی را برطرف کنیم‪ .‬در س��ال های پس‬ ‫از برجام رش��د اقتص��ادی و صنعتی مثبت ش��د و برخی‬ ‫از بنگاه های تولیدی توانس��تند مش��کالت خود را تا حد‬ ‫زیادی برطرف کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬با خروج امریکا از برجام‬ ‫و اغاز سیاست های متولی اش��تباه دولت‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫اس��یب های بس��یاری دیدند و امروزه این مشکل با فریز‬ ‫دوساله بدهی بانکی برطرف می شود‪.‬‬ ‫رئی��س خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه‬ ‫گذش��ت زمان هزینه جبران زیان بنگاه ه��ای تولیدی را‬ ‫افزایش می دهد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این هزینه ای اس��ت که باید‬ ‫تامی��ن مال��ی ان را دولت به مدت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال برعهده‬ ‫بگی��رد‪ .‬هرچه این موضوع به اینده موکول ش��ود‪ ،‬هزینه‬ ‫ان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت دولت باید برای برون رفت از ش��رایط‬ ‫کنون��ی چاره ای اساس��ی بیندیش��د‪ .‬بر ف��رض که تمام‬ ‫مش��کالت بین المللی کش��ور برطرف ش��ود بس��یاری از‬ ‫تولیدکنن��دگان به دلیل کیفیت‪ ،‬ش��یوه تولی��د‪ ،‬فرایند‬ ‫و دان��ش ان��دک نمی توانند با کش��ورهای دیگ��ر ارتباط‬ ‫مناس��بی داشته باشند‪ .‬ش��رایط تولید در کشور این گونه‬ ‫نیس��ت که بگوییم اگر مشکالت بین المللی برطرف شود‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان با صادرات می توانند توان از دس��ت رفته‬ ‫خود را جبران کنند‪ .‬در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته ش��اهد کاهش‬ ‫ش��دید قدرت تولید در بنگاه های برجس��ته و مهم کشور‬ ‫بودیم و متاسفانه این مسیر ادامه دارد‪.‬‬ ‫برای هر نوع معافیت‪ ،‬تخفیف یا حمایت برای بازپرداخت باید این موضوع‬ ‫لحاظ ش��ود که در همین ش��رایط اقتص��ادی واحدهای دیگری هس��تند که‬ ‫بدهی های خود را بر اساس زمان بندی مشخص می پردازند‬ ‫تولید می رسانند‪ ،‬سهمی از حمایت های دولت ندارند‪.‬‬ ‫وطن پ��ور معتقد اس��ت دولت مش��وق های صادراتی را‬ ‫پرداخت نمی کن��د و بنگاه هایی که با هزینه های بس��یار‬ ‫باال توانس��ته اند چرخ تولید را نگه دارند از حمایت بی بهره‬ ‫می مانن��د اما ب��رای حمای��ت از بنگاه های بده��کار باید‬ ‫برنامه ریزی مش��خصی وجود داش��ته باش��د‪ .‬این موضوع‬ ‫رعایت انصاف را رد می کند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بنگاه های‬ ‫بده��کار نیز در بس��یاری از موارد به دلیل سیاس��ت های‬ ‫اش��تباه دولت دچار خسارت ش��ده اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دولت‬ ‫باید در جریان حمایت از این بنگاه ها به گونه ای عمل کند‬ ‫که بدهی به نظام بانکی تبدیل به یک راهکار برای گریز از‬ ‫پرداخت بدهی ها نشود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید در نظر داشت که‬ ‫برخی از واحدهای صنعتی با هزینه بس��یار زیاد به مدت‬ ‫بسیار کم می توانند دوباره وارد مدار شوند‪ .‬شرایط کنونی‬ ‫کش��ور به گونه ای نیست که بتوان ریسک هزینه حمایت‬ ‫را در ای��ن ش��رایط افزای��ش داد‪ .‬بر این مبن��ا حمایت ها‬ ‫باید ب��ه گونه ای باش��د که واحده��ای تولی��دی بتوانند‬ ‫مس��یر خود را ادامه دهند و در راس��تای توس��عه حرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫واحدهای��ی که فرس��ودگی بی��ش از حد و مش��کالت‬ ‫عمیق ت��ری دارند باید جزء به جزء بررس��ی ش��وند و در‬ ‫صورت موافقت کارشناس��ان وارد فهرست بنگاه های مورد‬ ‫حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫سم مهلک‬ ‫برای توسعه‬ ‫صنعتی‬ ‫زمانی برای صنعت خودرو بیش از یک میلیون نیروی کار خارجی وارد می شد‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بدا به حال‬ ‫کشوری که‬ ‫صنعتگر ان‬ ‫واسطه گر و دالل‬ ‫شود‬ ‫علت‬ ‫عقب‪‎‬افتادگی و‬ ‫پسرفت ما در‬ ‫بخش خودروهای‬ ‫تجاری تغییرات‬ ‫متعدد مدیریتی‬ ‫است که‬ ‫می‪‎‬توان گفت‬ ‫به‪‎‬طورمتوسط هر‬ ‫‪ ۲‬سال یک بار‬ ‫یک مدیرعامل‬ ‫عوض می شود‬ ‫خبر‬ ‫در دولت نهم‬ ‫و دهم به جای‬ ‫ادامه تولید‬ ‫بادسان‪ ،‬از چین‬ ‫فوتون را وارد‬ ‫کردند‬ ‫فرس��ودگی ناوگان خودروهای سنگین و فوق‪‎‬سنگین‬ ‫کشور بر کسی پوشیده نیست‪ .‬به‪‎‬طوری‪‎‬که براساس برنامه‬ ‫طرح شده از سوی دولت در سال ‪ ،۹۶‬باید حدود ‪۲۰۲‬هزار‬ ‫خ��ودرو تولی��د و تامین و جایگزی��ن خودروهای تجاری‬ ‫فرس��وده کشور ش��ود‪ .‬این امر مهم به سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) محول و قراردادهایی در‬ ‫همین راس��تا با برخی کشورهای خارجی از جمله برزیل‬ ‫منعقد شد‪ .‬اغاز دور جدید تحریم ها(مرداد‪ )۹۷‬روند کار‬ ‫را با چالش‪‎‬هایی همراه کرد‪ .‬در بخش خودروهای سبک‬ ‫اقدام های مناسبی در راستای خودکفایی در دست انجام‬ ‫اس��ت که از ان جمله می‪‎‬توان به برگزاری نمایشگاه های‬ ‫دائمی قطعات ارزبر مورد نیاز در شرکت های خودروسازی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬در حوزه کش��نده‪‎‬ها نیز ایران پیش��ینه چند‬ ‫دهه‪‎‬ای دارد و در این راس��تا اقدام هایی انجام شده است‪.‬‬ ‫س��یروس سعادتی یکی از پیشکسوتان صنعت خودرو در‬ ‫ن در گفت وگو با‬ ‫حوزه خودروهای سنگی ‪‎‬‬ ‫به تولید‬ ‫کامیون��ت بومی اش��اره و عنوان می کن��د که صنعتگران‬ ‫توانس��ته اند با اتکا ب��ه توان داخل‪ ،‬قطع��ات این خودرو‬ ‫نیمه‪‎‬سنگین را تا ‪۹۰‬درصد در داخل تولید و تامین کنند‪.‬‬ ‫اما در نهایت فوتون چینی جایگزین ان ش��د‪ ،‬درحالی‪‎‬که‬ ‫با توجه به پیش��ینه این خودروها در کش��ور باید تا امروز‬ ‫یک خودرو ملی داشتیم و ان را به‪‎‬ثبت می رساندیم‪ .‬وی‬ ‫ک��ه بیش از ‪۳‬دهه از عمر خود را در این صنعت گذرانده‬ ‫است و از کارمندی تا مدیریت و معاونت شرکت طراحی‬ ‫و مهندسی ساخت و خودکفایی را در کارنامه کاری خود‬ ‫دارد‪ ،‬در ادامه به چرایی این مسئله می‪‎‬پردازد‪.‬‬ ‫€ €به عن�وان پیشکس�وت صنع�ت خ�ودرو‪ ،‬از‬ ‫تاریخچ�ه مونت�اژ و تولید خودروهای س�نگین و‬ ‫نیمه‪‎‬سنگین در کشور بگویید و اینکه از چه سالی‬ ‫کار شروع شد و در ادامه چرا به این نقطه رسیدیم؟‬ ‫کارم را از ش��رکت «ای��ران‪‎‬کاوه» به عن��وان یک��ی از‬ ‫س��ازندگان خودروهای تجاری ش��روع کردم که امروز با‬ ‫نام «سایپادیزل» ان را می‪‎‬شناسیم‪ .‬این شرکت به‪‎‬عنوان‬ ‫مونتاژ کننده کامیون های ماک امریکایی در سال ‪۱۳۴۲‬‬ ‫ثب��ت ش��د‪ .‬صاح��ب ان اصغر قندچی و ش��ریک های او‬ ‫خانواده میردامادها بودند‪.‬‬ ‫قندچ��ی از گاراژ رامی��ن در خیاب��ان قزوی��ن کارش‬ ‫را ش��روع ک��رد‪ .‬در ادامه‪ ،‬در دوراهی قپ��ان یک کارخانه‬ ‫کوچک را ‪‎‬ه‏ان��دازی کرد که ابتدا خودروهای باقیمانده از‬ ‫جن��گ جهان��ی دوم را جمع‪‎‬اوری ک��رده و با یکی کردن‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬خودرو از انها یک خودرو کامل و سالم می ساختند‪.‬‬ ‫در ادامه نیازمند تعداد بیشتری شاسی‪ ،‬موتور و گیربکس‬ ‫شدند‪ .‬نخستین سفارش ها ‪ ۴‬موتور و ‪ ۵‬گیربکس بود‪.‬‬ ‫قندچ��ی برای توس��عه کارخانه خ��ود‪ ،‬ان را به جاده‬ ‫مخص��وص ک��رج منتقل ک��رد‪ .‬پس از انق�لاب کارخانه‬ ‫ای��ران‪‎‬کاوه زی��ر پوش��ش س��ایپا ق��رار گرف��ت و نامش‬ ‫س��ایپادیزل ش��د و در همان زمان ه��م بنزخاور زیرنظر‬ ‫ایران خودرو به‪‎‬نام ایران خودرو دیزل قرار گرفت‪.‬‬ ‫قندچی یک کارگر س��اده بود و با همتی که داشت‪ ،‬به‬ ‫س��وی تولید گام برداشت‪ .‬کارگرهای کارخانه را خودش‬ ‫اس��تخدام می کرد‪ .‬ابتدا به کف دس��ت فرد نگاه می کرد‬ ‫اگر دس��ت کارگری داشت‪ ،‬می گفت تو کارکن هستی و‬ ‫او را اس��تخدام می کرد و در ادامه هم محال بود که اجازه‬ ‫دهد از شرکتش برود‪ .‬از اهنگری خودرو شروع کرد تا به‬ ‫کارخانه‪‎‬داری و تولید کامیون های سنگین ماک رسید‪.‬‬ ‫در ان زم��ان ما‪ ،‬تریلرکش ها و کامیون های س��نگین‬ ‫تولی��د می کردی��م و بنزخ��اور‪ ،‬خودروهای س��نگین و‬ ‫نیمه سنگین(‪ ۶‬و ‪ ۸‬تن) را تولید می کرد‪.‬‬ ‫من در سال ‪ ۱۳۵۲‬استخدام رسمی کارخانه شدم‪ .‬این‬ ‫کارخانه دارای ‪ ۳‬س��الن کوچک‪ ،‬با دنیایی از فرصت‪‎‬های‬ ‫شغلی بود‪.‬‬ ‫€ €قندچی با چه تعداد نیروی کار شروع کرد و در‬ ‫نهایت به استخدام چند نفر رسید؟‬ ‫زمانی که من اس��تخدام ش��دم‪ ۷۵۰ ،‬کارگر و کارمند‬ ‫داشت که در مقطعی تا ‪ ۱۲۰۰‬نفر هم رسید‪ .‬با ان ‪۷۵۰‬‬ ‫نف��ر ببینید چه کارهایی در این کارخانه انجام می ش��د‬ ‫و ام��روز چه بالیی بر س��ر خودروهای س��نگین ما امده‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��الن نخس��ت‪ ،‬اتاق خ��ودرو را روی جیگ‬ ‫و فیکس��چر(ابزاری ب��رای افزایش بازده��ی و بهره وری‬ ‫تولید که به کمک ان صنایع قادر ش��ده اند ماش��ین االت‬ ‫و ابزاره��ای خ��اص مورد نیازش��ان را برای رس��یدن به‬ ‫تولی��د با ظرفیت باال به خدمت بگیرند) گذاش��ته و پیچ‬ ‫و نقطه ج��وش می کردند‪ .‬س��الن دوم‪ ،‬س��الن اهنگری‪،‬‬ ‫پرس��کاری و مونتاژ(بخش��ی از قطعه س��ازی) بود‪ .‬سالن‬ ‫س��وم هم تریلرکفی‪ ،‬تانکر و تریلر کمرش��کن بود‪ .‬کنار‬ ‫این س��الن قس��متی اختصاصی به‪‎‬نام فایبرگالس وجود‬ ‫داشت که گلگیر و روکش های ماک را تولید می کرد‪ .‬این‬ ‫بخش عالوه‪‎‬بر تامین نیاز خط تولید نیاز بازار لوازم یدکی‬ ‫را هم پوش��ش می داد‪ .‬در همین کارگاه فایبرگالس‪ ،‬میز‬ ‫و صندل��ی فایبرگلس هم تولید می ش��د‪ .‬بیرون کارخانه‬ ‫نمایش��گاه داشتیم و محصوالت عرضه می‪‎‬شد‪ .‬در همین‬ ‫کارگاه کوچک نخستین بار صندلی های استادیوم ازادی‬ ‫را تولید کردیم‪.‬‬ ‫در کارخانه‪ ،‬قس��متی دیگر وجود داش��ت که کارهای‬ ‫ریخته‪‎‬گ��ری در ان انج��ام می‪‎‬ش��د و پره های چرخ های‬ ‫تریلر‪ ،‬کاس��ه و کفشک ترمز ریخته‪‎‬گری و همچنین سر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هر وزیری امد‬ ‫مدیر خودش‬ ‫را گذاشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل جدید‬ ‫هر چه مدیر‬ ‫قبلی رشته بود‬ ‫را پنبه و از نو‬ ‫کار را شروع‬ ‫می کرد‪« ،‬هر که‬ ‫امد عمارتی نو‬ ‫ساخت‪ .‬رفت و‬ ‫منزل به دیگری‬ ‫پرداخت»‪.‬‬ ‫حاصل این رفت‬ ‫و امدها چه بود؟‬ ‫کاهش تعهدات معوقه‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو ب��ا تمرکز ب��ر تکمیل‬ ‫خودروهای ناقص و افزایش عرضه به مش��تریان‪،‬‬ ‫تعه��دات مع��وق خ��ود را کاهش می ده��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬درحال حاضر تعهدات به جا‬ ‫مان��ده از س��ال گذش��ته درح��ال اجرا اس��ت و‬ ‫مشتریان براس��اس اولویت ثبت نام خودروهای‬ ‫خ��ود را تحوی��ل می گیرند‪ .‬س��ود مش��ارکت و‬ ‫جریمه دیرکرد تحویل خودرو نیز به شکل دقیق‬ ‫و کامل محاس��به و پرداخت می ش��ود‪ .‬ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو تحویل تعهدات مع��وق خود را در‬ ‫دس��تورکار قرار داده و درصدد اس��ت تا پیش از‬ ‫زمس��تان امس��ال تمامی تعهدات معوق خود را‬ ‫اج��را کند‪ .‬تحویل بیش از ‪۴۱۰‬ه��زار خودرو از‬ ‫اغاز تحریم ها تاکنون‪ ،‬نش��ان از توان این شرکت‬ ‫در ایفای تعهدات خود دارد‪.‬‬ ‫با یکی از پیشکسوتان صنعت خودرو‬ ‫«بادسان» به‪‎‬عنوان خودرو ملی احیا شود‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫سال هاس��ت به دنبال توس��عه صنعت خودرو‬ ‫کشور هستیم و در این راه به ظاهر از هیچ تالش‬ ‫و کوششی فروگذار نکرده ایم‪ ،‬اما چرا این وضعیت‬ ‫صنعت خودرو است ؟ چرا به ظاهر هیچ کس راضی‬ ‫نیست ؟ یکی از دالیل ان کیفیت پایین خودروها‬ ‫اس��ت که بخش��ی مهم��ی از ان به دلیل کیفیت‬ ‫پایی��ن قطعات اس��ت‪ .‬پیش از ادام��ه بحث باید‬ ‫ی��اداوری کنم که کیفیت موضوع پویایی اس��ت‬ ‫و وقت��ی یک ونی��م میلیون خودرو تولید ش��ود و‬ ‫‪۱۰‬ه��زار تای انه��ا دارای ایراده��ای کیفی مهم‬ ‫باش��ند‪ ،‬ان محصول از نظر مشتریان به طور کلی‬ ‫بی کیفیت و گاه غیرقابل اعتماد ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫واقعیت این است که ما سال هاست خودروهای با‬ ‫کیفیت تولید می کنیم و در عین حال‪ ،‬متاسفانه‬ ‫نظام تضمین کیفیت در خودروسازی به درستی‬ ‫مانع ورود کاالهای بی کیفیت نمی ش��ود‪ .‬اما این‬ ‫یک بخش قضیه اس��ت و مس��ئله مهم تر کمبود‬ ‫قطعه سازان توانمند و متعهد به کیفیت است‪ .‬این‬ ‫موضوع سال هاس��ت مورد توجه مسئوالن نظام و‬ ‫صنع��ت قرار گرفته اس��ت و راه ح��ل را در بزرگ‬ ‫شدن و قوی شدن قطعه سازان برای رقابت پذیری‬ ‫و س��رمایه گذاری روی تحقیق و توسعه(‪)R&D‬‬ ‫و کیفی��ت دیده اند‪ .‬از ان مهم ت��ر مفهومی به نام‬ ‫تیرینگ( ‪ )Tiering‬مطرح و در ‪۲۰‬سال گذشته‬ ‫به طور ناقص دنبال ش��ده است‪ .‬مفهوم تیرینگ‬ ‫ب��ا مفه��وم رده بندی فرق می کن��د‪ .‬رده بندی به‬ ‫معن��ی امتیاز دادن به قطعه س��ازانی اس��ت که‬ ‫دارای کیفی��ت و قابلی��ت اطمین��ان بیش��تری‬ ‫هستند‪ .‬اما تیرینگ به مفهوم مسئولیت سپردن‬ ‫و اطمین��ان کردن به ش��رکتی برای تحویل دهی‬ ‫مجموع��ه ای از قطع��ات ک��ه به اصط�لاح به ان‬ ‫ماژول می گویند‪ ،‬است‪ .‬هر دو مفهوم رده بندی و‬ ‫تیرینگ در ایران پیگیری شد‪ .‬البته امروز حدود‬ ‫‪ ۱۰‬ش��رکت بزرگ قطعه سازی داریم که دو تای‬ ‫انها به معنی بین المللی‪ ،‬بزرگ هستند و در حال‬ ‫تبدیل ش��دن به تیروان (‪ )Tier۱‬هستند‪ .‬خوب‬ ‫این خبر خوبی است و علی القاعده باید مسئوالن‬ ‫خوش��حال باش��ند و در عین حال‪ ،‬مردم نتیجه‬ ‫این تئوری سازی های دانشگاهی را عملدر کیفیت‬ ‫و قابلیت اطمینان مش��اهده کنن��د‪ .‬اما چرا این‬ ‫اتف��اق نمی افتد؟ دو دلیل عم��ده را می توان در‬ ‫این زمینه برش��مرد‪ .‬از یک س��و هزینه های مواد‬ ‫اولی��ه و تمام��ی نهاده های تولید ب��اال رفته‪ ،‬ولی‬ ‫دولت نمی گ��ذارد قیمت ها به درس��تی باال رود‪.‬‬ ‫و نتیجه این می ش��ود که خودروس��از هم اجازه‬ ‫نمی ده��د که قیمت های قطعه س��ازان باال برود‪.‬‬ ‫حال قطعه س��ازانی که بزرگ شده اند و برای خود‬ ‫ابرویی کسب کرده اند‪ ،‬دو راه دارند؛ یا از کیفیت‬ ‫بگذرند یا کاال تحویل خودروساز ندهند‪ .‬متاسفانه‬ ‫اولی منجر به پایین امدن کیفیت محصول نهایی‬ ‫و البت��ه کاهش اطمینان م��ردم به محصوالت و‬ ‫دومی منجر به خوابیدن خطوط تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫اگر قطعه س��از بزرگ راه حل دوم را انتخاب کند‪،‬‬ ‫خودروساز دو راه حل دارد‪ .‬یا باید با قطعه ساز کنار‬ ‫بیاید که در این حالت اقتدارش زیر سوال می رود‬ ‫و در عین حال پولی ندارد که به قطعه ساز بدهد‪،‬‬ ‫ی��ا باید به دنبال منبع جدید برود که علی القاعده‬ ‫منبعی کوچک اس��ت‪ .‬به ه��ر تقدیر‪ ،‬این حرکت‬ ‫خودروس��از هم منجر به کاهش کیفیت می شود‪.‬‬ ‫این چرخه معیوب ایجاد قطعه ساز بزرگ‪ ،‬ناتوانی‬ ‫در مذاکره با قطعه س��از بزرگ و در نتیجه ایجاد‬ ‫قطعه ساز کوچک‪ ،‬سال هاست ادامه دارد و باعث‬ ‫کوتوله پروری در نظام صنعتی ما شده است‪ .‬همه‬ ‫صنعتگران می دانند این وضعیت چه سم مهلکی‬ ‫برای توسعه صنعتی است‪ .‬حال پرسش این است‬ ‫ک��ه ایا نباید م��ا پذیرای ویژگی ه��ای غول های‬ ‫ی انکه دائم به انها حسودی‬ ‫صنعتی باشیم و به جا ‬ ‫کنیم و انها را متهم‪ ،‬با انها همراهی کرده و اجازه‬ ‫دهیم نظام اقتصادی رقابتی کار خود را درس��ت‬ ‫انجام دهد؟ ‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرس��ودگی ناوگان خودروهای س��نگین و فوق‪‎‬س��نگین کش��ور بر‬ ‫کسی پوش��یده نیست‪ .‬براساس برنامه طرح ش��ده از سوی دولت‬ ‫در سال ‪ ،۹۶‬باید حدود ‪۲۰۲‬هزار خودرو تولید و تامین و جایگزین‬ ‫خودروهای تجاری فرسوده کشور شود‬ ‫و ت��ه الومینیومی رادیاتوره��ای کامیون ماک در همین‬ ‫بخش تهیه می‪‎‬ش��د‪ .‬حت��ی مغزی رادیات��ور را خودمان‬ ‫در ای��ن کارخانه می بافتیم‪ .‬به‪‎‬این‪‎‬ترتیب که تس��مه های‬ ‫برنجی و مسی را وارد می کردیم و با عملیات خم‪‎‬کاری و‬ ‫جوش��کاری تبدیل به مغزی رادیاتور می کردیم‪ .‬با مونتاژ‬ ‫این دو بخش در واقع رادیاتور در کارخانه ساخته می‪‎‬شد‪.‬‬ ‫پس از اینکه رادیاتور ایران تاس��یس شد‪ ،‬این مسئولیت‬ ‫بر‪‎‬عهده انها قرار گرفت‪.‬‬ ‫€ €پس در تولید خودروهای سنگین این‪‎‬گونه نبود‬ ‫که تمام قطعات را وارد و در داخل مونتاژ کنید؟‬ ‫قندچی به‪‎‬دنبال ایجاد فرصت ش��غلی بود‪ .‬ضمن انکه‬ ‫واردات به‪‎‬راحتی امروز نبود‪ ،‬اینکه س��ایت ثبت‪‎‬س��فارش‬ ‫هک و خودرو یا قطعه وارد ش��ود‪ .‬اتاق خودرو‪ ،‬رادیاتور‪،‬‬ ‫فن��ر‪ ،‬باتری‪ ،‬تای��ر‪ ،‬صندلی و‪ ...‬از داخل تامین می‪‎‬ش��د‪.‬‬ ‫به‪‎‬عنوان مثال‪ ،‬درخت سیم(کل سیم‪‎‬کشی داخل خودرو)‬ ‫در کارخانه انجام می‪‎‬شد‪.‬‬ ‫€ €این موضوع مربوط به چه سالی است؟‬ ‫س��ال ‪ .۱۳۵۲‬در ان دوره بیشتر قطعات را یا خودمان‬ ‫می س��اختیم ی��ا از س��اپالیرهای داخلی انه��ا را تامین‬ ‫می کردیم‪.‬‬ ‫€ €قطعه‪‎‬س�ازان خودروهای سنگین در این دوره‬ ‫به وجود امدند؟‬ ‫بله‪ .‬نیاز بازار باعث شد کارخانه‪‎‬های گوناگون راه‪‎‬اندازی‬ ‫ش��وند‪ .‬اگ��ر قطعه ای در داخل موجود نب��ود و باید ان را‬ ‫وارد می‪‎‬کردیم‪ ،‬این کار با س��ختی بس��یاری همراه بود‪.‬‬ ‫وزارت صنای��ع دفتری داش��ت که در ان فهرس��ت تمام‬ ‫تولیدکنندگان به‪‎‬ش��کل ریز امده بود‪ .‬وقتی برای کسب‬ ‫مج��وز ب��رای وارد کردن یک قطع��ه مراجعه می‪‎‬کردیم‪،‬‬ ‫کارش��ناس دفتر مربوط را می گش��ت‪ ،‬اگ��ر پیدا می کرد‬ ‫مج��وز «مهر عدم س��اخت»(یعنی اینکه ای��ن قطعه در‬ ‫داخل تولید نمی‪‎‬ش��ود) به ما نمی داد؛ مگر اینکه سازنده‬ ‫می نوشت که نمی تواند کاالی مورد نظر را بسازد‪.‬‬ ‫در این دوره به قدری فرصت ش��غلی در کش��ور فراهم‬ ‫بود که نیروهای داخلی پاسخگو نبودند و کارگر از خارج‬ ‫وارد می‪‎‬شد‪ .‬بیش از یک میلیون نفر نیروی کار در کشور‬ ‫فعالیت داش��تند؛ امروز که کره ش��ده کعبه امال جوانان‬ ‫پیش‪‎‬تر کارگر به ایران می‪‎‬فرستاد‪ .‬یک شرکت حمل ونقل‬ ‫بین المللی در ج��اده مخصوص کرج فعالیت می کرد که‬ ‫تمام راننده ها و کمک راننده های ان کره ای بودند‪.‬‬ ‫جال��ب اس��ت بدانید در س��ال ‪ ۱۳۵۳‬زمان��ی که مائو‬ ‫تسه تونگ به‪‎‬همراه هیات چینی به ایران سفر کرد پس از‬ ‫ش��کل‪‎‬گیری مراودات سیاسی‪ ،‬درخواست خرید کامیون‬ ‫از ایران داش��تند اما گفتند پول ندارند و در قبال هزینه‬ ‫کامیون بیل‪ ،‬کلنگ‪ ،‬شن کش‪ ،‬گاواهن و‪ ...‬می دهند‪ .‬چه‬ ‫ش��د که ما به این نقطه رس��یدیم و انها تبدیل به قطب‬ ‫صنعتی اقتصاد بین الملل شدند‪ .‬به‪‎‬طوری‪‎‬که محصوالت‬ ‫چینی تمام زندگی ما را اش��غال کرده اس��ت‪ .‬چرا ما پس‬ ‫رفتیم و انها پیش رفتند؟‬ ‫س��ال ‪ ۵۸‬صنعت خودرو ملی ش��د‪ .‬پس از ملی شدن‬ ‫مدیران دولتی به کارخانه ها و شرکت ها اعزام شدند‪ .‬گروه‬ ‫نخس��ت تحصیلکرده امریکا بودند‪ .‬دکتر هادی افش��ار و‬ ‫دکتر کامیاب از مدیران این دوره هستند‪ .‬کامیاب کسی‬ ‫بود که تز دکترای خود را درباره بال های فانتوم نوش��ته‬ ‫بود‪ .‬افش��ار متخصص امور مالی ب��ود‪ .‬در ادامه به‪‎‬دالیلی‬ ‫بدون توجه به تخصص‪‎‬شان کنار گذاشته شدند‪ .‬انها هم‬ ‫به امریکا برگشتند‪.‬‬ ‫اواخر سال ‪۱۳۵۸‬که مدیران دولتی اعزام شدند تا زمان‬ ‫بازنشس��تگی بنده(‪ )۱۳۸۴‬بیش از ‪ ۱۰‬مدیرعامل عوض‬ ‫ش��د‪ .‬هر وزیری امد مدیر خودش را گذاشت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫جدید هر چه مدیر قبلی رش��ته بود را پنبه و از نو کار را‬ ‫ش��روع می کرد‪« ،‬هر که امد عمارتی نو س��اخت‪ .‬رفت و‬ ‫منزل به دیگری پرداخت»‪ .‬حاصل این رفت و امدها چه‬ ‫بود؟ مدیران دولتی برای اینکه نش��ان دهند شرکت‪‎‬شان‬ ‫سودده است ‪ ،‬به عمق مونتاژ می رفتند‪ .‬یعنی کیت را ‪100‬‬ ‫درصد از خارج وارد می کردند‪ .‬مونتاژکار شدند که بگویند‬ ‫شرکت سودده است‪ .‬فرصت های شغلی از بین رفت‪.‬‬ ‫€ €رون�د مونت�اژ و تولید خودروهای س�نگین از‬ ‫«ماک» به بعد چه شد؟‬ ‫تولید ماک متوقف شد‪ .‬پس از ان به‪‎‬سراغ شرکت فیات‬ ‫ایتالی��ا رفتیم‪ .‬وزارت صنایع در زمان بهزاد نبوی به دلیل‬ ‫جریان های سیاس��ی هم��کاری با ایتالیایی‪‎‬ها را به صالح‬ ‫ندید و در ادامه به‪‎‬سراغ ولوو سوئد رفتیم‪.‬‬ ‫قرارداد ولوو بسته شد‪ .‬از این شرکت سوئدی درخواست‬ ‫کردی��م قالب ه��ای بدنه را به ما بدهن��د‪ .‬پذیرفتند‪ .‬روند‬ ‫خودکفایی را از اتاق شروع کردیم تا به اقالمی باتری‪ ،‬فنر‪،‬‬ ‫تایر‪ ،‬صندلی و حتی شاس��ی رسیدیم‪ .‬درنتیجه بسیاری‬ ‫از قطعات ولوو اف‪ ۱۲‬در داخل س��اخته ش��د‪ .‬ش��اید به‬ ‫ج��رات می ت��وان گفت باالی ‪ ۳۵‬ت��ا ‪۴۰‬درصد این مدل‬ ‫بومی‪‎‬سازی شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه بحث اس��تانداردهای یورویی در اروپا مطرح‬ ‫ش��د درحالی‪‎‬که کامیون‪‎‬هایی که ما می س��اختیم ‪Non‬‬ ‫‪ eur‬ب��ود‪ .‬ش��ریک خارج��ی مدل ول��وو اف‪‎‬اچ را معرفی‬ ‫ک��رد‪ .‬در ای��ن زمان مدیر ص��ادرات و رواب��ط بین الملل‬ ‫بودم‪ .‬کامیون های اف‪ ۱۲‬روی دس��ت‪‎‬مان مانده بود و در‬ ‫این زمینه به دنبال راهکار بودیم‪ .‬ان زمان به نمایش��گاه‬ ‫بغداد رفتم(هنوز صدام حس��ین رئیس‪‎‬جمهور عراق بود‬ ‫و محمد ش��ریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫فعلی‪ ،‬وزیر بازرگانی بود)‪ .‬دس��تاورد این بازدید صادرات‬ ‫‪ ۵۰۰‬کمپرس��ی ولوو بود‪ .‬تریلر را به شاس��ی کمپرس��ی‬ ‫تبدی��ل و صادر کردی��م‪ .‬با ارز ان قطعات ‪ ۱۲۰۰‬کامیون‬ ‫اف‪‎‬اچ خریداری شد‪ .‬اگرچه این قرارداد برای صادر کردن‬ ‫کمپرس��ی ریسک باالیی داش��ت اما چاره‪‎‬ای جز این کار‬ ‫نداشتیم و همین موضوع باعث نجات شرکت برای ادامه‬ ‫فعالیتش شد‪.‬‬ ‫در همی��ن زم��ان ب��ا فرانس��وی ها ه��م ب��رای تولید‬ ‫خودروهای نیمه سنگین وارد مذاکره شدیم‪ .‬مدلی برای‬ ‫مونتاژ در داخل انتخاب ش��د‪ .‬هنگام قرارداد درخواس��ت‬ ‫کردی��م تبصره‪‎‬ای اضافه ش��ود تا ط��رف ایرانی این حق‬ ‫را داش��ته باش��د که برخی قطع��ات را در داخل خودش‬ ‫بسازد‪ .‬از انجایی که ما را باور نداشتند با اکراه پذیرفتند‬ ‫و تبصر ه اضافه ش��د‪ .‬برای ش��روع‪ ،‬قطعات ولوو را پرس‬ ‫و کوچ��ک کردیم و به‪‎‬این‪‎‬ترتیب با اس��تفاده از قالب های‬ ‫اف‪ ۱۲‬ات��اق ای��ن کامیون��ت را در داخ��ل س��اختیم‪ .‬در‬ ‫ادامه هم س��ایر قطعات مانن��د تایر‪ ،‬رادیاتور‪ ،‬صندلی و‪...‬‬ ‫داخلی‪‎‬سازی شد‪ .‬در این زمان معاون طراحی‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫ساخت و خودکفایی شرکت بودم‪.‬‬ ‫ل��ذت می ب��ردم وقتی می دیدم س��نگ اه��ن معادن‬ ‫چادرمل��و اردکان م��ی رود اصفه��ان و تبدی��ل به فوالد‬ ‫شاس��ی می ش��ود‪ .‬ما هم فوالد شاس��ی را به شکل کویل‬ ‫می خریدی��م و برای گروه صنعتی بهمن می فرس��تادیم‪.‬‬ ‫انها ان را نورد(یکی از روش های شکل دهی مواد بوده که‬ ‫دارای قابلیت موم سانی است) می کردند و برای ما شاسی‬ ‫می س��اختند‪ .‬لذت می بردم وقتی ش��مش چدن‪ ،‬تبریز‬ ‫می‪‎‬رفت و موتورس��ازان تبریزی بدنه موتور می ساختند‪.‬‬ ‫لذت می بردم‪ ،‬می دیدم گیربکس‪‎‬س��ازان داخلی فرصت‬ ‫ش��غلی ایجاد کرده‪‎‬ان��د و گیربکس بومی تولید می کنند‪.‬‬ ‫حاص��ل ای��ن تالش‪‎‬ها تولید «بادس��ان» کامیونت بومی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €تولید «بادسان» از چه تاریخی شروع شد؟‬ ‫کار تولید این خودرو از سال ‪ ۷۵‬شروع شد و با مطالعه‬ ‫به‏تدری��ج بومی‪‎‬س��ازی قطعات ان افزای��ش یافت‪ .‬حتی‬ ‫رام های بین شاسی ها را هم خودمان پرسکاری می کردیم‪.‬‬ ‫به‏ج��رات می‪‎‬توانم بگویم ب��االی ‪۹۰‬درصد خودکفایی در‬ ‫این مدل محقق ش��د‪ .‬خوش��حال بودم که به رس��التم در‬ ‫ایجاد فرصت شغلی برای جوانان کشورم عمل کردم‪ ،‬چون‬ ‫معتقدم حتی یک نفر هم مش��غول کار ش��ود‪ ،‬کاربزرگی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫€ €گیربک�س و شاس�ی بادس�ان از داخ�ل تامین‬ ‫می‪‎‬ش�د‪ .‬عن�وان کردید بی�ش از ‪۹۰‬درصد قطعات‬ ‫بومی‪‎‬س�ازی شدند‪ .‬ایا موتور این کامیونت هم جزو‬ ‫این اقالم بود؟‬ ‫بله‪‎.‬موتور ان را با قدرت ‪ ۱۴۰‬اس��ب بخار موتورسازان‬ ‫تبریز برای ما س��اختند‪ .‬ب��رای پرش میل لنگ یک پرس‬ ‫‪۴۰‬هزار تنی داش��تند‪ .‬البته با متوقف شدن تولید بادسان‬ ‫موتورس��ازان برای تراکت��ور موتور می س��ازند‪ .‬تمام این‬ ‫اتفاق ها منجر به ایجاد فرصت های شغلی شد‪.‬‬ ‫تولید و بازار کامیون با سواری متفاوت است‪ .‬اگر ساالنه‬ ‫‪۱۰‬هزار انواع و اقس��ام کامیون تولید شود نیاز بازار داخل‬ ‫تامین می شود‪ .‬تولید بادسان به ‪ ۲۵۰۰‬کامیونت در سال‬ ‫رسید‪ .‬مشتری زیاد داشت و در ‪ ۳‬تیپ شاسی کوتاه‪ ،‬بلند‬ ‫و بین کوتاه و بلند می ساختیم‪ .‬بسیار لذت‪‎‬بخش بود وقتی‬ ‫در جاده‪‎‬های کشور تردد داشتند و بار جابه جا می کردند‪.‬‬ ‫باید ان را به عنوان خودرو ملی ثبت ملی می کردیم‪.‬‬ ‫€ €چرا این خودرو ثبت ملی نشد؟‬ ‫«هر که امد عمارتی نو ساخت‪ .‬رفت و منزل به دیگری‬ ‫پرداخت» فرصت نش��د‪ .‬س��ال ‪ ۱۳۸۵‬ب��ا روی کار امدن‬ ‫دول��ت نهم تقاض��ای بازنشس��تگی دادم‪ .‬در دولت نهم و‬ ‫دهم به جای ادامه تولید بادس��ان‪ ،‬از چین فوتون را وارد‬ ‫کردند‪ .‬بدون درنظر گرفتن فرصت‪‎‬های شغلی ایجاد شده‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم‪« .‬حاجی مرد و شتر خالص»‪ .‬ان‬ ‫امد و این یکی تعطیل شد‪.‬‬ ‫روزی اتفاقی یکی از مدیران قطعه ساز همین کامیونت‬ ‫را در بن��گا ه معام�لات ملک��ی دی��دم‪ .‬با تعج��ب علت را‬ ‫پرس��یدم‪ .‬گفت تولید که متوقف ش��د ما هم ورشکس��ت‬ ‫ی‪‎‬توانن��د‬ ‫شدیم(قطعه‪‎‬س��ازان خودروه��ای س��نگین نم ‏‬ ‫تغییر کاربری بدهند و قطعات خودروهای س��بک تولید‬ ‫کنند زیرا تیراژها متفاوت اس��ت)‪ .‬این صنعتگر در ادامه‬ ‫صحبت‪‎‬هایش از فروش کارخانه‪‎‬اش گفت و اینکه خود را‬ ‫از دردس��رهای بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬تامین مواد اولیه و‪ ...‬خالص‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬گفت‪ ،‬نشس��ته‪‎‬ام ‪ ۲‬تا اپارتم��ان می خرم و‬ ‫می فروشم و یک نان بوقلمون در می اورم ‪.‬‬ ‫واقعا ادم متاس��ف می ش��ود‪ .‬پیش خودم گفتم «بدا به‬ ‫حال کشوری که صنعتگر ان واسطه گر و دالل شود‪».‬‬ ‫ض��رورت دارد تولی��د بادس��ان احیا ش��ود‪ .‬اگر بگویند‬ ‫صرفه‪‎‬اقتص��ادی ن��دارد باید پاس��خ داد چرا برای کش��ور‬ ‫چین ب��ا یک‪‎‬میلیارد و ‪۴۰۰‬میلیون نف��ر صرفه‪‎‬اقتصادی‬ ‫دارد فوتون تولید کنند اما برای کشور ‪۸۰‬میلیونی ما که‬ ‫درصد بیکاری بسیار باالیی دارد‪ ،‬صرفه‪‎‬اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫علت عقب‪‎‬افتادگی و پسرفت ما در بخش خودروهای‬ ‫تجاری تغییرات متعدد مدیریتی است که می‪‎‬توان گفت‬ ‫به‪‎‬طورمتوس��ط هر ‪ ۲‬سال یک بار یک مدیرعامل عوض‬ ‫می ش��ود‪ .‬هر مدیر با ایده جدید می اید‪ .‬مدیران دولتی‬ ‫مستاجرند و صاحبخانه نیستند‪ .‬برای اینکه شرکت‪‎‬شان‬ ‫را سودده نشان دهد به سوی عمق مونتاژ می روند‪.‬‬ ‫می‪‎‬دانند ب��ه‪‎‬زودی باید جای خود را به دیگری بدهند‬ ‫بنابراین دلس��وزی نمی‪‎‬کنند‪ .‬زمانی که ایران پیکانش را‬ ‫‪۱۶‬ه��زار می فروخت کره و چین چه داش��تند؟ کره ارزو‬ ‫می‪‎‬کرد کارگرهایش در ایران کار پیدا کنند‪.‬‬ ‫امروز ضمن پیش��رفت در خودروس��ازی‪ ،‬تولید کشتی‬ ‫و ادوات نظام��ی ه��م دارد‪ ،‬ضمن انکه ل��وازم خانگی‪‎‬اش‬ ‫در بازار جهانی مطرح اس��ت‪ .‬چه ش��ده که امروز ما باید‬ ‫محتاج قطعات چینی باش��یم‪ .‬تا دیر نش��ده باید صنعت‬ ‫خودرو به دس��ت صاحبانش بیفتد؛ صاحبخانه برای خانه‬ ‫دل می سوزاند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫ورود قطب معدنی جهان‬ ‫به عرصه معدنکاری‬ ‫در فضا‬ ‫بهره وری با‬ ‫خصوصی سازی واقعی‬ ‫اتفاق می افتد‬ ‫کابینه ای متشکل‬ ‫از تمام دولت ها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری‪ ،‬فصل مشترک صنعت نفت و معدن‬ ‫منیر حضوری‪ :‬از این مهم زیاد صحبت شده که معدن پاسوز‬ ‫صنعت نفت اس��ت و از نفت به عنوان بخش��ی ک��ه اجازه توجه به‬ ‫بخش ه��ای دیگ��ر ازجمله معدن را نمی دهد‪ ،‬یادش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین به عنوان راه حل مطرح می شود که معدن باید جای نفت‬ ‫را بگیرد‪ .‬مس��ئله دیگ��ری که می ت��وان از ان صحبت کرد‪ ،‬لزوم‬ ‫همراهی این دو ثروت طبیعی در کنار هم و برنامه ریزی درس��ت‬ ‫اس��ت‪ .‬ازانجایی ک��ه به طورکلی معدن نقش مهم��ی در افزایش‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬تامین مواد اولیه موردنیاز کش��ور‪ ،‬ایجاد اش��تغال‬ ‫و فناوری دارد و در اس��تخراج‪ ،‬اکتش��اف و فراوری شباهت های‬ ‫زیادی با حوزه نفت دارد‪ ،‬این ‪۲‬بخش نه تنها در تضاد باهم نیستند‬ ‫بلکه توجه به انها در کنار هم می تواند به توس��عه اقتصادی کشور‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫‪3‬راه هم افزایی دو پیشران بزرگ اقتصادی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹کاش وزارت معادن و فلزات منفک می ماند‬ ‫ام��ا این ‪ ۲‬بخ��ش در تعارض ب��ا یکدیگر نیس��تند و در برخی‬ ‫گلوگاه ها می توانند به هم کمک کنند‪.‬‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مل��ی صنایع مس ای��ران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫به ارتباط نزدیک ‪۲‬‬ ‫حوزه نفت و معدن‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به پیش��ینه ای که صنعت نفت‬ ‫در ایران دارد و به نس��بت معدن از نظر‬ ‫فنی و تکنیکی قدیمی تر و تخصصی تر‬ ‫است‪ ،‬می تواند به بخش معدن کمک کند و باعث رشد این حوزه‬ ‫ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نفت هم به نوعی ماده معدنی اس��ت درنتیجه‬ ‫می توان��د در کنار معدن ق��رار بگیرد و به ارتقای س��طح دانش‪،‬‬ ‫عملیات و کار کمک کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه بهتر بود‬ ‫وزارت معادن و فل��زات همچنان به صورت یک وزارتخانه منفک‬ ‫باقی می ماند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر قرار بر ادغام و تجمیع به دلیل تمرکز‬ ‫تصمیم گیری بود‪ ،‬بهتر بود معادن با نفت ادغام می شدند‪ .‬در همه‬ ‫جای جهان معدن با بخش نفت حرف مشترک دارد چراکه هر دو‬ ‫از اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری حرف می زنند اما به عنوان نمونه‬ ‫معدن حرف مش��ترکی با صنعت غذایی ندارد! بنابراین باور دارم‬ ‫بخش نفت که قدیمی تر هم بود می توانس��ت موجب رشد معادن‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‪ :‬در همه جای جهان معدن با بخش نفت حرف مشترک دارد‬ ‫چراکه هر دو از اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری حرف می زنند اما به عنوان نمونه‬ ‫معدن حرف مش��ترکی با صنعت غذایی ندارد! بنابراین باور دارم تا پیش از این‪،‬‬ ‫بخش نفت که قدیمی تر هم بود می توانست موجب رشد معادن کشور شود‬ ‫کشور شود‪ .‬او درباره اهمیت و نقش معدن در رونق اقتصاد کشور‬ ‫نیز گفت‪ :‬نمی خواهم متعصبانه صحبت کنم اما واقعیت این است‬ ‫که معدن قادر اس��ت جایگاه خود را در اقتصاد ملی کشور از انچه‬ ‫امروز می بینیم‪ ،‬باالتر ببرد‪.‬سعدمحمدی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چه اقداماتی باید انجام دهیم تا نقش معدن را ملموس تر کنیم‬ ‫به اهمیت توجه به افزایش ارزش افزوده اشاره کرد و گفت‪ :‬کسانی‬ ‫که در حوزه صنعت و معدن فعال هستند باید برنامه ریزی کنند و‬ ‫هدفمند پیش بروند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬برداشت ماده معدنی در جهان‬ ‫س��االنه ‪ ۱۷‬میلیارد تن است‪ .‬به طور مش��خص در امریکا ارزش‬ ‫مواد معدنی استخراج ش��ده ‪ ۷۵‬میلیارد دالر در س��ال اس��ت که‬ ‫در زم��ان فراوری به ‪ ۷۷۲‬میلیارد دالر ارتقا پیدا می کند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬زمان��ی که مواد معدنی فراوری ش��ده در صنعت به کار برده‬ ‫می شوند‪ ،‬گردش این عدد به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۴۰‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫به این ترتیب از مواد خام ‪ ۴۰‬برابر ارزش افزوده به دس��ت می اید‪.‬‬ ‫این اعداد نش��ان می دهد که ما هم باید اقدامات مهمی در بخش‬ ‫معدن انجام دهیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران‬ ‫درب��اره نقش معدن در افزایش اش��تغال و رونق اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫امروز خانواده صنعت مس نزدیک به ‪ ۲۰‬هزار نفر را در خود جای‬ ‫ داده است که نشان می دهد این صنعت چقدر می تواند در افزایش‬ ‫اشتغال نقش افرینی کند‪ .‬باور دارم که ما در تصمیم گیری ها باید‬ ‫ش��رایط را بهتر کنیم اما اگر فش��اری بیش ازاندازه به این ساختار‬ ‫وارد کنیم‪ ،‬خودش را نیز از دست می دهیم و اشتغال موجود را از‬ ‫بین می بریم‪ .‬او با بیان اینکه ما نیازمند توسعه هستیم و اشتغال‪،‬‬ ‫نیاز منطقه اس��ت به اقدامات انجام ش��ده در زمینه توسعه اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬معادن درال��و و دره زار را به تازگی از نزدیک دیده ام‬ ‫و ش��رایط خوبی داش��ته اند‪ .‬در این زمینه امی��دوارم معدن چاه‬ ‫فیروز هم س��رعت بگیرد تا بتوان به توسعه کشور کمک بیشتری‬ ‫ک��رد‪ .‬در این��ده نزدیک ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬طرح کنس��انتره مس دیگر هم در‬ ‫این منطقه خواهیم داش��ت که امیدواریم بتوانیم اشتغال پایدار‬ ‫اقتص��ادی را ب��رای ان تعریف کنیم‪ .‬س��عدمحمدی به طور ویژه‬ ‫به س��رمایه گذاری های اخیر در کرمان اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫تبدیل اسید س��ولفورید به کودهای فسفاته قرار است در کرمان‬ ‫سرمایه گذاری ش��ود تا اسید را به کودهای فسفاته تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن مهم در بخش کش��اورزی موثر بوده و برای واردات س��االنه‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تن راه حل مناس��بی اس��ت‪ .‬همچنین با افزایش تولید‬ ‫و مصرف اس��ید‪ ،‬دیگ��ر چیزی به عنوان الودگی محیط زیس��تی‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از دانش و فناوری شرکت نفت‬ ‫ارش طاهری نیا‪ ،‬کارش��ناس ارش��د‬ ‫پ��روژه معدن مس میدوک در مجتمع‬ ‫م��س ش��هربابک نی��ز در گفت وگو با‬ ‫ضمن اهمیت حضور معدن در‬ ‫کنار نفت اظهار کرد‪ :‬تفکیک معدن و‬ ‫نفت بر اس��اس یک دیدگاه و سیاست‬ ‫کالن ب��وده اما اگر ما معدنی ها در کنار‬ ‫ش��رکت نفت قرار می گرفتیم می توانس��تیم در رشد و شکوفایی‬ ‫معادن کش��ور موثرتر باش��یم‪ .‬این کارشناس ارشد مجتمع مس‬ ‫شهربابک با اش��اره به اهمیت ش��کل گیری وزارت معدن و نفت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬همان زمانی که تفکیک وزارتخانه ها انجام ش��د‪ ،‬اگر‬ ‫به جای اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایجاد ش��ود‪ ،‬وزارت‬ ‫معدن و نفت ش��کل می گرفت می توانس��تیم به رشد و شکوفایی‬ ‫معادن کمک بیش��تری کنیم‪ .‬او بیان ک��رد‪ :‬البته درحال حاضر‬ ‫فرصت برای معادن فراهم اس��ت و خوشبختانه معادن در اقتصاد‬ ‫کشور نقش موثری دارند‪ .‬امیدوارم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایده ای داشته باشد و تغییراتی را در شبکه برای رشد و شکوفایی‬ ‫معادن ایجاد کند‪ .‬طاهری نیا با اش��اره به ش��باهت های فعالیت‬ ‫ش��رکت نفت و حوزه معدن و لزوم اس��تفاده از تجربه و دانش ان‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت نفت پیش��ینه و تجربه زی��ادی در عملیات‬ ‫اس��تخراج دارد؛ عملیات ان هم تا حد زیادی شبیه به معدنکاری‬ ‫است‪ .‬برای نمونه‪ ،‬کاری که ما در اکتشاف انجام می دهیم تا عمق‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬متر اس��ت اما در حوزه نف��ت تا عمق ‪ ۵۰۰۰‬متر هم پیش‬ ‫می روند که تجربه خوبی اس��ت‪ .‬ضمن اینکه فناوری که شرکت‬ ‫نف��ت دارد از فناوری ما قوی تر اس��ت و اگر ای��ن تجربه در اختیار‬ ‫معادن قرار بگیرد می تواند بس��یار مفید باشد‪ .‬ما در زمینه نفت به‬ ‫فن��اوری پیچیده ای نی��از داریم و این ح��وزه نیز پیچیدگی های‬ ‫بیش��تر و هزینه اکتشاف بیشتری دارد‪ .‬درنتیجه می تواند الگوی‬ ‫مناس��بی در حوزه معدن باش��د‪ .‬این کارشناس معدن با تاکید بر‬ ‫اینکه همراهی معادن و نفت می تواند به ش��کوفایی معادن کمک‬ ‫کند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این مهم یعنی همراهی معادن و نفت می تواند‬ ‫به ش��کوفایی معادن در زمینه اکتشاف کمک موثری کند‪ .‬اگر به‬ ‫این س��مت پیش می رفتیم دیگر تنه��ا نفت و درامدهای نفتی را‬ ‫پررنگ نمی کردی��م و از ابتدا یک تعادل منطقی بین این ‪۲‬حوزه‬ ‫معدنی قائل بودیم‪.‬‬ ‫طاهری نیا با اش��اره به تحریم ها اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی که‬ ‫گفت��ه می ش��ود باید تمرک��ز را از نفت به معدن ببری��م نیز نباید‬ ‫افراطی عمل کرده و یکدفعه معدن را ارزش��مند تلقی کنیم بلکه‬ ‫باید متعادل پیش برویم‪ .‬اینکه بخواهیم یک شبه روال کاری خود‬ ‫را تغییر دهیم و مطرح کنیم که وابس��تگی به نفت صفر و معادن‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد ش��ود نیز امکان ندارد و باید به مرورزمان اتفاق افتد‪.‬‬ ‫درحال حاضر که نفت را تحریم کرده اند‪ ،‬اگر بخواهیم کامل روی‬ ‫معادن تمرکز کنیم‪ ،‬اش��تباه کرده ایم چراکه ممکن است امریکا‬ ‫در این��ده روی معادن‪ ،‬تمرکز و ان را تحری��م کند‪ .‬بنابراین باید‬ ‫همه چیز را با هم پیش ببریم‪ .‬او در پایان با اش��اره به لزوم اهمیت‬ ‫به اقتصاد مقاومتی اظهار کرد‪ :‬باید س��عی کنیم اقتصاد مقاومتی‬ ‫را ج��دی بگیریم و نیازهای اساس��ی را با توج��ه به ظرفیت های‬ ‫زیادی که در کش��ور داریم‪ ،‬پیش ببریم‪ .‬بیشتر کارشناسان خبره‬ ‫و ماهر به خارج از کشور رفته اند و کار می کنند‪ .‬باید از انها دعوت‬ ‫و حمایت کنیم که داخل کشور فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خرداد پرحادثه‬ ‫برای معادن‬ ‫زغال سنگ‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫پنجش��نبه ای ک��ه گذش��ت‪ ،‬گازگرفتگی‬ ‫منجر به فوت ‪ ۲‬کارگر تونل شماره ‪ ۷‬معدن‬ ‫زغال س��نگ س��وادکوه ش��د‪ .‬گفته می شود‬ ‫تهویه و اکس��یژن در تونل وجود نداش��ت و‬ ‫هوادهی نش��دن باعث ش��ده است کارگران‬ ‫ب��ه کما برون��د‪ .