روزنامه صمت شماره 1316 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1316

روزنامه صمت شماره 1316

روزنامه صمت شماره 1316

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مشکالت امروز جهان ناشی از‬ ‫دیکتاتوری امریکاست‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1316‬پیاپی ‪2634‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توسعه صادرات با تثبیت‬ ‫سیاست های اقتصادی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫اب و صنعت هر دو‬ ‫نیازمند برنامه ریزی‬ ‫‪ FATF‬به تنهایی‬ ‫مشکالت ما را رفع نمی کند‬ ‫بازاری برای فوالدهایی‬ ‫که زنگ نمی زنند‬ ‫گفت و گو‬ ‫ب��ارن‪ ،‬رئیس اتحادیه بین المجالس (‪ )IPU‬در س��فر به ایران‬ ‫گابرییِ�لا کوئواس ُ‬ ‫با حس��ن روحانی رئیس جمهوری‪ ،‬علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬حسن روحانی در دیدار با‬ ‫رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکالت امروز جهان‬ ‫ناشی از یکجانبه گرایی و زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی ازسوی دولت امریکاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رویکرد ثابت جمهوری اسالمی ایران کاهش تنش‪ ،‬نبود هرگونه درگیری بین‬ ‫نیروی نظامی کشورها و توسعه صلح و ثبات در منطقه و سراسر جهان است‪2 .‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫خبرها حاکی از نظر موافق رئیس قوه مقننه درباره تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شمارش معکوس برای استقالل «بازرگانی»‬ ‫طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی به دلیل مخالفت نهادهای کارشناسی و سیاست گذاری‬ ‫ب��رای چهارمین بار با قرائت بیانیه ای از س��وی نمایندگان از دس��تور کار مجلس خارج ش��د که‬ ‫به تازگ��ی رئیس مجلس در پی اصرار مکرر دولت و ش��خص رئیس جمهوری‪ ،‬دوباره خواس��تار‬ ‫تشکیل این وزارتخانه شده و به نوعی نظر موافق را درباره این موضوع اعالم کرده است‪ .‬براساس‬ ‫دیدگاه دولت‪ ،‬تشکیل این وزارتخانه باعث مدیریت بهتر بازار شده و دشواری های موجود در امر‬ ‫توزیع کاالهای اساسی را بهبود خواهد بخشید‪ .‬حاال پس از درخواست های مکرر رئیس جمهوری‬ ‫مبنی بر تش��کیل دوب��اره وزارت بازرگانی‪ ،‬کمتر از ‪ ۵۰‬نفر از نماین��دگان مجلس با ارائه طرحی‬ ‫خواستار تشکیل این وزارتخانه شدند‪ .‬این طرح در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی‬ ‫‪7‬‬ ‫قرار گرفت و در کمیسیون های فرعی و اصلی مجلس تایید و تصویب شد‪.‬‬ ‫کارشناسان در پاسخ به چرایی رشد مثبت معدن و رشد منفی صنعت در تولید ناخالص داخلی مطرح کردند‬ ‫تغییر مسیر تولید با نوسانات جدید ‪GDP‬‬ ‫‪3‬و‪5‬‬ ‫تصمیم های یک شبه‪ ،‬عده ای را‬ ‫از بازار جهانی بیرون می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫سفر چینی ها به ایران‬ ‫برای ماینینگ با برق ارزان‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪10‬‬ ‫طالی ایران همگام با بازار جهانی حرکت نکرد‬ ‫مردم تغییر رفتار داده اند‬ ‫سیاست های جدید خودرویی‬ ‫دالالن را مات کرد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی‬ ‫و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در بخش نخس��ت این یادداش��ت که روز گذشته منتشر‬ ‫شد‪ ،‬با اش��اره به اینکه صادرات یک فعل اقتصادی نیست‪،‬‬ ‫بلکه یک جریان اقتصادی اس��ت‪ ،‬بر این نکته تاکید ش��د‬ ‫که در ش��رایط ام��روز اقتصاد باید نقش صادرات در رش��د‬ ‫اقتص��ادی با محوریت صادرات غیرنفتی مورد توجه جدی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬تش��کیل س��رمایه به عنوان تابعی مثبت از رشد‬ ‫صادرات از مواردی اس��ت که می توان��د در تحقق این مهم‬ ‫موثر واقع شود‪.‬‬ ‫ص��ادرات ب��دون توج��ه ب��ه ت��وان تولی��د داخل��ی و‬ ‫س��رمایه گذاری در این زمینه معن��ا و مفهومی ندارد و باید‬ ‫همراه با دیگر فعالیت های اقتصادی مورد توجه جدی قرار‬ ‫گیرد تا بتواند محرک رشد و توسعه اقتصادی باشد‪ .‬در این‬ ‫میان باید اذعان داش��ت که مفهوم صادرات در ایران با نفت‬ ‫معنا می یابد؛ به طوری که می توان گفت بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫صادرات کش��ور را نفت‪ ،‬مواد هیدروکربوری و پتروشیمی‬ ‫و مشتقات ان تش��کیل می دهند‪ .‬اهمیت این ماده حیاتی‬ ‫موجب شده صادرات ایران در کاالهای دیگر تحرک اندکی‬ ‫داشته باش��د و صادرات تک محصولی برای کشورمان رقم‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫به ط��ور مس��لم‪ ،‬نمی ت��وان نقش ص��ادرات نف��ت را در‬ ‫درامدهای دولت و واردات کاالهای سرمایه ای‪ ،‬واسطه ای‬ ‫و حت��ی مصرفی انکار کرد‪ ،‬اما در ح��ال حاضر این نقش از‬ ‫حد معقول فراتر رفته است‪ .‬بررسی امارهای موجود نشان‬ ‫می دهد نفت و صادرات ان در فعالیت های اقتصادی ایران‬ ‫س��هم بزرگی دارند؛ به طوری که در زمان افزایش تولید یا‬ ‫افزایش نرخ نفت‪ ،‬تزریق بیشتر دالرهای نفتی منجر به بروز‬ ‫گش��ایش هایی در اقتصاد کالن کشور و مدیریت هزینه ها‬ ‫ش��ده است‪ .‬اینچنین است که در شرایط ایجاد بحران های‬ ‫بین الملل��ی و با بروز تغیی��رات عرضه و تقاضا و نرخ جهانی‬ ‫نفت‪ ،‬سیاس��ت های دولتمردان برمبنای «توسعه صادرات‬ ‫و خارج ش��دن از صادرات تک محصولی» استوار می شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط بر اهمیت صادرات غیرنفتی بیش از پیش‬ ‫تاکید می شود‪ .‬هرچند تا امروز موفقیت چشمگیری در این‬ ‫زمینه به دست نیامده‪ ،‬اما باتوجه به برنامه های دولت کسب‬ ‫موفقیت در اینده دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫برای دستیابی به این هدف باید اعمال تغییرات اساسی و‬ ‫بنیادی در سیاست گذاری های کالن اقتصادی را بپذیریم‬ ‫ت��ا با اج��رای انها قادر به عب��ور از موان��ع و ناهمواری های‬ ‫موج��ود باش��یم‪ .‬در این صورت اس��ت که می ت��وان روند‬ ‫تولی��د و صادرات را مثبت تر کرد و دس��ت کم به روند دهه‬ ‫‪ ۷۰‬بازگرداند؛ س��ال هایی که رش��د صادرات موجب رشد‬ ‫اقتصادی موزون در کشور شد‪ .‬بهترین امار صادراتی کشور‬ ‫مربوط به سال ‪ ۱۳۷۴‬است که ارزش صادرات غیرنفتی در‬ ‫ان سال افزون بر ‪ ۳.۲۲‬میلیارد دالر بوده که نسبت به سال‬ ‫پیش از ان رشد ‪ ۳۳‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫حال باتوجه به ش��رایط روز کش��ور‪ ،‬پیش��نهاد می شود‬ ‫صادرات غیرنفتی را در قالب صادرات صنعتی‪ ،‬محصوالت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬محصوالت سنتی و خدمات تقسیم بندی کرد‬ ‫و س��هم و قابلیت ه��ای تولید و ص��ادرات را در تعامل بین‬ ‫تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به دس��ت اورد و با اعمال‬ ‫تخفیف ضرایب قانونی و معافیت ها‪ ،‬سیاست های کشور را‬ ‫در راستای توسعه صادرات رقم زد‪ .‬توجه به ضریب افزایش‬ ‫رقابت در عرصه بین المللی و اعطای تخفیف ها و معافیت ها‬ ‫می تواند راهگشای بن بست اقتصادی فعلی باشد‪.‬‬ ‫بدون ش��ک صادرات محص��والت صنعت��ی مهم ترین‬ ‫بخش صادرات غیرنفتی اس��ت و می تواند محرک مناسبی‬ ‫برای رش��د و توسعه اقتصادی باشد‪ .‬تجربه های بسیاری از‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته نشان می دهد کلید رشد و توسعه‬ ‫انها رشد بخش صنعتی و افزایش تولید محصوالت صنعتی‬ ‫بوده‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه درحال حاضر بخش صنعت‬ ‫در ای��ران از مش��کالت گوناگونی رنج می برد‪ .‬مش��کالت‬ ‫س��اختاری‪ ،‬نب��ود برنامه ریزی های مدون ب��رای اموزش‬ ‫تخصصی نیروی انسانی‪ ،‬دستیابی به فناوری های پیشرفته‬ ‫و وج��ود س��لیقه ها و برخوردهای غیراس��تاندارد تاثیرات‬ ‫نامطلوب و جبران ناپذیری بر بخش صنعت گذاشته است‪.‬‬ ‫در کالم پایان��ی‪ ،‬اهمی��ت راهبرد توس��عه ص��ادرات و‬ ‫سیاس��ت های برون گرا به عنوان محرک رش��د و توس��عه‬ ‫اقتصادی به وضوح قابل مالحظه اس��ت‪ .‬این اهمیت سبب‬ ‫ش��ده کش��ورهای گوناگون جهان در این راس��تا حرکت‬ ‫ک��رده و تجربه های متفاوتی را به مرحله ازمون برس��انند‪.‬‬ ‫ای��ران ه��م باید در این مقول��ه تجربه خ��ود را عملی کند‪.‬‬ ‫مهم ترین کش��ورهای هدف‪ ،‬کش��ورهای همس��ایه ایران‬ ‫ش��امل ‪ ۱۵‬کشور منطقه خاورمیانه و نیز ‪ ۱۲‬کشور منطقه‬ ‫س��ی ای اس هس��تند که همگی ب��ه کاال و خدمات فنی‪-‬‬ ‫مهندس��ی ایران نی��از مبرم دارند‪ .‬با اعط��ای تخفیف های‬ ‫صادرات��ی و همیاری با فعاالن اقتصادی در عرصه صادرات‬ ‫کش��ور می توان باوجود محدودیت های ش��رایط تحریمی‬ ‫در راس��تای جلوگی��ری از ایجاد بن بس��ت اقتصادی عمل‬ ‫و در ی��ک ارتباط و تعامل مس��تقیم با کش��ورهای هدف و‬ ‫منطبق با جریان اقتصادس��نجی متعارف نسبت به مبادله‬ ‫کاال و خدمات اقدام ک��رد‪ .‬همچنین با اعمال تخفیف های‬ ‫صادراتی در زمینه بیم��ه‪ ،‬مالیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حمل ونقل و‪...‬‬ ‫سیاس��ت های ارزی و تجاری کشور را سامان داد و سپس با‬ ‫فزونی بهره وری صادرات نسبت به سایر بخش ها‪ ،‬کشور را‬ ‫از محدودیت های ارزی یا تامین نیازهای وارداتی در مقابل‬ ‫صادرات مصون داشت‪.‬‬ ‫مشکالت امروز جهان ناشی از دیکتاتوری امریکاست‬ ‫ب��ارن‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫گابرییِ�لا کوئ��واس ُ‬ ‫بین المجالس (‪ )IPU‬در س��فر به ایران با حسن‬ ‫روحانی رئیس جمه��وری‪ ،‬علی الریجانی رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی و محمدجواد ظریف وزیر‬ ‫امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬حسن روحانی‬ ‫در دیدار با رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی با‬ ‫تاکید بر اینکه بس��یاری از مشکالت امروز جهان‬ ‫ناشی از یکجانبه گرایی و زیر پا گذاشتن مقررات‬ ‫بین الملل��ی ازس��وی دولت امریکاس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رویک��رد ثابت جمهوری اس�لامی ایران کاهش‬ ‫تن��ش‪ ،‬نبود هرگونه درگیری بین نیروی نظامی‬ ‫کشورها و توسعه صلح و ثبات در منطقه و سراسر‬ ‫جهان است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪،‬‬ ‫روحان��ی در این دی��دار یکجانبه گرایی را معضل‬ ‫ب��زرگ در جه��ان امروز عن��وان و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از مشکالت منطقه ای و جهانی به دلیل‬ ‫دیکتات��وری و قلدرمابی برخی کش��ورها به ویژه‬ ‫امریکا است که ریشه ان زیر پا گذاشتن مقررات‬ ‫بین الملل��ی و حرکت در مس��یر یکجانبه گرایی‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه در یک سال‬ ‫اخی��ر با خروج امریکا از برج��ام به عنوان توافقی‬ ‫چندجانب��ه و نق��ض قطعنام��ه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای‬ ‫امنیت س��ازمان ملل روبه رو بوده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬شاید‬ ‫کمتر س��ابقه داشته که اگر کشوری به قطعنامه‬ ‫ش��ورای امنیت عمل کند‪ ،‬تنبیه ش��ود؛ اما امروز‬ ‫کشورهایی که به قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬عمل می کنند‪،‬‬ ‫از سوی امریکا مورد فشار و تحریم قرار می گیرند‪.‬‬ ‫روحان��ی ادام��ه داد‪ :‬ام��روز امریکا دس��ت به‬ ‫تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران زده و حتی در‬ ‫م��واد دارویی و غذایی هم تحریم اعمال می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا بیان اینکه حض��ور نظامی‬ ‫مداخله جویانه امریکا ریش��ه مش��کالت منطقه‬ ‫است و به تازگی نیز مشکل افرینی جدیدی کرده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در سال های گذشته گاهی سکوهای نفتی‬ ‫و کشتی های باربری و حتی هواپیمای مسافربری‬ ‫ای��ران مورد حمله ن��او امریکایی ق��رار گرفته و‬ ‫به تازگ��ی نیز انها با پهپاد خ��ود به حریم هوایی‬ ‫ای��ران تجاوز و به دلی��ل بی توجهی به اخطارهای‬ ‫چندب��اره‪ ،‬نیروهای دفاعی ایران ان را س��رنگون‬ ‫کردند‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه این تجاوز امریکا‬ ‫اغاز تنش��ی جدید ازس��وی انها در منطقه است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این منطقه بس��یار حس��اس و امنیت‬ ‫حسن روحانی‬ ‫علی الریجانی‬ ‫اب��راه خلیج فارس و دریای عمان برای بس��یاری‬ ‫از کش��ورها حائز اهمیت اس��ت؛ از این رو از همه‬ ‫نهادهای بین المللی انتظار داریم واکنش مناسبی‬ ‫به این اقدام تجاوزکارانه امریکا نشان دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه در طول ‪ ۱۷‬سال‬ ‫گذش��ته مداخالت امریکا در افغانس��تان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫س��وریه و به تازگی یمن‪ ،‬مش��کالت و معضالت‬ ‫فراوانی به دنبال داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم امنیت‬ ‫هم��ه مناطق جهان و خلیج فارس باید ازس��وی‬ ‫کش��ورهای منطقه تامین ش��ود‪ .‬روحانی افزود‪:‬‬ ‫اتحادی��ه بین المجالس جهان��ی در اجالس های‬ ‫خ��ود قاعدتاً به دنبال توس��عه صل��ح و ثبات در‬ ‫منطقه و جهان است و ما برای ان ارزش بسیاری‬ ‫قائل هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران کشوری قدرتمند در منطقه‬ ‫گابریی�لا کوئ��واس ب��ارون‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫بین المجال��س جهان��ی نیز در ای��ن دیدار ضمن‬ ‫اب��راز خرس��ندی از مالقات ب��ا رئیس جمهوری‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نقش مه��م و قدرتمندی در راس��تای گفت وگو‬ ‫و ح��ل مس��المت امیز مناقش��ه ها و تروی��ج‬ ‫چندجانبه گرایی در جهان ایفا کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه بین المجال��س جهانی با بیان‬ ‫اینک��ه برجام ثابت کرد چندجانبه گرایی و تعامل‬ ‫ب��رای برقراری صلح در منطق��ه و جهان‪ ،‬دارای‬ ‫اهمیت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این توافق محتوای بس��یار‬ ‫قدرتمن��دی دارد و ام��روز همه دنیا می دانند که‬ ‫تو گو و تعامل برای دستیابی به ثبات و صلح‬ ‫گف ‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬کوئواس بارون ایران را کشوری‬ ‫قدرتمن��د در منطقه دانس��ت و گفت‪ :‬امروز دنیا‬ ‫بای��د از تجربه موفق ایران در تعامل درس بگیرد‬ ‫و به گفت وگ��و و توافق ه��ای بین المللی احترام‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬رئی��س اتحادی��ه بین المجالس جهانی‬ ‫ب��ا قدردان��ی از تالش های نماین��دگان ایران در‬ ‫ترامپ چند لحظه تا افتادن به تله جنگ فاصله داشت‬ ‫وزیر امور خارجه به تالش «تیم ب» برای‬ ‫افزای��ش تنش میان ایران و امریکا اش��اره و‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬تیم ب چن��د لحظه تا انداختن‬ ‫دونال��د ترامپ به تله جنگ فاصله داش��ت‪.‬‬ ‫خ��ردورزی مانع از این ش��د اما تروریس��م‬ ‫اقتص��ادی تنش به بار م��ی اورد‪ .‬به گزارش‬ ‫اداره کل اطالع رس��انی و امور س��خنگویی‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه‪ ،‬محمدج��واد ظریف‬ ‫عصر یکش��نبه در حس��اب کارب��ری خود‬ ‫در توییتر نوش��ت‪ :‬ش��واهد بیش��تر شامل‬ ‫ورود پهپ��اد جاسوس��ی ‪ MQ۹‬به اب های‬ ‫سرزمینی ایران در ‪ ۲۶‬مه (‪5‬خرداد)‪ ،‬خرید‬ ‫قایق های تن��درو و تماس های تلفنی برای‬ ‫برنامه ریزی انتس��اب حمله به کشتی ها در‬ ‫دریای عمان به ایران نشان می دهد‪ ،‬تیم ب‬ ‫چن��د لحظه تا انداختن دونالد ترامپ به تله‬ ‫جنگ فاصله داشت‪.‬‬ ‫خردورزی مانع از این ش��د اما تروریس��م‬ ‫اقتص��ادی تنش به بار م��ی اورد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا بامداد پنجش��نبه هفته گذش��ته یک‬ ‫پهپ��اد جاسوس��ی امریکایی پس از ورود به‬ ‫حری��م هوایی ایران ازس��وی نیروی پدافند‬ ‫هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی هدف‬ ‫قرار گرفت و سرنگون شد‪ .‬به دنبال این اتفاق‬ ‫مقام��ات امریکایی مدعی ش��دند این پهپاد‬ ‫در اب ه��ای بین الملل��ی مورد ه��دف قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬با این وجود پس از انتشار مستندات‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و به نمایش گذاشته‬ ‫ش��دن قطعاتی از الشه این پهپاد واشنگتن‬ ‫از ادعاهای پیش��ین خود عقب نشینی کرد‪.‬‬ ‫در یک��ی دو روز گذش��ته تناقض گویی های‬ ‫ت امریکای��ی افزایش یافته اس��ت؛‬ ‫مقام��ا ‬ ‫اظهارات��ی مبن��ی ب��ر اینکه در جلس��ه ای‬ ‫تصمیم به حمل��ه به نقاطی در ایران گرفته‬ ‫ش��ده بود و به خاطر اینکه ممکن بود ‪۱۵۰‬‬ ‫نفر جان خود را از دست بدهند از این اقدام‬ ‫منصرف ش��ده اند؛ قدردان��ی ترامپ از ایران‬ ‫به خاط��ر حمل��ه نکردن ب��ه هواپیمایی که‬ ‫سرنشین داشت و در نهایت تهدید به اعمال‬ ‫تحریم های جدید علیه ایران از روز دوشنبه‬ ‫این هفته‪ ،‬اظهارنظرهایی است که در همین‬ ‫یکی‪ ،‬دو روز گذشته ترامپ بیان کرده است‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف‬ ‫اتحادی��ه بین المجال��س جهان��ی ب��رای ترویج‬ ‫گفت وگو‪ ،‬تعامل و چندجانبه گرایی‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬اتحادی��ه بین المجال��س جهانی ب��ا نگاه‬ ‫ایران به مس��ائل بین المللی اش��تراک نظر دارد و‬ ‫معتقدی��م یکجانبه گرایی هی��چ راهی برای حل‬ ‫مش��کالت جهانی ارائه نمی ده��د‪ .‬وی برجام را‬ ‫نمونه ای بسیار خوب از چندجانبه گرایی در نظام‬ ‫بین الملل دانس��ت و گفت‪ :‬امیدواریم اروپا هرچه‬ ‫سریع تر مسئولیت خود را در زمینه برجام انجام‬ ‫دهد‪ ،‬چراکه معتقدیم مردم نباید هزینه اش��تباه‬ ‫دیگران را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش اتحادی�ه در جلوگی�ری از‬ ‫بحران‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫نی��ز در دیدار ب��ا رئیس اتحادی��ه بین المجالس‬ ‫جهان��ی‪ ،‬بر نقش اتحادی��ه بین المجالس جهانی‬ ‫در جلوگی��ری از بحران ه��ا تاکید ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫چون نمایندگان پارلمان ها عضو ‪ IPU‬هس��تند‪،‬‬ ‫راحت تر و ازادتر حرف می زنند؛ بنابراین تحرک‬ ‫رئیس ‪ IPU‬می تواند موجب استفاده از ظرفیت‬ ‫پارلمان ها ش��ود‪ .‬به گزارش خانه ملت الریجانی‬ ‫در ادامه با اشاره به اینکه جریانات تروریستی در‬ ‫منطقه افزایش یافته و امریکا و برخی کشورهای‬ ‫منطق��ه به انه��ا کمک می کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬تجربه‬ ‫منطقه نشان می دهد اشغال نظامی باعث تقویت‬ ‫جریانات تروریس��تی ش��ده‪ ،‬چون امریکایی ها با‬ ‫اشغال نس��بت به ملت ها رفتار تحقیرامیز انجام‬ ‫می دهند؛ بنابراین بس��تر اجتماعی تروریس��م را‬ ‫امریکایی ه��ا در منطقه ایج��اد می کنند‪ .‬وی در‬ ‫بخ��ش دیگری از س��خنان خود ب��ه بحران یمن‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬بحران یمن خیلی درداور‬ ‫اس��ت و برخی کشورها با این بحران و ادم کشی‬ ‫تج��ارت اس��لحه می کنند‪ .‬راه حل مس��ئله یمن‬ ‫جنگ نیس��ت؛ تشکیل دولت وحدت ملی است‪.‬‬ ‫بارن‬ ‫گابرییِال کوئواس ُ‬ ‫وی همچنی��ن به مس��ئله فلس��طین پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬مسئله فلسطین هم حساس است‪ .‬ترامپ‬ ‫به دنبال معامله روی سرنوش��ت مردم فلسطین‬ ‫است‪ .‬هرچند بازی با حیثیت ملی با تجارت یک‬ ‫فضاحت است‪ ،‬اما سبب تقویت جریانات مقاومت‬ ‫می ش��ود؛ چراکه فلس��طین درک می کند جز با‬ ‫مقاومت به نتیجه نخواهد رس��ید‪ .‬شما به عنوان‬ ‫اتحادی��ه بین المجالس که نه��ادی دموکراتیک‬ ‫اس��ت از راه حل ه��ای دموکراتیک حمایت کنید‬ ‫و در ای��ن وضعی��ت ک��ه با یک به ه��م ریختگی‬ ‫بین الملل��ی روب��ه رو هس��تیم که به ط��ور عمده‬ ‫امریکایی ها مسئول ان هستند‪ ،‬شما باید به عنوان‬ ‫یک نهاد بین المللی چاره اندیشی کنید‪ .‬الریجانی‬ ‫در ادامه س��خنان خود به موضوع هس��ته ای نیز‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬باوجود حسن نیت جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران و انجام مذاک��رات‪ ،‬امریکایی ها‬ ‫از برج��ام خارج ش��دند و نش��ان دادن��د که پای‬ ‫مسئولیت بین المللی خویش نمی ایستند‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری ب�رای کاه�ش تنش های‬ ‫منطقه ای‬ ‫رئی��س اتحادی��ه بین المجال��س جهان��ی ب��ا‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر امور خارج��ه ایران‬ ‫نی��ز دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬ب��ه گزارش اداره کل‬ ‫اطالع رس��انی و ام��ور س��خنگویی وزارت ام��ور‬ ‫خارج��ه‪ ،‬دو ط��رف در ای��ن دیدار‪ ،‬ب��ر امادگی‬ ‫متقابل برای گس��ترش همکاری ه��ا و تعامالت‬ ‫فیمابی��ن‪ ،‬ظرفیت ها و امکانات پارلمان ها به ویژه‬ ‫اتحادی��ه بین المجال��س جهان��ی ب��رای تقویت‬ ‫همکاری ها بین کش��ورها تاکید کردند‪ .‬استفاده‬ ‫از س��ازکارهای پارلمانی برای کاهش تنش های‬ ‫منطق��ه ای و پیش��برد طرح ه��ا و ابتکارات��ی‬ ‫برای تقوی��ت همکاری های منطق��ه ای از دیگر‬ ‫محورهای��ی ب��ود که در این دی��دار مورد بحث و‬ ‫تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫اروپا حاضر به پرداخت اندک هزینه ای برای برجام نیست‬ ‫معاون وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در دیدار با همتای انگلیسی خود گفت ایران متقاعد‬ ‫ش��ده پایبند نبودن اروپایی ها ب��ه تعهدات خود در‬ ‫برجام نه به دلیل ناتوانی‪ ،‬بلکه به علت نداش��تن اراده‬ ‫سیاس��ی اس��ت و اروپا حاضر نیست برای حفظ این‬ ‫توافق اندک هزینه ای بپردازد‪ .‬درحالی که کمتر از ‪2‬‬ ‫هفته به پایان مهلت ‪۶۰‬روزه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫برای متوازن کردن توافق هسته ای براساس ماده ‪۳۶‬‬ ‫برج��ام مانده‪ ،‬اندرو موریس��ون‪ ،‬معاون وزیر خارجه‬ ‫انگلیس در امور خاورمیانه با سفر به تهران با عباس‬ ‫عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر خارجه ایران دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬به گزارش ایرنا موریسون در این دیدار‬ ‫بار دیگر بر پایبندی دولت خود به برجام تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬انگلیس مصمم است کانال مالی اینستکس‬ ‫را هرچه س��ریع تر عملیاتی کن��د‪ .‬وی خواهان ادامه‬ ‫پایبندی کامل ایران به برجام ش��د‪ .‬معاون وزیر امور‬ ‫خارجه جمهوری اسالمی ایران در پاسخ با یاداوری‬ ‫تعل��ل و کوتاه��ی کش��ورهای اروپای��ی در عمل به‬ ‫تعهدات خود در توافق برجام گفت‪ :‬متاس��فانه هیچ‬ ‫توازن��ی می��ان تکالیف و حقوق م��ا در برجام وجود‬ ‫ندارد؛ بنابراین دلیلی برای ادامه تعهد ایران به برجام‬ ‫عکس روز‬ ‫باق��ی نمی ماند‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‪ :‬ما متقاعد‬ ‫ش��ده ایم که پایبند نب��ودن اروپا به تعهدات خود در‬ ‫برجام نه به دلیل ناتوانی بلکه به دلیل نداش��تن اراده‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اروپا حاضر نیس��ت ب��رای حفظ برجام‬ ‫اندک هزینه ای بپردازد‪ .‬ش��رکت های اروپایی جرات‬ ‫تخطی از دس��تورات خزانه داری امری��کا را ندارند و‬ ‫این به معنای نداشتن حاکمیت اروپا حتی در داخل‬ ‫مرزهای خود است‪ .‬عراقچی افزود‪ :‬تصمیم به کاهش‬ ‫تعه��دات ایران در برجام یک تصمیم ملی و غیرقابل‬ ‫بازگش��ت است و جمهوری اس�لامی ایران تا تامین‬ ‫خواس��ته های خود ب��ه این روند ادام��ه خواهد داد‪.‬‬ ‫عراقچ��ی با انتقاد از مواضع یکس��ویه دولت انگلیس‬ ‫در مس��ائل منطق��ه ای از جمله در ای��راد اتهام های‬ ‫بی اس��اس به ایران در موض��وع حمله به تانکرها نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬در ظاهر گرفتاری دولت بریتانیا در مخمصه‬ ‫برکسیت‪ ،‬مانع از شناخت درست واقعیت های جهانی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬همراهی نپخته با اقدام های قلدرمابانه‬ ‫امری��کا حاصلی جز افزایش نف��رت تاریخی ایرانیان‬ ‫نسبت به سیاس��ت های انگلیس نخواهد داشت‪ .‬در‬ ‫این دیدار‪ ،‬مس��ائل دوجانبه از جمله مطالبات مالی‬ ‫ایران از بریتانیا نیز مورد بحث قرار گرفت‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫سیب‪ ،‬سینا و ناب ابزارهای کنترل سالمت‬ ‫کشند سرخ در دریاچه مهارلو شیراز‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬فارس‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئیس مرکز مدیریت ش��بکه وزارت بهداش��ت در تشریح اقدام های انجام شده در زمینه‬ ‫اجرای سراسری پرونده الکترونیک سالمت در حوزه بهداشت و در تعریف کارایی و عملکرد‬ ‫ان‪ ،‬گفت‪ :‬از تک تک مردم دعوت می کنیم به پایگاه های بهداشتی و مراکز جامع خدمات‬ ‫سالمت در سراسر کشور مراجعه و اطالعات شان را ثبت و تکمیل کنند‪ .‬محمد شریعتی‪،‬‬ ‫قائم مقام معاون بهداش��ت وزیر بهداش��ت در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬گفت‪ :‬پرونده الکترونیک‬ ‫س�لامت یک س��امانه اس��ت‪ ،‬نه نرم افزار‪ .‬تمام اطالعات سالمت ش��هروندان از زمان تولد‬ ‫تا مرگ در این س��امانه جمع اوری می ش��ود‪ .‬در واقع پرونده الکترونیک سالمت در حوزه‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬ابزاری اس��ت برای پیشگویی خدمات مورد نیاز‪ .‬این پرونده به ما کمک می کند‬ ‫که بتوانیم برنامه های مراقبتی مانند فش��ار خون‪ ،‬دیابت‪ ،‬مراقبت های مربوط به کودکان‪،‬‬ ‫زنان باردار و‪ ...‬را که در مجموع بیش از ‪ ۱۲۰‬برنامه را ش��امل می ش��ود پایش و ارزش��یابی‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس مرکز مدیریت ش��بکه وزارت بهداش��ت در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه‬ ‫در حوزه بهداش��ت ‪ 3‬س��امانه مصوب و در حال اجرا داریم‪ ،‬گفت‪ :‬س��امانه اصلی یکپارچه‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬س��امانه «سیب» است که به جز دو استان‪ ،‬سراس��ر کشور را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫به این ترتیب در اس��تان خراس��ان رضوی سامانه «س��ینا» و گلستان سامانه «ناب» فعال‬ ‫هستند‪ .‬در مجموع بیش از ‪ ۹۰‬درصد کشور زیر پوشش سامانه سیب قرار دارند و تاکنون‬ ‫اطالعات شناسنامه ای حدود ‪ ۷۰‬میلیون نفر در این سامانه درج شده و از این تعداد بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬میلیون نفر نیز تاکنون دس��ت کم یک خدمت مبتنی بر س��امانه یکپارچه بهداش��ت‬ ‫دریاف��ت کرده ان��د‪ .‬اطالعات انالین حاکی از ان اس��ت که روزانه بیش از ‪ ۹۰۰‬هزار نفر به‬ ‫مراکز بهداشتی مراجعه می کنند و در سامانه سیب خدمت می گیرند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬س��خنگوی دولت از‬ ‫دستور اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری به‬ ‫تمامی س��ازمان های اجرایی مبنی بر تنظیم برنامه های‬ ‫خود در س��قف بودجه تعدیل شده خبر داد‪ .‬به گفته علی‬ ‫ربیعی‪ ،‬براس��اس این دستور س��ازمان های اجرایی باید‬ ‫برنامه افزایش بهره وری سازمانی را تنظیم کنند و تعدیل‬ ‫بودجه به هیچ وجه نباید شامل حقوق و مزایای کارکنان‬ ‫و بازنشستگان و تعهدات مشابه دولت باشد‪ .‬گفتنی است‬ ‫س��قف بودجه بعد از تعدیل‪ ۳۸۶ ،‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��ید عباس موسوی در واکنش به پیام ترامپ‬ ‫که در شبکه اجتماعی نوش��ته بود دوشنبه تحریم های‬ ‫جدیدی علیه ایران اعم��ال می کند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت امریکا‬ ‫ان��واع تحریم ها از افراد و ش��رکت ها‪ ،‬تروریس��م و جنگ‬ ‫اقتص��ادی را علیه ایران ب��ه کار برده؛ مگر تحریمی مانده‬ ‫که دولت امریکا علیه ایران انجام نداده باشد؟ سخنگوی‬ ‫وزارت خارجه با تاکید بر اینکه من نمی دانم چه تحریمی‬ ‫مان��ده که بخواهند اعمال کنند ب��ا طعنه گفت‪ :‬بگذارید‬ ‫انها به تحریم های خودش��ان ادام��ه دهند تا ببینیم چه‬ ‫اتفاقی می افتد!‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدج��واد اذری جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات در صفحه توییتر خود نوشت‪ :‬رسانه ها‬ ‫از صحت حمله س��ایبری ادعایی به ایران پرسیدند‪ .