روزنامه صمت شماره 1314 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1314

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1314

روزنامه صمت شماره 1314

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اصالح ساختار بودجه‬ ‫بدون تاثیر منفی بر زندگی مردم‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1314‬پیاپی ‪2632‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توجه به‬ ‫«اموختن علمی و رویه مند»‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تحریک طرف تقاضا‬ ‫نیاز اقتصاد‬ ‫‪3‬‬ ‫ضرورت میدان داری بخش‬ ‫خصوصی در دوره تحریم‬ ‫‪7‬‬ ‫بازیافت الومینیوم‬ ‫نیازمند مدرنیزه شدن‬ ‫بحران مکس‬ ‫در بوئینگ‬ ‫گفت و گو‬ ‫سایه فناوری پیر‬ ‫بر معادن زغال سنگ‬ ‫گزارش های روز‬ ‫رانت‪ ،‬میوه اقتصاد‬ ‫گره خورده‬ ‫‪11‬‬ ‫جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی ش��نبه با حضور سران س��ه قوه به ریاست حسن‬ ‫روحانی تش��کیل ش��د و در ان مهم ترین موضوعات اقتصادی کش��ور مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ران قوا و اعضای ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه‬ ‫به بیان دیدگاه ها و نظر خود پیرامون اصالح س��اختار بودجه و ارائه پیش��نهادها در این زمینه‬ ‫پرداختند‪ .‬همچنین گزارشی از یارانه های پنهان در بودجه ساالنه کل کشور در جلسه ارائه شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در این جلسه تاکید کرد هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید به گونه ای باشد که‬ ‫تاثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم به ویژه معیشت اقشار اسیب پذیر جامعه وارد نشود‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مسئوالن می گویند باوجود تهدید امریکا‪ ،‬پروازهای عبوری از فضای کشور کاهش ندارد‬ ‫دور زدن اسمان ایران چقدر اب می خورد؟‬ ‫عب��ور ح��دود روزانه ‪ ۱۲۰۰‬پرواز خارجی از اس��مان ایران‪ ،‬ع�لاوه بر تبدیل کردن‬ ‫پروازهای عبوری به منبع درامدی مهم برای صنعت فرودگاهی کش��ور‪ ،‬نش��انه ای از‬ ‫ایمنی و امنیت فضای ایران برای پروازهای بین المللی است‪ .‬به نظر می رسد بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬بیشتر کشورها هشدار اخیر امریکا مبنی بر لزوم متوقف کردن عبور از فضای‬ ‫ایران را جدی نگرفته اند و به گفته مس��ئوالن‪ ،‬پروازهای عبوری کش��ورمان همچنان‬ ‫رونق گذش��ته را دارد‪ .‬با این حال برخی کارشناس��ان معتقدند با بازاریابی درس��ت و‬ ‫افزایش جاذبه های عبور از اس��مان ایران‪ ،‬می توان هزینه تغییر مسیرهای احتمالی از‬ ‫اسمان ایران را برای کشورها افزایش داد تا اسمان کشورمان در هر شرایطی‪ ،‬گزینه‬ ‫نخست برای پروازهای عبوری باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ایجاد ‪ ۲۵۰‬هزار شغل جدید‬ ‫در واحد های صنفی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ «‪ »FATF‬تعلیق ایران از ‬ ‫فهرست سیاه را ‪4‬ماه تمدید کرد‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توجه به «اموختن‬ ‫علمی و رویه مند»‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫صنای��ع ک��وک (‪ )Koch industries‬هلدینگ‬ ‫ب��زرگ امریکایی اس��ت که ف��روش ان در ‪ ۴‬دهه از‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون دالر به ‪ ۱۱۵‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫البته ش��رکت های بزرگ��ی در جهان هس��تند که‬ ‫توانس��ته اند موفق شوند و رش��د خود را بعد از جنگ‬ ‫جهانی دوم در صنایع گوناگون غیرنواوری حفظ کنند‪.‬‬ ‫اما انچه در صنایع کوک جالب است‪ ،‬رهبر این شرکت‬ ‫«چارلز کوک» اس��ت‪ .‬جهان بینی و شیوه مدیریت او‬ ‫بس��یار بدیع و خارق العاده اس��ت‪ .‬او در تعریف شیوه‬ ‫مدیریت خود از مایکل پوالنی‪ ،‬فیلسوف علم استعاره‬ ‫می اورد و می گوید ش��رکت من یک «جمهوری علم»‬ ‫اس��ت و ما به دنب��ال اس��تفاده از دیدگاه های علمی و‬ ‫اش��اعه ان در سطح شرکت هستیم‪ .‬نیروهای شرکت‬ ‫قدرت به چالش کش��یدن بی محابای تفکر مدیران را‬ ‫دارند و از ان اس��تقبال می شود و به طورتقریبی همه‬ ‫اعضا با نظرات ش��ان و با تقسیم دانش و انتقال ان در‬ ‫تصمیم گیری ها شریک هستند‪.‬‬ ‫به راس��تی چ��را ما در ای��ران نمونه ه��ای مدیریت‬ ‫ش��رکتی با رویک��رد «جمه��وری علم��ی» نداریم؟‬ ‫شرکت های ما نمی خواهند؟ مدیران شان دانش الزم‬ ‫را ندارند؟ یا فضای کس��ب وکار به گونه ای اس��ت که‬ ‫امکان پیشتازی علم بر سایر روش ها وجود ندارد؟‬ ‫بیایید در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری نگاهی‬ ‫به ش��یوه مدیریت و ش��رایط بیندازیم‪ .‬شرکت های‬ ‫ایرانی نیازمند تامی��ن مالی بین المللی در پروژه های‬ ‫بزرگ نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی و سایر بخش ها هستند‪.‬‬ ‫چند نکته در جهت رسیدن به این منابع وجود دارد‬ ‫که اشاره می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬به س��بب تامی��ن مالی عمده پروژه ها ازس��وی‬ ‫دول��ت و منابع دولت��ی در س��ال های پررونق نفتی‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ش��رکت های ایرانی نیازی به توسعه دانش‬ ‫و مهارت های تامین مالی و سرمایه گذاری بین المللی‬ ‫خود ندیده اند و کافی اس��ت فقط در چند جلس��ه با‬ ‫مدیران ش��رکت ها صحبت کنید تا متوجه تصورات‬ ‫بعض��ا دور از واقعی��ت انه��ا از جه��ان تامی��ن مالی‬ ‫بین المللی‪ ،‬چرخه ها‪ ،‬الزام ها و نیازها شوید!‬ ‫‪ -۲‬به طورتقریبی بیش��تر ش��رکت ها و پروژه های‬ ‫ایران��ی در فضایی کار می کنند که «هیچ» ش��رکتی‬ ‫در جه��ان با ان روبه رو نیس��ت؛ به عن��وان نمونه ایا‬ ‫شرکتی در کش��ورهای توس��عه یافته را سراغ دارید‬ ‫ک��ه بخواهد در یک بانک بین الملل��ی برای صادرات‬ ‫یا واردات حس��اب بانکی شرکتی باز کند اما نتواند؟‬ ‫یا صاحبان کس��ب وکاری که دسترسی به کارت های‬ ‫اعتباری بانکی نداشته باشند؟ کدام طرح و پروژه در‬ ‫دنیا مجبور می شود برای تامین مالی فقط به یک یا‬ ‫دو منبع اکتفا و برای تامین تجهیزات هزینه هایی تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بیشتر را پرداخت کند؟‬ ‫‪ -۳‬ایا کش��وری را س��راغ دارید که در ان یکباره‬ ‫چندین قانون متناقض در مدت یک ماه تصویب شود‬ ‫و ش��رکت ها حتی نتوانند به گرد پای ان تصمیم ها‬ ‫برسند؟‬ ‫مورد نخس��ت مربوط می ش��ود به «لختی» ما در‬ ‫یادگی��ری و به روز ب��ودن در حوزه ه��ای تخصصی‪.‬‬ ‫مدیران ش��رکت ها به س��بب قرار گرفت��ن در فضای‬ ‫تامی��ن مالی و س��رمایه گذاری «گلخان��ه ای» و کار‬ ‫نک��ردن در فضای «اس��تاندارد» بین المللی نیازی به‬ ‫اموخت��ن علمی و رویه من��د نمی بینند و این فرایند‬ ‫بیشتر براساس نیازهای مقطعی است؛ نه استراتژیک‪.‬‬ ‫درباره مورد دوم نیز نداشتن درک درست از جهان‬ ‫موجب ش��ده فشار بس��یار زیادی به کس��ب وکارها‬ ‫تحمی��ل ش��ود ک��ه به م��رور ای��ن فش��ارهایی که‬ ‫«بی اهمی��ت» خوانده می ش��ود‪ ،‬ق��درت ماندگاری‬ ‫شرکت ها را تحلیل خواهد برد‪.‬‬ ‫درباره مورد س��وم نی��ز می توان گفت م��ا درگیر‬ ‫اس��تفاده از م��دل ازمون و خطا هس��تیم؛ مدلی که‬ ‫کوتاه مدت اس��ت و استراتژی خاصی را مگر امروز را‬ ‫به فردا افکندن تعقیب نمی کند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش اساس��ی این اس��ت که ب��ا مواردی‬ ‫که اشاره ش��د‪ ،‬صاحبان کس��ب وکار ما می توانند از‬ ‫روش های علمی استفاده و در شرکت شان جمهوری‬ ‫علم ایجاد کنند؟‬ ‫ای��ا اگر چارلز ک��وک در ایران بود می توانس��ت با‬ ‫روش ه��ای علم��ی در ‪ ۴‬دهه ف��روش ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالری خود را به ‪ ۱۱۵‬میلیارد دالر برساند؟‬ ‫به نظ��ر نگارن��ده فضای حاک��م بر کس��ب وکارها‬ ‫کلیدی ترین عنصر در توسعه کسب وکارهای بنگاه ها‬ ‫اس��ت که این فضا در ایران امروز بس��یار پرریس��ک‬ ‫و کوتاه م��دت اس��ت و افت چندین پل��ه ای ایران در‬ ‫ش��اخص سهولت کس��ب وکار نیز مبین همین نکته‬ ‫است‪ .‬واقعیت این است که شرکت های ایرانی بیشتر‬ ‫درگیر «بقا» هس��تند تا فکری ازاد و سرشار از امید‬ ‫برای خلق «جمهوری علم» در شرکت های خود؛ باید‬ ‫برای رفع این مش��کل کاری کنیم‪ .‬وقت ان است که‬ ‫ب��ه «اموختن علمی و رویه مند» توجه و بر ان تاکید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ایران را‬ ‫به ماندن در برجام دعوت کرد و گفت‪ :‬تمام تالش‬ ‫خ��ود را برای نجات برجام به کار می گیریم و برای‬ ‫راض��ی کردن ایران برای بقا در برجام‪ ،‬مکانیس��م‬ ‫مال��ی ای��ران و اروپ��ا که اجازه تجارت مش��روع با‬ ‫ایران را می دهد‪ ،‬به زودی با تالش های دیپلماتیک‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬انگلیس و المان اجرایی می شود‪ .‬فدریکا‬ ‫موگرینی‪ ،‬مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫در یادداش��تی اختصاصی برای ایلن��ا نظر خود را‬ ‫درب��اره کاهش تعه��دات برجامی ازس��وی ایران‬ ‫و افزای��ش تن��ش در خلیج ف��ارس و دریای عمان‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫متن یادداشت به این شرح است‪:‬‬ ‫همان ط��ور که گفته ام اگر م��ا می گوییم برجام‬ ‫جواب می دهد اصال برپایه حدس و گمان خودمان‬ ‫نیس��ت و تنها براس��اس اظهارات بی اساس نظریه‬ ‫نمی دهیم ما براساس گزارش های اژانس بین المللی‬ ‫ان��رژی اتمی حرف می زنی��م‪ .‬انها گزارش هایی در‬ ‫زمان های گوناگون ارائه کرده اند که نشان می دهد‬ ‫ای��ران تاکنون به برجام و تعهدات��ش پایبند بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬گزارش های اژانس نشان می دهد ایران به‬ ‫توافق هس��ته ای پایبند اس��ت و ما باز هم از ایران‬ ‫می خواهیم که به این توافق پایبند و متعهد بماند‬ ‫و از اکثری��ت جامع��ه بین الملل��ی می خواهیم به‬ ‫هم��کاری خ��ود با ما ادامه دهند ت��ا بتوانیم ایران‬ ‫را در برج��ام نگه داریم‪ .‬ما به ش��دت امیدواریم که‬ ‫ای��ران به برجام متعهد بماند و از ان خارج نش��ود‬ ‫و بتوانی��م ای��ران را در این توافق نگ��ه داریم‪ .‬ما از‬ ‫ایران می خواهیم که تمام تعهدات برجامی خود را‬ ‫به طور کامل اجرا کند‪ .‬من معتقدم منفعت جمعی‬ ‫این اس��ت که برجام زنده بماند‪ .‬برجام به اس��انی‬ ‫ش��کل نگرفته اس��ت‪ .‬ما در یک سال گذشته روند‬ ‫سخت و فرسایشی را برای اجرای تعهدات برجامی‬ ‫خ��ود و زنده نگه داش��تن این توافق طی کرده ایم‪.‬‬ ‫اکنون هم باتوجه به شرایط‪ ،‬حفظ برجام دشوارتر‬ ‫شده است‪ .‬من به عنوان مقام مسئول معتقدم باید‬ ‫اکنون برای نجات برجام تالش کنیم و هر انچه که‬ ‫می توانیم انجام دهیم تا این توافق تداوم پیدا کند؛‬ ‫به جای اینکه بعدها از نابودی این توافق افس��وس‬ ‫بخوریم و به دنبال عوامل نابودی این توافق باشیم‪.‬‬ ‫ما معتقدیم برجام ایران را از دس��تیابی به س�لاح‬ ‫هس��ته ای بازمی دارد‪ .‬در واقع هدف ما نیز دس��ت‬ ‫نیافتن ایران به سالح هسته ای است؛ بنابراین برای‬ ‫حف��ظ برجام تالش می کنیم چراکه برجام ما را به‬ ‫این هدف می رس��اند‪ .‬ما به ای��ن توافق نیاز داریم‪.‬‬ ‫تمرک��ز ما این اس��ت که تمام ت�لاش خود را برای‬ ‫نج��ات برجام به کار بگیریم و ب��رای راضی کردن‬ ‫ایران برای بقا در برجام‪ ،‬مکانیسم مالی ایران و اروپا‬ ‫که اجازه تجارت مشروع با ایران را می دهد‪ ،‬به زودی‬ ‫با تالش های دیپلماتیک فرانس��ه‪ ،‬انگلیس و المان‬ ‫اجرایی می شود‪ .‬این مکانیسم می تواند به ایرانی ها‬ ‫کمک کند و اجازه تجارت اقتصادی مش��روع را به‬ ‫انها بدهد و بخش��ی از مشکالت اقتصادی ایران را‬ ‫حل کند‪ .‬اینستکس بخشی از تالش ما برای نجات‬ ‫برجام اس��ت‪ .‬من می دانم سران سه کشور اروپایی‬ ‫عضو برجام تالش های زیادی برای اجرایی ش��دن‬ ‫اینس��تکس در روزهای اینده و نجات برجام انجام‬ ‫خواهن��د داد‪ .‬من می دانم که ایران اکنون عصبانی‬ ‫اس��ت اما باز ه��م انها را به خویش��تنداری و صبر‬ ‫دع��وت می کن��م و از انها می خواهم ک��ه از برجام‬ ‫خارج نش��وند‪ .‬ما نگران افزایش تنش در خاورمیانه‬ ‫هستیم‪ .‬ما نمی خواهیم هرگونه اطالعات نادرست‬ ‫و محاس��به اشتباه و غیرعمدی باعث افزایش تنش‬ ‫در منطقه ش��ود‪ .‬ما حض��ور نظامی در خلیج فارس‬ ‫را مثب��ت ارزیابی نمی کنیم و معتقدیم این حضور‬ ‫می تواند منجر به درگیری نظامی شود که این اتفاق‬ ‫ن��ه ب��ه نفع اروپا‪ ،‬نه به نفع امریکا و نه به نفع جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬من تصور می کنم هرگونه محاسبه نادرست‬ ‫می تواند باعث وقوع اتفاق وحش��تناکی در منطقه‬ ‫ش��ود و این اتفاق نگران کننده اس��ت و ما خواهان‬ ‫خویشتنداری بیشتر همه طرف ها هستیم‪ .‬ما هرگز‬ ‫خواهان مش��اهده هرگونه رفتار خصمانه ازس��وی‬ ‫ایران یا سایر کش��ورها نیستیم‪ .‬ما می خواهیم که‬ ‫همه برای ساختار امنیتی جهان تالش کنند‪ .‬همه‬ ‫باید به قوانین بین المللی احترام بگذارند و براساس‬ ‫احترام متقابل به منافع و حاکمیت کشورها تالش‬ ‫کنند‪ .‬احترام به قوانین بین المللی و حق حاکمیت‬ ‫و تمامی��ت ارضی کش��ورها و جلوگی��ری از ایجاد‬ ‫تنش ضروری اس��ت‪ .‬این مقام اتحادیه اروپا درباره‬ ‫دس��تاوردهای سفر هایکو ماس به ایران هم از ارائه‬ ‫اظهارنظ��ر خودداری کرد و گف��ت‪ :‬من نمی توانم‬ ‫درباره س��فر هایکو ماس به ایران و دس��تاوردهای‬ ‫این سفر چیزی بگویم‪ .‬این پرسش مربوط به هایکو‬ ‫ماس است و خود باید در این باره پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫واکنش های جهانی به اقدام های امریکا علیه ایران‬ ‫موسوی‪ :‬ملت ایران دیپلماسی را با دیپلماسی‪ ،‬احترام را با احترام و جنگ را با دفاع جانانه پاسخ می دهد‬ ‫یک پهپاد جاسوس��ی امریکا بامداد پنجشنبه‬ ‫گذش��ته از یکی از پایگاه های نیروهای امریکایی‬ ‫در جنوب خلیج فارس به هوا برخاست و برخالف‬ ‫قوانین بین المللی وارد حریم هوایی ایران شد که‬ ‫به وسیله پدافند هوایی کشورمان سرنگون شد‪.‬‬ ‫نیویورک تایم��ز به دنبال س��رنگونی این پهپاد‬ ‫جاسوسی نوشت‪ :‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا پس از یک روز پرتنش‪ ،‬ش��ب گذش��ته‬ ‫حمالت نظام��ی علیه ایران در تقابل با س��اقط‬ ‫ک��ردن پهپاد تجس��س امریکا را تایی��د‪ ،‬اما در‬ ‫اخرین لحظات از اجرا کردن انها عقب نش��ینی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پلوس�ی‪ :‬نبای�د ب�دون تایی�د کنگره‬ ‫باشد‬ ‫رئی��س مجل��س نمایندگان امری��کا به تصمیم‬ ‫دی��روز ترامپ مبنی بر انجام ش��دن حمالتی علیه‬ ‫ایران و س��پس عقب نشینی از این تصمیم واکنش‬ ‫نش��ان داد و تاکید کرد هیچ خصومتی نباید بدون‬ ‫تایید کنگره اغاز شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نانسی پلوسی‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫نمایندگان امری��کا در بیانیه ای که لینک ان در‬ ‫صفحه توییترش قرار گرفته‪ ،‬در واکنش به اعالن‬ ‫حمل��ه نظامی به ایران ازس��وی رئیس جمهوری‬ ‫امریکا و سپس لغو این حمله ازسوی وی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا در وضعیتی به ش��دت خطرناک و حس��اس‬ ‫با ای��ران قرار داریم‪ .‬ما باید پاس��خی بدهیم که‬ ‫تنش ها را کاهش ده��د و منافع امریکا را پیش‬ ‫ببرد؛ باید به وضوح مشخص کنیم که این منافع‬ ‫چه هستند‪.‬‬ ‫نانسی پلوسی‬ ‫انگال مرکل‬ ‫‹ ‹مرکل‪ :‬خواهان مذاکرات دیپلماتیک‬ ‫در مقابل ای��ن اظهارات انگال مرکل‪ ،‬صدراعظم‬ ‫الم��ان گفت او و دیگر رهب��ران اتحادیه اروپا پس‬ ‫از دریافت اخب��اری مبنی بر اینکه امریکا به دنبال‬ ‫انجام یک حمله نظامی به ایران اس��ت‪ ،‬در زمینه‬ ‫وضعیت خاورمیانه نگران هستند‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫ب��ه نق��ل از رویترز‪ ،‬مرکل پس از نشس��ت دوروزه‬ ‫اتحادی��ه اروپا در بروکس��ل در جم��ع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬ما در این وضعیت نگران و خواهان مذاکرات‬ ‫دیپلماتی��ک و حل وفصل سیاس��ی برای موقعیتی‬ ‫بسیار متشنج هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گوت�رش‪ :‬حف�ظ خویش�تنداری و‬ ‫ارامش‬ ‫ش��بکه الجزیره نیز گزارش داد به دنبال متشنج‬ ‫ش��دن فضای منطقه‪ ،‬الساندرا ولوچی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫س��ازمان ملل به نق��ل از انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل‬ ‫این س��ازمان گفت‪ :‬دبیر کل تنها یک توصیه مهم‬ ‫دارد و ان حفظ ارامش اس��ت‪ .‬دبیرکل س��ازمان‬ ‫ملل همچنی��ن گفت‪ :‬تمام طرف ها باید «حداکثر‬ ‫خویش��تنداری را به کار برند» و از گسترش بیشتر‬ ‫دامنه تنش ها در اثر حادثه پهپاد خودداری کنند؛‬ ‫امانوئل ماکرون‬ ‫انتونیو گوترش‬ ‫برایان هوک‬ ‫عباس موسوی‬ ‫جهان نخواهد توانست از پس یک درگیری بزرگ‬ ‫در ان منطقه بربیاید‪.‬‬ ‫بین المللی پرواز می کنند نقض قوانین بین المللی‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬س��خنان س��خنگوی س��نتکام‬ ‫امری��کا در حالی منتش��ر ش��د که برای��ان هوک‪،‬‬ ‫نماین��ده ویژه امریکا در امور ای��ران که به منطقه‬ ‫س��فر کرده‪ ،‬گفت‪« :‬فش��ار حداکثری امریکا علیه‬ ‫ای��ران» همچنان فعال اس��ت و تهران تاثیرات ان‬ ‫را احس��اس می کند‪ .‬وی در یک نشست خبری در‬ ‫ریاض‪ ،‬بدون اشاره به اقدام های خصمانه کشورش‪،‬‬ ‫با بیان اینکه «دیپلماس��ی ما به ایران اجازه پاسخ‬ ‫نظامی نمی دهد» افزود‪ :‬ایران باید به دیپلماسی ما‬ ‫با دیپلماسی پاسخ دهد نه با اقدام نظامی‪.‬‬ ‫‹ ‹هوک‪ :‬فش�ار حداکثری امریکا علیه‬ ‫ایران‬ ‫س��یدعباس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه نی��ز در واکنش به س��خنان نماینده ویژه‬ ‫امری��کا در ام��ور ایران در حس��اب توییتری خود‬ ‫نوش��ت‪« :‬اقای هوک! ایا سال ها جنگ و تروریسم‬ ‫اقتص��ادی تحمیلی به ملت ای��ران و نقض عهدها‬ ‫و قطعنامه ه��ا را «دیپلماس��ی» می خوانید!؟» وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ملت ایران دیپلماسی را با دیپلماسی‪،‬‬ ‫احترام را با احترام و جنگ را با دفاع جانانه پاس��خ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ماکرون‪ :‬صبر و تفکر از جانب طرفین‬ ‫رئیس جمهوری فرانس��ه نیز بر لزوم اتخاذ صبر‬ ‫و تفک��ر از جان��ب طرفین برای حل بحران ها میان‬ ‫ای��ران و امریکا تاکی��د کرد‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل‬ ‫از رویترز‪ ،‬امانوئل ماکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه‬ ‫در تازه ترین اظهارات خود درباره تنش میان ایران‬ ‫و امریکا گفت‪ :‬ما باید راهی برای حل بحران ها پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬اما من پیش از هر تالشی در این زمینه ایران‬ ‫و امری��کا را به صبر و خویش��تنداری و کمی تفکر‬ ‫دعوت می کنم‪.‬‬ ‫در کن��ار تم��ام اظهارات یادش��ده‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫س��نتکام امریکا درباره درگیری نظامی میان ایران‬ ‫و امریکا گفت‪ :‬امریکا به دنبال جنگ با ایران نیست‬ ‫ام��ا اماده دفاع از نیروه��ا و منافع خود در منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از رویترز‪ ،‬وی مدعی‬ ‫ش��د‪ :‬پهپاد در اب های بین الملل��ی در حال پرواز‬ ‫ب��وده و حمله ایران ب��ه هواپیماهایی که در حریم‬ ‫‹ ‹واکنش ایران به سخنان هوک‬ ‫پیشنهاد ترکیه برای توسعه همکاری های منطقه ای‬ ‫مکانیسم نشست سه جانبه عراق‪ ،‬ایران و ترکیه اجرا شود‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه ترکی��ه گفت‪ :‬س��ند همکاری های سیاس��ی‬ ‫وزارتخانه های امور خارجه ایران و ترکیه روز جمعه امضا شد و از این‬ ‫پس وزیران امور خارجه دو کش��ور هر ‪ ۶‬ماه یک بار برای مش��ورت با‬ ‫یکدیگر نشست دوجانبه برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مولود چاووش اوغلو پس از نشس��ت با محمدجواد‬ ‫ظری��ف پیش از ترک اصفهان در گفت وگ��و با خبرنگاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫در س��ایر مواق��ع نیز معاونان وزیران امور خارج��ه‪ ،‬مدیران و مقامات‬ ‫عالی رتبه دو کش��ور این مش��ورت ها و گفت وگوه��ا را ادامه خواهند‬ ‫داد‪ .‬اوغل��و ب��ا اش��اره به اینکه تن��ش در منطقه رو به افزایش اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬زمان��ی که تحوالت��ی از قبیل حمله ب��ه دو نفتکش مربوط به‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬س��رنگونی پهپاد امریکا در خلیج ف��ارس و افزایش تحریم های‬ ‫واشنگتن علیه تهران رقم خورده‪ ،‬به ایران سفر کردم و تحوالت اخیر‬ ‫را ب��ا همتای ایرانی خود مورد بحث و تبادل نظر قرار دادم‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در این س��فر اقدام هایی ک��ه در زمینه تحریم ها می توانیم انجام‬ ‫دهیم را بررس��ی کردی��م‪ .‬وزیر امور خارجه ترکیه با اش��اره به اینکه‬ ‫برای توسعه همکاری ها امکان مکانیسم های سه جانبه نیز وجود دارد‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬عراق می تواند در کنار ایران و ترکیه وارد این مکانیس��م‬ ‫ش��ود و در اینده نشست های سه جانبه وزیران خارجه ایران‪ ،‬ترکیه و‬ ‫عراق نیز برگزار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه در حاش��یه‬ ‫پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادس��ازی در اس��یا (س��یکا) در شهر‬ ‫دوش��نبه تاجیکستان با دکتر حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری ایران‬ ‫عکس روز‬ ‫دی��دار و گفت وگو کرد و امروز در دی��دار با ظریف تصمیم های اتخاذ‬ ‫ش��ده ازس��وی رئیس جمهوری دو کشور در دوش��نبه تاجیکستان را‬ ‫پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه ترکیه اضافه کرد‪ :‬در دیدار با محمدجواد ظریف‬ ‫مس��ائل گوناگونی از جمله تجارت با پول ملی‪ ،‬افزایش حجم تجارت‬ ‫دوجانبه‪ ،‬مسائل مربوط به کنسولگری‪ ،‬حمل ونقل و بسیاری از موارد‬ ‫دیگ��ر بین ان��کارا و تهران مورد بررس��ی قرار گرف��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫اینده ای نزدیک کمیس��یون اقتصادی مشترک (‪ )KEK‬بین ترکیه و‬ ‫ایران برگزار خواهد شد‪ ،‬به همین منظور در هفته های اینده محمود‬ ‫واعظ��ی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری و رض��ا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیروی‬ ‫ایران به ترکیه سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫امادگی مسکو برای حمایت از منافع ایران‬ ‫روس��یه اعالم کرد در صورت اجرا نش��دن اینس��تکس ازسوی کشورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬مس��کو در زمینه صادرات نفت و ام��ور بانکی منافع ایران را تامین‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از روس��یاالیوم‪ ،‬معاون وزیر خارجه روسیه‬ ‫اعالم کرد در صورت اجرا نشدن سازکار مالی ازسوی اروپا روسیه منافع ایران‬ ‫را در دو بخش صادرات نفت و امور بانکی تضمین می کند‪ .‬کشورهای اروپایی‬ ‫باوجود وعده خود تاکنون نتوانسته اند این سازکار مالی را اجرایی کنند و در‬ ‫عمل این سازکار هیچ دستاوردی نداشته است‪.‬‬ ‫احضار کاردار امارات به وزارت امور خارجه‬ ‫ابتنی در چشمه علی شهر ری‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫کاردار امارات درپی اقدام تجاوزکارانه یک پهپاد جاسوسی امریکا به حریم‬ ‫هوایی ایران از مبدا منطقه نظامی این کش��ور ب��ه وزارت امور خارجه ایران‬ ‫احضار شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫نمی خواهیم بعد از نابودی برجام افسوس بخوریم‬ ‫ایرن�ا‪ ۱۷ -‬فعال سیاس��ی اصالح طلب در‬ ‫نامه ای به گوترش‪ ،‬دبیرکل سازمان ملل متحد‬ ‫با اش��اره به حرکت امریکا در مس��یر ش��عله ور‬ ‫س��اختن جنگی جدید در خاورمیانه خواستار‬ ‫واکنش دبیرکل و اعضای شورای امنیت شدند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی‬ ‫و تس��لیحاتی علیه روس��یه را برای ‪ 6‬ماه دیگر‬ ‫تمدید کرد‪ .‬به این ترتیب روس��یه نمی تواند از‬ ‫‪ ۲۸‬کش��ور عضو اتحادیه اروپا سالح بخرد‪ .‬این‬ ‫تحریم ها شامل بخش تجاری و سرمایه گذاری‬ ‫روسیه است و هر ‪ 6‬ماه یک بار تمدید می شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مایک پمپئو‪ ،‬وزی��ر خارجه امریکا‬ ‫عصر جمعه در گزارش ساالنه ازادی مذهبی با‬ ‫تکرار ادعاهای خود‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران را‬ ‫به در نظر نگرفتن حقوق اقلیت ها محکوم کرد‬ ‫ام��ا نگفت در قانون اساس��ی ایران اقلیت های‬ ‫مذهب��ی تصریح ش��ده و اکنون ای��ن گروه در‬ ‫مجلس شورای اسالمی هم نماینده دارند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬یک منب��ع اگاه‪ ،‬خبر اعالم ش��ده‬ ‫ازس��وی خبرگزاری رویترز درباره ارسال پیام‬ ‫رئیس جمهوری امریکا از طریق عمان به ایران‬ ‫را تکذی��ب کرد‪ .‬این منبع اگاه اعالم کرد‪ :‬خبر‬ ‫اعالم ش��ده ازس��وی رویترز هم درباره ارسال‬ ‫پیام و هم درباره محتوای ان کامال کذب است‪.‬‬ ‫رویترز به نقل از یک مقام ایرانی نوشت‪ :‬ترامپ‬ ‫از طری��ق عم��ان پیامی به ای��ران داده و گفته‬ ‫خواهان جنگ نیست‪ ،‬اما دنبال مذاکره با ایران‬ ‫درباره موضوعات گوناگون است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مورگان اورتاگوس‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه امریکا در پیامی توییتری مدعی‬ ‫ش��د‪ :‬اخبار مبنی بر اینکه ما ش��ب گذشته از‬ ‫طری��ق عمان پیامی به ایرانی ها داده ایم‪ ،‬کامال‬ ‫ساختگی هستند‪ .‬وی این اخبار را پروپاگاندای‬ ‫مطل��ق ایرانی خواند و گفت‪ :‬ایران باید از طرق‬ ‫دیپلماسی با دیپلماسی ما روبه رو شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ب��ه گ��زارش رویت��رز‪ ،‬دونال��د‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا روز جمعه در‬ ‫گفت وگویی تلفنی با محمدبن سلمان‪ ،‬ولیعهد‬ ‫عربس��تان با اش��اره به تنش های کش��ورش با‬ ‫ایران‪ ،‬درباره ثبات منطقه و بازار نفت به بحث‬ ‫و گفت وگ��و پرداخته اس��ت‪ .‬ه��وگان گیدلی‪،‬‬ ‫سخنگوی کاخ س��فید در بیانیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫این دو رهبر بر س��ر نقش اساس��ی عربس��تان‬ ‫س��عودی در حف��ظ ثبات منطق��ه و بازار نفت‬ ‫گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬لو کانگ‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫چین با اشاره به اینکه وضعیت منطقه «بسیار‬ ‫حس��اس و پیچیده است» اعالم کرد‪ :‬ما به طور‬ ‫مداوم از طرفین خواسته ایم که معقوالنه رفتار‬ ‫کنند‪ ،‬خویشتنداری نشان دهند‪ ،‬از اقدام های‬ ‫تنش امیز خودداری کنند و در «جعبه پاندورا»‬ ‫را باز نکنند‪ .‬لوکانگ همچنین خواستار اجرای‬ ‫کامل و موثر برنامه جامع اقدام مشترک شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬دونالد تاسک‪ ،‬رئیس شورای اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬پ��س از پایان نشس��ت اتحادیه اروپا در‬ ‫بروکس��ل گف��ت‪ :‬ب��رای تنش به وج��ود امده‬ ‫میان تهران و واش��نگتن بسیار نگران هستیم‬ ‫و ای��ن مس��ئله را دنب��ال می کنیم ام��ا دلیلی‬ ‫ب��رای ص��دور بیانیه مخص��وص در این زمینه‬ ‫نمی بینیم‪ .‬به نظر من موضع ما بسیار مسئوالنه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سفارت جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫گرجس��تان در اطالعی��ه ای اعالم کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به ب��روز برخی ناارامی ه��ای اجتماعی که در‬ ‫روزه��ای اخیر در تفلیس به وقوع پیوس��ته‪ ،‬از‬ ‫ش��هروندان ایرانی مقیم گرجستان یا افرادی‬ ‫که قصد سفر به این کشور را دارند درخواست‬ ‫می ش��ود ضمن توجه ج��دی و رعایت قوانین‬ ‫و مق��ررات کش��ور گرجس��تان‪ ،‬از حض��ور در‬ ‫محل تجمع��ات و اماکن پرازدحام و نامطمئن‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گ��زارش نیویورک تایمز‪ ،‬مقامات‬ ‫ارش��د پنتاگون وجود ی��ک هواپیمای نظامی‬ ‫دیگ��ر در زم��ان هدف قرار گرفت��ن پهپاد این‬ ‫کش��ور ازس��وی ایران در اس��مان تنگه هرمز‬ ‫را م��ورد تایید قرار دادند‪ .‬مقام��ات امریکایی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه هواپیمای ‪ ۸-P‬جاسوس��ی‬ ‫ب��وده اعالم کردند این هواپیما هم پنجش��نبه‬ ‫وارد حریم هوایی ایران ش��ده اما مسئوالن این‬ ‫کشور همزمان با سرنگونی پهپاد گلوبال هاوک‬ ‫از ه��دف ق��رار دادن این هواپیم��ا خودداری‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ی��ک منب��ع اگاه خبر داد روس��یه‬ ‫محدودیت��ی را ب��رای پ��رواز هواپیماه��ای‬ ‫خود در سراس��ر اس��مان تنگه هرم��ز اعمال‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬لعی��ا جنی��دی گفت‪ :‬مس��ئولیت‬ ‫حقوق ش��هروندی به معاون��ت حقوقی ارجاع‬ ‫ش��ده تا کار روی زمین نمان��د‪ .‬معاون حقوقی‬ ‫رئیس جمه��وری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬من بارها‬ ‫گفته ام این سازمان عریض و طویل برای مردم‬ ‫ب��ه هزینه اش نمی ارزد‪ .‬م��ا می خواهیم تالش‬ ‫دولت را معنی دار کنیم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫نهادینه سازی تئوری بقا‬ ‫در صنعت‬ ‫دور زدن اسمان ایران‬ ‫چقدر اب می خورد؟‬ ‫‪ ۸‬سند همکاری‬ ‫اقتصادی و تجاری میان‬ ‫ایران و روسیه امضا شد‬ ‫از دالیل اختالف اهداف و مطالبات دولت‪ ،‬مجلس و بخش خصوصی از اقتصاد گزارش می دهد‬ ‫محسن کوهکن‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫ان را در ایران می فروش��ند‪ .‬یک بار بنزین به قاچاق از کش��ور‬ ‫خ��ارج و فروخته می ش��ود و با پول ان لب��اس و محصوالت‬ ‫نس��اجی دوباره به طور قاچاق وارد کشور می شود و با قیمتی‬ ‫که تولیدکننده در ترکیه نمی تواند محصولش را بفروش��د ما‬ ‫در کش��ور ان را می خری��م‪ .‬اگر این ش��یوه مبادله جز رانت و‬ ‫فساد شبکه نیست‪ ،‬مسئوالن بگویند روی ان باید چه اسمی ‬ ‫گذاش��ت؟ همین که هنوز عزم همگانی ب��رای جلوگیری از‬ ‫قاچاق و به طور ویژه قاچاق س��وخت در کش��ور وجود ندارد‬ ‫یعنی پیش از س��ردرگمی بین نهادهای اصلی با یک ش��بکه‬ ‫قدرتمند رانتی در اقتصاد روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پیشبرد اهداف رانتی‬ ‫بسیاری از وزیران در این مدت به اتاق بازرگانی باز شد و هدف‬ ‫از تشکیل این جلس��ه ها هماهنگی دولت با بخش خصوصی‬ ‫بود‪ .‬بخش خصوصی ایران نیز متاس��فانه حمایت های دولت‬ ‫را با پا پیش می کش��د و سیاس��ت های اقتص��ادی دولت را با‬ ‫دس��ت پس می زند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬بخش��ی از بخش خصوصی با‬ ‫ی��ک خصلت درونی این ارتباط را تنظیم می کند و ان چیزی‬ ‫نیس��ت جز بازی منافع‪ ،‬جایی که منافع تامین شود با دولت‬ ‫ارتباط خوبی دارد و جایی که منافع تامین نش��ود با دولت به‬ ‫مشکل برمی خورند‪.‬‬ ‫‹ ‹وظایف کلیدی از اولویت خارج شده‬ ‫عل��ی ش��مس اردکانی‪ ،‬تحلیلگر اقتص��اد و اقتصاد انرژی‬ ‫درب��اره پیچیدگی های کنونی بی��ن دولت‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫و مجلس شورای اسالمی به‬ ‫گفت‪ :‬نخستین مشکلی‬ ‫ک��ه در این زمینه وجود دارد این اس��ت که هر ‪ ۳‬نهاد وظایف‬ ‫اساس��ی و کلیدی خود را به جای اولویت نخست به رده های‬ ‫پایین تر فرس��تاده اند‪ .‬نمایندگان مجلس باید رانت و فساد را‬ ‫هر جا که دیدند فریاد بزنند اما متاس��فانه این طور نیس��ت و‬ ‫بس��یاری از نمایندگان مقابله با فساد را اولویت فعالیت های‬ ‫خود نمی دانند‪ .‬دولت نیز سال ها است که اقتصاد کشور را در‬ ‫اختیار گرفته و تالش��ی برای توسعه بخش خصوصی واقعی‬ ‫نمی کن��د‪ .‬وی درب��اره بخش خصوصی ب��ا توضیح اینکه دو‬ ‫بخش در اقتصاد غیر دولتی در نظر داشته باشیم‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در ای��ران بخش خصوصی دولتی‪ ،‬بخ��ش خصوصی رانتی و‬ ‫بخ��ش خصوصی در هم تنیده و یکی قلمداد می ش��ود‪ .‬انچه‬ ‫می تواند کش��ور را از این مرحله عبور دهد این است که بخش‬ ‫خصوص��ی دولتی تفکیک و به دقت بررس��ی ش��ود‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی رانتی از اقتصاد کش��ور ریش��ه کن و اخراج شود و‬ ‫برای بخ��ش خصوصی باقی مانده برنامه ریزی هایی داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه باید این موضوع را بپذیریم که بخش خصوصی‬ ‫حیات خلوت دولت و برخی از نمایندگان ادوار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در این شرایط توس��عه بخش خصوصی بیش از اینکه به نفع‬ ‫بخش خصوصی باشد‪ ،‬به نفع مفسدان و رانت خواران اقتصاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه از ‪ ۷۰‬سال پیش و به ویژه در ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذش��ته تا کنون پول نفت ایران یا در قالب فس��اد و قاچاق از‬ ‫کش��ور خارج یا هزینه امور جاری ش��ده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫ریشه بخش خصوصی باید بازار باشد‪ ،‬زمانی که ریشه بخش‬ ‫خصوصی به دولت می رس��د‪ ،‬یعنی بخش خصوصی در پول‬ ‫نفت ریش��ه دارد‪ .‬در بس��یاری از موارد ای��ن موضوع تا کنون‬ ‫مطرح شده که قاچاقچیان سوخت ایران‪ ،‬با پول قاچاق لباس‬ ‫و محصوالت نساجی از ترکیه می خرند و با نرخ کمتر از ترکیه‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه باطل الس��حر اقتصاد دولتی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫خصوصی است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ابتدا باید اقتصاد ایران زیرساخت‬ ‫اقتصاد خصوصی داش��ته باشد‪ ،‬پس از ان بخش خصوصی را‬ ‫تصفیه و س��پس برای توس��عه ان برنامه ریزی کرد‪ .‬توس��عه‬ ‫این بخش خصوصی توس��عه رانت قدرتمند در مقابل تولید‬ ‫بی دفاع اس��ت و هیچ نتیجه ای جز گس��ترش فس��اد ندارد‪.‬‬ ‫ش��مس اردکانی با بیان اینکه س��ردرگمی مجلس‪ ،‬دولت و‬ ‫بخش خصوصی به دلیل این اس��ت که رانت و فساد گسترده‬ ‫ش��ده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یک شبکه ای از رانت در کشور وجود‬ ‫دارد که به الیه های مختلف تصمیم گیری و اجرایی رس��یده‬ ‫است‪ .‬در این شرایط بدیهی است که افراد سالم سردرگم شده‬ ‫و شبکه فساد و رانت به سادگی اهداف خود را پیش می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز دولتی‪ ،‬سوخت فساد‬ ‫رمضانعلی س��بحانی فر‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره تضاد و اخت�لاف مطالبات‬ ‫مجل��س‪ ،‬دولت و بخش خصوصی از اقتصاد به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه هر ‪ ۳‬بخش هم در اقتصاد ایران سیاس��ت گذاری‬ ‫می کنن��د و هم مناف��ع پیچیده ای دارند‪ .‬البت��ه میزان و نوع‬ ‫س��هم متفاوت است اما به طور مشخص فساد و رانت در هر ‪۳‬‬ ‫حوزه وجود دارد و همین موضوع باعث می ش��ود سرمایه بی‬ ‫شماری در کشور از بین برود‪.‬‬ ‫سبحانی فر معتقد است تا زمانی که فساد و رانت از اقتصاد‬ ‫ایران حذف نشود یا دست کم ساختار منسجم ان از بین نرود‬ ‫نمی توان از بخش مولد توقع معجزه داش��ت‪ .‬متاسفانه رشد‬ ‫بنگاه هایی که حیات انها وابس��ته به بخش غیرشفاف اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬به قدری زیاد ش��ده ک��ه ام��روزه تولیدکننده بخش‬ ‫خصوصی نمی تواند مقابل ان ایستادگی کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬باید در نظر داش��ت که رانت و فس��اد ناش��ی‬ ‫از قدرت سیاس��ی و تقویت کننده قدرت اقتصادی اس��ت‪ .‬در‬ ‫برخی از م��وارد منافع جریان های مختل��ف به حدی در هم‬ ‫تنیده اس��ت که نمی توانند فعالیت مس��تقل داشته باشند و‬ ‫همین موضوع باعث می ش��ود شبکه فساد هر روز رشد کند‪.‬‬ ‫در این بین متاسفانه سیاست هایی مانند ارز دولتی یا ساز کار‬ ‫قبلی تامین کاالی اساس��ی برای این دسته نقش سوخت را‬ ‫دارد و کمک می کند موتور انها با س��رعت بیش��تری حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫از ‪ ۷۰‬سال‬ ‫پیش و به ویژه‬ ‫در ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذشته تا کنون‬ ‫پول نفت ایران‬ ‫یا در قالب فساد‬ ‫و قاچاق از کشور‬ ‫خارج یا هزینه‬ ‫امور جاری شده‬ ‫است‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان اب بسته بندی مطرح کرد‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان اب بسته بندی گفت‪ :‬بانک ها دیگر‬ ‫یاری دهنده بخش صنعتی نیستند و بیشتر به تاجرانی می مانند‬ ‫که به دنبال بیشترین سود با کمترین ریسک هستند و با میزان‬ ‫س��ودی که بانک ها از تولیدکنن��دگان می گیرند و تضامین باال‪،‬‬ ‫هی��چ توجی��ه اقتصادی وجود ندارد که برای تامین س��رمایه در‬ ‫گردش یا نقدینگی به س��مت انها برویم‪ .‬پیمان فروهر‪ ،‬دبیر کل‬ ‫انجمن تولیدکنندگان اب بس��ته بندی ایران در گفت وگو ب ا ایلنا‬ ‫درباره وضعیت واحدهای تولیدکننده اب بس��ته بندی در کشور‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه التهابی که سال گذشته برای تامین مواد اولیه‬ ‫و لوله های «پت» داش��تیم اکنون برطرف ش��ده و به طور منظم‬ ‫ای��ن مواد در اختیار تولیدکنن��دگان قرار می گیرد اما این بخش‬ ‫از صنعت نیز مانند س��ایر بخش ها ب��ا چالش کمبود نقدینگی و‬ ‫س��ال گذش��ته س��هم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی‬ ‫افزایش و س��هم بخش صنعت کاهش یافته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا ‪ ،‬بر اساس جدیدترین گزارش مرکز امار ایران‪ ،‬سهم معادن‬ ‫از تولید ناخالص داخلی از ‪ ۱.۳‬درصد در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱.۴‬درصد‬ ‫در پایان س��ال ‪ ۹۷‬رس��یده اس��ت‪ .‬این امر حکایت از رشد ‪۷‬‬ ‫نقدینگی‪ ،‬چالش اصلی صنایع‬ ‫دسترس��ی نداش��تن به منابع مالی روبه رو است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توج��ه ب��ه افزایش قیمت مواد اولیه اعم از وارداتی یا تولید داخل‬ ‫نیاز تولیدکنندگان به س��رمایه در گ��ردش افزایش پیدا کرد اما‬ ‫همزمان ما با رکود روبه رو ش��دیم که این مس��ئله شرایط را برای‬ ‫ما س��خت تر کرده است‪ .‬وقتی معیش��ت مردم سخت تر می شود‬ ‫و ق��درت خرید انه��ا پایین تر می اید طبیعی اس��ت که در روند‬ ‫هزینه ها‪ ،‬مدیریت ش��ود و ش��اهد صرفه جویی در س��بد مصرف‬ ‫خانوارها باش��یم‪ .‬در کشور ما که از اب لوله کشی برای اشامیدن‬ ‫اس��تفاده می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬نخس��تین بخش از صرفه جویی در‬ ‫خرید اب بسته بندی است‪ .‬وی افزود‪ :‬از طرف دیگر‪ ،‬فصل فروش‬ ‫م��ا نیز تغییر پی��دا کرده و با توجه به اینکه امس��ال بهار خنکی‬ ‫را داش��تیم شاهد مصرف کمتر اب بس��ته بندی بودیم در حالی‬ ‫که به طور معمول در س��ال های گذش��ته‪ ،‬از اردیبهشت هوا گرم‬ ‫می ش��د و مصرف اب باالتر می رفت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بارش های‬ ‫اخیر باعث ش��ده که کیفیت منابع اب های زیرزمینی بهتر شود‬ ‫و م��ردم مناط��ق و ش��هرهایی که پیش از این ب��ه دلیل امالح و‬ ‫کیفیت پایین از اب ش��یر اس��تفاده نمی کردن��د اکنون با توجه‬ ‫به گرانی ها به س��مت استفاده از همان اب های زیرزمینی بروند‪.‬‬ ‫وی درباره تامین نقدینگی از س��وی بانک ها گفت‪ :‬بانک ها دیگر‬ ‫یاری دهنده بخش صنعتی نیستند و بیشتر به تاجرانی می مانند‬ ‫که به دنبال بیش��ترین سود با کمترین ریسک هستند‪ ،‬با میزان‬ ‫سودی که بانک ها از تولیدکنندگان می گیرند و تضامین باال هیچ‬ ‫توجیه اقتصادی وجود ندارد که برای تامین س��رمایه در گردش‬ ‫ یا نقدینگی به س��مت انها برویم زیرا امروز گرفتن تس��هیالت از‬ ‫سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت‬ ‫درصدی محصول ناخالص بخش معادن دارد‪ .