روزنامه صمت شماره 1315 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1315

روزنامه صمت شماره 1315

روزنامه صمت شماره 1315

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دو خودروساز بزرگ کشور‬ ‫تا پایان ‪ 99‬واگذار می شوند‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1315‬پیاپی ‪ 16 2633‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫اشتغال‪ ،‬تولید و سرمایه‬ ‫تناسب ندارند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دلیل امریکا برای واگذاری‬ ‫امتیاز استحصال عناصر نادر‬ ‫‪6‬‬ ‫اصناف‬ ‫از گذشته تـا امروز‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪8‬‬ ‫دولتی ها‪ :‬تمام تصمیم های صادراتی‬ ‫با نظر انجمن ها گرفته شده است‬ ‫صادرکنندگان‪ :‬پشت میز‬ ‫برای صادرکننده تصمیم نگیرید‬ ‫پادگان ها خانه می شوند‬ ‫تالش می کنیم‬ ‫ارزش پول ملی تقویت شود‬ ‫‪9‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کارشناسان صنعت خودرو از چرایی محقق نشدن انتظارها می گویند‬ ‫سرمقاله‬ ‫توسعه صادرات با تثبیت‬ ‫سیاست های اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیریت سیاسی‪ ،‬افت بنگاه های اقتصادی‬ ‫پس از نیم قرن فعالیت در صنعت خودرو هنوز انتظارها از این صنعت براورده نشده است‪ .‬چرا‬ ‫پیشرفت مورد نظر محقق نشد؟ چرا خودروسازان ایرانی نتوانستند به جایگاه مناسب در صنعت‬ ‫خودرو جهان دست یابند؟ در این باره برخی کارشناسان و فعاالن حوزه خودرو معتقدند‪ ،‬یکی‬ ‫از موانع‪ ،‬مدیریت دولتی و سیاس��ی این صنعت بوده و موضوع دوم هم حمایت هایی اس��ت که‬ ‫دولت ها باید از صنایع داش��ته باش��ند اما در ایران با وجود شعارهای حمایتی‪ ،‬دولت ها حمایت‬ ‫واقع��ی از فعاالن این بخ��ش ندارند‪ .‬به باور برخی از فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬مدیریت داخلی دارای‬ ‫اشکاالتی است‪ .‬به عنوان نمونه بخش اموزش در صنعت نادیده گرفته شده و این موضوع هم به‬ ‫خود دولت برمی گردد‪ .‬همچنین در انتخاب مدیران و حتی وزیران باید به طور روشن مشخص‬ ‫‪4‬‬ ‫شود هر فرد براساس چه توانمندی ها و ویژگی هایی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫صنعت ساختمان عمیق ترین دوره رکود‬ ‫در ‪ ۹‬سال گذشته را تجربه می کند‬ ‫راه حل های کوچک‬ ‫برای بحران های بزرگ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ساخته نش��دن حتی یک واحد مسکونی ازس��وی متولی حوزه‬ ‫مس��کن در ‪ ۶‬سال گذشته‪ ،‬به گفته کارشناسان از مهم ترین عوامل‬ ‫انباشته شدن نیاز جامعه به مسکن و گرانی بی رویه ان در سال ‪۹۸‬‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه به همین نیاز انباش��ته‪ ،‬جانشین عباس اخوندی در‬ ‫وزارت راه و شهرسازی از مهر ‪ ۹۷‬یعنی ابتدای ورود به این وزارتخانه‪،‬‬ ‫وعده رسیدگی به مشکالت مس��کن ازجمله رفع نیاز به خانه های‬ ‫جدید را داد‪ .‬امضای تفاهمنامه س��اخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در زمین های متعلق به نیروهای مس��لح بی��ن وزارتخانه های راه و‬ ‫شهرسازی و دفاع‪ ،‬از جمله گام هایی است که برای تحقق وعده های‬ ‫مسکنی جدید دولت برداشته شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫ص��ادرات یک فعل اقتصادی نیس��ت‪ ،‬بلک��ه یک جریان‬ ‫اقتصادی است‪ .‬در مدل های اقتصاد سیستمی‪ ،‬نقش پذیری‬ ‫یا تاثیرگذاری هدف هایی که در ان انتفاع اقتصادی به طور‬ ‫جامع دیده ش��ده‪ ،‬بسیار مهم و اثرگذار است‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که در شرایط امروز اقتصاد باید نقش صادرات در رشد‬ ‫اقتص��ادی با تاکید بر صادرات نفتی و غیرنفتی مورد توجه‬ ‫جدی قرار گیرد‪ .‬تش��کیل س��رمایه به عنوان تابعی مثبت‬ ‫از رش��د صادرات از مواردی اس��ت ک��ه می تواند در تحقق‬ ‫این مهم موثر واقع شود‪ .‬در این صورت راهبردهای توسعه‬ ‫ص��ادرات و ترکیب انها در ایران برای براورد مدلی از فنون‬ ‫اقتصاد س��نجی و روش های براورد همزمان می تواند مسیر‬ ‫جریان یادش��ده را به سوددهی یا بازدهی مطلوب برساند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برای دس��تیابی به رش��د و توسعه‬ ‫اقتصادی باید بس��ترهای الزم برای فعاالن و کارافرینان با‬ ‫شناسایی امکانات بالقوه مهیا شود‪ .‬تجارت خارجی یکی از‬ ‫امکانات بالقوه ای است که می تواند در این مسیر یاری رسان‬ ‫باشد‪ .‬در حوزه تجارت خارجی‪ ،‬دو سیاست مهم و متفاوت‬ ‫توسعه صادرات و جایگزینی واردات مطرح می شود‪.‬‬ ‫تجربه ه��ای کش��ورهای گوناگون نش��ان داده که هر دو‬ ‫سیاست در زمان خود از کارایی الزم برخوردار بوده اند‪ .‬در‬ ‫نگاهی گذرا و تطبیقی جهانی باید گفت بسیاری از کشورها‪،‬‬ ‫راهبرد توسعه صادرات را برگزیده اند‪.‬‬ ‫نگاه اماری نیز نشانگر ان است که کشورهای موصوف بعد‬ ‫از دهه ‪1350‬خورش��یدی توانستند با انتخاب این راهبرد‪،‬‬ ‫مس��یری جدید برای مقاصد صادراتی به دست اورند‪ .‬از ان‬ ‫پس‪ ،‬تاثیر رش��د صادرات و رشد و توسعه اقتصادی در این‬ ‫کشورها نمایان شد و نظریه دانشمندان علم اقتصاد را تایید‬ ‫کرد که «صادرات نیروی محرک رشد اقتصادی است»‪.‬‬ ‫تج��ارت خارجی در کش��ورها فرازونش��یب های زیادی‬ ‫داش��ته و راهبردهای بسیاری در دوره های زمانی گوناگون‬ ‫برای ان ب ه کار گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬اثر صادرات بر اقتصاد‬ ‫ایران و رش��د نس��بی ان نی��ز غیر قابل انکار اس��ت‪ ،‬اما به‬ ‫ب��اور برخی کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتصادی این مهم‬ ‫ت��ا امروز از برنامه ریزی مدون به��ره نبرده‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫نتیج��ه مطلوبی به عنوان رهیافت توس��عه اقتصادی در بر‬ ‫نداشته است‪ .‬در بررسی رشد صادرات و رشد اقتصادی در‬ ‫بخش های گوناگون صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬کش��اورزی و خدمات‪،‬‬ ‫این مشکل شدیدتر و اثرگذارتر رخ می نماید‪.‬‬ ‫از سوی دیگر باتوجه به موقعیت خاص و استراتژیک ایران‬ ‫در منطقه و جهان‪ ،‬می توان گفت س��رمایه گذاری و جذب‬ ‫سرمایه‪ ،‬پارامتر مهمی برای افزایش توان تولید داخلی است‬ ‫و زمینه صادرات بیشتر را فراهم می کند‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه و باال بردن توان و بازده اقتصاد در تولید‬ ‫محص��والت متنوع می تواند تاثیر متقابل و قابل برگش��تی‬ ‫در توس��عه صادرات داشته باش��د‪ .‬اما بررسی های دوره ای‬ ‫و واکاوی ه��ای انج��ام ش��ده در پارلم��ان بخش خصوصی‬ ‫حاکی از ان اس��ت ک��ه صادرات در ایران رون��د باثباتی را‬ ‫ط��ی نمی کند که وابس��تگی صادرات به نفت‪ ،‬وابس��تگی‬ ‫سیاست گذاری های اقتصادی به درامدهای نفتی و نوسان‬ ‫در نرخ‪ ،‬تقاضا و عرضه نفت‪ ،‬ازجمله دالیل مهم این مسئله‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب توجه به صادرات غیرنفتی از اهمیت‬ ‫شایانی برخوردار است‪ .‬برای دستیابی به اهداف صادراتی در‬ ‫سال های پیش رو باید از تجربه سال های گذشته بهره برد و‬ ‫ضمن اسیب شناس��ی به رفع کاستی های گذشته پرداخت‪.‬‬ ‫در بررسی سیاست های توسعه صادرات در سال های پیش‬ ‫و پ��س از انقالب به چند نکته می توان پی برد‪ .‬به طور کلی‬ ‫توسعه صادرات در حیطه سیاست های برون گرا در تجارت‬ ‫خارجی مطرح ش��ده و شامل صادرات کاالهای غیرسنتی‬ ‫اولیه‪ ،‬نیمه ساخته و ساخته شده می شود که می تواند سهم‬ ‫باالیی از تجارت خارجی و بازارهای جهانی را به دست اورد‪.‬‬ ‫مقابل��ه با کس��ری تراز پرداخت ها‪ ،‬فراه��م اوردن مزیت‬ ‫نس��بی در تولی��د محصوالت صادراتی‪ ،‬حص��ول کارایی و‬ ‫افزای��ش بهره وری عوامل تولید‪ ،‬اس��تفاده بهینه از امکانات‬ ‫موج��ود و بالقوه‪ ،‬افزایش رقابت بین تولیدکنندگان‪ ،‬بهبود‬ ‫کیفی محصوالت‪ ،‬استفاده از سطوح باالی فناوری پیشرفته‪،‬‬ ‫ارزاوری‪ ،‬جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش بازارهای‬ ‫داخلی از جمله مزایای توس��عه صادرات به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫اما سیاس��ت های تجاری ایران در سال های پیش از انقالب‬ ‫حاکی از جایگزینی واردات بوده است‪.‬‬ ‫پژوهش ها نمایانگر این است که از دهه ‪ ۱۳۴۰‬تا ‪۱۳۵۰‬‬ ‫سیاس��ت جایگزینی واردات سرلوحه سیاست های تجارت‬ ‫خارج��ی قرار داش��ته و تا س��ال های پ��س از ان نیز ادامه‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬پس از انقالب اس�لامی‪ ،‬سیاست های تجارت‬ ‫خارجی کشور متحول شد و شکل به نسبت منظمی به خود‬ ‫گرفت‪ .‬اما عوامل گوناگونی ازجمله جنگ تحمیلی‪ ،‬مانع از‬ ‫تحقق اهداف ش��د‪ .‬روند سیاست جایگزینی واردات همراه‬ ‫با کنترل ها و نظارت های ویژه تا ش��روع نخس��تین برنامه‬ ‫توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی در سال ‪ ۱۳۷۲‬ادامه‬ ‫یافت‪ .‬در این دهه س��هم صادرات غیرنفتی از ‪ ۸‬درصد کل‬ ‫به ‪ ۲۶‬درصد رسید و ارزش ان به ‪ ۱۱.۸‬میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫در دومی��ن برنامه همین سیاس��ت ادام��ه یافت که البته با‬ ‫موفقیتی همراه نبود‪ .‬علت اصلی نیز نوس��ان شاخص های‬ ‫اقتص��ادی و تغیی��ر پی درپی ضوابط و مق��ررات و مبادالت‬ ‫پولی و ارزی بود‪.‬‬ ‫ادامه این نوش�تار در ش�ماره بعد‪ ،‬همین صفحه و همین‬ ‫ستون منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان ‪ 99‬واگذار می شوند‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت خطاب به معاون��ان و مدیران‬ ‫وزارتخانه گفت‪ :‬در مبارزه با فساد از هیچ جوسازی واهمه نداشته‬ ‫و اقدام ها و عملکردهای مثبت حوزه کاری خود را رسانه ای کنید‬ ‫تا در مردم احساس امید به اینده ایجاد شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی در جلس��ه ش��ورای معاونان‬ ‫وزارتخان��ه با تاکید بر این موضوع اف��زود‪ :‬نباید در ملت ناامیدی‬ ‫ایجاد شود‪ .‬البته ایرادهایی هم وجود دارد و ما منکر این موضوع‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬اما نباید برای اینکه یک ش��خص یا یک سازمان خاص‬ ‫زیر سوال برود‪ ،‬ملت را ناامید کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فش��ارهای اقتصادی وارد شده به دولت و مردم‬ ‫ازسوی دشمن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نقشه دشمن برای فلج کردن اقتصاد‬ ‫کش��ور و تعطیلی کارخانه ها به لطف الهی نقش بر اب ش��د‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه امس��ال ‪ 7‬محور کاری مهم‬ ‫برنامه ریزی شده‪ ،‬گفت‪ :‬این محورها در حوزه های صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫تجارت خارجی‪ ،‬تجارت و بازرگانی داخلی‪ ،‬فناوری‪ ،‬مباحث مالی و‬ ‫مباحث مربوط به کسب وکار هستند که حوزه بازرگانی داخلی ‪۱۲‬‬ ‫زیربرنامه مهم را در برمی گیرد‪ .‬رحمانی با تاکید بر اینکه صادرات‬ ‫به ویژه به کش��ورهای همس��ایه اولویت مهمی در سال ‪ ۹۸‬است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬صادرات باید به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد‪.‬‬ ‫رحمانی بر نقش مهم اصناف در کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق‬ ‫کاال تاکید و با اشاره به برگزاری ایین روز ملی اصناف تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این ایین از اصناف خواستیم در زمینه کنترل قیمت ها در بازار‬ ‫و جلوگیری از فروش کاالهای قاچاق با ما همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه هدف تعیین شده ایجاد‬ ‫اشتغال ‪ ۲۵۰‬هزار نفری سال گذشته در حوزه اصناف محقق شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذش��ته صدور پروانه های صنفی ‪ ۱۲‬درصد افزایش‬ ‫یافت و در ‪ ۲‬ماه نخس��ت امس��ال نیز در صدور پروانه های صنفی‬ ‫بیش از ‪ ۶‬درصد افزایش را تجربه کرده ایم‪ .‬گفتنی اس��ت در این‬ ‫جلسه تحوالت و نوسانات صادرات و واردات در سال ‪ ۱۳۹۷‬مورد‬ ‫بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش تسنیم‪ ،‬رضا رحمانی روز اصناف در جمع‬ ‫خبرن��گاران از واگذاری دو خودروس��از بزرگ به بخش خصوصی‬ ‫واقعی خبر داد و اظهار کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫دو خودروساز بزرگ امسال یا در نهایت تا پایان سال ‪ 99‬به بخش‬ ‫خصوصی واقعی واگذار می شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون واگذاری‬ ‫شرکت های زیرمجموعه این دو خودروساز اغاز شده است‪.‬‬ ‫انجام مذاکرات پیمان های پولی با کشورهای گوناگون‬ ‫با ترکیه‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬جمهوری اذربایجان و هند مذاکراتی انجام شده اما کار اصلی را باید بانک مرکزی انجام دهد‬ ‫وزیر امور خارجه عملکرد معاونت دیپلماس��ی‬ ‫اقتصادی وزارتخانه متبوعش در ش��رایط تحریم‬ ‫را مثب��ت ارزیاب��ی کرد و گف��ت‪ :‬در زمینه انعقاد‬ ‫پیمان های پولی با کش��ورهای گوناگون مذاکرات‬ ‫و توافق هایی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫محمدجواد ظریف در پاس��خ به پرسش��ی درباره‬ ‫عملک��رد معاونت اقتص��ادی وزارت امور خارجه و‬ ‫اینکه ایا از عملکرد معاونت دیپلماس��ی اقتصادی‬ ‫وزارت متبوع��ش رضایت دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود‬ ‫یک سال است که در وزارت امور خارجه معاونتی‬ ‫به نام معاونت دیپلماسی اقتصادی تشکیل شده و‬ ‫به نظر بنده عملکرد موفقی داشته اما برای رسیدن‬ ‫به نتیجه مطلوب راه طوالنی در پیش اس��ت‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور خارج��ه بیان کرد‪ :‬باید توج��ه کرد معاونت‬ ‫اقتصادی وزارت امور خارجه در شرایطی تشکیل‬ ‫ش��ده که کش��ور با تحریم روبه رو شده اما باوجود‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬کارهای خوبی در ای��ن معاونت انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬ظریف تصریح کرد‪ :‬معاونت اقتصادی‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه در س��فرها‪ ،‬هماهنگی های‬ ‫مربوط را انجام می دهد و امیدوارم این مسیر ادامه‬ ‫داشته باشد‪ .‬وزیر امور خارجه ادامه داد‪ :‬باید توجه‬ ‫شود که وزارت امور خارجه وظیفه تسهیل گری و‬ ‫هماهنگی بخش ه��ای اقتصادی را برعهده دارد و‬ ‫در قالب سازکار مشخصی در بخش های اقتصادی‬ ‫عمل می کن��د‪ .‬وی درباره انعقاد پیمان های پولی‬ ‫با کشورهای گوناگون گفت‪ :‬در زمینه پیمان های‬ ‫پولی با ترکیه‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫هن��د و‪ ...‬از چند س��ال پیش مذاک��ره و با برخی‬ ‫کشورها توافق هایی در این زمینه انجام شده یا در‬ ‫حال انجام است اما کار اصلی را باید بانک مرکزی‬ ‫انج��ام دهد و وزارت امور خارجه وظیفه تس��هیل‬ ‫امور اقتصادی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫پیگیری حقوقی اقدام پهپاد جاسوسی امریکا‬ ‫پیوستن به ‪ FATF‬مصلحت ملی و بخشی از حقوق مردم و حقوق شهروندی است‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر دوری از وقوع جنگ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اقدام امریکا در فرستادن پهپاد جاسوسی به مرزهای هوایی‬ ‫ایران‪ ،‬نقض حقوق بین الملل ازس��وی واش��نگتن است و اقدام های‬ ‫حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫لعی��ا جنی��دی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬تعرض به مرزهای‬ ‫ابی‪ ،‬خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست اما در‬ ‫همه حال باید مراقب بود و همه تالش های الزم برای دوری از وقوع‬ ‫جنگ را انجام داد‪ .‬وی در پاس��خ به پرس��ش دیگری درباره تمدید‬ ‫دوباره تعلیق اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مش��ترک (‪)FATF‬‬ ‫گفت‪ :‬اعالم اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در اینده ذیل تصمیم به‬ ‫تمدید تعلیق ازس��وی ‪ FATF‬نگران کننده اس��ت و متاسفانه گام‬ ‫به گام در حال بازگش��ت به نقطه ابتدایی هس��تیم؛ یعنی بازگشت‬ ‫اقدامات تقابلی و بی اثر ش��دن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور‬ ‫ش��ود‪ .‬معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار ک��رد‪ :‬انتظار می رود‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات‬ ‫تقابلی بیش��تر‪ ،‬بررس��ی الیحه های ‪ FATF‬را زودتر نهایی کند‪.‬‬ ‫بهت��ر بود این مش��کل پیش از این حل می ش��د تا با این مس��ئله‬ ‫مدیران دولتی باید در انتخابات‬ ‫بی طرف باشند‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬مدیران‪ ،‬استانداران‪ ،‬فرمانداران و بخشداران‬ ‫باید در انتخابات بی طرف و مجری صادق باش��ند و حق ندارند در‬ ‫جری��ان سیاس��ی ورود پیدا کنند‪ .‬به گ��زارش مهر رحمانی فضلی‬ ‫در نشس��ت اعضای فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬مهم ترین مش��کل ش��وراها دخالت انه��ا در امور‬ ‫اجرایی اس��ت‪ .‬ش��وراها بای��د در جایگاه خ��ود نقش افرینی کنند‬ ‫اما وارد مس��ائل اجرایی ش��ده و برای خود مشکالت زیادی ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬در زمینه اصالح این ش��رایط الیحه ای اماده کرده ایم که‬ ‫تقدیم مجلس می کنیم‪ .‬وزیر کش��ور با تاکید بر اینکه بحث کارت‬ ‫ملی هم با مش��کالتی روبه رو ش��د که درحال حاضر این مشکالت‬ ‫حل ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬برای حدود ‪ ۱۰‬میلی��ون نفر تاکنون کارت ملی‬ ‫صادر نش��ده و مدیریت و ساماندهی افاغنه نیز نیازمند حساسیت‬ ‫و دق��ت ویژه ای اس��ت‪ .‬وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫جمع اوری و دفن زباله‪ ،‬الیحه ای به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه‬ ‫کرده ایم‪ ،‬تصویب این الیحه مش��کل زباله را به ویژه در استان های‬ ‫شمالی برطرف می کند‪.‬‬ ‫روبه رو نمی شدیم و تتمه روابط و ظرفیت های بانکی بین المللی ما‬ ‫اس��یب بیشتری نمی دید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فقط اسم این مدت زمان‬ ‫‪۴‬ماه��ه را تعلی��ق می گذاریم‪ ،‬در حالی که ‪ ۳‬اق��دام علیه ایران یا‬ ‫برگش��ته یا در حال برگشت است‪ .‬ممکن است باز هم مدت زمانی‬ ‫تعیین ش��ود اما در صورت تکمیل نش��دن فرایند تصویب قوانین‬ ‫و معاه��دات مربوط‪ ،‬برخی اقدامات تقابل��ی دیگر نیز بازمی گردد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت در صورت تاخیر بیش��تر به دلی��ل تحمیل اقدامات‬ ‫تقابلی بیش��تر‪ ،‬تعلیق برخی موارد فایده چندانی برای ما نخواهد‬ ‫داشت و رفتار بانک ها را به فرضی نزدیک خواهد کرد که نام کشور‬ ‫را در فهرس��ت س��یاه (غیرهمکار) قرار می دهد و تعلیقی در بین‬ ‫نیس��ت‪ .‬معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬همه باید‬ ‫توجه داشته باشند که این مسئله مصلحت ملی و بخشی از حقوق‬ ‫مردم و حقوق شهروندی است‪ .‬تضمین تحقق و تسهیل مناسبات‬ ‫اقتصادی و مبادالت بانکی حق مردم اس��ت تا دس��ت کم رفاه شان‬ ‫حفظ شود‪ .‬جنیدی گفت‪ :‬از ‪ ۹‬مورد از اقدامات تقابلی یک مورد در‬ ‫پایان خرداد بازگشته و ‪ 2‬مورد دیگر شامل افزایش گزارش دهی ها‬ ‫و حتی گزارش دهی نظام مند و مس��تمر و بازرس��ی و حسابرس��ی‬ ‫بیرونی در صورت تصویب نشدن لوایح باقیمانده پس از پایان دوره‬ ‫چهارماهه بازخواهد گش��ت‪ .‬معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اش��کاالتی که پیش می اید این است که میزان بازرسی ها در‬ ‫زمینه عملیات بانکی که مربوط به ایران اس��ت بس��یار باال می رود؛‬ ‫در واقع باید اینطور بگوییم که مدارک‪ ،‬اس��ناد و بازرسی که انجام‬ ‫می شود باعث می شود روی معامالت نظارت زیاد و بررسی گسترده‬ ‫و باالی��ی انج��ام ش��ود‪ .‬جنیدی اضافه کرد‪ :‬موضوع��ی که بیش از‬ ‫این نگران کننده اس��ت این اس��ت که بانک هایی که طرف معامله‬ ‫ب��ا بانک ها و نهادهای مالی ایران هس��تند به دلیل افزایش س��طح‬ ‫خطر ناشی از امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم ادعایی و نیاز‬ ‫به بازرس��ی سطح باال‪ ،‬ممکن اس��ت تبادالت مالی خود را با ایران‬ ‫متوقف کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬بازرس��ی بیرونی نیز به این معنا اس��ت که‬ ‫هر کس که با ایران کار می کند کارش به جایی برسد که بازرس و‬ ‫حسابرس در محل بگذارد‪ .‬این احتمالی است که گروه های مالی که‬ ‫می خواهند با کش��ور ما کار کنند را تهدید می کند؛ یعنی بخواهند‬ ‫ناظر یا حسابرس در محل بگذارند یا افرادی را به محل اعزام کنند‬ ‫که نگرانی دیگری است‪.‬‬ ‫خط قرمزی برای مبارزه با فساد نداریم‬ ‫رئیس دادگاه های انقالب اس�لامی ته��ران گفت‪ :‬هیچ خط‬ ‫قرمزی برای مبارزه با مفسد و فساد وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حجت االس�لام موس��ی غضنفرابادی در‬ ‫نشس��ت خبری که در محل دادگاه انقالب اسالمی برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به قضات ش��ریف و پاکدست و‬ ‫ملت انقالبی و گرامیداش��ت یاد شهدای ‪ ۷‬تیر اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫مسئولی چشمش را به روی فساد ببندد از مفسد بدتر است و‬ ‫هیچ جایگاهی نزد ما نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس دادگاه های انقالب اس�لامی تهران با اشاره به سخنان‬ ‫رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه تس��امح در مبارزه با فس��اد‬ ‫همدستی با فاسدان است‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای عدالت باید قاطعانه و‬ ‫در عین حال دقیق باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬در امر مبارزه با فس��اد هیچ تبعیضی قائل‬ ‫نیس��تیم و هیچ نه��ادی با عذر انتس��اب به گ��روه و جریانی‬ ‫نمی تواند از مجازات رهایی یابد‪.‬‬ ‫غضنفرابادی با اش��اره با بیانات رهب��ر معظم انقالب درباره‬ ‫مبارزه با دانه درشت های فساد‪ ،‬گفت‪ :‬اعتقاد داریم باید در این‬ ‫عکس روز‬ ‫موضوع سراغ دانه درش��ت ها رفت و در فرمایشات رهبر معظم‬ ‫انقالب هم بر این امر تاکید ش��ده که باید سراغ دانه درشت ها‬ ‫و باندهای قوی رف��ت و کولبران ناگزیرند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫با فس��اد مبارزه نش��ود همه کارها لنگ خواهد ماند؛ بنابراین‬ ‫اعتقاد داریم برای اینکه حرکت رو به جلو داش��ته باشیم باید‬ ‫در همه عرصه ه��ای اقتصادی‪ ،‬اجتماع��ی و‪ ...‬مبارزه جدی با‬ ‫فساد انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس دادگاه های انقالب اسالمی تهران با بیان اینکه مبارزه‬ ‫با فساد در درجه نخست کار دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع از‬ ‫فرمایشات رهبر معظم انقالب است که باید از فساد پیشگیری‬ ‫و تدابیر و اقدام های الزم در این زمینه انجام شود که در درجه‬ ‫نخس��ت برای جلوگیری از فس��اد در دولت مس��ئوالن دولتی‬ ‫مسئول هستند‪.‬‬ ‫غضنفراب��ادی بی��ان کرد‪ :‬بای��د توجه کرد هر جا فس��اد به‬ ‫وجود اید مانند زخم واگیر اس��ت‪ .‬مادامی که با فس��اد مبارزه‬ ‫نش��ود کارها هدر می رود و خدماتی که در نهاد قضایی و سایر‬ ‫سازمان ها ارائه می شود‪ ،‬هدر خواهد رفت‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫هشدار پوتین و ماهاتیر محمد به ترامپ‬ ‫قدردانی از حاج کاظم کبیر کاسب تبریزی و چهره ماندگار صنفی‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فریدی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا‬ ‫مقامات و صاحب نظران روس��یه پس از س��رنگونی پهپاد جاسوسی‬ ‫امریکا در حریم هوایی ایران‪ ،‬به مقامات واش��نگتن هشدار داده اند که‬ ‫دس��ت از اقدام های تحریک امیز علیه ایران بردارند چراکه درگیری با‬ ‫ایرانی ها فاجعه به بار خواهد اورد‪ .‬به گزارش ایرنا از مس��کو‪ ،‬والدیمیر‬ ‫پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روس��یه نخس��تین و عالی ترین مقام روس بود‬ ‫که به این موضوع واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫پوتین با بیان اینکه جنگ با ایران برای ایاالت متحده نیز پیامدهایی‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمی دانیم و البته نمی خواهیم که مناقشه‬ ‫رخ دهد‪ ،‬اما امریکا اعالم ک��رده گزینه بکارگیری نیروی نظامی را رد‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیامدهای فاجعه بار جنگ بین ایران و امریکا برای‬ ‫منطقه اظهار کرد‪ :‬این مس��ئله دست کم منجر به تشدید خشونت ها و‬ ‫افزایش شمار پناهندگان در منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬نخس��ت وزیر مالزی نیز ب��ا انتقاد از‬ ‫تحریم های یکجانبه و نامش��روع امری��کا علیه ایران‪ ،‬اعالم کرد تحریم‬ ‫جمه��وری اس�لامی مانند اعم��ال تحریم علیه مالزی اس��ت‪ .‬ماهاتیر‬ ‫محمد در گفت وگویی اختصاصی با ش��بکه سی ان بی سی گفت‪ :‬از قرار‬ ‫معلوم‪ ،‬این امریکاست که ایران را تحریک می کند‪ .‬انها ابتدا از پیمان‬ ‫(هس��ته ای) خارج شدند و حال ناو جنگی به خلیج فارس فرستاده اند‪.‬‬ ‫اقدام های انها ایرانیان را تحریک می کند‪.‬‬ ‫� ایرن�ا‪ -‬اندرو موریس��ون‪ ،‬وزیر مش��اور در امور‬ ‫ ‬ ‫خاورمیان��ه انگلی��س که برای دی��دار و گفت وگو با‬ ‫مقامات کشورمان به تهران سفر کرده‪ ،‬صبح دیروز‬ ‫ب��ا کمال خرازی‪ ،‬رئیس ش��ورای راهب��ردی روابط‬ ‫خارجی دی��دار و گفت وگو ک��رد‪ .‬در این دیدار که‬ ‫راب مک ایر‪ ،‬س��فیر انگلیس در ای��ران هم حضور‬ ‫داشت‪ ،‬مورسیون و خرازی درباره موضوعات منطقه‬ ‫و تنش های اخیر در خاورمیانه تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫� ایرنا‪ -‬س��فیر پیش��ین انگلیس در تهران‪ ،‬یکی‬ ‫ ‬ ‫از ماموریت ه��ای مهم س��فر وزیر مش��اور در امور‬ ‫خاورمیان��ه انگلی��س به ای��ران را اب�لاغ پیام مهم‬ ‫لندن درباره اجرای س��ازکار ویژه مالی اروپا و ایران‬ ‫(اینستکس) عنوان کرد‪ .‬ریچارد دالتون در گفت وگو‬ ‫ب��ا ش��بکه رادیوی��ی ال بی س��ی گف��ت از جزئیات‬ ‫دس��تورکار س��فر اندرو موریس��ون به تهران اطالع‬ ‫دقیق ندارد اما «شاید این باشد که خونسردی خود‬ ‫را حف��ظ کنید چون یک تحول جدی در س��ازکار‬ ‫ویژه مالی در شرف اتفاق است تا به تجارت با ایران‬ ‫در زمینه مسائل بشردوستانه کمک کند‪».‬‬ ‫� ایس�نا‪ -‬زلمای خلیلزاد‪ ،‬فرس��تاده ویژه امریکا‬ ‫ ‬ ‫به افغانستان اعالم کرد دور جدید مذاکرات مربوط‬ ‫به فرایند صلح افغانستان میان نمایندگان امریکا و‬ ‫طالبان قرار است از ‪ ۸‬تیر اغاز شود‪.‬‬ ‫� ایرنا‪ -‬وزیر خارجه امریکا که با افش��ای ماهیت‬ ‫ ‬ ‫پروژه «ایران دیس اینفو» مجبور ش��د بودجه ان را‬ ‫قطع کن��د‪ ،‬اینک خود عهده دار این پروژه ش��ده و‬ ‫با طرح ادعاهایی درباره س��رنگونی پهپاد امریکایی‬ ‫گفت به انچه که ارائه اطالعات درست نامید‪ ،‬ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬پ��روژه ایران دیس اینفو (‪)IranDisInfo‬‬ ‫بخش��ی از فعالیت های دفتری به نام «دفتر فعالیت‬ ‫جهانی» در وزارت امور خارجه امریکاس��ت و هدف‬ ‫ان مقابل��ه با ای��ران در فضای مجازی اعالم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫� مهر‪ -‬ترامپ در پیامی توییتری نوشت‪ :‬دوشنبه‬ ‫ ‬ ‫تحریم های بیش��تری علیه ایران اعمال می ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا مدعی ش��د‪ :‬ایران براس��اس‬ ‫توافق هس��ته ای (برجام) نمی تواند تسلیحات اتمی‬ ‫داش��ته باش��د اما انها س��ال های طوالنی است که‬ ‫به دنبال بمب های هسته ای هستند‪ .‬ترامپ در حالی‬ ‫ایران را دوباره به تحریم تهدید کرده که بعد از ظهر‬ ‫شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬ایران در‬ ‫تصمیمی خردمندانه هواپیمای باسرنشین امریکا را‬ ‫هدف قرار نداد‪ .‬وی با بیان اینکه ایران می توانس��ت‬ ‫یک هواپیمای این کش��ور با ‪ ۳۸‬سرنشین را هدف‬ ‫قرار ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬انها در ی��ک تصمیم خردمندانه‬ ‫و عاقالن��ه ای��ن کار را انج��ام ندادن��د و م��ا از انها‬ ‫سپاسگزاریم‪.‬‬ ‫� ایرن�ا‪ -‬برای��ان هوک‪ ،‬رئیس گ��روه ویژه اقدام‬ ‫ ‬ ‫ای��ران در وزارت امور خارجه امری��کا در گفت وگو‬ ‫با شبکه خبری اس��کای نیوز اظهار کرد‪ :‬ما از ایران‬ ‫می خواهیم برای دس��تیابی به ی��ک توافق دیگر به‬ ‫میز مذاکره بیاید‪ .‬وی تحریم را یکی از سیاست های‬ ‫کاخ سفید و دولت ترامپ در برابر ایران دانست‪.‬‬ ‫� مهر‪ -‬حس��ین امیرعبداللهیان‪ ،‬دس��تیار ویژه‬ ‫ ‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی و مدی��رکل امور‬ ‫بین الملل مجلس شورای اسالمی در صفحه خود در‬ ‫توییتر نوشت‪« :‬عربستان سعودی‪ ،‬امارات و بحرین‬ ‫با واگذاری خاک کشورش��ان به بیگانه و اقد ام های‬ ‫جاسوس��ی (پهپاد) و تحریک امی��ز امریکا‪ ،‬امنیت‬ ‫منطقه را به بازی گرفته اند‪ .‬اینان درک درس��تی از‬ ‫امنیت و ثبات پایدار ندارند و با اتشی بازی می کنند‬ ‫که در ان خواهند سوخت‪».‬‬ ‫� مه�ر‪ -‬سرلش��کر ط��ارق عب��اس ابراهی��م‬ ‫ ‬ ‫عبدالحس��ین معاون اموزش و عملیات ارتش عراق‬ ‫در راس هیات نظامی عالی رتبه با حضور در س��تاد‬ ‫کل نیروهای مسلح با س��ردار مهدی ربانی‪ ،‬معاون‬ ‫عملیات این س��تاد دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬س��ردار‬ ‫ربانی اظه��ار کرد‪ :‬دو ملت بزرگ ای��ران و عراق از‬ ‫پیش��ینه تاریخی‪ ،‬اش��تراکات فرهنگ��ی و تعلقات‬ ‫مذهب��ی برخوردارند و ما مردم عراق را دوس��ت و‬ ‫برادر خود می دانیم‪.‬‬ ‫� ایلن�ا‪ -‬به گزارش س��ی بی اس‪ ،‬برنی س��ندرز‪،‬‬ ‫ ‬ ‫س��ناتور دموکرات امریکای��ی در تازه ترین اظهارات‬ ‫خود درباره ترامپ گفت‪ :‬ترامپ امریکا را تا نزدیکی‬ ‫جنگ ب��ا ایران پیش برده و پ��س از ان قصد دارد‬ ‫با کاهش تنش ها برای خودش اعتبار کس��ب کند‪.‬‬ ‫راهکاری ک��ه ترامپ در خاورمیانه ب��ه کار گرفته‪،‬‬ ‫ارتباط مستقیمی با کسب اعتبار برای وی دارد؛ ان‬ ‫هم دقیقا به دلیل اتشی است که خودش در منطقه‬ ‫ایج��اد کرده اس��ت‪ .‬اقدام های ترام��پ دقیقا مانند‬ ‫کس��ی است که یک س��بد پر از کاغذ را می سوزاند‬ ‫و بعد می خواه��د ان را خاموش کند‪ .‬ترامپ باعث‬ ‫تشدید بحران در خاورمیانه شده و بعد ادعا می کند‬ ‫که حمالت را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫� خانه ملت‪ -‬کاظم جاللی‪ ،‬عضو کارگروه اجرایی‬ ‫ ‬ ‫بین المجالس جهان��ی‪ ،‬در دی��دار گابریال کوئواس‬ ‫بارون‪ ،‬رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی (‪)IPU‬‬ ‫با یاداوری تغییرات انجام ش��ده در ساختار اتحادیه‬ ‫بین المجالس جهان��ی در دوره مدیریت جدید‪ ،‬این‬ ‫تحوالت را در پیش��برد اه��داف این اتحادیه موثر و‬ ‫مهم دانست و خواستار گسترش بیشتر فعالیت های‬ ‫اتحادیه بین المجالس جهانی در راس��تای کمک به‬ ‫صلح و امنیت در جهان شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫توسعه صادرات با‬ ‫تثبیت سیاست های‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫مدیریت سیاسی‪ ،‬افت‬ ‫بنگاه های اقتصادی‬ ‫اقتصاد بدون نفت‬ ‫یک انتخاب نیست‬ ‫اجبار است‬ ‫پادگان ها‬ ‫خانه می شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت ساختمان عمیق ترین دوره رکود در ‪ ۹‬سال گذشته را تجربه می کند‬ ‫راه حل های کوچک برای بحران های بـزرگ‬ ‫‹ ‹دولت مسیر تولید را تسهیل کند‬ ‫محمدمهدی افتخاری‪ ،‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی درباره رکود صنعت ساختمان و افزایش مشکالت صنایع‬ ‫وابس��ته به ساختمان به‬ ‫گفت‪ :‬به تازگی کسب وکارهایی‬ ‫راه اندازی ش��ده که می تواند تا حد قابل توجهی مشکالت برخی‬ ‫از صنایع وابس��ته به س��اختمان را برطرف کند‪ .‬طرح هایی مانند‬ ‫ساخت و تولید سیمانی یا وسایل تزئینی با استفاده از مواد اولیه‬ ‫س��اختمانی از جمله موضوع هایی اس��ت که می تواند چند نقش‬ ‫در اقتصاد ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استفاده بیشتر از مواد اولیه ساختمانی در تولیدات‬ ‫غیرس��اختمانی به ط��ور کلی نیاز به س��رمایه چندانی ندارد‪ .‬بر‬ ‫این مبنا می توان ب��رای راه اندازی چندین بنگاه کوچک مقیاس‬ ‫برنامه ری��زی کرد‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬بنگاه ه��ای کوچک مقیاس در‬ ‫‹ ‹صادرات ظرفیت از دست رفته‬ ‫حس��ین زجاجی‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان شیش��ه درباره‬ ‫وضعی��ت کنون��ی ای��ن صنعت در کش��ور ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال های گذشته بیشتر تولید شیش��ه ایران صادرات محور بود‬ ‫ام��ا ب��ه دلیل رکودی که در این بخش ریش��ه دوانده توان تولید‬ ‫و صادرات نیز کاهش یافته اس��ت‪ .‬ش��اید صنعت شیشه نسبت‬ ‫به بس��یاری از صنایع وابس��ته به س��اختمان صادرات بیشتری‬ ‫داشته باشد اما به طور کلی محصوالتی که در صنایع وابسته به‬ ‫س��اختمان تولید می شوند‪ ،‬قابلیت مناسبی برای صادرات دارند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ظرفیت های صادراتی امروز در کش��ور‬ ‫بسیار محدود شده و مشکالت جدی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫زجاج��ی افزود‪« :‬عالوه بر اینها باید درنظر داش��ت که یکی از‬ ‫عوامل رکود در کل کش��ور‪ ،‬رکود در صنعت س��اختمان است‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬می توان تاثیر این صنعت را در کشور مشاهده کرد‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی مهم ترین عاملی که می تواند صنایع را به رشد‬ ‫مناسب برساند‪ ،‬خروج از رکود صنعت ساختمان است‪ .‬اگر دولت‬ ‫بتواند این مش��کل را از پیش روی صنعتگران بردارد‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مشکالت خود به خود رفع می شوند‪».‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در صنایعی مانند شیش��ه و کاشی و سرامیک‬ ‫ایران مزیت های قابل توجهی دارد اما متاس��فانه همیشه در این‬ ‫صنای��ع با اتهام دامپین��گ رو به رو بوده ایم و این موضوع ظرفیت‬ ‫صادراتی را به حداقل ممکن رسانده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امی�ر مهرزاد‪ :‬صنعت س��اختمان در حالی یکی از عمیق ترین‬ ‫دوره ه��ای رک��ود را س��پری می کند که ح��دود ‪ ۴۰۰‬صنعت با‬ ‫میزان چسبندگی متفاوت از صنایع وابسته این صنعت به شمار‬ ‫می رون��د‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬هرچه رکود ساخت وس��از عمیق تر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬عالوه بر صنعت ساختمان دیگر صنایع نیز با مشکالت‬ ‫جدی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین امارهای مرکز ملی امار ‪ ۳‬ما ه نخست امسال‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته ساخت وس��از ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬عالوه بر این‪ ۳۱ ،‬درصد کاهش ساخت وساز‬ ‫نس��بت به فروردین رخ داده س��ت‪ .‬امارهای غیررسمی و برخی‬ ‫تحلیل ها نیز نش��ان می دهد رک��ورد کمترین تیراژ صدور پروانه‬ ‫س��اختمانی در ‪ ۹‬س��ال گذشته در ‪ ۳‬ما ه نخست امسال شکسته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اماره�� ا و ش��رایط موج��ود نش��ان می ده��د وضعیت صنعت‬ ‫س��اختمانی و صنایع وابس��ته روزبه روز وخیم تر می شود و رکود‬ ‫این بخش دیگر جزوی از صنایع س��اختمانی ش��ده است‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬موضوعی که در این زمینه به لحاظ صنعتی اهمیت دارد‬ ‫این است که چطور می توان چسبندگی صنایع وابسته ساختمان‬ ‫را کاهش داد؟‬ ‫در این گزارش به بررسی زمینه های رشد‬ ‫صنایع وابسته به ساختمان بدون ساختمان سازی پرداخته است‪.‬‬ ‫این نوع از ش��یوه های تولید نس��بت به بنگاه های بزرگ مقیاس‬ ‫هزینه های بسیار کمتری دارند‪.‬‬ ‫افتخاری با بیان اینکه با این حال مشکالتی در این زمینه وجود‬ ‫دارد که دولت باید از ظرفیت های موجود برای رفع انها استفاده‬ ‫کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برای مثال‪ ،‬یکی از مش��کالت در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کاه��ش تقاضا برای زمین اس��ت‪ .‬در این زمینه دولت‬ ‫می توان��د برای راه ان��دازی یک کارگاه مرکزی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی برنامه ریزی و مس��یر کسب وکار در ان کارگاه را تسهیل‬ ‫کن��د‪ .‬پس از راه اندازی کارگاه و ج��ذب افرادی که تمایل دارند‬ ‫ب��رای خودش��ان فعالیت کنن��د و محصوالت ش��ان را به فروش‬ ‫برس��انند‪ ،‬دولت می تواند هزینه های خود را با دریافت ش��ارژ یا‬ ‫حق استفاده جبران کند‪.‬‬ ‫افتخاری با تاکید ب ر اینکه دیگر سازمان ها و نهادها نیز می توانند‬ ‫در چنین شرایطی مشوق طرح های زودبازده باشند‪ ،‬گفت‪ :‬رکود‬ ‫صنعت س��اختمان بس��یاری از صنایع را در پایین دست با بحران‬ ‫روبه رو کرده اس��ت‪ .‬دولت نی��ز می خواهد با طرح هایی در حوزه‬ ‫مسکن مشکالت را برطرف کند اما به هر سوی اجرای طرح ها نیاز‬ ‫به زمان دارد و بنگاه های موجود دیگر نمی توانند شرایط کنونی را‬ ‫تحمل کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باید طرح هایی به موازات این موضوع‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬عالوه بر اینکه این طرح ها مهارت دانشجویان‬ ‫رشته های فنی و هنری را هم افزایش می دهد‪.