‬باید‬ ‫بگویم که مدت هاست ما با تروریسم سایبری مواجهیم؛‬ ‫نه یک حمله‪ ،‬بلکه در سال گذشته ‪ ۳۳‬میلیون حمله را با‬ ‫س��پر دژفا خنثی کردیم‪ .‬حمله موفقی ازسوی انها انجام‬ ‫نشده؛ هرچند تالش های زیادی می کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬عربس��تان س��عودی و امارات‬ ‫با صدور بیانیه ای مش��ترک با ابراز نگرانی درباره افزایش‬ ‫تنش ها در منطقه خاورمیانه‪ ،‬ادعای بی اساس خود مبنی‬ ‫بر نقش ایران در بی ثباتی منطقه و حمله به نفتکش ها در‬ ‫خلیج ف��ارس و دریای عمان را تکرار کردند‪ .‬در این بیانیه‬ ‫که از طریق تارنمای وزارت خارجه انگلیس منتشر شده‪،‬‬ ‫امده اس��ت‪ :‬این حمالت ابراه های بین المللی را که همه‬ ‫ما برای کش��تیرانی به ان متکی هستیم تهدید می کند‪،‬‬ ‫این در حالی است که کشتی ها و کارکنان باید در امنیت‬ ‫کامل از اب های بین المللی تردد کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬پمپئو هنگام س��وار ش��دن ب��ه هواپیما در‬ ‫گفت وگ��و با خبرنگاران بیان ک��رد‪ :‬امروز برای گفت وگو‬ ‫به عربس��تان و امارات س��فر می کنم و خواستار مذاکره‬ ‫بدون پیش ش��رط با ایران هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ما امادگی‬ ‫مذاکره بدون پیش ش��رط را داریم و انه��ا می دانند ما را‬ ‫کج��ا بیابند‪ .‬پمپئو اضافه کرد‪ :‬من اطمینان دارم انها هر‬ ‫وقت امادگی تماس با ما را داش��ته باش��ند‪ ،‬ما می توانیم‬ ‫مذاکرات را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬برنی س��ندرز‪ ،‬سناتور دموکرات امریکا با انتقاد‬ ‫از سیاست های امریکا در قبال ایران و سعودی ها‪ ،‬خطاب‬ ‫به حکام س��عودی گفت‪ :‬مجبورید با ای��ران کنار بیایید؛‬ ‫امریکا جنگ های بی پایان در منطقه را ادامه نمی دهد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬برایان ه��وک‪ ،‬نماینده ویژه امری��کا در امور‬ ‫ایران گفت‪ :‬سیاست خارجی ایاالت متحده اعمال فشار‬ ‫حداکث��ری بر ایران برای بازگرداندن این کش��ور به میز‬ ‫مذاکره اس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬هوک که‬ ‫در کویت ب��ا خبرنگاران گفت وگو می ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬ما به‬ ‫درگی��ری نظامی با ایران عالقه مند نیس��تیم و موقعیت‬ ‫نیروهای م��ان در منطق��ه را تنها برای اه��داف تدافعی‬ ‫تقویت کرده ایم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬بهروز کمالوندی‪ ،‬س��خنگوی س��ازمان انرژی‬ ‫اتمی در دیدار با اندرو موریس��ون‪ ،‬مش��اور وزیر خارجه‬ ‫انگلیس با تاکید بر ادامه اقدام های اعالم ش��ده ازس��وی‬ ‫ایران در کاهش تعهدات برجامی گفت‪ :‬دوره دیپلماسی‬ ‫قایق های توپدار به س��ر امده و امریکایی ها باید اموخته‬ ‫باشند که سیاست های تخریبی انها نه تنها نتیجه دلخواه‬ ‫نداده بلکه به تشدید تنش ها نیز منجر شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دونالد ترامپ در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی‬ ‫«ان بی س��ی نیوز» تمای��ل خ��ود را برای مذاک��ره بدون‬ ‫پیش شرط با مقام های ایران ابراز کرد و گفت‪ :‬تا جایی که‬ ‫به من ارتباط دارد‪ ،‬پیش شرطی ندارم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬با افزایش تنش در جلس��ه گذش��ته مجلس‬ ‫نمایندگان افغانس��تان برای رای گی��ری روی یک رای‬ ‫مخ��دوش‪ ،‬هیاتی ‪ ۲۵‬نفره ش��امل نمایندگان بی طرف‬ ‫تالش خواهند کرد مش��کل کرسی ریاست این مجلس‬ ‫را حل کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��ید عباس موسوی در نشس��ت خبری با‬ ‫خبرن��گاران تاکید ک��رد‪ :‬ما از کاهش تن��ش در منطقه‬ ‫اس��تقبال می کنیم و به دنبال افزای��ش تنش در منطقه‬ ‫نیس��تیم‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬تا زمانی‬ ‫که گام عملی و ملموس برای تامین خواسته های قانونی‬ ‫ایران در چارچوب برجام برداشته نشود‪ ،‬کاهش تعهدات‬ ‫خ��ود را ادامه می دهی��م‪ .‬تا چند روز دیگر ه��م اگر انها‬ ‫اقدامی انجام ندهند‪ ،‬گام دوم را محکم تر برمی داریم‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬فرهاد تجری ازس��وی هیات رئیس��ه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی برای ریاست کمیسیون اصل‬ ‫نود قانون اساس��ی معرفی ش��د ک��ه نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با ریاس��ت فرهاد تجری بر ریاس��ت‬ ‫کمیس��یون اص��ل نود قانون اساس��ی مخالف��ت کردند‬ ‫و وی رای الزم ب��رای تص��دی این کرس��ی را به دس��ت‬ ‫نیاورد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محم��د نهاوندی��ان‪ ،‬مع��اون اقتص��ادی‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه در ‪3‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫ش��اهد جهش در صادرات از مرز میرجاوه بوده ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این مرز جایگاه مهمی در توس��عه ص��ادرات ایران دارد و‬ ‫باید ظرفیت های ان را بیش از پیش شکوفا کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫توسعه صادرات با‬ ‫تثبیت سیاست های‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫سیاست های جدید‬ ‫خودرویی دالالن را‬ ‫مات کرد‬ ‫خارجی ها در انتظار‬ ‫تکمیل کریدور ریلی‬ ‫ایران‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی گزارش می دهد‬ ‫محمدرضا منصوری‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹سیاست گذاری بر مبنای ارقام واقعی‬ ‫علی اکبر نیکو اقبال‪ ،‬عضو هیات علمی و استاد دانشگاه‬ ‫در ای��ن زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬ش��یوه محاس��به تولید‬ ‫ناخالص داخلی در تمام کش��ورهای دنی��ا به این گونه ‬ ‫اس��ت که گویا درامد ناخالص داخلی محاسبه می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کشورهای دارنده معادن و نفت‬ ‫و گاز ب��ه طور عمده دو عدد را به عنوان تولید ناخالص‬ ‫داخلی اعالم می کنند‪ .‬در ایران متاسفانه تنها یک عدد‬ ‫به طور کامل و دقیق اعالم می ش��ود و ان همان تولید‬ ‫ناخالص داخلی با احتس��اب فروش نفت و خام فروش��ی‬ ‫معادن است‪.‬‬ ‫نیکواقبال با تاکید بر اینکه س��رمایه به بخش صنعت‬ ‫نمی رود و ق��درت خرید مردم نیز ت��ا حد قابل توجهی‬ ‫کاه��ش یافته توضی��ح داد‪ :‬زمانی که درامد س��رانه با‬ ‫میزان تورم هم خوانی نداش��ته باشد رکود و تولید کمتر‬ ‫از ظرفیت حاصل می ش��ود‪ .‬متاسفانه انچه به طور کلی‬ ‫مطرح می شود این اس��ت که تورم در اقتصاد پدیده ای‬ ‫مخرب است‪ .‬این گزاره به لحاظ اقتصادی اشتباه بزرگی‬ ‫را با خ��ود همراه دارد‪ .‬اگر افزایش ن��رخ تورم همزمان‬ ‫با افزایش درامد س��رانه باش��د‪ ،‬منجر به رونق اقتصاد و‬ ‫استقبال بیشتر از محصوالت صنعتی می شود‪ .‬بسیاری‬ ‫از کش��ورها با همین سیاست توانس��ته اند از دام رکود‬ ‫اقتصادی و صنعتی خارج شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ش��یوه محاس��به تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی باید از الگوی جهانی پی��روی کند‪ ،‬افزود‪ :‬ایران‬ ‫دارای منابع غنی نفت و گاز و معادن اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫مبنای اقتصاد ایران هنوز نفتی اس��ت و کش��ور با پول‬ ‫نفت اداره می ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬نمی توان تحلیل تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی منهای نف��ت‪ ،‬گاز و معادن را فراموش‬ ‫کرد‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود ما هیچ وقت از شرایط‬ ‫صنعت درک دقیقی نداشته باش��یم‪ .‬نیکواقبال با بیان‬ ‫اینکه کش��ور ما اکنون در تحریم اس��ت و اعالم دقیق‬ ‫میزان ف��روش نفت می تواند مش��کالتی را در بازار این‬ ‫محص��ول برای ای��ران ایج��اد کند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬یکی‬ ‫از دالیل��ی که قدرت ه��ای جهانی بر ش��فافیت اقتصاد‬ ‫ایران تاکید دارند این اس��ت که بتوانند از میزان دقیق‬ ‫فروش نفت ایران اگاه شوند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬تحلیلگران‬ ‫اقتصادی برای رسیدن به درک روشنی از مسائل نیاز به‬ ‫داده های دقیق اقتصادی دارند‪ .‬این موضوع در کشور ما‬ ‫تبدیل به یک چرخه ش��ده که نمی توان در این شرایط‬ ‫برای ان کاری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل هزینه کرد داریم‬ ‫غالمرض��ا ش��رفی‪ ،‬عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی درباره شیوه محاس��به تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی در ایران به‬ ‫گفت‪ :‬اع�لام دقیق فروش‬ ‫نفت با جزئیات بدون ش��ک موضوعی نیست که اکنون‬ ‫بت��وان در دس��تور کار قرار داد‪ .‬در ش��رایطی که طرف‬ ‫مقابل از انواع و اقسام ابزارهای شفاف و غیرشفاف برای‬ ‫کاهش فروش نفت ایران اس��تفاده می کند دلیلی وجود‬ ‫ندارد که ایران سطح تولید نفت را اعالم عمومی کند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬س��بد نفتی اوپک به طور ش��فاف و‬ ‫روشن قابل تحلیل اس��ت اما ابزارهای سیاسی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و فش��ارهای بین المللی امریکا بر بازار نفت شرایط برای‬ ‫ای��ن بازار بس��یار پیچیده کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در‬ ‫داخل کش��ور هر روز فشارها بیش��تر می شود و عده ای‬ ‫هستند که گویا رش��د اقتصادی و توسعه کشور را تنها‬ ‫در حالتی می پذیرند که خودش��ان در ان نقش داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درباره سیاس��ت گذاری ها توضیح داد‪ :‬در شرایط جنگ‬ ‫اقتصادی نباید برنامه ها و اطالعات اعالم عمومی شوند‬ ‫ام��ا دولت متاس��فانه گاهی بر مبنای اعداد اعالم ش��ده‬ ‫سیاس��ت گذاری می کن��د‪ .‬انچه امروز کش��ور نیاز دارد‬ ‫برنامه ریزان کارکرده و مورد وثوق کشور است‪ .‬باید برای‬ ‫بخش صنعت در تمام حوزه ها چاره ای اندیش��یده شود‪.‬‬ ‫خام فروش��ی نفت و محصوالت معدنی می تواند اقتصاد‬ ‫کشور را پیش ببرد اما نیاز واقعی ایران اقتصاد غیرنفتی‬ ‫است‪ .‬در این بین باید در نظر داشت برای عبور از اقتصاد‬ ‫نفتی باید تاثیر نفت در تمام حوزه های اقتصاد مشخص‬ ‫ش��ود و بر مبنای تاثیری که پول نفت دارد برای بخش‬ ‫غیرنفتی برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫به گفته ش��رفی‪ ،‬پول نفت ب��ه دلیل حجم باالیی که‬ ‫دارد می تواند بازارهای قابل توجهی را تخریب کند‪ .‬این‬ ‫اتف��اق در برخ��ی از مقاطع زمانی برای کش��ور رخ داد‪.‬‬ ‫زمان��ی که تولید نفت ایران افزای��ش یافت یا نرخ نفت‬ ‫رش��د قابل توجهی داش��ت همین موضوع باعث شد تا‬ ‫اقتصاد ایران به تناسب درامد رشد نکند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجلس با انتقاد از شیوه‬ ‫هزینه ک��رد پول نفت افزود‪ :‬پول نفت باید هزینه بخش‬ ‫عمران و توس��عه ش��ود اما متاس��فانه به دلیل شرایط‬ ‫بین الملل��ی و ضع��ف اقتصاد غیرنفتی ای��ن پول صرف‬ ‫هزینه جاری می ش��ود و تا زمانی که چرخه فروش نفت‬ ‫و هزینه کرد درامد ان در کشور به این شکل باشد سهم‬ ‫بخش تولی��د غیرنفتی از تولید ناخال��ص داخلی هرگز‬ ‫رشد چشمگیری را تجربه نخواهد کرد‪.‬‬ ‫علی اکبر نیکو اقبال‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫در تشریح برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از تعریف ‪ ۳‬محور‬ ‫اساسی در این وزارتخانه برای بحران کم ابی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫با یک زمان بندی مشخص این ‪ ۳‬محور را عملی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا امروز در همایش س��ازگاری با کم ابی با‬ ‫تاکید ب��ر هماهنگی کامل این وزارتخانه ب��ا کارگروه بحران‬ ‫بی ابی گفت‪ :‬مش��کل کم اب��ی امری اجتناب ناپذیر اس��ت و‬ ‫با وجود اینک��ه بخش صنعت و مع��دن مصرف کننده میزان‬ ‫محدودی از اب اس��ت‪ ،‬همچنان وظیفه داریم برای بهره وری‬ ‫هر چه بیش��تر تالش کنیم‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬این بخش فقط ‪۲‬‬ ‫درصد اب را مصرف می کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از تعریف ‪ ۳‬محور‬ ‫اساسی در این وزارتخانه برای بحران کم ابی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫با زمان بندی مش��خص این ‪ ۳‬مح��ور را عملی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در فرایند تولید بخش های صنعتی بزرگ تر از نظر ش��اخص‬ ‫اب بری دارای اهمیت ویژه ای هستند‪ ،‬گاه با فناوری قدیمی‬ ‫ب��ه فعالیت ادام��ه می دهند که یکی از برنامه ه��ای ما به روز‬ ‫کردن و استفاده از فناوری نوین در این صنایع است‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا ادامه داد‪ :‬بای��د بهره وری صنای��ع دیگری که‬ ‫تازه س��اخت هس��تند را باال ببری��م‪ ،‬البته در ای��ن حوزه نوع‬ ‫مدیریت و اس��تفاده از فناوری نوین بس��یار بااهمیت بوده و‬ ‫جزو اهداف اصلی ماست‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه محور‬ ‫دوم صنایع کوچک و متوس��ط هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬صنایعی که‬ ‫زیر نظر ش��رکت ش��هرک های صنعتی فعالی��ت می کنند و‬ ‫اقدام هایی مانن��د تصفیه فاضالب و مدیریت اب جزو اهداف‬ ‫‪ ۳‬محور برای مقابله با کم ابی‬ ‫اصلی ماس��ت که در برخی اماکن با توجه به بودجه در حال‬ ‫توسعه است‪.‬‬ ‫صالحی نیا ادامه داد‪ :‬سعی کردیم برخی واحدهای متوسط‬ ‫را در مناطق س��احلی و با استفاده از اب شیرین کن ها تجهیز‬ ‫کنیم که البته این یک فناوری نو اس��ت و در مرحله ابتدایی‬ ‫قرار داریم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬در نهایت تدوین طرح جامع و تعریف‬ ‫استاندارد برای صنایع فعال و در حال ساخت جزو مهم ترین‬ ‫برنامه های وزارتخانه اس��ت که بر اس��اس ان‪ ،‬فعاالن بخش‬ ‫خصوصی و دولتی‪ ،‬اس��تاندارد فعالیت خ��ود را اغاز خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم اب در صنعت فقط ‪ ۲‬درصد‬ ‫معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران گفت‪ :‬س��هم اب تامین ش��ده بخش صنع��ت در ایجاد‬ ‫ارزش افزوده و اش��تغال نسبت به س��ایر بخش ها باالتر است‬ ‫ب��ه نحوی ک��ه به ازای هر لیت��ر بر ثانیه اب تامین ش��ده در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی ‪ ۵۳‬نفر اش��تغال مستقیم ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فتحعلی محمدزاده با تاکید بر اینکه از حدود ‪ ۲‬درصد سهم‬ ‫اب صنع��ت در ایران فقط حدود یک درصد ان به واحدها و‬ ‫کارخانه های صنعتی و صنای��ع معدنی تعلق می گیرد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باقی اب مصرفی در نیروگاه های تولید برق‪ ،‬صنایع دام‬ ‫و طی��ور‪ ،‬اصناف تولی��د‪ ،‬صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی ها‬ ‫مصرف می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ازگاری با کم ابی نوعی مدیریت تطبیقی‬ ‫اس��ت و نش��انه ای از هوش��مندی و ض��رورت دوام و بق��ای‬ ‫توس��عه ای به ش��مار می رود‪ .‬محمدزاده با بیان اینکه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با درک این موض��وع و به منظور‬ ‫تامی��ن نیازه��ای جامعه رویک��ردی جدی��د در پیش گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این رویکرد برای توسعه مناسب با ظرفیت های‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگ��ی مد نظر قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این راستا‪ ،‬محور مهم ترین اقدام ها‬ ‫و برنامه ه��ای اجرایی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫ل توسعه شبکه های‬ ‫مدیریت مصرف اب در بخش صنعت شام ‬ ‫تصفیه فاضالب و اس��تفاده از شبکه های بازچرخانی‪ ،‬استفاده‬ ‫از پس��اب ها و اب های نامتعارف و فاضالب مناطق ش��هری‪،‬‬ ‫انتقال و اس��تقرار صنایع اب در مناطق س��احلی‪ ،‬اس��تقرار‬ ‫صنایع در استان های دارای ظرفیت برای استفاده از اب های‬ ‫مرزی‪ ،‬استفاده از فناوری ها و دستگاه و تجهیزات کم مصرف‬ ‫برای تولید محصول‪ ،‬توس��عه ممیزی و بهینه س��ازی مصرف‬ ‫اب در صنعت‪ ،‬بازسازی و نوس��ازی ماشین االت و فرایند ها‬ ‫و فناوری های واحدهای پرمصرف‪ ،‬جلوگیری از هدر رفت اب‬ ‫در ش��بکه های انتقال توزیع و مخازن و انشعابات اب صنعتی‬ ‫و جلوگیری از مصارف غیر مجاز اب است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬همچنی��ن اس��تفاده از گونه های گیاهی‬ ‫کم اب ب��ر و مق��اوم و خش��کی ب��رای ایجاد فضای س��بز در‬ ‫واحدهای ش��هرک های صنعتی‪ ،‬پیگی��ری اجرای روش های‬ ‫جدید تامین منابع ابی مانند جمع اوری و استفاده از اب ان‬ ‫در مناطق مس��تعد‪ ،‬انتق��ال اب از دریای خزر و خلیج فارس‬ ‫برای صنایع توجیه پذیر و اب بر و تدوین و بازنگری استاندارد‬ ‫و معی��ار مصرف اب و اب بر و پر مص��رف از دیگر برنامه های‬ ‫اج��رای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای مدیریت مصرف‬ ‫اب در بخش صنعت اس��ت‪ .‬وی با اش��اره ب��ه برنامه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��رای تامین نیاز اب اش��امیدنی‬ ‫و کش��اورزی در ش��هرک های صنعتی گف��ت‪ :‬تولید و عرضه‬ ‫مصرف پرب��ازده و کم مص��رف مرتبط با زنجی��ره اب‪ ،‬مانند‬ ‫انواع ش��یراالت‪ ،‬س��ردوش های حمام‪ ،‬دستش��ویی و‪ ...‬برای‬ ‫مصرف بخ��ش خانگی به منظور کاهش مص��رف اب‪ ،‬تولید‬ ‫و عرضه تجهیزات کم مصرف بخش کش��اورزی مانند ابیاری‬ ‫قطره ای و تجهیزات گلخانه ای‪ ،‬اکتش��اف منابع ابی در سطح‬ ‫کش��ور مانند اب های اهک��ی و بکارگیری تجهی��زات نوین‬ ‫از اب اش��امیدنی‪ ،‬از منابع ابی هس��تند که نی��از به تصفیه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران درباره پنل ه��ای تخصصی که در زمین��ه رویداد ملی‬ ‫س��ازگاری با کم ابی برگزار می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش صنعت‬ ‫در روز نخس��ت رویداد س��ازگاری با کم ابی پ��س از تبیین‬ ‫دوب��اره مفاهیم و مبانی مص��رف کم ابی و بیان چالش های و‬ ‫مس��ائل تامین اب بخش صنعت پنل تخصص��ی را در قالب‬ ‫ارائ��ه برنامه ها و اقدام های عملی واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫غیر دولتی نمونه بخش صنعت و معدن در سازگاری با کم ابی‬ ‫برگ��زار خواهد کرد که هدف ان معرفی راهکارهای عملیاتی‬ ‫و کارب��ردی و تبادل تجاربه های بین بخش صنعت در زمینه‬ ‫سازگاری با کم ابی است‪.‬‬ ‫محم��دزاده در پای��ان س��خنان خ��ود گفت‪ :‬ب��ه گونه ای‬ ‫برنامه ریزی ش��ده اس��ت که تعدادی از واحدهای صنعتی و‬ ‫صنایع معدنی ب��زرگ منتخب و تعداد زی��ادی از واحدهای‬ ‫صنعتی و کوچک و متوسط بتوانند در این پنل حضور یابند‪.‬‬ ‫بح��ران اب در ایران موضوعی نیس��ت که‬ ‫به دلیل کش��اورزی‪ ،‬صنای��ع معدنی‪ ،‬صنایع‬ ‫غیرمعدن��ی یا مص��رف بخش خانگ��ی ایجاد‬ ‫شده باش��د‪ .‬ابتدا باید این موضوع را بپذیریم‬ ‫که ایران در منطقه ای خش��ک واقع شده و به‬ ‫لحاظ ذخای��ر زیرزمینی اب‪ ،‬کش��ور چندان‬ ‫قدرتمندی به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬بای��د این موض��وع را در نظر‬ ‫داش��ته باش��یم که برنامه امایش سرزمینی‬ ‫در کش��ور ما هن��وز تدوین نش��ده اما بخش‬ ‫قابل توجه��ی از صنایع س��نگین و صنایع اب‬ ‫جانمایی ش��ده و حت��ی به بهره ب��رداری هم‬ ‫رس��یده اند‪ .‬این موضوع باعث ش��ده بیش��تر‬ ‫صنای��ع اب ب��ر در مناطقی ایجاد ش��وند که‬ ‫دسترس��ی به اب در کمترین س��طح ممکن‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که اگر برنامه امایش‬ ‫س��رزمینی پیش از جانمایی‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫و بهره برداری تدوین ش��ده بود امرو ز ش��اهد‬ ‫صنایع ف��والد در مرکز کویر کش��ور نبودیم‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن مبنا انچه بی��ش از کم ابی اس��یب‬ ‫می زن��د مدیریت مص��رف و چگونگی مصرف‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ران می تواند کش��اورزی‪ ،‬صنایع اب بر و‬ ‫بس��یاری از ش��اخه های فعالیتی نیازمند اب‬ ‫داش��ته باش��د اما ش��رطی برای این موضوع‬ ‫وجود دارد که متاس��فانه عملی نش��ده است‪.‬‬ ‫ب��رای این فعالیت ها بی��ش از هر چیز نیاز به‬ ‫برنامه ریزی و فناوری وجود دارد‪ .‬زمانی که در‬ ‫کم اب ترین استان ها اب برترین میوه ها ان هم‬ ‫به شیوه س��نتی تولید می شود‪ ،‬طبیعی است‬ ‫که بحران کاهش س��طح اب ه��ای زیر زمینی‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫این موضوع در صنایع هم به همین ش��کل‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬اب و صنای��ع قبل از هر‬ ‫چی��ز نیاز به برنامه ریزی دارند‪ .‬در صورتی که‬ ‫برنامه ریزی مشخصی برای مصرف اب وجود‬ ‫داشته باش��د می توان از ان به بهترین شکل‬ ‫ممکن و با بیشترین بهره وری استفاده کرد‪.‬‬ ‫تامین منابع مالی‬ ‫همسان سازی حقوق‬ ‫سرپرس��ت سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬اگر‬ ‫نتوانیم منابع الزم را برای اجرای همسان سازی‬ ‫از دول��ت دریافت کنی��م ان را از محل مطالبات‬ ‫دولت از سازمان تامین اجتماعی تامین می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدحسن زدا در گردهمایی‬ ‫اعض��ای اتحادیه پیشکس��وتان جامعه کارگری‬ ‫گفت‪ :‬برای صرف منابع سازمان تامین اجتماعی‬ ‫گزینه ه��ای مختلف��ی را داریم‪ .‬ی��ک گزینه ان‬ ‫س��اخت بیمارس��تان‪ ،‬درمانگاه و تجهیز مراکز‬ ‫درمانی است‪ .‬گزینه دیگر خرید پاالیشگاه برای‬ ‫تامین منابع پرداخت حقوق بازنشستگان است‪.‬‬ ‫گزین��ه دیگ��ر صرف کردن انها ب��رای پرداخت‬ ‫به موقع مس��تمری ها و تعهدات بیمه ای سازمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تصمیم گرفتیم در هر ش��رایطی‬ ‫ه��ر پول��ی ک��ه وارد س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫می شود‪ ،‬برای پرداخت مستمری ها صرف شود‪.‬‬ ‫خجالت اور است بازنشسته ای داشته باشیم که با‬ ‫ماهی یک و نیم میلیون تومان مستمری زندگی‬ ‫کند‪ .‬ما ترجیح می دهیم که این مقدار کم را هم‬ ‫به موقع پرداخت کنیم تا شرمنده انها نشویم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان تامین اجتماعی با اشاره‬ ‫به ضرورت اجرای قانون همسان س��ازی حقوق‬ ‫بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫همسان سازی یک اصل است و حق شماست‪.‬‬ ‫ب��ر مبن��ای ارزیاب��ی ما‪ ،‬بر اس��اس مدلی که‬ ‫پیش��نهاد ش��ده ‪ ۱۲‬هزار میلی��ارد تومان برای‬ ‫همسان س��ازی حق��وق بازنشس��تگان نی��از‬ ‫داری��م‪ .‬وی اف��زود‪ :‬عده ای می پرس��ند که چرا‬ ‫همسان س��ازی در صندوق کش��وری و لشکری‬ ‫اجرا ش��ده اما در س��ازمان تامین اجتماعی اجرا‬ ‫نمی شود‪ .‬پاسخ من این است که ما نمی خواهیم‬ ‫مانن��د انها فقط ماهی ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۱۰‬هزار تومان‬ ‫بابت همسان س��ازی روی حقوق بازنشستگان‬ ‫بگذاری��م‪ .‬امروز با ‪ ۱۱۰‬ه��زار تومان یک کیلو‬ ‫گوشت هم به شما نمی فروشند‪ .‬زدا تصریح کرد‪:‬‬ ‫می خواهیم همسان س��ازی را ب��ه گونه ای اجرا‬ ‫کنیم که تحولی در زندگی بازنشس��تگان خود‬ ‫ایجاد کنیم و قدرت خرید انها را به اندازه ای که‬ ‫شایسته شان اس��ت و هزینه های زندگی اقتضا‬ ‫می کند‪ ،‬افزایش دهیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اخرین امارها حکایت از این دارد که س��ال گذش��ته‬ ‫س��هم بخش معدن از تولید ناخال��ص داخلی افزایش و‬ ‫سهم بخش صنعت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس داده های مرکز ملی امار‪ ،‬س��هم معادن از‬ ‫تولید ناخالص داخلی از ‪ ۱.۳‬درصد در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪۱.۴‬‬ ‫درصد در پایان س��ال ‪ ۹۷‬رسیده است‪ .‬این امر حکایت‬ ‫از رشد ‪ ۷‬درصدی محصول ناخالص بخش معادن دارد‪.‬‬ ‫ارزش(مقدماتی) تولیدات این حوزه به ‪ ۹۶‬هزار میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۸۰‬تومان رس��ید‪ .‬در این گزارش که سال ‪ ۱۳۹۰‬را‬ ‫به عنوان س��ال پایه در نظر گرفته‪ ،‬حوزه استخراج نفت‬ ‫و گاز از س��هم ‪ ۲۱.۶‬به ‪ ۱۹.۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬س��هم حوزه صنع��ت نیز از ‪ ۱۲.۳‬درصدی‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱۲.۱‬درصد در پایان سال گذشته رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش گروه صنایع و معادن که‬ ‫متش��کل از نفت و گاز‪ ،‬سایر معادن‪ ،‬صنعت‪ ،‬تامین اب‬ ‫و برق و س��اختمان است ش��اهد کاهش سهم در تولید‬ ‫ناخالص داخلی از ‪ ۴۵.۱‬به ‪ ۴۲.۹‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این داده های اماری‪ ،‬مش��خص اس��ت که‬ ‫س��هم صنعت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و با‬ ‫توجه به شرایط سرمایه گذاری در سال جاری‪ ،‬اگر برای‬ ‫این بخش برنامه ریزی مش��خصی وجود نداش��ته باشد‪،‬‬ ‫احتمال دارد سال اینده نیز روند کاهشی بخش صنعت‬ ‫ادامه یابد‪ .‬با این حال‪ ،‬برای بررسی دقیق تر این داده ها‬ ‫کارشناسان معتقدند ابتدا باید به درک دقیقی از تولید‬ ‫ناخالص داخلی دست یابیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اب و صنعت‬ ‫هر دو نیازمند‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫اقتصاد غیر نفتی در چرخه شوم‬ ‫ایران دارای منابع غنی نفت و گاز و معادن اس��ت‪ .‬همچنین مبنای‬ ‫اقتصاد ایران هنوز نفتی اس��ت و کشور با پول نفت اداره می شود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬نمی توان تحلیل تولید ناخالص داخلی منهای نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫معادن را فراموش کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫نظام مبادالت پیمانکاری‬ ‫فرعی در ایران‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست های جدید خودرویی دالالن را مات کرد‬ ‫ضعف‬ ‫سازمان ها‬ ‫در اجرای‬ ‫استراتژی‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹روند نزولی نرخ خودرو‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫حدود دو هفته‬ ‫است بازار‬ ‫ارامی را در‬ ‫حوزه خودرو‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫قیمت ها که در‬ ‫چند روز گذشته‬ ‫افت داشته‪،‬‬ ‫دیگر باال نرفته‬ ‫و نوعی تعادل‬ ‫در بازار برقرار‬ ‫شده است‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئی��س اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو درباره وضعیت فعلی بازار خودرو‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬حدود دو هفته اس��ت بازار ارامی را در‬ ‫حوزه خودرو شاهد هس��تیم‪ .‬قیمت ها که در چند روز‬ ‫گذشته افت داش��ته‪ ،‬دیگر باال نرفته و نوعی تعادل در‬ ‫بازار برقرار شده است‪ .‬در چند روز گذشته نرخ ها تغییر‬ ‫زیادی نداش��ته و ش��اید نرخ برخی خودروها ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان باال و پایین شده باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر س��یگنال منفی به بازار وارد نش��ود‪،‬‬ ‫بازار در مسیر خود حرکت می کند‪ .‬سیگنال های منفی‬ ‫تعادل بازار را بهم می زنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو درباره میزان کاهش��ی ن��رخ خودروها گفت‪ :‬در‬ ‫خودروهای مونتاژی قیمت ها افت زیادی داشت‪ .‬به طور‬ ‫تقریبی‪ ۲ ،‬روز شاهد نوسان در این بازار بودیم زیرا نرخ‬ ‫دالر باال رفت��ه بود اما در فاصله زمان��ی چند روز بعد‪،‬‬ ‫دوباره قیمت خودرو روند نزولی داشت‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫نرخ پژو ‪ ۴۰۵‬از ‪۸۲‬میلیون تومان به ‪۸۰‬میلیون تومان‬ ‫رس��یده یا پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬و س��مند ‪۸۵‬میلیون تومان‬ ‫معامله می ش��وند‪ .‬ن��رخ پراید ‪ ۱۳۱‬ح��دود ‪۴۵‬میلیون‬ ‫تومان و تیبا ‪۵۳‬میلیون تومان ش��ده است(قیمت های‬ ‫نهایی عنوان ش��ده در این گ��زارش مربوط به دوم تیر‬ ‫است)‪.