‬ارزش (مقدماتی)‬ ‫تولی��دات این حوزه به ‪ ۹۶‬هزار میلیارد و ‪ ۶۸۰‬رس��ید‪ .‬در این‬ ‫گزارش که سال ‪ ۱۳۹۰‬به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت حوزه استخراج نفت و گاز از سهم ‪ ۲۱.۶‬به ‪ ۱۹.۶‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬س��هم حوزه صنعت از ‪۱۲.۳‬‬ ‫درصد س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱۲.۱‬درصد در پایان سال گذشته رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬گروه صنایع و معادن که متش��کل از‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬سایر معادن‪ ،‬صنعت‪ ،‬تامین اب و برق و ساختمان‬ ‫است ش��اهد کاهش سهم در تولید ناخالص داخلی از ‪ ۴۵.۱‬به‬ ‫یادداشت‬ ‫تحریک‬ ‫طرف تقاضا‬ ‫نیاز اقتصاد‬ ‫رانت‪ ،‬میوه اقتصاد گره خورده‬ ‫بخ��ش خصوصی ایران نیز متاس��فانه حمایت های دول��ت را با پا پیش‬ ‫می کش��د و سیاس��ت های اقتصادی دولت را با دس��ت پ��س می زند‪ .‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬بخش��ی از بخ��ش خصوصی با یک خصلت درون��ی این ارتباط را‬ ‫تنظیم می کند و ان چیزی نیست جز بازی منافع‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بانک برابر با ضرر اس��ت‪ .‬ما در این س��ال ها هیچ خیری از بانک ها‬ ‫ندیده ایم و امیدی نیز به انها نداریم‪ .‬با یک بررسی ساده در همین‬ ‫کشورهای همسایه که جنگ زده هستند‪ ،‬متوجه می شویم سود‬ ‫تس��هیالت در انها بس��یار پایین تر از ما است و اینجا تولیدکننده‬ ‫بای��د ه��ر چه در ام��د دارد به اضافه یک مبل��غ از جیب خودش‬ ‫بگ��ذارد ت��ا وام خود را تس��ویه کند‪ .‬فروهر با اش��اره به نزدیک‬ ‫ب��ودن روز صنعت و حضور رئیس جمه��وری در این ایین گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم مس��ئوالن برگزار کننده این ایین یکی از سخنرانان را‬ ‫مدی��ر بان��ک مرکزی یا یکی از مدیران عامل بانک ها قرار دهند و‬ ‫انها بگویند که در س��ال گذش��ته چه مقدار به واحدهای تولیدی‬ ‫بخش خصوصی واقعی تسهیالت دادند و چه مقدار از انها دیرکرد‬ ‫و جریمه گرفتند‪.‬‬ ‫‪ ۴۲.۹‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫یکی از نکات قابل توجه این گزارش رش��د محصول ناخالص‬ ‫داخلی بدون نفت از ‪ ۷۸.۱۴‬به ‪ ۸۰.۴‬درصد است‪ .‬ارزش تولید‬ ‫ناخالص داخلی در سال گذش��ته بیش از ‪ ۵.۷‬میلیون میلیارد‬ ‫ریال اعالم شده است‪.‬‬ ‫پیش از اینکه دولت ب��رای تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی در نظ��ر گی��رد‪،‬‬ ‫بس��یاری از فعاالن کارگری از ش��کاف میان‬ ‫دستمزد با هزینه های سال ‪ ۹۷‬گفتند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬دولت در س��ال ‪ ۹۷‬افزایش‬ ‫دس��تمزد را در دس��تور کار قرار نداد و اداره‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با سرپرست‬ ‫مورد انتقاد بس��یاری از فع��االن کارگری قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬در پی افزایش شدید قیمت ها‬ ‫ک��ه در برخی از مقاطع حتی ش��اهد افزایش‬ ‫‪ ۵‬برابری قیمت ها بودیم‪ ،‬شکافی بین دیدگاه‬ ‫مسئوالن و کارشناسان ایجاد شده بود‪.‬‬ ‫در ان مقطع برخ��ی از افراد معتقد بودند‬ ‫دولت باید با پرداخت نقدی یارانه کمک کند‬ ‫تا اقالم اساس��ی و مورد نی��از کارگران تامین‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫ع��ده دیگ��ری نی��ز معتق��د بودن��د یارانه‬ ‫نقدی منجر به رش��د تورم می ش��ود و همین‬ ‫موض��وع ب��ر افزای��ش قیمت ه��ا تاثیرخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه هر س��وی‪ ،‬دولت تصمی��م گرفت برای‬ ‫تامی��ن کااله��ای اساس��ی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫دهد‪ .‬این سیاست نیز با شکست روبه رو شد و‬ ‫در پ��ی ارائه میلیاردها دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫شاهد کاهش قیمت نبودیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید‬ ‫در نظر داش��ت که اگه ت��ورم در کنار افزایش‬ ‫ق��درت خرید باش��د منجر به رش��د صنعتی‬ ‫می شود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬به نظر می رسد ارائه ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به شیوه گذشته هیچ فایده ای‬ ‫برای اقتصاد کش��ور نخواهد داش��ت‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط بهترین راهکار برای کاهش ش��کاف‬ ‫دس��تمزد با هزینه های جاری‪ ،‬تحریک طرف‬ ‫تقاضا است‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خبر داد‬ ‫شیوه نامه «تولید بدون‬ ‫کارخانه» نهایی می شود‬ ‫ب��ه گفت��ه س��عید‬ ‫زرندی شیوه نامه تولید‬ ‫بدون کارخانه به زودی‬ ‫نهای��ی می ش��ود‪ .‬ب��ه‬ ‫گزارش ش��انا‪ ،‬معاون‬ ‫ط��رح و برنامه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬ش��یوه نامه تولی��د بدون کارخانه‬ ‫ی ابالغ می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫پ��س از جمع بندی نهای ‬ ‫گفت‪ :‬برخ��ی صنایع مانند اسانس��ور‪ ،‬دارای‬ ‫واحد تولیدی مرسوم نیستند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ب��رای حمایت از ای��ن صنایع‪،‬‬ ‫نیازمند ش��یوه نامه ای به عن��وان تولید بدون‬ ‫کارخانه هستیم تا مشکالت حقوقی و اجرایی‬ ‫انها ر فع شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به رکود در ساخت وساز‪،‬‬ ‫ای��ن صنعت باید به س��مت ص��ادرات به ویژه‬ ‫ب��ه کش��ورهای همس��ایه ب��رود که ش��رط‬ ‫موفقی��ت ان‪ ،‬ارتق��ای س��طح اس��تاندارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫زرن��دی تصریح ک��رد‪ :‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫موضوع های وزارتخانه در سال جاری‪ ،‬تعمیق‬ ‫س��اخت داخل و توس��عه صادرات به ویژه به‬ ‫کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گف��ت‪ :‬قطعاتی که ام��کان واردات‬ ‫ندارند باید شناس��ایی و امکان ساخت داخل‬ ‫ان بررسی شود‪ .‬ما از انجمن ها می خواهیم در‬ ‫این زمینه اقدام کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نگاهی اجمالی به سرفصل خبرها حکایت از اختالف دیدگاه‬ ‫دول��ت‪ ،‬بخش خصوص��ی و مجلس با یکدیگ��ر دارد‪ .‬از یک‬ ‫س��و‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت می گوید‬ ‫هماهنگ��ی دولت و بخش خصوصی رمز پی��روزی در جنگ‬ ‫اقتصادی اس��ت و همچنی��ن از تدابیر اندیشیده ش��ده برای‬ ‫حل مش��کالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان با هماهنگی‬ ‫بانک مرکزی و مجلس شورای اسالمی خبر می دهد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬مسعود خوانساری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد‬ ‫اس��ت هرچند کاهش درامدهای نفتی می تواند برای اقتصاد‬ ‫ایران یک چالش باش��د اما می توان از شرایط فعلی به عنوان‬ ‫فرصتی جدید برای کاهش حضور دولت در اقتصاد اس��تفاده‬ ‫کرد‪ .‬در این بین‪ ،‬س��یده فاطمه حس��ینی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اس�لامی نیز از اولتیماتوم مجلس‬ ‫ب��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خبر داده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫حس��ینی‪ ،‬گزارش وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن تجارت در جلس��ه‬ ‫غیرعلنی هفته گذش��ته برای نمایندگان مجلس قانع کننده‬ ‫نبود و نتوانست از اتخاذ رویکرد مناسب از سوی این وزارتخانه‬ ‫در زمین��ه نحوه تامین کاالهای اساس��ی خبر دهد‪ .‬ضرورت‬ ‫دارد دول��ت هرچ��ه زودتر نحوه تخصی��ص ‪ ۱۴‬میلیارد دالر‬ ‫برای تامین کاالهای اساس��ی را تعیین و تبیین کند و به نظر‬ ‫می رسد از میان همه سناریوها‪ ،‬پرداخت بخشی از این رقم به‬ ‫شکل یارانه به اقشار اسیب پذیر و دهک های پایین جمعیتی‬ ‫تصمیمی به مرات��ب بهتر از اعطای یارانه ب��ه واردکنندگان‬ ‫کاالهای اساس��ی است‪ .‬سیاس��ت فعلی دولت در این زمینه‪،‬‬ ‫نتیجه ای جز کاهش عدالت اجتماعی نداش��ته است‪ .‬ترکیب‬ ‫این ‪ ۳‬مح��ور گویای نظر دولت‪ ،‬مجل��س و بخش خصوصی‬ ‫اس��ت و تصویری روش��ن از گره افت��ادن در تصمیم گیری را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬بخش خصوصی معتقد است می تواند اقتصاد‬ ‫کش��ور را اداره کند و دولت بای��د دخالت هایش را در اقتصاد‬ ‫کاهش دهد‪ .‬این در حالی اس��ت که دولت میلیاردها دالر ارز‬ ‫به بخش خصوصی برای واردات کاالهایی که واردات انها ازاد‬ ‫اس��ت اختصاص داد اما نتیجه چندانی حاصل نشد‪ .‬مجلس‬ ‫به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اولتیماتوم داده تا تکلیف ‪۱۴‬‬ ‫میلیارد دالر ارز تخصیص یافته برای تامین کاالهای اساسی‬ ‫را روشن کند و پیش از این نیز برخی از نمایندگان انتقادهای‬ ‫ش��دیدی به رضا رحمانی داش��ته اند‪ .‬دولت نیز معتقد است‬ ‫که هماهنگی دولت با بخش خصوصی کلید عبور از ش��رایط‬ ‫کنونی اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دولت ب��ه دنبال هماهنگی با‬ ‫بخش��ی است که خواهان خروج دولت از اقتصاد است‪ .‬نقبی‬ ‫به پیشینه این بحث ها نشان می دهد که بخش خصوصی نیز‬ ‫توان چندانی برای درمان ش��رایط اقتصادی کشور به تنهایی‬ ‫ندارد‪ .‬پیش از این بارها فعاالن و اعضای اتاق های بازرگانی از‬ ‫ش��رایط اقتصادی کشور گالیه مند بودند و اعالم کرده بودند‬ ‫که نیاز مبرم��ی به حمایت های دولتی دارن��د‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫بخش خصوص��ی بارها اعالم کرده بود که چ��را دولت با این‬ ‫بخش برای تصمیم گیری ها مش��ورت نمی کند‪ .‬این انتقادها‬ ‫ت��ا جایی پیش رفت که پای رئیس جمه��وری و معاون اول و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫خدمات فنی‬ ‫و تعمیرات‬ ‫معضل صاحبان‬ ‫خودرو‬ ‫با قطعه سازان کشور مطرح شد‬ ‫نهادینه سازی تئوری بقا در صنعت‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو کشور‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫یکی از ش��اخص های اصلی و تاثیر گ��ذار در انتخاب‬ ‫و خری��د خودرو‪ ،‬خدم��ات پس از فروش ان اس��ت‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنونی ب��ازار‪ ،‬انتخاب خودرو مناس��ب به یک‬ ‫تصمیم دشوار تبدیل ش��ده است‪ .‬خریداران باید توجه‬ ‫داش��ته باش��ند پس از خرید خودرو بزرگ ترین چالش‬ ‫پیش رو‪ ،‬تعمیر و نگهداری ان اس��ت‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫س��والی که امروزه مطرح می شود این است که با شرایط‬ ‫موجود سیاس��ی و اقتصادی کش��ور و به ویژه وضعیت‬ ‫تولید‪ ،‬ایا خودروس��ازان می توانند بس��تر مناسب برای‬ ‫تامین قطعات و حمایت و پش��تیبانی از مشتریان خود‬ ‫فراهم کنند ی��ا در بازار ازاد امکان��ات تامین خدمات و‬ ‫تجهیزات برای خریداران مهیا است؟‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش خودرو را بای��د به دو بخش‬ ‫تقس��یم کرد؛ تامین قطعات و تجهیزات و خدمات فنی‪،‬‬ ‫تعمیر و نگهداری ان‪ .‬البته بخش دوم خودش به گارانتی‬ ‫و وارانتی قابل تقسیم است‪ .‬گارانتی مجموعه خدماتی‬ ‫اس��ت که در یک دوره زمانی یا طی یک مسافت به شکل‬ ‫رایگان از س��وی خودروس��از به خریداران ارائه می شود‬ ‫وارانتی مجموعه خدماتی پس از دوره گارانتی است که‬ ‫بر عهده خود صاحبان خودرو است‪.‬‬ ‫بدون ش��ک یکی از چالش های پی��ش روی صاحبان‬ ‫خودرو خدمات فنی دوره وارانتی اس��ت‪ .‬برای دریافت‬ ‫ان افراد می توانند به نمایندگی های مجاز یا کارگاه های‬ ‫مکانیکی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین معضل در این زمینه‪ ،‬برای نمایندگی های‬ ‫مج��از‪ ،‬بی اعتم��ادی عموم��ی افراد به دلی��ل خدمات‬ ‫نامناس��ب و قطعات غیراس��تاندارد ارائه ش��ده در دوره‬ ‫گارانتی اس��ت‪ .‬م��ورد دیگر که باعث اس��تفاده نکردن‬ ‫افراد از نمایندگی ها می شود نبود همخوانی در نرخ های‬ ‫دس��توری و تعداد تکلیفی برای کارکنان در نمایندگی‬ ‫ب��وده که نرخ خدمات را باال برده و ب��ا بازار ازاد اختالف‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬در خالصه نتایج ازریابی خدمات پس‬ ‫از ف��روش ش��رکت های عرضه کننده خودرو در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬ازس��وی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران امده اس��ت‪ :‬در بخش یافته ه��ای کلیدی ارزیابی‬ ‫رضایتمندی مشتریان‪« :‬براساس ارزیابی از ‪ ۴۲‬شرکت‬ ‫عرضه کننده خودرو‪ ،‬نتایج نش��ان می دهند که سیستم‬ ‫خدمات پس از فروش در هیچ یک از ش��رکت های تحت‬ ‫ارزیابی ب��ا الزامات ایین نامه اجرای��ی قانون حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان خودرو انطباق کامل ندارد‪ ».‬در‬ ‫بخش یافته های کلیدی ارزیابی در حوزه رضایتمندی‬ ‫مدی��ران نمایندگی های مجاز «نب��ود رضایت از میزان‬ ‫مطلوبیت نرخ دس��تمزد تعیین شده از سوی شرکت»‬ ‫قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬به دلیل بررسی نکردن‬ ‫کارشناس��انه و لحاظ نکردن مناس��بات حاکم شرایط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و ندیدن روابط بازار‪ ،‬نمایندگی های‬ ‫توان رقابت خود را از دست داده اند و در ارزیابی یادشده‬ ‫یک��ی از یافته های کلیدی کمبود تع��داد نمایندگی ها‬ ‫در کشور اس��ت‪ .‬برخالف تفکر سنتی که خدمات پس‬ ‫از فروش را فقط یک سیس��تم ب��رای نگهداری خودرو‬ ‫می داند‪ ،‬امروزه خدم��ات پس از فروش را ه و روش های‬ ‫خالقانه و نواورانه برای وفادارس��ازی مشتریان بالفعل‬ ‫نمایندگی ها به ش��مار می رود که این نوع تفکر حاکم بر‬ ‫ساختار نمایندگی های فعال کشور نیست‪ .‬اما در بخش‬ ‫کارگاه های مکانیک عمومی‪ ،‬چالش متفاوت می ش��ود‪.‬‬ ‫ط به این‬ ‫کارگاه ه��ای مکانی��ک زیر نظر اتحادی��ه مربو ‬ ‫صنف هس��تند و در این کارگاه ه��ای مکانیکی خودرو‬ ‫به طور عمومی تعمیر می ش��ود ک��ه یکی از چالش برای‬ ‫صاحبان خودرو را در همین نکته باید دانس��ت‪ .‬با تنوع‬ ‫اپش��ن های گوناگون در خودرو امکان تخصصی تعمیر‬ ‫عموم��ی را اگر امری مح��ال ندانیم باید کاری دش��وار‬ ‫دانست‪ .‬نبود تخصص الزم و مبادرت به تعمیر‪ ،‬اسیب ها‬ ‫بس��یاری را چه فنی و چه مالی به خودرو می زند‪ .‬مسئله‬ ‫دیگری که نباید مغفول واقع ش��ود سطح دانش علمی‬ ‫و عملی تعمیرکاران در این کارگاه های اس��ت‪ .‬بسیاری‬ ‫از این افراد کم س��واد و حتی بی سواد هستند‪ .‬چگونه با‬ ‫خودروهای انژکتوری که ازسوی کنترل پنل(‪)ECU‬‬ ‫هدایت می ش��وند و مدل های روز به همراه اپش��ن های‬ ‫گوناگ��ون برخ��ورد می کنند؟ این ضع��ف چالش های‬ ‫بس��یاری را برای صاحبان خودرو به وجود اورده است‪.‬‬ ‫گل��وگاه اصل��ی در کس��ب وکار خدمات فن��ی خودرو‪،‬‬ ‫مهارت اموزی اس��ت‪ .‬اگر به هر طریقی این مرحله طی‬ ‫و اندوخته علمی و علمی کس��ب شود‪ ،‬گام های بعدی‪،‬‬ ‫تامین س��رمایه و تجهیزات اولیه است که چندان دشوار‬ ‫نخواهد ب��ود‪ .‬ضرورت دارد اتحادیه های ذی ربط هنگام‬ ‫ص��دور مجوز برای کارگاه ه��ای مکانیکی به اطالعات و‬ ‫تخص��ص افراد توج��ه کنند و هر ف��رد در حیطه کاری‬ ‫خود اقدام به کسب وکار کند‪ .‬در قانون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان خودرو مس��ئولیت نظارت بر حس��ن‬ ‫اجرای این اس��تاندارد به عه��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت ضمن انکه تمام اتحادیه صنعتکاران در‬ ‫حوزه خ��ودرو نیز زیر نظر این وزارتخانه هس��تند‪ .‬این‬ ‫نق��د ب��ه وزارتخانه وارد اس��ت که به درس��تی به انجام‬ ‫امور نپرداخت��ه و صاحبان خ��ودرو را گرفتار چالش ها‬ ‫گوناگونی کرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رضایی‬ ‫یکی از مشکالت‬ ‫بزرگ صنعت‬ ‫کشور این است‬ ‫که بنگاه ها‬ ‫فردگرا بوده و‬ ‫بر موسس خود‬ ‫تکیه دارند‪ .‬با‬ ‫مرگ فرد یا هر‬ ‫دلیل دیگر برای‬ ‫حضور نداشتن‬ ‫او‪ ،‬بنگاه دچار‬ ‫مشکل و تعطیلی‬ ‫می شود‬ ‫محمد شهپری‬ ‫دولت ها در‬ ‫کشورهای‬ ‫صنعتی زمین‬ ‫رایگان و‬ ‫امکانات الزم‬ ‫در اختیار‬ ‫صنعتگران شان‬ ‫قرار می دهند‬ ‫و از انها تولید‬ ‫می خواهند‪.‬‬ ‫ما چه امکاناتی‬ ‫در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫خود قرار‬ ‫ داده ایم؟‬ ‫اشتغال پایدار یکی از رمزهای موفقیت در کسب وکار‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر در خودروسازان مطرح جهانی به وضوح‬ ‫ملم��وس بوده و در برخی برندهای صنعتی جهان پس‬ ‫از تاس��یس‪ ،‬نسل به نس��ل چرخیده و پیشرفت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ماندگاری واح��د صنعتی پس از موس��س ان‬ ‫و ادام��ه یافت��ن فعالیتش در چند نس��ل منجر به این‬ ‫می ش��ود که س��رمایه های زمانی و مالی ه��رز نرود و‬ ‫اشتغال پایدار شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع کار برای ادامه حیات‬ ‫صنع��ت قطع��ه به عنوان صنعتی خصوص��ی یکی از‬ ‫بس��ترهای مهم برای ادامه حی��ات واحدهای تولیدی‬ ‫به ش��مار می رود و موسس��ان این صنعت می توانند با‬ ‫برنامه ریزی ان را به نسل های اینده خود منتقل کنند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است که بس��تر این امر مهم چقدر‬ ‫در این صنعت فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬رض��ا رضایی یکی‬ ‫از قطعه س��ازان بزرگ کشور اس��ت که ظرفیت باالیی‬ ‫ب��رای ادامه فعالیت واحد تولیدی اش وجود دارد‪ .‬او در‬ ‫پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا در اذین خودرو این‬ ‫ظرفی��ت وجود دارد که پ��س از رضا رضایی این واحد‬ ‫ل بعد منتقل شود و انها ادامه دهنده این‬ ‫تولیدی به نس ‬ ‫سرمایه زمانی و مالی باشند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۲‬سال است‬ ‫که این موضوع را دنبال می کنم‪ .‬به عنوان صنعتگر توان‬ ‫خانواده ام را سنجیده و انها را هم درگیر صنعت قطعه‬ ‫کرده ام‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مشکالت بزرگ صنعت کشور این‬ ‫است که متاسفانه بنگاه ها فردگرا بوده و بر موسس خود‬ ‫تکیه دارند‪ .‬با مرگ فرد یا هر دلیل دیگر که موس��س‬ ‫نمی تواند حضور پررنگ در واحد صنعتی خود داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬بنگاه دچار مشکل و حتی تعطیلی می شود‪ .‬اگر‬ ‫ب��ه صنعت قطعه توجه کنیم در این صنعت نیز چنین‬ ‫معضلی داریم که دالیل ان هم روشن است‪ .‬متاسفانه‬ ‫از بین مدیرانی که به همکاری دعوت می شوند‪ ،‬انهایی‬ ‫که هوش��مند هس��تند‪ ،‬به دنبال جدای��ی و راه اندازی‬ ‫واحدی مس��تقل می روند و جداگانه کس��ب وکارهای‬ ‫ی از این افراد که به عنوان‬ ‫جدید ایجاد می کنند‪ .‬بسیار ‬ ‫کارافرین در مجموعه های بزرگ حضور دارند با جدایی‬ ‫از این مجموعه ها شکست می خورند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو به چال��ش دیگر در‬ ‫بنگاهداری کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬مش��کل دیگر‬ ‫مربوط به مس��ائل ساختاری اس��ت؛ اینکه موسس در‬ ‫زم��ان حیات خود به ای��ن موضوع فک��ر نمی کند که‬ ‫به عنوان یک اس��تراتژی از مش��اوران قوی بهره بگیرد‬ ‫و بن��گاه را پس از چند س��ال به نس��ل جدید منتقل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اس��تفاده از تجربه های موفق جهانی‬ ‫راه را هموارت��ر می کن��د‪ .‬ب��ا بررس��ی ای��ن بنگاه های‬ ‫ی صنعتی موفق بای��د دید چه الگوهایی به کار‬ ‫اقتصاد ‬ ‫برده اند و چه اس��تراتژی داش��ته اند که براس��اس ان‬ ‫تولی��د و ادام��ه حیات واحد صنعتی خ��ود را هدفمند‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫رضایی با اش��اره به مطالعه خود در این زمینه ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ای��ن واحد صنعتی‪ ،‬گروهی تعیین ش��ده اند تا‬ ‫روی ای��ن موضوع مطالعه و پژوه��ش کنند‪ .‬امیدوارم‬ ‫دس��ت کم برای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نس��ل بتوانیم برنامه ای تدوین‬ ‫صنعت قطعه به عنوان صنعتی خصوصی یکی از بس��ترهای مهم‬ ‫برای ادامه حیات واحدهای تولیدی به ش��مار می رود که موسسان‬ ‫ان می توانند با برنامه ریزی ان را به نس��ل های اینده خود منتقل‬ ‫کنند‪ .‬حال پرس��ش این است که بس��تر این امر مهم چقدر برای‬ ‫صنعت قطعه کشور فراهم شده است؟‬ ‫کنیم که این واحد تولیدی بتواند به حیات خود ادامه‬ ‫دهد‪ .‬این گروه را افراد هوشمند و اقتصاددانی تشکیل‬ ‫می دهند که به مس��ئولیت های اجتماعی اگاه هستند‪.‬‬ ‫ما به دنبال این هس��تیم که ساختار س��ازمانی خود را‬ ‫به گونه ای متحول کنیم تا ادامه حیات برای نسل اینده‬ ‫تضمین شود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬با س��خن نمی توان پی��ش رفت‪ ،‬کار‬ ‫باید با جدیت در عمل دنبال ش��ود‪ .‬در این باره ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫گروه متخصص امدند و مدیران‪ ،‬کارگران و برنامه های‬ ‫مجموعه ما را ادیت کردن��د‪ .‬حتی هزینه هایی صرف‬ ‫شد و یک کارش��ناس فرانسوی که طراح پلتفرم است‬ ‫و مش��اوره هم دارد‪ ،‬دعوت شد با بازدید از مجموعه ما‬ ‫اعالم نظر کند که چگون��ه می توانیم حیات ان را برای‬ ‫نس��ل های اینده حفظ کنیم‪ .‬این فعال صنعت قطعه‬ ‫با بیان اینکه تا امروز این مجموعه نه تنها س��ربار دولت‬ ‫نبوده‪ ،‬بلکه با اش��تغالزایی به دولت کمک کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماه اینده برنامه های اجرایی به ش��کل‬ ‫متقن و مدون همراه با یک استراتژی اثربخش در این‬ ‫موضوع تدوین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور در بازار غیربومی‬ ‫رضایی با بیان اینکه در حوزه کس��ب وکار متاسفانه‬ ‫کشور قوانین ثابتی ندارد زیرا در بحث اشتغال پایدار و‬ ‫ادامه حیات برای چند نس��ل فقط نیروی انسانی و فرد‬ ‫مطرح نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ضرورت دارد در این باره قوانین‬ ‫ثابتی داش��ته باشیم که صنعتگر دست کم برای ‪ ۳‬تا ‪۵‬‬ ‫سال بتواند به انها تکیه کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این محیط متزلزل اگر مس��ائلی‬ ‫مانن��د تحریم‪ ،‬جن��گ و‪ ...‬رخ دهد‪ ،‬تم��ام برنامه ها از‬ ‫بین می رود‪ .‬تاکی��د می کنم ثبات اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و سیاس��ی برای رس��یدن به این اهداف بس��یار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این برند ب��ا دانش فنی خود واحد تولیدی‬ ‫را راه ان��دازی کرد و درحال حاضر ب��ا ‪ ۳۰۰‬تا‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫نیروی انسانی فعالیت دارد و ضمن تامین قطعات مورد‬ ‫نی��از داخل برای خودروس��ازان ترکیه نیز قطعه تولید‬ ‫می کند‪ .‬خودروس��ازانی مانند پژو‪ ،‬رنو و قطعه س��ازان‬ ‫ن ترکیه نی��از به مواد اولیه دارن��د این مجموعه‬ ‫تی��روا ‬ ‫در ح��ال هم��کاری ب��رای رف��ع نیازمندی های ش��ان‬ ‫اس��ت‪ .‬توجه داشته باش��یم ترکیب مواد اولیه‪ ،‬دانش‬ ‫خاص��ی نی��از دارد از ای��ن رو در کنار تامی��ن قطعات‬ ‫کامپانده��ا (نوع��ی پلیمر) را هم در این کش��ور تولید‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫رضایی در پاسخ به این پرسش که ایا تحریم ها تاثیر‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ترکیه ه��م تحت تاثیر حوادث بین المللی‬ ‫است اما نه به اندازه ایران‪ .‬سال گذشته ‪۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫گردش(ترنور) مالی این کش��ور فقط مربوط به بخش‬ ‫گردشگری بود‪ .‬یا حدود یک میلیون و‪۴۰۰‬هزار خودرو‬ ‫سال گذشته در این کش��ور تولید و بخش عمده ای از‬ ‫انها به بیش از ‪ ۱۶۰‬کشور صادر شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه یاداور ش��د‪ :‬ترکیه نسبت به‬ ‫ای��ران قوانین مدون تری برای س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫دارد‪ .‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬ق��رار بود مش��ارکت کنندگان‬ ‫خارج��ی در ایران بتوانند س��رمایه خ��ود را به نرخ ارز‬ ‫خ��ارج کنند اما با ش��رایط به وجود امده نتوانس��تند‬ ‫س��رمایه خ��ود را از کش��ور خ��ارج کنند و س��رمایه‬ ‫مشترک(جوینت ونچر) ما به شکل ریال در ایران است؛‬ ‫از این رو مجامع بین المللی ایران را به عنوان کش��وری‬ ‫باثبات برای سرمایه گذاری نمی دانند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگر تاکید کرد‪ :‬حتی ب��ه این موضوع هم‬ ‫توج��ه کرده ام اگ��ر خودرو نب��ود و صنع��ت قطعه با‬ ‫مش��کل روبه رو شد به سوی چه صنعتی تغییر کاربری‬ ‫بدهیم‪ .‬به هرحال من از عملکرد خودمان رضایت دارم‪.‬‬ ‫امی��دوارم مطالع��ه و پژوه��ش در ح��وزه ادامه حیات‬ ‫واحدهای صنعتی دس��ت کم برای چند نس��ل‪ ،‬زودتر‬ ‫عملیاتی و دارای س��اختار ش��ود و الگویی برای س��ایر‬ ‫صنعتگران باشیم‪.‬‬ ‫رضایی در پایان گفت‪ :‬خود را روزامد نگه داشته ایم‬ ‫و در تولی��د قطعات��ی که بر عهده این مجموعه اس��ت‬ ‫نیروهای خود را ام��وزش داده ایم‪ .‬به طور مثال‪ ،‬فقط‬ ‫برای اموزش نیروهای انسانی خود از سوی کارشناسان‬ ‫اروپایی ‪ ۲‬میلیون یورو س��رمایه گذاری کرده ایم‪ .‬واحد‬ ‫تحقیق و توس��عه ش��رکتی مانند فورشیا که در زمینه‬ ‫صندلی فعالیت دارد‪ ،‬افزون بر ‪۶۰‬هزار نفر است‪ .‬دانش‬ ‫و اس��تاندارد اروپا را داریم و درحال حاضر چیزی کمتر‬ ‫از انها نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط موجود و شق القمر صنعتگر‬ ‫محمد ش��هپری از دیگر قطعه س��ازان بزرگ کشور‬ ‫درب��اره خال تفک��ری ماندگاری واح��د صنعتی پس از‬ ‫موس��س ان و ادامه یافتن فعالیتش در چند نس��ل به‬ ‫گفت‪ :‬فعاالن حوزه صنعت کش��ورهای صنعتی‬ ‫مانند ما با این مش��قت ها فعالی��ت ندارند و به مراتب با‬ ‫مشکالت کمتری روبه رو هستند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬امروز م��ن صنعتگر در مجموعه خود بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬کارخانه و ‪۴‬هزار نیروی انس��انی دارم‪ .‬زندگی ما‬ ‫صرف این کار شده است‪ ،‬با این حال امروز به قدری کار‬ ‫سخت شده که شاید صنعتگران به این می اندیشند که‬ ‫نمی خواهند فرزندان ش��ان هم ب��ه این گرفتاری مبتال‬ ‫شوند‪ .‬این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که تولید کننده واقعی همه سرمایه مالی و زمانی خود‬ ‫را فدای ادامه فعالیت��ش کرده اما هر روز با یک قانون‬ ‫و بخش��نامه جدید در حوزه کس��ب وکار روبه رو است‪.‬‬ ‫ماهانه چند بخش��نامه صادر می شود و تغییر می کند؛‬ ‫در نتیجه ممکن اس��ت صنعتگر دنبال ارامش خانواده‬ ‫و فرزندانش تمایلی نداشته باشد‪ ،‬نسل پس از خودش‬ ‫هم وارد عرصه تولید شوند‪.‬‬ ‫مدیر گ��روه صنعتی اتحاد موتور با بی��ان اینکه اگر‬ ‫در اروپا یا ژاپن ش��اهد فعالیت چند نس��لی یک برند‬ ‫هس��تیم‪ ،‬برای این است که در این کشورها همه چیز‬ ‫در خدمت تولید اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دولت در این کشورها با‬ ‫وام ب��دون بهره از تولید حمایت و پش��تیبانی می کند‪.‬‬ ‫در چین وقتی صنعتگری صادرات دارد دولت به عنوان‬ ‫تشویق ‪۱۷‬درصد دیفالت(قصور در پرداخت بدهی) به‬ ‫او می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت ها در کش��ورهای صنعتی‬ ‫ن خود‬ ‫زمین رایگان و امکانات الزم در اختیار صنعتگرا ‬ ‫ق��رار می دهن��د و از انها تولید می خواهن��د اما ما چه‬ ‫امکاناتی در اختی��ار تولیدکنندگان خود قرار داده ایم؟‬ ‫صنعتگ��ر ایرانی با چنگ و دندان فعالیت خود را حفظ‬ ‫کرده و در شرایط فعلی تولیدکننده برای ادامه حیاتش‬ ‫در حال «ش��ق القمر» اس��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید فرهنگ ادامه فعالیت برای چند نس��ل‬ ‫به وجود اید و زمینه ان در فضای کس��ب وکار کش��ور‬ ‫فراهم ش��ود نه انکه فقط بانک هر روز بخشنامه جدید‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬س��ایر بخش ها که بماند‪ .‬صنعتگر در‬ ‫ی خود را صرف‬ ‫چنین شرایطی مجبور است تمام انرژ ‬ ‫ای��ن کند که خ��ودش را با ان وفق ده��د وگرنه نابود‬ ‫می ش��ود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬بس��یاری در میانه راه می برند‬ ‫و می مانند‪ .‬مجموعه ما ‪ ۴‬دهه اس��ت با تمام سختی ها‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرورش داخلی‪ ،‬برداشت خارجی‬ ‫ش��هپری با بیان اینکه فرزن��دان این صنعتگران هم‬ ‫بای��د تمایل ب��ه ادامه راه پدر داش��ته باش��ند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان واقعی می خواهند زحمت های چندین‬ ‫دهه ش��ان از بین ن��رود‪ ،‬اما باید دید فرزن��دان هم به‬ ‫ای��ن امر راغ��ب هس��تند‪ .‬محصوالت ای��ن مجموعه‬ ‫درحال حاض��ر قابل رقابت با کاالهای مش��اب ه خارجی‬ ‫اس��ت‪ .‬حتی در زمینه تولید لنت ترمز به لحاظ کیفیت‬ ‫از ان��واع اروپایی ان‪ ،‬در س��طح باالتری ق��رار دارد‪ .‬او‬ ‫گف��ت‪ :‬من ب��ا عش��ق کار را در واحد صنعت��ی ام اغاز‬ ‫کردم‪ .‬عشق ساخت داخل داشتم؛ از این رو دانش فنی‬ ‫را م��ی اورم و به روز فعالیت دارم‪ ۶۰۰ .‬س��اپالیر دارم‪.‬‬ ‫درواق��ع یک خان��واده ‪۲۵‬هزار نف��ری را اداره می کنم‪.‬‬ ‫ای��ن جزو وظایف و افتخار من اس��ت ک��ه می توانم از‬ ‫ت��وان و تخصص جوانان ایرانی اس��تفاده کنم‪ .‬مدیران‬ ‫زی��ادی تربیت کرده ام‪ .‬نیروی متخصص را در کش��ور‬ ‫اموزش می دهیم و تربیت می کنیم ‪ ،‬اما متاسفانه هنگام‬ ‫برداش��ت میوه این کش��ورهای دیگر هستند که از ان‬ ‫بهره مند می ش��وند‪ .‬این تولیدکننده خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در کش��ور صنعتگرانی داریم که با وجود تمام شرایط‬ ‫نامطلوب‪ ،‬با عش��ق به وطن در ح��ال فعالیت و تولید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��هپری در پایان گفت‪ :‬در تالش��م فرزند و برخی‬ ‫از اعض��ای خان��واده ام را درگی��ر کار تولید قطعه کنم‬ ‫ک��ه بتوانند ای��ن راه را ادامه دهن��د و مجموعه ضمن‬ ‫ماندگاری پیشرفت و توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫سنت حسنه وقف در گروه صنعتی همگام‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سیدمهدی خاموشی نماینده‬ ‫ولی فقیه و رئیس س��ازمان اوقاف و امور خیریه کش��ور در‬ ‫راس هیاتی از این س��ازمان‪ ،‬با حضور در ش��هرک صنعتی‬ ‫علویجه‪ ،‬از کارخانه های ش��رکت همگام خودرو اسیا بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در ای��ن بازدی��د حجت االس�لام و‬ ‫المس��لمین س��یدمهدی خاموش��ی و جمع��ی از معاونان‬ ‫و مدیران س��ازمان اوق��اف و امور خیریه کش��ور از نزدیک‬ ‫ب��ا روند تولید و اش��تغال ای��ن گروه معظم صنعتی اش��نا‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان اوقاف و امور خیریه کش��ور ضمن اظهار‬ ‫خرسندی از بازدید این مجموعه بزرگ تولیدی‪ ،‬امادگی هر‬ ‫نوع همکاری و پشتیبانی این سازمان را از مجموعه صنعتی‬ ‫همگام خودرو اعالم کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا جب��ارزارع‪ ،‬مدیرعامل گ��روه صنعتی همگام‬ ‫نی��ز در این بازدید با اش��اره به تنوع تولی��د و تولید کاالی‬ ‫کیفی و قابل عرضه صادراتی گفت‪ :‬هم اکنون در این گروه‪،‬‬ ‫کارخانه های تولید قطعات خودرو‪ ،‬شرکت های تولید قالب و‬ ‫تولید پکیج شوفاژ دیواری و خط در حال راه اندازی رادیاتور‬ ‫ش��وفاژ دیواری زیر پوش��ش گروه صنعت��ی همگام فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همزم��ان با ای��ن بازدید‪ ،‬طرح های توس��عه‬ ‫این ش��رکت در زمینه مونت��اژ اتوماتیک محص��والت بازار‬ ‫ی��دک و خ��ط ش��ماره ‪ ۲‬رنگ محص��والت بهره ب��رداری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی هم��گام در ادامه با طرح برخی‬ ‫موانع تولید و عدم ایفای تعهدات خودروسازان در پرداخت‬ ‫بدهی ه��ای معوق چند س��اله ب��ه تولیدکنن��دگان گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م با پرداخت بدهی های انباش��ته خودروس��ازان‪،‬‬ ‫شاهد شتاب و سرعت تولید در این صنایع باشیم‪ .‬جبارزارع‬ ‫با اش��اره به وقف صد درصد عواید این شرکت گفت‪ :‬سنت‬ ‫حس��نه وقف‪ ،‬از می��راث ماندگار بنیانگ��ذار این مجموعه و‬ ‫مجموعه صنعتی رسول ماشین است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫حذف سیانید‬ ‫از فراوری طال تجاری شد‬ ‫مدیرعامل مجتمع زغال سنگ طبس در گفت وگو با‬ ‫تامین قطعات مورد نیاز‬ ‫معادن بر اساس‬ ‫نیاز معدنداران‬ ‫کاهش ‪ 90‬درصدی مصرف‬ ‫انرژی با بازیافت ضایعات‬ ‫الومینیوم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اعالم کرد‬ ‫سایه فناوری پیر بر معادن زغال سنگ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ :‬در معرف��ی مجتمع معادن زغال س��نگ‬ ‫طب��س از خ��ود‪ ،‬می خوانیم ای��ن مجتمع به عن��وان یکی از‬ ‫واحدهای س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمی��درو) با هدف تامین زغال س��نگ مورد نیاز کش��ور‬ ‫تاس��یس شده و با ایجاد بسترهای سرمایه گذاری‪ ،‬فرصت های‬ ‫شغلی و انتقال دانش فنی‪ ،‬فناوری و روش های نوین معدنی و‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬در زمره اولویت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫از مهم ترین اهداف این مجتمع می توان به بیشترین استفاده‬ ‫از ظرفیت ها و ذخایر زغال کک شو و حرارتی‪ ،‬اکتشافات‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی و خارجی و توسعه زیر ساخت ها اشاره‬ ‫کرد‪ .‬امید اس��ت دس��تیابی به اهداف یادش��ده‪ ،‬زمینه کاهش‬ ‫واردات را فراه��م و زنجی��ره ارزش فوالد را تکمیل کند و منجر‬ ‫به خودکفایی کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شود‪.‬‬ ‫ای��ن مجتمع به عن��وان یکی از طرح های کلیدی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با‬ ‫هدف تامین کنس��انتره زغال س��نگ و کک مورد نیاز کش��ور‪،‬‬ ‫ضم��ن تامین فرصت های اش��تغالزایی و توس��عه زمینه های‬ ‫انتقال و توسعه فناوری ها و روش های نوین معدنی و صنعتی‪،‬‬ ‫در زم��ره طرح های اولوی��ت دار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬فاز یک با بهره برداری از معدن فول مکانیزه‬ ‫پروده یک با ظرفیت استخراج ‪ ۱.۵‬میلیون تن زغال سنگ خام‬ ‫(‪۷۵۰‬هزارتن کنس��انتره) انجام شد‪ .‬در فاز دوم‪ ،‬تجهیز معدن‬ ‫زغال س��نگ پروده ‪ ۴‬با ظرفیت تولید ‪۷۵۰‬هزار تن زغال سنگ‬ ‫خام به روش فول مکانیزه با استفاده از شیلد و شیرر در دست‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫در حاشیه مجمع عمومی انجمن زغال سنگ فرصتی دست‬ ‫داد ت��ا با رمضان کریتی ثانی‪ ،‬مدیرعامل مجتمع زغال س��نگ‬ ‫طبس درباره طرح های توسعه ای‪ ،‬ضرورت مجهز شدن معادن‬ ‫زغال کش��ور به ش��بکه مکانیزاس��یون‪ ،‬قیمت گ��ذاری جدید‬ ‫زغال س��نگ و تاثیر ان بر این معادن گفت وگویی انجام دهیم‬ ‫که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €معدن زغال سنگ پروده طبس که بزرگ ترین معدن‬ ‫مکانیزه کشور است‪ ،‬امسال چه برنامه هایی دارد؟‬ ‫یک محدوده معدنی در اختیار ما قرار داده اند که بر اساس رد‬ ‫دیون انجام شده‪ ،‬به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت واگذار‬ ‫ش��ده اس��ت؛ این صندوق ‪ ۶۸‬درصد س��هامش را به هلدینگ‬ ‫صدرتامین واگذار کرد که زیر نظر شس��تا قرار دارد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این قرارداد می توانیم ‪ ۲۶.۵‬میلیون تن زغال سنگ را در مدت‬ ‫‪ ۱۹‬سال برداشت کنیم‪.‬‬ ‫درباره طرح های توس��عه ای ش��رکت نیز بای��د گفت در این‬ ‫منطقه هر انچه طرح های توس��عه ای که قرار بوده انجام ش��ود‬ ‫را انجام دادیم‪ .‬به همین دلیل پنجمین س��ال متوالی است که‬ ‫بزرگ ترین معدن زغال س��نگ کش��ور از نظر میزان استخراج‬ ‫هستیم و ساالنه یک میلیون تن زغال سنگ برداشت می کنیم‬ ‫که با هیچ کدام از معادن زغال سنگ کشور قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫اعداد برداش��ت از معادن هم قابل توجه اس��ت‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫فق��ط از یک��ی از معادن مان در ‪۲۵‬خرداد اف��زون بر ‪ ۶‬هزارتن‬ ‫زغال سنگ استخراج کردیم که نشان می دهد برای رسیدن به‬ ‫اهداف باید به سمت مکانیزاسیون معادن برویم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه الیه های رگه های زغال س�نگ در‬ ‫بیش�تر معادن‪ ،‬نازک و باریک هستند‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫مکانیزه کردن اس�تخراج این رگه ه�ا چندان به صرفه‬ ‫اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫البته مکانیزه کردن معدن به این معنا نیست که همه معادن‬ ‫کشور به صورت مدرن (‪ )Long Wall‬باشند بلکه هر معدنی‬ ‫را می توان بر اساس ساختارش تا حدودی مکانیزه کرد‪.‬‬ ‫ذهنیتی درباره معادن زغال س��نگ کشور وجود دارد مبنی‬ ‫بر اینکه اجرایی کردن ش��بکه مکانیزاسیون فقط به ضخامت‬ ‫رگه ه��ا بس��تگی دارد‪ ،‬در حال��ی که این طور نیس��ت و تغییر‬ ‫سیس��تم تهویه هم مکانیزاس��یون به شمار می رود‪ .‬ایمنی نیز‬ ‫اگر در حد ان معدن باشد نوعی مکانیزاسیون به شمار می رود‪.‬‬ ‫همچنین ترانسپورت یا حمل ونقل بسیار اثرگذار است چراکه‬ ‫گلوگاه بسیاری از معادن کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫مکانیزاسیون شامل این موارد است‪ .‬به همین دلیل درصدد‬ ‫هستیم یک دفتر فنی متشکل از کارشناسان ایرانی و خارجی‬ ‫ایج��اد کنی��م که کار را از مع��ادن طبس‪ ،‬ش��روع و در ادامه‬ ‫س��ایر معادن زغال س��نگ ایران را بررس��ی کنند و بر اساس‬ ‫نیازه��ای ان معادن طرح مکانیزاس��یون را ارائ��ه دهند‪ .‬این‬ ‫اتفاق بر طرح های توسعه ای و افزایش تولید زغال کشور تاثیر‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در نظر بگیرید ظرفیت کک س��ازی ایجادش��ده در کش��ور‬ ‫اف��زون بر ‪ ۴‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه ‪۱.۵‬میلیون تن‬ ‫تولید کنس��انتره داریم و حدود ‪ ۳‬میلیون تن نیز کنس��انتره‬ ‫زغال س��نگ نیاز داریم‪ ،‬ام��ا ظرفیت ها در حال خاک خوردن‬ ‫هس��تند‪ ۳ .‬تا ‪ ۵‬س��ال طول می کشد که هر معدنی اغاز به کار‬ ‫کند و به بهره برداری و تولید برسد‪.‬‬ ‫€ €شما چه طرح هایی در این زمینه دارید؟‬ ‫البت��ه ما طرح هایی در منطقه خودمان داریم اما از ایمیدرو‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز خواس��ته ایم با ش��رایط‬ ‫قانون��ی‪ ،‬بلوک ه��ای جدی��دی را در اختیار م��ا بگذارند تا از‬ ‫تجربه ای که در بازه زمانی‪ ۴۰‬س��ال ایجاد ش��ده و در اختیار‬ ‫ش��رکت زغال سنگ پروده طبس است و به حتم نتیجه تالش‬ ‫دولت های مختلف برای این معدن است‪ ،‬در وهله نخست برای‬ ‫منطقه و در مرحله بعد برای کل معادن زغال کش��ور استفاده‬ ‫کنیم و بهره ببریم‪.‬‬ ‫€ €با توجه ب�ه حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و در راس ان سرقینی از معادن زغال سنگ به ویژه در‬ ‫بخش حقوق دولتی که گلوگاه بسیاری از معادن است‪،‬‬ ‫از ظرفی�ت بخش خصوصی چه اس�تفاده ای می توانیم‬ ‫ببریم؟‬ ‫من فکر می کنم با حمایت های دولت از معادن زغال س��نگ‬ ‫مانن��د افزایش نرخ زغال س��نگ و تعیین نرخ زغال براس��اس‬ ‫‪ ۲۶.۵‬درصد نرخ ش��مش فوالد خوزستان‪ ،‬معادن زغال سنگ‬ ‫ما باید بخش��ی از این س��ود را به سمت توسعه معادن ببرند و‬ ‫از تجهیزات به روز و مدرن استفاده کنند‪ .