‬‬ ‫افتخاری معتقد اس��ت در این زمینه سازمان فنی و حرفه ای و‬ ‫برخی دیگر از نهادها می توانند وارد عمل شوند‪ .‬وی در این باره‬ ‫بو کارهای‬ ‫توضیح داد‪ :‬امروزه در دنیا با مصالح س��اختمانی کس ‬ ‫خانگ��ی بس��یاری راه اندازی ش��ده و برخی از انه��ا به صادرات‬ ‫میلیون ها دالر محصول رس��یده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬هیچ تالشی‬ ‫در کشور ما برای استفاده از این مزیت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره‬ ‫به اینکه متاسفانه بسیاری از فارغ التحصیالن در زمان تحصیل و‬ ‫پس از ان کارکرد چندانی برای صنایع ندارند گفت‪ :‬هرچند که‬ ‫نظام اموزشی کشور هم در این زمینه مقصر است اما دانشجویان‬ ‫با انتخاب یک مسیر در طول دوره تحصیل می توانند توان خود را‬ ‫افزایش دهند اما متاسفانه کمتر شاهد چنین موضوعی هستیم‪.‬‬ ‫دانش��گاه های مهندسی و ش��یمی می توانند با تعریف پروژه های‬ ‫تولید بر مبنای استفاده از مواد اولیه ساختمانی به اشتغالزایی و‬ ‫کاهش رکود صنایع وابسته به ساختمان کمک کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اش��تباه های مدیریتی و تعری��ف پروژه ها در‬ ‫کشور توضیح افزود‪ :‬متاسفانه در بسیاری از موارد به دنبال حل‬ ‫ل را در سطح‬ ‫مسائل در باالدست هستیم و می خواهیم یک مشک ‬ ‫کالنی که ایجاد ش��ده برطرف کنیم‪ .‬در جریان این سیاس��ت از‬ ‫ظرفیت های کوچک تری که می توانیم از انها استفاده کنیم غافل‬ ‫می شویم‪ .‬در نتیجه مشکالت در سطح کالن باقی می مانند و از‬ ‫ظرفیت های کوچک در کشور نیز استفاد ه نمی شود‪ .‬این بحرانی‬ ‫است که سال هاست در ایران با ان درگیر هستیم‪.‬‬ ‫بو کارهای خانگی بس��یاری‬ ‫ام��روزه در دنی��ا با مصالح س��اختمانی کس�� ‬ ‫راه اندازی شده و برخی از انها به صادرات میلیون ها دالر محصول رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬هیچ تالشی در کشور ما برای استفاده از این مزیت ها‬ ‫وجود ندارد‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت در رکود‬ ‫پیمان حریری‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان مصالح‬ ‫ساختمانی مشهد پیش از این درباره تاثیر رکود مسکن بر صنایع‬ ‫وابس��ته به ایرنا گفته بود‪ :‬در نتیجه تغییر نرخ ارز‪ ،‬قیمت س��یمان‬ ‫‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬شن و ماسه ‪ ۵۰‬درصد و گچ ‪ ۶۰‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به دلیل کمبود نقدینگی و نداش��تن کیسه های خالی که وارداتی‬ ‫هس��تند‪ ،‬برخی از کارخانه ها به ان��دازه نصف ظرفیت خود تولید‬ ‫دارن��د‪ .‬به دلی��ل کمبود تولید گچ در خراس��ان رضوی‪ ،‬اس��تان‬ ‫س��منان تامین گ��چ این منطقه را برعهده گرفت��ه و بازار را از ان‬ ‫خود کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که رکود مسکن عمده توان‬ ‫تولیدکنندگان را از بین برده و اگر سیاست مناسبی در نظر گرفته‬ ‫نش��ود تغییرات ن��رخ ارز این کارخانه ها از چرخ��ه صنایع بیرون‬ ‫می راند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت اهن‬ ‫محمد طیرانی‪ ،‬عضو اتحادیه صنف اهن االت و صنایع پروفیل‬ ‫به ایسنا گفته است‪ :‬قیمت اهن از اغاز امسال تاکنون ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته و این رشد ناش��ی از تقاضاهای غیرواقعی در بازار‬ ‫بوده است‪ .‬چند ماه پیش همزمان با افزایش اندک قیمت ها و سایه‬ ‫سنگین رکود صنعت ساختمان برخی که در حال ساختمان سازی‬ ‫بودند نگران از رشد قیمت نسبت به خرید اهن بیش از نیاز خود‬ ‫اقدام کردند‪ .‬خرید بیش از حد اهن از س��وی عده ای باعث ش��د‬ ‫کارخانه ها نتوانند به اندازه تقاضا اهن توزیع کنند که این امر منجر‬ ‫به کمبود اهن و گرانی بیش از حد انتظار ان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توان رقابت نداریم‬ ‫محمد افش��ار نژاد‪ ،‬تولیدکننده س��یم و کابل درباره تاثیر رکود‬ ‫صنع��ت س��اختمان ب��ر این صنعت به ایلنا گفته اس��ت‪ :‬بیش��تر‬ ‫واحده��ای تولیدی کمت��ر از ظرفیت واقعی تولید می کنند‪ .‬کمتر‬ ‫از ظرفی��ت بودن میزان تولید به دالیل مختلفی چون نبود تقاضا‬ ‫و کمبود مواد اولیه برمی گردد‪ .‬اگر مثل کشورهای ترکیه و چین‬ ‫که از تولید کنندگان بومی حمایت می کنند از تولیدکننده ایرانی‬ ‫حمایت ش��ود‪ ،‬ما به راحت��ی می توانیم در بازاره��ای برون مرزی‬ ‫نیز دس��تاوردهای بزرگی داش��ته باش��یم‪ .‬دولت ترکیه و چین‪،‬‬ ‫طرح های تش��ویقی و جوایز صادراتی برای صادرات س��یم و کابل‬ ‫ارائ��ه می دهند؛ ما هم پی وی س��ی و ه��م مس را به قیمت جهانی‬ ‫می خریم‪ ،‬مش��خص اس��ت که توان رقابت با ترکیه یا چین را در‬ ‫بازار کش��ورهای همسایه نداریم‪ .‬برای افزایش توان رقابت مصرف‬ ‫کاالی داخل��ی و حمایت از صادرات باید تبدیل به سیاس��ت های‬ ‫اصلی دولت و مسئوالن شود‪.‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬تولید و سرمایه تناسب ندارند‬ ‫عب�داهلل رضیان‪ /‬عضو کمیس�یون صنایع و معادن مجلس ش�ورای‬ ‫اسلامی‪ :‬بسیاری از کشورهای توس��عه یافته برای ارائه مجوز فعالیت‬ ‫تولیدی شاخص تناسب را در نظر می گیرند و بر مبنای ان به واحدهای‬ ‫تولیدی مجوز فعالیت می دهند‪ .‬در ایران متاس��فانه دولت نس��بت به‬ ‫بررس��ی تناسب ‪ ۳‬ش��اخص اشتغال‪ ،‬تولید و س��رمایه فعالیتی انجام‬ ‫نمی ده��د‪ .‬این موضوع باعث ش��ده در طول زم��ان واحدهای صنعتی‬ ‫ایران به اصطالح بس��یار سنگین شوند‪ .‬از جمله عوامل این که امروزه‬ ‫بسیاری از واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیت خود کار می کنند و به نوعی دچار‬ ‫بح��ران تولید ش��ده اند‪ ،‬عالوه بر مش��کالت تامین مواد اولیه ب��ه این موضوع نیز‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬نگاهی به ش��اخه های مختلف صنعتی در کشور نشان می دهد که‬ ‫چطور س��رمایه تولیدکنندگان از بین رفت‪ .‬زمانی که بحث ساخت کارخانه های‬ ‫تولید ماکارونی در کش��ور مطرح شد‪ ،‬بسیاری از صنعتگران و افراد مرتبط با این‬ ‫بخش معتقد بودند کل نیاز کشور به کمتر از ‪ ۵‬کارخانه بزرگ در این‬ ‫بخش اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬به ‪ ۸۰۰‬واحد صنعتی مجوز داده ش��د و انها‬ ‫وارد مرحله سرمایه گذاری شدند‪ .‬اکنون پس از گذشت حدود ‪ ۲‬دهه‬ ‫‪ ۵۰‬کارخانه تولید ماکارونی در کشور وجود دارد که در جریان بررسی‬ ‫انه��ا هم در می یابیم که بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد بازار در اختیار ‪ ۳‬کارخانه‬ ‫است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬با صدور مجوز بدون تعهد به سرمایه مردم دولت‬ ‫نقشی در منع از بین رفتن سرمایه ها نداشت‪ .‬اسیب بزرگی که در این‬ ‫زمینه وجود دارد ارائه امار و اعداد و ارقام بزرگ اس��ت‪ .‬این مش��کل که امروزه در‬ ‫کشور نهادینه شده باعث می شود‪ ،‬از دولت تا مدیران کل با نمودارها به گونه ای‬ ‫بازی کنند که بزرگ ترین اعداد از انها استخراج شود‪ .‬همین سیاست فقط در دو‬ ‫دهه گذشته و تنها در یک شاخه صنعتی ‪ ۷۵۰‬مجوز سرمایه گذاری را نابود کرد‬ ‫و هنوز هم حجم کارخانه های این بخش بیش از نیاز کشور است‪.‬‬ ‫اموزشگاه های فنی و حرفه ای خصوصی می شوند‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گفت‪ :‬وزارت کار برای رونق تولید بسته ای‬ ‫تعری��ف کرده و ‪ ۸‬اموزش��گاه باید از س��وی بخش‬ ‫خصوصی معرفی شوند و مهارت اموزی را در جامعه‬ ‫رون��ق دهند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬حس��ین امیررحیمی‬ ‫درب��اره موضوع «طرح وزارت کار در راس��تای رونق‬ ‫تولی��د» با اش��اره ب��ه ورشکس��تگی های پی در پی‬ ‫واحده��ای تولیدی‪ ،‬فقط حفظ تولید و اش��تغال را‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۸‬شرایط ایده ال دانست و گفت‪ :‬طلب‬ ‫اموزش در دوران رکود بیش از هر زمان دیگر است‬ ‫چراک��ه فرصتی ایجاد می کند ک��ه در رکود کاری‪،‬‬ ‫صاحبان مش��اغل در پی اموزش بروند و به بررسی‬ ‫دلیل شکست های حرفه ای و کاری بپردازند‪ .‬وی با‬ ‫بیان ای��ن مطلب افزود‪ :‬وزارت کار برای رونق تولید‬ ‫بسته ای تعریف کرده و در این راستا ‪ ۳‬محور را برای‬ ‫سازمان فنی و حرفه ای در نظر گرفته است؛ نخست‬ ‫انکه برای نخس��تین بار ‪ ۸‬اموزش��گاه باید از سوی‬ ‫بخش خصوصی معرفی شوند و مهارت اموزی را در‬ ‫جامعه رونق دهند‪ .‬امیررحیمی درباره وظیفه وزارت‬ ‫کار در راس��تای رونق اشتغال گفت‪ :‬تالش می کنیم‬ ‫سیاس��ت واحدها را با سیاس��ت کالن کشور همسو‬ ‫سازیم‪ .‬وی در ادامه ایجاد کار را مهم ترین حوزه در‬ ‫اش��تغال کشور نامید و افزود‪ :‬کار به درامد خانوار و‬ ‫رفاه و رش��د اقتصادی مربوط می شود‪ .‬در این میان‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار قانون وجود دارد اما فاق��د تنقیح قوانین‬ ‫هستیم و از دیگر سو با کوچک ترین تغییر محیطی‬ ‫قوانین جدید لحاظ کرده ایم و درصدد بروزرس��انی‬ ‫قانون قدیمی برنیامده ایم‪ .‬وزارت کار وظیفه اموزش‬ ‫نیروی انس��انی را عهده دار نیست‪ .‬مدرسه‪ ،‬خانواده‬ ‫و دانش��گاه برای اموزش هزینه و صرف زمان کرده‬ ‫اس��ت و برای ورود به بازار کار‪ ،‬تنها دوره ای ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫ماه��ه برگ��زار می کنیم تا خطای ن��وع دوم در امور‬ ‫کاری اتفاق نیفتد‪ .‬مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت‬ ‫کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنش��ان کرد‪ :‬وزارت‬ ‫کار در ح��وزه ام��وزش تالش می کن��د خطای نوع‬ ‫دوم در جامعه کاری و اش��تغال کشور اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫امیررحیم��ی با انتقاد از اجرای نادرس��ت سیس��تم‬ ‫پنجره واحد در پایان س��خنان خ��ود گفت‪ :‬در این‬ ‫فراین��د وقتی یک موضوع ثبت می ش��ود‪ ،‬باید یک‬ ‫بار هم به صورت دس��تی در اختیار کارمند مربوط ‬ ‫ق��رار گی��رد و امیدواری��م زمانی ای��ن پنجره ها به‬ ‫صورت واحد عمل کنند‪ .‬همچنین محمود انصاری‪،‬‬ ‫معاون مرکز کار ایران رونق فرهنگ کار را در میان‬ ‫خانواده ها‪ ،‬نیازمند ایجاد ش��غل خانگی و حرفه های‬ ‫خ��رد و کوچک دانس��ت و گفت‪ :‬ای��ن روند صنعت‬ ‫کلی کش��ور را دچار تحول می کند اما نسبت به این‬ ‫حوزه بی توجهی ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وزارت‬ ‫کار طرحی مش��ترک با واحد جهاد دانش��گاهی را‬ ‫راه اندازی کرده اس��ت تا اموزش ه��ای الزم تنها از‬ ‫س��وی پشتیبان و پیش��ران های صنعتی ارائه شود؛‬ ‫یعنی اگر قرار اس��ت خوش��ه کت و شلوار راه اندازی‬ ‫ش��ود‪ ،‬برند های معتبر پ��ای کار خواهن��د امد‪ ،‬نه‬ ‫اف��رادی که تنها ب��ر مبنای رفرنس ها در دانش��گاه‬ ‫تحصی��ل کرده اند‪ .‬انصاری با اش��اره ب��ه امار بانک‬ ‫بو کارهای مختلف گفت‪ :‬افزون بر‬ ‫جهانی درباره کس ‬ ‫بو کار بر‬ ‫‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۰‬درصد راه اندازی و توس��عه کس�� ‬ ‫پایه منابع انسانی می چرخد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫گفت وگوی‬ ‫عرضه ‪۶۰‬هزار خودرو‬ ‫در کمتر از ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫با کارشناسان صنعت خودرو درباره چرایی محقق نشدن انتظارها نشان داد‬ ‫مدیریت سیاسی‪ ،‬افت بنگاه های اقتصادی‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پس از نیم قرن فعالیت در صنعت خودرو هنوز انتظارها‬ ‫از این صنعت براورده نش��ده است‪ .‬چرا پیشرفت مورد نظر‬ ‫محقق نشد؟ چرا خودروسازان نتوانستند به جایگاه مناسب‬ ‫در صنعت خودرو جهان دس��ت یابن��د؟ در این باره برخی‬ ‫کارشناسان و فعاالن حوزه خودرو معتقدند‪ ،‬یکی از موانع‪،‬‬ ‫مدیریت دولتی و سیاس��ی این صنعت بوده و موضوع دوم‬ ‫هم حمایت هایی اس��ت که دولت ها باید از صنایع داش��ته‬ ‫باش��ند اما در ایران با وجود ش��عارهای حمایتی‪ ،‬دولت ها‬ ‫حمایت واقعی از فعاالن این بخش ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف مدیریتی‬ ‫داود میرخانی رشتی‬ ‫برخی‬ ‫نگرش های‬ ‫سیاسی از‬ ‫بیرون بر صنعت‬ ‫تحمیل می شود‪.‬‬ ‫نگرش های‬ ‫سیاسی که‬ ‫از بیرون به‬ ‫مجموعه های‬ ‫صنعتی وارد‬ ‫می شوند همچون‬ ‫شوک های‬ ‫ناگهانی‪،‬‬ ‫فلج کننده‬ ‫هستند‬ ‫سیدمحمد بحرینیان‬ ‫در طول ‪۴‬ساله‬ ‫‪ ۶۹-۷۲‬ارزش‬ ‫واردات خودرو‬ ‫و قطعات به‬ ‫سقف حدود‬ ‫‪۸‬میلیارد دالر‬ ‫در سال رسید‪،‬‬ ‫در شرایطی‬ ‫که منابع‬ ‫ارزی حاصل‬ ‫از صادرات‬ ‫نفت کشور‬ ‫‪۶۵‬میلیارد دالر‬ ‫بود‬ ‫داوود میرخانی رشتی‪ ،‬مشاور انجمن خودروسازان کشور‬ ‫در این ب��اره به‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۴‬دهه اس��ت رابطه ما‬ ‫با جهان‪ ،‬با فرازونش��یب هایی همراه بوده اس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬نوعی خودشیفتگی در ما وجود دارد که فکر می کنیم‬ ‫هم��ه چیز را می دانیم؛ بنابراین تجربه کش��ورهای دیگر را‬ ‫قبول نداریم‪ .‬باید از مدیران و مسئوالن دولتی بپرسیم در‬ ‫این س��ال ها چقدر مراودات و ارتباطات مدیریتی با جهان‬ ‫خارج داشته ایم؟ کدام درس مدیریتی را به مدیران داخلی‬ ‫یاد داده ایم؟ افرادی که در مقامات باالتر پس��ت مدیریتی‬ ‫می گیرن��د چقدر این حرف��ه را به لحاظ علمی و کارکردی‬ ‫می شناسند؟‬ ‫مدیرعامل پیش��ین ایران خودرو ب��ا بیان اینکه مدیریت‬ ‫در کش��ور تجرب��ی بوده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬س��ال ‪ ۶۲‬به عنوان‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو منصوب ش��دم‪ ،‬درحالی که از یک‬ ‫شرکت خودروس��ازی هیچ اطالعات و شناختی نداشتم و‬ ‫چون س��ابقه ‪ ۱۵‬سال مدیریت در یک شرکت امریکایی را‬ ‫داشتم‪ ،‬این مسئولیت بر عهده من گذاشته شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چه زمان و کجا برای اموزش مدیران هزینه‬ ‫کرده ای��م تا مدی��ران ما‪ ،‬به لحاظ علم��ی و عملی اموزش‬ ‫ببینند‪ .‬ازمون و خطا جلو رفتیم و تجربه کسب کردیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬برخی سازمان ها مانند سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی و‪ ...‬کالس ه��ای مدیریت��ی برگ��زار می کنند اما‬ ‫اموزش تئوریک با انچه از نزدیک نیاز اس��ت‪ ،‬دیده ش��ود‬ ‫و از تجرب��ه عملی مدیران روز جهان اگاه ش��ویم‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪ .‬در کالس نظریه ها را می اموزیم و خوب است اما باید‬ ‫در عمل هم این اموزه ها دیده و تجربه ش��ود‪ .‬ایا این گونه‬ ‫هست؟‬ ‫‹ ‹خودروساز درخواست تعیین تعرفه ندارد‬ ‫میرخانی رش��تی ب��ا بیان اینکه مدیری��ت داخلی دارای‬ ‫اش��کاالتی است‪ ،‬افزود‪ :‬بخش اموزش نادیده گرفته شده و‬ ‫این موضوع هم به خود دولت برمی گردد‪.‬‬ ‫وی در ادامه نقد مدیریت صنعت کش��ور تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫انتخاب مدیران و حتی وزیران باید به طور روشن مشخص‬ ‫شود هر فرد براساس چه توانمندی ها و ویژگی هایی انتخاب‬ ‫ش��ده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬هیچ گاه گفته نشده وزیر کاری‬ ‫می خواهیم که این توانمندی ها را داشته باشد‪ .‬یا فرد نامزد‬ ‫چه عملکرد مثبتی در سابقه مدیریتی خود داشته و از چه‬ ‫نقطه ای به چه نقطه ای رس��یده است‪ .‬در انتخاب مدیران‪،‬‬ ‫چقدر موضوع شایسته ساالری مطرح است؟‬ ‫مش��اور انجمن خودروسازان کشور در ادامه چالش های‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور افزود‪ :‬برخی نگرش های سیاس��ی‬ ‫از بیرون بر صنعت تحمیل می ش��ود که فلج کننده اس��ت‪.‬‬ ‫به هرح��ال‪ ،‬اف��راد در حوزه مدیریت ب��ا ازمون و خطا یک‬ ‫سلسله تجربه ها کسب می کنند اما تحمیل نگرش سیاسی‬ ‫که از بیرون به مجموعه وارد می ش��ود همچون شوک های‬ ‫ناگهانی‪ ،‬فلج کننده هس��تند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬دولت ش��عار‬ ‫می دهد از صنعت خودرو حمایت کرده است‪ ،‬پس باید این‬ ‫حمایت هایش را فهرست کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬گفته می شود‬ ‫تعرف ه گذاش��ته شده تا خودروس��ازان داخلی بتوانند ادامه‬ ‫فعالیت دهند‪ ،‬درحالی که دولت از محل این تعرفه ها کسب‬ ‫درامد کرده اس��ت و خودروسازان درخواستی برای تعیین‬ ‫تعرفه های باال نداش��ته اند‪ .‬مدیرعامل پیشین ایران خودرو‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در تمام کش��ورهای جهان‪ ،‬در ش��روع رقابت‪،‬‬ ‫تعرفه واردات کاالها دس��ت کم ‪۲۵‬درصد تعیین می ش��ود‬ ‫و این موضوعی عمومی اس��ت؛ پس نمی توان ان را خاص‬ ‫کشور خود بدانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش حمایتی یا اجرای وظیفه‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان و صنعتگ��ران معتقدند دولت به‬ ‫معنای واقعی کم��ک و حمایت هدفمند از صنعت خودرو‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ ،‬اما به هرحال پول نفت ب��رای این صنعت‬ ‫هزینه ش��ده و می شود‪ .‬یا اگر حمایت دولت از شرکت های‬ ‫خودروس��ازی نبود ش��اید پویش «نخریدن خودرو» تاثیر‬ ‫منفی روی این صنعت می گذاش��ت‪ .‬میرخانی رشتی گفت‪:‬‬ ‫پول نفت در کدام صنعت نمی رود؟ اما این کمک نیس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن جزو وظایف دولت ها اس��ت ک��ه از صنایع خود دفاع‬ ‫کنن��د‪ .‬ضمن انکه زمینه س��از راه ان��دازی پویش نخریدن‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫با اغاز دور جدید تحریم از مرداد سال گذشته‬ ‫و کمب��ود نقدینگ��ی‪ ،‬مش��کالتی در ام��ر تولید‬ ‫قطع��ات به وجود ام��د‪ .‬افت تیراژ قطعات منجربه‬ ‫کاهش تولید خودروها شد و این امر بازار خودرو‬ ‫را ب��ا نوعی چالش هم��راه کرد‪ .‬بیش از ‪100‬هزار‬ ‫خودرو به شکل ناقص تولید شده و تجاری نشده اند‪.‬‬ ‫به گفت��ه فع��االن این ح��وزه چنانچه این حجم از‬ ‫خودروه��ا تجاری ش��وند کمک زیادی به کاهش‬ ‫تنش در بازار خودرو می کند و ارامش نسبی برقرار‬ ‫می شود‪ .‬خودروسازان از جمله ایران خودرو تالش‬ ‫دارند با همکاری مراکز علمی از جمله شرکت های‬ ‫دانش بنیان و نیز دانش��گاه ها به س��اخت و تامین‬ ‫برخی قطعات مورد نیازی که وابس��تگی خارجی‬ ‫دارن��د‪ ،‬بپردازن��د‪ .‬این امر ج��و روانی بازار را برای‬ ‫س��وداگران ناامن کرده و ش��اهد هس��تیم که نرخ‬ ‫خودروها در چند هفته گذشته روند نزولی دارد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫در بازاریاب��ی‪ ،‬ف��روش و امور مش��تریان از برنامه‬ ‫تجاری س��ازی و عرضه حدود ‪۶۰‬هزار خودرو در‬ ‫کمت��ر از ‪ ۲‬م��اه این��ده خبر داد و گفت‪ :‬با افزایش‬ ‫عرضه‪ ،‬نرخ در بازار به شرایط واقعی نزدیک خواهد‬ ‫شد‪ .‬در برخی اخبار اعالم شده بود تعداد زیادی‬ ‫خودرو در پارکینگ ایران خودرو احتکار شده است‬ ‫و وارد بازار نمی شود‪ .‬این موضوع از سوی مقامات‬ ‫مربوط رسیدگی و مسئله احتکار رد شد‪ ،‬زیرا نقص‬ ‫قطعات دلیل عرضه نش��دن این خودروها به بازار‬ ‫بود‪ .‬گزارش ایکوپرس‪ ،‬مدیران ارشد ایران خودرو‬ ‫در حوزه بازاریابی و فروش با مدیرکل دفتر بازرسی‬ ‫ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به شکایات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دیدار کردند‪ .‬در این دیدار‬ ‫مدی��رکل دفتر بازرس��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬به دنبال ایجاد رونق در تولید‪ ،‬ارتقای‬ ‫ساخت داخل و خودکفایی هستیم‪ .‬اکبر صادقی‬ ‫افزود‪ :‬تالش می کنیم با تصمیم های شایس��ته به‬ ‫رون��ق تولید کمک کنیم‪ .‬خودروس��ازان نیز باید‬ ‫مش��کالت خود را ارائه کنند تا همه مس��ئوالن در‬ ‫جریان مشکالت و محدودیت های صنعت خودرو‬ ‫کش��ور قرار گیرند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در بازدیدی‬ ‫که از پارکینگ های شرکت ایران خودرو داشتیم‪،‬‬ ‫خودروهای متعددی به ش��کل تصادفی انتخاب و‬ ‫مورد بازرسی قرار گرفت و هیچ گونه تخلفی مبنی‬ ‫بر احتکار خودرو از سوی خودروساز مشاهده نشد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعام��ل در بازاریابی‪ ،‬فروش و امور‬ ‫مش��تریان ایران خودرو نیز در این نشس��ت با بیان‬ ‫اینک��ه تمهیدات گوناگونی از س��وی ایران خودرو‬ ‫برای تنظیم و تعدیل بازار انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫وجود تمام مشکالت‪ ،‬برای اجرای تعهدات معوق با‬ ‫کمترین تاخیر‪ ،‬برنامه ریزی های گسترده ای انجام‬ ‫داده ایم و تمام تالش مان را در راس��تای دستیابی‬ ‫به این هدف به کار می بندیم‪ .‬مصطفی خان کرمی‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال گذش��ته پرداخت تس��هیالت ‪۴‬‬ ‫میلیاردی به ش��بکه قطعه س��ازان سبب رونق در‬ ‫خطوط تولید قطعه س��ازان و بهبود شرایط تولید‬ ‫ش��د‪ .‬قائم مقام مدیرعام��ل در بازاریابی‪ ،‬فروش و‬ ‫امور مش��تریان خاطرنشان کرد‪ :‬با درنظر گرفتن‬ ‫ظرفیت تولید امس��ال‪ ،‬تمامی خودروهای معوق‬ ‫را تحویل مش��تریان خواهیم داد و نگرانی در این‬ ‫زمین��ه وجود ندارد‪ .‬خان کرمی همچنین کاهش‬ ‫تولی��د ناق��ص‪ ،‬تکمی��ل خودروه��ای ناقص کف‬ ‫پارکین��گ و افزای��ش عرضه به ب��ازار را ‪ ۳‬رویکرد‬ ‫جدی��د ایران خودرو عن��وان کرد و گفت‪ :‬به جای‬ ‫تولید بیش��تر خودروهای ناقص و خواب س��رمایه‬ ‫در ک��ف پارکینگ ه��ا در عم��ل با تجاری س��ازی‬ ‫خودروه��ای ناق��ص‪ ،‬روزانه تحویل را به میانگین‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰۰‬خودرو رسانده ایم‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ازار با افزایش عرض��ه منجربه تحویل(نه تولید‬ ‫مکانیک��ی و ناق��ص بیش��تر) به ش��رایط متعادل‬ ‫حرکت می کند‪.‬‬ ‫او ضم��ن تش��ریح برنام��ه تکمی��ل و عرض��ه‬ ‫خودروه��ای ناق��ص کف کارخان��ه گفت‪ :‬فروش‬ ‫اعتباری نیز از دیگر روش هایی است که به تازگی‬ ‫فق��ط ب��رای تنظیم بازار و ن��ه جذب نقدینگی به‬ ‫اجرا گذاش��ته ایم‪ .‬فروش اعتباری هرچند گردش‬ ‫مال��ی را کاه��ش می دهد اما در جهت تعادل بازار‬ ‫موثر خواهد بود‪ .‬همچنین بخشنامه های فروش‬ ‫نقدی تنظیم بازار نیز با هدف کاهش واسطه گری‬ ‫و دستیابی اسان مصرف کننده واقعی به خودرو‪،‬‬ ‫نقش بس��یار پررنگی در ایجاد تعادل بازار خودرو‬ ‫ایفا کرده است و سیاست های موثر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت بوده که اجرای ان س��بب ثبات‬ ‫بیش��تر ب��ازار و روند کاهش��ی قیمت ه��ا با وجود‬ ‫تغییرات نرخ ارز شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در کنار مدیریت سیاس��ی صنعت خ��ودرو‪ ،‬برخی فعاالن این حوزه‬ ‫معتقدند با وجود مدیریت دولتی صنعت خودرو‪ ،‬دولت ها حمایتی از‬ ‫این صنعت نداش��ته اند‪ .‬زمانی که ارز ارزان وجود داشت‪ ،‬دولت ها‬ ‫با توزیع مجوز واردات‪ ،‬از این راه کس��ب درامد کردند‪ ،‬اما با وجود‬ ‫تحریم ها ساخت داخل برجسته می شود‬ ‫خودرو از سوی مردم کلید نخورد‪ ،‬بلکه زمینه ان را برخی‬ ‫اعضای ش��ورای رقابت به وجود اوردند که مدام می گفتند‬ ‫قیمت ه��ا باید ‪۳۰‬درصد کاهش یاب��د‪ .‬از این رو‪ ،‬مردم هم‬ ‫منتظر کاهش قیمت ها بودند‪ .‬این در حالی اس��ت که نرخ‬ ‫مواد اولیه و ارز ‪ ۳‬برابر شده بود‪ .‬مردم منتظر عملی شدن‬ ‫ان وعده ها بودند که عملی نشد و این پویش شکل گرفت‬ ‫اما با اختصاص وام بانکی این طرح متوقف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خال اهلیت حرفه ای مدیران‬ ‫در کنار مدیریت سیاس��ی صنعت خودرو‪ ،‬برخی فعاالن‬ ‫ای��ن حوزه معتقدن��د با وجود مدیری��ت دولتی بر صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬دولت ها حمایتی از این صنعت نداشته اند‪ .‬زمانی که‬ ‫ارز ارزان وجود داش��ت‪ ،‬دولت ها با توزیع مجوز واردات‪ ،‬از‬ ‫این راه کس��ب درامد کردند‪ ،‬ام��ا با وجود تحریم ها دوباره‬ ‫مواردی ازجمله توجه به تولید‪ ،‬عمیق کردن ساخت داخل‬ ‫و پرهی��ز از تولیدات��ی با درصدهای باالی��ی از مونتاژکاری‬ ‫برای انها برجسته می شود‪ .‬در دهه ‪ ۷۰‬که به عنوان دوران‬ ‫طالی��ی صنعت خودرو و قطعه از ان نام برده می ش��ود بر‬ ‫اث��ر واردات بی روی��ه و کمبود ارز‪ ،‬دولت از خودروس��ازان‬ ‫خواست برای کاهش وابستگی ارزی این محصول‪ ،‬قطعات‬ ‫در داخل س��اخته ش��ود‪ ،‬اما انها برای تحقق این امر برنامه‬ ‫مدونی نداشتند‪.‬‬ ‫نابسامانی پولی وضعیت اقتصادی کشور بخش دیگری از‬ ‫مشکالت صنعتی است‪ .‬دهه ‪ ۹۰‬با وجود مشکالت تحریم‪،‬‬ ‫ش یافت‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫نقدینگی به طور افسارگسیخته افزای ‬ ‫این افزایش نقدینگی ناشی از رشد کیفی اقتصاد و متناسب‬ ‫با اندازه ان باش��د‪ .‬منبع ای��ن نقدینگی نه از محل تولید و‬ ‫ارزش افزوده که با امر واردات‪ ،‬مسکن و‪ ...‬بوده که این پول‬ ‫پرقدرت به جامعه تزریق ش��د‪ .‬این امر باعث افزایش تورم‬ ‫در جامعه شد‪ .‬این در حالی است که در همین دهه با اغاز‬ ‫مش��کالت تحریم‪ ،‬برعکس کمبود نقدینگی در واحدهای‬ ‫صنعتی نمود پیدا کرده اس��ت‪ .‬این روند در نیمه دوم این‬ ‫ده��ه‪ ،‬با کاه��ش ارزش ریال‪ ،‬روند صعودی به خود گرفت‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬نیاز صنعتگران به تامین منابع مورد نیاز خود در‬ ‫قالب تسهیالت افزایش یافت‪ .‬این امر نتیجه نوعی ولنگاری‬ ‫مالی در حوزه اقتصاد کشور بود‪ .‬برخی اقتصاددانان معتقدند‬ ‫صنعتگر باید س��رمایه الزم را در اختیار داش��ته باشد تا به‬ ‫سوی تولید حرکت کند‪ ،‬چراکه وابستگی زیاد به تسهیالت‬ ‫بانکی به افزایش ریس��ک در تولید می انجامد‪ .‬سیدمحمد‬ ‫بحرینی��ان در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬برخی اقتصاددانان‬ ‫معتقدند اقتصاد ما بانک محور اس��ت و این بانک محوری را‬ ‫نوعی ضعف برای تامین مالی صنعت در کش��ور می بینند‬ ‫و پیش��نهاد انها استقالل منابع س��رمایه گذاری صنعت از‬ ‫تس��هیالت بانکی و رجوع به بازار س��رمایه است‪ .‬در مقابل‬ ‫باید از این نوع اقتصاددانان درخواست کرد که با استدالل‬ ‫بگوین��د که درحال حاضر ک��دام یک از اقتصادها در جهان‬ ‫هستند که بانک محور نباشد؟ ایا بانک محوری برای تامین‬ ‫مالی صنعت در کش��ورهای گوناگون یک ضعف به ش��مار‬ ‫م��ی رود؟ امری��کا و انگلیس س��رمایه محور هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫الم��ان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی و تایوان و بس��یاری دیگر‬ ‫از اقتصاده��ای مهم جه��ان بانک محور هس��تند‪ .‬اقتصاد‬ ‫س��نگاپور نه تنها بانک محور است‪ ،‬بلکه کمک های متعدد‬ ‫حت��ی به طور بالعوض به صنع��ت می دهد‪ .‬امارهای بانک‬ ‫مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه یافته شرق اسیا نشان‬ ‫می دهد سهم تسهیالت نظام بانکی تا حتی دو برابر تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی(‪ )GDP‬ان کش��ورها بوده و دیگر اینکه‬ ‫س��هم صنعت از کل مانده تس��هیالت گاه به ‪۵۰‬درصد هم‬ ‫می رسد‪ .‬تعجب اور است که از زمان شروع تحریم ها‪ ،‬سهم‬ ‫صنع��ت از مانده تس��هیالت بانکی از ح��دود ‪۲۸‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ ۸۵‬به ح��دود ‪۱۸‬درصد در س��ال ‪ ۹۵‬کاهش یافته‬ ‫و از س��ال ‪ ۹۵‬به این س��و بانک مرکزی دیگر هیچ اماری‬ ‫منتشر نکرده است‪ .‬توجه کنید که کشور تحریم کننده نیز‬ ‫به ط��ور صریح اعالم کرده ه��دف اصلی اش بخش تولیدی‬ ‫ای��ران اس��ت‪ .‬اما دولت های این موض��وع را درک نکردند‪،‬‬ ‫چراک��ه ناکارامدی و اهلیت نداش��تن حرفه ای‪ ،‬ناتوانی در‬ ‫اینده نگری و نداش��تن راهبرد توس��عه منس��جم ازسوی‬ ‫بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی در بخش های اجرایی و‬ ‫تقنینی به چشم می خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقب�ال ب�ه تولی�د از س�رناچاری ی�ا ب�ا ن�گاه‬ ‫توسعه ای‬ ‫به گفت��ه بحرینی��ان‪ ،‬کره جنوب��ی وام ه��ای یاران��ه ای‪،‬‬ ‫مش��وق های صادرات��ی و در نهای��ت من��ع واردات را برای‬ ‫حمایت از صنعت خودرو در دس��تور کار خود قرار داد که‬ ‫ام��روز در بازار جهانی مطرح اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران ناکارامد اس��ت‪ ،‬اما ایا ای��ن صنعت به ذات‬ ‫ناکارام��د ب��وده یا اینک��ه از بیرون ای��ن ناکارامدی به ان‬ ‫تحمیل ش��ده اس��ت؟ این پژوهشگر با اش��اره به وضعیت‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در دوره جدید‪ ،‬گریزی ب��ه نوع نگاه ها در‬ ‫گذش��ته داش��ته و در این باره گفت‪ :‬با پایان جنگ‪ ،‬برخی‬ ‫مدی��ران ان دوره با بی کیفیت خواندن خودروهای داخلی‬ ‫گفتن��د بای��د واردات انجام ش��ود تا زمین�� ه ارتقای کیفی‬ ‫خودروهای داخلی فراهم شود‪ .‬انها به دلیل اهلیت نداشتن‬ ‫حرفه ای نتوانس��تند متوجه این واقعیت باشند که کیفیت‬ ‫تولید با واردات باال نمی رود‪« .‬واردات» و «افزایش نرخ ارز»‬ ‫همواره بالی جان تولید و صنعت در کش��ور بوده و هس��ت‬ ‫زی��را تصمیم گیران ما به جای توجه به دیگر س��اختارهای‬ ‫بنیادی��ن ارتقادهن��ده کیفیت تولی��د از قبیل اصالح نظام‬ ‫تصمیم گیری اقتصادی مبتنی بر اهلیت و منزه کردن ان از‬ ‫ذی نفعان‪ ،‬تدوین یک برنامه توسعه صنعتی مبتنی بر عقل‬ ‫س��لیم و تجربه و بس��یاری از موارد الزم دیگر برای ارتقای‬ ‫کیفیت تولید این بخش که در این فرصت کوتاه مجال نام‬ ‫بردن از تمام انها نیس��ت‪ ،‬خواهان افزایش کیفیت تولید یا‬ ‫ب��ا واردات یا با تغییر قیمت ه��ای کلیدی بوده اند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬تصمیم گی��ران ما با چنی��ن توجیهاتی و با بی مباالتی‬ ‫خطرناک با واردات گس��ترده بس��یاری ازکاالها و از جمله‬ ‫خودرو به ش��یوه های گوناگون واردات ب��دون انتقال ارز و‬ ‫ارائه ‪۵‬هزار دالر به هر شناسنامه(در دهه ‪ ۷۰‬و پس از پایان‬ ‫جنگ) و‪ ...‬موجب شدند اقتصاد با مشکالت مزمنی روبه رو‬ ‫ش��ود که تا امروز گریبان کشور را گرفته است‪ .‬برای نمونه‬ ‫در طول ‪۴‬س��اله ‪ ۶۹-۷۲‬ارزش واردات خودرو و قطعات به‬ ‫سقف حدود ‪۸‬میلیارد دالر در سال رسید‪ ،‬در شرایطی که‬ ‫منابع ارزی حاصل از صادرات نفت کش��ور ‪۶۵‬میلیارد دالر‬ ‫بود‪ .‬این یعنی واقعیتی که نتوانس��تند اینده نگری کنند و‬ ‫بدون هیچ مابه ازایی درخور‪ ،‬حدود ‪۱۲.۲‬درصد منابع ما از‬ ‫دس��ت رفت‪ .‬در ان روزها ما به دنیا بدهکار شدیم و اعتبار‬ ‫سایپا بهار امسال ‪۶۰‬هزار خودرو به مشتریان تحویل داد‬ ‫مع��اون بازاریابی وفروش گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫گفت‪ :‬این گروه خودروسازی از نخستین روزکاری سال‬ ‫‪ ۹۸‬تا پایان خرداد‪ ،‬بیش از ‪۶۰‬هزار از انواع محصوالت‬ ‫خود را به مشتریان تحویل داده است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬حسین کاظمی طرقی افزود‪ :‬در‬ ‫کنار اجرای برنامه موفقیت امیز رونق بخشی به جریان‬ ‫تولی��د و ب��ا برنامه ریزی مناس��ب‪ ،‬تس��ریع در تحویل‬ ‫خودرو به مش��تریان در دس��تورکار قرار گرفت و گروه‬ ‫س��ایپا موفق شد بهار امسال بیش از ‪۶۰‬هزار خودرو به‬ ‫مشتریان تحویل دهد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی بخش��ی از ای��ن خودروه��ا‪ ،‬مربوط به‬ ‫تعهدات قبلی بوده و بخش دیگر ان برای پاس��خگویی‬ ‫به تعهدات مربوط به فروش فوری و تنظیم بازار در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫مع��اون بازاریابی وفروش گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫گفت‪ :‬برنامه تکمیل و تجاری س��ازی خودروهای دارای‬ ‫کسری قطعات پیش��رفته در گروه خودروسازی سایپا‬ ‫به خوبی پیش م��ی رود و در ماه های اینده روند عرضه‬ ‫خودرو به بازار و تحویل خودروهای معوق مشتریان نیز‬ ‫با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫کاظمی ادامه داد‪ :‬براس��اس اولویت بندی های انجام‬ ‫شده و شناس��ایی مصرف کنندگان نهایی‪ ،‬روند عرضه‬ ‫خودرو را تا ایجاد ارامش کامل در بازار و جلب رضایت‬ ‫مشتریان ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫قابل تحس��ین ایران در نظام مالی جهان چنان خدش��ه دار‬ ‫ش��د که بانک ه��ای جهان گفتند اگر بان��ک مرکزی ایران‬ ‫«ال س��ی»ها را تس��ویه نکند‪ ،‬دیگر اسناد اعتباری ایران را‬ ‫قبول نمی کند؛ این یعنی تحقیرش��دن مالی بر اثر نداشتن‬ ‫برنامه‪ .‬بحرینیان با بیان اینکه با رخداد چنین مشکالتی و‬ ‫از س��ر اجبار‪ ،‬دولت بدون اینکه متکی بر برنامه بلندمدت‬ ‫منس��جم باش��د‪ ،‬قانون درامدی و نه توسعه ای «چگونگی‬ ‫محاس��به و درامد حقوقی گمرک��ی مالیات انواع خودرو و‬ ‫ماشین االت راهس��ازی وارداتی و قطعات انها» موسوم به‬ ‫قان��ون خودرو را نوش��ت و پس از ان ب��دون اینکه الزامات‬ ‫و نیازمندی ه��ای ی��ک برنامه فراهم ش��ود‪ ،‬روح تازه ای بر‬ ‫صنعت خودرو دمیده ش��د‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از سال ‪ ۷۱‬تا ‪ ۹۶‬فروش خالص ‪۷‬خودروساز(که‬ ‫برخی از محصوالت انها هم به طور عمده مونتاژ هس��تند)‬ ‫را از طری��ق صورت ه��ای مالی این ش��رکت ها اس��تخراج‬ ‫کردی��م که ببینی��م ارزش فروش خالص ش��رکت های ما‬ ‫چقدر بوده است‪ .‬براساس این صورت های مالی‪۳۰۶ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ارزش فروش خالص این شرکت ها(بدون در‬ ‫نظرگرفتن صورت های مالی تعداد زیادی از ش��رکت های‬ ‫مونتاژکار ایجاد ش��ده که به اصطالح به امر تولید مش��غول‬ ‫هستند) بوده که اگر معادل دالری ان محاسبه شود‪ ،‬حدود‬ ‫‪۱۸۴‬میلیارد دالر است؛ این یعنی ‪۱۵.۵‬درصد از کل منابع‬ ‫ارزی حاصل از صادرات منابع نفت وگاز کشور‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا دیگران توانستند و ما نتوانستیم؟‬ ‫بحرینی��ان در ادامه به تجربه کره جنوبی اش��اره کرد که‬ ‫دیرتر از ایران به سوی تولید خودرو رفت‪ .‬وی درباره روند‬ ‫حرک��ت دولت ها در این کش��ور به س��وی صنعت خودرو‬ ‫گفت‪ :‬کره جنوبی برای تعریف برنامه‪‎‬های توس��عه‪‎‬ای خود‪،‬‬ ‫نخست برای ایجاد شغل‪ ،‬به منسوجات توجه کرد زیرا امار‬ ‫بیکارانش زیاد بود‪ ،‬اما تولید منس��وجات هدف نهایی انها‬ ‫نب��ود‪ .‬در تعریف دوم‪ ،‬فوالد را منب��ع تغذیه‪‎‬کننده صنایع‬ ‫دیگ��ر می‪‎‬بیند‪ ،‬در نتیجه به دنبال تولی��د ورق می‪‎‬رود‪ ،‬نه‬ ‫تیراه��ن‪ .‬اما ما در دهه ‪ ۴۰‬مس��یر را وارونه رفتیم و بدون‬ ‫توجه به توالی محصوالت تولیدی و موردنیاز در این بخش‬ ‫که بتواند دیگر تولیدات بخش های صنعتی را تقویت کند‪،‬‬ ‫به سراغ تولید تیراهن برای تقویت بخش مستغالت رفتیم‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه کره جنوبی به ماشین‪‎‬االت توجه دارد زیرا‬ ‫می‪‎‬داند اس��اس تولید صنعتی‪ ،‬ماشین‪‎‬االت است‪ ،‬به دنبال‬ ‫توس��عه این بخش‪ ،‬از یک سو تقاضای چشمگیر واحدهای‬ ‫تولیدی ایجاد می ش��ود و از سوی دیگر‪ ،‬تولید ماشین االت‬ ‫سرچشمه جاری شدن فناوری های گوناگون و خلق دانش‬ ‫ضمن��ی و کس��ب تجرب��ه دارای ارزش س��ازماندهی های‬ ‫گوناگ��ون در هر اقتصادی خواهد ش��د‪ .‬اما این بخش مهم‬ ‫از صنعت یعنی ماش��ین االت‪ ،‬س��ود و بازار کافی نخواهند‬ ‫داشت‪ .‬در نتیجه قوای عاقله سیاست گذاری برنامه توسعه‬ ‫کره جنوب��ی‪ ،‬اه��داف خود را روی کشتی‪‎‬س��ازی و صنعت‬ ‫خودرو متمرکز کردند‪ .‬انها می دانستند وقتی بر اثر توسعه‬ ‫صنعتی رشد تحقق یابد‪ ،‬باید ماشین‪‎‬االت در داخل تولید‬ ‫و منابع مالی کمتر برای واردات ان صرف شود‪ ،‬درحالی‪‎‬که‬ ‫ما از س��ال ‪ ۳۸‬تا ‪ ،۹۶‬حدود‪۲۱۰‬میلیارد دالر برای واردات‬ ‫ماشین االت ارز از کشور خارج کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬کره جنوبی‬ ‫می‪‎‬دانست با توجه ب ‪‎‬ه اطالعات جداول داده‪-‬ستانده ای که‬ ‫طراح��ی کرده بودند‪ ،‬باید به‪‎‬دنبال کدام صنایع بروند‪ .‬ولی‬ ‫ل از س��وی دکترعالیخانی‪ ،‬وزیر‬ ‫ما با وجود اینکه این جداو ‪‎‬‬ ‫اقتصاد سال ‪ ۴۱‬پی‪‎‬ریزی شده بود‪ ،‬از ان استفاده نکردیم؛‬ ‫از این‪‎‬رو نه هدف داشتیم و نه راهبرد‪ .‬کره جنوبی با انتخاب‬ ‫صنایع هدف خودروس��ازی و کشتی س��ازی‪ ،‬هم بازار الزم‬ ‫برای ماش��ین االت صنعتی را فراهم و هم کمک به صنایع‬ ‫دفاعی کرده اشت‪ .‬اکنون این کشور در صنایع دفاعی رتبه‬ ‫هفتم جهان را دارد‪ .‬به گفته بحرینیان‪ ،‬خاکسترنش��ینی‬ ‫صنعت خودرو از س��ال ‪ ۸۲‬و پس از افزایش منابع حاصل‬ ‫از افزایش صادرات نفتی و فراهم ش��دن پول های باداورده‬ ‫گام به گام شروع شد‪ .‬جداول داده ‪-‬ستانده کشور دیربه دیر‬ ‫تهیه می شوند و گاهی هم ناقص هستند‪ ،‬اما همین جداول ‬ ‫در س��ال ‪ ۸۰‬نش��ان می دهد صنعت تولید وس��ایل نقلیه‪،‬‬ ‫ح��دود ‪۲۶‬درصد کل مالیات کش��ور را با توجه به افزایش‬ ‫سطح س��اخت داخل خودروها تامین کرده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۹۰‬این رقم به‪۱۴.۵‬درصد رس��ید‪ ،‬زیرا مونتاژکار ش��دیم‪.