‬‬ ‫‹ ‹شفاف سازی قیمت ها‬ ‫موتمن��ی درب��اره وضعی��ت خودروه��ای واردات��ی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬روند قیمتی بازار خودروه��ای وارداتی هم‬ ‫نزولی ش��ده و به عنوان مثال نرخ هیوندا سانتافه اوایل‬ ‫اردیبهش��ت از ‪۷۲۰‬میلی��ون تومان به ی��ک میلیارد و‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون تومان رس��ید اما در دو هفته گذشته بین‬ ‫‪ ۸۰۰‬تا ‪۸۵۰‬میلیون تومان در نوس��ان بود‪ .‬تقاضا زیاد‬ ‫نیست و فقط خریداران واقعی برای خودروهای داخلی‬ ‫و خارجی در ش��رایط فعلی اقدام به خرید می کنند که‬ ‫این امر کمک زیادی به ارامش بازار کرده است‪ .‬گروهی‬ ‫که در این بازار سرمایه گذاری کرده اند‪ ،‬کم کم در حال‬ ‫خروج از ان هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره رون��د نزولی نرخ مونتاژی ه��ا هم گفت‪:‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫برای س��الیان متمادی به رهبران و مدیران‬ ‫کس��ب وکار توصی��ه می ش��د ب��رای تضمین‬ ‫موفقیت های پایدار‪ ،‬اس��تراتژی های س��ازمان‬ ‫خود را به ش��یوه ای منس��جم تدوی��ن کنند‪.‬‬ ‫در مس��یر اجرایی این توصیه‪ ،‬منابع سازمانی‬ ‫زیادی صرف تدوین استراتژی های کسب وکار‬ ‫و ب��ا بهره گیری از فراینده��ای دقیق و منظم‬ ‫تحلیل محیط کسب وکار انجام می شد‪ .‬رهبران‬ ‫و مدیران کس��ب وکار از اینکه پ��س از ماه ها‬ ‫تالش و سختکوشی و بهره گیری از متخصصان‬ ‫و مشاوران توانس��ته اند استراتژی های خود را‬ ‫تدوین کنند‪ ،‬خرسند بودند‪ .‬اما بسیار مشاهده‬ ‫می ش��د که با گذر زمان تغییرات چندانی در‬ ‫دستاوردهای کسب وکارش��ان ایجاد نمی شد‪.‬‬ ‫ش��اهد این موضوع را می توان در نرخ شکست‬ ‫حدود ‪۷۰‬درصدی اس��تراتژی های س��ازمان و‬ ‫اج��رای تغییرات اس��تراتژیک مش��اهده کرد؛‬ ‫بنابراین سوالی که پیش می اید این است علت‬ ‫چیس��ت و چه باید کرد؟ به اعتقاد ما رهبران‬ ‫سازمان ها در تدوین استراتژی ضعیف نیستند‪،‬‬ ‫انها در اجرای اس��تراتژی و جان بخشیدن به‬ ‫ان نات��وان هس��تند‪ .‬چ��ون در فرایند تدوین‬ ‫و اج��رای اس��تراتژی از بزرگ تری��ن ظرفیت‬ ‫موجود در س��ازمان ک��ه هم��ان قابلیت های‬ ‫انسانی اس��ت‪ ،‬چشم پوش��ی می کنند‪ .‬نتیجه‬ ‫کار پدیدار ش��دن دره ای بس��یار بزرگ است‬ ‫که مان��ع از برقراری ارتب��اط اثربخش ‪ ۳‬الیه‬ ‫سازمان(رهبران‪ ،‬مدیران و کارکنان) می شود‪.‬‬ ‫اس��تدالل ما این اس��ت که می ت��وان با اتخاذ‬ ‫روش های��ی روی این دره ب��زرگ و عمیق پل‬ ‫زد و زمین��ه بهره برداری از ظرفیت های نهفته‬ ‫انس��انی را در محیط کار فراهم کرد و افراد را‬ ‫با تمام وجود به سازمان پیوند زد‪ .‬مانند همه‬ ‫انسان ها هر شرکت داستانی دارد که می گوید‬ ‫کج��ا بوده‪ ،‬کجا هس��ت و به کج��ا می خواهد‬ ‫برود‪ .‬هر ش��رکتی اگر س��فری مهم در پیش‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬به نقش��ه ای که مسیر درست‬ ‫را نش��ان دهد‪ ،‬نی��از دارد‪ .‬کاربرد اس��تراتژی‬ ‫ش��رکت مانند این نقشه است‪ .‬استراتژی بیان‬ ‫می کند یک شرکت چگونه می تواند برنامه ها‪،‬‬ ‫اهداف و رویاهای��ش را محقق کند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل رهبران ش��رکت های موفق برای حصول‬ ‫اطمینان از تدوین یک استراتژی کامل‪ ،‬زمان‬ ‫زیادی صرف می کنند‪ .‬انها تحلیل های عمیق‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬از مش��اوران خارج از شرکت‬ ‫اس��تفاده می کنن��د‪ ،‬ب��رای ف��رار از کارهای‬ ‫روزمره‪ ،‬نشس��ت ها را بیرون سازمان برگزار و‬ ‫س��اعت های طوالنی روی ویرایش های جدید‬ ‫کار می کنن��د ت��ا مطمئن ش��وند اس��تراتژی‬ ‫به درستی تدوین شده است‪ .‬جالب این است‬ ‫که بس��یاری از این رهبران اذع��ان می کنند‬ ‫تدوین اس��تراتژی‪ ،‬بخش س��اده کار است‪ .‬در‬ ‫عین ح��ال می گویند بخش چال��ش برانگیز‪،‬‬ ‫اجرای استراتژی است‪ .‬بسیاری از انها مشتاق‬ ‫هستند اثرات اجرای استراتژی شان را به شما‬ ‫نش��ان دهن��د‪ .‬از همایش های ب��زرگ انتقال‬ ‫اس��تراتژی‪ ،‬ارائه مطالب طراحی برای تجدید‬ ‫س��اختار نیروها‪ ،‬معیارهای ارزیابی پیشرفت و‬ ‫انتظار باالی شان برای کسب نتایج بهتر در کار‬ ‫مدام صحبت می کنند‪ .‬اما هنگامی که چیزی‬ ‫تغییر نمی کند گیج و س��ردرگم می ش��وند و‬ ‫از خود می پرس��ند چرا از س��ال گذشته بهتر‬ ‫نشده ایم؟ کجای کار اشتباه کرده ایم؟‬ ‫چگون��ه می توانیم دیگ��ران را همراه کنیم؟‬ ‫چگون��ه می توانیم از کارکن��ان بخواهیم روی‬ ‫موضوع ه��ای کلی��دی فک��ر و عم��ل کنند؟‬ ‫سال هاس��ت اموخته ای��م اجرای اس��تراتژی‪،‬‬ ‫بیش��ترین تاثی��ر را بر موفقیت یک س��ازمان‬ ‫دارد‪ .‬بسیاری از مدیران اجرایی زمان با ارزش‬ ‫را ص��رف تدوی��ن بی عیب و نقص اس��تراتژی‬ ‫می کنن��د‪ ،‬ولی ب��رای برنامه ری��زی در اجرای‬ ‫استراتژی وقت کافی نمی گذارند‪.‬‬ ‫در نتیجه در تحقق اهداف خویش شکست‬ ‫می خورن��د و رویاهای س��ازمان ب��ه حقیقت‬ ‫نمی پیون��دد‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬دقیقا چه چیزی‬ ‫س��ازمان ش��ما را از اج��رای اس��تراتژی ب��از‬ ‫می دارد؟ ما ان را شکاف بین افراد و قابلیت ها‬ ‫می نامیم‪ .‬این ش��کاف در بیش��تر س��ازمان ها‬ ‫ش��بیه دره ای عمیق و نش��ان دهنده شکافی‬ ‫اس��ت که در اجرای استراتژی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫جایی که افراد زیادی را می یابیم که استراتژی‬ ‫را درک نمی کنند و در عملیاتی کردن و جان‬ ‫بخشیدن به ان هیچ نقش��ی ندارند و فقط از‬ ‫طری��ق ارتباط کارکنان با اس��تراتژی و ایجاد‬ ‫ح��س مالکیت در انه��ا می توانیم این موضوع‬ ‫را حل وفصل کنیم‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫این روزها بازار خودرو ارام اس��ت و پس از تنش های‬ ‫بس��یار در این بازار به نظر می رس��د ن��رخ خودروها در‬ ‫سراش��یبی قرار گرفته اس��ت‪ .‬نامه اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری و تاکی��د بر عرضه خودرو‬ ‫برای س��اماندهی وضعیت ب��ازار تاثیر زی��ادی بر بازار‬ ‫خودرو و برقراری ارامش در ان داشت و شاهد هستیم‬ ‫قیمت ها به تعادل نسبی رسید ه است‪.‬‬ ‫حال بای��د دید براس��اس برنامه های م��دون وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای ش��رکت های تولیدی و‬ ‫بازار محص��والت افت قیمت ها ادام��ه دار خواهد بود و‬ ‫اینکه این روند در چه نقطه ای تثبیت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش عرضه خودرو‬ ‫بازار راکد شده و ارامش دارد‪ .‬به کسانی که نیاز ضروری ندارند‬ ‫توصیه می شود صبر کنند تا قیمت ها واقعی تر شود و با نرخ پایین تر‬ ‫خودرو موردنظر خود را خریداری کنند‪ .‬عرضه خودرو به بازار بیشتر‬ ‫ش��ده نه از سوی خودروسازان‪ ،‬بلکه از سوی کسانی که مبادرت به‬ ‫خرید خودرو برای سود از این بازار کرده اند‪ .‬این افراد خسته شده ‬ ‫و به دنبال فروش محصوالت خود هستند‬ ‫ن��رخ پژو ‪ ۲۰۰۸‬ت��ا ‪۴۸۰‬میلیون تومان هم رس��ید اما‬ ‫درحال حاضر(دوم تیر) ن��رخ ان به حدود ‪۳۲۰‬میلیون‬ ‫تومان رس��یده اس��ت‪ .‬نرخ س��راتو یا هایما به بیش از‬ ‫‪۴۰۰‬میلیون تومان رسید اما امروز کمتر از ‪۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان معامله می ش��ود‪ .‬واسطه گری کاذب از بین رفته‬ ‫و بازار ارام ش��ده است‪ .‬در این شرایط اگر کسی نیاز به‬ ‫خودرو داشته باشد‪ ،‬می تواند با نرخ مناسب مدل مورد‬ ‫نظر خود را خریداری کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫با اشاره به خودروهای ناقص باقیمانده در کارخانه های‬ ‫خودروس��ازی ادام��ه داد‪ :‬حجم زی��ادی از خودروهای‬ ‫تجاری نش��ده در کارخانه ها وج��ود دارد که دیر یا زود‬ ‫باید تکمیل و به دست مشتریان برسند‪ .‬این امر از حجم‬ ‫خری��داران کم می کن��د و جو روانی موج��ود را از بین‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫موتمن��ی درباره تفاوت نرخ خودروه��ا در کارخانه و‬ ‫ب��ازار نیز گفت‪ :‬اگر فاصله قیمت��ی بین کارخانه و بازار‬ ‫زیاد باش��د خود نوعی سیگنال منفی است و نباید این‬ ‫اتفاق رخ دهد‪ .‬خودروس��از باید شفاف سازی کند و نرخ‬ ‫تمام ش��ده خ��ود را اعالم و با درصدی س��ود ان را به‬ ‫بازار عرضه کند‪ .‬نرخ باید ثابت باش��د نه انکه در مدت‬ ‫کوتاه��ی تغییر کند‪ .‬او با اش��اره به درخواس��ت رئیس‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور اظهارکرد‪ :‬قاضی س��راج خواهان‬ ‫شفاف س��ازی نرخ خودروها بود و اینکه ش��ورای رقابت‬ ‫هم باید در عملکرد خودروسازان در بحث تعیین نرخ ها‬ ‫دخالت داش��ته باش��د‪ .‬پیش تر رئیس سازمان بازرسی‬ ‫کل کش��ور درباره التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و‬ ‫ت خ��ودرو‪ ،‬از وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫افزایش بی رویه قیم ‬ ‫و تجارت خواس��ته بود ضمن تدوین و ابالغ بخش��نامه‬ ‫قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست های دولت و‬ ‫ستاد تنظیم بازار‪ ،‬کاهش نرخ خودرو را از طریق حذف‬ ‫رانت ب��رای گروه ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و‬ ‫ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند‪ .‬موتمنی افزود‪ :‬هر‬ ‫قدر نرخ تمام ش��ده کاال شفاف باشد تکلیف خریداران‬ ‫واقعی هم مش��خص تر خواهد ب��ود و ارامش موجود از‬ ‫فضاسازی به سود دالل ها می کاهد‪.‬‬ ‫بخشی از نوسان قیمت ها در بازار مربوط به تغییرات‬ ‫نرخ ارز اس��ت‪ .‬موتمنی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫اگر بازار دالر دارای نوس��ان باش��د ایا دوباره شاهد جو‬ ‫روان��ی در بازار خودرو خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬نوس��ان های‬ ‫نرخ ارز بی تاثیر نیس��ت اما با مدیریت درست و مناسب‬ ‫می ت��وان تاثی��ر ان را کاه��ش داد‪ .‬اگ��ر عرضه خودرو‬ ‫به ب��ازار روند طبیعی داش��ته باش��د و قط��ره چکانی‬ ‫نباش��د تاثیر چنین ش��رایطی را می توان کاهش داد‪ .‬با‬ ‫مدیریت نباید جو کاذب برای س��وداگران و سود بردن‬ ‫از ب��ازار را ب��رای ع��ده ای فراهم کرد‪ .‬وقت��ی قیمت ها‬ ‫افزای��ش می یابد ک��ه ورودی کاال بس��ته و عرضه کم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از برخ��ی روش های قیمت گذاری ادامه‬ ‫داد‪ :‬نباید از فرمول های بی پایه و اساس(من دراوردی)‬ ‫برای کسب سود بیشتر استفاده و مسئله قیمت گذاری‬ ‫‪۵‬درصد زیر حاشیه بازار را مطرح کرد‪ .‬زمانی که ورودی‬ ‫کاال به بازار بس��ته شود‪ ،‬طبیعی است که قیمت ها باال‬ ‫می رود‪ .‬در نتیج��ه چنین روش های��ی نمی تواند برای‬ ‫تعادل بازار مناس��ب و پاسخگو باشد‪ .‬باید از شیوه هایی‬ ‫در قیمت گذاری خودروها بهره برد که نه تولیدکننده و‬ ‫نه مصرف کننده‪ ،‬هیچ کدام متضرر نش��وند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫اگر خودروس��ازان به تعهدات خ��ود عمل کنند‪ ،‬به طور‬ ‫قطع بازار به ارامش می رسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ثبت ن��ام خودرو ب��ا زم��ان تحویل یک‬ ‫ماه��ه اگر به ‪۳‬ماه برس��د‪ ،‬س��یگنال منفی ب��رای بازار‬ ‫مبن��ی بر نبود عرضه و س��یگنال مثب��ت برای دالالن‬ ‫است‪.‬‬ ‫موتمن��ی تاکید ک��رد‪ :‬اتحادی��ه نمایش��گاه‪‎‬داران و‬ ‫فروشندگان خودرو به دنبال این است که دوباره چنین‬ ‫جوی به وجود نیاید‪ .‬وجود حجم زیاد تقاضا و دستکاری‬ ‫قیمت ها در اواخر فروردین و اوایل اردیبهش��ت امسال‬ ‫و عرضه نش��دن خودرو‪ ،‬س��بب سوءاس��تفاده عده ای‬ ‫شد‪ .‬کس��انی که در این زمان مبادرت به خرید خودرو‬ ‫کرده اند‪ ،‬بسیار متضرر شده اند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫تی��پ ‪ ۲‬را ‪۱۱۰‬میلیون تومان خریده ان��د و امروز نرخ‬ ‫ان ‪۸۵‬میلیون تومان ش��ده اس��ت‪ .‬اختالف ‪۲۵‬میلیون‬ ‫تومانی کم نیس��ت‪ .‬این در حالی است که فعال واقعی‬ ‫بازار وارد چنین جوی نمی شود و از چنین بازار خودرو‬ ‫خریداری نمی کند‪.‬‬ ‫موتمن��ی در پای��ان گفت‪ :‬بازار راکد ش��ده و ارامش‬ ‫دارد‪ .‬به کس��انی که نیاز ضروری ندارند توصیه می شود‬ ‫صب��ر کنند تا قیمت ها واقعی تر ش��ود و با نرخ پایین تر‬ ‫خ��ودرو موردنظر خود را خریداری کنند‪ .‬عرضه خودرو‬ ‫به بازار بیش��تر شده نه از س��وی خودروسازان‪ ،‬بلکه از‬ ‫س��وی کس��انی که مبادرت به خرید خودرو برای سود‬ ‫از این بازار کرده اند‪ .‬این افراد خس��ته ش��د ه و به دنبال‬ ‫فروش محصوالت خود هستند‪.‬‬ ‫سایپا‪ ،‬خودروساز اول کشور باقی ماند‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی جام��ع تولید س��ایپا گف��ت‪ :‬گروه‬ ‫خودروسازی سایپا در ‪ ۳‬ماه نخست امسال بیش از ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو تولید ک��رده که بیش��ترین میزان تولی��د در بین‬ ‫خودروسازان کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬مس��عود پروین گفت‪ :‬عبور از تیراژ‬ ‫تولید ‪۱۰۰‬ه��زار خودرو از ‪ ۱۷‬فروردین ت��ا پایان خرداد با‬ ‫اج��رای موفقیت امیز برنامه افزای��ش تولید و عرضه خودرو‬ ‫به مش��تریان انجام و موجب ش��د اه��داف این مجموعه در‬ ‫این باره محقق شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تولید بیش از ‪۱۰۰‬هزار محصول‪ ،‬همزمان‬ ‫با تسریع در تحویل به مش��تریان و پاسخگویی به نیازهای‬ ‫موجود در بازار انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی جامع تولید س��ایپا با اش��اره به اجرای‬ ‫برنام��ه تکمیل خودروهای دارای کس��ری قطعه‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بیش��تر خودروهای دارای کسری قطعات شامل محصوالت‬ ‫پرتیراژ هستند که گروه س��ایپا تالش می کند با تسریع در‬ ‫تامی��ن این قطعات از هر روش ممکن‪ ،‬مش��کل خودروهای‬ ‫دارای کسری قطعه را برطرف کند‪.‬‬ ‫پروی��ن گف��ت‪ :‬اجرای پوی��ش ملی بومی س��ازی قطعات‬ ‫خ��ودرو از س��وی گ��روه س��ایپا و ت�لاش ب��رای جل��ب‬ ‫صنعت خودرو بازاری تشنه در اختیار دارد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد‬ ‫اس��ت اس��تقبال مردم از خرید خودرو به س��ود این صنعت اس��ت‬ ‫چراکه مش��کل اصل��ی هر صنعتی به دس��ت اوردن بازار اس��ت اما‬ ‫درحال حاضر صنعت خودرو بدون کمترین هزینه و کوششی بازاری‬ ‫تش��نه و چاه ویل��ی از تقاضا در اختی��ار دارد‪ .‬محمدرضا نجفی در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت درباره دلیل اس��تقبال م��ردم از بازار خودرو‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��ت گذاری ها در اقتصاد کالن باید به گونه ای باش��د که‬ ‫ابزارهای مناس��بی برای حفظ سرمایه و س��رمایه گذاری در اختیار‬ ‫مردم قرار دهد‪ ،‬با تحقق این امر سیل نقدینگی در جامعه مدیریت‬ ‫می شود‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه ابزارهای حفظ و مدیریت‬ ‫مولد س��رمایه باید متنوع باشد‪ ،‬افزود‪ :‬با سیاست گذاری مناسب در‬ ‫ابعاد ملی باید زمینه تجمیع سرمایه های خرد فراهم و این منابع در‬ ‫تولید به کار گرفته ش��ود‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬سیاست گذاران می توانند زمینه افزایش‬ ‫و تن��وع ابزارهای ذخیره ث��روت مانند بیمه ه��ای زندگی‪ ،‬صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬صندوق زمین و مسکن و‪ ...‬را فراهم کنند تا فشار‬ ‫نقدینگی و در نتیجه س��فته بازی بر صنعت خودرو و بازار مس��کن‬ ‫کاهش یابد‪ .‬وی نقش بانک ها را در تجمیع س��رمایه های خرد موثر‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬بانک ها باید بتوانند با بکارگیری سیاست های‬ ‫مناس��ب س��رمایه های خرد را تجمیع کنند و در اختیار نظام تولید‬ ‫ق��رار دهند‪ .‬این نماینده م��ردم در مجلس دهم همچنین بورس را‬ ‫بازار مناس��بی برای سرمایه گذاری برشمرد و خاطرنشان کرد‪ :‬مردم‬ ‫با س��رمایه های خرد گزینه های چندانی برای سرمایه گذاری ندارند؛‬ ‫بنابراین ناچار هس��تند برای حفظ قدرت ارزش پول خود به س��راغ‬ ‫مش��ارکت و هم��کاری تولیدکنن��دگان و ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان داخل��ی‪ ،‬با هدف رفع نی��از از منابع خارجی و‬ ‫جلوگی��ری از ارزب��ری خرید قطع��ات از ای��ن بازارها انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ابت��دای هفته س��ایپا اعالم ک��رد بیش از‬ ‫‪۶۰‬ه��زار خ��ودرو را در مدت زمان ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫تحویل مش��تریان داده و تالش می کن��د با تکمیل و عرضه‬ ‫هرچه بیشتر خودرو‪ ،‬ضمن پاسخگویی به تعهدات و تامین‬ ‫نیازه��ا‪ ،‬به تنظیم بازار و ت��داوم کاهش قیمت ها نیز کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بازارهای مح��دود از جمله خودرو بروند‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه نمی توان از مردم‬ ‫انتظار داش��ت به دنبال حفظ ارزش پول خود نباشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫شرایط عادی که بازارهای مناس��بی برای سرمایه گذاری در اختیار‬ ‫مردم ق��رار دارد خرید خودرو انتخاب خوبی برای حفظ ارزش پول‬ ‫نیست اما در شرایط کنونی قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده‬ ‫و مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود هس��تند؛ بنابراین به س��راغ‬ ‫بازار خودرو می روند‪ .‬نجفی با بیان اینکه خودرو گزینه اولویت داری‬ ‫برای سرمایه گذاری در شرایط طبیعی نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استقبال‬ ‫مردم از خرید خودرو به سود این صنعت است چراکه مشکل اصلی‬ ‫ه��ر صنعتی به دس��ت اوردن بازار اس��ت ام��ا درحال حاضر صنعت‬ ‫خودرو بدون کمترین هزینه و کوشش��ی بازاری تش��نه و چاه ویلی‬ ‫از تقاض��ا در اختی��ار دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید پیش از انکه به دنبال‬ ‫نصیحت و ارشاد مردم برای نخریدن خودرو باشیم‪ ،‬سیاست گذاران‬ ‫و اداره کنندگان صنعت خودرو را مورد خطاب قرار دهیم که چرا با‬ ‫برنامه ری��زی و اقدام ها بهنگام برای تولید و تامین کافی‪ ،‬نیاز بازار را‬ ‫تامین نکردند‪ .‬رئیس کارگروه تحقیق و تفحص از خودروس��ازی ها‬ ‫بیان کرد‪ :‬بازار امن و متناسبی برای سرمایه گذاری در اختیار مردم‬ ‫قرار ندارد در نتیجه س��رمایه ها به س��مت خرید خودرو سوق داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر مدیری��ت کارامدی بر صنعت خودرو اعمال می ش��د‬ ‫استقبال مردم از خرید خودرو‪ ،‬بهترین شرایط را برای خودروسازان‬ ‫رقم می زد‪ .‬نجفی با بیان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫کاالهای مورد نیاز را تامین‪ ،‬بازار را مدیریت و تولید را اصالح کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تدابیر و سیاس��ت های داشته یا نداشته در مدیریت این حوزه‬ ‫وضعیت کنونی بازار را رقم زده است‪.‬‬ ‫تهدیدها و فرصت های ادغام خودروسازان‬ ‫یک استاد دانشگاه اظهارکرد‪ :‬ادغام خودروسازان‪ ،‬انها را‬ ‫به یک غول بی رقیب در بازار خودرو تبدیل خواهد کرد و‬ ‫در این شرایط‪ ،‬بازار را به شرکتی خواهیم سپرد که هیچ‬ ‫رقیبی نخواهد داشت‪ .‬جمش��ید عدالتیان در گفت وگو با‬ ‫ایلنا عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر تمام صنایع کش��ور به ویژه‬ ‫شرکت های کلیدی مانند نفت‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫و فوالد درگیر مسائل تحریم هستند‪ .‬اما متاسفانه در این‬ ‫بین‪ ،‬قراردادهای شرکت های خودروسازی با شرکت های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬قابلیت اجرایی خود را از دس��ت داده و این امر‬ ‫به یکی از دغدغه های مهم ش��رکت های خودروس��ازها و‬ ‫قطعه س��ازها تبدیل شده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬خودروسازان‬ ‫از لحاظ بازار تقاضا مش��کلی نداش��ته و محصوالت خود‬ ‫را پیش ف��روش کرده ان��د‪ ،‬اما از لحاظ عرضه مش��کالتی‬ ‫گریبانگیر خودروس��ازان شده اس��ت‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫با اش��اره به مشکالت قطعه س��ازان در تامین برخی مواد‬ ‫اولیه گفت‪ :‬برخی از قس��مت های خط تولید قطعه سازان‬ ‫وابسته به واردات اس��ت اما تحریم های موجود انها را در‬ ‫تامین مواد اولیه و قطعه دچار مشکل کرده است‪ .‬تنها راه‬ ‫برون رفت از مشکالت موجود در شرایط فعلی‪ ،‬بومی سازی‬ ‫و افزایش تولید داخل و کاهش وابس��تگی به خارج است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه برخی از صنای��ع مانند خودروس��ازی این‬ ‫فرایند را اغاز کرده اند‪ .‬وی با اشاره به ادغام خودروسازان‬ ‫در جهت تولید محصول با کیفیت گفت‪ :‬اس��تراتژی های‬ ‫گوناگونی در صنعت خ��ودرو دنیا وجود دارد‪ ،‬بنابراین به‬ ‫این سادگی نمی توان برای ان راه حلی کوتاه مدت در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬این صنعت نیازمند اینده نگری ‪ ۲۰‬س��اله اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن تصمیم گیری در کوتاه مدت و ش��رایط بحرانی‪،‬‬ ‫خیلی درست نیس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در جهان ‪ ۱۰‬شرکت‬ ‫بزرگ تولیدکننده خ��ودرو وجود دارد‪ .‬اگر ما قصد داریم‬ ‫در بلندمدت جزو خودروسازهایی باشیم که عالوه بر تولید‬ ‫خودرو باکیفیت‪ ،‬سهمی از بازارهای جهانی داشته باشیم؛‬ ‫باید بخشی از تولید ما با همکاری شرکت های بزرگ صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عدالتیان معتقد است‪ :‬ادغام خودروسازان‪ ،‬انها را به یک‬ ‫غول بی رقیب تبدیل خواهد کرد‪ .‬در این شرایط عمال بازار‬ ‫را به یک ش��رکت خواهیم سپرد که هیچ رقیبی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬اما همکاری در بخش پژوهشی و یا قطعه سازی‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫عدالتیان تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬سال است که در‬ ‫کشور‪ ،‬خودرو مونتاژ و تولید می شود‪ ،‬تا به االن هر کشور‬ ‫دیگری بود‪ ،‬پیشرفت چشمگیری در عرصه صنعت خودرو‬ ‫به دس��ت می اورد و عالوه بر تولی��د خودروهای باکیفیت‪،‬‬ ‫صادرات هم انجام می داد‪ .‬ش��اید در ان زمان‪ ،‬تصمیمات‪،‬‬ ‫کوتاه مدت بوده است درحال حاضر خودروسازهای جهان‬ ‫سرمایه گذاری های سنگینی حوزه خودروهای برقی انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬بای��د دقت کنیم ک��ه اینده خ��ودرو به کدام‬ ‫س��مت می رود و تقاضای بازارهای جهانی به سمت کدام‬ ‫محص��ول کش��ش دارد‪ .‬این تغییر و تح��ول باید در یک‬ ‫برنامه ری��زی ‪ ۲۰‬س��اله در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت خودروسازی ما زیر بار رقابت از بین خواهند رفت‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫تصمیم های یک شبه‬ ‫عده ای را از بازار جهانی‬ ‫بیرون می کند‬ ‫به خاطر‬ ‫یک سال پراب‬ ‫هیجان زده نشویم‬ ‫بومی سازی نبشی دکل‬ ‫برق‪ ،‬نفت و مخابرات‬ ‫در«اریان فوالد»‬ ‫کارشناسان عالی بخش معدن و صنایع معدنی در پاسخ به چرایی رشد مثبت معدن و رشد منفی صنعت در تولید ناخالص داخلی مطرح کردند‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬مرکز امار ایران چند روز پیش‬ ‫گزارش��ی از جزئیات س��هم بخش ه��ای مختلف‬ ‫اقتصادی از تولید ناخالص داخلی منتشر کرد که‬ ‫در ان جایگاه معدن در اقتصاد ارتقا یافته است‪ .‬بر‬ ‫اس��اس جدیدترین گزارش مرکز امار ایران‪ ،‬سهم‬ ‫معادن از تولید ناخالص داخلی از ‪۱.۳‬درصد سال‬ ‫‪ ۹۶‬به ‪ ۱.۴‬درصد در پایان س��ال ‪ ۹۷‬رس��یده که‬ ‫حکایت از رشد ‪۷‬درصدی محصول ناخالص بخش‬ ‫مع��دن دارد‪ .‬در این گزارش که س��ال ‪ ۱۳۹۰‬را‬ ‫ب��ه عنوان س��ال پایه در نظر گرفته اس��ت‪ ،‬حوزه‬ ‫اس��تخراج نف��ت و گاز از س��هم ‪۲۱.۶‬درصدی به‬ ‫‪ ۱۹.۶‬درص��د کاهش یافته اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫سهم حوزه صنعت نیز از ‪۱۲.۳‬درصد در سال ‪۹۶‬‬ ‫به ‪۱۲.۱‬درصد در پایان سال گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫در این رابطه از سرقینی‪ ،‬معاون امور معادن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و کرباسیان معاون پیشین‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در دوره نعمت زاده‬ ‫و شریعتمداری رئیس هیات عامل ایمیدرو چرایی‬ ‫این رخداد را سوال کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت؛ فصل الخطاب رشد معدن‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این‬ ‫زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬نه تنها امس��ال بلکه سال‬ ‫گذش��ته نیز رشد بخش معدن مثبت بود‪ ،‬هرچند‬ ‫نرخ رشد این بخش در سال گذشته ‪ ۳‬درصد بود‬ ‫و امسال بیشتر است اما بازهم رشد داشت‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین ویژگی بخش معدن در مدت ‪ ۶‬سال این‬ ‫بوده که رش��د ان در ‪۲‬س��ال بنا بر گزارش مرکز‬ ‫امار ‪ ۲‬رقمی بوده است‪ .‬فکر می کنم سال ‪ ،۹۳‬به‬ ‫میزان ‪ ۱۰.۵‬درصد و سال ‪ ،۹۴‬به میزان ‪۳۲‬درصد‬ ‫رشد این بخش را شاهد بودیم‪ .‬این بخش تنها یک‬ ‫س��ال رشد منفی را با رقم ‪ ۲.۵‬درصد تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬سرقینی در پاسخ به این پرسش که عامل‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫پیش��تازی رش��د بخش معدن را در چه می دانید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یک عامل‪ ،‬ذات فعالیت های معدنی اس��ت‬ ‫که کمترین وابس��تگی را به خارج از کشور‪ ،‬بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی دارد؛ دیگر اینکه بس��یاری‬ ‫از س��رمایه گذاران در ای��ن چن��د س��ال برخالف‬ ‫صحبت هایی که می شود به سمت معدن امده اند‪.‬‬ ‫ما توانس��ته ایم در این بخش جذابیت الزم را برای‬ ‫سرمایه گذاران ایجاد کنیم که بخش مهمی از ان‬ ‫به دلیل ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری به مدد‬ ‫قوانی��ن و حمایت های دولتی بوده اس��ت‪ .‬او در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬عده زیادی در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی س��رمایه گذاری کرده اند و س��ود‬ ‫خوبی هم برده اند یا مایلند س��رمایه گذاری کنند‬ ‫چون به این نتیجه رس��یده اند که این بخش یکی‬ ‫از بخش های سودده کشور است و برای همه ثابت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬در این چند س��ال مراجعه سرمایه گذارانی‬ ‫که مایل به سرمایه گذاری در بخش معدن بوده اند‪،‬‬ ‫به همراه درخواست های انها رو به فزونی بوده که‬ ‫نش��ان می دهد بخش معدن از محاق خارج شده‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫است‪ .‬این موارد می تواند از مهم ترین عوامل رشد‬ ‫بخش معدن در اقتصاد کش��ور باشد‪ .‬با این حال‬ ‫تاکید می کن��م امنیتی که برای س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش معدن ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬چه به وسیله‬ ‫قانون معدن و چه از س��وی روش هایی که سامان‬ ‫بیش��تری دارد‪ ،‬از مهم تری��ن عوامل رش��د بخش‬ ‫معدن به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان میوه چینی است‬ ‫مهدی کرباسیان‪ ،‬رئیس پیشین سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایمیدرو در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫به تش��ریح عوام��ل موثر بر‬ ‫رش��د بخش معدن در س��ال گذش��ته پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته چند اتف��اق در بخش‬ ‫معدن افتاده اس��ت؛ ابتدا اینکه در حوزه معدن با‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬توجه به امکانات‬ ‫ی در این بخش و همچنین با‬ ‫کشور و سرمایه گذار ‬ ‫ت کل مجموعه های کشور و تالش واحدهای‬ ‫حمای ‬ ‫بزرگ اقتصاد معدنی اعم از فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت‬ ‫مس‪ ،‬معادن سنگ اهن و‪ ،...‬حرکت بسیار مثبتی‬ ‫انجام ش��د که میوه ان را اکنون به ش��کل رش��د‬ ‫بخ��ش معدن ش��اهد هس��تیم‪ .‬کرباس��یان ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��رمایه گذاری در این بخش‪ ،‬پیش از س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬ش��روع و پ��س از ان تکمی��ل ش��د‪ .‬برخ��ی‬ ‫س��رمایه گذاری ها که از س��ال ‪ ۹۲‬شروع شد و به‬ ‫بهره برداری رسید توانست جایگاه معدن و صنایع‬ ‫معدنی را در اقتصاد موثرتر کند و ارتقا دهد‪ .