‬این در حالی اس��ت که این‬ ‫تون��ل در عمل تعطیل و فاقد اس��تفاده بود‬ ‫و کارفرم��ا گفته بود من کارگر را فرس��تادم‬ ‫ک��ه ح��دود ‪ ۶۰‬متر لوله را بی��رون بیاورد و‬ ‫در حال��ی که دس��تور ورود ت��ا‪ ۵۰‬متری را‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬کارگ��ران در فاصله ‪ ۳۱۵‬متری‬ ‫پیدا شدند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲‬هفته گذش��ته‪ ،‬این چهارمین حادثه‬ ‫منجر به فوت در معادن زغال س��نگ کشور‬ ‫است‪ ۲۶ .‬خرداد نیز یک کارگر معدن زغال‬ ‫س��نگ البرز شرقی بر اثر حادثه گازگرفتگی‬ ‫در تون��ل ش��ماره ‪ ۱۱‬معدن رزمج��ا غربی‬ ‫کش��ته شد‪ ۲۷ .‬خرداد هم یک کارگر معدن‬ ‫زغال س��نگ در منطق��ه کوهس��تانی بخش‬ ‫چمستان نور در استان مازندران هنگام کار‬ ‫از باالی کوه به پایین سقوط کرد و به دلیل‬ ‫شدت جراحت واردشده جان باخت‪.‬‬ ‫پنجشنبه گذش��ته نیز بر اثر ریزش تونل‬ ‫برناکی در معدن زغال س��نگ طزره دامغان‪،‬‬ ‫‪ ۲‬کارگ��ر ج��ان باختند و ی��ک نفر مصدوم‬ ‫ش��د‪ .‬نگاهی به این حادثه ها نشان می دهد‬ ‫نخستین عامل موثر در بروز حوادث معادن‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬خطای انس��انی کارگ��ران به‬ ‫دلی��ل نبود ام��وزش الزم و دومی��ن عامل‪،‬‬ ‫س��طح پایی��ن ایمنی معادن زغال س��نگ و‬ ‫سهل انگاری کارفرمایان بوده است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه مع��ادن زغال س��نگ در جهان از‬ ‫ضریب ب��االی حوادث برخوردارن��د اما بروز‬ ‫ح��وادث متعدد در بازه زمانی کوتاه نش��ان‬ ‫می ده��د پیام های��ی ک��ه حادثه زمس��تان‬ ‫یورت در اردیبهش��ت ‪ ،۹۶‬ب��رای کارگران و‬ ‫کارفرمایان و همچنین مس��ئوالن کش��وری‬ ‫داشت‪ ،‬به دست فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫پس از این حادثه‪ ،‬حرف های زیادی درباره‬ ‫لزوم توجه به برقراری ایمنی و جدی گرفتن‬ ‫اموزش کارگران و تجهیز معادن به وس��ایل‬ ‫ایمنی کافی مانند گازس��نج و‪ ...‬زده شد اما‬ ‫درس��ت در روزی که جعفر سرقینی‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در جلس��ه مجمع عمومی‬ ‫زغال س��نگ که ‪ ۲۶‬خرداد برگزار شد‪ ،‬خبر‬ ‫از حمای��ت دول��ت در قال��ب کاهش حقوق‬ ‫دولتی دریافتی از این معادن و تصویب نرخ‬ ‫زغال س��نگ بر اس��اس ‪ ۲۶‬درصد نرخ فوب‬ ‫فوالد خوزس��تان به ش��رط ایمنی بیشتر در‬ ‫معادن زغال سنگ می داد؛ گویی باید شاهد‬ ‫از غیب می رس��ید که درس��ت پ��س از این‬ ‫جلسه و فقط در یک هفته ‪ ۳‬حادثه معدنی‬ ‫دیگر ‪ ۵‬نفر دیگر را به کام مرگ بکش��اند تا‬ ‫فاصله س��طح ایمنی در معادن زغال سنگ با‬ ‫انچه باید باشد‪ ،‬نشان داده شود‪.‬‬ ‫ش��اید در ای��ن زمین��ه‪ ،‬مع��اون معدن��ی‬ ‫وزارتخانه باید به عوامل نظارتی باالتر نسبت‬ ‫به قول گرفتن از مدیران معادن زغال سنگ‬ ‫کشور بیندیشد و انها را اجرایی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درخواست برای‬ ‫لغو تعرفه واردات‬ ‫زغال کک شو‬ ‫صنع��ت ف��والد هن��د از دول��ت خواس��ت‬ ‫تعرفه ه��ای زغ��ال کک ش��و را لغ��و کن��د‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان و تولیدکنن��دگان چدن داخلی‬ ‫هند بیش از انکه به ذخایر زغال داخلی هند‬ ‫وابس��ته باشند‪ ،‬به واردات وابسته هستند‪ .‬به‬ ‫گزارش چیالن‪ ،‬براساس امارها‪ ،‬واردات زغال‬ ‫کک شو هند تا پایان سال مالی به ‪ ۴۹‬میلیون‬ ‫تن رس��ید که ‪ ۷۸‬درصد مصرف داخلی را به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫با این حال تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪۱۴۰۹‬‬ ‫خورش��یدی) تقاضای واردات به حدود ‪۱۴۰‬‬ ‫میلیون تن خواهد رس��ید زی��را تولید فوالد‬ ‫میانی هند ممکن اس��ت به ‪ ۳۰۰‬میلیون تن‬ ‫برس��د‪ .‬درحال حاضر جایگزین��ی برای زغال‬ ‫کک شو به منظور اس��تفاده در فوالدسازی ها‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫تعرف��ه واردات ‪ ۲.۵‬درص��دی موج��ود‪،‬‬ ‫هزینه های زیادی را برای فوالدس��ازان هندی‬ ‫به وجود اورده است‪.‬‬ ‫طالی جهانی‬ ‫رکورد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬دالر را‬ ‫شکست‬ ‫قیمت طال در معامالت جمعه بازار جهانی تحت تاثیر احتمال کاهش‬ ‫نرخ ه��ای بهره از س��وی بانک مرکزی امریکا که اف��ت دالر را به همراه‬ ‫داشت‪ ،‬بیش از ‪۱.۵‬درصد صعود کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال ب��رای تحویل ف��وری در معامالت‬ ‫روز گذش��ته بازار س��نگاپور ‪۱.۲‬درصد افزایش یاف��ت و به ‪ ۱۴۰۴‬دالر‬ ‫و ‪۳۵‬سنت رسید‪.‬‬ ‫در ب��ازار معامالت اتی امریکا‪ ،‬ه��ر اونس طال با ‪ ۰.۹‬درصد افزایش به‬ ‫‪ ۱۴۰۸‬دالر و ‪ ۹۰‬سنت رسید‪.‬‬ ‫بانک مرکزی امریکا چهارش��نبه اعالم کرد اماده است با ریسک های‬ ‫رو به رش��د برای اقتصاد داخلی مقابله کند و با توجه به رشد تنش های‬ ‫تجاری و نگرانی های فزاینده نس��بت به پایین ماندن فشارهای تورمی‪،‬‬ ‫کاهش نرخ های بهره را از ماه اینده اغاز می کند‪.‬‬ ‫کاه��ش نرخ های بهره‪ ،‬هزین��ه نگهداری طال که س��وددهی ندارد را‬ ‫کاهش می دهد و جذابیت س��رمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫می کند و همزمان با ضعیف کردن ارزش دالر‪ ،‬خرید این فلز ارزش��مند‬ ‫برای خریداران غیرامریکایی ارزان تر می شود‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬با وجود اینکه بانک مرکزی امریکا در نشست‬ ‫هفته جاری خود نرخ های بهره را بدون تغییر گذاشت اما تغییر انتظارات‬ ‫بازار در زمینه سیاست پولی بانک مرکزی امریکا‪ ،‬باعث افت ارزش دالر و‬ ‫بازده اوراق خزانه امریکا شده است‪.‬‬ ‫دالر در مس��یر کاه��ش هفتگی در براب��ر ارزهای رقیب ق��رار دارد و‬ ‫بازده اوراق خزانه ‪۱۰‬س��اله امریکا برای نخستین بار در بیش از ‪ ۲.۵‬سال‬ ‫گذشته به پایین ‪۲‬درصد سقوط کرده است‪.‬‬ ‫عامل دیگری که از افزایش نرخ طال حمایت کرد‪ ،‬تش��دید تنش ها در‬ ‫خاورمیانه پس از س��رنگونی یک پهپاد متجاوز امریکایی از س��وی ایران‬ ‫بود‪ .‬بهای معامالت طال از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود ‪۵‬درصد و از‬ ‫ابتدای سال جاری تاکنون حدود ‪۱۰‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬ه��ر اونس نقره ب��رای تحویل فوری‬ ‫‪۰.۳‬درصد صعود کرد و به ‪ ۱۵‬دالر و ‪ ۴۳‬س��نت رسید‪ .‬هر اونس پالتین‬ ‫ب��رای تحویل فوری ‪۱.۱‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۸۱۱‬دالر و ‪ ۸‬س��نت‬ ‫رسید‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با یک درصد افزایش‪۱۴۹۲ ،‬‬ ‫دالر و ‪ ۸۲‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫استرالیا با طراحی نو به استخراج ذخایر معدنی ماه می شتابد‬ ‫ورود قطب معدنی جهان به عرصه معدنکاری در فضا‬ ‫برگردان‪:‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماه‪ ،‬گزینه‬ ‫موردنظر یک‬ ‫گروه پژوهشی‬ ‫در دانشگاه‬ ‫نیوساوت وِ لز‬ ‫استرالیا برای‬ ‫استخراج مواد‬ ‫معدنی است‪.‬‬ ‫پروفسور‬ ‫ِ‬ ‫مپستر‪،‬‬ ‫َاندرو ِد‬ ‫سرپرست این‬ ‫گروه و هدف‬ ‫اصلی انها‬ ‫استخراج اب از‬ ‫ماه است‪ .‬اب‬ ‫در واقع منبع‬ ‫سوختی به شمار‬ ‫می اید که در‬ ‫ماموریت های‬ ‫پیش رو برای‬ ‫سفر به فضا به‬ ‫ان نیاز است‬ ‫وجود حجم بس��یار چش��مگیر ذخای��ر معدنی در‬ ‫اجرام اس��مانی ثابت شده اس��ت و گفته می شود که‬ ‫ارزش انه��ا برابر با ثروت��ی ‪۱۰۰‬میلیارد دالری برای‬ ‫هر نفر روی زمین است‪ .‬این دریافت ها فضای بیرون‬ ‫از زمی��ن را گزین��ه جذابی ب��رای اف��راد بلندپرواز و‬ ‫فرصت طل��ب قرار داده که در بخش اس��تخراج مواد‬ ‫معدن��ی فعالیت می کنند‪ .‬با هم��ه این جذابیت ها اما‬ ‫این فناوری بای��د کارامد و عملی بودن خود را ثابت‬ ‫کند‪ .‬نخس��تین و کلیدی ترین چالش هایی که پیش‬ ‫روی طرح ه��ای مرتب��ط با این فن��اوری وجود دارد‪،‬‬ ‫تامین بودجه ماموریت های پیش��برد ان و همچنین‬ ‫تامین منابع سوختی مورد نیاز است‪.‬‬ ‫پروفس��ور اَندرو دِمپستِر از دانش��گاه نیوساوت ِولز‬ ‫در اس��ترالیا سرپرس��ت گروهی اس��ت که به دنبال‬ ‫استخراج اب از ماه هس��تند تا عملی بودن برخی از‬ ‫طرح های بلندپروازانه را ثابت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪،‬‬ ‫نیاز انس��ان به منابع طبیعی در حال افزایش اس��ت‪،‬‬ ‫در نتیج��ه ذخایر معدنی زمین هر روز اس��تخراج و‬ ‫فراوری می شوند تا نیاز جمعیت رو به رشد سیاره را‬ ‫تامین کنند‪ .‬این مواد در ارتقای فناوری ها و توس��عه‬ ‫صنایع مصرف می ش��وند‪ .‬برای ان��واع مواد معدنی از‬ ‫نفت و زغال س��نگ گرفته تا عناص��ر کمیاب خاکی‪،‬‬ ‫تقاضای بس��یاری وجود دارد‪ .‬با این حال این ذخایر‬ ‫محدود هس��تند و این دغدغه وج��ود دارد که وقتی‬ ‫نیاز به این اقالم به اوج برسد‪ ،‬جهان با کمبود یا نبود‬ ‫انها روبه رو ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورشیدی) تولید جهانی زغال سنگ ‪ ۷.۶‬میلیارد تن‬ ‫ب��ود‪ ،‬در حال��ی که مصرف ان در س��طح جهان ‪۷.۴‬‬ ‫میلیارد تخمین زده می ش��د‪ .‬این ارقام فاصله بسیار‬ ‫کم تولید و مصرف را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬نخس��تین س��الی بود که مصرف‬ ‫زغال سنگ پس از ‪ ۳‬سال افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال ب��ا ارتق��ای فناوری ها به وی��ژه در‬ ‫عرصه های اتوماس��یون و هوش مصنوعی‪ ،‬اهداف دور‬ ‫از دسترس��ی مانند دستیابی به ذخایر اجرام اسمانی‬ ‫به واقعیت نزدیک تر می ش��ود‪ .‬براورد می شود ارزش‬ ‫م��واد معدنی موج��ود بر کمربند خرده س��یاره ها ان‬ ‫قدر زیاد باش��د که ارزش نقدی ان ب��ه ازای هر نفر‬ ‫ساکن بر زمین به ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر برسد‪ .‬همچنین‬ ‫یافته ها نشان می دهد مقدار سنگ اهنی که در برخی‬ ‫از خرده س��یاره ها وجود دارد از مقدار سنگ اهنی که‬ ‫می توان در زمین یافت‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫در این میان ماه گزینه موردنظر یک گروه پژوهشی‬ ‫ت ِولز استرالیا برای استخراج مواد‬ ‫در دانشگاه نیوساو ‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬پروفسور اَندرو دِمپستِر‪ ،‬سرپرست این‬ ‫گروه و هدف اصلی انها اس��تخراج اب از ماه اس��ت‪.‬‬ ‫اب در واقع منبع س��وختی به ش��مار می اید که در‬ ‫ماموریت های پیش رو برای س��فر به فضا به ان نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹استخراج هیدروژن و اکسیژن از یخ‬ ‫دِمپس��تِر می گوید‪ ۶ :‬سال است که روی استخراج‬ ‫مواد معدنی از فض��ا کار می کنیم‪ .‬او همچنین مدیر‬ ‫مرک��ز اس��ترالیایی پژوهش های مهندس��ی فضا در‬ ‫دانش��گاه نیوساوت ِولز اس��ت و گروه او مشغول کار‬ ‫روی یک طرح پژوهش��ی درباره استخراج اب از ماه‬ ‫برای شورای پژوهش های اس��ترالیا (‪Australian‬‬ ‫‪ ) Research Council‬هس��تند‪ .‬در ای��ن پروژه‪،‬‬ ‫در این پروژه‪ ،‬دانش��مندانی از دیگر دانش��گاه ها و س��ازمان های‬ ‫پژوهش��ی گرد هم امدند تا برای ای��ن ماموریت برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫این برنامه ش��امل استخراج یخ از دهانه کوه های ماه و تبدیل ان به‬ ‫اب سپس دریافت هیدروژن و اکسیژن از اب می شود‪ .‬هیدروژن‬ ‫و اکسیژن‪ ،‬اجزای اصلی سوخت موشک ها را تشکیل می دهند‬ ‫دانش��مندانی از دیگ��ر دانش��گاه ها و س��ازمان های‬ ‫پژوهش��ی گرد ه��م امدند تا ب��رای ای��ن ماموریت‬ ‫برنامه ریزی کنند‪ .‬این برنامه ش��امل استخراج یخ از‬ ‫دهانه کوه های ماه و تبدیل ان به اب سپس دریافت‬ ‫هی��دروژن و اکس��یژن از اب می ش��ود‪ .‬هیدروژن و‬ ‫اکس��یژن‪ ،‬اجزای اصلی سوخت موشک ها را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫برنامه دِمپس��تِر این اس��ت که این پ��روژه به کلی‬ ‫خودکار باش��د و برای استخراج اب از دهانه کوه های‬ ‫ماه‪ ،‬ربات هایی به کار گرفته ش��ود که س��وخت انها‬ ‫از نیروگاهی اس��ت که بر سطح ماه و جایی خارج از‬ ‫دید انسان قرار دارد‪ .‬او می افزاید رشد فناوری هوش‬ ‫مصنوعی می تواند در عملی ش��دن ای��ن طرح تاثیر‬ ‫مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫دِمپس��تِر همچنین می گوید‪ :‬رابطه مستقیمی بین‬ ‫میزان پهنای باند در اختیار شما برای اجرایی کردن‬ ‫ماموریت��ی که بر عهده دارید و امکان دسترس��ی به‬ ‫فناوری ه��ای اتوماس��یون و خودگ��ردان وجود دارد‪.‬‬ ‫بنابراین قرار است ربات هایی که در این پروژه در ماه‬ ‫به کار گرفته می شوند‪ ،‬بیشترین تصمیم ها را بگیرند‪.‬‬ ‫نگاه��ی به پیش��ینه فعالیت بش��ر در دس��تیابی و‬ ‫اکتش��اف ماه می توان��د این ماموری��ت را واقعی تر و‬ ‫عملی تر نشان دهد‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۶۹‬می�لادی (‪ ۱۳۴۸‬خورش��یدی)‬ ‫تاکن��ون انس��ان در تالش بوده به مدار ماه برس��د و‬ ‫بر س��طح ان گام بگذارد‪ .‬این واقعیت که ش��ماری از‬ ‫ش��رکت های جهان برنامه دارند تا به ماه دسترس��ی‬ ‫پیدا کنند برای دِمپس��تِر نشانه مثبتی است‪ .‬موشک‬ ‫«بیگ فالکون راکِ��ت» ک��ه ان را ش��رکت خصوصی‬ ‫«اس�� ِپیس ایکس» در امری��کا س��اخته‪ ،‬یک��ی از این‬ ‫ماموریت هاست که قرار است در سال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۲‬خورشیدی) به ماه پرواز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی‪ ،‬بزرگترین چالش‬ ‫تامین بودجه‪ ،‬یکی از اصلی ترین چالش هایی است‬ ‫ک��ه این گروه ب��رای عملی کردن برنام��ه خود با ان‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬در شرایطی که ش��ورای تحقیقات‬ ‫اس��ترالیا ‪ ۵۷۰‬میلیون دالر در سال خرج این پروژه‬ ‫می کند‪ ،‬براورد شده که هزینه پرواز بیگ فالکون راکِت‬ ‫بی��ن ‪۵‬میلی��ارد تا ‪۱۰‬میلی��ارد دالر باش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫دِمپس��تِر امیدوار است بتواند س��رمایه موردنیاز را از‬ ‫س��وی ش��رکت های بزرگ معدنی جذب کند که به‬ ‫این ذخی��ره زیاد و ب ِکر از مواد معدنی چش��م دارند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬انچه ما در انجام ان تالش می کنیم این‬ ‫اس��ت که به نقطه ای برس��یم که یک شرکت معدنی‬ ‫ب��زرگ حاضر به س��رمایه گذاری در پروژه ما باش��د‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر انها تمایلی به س��رمایه گذاری ندارند‬ ‫چون در این پروژه با ریس��ک هایی رو به هستند که‬ ‫پیش از این با انها روبه رو نش��ده بودند و تمایلی هم‬ ‫ندارند در اینده‪ ،‬خود را با این ریسک ها درگیر کنند‪.‬‬ ‫این پروژه هنوز ابهام زیادی دارد‪.‬‬ ‫با این حال امید می رود پروژه دانش��گاه نیوس��اوت‬ ‫ِلز‪ ،‬مصداق محکمی برای عملی بودن انچه دِمپس��تِر‬ ‫ان را «اس��تفاده از منابع در محل» می نامد‪ ،‬باش��د‪.‬‬ ‫جایی خارج از زمین که مواد معدنی در ان استخراج‪،‬‬ ‫فراوری و استفاده ش��ود بدون نیاز به انکه این مواد‬ ‫ب��ه زمین منتقل ش��ود یا برای اس��تفاده از انها نیاز‬ ‫به انتقال س��وخت از زمین به فضا باش��د؛ اتفاقی که‬ ‫پیچیدگی ها و هزینه های منحصر به خود را دارد‪.‬‬ ‫یک پ��روژه معدن��ی خودکف��ا در فضا ک��ه انرژی‬ ‫موردنی��از برای اج��رای ان از منابع��ی از همان فضا‬ ‫تامی��ن می ش��ود می تواند ب��ه طور ش��گفت انگیزی‬ ‫هزینه ه��ای برپایی پروژه های معدنی اینده را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬پ��روژه دانش��گاه نیوس��اوت ِولز می تواند نقطه‬ ‫شروعی برای ورود معدنکاری به فضا باشد‪ .‬در همین‬ ‫حال دِمپستِر پس از ماه‪ ،‬مریخ را دومین پله از تالش‬ ‫انسان برای استخراج ذخایر سیاره ها معرفی می کند‪.‬‬ ‫او در این باره می گوید‪ :‬مریخ یک هدف میان مدت‬ ‫اس��ت و برای رس��یدن به ذخایر ان ابتدا باید به ماه‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹چالشی دیگر به نام ضعف قوانین‬ ‫ع�لاوه ب��ر فن��اوری و بودجه چالش��ی دیگری که‬ ‫پروژه های بهره برداری از منابع معدنی در فضا با ان رو‬ ‫به هستند‪ ،‬مورد بعدی به قانونمندسازی این رویداد‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬تفاوت زیادی وجود دارد بین معدنکاری‬ ‫روی زمین و جایی که شرکت ها در لوای قوانین ملی‬ ‫و محلی کار می کنند تا برای اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫مجوز داشته باشند و استخراج مواد معدنی در فضا و‬ ‫جایی که تاکنون قوانین شفافی برای ان وضع نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬انجام شود‪ .‬این در حالی است که کشورهایی‬ ‫مانند امریکا و لوکزامبورگ که در این عرصه فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬قوانینی را اتخاذ کرده ان��د اما این قوانین‬ ‫درباره شرکت هایی اعمال می شود که در مرزهای این‬ ‫دو کشور فعالیت می کنند و در فضای خارج از زمین‬ ‫ک��ه این دولت ها در انه��ا از اقتدار کمی برخوردارند‪،‬‬ ‫کارایی ندارند‪ .‬پیمان فضای بیرونی سازمان ملل هم‬ ‫که در سال ‪ ۱۹۶۷‬میالدی (‪ ۱۳۴۶‬خورشیدی) وضع‬ ‫شده‪ ،‬قدیمی و مبهم است‪.‬‬ ‫دِمپس��تِر در پاسخ به پرسش��ی درباره چالش های‬ ‫برام��ده از ضع��ف قوانین می گوید‪ :‬ت��ا وقتی قوانین‬ ‫وضع و ازمون و خطا شوند‪ ،‬دوره ای از هرج و مرج را‬ ‫شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫ام��ا در نهای��ت ب��دون قانونمن��دی قدرتمن��د در‬ ‫ای��ن عرصه‪ ،‬ث��روت معدنی موج��ود در فض��ا تاثیر‬ ‫ناخوش��ایندی ب��ر اقتصاد زمی��ن خواهد داش��ت و‬ ‫درحال حاض��ر قانون گ��ذاران جه��ان فرص��ت دارند‬ ‫پیش نویسی از قوانین موردنیاز تهیه کنند‪.‬‬ ‫بدبینی چین به توافق تجاری با امریکا‬ ‫رسانه دولتی چین اعالم کرد بعید به نظر می رسد که مذاکره‬ ‫تج��اری اتی س��ران امریکا و چین اختالف عم��ده دو طرف را‬ ‫فوری حل کند اما ممکن است باعث گشایش مرحله جدیدی‬ ‫در مذاکره ها شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬چی��ن و امری��کا اوایل هفته گذش��ته‬ ‫اعالم کردند که در اس��تانه دیدار هفته این��ده دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا و ش��یء جین پین��گ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫چین در نشس��ت گ��روه ‪ ۲۰‬در ژاپن‪ ،‬مذاکره تج��اری را احیا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مذاکره ها برای رس��یدن به توافق ماه گذش��ته پس از اینکه‬ ‫مقام��ات امریکایی‪ ،‬چین را به خلف وعده از تعهدات پیش��ین‬ ‫خود متهم کردند‪ ،‬به بن بست خورد‪.‬‬ ‫این ‪ ۲‬کش��ور از سال گذش��ته وارد جنگ تجاری شده اند و‬ ‫روی واردات میلیارده��ا دالر از کااله��ای یکدیگر تعرفه باالتر‬ ‫وضع کرده اند‪.‬‬ ‫روزنام��ه چاینا دیلی در مقاله ای نوش��ت‪ :‬هر دو طرف برای‬ ‫گفت وگو جدی هس��تند زیرا جنگ تج��اری تمام عیار باخت‪-‬‬ ‫باخت بوده اما بعید است یک دیدار همه اختالف ها را حل کند‬ ‫و انتظارات دو طرف به اندازه ای متفاوت است که اجازه چنین‬ ‫اتفاق��ی را نمی دهد اما دیدار رودررو باعث اغاز مرحله جدیدی‬ ‫در مذاکره ها می شود‪.‬‬ ‫گلوب��ال تایمز اع�لام کرد که چین با امری��کا مکالمه تلفنی‬ ‫داش��ته و س��یگنال روشنی را به واش��نگتن فرستاده که چین‬ ‫هرگز نمی تواند مرعوب شود‪.‬‬ ‫اختالف تجاری ‪ ۲‬اقتصاد بزرگ جهان‪ ،‬بازارهای مالی را زیر‬ ‫فش��ار قرار داده و به اقتصاد جهانی اس��یب زده اس��ت‪ .‬ترامپ‬ ‫تهدید کرده که روی واردات ‪ ۳۲۵‬میلیارد دالر دیگر از کاالهای‬ ‫چینی تعرفه وضع خواهد کرد که تمام واردات کاالهای چینی‬ ‫به امریکا از جمله محصوالت مصرفی مانند گوشی تلفن همراه‪،‬‬ ‫رایانه و پوش��اک را زیر پوشش قرار می دهد‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫رویت��رز‪ ،‬دولت ترام��پ چین را متهم کرده ک��ه در حمایت از‬ ‫حقوق مالکیت معنوی‪ ،‬کوتاهی کرده‪ ،‬شرکت های امریکایی را‬ ‫ب��ه انتقال فناوری وادار کرده و از ش��رکت های داخلی در برابر‬ ‫رقابت شرکت های امریکایی حمایت کرده است‪ .‬چین بار دیگر‬ ‫قول داده که بازار خود را روی س��رمایه گذاران خارجی بگشاید‬ ‫و خدمات بهتری به انها ارائه دهد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫کسب و کارهای‬ ‫سنتی و فناوری‬ ‫باید رفاقت کنند‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫سخنگوی دولت‪ :‬تامین کاالهای اساسی با ارز دولتی ادامه دارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مط��رح می کنند‪ .‬دولت هر زمان ک��ه تصمیم بگیرد‪ ،‬اعالم‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹موافقان ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫س��ناریوهایی برای حیات و مم��ات دالر‪۴۲۰۰‬تومانی در‬ ‫دس��تورکار دول��ت ق��رار گرفته که بر مبن��ای ان‪،‬گویا نظر‬ ‫رئیس جمهوری بر ماندگاری دالر دولتی اس��ت؛ اما فعاالن‬ ‫اقتصادی نظری خالف ان را دارند‪.‬‬ ‫غالمحس�ین ش�افعی‪ ،‬رئی�س ات�اق بازرگان�ی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش�اورزی ای�ران‪ :‬همچنان معتقدیم‬ ‫ارز ترجیح��ی که با نرخ ‪ 4200‬توم��ان به واردات کاالهای‬ ‫اساسی اختصاصی می یابد‪ ،‬باید حذف و با روش هایی موثرتر‬ ‫به مردم کمک ش��ود‪ .‬خرداد س��ال گذشته مخالفت خود را‬ ‫ب��ا ارز ترجیحی به طور کتبی به دولت اعالم کردیم؛ چراکه‬ ‫ان را مص��داق ب��ارز رانت و منبع فس��اد می دانیم‪ .‬از همان‬ ‫زم��ان معتقد بودیم دول��ت با این روش به هدف مد نظرش‬ ‫یعنی کنترل قیمت کاالهای اساس��ی و برخورداری قش��ر‬ ‫اسیب پذیر از این مابه االتفاوت نمی رسد‪ .‬دولت هرچند دیر‬ ‫اما در نهایت هش��دارهایی که از یک سال پیش می دادیم را‬ ‫به چشم دید و اقدام به حذف یارانه برخی اقالم مانند گوشت‬ ‫قرم��ز کرد؛ با این حال هنوز این رانت برای برخی کاالهای‬ ‫اساسی وجود دارد‪ .‬ارز ترجیحی سودی به حال مردم ندارد‬ ‫و برای کمک به قش��ر کم درامد راه حل هایی اثرگذار و بهتر‬ ‫وجود دارد‪ .‬همچنان معتقدیم ارز ترجیحی باید حذف شده‬ ‫و با راه های دیگری به مردم کمک شود‪.‬‬ ‫مسعود خوانس�اری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی تهران‪ :‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی تهران بارها اعالم کرده دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با این‬ ‫نرخ‪ ،‬به دست مردم نمی رسد و راهکار این است که نرخ ارز‬ ‫واقعی ش��ود و در مقابل برای اینکه محرومان ضربه نبینند‪،‬‬ ‫دول��ت به ط��ور نقدی به مردم کمک ک��رده و اجازه کاهش‬ ‫قدرت خرید انها را ندهد‪.‬‬ ‫ابراهی�م بهادران�ی‪ ،‬مش�اور عالی ات�اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش�اورزی ته�ران‪ :‬فعاالن اقتصادی‬ ‫بررس��ی های زی��ادی را در ح��وزه توزی��ع ارز رانتی ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی انجام داده و در همه انها به این نتیجه رس��یده اند‬ ‫ک��ه این روند باید اصالح ش��ود؛ پ��س نظر بخش خصوصی‬ ‫روی یکسان س��ازی ن��رخ ارز‪ ،‬از بین رفت��ن رانت ها و توقف‬ ‫کار مکانیکی روی توزیع ارز است؛ چراکه ارزهای تخصیص‬ ‫یافته به کاالها‪ ،‬به نتیجه مطلوبی رسیده است‪ .‬درباره کاالیی‬ ‫مثل گوشت قرمز‪ ،‬دولت مبالغ باالیی ارز اختصاص داد‪ ،‬اما‬ ‫در نهایت‪ ،‬این موضوع فقط منجر به هدررفت منابع شد‪ .‬نظر‬ ‫ما در اتاق بازرگانی این است که باید ارز تک نرخی شده و به‬ ‫جای دخالت دولت در قیمت گذاری‪ ،‬از قش��ر اسیب پذیر با‬ ‫پرداخت مابه ازای نقدی‪ ،‬حمایت و تدابیری را اندیشید که‬ ‫منجر به افزایش قدرت خرید مردم ش��ود‪ .‬بنابراین بین دو‬ ‫س��ناریوی مطرح شده درباره تصمیم گیری مرتبط با حذف‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی یا مان��دگاری ان‪ ،‬اولویت از دید ما این‬ ‫است که ارز را تک نرخی کنیم و به طور نقدی‪ ،‬به مردم کمک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫عب�اس ارگون‪ ،‬نایب رئیس کمیس�یون بازار پول و‬ ‫س�رمایه اتاق بازرگانی تهران‪ :‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به ش��فافیت کم��ک خواهد کرد؛ چراک��ه اکنون بحث های‬ ‫گوناگون��ی مطرح می ش��ود ک��ه کاالهایی که ب��ا این نرخ‬ ‫وارد می ش��ود‪ ،‬متناس��ب با این نرخ به دست مصرف کننده‬ ‫نمی رسد و بنابراین افرادی بهطور مستقیم از این دالرهای‬ ‫رانت زا اس��تفاده کرده و منفعت ش��خصی می برند‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر این نرخ حذف شده و قیمت به روز و بازار ازاد محاسبه‬ ‫ش��ود‪ ،‬نتیجه بهتری خواهیم گرفت‪ .‬در این میان یارانه ای‬ ‫که میان واردکنندگان توزیع می ش��ود‪ ،‬باید به طورنقدی و‬ ‫مستقیم به خود مردم پرداخت شود تا بتوان نتیجه بهتری‬ ‫را مش��اهده کرد‪ .‬ادامه روند فعلی توزیع دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به هیچ عنوان راه به جایی نمی برد و به صالح کشور نیست؛‬ ‫چراکه فقط منابع را هدر خواهد داد؛ بنابراین نباید به جای‬ ‫مصرف کننده تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫علی اصغر جمعه ای‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی س�منان‪:‬‬ ‫نه تنها در این یک س��ال که از شکل گیری ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫می گذرد‪ ،‬تصمیم اش��تباهی گرفته شد‪ ،‬بلکه ‪۴۰‬سال است‬ ‫ب��ا ارز دونرخی در اقتصاد اش��تباه کرده ایم‪ .‬هر «دونرخی»‬ ‫در اقتصاد افت و محل فس��اد اس��ت و انهایی که به دنبال‬ ‫این موضوع هس��تند یا خودش��ان مفس��دند یا با مفسدان‬ ‫ت هستند‪ .‬تا زمانی که با پدیده دو نرخی در اقتصاد‬ ‫همدس ‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ ،‬وضعیت مان همین است‪ .‬متاسفانه اقای‬ ‫جهانگیری زمانی که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را وارد اقتصاد کرد‪،‬‬ ‫نظر کارشناسی بخش خصوصی را نخواستند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نیز باید گفت هر بخش خصوصی که با دونرخی بودن موافق‬ ‫اس��ت یا رانت خوار است یا با رانت خواران همکاری می کند‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع‪ ،‬ارز باید تک نرخی ش��ود و مابه التفاوت ان را‬ ‫می ت��وان به راحتی جبران کرد؛ چه برای تولیدکنندگان که‬ ‫امکان دارد کاالهای شان گران شود و چه اینکه به طور کلی‬ ‫ن��رخ کاالها افزایش یابد‪ .‬دول��ت به خوبی دهک های پایین‬ ‫جامعه را می شناس��د و به راحتی می تواند انها را شناس��ایی‬ ‫کند تا از این محل به این قشر کمک نقدی شود‪ .‬نه فقط ارز‪،‬‬ ‫بلکه باید جلوی س��وخت و هر انچه در قالب یارانه پرداخت‬ ‫می ش��ود و منشا دو نرخی بودن و عامل فساد است‪ ،‬گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمدرض�ا صفا‪ ،‬واردکننده منس�وجات‪:‬ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به دس��ت صاحبان اصلی نمی رس��د؛ یعنی وقتی اگر‬ ‫کاالیی با نرخ ‪۴۲۰۰‬تومان خریداری شود‪ ،‬به ندرت به دست‬ ‫مصرف کننده خواهد رس��ید‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬هر ارزی که‬ ‫تفاوت فاحشی با نرخ بازار ازاد داشته باشد‪ ،‬فسادخیز است و‬ ‫ت می شود‪ .‬ارز ترجیحی باید حذف و به طور کلی‪ ،‬ارز‬ ‫باعث ران ‬ ‫وارداتی باید تک نرخی شود‪ .‬ضمن اینکه می توان در بخش‬ ‫غذا و دارو با نظارت کامل دولت یارانه را به مردم اختصاص‬ ‫داد‪ .‬ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬باعث رانت بازی در کشور می شود و‬ ‫باید این منابع با روش های گوناگون به زندگی مردم تزریق‬ ‫شود تا بهر ه بیشتری ببرند‪ .‬دولت باید به سرعت جلوی ارز‬ ‫با نرخ پایین تر از بازار ازاد را بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفان ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫حس�ین راغفر‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬افزایش نرخ ارز از ‪۴۲۰۰‬‬ ‫توم��ان ب��ه ‪ ۸۰۰۰‬تومان تورم باالی��ی را به جامعه تحمیل‬ ‫می کند که قربانیان اصلی ان طبقات متوسط و فرودستان‬ ‫جامعه و تولیدکنندگان هس��تند‪ .‬جال��ب انکه برای خالی‬ ‫نب��ودن عریضه از تولید هم دف��اع می کنند و می گویند که‬ ‫افزایش نرخ ارز از ‪ ۴۲۰۰‬به ‪ ۸‬هزار تومان جلوگیری از ضربه‬ ‫رانت به تولید اس��ت‪ .‬در صورت اتخاذ چنین سیاست هایی‬ ‫به طور قطع تورم تش��دید می ش��ود و تولیدکنندگان نابود‬ ‫می شوند‪ .‬در این وضعیت نخستین اتفاق این است که منابع‬ ‫ریالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی که به شدت به تسهیالت‬ ‫بانکی وابس��ته هس��تند‪ ،‬دو برابر می شود‪ .‬با افزایش نرخ ارز‬ ‫یا در عمل فعالیت ش��ان را متوقف می کنند یا ان را کاهش‬ ‫می دهند که اثار س��وء بر تولی��د دارد‪ .‬این برنامه در واقع با‬ ‫هدف توسعه و تشویق واردات انجام می شود‪.‬‬ ‫فرش�اد مومن�ی‪ ،‬رئی�س موسس�ه مطالعاتی دین‬ ‫و اقتص�اد‪ :‬به هم�� ه ارکان تصمیم گیری کش��ور و به ویژه‬ ‫س��ران قوا توصی ه اکید می کنم تا زمانی که می خواهند یک‬ ‫سیاس��ت تورم زای جدید را امضا کنند‪ ،‬به هوش باشند و به‬ ‫پیامدهای ش��کننده ان بسیار جدی تر توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫می خواهند نرخ مایحتاج ضروری مردم را از پای ه ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی ب��ه پای ه ارز با ن��رخ بین ‪ ۸۰۰۰‬ت��ا ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫انتقال دهند‪ .‬حس��ب گزارش هایی که تا امروز منتشر شده‬ ‫اینها فکر می کنند بین ‪ ۵۶‬تا ‪ ۶۵‬هزار میلیارد تومان از این‬ ‫ناحیه کسب درامد می کنند‪ .‬در این میان ژستی که گرفته‬ ‫می ش��ود این اس��ت که انها انگیزه درامدی ندارند و چون‬ ‫این سیاس��ت در حمایت و پش��تیبانی از مردم در کاالهای‬ ‫اساس��ی کفایت بایس��ته ای نشان نداده و موجب خلق رانت‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬درصدد تغییر ان هس��تند‪ .‬این موضوع نشان‬ ‫می دهد ما وارد مرحله جدیدی ش��ده ایم که سیاست هایی‬ ‫که فاجعه های بزرگ انسانی‪-‬اجتماعی را می تواند پدید اورد‬ ‫با عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عباس عرب مازار‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬به نظر من‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫ص ارز برای کاالهای اساس��ی تداوم‬ ‫دول��ت درباره تخصی�� ‬ ‫سیاس��ت فعلی باش��د و اگر بتوانیم مجاری انتقال کاالها به‬ ‫قش��ر هدف را س��امان ببخشیم‪ ،‬مش��کالت مربوط به ان را‬ ‫حل کرده ایم و این سیاست به سود ما خواهد بود‪ .‬اینکه در‬ ‫روند اجرای این سیاس��ت فس��اد به وجود اید‪ ،‬امری طبیعی‬ ‫اس��ت چون وقتی یک مس��یری ایجاد می ش��ود که نسبت‬ ‫به مس��یرهای دیگر نرخ پایینی دارد‪ ،‬این فس��اد مش��اهد ه‬ ‫می ش��ود از همین روی دولت باید کانال های کنترلی خود‬ ‫را تقوی��ت کند‪ .‬ب��رای نمون‪ ،‬بانک مرکزی بارها اعالم کرده‬ ‫ص ارز‪ ،‬ورود کاالها‪ ،‬میزان کاالها و‬ ‫ک��ه باید درباره تخصی�� ‬ ‫ص کاالها کنترل و نظارت وجود داش��ته باشد وگرنه‬ ‫تخصی ‬ ‫این سیاست تاثیری ندارد و فساد و سایر مشکالت اقتصادی‬ ‫را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫مسعود خوانساری‬ ‫ابراهیم بهادرانی‬ ‫عباس ارگون‬ ‫علی اصغر جمعه ای‬ ‫محمدرضا صفا‬ ‫حسین راغفر‬ ‫فرشاد مومنی‬ ‫عباس عرب مازار‬ ‫حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی شد‬ ‫با حکم رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حسین مدرس خیابانی‪،‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر در امور بازرگانی ش��د‪ .‬به گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬حسین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام وزیر در امور بازرگانی شد‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬دانش اموخته دانش��گاه علم و صنعت ایران است‪.‬‬ ‫وی حدود ‪ ۱۷‬س��ال در وزارت بازرگانی در مس��ئولیت هایی چون قائم مقام‬ ‫معاون��ت بازرگانی داخل��ی‪ ،‬مدیرکل برنامه ری��زی وزارت بازرگانی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫تامی��ن و توزی��ع کاال‪ ،‬مدی��ر کل دفتر تنظی��م بازار‪ ،‬هیات مدیره ش��رکت‬ ‫بازرگانی دولتی ایران مش��غول به کار بوده و همچنین حدود ‪ ۱۰‬سال تالش‬ ‫به عن��وان مدیرعام��ل و عضو هیات مدی��ره چند واحد تولی��دی و صنعتی از‬ ‫جمله شرکت های سیمان زنجان‪ ،‬سیمان فیروزکوه‪ ،‬مجتمع فوالد خراسان‪،‬‬ ‫موتورسازان(تراکتورس��ازی ایران)‪ ،‬سیمان مازندران‪ ،‬سیمان غرب و شرکت‬ ‫توسعه صادرات را در کارنامه خود به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی و دریافت تعهد ارزی‬ ‫مدی��رکل دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬ب��ا ارس��ال نام��ه ای ب��ه‬ ‫س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان ها‪،‬‬ ‫بخش��نامه نحوه بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات را ابالغ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سیدمهدی نیازی‪ ،‬مدیرکل دفتر مقررات‬ ‫صادرات و واردات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با ارس��ال‬ ‫نامه ای به س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۳۱‬استان‬ ‫و جنوب اس��تان کرمان‪ ،‬با موضوع (بس��ته سیاستی نحوه‬ ‫برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات در س��ال ‪ ۹۸‬و نحوه رفع‬ ‫تعه��د ارزی س��ال ‪ ۹۷‬صادرکنندگان) نحوه بازگش��ت ارز‬ ‫صادرات را ابالغ کرد‪ .‬در این نامه خطاب به سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ‪ ۳۱‬استان و جنوب استان کرمان با موضوع‬ ‫بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال‬ ‫‪ ۹۸‬و نح��وه رفع تعهد ارزی س��ال ‪ ۹۷‬صادرکنندگان امده‬ ‫اس��ت‪« :‬به پیوست تصویرنامه شماره ‪ ۹۷.۹۸.۶۵۶۹۴‬مورخ‬ ‫‪۱۳۹۸/۰۲/۳۱‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درباره‬ ‫بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال‬ ‫‪ ۹۸‬و نحوه رفع تعهد ارزی س��ال ‪ ۹۷‬صادرکنندگان ارسال‬ ‫می ش��ود‪ .‬خواهشمند است مراتب یادداشت و به متقاضیان‬ ‫اطالع رسانی شود‪».‬‬ ‫غفلت از‬ ‫نمایشگاه ها برای‬ ‫توسعه صنایع‬ ‫صادرات محور‬ ‫حسن احمدیان‪ ،‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نوسان نرخ ارز از عوامل بحران زا برای صنعت‬ ‫در ش��رایط کنونی اقتصاد ایران است‪ .‬بی ثباتی‬ ‫ن��رخ ارز در همه صنایع از جمله صنعت مبلمان‬ ‫تامین مواد اولیه را دش��وار کرده است‪ .‬ظرفیت‬ ‫باالی تولی��د در صنعت مبلم��ان فرصتی برای‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای همجوار‬ ‫اس��ت و صنع��ت مبلم��ان برای تحق��ق اهداف‬ ‫صادراتی به برگزاری نمایش��گاه در کش��ورهای‬ ‫ه��دف‪ ،‬تقوی��ت م��راودات کاری و ب��ه ثم��ر‬ ‫رس��اندن مذاکرات تعرفه ای نیاز دارد‪ .‬تس��هیل‬ ‫مس��ائل صنعت مبلمان به مجم��وع تصمیم ها‬ ‫و سیاس��ت گذاری های وزارتخانه ه��ای صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬اقتصاد و دارایی و س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی مربوط است‪.‬‬ ‫بسیاری از کشورهای فعال در صنعت مبلمان‬ ‫جهان از توسعه صنایع کوچک و متوسط در این‬ ‫صنعت اس��تقبال می کنند و در ایران هم همین‬ ‫رویکرد را تقویت می کنیم‪ .‬وجود صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط به انعطاف پذی��ری و چابکی صنعت‬ ‫مبلمان کش��ور انجامیده‪ ،‬ام��ا رویکرد بهتر این‬ ‫است که این صنایع کوچک و متوسط را در قابل‬ ‫خوشه های صنعتی و نزدیک بهم ایجاد کنیم تا‬ ‫به هم افزایی در صنعت کمک کند‪ .‬به جای ایجاد‬ ‫یک واحد بزرگ‪ ،‬س��نگین و چاق که نمی تواند‬ ‫در صنع��ت فعاالنه عمل کند‪ ،‬باید خوش��ه های‬ ‫صنعت��ی را از مجموع��ه واحده��ای کوچک و‬ ‫متوسط ایجاد کرد تا از امکانات یکدیگر استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬یک الگوی موفق در ای��ن زمینه صنایع‬ ‫بهس��ازی چوب در احمداباد مستوفی است که‬ ‫سال گذشته هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و‬ ‫هیات نمایندگان از ان بازدید کردند و از نزدیک‬ ‫دیدند که خوش��ه های صنعتی می توانند تا چه‬ ‫اندازه کارامد عمل کنند‪.‬‬ ‫اماره��ا گویای رش��د منفی اقتصاد در س��ال‬ ‫گذشته اس��ت و رش��د صنعت هم منفی اعالم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬پیش از این رش��د اقتصادی ایران‬ ‫مثبت اعالم می شد اما در واقع ما در صنعت‪ ،‬این‬ ‫رش��د مثبت را لمس نمی کردیم‪ .‬بار مثبت رشد‬ ‫اقتصادی در سال های گذشته بر دوش نفت بوده‬ ‫و اکنون نیز‪ ،‬عامل منفی ش��دن رشد اقتصادی‬ ‫نفت و فراورده های ان است‪ .‬مدت هاست که در‬ ‫صنع��ت مبلمان بخش��ی از کارگاه ها با کمترین‬ ‫میزان ظرفیت کار می کنن��د و صاحبان صنایع‬ ‫مجب��ور به تعدیل نیروی کار ش��ده اند‪ .‬وضعیت‬ ‫این کارگاه ها در س��ال های گذش��ته ناش��ی از‬ ‫ناامی��دی اقتص��ادی‪ ،‬رک��ود و نبود م��واد اولیه‬ ‫مناس��ب و افزایش نرخ ان اس��ت‪ .‬نی��از صنایع‬ ‫ب��ه س��رمایه در گردش حل نش��ده بلکه عمیق‬ ‫هم شده اس��ت‪ .‬صنعت سال هاست با مشکالت‬ ‫گوناگون دس��ت و پنجه نرم می کند و زمانی که‬ ‫رش��د مثبت اقتصادی حاصل شد هم‪ ،‬مشکالت‬ ‫صنعت حل نشده بود‪.‬‬ ‫در توس��عه فعالیت صنایع��ی مثل مبلمان دو‬ ‫نکته مهم وجود دارد که در س��ال های گذش��ته‬ ‫کمت��ر م��ورد توج��ه ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬نکته‬ ‫نخس��ت ارتباط با تش��کل ها اس��ت‪ .‬تش��کل ها‬ ‫ش��امل نمایندگانی از فع��االن اقتصادی در یک‬ ‫صنعت یا بخش مش��خص هستند که ارتباط با‬ ‫انها همچنان در س��طح ش��عار مانده است‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که این بخش ظرفیت باالیی در‬ ‫تصمیم سازی و مشاوره دارد‪.‬‬ ‫نکته دوم در س��ال های گذش��ته برای توسعه‬ ‫صنایع کمتر دیده ش��ده‪ ،‬ظرفیت نمایش��گاه ها‬ ‫ی��ا بازاریابی از طریق انهاس��ت‪ .‬در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافت��ه و درحال توس��عه مث��ل المان‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬سوئیس و س��وئد‪ ،‬امارات متحده عربی و‬ ‫ترکیه نمایش��گاه ها محلی برای شنیدن صدای‬ ‫مش��تری و ارتب��اط ب��ا تاجران خارجی اس��ت‬ ‫ام��ا در ای��ران ظرفیت نمایش��گاه ها مورد توجه‬ ‫نیس��ت‪ .