‬‬ ‫با توجه به اقدام های س��ایر کش��ورها‪ ،‬مشاهده می شود که‬ ‫بیشتر دولت های کشورمان ـ البته این درباره همه دولت ها‬ ‫صادق نیس��ت‪ ،‬زیرا در برخی دوره ها اقدام های سازنده ای‬ ‫انج��ام ش��ده ـ از تولی��د صنعتی به وی��ژه از صنعت خودرو‬ ‫حمایت نکرده اند‪ ،‬چراکه انها بیشتر به دنبال کسب درامد‬ ‫ب��رای هزینه های جاری یا عمرانی بودند و بیش��تر اولویت‬ ‫انها خرید محبوبیت بوده و در این میان نیز صنایع واقعی‬ ‫و صنعت خودرو بی پناه رها شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫بیشترین بهره وری‬ ‫در معادن با کمترین‬ ‫هزینه محقق می شود‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫صادرکنندگان‪ :‬پشت‬ ‫میز برای صادرکننده‬ ‫تصمیم نگیرید‬ ‫برگی دیگر‬ ‫در ادامه داستان‬ ‫جنگ تجاری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫فیاض از برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال جاری خبر داد‬ ‫‪ 3‬گام بزرگ برای ادامه فعالیت واحد های تولیدی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ :‬مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گف��ت‪ :‬در روز مل��ی صنع��ت و معدن از‬ ‫پیشکسوتان این عرصه قدردانی خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا فی��اض‪ ،‬صبح دیروز در یک نشس��ت‬ ‫خبری در جمع خبرنگاران گفت‪ ۱۰ :‬تیر هر سال به‬ ‫عنوان روز صنعت و معدن ثبت شده و امسال بیست‬ ‫و سومین سالی است که این روز را در سراسر کشور‬ ‫با نام صنعت و معدن پاس می داریم و بر این اساس‪،‬‬ ‫از پیشکسوتان قدردانی خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن‬ ‫با تش��ریح برنامه های همایش صنعت و معدن گفت‪:‬‬ ‫روز ده��م در تهران مجمع صنعتگ��ران‪ ،‬معدنکاران‬ ‫و کارافرینان‪ ،‬مکتش��فان و پیشکس��وتان صنعت و‬ ‫معدنی گردهم امدند و از افراد شاخص و کارافرینان‬ ‫قدردانی شد‪ .‬بیانیه ای نیز صادر خواهد شد که خط‬ ‫و مش��ی بخش صنعت را تبیی��ن خواهد کرد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه این روز نماد همکاری دولت و بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این ایین برای پنجمین‬ ‫سال با همکاری تشکل های بخش خصوصی و دولت‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬فیاض ب��ا بیان اینکه امس��ال نیز‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪،‬‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدنی‪ ،‬اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫انجمن مدیران صنایع‪ ،‬خانه معدن ایران‪ ،‬اتاق اصناف‬ ‫ای��ران‪ ،‬کنفدراس��یون صنعت ای��ران‪ ،‬خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و جوانان ای��ران هم��راه مدیران‬ ‫دولت��ی در این روز خواهند ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در حقیقت‬ ‫ستاد برگزاری ش��امل معاونت های تخصصی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و ‪ ۹‬تشکل مهم بخش‬ ‫صنع��ت و معدن خواهد بود‪ .‬هدف بزرگداش��ت روز‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬مروری بر دس��تاوردهای سال ‪ ۹۷‬و‬ ‫معرفی تالشگران شاخص‪ ،‬کارافرینان مهم و کسانی‬ ‫اس��ت که در سال گذشته با وجود تمام مشکالت بر‬ ‫سر راه تولید توانستند گام های مهمی در راه توسعه‬ ‫و اعتالی تولید درکش��ور بردارن��د‪ .‬همچنین در این‬ ‫روز ب��ه بیانیه ای می رس��ند که انتظ��ار همکاری در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬را از سوی طرفین به اطالع دیگران خواهد‬ ‫رس��اند‪ .‬او با بی��ان اینکه در ایی��ن روز ملی صنعت‬ ‫و مع��دن ‪ ۵۵‬نفر در گروه ه��ای منتخب‪ ،‬بخش های‬ ‫مختل��ف مانند ب��رق و الکترونیک‪ ،‬ل��وازم خانگی و‬ ‫صنای��ع فلزی‪ ،‬صنای��ع غذایی‪ ،‬دارویی و س��لولزی‪،‬‬ ‫خ��ودرو و نیرومحرک��ه‪ ،‬ماشین س��ازی و تجهیزات‪،‬‬ ‫نس��اجی و پوش��اک‪ ،‬صنایع معدنی بهره ب��رداران از‬ ‫معادن‪ ،‬مکتشفان‪ ،‬شهرک های صنعتی و خوشه های‬ ‫صنعتی‪ ،‬طرح های مهم درحال بهره برداری‪ ،‬خدمات‬ ‫فنی مهندسی و نرم افزاری‪ ،‬پیشکسوتان و کارافرینان‬ ‫بان��و و جوان معرفی خواهند ش��د و از انها قدردانی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬با تاکی��د وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬برگزی��دگان از امس��ال از برخ��ی خدمات‬ ‫بهره مند خواهند شد‪ .‬این خدمات ممکن است ارزش‬ ‫مادی زیادی نداشته باشند اما از نظر معنوی احترام‬ ‫به تالش تولیدکنن��دگان خواهد بود که به زودی از‬ ‫سوی معاونت های تخصصی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به اطالع همگان می رسد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این روز تش��کل های صنعتی و مدیران دولتی مایلند‬ ‫به تولیدکنندگان‪ ،‬صنعتگران و تولیدکنندگان خسته‬ ‫نباشید بگویند و از این فرصت برای برگزاری جشن‬ ‫صنعت و معدن اس��تفاده کنند تا در ان از توفیقات‪،‬‬ ‫همدلی ه��ا و همکاری ها بگوییم‪ .‬از ‪ ۱۱‬تیر نیز کار را‬ ‫در اس��تان ها پیش خواهیم برد و ایین روز صنعت را‬ ‫برگزار خواهیم کرد‪ .‬فیاض با بیان اینکه معاونت های‬ ‫تخصصی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امتیازاتی را‬ ‫برای تولیدکنندگان منتخب در نظر خواهند گرفت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در کش��ور استعدادهای مختلفی وجود‬ ‫دارند که عرص��ه ای برای بروز و ظهور انها نیس��ت‪.‬‬ ‫تشکل های بخش خصوصی باید استعدادهای گمنام‬ ‫بخش تولید را معرفی کنند تا از انها قدردانی ش��ود‪.‬‬ ‫رس��انه ها نیز می توانند کمک کنن��د‪ .‬فیاض با اعالم‬ ‫اینک��ه امس��ال یک ه��زار میلیارد تومان پ��روژه در‬ ‫بخش های صنعتی و معدنی م��ورد بهره برداری قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬افزود‪ :‬خدمات حمایتی از برگزیدگان روز‬ ‫رض��ا فی��اض‪ :‬ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی زمانی موثر اس��ت که‬ ‫شرایط ایران از لحاظ بین المللی و منطقه ای مناسب باشد و جامعه‬ ‫نیز اجازه دهد که این تصمیم به بهترین شکل گرفته شود‬ ‫صنعت و معدن در بخش های مختلف از جمله اداری‬ ‫هدف گذاری شده است‪ .‬رئیس ستاد بزرگداشت روز‬ ‫ملی صنع��ت و معدن در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امس��ال‬ ‫‪ ۳‬گام قطعی را به عنوان سیاس��ت برمی دارد‪ .‬در گام‬ ‫نخس��ت تالش می کنیم هیچ واح��د صنعتی فعالی‪،‬‬ ‫تعطیل یا نیمه تعطیل نشود‪ .‬فیاض‪ ،‬گام دوم را فعال‬ ‫ک��ردن ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و رس��اندن‬ ‫انها به حداکثر تولید دانس��ت و ادامه داد‪ :‬گام سوم‬ ‫فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل‬ ‫و رساندن انها به ظرفیت تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬نظریه درباره دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫فی��اض در بخش پرس��ش و پاس��خ خبرن��گاران‬ ‫نیز درب��اره موضع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫درب��اره ح��ذف ارز دولت��ی به ویژه در ش��رایطی که‬ ‫تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود دسترسی‬ ‫ب��ه دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و حتی با نرخ نیمایی ندارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬موضوع نرخ ارز چیزی نیست که در یک برهه‬ ‫ویژه بتوان درباره ان تصمی م گرفت و در یک لحظه‪،‬‬ ‫ان را عملیات��ی ک��رد بلکه با توجه به ش��رایط باید‬ ‫تصمیم گرفت و بهترین روش را انتخاب کرد‪ .‬در این‬ ‫زمینه ‪۳‬نظریه وجود دارد مبنی بر اینکه دالر‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی پرداخت ش��ود‪ ،‬عرضه ان متوقف شود و اگر‬ ‫قرار است این ارزهای ارزان توزیع شوند‪ ،‬روند توزیع‬ ‫انها تا چه زمانی ادامه داش��ته باش��د‪ .‬این ‪ ۳‬موضوع‬ ‫در ح��ال بررس��ی و بحث اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در زمانی موثر اس��ت که ش��رایط‬ ‫ایران از لحاظ بین المللی و منطقه ای مناس��ب باشد‬ ‫و جامع��ه نیز اجازه دهد ک��ه این تصمیم به بهترین‬ ‫ش��کل گرفته ش��ود‪ .‬وضعیت کش��ور در توزیع مواد‬ ‫اولیه نیز باید خوب باش��د‪ .‬ب��رای هر گونه تصمیمی‬ ‫درب��اره سیاس��ت ارزی باید تمام جوان��ب در تهیه‪،‬‬ ‫توزیع و تولید و عرضه کاالها در نظر گرفته ش��ود و‬ ‫هماهنگی نهایی ب��ا جامعه به عمل اید‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درباره همخوانی نداش��تن‬ ‫ن��رخ کااله��ا در مب��ادی تولید و عرض��ه‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫قیمت گ��ذاری‪ ،‬ی��ک روال متداول و مش��خص دارد‬ ‫ک��ه مرجع تصمیم گیری ها درباره ان‪ ،‬س��تاد تنظیم‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬نماینده های دس��تگاه های یادش��ده نیز‬ ‫در ان حضور دارند و ش��رایط روز اقتصاد را بررس��ی‬ ‫می کنن��د تا درباره نرخ تصمی��م بگیرند‪ .‬فیاض بیان‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان حمایت بر این روند نظارت می کند و‬ ‫امیدواریم بتوانیم قیمت ها را در سطح جامعه واقعی‬ ‫کنیم تا کاال با نرخ مناسب به دست مصرف کنندگان‬ ‫برس��د‪ .‬وی با بیان اینکه همه س��اله از سران ‪ ۳‬قوه‬ ‫ب��رای حض��ور در ایی��ن روز ملی صنع��ت و معدن‬ ‫دعوت می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬امسال نیز منتظر یکی از این‬ ‫بزرگواران برای حضور در جلسه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنع�ت ب�ا اس�تقامتی باورنکردنی در‬ ‫حال تامین نیازهای کشور است‬ ‫دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدت و تجارت ایران گفت‪:‬‬ ‫صنعت کشور در یک سطح باور نکردنی از استقامت‬ ‫نیازهای کشور را برطرف می کند‪.‬‬ ‫س��یدمحمدرضا مرتض��وی در نشس��ت خب��ری‬ ‫رئیس س��تاد بزرگداش��ت روز ملی صنعت و معدن‬ ‫تصریح کرد‪ ۲ :‬س��ال اس��ت که تحریم نیستیم بلکه‬ ‫در محاصره کامل اقتصادی هس��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تحم��ل مردم و کارگران و نق��ش صنعت و تولید در‬ ‫تامین نیازها‪ ،‬س��بب محکم ایستادن مسئوالن شده‬ ‫اس��ت‪ .‬دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدت و تجارت ایران‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای صنعتی به عنوان سربازان خط مقدم‬ ‫این جنگ تحمیلی اقتصادی‪ ،‬نقش خود را به خوبی‬ ‫اجرا کرده اند‪ .‬مرتضوی افزود‪ :‬جشن بزرگداشت روز‬ ‫صنعت و معدن در واقع جشن ایستادگی و پایمردی‬ ‫فع��االن تولید و صنعت و مردم در مقابل تحریم های‬ ‫ظالمان��ه اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬صنعت کش��ور در‬ ‫یک سطح باورنکردنی از اس��تقامت‪ ،‬نیازهای کشور‬ ‫را برط��رف می کند‪ .‬دبیرکل خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ایران با اش��اره به برخی مش��کالت فراروی‬ ‫تولید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با دولت در طول س��ال در این باره‬ ‫گفت وگو و جلسه های مختلفی را برگزار می کنیم اما‬ ‫روز صنعت و معدن فقط ب��رای قدردانی و برگزاری‬ ‫جش��ن است و انتقادها را در این روز بیان نمی کنیم‪.‬‬ ‫مرتضوی ب��ا تاکید بر ض��رورت پیگی��ری فرارهای‬ ‫مالیاتی‪ ،‬گفت‪ :‬هر چقدر فرار مالیاتی سخت تر شود‪،‬‬ ‫اقتصاد به سمت توسعه پایدار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنع�ت و معدن ب�ه دنبال یک هدف‬ ‫ملی‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رئیس خان��ه معدن ایران نیز‬ ‫در این نشس��ت خب��ری گفت‪ :‬روز مل��ی صنعت و‬ ‫مع��دن با یک هدف ملی دنبال می ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫هدف ما امس��ال با ‪ ۱۰‬سال گذش��ته متفاوت است‬ ‫چراکه در شرایط سختی هستیم و با کمک رسانه ها‬ ‫باید فضای کش��ور را به س��مت تعامل برای رسیدن‬ ‫به موفقی��ت پیش ببریم‪ .‬در ش��رایط کنونی باید از‬ ‫تمام ظرفیت ه��ای تولید اس��تفاده کنیم و حمایت‬ ‫از تولیدات ملی باید س��رلوحه کار م��ا قرار گیرد‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با این حال برای ابان امس��ال‪ ،‬در بخش‬ ‫مع��دن برنامه ریزی هایی به منظ��ور معرفی بهترین‬ ‫ظرفیت های این بخش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری جش�ن صنع�ت و معدن در‬ ‫‪ ۳۱‬استان‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬رئیس کارگروه اس��تان های س��تاد‬ ‫بزرگداش��ت روز مل��ی صنعت و معدن نی��ز در این‬ ‫نشس��ت خبری گفت‪ :‬جش��ن بزرگداش��ت روز ملی‬ ‫صنعت و معدن پس از ‪ ۱۰‬تیر در ‪ ۳۱‬اس��تان کشور‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ ۱۲ :‬استان‪ ،‬تاریخ برگزاری‬ ‫ایین بزرگداشت روز صنعت و معدن خود را مشخص‬ ‫و اعالم کردند‪ .‬خالقی تاکید کرد‪ :‬ایین اس��تان ها از‬ ‫‪ ۱۱‬تیر اغاز می شود و تا ‪ ۳۱‬تیر ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی اهمیت بهره وری در رونق تولید مواد معدنی مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دلیل امریکا برای‬ ‫واگذاری‬ ‫امتیاز استحصال‬ ‫عناصر نادر‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اواخر هفته گذش��ته‪ ،‬ایین گش��ایش شش��مین‬ ‫همای��ش به��ره وری معدن و صنای��ع معدنی برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این جلسه‪ ،‬خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عام��ل ایمیدرو با بی��ان اینکه یک��ی از رویکردهای‬ ‫ما در همایش س��ال اینده‪ ،‬باید ارائه دس��تاوردهای‬ ‫بهره وری باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در طرح های پژوهشی‬ ‫به دنبال رش��د بهره وری در کاه��ش مصرف انرژی‬ ‫هس��تیم‪ .‬در ای��ن زمینه‪ ،‬هم��کاری با دانش��گاه ها‬ ‫هم باید بر اس��اس قراردادهایی باش��د که به رش��د‬ ‫بهره وری کمک می کند‪.‬‬ ‫درباره اهمیت بهره وری در رش��د اقتصادی‬ ‫یک بنگاه تولیدی با کارشناسان این حوزه گفت وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ظرفیت تولید کارخانه از ‪ ۴‬به‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن‬ ‫عباس حاجی محمدی بافقی‬ ‫محمدباقر صدری‬ ‫عب��اس حاج��ی محم��دی بافقی‪ ،‬مج��ری طرح‬ ‫«کاهش مصرف اب و افزایش عیار اهن » از شرکت‬ ‫س��نگ اهن مرکزی ایران‪ -‬بافق از کس��انی بود که‬ ‫در ای��ن همایش از او قدردانی ش��د و به عنوان مدیر‬ ‫پروژه‪ ،‬جایزه بهره وری را دریافت کرد‪.‬‬ ‫حاج��ی محم��دی در گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره‬ ‫اهمیت ای��ن طرح و چرایی دریافت جایزه بهره وری‬ ‫گفت‪ :‬س��ال ‪ ۸۴‬بخ��ش فراوری کارخانه از س��وی‬ ‫کنسرس��یومی از ش��رکت های سوئیس��ی و المانی‬ ‫بهره برداری ش��د‪ .‬در این چند سال برای جداسازی‬ ‫مگنتیت از س��یلیس و ماده ه��ای غیرمعدنی‪ ،‬از اب‬ ‫اس��تفاده می کردیم اما وقتی خواستیم اصالح خط‬ ‫انج��ام دهیم ت��ا ظرفیت تولی��د را افزایش دهیم با‬ ‫کمبود اب روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬استان یزد که وسط کویر قرار دارد با‬ ‫موضوع کمبود اب روبه رو اس��ت؛ درنتیجه اب برای‬ ‫ما غنیمت است و ما هم باید سعی کنیم مصرف ان‬ ‫را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫درنتیج��ه با تناقض��ی درباره افزای��ش خط تولید‬ ‫و کاه��ش مص��رف اب روب��ه رو بودیم‪ .‬با بررس��ی‬ ‫موجودی ه��ای کارخان��ه‪ ،‬م��ن ب��ه طرح��ی ک��ه‬ ‫درحال حاضر برنده ش��ده اس��ت‪ ،‬رس��یدم و سعی‬ ‫کردیم با مدیریت مص��رف اب‪ ،‬برای افزایش تولید‬ ‫در کارخانه و رشد فراوری تالش کنیم‪.‬‬ ‫او درباره طرح خود گفت‪ :‬حدود ‪ ۴‬هزار مترمکعب‬ ‫در روز اب ب��ه تیکنر می رفت‪ .‬بر اس��اس طرح من‪،‬‬ ‫ابی ک��ه باطله ب��ود و زیر پارچه فیلتر قرارداش��ت‬ ‫دوباره در مگنت اورده ش��د و ان را در کارخانه نگه‬ ‫داش��تند‪ .‬درنتیجه غلظت داخل مگنت ها کمتر شد‬ ‫و توانستیم عیار بیش��تری دریافت کنیم تا تفکیک‬ ‫کنسانتره از باطله انجام شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه با یک تیر به ‪ ۳‬هدف رس��یدیم‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نخس��ت کاهش مصرف اب اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫دوم افزای��ش عی��ار اهن را داش��تیم (اب مگنت ها‬ ‫تامین ش��د و غلظت را کاهش دادیم)‪ .‬مسئله دیگر‬ ‫اینکه توانس��تیم کنسانتره ای که از زیر پارچه فیلتر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عباس حاجی محمدی بافقی‪ :‬با طرحی که ارائه دادیم توانستیم اب‬ ‫پسماندی که از کارخانه خارج می شد را در چرخه تولید نگه داریم و‬ ‫دوباره از ان استفاده کنیم‪ .‬با این کار مصرف اب را به شدت کاهش‬ ‫می دهیم و موجب افزایش عیار اهن از کنس��انتره ای که به س��طل‬ ‫باطله می رفت نیز شده ایم‬ ‫میکرونی رد می ش��د و در باطله انباش��ته می شد را‬ ‫به چرخ��ه تولی��د بازگردانیم و با ج��ذب دوباره به‬ ‫مگنت ه��ا وارد انبارها کنی��م‪ .‬او بیان کرد‪ :‬درنتیجه‬ ‫عیار کنس��انتره اهنی که به سطل باطله می رفت را‬ ‫به انبارها برگرداندیم‪.‬‬ ‫او درب��اره هزین��ه ای��ن ط��رح و کمک به رش��د‬ ‫اقتصادی واح��د تولیدی خود گف��ت‪ :‬هزینه طرح‪،‬‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬میلیون تومان شد‪ .‬درواقع این قدر ناچیز‬ ‫بود که حتی خجالت می کش��یدیم ان را روی کاغذ‬ ‫بیاوری��م‪ .‬ب��ا امکاناتی که داش��تیم و راه های خیلی‬ ‫ساده توانستیم به افزایش بهره وری مجموعه کمک‬ ‫کنیم‪ .‬درنتیجه با کمترین هزینه‪ ،‬ش��اهد بیشترین‬ ‫بهره وری بودیم‪ .‬اب پس��ماندی که از کارخانه خارج‬ ‫می شد را داخل نگه داشتیم و دوباره از ان استفاده‬ ‫کردیم‪ .‬با این کار توانس��تیم مصرف اب را به شدت‬ ‫کاهش دهیم‪ ،‬موجب افزایش عیار اهن ش��ویم و از‬ ‫کنس��انتره ای که به سطل باطله می رفت جلوگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او درب��اره افزایش میزان به��ره وری مجموعه نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬با توج��ه به اینک��ه توانس��تیم اب را داخل‬ ‫کارخانه نگه داریم‪ ،‬خ��وراک ورودی افزایش یافت؛‬ ‫درنتیجه موفق ش��دیم میزان بهره وری را به بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد تومان برسانیم‪ .‬ما توانستیم از فروردین‬ ‫س��ال گذشته ظرفیت تولید کارخانه را از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫ت��ن به ‪ ۵‬میلیون ت��ن افزایش دهی��م‪ .‬اینها عوامل‬ ‫خوبی برای نش��ان دادن رش��د به��ره وری مجموعه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فارغ التحصی�ل ص�رف بی�رون دادن‬ ‫کافی نیست‬ ‫محمدباقر ص��دری‪ ،‬عض��و انجم��ن اقتصاددانان‬ ‫ای��ران نیز در گفت وگو با‬ ‫به اهمیت بهره وری‬ ‫و نق��ش ان در رش��د اقتصادی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بهره وری اصلی اس��ت که ش��امل تم��ام بخش های‬ ‫اقتصادی می ش��ود و نمی ت��وان ان را صرف بخش‬ ‫معدن یا صنعت دانست‪.‬‬ ‫عضو انجم��ن اقتصاددان��ان ایران با بی��ان اینکه‬ ‫بدون بهره وری هیچ تالشی به ثمر نمی رسد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بهره وری بخش مهمی از فعالیت های صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری است‪ ،‬به این معنی که هر حرکتی‬ ‫به دانش‪ ،‬اگاهی‪ ،‬تجربه و پایه علمی نیاز دارد‪.‬‬ ‫این اس��تاد بازنشس��ته دانش��گاه گفت‪ :‬بهره وری‪،‬‬ ‫بخش��ی از تولید اس��ت‪ .‬وقتی می گویی��م «تولید»‬ ‫منظورمان این اس��ت که کاالی��ی را خلق کنیم اما‬ ‫اگر در ان بهره وری نباش��د‪ ،‬تولید به نقطه مطلوب‬ ‫نمی رس��د ی��ا متوقف می ش��ود و س��رمایه را بر باد‬ ‫می دهد‪ .‬به این ترتیب بهره وری حاکی از کار و تالش‬ ‫اس��ت و منجر به پیشرفت می ش��ود‪ .‬باید بدانیم هر‬ ‫حرکت��ی وقتی با افزایش بهره وری همراه می ش��ود‬ ‫منجر به پیشرفت و سود خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در خل��ق کاال ب��ه عوام��ل تولی��د‬ ‫برمی خوریم و مهم ترین عامل بهره وری ش��امل کار‬ ‫و نیروی انسانی است‪ .‬اگاهی‪ ،‬دانش و تجربه نیروی‬ ‫انس��انی نقش عمده ای در تولی��د دارد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اموزش و تجربه نیروی انسانی در افزایش بهره وری‬ ‫مهم دانسته می شود‪.‬‬ ‫او برای ارتقای بهره وری به اهمیت ش��یوه اموزش‬ ‫در دانشگاه ها‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬متاسفانه بهره وری‬ ‫در جامع��ه م��ا به ج��ای پیش��رفت‪ ،‬پس��رفت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ما نیازمند تغییرات در شیوه های اموزشی هستیم‪،‬‬ ‫متاسفانه دانشجو را می پذیریم و تئوری ها را اموزش‬ ‫می دهیم اما انها را با رش��ته هایی که باید در اینده‬ ‫کار کنن��د چندان اش��نا نمی کنیم یعنی به اموزش‬ ‫نیروی انسانی زیاد توجه نمی کنیم؛ درنتیجه ضعف‬ ‫اموزش به پایین بودن بهره وری منجر می شود‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر اینکه ش��یوه اموزشی به طور زیر بنایی باید‬ ‫متحول ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬فقط کارخانه «فارغ التحصیل‬ ‫بیرون دادن» برای توسعه کافی نیست‪.‬‬ ‫او درباره نقش دولت در این حوزه نیز گفت‪ :‬دولت‬ ‫به عنوان یک نهاد هدایتگر وظیفه اساسی دارد و باید‬ ‫در افزایش اگاهی ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫باید بررس��ی کند که وضع صنعت و معدن چگونه‬ ‫است‪ ،‬هزینه های تولید چقدر است و در این حوزه ها‬ ‫چ��ه سیاس��ت هایی را در پیش بگیرد ت��ا بهره وری‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫چین از ایجاد یک قطب تولید عناصر نادر و توسعه صنایع مصرف کننده خبر می دهد‬ ‫ثم�ن رحیم�ی راد‪ :‬چندی پیش بود ک��ه تصمیم چین‬ ‫مبنی ب��ر اعمال محدودیت بر صدور عناص��ر نادر خاکی به‬ ‫امریکا بعد جدیدی به اخبار و گزارش های جنگ تجاری داد‪.‬‬ ‫امریکا در واکنش به این اخبار از تصمیم خود به ازسرگیری‬ ‫تولی��د این عناصر حیاتی در داخل گف��ت و اینکه به عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن مصرف کننده این مواد‪ ،‬چین را از بهره مندی از‬ ‫فناوری های امریکایی محروم می کند‪.‬‬ ‫حاال چین از تصمیم خود به ایجاد یک قطب تولید عناصر‬ ‫نادر در اس��تان ِهبِی چین خبر می دهد و اینکه این کش��ور‬ ‫تصمی��م دارد صنایع پایین دس��ت مصرف کننده این مواد را‬ ‫توس��عه دهد‪ .‬ای��ن جریان‪ ،‬حکای��ت از افروختگی روزافزون‬ ‫اتش جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬گروهی از شرکت های‬ ‫چین��ی به دنبال ان هس��تند تا به طور مش��ترک یک مرکز‬ ‫جدید ب��رای تولی��د عناصر نادر در اس��تان ِهبِی تاس��یس‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محلی میزبان این پروژه‪ ،‬تاسیس این مرکز‬ ‫به گفته دولت‬ ‫ِ‬ ‫بخشی از برنامه ای به شمار می اید که با هدف توسعه پایگاه‬ ‫تولید این عناصر در این منطقه انجام شده است‪.‬‬ ‫این حرکت همچنین این حدس و گمان ها را برمی انگیزد‬ ‫ک��ه چین به عنوان برترین تولیدکننده عناصر نادر در جهان‬ ‫در تالش اس��ت با اس��تفاده از ای��ن عناصر ق��درت خود را‬ ‫در جن��گ تجاری ب��ا امریکا باال بب��رد‪ ،‬در حالی که مصرف‬ ‫عناص��ر نادر در جهان رش��د روزاف��زون را تجربه می کند و‬ ‫درحال حاضر این مواد در س��اخت باتری های ش��ارژی مورد‬ ‫اس��تفاده در خودروه��ای برقی و هیبریدی‪ ،‬س��رامیک های‬ ‫پیشرفته‪ ،‬رایانه ها‪ ،‬پخش کننده های دی وی دی‪ ،‬توربین های‬ ‫ب��ادی‪ ،‬کاتالیس��ت های خودروه��ا و پاالیش��گاه های نفت‪،‬‬ ‫مانیتورها‪ ،‬تلویزیون ها‪ ،‬المپ های روشنایی‪ ،‬لیزرها‪ ،‬فیبرهای‬ ‫نوری‪ ،‬ابررساناها و براق کننده های شیشه به کار می ایند‪.‬‬ ‫برگی دیگر در ادامه داستان جنگ تجاری‬ ‫‹ ‹پافشاری دو طرف بر مواضع خود‬ ‫کارخانه فراوری عناصر نادر خاکی در چین ‪ -‬عکس‪ :‬رویترز‬ ‫عناصر ن��ادر خاکی ک��ه این روزها حرف و‬ ‫حدیث بس��یاری درب��اره انها وج��ود دارد‪ ،‬تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۴۸‬میالدی (‪ ۱۳۲۷‬خورش��یدی)‬ ‫در برزیل و هند از ش��ن و ماس��ه های رسوبی‬ ‫در مناطق خاصی اس��تحصال می شد ولی در‬ ‫سال‪ ۱۹۵۰‬میالدی (‪ ۱۳۲۹‬خورشیدی) با به‬ ‫نتیجه رس��یدن اس��تخراج از یک توده بزرگ‬ ‫مونازیتی‪ ،‬فس��فات سریوم‪ ،‬النتانیوم و توریوم‬ ‫در یکی از معادن افریقای جنوبی‪ ،‬این کشور‬ ‫در رده بزرگ تری��ن تولید کنن��ده این عناصر‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬از دهه ‪ ۶۰‬ت��ا دهه ‪ ۸۰‬میالدی‬ ‫امری��کا در رده بزرگ تری��ن تولید کننده این‬ ‫عناص��ر ب��وده‪ ،‬هرچن��د هند و برزی��ل هم با‬ ‫روش های قدیمی مشغول استخراج و فراوری‬ ‫ای��ن عناص��ر بوده ان��د‪ ،‬ولی بع��د از دهه ‪۸۰‬‬ ‫به تدری��ج چین در تولید این عناصر از س��ایر‬ ‫رقیبان پیشی گرفته به طوری که درحال حاضر‬ ‫بیش��ترین درصد تولید جهانی این عناصر در‬ ‫انحص��ار این کش��ور بوده و حت��ی امریکا نیز‬ ‫بیش��تر نیاز های خود را از چین وارد می کند‬ ‫و ب��ا توج��ه به پیش��رفت هایی ک��ه چین در‬ ‫اس��تحصال این مواد به دس��ت اورده اس��ت‪،‬‬ ‫ب��رگ برنده ب��ازار و نرخ گ��ذاری را در مقابل‬ ‫مص��ارف باالی صنایع امریکا در دس��ت دارد‪.‬‬ ‫باال رفتن مصرف این مواد به دلیل اس��تفاده‬ ‫گس��ترده انه��ا در مانیتور ه��ای تلویزی��ون‪،‬‬ ‫گوشی های تلفن همراه‪ ،‬دوربین ها‪ ،‬موتور های‬ ‫ج��ت و محص��والت های ت��ک اس��ت که هر‬ ‫س��ال رو به افزایش بود ه است و به ویژه برای‬ ‫تولید کنن��دگان محصوالت های تک عناصری‬ ‫حیاتی به ش��مار می اید‪ .‬برخالف نامی که در‬ ‫یک زمان و ش��رایط خ��اص روی این عناصر‬ ‫گذاشته شده اس��ت‪ ،‬این عناصر انقدر ها هم‬ ‫نادر و کمیاب نیس��تند و مس��ئله مهم بخش‬ ‫معدنی این مواد نیس��ت‪ ،‬بلکه بخش ش��یمی‬ ‫و اس��تحصال انهاس��ت ک��ه پیچیدگی ه��ا و‬ ‫مش��کالت خ��اص خ��ود را دارد‪ .‬عناصر نادر‬ ‫خاک��ی در بعضی از موارد ب��ا عنوان ویتامین‬ ‫علم شیمی نامیده می ش��وند‪ ،‬یعنی با میزان‬ ‫دوز پایی��ن اثرات وس��یع و قدرتمندی را در‬ ‫این علم به وجود می اورند‪ .‬برای نمونه مقدار‬ ‫بسیار جزئی از س��ریوم و میزان مختصری از‬ ‫نئودیمیوم صفحه نمایش تلویزیون را شفاف تر‬ ‫کرده و مصرف برق در این دستگاه را کاهش‬ ‫می دهد و اگر فرض کنیم که مصرف این مواد‬ ‫در تلویزیون ه��ای جدید قطع ش��ود‪ ،‬باید به‬ ‫دوران تلویزیون های سیاه و سفید بازگردیم‪.‬‬ ‫همانگونه که گفته ش��د‪ ،‬در دنیای جدید و‬ ‫پیش رو چالش ها بیشتر روی شیمی و فراوری‬ ‫و اثرات مخرب زیست محیطی استحصال است‬ ‫و می توان نام نادر را از این عناصر حذف کرد‬ ‫و اس��تحصال انها را که مش��کل است‪ ،‬مالک‬ ‫تولید قرار داد و نقش شیمی را در این فرایند‬ ‫پررنگ کرد‪ ،‬البته به این معنا نیست که تصور‬ ‫کنیم این عناصر به فراوانی اکسیژن اهن مس‬ ‫و سرب اس��ت‪ ،‬بلکه اهمیت شیمی برای انها‬ ‫بس��یار باالتر از میزان ذخایر معدنی انهاست‪.‬‬ ‫ذخای��ر عمده ای��ن عناصر در چی��ن‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫کانادا‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬هند و امریکا موجود اس��ت‪.‬‬ ‫این عناصر به طور معمول داخل کنس��انتره ها‬ ‫با میزان بس��یار کم حض��ور دارند و عناصری‬ ‫هس��تند که می��ل زیادی به ترکیب با س��ایر‬ ‫عناصر داشته و به صورت مجزا پیدا نمی شوند‪.‬‬ ‫جدایش انه��ا یک فرایند طوالن��ی و مزاحم‬ ‫بوده که ش��امل حمام های اس��یدی و مصرف‬ ‫دوز ه��ای باالی مواد پرتوزا اس��ت و این مواد‬ ‫برای س�لامتی خطرناک بوده و پسماند های‬ ‫الوده کننده زیادی را از خود به جا می گذارند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو برخی کش��ورهای پرمصرف مانند‬ ‫امری��کا از تولی��د انها صرف نظر ک��رده و این‬ ‫امر را به چین واگ��ذار کرده اند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫چی��ن‪ ۹۵ ،‬درصد از تولید جهان��ی این مواد‬ ‫را در اختی��ار دارد و ب��ر اس��اس گزارش های‬ ‫موجود کشور چین هرس��ال برای این حجم‬ ‫تولی��د بی��ش از ‪۲۲‬میلیون تن باطله س��می‬ ‫و خطرن��اک را وارد محیط زیس��ت می کن��د‪.‬‬ ‫امریکا در س��ال های‪ ۱۹۶۰‬تا ‪ ۱۹۸۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۳۹‬تا ‪ ۱۳۵۹‬خورش��یدی) بخش بزرگی‬ ‫از ای��ن عناص��ر را تولید می کرد که بیش��تر‬ ‫مواد اولیه معدن��ی ان از معدن ماونتِین پاس‬ ‫کالیفرنیا تامین می شد‪ .‬این معدن و کارخانه‬ ‫فراوری ان به علت اعتراض های سازمان های‬ ‫محیط زیس��تی ب��ه خ��روج م��واد خطرناک‬ ‫الوده کننده به محیط زیست درنهایت تعطیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بیشترین بهره وری در معادن با کمترین هزینه محقق می شود‬ ‫چین به طور فعال در تالش است تا صنایع پایین دست مرتبط با عناصر نادر‬ ‫را به ویژه در منطقه معدنی بائوتو در مغولستان داخلی توسعه دهد و با این‬ ‫حرکت از وابستگی به درامدهای حاصل از صادرات عناصر نادر بکاهد‬ ‫این مرکز قرار اس��ت در منطقه جدید ش��انگان بنا ش��ود‪.‬‬ ‫ش��انگان یک منطقه اقتصادی ویژه به مساحت حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر در جنوب ش��رقی پکن‪ ،‬پایتخت چین اس��ت و قرار‬ ‫اس��ت یک مجموعه پیش��رفته تولید عناص��ر نادر در کالس‬ ‫جهانی در ان برپا شود‪ ،‬با توجه به اینکه عناصر نادر به طور‬ ‫روزافزون نقش چشمگیری در ارتقای فناوری های مرتبط با‬ ‫ای تی‪ ،‬تجهیزات مرتبط با انرژی های نو‪ ،‬رباتیک و تجهیزات‬ ‫پزشکی با فناوری باال دارد‪.‬‬ ‫ای��ن خبر همچنی��ن می افزاید که چین ب��ه طور فعال در‬ ‫تالش اس��ت تا صنایع پایین دس��ت مرتبط با عناصر نادر را‬ ‫به ویژه در منطقه معدنی بائوتو در مغولستان داخلی توسعه‬ ‫ده��د و با این حرکت از وابس��تگی ب��ه درامدهای حاصل از‬ ‫صادرات عناصر نادر بکاهد‪ .‬کمیس��یون توس��عه و اصالحات‬ ‫مل��ی چین نیز در اظهارنظ��ری در این باره می گوید‪ :‬کنترل‬ ‫صادرات عناصر نادر‪ ،‬پیش از این از س��وی کارشناس��ان این‬ ‫صنعت به مقامات دولتی چین پیشنهاد شده بود‪.‬‬ ‫یاس��ر اکبرزاده‪ ،‬کارش��ناس معدن در گفت وگو با‬ ‫در ای��ن ب��اره توضی��ح داد‪ :‬چی��ن خیل��ی ج��دی در حال‬ ‫بررس��ی محدود کردن صادرات عنصرهای خاکی کمیاب به‬ ‫امریکاس��ت‪ ،‬در حالی که استخراج این عنصرها هم دشوار و‬ ‫هم برای محیط زیس��ت زیانبار است و به همین دلیل امریکا‬ ‫عطای استخراج ان را به لقایش بخشید اما به باور من امریکا‬ ‫به یقین می تواند صنایع پاالیش خود را راه بیندازد؛ هر چند‬ ‫این کار زمان می برد‪.‬‬ ‫البته امریکا در دهه ‪ ۱۹۸۰‬میالدی (‪ ۱۳۵۹‬خورش��یدی)‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکننده عنصرهای خاکی کمیاب به ش��مار‬ ‫می امد‪.‬‬ ‫چین هم پیشینه اعمال محدودیت بر صادرات این عنصرها‬ ‫را دارد و در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) به‬ ‫دلیل اختالف ارضی با ژاپن صادرات را به این کشور محدود‬ ‫کرد‪ .‬همه اینها یعنی دو طرف در مواضع خود سفت و سخت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مجموع ‪ ۱۷‬فلز خاکی کمیاب وجود دارد که‬ ‫جزو عناصر جدول مندلیف هستند و بدون این مواد‪ ،‬بخش‬ ‫بزرگی از اقتصاد مدرن جهان می خوابد‪.‬‬ ‫اکب��رزاده همچنی��ن ب��ه پیش��ینه تولید ای��ن عناصر در‬ ‫جهان‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪ :‬تا س��ال ‪ ۱۹۴۸‬میالدی (‪۱۳۲۷‬‬ ‫خورشیدی) بیشتر عنصرهای کمیاب خاکی جهان از شن و‬ ‫ماسه های رسوبی هند و برزیل به دست می امدند‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ ۱۹۵۰‬می�لادی (‪ ۱۳۲۹‬خورش��یدی) افریقای‬ ‫جنوب��ی منبع اصلی عنصرهای خاکی کمیاب جهان ش��د و‬ ‫پس از ان هم امریکا و در نهایت چین‪.‬‬ ‫هنوز هم برخی از کنسانتره های خاکی کمیاب از رسوبات‬ ‫هند و افریقای جنوبی استخراج می شود اما حجم تولید انها‬ ‫با چین قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫شانس اصناف صاحب‬ ‫سبک در بازار های‬ ‫رقابتی باال است‬ ‫همتی‪ :‬تالش می کنیم‬ ‫ارزش پول ملی‬ ‫تقویت شود‬ ‫نمایشگاه داری‬ ‫شغل نیست‬ ‫عشق است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫با اعضای جدید هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی تهران‬ ‫هدف از ورود به «اتاق بازرگانی» چیست؟‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬چند روزی است کمیسیون های‬ ‫اتاق بازرگانی تهران س��رو س��امان گرفته و نهمین‬ ‫دوره خود را به طور رس��می اغ��از کرده اند‪ .‬در این‬ ‫می��ان‪ ،‬چهره های جدیدی به چش��م می خورد که‬ ‫برخی جوان هس��تند و برخی دیگر اما پرتجربه‪ .‬به‬ ‫همین بهانه به سراغ برخی از این چهره های جدید‬ ‫رفتیم تا از هدف ش��ان برای ورود به اتاق بازرگانی‬ ‫تهران جویا شویم‪ .‬هرچند برخی چهره های اشنای‬ ‫پارلمان بخش خصوصی هستند که پس از سال ها‬ ‫دوباره به این فضا بازگشته اند‪.‬‬ ‫در همین باره در حالی برخی ش��نیده ها حاکی‬ ‫از تغییرات در ش��رایط دریاف��ت کارت بازرگانی و‬ ‫افزایش هزینه پرداخت حق کارت اس��ت اما بهمن‬ ‫عش��قی‪ ،‬دبیرکل اتاق بازرگانی ته��ران با تاکید بر‬ ‫اینک��ه هزین��ه عضوی��ت در اتاق بازرگان��ی تهران‬ ‫تغییری نک��رده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این هزینه متناس��ب‬ ‫با س��رمایه ثبت��ی و حقیقی و حقوق��ی بودن فرد‬ ‫مش��خص می ش��ود که حداکثر ‪ 400‬یا ‪500‬هزار‬ ‫تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دو مانع برای رای دهندگان‬ ‫از نهمی��ن دوره انتخابات ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫اس��تقبال خوبی ش��د که به گفته مس��ئوالن امر‪،‬‬ ‫قابل توجه بوده اس��ت‪ .‬مشاور عالی اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی تهران با اش��اره به‬ ‫ش��رایط داوطلبان عضویت در هی��ات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی به استناد بند ‪ 5-7‬ایین نامه تشکیل‬ ‫و نح��وه فعالیت هی��ات نمایندگان ات��اق ایران و‬ ‫شهرس��تان مصوب ‪ 97.4.20‬شورای عالی نظارت‬ ‫بر اتاق ای��ران اظهار کرد‪ :‬برای اش��خاص حقیقی‬ ‫داش��تن کارت عضویت معتبر با دس��ت کم ‪ ۳‬سال‬ ‫س��ابقه مالک بود؛ یعنی یا کارت عضویت یا کارت‬ ‫بازرگانی‪ .‬برای اش��خاص حقوقی نیز مش��روط به‬ ‫داش��تن ‪ ۳‬س��ال س��ابقه یا بیش��تر برخورداری از‬ ‫کارت عضویت‪ ،‬از طری��ق معرفی احدی از اعضای‬ ‫هیات مدیره حقیقی یا مدیرعامل خود ( که دارای‬ ‫دس��ت کم ‪ ۶‬ماه س��ابقه حضور در هیات مدیره یا‬ ‫مدیر عاملی داش��ته باش��ند‪ ).‬مد نظر قرار داشت‪.‬‬ ‫همچنین شخص حقیقی یادشده به استناد کارت‬ ‫عضویت ش��خص حقوقی به ط��ور حقیقی داوطلب‬ ‫عضویت در هیات نمایندگان می شود‪.‬‬ ‫ابراهی��م بهادران��ی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬انتخ��اب‬ ‫ش��وندگان همچنین باید‬ ‫تابعیت ایرانی و اعتقاد به‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران داش��ته باش��ند و‬ ‫سابقه ورشکس��تگی به تقصیر و تقلب هم نداشته‬ ‫باشند‪ .‬همچنین محکومیت به مجازاتی که موجب‬ ‫محرومیت از حقوق اجتماعی می شود را در سابقه‬ ‫خود نداشته باش��ند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هر شخصی هم‬ ‫باید فقط نمایندگی یک شرکت را می داشت‪.‬‬ ‫رییس هیات نظارت ب��ر انتخابات اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با اشاره به تغییرات در دوره جدید انتخابات‬ ‫ات��اق‪ ،‬گف��ت‪ :‬در انتخاب��ات دوره پی��ش تع��داد‬ ‫رای دهن��دگان ‪3‬هزار و ‪ 355‬نف��ر بود اما این دوره‬ ‫ب��ه ‪3‬هزار و ‪ 418‬نفر رس��ید ک��ه ‪ 63‬نفر افزایش‬ ‫داش��تند‪ .‬البته در این دوره اجازه تجمیع س��وابق‬ ‫رای دهندگان داده نشد که باعث شد بیشتر از این‬ ‫شاهد تعداد رای دهندگان نباشیم‪ .‬یعنی اگر شرط‬ ‫ورود یک س��ال سابقه در یک شرکت بود؛ باید این‬ ‫سابقه در یک شرکت می بود نه اینکه ‪6‬ماه در یک‬ ‫شرکت و ‪6‬ماه دیگر در شرکت دیگر‪.‬‬ ‫بهادران��ی ادام��ه داد‪ :‬نکته بع��دی اینکه اگر در‬ ‫گذش��ته رئیس هیات مدیره یا نماینده می توانست‬ ‫در انتخاب��ات ش��رکت کن��د و رای ده��د‪ ،‬در این‬ ‫دوره فق��ط صاح��ب کارتی که عک��س دار هم بود‬ ‫می توانست رای بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای فعاالن اقتصادی‬ ‫عل��ی نقیب ک��ه پس از‬ ‫س��ال ها دوری از ات��اق‬ ‫بازرگان��ی دوب��اره در‬ ‫انتخابات ش��رکت کرد و‬ ‫در ح��ال حاضر نیز عضو‬ ‫هی��ات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران و عضو‬ ‫کمیسیون های صنعت و معدن‪ ،‬کسب و کار و رفع‬ ‫موانع تولید این اتاق اس��ت‪ ،‬درباره ورودش به اتاق‬ ‫می گوید‪ :‬من به عنوان یک فعال اقتصادی که بیش‬ ‫از ‪30‬سال در صنعت فعالیت کرده و صنایع خوبی‬ ‫را هم رش��د داده ام؛ دوست داشتم جایی باشم که‬ ‫هم بتوانیم صدای فعاالن اقتصادی جامعه باشیم و‬ ‫ه��م از طری��ق ات��اق در تدوی��ن قوانی��ن و‬ ‫تصمیم گیری های دولت مشارکت کنیم‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫روحیه که به عنوان یک کارشناس و فعال اقتصادی‬ ‫بتوانم تجربه های خود را در راستای کمک به رشد‬ ‫و تعالی اقتصادی کشور در اختیار ذی نفعان بگذارم‬ ‫را داشتم و از همان جوانی هم که وارد صنعت شدم‬ ‫دوس��ت داش��تم عالوه بر فعالیت حرفه ای خود در‬ ‫تشکل ها و مراکز تصمیم گیری ها هم حضور داشته‬ ‫باشم و نقش مفیدی ایفا کنم‪.