‬وی‬ ‫عامل دوم رش��د مثبت بخش معدن را در اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬افزایش قیمت های جهان��ی مواد معدنی‬ ‫دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه صنایع معدنی‬ ‫و معدن نیز قیمت های جهانی رشد داشتند و این‬ ‫رش��د نرخ دارای ثبات بود‪ .‬کرباس��یان ادامه داد‪:‬‬ ‫س��ومین عامل اینکه معدن و صنایع معدنی برای‬ ‫کش��ور ارز تولید کرد‪ .‬اگر دقت کنید می بینید که‬ ‫میزان صادرات کش��ور پیش از سال ‪ ۹۲‬در حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬بسیار کمتر از صادرات در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬بود که نتایج مهمی در برداش��ت‪.‬‬ ‫البته باید به این نکته نیز توجه کرد که نرخ تمام‬ ‫ش��ده کاالهای معدنی در کش��ور‪ ،‬بسیار کمتر از‬ ‫نرخ بین المللی اس��ت‪ ،‬به ویژه اینکه ایران از یارانه‬ ‫انرژی و معادن مختلف سود می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹افت صنعت با تصمیم های غیرعقالیی‬ ‫معاون پیشین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫بخش دیگری از س��خنانش ب��ه چرایی افت نقش‬ ‫صنعت در رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بخش صنعت در حرکت و جهت گیری ها تابع نرخ‬ ‫ارز است و اثار تحریم بر این بخش وسیع تر دیده‬ ‫می شود‪ .‬از ابندای سال ‪ ۱۳۹۷‬که تا اذر نیز طول‬ ‫کشید‪ ،‬سیاست های ارزی کش��ور دچار تغییرات‬ ‫متعدد شدند؛ صدور بخشنامه های متعدد و بعضی‬ ‫تصمیم های غیرکارشناسانه و عقالیی موجب شد‬ ‫بخ��ش صنعت لطم��ه ببیند‪ ،‬به نحوی که ش��اید‬ ‫بتوان گفت ای��ن تصمیم ها تا حدی دلیل رش��د‬ ‫منفی بخش صنعت بودند‪.‬‬ ‫کرباسیان افزود‪ :‬باید بپذیریم که بخش صنعت‬ ‫ما غیر از برخی صنایع مانند پتروشیمی‪ ،‬به نوعی‬ ‫جایگزین واردات اس��ت و امکان ص��ادرات ندارد‪.‬‬ ‫این ام��ر با توجه به تحریم ها‪ ،‬محدودیت صادرات‬ ‫و تامین مواد اولیه با نرخ باالی دالر موجب ش��د‬ ‫روی نرخ رشد ان تاثیر منفی بگذارد‪ .‬البته دالیل‬ ‫دیگ��ری نیز بود که موجب ش��د ح��وزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی نس��بت به بخ��ش صنعت وضعیت‬ ‫بهتری داشته باشد‪ .‬کرباسیان در ادامه سخنانش‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که ایا فکر می کنید این‬ ‫وضعی��ت برای ‪ ۲‬بخ��ش معدن و صنع��ت ادامه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این امر به سیاست های کشور‬ ‫بر می گردد؛ باید درباره چند چیز تصمیم بگیریم؛‬ ‫اول اینک��ه باید بپذیریم سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫کش��ور تاب��ع نرخ ارز و سیاس��ت های ب��ارز بانک‬ ‫مرکزی نباشد؛ این سیاستی است که در ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذش��ته بیشتر مواقع وجود داش��ته و اکنون هم‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬گاهی برای اینکه ن��رخ ارز را کنترل‬ ‫کنی��م ناچار به گرفتن تصمیم هایی ش��ده ایم که‬ ‫برخ��ی از انها ضد تولیدند و برخی هم با صادرات‬ ‫همخوان��ی ندارن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬س��وم اینکه‬ ‫باید بپذیریم نرخ ها واقعی ش��وند‪ ،‬در سیاس��ت ها‬ ‫اصالحات اساس��ی انجام دهیم و همچنین تولید‬ ‫را صادرات محور کنیم‪ ،‬به جای اینکه بازار داخلی‬ ‫را اشباع کنیم‪.‬‬ ‫از طرف دیگر باید منافع مصرف کننده را بیشتر‬ ‫در نظر بگیریم‪ .‬اینها سیاست هایی هستند که باید‬ ‫در این س��ال ها در کش��ور اعمال می شدند که در‬ ‫بعضی سال ها تالش شده انجام شوند و در بعضی‬ ‫س��ال ها هم تالشی نشده اس��ت‪ .‬البته در مقطع‬ ‫فعل��ی با توجه به تحریم س��نگینی که بر کش��ور‬ ‫تحمیل ش��ده اس��ت‪ ،‬ممکن اس��ت برخی از این‬ ‫سیاس��ت ها قابل اجرا نباش��ند اما به نظر می رسد‬ ‫جهت گیری اساسی در اقتصاد کشور باید رخ دهد‬ ‫تا این محورها مورد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫الومینای جاجرم خبر داد‪:‬‬ ‫ثبت رکورد جدید تولید‬ ‫ماهانه در الومینای جاجرم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت الومین��ای جاجرم از ثبت‬ ‫رک��ورد جدی��د تولی��د هی��درات الومینیوم در‬ ‫این مجتم��ع در خرداد ‪ ۹۸‬خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران (ایمی��درو)‪ ،‬تورج زارع در‬ ‫اس��تانه روز صنع��ت و معدن با بی��ان این مطلب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت الومین��ای جاجرم در خرداد‬ ‫امس��ال‪ ۳۷ ،‬هزار و ‪ ۶۹۷‬ت��ن هیدرات الومینیوم‬ ‫تولید ک��رد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬رکورد پیش��ین تولید‬ ‫این محص��ول‪ ،‬مربوط به مرداد ‪ ۹۳‬اس��ت که در‬ ‫ان‪ ۳۷ ،‬هزار و ‪ ۴۲۶‬تن تولید شده بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت الومین��ای جاج��رم خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫رکورد حاصل در ش��رایطی ثبت ش��د که میزان‬ ‫‪ AL۲O۳‬و مدول بوکس��یت ان نسبت به مرداد‬ ‫‪ ۹۳‬کمتر بود‪ .‬وی افزود‪ :‬موفقیت یادشده با همت‬ ‫همکاران این مجموعه و اقداماتی همچون اماده ‬ ‫کردن زیرساخت های تولید‪ ،‬فراهم کردن شرایط‬ ‫عملیاتی و فرایندی در واحدهای عملیات و امکان‬ ‫افزایش دبی دوغاب انجام شد که به کاهش میزان‬ ‫توقف��ات واح��د انحالل و تهیه خوراک پیوس��ته‬ ‫مجتمع با کمترین نوس��ان مدول منجر شد‪ .‬زارع‬ ‫با اشاره به کاربردهای مصرف هیدرات الومینیوم‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬بخش زی��ادی از هیدروکس��ید‬ ‫الومینیوم(هیدرات)برایتولیداکسیدالومینیوم‬ ‫(پودر الومینا) اس��تفاده می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از‬ ‫هیدروکسید الومینیوم برای تولید فراورده های‬ ‫نسوز‪ ،‬مواد ساینده‪ ،‬سرامیک‪ ،‬شیشه‪ ،‬لعاب فلز و‬ ‫الکتروکوراندوم نیز اس��تفاده می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این ماده در پلیمرها به عنوان پرکننده پلی استرها‬ ‫و رزین های اپوکس��ی نیز کاربرد دارد‪ .‬همچنین‬ ‫از هیدروکس��ید الومینیوم در تولید بس��یاری از‬ ‫ترکیب��ات الومینیوم نظی��ر فلوئورید الومینیوم‪،‬‬ ‫کریولیت مصنوعی‪ ،‬الومینات س��دیم و سولفات‬ ‫الومینیوم استفاده می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫میوه چینی معدن از توجه دولت و بخش خصوصی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گفت و گو با کیوان جعفری طهرانی درباره اهمیت نقش افرینی بخش خصوصی در معادن‬ ‫تصمیم های یک شبه‪ ،‬عده ای را از بازار جهانی بیرون می کند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بخش خصوصی معدن به ویژه سنگ اهنی ها اگرچه در‬ ‫این س��ال ها تریبون هایی برای مطرح کردن خواسته های‬ ‫خود داش��ته اند ام��ا هنوز معتقدند ص��دای انها به گوش‬ ‫دولتی ها نمی رس��د؛ هر چند معاون ام��ور معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت برخی تریبون ها نه‬ ‫برای رس��اندن ص��دای به حق بلکه برای غوغاس��االری و‬ ‫هیاهو به کار گرفته شده اند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال بخ��ش خصوصی معدن معتقد اس��ت راه‬ ‫زی��ادی برای ش��نیدن همه صداها و نظرها مانده اس��ت‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان باور دارند برای رش��د معادن و‬ ‫اقتصاد کش��ور باید ب��ه ذی نفعان معدنی به��ا دهیم و از‬ ‫فع��االن بخش خصوصی در معادن کوچک حمایت کنیم‪،‬‬ ‫هرچند در عمل نمایندگان تشکل های معدنی در ترکیب‬ ‫اتاق فکر دولتی ها حضور ندارند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪،‬‬ ‫با کی��وان جعف��ری طهرانی‪،‬‬ ‫کارشناس بین المللی بازار سنگ اهن ایران گفت وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��اور دارد باید به تش��کل ها قدرت دهیم و دولت هم‬ ‫از نظر تش��کل ها اس��تفاده و ان را درصورتی که با ضوابط‬ ‫منطبق باش��د‪ ،‬اجرا کند یعنی فقط مشورت گرفتن کافی‬ ‫نیست‪ .‬ش��نیدن صدای بخش خصوصی‪ ،‬بازارهای جهانی‬ ‫را برای انها حفظ می کند‪.‬‬ ‫€ €فعالیت معادن کوچک درش�رایط فعلی اقتصاد‬ ‫کشور چقدر اهمیت دارد؟‬ ‫معادن کوچک بیشتر در اختیار بخش خصوصی هستند‬ ‫و از محاسن ان در ش��رایط فعلی اقتصادی این است که‬ ‫باوج��ود تحریم ها می توانند انعطاف به خرج دهند و با ان‬ ‫مقابل��ه کنند‪ .‬البته بای��د در نظر گرفت که این معادن در‬ ‫شرایطی که تحریم ها درزمینه صادرات تاثیرگذار باشند‪،‬‬ ‫احساس ترس می کنند و درنهایت عقب می نشینند‪.‬‬ ‫€ €پیش�نهاد ش�ما برای اینکه مع�ادن کوچک در‬ ‫شرایط فعلی به فعالیت خود ادامه دهند‪ ،‬چیست؟‬ ‫دولت باید راهکاری را انتخاب کند که ترس را از بخش‬ ‫خصوصی و معادن کوچک بگیرد‪ .‬البته درباره تحریم های‬ ‫بین الملل��ی به عنوان یک ش��رکت خصوصی داخلی فعال‬ ‫بس��یاری از مدی��ران دولت��ی می گویند م��ا از بخش خصوصی مش��ورت‬ ‫می گیریم اما اگر پیشنهاد انها اجرا نشود‪ ،‬کمکی به رشد معادن نکرده ایم‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب باور دارم که باید به تش��کل ها قدرت دهیم‪ ،‬دولت هم از‬ ‫نظر تش��کل ها استفاده و درصورتی که با ضوابط منطبق باشند انها را اجرا‬ ‫کند‬ ‫عرض می کنم که کاری از دس��ت مان برنمی اید و ما تابع‬ ‫‪ 100‬در صد حاکمیت و تصمیم نظام و دولت هستیم اما‬ ‫تنها چیزی که انتظار داریم این اس��ت که سیاس��ت های‬ ‫دولت درباره صادرات و برگش��ت ارز به س��امانه نیما که‬ ‫می تواند درست و مفید باشد‪ ،‬منظم تر باشد‪ ،‬به این معنی‬ ‫که اگر قوانینی تصویب می ش��ود پیش از تعطیالت نباشد‬ ‫ک��ه در روز تعطی��ل مانند انچه در ای��ام تعطیل عیدفطر‬ ‫امسال رخ داد بخشنامه صادر شود و از ‪ ۱۵‬خرداد به بعد‬ ‫چنین مس��ئله ای پیش بیاید که دیدی��م‪ .‬با توجه به این‬ ‫سیاست ها ش��اهد بودیم کسی که ماده معدنی ویژه ای را‬ ‫خریده بود با مش��کل روبه رو شده؛ درنتیجه قادر به صادر‬ ‫کردن نمی شود و ضرر می کند‪.‬‬ ‫البت��ه اقای س��رقینی‪ ،‬مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت چند روز پ��س از این خبر گفتند که این موضوع‬ ‫موجب تس��هیل صادرات می شود و این سیاست به دلیل‬ ‫حمای��ت از تولیدکنن��ده و حذف واس��طه ها بوده و جای‬ ‫نگرانی نیست‪.‬‬ ‫بله من هم مخالف این سیاس��ت نیستم‪ .‬درباره تصمیم‬ ‫قانون‪ ،‬هیچ وقت گله مند نیستم اما درباره زمان اجرای ان‬ ‫پرسش دارم‪ .‬هر تغییری در هر جایی از جهان اتفاق بیفتد‬ ‫یکباره نیس��ت‪ .‬برای نمونه ترامپ با وجود تمام رفتارهای‬ ‫غیراخالقی اش‪ ،‬هر تصمیمی که می خواهد بگیرد از ‪ ۳‬ماه‬ ‫نابسامانی های اقتصادی در یک کشور نفتی‪-‬معدنی‬ ‫چوب حراج برطالی ونزوئال‬ ‫ثمن رحیمی راد‪ :‬تنش های سیاس��ی اخیر و در پی ان تحریم های امریکا‬ ‫و کاهش بهای نفت‪ ،‬اقتصاد ونزوئال را دس��تخوش نابسامانی کرده است‪ .‬در‬ ‫چنین روزگاری‪ ،‬این ذخایر طالست که به داد ونزوئال می رسد؛ ذخایری که‬ ‫در المان‪ ،‬امارات و ترکیه به امانت گذاش��ته شده اند و گاه در برابر طلب های‬ ‫پرداخت نش��ده ونزوئال مصادره می ش��وند‪ .‬ایا ونزوئ�لا به طالی خود چوب‬ ‫حراج زده است؟‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از دویچه وله‪ ،‬دویچه بانک المان‪ ،‬طالی ونزوئال را‬ ‫به دلیل پرداخت نش��دن بدهی هایش ضبط کرد‪ ،‬در حالی که ذخیره طالی‬ ‫ونزوئ�لا پس از روی کار امدن نیکالس م��ادورو‪ ،‬رئیس جمهوری ونزوئال در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی) کاهش پیدا کرده است‪ .‬رد پای‬ ‫طالی این کش��ور را می توان در کشورهای مختلف جهان از جمله اوگاندا و‬ ‫ترکیه یافت‪ .‬یکی از س��خنگویان دویچ��ه بانک المان تایید کرده که ونزوئال‬ ‫قادر نیس��ت وامی را که ‪ ۵‬سال پیش دریافت کرده‪ ،‬پس دهد‪ .‬دویچه بانک‬ ‫مقدار این وام را اعالم نکرده اما برای دریافت طلب خود طالی ذخیره شده‬ ‫ونزوئال را ضبط کرده است‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری بلومبرگ هم پیش تر گزارش داده بود که دویچه بانک حدود‬ ‫‪ ۲۰‬تن طالی ونزوئال را ضبط کرده اس��ت‪ .‬به گفته بلومبرگ مبلغ وامی که‬ ‫ونزوئال از دویچه بانک دریافته کرده‪ ۷۵۰ ،‬میلیون دالر بوده است‪ .‬البته این‬ ‫نخس��تین بار نیس��ت که رئیس جمهوری ونزوئال بدهی دولتش را با ذخیره‬ ‫طالی کشورش می پردازد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬س��یتی بانک هم چن��د ماه پیش اعالم ک��رده بود که‬ ‫یک میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر از ذخیره طالی این کش��ور را ضبط کرده‬ ‫زی��را ونزوئال به تعهدات مالی خود عمل نکرده اس��ت‪ .‬درامدهای نفتی این‬ ‫کشور به دلیل تحریم های امریکا و کاهش نرخ نفت محدود شده و کاراکاس‬ ‫را وادار کرده اس��ت به دنبال کس��ب درامد از منابع دیگر به ویژه طال باشد‪.‬‬ ‫ان��گال الواردو‪ ،‬نماینده اپوزیس��یون در پارلمان ونزوئال در این باره به دویچه‬ ‫وله گفته که مادورو درحال حاضر ذخیره طالی کش��ور را به حراج گذاش��ته‬ ‫است‪ .‬این نماینده پارلمان ونزوئال مطمئن است که تجارت طال در کشورش‬ ‫به طور مخفی جریان دارد‪.‬‬ ‫گونتر مایهولد از بنیاد علم و سیاست المان هم می گوید که فلزات گرانبها‬ ‫از جمله طال را می توان به سرعت به پول نقد تبدیل کرد و با دور زدن نظام‬ ‫مالی بین المللی ان را انتقال داد‪ .‬براس��اس داده های منابع رس��می‪ ،‬ذخیره‬ ‫طالی ونزوئال از س��ال ‪۲۰۱۴‬میالدی(‪۱۳۹۳‬خورش��یدی) ت��ا اوایل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی(زمس��تان ‪۱۳۹۷‬خورش��یدی) به نیم رسیده و با وخیم شدن اوضاع‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬فروش طالی ونزوئال هم س��رعت گرفته اس��ت‪ .‬انگال الواردو که‬ ‫پیش تر معرفی ش��د‪ ،‬در این باره گفته ک��ه درحال حاضر طال یکی از معدود‬ ‫منابع مالی باقی مانده در این کش��ور اس��ت‪ .‬عالوه بر طالی ذخیره شده در‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬طالی استخراج شده معادن این کشور نیز نقش مهمی دارد‪.‬‬ ‫ش��ورای جهانی طال در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) اعالم‬ ‫کرده بود در مجموع ‪ ۲۳‬تن طال در امریکای التین تولید ش��ده که با توجه‬ ‫ب��ه این امار‪ ،‬تولی��د طالی ونزوئال کاه��ش پیدا کرده اس��ت‪ .‬ویکتور کانا‪،‬‬ ‫وزیر معادن ونزوئال‪ ،‬س��ال گذش��ته اعالم کرده بود در گذش��ته بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد طالی جهان در س��وئیس فراوری و تبدیل به کاالهای مصرفی مانند‬ ‫جواهرات می ش��ده اما دیگر ان دوره به پایان رسیده است‪ .‬کانا خبر داد که‬ ‫برای فراوری طال با ش��رکت های ترکیه ای قرارداد بس��ته اس��ت‪ .‬او در ادامه‬ ‫صحبت ه��ای خود توضی��ح داد‪ :‬حال تصور کنید ما این کار را در س��وئیس‬ ‫انجام می دادیم و این کش��ور به بهانه تحریم ‪ ،‬طالی ما را پس نمی داد و نگه‬ ‫می داشت‪ .‬مادورو‪ ،‬رئیس جمهوری ونزوئال‪ ۴ ،‬بار به ترکیه سفر کرده و رجب‬ ‫طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه هم یک بار از ونزوئال دیدار کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس پژوهش هایی که روزنامه اسپانیایی «ال پاییس» انجام داده‪ ،‬ترکیه‬ ‫در ماه های نخست سال گذشته میالدی بیش از ‪ ۶۱‬میلیون دالر مواد غذایی‬ ‫به ونزوئال صادر کرد اما رد پای طالی ونزوئال را می توان در نقاط دیگر جهان‬ ‫هم جس��ت وجو کرد‪ .‬کاراکاس از س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی (‪ ۱۳۹۰‬خورشیدی)‬ ‫ذخایر طالی خود را در کشورهای مختلف جهان ذخیره کرده است‪ .‬براساس‬ ‫نوش��ته روزنامه المانی «تاگس اش��پیگل» حدود ‪ ۶۰‬ت��ن طالی ونزوئال در‬ ‫خارج ذخیره شده و از این مقدار ‪ ۳۰‬تن در روسیه قرار دارد‪ .‬عالوه بر ان به‬ ‫تازگی ونزوئال ‪ ۱۵‬تن طالی ذخیره ش��ده خود در بانک مرکزی را به امارات‬ ‫متحده عربی انتقال داده است‪ ۷ .‬تن طالی ونزوئال نیز به طور غیرقانونی به‬ ‫اوگاندا منتقل شده است‪.‬‬ ‫تجارت طالی ونزوئال باعث خش��م امریکا شده زیرا دولت مادورو از طرف‬ ‫امری��کا تحریم ش��ده و ش��رکت های امریکایی حق معامل��ه و تجارت طال با‬ ‫ونزوئال را ندارند‪ .‬اپوزیس��یون ونزوئال هم از حراج طالی این کشور به شدت‬ ‫ناراضی و نگران اس��ت‪ .‬کارلوس پاپارون��ی‪ ،‬نماینده پارلمان ونزوئال و یکی از‬ ‫اعضای گروه خوان گوایدو‪ ،‬رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئال‪ ،‬مدعی است‬ ‫بیش از ‪ ۷۳‬تن طالی ذخیره ش��ده در بانک مرکزی ونزوئال فروخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نوش��ته خبرگزاری رویترز‪ ،‬ذخایر طالی بان��ک مرکزی ونزوئال از اغاز‬ ‫س��ال جدید میالدی و حتی پیش از تشدید حلقه تحریم های امریکا ‪ ۳۰‬تن‬ ‫کاهش یافته و اکنون به حدود ‪ ۱۰۰‬تن و به ارزش ‪ ۴‬میلیارد دالر رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انگال الواردو‪ ،‬نماینده اپوزیس��یون در پارلمان ونزوئال‪ ،‬به دویچه وله گفته‬ ‫که اگر حراج طالی کشورش ادامه پیدا کند ممکن است دیگر اثری از طالی‬ ‫ونزوئ�لا باق��ی نماند‪ .‬حاال اگر کاهش ذخیره طالی بانک مرکزی بر اس��اس‬ ‫اماری که خبرگزاری رویترز گزارش داده صحت داش��ته باشد‪ ،‬تا پایان سال‬ ‫جاری میالدی دیگر اثری از طالی ونزوئال باقی نخواهد ماند و دولت مادورو‬ ‫به سختی می تواند هزینه واردات کاالهای اساسی را بپردازد‪.‬‬ ‫قبل می گوید ک��ه برای نمونه من می خواهم تحریم کنم‪.‬‬ ‫در مقابل ش��ما فکر کنید کسی که ماده معدنی خریده و‬ ‫می خواهد ان را بفروش��د چه ضرری را متحمل می شود!‬ ‫ما از دولت ‪ ۳‬ماه هم فرصت نمی خواهیم بلکه دس��ت کم‬ ‫از یک ماه زودتر اطالع بدهند تا کس��انی که در این حوزه‬ ‫فعال هستند‪ ،‬زیاد ضرر نکنند‪.‬‬ ‫€ €عواق�ب چنین تصمیم هایی ب�رای فعاالن بخش‬ ‫خصوصی و معادن کوچک چیست؟‬ ‫وقت��ی یکباره تصمی��م می گیریم‪ ،‬در عم��ل عده ای را‬ ‫از ب��ازار بیرون می کنیم و به ض��رر بخش خصوصی اقدام‬ ‫کرده ای��م‪ .‬امروز خیل��ی از مجموعه ه��ای کوچک نگران‬ ‫شرایط خود در اینده هستند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معدنی و صنعتی کش��ور از ما می پرسند‬ ‫که ش��رایط چه می شود؟! در این روند ما باید یاد بگیریم‬ ‫که خارجی ها در چنین ش��رایطی چه کار کرده اند و اگر با‬ ‫شرایط کشور منطبق بود ما هم همان کار را بکنیم‪.‬‬ ‫اگ��ر بدانی��م که نوع��ی بیماری امده و واکس��ن ان را‬ ‫اس��تفاده کنیم شاید صد در صد درباره ان بیماری ایمنی‬ ‫نداش��ته باش��یم اما احتمال گرفتن ان بیم��اری را کمتر‬ ‫می کنیم‪ .‬در داخل کشور هم انتظار داریم که وقتی دولت‬ ‫قصد تصمیم گیری دارد دس��ت کم زم��ان یک ماهه بدهد‬ ‫چون تصویب یکباره درست نیست‪.‬‬ ‫€ € وضعیت معادن کوچک در این کشورها چگونه‬ ‫است؟‬ ‫وضعیت در کش��ورهایی که معادن مختلف و پیشرفته‬ ‫دارند ازجمله برزیل‪ ،‬اس��ترالیا و افریقای جنوبی که همه‬ ‫در ح��وزه مع��ادن غنی و توانمند هس��تند‪ ،‬به طور کامل‬ ‫متف��اوت اس��ت‪ .‬من در س��فر یک هفته پی��ش به دوحه‬ ‫ب��ا هیاتی از افریقای جنوبی اش��نا ش��دم‪ .‬همان طور که‬ ‫می دانید افریقای جنوبی بزرگ ترین صادرکننده س��نگ‬ ‫منگنز و زغال س��نگ جهان اس��ت‪ .‬درب��اره منگنز از انها‬ ‫س��وال کردم و متوجه شدم در قوانین این کشور واحدها‬ ‫حق رای مش��ابه دارند یعنی معادن را مقایس��ه ذخیره ای‬ ‫نمی کنند که به ازای ان ذخیره حق رای داش��ته باش��ند‬ ‫بلک��ه بخش خصوصی انها ب��ه ازای هر واحد معدنی یک‬ ‫حق رای دارد‪ .‬این کار خوبی است که معادن را بر اساس‬ ‫اینکه چقدر ذخیره دارند‪ ،‬مقایسه نمی کنند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود در کش��ور ما درحال حاض��ر از حدود ‪۵‬‬ ‫میلیارد تن ذخیره قطعی س��نگ اهن کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫در اختیار بخ��ش خصوصی قرار می گی��رد اما خارجی ها‬ ‫ان را به عن��وان یک واحد مس��اوی در نظر می گیرند‪ .‬این‬ ‫موض��وع باعث می ش��ود بخش خصوصی در کش��ورهای‬ ‫این چنینی انگیزه پیدا کند‪ .‬در چین انجمن اهن و فوالد‬ ‫وجود دارد و در هندوس��تان به عنوان یک کشور معدنی و‬ ‫فوالدی‪ ،‬انجمن های مجزایی به نام اهن اسفنجی‪ ،‬گندله‬ ‫و‪ ...‬دیده می شوند‪.‬‬ ‫€ €ایا به نظر ش�ما ما هم باید انجمن های تخصصی‬ ‫داشته باشیم؟‬ ‫وقتی بررس��ی می کنیم درمی یابیم که در خیلی از این‬ ‫کش��ورها‪ ،‬انجمن ها‪ ،‬بخش خصوصی صرف نیستند بلکه‬ ‫تلفیقی از این دو یعنی بخش خصوصی و دولتی هستند‪.‬‬ ‫وقتی یک انجمن‪ ،‬تلفیقی از اینها باشد یعنی هم زیر چتر‬ ‫ات��اق بارزگانی و هم زیر چت��ر وزارت صنایع یا فوالد ان‬ ‫کشور است؛ درنتیجه باعث می شود این انجمن تخصصی‬ ‫قدرت بگیرد اما ما در ایران شاهد چنین چیزی نیستیم‪.‬‬ ‫بارها ش��نیده ایم که مس��ئوالن گفته اند از تش��کل های‬ ‫بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬حمای��ت و از نظ��ر انه��ا اس��تفاده‬ ‫می کنی��م اما همیش��ه این ط��ور نیس��ت و بعضی وقت ها‬ ‫تصمیم های استراتژیکی بدون مش��ورت تشکل ها گرفته‬ ‫می شود‪ .‬دکتر سعد محمدی در ایین گشایش نمایشگاه‬ ‫کرمان حرف قش��نگی زدند که« ای کاش معادن و فلزات‬ ‫در قالب وزارتخانه می ماند» چراکه وقتی وزارتخانه در این‬ ‫قضیه تخصصی باش��د‪ ،‬صدای اعضای صنف بهتر شنیده‬ ‫می شود‪ .‬خیلی از مدیران دولتی گفته اند از بخش خصوصی‬ ‫مشورت می گیریم اما اگر قرار باشد پیشنهادهای انها اجرا‬ ‫نش��ود‪ ،‬کمکی به رش��د معادن نکرده ایم‪ .‬ب��اور دارم که‬ ‫باید به تش��کل ها قدرت دهیم‪ ،‬دولت هم از نظر تشکل ها‬ ‫استفاده کند و ان را درصورتی که با ضوابط منطبق باشد‪،‬‬ ‫اجرا کند‪ .‬به این ترتیب فقط مش��ورت گرفتن کافی نیست‬ ‫و در عمل باید کار کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫بازار گوشی تلفن همراه‬ ‫خاموش است‬ ‫مردم تغییر رفتار‬ ‫داده اند‬ ‫سفر چینی ها به ایران‬ ‫برای ماینینگ با برق ارزان‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫عالمت ویژه استاندارد‬ ‫صادراتی تصویب شد‬ ‫شمارش معکوس برای استقالل «بازرگانی»‬ ‫‹ ‹حل ی�ک هفت�ه ای مش�کالت با تش�کیل‬ ‫وزارت بازرگانی‬ ‫پس از انتش��ار این بیانیه رضا رحمانی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اقدام به تعیین قائم مقامی برای امور‬ ‫بازرگانی وزارتخانه متبوع خود کرد تا ش��اید موضوع‬ ‫تش��کیل وزارت بازرگانی تا حدود زیادی منتفی شود‪.‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی در حالی با حکم وزیر عهده دار‬ ‫وظایف قائم مقامی این بخش جدید در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ش��د که رئیس جمهوری در نشس��ت‬ ‫‪۲۹‬خرداد اعضای هیات دولت‪ ،‬خواس��تار اهتمام ویژه‬ ‫نمایندگان مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی بود‪.‬‬ ‫روحانی در بخش��ی از س��خنان خود اع�لام کرد‪« :‬‬ ‫دو سال اس��ت که از مجلس شورای اسالمی خواستار‬ ‫مجوز برای تش��کیل وزارت بازرگانی هس��تیم؛ چراکه‬ ‫وزارت بازرگانی صادرات کش��ور را رونق داده‪ ،‬واردات‬ ‫را به درس��تی کنترل و بازار را به خوبی نظارت خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬اگر وزارت بازرگانی تاس��یس ش��ود‪ ،‬هفته بعد‬ ‫درباره انتزاع وزارت بازرگانی‪ ،‬اقای الریجانی اعالم کرده با توجه‬ ‫به شرایط کنونی این موضوع اجتناب ناپذیر است‬ ‫زندگی مردم و وضع بازار بهتر می شود و این مسئولیت‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی اس��ت که البته همیشه در‬ ‫روزهای س��خت در کنار دولت بوده و همکاری کرده‬ ‫اس��ت و امروز هم به طور حتم در کنار دولت اس��ت و‬ ‫امی��دوارم این گام مهم از س��وی انها به خاطر زندگی‬ ‫مردم و کنترل به موقع صادرات و واردات و نرخ کاالها‬ ‫برداشته شود‪».‬‬ ‫‹ ‹دیدگاه رئیس قوه مقننه‬ ‫پ��س از درخواس��ت چندین ب��اره رئیس جمهوری‬ ‫مبنی ب��ر تش��کیل وزارت بازرگانی‪ ،‬عل��ی الریجانی‪،‬‬ ‫رئیس مجلس دوم تیر در نشست با اعضای فراکسیون‬ ‫مستقلین والیی‪ ،‬از ضرورت تش��کیل سریع تر وزارت‬ ‫بازرگانی خبر داد‪.‬‬ ‫غالمعل��ی جعف��رزاده ایمن اب��ادی‪ ،‬نای��ب رئی��س‬ ‫فراکس��یون مس��تقلین مجلس شورای اس�لامی در‬ ‫تش��ریح جزئیات این نشس��ت به خبرنگار خانه ملت‬ ‫گفت‪« :‬درباره انت��زاع وزارت بازرگانی اقای الریجانی‬ ‫اع�لام کرده با توجه به ش��رایط کنون��ی این موضوع‬ ‫اجتناب ناپذی��ر اس��ت و تقاضا کردند ای��ن اتفاق رخ‬ ‫دهد‪ ،‬هر چند در شرایط عادی ضرورتی برای این کار‬ ‫نمی دیدند اما در شرایط فعلی این امر ضروری است‪».‬‬ ‫به ای��ن ترتیب به نظر می رس��د با وجود گذش��ت‬ ‫بیش از دو س��ال از زم��ان ارائه الیحه اولیه به مجلس‬ ‫شورای اسالمی و مخالفت های چندگانه‪ ،‬حاال گره این‬ ‫پیش��نهاد دولت باز ش��ده و به احتم��ال زیاد به زودی‬ ‫شاهد پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسالمی‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫الیح��ه اولیه دولت در این زمین��ه با عنوان «الیحه‬ ‫اصالح بخش��ی از س��اختار دولت»‪ ۲۱ ،‬خرداد ‪۱۳۹۶‬‬ ‫به مجلس ش��ورای اس�لامی ارائه شده اس��ت اما در‬ ‫نهایت از دو فوریت این الیحه‪ ،‬یک فوریت به تصویب‬ ‫نمایندگان رس��ید و همان یک فوری��ت نیز در ‪ ۳‬تیر‬ ‫ماه س��ال گذشته در کمیس��یون مرتبط رد شد‪ .‬پس‬ ‫از ان در م��رداد همان س��ال‪ ،‬طرحی برای تش��کیل‬ ‫وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توس��عه صادرات‬ ‫و بازرگانی» به مجلس ارائه دادند که این طرح هم در‬ ‫با مطالعه الگوی کشورهای پیشرفته مشاهده می کنیم‬ ‫که این کش��ورها این مجموعه ها را تجمیع کرده اند و‬ ‫دولت انها کوچک تر اس��ت اما چگونه است که ما پس‬ ‫از ادغام‪ ،‬دوباره می خواهیم تفکیک کنیم؟ به طور حتم‬ ‫مدتی بعد هم دوباره ان را ادغام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬انچه در این میان مهم اس��ت‪ ،‬این موضوع است‬ ‫که تمام اختیارات را به یک نهاد بس��پاریم‪ .‬تمام دعوا‬ ‫ه��م در تفکی��ک وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫جدایی بخش بازرگانی به دلیل این است که بخشی از‬ ‫اختیارات بخش بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫منتقل کردند‪ .‬نمی ش��ود اختیارات چند قلم محصول‬ ‫اساسی و کش��اورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫باش��د و بع��د هم انه��ا را از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مطالبه کنیم؛ این درست نیست‪.‬‬ ‫به گفته حس��ینی کیا‪ ،‬می گوین��د ‪ ۱۴‬میلیارد دالر‬ ‫برای تامین اقالم اساس��ی الزم داری��م و در حالی که‬ ‫فقط ح��دود ‪۶‬درص��د ان در اختی��ار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ق��رار دارد‪ ،‬همه مطالبه ه��ا را از این‬ ‫وزارتخان��ه می کنیم‪ .‬به ج��ای تفکیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید مجموعه هایی که متعلق به وزارت‬ ‫بازرگانی بوده و حاال به وزارت جهاد کشاورزی سپرده‬ ‫ش��ده است‪ ،‬به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگردد‬ ‫و وزیر متبوع این وزارتخانه را هم ملزم کنیم‪ ،‬پاسخگو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نهایت در ‪ ۲۹‬اذر ‪ ۱۳۹۷‬بایگانی شد‪.