‬متاسفانه تجهیزات‬ ‫معادن زغال سنگ ما مربوط به دهه ‪ ۵۰‬است و به روز نشده اند‪.‬‬ ‫البته وقتی معادن زغال س��نگ درام��د ندارند نمی توانند کار‬ ‫توسعه ای انجام دهند؛ با این حال امید می رود با افزایش نرخ‬ ‫رمض��ان کریتی ثان��ی‪ :‬مکانیزه کردن معدن به این معنا نیس��ت که همه‬ ‫معادن کش��ور مدرن (‪ )Long Wall‬باش��ند بلکه هر معدنی را می توان بر‬ ‫اساس ساختارش تا حدودی مکانیزه کرد‬ ‫زغال س��نگ و بهبود نس��بی وضعیت این معادن شاهد حرکت‬ ‫معادن زغال س��نگ به س��مت توسعه بیشتر باشیم زیرا اجرای‬ ‫طرح های توس��عه ای‪ ،‬تولیدش��ان را باال می برد و همین امر نیز‬ ‫به افزایش سودشان منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬بر اس��اس مطالعاتی که انجام دادیم در یکی از‬ ‫معادن ما در طبس‪ ،‬در ان بخش��ی که به صورت نیمه مکانیزه‬ ‫کار می ش��ود از چوب اس��تفاده می کنند؛ درحال��ی که تغییر‬ ‫ش��کل نگهداری این معدن از چوب ب��ه پروپای هیدرولیک یا‬ ‫سیمیش��ین ها تولی��د را ‪ ۲‬برابر می کند؛ ب��ه همین راحتی‪ .‬از‬ ‫ط��رف دیگر میزان س��رمایه گذاری در این ط��رح چندان زیاد‬ ‫نیست‪ .‬کارگاه هایی که به این شبکه مجهز می شوند حدود یک‬ ‫میلیون یورو نیاز دارند که برگش��ت سرمایه بسیار خوبی دارد‬ ‫و ب��ه راحتی می توان این کار را انجام داد اما در وهله نخس��ت‬ ‫نیاز به مدیریت این امور احس��اس می ش��ود‪ .‬این کار را برای‬ ‫تم��ام معادن می توان انجام داد‪ .‬ما این کار را انجام می دهیم و‬ ‫امیدواریم الگویی برای سایر معادن شود‪.‬‬ ‫€ €درباره درخواست معاون شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫به عن�وان تنها خریدار زغال س�نگ کک ش�و‪ ،‬مبنی بر‬ ‫کاهش نرخ زغال س�نگ و تغییر مبنای محاس�به ان از‬ ‫‪ ۲۶.۵‬ب�ه ‪ ۱۹‬درصد ش�مش فوالد خوزس�تان چه نظری‬ ‫دارید؟‬ ‫وقتی قیمت افزایش می یابد تمام معادن بر مبنای ان برنامه ریزی‬ ‫می کنند؛ بر اساس ان نرخ چوب و نیروی انسانی نیز افزایش می یابد‬ ‫حت��ی روی ن��رخ لباس کار و وس��ایل ایمنی تاثیرگذار اس��ت پس‬ ‫نمی توان این مصوبه را تغییر داد و به نظر من امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫€ €ممکن است شرکت ذوب اهن اصفهان مانند گذشته به‬ ‫بدهکار بزرگ معادن زغال تبدیل شود؟‬ ‫فکر نمی کنم چنین اتفاقی رخ دهد‪ .‬مش��کالت شرکت ذوب اهن‬ ‫را باید حل کرد و به فکر تامین س��نگ اهن مورد نیازشان بود زیرا به‬ ‫عن��وان یک صنعت بزرگ برای ما مهم اس��ت‪ .‬ما ملی فکر می کنیم‬ ‫و باید مش��کالت مربوط به ذوب اهن حل ش��ود تا مع��ادن بتوانند‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫در پی تالش های جهانی برای ایمن کردن استحصال فلز زرد و حذف سدهای باطله‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم معادن‬ ‫کوچک‬ ‫در توسعه‬ ‫اقتصاد‬ ‫حذف سیانید از فراوری طال تجاری شد‬ ‫محمدحسین سادات حسینی خواجوئی‬ ‫دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت صنعتی‬ ‫مطالعات نشان می دهد که بنگاه ها و معادن‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬نقش مهم��ی در ایجاد‬ ‫اشتغال‪ ،‬رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ایفا‬ ‫می کنند و همبستگی زیادی میان میزان فقر‪،‬‬ ‫بیکاری‪ ،‬رفاه اقتصادی‪ ،‬استانداردهای زندگی‬ ‫ش��هروندی و میزان جنبش و فعالیت ‪SME‬‬ ‫های معدنی نشان می دهند‪.‬‬ ‫مع��ادن کوچک و متوس��ط بنا بر طبیعت‬ ‫خود‪ ،‬از انعطاف پذیری بیشتری در حوزه های‬ ‫عملیاتی و بازاریابی برخوردارند‪.‬‬ ‫در بیش��تر اقتصادها‪SME ،‬ها بیش��ترین‬ ‫نق��ش را در کارافرین��ی و اش��تغالزایی ایف��ا‬ ‫می کنند‪ .‬بنگاه های میکرو‪ ،‬کوچک و متوسط‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درص��د بنگاه های اقتصادی را در‬ ‫بیش��تر اقتصادها در اختیار داشته و بیشترین‬ ‫میزان رشد اشتغال و سهم عمده ای در تولید‬ ‫و صادرات صنعتی دارند‪.‬‬ ‫این بنگاه های اقتص��ادی در اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۹۹‬درصد تمام ش��رکت ها را تش��کیل‬ ‫می دهن��د و ح��دود ‪ ۶۵‬میلیون نف��ر از انها‬ ‫بهره مند می شوند که ‪ ۶۵‬درصد گردش مالی‬ ‫در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در هر س��ال‪ ،‬ی��ک میلیون‬ ‫‪ SME‬جدی��د در اتحادی��ه اروپا ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چی��ن‪SME ،‬ه��ا ‪ ۷۵‬درصد کل‬ ‫اش��تغال را تامین می کنند و نقش مهمی در‬ ‫حفظ ثبات اجتماعی دارند‪.‬‬ ‫در ایاالت متحده حدود ‪ ۲۳‬میلیون ‪SME‬‬ ‫وج��ود دارد که بیش از ‪ ۵۰‬درصد نیروی کار‬ ‫خصوص��ی را به کار می گیرند و بیش از نیمی‬ ‫از تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬این کش��ور‬ ‫را تولید می کنند‪.‬‬ ‫به این ترتیب مشهود است که این دسته از‬ ‫بنگاه های اقتص��ادی چگونه می توانند اقتصاد‬ ‫یک کشور را به واسطه اشتغالزایی متاثر کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش بهای‬ ‫سنگ اهن در بازار چین‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جهان‬ ‫سال هاست به‬ ‫دنبال راهکاری‬ ‫می گردد که از‬ ‫نظر اقتصادی به‬ ‫صرفه باشد و با‬ ‫استفاده از ان‪،‬‬ ‫به نیاز به ماده‬ ‫مسموم سیانید‬ ‫در فراوری طال‬ ‫پایان دهد‪ .‬حاال‬ ‫کلین ماینینگ‬ ‫این راهکار را‬ ‫ارائه می دهد‬ ‫س��رانجام ح��ذف ترکی��ب س��می س��یانید از فرایند‬ ‫اس��تخراج طال در مقیاس تجاری عملی ش��د؛ رویدادی‬ ‫که گروه های پژوهشگر گوناگونی در سطح جهان در پی‬ ‫عملی کردن ان بودند و در نهایت از س��وی یک ش��رکت‬ ‫اس��ترالیایی انجام ش��د‪ .‬حاال این شرکت از تصمیم خود‬ ‫برای عرضه این فناوری در سطح جهانی می گوید؛ اتفاقی‬ ‫ک��ه به نوبه خود می تواند بر ب��ازار نه چندان باثبات طال‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬شرکت استرالیایی‬ ‫«کِلین ماینین��گ» فناوری جدیدی را در مقیاس تجاری‬ ‫اجرا می کند که به فراوری طال بدون س��یانید اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن فراین��د‪ ،‬یک شناس��اگر ش��یمیایی به نام‬ ‫تیوس��ولفات جایگزین سیانید می ش��ود که البته ایمنی‬ ‫بیش��تری در مقایسه با س��دیم دارد‪ .‬تیوسولفات به حل‬ ‫شدن طالی خالص از کانی در محلول کمک می کند که‬ ‫می توان بعدها و در فرایندهای بعدی ان را بازیافت کرد‪.‬‬ ‫بیش از یک دهه اس��ت که اژانس ملی علم اس��ترالیا و‬ ‫س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی همسود به عنوان‬ ‫سازمان تحقیقات علمی وابسته به دولت فدرال استرالیا‬ ‫با همکاری کلین ماینینگ‪ ،‬به توس��عه این فناوری جدید‬ ‫مشغول هستند و در نهایت نتایج این همکاری ثابت کرده‬ ‫است که محلول تیوسولفات می تواند در مقیاس صنعتی‪،‬‬ ‫ط�لا را از کانی اس��تخراج کند‪ .‬ح��اال‪ ،‬کلین ماینینگ به‬ ‫دنبال ان اس��ت که فناوری فراوری طال بدون سیانید را‬ ‫در سراسر جهان عرضه کند و به فروش برساند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال جِ ��ف َمک کال��وک‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫کلین ماینین��گ می گوی��د‪ :‬جهان سال هاس��ت به دنبال‬ ‫راهکاری می گردد که از نظر اقتصادی به صرفه باشد و با‬ ‫استفاده از ان‪ ،‬به نیاز به ماده مسموم سیانید در فراوری‬ ‫ط�لا پایان دهد‪ .‬حاال کلین ماینین��گ این راهکار را ارائه‬ ‫می دهد‪ .‬درحال حاضر اس��تخراج حدود ‪۷۵‬درصد طالی‬ ‫جهان از کانی‪ ،‬با استفاده از سیانید یا جیوه انجام می شود‪،‬‬ ‫در حالی که این مواد برای انس��ان و محیط زیست سمی‬ ‫هستند‪ .‬همچنین بیشتر در مخازن بزرگی ذخیره و پس‬ ‫از اس��تفاده به س��دهای باطله بزرگی فرستاده می شوند؛‬ ‫در نتیج��ه این احتمال وج��ود دارد که از انجا به محیط‬ ‫اطراف نشت کنند‪.‬‬ ‫البته َمک کالوک به این مسئله نیز اشاره کرد که حذف‬ ‫سیانید و به دنبال ان سدهای باطله با وجود همه مزایایی‬ ‫که دارد تغییر چشمگیری در صنعت استخراج طال و بازار‬ ‫این فلز گرانبها ایجاد می کند و این تغییر برای مناطقی از‬ ‫جهان که شرکت های استخراج کننده طال در ان فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬چیزی بیشتر از رشد فناورانه است‪.‬‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬س��رمایه نیروی انس��انی‬ ‫متخص��ص‪ ،‬باانگیزه و پرتالش در کنار داش��تن‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی به عن��وان دارایی های‬ ‫باارزش یک ش��رکت معدنی و کش��ور به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬طبیعی اس��ت که س��رمایه انس��انی در‬ ‫تمام زمینه های تولید‪ ،‬توسعه‪ ،‬پژوهش‪ ،‬اشتغال‬ ‫و صرفه اقتصادی بسیار ارزشمند است و اهمیت‬ ‫دادن ب��ه ان یکی از نکته ه��ای کلیدی برای هر‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬درباره اهمیت این موضوع‪ ،‬روزگار‬ ‫معدن با فعاالن معدنی گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫در این فرایند‪ ،‬یک شناساگر شیمیایی به نام تیوسولفات جایگزین‬ ‫سیانید می شود که البته ایمنی بیشتری در مقایسه با سدیم دارد‪.‬‬ ‫تیوسولفات به حل شدن طالی خالص از کانی در محلول کمک می کند‬ ‫که می توان در فرایندهای بعدی ان را بازیافت کرد‬ ‫‹ ‹چرا حذف سیانید اهمیت دارد؟‬ ‫یا ِن» بسیار خطرناک و مقدار کشنده‬ ‫سیانید یا یون «س ‬ ‫ان یک میلی گرم در یک کیلوگرم از وزن موجودات زنده‬ ‫اس��ت و هنگام استفاده از ان باید از لباس هایی با ایمنی‬ ‫کامل‪ ،‬غیرقابل نفوذ‪ ،‬عینک‪ ،‬دستکش و فیلتر با استاندارد‬ ‫بین المللی استفاده کرد و همچنین باید از تماس مستقیم‬ ‫ب��ا ان��واع محلول ها و پودرهای س��یانید به ط��ور کامل‬ ‫خودداری شود‪ .‬با این حال ظهور سیانید در دهه ‪۱۸۷۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۲۴۹‬خورشیدی) بزرگ ترین نواوری بود که‬ ‫در تاریخ استخراج مواد معدنی روی داده بود‪ .‬مسمومیت‬ ‫ب��ا س��یانید می تواند منجر به س��رگیجه‪ ،‬ته��وع‪ ،‬لرزش‬ ‫ماهیچه ها‪ ،‬تش��دید ضربان قلب و احساس خفگی شود‪.‬‬ ‫همچنین محلول های حاوی س��یانید مانند فاضالب ها و‬ ‫پس��اب های استحصال طال‪ ،‬به منظور جلوگیری از الوده ‬ ‫کردن محیط زیس��ت و اب ه��ای زیرزمینی به روش های‬ ‫مختلف در جهان خنثی سازی و سیانیدزدایی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تحصال طال از زباله الکترونیکی بدون‬ ‫سیانید‬ ‫کلین ماینین��گ‪ ،‬در حالی به فناوری اس��تحصال طال‬ ‫از کانی با حذف س��یانید دس��ت یافته که چندی پیش‬ ‫نیز ش��رکت کانادایی «اِنوایرولیچ ت ِکنالوجیز» از فناوری‬ ‫جدیدی خبر داد که ش��امل اس��تحصال طال از زباله های‬ ‫الکترونیک��ی با حذف س��یانید می ش��ود‪ .‬در این فرایند‬ ‫بوردهای به دور ریخته شده‪ ،‬تکه تکه و پودر می شوند و با‬ ‫بکارگیری فناوری ابداعی شرکت انوایرولیچ‪ ،‬طال و دیگر‬ ‫فلزات گرانبها از زباله های الکترونیکی‪ ،‬اس��تخراج شده و‬ ‫برای تولید قطعات الکترونیکی شرکت هایی مانند «دِل»‬ ‫و ش��رکت نرم افزاری «هیولت پاکارد» و مش��تریان این‬ ‫چنینی به کار گرفته می ش��وند‪ .‬اس��اس کار این فناوری‬ ‫مبتن��ی بر اب اس��ت؛ در نتیجه از س��ایر روش هایی که‬ ‫تاکنون به طور س��نتی برای استحصال طال به کار گرفته‬ ‫می ش��دند‪ ،‬سازگاری بیش��تری با محیط زیس��ت دارد‪.‬‬ ‫حالل��ی که در این فناوری اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬به حدی‬ ‫بی خطر اس��ت که می توانید دست خود را در ان بگذارید‬ ‫یا حتی ان را بنوشید؛ از سیانید ارزان تر است و می تواند‬ ‫به تناوب و تکرار استفاده شود‪.‬‬ ‫در استحصال طال با این فناوری‪ ،‬کنسانتره یا زباله های‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬پودر و با اب معمولی ترکیب می ش��ود‪ .‬این‬ ‫محلول دربردارنده ‪ ۵‬عنصر است‪.‬‬ ‫سپس به س��لول هایی متشکل از صفحه های کوچک‪،‬‬ ‫دست س��از و از جن��س الم��اس‪ ،‬ریخت��ه و به ب��رق زده‬ ‫می شود؛ در نتیجه طال و دیگر فلزات گرانبها از مایه جدا‬ ‫و استخراج می شوند‪ .‬ماده استخراج شده می تواند دوباره‬ ‫شارژ و استفاده شود‪.‬‬ ‫تامین قطعات مورد نیاز معادن بر اساس نیاز معدنداران‬ ‫‹ ‹لزوم حمایت از منابع انسانی‬ ‫مجتب��ی هنرمند‪ ،‬مدیر‬ ‫ف��روش بخ��ش معدن‬ ‫ش��رکت مگناتای��ر در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه این مجموعه‬ ‫ب��ا مع��ادن مختلف در‬ ‫ای��ران و جهان همکاری‬ ‫کرده و کاال در اختی��ار انها قرار می دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ح��وزه معدن عوام��ل مختلفی ازجمله‬ ‫‪ TKPH‬و کامپان��د مصرفی در تای��ر داریم که‬ ‫برای نمونه نش��ان می دهد هر تایری چه میزان‬ ‫بار را می تواند بر اس��اس سرعتی که دارد حمل‬ ‫کند‪ .‬ما با رعایت این عوامل و استانداردها سعی‬ ‫کرده ای��م در ایران و جهان حرف��ی برای گفتن‬ ‫داش��ته باش��یم و نیاز فعاالن معدنی را براورده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫هنرمن��د درباره اس��تقبال و تقاض��ای بازار و‬ ‫معدن��داران از این کاال در ش��رایط فعلی اقتصاد‬ ‫گفت‪ :‬مجموعه ما به عنوان یک ش��رکت توانمند‬ ‫تهیه ابزار معدنی‪ ،‬س��ال گذش��ته توانست تعداد‬ ‫قابل توجهی از وسایل موردنیاز کامیون ها را برای‬ ‫کمک به حمل ونقل جاده ای و معادن با توجه به‬ ‫ضرورتی که در کشور داشتیم‪ ،‬تامین کند‪.‬‬ ‫این فع��ال معدنی در ادامه‪ ،‬در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که تحریم ها چه اثری بر ادامه کارشان‬ ‫گذاشته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ما پیشینه‬ ‫طوالن��ی در ح��وزه ص��ادرات ‪ -‬واردات دارد اما‬ ‫همان طور که در اثر تحریم ها واحدهای مختلف‬ ‫تولیدی دچار مش��کل ش��ده اند ما ه��م از دیگر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بهای معامالت سنگ اهن چین روز جمعه‬ ‫به دلیل افزایش نگرانی ها نس��بت به کاهش‬ ‫تولی��د ش��رکت ریوتینتو اس��ترالیا‪ ،‬دومین‬ ‫تولیدکنن��ده س��نگ اهن جه��ان‪ ،‬افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش رویترز‪ ،‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫میزان تولید ش��رکت ریوتینت��و ‪ ۵.۷‬درصد‬ ‫کاه��ش یابد و میزان بارگیری این ش��رکت‬ ‫معدنی نیز به ‪ ۳۲۰‬میلیون تا ‪ ۳۳۰‬میلیون‬ ‫ت��ن در س��ال برس��د و این رق��م‪ ،‬کمتر از‬ ‫میزانی است که پیش از این پیش بینی شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بناب��ر پیش بین��ی تحلیلگ��ران اقتصادی‪،‬‬ ‫می��زان تولید ای��ن معدن در س��ال جاری‬ ‫می�لادی از ‪ ۳۲۸‬میلی��ون ت��ن ب��ه ‪۳۲۰‬‬ ‫میلی��ون تن کاهش می یاب��د که در صورت‬ ‫ادامه کاهش تولید در س��ال اینده میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۲۰‬این رقم ب��ه ‪ ۵‬میلیون تن کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بهای س��نگ اهن‬ ‫در بورس کاالی دالیان چین در پنجش��نبه‬ ‫هفته گذش��ته ح��دود ‪ ۰.۸‬درص��د افزایش‬ ‫یاف��ت و از ‪ ۸۲۰‬ی��وان ب��ه ‪ ۸۳۷‬ی��وان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ش��اخص بهای میلگرد ش��انگهای نیز در‬ ‫هفته گذش��ته با ‪ ۱.۶‬درص��د افزایش به ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۹‬یوان رسید‪.‬‬ ‫بهای ورق گرم فوالد نیز در هفته گذشته‬ ‫در بورس کاالی دالیان با ‪ ۲.۱‬درصد افزایش‬ ‫به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۶۰‬یوان صعود کرد‪.‬‬ ‫ام��ار عملکرد ‪ ۹‬واحد معدنی بزرگ ایران‬ ‫در فروردی��ن امس��ال گویای ان اس��ت که‬ ‫تولید کنسانتره س��نگ اهن به ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۱۳‬تن رس��ید که در مقایس��ه‬ ‫با عملکرد ماه مش��ابه سال گذشته افت یک‬ ‫درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬بررس��ی اماری‬ ‫فعالیت واحدهای مزبور نش��ان می دهد در‬ ‫فروردین امس��ال مجتمع گل گهر سیرجان‬ ‫(کرم��ان) و چادرملو (یزد) به ترتیب با یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۳۷‬هزار و ‪ ۶۷‬تن و ‪ ۹۳۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۱۲‬تن باالترین میزان عملکرد را در مدت‬ ‫مورد بررسی ثبت کردند‪.‬‬ ‫س��هم مجتمع گل گهر از کل کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن تولیدی فروردین بیش از ‪۳۵.۸‬‬ ‫درصد و چادرملو افزون بر ‪ ۲۳.۲‬درصد ثبت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجموعه ها جدا نیس��تیم و متاسفانه تحریم ها را‬ ‫احساس کرده ایم‪.‬‬ ‫هنرمن��د ادام��ه داد‪ :‬مث��ل دیگ��ران س��عی‬ ‫کرده ایم کم��ک کنیم چرخ صنعت کش��ور به‬ ‫حرکت دراید و تالش کنیم تحریم ها را پش��ت‬ ‫سر بگذاریم‪ .‬به این ترتیب این مسئله بر کیفیت‬ ‫کارم��ان تاثیری نمی گذارد‪ .‬برنامه امس��ال مان‬ ‫در همین زمینه هم این اس��ت ک��ه تایر مورد‬ ‫نیاز کش��ور را تامین کنیم‪ .‬با توجه به شریکان‬ ‫خارجی و ارتباطی که داریم توانسته ایم در این‬ ‫شرایط پیش برویم‪.‬‬ ‫ای��ن مدی��ر ف��روش بخ��ش مع��دن درباره‬ ‫توانمندی ه��ای ش��رکت مگناتایر اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن هلدین��گ در حوزه ص��ادرات و واردات از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۳‬فعالیت خ��ود را به طور رس��می‬ ‫در بندرعب��اس اغ��از کرده اس��ت‪ .‬ازانجایی که‬ ‫اس��تانداردها را رعای��ت کرده و با کش��ورهای‬ ‫مختل��ف ازجمله کان��ادا‪ ،‬افریق��ا‪ ،‬هلند و چین‬ ‫کار می کن��د؛ ازنظ��ر کیفیت و حج��م‪ ،‬یکی از‬ ‫‪ ۳‬واردکنن��ده برتر و صادرکننده نمونه کش��ور‬ ‫ش��ناخته می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬امروز در حوزه‬ ‫معدن شرکت های کمی هستند که در واردات و‬ ‫صادرات کاال فعالیت می کنند‪ .‬نخستین مسئله‪،‬‬ ‫رعایت اس��تانداردهای بین المللی اس��ت که هر‬ ‫مجموعه ای از پس ان برنمی اید‪.‬‬ ‫هنرمند درباره این پرس��ش ک��ه چه عواملی‬ ‫موجب رش��د ای��ن مجموعه در ش��رایط فعلی‬ ‫اقتصاد ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مشخصه های‬ ‫اصلی که ما بر ان تمرکز کرده ایم اهمیت دادن‬ ‫به منابع انس��انی اس��ت‪ .‬منابع انس��انی در هر‬ ‫مجموعه ای خیلی مهم است‪ .‬مدیریت مجموعه‬ ‫با توجه به حمایت هایش از منابع انسانی سعی‬ ‫کرده ان را به رشد و بالندگی برساند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در همه جای جهان این مسئله‬ ‫جاافتاده که ش��رکت های بسیار بزرگ را نیروی‬ ‫انسانی خبره و متخصص می گرداند که در قالب‬ ‫بخش خصوصی مش��غول به فعالیت است‪ .‬اگر‬ ‫به نیروی انس��انی به طور عام و بخش خصوصی‬ ‫به طور خاص بها داده ش��ود ب��ه دلیل اینکه بر‬ ‫کاهش هزینه ها و افزایش درامد متمرکز است‪،‬‬ ‫خیلی خوب می تواند به پیشرفت اقتصاد کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان استفاده از نیروی غیرمتخصص‬ ‫محمدرض��ا مطیع پور‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توان‬ ‫پایش با بیان اینکه این‬ ‫مجموع��ه ابزاراالتی را‬ ‫وارد و صادر می کند که‬ ‫در صنعت و معدن مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‬ ‫ب��ه‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در واقع از ان جایی که‬ ‫محصول ما موردنیاز صددرصد جامعه صنعتی و‬ ‫معدنی کشور اس��ت‪ ،‬سعی کرده ایم به این نیاز‬ ‫پاسخ دهیم و به طور مشخص عمل کنیم‪.‬‬ ‫این مدیر ش��رکت معدن��ی و صنعتی درباره‬ ‫اهمی��ت اس��تفاده از نی��روی کار متخص��ص‬ ‫و حرف��ه ای اظه��ار ک��رد‪ :‬وقت��ی مجموعه ها و‬ ‫واحده��ای تولی��دی معدنی را ن��گاه می کنیم‬ ‫می بینیم خیل��ی از مجموعه هایی که مش��کل‬ ‫ دارند س��عی کرده ان��د از نیروی انس��انی ارزان‬ ‫اس��تفاده کنن��د‪ .‬انه��ا درواق��ع به ای��ن مهم‬ ‫پ��ی نبرده ان��د ک��ه ض��رر اس��تفاده از نیروی‬ ‫غیرمتخصص خیلی بیشتر از این است که برای‬ ‫نیروهای متخصص هزینه کنند‪.‬‬ ‫مطیع پور با گله از اینکه نیروی انس��انی فقط‬ ‫به اطالعات دانش��گاهی اکتف��ا کرده و تخصص‬ ‫کار عمل��ی را ندارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬بارها فردی را‬ ‫به عن��وان مهندس مکانیک یا معدن اس��تخدام‬ ‫کرده ایم اما پس از م��دت کوتاهی دیده ایم که‬ ‫متاسفانه بدیهیات علم مکانیک را نیز بلد نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��ا انتق��اد از نظ��ام اموزش��ی کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن ضعف نظام اموزش��ی م��دارس و‬ ‫دانشگاه هاس��ت که دانش��جو را فق��ط تئوریک‬ ‫ب��ار اورده و انه��ا را از کار تجرب��ی دور ک��رده ‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین انتظار ما این اس��ت که س��عی‬ ‫کنیم دانش��جویان با کار عملی درگیر شوند تا‬ ‫وقتی از فضای دانش��گاه خارج می شوند بتوانند‬ ‫به راحتی در حوزه های مختلف صنعت و معدن‬ ‫کار کنند‪ .‬این مدیر شرکت معدنی و صنعتی در‬ ‫ادامه به ضعف فناوری در حوزه صنعت و معدن‬ ‫کش��ور‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬فناوری ها در اختیار‬ ‫کشورهای پیشرفته قرار دارند و زیاد در اختیار‬ ‫ما ق��رار نمی گیرن��د بنابراین ت��ا بتوانیم به ان‬ ‫دسترسی پیدا کنیم‪ ،‬زمان می برد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اگ��ر بخواهیم هر چیزی را بس��ازیم و کاری به‬ ‫دولت نداشته باشیم درمی یابیم با مشکل ضعف‬ ‫فناوری روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬البته ممکن اس��ت که ش��کل‬ ‫و ش��مایل یک پمپ را بس��ازیم اما موادی که‬ ‫باید اس��تفاده شود و طول عمر داشته باشد‪ ،‬در‬ ‫ایران وجود ندارد و در ان حوزه مش��کل داریم‬ ‫ام��ا با پرورش نیروی انس��انی متخصص‪ ،‬ایجاد‬ ‫شرایط کار تجربی برای عالقه مندان این حوزه‬ ‫و دانش��جویان و همچنین فراهم کردن شرایط‬ ‫کاری برای متخصص��ان این حوزه می توانیم بر‬ ‫این مشکل فائق اییم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫«‪ »FATF‬تعلیق ایران‬ ‫از فهرست سیاه را‬ ‫‪ 4‬ماه تمدید کرد‬ ‫ایجاد ‪ ۲۵۰‬هزار شغل‬ ‫جدید در‬ ‫واحد های صنفی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دستور داد‬ ‫علی اصغر زبردست‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی همدان‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وقتی صحبت از بهبود فضای کسب و کار به میان اید‪،‬‬ ‫یعنی باید شرایط تولید‪ ،‬بهره وری‪ ،‬مبارزه با فساد و رانت‪،‬‬ ‫و همچنین امنیت در س��رمایه گذاری را بهبود بخش��یم و‬ ‫به همین دلیل پراهمیت اس��ت که «محیط کسب و کار»‬ ‫یکی از شاخص های اصلی اقتصاد به شمار امده و هر سال‬ ‫کش��ورهای گوناگون بر مبنای این ش��اخص امتیاز بندی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در دولت دهم در قال��ب قانونی درامد که‬ ‫ازس��وی ات��اق بازرگانی و مجلس تهیه و تصویب ش��د اما‬ ‫هیچ گاه اجرایی نش��د ت��ا اینکه در دول��ت یازدهم تاکید‬ ‫ویژه ای روی ان ش��د و ش��اهد اجرای بخش��ی از ان هم‬ ‫بودی��م‪ .‬انطور که فع��االن اقتص��ادی می گویند در دولت‬ ‫دوازدهم این قانون در سطحی که شایسته بود‪ ،‬اجرا نشد‬ ‫تا جایی که انتقاد بس��یاری از نمایندگان مجلس گرفته تا‬ ‫رئیس پارلمان بخش خصوصی کش��ور و فعاالن اقتصادی‬ ‫خرد و کالن را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫همین چند روز پیش بود که حسینعلی حاجی دلیگانی‪،‬‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس از اجرایی نش��دن قانون بهبود‬ ‫فضای کس��ب و کار انتق��اد کرد و گف��ت‪ :‬به جز پیگیری‬ ‫موضوع معیش��ت و حقوق مردم‪ ،‬باید موضوع مهم دیگری‬ ‫یعنی بهبود وضعیت کسب و کار هم پیگیری شود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اصل های ‪ ۲۸ ،۳‬و ‪ ۴۳‬قانون اساسی گفت‪ :‬مجلس‬ ‫مصوبه ای برای بهبود وضعیت فضای کسب و کار تصویب‬ ‫کرد و وزیران اقتصادی دولت موظف به اجرای ان شدند‪.‬‬ ‫بدان معنا که باید ضمن شناس��ایی موانع فضای کسب و‬ ‫کار انحصارها را رفع کرده و اقدام های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫نمونه ان انحصار در موضوع فارغ التحصیالن رشته حقوق‬ ‫یا اموزش پزش��کی تخصصی است که در هیچ کدام از این‬ ‫موضوع ها اقدامی انجام نشده است‪ .‬حاجی دلیگانی افزود‪:‬‬ ‫باید در نشس��ت ها با دولت‪ ،‬درباره شکستن فضای انحصار‬ ‫در کسب و کار هم موضوع هایی مطرح شود تا شاهد رونق‬ ‫تولید باشیم‪ .‬به طور قطع‪ ،‬نتیجه این موضوع ایجاد اشتغال‬ ‫برای مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫حاال به تازگی نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران‬ ‫قوا در دستوری اعالم کرده که اجرای قانون بهبود محیط‬ ‫کسب و کار باید به طور جدی پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت پیگیری در اجرا‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران از تش��کیل کارگروهی با‬ ‫دس��تور ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه‬ ‫ب��رای پیگیری حتمی اجرای قانون بهبود محیط کس��ب‬ ‫و کار خب��ر داد و گفت‪ :‬در راس��تای تعیین و برش��مردن‬ ‫اولویت ه��ای این بخش‪ ،‬نظرهای ات��اق بازرگانی نیز برای‬ ‫این موضوع دریافت ش��د‪ .‬غالمحسین شافعی در نشست‬ ‫هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی مش��هد اظهار کرد‪ :‬چند‬ ‫هفته پیش جمعی از فعاالن اقتصادی با حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری کش��ورمان نشس��تی داش��تند و انتقادها‬ ‫صریحی درباره اجرا نش��دن قانون بهبود مس��تمر محیط‬ ‫کس��ب و کار مطرح شد‪ .‬به همین واسطه‪ ،‬در شورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی سران سه قوه‪ ،‬همین موضوع به بحث‬ ‫گذاشته و مقرر ش��د دبیر شورا با همکاری اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫کارگروه��ی را برای پیگیری حتم��ی اجرای این قانون در‬ ‫مدتی مشخص ایجاد کند‪ .‬رئیس پارلمان بخش خصوصی‬ ‫ایران اف��زود‪ :‬این مهم در نشس��ت ها اق��ای نهاوندیان با‬ ‫نماین��دگان اتاق ایران بررس��ی ش��د و م��واد ‪ ۳ ،۲‬و ‪۲۴‬‬ ‫به عنوان اولویت برای پیگیری و تحقق در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این روند بررس��ی و پیگیری اجرای قانون یادشده‪،‬‬ ‫مستمر خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در ماده«‪ »۲‬امده اس��ت‪ «:‬دولت‬ ‫مکلف اس��ت در مراحل بررس��ی موضوع ه��ای مربوط به‬ ‫محی��ط کس��ب و کار برای اص�لاح و تدوی��ن مقررات و‬ ‫ایین نامه ها‪ ،‬نظر کتبی اتاق ها و ان دس��ته از تش��کل های‬ ‫ذی رب��ط که عضو اتاق ها نیس��تند‪ ،‬ش��امل کارفرمایی و‬ ‫کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه الزم دید انها‬ ‫را به نشست های تصمیم گیری دعوت کند‪».‬‬ ‫در ماده«‪»۳‬نیز امده اس��ت‪« :‬نهاده��ای اجرایی مکلف‬ ‫هس��تند هن��گام تدوین یا اصالح مقررات‪ ،‬بخش��نامه ها و‬ ‫رویه های اجرایی‪ ،‬نظر تش��کل های اقتص��ادی ذی ربط را‬ ‫استعالم کنند و مورد توجه قرار دهند‪».‬‬ ‫همچنی��ن م��اده«‪ »۲۴‬می گوی��د‪ :‬دول��ت و نهاده��ای‬ ‫اجرایی مکلف هس��تند به منظور شفاف س��ازی سیاست ها‬ ‫و برنامه ه��ای اقتصادی و ایجاد ثب��ات و امنیت اقتصادی‬ ‫و س��رمایه گذاری‪ ،‬هرگون��ه تغییر سیاس��ت ها‪ ،‬مقررات و‬ ‫رویه ه��ای اقتصادی را در زمان مقتض��ی پیش از اجرا‪ ،‬از‬ ‫طریق رسانه های گروهی به اطالع عموم برسانند‪».‬‬ ‫دیدگاه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫دبی��ر س��تاد تنظی��م ب��ازار از ارائ��ه گ��زارش‬ ‫کارشناسی مرتبط با حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫س��ران سه قوه خبر داد و گفت‪ :‬به اعتقاد ما دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی همچنان باید پرداخت شود‪ .‬عباس‬ ‫قب��ادی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یکم‬ ‫تی��ر ‪ ۹۸‬در حاش��یه ایی��ن روز مل��ی اصناف در‬ ‫جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسش مهر مبنی‬ ‫بر اینکه با توجه به اینکه قرار اس��ت س��ران سه‬ ‫قوه درباره حذف یا ماندگاری دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تصمیم گیری کنند‪ ،‬ایا ستاد تنظیم بازار گزارش‬ ‫خاصی در این زمینه تهیه کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫به طور روزان��ه گزارش را به مقامات ارش��د نظام‬ ‫اع�لام کرده و در ان ن��رخ هر روز و وضعیت بازار‬ ‫را گزارش می دهی��م‪ ،‬ضمن اینکه اثرات تغییرات‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به س��ایر ارزه��ا را به مقامات‬ ‫مسئول کش��ور تقدیم می کنیم‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای‬ ‫چه کاالهایی محتمل اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬قرار نیس��ت‬ ‫اتفاق خاصی رخ دهد اکنون شرایط همان شرایط‬ ‫قبل اس��ت و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد‪،‬‬ ‫به طور حتم اطالع رس��انی می شود‪ .‬به گفته معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به همین دلیل که‬ ‫ممکن است ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای برخی کاالها‬ ‫پرداخت ش��ود اما به نرخ مناس��ب به س��ر سفره‬ ‫مردم نرسد‪ ،‬قرار اس��ت تجدیدنظر در این رابطه‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان بر این باورند که این ارز به‬ ‫سفره مردم نمی رسد؛ ولی این درباره همه کاالها‬ ‫مصداق ندارد‪ .‬دبیر س��تاد تنظیم بازار اظهارکرد‪:‬‬ ‫ما فقط گزارش��ات کارشناس��ی را تهیه و خدمت‬ ‫مقامات می دهیم‪ ،‬انها تصمیم می گیرند‪.‬‬ ‫قب��ادی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه چه‬ ‫تع��داد از ‪ ۲۵‬قل��م کاالیی که اکن��ون ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی می گیرن��د‪ ،‬ق��رار اس��ت حذف ش��ده و‬ ‫ب��ه س��مت ارز نیمای��ی برون��د‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا فعال‬ ‫اعتق��اد داریم ک��ه نبای��د تغیی��رات خاصی رخ‬ ‫ده��د‪ .‬ما گ��زارش خ��ود را به س��ران س��ه قوه‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جان س�ختی در بخش مدیریتی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کاش��ان معتقد است بین انچه در‬ ‫قاع��ده تصمیم گیری و عقالنیت در کش��ور اتفاق می افتد‬ ‫و تصوی��ب می ش��ود و انچ��ه بدن��ه اجرای��ی در انتفاع یا‬ ‫مقاومت یا جان س��ختی نسبت به مقررات و ابزارهایی که‬ ‫در اختیارش��ان دارند‪ ،‬فاصله معن��اداری وجود دارد که با‬ ‫بخشنامه ها و تاکید هم حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫محم��ود توالئ��ی در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اینکه مدیران میانی و گاه س��طوح باالتر حاضر نیس��تند‬ ‫روان س��ازی کنند چراکه احساس می کنند هویت خود را‬ ‫از دس��ت خواهند داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قواعد کسب و کار‬ ‫اصالح شود‪ ،‬ممکن اس��ت به بسیاری از نهاد های اجرایی‬ ‫نیازی نباش��د‪ .‬بنابراین یک جان سختی بسیار سنگین در‬ ‫بدنه اجرایی کش��ور در بیشتر مدیران ارشد و میانی وجود‬ ‫دارد که به هیچ عنوان به روان س��ازی قوانین موضوع تن‬ ‫نخواهیم داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این افراد در بدنه کارشناس��ی ایین نامه و‬ ‫الیحه و‪ ...‬را تدوین می کنند و به عبارت دیگر‪ ،‬اگر بهترین‬ ‫قانون را هم بنویسیم و مورد تایید و تاکید سران سه قوه و‬ ‫رهبر معظم انقالب هم قرار بگیرد‪ ،‬باز هم در نشست ها که‬ ‫گاه در انها بوده ام به گونه ای ایین نامه را می نویسند که باز‬ ‫هم شرایط گذشته و حتی تشدید شده باقی باشد؛ نتیجه‬ ‫هم این است که در فضای کسب و کار عقب تر می رویم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون مالیات‪ ،‬کار و تامین اجتماعی با بیان‬ ‫اینکه در این کشور هرکسی خطا کند محاکمه نمی شود‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در بدنه کش��ور چنین اصلی در ساختار ذهنی‬ ‫مدیران پذیرفته شده نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کاشان ادامه داد‪ :‬در این زمینه هم‬ ‫نیاز نیست سران ‪۳‬قوه بر اجرای قانون کسب و کار تاکید‬ ‫داش��ته باش��ند و رئیس جمهوری اجرای درس��ت و کامل‬ ‫ایین نامه ه��ا را ابالغ و در ص��ورت تخلف انها را عزل کند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه رئیس جمهوری تکلیف کرده بودند از بخش‬ ‫خصوصی در تدوین ایین نامه ها و قوانین نظرخواهی شود‪،‬‬ ‫ام��ا به این تکلی��ف عمل عمل نکردند‪ .‬ب��ه گفته توالیی‪،‬‬ ‫برخی قوانینی که در مجلس تصویب می ش��ود‪ ،‬گره روی‬ ‫گره اس��ت و به جای بهبود فضای کس��ب و کار با مشکل‬ ‫روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬درباره ای��ن موضوع نیاز به اقدام جهادی‬ ‫اس��ت؛ یعنی پیدا کنیم چه کسی عمل نکرد سپس با او و‬ ‫عوامل ان برخورد کنیم‪ .‬درحال حاضر دولت باید به جای‬ ‫بخش��نامه جدید و تاکید و تایید دوباره روی موضوع های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گروه��ی را مامور کند که در ‪۲۰‬روز مش��خص‬ ‫ش��ود چندهزار بخشنامه خالف قانون محیط کسب و کار‬ ‫صادر ش��ده است؛ س��پس انها را باطل کنند و پس از ان‬ ‫با صادرکنندگان این بخش��نامه ها برخورد جدی و انفصال‬ ‫از خدمت کند‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی کاش��ان گفت‪ :‬مدی��ران دولتی‬ ‫م��ا سال هاس��ت به همین ش��کل کنونی ش��ان و منزلت‬ ‫پی��دا کردند ک��ه کار مردم گی��ر کند و به انه��ا مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم های مقطعی‪ ،‬فضای کس�ب و کار را‬ ‫به چالش کشیده است‬ ‫محمدحس��ین روش��نک‪ ،‬عضو هیات نماین��دگان اتاق‬ ‫مش��هد نیز با اش��اره به دغدغه های فعاالن حوزه تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬در بخش��نامه های اخی��ر وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت عرصه تجارت به چالش کش��یده ش��ده است‪ .‬این‬ ‫بخش��نامه ها به نوعی عنوان می کنند‪ ،‬هر کسی دست به‬ ‫تولی��د کاال زد‪ ،‬ان را صادر کن��د و کارت بازرگانی نیز به‬ ‫چنی��ن افرادی تعلق می گیرد اما این نگرش بخش فعال و‬ ‫پویای تجارت کشور را تخریب می کند‪.‬‬ ‫او ب��ا انتق��اد از بخش��نامه ها و تصمیم های ش��تاب زده‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در بخ��ش مس��کن و عمران نی��ز فضای‬ ‫کس��ب و کار دش��وار اس��ت‪ .‬فردی مجوز اجرای پروژه ای‬ ‫را اخ��ذ می کند و حتی ب��رای ان س��رمایه گذار خارجی‬ ‫ج��ذب می کند ام��ا چند صباح بع��د به یکب��اره تصمیم‬ ‫می گیرند که نباید طرح اجرایی ش��ود یا مثال در مش��هد‬ ‫نیاز ب��ه هتل ‪۵‬س��تاره نیس��ت‪ .‬توقف این ن��وع پروژه ها‬ ‫پس از چند س��ال پیش��برد انها و هزینه کرد فراوان‪ ،‬جز‬ ‫راندن س��رمایه ها و س��رمایه گذاران‪ ،‬اثر دیگری به دنبال‬ ‫ندارد‪ .‬روش��نک ب��ه مصداق هایی از این مس��ئله در روند‬ ‫اج��رای پروژه نوس��ازی و بهس��ازی باف��ت پیرامون حرم‬ ‫رضوی اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬تصمیم های مقطعی فضای‬ ‫کس��ب و کار را در بخش های گوناگون به چالش کشیده‬ ‫است و باید برای ان راهکاری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی‬ ‫محمود توالئی‬ ‫محمدحسین روشنک‬ ‫افق کوروش ‪ 270‬تومان سود تقسیم کرد‬ ‫مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��االنه ش��رکت‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای افق کوروش (س��هامی‬ ‫عام) با حضور ‪91 . 89‬درصد س��هامداران در محل‬ ‫پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای افق ک��وروش‪ ،‬در ابتدای این جلس��ه‪،‬‬ ‫هی��ات رئیس��ه مجمع ب��ا حضور عل��ی ابراهیمی‬ ‫به عنوان ریاس��ت مجمع‪ ،‬مسعود گودرزی و هادی‬ ‫قانعی در جایگاه ناظرین‪ ،‬مهرداد سپاهی به عنوان‬ ‫منش��ی و همچنی��ن نماین��ده س��ازمان بورس و‬ ‫حسابرس مستقل و بازرس قانونی تشکیل شد و از‬ ‫امیرخسرو فخریان مدیرعامل شرکت فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای افق کوروش برای ارائه و قرائت گزارش‬ ‫فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ‪29‬‬ ‫اسفند سال ‪ 97‬دعوت به عمل امد‪.‬‬ ‫امیرخسرو فخریان‪ ،‬مدیرعامل شرکت به جایگاه‬ ‫فروشگاه زنجیره ای افق کوروش در محیط کسب‬ ‫و کار اش��اره کرد و ضمن بیان این مطلب که افق‬ ‫کوروش با ‪ 1357‬فروش��گاه در ‪ 292‬ش��هر رتبه‬ ‫ِ‬ ‫نخست توس��عه ش��عب را در اختیار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تعداد شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش‬ ‫در سال ‪ 97‬نسبت به سال قبل ‪ 50‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬وی از رشد ‪ 55‬درصدی تعداد خرید‬ ‫روزانه نس��بت به س��ال قبل در افق کوروش خبر‬ ‫داد و اعالم کرد‪ :‬به طور متوسط ‪ 500‬هزار فاکتور‬ ‫خرید در فروشگاه های افق کوروش به طور روزانه‬ ‫در سال ‪ 97‬انجام شده است‪.‬‬ ‫فخری��ان همچنی��ن ضمن اع�لام انکه فروش‬ ‫خالص شرکت در سال ‪ 97‬از افزایش ‪ 80‬درصدی‬ ‫نسبت به سال قبل ان برخوردار بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ف��روش خالص ش��رکت در پایان س��ال ‪ 96‬رقم‬ ‫‪ 29.092‬میلی��ارد ریال بوده که در س��ال ‪ 97‬با‬ ‫افزای��ش ‪ 80‬درصدی به رق��م ‪ 52.407‬میلیارد‬ ‫ریال رس��یده است؛ همچنین سود خالص شرکت‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ 96‬رقم ‪ 684‬میلی��ارد ریال بود‪ ،‬با‬ ‫افزای��ش ‪ 335‬درصدی ب��ه ‪ 2978‬میلیارد ریال‬ ‫رس��ید‪ .‬در این مجمع‪ ،‬صورت های مالی شرکت‪،‬‬ ‫تصویب و براس��اس ان مقرر ش��د که ‪ 90‬درصد‬ ‫سود ش��رکت به میزان هر سهم ‪ 270‬تومان بین‬ ‫س��هامداران تقس��یم ش��ود‪ .‬پاداش هیات مدیره‬ ‫ش��رکت نیز به می��زان ‪ 250‬میلیون تومان و حق‬ ‫حضور اعض��ای غیر موظف هی��ات مدیره ماهانه‬ ‫‪ 800‬هزار تومان به ش��رط تش��کیل دست کم دو‬ ‫جلسه در ماه تعیین شد‪.‬‬ ‫موسس��ه حسابرس��ی فراز مش��اور‪ ،‬دیلمی پور‬ ‫(حس��ابداران رس��می) به س��مت بازرس اصلی و‬ ‫حسابرس مستقل ش��رکت و موسسه بیات رایان‬ ‫به عن��وان ب��ازرس علی الب��دل انتخاب ش��دند و‬ ‫تعیین حق الزحمه حس��ابرس مس��تقل و بازرس‬ ‫قانون��ی ب��ه هیات مدیره ش��رکت تفویض ش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‬ ‫رس��می ش��رکت فروش��گاه های زنجی��ره ای افق‬ ‫ک��وروش ب��رای درج اگهی های ش��رکت انتخاب‬ ‫ش��د‪.‬در پایان مجمع‪ ،‬گروه صنعتی گلرنگ‪ ،‬گروه‬ ‫س��رمایه گذاری کوروش‪ ،‬گ��روه مدیریت صنعت‬ ‫خرده فروش��ی کوروش‪ ،‬گروه گس��ترش گلپخش‬ ‫اول و گروه گسترش گلرنگ پخش برای مدت دو‬ ‫س��ال به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت‬ ‫فروش��گاه های زنجی��ره ای افق ک��وروش انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫جنگ اقتص��ادی ایاالت متحده علیه ایران‬ ‫ادامه دارد و دولت ترامپ در اواس��ط خرداد‪،‬‬ ‫صنعت پتروشیمی ایران را مشمول تحریم ها‬ ‫کرد‪ .‬این سلس��له تحریم ها البته انگیزه های‬ ‫اش��کار و پنهانی دارد که س��ویه اشکار ان‬ ‫زیرفش��ار قرار دادن تهران برای بازنگری در‬ ‫سیاس��ت های منطقه ای و س��ویه پنهان ان‬ ‫برنام��ه ای کالن در قالب جنگی تجاری علیه‬ ‫رقیبان اقتصادی واش��نگتن با هدف تقویت‬ ‫اقتصاد امریکا اس��ت و ای��ران فقط تکه ای از‬ ‫پازلی بزرگ به شمار می رود‪.