‬‬ ‫نقیب ادامه داد‪ :‬خوشبختانه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫به عنوان پارلمان بخش خصوصی فضای خوبی برای‬ ‫تبادل اطالعات و مشاوره دادن در مسائل اقتصادی‬ ‫دارد و در نتیجه تصمیم گرفتم دوباره وارد این فضا‬ ‫ش��وم‪ .‬پیش از این ‪6‬سال در اتاق بازرگانی ایران و‬ ‫دو دوره هم در اتاق بازرگانی تهران فعالیت داشتم‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬برای نامزد ش��دن هیات نمایندگان‬ ‫باید فعالیت اقتصادی داش��ته باش��ید و با داشتن‬ ‫کارت بازرگانی که دست کم یک سال سابقه داشته‬ ‫باشد‪ ،‬وارد اتاق بازرگانی شوید؛ البته باید به حضور‬ ‫در تشکل ها هم عالقه مند باشید‪.‬‬ ‫این عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫با اشاره به فعالیت هایی که داشته و دارد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫من در شرکت زمزم فعالیت داشتم که رشد خوبی‬ ‫به این بخش دادم و مدتی هم در شرکت فرشبافی‬ ‫جه��ان بودم ک��ه ان را از زیان دهی به س��وددهی‬ ‫خوبی تبدیل رساندیم‪ .‬همچنین مدیرعامل و عضو‬ ‫هیات مدیره ش��رکت کف (داروگر) بودم که ان را‬ ‫از یک ش��رکت معمولی با ‪400‬کارمند به هلدینگ‬ ‫بزرگ در صنعت ارایشی بهداشتی با ‪ 2600‬کارمند‬ ‫تبدی��ل کردی��م‪ .‬در ح��ال حاضر نیز در ش��رکت‬ ‫بهداشتی دکتر عبیدی هستم که متاسفانه به دلیل‬ ‫مش��کالت ارزی و نقدینگ��ی صادرات مان متوقف‬ ‫شده است و در تامین نیاز بازار داخل می کوشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای اصالح قوانین‬ ‫عباس��علی قصاع��ی یکی‬ ‫دیگ��ر از عض��و هی��ات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران و عضو کمیس��یون‬ ‫صنعت و معدن این اتاق‬ ‫ب��ا تاکید براینکه هدف از‬ ‫ورود دوب��اره ب��ه ات��اق‬ ‫بازرگانی تهران خدمت به کشور و منافع ملی بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من از بخش خصوصی هیچ گاه‬ ‫خارج نش��دم و فقط مدتی در اتاق نبودم اما به طور‬ ‫کلی برای اصالح قوانین مربوط به اقتصاد و صنعت‬ ‫کش��ور تالش خواهیم کرد چراکه با این ش��رایط‬ ‫صنایع زمین می خورند‪.‬‬ ‫وی به‬ ‫گف��ت‪ :‬اگرچه چندین س��ونامی‬ ‫به س��ر ما امده‪ ،‬اما واقعیت اینجاس��ت که ریش��ه‬ ‫در انتخابات دوره پیش تعداد رای دهندگان ‪3‬هزار و ‪355‬‬ ‫نفر بود اما در این دوره به ‪3‬هزار و ‪ 418‬نفر رسید که ‪63‬‬ ‫نفر افزایش داشتند‬ ‫مش��کالت کنونی ما قوانین اقتصادی اس��ت که به‬ ‫جای اینکه بسترساز صنعت و تولید باشند‪ ،‬بیشتر‬ ‫جاده ناهموارکن صنعت هستند‪.‬‬ ‫قصاعی اف��زود‪ :‬از قوانین تفس��یرهای گوناگون‬ ‫می ش��ود و به ط��ور س��لیقه ای اجرا خواهد ش��د‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬سازمان امور مالیاتی کمی همراه تر‬ ‫از گذش��ته اس��ت اما س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫همچنان ‪4‬نعل در جهت تخریب صنعت می تازد‪.‬‬ ‫این عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬هدف من ای��ن بوده ک��ه با کمک‬ ‫ات��اق بازرگانی در کمیس��یون ها پیش��نهاد اصالح‬ ‫قوانین اقتصادی را بدهی��م چراکه با این قوانین و‬ ‫بخش��نامه ها ته مانده انرژی صاحبان صنایع را هم‬ ‫سرکوب می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫م��ا در چینی زری��ن میلیاردها تومان به س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی می دهند اما قانع نیستند و اعداد و‬ ‫ارقامی را در حسابرس��ی دفاتر مالی اعالم می کنند‬ ‫که مطالبات غیرمعقول هستند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنعت و معدن اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬اگر اقتص��اد ما قوی ش��ود‪ ،‬خود به‬ ‫خ��ود مقاومتی خواهد ش��د؛ امریکا چ��را اقتصاد‬ ‫چی��ن را نمی تواند ت��کان دهد؟ چراک��ه بزرگ و‬ ‫قوی اس��ت‪ .‬به ق��ول اقای مهن��دس زنگنه اگر به‬ ‫جای ‪ ۳ ،۲‬میلیون بش��که‪ 6 ،‬میلیون بش��که نفت‬ ‫تولید می کردیم کس��ی نمی توانس��ت ما را تحریم‬ ‫کن��د چ��ون جایگزین کردن ان به ای��ن راحتی ها‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫خبر های صنفی از استان ها‬ ‫ضرورت‬ ‫اصالح رسته های شغلی‬ ‫ت صادراتی برای ‪ 16‬گروه از تولیدات صنفی‬ ‫ظرفی ‬ ‫شانس اصناف صاحب سبک در بازار های رقابتی باال است‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫همکاری فروشندگان‬ ‫و تولید کنندگان‬ ‫پوشاک در کرج‬ ‫با هدف حمایت از تولیدات ایرانی و ش��ناخت‬ ‫توانمندی های استان کرج‪ ،‬فعاالن صنف پوشاک‬ ‫کرج از دو مجموعه بزرگ تولید صنعتی پوشاک‬ ‫در روز ‪ ۲۶‬خ��رداد دی��دن کردن��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫صم��ت و نقل از کان��ال تلگرامی ای��ن اتحادیه‪،‬‬ ‫در راس��تای برنامه های اموزشی اتحادیه صنف‬ ‫پوشاک کرج و با هدف حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی و ش��ناخت ظرفیت ه��ا و توانمندی های‬ ‫تولید کنن��دگان پوش��اک در اس��تان البرز‪ ،‬تور‬ ‫تحقیقات��ی یک روزه دیدار از دو مجموعه بزرگ‬ ‫تولید صنفی پوشاک در شهرک صنعتی نظراباد‬ ‫برگزار شد‪ .‬این اتحادیه قصد دارد تا فروشگاه های‬ ‫پوشاک را با تولیدات داخلی استان اشنا کند‪.‬‬ ‫روزامدی سایت اصناف‬ ‫مرکز استان بوشهر‬ ‫روزام��د نبودن برخی از س��ایت های اتاق های‬ ‫اصن��اف و اتحادیه ه��ا انچنان همه گیر ش��ده که‬ ‫روزامد بودن یکی از انها می تواند خبرس��از شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش صمت‪ ،‬س��ایت اصناف مرکز اس��تان‬ ‫بوشهر یکی از سایت های روزامد است که فعاالن‬ ‫صنفی این اس��تان می توانند هم��واره از ان بهره‬ ‫گیرند‪ .‬یکی از اطالعات جالب این است‪ ،‬فهرستی‬ ‫از مش��اغل صنفی مورد نیاز اس��ت که به افرادی‬ ‫که قصد ایجاد واحد صنفی دارند‪ ،‬ارائه می شود‪.‬‬ ‫اتاقاصناف خراسان شمالی‬ ‫فعال در اطالع رسانی‬ ‫روزامد نبودن برخی از س��ایت های اتاق های‬ ‫اصن��اف و اتحادیه ها انچنان همه گیر ش��ده که‬ ‫روزام��د ب��ودن یک��ی از انها می تواند خبرس��از‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ایت ات��اق اصناف‬ ‫خراسان ش��مالی یکی از سایت های روزامد است‬ ‫که فعاالن صنفی این استان می توانند همواره از‬ ‫ان بهره گیرند‪ .‬برگزاری س��ومین اجالس ماهانه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬ات��اق اصناف مرکز اس��تان خراس��ان‬ ‫ش��مالی و نیز برگزاری کارگ��روه تنظیم بازار در‬ ‫این استان از اخرین خبرهای منتشر شده در این‬ ‫سایت است که البته به بیان کلیات این نشست ها‬ ‫اکتفا شده است‪.‬‬ ‫ادامه حمایت‬ ‫از سیل زدگان در اهواز‬ ‫ب��ا وج��ود گذش��ت ‪ ۳‬م��اه از س��یل روزهای‬ ‫ابتدایی س��ال ‪ ،۹۸‬کمک های اصن��اف و بازاریان‬ ‫به سیل زدگان ادامه دارد‪ .‬به گزارش صمت‪ ،‬یکی‬ ‫از اس��تان های س��یل زده خوزستان بود و فعاالن‬ ‫صنفی این اس��تان همچنان ب��ه کمک های خود‬ ‫به سیل زدگان ادامه می دهند‪ .‬پایگاه اطالع رسانی‬ ‫اتاق اصناف اهواز‪ ،‬به تازگی (‪ ۲۹‬خرداد) تصاویری‬ ‫از کمک های اصناف و بازاریان استان خوزستان به‬ ‫س��یل زدگان منتشر کرده است‪ .‬قابل توجه است‪،‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران‪ ،‬رئیس اتاق اصناف اهواز‬ ‫است‪.‬‬ ‫رسول شجری‬ ‫یکم تیر روز اصناف بود و بس��یاری از مسئوالن و فعاالن‬ ‫اقتصادی در این روز از ظرفیت های اصناف و مشکالت شان‬ ‫س��خن گفتن��د‪ .‬پرداختن ب��ه اصالح قان��ون نظام صنفی‪،‬‬ ‫مالی��ات‪ ،‬بیمه‪ ،‬حدود صنف��ی‪ ،‬موازی کار هایی که در دیگر‬ ‫نهاد ها انجام می شود‪ ،‬رفع موانع تولید‪ ،‬تنظیم بازار‪ ،‬تعیین‬ ‫نرخ ها‪ ،‬تعامل با دولت و مجلس‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫فرهنگ��ی اصناف و‪ ...‬هر کدام از این ها موضوع هایی اس��ت‬ ‫که سخن از انها هر سال در روز اصناف تکرار می شود اما به‬ ‫نظر می رسد کمتر به ظرفیت های صادراتی تولیدات صنفی‬ ‫که با هزینه های پایین ایجاد ش��ده و به واس��طه ذات نحوه‬ ‫تولید‪ ،‬الگو ها و طرح ها صاحب سبک هستند‪ ،‬پرداخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬حال اینکه بسیاری از تولیدات صنفی می توانند در‬ ‫صحنه رقابت های اقتصادی بین المللی مش��تریان وفاداری‬ ‫را ب��رای خود رقم زنند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در یک س��ال و‬ ‫نیم گذشته با افزایش نرخ دالر‪ ،‬شاهد استقبال چند کشور‬ ‫همس��ایه از محصوالت کشاورزی ایران بوده ایم که پیش تر‬ ‫در گزارش های��ی مفص��ل به اس��یب ها و البته فرصت های‬ ‫پی��ش ام��ده در این زمینه نیز پرداختیم‪ .‬گفتیم که برخی‬ ‫از همس��ایگان با ارزان خریدن محصوالت کش��اورزی سر‬ ‫زمین های کش��اورزی‪ ،‬انها را بس��ته بندی کرده و از کشور‬ ‫خ��ارج می کردن��د‪ .‬اما این ها محصوالت کش��اورزی بودند‬ ‫و اگرچ��ه در ارتب��اط مس��تقیم با ب��ازار بودند ام��ا ارتباط‬ ‫مس��تقیمی ب��ا انچه تولیدات صنفی می نامیم‪ ،‬نداش��تند‪.‬‬ ‫ح��ال تهدید پیش امده را چطور می توان به فرصتی برای‬ ‫رون��ق تولید و صادرات محصوالت صنفی تبدیل کرد؟ در‬ ‫«استراتژی توس��عه صادرات محصوالت صنفی» که سال‬ ‫‪ ۹۴‬نوش��ته و منتشر ش��د‪ ۱۶ ،‬گروه از محصوالت تولیدی‬ ‫اصناف دارای ظرفیت بالقوه و حتی بالفعل صادراتی معرفی‬ ‫شدند‪ .‬این ‪ ۱۶‬گروه از این قرار هستند‪« :‬طال‪ ،‬جواهر‪ ،‬نقره‬ ‫و س��نگ های قیمتی»‪« ،‬مبلمان»‪« ،‬شیرینی و شکالت»‪،‬‬ ‫«گل و گیاه»‪« ،‬خشکبار»‪« ،‬گیاهان دارویی»‪« ،‬پوشاک»‪،‬‬ ‫«لوستر و بلور»‪« ،‬سنگ های ساختمانی»‪« ،‬اجر‪ ،‬کاشی و‬ ‫س��رامیک های س��نتی»‪« ،‬محصوالت لیتوگرافی و چاپ و‬ ‫بس��ته بندی»‪« ،‬محصوالت پالستیکی و نایلون»‪« ،‬ظروف‬ ‫مالمی��ن»‪« ،‬کی��ف‪ ،‬کفش و چ��رم»‪« ،‬صنایع دس��تی» و‬ ‫«کابینت»‪ .‬البته در این استراتژی به ‪ ۷‬گروه هم از مشاغل‬ ‫تخصص��ی و خدمات فنی صنفی ب��رای اعزام نیروی کار و‬ ‫خبره پرداخته شد در این گزارش به این موضوع می پردازیم‬ ‫که تولیدات صنفی به طور بالقوه چه ظرفیت های صادراتی‬ ‫دارن��د و برای بهبود صادرات این محصوالت در ش��رایطی‬ ‫ک��ه دالر گران ش��ده اس��ت چ��ه کاری می ت��وان از پیش‬ ‫برد؟‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هفتمی��ن اجالس ماهانه ات��اق اصناف تهران‬ ‫سه ش��نبه ‪ ۲۸‬خرداد با حضور قاسم نوده فراهانی‬ ‫رئی��س و اعضای هیات رئیس��ه اتاق و رئیس��ان‬ ‫اتحادیه های صنف��ی در محل همایش های اتاق‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬در این اجالس قاسم نوده فراهانی‬ ‫به تش��کیل نشس��تی با حضور استاندار و رئیس‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد اش��اره کرد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫موارد مطرح ش��ده در این نشس��ت هش��دار به‬ ‫استفاده از مخزن های گاز اتومبیل غیراستاندارد‬ ‫و دس��ت دوم اس��ت ک��ه اتحادیه ه��ای مربوط‬ ‫شایسته اس��ت نسبت به اطالع رس��انی اعضای‬ ‫خ��ود در ای��ن زمینه اق��دام الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫نوده فراهانی به وجود مشکالت گوناگون در میان‬ ‫صنوف به جهت تعریف نشدن رسته های شغلی‬ ‫اش��اره کرده و افزود‪ :‬یکی از موارد ضروری برای‬ ‫رفع چالش های میان صنوف‪ ،‬اصالح رس��ته های‬ ‫شغلی است که برای یکپارچه شدن اصناف باید‬ ‫هر چه س��ریع تر نس��بت به تعریف رس��ته های‬ ‫ش��غلی اقدام کنیم؛ بنابرای��ن از برنامه های مهم‬ ‫هی��ات رئیس��ه انج��ام ای��ن مهم اس��ت‪ .‬وی به‬ ‫برگ��زاری نشس��تی با وزیر اقتصاد اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بنا بر گفته ایشان تدابیری اندیشیده شده‬ ‫تا تاجران و کس��به بتوانند با استفاده از امکانات‬ ‫این وزاتخانه نسبت به سرمایه‪‎‬گذاری و صادرات‬ ‫اقدام کنند‪ .‬به گزارش صمت‪ ،‬این اجالس بدون‬ ‫حضور خبرنگاران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنوف «طال‪ ،‬جواهر‪ ،‬نقره و س��نگ های قیمتی»‪« ،‬مبلمان»‪« ،‬شیرینی و‬ ‫شکالت»‪«،‬گل وگیاه»‪«،‬خشکبار»‪«،‬گیاهاندارویی»‪«،‬پوشاک»‪«،‬لوستر‬ ‫و بلور»‪« ،‬س��نگ های ساختمانی»‪« ،‬اجر‪ ،‬کاش��ی و سرامیک های سنتی»‪،‬‬ ‫«محصوالت لیتوگرافی و چاپ و بس��ته بندی»‪« ،‬محصوالت پالس��تیکی و‬ ‫ف مالمی��ن»‪« ،‬کیف‪ ،‬کف��ش و چرم»‪« ،‬صنایع دس��تی» و‬ ‫نایل��ون»‪« ،‬ظرو ‬ ‫«کابینت» دارای ظرفیت صادراتی هستند‬ ‫‹ ‹روس ها کفش ایرانی می خواهند‬ ‫همان طور که اشاره شد‪ ،‬کفش یکی از گروه های تولیدی‬ ‫اصناف اس��ت ک��ه ظرفیت صادرات��ی دارد‪ .‬چند روز پیش‬ ‫رس��ول ش��جری‪ ،‬رئیس اتحادیه کفاشان دس��تدوز تهران‬ ‫نی��ز همی��ن ام��ر را تایید کرد و به‬ ‫گف��ت‪ :‬با صرف‬ ‫هزینه های زیادی توانسته ایم بازار روسیه را به کفش ایرانی‬ ‫عالقه من��د کنیم‪ .‬در این راس��تا همکاران ما با ش��رکت در‬ ‫چندین نمایش��گاه توانس��ته اند به چنین جایگاهی برسند‪.‬‬ ‫اما این مقام صنفی س��خنان خود را این گونه تکمیل کرد‪:‬‬ ‫ه��م اکنون از روس��یه س��فارش کار داریم ام��ا نمی توانیم‬ ‫تولید کنیم‪ .‬از ابتدای س��ال‪ ،‬واحد های تولیدی کفش های‬ ‫دس��تدوز که بیش از ‪ ۴‬هزار واحد صنفی هستند‪ ،‬به شدت‬ ‫ب��ا کمب��ود و گران��ی مواد اولی��ه روبه رو ش��ده اند و کار در‬ ‫بس��یاری از تولیدی ها به اجبار متوقف ش��ده است‪ .‬برخی‬ ‫توزیع کنندگان مواد اولیه نیز از این ش��رایط سوء اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چند مشتری خارجی برای کلوچه الهیجان‬ ‫نمونه ه��ای صادرات��ی تولیدات صنفی کم نیس��تند به‬ ‫عنوان نمونه انچنان که گفته ش��د گروهی دیگر که از ان‬ ‫به عنوان ظرفیت صادراتی یاد ش��ده‪ ،‬ش��یرینی و شکالت‬ ‫اس��ت و در ای��ن راس��تا گفته می ش��ود ک��ه الهیجان به‬ ‫عنوان قطب تولید کلوچه های صادراتی ایران مش��تریانی‬ ‫از کش��ورهای ع��راق‪ ،‬جمه��وری اذربایج��ان‪ ،‬ام��ارات‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و کش��ورهای افریقایی داش��ته اس��ت‪ .‬اما‬ ‫حج��م وزن��ی و ریالی این تولیدات صنف��ی (که البته امار‬ ‫و اطالع��ات دقیقی از ان ارائه نمی ش��ود) تا انچه مطلوب‬ ‫است‪ ،‬فاصله بسیار دارد‪ .‬حال اینکه در این زمینه باید چه‬ ‫کرد؟‬ ‫‹ ‹برخی تولیدات صنفی صاحب سبک هستند‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران به مناسبت روز ملی اصناف در‬ ‫گفت وگویی کوتاه با‬ ‫با اشاره به روز ملی بزرگداشت‬ ‫اصن��اف گفت‪ :‬به دلیل جای��گاه مهمی که اصناف در طول‬ ‫تاریخ و در عرصه های گوناگون برای کش��ور ایفا کرده اند‪،‬‬ ‫روزی به عنوان روز اصناف نامگذاری ش��ده اس��ت‪ .‬سعید‬ ‫ممبین��ی بیان ک��رد‪ :‬اصناف در لحظات مهم و حس��اس‬ ‫کش��ور از نظر اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬دفاع مقدس‪،‬‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی و‪ ...‬ایفای نقش کرده و تاثیرگذار‬ ‫بوده اند‪ .‬این روز مناس��بت و بهانه ای اس��ت برای اینکه به‬ ‫وضع موجود اصناف پرداخته شود و از توانایی هایی که در‬ ‫س��ال های گذاشته از انها دیدیم در شرایط امروز استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ممبینی درباره اهمیت استفاده از ظرفیت و توان تولید‬ ‫در واحد های صنفی برای صادرات بیان کرد‪ :‬بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار نفر در حوزه تولیدات صنفی اشتغال دارند و در برخی‬ ‫رشته ها و رس��ته های تولیدی هم صاحب سبک هستند‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال صنوفی مانند پوش��اک‪ ،‬کیف و کفش و‪...‬‬ ‫که بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را تامین می کنند اما‬ ‫ش��اید در گذش��ته کمتر نگاه صادراتی به تولیدات صنفی‬ ‫داشته ایم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬شرایط اقتصادی امروز کشورمان‬ ‫از نظر تحریم ها‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬کاهش درامد های ناشی از نفت‬ ‫که البته بی نیازی به وابس��تگی به نفت ش��رایط مثبتی‬‫اس��ت‪ -‬موجب ش��ده که تمرکز بر تولید صادرات محور را‬ ‫جدی تر احساس کنیم‪.‬‬ ‫در این راستا باید با در صحنه رقابت بین المللی قیمت ها‬ ‫را رقابت��ی کنی��م‪ .‬محصوالت صنفی ب��ا توجه به طبیعت‬ ‫و ذات فعالیت ه��ای صنفی می توانند با هزینه تمام ش��ده‬ ‫کمتری در صحنه رقابت قرار گیرند‪.‬‬ ‫ممبین��ی بی��ان ک��رد‪ :‬بنابراین در برنام��ه رونق تولید‬ ‫اصناف می خواهیم که تولیدات صنفی را به سمت و سوی‬ ‫تولیدات صادرات محور هدایت کنیم و از س��وی دیگر انها‬ ‫را به صنایع باالدس��تی متصل کنیم‪ .‬ما معتقدیم تولیدات‬ ‫صنفی می توانند تامین کننده بس��یاری از نیازهای صنایع‬ ‫بزرگ باش��ند که اگر این چنین شود‪ ،‬باعث بهبود کیفیت‬ ‫و کاهش نرخ کاالها خواهد ش��د‪ .‬براس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫مش��اهده های میدان��ی م��ا به عنوان رس��انه ای تخصصی‬ ‫موید این نکته اس��ت که برخی تولید کنندگان اینده بین‬ ‫از س��ختی های پیش امده اس��تقبال کرده و می خواهند‬ ‫ان را تبدی��ل به فرصت کرده‪ ،‬از س��ود روزانه گذش��ته و‬ ‫رقابتی ت��ر عمل کنند تا اینده ای روش��ن را برای تولیدی‬ ‫خود و البته کشور ایران بسازند‪ .‬امید است که با مدیریت‬ ‫درس��ت و همکاری ها بین دولت و حلقه های تولید‪ ،‬شاید‬ ‫افزای��ش کیفی��ت تولی��د در بخش ه��ای صنف��ی و البته‬ ‫صنعتی و کشاورزی بوده و بر صادراتی موثر و هوشمندانه‬ ‫بیفزایم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اصناف از گذشته تـا امروز‬ ‫بهنام اقاحس�ین شیرازی‪-‬کارشناس اصناف‪ :‬تا قبل از‬ ‫قرن حاضر (چهاردهم هجری شمس��ی) احکام حاکم بر فضای‬ ‫کس��ب و کار فعاالن اقتصادی کش��ور (اصناف) براساس اداب و‬ ‫اصول تجارت در اس�لام یا مکاسب انجام می شد‪ .‬فعاالن تولید و‬ ‫عرضه کاال و خدمات در مناطق گوناگون کشور با توجه به احکام‬ ‫مکاس��ب ایجاد شده و فعالیت داشته اند‪ .‬بررسی های انجام شده‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬فضای حاکم بر فعالیت های اقتصادی (تولید و‬ ‫تجارت کاال و خدمات) کش��ور در ان س��ال ها‪ ،‬تحت تاثیر احکام‬ ‫مکاسب‪ ،‬کامال رقابتی بوده است؛ یعنی انچه با نام پیش فرض های‬ ‫بازار رقابتی در علم اقتصاد شناخته می شوند‪ ،‬در قوانین و مقررات‬ ‫تجارت در اسالم (مکاسب) به انها توجه شده است‪ .‬به طوری که‬ ‫فقط افرادی که شناخت‪ ،‬تبحر و تجربه الزم برای فعالیت تولید‬ ‫یا خرید و فروش محصوالت را داش��ته اند‪ ،‬می توانس��تند تداوم‬ ‫فعالیت داشته باشند‪ .‬بدین ترتیب مانند شرایط بازارهای رقابتی‬ ‫(درحال حاضر)‪ ،‬عملکرد افراد صنفی در تداوم کس��ب وکارشان‬ ‫مه��م بوده همچنی��ن رعایت همه موضوع های مطرح در اداب و‬ ‫اصول تجارت در اسالم‪ ،‬الزامی بوده است‪.‬‬ ‫قاب��ل توجه اس��ت فع��االن صنوف گوناگون در ان س��ال ها با‬ ‫ش��رکت در مناس��بت های مذهبی و همچنی��ن حضور هر روزه‬ ‫در نماز جماعت در مس��اجد (بیش��تر مس��جد مرتبط با فعالیت‬ ‫صنف ش��ان)‪ ،‬با مباحث مکاس��ب اشنا می ش��دند‪ .‬براین اساس‬ ‫ارتباط نزدیک فعاالن صنفی و روحانیون نقش باالیی در اموزش‬ ‫مکاسب و همچنین شکل گیری و فعالیت تشکل صنفی در قالب‬ ‫هیات عزاداری صنوف گوناگون داشته اند‪.‬‬ ‫چالش ه��ای بین فعاالن صنفی و م��ردم و دولت نیز از طریق‬ ‫بزرگان و معتمدان صنف پیگیری می ش��د‪ .‬به گونه ای که پیش‬ ‫از ش��کل گیری تش��کل های صنفی گوناگ��ون زیرمجموعه اتاق‬ ‫اصن��اف در قالب کنونی‪ ،‬نماین��دگان و بزرگان اصناف گوناگون‬ ‫در نشس��ت های مرتب��ط با ایین های مل��ی و مذهبی به ویژه در‬ ‫برگ��زاری ایین ه��ای عزاداری‪ ،‬ش��ناخته و انتخاب می ش��دند‪.‬‬ ‫ب��زرگان‪ ،‬ریش س��فیدان و معتم��دان صنف مس��ئول پیگیری‬ ‫ام��ور صن��ف مربوط ب��رای دو هدف اصل��ی بودند ک��ه این دو‬ ‫هدف همچنان عامل اصلی ایجاد س��ازمان های صنفی در همه‬ ‫کشورهاست‪ .‬این دو هدف‪ ،‬به ترتیب حمایت از تک تک اعضای‬ ‫زیرمجموعه در برابر همه تهدیدهای خارج از صنف و هدف دوم‪،‬‬ ‫مش��اوره تخصصی و کمک به دول��ت در تنظیم بازار محصوالت‬ ‫زیرمجموعه صنف بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه استفاده از مکاسب‬ ‫انچه مس��لم است تجربه گذشته اصناف و تشکل های صنفی‬ ‫خیل��ی موفق ت��ر از وضعیت فعلی این بخ��ش پس از تغییر رویه‬ ‫کسب و کار در این بخش است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬بررسی و مقایسه‬ ‫روند فعالیت این بخش مهم در گذش��ته و در شرایط‬ ‫فعل��ی‪ ،‬کمک زیادی در پیگیری اقدام مناس��ب برای‬ ‫بهب��ود وضعیت کنونی این بخش مهم که دس��ت کم‬ ‫‪۲۵‬درص��د اقتصاد کش��ور را تولید و س��همی بیش از‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیون اش��تغال نیروی کار مولد کش��ور دارد را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نخست شاگردی‪ ،‬سپس کارفرمایی‬ ‫در این بین‪ ،‬بیش��تر مطالعات و بررس��ی های انجام شده نشان‬ ‫از ظرفیت زیاد بخش اصناف برای رش��د و توس��عه اقتصاد ایران‬ ‫به طور مس��تقیم و س��ایر بخش ه��ای اقتصادی کش��ور‪ ،‬به طور‬ ‫غیرمس��تقیم دارد‪ .‬البته در سالیان گذشته از برخی تجربه های‬ ‫مکاسب برای رشد و بهبود وضعیت اصناف استفاده شده اما هنوز‬ ‫به عملکرد موفق انها در دوره گذشته فاصله زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫از جمل��ه این اقدام ها می توان به فعالیت های انجام ش��ده برای‬ ‫اش��نایی متقاضیان و فعاالن اصناف با قوانین‪ ،‬مقررات مرتبط با‬ ‫فعالیت شان با برگزاری دوره های اموزش پیش از دریافت پروانه‬ ‫کسب‪ ،‬اشاره داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه اقدام هایی انجام ش��ده ک��ه تا حدودی به مرور‬ ‫اصالح و بهبود یافته‪ ،‬اما نتوانسته مانند گذشته تاثیر گسترده ای‬ ‫بر عملکرد فعاالن صنفی داش��ته باش��د‪ .‬در گذش��ته براس��اس‬ ‫مکاسب‪ ،‬فعاالن صنف به طور پویا و با عشق و عالقه در راستای‬ ‫کس��ب اطالعات بیش��تر‪ ،‬همچنین برای کسب درامد و سود و‬ ‫مان��دگاری در ب��ازار‪ ،‬الزم بود ابتدا ب��ا اداب و اصول تجارت در‬ ‫اسالم اشنا می شدند‪ ،‬سپس شروع به فعالیت صنفی می کردند‪.‬‬ ‫در نتیجه کاس��بان و متقاضیان ش��روع به کار در این حوزه از‬ ‫طریق ش��رکت در ایین های مذهبی که همواره بخش��ی از ان‬ ‫اختصاص به موضوع اموزش مکاسب داشت‪ ،‬با قوانین و مقررات‬ ‫ان دوره (مکاس��ب) به خوبی اش��نا می ش��دند‪ .‬ضم��ن انکه در‬ ‫نشس��ت های مذهبی همواره به همه افرادی که خواهان فعالیت‬ ‫در زمینه تولید و عرضه کاال و خدمات بودند‪ ،‬اعالم می شد‪ ،‬پیش‬ ‫از ش��روع فعالیت صنفی‪ ،‬باتوجه به س��خنان و احادیث بزرگان‬ ‫دینی‪ ،‬باید با اصول و اداب تجارت در اسالم اشنا شوند‪.‬‬ ‫بر این اساس افراد قبل ایجاد واحد صنفی‪ ،‬با قوانین و مقررات‬ ‫جامعه در زمینه حقوق خریدار و فروش��نده و‪ ...‬که همان اداب‬ ‫و اصول تجارت در اس�لام یا مکاس��ب بود‪ ،‬باتوجه به احادیثی‬ ‫که در این زمینه وجود داش��ت‪ ،‬اش��نا می ش��دند‪ .‬در این زمینه‬ ‫یاداوری می کنیم که حضرت امام صادق(ع) فرمودند‪« :‬کسی که‬ ‫می خواه��د خرید و فروش کند باید احکام ان را یاد بگیرد و اگر‬ ‫پیش از یاد گرفتن ان خرید و فروش کند به واسطه معامله های‬ ‫باطل و شبه ناک به هالکت می افتد‪».‬‬ ‫ضمن انکه عمده افراد متقاضی ایجاد واحد صنفی در گذشته‬ ‫(حتی درحال حاضر)‪ ،‬ابتدا به عنوان ش��اگرد نزد افراد‬ ‫خبره و باتجربه ش��روع به کار می کردند‪ .‬این افراد به‬ ‫م��رور ضمن فراگیری حرف��ه مربوط‪ ،‬با اصول و اداب‬ ‫تجارت در اسالم نیز اشنا می شدند‪ .‬بخشی از اموزش‬ ‫از طری��ق فعالیت نزد افراد صنفی خبره و همچنین با‬ ‫ش��رکت در ایین های گوناگ��ون دینی و مذهبی‪ ،‬نزد‬ ‫روحانیون اش��نا با موضوع های کسب و کار‪ ،‬شناخت‬ ‫الزم با قوانین و مقررات کس��ب س��الم را فرا می گرفتند‪ .‬بدین‬ ‫ترتی��ب اگاهی از قوانی��ن و مقررات گوناگ��ون زنجیره تولید و‬ ‫تجارت که با نام مکاس��ب ش��ناخته می شود‪ ،‬پیش زمینه شروع‬ ‫به کار در قلمرو اقتصادی تولید تا تجارت کاال و خدمات بود‪ ،‬که‬ ‫افراد این ش��ناخت و اگاهی را به عنوان وظیفه ش��رعی و تکلیف‬ ‫دینی خود برای فعالیت در کسب و کار حالل می دانستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت حقوق مصرف کننده از ابعاد گوناگون‬ ‫براین اس��اس همه نشانه های به جا مانده از ساختار و عملکرد‬ ‫بازارهای اسالمی در دوره های گذشته در مناطق گوناگون ایران‬ ‫حاک��ی از توج��ه به حق��وق مصرف کنندگان از ابع��اد گوناگون‬ ‫ازسوی فعاالن تولید و توزیع کاال و خدمات بوده است‪ .‬این امره ‬ ‫ب��ا نگاهی اجمالی بر طراحی و س��اخت بازارهای گوناگون به جا‬ ‫مانده از گذش��ته دور تاکنون در بیشترش��هرهای ایران مشهود‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری که در طراحی و س��اخت هم��ه بخش های این‬ ‫بازاره��ا به اصول گوناگون معماری و همچنین قوانین و مقررات‬ ‫بازارهای رقابتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان توجه الزم‬ ‫انجام شده است‪ .‬اصناف عالوه بر فعالیت در بخش های گوناگون‬ ‫زیرمجموعه زنجیره تامین و توزیع در چرخه اقتصادی‪ ،‬همواره‬ ‫پی��ش گام در ارائه خدمات گوناگون عام المنفعه‪ ،‬خیرخواهانه و‬ ‫انس��ان دوستانه به عموم مردم به ویژه قشر نیازمند نیز هستند‪.‬‬ ‫ام��روزه بخش زیادی از فعالیت های نیکوکارانه اصناف از طریق‬ ‫س��ازمان های صنفی زیرمجموعه اتاق اصن��اف انجام می گیرد‪.‬‬ ‫اصناف با توجه به گس��تردگی و حجم زیاد امکانات فنی و مالی‬ ‫و در دست داشتن بخش زیادی از تولید ناخالص ملی‪ ،‬سرمایه‪،‬‬ ‫ثروت و اشتغال کشور‪ ،‬نقش بسیار مهمی در انجام فعالیت های‬ ‫خیرخواهان��ه دارند‪ .‬به گونه ای که می توان اذعان کردکه امروزه‬ ‫در تم��ام فعالیت ه��ای غیرانتفاعی بخش خصوصی در کمک به‬ ‫ارتقای س��طح رفاه‪ ،‬تغذیه‪ ،‬دانش و‪ ...‬قش��رهای گوناگون مردم‬ ‫به ویژه قش��ر کم درامد‪ ،‬اصناف و تشکل های صنفی حضور موثر‬ ‫و فعالی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش افرینی در حوادث غیرمترقبه و جنگ‬ ‫ع�لاوه ب��ر این‪ ،‬اصناف همواره در کمک به دولت در ش��رایط‬ ‫س��خت به ویژه حوادث غیرمترقبه‪ ،‬توانایی های بسیاری از خود‬ ‫نش��ان داده‪ ،‬ک��ه از ان جمله می توان به حمایت های گس��ترده‬ ‫اصن��اف در جری��ان پی��روزی انق�لاب اس�لامی‪ ،‬دوران جنگ‬ ‫تحمیل��ی و تامین نیازمندی های اساس��ی رزمندگان و مردم و‬ ‫حوادث غیرمترقبه اش��اره کرد‪ .‬البته فعالیت اصناف در افزایش‬ ‫تولید و اش��تغال مولد که زمینه س��از استفاده از منابع فیزیکی و‬ ‫مالی کشور و نتیجه ان شکوفایی اقتصاد ملی است خود یکی از‬ ‫بزرگ ترین کمک های اصناف به دولت اس��ت‪ .‬در تنظیم چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬اصناف به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد‪،‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه توانمندی های اجرایی باال‪ ،‬هم به صورت مش��اوره‬ ‫کارشناسی به مسئوالن و هم کمک در انجام بسیاری از وظایف‬ ‫اجرایی دولت‪ ،‬موثر هستند‪ ،‬که در این ارتباط نقش سازمان های‬ ‫صنفی در هدایت و پش��تیبانی و س��اماندهی واحدهای صنفی‬ ‫هم راستا با اهداف دولت بسیار مهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی‬ ‫درحال حاض��ر یک��ی از اهداف اصلی س��ازمان های صنفی در‬ ‫راس��تای حمایت از سیاست های دولت و همزمان با ان حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان‪ ،‬س��وق دهی اصناف به ارائه کاال و خدمات با‬ ‫کیفیت مطلوب و در کمترین زمان ممکن و هزینه انتقال و اماده ‬ ‫کردن زمینه های الزم برای اصالح نظام توزیع کاال و خدمات در‬ ‫سطح کشور و در نهایت حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫در هرحال اصناف و تش��کل های صنفی از ظرفیت و توان باالیی‬ ‫برای کمک به دولت در دستیابی به اهداف متعالی رشد و توسعه‬ ‫تولید و اشتغال کشور برخوردار است‪.‬‬ ‫در ای��ن راه دولت حمایت و همراهی الزم را با این بخش مهم‬ ‫و اساس��ی همواره در دس��تور کار خود قرار دهد و باید شرایط و‬ ‫بسترهای الزم را برای رشد و توسعه اصناف و تشکل های صنفی‬ ‫و بهب��ود عملکرد انها بیش��تر و بهتر فراهم کن��د‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫ایج��اد تعام��ل و ارتباط با اصناف چه به صورت مس��تقیم و چه‬ ‫غیرمس��تقیم همواره باید مدنظر دول��ت به ویژه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باش��د‪ .‬به گونه ای که با شناخت بیشتر و بهتر از‬ ‫نیازهای اصناف‪ ،‬زمینه الزم برای ایجاد فضای س��الم رقابتی را‬ ‫در ای��ن بخش مهم با برنامه ریزی و س��اماندهی و اعمال کنترل‬ ‫و نظ��ارت ب��ر عملکرد انه��ا را فراهم کند‪ ،‬در عی��ن حال زمینه‬ ‫اس��تفاده بیش��تر از ظرفیت های اجرایی و فکری بالقوه اصناف‬ ‫را به وجود اورد‪.‬‬ ‫براین اس��اس دولت با تعام��ل و همراهی الزم‪ ،‬زمینه اصالح‬ ‫ش��رایط فعالیت اصناف را باتوجه به تجربه های ارزنده گذشته و‬ ‫ظرفیت باالی احکام در این زمینه (مکاس��ب) را بهبود بخش��د‪.‬‬ ‫به طورکل��ی همان گونه که دولت هم��واره یار وکمک اصناف در‬ ‫انج��ام فعالیت های اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی بوده‪ ،‬انتظار‬ ‫دارد تش��کل های صنفی به ویژه اتاق اصناف ایران نیز در مقابل‬ ‫از دولت و ملت در برابر شرایط سخت اقتصادی حمایت کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫همتی‪ :‬تالش می کنیم ارزش پول ملی تقویت شود‬ ‫ارز ‪ 4‬میلیارد دالر صادرات ‪ 150‬شرکت حقیقی و حقوقی به کشور برنگشت‬ ‫رئیس کل بانک مرک��زی با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی‬ ‫با موضوع «اخرین تحوالت مربوط به سیاس��ت های پولی و ارزی‪،‬‬ ‫سیاس��ت های اعتباری ب��رای رونق تولید و روند س��اماندهی نظام‬ ‫بانکی»‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش که دغدغه مردم بیش��تر از همه‬ ‫معیش��ت اس��ت و به نظر می رس��د که این امر با مباح��ث ارز گره‬ ‫می خورد و ارز در صدر موضوع ها و تحلیل های اقتصادی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بحث معیشت دغدغه مس��ئوالن و دست اندرکاران‬ ‫اقتصادی کش��ور اس��ت‪ .‬معیش��ت مردم با اقدام های سال گذشته‬ ‫ترامپ ب��رای برخورد با ایران به عنوان بزرگ ترین قدرت اقتصادی ‬ ‫با تحریم ش��روع شد‪ ،‬فش��ارها را افزایش داد زیرا می خواست نظام‬ ‫سیاسی و اقتصادی را بر ه م بزند‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی ب��ا بیان اینکه هدف اصلی برهم زدن نرخ ارز و‬ ‫منبع درامد نفتی و بستن مسیر مبادالت مالی و پولی برای افزایش‬ ‫نرخ ارز اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نرخ ارز یک متغیر اقتصادی اس��ت که بر‬ ‫بخش تولید و س��ایر بخش ها تاثیر دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬با افزایش نرخ ارز‪،‬‬ ‫تورم باال رفت که عمده فش��ار ناش��ی از این امر بر طبقه متوس��ط و‬ ‫پایین است در حالی که بر طبقات باالتر اثر مثبت دارد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه این موضوع دغدغه دولت‬ ‫اس��ت و تالش می کنیم فشار را به حداقل برسانیم‪ ،‬افزود‪ :‬در مقابل‬ ‫فش��ار حداکثری‪ ،‬مقاومت می کنیم و اج��ازه نمی دهیم وضع بدتر‬ ‫شود و امیدواریم به تدریج این مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت از محل افزای�ش ن�رخ ارز درامد اضافی‬ ‫نداشت‬ ‫همتی با اش��اره به اینکه دولت نمی خواهد اقتصاد کش��ور برهم‬ ‫بخ��ورد در ادامه به مردم اطمینان داد که دول��ت از ناحیه افزایش‬ ‫نرخ ارز درامدی نداشته است و افزود‪ :‬چرا دولت باید کاری کند که‬ ‫شاخص نرخ ارز باال برود؟ وقتی نرخ دالر باال می رود خانه و ماشین‬ ‫گران می شود‪ ،‬دولت چنین کاری را نمی کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬رئیس جمهوری بارها ب��ا من تماس گرفتند و‬ ‫خواس��تار تالش بیش��تر برای کاهش ن��رخ ارز بودند و رهبر معظم‬ ‫انق�لاب نیز بر حفظ ارزش پول ملی تاکید دارند‪ .‬ما تالش می کنیم‬ ‫ارزش پول ملی تقویت ش��ود‪ .‬ما قله مقاومت را پیموده ایم و شرایط‬ ‫بهتر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در پی کاهش بیشتر نرخ دالر هستیم‬ ‫همت��ی با تاکید بر این موضوع که اگر بتوانیم‪ ،‬هر زمان که امکان‬ ‫داش��ته باشد نرخ دالر را از نرخ فعلی نیز پایین تر می اوریم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در واقع بخش��ی از فش��ار به نرخ ارز تقاضاهایی است که وجود‬ ‫دارد و تنها در داخل کش��ور نیست و بیشتر در کشورهای همسایه‬ ‫ایران اس��ت‪ ،‬تقاضاهایی که از طریق نرخ س��ازی ایجاد می شود‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬وقتی در دوحه تقاضای سنگین برای درهم ایجاد می شود‬ ‫و در هرات و سلیمانیه و‪ ...‬نرخ گذاری ها انجام می شود‪ ،‬این موضوع‬ ‫ب��ر نرخ دالر تاثیر می گذارد‪ .‬مش��خص اس��ت که فش��ارها از جای‬ ‫دیگری هدایت می ش��ود‪ ،‬اما بانک مرکزی مقاومت می کند‪ .‬بانک‬ ‫مرک��زی تمام ت�لاش خود را به کار می گیرد ک��ه در بازار و نرخ ارز‪،‬‬ ‫اجازه اربیتراژ داده نشود و ما به طور تقریبی نزدیک نرخ بازار حرکت‬ ‫می کنی م به طوری که در زمان هایی که بانک مرکزی وارد می ش��ود‬ ‫نرخ بازار کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه چند ماهی اس��ت ن��رخ ارز در محدوده ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫توم��ان ثابت مانده که من این ن��رخ را از ارزش ذاتی دالر نمی دانم‪،‬‬ ‫در ادام��ه به افرادی که در این کار نیس��تند توصیه کرد در بازار ارز‬ ‫س��رمایه گذاری نکنند و افزود‪ :‬این افراد ممکن است از این بازار دو‬ ‫روز س��ود ببرن د اما بعد از ان ضرر می کنن��د؛ اگرچه معتقدم مردم‬ ‫عادی در بازار نیستند‪.‬‬ ‫همت��ی با اطمینان از این موضوع که ب��ا منابع درامدی جدید از‬ ‫ناحی��ه صادرات نفتی‪ ،‬ذخایر ارزی و ارز صادرکنندگان وضع خوبی‬ ‫داریم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در ‪ ۳‬ماه گذش��ته ‪ ۱۱‬میلی��ارد دالر تامین ارز‬ ‫داش��تیم که ‪ ۵‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای تامین کاالهای‬ ‫اساسی از این رقم و بقیه از نرخ نیمایی بوده است‪ .‬همتی تاکید کرد‬ ‫که ذخایر اسکناس کشور در چند سال گذشته بی سابقه است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط برای تک نرخی کردن ارز مهیا نیست‬ ‫عالی تری��ن مقام بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود در پاس��خ‬ ‫به اینکه کارشناس��ان معتقدند چندنرخی ب��ودن ارز موجب رانت‬ ‫در بازار و اقتصاد کش��ور می شود‪ ،‬گفت‪ :‬من به عنوان فردی که کار‬ ‫اقتص��ادی می کنم و اقتصاد خوان��ده ام‪ ،‬معتقد م ارز باید تک نرخی‬ ‫باش��د اما در ش��رایطی که راه های مراودات بانکی بس��ته اس��ت‪،‬‬ ‫نمی توان از تک نرخی کردن یا ازاد س��ازی ارز صحبت کرد‪ .‬درباره‬ ‫کاالهای اساس��ی خیلی بحث کردیم‪ .‬نگرانی جدی که وجود دارد‬ ‫این است اگر نرخ ها رها شود معلوم نیست تکلیف چه خواهد بود اما‬ ‫اگر کنترل و توزیع درست انجام شود مشکلی ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اکنون در ش��رایط‬ ‫جنگی هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬من مسئول هس��تم و می بینم که برای‬ ‫جابه جایی و تامین هر دالر در کش��ور چه ش��رایط س��ختی وجود‬ ‫دارد و اگر اقدامی غیر از اقدام های فعلی انجام ش��ود به طور حتم با‬ ‫مش��کالتی روبه رو خواهیم شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬من اطمینان می دهم که‬ ‫هرگاه احس��اس نیاز شود و ش��رایط مهیا باشد به سمت تک نرخی‬ ‫ش��دن ارز حرکت خواهیم کرد‪ .‬به گفته همتی‪ ،‬هم اکنون بازار ازاد‬ ‫ارز به نرخ نیمایی بسیار نزدیک است و بازار ازاد نرخ اسکناس است‬ ‫که امروز حدود ‪ ۱۳‬هزار تومان اس��ت و نرخ نیمایی حدود ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫توم��ان‪ .‬وی درباره این تفاوت ‪ ۲‬هزار تومانی ن��رخ بازار ازاد و نیما‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬اکنون اگر بخواهی د پولی را از بانک خارجی خارج کنید‬ ‫و ب ه دس��ت صادرکننده یا فروشنده برس��انید بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫هزین��ه صادراتی دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر نرخ نیمایی به این نرخ برس��د‬ ‫دوباره شاهد افزایش قیمت خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و انچه‬ ‫سال گذش��ته درباره کاالهای اساس��ی اتفاق افتاد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به‬ ‫جز بحث گوش��ت و مرغ که دلیل ان مشخص نشد زیرا گوشت ‪۱۰‬‬ ‫درصد وارداتی و ‪ ۹۰‬درصد تولید داخل اس��ت و عواملی باعث شد تا‬ ‫قیمت افزایش یابد و بعد از انکه برای ان ارز نیمایی اختصاص یافت‪،‬‬ ‫قیم��ت ان کاه��ش یافت و مرغ نیز تا رقم ‪ ۱۶‬ه��زار تومان افزایش‬ ‫یافت و دوباره به ‪ ۱۱‬هزار تومان رس��ید‪ ،‬میانگین کاالهای مشمول‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به جز مرغ و گوشت‪ ،‬سال گذشته ‪ ۴۰‬درصد رشد‬ ‫داشت و میانگین غیرمشمول ‪ ۹۸‬درصد افزایش داشت‪ ،‬یعنی رشد‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬درصد‪ .‬بنابراین‪ ،‬حرف هایی که از فس��اد می زنند باید با‬ ‫روش های دیگر کنترل شود‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬قیمت ارز کاالهای اساس��ی در س��ال ‪ ۳۷۰۰ ،۹۶‬تا‬ ‫‪ ۳۸۰۰‬تومان بود که تا سال ‪ ۹۷‬قیمت ارز رسمی رشد ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫داش��ت‪ .‬پس ‪ ۲۰‬درصد از این ‪ ۴۰‬درصد مربوط به نرخ ارز رس��می‬ ‫و ‪ ۲۰‬درص��د بقیه هم مربوط به هزینه های مبادالتی اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار ادامه داد‪ :‬میانگین رش��د قیمت ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫کاالهای مش��مول به کنترل نرخ ها کم��ک کرد اما ضعف هایی بود‬ ‫که در حال رفع اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به تازگی مقرر ش��ده تا توزیع و‬ ‫واردات در یک جا انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی افزود‪ :‬اینکه صحبت می شود ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی حذف ش��ود‪ ،‬ما تاکنون ‪ ۵‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫تامین کرده ایم که حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر از ‪ ۱۴‬میلیارد دالر نیمایی‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر ‪ ۵‬میلیارد دالر کنار گذاش��ته و دارو نیز از این‬ ‫دس��ته جدا ش��ود‪ ،‬انچه باقی می ماند‪ ،‬حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر است و‬ ‫برای این میزان نمی توانیم شوک قیمتی در جامعه ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫همتی در ادامه تاکید کرد‪ :‬همان طور که امارها نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫تورم نقطه به نقطه و ‪ ۱۲‬ماهه در خردا د کاهش یافت که این نش��ان‬ ‫می دهد تورم حاصل از شوک ارز در حال تخلیه است و ایجاد شوک‬ ‫جدید در این شرایط به صالح نیست و ارامش و ثباتی که در اقتصاد‬ ‫وجود دارد نباید بر هم بخورد و مس��ئول جدید بازرگانی هم همت‬ ‫می کنند تا این وضعیت سر و سامان بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹می خواهی�م محوریت تعیین ن�رخ ارز در داخل‬ ‫باشد‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی در ادامه به ایجاد بازار متش��کل ارزی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬خیلی از نرخ های ارز کنونی در بازار در کشورهای‬ ‫همسایه ش��کل می گیرد و بازار متشکل به دنبال واقعی سازی نرخ‬ ‫ارز است‪ .‬می خواهیم محوریت تعیین نرخ ارز در داخل کشور باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه عرضه و تقاضای بیش��تر اس��کناس صرافی ها‬ ‫در بازار متش��کل ارزی اتفاق خواهد افتاد‪ ،‬افزود‪ :‬امس��ال امتیازات‬ ‫بزرگی ب��ه صادرکنن��دگان داده ایم و عرضه خیل��ی خوبی هم در‬ ‫جریان اس��ت‪ .‬هر کجا صادرکنندگان نتوانن��د ارز صادراتی خود را‬ ‫در بازار بفروش��ند‪ ،‬بانک مرکزی ان را خریداری خواهد کرد زیرا ما‬ ‫می خواهیم خرید و فروش ها ش��فاف باشد و نمی خواهیم این طور‬ ‫صادرکنندگان��ی که امروز در جنگ اقتصادی ارز صادرات خود را به کش��ور‬ ‫بازمی گردانند‪ ،‬به کش��ور خدم��ت می کنند و از انها قدردان��ی می کنیم‪ .‬البته‬ ‫برخی از صادرکنندگان نیز ارز خود را به کش��ور ب��از نگردانده اند و ما نیز بر‬ ‫اس��اس مصوبه س��ران قوا اس��امی ش��خصیت های حقوقی و حقیقی را به قوه‬ ‫قضاییه داده ایم‬ ‫از جمل��ه ارز حاص��ل از فروش نف��ت و ص��ادرات غیرنفتی گفت‪:‬‬ ‫صادرکنندگان��ی که امروز در جنگ اقتصادی ارز صادرات خود را به‬ ‫کشور بازمی گردانند‪ ،‬به کش��ور خدمت می کنند و از انها قدردانی‬ ‫می کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬البته برخی از صادرکنن��دگان نیز ارز خود را‬ ‫به کش��ور باز نگردانده اند و ما نیز بر اس��اس مصوبه سران قوا اسامی‬ ‫ش��خصیت های حقوقی و حقیقی را به ق��وه قضاییه داده ایم‪۱۵۰ .‬‬ ‫ش��رکت حقیقی و حقوقی حدود ‪ ۴‬میلیارد دالر صادرات داشته اند‬ ‫که حتی یک دالر ان را به کشور بازنگردانده اند و پرونده انها به طور‬ ‫جدی در حال پیگیری است‪ .‬وی از پتروشیمی ها برای بازگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات به کشور قدردانی و اظهار کرد‪ :‬بیشتر ارزی که به‬ ‫کشور بازنگشته‪ ،‬برای صادرکنندگان غیرنفتی است‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی افزود‪ :‬کش��ور نمی توان��د اجازه خروج‬ ‫س��رمایه را بدهد و بانک مرکزی باید مطمئن شود که ارز صادراتی‬ ‫کجا رفته اس��ت و به هر ترتیب بانک مرکزی بر اساس سیاست های‬ ‫تعریف ش��ده جلوی خروج ارز را می گیرد و ان چیزی که مشخص‬ ‫است اینکه باید یا کاال یا سرمایه وارد کشور شود و این مسیر به شدت‬ ‫رصد خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی در ادامه گفت‪ :‬امس��ال اجرای عملیات‬ ‫ب��ازار باز را نی��ز در نظر داریم عملیاتی کنیم که ای��ن ابزار به عنوان‬ ‫یک سیاس��ت پولی در همه بانک های مرکزی دنیا اجرا می شود به‬ ‫طوری که وقتی اوراق خریداری می ش��ود نرخ ها سقوط می کنند و‬ ‫وقتی به فروش می رسند نرخ ها افزایش پیدا می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫هماهنگی شورای هماهنگی اقتصادی و کمک مجلس در تصویب‬ ‫قوانین مورد نی��از و تایید رهبری‪ ،‬اهداف مورد نظر بانک مرکزی را‬ ‫در راس��تای متعادل سازی بازار و کاهش نوسان ها به کار می گیریم‬ ‫تا ارامش در بازار بیشتر شود‪.‬‬ ‫باشد که خرید ‪ ۱۰‬هزار دالری مبنای تعیین نرخ خرید یک میلیون‬ ‫دالری شود‪ .‬وی با بیان اینکه در سامانه نیما حواله های ارزی خرید‬ ‫و فروش شده و در بازار متشکل اسکناس معامله خواهد شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هدف ما در میان مدت ان است که سامانه نیما و بازار متشکل‬ ‫ارزی روی یک پلتفروم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫همت��ی با برش��مردن دالی��ل راه اندازی نش��دن بازار متش��کل‬ ‫معامالت ارز تا به امروز گفت‪ :‬بانک مرکزی ش��رکت بازار متشکل را‬ ‫راه اندازی کرده اس��ت اما این شرکت برای فعالیت نیاز به یک سری‬ ‫ حداقل ها دارد‪ ،‬از جمله اینکه بانک ها باید حساب های ریالی و ارزی‬ ‫باز کنند و س��وئیچ های انها با هم هماهنگ ش��ود‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی ادام��ه داد‪ :‬برخی از بانک ها برای حضور در بازار متش��کل‬ ‫امادگی نداشتند و برخی از صرافی ها نیز نیاز به اموزش داشتند‪ .‬اما‬ ‫در مجموع‪ ،‬هدف از راه اندازی این بازار واقعی ش��دن نرخ ارز و سر و‬ ‫س��امان دادن به نرخ های کوچه و بازار است‪ .‬وی در ادامه با اشاره به‬ ‫فشارهای زیاد برای تعطیلی سامانه نیما‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی برای‬ ‫تعطیل نشدن سامانه نیما مقاومت کرد‪ .‬برخی مدعی بودند نرخ در‬ ‫این بازار بسته است اما امروز می بینیم که صادرکننده و واردکننده‬ ‫روی نرخ ه��ا با هم توافق می کنند و یک��ی از اقدام های موفق بانک‬ ‫مرکزی راه اندازی س��امانه نیما بود‪ .‬از اغاز س��ال تاکنون نیز در این‬ ‫سامانه مقدار قابل توجهی پول جابه جا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی سامانه تکمیلی نیما‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی همچنین از راه اندازی س��امانه تکمیلی‬ ‫نیم��ا با عنوان س��امانه ایف��ای تعهدات واردات خب��ر داد و توضیح‬ ‫داد‪ :‬این س��امانه به س��امانه جامع تجارت وصل خواهد بود و باعث‬ ‫شفافیت خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای پول و اعتبار درباره روند بازگش��ت ارز صادراتی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن در بوشهر‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن از س��رمایه گذاری ‪ ۴۵۱‬هزار‬ ‫میلیارد ریالی در صنایع کلیدی استان بوشهر و عسلویه خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬از این رقم ‪ ۳۵۱‬هزار میلیارد ریال مربوط به تس��هیالت‬ ‫بانک صنعت و معدن اس��ت که برای ‪ ۳۳۰۰‬نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن‪،‬‬ ‫حس��ین مهری به هم��راه جمعی از مدیران ارش��د از طرح های‬ ‫تولی��دی اس��تان بوش��هر و عس��لویه بازدید ک��رد و در جریان‬ ‫اخرین مراحل ساخت و روند فعالیت این شرکت ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫مه��ری در جری��ان این بازدید بر لزوم ش��تاب در روند س��اخت‬ ‫این واحدهای تولیدی و نیز رفع برخی مش��کالت و موانع پیش‬ ‫روی صنایع این اس��تان تاکید کرد و افزود‪ :‬ش��هرهای اس��تان‬ ‫بوشهر به ویژه عس��لویه از مهم ترین پایگاه های اقتصادی کشور‬ ‫و یک��ی از بزرگ ترین مناطق تولید انرژی جهان در جنوبی ترین‬ ‫نقطه ایران اس��ت که در شرایط حاضر حفظ و صیانت از صنایع‬ ‫و کارخانج��ات مس��تقر در ان اهمیتی دوچندان یافته اس��ت‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬صنعت پتروش��یمی ما از گاز تولید ش��ده در‬ ‫کارخانجات این منطقه ویژه به عنوان یک مزیت اقتصادی بهره‬ ‫می ب��رد به همین دلی��ل منطقه پارس به مثاب��ه پایگاهی برای‬ ‫توس��عه صنعت پتروشیمی مطرح است و صنعت پتروشیمی به‬ ‫عنوان یکی از منابع تامین نیازهای بس��یاری از صنایع داخلی و‬ ‫از نظر صادرات فراورده ها‪ ،‬ارز اوری و اش��تغالزایی برای کشور از‬ ‫جایگاه ویژه برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪ ۱ ۳۰۰‬وام قرض الحسنه به سیل زدگان‬ ‫ ‪ ۱ ۳ ۰۰‬وام قرض الحس��نه بانک صادرات ایران به سیل زدگان‬ ‫لرس��تان و خوزس��تان در هفته نخس��ت تیر پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار پول��ی مالی‪ ،‬علی حاجی پور‪ ،‬معاون ش��عب و‬ ‫بازاریابی بانک صادرات ایران از پرداخت ‪ ۱ ۳۰۰‬وام قرض الحسنه‬ ‫به سیل زدگان خوزستان و دو شهر معموالن و پلدختر در استان‬ ‫لرستان‪ ،‬در هفته جاری خبر داد و گفت‪ :‬پرداخت ‪ ۳۰۰‬وام به دو‬ ‫ش��هر لرستان تا پایان شنبه‪ ،‬اول تیر نهایی شده و با تسریع روند‬ ‫تکمیل پرونده س��ایر متقاضیان‪ ،‬پرداخت ای��ن وام در روزهای‬ ‫اینده س��رعت بیش��تری خواهد گرفت‪ .‬حاجی پور با بیان اینکه‬ ‫از مجموع ‪ ۸۱۱‬معرفی ش��ده بنیاد مس��کن در شهرستان های‬ ‫اس��تان لرستان‪ ۳۰۰ ،‬نفر اقدام به تکمیل پرونده خود کرده اند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از این تعداد‪ ۱۵۲ ،‬نفر تا پنجش��نبه‪ ۳۰ ،‬خرداد وام خود‬ ‫را دریاف��ت و بقی��ه تا پایان ش��نبه‪ ،‬اول تیر وام خ��ود را دریافت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره معرفی ش��دگان اس��تان خوزس��تان نیز گفت‪:‬‬ ‫اقدام های مربوط به تش��کیل و پرونده ‪ ۱۰۰۰‬نفر معرفی ش��ده‬ ‫این اس��تان نیز تکمیل شده و وام قرض الحسنه انها نیز نهایت ت ا‬ ‫دوشنبه‪ ۳ ،‬تیر امسال به طور کامل پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گردهمایی ارمانی ها برگزار شد‬ ‫گردهمایی سراس��ری مدیران ستادی و رئیسان شعب سراسر‬ ‫کشور شرکت بیمه ارمان ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۹۸‬در هتل ارم تهران برگزار‬ ‫شد‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬بنا بر این گزارش‪ ،‬در گردهمایی‬ ‫ن شعب سراسر کشور شرکت‬ ‫سراس��ری مدیران ستادی و رئیسا ‬ ‫بیمه ارمان‪ ،‬برنامه‪ ،‬بودجه و اس��تراتژی های بیمه ارمان برای ‪۹‬‬ ‫ما ه س��ال ‪ ۹۸‬تشریح و برنامه راهبردی شرکت از سوی پیکارجو‬ ‫مدیرعامل تبیین شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت تشریح کرد‬ ‫همایش یک روزه اس��تراتژی های س��رمایه گذاری در سال ‪ ۹۸‬با حضور‬ ‫صاحبان صنایع و مدیران نفتی در س��الن مجموعه اندیشه معین موسسه‬ ‫اموزش عالی ازاد با هدف اش��نا شدن سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی با‬ ‫اس��تراتژی های س��ال ‪ ۹۸‬در حوزه های طال‪ ،‬رمزارز‪ ،‬ارز‪ ،‬مسکن و بورس‬ ‫در سالن مجموعه اندیشه معین موسسه اموزش عالی ازاد برگزار شد‪.‬‬ ‫ازجمل��ه مدی��ران ارش��د حاض��ر در این همای��ش می توان ب��ه محمد‬ ‫مصطف��وی مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری صنعت نف��ت‪ ،‬محمدرضا‬ ‫مدیری مدیرعامل ش��رکت صنایع پتروش��یمی زنجان‪ ،‬حس��ین صدرایی‬ ‫مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه‪ ،‬فخرالدین زاوه عضو هیات علمی وزارت‬ ‫راه و بهروز ملکی تحلیلگر بازار مسکن اشاره کرد‪.‬‬ ‫محم��ود رنگ امی��ز‪ ،‬مدی��ر اجرای��ی همای��ش‬ ‫استراتژی های سرمایه گذاری در سال ‪ ۹۸‬درباره‬ ‫برگ��زاری ای��ن همای��ش گف��ت‪« :‬همای��ش‬ ‫استراتژی های س��رمایه گذاری در سال ‪ »۹۸‬با‬ ‫محوریت استراتژی های کالن برگزار شد‪.‬‬ ‫این مدی��ر اجرایی گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫کنونی نیاز است بدانیم پول های خود را در چه‬ ‫بازاری س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬امس��ال به طور گس��ترده تر و در حوزه های‬ ‫بیش��تر و به روزتر به ش��کل کارب��ردی خطوط کلی اس��تراتژی های کلی‬ ‫را ب��رای مخاطب��ان ارائه می کنیم‪ .‬یکی از مهم تری��ن موضوع هایی که در‬ ‫این همایش به ان پرداخته می ش��ود اش��نایی مخاطب��ان با فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬کس��ب س��ود معقول یا حداقل حف��ظ ارزش پول‬ ‫را می ت��وان دغدغه اصلی س��رمایه گذاران معرفی کرد؛ این موضوع در هر‬ ‫کش��وری با توجه به محیط های سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی و‬ ‫در هر زمان متفاوت است‪.‬‬ ‫در ایران‪ ،‬با توجه به ش��رایط خاص اقتصادی و موضوع کس��ب س��ود و‬ ‫حف��ظ ارزش س��رمایه از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت‪ .‬این موضوع در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اهمیت ویژه ای دارد؛ س��الی که در ان تغییرات اساس��ی در‬ ‫پارامترهای اقتصادی کشور قابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫نظر به برگزاری موفق ‪ ۵‬دوره همایش اس��تراتژی های س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫در همایش ششم سعی شد با ارائه تصویری از وضعیت کلی اقتصاد ایران‬ ‫در شرایط پیشرو‪ ،‬فرصت های سرمایه گذاری مختلف در حوزه هایی مانند‬ ‫طال‪ ،‬مسکن و بورس به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫رنگ امیز گفت‪ :‬بررس��ی ‪ ۷‬صنعت برتر بورس‪ ،‬بررس��ی ب��ازار طال‪ ،‬ارز‬ ‫و رمزارزها‪ ،‬س��رمایه گذاری در بخش مس��کن و س��اختمان‪ ،‬فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت نفت ازجمله پنل های تخصصی بود که در این‬ ‫همایش یک روزه به ان پرداخته شد‪.‬‬ ‫رنگ امی��ز ادام��ه داد‪ :‬مهندس محم��د مصطفوی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری صنعت نفت و مدیر سرمایه گذاری پیشین شرکت ملی نفت‬ ‫ایران به عنوان یکی از فعاالن ش��ناخته ش��ده صنعت نفت‪ ،‬سخنرانی یک‬ ‫پنل تخصصی در این همایش را با موضوع «فرصت های سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت نفت» برعهده دارد‪.‬‬ ‫محمد مصطفوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به عنوان‬ ‫س��خنران با اشاره به فرصت س��رمایه گذاری در افزایش تولید نفت گفت‪:‬‬ ‫ایران با داشتن ‪ ۱۵۵.۶‬میلیارد بشکه ذخیره نفت و مایعات‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫س��االنه فقط حدود ‪ ۱.۷‬میلیارد بش��که نفت و میعانات دارد(معادل ‪۴.۷‬‬ ‫میلیون بش��که در روز می شود) و این بدان معنی است که ظرفیت تخلیه‬ ‫مخازن ایران حدود ‪ ۱.۱‬درصد در س��ال اس��ت در حالی که کش��ورهایی‬ ‫مانند امریکا و نروژ میزان تخلیه ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬درصدی دارند و متوس��ط جهانی‬ ‫نیز ‪ ۲‬درصد است‪.‬‬ ‫ایران حتی اگر برابر متوس��ط جهانی یعنی ساالنه ‪ ۲‬درصد مخازن خود‬ ‫را تخلیه کند امکان تولید تا روزی ‪ ۸.۵‬میلیون بش��که نفت و میعانات را‬ ‫داراس��ت که در صورت دستیابی به این اعداد س��االنه حدود ‪ ۸۳‬میلیارد‬ ‫دالر می توان به درامد کشور اضافه نمود‪ .‬در این زمینه شرکت ملی نفت‬ ‫ایران طرح های افزایش و نگهداشت تولید را در مجموع به ارزش ‪۱۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تعریف کرده که فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بخ��ش گاز نیز ای��ران درحال حاضر در مجموع س��االنه‬ ‫ح��دود ‪ ۲۹۰‬میلیارد مکعب تولید می کند ک��ه حدود ‪۲۰‬میلیارد مکعب‬ ‫ان س��وخت و خوراک پتروش��یمی ها اس��ت و حدود ‪ 20‬میلیارد مکعب‬ ‫ی در اختیار مصرف کنندگان بخش‬ ‫صادر می ش��ود و بقیه به صورت یارانه ا ‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬نیروگاه ه��ا و صنایع قرار می گیرد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬فقط از حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد تولید گاز کش��ور درامد مناس��ب به دس��ت می اید و از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫گاز تولی��دی در عمل درامدی حاصل نمی ش��ود که این مهم ترین معضل‬ ‫صنعت گاز کش��ور اس��ت‪ .‬در این میان‪ LNG ،‬به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫راهکاره��ای درامدزای��ی در گاز فرص��ت مناس��بی برای س��رمایه گذاری‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در زمینه فرصت های‬ ‫بخش پاالیش ادامه داد‪ :‬میزان تولید فراورده های س��نگین با ارزش افزوده‬ ‫کم پاالیشگاه های ایران حدود ‪ ۳۴‬درصد است در حالی که پاالیشگاه های‬ ‫به روز دنیا کمتر از ‪ ۵‬درصد فراورده های ته ماند و سنگین تولید می کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬فرصت های خوبی در س��رمایه گذاری ب��رای واحدهای ارتقای‬ ‫فراورده های سنگین و ته ماند است‪.‬‬ ‫مصطف��وی در حاش��یه ای��ن همای��ش ی��ک روزه در زمین��ه ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری صنعت نفت گفت‪ :‬ما به دنبال این هس��تیم که ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری صنع��ت نف��ت را به س��مت ارائه دهنده و توس��عه دهنده‬ ‫ایده های نواورانه و اقتصادی برای مشکالت صنعت نفت سوق دهیم‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ما در طرح های جدید به هیچ وجه به دنبال مدیری ‬ ‫ش هستیم که طرح هایی را به کمک‬ ‫یا شرکت داری نیستیم‪ .‬بیشتر در تال ‬ ‫سایر شرکا تعریف کنیم و کارها را به نتیجه برسانیم و با توجه به شناخت‬ ‫نسبت به صنعت نفت فکر می کنم طرح های خوبی را بتوانیم تعریف کنیم‬ ‫که سوداوری مناس��ب داشته باش د یعنی به دنبال این هستیم که از یک‬ ‫هلدینگ ش��رکت داری تبدیل به یک شرکت سرمایه گذاری تخصصی در‬ ‫ح��وزه صنعت نفت ش��ویم‪ .‬این طرح ها تا پایان امس��ال به نتیجه خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خروج از کس��ب وکارهای غیرمرتب��ط به عنوان یکی از‬ ‫اهداف ش��رکت گفت‪ :‬با اس��تفاده از دو رویکرد کلی اماده سازی و تالش‬ ‫برای رش��د کس��ب و کارهای قابل توس��عه با هدف افزای��ش ارزش نهایی‬ ‫ش��رکت در هنگام فروش و واگذاری و فروش یا انحالل کس��ب و کارهایی‬ ‫ک��ه از قابلیت توس��عه اندک��ی برخوردار ب��وده و خ��روج از انها منفعت‬ ‫بیش��تر برای ش��رکت به همراه دارد‪ ،‬به دنبال دس��ت یافتن به این هدف‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬هموار کردن فرایند توسعه و تامین مالی از طریق‬ ‫ورود ش��رکت های زیرمجموعه به بازار سرمایه و بهره گیری بیشتر از تمام‬ ‫ظرفیت های بازار سرمایه نیز ازجمله مهم ترین اهداف ماست‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫مدیر موفق رویدادهای نمایشگاهی از ‪ ۳۰‬سال برگزاری نمایشگاه در ایران می گوید‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫باکو میزبان رویداد‬ ‫بین المللی صنعت ساختمان‬ ‫نمایش��گاه تخصص��ی کاالی س��اختمان‬ ‫و تاسیس��ات و خدم��ات مهندس��ی در باکو‬ ‫برگزار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تبریز گفت‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫کاالی س��اختمان و تاسیس��ات و خدم��ات‬ ‫مهندس��ی مه��ر ‪ ۹۸‬به م��دت ‪ ۳‬روز در باکو‬ ‫برگزار می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال مذاکره‬ ‫با مدیران س��ازمان توسع ه تجارت ایران برای‬ ‫کمک به واحدهای تولیدی ش��رکت کننده در‬ ‫این نمایشگاه هستیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه داری شغل نیست‪ ،‬عشق است‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هفدهمین نمایشگاه‬ ‫صنایع چوب در اصفهان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب‪،‬‬ ‫ماشین االت‪ ،‬یراق االت و مواد اولیه از‪۴‬تا ‪ ۷‬تیر‬ ‫در اصفهان برگزار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫اصفهان‪ ،‬هفدهمین نمایشگاه صنایع چوب در‬ ‫اصفهان در فضایی به مساحت ‪ ۲۶۰۰‬مترمربع‬ ‫فض��ای نمایش��گاهی و با حضور ‪ ۴۴‬ش��رکت‬ ‫معتبر از اس��تان های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی و فارس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین نمایندگانی از کشورهای چین‪ ،‬کره‪،‬‬ ‫تایوان و ژاپن در این نمایش��گاه حضور دارند تا‬ ‫ روزامدترین محصوالت مرتبط با صنعت چوب‪،‬‬ ‫ی��راق االت و مواد اولیه را ب��ه نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان ام دی اف و ماش��ین االت صنایع‬ ‫چ��وب‪ ،‬تولیدکنن��دگان و تامین کنن��دگان‬ ‫ی��راق االت‪ ،‬تولیدکنن��دگان و عرضه کنندگان‬ ‫م��واد اولیه صنایع چوب ش��امل چس��ب‪ ،‬نوار‬ ‫لبه پی وی س��ی‪ ،‬پارکت‪ ،‬صفحه های کابینت و‬ ‫تجهیزات اش��پزخانه در هفدهمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی صنای��ع چ��وب‪ ،‬ماش��ین االت‪،‬‬ ‫ی��راق االت و مواد اولیه حض��ور فعالی خواهند‬ ‫داشت‪ .‬راش واشین‪ ،‬ای جی تی‪ ،‬رایا چوب‪ ،‬تکنو‬ ‫پل‪ ،‬افرند چوب‪ ،‬کاسپین ماشین‪ ،‬تیسان چوب‪،‬‬ ‫ایزوف��ام‪ ،‬پوی��ا‪ ،‬اکیاس وطن‪ ،‬جلف��ا مهر ارس‪،‬‬ ‫سکویا‪ ،‬ماوی‪ ،‬فرو ‪ ،۳۶۳‬ماشین سازی مبتکران‬ ‫صنع��ت راش‪ ،‬چ��وب اوران الماس خاورمیانه‪،‬‬ ‫مبن��ا چوب و دارک��وب از جمله ش��رکت ها و‬ ‫برنده��ای مطرحی هس��تند که در نمایش��گاه‬ ‫امس��ال اصفهان حضور خواهند داشت‪ .‬گفتنی‬ ‫است هفدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع‬ ‫چوب‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬یراق االت و مواد اولیه از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۲‬روزهای ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬تیر در محل‬ ‫برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫واقع در پل شهرستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاهی با محوریت‬ ‫خط فکری کیارستمی‬ ‫نمایش��گاه اثار عکس عباس کیارس��تمی‬ ‫در اس��تانه س��الروز تولد این هنرمند ایرانی‬ ‫عصر جمعه راه اندازی ش��د‪ .‬س��ومین سالگرد‬ ‫بزرگداش��ت هنرمند فقید‪ ،‬عباس کیارستمی‬ ‫با عنوان «س��فر به صبح» عصر ‪ ۳۱‬خرداد در‬ ‫گالری ایوان برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گزارش افتاب‪،‬‬ ‫نمایش��گاه «س��فر به صبح» که ب��ا همکاری‬ ‫انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران برگزار‬ ‫شده‪ ،‬دارای ‪ ۳‬بخش عکس‪ ،‬چیدمان و ویدئو‬ ‫ارت است‪ .‬بخش نخست متعلق به اثار عباس‬ ‫کیارستمی (کارگردان) و بخش دوم متعلق به‬ ‫عکاسان سینما است؛ همچنین بخش پایانی‬ ‫به هنرمن��دان جوان و معاصر اختصاص دارد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در نخس��تین روز گشایش با‬ ‫اس��تقبال هنردوستان و به ویژه جوانان همراه‬ ‫بود‪ .‬عالقه مندان به بازدید از این نمایش��گاه‬ ‫می توانن��د تا ‪ ۱۴‬تیر هر روز از س��اعت ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬ب��رای بازدید از این اثار به نش��انی الهیه‪،‬‬ ‫مریم ش��رقی‪ ،‬مهدیه‪ ،‬جبهه‪ ،‬لسانی‪ ،‬بن بست‬ ‫حمید‪ ،‬شماره یک‪ ،‬گالری ایوان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫قدردانی از برترین های‬ ‫نمایشگاه رونق تولید‬ ‫در کردستان‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه رونق تولید و معرفی‬ ‫توانمندی ه��ای صنای��ع کوچک و متوس��ط‬ ‫کردس��تان با قدردانی از ‪ ٢٠‬تولیدکننده برتر‬ ‫اس��تان در س��نندج به کار خود پای��ان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬با حضور مس��ئوالن حوزه‬ ‫اقتصادی و کارافرینی کردس��تان نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه رون��ق تولید اس��تان در س��نندج‬ ‫پایان یافت‪ .‬این نمایش��گاه برای نخستین بار‬ ‫در اس��تان و ب��ه مدت ‪ ۵‬روز برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫پای��ان این نمایش��گاه همچنی��ن از صاحبان‬ ‫غرفه ه��ای برگزی��ده نی��ز قدردان��ی به عمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالکریم جاللی‬ ‫ما در شرایط‬ ‫اقتصادی سختی‬ ‫قرار داریم‪.‬‬ ‫این سال ها‪،‬‬ ‫سال های بسیار‬ ‫مهمی است که‬ ‫بر اینده صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫کشور‬ ‫تاثیرگذار است‬ ‫عبدالکری��م جاللی را بدون تردی��د می توان یکی از‬ ‫حرفه ای ترین برگزار کنندگان نمایشگاه های بین المللی‬ ‫در ایران دانست؛ نمایشگاه هایی پرمخاطب و با رعایت‬ ‫تمام اصول حرفه ای برگزاری در باالترین سطح و البته‬ ‫با توجه به امکانات موجود که همه اینها حاصل عش��ق‬ ‫و عالقه این فعال پرتجربه صنعت نمایش��گاهی به این‬ ‫حرفه است‪.‬‬ ‫او درب��اره خ��ود می گوی��د‪« :‬نمایش��گاه یک��ی از‬ ‫عالقه های همیش��گی من ب��ود و از نوجوانی در تمامی‬ ‫نمایشگاه هایی که در تهران برگزار می شد‪ ،‬حضور پیدا‬ ‫می کردم و مقوله نمایش��گاه را دوس��ت داش��تم‪ .‬سال‬ ‫‪ ۱۳۶۹‬نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫در پاکس��تان برگزار ش��د و در مجموعه ش��رکت هایی‬ ‫که در انها فعالیت داش��تیم‪ ،‬مدیری��ت حضور در این‬ ‫نمایش��گاه به من محول شد و این ش��روعی بود برای‬ ‫ورود من به کار اجرایی در صنعت نمایش��گاهی و پس‬ ‫از ان وارد حوزه برگزاری شدم‪».‬‬ ‫گفت وگ��وی ما با یکی از قدیمی ترین فعاالن صنعت‬ ‫نمایشگاهی را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در این س�ال ها در زمینه ش�غلی چ�ه فراز و‬ ‫نشیب هایی را طی کردید؟‬ ‫به طور تقریبی توس��عه صنعت نمایش��گاهی کش��ور‬ ‫در دورانی ب��ود که عنوان های گوناگون نمایش��گاهی‬ ‫در حال افزایش و ساخت وس��از س��الن های جدید در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی شروع ش��ده بود‪ .‬از سال ‪۱۳۷۲‬‬ ‫نی��ز به عنوان مدیر برگ��زاری درگیر کار ش��دم‪ .‬دلیل‬ ‫دیگری که من وارد فضای نمایش��گاهی ش��دم عنوان‬ ‫پایان نامه کارشناس��ی ارشدم بود‪ .‬در ان روزها‪ ،‬ابتدای‬ ‫کار نمایش��گاه های تخصصی صادرات��ی بود که به طور‬ ‫عم��ده ناموفق هم بودند و هنوز نمایش��گاه ها جذابیت‬ ‫و کارکرد انچنانی نداش��تند و بیشتر دورهمی بودند تا‬ ‫اینکه بازخوردی داش��ته باشد‪ .‬به نظرم رسیده بود که‬ ‫در حوزه بازاریابی و مارکتینگ‪ ،‬نمایش��گاه ها می توانند‬ ‫موض��وع خوب��ی ب��رای پایان نامه من باش��ند و دالیل‬ ‫شکست نمایش��گاه های صادراتی تخصصی را به عنوان‬ ‫موضوع پایان نامه ام انتخاب کردم‪.‬‬ ‫در ه��ر حال وقتی که وارد کار ش��دم متوجه ش��دم‬ ‫چق��در در این زمین��ه فقر منبع داری��م و به جز چند‬ ‫کتاب��ی که اقای علمی تالیف ک��رده بود‪ ،‬چیز دیگری‬ ‫در دس��ت نبود‪ .‬به ناچار به س��راغ منابع خارجی رفتم‬ ‫تا بتوانم این پایان نامه را به س��رانجام برس��انم‪ .‬با این‬ ‫پایان نامه من بیش��تر با این فضا درگیر و مانوس شدم‪.‬‬ ‫در ان زمان همزمان در دانش��گاه در رشته سینما نیز‬ ‫تحصیل می کردم و نمایش��گاه برای من نقطه مشترک‬ ‫بازرگانی و س��ینما بود‪ .‬نقطه مش��ترک هنر و اقتصاد‬ ‫به نوعی می توان گفت نمایش��گاه اس��ت‪ .‬درنمایشگاه‬ ‫بحث بازاریابی محصول‪ ،‬طول عمر محصول‪ ،‬روش های‬ ‫بازاریاب��ی و‪ ...‬مربوط به اقتصاد و بح��ث نمایش کاال‪،‬‬ ‫چگونگ��ی طراحی کاال‪ ،‬ن��ور‪ ،‬قاب بن��دی‪ ،‬تصاویر و‪...‬‬ ‫بخش هنر را ش��امل می ش��ود به عبارتی در نمایشگاه‬ ‫هنر و اقتصاد در کنار هم قرار می گیرند‪.‬‬ ‫€ €ارزیابی شما از نمایشگاه بین المللی بازرگانی‬ ‫ته�ران ک�ه در س�ال های دور برگ�زار می ش�د‪،‬‬ ‫چیست؟‬ ‫با برگزار نشدن نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران‬ ‫ما یک س��رمایه و برند ملی را از دس��ت دادیم‪ .‬ما هیچ‬ ‫روی��دادی را نداری��م که هر س��ال افزون ب��ر ‪ ۴۰‬وزیر‬ ‫خارج��ه و اقتص��اد و بازرگانی از کش��ور های گوناگون‬ ‫ب��رای بازدید از ان نمایش��گاه به تهران امده باش��ند‪.‬‬ ‫نقش و تاثیر نمایش��گاه بر همه امور حتی سیاس��ت را‬ ‫نیز به خوبی در این نمایشگاه می توانستید ببینید‪.‬‬ ‫€ €نظر شما درباره کیفیت نمایشگاه هایی که در‬ ‫کشور برگزار می شود‪ ،‬چیست؟‬ ‫ب��ه نظر م��ن‪ ،‬برگزار کنندگان ما حرفه ای هس��تند‪،‬‬ ‫ول��ی امید به اینده ندارند به همی��ن دلیل نمی توانند‬ ‫س��رمایه گذاری جدی و اساس��ی انج��ام دهند‪ .‬چرا ما‬ ‫ش��رکت برگزارکنن��ده ای ک��ه ‪ ۱۰۰‬نفر نیرو داش��ته‬ ‫باش��د را نداریم؟ دلیل عمده این ام��ر به این موضوع‬ ‫برمی گ��ردد که برگزار کننده چقدر مطمئن اس��ت که‬ ‫برای چند س��ال اینده در ای��ن حوزه فعالیت می کند؟‬ ‫مث�لا نمایش��گاهی را برای ‪ ۱۰‬یا حتی ‪ ۲‬س��ال اینده‬ ‫در دس��ت خواهد داش��ت و برگزار خواهد کرد؟ واقعا‬ ‫بعض��ی از اتفاق هایی که در این حوزه می افتد‪ ،‬عجیب‬ ‫وغریب اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬به تازگی مجوز برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های مراکز اس��تان ها به خانه های صنعت و‬ ‫معدن واگذار شده است‪.‬‬ ‫خانه های صنعت و معدن براساس چه شناختی این‬ ‫مجوزها را صادر خواهند کرد؟ گفته شده که این اقدام‬ ‫با اولویت تش��کل ها انجام می شود‪ .‬این تشکل مجوز را‬ ‫خواهد گرفت و به ی��ک برگزار کننده بخش خصوصی‬ ‫به عنوان مجری واگذار خواهد کرد‪ .‬از این منظر سودی‬ ‫خواهد برد درحالی که در واقع به برگزار کننده اسیب‬ ‫می زند و برنامه ریزی بلندمدت برگزار کننده را با مشکل‬ ‫روب��ه رو خواهد کرد‪ .‬نیروهای خود را تعدیل و اموزش‬ ‫و فعالیت ه��ای توس��عه ای خود را ح��ذف خواهد کرد‪.‬‬ ‫وقتی تصمیم های ناگهانی گرفته می ش��ود‪ ،‬درست یا‬ ‫نادرست بودن ان بحث دیگری است‪ .‬مهم ترین مشکل‬ ‫تش��کل ها هم برای برگزاری نمایش��گاه بند نخس��ت‬ ‫با برگزار نش��دن نمایش��گاه بین المللی بازرگانی تهران ما یک س��رمایه و‬ ‫برند ملی را از دست دادیم‪ .‬ما هیچ رویدادی را نداریم که هر سال افزون‬ ‫بر ‪ ۴۰‬وزیر خارجه و اقتصاد و بازرگانی از کشور های گوناگون برای بازدید‬ ‫از ان نمایشگاه به تهران امده باشند‬ ‫تاس��یس هر انجمن و حمایت از اعضا اس��ت؛ در حالی‬ ‫که در نمایش��گاه ما به دنبال جذب حداکثری هستیم‪،‬‬ ‫نه فق��ط اعضای یک انجمن‪ .‬در نمایش��گاه باید همه؛‬ ‫عضو و غیرعضو حضور داشته باشند‪ .‬ولی وقتی تشکلی‬ ‫برگزار کننده یک نمایش��گاه می شود‪ ،‬هم اعضا حضور‬ ‫دارند و هم بستری برای حضور غیراعضا فراهم می شود‬ ‫و این یعنی نقض بند نخس��ت که ویژه حمایت از اعضا‬ ‫اس��ت‪ .‬تشکل های موازی بسیاری داریم‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫برای نمایشگاه متالور ِژی برای هر فلزی ده ها انجمن و‬ ‫در حوزه های گوناگون ریخته گری تشکل های گوناگون‬ ‫داریم‪ .‬تشکل های علمی هم فعالیت دارد‪ .‬حال اگر یک‬ ‫تش��کل مجوز برگزاری را بگیرد بند نخست اساسنامه‬ ‫خ��ود را نقض کرده اس��ت‪ .‬یک برگزار کنن��ده در این‬ ‫ش��رایط چه اقدام��ی باید انجام دهد؟ نی��رو می گیرد‪،‬‬ ‫اموزش می دهد‪ ،‬ازمون و خطا و تجربه کسب می کند‬ ‫و این نیرو تبدیل به سرمایه می شود و باز تزریق نیروی‬ ‫جدید و ادامه این فرایند‪ .‬وقتی اینده ش��غلی و کاری‬ ‫من به عنوان برگزار کننده تضمین نش��ده باشد چطور‬ ‫می توان��م این فرایند را ادامه و س��رمایه گذاری جدی‬ ‫برای کارم انجام دهم؟‬ ‫€ €به طور کلی جایگاه صنعت نمایشگاهی کشور‬ ‫را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی در کش��ور ما بس��یار مهجور‬ ‫اس��ت‪ .‬در کش��ورهای دیگر جهان نهاد های گوناگونی‪،‬‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬عموم��ی و دولتی می توانند س��هامدار یک‬ ‫س��ایت باش��ند‪ .‬البته در ای��ن زمینه نگاه ه��ا متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه نمایشگاهی در یک ش��هر برگزار می شود‬ ‫و گردش��گر جذب می کند‪ ،‬هتل ها و تاکس��ی ها از این‬ ‫س��ایت نمایشگاهی بهره مند و رس��توران ها پر خواهند‬ ‫شد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در المان در شهر های نمایشگاهی‬ ‫الم��ان مانند برلین‪ ،‬فرانکفورت‪ ،‬مونیخ‪ ،‬هانوفر و‪ ...‬باید‬ ‫ببینیم چ��ه اتفاقی می افت��د که باوجود اینکه بس��یار‬ ‫ش��لوغ و پرازدحام هس��تند‪ ،‬ولی کس��ی از ش��لوغی و‬ ‫ازدحام ش��کایت نمی کند‪ .‬اما در کشور ما حتی همین‬ ‫بخش های��ی که از برگزاری نمایش��گاه س��ود می برند‪،‬‬ ‫اعتراض هم می کنند‪ .‬نگاه ها به صنعت نمایش��گاهی به‬ ‫نظرم منصفانه نیست‪.‬‬ ‫به یاد دارم در یکی از نمایش��گاه های فرانکفورت در‬ ‫خروجی نمایش��گاه ترافیک بسیار شدیدی ایجاد شده‬ ‫ب��ود و هیچ کس ه��م اعتراض نمی کرد‪ ،‬چ��ون نگاه به‬ ‫نمایش��گاه منطقی است‪ .‬من یکی از مخالفان واگذاری‬ ‫نمایش��گاه ها به بخش خصوصی هستم چراکه به نظرم‬ ‫در این صورت س��ایت نمایشگاه بین المللی تهران نابود‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬برای اینکه درامد این س��ایت انقدر زیاد‬ ‫نیس��ت که بتوان��د هزینه های خود را پوش��ش بدهد و‬ ‫به همین دلیل مجبور ب��ه تغییر کاربری و اجاره دادن‬ ‫س��الن ها به جاهای دیگر خواهد ش��د‪ .‬به نظرمن باید‬ ‫باور کنیم سایت نمایش��گاه بین المللی تهران یک برند‬ ‫جهانی است و باید برای حفظ این برند تالش کنیم‪.‬‬ ‫درامد این سایت‪ ،‬ساالنه کمتر از ‪ ۲۰۰‬میلیارد است‬ ‫و س��ودی که نسبت به ارزش این مکان ایجاد می کند‪،‬‬ ‫زیاد نیس��ت و روزی اگر بخش خصوص��ی متولی این‬ ‫س��ایت ش��ود بس��یاری از این درامد ها را هم نخواهد‬ ‫داش��ت و در ابتدا هم ش��هرداری مانع ان خواهد شد‪.‬‬ ‫این درامد فعلی به لطف حضور دولت ایجاد می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه نظر من ش��هرافتاب یک ویژگی های��ی دارد‪ ،‬مصال‬ ‫و ب��رج می�لاد وبوس��تان گفت وگ��و و هت��ل المپیک‬ ‫هم��ه ویژگی های��ی دارند‪ .‬ای��ن مکان ه��ای هیچ کدام‬ ‫درحال حاضر نمی توانند جایگزین نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران ش��وند‪ .‬ممکن اس��ت یک روز امکانات نمایشگاه‬ ‫ش��هر افتاب ب��ه گون��ه ای تغییر کن��د و خدمات دهی‬ ‫ان انقدر بهتر ش��ود که ش��رکت کنندگان نمایش��گاه‬ ‫عالقه مند ش��وند و با رغبت و عالقه تمام ترجیح بدهند‬ ‫به انجا بروند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬مش��تری در نهایت جایی را‬ ‫انتخ��اب خواهد کرد که خدمات دهی و امکانات بهتری‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه هر ح��ال مش��ارکت کننده و بازدید کننده از‬ ‫ارکان اصلی نمایش��گاه ها هس��تند و انتخاب و ترجیح‬ ‫انها در اولویت است‪.‬‬ ‫من همیش��ه می گویم فرق برگزارکننده و مجری در‬ ‫همین اس��ت‪ .‬برگزارکننده باید همه چیز را رصد کند‬ ‫و برای ان برنامه داش��ته باش��د‪ .‬یک برگزار کننده در‬ ‫ان واح��د بای��د ‪ ۱۵۰‬یا ‪ ۲۰۰‬مدیرعام��ل را در فضای‬ ‫نمایش��گاه مدیریت می کند و باید به پرسش های انها‬ ‫به عنوان مشارکت کننده پاس��خ مناسب بدهد‪ .‬چرا در‬ ‫این مکان نمایش��گاه را برگزار کرده اید؟ چرا این زمان‬ ‫را انتخاب کرده اید؟ چرا با این گروه های کاالیی و این‬ ‫شرایط؟‬ ‫نمی توانم فق��ط پول بگیرم و ش��رکت کننده بیاورم‪.‬‬ ‫ای��ن کار فق��ط یک تجارت اس��ت و ادمی که عاش��ق‬ ‫کارش اس��ت هیچ گاه ای��ن کار را نمی کند‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از اش��کاالت مجوز ه��ای کوتاه م��دت همین اس��ت که‬ ‫نگ��رش و تفکر ما را به س��مت روزمرگ��ی می برد‪ .