‬‬ ‫این اتفاق پس از ان افتاد که مجلس شورای اسالمی‬ ‫در مهر همان سال در یک جلسه غیرعلنی و با حضور‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬یک رای گیری استمزاجی‬ ‫در این زمینه انجام داد و در نهایت مش��خص شد که‬ ‫مجلس با این طرح مخالف است‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت و‬ ‫حامیانش دست بردار نبودند و باز هم‪ ،‬به احتمال زیاد‬ ‫متاثر از س��خنان رئیس جمهوری در ‪ ۱۵‬بهمن ‪۱۳۹۷‬‬ ‫و در جلس��ه دفاع از وزیر پیش��نهادی وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی‪ ،‬طرحی در تاریخ ‪ ۸‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در مجل��س اعالم وصول ش��د که گزارش یک‬ ‫ش��وری ان ه��م در ‪ ۲۶‬فروردی��ن در کمیس��یون به‬ ‫تصویب رسید و با دریافت پیشنهادهای نمایندگان‪ ،‬به‬ ‫احتمال زیاد در اولویت قرار گرفتن در دس��تور جلسه‬ ‫مجلس باشد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بادامچ��ی‪ ،‬نای��ب رئی��س کمیس��یون‬ ‫اجتماع��ی مجلس نی��ز در این باره ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ب��ا موضوع تفکی��ک وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مخال��ف بودی��م اما با توجه به اصرار دولت و ش��خص‬ ‫رئیس جمه��وری با این موضوع موافق��ت کردیم و در‬ ‫نهایت کمیس��یون اجتماعی هم به ان رای مثبت داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به پافشاری دولت بر جدایی بخش‬ ‫بازرگان��ی از حوزه های صنعت و مع��دن‪ ،‬این موضوع‬ ‫به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫هرچن��د هن��وز خب��ر رس��می در این باره منتش��ر‬ ‫نش��ده‪ ،‬اما به هر حال حمای��ت الریجانی از این طرح‬ ‫و س��خنرانی او در این باره در فراکسیون مستقلین به‬ ‫این معناس��ت که با در نظرگرفتن رای این فراکسیون‬ ‫و نیز فراکس��یون امید‪ ،‬تصویب این ط��رح را باید در‬ ‫مجل��س قطع��ی بدانیم‪ .‬با این حال ت��ا زمانی که این‬ ‫وزارتخانه اس��تقرار پیدا کند و وزیری برای ان تعیین‬ ‫شود‪ ،‬راهی به نسبت طوالنی پیش رو داریم که به طور‬ ‫قطع هزینه هایی نیز دربرخواهد داشت‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه‬ ‫مخالف تفکیک هستم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن به عنوان کمیسیون فرعی این موضوع‪ ،‬موافقت‬ ‫خود را اع�لام کرده و موضوع تفکیک بخش بازرگانی‬ ‫از صنعت و معدن در این کمیسیون رای اورده است‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس کارشناس��ی های انجام ش��ده این امر‬ ‫‪۲‬هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داش��ت که مدتی‬ ‫هم وقت نهادها را می گیرد تا س��اختمان ها را تفکیک‬ ‫کنند و متحمل بار مالی و اتالف وقت می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تفکیک‪ ،‬س��ودی برای اقتصاد ندارد و‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رئیس‬ ‫مجلس از پارلمان بخ��ش خصوصی ایران نظرخواهی‬ ‫ک��رده و رئیس اتاق‪ ،‬دیدگاه جمعی م��ا را در نامه ای‬ ‫برای اقای الریجانی ارس��ال کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هرچند دی��دگاه ات��اق بازرگانی مبنی ب��ر موافقت با‬ ‫تفکی��ک وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت اما‬ ‫موضوع مهمی در این میان مطرح می ش��ود که نباید‬ ‫ان را فراموش کرد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا انصاری در گفت وگ��و با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزارتخانه ها باید بار ماموریتی و تصدی گر خود را‬ ‫کاهش دهند و خودش��ان را سبک کنند تا با مدیریت‬ ‫درست‪ ،‬بتوانند وظایف قانونی خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وزارتخانه ه��ا درحال حاض��ر ب��ا بار‬ ‫سنگینی حرکت می کنند که حتی با تفکیک هم اتفاق‬ ‫خاصی ش��اید رخ ندهد‪ .‬این نظر جمعی اتاق است که‬ ‫البته در قالب یک نامه با تاکید بر کاهش تصدی گری‬ ‫دولت از س��وی اقای شافعی به اقای الریجانی ارسال‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به گفته انصاری‪ ،‬موضوع اصلی این است‬ ‫که وزارتخانه ها باید سبک و کارامد شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه بر بودن تفکیک‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تامین مواد اولیه تولید‬ ‫بدون ثبت سفارش‬ ‫غالمعلی جعفرزاده‬ ‫‹ ‹بررسی در صحن به زودی‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫‹ ‹دیدگاه مثب�ت پارلمان بخش خصوصی‬ ‫درباره تفکیک‬ ‫محمدرضا بادامچی‬ ‫محمدرضا انصاری‬ ‫برنج در صدر کاالهای اساسی‬ ‫بررس��ی امار تجارت خارجی کش��ور از ابتدای امس��ال تا‬ ‫‪ ۲۵‬خرداد نش��ان می دهد برنج خارجی‪ ،‬ذرت‪ ،‬انواع دانه های‬ ‫روغنی (س��ویا)‪ ،‬دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی‬ ‫و کنجاله س��ویا‪ ،‬روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام‪،‬‬ ‫کره با بسته بندی بیش از ‪ ۵۰۰‬گرم‪ ،‬جو و شکر خام‪ ،‬گوشت‬ ‫قرمز س��رد‪ ،‬چای خش��ک‪ ،‬گوش��ت قرمز گرم و حبوبات به‬ ‫ترتیب بیش��ترین می��زان واردات را در این مدت داش��ته اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی گمرک ای��ران‪ ،‬برنج با ارزش ‪۶۶۳‬‬ ‫میلیون دالر در صدر کاالی اساس��ی ق��رار دارد به طوری که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته‪۸۵.۱۱‬درصد افزایش را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫ذرت ازجمله کاالهای اساس��ی است که در رتبه دوم جای‬ ‫دارد و در این مدت به میزان ‪ ۵۲۳‬میلیون دالر به کشورمان‬ ‫وارد شده و از نظر ارزشی ‪ ۲۸.۹۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزای��د‪ :‬ارزش دالری انواع دانه های روغنی‬ ‫(س��ویا) به کشورمان در این مدت ‪ ۳۴۶‬میلیون دالر بوده که‬ ‫از نظر وزنی ‪ ۰.۴۹‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری‬ ‫پزش��کی از دیگر کاالهای اساسی است که با حجم ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۱‬تن و به ارزش ‪ ۳۳۳‬میلیون دالر در مدت یادشده وارد‬ ‫کش��ور ش��ده که از نظر وزنی ‪۴۹.۴۰‬درصد و از حیث ارزش‬ ‫‪۱۲.۴۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت کنجاله سویا با حجم ‪ ۷۵۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶‬تن به ارزش ‪ ۳۳۱‬میلیون دالر در این مدت وارد کش��ور‬ ‫ش��ده که از نظر ارزش��ی با افزای��ش ‪۲۳۶.۷۸‬درصدی همراه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫روغن ه��ای خوراک��ی نیمه جام��د و مایع و خ��ام از دیگر‬ ‫کاالهای اساس��ی اس��ت که به حجم ‪ ۳۳۶‬ه��زار و ‪ ۱۴۲‬تن‬ ‫و با ارزش ‪ ۲۶۰‬میلیون دالر وارد کش��ور ش��ده که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذش��ته با افزایش ‪۵۹.۴۳‬درصدی وزنی و‬ ‫‪۴۷.۵۱‬درصدی از نظر ارزشی داشته است‪.‬‬ ‫گفتنی است که کره با بسته بندی بیش از ‪ ۵۰۰‬گرم با رشد‬ ‫چشمگیر ‪۳۷۵.۸۳‬درصدی از نظر ارزشی و ‪۴۱۰.۲۵‬درصدی‬ ‫از حیث وزنی نسبت به مشابه سال گذشته همراه بوده است‬ ‫به طوری که واردات این کاال طی مدت یادش��ده با حجم ‪۴۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۶۳‬تن و به ارزش ‪ ۲۶۰‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫جو از دیگر کاالهای اساسی است که با میزان ‪ ۷۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۷۴۳‬تن به ارزش ‪ ۱۹۱‬میلیون دالر وارد کش��ورمان شده که‬ ‫با افزایش ‪۳۵.۷۱‬درصد وزنی و‪۶۶.۹۴‬درصدی ارزشی روبه رو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬واردات شکر خام در این مدت با حجم‬ ‫‪ ۴۹۶‬ه��زار و ‪ ۲۲۹‬تن ب��ه ارزش ‪ ۱۷۴‬میلیون دالر بوده که‬ ‫افزایش چشمگیر‪۶۰۲.۱۵‬درصدی وزنی و‪۴۳۹.۲۴‬درصدی از‬ ‫نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫واردات گوش��ت قرمز س��رد با حجم ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۱۱‬تن به‬ ‫ارزش ‪ ۱۲۷‬میلیون دالر در این مدت وارد کش��ور شده است‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۶.۹۹‬درصد از نظر‬ ‫وزنی و ‪۲۷.۵۵‬درصد از حیث ارزشی افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش واردات چای خش��ک ب��ه میزان ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۱‬ت��ن و ب��ه ارزش ‪ ۱۰۸‬میلیون دالر بوده که نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته به ترتیب ‪۱۰۳.۵‬درصد وزنی‬ ‫و‪۱۰۸.۳۸‬درصد ارزشی با افزایش همراه بوده است‪.‬‬ ‫گوش��ت قرمز سبک گرم از دیگر کاالهای اساسی است که‬ ‫واردات ان از ابتدای امس��ال ت��ا ‪ ۲۵‬خرداد با حجم ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷۸‬تن و به اررزش ‪ ۵۱‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫این گزارش در ادام��ه می افزاید‪ ،‬میزان واردات حبوبات در‬ ‫مدت یادش��ده ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۸۸۱‬تن به ارزش ‪ ۴۵‬میلیون دالر‬ ‫ب��وده که بیانگر افزایش ‪۶.۴۰‬درصدی وزنی نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫جایگاه طالی سرخ در اقتصاد ایران‬ ‫عضو هیات مدیره گروه ش��رکت های زعفران سحرخیز با بیان‬ ‫اینکه ایران بزرگ ترین تولید کننده زعفران در جهان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارزش افزوده صادرات زعفران بس��ته بندی حدود ‪ ۵‬برابر زعفران‬ ‫فله است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فرزاد سحرخیز گفت‪ :‬تولید زعفران‬ ‫در ایران در سال های گوناگون بسته به وضعیت کشاورزی و اب‬ ‫و هوای��ی بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تن در س��ال اس��ت که بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد این رقم به صورت فله به کشورهای اسپانیا و امارات صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬زعفران صادر ش��ده به این دو کشور پس از‬ ‫بس��ته بندی در قالب های کوچک و متن��وع به دیگر نقاط جهان‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬س��حرخیز درباره راهکاره��ای کاهش صادرات‬ ‫زعف��ران ایران ب��ه صورت فله‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معافیت از برگش��ت‬ ‫تعهد ارزی‪ ،‬پرداخت هزینه های نمایشگاهی و‪ ،...‬مواردی است که‬ ‫دولت می تواند با استفاده از انها ضمن حمایت از صادرکنندگان‬ ‫ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور را افزایش دهد‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیز تصریح کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫سحرخیز با توجه به رعایت استاندارد باال در تولید و بسته بندی‬ ‫زعفران‪ ،‬تنوع و انعطاف پذیری در بس��ته بندی‪ ،‬بس��ته بندی های‬ ‫لوک��س و قاب��ل رقابت با بس��ته بندی کاالهای خارج��ی و ارائه‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنای��ع تبدیل��ی و مس��ئول دبیرخانه‬ ‫شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی گفت‪ :‬در اجرای‬ ‫بند ‪ ۱۱‬مصوبات یکصدودهمین اجالسیه شورای عالی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬اعضای کارگروه مربوط‪ ،‬عالمت استاندارد‬ ‫وی��ژه صادرات را تصویب کردن��د و پس از تایید وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزیر امور اقتصاد و دارایی و‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬محمود‬ ‫ب��ازاری با اعالم این خبر اظهارک��رد‪ :‬اعضای کارگروه‬ ‫بند ‪ ۱۱‬مصوبات یکصدودهمین اجالسیه شورای عالی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬عالمت اس��تاندارد ویژه صادراتی را برای‬ ‫تولید کااله��ای صادراتی براس��اس اس��تاندارد های‬ ‫بین المللی‪ ،‬اس��تانداردهای مورد قبول س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران‪ ،‬اس��تاندارد ملی و قابل قبول کشور‬ ‫با هدف یا مش��خصات فنی مورد درخواس��ت طراحی‬ ‫کردند‪ .‬مسئول دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی اف��زود‪ :‬در داخل لوگوی اس��تاندارد ایران‬ ‫عبارت (‪ )COC‬و در ذیل لوگوی یادشده عبارت های‬ ‫« ‪Certificate Number Conformity‬‬ ‫‪ » With Only For Export‬درج می شود‪.‬‬ ‫خدمات با کیفیت مطلوب و استانداردهای بازارهای بین المللی‪،‬‬ ‫توانس��ته س��هم خود را در صادرات زعفران بس��ته بندی ایرانی‬ ‫افزایش دهد‪ .‬درحال حاضر محصوالت این ش��رکت به دورترین‬ ‫نقاط جهان از جمله کشورهای عربی‪ ،‬کشورهای اسیای شرقی‪،‬‬ ‫کش��ورهای اروپایی‪ ،‬کش��ورهای قاره امریکا و همچنین استرالیا‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫مشاور عالی و دستیار ویژه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬تامین مواد اولی��ه واحدهای تولیدی را بدون‬ ‫ثبت س��فارش در مناطق ازاد در دس��تور کار داریم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬صادق نجفی در دی��دار با اعضای‬ ‫فراکس��یون مناطق ازاد مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬این تصمیم در راس��تای حمایت همه جانبه‬ ‫از تولی��د داخل به ویژه در ش��رایط اقتصادی کنونی‬ ‫و تحقق رونق تولید گرفته ش��ده است‪ .‬وی حمایت‬ ‫از صادرات واحدهای تولی��دی صادرات گرا را برنامه‬ ‫دیگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال رونق‬ ‫تولید دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬در همین راس��تا ارائه‬ ‫تس��هیالت الزم برای فراوری صادرات را برای ایجاد‬ ‫ارزش افزوده بیش��تر به ویژه در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی در دس��تور کار داریم‪ .‬مشاور عالی و دستیار‬ ‫ویژه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به برنامه های‬ ‫وزارت این وزارتخانه در راس��تای توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬هدف گ��ذاری ‪۳۲‬میلیارد‬ ‫دالری ص��ادرات کاال و خدم��ات ب��ه ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫همسایه و نزدیک به کش��ورمان را امسال در برنامه‬ ‫کاری خ��ود داریم‪ .‬در همین راس��تا توانمندس��ازی‬ ‫و توس��عه بنگاه ه��ای خ��رد‪ ،‬کوچ��ک و متوس��ط‬ ‫(‪)SME‬ها با هدف افزایش ص��ادرات غیرنفتی این‬ ‫واحدها از طری��ق کنسرس��یوم های صادراتی دیگر‬ ‫برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال تحقق‬ ‫رونق تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫مهلت ثبت نام در فرایند بیس��ت و س��ومین دوره‬ ‫انتخ��اب صادرکنن��دگان نمون��ه مل��ی و همچنین‬ ‫سومین جایزۀ ملی نش��ان (برند) تجاری برتر ایران‪،‬‬ ‫تمدید شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬در راس��تای ماموریت سازمانی‪ ،‬تحقق‬ ‫اه��داف صادرات��ی و ارج نه��ادن به ت�لاش فعاالن‬ ‫خس��تگی ناپذیر عرصه تولید و ص��ادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫این سازمان در نظر دارد صادرکنندگان نمونه ملی و‬ ‫برندهای برتر تجاری ایران در سال ‪ ۱۳۹۸‬را انتخاب‪،‬‬ ‫معرف��ی و با حضور مقامات عالی رتبه کش��ور مورد‬ ‫قدردانی قرار ده��د‪ .‬بنابراین از تمامی متقاضیان در‬ ‫س��طح کش��ور دعوت می ش��ود در صورت تمایل به‬ ‫ش��رکت در این رقابت ملی تا پایان ش��نبه ‪۸‬تیر ‪۹۸‬‬ ‫با مراجعه به سامانه میز خدمات الکترونیک سازمان‬ ‫توسعه تجارت به نشانی ‪ e.tpo.ir‬ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫واردات دارو ازسوی پزشکان‬ ‫برای مطب مجاز نیست‬ ‫گمرک ایران در بخش��نامه ای چگونگی ورود دارو‬ ‫ازس��وی مسافر برای درمان را تش��ریح و اعالم کرد‬ ‫که ورود اقالم دارویی ازس��وی پزشکان برای مطب‬ ‫مجاز نیس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی گمرک‪ ،‬علی‬ ‫وکیلی‪ ،‬سرپرس��ت مرکز واردات و امور مناطق ازاد‬ ‫و ویژه در بخش��نامه ای به گمرکات اجرایی موضوع‬ ‫«چگونگی ورود دارو از س��وی مسافر جهت درمان»‬ ‫را ابالغ کرد‪ .‬در این بخشنامه امده است‪« :‬در صورت‬ ‫ورود دارو همراه مس��افر برای درمان براس��اس مفاد‬ ‫درج ش��ده در نامه س��ازمان غذا و دارو‪ ،‬باید مدارک‬ ‫پزش��کی معتبر با تعداد قید ش��ده ب��رای درمان به‬ ‫مدت ‪ ۶‬ماه به اس��تناد مستندات علمی ارائه شود تا‬ ‫بررسی های الزم ازسوی سازمان ذی ربط انجام شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ورود اقالم دارویی از سوی پزشکان برای‬ ‫مطب مجاز نیست‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خبرها حاکی از نظر موافق رئیس قوه مقننه درباره تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫ط��رح تش��کیل وزارت بازرگانی در حال��ی به دلیل‬ ‫مخالفت نهادهای کارشناس��ی و سیاست گذاری برای‬ ‫چهارمین ب��ار با قرائت بیانیه ای از س��وی نمایندگان‬ ‫از دس��تور کار مجل��س خ��ارج ش��د ک��ه به تازگ��ی‬ ‫رئی��س مجلس در پ��ی اصرار مکرر دولت و ش��خص‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬دوباره خواستار تشکیل این وزارتخانه‬ ‫شده و به نوعی نظر موافق را درباره این موضوع اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اواخر اسفند سال گذشته رئیس جمهوری با حضور‬ ‫در مجلس‪ ،‬خواستار همکاری نمایندگان برای تشکیل‬ ‫دوباره وزارت بازرگانی شد و در حالی این پیشنهاد را‬ ‫برای بار چهارم طی دو س��ال گذش��ته مطرح کرد که‬ ‫نمایندگان مجلس در هر ‪ ۳‬بار قبلی‪ ،‬با تش��کیل این‬ ‫وزارتخانه مخالفت کرده بودند‪.‬‬ ‫براساس دیدگاه دولت‪ ،‬تشکیل این وزارتخانه باعث‬ ‫مدیری��ت بهتر بازار ش��ده و دش��واری های موجود در‬ ‫امر توزیع کاالهای اساس��ی را بهبود خواهد بخش��ید‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که مجلس هشتم به منظور کاهش‬ ‫حجم و چابکی دولت و تس��ریع ام��ور‪ ،‬اقدام به ادغام‬ ‫وزارت بازرگانی و صنایع معادن کرده بود‪ .‬حاال پس از‬ ‫درخواس��ت های مکرر حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫مبن��ی ب��ر تش��کیل دوب��اره وزارت بازرگان��ی‪ ،‬کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬نف��ر از نماین��دگان مجل��س ب��ا ارائ��ه طرحی‬ ‫خواس��تار تشکیل این وزارتخانه ش��دند‪ .‬این طرح در‬ ‫کمیس��یون های تخصصی مجلس مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت و در کمیسیون های فرعی و اصلی مجلس تایید‬ ‫و تصویب شد‪.‬‬ ‫پ��س از ارائ��ه طرح از س��وی برخ��ی از نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬بسیاری از نهادهای کارشناسی مخالفت خود‬ ‫را با تشکیل وزارت بازرگانی اعالم کردند؛ به نحوی که‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬تن از نمایندگان مجلس نیز پیرو نظرات‬ ‫این نهادهای کارشناسی با انتشار بیانیه ای‪ ،‬خواستار از‬ ‫دس��تور کار خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در ای��ن بیانیه که ازس��وی محمدعلی وکیلی عضو‬ ‫هیات رئیس��ه مجل��س در ‪ ۲۷‬خ��رداد قرائت ش��د‪،‬‬ ‫نماین��دگان مجلس ضمن مخالفت با تش��کیل وزارت‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬خواس��تار ارائه برنامه های دقیق از س��وی‬ ‫دولت برای حل مشکالت مردم شدند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫کاهش نرخ و کاهش مشتری‬ ‫یادداشت‬ ‫التیامی برای‬ ‫زخم های اصناف‬ ‫سیل زده‬ ‫سیمرغ‬ ‫بازار گوشی تلفن همراه خاموش است‬ ‫شعبان محمدعلی زاده‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف سیمرغ‬ ‫خبر‬ ‫عرضه ارزان لبنیات‬ ‫درفروشگاه های زنجیره ای‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫فراورده های لبنی پرمصرف در س��ازمان میادین‬ ‫میوه و تره بار و اتحادیه فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫دس��ت کم ‪۱۵‬درصد زیر نرخ درج شده روی کاال‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در اطالعی��ه ای اع�لام کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫هماهنگی انجام ش��ده از س��وی سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‪ ،‬انجم��ن‬ ‫صنای��ع لبن��ی ایران‪ ،‬س��ازمان میادی��ن میوه و‬ ‫تره ب��ار و اتحادیه فروش��گاه های زنجیره ای و در‬ ‫راستای رفاه حال مصرف کنندگان موضوع عرضه‬ ‫مستقیم ‪ ۳‬محصول پرمصرف لبنی (شیر‪ ،‬ماست‬ ‫و پنیر) مطرح و مقرر ش��د توزیع مس��تقیم این‬ ‫اقالم در مراکز عرضه یادشده عملیاتی شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۲۵‬درصد از نرخ مصرف کننده‬ ‫درج ش��ده روی بس��ته بندی محصوالت لبنی را‬ ‫ضرایب س��ود پخش و خرده فروش��ی این اقالم‬ ‫تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس و ب��ا ه��دف حمای��ت از‬ ‫مصرف کنن��دگان و ب��ا هماهنگی ه��ای به عمل‬ ‫امده با واحدهای تولیدی‪ ،‬سازمان میادین میوه‬ ‫و تره بار شهرداری تهران و اتحادیه فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای مقرر ش��د ت��ا فراورده ه��ای لبنی‬ ‫پرمصرف (ش��یر‪ ،‬ماست و پنیر) به طور مستقیم‬ ‫و بی واس��طه در این مراکز با دست کم ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫زیر نرخ مصرف کننده درج ش��ده روی کاال عرضه‬ ‫ش��ود‪ .‬انتظ��ار م��ی رود در ای��ن روش‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه های تولید که به تازگی در بهای محصوالت‬ ‫لبنی لحاظ شده است در کمترین میزان ممکن‬ ‫به مصرف کننده منتقل ش��ده و خانوارها بتوانند‬ ‫اقالم پرمصرف لبنی را باکمترین افزایش نرخ به‬ ‫نسبت قیمت های قبلی در این مراکز تهیه کنند‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می دهند بیش از ‪ ۹۳‬میلیون مش��ترک‬ ‫تلفن همراه در کش��ور وجود دارد که این رقم بیشتر از‬ ‫جمعیت ایران اس��ت‪ .‬اگر چند س��یمکارته بودن برخی‬ ‫از اف��راد جامع��ه را هم در نظر بگیریم ب��از هم می توان‬ ‫ای��ن طور پیش بین��ی کرد که هر کدام ازانها دس��ت کم‬ ‫یک س��یمکارت دارن��د و حال اینکه این س��یمکارت ها‬ ‫نیاز به گوش��ی تلفن همراه دارند و بنابراین کمتر کسی‬ ‫اس��ت ک��ه در ایران زندگی کند و از نظر س��ن و س��ال‬ ‫توانایی اس��تفاده از گوش��ی تلفن همراه را داشته باشد‪،‬‬ ‫اما گوشی نداشته باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬حال اینکه با‬ ‫رشد سریع فناوری و اسیب پذیر بودن این گوشی ها‪ ،‬هر‬ ‫سال جمعیت وس��یعی از جامعه ایران نیاز به خریداری‬ ‫ای��ن کاال پی��دا می کنند؛ کاالیی که ه��م می توان ان را‬ ‫در گروه کاالهای اساس��ی قرار داد و هم قابلیت لوکس‬ ‫شمرده شدن دارد‪.‬‬ ‫هرچن��د ب��ا کاه��ش ن��رخ ارز و تامی��ن ب��ازار ن��رخ‬ ‫گوش��ی تلفن همراه کمی پایین امده‪ ،‬اما قیمت ها انقدر‬ ‫باالس��ت و ت��وان خری��د م��ردم و ج��ور اوردن دخل و‬ ‫خرج زندگی ش��ان انچنان پایین اس��ت ک��ه توان خرید‬ ‫گوش��ی تلفن همراه ندارند‪ .‬ب��ا این ح��ال تصمیم گیران‬ ‫دولتی همچنان در ارزوی ایجاد تغییر در بازار هستند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹وارداتگوش�یمس�افری‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی‬ ‫ابراهیم درستی‬ ‫افشین اکبری حداد‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات دیروز در گفت وگو‬ ‫ب��ا خانه ملت گفت‪ :‬در قانون جاری هر مس��افر می تواند‬ ‫ب��اری به ارزش ‪ ۸۰‬دالر (با احتس��اب هر دالر ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫تومان برابر ب��ا یک میلیون و ‪ ۴۰‬هزار تومان) با خود به‬ ‫همراه داشته باش��د‪ .‬پس واردات گوشی تلفن همراه به‬ ‫ارزش ‪ ۸۰‬دالر از سوی مسافران محدودیتی ندارد اما در‬ ‫این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست انکه فرد‬ ‫باید مسافر باشد و دوم انکه تا ‪ ۸۰‬دالر معافیت دارد‪.‬‬ ‫محمدج��واد اذری جهرمی افزود‪ :‬پی��ش از این‪ ،‬بازار‬ ‫رس��می واردات به دلیل مش��کالت ارزی‪ ،‬ثبت سفارش‬ ‫و‪ ...‬ق��درت واردات نداش��ت در نتیج��ه توزیع کنندگان‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه به اسم مس��افری‪-‬که در واقع‬ ‫مسافری هم نیست‪ -‬گوشی وارد کردند اما درحال حاضر‬ ‫واردات رسمی گوشی های تلفن همراه انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بح�ران دپ�وی گوش�ی تلفن همراه در‬ ‫گمرک رفع شد‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم صوتی‪ ،‬تصویری‪،‬‬ ‫تلف��ن هم��راه و لوازم جانب��ی تهران در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫ب��ازار درحال حاضر وضعیت بحرانی ن��دارد اما اگر ثبات‬ ‫بیشتری در موضوع ارز داشته باشیم و وارد کنندگان این‬ ‫بازار را تامین کنند‪ ،‬وضعیت بهتر می شود‪.‬‬ ‫ابراهیم درستی در حاشیه روز ملی اصناف و در جمع‬ ‫خبرنگاران با حضور خبرنگار‬ ‫‪ ،‬افزود‪ :‬ما در جنگ‬ ‫اقتصادی هس��تیم و باید این را قبول کنیم‪ .‬افسران خط‬ ‫مقدم ای��ن جنگ اصناف هس��تند‪ .‬هر ک��دام در حوزه‬ ‫خودمان باید درست عمل کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره ماندن گوش��ی های تلفن همراه در گمرک‬ ‫طی ماه های گذشته گفت‪ :‬درحال حاضر گوشی هایی که‬ ‫‹ ‹کاهش ش�دید تقاضا‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫واحده��ای صنفی زیادی در س��یل ابتدای‬ ‫سال‪ ،‬اسیب دیدند و به این واسطه راه معیشت‬ ‫خانواده های��ی از دس��ت رف��ت‪ .‬ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫واحد ه��ای صنف��ی محل براورده ک��ردن نیاز‬ ‫ش��هروندان است‪ .‬برای روش��ن شدن موضوع‬ ‫تص��ور کنید در ی��ک روز تعطیل در ش��هری‬ ‫(حتی تهران) واحد های صنفی تعطیل باشند؛‬ ‫ان ش��هر را به ش��هر ارواح تش��بیه می کنید‪ .‬با‬ ‫همین زبان ساده می توان اهمیت روشن شدن‬ ‫چراغ واحد های صنفی در شهرس��تان سیمرغ‬ ‫را بی��ان ک��رد و اگر نتوانیم چ��راغ اصناف را در‬ ‫ای��ن مناط��ق روش��ن کنیم‪ ،‬شکس��ت بزرگی‬ ‫می خوریم که جبران ان هم بسیار سخت است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا با وقوع سیل‪ ،‬کار کارشناسی‬ ‫درباره اصناف اس��یب دیده شهرستان سیمرغ‬ ‫(از شهرهای اس��تان مازندران) انجام و براورد‬ ‫خسارت شد‪ .‬بر این اساس مشخص شد حدود‬ ‫‪ ۴۲۰‬واحد ه��ای صنفی س��یمرغ در س��یل در‬ ‫مجم��وع ح��دود ‪ ۱۵‬میلیارد تومان خس��ارت‬ ‫دیدن��د‪ .‬با رایزنی ها و پیگیری های انجام ش��ده‬ ‫و با مصوبه دولت بخش��ی از خسارت ها جبران‬ ‫ش��د‪ .‬به عب��ارت روش��ن تر‪ ۱۵۰ ،‬واحد صنفی‬ ‫وام هایی با س��ود ‪ ۵‬درص��دی گرفتند‪ .‬با وجود‬ ‫ای��ن دولت به دلیل کمب��ود بودجه در پرداخت‬ ‫وام های باالی ‪۱۵‬میلیون تومان مش��کل دارد‬ ‫اما با رایزنی های دوباره‪ ،‬این مشکل نیز تا چند‬ ‫روز اینده رفع خواهد ش��د‪ .‬در این باره‪ ،‬با وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت صحبت ش��ده و قرار‬ ‫اس��ت ت��ا ذره ای از دردهای اصناف س��یل زده‬ ‫س��یمرغ کم و زخم های ش��ان التی��ام یابد‪ .‬اما‬ ‫وام های بالعوض هنوز پرداخت نش��ده اند‪ .‬این‬ ‫مصوب��ه هیات وزیران اس��ت که ب��ه واحد های‬ ‫تج��اری و مس��کونی وام ه��ای بالع��وض داده‬ ‫ش��ود اما هنوز این کار انجام نش��ده اس��ت‪ .‬ما‬ ‫در ات��اق اصناف س��یمرغ پیگیری های دیگری‬ ‫از کانال ه��ای دیگر نی��ز داریم تا بتوانیم کمک‬ ‫حال اصناف س��یل زده منطقه سیمرغ باشیم و‬ ‫این صنوف را از شرایطی که در ان وجود دارند‬ ‫خارج کنیم‪ .‬بیشترین میزان خسارت ها مربوط‬ ‫به قالی فروش��ان اس��ت که دچار اب گرفتگی‬ ‫شدید ش��دند و سرمایه خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫کاشی فروش��ان نیز خسارت ش��دیدی دیدند‪.‬‬ ‫تامی��ن نی��از ای��ن واحد های صنف��ی چندان‬ ‫هزینه بر نیس��ت‪ .‬ضمن اینکه س��و د مش��اغل‬ ‫صنف��ی نیز کالن نیس��ت و اصن��اف به ویژه در‬ ‫این مناطق از قش��ر کم درامد هس��تند و نباید‬ ‫ل درامد شان را از‬ ‫با بی توجهی مس��ئوالن حداق ‬ ‫دست بدهند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هرچند با کاهش نرخ ارز و تامین بازار نرخ گوشی تلفن همراه کمی‬ ‫پایین امده‪ ،‬اما قیمت ها انقدر باالس��ت و ت��وان خرید مردم و جور‬ ‫اوردن دخل و خرج زندگی ش��ان انچنان پایین اس��ت که توان خرید‬ ‫گوشی تلفن همراه را ندارند‬ ‫در گمرک مانده اند بسیار کمتر از ماه های گذشته است‬ ‫و در حال طی روند قانونی برای ترخیص هستند‪.‬‬ ‫درس��تی درباره ورود گوشی های مس��افرتی نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬هر مس��افری که از خارج از کش��ور به ایران بیاید‬ ‫می تواند یک گوشی تلفن همراه وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۱۰‬درصدی نرخ گوشی تلفن همراه‬ ‫در بازار‬ ‫رئیس اتحادیه گوشی تلفن همراه فروش��ان مش��هد نیز‬ ‫در این ب��اره اظهارکرد‪ :‬وضعیت ب��ازار ارام و بدون هیچ‬ ‫حاش��یه ای بوده و قیمت ها رو به کاهش اس��ت زیرا نرخ‬ ‫ارز نی��ز در حال کاهش یافتن اس��ت‪ .