‬درباره ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه که‬ ‫ه��دف اصلی صادرات صنعت مبلمان اس��ت‪ ،‬به‬ ‫برگزاری نمایش��گاه به طور ج��دی نپرداختیم و‬ ‫کاش که یک کمیس��یون یا میز مشخص برای‬ ‫نمایش��گاه ها در پارلمان بخش خصوصی وجود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کاش به جای ش��رکت سهامی نمایشگاه ها یا‬ ‫سازمان توسعه تجارت یک سایت تخصصی برای‬ ‫برگزاری نمایش��گاه صنایع گوناگون در کشورها‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫اتاق ه��ای بازرگان��ی گاه به ض��رورت وجود‬ ‫چنین س��ازکاری ورود کرده اما به طور جدی به‬ ‫این مسئله نپرداخته اند و امیدواریم این معضل‬ ‫در دوره جدید در ات��اق بازرگانی تهران و ایران‬ ‫مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پنجشنبه هم گذشت تکلیف ارز ‪ 4200‬تومانی معلوم نشد‬ ‫شش��مین نشست ش��ورای راهبردی توس��عه صادرات با‬ ‫محوری��ت حذف یا اس��تمرار ارز ‪4200‬تومانی برگزار ش��د‬ ‫و امیر باقری‪ ،‬نماینده ش��ورای اقتصادی س��ران قوا در این‬ ‫ن تکلی��ف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در نشس��ت‬ ‫نشس��ت از تعیی�� ‬ ‫س��تاد اقتصادی س��ران قوا تا پایان هفته گذش��ته و در روز‬ ‫پنجش��نبه خبر داده و گفته بود که دوسناریو در این زمینه‬ ‫وجود دارد؛ نخس��ت اینکه ارز ‪4200‬تومانی باقی بماند اما‬ ‫ش��مولیت کاالها کاهش یابد‪ .‬س��ناریوی دوم هم مبنی بر‬ ‫ح��ذف ارز ‪4200‬تومان��ی خواهد بود‪ .‬باق��ری تاکید کرده‬ ‫بود که سناریوی نخس��ت به خواسته های رئیس جمهوری‬ ‫نزدیک تر بوده و احتمال اجرای ان بیشتر است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫چهارش��نبه گذش��ته در نشس��ت هیات دولت با اش��اره به‬ ‫سوء اس��تفاده هایی که برخی با دریاف��ت ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫و ارز نیمایی در واردات کاال داش��ته و پرفورم های نادرس��ت‬ ‫ایج��اد کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انها به ظاهر تصور می کنند که با‬ ‫این اقدام ها س��ردولت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬وزارت اقتصاد‪ ،‬وزارت‬ ‫کش��اورزی یا گمرکات کاله می گذارند اما در حقیقت س��ر‬ ‫خودش��ان و ملت ش��ان کاله گذاش��ته اند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بای��د هم��ه توان خود را برای مقابله با فس��اد به کار بگیریم‪.‬‬ ‫خوش��بختانه دولت در اقدامی مهم الیحه ش��فافیت را در‬ ‫این راس��تا تهیه کرد و به مجلس شورای اسالمی فرستاد و‬ ‫امیدواریم نمایندگان به موقع این الیحه را تصویب کنند تا‬ ‫دولت بتواند ان را به اجرا برساند و مردم شاهد فضای ارام تر‪،‬‬ ‫اخالقی تر و شرایطی بوده و اطمینان بیشتری به اینده خود‬ ‫داشته باشند‪ .‬معتقدیم بهترین راه برای جلوگیری از فساد‪،‬‬ ‫ش��فافیت اس��ت؛ اگر همه چیز اشکار‪ ،‬روشن و شفاف باشد‬ ‫و مردم بر ان اش��راف داش��ته باش��ند‪ ،‬هیچ نظارتی باالتر از‬ ‫نظارت مردم نیست‪.‬‬ ‫از این س��خنان می توان نتیجه گرفت که دولت تصمیمی‬ ‫درباره ح��ذف دالر ‪4200‬تومانی ندارد و همچنان بر حرف‬ ‫خود پافشاری دارد‪ .‬این در حالی است که فعاالن اقتصادی‬ ‫و تاج��ران بر این عقیده اند ک��ه تخصیص ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫رانت بیشتری تولید می کند و به سود اقتصاد و مردم نیست‪.‬‬ ‫در همین باره س��خنگوی دولت نیز پنجش��نبه ش��ب به‬ ‫صراحت اعالم کرد که سیاست تامین کاالهای اساسی با ارز‬ ‫به نرخ ‪4200‬تومان در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ادامه دارد‪ .‬علی ربیعی‬ ‫در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬ضمن رد شایعه های مطرح شده درباره‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی گف��ت‪ :‬این روزها برخ��ی گمانه زنی های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬می تواند به جای ارامش در بازار‪ ،‬التهاب بی دلیل‬ ‫ایج��اد کن��د‪ .‬البته م��ا به تحلی��ل و کارشناس��ی و رایزنی‬ ‫اقتصادی مستمر نیاز داریم اما اینها همه با سیاست گذاری‬ ‫و تصمیم اقتصادی متفاوت است‪ .‬سخنگوی دولت در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سیاس��ت تامین کاالهای اساس��ی با ارز به نرخ‬ ‫‪4200‬تومان در س��ال ‪ ۹۸‬ادامه دارد و تغییری در تصمیم‬ ‫دولت رخ نداده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن رئی��س کل بانک مرکزی روز چهارش��نبه در‬ ‫حاشیه نشس��ت هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ‬ ‫به ایرنا درباره ادعای برگزاری نشس��تی در روز پنجش��نبه‬ ‫برای تصمیم گیری درباره حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گفته بود‪:‬‬ ‫چنین بحثی را نداشته ایم و نمی دانیم که چه کسی چنین‬ ‫بحث��ی را مطرح کرده اس��ت‪ .‬فع�لا ارز ‪ ۴۲۰۰‬برای واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی برقرار اس��ت و نشنیده ام که حذف ان در‬ ‫دستور کار باش��د‪ .‬عبدالناصر همتی تاکید کرد‪ :‬ارز واردات‬ ‫برخی کاالها همچنان ‪ 4200‬تومان است که همچنان برای‬ ‫انها گش��ایش اعتبار انجام می شود و اتفاق خاصی هنوز رخ‬ ‫نداده و بحثی هم نش��ده اس��ت‪ ،‬اما کارشناسان نظر خود را‬ ‫‪7‬‬ ‫فرصت سازی اقتصاد‬ ‫از بازار سرمایه‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫ویژه روز ملی اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت‬ ‫حمایت دولت‬ ‫از اصناف‬ ‫ابراهیم درستی‬ ‫نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران‪:‬‬ ‫کسب و کارهای سنتی و فناوری باید رفاقت کنند‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬اصن��اف و بازاری��ان مانند تم��ام فعاالن‬ ‫اقتصادی کش��ور در یک سال گذش��ته‪ ،‬دستخوش نامالیمات‬ ‫اقتص��ادی بوده ان��د‪ ،‬از ای��ن رو اکنون وجوه حمایت��ی از انها‪،‬‬ ‫نیازمندی پررنگی است که اتاق های اصناف استانی در ابتدا و‬ ‫در راس کار اتاق اصناف ایران باید انجام دهد‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل هیات رئیس��ه اتاق اصناف ای��ران پس از‬ ‫بررس��ی های تکمیلی‪ ،‬اقدام به تهیه س��ند رونق تولید اصناف‬ ‫کرده که در ان اس��تفاده از فناوری‪ ،‬ایج��اد هلدینگ اصناف‬ ‫و همچنی��ن بها دادن به اموزش واحدهای صنفی مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬س��عید ممبین��ی‪ ،‬رئیس ات��اق اصناف‬ ‫ای��ران در گفت وگو با‬ ‫به بی��ان وضعیت فعلی اصناف و‬ ‫راه حل های معضالت پیش روی انها پرداخته است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به نقش پررنگ فناوری در کسب و کارهای‬ ‫امروزی‪ ،‬هیات رئیسه اتاق اصناف ایران چه برنامه هایی‬ ‫را ب�رای افزای�ش نقش فناوری کس�ب و کار صنف های‬ ‫گوناگون دنبال می کند؟‬ ‫یک��ی از برنامه های هیات رئیس��ه دوره هفت��م اتاق اصناف‬ ‫ایران اصالح ساختار س��ازمانی و پیش بینی بخش هایی چون‬ ‫پژوهش ه��ا و حمایت از کس��ب و کارهای نوین اس��ت‪ .‬نمونه‬ ‫اقدام هایی که در گذش��ته انجام ش��ده نی��ز موید همین نکته‬ ‫است و می توان به تش��کیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی‬ ‫اشاره کرد‪ .‬البته همواره معتقدیم برخورداری از دانش و تجربه‬ ‫مراکز علمی و دانش��گاهی زمینه ساز رش��د و توسعه این گونه‬ ‫امور بوده و بر تحقق ان اصرار داریم‪ .‬همچنین برنامه دیگری‬ ‫که در نظر داریم انجام دهیم‪ ،‬این است که حلقه رفاقت میان‬ ‫فناوری و کسب و کارهای سنتی ایجاد کرده و نوع ارتباط این‬ ‫دو بخش را از رقابت به سمت رفاقت ببریم‪.‬‬ ‫ب��رای نیل ب��ه این هدف و دور ش��دن واحدهای صنفی از‬ ‫موقعیت شکست از فناوری؛ اتاق اصناف برنامه هایی را ترتیب‬ ‫داده که فع��االن صنفی بتوانند ضمن ش��ناخت این موقعیت‬ ‫خود را به امکانات نوین تجهیز کنند و با اس��تفاده از فناوری‪،‬‬ ‫رویاروی��ی بهتری را در عرصه رقابت داش��ته باش��ند و کانون‬ ‫توجه خود را ارتقای س��طح رضایتمن��دی مصرف کنندگان و‬ ‫مش��تریان خود قرار دهند تا نه تنها خطر و تهدید های ناشی‬ ‫از کس��ب و کارهای نوین را نداشته باشند‪ ،‬بلکه سهم خود از‬ ‫بازار را نیز افزایش دهند‪.‬‬ ‫€ €در چند ماه گذشته ‪ ،‬تمام بخش های اقتصادی کشور‬ ‫درگیر مشکالت ناشی از نوسان های نرخ ارز و همچنین‬ ‫افزایش تورم بودن�د که با کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬به‬ ‫رکود کس�ب و کارها منجر شده است‪ .‬شما فضای حاکم‬ ‫بر کسب و کار فعلی اصناف را چگونه توصیف می کنید و‬ ‫چه پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت دارید؟‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در تقوی��م‪ ،‬یکم تیر به عن��وان روز ملی اصناف‬ ‫نام گذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬اما اختصاص دادن یک‬ ‫روز در س��ال نمی تواند تاثیرگذاری فعالیت این‬ ‫صنوف بر معیش��ت افراد در تمام طول س��ال را‬ ‫به طور دقیق نشان دهد‪.‬‬ ‫اگر نگاهی دقیق به جامعه اصناف‪ ،‬مش��کالت‬ ‫و دغدغه های انها بیندازیم‪ ،‬متوجه خواهیم شد‬ ‫که ش��رایط اقتصادی ایران به نحوی پیش رفته‬ ‫ک��ه تعامل در نظ��ام اقتصادی خرد و کالن برای‬ ‫بهبود ش��رایط و احیای رون��ق اقتصادی‪ ،‬حرف‬ ‫نخس��ت را می زن��د‪ .‬در همین زمین��ه اگر نگاه‬ ‫جزئی ت��ری به عملکرد اصناف و اتاق های اصناف‬ ‫ش��هرهای کوچ��ک و کالنش��هرهای بیندازیم‪،‬‬ ‫متوج��ه خواهیم ش��د که مس��ئله مه��م چه در‬ ‫ش��هرهای کوچک و چه در کالنش��هرها‪ ،‬وجود‬ ‫تعام��ل پایدار و س��ازنده اس��ت‪ .‬در واقع جریان‬ ‫اصناف مانند یک تسبیح می ماند که از مهره های‬ ‫کوچک و بزرگ تشکیل شده و ممکن است حتی‬ ‫یک نیروی جزئی شهرس��تان کوچک نیز بتواند‬ ‫در کلیت کار‪ ،‬تاثیرگذاری بزرگی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫تجربه ها و بررس��ی های کارشناس��ان این حوزه‪،‬‬ ‫نشان می دهد نگرش مربوط به اثرگذاری بیشتر‬ ‫کالنشهری مانند تهران در پیشبرد اهداف به این‬ ‫دلیل اس��ت که چنین ش��هرهایی به قدرت های‬ ‫تصمیم گی��ری نزدیک ت��ر هس��تند و راحت ت��ر‬ ‫می توانند با انها در تماس باشند‪.‬‬ ‫حال اگر از مس��ئله شهرها و کالنشهرها عبور‬ ‫کنیم و اصناف را یک دست ببینیم‪ ،‬باید بپذیریم‬ ‫در جن��گ اقتصادی قرار گرفته ایم‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ما ‪ ۸‬س��ال دفاع مقدس را تجربه کرده‬ ‫است‪ .‬در ان زمان مکلف بودیم‪ ،‬پشت خط مقدم‬ ‫باشیم اما اکنون شرایط کامال تغییر کرده است و‬ ‫اصناف مکلف هستند در خط مقدم قرار بگیرند‪.‬‬ ‫در ای��ن جنگ‪ ،‬تمامی صنوف به عنوان افس��ران‬ ‫این جنگ به شمار می روند‪ ،‬بنابراین نقش اصناف‬ ‫در ش��رایط فعلی بس��یار مهم و قابل توجه است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط از دولت انتظار می رود بیشتر به‬ ‫اصناف رس��یدگی کند‪ .‬اصناف ممکن اس��ت در‬ ‫اداره برخی از امور مشکالتی داشته باشد اما این‬ ‫مشکالت باید با تعامالت و نشست های گوناگون‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫البت��ه رس��یدگی دولت به اصن��اف‪ ،‬به معنی‬ ‫دخالت نیست زیرا دولت در اقتصاد‪ ،‬تاجر خوبی‬ ‫به ش��مار نم��ی رود و فقط باید زیرس��اخت ها را‬ ‫ام��اده کند و اموزش های الزم را بدهد؛ بنابراین‬ ‫دخالت��ی در بخ��ش خصوص��ی از طریق دولت‬ ‫نباید وجود داش��ته باش��د‪ .‬در این میان وظیفه‬ ‫دول��ت این اس��ت که نظ��ارت را جامع تر کند تا‬ ‫کیفی��ت کار افزای��ش یابد‪ .‬همچنی��ن انتظار از‬ ‫وزی��ران ای��ن اس��ت ک��ه در تصمیم گیری ها از‬ ‫نظره��ا بخش خصوص��ی اس��تفاده و بنگاه ها را‬ ‫از تصمیم ه��ای خ��ود اگاه کنن��د‪ .‬تصمیم های‬ ‫یک شبه نگیرند و در نهایت به اجماع میان دولت‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی برای ایج��اد تصمیم جدید‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫چنانچه این ش��رایط فراهم شود‪ ،‬اصناف حتی‬ ‫با وج��ود تحریم ها و ش��رایط ناگ��وار اقتصادی‬ ‫می توانند سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی‬ ‫را اج��را کنن��د‪ ،‬ب��ه ای��ن ص��ورت که نخس��ت‬ ‫خودکفای��ی را هدف قرار دهند و س��پس تولید‬ ‫مل��ی را بدون نیاز به عوام��ل خارجی با افزایش‬ ‫کیفیت‪ ،‬توس��عه دهند‪ .‬یکی از بحث های اقتصاد‬ ‫مقاومتی خودکفا ش��دن اس��ت‪ ،‬این خودکفایی‬ ‫باید در شرایطی باشد که هزینه کاهش پیدا کند‬ ‫و از سوی دیگر‪ ،‬در بخش تولید باید بیش از پیش‬ ‫س��رمایه گذاری شود‪ .‬نکته ای که وجود دارد این‬ ‫اس��ت که تولیدکنندگان ما می توانند در شرایط‬ ‫کنونی به ش��کل درست و موثری فعالیت داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬اگر در بخش پوش��اک‬ ‫برنامه ریزی درستی داشته باشیم و در جایی که‬ ‫الزم اس��ت امکانات را در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬می توانیم نتیجه مثبت ان را در روند‬ ‫کار مش��اهده کنیم‪ .‬این امکانات می تواند شامل‬ ‫وام های تک رقمی و معافیت های مالیاتی باش��د‪.‬‬ ‫اگ��ر این امکانات را به طور افر به تولیدکنندگان‬ ‫دهی��م از قاچ��اق کاال هم جلوگیری می ش��ود‪.‬‬ ‫بح��ث قاچ��اق مطرح ش��د‪ ،‬باید بگوی��م قاچاق‬ ‫خ��ود بزرگ ترین عاملی اس��ت که س��بب ازار‬ ‫تولیدکنندگان شده اس��ت‪ .‬وقتی تعرفه اشتباه‬ ‫گذاشته ش��ود این موضوع باعث می شود قاچاق‬ ‫رون��ق بگیرد‪ .‬ما باید حرکتی را ش��روع کنیم تا‬ ‫بتوانیم نیازهای مصرف کنندگان داخلی را تامین‬ ‫کنیم و پس از ان به فکر رسیدن به شکوفایی یا‬ ‫همان صادرات کاال باش��یم‪ .‬ما در شرایط کنونی‬ ‫می توانی��م برای ص��ادرات روی کاالهای زیادی‬ ‫برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به طبع اصناف از ش��رایط رکود به دلیل کاهش تقاضا برای‬ ‫کاال و خدمات تاثیر می پذیرند‪ .‬این موضوع مستلزم این است‬ ‫که اقتص��اد کالن بهبود پیدا کند و به طور قطع یکی از موارد‬ ‫تاثیرگذار منفی‪ ،‬تحریم های ظالمانه است‪ .‬ما معتقدیم دولت‬ ‫باید تقاضا را برای کاالهای تولیدی داخل کشور افزایش دهد‬ ‫که در این مس��یر در ابتدای امر بهتر اس��ت‪ ،‬سیاست هایی را‬ ‫در پیش داش��ته باش��د که مصرف مردم افزای��ش پیدا کند‪،‬‬ ‫س��پس باید خری��د دولتی زیاد ش��ود یا با افزای��ش صادرات‬ ‫روبه رو ش��ویم که همه انها به سیاست گذاری ها و حمایت های‬ ‫دولت از مباحثی مانند بهبود ش��رایط کس��ب و کار و افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری برمی گردد‪ .‬اما با وجود شرایط پیش گفته اگر‬ ‫از منظر وظیفه اجتماع��ی اصناف نگاه کنیم‪ ،‬متوجه خواهیم‬ ‫شد که با وجود رکود و تورم‪ ،‬اصناف در حوزه کاالهای اساسی‬ ‫موفق عمل کردند و می توانند نم��ره قابل قبولی بگیرند‪ .‬زیرا‬ ‫در این مدت با کاهش شدید سود متعارف خود‪ ،‬کمک کردند‬ ‫به اینکه مردم بتوانند کاالی اساس��ی را با شرایط بهتری پیدا‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی است که بسیاری از مواردی که در چند ماه‬ ‫گذشته تجربه کردیم گاه حاصل ضعف مدیریت در تامین بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق اصناف ایران مطرح کرد‬ ‫€ €در ای�ن ش�رایط اقتص�ادی می ت�وان بازه�م ب�ه‬ ‫اشتغالزایی از کانال اصناف امیدوار بود؟‬ ‫اصناف با داش��تن امار قابل توجه به عنوان بنگاه های کوچک‬ ‫در هم��ه اقتصاد ها‪ ،‬جای��گاه ویژه ای دارند زی��را مدیریت این‬ ‫بنگاه ه��ا با هزینه کمتری نس��بت به بنگاه ه��ای بزرگ انجام‬ ‫می ش��ود و سطح اشتغال بیشتری را با س��رمایه گذاری کمتر‬ ‫ایف��ا می کنند‪ .‬وجود بیش از ‪ ۱۷‬درصد از درامد ناخالص ملی‬ ‫نی��ز موید این موضوع اس��ت‪.‬یکی از برنامه های ما این اس��ت‬ ‫که با ایجاد زمینه الزم دس��ت اندرکاران برنامه ریزی کش��ور را‬ ‫نسبت به اهمیت این جایگاه بیش از پیش اشنا کنیم و امکان‬ ‫مشارکت اصناف را در برنامه های اقتصادی با تمرکز بر ارتقای‬ ‫بهره وری بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫همه ما می دانیم که س��هم دولت در اقتصاد کش��ور بس��یار‬ ‫بیش��تر از بخش خصوصی اس��ت و اکنون که م��ا بیش از هر‬ ‫زم��ان دیگ��ری از این موضوع و وابس��تگی اقتصاد به نفت در‬ ‫مضیقه هس��تیم به ویژه با تاکیدات رهب��ر معظم انقالب الزم‬ ‫اس��ت به اس��تفاده از توانایی های تاثیرگ��ذار بخش خصوصی‬ ‫اهتمام بیش��تری را به کار ببندیم‪ .‬این موضوع و س��ایر مسائل‬ ‫را در قالب سند رونق تولید اصناف مورد توجه قرار داده ایم‪.‬‬ ‫€ €این سند چه برنامه ها و الزاماتی را دنبال می کند؟‬ ‫در ابتدای امر باید بگوی��م که تقویت بنیه اقتصادی فعاالن‬ ‫صنفی از طریق ایجاد هلدینگ اصناف‪ ،‬جزو اولویت برنامه های‬ ‫ما است‪ .‬در حوزه توزیع هم به دنبال شفاف سازی هستیم برای‬ ‫انکه روند حرکت کاال هرچه شفاف تر باشد‪ ،‬موثرتر است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در صدد ان هس��تیم که به اصناف س��نتی‬ ‫خ��ود کمک کنیم تا بتوانند بخش��ی از کس��ب و کار خود را‬ ‫با ایجاد وب س��ایت هایی به بس��تر الکترونیک منتقل کنند تا‬ ‫ب��ه چرخه کس��ب و کار انها کمک ش��ود‪ .‬در نهایت مبارزه با‬ ‫قاچ��اق کاال و حمایت از کاالی ایران��ی از اولویت برنامه های‬ ‫ما به ش��مار می رود و اس��تفاده از ابزارهای نوین در راس��تای‬ ‫وظایف اتاق های اصناف به ویژه با تمرکز بر بعد نظارتی شامل‬ ‫شناس��ایی صنوف غیرمجاز و متخلف از نظر گران فروش��ی و‬ ‫سایر تخلفات پیش بینی شده در قانون نظام صنفی قرار دارد‪.‬‬ ‫موضوع دیگر این اس��ت که اموزش تاکنون در فعالیت های‬ ‫واحدهای صنفی مغفول مانده است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬استفاده‬ ‫از اموزش برای کمک به بنگاه های تولیدی برای انکه بتوانند‬ ‫تولی��دات را صادرات محور کرده و به اقتصاد ملی کمک کنند‪،‬‬ ‫نخستین سرفصل و هدف این سند است‪.‬‬ ‫همچنین باید برای افزایش تولید اصناف‪ ،‬ایجاد هماهنگی‬ ‫و همبس��تگی میان بنگاه های تولید صنف��ی و صنعتی ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬ما معتقدیم که بنگاه های صنفی‪ ،‬گاه��ی مواد و لوازم‬ ‫م��ورد نی��از صنای��ع بزرگ تری را ایج��اد می کنن��د اما چون‬ ‫پیوس��تگی منطقی با بنگاه های باالدس��تی ندارن��د‪ ،‬به خوبی‬ ‫ایفای نقش نک��رده و با وجود ظرفیت باال برای کاهش هزینه‬ ‫تم��ام ش��ده کاال اثربخش��ی الزم را ندارن��د‪ ،‬بنابراین یکی از‬ ‫اهدافی که دنبال ان هس��تیم‪ ،‬خوشه س��ازی صنف با صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬از دیگر سو‪ ،‬با اس��تفاده از ظرفیت قوانین و مقررات‬ ‫باالدستی‪ ،‬باید بتوانیم موانع و مشکالت جاری مانند مشکالت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بیمه و تامین اجتماعی‪ ،‬ش��هرداری و سایر مشکالت‬ ‫جامعه صنفی کش��ور را حل کرده و به اصطالح بهبود محیط‬ ‫کسب و کار اتفاق بیفتد‪ .‬در حوزه مشاغل‪ ،‬خدمات فنی عموما‬ ‫مش��کلی دارند که مانع جلب رضای��ت کامل مصرف کنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بهبود مدیریت خدمات پس از فروش در دس��تور‬ ‫کار ق��رار دارد که این روزها به دلیل استاندارد س��ازی نش��دن‬ ‫انجام نمی ش��ود و به دنبال حل این معضل هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫معتقدیم صنوف س��نتی ما در رویایی با تحوالت کسب و کار‬ ‫اس��یب پذیر ش��ده و در رقابت با تحوالت جدید کسب و کار‬ ‫مانند تج��ارت الکترونیک همچون فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫اس��یب پذیر ش��ده اند و به دنب��ال ان هس��تیم ک��ه ب��ا انجام‬ ‫اقدام هایی مانن��د تغییر نام تجاری واحد‪ ،‬بنگاه های تجاری را‬ ‫زیر چتر حمایتی برنامه قرار دهیم‪.‬‬ ‫دبیر ستاد بزرگداشت روز ملی اصناف در استانه برگزاری همایش اعالم کرد‬ ‫اجرایاقتصاد مقاومتی نخستین هدف استاندارد سازی خدمات توجهبه فرهنگ‪ ،‬حلقهگمشده فعالیت هایاتاقاصناف ایران‬ ‫افزایش کیفی��ت خدمات و تولیدات واحدهای صنفی‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم تری��ن دغدغه هایی اس��ت ک��ه در دوران رونق و رکود‬ ‫در بهب��ود فعالی��ت اصناف تاثیر می گ��ذارد و در واقع‪ ،‬قدرت‬ ‫رقاب��ت واحدهای صنفی را افزایش می دهد‪ .‬واضح اس��ت که‬ ‫هرقدر کیفیت کارکرد اصناف بهتر ش��ود‪ ،‬احترام بیشتری به‬ ‫حقوق مصرف کننده نیز گذاش��ته می ش��ود و همین موضوع‬ ‫در بلند مدت می تواند منجر به توس��عه اقتصادی کشور شود‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظور ات��اق اصناف ایران در همکاری با س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار اس��ت‬ ‫اقدام ب��ه امض��ای تفاهمنامه ای ب��ا عنوان استاندارد س��ازی‬ ‫خدم��ات صنفی انج��ام دهد‪ .‬به منظ��ور بازیاب��ی ضرورت ها‬ ‫و اهداف��ی که این تفاهمنامه قرار اس��ت دنب��ال کند‪ ،‬با علی‬ ‫عوض پ��ور‪ ،‬دبی��رکل اتاق اصناف ای��ران گفت وگوی��ی انجام‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫€ €درب�اره تفاهمی که ب�ا مرکز ملی اس�تاندارد انجام‬ ‫شده است و اهداف ان بگویید‪.‬‬ ‫ای��ن تفاهمنامه با رویکرد استانداردس��ازی خدمات صنفی‬ ‫برای ارتقای کیفیت خدمات صنفی دارای اولویت و در راستای‬ ‫حمایت از حقوق اجتماع��ی تولیدکننده و مصرف کننده بین‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و همچنی��ن ات��اق اصناف ایران منعقد می ش��ود‪ .‬موضوع این‬ ‫تفاهمنام��ه ش��امل تدوین و اج��رای اس��تانداردهای ملی و‬ ‫مش��ارکت در تدوین اس��تانداردهای بین المللی برای خدمات‬ ‫صنفی دارای اولویت در هر سال است‪ .‬این تفاهمنامه ‪ ۵‬سال‬ ‫اعتب��ار دارد و پس از ان در ص��ورت رضایت ‪ ۳‬طرف تمدید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫درب��اره اهداف ان نیز اگر بخواهم به ترتیب اولویت صحبت‬ ‫کنم‪ ،‬اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی ازسوی‬ ‫رهبر معظ��م انقالب در راس برنامه ها قرار دارد‪ .‬س��پس این‬ ‫تفاهمنامه در راستای برنامه های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به مجلس ش��ورای اسالمی در راس��تای حمایت از تولید ملی‬ ‫و همچنین قانون و تقویت توس��عه نظام اس��تاندارد کش��ور‬ ‫تقدیم می ش��ود‪ .‬ترویج فرهنگ اس��تفاده از خدمات صنفی‬ ‫استاندارد از سوی ارائه دهندگان خدمات و خدمات گیرندگان‬ ‫نی��ز از دیگ��ر برنامه های این تفاهمنامه اس��ت ک��ه در کنار‬ ‫ارتق��ای کیفیت خدمات صنفی با رویک��رد حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کننده و افزایش رضایتمندی انها ارائه می شود‪ .‬از دیگر‬ ‫اه��داف این تفاهمنام��ه نیز می توان به افزای��ش توان رقابتی‬ ‫بنگاه های صنفی ارائه دهن��ده خدمات کیفی برتر و همچنین‬ ‫بهره گی��ری از تکنیک ه��ای جدی��د در حوزه ه��ای فناوری و‬ ‫تخصصی به منظور ارتقای خدمات صنفی اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه به اهدافی که بیان ش�د‪ ،‬به ثمررس�اندن‬ ‫این تفاهمنامه نیاز به حضور تش�کیالت اجرایی منظم‬ ‫و منس�جمی دارد‪ .‬در این باره چه تدابیری اندیش�یده‬ ‫شده است؟‬ ‫به منظ��ور اجرای هرچ��ه بهتر این تفاهمنام��ه‪ ،‬کارگروهی‬ ‫متش��کل از نمایندگان تام االختیار س��ازمان ملی اس��تاندارد‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ک��ه مرکز اصناف و بازرگانان‬ ‫به طور مس��تقیم در ان وارد می شود و همچنین اتاق اصناف‬ ‫ایران با مسئولیت سازمان ملی استاندارد تشکیل می شود‪.‬‬ ‫برای هر رس��ته خدماتی‪ ،‬هدف‪ ،‬کارگروه فنی متش��کل از‬ ‫نمایندگان س��ازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬مرکز اصن��اف و بازرگانان و همچنی��ن اتاق اصناف‬ ‫درکنار نمایندگان اتحادیه های صنفی که حسب مورد انتخاب‬ ‫می ش��وند‪ ،‬کارگروه های مربوط تش��کیل می ش��ود‪ .‬دبیرخانه‬ ‫نی��ز برای پیگیری اجراییات کارگ��روه فنی در مرکز اصناف و‬ ‫بازرگانان قرار است‪ ،‬تشکیل شود‪.‬‬ ‫€ €ک�دام رس�ته های صنف�ی در ابت�دای فعالیت این‬ ‫تفاهمنامه در اولویت هستند؟‬ ‫در نشس��ت های بررس��ی و مطالع��ات کارشناس��ی که در‬ ‫وضعیت گروه های گوناگون اصناف تشکیل می شود‪ ،‬مشخص‬ ‫کرده ایم که رس��ته های رستوران‪ ،‬فس��ت فود و اغذیه‪ ،‬تعمیر‬ ‫س��رویس و نگهداری اسانسور‪ ،‬پله برقی و پیاده روهای برقی‪،‬‬ ‫تعمیر خودرو‪ ،‬تعمیر گوشی تلفن همراه و تبلت‪ ،‬تعمیر لوازم‬ ‫خانگی س��نگین‪ ،‬تعمیر لوازم صوتی و تصویری در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫اغازگر فعالیت های مربوط به کارگروه های فنی و اجرایی این‬ ‫تفاهمنامه باش��ند‪ .‬س��پس در کنار بررس��ی عملکرد و نتایج‬ ‫حاصله در رس��ته های فوق الذکر‪ ،‬اولویت های س��ال اینده نیز‬ ‫مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد بزرگداشت روز ملی اصناف درباره برگزاری همایش‬ ‫روز ملی اصناف و برنامه هایی که در ان دنبال می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بازاریان به وس��عت تاریخ این س��رزمین در تحوالت سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و از همه مهم تر اقتصادی نقش افرینی کرده اند و با‬ ‫ایستادن بر سراعتقادات ملی و دینی خود‪ ،‬با انکه خود نیز از‬ ‫مردم بودند‪ ،‬طرف مردمی را تقویت کردند‪.‬‬ ‫علیرضا س��لمانی در گفت وگو ب��ا «‬ ‫» اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫جریان انقالب ش��کوهمند اسالمی‪ ،‬کسبه بازار جزو نخستین‬ ‫گروه های��ی بودند که ندای امام خمینی(ره) را لبیک گفتند و‬ ‫هرچن��د هزینه مالی و جانی زی��ادی نیز در راه انقالب دادند‪،‬‬ ‫اما دست از حمایت برنداشتند تا این جنبش مردمی در سایه‬ ‫رهبری پیر جماران به ثمر بنشیند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از ان نیز به دلیل جنگ و اوضاع نابس��امان‪،‬‬ ‫کمبود کاال در کشور وجود داشت اما شاکله اصناف و بازاریان‪،‬‬ ‫هرگز کفه ترازو را به س��ود خود س��نگین نکردند و با ارائه به‬ ‫موق��ع کاال و ملزوم��ات‪ ،‬نه تنها هوای مردم را داش��تند بلکه‬ ‫جبهه های جنگ را نیز تقویت می کردند‪ .‬س��پس جنگ تمام‬ ‫شد و نوبت به سازندگی رسید‪ .‬در ان زمان باز هم اصناف پا به‬ ‫میدان گذاشتند و از بازسازی پل های بین جاده ای تا بازسازی‬ ‫شهرهای جنگ زده‪ ،‬نیروهای اصناف و بازاریان در کنار جهاد‬ ‫سازندگی بودند‪.‬‬ ‫به گفته دبیر س��تاد بزرگداشت روز ملی اصناف اما این نگاه‬ ‫تاریخی‪ ،‬تنها موضوعی نیس��ت که می تواند به عملکرد اصناف‬ ‫نم��ره قبول��ی بدهد‪ ،‬بلکه حضور مس��تمر انه��ا در هر بحران‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و همچنین بالیای طبیعی اس��ت که این‬ ‫طی��ف اقتصادی را تبدیل به لش��کر حمایتی همیش��گی این‬ ‫س��رزمین کرده اس��ت‪ .‬ش��اهد این مدعی نیز ورود بسته های‬ ‫حمایت��ی و همچین نیروهای کمک رس��ان اصناف به مناطق‬ ‫س��یل زده بود که در خط مقدم کمک به هموطنان س��یل زده‬ ‫ش��ب عی��د را ایفا کردن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در واق��ع می توان گفت‬ ‫که اصناف به واس��طه انکه نخس��تین گروهی بودند که نسبت‬ ‫به تاس��یس صندوق های قرض الحسنه‪ ،‬داراالیتام و حمایت از‬ ‫س��ازمان بهزیستی در بخش های گوناگون بازار اقدام کردند و‬ ‫در واق��ع پایه گذاران عمل به مس��ئولیت اجتماعی بودند‪ ،‬در‬ ‫بس��تر زمان این نقش خود را فراموش نکرده و روز به روز ان‬ ‫را پررنگ تر می کنند‪.‬‬ ‫سلمانی خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین اتاق اصناف ایران در نظر‬ ‫دارد مناسبت روز ملی اصناف را تبدیل به ایینی برای قدردانی‬ ‫از نقش های اقتصادی و فرهنگی اصناف کند‪ .‬به همین منظور‬ ‫امسال برنامه هایی مانند اعطای نشان افتخار به چهره ماندگار‬ ‫اصناف‪ ،‬اعطای نشان ملی اصناف به اتاق های منتخب استانی‬ ‫و قدردانی از چهره های برتر صنفی در دس��تور کار قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین قرار است که ستاد برگزاری روز ملی اصناف‬ ‫تبدی��ل به دبیرخانه دائمی برگزاری روز ملی اصناف ش��ود تا‬ ‫بتوانند در بستر زمان معیارهای مربوط به شناسایی چهره های‬ ‫برتر و ماندگار را مشخص کند‪ .‬دبیر ستاد بزرگداشت روز ملی‬ ‫اصناف گفت‪ :‬موضوع دیگری که قرار اس��ت به مناس��بت روز‬ ‫ملی اصناف در حاش��یه همایش و س��پس در دبیرخانه دائمی‬ ‫این همایش انجام ش��ود‪ ،‬این است که از فعالیت های فرهنگی‬ ‫اصناف حمایت شده و همچنین این فعالیت ها بسط داده شود‪.‬‬ ‫زیرا همانطور که ذکر کردم‪ ،‬اصناف در طول تاریخ به واس��طه‬ ‫حضور در دل جامعه و داشتن دغدغه های سیاسی و فرهنگی‪،‬‬ ‫بر فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری جامعه اثر گذار هستند‪ .‬وی‬ ‫درباره الزاماتی که این برنامه فرهنگ س��ازی از طریق اصناف‬ ‫نی��از دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به همین منظ��ور برنامه ریزی‪ ،‬تدوین‬ ‫استراتژی و ارائه راهبرد برای چنین گروه بزرگی با این تاریخ‬ ‫پربار و افتخارس��از‪ ،‬بیش از هر چیز نیازمند دقت نظر‪ ،‬مطالعه‬ ‫عمیق و شناخت تخصصی و کارامد از ظرفیت های این بخش‬ ‫است‪.‬‬ ‫موضوع��ی که ب��دون تردید متولی اصل��ی ان اتاق اصناف‬ ‫ایران و نهادها‪ ،‬س��اختارها و تش��کل های وابسته به ان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حقیقت اتاق اصناف ایران به عنوان متولی اصلی‬ ‫و عالی ترین نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز حوزه اصناف و حتی‬ ‫اقتصاد خرد کش��ور‪ ،‬در نظر دارد ک��ه با ارائه برنامه ریزی های‬ ‫م��دون مبتن��ی ب��ر پژوهش ه��ای میدان��ی و کتابخان��ه ای‪،‬‬ ‫مس��ائلی نظی��ر مس��ئولیت اجتماع��ی اصناف و مناس��بات‬ ‫فرهنگ��ی درون بخش��ی و برون بخش��ی اصن��اف را به عنوان‬ ‫ی��ک ض��رورت اجتناب ناپذی��ر و حیاتی در دس��تور کار قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫ویژه روز ملی اصناف‬ ‫گزارش‬ ‫به مناسبت روز ملی اصناف‬ ‫‹ ‹تدوینسیاست هایکلی‬ ‫صن��وف گوناگ��ون در‬ ‫ش��رایط فعلی اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬دغدغه ه��ای‬ ‫گوناگونی دارند‪ .‬از تامین‬ ‫سرمای ه در گردش گرفته‬ ‫تا مسائل مالیاتی و بیمه‬ ‫و‪ . ...‬ام��ا مجتبی صفایی‪،‬‬ ‫نای��ب رئیس دوم ات��اق اصناف ای��ران‪ ،‬مهم ترین‬ ‫دغدغ��ه اصن��اف را برون رف��ت از وضعیت کنونی‬ ‫اقتصادی کش��ور می دان��د‪ .‬او از چندین زاویه‪ ،‬این‬ ‫موض��وع را حائز اهمیت می داند‪ .‬صفایی در همین‬ ‫راستا درباره اهمیت ثبات نرخ کاالها گفت‪ :‬گاهی‬ ‫ش��اهد تهیه و پخش گزارش هایی از س��وی صدا و‬ ‫س��یما هستیم که به مخاطب این گونه القا می کند‬ ‫که اگر گران فروش��ی انجام می شود‪ .‬این تخلفی از‬ ‫سوی اصناف است‪ .‬این موضوع برای ما ازاردهنده‬ ‫است‪ .‬البته انکار نمی کنیم که برخی افراد در کشور‬ ‫با تخلف های خودش��ان به حیثیت اصناف مومن و‬ ‫متدین اس��یب می زنند‪ ،‬س��ازمان بازرسی کشور‬ ‫براس��اس قانون با این افراد برخورد می کند‪ ،‬برای‬ ‫انه��ا پرونده تش��کیل داده و انه��ا را جریمه کرده‬ ‫است‪ .‬اما اینکه همه تقصیرها را بر گردن مجموعه‬ ‫صنف��ی کش��ور بیندازی��م و دی��واری کوتاه تر از‬ ‫مجموع��ه اصن��اف کش��ور نبینی��م‪ ،‬را ه صواب و‬ ‫برون رفت ما از شرایط فعلی نیست‪.‬‬ ‫وی درب��اره عل��ت بی ثباتی قیمت ه��ا در برخی‬ ‫واحده��ای صنفی بیان کرد‪ :‬وقتی یکی از کس��به‬ ‫در ب��ازار ب��رای تامین کاالهای خود با چندین نرخ‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ ،‬چگونه می توانی��م از واحدهای‬ ‫صنفی م��ان تثبیت قیمت ها را بخواهیم‪ .‬کس��به‪،‬‬ ‫اخرین حلقه زنجیره تولید تا توزیع هستند‪ .‬چطور‬ ‫این افراد می توانند نرخ های خود را ثابت نگه دارند؟‬ ‫یکس��ان نبود نرخ کاالها به دلی��ل تفاوت در زمان‬ ‫ روزامد کردن ش��ان و تفاوت قیمت های انها است‪.‬‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬کاالها در ب��ازار به طوراعتباری خرید‬ ‫‹ ‹بهبود روند ارائه تس�هیالت دولتی به‬ ‫اصناف‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬اگر پای درد و دل کاس��بان و‬ ‫دارندگان واحدهای صنفی بنش��ینیم‪ ،‬مشکالت‪،‬‬ ‫معض�لات و گالیه هایی که از ش��رایط دارند‪ ،‬یکی‬ ‫دوتا نیس��ت‪ .‬می گویند مشتری نیست‪ ،‬خرید کاال‬ ‫برای خودشان گران است و نمی توانند به مشتریان‬ ‫مانند گذش��ته تخفیف بدهند‪ .‬مالیات کمرشان را‬ ‫شکسته و برای بهبود شرایط به پول نیاز دارند‪ ،‬اما‬ ‫بانک ها وام نمی دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬از این فهرس��ت هزار و یک‬ ‫عنصری که بگذریم‪ ،‬با بازاری روبه رو می شویم که‬ ‫حتی مانند ‪ ۲‬س��ال گذشته خود هم نیست و نگاه‬ ‫کلی تر به ان‪ ،‬نش��ان می دهد رسیدن به نقطه ‪۱۰‬‬ ‫س��ال پیش‪ ،‬ارزویش شد ه است‪ .‬به همین منظور‬ ‫برای ش��ناخت دقیق مش��کالت واحدهای صنفی‬ ‫و همچنی��ن راه حل��ی که از دید انه��ا برای گذر از‬ ‫این مش��کالت وج��ود دارد‪ ،‬با هیات رئیس��ه اتاق‬ ‫اصناف ایران به گفت وگو نشس��تیم‪ .‬انها می گویند‬ ‫مهم ترین خواسته اصناف در شرایط فعلی‪ ،‬تدوین‬ ‫سیاست های کلی از سوی مقام سیاست گذار است‬ ‫که رونق از دست رفته را به بازار برگرداند‪.‬‬ ‫اصن��اف یعنی م��ردم و این برای ما افتخار اس��ت‪.‬‬ ‫امی��دوارم هر چه ب��ه جلو حرکت می کنیم‪ ،‬فضای‬ ‫خوش بینانه تر بیشتر شود چراکه اصناف در صورت‬ ‫حمایت می توانند خدمات بیشتری به جامعه ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫و فروش و چک های بلندمدت رد و بدل می ش��د‪.‬‬ ‫درحال حاضر وضعیت ارز به گونه ای شده که مبادله‬ ‫کااله��ا به جز مبادل��ه نقدی به هیچ صورتی انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬بنابراین وقتی می گوییم کاالها با چند‬ ‫نرخ به دست اصناف می رسد‪ ،‬درست گفته ایم چون‬ ‫پیش ت��ر اگر ف��ردی به طورعم��ده خرید می کرد‪،‬‬ ‫ک م��دت دار خرید خود را انجام‬ ‫می توانس��ت با چ ‬ ‫دهد اما امروز به جایی رسیده ایم که اگر در تسویه‬ ‫یک س��اعت تاخیر داشته باشد‪ ،‬کاال براساس نرخ‬ ‫جدید محاسبه می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته صفایی مهم ترین خواس��ته اصناف در‬ ‫شرایط فعلی‪ ،‬تدوین سیاست های کلی است که به‬ ‫برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی کش��ور کمک‬ ‫کند‪ ،‬رونق از دس��ت رفته را به بازار برگرداند‪ ،‬تورم‬ ‫موجود را مدیریت کند تا اقتصاد کش��ور از حالت‬ ‫رخوت بیرون بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹به حق قانونی اصناف عمل کنید‬ ‫رس��ول جهانگیری‪ ،‬عضو‬ ‫هیات رئیسه اتاق اصناف‬ ‫ای��ران نی��ز مهم تری��ن‬ ‫مطالب��ه اصن��اف را‬ ‫حمایت ه��ای مال��ی‬ ‫می داند‪ .‬او ضمن انتقاد از‬ ‫اج��را نش��دن برخ��ی‬ ‫ضمانت های قانون��ی اصناف بیان کرد‪ :‬به نظر من‬ ‫بیش��ترین خواس��ته ای ک��ه درحال حاضر مدنظر‬ ‫اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی قرار گرفته‪،‬‬ ‫موضوع حمایت های قانونی اس��ت‪ .‬متاس��فانه در‬ ‫برخی مواقع قانون گذاران ما ش��رایط حس��اس را‬ ‫نمی بینن��د‪ ،‬البت��ه ب��رای اص�لاح م��وارد قانونی‬ ‫پیش��نهادهایی ش��ده و ای��ن موضوع ه��ا در حال‬ ‫پیگیری اس��ت‪ .‬باید مس��ائل قانونی م��ورد توجه‬ ‫نهادهای دولتی قرار بگیرد‪ ،‬ما ضمانت های قانونی‬ ‫داریم اما در عمل اجرا نمی شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه برخی از مش��کالت این حوزه‬ ‫افزود‪ :‬یک هزارم درصدی که از مالیات های اصناف‬ ‫دریافت ش��د‪ ،‬باید دوباره به اصناف بازگردد اما در‬ ‫عمل این اتفاق رخ نمی دهد و موارد دیگری نشان‬ ‫می ده��د ح��ق قانونی ما در عمل اجرا نمی ش��ود‪.‬‬ ‫پ��س عمل کردن به حق قانونی اصناف را می توان‬ ‫نخستین مطالبه دانست‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنین با اش��اره ب��ه لزوم اصالح‬ ‫قان��ون نظام صنفی اظهار ک��رد‪ :‬مورد دیگر بحث‬ ‫اص�لاح قانون نظام صنفی اس��ت ک��ه باید به ان‬ ‫توجه ش��ود‪ .‬در هیچ جای جهان این گونه نیس��ت‬ ‫که هیات رئیس��ه تش��کل های خصوص��ی در یک‬ ‫دوره کوت��اه عوض ش��ود‪ .‬تصور کنید در یک دوره‬ ‫زحمت های بسیاری کشیده و هزینه های بسیاری‬ ‫پرداخته می ش��ود تا یک فرد مدیر شود‪ .‬حال پس‬ ‫از یک دوره این ماجرا به پایان می رسد و مدیریت‬ ‫را ب��ه فردی تازه کار می دهن��د و تمام هزینه های‬ ‫قبلی‪ ،‬دوباره باید پرداخت ش��ود‪ .‬ما به تعویض در‬ ‫چرخه مدیریت اعتقاد داریم‪ ،‬اما این مسئله در یک‬ ‫مدت کوتاه فقط بار هزینه ها را سنگین تر می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه نظر من رویه گذش��ته انتخابات‬ ‫نتیج��ه بهتری داش��ت‪ .‬در رویه قبلی با گذش��ت‬ ‫زمان‪ ،‬مدیریت تغییر پیدا می کرد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫پوست اندازی با گذشت زمان همراه با جوانگرایی و‬ ‫انتقال تجربه انجام می شد‪ .‬دو دوره ای بودن هیات‬ ‫رئیسه اصال پاس��خگو اصناف نیست‪ .‬من معتقدم‬ ‫اگ��ر همی��ن ی��ک بند اص�لاح و عملیاتی ش��ود‪،‬‬ ‫مش��کالت به حداقل خواهد رسید‪ .‬هر ‪ ۴‬یا ‪ ۸‬سال‬ ‫یک ب��ار اصناف را از مدیریت تخلیه کردن اصال به‬ ‫سود اصناف نخواهد بود‪ ،‬بیشترین خواسته اصناف‬ ‫اصالح برخی از قوانین اس��ت‪ .‬امیدوارم تا پیش از‬ ‫اینکه مجلس این دوره به پایان برسد این اصالحات‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬خود قانون گذاران باید جایگاه قانونی‬ ‫اصناف را بپذیرند‪ .‬اصالح یکسری قوانینی که وضع‬ ‫ش��ده‪ ،‬جزو مواردی اس��ت که باید پیگیری شود و‬ ‫مورد بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری گفت‪ :‬اصناف انق��در دارای ارزش‬ ‫هس��تند که یکم تیر را به نا م انها در تقویم به ثبت‬ ‫رس��اندند‪ .‬اصناف در انقالب همراهی خود را ثابت‬ ‫ک��رد ه و تا کنون کارنامه درخش��انی داش��ته اند‪،‬‬ ‫یکی دیگر از دغدغه های‬ ‫صن��وف در کش��ور‪،‬‬ ‫حمایت ها از کارافرینان‬ ‫این بخش اس��ت که اتاق‬ ‫اصناف ایران همیش��ه در‬ ‫تالش برای ان بوده است‪.