‬من‬ ‫برای یک س��ال برنامه ریزی می کن��م و هیچ چیزی را‬ ‫برای بلندمدت برنامه ری��زی نمی کنم‪ .‬اگر من مطمئن‬ ‫باش��م و بتوانم برنامه ری��زی بلندمدت انجام دهم حتی‬ ‫ب��ا تحمل زی��ان و با پذی��رش زیان به امی��د اینده در‬ ‫هر ش��رایطی از جمله تحریم از کیفیت نمایش��گاه کم‬ ‫نخواهم کرد‪ .‬وقتی ش��ما سوال می کنید جایگاه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی چیست من به شما می گویم مهجور است‬ ‫برای اینکه چه کس��ی باید از صنعت نمایشگاهی دفاع‬ ‫کند؟ مشارکت کننده باید دفاع کند؟ بازدید کننده باید‬ ‫دفاع کند؟ من می گویم همه باید دفاع کنیم‪.‬‬ ‫ما باید این توانمندی را در ارکان صنعت نمایشگاهی‬ ‫داش��ته باشیم تا مش��ارکت کننده ها و تمامی ذی نفعان‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی درب��اره مس��ائل گوناگ��ون نظر‬ ‫بدهند و مش��ارکت کنند‪ .‬صنعت نمایش��گاهی کشور‬ ‫بای��د به یک ص��دای واحد و بلند برس��د‪ .‬هم اکنون ما‬ ‫صدای فروخ��ورده ای داریم‪ .‬فلس��فه تش��کیل انجمن‬ ‫برگزارکنندگان در س��ال ‪ ۸۳‬مبن��ی بر این بود که در‬ ‫زمان درگیری با ش��هرداری برای تعطیلی این س��ایت‬ ‫ما می دیدیم هیچ تش��کل و سخنگویی نداریم‪ .‬این یک‬ ‫ضعف موضوعی مهمی است که هنوز هم وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما اگر اتحادیه صنعت نمایشگاهی‬ ‫تشکیل شود‪ ،‬این صدا بلندتر خواهد شد؟‬ ‫اتحادی��ه به چ��ه معنا مد نظر اس��ت‪ .‬اگ��ر اتحادیه‬ ‫صنفی باش��د خی��ر‪ ،‬ولی اگ��ر ‪ ۳‬انجمن فعل��ی ادغام‬ ‫ش��وند‪ ،‬صدای ما بلندتر خواهد ش��د‪ .‬با ای��ن حال باز‬ ‫هم کافی نیس��ت‪ .‬صنعت نمایشگاهی صنعت مهجوری‬ ‫اس��ت که حتی ذی نفعان هم از ان دفاع نمی کنند‪ .‬ایا‬ ‫مش��ارکت کننده ذی نفع نمایش��گاه برای کاهش حجم‬ ‫ترافیک و س��هولت رفت و امد در نمایشگاهی که از ان‬ ‫س��ود می برد با وسیله نقلیه شخصی به نمایشگاه نیاید‬ ‫ی��ا اینکه هر ‪ ۴‬فرد حاضر در غرفه با وس��یله ش��خصی‬ ‫خود به نمایش��گاه می ایند؟ نگاه ها باید تغییر کند‪ .‬در‬ ‫این مث��ال من به عنوان مش��ارکت کننده باید به راحتی‬ ‫خ��ودم توجه نکنم‪ ،‬بلکه به راحتی بازدید کننده توجه و‬ ‫تس��هیالتی برای او فراهم کنم‪ .‬ما نیاز به کار فرهنگی‬ ‫در حوزه نمایش��گاه داریم‪ .‬البته فرهنگ سازی هم نیاز‬ ‫ب��ه ابزار دارد‪ .‬اگر یک نقش��ه راه و قانون ش��فاف برای‬ ‫صنعت نمایش��گاهی داشته باش��یم که جایگاه سایت‪،‬‬ ‫صادرکنن��ده‪ ،‬برگزار کننده‪ ،‬مش��ارکت کننده و حقوق‬ ‫ان و بازدید کنن��ده و حق��وق ان دی��ده ش��ده باش��د‪،‬‬ ‫انجاس��ت که فرهنگ سازی شروع می شود‪ .‬به نظر شما‬ ‫چرا در مقطعی در اس��تان ها همه تالش کردند سایت‬ ‫نمایش��گاهی داش��ته باش��ند؟ چون همه می دانند که‬ ‫برخورداری از س��ایت نمایشگاهی باعث رونق اقتصادی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫منافع صنعت نمایش��گاهی در تهران و شهرستان ها‬ ‫غیرقاب��ل انکاراس��ت و بس��یاری از صنای��ع کش��ور با‬ ‫نمایش��گاه رونق پیدا کرده اند‪ .‬بس��یاری از فناوری های‬ ‫جدید در نمایش��گاه ها معرفی و به بخ ش��های گوناگون‬ ‫جامع��ه راه پی��دا کرده ان��د ولی ب��ا تمام این ش��رایط‬ ‫صنعت نمایش��گاهی کش��ور مهجور مانده اس��ت‪ .‬من‬ ‫به عن��وان برگزار کننده نمی توانم بس��یاری از کارهایی‬ ‫که در کش��ورهای دیگر جهان انجام می ش��ود را برای‬ ‫نمایشگاهم انجام دهم‪ ،‬چون منابع درامدی محدودی‬ ‫دارم‪ .‬در کش��ور ما هر صن��ف و صنعتی می تواند بهای‬ ‫کاال و محص��ول خود را براس��اس نرخ ت��ورم و افزایش‬ ‫هزینه ها ب��اال ببرد و تنها صنعتی که در ایران قیمت ها‬ ‫در ان به ش��دت کنترل می ش��ود‪ ،‬صنعت نمایشگاهی‬ ‫است‪.‬‬ ‫من برگزار کننده ب��ا افزایش هزینه ها نمی توانم غرفه‬ ‫‪ ۱۲‬متری را ‪ ۸‬متر کرده یا از موکت کارکرده اس��تفاده‬ ‫کنم‪ .‬یک مثال برای ش��ما می زن��م‪ .‬حقوقی که من به‬ ‫کارمندانم پرداخت می کنم به طور متوس��ط ماهی ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تومان است و با احتساب سایر هزینه ها شرکت‬ ‫ما باید ماهانه ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان درامد داش��ته باشد‬ ‫تا فقط بتواند سرپا بایس��تد نه اینکه سوداوری داشته‬ ‫باش��د‪ .‬من در این ش��رایط هزینه ه��ا را تامین کرده ام‪.‬‬ ‫یعنی در س��ال باید یک میلیارد و ‪ 800‬میلیون تومان‬ ‫درامد داش��ته باش��م تا بتوانم فقط هزینه ها را پوشش‬ ‫دهم‪ .‬ایا نمایش��گاه های ما این س��وداوری را دارند؟ به‬ ‫همین دلیل من در س��ال ‪ ۹۷‬متحمل زیان س��نگینی‬ ‫شدم‪ .‬بخش ارزی که در سال های قبل بهتر بود‪ ،‬کمک‬ ‫می ک��رد ولی حاال که کاهش یافته اس��ت ما وارد زیان‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫هزین��ه نگهداری وب س��ایت نمایش��گاه‪ ،‬هزینه برق‬ ‫هزین��ه نیروی انس��انی باتجرب��ه و همه اینه��ا نادیده‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬ب��ه نظرم تعرفه ه��ای فعلی حضور در‬ ‫نمایش��گاه منصفانه نیست و از سال ‪ ۹۲‬تغییری نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬هزینه مش��ارکت کننده‪ ،‬هزین��ه بازدید کننده و‬ ‫هم��ه این هزینه را باید در نظر بگیریم‪ .‬اینجاس��ت که‬ ‫حق بازدید کننده مطرح می ش��ود‪ .‬بازدید کننده ای که‬ ‫هزین��ه ای پرداخت می کند‪ ،‬بلی��ت هواپیما می گیرد و‬ ‫شاید شب در هتل اقامت کند‪ ،‬در نمایشگاه چه چیزی‬ ‫عایدش خواهد ش��د‪ .‬ما متاسفانه به حقوق خود یا اگاه‬ ‫نیس��تیم یا اگر این حقوق را می دانی��م‪ ،‬انها را مطالبه‬ ‫نمی کنیم و حتی به حقوق دیگران هم تعدی می کنیم‪.‬‬ ‫این واقعیتی اس��ت که وجود دارد و در این زمینه باید‬ ‫نگاه خود را با فرهنگ س��ازی تغییر دهیم‪ .‬همه اینها به‬ ‫نظرم در یک نقش��ه راه جامع در صنعت نمایش��گاهی‬ ‫باید م��ورد توجه قرار گیرد که حق��وق تمام ذی نفعان‬ ‫در ان دیده ش��ود‪ .‬حتی به نظرم می رسد انجمنی برای‬ ‫مش��ارکت کنندگان و انجمنی برای بازدید کنندگان در‬ ‫نمایش��گاه ایجاد کنم‪ .‬انسان های حرفه ای و عالقه مند‬ ‫و دغدغه من��د می توانن��د عضو این انجمن ها باش��ند و‬ ‫مشکالت و مس��ائل در این انجمن ها مورد بررسی قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬کاش مش��ارکت کنندگان و بازدید کنندگان ما‬ ‫چنین روحیه ای داش��ته باشند‪ .‬ما توانایی این را داریم‬ ‫که در صنعت نمایش��گاهی قدرت منطقه باش��یم‪ .‬که‬ ‫البت��ه همه اینها با فرهنگ س��ازی و با کمک رس��انه ها‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬تا کنون در هیچ کدام از‬ ‫س��ریال های تلویزیون حتی اشاره کوچکی به نمایشگاه‬ ‫نش��ده اس��ت در حالی که با یک س��ریال با محوریت‬ ‫موضوع نمایشگاه می توان فرهنگ سازی کرد‪ .‬نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران و وروابط عمومی این مجموعه باید و‬ ‫می تواند در این کار ورود کند و پیشگام شود‪.‬‬ ‫€ €در پایان اگر نکته ای باقی مانده اس�ت‪ .‬مطرح‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫م��ا در ش��رایط اقتصادی س��ختی قرار داری��م‪ .‬این‬ ‫س��ال ها‪ ،‬س��ال های بس��یار مهمی اس��ت که بر اینده‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی کش��ور تاثیرگ��ذار اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از مس��ائلی ک��ه من همیش��ه می گوی��م و ان را تکرار‬ ‫می کنم این اس��ت که در این ش��رایط نبای��د به عنوان‬ ‫نمونه در عنوان های نمایش��گاهی کار توس��عه ای انجام‬ ‫دهیم‪ .‬ش��نیده ام که نمایش��گاه بین الملل��ی تهران ‪۹۱‬‬ ‫عنوان نمایش��گاهی برای س��ال جاری پیش بینی کرده‬ ‫که به این معناس��ت که مانند انچه در س��ال گذش��ته‬ ‫دیدیم در نمایش��گاه دام و طیور بخ��ش داروی دام را‬ ‫جدا و برای ان نمایش��گاه مس��تقل برگزار کنیم و این‬ ‫اسیب رس��اندن به این نمایشگاه اس��ت‪ .‬وقتی تعداد‬ ‫عنوان های نمایشگاهی زیاد می شود در این بین اتفاقی‬ ‫که می افتد این اس��ت که صنعت اسیب می بیند‪ .‬تعداد‬ ‫مشارکت کننده و بازدید کننده کم شده و برگزار کننده‬ ‫هم هزینه های خود را به دلیل شرایط کاهش داده است‬ ‫و در نتیجه نارضایتی همه جانبه از صنعت نمایشگاهی‬ ‫ب��رای مخاطبان به وجود می اید‪ .‬همگ��ی در ایجاد این‬ ‫نارضایتی ش��ریک هس��تیم و در این شرایط باید ثبات‬ ‫خود را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬عصر نمایشگاه‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫دولتی ها‪ :‬تمام تصمیم های صادراتی با نظر انجمن ها گرفته شده است‬ ‫صادرکنندگان‪ :‬پشتمیز برای صادرکننده تصمیم نگیرید‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬بیش از یک س��ال اس��ت که‬ ‫صادرکنن��دگان ازجمل��ه صادرکنن��دگان حوزه‬ ‫صنایع معدن��ی به ویژه فوالد از نبود قوانین ثابت‬ ‫در حوزه صادرات گالیه دارند و معتقدند قوانین‬ ‫صادرات��ی همواره در حال تغییر هس��تند و این‬ ‫موضوع ترس��یم یک افق روشن صادراتی را برای‬ ‫انه��ا از بین می ب��رد و از انجا ک��ه صادرات یک‬ ‫فرایند زمان بر است‪ ،‬حتی در طول یک سال هم‬ ‫نباید قوانین ان را تغییر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات قوانین ثابت می خواهد‬ ‫درباره بستر صادراتی محصوالت فوالدی‪ ،‬عزیز‬ ‫قنوان��ی مدیرعامل ف��والد امیرکبیر کاش��ان در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای افزایش تولید‬ ‫در داخل با برخی موانع روبه رو هس��تیم‪ ،‬چراکه‬ ‫اگر بستر فروش مناسبی در داخل و خارج برای‬ ‫کاالی تولیدکننده مهیا نباشد‪ ،‬با دپوی محصول‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫قنواتی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬امسال رهبر‬ ‫معظ��م انقالب ش��عار «رونق تولی��د» را مطرح‬ ‫کردند‪ ،‬البته ش��اهد تالش مسئوالن نیز در این‬ ‫راس��تا هستیم‪ ،‬اما گاهی مش��اهده می کنیم که‬ ‫وضع برخی قوانین و مقررات با این شعار مغایرت‬ ‫دارد‪ ،‬چراکه اگر بخواهیم در عمل با رونق تولید‬ ‫روبه رو ش��ویم باید زمین��ه ان را مهیا کنیم‪ .‬در‬ ‫زمینه صادرات با برخی مشکالت روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫برای نمونه نرخ داخلی ما ارزان تمام می ش��ود و‬ ‫کش��وری مانند عراق برای واردات کاالی ایرانی‬ ‫ب��ه نرخ داخلی ما نگاه می کند‪ .‬از این رو باید یک‬ ‫پایه برای نرخ داخلی درنظر بگیریم که دارایی و‬ ‫اموال کشور را مجانی صادر نکنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد ‪ :‬باید ب��ه این عوامل‬ ‫توج��ه ک��رد و کارگروه��ی از بخ��ش دولت��ی و‬ ‫خصوصی و تش��کل ها تشکیل ش��ود تا بتوان به‬ ‫نسخه مناس��بی برای صادرات رس��ید‪ .‬از این رو‬ ‫در این راس��تا نباید قوانین متناقض و کوتاه مدت‬ ‫ابالغ کنی��م که تولیدکننده را دچار س��ردگمی‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشان در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در یک س��ال گذش��ته شاهد‬ ‫قوانین و ایین نامه های متفاوتی بودیم که پس از‬ ‫کلی ضرر و زیان برای تولیدکنندگان‪ ،‬تغییر کرد‬ ‫و درنهایت تعدیل شد‪.‬‬ ‫قنواتی یاداور ش��د‪ :‬یک روز عنوان کردند که‬ ‫تولیدکنن��دگان پ��س از عرضه در ب��ورس کاال‬ ‫اجازه صادرات خواهند داش��ت؛ یک روز عنوان‬ ‫می کنند که تنها تولیدکننده یا نماینده ان حق‬ ‫صادرات دارد‪ .‬این ایین نامه ها ترس��یم یک افق‬ ‫روش��ن را برای تولیدکننده در زمینه صادرات از‬ ‫بین می برد و دیگر قادر به برنامه ریزی بلندمدت‬ ‫چندساله نخواهد بود‪ .‬از این رو این موارد بخش‬ ‫تولید را با مش��کل روبه رو می کند‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که رونق تولید نیازمند بستر مناسب است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ماه از س��ال جاری گذش��ته ‪ ،‬ایا س��رمایه در‬ ‫گردش ارزان قیم��ت در اختیار تولیدکننده قرار‬ ‫داده ش��ده است؟ برخی مواد اولیه چندین برابر‬ ‫ش��ده اما ایا مجوز س��رمایه در گردش بانک ها‬ ‫افزایش پی��دا کرده اس��ت؟ ارتب��اط واحدهای‬ ‫تولیدی با بانک ها به اندازه همان ‪۱.۵‬س��ال تا ‪۲‬‬ ‫سال قبل است این درحالی است که تولیدکننده‬ ‫همان ان��دازه قادر به تامین مواد اولیه برای یک‬ ‫ماه بود ام��ا هم اکنون این ان��دازه به تامین ‪۱۰‬‬ ‫روز تولیدکننده رسیده اس��ت‪ .‬تولیدکننده چه‬ ‫باید کند؟‬ ‫قنوات��ی ادام��ه داد‪ :‬اگر بخواهی��م رونق تولید‬ ‫ایج��اد کنیم باید این موانع را برطرف کنیم و در‬ ‫این زمینه به ثبات قوانین نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به دالی��ل تغییر قوانین‬ ‫از س��وی دولت عن��وان کرد‪ :‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫موضوع های مربوط به قوانین صادراتی این است‬ ‫که مس��ئوالن دولتی پش��ت میز می نشینند و با‬ ‫امار ب��رای تولیدکننده تصمی��م می گیرند‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که تصمیم برای واحدهای تولیدی‬ ‫باید در خط تولید گرفته شود نه پشت میز‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقادی به قوانین صادراتی‬ ‫درب��اره قوانی��ن صادرات��ی مصطف��ی عبداللهی‪،‬‬ ‫مدیرعامل نورد فوالد ته��ران و رئیس هیات مدیره‬ ‫تعاون��ی ن��وردکاران در گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬چندی پیش قانونی از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم ش��د که تنه��ا تولیدکننده یا‬ ‫نماین��ده انها حق صادرات دارند‪ .‬در نگاه نخس��ت‪،‬‬ ‫قانون خوبی به نظر می رس��د ام��ا یک ضعف عمده‬ ‫دارد و اینکه برخی کارخانه ها در ایران ورشکس��ته‬ ‫یا اج��اره ای ی��ا حتی بده��کار بانکی هس��تند که‬ ‫ای��ن ش��رکت ها زیرمجموعه ای ص��وری برای خود‬ ‫ایج��اد می کنند و به وس��یله ان یک کارت بازرگانی‬ ‫دریافت می کنند و ب��ه صورت ریالی صادرات انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬این درحالی اس��ت که با توج��ه به این‬ ‫روش مشتریان عراقی یا تاجیکستانی و‪ ...‬به صورت‬ ‫ریالی خرید می کنند و با سایر تولیدکنندگان که با‬ ‫دالر خریدوفروش می کنند‪ ،‬وارد معامله نمی شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل نورد فوالد تهران همچنین خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬موض��وع دیگ��ر بی انضباط��ی در مرزهای ما‬ ‫با کش��ور ع��راق برای صادرات اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه‬ ‫در مرزه��ای س��ومار و ش��لمچه با تریل��ی بار اهن‬ ‫را ب��ه عنوان ب��ار گوجه فرنگی ب��ا ‪۴‬میلیون تومان‬ ‫گمرک��ی رد می کنند و کس��ی هم ای��ن موضوع را‬ ‫رصد نمی کند‪ .‬روزی هزار ماش��ین از شلمچه عبور‬ ‫می کن��د و در ای��ن مرز واحد ایست بازرس��ی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬عبدالله��ی عنوان کرد‪ :‬از این رو بهتر اس��ت‬ ‫دول��ت صادرات را تنها به تولیدکننده و نماینده ان‬ ‫محدود نکند یا بهتر اس��ت که نماینده را به همکار‬ ‫صادرکننده اصالح کنند به عبارت دیگر یک شرکت‬ ‫تولید فوالد ممکن اس��ت امکان صادرات خود را به‬ ‫یک شرکتی دیگر بسپارد و مشکلی هم پیش نیاید‪،‬‬ ‫تا از این طریق ش��رکت های بی اعتبار و س��اختگی‬ ‫که نماینده ش��رکت های ورشکس��ته هستند از دور‬ ‫خارج شوند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در نهایت اینکه دولت‬ ‫ش��رایط برگش��ت ارز برای تولیدکننده را اس��ان تر‬ ‫کند‪ .‬تولیدکننده معتقد اس��ت‪ ،‬باید ارز را برگرداند‬ ‫ام��ا دولت برای حمای��ت از تولیدکننده درصد نیما‬ ‫را کاه��ش و درصد س��نا را افزایش دهد یا نرخ نیما‬ ‫و س��نا را به هم نزدیک کند تا در این راس��تا رانت‬ ‫و قاچاق نیز کاهش یابد‪ .‬با این ش��رایط محصوالت‬ ‫ف��والدی هم به ش��کل درس��ت و اصولی از س��وی‬ ‫صادرکنن��ده معتبر صادر می ش��ود و ارز ان هم به‬ ‫کشور بازمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹تم�ام قوانی�ن صادرات�ی ب�رای تنظیم‬ ‫بازار بوده است‬ ‫س��یف اله امیری مدیرکل دفت��ر صنایع معدنی و‬ ‫مش��اور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اوایل س��ال گذش��ته مش��کالتی ناگهانی برای‬ ‫کش��ور ما در زمینه تحریم ها به وجود امد و وضعیت‬ ‫بی ثبات��ی را برای کش��ور رق��م زد‪ .‬در حقیقت این‬ ‫تحریم ها کشور را در موقعیت غافلگیرانه ای قرار دارد‬ ‫و همین موضوع س��بب شد از سوی دولت ایین نامه‬ ‫و بخش��نامه هایی صادر ش��ود تا متناسب با شرایط‬ ‫بازار کار برای تولیدکنندگان س��اده تر شود‪ .‬بنابراین‬ ‫ای��ن تغییرات با توج��ه به ان ش��رایط طبیعی بود‪.‬‬ ‫امیری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از سوی دیگر این‬ ‫ایین نامه ها را بخش معاونت معدنی تغییر نمی دهد‪،‬‬ ‫این تغییرات را ش��ورای کارگروه تنظیم بازار بررسی‬ ‫می کرد‪ ،‬سپس پیش��نهادهایی به کارگروه تخصصی‬ ‫می رفت و پس از تصویب به کارگروه اصلی فرستاده‬ ‫می شد و پس از چکش کاری شیوه نامه و ایین نامه ای‬ ‫تنظیم و به س��ایر معاونت ها ازجمله معدن هم ابالغ‬ ‫می ش��د‪ .‬وی با اشاره به این موضوع که مدت هاست‬ ‫ش��یوه نامه ها ثبات یافته اند‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬از ابتدای‬ ‫امس��ال در زمین��ه فوالد و بیش��تر صنای��ع معدنی‬ ‫ش��یوه نامه جدیدی صادر نشده است و قوانین ثبات‬ ‫الزم را یافته ان��د‪ .‬مدی��رکل دفتر صنای��ع معدنی و‬ ‫مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که یک مدت صادرات را وابس��ته به‬ ‫عرضه در بورس کاال کردید و بعد از مدتی این قانون‬ ‫را برداش��تید‪ ،‬ایا این ثبات نداش��تن قوانین را نشان‬ ‫عزیز قنوانی‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای تولید به خاطر رونق تولید‬ ‫داخلی بای��د در اولویت تامین نیاز خود قرار بگیرند‪.‬‬ ‫اگ��ر عرضه در بورس را قان��ون نمی کردیم‪ ،‬هیچ یک‬ ‫از تولیدکنن��دگان حاض��ر به عرض��ه در بورس کاال‬ ‫نمی ش��دند و تولیدکنندگان با توجه به اختالف نرخ‬ ‫ارزی ک��ه بی��ن ریال و دالر پیش ام��ده بود‪ ،‬تمایل‬ ‫ش��دیدی به ص��ادرات پیدا کرده بودن��د که در این‬ ‫ص��ورت واحدهای پایین دس��تی با مش��کل روبه رو‬ ‫می شدند‪ .‬امیری ادامه داد‪ :‬یک موضوع این است که‬ ‫واحدهای تولیدکننده که در بورس کاال حضور دارند‬ ‫کف عرضه ها را در ب��ورس رعایت نمی کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫ش��یوه نامه صادر کرده بودیم که باید کف عرضه در‬ ‫بورس را رعایت کنید تا اجازه صادرات داشته باشید‪،‬‬ ‫اما به جز چند ش��رکت معدود‪ ،‬بیشتر شرکت ها این‬ ‫ک��ف عرضه ه��ا را رعای��ت نکردند‪ ،‬اما ب��ا این حال‬ ‫به خاطر اشتغال واحدهای تولیدی و به دلیل نزدیکی‬ ‫به عید و دالیل دیگر اجازه صادرات به انها می دادیم‪.‬‬ ‫اما پس از ان با مبادی دیگر چون س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکاتبه می کردیم‬ ‫که این ش��رکت ها ک��ف عرضه را رعای��ت نکرده اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در کل وزارتخانه اجازه صادرات را‬ ‫از کس��ی نگرفته است و تنها این ایین نامه ها ازسوی‬ ‫مق��ام عال��ی وزارت در زمین��ه س��اماندهی تولید و‬ ‫صادرات ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر این بیشتر این‬ ‫ایین نامه ها به پیش��نهاد انجمن ها و تشکل ها مطرح‬ ‫و بررسی ش��ده اس��ت‪ .‬در تصمیم گیری هایی که از‬ ‫سوی وزارتخانه انجام می شود‪ ،‬انجمن های تخصصی‬ ‫حضور دارن��د که تصمیم های نهایی با مش��ارکت و‬ ‫مش��ورت انها گرفته می ش��ود‪ .‬امیری در پاس��خ به‬ ‫ای��ن نکته که ص��ادرات تنها از طری��ق تولیدکننده‬ ‫ی��ا نماینده انها انجام ش��ود‪ ،‬تا برخی ش��رکت های‬ ‫ورشکسته با ایجاد زیرمجموعه های صوری و معرفی‬ ‫سیف اله امیری‬ ‫انها به عنوان نماینده شرکت سعی در دور زدن این‬ ‫قوانین برای صادرات بیشتر نداشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫زمینه صادرات بخشنامه ای از سوی وزارتخانه صادر‬ ‫شد که صادرات تنها از طریق تولیدکننده یا نماینده‬ ‫انها انجام ش��ود که این اقدام در راستای پیشگیری‬ ‫از ران��ت‪ ،‬سوءاس��تفاده از کارت ه��ای بازرگان��ی یا‬ ‫ارزان فروشی انجام ش��د و در بخشنامه ای به تمامی‬ ‫گم��رکات کش��ور اع�لام کردی��م که تنها کس��انی‬ ‫می توانند صادرات داش��ته باش��ند که یا خودش��ان‬ ‫تولیدکننده باشند یا نماینده تام االختیار انها باشند‬ ‫البته به این ش��رط که ارز حاصل از صادرات شرکت‬ ‫را ب��ه س��امانه ها برگردانن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬البته‬ ‫برخ��ی از واحدها به خاطر مش��کالت و بدهی قادر‬ ‫به صادرات نیس��تند از ای��ن رو ما اعالم کرده ایم که‬ ‫صادرات ازس��وی واحد یا نماینده تام االختیار انها به‬ ‫این شرط که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما‬ ‫بازگردانند‪ ،‬انجام ش��ود‪ ،‬نماینده هر کس که باشد‪،‬‬ ‫اگر صادر انجام ش��ود‪ ،‬بای��د ارز ان را هم برگرداند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مش��اور معاونت امور‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی در پایان تاکید کرد‪ :‬در ‪۱.۵‬‬ ‫سال گذش��ته بازار به ش��دت متاثر از نرخ ارز بود و‬ ‫نوسان ان س��بب التهاب می شد‪ .‬در حقیقت تمامی‬ ‫این قوانین در راس��تای تنظیم بازار انجام می ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن بخش��نامه ها و ایین نامه ها س��بب تنظیم بازار‬ ‫و پیش��گیری از افزایش ناگهانی نرخ نهاده ها ش��د‪.‬‬ ‫از ای��ن رو تنها محصوالتی که توانس��تیم نرخ انها را‬ ‫در س��طح مناس��ب قرار دهیم‪ ،‬محصوالت فوالدی‬ ‫و در کل صنایع معدنی ازجمله س��یمان‪ ،‬کاش��ی و‬ ‫سرامیک و‪ ...‬بود‪ .‬بنابراین بازار صنایع معدنی به طور‬ ‫کلی ساماندهی شده و بخشنامه انچنانی دیگری در‬ ‫سال جاری صادر نشده است‪ .‬هم اکنون بخشنامه ها‬ ‫به ثبات الزم رسیده اند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫تجارت‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ثبت ‪ ۱۲۴‬بنای کهن صنعت نفت در فهرست اثار ملی کشور‬ ‫‹ ‹ارتقای حمل ونقل عمومی با کمک وزارت نفت‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫امی�ر مهرزاد‪ :‬مدیر موزه ها و مرکز اس��ناد صنعت نف��ت از ثبت ‪ ۱۲۴‬بنای‬ ‫قدیمی صنعت نفت در فهرس��ت اثار ملی سازمان میراث فرهنگی کشور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬از نظر کارشناسان میراث فرهنگی کشور‪ ،‬مجموعه این فعالیت ها‬ ‫کاری بزرگ و بی نظیر است و این روند به دلیل اهمیت و فراوانی اثار ارزشمند‬ ‫در صنعت نفت با توجه و سرعت ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ اکبر نعمت الهی در ایین گش��ایش نخس��تین موزه نفتی‬ ‫پایتخت که با حضور امیرحس��ین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزارت نفت‪،‬‬ ‫امیر وکیل زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فراورده های نفتی‬ ‫ایران‪ ،‬پیروز حناچی ش��هردار تهران و جمعی از مقامات نفتی و مدیران حوزه‬ ‫میراث فرهنگی کشور در محل پمپ بنزین دروازه دولت برگزار شد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت با دستور مستقیم وزیر نفت‬ ‫دی ‪ ۹۲‬به عنوان بزرگ ترین پروژه فرهنگی وزارت نفت اغاز به کار کرد‪،‬‬ ‫و از ‬ ‫گفت‪ :‬پس از مطالعه ها و جلس��ه های کارشناسی و تخصصی با مشاوران ارشد‬ ‫کش��ور در حوزه های موزه ای و تاریخی‪ ،‬ای��ن مجموعه اهداف و ماموریت های‬ ‫کالن خ��ود را تبیی��ن کرد و عملی��ات اجرایی فوری و ب��دون فوت وقت اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیر موزه ها و مرکز اس��ناد صنعت نفت‪ ،‬بازدید و شناس��ایی مجموعه ای از‬ ‫اثار و تجهیزات قدیمی صنعت نفت در سراسر کشور به ویژه استان خوزستان‬ ‫ی این مجموعه‬ ‫و ش��هرهای مسجدس��لیمان و ابادان را از نخس��تین اقدام ها ‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬از همان ابتدا به دلیل پیشینه و اهمیت‪ ،‬دو شهر نام برده در‬ ‫استخراج و پاالیش این ماده تاریخی و حیاتی برای کشور درخشان بودند‪ ،‬در‬ ‫نهایت مقرر ش��د از میان مجموعه اثار شناسایی ش��ده که دارای ظرفیت های‬ ‫مختلف برای حفظ و تبدیل ش��دن ب��ه موزه های منطقه ای و ملی بودند چند‬ ‫نقطه نهایی و عملیات اجرایی انها شروع شود‪.‬‬ ‫هر چند در ابتدای کار و تاکید مقام عالی وزارت نفت‪ ،‬قرار ش��د اثار قدیمی‬ ‫در شهرهای مسجدسلیمان‪ ،‬ابادان و تهران به عنوان مرکز به موزه تبدیل شود‬ ‫اما در ادامه رصد و شناسایی های تخصصی بیشتر در کمتر از ‪ ۳‬سال این تعداد‬ ‫به بیش از ‪ ۲۰‬نقطه افزایش یافت‪.‬‬ ‫نعمت الهی یکی از دغدغه های مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در‬ ‫استفاده از بناها و تجهیزات موجود را شرایط اقتصادی حاکم بر کشور عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬خوش��بختانه در ارائه همه طرح های پیشنهادی تالش می شود تا‬ ‫ب��ا اندکی مرمت و نظافت و البته تجهیز‪ ،‬چیدمان علمی و تخصصی به عنوان‬ ‫مراکز فرهنگی و اموزش��ی در راستای حفظ و ارائه هویت و تاریخ ‪ ۱۱۱‬ساله‬ ‫نفت در اختیار عالقه مندان و گردشگران صنعتی و عمومی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نعمت الهی‪ ،‬عملیات س��اخت «م��وزه نفت مسجدس��لیمان» که‬ ‫س��اختمان اصلی ان به پایان رسیده و موزه «نفت سوزها» در شهر کرمان که‬ ‫بازس��ازی عمارت تاریخی ان به س��رانجام رسیده است را در مرحله مطالعات‬ ‫داخلی از ان جمله اند که البته عالقه مندان و پیشکس��وتان دیگری نیز در این‬ ‫مطالعات س��هم داش��ته اند‪ .‬نعمت الهی در پایان گفت‪ :‬این بنا به همراه ‪۱۲۳‬‬ ‫بنای قدیمی دیگر صنعت نفت در فهرس��ت اثار ملی سازمان میراث فرهنگی‬ ‫کشور به ثبت رسیده است که به نظر کارشناسان میراث فرهنگی کاری بزرگ‬ ‫و بی نظیر است و این روند به دلیل اهمیت و فراوانی اثار ارزشمند در صنعت‬ ‫نفت با توجه و سرعت ادامه دارد‪.‬‬ ‫پیروز حناچی‪ :‬برای کمک به حمل ونقل عمومی در کالنشهر تهران با وزارت نفت در حال مذاکره‬ ‫هستیم که امیدواریم این توافق به نتیجه برسد‬ ‫محتوایی‪ ،‬طراحی و چیدمان عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬در سایر نقاط کشور نیز‬ ‫طرح هایی برای تبدی��ل و راه اندازی موزه های نفت با رویکرد و موضوع خاص‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر موزه ه��ا و مرکز اس��ناد صنعت نف��ت با اش��اره به اینک��ه در ادامه‬ ‫فعالیت های مدیریت موزه ها از ابتدای شکل گیری تا کنون‪ ،‬مجموعه کم نظیر و‬ ‫ش��اید بی نظیری از اسناد تاریخی و قدیمی صنعت نفت اعم از اشی ا و مدارک‬ ‫از سراسر کشور و به ویژه استان خوزستان شناسایی و در گنجینه این مدیریت‬ ‫گرداوری ش��ده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از اغاز فعالیت این مدیریت تا کنون حدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون برگ س��ند‪ ،‬نقش��ه‪-‬کتاب و سایر مدارک از شرکت ها و حوزه های‬ ‫مختلف صنعت در سراس��ر کش��ور به مرکز اس��ناد تهران منتقل و بیش از ‪۳‬‬ ‫میلیون برگ انها تفکیک‪ ،‬گندزدایی‪ ،‬مرمت‪ ،‬اس��کن و فهرست نویس��ی شده‬ ‫اس��ت که در حال اماده سازی زیرس��اخت ها و دیجیتالی شدن این مجموعه‬ ‫بی نظیر اس��نادی هس��تیم‪ .‬این مجموعه می تواند به صورت کامال حرفه ای و‬ ‫تخصصی در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در همین راس��تا‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬هزار قلم ش��یء از بیش از ‪۲۴‬‬ ‫منطقه و ش��هر نیز شناس��ایی‪ ،‬گرداوری و اماده سازی شده و برای نمایش در‬ ‫هر یک از موزه های مرتبط خود در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در وزارت نفت در تش��ریح عملیات بازسازی موزه پمپ‬ ‫بنزین تهران گفت‪ :‬از مجموعه پمپ بنزین های نسل اول و قدیمی که بنای ان‬ ‫را انگلیس��ی ها با بکارگیری معماری ایرانی و با یک تیپ طراحی در دهه دوم‬ ‫قرن حاضر (حدود ‪ )۱۳۱۵-۱۳۲۰‬در تهران و شاید ایران ساخته اند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫به جز دو س��اختمان در تهران و یک س��اختمان در سبزوار با طرح واحد‪ ،‬اثر‬ ‫دیگری باقی نمانده که بنای حاضر کمترین تخریب و تغییر را داشته است و‬ ‫پس از شناسایی‪ ،‬به سرعت عملیات مطالعاتی و اجرای ان در سال ‪ ۱۳۹۶‬اغاز‬ ‫شد و مرمت ان در سال ‪ ۱۳۹۷‬به پایان رسید و از اوایل سال گذشته نیز کار‬ ‫محتوایی و چیدمان موزه ای ان اغاز شد‪.‬‬ ‫نعمت الهی گفت‪ :‬پس از مطالعات اولیه و پیگیری و گرداوری مستندات الزم‬ ‫و با مش��اوره کارشناسان تاریخی‪ ،‬کارشناسان تخصصی و جلسه های گوناگون‬ ‫و متنوع‪ ،‬فضای موزه و اطالعات جمع اوری شده در ‪ ۱۰‬بخش کلی پیش بینی‬ ‫شد که سکوها‪ ،‬انواع دسپنسرها‪ ،‬شعبه نفت‪ ،‬سوخت رسانی و اتاق های سه گانه‬ ‫شهردار تهران گفت‪ :‬برای کمک به حمل ونقل عمومی در کالنشهر تهران با‬ ‫وزارت نفت در حال مذاکره هستیم که امیدواریم این توافق به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫پیروز حناچی در ایین گش��ایش موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از دالیل بهبود وضعیت الودگی هوای تهران که امروز ش��اهد ان‬ ‫هستیم‪ ،‬به عملکرد مناسب دوستان وزارت نفت مربوط است‪.‬‬ ‫وی درباره تولید اس��فالت و اینکه گفته می شود برخی از شرکت های تولید‬ ‫اس��فالت کارشان را از دس��ت داده اند زیرا شهرداری از انها اسفالت نمی خرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما به ظرفیت تولید اس��فالت شهرداری چیزی اضافه نکردیم اما انتظار‬ ‫داریم شرکت های تولید اسفالت قیمت را واقعی به ما ارائه کنند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران ادامه داد‪ :‬بهره وری کارخانجات شهرداری تهران باال رفته و‬ ‫نیازهایی که داشتیم باعث شد تا میزان تولیدات باال برود‪.‬‬ ‫وی درباره اجرایی ش��دن طرح کاهش الودگی هوای پایتخت نیز گفت‪۸۰ :‬‬ ‫درصد از الودگی هوای تهران به دلیل س��وخت فسیلی است که ‪ ۴۰‬درصد از‬ ‫این میزان به خودروهای شخصی مربوط است‪.‬‬ ‫حناچی خاطرنش��ان کرد‪ :‬کاهش استفاده از خودروهای شخصی و افزایش‬ ‫حمل ونقل عمومی دو هدفی است که به صورت پی در پی در حال دنبال کردن‬ ‫ان هس��تیم‪ .‬وی همچنین درباره گش��ایش موزه پمپ بنزین نیز گفت‪ :‬امروز‬ ‫یکی از قدیمی ترین پمپ بنزین های تهران در قالب موزه افتتاح ش��د که این‬ ‫سایت در دروازه دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته حناچی‪ ،‬در این محدوده یک «پارک موزه» در حال ش��کل گیری‬ ‫است و از وزارت نفت بابت حفظ شناسنامه این نهاد سپاسگزارم‪.‬‬ ‫موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران که یکی از نخس��تین پمپ بنزین های‬ ‫نس��ل اول باقی مانده در شهر اس��ت‪ ،‬اول تیر با حضور شهردار تهران گشایش‬ ‫یافت‪ .‬جایگاه س��وخت ش��ماره ‪ ۶‬یا همان پمپ بنزین دروازه دولت در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۱۷‬خریداری و در سال ‪ ۱۳۱۹‬از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس برای‬ ‫توزیع فراورده های نفتی همچون نفت سفید و بنزین راه اندازی شد‪.‬‬ ‫ای��ن جای��گاه تا دهه ‪ ۷۰‬فعال بود و پس از ان به دلیل عبور مترو از زیر ان‬ ‫فعالیتش متوقف شد و سال ها در اختیار بخش خدمات شهری شهرداری قرار‬ ‫گرفت و وضعیت مناس��بی نداشت‪ .‬بخش موزه های وزارت نفت از سال ‪ ۹۶‬با‬ ‫بازپس گیری این بنا نسبت به مرمت و تبدیل ان به موزه اقدام کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دفاع برای حل مشکل مسکن کلید خورد‬ ‫پادگان ها خانه می شوند‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وزیر دفاع با بیان اینکه ساالنه ‪ ۱۰‬تا ‪۳۰‬هزار‬ ‫نیروی جدید وارد نیروهای مسلح می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬به همین‬ ‫میزان به تعداد متقاضیان مسکن نیز افزوده می شود و برای‬ ‫انها برنامه داریم‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹خانه ه�ا برای نیروهای مس�لح و عموم مردم‬ ‫ساخته می شود‬ ‫واحدی اس��ت که قرار اس��ت در برنامه اقدام ملی تولید و‬ ‫عرضه مس��کن ساخته ش��ود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی با بیان‬ ‫اینکه در روزها و هفته های اینده‪ ،‬تفاهمنامه های بیشتری‬ ‫برای تولید مس��کن در کشور امضا خواهیم کرد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تفاهمنامه با وزارت اموزش و پرورش برای س��اخت مسکن‬ ‫فرهنگیان به زودی امضا می شود‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه س��اخت ‪ ۱۴۰‬هزار واحد از ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن‬ ‫اغاز شده‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی برنامه ساخت ‪ ۱۱۰‬پروژه ساخت‬ ‫مس��کن در ای��ن ط��رح با حض��ور رئیس جمه��وری کلید‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی جامعه هدف ط��رح اقدام ملی را‬ ‫اقش��ار متوسط رو به پایین جامعه دانست و گفت‪ :‬هدف ما‬ ‫این است که زمان تحقق ارزوی خانه دار شدن جوانانی که‬ ‫در سن ازدواج هستند را کوتاه کنیم تا هرچه زودتر بتوانند‬ ‫مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه وام ‪ ۱۸‬درصدی به سازندگان‬ ‫به گفت��ه وزی��ر راه و شهرس��ازی‪ ،‬این خانه ها مش��مول‬ ‫تس��هیالت رایج بخش مسکن برای تامین مسکن زوج های‬ ‫جوان هس��تند که از س��وی ش��ورای پول و اعتبار مصوب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ۸۰ .‬درصد هزینه ساخت به س��ازنده وام داده‬ ‫می ش��ود که سود ان ‪ ۱۸‬درصد خواهد بود‪ .‬این تسهیالت‬ ‫به س��ازندگان پرداخت می شود و در پایان مراحل ساخت‪،‬‬ ‫وام به متقاضیان منتقل خواهد ش��د‪ .‬اسالمی با بیان اینکه‬ ‫در سال جاری سهم مسکن از سبد تسهیالت به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۱۰۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت به بخش مسکن اختصاص یافت که افزون‬ ‫بر ‪ ۱۳.۵‬درصد از سهم تسهیالت بانک مرکزی بود‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در نظر داریم این رقم را به ‪ ۲۰‬درصد برس��انیم که‬ ‫عدد قابل توجهی خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی یاداور ش��د‪ :‬همچنین برای بخش‬ ‫مس��کن ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به منظور اجرای‬ ‫برنامه های این بخش تقاضا کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه دار شدن نیروهای مسلح در ‪ ۱۵‬سال‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه س��اخت مسکن بین نیروهای‬ ‫مس��لح و وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬امیر حاتمی‪ ،‬وزیر دفاع‬ ‫و پش��تیبانی نیروهای مس��لح بیان کرد‪ :‬زمان اجرای این‬ ‫طرح ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال است‪ .‬البته ما طرح های کلی تری را برای‬ ‫خانه دار کردن نیروهای مسلح در دست اجرا داریم که یکی‬ ‫از انها طرح حکمت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در مجموع نیروهای‬ ‫مس��لح پس از ‪ ۱۵‬سال خدمت‪ ،‬صاحب مسکنی می شوند‬ ‫که با مش��ارکت خودشان‪ ،‬بانک ها و کمک سازمان ساخته‬ ‫در ادامه ایین امضای تفاهمنامه ساخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع‪ ،‬مازیار‬ ‫حسینی‪ ،‬معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‬ ‫با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه‪ ،‬راه اندازی جریان تولید‬ ‫مس��کن در کشور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این سیاست در تمام نقاط‬ ‫کش��ور به ویژه مناطقی که با ضعف و کمبود مسکن روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کنار تولید واحدهای مس��کونی جدید‪،‬‬ ‫تکمیل مسکن مهر را در دستور کار داریم‪ .‬برنامه مهم دیگر‪،‬‬ ‫عمران روستایی است‪ .