‬‬ ‫اینک��ه چ��را ایران‪-‬دس��ت کم ب��ه لحاظ‬ ‫رس��انه ای‪ -‬در مرکز این اقدام ها قرار گرفته‬ ‫و ب��ه چه دلی��ل تحریم ه��ای تحمیلی علیه‬ ‫اقتصاد ای��ران باوجود مخالف��ت لفظی همه‬ ‫کشورها‪ ،‬یک به یک اجرایی می شوند‪ ،‬نکات‬ ‫قابل تاملی است که کارشناسان بارها به ان‬ ‫پرداخت��ه و می پردازند‪ ،‬ام��ا موضوع مهم از‬ ‫چشم انداز این یادداش��ت‪ ،‬راهکارهایی برای‬ ‫کاهش اثار تحریم ها است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬ی��اداوری این نکته ضروری‬ ‫است که کاهش اثار تحریم ها لزوما به معنای‬ ‫دور زدن انها نیست‪ ،‬بلکه منظور اتخاذ تدابیر‬ ‫و راهکارهایی اس��ت تا اساس��ا امکان تحریم‬ ‫موسسه ها و بنگاه های اقتصادی و مالی ایران‬ ‫کاهش پیدا کند یا شریکان اقتصادی تمایل‬ ‫کمتری به پی��روی از تحریم های یک جانبه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫از انجاک��ه رهبران ای��االت متحده با بیان‬ ‫اینکه اقتصاد ایران عموما در دست نهادهای‬ ‫حکومتی ق��رار دارد و درامدهای ان نصیب‬ ‫م��ردم نمی ش��ود تقالی��ی مذبوحان�� ه برای‬ ‫توجی��ه «رس��وایی اخالقی» اعم��ال تحریم‬ ‫انج��ام می دهن��د‪ ،‬می ت��وان اس��تدالل کرد‬ ‫ک��ه اگر بخ��ش خصوصی واقع��ی میدان دار‬ ‫عرص��ه اقتص��ادی کش��ور ش��ود و از نفت و‬ ‫گاز و پتروش��یمی گرفته تا صنایع س��نگین‬ ‫و س��بک‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬مع��ادن‪ ،‬خدم��ات و‬ ‫گردش��گری و‪ ...‬اثری از حض��ور و فعالیت و‬ ‫مش��ارکت نهادهای حکومتی شامل نظامی‬ ‫و غیرنظام��ی ب��ه چش��م نخ��ورد‪ ،‬انگیزه و‬ ‫اراده ای ب��رای اعم��ال و تش��دید تحریم ها و‬ ‫اجرای تم��ام و کم��ال انها وج��ود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫با این وصف‪ ،‬اهمیت بخش خصوصی واقعی‬ ‫برای اقتصاد ایران همانند اقتصاد کشورهای‬ ‫توس��عه یافته و پیش��رفته به حوزه اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی مح��دود و منحصر نمی ش��ود‪،‬‬ ‫بلکه واجد دس��تاوردهای سیاسی و امنیتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تصمی��م ب��ه تقوی��ت بخ��ش خصوصی و‬ ‫بازگذاشتن دس��ت صاحبان کسب وکار برای‬ ‫حضور در بازار مس��تلزم اجماع و اراده ای در‬ ‫میان تمام ارکان و نهادهای حکومتی اس��ت‬ ‫تا ب��ا ریل گذاری و قاعده گذاری درس��ت در‬ ‫اقتصاد این مسیر را هموار کنند‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬بخش خصوصی و تشکل های‬ ‫ان نیز در این روند نباید فقط تماش��اگران و‬ ‫ناظرانی منفعل باشند‪.‬‬ ‫ق بازرگانی به عنوان‬ ‫در این راستا‪ ،‬نقش اتا ‬ ‫پارلمان بخش خصوصی و یکی از معتبرترین‬ ‫ل فع��االن اقتص��ادی‬ ‫و باس��ابقه ترین تش��ک ‬ ‫در ای��ران و جه��ان می توان��د تعیین کننده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اتاق های بازرگانی سراس��ر کش��ور که در‬ ‫تالق��ی و تعام��ل ب��ا یکدیگر و تش��کل های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران را تشکیل‬ ‫می دهن��د‪ ،‬ظرفیت های فراوان��ی برای ایجاد‬ ‫رونق اقتصادی از طریق تولید صادرات محور‬ ‫و تعمی��ق روابط بازرگان��ی و تجاری ایران با‬ ‫س��ایر کش��ورهای جهان دارند‪ ،‬مش��روط بر‬ ‫انک��ه اراد ه و حس��ن نیتی برای اس��تفاده از‬ ‫انه��ا در نهاده��ای حاکمیتی وجود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ای��ن اراده البته در خال ش��کل نمی گیرد‪،‬‬ ‫بلکه عالوه بر معادالت سیاس��ی و اقتصادی‪،‬‬ ‫متاث��ر از رویکرد هیات نماین��دگان و هیات‬ ‫رئیسه اتاق ایران است تا با استفاده از مجاری‬ ‫قانونی و ارتباطی موجود هم تصمیم گیران را‬ ‫به واگذاری امور به بخش خصوصی ترغیب و‬ ‫تشویق و هم افکار عمومی را با این تصمیم ها‬ ‫همراه و همسو کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت‬ ‫میدان داری‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در دوره تحریم‬ ‫پیگیری جدی اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار‬ ‫چن��د هفت��ه پی��ش جمعی از فع��االن اقتص��ادی با حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری کش��ورمان نشس��تی داش��تند و در ای��ن نشس��ت‬ ‫انتقاده��ای صریحی درباره اجرا نش��دن قانون بهبود مس��تمر محیط‬ ‫کسب و کار مطرح شد‬ ‫‪7‬‬ ‫مشکل اب نمایشگاه‬ ‫کرمان حل شد‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از سند رونق تولید اصناف رونمایی شد‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫بازار سفال‬ ‫متفاوت از‬ ‫گذشته باشد‬ ‫ایجاد ‪ ۲۵۰‬هزار شغل جدید در واحد های صنفی‬ ‫تجلیل از چهره ماندگار و چهره برتر صنفی‬ ‫فریده تطهیری مقدم‪/‬عضو انجمن‬ ‫دوستداران سفال اذربایجان شرقی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫هیات رئیسه اتاق اصناف ایران امسال روز ملی اصناف‬ ‫(یک��م تی��ر) را در س��الن همایش های صدا و س��یما و با‬ ‫حضور رضا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬یداهلل‬ ‫صادقی رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ته��ران‪ ،‬عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون و جمعی از‬ ‫چهره های تاثیر گذار صنفی و اقتصادی گرامی داش��تند ‬ ‫و از س��ند رونق تولید رونمایی و نیت کردند که کیفیت‬ ‫تولیدات صنفی را ارتقا بخشند و تولیدات صادرات محور‬ ‫را افزایش دهند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که از ابتدایی ترین دقایق‬ ‫ت��ا پایان این همای��ش در جمع فع��االن صنفی حضور‬ ‫داش��ت‪ ،‬از حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ای��ن همایش قدردانی کرد و گفت‪ :‬این میزان از حضور‬ ‫نش��ان د هنده اهمیت اصناف است‪ .‬فراکسیون اصناف از‬ ‫فراکسیون های فعال در مجلس شورای اسالمی است که‬ ‫موضوع های صنفی را پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ ۱۰ :‬میلیون‬ ‫اش��تغال حوزه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت وج��ود دارد و‬ ‫حدود ‪ ۶‬میلیون اش��تغال بر عهده اصناف است‪ .‬رحمانی‬ ‫از اش��تغالزایی برای ‪ ۲۵۰‬هزار نفر در حوزه های صنفی‬ ‫در سال گذشته خبر داد و گفت‪ :‬این اشتغال محقق شد‬ ‫و صدور پروانه های صنفی نیز س��ال گذشته افزایش ‪۱۲‬‬ ‫درصدی داشت‪.‬‬ ‫اولوی��ت امس��ال در تولید‪ ،‬حفظ وضع موجود اس��ت‪.‬‬ ‫حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال یک اقدام جهادی‬ ‫و از فرمایش��ات رهبر معظم انقالب اس��ت‪ .‬فعال س��ازی‬ ‫واحد ه��ای راک��د نیز بای��د مد نظر قرار گیرد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬باید نهضت ساخت داخل را راه بیندازیم؛ یعنی هر‬ ‫عددی کم یا زیاد در کشور امکان تولید وجود دارد نباید‬ ‫وارد ش��ود‪ .‬برای رونق تولید نیاز به مواد اولیه‪ ،‬نقدینگی‬ ‫و ب��ازار مصرف داریم‪ .‬باید بازار داخلی و خارجی مد نظر‬ ‫قرار گیرد‪ .‬در بحث صادرات نیز صادرات به کش��ور های‬ ‫همسایه در اولویت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین نقشه راه برای معدن‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫عبدالرضا مصری‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫رحمان��ی ح��وزه مع��دن و صنای��ع معدن��ی را برنامه‬ ‫و اولویت دیگر امس��ال دانس��ت و گف��ت‪ :‬یک نهضت و‬ ‫انقالب معدنی راه خواهد افتاد‪ .‬وی با اعالم اینکه امسال‬ ‫بیش از هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه های گوناگون‬ ‫معدن و صنایع معدنی راه اندازی خواهد ش��د‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این رقم برای سال های اینده به ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تکمیل زنجیره فلزات و‬ ‫فعالس��ازی معادن کوچک مقیاس را دیگر برنامه امسال‬ ‫معرفی کرد و گفت‪ :‬نقشه راه معدنی تدوین می شود‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به برنامه ه��ای وزارتخانه برای رونق‬ ‫تولی��د‪ ،‬گفت ‪۷ :‬مح��ور و ‪ ۳۶‬برنام��ه در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای امس��ال وجود دارد که رونق تولید‬ ‫و توس��عه و تعمیق س��اخت داخل از جمله این برنامه ها‬ ‫اس��ت‪ .‬ارتقای بازرگانى داخلى و توسعه صادرات‪ ،‬رونق‬ ‫بخ��ش معدن‪ ،‬فن��اورى‪ ،‬اصناف‪ ،‬کس��ب و کار و تامین‬ ‫مالى از دیگر محورهاى این وزارتخانه در سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ ۵ :‬هزار واحد‬ ‫کوچک ما در حال حاضر به فوالد مبارکه وصل است اما‬ ‫باید این ارتباط ها بیشتر شود و برای ان برنامه داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مداومت در رصد ‪ ۱۰۰‬قلم کاال‬ ‫رحمان��ی گف��ت‪ ۱۰۰ :‬قلم کاالی م��ورد نیاز مردم در‬ ‫بازار را روزانه رصد می کنیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه اصالح‬ ‫نظا م کنترل و بازرسی در سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫گنجانده ش��ده و جزء اس��ناد باالدستی است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫س��امانه مدیری��ت توزی��ع کاال در کش��ور را راه اندازی‬ ‫می کنیم و بخش��نامه ها و فرایند های ان تدوین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمانی بیان کرد‪ :‬ش��بکه افق که حلقه پایانی توزیع‬ ‫کاال را در برمی گی��رد‪ ،‬راه ان��دازی کردیم که با چند قلم‬ ‫کاالی منتخ��ب به طور ازمایش��ی انجام می ش��ود تا در‬ ‫ص��ورت نتیج��ه بخش بودن عمومی ش��ود‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬یکپارچه س��ازی س��امانه های الکترونیک موجود‬ ‫برای سیستمی شدن انها را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه به جامعه‬ ‫اصناف باور دارم‪ ،‬گفت‪ :‬مبنای جمع بندی ش��ده اصناف‬ ‫را در حوزه های کاری خود و برای پیگیری امورات مربوط‬ ‫می پذیرم و از ان دفاع می کنم‪.‬‬ ‫رحمانی با یاداوری اینکه اصناف در شرایط سخت که‬ ‫دش��من ما را تحریم اقتصادی کرده بود‪ ،‬پای کار امدند‬ ‫و خود را نش��ان دادند‪ ،‬افزود‪ :‬در س��اماندهی لجستیکی‬ ‫هم موضوع مراکز لجس��تیکی اطراف شهر و ساماندهی‬ ‫انبارها را داریم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬امس��ال اتصال ‪ ۵۰‬ش��رکت پخش‬ ‫سراس��ری و ‪ ۷۰۰‬ش��رکت پخش منطقه ای به س��امانه‬ ‫جامع تجارت را دنبال خواهیم کرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بیان کرد‪ :‬مدرن ش��دن سیس��تم سنتی توزیع‬ ‫در برنامه کاری ما است‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬می خواهیم دفتری برای ایجاد کسب و‬ ‫کارهای نوین تشکیل دهیم‪ .‬بسیاری از شغل ها چند سال‬ ‫اینده از رده خارج می ش��وند و باید به سمت نوین سازی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫درحال حاض��ر ک��ه رقابت ش��دیدی میان‬ ‫تولید انبوه و پر تیراژ محصوالت کارخانه ای و‬ ‫صنایع دستی وجود دارد‪ ،‬گاهی انتظارات ما از‬ ‫صنایع دستی بیش از اندازه می شود‪.‬‬ ‫از یک س��و نی��از مصرف کنن��ده به برخی‬ ‫محصوالت صنایع دس��تی کاه��ش یافته و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬انتظ��ار تولیدکنن�� ده ای که در‬ ‫منطق��ه ای محروم ب��ه تولید صنایع دس��تی‬ ‫مش��غول اس��ت‪ ،‬افزایش یافته و می خواهد از‬ ‫راه تولید صنایع دس��تی‪ ،‬مخارج زندگی خود‬ ‫را تامی��ن کند‪ .‬برای اینک��ه چنین موضوعی‬ ‫ممکن ش��ود‪ ،‬باید راهی پیچیده را پیمود‪ .‬در‬ ‫حوزه سفالگری هم اینچنین است‪.‬‬ ‫در دو دهه گذش��ته تولید سفال در جامعه‬ ‫ما با تغییر و تحوالتی ج��دی روبه رو و حوزه‬ ‫سفال در ایران گسترده تر و متنوع تر شد‪ .‬حاال‬ ‫جنبه های هنری در تولیدات سفال بیشتر مد‬ ‫نظر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در گذشته شهرهایی را به عنوان قطب های‬ ‫س��فال ایران می ش��ناختیم که نیازهای کل‬ ‫کشور را تامین می کردند‪ .‬با تغییر نیازها دچار‬ ‫افول یا حت��ی بعضی از انها برای س��ال های‬ ‫زیادی حذف ش��دند اما در سال های گذشته‬ ‫ای��ن رون��د رو به اف��ول تغییر جه��ت داد و‬ ‫درحال حاضر جامعه شناخت بیشتری نسبت‬ ‫به سفال پیدا کرده است‪ .‬با وجود نگاه مثبت‬ ‫م��ردم به س��فال و متنوع ش��دن محصوالت‬ ‫اما برای بازارس��ازی س��فال بای��د اقدام های‬ ‫جدی تری انجام داد‪.‬‬ ‫به یقین باید س��فال ها را با بازارشناس��ی و‬ ‫شناخت سلیقه مخاطب تولید کرد‪ .‬شناخت و‬ ‫بررسی نیاز بازار و اینکه چگونه باید بازارسازی‬ ‫ک��رد‪ ،‬کار یکی دو نفر از هنرمندان س��فالگر‬ ‫نیس��ت‪ .‬باید بپذیریم مخاطب س��ازی کاری‬ ‫پیچیده اس��ت‪ .‬درباره بازارس��ازی حلقه های‬ ‫گمشده زیادی وجود دارد که گاهی کمتر به‬ ‫انها پرداخته می شود‪ .‬باید دانست که از سفال‬ ‫و سرامیک چه انتظاری داریم؛ می خواهیم چه‬ ‫سهمی از بازار داشته باشند و چه اتفاقی باید‬ ‫در ای��ن عرصه بیفتد که ب��ه ان به عنوان یک‬ ‫شغل نگاه شود‪ .‬باید بپذیریم که نوع نیازهای‬ ‫امروز با گذشته تغییر کرده است‪.‬‬ ‫سبک نرخ گذاری در بازار امروز با بازار های‬ ‫س��نتی و گذشته متفاوت ش��ده است؛ یعنی‬ ‫کس��ی که س��فالی هنری و کارب��ردی تولید‬ ‫می کن��د‪ ،‬تولی��دی متفاوت از گذش��ته دارد‬ ‫و خری��دار و مصرف کننده نیز ش��رایط مالی‬ ‫متفاوتی نس��بت به گذش��ته دارند‪ .‬اینها باید‬ ‫در سیاس��ت گذاری برای س��فالگری در نظر‬ ‫گفته ش��ود‪ .‬هنرمندان سفالگر انتظار دارند با‬ ‫کاری که انجام می دهند زندگی متوسط رو به‬ ‫باالیی داشته باشند اما شرایط فعلی‪ ،‬متضمن‬ ‫این امر نیست‪.‬‬ ‫ش��اید افراد انگشت ش��ماری باش��ند که از‬ ‫راه س��فالگری زندگ��ی خ��ود را تامین کنند‬ ‫اما اگر بخواهیم ش��غل بودن سفالگری را در‬ ‫میان هنرمندان این شاخه هنری رواج دهیم‬ ‫نیازمن��د کاره��ای پیچیده ای هس��تیم که با‬ ‫یکی‪ ،‬دو بخش��نامه امکان پذیر نمی شود‪ .‬باید‬ ‫کارشناس��ان و متولی��ان امر را برای بررس��ی‬ ‫موضوع دور یک میز نشاند‪.‬‬ ‫این وظیفه کارشناسان و متولیان امر است‬ ‫که اینچنین سیاس��ت گذاری هایی داش��ته و‬ ‫هنرمندان و بازار را در راستای این سیاست ها‬ ‫راهبری کنند‪.‬‬ ‫سفالگران ایران با توجه به دانش روزافزون‬ ‫و خالقیت های��ی ک��ه دارند می توانند س��هم‬ ‫بیشتری از بازار داش��ته باشند‪ .‬در این راستا‬ ‫دانشگاه ها نقش��ی بی بدیل دارند که البته در‬ ‫چند سال گذش��ته شاهد فعالیت های مثبتی‬ ‫از سوی انها بوده ایم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالرضا مصری‪ :‬تمام کاالهایی که از خارج وارد کش��ور می شود‪،‬‬ ‫ظرفیت ما برای تولید اس��ت‪ .‬به جای تخصی��ص ارز به واردات باید‬ ‫شبکه توزیع کاالها درست شود‪ .‬هر قدر از واردات جلوگیری کنیم‬ ‫به همان میزان به اقتصاد مقاومتی نزدیک تر می شویم‬ ‫بروند‪ .‬وی نخس��تین حلقه نظارت را اتحادیه ها دانست و‬ ‫بیان کرد‪ :‬باید این موضوع تقویت ش��ود‪ .‬بازرسان وزارت‬ ‫و بسیج اصناف نیز در این زمینه کنار ما هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه تجربه تبریز در کشور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬اصناف برای‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال‪ ،‬خودش��ان پای کار بیایند و شرایط‬ ‫را ب��رای عرضه کاالی غیرقانونی س��خت کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه در تبریز این اتفاق افتاد و فروشندگان در نهضتی‬ ‫از فروخت��ن کفش های خارجی و قاچاق خودداری کرده‬ ‫و از کفش های تولید کش��ور حمایت کردند‪ .‬این چنین‬ ‫نهضت هایی باید شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تاکید ما بر حفظ تولید داخلى اس��ت و باید‬ ‫واردات هر کاالیى که در داخل وجود دارد‪ ،‬ممنوع شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬میانگین واردات س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۲۲‬درص��د کاهش پیدا کرده و کاهش واردات کاالهای‬ ‫مصرفی نیز ‪ ۳۶‬درصد بوده است‪ .‬در ‪ ۳‬ماه نخست امسال‬ ‫واردات ‪ ۱۴۲‬قلم کاال ممنوع اعالم ش��د و س��ال گذشته‬ ‫نی��ز برای حمایت از تولید داخل ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاال ممنوع‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اظهارک��رد‪ :‬درباره‬ ‫جلوگی��ری از واردات و قاچاق پوش��اک‪ ،‬کارهای بزرگی‬ ‫سال گذشته شروع شد و امسال نیز ادامه دارد‪ .‬رحمانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اشتغال ‪ ۲۰۰‬هزار نفری در حوزه پوشاک برای‬ ‫چندسال اینده پیش بینی و هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیب شناسی وضع موجود و تهیه سند‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران به عنوان میزبان این همایش‬ ‫ب��ا تبری��ک روز ملی اصن��اف به تمامی اعض��ای جامعه‬ ‫صنف��ی کش��ور گفت‪ :‬یکی از دالی��ل تعیین روزی برای‬ ‫ی اس��ت که اصناف تا کنون‬ ‫اصن��اف‪ ،‬نقش مهم و تاریخ ‬ ‫ایف��ا کرده اند‪ .‬نقش��ی ک��ه از نظر سیاس��ی و اجتماعی‬ ‫تعیین کننده و تاثیر گذار بوده است و تا به امروز توانسته‬ ‫در جای جای مس��ائل کش��ور خود را نش��ان دهد و ما‬ ‫به عنوان نمایندگان اصناف با افتخار برنامه داریم این راه‬ ‫که توام با حفظ ارزش های اجتماعی و اس�لامی جامعه‬ ‫است را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫س��عید ممبین��ی افزود‪ :‬در صحنه ه��ای تاریخی مثل‬ ‫انق�لاب اس�لامی ‪ ۱۱‬هزار ش��هید دادی��م و در حادثه‬ ‫س��یل اخیر‪ ،‬در اتاق اصناف ای��ران و اتاق های اصناف و‬ ‫اتحادیه های سراس��ر کش��ور از س��ایت های ابتدایی این‬ ‫حادثه ستاد های مدیریت بحران و ستادهای امدادرسانی‬ ‫تش��کیل شد و با جمع اوری کمک های اصناف در تامین‬ ‫نیاز های انی و فوری تا تعمیر لوازم خانگی و ایجاد تعهد‬ ‫برای تعمیر و ساخت منازل اسیب دیدگان تا امروز فعال‬ ‫ب��وده و ای��ن کار همچنان ادامه دارد‪ .‬ای��ن اقدام از بعد‬ ‫مدیریتی‪ ،‬نمونه ای کامال موفق و متفاوت بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توج��ه به انچه گفته ش��د‪ ،‬م��ا معتقد‬ ‫هس��تیم اصناف باید در عرص��ه اقتصادی به عنوان کلید‬ ‫موفقیت برای توس��عه اقتصادی مورد توجه برنامه ریزان‬ ‫و مسئوالن کشوری قرار گیرند‪ .‬اینکه تا چه میزان ما از‬ ‫این منظر موفقیت داش��ته ایم باید مورد بررسی اجمالی‬ ‫وضعیت موجود قرار گیرد‪.‬‬ ‫ممبین��ی تصری��ح کرد‪ :‬هیات رئیس��ه دور هفتم اتاق‬ ‫اصن��اف ایران – پس از زحماتی که هیات رئیس��ه های‬ ‫دوره های پیش��ین کشیدند‪ -‬از دی سال گذشته تاکنون‬ ‫فعالی��ت خ��ود را اغاز ک��رد و پذیرش این مس��ئولیت‬ ‫همزمان با نارس��ایی هایی ناش��ی از تحریم های ظالمانه‬ ‫غ��رب و تاثی��ر ان ب��ر ارزش پولی ملی و مش��کالتی در‬ ‫توزیع کاال بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این ش��رایط اصن��اف لحظه ای کم‬ ‫کاری نکردند و در کنار دولت و در تکمیل اقدام هایی که‬ ‫در تامین کاالهای اساسی کشور انجام شد‪ ،‬نقش افرینی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬هیات رئیسه دور هفتم‬ ‫بررس��ی و شناخت بیش��تر‪ ،‬بهتر و دقیق تر وضع موجود‬ ‫س��ازمان های صنفی کش��ور و تدوین برنام��ه برای ارائه‬ ‫خدمات بهتر و اثربخش��ی بیشتر سازمان های صنفی در‬ ‫عرصه اقتصاد و خدمت به مردم را در دستور کار گذاشت‬ ‫و سند رونق تولید اصناف را تهیه کرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ما بیش از ‪ ۳‬میلیون واحد صنفی داریم‬ ‫که با توجه به جمعیت کش��ور این میزان بیش از اندازه‬ ‫است‪ .‬اصناف در ‪ 4‬بخش تولیدی‪ ،‬خدمات فنی‪ ،‬خدمات‬ ‫و توزی��ع فعال هس��تند و در دهه های گذش��ته به دلیل‬ ‫عدم ایفای نقش س��ایر نهاد ها در ایجاد اشتغال پایدار و‬ ‫سهولت ورود به عرصه بازار این جمعیت به شکل موجود‬ ‫و امروزی رشد کرد و با افزایش امار اشتغال در این حوزه‬ ‫ش��اهد انحراف در نحوه شکل گیری رسته های گوناگون‬ ‫هس��تیم‪ .‬به طوری که کمتر از ‪ ۲۰‬واحد های صنفی در‬ ‫حوزه تولید اش��تغال دارند و با وجود اینکه ش��کل گیری‬ ‫مشاغل صنفی اسان تر و ارزان تر از مشاغل صنعتی است‬ ‫ام��ا نواقصی در نحوه برق��راری ارتباط صنوف تولیدی و‬ ‫صنایع باال دستی وجود دارد‪.‬‬ ‫ممبینی افزود‪ :‬ما با اسیب شناس��ی این ش��رایط و در‬ ‫س��ال رونق تولید‪ ،‬س��ند رونق تولید را تهیه کردیم و از‬ ‫ان در ای��ن همایش رونمایی می کنیم‪ .‬در این س��ند در‬ ‫هر کدام از این ‪ ۴‬بخش ایرادها را بررس��ی و راهکارها را‬ ‫پیشنهاد دادیم‪ .‬این سند به عنوان نقشه راه هیات رئیسه‬ ‫دوره هفت��م اتاق اصناف ایران م��د نظر قرار می دهیم و‬ ‫امیدواری��م در نهای��ت م��ردم نتیجه تهیه این س��ند را‬ ‫احساس کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصناف مطالبه گر جایگاه شان باشند‬ ‫نایب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در این همایش‬ ‫گف��ت‪ :‬نق��ش اصناف چه در انقالب مش��روطه و پس از‬ ‫ان و چه در تش��کل های مذهبی سیاس��ی دوران س��یاه‬ ‫پهلوی و چه در ارتباط با پش��تیبانی هایی که از زندانیان‬ ‫می شد و چه در انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و امروز‬ ‫در تحریم های اقتصادی بر کس��ی پوشیده نیست‪ .‬نظام‬ ‫توزیع عدالت محور در ‪ ۸‬س��ال جنگ تحمیلی از س��وی‬ ‫اصن��اف اداره می ش��د‪ .‬فقیرترین و غنی تری��ن افراد در‬ ‫کشور‪ ،‬حداقل هایی برای مصرف داشتند چراکه توزیعی‬ ‫عدالت مح��ور داش��تیم‪ .‬امروز هم در ام��ور خیر اصناف‬ ‫پیشتاز هستند‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا مص��ری افزود‪ :‬اگر ‪ ۲۵‬درصد اش��تغال در‬ ‫اصناف و یک شش��م سرمایه کشور در اختیار انها است و‬ ‫‪ ۱۷.۵‬درصد تولید ناخالص ملی از س��وی اصناف انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬باید پرسید ایا این گروه به اندازه این ظرفیت‬ ‫در ش��اکله حکمرانی حضور دارند؟ این اعداد و ارقام چه‬ ‫می گوید؟ وقتی می گوییم ‪۲۵‬درصد اشتغال یا یک ششم‬ ‫س��رمایه به همان میزان بای��د در تصمیم گیری ها نقش‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ایا به این نسبت از اصناف بهره برده می شود؟ به این‬ ‫اماره��ا ه��م حاکمیت و هم اصناف بای��د فکر کنند ‪ .‬ایا‬ ‫اصناف خود‪ ،‬مطالبه گر چنین س��همی در تصمیم گیری‬ ‫هستند؟ وی بیان کرد‪ :‬همه اذعان داریم که جدی ترین‬ ‫مشکل کشور اقتصاد است‪ ۷ .‬سال است شعار سال ( که‬ ‫از س��وی رهبر معظم انق�لاب مطرح کردند) معطوف به‬ ‫مسائل اقتصادی است‪.‬‬ ‫مصری افزود‪ :‬این شعارها محور اصلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما من اعتقاد دارم در راس��تای عملیاتی س��ازی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی به دلیل ‪ ۲‬دیدگاه حاکم بر کش��ور ‪-‬از‬ ‫نظر سیاسی‪ -‬کمتر کار کرده ایم که البته این روزها این‬ ‫دیدگاه ها به هم نزدیک تر ش��ده اند‪ .‬یک دیدگاه نگاه به‬ ‫بیرون داش��تن است که بعضی گمان می کنند مشکالت‬ ‫کش��ور از بیرون حل می شود و دیدگاه دوم اینکه بعضی‬ ‫نگاه��ی منفی ب��ه بیرونی ها دارن��د‪ .‬دنبال کنندگان این‬ ‫دی��دگاه همواره از هم فاصله می گرفتند با مس��ائل بعد‬ ‫از برج��ام ام��روز یک دیدگاه وج��ود دارد و ان توجه به‬ ‫ظرفیت داخلی است که در اقتصاد مقاومتی بر ان تاکید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این نماینده مجلس با اشاره به تک مصرع‬ ‫«انچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد» بیان کرد‪ :‬درد‬ ‫تش��خیص داده شده و نسخه ان تجویز شده است اما ما‬ ‫م��دام منتظریم چیزی از خارج از کش��ور بیاید و منجی‬ ‫ما باش��د‪ .‬نایب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تمام کاالهایی که از خارج وارد کش��ور می ش��وند‪،‬‬ ‫ظرفی��ت ما برای تولید اس��ت‪ .‬به ج��ای تخصیص ارز به‬ ‫واردات‪ ،‬باید ش��بکه توزیع کاالها درس��ت شود‪ .‬هر قدر‬ ‫از واردات جلوگی��ری ش��ود به همان می��زان به اقتصاد‬ ‫مقاومتی نزدیک تر می ش��ویم‪ .‬مصری در ادامه نخستین‬ ‫رکن اصناف را انصاف دانس��ت و گفت‪ :‬در شرایط سخت‬ ‫اقتص��ادی انص��اف اصناف بیش��تر مورد توجه اس��ت ‪۳.‬‬ ‫میلی��ون واحد صنفی نزدیکی بیش��تری به مردم دارند‪.‬‬ ‫این ظرفیت برای اعتمادس��ازی و ایجاد روحیه به مردم‬ ‫بی بدیل است‪.‬‬ ‫وی در بخش��ی از سخنان خود با طرح این پرسش که‬ ‫مس��ئول اقتصاد کشور کیست‪ ،‬گفت‪ :‬من به عنوان نایب‬ ‫رئیس مجلس هنوز نمی دانم مس��ئول اقتصاد کشور چه‬ ‫کس��ی اس��ت و جوابی برای این پرس��ش پیدا نکردم در‬ ‫حالی که بس��یاری از بخش ها مسئول مشخص دارند اما‬ ‫مسئول اقتصاد که جهت ها را مشخص کند و مسئولیت‬ ‫را بپذیرد‪ ،‬هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس همچنین از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خواس��ت در حوزه افزایش ظرفیت های استفاده‬ ‫از بازرسان اصناف در بازار بکوشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های بازرسی پرداخت شود‬ ‫رئی��س اتاق اصناف تهران نیز در این همایش با توجه‬ ‫ب��ه هزینه های بازرس��ی در اصناف گف��ت‪ :‬ما مبالغی به‬ ‫دول��ت بدهکاریم که باید از این مبلغ درامدهای حاصل‬ ‫از جریمه اصناف به خزانه دولت واریز ش��ود و یک س��وم‬ ‫ان ب��ه اصناف بازگردد تا حقوق بازرس��ان و هزینه های‬ ‫انها پرداخت شود‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه این مبالغ به اصناف پرداخت نمی ش��ود و‬ ‫از وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و نمایندگان مجلس‬ ‫خواس��تاریم پیگیر این موضوع باشد‪ .‬قاسم نوده فراهانی‬ ‫افزود‪ :‬ما همواره کنار دولت هستیم و در حوزه های توزیع‬ ‫و دیگر بخش ها کمک می کنیم‪ .‬ما اموزش های سال های‬ ‫س��ال اس��ت که اغاز کرده ایم و البته باید س��طح ان را‬ ‫ارتقا بخشیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬باید در تولیدات ملی بیشتر‬ ‫س��رمایه گذاری کنیم؛ چراکه بی��ش از ‪ ۶۰۰‬هزار واحد‬ ‫تولیدی در کش��ور داریم و امس��ال که سال رونق تولید‬ ‫اس��ت ان طور که شایسته است عمل نکرده ایم چراکه با‬ ‫مش��کالتی از قبلی نقدینگی و فرس��ودگی ماشین االت‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬از دولت می خواهیم در راس��تای رونق‬ ‫تولید در اصناف یاریگر ما باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دلجوی�ی از رئیس�ان اتاق ه�ای اصن�اف‬ ‫سیل زده‬ ‫‪ ،‬حضور به موقع فع��االن صنفی در‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫س��الن مرکز همایش های صدا و س��یما و اغاز نشست در‬ ‫س��اعت تعیین ش��ده (‪ ۱۰‬صبح) از نکات برجسته و قابل‬ ‫تحس��ین ای��ن همایش ب��ود و تجلیل هایی ک��ه در پایان‬ ‫نشس��ت انجام ش��د به ارزش های ان افزود‪ .‬در این راستا‬ ‫از اتاق های اصناف مراکز اس��تان سراس��ر کشور‪ ،‬اتاق های‬ ‫اصناف اسیب دیده در سیل‪ ،‬حاج کاظم کبیرصابر به عنوان‬ ‫چه��ره ماندگار صنفی (چای فروش با س��ابقه و قدیمی)‪،‬‬ ‫علی اژدرکش(تولید کننده کفش ماشینی) به عنوان چهره‬ ‫برتر صنفی و بسیج اصناف کشور تجلیل شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫فرصتی دیگر برای ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی‬ ‫گ��روه ویژه اقدام مالی (‪ )FATF‬برای چندمین بار تعلیق‬ ‫ایران از فهرس��ت س��یاه را تمدید کرد‪ .‬گروه ویژه اقدام مالی‬ ‫در بیانی��ه عص��ر جمعه خود اعالم کرد که تعلیق اقدام های‬ ‫تقابلی خود درباره ایران را تا اکتب ر ‪( ۲۰۱۹‬ابان ‪ )۹۸‬تعلیق‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این گروه در بیانیه خود با قدردانی از تعهدات‬ ‫سیاسی سطح باال و اقدام های ایران برای اصالحات قانونی‬ ‫برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم‪ ،‬به‬ ‫تکمیل نبودن فرایندهای قانونی در تصویب کنوانسیون های‬ ‫پالرمو و تامین مالی تروریس��م اش��اره کرد و افزود‪FATF :‬‬ ‫تنه��ا قوانین��ی را می توان��د در نظر بگیرد ک��ه به طور کامل‬ ‫تصویب شده است‪ .‬بر اساس این بیانیه‪ ،‬زمانی که مصوبه های‬ ‫باقی مانده به صورت کامل اجرایی شود‪ FATF ،‬این موارد را‬ ‫در کنار دیگر قوانین تصویب شده برای بررسی این موضوع‬ ‫که ایا اقدام های پوش��ش داده ش��ده در برنامه اقدام ایران با‬ ‫معیارهای این گروه مطابقت دارد‪ ،‬بازبینی می کند‪.‬‬ ‫این بیانیه با تاکید بر اینکه ‪ FATF‬در نشست این هفته‬ ‫خ��ود تصمی��م گرفت که اقدام های تقابل��ی درباره ایران را‬ ‫تعلیق کند‪ ،‬افزود‪ :‬به جز اینکه‪ ،‬این گروه همچنان از اعضا‬ ‫می خواهد که بررسی های نظارتی بیشتری را درباره شعبه ها‬ ‫و زیرمجموعه های موسسه های مالی ایران اعمال کنند‪.‬‬ ‫ای��ن گ��روه در بیانی��ه خ��ود همچنی��ن ب��ا قدردان��ی از‬ ‫پیش��رفت های حاص��ل ش��ده در تصویب قان��ون مبارزه با‬ ‫پولش��ویی در ای��ران‪ ،‬نس��بت به روند «برنامه اق��دام» ابراز‬ ‫تاس��ف ک��رد و اف��زود‪ FATF :‬از ایران انتظ��ار دارد که در‬ ‫مسیر اصالح به سرعت اقدام کند تا پرداختن به همه موارد‬ ‫باقی مان��ده را ب��ا تکمیل و اجرای اصالحات ضروری مربوط‬ ‫به قانون مبارزه با پولشویی (‪ )AML‬و مقابله با تامین مالی‬ ‫تروریسم (‪ )CFT‬تضمین کند‪.‬‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد که اگر ایران لوایح پالرمو‬ ‫و مبارزه با تامین مالی ترویسم را تا اکتبر ‪(۲۰۱۹‬ابان امسال)‬ ‫تصویب نکند‪ ،‬این گروه س��ازکار پیش��رفته گزارش دهی یا‬ ‫گزارش دهی س��امان یافته تراکنش های مالی در این ارتباط‬ ‫را الزام��ی خواه��د کرد‪ .‬همچنین الزامات حسابرس��ی های‬ ‫خارجی ش��دیدتر را برای گروه های مالی در زمینه ش��عبه ها‬ ‫و زیرمجموعه هایی که در ایران مس��تقر هس��تند‪ ،‬ضروری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مواردی که ایران باید رعایت کند‬ ‫این گروه در بیانیه خود مواردی را که ایران به ان نپرداخته‪،‬‬ ‫به این شرح برشمرد‪:‬‬ ‫‪ )۱‬اقدام کافی برای جرم انگاری تامین مالی تروریس��م‪،‬‬ ‫از جمل��ه از طری��ق رف��ع معافیت برای گروه هایی که «برای‬ ‫پایان دادن به اشغال خارجی‪ ،‬استعمار و نژادپرستی مبارزه‬ ‫می کنند»؛‬ ‫‪ )۲‬شناس��ایی و توقیف اموال تروریس��ت ها در انطباق با‬ ‫قطعنامه های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد در این‬ ‫ارتباط؛‬ ‫‪ )۳‬تضمین سازکاری مناسب و قابل اعمال برای شناسایی‬ ‫کامل مشتری؛‬ ‫‪ )۴‬اطمینان از اینکه ارائه گزارش تراکنش های مشکوک‬ ‫ب��رای تراکنش ه��ای مرتبط ب��ا تامین مالی تروریس��م در‬ ‫چارچوب قانونی ایران پوشش داده شده باشد؛‬ ‫‪ )۵‬توضیح اینکه مسئوالن چگونه تامین کنندگان خدمات‬ ‫انتقال پول غیرمجاز را شناسایی و تحریم می کنند؛‬ ‫‪ )۶‬تصویب و اجرای لوایح پالرمو و ‪ CFT‬و توضیح ظرفیت‬ ‫تامین کمک قانون دوسویه؛‬ ‫‪ )۷‬تضمین اینکه موسسه های مالی دربرگیری اطالعات‬ ‫کامل مربوط به ایجادکننده و ذی نفع را در انتقال های انالین‬ ‫راستی ازمایی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت پالرمو و ‪CFT‬‬ ‫لوایح چهارگانه موسوم به لوایح ‪ FATF‬شامل «اصالح‬ ‫قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»‪« ،‬اصالح قانون مبارزه‬ ‫با پولش��ویی»‪« ،‬پیوس��تن ایران به کنوانسیون سازمان ملل‬ ‫متحد برای مبارزه با جرایم س��ازمان یافته فراملی (پالرمو)»‬ ‫و «پیوس��تن ای��ران ب��ه کنوانس��یون مقابله ب��ا تامین مالی‬ ‫تروریس��م (‪ ،»)CFT‬هس��تند که مدتی است به محل جدل‬ ‫می��ان موافق��ان و مخالفان ان بدل ش��ده اند‪ .‬اصالح قوانین‬ ‫بی تردید اگر ما نتوانیم عضو این کارگروه ش��ویم‪ ،‬این موضوع در‬ ‫نهای��ت همین ارتباط محدود مالی و بانکی که با برخی از کش��ورها و‬ ‫موسس��ه های مالی بین المللی وجود دارد را تحت تاثیر قرارمی دهد‬ ‫و در شرایط تحریم به مشکالت اقتصادی کشور دامن خواهد زد‬ ‫مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به تصویب‬ ‫داخل��ی ای��ران رس��یده ان د اما تکلیف پالرم��و و ‪ CFT‬هنوز‬ ‫مشخص نیست و به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری‬ ‫مجلس به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارجاع ش��ده که‬ ‫مجمع تاکنون نتوانسته تصمیمی در این زمینه بگیرد‪.‬‬ ‫بررسی دو الیحه باقی مانده از لوایح چهارگانه گروه ویژه‬ ‫اق��دام مالی (‪ )FATF‬در مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫در حالی ماه هاس��ت به یکی از س��وژه های اصلی جدل میان‬ ‫سیاس��یون تبدیل ش��ده است که ‪ FATF‬مهلت ایران را تا‬ ‫اجالس بعدی‪ ،‬یعنی اکتبر ‪( ۲۰۱۹‬ابان امسال) تمدید کرد‬ ‫و در حقیقت‪ ،‬اقدام های متقابل علیه ایران برای ‪ ۴‬ماه دیگر‬ ‫به تعلیق درامد‪.‬‬ ‫ایران از خرداد ‪ ،۹۵‬از اقدام های متقابلی این گروه خارج‬ ‫ش��ده بود‪ FATF .‬هر س��ال ‪ ۳‬نشس��ت در پایان زمستان‪،‬‬ ‫پایان بهار و ابتدای پاییز برگزار می کند‪ .‬از ان زمان در تمام‬ ‫نشست های برگزار شده‪ ،‬وضعیت ایران تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫در روز پایانی نشس��ت ها‪ ،‬بیانیه ای با عنوان بیانیه عمومی‬ ‫منتشر می شد که همواره نام ایران در ان قرار داشت و متن‬ ‫بیانیه ها نیز نسبت به یکدیگر تفاوت اساسی نمی کرد‪ .‬ایران از‬ ‫سال ‪ ) ۲۰۰۷ (۸۶‬در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار‬ ‫گرفت که از سال ‪ )۲۰۰۹ (۸۸‬به طور رسمی در بیانیه های‬ ‫ان اعالم و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا‬ ‫کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنن د اما با‬ ‫مذاکرات و تالش ها و تصویب قوانین مربوط در داخل‪ ،‬ایران‬ ‫توانست از این وضعیت ب ه طور موقت خارج شود‪FATF .‬‬ ‫نیز یک فهرس��ت برنامه اقدام برای ایران طراحی کرد تا با‬ ‫انجام انها‪ ،‬خروج همیش��گی ایران از ‪ FATF‬کلید بخورد ‬ ‫اما تاکنون برخی از این اقدام ها معطل مانده است و پس از‬ ‫مخالفت شورای نگهبان با ان‪ ،‬از این جلسه مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام به جلسه بعدی موکول می شود‪ .‬در بیانیه اخیر‬ ‫‪ FATF‬عالوه ب��ر اینک��ه از تمدید تعویق ایران از اقدام های‬ ‫ی را در قبال ایران لحاظ کرده‬ ‫متقابل خبر داده‪ ،‬موضع جد ‬ ‫اس��ت‪ .‬در متن بیانی ه عمومی اخیر این گروه‪ ،‬هش��دار داده‬ ‫شده که «اگر در فرصت داده شده ایران قوانین باقی مانده را‬ ‫در چارچوب استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی اجرایی‬ ‫نکند‪ ،‬این کارگروه ارزیابی نظارت خود بر شعب و نهادهای‬ ‫وابس��ته به موسسه های مالی ایران را شدیدترخواهد کرد‪».‬‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعالم کرده اس��ت ‪FATF‬‬ ‫تنه��ا قوانین��ی را می توان��د در نظر بگی��رد که به طور کامل‬ ‫تصویب شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬زمانی که مصوبه های باقی مانده‬ ‫به صورت کامل اجرایی شود‪ FATF ،‬این موارد را در کنار‬ ‫دیگر قوانین تصویب ش��ده برای بررس��ی این موضوع که ایا‬ ‫اقدام های پوشش داده شده در برنامه اقدام ایران با معیارهای‬ ‫این گروه مطابقت دارد‪ ،‬بازبینی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش امریکا به تصمیم اخیر ‪FATF‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬تعلیق ایران از فهرس��ت س��یاه ‪ FATF‬در‬ ‫حالی بار دیگر تمدید شده است که وزیر خزانه داری امریکا‬ ‫در واکن��ش ب��ه تصمیم کارگروه وی��ژه اقدام مالی در زمینه‬ ‫تمدید تعلیق اقدام های متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن‬ ‫ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت تطابق نداشتن با‬ ‫راهنمای جهانی مقابله با پولشویی‪ ،‬نظام مالی ایران به زودی‬ ‫با اقدام های تنبیهی بیشتری روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا به نق��ل از فاکس بیزینس‪ ،‬اس��تیون‬ ‫منوچی��ن‪ ،‬وزی��ر خزان��ه داری امریکا که یک��ی از مهمانان‬ ‫ای��ن اج�لاس ب��ود‪ ،‬به ایران هش��دار داد ک��ه تاخیر دوباره‬ ‫در تطابق با اس��تانداردهای ‪ FATF‬از س��وی ایران باعث‬ ‫حسابرس��ی های بین المللی بیش��تر از طرف نهادهای مالی‬ ‫ایران و اقدام های متقابل بیش��تر علیه این کش��ور خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی مدعی ش��د که ‪ FATF‬در صورت ناتوانی ایران‬ ‫در مقابله با پولشویی سیستماتیک و تامین مالی تروریسم‬ ‫اماده افزایش راس��تی ازمایی بیشتر بر فعالیت موسسه های‬ ‫مالی ایرانی است و در صورتی که پیشرفت بیشتری حاصل‬ ‫نش��ود‪ ،‬اقدام های متقابل علیه ایران از س��ر گرفته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬یکی از مقامات وزارت خزانه داری امریکا که خواس��ت‬ ‫نامش فاش نش��ود‪ ،‬گفت‪ FATF :‬اماده اقدام های متقابل‬ ‫ت تکمیل نش��دن تعهدات تا‬ ‫بیش��تری علیه ایران در صور ‬ ‫مهلت زمانی مقرر است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت پیش امده را دریابیم‬ ‫ایران ‪ ۴‬ماه دیگر فرصت دارد که خودش را با ش��رایط و‬ ‫قوانی��ن بین الملل��ی کارگروه وی��ژه اقدام مالی تطبیق دهد‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند با حذف دائمی ایران از فهرست سیاه‬ ‫‪ ،FATF‬این مهم عاملی کلیدی برای ثبات نس��بی اقتصاد‬ ‫ایران و تس��هیل مبادالت مالی و تجاری با س��ایر کش��ور در‬ ‫شرایط تحریم خواهد شد‪ .‬از این رو‪ ،‬بر تصویب لوایح مربوط‬ ‫ب��ه مب��ارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م و پذیرش‬ ‫س��ایر قوانی��ن بین الملل��ی ‪ ،FATF‬در فرصت پیش امده‬ ‫تاکید دارند‪.‬‬ ‫علی اصغر پورمتین‪ ،‬کارشناس حوزه بانک در این باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه ایران در حالی مدتی است‬ ‫به صورت موقتی از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی خارج‬ ‫ش��ده اس��ت که برای خروج دائمی از این فهرس��ت‪ ،‬پس از‬ ‫ک��ش و قوس ه��ای فراوان‪ ،‬در نهایت با تصویب برخی لوایح‬ ‫مرتبط با این گروه‪ ،‬یک گام به پیوستن به ‪ FATF‬نزدیک‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬خروج دائمی ایران در گرو اجرای کامل س��ایر‬ ‫مصوبه ها و قوانین مربوط به این کارگروه است که ضروری‬ ‫اس��ت ایران در فرصت دوباره ای که از س��وی ‪ FATF‬داده‬ ‫ش��ده‪ ،‬به مواردی که مورد تاکید قرار گرفته توجه و انها را‬ ‫رعایت کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه عضویت ما در این کارگروه که همه دنیا‬ ‫قوانین ان را پذیرفته اند‪ ،‬می تواند نظام های مالی و اقتصادی‬ ‫کش��ور را به اس��تانداردهای بین المللی نزدیک و بسیاری از‬ ‫موانع موجود بر سر راه تعامالت مالی ما با کشورهای دیگر‬ ‫را رف��ع کن��د‪ ،‬ی��اداور ش��د‪ :‬در فرصت پیش ام��ده که برای‬ ‫چندمین بار به ایران داده ش��ده اس��ت‪ ،‬باید تالش ش��ود تا‬ ‫ایران خودش را با قوانین بین المللی منطبق و در نخستین‬ ‫گام ش��فافیت های مالی و اقتصادی را که پیش ش��رط این‬ ‫مهم است رعایت کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬بی تردید اگر م��ا نتوانیم عضو‬ ‫ای��ن کارگروه ش��ویم‪ ،‬این موض��وع در نهایت همین ارتباط‬ ‫محدود مالی و بانکی که با برخی از کشورها و موسسه های‬ ‫مال��ی بین الملل��ی وجود دارد را تحت تاثیر قرارمی دهد و در‬ ‫شرایط تحریم به مشکالت اقتصادی کشور دامن خواهد زد‪.‬‬ ‫ پور متین معتقد است قوانینی که این کارگروه بر رعایت‬ ‫ان تاکید دارد‪ ،‬مجموعه ای از قوانین است که باید همه انها‬ ‫از سوی ایران پیگیری و انجام شود‪ .