‬‬ ‫محم��ود بنان��ژاد‪،‬‬ ‫خزان��ه دار اتاق اصناف ایران در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫کس��انی که به دنب��ال تاس��یس واحدهای صنفی‬ ‫هس��تند‪ ،‬در حوزه مس��ائل مالی مرتبط با کس��ب‬ ‫پروان��ه می توانند این امور را ب��ا همکاری بانک ها‬ ‫پی��ش ببرن��د‪ ،‬چون م��ا منابع مال��ی نداریم‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف بودج��ه ای دارد که درامد و هزینه کرد ان‬ ‫مش��خص اس��ت‪ ،‬اما منابع مالی برای وام دادن و‬ ‫چنین کمک های مالی هنوز در اتاق اصناف وجود‬ ‫ندارد‪ .‬بنابراین امکان چنین حمایتی وجود ندارد و‬ ‫اصال وظیفه اتاق اصناف هم حمایت مالی نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه وظیفه این اتاق تس��هیل دریافت منابع مالی‬ ‫از بنگاه های مالی مانند بانک ها و موسسه ها است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما فقط می توانیم ارتباط مالی را‬ ‫بی��ن صنوف و بانک ها ایجاد کنی��م‪ .‬به طور مثال‪،‬‬ ‫در زمین��ه تس��هیل ارائه تس��هیالت دولتی مانند‬ ‫اختص��اص یارانه های دولتی به صن��وف و ارتباط‬ ‫بین نهاد ه��ای گوناگون مثل بانک ها برای اعطای‬ ‫وام ب��ا س��هولت بیش��تری می توانی��م اقدام هایی‬ ‫انج��ام دهی��م‪ .‬اتاق های اصناف مناب��ع مالی برای‬ ‫وام دادن به اش��خاص را در اختی��ار ندارند‪ ،‬اما در‬ ‫راس��تای حمایت های معنوی ت��ا انجا که در توان‬ ‫داش��ته باش��یم به صنوف کمک خواهیم کرد که‬ ‫از جمله این کمک ها می توانم به راه اندازی س��ایت‬ ‫بهین یاب اشاره کنم‪ .‬در گذشته این سایت متعلق‬ ‫به صنعت بود اما حاال حوزه های صنفی و تولید هم‬ ‫در این بخش اجرایی ش��ده اند و برخی رسته های‬ ‫مشخص ش��ده می توانن��د از س��امانه بهین ی��اب‪،‬‬ ‫تسهیالت با یارانه دولتی دریافت کنند‪.‬‬ ‫بنان��ژاد درباره تس��هیالتی که ب��رای کمک به‬ ‫واحده��ای صنفی از طریق اتاق اصناف ایران ارائه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چنین توضیح می دهد‪ :‬ما به کسانی که‬ ‫پروانه کس��ب داشته باشند چنین خدماتی را ارائه‬ ‫می دهیم‪.‬س��امانه ایرانیان اصناف هم وجود دارد و‬ ‫بانک ها می توانند از طریق این سامانه‪ ،‬معتبر بودن‬ ‫پروانه کس��ب صنوف را بررس��ی کنن��د‪ .‬هر واحد‬ ‫صنفی هم برای کسب تاییدیه برای دریافت وام از‬ ‫بانک ها می تواند از طریق اتحادیه های مربوط اقدام‬ ‫کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ارائه تس��هیالت یک روال قانونی‬ ‫دارد اما اینکه ما تفاهمنامه ای با بانک ها امضا کرده‬ ‫باشیم که تس��هیالت را اسان تر در اختیار صنوف‬ ‫قرار بدهند‪ ،‬چنین چیزی نبوده است‪ .‬اما به عنوان‬ ‫نمونه ما در مشهد با بانک ملی چنین تفاهمنامه ای‬ ‫امضا کرده ایم؛ بنابراین هر شهر بنابر نوع فعالیتش‬ ‫ممکن اس��ت با بانکی تفاهم هایی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫تابه حال گفت وگوهایی در این زمینه انجام ش��ده‬ ‫اما هنوز در سطح ملی به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون ‪90‬ساله «تجارت»‬ ‫رون��ق کس��ب و کاره��ا‪،‬‬ ‫نیازمن��د فراه��م ش��دن‬ ‫زیرساخت هایی است که‬ ‫شاید بدون انها‪ ،‬دستیابی‬ ‫به این هدف به س��ادگی‬ ‫محق��ق نش��ود‪ .‬ام��ا ایا‬ ‫زیرساخت های موجود در‬ ‫اصناف قابلیت دستیابی به هدف اصلی یعنی رونق‬ ‫تولی��د را دارد؟ جالل الدین محمدش��کریه‪ ،‬نایب‬ ‫رئی��س اول ات��اق اصناف ای��ران در این باره گفت‪:‬‬ ‫نه تنها زیرس��اخت ها‪ ،‬قابلیت پیش ب��رد اهداف را‬ ‫دارند‪ ،‬بلکه قابلیت ارتقا هم دارند‪ ،‬ولی باید در این‬ ‫راس��تا قان��ون تامین اجتماعی‪ ،‬قان��ون مالیات ها‪،‬‬ ‫قان��ون کار‪ ،‬نظ��ام بانک��ی برخط‪ ،‬نظ��ام بانکی در‬ ‫خدم��ت تولید‪ ،‬توزی��ع‪ ،‬خدمات و خدمات فنی به‬ ‫کمک اصناف بیاید‪ .‬بنابراین زیرس��اخت ها قابلیت‬ ‫پیش ب��رد اه��داف را دارند اما ب��رای اینکه بزرگی‬ ‫کنند‪ ،‬باید اس��باب بزرگی را نیز در اختیار داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬در ‪ ۱۰‬سال گذشته تمام سال ها به نوعی با‬ ‫نگ��رش اقتص��ادی نام گذاری ش��ده‪ ،‬همچنان که‬ ‫امس��ال نیز با عنوان «رونق تولید» نام گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اگر ما بخواهیم ب��ه این اهداف‬ ‫بزرگ دس��ت یابیم باید برخی از نهاد های اجرایی‬ ‫دولتی و نظام بانکی با توجه به شرایط خاص خود‪،‬‬ ‫خ��ود را دگرگون کند‪ .‬ما امروز نمی توانیم با قانون‬ ‫تجارت ‪ ۹۰‬سال پیش کسب و کارها را رونق دهیم؛‬ ‫بنابرای��ن بای��د قوانین ما تغییر کن��د‪ .‬قانون نظام‬ ‫صنفی چندین بار دس��تخوش تغییر شده و امروز‬ ‫نی��ز با توجه به رش��د فناوری و کس��ب و کارهای‬ ‫مج��ازی و‪ ...‬ش��رایط ایجاب می کند بس��یاری از‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات مرتبط با انها تغیی��ر کند‪ .‬ما‬ ‫نمی توانی��م با این نظام بانکی کنونی و موانع پیش‬ ‫پای تولید در این نظام بانکی ش��عار رونق تولید را‬ ‫محقق کنیم‪ .‬باید این نظام بانکی خود را با ظرفیت‬ ‫موجود هماهنگ کند‪ .‬محمد شکریه‪ ،‬جوان گرایی‬ ‫ن زمینه‬ ‫را نیز از اهداف اتاق اصناف دانست و در ای ‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در تش��کل های اتحادیه های صنفی ما‬ ‫چند مسئله خودنمایی می کند‪ .‬یکی از انها ارتقای‬ ‫تحصیلی هیات رئیسه و هیات مدیره اتحادیه های‬ ‫صنفی است‪.‬‬ ‫خ��ود واحده��ای صنفی ما ب��ا توجه به ش��رایط‬ ‫روز ارتق��ای تحصیل��ی پیدا کرده ان��د‪ .‬پس ما فضا‬ ‫را ب��رای جوان گرای��ی مهی��ا کرده ای��م و این فضا‬ ‫س��بب می ش��ود که خود به خ��ود جامعه صنفی‬ ‫به س��مت جوان گرایی حرک��ت کند‪ .‬البته به هیچ‬ ‫وج��ه پذیرفته نیس��ت که یک ن��گاه را به یک باره‬ ‫ح��ذف و نگاه دیگری را جایگزی��ن ان کنید‪ .‬این‬ ‫پوست اندازی به طورتدریجی و ارام ارام باید انجام‬ ‫شود و باید به تدریج بستر الزم برای مدرنیته ای که‬ ‫از ان ن��ام می بریم‪ ،‬فراهم ش��ود و با تجربه ممزوج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مالک برند دنیلی با اشاره به وظیفه مصرف کننده در رونق تولید تاکیدکرد‪:‬‬ ‫«رونق تولید»‪ ،‬ش��عاری اس��ت که رهبر معظم انقالب به عنوان‬ ‫شعار سال ‪ ۹۸‬انتخاب کردند‪ ،‬شعاری که دستیابی به ان‪ ،‬نیازمند‬ ‫یک عزم ملی است‪.‬‬ ‫گام برداشتن در راستای رونق تولید‪ ،‬نیازمند ملزومات گوناگونی‬ ‫اس��ت که تحقق هر کدام‪ ،‬باعث طی کردن بخش��ی از مسیر برای‬ ‫دستیابی به اهداف اصلی می شود‪ .‬در دنیای امروز برای رونق گرفتن‬ ‫تولید‪ ،‬عوامل متعددی باید مورد توجه قرار گیرند‪ ،‬عواملی که شاید‬ ‫در روزگار گذشته چندان مهم به نظر نمی رسید اما امروز بی توجهی‬ ‫به انها احتمال عقب ماندن چرخه تولید را افزایش می دهد‪ .‬امروز‬ ‫به دلی��ل تنوع تولیدات‪ ،‬انچه به عنوان ب��رگ برنده تولیدکننده ها‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬نواوری و خالقیت است‪ .‬در بسیاری از موارد این گونه‬ ‫به نظر می رس��د که اجرای ایج��اد این نواوری وظیفه تولیدکننده‬ ‫است اما علی اژدکش‪ ،‬مالک برند دنیلی چنین عقیده ای ندارد‪ .‬به‬ ‫گفته ما نباید این انتظار را داش��ته باش��یم که تولیدکننده بتواند‬ ‫در همه زمینه ها نواوری داش��ته باشد‪ .‬یک تولیدکننده به تنهایی‬ ‫نمی توان��د در همه زمینه ها از جمله مواد اولیه‪ ،‬طراحی و‪ ...‬به طور‬ ‫جامع خالقیت و ابداع های تازه داشته باشد و همزمان بتواند در بازار‬ ‫بین المللی با رقیبان بزرگ و مطرح رقابت کند‪ .‬اما راهکار چیست؟‬ ‫چگونه یک تولید کننده می تواند خالقیت و نواوری را به محصوالت‬ ‫و تولی��دات خ��ود تزریق کند؟ اژدرکش‪ ،‬تربیت نیروی انس��انی و‬ ‫ام��وزش را راه حل��ی برای چگونگی برطرف ک��ردن نیاز به نواوری‬ ‫مطرح می کند‪ .‬اما ایا تربیت نیروی انس��انی خالق و نواور بر عهده‬ ‫تولیدکننده است؟ اژدرکش در این باره گفت‪ :‬امروز تولیدکننده در‬ ‫کشور ما باید بخش عمده ای از نیروی انسانی خود را اموزش دهد‪.‬‬ ‫متاسفانه در بس��یاری از صنایع‪ ،‬دانشگاه یا رشته ای به طوررسمی‬ ‫و مرتبط نداریم‪ ،‬اگر هم وجود داش��ته باش��د‪ ،‬کارهایی اس��ت که‬ ‫به طور پراکنده و اندک انجام می ش��ود‪ .‬فارغ التحصیل ش��دن افراد‬ ‫خرید «ساخت ایران» اشتغالزایی مولد دارد‬ ‫محدودی از دانش��گاه‪ ،‬در این زمینه مش��کل م��ا را حل نمی کند‪.‬‬ ‫بلکه اموزش عالی باید به صنعت نگاه کالن داش��ته باش��د و فاصله‬ ‫زی��اد بی��ن صنعت و اموزش عالی را پر کن��د‪ .‬اموزش عالی باید با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و همچنین وزارتخانه های متولی‬ ‫این امر‪ ،‬صنایع مادر و اصلی کشور را تعیین کرده و اقدام به تربیت‬ ‫نیروهای تخصصی از کارگر و تکنسین ساده تا مدیر تولید‪ ،‬طراح ها‬ ‫و حت��ی طراح های مواد اولی��ه و همچنین متخصصان برندینگ و‬ ‫مارکتین��گ کند‪ .‬تربیت نیروی متخصص باید در قالب اموزش��ی‬ ‫اکادمیک باش��د؛ چراکه در این ش��رایط می توانیم از تولیدکننده‬ ‫انتظار نواوری و طراحی و‪ ...‬داشته باشیم‪ .‬نقش اموزش بسیار مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکننده ها هم باید در زمینه سرمایه گذاری و راه اندازی‬ ‫بخش های تحقیق و توس��عه و همچنین استفاده از متخصصان در‬ ‫ن موارد را هزینه اضافی‬ ‫این حوزه نقش موثر داش��ته باش��ند و ای ‬ ‫نبینند‪ .‬این اقدام ها س��رمایه گذاری های ضام��ن بقای میان مدت‬ ‫و بلندم��دت انها اس��ت‪ .‬البته از نگاه کالن‪ ،‬از مس��ئوالن ذی ربط‬ ‫انتظار داریم که ارتباط موثر بین صنعت و دانش��گاه برقرار ش��ود‪.‬‬ ‫اما نواوری تنها راه دس��تیابی به رونق تولید نیس��ت‪ .‬افزایش رونق‬ ‫تولید نیازمند دس��ت به دس��ت هم دادن حاکمیت‪ ،‬تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده اس��ت و هر کدام از این س��ه بخش برای تحقق این‬ ‫هدف مهم و استراتژیک باید به خوبی به وظایف خود عمل کرده و‬ ‫س��هم خود را ب‍پردازند‪ .‬اژدرکش درباره سهم حاکمیت افزود‪ :‬نگاه‬ ‫حاکمیت باید این گونه باشد که فضای کسب و کار و قوانین تولید‬ ‫را تلطیف کن��د‪ ،‬چون بی ثباتی در قوانین و ایین نامه های روزمره‪،‬‬ ‫ی برای‬ ‫گاهی کار را به جایی می رس��اند که امکان هیچ برنامه ریز ‬ ‫تولیدکننده وجود ندارد‪ .‬بی ثباتی نرخ ارز هم بس��یار مشکل س��از‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان‪ ،‬به نوعی مدافعان کش��ور در حوزه اقتصاد‬ ‫و س��ردمداران اینده کشور هس��تند‪ .‬بعضی قوانین باید به سرعت‬ ‫اصالح یا لغو ش��وند؛ مثل مالیات ارزش افزوده بر تولید‪ .‬هیچ جایی‬ ‫در جهان از تولیدکننده مالیات نمی گیرند‪ .‬ایا مالیات ارزش افزوده‬ ‫خوب است؟ حتما خوب است‪ .‬ایا این مالیات باید از مصرف کننده‬ ‫گرفته ش��ود؟ بله‪ ،‬در همه جهان‪ ،‬مصرف کننده باید مالیات بدهد‪.‬‬ ‫تولیدکننده که مواد اولیه را خریداری می کند‪ ،‬در گمرک ‪ ۹‬درصد‬ ‫مالی��ات می پ��ردازد‪ ،‬در صورت��ی که ‪ ۳۰‬درصد م��واد اولیه اش در‬ ‫کارخان��ه‪ ،‬اتالف می ش��ود‪ .‬با توجه به نی��از تولیدکننده به افزایش‬ ‫نقدینگ��ی ب��رای اداره امور خود‪ ،‬درصد مالیاتی ک��ه باید بپردازد‪،‬‬ ‫رقم بسیار باالیی است‪ .‬مالیات باید از مصرف کننده نهایی دریافت‬ ‫شود‪ .‬این گونه نه تنها جای ان در بودجه خالی نمی ماند‪ ،‬بلکه تولید‬ ‫ب نمی بیند‪ .‬وی گفت‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬باید بیمه هوشمند‬ ‫هم اسی ‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬چون باید در کنار تولید ناخالص ملی‪ ،‬ارزش پول‬ ‫ملی‪ ،‬رقم صادرات و‪ ...‬نرخ اشتغالزایی را هم اصالح کنیم؛ بنابراین‬ ‫سیاس��ت گذاری باید به س��مت صنایعی سوق داده شود که بیشتر‬ ‫تولید اش��تغال می کند‪ .‬اگر در خودروس��ازی ملی با ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان می ش��ود ش��غل ایجاد کرد‪ ،‬در صنعت کفش می شود با ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تومان ایجاد شغل کرد ولی با توجه به سیاست های حاکم‬ ‫من ترجیح می دهم یک شغل ایجاد کنم و یک بیمه بدهم و‪ ...‬حال‬ ‫اینکه این موارد باید هوشمند شوند و قوانین ما را به سمتی سوق‬ ‫بدهند که همه بازیگرهای اصلی اقتصادی مان را تقویت کنیم‪ .‬حال‬ ‫تولیدکنن��ده باید چه کند؟ مالک برن��د دنیلی در ادامه اظهارکرد‪:‬‬ ‫تولیدکننده باید به حق مشتری و نیازش احترام بگذارد‪ ،‬کیفیت را‬ ‫رعایت کرده‪ ،‬طرح و مدل خوب ارائه و استانداردسازی و برندسازی‬ ‫کن��د و خدمات پس از فروش را بهب��ود دهد‪ .‬هر تولیدکننده باید‬ ‫تالش کند در مرحله نخست‪ ،‬محصول خود را به بهترین نحو اصالح‬ ‫و ارائه کند‪ .‬اگر تولیدکننده بداند در یک بازار رقابتی بابت هزینه ای‬ ‫ک��ه مش��تری پرداخت می کند‪ ،‬از او انتظ��ار دارد و تولیدکننده به‬ ‫برکت ان پول اعتقاد داش��ته باش��د‪ ،‬ما بس��یاری از مشکالت مان‬ ‫در ح��وزه تولید بهب��ود پیدا می کند‪ .‬اژدرک��ش همچنین درباره‬ ‫س��هم مصرف کننده در تحقق شعار س��ال افزود‪ :‬از نگاه من مردم‬ ‫و مصرف کننده نباید به هیچ وجه مجبور ش��ود‪ ،‬محصولی داخلی‬ ‫را ک��ه هم نرخ محصول خارجی اس��ت‪ ،‬اما کیفیتی نصف محصول‬ ‫خارجی دارد‪ ،‬خریداری کند‪ .‬این اصال کار عاقالنه ای نیس��ت‪ .‬این‬ ‫کار نه به س��ود تولید اس��ت و نه باعث رش��د تولید و صنعت کشور‬ ‫می ش��ود‪ .‬مصرف کننده ما باید این هوش��مندی را داشته باشد که‬ ‫اگر محصول ایرانی‪ ،‬هم کیفیت با محصول خارجی است یا ‪ ۵‬درصد‬ ‫کیفیتی باالتر یا پایین تر از ان را دارد‪ ،‬به دلیل انکه محصول داخلی‬ ‫ایجاد اشتغال می کند‪ ،‬مالیات می پردازد و در کشور مولد است‪ ،‬این‬ ‫‪ ۵‬درصد را به جان بخرد و با خریدش از ان محصول حمایت کند‪.‬‬ ‫فقط «س��اخت ایران» بودن باعث نشود خریدار فکر کند محصول‬ ‫خارجی بهتر است‪ .‬با شناخت و مطالعه بیشتر با توجه به اینکه سود‬ ‫تولید داخلی به هموطنان ایرانی بازمی گردد و باعث اشتغالزایی و‬ ‫چرخش بهتر صنعت خواهد ش��د‪ ،‬از تولید داخلی حمایت کنند و‬ ‫با این پیش قضاوت که کاالی ایرانی‪ ،‬با کیفیت نیست پیش نروند‪.‬‬ ‫با این سه نگاه رونق تولید محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫یکی از مسائلی که همواره مورد تاکید بوده‪،‬‬ ‫ل��زوم اعتم��اد دولت به اصناف اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫باید اصناف را در ام��ور اقتصادی و اجتماعی ‬ ‫خود شریک بداند که اگر این امر انجام شود‪،‬‬ ‫به طور قطع شاهد سود ان برای اقتصاد کشور‬ ‫خواهیم بود‪ .‬به عبارت دیگر اگر دولت‪ ،‬اصناف‬ ‫را در ام��ور جاری دخیل بداند و در عین حال‬ ‫بر کار انها نظارت کافی داش��ته باشد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع نتیجه به س��ود جامع��ه و دولت خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬اصناف هیچ بار مالی ب��رای دولت ندارد‬ ‫و هم��ه اقدام ها در این بخش با بودجه بخش‬ ‫خصوصی اصناف انجام می شود‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫اصن��اف توقع دارند مس��ئوالن نی��ز در امور‬ ‫مرتب��ط با این حوزه از انها اس��تفاده کند‪ .‬در‬ ‫بسیاری از امور می توان از مشاوره های اصناف‬ ‫بهره گرفت که این اقدام به طور قطع به سود‬ ‫ط رح ها‪ ،‬برنامه ریزی ها و جامعه خواهد بود‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال‪ ،‬تعامل و همکاری های بین‬ ‫شهرداری ها با اتاق های اصناف کالن شهرها از‬ ‫جمله مواردی اس��ت که باعث حل بسیاری از‬ ‫مش��کالت در این حوزه خواهد شد‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬در دیدار ب��ا پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار‬ ‫تهران‪ ،‬درباره همکاری بین شهرداری و نیروی‬ ‫انتظامی با اتاق اصناف صحبت هایی داشته ایم‪.‬‬ ‫برخی سازمان ها مکمل یکدیگرند و باید با هم‬ ‫رابطه ای تنگاتنگ داشته باشند‪ ،‬در این میان‬ ‫اتاق اصناف و ش��هرداری مکمل یکدیگر بوده‬ ‫و باید با هم رابطه عمیقی داش��ته باش��ند‪ .‬ما‬ ‫به دنب��ال ایجاد ش��یوه ای برای هم��کاری به‬ ‫ش��کل صحیح هس��تیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬من‬ ‫بحث ایجاد یک کارگ��روه را مطرح کردم که‬ ‫این کارگروه مش��کالت پی��ش روی اصناف را‬ ‫تجزی ه و تحلیل کند و در جایی که الزم است‬ ‫به عنوان رئی��س اتاق اصناف تهران و حناچی‬ ‫به عنوان ش��هردار تهران به مسائل ورود پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬من معتقدم بیش��تر مسائل و مشکالت‬ ‫را باید برعهده کارگروه بگذاریم‪ ،‬در ان شرایط‬ ‫کارها بس��یار اسان تر سروسامان پیدا می کند‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬بخش بزرگی از مش��کالت‬ ‫مردم حل خواهد شد‪ .‬من گمان می کنم این‬ ‫طرح در روزهای اینده به مرحله اجرا گذاشته‬ ‫می ش��ود و به طور حتم اقدام بس��یار موثری‬ ‫خواهد بود‪ .‬من پیش��نهاد می کن��م که تمام‬ ‫مراکز استان ها با ش��هرداری ها تفاهمنامه ای‬ ‫داشته باشند و کارگروهی را تعریف کرده تا از‬ ‫ی را در‬ ‫طریق ان مش��کالت اصناف و شهردار ‬ ‫این کارگروه حل کنند‪ .‬اگر این اتفاق رخ دهد‬ ‫خواهیم دید که مسائل و مشکالت با سرعت‬ ‫بیشتری برطرف خواهند شد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان نبای��د از اهمی��ت و ل��زوم‬ ‫حمایت از بخش تولید غافل شد‪ .‬متاسفانه در‬ ‫ش��رایط فعلی از بخش تولید حمایت چندانی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬حمایت از تولی��د‪ ،‬گام مهمی در‬ ‫شکوفایی اقتصاد کش��ور است‪ .‬اما حمایت از‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬فقط برعهده دولت نیست چون‬ ‫بودجه دولتی محدود است‪ .‬بنابراین مردم هم‬ ‫باید وارد کارزار حمایت از تولیدکننده داخلی‬ ‫ش��وند‪ .‬حمایت از تولیدکننده‪ ،‬نیازمند عزمی‬ ‫همگان��ی در تمام س��طوح و بخش ها اس��ت‪.‬‬ ‫شاید یکی از مشکالت اقتصاد ایران این باشد‬ ‫که ما فقط از مس��ئوالن توقع عملکرد مثبت‬ ‫داریم‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه مردم هم به‬ ‫هم��ان اندازه می توانن��د در اقتصاد تاثیرگذار‬ ‫باشند‪ .‬نخستین نتایج مثبت حمایت از تولید‬ ‫در اش��تغالزایی و رفع بیکاری در کشور نمود‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫نقش تولیدکننده در ادامه مس��یر حمایت‬ ‫نیز نباید مغفول واقع ش��ود‪ .‬تولیدکننده باید‬ ‫موظف شود کاالیی تولید کند که مورد اعتماد‬ ‫و استفاده مردم قرار بگیرد‪ .‬وقتی تولیدکننده‬ ‫در این مس��یر گام برمی دارد‪ ،‬نیاز است که با‬ ‫اس��تفاده از روش ها و تمهیداتی موثر‪ ،‬کاالی‬ ‫باکیفیت تولیدشد ه ان را به گونه ای به مردم‬ ‫معرفی کنیم که مورد توجه ش��ان قرار بگیرد‬ ‫و ب��ا رضای��ت از ان حمایت کنن��د تا در گام‬ ‫بعدی نی��ز بتوانی ب��ه صادرات بیندیش��یم‪.‬‬ ‫تولیدات ما از لحاظ نرخ و کیفیت از کاالهای‬ ‫چین‪ ،‬تایوان و تایلند بهتر هس��تند‪ .‬بنابراین‬ ‫م��ا بای��د تفکری را ک��ه هنوز ه��م گاهی در‬ ‫جامعه دیده می ش��ود‪ ،‬مبنی ب��ر اینکه برای‬ ‫رفع نی��از باید به س��مت کااله��ای خارجی‬ ‫بروی��م‪ ،‬در کنار اصالح و نش��ان های تجاری‬ ‫ایران��ی‪ ،‬جایگزین کااله��ای خارجی کنیم تا‬ ‫بتوانیم ش��اهد رونق در تولی��دات ایرانی مان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اصناف به دنبال نقش افرینی حقیقی در اقتصاد ایران‬ ‫ضرورت تعامل‬ ‫میان اصناف‬ ‫و نهادهای‬ ‫دولتی‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تجارت‬ ‫کارشناسان بر نقش مهم ابزارهای مالی در توسعه اقتصادی تاکید کردند‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از محص�ول جدی�د‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫باجه خبر‬ ‫فرصت سازی اقتصاد از بازار سرمایه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جایگاه ه�ای برت�ر بان�ک مل�ی در‬ ‫گزارش شاپرک‬ ‫گزارش اردیبهشت امسال شبکه الکترونیکی‬ ‫پرداخت کارت (ش��اپرک) نش��ان می دهد که در‬ ‫این ماه بیش��ترین کارت برداش��ت تراکنش دار‪،‬‬ ‫بیش��ترین کارت هدی��ه و بیش��ترین بن کارت‬ ‫تراکن��ش دار متعل��ق به بانک ملی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک مل��ی ایران‪ ،‬در‬ ‫مقایسه ای اماری بین تعداد و مبلغ تراکنش های‬ ‫صادرکنندگی و پذیرندگی به تفکیک هر بانک‪،‬‬ ‫بانک ملی ایران در جایگاه دوم س��هم از تعداد و‬ ‫مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در راستای بررسی سهم هر بانک از‬ ‫کل تعداد تراکنش ها برای رسیدن به دید کاملی‬ ‫از عملک��رد ه��ر یک از بانک ه��ا در هر دو نقش‬ ‫صادرکنندگ��ی و پذیرندگ��ی در نظام پرداخت‬ ‫الکترونیکی کش��ور مجموع تعداد تراکنش های‬ ‫صادرش��ده ه��ر بانک ب��ا تع��داد تراکنش های‬ ‫پذیرش ش��ده همان بانک نیز محاس��به ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��اخص نش��ان می دهد بانک ملی‬ ‫ایران در رتبه دوم بیشترین سهم تعدادی از کل‬ ‫تراکنش های شاپرکی در شبکه پرداخت را از ان‬ ‫خود کرده است‪.‬‬ ‫حسین عبده تبریزی‬ ‫‹ ‹جلوگی�ری از بازده�ی نامعق�ول بازارهای‬ ‫سفته بازی‬ ‫علی صحرایی‬ ‫‹ ‹بازدی�د مع�اون عملی�ات بان�ک‬ ‫ایران زمین از شعب استان البرز‬ ‫معاون عملی��ات بانکی هم��راه مدیریت امور‬ ‫ش��عب اس��تان های بانک ایران زمین به منظور‬ ‫بررس��ی فعالیت ه��ا و تالش ه��ای مدی��ران و‬ ‫کارکنان اس��تان البرز از شعب این استان بازدید‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین‪،‬‬ ‫جلس��ه هم اندیشی پس از بازدید از شعب استان‬ ‫ب��ا حضور قدیم��ی‪ ،‬حس��ینی کنارویی و تمامی‬ ‫همکاران س��تاد و صف استان های البرز و قزوین‬ ‫در مرکز همایش های پردیس کش��اورزی استان‬ ‫البرز برگزار ش��د‪ .‬در این جلس��ه معاون عملیات‬ ‫بانک��ی ضمن تاکید بر ج��ذب منابع ارزان قیمت‬ ‫و افزایش مش��ترکین خدم��ات بانکداری مدرن‬ ‫گف��ت‪ :‬همه م��ا باید به پ��اس تالش هایی که از‬ ‫گذش��ته برای رش��د و تعالی بان��ک ایران زمین‬ ‫تاکنون انجام ش��ده تمام همیت و جدیت خود را‬ ‫به کار بندیم و ش��اهد بزرگ شدن خانواده بانک‬ ‫ایران زمین باش��یم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در بازدید‬ ‫از شعب استان تغییرات مثبتی همچون پویایی‪،‬‬ ‫حرک��ت‪ ،‬تقوی��ت روحیه کار گروهی و داش��تن‬ ‫برنام��ه و هدف در بین هم��کاران به طور کامل‬ ‫مشهود است و همکاران با انگیزه‪ ،‬جوان‪ ،‬توانمند‬ ‫و تحصیلکرده و همچنین وجود مناطق صنعتی‪،‬‬ ‫کشاورزی در منطقه‪ ،‬منشا اثرات سازنده و موثر‬ ‫در راس��تای رشد شعب خواهد بود و در اینده ای‬ ‫نه چندان دور ش��اهد درخش��ش بهتر شعب این‬ ‫منطقه خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط ویژه فروش محصوالت بیمه‬ ‫نوین در تیر‬ ‫ش��رکت بیمه نوین به پ��اس ارزش نهادن به‬ ‫اعتماد مش��تریان خود‪ ،‬محصوالت بیمه ای خود‬ ‫را با ش��رایط وی��ژه در تیر به فروش می رس��اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیم��ه نوی��ن‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت در راستای گس��ترش فرهنگ بیمه ای‬ ‫جش��نواره فروش��ی با عنوان «تابستان با نوین»‬ ‫ایج��اد کرده اس��ت که در جری��ان ان مهم ترین‬ ‫بیمه نامه ه��ای خ��ود را با تخفیف ها و ش��رایط‬ ‫ویژه به فروش می رس��اند‪ .‬شرکت بیمه نوین در‬ ‫جشنواره «تابس��تان با نوین»‪ ،‬از یک تا ‪ ۳۱‬تیر‪،‬‬ ‫بیمه نامه ه��ای بدنه اتومبیل‪ ،‬ح��وادث انفرادی‪،‬‬ ‫اتش سوزی مسکونی و نیز اتش سوزی صنعتی و‬ ‫غیرصنعتی را با تخفیف های ویژه تحویل می دهد‪.‬‬ ‫این شرکت همچنین تخفیف هایی در هزینه های‬ ‫بیمه گری بیمه نامه عمر و س��رمایه گذاری خود‬ ‫در نظ��ر گرفته اس��ت‪ .‬عالقه مندان ب��رای تهیه‬ ‫ای��ن بیمه نامه ه��ا و کس��ب اگاهی از ش��رایط‬ ‫تخفیف ه��ا‪ ،‬می توانن��د عالوه ب��ر مراجع��ه ب��ه‬ ‫ش��عب و نمایندگی های بیم��ه نوین با خط ویژه‬ ‫‪ ۲۳۰۴۷‬تم��اس بگیرن��د یا به پای��گاه اینترنتی‬ ‫‪ www.novininsurance.com‬مراجع��ه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بانک ه��ا هم��واره در اقتص��اد ایران نقش��ی پررنگ در‬ ‫واس��طه گری وجوه و تامین نیاز مالی بخش های اقتصادی‬ ‫داشته اند‪ .‬این در حالی است که به جز نظام بانکی‪ ،‬راه های‬ ‫دیگ��ری وجود دارد که بخش ه��ای اقتصادی می توانند از‬ ‫این مجاری نیاز مالی خود را تامین کنند یا از این روش ها‬ ‫در بحث س��رمایه گذاری بهره ببرن��د‪ .‬یکی از این بخش ها‬ ‫بازار س��رمایه اس��ت‪ .‬بدون تردید بازار س��رمایه و ابزارهای‬ ‫مال��ی موجود در این ب��ازار‪ ،‬از ظرفیت های مهم اقتصادی‬ ‫کش��ور برای عب��ور از تامین مالی به ش��یوه های س��نتی‬ ‫به ش��مار می ایند که می توانند ظرفیت های گذار از تامین‬ ‫مالی بانکی به سمت بازار سرمایه را فراهم کنند‪ ،‬تا تامین‬ ‫مالی بلندمدت بنگاه های بزرگ کش��ور از این مسیر انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬این بخش می تواند ضمن جذب سرمایه های خرد و‬ ‫کالن از س��طح جامعه‪ ،‬این مناب��ع را از طریق ابزارهای در‬ ‫اختیارش‪ ،‬به سمت بخش های اقتصادی که نیازمند منابع‬ ‫هس��تند هدایت کند و از این راه بر رشد سرمایه گذاری ها‬ ‫در کش��ور اثر بگذارد و به عبارتی‪ ،‬بنیه اقتصادی کش��ور را‬ ‫تقوی��ت کن��د‪ .‬اما این روش تامین مال��ی که در دنیا حرف‬ ‫نخس��ت را می زند‪ ،‬در ایران با گذشت سال ها از فعالیتش‪،‬‬ ‫هن��وز نتوانس��ته جای��گاه خودش را پیدا کن��د و در حوزه‬ ‫تامین مالی‪ ،‬این وظیفه را به ش��کل کامل برعهده بگیرد و‬ ‫نقدینگی های موجود در سطح جامعه را ان طور که انتظار‬ ‫می رود به س��مت خود جذب کند‪ .‬در به وجود امدن این‬ ‫ش��رایط کارشناسان و فعاالن این حوزه فاکتورهای زیادی‬ ‫را دخیل می دانند‪ .‬از این رو‪ ،‬بر توجه هر بیش��تر به برخی‬ ‫اقدام ها در راستای تقویت این بازار تاکید دارند‪.‬‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫حس��ین عبده تبریزی‪ ،‬عضو پیشین شورای عالی بورس‬ ‫و اوراق به��ادار ته��ران که به تازگی در همایش تامین مالی‬ ‫در بازار س��رمایه س��خن می گفت‪ ،‬در این باره معتقد است‬ ‫ک��ه برای حفظ نقدینگی در بازار س��رمایه و جلوگیری از‬ ‫مالی ش��دن اقتصاد‪ ،‬باید جلوی ب��ازده نامعقول بازارهای‬ ‫س��فته بازی از جمله مس��کن‪ ،‬طال و ارز گرفته ش��ود‪ .‬وی‬ ‫معتقد است که در بلندمدت بازار ثانویه ظرفیت نگه داشت‬ ‫حج��م نقدینگ��ی را ندارد‪ ،‬به عالوه مناف��ع حاصل از بازار‬ ‫ثانوی��ه به بخش واقعی اقتصاد و تولید منتقل نمی ش��ود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬باید راهکارهایی برای تقویت ب��ازار اولیه اتخاذ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر این موضوع که جری��ان غالب در ایران‬ ‫حاکم بودن نظام بانکی در تامین مالی اس��ت و نقش بازار‬ ‫سرمایه در این زمینه تا به امروز کمرنگ بوده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اما نظام بانکی در س��ال جاری قادر به پرداخت تس��هیالت‬ ‫عمده نیس��ت که این موضوع حاک��ی از کمبود نقدینگی‬ ‫است و به همین دلیل می توان از ابزارهای مالی برای تامین‬ ‫داریم تا تامین مالی از بانک محور به سمت بازارمحور سوق‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای رویارویی با چالش های موجود در‬ ‫بحث تامین مالی‪ ،‬باید نظام تامین مالی تغییراتی داش��ته‬ ‫باش��د تا شرایط بهتری در این زمینه داشته باشی م زیرا در‬ ‫نظام تامین مالی بانکی تخصیص مناس��ب انجام نمی شود‬ ‫و کارابی الزم را ندارد در حالی که ابزار سرمایه با شرایطی‬ ‫که دارد این موضوع را امکان پذیرتر کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بانک پاس��ارگاد با ه��دف رونق تولید‪ ،‬خرید و‬ ‫فروش کاال و همچنین پاس��خگویی به نیازهای‬ ‫اساس��ی م��ردم‪ ،‬در اقدامی نواوران��ه و منحصر‬ ‫ب��ه ف��رد‪ ،‬از محصول جدید خود ب�� ه نام «خرید‬ ‫انالین اقس��اطی بانک پاسارگاد» رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬ایجاد‬ ‫بس��تر الزم برای تولیدکنندگان و فروشگاه های‬ ‫انالین ب��رای عرضه اقس��اطی کاال برای جامعه‬ ‫بزرگ مش��تریان بانک پاسارگاد و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫ایجاد شرایط مناسب برای خرید اسان و اقساطی‬ ‫برای مشتریان این بانک از اهداف اصلی این طرح‬ ‫اس��ت‪ .‬در این طرح‪ ،‬فروش��ندگان بدون تحمل‬ ‫ریسک‪ ،‬برای فروش اقساطی کاال و خدمات خود‬ ‫اقدام می کنند و از این طریق عالوه بر انکه حجم‬ ‫فروش و سود انها افزایش خواهد یافت‪ ،‬ب ه عنوان‬ ‫عضو این طرح از س��وی بان��ک معرفی خواهند‬ ‫شد‪ .‬این طرح عالوه بر فروشگاه های انالین‪ ،‬برای‬ ‫خریداران نیز مزایای بسیار دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��رای حف��ظ نقدینگی در بازار س��رمایه و جلوگیری از مالی ش��دن‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬باید جل��وی بازده نامعق��ول بازارهای س��فته بازی از جمله‬ ‫مسکن‪ ،‬طال و ارز گرفته شود‬ ‫مالی هدفمند در بازار س��رمایه اس��تفاده کرد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬بازار سرمایه به دلیل عمق کم درحال حاضر ظرفیت‬ ‫تامین مالی کل اقتصاد ایران را ندارد و در خوشبینانه ترین‬ ‫حالت یک سوم تامین مالی می تواند از کانال این بازار انجام‬ ‫شود‪ .‬اما وساطت مالی‪ ،‬کاهش هزینه های عملیاتی‪ ،‬تولید‬ ‫اطالعات‪ ،‬تقس��یم پذیری و انعطاف‪ ،‬متنوع سازی و توزیع‬ ‫خطر می تواند تخصیص و س��هولت نقش ابزارهای مالی را‬ ‫در مس��یری درست قرار دهد به طوری که تولید اطالعات‬ ‫مالی برای س��رمایه گذاران‪ ،‬ایجاد س��بد متفاوت و متنوع‬ ‫دارایی های مالی با هدف کاهش ریسک و خلق اوراق بهادار‬ ‫با سررسیدهای مختلف باعث شود تا منابع به سمت توسعه‬ ‫اقتصاد حرکت کند‪ .‬عبده تبریزی درباره راهکارهای تقویت‬ ‫بازار اولیه نیز گفت‪ :‬واگذاری س��هام دولت در ش��رکت با‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬واگذاری سهام مازاد هلدینگ ها‪ ،‬تشویق‬ ‫بخش خصوصی واقعی برای انتش��ار اوراق بهادار عمومی‪،‬‬ ‫تامین مالی پروژه ها با اس��تفاده از ابزارهای مالی‪ ،‬انتش��ار‬ ‫اوراق به��ادار برای تامین س��رمایه در گردش ش��رکت ها‪،‬‬ ‫ازادس��ازی نرخ ه��ای بهره و تعیین ن��رخ بهره واقعی برای‬ ‫اوراق ب��ا درامد ثابت و انتش��ار اوراق به صورت ترکیبی از‬ ‫جمله راهکارهای تقویت بازار اولیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام تامین مالی باید تغییر کند‬ ‫عل��ی صحرایی‪ ،‬مدیرعامل ب��ورس و اوراق بهادار تهران‬ ‫نی��ز در ای��ن باره ضمن مثبت ارزیابی ک��ردن تامین مالی‬ ‫از طریق نظام بانکی بر این اعتقاد اس��ت که س��هم تامین‬ ‫مالی در بازار س��رمایه باید ارتقا پیدا کند‪ .‬وی معتقد است‬ ‫پش��تیبانی نظام بانکی از اغاز‪ ،‬یاری رسان صنایع مختلف‬ ‫بوده اما اتکای بیش از اندازه به این نظام برای تامین مالی‪،‬‬ ‫صنعت بانکداری را دچار چالش کرده اس��ت به طوری که‬ ‫این صنعت دیگر توان الزم برای تامین مالی را ندارد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در یک تعری��ف کالن‪ ،‬تامین مالی در‬ ‫بازارهای مالی از ‪ ۳‬جزء برخوردار بوده و ش��امل تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬اوراق بهادار با درامد ثابت و اوراق س��هام اس��ت که‬ ‫منابع تامین مالی در نظام مالی را تامین می کند‪.‬‬ ‫او با اش��ار ه به وضعیت تامین مالی در ایران نس��بت به‬ ‫دیگر کش��ورها اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد تامین مالی‬ ‫کشور از طریق تسهیالت بانکی است در حالی که در کشور‬ ‫پیش��رفته ای مانند ژاپن حدود ‪ ۲۳‬درصد از تامین مالی از‬ ‫س��وی نظام بانکی انجام می شود‪ .‬در این کشور ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫از تامین مالی از طریق بازار س��هام و حدود ‪ ۵۶‬درصد نیز‬ ‫مبتنی بر نظام بازار بدهی انجام می شود‪.‬‬ ‫صحرایی در ادامه س��اختار تامین مالی در کشور را نظام‬ ‫حاکمیتی و اقتصاد دولتی دانست که بر ‪ ۴‬پایه استوار است‬ ‫و گفت‪ :‬تس��هیالت بانکی و موسس��ه های مالی‪-‬اعتباری‬ ‫بیش��ترین نق��ش را در این میان ب��ازی می کنند‪ ،‬بودجه‬ ‫عمرانی کش��ور یکی دیگر از این موارد اس��ت که ش��رایط‬ ‫خاص خود را داراست‪ .‬سرمایه گذار خارجی و بازار سرمایه‬ ‫نیز از دیگر منابع پایدار این ساختار هستند‪.‬‬ ‫صحرای��ی ب��ا تاکید بر این موضوع ک��ه ما به نظامی نیاز‬ ‫ابراهیم عباسی‪ ،‬کارشناس بازارهای پولی و مالی نیز در‬ ‫این باره با تاکید بر این موضوع که بازار س��رمایه می تواند‬ ‫مکمل خوبی در بحث تامین مالی بخش های اقتصادی در‬ ‫کنار بازار پول کش��ور باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ان هم در شرایطی که‬ ‫بخش��ی از سرمایه ها به سمت بازار س��رمایه سوق یافته و‬ ‫زمینه رشد این بازار را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه برخی فاکتورها س��بب ش��ده تا بخش��ی‬ ‫از نقدینگی ها از بازار پول به س��مت بازار س��رمایه و س��ایر‬ ‫بازارهای رقیب بانکی منتقل شود که بازار سرمایه می تواند‬ ‫از این فرصت بهره بگیرد و با توجه به رش��د س��هام در این‬ ‫بازار در مدت اخیر‪ ،‬سهمش را در حوزه تامین مالی پررنگ‬ ‫کند و به جایگاه بهتری برس��د‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل تورم باالیی‬ ‫که در اقتصاد وجود دارد‪ ،‬دارندگان س��رمایه س��عی دارند‬ ‫ک��ه نقدینگی ش��ان را به س��مت بازارهای��ی هدایت کنند‬ ‫که س��ود بیشتری برای شان داشته باش��د که این شرایط‬ ‫درحال حاضر در بورس فراهم است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه موض��وع مهم‬ ‫درحال حاضر حفظ این نقدینگی ها در بازار س��رمایه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هرچه عملکرد مالی ش��رکت ها مثبت باشد و قدرت‬ ‫س��ودهی بیشتری داشته باشند و سود شرکت ها عملیاتی‬ ‫ش��ود‪ ،‬این موارد می تواند زمینه ماندگاری نقدینگی را در‬ ‫ب��ازار س��رمایه افزایش دهد و س��هم این ب��ازار را در حوزه‬ ‫تامین مالی بیش��تر کند‪ .‬عباس��ی البته تحقق این هدف را‬ ‫تا حد زیادی وابس��ته به ش��رایط اقتصادی دانست و گفت‪:‬‬ ‫هر میزان که شرایط اقتصادی بهتر شود‪ ،‬زمینه سوددهی‬ ‫ش��رکت ها نیز مطلوب تر خواهد بود و ب��ورس از جذابیت‬ ‫بیشتری برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫در این شرایط ش��رکت ها می توانند از طریق روش های‬ ‫متعارف��ی که در این ب��ازار وجود دارد اقدام به تامین مالی‬ ‫کنند و نیاز مالی شان را برطرف کنند‪ .‬او در عین حال تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای بهبود جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور‪ ،‬باید‬ ‫ابزارهای مختلفی برای بحث تامین مالی طراحی ش��ود و‬ ‫ابزاره��ای موج��ود در این بازار همچ��ون اوراق اتی‪ ،‬اوراق‬ ‫اختی��ار معامالت و‪ ...‬پررونق و عمیق تر ش��ود که همه این‬ ‫اقدا مّها کمک می کند که بازار سرمایه نیز بتواند به عنوان‬ ‫یک بازار مناسب و کارا در حوزه اقتصادی نقش پررنگ تری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران‪:‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران در س��خنرانی نشست ماهانه‬ ‫انجم��ن اقتصاددانان ایران با موض��وع «اولویت ها و چالش های‬ ‫اص�لاح نظام بانک��ی» در محل اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ایران ضمن ارائه تعری��ف‪ ،‬اهمیت و کارکرد نظام‬ ‫بانکی در اقتصاد‪ ،‬مهم ترین چالش های این حوزه را بررس��ی و‬ ‫راهکارهای خود را برای خروج از این وضعیت و بهبود ش��رایط‬ ‫ تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک صادرات ای��ران‪ ،‬حجت اله‬ ‫صی��دی ب��ا تاکید بر اینک��ه یکی از چالش ها این اس��ت که از‬ ‫اصالح نظام بانکی تعریف مش��خصی نداریم و هر کس ممکن‬ ‫اس��ت از موضع خودش به این موضوع بپ��ردازد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وقتی از اصالح نظام بانکی س��خن می گوییم‪ ،‬هدف مان اصالح‬ ‫مجموعه ای از سیاست ها‪ ،‬ساختارها‪ ،‬روابط‪ ،‬عملیات بانکی و‪...‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫صیدی با تقس��یم بندی چالش های موجود نظ��ام بانکی‪ ،‬به‬ ‫دو بخش چالش ه��ای بیرونی و درونی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چالش های‬ ‫درونی به ان دس��ته از چالش ها گفته می شود که مدیران خود‬ ‫نظام بانکی می توانند انها را اصالح کنند اما چالش های بیرونی‬ ‫به ش��ئون دیگ��ر جامعه و محیط برمی گ��ردد و اصالح انها در‬ ‫اختیار شبکه نظام بانکی نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از مولفه های مهم چالش های بیرونی و اثرگذار‬ ‫نظ��ام بانک��ی‪ ،‬نب��ود تعادل های س��اختاری اقتصاد اس��ت که‬ ‫سال هاس��ت بر اقتصاد س��ایه افکنده اند‪ .‬بحث هایی مثل رکود‬ ‫و ت��ورم و نبود تعادل ه��ای دیگر در اقتصاد‪ ،‬تاثیر بس��زایی بر‬ ‫نظام بانکی دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بان��ک صادرات افزود‪ :‬ویژگ��ی مهمی که اقتصاد‬ ‫ساختار نظام بانکی فروریختنی نیست‬ ‫ما ب��ا توجه به چالش های داخل و بیرون کش��ور با ان روبه رو‬ ‫است‪ ،‬شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد است‪ .‬پیش بینی پذیر‬ ‫نبودن برخی پارامترهای اقتصاد و نوس��ان زیاد ش��اخص هایی‬ ‫مانند تورم‪ ،‬به نااطمینانی اقتصاد دامن می زند‪ .‬سومین چالش‬ ‫بیرونی مهم نظام بانکی‪ ،‬اتخاذ سیاست های پولی و مالی است‬ ‫که انقباضی و انبساطی بودن انها به طور مستقیم بر نظام بانکی‬ ‫اثر می گذارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نگاه حکمرانی هم در این زمینه موثر اس��ت‪.‬‬ ‫گاهی حکومت ها در کش��ورهای مختلف بانک ها را به گونه ای‬ ‫خزان��ه خود می دانند و انتظار وی��ژه ای از انها دارند‪ .‬صیدی با‬ ‫اش��اره به بروز محدودیت های مختل��ف بین المللی‪ ،‬به چالش‬ ‫نوسان نرخ ارز و وابس��تگی به درامدهای نفت و گاز نیز اشاره‬ ‫کرد و به تشریح چالش های درونی بانک ها پرداخت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در بخش درونی‪ ،‬با ‪ ۳‬چالش مهم در نظام‬ ‫بانکی روبه رو هستیم‪ .