‬باوجود اینکه وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫مسئولیت مس��تقیم در حوزه روستاها ندارد‪ ،‬ساخت ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کونی در روستاها را تا پایان دولت دوازدهم‬ ‫به بنیاد مسکن انقالب اسالمی تکلیف کرده ایم‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره‬ ‫به ظرفیت های وزارت دفاع و نیروهای مس��لح برای تولید‬ ‫مسکن در کشور گفت‪ :‬نیروی های مسلح دارای زمین های‬ ‫گوناگونی در ش��هرهای مختلف هس��تند که امکان تغییر‬ ‫کاربری این زمین ها وجود دارد؛ برهمین اساس قرار شد با‬ ‫همکاری وزارت دفاع و اس��تفاده از ظرفیت همه نیروهای‬ ‫مسلح اعم از سپاه‪ ،‬ناجا و ارتش‪ ۱۰۰ ،‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در این زمین ها ساخته شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با شناس��ایی این ظرفیت ها‪ ،‬جلس��ه های‬ ‫گوناگونی برگزار ش��د و با اس��تقبال این نهاد از طرح وزارت‬ ‫راه و شهرسازی روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫حس��ینی با تاکید بر اینکه در این پروژه به دنبال تفکیک‬ ‫جمعیت نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از واحدهای مسکونی در‬ ‫این پروژه به کارکنان نیروهای مس��لح واگذار می ش��ود و‬ ‫س��رریز ان در اختیار عموم قرار خواهد گرفت؛ بنابراین در‬ ‫این پروژه نه تنها تفکیک جمعیت نداریم بلکه شاهد ترکیب‬ ‫جمعیت نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد‬ ‫هزینه ساخت‬ ‫به سازنده وام‬ ‫داده می شود‬ ‫که سود ان ‪۱۸‬‬ ‫درصد خواهد‬ ‫بود‬ ‫س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫گفت‪ :‬تاکن��ون تصمیمی ب��رای افزایش نرخ‬ ‫بلی��ت هواپیما گرفته نش��ده و ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی همچنان براس��اس دامنه نرخ های‬ ‫اعالم ش��ده به س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫بلیت می ُفروشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا جعف��رزاده با بیان‬ ‫اینکه شرکت های هواپیمایی ملزم به مدیریت‬ ‫ش��یوه فروش بلیت های خود هس��تند‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬مالک ن��رخ بلیت هواپیما کالس نرخی‬ ‫است که ش��رکت ها توافق و اعالم کرده اند و‬ ‫بیرون از دامنه نرخ ها تخلف به شمار می رود‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬با هرگونه تخل��ف مراکز فروش‬ ‫ک��ه موجب بی نظمی و اخالل در نظام بازار و‬ ‫تضییع حقوق شهروندان شده باشد‪ ،‬برخورد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫جعف��رزاده نحوه برخ��ورد ب��ا متخلفان را‬ ‫تعلیق و لغو مجوز فعالیت دفاتر دارای مجوز‬ ‫از س��ازمان اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬ان دس��ته‬ ‫از س��ایت هایی ک��ه مجوز ندارن��د به مبادی‬ ‫ذی ربط معرفی می شوند‪.‬‬ ‫متقاضیان خرید بلی��ت هواپیما می توانند‬ ‫با استفاده از سایت شرکت های هواپیمایی و‬ ‫اژانس های مسافرتی نس��بت به خرید بلیت‬ ‫س��فر خود اقدام کنند و اگر قصد دارند بلیت‬ ‫خ��ود را از س��ایت های اینترنت��ی خریداری‬ ‫کنن��د‪ ،‬باید با راس��تی ازمایی از معتبر بودن‬ ‫س��ایت‪ ،‬اطمینان حاص��ل کنند ت��ا بلیت با‬ ‫قیمتی باالتر از نرخ تعیین ش��ده در س��ایت‬ ‫انجمن ش��رکت های هواپیمایی و نیز س��ایت‬ ‫سازمان هواپیمایی کش��وری به انها فروخته‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫دامنه نرخ بلی��ت پروازهای داخلی خطوط‬ ‫هوای��ی کش��ور ک��ه ش��امل س��قف و ک��ف‬ ‫قیمت هاس��ت‪ ،‬اذر سال گذش��ته به تصویب‬ ‫رس��ید و در ن��وروز ‪ ۱۳۹۸‬نی��ز قیمت ها بر‬ ‫همین اساس محاسبه شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ساخته نش��دن حتی یک واحد مسکونی ازسوی متولی‬ ‫حوزه مس��کن در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته‪ ،‬به گفته کارشناسان از‬ ‫مهم ترین عوامل انباشته شدن نیاز جامعه به مسکن و گرانی‬ ‫بی رویه ان در سال ‪ ۹۸‬است‪ .‬باتوجه به همین نیاز انباشته‪،‬‬ ‫جانش��ین عباس اخوندی در وزارت راه و شهرسازی از مهر‬ ‫‪ ۹۷‬یعنی ابتدای ورود به این وزارتخانه‪ ،‬وعده رسیدگی به‬ ‫مش��کالت مس��کن ازجمله رفع نیاز به خانه های جدید را‬ ‫داد‪ .‬امضای تفاهمنامه س��اخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مس��کونی‬ ‫در زمین های متعلق به نیروهای مسلح بین وزارتخانه های‬ ‫راه و شهرس��ازی و دفاع‪ ،‬از جمله گام هایی اس��ت که برای‬ ‫تحقق وعده های مسکنی جدید دولت برداشته شده است‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن‪ ،‬گرچه این واحدها در زمین های نیروهای‬ ‫مسلح ساخته می شود اما بخشی از ان در اختیار عموم قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫تفاهمنامه س��اخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی نیروهای مس��لح روز گذش��ته به امضای محمد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی و امیر سرتیپ امیر حاتمی‪،‬‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسید‪.‬‬ ‫در این ایین‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه اولویت‬ ‫ساخت این ‪ ۱۰۰‬هزار واحد در شهرهایی است که نیروهای‬ ‫مس��لح در انجا مس��تقر هس��تند‪ ،‬گفت‪ ۲۵ :‬ش��هر بزرگ‬ ‫به عنوان ش��هرهای هدف ما تعیین شده که براساس قانون‬ ‫مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری باید پادگان های‬ ‫این ش��هر به بیرون از ش��هر منتقل شود و زمین های ان در‬ ‫اختیار فضای ش��هری قرار گیرد‪ .‬زمین این پادگان ها برای‬ ‫س��اخت مسکن نیروهای مس��لح در اولویت خواهد بود‪ .‬در‬ ‫ش��هرهایی هم که نیروهای مسلح زمین نداشته باشند‪ ،‬یا‬ ‫در ش��هرهای جدی��د یا در زمین ه��ای دولتی زمین به این‬ ‫طرح اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه برنامه ساخت این واحدها دوساله‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬براس��اس برنامه این خانه ه��ا باید در‬ ‫سال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬ساخته شود‪.‬‬ ‫به گفته او این ‪ ۱۰۰‬هزار خانه با اجازه رهبر معظم انقالب‬ ‫در زمین های نیروهای مسلح ساخته می شود‪.‬‬ ‫اسالمی با بیان اینکه عرضه مسکن باید متناسب با رشد‬ ‫تقاضا باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این ‪ ۱۰۰‬هزار واحد‪ ،‬جدا از ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫برخورد با گرانفروشان‬ ‫بلیت هواپیما‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫ماتریس ‪swot‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سجاد وجدانیان‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫اقتصاد از نگاهی دیگر‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫و خطای کنکورد‬ ‫برخی صاحب نظران تاکی��د دارند «کنکورد» نمونه بارز یک‬ ‫پروژه ناموفق دولتی است‪ .‬بریتانیا و فرانسه به عنوان کشورهای‬ ‫طرف قرارداد به این جمع بندی رسیده بودند که این هواپیمای‬ ‫مافوق س��رعت صوت هرگز به مرحله صرفه اقتصادی نمی رسد ‬ ‫ام��ا با وجود چنی��ن اگاهی پروژه ادامه یاف��ت و منابع هنگفتی‬ ‫صرف پروژه ای شد که شکست ان برای تصمیم گیرانش قطعی‬ ‫بو د اما چرا این کار ادامه یافت؟ شاید فقط برای حفظ ظاهر‪ .‬رها‬ ‫کردن پروژه به منزله پذیرفتن شکست بو د به همین دلیل‪ ،‬اغلب‬ ‫«خط��ای هزینه هدر رفته» را اثر کنک��ورد می نامند‪ .‬در اقتصاد‬ ‫ایران دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به اثر کنکورد تبدیل ش��ده است‪ .‬امار‬ ‫ی در اردیبهشت امسال‬ ‫رسمی دولت نشان می دهد سبد خوراک ‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته ‪ ۸۰‬درصد افزایش قیمت داشته‪ ،‬پس‬ ‫چ��را اصرار دارند دالر را به گروه��ی ارزان بدهند تا انها اقدام به‬ ‫واردات ب��ر مبنای این نرخ کنند؟ بروکرات های دولتی همچنان‬ ‫اصرار دارند سیاست دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را پر قدرت ادامه دهند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه می گوید‪« :‬با وجود همه تنگناها‬ ‫در هیچ ش��رایطی اماده نیس��تیم تخصیص ‪ ۱۴‬میلیارد دالر با‬ ‫قیم��ت ‪ ۴۲۰۰‬را قط��ع کنیم‪ ».‬چرا؟ به ط��ور احتمالی ب ه دلیل‬ ‫حفاظت از وضعیت معیشت مردم‪ .‬اما تلخی ماجرا پاراف بعدی‬ ‫همین اظهارنظر اس��ت که از قول رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫نقل می کند با وجود اینکه ما بر سر پیمان مان با مردم بودیم و ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬را مبن��ای واردات برخی کاالها قرار دادیم‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫این کاالها بر مبنای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی انجام نش��د‪ .‬اقای نوبخت‬ ‫در حالی در مقام مطالبه از نهادهای نظارتی درخواست کرده بود‬ ‫تا اقدامی انج��ام دهند تا مبنای قیمت گذاری کاالهای وارداتی‬ ‫مشمول ارز ترجیحی دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باشد که دو ماه گذشته‬ ‫در ایین رونمایی از برنامه تولید و اش��تغال گفته بود‪ :‬باید قبول‬ ‫کنیم که ش��یوه کنونی پرداخت ارز ‪ ۴۲۰۰‬به کاالهای اساسی‬ ‫درس��ت نیست و این منافع به دس��ت مردم نمی رسد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫بحث تغییر این روند مطرح اس��ت اما هنوز به جمع بندی نهایی‬ ‫نرسیده ایم‪.‬‬ ‫چ��ه اتفاق��ی از ‪ ۲۰‬فروردین تاکن��ون رخ داده که دولت در‬ ‫هیچ ش��رایطی حاضر نیست از این پیمان شکست خورده دست‬ ‫ب��ردارد؟ ایا منتظ��ر معجزه کنترل های قیم��ت و برخوردهای‬ ‫نظارتی اس��ت که بارها در گذشته امتحان خود را پس داده اند یا‬ ‫همچنان گرفتار خطای کنکورد است و برای حفظ ظاهر حاضر‬ ‫نیست از ان دست بردارد؟ پاسخ چیست؟ چرا باید سیاستی که‬ ‫نتوانسته در مدیریت قیمت و کمک به معیشت مردم موفق باشد‬ ‫ادامه پیدا کند‪ ،‬ان هم در حجم ‪ ۱۴‬میلیارد دالر؟‬ ‫منبع‪ :‬اقتصادنیوز‬ ‫‪ ۱۰‬برنامه برای صفرکردن سهم نفت در بودجه‬ ‫مرکز مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬تحریم اقتص��ادی‪ ،‬ضبط دارایی ه��ای ایران‬ ‫در خارج از کش��ور و تشدید فشار از س��وی ایاالت متحده‬ ‫امریکا به کشورهای دیگر برای به حداقل رساندن ارتباطات‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی خود با ای��ران و ایجاد جو ماجراجویی‬ ‫و جنگ طلبی در منطق��ه خاورمیانه‪ ،‬خلیج فارس و راه های‬ ‫دریای��ی ایران و در نهایت‪ ،‬وجود بحران اقتصادی در داخل‬ ‫کش��ور که به طور عمده ناش��ی از کارکرده��ای ناموزون و‬ ‫نادرست ان در گذشته و مولود وابستگی شدید به درامدهای‬ ‫نفت��ی‪ ،‬ضعف تولی��دات داخلی‪ ،‬نیاز ب��ه کاالهای خارجی‪،‬‬ ‫اجب��ار به تغذیه صنعت مونت��اژ‪ ،‬توزیع نامتعادل درامدها و‬ ‫توس��عه بی رویه بخش خدمات دولتی و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬از جمله‬ ‫ش��رایط تحمیلی است که بر بودجه کل کشور تاثیر قطعی‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به تم��ام موارد یادش��ده به نظر می رس��د در‬ ‫س��ال های گذش��ته و به ویژه امس��ال چارچوب برنامه صفر‬ ‫ت به گونه ای‬ ‫ک��ردن ارادی و فعاالن��ه نفت در بودجه دول�� ‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت که هم بودجه از منابع حاصل از نفت‬ ‫رها ش��ود و ه��م در عین ح��ال‪ ،‬عواید ناش��ی از صادرات‬ ‫نفت ب��ه هر می��زان بتوان��د ب��رای توس��عه غیربودجه ای‬ ‫غیرمتک��ی ب��ه دول��ت در کش��ور م��ورد اس��تفاده ق��رار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫برای تحقق این هدف برنامه های ده گانه به صفر رساندن‬ ‫س��هم دالرهای نفتی در بودجه عبارتند از کاهش معافیت‬ ‫مالیات بر عملکرد در حوزه صادرات مواد خام‪ ،‬حذف برخی‬ ‫معافیت ها در س��ایر حوزه ه��ا‪ ،‬جلوگیری از ف��رار مالیاتی‪،‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ برخی پایه ه��ای مالیاتی موج��ود‪ ،‬حذف ‪۳‬‬ ‫دهک از دریافت یارانه نقدی‪ ،‬فروش دارایی های غیر منقول‬ ‫دول��ت‪ ،‬اصالح حداقل��ی قیمت س��وخت‪ ،‬افزایش صادرات‬ ‫فراورده ها‪ ،‬پایه های مالیاتی جدید و مولد سازی دارایی های‬ ‫دولت‪.‬‬ ‫بر اس��اس انچه در گزارش بازوی پژوهشی مجلس امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چارچوب برنام��ه صفر ک��ردن ارادی و فعاالنه نفت‬ ‫ت به گونه ای طراحی ش��ده که هم بودجه‬ ‫در بودج��ه دول�� ‬ ‫از منابع حاصل از نفت رها ش��ود و هم در عین حال‪ ،‬عواید‬ ‫ناش��ی از صادرات نف��ت به هر میزان‪ ،‬بتواند برای توس��عه‬ ‫غیربودجه ای (غیرمتکی به دولت) در کش��ور مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت این پیش��نهاد به معنای امکان پذیر بودن‬ ‫ب��ه صفر رس��اندن ص��ادرات نفت ایران نیس��ت و کش��ور‬ ‫ت�لاش خواهد ک��رد به ان��دازه مورد نیاز خ��ود نفت صادر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اما در این گزارش نش��ان داده ش��د که حتی در صورت‬ ‫صفر ش��دن صادرات نفت‪ ،‬امکان مدیریت تراز پرداخت ها و‬ ‫بازار ارز نیز با ایجاد اصالحاتی وجود دارد‪.‬‬ ‫اقتصاد بدون نفت یک انتخاب نیست‪ ،‬اجبار است‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا قریشی‬ ‫ایران برای‬ ‫نشستن‬ ‫پشت میز‬ ‫مذاکره احتیاجی‬ ‫به امتیازات‬ ‫امریکا ندارد‪.‬‬ ‫ایران برگ های‬ ‫برنده خوبی‬ ‫دارد که اگر‬ ‫اراده کند‬ ‫می تواند با‬ ‫انها بر سر میز‬ ‫مذاکره بنشیند‬ ‫رضا قریش��ی‪ ،‬اس��تاد ایرانی اقتصاد سیاس��ی در‬ ‫دانشگاه استاکتون نیوجرسی است‪ .‬وی معتقد است‬ ‫کیش و قش��م و خ��ارک می توانن��د به راحتی جای‬ ‫دوب��ی و دوح��ه را بگیرند یا از انها پی��ش افتند‪ .‬او‬ ‫می گوید بسیاری از ش��رکت های بین المللی مشتاق‬ ‫هستند که از ایران به صورت «هاب» استفاده کنند‬ ‫و محصوالت تولید ش��ده در ایران را به کش��ورهای‬ ‫همسایه صادر کنند‪.‬‬ ‫انچه در ادامه می خوانید بخش هایی از گفت وگوی‬ ‫ایلنا با این استاد ایرانی اقتصاد سیاسی است‪.‬‬ ‫€ €در سال های اخیر همیشه مسئوالن نظام بر‬ ‫اقتصاد بدون نفت تاکید داش�تند و در شرایط‬ ‫کنونی و تشدید تحریم ها گویا فرصت مناسبی‬ ‫ب�رای این موضوع رخ داده اس�ت‪ .‬الزامات این‬ ‫حرکت چه می تواند باشد؟‬ ‫بح��ث «اقتصاد بدون نفت» بر پای��ه این اصل بنا‬ ‫ش��ده که یک اقتصاد ش��کوفا نباید «تک محصولی»‬ ‫باشد‪ ،‬یعنی به یک یا چن د کاال وابسته باشد‪ ،‬به ویژه‬ ‫اگر محصوالت معدنی باش��ند که فقط اس��تخراج و‬ ‫به صورت خام صادر می ش��وند که در ان کارافرینی‬ ‫جنب��ه ناچی��زی دارد‪ .‬اینکه ای��ران بتواند اقتصادی‬ ‫شکوفا بدون اتکا به درامد نفت داشته باشد البته که‬ ‫ت اما از این نباید نتیجه گرفت که درامد‬ ‫خوب اس�� ‬ ‫نفت «بد» اس��ت؛ چیزی که متاس��فانه گهگاه گفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫انچ��ه امروز در ای��ران می گذرد ی��ک «انتخاب»‬ ‫نیس��ت بلکه اجبار اس��ت‪ .‬در نتیجه باید از ساز کار‬ ‫ی اقتصاد سخن گفت‪ ،‬نه‬ ‫برای جلوگیری از فرو پاش�� ‬ ‫ساز کار برای شکوفایی ان‪ .‬تمام هم و غم زمامداران‬ ‫اقتص��اد ایران ان اس��ت که چگون��ه از این وضعیت‬ ‫خارج شویم‪.‬‬ ‫باره��ا گفته ش��ده که معض��ل ریش��ه ای اقتصاد‬ ‫ایران «سیاس��ت زدگی» اس��ت‪ ،‬یعنی به جای انکه‬ ‫سیاس��ت در خدمت اقتصاد باشد اقتصاد در خدمت‬ ‫سیاس��ت است‪ .‬حاال باید س��از کاری یافت تا اقتصاد‬ ‫را از چنگ این بلیه سیاس��ی ازاد کرد‪ .‬پیش ش��رط‬ ‫ت از این مخمصه حل مش��کالت سیاس��ی‬ ‫برون رف�� ‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمین��ه داخلی این س��از کار کاهش نقش‬ ‫دولت و نهادهای شبه دولتی در امور روزمره اقتصاد‪،‬‬ ‫باال بردن ش��فافیت‪ ،‬برقراری ضابطه به جای رابطه و‬ ‫حکومت قانون است‪ .‬در زمینه خارجی هم مذاکره با‬ ‫کشورهای دیگر و رسیدن به راه حل های مورد قبول‬ ‫طرف ها است‪.‬‬ ‫ذات مخ�رب اقتصاد‬ ‫ب�ه ‬ ‫€ €ای�ا ش�ما نفت را ‬ ‫می دانی�د ی�ا اینک�ه م�ا نتوانس�تیم مانن�د‬ ‫کش�ورهایی چون نروژ از این امکان خدادادی‬ ‫استفاده بهینه کنیم؟‬ ‫ت مخرب) بدان می ماند که‬ ‫این حرف (نفت ب��ه ذا ‬ ‫ف��ردی ثروتی ب��اداورده به دس��ت اورده و ان را در‬ ‫راه نادرس��ت مصرف کرده و به فس��اد کشیده شود‬ ‫و بع��د نتیجه بگیریم که ثروت عامل فس��اد اس��ت!‬ ‫درامد نفت نه تنها مخرب نیس��ت بلکه اگر درس��ت‬ ‫مصرف می شد (بش��ود) راه رس��یدن به یک اقتصاد‬ ‫یونانی ها ملتی به ش��دت ولخرج هستند و المانی ها ملتی‬ ‫به شدت حس��ابگر‪ .‬یونان در دهه گذشته ‪ ۲۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫وام خارج��ی گرفت و با وام خارجی ب��ه ولخرجی ادامه داد ‬ ‫ام��ا ‪ ۷۰‬درص��د وام پرداختی به یون��ان را بانک های المان‬ ‫و فرانس��ه پرداخ��ت کردن��د‪ .‬در حقیقت نظام��ی در اروپا‬ ‫ایجاد ش��ده ت��ا پس انداز المانی ها و فرانس��وی ها در اختیار‬ ‫یونانی ه��ا‪ ،‬ایتالیایی ه��ا‪ ،‬اس��پانیایی ها و پرتغالی ه��ا ق��رار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ملت های ولخ��رج هیچ گاه نمی توانند وام خود را پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬ایتالیا در دهه گذش��ته ‪ ۵۲۰‬میلیارد دالر از فرانس��ه‬ ‫استقراض و صرف رفاه زندگی کرد‪ ،‬نظامی در فرانسه ایجاد‬ ‫شده تا پس انداز فرانسوی ها به ایتالیایی هایی پرداخت شود‬ ‫که هر گز نمی توانند ان را پس دهند‪.‬‬ ‫اس��تیگلیتز برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد می نویسد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رابطه امروز ایران و امریکا کالف به هم پیچیده ای است که نوع‬ ‫خاص��ی از تعارض بر د‪ -‬برد را به هم��راه دارد؛ تعارضی که هر دو‬ ‫طرف به دنبال برد هستند ولی برد یکی شکست دیگری است و‬ ‫برعکس‪ .‬گویا قرار نیست گره های این کالف باز شود و این بار کج‬ ‫نمی خواهد به منزل برسد‪ .‬همیشه یک جای کار می لنگد‪ .‬زمانی‬ ‫مذاکره ها هدف گرا نیست و زمانی دیگر‪ ،‬توافق ها پایدار نیست‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬باید توجه داش��ت که در پس این فرازونش��یب ها‪،‬‬ ‫فرصت هایی هم به وجود می اید و هنر واقعی‪ ،‬اس��تفاده مطلوب‬ ‫از این فرصت هاس��ت‪ .‬سفر شینزو ابه‪ ،‬نخست وزیر ژاپن به ایران ‬ ‫یکی از همین وقایع بود که فرصت هایی را به همراه داش��ت‪ .‬در‬ ‫این سفر همه نگاه ها متوجه نقش میانجی گری ژاپن بود؛ نقشی‬ ‫ک��ه هم ژاپنی ها و هم پی��ش از ان‪ ،‬المانی ها گفته بودند نباید از‬ ‫ان انتظار معجزه داش��ت‪ .‬تاکید بیش از حد بر این موضوع سبب‬ ‫شد که حداکثر اس��تفاده از این سفر برای ما‪ ،‬به امیدواری هایی‬ ‫در اینده مبهم بینجامد‪ .‬عالقه مندی به روابط عمیق‪ ،‬دوستانه و‬ ‫بلندمدت با ژاپنی ها و استقبال از سرمایه گذاری ژاپنی ها در بندر‬ ‫چابه��ار نمونه ای از این امیدواری ها ب��ود‪ .‬و ان قدر هم دورنمای‬ ‫ای��ن امیدواری ها ب��رای ما مبهم بود که روحان��ی کلیددار ان را‬ ‫واش��نگتن معرفی کرد‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬یعنی اینکه ما مفعول این‬ ‫رابطه هس��تیم و نه فاعل‪ .‬شاید این سردرگمی ما بود که به جای‬ ‫اینکه در این سفر‪ ،‬بر ژاپنی ها تکیه کنیم‪ ،‬بر ژاپن و امریکا تاکید‬ ‫کردیم‪ .‬هر چند قس��مت دوم نیز مهم است‪ ،‬اما اینکه چه کمکی‬ ‫می ش��د از ژاپنی ها دریافت کرد‪ ،‬مهم تر بود‪ .‬این کار با اس��تفاده‬ ‫از ماتریس ‪ SWOT‬و مالحظه خاصیت همپایانی سیس��تم ها‬ ‫امکان پذیر بود‪ .‬توضیح اینکه ماتریس یاد شده‪ ،‬ماتریسی شامل‬ ‫فرصت ها‪ ،‬تهدیدها‪ ،‬قوت ها و ضعف ها است‪ .‬بر پایه این ماتریس‪،‬‬ ‫بزرگ ترین تهدید ما‪ ،‬تحریم ها و بزرگ ترین نقطه ضعف‪ ،‬ساختار‬ ‫نامناسب مدیریتی‪-‬اقتصادی است‪ .‬همچنین بر اساس ویژگی‬ ‫همپایان��ی‪ ،‬هر سیس��تمی می تواند از چندی��ن راه مختلف به‬ ‫هدف های خود برس��د‪ .‬با توجه به این دو‪ ،‬برطرف کردن تهدید‬ ‫تحریم ه��ا در وضعیت فعلی‪ ،‬با تدابیر واکنش��ی و نه راهبردهای‬ ‫کنش��ی حاصل خواهد ش��د به دلیل اینکه طرف های تاثیرگذار‬ ‫زیادند و بیش��تر انها با چراغ س��بز امریکا حرکت می کنند نه با‬ ‫خ��ط قرمزهای ما‪ .‬ولی بهبود س��اختار‪ ،‬عاملی اس��ت که تا حد‬ ‫خیلی زیادی در اختیار ماست‪ .‬ما می توانستیم از ژاپن در بهبود‬ ‫س��اختار استفاده کنیم و با تبادالت مدیریتی با کشوری که مهد‬ ‫سیستم هاست و سرزمین بلوغ سیستم های خالقانه و نواورانه‪،‬‬ ‫س��اختار مدیریتی و اقتصادی را ترمیم کنیم‪ .‬می توانس��تیم با‬ ‫مش��ارکت ژاپنی ها‪ ،‬گره کور شکست های پی درپی اقتصادی را‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫چندی پی��ش دفت��ر مطالع��ات مالیه عمومی و توس��عه‬ ‫مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزارش‬ ‫بررس��ی «درس هایی از تاریخ بودجه ریزی بودجه سال های‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬و ‪ »۱۳۵۹‬ر‬ا ارائه کرد‪.‬‬ ‫مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای اس�لامی ضمن‬ ‫بررس��ی بودجه ری��زی س��ال های ‪ ۱۳۵۸‬و ‪ ۱۳۵۹‬تاکی��د‬ ‫کرده که س��اختار بودجه ای کش��ور همچنان که در ابتدای‬ ‫راه‪ ،‬مش��کالتی مانند ات��کای به نفت‪ ،‬مت��ورم بودن بخش‬ ‫ج��اری بودج��ه و مالیات س��تانی ناکارامد را ب��ه ارث برده‬ ‫ب��ود در تصحیح روندهای اساس��ی بودجه ای چندان موفق‬ ‫ت به گونه ای که مش��کالت‬ ‫نبوده و میراث داری کرده اس�� ‬ ‫اساس��ی‪ ،‬پیوس��ته در حال موکول ش��دن از سالی به سال‬ ‫دیگ��ر بوده اند و در واقع‪ ،‬تک��رار انچه قرار بو د زمانی موقت‬ ‫باش��د‪ ،‬به رویه همیش��گی و عرف بودجه ای تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های بین المللی مشتاق هس��تند که از ایران‬ ‫ه صورت «هاب» اس��تفاده و محصوالت تولید ش��ده در ایران را به‬ ‫ب ‬ ‫کشورهای همسایه صادر کنند‪ .‬هیچ دلیلی مانع ان نیست که کیش‬ ‫و قشم و خارک جای دوبی و دوحه را بگیرند یا از انها پیش افتند‬ ‫مدرن اس��ت با کمترین هزینه‪ .‬این می تواند ما ر ا( تا‬ ‫حدی توانسته) از مش��قات «انباشت اولیه» برهاند‪.‬‬ ‫ب��رای انکه یک اقتصاد بدوی ب��ه یک اقتصاد مدرن‬ ‫و ش��کوفا تبدیل شود نیاز به سرمایه گذاری بی شمار‬ ‫دارد‪ .‬درام��د نف��ت می تواند و باید ص��رف این گونه‬ ‫س��رمایه گذاری های پایه ای شود‪ .‬اشکال درامد نفت‬ ‫نیست بلکه سیاست های غلط داخلی است‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظر می رس�د م�ا در س�ال هایی که در‬ ‫ارامش و ثبات نسبی به فروش نفت و گاز ایران‬ ‫می پرداختیم‪ ،‬دیپلماس�ی معین و مش�خصی‬ ‫در س�طح بین المل�ل برای ان�رژی به ویژه نفت‬ ‫مش�خص نکردیم‪ .‬ارزیابی ش�ما چ�ه می تواند‬ ‫باشد؟‬ ‫متاس��فانه ما در ان س��ال ها که به فروش نفت و‬ ‫گاز می پرداختیم‪ ،‬دیپلماس��ی معین و مشخصی در‬ ‫س��طح بین الملل برای انرژی به ویژه نفت نداشتیم؛‬ ‫جه��ان نمی تواند بدون نفت ای��ران زندگی کند‪ .‬اگر‬ ‫جلوی صدور نفت م��ا را بگیرند اقتصاد جهان دچار‬ ‫بحران های بزرگی می ش��ود‪ ،‬پس ما هر کاری دلمان‬ ‫بخواهد می کنیم‪.‬‬ ‫€ €ایران ب�رای اینک�ه بتوان�د در درامدهای‬ ‫ارزی خود تنوع س�ازی کند‪ ،‬در چه بخش هایی‬ ‫از اقتصاد این ظرفیت برای تعریف منبع جدید‬ ‫ارز اوری وجود دارد؟‬ ‫ظرفیت ه��ای اقتصادی ایران ف��راوان و متنوع اند‪.‬‬ ‫برخی بنگاه های مشورتی سرمایه گذاری برای اقتصاد‬ ‫ایران توان جذب تا حدود ‪ ۹۰۰‬میلیارد دالر سرمایه‬ ‫خارجی را مطرح کرده اند‪ .‬مقوالتی مانند گردشگری‬ ‫یا استخراج منابع و معادن متنوع کمابیش شناخته‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وج��ود ی��ک ب��ازار مصرف��ی ‪ ۸۰‬میلیون��ی ب��ا‬ ‫مصرف کنندگانی با س��طح باالتر از توقعات منطقه و‬ ‫نزدیک تر به جوامع پیشرفت ه و مهم تر‪ ،‬نیروی کاری‬ ‫با تحصیالت و تخصص باال در منطقه از جمله دیگر‬ ‫جاذبه های اقتصادی ایران هس��تند‪ .‬مهم ترین جاذبه‬ ‫اقتص��ادی ای��ران موقعیت جغرافیایی ان اس��ت که‬ ‫ان را به دروازه ای به اس��یای مرکزی و کش��ورهای‬ ‫همجوار محدود در خش��کی و حتی جنوب و مرکز‬ ‫روسیه تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫بسیاری از شرکت های بین المللی مشتاق هستند‬ ‫که از ایران ب ه صورت «هاب» اس��تفاده و محصوالت‬ ‫تولید ش��ده در ایران را به کش��ورهای همسایه صادر‬ ‫کنند‪ .‬هیچ دلیلی مانع ان نیس��ت که کیش و قشم‬ ‫و خ��ارک جای دوب��ی و دوحه را بگیرند ی��ا از انها‬ ‫پیش افتند‪.‬‬ ‫€ €به تازگ�ی رئیس جمهوری امریکا با رویکرد‬ ‫دوگان�ه‪ ،‬گاه�ی از مذاک�ره و گاه�ی از جنگ‬ ‫صحب�ت می کند‪ .‬به نظر ش�ما منظور ترامپ از‬ ‫این گفتارهای دوگانه چیست؟‬ ‫ابتدا بگویم که من ب��ه دالیل مختلف با تحریم ها‬ ‫مخالفم‪ .‬مهم تری��ن دلیل انکه این تحریم ها عامدانه‬ ‫م��ردم ای��ران و به وی��ژه اقش��ار کم درام��د را هدف‬ ‫اقتصاد جهان چگونه اداره می شود؟‬ ‫نظامی در جهان ایجاد ش��ده که مقصد همه پس انداز ها در‬ ‫جهان امریکا و انگلیس باش��د‪ .‬برای فهم بهتر مطلب‪ ،‬ایران‬ ‫‪ ۵۵‬میلیارد دالر س��پرده ارزی دارد اما ‪ ۵۴‬میلیارد دالر ان‬ ‫در بانک های اروپ ا( منهای انگلیس ) و ش��رق اسیا نگهداری‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی است که سپرده های بانک های شرق‬ ‫اس��یا و اروپا هم در بانک های امریکا و انگلیس اس��ت یعنی‬ ‫نقدینگ��ی جهانی در بانک های امری��کا و انگلیس نگهداری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د امریکایی ه��ا ‪ ۱۰‬درصد بیش از درامدش��ان‬ ‫مصرف می کنند اما اضافه مصرف از محل استقراض از جهان‬ ‫تامین می ش��ود‪ ،‬استقراضی که هیچ گاه قرار نیست پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬نظامی در جهان ایجاد ش��ده تا پس انداز همه مردم‬ ‫س��یاره زمین جمع شود و در اختیار ‪ ۸۰‬درصد مردم امریکا‬ ‫قرار گیرد تا ‪ ۱۰‬درصد بیشتر از درامد خود مصرف کنند‪.‬‬ ‫در ژاپن نظامی ایجاد ش��ده که پس انداز مردم ده ها سال ‬ ‫در اختیار دول��ت قرار می گیرد‪ ،‬دول��ت ژاپن مالیات جدی‬ ‫نمی گی��رد اما مث��ل همه دولت ها هزین��ه دارد‪ ،‬دولت ژاپن‬ ‫هزینه خود را بیش��تر از طریق اس��تقراض از مردم با عنوان‬ ‫اوراق قرض��ه تامین می کن��د اما تورم در ژاپ��ن باید حدود‬ ‫صفر باشد تا سود یک درصدی اوراق قرضه جذابیت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از مردم ایران با هزینه ای بسیار کمتر از درامد‬ ‫خود زندگ��ی می کنند و اخت�لاف قیمت��ی ان را پس انداز‬ ‫می کنند‪ .‬اما ‪ ۸۰‬درصد مردم ایران پس انداز خود را به بانک‬ ‫می دهن��د و بعد بانک ها این پس ان��داز را در اختیار ‪ ۵‬هزار‬ ‫شرکت بزرگ قرار می دهند که از سال ‪ ۹۱‬زیانده هستند و‬ ‫به جای تعطیل ش��دن وام می گیرند و فعالیت خود را ادامه‬ ‫می دهند‪ .‬پس انداز ‪ ۸۰‬درصد قشر ضعیف و متوسط را صرف‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬دولت امریکا می گوی��د تغییر رژیم را «از‬ ‫طری��ق نظامی» نمی خواهد و م��ن باور می کنم زیرا‬ ‫ه��م نمی توانن د و هم طعم تلخ ابع��اد فاجعه درباره‬ ‫عراق همچنان باقی است‪.‬‬ ‫دولت امریکا خواهان مذاکره برای «تغییر رفتار»‬ ‫جمهوری اس�لامی اس��ت و برای این کار از «فشار‬ ‫حداکثری» استفاده می کند‪.‬‬ ‫ب��ه نظر م��ن اتفاقا تش��دید تحریم ها ب��ه معنای‬ ‫ناامی��دی از راه ح��ل نظامی (ی��ک جن��گ تمام عیار‬ ‫ب��ه منظ��ور تغیی��ر رژی��م) اس��ت‪ .‬در ه��ر ح��ال‬ ‫ام��کان درگیری های موضعی (س��هوی ی��ا عمدی)‬ ‫وج��ود دارد و می توان��د به درگیری ه��ای بزرگ تر‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما ترامپ چه امتیازات اقتصادی‬ ‫و سیاس�ی می تواند به ایران بده�د تا ایران را‬ ‫متقاعد به مذاکره کند؟‬ ‫م��ن معتقدم که ایران برای نشس��تن پش��ت میز‬ ‫مذاکره احتیاج��ی به امتیازات امریکا ن��دارد‪ .‬ایران‬ ‫برگ های برنده خوبی دارد که اگر اراده کند می تواند‬ ‫با انها بر سر میز مذاکره بنشیند‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که کش��ورها در روابط بین المللی‬ ‫«دوس��ت و دش��من» ندارن��د بلکه «مناف��ع ملی»‬ ‫دارند‪ ،‬ایران و امریکا در برخی موارد مهم اش��تراک‬ ‫منافع ملی دارن��د‪ .‬مثال هر دو خواهان حفظ امنیت‬ ‫کش��تیرانی و جلوگی��ری از اعم��ال تروریس��تی در‬ ‫خلیج فارس و تنگه هرمز هستند‪.‬‬ ‫ه��ر دو خواه��ان تقوی��ت دولت مرک��زی عراق و‬ ‫افغانس��تان و مقابل��ه ب��ا القاع��ده و داع��ش در ان‬ ‫کش��ورها هس��تند و یک رابطه معمولی (نه خوب) با‬ ‫امری��کا به ایران اجازه می دهد که از «کارت» امریکا‬ ‫برای مقابل��ه ب��ا زیاده خواهی های برخی کش��ورها‬ ‫استفاده کند‪ .‬کاری که ترکیه و عربستان و متحدان‬ ‫منطقه ای امریکا می کنند‪.‬‬ ‫ادامه فعالیت ‪ ۵‬هزار شرکت کرده اند که ‪ ۶‬سال پیش باید به‬ ‫دلیل زیاندهی تعطیل می شدند‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‪:‬‬ ‫در ایران هم مثل بقیه دنیا عمل می شود‪ .‬در دنیا نظامی‬‫ایجاد ش��ده تا پس ان��داز مردم دنیا ص��رف ولخرجی مردم‬ ‫امریکا شود‪.‬‬ ‫در ژاپن پس انداز مردم صرف هزینه های دولت می شود‪.‬‬‫در ای��ران هم پس انداز مردم ص��رف جبران زیان ‪ ۵‬هزار‬‫شرکت بزرگ شود‪.‬‬ ‫کسی نباید نگران این وضعیت باشد‪ .‬در همه دنیا نظامی‬‫ایجاد می شود تا پس انداز یک عده صرف ادار ه عده ای دیگر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بدهی ها نباید پرداخت شود‪ ،‬بلکه باید مدیریت شود‪.‬‬‫وبالگ محمد حسین ادیب‪ -‬کارشناس اقتصاد‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 3‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫پیاپی ‪2633‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫و مدیریت��ی احترام می گذارم‪ .‬امروز برایم مس��جل‬ ‫ش��د اختیاریه در برنامه های س��ازمان صداوسیما و‬ ‫مدیریت جدید شبکه جایی ندارد‪.‬‬ ‫من ب��ه تصمی��م بزرگ��واران احت��رام می گذارم‪.‬‬ ‫ان شااهلل که تصمیم درستی گرفته باشند؛ تصمیمی‬ ‫ک��ه به نفع مردم و مخاطب رس��انه باش��د‪ .‬فاطمی‬ ‫در پایان این متن نیز از مدیر پیش��ین ش��بکه پنج‬ ‫گزارشی از فروش سینمای ایران در ‪ ۳‬ماه نخست سال‬ ‫گیشه ‪ ۱۱۲‬میلیارد تومانی سینما در بهار ‪۹۸‬‬ ‫بهار ‪ ۹۸‬برای سینمای ایران یک فصل پرخبر بود‪ .‬گیشه های‬ ‫سینما در نوس��ان حضور مخاطب دست وپا می زدند و فیلم ها‬ ‫یکی پس از دیگ��ری با اکران خداحافظی می کردند‪ .‬امارهای‬ ‫رسمی نشان می دهد فروش س��ینمای ایران در بهار ‪ ۹۸‬تابع‬ ‫هیچ فرایند و منطق مش��خصی نب��ود و هرلحظه با یک اتفاق‬ ‫تازه دچار نوسان در فروش می شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ۱۹ ،‬فیلم سینمایی که در بهار سال جاری‬ ‫روی پ��رده رفتند ‪ ۱۱۲‬میلیارد تومان را در صنعت س��ینمای‬ ‫کش��ور به گردش دراوردند و بی��ش از ‪ ۹‬میلیون مخاطب را به‬ ‫سالن های سینما کشاندند اما این عددها تنها ظاهر اتفاق های‬ ‫رخ داده در این ‪۳‬ماه را نشان می دهد‪.‬‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬یعنی در ‪ ۳‬ماه فروردین‪ ،‬اردیبهش��ت و‬ ‫خرداد‪ ۱۹ ،‬فیلم س��ینمایی روی پ��رده رفتند‪ .‬این تعداد فیلم‬ ‫توانستند برای س��ینمای ایران ‪ ۱۱۲‬میلیارد تومان عایدی به‬ ‫همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫گیش��ه س��ینما از این مقدار به تفکیک ‪ ۵۷‬میلیارد و ‪۳۵۷‬‬ ‫میلی��ون تومان در فروردین ‪۲۶ ،‬میلیارد و ‪ ۶۶۳‬میلیون تومان‬ ‫در اردیبهش��ت و ‪ ۲۸‬میلیارد و ‪ ۷۹۱‬میلیون تومان در خرداد‬ ‫فروش داشت‪.‬‬ ‫در یک مقایس��ه اماری از میزان ف��روش همین بازه زمانی‬ ‫با دو س��ال گذش��ته می توان دید در فروردین که هر س��ال به‬ ‫دلیل وجود تعطیالت نوروزی از پرفروش ترین ماه های س��ال‬ ‫است‪ ،‬در سال گذشته (‪ )۹۷‬میزان فروش حدود ‪ ۴۲.۵‬میلیارد‬ ‫توم��ان و در س��ال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۲۷‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین با نگاهی اجمالی به این عددها مش��خص است که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬رشد قابل مالحظه ای در گیشه سینما داشته ایم‪ .‬اما‬ ‫پرس��ش این اس��ت که ایا این افزایش فروش همراه با افزایش‬ ‫مخاطب بوده یا تنها تاثیر افزایش بهای بلیت ها بوده است؟‬ ‫به��ای بلیت س��ینماها در س��ال ‪ ۹۸‬از ‪ ۱۵‬ه��زار تومان در‬ ‫س��ینماهای م��درن‪ ،‬به ‪ ۲۰‬ه��زار تومان (با احتس��اب ارزش‬ ‫اف��زوده) افزایش پیدا کرد؛ البت��ه با درنظرگرفتن این نکته که‬ ‫در روزهای ش��نبه‪ ،‬یکشنبه‪ ،‬دوشنبه و چهارشنبه بهای بلیت‬ ‫به همان میزان قبل و تنها پنجشنبه‪ ،‬جمعه و روزهای تعطیل‬ ‫بلیت سینماها افزایش نرخ دارند‪.‬‬ ‫تع��داد مخاطبان س��ینمای ای��ران از ابتدای س��ال جاری‬ ‫تاکن��ون ع��ددی بیش از ‪ ۹‬میلیون نفر را به ما نش��ان می دهد‬ ‫این در حالی اس��ت که در س��ال گذشته براس��اس اماری که‬ ‫موسسه سینماش��هر بنابر فروش مکانیزه سینماهای سراسر‬ ‫کشور اعالم کرد سینمای ایران در ‪ ۱۳‬روز ابتدایی سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫درمجم��وع ی��ک میلیون و ‪ ۹۳۴‬ه��زار و ‪ ۷۸۳‬مخاطب جذب‬ ‫کرده است که با این رقم نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۹۶‬با رقم‬ ‫یک میلیون ‪ ۶۲۸‬هزار و ‪ ۷۶۳‬نفر رش��دی معادل ‪ ۱۸.۸‬درصد‬ ‫را شاهد بوده است‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران در سال گذش��ته از روزهای اغازین گیشه‬ ‫بهاری اش تا پایان خرداد که ‪ ۱۹‬فیلم سینمایی روی پرده برد‪،‬‬ ‫توانس��ت حدود ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر را به س��ینما جذب‬ ‫کن��د که از این مقدار بیش از ‪ ۴‬میلیون نفر در تهران و بقیه در‬ ‫دیگر شهرستان ها بودند و مجموع فروش این تعداد فیلم در ‪۳‬‬ ‫ماه ابتدایی سال ‪ ۸۴‬میلیارد و ‪ ۵۶۰‬میلیون تومان شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن از نظر تعداد مخاطب تف��اوت قابل مالحظه ای در‬ ‫‪ ۲‬س��ال گذشته مش��اهده نمی ش��ود‪ ،‬درحالی که امار فروش‬ ‫افزای��ش حدود ‪ ۲۷‬میلی��ارد تومان را نش��ان می دهد‪ .‬بر این‬ ‫اساس شاید بتوان ثابت کرد سینمای ایران نتوانسته در زمینه‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬یعن��ی در ‪ ۳‬ماه فروردین‪ ،‬اردیبهش��ت و خرداد‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬فیلم س��ینمایی روی پرده رفتند‪ .‬این تعداد فیلم توانس��تند برای‬ ‫سینمای ایران ‪ ۱۱۲‬میلیارد تومان عایدی به همراه داشته باشند‬ ‫جذب مخاطب بیش��تر‪ ،‬قدمی بردارد و در بهترین حالت تنها‬ ‫همان مخاطبان ثابت خود را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫پرفروش ترین فیلم س��ینمایی که در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری روی پرده رفته «متری ش��یش ونیم» س��عید روستایی‬ ‫ب��ا فروش حدود ‪ ۲۷‬میلیارد تومان و ‪۲‬میلیون و ‪ ۲۳۰‬مخاطب‬ ‫ب��وده و در رتبه دوم «رحمان ‪ »۱۴۰۰‬منوچهر هادی با فروش‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۲‬میلیارد تومان و یک میلیون و ‪ ۷۹۷‬مخاطب و در‬ ‫رتبه س��وم «تگزاس ‪ »۲‬مس��عود اطیابی با فروش ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫تومانی و یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار مخاطب قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ 3‬فیل��م پایین جدول از نظر فروش نی��ز به ترتیب «تولدت‬ ‫مبارک» س��میه زارعی نژاد با نزدیک ب��ه ‪ ۳۸‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫«خانه دیگری» بهن��وش صادقی ‪ ۷۹‬میلیون تومان و «وکیل‬ ‫مدافع» س��لمی بابائی و ونداد دوشن با ‪ ۸۴‬میلیون تومان قرار‬ ‫دارند که هر ‪ ۳‬فیلم در جدول اکران ماه رمضان قرار داشتند‪.‬‬ ‫امسال ‪ ۷‬فیلم سینمایی رحمان ‪ ،۱۴۰۰‬متری شیش ونیم‪،‬‬ ‫چهارانگش��ت‪ ،‬زندانی ه��ا‪ ،‬پیش��ونی س��فید ‪ ،۳‬ژن خوک و‬ ‫غالمرض��ا تختی در جدول اک��ران نوروزی ق��رار گرفتند که‬ ‫درمجموع تنها در ایام نوروز بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد تومان عایدی‬ ‫برای س��ینمای ایران داش��تند و به تعبیری این میزان فروش‬ ‫‪۱.۵‬برابر سال گذشته است‪.‬‬ ‫در این بین فیلم س��ینمایی «رحم��ان ‪ »۱۴۰۰‬که یک اثر‬ ‫کمدی اس��ت‪ ،‬به دلیل انجام یک تخل��ف در زمان پخش بعد‬ ‫از ح��دود یک ماه نمایش روی پرده س��ینماها‪ ،‬توقیف ش��د و‬ ‫نتوانست تا پایان مهلت مقرر روی پرده بماند و فیلم سینمایی‬ ‫«تگزاس ‪ »۲‬جایگزین ان شد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر اتفاق های��ی ک��ه در ای��ن فصل ش��اهد ان بودیم‪،‬‬ ‫ضعف ش��دید اکران در ماه رمضان بود‪ .‬امس��ال اکران س��ری‬ ‫دوم فیلم های س��ینمایی که به اصطالح اکران دوم نوروز گفته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬با اغاز ماه رمضان همزمان ش��د‪ .‬در این دوره ‪ ۶‬فیلم‬ ‫س��ینمایی نبات‪ ،‬به دنی��ا امدن‪ ،‬س��امورائی در برلین‪ ،‬وکیل‬ ‫مداف��ع‪ ،‬تولدت مب��ارک و خانه دیگری روی پ��رده رفتند اما‬ ‫به غیر از فیلم «س��امورائی در برلین» که توانست نزدیک به ‪۵‬‬ ‫میلیارد تومان فروش داشته باشد‪ ،‬دیگر اثار نمایش داده شده‬ ‫در این ماه حتی نزدیک به یک میلیارد فروش هم نداشتند که‬ ‫البته در همان ایام بس��یاری از سینماگران نسبت به چیدمان‬ ‫اکران انتقادهایی را بیان کردند و سینماداران هم اظهار کردند‬ ‫که این مقدار فروش حتی به انداره قبض پرداختی س��ینماها‬ ‫هم نش��ده اس��ت‪ .‬در بین ‪ ۱۹‬فیلم اکران ش��ده در این فصل‪،‬‬ ‫نیمی از اثار در ژانر کمدی قرار داش��تند و حتی در بین ‪ ۵‬فیلم‬ ‫پرف��روش این ‪ ۳‬م��اه‪ ۴ ،‬فیلم و در بین ‪ ۱۰‬فیلم باالی جدول ‪۷‬‬ ‫فیلم محتوای طنز داشتند‪ .‬سهم کودکان و نوجوانان از سینما‬ ‫نیز تنها دو فیلم «پیشونی سفید ‪ »۳‬و «تولدت مبارک» بود که‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد از کل اثار نمایش داده شده را شامل می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رده بندی سنی فیلم ها‬ ‫نکت��ه قابل اش��اره دیگ��ر در اکران های فصل به��ار؛ ابالغ‬ ‫تصمیمی مبنی بر اعمال محدودیت س��نی ب��رای فیلم های‬ ‫س��ینمایی بود‪ .