‬نرخ ارز حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد کاهش داشته و ما هم در بازار گوشی تلفن همراه با‬ ‫کاهش نرخ روبه رو ش��دیم‪ .‬اگر ارز ‪ ۵۰‬درصد هم کاهش‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬ما ‪ ۵۰‬درصد در نرخ گوش��ی تلفن همراه‬ ‫کاهش داریم‪.‬‬ ‫افش��ین اکبری ح��داد در گفت وگ��و با ایس��نا درباره‬ ‫وضعیت بازار گوشی تلفن همراه در مشهد درباره احتمال‬ ‫کاهش بیش��تر نرخ گوشی تلفن همراه در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫نرخ ارز پایین بیاید‪ ،‬به تناس��ب ان در گوشی تلفن همراه‬ ‫کاهش ن��رخ داریم اما به دلیل اینکه س��ایت مس��افری‬ ‫رجیس��تری بسته ش��د‪ ،‬احتمال داش��ت گوشی گران تر‬ ‫ش��ود زیرا با عوارض قانونی وارد می شود اما خوشبختانه‬ ‫ارز حدود ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافت و به همان نس��بت نیز‬ ‫گوشی تلفن همراه کاهش نرخ پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار بود که واردکنندگان گوشی تلفن همراه‬ ‫وارد کنن��د که در این ص��ورت نرخ ها ‪ ۲۰‬درصد گران تر‬ ‫می ش��د چرا که پیش از ان گوشی ها از طریق مسافران‪،‬‬ ‫ب��دون خدمات پ��س از ف��روش و به طور قاچ��اق وارد‬ ‫می ش��د اما اکنون موضوع قاچاق حل ش��ده‪ ،‬شرکت ها‬ ‫گوش��ی تلفن همراه را وارد می کنند و عوارض بیش��تری‬ ‫نسبت به مس��افران می دهند که باید ‪ ۲۰‬درصد گران تر‬ ‫می شد اما خوشبختانه به دلیل کاهش نرخ ارز این اتفاق‬ ‫نیفتاد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه گوشی تلفن همراه فروش��ان مشهد بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ارز ح��دود ‪ ۱۰‬درصد کاهش داش��ته و ما هم در‬ ‫گوش��ی تلفن همراه با کاهش نرخ روبه رو ش��دیم‪ ،‬اگر ارز‬ ‫‪ ۵۰‬درصد هم کاهش داشته باشد‪ ،‬ما ‪ ۵۰‬درصد در نرخ‬ ‫گوش��ی تلفن همراه کاهش خواهیم داشت‪ ،‬اکنون خرید‬ ‫و فروش در بازار انجام می ش��ود و مشکل خاصی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هنوز تعمیرات گوشی تلفن همراه‬ ‫ب��ه جای خری��د ان وج��ود دارد زیرا قیمت ه��ا به حد‬ ‫مطلوب��ی کاهش نیافته تا افراد بتوانند تهیه کنند‪ ،‬هنوز‬ ‫این قضیه وجود دارد‪ ،‬این ماه گوشی هایی به طور تجاری‬ ‫و با خدمات پس از فروش وارد بازار می ش��وند که از ماه‬ ‫اینده تاثیر خود را بر بازار می ‪‎‬گذارد‪.‬‬ ‫حسین کریمی‪ ،‬کارشناس حوزه گوشی تلفن همراه و‬ ‫مخابرات معتقد اس��ت‪ ،‬امروزه هزین��ه قطعات تعمیرات‬ ‫گوش��ی تلفن همراه به قدری سنگین است که بسیاری از‬ ‫افراد به استفاده از دس��تگاه های قدیمی و غیرهوشمند‬ ‫روی اورده ان��د‪ .‬همین امر موجب ش��ده میزان خرید و‬ ‫فروش دستگاه گوشی تلفن همراه نسبت به سال گذشته‬ ‫بس��یار پایین باش��د‪ .‬رئیس پیش��ین اتحادیه تجهیزات‬ ‫مخابرات��ی در گفت وگ��و ب��ا تجارت نی��وز‪ ،‬گف��ت‪ :‬تمام‬ ‫مش��کالت از مداخله دولت در بخش خصوصی نش��ات‬ ‫می گیرد‪ ،‬چراکه بازار گوشی تلفن همراه ‪ ۱۰۰‬درصد یک‬ ‫بخش خصوصی اس��ت و مس��ائل مربوط به واردکننده‪،‬‬ ‫خدم��ات دهنده و گاه به طور کمرنگ تولیدکننده‪ ،‬تماما‬ ‫به بخش خصوصی مرتبط است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به دلی��ل ن��رخ ب��االی گوش��ی های‬ ‫تلفن هم��راه متقاض��ی ب��ه نس��بت س��ال های قب��ل‬ ‫به ش��دت کاهش پی��دا کرده اس��ت‪ .‬امار ف��روش بازار‬ ‫گوش��ی تلفن همراه در سال های قبل روی نرخ متوسط و‬ ‫پایین قرار داش��ت و حاال این امار هم به شدت کم شده‬ ‫چراکه مردم ت��وان خرید گوش��ی تلفن همراه ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومانی یا کمتر از ان را ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬گوش��ی تلفن همراه از جمله کاالهایی‬ ‫اس��ت ک��ه ‪ ۱۰۰‬درصد ارزبری دارد اما ب��ازارش در این‬ ‫سال ها بس��یار کوچک شده و ساماندهی ان نیز به دلیل‬ ‫دخالت دولتی ها نتوانس��ته شکل درس��ت و مناسبی به‬ ‫خود بگیرد‪ .‬کریمی معتقد اس��ت مشکالت ارز و واردات‬ ‫از ی��ک س��و و از س��ویی دیگ��ر مدیریت اش��فته بازار‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه‪ ،‬در س��ال های گذشته به شدت‬ ‫این بازار را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالع از نرخ ها پیش از خرید‬ ‫اگرچه متولی��ان امر خبر از کاهش نرخ گوش��ی های‬ ‫تلفن هم��راه می دهن��د‪ ،‬ام��ا مش��اهده های میدان��ی‬ ‫نش��ان دهنده بی نظمی هایی در این بازار است‪ .‬به طوری‬ ‫ک��ه در روزهای گذش��ته ب��ا توجه ب��ه اینکه ن��رخ ارز‬ ‫نیز با کاهش نس��بی روب��ه رو بود و با به ثبت رس��یدن‬ ‫شرکت های واردکننده گوش��ی یا گوشی های مسافری‪،‬‬ ‫نرخ گوش��ی تلفن همراه تا حدودی کاهش پیدا کرد‪ ،‬اما‬ ‫فروش��ندگان در بازار هر قیمتی را که می خواستند برای‬ ‫این کاال اعالم می کردند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ب��ا توج��ه به اع�لام کانال اطالع رس��انی‬ ‫رجیس��تری‪ ،‬خریداران باید پیش یا هنگام خرید کاال به‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی نرخ کاال و خدمات سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کنند و با وارد‬ ‫کردن مش��خصات گوش��ی های تلفن همراه مورد نظر از‬ ‫اخرین قیمتی که از س��وی شرکت های واردکننده برای‬ ‫ان اعالم شده است‪ ،‬اگاهی پیدا کنند‪.‬‬ ‫خریداران با مشاهده گران فروشی از سوی فروشندگان‬ ‫می توانند با ستاد خبری سازمان حمایت به شماره تلفن‬ ‫‪ ۱۲۴‬تماس بگیرند یا به س��ایت اینترنتی این س��ازمان‬ ‫مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫تفاوت نرخ نان در مناطق گوناگون یک شهر‬ ‫نه تنها عرضه نان سفارشی به اجبار از سوی برخی واحدهای‬ ‫نانوایی انجام می ش��ود‪ ،‬بلکه در مناطق گوناگون ش��هر برخی‬ ‫نانوایی ها به ویژه در رس��ته س��نگک‪ ،‬قیمت های متفاوتی برای‬ ‫این محصول اعالم می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬انگار قصه نان تمامی ن��دارد‪ .‬در ماه های‬ ‫گذشته بارها اعالم ش��د که از کیفیت نان کاسته شده است و‬ ‫در کنار ان نان های سفارشی بیش از نان معمولی‪ ،‬در برخی از‬ ‫واحدهای صنفی نانوایی عرضه می شود‪.‬‬ ‫عرضه نان سفارش��ی به خودی خود بد نیس��ت اما زمانی که‬ ‫نان معمولی از س��وی واحدهای صنفی کمتر عرضه می شود و‬ ‫کیفیت پخت نان ان هم قابل قبول نیست‪ ،‬عرضه نان سفارشی‬ ‫ان هم در برخی موارد به اجبار‪ ،‬اتفاق خوبی به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذشته همین نان سفارش��ی به محل درامد‬ ‫بیش��تری برای واحده��ای نانوایی تبدیل و عاملی ش��ده تا در‬ ‫کنار نان های کنجدی‪ ،‬نان سبزیجات و سبوس دار به واحدهای‬ ‫نانوایی و فهرس��ت مصرف افزوده ش��ود که البت��ه این تنها راه‬ ‫افزایش درامد در نانوایی ها به ویژه نانوایی های ازادپز نیس��ت‪،‬‬ ‫زیرا یک��ی دیگر از راه های افزایش درام��د به ویژه در چند ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬تغییر اندازه نان است که این اتفاق در نان های سنگک‬ ‫و بربری بیشتر دیده می شود‪.‬‬ ‫بررسی های میدانی نشان از ان دارد که در چند وقت گذشته‬ ‫موقعیت جغرافیایی محل قرارگی��ری نانوایی در قیمت گذاری‬ ‫نان ه��ای ازادپز هم تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬به ط��ور مثال‪ ،‬نان‬ ‫س��نگک س��اده ازادپز در خیابان پیروزی ته��ران هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان عرضه می شود و نرخ نان یک رو کنجد ‪۲‬هزار تومان و نان‬ ‫دورو کنجد ‪۳‬هزار تومان است که همین نان در منطقه جردن‬ ‫به ترتیب به نرخ ‪۲‬هزار‪۳ ،‬هزار و ‪۵‬هزار تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫با این تفاس��یر به نظر می رسد این تفاوت نرخ در سطح شهر‬ ‫عاملی می شود که گرانی به نرخ نان وارد شود و نیاز به نظارت‬ ‫و بازرسی دقیق واحدهای بازرسی اصناف احساس می شود‪.‬‬ ‫در این زمینه یک نانوا در خیابان ظفر مدعی است که افزایش‬ ‫نرخ نان به دلیل دسترسی سخت به ارد‪ ،‬کنجد و سبوس است‬ ‫و در چند وقت اخیر ارد ازادپزی به سختی تامین می شود‪.‬‬ ‫حال با تمام این تفاس��یر جای سوال اس��ت که چرا نظارت‬ ‫ب��ر واحده��ای نانوایی انگونه نیس��ت که واحده��ای صنفی با‬ ‫روش های گوناگون‪ ،‬به افزایش نرخ روی نیاورند؟‬ ‫در این زمینه بیژن مقدم‪ ،‬رئیس اتحادیه نانوایان س��نتی به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬دولت در انتهای دهه ‪ ۸۰‬به این نتیجه رسید که‬ ‫باید در کنار واحدهای یارانه بگیر نانوایی‪ ،‬واحدهای ازادپز فعال‬ ‫باش��ند‪ ،‬از این رو واحدهای ازادپز به تعداد مش��خص در کشور‬ ‫فعال شدند که ارد انها به طور ازاد تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این واحدها به صورتی در س��طح ش��هر قرار‬ ‫گرفته ان��د که واحدهای یارانه بگیر در محدوده انها قرار دارند و‬ ‫از نظر اقتصاد خانوار‪ ،‬هزینه کرد خرید نان را پوشش می دهند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نانوایان س��نتی اظهار کرد‪ :‬دولت نرخ سقف و‬ ‫هر سیخ جگر ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار تومان‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان دل و‬ ‫جگ��ر و قلوه با بی��ان اینکه نرخ جگر‬ ‫تغییر کرده‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون نرخ هر‬ ‫سیخ جگر گوسفندی به ‪ ۵‬هزار تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫غالمحسین ش��یرازی در گفت وگو‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه درحال حاضر وضع بازار مناس��ب نیست‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬امیدواریم وضع ب��ازار تغییر کند و‬ ‫به تعادل برسد‪.‬‬ ‫شیرازی در ادامه بیان کرد‪ :‬درحال حاضر نرخ‬ ‫خری��د هر کیلو جگر گوس��اله ‪ ۷۵‬ت��ا ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫تومان و گوس��فندی ‪ ۱۱۵‬ت��ا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان دل و جگر و قلوه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نرخ رس��می فروش هر س��یخ دل‪،‬‬ ‫قلوه و جگر گوسفندی ‪ ۵‬هزار تومان‬ ‫و گوساله‪ ۴ ،‬هزار تومان است‪ .‬به گفته‬ ‫ش��یرازی‪ ،‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنفی‬ ‫دل‪ ،‬جگر و قلوه در تهران مشغول به‬ ‫ت هستند‪.‬‬ ‫فعالی ‬ ‫ش��یرازی به این پرسش که تعیین‬ ‫تکلیف فروش خیابانی دل و جگر در‬ ‫معابر تهران به کجا رسیده‪ ،‬این گونه پاسخ داد‪:‬‬ ‫باتوجه به نشس��ت هایی که برگزار شده است و‬ ‫نبود نظارت بهداش��تی بر انها‪ ،‬قرار بر ان شده‬ ‫که دستفروش��ان در س��طح معاب��ر جمع اوری‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان دل و جگر و قلوه‬ ‫اب��راز امیدواری کرد‪ :‬قیمت ها و وضع بازار دل و‬ ‫جگر س��ر وس��امان یابد چراکه این بازار نیاز به‬ ‫حمایت دارد‪.‬‬ ‫کف و نرخ دس��توری برای نان واحدهای ازادپز در نظر نگرفته‬ ‫و واحده��ا با توجه به هزینه تمام ش��ده و موقعیت جغرافیایی‪،‬‬ ‫نرخی برای محصوالت خود در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫مقدم خاطرنش��ان کرد‪ :‬تف��اوت نرخ نان های سفارش��ی در‬ ‫محله های گوناگون یک شهر‪ ،‬به دلیل تفاوت هزینه تمام شده‬ ‫واحد صنفی‪ ،‬هزینه اجاره و موقعیت ملکی واحد است‪.‬‬ ‫این اظهارات در حالی اس��ت که همین بی ضابطه بودن و در‬ ‫نتیجه تفاوت قیمت ها‪ ،‬راه را برای سودجویی برخی نانوایی ها و‬ ‫گران فروشی انها باز می کند‪.‬‬ ‫در این زمینه بهتر اس��ت اتاق اصناف و اتحادیه مربوط حتی‬ ‫در نانوایی ه��ای ازادپز با توجه به تم��ام عوامل دخیل در نرخ‬ ‫تمام شده از جمله موقعیت جغرافیایی واحد صنفی‪ ،‬نرخ نهایی‬ ‫ف��روش انواع نان را تعیی��ن و ابالغ کنند ت��ا برخی واحدهای‬ ‫صنف��ی به بهانه «ازادپز بودن» نان را به هر نرخ دلخواه‪ ،‬عرضه‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫تهران نیازمند ‪ ۸۰۰‬بازرس صنفی‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران گفت‪ :‬تعداد‬ ‫بازرس��ان ناظر اصناف تهران بسیار کم‬ ‫اس��ت و باید دست کم به ‪ ۷۰۰‬تا ‪۸۰۰‬‬ ‫بازرس افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬با اش��اره به بهبود ش��رایط بازار ‬ ‫اقالم اساس��ی کش��ور ابراز کرد‪ :‬انبار های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بخش خصوصی با تمام‬ ‫قوا نیاز اقالم اساسی جامعه را ذخیره کرده اند و ما‬ ‫مکرر از مردم می خواهیم از ذخیره اقالم اساس��ی‬ ‫مانن��د قند‪ ،‬ش��کر‪ ،‬روغ��ن و‪ ...‬در خانه های خود‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه با نظارت جدی س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی‪ ،‬وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و س��ازمان های مربوط و همکاری ات��اق اصناف‪،‬‬ ‫دیگر انبار احتکار اقالم اساسی مشاهده‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬با تاکید سازمان های‬ ‫نظارت��ی‪ ،‬تم��ام انباردار ه��ای بخ��ش‬ ‫خصوصی نیز برای ذخیره اقالم اساس��ی‬ ‫دقت نظر دارند تا کسی به دنبال ذخیره‬ ‫اقالم با کسب منفعت شخصی نباشد‪.‬‬ ‫نوده فراهانی ادامه داد‪ :‬متاسفانه تعداد‬ ‫بازرس��ان رسمی ما در س��طح تهران بزرگ برای‬ ‫سرکش��ی ب��ه بازار ه��ا و جلوگی��ری از احتکار یا‬ ‫گران فروشی کافی نیس��ت‪ .‬معتقدم تهران بزرگ‬ ‫با جمعیت چند میلیون��ی‪ ،‬برای کنترل و نظارت‬ ‫بازارها نیازمند دس��ت کم ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬نفر اس��ت‬ ‫درحال��ی که ما برای کل تهران فقط ‪ ۱۸۰‬بازرس‬ ‫رس��می داریم و این از لحاظ استاندارد جمعیتی‬ ‫کافی نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ته��ران تاکید کرد‪ :‬با وجود‬ ‫کاس��تی در تعداد بازرس��ان‪ ،‬اصناف تمام تالش‬ ‫خود را به کار گرفت تا در روز های بحرانی بازار ها‪،‬‬ ‫انضباط حکمفرما باشد‪.‬‬ ‫نوده فراهانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫چرا تعداد بازرس��ان را افزای��ش نمی دهید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براساس قانون نظام صنفی‪ ،‬یک سوم درامد ناشی‬ ‫از تخلفات س��ازمان تعزیرات حکومتی مربوط به‬ ‫صن��وف‪ ،‬متعلق ب��ه اتاق اصناف اس��ت‪ .‬این یک‬ ‫س��وم حقوق بازرسان ما است‪ ،‬اما متاسفانه مدتی‬ ‫اس��ت که این بودجه پرداخت نشده و اصناف در‬ ‫پرداخت حقوق بازرس��ان صنفی خ��ود با کمبود‬ ‫بودجه روبه رو شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با وص��ول مطالبات معوقه از‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی امکان افزایش بازرسان‬ ‫صنف��ی را خواهیم داش��ت و نظارت ها برخط تر و‬ ‫دقیق تر اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫طالی ایران همگام با بازار جهانی حرکت نکرد‬ ‫و حتی در روزهایی با کاهش روبه رو شود‪.‬‬ ‫محمد کش��تی ارای‪ ،‬عضو اتحادیه طال و جواهر در این‬ ‫باره در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اونس جهانی طال‬ ‫در حالی از هفته گذش��ته روند صعودی به خود گرفته و‬ ‫به ش��دت افزایش یافته که انتظار می رفت نرخ ها در بازار‬ ‫داخلی متاثر از این رشد‪ ،‬به سطوح باالتری برسند که این‬ ‫اتفاق رخ نداد و روز گذشته رشد کمی را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در هفته گذش��ته طالی جهانی حدود‬ ‫‪ ۵۸‬دالر و امروز نیز حدود ‪ ۴‬دالر رش��د قیمت داش��ته و‬ ‫رکورد ‪ ۶۲‬دالر را زده است‪ ،‬افزود‪ :‬از انج ا که طال و سکه‬ ‫در ب��ازار داخل تابع��ی از روند حرکتی نرخ طالی جهانی‬ ‫و دالر اس��ت‪ ،‬پیش بینی ها این بود که با توجه به رش��د‬ ‫چشمگیر اونس‪ ،‬قیمت ها در بازار داخل به شدت افزایش‬ ‫یابد که به دلیل افت قیمت دالر و ثبات قیمت ها در بازار‬ ‫ارز‪ ،‬این امر محقق نشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ ارز مدتی اس��ت کنترل ش��ده و‬ ‫قیمت ها در محدوده ای به ثبات رسیده است و حتی روند‬ ‫کاهشی را طی می کند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این عامل سبب شده‬ ‫که نرخ س��که و طال همگام با رشد شدید اونس‪ ،‬باال نرود‬ ‫کشتی ارای با بیان اینکه خریداران نسبت به بازار طال‬ ‫و س��که بی تفاوت ش��ده اند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به رشد قیمت‬ ‫جهان��ی طال‪ ،‬پیش بینی ها ای��ن بود که تقاضا نیز در بازار‬ ‫طال و سکه داخل افزایش یابد و موج جدیدی از خریداران‬ ‫وارد این بازار ش��وند که نه تنه��ا تقاضا افزایش پیدا نکرد‬ ‫بلکه کاهش نیز یافت‪ .‬این موضوع باعث شد حباب سکه‬ ‫با توجه به همین افت تقاضا کوچک ش��ود‪ .‬به گفته این‬ ‫فعال بازار طال‪ ،‬حباب قیمت س��که درحال حاضر به ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان رس��یده است که نسبت به هفته های گذشته‬ ‫روندی کاهش��ی را نش��ان می دهد‪ .‬عضو اتحادیه طال و‬ ‫جواهر معتقد است بازار طال و سکه به ثبات نسبی رسیده‬ ‫اس��ت که همین امر باعث ش��ده تا خریداران نس��بت به‬ ‫این بازار بی تفاوت باش��ند‪ .‬بازار دیگر مثل گذشته نیست‬ ‫که با هر خبری یا رخداد کوچکی‪ ،‬دچار ش��وک ش��ود و‬ ‫قیمت ها هیجانی باال برود‪ .‬اگرچه در یکی دو روز گذشته‬ ‫نرخ س��که کمی گران ش��ده اما به نس��بت رشدی که در‬ ‫اونس ایجاد شد‪ ،‬این رشد بسیار ناچیز است‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر این موضوع که بازار نس��بت به اخبار منفی و سیاس��ی‬ ‫علیرضا عسگری مارانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه به رش��د قیمت جهانی طال‪ ،‬پیش بینی ها این بود که تقاضا‬ ‫نی��ز در ب��ازار طال و س��که داخل افزای��ش یابد و م��وج جدیدی از‬ ‫خریداران وارد این بازار شوند که نه تنها تقاضا افزایش پیدا نکرد‬ ‫بلکه کاهش نیز یافت‬ ‫‹ ‹بی تفاوتی خریداران‬ ‫بی حس و بی تفاوت ش��ده و دیگ��ر واکنش های هیجانی‬ ‫نش��ان نمی دهد‪ ،‬افزود‪ :‬رفتار بازار وخریداران این بازارها‬ ‫به گونه ای است که حتی با اعالم خبر اعمال تحریم های‬ ‫جدید از سوی امریکا‪ ،‬این بازار واکنش نشان نداد و تقاضا‬ ‫و قیمت ها در این بازار رشد نکرد در حالی که در ماه های‬ ‫گذش��ته ش��رایط بر خالف این روند بود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه مردم نیز تغییر رفتار داده اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در گذشته‬ ‫ب��ه محض افزایش تن��ش‪ ،‬تغییر قیمت ها در بازار جهانی‬ ‫یا تش��دید فش��ارها‪ ،‬مردم به سرعت دس��ت به کار خرید‬ ‫می شدند اما مدتی است این رفتار را نمی بینیم‪ .‬مردم نه‬ ‫در جریان ریزش های ‪ ۱۰‬روزه وارد بازار می ش��وند تا طال‬ ‫و س��که بفروش��ند و نه در دوره های افزایش وارد میدان‬ ‫می شوند تا بخرند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به هرحال در روز های‬ ‫اخی��ر م��ا به جای افزایش قیمت طال با ریزش قیمت ها و‬ ‫ترکیدن حباب س��که روبه رو بودیم که خود نشان دهنده‬ ‫وضعیت مساعد بازار است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ طال و سکه چند؟‬ ‫کش��تی ارای درباره اخرین وضعیت بازار س��که و طال‬ ‫گفت‪ :‬یکش��نبه با توجه به افزایش ‪ ۴‬دالری قیمت اونس‬ ‫جهانی و افزایش نس��بی نرخ ارز‪ ،‬نرخ سکه و طال در بازار‬ ‫یک رش��د کمی را تجربه کرد به طوری که نرخ هر قطعه‬ ‫س��که تمام طرح جدید با افزایش ‪ ۶۰‬هزار تومانی نسبت‬ ‫به شنبه‪ ،‬به ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۷۳۰‬هزار تومان رسید‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این روز نرخ هر قطعه س��که تمام با طرح قدیم ‪۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۱۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم س��که ‪ ۲‬میلیون و ‪۴۳۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬ربع س��که یک میلیون و ‪ ۶۲۰‬هزار تومان و‬ ‫س��که های گرمی نیز یک میلیون و ‪ ۱۵‬هزار تومان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��تی ارای نرخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار را ‪۴۳۷‬‬ ‫ه��زار تومان و ه��ر مثقال طال را یک میلیون و ‪ ۸۹۵‬هزار‬ ‫تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر همچنان در کانال ‪ ۱۳‬هزار تومان‬ ‫بازار ارز در حالی این روزها روند باثبات و کم نوس��انی‬ ‫را طی می کند که حتی مانور دالالن برای ملتهب کردن‬ ‫ب��ازار و ب��اال بردن قیمت ه��ا در بازار ن��اکام مانده و دالر‬ ‫همچن��ان در محدوده ‪ ۱۳‬هزار تومان نوس��انی اندک را‬ ‫تجربه می کند‪ .‬این روند در حالی وجود دارد که این بازار‬ ‫همچون بازار طال و س��که‪ ،‬با کاهش تقاضا روبه رو است و‬ ‫از خرید کاذب در این بازار خبری نیس��ت‪ .‬دیروز هر دالر‬ ‫در صرافی ه��ا ب��ه قیمت ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان فروخته و‬ ‫قیمت خرید دالر از مردم نیز ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان اعالم‬ ‫شد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬هر یورو نیز با افزایش اندک قیمت به‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬تومان رس��ید ک��ه صرافان هر دالر را به‬ ‫قیمت ‪ ۱۵‬ه��زار تومان از مردم خریداری کردند‪ .‬فعاالن‬ ‫این بازار معتقدند که قیمت دالر و سایر ارزها در روزهای‬ ‫گذشته با کاهش تنش های سیاست خارجی و منطقه ای‬ ‫و مداخل��ه بانک مرکزی روندی کاهش��ی را طی کرده و‬ ‫نوسان محدودی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫بازار ارز در‬ ‫حالی این روزها‬ ‫روند باثبات و‬ ‫کم نوسانی را‬ ‫طی می کند که‬ ‫حتی مانور دالالن‬ ‫برای ملتهب‬ ‫کردن بازار و باال‬ ‫بردن قیمت ها‬ ‫ناکام مانده و‬ ‫دالر همچنان‬ ‫در محدوده‬ ‫‪ ۱۳‬هزار تومان‬ ‫نوسانی اندک‬ ‫را تجربه می کند‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹مطالبات در برخی شعب بانک دی به صفر رسید‬ ‫‹ ‹بانک پارسیان؛ بازوی توسعه معادن کشور‬ ‫مع��اون ام��ور معادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬بانک پارس��یان را به عنوان بازوی توس��عه کش��ور به‬ ‫منظور اجرای طرح های صنعتی و معدنی اعالم کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک پارس��یان‪ ،‬جعفر س��رقینی افزود‪ :‬این بانک‬ ‫از س��ال های گذش��ته با هدف نقش افرینی در راس��تای اجرای‬ ‫سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬ب��ا س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی به عنوان صنعتی پرمزیت و اش��تغالزا‪،‬‬ ‫توانس��ت نقش موثری در رونق تولید و اشتغال پایدار ایفا کند‪.‬‬ ‫س��رقینی با اشاره به مش��ارکت بانک پارس��یان در طرح هایی‬ ‫همچون گندله س��ازی اپال پارس��یان س��نگان و پ��ارس فوالد‬ ‫س��بزوار‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ایجاد زنجیره استخراج تا تولید محصول‬ ‫در حوزه صنایع فوالدی و معدنی از اهداف اصلی مشارکت این‬ ‫بانک خصوصی در بخش معادن است که هم اکنون با سرعت و‬ ‫قوت دنبال می ش��ود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬با مشارکت بانک پارسیان‪،‬‬ ‫ش��رکت پارس فوالد س��بزوار با ظرفیت ‪ ۸۰۰‬هزار تن فوالد به‬ ‫ت ‪ ۹۷‬و طرح‬ ‫عنوان یکی از ‪ ۸‬طرح اس��تانی کش��ور در اردیبهش ‬ ‫گندله س��ازی اپال پارس��یان س��نگان نیز به ظرفیت ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن با فناوری مهندس��ی ایرانی‪ ،‬دی ‪ ۹۶‬به بهره برداری رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی در نشس��ت‬ ‫با اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر از ظرفیت های ای��ن بانک برای کمک به صندوق‬ ‫بیمه کشاورزی استفاده می کنیم‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬روح اهلل خدارحم��ی با بیان اینکه بیمه کش��اورزی‬ ‫نهادی مستقل است که درون بانک کشاورزی شکل گرفته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در حد توان و امکانات فعلی برنامه های بیمه کش��اورزی‬ ‫را پیش بردیم‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر قرار باش��د بیمه کش��اورزی همه‬ ‫ظرفیت های بخش کشاورزی را زیر پوشش قرار دهد و مستقل‬ ‫باشد نیازمند امکانات و سرمایه مستقل است و به دلیل و جود این‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬برنامه های مربوط به تقویت و اس��تقالل صندوق‬ ‫بیمه کشاورزی پیش نرفته است‪ .‬خدارحمی با بیان اینکه نیمی‬ ‫از طلب بانک کش��اورزی از دولت بابت کمک هایی است که این‬ ‫بانک به صندوق بیمه کرده اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫از ظرفیت های بانک کش��اورزی برای کمک به بیمه کش��اورزی‬ ‫اس��تفاده می کنی��م و درصددی��م با همفک��ری و کمک مجلس‬ ‫شورای اس�لامی به ویژه کمیس��یون های اقتصادی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫تلفیق و‪ . ..‬چالش های بیمه کشاورزی را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت بانک سینا برای بانوان شاغل‬ ‫در راستای تکمیل سبد محصوالت بانک سینا و با هدف کمک‬ ‫به افزایش نقش بانوان در فرایند اقتصاد جامعه‪ ،‬این بانک «طرح‬ ‫اعتباری یاس» را به اجرا گذاشت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫سینا‪ ،‬بر اساس این طرح بانوان می توانند با ارائه گواهی اشتغال‬ ‫به کار ضامن‪/‬ضامن های معتبر مطابق با ضوابط بانک نس��بت به‬ ‫دریافت کارت اعتباری مرابحه با مبالغ ‪ ۱۵۰‬یا ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال‬ ‫اقدام کنند‪ .‬طرح یاس در راس��تای ایجاد زمینه های مشارکت و‬ ‫فعالیت بیش��تر بانوان در زمینه کارافرینی‪ ،‬اش��تغال و کمک به‬ ‫اقتصاد خانواده اجرایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲.۸‬برابری انرژی خورش�یدی تولیدی‬ ‫در بانک ملی‬ ‫بانک ملی ایران در ادامه روند اتصال س��اختمان های خود به‬ ‫شبکه تامین انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر‪ ۱۰ ،‬ساختمان‬ ‫دیگر را به این امکانات تجهیز کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬پس از ساخت ‪ ۴‬نیروگاه خورشیدی از شعب مرکزی‪،‬‬ ‫س��عدی‪ ،‬حافظ و ساختمان مدیریت واقع در محوطه اداره های‬ ‫مرک��زی بانک با مجموع ظرفیت ‪ ۹۰‬کیلووات در س��ال ‪،۱۳۹۶‬‬ ‫به تازگی ‪ ۱۰‬س��اختمان دیگر نیز به این مجموعه پیوسته اند‪ .‬با‬ ‫س��اخت نیروگاه های جدید خورشیدی‪ ۲۶۰ ،‬کیلووات دیگر به‬ ‫ظرفیت تولید انرژی از این محل افزوده ش��ده و مجموع انرژی‬ ‫تولیدی از منابع تجدیدپذیر در بانک ملی ایران به ‪ ۳۵۰‬کیلووات‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا‬ ‫پایان امس��ال ‪ ۱۵۰‬کیلووات ظرفیت جدید از محل نیروگاه های‬ ‫خورش��یدی به مجموعه انرژی های مصرفی در بانک ملی ایران‬ ‫اف��زوده خواهد ش��د‪ .‬این نیروگاه ها در مجموع��ه اداره های امور‬ ‫شعب مرکزی‪ ،‬جنوب‪ ،‬غرب و شرق تهران‪ ،‬شعبه کاشف‪ ،‬شعب‬ ‫بانک کارگشایی مرکزی و امیریه‪ ،‬ساختمان فردوسی‪ ،‬اداره کل‬ ‫مهندس��ی و امالک و ساختمان میرداماد به بهره برداری رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۲۰‬واح�د نی�روگاه خورش�یدی مددجوی�ان‬ ‫کمیته امداد کرمان گشایش یافت‬ ‫با حمایت تسهیالتی و تامین مالی از سوی بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران‪ ۵۲۰ ،‬واحد نیروگاه خورشیدی ‪ ۵‬کیلوواتی مددجویان‬ ‫زیر پوش��ش کمیته امداد امام خمینی (ره) در اس��تان کرمان به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه‬ ‫مهرای��ران‪ ،‬در ایینی با حضور پرویز فت��اح‪ ،‬رئیس کمیته امداد‬ ‫امام خمینی(ره)‪ ،‬نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫اس��تاندار کرمان و س��ایر مقامات کشوری و استانی‪ ۵۲۰ ،‬واحد‬ ‫نی��روگاه خورش��یدی ‪ ۵‬کیلووات��ی ک��ه با حمایت تس��هیالتی‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران از مددجوی��ان کمیته امداد امام‬ ‫خمین��ی (ره) در منطقه گلزار بردس��یر ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬طرح ساخت نیروگاه های خورشیدی از دو‬ ‫س��ال پیش از س��وی کمیته امداد اغاز و در مرحله نخست ‪۲۰۰‬‬ ‫پنل خورشیدی مددجویان وارد مدار تولید برق شد‪ .