‬نخستین چالش‪ ،‬ناترازی ترازنامه هاست‬ ‫که به س��اختار مالی بانک ها برمی گردد‪ .‬این ناترازی را می توان‬ ‫از بع��د کیفیت دارایی ه��ا‪ ،‬کیفیت بدهی ها و کفایت س��رمایه‬ ‫استقبال پاکستان از تاسیس بانک مشترک با ایران‬ ‫رئی��س کمیس��یون امور اقتصادی و دارایی مجلس ملی پاکس��تان‬ ‫ب��ا تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت ه��ای پارلمان برای توس��عه روابط با‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬از پیش��نهاد تاس��یس بانک مش��ترک میان‬ ‫دو کش��ور اس��تقبال کرد‪ .‬اس��د عمر به همراه اعضای کمیسیون امور‬ ‫اقتصادی پاکستان با اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان به‬ ‫ی در اسالم اباد دیدار کرد‪ .‬رئیس هیات‬ ‫ریاس��ت احمد امیرابادی فراهان ‬ ‫پارلمانی ایران با اش��اره به مشترکات دینی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و س��رزمینی دو کش��ور‪ ،‬ان را عامل تحکیم روابط و پیوند مناس��بات‬ ‫ایران و پاکس��تان در طول تاریخ دانس��ت‪ .‬وی در این جلسه پیشنهاد‬ ‫ارزیاب��ی کرد‪ .‬او به مطالب��ات غیردولتی به عنوان چالش دیگر‬ ‫نظام بانکی اش��اره کرد و در ادامه موضوع بهره وری و سوددهی‬ ‫بانک ه��ا را مورد توجه ق��رار داد و افزود‪ :‬حی��ات بانک‪ ،‬تداوم‬ ‫فعالیت و دستیابی به اهداف ان‪ ،‬به بهره وری و کارایی وابسته‬ ‫اس��ت که ‪ ۳‬س��طح ش��عب‪ ،‬منابع انس��انی و عملیات بانکی را‬ ‫در بر می گیرد‪.‬‬ ‫چالش نرخ س��ود و بهای تمام ش��ده پول ه��م از نکات مورد‬ ‫توجه صیدی بود که به ان اش��اره ک��رد و در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش تاکید کرد که نمی توانیم یک بانک را یک نهاد محلی‬ ‫تلق��ی کنیم‪ .‬وی در ای��ن باره افزود‪ :‬در بح��ث تحریم ها رونق‬ ‫اقتصادی کشور دچار اختالل ش��ده که تامین مالی بنگاه ها را‬ ‫دچار مش��کل می کند‪ ،‬به ویژه در تامی��ن مالی ارزی‪ .‬همچنین‬ ‫تحریم ها بر روابط کارگزاری بین بانک ها اثر گذاش��ته اند‪ .‬تاثیر‬ ‫تحریم ها روی ن��رخ ارز در دو بخش کاهش قدرت پول ملی و‬ ‫ایجاد مشکل در دسترسی به ارز خارجی خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫صیدی اف��زود‪ :‬در فضای بین الملل��ی‪ ،‬توجه به ضرورت های‬ ‫بانکداری بین المللی نیز مهم هس��تند که ش��امل پیوس��تن به‬ ‫بعضی کنوانس��یون ها و اجرای مصوبه های کمیته بال‪FATF ،‬‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ .‬درباره اینه��ا باید جدی کار کنی��م و بدانیم که در‬ ‫عین حفظ اس��تقالل‪ ،‬عزت و امنیت کشورمان‪ ،‬پیوستن به این‬ ‫معاهدات نظام بانکداری ما را ارتقا خواهد داد‪ .‬در این زمینه ها‬ ‫ضع��ف زیادی داریم و فکر می کنم که کار اساس��ی باید انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته او‪ ،‬چالش ه��ای مهم نظام بانکی امروز ش��امل‬ ‫این موارد اس��ت اما گاهی چالش ها یا مطالبات دیگری مطرح‬ ‫می شود که فرع قضیه است و تاکید بیش از حد بر انها ادرس‬ ‫غلط دادن اس��ت‪ .‬این ادرس های اش��تباه توجه ما را از مسائل‬ ‫تاسیس بانک مشترک ایران و پاکستان برای استفاده از ارزهای محلی‬ ‫با هدف توس��عه تجارت و گسترش فعالیت های اقتصادی را مطرح کرد‬ ‫که با اس��تقبال رئیس و اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس پاکستان‬ ‫همراه شد‪ .‬اسد عمر رئیس این کمیسیون و به عنوان عضو ارشد حزب‬ ‫تحریک انصاف پاکس��تان (حزب حاکم فعلی این کشور) تاکید کرد که‬ ‫اعضای این کمیس��یون از هیچ تالش و همکاری برای کمک به افزایش‬ ‫مراودات تجاری و اقتصادی میان ایران و پاکستان دریغ نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایران کشور دوست و برادر ما است‪ ،‬گفت‪ :‬پاکستان به‬ ‫دنبال تحکیم روابط اقتصادی با کشور همسایه ایران است‪.‬‬ ‫و معضالت اصلی منحرف کرده و به س��مت مس��ائل حاشیه ای‬ ‫می برد؛ مثل تاکید بیش از حد بر اصالح قانون بانکداری بدون‬ ‫رب��ا‪ .‬ب��ه نظر من این قان��ون کار اس��ت و االن وقت اصالح ان‬ ‫نیست‪ .‬برخی هم تاکید زیادی بر استقالل بانک مرکزی دارند‪.‬‬ ‫االن هم اس��تقالل نس��بی در بانک مرکزی داریم و اینکه فقط‬ ‫فک��ر کنیم با جابه جا ک��ردن دو نفر از اعضای ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار‪ ،‬اس��تقالل حاصل و نظام بانکی اصالح می شود‪ ،‬این طور‬ ‫نیست‪ .‬صیدی افزود‪ :‬ادرس غلط دیگر‪ ،‬لزوم هدایت نقدینگی‬ ‫به س��مت تولید اس��ت چرا که اگر بخش ه��ای تولید‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫گردش��گری‪ ،‬خدمات و‪ ...‬رونق پیدا کنند‪ ،‬نقدینگی خودش به‬ ‫همان سمت می رود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ما در زمینه هدایت نقدینگی نمی توانیم بنش��ینیم‬ ‫و دس��توری رفت��ار کنی��م‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬س��اختار نظام بانکی‬ ‫فروریختنی نیس��ت اما به تعمیرات و اصالحات��ی نیاز دارد به‬ ‫همی��ن دلیل ه��م می گویم نباید ادرس غل��ط بدهیم و بنیان‬ ‫س��اختمان را دس��تکاری کنی��م‪ .‬صیدی در نهای��ت با بیان ‪۵‬‬ ‫راه��کار به س��خنان خود در این نشس��ت پای��ان داد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬برای اصالح نظام بانکی‪ ،‬نخس��ت باید به قوانین و مقررات‬ ‫در عم��ل پایبند بود‪ .‬دوم انکه به تدری��ج برای حذف مطالبات‬ ‫مع��وق اقدام کرد‪ .‬در گام س��وم‪ ،‬برای بهبود کفایت س��رمایه‪،‬‬ ‫س��هامداران باید پول نق��د بیاورند و بنیه بانک ها قوی ش��ود‪.‬‬ ‫چهارم اینکه تکلیف بدهی دولت به بانک ها مش��خص شود‪ .‬در‬ ‫نهایت هم نظام راهبری ش��رکتی را باید ارتقا دهیم و خودمان‬ ‫فرهنگش را داش��ته باش��یم و در عمل به ان وفادار باشیم‪ .‬وی‬ ‫در پایان تاکید کرد‪ :‬اصالح نظام بانکی اقدامی س��هل و ممتنع‬ ‫است و اقدام برای ان به شهامت نیاز دارد‪.‬‬ ‫بانک سامان میزبان فعاالن صنعت غذا در اگروفود ‪۲۰۱۹‬‬ ‫تو شش��مین نمایش��گاه بین الملل��ی صنای��ع‬ ‫بیس ‬ ‫کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابسته‬ ‫ب��ا عن��وان ای��ران اگروف��ود ‪ ،۲۰۱۹‬در مح��ل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران برگزار می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش سامان رس��انه‪ ،‬بانک سامان با گستره متنوعی‬ ‫از خدم��ات و محص��والت در ح��وزه صنعت غ��ذا و با‬ ‫ه��دف همراهی و حمای��ت از فعاالن ای��ن صنعت در‬ ‫حوزه خدمات ریال��ی‪ ،‬ارزی و اعتباری با کادری کامل‬ ‫متشکل از مدیران ارشد‪ ،‬میانی و کارشناسان متخصص‬ ‫تو ششمین نمایش��گاه اگروفود حضور خواهد‬ ‫در بیس ‬ ‫داش��ت‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت بانک سامان که به‬ ‫واس��طه خدمات گس��ترده و کامل خود در س��ال های‬ ‫گذشته به انتخاب اول شرکت های فعال صنایع غذایی‬ ‫کش��ور تبدیل شده اس��ت به عنوان تنها بانک در این‬ ‫رویداد نمایش��گاهی حاضر می ش��ود و در نظر دارد تا‬ ‫در طول برگزاری نمایش��گاه با جلسه ها و مالقات های‬ ‫حضوری اخرین خدم��ات و امکانات خود را در اختیار‬ ‫این حوزه اقتصادی کشور قرار دهد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ارتقای بهره وری با استاندارد جهانی ازسوی بخش خصوصی‬ ‫بهره وری با خصوصی سازی واقعی اتفاق می افتد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹افزایش بهره وری در صنعت فوالد‬ ‫درب��اره می��زان به��ره وری در‬ ‫صنع��ت ف��والد‪ ،‬عزی��ز قنوانی‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد امیرکبی��ر‬ ‫کاش��ان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر میزان‬ ‫بهره وری در صنعت ما نس��بت‬ ‫به س��ال های گذش��ته بس��یار‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬برای نمونه اگر به واحدهای بزرگ‬ ‫مانند فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬ذوب اهن اصفهان یا فوالد‬ ‫خوزستان نگاهی داشته باشید‪ ،‬متوجه خواهید شد که‬ ‫میزان تولید با همان نیروی انسانی قبل یا حتی کمتر‪،‬‬ ‫به طور چش��مگیری افزایش یافته اس��ت و این موضوع‬ ‫نشان دهنده افزایش میزان بهره وری است‪.‬‬ ‫قنوات��ی در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬واحده��ای مختلف‬ ‫فوالدس��ازی در کش��ور در سال های گذش��ته با تکیه‬ ‫بر نی��روی داخلی و اموزش نیروی کار و بومی س��ازی‬ ‫قطع��ات و روزام��د ک��ردن فن��اوری و دان��ش فن��ی‪،‬‬ ‫توانس��ته اند میزان به��ره وری خ��ود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم اکنون به تولید س��االنه ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد در کش��ور رس��یده ایم‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫این میزان تولید بیش��تر با همان س��رمایه گذاری های‬ ‫قبلی انجام ش��ده و بیش��تر واحدها بازسازی‪ ،‬نوسازی‬ ‫و بهینه سازی شده اند و این به نوبه خود سبب افزایش‬ ‫عملکرد واحدها شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫در صنع��ت فوالد اگر بخواهیم با جهان رقابت داش��ته‬ ‫باش��یم و در این صنعت باقی بمانیم‪ ،‬راهی جز افزایش‬ ‫بهره وری نداریم‪ ،‬چراکه با افزایش بهره وری اس��ت که‬ ‫بهای تمام ش��ده را می توانیم کاهش دهیم تا کاالی ما‬ ‫قدرت رقابت پذیری را در سطح بین المللی داشته باشد‪.‬‬ ‫از این رو افزایش بهره وری باید در رویکردهای شاخص‬ ‫هر مدیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫قنواتی ادام��ه داد‪ :‬بنابراین ب��رای افزایش بهره وری‬ ‫بای��د در وهله نخس��ت نیروی انس��انی را اموزش داد‪.‬‬ ‫همچنین باید به س��مت روزامد کردن تجهیزات روی‬ ‫اورد‪ .‬البته در زمینه تجهیزات ممکن است با یک تغییر‬ ‫جزئ��ی میزان بهره وری را افزای��ش داد تا نیاز به تغییر‬ ‫خط تولید نباش��د‪ .‬در این راس��تا به اشتراک گذاشتن‬ ‫اطالعات و دانش فنی می تواند بسیار مهم باشد‪ .‬چراکه‬ ‫ممکن اس��ت روشی را یک فوالدس��از به کار بگیرد اما‬ ‫یک واحد دیگر از ان اطالع نداشته باشد که در صورت‬ ‫اطالع رسانی به واحدها بس��یار کمک می شود‪ .‬باید از‬ ‫سازمان ها و واحدهای بهره ور الگو گرفت؛ همان اتفاقی‬ ‫که در نمایشگاه بومی س��ازی فوالد سال گذشته اتفاق‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که میزان مصرف انرژی‬ ‫تا چه اندازه در میزان بهره وری تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به تناس��ب میزان س��هم ان��رژی بهای تمام ش��ده نیز‬ ‫متغی��ر خواهد بود‪ .‬درحال حاض��ر میزان مصرف انرژی‬ ‫نق��ش مهمی را بازی می کند‪ .‬از این رو باید به س��مت‬ ‫بهینه سازی مصرف انرژی پیش برویم‪.‬‬ ‫از ای��ن رو بس��یاری از فوالدس��ازان به دنبال کاهش‬ ‫مصرف اب هس��تند یا کاهش مصرف برق را در دستور‬ ‫کار ق��رار داده اند‪ .‬در کل کاهش مصرف انرژی ش��امل‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و مواد اولیه‪ ،‬می توان��د میزان بهره وری‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان همچنین در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که ظرفیت واحدهای فوالدی در ایران‬ ‫تا چه اندازه می تواند ب��ه عنوان یکی از عوامل افزایش‬ ‫بهره وری تاثیرگذار باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬البته یکی از مواردی‬ ‫که می تواند هزینه های ثابت هر سازمان را کاهش دهد‪،‬‬ ‫افزای��ش ظرفیت های تولید اس��ت‪ ،‬چراک��ه واحدهای‬ ‫تولیدی یک س��ری هزینه های ثابتی دارند که در تولید‬ ‫یک تن یا یک میلیون تن فوالد تغییر نمی کند و ثابت‬ ‫خواهد ماند‪ ،‬بنابرای��ن زمانی تولید به صرفه خواهد بود‬ ‫که با هزینه های ثابت بتوان تولید بیش��تری داشت‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو افزای��ش ظرفیت ها نقش مهمی ب��رای افزایش‬ ‫بهره وری برعهده دارند‪.‬‬ ‫البت��ه در داخل ب��ا برخی موانع تولی��د برای افزایش‬ ‫بیشتر بهره وری روبه رو هستیم‪ ،‬چراکه باید بستر فروش‬ ‫در داخ��ل و خارج برای کاالی تولیدکننده مهیا باش��د‪.‬‬ ‫اگر بازار صادرات تسهیل نش��ود و تولیدکننده افزایش‬ ‫ظرفی��ت بدهد‪ ،‬با دپ��و محصول روب��ه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر افزایش تولید نیازمند افزایش س��رمایه‬ ‫در گردش اس��ت که در ای��ن زمینه بای��د بانک ها این‬ ‫تسهیالت را فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عامل اصلی افزایش بهره وری‬ ‫همچنی��ن درب��اره می��زان‬ ‫بهره وری واحدهای فوالدی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬مس��عود محمد مدیر‬ ‫بازرگان��ی ف��والد وی��ان در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫عوامل گوناگون��ی می تواند در‬ ‫زمینه میزان افزایش بهره وری‬ ‫در صنعت ف��والد تاثیرگذار باش��د‪ .‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫عوامل تاثیرگذار در افزای��ش میزان بهره وری‪ ،‬تخصص‬ ‫نیروی انس��انی است‪ .‬از سوی دیگر داشتن فناوری روز‬ ‫می تواند س��بب افزایش بهره وری شود‪ .‬محمد در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از دیگر عوامل تاثیرگ��ذار در میزان‬ ‫افزایش بهره وری فرایند تولیدی است که در خط به کار ‬ ‫گرفته می ش��ود و اگر ناقص به کار گرفته ش��ود‪ ،‬میزان‬ ‫بهره وری را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در زمینه افزای��ش میزان بهره وری در‬ ‫صنعت فوالد اظه��ار کرد‪ :‬عامل دیگر در زمینه افزایش‬ ‫به��ره وری‪ ،‬مدیریت اس��ت‪ .‬از این رو اگ��ر مدیریت یک‬ ‫واحد در جهت کاهش هزینه ها پیش برود و این موضوع‬ ‫را در س��رلوحه کار خود قرار دهد‪ ،‬به تبع بهره وری در‬ ‫بلندمدت افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیر بازرگانی فوالد ویان در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که می��زان بهره وری واحدهای خصوص��ی با واحدهای‬ ‫نیمه خصوصی تا چه اندازه متفاوت اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫تجربه نش��ان داده اس��ت که واحدهای ش��به دولتی در‬ ‫کشور به دلیل برخورداری از برخی امکانات و تسهیالت‬ ‫از بهره وری بیشتری برخوردار هستند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی در تنگنای بیش��تری قرار دارد و در‬ ‫ای��ن قیاس از بخ��ش نیمه دولتی جا مانده اس��ت‪ ،‬مگر‬ ‫برخی واحدهای خصوصی با تجربه باال و تخصص گرایی‬ ‫بتوانن��د میزان به��ره وری خ��ود را افزای��ش دهند اما‬ ‫بیش��تر این واحدهای خصوصی این سمت و سو را پیدا‬ ‫نکرده اند‪ .‬بخش خصوص��ی نگاه کوتاه مدتی دارد و باید‬ ‫این نگاه خود را تغییر دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت را جایگزین مالکیت کنیم‬ ‫البت��ه در مقابل این دیدگاه که‬ ‫بخ��ش خصوص��ی به��ره وری‬ ‫باالی��ی ن��دارد‪ ،‬چن��دی پیش‬ ‫بهرام شکوری رئیس کمیسیون‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران درب��اره میزان‬ ‫به��ره وری در صنایع معدنی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رشد بهره وری صنایع در‬ ‫کشور در حد صفر است و شاخص های بهره وری صنایع‬ ‫در سطح پایینی قرار دارند‪.‬‬ ‫ش��کوری در ادامه با اش��اره به یکی از مهم ترین دالیل‬ ‫پایین بودن بهره وری در کش��ور عنوان کرد‪ :‬بیش��تر از‬ ‫‪ ۸۵‬درصد اقتصاد کش��ور در دست دولت و کمتر از ‪۱۵‬‬ ‫درصد متعلق به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫طبیعی است که بهره وری در بخش خصوصی در سطح‬ ‫باالتری نس��بت به بخش دولتی قرار دارد اما درحقیقت‬ ‫چون س��هم بخش خصوص��ی در اقتصاد بس��یار اندک‬ ‫اس��ت‪ ،‬طبیعی اس��ت‪ ،‬میانگین بهره وری ک��ه همراه با‬ ‫بخش دولتی گرفته می ش��ود‪ ،‬سهم بخش خصوصی را‬ ‫مسعود محمد‪:‬‬ ‫اگر مدیریت یک‬ ‫واحد در جهت‬ ‫کاهش هزینه ها‬ ‫پیش برود و‬ ‫این موضوع‬ ‫را سرلوحه کار‬ ‫خود قرار دهد‪،‬‬ ‫به تبع بهره وری‬ ‫در بلندمدت‬ ‫افزایش‬ ‫خواهد یافت‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫به عقیده کارشناس��ان دانش فن��ی و روزامدن‬ ‫ش��دن ان‪ ،‬اس��تفاده از انرژی‪ ،‬تامین مواد اولیه و‬ ‫همچنین نی��روی انس��انی و در نگاه��ی کالن تر‬ ‫نحوه مدیریت عواملی هس��تند ک��ه می توانند در‬ ‫می��زان افزای��ش بهره وری در صنع��ت فوالد موثر‬ ‫باش��ند‪ .‬این در حالی اس��ت که نیروی انسانی در‬ ‫این میان می تواند نقش تعیین کننده ای داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬در س��طح جهان واحدهای فوالدسازی در‬ ‫حال حرکت به س��مت تولید فوالد بیشتر با نیروی‬ ‫کمت��ر و کیفیت بهتر هس��تند‪ .‬براس��اس امارها‪،‬‬ ‫نق��ش نیروی انس��انی در نرخ تمام ش��ده فوالد در‬ ‫داخ��ل کش��ور حدود ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۸‬درصد اس��ت‪ .‬البته‬ ‫نق��ش نی��روی انس��انی در این صنعت بیش��تر به‬ ‫تکنیسین ها بازمی گردد تا مهندسان و کارگران‪ .‬از‬ ‫این رو با افزایش مهارت تکنیسین ها در این صنعت‬ ‫می توان به بهره وری بیش��تری رسید‪ .‬بنابراین در‬ ‫ای��ن بخش ب��دون نق��ش پررنگ نیروی انس��انی‬ ‫متخص��ص‪ ،‬نمی توانیم با کمتری��ن زمان ممکن‬ ‫به ظرفیت اس��می کارخانه نزدیک ش��ویم‪ .‬البته‬ ‫در زنجی��ره فوالد نقش نیروی انس��انی در افزایش‬ ‫به��ره وری با یکدیگر متفاوت اس��ت‪ .‬اما درکل اگر‬ ‫بتوانیم مهارت نیروی انس��انی را افزایش دهیم‪ ،‬به‬ ‫بهره وری باالتری دست می یابیم‪ .‬باید خاطرنشان‬ ‫ک��رد که یک��ی از راهکاره��ای ارتق��ای بهره وری‬ ‫کنترل تعداد نیروی انس��انی است و در این زمینه‬ ‫ممکن اس��ت کاهش اشتغال را به همراه بیاورد که‬ ‫در این راس��تا می توان اشتغال بیشتر را در صنایع‬ ‫پایین دس��تی این صنعت متمرکز کرد تا درنهایت‬ ‫سبب ایجاد ارزش افزود ه بیشتری نیز شود‪.‬‬ ‫طرح توسعه ذوب اهن‬ ‫پاسارگاد به مراحل‬ ‫پایانی نزدیک شد‬ ‫ط��رح اهن اس��فنجی ذوب اهن پاس��ارگاد با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱.۸‬میلیون تن نیمه نخست سال جاری‬ ‫ب��ه بهره برداری می رس��د‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬این‬ ‫طرح همچنین ش��امل طرح تولی��د ‪ ۲.۴‬میلیون‬ ‫تن کنس��انتره اهن و ‪ ۲.۴‬میلیون تن گندله اهن‬ ‫اس��ت که در نیمه ابتدایی س��ال اینده گشایش‬ ‫می ش��ود‪ .‬طرح یادشده با س��رمایه گذاری ریالی‬ ‫‪ ۳۱‬هزارو ‪ ۲۶۰‬میلیارد ریال در فاز نخس��ت طرح‬ ‫توس��عه حدود ‪ ۸۲۰‬ش��غل ایج��اد می کند‪ .‬این‬ ‫کارخان��ه عالوه بر تامین نیاز کارخانه های داخلی‬ ‫ح��دود ‪ ۲۶۰‬میلیون دالر ص��ادرات نیز به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬تمامی کارخانجات تولید مقاطع‬ ‫ف��والدی و میلگرد‪ ،‬مصرف کنن��ده تولیدات این‬ ‫واحد به شمار می روند‪ .‬در راه اندازی کارخانه ذوب‬ ‫اهن پاس��ارگاد ‪ ۲۸۰‬میلیارد دالر طرح تسهیالت‬ ‫دریافت��ی از طریق بانک صنعت و معدن به کمک‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫با ‪۱۵‬هزار تامین کننده‬ ‫در ارتباط است‬ ‫همایش تجلیل از ش��رکای تج��اری ذوب اهن‬ ‫اصفهان ب��ا حضور تامین کنن��دگان این مجموعه‬ ‫صنعتی و مسئوالن این ش��رکت ‪ ۲۸‬خردادماه در‬ ‫تاالر اهن برگزار ش��د‪ .‬به گزارش خبرگزاری موج‪،‬‬ ‫منص��ور یزدی زاده مدیرعام��ل ذوب اهن اصفهان‬ ‫در این همایش گفت‪ :‬برنامه ذوب اهن در امس��ال‪،‬‬ ‫تولید ‪ ۳‬میلیون تن و در س��ال اینده دس��تیابی به‬ ‫تولید ‪ ۳‬میلیون ‪ ۶۰۰‬هزار تن و همچنین در س��ال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬تولید ‪ ۴‬میلیون تن چدن است‪ .‬وی افزود‪ :‬تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬با اصالح ‪ LF‬و کنورتور‪ ،‬در تولید فوالد‬ ‫نی��ز به ع��دد ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن می رس��یم‪.‬‬ ‫یزدی زاده تصریح کرد‪ :‬تلفیق معاونت های خرید و‬ ‫فروش و ایجاد معاونت بازرگانی در راستای تسهیل‬ ‫ارتباط ب��ا تامین کنندگان و تس��ریع در فرایندها‬ ‫ص��ورت گرفت که نتایج خوبی داش��ت‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ذوب اهن اصفهان که در دهه های گذشته در‬ ‫اکتشاف و راه اندازی معادن نقش اصلی را ایفا کرده‬ ‫متاس��فانه امروز مشکل تامین س��نگ اهن دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن گفت‪ :‬درباره زغال س��نگ با‬ ‫اقدام��ات صورت گرفته و تعامل با تامین کنندگان‪،‬‬ ‫دغدغه های گذش��ته از جمله قیمت گذاری وجود‬ ‫ندارد‪ .‬درباره سنگ اهن نیز به زودی شاهد اتفاقات‬ ‫خوب��ی خواهیم ب��ود‪ .‬نعمت اهلل محس��نی معاون‬ ‫بازرگانی ذوب اهن اصفهان نیز گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫تحریم تعامل خوب ما ب��ا تامین کنندگان قطعات‬ ‫و تجهیزات بسیار گره گشا اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان با ‪ ۱۵‬ه��زار تامین کننده مواد اولیه‪،‬‬ ‫قطعات و تجهیزات در ارتباط است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صنع��ت ف��والد از صنایعی به ش��مار م��ی رود که در‬ ‫دهه ه��ای گذش��ته در کش��ور از رش��د قابل توجه��ی‬ ‫برخ��وردار بوده اس��ت اما اینکه در ای��ن صنعت تا چه‬ ‫اندازه توانس��ته ایم می��زان به��ره وری را افزایش دهیم‬ ‫ی��ا اینک��ه بخش خصوص��ی در برابر بخش ه��ای نیمه‬ ‫خصوصی از چه میزان بهره وری برخوردار هس��تند‪ ،‬از‬ ‫سوی کارشناسان دیدگاه های متفاوتی وجود دارد‪.‬‬ ‫عزیز قنوانی‪ :‬واحدهای مختلف فوالدس��ازی در کشور در سال های‬ ‫گذش��ته با تکیه بر نیروی داخلی و اموزش نیروی کار‪ ،‬بومی س��ازی‬ ‫قطعات و روزام��د کردن فناوری و دانش فنی‪ ،‬توانس��ته اند میزان‬ ‫بهره وری خود را افزایش دهند‬ ‫ناچیز نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬این موضوع نش��ان می دهد‬ ‫بخ��ش خصوص��ی می توان��د می��زان به��ره وری را ب��ا‬ ‫استانداردهای جهانی تنظیم کند اما بخش دولتی‪ ،‬این‬ ‫توانایی را ندارد‪ .‬از این رو یکی از اقدام هایی که می تواند‬ ‫س��بب افزایش بهره وری در کشور شود‪ ،‬پیش رفتن به‬ ‫س��مت خصوصی سازی است‪ .‬به عبارت دیگر ایرادهایی‬ ‫به اصل ‪ ۴۴‬وارد بود و برای رفع مشکل‪ ،‬بندهای «الف» ‬ ‫و «ج» به ان اضافه ش��د‪ .‬بند «الف» عنوان می کند که‬ ‫بخ��ش خصوصی را باید بزرگ ت��ر کرد‪ .‬بند «ج» عنوان‬ ‫می کن��د که در برنامه های توس��عه ای دولت ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از بخش ها یا اختی��ارات باید به بخش خصوصی واگذار‬ ‫ش��ود اما در عمل این قانون به درس��تی اجرا نش��ده و‬ ‫دولت ه��ا نه تنها کوچک تر نش��ده اند بلک��ه بزرگ تر هم‬ ‫ش��ده اند‪ .‬از ‪ ۱۵‬یا ‪ ۱۶‬سال گذشته که این قانون وضع‬ ‫شده‪ ،‬کل واگذاری های انجام شده به ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان می رس��د و براس��اس پژوهش مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬تنها ‪۱۷‬درصد از واگذاری ها‬ ‫به بخش خصوصی بوده اس��ت‪ .‬ی��ک بخش هم مربوط‬ ‫به رد دیون و بخش دیگر متعلق به س��هام عدالت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬درحقیقت خصوصی سازی به شکل واقعی انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��دن و صنای��ع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مشکل خصوصی سازی‬ ‫در کشور مربوط به مالکیت نیست‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل کشور‬ ‫از نوع مدیریتی اس��ت زیرا مجموعه ای که دولت مالک‬ ‫ان اس��ت و مدیری با افکار بخش خصوصی ان را اداره‬ ‫می کند‪ ،‬عالی اداره می شود‪ .‬البته بسیاری از بخش های‬ ‫خصوصی بدتر از دولتی ها اداره می ش��وند‪ .‬این موضوع‬ ‫نشان می دهد مشکل ما در مالکیت نیست بلکه در نوع‬ ‫مدیریت بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬درنتیجه اگر بخواهیم‬ ‫بنگاه ها را واگذار کنیم‪ ،‬بهتر است مالکیت انها را واگذار‬ ‫نکنیم که کس��ی هم مدعی ارزان فروش��ی یا رانت انها‬ ‫نش��ود بلکه به جای ان‪ ،‬مدیریت را واگذار کنیم‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه اگ��ر واحدی زیانده اس��ت‪ ،‬مدیر بای��د ان را به‬ ‫س��وددهی برساند و اگر سودده است‪ ،‬باید سوددهی ان‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ش��کوری ادامه داد‪ :‬در زمینه توانمندی ها نیز میزان‬ ‫بهره وری در بخش های دولت��ی و خصوصی با همدیگر‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه در زمینه فوالد‪ ،‬متوس��ط‬ ‫تولی��د ف��والد در جهان به ازای هر نفر هزار تن اس��ت‪.‬‬ ‫البته در کره جنوبی ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن فوالد به ازای هر‬ ‫کارگر تولید می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ایران نیز متوس��ط تولید فوالد به‬ ‫ازای هر نفر به ‪۵۵۰‬تن می رسد اما واحدهایی در بخش‬ ‫خصوصی هس��تند که بیشتر از هزار تن تولید می کنند‪.‬‬ ‫از این رو وقتی مش��اهده می کنی��م که بخش خصوصی‬ ‫توانایی باالیی در حد اس��تانداردهای جهانی دارد‪ ،‬باید‬ ‫بیش از پیش به سمت خصوصی سازی برویم و مدیریت‬ ‫ان را به بخش خصوصی واگذار کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رابطه دولت‬ ‫و بخش‬ ‫خصوصی برای‬ ‫رونق تولید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان گفت‪:‬‬ ‫کش��ور از طریق بخ��ش تولید می تواند بس��یاری از‬ ‫مشکالت خود را حل کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چیالن‪ ،‬عزی��ز قنواتی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫نامگذاری امس��ال به «رونق تولی��د» و توجه به امر‬ ‫تولی��د از س��وی رهبر معظم انق�لاب در این مقطع‬ ‫زمانی بس��یار بج��ا و به موقع بود‪ ،‬چراکه کش��ور از‬ ‫طریق بخش تولید می تواند بس��یاری از مش��کالت‬ ‫خود را حل کند‪.‬‬ ‫رون��ق تولید به نوبه خود می تواند به رفع بیکاری‪،‬‬ ‫افزای��ش درام��د مل��ی و مقابله ب��ا تحریم ها کمک‬ ‫موثری کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز همه می دانند که امریکا با حربه‬ ‫اقتصادی به جنگ جهان رفته و با اعمال تعرفه های‬ ‫ب��اال در حقیق��ت تولید را هدف قرار داده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو تولید مقوله بس��یار مهمی به ش��مار می رود و‬ ‫بسیاری از کشورها می توانند از طریق تولید‪ ،‬قدرت‬ ‫چانه زن��ی‪ ،‬تعام��ل و مذاکره ب��ا یکدیگر را داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان توضیح‬ ‫داد‪ :‬عم��ده رونق بخش��ی در زمینه تولید‪ ،‬بس��تگی‬ ‫به سیاس��ت های دول��ت و زیرس��اخت های الزم ان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو با توجه به ش��رایط پیش امده در زمینه‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬دول��ت باید بیش از هر زم��ان دیگری از‬ ‫تولید حمای��ت کند چراکه چرخ تولید بس��یاری از‬ ‫تولیدکنن��دگان با توجه به تحریم های اعمال ش��ده‬ ‫کند ش��ده است و در این ش��رایط دولت باید بیش‬ ‫از پیش در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد و رابطه‬ ‫تنگاتنگ��ی با این بخش برق��رار کند و در این زمینه‬ ‫اگر الزم ش��د به تولیدکنندگان تس��هیالت کم بهره‬ ‫اعطا کند یا با اس��تفاده از امکانات داخلی طرح های‬ ‫نیمه تمام انها را به پایان برساند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین اگر در داخل کشور تولید‬ ‫رون��ق نگی��رد‪ ،‬پیامدهای ان گریبانگیر کل کش��ور‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این مدیر ف��والدی در ادامه گفت‪ :‬رابطه تنگاتنگ‬ ‫دولت ب��ا بخش خصوصی یک��ی از مهم ترین قدم ها‬ ‫در راس��تای رونق بخش��ی به تولید به ش��مار می رود‬ ‫بنابرای��ن اگر دول��ت قرار اس��ت تس��هیالتی برای‬ ‫تولید درنظ��ر بگیرد بای��د ان را هدفمند اختصاص‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫از انجا ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت امار‬ ‫واحدهای تولیدی را دارد‪ ،‬باید به واحدهایی که ایده‬ ‫و برنام��ه ای برای افزایش می��زان تولید خود دارند‪،‬‬ ‫کمک کند و تس��هیالت خاصی ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫قنوات��ی اف��زود‪ :‬یک��ی از مهم تری��ن مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو ب��رای اینک��ه تولید رون��ق بگیرد‪،‬‬ ‫دولت باید تس��هیالتی را برای تولیدکنندگان درنظر‬ ‫بگی��رد‪ .‬برخ��ی از واحده��ا نی��ز همچن��ان گرفتار‬ ‫تسهیالت قبلی هستند که دولت باید در این زمینه‬ ‫چه به ش��کل ریالی و چه ارزی‪ ،‬استمهال بلندمدتی‬ ‫را ب��رای این واحدها درنظر بگیرد تا زمانی که تولید‬ ‫رونق بگیرد‪.‬‬ ‫جایگاه‬ ‫نیروی انسانی‬ ‫ در بهره وری‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫ویژه‬ ‫کابینه ای متشکل از تمام دولت ها‬ ‫در مجمع سال مالی ‪ ۱۳۹۷‬شرکت‬ ‫ایرانول با رضایت و تشکر‬ ‫سهامداران از مدیریت اعالم شد‬ ‫ثبت بی نظیرترین سال‬ ‫ایرانول با تقسیم سود‬ ‫‪ ۲۹۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس ها ‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مجم��ع عمومی عادی س��االنه س��ال مالی‬ ‫منته��ی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬ش��رکت نفت‬ ‫ایران��ول با ثبت بی نظیرترین س��ال ایرانول از‬ ‫اول تاسیس تاکنون با رشد بیشتر شاخص ها‬ ‫و ب��ا حضور بی��ش از ‪ ۹۲‬درصد س��هامداران‬ ‫سه ش��نبه ‪ ۲۸‬خرداد در س��الن تالش وزارت‬ ‫کار برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی و‬ ‫تبلیغات ش��رکت نفت ایرانول‪ ،‬ش��رکت نفت‬ ‫ایرانول با توس��عه فراین��د بازاریابی و فروش‪،‬‬ ‫توس��عه محصوالت و زیرس��اخت ها متناسب‬ ‫ب��ا نیازهای بازار و مش��تریان‪ ،‬ارتق��ا و بهبود‬ ‫به��ره وری س��ازمانی‪ ،‬اس��تراتژی تمرک��ز به‬ ‫منظ��ور راهب��ری در بازار و تکمی��ل پروژه ها‬ ‫و توس��عه زیرساخت ها متناس��ب با نیازهای‬ ‫خود از جمله بهره ب��رداری از پایانه صادراتی‬ ‫بندر امام خمینی (ره) با مخازن ‪ ۲۵‬هزار تنی‬ ‫و ده ه��ا پروژه دیگر‪ ،‬توانس��ت یکی از بهترین‬ ‫مجامع خود در س��ال های گذش��ته را برگزار‬ ‫کن��د و موفق به کس��ب رضایت س��هامداران‬ ‫خرد و کالن خود ش��ود‪ .‬در این مجمع عیسی‬ ‫اسحاقی‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت ایرانول ضمن‬ ‫ارائه گ��زارش عملکرد (به هم��راه نمودار)‪ ،‬در‬ ‫طول ‪ ۶‬س��ال حضورش در ای��ن مجموعه‪ ،‬به‬ ‫پرسش های س��هامداران پاس��خ داد که مورد‬ ‫تش��کر و رضایت انها قرار گرف��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته بهترین سال ایرانول بود و مقدار‬ ‫ف��روش ان��واع روغن موت��ور ایران��ول از ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون لیتر س��ال ‪ ۹۶‬به حدود ‪ ۱۷۰‬میلیون‬ ‫لیتر‪ ،‬فروش ریالی ایران��ول از حدود ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫میلی��ارد به ح��دود ‪ ۲۱‬هزار میلی��ارد ریال و‬ ‫سهم بازار ایرانول از ‪ ۲۷‬درصد به بیش از ‪۳۰‬‬ ‫درصد رسید‪ .‬اسحاقی تصریح کرد‪ :‬ما بر اساس‬ ‫استراتژی ‪ ۸‬س��اله ای که برای ایرانول تدوین‬ ‫شده پیش می رویم و خوش��بختانه توانستیم‬ ‫در ‪ ۶‬س��ال حضورم در ایران��ول رکورد تولید‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬صادرات‪ ،‬صادرات روغن موتور‪ ،‬کاهش‬ ‫خام فروشی‪ ،‬سهم بازار و سود را بشکنیم‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران��ول در راس��تای افزایش کیفیت‬ ‫و تکمیل س��بد کاالی این ش��رکت‪ ،‬در سال‬ ‫گذشته که با عنوان «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫نام گذاری ش��ده بود‪۴ ،‬محصول جدید به بازار‬ ‫عرضه ک��رد که از باالترین س��طح کیفی روز‬ ‫دنیا برخوردارند‪ .‬وی عرضه ‪ ۳‬محصول جدید‬ ‫یورو دیزلی‪ ۲ ،‬مدل ضد یخ و روغن جعبه دنده‬ ‫جدی��د و افزای��ش ‪ ۱۰‬درصدی ف��روش انواع‬ ‫روغن موتور را بر اس��اس استراتژی شرکت از‬ ‫برنامه های مهم شرکت در سال جاری دانست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت ایران��ول افزایش ‪۱۰‬‬ ‫پله ای ایرانول در بین ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر از رتبه‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۸۷‬و ف��روش انواع روغن موتور از ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیون لیتر س��ال ‪ ۹۴‬ب��ه ‪ ۱۷۰‬میلیون لیتر‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۷‬افزایش سهم بازار ایرانول از ‪۱۹‬‬ ‫درصد سال ‪ ۹۳‬به بیش از ‪ ۳۰‬درصد در سال‬ ‫‪ ،۹۷‬توسعه و نوسازی بریم و تولید روغن موتور‬ ‫الوند پس از ‪ ۳۶‬سال‪ ،‬راه اندازی کولینگ تاور‬ ‫ابادان‪ ،‬اس��تقالل گاز و برق پاالیش��گاه تهران‬ ‫و ابادان‪ ،‬تعمیرات اساس��ی پاالیش��گاه ابادان‬ ‫لو فصل و ترخیص ‪ ۴‬عدد‬ ‫پس از ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬ح ‬ ‫فیلت ر مربوط به پ��روژه تولید واکس کم روغن‬ ‫پس از ‪ ۳‬س��ال و نصب انها به منظور کاهش‬ ‫روغن اسلک وکس و افزایش تولید روغن پایه‪،‬‬ ‫راه اندازی انبارهای جواداالئمه(ع)‪ ،‬ثامن االئمه‬ ‫‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬و کاه��ش هزینه های جاری ش��امل‬ ‫اجاره فضای انبار و جلوگیری از خام فروش��ی‬ ‫و تعیین تکلیف و تحویل کارخانه حش��ره کش‬ ‫پرکن��ی را از مهم تری��ن اقدام های س��ال های‬ ‫گذش��ته عنوان کرد‪ .‬این مجمع که به ریاست‬ ‫اق��ای خالق و نظارت اقایان فصیحی و توکلی‬ ‫برگزار شد ‪ ،‬عالوه بر تصویب صورت های مالی با‬ ‫توجه به گزارش عملکرد مدیرعامل شرکت با‬ ‫ثبت رکورد باالترین مبلغ فروش همراه با رشد‬ ‫س��هم بازار در تاریخ ایرانول و نیز رش��د سود‬ ‫عملیاتی به میزان ‪ ۴۰‬درصد نس��بت به سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬فروش ب��ه میزان ‪ ۶۲‬درصد و افزایش‬ ‫‪ ۵۳‬درصدی س��ود خالص سال نسبت به سال‬ ‫گذش��ته از مبلغ ‪ ۲۱۲۱‬میلیارد ریال در سال‬ ‫‪ ۹۶‬به مبلغ ‪ ۳۲۴۶‬میلیارد ریال در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫که ناش��ی از افزایش حجم ف��روش داخلی به‬ ‫میزان ‪ ۶۳‬درصد و کاهش هزینه های فروش‪،‬‬ ‫اداری و عموم��ی ب��ه میزان ‪ ۴‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫موجب تحقق ‪ EPS‬هر س��هم به مبلغ ‪۱۶۲۳‬‬ ‫ریال شده و مصوب شد از مبلغ ‪ ۳۲۴۶‬میلیارد‬ ‫ریال سود تحقق یافته (به ازای هر سهم ‪۱۶۲۳‬‬ ‫ری��ال) مبلغ ‪ ۲۹۰۰‬میلیارد ریال و به ازای هر‬ ‫س��هم ‪۱۴۵۰‬ریال معادل ‪ ۹۰‬درصد از س��ود‬ ‫تحقق یافته بین سهامداران تقسیم شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا‬ ‫عارف‪ :‬اهداف‬ ‫ما شناسایی‬ ‫موانع توسعه‬ ‫کشور و ارائه‬ ‫راهکار برای‬ ‫ان‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفیت های‬ ‫انسانی برای‬ ‫حل مشکالت‬ ‫و هم افزایی‬ ‫و هم اندیشی‬ ‫نخبگان مدیریتی‬ ‫برای تحقق‬ ‫الگوی اسالمی‪-‬‬ ‫ایرانی پیشرفت‬ ‫است‬ ‫مجمع عمومی ساالنه تشکل مردم نهاد «مجمع وزیران‬ ‫ادوار» با حضور تعداد زیادی از وزیران دولت های پیش��ین‬ ‫و کنونی‪ ،‬سه شنبه ‪ ۲۸‬خرداد در سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ ابوالفضل کیانی بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت صنعتی با عرض خیرمقدم‬ ‫ب��ه اعض��ای مجم��ع وزی��ران ادوار اظه��ار ک��رد‪ :‬در این‬ ‫س��ازمان اموخته ایم که حکمران��ی خوب نتیجه تجربه از‬ ‫دیروز‪ ،‬اس��تفاده از امروز‪ ،‬امید به فردا اس��ت‪ .‬اموخته ایم‬ ‫که برنامه های توس��عه مدیریتی از طریق تجربه گردانی و‬ ‫بکارگیری تجربه مدیران ارش��د تحقق می یابد نه با تزریق‬ ‫محفوظات بر س��ر کالس ها‪ .‬ی��اد گرفته ایم که بهترین راه‬ ‫پیش بینی اینده‪ ،‬س��اختن ان است و ساختن اینده بدون‬ ‫بکارگیری تجربه های گذشته امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی از نیم قرن پیش‪ ،‬سنگ بنای‬ ‫فعالیت خود را بر اساس درهم امیزی علم و تجربه‪ ،‬بنیان‬ ‫نهاده اس��ت و در این مدرسه تجربه‪ ،‬حضور و نقش افرینی‬ ‫مدی��ران ارش��د علم و عمل را فرصتی مغتنم می ش��مرد‪.‬‬ ‫این س��ازمان امادگی خود را برای مستند سازی تجربه ها‪،‬‬ ‫استخراج دانش ضمنی و اشکار‪ ،‬چاپ و انتشار اثار اعضای‬ ‫محترم مجمع وزی��ران ادوار‪ ،‬راه اندازی کارگاه های تبادل‬ ‫تجربه در حوزه مس��ائل اس��تراتژیک کشور و به ویژه رونق‬ ‫تولید اعالم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش رئیس هیات مدیره‬ ‫محمدرضا عارف‪ ،‬رئیس هیات مدیره مجمع وزیران ادوار‬ ‫در این جلسه اظهار کرد‪ :‬این مجمع باالترین ظرفیت را برای‬ ‫حل مشکالت کش��ور در اختیار دارد‪ .‬اهداف ما شناسایی‬ ‫موانع توس��عه کش��ور و ارائه راهکار برای ان‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای انس��انی برای حل مش��کالت و هم افزایی و‬ ‫هم اندیشی نخبگان مدیریتی برای تحقق الگوی اسالمی‪-‬‬ ‫ایرانی پیشرفت است‪ .‬وی با بیان اینکه برای اجرایی کردن‬ ‫این ‪ ۳‬هدف ‪ ۱۰‬ماموریت تعریف ش��ده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ط��ول این مدت هیات مدیره مجمع ‪ ۱۱‬جلس��ه‬ ‫رس��می داشت ه و گزارش��ی از فعالیت ها را برای استحضار‬ ‫رهبر معظم انقالب و ریاست جمهوری ارسال کرده است و‬ ‫ب��رای همکاری با دولت اعالم امادگی کرده ایم‪ .‬همچنین‬ ‫درب��اره چگونگی انتقال تجربه ها به نس��ل ها و دولت های‬ ‫بع��دی بحث های جدی انجام ش��ده و راه ان��دازی اکادمی‬ ‫وزیران برای تحقق این هدف تصویب ش��د‪ .‬مجمع وزیران‬ ‫ادوار جلس��ه مش��ترکی نیز با هدف تبادل نظر و انعکاس‬ ‫دیدگا های اعضای مجمع با مرکز الگوی اس�لامی‪-‬ایرانی‬ ‫پیش��رفت برگزار ک��رد‪ .