‬ب��ه این ترتیب اثاری که روی پرده س��ینماها‬ ‫قرار گرفتند بر اساس محتوای ش��ان دارای درجه بندی سنی‬ ‫شدند و در تمامی تیزرهای تبلیغاتی و همچنین سامانه فروش‬ ‫بلیت س��ینمای ایران این نشان حک شد تا مخاطبان با توجه‬ ‫به ان فیلم مناس��ب را انتخاب کنند‪ .‬به عنوان نمونه فیلم هایی‬ ‫مانند ش��بی که ماه کامل شد‪ ،‬به دنیا امدن‪ ،‬تگزاس ‪ ۲‬و چهار‬ ‫انگشت با درجه بندی س��نی ‪ +۱۲‬یا فیلم متری شیش ونیم با‬ ‫درجه بندی سنی ‪ +۱۵‬سال اکران شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی و تاثیر در فروش‬ ‫علی سرتیپی‪ ،‬تهیه کننده سینما و مدیر پردیس سینمایی‬ ‫ک��ورش با بیان اینکه گرانی بر حوزه های گوناگون س��ینمای‬ ‫ایران ازجمله تولید‪ ،‬پخش و س��الن های س��ینما تاثیر منفی‬ ‫زیادی گذاشته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این وجود فروش ها افتی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫سرتیپی با تاکید بر اینکه نمی توان گرانی و افزایش قیمت ها‬ ‫را بر س��ینما بی تاثیر دانس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬گران��ی و افزایش‬ ‫قیمت ها در هر شرایطی بر س��ینما تاثیرگذار است و می توان‬ ‫گفت هر ‪۳‬محور س��ینمای ایران یعنی تولید‪ ،‬پخش و سالن را‬ ‫دچار بحران کرده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مشکالت تولید در ش��رایط امروز توضیح داد‪:‬‬ ‫در مقوله تولید جدا از دس��تمزد بازیگران که با افزایش همراه‬ ‫اس��ت‪ ،‬فراهم کردن س��ایر عوامل تولید نیز دشوار شده است‪.‬‬ ‫ت��دارکات‪ ،‬فیلتره��ای فیلمبرداری و اماده س��ازی صحنه ها‬ ‫ازجمله مس��ائلی هستند که هزینه بس��یار باالیی روی دست‬ ‫تهیه کنن��ده می گذارن��د‪ .‬ای��ن س��ینماگر در بخ��ش بعدی‬ ‫س��خنانش به موضوع پخش اشاره کرد و گفت‪ :‬در حوزه پخش‬ ‫همه عناصر گران ش��ده اند؛ به ویژه ح��وزه تبلیغات که هزینه‬ ‫بیلبوردها‪ ،‬پوس��ترها و‪ ...‬به شدت افزایش یافته است‪ .‬می توان‬ ‫گفت بیش��ترین تاثی��ر منفی گرانی بر ح��وزه پخش بوده که‬ ‫به طور کلی کار پخش کنندگان را دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫سرتیپی در پاس��خ به اینکه درباره سالن های سینما از نظر‬ ‫فنی س��ینماداران دچار بحران هس��تند یا خی��ر؟ تاکید کرد‪:‬‬ ‫سالن داران برای تهیه ابزار و وسایل فنی برای نمایش فیلم کار‬ ‫س��ختی درپیش دارند‪ .‬ما همواره در پردیس کورش به دنبال‬ ‫بهبود کیفیت هستیم و هرسال دستگاه های پخش فیلم خود‬ ‫را روزامد می کردیم اما درحال حاضر انقدر نرخ این دستگاه ها‬ ‫افزایش پیدا کرده که کارمان بس��یار سخت شده است‪ .‬با تمام‬ ‫این ش��رایط نرخ بلیت هم ثابت بوده و افزایشی را تجربه نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که گرانی و کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم تا چه اندازه بر استقبال ش��ان از س��ینماها تاثیر گذاشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مخاطبان خیلی درگیر این مس��ئله نیستند و از‬ ‫سختی ها و دشواری هایی که پخش کنندگان‪ ،‬تهیه کنندگان‬ ‫و سالن داران س��ینما درگیر انها هستند‪ ،‬باخبر نمی شوند‪ .‬در‬ ‫حوزه فروش اما دچار مشکل نشده ایم و استقبال مخاطبان در‬ ‫پردیس کورش نسبت به سال گذشته با افزایش روبه رو بوده و‬ ‫از این نظر مشکلی برای ما به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شیب مالیم افت فروش‬ ‫در این زمینه غالمرضا فرجی‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای صنفی‬ ‫نمایش با اش��اره به بحران مخاطب در سینما گفت‪ :‬اماری که‬ ‫اکنون وجود دارد نش��ان می دهد ما ب��ا کاهش فروش روبه رو‬ ‫نش��ده ایم اما با شیب مالیمی به سمت کاهش میزان مخاطب‬ ‫در حرکت هستیم‪.‬‬ ‫وی یک��ی از دالی��ل این موضوع را مش��کالت پخش عنوان‬ ‫ک��رد و معتقد اس��ت‪ ،‬تبلیغات می تواند به فروش بیش��تر اثار‬ ‫کمک کن��د‪ .‬فرجی گف��ت‪ :‬بخش عم��ده ای از این مش��کل‬ ‫به دلیل تبلیغ��ات فیلم ها در فضای مجازی اس��ت که باتوجه‬ ‫ب��ه فیلترین��گ انجام ش��ده دچار محدودیت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در مقاب��ل مدی��ران فرهنگی می توانند این خ�لا را پر کنند و‬ ‫صداوس��یما و ش��هرداری که فضاهای فرهنگ��ی را در اختیار‬ ‫دارند می توانند کمک بس��یاری در این زمینه داش��ته باشند‪.‬‬ ‫بر اس��اس بررس��ی های معاونت توس��عه فناوری و مطالعات‬ ‫س��ینمایی سازمان سینمایی میزان افزایش فروش فیلم ها در‬ ‫‪ ۳‬ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪۳۵‬درصد افزایش و تعداد تماشاگران نیز ‪۳‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این میزان از رشد حکایت از ان دارد که سینما تابستان‬ ‫پررونق تری را پیش روی خود دارد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«خانه» نغمه ثمینی‬ ‫در «دیوار چهارم»‬ ‫بهای بلیت‬ ‫سینماها در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬از‬ ‫‪۱۵‬هزار تومان‬ ‫در سینماهای‬ ‫مدرن‪ ،‬به‬ ‫‪۲۰‬هزار تومان‬ ‫(با احتساب‬ ‫ارزش افزوده)‬ ‫افزایش پیدا‬ ‫کرد؛ البته با‬ ‫درنظرگرفتن‬ ‫این نکته که‬ ‫در روزهای‬ ‫شنبه‪ ،‬یکشنبه‪،‬‬ ‫دوشنبه و‬ ‫چهارشنبه بهای‬ ‫بلیت به همان‬ ‫میزان قبل و تنها‬ ‫پنجشنبه‪ ،‬جمعه‬ ‫و روزهای تعطیل‬ ‫بلیت سینماها‬ ‫افزایش‬ ‫نرخ دارند‬ ‫رمزگشایی از ایده «طعم گیالس» در تولد کیارستمی‬ ‫ب��ا صحبت ه��ا و خاطره گویی س��ینماگرانی چون محس��ن‬ ‫امیریوسفی‪ ،‬بهمن فرمان ارا‪ ،‬منوچهر شاهسواری‪ ،‬جعفر پناهی‬ ‫و‪ ...‬جش��ن سالروز تولد عباس کیاستمی گرامی داشته شد و با‬ ‫هماهنگی خانواده اش یکی از جوایزش به موزه سینما اهدا شد‪.‬‬ ‫کانون کارگردانان خانه سینما با حضور اعضای خود و جمعی‬ ‫از عالقه مندان‪ ،‬زادروز عباس کیارستمی را عصر شنبه ‪ ۱‬تیر در‬ ‫حیاط ساختمان شماره ‪ ۲‬خانه سینما جشن گرفتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در این ایی��ن هنرمندان��ی چون بهمن‬ ‫فرمان ارا‪ ،‬محس��ن امیریوس��فی‪ ،‬ابوالحس��ن داودی‪ ،‬مصطفی‬ ‫کیایی‪ ،‬رضا درمیش��یان‪ ،‬الله اسکندری‪ ،‬س��یف اهلل صمدیان‪،‬‬ ‫پرویز ش��هبازی‪ ،‬علیرضا رئیس��یان‪ ،‬وحید موساییان‪ ،‬مصطفی‬ ‫کیای��ی‪ ،‬علیرضا داودن��ژاد‪ ،‬رضا درمیش��یان‪ ،‬محمدرضا عرب‪،‬‬ ‫علیرضا امینی‪ ،‬علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی‪،‬‬ ‫منوچه��ر شاهس��واری مدیرعام��ل خانه س��ینما‪ ،‬محمد علی‬ ‫س��جادی‪ ،‬کامران ملکی‪ ،‬هارون یش��ایایی‪ ،‬حبیب اسماعیلی‪،‬‬ ‫غالمرضا موس��وی‪ ،‬فرش��ته طائرپور‪ ،‬فرهاد توحیدی‪ ،‬ابراهیم‬ ‫فروزش‪ ،‬امیر اس��فندیاری‪ ،‬مهرداد فرید‪ ،‬مرتضی رزاق کریمی‪،‬‬ ‫احمد امینی و‪ ...‬حضور داشتند‪ .‬در این ایین بهمن فرمان ارا در‬ ‫سخنانی کوتاه خاطراتی از کیارستمی تعریف کرد‪.‬‬ ‫این کارگردان س��ینما در بخش��ی از خاطره گویی اش یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬روزی گفتند کیارس��تمی وقتی برای مالقات خواسته تا‬ ‫درباره پروژه ای صحبت کند‪ ،‬من او را به واس��طه فیلم هایی که‬ ‫برای کانون ساخته بود‪ ،‬می شناختم‪.‬‬ ‫در ان جلس��ه خط داس��تانی فیلم «گ��زارش» را برای من‬ ‫تعری��ف کرد و من به او گفتم که این را بنویس تا بس��ازیم که‬ ‫موجب حیرتش شد و حاصل این شد که فیلمنامه را نوشت‪.‬‬ ‫کارگ��ردان «بوی کافور عطر یاس» در ادامه یاداور ش��د‪ :‬در‬ ‫زمان پهلوی در جش��نواره بخش��ی به عنوان ‪ ۵۰‬س��ال سینما‬ ‫بود که فیلم های کیارس��تمی را نمای��ش می دادند اما در عین‬ ‫حال در ان دوران مجوز س��اخت فیلم سینمایی او را ندادند و‬ ‫م��ن برای وزیر وقت نامه ای نوش��تم مبنی بر اینکه «در بخش‬ ‫‪۵۰‬سال سینما با فیلم های ایشان پز می دهید اما ایشان را الیق‬ ‫فیلمسازی نمی دانید‪ ».‬بلوایی برپا شد‪.‬‬ ‫فرم��ان ارا در بخش دیگر صحبت هایش گفت‪ :‬کیارس��تمی‬ ‫عاش��ق زندگ��ی بود و ع�لاوه بر هم��ه هنرهای فیلمس��ازی‪،‬‬ ‫عکاسی‪ ،‬نقاشی و‪ ...‬عباس یک نجار درجه یک هم بود‪ .‬سال ها‬ ‫قوطی هایی می س��اخت که با فروختن انها امرارمعاش می کرد‪.‬‬ ‫در منزلش هرچه صندلی و میز بود خودش ساخته بود‪.‬‬ ‫فرمان ارا با اش��اره ب��ه فرایند ش��کل گیری «طعم گیالس»‬ ‫یاداور شد‪ :‬یادم هست با دوستان دورهم جمع شدیم که یکی‬ ‫از دوس��تان از ما پرسید چطور می ش��ود خودکشی کرد بدون‬ ‫اینک��ه تغییری در ظاهر ایجاد ش��ود تا خانواده ادم نترس��ند‪،‬‬ ‫ای��ده «طعم گیالس» از همان مهمان��ی و همان جمله گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او س��خنانش را اینگونه به پایان برد‪ :‬جای کیارستمی خالی‬ ‫ادامه اجرای نام گذاری معابر به نام هنرمندانی‬ ‫که پیش تر اعالم ش��ده بودند‪ ،‬به زودی عملیاتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬چن��د ماه قب��ل موضوع‬ ‫نام گ��ذاری چن��د خیاب��ان پایتخ��ت ب��ه ن��ام‬ ‫هنرمندانی همچون عزت اهلل انتظامی‪ ،‬جمش��ید‬ ‫مشایخی و محمدرضا شجریان و نیز چند چهره‬ ‫فرهنگی دیگر مطرح ش��د که از بین انها پس از‬ ‫درگذشت جمشید مشایخی فقط خیابان محل‬ ‫زندگی وی در منطقه یک تهران به نامش ثبت و‬ ‫سردیسی هم از این بازیگر رونمایی شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه اجرای��ی ش��دن این ط��رح انتظار‬ ‫می رفت همزمان با سالروز تولد زنده یاد انتظامی‬ ‫اقدام عملی انجام شود‪ ،‬اما نه تنها اتفاقی نیفتاد‬ ‫بلک��ه خبرهایی از منتفی ش��دن ای��ن طرح به‬ ‫گوش رسید‪.‬‬ ‫محمدجواد حق ش��ناس درب��اره نصب تابلوی‬ ‫خیابان��ی که قرار بود به اس��م عزت اهلل انتظامی‬ ‫نام گذاری ش��ود به ایسنا گفت‪ :‬من پیگیر ماجرا‬ ‫شده ام و همه چیز سر جای خود است‪ ،‬اما انطور‬ ‫که اقای شهردار به من توضیح دادند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫گویا دفتر اقای ش��هردار در این زمینه اش��تباه‬ ‫ک��رده‪ ،‬یعنی موضعی را اعالم کرده بودند مبنی‬ ‫بر منتفی بودن نام گذاری ه��ا‪ ،‬در حالی که این‬ ‫برنامه‪ ،‬مصوبه شورای شهر تهران را دارد و ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬انتظار ما این است که شهرداری‬ ‫بر اس��اس این مصوبه‪ ،‬مقدمات اجرایی شدن را‬ ‫عملی کند و پیگیری الزم انجام ش��ده و تا چند‬ ‫هفته اینده عموم اینها عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫حق ش��ناس افزود‪ :‬م��ا دنبال ای��ن بودیم که‬ ‫ج��دا از نصب تابلوها‪ ،‬س��ردیس این هنرمندان‬ ‫و مفاخر نیز س��اخته ش��ود و اگر مناسبتی هم‬ ‫بود‪ ،‬بزرگداشت انها برگزار شود و کتابی هم در‬ ‫معرفی این استادان اماده انتشار باشد تا درواقع‬ ‫ترکیبی از اینها را داشته باشیم‪.‬‬ ‫اس��ت و تولدش مب��ارک ‪ .‬ای کاش زمانی که ب��ود این تولد را‬ ‫برایش می گرفتیم‪ .‬س��پس مس��تند «هفتاد و ش��ش س��ال و‬ ‫پانزده روز» س��اخته س��یف اهلل صمدیان‪ ،‬برای حاضران پخش‬ ‫شد و پیش از پخش سیف اهلل صمدیان از روند شکل گیری این‬ ‫فیلم گفت و س��پس کانون کارگردانان از این هنرمند عکاس و‬ ‫فیلمساز قدردانی کرد‪.‬‬ ‫پیش از نمایش فیلم هم کیک ‪ ۷۹‬سالگی عباس کیارستمی‬ ‫را بریدن��د‪ .‬در این ایین عالقه مندان زیادی ش��رکت کردند که‬ ‫ب��ا وجود کمبود صندلی های خالی‪ ،‬گوش��ه و کنار حیاط خانه‬ ‫سینما ایستاده بودند‪.‬‬ ‫نمایش خانه از ش��نبه یک تیر در تماشاخانه‬ ‫دیوار چهارم روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این اثر نمایشی محمد‬ ‫کمالی نژاد‪ ،‬امیرحسین بختیاری‪ ،‬انیتا فرج زاده‪،‬‬ ‫هانیه رحیمی‪ ،‬علی جمالی‪ ،‬س��اغر اسماعیلی و‬ ‫امیررضا سعادتی به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان این نمایش امده اس��ت‪:‬‬ ‫خانه روایتگر خانواده ای است که باوجود زندگی‬ ‫زیر یک سقف فرسنگ ها از یکدیگر دورند‪...‬‬ ‫عالقه من��دان ب��رای تهیه بلیت ای��ن نمایش‬ ‫می توانند به س��ایت تیک ‪ ۸‬یا گیشه تماشاخانه‬ ‫دیوار چهارم مراجعه کنند‪.‬‬ ‫«مثبت‪»۴۰‬‬ ‫با ‪ ۲‬مجری خاطره سازسیما‬ ‫برنام��ه تلویزیونی «مثب��ت ‪ »۴۰‬با رویکردی‬ ‫نوستالژیک و با اجرای ‪ ۲‬مجری خاطره ساز دهه‬ ‫‪ ۶۰‬به شبکه اموزش می اید‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬برنامه «مثبت ‪ »۴۰‬قرار است‬ ‫در این��ده ای نزدیک روی انتن ش��بکه اموزش‬ ‫برود‪ .‬این برنامه رویک��ردی خاطره محور دارد و‬ ‫قرار است ‪ ۲‬مجری کودک در دهه های ‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬‬ ‫در ان حضور داشته باشند و به اجرا بپردازند‪.‬‬ ‫گیتی خامنه و الهه رضایی مجریان این برنامه‬ ‫هستند که پیش از این اجرای برنامه های کودک‬ ‫و نوجوان را برعهده داشته اند‪.‬‬ ‫جایزه «نقد زرین»‬ ‫فراخوان داد‬ ‫نخس��تین دوره جای��زه دوس��االنه دکت��ر‬ ‫عبدالحس��ین زرین کوب «نق��د زرین» فراخوان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬انجمن علم��ی نقد ادبی‬ ‫ای��ران و موسس��ه خانه کت��اب با هم��کاری و‬ ‫حمایت ش��ماری از انجمن های علمی مردم نهاد‬ ‫و مراکز دانش��گاهی‪ ،‬با هدف حمایت و تشویق‬ ‫پژوهش های اصیل انتقادی و جریان س��از که با‬ ‫رویکرد مدرن به متون ادب فارس��ی و در قالب‬ ‫مقاله تالیف شده باش��ند‪ ،‬نخستین دوره جایزه‬ ‫دوس��االنه دکتر عبدالحس��ین زرین ک��وب را با‬ ‫عن��وان «نقد زرین» در بهمن ‪ ،۱۳۹۸‬همزمان با‬ ‫برپایی هش��تمین همایش مل��ی نقد ادبی ایران‬ ‫در دانش��گاه نیش��ابور برگزار می کن��د‪ .‬از عموم‬ ‫پژوهش��گران دعوت ش��ده مقاالت چاپ ش��ده‬ ‫خ��ود را ک��ه در بازه زمانی س��ال های ‪ ۹۶‬و ‪۹۷‬‬ ‫در نش��ریات علمی دانشگاهی و سایر مجله های‬ ‫معتبر منتشر شده‪ ،‬به دبیرخانه دائمی جایزه به‬ ‫نشانی ‪ jazarrinkub@gmail.com‬ارسال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫«اختیاریه»‬ ‫تعطیل شد‬ ‫تهیه کنن��ده برنامه اختیاری��ه گفت‪ :‬ترجیح دادیم‬ ‫اختیاری��ه در ذهن ها صریح و ش��فاف باقی بماند تا‬ ‫اینکه تغییر مسیر بدهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سید مرتضی فاطمی تهیه کننده‬ ‫و مج��ری برنامه اختیاریه از توق��ف این برنامه خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این برنامه قرار بود ‪ ۱۰۰‬قس��مت باشد‬ ‫ول��ی فقط ‪ ۲۰‬قس��مت از ای��ن برنام��ه روی انتن‬ ‫ش��بکه پنج رفت‪ .‬این برنام��ه در ماه مبارک رمضان‬ ‫رنگ ولعاب برنامه های مناس��بتی ب��ه خود گرفت و‬ ‫به س��وژه های اجتماعی پرداخت‪ .‬قرار نبود که پس‬ ‫از پای��ان ماه مبارک رمضان اختیاریه تغییر مس��یر‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درنهای��ت ترجی��ح دادیم‬ ‫اختیاری��ه در ذهن ها صریح و ش��فاف باقی بماند تا‬ ‫اینکه تغییر مس��یر بدهد‪ .‬این مج��ری پیش از این‬ ‫در نشس��ت خبری برنامه اختیاریه که در ساختمان‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صدا و س��یما برگزار ش��د‪،‬‬ ‫عن��وان کرده بود که اگر مجبور به تغییر مس��یر در‬ ‫تولی��د این برنامه ش��ود‪ ،‬از ادامه کار انصراف خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫فاطم��ی همچنی��ن ش��ب گذش��ته در یک��ی از‬ ‫صفحه های اجتماعی خود در فضای مجازی با انتشار‬ ‫متنی از مخاطبان اختیاریه خداحافظی کرد‪ .‬وی در‬ ‫بخشی از این متن عنوان کرده بود‪:‬‬ ‫«فاطمی در بخش های دیگری از این متن نوشته‬ ‫اس��ت‪ :‬هرچه بود و هرچه هس��ت پرونده اختیاریه‬ ‫درحال��ی که ب��ه نیمه راه هم نرس��یده بود‪ ،‬بس��ته‬ ‫شد‪ .‬برای همیشه‪ .‬من همیش��ه به قوانین سازمانی‬ ‫عوام��ل و مخاطبان برنامه اختیاری��ه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫برنام��ه اختیاریه یک برنام��ه گفت وگومحور بود که‬ ‫پی��ش از م��اه مبارک رمضان از ش��بکه پنج س��یما‬ ‫روی انت��ن می رف��ت‪ .‬ای��ن برنام��ه در هر قس��مت‬ ‫میزبان ش��خصیت های هنری‪ ،‬ورزش��ی و سیاس��ی‬ ‫بود و ب��ا مهمان ها به گفت وگ��وی صریح و بی پرده‬ ‫می پرداخت‪.‬‬ ‫ع��ده ای از کارشناس��ان پس از پخش نخس��تین‬ ‫قس��مت از اختیاری��ه که میزبان همای بود نس��بت‬ ‫ب��ه اختیاریه توجه نش��ان دادند و اع�لام کردند که‬ ‫اینگونه برنامه ها می تواند به باال رفتن سطح فرهنگ‬ ‫در جامعه کمک کند و صدا و س��یما نیازمند چنین‬ ‫برنامه های��ی اس��ت ام��ا اختیاریه پ��س از پایان ماه‬ ‫مبارک رمضان و تغییر مدیر شبکه پنج متوقف شد‪.‬‬ ‫تکلیف معابر به نام‬ ‫هنرمندان چه شد؟‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 3‬تیر ‪ 20 - 1398‬شوال ‪ 24 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1315‬پیاپی ‪2633‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫«ای قصه» در شب افغانستان رونمایی شد‬ ‫را ب��ا هدف ارتقای کیفیت محت��وای حوزه کودکان اغاز‬ ‫کرده ایم و هدف گذاری م��ا از ابتدا‪ ،‬تولید برای مخاطب‬ ‫فارسی زبان بوده است‪ .‬بی شک مخاطب فارسی زبان در‬ ‫هر جای جهان می تواند از محتوای تولیدش��ده ازس��وی‬ ‫ای قصه اس��تفاده کن��د زی��را قصه ه��ای کودکانه مرز‬ ‫روی مان نمی شود بگوییم برای نشان درجه یک هنری چقدر می گیریم!‬ ‫«روزی ک��ه حقوق بگی��ر ارش��اد ش��دیم‬ ‫خجالت می کشیدیم بگوییم ماهی ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫توم��ان می گیریم‪ ،‬بعد هم ک��ه این مبلغ به‬ ‫‪ ۱۵۰ ،۱۲۰‬و در نهای��ت به ‪ ۲۵۰‬هزار تومان‬ ‫رسید‪».‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اسحاق بلوچ نسب‪،‬‬ ‫خواننده و نوازنده تنبورک اهل چابهار اظهار‬ ‫می کند‪ :‬من یک ماه پیش برای عمل جراحی‬ ‫س��نگ مثانه به تهران امدم‪ ،‬پس از برگشت‬ ‫به چابهار باز احس��اس مش��کل کردم و مجبور شدم بار‬ ‫دیگر برای تشخیص مشکل به تهران بیایم‪ .‬می دانید که‬ ‫این روزها خرید بلیت هواپیم��ا برای هنرمندان منطقه‬ ‫ما بس��یار مشکل است‪ ،‬به همین دلیل برای هزینه بلیت‬ ‫هواپیما با صندوق هنرمندان تماس گرفتم‪.‬‬ ‫به من پاسخ دادند به طور معمول پول چنین‬ ‫چیزهای��ی را نمی دهند اما مدیران صندوق‬ ‫گفتند نامه ای بنویس��م ش��اید مساعدت و‬ ‫کاری انجام شد‪.‬‬ ‫این هنرمند موس��یقی نواح��ی در ادامه‬ ‫صحبت های��ش بی��ان می کن��د‪ :‬روزی‬ ‫ک��ه حقوق بگی��ر ارش��اد ش��دیم خجالت‬ ‫می کشیدیم بگوییم ماهی ‪ ۷۰‬هزار تومان می گیریم‪ ،‬بعد‬ ‫ه��م که این مبلغ به ‪ ۱۵۰ ،۱۲۰‬و در نهایت به ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬عالوه بر این گاهی هم ‪ ۱۵۰‬هزار تومان به‬ ‫حس��ابم واریز می ش��ود و گاهی هم نه‪ .‬من دارنده درجه‬ ‫(نشان) یک هنری از وزارت ارشاد هستم و به من گفتند‬ ‫با این نش��ان‪ ،‬میزان حقوقم باالتر م��ی رود اما این اتفاق‬ ‫هنوز رخ نداده است‪.‬‬ ‫بلوچ نس��ب می گوید‪ :‬این روزها که هنرمندان منطقه‬ ‫ما مش��کل مالی فراوانی دارند‪ ،‬در چابهار ارگ و موسیقی‬ ‫پاپ جایگزین موس��یقی کالس��یک در عروسی ها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چش��م هنرمندان به س��ازمان منطقه ازاد اس��ت که‬ ‫ان ه��م از هنرمن��دان بومی منطقه حمایت و اس��تفاده‬ ‫نمی کند‪ .‬اگر جش��نواره ای در چابهار برگزار شود صدها‬ ‫میلیون خ��رج می کنند اما از هنرمن��دان بومی منطقه‬ ‫دعوت نمی کنند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫ش ک‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫و‬ ‫‪12‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫گ ش‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ژ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪170‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪169‬‬ ‫ج‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ک ش‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ساخت منبت سرباز قاجار‬ ‫منب��ت س��رباز قاجار به دس��ت معصومه‬ ‫ریحانه زم��ان‪ ،‬هنرمن��د کارگاه مرمت گروه‬ ‫پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث‬ ‫فرهنگی و گردشگری ساخته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫س��ید عبدالمجید‬ ‫ش��ریف زاده‪ ،‬رئیس گروه پژوهشی هنرهای‬ ‫س��نتی پژوهشگاه روز گذش��ته با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬این طرح برگرفته از باغ نارنجستان خانه مسکونی قوام الملک‬ ‫اس��ت که بین س��ال های ‪ ۱۲۵۷‬تا ‪ ۱۲۶۷‬مقارن با حکومت ناصرالدین‬ ‫شاه قاجار ساخته و تکمیل شده است‪ .‬او با بیان اینکه منبت سرباز قاجار‬ ‫نیاز به طراحی کامل داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با انجام پژوهش روی قس��مت های‬ ‫از بین رفته و توانایی در طراحی طرح مورد نظر تکمیل ش��د‪ .‬شریف زاده‬ ‫با بیان اینکه از چوب راش در این منبت اس��تفاده ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬مغاره ای‬ ‫درشت و قلم های ریز با اسامی تخت چاقویی و نیم باز که از ابتدایی ترین‬ ‫وسایل منبت کاری چوب اند‪ ،‬ابزار مورد استفاده در انجام این کار بودند‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬برای اماده س��ازی کار از یک قطعه چوب راش به ابعاد ‪۵‬‬ ‫*‪ ۳۰* ۱۸‬س��انتی متر که در دس��ترس بود اس��تفاده و بعد از انتخاب‬ ‫چوب این کار در دو مرحله انجام ش��د که مراحل ان شامل پالن بندی و‬ ‫اماده س��ازی سطح کار و منبت کاری درشت و ریز قلم برای اجرای طرح‬ ‫روی زمینه بود‪.‬‬ ‫اثر هنری نقاش معروف فرانسوی‬ ‫پس از یک قرن ونیم پیدا شد‬ ‫نس��خه گمشده از ش��اهکار هنری «اوژن‬ ‫دالکروا» (‪ )Eugène Delacroix‬نقاش‬ ‫معروف فرانس��وی باعنوان «زنان الجزایر»‪،‬‬ ‫پ��س از یک قرن ونیم در پاریس پیدا ش��د و‬ ‫برای نخس��تین بار در نمایش��گاهی در این‬ ‫شهر به نمایش درامد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از پاریس‪،‬‬ ‫کارشناس��ان این نقاش��ی را با اش��عه ایکس و اش��عه مادون قرمز مورد‬ ‫ازمایش قرار دادند و درنهایت اصالت اثر را تایید کردند‪.‬‬ ‫این نقاش��ی مانند بس��یاری از اثار هنری در موزه لوور فرانس��ه‪ ،‬زنی‬ ‫ثروتمند را به همراه یک خدمتکار سیاهپوست به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫نقاش��ی پ��س از فروخته ش��دن ازس��وی «چارل��ز ادگار دومورنی»‬ ‫دیپلمات فرانسوی‪ ،‬ناپدید ش��د‪ .‬دالکروا به همراه دومورنی اندکی پس‬ ‫از استعمار الجزایر ازسوی فرانسه‪ ،‬به افریقای شمالی نقل مکان کرد‪.‬‬ ‫دالک��روا نه برای مطالعه هنر‪ ،‬بلکه برای فرار از تمدن پاریس و به امید‬ ‫مش��اهده فرهنگ کهن تری به افریقای ش��مالی رفت و بیش از ‪ 100‬اثر‬ ‫نقاشی براساس زندگی مردم این منطقه خلق کرد‪.‬‬ ‫وی مجذوب مردم افریقای ش��مالی و لباس های انها شد و معتقد بود‬ ‫شیوه پوش��ش و خلق و خوی مردم این خطه‪ ،‬نوعی هم سنگی بصری با‬ ‫مردم روم باستان و یونان ایجاد می کرد‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند فرانس��وی از ابت��دای حرفه اش به عن��وان رهبر مکتب‬ ‫رومانتیک فرانسوی در نظر گرفته می شد‪.‬‬ ‫علی مرادی مراغه ای‪ :‬در اساطیر اسکاندیناوی‪ ،‬سیب به خدایان‪ ،‬جوانی جاودان‬ ‫می بخشد و در هفت سین سفره ایرانی‪ ،‬نماد سالمتی است‪...‬‬ ‫امروزه مراغه به س��یب اش شناخته شده و سیب این منطقه نه تنها در میدان های‬ ‫تره بار ایران و پایتخت بلکه حتی در بس��یاری از کش��ورهای عربی و اروپایی به دلیل‬ ‫طعم و مزه بسیار ش��یرین و دلنشین و جثه اش جزو محبوب ترین سیب های جهان‬ ‫اس��ت اما مصرف کنندگان ان در تم��ام نقاط جهان هرگز تصور نمی کنند که همین‬ ‫س��یب که نماد س�لامتی است در روس��تاهای اطراف جاده مراغه‪-‬هشترود به عمل‬ ‫می اید که مدام مرگ می افریند؛ جاده ای به طول ‪ ۱۰۱‬کیلومتر با ش��انه های خاکی‬ ‫و خال��ی‪ ،‬عرض کم‪ ،‬پیچ های خطرناک‪ ،‬نق��اط گوناگون حادثه خیز‪ ،‬ترافیکی از تردد‬ ‫خودروهای سنگین‪ ،‬فقدان حتی یک خط وسط‪ ،‬چاله های دهان گشاد که باعث گریز‬ ‫و زیگزاگ رفتن رانندگان برای پرهیز از خس��ارت به ماش��ین و در نتیجه تصادف و‬ ‫رفتن به کام مرگ می شود‪.‬‬ ‫تنها در س��ال گذش��ته ‪ ۴۰‬نفر در این مس��یر بر اثر تصادف جان خود را از دست‬ ‫داده اند‪ .‬این جاده حادثه خیز‪ ،‬به جای وصل مس��افران به عزیزان منتظرش��ان‪ ،‬مدام‬ ‫بین ش��ان جدایی می افکند؛ مسافرانی از طبقات گوناگون که به جای رسیدن به خانه‬ ‫و عزیزان ش��ان‪ ،‬با تمام ارزوهای شان به خاک می روند! براساس امار پلیس راه‪ ،‬در ‪5‬‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۸۰۰‬نفر در این مسیر کشته و زخمی شده اند‪.‬‬ ‫امار تصادف های منجر به فوت و مصدومی این مس��یر همواره تیتر یک بس��یاری‬ ‫از رس��انه ها و مطبوعات بوده و کمتر هفته ای اس��ت که خبر کشته و مصدوم شدن‬ ‫تع��دادی از رانندگان و مس��افران در این ج��اده در رس��انه ها و مطبوعات منعکس‬ ‫نشود‪...‬‬ ‫ان س��یب خوش��مزه که کام میلیون ها انسان را در سرتاس��ر نقاط کشور شیرین‬ ‫لعنتی مرگ به دست می اید‪ .‬بر مسئوالن محلی‬ ‫می کند‪ ،‬از باغ های کنار همین جاده‬ ‫ِ‬ ‫سال موسوم به «رونق تولید» دست کم از چشمان همیشه منتظر صدها‬ ‫است که در ِ‬ ‫مادر‪ ،‬خجالت بکشند و استین ها را باال بزنند چراکه عیب است برای شهری که زمانی‬ ‫با تفاخر به گذش��ته اش و با رصدخانه و خواجه نصیرهایش‪ ...‬زمین را به س��تارگان و‬ ‫اسمان پیوند می زد‪ ،‬امروزه در روی زمین هموار‪ ،‬از معمولی ترین مسئله رنج ببرد‪.‬‬ ‫جاری شدن زندگی در رگ های خشکیده‬ ‫روستای گلدسته مالیر‬ ‫با ورود به روس��تا‪ ،‬افرادی با در دس��ت داشتن سینی اس��پند و گل با خوشحالی‬ ‫به اس��تقبال مهمانان می امدند و با صمیمیت خوش��امدگویی می کردند‪ .‬صدای اواز‬ ‫س��از و دهل و بوی اسپند‪ ،‬توزیع شربت و شیرینی نشان از خوشحالی بی حدوحصر‬ ‫روس��تاییان زحمتکش از طنین انداز ش��دن صدای اب پس از ‪ ۲۵‬س��ال خشکسالی‬ ‫داش��ت‪ .‬کش��اورزان با دس��تان پینه بس��ته خود‪ ،‬خدا را به خاطر این نعمت ش��کر‬ ‫می کردند و برق ش��ادی در چهره افتاب سوخته ش��ان نمایان بود‪ .‬اهالی روس��تا در‬ ‫یک کار مردم نهاد و با کمک های مالی مردمی قنات قدیمی روستا را احیا کردند‪.‬‬ ‫محمدرضا بشری‪ ،‬بخش��دار مرکزی مالیر در ایین احیای قنات روستای گلدسته‬ ‫ضمن اعالم اینکه در شرایط فعلی دولت توانایی الیروبی همه قنات ها را ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براس��اس قانون مصوب‪ ،‬دولت در روس��تاهایی که دس��ت کم ‪ ۲۰‬خانوار داشته باشد‬ ‫راه ها را اس��فالت می کند و باتوجه به اینکه درحال حاضر روس��تای گلدسته ‪ ۲۵‬نفر‬ ‫جمعیت و ‪ ۶‬خانوار دارد قول مس��اعد داد اگر جمعیت روس��تای گلدسته به بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬خانوار برس��د‪ ،‬اسفالت این روس��تا را در اولویت کار قرار دهد و در زمینه تامین‬ ‫روش��نایی معابر روستا هم قول مساعد داد‪ .‬جلیل کولیوند‪ ،‬رئیس شورای شهر مالیر‬ ‫نیز گفت‪ :‬از مسئوالن انتظار داریم به ابادانی روستاها توجه بیشتری نشان دهند و از‬ ‫روس��تاییان حمایت کنند؛ صد البته مردم روستا هم باید پای کار باشند تا این مهم‬ ‫انجام شود‪ .‬نقی رضایی‪ ،‬مدیرعامل کانون فرهنگی و مردمی مالیر با ابراز خوشحالی‬ ‫از جاری و ساری شدن اب در روستای گلدسته گفت‪ :‬امروز یکی از بهترین روزهای‬ ‫زندگی من اس��ت که بعد از سال ها خشکس��الی‪ ،‬دوباره حیات به یکی از روستاهای‬ ‫بی اب بازگشت‪ .‬وی همچنین اعالم کرد کانون فرهنگی و مردمی مالیر به عنوان یک‬ ‫موسسه مردم نهاد اجتماعی‪ ،‬امادگی کمک برای احیای بقیه روستاهای خشک شده‬ ‫در شهرستان مالیر را دارد‪.‬‬ ‫س��مانه ملکی‪ ،‬دهیار روس��تای گلدسته نیز در حاش��یه بهره برداری از قنات بیان‬ ‫کرد‪ :‬اهالی روستا اعم از انهایی که در روستا زندگی می کنند و انهایی که مهاجرت‬ ‫کرده اند تصمیم به بازس��ازی قنات گرفتند و با هماهنگی معتمدان روس��تا به ازای‬ ‫ه��ر گاو رعیتی ‪ ۳۰۰‬هزار تومان پرداخت کردند‪ .‬حت��ی فردی که در المان زندگی‬ ‫می کند نیز در این حرکت خودجوش مشارکت کرد و در مجموع ‪ ۲۲‬میلیون تومان‬ ‫جم��ع اوری و در راس��تای الیروبی و بازس��ازی قنات هزینه ش��د‪ .‬کاظم رضایی که‬ ‫س��رهنگ بازنشسته نیروی هوایی و س��اکن تهران است از تصمیمش به بازگشت به‬ ‫روس��تا و راه اندازی تولیدی خبر داد و افزود‪ :‬با ورود اب و ابادانی به طور قطع شاهد‬ ‫برگش��ت افراد زیادی به روستا خواهیم بود؛ چنانچه درحال حاضر ‪ ۱۷‬نفر درخواست‬ ‫بازگشت به روستا را دارند‪.‬‬ ‫یکی از بانوان خونگرم روس��تا گفت‪ :‬بعد از س��ال ها رنج و سختی سرانجام اب به‬ ‫روس��تا رسید‪ .‬زندگی بدون اب‪ ،‬زندگی سختی است؛ ما حتی اب برای خوردن هم‬ ‫نداشتیم و از جاهای دیگر اب شرب مان را تامین می کردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬سخن شمرده ‪ -‬از تمدن های بین النهرین ‪ -‬توان و تحمل‬ ‫‪ -2‬ترس و وحشت ‪ -‬راحت ترین وسیله برای دریافت پول از بانک‬ ‫‪ -3‬انچه که گذشته و از دست رفته است ‪ -‬جام جایزه مسابقات‪ -‬اشک سرد اسمان‬ ‫‪ -4‬رودی در شمال شرقی کشورمان ‪ -‬طناب ‪ -‬حلوایی گیاهی‬ ‫‪ -5‬ضمیری که هرگز حضور ندارد ‪ -‬زمین کشت ‪ -‬نامی برای بلدرچین ‪ -‬خم‬ ‫کاغذ و پارچه‬ ‫‪ -6‬شیرینی تولد ‪ -‬کودکی که از پا متولد شود‬ ‫‪ -7‬سنگ مرمر ‪ -‬سکونتگاه اهالی ابادی‬ ‫‪ -8‬پسوند مانندگی ‪ -‬ریشه ‪ -‬حجمی از دود توتون ‪ -‬رودی در فرانسه‬ ‫‪ -9‬درهم فشرده ‪ -‬از گیاهان دارویی‬ ‫‪ -10‬فهرست غذای رستوران ‪ -‬شماره مجهول‬ ‫‪ -11‬شهر سوهان ‪ -‬عدد مقدس ‪ -‬از امراض چشمی ‪ -‬نور چشم‬ ‫‪ -12‬استخوان مرده اسکلت ‪ -‬اغاز و شروع ‪ -‬کنایه از دشمن سرسخت‬ ‫‪ -13‬فاصله ای که قابل رویت است ‪ -‬موجود بزرگ دریایی ‪ -‬جوجه تیغی‬ ‫‪ -14‬از مشهورترین ورزشگاه های فوتبال انگلستان ‪ -‬جوش های ریز بدن‬ ‫‪ -15‬فرس��تادگان خداون��د برای هدایت انس��ان ها ‪ -‬مبحث��ی در ریاضی ‪ -‬روز‬ ‫چهارم هفته‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬هراس اور ‪ -‬مجرمی که پیش تر به زندان رفته است‬ ‫‪ -2‬اهنگ و صوت ‪ -‬خراب و نابود ‪ -‬ناامید و بی اینده‬ ‫‪ -3‬ش��هری در شمال شرقی اس��تان اذربایجان شرقی ‪ -‬کاشف بیماری سل ‪-‬‬ ‫صدایی در موسیقی ‪ -‬دلیل اورده شده‬ ‫‪ -4‬ذره ای از عناصر ‪ -‬مشترک جراید ‪ -‬نشانه قدم‬ ‫‪ -5‬پزشک لهستانی و واضح زبان بین المللی اسپرانتو ‪ -‬بی عدالتی‬ ‫‪ -6‬نشانه جمع در فارسی ‪ -‬اب پاک کننده در شرع ‪ -‬حرارت باالی بدن ‪ -‬باران‬ ‫اندک‬ ‫‪ -7‬کالم صریح ‪ -‬ظرف مرکب‬ ‫‪ -8‬چشمک زن اسمانی ‪ -‬موافقت و سازگاری‬ ‫‪ -9‬پشت سر ‪ -‬افشاگری‬ ‫‪ -10‬حرف همراهی عرب ‪ -‬بی سابقه ‪ -‬ناله درد ‪ -‬نوعی خاک‬ ‫‪ -11‬پایه ها ‪ -‬اشاره کنایه امیز به شخص نجیب و درستکار‬ ‫‪ -12‬افزون بر ‪ -‬از خلفای عباسی ‪ -‬نام کوه و منطقه ای در مکه‬ ‫‪ -13‬فرق میان سر ‪ -‬اطراف دهان ‪ -‬گشوده ‪ -‬وجه رایج در کشور چین‬ ‫‪ -14‬صمیمیت و اخالص ‪ -‬مبدل جریان برق ‪ -‬شک و گمان‬ ‫‪ -15‬اثر به یادماندنی ویکتور هوگو ‪ -‬مجددا‬ ‫دومین «تیرارت» با مشارکت ‪ ۲۰‬گالری ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬تیر در پردیس چارسو‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در دومین نسخه تیرارت‪ ،‬نمایشگاهی با مشارکت‬ ‫‪ ۲۰‬گال��ری از تهران و شهرس��تان ها‪ ،‬با تمرکز بر هن ِر معاصر و پیش��رو‬ ‫ایرانی برگزار می ش��ود‪ .‬تیرارت می کوش��د گالری ه��ا‪ ،‬مجموعه داران‪،‬‬ ‫عالقه من��دان عرصه هن��ر و مخاطبان عام را با ه��دف ایجاد فرصتی نو‬ ‫ب��رای رویارویی با هن��ر معاصر ایران‪ ،‬گرد هم اورد‪ .‬نخس��تین تیرارت‬ ‫ب��ا دعوت از گالری هایی که تجربه حض��ور در ارت فرهای بین المللی را‬ ‫داش��تند برگزار ش��د‪ ،‬اما امس��ال برای گالری ها فراخوان عمومی اعالم‬ ‫ش��د و تعداد گالری های تیرارت به ‪ ۲۰‬رس��ید که در این میان ‪ ۲‬گالری‬ ‫از شهرس��تان ها (اصفهان و ش��یراز) در این رویداد حضور دارند‪ .‬در کنار‬ ‫نمایش اثار ازس��وی گالری ها‪ ،‬نشست های فرهنگی و اموزشی تیرارت‬ ‫نیز برگزار می شود‪ .‬موضوع کلی این نشست ها «اکوسیستم هنر» است‬ ‫و ‪ ۸‬موضوع گوناگون در قالب پنل گفت وگو یا س��خنرانی مورد بررس��ی‬ ‫ب معدنی‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬گفتنی است دومین تیرارت با حمایت شرکت ا ‬ ‫دماوند اسپانس��ر پالتین؛ ش��رکت گلستان اسپانس��ر طالیی و شرکت‬ ‫ویس��پان اسپانس��ر نقره ای‪ ،‬برگزار می ش��ود‪ .‬این رویداد ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬تیر در‬ ‫طبقه ‪ ۶‬پردیس چارسو برگزار می شود و عالقه مندان در روزهای ‪ ۴‬تا ‪۶‬‬ ‫تیر از س��اعت ‪ ۳‬تا ‪ ۹‬ش��ب و روز ‪ ۷‬تیر ساعت ‪ ۳‬تا ‪ ۸‬شب می توانند از این‬ ‫رویداد بازدید کنند‪.‬‬ ‫جاده ای که به جای وصل‪ ،‬جدایی می افکند!‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫ویژه برنام��ه «ش��ب الالیی م��ادران افغانس��تان» با‬ ‫رونمای��ی «ای قصه» به مناس��بت ‪ ۲۰‬ژوئن‪ ،‬روز جهانی‬ ‫پناهن��ده در اصفهان برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫خ��رداد همزمان با روز جهانی پناهن��ده‪ ،‬گروه فرهنگی‬ ‫«ای قص��ه»‪ ،‬ویژه برنام��ه ای را باعن��وان «ش��ب الالیی‬ ‫مادران افغانس��تان» با حضور ش��اعران‪ ،‬نویس��ندگان و‬ ‫هنرمندان ایرانی و افغانس��تانی در خانه اصفهان برگزار‬ ‫کرد‪ .‬الالیی مادران افغانستان در واقع بخشی از مجموعه‬ ‫الالیی هایی اس��ت که گروه فرهنگ��ی ای قصه ان را هر‬ ‫هفته منتش��ر کرده اس��ت‪ .‬ای قصه در ای��ن مجموعه‪،‬‬ ‫الالیی های نواح��ی گوناگون ایران و جهان را به ش��کل‬ ‫پادکس��تی کوتاه به نام «رادیو ای قصه» منتشر می کند‪.‬‬ ‫امید ترابی‪ ،‬از گردانن��دگان ای قصه و برگزارکننده این‬ ‫برنامه‪ ،‬گفت‪ :‬ما مدتی اس��ت که تولید قصه های کودک‬ ‫نمی شناسند‪ .‬همچنین پوریا عالمی‪ ،‬سردبیر ای قصه با‬ ‫خواندن یکی داس��تان های منتشرش��ده خود با موضوع‬ ‫مهاجرت و افغانستان در کتاب «ادم های عوضی» گفت‪:‬‬ ‫ادبیات مردم را به هم نزدیک می کند و جلوی جنگ ها را‬ ‫می گیرد‪ .‬ای قصه تالش برای ساختن قصه برای کودکان‬ ‫فارسی زبان امروز است‪ .‬برنامه الالیی مادران افغانستان‬ ‫نخس��تین برنام��ه اجرای��ی گ��روه فرهنگ��ی ای قصه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای قص��ه تولی��دات خ��ود را هر هفته در ش��بکه های‬ ‫اجتماعی و اپلیکیش��ن های پادگیر با ادرس @‪iGhe۳‬‬ ‫منتش��ر می کن��د‪ ۲ .‬ژوئن روزی متعلق ب��ه پناهندگان‬ ‫اس��ت؛ ب��ر این اس��اس ‪ ۶۲‬س��ال پی��ش کنوانس��یون‬ ‫پناهندگی س��ازمان مل��ل به تصویب مجم��ع عمومی‬ ‫سازمان ملل رسید‪.‬‬ ‫اثار بیش از ‪ ۱۰۰‬هنرمند‬ ‫در دومین تیرارت‬ ‫کیوان خسروی‬ ‫سخنگوی شورای عالی امنیت ملی‪ :‬هدف قرار گرفتن‬ ‫پهپاد متجاوز امریکایی ازسوی سامانه های پدافندی ایران‬ ‫از نخستین س��اعات بامداد پنجشنبه‪ ۳۰ ،‬خرداد با بازتاب‬ ‫کم سابقه رسانه ای در داخل و خارج از کشور همراه بود‪.‬‬ ‫در رخ��داد اخیر و در ش��رایطی ک��ه کوچک ترین خبر‪،‬‬ ‫اظهارنظر‪ ،‬تحلیل و‪ ...‬ازسوی دو طرف منازعه‪ ،‬می توانست‬ ‫تاثیر تعیین کننده ای بر تغییر محیط داخلی و تصمیم گیری هر یک از دوطرف داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬خبر جعلی رویترز مبنی بر ارس��ال پیام تهدیدامیز امریکا به ایران به واسطه‬ ‫عمان خیلی سریع در فضای افکار عمومی داخلی منتشر شد‪.‬‬ ‫رویترز رس��انه ای اس��ت که نشان داده در ش��رایط خاص‪ ،‬حتی به قیمت تنزل به‬ ‫جای��گاه «فیک نیوز» از هیچ اقدام��ی برای تغییر معادله بازی ض��د حریف فروگذار‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫گرچه این خبر بالفاصله ازس��وی مقامات مس��ئول ایرانی و با فاصله چندس��اعته‬ ‫ازسوی امریکا تکذیب شد اما بازتاب خام خبر رویترز ازسوی برخی رسانه های داخلی‬ ‫از وجود نقیصه نگران کننده در توجه به «دروازه بانی هوشمند» خبر می دهد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی موضوع «دروازه بانی هوشمند» برای مداومت بر تامین اهداف‬ ‫ملی و همچنین تبدیل نش��دن به تریبون حریف در ردیف ارزش های راهبردی قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫نقش و کارکرد رس��انه ها پس از ب��روز رخدادهایی از این دس��ت به طور قهری از‬ ‫اطالع رس��انی صرف‪ ،‬فاصله می گیرد و به عنوان بخشی تعیین کننده در تامین اهداف‬ ‫دوطرف منازعه ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫رس��انه های جمهوری اس�لامی ایران در ‪ ۱۰‬سال گذشته رش��د قابل مالحظه ای‬ ‫داشته اند که به طور قطع فرصتی بسیار ارزشمند برای کشور تلقی می شود اما به دلیل‬ ‫تفوق رش��د کمی بر ابعاد کیفی‪ ،‬حوزه «اطالع رس��انی راهبردی» در کشور همچنان‬ ‫درگیر چالش های حرفه ای است‪.‬‬ ‫رسانه و سیاست‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫دروازه بانی هوشمند در رسانه ها‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!