‬اینکه دو الیحه از لوایح‬ ‫چهارگانه در داخل کشور تصویب شود و بررسی و تصویب‬ ‫دو الیح��ه مه��م دیگر‪ ،‬همچنان در بالتکلیفی به س��ر ببرد‪،‬‬ ‫نمی تواند ما را در این مسیر موفق کند‪.‬‬ ‫ت که ای��ران برای انجام‬ ‫ای��ن کارش��ناس بر این باور اس�� ‬ ‫مراودات مالی با دنیا‪ ،‬تداوم همکاری با بانک های بین المللی‬ ‫و برای اینکه بتواند زمینه تجارت خارجی را تس��هیل کند‪،‬‬ ‫باید از فهرس��ت س��یاه ‪ FATF‬به شکل دائمی خارج شود‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا قب��ول قوانین این کارگروه ی��ک الزام تلقی‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬ایران ‪ ۴‬ماه دیگ��ر فرصت دارد که این‬ ‫مهم را عملیاتی کند و اقدام هایی که برای پیوس��تن دائمی‬ ‫ب��ه ‪ FATF‬نی��از اس��ت را ه��ر چه س��ریع تر انجام دهد که‬ ‫امیدواریم این امر محقق شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫‹ ‹مسئله ‪ FATF‬جدی گرفته شود‬ ‫عباس ابونوری‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و اس��تاد دانش��گاه در‬ ‫این باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه ‪ FATF‬مسئله‬ ‫مهمی است که اگر ایران نتواند به عضویت دائمی ان دراید‪،‬‬ ‫این امر می تواند مش��کالت اقتصادی کش��ور را در ش��رایط‬ ‫تحریم تش��دید کند‪ ،‬افزود‪ :‬پیوس��تن به ‪ FATF‬در حالی‬ ‫مخالفان و موافقان زیادی را باخود همراه کرده که پیوستن‬ ‫به این کارگروه‪ ،‬ان هم در شرایط تحریم می تواند مزیت هایی‬ ‫را برای اقتصاد ایران به همراه اورد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر این موضوع که پیوس��تن به این کارگروه‪،‬‬ ‫ش��اید نتوان��د تمامی مش��کالت اقتصادی م��ا را حل کند و‬ ‫مس��یر مبادالت مالی و بانکی ما را با تمامی کش��ورها برقرار‬ ‫کن��د ام��ا ب��ه طور قطع ب��ه مش��کالت و محدودیت های ما‬ ‫اضافه نخواهدکرد‪ ،‬افزود‪ :‬بی تردید پیوس��تن ما به ‪FATF‬‬ ‫می تواند از اثرات تحریم کم کند و این انتظار خیلی زیادی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬ما باید مسئله ‪ FATF‬و رعایت‬ ‫قوانین و مقررات این کارگروه را جدی بگیریم تا بتوانیم با‬ ‫عضوی��ت در ای��ن کارگروه در ن��گاه بین المللی‪ ،‬حرفی برای‬ ‫گفتن داشته باشیم و مسیر مراودات و معامالت ما را با دنیا‬ ‫حتی در شرایط تحریم اسان تر کند‪ .‬این موضوعی است که‬ ‫می تواند تاثیر مثبتش را در اقتصاد ایران بگذارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬ش��فافیت مال��ی و اقتصادی از‬ ‫پیش نیازه��ای پیوس��تن به س��ازمان های بین المللی مالی‬ ‫است و ما باید در این مسیر اصالحات الزم را انجام دهیم و‬ ‫خودمان را به اثبات برسانیم‪ .‬ابونوری معتقد است که محقق‬ ‫ف می تواند مس��یر معامالت مالی و بانکی را‬ ‫نش��دن این هد ‬ ‫با س��ایر کش��ورها دچار مشکالت بیشتر کند‪ ،‬باعث تشدید‬ ‫نرخ تورم شود‪ ،‬انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در‬ ‫اقتص��اد کاه��ش دهد و در نهایت اقتص��اد ایران را با بحران‬ ‫روبه رو کند‪ .‬به نظر می رس��د که با توجه به ش��رایط فعلی‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬چ��اره ای نداریم که اصالحات الزم را در راس��تای‬ ‫پیوستن به ‪ FATF‬انجام دهیم و این یک امر ضروری است‪.‬‬ ‫عباس ابونوری‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بان�ک مس�کن ب�ه س�یل زدگان ‪ ۹۰‬میلی�ارد ریال‬ ‫تسهیالت پرداخت‬ ‫رئیس اداره کل تس��هیالت تبصره ای بانک مس��کن از تس��ریع‬ ‫روند پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به هموطنان اسیب دیده در‬ ‫استان های سیل زده کشور خبر داد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬رضا صالحی ش��هرابی رئیس اداره کل تسهیالت‬ ‫تبصره ای بانک مسکن‪ ،‬با بیان اینکه به دنبال وقوع سیل گسترده‬ ‫در بخش زیادی از اس��تان های کش��ور در ابتدای امس��ال‪ ،‬بانک‬ ‫مس��کن از جمله بانک های عامل و پیشرو در پرداخت تسهیالت‬ ‫حمایتی از س��یل زدگان کشور بود‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق با تکلیف بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬تس��هیالت حمایتی از هموطنان اسیب دیده در جریان‬ ‫س��یل اخیر کشور‪ ،‬در سه قالب شامل تسهیالت مشارکت مدنی‬ ‫برای بازسازی واحدهای اسیب دیده شهری و روستایی‪ ،‬تسهیالت‬ ‫جعاله برای تعمیر واحدهای مس��کونی اس��یب دیده و تسهیالت‬ ‫مرابح��ه برای تامین لوازم خانگی و کمک هزینه های معیش��تی‬ ‫پیش بینی و پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این سه قالب‬ ‫بانک مس��کن از ابتدای امس��ال تا اواس��ط خرداد‪ ،‬مجموع رقمی‬ ‫مع��ادل ‪ ۹‬میلی��ارد و ‪ ۳۴۵‬میلی��ون تومان در قال��ب ‪ ۶۳۹‬مورد‬ ‫تس��هیالت حمایتی بازس��ازی‪ ،‬تعمیر و کمک هزینه معیشتی به‬ ‫متقاضیان اس��یب دیده در اس��تان های سیل زده کشور پرداخت‬ ‫کرد‪ .‬صالحی به تس��هیالت پرداخت ش��ده از س��وی بانک عامل‬ ‫بخش مس��کن برای بازس��ازی اماکن روس��تایی اش��اره و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای امس��ال تا اواس��ط ماه خرداد‪ ۵۳ ،‬مورد تسهیالت‬ ‫بازس��ازی روس��تایی به ارزش ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان‬ ‫پرداخت شد‪ .‬همچنین تسهیالت جعاله روستایی نیز ‪ ۴۲۹‬مورد‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۸۲‬میلی��ون تومان به متقاضیان پرداخت‬ ‫شده است‪ .‬به گفته وی طی این بازه زمانی‪ ۱۵۷ ،‬مورد تسهیالت‬ ‫حمایت��ی نیز ب��رای تامین و تعمیر ل��وازم خانگی و کمک هزینه‬ ‫معیش��تی به ارزش ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۴۳‬میلیون تومان اعطا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت تعه�دات باش�گاه اس�تقالل ازس�وی‬ ‫موسسه کوثر‬ ‫پیرو انتش��ار خبری در ش��بکه های اجتماعی با تیتر« سازمان‬ ‫اتکا و بانک کوثر در مجموع ‪ ۶‬میلیارد به استقالل بدهکار است»‬ ‫به اطالع مش��تریان و هواداران می رس��اند موسسه اعتباری کوثر‬ ‫تمام تعهدات خود را به باشگاه فرهنگی ‪ -‬ورزشی استقالل تهران‬ ‫پرداخت کرده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری‬ ‫کوثر‪ ،‬پیرو قرارداد میان موسس��ه کوثر‪ ،‬باشگاه های پرسپولیس‪،‬‬ ‫استقالل تهران و تراکتورسازی تبریز تا کنون این موسسه تمامی‬ ‫تعهدات خود را به باش��گاه استقالل و س��ایر باشگاه ها تا دو سال‬ ‫اینده پرداخته اس��ت‪ .‬ب��ا ابالغ طرح ادغام بانک های وابس��ته به‬ ‫نیروهای مسلح در بانک سپه‪ ،‬موسسه اعتباری کوثر حق تبلیغات‬ ‫روی پیراه��ن کادر فن��ی و بازیکنان را بر مبنای قوانین بانکی در‬ ‫قراردادی سه جانبه بین باشگاه استقالل تهران‪ ،‬موسسه اعتباری‬ ‫کوثر و فروشگاه های زنجیره ای اتکا در سال ‪ ۱۳۹۷‬به سازمان اتکا‬ ‫واگذار کرد‪ .‬درحال حاضر میزان بدهی باش��گاه ورزشی‪-‬فرهنگی‬ ‫استقالل تهران از محل قرارداد هواداری به موسسه اعتباری کوثر‬ ‫و س��ازمان اتکا ‪ ۷‬میلیارد تومان است‪ .‬از این رو‪ ،‬تعهدات از سوی‬ ‫موسس��ه اعتباری کوثر و س��ازمان اتکا تا یک و نیم فصل اینده به‬ ‫باشگاه استقالل پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حرک�ت بان�ک مل�ی ب�ا تمام ت�وان ب�رای رونق‬ ‫تولید لرستان‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی ای��ران گفت‪ :‬این بانک با تمام توان برای‬ ‫بو کار و کاهش بیکاری در استان لرستان حرکت‬ ‫رونق تولید و کس ‬ ‫می کن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک مل��ی ایران‪ ،‬محمد رضا‬ ‫حس��ین زاده در جمع مس��ئو الن و رئیسان شعب اداره امور شعب‬ ‫استان لرستان بانک افزود‪ :‬استان لرستان امکانات و ظرفیت های‬ ‫مناسبی دارد که با برنامه ریزی خوب و منسجم می توان از توسعه‬ ‫استان به خوبی حمایت کرد‪ .‬وی در این نشست که موسوی زاده‪،‬‬ ‫مدی��ر ام��ور اعتباری و جلیلیان رئیس اداره امور ش��عب اس��تان‬ ‫کرمانشاه بانک نیز حضور داشتند‪ ،‬با قدردانی از عملکرد کارکنان‬ ‫این اداره امور ش��عب برای کمک رسانی به سیل زدگان پلدختر و‬ ‫معموالن ابراز کرد‪ :‬بانک ملی ایران برای حمایت از صنایع استان‬ ‫به ویژه صنایع اسیب دیده از سیل اخیر هیچ گونه محدودیتی قائل‬ ‫نیس��ت‪ .‬حس��ین زاده گفت‪ :‬در بحث کمک به سیل زدگان‪ ،‬بانک‬ ‫ملی ایران پیش��رو بوده و از همان روزهای اول س��یل به وظیفه‬ ‫انسانی و ملی خود عمل کرد و تدابیر الزم برای کاهش االم مردم‬ ‫س��یل زده را با پرداخت به موقع تسهیالت ارائه کرد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫کار خوب کارکنان این اداره امور ش��عب در کمک به سیل زدگان‬ ‫پلدختر و برپایی موکب ش��هدای بانک در ان شهرس��تان و توزیع‬ ‫غذای گرم مورد تمجید همه مس��ئو الن کش��وری و استانی قرار‬ ‫گرفته است و جای تشکر دارد‪ .‬مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن‬ ‫قدردانی از عملکرد اداره امور شعب استان لرستان بانک ابراز کرد‪:‬‬ ‫با تکریم مش��تریان و همدلی و همت کارکنان می توان همچون‬ ‫چند س��ال گذشته که رتبه برتر استان متعلق به بانک ملی ایران‬ ‫بوده ‪ ،‬همین روند را ادامه داد‪.‬‬ ‫عضو شورای فقهی بانک مرکزی از تصویب‬ ‫امهال مطالب��ات غیرجاری در موسس��ه های‬ ‫اعتباری در ش��ورای فقهی بانک مرکزی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬هم اکنون این امر در دس��تور کار‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار قرار دارد‪ .‬س��ید عباس‬ ‫موس��ویان در گفت وگو با ایبِنا درباره تصمیم‬ ‫ش��ورای فقهی بانک مرکزی در جلس��ه اخیر‬ ‫این شورا درباره امهال مطالبات غیرجاری در‬ ‫موسس��ه های اعتباری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫مباحثی که در بانکداری اس�لامی و بانکداری‬ ‫ب��دون رب��ا به ویژه در ایران ب��ه صورت جدی‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬درباره ش��یوه امهال بدهی های‬ ‫غیر جاری در موسسه های اعتباری در شورای‬ ‫فقه��ی بانک مرکزی تصمیم گیری ش��د‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬به ای��ن معنا که در نظ��ام بانکی ما با‬ ‫‪ ۳‬گ��روه از مش��تریان روبه رو هس��تیم‪ ،‬گروه‬ ‫نخست ورشکستگان هستند که مطالبات انها‬ ‫غیر جاری شده و امیدی نیست که انها بتوانند‬ ‫در اینده بدهی خود را بپردازند‪ .‬برای این گروه‬ ‫هم قانون پیش بینی کرده و هم در ش��ریعت‬ ‫پیش بینی شده که باید تعیین تکلیف شود تا‬ ‫مبلغ باقی مانده تس��ویه و باقی ان صرف نظر‬ ‫شود‪ .‬عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره‬ ‫گروه دوم افزود‪ :‬گروه دوم افرادی هستند که‬ ‫علت تاخیر بدهی انها تخلف اس��ت و تصمیم‬ ‫ب��رای پرداخت بده��ی خود ندارن��د‪ .‬افرادی‬ ‫هس��تند که از بانک ه��ا تس��هیالت دریافت‬ ‫کرده اند و با مش��کلی هم روبه رو نشده ان د اما‬ ‫به دلیل اینکه متخلف هستند‪ ،‬بدهی خود را‬ ‫به نظام بانکی نمی پردازند که برای این گروه‬ ‫نیز جریمه‪ ،‬التزام و برخی اقدام ها پیش بینی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬موس��ویان ادامه داد‪ :‬اما همیشه‬ ‫در نظام ه��ای بانکی در مطالب��ات غیر جاری‬ ‫گروه س��ومی هستند که نه ورشکسته اند و نه‬ ‫متخلف؛ افرادی هس��تند که به دلیل تغییر و‬ ‫تحوالت اقتصادی و شرایط اقتصادی حاکم بر‬ ‫کشور با مش��کالتی روبه رو شده اند و نیازمند‬ ‫زمان هس��تند و در صورتی که زمان کافی در‬ ‫اختیار انها گذاشته شود‪ ،‬می توانند بدهی خود‬ ‫را به نظام بانکی کشور پرداخت کنند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬برای این گونه مش��تریان در‬ ‫نظ��ام بانکداری دنیا از روش امهال اس��تفاده‬ ‫می کنند و به دلیل اینکه مهلت دادن بدهی ها‬ ‫در شریعت اسالم بر اساس روش های خاصی‬ ‫است‪ ،‬در دستور کار شورای فقهی قرار گرفت‬ ‫و ش��یوه نامه ای تهیه ش��د و به تایید شورای‬ ‫فقهی بانک مرکزی رس��ی د اما به دلیل اینکه‬ ‫جنبه ه��ای اجرایی و عملیاتی ه��م دارد باید‬ ‫پس از تصویب در این شورا به تصویب شورای‬ ‫پول و اعتبار هم برس��د و بع��د از تصویب در‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار به نظ��ام بانکی ابالغ و‬ ‫عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان بندی برای‬ ‫فروش اموال مازادبانک ها‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از‬ ‫تولی��د مل��ی مجل��س ش��ورای اس�لامی بر‬ ‫ض��رورت واگ��ذاری ام��وال م��ازاد بانک ها و‬ ‫تعیی��ن زمان بن��دی تاکید ک��رد‪ .‬رحیم زارع‬ ‫در گفت وگو با ایبِنا با اش��اره ب��ه اموال مازاد‬ ‫شبکه بانکی‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها باید از چسبندگی‬ ‫به این ن��وع اموال که جل��وی حرکت انها را‬ ‫گرفته ره��ا ش��وند‪ .‬نماینده م��ردم اباده در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به نص صریح‬ ‫قانون و همچنین تاکیدات رهبر معظم انقالب‬ ‫درباره ضرورت چابک س��ازی ش��بکه بانکی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬بانک ه��ا اموال منقول و‬ ‫غیر منقول بس��یاری داش��ته که با نقد شدن‬ ‫انها بس��یاری از گره های ایجاد شده در بخش‬ ‫تولید بازمی شود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫ده��م با تاکید بر اینکه تکالیف قانونی بانک ها‬ ‫در الزام به واگذاری ام��وال مازاد و بنگاه های‬ ‫اقتصادی کامال روشن و شفاف است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬دول��ت به ویژه بان��ک مرک��زی باید با‬ ‫نظارت های مستمر و ارائه بسته های تشویقی‪،‬‬ ‫رون��د این واگذاری ها را تس��ریع کند‪ .‬زارع با‬ ‫بی��ان اینکه واگ��ذاری س��هام بنگاه های زیر‬ ‫پوش��ش بانک ها به بخش خصوصی واقعی با‬ ‫نظارت سازمان بورس بهترین اقدام در شرایط‬ ‫فعلی است‪ ،‬گفت‪ :‬باید بورس به وظایف خود‬ ‫برگش��ت داده ش��ود و بانک ها نیز با این رویه‬ ‫دس��ت از بنگاه��داری بردارن��د‪ .‬وی ب��ا بیان‬ ‫اینکه اموال مازاد بانک ها به مثابه دارایی های‬ ‫منجمد است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در هیچ جای دنیا‬ ‫بانک ها وظایفی خارج از رسالت های محوله را‬ ‫انجام نداده و رقیب بخش تولید نیستند‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی برای بانک ها برای فروش اموال مازاد‬ ‫زمان بندی تعیین کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«‪ »FATF‬تعلیق ایران از فهرست سیاه را ‪ 4‬ماه تمدید کرد‬ ‫امهال مطالبات غیرجاری‬ ‫در دستور کار‬ ‫شورای پول و اعتبار‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل سایت بین المللی جنوب شرق در گفت و گو با‬ ‫اخبار‬ ‫پیشرفت پروژه‬ ‫نمایشگاه بزرگ اصفهان‬ ‫توسعه صادرات در‬ ‫گرو برگزاری موفق‬ ‫نمایشگاه های خارجی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫ای��ران در بازدی��د ازنمایش��گاه بین المللی صنایع‬ ‫کشاورزی و مواد غذایی نخستین گام برای توسعه‬ ‫صادرات را برگزاری موفق نمایش��گاه های خارجی‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬این مهم در سال های گذشته‬ ‫به دلیل نبود خالقیت الزم کمت��ر مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده در بازدی��د از نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی صنای��ع کش��اورزی و م��واد غذای��ی‬ ‫نخس��تین گام برای توس��عه ص��ادرات را برگزاری‬ ‫موفق نمایش��گاه های خارجی دانست و گفت‪ :‬این‬ ‫مهم در س��ال های گذش��ته به دلیل نبود خالقیت‬ ‫الزم کمتر مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دس��تور و تاکی��د وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بر حمای��ت از ایده های خالقانه و‬ ‫نوین در راس��تای حمای��ت از تولید داخلی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال رونق تولید با توج��ه به عنایت رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب باید س��الن های اختصاص��ی و به‬ ‫ص��ورت جزی��ره ای در اختی��ار تولید کنن��دگان‬ ‫تجهی��زات و قطعات ق��رار گیرد ت��ا فرصتی برای‬ ‫برقراری ارتباط با بازارهای صادراتی به وجود اید و‬ ‫تولید کنندگان براساس سفارش کاال تولید کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫به این نکته هم اش��اره کرد که تفکرات نمایشگاهی‬ ‫در س��ال های گذش��ته به روز نبوده است و در این‬ ‫راس��تا باید با بها دادن به جوانان گروه های نواورانه‬ ‫و خ�لاق در امور نمایش��گاهی ایجاد کنیم و به علم‬ ‫روز تجهیز ش��ویم‪ .‬به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬وی‬ ‫با انتقاد از اینکه در س��ال های گذش��ته حتی یک‬ ‫کار پژوهش��ی در حوزه نمایش��گاهی انجام نشده‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬معاونت نمایش��گاهی ش��رکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ماموری��ت یافته تا با انجام پژوهش الزم بازخوردی‬ ‫از برگزاری نمایشگاه ها گرفته‪ ،‬میزان تاثیر برپایی‬ ‫نمایشگاه ها در تولید ناخالص داخلی را بررسی کند‬ ‫و تاثیرگذاری ان در حوز ه گردشگری نمایشگاهی‬ ‫را مورد تحقیق قرار دهد‪.‬‬ ‫برپایی دومین نمایشگاه‬ ‫ملی اسباب بازی‬ ‫دومین نمایش��گاه ملی اس��باب بازی در کانون‬ ‫پ��رورش فک��ری ک��ودکان و نوجوان��ان برگ��زار‬ ‫ش��د‪ .‬کامبیز اقای��ی‪ ،‬دبیر دومین نمایش��گاه ملی‬ ‫اس��باب بازی درباره این دوره برگزاری نمایش��گاه‬ ‫گفت‪ :‬تمام اس��باب بازی هایی ک��ه در دومین دوره‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ملی اسباب بازی عرضه شدند‪،‬‬ ‫تولید داخل هس��تند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در این دوره‬ ‫نمایشگاه که از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۱‬خرداد برپا بود‪ ۷۰ ،‬شرکت‬ ‫تولید کننده اسباب بازی شرکت کردند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شرکت های تولید کننده اسباب بازی بیش از ‪۹۰۰‬‬ ‫محصول خ��ود را در دومین دوره نمایش��گاه ملی‬ ‫اس��باب بازی عرض��ه کردند که ه��دف از برگزاری‬ ‫چنی��ن نمایش��گاهی‪ ،‬معرف��ی توانمندی ه��ای‬ ‫تولید کنن��دگان در صنعت اس��باب بازی اس��ت‪.‬‬ ‫چ��ون در س��ال رونق تولید ملی هس��تیم س��عی‬ ‫کردیم ب��ا عرضه اس��باب بازی های تولید داخل از‬ ‫تولیدکنندگان این صنعت در کشور حمایت کنیم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مشکل اب نمایشگاه کرمان حل شد‬ ‫محبوبه قرمزچشمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت‪ :‬از انجایی که‬ ‫پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان را خودم کلنگ زنی‬ ‫کرده ام‪ ،‬ش��اهد پیشرفت این پروژه به ویژه در دوره‬ ‫اقای نوروزی‪ ،‬شهردار اصفهان بوده ام‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف بعدازظهر پنجش��نبه در‬ ‫حاش��یه بازدید از پروژه نمایش��گاه بزرگ اصفهان‬ ‫در جمع خبرن��گاران با بیان اینک��ه به دلیل اینکه‬ ‫خودم کلنگ این پروژه را زده ام‪ ،‬ش��اهد پیش��رفت‬ ‫خوب این پروژه بوده ام‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیشرفت پروژه‬ ‫نمایش��گاه بزرگ اصفهان به ویژه در دوره مدیریت‬ ‫اقای نوروزی‪ ،‬بسیار خوب و چشمگیر بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این مجموعه بس��یار باش��کوه‬ ‫و شایسته مردم اصفهان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬سال اینده‬ ‫نمایش��گاه گردشگری اصفهان در این محل برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان با بی��ان اینکه‬ ‫نمایش��گاه گردش��گری فرصت��ی ب��رای نمایش‬ ‫توانمندی فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و پیش��ینه تاریخی‬ ‫ای��ران اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ای��ن داش��ته ها بیانگر‬ ‫موفقیت های ایران اس��ت و قلدرهایی که می ایند‬ ‫و می روند این موضوع را به خوبی می دانند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬ظری��ف درباره طرح‬ ‫اصفه��ان ‪ ۲۰۲۰‬نیز گفت‪ :‬بس��یار خوش��حالم از‬ ‫اینکه توانمندی های شهر اصفهان به ویژه در حوزه‬ ‫گردش��گری و محیط زیستی در شورای شهر مورد‬ ‫توجه قرار دارد و به طور حتم‪ ،‬مسیر توسعه اصفهان‬ ‫را تغییر می دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای اینکه‬ ‫فاصله مان را‬ ‫با شرکت های‬ ‫تراز نخست‬ ‫برگزارکننده ‬ ‫نمایشگاه ها کمتر‬ ‫کنیم‪ ،‬تمرکزمان‬ ‫را روی برگزاری‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫تخصصی‬ ‫گذاشته ایم‬ ‫نمایش��گا ه بین الملل��ی کرم��ان یک��ی از مهم ترین‬ ‫س��ایت های نمایش��گاهی کش��ور اس��ت ک��ه البت��ه‬ ‫فراز ونش��یب های بس��یاری را هم برای رسیدن به بلوغ‬ ‫طی کرده است‪ .‬به تازگی‪ ،‬یکی از مشکالت بزرگ سایت‬ ‫بین المللی کرمان یعنی تامین اب مورد نیاز برای ارائه‬ ‫خدمات بهتر‪ ،‬برطرف شده است‪.‬‬ ‫بنابر گزارش های منتشر ش��ده‪ ،‬خط انتقال اب چاه‬ ‫اختصاصی ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی جنوب‬ ‫شرق راه اندازی شد‪ .‬طرح خط انتقال و تجهیز چاه اب‬ ‫اختصاصی نمایش��گاه بین المللی جنوب شرق به طول‬ ‫‪ ۱۱‬کیلومتر ازس��وی ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫امید فدایی‪ ،‬مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی جنوب‬ ‫شرق در گفت وگو با‬ ‫ن‬ ‫اظهارکرد‪ :‬یکی از مهم تری ‬ ‫گام هایی که در زمینه رس��یدن به اهداف اصلی سایت‬ ‫کرمان برداشته ش��د‪ ،‬حل مشکل تامین اب مورد نیاز‬ ‫این س��ایت بود‪ .‬با همراه��ی مدیران محلی خط انتقال‬ ‫اب چاه اختصاصی ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جنوب ش��رق در نمایشگاه ایجاد و در این نمایشگاه به‬ ‫ش��کل رس��می از این پروژه رونمایی ش��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ط��رح خط انتقال و تجهیز چ��اه اب اختصاصی‬ ‫نمایشگاه بین المللی جنوب شرق به طول ‪ ۱۱‬کیلومتر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت ملی صنایع مس ایران این پروژه‬ ‫را انجام داد ه است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه مع�دن کرم�ان فرصت�ی برای‬ ‫مدیران‬ ‫فدایی به برگزاری اخرین رویداد این سایت در سال‬ ‫‪ ۹۸‬اش��اره کرد و افزود‪ :‬هفتمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫مع��دن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬فراوری مواد معدنی و تجهیزات‬ ‫وابس��ته و پنجمین نمایش��گاه بین المللی ماشین االت‬ ‫معدن��ی و راهس��ازی اواخر ماه گذش��ته برگزار ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن رویدادهای بین المللی به طور همزمان در س��ایت‬ ‫نمایش��گاه کرمان برگزار شده و مورد استقبال نیز قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان ای��ن موضوع ک��ه هفتمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدن��ی‪ ،‬ف��راوری مواد‬ ‫معدنی و تجهیزات وابس��ته ‪ ۴‬دوره است که در سایت‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کرمان برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫این‪ ۷‬دوره ‪ ۳‬دوره نخس��ت ان در سایت های شهر های‬ ‫دیگر برگزار ش��د و از دوره چهارم یعنی س��ال ‪ ۹۵‬در‬ ‫سایت خود کرمان برگزار می شود‪ .‬حضور در نمایشگاه ‬ ‫ن گام هایی که در زمینه رس��یدن به اهداف اصلی سایت‬ ‫یکی از مهم تری ‬ ‫کرمان برداش��ته ش��د‪ ،‬حل مش��کل تامین اب مورد نیاز این سایت بود‪ .‬با‬ ‫همراهی مدیران محلی خط انتقال اب چاه اختصاصی شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جنوب ش��رق در نمایش��گاه ایجاد و در این نمایش��گاه به ش��کل‬ ‫رسمی از این پروژه رونمایی شد‬ ‫معدنی کرمان فرصتی اس��ت تا با مدیران ش��رکت ها و‬ ‫بازدیدکننده ها با مدیران مستقیم بخش های گوناگون‬ ‫اشنا ش��وند و بازدید هایی از معادن مهم کرمان داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬در دوره ششم نمایش��گاه بین المللی کرمان با‬ ‫همراهی و همکاری صاحبان معادن‪ ،‬ش��رکت کننده ها‬ ‫بازدیدی از معادن سرچشمه و گل گهر داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور فعال قطعه سازان‬ ‫فدایی در ادامه با بیان اینکه شرکت های قطعه سازی‬ ‫نی��ز از جمل��ه ش��رکت کننده های ای��ن نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬ش��رکت های کرمانی و‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده ب��زرگ از سراس��ر ایران در‬ ‫ت کرده اند‪ .‬این نمایشگاه فرصتی‬ ‫این نمایشگا ه ش��رک ‬ ‫برای س��رمایه گذاری و اشنایی با دستاورد ها و نیاز های‬ ‫ش��رکت های معدنی و فوالدی است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ماینینگ ایده س��از است‪ ،‬گفت‪ :‬نمایش��گاه بین المللی‬ ‫کرمان موجب شکل گیری ایده های گوناگون در زمینه‬ ‫تولید و بومی سازی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه بین المللی جنوب شرق با اشاره‬ ‫به چیدمان فضای باز نمایشگا ه بین المللی کرمان گفت‪:‬‬ ‫در ورودی نمایش��گاه کرم��ان محوطه این نمایش��گاه‬ ‫برخی قطعات خارجی وارداتی را که هنوز نتوانس��تیم‬ ‫انها را بومی س��ازی کنیم‪ ،‬قرار داده ایم تا قطعه س��ازان‬ ‫و تولیدکننده های ش��رکت کننده در این نمایشگاه این‬ ‫قطعات و تجهیزات را ببینند‪ .‬و به ش��کل یک پروژه به‬ ‫ان بنگرند و ایده تولید ملی ان ایجاد ش��ود‪ .‬فناوری و‬ ‫مواد اولیه ان را بررسی و با توجه به توانمندی خود در‬ ‫راستای بومی سازی و تولید کاالی ایرانی تالش کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکر از مدیران استانی‬ ‫وی در بخش��ی از س��خنان خود با بیان این موضوع‬ ‫ک��ه کرمان در حال تبدیل ش��دن به قط��ب فوالد در‬ ‫کشور است و در صادرات پیشرفت داشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫به دنبال تمرکز بر ظرفیت های کرمان هستیم‪.‬‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫فدایی با بیان این موضوع که استان ما با رویداد های‬ ‫نمایشگاهی همراه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬من از مدیران استانی‬ ‫به ویژه مدیران صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمان‬ ‫تش��کر می کن��م چراک��ه واقعا هم��راه م��ا در صنعت‬ ‫نمایش��گاهی بوده اند همچنان نیز تس��هیل کننده امور‬ ‫نمایشگاهی هستند‪.‬‬ ‫وی دلی��ل همزمانی برگ��زاری هفتمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی معدن صنایع معدنی و فراوری مواد معدنی‬ ‫تجهیزات وابس��ته و پنجمی��ن نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ماشین االت معدنی و راهسازی را این گونه عنوان کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین دالی��ل این همزمان��ی موضوع های‬ ‫مش��ترک و مرتب��ط با هم بود‪ .‬از س��ویی ب��ا توجه به‬ ‫تحریم ها ظرفیت برگزاری هر دو نمایش��گاه به ش��کل‬ ‫واحد وجود نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نمونه ازمایشی برگزاری نمایشگا ه معدن‬ ‫مدیر س��ایت کرمان گفت‪ :‬ب��رای اینکه فاصله مان را‬ ‫با ش��رکت های تراز نخس��ت برگزارکنند ه نمایشگاه ها‬ ‫کمتر کنیم‪ ،‬تمرکزمان را روی برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫تخصصی گذاش��ته ایم‪ .‬از این منظر توجه به ظرفیت ها‬ ‫را در نظر گرفتیم‪ .‬ظرفیت های بس��یار کرمان در بخش‬ ‫معدنی و شرکت ها و معادن بزرگ ایران باعث شد هدف‬ ‫و تمرکز اصلی را روی معادن بگذاریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬تمام سعی ما این است که استان‬ ‫کرمان را به عنوان نمونه ازمایش��ی برگزاری نمایشگاه‬ ‫معدن در کشور معرفی کنیم‪ .‬البته باید واقع بین باشیم‬ ‫ما درحال حاضر کمبو دهای زیادی داریم‪.‬‬ ‫برای رسیدن به این هدف ضمن تکمیل زیرساخت های‬ ‫زیربنایی باید ظرفیت های س��ایت کرمان را گس��ترش‬ ‫ دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت نمایشگاهی باید جدی گرفته شود‬ ‫فدایی در ادامه صحبت هایش به موضوع زیرس��اخت‬ ‫کلی نمایشگاه های ایران اشاره کرد و گفت‪ :‬باید به این‬ ‫نکته توجه داش��ته باش��یم که ما ب��ا بخش جهانی این‬ ‫صنعت کمی فاصله گرفته ای��م؛ چراکه بازدیدکنندگان‬ ‫اکنون خیلی تخصصی نیس��تند و این خود یک مشکل‬ ‫اس��ت که م��ا روی بازدیدکنن��دگان کار نمی کنیم در‬ ‫حالی که در جهان ش��اهد ان هس��تیم ک��ه نظارت بر‬ ‫بازدیدکنن��ده و افرادی که به یک نمایش��گاه می ایند‪،‬‬ ‫بسیار گسترده است‪.‬‬ ‫عضو سازمان یوفی تصریح کرد‪ :‬در این صنعت دیگر‬ ‫تعداد حاضران در یک نمایش��گاه مهم نیست و کیفیت‬ ‫افرادی که از یک نمایشگاه بازدید می کنند‪ ،‬مهم است‬ ‫ول��ی ما هنوز نتوانس��ته ایم بازدیدکنندگان خودمان را‬ ‫بررس��ی کنیم و امر تخصصی ب��ودن را روی انها انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫یک برنامه اس��تاندارد جهانی برای تخصصی کردن‬ ‫وجود دارد که می توان به بحث تهیه بلیت برای حضور‬ ‫در نمایش��گاه و همچنین تعیین محدوده س��نی اشاره‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ایت بین المللی جنوب ش��رق افزود‪:‬‬ ‫در تمام جه��ان برای بعضی از نمایش��گاه ها بلیت های‬ ‫گران قیمت گذاش��ته می ش��ود تا فقط افرادی که واقعا‬ ‫به دنبال بازدید تخصصی هستند‪ ،‬وارد ان شوند و کسی‬ ‫برای تفریح به نمایشگاه نخواهد رفت‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر قیمت بلیت در ایران یک ش��وخی‬ ‫بزرگ با مردم اس��ت! همچنین گذاشتن محدوده سنی‬ ‫باعث می شود تا افراد با خانواده و بچه های شان نتوانند‬ ‫به نمایشگاه بروند و فضا را از حالت تخصصی و سنگین‬ ‫خارج کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تهیه ایده کارت ها ب��رای افرادی که قصد‬ ‫حضور در یک روی��داد را دارند می تواند راهکاری برای‬ ‫نگه داش��تن فضای تخصصی نمایش��گاه باشد که البته‬ ‫باید از سوی سایت های نمایشگاهی انجام شود‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬این کار اگر چندبار از سوی برخی‬ ‫س��ایت های نمایشگاهی انجام شود‪ ،‬به طور قطع به یک‬ ‫قانون نانوش��ته تبدیل می شود و فضای نمایشگاهی ما‬ ‫نیز بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫از انجایی که سایت نمایشگاهی کرمان تازه ساز است‬ ‫و پیش از این نیز به طور پراکنده نمایشگاه هایی در این‬ ‫استان برگزار می شده در حال حاضر به دنبال تخصصی‬ ‫کردن نمایشگاه هستیم‪ .‬همچنین به دنبال ان هستیم‬ ‫تا فرهنگ س��ازی درس��تی نیز درباره نمایشگاه داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫از هفدهمین رویداد تخصصی صنعت ساختمان استان گلستان‬ ‫درخشش فعاالن ساختمانی در ‪ ۶‬هزار متر مربع فضای نمایشگاهی‬ ‫میالد محم�دی ‪ -‬هفدهمین نمایش��گاه تخصصی صنعت‬ ‫س��اختمان اس��تان گلس��تان‪ ۳۱ ،‬خ��رداد در مح��ل دائم��ی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی استان گلستان به پایان رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان گلستان‬ ‫با اش��اره به برگزاری مهم ترین رویداد صنعت ساختمان ایران‬ ‫در شمال کشور گفت‪ ۶۵ ،‬مشارکت کننده تخصصی در فضایی‬ ‫اف��زون بر ‪ ۶‬ه��زار مترمربع اخرین فناوری ه��ای نوین صنعت‬ ‫ساختمان ایران عرضه کردند‪.‬‬ ‫مه��رداد ی��زدی با اش��اره به اینک��ه رویکرد نمایش��گاه های‬ ‫تخصصی و بین المللی برون س��پاری برگزاری رویدادها اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬هفدهمین نمایش��گاه تخصصی ساختمان گلستان‬ ‫گلس��تان براس��اس رتبه بن��دی برگزار کنن��دگان رویدادهای‬ ‫تخصصی کش��ور به ش��رکت نمایش��گاهی ارتانمانگ��ر اردبیل‬ ‫واگذار ش��د و این شرکت توانست ش��اخص ها و استانداردهای‬ ‫نمایشگاهی را به خوبی اجرا کند‪.‬‬ ‫وی درباره جزئیات برگزاری هفدهمین نمایش��گاه تخصصی‬ ‫صنعت س��اختمان استان گلس��تان تصریح کرد‪ :‬این دوره ‪۶۵‬‬ ‫ش��رکت تخصصی از ‪ ۱۰‬استان کشور از جمله گلستان تهران‪،‬‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اردبیل اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬یزد‪ ،‬مازندران و سمنان حضور یافتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های استان گلستان با اشاره به‬ ‫برگزاری رویدادهای صنعت ساختمان در شمال کشور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این دوره بیش از ‪ ۵۰‬درصد مشارکت کنندگان از استان‬ ‫گلستان حضور داشتند و از مجموع تمامی مشارکت کنندگان‪،‬‬ ‫‪ ۳۲‬مشارکت کننده وفادار و ‪ ۳۳‬مشارکت کننده جدید ثبت نام‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫یزدی با اش��اره به س��رمایه گذاری مشارکت کنندگان در این‬ ‫روی��داد اظه��ار کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۳‬هزار متر از فضای نمایش��گاه‬ ‫صنعت ساختمان گلستان شامل غرفه سازی های ویژه و همراه‬ ‫با برنامه ریزی تبلیغاتی و اطالع رس��انی بود که این موضوع در‬ ‫مقایسه با س��ایر رویدادهای نمایشگاهی شمال ایران بی سابقه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این دوره بیش از ‪ ۱۵‬درصد رش��د کمی‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد رش��د کیفی روب��ه رو بودیم‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬در این‬ ‫دوره ‪ ۱۳‬گروه تخصصی در زمینه های‪ ،‬در و پنجره‪ ،‬اسانس��ور‪،‬‬ ‫افزودنی ه��ای بتن‪ ،‬اس��کلت فل��زی‪ ،‬دکوراس��یون داخلی‪ ،‬در‬ ‫ضدس��رقت و در و پنجره «یوپی وی سی »‪ ،‬شیراالت بهداشتی‬ ‫و ساختمانی‪ ،‬پوشش های س��قفی و عایق های رطوبتی‪ ،‬سنگ‬ ‫و نما‪ ،‬لوله و اتصاالت‪ ،‬صنایع روش��نایی‪ ،‬س��یم و کابل و کلید‬ ‫پریز و قطعات هم ردیف‪ ،‬مصالح س��اختمانی‪ ،‬س��اندویچ پانل و‬ ‫کانکس‪ ،‬ورقهای نمای کامپوزیت‪ ،‬س��نگ ساختمانی و سنگ‬ ‫تزئینی‪ ،‬بتن و بلوک های های سبک ساختمانی حضور داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان گلستان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این دوره بیش��ترین مش��ارکت از اس��تان های‬ ‫گلس��تان‪ ،‬تهران‪ ،‬خراس��ان رض��وی‪ ،‬اردبیل و اصفه��ان و در‬ ‫گروه ه��ای کاالیی در و پنجره یو پی وی س��ی‪ ،‬س��یم و کابل و‬ ‫صنایع روش��نایی‪ ،‬در ضدس��رقت‪ ،‬س��نگ های س��اختمانی و‬ ‫س��ازه های فوالدی بود که نسبت به دوره های گذشته بیش از‬ ‫پی��ش مورد توجه قرارگرفت‪ .‬وی با بیان اینکه این نمایش��گاه‬ ‫با حمایت جدی و حضور مقامات اس��تان گلستان همراه است‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این نمایش��گاه با حضور رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬معاون شهرس��ازی و معماری اداره کل راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬مدیرکل کار و رفاه و تامین اجتماعی‪ ،‬نائب رئیس‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان‪ ،‬رئیس انجمن انبوه سازان‬ ‫استان گلس��تان‪ ،‬اعضای اتاق اصناف استان گلستان و مدیران‬ ‫شرکت های حاضر در نمایشگاه به طوررسمی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان‬ ‫اس��تان گلستان ازسوی شرکت نمایشگاهی ارتا نمانگر اردبیل‬ ‫از ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۱‬خرداد در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫استان گلستان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‹ ‹احی�ا‪ ،‬فعال س�ازی و توس�عه مع�ادن‬ ‫کوچک مقیاس‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخش دیگری‬ ‫از اظه��ارت خ��ود با اش��اره به طرح ب��زرگ احیای‬ ‫معادن کوچک مقیاس در س��طح کش��ور بیان کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن طرح ظرفیت های مردم باید لحاظ ش��ده و‬ ‫با مش��ارکت انها می توانیم شاهد نتیجه بسار خوبی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫کارشناس الومینیوم‬ ‫اج��رای طرح توس��عه فعالیت های اکتش��افی‪ ،‬طرح‬ ‫احیا‪ ،‬توس��عه و فعال س��ازی معادن کوچک مقیاس‪،‬‬ ‫ط��رح تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساس��ی و طرح‬ ‫نوس��ازی و تجهیز معادن کش��ور دنبال می شود که‬ ‫امیدواریم ش��اهد تحولی ب��زرگ در این بخش مهم‬ ‫اقتصادی کشور در چند سال اینده باشیم‪.‬‬ ‫عنوان کردند‪:‬‬ ‫کاهش ‪ 90‬درصدی مصرف انرژی با بازیافت ضایعات الومینیوم‬ ‫اس��تفاده از فل��ز الومینیوم در جه��ان روز به روز در‬ ‫ح��ال افزای��ش اس��ت‪ ،‬به گونه ای ک��ه این فل��ز در حال‬ ‫جایگزینی با فوالد و مس اس��ت‪ .‬در کش��ور ما س��االنه‬ ‫حدود ‪۴۰۰‬هزار تن الومینیوم تولید می شود و مهم ترین‬ ‫مشکل کارخانه های تولید ش��مش الومینیوم در کشور‬ ‫کمبود مواد اولیه اس��ت که استفاده از ضایعات می تواند‬ ‫ای��ن کمبود را جب��ران کند‪ .‬از ‪ ۳‬کارخان��ه عمده تولید‬ ‫الومینیوم در ایران‪ ،‬تنها کارخانه ایرالکو از فناوری تولید‬ ‫الومینیوم از قراضه برخوردار اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که اس��تفاده از ضایعات الومینیوم می تواند تا ‪۹۰‬درصد‬ ‫میزان مصرف انرژی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹به س�مت محص�والت الی�اژی و بازیافتی‬ ‫پیش برویم‬ ‫محمد اش��ناگر‪ :‬ازنظر اقتصادی بازیافت الومینیوم بسیار به صرفه‬ ‫است و حدود ‪ ۹۰‬درصد انرژی کمتری مورداستفاده قرار می گیرد‬ ‫ایا تبدی��ل یا بازیافت الومینیوم صرف��ه اقتصادی دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بازیافت الومینیوم از لحاظ اقتصادی با‬ ‫توجیه بسیاری همراه است‪ .‬البته مسئله بااهمیت در این‬ ‫زمینه ان اس��ت که در صنعت الومینیوم از خام فروشی‬ ‫رهایی پیدا کنیم‪ ،‬یعنی فرایند ما در این صنعت باید به‬ ‫سمت محصوالت الیاژی و بازیافتی پیش برود‪.‬‬ ‫اشفته اج بیشه همچنین درباره نرخ الومینیوم پایه و‬ ‫بازیافت��ی عنوان کرد‪ :‬نرخ بازیافت در کش��ورها متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬برای نمونه الومینیوم بازیافتی در کشور ما یک‬ ‫نرخ و در ترکیه نرخ دیگری دارد؛ این درحالی اس��ت که‬ ‫الومینیوم پایه نرخ جهانی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬بنابرای��ن زمان��ی که نرخ‬ ‫الومینی��وم جهانی در س��طح پایینی ق��رار دارد‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت الومینیوم ثانویه صرفه اقتصادی نداش��ته باشد‪،‬‬ ‫ام��ا در عوض زمانی که ن��رخ الومینیوم پایه باالس��ت‪،‬‬ ‫الومینیوم ثانویه و ضایعات ان صرفه اقتصادی بیشتری‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان سخنان خود تاکید کرد‪ :‬در کل ضایعات‬ ‫الومینی��وم و ترکیب ان با الومینیوم پایه در این صنعت‬ ‫نقش قابل توجه و مهمی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ذوب ضایعات الومینیوم بسیار ساده است‬ ‫همچنین درباره ضایعات الومینیوم محمد اشناگر‪ ،‬مدیر‬ ‫س��ایت ایران ضایع��ات در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫الومینیوم دارای جذابیت های بس��یاری برای استفاده است‬ ‫که در صنایع خودروس��ازی‪ ،‬کشتی سازی و هواپیماسازی‬ ‫و در صنای��ع غذایی و ساختمان س��ازی و خطوط انتقال و‬ ‫کابل ه��ای الومینیومی کاربرد دارد‪ .‬از این رو می توانیم ادعا‬ ‫کنیم که پس از اهن پرکاربردترین فلز‪ ،‬الومینیوم اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین بازیافت ضایعات و استفاده دوباره ان در چرخه این‬ ‫فلز بس��یار مهم به شمار می رود‪ .