‬رئیس فراکس��یون امید مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬برای استفاده از ظرفیت های‬ ‫این تش��کل باید اعضا مش��ارکت فعال تری داشته باشند و‬ ‫کمیسیون های تخصصی هم فعال تر شوند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫ش��رایط خاص کشور اظهار کرد‪ :‬ما با تحریم های ظالمانه‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای حل این مشکل باید جدی تر‬ ‫ش��اخص شناخته شده توسعه و مقایسه وضعیت جمهوری‬ ‫اس�لامی با دنیا و کشورهای منطقه با رویکرد عملکرد ‪۴۰‬‬ ‫س��ال بعد از انقالب و س��ند الگوی اسالمی‪-‬ایرانی بررسی‬ ‫شد و مطالعه در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��رایط امروز ما از دوران جنگ سخت تر اس��ت در حالی که ما در‬ ‫زمان جنگ مشکل صادرات نداشتیم فقط واحدهای تولیدمان مورد‬ ‫اصابت موش��ک بود ‪ .‬امروز واحدهای مان سالم است اما نمی توانیم‬ ‫نفت صادر کنیم‬ ‫عمل کنیم‪ .‬وی برای حل مس��ائلی مانند محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫بیکاری‪ ،‬دس��تیابی به رشد اقتصادی‪ ،‬نظام بانکی‪ ،‬بحران‬ ‫صندوق های تامین اجتماعی‪ ،‬فس��اد‪ ،‬تعامالت بین المللی‬ ‫و سیاس��ت خارجی و افزایش س��رمایه اجتماعی اعضای‬ ‫مجمع وزیران ادوار را به مشارکت فعال تر فراخواند‪ .‬عارف‬ ‫در پایان با اشاره به اینکه ما برای همکاری با همه نهادها و‬ ‫قوای کشور اعالم امادگی کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار ما از قوای‬ ‫س��ه گانه به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام این است‬ ‫که این نهاد غیردولتی و راهبردی را مشاور خود قرار دهند‬ ‫و با این نهاد همکاری نزدیکی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش نایب رئیس و دبیر هیات مدیره‬ ‫غالمرض��ا ش��افعی‪ ،‬نایب رئیس و دبیر مجم��ع وزیران‬ ‫ادوار نی��ز ضم��ن دع��وت از اعض��ای اصلی ب��رای حضور‬ ‫مس��تمر در جلسه های کارشناس��ی دبیرخانه اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۴۷‬جلس��ه کارشناس��ی در یک س��ال گذشته در‬ ‫زمینه مباحث مختلف و متفاوت روز برگزار ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه از ان جمله می ت��وان به بحث انتقال پایتخت‪ ،‬انقالب‬ ‫صنعت��ی چهارم‪ ،‬صنایع نوین‪ ،‬ارز دیجیتال‪ ،‬بررس��ی علل‬ ‫توسعه کشورها‪ ،‬بررسی چالش های بزرگ کشور و‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬وی درباره دو کتاب منتشر ش��ده از س��وی مجمع‬ ‫وزیران ادوار خاطرنش��ان کرد‪ :‬در مدت یک سال گذشته‬ ‫کتاب «‪ ۱۲‬تجربه» که ماحصل مصاحبه با وزیرانی اس��ت‬ ‫که کارش��ان با امر اش��تغال بیش از بقیه ارتباط داش��ت‬ ‫تدوین شد و در اختیار وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬کتاب دوم ب��ا عنوان «اکادم��ی وزراء» که‬ ‫ماحص��ل مصاحب��ه با ‪ ۱۶‬نف��ر از وزیرانی اس��ت که با امر‬ ‫ام��وزش و ام��وزش حکمرانی ارتباط و تمایل بیش��تری‬ ‫داش��تند‪ ،‬تهیه و تدوین ش��د‪ .‬نایب رئیس مجمع وزیران‬ ‫ادوار درباره س��رمایه و نحوه تاس��یس اکادمی وزرا گفت‪:‬‬ ‫به این نتیجه رس��یدیم که محور و هس��ت ه مرکزی برای‬ ‫اکادمی که جا و مکان زیادی هم نمی خواهد ایجاد ش��ود‬ ‫اما از فضاهای موجود فیزیکی و مجازی کش��ور اس��تفاده‬ ‫کند‪ .‬تاکنون سازمان مدریت صنعتی به طور رسمی اعالم‬ ‫امادگی کرده است که امکانات فیزیکی‪ ،‬استادان‪ ،‬نرم افزار‬ ‫و س��خت افزار مورد نیاز را در اختیار اکادمی قرار می دهد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬دانشگاه صنعتی شریف اماده همکاری در این‬ ‫زمینه است‪ .‬وی از اعضای مجمع وزیران ادوار درباره نحوه‬ ‫انتقال تجربه های ش��ان خواس��ت که مکتوبات خود را در‬ ‫اختیار سازمان مدیریت صنعتی قرار دهند تا تحلیل محتوا‬ ‫‹ ‹قدردانی از شهدای دولت‬ ‫شده و محتوای قابل انتقال به صورت کتاب منتشر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش کمیسیون های تخصصی‬ ‫پ��س از ارائ��ه گ��زارش هیات مدیره برخی از رئیس��ان‬ ‫کمیس��یون های تخصصی مجمع از جمله کمیسیون های‬ ‫ان��رژی‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬قضایی و زیربنای��ی‪ ،‬گزارش های کوتاهی‬ ‫از عملک��رد خ��ود ارائه دادند‪ .‬محمدرض��ا فیاض به نیابت‬ ‫از عاب��د جعفری‪ ،‬رئیس کمیس��یون امور زیر بنایی صنعت‬ ‫و محیط زیس��ت اظهار کرد‪ :‬این کمیسیون با عضویت ‪۳۴‬‬ ‫نف��ر از وزیران محترم و معاون��ان رئیس جمهوری از مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬کار خود را ش��روع کرده اس��ت‪ .‬س��ال ‪ ۹۶‬تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۴‬جلس ه ماهانه داش��تیم که در انها درباره انتظار ما‬ ‫از وزارت بازرگانی‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬مس��ائل منطقه ای و موضوع سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی بحث و تبادل نظر کردند‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬هر فصل‬ ‫یک جلس��ه داشتیم که در زمینه مسائل ‪ ،W TO‬راه های‬ ‫مقابله با ترفندهای امریکا‪ ،‬سند الگوی پایه اسالمی‪-‬ایرانی‬ ‫پیش��رفت و مطالب روز دیگربحث و گفت وگو ش��د‪ .‬س��ید‬ ‫مصطف��ی هاش��می طبا‪ ،‬رئیس کمیس��یون تولید مجمع‬ ‫وزیران ادوار درباره جلس��ه های این کمیسیون اعالم کرد‪:‬‬ ‫وقتی از رونق تولید در شرایط فعلی صحبت می کنیم باید‬ ‫با صاحب نظران درب��اره راه های رونق تولید در زمینه های‬ ‫تج��ارت خارجی و فن��اوران داخلی همفک��ری کنیم و به‬ ‫حرف زدن و ش��عار دادن بس��نده نکنیم‪ .‬در ادامه علیرضا‬ ‫معیری نیز درباره فعالیت های کمیس��یون سیاسی دفاعی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این کمیس��یون در محل مطالعات سیاس��ی‬ ‫بین المللی با حضور ‪ ۱۵‬تن از اعضا تشکیل شد‪ .‬اقای دکتر‬ ‫ظریف رئیس کمیس��یون و اقای رفیق دوست نایب رئیس‬ ‫هس��تند و من هم دبیر جلس��ه هس��تم‪ .‬در جلسه نخست‬ ‫س��ر فصل های وف��اق مل��ی و انتقال تجربه ها مطرح ش��د‪.‬‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬محمدرضا میر تاج الدینی‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫حقوق��ی مجمع وزی��ران ادوار نیز گفت‪ :‬این کمیس��یون‬ ‫‪ ۵‬جلس��ه تشکیل جلسه داد و یک جلس��ه فوق العاده هم‬ ‫داشته ایم و در زمینه موضوع ها و مسائل گوناگون حقوقی‬ ‫و قضایی گزارش هایی تهیه و برای تصمیم گیران و متولیان‬ ‫امر ارسال شده است‪ .‬در ادامه جلسه‪ ،‬محسن مهرعلیزاده‪،‬‬ ‫رئیس کمیسیون اداری‪ ،‬اجتماعی و ورزشی مجمع وزیران‬ ‫ادوار نیز اظهار کرد‪ :‬درباره اولویت بندی مش��کالت اساسی‬ ‫موج��ود جامع��ه در ابع��اد فرهنگی و اجتماع��ی و اداری‪،‬‬ ‫بررس��ی‪ ،‬تحلیل و اسیب شناسی فس��اد اداری در کشور و‬ ‫تجلیل و اعطای لوح قدردانی به خانواده شهید تندگویان‬ ‫و شهید فیاض بخش‪ ،‬بخش دیگری از این مراسم بود که با‬ ‫حض��ور وزیران و نمایندگان انها در وزارتخانه های ذی ربط‬ ‫انج��ام ش��د‪ :‬ابتدا بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در وصف ش��هید‬ ‫تندگویان اظهار کرد‪ :‬ش��هید تندگوی��ان وزیری بود که از‬ ‫درون وزارت نفت به وزارت رسید‪ .‬تندگویان فردی انقالبی‬ ‫و زندان کشیده قبل از انقالب بود که در یک خانواده متعهد‬ ‫به دنیا امده بود‪ .‬وزیر نفت با بیان اینکه ش��هید تندگویان‪،‬‬ ‫نمون��ه ای ف��داکار در وزارت نفت بود‪ ،‬گفت‪ :‬ایش��ان قبل از‬ ‫وزارت نیز جزو مدیران شرکت نفتخیز جنوب بودند و برای‬ ‫ن الگو هستند چرا که ایشان به فکر مردم و کشور‬ ‫همچون م ‬ ‫بودند‪ .‬وی با اش��اره به ش��رایط امروز دنیا نیز افزود‪ :‬شرایط‬ ‫ام��روز م��ا از دوران جنگ س��خت تر اس��ت در حالی که ما‬ ‫در زمان جنگ مش��کل صادرات نداش��تیم فقط واحدهای‬ ‫تولیدمان مورد اصابت موش��ک بود اما امروز واحدهای مان‬ ‫سالم است اما نمی توانیم نفت صادر کنیم‪ .‬زنگنه جابه جایی‬ ‫پول را یکی دیگر از مشکالت امروز صنعت نفت اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ما امروز نمی توانیم نفت به اسم ایران به هیچ جای‬ ‫دنیا صادر کنیم و ش��رایط ما بس��یار سخت و پیچیده شده‬ ‫اس��ت و در حال��ی که دود و اتش و جنگی در کار نیس��ت‬ ‫اما ما واقعا در جنگ هس��تیم و همواره به صورت لحظه ای‬ ‫درگیر هس��تیم اما ناامید نیستیم و با قدرت کار می کنیم و‬ ‫ب��ه طور حت م از ای��ن مرحله عبور خواهیم کرد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فشارهای امریکا بر فراورده های نفتی و پتروشیمی به‬ ‫صورت حداکثری است و امریکا هیچ فشاری را علیه ملت ما‬ ‫کم نگذاشته است و با شدت علیه ما کار می کند و ما هم نیز‬ ‫با شدت کار می کنیم و اگر از درون متحد باشیم همه چیز‬ ‫درست خواهد شد و به سالمت عبور خواهیم کرد‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫یحی��وی از هم رزمان ش��هید تندگویان و مهدی تندگویان‬ ‫فرزند ایشان خاطراتی دربار ه این شهید بلندمرتبه و رویکرد‬ ‫متعهدانه وی نس��بت به نظام تعری��ف کردند‪ .‬در تجلیل و‬ ‫قدردانی از خانواده شهید محمد علی فیاض بخش که همسر‬ ‫و فرزند ایشان هم حضور داشتند حریرچی‪ ،‬قائم مقام وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی و همچنین همسر و‬ ‫فرزند فیاض بخش در س��خنان کوتاهی به گوش��ه هایی از‬ ‫اقدام های مهم و رویکرد های مردمی این شهید عظیم الشان‬ ‫پرداختند و س��پس لوح��ی به پاس قدردان��ی از اقدام ها و‬ ‫منزل��ت این ش��هدای عالی مقام و ب��ه خانواده های بزرگوار‬ ‫ایشان تقدیم شد‪ .‬در پایان‪ ،‬انتخابات هیات مدیره و بازرس‬ ‫مجمع وزیران ادوار با حضور حداکثری برگزار و هیات مدیره‬ ‫با تغییری اندک برای مدت ‪ ۲‬سال ابقا شد‪.‬‬ ‫برای هر بیت کوین ‪ ۷۲‬هزار کیلووات ساعت برق مصرف می شود‬ ‫ب��رق ارزان این ب��ار در قالب بزرگی با عن��وان «ارز دیجیتال»‬ ‫گرفتار ش��ده اس��ت‪ .‬ام��ار و ارقام حاکی از ان اس��ت که قیمت‬ ‫اس��تخراج ه��ر بیت کوین در جه��ان ‪ ۷‬هزار دالر اس��ت و برای‬ ‫ه��ر بیت کوین ‪ ۷۲‬هزار کیلووات س��اعت برق مصرف می ش��ود‬ ‫که به اندازه مصرف ‪ ۲۸‬مش��ترک اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ارز‬ ‫دیجیت��ال و ب��ه طور خاص بیت کوین‪ ،‬این ب��ار نه به دلیل تازگی‬ ‫و جذابی��ت بلکه برای سوءاس��تفاده برخی فع��االن اقتصادی در‬ ‫قال��ب ان از برق ارزان کش��ور‪ ،‬بار دیگر در س��ر فصل اخبار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬اخبار گوناگونی از این سوءاستفاده‬ ‫به گوش می رس��د و حتی اخباری اعالم شده مبنی بر اینکه روند‬ ‫رو به رش��د راه اندازی واحدهای استخراج کننده ارز دیجیتال به‬ ‫گونه ای اس��ت که در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان‬ ‫مانند مسجدها و مد رسه ها نیز شاهد استخراج بیت کوین هستیم‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬چندی پیش در برخی اخب��ار موضوع اعتراض از‬ ‫س��وی بعضی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی هم منتشر‬ ‫و حتی به سوءاس��تفاده از انرژی ارزان در استخراج ارز دیجیتال‬ ‫در دو استودیوی سازمان صدا و سیما اشاره شد‪ .‬همچنین اعالم‬ ‫ش��د با توجه به اینکه برق در ایران مش��مول یارانه است و هزینه‬ ‫بس��یار پایینی در مقایس��ه با بسیاری کشورها داراست‪ ،‬بر اساس‬ ‫گزارش های رس��یده عده ای در حال سوءاستفاده از برق صنعتی‬ ‫و کش��اورزی در مزرعه ارز دیجیتال هس��تند که این نوع برق به‬ ‫مراتب بس��یار ارزان تر از برق خانگی اس��ت و کس��انی که در کار‬ ‫اس��تخراج ارز دیجیتالی هستند‪ ،‬س��عی می کنند سوله هایی که‬ ‫مجهز به برق صنعتی یا کش��اورزی هس��تند را برای اس��تخراج‪،‬‬ ‫اجاره یا خریداری کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در برخی اخبار اعالم شده‬ ‫و این تذکر داده ش��ده ک��ه در موضوع خرید و فروش بیت کوین‬ ‫و ارزه��ای دیجیتالی در ایران هنوز قانون ش��فافی وجود ندارد و‬ ‫تنوع دیدگاه ه��ا نتیجه گیری برای قانونی یا غیرقانونی بودن ان‬ ‫را با مش��کل روبه رو کرد ه اما با توجه به اینکه واردات دس��تگاه ها‬ ‫ب��ا مصرف باالی انرژی در فهرس��ت اقالم ممنوعه ق��رار دارد‪ ،‬با‬ ‫یک نتیجه گیری س��اده می توان متوجه شد که این دستگاه های‬ ‫اس��تخراج ارز دیجیتال که مصرف ب��رق باالیی دارند جزو اقالم‬ ‫ممنوع��ه واردات��ی به ش��مار می رون��د و به ط��ور احتمالی این‬ ‫دس��تگاه ها که در مزارع اس��تخراج هم اکنون در حال بکارگیری‬ ‫هستند به صورت قاچاق وارد کشور شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹موضع وزارت نیرو‬ ‫همایون حائری در نشس��ت خبری که چندی پیش برگزار شد‬ ‫با اش��اره به مباحثی که درباره بهره گیری از برق برای اس��تخراج‬ ‫ارز دیجیتالی مطرح ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬برق در ایران بسیار ارزان‬ ‫است و با توجه به اینکه برخی از سرمایه گذاران بیت کوین هستند‬ ‫که به کش��ور هجوم اورده اند‪ ،‬قیمت اس��تخراج هر بیت کوین در‬ ‫جهان ‪ ۷‬هزار دالر اس��ت و برای هر بیت کوین ‪ ۷۲‬هزار کیلووات‬ ‫س��اعت برق مصرف می ش��ود که به اندازه مصرف ‪ ۲۸‬مش��ترک‬ ‫است‪ .‬تعداد این افراد به تازگی افزایش یافته و می تواند به ‪ ۲‬هزار‬ ‫تا ‪ ۲۵۰۰‬مگاوات نیز برسد‪ .‬معاون برق و انرژی وزیر نیرو از ارائه ‬ ‫پیشنهادهایی از سوی وزارت نیرو برای حل این مسئله خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬وزارت نیرو پیش��نهاد داده که باید نرخ مناس��بی برای‬ ‫این افراد در نظر گرفته ش��ود زیرا انها دستگاه هایی را وارد کشور‬ ‫می کنند و از حق مردم ما بهره مند می شوند‪ .‬ما تاکید کردیم که‬ ‫باید نظارت اغاز و پایش انجام ش��ود‪ .‬این اقدام ها از س��ال پیش‬ ‫اغاز ش��ده و پیش��نهاد داده ایم که تعرفه ای با نرخ صادراتی برای‬ ‫این افراد در نظر گرفته ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه پیش��نهاد وزارت‬ ‫نیرو در کمیس��یون اقتصادی مطرح شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته‬ ‫این افراد درحال حاضر قابل شناس��ایی نیس��تن د اما وقتی تعرفه‬ ‫مشخص شود‪ ،‬شناسایی می شوند‪ .‬معاون برق و انرژی وزیر نیرو‬ ‫با تاکید بر اینکه وزارت نیرو مسئول تامین برق مردم است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیت کوی��ن هر مزایایی که دارد‪ ،‬برای خ��ودش دارد؛ این افراد با‬ ‫دستگاه خودشان از برق مجانی ما استفاده می کنن د در حالی که‬ ‫بای��د از ما اجازه بگیرند‪ .‬زمان��ی که مردم با ‪ ۷‬درصد افزایش زیر‬ ‫فشار قرار می گیرند‪ ،‬چرا باید هزینه چنین چیزی را بپردازند؟‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫طرح راه اندازی صندوق حمایت از مستاجران در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت‬ ‫ابداع ابزار بانکی برای مهار کوچ طبقاتی‬ ‫کوچ طبقاتی‪ ،‬اصطالحی اس��ت که ای��ن روزها برای‬ ‫توصیف وضعیت اجاره نشین ها به کار می رود‪ .‬امار و ارقام‬ ‫نش��ان می دهد با افزایش اجاره بها در پایتخت و برخی‬ ‫کالنشهرهای دیگر‪ ،‬اجاره نشین ها بار و بنه را جمع کرده‬ ‫و به محله هایی پایین تر از محل س��کونت پیشین خود‬ ‫یا شهرهای اطراف‪ ،‬نقل مکان کرده اند‪ .‬برهمین اساس‪،‬‬ ‫دولت دست به کار شده و طرح هایی برای افزایش توان‬ ‫و بنیه مالی مس��تاجران روی کاغذ اورده است؛ البته از‬ ‫انجا که بعید است اجرای این راهکارها به امسال برسد‪،‬‬ ‫به نظر می رسد کوچ طبقاتی همچنان در جریان باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫امار بانک مرکزی نش��ان می دهد‬ ‫متوس��ط نرخ اجاره بها در تهران‪ ،‬اردیبهش��ت امس��ال‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته ‪ ۲۲.۶‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬عالوه بر افزایش اجاره بهای مسکن در محله های‬ ‫گوناگ��ون که منجر ب��ه تغییر منطقه زندگی ازس��وی‬ ‫بس��یاری از اجاره نشینان ش��ده‪ ،‬باتوجه به کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانک��ی‪ ،‬بیش��تر صاحبخانه ها به دنب��ال دریافت‬ ‫اجاره بهای بیش��تر هس��تند و دیگر کمتر صاحبخانه ای‬ ‫پیدا می شود که چشم بر دریافت اجاره ببندد و به رهن‬ ‫کامل راضی شود‪.‬‬ ‫وضعیت نامطلوب بازار اجار ه موجب ش��ده هم وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی و هم بانک مس��کن به عنوان نهادهای‬ ‫دس��ت اندرکار این بخش‪ ،‬به فک��ر طرح ریزی الگوهایی‬ ‫برای حمایت از اجاره نشینان بیفتند‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹ایجاد موسسه های اجاره داری‬ ‫کارشناسان می گویند یکی از مشکالت بازار اجاره در‬ ‫ای��ران‪ ،‬فعال نبودن صنعت اج��اره داری و بی توجهی به‬ ‫این حوزه اس��ت‪ .‬باتوجه به وضعیت فعل��ی بازار اجاره‪،‬‬ ‫به نظر می رسد دولت متوجه این ضعف شده و بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬ایجاد موسس��ه های اجاره داری برای ساماندهی‬ ‫بازار اجاره در دس��تور کار وزارت راه و شهرس��ازی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫این خبر را محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی در‬ ‫یکی از نشس��ت های علنی مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫روزهای اخیر اعالم کرد و گفت‪ :‬از طریق استارت اپ ها‬ ‫می توانی��م رابطه مالک و مس��تاجر را معن��ادار کنیم و‬ ‫واسطه گری ها را کاهش دهیم تا به قشر مستاجر اسیب‬ ‫کمتری وارد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی صندوق حمایت از مستاجران‬ ‫و عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬راه اندازی صندوق حمایت از مس��تاجران‬ ‫برای پرداخت تس��هیالت اجاره مس��کن به انها با تکیه‬ ‫ب��ر منابع مردم��ی و پس اندازهای متقاضی��ان‪ ،‬یکی از‬ ‫روش های مورد بررس��ی ب��رای اجرای این کار اس��ت‪.‬‬ ‫البته روش ها و مس��یرهای دیگری نیز در دست مطالعه‬ ‫و بررسی قرار دارد و هنوز روش نهایی برای اجرای این‬ ‫طرح انتخاب نشده است‪.‬‬ ‫م��رادی اضافه کرد‪ :‬عالوه بر راه اندازی صندوق‪ ،‬روش‬ ‫دیگ��ری که هم اکنون مورد بررس��ی و مطالعه اس��ت‪،‬‬ ‫افتتاح حس��اب ب��رای متقاضیان به منظور اس��تفاده از‬ ‫امکانات��ی مانند دریافت س��ود س��پرده گذاری با هدف‬ ‫توانمندس��ازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در‬ ‫بازار اجاره اس��ت؛ به این معنا که مس��تاجران بتوانند با‬ ‫پس انداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش مس��کن و‬ ‫دریافت س��ود‪ ،‬توانمندی مالی بیشتری برای حضور در‬ ‫بازار اجاره کسب کنند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬البته همه این مس��یرها هم اکنون در‬ ‫مرحل��ه ارزیابی و مطالعه ق��رار دارد و تاکنون برنامه ای‬ ‫در زمینه بازار اجاره در بانک نهایی نش��ده و به تصویب‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام مطلوبی که به سال جاری نمی رسد‬ ‫دبیر کانون انبوه سازان می گوید گرچه طرح راه اندازی‬ ‫صندوق حمایت از مس��تاجران اقدام��ی مطلوب به نظر‬ ‫می رس��د اما بعید است به امسال برسد؛ بنابراین گذر از‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی از اغاز نهضت خانه س��ازی در مجموعه‬ ‫وزارت راه و شهرسازی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط عمومی‬ ‫سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬محمد اسالمی در نشست تخصصی‬ ‫پروژه های مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬تحرک بخشیدن‬ ‫به جریان رونق تولید مسکن را اولویت مهم این وزارتخانه عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬امار ازدواج های ثبت ش��ده در کش��ور نشان می دهد‬ ‫هر س��ال به حدود ‪ ۴۰۰‬هزار مس��کن جدید نیاز داریم و همگی‬ ‫موظفیم با بس��یج امکانات در قالب طرح اقدام ملی‪ ،‬کمبودهای‬ ‫بخش مس��کن را جبران کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی از طراحی‬ ‫نظام ارزیابی جدید در این وزارتخانه برای نظارت بر کار اداره های‬ ‫راه و شهرس��ازی استان ها خبر داد و گفت‪ :‬این نظام نتیجه محور‬ ‫شرایط سخت امسال برای اجاره داران نیازمند همکاری‬ ‫و همدلی موجران است‪.‬‬ ‫فرشید پورحاجت در پاسخ به‬ ‫گفت‪ :‬الگوهای‬ ‫گوناگونی در زمینه صنعت اجاره داری وجود دارد‪ .‬بانک‬ ‫مس��کن نیز باتوجه به رس��الت خود با ارائه طرح هایی‬ ‫مانن��د راه اندازی صندوق حمایت از مس��تاجران‪ ،‬برای‬ ‫کمک به بنیه مالی این قشر در حال برنامه ریزی است و‬ ‫نبای��د به این طرح بدبین بود زیرا باتوجه به نبود برنامه‬ ‫و سازکاری برای حمایت از مستاجران‪ ،‬به هر حال باید‬ ‫کار از جایی شروع شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۶‬میلیون خانوار مس��تاجر داریم‬ ‫و ح��دود ‪ ۳۵‬درص��د جمعیت کش��ور در مس��کن های‬ ‫استیجاری زندگی می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تعداد خانوارهای‬ ‫اجاره نش��ین در کش��ور دائم افزای��ش می یابد و باتوجه‬ ‫ب��ه این روند‪ ،‬دولت و وزارت راه و شهرس��ازی به عنوان‬ ‫متولی حوزه مسکن‪ ،‬باید سیاس��ت گذاری مناسبی در‬ ‫این زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫دبیر کانون انبوه س��ازان معتقد است برای پیش بینی‬ ‫می��زان موفقیت این طرح بای��د جزئیات طرح را بدانیم‬ ‫و ببینیم قدرت نقدینگی مس��تاجران چگونه است زیرا‬ ‫قرار است تسهیالتی برای افزایش قدرت نقدینگی مردم‬ ‫به انها ارائه شود و باید ببینیم انها توان پرداخت اقساط‬ ‫این تسهیالت را دارند یا خیر‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه مس��کن ب��ا بیان اینکه بعید اس��ت‬ ‫راه اندازی این صندوق به امس��ال برسد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫اغاز نهضت خانه سازی با طرح اقدام ملی‬ ‫ی به جریان تولید مسکن را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫خواهد بود و تحرک بخش ‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مردم انتظار دارند که با دست درازی به بیت المال‬ ‫مقابله کنیم و اگر جایی زمینی واگذار شده که کاری در ان انجام‬ ‫نشده‪ ،‬ان را به بیت المال برگردانیم‪ .‬اسالمی ادامه داد‪ :‬نمی توانیم‬ ‫با واگرایی‪ ،‬بی توجهی به تاکیدات رهبر معظم انقالب و بی توجهی‬ ‫به نیازهای جامعه در مسئولیت خود تعلل کنیم‪ .‬وی بر لزوم تعامل‬ ‫س��ازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬ش��رکت بازافرینی شهری و سایر‬ ‫زیرمجموعه های وزارت راه و شهرس��ازی در نهضت خانه س��ازی‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬در بازافرینی شهری باید زنده سازی محله های‬ ‫بافت فرس��وده در نظر گرفته ش��ود و اقدام های زیرساختی برای‬ ‫خرید زمین و بهسازی محله ها با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت مترو شهرهای جدید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید گفت‪ :‬برای ساخت مترو پرند‪،‬‬ ‫تکلی��ف قانونی نداریم اما برای س��رعت یافتن پ��روژه متعهد به پرداخت ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان کمک به ش��هرداری تهران شده ایم تا این قطار هرچه زودتر از‬ ‫ایستگاه فرودگاه امام خمینی (ره) تا شهر جدید پرند به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از ش��رکت عمران ش��هرهای جدید‪ ،‬حبیب اهلل‬ ‫طاهرخان��ی گفت‪ :‬تالش می کنیم هرچه زودتر قطار برقی کرج‪-‬هش��تگرد را‬ ‫به بهره برداری برس��انیم چراکه در توفیق ش��هر جدید هش��تگرد برای جذب‬ ‫جمعیت بیشتر و خدمات رسانی به مناطق پسکرانه ان مانند نظراباد و ابیک‬ ‫تاثیر زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫طاهرخانی با بیان اینکه تالش داریم تا یک س��ال اینده‪ ،‬خط مترو تهران‪-‬‬ ‫پرند را به بهره برداری برسانیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پرند باتوجه به جمعیت پذیری باالیی‬ ‫که داش��ته و ظرفیت اسکانی که در ان ایجاد کردیم‪ ،‬می تواند به بازار مسکن‬ ‫کالنشهر تهران به ویژه برای قشر متوسط و کم درامد کمک کند‪.‬‬ ‫وی درباره طرح ساخت مترو پردیس گفت‪ :‬اجرای این پروژه در دستور کار‬ ‫امس��ال شهرهای جدید قرار دارد و تالش می شود عملیات اجرایی ان هرچه‬ ‫زودتر اغاز ش��ود‪ .‬درحال حاضر توافق الزم با ش��هرداری برای اتصال مترو از‬ ‫شهر پردیس به پایانه شرق تهران انجام شده و پروژه در مرحله تهیه اسناد و‬ ‫انتخاب سرمایه گذار است‪.‬‬ ‫س��ختی از نظ��ر وضعیت اج��اره داری به س��ر می بریم‬ ‫و مس��تاجران در وضعی��ت نامطلوبی هس��تند‪ .‬باید از‬ ‫وضعیت س��خت امس��ال به عنوان یکی از س��خت ترین‬ ‫دوران حوزه مس��کن‪ ،‬تجربه کس��ب کنیم تا دست کم‬ ‫مش��کالت بخش اجاره داری در سال های اینده کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫پورحاجت با اش��اره به اغاز فصل جابه جایی ها گفت‪:‬‬ ‫بخشی از خانواده ها که در خانه های استیجاری زندگی‬ ‫می کنند در شرایط سختی قرار دارند و بخش زیادی از‬ ‫مردم مجبور به جابه جایی منطقه زندگی خود ش��ده اند‬ ‫ت��ا از پس هزینه های اجاره برایند‪ ،‬این درحالی اس��ت‬ ‫ک��ه جابه جایی منطق��ه ای به ویژه در ش��هرهای بزرگ‪،‬‬ ‫مش��کالت روحی و روانی و نی��ز چالش های فرهنگی و‬ ‫اجتماعی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه مس��کن با بی��ان اینکه وضعیت امروز‬ ‫بازار مس��کن و اج��اره‪ ،‬حاصل بی توجهی و اش��تباه در‬ ‫س��ال های گذشته است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فقط در دولت های‬ ‫شش��م و هفتم ش��اهد پایه گذاری مس��کن استیجاری‬ ‫بوده ای��م ام��ا در مجموع به این حوزه بی توجهی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به هر حال جامعه مستاجر ایران‪ ،‬جامعه بزرگی‬ ‫است و باید در این زمینه به دقت سیاست گذاری شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم بکارگیری برخی مش��وق ها برای‬ ‫مالکان در راستای ساماندهی بازار اجاره گفت‪ :‬ابزارهای‬ ‫مالیاتی باید به گونه ای تعریف ش��وند که به بازار تعادل‬ ‫ببخش��ند‪ .‬درحال حاضر ابزار مالیاتی مال��کان را تنبیه‬ ‫می کند و موجب تش��دید بار مالی بر گردن مستاجران‬ ‫می ش��ود‪ .‬این نوع سیاس��ت ها باید مورد بازنگری قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫پورحاجت گفت‪ :‬باتوجه به اینکه امسال سال سختی‬ ‫در بازار اجاره داریم و بعید است برنامه های مدنظر دولت‬ ‫برای س��اماندهی بازار اجاره به امسال برسد‪ ،‬بهتر است‬ ‫مالکان با مستاجران همکاری بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین علی نبیان‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مسکن در‬ ‫این نشس��ت‪ ،‬پروژه های مشارکتی این س��ازمان را بستری برای‬ ‫رونق تولید مسکن دانست و گفت‪ :‬یکی از اولویت های ما واگذاری‬ ‫زمین های در اختیار سازمان به طرح های عمرانی مجموعه وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی از جمله طرح های اقدام ملی‪ ،‬بازافرینی شهری‬ ‫و س��اخت مسکن ازسوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی است‪ .‬وی‬ ‫واگذاری زمین به قشر ویژه را از وظایف دیگر این سازمان برشمرد‬ ‫و گفت‪ ۱۷۳ :‬هکتار زمین برای اختصاص به ‪ ۲۲۰۸۰‬نفر از قشر‬ ‫ویژه کشور واگذار شده است‪ .‬نبیان درباره طرح مسکن اجتماعی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬زمین هایی برای این طرح اختصاص داده شده بود که‬ ‫باتوجه به نهضت خانه س��ازی و اجرایی ش��دن طرح اقدام ملی‪ ،‬از‬ ‫فرصت یک ماهه برای ثبت نام در تهران من‬ ‫معاون��ت حمل ونق��ل ترافی��ک ش��هرداری تهران از‬ ‫ش��هروندان خواس��ت همزمان با اجرای طرح محدوده‬ ‫کنت��رل الودگ��ی هوا‪ ،‬در س��امانه «تهران من» ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬محس��ن پورس��یداقایی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینک��ه با اجرای طرح محدوده کنترل الودگی هوا‬ ‫به جای طرح زوج و فرد‪ ،‬شهروندان باید برای محاسبه‬ ‫عوارض و میزان استفاده از سهمیه روزهای تردد رایگان‬ ‫در محدوده‪ ،‬در س��امانه تهران من ثبت نام کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به اینکه طرح زوج و فرد از ش��نبه (امروز)‬ ‫لغو می ش��ود‪ ،‬در روزهای اخیر ش��اهد افزایش مراجعه‬ ‫ش��هروندان به این س��امانه بوده ایم که منجر به اختالل‬ ‫چندساعته ان شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با هماهنگی پلیس‪ ،‬فرصت‬ ‫یک ماهه ای به شهروندان داده شده تا نسبت به پرداخت‬ ‫عوارض اقدام کنند؛ یعنی اگر کسانی که وارد این محدوده‬ ‫می شوند حساب شهروندی خود را شارژ نکرده باشند‪،‬‬ ‫یک ماه فرصت دارند که این هزینه را که به شهرداری‬ ‫بدهکار هستند‪ ،‬پرداخت کنند‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬بعد‬ ‫از ی��ک م��اه‪ ،‬اطالعات خودرو این افراد در اختیار پلیس‬ ‫قرار داده می ش��ود تا نس��بت به جریمه انها اقدام کند‪.‬‬ ‫پورسیداقایی با اشاره به مهلت یک ماهه پرداخت عوارض‬ ‫گفت‪ :‬شهروندان تهرانی می توانند تا پایان تیر که مهلت‬ ‫ارسال فهرست متخلفان ورود غیرمجاز به محدوده است‪،‬‬ ‫در سامانه ثبت نام کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شهروندانی که با‬ ‫خودرو شخصی وارد محدوده طرح ترافیک شده اند‪ ،‬اما‬ ‫در حساب خود موجودی کافی نداشته اند‪ ،‬یک ماه مهلت‬ ‫دارند بدهی خود را پرداخت کنند تا در فهرست اعمال‬ ‫جریم��ه ق��رار نگیرند اما برای دریافت هش��دار پیامکی‬ ‫باید در س��امانه تهران من ثبت نام کرده باش��ند‪ .‬دریافت‬ ‫پیامک هشدار‪ ،‬رایگان است و هزینه ای برای شهروندان‬ ‫ندارد‪ .‬پورسیداقایی با بیان اینکه از ابتدای تیر‪ ،‬اجرای‬ ‫ط��رح زوج و ف��رد پایان می یابد و طرح محدوده کنترل‬ ‫الودگی هوا جایگزین ان می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در هر فصل‬ ‫همه خودروهای پالک شهر تهران ‪ ۲۰‬روز و خودروهای‬ ‫پالک غیرتهران ‪ ۱۵‬روز مجاز به تردد رایگان در محدوده‬ ‫دوم یا همان زوج یا فرد پیشین هستند که این ‪ ۲۰‬روز‬ ‫قابل انتقال به فصل دیگر نیست‪.‬‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫بخشی از‬ ‫خانواده ها که‬ ‫در خانه های‬ ‫استیجاری‬ ‫زندگی می کنند‬ ‫در شرایط سختی‬ ‫قرار دارند و‬ ‫بخش زیادی از‬ ‫مردم مجبور به‬ ‫جابه جایی منطقه‬ ‫زندگی خود‬ ‫شده اند تا از‬ ‫پس هزینه های‬ ‫اجاره برایند‬ ‫این پس واگذاری هایی که تاکنون در قالب طرح مسکن اجتماعی‬ ‫انجام می شد‪ ،‬در حوزه طرح اقدام ملی خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫از ابان سال گذشته ‪ ۳۹‬هکتار زمین برای طرح مسکن محرومان‬ ‫واگذار کرده ایم‪ .‬همچنین در حوزه بازافرینی شهری ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۳۰‬هزار مترمربع زمین به ش��رکت بازافرینی شهری داده ایم‪.‬‬ ‫نبیان از واگذاری یک میلیون و ‪ ۱۹۰‬هزار و ‪ ۳۶۰‬واحد مس��کن‬ ‫مه��ر از ابت��دا تاکنون خبر داد و گفت‪ :‬از این میان‪ ،‬یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۶۹۰‬واحد به پایان رس��یده که در ‪ ۸‬ماه گذش��ته نیز‬ ‫‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۳۸۵‬واحد را به متقاضیان تحویل داده ایم و امیدواریم‬ ‫تا پایان س��ال این تعداد مس��کن مهر هم تکمیل و به متقاضیان‬ ‫تحویل داده شود‪.‬‬ ‫تخریب ‪۱۴‬هزار کیلومتر راه در سیل ‪۹۸‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اسیب دیدن ‪ ۱۴‬هزار کیلومتر‬ ‫جاده در سیل امسال گفت‪ ۱۵ :‬میلیارد ریال اعتبار برای مرمت جاده های‬ ‫اس��یب دیده تصویب شد‪ .‬عبدالهاشم حس��ن نیا در گفت وگو با مهر افزود‪:‬‬ ‫بیشترین میزان اسیب راه ها در استان لرستان و خوزستان بوده و بیش از‬ ‫ت شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در اخرین‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیارد تومان براورد خسار ‬ ‫ن برنامه و بودجه کشور ‪۱.۵‬‬ ‫تصمیم های س��تاد مدیریت بحران و س��ازما ‬ ‫میلیارد تومان برای مرمت جاده های اس��یب دیده این دو اس��تان تصویب‬ ‫شده‪ ،‬افزود‪ :‬پیگیری برای ابالغ و تخصیص این اعتبار در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫جاده هایی که خس��ارت زیادی وارد شده بود با ایجاد پل های موقت تردد‬ ‫برقرار اس��ت و با تامی��ن اعتبار الزم‪ ،‬پروژه های مرمت تا پایان زمس��تان‬ ‫تکمیل می ش��وند‪ .‬حسن نیا خاطرنشان کرد‪ :‬ساالنه ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای پروژه های نگهداری کمی و کیفی راه های کش��ور هزینه می ش��ود‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که تخصیص این اعتبار کمتر از میزان تصویب ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر لزوم ترمیم راه های فرسوده کشور گفت‪ ۲۵ :‬درصد‬ ‫راه های اسفالتی‪ ،‬یعنی ‪ ۲۲۰‬هزار کیلومتر فرسوده و خراب است و از این‬ ‫میزان‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬درصد خرابی ش��دید دارند که در اولویت نخست برای‬ ‫ترمیم هستند‪.‬‬ ‫تعددشیوه هایحمل ونقلوگزینه هایگوناگون‬ ‫پیش روی مسافران برای انجام سفرهای درون و‬ ‫برون شهری این پرسش را به ذهن متبادر می کند‬ ‫که اگر مس��افری بخواهد از تهران به بندرعباس‬ ‫س��فرکن��د‪،‬چگون��هکم هزینه ترینوراحت ترین‬ ‫س��فر را خواهد داش��ت‪ .‬با این فرض که در مس��یر‬ ‫هم توقف داشته باشد و سفر او‪ ،‬یکطرفه یا فقط با‬ ‫یک شیوه حمل ونقل نباشد؟ ایا این امکان وجود‬ ‫دارد که در شهر محل توقف یا مقصد‪ ،‬مسیرهای‬ ‫ارزان و حمل ونقل های ارزان قیمت درون ش��هری‬ ‫را بیابد؟ شاید در پاسخ به این پرسش گفته شود‬ ‫اپلیکیشن های متفاوتی در این زمینه وجود دارند‬ ‫اما این اپلیکیش��ن ها محدود هس��تند و جزیره ای‬ ‫عم��لمی کنن��د‪.‬همچنی��ناینپرس��شمطرح‬ ‫می شودکهایادرکشورماتواناییتولیداپلیکیشنی‬ ‫وجود دارد که مس��افر‪ ،‬مبدا و مقصدهای خود را‬ ‫ت و هزینه‬ ‫در ان تعیین و مدت زمان س��فر‪ ،‬اقام ‬ ‫حمل ونقل و س��فر را در ان ثبت کند و نرم افزار‪،‬‬ ‫پس از تجزیه و تحلیل‪ ،‬پیش��نهادهای گوناگون‬ ‫حمل ونقلی را ارائه دهد؟ به عنوان مثال در س��فر‬ ‫از تهران به اصفهان‪ ،‬بلیت پرواز ارزان‪ ،‬اعالم هزینه‬ ‫سفر از فرودگاه تا هتل با تاکسی دربست یا تاکسی‬ ‫اینترنتی و پس از ان‪ ،‬هزینه سفر از هتل تا راه اهن‪،‬‬ ‫هزینه استفاده از مترو تا ایستگاه راه اهن و سایر‬ ‫هزینه ها را اعالم کند‪ .‬این به معنی برنامه ریزی و‬ ‫استفاده از نرم افزارهای محاسباتی در سفر است‪.‬‬ ‫اگر با ش��روع س��فر‪ ،‬هرگونه تغییر در هزینه ها و‬ ‫تغییر در مس��یرها هوش��مندانه ثبت و نتیجه در‬ ‫پایان سفر اعالم شود‪ ،‬این نتیجه‪ ،‬انحراف از معیار‬ ‫س��فررابرایمس��افرمش��خصخواهدکرد‪.‬شاید‬ ‫همین ابزار س��بب ش��ود همکاری ها‪ ،‬هم افزایی ها‬ ‫و رقابت های دیگر بین ش��رکت های حمل ونقلی‬ ‫برای افزایش کیفیت ایجاد ش��ود‪ .‬این اطالعات‬ ‫حتی می تواند تصمیم های درس��ت و واقع بینانه‬ ‫برای توسعه تجاری و اقتصادی کشور و بسیاری‬ ‫مزیت های دیگر را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫پیوستن ‪ ۱۵۲۵‬واگن‬ ‫باری به ناوگان ریلی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف‬ ‫سوخت گفت‪ :‬در یک سال گذشته از ‪ ۲۰۰‬واگن‬ ‫باری به ‪ ۱۵۲۵‬واگن با قرارداد قطعی رسیده ایم‬ ‫که این رقم تا پایان امسال به ‪ ۴۱۰۰‬واگن باری‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬سالن مسافربری و ‪ ۵۰‬لکوموتیو خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬این جه��ش بزرگ‪ ،‬نش��ان دهنده عزم‬ ‫جدی وزارت نف��ت در حمایت از صنعت ریلی‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬به گزارش انرژی امروز از شرکت‬ ‫بهینه س��ازی مصرف س��وخت‪ ،‬محسن دالویز‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬وزارت نف��ت در قالب ظرفیت های‬ ‫م��اده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید‪ ،‬توانس��ته در‬ ‫یک سال گذشته ضمن حمایت از صنعت ریلی‬ ‫کش��ور در چارچوب عقد قراردادهای راه اهن با‬ ‫عامل صرفه جویی‪ ،‬گام بزرگی در توس��عه این‬ ‫صنعت بردارد‪ .‬محسن دالویز سرمایه گذاری در‬ ‫بخ��ش حمل ونقل ریلی را بازی برد‪-‬برد عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل‬ ‫ریلی عالوه بر صرفه جویی در مصرف س��وخت‪،‬‬ ‫در حفظ محیط زیس��ت و تامین رفاه مردم نیز‬ ‫موثر اس��ت‪ ،‬به همی��ن دلیل وزارت نفت توجه‬ ‫ویژه ای به این امر دارد‪.