‬با گشایش‬ ‫رس��می ‪ ۵۲۰‬نیروگاه جدید که به تازگی وارد مدار ش��ده است‪،‬‬ ‫در مجموع ‪ ۷۲۰‬خانوار مورد حمایت کمیته امداد استان کرمان‬ ‫هم اکنون تولیدکننده برق هس��تند‪ .‬ب��رق تولیدی خانواده های‬ ‫مددجو بر اساس قراردادی ‪ ۲۰‬ساله به صورت تضمینی از سوی‬ ‫ش��رکت برق خریداری می شود و این خانواده ها به طور میانگین‬ ‫ن برق به دولت می فروش��ند‪.‬‬ ‫ماهان��ه به ارزش یک میلیون توما ‬ ‫گفتی است‪ ،‬استان کرمان به دلیل قرار گرفتن در بهترین شرایط‬ ‫نورگیری در کشور‪ ،‬ظرفیت باالیی برای استفاده از نیروگاه های‬ ‫خورش��یدی دارد و بر اس��اس برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬قرار است‬ ‫ امسال ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬نیروگاه خورشیدی جدید برای مددجویان‬ ‫کمیته امداد در این استان به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫بی تردی��د یک��ی از پیش ش��رط های حض��ور در‬ ‫بازارهای جهانی و مراوده با بانک ها و موسس��ه های‬ ‫مالی خارج��ی‪ ،‬رعایت قراردادها و قواعد بین المللی‬ ‫اس��ت که کش��ورها ان را پذیرفته اند و بر اساس این‬ ‫معیار نی��ز فعالیت می کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای اینکه ما‬ ‫بتوانیم مثل سایر کش��ورها در بازارهای بین المللی‬ ‫حرفی برای گفتن داشته باشیم و در فضای بین المللی‬ ‫مراوده و معامله تجاری و مالی انجام دهیم‪ ،‬باید این‬ ‫قراردادها را قبول کنیم و به انها پایبند باشیم‪ .‬اما در‬ ‫این بین انچه وضعیت ما را با سایر کشورها تا حدی‬ ‫متفاوت می کند‪ ،‬تحریم ها و تهدید هایی است که به‬ ‫کشور ما اعمال می شود و باعث شده تا ایران شرایط‬ ‫عادی نداشته باشد‪ .‬پیوستن به نهادهای بین المللی‬ ‫و رعایت این قواعد‪ ،‬در یک وضعیت عادی اقتصادی‬ ‫اس��ت که می تواند برای ما راهگش��ا باش��د و مزیت‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬نه زمانی که تحریم ها‪ ،‬فشارها و تهدیدها‬ ‫عرصه را ب��رای فعالیت های تج��اری و اقتصادی ما‬ ‫تنگ کرده و در مسیر مبادالت مالی و بانکی برای ما‬ ‫موانع زیادی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬اگرچه رعایت قواعد‬ ‫بین المللی گامی در راس��تای ایجاد ش��فافیت مالی‪،‬‬ ‫مبارزه با پولشویی و‪ ...‬است و می تواند جایگاه ما را در‬ ‫فضای بین المللی بهبود دهد اما با وجود تحریم های‬ ‫شدیدی که از سوی امریکا به کشور ما تحمیل شده‪،‬‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت قبول قوانین ‪ FATF‬برای‬ ‫ما ش��رایط مطلوبی ایجاد کند و مس��یر فعالیت های‬ ‫تاجران و بازرگانان ما را هموار س��ازد‪ .‬کش��ور ما در‬ ‫شرایطی قرار گرفته که امریکا مسیر هرگونه مبادله‬ ‫تجاری و مالی را با سایر کشورها محدود کرده است‬ ‫و تاج��ران و بازرگانان م��ا در این وضعیت نه چندان‬ ‫مناس��ب‪ ،‬تالش می کنند با انتخاب س��ایر روش ها و‬ ‫ابزاره��ا که هزینه و ریس��ک باالتری دارد‪ ،‬تحریم ها‬ ‫را دور بزنند و تجارت ش��ان را انجام دهند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در چنین ش��رایط غیرعادی که اقتصاد کشور در ان‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت که پیوستن به‬ ‫‪ FATF‬همه مشکالت ما را حل کند و مسیر تجارت‬ ‫خارجی ما هموار ش��ود‪ .‬دس��تیابی ب��ه مزیت های‬ ‫‪ FATF‬و سایر قواعد بین المللی‪ ،‬در شرایطی برای‬ ‫کش��ور ما ممکن خواهد بود که فضای باثباتی برای‬ ‫کشور ایجاد شود و بستر تجارت و صادرات ما با سایر‬ ‫کش��ورها به شکل مناسب فراهم باشد و محدودیتی‬ ‫در این راس��تا نداشته باشیم‪ .‬کشور ما درحال حاضر‬ ‫وارد یک جنگ اقتصادی ش��ده اس��ت که دشمن از‬ ‫ابزارهای مختلف برای ضربه زدن استفاده می کند تا‬ ‫بتواند اقتصاد ما را ضعیف کند‪ .‬در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫هر اقدام دیگری که باعث تش��دید این محدودیت ها‬ ‫ش��ود می تواند وضعیت را از چیزی که هس��ت بدتر‬ ‫کن��د‪ .‬به هر حال‪ ،‬برای اینک��ه بتوانیم از مزیت های‬ ‫پیوس��تن به نهاده��ای بین المللی از جمله ‪FATF‬‬ ‫بهره مند ش��ویم و اثار مثب��ت ان در اقتصاد ما قابل‬ ‫لمس باشد‪ ،‬باید ابتدا مجموعه شرایط و عوامل ایجاد‬ ‫شو د تا اهدافی که انتظار داریم تحقق یابد‪.‬‬ ‫غیرمجازها ‪ ۳۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان خسارت زدند‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬موسسه های‬ ‫مال��ی غیرمج��از ‪ ۳۶‬هزار میلیارد توم��ان به دولت‬ ‫خس��ارت زدن�� د زیرا دولت ناچار ش��د برای جبران‬ ‫تعهدات و خس��ارت هایی که وارد کردند این مبالغ‬ ‫را بپ��ردازد‪ .‬محمدباق��ر نوبخ��ت در ایی��ن امضای‬ ‫تفاهمنام��ه تامین ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان منابع مالی‬ ‫برای بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده با استفاده‬ ‫از منابع مالی بانک ه��ا‪ ،‬افزود‪ :‬گالیه ها و انتقادهای‬ ‫غیرمنصفانه ای علیه نظام بانکی کشور مطرح شده‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه فقط موسس��ه های مال��ی غیرمجاز‬ ‫مش��کالتی را ب��رای کش��ور ایجاد کرده ان��د‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به گالیه ها و انتقادهایی که نسبت به عملکرد‬ ‫بانک ها می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از جمله این گالیه ها‬ ‫این اس��ت که چرا بانک ها تس��هیالت را به س��رعت‬ ‫می پردازند که در پاس��خ باید گفت عملکرد بانک ها‬ ‫در اجرای تعهدات روش��ن است و انها به خوبی این‬ ‫اقدام را انجام دادند‪ .‬معاون رئیس جمهوری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر مش��کلی در بخش تعه��دات بانک ها بوده‬ ‫مربوط به موسسه های مالی غیرمجاز بوده و مشکل‬ ‫عم��ده ای از س��وی بانک ها و موسس��ه های قانونی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با بیان‬ ‫اینکه درباره نظام بانکی کشور بی انصافی شده است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بخش عمده بودجه مربوط به اشتغالزایی‬ ‫از طریق منابع بانکی اختصاص خواهد یافت و منابع‬ ‫مال��ی دولت بر اس��اس قانون بودج��ه صرف اجرای‬ ‫طرح های عمرانی و زیربنایی خواهد شد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫برای امسال ‪ ۶۶‬هزار میلیارد تومان در قانون بودجه‬ ‫ب��رای طرح ه��ای عمرانی اختصاص یافته و س��ال‬ ‫گذش��ته نیز ‪ ۵۴‬هزار میلیارد تومان برای طرح های‬ ‫عمرانی تخصیص داده شده بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل بانک دی گفت‪ :‬این بانک در زمینه وصول مطالبات‬ ‫و تعیین تکلیف پرونده های معوق و مش��کوک الوصول عملکرد‬ ‫موفقی داشته تا جایی که در برخی از شعب مطالبات را به صفر‬ ‫نزدیک کردیم‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی بانک دی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ی درب��اره اهداف‪ ،‬برنامه ه��ا و مهم ترین اس��تراتژی های‬ ‫قربان�� ‬ ‫بانک در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬گفت‪ :‬س��ال گذشته برای تسریع فرایند‬ ‫کادرس��ازی در بانک دی در حوزه متناسب س��ازی کادر شعب‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۲‬رئیس ش��عبه‪ ۵ ،‬مع��اون و ‪ ۷۰‬رئیس گروه جوان‬ ‫شناس��ایی و جایگزین شدند‪ .‬همچنین سال گذشته توانستیم‬ ‫بهای تمام شده پول را کاهش دهیم و در زمینه وصول مطالبات‬ ‫و تعیین تکلیف پرونده های معوق و مش��کوک الوصول عملکرد‬ ‫موفقی داشته باشیم تا جایی که در برخی از شعب مطالبات را‬ ‫به صفر نزدیک کردیم‪ .‬او افزود‪ :‬بازگشایی نماد بانک و حمایت‬ ‫از قیمت س��هام اتفاق دیگری بود که در س��ایه تالش و همت‬ ‫همکاران به ثمر نشست‪ .‬در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک‬ ‫نیز به موفقیت های چش��مگیری دست یافته ایم از جمله کسب‬ ‫رتب��ه برت��ر امنیت در ح��وزه بانک��داری الکترونیک که حاصل‬ ‫خوش��فکری و دانش گروه جوان این حوزه اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه بانک دی امسال نیز برای تداوم حرکت در مسیر تعالی و‬ ‫بهبود عملکرد و همچنین ارزش افرینی مستمر برای ذی نفعان‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی و تحریم هایی که علیه کش��ور در‬ ‫جریان اس��ت و مد نظر قرار دادن ش��عار رونق تولید برنامه هایی‬ ‫را در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در دس��تور کار قرار داده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما‬ ‫برای اینکه به موفقیت دس��ت یابیم باید بازارهای هدف خود را‬ ‫به خوبی شناسایی کنیم و با انها تعامل سازنده ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫بر اس��اس همین سیاس��ت‪ ،‬بانک دی تا افق ‪ ۱۴۰۰‬درنظر دارد‬ ‫تمرکز ویژه ای ب ر بازارهای هدف خود داش��ته باش��د‪ .‬به گفته‬ ‫قربان��ی‪ ،‬در کنار این موض��وع‪ ،‬بحث وصول مطالبات غیرجاری‬ ‫و تعیین تکلیف مطالبات مش��کوک الوصول و پرونده های باز در‬ ‫مراجع قضایی‪ ،‬فروش امالک و س��رمایه گذاری های مازاد بانک‬ ‫برای بهبود کیفیت دارایی ها و بهبود کفایت س��رمایه و ساختار‬ ‫مالی راهکارهایی است که به صورت جدی در دستور کار بانک‬ ‫قرار دارد‪ .‬مدیرعامل بانک دی در ادامه با اشاره به شعار امسال‪،‬‬ ‫به برنامه های این بانک برای حمایت از رونق تولید ملی پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬خط مش��ی و روش اجرای��ی اعتباری بانک دی با هدف‬ ‫تحق��ق منویات رهبر معظم ا نقالب در زمینه حمایت از کاالها‪،‬‬ ‫تولیدات و فعالیت های بنگاه های داخلی و در راستای مدیریت‬ ‫نقدینگی و س��وداوری بر مبنای برنامه های اس��تراتژیک بانک‬ ‫و اعطای تس��هیالت از طریق عقود مش��ارکتی و غیرمشارکتی‬ ‫برای تامین س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های‬ ‫اشتغالزا است‪ .‬به گفته او‪ ،‬بانک دی همواره کوشیده در راستای‬ ‫تحق��ق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی از منابع خود‬ ‫به بهترین نحو ممکن برای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده‬ ‫کند و رسالت ما در بانک ارزش افرین دی این است که در زمینه‬ ‫تولید‪ ،‬اش��تغال و بکارگیری جوانان بتوانی��م با تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی مش��ارکت داشته باش��یم و انگیزه خرید کاالی داخلی را‬ ‫در بین افراد جامعه افزایش دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫عالوه بر ارائه تس��هیالت باکیفیت در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬طرح کارت‬ ‫اعتب��اری خرید کاالی ایرانی را اجرایی کردیم و در نخس��تین‬ ‫گام با همکاری گروه صنعتی اسنوا زمینه خرید کاالی ایرانی را‬ ‫برای مش��تریان و متقاضیان فراهم اوردیم‪ .‬همچنین بانک دی‬ ‫با هدف حمایت از کاالهای ایرانی و تولید داخلی در زمینه رونق‬ ‫بخش��یدن به اقتصاد ملی‪ ،‬بس��ته های اعتباری متنوع بر مبنای‬ ‫تامین مالی متقاضیان تس��هیالت با مبالغ خرد و متوسط را در‬ ‫بخش های تولیدی‪ ،‬بازرگانی و خدماتی طراحی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از هم�ه ظرفیت ها ب�رای کمک به بیمه‬ ‫کشاورزی‬ ‫یادداشت‬ ‫مردم تغییر رفتار داده اند‬ ‫در هفته گذش��ته‪ ،‬قیمت طالی جهانی متاثر از کاهش‬ ‫ارزش دالر در بازاره��ای جهان��ی‪ ،‬باال گرفتن تنش ها در‬ ‫خاورمیانه و س��قوط شاخص سهام در امریکا‪ ،‬به باالترین‬ ‫میزان خود در ‪ ۶‬سال گذشته رسید که در تداوم این روند‬ ‫رکورد ‪ 62‬دالر را زد و به باالی ‪ ۱۴۰۰‬دالر رسید‪ .‬برخی‬ ‫تحلیلگ��ران بر ای��ن باورند که رکوردزن��ی جدید قیمت‬ ‫ط�لا‪ ،‬تازه اغ��از روند صعودی این فلز گرانبهاس��ت زیرا‬ ‫س��رمایه گذاران در حال تغییر انتظارات خود از نرخ های‬ ‫بهره امریکا هستند‪.‬‬ ‫قیم��ت هر اونس طال در معامالت هفته گذش��ته پس‬ ‫از صع��ود ‪ ۵۸‬دالری‪ ،‬ب��ه رکورد ‪ ۱۴۰۰‬دالر رس��ید که‬ ‫ب��ه گفته تحلیلگران‪ ،‬بزرگ ترین رش��د هفتگی قیمت ها‬ ‫در بیش از ‪ ۳‬س��ال گذش��ته بوده اس��ت‪ .‬به هر حال‪ ،‬این‬ ‫روند اگرچه همچنان ادامه دارد و روز گذش��ته نیز اونس‬ ‫ت اما این موضوع باعث نش��د که‬ ‫طال رش��د ‪۴‬دالری یاف ‬ ‫قیمت ها در بازار داخل متاثر از رش��د جهانی طال رش��د‬ ‫شدیدی را تجربه کند‪.‬‬ ‫قیمت ها در بازار جهانی در حالی رش��دی شگفت انگیز‬ ‫را تجربه کرده که انتظار می رفت این صعود شدید قیمت‬ ‫اونس‪ ،‬باعث رش��د ش��دید قیمت ها در بازار داخل ش��ود‬ ‫ک��ه پیش بینی ها و انتظارات درب��اره این افزایش قیمت‬ ‫درس��ت از اب در نیامد و برعکس‪ ،‬قیمت طال و س��که در‬ ‫ل را پیمود و حتی در برخی‬ ‫هفته گذش��ته روندی متعاد ‬ ‫از روزها‪ ،‬با ریزش قیمت روبه رو شد‪.‬‬ ‫انچ�� ه در دالی��ل این امر از س��وی فع��االن این حوزه‬ ‫عنوان می ش��ود‪ ،‬افت قیمت ها در بازار داخلی ارز اس��ت‬ ‫که به عنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار مانع از رشد زیاد‬ ‫قیمت ها در زمینه طال و سکه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خبری از رشد شدید قیمت نیست‬ ‫‪FATF‬‬ ‫به تنهایی‬ ‫مشکالت ما را‬ ‫رفع نمی کند‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با کارشناس حوزه رمز ارز و پیاده سازی فارم های بیت کوین مطرح شد‬ ‫سفر چینی ها به ایران برای ماینینگ با برق ارزان‬ ‫نرگس حافظی‪ :‬صنعت ماینینگ در بسیاری از کشورهای‬ ‫جهان مورد توجه عموم مردم قرار گرفته اس��ت‪ .‬این صنعت‬ ‫نوعی کس��ب و کار با درامد قابل توجه است‪ .‬حضور در این‬ ‫صنع��ت به ویژه در کش��ورهایی که هزینه ب��رق و انرژی ان‬ ‫پایین است‪ ،‬با هدف کسب درامد‪ ،‬در حال گسترش است‪.‬‬ ‫در کشور ما با توجه به پایین بودن هزینه برق‪ ،‬به صنعت‬ ‫ماینینگ اقبال زیادی ش��ده اس��ت و با توجه به اینکه هنوز‬ ‫قوانی��ن بازدارن��ده وی��ژه ای در این زمینه در کش��ور وضع‬ ‫نشده‪ ،‬شاهد رشد روزافزون فعالیت های ماینینگ در کشور‬ ‫هس��تیم‪ .‬اگ��ر چه نباید از ی��ک افت بزرگ ه��م بی تفاوت‬ ‫گذش��ت و ان هم حضور ماینرهای خارجی به ویژه چینی ها‬ ‫در کش��ور است که بهره برداری زیادی از منابع انرژی کشور‬ ‫با هزینه پایین می کنند‪ .‬البته با توجه به ش��رایط سیاس��ی‬ ‫کش��ور‪ ،‬ما باید س��هم زیادی از رمزارزهای معتبر جهانی را‬ ‫به کشور خود اختصاص دهیم تا بتوانیم در بازارهای جهانی‬ ‫ب��ا ارزی غیر از دالر‪ ،‬تبادالت مالی داش��ته باش��یم و از این‬ ‫رو‪ ،‬حضور بخش های گوناگون کش��ور در فعالیت ماینینگ‪،‬‬ ‫در مجموع برای کش��ور مفید اس��ت‪ .‬برای بررس��ی بیشتر‬ ‫ای��ن موضوع با مهرداد فرنوش‪ ،‬رئیس هیات مدیره ش��رکت‬ ‫«همراس��تا» و از فعاالن بخش خصوصی در حوزه رمزارز و‬ ‫پیاده سازی فارم های بیت کوین گفت وگویی انجام دادیم که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €وضعیت فعلی ماینینگ در ایران چگونه است؟‬ ‫درحال حاضر در ایران اس��تقبال خوبی از این صنعت شده‬ ‫که علت ان هم این است که حجم بازگشت سرمایه در این‬ ‫صنعت به نسبت سایر صنایع‪ ،‬با توجه به حجم سرمایه گذاری‬ ‫اولیه‪ ،‬خیلی بیشتر است و با توجه به نوسان های شدید دالر‬ ‫در ای��ران و اینکه در صنایع گوناگون نمی توان س��وداوری‬ ‫خاصی دید‪ ،‬تعداد زیادی از افراد وارد صنعت ماینینگ شده‬ ‫یا دوس��ت دارند وارد شوند‪ .‬اما با توجه به مشکالت حقوقی‬ ‫و گنگی این صنعت در ایران‪ ،‬یعنی با توجه به قانون گذاری‬ ‫که قرار اس��ت در اینده نزدیک انجام ش��ود‪ ،‬س��رمایه داران‬ ‫خیلی بزرگ در این حیطه دیده نمی شوند و بیشتر فارم های‬ ‫کوچک مقیاس اس��ت که مردم به انها رو اورده اند‪ .‬به علت‬ ‫ریس��ک باالی ای��ن صنعت که ان هم ناش��ی از نبود قانون‬ ‫مش��خص و دقیق درباره این صنعت اس��ت‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫بزرگ حضور جدی و پررنگی در این صنعت ندارند‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه همین موض��وع فارم هایی که درحال حاض��ر وجود دارد‬ ‫از ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬دس��تگاه تا ‪ ۵۰۰ ،۴۰۰‬دس��تگاه تشکیل شده که‬ ‫کوچک مقیاس هس��تند‪ .‬این دستگاه ها با برقی کار می کنند‬ ‫ک��ه در صنایع دیگر نمی توان از ان اس��تفاده کرد؛ تعدادی‬ ‫از دس��تگاه ها هم از برق های کش��اورزی و صنعتی استفاده‬ ‫می کنند که می ش��ود از این نوع استفاده انها خرده گرفت و‬ ‫هم می توان از ان دفاع کرد که توضیح خواهم داد‪.‬‬ ‫موض��وع کلی این اس��ت که در داخل کش��ور با توجه به‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی و تحریم هایی که ش��اهد ان هس��تیم‬ ‫ماینین��گ به عن��وان یک صنعت جذاب اس��ت و مردم را به‬ ‫خ��ود جلب ک��رده و جدا از بازگش��ت س��رمایه و جذابیت‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬بح��ث درام��د دالری و نرخ ثب��ات در ان‬ ‫ارزش افزوده و درامدی خوبی ایجاد می کند چراکه در قالب‬ ‫بیت کوین(و س��ایر ارزهای دیجیتال) است و ثباتی نسبی را‬ ‫برای سرمایه گذار‪ ،‬هرچند کوچک‪ ،‬ایجاد می کند‪.‬‬ ‫€ €وضعیت حقوقی صنعت ماینینگ در ایران چگونه‬ ‫است؟‬ ‫ماینینگ را به هرحال به عنوان صنعت شناخته ایم و مانند‬ ‫هر صنعت دیگری نیاز اس��ت که راهکار ی��ا ایین نامه هایی‬ ‫مش��خص کند که اگ��ر س��رمایه گذاران ب��زرگ و کوچک‬ ‫بخواهن��د در این صنعت فعالیت کنند باید چه مس��یرهایی‬ ‫را طی کنند‪ ،‬نقطه ش��روع و پای��ان کار خود از نظر حقوقی‬ ‫اگاهی و اطالع داش��ته باشند‪ .‬س��ال گذشته مقرر شده بود‬ ‫کارگروهی تش��کیل ش��ود که وظیفه مجوز دادن و بررسی‬ ‫نح��وه راه اندازی فارم ها را بر عهده داش��ته باش��د؛ البته از‬ ‫جزئیات ان اطالعات دقیق تری ندارم‪.‬‬ ‫€ €ق�رار بود ای�ن کارگ�روه در بدن�ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت شکل بگیرد یا در بانک مرکزی؟‬ ‫انچه در این باره جس��ته وگریخته ش��نیدم این است که‬ ‫مقرر شده بود کارگروهی متشکل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬وزارت نیرو‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات و بانک مرکزی در این راس��تا‬ ‫تش��کیل ش��ود که به نظر من حضور بان��ک مرکزی در این‬ ‫کارگروه ضرورت چندانی ندارد‪.‬‬ ‫€ €به نظ�ر می رس�د حضور بان�ک مرک�زی به دلیل‬ ‫موضوع ارزهای دیجیتال اس�ت که به طور مس�تقیم‬ ‫با صنع�ت ماینینگ در تعامل اس�ت‪ .‬ایا این موضوع‬ ‫صحت دارد؟‬ ‫بانک مرک��زی در پیش نویس ها اذعان کرده که ماینینگ‬ ‫و رم��ز ارزها ربط��ی به ح��وزه بانک مرکزی ن��دارد که در‬ ‫واقع مربوط هم نمی ش��ود‪ .‬به هرحال س��ند رسمی در این‬ ‫زمین��ه ندیده ام‪ ،‬اما به هرحال یک ی��ا دو هفته پیش مطلع‬ ‫ش��دیم این کارگروه در دل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تشکیل ش��ده و پیش��نهادی به هیات وزی��ران داده اند مبنی‬ ‫ب��ر اینکه تعرف��ه ب��رق و مجوزدهی را مش��خص کنند که‬ ‫ای��ن پیش��نهاد رای نیاورد و دلیل رای نی��اوردن ان را هم‬ ‫نمی دانم‪.‬‬ ‫به نظ��ر من این صنعت ت��ا حد زیادی مرب��وط ب ه حوزه‬ ‫فن��اوری اطالعات اس��ت و بای��د وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات در ای��ن موضوع نق��ش پررنگی ایف��ا کند‪ .‬بحث‬ ‫حقوق��ی ماینین��گ از جهت��ی خیلی پیچیده اس��ت چون‬ ‫صنعتی نوپا به شمار می رود و بسیاری از کشورها نمی دانند‬ ‫باید چه واکنش��ی در برابر ان داش��ته باشند و از جهتی هم‬ ‫خیلی پیچیده نیس��ت‪ ،‬به این دلیل که مشابه قوانینی است‬ ‫ک��ه در قانون تج��ارت الکترونیک و در بقی��ه صنایع هم از‬ ‫ان اس��تفاده می ش��ود تنها موضوعی که بحث ماینینگ را‬ ‫کمی پیچیده تر از سایر صنایع می کند‪ ،‬خروجی این صنعت‬ ‫اس��ت که یکی از خروجی های ان به نام بیت کوین شناخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬البته بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دیگر که‬ ‫بیت کوین‪ ،‬شاه کوین شان است که کاالیی ملموس نیست‪.‬‬ ‫من در این زمینه الزم اس��ت نکت��ه ای را مطرح کنم‪ .‬در‬ ‫خبرها ش��نیدیم که می خواهند نرخ برق ماینینگ را مانند‬ ‫برق صادراتی محاسبه کنند‪.‬‬ ‫دول��ت برای اینک��ه صنایع گوناگ��ون را حمایت کند به‬ ‫زیرس��اخت انه��ا یارانه می ده��د‪ .‬در برق ه��م همین گونه‬ ‫اس��ت و ان را به تجاری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬مس��کونی‪ ،‬کشاورزی و‪...‬‬ ‫بخش بن��دی می کند و با توجه به بخش��ی که می خواهد از‬ ‫ان حمایت کند‪ ،‬به عنوان زیرساخت صنایع گوناگون‪ ،‬یارانه‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫به نظر من‪ ،‬منطقی نیست برق مورد استفاده در صنعتی‬ ‫مانند ماینینگ را به این دلیل که خیلی سوداور است خیلی‬ ‫گران تر از انچه باید حس��اب کنیم‪ .‬منطقی تر این است که‬ ‫دولت یارانه ندهد؛ یعنی دول��ت بگوید نمی خواهم حمایت‬ ‫کن��م یا زیرس��اخت الزم ب��رای پرداخت یارانه ب��ه این نوع‬ ‫مصرف برق‪ ،‬ندارم‪.‬‬ ‫البت��ه همین تعیین نوع مصرف برق هم مس��ئله اس��ت‬ ‫و در اینجا این پرس��ش مطرح می ش��ود ک��ه ایا افرادی که‬ ‫تعیین کننده هس��تند از میزان مص��رف برق در این صنعت‬ ‫تصوری دارند و ایا در مقایسه با بقیه صنایع مصرف برق در‬ ‫این صنعت چشمگیر است یا خیر‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال اگ��ر دولت نمی خواهد ی��ا نمی تواند حمایت‬ ‫کند‪ ،‬کافی اس��ت یارانه به برق مورد استفاده در این صنعت‬ ‫نده��د‪ .‬در این میان اگ��ر بخواهیم نرخ برق این صنعت را با‬ ‫هزینه های صادراتی حس��اب کنیم یعنی در عمل می گوییم‬ ‫س��رمایه گذار داخلی به این صنعت ورود نکند که در نهایت‬ ‫پیش از شکوفایی خفه می شود‪.‬‬ ‫€ €در این روزها خبرهایی شنیدیم مبنی بر اینکه از‬ ‫چین به ای�ران می ایند و با توجه به عرضه برق ارزان‬ ‫در کش�ورمان‪ ،‬اقدام ب�ه اس�تخراج رمزارزها کرده و‬ ‫ب�رای خود ارزش افزوده ایجاد می کنند‪ .‬چنین اتفاقی‬ ‫این امکان را ایجاد می کند که در اینده از کش�ورهای‬ ‫همس�ایه یا سایر کش�ورها برای اس�تخراج به ایران‬ ‫بیایند‪ .‬ایا این موضوع درست است؟‬ ‫کامال درس��ت است‪ .‬موضوع نخست درباره یارانه برق بود‬ ‫و همان ط��ور ک��ه گفتم اگر فقط به س��وداوری این صنعت‬ ‫ن��گاه کنیم و بخواهیم برق را گران کنیم‪ ،‬چندان منطقی به‬ ‫نظر نمی رس��د‪ .‬موضوع دوم این است که چطور این صنعت‬ ‫ماینینگ و موضوع هایی که به این صنعت مربوط اس��ت را‬ ‫مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه نظر من وقتی قرار اس��ت کارگروهی برای مجوزدهی‬ ‫تش��کیل ش��ود‪ ،‬این کارگروه می تواند دو وظیف��ه بر عهده‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬وظیفه نخس��ت این کارگروه مدیریت مصرف‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬من بگویم می خواهم با یک مگاوات‬ ‫برق در استان سمنان‪ ،‬فارم راه بیندازم‪.‬‬ ‫کارگروه بررسی می کند ایا زیرساخت های این امر در این‬ ‫شهر وجود دارد و در زمان اوج مصرف می تواند برق را تامین‬ ‫کند یا نه‪ .‬سپس مدیریت می کند که برق مورد نیاز فارم را‬ ‫چگونه در اختیار صاحب فارم قرار دهد‪.‬‬ ‫وظیفه دیگر این کارگروه این اس��ت که از س��رمایه گذار‬ ‫داخلی حمایت کرده و سرمایه گذار خارجی را هم با شرایط‬ ‫متفاوت حمایت کن��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در خبر ها امده چین‬ ‫در ح��ال راه ان��دازی دو فارم ب��زرگ در ایران اس��ت و ‪60‬‬ ‫میلی��ون دالر در صنعت ماینینگ در ایران س��رمایه گذاری‬ ‫می کند‪ .‬منطقی به نظر می رسد که این کارگروه همانطورکه‬ ‫مجوزده��ی را مدیریت می کند‪ ،‬نرخ ب��رق را هم مدیریت و‬ ‫نرخ ان را برای سرمایه گذار خارجی‪ ،‬صادراتی حساب کند‪.‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬ارز دیجیتال اس��ت که محدود به هیچ کش��ور و‬ ‫ن نمونه‪ ،‬به صنایع فوالد داخل کش��ور برق را ارزان تر‬ ‫به عنوا ‬ ‫بانکی نیس��ت و در این شرایط که ما تحریم هستیم ‪-‬البته‬ ‫از صنایع کش��ورهای همسایه می فروش��ند‪ .‬کارگروهی که‬ ‫نمی گویم اقتصاد را به این س��مت سوق دهیم‪ -‬برای یک تا‬ ‫شکل می گیرد باید چنین شرایطی را برای صنعت ماینینگ‬ ‫‪ 10‬درصد اقتصاد کشور می شود برنامه ریزی و از این ارزهای‬ ‫و س��رمایه گذاران ایجاد کند نه اینکه قانونی بگذارد که هم‬ ‫دیجیتال استفاده کرد‪ .‬بسیاری از شرکت ها می خواهند فارم‬ ‫سرمایه گذار داخلی ضرر کند و هم خارجی‪.‬‬ ‫راه بیندازن��د و نقدینگی را از ایران به چین ببرند تا بتوانند‬ ‫موضوع دیگر درباره نیروگاه های خرد اس��ت که به شبکه‬ ‫کاال جابه ج��ا کنند و‪ . ...‬در حال حاضر ش��رکت ها منتظرند‬ ‫توزیع متصل نیس��تند‪ .‬بس��یاری از س��رمایه گذارها حاضر‬ ‫مسائل قانونی این صنعت برطرف شود که فارم راه بیندازند‬ ‫هس��تند بدون یارانه دولت ای��ن نیروگاه ها را راه بیندازند و‬ ‫و ارز ان را استفاده کنند‪.‬‬ ‫€ €ایا در ح�ال حاض�ر قانون�ی در وزارت اقتصاد و‬ ‫برق ان را خودش��ان مصرف کنند و به شبکه توزیع ندهند‪.‬‬ ‫گمرک داریم که بتوانند ماینرها را کنترل کنند یا نه؟‬ ‫به نظر من توجه به این موضوع و بررس��ی ان هم از وظایف‬ ‫فک��ر می کنم قانونی وجود ن��دارد‪ .‬مثال خود ما‪ ،‬به عنوان‬ ‫دیگر این کارگروه اس��ت که وظیفه مهمی به ش��مار می رود‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬می خواستیم دس��تگاه ماینر وارد کنیم و‬ ‫و به س��ود س��رمایه گذار داخلی اس��ت و البته سرمایه گذار‬ ‫هرچ��ه از گمرک پیگی��ری کردیم می گفتن��د ایین نامه ای‬ ‫خارج��ی هم می تواند از ان کس��ب درام��د کند که در این‬ ‫برای ورود این دس��تگاه وجود ن��دارد و بنابراین نمی توانند‬ ‫راستا بخشی از درامد سرمایه گذار خارجی از این محل هم‬ ‫ای��ن دس��تگاه را ترخیص کنن��د‪ .‬درحال حاض��ر‪ ۴۰۰ ،‬یا‬ ‫باید صرف توسعه زیرساخت برق در کشور شود‪.‬‬ ‫€ €پ�س در نهایت نظر ش�ما این اس�ت ک�ه اگر این‬ ‫‪ ۵۰۰‬دس��تگاه ماینر در گمرک وج��ود دارد که مالکان انها‬ ‫کارگروه تشکیل ش�ود به طور قطع باید کارشناسانی‬ ‫منتظرند ترخیص شوند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اینکه صنع�ت ماینینگ صنعتی روبه‬ ‫از وزارتخانه ه�ای نی�رو‪ ،‬صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تجارت‪،‬‬ ‫رش�د اس�ت‪ ،‬ایا می تواند به عن�وان صنعتی کوچک‬ ‫اقتص�اد و ارتباطات و فناوری اطالعات( بانک مرکزی‬ ‫موثر باشد؟‬ ‫که البته به نظر ش�ما ضرورتی به حضور بانک مرکزی‬ ‫بله‪ .‬صنع��ت ماینینگ در جهان پیش��ینه چندانی ندارد‬ ‫وجود ندارد) حضور داش�ته باشند تا با همفکری هم‬ ‫و ‪ ۴ ،۳‬س��ال اس��ت که به عنوان یک صنعت مطرح شده و‬ ‫چارچوب محکمی مشخص کنند‪.‬‬ ‫ایران به احتمال زیاد و به دالیل گوناگون سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫ص��د درص��د‪ .‬بح��ث ماینین��گ و مدیری��ت ان تا حدی‬ ‫انرژی برق و‪ ...‬از بس��یاری از کش��ورها در این زمینه جلوتر‬ ‫مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اس��ت‪ ،‬چون‬ ‫است‪ .‬پیشتاز بودن ایران از جهت تعداد فارم ها نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫ی ان‬ ‫نرم افزارهای گوناگون و کیف پول و‪ ...‬نیاز دارد و خروج ‬ ‫به دلی��ل توجه به این صنعت و ت�لاش برای قانون گذاری‬ ‫هم محصولی دیجیتال به شمار می اید‪ .‬به همین دلیل‬ ‫درباره ان اس��ت‪ .‬با توجه به روند رو به رش��د ارزهای‬ ‫ان کارگروه باید متش��کل از وزارتخانه های نیرو و‬ ‫دیجیت��ال در جه��ان‪ ،‬ب��ه نظ��ر می رس��د حج��م‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬اقتصاد و ارتباطات‬ ‫قابل توجهی از س��رمایه‪ ،‬در حال��ت بدبینانه ‪ ۵‬یا ‪۶‬‬ ‫باش��د و وزارت ارتباط��ات متول��ی اصلی ان‬ ‫سال‪ ،‬به سمت ان بیاید‪.‬‬ ‫شود‪ .‬لزومی هم ندارد بانک مرکزی ورود پیدا‬ ‫برخی ه��ا می گوین��د حج��م س��رمایه گذاری ها‬ ‫کند‪ .‬این کارگروه باید س��ریع تر تشکیل شود‪.