‬وی با اشاره به دسته بندی‬ ‫ضایعات الومینیوم عنوان کرد‪ :‬در زمینه ضایعات الومینیوم‬ ‫دو دس��ته بندی وجود دارد‪ ،‬یکی ضایعات الومینیوم نرم و‬ ‫دیگری خش��ک اس��ت که هریک دارای زیرمجموعه های‬ ‫خود هس��تند‪ .‬اشناگر در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ضایعات‬ ‫الومینیوم نرم به صورت عمده شامل ظرف های الومینیوم‪،‬‬ ‫پروفی��ل الومینی��وم‪ ،‬ضایعات قوطی و زینک هس��تند که‬ ‫به لحاظ قیمتی‪ ،‬بهای انها بس��تگی ب��ه خلوص انها دارد‪.‬‬ ‫البت��ه در زمینه ضایعات زینگ بای��د یاداوری کنم که این‬ ‫ضایع��ات در چاپخانه ه��ا مورداس��تفاده ق��رار می گیرد‪ ،‬از‬ ‫ای��ن رو به لحاظ قیمتی از نرخ باالتری برخوردار هس��تند‪.‬‬ ‫کابل های الومینیومی نیز چون خلوص باالتری دارد‪ ،‬از نرخ‬ ‫باالتری برخوردار هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ضایعات خش��ک‬ ‫نیز ش��امل رادیاتور‪ ،‬پیستون‪ ،‬سرسلیندر و‪ ...‬است‪ .‬اشناگر‬ ‫ادامه داد‪ :‬حدود ‪70‬هزار تن در کشور از ضایعات‪ ،‬الومینیوم‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به ش��رکت هایی که‬ ‫از قراض��ه الومینیوم تولید می کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت هایی که ش��مش تولید می کنند؛ ایرالکو و دیگری‬ ‫هرم��زال و المهدی هس��تند ک��ه تنها ش��رکت ایرالکو از‬ ‫ضایعات الومینیوم تولید ش��مش دارد‪ .‬البته ش��رکت هایی‬ ‫در صنایع پایین دست تر مانند شرکت ذوب گلپایگان‪ ،‬چند‬ ‫ش��رکت در اراک و تبریز هستند که برخی از این شرکت ها‬ ‫از ضایعات‪ ،‬ش��مش و برخ��ی قطع��ات الومینیومی تولید‬ ‫می کنند‪ .‬ش��رکت هایی که تولید قطع��ه دارند درحقیقت‬ ‫فرایند الیاژس��ازی را انجام می دهند اما ش��رکت هایی که‬ ‫تنها تولید ش��مش دارند‪ ،‬ضایعات را الیاژس��ازی و تبدیل‬ ‫به شمش می کنند و شمش را به شرکت های مصرف کننده‬ ‫می فروش��ند‪ .‬اش��ناگر در ادامه با اش��اره به برخی ضایعات‬ ‫الومینی��وم عنوان کرد‪ :‬برخ��ی از ضایعات الومینیوم مانند‬ ‫زین��ک‪ ،‬پیس��تون و سرس��یلندر و‪ ...‬ج��زو ضایعات خاص‬ ‫هس��تند و به لحاظ قیمتی‪ ،‬نرخ باالتری دارند و خریداران‬ ‫دس��ت به نقدی در ب��ازار دارند چون این ضایعات س��ریع تر‬ ‫پ��س از ذوب به الیاژ موردنظر می رس��ند‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫صرف��ه اقتصادی که ضایعات الومینیومی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ازنظر اقتصادی بازیافت الومینیوم بس��یار به صرفه اس��ت و‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬درصد انرژی کمتری مورداستفاده قرار می گیرد‪،‬‬ ‫چراکه تولید الومینیوم از معدن فرایند طوالنی و مش��کلی‬ ‫اس��ت و انرژی باالیی را مصرف می کند‪ .‬از سوی دیگر ذوب‬ ‫ضایعات الومینیوم بس��یار س��اده اس��ت که با تجهیزات و‬ ‫کوره س��اده با دمای ‪ ۶۶۰‬تا ‪ ۷۰۰‬درج��ه می توان ذوب را‬ ‫انجام داد‪ .‬این کارشناس حوزه ضایعات درباره جمع اوری‬ ‫ضایعات الومینیوم بیان کرد‪ :‬ش��یوه جمع اوری بیش��تر به‬ ‫ش��کل سنتی است‪ .‬البته اگر از س��وی سازمان ها به شکل‬ ‫مزای��ده ای انجام ش��ود‪ ،‬افرادی که بنگاه دار ی��ا کارخانه دار‬ ‫هس��تند در این مزایده ها شرکت و خرید می کنند یا اینکه‬ ‫می تواند به صورت خرد و در منزل باشد که از طریق دستی‬ ‫و دوره گ��ردی جمع اوری می ش��ود‪ .‬در ای��ران به طور کلی‬ ‫ضایعات ب��ه این دو صورت خرید و فروش می ش��ود؛ یا به‬ ‫صورت خرده بار و دوره گردی تهیه می شود یا از شرکت ها و‬ ‫سازمان هایی که تولیدکننده ضایعات الومینیوم هستند‪ ،‬به‬ ‫شکل تناژ خریداری می شود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد اشفته اج بیشه‬ ‫محمد اشناگر‬ ‫الومینی��وم جزو فلزاتی به ش��مار م��ی رود که‬ ‫قابلیت بازیافت باالیی دارد‪ .‬از این رو بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای جهان در تولید الومینیوم به سمت‬ ‫اس��تفاده از قراضه و ضایعات الومینیومی پیش‬ ‫رفته ان��د و یک��ی از دالیل موفقی��ت صنایع این‬ ‫کشورها استفاده درست از این ضایعات است‪ .‬به‬ ‫یقین قراضه الومینیوم می تواند سهم قابل توجهی‬ ‫در تامین اولیه داشته باشد‪ .‬قراضه های الومینیوم‬ ‫مناس��ب با خلوص مطلوب‪ ،‬بس��یار مفید بوده و‬ ‫می تواند مانع هدررفت انرژی در این صنعت شود‪.‬‬ ‫اینک��ه این صنعت با فرایند ذوب دوباره در عمل‬ ‫ضایعات��ی به همراه ندارد هم از جنبه اقتصادی و‬ ‫هم از جنبه محیط زیس��تی بسیار مطلوب است‪.‬‬ ‫با توس��عه تولیدات پایه الومینیوم و شمش ها با‬ ‫خلوص ب��اال در عمل ضایعات نیز رش��د خواهد‬ ‫ک��رد که با برنامه ای جامع می توان به راحتی این‬ ‫ضایع��ات را با کیفیتی مطل��وب به چرخه تولید‬ ‫بازگرداند‪ .‬البته نرخ بازیافت در کشورها متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬این درحالی است که الومینیوم پایه نرخ‬ ‫جهان��ی دارد‪ .‬بنابراین زمان��ی که نرخ الومینیوم‬ ‫جهانی در س��طح پایینی قرار دارد‪ ،‬ممکن است‬ ‫الومینیوم ثانویه صرفه اقتصادی نداشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫در عوض زمانی که نرخ الومینیوم پایه باالس��ت‪،‬‬ ‫الومینیوم ثانویه و ضایع��ات ان صرفه اقتصادی‬ ‫بیشتری پیدا خواهد کرد‪ .‬در کشور ما نیز عرضه‬ ‫رس��می شمش الومینیوم با خلوص ‪۹۹‬درصد به‬ ‫باال به طور رس��می بوده ولی شمش هایی حاصل‬ ‫از ذوب دوب��اره ضایعات و قیمت گذاری انها تابع‬ ‫قانون و فرمول خاصی نیست‪ .‬با توجه به اهمیت‬ ‫بازیافت ضایعات الومینیوم بهتر اس��ت بازیافت‬ ‫ضایع��ات الومینیوم که در کش��ور ما بیش��تر به‬ ‫شکل س��نتی است را به س��مت مدرنیزه شدن‬ ‫پیش ببریم‪.‬‬ ‫رکورد تولید اهن اسفنجی‬ ‫فوالد سفیددشت‬ ‫رکورد تولید اهن اسفنجی فوالد سفیددشت‬ ‫بیش از ‪۱۶۰۰‬تن جابه جا ش��د اکبر اس��کندری‬ ‫رئیس واحد اهن سازی شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫ضمن ابرازخرس��ندی از ثبت رک��ورد تولید در‬ ‫س��ومین ماه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬از تولید ‪ ۶۸.۲۵۷‬تن‬ ‫اهن اس��فنجی در خ��رداد خب��ر داد و افزود‪ :‬با‬ ‫تولید این میزان محصول توانستیم رکورد ماهانه‬ ‫را ب��ه مقدار ‪ ۱.۶۰۵‬تن نس��بت به اردیبهش��ت‬ ‫سال جاری ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬ایمان س��لیمانی سرپرست‬ ‫دفت��ر فنی عملیات ش��رکت نی��ز ابرازامیدواری‬ ‫ک��رد‪ :‬با تامین به موقع گندله با کیفیت مطلوب‪،‬‬ ‫می توانیم برنامه تولید س��االنه شرکت را به طور‬ ‫کامل محق��ق کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬ب��ا تکمیل خط‬ ‫انتقال و تصفیه خانه پس��اب شهری بروجن تا ‪۲‬‬ ‫ماه اینده‪ ،‬مش��کل تامین اب موردنیاز کارخانه‬ ‫به طور کامل برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫از ضایعات الومینیوم می توان اس��تفاده های بهینه ای‬ ‫کرد‪ .‬از انجا که بین ضایعاتی که از الومینیوم به دس��ت‬ ‫می اید با الومینیومی که از شمش تولید می شود‪ ،‬تفاوتی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬ضایعات الومینیوم در صنعت خودروسازی‪،‬‬ ‫بیلت و دروپنجره سازی مورداستفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫درب��اره تفاوت الومینیوم پایه و ثانویه محمد اش��فته‬ ‫اج بیش��ه‪ ،‬کارش��ناس الومینیوم در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ضایعات��ی که از کارخانه ه��ای تولیدکننده‬ ‫الومینی��وم به دس��ت می اید‪ ،‬بازیافت ش��ده و تبدیل به‬ ‫الومینی��وم با گرید باالتر از ‪ ۹۷‬می ش��ود که الومینیوم‬ ‫«پایه» نامیده می ش��ود‪ .‬الومینیوم «ثانویه» درحقیقت‬ ‫هم��ان بازیاف��ت الومینیوم اس��ت که در الی��اژ به کار‬ ‫برده می ش��ود‪ .‬این الومینیوم بیش��تر در صنایعی مانند‬ ‫بلیت س��ازی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد ک��ه با الیاژ‬ ‫ترکی��ب می ش��ود ام��ا در الومینی��وم پایه ب��ه کار برده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫اش��فته اج بیشه با تاکید بر این موضوع که الومینیوم‬ ‫ضایعات��ی به لح��اظ کیفیت تفاوتی ب��ا الومینیوم اولیه‬ ‫ندارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ترکیبی از الومینیوم پایه و الومینیوم‬ ‫ضایعات��ی به عالوه الیاژه��ای دیگر به محص��ول نهایی‬ ‫تبدیل می ش��ود که تفاوت چندانی ب��ا الومینیوم اولیه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در ای��ران تنها ی��ک واحد‬ ‫الومینیوم��ی ای��ن بازیافت و ترکی��ب را انجام می دهد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬البته تنها ش��رکتی ک��ه از ضایع��ات الومینیوم‬ ‫استفاده می کند‪ ،‬ایرالکو است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس الومینیوم در پاسخ به این پرسش که‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۵‬میلیارد دالری‬ ‫در زنجیره تولید‬ ‫فلزات اساسی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به تالش های‬ ‫انجام شده برای تامین نیاز داخلی به فوالد و فلزات‬ ‫غیراهن��ی ازجمل��ه ف��والد‪ ،‬م��س و الومینی��وم‪ ،‬از‬ ‫سرمایه گذاری بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر در این بخش‬ ‫از سال ‪ ۹۵‬تاکنون خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی با اشاره به تکمیل‬ ‫ش��دن زنجیره فلزات در کشور اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫توازن محسوس��ی در تکمیل زنجیره صنایع مرتبط‬ ‫با فلزات اساس��ی به ویژه در صنعت فوالد کش��ور به‬ ‫وجود امده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح هایی که امسال به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تا پایان س��ال جاری ش��اهد‬ ‫گش��ایش طرح های بزرگی در ح��وزه صنایع معدنی‬ ‫کش��ور خواهیم بود که ازجمله انها چند طرح تولید‬ ‫الومینیوم در جنوب و ش��مال ش��رق کشور خواهد‬ ‫بود‪ .‬رحمانی در ادامه اضافه کرد‪ :‬رویکرد اجتناب از‬ ‫خام فروش��ی مواد معدنی با جدیت تمام در مجموعه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دنبال می شود که در‬ ‫این راس��تا شاهد سرمایه گذاری یزرگ در این حوزه‬ ‫در ‪ ۳‬سال گذشته هستیم‪.‬‬ ‫رحمانی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برای احیای‬ ‫مع��ادن کوچک مقی��اس‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت تمام��ی اطالعات فن��ی و حت��ی خدمات‬ ‫مدیریتی الزم را در اختیار فعاالن و س��رمایه گذارن‬ ‫عالقه من��د ب��ه این حوزه ق��رار خواه��د داد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬طرح احیا‪ ،‬توس��عه و فعال س��ازی‬ ‫معادن کوچک مقیاس با هدف جلب س��رمایه گذاری‬ ‫م��ردم دنبال می ش��ود و به همین منظ��ور از مردم‬ ‫و تش��کل ها دعوت می کنیم در این زمینه س��هم و‬ ‫میزان مشارکت خود را افزایش دهند‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در پایان با اش��اره ب��ه برنامه هایی‬ ‫برای فعال س��ازی معادن در کشور اظهار کرد‪ :‬برنامه‬ ‫فعال س��ازی معادن کش��ور با ‪ ۵‬هدف بزرگ ازجمله‬ ‫اجرای نقش��ه راه مع��ادن و صنایع معدنی کش��ور‪،‬‬ ‫بازیافت‬ ‫الومینیوم‬ ‫نیازمند‬ ‫مدرنیزه شدن‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫تحریم نفت ایران‪ ،‬تزریق تردید به سرمایه گذاران‬ ‫واکنش زنگنه به ادعای سعید جلیلی‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫از مقدار فروش نفت‬ ‫در دوره قبلی تحریم ها‪،‬‬ ‫افسانه ها شنیده ایم‬ ‫وزی��ر نف��ت خطاب‬ ‫ب��ه جلیل��ی نوش��ت‪:‬‬ ‫شایس��ته اس��ت ک��ه‬ ‫با زب��ان ام��ار و ارقام‬ ‫صحب��ت ش��ود زی��را‬ ‫گاهی از مقدار فروش‬ ‫نف��ت در دوره قبل��ی‬ ‫تحریم ها در دولت پیش��ین‪ ،‬افسانه هایی شنیده‬ ‫می شود که انسان نمی داند از کجا امده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬متن پاسخ بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نفت‪ ،‬در واکنش به ادعای مطرح شده در حساب‬ ‫کاربری توییتر س��عید جلیل��ی در ‪ ۲۸‬خردا د با‬ ‫عنوان «در سال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬با وجود تحریم ها‬ ‫ماهانه یک تا ‪ ۱.۵‬میلیون بش��که نفت و میعانات‬ ‫به فروش می رفت‪ ».‬به این شرح است‪:‬‬ ‫«باسمه تعالی‬ ‫جناب اقای دکتر سعید جلیلی در توییتی در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۳۹۸.۳.۲۸‬اورده اند که‪« :‬در س��ال های‬ ‫‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬ب��ا وجود تحریم ه��ا ماهانه یک تا ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می رفت‪».‬‬ ‫گرچه مش��ی اینجانب بر این است که معموال‬ ‫در براب��ر این گون��ه تهاجم��ات به خاط��ر منافع‬ ‫ملی س��کوت ک��رده و این ضرب��ات را به جان و‬ ‫دل می پذی��رم‪ ،‬ام��ا با توجه به اینکه جناب اقای‬ ‫دکتر جلیلی در شرایط کنونی‪ ،‬به عنوان یکی از‬ ‫کانون های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت‬ ‫فعل��ی نفت عم��ل می کنند‪ ،‬چاره ای ج��ز ارائه‬ ‫پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم‪.‬‬ ‫اینک��ه مرقوم فرموده اند دولت قبلی «با وجود‬ ‫تحریم ه��ا ماهانه یک تا یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫بش��که نفت و میعانات به فروش می رس��انده»‪،‬‬ ‫ظاه��را و علی القاع��ده‪ ،‬نظر ایش��ان این بوده که‬ ‫روزان��ه چنی��ن مقداری نفت فروخته می ش��ده‬ ‫و گرنه ف��روش ماهانه یک تا یک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست‪.‬‬ ‫ام ا در باب ادعای ایش��ان‪ ،‬اگر قرار بر مقایس��ه‬ ‫منصفانه باش��د‪ ،‬جناب اق��ای دکتر جلیلی باید‬ ‫عملک��رد وزارت نفت در برخ��ورد با تحریم ها را‬ ‫در دول��ت دهم با عملک��رد وزارت نفت در دولت‬ ‫یازده��م مقایس��ه می کردن��د‪ .‬در ای��ن موضوع‬ ‫شایسته است که با زبان امار و ارقام صحبت شود‬ ‫زی��را گاهی از مقدار فروش نف��ت در دوره قبلی‬ ‫تحریم ها در دولت پیش��ین‪ ،‬افسانه هایی شنیده‬ ‫می شود که انسان نمی داند از کجا امده است‪.‬‬ ‫عملکرد صادرات نف��ت و میعانات گازی در ‪۶‬‬ ‫ماه پایانی دولت دهم (اس��فند ‪ ۹۱‬تا پایان مرداد‬ ‫‪ )۹۲‬بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور‬ ‫که به امضای جناب اقای قاس��می‪ ،‬وزیر محترم‬ ‫وقت نفت رس��یده‪ ،‬کمتر از روزانه یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار بشکه بوده است‪ ،‬در حالی که در ‪ ۷‬ماه‬ ‫نخس��ت دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان‬ ‫اس��فند ‪ )۱۳۹۲‬با مدیری��ت کنونی وزارت نفت‪،‬‬ ‫رقم صادرات به ط��ور میانگین برابر یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۴۰‬هزار بشکه در روز بوده است‪.‬‬ ‫این رقم‪ ،‬در سال ‪ ۹۳‬معادل روزانه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۴۰‬هزار بش��که و در س��ال ‪ ۹۴‬تا پایان دی (و‬ ‫پیش از اجرای برجام)‪ ،‬روزانه یک میلیون و ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار بش��که بوده اس��ت که به روشنی مشخص‬ ‫می شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت‬ ‫و میعانات گازی چه در ‪ ۷‬ماه پایانی س��ال ‪ ۹۲‬و‬ ‫چه در سال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬که تحریم ها همچنان‬ ‫و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته‪ ،‬تماما بیشتر‬ ‫و بهتر از عملکرد دولت دهم که به طور مشخص‬ ‫مورد توجه جناب اقای دکتر جلیلی قرار گرفته‪،‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بدین ترتیب اش��کار است که مدیریت کنونی‬ ‫وزارت نف��ت‪ ،‬در ان دوران‪ ،‬بی ادع��ا و ب��ا پرهیز‬ ‫از رجزخوانی ه��ای بی پش��توانه‪ ،‬در هم��ه موارد‬ ‫توانس��ته بود عملکردی بهت��ر از عملکرد دولت‬ ‫دهم ارائه کن��د‪ .‬اینجانب در تاریخ ‪۱۳۹۸.۳.۱۹‬‬ ‫از جناب اقای رئیس جمهوری کتبا درخواس��ت‬ ‫ک��رده ام و هم این��ک نی��ز به ط��ور عمومی این‬ ‫درخواس��ت را تک��رار ک��رده و اع�لام امادگ��ی‬ ‫می کنم که برای روش��ن ش��دن میزان اعتبار و‬ ‫صح��ت ادعاه��ای جن��اب اقای دکت��ر جلیلی‪،‬‬ ‫جلس��ه ای با حضور اینجانب و ایشان در شورای‬ ‫ عال��ی هماهنگی اقتص��ادی یا هر مرجع دیگری‬ ‫گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف‪،‬‬ ‫مسئوالن کشور به قضاوت بنشینند‪ .‬این گونه که‬ ‫رایج ش��ده افراد متاسفانه یک طرفه‪ ،‬به محاکمه‬ ‫غیابی مس��ئوالن وزارت نفت می پردازند‪ ،‬از هیچ‬ ‫منظری (نه ش��رعی و ن��ه عرفی) عادالنه و موجه‬ ‫نیست‪ .‬البته بهتر بود که این مناظره‪/‬نشست در‬ ‫حضور افکار عمومی برگزار ش��ود تا مردم نیز به‬ ‫عنوان صاحبان اصلی کش��ور اعتبار دیدگاه های‬ ‫طرف ها را به قضاوت بنش��ینند؛ اما متاسفانه به‬ ‫دلیل انکه بیان بس��یاری از مطالب در ش��رایط‬ ‫کنونی س��بب افش��ای اطالعات برای دشمنان‬ ‫مل��ت ایران می ش��ود‪ ،‬لذا این ام��ر به مصلحت‬ ‫کشور نیست‪».‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نرسی قربان‬ ‫منصور معظمی‬ ‫کارشناسان از توضیح روش های فروش نفت ایران‬ ‫به خریداران ثابتش خودداری می کنند و معتقدند با‬ ‫توجه به شرایط فعلی و فشارها و تهدیدهای غیر قانونی‬ ‫و غیر معم��ول امریکا علیه خریداران نفت ایران‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت درباره این روش ها سخنی گفته نشود و نحوه‬ ‫فروش نفت ایران و مشخصات خریداران ان همچون‬ ‫راز باقی بماند؛ رازی که البته یک حقیقت اشکار هم‬ ‫در دل خود دارد و ان حقیقت این است که صادرات‬ ‫نفت ایران هرگز صفر نخواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش انرژی نیوز‪« ،‬ی��ک روز پ��س از انکه‬ ‫رس��انه ها از توقف واردات نفت ایران از س��وی ترکیه‬ ‫خبر دادند‪ ،‬س��فیر هند در ای��االت متحده نیز گفت‪:‬‬ ‫هند خرید نفت از ایران را از ماه اوریل متوقف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبرهای��ی که اگر چ��ه در نگاه نخس��ت به معنای‬ ‫موفقی��ت دولت ترام��پ در اعمال فش��ارها بر ایران‬ ‫است‪ ،‬به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان حوزه انرژی‬ ‫تنه��ا اظهار نظرهایی رس��انه ای برای کاهش فش��ار‬ ‫امریکا بر خریداران نفت ایران است‪.‬‬ ‫ه��ارش واردان ش��رینگال‪ ،‬س��فیر هن��د در ایاالت‬ ‫متحده که از توقف واردات نفت ایران از س��وی هند‬ ‫خبر داده‪ ،‬گفته که ایران نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد از نیاز‬ ‫نفتی هند را تامین می کرد‪ .‬این همان نکته ای اس��ت‬ ‫که کارشناسان حوزه انرژی نیز به ان اشاره می کنند‬ ‫و معتقدند ش��رایط ویژه نفت ایران و طراحی خاص‬ ‫ش��بکه های پاالیش��ی خریداران نفت ای��ران به این‬ ‫مصرف کنندگان اجازه نمی ده��د که به راحتی خرید‬ ‫نفت از ایران را متوقف کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬این کارشناس��ان از توضیح روش های‬ ‫ف��روش نفت ایران ب��ه خریداران ثابت��ش خودداری‬ ‫می کنن��د و معتقدن��د با توج��ه به ش��رایط فعلی و‬ ‫فش��ارها و تهدیدهای غیر قانونی و غیرمعمول امریکا‬ ‫علی��ه خریداران نف��ت ایران‪ ،‬بهتر اس��ت درباره این‬ ‫روش ها سخنی گفته نشود و نحوه فروش نفت ایران‬ ‫و مش��خصات خریداران ان همچ��ون راز باقی بماند؛‬ ‫رازی که البته نش��انگر این حقیقت اش��کار است که‬ ‫صادرات نفت ایران هرگز صفر نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهدید با تحریم تفاوت دارد‬ ‫به لحاظ اساسنامه اوپک خوب نیست که اگر ایران نتوانست نفتش‬ ‫را بفروشد‪ ،‬سایر اعضا با افزایش تولید جایگزین ایران شوند زیرا‬ ‫یکی از مبانی اوپک تعامل تولیدکنندگان با یکدیگر بوده است‬ ‫نکته ای که بس��یاری از کارشناسان حوزه انرژی به‬ ‫ان اش��اره می کنند‪ ،‬تفاوت تحریم نفتی اکنون ایران‬ ‫از سوی امریکا با تحریم های پیشین جامعه بین الملل‬ ‫علیه ایران پیش از برجام اس��ت که شرایط متفاوتی‬ ‫را ب��رای ایران و خریداران نفتش ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫نرسی قربان‪ ،‬کارشناس برجسته حوزه انرژی در این‬ ‫باره به ش��رق گفت‪ :‬مس��ئله نخس��ت که باید به ان‬ ‫توجه کنید این اس��ت که کش��ورهایی مثل ترکیه و‬ ‫هند یا ژاپن که اعالم می کنند از ایران نفت نخواهند‬ ‫خرید‪ ،‬زیر فش��ار ایاالت متحده ای��ن موضع را اعالم‬ ‫می کنن��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬ممکن اس��ت این کش��ورها با‬ ‫مکانیس��م های دیگری این خری��داری را انجام دهند‬ ‫که اگر انجام دهند بازگوکردن ندارد اما به طور قطع ً‬ ‫میزان و نحوه خریدش��ان متفاوت با گذش��ته خواهد‬ ‫ب��ود یعنی این معامالت علنی نخواه��د بود و میزان‬ ‫خری��د هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫مسئله مهم تری که باید به ان توجه کنید‪ ،‬این است‬ ‫ک��ه ما درحال حاض��ر با تحریم های س��ازمان ملل یا‬ ‫اتحادیه اروپا و س��ازمان های بین المللی دیگر روبه رو‬ ‫نیس��تیم و انچ��ه درحال حاضر وج��ود دارد‪ ،‬تحریم‬ ‫یک کش��ور اس��ت که با تهدی��د و اس��تفاده از زبان‬ ‫زور س��عی می کند خریداران نفت ای��ران را از خرید‬ ‫نف��ت ایران منصرف کن��د و در واقع ان چیزی که با‬ ‫ان روبه رو هس��تیم تحریم نیست‪ ،‬بلکه تهدید است‬ ‫و ما نیز هدف ان نیس��تیم بلکه کش��ورهای خریدار‬ ‫نف��ت ایران ب��ا ان روبه رو هس��تند و این ش��رایطی‬ ‫متف��اوت با تحریم های گذش��ته نفتی ایران اس��ت و‬ ‫انچه اکنون در حال مبارزه با ان هس��تیم زورگویی‬ ‫یک کشور اس��ت که س��عی می کند با تهدیدهایش‬ ‫خریداران نف��ت ایران را از معامله ب��ا ایران منصرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس نفت��ی درباره عل��ت انتخاب این‬ ‫زم��ان ب��رای اعالم خب��ر توقف خرید نف��ت ایران از‬ ‫س��وی هند‪ ،‬گف��ت‪ :‬همان ط��ور ک��ه می دانید هند‬ ‫به تازگی درگیر برگزاری یک انتخابات بس��یار بزرگ‬ ‫ب��ود که ب��ا توجه ب��ه جمعیت هند و چن��د میلیون‬ ‫رای دهن��ده‪ ،‬چند هفته طول کش��ید باالخره به نظر‬ ‫من مقامات هندی نمی خواستند در شرایط انتخابات‬ ‫و هن��گام برگزاری ان‪ ،‬چنی��ن تصمیم هایی را اعالم‬ ‫کنن��د و ب��ه همی��ن دلیل پ��س از پای��ان انتخابات‬ ‫خب��ر را اع�لام کردند ت��ا بر رون��د انتخاب��ات تاثیر‬ ‫نگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خریداران به نفت ایران نیاز دارند‬ ‫در ای��ن بین‪ ،‬نکته دیگری که مورد تاکید بیش��تر‬ ‫کارشناسان حوزه انرژی است‪ ،‬هزینه های بسیار زیاد‬ ‫تحری��م امریکا برای خری��داران نفت ایران و ناممکن‬ ‫ بودن صفر ش��دن صادرات نفتی ایران است‪ .‬منصور‬ ‫معظمی‪ ،‬کارشناس برجس��ته حوزه انرژی در همین‬ ‫ب��اره گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت ک��ه مصرف کنندگان‬ ‫نفت ای��ران که جزو مش��تریان قدیمی نف��ت ایران‬ ‫هس��تند عالقه مند نیس��تند که نتوانن��د و نخواهند‬ ‫نفت از ایران خریداری کنند‪ .‬این موضوع چند دلیل‬ ‫عمده دارد که یکی از انها طراحی خاص ش��بکه های‬ ‫پاالیش��ی مصرف کنندگان نفت ایران برای اس��تفاده‬ ‫از نفت ایران اس��ت یعنی مشتریان ثابت نفت ایران‪،‬‬ ‫شبکه های پاالیشی خود را بر اساس مشخصات نفت‬ ‫ایران طراحی کرده اند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اگ��ر بخواهن��د تغیی��ری در ورودی‬ ‫ش��بکه خ��ود بدهند و ب��ه ج��ای نفت خ��ام ایران‬ ‫نف��ت خام دیگری اس��تفاده کنند‪ ،‬مجب��ور خواهند‬ ‫ش��د این نف��ت را با نفت ه��ای خام دیگ��ر مخلوط‬ ‫کنن��د ک��ه ب��ر هزینه ه��ای پاالی��ش اث��ر خواه��د‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬نکت��ه دیگری که خری��داران نفت ایران‬ ‫را به حفظ معامالت ش��ان با ایران تش��ویق می کند‪،‬‬ ‫تس��هیالتی اس��ت که ایران در اختیار این خریداران‬ ‫قرار می دهد و انه��ا را به خرید نفت ایران عالقه مند‬ ‫نگه می دارد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬نخس��تین اتفاقی که با کنار گذاش��تن‬ ‫نفت ایران ب��رای این خریداران رخ خواهد داد‪ ،‬تاثیر‬ ‫مس��تقیم روی قیمت نفت وارداتی ش��ان است که با‬ ‫افزایش ان حاشیه سودشان کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ط کردن‬ ‫نکته بعد این اس��ت که از نظر فنی مخلو ‬ ‫نفت ورودی برای اس��تفاده در ش��بکه های پاالیشی‪،‬‬ ‫ب��ازده تولی��د ای��ن ش��بکه ها را نیز کاه��ش خواهد‬ ‫داد ک��ه همه اینه��ا در کنار یکدیگر باعث می ش��ود‬ ‫خریداران نف��ت ایران همچنان نیازمن��د نفت ایران‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫معظم��ی توضی��ح داد‪ :‬از نظر بازار نی��ز با کاهش‬ ‫فروش نفت ای��ران باید جایگزین��ی از محل افزایش‬ ‫تولیدات اعض��ای اوپک یا غیر اوپک انجام ش��ود که‬ ‫به لحاظ اساس��نامه اوپک‪ ،‬اگر یکی از اعضای اوپک‬ ‫به مش��کل بخورد‪ ،‬باید کش��ورهای دیگر عضو اوپک‬ ‫هم��کاری و کمک کنند و به لحاظ اساس��نامه اوپک‬ ‫خوب نیست که اگر ایران نتوانست نفتش را بفروشد‪،‬‬ ‫سایر اعضا با افزایش تولید جایگزین ایران شوند زیرا‬ ‫یک��ی از مبانی اوپک تعامل تولیدکنندگان با یکدیگر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نکته دیگر این اس��ت که کاهش عرضه نفت ایران‬ ‫اث��ری کلی بر بازار نفت می گ��ذارد و اثر کلی اش هم‬ ‫این طور نیست که نفت به یکباره افزایش قیمت پیدا‬ ‫کن��د بلکه از نظر روانی اثر می گذارد و می تواند باعث‬ ‫افزایش نسبی قیمت نفت خام شود و این خیلی برای‬ ‫مصرف کنندگان خوب نیست زیرا انها به دنبال نفت‬ ‫ارزان تر هستند‪.‬‬ ‫نکت��ه بعدی این اس��ت ک��ه ای��ن رفتارهایی که‬ ‫امریکایی ها از خود نش��ان می دهند از نظر سیاس��ی‬ ‫ناامن��ی ایجاد می کند و نمایانگر هرج ومرج سیاس��ی‬ ‫در س��طح جهان اس��ت که هرکس��ی که قدرتمندتر‬ ‫اس��ت ه��ر کاری می توان��د انجام ده��د و این نمای‬ ‫عموم��ی تاثیر بس��یار ب��دی روی مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان و سرمایه گذاران می گذارد‪.‬‬ ‫در واقع ای��ن رفتارهای امریکایی ها اثر مس��تقیم‬ ‫روی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز می گذارد و‬ ‫کسانی را که می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری‬ ‫کنند مردد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت ایران به طور قطع فروخته خواهد‬ ‫شد‬ ‫این کارش��ناس برجس��ته ان��رژی درب��اره امکان‬ ‫صفرش��دن صادرات نفت ایران می گوید‪ :‬اینکه ایران‬ ‫نتوان��د نفتش را صادر کند امکان پذیر نیس��ت یعنی‬ ‫ایران در هر ش��رایطی می تواند دست کم یک میلیون‬ ‫بشکه به روش های گوناگون که الزم نیست درباره ان‬ ‫صحبت کنیم صادر کند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬صفرکردن صادرات نفت ایران غیرممکن‬ ‫اس��ت و فقط بلوفی از طرف امریکایی ها برای ایجاد‬ ‫ترس و ناامنی بین مصرف کنندگان نفت ایران است‪.‬‬ ‫من معتقدم به محض اینکه این فشارهای غیر منطقی‬ ‫و غیرمعمول امریکایی ها اندکی فروکش کند‪ ،‬دوباره‬ ‫خریداران به دنبال نفت ایران خواهند امد‪ ،‬همان طور‬ ‫که وقتی برجام امضا ش��د‪ ،‬ص��ادرات نفت ما افزایش‬ ‫شدیدی پیدا کرد ‪.‬‬ ‫مدیریت بنزین؛ با افزایش قیمت یا اصالح الگوی مصرف‬ ‫س��از کارهای غیرقیمتی شرط اثرگذاری ساز کارهای قیمتی‬ ‫در مدیریت مصرف بنزین اس��ت‪ .‬مادامی که زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی و نی��ز افزایش کارایی مصرف س��وخت‬ ‫در خودروه��ا فراهم نباش��د‪ ،‬س��از کار قیمتی (باال بردن قیمت‬ ‫حامل ه��ای انرژی) ق��ادر به ایج��اد تغییر در رفت��ار مصرفی‬ ‫نخواهد بود‪ .‬به گزارش نورنیوز‪ ،‬س��ازکارهای مختلفی از سوی‬ ‫کارشناس��ان و تحلیلگ��ران ب��ه منظور کنترل روند افزایش��ی‬ ‫قیمت بنزین در کش��ور پیشنهاد شده است که این سازکارها‬ ‫را به دو دس��ته کلی قیمتی و غیرقیمتی می توان تقسیم کرد‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد‪ ،‬س��ازکارهای قیمتی و غیرقیمتی‬ ‫بای��د ب��ه صورت مکم��ل یکدیگر نگریس��ته و ب��ه کار گرفته‬ ‫قیمت نفت در اغاز هفته جاری بخش��ی از رشدی که پس‬ ‫از انتش��ار خبر حمله هفته گذش��ته به نفتکش ها در خلیج‬ ‫عمان کس��ب کرده بود را از دست داد و نگرانی ها نسبت به‬ ‫تنش های ژئوپلتیکی و ریس��ک اختالل عرضه جای خود را‬ ‫به واهمه درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تحلیلگران کومرس بانک در یادداشتی‬ ‫نوش��تند‪ :‬با توجه به اینکه ‪ ۳۰‬درصد از ترانزیت نفت جهان‬ ‫از طری��ق تنگه هرمز عبور می کن��د‪ ،‬واکنش قیمت نفت به‬ ‫تشدید تنش در خاورمیانه به نسبت مالیم بوده است‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه احتمال وق��وع درگی��ری در خاورمیانه در‬ ‫باالترین س��طح ممکن قرار دارد‪ ،‬بازارهای نفت این ریسک‬ ‫را نادیده گرفت��ه و در عوض توجه خود را به وخامت اوضاع‬ ‫اقتص��ادی معطوف کرده اند‪ .‬حدود نیمی از مدیران مالی که‬ ‫در نظرس��نجی دانش��گاه دوک و دورنمای تج��اری جهانی‬ ‫ش��ود‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬سازکارهای غیرقیمتی شرط اثرگذاری‬ ‫س��ازکارهای قیمتی در مدیریت مصرف بنزین اس��ت‪ .‬مادامی‬ ‫که زیرس��اخت های حمل ونقل عمومی و نی��ز افزایش کارایی‬ ‫مصرف س��وخت در خودروها فراهم نباشد‪ ،‬سازکار قیمتی(باال‬ ‫ب��ردن قیمت حامل های انرژی) قادر ب��ه ایجاد تغییر در رفتار‬ ‫مصرفی نخواهند بود چراکه تغییر در الگوی مصرفی از طریق‬ ‫گس��ترش اس��تفاده از خودروهای با کارایی احت��راق باالتر یا‬ ‫استفاده بیشتر از ناوگان حمل ونقل عمومی میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین گس��ترش جایگزین های بنزین از جمله س��ی ان جی‬ ‫می تواند در تغییر رفتار مصرفی موثر باش��د‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫یک��ی از اهداف دول��ت از افزایش قیمت بنزی��ن‪ ،‬ایجاد منابع‬ ‫درامدی برای پوش��ش بخش��ی از کس��ری بودجه خود است‪.‬‬ ‫چنانچه ه��دف دولت از افزایش قیمت بنزین در برهه کنونی‪،‬‬ ‫تامین بخشی از کسری بودجه باشد‪ ،‬با مصرف میانگین معادل‬ ‫‪ ۹۰‬میلی��ون لیت��ر در روز‪ ،‬در بهترین حالت می تواند ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان مناب��ع بالقوه ایجاد کند که حدود نیمی از این‬ ‫میزان به ش��رکت ها و س��ازمان های دولتی مربوط است که با‬ ‫کس��ر این میزان‪ ،‬فق��ط ‪ ۷.۵‬هزار میلیارد توم��ان منابع برای‬ ‫دول��ت ایج��اد می کند که این رقم فقط ح��دود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد‬ ‫بودج��ه مصوب دولت را می تواند پوش��ش ده��د‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫اثرات تورمی این روش بیش��تر متوجه اقش��ار اس��یب پذیر و‬ ‫دارای حقوق ثابت است‪.‬‬ ‫ریسکی بدتر از جنگ در کمین بازار نفت‬ ‫سی اف او ش��رکت کرده اند انتظار دارند تا اواسط سال اینده‬ ‫میالدی رکود اقتصادی به وقوع بپیوندد‪.‬‬ ‫این بدبینی باعث ش��د با وجود وقای��ع اخیر‪ ،‬قیمت نفت‬ ‫ارزان ت��ر ش��ود‪ .‬اماره��ای بلومب��رگ و کمیس��یون تجارت‬ ‫معامالت اینده کاالی امریکا نش��ان می دهد مدیران سرمایه‬ ‫و صندوق های پوش��ش ریس��ک ش��مار قراردادهای فروش‬ ‫وس��ت تگزاس اینترمدی��ت را به می��زان ‪ ۴۶‬درصد افزایش‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫بیل اوگریدی‪ ،‬استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت‬ ‫س��رمایه کانفلوئن��س در این باره به بلومب��رگ گفت‪ :‬خارج‬ ‫از امریکا‪ ،‬رش��د اقتصاد جهانی اهس��ته شده است و هر چه‬ ‫تنش های تجاری تش��دید شوند‪ ،‬احتمال اهسته شدن رشد‬ ‫بیش��تر است و اگر رش��د اقتصادی چین اهسته شود‪ ،‬برای‬ ‫نفت خوب نیست‪.‬‬ ‫بانک امریکا مریل لینچ در گزارشی پیش بینی خود از رشد‬ ‫تقاض��ا برای نفت را کمتر کرد و برای امس��ال ‪ ۰.۹۳‬میلیون‬ ‫بش��که در روز و سال اینده یک میلیون بشکه در روز براورد‬ ‫ک��رد‪ .‬تحلیلگران این بانک هش��دار دادند اگر روابط تجاری‬ ‫امریکا و چین وخامت بیش��تری پیدا کند ممکن اس��ت این‬ ‫براورد بیش از حد خوش بینانه باشد‪ .‬بانک امریکا مریل لینچ‬ ‫قیمت مورد پیش بینی برای وست تگزاس اینترمدیت و برنت‬ ‫در نیمه دوم امسال میالدی را به ‪ ۵۶‬و ‪ ۶۳‬دالر در هر بشکه‬ ‫اعالم کرد که نسبت به براورد پیشین این بانک به ترتیب ‪۲‬‬ ‫دالر و ‪ ۵‬دالر کمتر بود‪ .‬این بانک قیمت نفت برنت در سال‬ ‫میالدی اینده را ‪ ۶۰‬دالر و وس��ت تگزاس اینترمدیت را ‪۵۴‬‬ ‫دالر پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫تی��م رودرو ک��ه بر مدیریت ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر س��رمایه در‬ ‫ش��رکت مونت لوکاس نظارت دارد‪ ،‬به وال اس��تریت ژورنال‬ ‫راهکارهای پیشنهادی‪:‬‬ ‫ مدیری��ت مص��رف ب��ا احی��ای دوب��اره کارت س��وخت‬‫مصرف کنندگان‬ ‫ توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی کشور‬‫ توس��عه و متنوع سازی س��بد سوخت در کشور با تاکید بر‬‫توسعه زیرساخت های سی ان جی‬ ‫ عملیاتی کردن تخصیص س��همیه س��وخت بر اساس نوع‬‫منطقه جغرافیایی‬ ‫ عملیاتی کردن مش��وق های توس��عه تولید و اس��تفاده از‬‫خودروهای برقی و نیز اعمال استانداردهای مربوط به احتراق‬ ‫خودروها‬ ‫چنین گفت‪ :‬دلیل اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کرده وجود‬ ‫نفت فراوان اس��ت که این موضوع درباره کاالهای بس��یاری‬ ‫صدق می کند‪.‬‬ ‫بانک امریکا مریل لینچ در گزارش خود به عوامل معدودی‬ ‫اش��اره کرده که می تواند به بهبود قیم��ت نفت کمک کند ؛‬ ‫نخست اینکه بانک مرکزی امریکا نرخ های بهره را ‪ ۳‬دور در‬ ‫‪ ۱۲‬ماه اینده کاهش دهد‪ .‬س��پس اوپک پالس توافق کاهش‬ ‫تولی��د را تمدید ک��رده و به مقابله با اش��باع عرضه در بازار‬ ‫کمک کند و س��رانجام دولت ترامپ از جنگ تجاری با چین‬ ‫عقب بنشیند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش اویل پرایس‪ ،‬دو عامل اول شامل تمدید‬ ‫کاه��ش تولید اوپک پالس و کاهش نرخ های بهره از س��وی‬ ‫بان��ک مرکزی امری��کا محتمل به نظر می رس��ند اما جنگ‬ ‫تجاری امریکا هیچ نشانی از اهسته شدن ندارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مسئوالن می گویند باوجود تهدید امریکا‪ ،‬پروازهای عبوری از فضای کشور کاهش ندارد‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬عب��ور حدود روزان��ه ‪ ۱۲۰۰‬پرواز‬ ‫خارجی از اس��مان ای��ران‪ ،‬عالوه ب��ر تبدیل کردن‬ ‫پروازهای عبوری به منبع درامدی مهم برای صنعت‬ ‫فرودگاهی کشور‪ ،‬نشانه ای از ایمنی و امنیت فضای‬ ‫ایران برای پروازهای بین المللی است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬بیشتر کشورها هشدار اخیر امریکا‬ ‫مبن��ی بر ل��زوم متوقف کردن عب��ور از فضای ایران‬ ‫را ج��دی نگرفته اند و به گفته مس��ئوالن‪ ،‬پروازهای‬ ‫عبوری کش��ورمان همچنان رونق گذش��ته را دارد‪.‬‬ ‫با این حال برخی کارشناس��ان معتقدند با بازاریابی‬ ‫درس��ت و افزایش جاذبه های عبور از اس��مان ایران‪،‬‬ ‫می توان هزینه تغییر مس��یرهای احتمالی از اسمان‬ ‫ایران را برای کشورها افزایش داد تا اسمان کشورمان‬ ‫در هر شرایطی‪ ،‬گزینه نخست برای پروازهای عبوری‬ ‫باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬بعد از انهدام پهپاد امریکایی‬ ‫در پنجشنبه گذشته در حریم هوایی سرزمینی ایران‬ ‫از سوی نیرو های مسلح‪ ،‬دولت امریکا از شرکت های‬ ‫هواپیمایی این کش��ور خواس��ت مسیرهای پروازی‬ ‫دیگری را جایگزین مسیرهای عبوری ایران کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عبور از اس�مان ای�ران همچنان ادامه‬ ‫دارد‬ ‫گرچ��ه بع��د از هش��دار دولت امریکا ب��رای عبور‬ ‫نکردن پروازها از اس��مان ایران‪ ،‬برخی شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی غیرامریکایی اعالم کردند احتمال دارد‬ ‫در زمین��ه عبور از اس��مان ای��ران تجدیدنظر کنند‪،‬‬ ‫ام��ا رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری می گوید‬ ‫هی��چ ش��رکت هواپیمایی خارج��ی در زمینه تغییر‬ ‫مس��یرهای خود از اسمان ایران‪ ،‬اطالعیه ای به این‬ ‫سازمان ارسال نکرده است‪.‬‬ ‫علی عابدزاده در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه‬ ‫تمام��ی پروازهای عبوری از اس��مان ایران در حال‬ ‫انجام است‪ ،‬افزود‪ :‬مجوز عبور هواپیماهای ایرالین ها‬ ‫و شرکت های خارجی از حریم هوایی ایران را سازمان‬ ‫هواپیمایی بعد از درخواس��ت ایرالین ها بررس��ی و‬ ‫ص��ادر می کند‪ .‬وی با بی��ان اینکه فضای ایران برای‬ ‫هم��ه پروازهای عبوری ام��ن و پروازها به طور عادی‬ ‫دور زدن اسمان ایران چقدر اب می خورد؟‬ ‫در جریان است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مسیر هوایی ایران هم در‬ ‫حوزه خلیج فارس و هم در داخل کش��ور امن است و‬ ‫همه شرکت های خارجی به پروازهای خود در حوزه‬ ‫هوایی ایران ادامه می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مالک انتخاب مسیرهای پروازی‬ ‫باتوجه به احتمال توقف عبور پروازهای امریکایی‬ ‫از اس��مان ایران‪ ،‬این پرس��ش مطرح می شود که ایا‬ ‫تغییر مس��یرهای پروازی برای کش��ورها هزینه ای‬ ‫در برن��دارد و ب��رای افزایش هزینه ه��ای این تغییر‬ ‫مس��یر که می تواند به کاهش درامدهای هوانوردی‬ ‫کشورمان منجر شود‪ ،‬چه می توان کرد؟‬ ‫یک کارش��ناس هوان��وردی معتقد اس��ت گرچه‬ ‫کش��ورها برای انتخاب مس��یرهای پ��روازی مختار‬ ‫هس��تند و ای��ن کار را براس��اس برنامه ریزی ه��ای‬ ‫اقتص��ادی خ��ود انجام می دهند اما ب��ا ایجاد برخی‬ ‫جاذبه ها می توان اس��مان ایران را به گزینه نخس��ت‬ ‫پروازهای عبوری تبدیل کرد‪.‬‬ ‫روح اهلل فالح تب��ار در‬ ‫درباره‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫سازکار انتخاب مسیرهای‬ ‫پروازها ازسوی شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی بین الملل��ی‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫ایرالین ه��ا‪ ،‬بنگاه ه��ای‬ ‫تجاری هس��تند‪ ،‬صالح و صرفه خ��ود را در انتخاب‬ ‫مس��یرهای پروازی بررسی می کنند و این را در نظر‬ ‫می گیرند که کدام مسیرها کوتاه تر و مصرف سوخت‬ ‫و هزینه ه��ای عملیات��ی انه��ا در ان کمتر اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین فرودگاه های مسیر نیز از عوامل تاثیرگذار‬ ‫در انتخاب مس��یر پروازی هس��تند زی��را هواپیماها‬ ‫می توانند در صورت بروز ش��رایط اضطراری‪ ،‬در انها‬ ‫ف��رود ایند‪ .‬او با بیان اینک��ه عامل اثرگذار بعدی در‬ ‫انتخاب مس��یر عب��وری‪ ،‬برنامه ریزی ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی از نظر هاب مس��افری اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫به عنوان مثال اگر یک ایرالین خارجی‪ ،‬فرودگاه های‬ ‫امارات را به عنوان یکی از هاب های بین راهی خود از‬ ‫ه فالح تبار‪ :‬تاکنون مش��کلی از نظ��ر برقراری امنیت‬ ‫روح ال ‬ ‫در اس��مان ایران نداش��ته ایم و در این ح��وزه اتفاقی برای‬ ‫هواپیمای خارجی نیفتاده است‬ ‫اروپا به اس��یای جنوب شرقی در نظر گرفته‪ ،‬باید از‬ ‫مس��یر ایران اس��تفاده کند اما اگر بخواهد فرودگاه‬ ‫مس��یر را از منطق��ه ای در ش��مال خاورمیانه مانند‬ ‫روس��یه انتخاب کند‪ ،‬باید مسیر دیگری را برگزیند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر اینکه ایرالین ها با بررسی‬ ‫هزینه‪-‬فایده مسیرهای گوناگون و باتوجه به مسیر‪،‬‬ ‫فاصل��ه‪ ،‬زم��ان و هاب های فرودگاهی‪ ،‬مس��یرهای‬ ‫عب��وری را انتخ��اب می کنن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬هی��چ الزام‬ ‫بین المللی وجود ندارد که یک ش��رکت هواپیمایی‪،‬‬ ‫مسیری را انتخاب کند‪ .