‬‬ ‫فاینانس روسی‬ ‫قطاربرقی فعال شد‬ ‫کمیس��یون امور زیربنایی هیات دولت اعالم‬ ‫ک��رد باتوجه به اینکه قرارداد برقی کردن قطار‬ ‫گرمسار‪-‬اینچه برون میان شرکت راه اهن ایران‬ ‫و راه اهن روس��یه و اعتبار فاینانس روسیه برای‬ ‫این مس��یر فعال ش��ده‪ ،‬روند اجرایی این پروژه‬ ‫به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬براس��اس اع�لام ای��ن‬ ‫کمیسیون‪ ،‬ش��رکت راه اهن باتوجه به شرایط‬ ‫ناهم��وار منطق��ه‪ ،‬خواس��تار واردات خودرو از‬ ‫روس��یه برای تردد در مس��یر مربوطه (واقع در‬ ‫استان های تهران‪ ،‬سمنان‪ ،‬مازندران و گلستان)‬ ‫ازس��وی نیروهای پیمانکار اس��ت ک��ه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ثبت سفارش واردات‬ ‫ای��ن خودروها مخالفت کرده اس��ت؛ بنابراین‬ ‫به درخواس��ت وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬مجوز‬ ‫واردات خودرو به منظ��ور قرارگیری در اختیار‬ ‫پیمان��کار تا پایان پروژه و واگذاری به ش��رکت‬ ‫راه اهن در پای��ان کار‪ ،‬در هیات دولت در حال‬ ‫بررس��ی است که به کمیس��یون امور زیربنایی‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بان��ک مس��کن نیز با توج��ه به نقش مهم��ی که در‬ ‫ساماندهی بازار مسکن دارد‪ ،‬چند طرح برای بازار اجاره‬ ‫در دس��ت بررسی دارد که به نظر می رسد مهم ترین انها‬ ‫صندوق حمایت از مس��تاجران باش��د و خبر راه اندازی‬ ‫ان‪ ،‬هفته گذش��ته ازسوی مدیر طرح و برنامه این بانک‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مس��کن‪ ،‬محمدحسن‬ ‫م��رادی با بیان اینکه هنوز طرح حمایت از بازار اجاره و‬ ‫راه اندازی س��ازکار پرداخت تسهیالت به مستاجران در‬ ‫این بانک و دولت نهایی نش��ده‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬این طرح‬ ‫هنوز در مرحله مطالعه اس��ت و کارشناسان و مسئوالن‬ ‫بان��ک‪ ،‬در حال ارزیابی الگوهای گوناگونی هس��تند که‬ ‫براساس انها بتوان بهترین روش را برای این کار انتخاب‬ ‫تابان رضایی‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وضعی��ت نامطل��وب ب��ازار اج��ار ه موجب ش��ده ه��م وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی و هم بانک مس��کن به عنوان نهادهای دست اندرکار این‬ ‫بخ��ش‪ ،‬به فک��ر طرح ریزی الگوهای��ی برای حمایت از اجاره نش��ینان‬ ‫بیفتند‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت‬ ‫هزینه های سفر‬ ‫با کمک فناوری‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان اصفهان تاکید کرد‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان تشریح کرد‬ ‫ضرورت اصالح ایین نامه شرکت های‬ ‫خدماتی شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفهان در نشست‬ ‫ب��ا اعضای هیات مدیره ش��رکت های‬ ‫خدمات��ی ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان با تاکید بر ض��رورت اصالح‬ ‫ایین نام��ه ش��رکت های خدمات��ی‬ ‫ش��هرک های صنعتی به منظور ارائه‬ ‫خدمات بهتر به واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی‬ ‫بو کار‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬بهبود فضای کس�� ‬ ‫کش��ور را پیش ش��رط تحقق اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومت��ی و حمایت از رونق‬ ‫تولید و اش��تغالزایی در کشور عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اس��تان‬ ‫اصفهان‪ ،‬محمد جواد بگی با بیان قرار‬ ‫گرفتن اصالح ایین نامه شرکت های‬ ‫خدمات��ی ش��هرک های صنعتی در‬ ‫ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخش‬ ‫خصوصی تصریح کرد‪ :‬بدیهی اس��ت‬ ‫اصالح این ایین نامه و رفع مشکالت‬ ‫ارزش افزوده و مالیاتی ش��رکت های‬ ‫خدمات��ی می توان��د ب��ه تقویت این‬ ‫شرکت ها کمک کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان اصفه��ان بهب��ود‬ ‫بو کار و رفع چالش های‬ ‫فضای کس�� ‬ ‫تامین مال��ی بنگاه ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫مش��کالت مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫و‪ ...‬مرتبط با بخش ه��ای تولیدی را‬ ‫تنه��ا راه ایجاد رونق تولید‪ ،‬توس��عه‬ ‫اقتصادی و اش��تغال پایدار در کشور‬ ‫دانس��ت و تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار‪ ،‬بس��تر مناسبی‬ ‫برای سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫کش��ور ایجاد ش��ده و ب��ا حمایت از‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد دانش بنی��ان و صادرات محور‬ ‫می توان عالوه بر ایجاد رشد اقتصادی‬ ‫و اش��تغال پایدار‪ ،‬بس��تر مناسبی را‬ ‫ب��رای رهایی کش��ور از اقتصاد نفتی‬ ‫و موفقی��ت در جنگ اقتصادی پیش‬ ‫روی تحمیل ش��ده بر اقتصاد کش��ور‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫کش��ور را محم��ل مناس��بی ب��رای‬ ‫اس��تقرار و ش��کوفایی بخش ه��ای‬ ‫تولیدی و صنعتی کش��ور دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفه��ان تاکن��ون با ایج��اد بیش از‬ ‫‪ ۱۳۰‬ه��زار ش��غل و ارزش اف��زوده‬ ‫مناس��ب‪ ،‬س��هم وی��ژه ای از اقتصاد‬ ‫صنعتی تری��ن اس��تان کش��ور را‬ ‫برخوردار بوده و با حمایت مناس��ب‬ ‫از صنایع کوچک و متوس��ط استان‬ ‫می توانیم ش��اهد افزایش چش��مگیر‬ ‫این اش��تغالزایی‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده‬ ‫و کمک به ارتقای س��طح معیش��تی‬ ‫شهروندان در استان و کشور باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫ن همچنین‬ ‫صنعتی اس��تان اصفه��ا ‬ ‫اختصاص مناس��ب بخشی از مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده پرداخت��ی واحده��ای‬ ‫مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫به این شرکت و شرکت های خدماتی‬ ‫را یکی از درخواست های این شرکت‬ ‫و عامل توانمند ش��دن این شرکت ها‬ ‫در راس��تای ارائه خدمات مناس��ب‬ ‫ب��ه واحده��ای تولی��دی دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬ایجاد درام��د پایدار برای این‬ ‫ش��رکت ها می تواند نقش موثری در‬ ‫تس��ریع خدمات دهی ب��ه واحدهای‬ ‫تولیدی داشته باشد‪.‬‬ ‫رفع مشکل تامین اب اشامیدنی تابستان از طریق یک شبکه اب رسانی‬ ‫بهروز راع�ی‪ -‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫اس��تان اصفه��ان در جم��ع مدیران طرح اب رس��انی‬ ‫اصفهان بزرگ با اش��اره به افزای��ش نیاز ابی مردم در‬ ‫نیمه نخست سال اعالم کرد‪ :‬بدون شک با افزایش دما‬ ‫میزان مصرف هم بیش��تر می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تنها ش��بکه اب رس��انی اصفهان ظرفیت محدودی‬ ‫در تامین اب اش��امیدنی دارد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫از‬ ‫استان اصفهان ‪ ،‬هاشم امینی اعالم کرد‪ :‬نهایت ظرفیت‬ ‫تامی��ن اب اش��امیدنی تصفیه خانه اب باباش��یخ علی‬ ‫‪ ۱۱.۵‬متر مکع��ب در ثانیه اس��ت در حالی که نیاز ابی‬ ‫در فصل تابستان دست کم ‪ ۱۴.۵‬متر مکعب است‪ .‬وی‬ ‫به کمبود ‪ ۳‬تا ‪ ۳.۵‬متر مکعبی در ثانیه اب برای تامین‬ ‫اب اش��امیدنی مردم پرداخت و اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫ذخیره اب سد زاینده رود ‪ ۷۵۰‬میلیون مترمکعب است‬ ‫و مردم ش��اهد بارندگی های مناس��ب در فصل بارش‬ ‫بودند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬م��ردم نمی پذیرند که در فصل‬ ‫تابستان در تامین اب اشامیدنی با چالش هایی روبه رو‬ ‫باشند‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫خطاب ب��ه مدیران طرح اب رس��انی اصفه��ان بزرگ‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬درحال حاضر باید اب اش��امیدنی بیش از‬ ‫‪ ۴‬میلیون جمعیت اس��تان از طریق یک شبکه تامین‬ ‫ش��ود پس با توجه به محدودیت منابع‪ ،‬تالش خود را‬ ‫معطوف به توزیع عادالنه به روش های گوناگون کنید‪.‬‬ ‫ امین��ی درباره چگونگی توزیع عادالنه اب بیان کرد‪ :‬با‬ ‫جانمایی ‪ ۲۶۰‬طرح سرمایه گذاری در منطقه ازاد ماکو‬ ‫مدیر شهرسازی و اطالعات جغرافیایی سازمان منطقه‬ ‫ازاد ماکو از جانمایی بیش از ‪ ۲۶۰‬طرح س��رمایه گذاری‬ ‫در این منطقه خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ ارش صادقان‬ ‫ضم��ن بیان این مطلب گفت‪ :‬بر اس��اس امار ثبت ش��ده‬ ‫در پای��گاه اطالعات جغرافیایی این س��ازمان‪ ،‬از مجموع‬ ‫درخواس��ت های ارس��الی به س��ازمان از اغاز سال ‪ ۹۷‬تا‬ ‫پایان اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬مدیریت شهرس��ازی این سازمان‬ ‫‪ ۲۶۱‬درخواست را بررسی و مورد جانمایی قرار داد‪.‬‬ ‫مدیر شهرسازی و اطالعات جغرافیایی سازمان منطقه‬ ‫ازاد ماکو افزود‪ :‬این درخواس��ت های س��رمایه گذاری از‬ ‫لحاظ نوع فعالیت ‪ ۲۸‬درصد مربوط به بخش معدن‪۲۲ ،‬‬ ‫درصد صنعت‪ ۱۷ ،‬درصد کشاورزی‪ ۱۶ ،‬درصد دامپروری‬ ‫ت و ‪ ۳‬درصد‬ ‫و ش��یالت‪ ۱۰ ،‬درصد گردش��گری و خدما ‬ ‫لجس��تیک و انبارداری را شامل می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به برنامه ریزی ها‪ ،‬به زودی امکان اس��تفاده از پایگاه‬ ‫اطالعات جغرافیایی س��ازمان از س��وی س��رمایه گذاران‬ ‫برای بررس��ی های اولیه و استفاده از خدمات دیگر مانند‬ ‫نقشه های گردشگری و‪ ...‬برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز عملیات بهسازی راه اصلی جم‪-‬پاالیشگاه گاز فجر‬ ‫عملی��ات بهس��ازی ‪ ۱۵‬کیلومت��ر از راه اصل��ی ج��م‪-‬‬ ‫پاالیش��گاه گاز فجر جم با حضور معاون ساخت و توسعه‬ ‫راه ها و نماینده شهرهای جم و عسلویه در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و با هدف اصالح مشخصات هندسی مسیر و با‬ ‫اعتبار ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال اغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به‬ ‫نق��ل از اداره ارتباطات و اطالع رس��انی راه و شهرس��ازی‬ ‫اس��تان بوش��هر‪ ،‬محمدرضا کدخدازاده‪ ،‬معاون ساخت و‬ ‫توسعه راه های وزارت راه و شهرسازی مسیر این پروژه را‬ ‫در جنوب شرق استان بوشهر در محدوده شهرستان جم‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬این محور مسیر ارتباطی بین شهرهای‬ ‫ریز‪ ،‬انارستان و پاالیشگاه جم با شهر جم است و با توجه‬ ‫به ترافیک باالی این مس��یر بهسازی ان نقش موثری در‬ ‫افزای��ش ایمنی‪ ،‬س��رعت و کاهش طول مس��یر ارتباطی‬ ‫ب��ا پاالیش��گاه دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬عملیات بهس��ازی از‬ ‫خروجی شهر جم تا روس��تای قائدی در گذشته مطالعه‬ ‫شده و بخشی از ان نیز از شهر جم تا روستای بابامبارکی‬ ‫ب��ه صورت چهارخط��ه و از میدان تا ابت��دای ورودی تل‬ ‫قلعه به صورت دو خطه بهس��ازی شده است‪ .‬کدخدازاده‬ ‫با اش��اره به طول ‪ ۱۵‬و نیم کیلومتری مس��یر ادامه داد‪:‬‬ ‫بهس��ازی مسیر با هدف اصالح مشخصات هندسی شامل‬ ‫افزایش ش��عاع قوسی افقی مس��یر به دست کم ‪ ۲۵۰‬متر‬ ‫به منظور افزایش دید و نیز کاهش ش��یب طولی مس��یر‬ ‫به حداکثر ‪ ۶‬درصد اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬معاون ساخت‬ ‫ن ‪۱۵‬‬ ‫و توس��عه راه ها تاکید کرد‪ :‬در این عملیات همچنی ‬ ‫دس��تگاه اب روی جدید ساخته خواهد شد و ‪ ۲۷‬دستگاه‬ ‫اب رو نیز تعریض می ش��ود‪ .‬وی اعتبار مورد نیاز برای این‬ ‫ط��رح را ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال دانس��ت و اف��زود‪ :‬به منظور‬ ‫اجرایی شدن این پروژه ‪ ۵۲۰‬هزار مترمکعب خاک برداری‬ ‫ترانشه‪ ۳۸۰ ،‬هزار متر مکعب خاک ریزی‪ ۳۹ ،‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫متر مربع قالب بندی‪ ۱۳۰ ،‬تن ارماتور‪ ۳۴ ،‬هزار متر مکعب‬ ‫بتن ریزی‪ ۴۱ ،‬هزار تن اس��فالت‪ ۳۱ ،‬هزار متر مکعب زیر‬ ‫اساس و ‪ ۲۴‬هزار متر مکعب اساس انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بهره گیری سامانه تله متری‪ ،‬تله کنترل‪ ،‬مدیریت فشار‪،‬‬ ‫مرئی س��ازی والوها و ایجاد حوضچه های فشار ش��کن ‬ ‫س��عی در توزیع عادالنه اب در س��طح اس��تان داشته‬ ‫باش��ید‪ .‬وی عالوه بر تامین کمی اب در فصل تابستان‬ ‫بر کیفیت مطلوب هم تاکید و اعالم کرد‪ :‬عالوه بر اینکه‬ ‫نهای��ت تالش ها برای تامین اب اش��امیدنی مردم در‬ ‫دستور کار قرار گیرد باید کیفیت اب اشامیدنی مانند‬ ‫سال های گذشته مطابق با استاندارد باشد‪.‬‬ ‫زمان‪ ،‬تنها چالش در حذف قبوض کاغذی است‬ ‫بهروز راعی ‪ -‬نشست تخصصی شرکت های توزیع‬ ‫ب��رق معین خدمات مش��ترکین به میزبانی ش��رکت‬ ‫توزی��ع برق اصفه��ان و با حضور مع��اون هماهنگی‬ ‫توزیع شرکت توانیر‪ ،‬مدیر کل و معاون دفتر مدیریت‬ ‫مصرف و خدمات مش��ترکین ش��رکت توانیر‪ ،‬معاون‬ ‫اجرایی طرح فهام و ش��رکت های توزیع اس��تان های‬ ‫ش��یراز‪ ،‬ش��مال کرمان‪ ،‬مشهد‪ ،‬گلس��تان و زنجان و‬ ‫استان اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از استان اصفهان‪ ،‬در حاشیه این‬ ‫نشست رخش��انی مهر‪ ،‬معاون هماهنگی توزیع توانیر‬ ‫در پاس��خ ب��ه برنامه ها و چالش های پی��ش رو برای‬ ‫ح��ذف قبوض کاغذی گفت‪ :‬طرح��ی در وزارت نیرو‬ ‫کلید خورد به نام «قبض سبز الکترونیکی» که هدف‬ ‫ان کاه��ش مراجعه به خانه های م��ردم و همچنین‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ای مختلف بود که ب��ا الکترونیکی‬ ‫شدن قبض ها این مهم محقق می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬یکی از روش ها ارس��ال پیامک‬ ‫به مش��ترکین و روش دیگر‪ ،‬بکارگیری اپلیکیشن ها‬ ‫است که به صورت الکترونیکی و فرم های اولیه قبض‬ ‫میسر می ش��ود و دیگر وجود ش��رکت های ‪ psb‬که‬ ‫در کش��ور ما زیاد هس��تند و می توانن��د قبوض را به‬ ‫صورت الکترونیکی در اختیار مش��ترکین قرار دهند‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬این فرایند مرداد و ش��هریور‬ ‫س��ال جاری به صورت ازمایش��ی اجرای��ی و تا اغاز‬ ‫مه��ر امس��ال عملی می ش��ود‪ .‬این برنام��ه برای کل‬ ‫کشور دیده ش��ده منوط به چند استان و شهرستان‬ ‫نیس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬نزدیک به ‪ ۳۶‬میلیون مش��ترک‬ ‫ب��رق از مزایای این طرح بهره مند می ش��وند و حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان در کاهش هزینه ها موثر اس��ت‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش های اختصاصی کارشناس‬ ‫خبر ش��رکت توزیع برق اصفهان گفت‪ :‬ما تجربه های‬ ‫زیادی را برای الکترونیکی کردن فرایندها در کش��ور‬ ‫داش��ته ایم اما انچه مهم و کلیدی است درحال حاضر‬ ‫چال��ش زم��ان اس��ت و بای��د در مدت تعیین ش��ده‬ ‫فرایندها را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره چالش های��ی که به ط��ور احتمالی در‬ ‫وص��ول مطالب��ات مردم��ی ایجاد می ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به هیچ وجه ما در این زمینه با مش��کلی روبه رو‬ ‫نخواهیم ش��د چرا که با هوش��مند کردن س��امانه ها‬ ‫روش ه��ای پرداخ��ت مردم��ی و وص��ول مطالب��ات‬ ‫به راحت��ی م��ورد ارزیابی ق��رار می گی��رد و می توان‬ ‫خطاها را بررسی کرد‪ ،‬البته این پردازش ها به اسانی‬ ‫ش��کل نمی گیرد بلکه تالش و کوش��ش شبانه روزی‬ ‫همکاران را می طلب��د و همان طور که می دانیم ارائه‬ ‫خدمات همیش��ه به طور ش��بانه روزی بوده است که‬ ‫ای��ن پروژه را نی��ز در بر می گیرد‪ .‬ب��ه عبارتی‪ ،‬هم در‬ ‫مباحث س��خت افزاری و نرم افزاری و امنیت ش��بکه‬ ‫باید تالش مضاعف شود که این مهم تحقق یابد‪ .‬وی‬ ‫در پایان پس از بازدید از دیسپاچینگ شرکت توزیع‬ ‫برق اصفهان خاطرنش��ان کرد‪ :‬کارهای ارزش��مند و‬ ‫مهمی در بخش های غیرحضوری و بهره برداری انجام‬ ‫ش��ده که نشان دهنده پش��تکار و تالش همکاران در‬ ‫اصفهان اس��ت و به نظر می رس��د در بخش خدمات‬ ‫غیرحضوری مش��ترکین با وجود اپلیکیشن ها بتوانند‬ ‫به خدمات مورد نیاز خود دسترسی راحت تری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه یک ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت صنعتی نیرو محرکه در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت صنعت��ی نیرومحرکه با حضور‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ 81/58‬درصد از س��هامداران ش��رکت در محل کیلومتر ده جاده مخصوص کرج ‪ -‬جنب ش��رکت مینو‬ ‫ س��الن کنفرانس ش��رکت صنعتی محورس��ازان ایران خودرو‪ ،‬برگزار شد‪ .‬این جلس��ه به ریاست اقای‬‫مهدی مونس��ان و نظارت خانم مریم اسمعیلی و اقای محس��ن بیرامی و دبیری اقای مرتضی یغمائیان‬ ‫تشکیل شد‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای مهندس مظفری‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش عملکرد‬ ‫هیات مدیره به س��واالت اکثر س��هامداران پاسخ گفت‪ .‬س��پس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای‬ ‫س��ال مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬به تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلس��ه پس از تصویب‬ ‫صورت های مالی از سوی سهامداران تقسیم مبلغ یک ریال سود به ازای هر سهم مورد تایید حاضران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت و موسسه حسابرسی «شهود‬ ‫امین» به عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس شرکت و موسسه حسابرسی « داریا روش» به عنوان بازرس‬ ‫علی البدل ش��رکت برای سال ‪ 98‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪ .‬بر اساس تصمیمات مجمع‪ ،‬اشخاص‬ ‫زیر به مدت ‪ 2‬س��ال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند‪ :‬ش��رکت گس��ترش سرمایه گذاری‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬ش��رکت تولیدی نیرو محرکه(سهامی خاص)‪ ،‬شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام‪ ،‬شرکت‬ ‫ترنیان سهم‪ ،‬شرکت مهندسی و بازرگانی ارزش افرینان نوین ارا‪.‬‬ ‫ط کسب وکار صنعت مربوطه شرکت‬ ‫‹ ‹تشریح کلی شرایط و محی ‬ ‫ش��رکت صنعت��ی نیرومحرکه در س��ال ‪ 1364‬در راس��تای‬ ‫سیاستگذاری کالن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مبنی ب��ر ایجاد و توس��عه صنایع پیش��رفته و به وی��ژه انجین‬ ‫موتور های بنزینی تک س��یلندر تاس��یس گردی��د تا از طریق‬ ‫جذب دان��ش فنی روز جه��ت طراحی‪ ،‬مونت��اژ و تولید انواع‬ ‫ت ‪ 100 ،50‬و ‪125‬سی سی اقدام نماید‪ .‬شرکت‬ ‫موتورس��یکل ‬ ‫دانش فنی خود را از طریق خرید اس��ناد و مدارک از ش��رکت‬ ‫پیاژیو تامین نمود و بر این اس��اس از سال ‪ 1370‬تولید موتور‬ ‫گازی براوو راه اندازی و وارد بازار مصرف ش��د و همزمان مونتاژ‬ ‫موتورسیکلت وسپا نیز اغاز گردید‪ .‬تولید خودرویی شرکت در‬ ‫سال ‪ 1372‬و با راه اندازی خط تولید چرخ دنده های گیربکس‬ ‫پیکان محقق گردید‪ .‬حضور در صحنه تولید قطعات خودرو در س��ال های ‪ 1378‬با راه اندازی خط تولید‬ ‫س��یلندر و سرسیلندر پژو‪ ،405‬ر اه اندازی خط تولید گیربکس ‪ 405‬در سال ‪ 1379‬و راه اندازی خطوط‬ ‫تولی��د گیربک��س پژو ‪ RD‬و ‪ 206‬ادامه پیدا کرد‪ .‬در حال حاضر تولی��د خانواده گیربکس های پژو‪،405‬‬ ‫خانواده گیربکس‪ 206‬و گیربکس باردو درحال انجام اس��ت‪ .‬تولید ست دنده های گیربکس پراید نیز از‬ ‫س��ال ‪ 90‬در دستورکار قرار گرفته است‪ .‬از نظر جغرافیایی شرکت صنعتی نیرومحرکه در قزوین‪-‬شهر‬ ‫صنعتی البرز واقع ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین محل دفتر مرکزی شرکت صنعتی نیرومحرکه در شهر تهران‬ ‫می باش��د‪ .‬شرکت نیرومحرکه سهامی عام بوده و یکی از شرکت های موفق در بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫اس��ت‪ .‬حدود ‪ %49‬سهام متعلق به شرکت گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو‪ %30 ،‬سهام متعلق به‬ ‫ش��رکت ایران خودرو می باشد‪ .‬مابقی سهام ش��رکت نیز متعلق به کارکنان و سهامداران خود می باشد‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��رکت عالوه بر همکاری با ‪ 124‬ش��رکت پیمانکار داخلی با ‪25‬تامین کننده خارجی نیز‬ ‫طرف قرارداد است‪ .‬شرکت تامین کننده عمده گیربکس های شرکت ایران خودرو می باشد‪ .‬شرکت های‬ ‫تابعه نیز عبارتند از‪ :‬ش��رکت صنعتی ناپکو (تولید قطعات خودرو) واقع در ش��هر صنعتی البرز (متوقف‬ ‫ش��ده)‪ ،‬ش��رکت صنعتی میانرو (تولید قطعات خودرو) واقع در شهر صنعتی میانه‪ ،‬شرکت تولیدی نیرو‬ ‫محرکه (تولید موتورس��یکلت و قطعات خودرو)‪ ،‬ش��رکت اش��تاد ایران (تولید ماشین االت کشاورزی‪،‬‬ ‫قطعات خودرو)‪ ،‬شرکت خدمات بازرگانی (متوقف شده)‪ .‬همچنین در سال ‪ 1384‬مرکز جامع علمی و‬ ‫کاربردی نیرومحرکه وابسته به شرکت صنعتی نیرومحرکه تاسیس گردید‪ .‬درحال حاضر این مرکز بالغ‬ ‫بر ‪ 200‬نفر دانشجو در رشته های مختلف تخصصی صنعتی دارد‪ .‬تمام فعالیت های شرکت در چارچوب‬ ‫منش��ور تعالی س��ازمانی و براس��اس ارتقای رضایت و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان با درک نیاز ها و‬ ‫انتظارات انها‪ ،‬توس��عه تفکر استراتژیک برای واکنش مناس��ب و به موقع به تغییرات محیطی و کاهش‬ ‫ریس��ک های س��رمایه گذاری‪ ،‬ارتقای س��طح رضایت کارکنان با ایجاد س��ازمانی خالق‪ ،‬نواور‪ ،‬ایمن‪،‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محصول‬ ‫تولیدی‬ ‫اریسان مزدا‬ ‫و باردو‬ ‫گیربکس‬ ‫خانواده پژو‬ ‫جمع‬ ‫واحد‬ ‫ست‬ ‫ست‬ ‫تعداد روز های‬ ‫کاری سال‬ ‫‪270‬‬ ‫مهندس مظفری خاطرنش��ان کرد‪ :‬تع��داد کل کارگاه های تولیدی ما ‪ 34‬و تعداد کل ماش��ین االت‬ ‫‪ 1174‬دس��تگاه می باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬از س��ال ‪ 1372‬ش��رکت نیرومحرکه وارد صنعت تولید قطعات‬ ‫خودرو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شدت رقابت میان رقبا‬ ‫صنایع مختلف از نظر ش��دت و ضعف یا پویایی و عدم پویایی در رقابت با ه م یکسان نیستند‪ .‬در برخی‬ ‫از صنایع‪ ،‬رقابت بس��یار پیچیده تر و ش��دیدتر از صنایع دیگر است‪ .‬رقابت در میان رقبای موجود در یک‬ ‫صنع��ت‪ ،‬با بهره گی��ری از تدابیری همچون رقاب��ت در قیمت‪ ،‬کیفیت‪ ،‬خدمات پ��س از فروش‪ ،‬عرضه‬ ‫محصوالت جدید‪ ،‬فعالیت های شدید تبلیغاتی و‪ ...‬شکل می گیرد‪.‬‬ ‫ش��دت رقابت میان رقبای موجود‪ ،‬به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از انها عبارتند از‪ :‬تعداد و‬ ‫اندازه رقبا‪ ،‬ظرفیت تولید و سهم بازار انها‪ ،‬تشابه یا عدم تشابه محصوالت تولیدی و استراتژی های انها‪،‬‬ ‫وجود هزینه های ثابت باال‪ ،‬تعهد رقبا‪ ،‬موانع خروج از صنعت و‪. ...‬‬ ‫‹ ‹تهدید ورود تازه وارد ها‬ ‫خطر ورود تازه وارد ها به صنعت تولید گیربکس را باید از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد‪ ،‬یکی با توجه‬ ‫به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و دیگری بر مبنای رقابت و سوداور بودن این صنعت‪.‬‬ ‫از نظر توس��عه ای‪ ،‬قطعا وجود ش��رکت های رقیب موجب ارتقای کم��ی و کیفی صنعت گیربکس و‬ ‫صنایع تابعه خواهد ش��د‪ ،‬ولی این موضوع به این بخش مربوط نمی ش��ود‪ .‬در اینجا موضوع اقتصادی‬ ‫و س��وداور بودن صنعت گیربکس مطرح اس��ت و بایس��تی ابعاد اقتصادی ورود رقبای جدید بر شرکت‬ ‫نیرومحرکه مورد بررس��ی قرار گی��رد‪ .‬تازه وارد ها در هر صنعتی با ورود خ��ود ظرفیت های جدید و در‬ ‫پاره ای از موارد‪ ،‬منابع اساسی به همراه می اورند و میل و عالقه شدیدی به کسب سهم بازار دارند‪ .‬شدت‬ ‫تهدید ورود رقبای بالقوه به صنعت‪ ،‬به موانع و مش��وق های ورود و عکس العمل رقبای موجود نس��بت‬ ‫به تازه وارد ها بس��تگی دارد‪ .‬اگر موانع ورود زیاد باشد و تازه وارد ها عکس العمل شدیدی از سوی رقبای‬ ‫تثبیت ش��ده موجود را پیش بینی کنند‪ ،‬مس��لما تعداد زیادی عالقه مند ورود به این صنعت نخواهند‬ ‫ب��ود و قطع��ا نمی توانند با ورود خ��ود تهدید جدی ایجاد کنند‪ .‬اما اگر موانع ورود به بازار کم باش��د و یا‬ ‫حتی مش��وق های مناس��بی نیز برای ورود به صنعت وجود داشته باش��د و همچنین تازه وارد ها انتظار‬ ‫برخورد قاطع از س��وی رقبای فعلی را نداش��ته باشند‪ ،‬قطعا با ورود خود به بازار می توانند تهدید جدی‬ ‫را برای شرکت ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹استراتژی ها‬ ‫ رشد درامد از طریق استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و ایجاد تنوع همگون در سبد محصوالت‪،‬‬‫برای ورود به سایر بازار های داخلی و صادراتی هدف‬ ‫ ارتقای بهره وری و رقابت پذیری با تمرکز بر هزینه های کیفیت و استفاده بهینه از دارایی ها‬‫ ارزش افرینی برای مش��تریان با طراحی‪ ،‬تولید و تحویل به موقع و پایدار محصوالت رقابتی (کیفیت‬‫و قیمت) و همچنین پاسخگویی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب‬ ‫ توس��عه محصوالت فعل��ی و ایجاد تنوع همگون در س��بد محصوالت (انواع گیربکس های دس��تی‬‫و اتوماتیک)‬ ‫ ارتقای سطح فناوری فرایند های تولید (ساخت و مونتاژ)‬‫ ارتق��ای قابلیت ه��ای بازاریابی و ف��روش‪ ،‬در جهت معرفی اثربخش محصوالت و توس��عه بازار های‬‫داخلی و صادراتی هدف‬ ‫ بهبود مس��تمر فرایند های تولی��د با تمرکز بر ارتقای کمی و کیفی قطع��ات و محصوالت و افزایش‬‫راندمان تولید‬ ‫ مدیری��ت اثربخش زنجیره تامین اقالم اس��تراتژیک‪ ،‬اهرم��ی و گلوگاهی در جهت تامین باکیفیت‪،‬‬‫اقتصادی‪ ،‬به موقع و پایدار‬ ‫ مدیریت بهینه منابع مالی سازمان‬‫ ارتقای فرهنگ سازمانی پشتیبان استراتژی‬‫ توسعه و تعمیق تعالی سازمانی و سیستم های مدیریت‬‫ ارتقای سطح فناوری اطالعات در فرایند های کسب وکار سازمان‬‫‪ -‬ارتقای کارایی و اثربخشی کارکنان با تمرکز بر مشاغل استراتژیک‬ ‫‪1396‬‬ ‫ظرفیت های تولیدی‬ ‫تعداد‬ ‫شیفت‬ ‫اسمی‬ ‫عملی‬ ‫تولید واقعی‬ ‫درصد پوشش ظرفیت‬ ‫قابل دسترس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪77.500‬‬ ‫‪81.000‬‬ ‫‪7.179‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪468.400‬‬ ‫‪575.000‬‬ ‫‪575.486‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪545.900‬‬ ‫‪656.000‬‬ ‫‪582.665‬‬ ‫یادگیرنده و عدالت محور‪ ،‬ارتقای توان مالی‪ ،‬افزایش س��وداوری و دس��تیابی ب��ه نتایج متوازن و پایدار‪،‬‬ ‫مطرح ش��دن به عنوان یک برند برت��ر در عرصه بین المللی و ورود به بازار ه��ای جهانی‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫محص��والت ب��ا بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا‪ ،‬ایجاد ارتباط س��ودمند و بلندمدت با تامین کنندگان و‬ ‫بازاندیشی و بهبود فرایندها‪ ،‬اشاعه ار زش های سازمانی و اخالقی در سطح شرکت‪ ،‬حفظ محیط زیست‬ ‫و پیشگیری از ایجاد هرگونه الودگی زیست محیطی‪ ،‬مسئولیت پذیری اجتماعی‪ ،‬ایفای نقش شهروندی‬ ‫و تاثیرگذاری بر اقتصاد ملی و منطقه ای درحال انجام است‪.‬‬ ‫ریسک نقدینگی‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه صنعت قطعه سازی سرمایه بر بوده و تامین سرمایه در گردش موردنیاز جهت پرداخت‬ ‫هزینه تولید و هزینه حقوق و دستمزد و اجرای برخی پروژه ها از دغدغه های اصلی این صنعت می باشد‬ ‫تامین نقدینگی جهت پوش��ش هزینه های فوق جزو ریسک های مالی این شرکت می باشد‪ .‬لذا رویکرد‬ ‫مدیریت ش��رکت کاهش دوره وصول مطالبات‪ ،‬نظام مند ش��دن فرایند دریافت و پرداخت و سرعت در‬ ‫گردش عملیات و کنترل موجودی مواد و انبار ها جهت کاهش این ریسک می باشد‪.‬‬ ‫ریسک تغییر تکنولوژی‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه تکنولوژی ماش��ین االت تولیدی موجود در ش��رکت قدیمی بوده و نیاز به اس��تفاده‬ ‫از ماش��ین االت با تکنولوژی های جدید و به روز می باش��د این ش��رکت با چالش تغییر تکنولوژی مواجه‬ ‫اس��ت این امر مس��تلزم نقدینگی می باشد که از طریق افزایش سرمایه از محل اورده های نقدی و یا اخذ‬ ‫تسهیالت بلندمدت تامین گردد‪.‬‬ ‫ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه و تغییر نرخ ارز‬ ‫شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصوالت روبه رو بوده که در ارتباط با خرید مواد اولیه داخلی‪،‬‬ ‫مدیریت ش��رکت اهتمام به تش��کیل واحد انالیز قیمت (متشکل از معاونت اقتصادی‪ ،‬معاونت بازرگانی‬ ‫و مهندس��ی صنایع ش��رکت) نموده تا با بکارگیری مذاکرات اثربخش خرید ها با اقل قیمت انجام شود‪.‬‬ ‫در زمینه خرید های خارجی با توجه به تحریم های اعمال ش��ده و حذف ارز مبادالتی و افزایش نرخ ارز‪،‬‬ ‫ش��رکت خرید از طریق بازار داخلی و یا س��اخت ان از طریق واحد های تولیدی را در دستورکار خود قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬همچنین با توجه به این موضوعات ش��رکت با کنترل فرایند های خود تالش نموده تا بتواند‬ ‫وضعیت مصارف خود را بهبود ببخشد‪ .‬به عنوان مثال فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس‪.‬‬ ‫‹ ‹ریس�ک کاه�ش تعرفه ه�ای گمرک�ی خودرو ه�ای وارداتی و افزایش س�هم‬ ‫تولیدکنندگان خارجی در بازار داخلی‬ ‫ریسک تغییرات نرخ سود تسهیالت مالی‪:‬‬ ‫از انجا که یکی از مش��کالت اساس��ی شرکت های تولیدی نرخ سود تس��هیالت بانکی دریافتی جهت‬ ‫جبران کمبود س��رمایه در گردش و س��رمایه گذاری ها می باش��د کاهش س��ود بانکی تاثیر بسزایی در‬ ‫بهبود رونق در تولید خواهد داش��ت لذا این ش��رکت اهتمام به دریافت تس��هیالت بانکی ارزان قیمت از‬ ‫منابع داخلی نموده است‪.‬‬ ‫سایر ریسک ها‪:‬‬ ‫همواره ریس��ک های احتمالی دیگری که ناشی از شرایط کالن اقتصادی می باشد متوجه شرکت بوده‬ ‫که در این راستا شرکت تالش نموده با اشنایی با قوانین و الزامات منتشره از نهاد های دولتی و ارگان ها‬ ‫درصدد شناسایی ریسک های مذکور برامده و بتواند بر محدودیت های ریسک های مذکور فائق اید‪.‬‬ ‫تعداد روز های‬ ‫کاری سال‬ ‫‪270‬‬ ‫‹ ‹ریسک های عمده‪:‬‬ ‫ریسک محصوالت جدید در بازار (گیربکس های اتوماتیک)‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزایش تقاضا در ب��ازار جهت اتومبیل ب��ا گیربکس های اتومات‪ ،‬ورود ش��رکت به تولید‬ ‫ب دانش فنی در این‬ ‫گیربکس ه��ای اتومات در س��ال های اتی اجتناب ناپذیر می باش��د لذا نیاز به کس�� ‬ ‫زمینه احس��اس ش��ده و ش��رکت در این خصوص در حال برنامه ریزی جهت تولید گیربکس اتومات در‬ ‫سال های اتی می باشد‪.‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫تعداد‬ ‫شیفت‬ ‫اسمی‬ ‫عملی‬ ‫تولید واقعی‬ ‫درصد پوشش ظرفیت‬ ‫قابل دسترس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪77.500‬‬ ‫‪81.000‬‬ ‫‪6.820‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪468.400‬‬ ‫‪575.000‬‬ ‫‪342.918‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫‪545.900‬‬ ‫‪656.000‬‬ ‫‪349.738‬‬ ‫‹ ‹حوزه بازاریابی و فروش‪:‬‬ ‫تش��ریح اقدامات انجام شده در حوزه بازار داخلی (مشتریان اصلی و عمده‪ ،‬بازار یدک) مطابق‬ ‫با موارد ذیل‪:‬‬ ‫‹ ‹تشریح استراتژی شرکت در حوزه بازاریابی و فروش‬ ‫استراتژی های کالن‪:‬‬ ‫ ‪ -‬شراکت با رقبای داخلی و خارجی به منظور کاهش تهدیدات و افزایش سهم بازار‬ ‫ ‪ -‬ورود به بازار های قطعات قوای محرکه در خارج از کشور‬ ‫ ‪ -‬توس��عه محصوالت از قبیل گیربکس اتوماتیک و دس��تی و س��ایر اجزای ق��وای محرکه و خودرو و‬ ‫ارتقای برند نیرومحرکه‬ ‫ ‪ -‬ورود به بازار سایر سازندگان قوای محرکه داخل کشور‬ ‫‹ ‹تشریح برنامه های کالن عملیاتی شرکت در حوزه بازاریابی و فروش‬ ‫‪ -‬تدوین برنامه شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با بازار های هدف‬ ‫ جذب نیروی انسانی متخصص و باتجربه در زمینه بازاریابی‪ ،‬فروش و صادرات‬‫ شناسایی‪ ،‬ارزیابی و انتخاب بازار های هدف داخلی و صادراتی‪ ،‬متناسب با سبد محصوالت و خدمات‬‫ ‪ -‬ارزیابی و ارتقای سطح بلوغ فرایند بازاریابی و فروش‬ ‫ بازاریابی اثربخش فروش گیربکس و قطعات به خودرو سازان داخلی‬‫‹ ‹تش�ریح اجمالی اقدامات انجام ش�ده به منظور مدیریت مناسب بازار و فروش‬ ‫محصوالت و خدمات مطابق مراحل ذیل‪:‬‬ ‫اقدامات انجام شده درخصوص نحوه و کیفیت حضور در بازار های فعلی‬ ‫ ‪ -‬تولید باکیفیت مناسب و طبق استاندارد ها جهت کسب رضایت مشتریان‬ ‫ ‪ -‬تولید با کمینه هزینه با حفظ استاندارد های کیفی‬ ‫ ‪ -‬عدم تاخیر در ارسال محصوالت‬ ‫حوزه صادرات‪:‬‬ ‫‹ ‹تشریح اقدامات انجام شده در خصوص بازار های صادراتی فعلی‬ ‫‪ - 1‬مشخصات بازار های فعلی‬ ‫‪ - 2‬محصوالت و خدمات ارائه شده‬ ‫‪ - 3‬حجم مبادالت و قرارداد ها‬ ‫تشریح اقدامات انجام شده درخصوص بازار های جدید‬ ‫‪ - 3‬صدور محصول نمونه‬ ‫‹ ‹تشریح برنامه ریزی و پیش بینی های انجام شده در خصوص انجام صادرات در‬ ‫بازار های جدید‬ ‫‪ - 1‬پیش بینی کسب بخشی از درامد شرکت از محل صادرات‬ ‫‪ - 2‬عقد قرارداد و انجام تمهیدات الزم‬ ‫‪ - 3‬ترکیب بازار های هدف جدید‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از کسر مالیات‬ ‫مالیات سال های ‪ 1387‬و ‪1390‬‬ ‫سود خالص‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪5.453.819‬‬ ‫(‪)4.578.883‬‬ ‫‪874.936‬‬ ‫(‪)471.851‬‬ ‫(‪)375.617‬‬ ‫(‪)847.468‬‬ ‫‪27.468‬‬ ‫(‪)31.627‬‬ ‫‪14.192‬‬ ‫(‪)17.435‬‬ ‫‪10.032‬‬ ‫(‪)1.306‬‬ ‫‪8.726‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪6.653.817‬‬ ‫(‪)6.310.680‬‬ ‫‪343.137‬‬ ‫(‪)361.107‬‬ ‫‪94.478‬‬ ‫(‪)266.629‬‬ ‫‪76.508‬‬ ‫(‪)32.470‬‬ ‫‪7.644‬‬ ‫(‪)24.826‬‬ ‫‪51.681‬‬ ‫(‪)7.481‬‬ ‫‪44.200‬‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی – ریال‬ ‫غیرعملیاتی – ریال‬ ‫‪21‬‬ ‫(‪)13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪62‬‬ ‫(‪)18‬‬ ‫‪43‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫اول تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1313‬‬ ‫پیاپی ‪2631‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫اغاز اجرای ‪ ۱۲‬نمایش در تماشاخانه های پایتخت‬ ‫تابستان داغ اهالی تئاتر روی صحنه‬ ‫‹ ‹از س�نگلج‪ ،‬هام�ون‪ ،‬حاف�ظ و وح�دت‬ ‫تا هنر‪ ،‬حوزه هنری و شانو‬ ‫‹ ‹مجموعه تئاتر شهر‬ ‫«مده ا» نمایش��ی نوشته مسعود سمیعی و کار علی اصغر‬ ‫راسخ راد است که ساعت ‪ ۲۰:۴۵‬در سالن قشقایی مجموعه‬ ‫تئاتر ش��هر روی صحنه می اید‪ .‬بازیگران این اثر نمایش��ی‬ ‫ماندانا عبقری‪ ،‬علیرضا دهقانی و مینو نوبهاری هستند‪.‬‬ ‫نمایش «کمیته نان» به نویس��ندگی و کارگردانی لیلی‬ ‫عاج س��اعت‪ ۱۸:۳۰‬در س��الن قش��قایی تئاتر ش��هر اجرا‬ ‫می ش��ود و بازیگران ان الهام ش��عبانی‪ ،‬ارسطو خوش رزم‪،‬‬ ‫غزاله جزایری‪ ،‬ش��اهو رس��تمی‪ ،‬لبخند بدیعی و س��عید‬ ‫احمدی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تماشاخانه ایرانشهر‬ ‫نمای��ش «مادر» اثر فلوریان زلر با ترجمه تینوش نظم جو و‬ ‫طراحی و کارگردانی علی احمدی از ‪ ۳۱‬خرداد ساعت ‪۲۱:۳۰‬‬ ‫در سالن اس��تاد ناظرزاده کرمانی ایرانشهر روی صحنه امده‬ ‫است‪ .‬پژمان جمشیدی‪ ،‬سهیل مستجابیان‪ ،‬حدیث بیابانگرد‬ ‫و رویا میرعلمی بازیگران این نمایش هستند‪.‬‬ ‫س��الن اس��تاد س��مندریان از ‪ ۲۷‬خرداد ساعت ‪۲۱:۱۵‬‬ ‫پذیرای نمایش «عاش��قانه های خیابان» به نویس��ندگی‬ ‫محمد چرم ش��یر و بهمن عباس پور و کارگردانی ش��هرام‬ ‫گیل ابادی اس��ت و بازیگران این اثر نمایشی رضا یزدانی‪،‬‬ ‫سیما تیرانداز‪ ،‬الهام پاوه نژاد و ژاله صامتی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پردیس تئاتر شهرزاد‬ ‫پردی��س تئاتر ش��هرزاد س��اعت ‪ ۲۱‬میزب��ان نمایش‬ ‫«ش��اه ماهی» نوشته احمد سلگی و رضا بهاروند و کار رضا‬ ‫بهاروند اس��ت‪ .‬بازیگران این نمایش امی��ر جدیدی‪ ،‬علی‬ ‫ش��ادمان‪ ،‬الناز حبیبی‪ ،‬فائزه یوس��فی‪ ،‬کی��وان محمدی‪،‬‬ ‫مهران میری‪ ،‬س��ارینا ترقی‪ ،‬نصیر س��اکی و پرستو معین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«هن��ر پیش��ه گاه (اکت��ورز اس��تودیو)» ب��ا طراح��ی‪،‬‬ ‫نویس��ندگی و کارگردانی افش��ین واعظی س��اعت ‪ ۱۷‬در‬ ‫سالن صنوبر این پردیس تئاتری اجرا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه نمایش مهرگان‬ ‫س��الن ش��ماره یک این تاالر نمایشی ساعت ‪ ۱۹‬میزبان‬ ‫نمایش «اپرکات» نوش��ته و کار محمدرضا قلی پور است‪.‬‬ ‫بهروز بقایی‪ ،‬فرش��ته فرشاد‪ ،‬عماد عابدی و سوده ازقندی‬ ‫در این کمدی خطرناک ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫مجی��د علم بیگی نمایش «مردان بی��وه» اثر داریو فو را‬ ‫ساعت ‪ ۲۲‬با بازی مریم عسگری‪ ،‬داود زارع‪ ،‬شیما لطیفی‪،‬‬ ‫ازاده حس��ینی‪ ،‬فرش��ته صفری‪ ،‬محمدحسین اذرگون‪،‬‬ ‫مهدی اس��دی و مجید علم بیگی در س��الن ش��ماره ‪ ۲‬این‬ ‫تاالر نمایشی روی صحنه دارد‪.‬‬ ‫نمایش «چند سی سی حادثه» به نویسندگی‪ ،‬طراحی و‬ ‫کارگردانی رضا زنده جاه ساعت ‪ ۲۰:۳۰‬در سالن شماره دو‬ ‫این مجموعه روی صحنه رفته است‪ .‬ساناز تفکری‪ ،‬افسانه‬ ‫بخش��ی فرد‪ ،‬مریم احمدیان و صف��ورا کاظم پور در این اثر‬ ‫ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫با شروع فصل تابستان نمایش های صحنه ای جدید کار خود را اغاز‬ ‫کردند تا س��الن های نمایش در پایتخت با رونق بیشتری به استقبال‬ ‫گرما بروند‬ ‫‹ ‹سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان‬ ‫این تماش��اخانه س��اعت ‪ ۲۱:۳۰‬میزبان نمایش «قهوه‬ ‫برزیل��ی» به نویس��ندگی کامران ش��هالیی و کارگردانی‬ ‫س��میه مهری است‪ .‬ش��راره رخام‪ ،‬علی ش��یری‪ ،‬سهیل‬ ‫مح��زون و س��میه مه��ری در ای��ن اث��ر نمایش��ی ایفای‬ ‫نق��ش می کنند‪ .‬نمایش «ش��اهنامه اخرش خوش��ه» به‬ ‫نویس��ندگی و کارگردانی ش��اهین گل کار نیز ساعت ‪۲۰‬‬ ‫در ای��ن مجموعه ب��ه روی صحنه م��ی رود‪ .‬بازیگران این‬ ‫نمایش مریم شیرک وند‪ ،‬رها رفیعی‪ ،‬نصیر ابرچی‪ ،‬مهدی‬ ‫امین غفاری‪ ،‬ارمان یاراحمدی‪ ،‬محمد جادری و ش��اهین‬ ‫گل کار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تماشاخانه دیوار چهارم‬ ‫«ب��ه وقت پازولینی» عنوان اثر نمایش��ی نوش��ته و کار‬ ‫ارش سنجابی است که ساعت ‪ ۱۹‬در این مجموعه با بازی‬ ‫الناز اسمعیل زادگان‪ ،‬ایمان اصفهانی‪ ،‬پگاه اهلل وردی‪ ،‬صبا‬ ‫ایزدپناه‪ ،‬گلش��ید بحرایی‪ ،‬الهام حسینی‪ ،‬محدثه حیرت‪،‬‬ ‫مهرداد س��نجابی‪ ،‬ارش س��لیمانی‪ ،‬مونا ش��ناس‪ ،‬سونیا‬ ‫ش��یرازی‪ ،‬محمدرض��ا عیوضی‪ ،‬بهمن قهرمان��ی‪ ،‬نیلوفر‬ ‫الری پور‪ ،‬ش��قایق مهدی پور‪ ،‬علیرض��ا میرزامحمدعلی و‬ ‫رازیما میرزایی روی صحنه است‪.‬‬ ‫‹ ‹عمارت نوفل لوشاتو‬ ‫«ه��وس و هف��ت دقیق��ه» نوش��ته عل��ی اصغ��ری به‬ ‫کارگردانی علیرضا مهران از ‪ ۳۰‬خرداد س��اعت ‪ ۲۲:۳۰‬در‬ ‫سالن شماره یک این مجموعه اجرا می شود‪ .‬بازیگران این‬ ‫اثر نمایشی مه لقا باقری‪ ،‬لیال بلوکات‪ ،‬فرزاد حسنی و امیر‬ ‫کربالیی زاده هستند‪.‬‬ ‫نمای��ش «ماجرای عجیب س��گی در ش��ب» نوش��ته‬ ‫س��ایمون اس��تیونز با ترجمه و کارگردانی افسانه کمالی‬ ‫س��اعت ‪ ۲۱‬در سالن شماره یک این عمارت اجرا می شود‪.‬‬ ‫شایلین اس��داللهی‪ ،‬رویا دعوتی‪ ،‬فرزام رنجبر‪ ،‬صبا سرور‪،‬‬ ‫علی پویا قاس��می و علی نجفی در این نمایش ایفای نقش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫«خرس ارکانس��ا» س��اعت ‪ ۱۸‬در س��الن بوستان این‬ ‫کان��ون اجرا می ش��ود‪ .‬اوران��د هریس نویس��نده‪ ،‬بهزاد‬ ‫نژادقنبر مترج��م و مهدی مقیمی کارگردان این نمایش‬ ‫هس��تند‪ .‬محس��ن صفری‪ ،‬ملیحه مقیمی اسفندابادی‪،‬‬ ‫محسن قصری‪ ،‬س��میه س��لمانی‪ ،‬دانیال بلوری‪ ،‬حمید‬ ‫فض��ل ا‪ ،...‬رامین زنگن��ه‪ ،‬مهدی مقیمی اس��فندابادی و‬ ‫س��ماء مقیمی اس��فندابادی به عنوان بازیگ��ر در این اثر‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تئاتر مستقل تهران‬ ‫«سیزیف» به نویسندگی محمدصادق گلچین عارفی‬ ‫و کارگردانی محمد برهمنی س��اعت ‪ ۱۹‬در تئاتر مستقل‬ ‫تهران روی صحنه اس��ت‪ .‬مهدخت موالیی و اس��ماعیل‬ ‫گرجی در این اثر ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫نمای��ش «پدر‪ /‬مادر» نوش��ته فلوریان زل��ر و کار رضا‬ ‫احمدی از ‪ ۲۹‬خرداد ساعت ‪ ۲۱:۳۰‬در این تاالر نمایشی‬ ‫روی صحن��ه اس��ت و بازیگران این اثر مس��عود کرامتی‪،‬‬ ‫مه��دی پاکدل‪ ،‬نس��رین نصرت��ی‪ ،‬ارش تبریزی‪ ،‬س��ارا‬ ‫امیدوار و ندا اسدی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تماشاخانه استاد جمشید مشایخی‬ ‫«حضار قیام کنند» به نویس��ندگی مهتاب پویامنش و‬ ‫کارگردانی امیرحس��ین مدنی سادات از ‪۳۰‬خرداد ساعت‬ ‫‪ ۲۱‬در این تاالر نمایشی به روی صحنه است و بازیگران ان‬ ‫پگاه نقوی‪ ،‬پویا فیاضی‪ ،‬ابوالفضل خس��روجردی‪ ،‬محمد‬ ‫طاهری‪ ،‬محسن مسعودی و مهتاب پویامنش هستند‪.‬‬ ‫این تماشاخانه س��اعت ‪ ۱۹‬میزبان نمایش «سگ های‬ ‫مرده» اثر یون فوس��ه با ترجم��ه محمد حامد و طراحی و‬ ‫کارگردانی حامد خس��روی است‪ .‬حامد خسروی‪ ،‬سارینا‬ ‫ازاد میالنی‪ ،‬عرفان افش��ار‪ ،‬امین ش��ال باف‪ ،‬نازیال مینو‪،‬‬ ‫رض��ا اقایی‪ ،‬المیرا غفوریان و مجید گلی س��ودم بازیگرن‬ ‫این نمایش هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تماشاخانه سپند‬ ‫«کلنگی‪ ،‬قابل س��کونت» نوش��ته سیدسامان غیاثی و‬ ‫طراحی و کارگردانی س��من قناد از ‪ ۲۶‬خرداد ساعت ‪۱۹‬‬ ‫در س��الن ش��ماره ‪ ۱‬این تاالر نمایشی با بازی علی البدلی‬ ‫مری��م نقیبی‪ ،‬هی��راد محمدی‪ ،‬محمد نوحیان‪ ،‬س��االر‬ ‫بابابیگلو‪ ،‬سارا بافقی‪ ،‬سام عبادی‪ ،‬نیل مهندسی‪ ،‬سوگند‬ ‫دیانی و حمیده هاشمی به روی صحنه است‪.‬‬ ‫س��الن شماره ‪ ۱‬تماشاخانه س��پند ساعت ‪ ۲۱‬پذیرای‬ ‫نمایش «ابی مایل به صورتی» نوش��ته و کار س��اناز بیان‬ ‫اس��ت‪ .‬اناهیتا اقبال نژاد‪ ،‬مرضی��ه بدرقه‪ ،‬عاطفه رضوی‪،‬‬ ‫امید س��لیمی‪ ،‬بهنام ش��رفی‪ ،‬محمده��ادی عطایی‪ ،‬ایه‬ ‫کیان پور‪ ،‬امین میری و ملیکا پارس��ا در این اثر نمایش��ی‬ ‫ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫نمایش «چشم به راه میرغضب» به نویسندگی‪ ،‬طراحی‬ ‫و کارگردانی حسین کیانی س��اعت ‪ ۲۰:۳۰‬در تماشاخانه‬ ‫س��نگلج اجرا می شود و علی س��لیمانی‪ ،‬سیروس همتی‪،‬‬ ‫مجید رحمتی‪ ،‬وحید نفر و س��هیل ملکی در این اثر ایفای‬ ‫نقش می کنند‪.‬‬ ‫«پروان��ه الجزای��ری» ب��ه نویس��ندگی پی��ام الریان و‬ ‫کارگردانی س��عید حسنلو س��اعت ‪ ۲۱:۳۰‬در تئاتر هامون‬ ‫روی صحنه اس��ت‪ .‬امیراحمد قزوین��ی‪ ،‬گلنوش قهرمانی‪،‬‬ ‫مهسا ایرجپور‪ ،‬محمد علیمحمدی‪ ،‬فرانک کالنتر‪ ،‬افشین‬ ‫زمان��ی و مجتبی پی��رزاده بازیگران این نمایش هس��تند‪.‬‬ ‫«جنایات و مکافات» نام نمایش��ی براساس اثری از فئودور‬ ‫داستایوفس��کی ب��ه نویس��ندگی‪ ،‬طراح��ی و کارگردانی‬ ‫رضا ثروتی اس��ت که س��اعت ‪ ۱۸‬در تاالر وح��دت با بازی‬ ‫بابک حمیدیان‪ ،‬اتیال پس��یانی‪ ،‬طن��از طباطبایی‪ ،‬مهدی‬ ‫سلطانی‪ ،‬مینا س��اداتی‪ ،‬پیام دهکردی‪ ،‬پانته ا بهرام‪ ،‬اصغر‬ ‫پی��ران و بهناز جعفری اجرا می ش��ود‪ .‬نمایش «گربه ای در‬ ‫قص��ر ملکه» نوش��ته و کار انوش معظمی س��اعت ‪۱۸:۴۵‬‬ ‫در تماش��اخانه مهر ح��وزه هنری به روی صحنه اس��ت و‬ ‫بازیگ��ران ان اصغر رضایی‪ ،‬محمدمه��دی قاهری‪ ،‬فرهاد‬ ‫مومنی‪ ،‬فریبا رس��ولی‪ ،‬بهروز صفرپور‪ ،‬رویا س�لامت‪ ،‬ارزو‬ ‫کش��اورز‪ ،‬پروانه بهرامی‪ ،‬س��عید مجاهدپور‪ ،‬عاطفه ترابی‪،‬‬ ‫ش��یوا اریایی و متین ضرابی هس��تند‪ .‬تاالر محراب از ‪۲۷‬‬ ‫خرداد س��اعت ‪ ۱۸:۳۰‬میزبان نمایش «مجلس سیاه بازی‬ ‫و ش��ادی اور افاق الس��لطنه» به نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫سیدمحس��ن میرهاش��می اس��ت‪ .‬بازیگران این اثر حامد‬ ‫پیراس��ته‪ ،‬میالد تفرشی‪ ،‬ش��هرام خانپور‪ ،‬محمد حسین‬ ‫رمضانی‪ ،‬باران س��توده‪ ،‬س��میرا س��لیمی‪ ،‬امین سمواتی‪،‬‬ ‫جمال فوادیان‪ ،‬ش��یرین کاش��فی‪ ،‬ارزو کریمی زند‪ ،‬سپهر‬ ‫ملکوت��ی‪ ،‬سیدمحس��ن میرهاش��می و نوش��ین نوروزی‬ ‫هس��تند‪ .‬نمایش موزیکال «عروسی مردگان» ساعت ‪۲۱‬‬ ‫در هتل اس��پیناس پاالس اجرا می شود‪ .‬در این نمایش که‬ ‫طراح و کارگردان ان امید س��پهری است‪ ،‬میالد کی مرام‪،‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬نیک��ی کریمی‪ ،‬رایا مهدوی و ملیکا باقری به‬ ‫عنوان بازیگر ایفای نقش می کنند‪ .‬نمایش «مرگ سایه ها»‬ ‫نوش��ته و کار پارس��ا محمدزاده س��اعت ‪ ۱۹:۳۰‬در سالن‬ ‫شماره دو تماشاخانه اژمان با بازی یاسمن فرازیان‪ ،‬مهرناز‬ ‫حس��ینی‪ ،‬کیمیا حس��ین زاده‪ ،‬اوا وفاخواه‪ ،‬فرزاد دشتی‪،‬‬ ‫الدن فرهادیان‪ ،‬بهنوش یزدی زاده‪ ،‬علی حس��ینی‪ ،‬شیما‬ ‫حس��ینی‪ ،‬ش��ایلین جاللی و نگار امیدعلی اجرا می ش��ود‪.‬‬ ‫«ایس��تاده روی خط اس��توا» به نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫سعید خیرالهی ساعت ‪ ۱۸‬در تماشاخانه سرو اجرا می شود‪.‬‬ ‫مالک ابس��االن‪ ،‬مصطفی کولیوندی‪ ،‬سمیه مهری‪ ،‬احمد‬ ‫جعفری‪ ،‬ناصر کاظمی‪ ،‬حس��ن همتی‪ ،‬سعیده عبداللهی‪،‬‬ ‫مهدیه یزدان پرست و سعید خیراللهی در این نمایش ایفای‬ ‫نقش می کنند‪ .‬نمایش «ماهیگیران ژاپنی» نوشته ولفانگ‬ ‫وای��راوخ ترجمه عل��ی امینی نجفی ب��ه کارگردانی احمد‬ ‫بیگی از ‪ ۲۶‬خرداد س��اعت ‪ ۲۰‬در سالن جمشید مشایخی‬ ‫پردی��س تئاتر ته��ران اجرا می ش��ود‪ .‬امیرمحمد تمیمی‪،‬‬ ‫حسین جفت پسند‪ ،‬امیرحسین جوان بخت‪ ،‬علی چشمه‪،‬‬ ‫افس��انه زنگنه‪ ،‬علی شاه قلعه‪ ،‬امیرحسین شهبازی‪ ،‬محمد‬ ‫صبحانی‪ ،‬امین قاسمی‪ ،‬پارسا قیصر و معین مروجی در این‬ ‫نمایش ایفای نقش می کنند‪ .‬نمایش «اس��م من انیاس��ت‬ ‫من ش��وهرم رو کشتم» س��اعت ‪ ۱۹‬در تماشاخانه شانو به‬ ‫روی صحنه است‪ .‬نویسنده و کارگردان این نمایش شیرین‬ ‫موس��وی و بازیگران ان کیمیا رازق��ی‪ ،‬علیرضا صادق پور‪،‬‬ ‫امیرحس��ین بختیاری‪ ،‬نیلوفر بیرامی‪ ،‬وحید خوش اقبال و‬ ‫امیر حسن بیک هستند‪.‬‬ ‫بهزاد ساسان پور‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مده ا‪ ،‬کمیته‬ ‫نان‪ ،‬مادر‪،‬‬ ‫عاشقانه های‬ ‫خیابان‪،‬‬ ‫شاه ماهی‪،‬‬ ‫هنر پیشه گاه‬ ‫(اکتورز‬ ‫استودیو)‪،‬‬ ‫اپرکات‪ ،‬قهوه‬ ‫برزیلی‪ ،‬هوس‬ ‫و هفت دقیقه‪،‬‬ ‫حضار قیام کنند‪،‬‬ ‫چشم به راه‬ ‫میرغضب و اسم‬ ‫من انیاست‬ ‫من شوهرم رو‬ ‫کشتم‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬اثر نمایشی‬ ‫هستند که در‬ ‫هفته جاری در‬ ‫تماشاخانه های‬ ‫دولتی و‬ ‫خصوصی روی‬ ‫صحنه امدند‬ ‫معرفی اعضای جدید شورای پروانه ساخت و نمایش‬ ‫اعضای جدید ش��ورای پروانه س��اخت و نمایش با حضور س��ید‬ ‫عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��یدعباس صالحی چهارش��نبه ‪ ۲۹‬خرداد‬ ‫در دیدار با اعضای ش��وراهای ساخت و نمایش فیلم های سینمایی‬ ‫گفت‪ :‬اگر ما در پاره ای از حوزه ها به هنرهای س��نتی خود می بالیم‪،‬‬ ‫ام��روز هم باید به س��ینما به عنوان یک��ی از حوزه های هنری خود‬ ‫ببالیم‪ .‬س��ینما یکی از بخش هایی اس��ت که ش��اید در ان دیرتر به‬ ‫رش��د رس��یده ایم اما جایگاه خوبی در ان پیدا کرده ایم و این نقطه‬ ‫درخشان سینمای ایران است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با وجود تاخیری که در این حوزه داش��ته ایم اما‬ ‫یکی از حوزه هایی که در ‪۴۰‬س��ال گذش��ته بعد از انقالب پیشرفت‬ ‫قابل مالحظه و محسوس��ی پیدا کرده همین س��ینما بوده اس��ت‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران در اوایل س��ال ‪ ۵۸‬یک وضعیت باطل شده تصور‬ ‫می شد اما سینما به این سمت حرکت کرده که قدم به قدم در داخل‬ ‫و خارج از کشور مطرح شود‪.‬‬ ‫صالح��ی یاداور ش��د‪ :‬اگر مجموع��ه کارنامه س��ینمای ایران با‬ ‫مجموعه های دیگری که در این کش��ور فعالیت کردند‪ ،‬مقایس��ه‬ ‫کنی��م این حوزه قابل دفاع اس��ت‪ ،‬در این ح��وزه ما حیطه هایی را‬ ‫پیش برده ایم که نس��ل های س��نتی‪ ،‬میانه و جدی��د در ان حضور‬ ‫پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با این اتفاق هایی ک��ه در این دوره ها پیش امد‪ ،‬تصور‬ ‫می ش��د س��ینمای ما رو به زوال است‪ ،‬البته مس��یر رو به فرسایش‬ ‫سالن های سینما و زیرساخت های ان را داشته ایم اما خوشبختانه‬ ‫در این س��ال ها روند رود به رشد زیرساخت سینما و سرمایه گذاری‬ ‫وزیر ارشاد‪ :‬گفت وگو با اهالی رسانه باید شکل بگیرد‬ ‫بیش��تر در ان و همچنین تعداد فیلم های سینمایی از نظر کمیت‬ ‫و مخاط��ب و میزان فروش ان از مبل��غ ‪۳۰‬میلیارد به ‪۳۰۰‬میلیارد‬ ‫نشان دهنده رشد این حوزه است‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با بیان اینکه اواخر دهه ‪ ۸۰‬شاید‬ ‫تصور می شد س��ینمای ما رو به زوال است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز‬ ‫شاهد اتفاق هایی خوبی در سینما هستیم‪ ،‬مسئولیت های شورای‬ ‫ساخت و نمایش بسیار متنوع است و این شوراها می توانند فعالیت‬ ‫مضاعف داش��ته باشند‪ ،‬بخش��ی از کار این شوراها وظایف قانونی و‬ ‫تفاه��م نظر در اجرا اس��ت و بخش دیگر نیز این اس��ت که چگونه‬ ‫س��ینمای ایران را می توان با کیفیت بیش��تر به جل��و برد و از تنزل‬ ‫ان مراقبت کرد‪.‬‬ ‫صالحی ادامه داد‪ :‬درس��ت اس��ت ک��ه وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و صدا و سیما سفارش دهنده فیلم ها نیستند‪ ،‬اما در حوزه‬ ‫تکالیف باید دید چگونه باید از روند روبه رشد فیلم ها حمایت کرد‪،‬‬ ‫درحالی که کیفیت اس��یب نبیند‪ .‬مخاطراتی تا پیش از این وجود‬ ‫داش��ته و باید دید در حوزه فنی‪ ،‬محتوا و کیفیت چه مراقبت هایی‬ ‫باید داشت‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرس��ش که ما مهم ترین مسئله سینمای ایران را‬ ‫چه می دانیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما نس��بت به وضعیت موجود سینمای‬ ‫ای��ران و جهان باید تحلیل داش��ته باش��یم و به ی��ک وفاق نظر در‬ ‫وضع موجود و اینده برس��یم‪ ،‬البته این پژوهش ها نباید در حد یک‬ ‫مطالعه باشد بلکه باید به سمت عملیاتی کردن ان حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی بیان ک��رد‪ :‬امروز م��ا نیازمند‬ ‫گفت وگو هس��تیم‪ ،‬ما توفیق هایی را تا امروز داش��ته ایم اما در عین‬ ‫حال باید به س��مت ادبیات مش��ترک درباره نقص ها‪ ،‬اس��یب ها و‬ ‫نقدها حرکت کنیم‪.‬‬ ‫صالحی ادامه داد‪ :‬این ادبیات و گفت وگوی مش��ترک در ‪ ۳‬سطح‬ ‫اس��ت؛ نخستین سطح ارتباط با تصمیم گیران است‪ ،‬در این زمینه‬ ‫م��ا با قوه قضایی��ه و مجموعه ه��ای اینچنینی صحب��ت کرده ایم‬ ‫زی��را بای��د واقعیت های دوطرف بازگو ش��ود و با ای��ن مجموعه ها‬ ‫باید گفت وگوهای مش��ترک داش��ته باشیم تا کش��ور از ابهام های‬ ‫چندقطبی خارج ش��ود‪ .‬بخ��ش دیگر نیز گفت وگوهای س��ازمان‬ ‫س��ینمایی با اهالی سینما اس��ت که باید صمیمیت را بیشتر کند‪،‬‬ ‫در پایان هم گفت وگو با اهالی رس��انه باید شکل بگیرد تا زبان نقد و‬ ‫ادبیات نقد را مشترک تر کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید حداقل نظام نظ��ارت بیرونی و حداکثر مراقبت‬ ‫درونی را داشته باشیم زیرا این امر هزینه ها را کمتر می کند‪ ،‬اگر این‬ ‫مراقبت به بیرون برود مقاومت بیش��تر می ش��ود و به داخل اسیب‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۱۲‬نمایش در هفته جاری در تاالرهای نمایش��ی تهران‬ ‫به روی صحنه امدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با ش��روع فصل تابستان نمایش های‬ ‫صحنه ای جدید کار خود را اغاز کردند تا سالن های نمایش‬ ‫در پایتخت با رونق بیشتری به استقبال گرما بروند‪.‬‬ ‫م��ده ا‪ ،‬کمیت��ه نان‪ ،‬مادر‪ ،‬عاش��قانه های خیابان‪ ،‬ش��اه ‬ ‫ماه��ی‪ ،‬هنر پیش��ه گاه (اکتورز اس��تودیو)‪ ،‬اپرکات‪ ،‬قهوه‬ ‫برزیل��ی‪ ،‬هوس و هفت دقیقه‪ ،‬حضار قیام کنند‪ ،‬چش��م به‬ ‫راه میرغضب و اسم من انیاست من شوهرم رو کشتم‪۱۲ ،‬‬ ‫اثر نمایش��ی هستند که در هفته جاری در تماشاخانه های‬ ‫دولتی و خصوصی به روی صحنه امدند‪.‬‬ ‫مروری داریم بر نمایش هایی که در تاالرهای نمایش��ی‬ ‫تهران اجرا می شوند‪:‬‬ ‫حفظ میزبانی‬ ‫فینال جام‬ ‫حذفی فوتبال‬ ‫برای خوزستان‬ ‫می رس��اند‪ ،‬البته مقررات همدالنه و کمترس��لیقگی این مشکل را‬ ‫برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی خطاب به اعضای شورای پروانه‬ ‫س��اخت گفت‪ :‬این جمع ظرفیت خوب وبسیاری دارد اما دبیرخانه‬ ‫این شورا می تواند فعال تر باشد و خیلی از کارها را اماده تر و سپس‬ ‫وارد ش��ورا کند‪ ،‬همچنین اعضای ش��ورای نمای��ش هم باید نظم‬ ‫و خ��وب دی��دن را مورداهمیت قرار دهد‪ ،‬در اص��ل این جمع باید‬ ‫مسئولیت خود را به شکل حداکثری تری انجام بدهد‪.‬‬ ‫صالحی در پایان افزود‪ :‬تقویت فهم مشترک از قوانین باالدستی‬ ‫را در دس��تورکار ق��رار دهی��م‪ ،‬همچنی��ن اص�لاح ایین نامه ها و‬ ‫شیوه نامه ها باید به شیوه ای باشد که به کار با شرایط جدید اسیب‬ ‫نرس��اند‪ .‬برخی از ایین نامه ها هم نیاز به بازنگری دارد تا با ش��رایط‬ ‫جدید سازگار شود‪ .‬در پایان این نشست که حسین انتظامی رئیس‬ ‫س��ازمان سینمایی و ابراهیم داروغه زاده معاون نظارت و ارزشیابی‬ ‫سازمان سینمایی نیز حضور داشتند‪ ،‬اعضای جدید شورای پروانه‬ ‫نمای��ش فیلم های س��ینمایی حکم های خ��ود را از وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی دریافت کردند و از اعضای قبلی قدردانی شد‪ .‬حسن‬ ‫خجس��ته‪ ،‬محمد احسانی‪ ،‬حس��ین کرمی‪ ،‬جمال شورجه‪ ،‬مجید‬ ‫رضاباال‪ ،‬کم��ال تبریزی‪ ،‬رضا پورحس��ین‪ ،‬محمدهادی کریمی و‬ ‫حجت االس�لام خاموشی به عنوان اعضای پروانه نمایش فیلم های‬ ‫س��ینمایی معرفی شدند‪ .‬منوچهر شاهس��واری‪ ،‬فریدون جیرانی‪،‬‬ ‫محمود اربابی‪ ،‬حس��ین کرمی‪ ،‬حس��ن بلخاری‪ ،‬جمال ش��ورجه‬ ‫و مس��عود نقاش زاده نیز به عنوان اعضای ش��ورای پروانه س��اخت‬ ‫فیلم های سینمایی مسئولیت دارند‪.‬‬ ‫اندر حکایت مواضع عجیب رئیس هیات فوتبال‬ ‫خوزس��تان در زمین��ه فین��ال جام حذف��ی؛ اقای‬ ‫طالقانی! خودزنی چرا؟!‬ ‫میزبان��ی دی��دار نهای��ی ج��ام حذف��ی باید در‬ ‫خوزستان بماند؛ خواسته ای که همه در این استان‬ ‫بر انجام ان اتفاق نظر داش��تند؛ نوعی پرستیژ برای‬ ‫مدیران ورزشی!‬ ‫از ماه ه��ا پیش تیم هایی که به مرحل ه نهایی جام‬ ‫حذفی هم راه پیدا کرده بودند‪ ،‬میزبانی خرمش��هر‬ ‫را زیرس��وال برده و اتفاق های سال های گذشته را‬ ‫دستمایه ادعای خود کردند‪.‬‬ ‫قص��ه با مصاحب ‪ ‎‬ه مدی��ران‪ ،‬مربی��ان و بازیکنان‬ ‫سرش��ناس ادامه پیدا ک��رد‪ .‬باالترین مقام اجرایی‬ ‫فدراس��یون فوتبال هم��ه را به صب��ر دعوت کرد‪.‬‬ ‫چند روز مانده به برگزاری دیدار نهایی‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫فوتبال خوزس��تان به تکاپو افتادند و تازه یادش��ان‬ ‫امد در چند سال گذشته خرمشهر هم میزبان بوده‬ ‫و ظاهر امر گویای از دس��ت دادن این موقعیت بود‪.‬‬ ‫چه کنیم که جام در خوزس��تان اهدا ش��ود؟ حاال‬ ‫متوس��ل به باش��گاه فوالد خوزس��تان می شوند‪.‬‬ ‫ورزشگاهی نوس��از و باکالس که می توان در سایه‬ ‫برگ��زاری ی��ک فین��ال در ان فیگور ه��م گرفت‪.‬‬ ‫ورزش��گاه ش��هدای فوالد با ظرفیت ‪۳۰‬هزار نفر با‬ ‫حسن نیت دست اندرکاران شرکت فوالد خوزستان‬ ‫در اختیار هیات فوتبال خوزس��تان و فدراس��یون‬ ‫فوتب��ال قرار گرفت‪ .‬بماند که زمین هم زیر کش��ت‬ ‫بود و امادگی برگزاری مسابقات را نداشت‪.‬‬ ‫روز مس��ابقه فرارسید‪ .‬مس��ئوالن هیات فوتبال‬ ‫سرمس��ت از میزبان��ی به خی��ال خودش��ان فکر‬ ‫همه ج��ا را ک��رده بودند‪ .‬قانون از تقس��یم ظرفیت‬ ‫‪ ۵۰‬ب��ه ‪ ۵۰‬میان دو تیم گفته اما ش��واهد‪ ،‬حکایت‬ ‫دیگری داش��ت و تا چش��م کار می کرد طرفداران‬ ‫پرس��پولیس به چشم می خورد‪ .‬مدیرعامل باشگاه‬ ‫ورزشی داماش گیالن که از هفته ها پیش معترض‬ ‫فدارس��یون فوتبال بود‪ ،‬حاال در دفاع از حق اندک‬ ‫تماش��اگران خود برخاست و اعالم کرد‪ « :‬تا زمانی‬ ‫که طرفدارانش وارد ورزش��گاه نشوند‪ ،‬تیم را روانه‬ ‫زمین نمی کند»‪.‬‬ ‫همی��ن جرقه کاف��ی بود ت��ا تماش��اگرانی که‬ ‫ساعت ها قبل زیر افتاب سوزان انتظار می کشیدند‪،‬‬ ‫خشمگین ش��ده و به جان ورزشگاه شهدای فوالد‬ ‫بیفتند‪ .‬فاجعه به همین جا ختم نش��د‪ .‬به هرسو که‬ ‫نگاه می کردی دس��ته ای تماشاگرنما را می دیدی‬ ‫که به در و دیوار هجوم می برند و اقدام به شکس��تن‬ ‫هرچه به دست شان می رسید‪ ،‬می کردند‪.‬‬ ‫حاال مس��ئوالن هی��ات فوتبال فق��ط نظاره گر‬ ‫وقای��ع بودند زیرا زم��ان را در پن��اه بی برنامگی از‬ ‫دس��ت داده بودند‪ .‬اگر خویشتن داری تماشاگران‬ ‫فهیم خوزس��تانی نب��ود ممکن بود فجای��ع ابعاد‬ ‫انس��انی بیش��تری به خ��ود بگیرد‪ .‬پی��دا و پنهان‬ ‫دی��دار نهایی ج��ام حذفی فوتبال ت��ا ماه ها و بلکه‬ ‫سال های متمادی بر همگان پوشیده نخواهد ماند‬ ‫و موردبح��ث خواهد بود‪ .‬اما با گذش��ت چند هفته‬ ‫از ماج��رای مصاحبه عجیب رئی��س هیات فوتبال‬ ‫استان خوزستان‪ ،‬به یکباره همگان را متوجه مقصر‬ ‫اصلی کرد‪ .‬جمل�� ه تاریخی‪« :‬پیش از این هواداران‬ ‫فوالد نیز به ورزش��گاه غدیر اهواز خسارت زده اند»‬ ‫نوع��ی فرار به جلو‪ ،‬از زبان کس��ی اس��ت که رئیس‬ ‫هیات فوتبال خوزس��تان بوده و در فدراسیون هم‬ ‫کرسی دارد‪.‬‬ ‫جن��اب طالقانی تبریک می گوییم‪ ،‬این س��بک‬ ‫خودزن��ی منحصربه ف��رد را به ن��ام خودتان ثبت‬ ‫کردی��د‪ .‬خان��ه را در اختیار گرفتی��د‪ ،‬در و دیوار و‬ ‫صندلی ه��ا را شکس��ته تحوی��ل دادی��د و به جای‬ ‫دلجوی��ی از صاحب��ان خ��ودی ورزش��گاه ف��والد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬از جایگاه ی��ک تهرانی مرکزنش��ین‬ ‫سخن می گویید‪ ...‬بی خیال این استان که نامش را‬ ‫جنابعالی به دنبال خویش دارید و شما را در تهران‬ ‫به کرسی نشانده است‪.‬‬ ‫به راستی با این شیوه‪ ،‬کدام سرمایه گذار صنعتی‬ ‫و غیرصنعت��ی جرات حضور در عرصه ورزش��ی را‬ ‫خواهد داش��ت؟ در جایی که انتظار است مهم ترین‬ ‫رکن فوتبال یک استان و کشور به دلجویی از فوالد‬ ‫خوزستان بپردازد‪ ،‬اینگونه انها را موردشماتت قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ای��ا این اس��ت نگاه مدیری��ت از ب��االی مرکز به‬ ‫شهرس��تانی‪‎‬ها؟ در ته��ران و در پایتخت هم ش��ما‬ ‫جناب اقای فدراسیون نش��ین‪ ،‬ای��ا به همین گونه‬ ‫می توانستید نسبت به خسارت به ورزشگاه ازادی‬ ‫هم بی تفاوت باشید؟‬ ‫به ج��د فقط خوزس��تانی را متاس��ف می کنید‪.‬‬ ‫ب��رادر اینج��ا دروازه خودی اس��ت‪ .‬گل به خودی‬ ‫ش��ما در اذهان باق��ی خواهد ماند‪ .‬اگر قرار اس��ت‬ ‫فینال دیگری در خوزس��تان برگزار شود‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫می کنی��م از هم اکنون نامزد ش��وید‪ .‬گل به خودی‬ ‫بسیار راحت است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫اول تیر ‪ 18 - 1398‬شوال ‪ 22 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1313‬پیاپی ‪2631‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫گشایش ‪ ۱۵‬نمایشگاه جدید در تهران‬ ‫سنایی‪ ،‬خیابان سیزدهم‪ ،‬شماره ‪ ۲۱‬قرار دارد‪.‬‬ ‫ش�لمان‪ :‬نمایش��گاه اث��ار زه��را مومن��ی ب��ا نام‬ ‫«حصارهای تنهایی ی��ک زن» ‪ ۳۱‬خرداد تا ‪ ۵‬تیر در‬ ‫گالری شلمان برگزار می شود‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫به نش��انی میرداماد‪ ،‬نرسیده به شریعتی‪ ،‬رودبارغربی‬ ‫(جنوبی)‪ ،‬کوچه کاووسی‪ ،‬شماره ‪ ۲۷‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫طراحان ازاد‪ :‬نمایش��گاه گروهی نقاشی‪ ،‬عکس‬ ‫و مجس��مه با ن��ام «‪ »۶۰-۵۰-۴۰‬از ‪ ۳۱‬خرداد تا ‪۱۱‬‬ ‫تیر در گالری طراحان ازاد به نش��انی میدان فاطمی‪،‬‬ ‫میدان گلها‪ ،‬میدان سلماس‪ ،‬شماره ‪ ۵‬برقرار است‪.‬‬ ‫فرهنگس�رای نی�اوران‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی‬ ‫مصطفی دش��تی ‪ ۳۱‬خرداد تا ‪ ۷‬تیر در فرهنگسرای‬ ‫نیاوران برپاست‪ .‬عالقه مندان می توانند برای بازدید از‬ ‫این نمایشگاه به نشانی خیابان پاسداران‪ ،‬مقابل پارک‬ ‫نیاوران‪ ،‬فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫کام�ا‪ :‬نمایش��گاه اث��ار بابک پزش��کی‪ ،‬محس��ن‬ ‫جمالی نی��ک و مرمر صالحی با نام «سوسپانس��یون»‬ ‫‪ ۳۱‬خرداد تا ‪ ۵‬تیر در گالری کاما برپاست‪ .‬این گالری‬ ‫در خیابان پاسداران‪ ،‬خیابان گلستان دهم‪ ،‬پالک ‪۲۴‬‬ ‫طبقه دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫گلس�تان‪ :‬نمایش��گاه اثار میترا ش��اهمرادی ‪۳۱‬‬ ‫خرداد تا ‪ ۵‬تیر در گالری گلس��تان به نش��انی دروس‪،‬‬ ‫خیابان شهید کماسایی‪ ،‬شماره ‪ ۳۴‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫گل ه�ای داودی‪ :‬نمایش��گاه گروهی «بهش��ت‬ ‫مجسم» ‪ ۳۰‬خرداد تا ‪ ۵‬تیر در گالری گل های داودی‬ ‫به نشانی خیابان ایت اهلل طالقانی‪ ،‬بین حافظ و شهید‬ ‫نجات اللهی‪ ،‬شماره ‪ ۲۶۳‬برپاست‪.‬‬ ‫انتظامی‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی مرضیه ضیاییان با‬ ‫نام «وس��عت بی واژه» ‪ ۳۱‬خرداد تا ‪ ۶‬تیر در نگارخانه‬ ‫انتظامی به نشانی خیابان شریعتی‪ ،‬باالتر از مطهری‪،‬‬ ‫روبه روی فروش��گاه اتکا و ش��هرکتاب‪ ،‬ش��ماره ‪۶۰۸‬‬ ‫طبقه دوم‪ ،‬واحد ‪ ۵‬برپاست‪.‬‬ ‫الله‪ :‬نمایش��گاه گروهی تصویرسازی «نسل رویا و‬ ‫تصویر» ‪ ۳۱‬خرداد تا ‪ ۱۸‬تیر در نگارخانه الله برپاست‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند به نشانی خیابان دکتر فاطمی‪،‬‬ ‫ضلع ش��مالی پارک الله‪ ،‬روبه روی پارکینگ طبقاتی‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫هم�ا‪ :‬نمایش��گاه اث��ار طراحی و نقاش��ی س��یما‬ ‫ش��اهمرادی ‪ ۳۱‬خ��رداد ت��ا ‪ ۱۱‬تی��ر در گالری هما‬ ‫واق��ع در خیاب��ان کریم خ��ان زند‪ ،‬خیابان س��نایی‪،‬‬ ‫کوچ��ه چهارم غربی‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۸‬واح��د یک میزبان‬ ‫هنردوستان است‪.‬‬ ‫هور‪ :‬نمایشگاه طراحی های رنگی فرشید ملکی ‪۳۱‬‬ ‫خ��رداد تا ‪ ۱۸‬تیر در گالری هور برپاس��ت‪ .‬این گالری‬ ‫در خیابان مطهری‪ ،‬خیابان میرزای شیرازی شمالی‪،‬‬ ‫کوچه نعیمی‪ ،‬شماره ‪ ۱۲‬قرار دارد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫‪5‬‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ژ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک س‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ک س‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪167‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫غ‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫س س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪168‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪15‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫س ک‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ه‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫حس�ن خس�روی‪ ،‬دانش اموخته‬ ‫دکت�رای تخصص�ی مدیریت منابع‬ ‫انس�انی‪ ،‬مدرس دانش�گاه و مولف‬ ‫کت�اب روابط عموم�ی و ارتباطات‪:‬‬ ‫اسفند امسال‪ ،‬انتخابات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی برگزار می شود‪ .‬افراد مختلفی‬ ‫با تخصص ه��ای گوناگون پ��ا به عرصه‬ ‫انتخابات می گذارند و به هر دلیل و نیتی که دارند اعالم نامزدی‬ ‫می کنن��د تا بلکه ب��ا تخصص و ویژگی های خ��ود‪ ،‬نظر مردم را‬ ‫جلب کنند و رای بیاورند‪ .‬در کنار داشتن تحصیالت اکادمیک و‬ ‫دانشگاهی و توانمندی های فردی و حرفه ای‪ ،‬به نظر می رسد یک‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی باید دارای تخصص و خمیرمایه‬ ‫رواب��ط عمومی و ارتباطات نیز باش��د چراکه اگر هنر مردم داری‬ ‫در فرد نباش��د نمی تواند با انس��ان ها تعامل مناسب و سازنده ای‬ ‫داش��ته باشد؛ بنابراین در راه نیل به اهداف نیز دچار سردرگمی‬ ‫و شکس��ت و سقوط خواهد ش��د‪ .‬حرفه‪ ،‬فن‪ ،‬دانش و هنر روابط‬ ‫عمومی ویژگی برجس��ته ای اس��ت که هر کس که ان را داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬دارای یک ارزش افزوده اس��ت و این مزیت برای فرد در‬ ‫حقیقت‪ ،‬خلق ارزش می کند‪ .‬نماینده مجلس شورای اسالمی چه‬ ‫در سطح برخورد و تعامل با همکاران و سایر نمایندگان مجلس‬ ‫و چ��ه در برخورد و رویارویی با مردم و ش��هروندان و مخاطبان‬ ‫خ��ود چنانچه از روابط عمومی و ارتباطات موثر بهره مند باش��د‬ ‫خواهد توانس��ت در مجامع و جلس��ات و همایش های گوناگون‬ ‫بهتر حرف خود را به کرسی بنشاند و بهتر از برنامه ها و طرح های‬ ‫خود دفاع کند که به طور قطع برایند ان رش��د و توس��عه شهر‬ ‫و کش��ور و دی��ار نمایندگان خواه��د بود‪ .‬به تجربه ثابت ش��ده‬ ‫نمایندگانی که از روابط عمومی و ارتباطات چه به طور اکتسابی‬ ‫و چه به طور ذاتی و کاریزماتیک بهره ای داشته اند همواره از سایر‬ ‫همکاران و نماین��دگان مجلس‪ ،‬یک س��روگردن باالتر بوده اند‪.‬‬ ‫البته گفتنی اس��ت که یکی از وظای��ف مجموعه اداری مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی پس از برگزاری انتخابات و تمام شدن شمارش‬ ‫ارای داوطلبان و مش��خص ش��دن وضعیت نمایندگان منتخب‬ ‫ش��هرها باید موضوع مهم اموزش به نمایندگان باشد و جلسات‬ ‫اموزش ب��دو خدمت به نمایندگان راه یافته به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی باید به طور دقیق و برنامه ریزی شده و مستمر ازسوی‬ ‫بخش مربوط در مجلس شورای اسالمی برگزار و کامال هم جدی‬ ‫گرفته شود‪ .‬نمایندگان منتخب مجلس شورای اسالمی به شدت‬ ‫نیازمند فراگیری مباحثی مانند س��واد رسانه ای‪ ،‬هوش هیجانی‪،‬‬ ‫تش��ریفات‪ ،‬زبان بدن‪ ،‬افکارسنجی‪ ،‬فن بیان و سخنوری‪ ،‬روابط‬ ‫عموم��ی و ارتباطات موثر و مفاهیمی از این قبیل هس��تند و ما‬ ‫متاسفانه کمبود و خال این دوره های اموزشی را برای نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی کامال ح��س می کنی��م و کلیپ های‬ ‫منتشرش��ده در فضای مجازی و حرکات و بیانات نمایندگان در‬ ‫محافل و مجالس گوناگون که س��وژه رس��انه ها می شوند همگی‬ ‫حاکی از ان است که نمایندگان مجلس شورای اسالمی به شدت‬ ‫نیازمند اموزش های بدو ورود و بدو خدمت در مجلس هس��تند‪.‬‬ ‫نماینده ای که بلد نیست حرف درست بزند و بلد نیست درست‬ ‫حرف بزند و چگونگی نفوذ در دل ها را نمی داند و افکارس��نجی‬ ‫نخوانده و رس��انه را نمی شناسد چطور می تواند از حق و حقوق‬ ‫یک ملت و ش��هر و دیار خود دفاع جانانه کند و سربلند باشد؟!‬ ‫به این ترتیب بسیار ضروری است که امسال مردم شریف و عزیز‬ ‫کشورمان به طور حتم در انتخابات به طور پرشور شرکت کنند و‬ ‫به طور حتم به کس��انی رای بدهند که عالوه بر تعهد و تخصص‪،‬‬ ‫دارای رواب��ط عمومی و ارتباطات موثر نیز باش��ند‪ .‬تا چه قبول‬ ‫افتد و چه در نظر اید‪.‬‬ ‫درست بنویسیم‬ ‫سپیده موس�وی‪ ،‬نویسنده‪ :‬بس��یاری از ما گمان‬ ‫می کنی��م که نی��ازی ب��ه اموختن نویس��ندگی نداریم‬ ‫و اص��ول نوش��تن تنه��ا به درد کس��انی می خ��ورد که‬ ‫می خواهند نویسنده یا روزنامه نگار شوند‪.‬‬ ‫با همین طرز فکر بزرگ می شویم‪ .‬در دوره ابتدایی در‬ ‫درس جمله سازی جمالتی معمول و عادی می سازیم‪ .‬در‬ ‫متوسطه انشاهای مان را یا در خانه برای مان می نویسند‬ ‫یا اینکه به اجبار از معلم می خواهیم انشا نوشتن را به زمان دیگری موکول کند‪.‬‬ ‫وارد دانش��گاه می ش��ویم‪ .‬وقتی اس��تاد از ما می خواهد مقاله ای بنویسم گیج‬ ‫می ش��ویم‪ .‬اصال نمی دانیم باید از کجا ش��روع کنیم‪ .‬قلم در دست مان می لرزد و‬ ‫فکرمان متمرکز نیس��ت‪ .‬واژه ها در ذهن مان درس��ت جفت و جور نمی شوند‪ .‬در‬ ‫نتیجه نیز مقاله ها و پایان نامه های مان را دیگران می نویس��ند و ما اگاهانه عمری‬ ‫را در این ندانستن ضروری سپری می کنیم‪.‬‬ ‫نوشتن کار سختی است‪ .‬مثل زاییدن است‪ ،‬زیرا نویسنده باید کلمات را از نو‬ ‫بیافریند و به انها روح تازه ای ببخش��د‪ .‬اما وقتی با نوشتن مانوس شویم کلمات‬ ‫با ما دوس��ت می ش��وند و غبار از روی عادات ما برمی دارند و زیبایی شان را به ما‬ ‫نشان می دهند‪.‬‬ ‫در کالس نویس��ندگی قصد داریم از کودکی به فرزندان مان نوش��تن درس��ت‬ ‫را یاد بدهیم تا انشای ش��ان را خودشان بنویس��ند و پایان نامه شان تراوش ذهن‬ ‫خودش��ان باش��د‪ .‬حتی در ش��غل اینده ش��ان نامه های اداری خوبی بنویسند و‬ ‫منظورشان را به درس��تی بفهمانند‪ .‬یادگیری خوب نوشتن در دنیای مدرن یک‬ ‫ضرورت است‪.‬‬ ‫فیروز گوران درگذشت‬ ‫فیروز گوران‪ ،‬چهره پیشکس��وت مطبوع��ات ایران که‬ ‫از کارگری چاپخانه ش��روع کرد و به س��ردبیری روزنامه‬ ‫ایندگان رسید‪ ،‬صبح‪ ۳۰ ،‬خرداد درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا رضا قوی فکر‪ ،‬روزنامه نگار پیشکسوت‬ ‫و دبیر انجمن پیشکس��وتان مطبوع��ات این خبر را تایید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن یادداش��تی درباره زنده یاد فی��روز گوران‬ ‫نوش��ته که به این شرح اس��ت‪ :‬فیروز گوران در فروردین سال ‪ ۱۳۲۰‬در روستایی‬ ‫در مازندران چش��م به جهان گش��ود‪ .‬در ‪۱۷‬س��الگی به تهران هجرت کرد‪ .‬مدتی‬ ‫دستفروش��ی کرد و بعد کارگر چاپخانه ش��د و همی��ن کار او را با دنیای جذاب و‬ ‫افسونگر مطبوعات اشنا کرد‪.‬‬ ‫گ��وران در روزنامه های اطالع��ات و کیهان کار کرد و فعالی��ت حرفه ای خود را‬ ‫در روزنام��ه «این��دگان» ادامه داد تا انج��ا که به س��ردبیری روزنامه «ایندگان»‬ ‫رسید‪ .‬پس از انقالب مدتی در مجله های صنعت حمل ونقل و جامعه سالم فعالیت‬ ‫کرد‪ ،‬اما پس از چندی از کار بیکار ش��د‪ .‬این روزنامه نگار پیشکسوت و کهنه کار با‬ ‫تمام تجربه های گران س��نگش‪ ،‬سال ها نتوانس��ت در جایی بنویسد‪ .‬او که در کوی‬ ‫نویسندگان زندگی می کرد‪ ،‬همواره سرحال و سرزنده لباس مرتب می پوشید و در‬ ‫تمام جلس��ات و مهمانی های مطبوعاتی ه��ای قدیمی حضور می یافت‪ .‬گوران را در‬ ‫تمام ایین یادبود روزنامه نگاران قدیمی و پیشکسوت دیده بودم تا اینکه چشمانش‬ ‫خورشید س��ی امین روز خرداد ‪ ۹۸‬را ندید‪ .‬پیکر فیروز گوران هم اکنون در بهشت‬ ‫زهراس��ت تا ایین تش��ییع و تدفینش با حضور همه انها که فی��روز گوران را ارج‬ ‫می نهند‪ ،‬برگزار ش��ود‪ .‬انجمن پیشکسوتان مطبوعات ایران ضمن عرض تسلیت به‬ ‫خانواده گرامی گوران و جامعه مطبوعات‪ ،‬در تالش است ترتیب دفن استاد فیروز‬ ‫گوران‪ ،‬در قطعه نام اوران بهشت زهرا داده شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازرده و دردمند ‪ -‬قسمتی از تفنگ ‪ -‬مایع هستی بخش‬ ‫‪ -2‬ساختمان بسیار بلند ‪ -‬بی موقع و بی مورد‬ ‫‪ -3‬پوشاک جین ‪ -‬از میوه های جالیزی ‪ -‬رشته برقی ضخیم‬ ‫‪ -4‬حرف فاصله ‪ -‬از ویتامین ها ‪ -‬فکر نو ‪ -‬هر یک از وسایل نوازندگی‬ ‫‪ -5‬کنایه از شخص برگزیده و برتر ‪ -‬میان رویه و استر ‪ -‬مفعول بی واسطه‬ ‫‪ -6‬نمایندگی کسی را پذیرفتن ‪ -‬وجه رایج‬ ‫‪ -7‬هنوز به انگلیسی ‪ -‬صدای ریزش دل ‪ -‬باد نامساعد برای کشتی‬ ‫‪ -8‬چین پوستی ‪ -‬رابطه خویشاوندی‬ ‫‪ -9‬ارزوها ‪ -‬کالبد ‪ -‬نوعی خط کش‬ ‫‪ -10‬فرستاده خداوند ‪ -‬از اقسام تفنگ شکاری‬ ‫‪ -11‬قلعه شطرنج ‪ -‬ذخیره جا و مکان ‪ -‬محل توقف وسیله نقلیه عمومی‬ ‫‪ -12‬بالشتکی که خمیر نان را روی ان پهن کرده و به تنور می زنند‪ -‬حاشیه‬ ‫صفحه کاغذ ‪ -‬سعی و کوشش ‪ -‬خاک صنعتی‬ ‫‪ -13‬ابزار غنودن ‪ -‬پارچه با لباس کشباف ‪ -‬بی حس و پژمرده‬ ‫‪ -14‬ثالثه باستانی مصر ‪ -‬گرد و غبار جوی‬ ‫‪ -15‬جای سایه ‪ -‬تمثیلی در معنی برای ادم های بردبار و ارام ‪ -‬گونه ای پارچه‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از صفات نیکوی ادمی است ‪ -‬یقه جامه‬ ‫‪ -2‬اطراف دهان ‪ -‬اپرایی از ریچارد اش��تراوس‪ ،‬موس��یقیدان برجسته المانی‪ -‬درخواست‬ ‫محترمانه‬ ‫‪ -3‬از جنگ های صدر اسالم ‪ -‬پسوند مانندگی ‪ -‬بی خطری ‪ -‬عنصری غیرفلز‬ ‫‪ -4‬کالم افسوس ‪ -‬تقویت امواج صوتی ‪ -‬باران زا ‪ -‬سالح گاو‬ ‫‪ -5‬رودی در فرانسه ‪ -‬ضدعفونی شده و عاری از میکروب ‪ -‬درختی در تاکستان‬ ‫‪ -6‬سخنران ‪ -‬از احاد سنجش مصرف برق‬ ‫‪ -7‬زاویه هدف گیری برای اتش توپخانه ‪ -‬زاویه های متقارب در هندسه‬ ‫‪ -8‬خواب کودکانه ‪ -‬ناحیه مرزی در استان کردستان‬ ‫‪ -9‬قالب ماهیگیری ‪ -‬تقویتی گیاهان‬ ‫‪ -10‬درست درد ‪ -‬قوم پیرو تورات‬ ‫‪ -11‬لقب مردان اسپانیایی‪ -‬علمی که درباره خواب مغناطیسی بحث می کند ‪ -‬از مصالح بنایی‬ ‫‪ -12‬پسوند االیش ‪ -‬ضربه ای در رینگ ‪ -‬سخن پاکیزه و باریک و بکر ‪ -‬سوره ‪ 92‬قران‬ ‫‪ -13‬صدایی در موسیقی ‪ -‬شیر خوراکی عرب ‪ -‬رنج و محنت ‪ -‬خطا و اشتباه غیرعمد‬ ‫‪ -14‬انجام کاری ناخواسته ‪ -‬درجه دار محکم ‪ -‬صوت شگفتی‬ ‫‪ -15‬نویسنده فرانسوی ارزوهای برباد رفته ‪ -‬شهری در شمال شرقی استان اردبیل‬ ‫نماینده مجلس باید یک متخصص‬ ‫روابط عمومی و ارتباطات هم باشد‬ ‫یادداشت‬ ‫گالری ه��ای تهران جمعه‪ ۳۱ ،‬خ��رداد میزبان ‪۲۶‬‬ ‫نمایشگاه جدید بودند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ادین��ه ‪ ۳۱‬خ��رداد هنرمندان‬ ‫عرصه هنرهای تجسمی در گالری های تهران حاضر‬ ‫ش��ده اند تا عکس ها‪ ،‬اثار حجمی و نقاشی های خود را‬ ‫در مع��رض دید عالقه مندان به هنر ق��رار دهند‪ .‬این‬ ‫هفته با ‪ ۲۶‬ایین گش��ایش‪ ،‬گالری های تهران میزبان‬ ‫عالقه مندان به هنرهای تجسمی هستند‪.‬‬ ‫اعتماد نگارس�تان‪ :‬نمایش��گاه اثار حامد دندی‬ ‫با ن��ام «ریاکارانه» ‪ ۳۱‬خ��رداد تا ‪ ۲۵‬تی��ر در گالری‬ ‫اعتماد نگارستان به نشانی‪ ،‬میدان بهارستان‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشسرا‪ ،‬باغ نگارستان میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫ایوان‪ :‬نمایشگاه گروهی عکس «سفر به صبح» ‪۳۱‬‬ ‫خرداد تا ‪ ۱۴‬تیر در گالری ایوان برپاس��ت‪ .‬این گالری‬ ‫در الهیه‪ ،‬خیابان مهدیه‪ ،‬خیابان جبهه‪ ،‬کوچه لسانی‪،‬‬ ‫بن بست حمید‪ ،‬شماره یک قرار دارد‪.‬‬ ‫ثالث‪ :‬نمایشگاه نقاش��ی علی خالق با نام «خشم و‬ ‫هیاهو» ‪ ۳۱‬خرداد تا ‪ ۵‬تیر در گالری ثالث برپاس��ت‪.‬‬ ‫این گالری در خیابان کریم خان زند بین ایرانش��هر و‬ ‫ماهشهر‪ ،‬شماره ‪ ۱۴۸‬قرار دارد‪.‬‬ ‫زیرزمین دستان‪ :‬نمایش��گاه اثار سپند دانش با‬ ‫ن��ام «معرفی ه��اب» ‪ ۳۱‬خرداد ت��ا ‪ ۲۱‬تیر در گالری‬ ‫زیرزمین دس��تان برپاست‪ .‬عالقه مندان می توانند به‬ ‫نشانی خیابان فرشته‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬شماره ‪ ۶‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫س�ایه‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی هوزانا رحیم��ی با نام‬ ‫«اس��توانه ها» ‪ ۳۱‬خ��رداد ت��ا ‪ ۵‬تیر در گالری س��ایه‬ ‫برپاس��ت‪ .‬این گالری در خیاب��ان کریم خان‪ ،‬خیابان‬ ‫یادداشت‬ ‫عل�ی نعیم�ی‪ ،‬روزنامه نگار و منتقد س�ینما‪ :‬در‬ ‫عص��ری که پایه های حکومت در یک کش��ور مبتنی بر‬ ‫چهار رکن اساسی است که مهم ترین انها مطبوعات ازاد‬ ‫است‪ ،‬وجود نظام شفاف در چارچوب قانون امری است‬ ‫که می تواند به تحقق ان کمک کند‪.‬‬ ‫طبیعی است هر ساختاری با در نظر گرفتن مدیریت‬ ‫اکواریومی مطلوب کس��انی اس��ت که دغدغه مبارزه با‬ ‫ویژه خواری و تبعیض و فساد را دارند‪.‬‬ ‫تجربه مدیریتی حس��ین انتظامی چه در راس مطبوعات کشور و چه در مقام‬ ‫مش��اور ویژه وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و چه اکنون که در مرکز مدیریت‬ ‫سینمای کشور حضور دارد‪ ،‬نشان می دهد او با ایجاد هژمونی فرهنگی شرایطی‬ ‫را فراه��م کرد که شفاف س��ازی به ی��ک امر الزم االجرا تبدیل ش��ود و نهادهای‬ ‫زیرمجموعه س��ازمان سینمایی را پاس��خگوتر کند و در بوته ازمایش و پرسش‬ ‫رسانه ها قرار دهد‪.‬‬ ‫این امر پسندیده که سراغاز یک رویکرد مدیریتی جدید است سازکارهایی را‬ ‫می طلبد که گرچه تا امروز بخشی از ان محقق شده اما در بعضی از الیه های ان‬ ‫با کمبودهایی روبه رو است‪.‬‬ ‫نخستین و مهم ترین الزمه اجرای قانون دسترسی ازاد به اطالعات و شفافیت‬ ‫مجموعه های س��ینمایی کشور ایجاد بستری اس��ت که بتواند شفافیت را نه در‬ ‫مرحل��ه بروکراس��ی که در مرحله اجرا ب��ه امری غیرقابل نف��وذ و تغییر تبدیل‬ ‫کند‪ .‬طبیعی اس��ت که ایجاد نهاد یا س��ازکاری در جهت ایجاد ضمانت اجرایی‬ ‫بعد از اعالم عملکردها و صورت حس��اب های مالی‪ ،‬موجب می شود مطبوعات که‬ ‫نبض تپنده جامعه و صدای رسای احاد مردم هستند با جدیت بیشتری در امر‬ ‫مطالبه گری حرکت کنند‪.‬‬ ‫انتش��ار ریز عملکرد مالی موسسه ها و نهادهای زیرمجموعه سازمان سینمایی‬ ‫تنها مرحله نخس��ت اجرای قانون دسترس��ی ازاد به اطالعات اس��ت‪ .‬س��ازمان‬ ‫س��ینمایی باید درب��اره چگونگی فرایند به ثمر رس��یدن مطالب��ات عمومی از‬ ‫نهادهای اجرایی در حوزه س��ینما س��ازکاری را در نظر بگیرد که بتوان امیدوار‬ ‫بود انتش��ار فهرست هزینه ها و عملکردها در سال های اینده با اصالح محسوس‬ ‫و موثر روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫بدنه فربه و تنبل سینما در ‪ 4‬دهه همواره در مقام مصرف کننده عادت نکرده‬ ‫به هیچ رس��انه ای پاس��خ بگوید‪ .‬این پاس��خگو نبودن در بس��یاری از حوزه های‬ ‫مدیریتی کار را به جایی رسانده که حتی نهادهای به ظاهر خصوصی در بیرون از‬ ‫بدنه مدیریتی سینما دژ مستحکمی از خودی ها ایجاد کرده اند که اجازه فعالیت‬ ‫را به دیگر افراد نمی دهد‪ .‬از نظام توزیع و پخش و اکران و سالن سازی تا تولید و‬ ‫حضور در جشنواره ها همواره شرایطی را ایجاد کرده که به ندرت می توان امیدوار‬ ‫بود از میان این ساختار شخصی سازی شده فرد یا افرادی خارج از ان به توفیق‬ ‫چشمگیری دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫ش��فافیت باید راهی ایجاد کند تا دیگر خودی و غیرخودی درون ان ش��کل‬ ‫نگیرد و هر کس براساس توانمندی ها و شایسته ساالری به مسیر خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د راه سختی برای اصالح ساختار فعلی پیش روی رئیس جدید‬ ‫سازمان س��ینمایی است که تمرکزی فراتر از تمرکز فعلی نیاز است تا بتوان در‬ ‫زمان کمی که تا پایان دولت باقی مانده‪ ،‬به نتیجه مطلوب رسید‪.‬‬ ‫حض��رت علی (ع) می فرماید‪« :‬االم��ور مرهونه باوقاتها» کاره��ا در گرو زمانه‬ ‫خویشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫سازمان سینمایی و چالش شفافیت‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!