‬البته برخی کشورها مسائل‬ ‫سیاس��ی را هم در انتخاب خ��ود دخالت می دهند؛‬ ‫مانند عربستان که به دلیل اختالف سیاسی با ایران‪،‬‬ ‫از فضای عراق برای پروازهای عبوری خود اس��تفاده‬ ‫می کند‪ .‬فالح تبار با یاداوری اینکه خدمات ارائه شده‬ ‫ازس��وی ایران در زمینه مراقب��ت پرواز به پروازهای‬ ‫عبوری نیز عاملی مهم در انتخاب فضای ایران است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ممکن اس��ت مسیر عراق برای پروازهای یک‬ ‫ش��رکت کوتاه تر و به صرفه تر باشد اما چون خدمات‬ ‫مراقبت پرواز این کش��ور کیفی��ت خدمات ایران را‬ ‫ندارد‪ ،‬باز هم ایرالین ها ایران را انتخاب می کنند زیرا‬ ‫ای��ران از نظ��ر خدمات مراقبت پ��رواز در دنیا زبانزد‬ ‫اس��ت‪ .‬او با اش��اره به امن بودن اس��مان ایران برای‬ ‫پروازهای عبوری بیان کرد‪ :‬تاکنون مش��کلی از نظر‬ ‫برقراری امنیت در اسمان ایران نداشته ایم و در این‬ ‫حوزه اتفاقی برای هواپیمای خارجی نیفتاده اس��ت؛‬ ‫به عنوان مثال ش��اهد رهگیری بی دلیل یا ش��لیک‬ ‫بی دلیل به یک هواپیمای خارجی حتی هواپیماهای‬ ‫امریکایی عبوری از اسمان ایران نبوده ایم‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه همین اتفاق ب��رای ایرباس مس��افری ایران در‬ ‫خلیج ف��ارس افتاد و مورد اصاب��ت ناو امریکایی قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬فالح تب��ار با بیان اینکه ع�لاوه بر امن بودن‬ ‫اس��مان ایران‪ ،‬تعداد سوانح و همجواری هایی که در‬ ‫فضای کش��ور داری��م‪ ،‬تعیین کننده می��زان امنیت‬ ‫فضای کش��ورمان اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در فضای کشور‬ ‫تاکنون همجواری خطرناک یا برخوردی که ناشی از‬ ‫خدمات مراقبت پرواز باش��د‪ ،‬نداشته ایم اما بسیاری‬ ‫از کش��ورهای دیگر‪ ،‬همجواری های خطرناک دارند‪.‬‬ ‫منظ��ور از همجواری خطرناک این اس��ت که در اثر‬ ‫اش��تباه مراقب پرواز‪ ،‬دو پرواز با هم برخورد کنند یا‬ ‫انقدر به هم نزدیک ش��وند که از نظر مراقبت پرواز‪،‬‬ ‫برخورد به ش��مار اید و به اصطالح گفته ش��ود مویی‬ ‫رد کردند! وی با بیان اینکه گزارش��ی که نشان دهد‬ ‫مراقبان پرواز ایران علمکرد بدی داشته اند در سطح‬ ‫بین المللی نداشته ایم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬می توانیم بگوییم‬ ‫یک��ی از امن ترین فضاها و اس��مان های دنیا را برای‬ ‫پروازهای عبوری داریم‪ .‬این کارشناس هوانوردی با‬ ‫تاکید بر اینکه تغییر مس��یر پروازهای عبوری برای‬ ‫کش��ورها هزینه به دنبال دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫پروازی دوساعته با تغییر مسیر‪ ،‬چهارساعته می شود‬ ‫که ای��ن کار‪ ،‬نیاز به تغییر ناوگان دارد؛ بنابراین کل‬ ‫برنامه پروازی باید تغییر کند که این امر هزینه هایی‬ ‫برای ش��رکت دارد‪ .‬به عنوان مثال پروازی را در یک‬ ‫مسیر با ایرباس ‪ ۳۲۰‬می توان انجام داد که گنجایش‬ ‫‪ ۱۵۰‬مس��افر را دارد اما اگر مسیر تغییر کند و پرواز‬ ‫دوس��اعته‪ ،‬چهارساعته شود‪ ،‬احتمال دارد از ایرباس‬ ‫‪ ۳۴۰‬یا ‪ ۳۱۰‬برای ان استفاده شود که تعداد صندلی‬ ‫بیشتری دارد و موجب می شود ضریب اشغال مسافر‬ ‫تا نصف کاهش یابد‪ .‬فالح تبار با بیان اینکه امریکا یا‬ ‫بای��د هزینه های تغییر مس��یرهای عب��وری را برای‬ ‫ش��رکت ها تامی��ن کن��د ی��ا ش��رکت ها حرفش را‬ ‫نمی پذیرند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به نظر می رسد تهدید دولت‬ ‫امریکا بیش��تر یک پروپاگاندای رس��انه ای اس��ت تا‬ ‫اتفاقی که عملی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش هزینه تغییر مسیرهای عبوری‬ ‫این کارشناس هوانوردی با تاکید بر لزوم بازاریابی‬ ‫درست برای فضای کش��ور به منظور افزایش هزینه‬ ‫تغییر مس��یر پروازهای عب��وری گفت‪ :‬مبنای تعرفه‬ ‫عبور هواپیماها از اس��مان ایران تناژ هواپیما و طول‬ ‫مس��یر اس��ت اما عراق مبنای درامدزایی از اسمان‬ ‫خ��ود را ب��ه دریافت هزینه ای ثابت از هر پرواز تغییر‬ ‫داده اس��ت؛ برهمین اساس ممکن است هزینه عبور‬ ‫یک هواپیما از اس��مان ایران براساس محاسبات ما‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬دالر ش��ود اما کش��ور عراق از هر پرواز ‪۴۰۰‬‬ ‫دالر می گی��رد‪ .‬این مس��ئله می تواند به مزیتی برای‬ ‫اولویت دادن به اسمان عراق برای پروازهای عبوری‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر لزوم بازاریابی برای فضای کش��ور‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬درحال حاضر از نظر مراقب��ت پرواز و‬ ‫کنت��رل ترافی��ک‪ ،‬می توانیم خدمات بیش��تری به‬ ‫پروازه��ا بدهیم و در این زمینه ظرفیت خالی داریم؛‬ ‫برهمین اساس باید بازاریابی و قیمت گذاری درستی‬ ‫در زمینه فضای عبوری کشور انجام شود‪.‬‬ ‫فالح تبار افزود‪ :‬این مسئله از یک سو درامد کلی‬ ‫ناوب��ری کش��ور را افزایش می دهد و ازس��وی دیگر‬ ‫موجب می ش��ود کشورهای بیش��تری اولویت را به‬ ‫عبور از اسمان ایران بدهند‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی ایران ان را تبدیل به فضایی‬ ‫مطل��وب و بهینه برای بیش��تر پروازها کرده اس��ت؛‬ ‫حت��ی پروازهایی که از اس��مان عراق عبور می کنند‬ ‫اما مس��ئله این است که هزینه عبور از اسمان عراق‬ ‫درحال حاضر بس��یار کمتر از عبور از اس��مان ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬اگر بازاریابی درس��تی انجام داده‬ ‫و هزینه های عبور از اس��مان ای��ران را تعدیل کرده‬ ‫بودی��م‪ ،‬ش��رکت های هواپیمایی بیش��تری عبور از‬ ‫اس��مان ایران را در دس��تور کار قرار می دادند و این‬ ‫موجب می شد پروپاگاندای رسانه ای ترامپ در زمینه‬ ‫من��ع عبور پروازها از اس��مان ایران به راحتی خنثی‬ ‫ش��ود زیرا او مجبور می شد تعداد بسیار زیادی پرواز‬ ‫را ب��رای عبور از اس��مان ای��ران تهدید کند‪ .‬این کار‬ ‫هزینه زیادی برای او داش��ت و سبب می شد فشار از‬ ‫حوزه ناوبری و هواپیمایی برداشته شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بحران مکس در بوئینگ‬ ‫مهدی علی زاده‪ -‬کارش�ناس هوان�وردی‪ :‬بیش از نیم‬ ‫ق��رن از حضور جت محبوب ‪ ۷۳۷‬بوئینگ در عرصه هوانوردی‬ ‫می گذرد‪ .‬در طول سال های طوالنی‪ ،‬نسل های گوناگونی از این‬ ‫هواپیما طراحی و عرضه ش��د که هم��واره مورد توجه کاربران‬ ‫قرار گرفت اما داس��تان جدیدترین نس��ل از این هواپیما یعنی‬ ‫جت ‪ ۷۳۷‬مکس متفاوت اس��ت‪ .‬این هواپیما پس از گذراندن‬ ‫فراین��د طراحی و تولید‪ ،‬نخس��تین پرواز خ��ود را در دی ‪۹۴‬‬ ‫(ژانوی��ه ‪ )۲۰۱۶‬انج��ام داد و تاکنون ‪ ۳۹۳‬فرون��د از ان تولید و تحویل‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫در روز ‪ ۷‬ابان ‪ ۲۹( ۹۷‬اکتبر ‪ ۲۰۱۸‬میالدی) بروز س��انحه برای پرواز‬ ‫‪ ۶۱۰‬هواپیمایی ‪ ،Lion Air‬شرکت بوئینگ و صنعت هوانوردی جهان‬ ‫را در ش��وکی بزرگ فرو برد زیرا این س��انحه زمان��ی رخ داد که تنها ‪۲‬‬ ‫ماه از تحویل این هواپیما می گذش��ت‪ .‬این شوک چند ماه بعد و با وقوع‬ ‫سانحه برای پرواز ‪ ۳۲۰‬شرکت هواپیمایی ‪ Ethiopian Airlines‬در‬ ‫‪ ۱۹‬اس��فند ‪ ۱۰( ۹۷‬مارس ‪ ۲۰۱۹‬میالدی) به نگرانی جدی در س��طح‬ ‫جهانی تبدیل شد؛ دو سانحه ای که در مجموع ‪ ۳۴۶‬نفر را به کام مرگ‬ ‫فرستاد‪.‬‬ ‫گمانه زنی ه��ا از نخس��تین روزهای وقوع این ح��وادث در مجمع های‬ ‫تخصص��ی در جریان بود؛ گاه عامل انس��انی را باعث ب��روز این حوادث‬ ‫معرفی می کردند و گاه مشکالت فنی هواپیماهایی که ناوگان جهانی ان‬ ‫پس از سانحه دوم زمینگیر شده بودند‪.‬‬ ‫یکی از جدی ترین دالیل بروز این سوانح‪ ،‬نقص در سامانه هشداردهنده‬ ‫حس��گرهای ‪ AOA‬بود ک��ه گفته می ش��ود بوئینگ پیش از‬ ‫تحویل نخستین جت ‪ ۷۳۷‬مکس از ان باخبر بوده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه اداره هواپیمای��ی فدرال امریکا اع�لام کرد برخی‬ ‫از جت ه��ای ‪ ۷۳۷‬مکس و ان جی ش��رکت بوئینگ نیز دارای‬ ‫قطعات��ی هس��تند که به طرز نامناس��بی تولید ش��ده اند؛ این‬ ‫قطعات ازس��وی یکی از عرضه کنندگان فرع��ی بوئینگ تولید‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫بوئینگ نس��خه ای ارتقایافته از نرم افزار ‪ ۷۳۷‬مکس را برای‬ ‫‪ FAA‬ارسال کرد؛ ارسال این نسخه شرط تایید پرواز این هواپیماها بعد‬ ‫از دو سانحه مرگبار اخیر بود‪.‬‬ ‫البت��ه مدیرعام��ل اجرایی بوئینگ اعالم کرد حاضر اس��ت امنیت این‬ ‫هواپیماها را با خانواده خود امتحان کند‪.‬‬ ‫سوانح مرگبار اخیر‪ ،‬ثبت سفارش و تحویل هواپیماهای جدید بوئینگ‬ ‫را به ش��دت تحت تاثیر و س��هام بوئینگ را در بازار س��رمایه در بدترین‬ ‫شرایط ممکن قرار داده است‪.‬‬ ‫در طول چن��د هفته اینده باید منتظر بود و دید ایا بوئینگ موفق به‬ ‫دریافت مجوز پرواز دوباره برای خانواده ‪ ۷۳۷‬مکس خواهد ش��د یا نه و‬ ‫اینکه این ش��رکت بزرگ هواپیماسازی چه اقدام هایی برای جلوگیری از‬ ‫بروز سوانحی از این دست انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫بوئینگ با تکیه بر پیش��ینه خود‪ ،‬هرچند به سختی‪ ،‬به طور قطع از این‬ ‫بحران عبور خواهد کرد اما دیگر هیچ فرصتی برای تکرار اشتباه هایی از‬ ‫این دست نخواهد داشت‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۴‬درصدی پروژه‬ ‫قطار پرسرعت‬ ‫برگزاری ایده بازار‬ ‫صنعت حمل ونقل ریلی‬ ‫هر ماه یک قطار‬ ‫به مترو می پیوندد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کشور گفت‪ :‬با تکمیل خط اهن پرسرعت‬ ‫تهران‪-‬اصفهان‪ ،‬سرعت ان به ‪ ۳۰۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫و زمان سفر به یک س��اعت و ‪ ۴۵‬دقیقه می رسد‪ .‬به‬ ‫به نقل از ش��رکت س��اخت و توسعه‬ ‫گزارش‬ ‫زیربناه��ای حمل ونقل کش��ور‪ ،‬خیرال��ه خادمی در‬ ‫بازدید از روند اجرایی نخستین و بزرگ ترین راه اهن‬ ‫پرسرعت کش��ور‪ ،‬پیش��رفت فیزیکی کل پروژه را ‪۴‬‬ ‫درص��د اعالم کرد و گف��ت‪ :‬این مس��یر ریلی در فاز‬ ‫نخست‪ ،‬حدود ‪ ۱۴‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪ .‬وی‬ ‫ط��ول این خط اهن را از تهران ت��ا قم ‪ ۱۵۰‬کیلومتر‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در این محدوده بخشی از عملیات‬ ‫زیرس��ازی در محدوده فرودگاه امام خمینی در حال‬ ‫اجرا است‪ .‬خادمی افزود‪ :‬باتوجه به حجم باالی مسافر‬ ‫از ته��ران به اصفهان‪ ،‬س��اخت راه اه��ن تهران‪-‬قم‪-‬‬ ‫اصفهان از پایتخت به یکی از مقاصد مهم گردشگری‬ ‫کشور‪ ،‬ضرورت دارد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬سرعت سیر قطار‬ ‫در این مس��یر ریلی ‪ ۳۰۰‬کیلومتر بر ساعت طراحی‬ ‫شده و به این ترتیب زمان سفر از تهران تا اصفهان به‬ ‫یک ساعت و ‪ ۴۵‬دقیقه کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ش��رکت راه اه��ن جمهوری اس�لامی ای��ران با‬ ‫همکاری دفتر ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫و باتوج��ه ب��ه ضرورت ه��ای ف��وری و حیاتی در‬ ‫حوزه صنعت حمل ونق��ل ریلی‪ ،‬اقدام به برگزاری‬ ‫ایده بازار صنعت حمل ونقل ریلی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این برنامه مهر امسال با هدف‬ ‫شناس��ایی طرح های فناورانه با اولویت محورهای‬ ‫اینترنت اش��یا‪ ،‬هوش تجاری‪ ،‬خدمات الکترونیک‬ ‫و افزای��ش به��ره وری و تخصیص مناب��ع‪ ،‬برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین اهداف این رویداد شناس��ایی‬ ‫نواوری ه��ا و فناوری های بدیع و نوظهور و نزدیک‬ ‫به بازار سرمایه در راستای توسعه و تحول صنعت‬ ‫حمل ونقل ریلی است‪.‬‬ ‫عالقه مندان‪ ،‬فناوران و شرکت های دانش بنیان‬ ‫فعال در صنعت حمل ونق��ل ریلی می توانند برای‬ ‫کس��ب اطالعات بیش��تر و ارس��ال طرح خود به‬ ‫سایت ‪ www.ideabazar.rai.ir‬مراجعه کنند‬ ‫یا با ش��ماره تلف��ن ‪ ۶۶۱۷۵۹۳۷‬دفت��ر ایده بازار‬ ‫دانشگاه صنعتی امیرکبیر تماس بگیرند‪.‬‬ ‫شهردار تهران با بیان اینکه خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو‬ ‫در حال کامل ش��دن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵‬درصد بار حمل ونقل عمومی تهران بر‬ ‫دوش مترو است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬پیروز حناچ��ی در یک برنامه‬ ‫تلویزیون��ی اظه��ار کرد‪ :‬ب��رای اینک��ه از حداکثر‬ ‫ظرفیت مترو استفاده شود‪ ،‬باید سرفاصله قطارها‬ ‫به ‪ ۲‬دقیقه کاهش پیدا کند اما اکنون فاصله ها در‬ ‫خطوط گوناگون مترو‪ ،‬متفاوت است و از ‪ ۲‬دقیقه‬ ‫تا ‪ ۱۵‬دقیقه فاصله وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با بی��ان اینکه عل��ت این امر‪،‬‬ ‫کمب��ود واگن و قط��ار در مترو اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬واگ��ن س��ی کی دی که در گم��رک مانده بود‬ ‫ترخیص ش��ده و در ح��ال ورود به ن��اوگان مترو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با بیان اینکه تا مهر‪ ،‬هر ماه یک‬ ‫قطار به خطوط مترو اضافه می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫به ط��ور قطع این قطارها در خط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬اس��تفاده‬ ‫می ش��وند اما باید از حداکثر ظرفیت زیرساخت ها‬ ‫بهره ببریم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫شهردار اصفهان به مناسبت روز‬ ‫جهانی اهدا کنندگان خون‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫اهدای خون باید‬ ‫به فرهنگ تبدیل شود‬ ‫ش��هردار اصفهان گفت‪ :‬اهدای خون عملی‬ ‫ایثارگرانه است که باید به یک فرهنگ تبدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر هر نیازمندی احساس کند کسانی‬ ‫هستند که با احساس مسئولیت نیازهای انها‬ ‫را تامی��ن می کنند دیگر دغدغ��ه ای نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫از استان اصفهان‪ ،‬قدرت اهلل‬ ‫به گزارش‬ ‫نوروزی در همایش گرامیداش��ت اهدا کنندگان‬ ‫برتر خون در اصفهان که به مناسبت ‪ ۲۴‬خرداد‬ ‫مص��ادف با ‪ ۱۴‬ژوئن‪ ،‬روز جهانی اهدا کنندگان‬ ‫خ��ون در پردیس هنر برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اس��فند س��ال گذش��ته و زمان افتتاح پردیس‬ ‫هنر اعالم کردیم در عید نوروز و تابستان‪ ،‬این‬ ‫محل‪ ،‬مرکز ش��ادی مردم خواهد شد و امشب‬ ‫همه شاهد این موضوع بودیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬زمانی که دو س��ال پیش‬ ‫مس��ئولیت ش��هرداری اصفه��ان را بر عه��ده‬ ‫گرفت��م‪ ،‬محل پردیس هنر فق��ط ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشت و کسی باور نمی کرد‬ ‫با س��رعت‪ ،‬دقت و ‪ ۳۰‬میلی��ارد تومان هزینه‬ ‫امروز چنین مکان روب��ازی که محل ارامش‬ ‫خانواده ها می تواند باشد و نمونه ان در کمتر‬ ‫جایی پیدا می ش��ود مورد بهره ب��رداری قرار‬ ‫گیرد‪ .‬ش��هردار اصفهان ادامه داد‪ :‬از ش��ورای‬ ‫ش��هر که اج��ازه دادند بی��ش از ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان در مدت کوت��اه برای این مکان هزینه‬ ‫شود و همچنین از مدیر منطقه ‪ ۶‬و نیروهای ‬ ‫فعال در این حوزه سپاس��گزاریم و امیدواریم‬ ‫س��الن اجالس سران نیز که در همین منطقه‬ ‫‪ ۶‬ق��رار گرفت��ه با س��رعت پیش��رفت کند و‬ ‫ب��ه زودی مورد بهره برداری ق��رار گیرد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه انسان حقوق گوناگون دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حق حیات‪ ،‬حق دسترس��ی به اب اشامیدنی‬ ‫سالم و حق داشتن هوای پاک از جمله حقوق‬ ‫ت اما خونی که بیماران به‬ ‫بی ش��مار بشر اس�� ‬ ‫ان نیاز دارند حقی اس��ت ک��ه می تواند جان‬ ‫انسانی را نجات داده و حیاتی را تداوم بخشد‪.‬‬ ‫کس��انی که ادای این حق را مورد توجه قرار‬ ‫می دهند و به نیازمندان خون خویش را هدیه‬ ‫می کنن��د اقدامی ایثارگران��ه انجام می دهند‬ ‫و ما بای��د تالش کنیم چنی��ن فرهنگ هایی‬ ‫متناسب با کرامت انسانی افراد‪ ،‬نهادینه شود‪.‬‬ ‫نوروزی تاکید ک��رد‪ :‬این عمل ایثارگرانه باید‬ ‫به یک فرهنگ تبدیل شود‪ .‬اگر هر نیازمندی‬ ‫احساس کند کسانی هس��تند که با احساس‬ ‫مس��ئولیت نیازهای انه��ا را تامین می کنند‬ ‫دیگر دغدغه ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اهدا کنن��دگان خون انس��ان های ایثارگری‬ ‫هس��تند ک��ه از خ��ود می گذرند ت��ا دیگران‬ ‫نیازهای خود را ر فع کنند‪ .‬ش��هردار اصفهان‬ ‫ضمن ابراز امیدواری برای برگزاری برنامه های‬ ‫گوناگون در پردیس هنر ابش��ار‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر همه جامعه نس��بت به یکدیگر احس��اس‬ ‫تعاون و تعامل داش��ته باشند شاهد جامعه ای‬ ‫زیس��ت پذیر و هم��راه با اس��ایش و ارامش‬ ‫خواهی��م بود و این ارزوی هم��ه ما به عنوان‬ ‫نماین��دگان مردم و متولیان اداره امور ش��هر‬ ‫است تا این رفتار نهادینه شود‪ .‬مجید زینلی‪،‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون اس��تان اصفهان نیز در‬ ‫ای��ن ایین با بیان اینک��ه ‪ ۱۴‬ژوئن مصادف با‬ ‫‪ ۲۴‬خرداد روز جهانی تجلیل از اهداکنندگان‬ ‫خون با ش��عار « دسترسی به خون سالم حق‬ ‫هم��ه نیازمندان به خون » اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کاری ک��ه اهداکنندگان خون انجام می دهند‬ ‫ی��ک حرکت انسان دوس��تانه و خداپس��ندانه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اهدا کنن��دگان خ��ون در بزنگاه ه��ا و‬ ‫زمان های حس��اس با اهدای یک واحد خون‬ ‫می توانند جان چندین انسان را از مرگ حتمی‬ ‫نجات دهند‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬اهدا کنندگان‬ ‫برتر خون که امشب تجلیل می شوند کسانی‬ ‫هس��تند که بارها این اقدام خداپس��ندانه را‬ ‫انج��ام داده اند‪ .‬مدیرکل انتقال خون اس��تان‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬س��ازمان انتقال خون چند‬ ‫سالی است که سیاست ها و هدف گذاری های‬ ‫خود را به سمت تهیه فراورده های نوین خونی‬ ‫برده اس��ت‪ .‬هم اکنون در بخش پالسما فرز و‬ ‫پالکت فرز مش��ارکت خوبی انجام می ش��ود و‬ ‫این محصوالت اثربخش��ی فوق الع��اده ای در‬ ‫بهبود حال بیم��اران دارد‪ .‬امیدواریم با کمک‬ ‫اهداکنن��دگان خون بتوانی��م نیازهای خونی‬ ‫مراکز درمانی را به صورت کامل تامین کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن همایش عالوه بر تجلیل از ش��هردار‪،‬‬ ‫نایب رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان و‬ ‫مدی��ر منطقه ‪ ۶‬ش��هرداری اصفهان به دلیل‬ ‫همکاری و مشارکت در موضوع اهدای خون و‬ ‫ترویج این فرهنگ‪ ،‬از اهداکنندگان برتر خون‬ ‫اصفهان با اهدای لوح و نشان تجلیل شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ایین پایانی پانزدهمین اجالس کمیسیون های مشترک ایران و فدراسیون روسیه‬ ‫‪ ۸‬سند همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه امضا شد‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نواک‪:‬‬ ‫امیدواریم زمینه‬ ‫همکاری مشترک‬ ‫شرکت های‬ ‫ایرانی و روسیه‬ ‫و توسعه روابط‬ ‫بیش از گذشته‬ ‫فراهم شود‬ ‫بهروز راعی‪ -‬در ایین پایانی پانزدهمین اجالس‬ ‫کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری‬ ‫ایران و روسیه در اصفهان‪ ۸ ،‬سند همکاری اقتصادی‬ ‫و تجاری میان ایران و روسیه امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬وزیر نیرو در‬ ‫این ایین ضم��ن قدردانی از همکاری وزارتخانه های‬ ‫دو کش��ور‪ ،‬بخش های خصوصی و اتاق های بازرگانی‬ ‫نتیجه مذاکرات و فعالیت های چند ماه گذشته را در‬ ‫قالب تفاهمنامه ها و قراردادهای مهمی در ارتباطات‬ ‫با توس��عه روابط اقتصادی دو کشور مهم و تاثیرگذار‬ ‫در منطقه نهایی کردند‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در عمل ‪ ،‬نتایج‬ ‫دو اجالس مهم را گزارش می کنیم‪ ،‬دومین همایش‬ ‫تج��اری‪ ،‬فرهنگی بین ناحیه قفقاز ش��مالی کش��ور‬ ‫روس��یه و تعدادی از استان های کش��ور ایران و نیز‬ ‫اجالس کمیس��یون مشترک همکاری های اقتصادی‬ ‫و تجاری دو کشور‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانیان اف��زود‪ :‬هر دو روی��داد در زمانی‬ ‫اتفاق می افتد که الیحه همکاری جمهوری اس�لامی‬ ‫ب��ا اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا ب��ه تصویب مجلس‬ ‫شورای اسالمی رس��یده و در اینده نزدیک به شکل‬ ‫قانون ابالغ خواهد ش��د که شروع بسیار تاثیرگذاری‬ ‫در رواب��ط اقتصادی در بازاری ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫نفری در منطقه است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از میزبانی ش��هر اصفه��ان قدردانی‬ ‫کرد که در روزهای گذشته با تالش شبانه روزی این‬ ‫امکان را برای دولت جمهوری اسالمی فراهم کرد که‬ ‫وع��ده خود را به هم��کاران روس در زمینه برگزاری‬ ‫موفق این اجالس در یکی از ش��هرهای کشور خارج‬ ‫از ته��ران عملی کند‪ .‬وزیر نی��رو ابراز امیدواری کرد‬ ‫که ارتباط بیش��تر تاجران‪ ،‬بازرگان��ان‪ ،‬صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان اس��تان مه��م و تاثیرگذار اصفهان به‬ ‫عن��وان قطب صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و گردش��گری با‬ ‫مناطق مختلف در فدراس��یون روس��یه از نتایج این‬ ‫اجالس باشد‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ ۷ :‬س��ند هم��کاری در چارچوب‬ ‫این اج�لاس در ابتدا برنامه ریزی ش��ده ب��ود که با‬ ‫عالقه مندی و س��طح وسیع ش��رکت کنندگان از دو‬ ‫طرف ‪ ۱۲‬س��ند همکاری مطرح شد که از جمله انها‬ ‫تفاهمنامه ای برای بهینه س��ازی نیروگاه رامین اهواز‬ ‫و یادداش��ت تفاهم هم��کاری در زمینه های مختلف‬ ‫مربوط به انرژی الکتریسیته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ح��وزه همکاری ه��ای حمل ونقلی‬ ‫ش��رایط خوب��ی برای اغ��از عملیات اجرای��ی پروژه‬ ‫برقی س��ازی راه اهن گرمسار‪-‬اینچه برون فراهم شده‬ ‫ک��ه امیدواریم تا دو ماه اینده ب��ا انجام تعهدات در‬ ‫اردکانیان‪ :‬شرایط خوبی برای اغاز عملیات اجرایی پروژه برقی سازی‬ ‫راه اهن گرمسار‪-‬اینچه برون فراهم ش��ده که امیدواریم تا دو ماه‬ ‫اینده با انجام تعهدات در وزارت راه و شهرس��ازی ایران و روسیه‬ ‫عملیات اجرایی این پروژه اغاز شود‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ای��ران و روس��یه عملی��ات‬ ‫اجرایی این پروژه اغاز ش��ود‪ .‬وزیر نیرو با بیان اینکه‬ ‫در زمینه فعالیت شرکت های ایرانی متقاضی ابزیان‬ ‫پرورشی از جمله میگو و خاویار هم توافق های خوبی‬ ‫مبنی ب��ر افزایش تعداد این ش��رکت ها حاصل ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در همین حال در زمینه همکاری های دارویی‬ ‫و بهداشتی این کش��ورها توافق های خوبی به دست‬ ‫امد و ثبت اقالم دارویی و بهداش��تی برای سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬و ‪ ۲۰۲۱‬می�لادی مرب��وط ب��ه بیماری های‬ ‫نادر ایران در روس��یه مورد تواف��ق قرار گرفت‪ .‬وزیر‬ ‫انرژی روس��یه نیز در ادامه با قدردانی از وزیر نیروی‬ ‫ایران‪ ،‬استاندار اصفهان و مسئوالن و همکاران ایران‬ ‫و روس��یه‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��حالم در کمیسیون مشترک‬ ‫همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران و روس��یه حض��ور داش��ته و از مهمان نوازی‬ ‫قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫الکساندر نواک نیز با اشاره به سطح باالی اجالس‬ ‫قفقاز ش��مالی در زمینه همکاری های استانی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در اینده بس��یار نزدیک مساعدت و اقدام های‬ ‫الزم ب��رای توس��عه ای��ن همای��ش و تصمیم ه��ای‬ ‫گرفته ش��ده در ای��ن همایش در ایران و روس��یه به‬ ‫عمل خواهیم اورد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بسیار جای خوشحالی است که در‬ ‫شهر اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین‪ ،‬زیباترین‬ ‫و معروف ترین شهرهای ایران با تاریخ کهن بودیم و‬ ‫از میزبانانی که ما را به این ش��هر زیبا دعوت کردند‬ ‫تشکر می کنم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه توسعه همکاری‬ ‫چندجانبه بین ایران روسیه اهمیت بسیار باالیی دارد‬ ‫و همین طور برای منافع ملی دو کشور در خاورمیانه‬ ‫بسیار مهم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ایران یکی از همسایه های‬ ‫بس��یار مهم روس��یه اس��ت و رهب��ران دو کش��ور‬ ‫اهمیت زیادی برای گس��ترش رواب��ط با ایران اعالم‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ن��واک اظهار کرد‪ :‬ایران منطقه تجاری و اقتصادی‬ ‫بسیار خوبی است و به تازگی روابط اقتصادی بین دو‬ ‫کشور سطح باالیی به خود گرفته که ناشی از اعتماد‬ ‫متقابل است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مس��ائل دوجانبه که بین طرف ها‬ ‫مورد مذاکره قرار گرفته اهمیت بس��یار زیادی دارد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر اقدام های الزم ب��رای مالقات‬ ‫اینده کش��ور ایران‪ ،‬روس��یه و اذربایجان در دس��ت‬ ‫انجام اس��ت که امیدواریم تعامالت مشترک به ویژه‬ ‫در زمین��ه ان��رژی و حمل ونقل همکاری ها توس��عه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫همچنین در مسائل مربوط به حمل ونقل و تجاری‬ ‫امیدواری��م زمینه همکاری مش��ترک ش��رکت های‬ ‫ایرانی و روس��یه و توس��عه روابط بیش از گذش��ته‬ ‫فراهم ش��ود و همکاری های تج��اری و بازرگانی دو‬ ‫کش��ور را به سطح بسیار باالیی حتی باالتر از روابط‬ ‫سیاسی برسانیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۴۰‬طرح صنعتی در بوشهر‬ ‫رئی��س اداره طرح و برنامه س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان بوش��هر از برنامه بهره ب��رداری از ‪ ۴۰‬ط��رح صنعتی در‬ ‫این اس��تان تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬خب��ر داد و گفت‪ :‬در صورت‬ ‫تامین اعتبار مالی‪ ۴۰ ،‬طرح صنعتی با پیش��رفت فیزیکی باالی‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د در زمینه صنای��ع غذایی‪ ،‬صنایع ش��یمیایی‪ ،‬کانی‬ ‫غیر فلزی و‪ ...‬تا پایان امس��ال در اس��تان بوش��هر به بهره برداری‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان‬ ‫خواهد رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان بوشهر‪ ،‬رس��ول گورکی ضمن‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود ‪ ۴۰‬طرح صنعتی با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۲۶‬هزار میلیارد ریال با ایجاد اش��تغال ‪۱۱۰۰‬‬ ‫نفر تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬در اس��تان بوش��هر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫گورکی با اش��اره به برنامه ریزی های انجام ش��ده درحوزه صنعت‬ ‫برگزاری جلسه کارگروه تخصصی زلزله در بوشهر‬ ‫نخستین جلسه کارگروه تخصصی زلزله‪ ،‬لغزش الیه های‬ ‫زمین‪ ،‬بنا ها‪ ،‬س��اختمان و شهرس��ازی به ریاس��ت معاونت‬ ‫بازافرینی ش��هری و مس��کن اداره کل راه و شهرس��ازی و‬ ‫مدیران بحران اس��تانداری‪ ،‬بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی‬ ‫و جهاد کش��اورزی در سالن جلس��ات این اداره کل برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رسانی‬ ‫راه وشهرس��ازی استان بوشهر‪ ،‬قاسم مسعودی‪ ،‬رئیس اداره‬ ‫مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬اعضای کارگروه بر اساس شیوه نامه‬ ‫سازمان مدیریت بحران کش��ور در مراحل چهارگانه شامل‬ ‫پیش بین��ی و پیش��گیری‪ ،‬امادگ��ی‪ ،‬مقابله و بازس��ازی و‬ ‫بازتوانی دیدگاه های خود را به صورت بومی و محلی خاص‬ ‫اس��تان بوش��هر بیان کردند‪ .‬رئی��س اداره مدیریت بحران‬ ‫راه و شهرس��ازی اظهار کرد ‪ :‬در این جلس��ه تاکید ش��د که‬ ‫در نشس��ت بعد ی از ش��هرداری‪ ،‬نظام مهندس��ی‪ ،‬دانشگاه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬بس��یج مهندس��ین‪ ،‬جهاد دانش��گاهی‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬برنامه و بودجه‪ ،‬دعوت شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬یکی دیگر از مصوبه های جلس��ه‬ ‫تعیین حریم گس��ل های ش��هر بوش��هر که مصوبه شورای ‬ ‫عالی شهرس��ازی و معماری کشور است باید در تمام مراکز‬ ‫اس��تان ها اجرا شود و مقرر شد برای تامین اعتبارات الزم با‬ ‫سازمان برنامه و بودجه استان مکاتبه شود‪.‬‬ ‫مس��عودی با توجه ب��ه اهمیت موضوع تاکی��د کرد‪ :‬باید‬ ‫از ظرفیت های پرس��نلی و دانش��گاه های اس��تان در زمینه‬ ‫پژوهش و مخاط��رات زلزله و لغزش های الیه های زمین به‬ ‫نحوی شایس��ته استفاده ش��ود و از پژوهش های انجام شده‬ ‫بای��د از س��وی کارگ��روه جمع بندی و مستند س��ازی و به‬ ‫ص��ورت مقاله ه��ا و بروش��ور و‪ ...‬در اختی��ار عالقه من��دان‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بر مبنای وضعیت موجود تا پایان اردیبهشت امسال‬ ‫‪ ۵۹۵‬جواز تاس��یس صنعتی با پیش بینی س��رمایه گذاری ‪۲۳۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۳‬میلیارد ریال‪ ،‬اش��تغال ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۶۹‬نفر در زمینه‬ ‫صنایع شیمیایی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬کانی فلزی و غیرفلزی‪ ،‬صنایع‬ ‫پتروشیمی و‪ ...‬در اس��تان در سطوح مختلف پیشرفت فیزیکی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اس��تان بوش��هر با وجود چندین‬ ‫ش��هرک صنعتی‪ ،‬نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی دارای‬ ‫امکانات و زیرس��اخت مطلوب برای سرمایه گذاری در طرح های‬ ‫بزرگ‪ ،‬متوسط و کوچک صنعتی است که با توجه به مشوق های‬ ‫موجود ازجمله تس��هیالت بانکی مناس��ب و س��ایر برنامه های‬ ‫حمایتی ویژه س��رمایه گذاری تولیدی در سطح کشور و استان‪،‬‬ ‫بستری مناسب برای ایجاد یا توسعه سرمایه گذاری فراهم است‪.‬‬ ‫شناسایی مشکالت سازمان های عضو کارگروه انرژی و اب البرز‬ ‫دومین کارگروه انرژی و اب استان البرز با هدف شناسایی‬ ‫چالش ها و تهدیدهای پیش روی سازمان های عضو کارگروه‬ ‫در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برگزار شد‪.‬‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی ابف��ای البرز‪،‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫کام��ران کارور‪ ،‬مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل‬ ‫ابفای ش��هری البرز و دبیر کارگروه انرژی و اب استان گفت‪:‬‬ ‫دومین کارگروه انرژی و اب اس��تان ‪۲۰‬خرداد با حضور همه‬ ‫اعضا در شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی برگزار‬ ‫و پیرامون شناس��ایی چالش ها وتهدیدهای سازمان های عضو‬ ‫گروه‪ ،‬بحث و تبادل نظر شد‪ .‬وی افزود‪ :‬شناسایی مخاطرات و‬ ‫یافتن راهکار برون رفت از انها تا پیش از وقوع بحران یا حادثه‬ ‫در هر یک از ش��رکت های عضو گروه‪ ،‬موجب ارتقای س��طح‬ ‫ایمنی و پایداری خدمات به مردم اس��تان می ش��ود‪ .‬کارور با‬ ‫اش��اره به برخی چالش های عمومی که از س��وی اعضا عنوان‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬محدودیت منابع مالی‪ ،‬محدودیت در تامین قطعات‬ ‫و زمان ب��ر بودن فرایند کاره��ای اداری از جمله چالش هایی‬ ‫است که تمام ش��رکت های خدماتی با انها روبه رو هستن د به‬ ‫همین دلیل تا وقتی که با محدودیت های مالی و فنی مواجه‬ ‫هستیم‪ ،‬نقش برنامه ریزی و فعالیت های مغز افزاری نمایان تر و‬ ‫پررنگ تر می شود و با توجه به ماهیت اقدام های حوز ه پدافند‬ ‫غیرعامل‪ ،‬پرداختن به این مهم راهگش��ا خواهد بود‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬با همفکری و تعامل بیش��تر بین اعضا‪ ،‬می توان به برخی‬ ‫از این چالش ها فائق ش��د یا دس��ت کم از شدت انها کاست و‬ ‫برگزاری چنین جلس��ه هایی باید به این هدف کلی بینجامد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬چالش های خاص و درون سیستمی برخی شرکت ها‬ ‫بای��د از طریق این کارگروه احصا ش��ود و به اطال ع مقام های‬ ‫اس��تانی برس��د و حتی در برخی موارد ب��رای تصمیم گیری‬ ‫کالن به وزارتخانه های ذی ربط اعالم شود‪ .‬بنا بر این گزارش‪،‬‬ ‫سومین کارگروه انرژی و اب استان ‪۱۱‬تیر به میزبانی شرکت‬ ‫اب منطقه ای استان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اجرای طرح توسعه پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫طرح توسعه پتروش��یمی کرمانشاه با ظرفیت ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫ک��ود اوره و امونیاک و ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری در‬ ‫دست اجراست‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه‪ ،‬هیاتی مرکب از هوشنگ‬ ‫ی رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫بازون د استاندار ‪ ،‬محس��ن داراب ‬ ‫و تجارت اس��تان‪ ،‬نمایندگانی از س��ازمان جهاد کش��اورزی و‬ ‫اهالی رس��انه‪ ،‬به منظور بررسی مش��کالت و رفع موانع تولید‬ ‫و تامین نیازهای طرح توسعه پتروشیمی کرمانشاه‪ ،‬با مدیران‬ ‫مجتمع نام برده‪ ،‬در محل فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه‪ ،‬از طرح‬ ‫یادش��ده بازدید کردند‪ .‬در نشس��تی که پس از بازدید از طرح‪،‬‬ ‫در محل س��الن جلسات پتروشیمی کرمانشاه برگزار شد‪ ،‬ابتدا‬ ‫توضیح هایی از س��وی مدیران ش��رکت‪ ،‬ارائه و سپس مطالبی‬ ‫همچون اعتبارات مورد نیاز پروژه‪ ،‬مشکالت حمل ونقل از طریق‬ ‫خط��وط ریلی‪ ،‬روش های فروش با توجه به نوس��ان های ارزی‬ ‫و سایر موضوع های مرتبط‪ ،‬مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ استاندار کرمانش��ا ه عزم دولت را بدون هیچ تردید کمک به‬ ‫ی دانس��ت و ضمن قدردانی از‬ ‫توس��عه چنین پروژه های مهم ‬ ‫مدیران و دس��ت اندرکاران پروژه‪ ،‬تاکی��د کرد که به طور قطع ‬ ‫در مذاکرات و تعامالتی که با وزارت متبوع و س��ایر مس��ئوالن‬ ‫خواهم داشت‪ ،‬در رفع موانع و تامین نیازمندی های این پروژه‪،‬‬ ‫حداکثر تالش خودم را به کار خواهم بست‪.‬‬ ‫محسن دارابی ‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫نیز حل معضالت فراروی تولید و حرکت در مسیر رونق تولید و‬ ‫کمک به سرعت بخشیدن به پروژه ای که تولید ‪ ۷۰۰‬هزار تنی‬ ‫کود اوره و امونیاک و اش��تغالزایی ‪ ۱۱۰۰‬نفری را در ش��رایط‬ ‫تحریم دارد‪ ،‬از وظایف و مس��ئولیت های همه نهادهای اجرایی‬ ‫مرتبط ب��ا فعالیت های تولیدی و اقتصادی‪ ،‬از جمله س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه دانست و بر تسریع‬ ‫روند اجرایی پروژه تاکید کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬این پ��روژه با عن��وان فاز‪ ۲‬ش��رکت صنایع‬ ‫پتروش��یمی کرمانش��اه با زیربنایی معادل ‪ ۱۴‬هکت��ار‪ ،‬تولید‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه��زار تن ک��ود اوره و امونیاک در س��ال و ‪ ۹۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری‪ ،‬از جمله پروژه های مه��م و اثر گذار در‬ ‫رونق تولید‪ ،‬در اس��تان و کش��ور است که دست کم ‪ ۱۱۰۰‬نفر‬ ‫اشتغالزایی مستقیم را نیز دربرخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1314‬‬ ‫پیاپی ‪2632‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از حراج تازه تاسیس «خانه خوبان» که در نخستین گام ‪ ۸۵۵‬میلیون تومان فروش داشت‬ ‫فروش ‪ ۷۲‬اثر به نفع سیل زدگان‬ ‫دبی��ر رویداد «خانه خوب��ان» از فروش کل��ی ‪ ۸۵۵‬میلیون‬ ‫تومان��ی ‪ ۷۲‬اثر از ‪ ۱۲۵‬اثر عرضه ش��ده در ایی��ن پایانی این‬ ‫نمایشگاه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محس��ن س��لیمانی دبیر روی��داد «خانه‬ ‫خوبان» درباره برگزاری این ایین به نام حراج در ش��امگاه ‪۳۱‬‬ ‫خرداد که تناسبی با ویژگی های حراج اثار هنری نداشت‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ما از همان ابتدا نمی خواس��تیم ایین فروش این اثار در‬ ‫ایین پایانی به شکل حراج باشد و از همان ابتدا هم نام حراج را‬ ‫نیاوردیم و این ایین‪ ،‬فروش اثار هنرمندان با همت عالی بود تا‬ ‫هر کس در حد توان خود بتواند به نفع سیل زدگان خرید کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این ایین‪ ،‬حراج اثار هنری نبود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما از هم��ان ابتدا هم به فکر برنامه ریزی اجرا به ش��کل حراج‬ ‫نبودیم و به همین دلیل هم اثار براساس ایین حراج ها چکش‬ ‫نخ��ورد‪ .‬همچنین برخی از اثار این نمایش��گاه از قبل فروخته‬ ‫ش��ده بود ک��ه این موضوع نی��ز در حراج اثار هن��ری معمول‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بنابرای��ن خودمان هم معتقدیم که ای��ن برنامه حراج‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫س��لیمانی درب��اره ش��یوه قیمت گ��ذاری اثار اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫قیمت گذاری اولیه اثار با پیشنهاد هنرمندان انجام شد و سپس‬ ‫در یک گروه ‪ ۳‬نفره به سرپرس��تی غالمرضا نامی قیمت گذاری‬ ‫نهایی انجام شد و سعی کردیم نرخ اثار به گونه ای تعیین شود‬ ‫تا امکان فروش بهتری پیدا کند‪.‬‬ ‫دبی��ر رویداد «خانه خوبان» درباره تکلیف اثاری که فروخته‬ ‫نشدند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هنوز برنامه و تصمیمی برای این اثار فروخته‬ ‫نش��ده نداریم و باید هماهنگی با هنرمندان انجام شود‪ .‬برخی‬ ‫هنرمندان خواستار بازگرداندن سریع اثارشان هستند و برخی‬ ‫ممکن است به ما فرصتی بدهند که در یک نمایشگاه دیگر این‬ ‫اثار را به فروش بگذاریم‪.‬‬ ‫س��لیمانی همچنین با اش��اره به درصدی از فروش این اثار‬ ‫که به س��یل زدگان اهدا می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برخی هنرمندان‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د و برخ��ی ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد فروش اثارش��ان را به‬ ‫س��یل زدگان اهدا کرده اند؛ خوشبختانه بیشتر اثاری که به طور‬ ‫‪۱۰۰‬درص��دی اهدا ش��ده بود‪ ،‬به فروش رس��یده بود؛ ازجمله‬ ‫اثری از احمد وکیلی که همان روز نخست نمایشگاه به فروش‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی درباره میزان خرید س��ازمان فرهنگی و هنری شهرداری‬ ‫ته��ران در این ایین گفت‪ :‬عالوه بر دو اث��ر از محمد احصایی‬ ‫ک��ه با نرخ هر اثر ‪ ۸۵‬میلیون توم��ان (‪ ۱۷۰‬میلیون تومان) از‬ ‫سوی این س��ازمان خریداری ش��د‪ ،‬تعدادی از اثار نیز به رقم‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون تومان از س��وی روابط عمومی سازمان خریداری‬ ‫گزارش‬ ‫ش��ده اس��ت و رقم دقیق خرید این س��ازمان ب��ه زودی اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دبیر نمایش��گاه «خان��ه خوبان» درباره خریداران بی نش��ان‬ ‫در ای��ن ح��راج هم اظه��ار کرد‪ :‬پی��ش از برگ��زاری برنامه به‬ ‫حاض��ران اعالم کردیم که هر کس خریدار اس��ت مش��خصات‬ ‫خ��ود را ب��ه ما اع�لام کن��د‪ ،‬بنابراین ن��ام خری��داران از قبل‬ ‫مش��خص ش��ده بود و خریدار خارج از برنامه فقط یکی دونفر‬ ‫بودند که بعد مش��خص ش��دند مانند خانم فرشته طائرپور که‬ ‫قرار نبود خرید داش��ته باش��د اما در ایین‪ ،‬خریدار یکی از اثار‬ ‫شدن‪.‬‬ ‫وی درباره نحوه پرداخت مبالغ این اثار از س��وی خریداران‬ ‫توضیح داد‪ :‬بخش��ی از هزینه این اثار را بعد از ایین پایانی به‬ ‫شکل بیعانه دریافت می کنیم و بعد از تسویه حساب کامل‪ ،‬اثر‬ ‫به انها تحویل داده می شود که برای این منظور نیز مدت زمان‬ ‫مشخصی را درنظر خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫«خانه خوب��ان» از فروش ‪ ۷۲‬اثر ‪ ۸۵۵‬میلیون تومان فروش‬ ‫کرد‪ ۵۳ /‬اثر فروخته نشد‬ ‫سلیمانی در پایان درباره انتخاب بهرام رادان به عنوان مجری‬ ‫ای��ن ایین گفت‪ :‬برای این برنامه ها هم��کاری خوبی را با خانه‬ ‫سینما داشتیم و حضور هنرمندان در نمایشگاه های ما همیشه‬ ‫باعث می ش��د که بازدید خوبی را از نمایشگاه ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫پیشنهاد اجرای این ایین را نیز مسئوالن خانه سینما به ما ارائه‬ ‫کردند و اق��ای رادان با توجه به تجربه ای که در اجرای چنین‬ ‫برنامه هایی داشت‪ ،‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫ایین گش��ایش و فروش اثار نمایش��گاه «خانه خوبان» عصر‬ ‫جمعه ‪ ۳۱‬خرداد در گالری پردیس ملت برگزار ش��د و ‪ ۷۲‬اثر‬ ‫ب��ا فروش کلی ‪ ۸۵۵‬میلیون تومان به فروش رس��ید و ‪ ۵۳‬اثر‬ ‫نیز خریداری نیافت‪.‬‬ ‫قرار اس��ت ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد عواید حاصل از فروش این اثار‬ ‫به سیل زدگان اختصاص یابد‪.‬‬ ‫حضور اثاری از ‪ ۵۴‬کشور‬ ‫در جشنواره فیلم های‬ ‫ورزشی ایران‬ ‫از وضعیت تئاتر کودک و نوجوان به بهانه امدن تابستان‬ ‫صحنه برای حضور کودکان اماده نیست‬ ‫تئات��ر ک��ودک و نوج��وان عرصه گس��ترده ای از هنر‬ ‫اس��ت که زوایای گوناگون یک جامع��ه را دربرمی گیرد‬ ‫و می توان��د بر هم��ه مولفه ه��ای ان تاثیر بگ��ذارد و با‬ ‫قرارگرفتن در مسیر مناس��ب‪ ،‬توانایی تغییر در ساختار‬ ‫جامعه را برای بهبود وضعیت دارد اما این هنر ارزشمند‬ ‫در طول سال های متمادی با بی توجهی بسیاری روبه رو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ب��ا امدن فصل تابس��تان یکی از‬ ‫اتفاق هایی که می تواند اوقات فراغت کودکان و نوجوانان‬ ‫را پر کند‪ ،‬تماشای نمایش هایی است که مناسب با سن‬ ‫انها روی صحنه می رود‪ .‬باوجود اینکه عمر تئاتر کودک‬ ‫و نوجوان به ‪ ۳‬قرن پیش بازمی گردد‪ ،‬با گذش��ت زمان‬ ‫و ایجاد اصول مدرن برای این هنر‪ ،‬اس��تقبال کودکان و‬ ‫نوجوانان از نمایش ها فزونی یافته و گسترش فناوری ها‬ ‫و س��رگرمی های جدید از ش��وق کودکان برای تماشای‬ ‫یک نمایش خوب کم نکرده است‪.‬‬ ‫در دوران گوناگ��ون ب��ا مدیران��ی که گاه��ی تئاتر را‬ ‫به خوب��ی می شناس��ند و گاه��ی از فض��ای ان به ط��ور‬ ‫کلی دور هس��تند‪ ،‬حوزه تئاتر با نوس��ان های مناسب و‬ ‫نامناس��بی روبه رو ب��وده اما در همه ای��ن زمان ها تئاتر‬ ‫کودک و نوجوان تنها بخش نادیده گرفته ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫این درحالی است که کودکان و نوجوانان امروز به عنوان‬ ‫اینده س��ازان کش��ور‪ ،‬برای ایجاد اینده ای بهتر‪ ،‬نیازمند‬ ‫اموزش هس��تند که یک��ی از مولفه های ان گس��ترش‬ ‫تئاتر کودک و نوجوان اس��ت و در کش��ورهای پیشرفته‬ ‫برای مطالعه و گس��ترش نمایش این گروه سنی‪ ،‬بودجه‬ ‫قابل توجهی را اختصاص می دهند اما این عرصه در ایران‬ ‫با بی توجهی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫تئاتر به عنوان یک هنر اصیل و قدیمی که به طور زنده‬ ‫و نفس با نفس مخاطب اجرا می ش��ود‪ ،‬برای هر اجرای‬ ‫خود به صحنه‪ ،‬بازیگر‪ ،‬لباس و حتی امکانات کامل یک‬ ‫س��الن نیاز دارد تا بتواند نمایش��ی در شان تماشاگر به‬ ‫صحنه ببرد‪.‬‬ ‫س��امی صالحی ثابت‪ ،‬پژوهش��گر و کارگردان تئاتر که‬ ‫ب��ا همراهی یک گروه‪ ،‬مرک��زی تخصصی برای اموزش‬ ‫تئاتر به کودکان و نوجوانان را راه اندازی می کند‪ ،‬معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬مطالعات اجرا در حوزه تئاتر ک��ودک و نوجوان‬ ‫و بزرگس��ال م��ورد کم لطف��ی واقع ش��ده و کارگردانان‬ ‫س��طحی نگر ش��ده اند در حالی که انها باید بدانند یک‬ ‫نمایش را برای چه تماش��اگری اجرا می کنند و ضرورت‬ ‫اجرای ان با اوضاع امروز جامعه چیست‪.‬‬ ‫صالحی ثابت به زودی و با همکاری مرکز افرینش های‬ ‫هنری تئاتر «مان» گش��ایش مرکزی برای اموزش تئاتر‬ ‫به روش علمی به کودکان و نوجوانان کش��ور و پژوهش‬ ‫و مطالع��ات اجرای��ی در این حیط��ه از تئاتر را پیگیری‬ ‫می کن��د و این گروه س��عی می کنند با تمرک��ز بر تئاتر‬ ‫ب��ا امدن فصل تابس��تان یک��ی از برنامه هایی ک��ه می تواند اوقات‬ ‫فراغت کودکان و نوجوانان را پر کند‪ ،‬تماشای نمایش هایی است که‬ ‫مناسب سن انها روی صحنه می رود‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬در راس��تای توس��عه تئاتر کشور قدم‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫وی که کت��اب «چگونه بهترین بازیگر جهان ش��وم»‬ ‫را در طول ‪ ۶‬س��ال و در نتیجه کارگاه هایی که داش��ته‬ ‫تالیف کرده‪ ،‬اضهار کرد‪ :‬کودکان محور توس��عه در همه‬ ‫زمینه ها ازجمله هنر هس��تند‪ .‬ه��دف اصلی من و اقای‬ ‫شاهین چگینی‪ ،‬مدیریت مرکز افرینش های هنری تئاتر‬ ‫«مان» این است که با تمرکز بر تئاتر کودک و نوجوان‪،‬‬ ‫پایه های توسعه تئاتر کشور را بنا بگذاریم‪ .‬البته این امر‬ ‫طلب می کند که در هر شهر یک گروه حرفه ای نوجوان‬ ‫مانند بچه های ش��اهکار و یک مرکز اموزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫مطالعات اجرایی تئاتر کودک و نوجوان داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫برنام��ه ما راه اندازی ش��عبه های مختل��ف اینچنینی در‬ ‫کشور از طریق تشویق دوستان و افراد صاحب فکر برای‬ ‫مشارکت و همکاری است‪.‬‬ ‫صالحی ثابت در بخشی از صحبت های خود بیان کرد‪:‬‬ ‫م��ا در مطالعات مان به این نتیجه رس��یدیم که نوجوان‬ ‫ایرانی چند مس��ئله دریغ ش��ده دارد؛ ش��ادی‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫اعتم��اد‪ ،‬براب��ری‪ ،‬حقیقت جویی‪ ،‬ازادی بی��ان و برابری‬ ‫جنس��یتی که یا مس��تقیم در هر س��طحی با ان درگیر‬ ‫است یا عوارض این دریغ شده ها را تحمل می کند‪.‬‬ ‫تئات��ر کودک و نوجوان زمینه رش��د عقلی و بنیادین‬ ‫کودکان س��رزمین را به وجود م��ی اورد‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫رش��د نکردن در این زمینه‪ ،‬نداشتن بودجه کافی برای‬ ‫تئاتر است‪.‬‬ ‫ش��هرام کرمی مدی��رکل هنره��ای نمایش��ی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با بیان اینکه کمبود بودجه‬ ‫تئاتر از معضالتی است که در همه دوره ها وجود داشته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چند س��ال پیش دول��ت‪ ،‬افزایش ‪۳‬برابری بودجه‬ ‫برای هنرهای نمایش��ی را درنظر گرف��ت اما این میزان‬ ‫حتی امروز هم کافی نیست‪.‬‬ ‫کرمی با بیان اینکه بودجه ها ساالنه به تناسب افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این تقس��یم بندی همیش��ه مرسوم‬ ‫بوده و دریافتی س��ینما و تئاتر به تناس��ب همین میزان‬ ‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫کافی اس��ت دولت برای تنظیم بودجه گروه پژوهشی‬ ‫را برای س��ینما و تئاتر درنظر بگیرد تا نتیجه ان نش��ان‬ ‫دهد ک��ه تئاتر نیاز به دریافت بودجه بیش��تری دارد تا‬ ‫در زمین��ه جش��نواره تئاتر کودک و نوجوان نیز ش��اهد‬ ‫تغییرات باشیم‪.‬‬ ‫تئاتر به عنوان یک هنر قدیمی و تاثیرگذار برای رشد و‬ ‫توسعه خود نیاز به حمایت بیشتری از سوی دولت دارد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا نعیم��ی‪ ،‬کارگ��ردان و نمایش��نامه نویس‬ ‫تئات��ر معتقد اس��ت‪ ،‬تئات��ر ک��ودک در ای��ران قربانی‬ ‫نادیده گرفته ش��دن ها ش��ده اس��ت‪ .‬تئاتر که مهم ترین‬ ‫عرصه هنرهای نمایشی و زیرساخت فرهنگ یک کشور‬ ‫است‪ ،‬فضای گسترده و وسیعی ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نمای��ش به تماش��اگر کم��ک می کند که‬ ‫درک عمیقی از مشکالت و مسائل به دست اورد اما این‬ ‫موضوع باید از سن کودکی در افراد شکل بگیرد‪.‬‬ ‫نعیمی با ابرازتاس��ف از اینک��ه اعتراض های متولیان‬ ‫هن��ری تئاتر کودک و نوجوان به عن��وان پایه فرهنگ و‬ ‫هنر به دلیل نداش��تن پایگاه های رس��انه ای و خبری به‬ ‫گوش مدیران نمی رس��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنرمندان کودک‬ ‫و نوجوان نیز به دلیل نداش��تن انس��جام ب��ا یکدیگر به‬ ‫حال خود رها ش��ده اند و برنامه ریزی برای رشد‪ ،‬ارتقا و‬ ‫رسیدگی به انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫احترام برومند‪ ،‬مجری برنامه های کودک و نوجوان نیز‬ ‫با بیان اینکه گروه های تئاتر کودک و نوجوان با عشق در‬ ‫این عرصه فعالیت می کنند و امروز با دانش��ی که در این‬ ‫زمینه دارند نمایش های سالم و مناسبی را برای کودکان‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬رونق بخش��ی به تئاتر سالم و‬ ‫مناسب کودک برای ساختن زیربنای فرهنگی و تربیت‬ ‫نسل اینده یک جامعه الزم است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حمایت دول��ت از بخش تئات��ر کودک و‬ ‫نوج��وان موجب ارزان ش��دن ن��رخ بلیت می ش��ود که‬ ‫اس��تقبال خانواده ها و این قشر از برنامه های نمایشی را‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر افس��انه زمانی‪ ،‬کارگردان نمایش های‬ ‫خردس��ال و ایینی با بیان اینکه باورهای نادرس��تی در‬ ‫زمینه تولید اثار نمایش��ی قشر کودک و نوجوان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬براس��اس همین تفکرات نادرس��ت‪،‬‬ ‫ام��وزش و پ��رورش هیچ گون��ه حمایت��ی از گروه های‬ ‫نمایش��ی نمی کند و اج��ازه اجرای تئاتر در مدرس��ه ها‬ ‫و مهده��ای کودک صادر نمی ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬مراکز‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬فضاهای مناس��ب برای اجرای تئاتر به شمار‬ ‫می رون��د که یک نمایش خ��وب می تواند بر رفتار‪ ،‬تفکر‬ ‫و اینده یک کودک تاثیر مثبت و بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫ام��روز فرهنگ س��ازی و تغیی��ر برخی س��اختارها در‬ ‫جامعه ض��روری به نظر می رس��د که در ص��ورت تغییر‬ ‫نک��ردن‪ ،‬ممکن اس��ت فرهن��گ را در اینده به س��ویی‬ ‫بکشاند که در شان ایران سرافراز نیست‪.‬‬ ‫بای��د از عرصه تئاتر کودک و نوجوان که بهره مندی از‬ ‫ان اس��ان است‪ ،‬استفاده کرد زیرا روحیه تاثیرپذیری از‬ ‫این فرهنگ از کودکی ش��کل می گیرد و اینده فرهنگ‬ ‫یک کشور را تضمین می کند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امروز‬ ‫فرهنگ سازی‬ ‫و تغییر برخی‬ ‫ساختارها در‬ ‫جامعه ضروری‬ ‫به نظر می رسد‬ ‫که در صورت‬ ‫تغییر نکردن‪،‬‬ ‫ممکن است‬ ‫فرهنگ را در‬ ‫اینده به سویی‬ ‫بکشاند که‬ ‫در شان ایران‬ ‫سرافراز نیست‬ ‫نگاه خاص کیارستمی در «سفر به صبح»‬ ‫کیوریتور نمایشگاه «سفر به صبح» گفت‪ :‬در این نمایشگاه نگاه و‬ ‫قدرت خاص عباس کیارستمی در تبدیل یک اندیشه به اثر هنری را‬ ‫که در اثار عکاسان جوان و نوظهور هم وجود دارد‪ ،‬به نمایش گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه عکس‪ ،‬چیدمان و مالتی مدیا‬ ‫«س��فر به صبح» سومین ساالنه بزرگداشت عباس کیارستمی است‬ ‫ک��ه عص��ر جمعه ‪ ۳۱‬خرداد در گالری ایوان گش��ایش یافت‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه اثاری از علی نیک رفتار‪ ،‬محمد فوقانی‪ ،‬حس��ن شجاعی‪،‬‬ ‫مه��دی حیدری‪ ،‬مس��عود اش��تری‪ ،‬امید صالحی‪ ،‬حس��ن هندی‪،‬‬ ‫حاف��ظ احمدی‪ ،‬امیر عابدی‪ ،‬بابک برزویه‪ ،‬جالل حمیدی‪ ،‬س��حاب‬ ‫زری باف‪ ،‬سمیه جعفری‪ ،‬حبیب مجیدی‪ ،‬مهدی دلخواسته‪ ،‬حسام‬ ‫خلوصی‪ ،‬ارمین امیری��ان‪ ،‬ارزو اتحاد‪ ،‬ایران انتظام‪ ،‬عبدالرضا نیکو‪،‬‬ ‫عباس ابهری‪ ،‬مریم مجد و رز ارغوان اذر به نمایش درامد‪ .‬همچنین‬ ‫تعدادی از عکس های کمتردیده ش��ده عباس کیارستمی در ابتدای‬ ‫ورود به گالری ایوان چش��م نواز بودند‪ .‬در گش��ایش این نمایش��گاه‬ ‫هنرمندان و سینماگرانی چون فاطمه معتمداریا‪ ،‬سیف اهلل صمدیان‪،‬‬ ‫حبیب رضایی‪ ،‬محمد س��ریر‪ ،‬جمشید گرگین‪ ،‬بهرام رادان‪ ،‬حبیب‬ ‫اس��ماعیلی‪ ،‬مجید مظفری‪ ،‬محمدرضا غفاری‪ ،‬ش��قایق فراهانی و‪...‬‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬مه��دی منص��وری‪ ،‬کیوریتور نمایش��گاه عکس‪،‬‬ ‫چیدمان و مالتی مدیا «س��فر به صبح» درباره این نمایشگاه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این نمایش��گاه در ادامه نمایش��گاه هایی اس��ت که در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذشته با یاد عباس کیارستمی در گالری ایوان برگزار می شد با این‬ ‫تفاوت که امسال به اثار هنرمندان جوان و اوانگارد نیز پرداخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نمایشگاه س��عی کردیم از مدیاهای مختلفی استفاده‬ ‫کنی��م و از هنرمندان��ی بهره بگیریم که ب��ا مدیاهای مختلف مانند‬ ‫ویدئومپین��گ‪ ،‬ویدئوارت و اینستالیش��ین کار می کنند و همچنین‬ ‫چهره های نوظهوری را در این عرصه معرفی کردیم‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه همیش��ه تحت تاثیر نگاه عباس کیارستمی بوده است‪ ،‬درباره‬ ‫مدیاهای به کار گرفته در این نمایش��گاه توضیح داد و گفت‪ :‬وقتی‬ ‫عباس کیارس��تمی به طبیعت نگاه می کرد‪ ،‬نوعی دریافت هنری از‬ ‫ان استخراج می کرد که درواقع نگرش هنری ناب نامیده می شود به‬ ‫این معنی که پیچیده می دید اما س��اده بیان می کرد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که برخی از هنرمندان س��اده می بینند و در اثارشان پیچیده‬ ‫بیان می کنند‪ ،‬به همین دلیل قدرت خارق العاده عباس کیارستمی‬ ‫شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه‬ ‫‪ ۷‬عنوان فیلم سینمایی ایرانی موافقت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در نشس��ت های اخیر‬ ‫ش��ورای پروانه نمایش خانگی ب��رای فیلم های‬ ‫س��ینمایی ایران��ی «ترانه» ب��ه تهیه کنندگی و‬ ‫کارگردانی مهدی صباغ زاده طوسی‪« ،‬مارموز»‬ ‫به تهیه کنندگ��ی جواد نوروزبیگی و کارگردانی‬ ‫کمال تبریزی‪« ،‬اس��تیگمات» به تهیه کنندگی‬ ‫و کارگردانی مجیدرضا مصطفوی‪« ،‬شعله ور» به‬ ‫تهیه کنندگی محمدرضا ش��فیعی و کارگردانی‬ ‫حمید نعمت اهلل‪« ،‬ش��کالتی» به تهیه کنندگی‬ ‫ایرج محم��دی روزبهانی و کارگردانی س��هیل‬ ‫موف��ق‪« ،‬امین و اک��وان» ب��ه تهیه کنندگی و‬ ‫کارگردان��ی مری��م رضوی و «اهوی پیش��ونی‬ ‫س��فید ‪ »۲‬ب��ه تهیه کنندگ��ی و کارگردان��ی‬ ‫سیدجواد هاشمی‪ ،‬پروانه نمایش خانگی صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این نشست ها با عرضه قسمت های جدید‬ ‫س��ریال های «نهنگ ابی»‪« ،‬هیوال» و «رالی»‬ ‫موافقت شد‪.‬‬ ‫در تبدیل کردن یک اندیشه به اثر هنری شگفت انگیز بود‪ .‬منصوری‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬وقتی به اثار کیارس��تمی نگاه می کنیم دیگر به طبیعت‬ ‫کاری نداریم و به مفهومی که نشان دهنده طبیعت است می نگریم‪،‬‬ ‫انگار که تصویرهای ساده ادمی را به دنیای حکمت و سلوک می برد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه جهشی برای عکاسی کشور به شمار می اید‪ .‬سومین‬ ‫س��االنه بزرگداشت عباس کیارس��تمی در قالب نمایشگاه «سفر به‬ ‫صبح» ازس��وی گال��ری ایوان و با همراهی انجمن صنفی عکاس��ان‬ ‫سینمای ایران از ‪ ۳۱‬خرداد در گالری ایوان به نشانی الهیه‪ ،‬خیابان‬ ‫مریم ش��رقی‪ ،‬خیابان مهدیه‪ ،‬خیابان جبهه‪ ،‬ابتدای خیابان لسانی‪،‬‬ ‫بن بست حمید‪ ،‬شماره یک اغاز به کار کرد و تا ‪ ۱۴‬تیر ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۲‬اث��ر از ‪ ۵۴‬کش��ور‪ ،‬متقاض��ی حض��ور‬ ‫در بخش ه��ای مختلف دوازدهمین جش��نواره‬ ‫بین المللی فیلم های ورزشی ایران شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با پایان مهلت ثبت نام در‬ ‫دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫ورزشی ایران‪ ۷۰۲ ،‬اثر از ‪ ۵۴‬کشور برای حضور‬ ‫در بخش های مختل��ف این رویداد به دبیرخانه‬ ‫ارس��ال شده و قرار است هیات انتخاب به زودی‬ ‫بررسی اثار را اغاز کند‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم های ورزش��ی ایران‪ ،‬نماینده‬ ‫انحصاری فدراس��یون جهان��ی فیلم و تلویزیون‬ ‫ورزش��ی (اف ای سی تس اس) اس��ت که مقر ان‬ ‫میالن ایتالیا است که بیش از ‪ ۱۱۶‬کشور عضو‬ ‫این فدراسیون هس��تند‪ .‬این جشنواره به عنوان‬ ‫یک��ی از ‪ ۱۶‬پایگاه جهانی و میزبان ‪ ۲۸‬کش��ور‬ ‫اسیایی و منطقه برای ورود به جشنواره جهانی‬ ‫میالن موردتوجه فیلمسازان و سینماگران این‬ ‫کشورهاست و با توجه به جایگاه بین المللی این‬ ‫جش��نواره و استقبال از ان‪ ،‬اثاری از کشورهای‬ ‫اروپایی و دیگر کش��ورها نیز مهمان این رویداد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دوازدهمی��ن دوره جش��نواره بین الملل��ی‬ ‫فیلم های ورزش��ی ایران به دبیری سیدمجتبی‬ ‫علوی ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬شهریور ‪ ۱۳۹۸‬همزمان در تهران‬ ‫و قش��م به همت موسس��ه فرهنگ��ی خانه هنر‬ ‫خیام در بخش خصوصی برگزار می شود‪.‬‬ ‫راهیابی ‪ ۱۰‬سریال‬ ‫به بخش مسابقه‬ ‫جشنواره فیلم شهر‬ ‫‪ ۱۰‬س��ریال ب��ه بخ��ش مس��ابقه هفتمی��ن‬ ‫دوره جش��نواره بین المللی فیلم ش��هر راه پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اعضای هی��ات انتخاب‬ ‫بخش س��ریال هفتمین جش��نواره بین المللی‬ ‫فیلم ش��هر شامل امیر بوالی‪ ،‬سیدعلی حمیدی‬ ‫و رحم��ان س��یفی ازاد ‪ ۱۰‬س��ریال را از میان‬ ‫اثار رس��یده به دبیرخانه جشنواره برای حضور‬ ‫در بخش س��ریال های هفتمین دوره جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم شهر به این شرح معرفی کردند‪:‬‬ ‫«لیسانس��ه های ‪ ۱‬و ‪ »۲‬س��اخته س��روش‬ ‫صح��ت و تهیه کنندگ��ی رضا ج��ودی‪« ،‬پرده‬ ‫نشین» ساخته بهروز شعیبی و به تهیه کنندگی‬ ‫س��یدمحمود رض��وی‪« ،‬محکومین» س��اخته‬ ‫حس��ین قناعت و س��یدجمال س��یدحاتمی و‬ ‫تهیه کنندگی بهروز مفید‪« ،‬پش��ت بام تهران»‬ ‫س��اخته بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی زینب‬ ‫تقوایی‪« ،‬چرخ و فلک» ساخته مشترک عزیزاهلل‬ ‫حمیدنژاد‪ ،‬بهرام عظیم پور و احس��ان عبدی پور‬ ‫و تهیه کنندگ��ی مجید موالیی‪« ،‬گمش��دگان»‬ ‫س��اخته رض��ا کریم��ی و تهیه کنندگ��ی علی‬ ‫حجازی مه��ر‪« ،‬لحظ��ه گ��رگ و می��ش» ب��ه‬ ‫کارگردانی و تهیه کنندگی همایون اس��عدیان‪،‬‬ ‫«س��ایه بان» ب��ه کارگردان��ی و تهیه کنندگ��ی‬ ‫جمش��ید و نوی��د محم��ودی‪« ،‬م��اه و پلنگ»‬ ‫س��اخته احمد امین��ی و تهیه کنندگ��ی ارمان‬ ‫زرین کوب و «در جست وجوی ارامش» ساخته‬ ‫سعید سلطانی و تهیه کنندگی علی اشتیانی پور‪.‬‬ ‫هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم ش��هر از‬ ‫‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۱‬تیر ازس��وی موسس��ه تصویر شهر و‬ ‫به دبیری هاش��م میرزاخانی در ش��هر تهران ‪-‬‬ ‫پردیس سینمایی ملت برگزار می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫‪ ۷‬فیلم سینمایی به‬ ‫شبکه نمایش خانگی‬ ‫می ایند‬ ‫ یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 2‬تیر ‪ 19 - 1398‬شوال ‪ 23 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1314‬پیاپی ‪2632‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫اب هست اما کم است‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کشف و شهودهای روحانی جوان در مناطق محروم‬ ‫روحان��ی در ق��م درس طلبگی و عرف��ان خوانده‪،‬‬ ‫بضاعت��ش چند جلد کت��اب و راهکارهای خالقانه ای‬ ‫که با عش��ق‪ ،‬وقف روزگار تاریک بچه های روستاهای‬ ‫محروم کهگیلویه و بویراحمد می کند تا روزنه های نور‬ ‫را پیدا و به سمت ان حرکت کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫این روزه��ا خبرهایی از جنس‬ ‫کمک های خیرین به روس��تاهای محروم زیاد شنیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬اقدام های خیرخواهانه و بشردوس��تانه ای‬ ‫که با انگیزه و بدون انگیزه سیاس��ی انجام می ش��ود و‬ ‫گاه تاثیرش��ان در حد یک کارتن قن��د‪ ،‬حلب روغن‪،‬‬ ‫یک کی��ف و دفت��ر اس��ت و فرهنگی که به واس��طه‬ ‫این دس��ت کاره��ا در بلندمدت منفی ت��ر از خود فقر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برخی از این خیریه ها دم و دس��تگاه های عریض و‬ ‫طویلی نیز در سراس��ر کشور شکل داده اند و به شدت‬ ‫در روستاها فعالیت می کنند و فعالیت شان از پزشکی‬ ‫گرفته تا خوراکی و کیف های لوازم التحریر را ش��امل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ام��ا در ای��ن می��ان برخی ه��ا مانند «اس��ماعیل‬ ‫اذری نژاد» با دستان خالی به مبارزه با جهل و تاریکی‬ ‫در روس��تاها می روند‪ .‬بضاعت ش��ان مهربانی اس��ت‪،‬‬ ‫چند جلد کتاب و راهکارهای خالقانه ای که می تواند‬ ‫تغییری بنیادین در زندگی بچه ها ایجاد کند‪.‬‬ ‫روحانی ج��وان و تحصیلکرده ای که دانش و تجربه‬ ‫و مهم تر از همه احس��اس مسئولیت را در هم امیخته‬ ‫و با تمام وجود ان را نثار کودکان روس��تاهای محروم‬ ‫و اس��یب پذیر می کند تا پرتو نوری در روزگار س��یاه‬ ‫مناطق اسیب پذیر باشد‪.‬‬ ‫«اسمان اینجا ابی است»‬ ‫وصف فعالیت های خیرخواهانه و البته فرهنگی اش‬ ‫برای کودکان روستاهای دهدشت به همه جای ایران‬ ‫رسیده است؛ انچنان که نامش در میان ‪ ۱۱‬چهره برتر‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬قرار گرفته و در صورت حمایت مردم از این‬ ‫فعال اجتماعی‪ ،‬وی می تواند نوروز ‪ ۹۸‬به عنوان چهره‬ ‫شاخص سال ایران انتخاب شود‪.‬‬ ‫اذری نژاد دانش اموخته رشته جامعه شناسی و فوق‬ ‫لیسانس عرفان‪-‬تصوف است و تحصیالت حوزوی را‬ ‫نیز در قم پشت سر گذاشته و بعد از ان راهی سرزمین‬ ‫مادری اش دهدشت شده تا بتواند در لباس روحانیت‬ ‫به مردم شهرش خدمت کند‪.‬‬ ‫خودش می گوید وقتی به دهدش��ت برگش��تم در‬ ‫حوزه علمیه به عنوان اس��تاد شروع به تدریس کردم و‬ ‫همزمان در مسجد نماز جماعت را نیز برپا می کردیم و‬ ‫همانجا بود که جرقه ای در ذهنم زده شد‪.‬‬ ‫تصمی��م گرفتم تمرک��زم را ب��ر کار و فعالیت برای‬ ‫کودکان و دانش اموزان بگ��ذارم‪ ،‬به همین دلیل کار‬ ‫کتابخوانی‪ ،‬قصه خوانی‪ ،‬نقاش��ی و انشانویسی را در ‪3‬‬ ‫محور رنگ‪ ،‬توپ و قصه دنبال کردم و تا زمانی که توان‬ ‫داشته باشم ان را ادامه می دهم‪.‬‬ ‫در ‪ 6‬سال فعالیتش همیشه طعن‪ ،‬نیش و کنایه های‬ ‫مردم عادی تا انهایی که مانند او لباس روحانیت به تن‬ ‫دارند را ش��نیده اما هم��ه را به جان خریده تا کودکان‬ ‫دیارش رشد کنند‪.‬‬ ‫اذری ن��ژاد به محله های��ی می رود ک��ه فقر مادی‬ ‫و اس��یب های اجتماع��ی در انها بی��داد می کند؛ به‬ ‫محله هایی در حاشیه شهر دهدشت که حتی سرویس‬ ‫بهداشتی ندارند و از کمترین امکانات برخوردارند‪.‬‬ ‫وی می گوی��د‪ :‬بای��د ب��رای فعالی��ت ک��ودکان‬ ‫ارزش قائل ش��ویم تا به خودباوری و رش��د برس��ند‪.‬‬ ‫ک��ودکان نی��از ب��ه تایید و تش��ویق دارند‪ ،‬تش��ویق‬ ‫به طور حتم مادی نیس��ت‪ ،‬گاهی با ی��ک ب َ هبَه گفتن‬ ‫دل ش��ان ب��رای ادامه مس��یر امیدوار می ش��ود؛ چه‬ ‫بس��ا با همین ی��ک جمله چراغی در دل انها روش��ن‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ش��هرهای ما در دنی��ای کنونی به اف��رادی مانند‬ ‫روحانی قصه گوی ما به ش��دت نی��از دارند‪ .‬انها را پیدا‬ ‫کنیم و دست های ش��ان را برای کمک به کودکان مان‬ ‫بگیری��م چراکه از انچه اکن��ون در البه الی قصه های‬ ‫روحانی خوش ذوق مان می کاریم فردا برداش��ت های‬ ‫مناسبی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫اسماعیل اذری نژاد‪ ،‬روحانی قصه گوی روستاهای‬ ‫محروم کهگیلویه حکم طال را دارد‪ .‬بیشتر او را ببینیم‬ ‫و به عقایدش احترام بگذاریم‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫گ‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫‪11‬‬ ‫ر‬ ‫‪13‬‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫س ک‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ش س‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ش س‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫ جواب جدول‬ ‫شماره ‪168‬‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫چ‬ ‫ن‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪169‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ عصری با کامران شیردل‬ ‫در کانون حقیقت‬ ‫به بهانه هش��تادمین س��الروز تولد استاد کامران ش��یردل‪ ،‬برنامه این‬ ‫هفته کانون فیلم «س��ینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و‬ ‫تجربی به نمایش اثار منتخب و نشس��ت با این مستندس��از پیشکسوت‬ ‫سینمای ایران اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫این برنامه ب��ا نمایش ‪ ۹‬فیلم منتخ��ب «کامران‬ ‫شیردل» در ‪ 2‬سئانس ‪ ۱۶‬و ‪ 17:30‬در سالن سینماحقیقت این «مرکز»‬ ‫اغاز می شود و سپس نشس��تی با حضور این مستندساز صاحب سبک و‬ ‫خسرو دهقان (منتقد سینما) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫عم��وم عالقه مندان برای تماش��ای ای��ن فیلم ها و ش��رکت در برنامه‬ ‫نشس��ت با استاد کامران ش��یردل می توانند از ساعت ‪ ۱۶‬عصر دوشنبه‬ ‫(‪3‬تی��ر) به کانون فیلم «س��ینماحقیقت» واقع در خیابان س��هروردی‬ ‫ش��مالی‪ ،‬میدان ش��هید قندی‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۱۵‬مرکز گس��ترش سینمای‬ ‫مستند و تجربی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ نمایش سه گانه «پدرخوانده»‬ ‫در جشنواره فیلم لومیر‬ ‫جش��نواره بین المللی فیلم «لومیر» فرانس��ه س��ه گانه «پدرخوانده»‬ ‫س��اخته «فرانس��یس فورد کاپوال» از مهم ترین اثار تاریخ سینما را روی‬ ‫پرده می برد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا جش��نواره فیلم «لومیر» فرانسه که به همت «تیری‬ ‫فرمو» دبیر جش��نواره کن‪ ،‬امسال دهمین دوره خود را پشت سر خواهد‬ ‫گذاش��ت اعالم کرد فیلم س��ه قس��متی «پدرخوانده» را در این رویداد‬ ‫س��ینمایی ب��رای عالقه مندان روی پ��رده خواهد برد‪ .‬جش��نواره فیلم‬ ‫«لومیر» از طریق نمایش نس��خه ترمیم ش��ده اثار سینمایی‪ ،‬مرور اثار و‬ ‫همچنین برگزاری بزرگداش��ت بر موضوع تاریخ سینما تمرکز می کند‪.‬‬ ‫این فیلم کالس��یک براس��اس رمانی از «ماریو پوزو» داس��تان خانواده‬ ‫مافیای��ی «کورلئونه» را روای��ت می کند و بازیگران سرشناس��ی چون‬ ‫«مارلون بران��دو»‪« ،‬ال پاچینو»‪« ،‬روبرت دووال» و «دایان کیتون» در‬ ‫ان نقش افرینی کرده اند‪.‬‬ ‫افتتاح موزه ‪ ۳۸۸‬میلیون دالری‬ ‫اکادمی اسکار به تعویق افتاد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارمی��ن دوره ج��ام باش��گاه های کتابخوانی ک��ودک و نوجوان در‬ ‫سراسر کشور کلید خورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫معاونت ام��ور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی با همکاری اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور‬ ‫و نهاده��ای همکار ازجمل��ه نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور و کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان جام باش��گاه های کتابخوانی کودک‬ ‫و نوجوان را برگزار می کند‪ .‬باش��گاه هایی که در س��ال های گذشته ثبت‬ ‫ش��دند‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬هم رس��میت دارند و می توانند در جام باشگاه ها‬ ‫ش��رکت کنند و از تخفیف کتاب برخوردار شوند‪ .‬تسهیلگرانی می توانند‬ ‫باش��گاه تش��کیل دهند که در کارگاه های اموزشی شرکت کرده باشند‪.‬‬ ‫ش��یوه نامه های اجرایی و ش��یوه نامه جام باش��گاه ها و برگه های ثبت نام‬ ‫از طریق سایت ‪ www.bookpromotion.ir‬قابل دریافت است‪.‬‬ ‫در ‪ 3‬دوره از برگزاری این برنامه در کش��ور در س��ال نخس��ت ‪۲۰۰۰‬‬ ‫باش��گاه‪ ،‬در س��ال دوم ‪ ۵۰۰۰‬باش��گاه و در سال س��وم ‪ ۱۵۱۰۷‬باشگاه‬ ‫کتابخوان��ی ک��ودک و نوجوان با بی��ش از ‪ ۲۰۰‬هزار ک��ودک و نوجوان‬ ‫کتابخوان در سراسر کشور تشکیل شده است‪.‬‬ ‫افتتاح موزه اکادمی علوم و هنرهای س��ینمایی اسکار برای چندمین‬ ‫بار به تعویق افتاد و این موزه دس��ت کم تا سال ‪ ۱۳۹۹‬اغاز به کار نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬برخالف اعالم پیشین که‬ ‫موزه اکادمی اس��کار در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬افتتاح خواهد شد‪ ،‬سازندگان این‬ ‫بنا که هزینه س��اخت ان ‪ ۳۸۸‬میلیون دالر بوده‪ ،‬دست کم تا سال اینده‬ ‫می�لادی قادر به افتتاح ان نخواهند بود‪ .‬این پروژه که خبر س��اخت ان‬ ‫نخستین بار در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬مطرح شد‪ ،‬قرار بود با بودجه ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫دالری تا سال ‪ ۱۳۹۶‬تکمیل شود اما افتتاح ان تاکنون چند بار به تعویق‬ ‫افت��اد‪ .‬بنا به گزارش ها دلیل این تغییرات هزینه س��اخت و زمان افتتاح‬ ‫سازه گنبدی شکل و اصلی ساختمان موزه است که ویژگی تعیین کننده‬ ‫بنا به شمار می رود‪ .‬س��خنگوی موزه اکادمی اسکار در بیانیه ای توضیح‬ ‫داد‪ :‬هدف موزه اکادمی ایجاد یک تجربه موزه ای منحصر و بی همتاست‬ ‫که با س��اخت یک سازه متش��کل از یک گنبد با ‪ ۱۵۰۰‬پنل شیشه ای و‬ ‫ایجاد فضای عمومی و نمایشگاهی ‪ ۳۰۰‬هزار مترمربعی محقق می شود‪.‬‬ ‫محک با عطر و طعم قدیم در عمارت کاظمی‬ ‫ایین «عطر و طعم تهران قدیم» با‬ ‫هدف بررسی و معرفی خواص و فواید‬ ‫غذاهای س��نتی ایرانی با س��خنرانی‬ ‫دکت��ر منصوره اتحادی��ه (تاریخ نگار و‬ ‫استاد دانش��گاه)‪ ،‬سید محمد بهشتی‬ ‫(رئیس پژوهش��گاه می��راث فرهنگی‬ ‫س��ازمان می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی و گردش��گری)‪ ،‬مصطف��ی‬ ‫حس��ینی (معاون برنامه ریزی ش��هرداری منطقه ‪ ۱۲‬ته��ران)‪ ،‬دکتر الناز نجفی‬ ‫(دکترای معماری و پژوهش��گر)‪ ،‬محمدرضا قاس��می (رئی��س انجمن خوراک و‬ ‫نوش��یدنی های ایران) و س��عیده ق��دس (بنیان گذار و عضو هی��ات امنا و مدیره‬ ‫محک) در عمارت کاظمی برگزار ش��د‪ .‬در این ایین اعضای هیات امنا و مدیره‪،‬‬ ‫نیکوکاران و کارکنان محک حضور داشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫در این ایی��ن که پیش درامدی برای ش��روع فعالیت بازار‬ ‫محک با عنوان «عطر و طعم قدیم» بود‪ ،‬داوطلبان با تقبل هزینه پخت غذاهای‬ ‫س��نتی‪ ،‬از مهمانان پذیرایی و با دس��رها و شربت های ایرانی‪ ،‬کام شان را شیرین‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫سعیده قدس‪ ،‬بنیان گذار و عضو هیات امنا و مدیره محک در ابتدای این ایین‬ ‫گف��ت‪ :‬گروهی از مردم در این روزها در تالش��ند تا میراث س��نتی ایران را ارج‬ ‫نهند‪ .‬امیدواریم با همدلی و همراهی چنین اتفاقی برای جامعه مدنی ایران رقم‬ ‫بخورد‪ .‬محک بر همین اس��اس‪ ،‬در این روز به فعالیت در حوزه فرهنگ س��نتی‬ ‫ایران��ی پرداخته‪ ،‬چراکه در برنامه های راهبردی کالن خود پرداختن به ارزش ها‬ ‫و ظرفیت های جامعه مدنی ایران را در دستور کار قرار داده است‪ .‬محک همواره‬ ‫تالش می کند در زمینه اموزش پیش��گیرانه و اطالع رس��انی برای تغییر س��بک‬ ‫زندگی منطبق با معیارهای زندگی سالم برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند تا در‬ ‫ارتقای سالمت جامعه تاثیرگذار باشد‪ .‬محک به کیفیت غذای کودکان مبتال به‬ ‫سرطان توجه دارد و همواره ان را مدنظر قرار می دهد‪ .‬بازار محک باعنوان «طعم‬ ‫و عطر قدیم» با محوریت غذاهای سنتی ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬تیر در خانه دبیرالملک برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬اطالعات تکمیلی در این زمینه به زودی از طریق شبکه های ارتباطی‬ ‫محک اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬حرفی که پاسخ ندارد ‪ -‬دوام یافته و پایدار ‪ -‬شما و اینجانب‬ ‫‪ -2‬سازش و همدستی برای توطئه ‪ -‬حد کمتر‬ ‫‪ -3‬حرف فاصله رسان ‪ -‬طعام عروسی ‪ -‬از انواع فیلم یا نمایش‬ ‫‪ -4‬سطح ناصاف تایر ‪ -‬حرص و طمع ‪ -‬سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ‪ -‬صیقل‬ ‫دادن‬ ‫‪ -5‬گسیل قوای نظامی ‪ -‬درخشش ناگهانی و گذرای نور ‪ -‬اخرین بازمانده از ارتش‬ ‫نازی ها‬ ‫‪ -6‬فهرست اطالعات دسته بندی شده به ترتیب الفبایی ‪ -‬کوه بلند اروپا‬ ‫‪ -7‬دست سودن ‪ -‬کالم فقدان ‪ -‬چراگاه ایالت‬ ‫‪ -8‬صف و رسته ‪ -‬ماه شلیک شدنی‬ ‫‪ -9‬مظهر قنات ‪ -‬رمق واپسین ‪ -‬عالمت مفعول بی واسطه‬ ‫‪ -10‬جهت ادبی ‪ -‬پهلوانی در شاهنامه ملقب به زرین کاله‬ ‫‪ -11‬هالوژن نمک طعام ‪ -‬هلهله تحسین ‪ -‬علم و فن مربوط به فلزات‬ ‫‪ -12‬خار خوشه گندم‪ -‬هر چیز زشت و زبون ‪ -‬کلک در بازی ‪ -‬پاسخ بی ادبانه‬ ‫ت یا پا شامل انگشتان ‪ -‬خبرگزاری دانشجویان ایران‪ -‬حرف سیزدهم‬ ‫‪ -13‬کف دس ‬ ‫الفبای انگلیسی‬ ‫‪ -14‬فاسد و تباه شدن ‪ -‬مرکز ایالت کالیفرنیا‬ ‫‪ -15‬ابادی کوچک ‪ -‬پست و فرومایه ‪ -‬سالح ورزشی جنگاوران قدیمی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬برابر دستور و بنا به فرمان ‪ -‬از بخش های کتاب زرتشت‬ ‫‪ -2‬پسوند شباهت ساز ‪ -‬از اعیاد ایرانیان باستان ‪ -‬ورزشکار پرتحرک‬ ‫‪ -3‬انس گرفته و بس��یار صمیمی ‪ -‬عدد یا کلمه راهگش��ا ‪ -‬ارایش درختان ‪ -‬از‬ ‫ادات سوال و پرسش‬ ‫‪ -4‬بعد از الفا ‪ -‬شک و گمان ‪ -‬شیرین تر از فرزند ‪ -‬غله افشان برزگران‬ ‫‪ -5‬از اقمار مش��تری ‪ -‬از داروهای ش��یمیایی و ضدعفونی کننده ‪ -‬ضمیر از نوع‬ ‫داخلی‬ ‫‪ -6‬درخواست عفو ‪ -‬جایز و مباح‬ ‫‪ -7‬ثروت و دارایی ‪ -‬منظومه ای از هومر‬ ‫‪ -8‬سبک عقل و کم خرد ‪ -‬نقاش و نگارنده‬ ‫‪ -9‬اش خرده خمیر ‪ -‬سنجش دقیق و بجا‬ ‫‪ -10‬شهری در استان اردبیل ‪ -‬بازرگانان‬ ‫‪ -11‬حرکت مهره اس��ب در صفحه ش��طرنج ‪ -‬حوادث و اتفاقات را می نویس��د ‪-‬‬ ‫مایعی برای دباغی پوست‬ ‫‪ -12‬اولین سلسله ایرانی ‪ -‬میوه هسته درشت ‪ -‬پایه خدماتی کارمندان ‪ -‬امت ها‬ ‫‪ -13‬مقام و منزلت ‪ -‬دورافتاده ‪ -‬رودی در کره جنوبی ‪ -‬شخصیت و رفتار‬ ‫‪ -14‬نوشته ای در جراید ‪ -‬رنگین کمان ‪ -‬حرف صلیب‬ ‫‪ -15‬برای بریدن شیشه کاربرد دارد ‪ -‬مخزن اب در اتومبیل‬ ‫اغاز جام باشگاه های کتابخوانی‬ ‫کودک و نوجوان‬ ‫دکتر پویا ناظران‪ -‬اقتصاددان‪:‬‬ ‫یک��ی از وزیران خبر از «رونمایی از اپلیکیش��ن اعالم‬ ‫روزان��ه قیمت ها» داده‪ .‬قراره ن��رخ مصوب ‪ 100‬کاالی‬ ‫اساس��ی از جمله ماکارونی و تن ماهی روزانه توش اعالم‬ ‫بشه‪.‬‬ ‫جوک نیست ها! واقعیه!‬ ‫میگن ادم عاقل از یک س��وراخ دو بار گزیده نمی شه‪،‬‬ ‫اما سیاس��ت گذاران ما نیم قرنه که سوراخ شوروی رو چسبیدن و رها نمی کنند‪.‬‬ ‫ان��گار دفترچه راهنمای ش��وروی رو به دس��ت گرفتن و میرن جل��و‪ .‬هرقدر هم‬ ‫سرش��ون به سنگ بخوره‪ ،‬سرخورده نمی شن‪ .‬ایران رو کردن شوروی ‪ +‬اینترنت‬ ‫ملی‪ .‬انگار فروپاشی شوروی به دلیل نبود سامانه ها و اپلیکیشن ها بود‪.‬‬ ‫به تازگی سوئد و نروژ رو هم بهونه می کنن و می گن این کشورها سوسیالیست‬ ‫هستن! اگه سوسیالیسم یعنی تعیین دولتی قیمت ها‪ ،‬سوسیالیست بودن سوئد و‬ ‫نروژ دروغه‪ .‬اتفاقا اقتصاد این کشورها ازاد و خیلی شبیه امریکاست‪ .‬اساسی ترین‬ ‫فرقش��ون اینه که امری��کا حدود ‪ ۳۰‬درصد تولید ناخال��ص داخلیش رو مالیات‬ ‫می گیره اما این کش��ورها ح��دود ‪ ۴۰‬درصد رو مالیات می گی��رن‪ .‬به این دلیل‬ ‫و چون امریکا س��هم بیش��تری از مالیات رو صرف هزینه ه��ای نظامی می کنه‪،‬‬ ‫دولت های سوئد و نروژ به نسبت‪ ،‬خدمات غیرنظامی بیشتری ارائه می کنن‪.‬‬ ‫تفاوت امریکا با نروژ و س��وئد‪ ،‬توجیه کننده «اپلیکیش��ن اعالم روزانه قیمت»‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بهونه شون برای تعیین نرخ دولتی‪ ،‬گرونی و سودجویی های ناعادالنه ست‪.‬‬ ‫ام��ا تورم قیمت ه��ا‪ ،‬بیماری ایه که علتش در ترازنامه بانک هاس��ت‪ .‬ابالغ نرخ‬ ‫مصوب‪ ،‬فقط دستکاری عارضه ست؛ نه عالج بیماری‪.‬‬ ‫اگه قیمت ها نس��بت به قدرت خرید مردم عادالنه نیس��ت‪ ،‬باز راهش تعیین‬ ‫دولتی نرخ نیس��ت‪ ،‬بلکه راهش کاهش بیکاریه که فقط با رشد بخش خصوصی‬ ‫رخ می ده‪.‬‬ ‫کارک��رد قیمت‪ ،‬س��یگنال دادن به تولیدکننده و مصرف کننده س��ت‪ .‬مداخله‬ ‫دولت در قیمت‪ ،‬با مختل کردن این کارکرد‪ ،‬به رکود و اسراف منجر می شه‪.‬‬ ‫«تصویب نرخ دولتی» از یک طرف س��بب کاهش تولید و کاهش تولید سبب‬ ‫افزایش بیکاری و افزایش بیکاری س��بب کاهش س��طح دس��تمزدها میشه و از‬ ‫طرف دیگه‪ ،‬باعث جیره بندی و جیره بندی باعث توزیع رانت بین خواص میشه‪.‬‬ ‫به تازگی یکی از وزیران از مصرف زیاد ایرانی ها نسبت به چینی ها گالیه کرده‪.‬‬ ‫فرمایش ایش��ون درسته‪ .‬مصرف انرژی کش��ور هم باالست و در نتیجه تابستونا‬ ‫برق جیره بندی می شه‪.‬‬ ‫اما چرا؟ چون برق ارزونه‪.‬‬ ‫منافع برق ارزون به کی می رسه؟ بخشی از برق کشور به خارج قاچاق می شه‪.‬‬ ‫دلیل قطعی برق تابس��تون پارس��ال هم همین قاچاق بود‪ ،‬نه کمبود اب سد و‬ ‫نه کولر خونه ها‪.‬‬ ‫مگه می شه برق رو قاچاق کرد؟! بله با بیت کوین! عمده این قاچاق هم ازسوی‬ ‫نهاده��ای حاکمیتی رخ می ده‪ .‬دس��تگاه ماین بیت کوی��ن وارد می کنند‪ ،‬با برق‬ ‫ارزون بیت کوی��ن تولید می کنند و به دالر می فروش��ند‪ .‬هم هزینه ش��ون تامین‬ ‫میشه‪ ،‬هم تحریم رو دور زدن؛ بهش میگن اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اما واقعا قاچاق برقه‪.‬‬ ‫ظاه��ر قضیه اینه که دولت برق رو به نرخ یارانه ای به مردم می ده‪ ،‬اما واقعیت‬ ‫این��ه که نهاده��ای گوناگون با این توجیه که س��ازمان برنامه‪ ،‬بودجه ش��ون رو‬ ‫تخصیص نمی ده‪ ،‬مس��ابقه گذاشتن تا از طریق بیت کوین‪ ،‬بخش بیشتری از این‬ ‫یارانه رو از دولت ب ِ َکنند تا کمبود بودجه هاش��ون رو جبران کنند‪ .‬مسابقه ای ست‬ ‫بس مخرب و مضر‪ ،‬چراکه عینا اسراف منابع کشوره!‬ ‫بنزین و گازوئیل هم غیر این نیس��ت‪ .‬فکر نکنید همه قاچاق سوخت ازسوی‬ ‫مرزنش��ین ها انجام می ش��ه‪ .‬در واقع بخش کمی از قاچاق سوخت بعد از جایگاه‬ ‫انجام می شه‪ .‬اقای وزیر درست می گن؛ مصرف ما باالست‪ ...‬اما فقط در بازارهایی‬ ‫که دولت مداخله می کنه‪.‬‬ ‫مداخله دولتی میشه رانت خواص‪ ،‬اما در امار کالن خودش رو در قالب مصرف‬ ‫باال نشون می ده‪.‬‬ ‫اش��تباهه اگه فکر کنید این داس��تان جدیده و مختص این دولت‪ .‬در کابینه‬ ‫میرحس��ین موس��وی هم همین داستان زیر نظر عالی نس��ب اجرا می شد‪ .‬بانک‬ ‫مرک��زی عادل��ی در س��ال ‪ ۱۳۷۰‬دالر ‪ ۷‬تومن بین خواص توزی��ع می کرد‪ ،‬در‬ ‫حالی ک��ه نرخ دالر ازاد ‪ ۱۴۰‬تومن بود‪ .‬بانک مرکزی بهمنی در س��ال ‪ ۹۱‬دالر‬ ‫‪ ۱۲۲۶‬تومن��ی بین خواص توزی��ع می کرد‪ ،‬در حالی که ن��رخ دالر ازاد بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬تومن بود‪ .‬بانک مرکزی سیف که گفتن نداره‪.‬‬ ‫از کابینه هویدا تا االن‪ ،‬سیاس��ت گذاری اقتصادی همین بوده و جز این نبوده‪.‬‬ ‫این سریال اونقدر تکرار شده که دیگه حال بهم زن شده‪ .‬مناقصه این اپلیکشین‬ ‫نرخ رو هم می دن به یه پیمانکار داماد تا حالش رو ببره‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫دفترچه راهنمای شوروی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!