‬‬ ‫نه فقط در ماینینگ‪ ،‬بلک��ه در بخش های دیگر این‬ ‫نخس��تین وظیفه این کارگ��روه باید مدیریت‬ ‫صنعت شامل سرویس ها‪ ،‬نرم افزارها و سخت افزارها‪،‬‬ ‫مجوزها باش��د که بفهمیم چه کس��ی در کجا‬ ‫روش های پرداخ��ت و بانک های گوناگون‬ ‫ف��ارم راه انداخته تا مش��خص ش��ود که برق‬ ‫و ش��رکت های بزرگ و به طورکلی‬ ‫ان را تامی��ن می کنند یا نه‪ .‬درحال حاضر‬ ‫موضوع ارزه��ای دیجیتال در ‪،۵‬‬ ‫گفته اند ک��ه هنوز ب��رای این موضوع‬ ‫‪ ۶‬س��ال اینده بس��یار بزرگ تر‬ ‫ایین نامه ای به تصویب نرسیده است‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ح��اال می توانیم‬ ‫و خوشبختانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫با حمای��ت حاکمیتی ‪-‬یعنی‬ ‫و تجارت این صنعت را غیرقانونی‬ ‫فق��ط قانون گذاری و نه ورود‬ ‫نمی داند‪ ،‬ول��ی مجوزی هم صادر‬ ‫ب��ه ای��ن حیطه‪ -‬برداش��ت‬ ‫نمی کند چون ایین نامه ای برای‬ ‫خوب��ی از ای��ن صنای��ع‬ ‫ان وج��ود ن��دارد‪ .‬ناگفته نماند‬ ‫تاکی��د می کن��م ک��ه‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬به نظر من‬ ‫که گمرک هم باید در کارگروه‬ ‫صنعت ماینین��گ و ارزهای‬ ‫باشد چون دستگاه های جانبی‬ ‫خروجی صنعت ماینینگ‪،‬‬ ‫دیجیتال اینده روبه رش��دی ‬ ‫و ماینره��ا وارداتی هس��تند و‬ ‫ارز دیجیت��ال اس��ت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫ک��ه مح��دود ب��ه هی��چ‬ ‫� غی�ر از ای�ران ک�دام‬ ‫خالصه اینکه اگر کارگروه‬ ‫کش�ورها در ای�ن زمین�ه‬ ‫یادشده این س��ه وظیفه را‬ ‫کش��ور و بانکی نیس��ت‬ ‫رش�د کرده ان�د و ک�دام‬ ‫انجام ده��د هم می تواند از‬ ‫و در این ش��رایط که ما‬ ‫کشورها در این باره قانون‬ ‫این صنع��ت حمایت کند‬ ‫تحریم هس��تیم ‪-‬البته‬ ‫دارند؟‬ ‫و ه��م اینکه ب��رای دولت‬ ‫چی��ن در ای��ن صنعت از‬ ‫درامد داشته باشد‪ .‬تاکید‬ ‫نمی گوی��م اقتص��اد را‬ ‫همه کش��ورها جلوتر است و‬ ‫می کنم ک��ه خروجی این‬ ‫ب��ه ای��ن س��مت س��وق‬ ‫‪ ۸۰ ،۷۰‬درص��د فعالیت های‬ ‫دهی��م‪ -‬برای یک تا‬ ‫مربوط به صنع��ت ماینینگ‬ ‫‪10‬درصد اقتصاد‬ ‫در جه��ان در ای��ن کش��ور‬ ‫انجام می ش��ود که برای ان‬ ‫کشور می شود‬ ‫قانون گذاری هم شده است‪.‬‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫ژاپن و کره جنوبی هم قانون‬ ‫و از ایـن‬ ‫مش��خصی در ای��ن زمین��ه‬ ‫دارن��د‪ .‬المانی ه��ا بحث های‬ ‫ارزه��ای‬ ‫مربوط ب��ه ارزهای دیجیتال‬ ‫دیجیتال‬ ‫را در قال��ب قانون های خود‬ ‫ا ستفا د ه‬ ‫در نظ��ر گرفته ان��د‪ .‬ان طور‬ ‫ک��ه در خبره��ا می خوانیم‪،‬‬ ‫کرد‬ ‫در روس��یه هم ارزهای دیجیت��ال و موضوع های مربوط به‬ ‫ان به رسمیت ش��ناخته شده و حتی روسیه قصد دارد ارز‬ ‫دیجیتال خود را عرضه کند‪.‬‬ ‫€ €این�ده موضوع ه�ا و زمینه های�ی که ب�ه ارزهای‬ ‫دیجیتال مربوط می ش�ود را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫به عن�وان نمونه پیش بینی ش�ما درب�اره نرم افزارها و‬ ‫روش های پرداخت چیست؟‬ ‫خوشبختانه یا متاسفانه بانک مرکزی روش های پرداخت‬ ‫ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده که جای س��وال اس��ت‪ .‬در‬ ‫این زمینه پرسشی که مطرح می شود این است که براساس‬ ‫چه مطالعه ای این اقدام انجام ش��ده اس��ت‪ .‬این صنعت در‬ ‫حیطه خرده فروش��ی و صنایع خودرو س��ازی بس��یار مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬البته نه تنها کاربرد ارزهای دیجیتال‪،‬‬ ‫بلکه استفاده از فناوری بالک چین که رمزارزها بر بستر این‬ ‫فناوری است‪ ،‬در جهان روندی روبه رشد دارد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا اینک�ه می گویی�د بان�ک مرک�زی روش های‬ ‫پرداخت ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‪ ،‬پس چرا در‬ ‫نمایش�گاه بانک و بیمه از خودپرداز ارزهای دیجیتال‬ ‫رونمایی شده است؟‬ ‫ان دس��تگاه خودپ��رداز هم مجوز ن��دارد‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫در پیش نویس��ی که به نظر م��ن ان هم خیلی جای بحث‬ ‫داشت و غیرکارشناس��ی بود‪ ،‬استفاده از ارزهای دیجیتال‬ ‫عموم��ی را در روش های پرداخت ممنوع اعالم کرد؛ یعنی‬ ‫در درگاه های اینترنتی‪ ،‬گوش��ی های تلفن همراه‪ ،‬ای تی ام‬ ‫و‪ . ...‬البت��ه به نظر من در تمام این س��ال ها قانون گذار از‬ ‫صنعت عقب مانده اس��ت که نتیجه این امر وضعیت فعلی‬ ‫را به وجود اورده که چندان مطلوب نیس��ت و بهتر است‬ ‫ب��ا وضع قوانین و توجه ویژه به ای��ن صنعت این وضعیت‬ ‫بهبود یابد‪.‬‬ ‫€ €در خاورمیان�ه وضعی�ت چگونه اس�ت؟ ایا ایران‬ ‫سرامد است؟ ایا کشورهایی مانند ترکیه هم ارزهای‬ ‫دیجیتال و صنعت ماینینگ را به رسمیت شناخته اند؟‬ ‫با توجه به استقبال خوب مردم ایران از این صنعت ایا‬ ‫می توانیم در منطقه خاورمیانه سرامد شویم؟‬ ‫بله می توانیم‪ .‬ما می خواهیم بایستیم تا موج این صنعت ما‬ ‫را ببرد و سپس به این نتیجه برسیم که حاال چه باید بکنیم‪.‬‬ ‫کش��ورهایی مثل ارمنستان و گرجستان خیلی نسبت به ما‬ ‫جلوتر هس��تند و دس��ت کم در این زمینه سرمایه گذارهای‬ ‫زیادی را جذب می کنند‪.‬‬ ‫واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه در ای��ران هم قان��ون تجارت‬ ‫الکترونیک داریم که اگر از سوی حاکمیت بررسی و مطالعه‬ ‫ش��ود‪ ،‬متوجه می شویم تمام عناصری که ارزهای دیجیتال‪،‬‬ ‫بالک چی��ن و زنجیره بلوک می بینیم در ای��ن قانون وجود‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن می��ان‪ ،‬من متوجه این موضوع نمی ش��وم که‬ ‫چرا می خواهیم این صنعت جدید را با قوانین جدید محدود‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫€ €البت�ه در دور جدی�د انتخاب�ات ات�اق بازرگان�ی‬ ‫اف�رادی که به این اتاق راه پیدا کرده اند‪ ،‬بر اس�تفاده‬ ‫ن رو امیدواریم‬ ‫از ارزه�ای دیجیتال تاکید دارند؛ از ای ‬ ‫اتفاق های خوبی در این باره بیفتد و بخش خصوصی و‬ ‫کارشناس�ان و فعاالنی مانند ش�ما این اطالعات را در‬ ‫اختی�ار بخش دولتی قرار دهند چراکه در این صورت‬ ‫می توانی�م ش�اهد اتفاق ه�ای خوبی در ای�ن صنعت‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫بله البته به نظرم تا حدودی وضعیت فعلی طبیعی اس��ت‬ ‫و تاخیر در قانون گذاری از س��وی نهاده��ای دولتی تعجب‬ ‫ندارد‪ .‬مش��کل اصلی این است که در بخش های دولتی گاه‬ ‫از کارشناسانی استفاده می شود که اگاهی و شناخت دقیقی‬ ‫از موضوع های��ی مث��ل رمزارزها و صنع��ت ماینینگ ندارند‬ ‫که نمون ه ان حضور کارشناس��انی در صداوس��یما است که‬ ‫حتی تلفظ درس��ت واژه بیت کوین را ه��م نمی دانند‪ .‬البته‬ ‫باید این را هم گفت که خوش��بختانه در شورای عالی فضای‬ ‫مج��ازی افرادی مثل اقای فیروزاب��ادی و نهاوندیان حضور‬ ‫دارند ک��ه در این زمینه دانش خیلی خوبی دارند و ش��اید‬ ‫نخستین افرادی بودند که در سال های ‪ ۹۱ ،۹۰‬این بحث ها‬ ‫را مط��رح کردند ک��ه خیلی هم ب��ه ان توجه نش��د‪ .‬البته‬ ‫همین که ماینینگ را تا حدودی زیادی به عنوان یک صنعت‬ ‫می شناس��ند( هرچند قوانین مشخصی برای استفاده از انها‬ ‫نداریم ولی غیرقانونی هم نیست) را مدیون اقایان نهاوندیان‬ ‫و فیروزابادی هس��تیم‪ .‬امیدواریم از این کارشناسان خبره و‬ ‫زبردست بیشتر استفاده شود‪.‬‬ ‫€ € س�خن پایانی ش�ما به عنوان یکی از کارشناسان‬ ‫این حوزه به مسئوالن تصمیم گیر چیست؟‬ ‫به عنوان بخش خصوصی از دوس��تان دولتی و حاکمیتی‬ ‫می خواهم اگر قرار اس��ت کاری انجام ش��ود‪ ،‬ایین نامه ای به‬ ‫تصویب برس��د و کارگروهی مش��خص شود‪ ،‬هرچه سریع تر‬ ‫ای��ن اقدام ها را پیگیری کنند و انجام دهند‪ .‬بهتر اس��ت هر‬ ‫چه زودت��ر از این فضای مبهم و غیرش��فاف درباره ارزهای‬ ‫دیجیتال و به طور مش��خص ماینینگ بی��رون بیاییم چون‬ ‫بس��یاری از س��رمایه گذاری های داخلی و خارجی منتظرند‬ ‫موضوع هایی که مطرح کردم تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫در اینج��ا ذک��ر ای��ن نکته الزم اس��ت که دول��ت هم با‬ ‫وض��ع تعرفه های گمرکی‪ ،‬مجوزده��ی برای ورود به صنعت‬ ‫ماینینگ و تعیین تعرفه برای استفاده از برق و‪ ...‬می تواند از‬ ‫این صنعت کسب درامد کرده و حتی این درامد را در قالب‬ ‫ارزهای دیجیتال جذب کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫بومی سازی نبشی دکل برق‪ ،‬نفت و مخابرات در«اریان فوالد»‬ ‫نبشی های اندازه ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۰‬مورد نیاز ساخت دکل برای نخستین بار در کشور تولید شد‬ ‫ایران با تولید نبش��ی های خاص فوالدی که مورد نیاز‬ ‫صنایع برق‪ ،‬مخابرات‪ ،‬نفت و‪ ...‬است‪ ،‬به جمع کشورهای‬ ‫اروپایی و چین به عنوان تولیدکنندگان این کاال پیوست‬ ‫و به این ترتیب از واردات این نوع کاال بی نیاز شد‪.‬‬ ‫ش��رکت اریا ن فوالد قادر به تولید نبشی های اندازه ‪۱۳‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬میلیمتر نیاز صنایع برق‪ ،‬مخابرات‪ ،‬نفت و‪ ...‬شد؛ با‬ ‫تولید این محصول‪ ،‬نیاز به نبش��ی های ساخت دکل ها در‬ ‫کشور رفع می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در نشس��تی که روز گذش��ته برگزار‬ ‫شد بهمن قاسمی مدیرعامل شرکت اریان فوالد با اعالم‬ ‫ای��ن خب��ر عنوان کرد‪ :‬با تولید نبش��ی های ان��دازه ‪۱۳‬تا‬ ‫‪۲۰‬میلیمتر‪ ،‬کش��ور از واردات نبشی های ساخت دکل در‬ ‫صنایع اس��تراتژیک همچون برق‪ ،‬مخابرات و نفت بی نیاز‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی ظرفیت تولید نبشی های اندازه ‪ ۱۳‬تا ‪۲۰‬‬ ‫را ‪۳۰۰‬هزار تن در س��ال عنوان کرد و افزود‪ :‬این ش��رکت‬ ‫توانس��ته است به میزان مورد نیاز صنایع یادشده‪ ،‬نبشی‬ ‫تولید و عرضه کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اریان فوالد کیفی��ت محصوالت‬ ‫تولیدش��ده را بس��یار ب��اال عن��وان ک��رد و گف��ت‪ :‬همه‬ ‫محص��والت این مجموعه براس��اس اس��تانداردهای ایزو‬ ‫‪ ۹۰۰۱ ،۱۰۰۱‬و ‪ ۱۸۰۰۱ OHSAS‬تولید شده است‪.‬‬ ‫قاس��می در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬حدود ‪۲۰‬سال است‬ ‫که برای تولید این نبش��ی های خاص در ش��رکت اریان‬ ‫فوالد تالش کرده ایم‪ .‬وی با اش��اره به بی نیازی از واردات‬ ‫این نوع نبشی خاص به کشور عنوان کرد‪ :‬البته در زمینه‬ ‫واردات این نوع نبشی ها امار دقیقی در دست نیست‪ ،‬اما‬ ‫واردات ان را ‪۱۰۰‬ه��زار ت��ن در س��ال هم بدانیم‪ ،‬به طرز‬ ‫قابل توجهی س��بب کاهش صرفه جویی ارزی در کش��ور‬ ‫می ش��ود‪ .‬ت��ا پیش از ای��ن نیز این نوع نبش��ی از چین و‬ ‫کشورهای اروپایی وارد می شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ایا قصد‬ ‫صادرات این نوع نبش��ی خاص را دارید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قصد‬ ‫داری��م صادرات این محصوالت را به کش��ورهای منطقه‬ ‫به ویژه عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ارمنس��تان و‪ ...‬داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫قیمت ه��ای جهان��ی عرضه و ب��ه فروش برس��انند‪ ،‬نیاز‬ ‫دارد‪ .‬قاس��می در ادامه پیش��نهاد کرد که کشور ما برای‬ ‫رهایی از فساد نیاز به الگو قرار دادن اقتصاد کشوری مانند‬ ‫ترکیه دارد که در ان همه نرخ ها ازاد و مبلغ دس��تمزدها‬ ‫نیز بر اساس یک ارز قوی مدیریت شود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹حذف کامل یارانه ‬ ‫قاسمی همچنین با اشاره به فناوری ساخت این نوع نبشی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فناوری ساخت این نبشی به کمک ژاپنی ها و‬ ‫ش��رکت دانیلی و چند کشور به شکل گروهی انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اری��ان فوالد در ادامه با اش��اره به‬ ‫خط��وط تولی��د در این کارخانه اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت‬ ‫درحال حاضر دارای ‪ ۴‬خط نورد‪ ،‬شامل خط تولید مقاطع‬ ‫سنگین با ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار تن‪ ،‬خط مقاطع ‪ ۲‬با ظرفیت‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن و خط تولید میلگرد ‪ ۳‬و ‪ ۴‬هر یک با ظرفیت‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن اس��ت‪ .‬ضم��ن انکه یک خط میلگرد ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تنی دیگر در حال نصب اس��ت که تا پایان س��ال به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اریان فوالد ادامه داد‪ :‬این ش��رکت‬ ‫دارای ی��ک کوره ذوب القایی ‪ ۲۰‬تنی اس��ت و یک کوره‬ ‫دیگر نیز در حال نصب دارد‪ .‬همچنین کوره الکتریکی ‪۲۰‬‬ ‫تنی ذوب الیاژی ش��رکت که مدتی متوقف شده بود‪ ،‬در‬ ‫استانه راه اندازی است‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد جدی با متخلفان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اریان فوالد در ادامه این نشس��ت‬ ‫خبری با اشاره به برخی مشکالتی که برای تولیدکنندگان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬متاس��فانه در س��ال های گذشته‬ ‫واردات ‪ ۲‬میلیون تن ورق به شکل قاچاق‪ ،‬سکوت و پیگیری‬ ‫نشدن جدی از سوی سازمان ها‪ ،‬سندیکاها و انجمن های‬ ‫مس��ئول‪ ،‬دور زدن قانون به روش های مختلف از س��وی‬ ‫برخی و ضرورت برخورد جدی با متخلفان و فریبکاران و‬ ‫لزوم جلوگیری از دخالت دولت در مکانیزم قیمت گذاری‬ ‫و همچنی��ن تاکید بر جدیت در ممانعت از البیگری های‬ ‫رانت خواران مهم ترین مش��کالت تولیدکنندگان به شمار‬ ‫می رود‪ .‬قاس��می در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امروز بازار‬ ‫به یک س��امانه مناس��ب نیاز دارد و این سیستم مناسب‬ ‫نی��ز با دخال��ت نکردن دول��ت ممکن می ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫ب��ه حاکم ش��دن مکانی��زم عرض��ه و تقاض��ا در تعیین‬ ‫قیمت ه��ا ک��ه بدون ش��ک براس��اس ان فروش��ندگان‬ ‫بیل��ت و ف��والد می توانن��د محص��والت خود را ب��ر پایه‬ ‫مدیرعامل شرکت اریان فوالد در ادامه راه نجات کشور‬ ‫را ح��ذف کام��ل یارانه ها و جلوگیری از افزایش نقدینگی‬ ‫ازس��وی دولت‪ ،‬کاهش نرخ به��ره در حد صفر و ممانعت‬ ‫ج��دی از دور زدن قان��ون ازس��وی برخی افراد س��ودجو‬ ‫که زمینه س��از فس��اد‪ ،‬کالهب��رداری و دزدی و اختالس‬ ‫می شوند‪ ،‬دانست‪ .‬قاسمی در ادامه نبود امارهای دقیق از‬ ‫بنگاه های تولیدی و بازنشر نشدن ان ازسوی سازمان ها و‬ ‫نهاد های مسئول را از دیگر مواردی دانست که دسترسی‬ ‫برخی افراد به انها زمینه فساد در جامعه را مهیا می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬براساس امارها تا سال ‪ ۹۰‬درمجموع حدود‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود داشته‪،‬‬ ‫درحالی که اکنون‪ ،‬ساالنه همین میزان به این رقم اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬طبیعی است‪ ،‬ادامه چنین روندی به جز ایجاد‬ ‫تورم‪ ،‬دریافت بهره های سنگین بانکی‪ ،‬نابرابری اجتماعی‬ ‫و رانت‪ ،‬عواید دیگری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹واقعی نبودن قیمت ها در بورس کاال‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اریان فوالد همچنین با اعالم اینکه‬ ‫قیمت ها در بورس کاال واقعی نیس��ت و ضروری است که‬ ‫اصالحات اساس��ی در این حوزه انجام ش��ود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در حالی در بورس کاال پایه نرخ ش��مش را ‪۳۲۰۰‬‬ ‫تومان اعالم می کنند که ماه هاست در بازار ‪ ۴‬هزار تومان‬ ‫معامله می شود‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال عرضه ‪۵‬درص��د محصول برای کش��ف ‬ ‫ن��رخ و تعیین نرخ برای ‪ ۹۵‬درص��د باقی مانده زیان های‬ ‫بس��یار زیادی ب��ه تولیدکنندگان مقاطع ف��والدی وارد‬ ‫می کند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��رکت اریان ف��والد در زمینی‬ ‫به مس��احت ‪ ۴۰۰‬ه��زار مترمربع و با ‪ ۱۲۰‬هزار مترمربع‬ ‫س��الن سرپوش��یده و ‪ ۶۵‬م��گاوات برق فعال اس��ت که‬ ‫به طورمستقیم برای ‪ ۶۵۰‬نفر ایجاد اشتغال کرده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازاری برای‬ ‫فوالدهایی‬ ‫که زنگ‬ ‫نمی زنند‬ ‫بهمن قاسمی‪:‬‬ ‫با تولید‬ ‫نبشی های‬ ‫اندازه ‪۱۳‬تا‬ ‫‪۲۰‬میلیمتر‬ ‫کشور از واردات‬ ‫نبشی های‬ ‫ساخت دکل‬ ‫در صنایع‬ ‫استراتژیکی‬ ‫همچون برق‪،‬‬ ‫مخابرات و‬ ‫نفت بی نیاز‬ ‫خواهد شد‬ ‫فوالدهای ضدزنگ جزو فوالدهایی هستند‬ ‫که با توجه به چش��م انداز ‪۵۵‬میلیون تن و با‬ ‫توجه به ش��عار اقتصاد مقاومتی برای صنعت‬ ‫فوالد کش��ور‪ ،‬یک ضرورت به ش��مار می رود؛‬ ‫چراکه ارزش افزوده ای که فوالدهای ضدزنگ‬ ‫می تواند در این صنع��ت ایجاد کند‪ ،‬چندین‬ ‫برابر فوالدهای ساده اس��ت‪ .‬بنابراین با توجه‬ ‫ب��ه فناوری هایی که در صنایع مختلف در راه‬ ‫هستند و با روز به روز نو شدن صنایع‪ ،‬نیاز به‬ ‫فوالدهای خاص مانند فوالد ضدزنگ بس��یار‬ ‫احساس می شود‪ .‬از سوی دیگر تنها راه گریز‬ ‫از این بن بستی که بازار فوالد به واسطه رکود‬ ‫س��اختمانی در ان گرفتار ش��ده‪ ،‬پیش رفتن‬ ‫به س��وی تولید فوالدهای خاص خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین فوالدس��ازان باید به سمت فوالدهای‬ ‫خاص گام بردارند‪ .‬البته بازار ان نیز در کشور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫از این رو با توجه به نیازهای جدید در صنایع‬ ‫مختلف نیاز ما به فوالدهای ضد زنگ بیش از‬ ‫پی��ش خواهد بود‪ .‬اگرچه بخش��ی از فناوری‬ ‫تولی��د فوالدهای ضد زنگ در کش��ور موجود‬ ‫اس��ت و تعدادی از واحدهای فوالدسازی که‬ ‫فوالد ضد زنگ تولید می کنند‪ ،‬از ان برخوردار‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما بخش دیگر ان باید ایجاد ش��ود‬ ‫و بخش��ی نیز همزمان از دیگر کش��ورها وارد‬ ‫شود‪ .‬به طور قطع زمینه تولید فوالد ضدزنگ‬ ‫در کش��ور موجود است اما برای ورود و ایجاد‬ ‫فن��اوری جدید بای��د تالش بیش��تری کرد‪.‬‬ ‫موض��وع دیگر ک��ه درب��اره فوالدهای خاص‬ ‫ازجمله فوالد ضد زنگ مطرح است‪ ،‬عرضه و‬ ‫تقاضاست که در این زمینه باید به یک تعادل‬ ‫رس��ید؛ چراکه اگر تقاضا افزایش یابد‪ ،‬رقابت‬ ‫نیز افزایش پیدا خواهد کرد و فناوری ان نیز‬ ‫روزامد خواهد شد‪.‬‬ ‫با تالش بی وقفه هیات مدیره محقق شد‬ ‫‪ 1000‬ریال سود خالص کالسیمین برای هر سهم‬ ‫‪ ،‬مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان‬ ‫به گزارش خبرنگار روزنامه‬ ‫س��هام شرکت کالسیمین راس س��اعت ‪ 15‬روز ‪ 98/3/25‬برگزار گردید ‪.‬در این‬ ‫جلسه بیش از ‪ 70‬درصد از سهامداران حضور داشتند که ریاست جلسه به عهده‬ ‫اقای مس��عود ساالیی توسه س��را بود و اقایان رامتین قس��متی و ابوالفضل بنان‬ ‫به عنوان ناظرین مجمع و محمد حیدرزاده به عنوان منش��ی مجمع تعیین شدند‪.‬‬ ‫اقای محمد حیدرزاده به عنوان مدیرعامل شرکت گزارشی از عملکرد هیات مدیره‬ ‫ارائه دادند‪ .‬موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت‬ ‫موسسه حسابرسی هوش��یار بهمند به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی های شرکت‬ ‫تعیین شد و سود هر سهم ‪1000‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫هیات مدیره و مدیریت ش��رکت ب��ا این اعتقاد که‬ ‫امانت��دار س��هامداران محت��رم بوده‪ ،‬ب��ه منظور‬ ‫حراس��ت و ارتقاء امانت واگذار شده‪ ،‬وظیفه خود‬ ‫می داند که از انجام هیچ تالش و کوششی در این‬ ‫راه دریغ نورزد‪.‬‬ ‫مدیریت شرکت در راستای این هدف‪ ،‬علی رغم‬ ‫مشکالت اساسی که در صادرات شمش روی برای‬ ‫این ش��رکت و س��ایر فعاالن این بخش در محیط‬ ‫کس��ب وکار داخلی و فضای جهانی ایجاد ش��د از‬ ‫قبیل‪ :‬تحریم صادرات ش��مش روی‪ ،‬تحریم شرکت کالسیمین و محدودیت واردات‬ ‫اقالم مورد نیاز همچنین برگش��ت وجوه حاصل از فروش محصول به صورت ارزی‬ ‫و مش��روط نم��ودن انجام صادرات ب��ه عرضه در بورس کاال ک��ه عمال فرصت های‬ ‫زیادی را از بخش فروش و ارز اوری ش��رکت گرفت و ش��رکت را با کمبود ش��دید‬ ‫نقدینگی مواجه نمود به نحوی که س��ود س��هامداران و حقوق کارکنان نیز با تاخیر‬ ‫پرداخت گردید‪.‬‬ ‫ب��ا وجود مش��کالت مذکور و کمبود نقدینگی به منظ��ور جلوگیری از تعطیلی‬ ‫کارخانج��ات و ادامه روند پویایی و موفقیت ش��رکت با همتی دوچندان با همراهی‬ ‫کارکنان و مدیران خود‪ ،‬ضمن اخذ اس��تراتژی کاهش هزینه ها در تمامی بخش ها‬ ‫و فراینده��ا‪ ،‬رون��د تولید را حفظ نموده و با اعمال نظم و انضباط در امور مختلف و‬ ‫برنامه ریزی برای کنترل نقدینگی امور شرکت را به سامان رسانید‪.‬‬ ‫ احداث سوله مواد شیمیایی‬‫ محوطه سازی واحد ‪BZS‬‬‫ بازیافت روی از فیلترکیک کبالت‬‫ انتقال کیک لیچ از سد باطله کارخانه روی به سایت ‪BZS‬‬‫‪ -‬لوله کشی و انتقال پساب از حوضچه روی دندی به واحد ‪BZS‬‬ ‫‹ ‹اقدامات انجام شده‬ ‫‪ -1‬کاهش ضریب مصرف برخی مواد شیمیایی و افزودنی در خطوط تولید‬ ‫‪ -2‬حذف برخی از پیمانکاران و انجام عملیات توس��ط امکانات و نیروهای درون‬ ‫سازمانی‬ ‫‪ -3‬کنترل مقدار خرید اقالم مورد نیاز و کاهش حجم خرید ملزومات‬ ‫‪ -4‬کاهش هزینه های پشتیبانی و حذف هزینه های غیر مولد‬ ‫اهم اقدامات برنامه ریزی شده‬ ‫‪ .1‬در تعامل با کمیته های انرژی کارخانجات و شرکت های برق و گاز اطالعات به‬ ‫صورت ماهیانه(دوره ای) تکمیل گردد‬ ‫‪ .2‬با توجه به تغییرات قیمت حامل های انرژی در سال ملی و همچنین امارهای‬ ‫مصرف و تولید ش��رکت گزارش��ات مربوط به بررس��ی روند مصرف انرژی و تعیین‬ ‫‪ baseline‬مورد انالیز و پردازش قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مکاتبه و جلس��ه با اداره اس��تاندارد و ش��رکت اس��یاوات جهت نهایی کردن‬ ‫استاندارد جدید‬ ‫‪ .4‬برنامه ریزی جهت اخذ استاندارد بین المللی انرژی ‪ISO50001:2011‬‬ ‫‪ .5‬برگزاری جلسات کمیته انرژی کارخانجات به صورت ماهیانه‬ ‫‪ .6‬تعریف تصویب و اجرای طرح های اقدام برای کاهش یا بهبود عملکرد انرژی‬ ‫‪ .7‬روی دندی ‪ :‬کاهش نش��تی برق در الکترولیز و تعویض س��ل های معیوب ‪ ...‬و‬ ‫استفاده از دوربین ترموویژن‬ ‫‪ .8‬روی زنجان ‪ :‬تعویض ترانس تریستوری و نصب ترانس دیودی‬ ‫‪ .9‬عایق کاری لوله های انتقال بخار در کارخانجات‬ ‫‪ .10‬کنترل مصرف اب در واحدهای پرمصرف کارخانجات‬ ‫‪ .11‬کارخانجات‪ :‬نصب کنتور برق‬ ‫‪ .12‬روی دندی‪ :‬نصب نرم افزار کنتورهای برق‬ ‫‪.13‬روی دندی ‪ :‬نصب کنتور گاز واحد ریخته گری‬ ‫‪.14‬روی زنجان ‪ :‬نصب کنتور گاز واحد پودر روی کارخانه زنجان‬ ‫‪.15‬واحد ‪ BZS‬نصب کنتور گاز‬ ‫‪.16‬روی دندی ‪ :‬نصب کنتور اب صنعتی‬ ‫‪.17‬واحد ‪ BZS‬نصب کنتور اب‬ ‫‹ ‹برنامه های اینده‪:‬‬ ‫ اصالح و تکمیل خط فلوتاسیون برای خاکهای اکسید سولفیدی (‪)SO‬‬‫ ترمیم و افزایش تاج سد استورک‬‫ احداث سیستم غبارگیر سنگ شکن اول در محل ایستگاه راپ وی‬‫ خردایش و پخت باطله هوی مدیا و جایگزینی ان با اهک هیدراته‬‫ پروژه جایگزینی مایع سولفیدرات سدیم بجای سولفید سدیم در فلوتاسیون‬‫ کارخانه روی دندی‬‫ خرید و احداث سیستم تصفیه فاضالب انسانی و بهداشتی‬‫‪ -‬احداث سد باطله دپوی شماره ‪1‬‬ ‫ترازنامه در تاریخ ‪1397/12/29‬‬ ‫دارایی ها‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫دارایی های غیرجاری‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫دارایی های نامشهود‬ ‫دارایی های ثابت مشهود‬ ‫سایر دارایی ها‬ ‫‪428.839‬‬ ‫‪455.171‬‬ ‫‪4.060.391‬‬ ‫‪3.434.144‬‬ ‫‪158.410‬‬ ‫‪8.536.955‬‬ ‫‪282.830‬‬ ‫‪344.390‬‬ ‫‪2.361.371‬‬ ‫‪1.799.452‬‬ ‫‪151.154‬‬ ‫‪4.939.197‬‬ ‫‪803.356‬‬ ‫‪40.511‬‬ ‫‪1.732.984‬‬ ‫‪1.369‬‬ ‫‪804.035‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪1.676.090‬‬ ‫‪1.369‬‬ ‫جمع دارایی ها‬ ‫‪11.115.175‬‬ ‫دارایی های جاری‬ ‫موجودی نقد‬ ‫سرمایه گذاری های کوتاه مدت‬ ‫دریافتنی های تجاری و غیرتجاری‬ ‫موجودی مواد و کاال‬ ‫سفارشات و پیش پرداخت ها‬ ‫جمع دارایی های جاری‬ ‫جمع دارایی های غیرجاری‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪2.578.220‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪2.521.430‬‬ ‫‪7.460.627‬‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫بدهی های جاری‬ ‫پرداختنی های تجاری و غیرتجاری‬ ‫مالیات پرداختنی‬ ‫سود سهام پرداختنی‬ ‫تسهیالت مالی دریافتی‬ ‫پیش دریافت ها‬ ‫جمع بدهی های جاری‬ ‫‪803.957‬‬ ‫‪342.115‬‬ ‫‪641.482‬‬ ‫‪709.023‬‬ ‫‪1.208‬‬ ‫‪2.497.785‬‬ ‫‪742.368‬‬ ‫‪115.405‬‬ ‫‪73.311‬‬ ‫‪142.341‬‬ ‫‪3.108‬‬ ‫‪1.058.533‬‬ ‫‪235.521‬‬ ‫‪235.521‬‬ ‫‪2.733.306‬‬ ‫‪195.050‬‬ ‫‪195.050‬‬ ‫‪1.253.583‬‬ ‫‪2.000.000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪750.000‬‬ ‫‪5.431.869‬‬ ‫‪8.381.869‬‬ ‫‪11.115.175‬‬ ‫‪2.000.0000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪750.000‬‬ ‫‪3.257.044‬‬ ‫‪6.207.044‬‬ ‫‪7.460.627‬‬ ‫بدهی های غیرجاری‪:‬‬ ‫ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان‬ ‫جمع بدهی های غیرجاری‬ ‫جمع بدهی ها‬ ‫حقوق صاحبان سهام‪:‬‬ ‫سرمایه‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫اندوخته طرح توسعه‬ ‫سود انباشته‬ ‫جمع حقوق صاحبان سهام‬ ‫جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‹ ‹افتخارات کسب شده توسط شرکت کالسیمین‬ ‫ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ‪ISO9001:2015‬‬‫ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ‪ISO14001:2015‬‬‫ گواهینام��ه بین الملل��ی سیس��تم مدیری��ت ایمن��ی و بهداش��ت ش��غلی‬‫‪ISO45001:2018‬‬ ‫ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت انرژی ‪ISO50001:2011‬‬‫ صادرکننده نمونه کشوری در سال ‪1388‬‬‫ صادرکننده نمونه استانی در سال ‪1389‬‬‫ کارفرمای نمونه در جشنواره حامی کارگر در سال ‪1389‬‬‫ کسب جایزه ملی بهره وری در سال ‪1389‬‬‫ کسب تندیس صادرکننده نمونه کشوری در سال ‪1390‬‬‫ کس��ب گواهینامه رتبه زرین طرح ملی رتبه بن��دی کارت های بازرگانی از اتاق‬‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی در سال ‪1391‬‬ ‫ کسب تندیس قهرمان صنعت‬‫ کسب سپاس نامه ارتقا بهره وری در چهارمین جشنواره ملی بهره وری سال ‪1392‬‬‫ کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی درسال‪ 1392‬از سازمان ملی استاندارد‬‫ واحد تولیدی نمونه استانی سال ‪ 1392‬از اداره کل استاندارد استان زنجان‬‫ اخذ تندیس اجالس جهانی حامیان زمین (محیط زیست) در سال ‪1392‬‬‫‪ -‬مقام اول برترین شرکت سال ‪ 1392‬در شرکت های منطقه اذربایجان‬ ‫ اخذ لوح س��پاس در نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران‬‫در سال ‪1392‬‬ ‫ انتخاب واحد کیفی برتر استانی از اداره کل استاندارد استان زنجان ‪1392‬‬‫ کسب صادر کننده نمونه ملی در سال ‪1395‬‬‫ صادر کننده نمونه استانی در سال ‪1396‬‬‫ دریافت سومین نشان عالی مدیر سال در سال ‪1396‬‬‫ دریافت نش��ان حمایت از کاال و خدمات ایرانی و رضایتمندی مشتری در سال‬‫‪1396‬‬ ‫ دریافت لوح تقدیر از هفتمین دوره مسابقه ملی بهینه کاوی در سال ‪1396‬‬‫ تجلیل ازش��رکت کالسیمین در نخس��تین کنفرانس ملی ساخت ایران درسال‬‫‪1396‬‬ ‫ دریافت لوح سپاس از هفتمین دوره مسابقه ملی تجربه های موفق درسال ‪1397‬‬‫ دریافت نش��ان برگزیده کنگره برند ملی در س��ال ‪ 1397‬از جانب وزارت کار‪،‬‬‫رفاه و اموراجتماعی‬ ‫ معرفی به عنوان صادر کننده نمونه استانی در سال ‪ 1396‬از جانب اتاق بازرگانی‬‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان زنجان‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫برای سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫شرح‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫سود حاصل از سرمایه گذاری ها‪ -‬عملیاتی‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫‪389.711‬‬ ‫(‪)163.192‬‬ ‫‪692.216‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫(‪)92.112‬‬ ‫‪90.407‬‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات سال جاری‬ ‫مالیات سال قبل‬ ‫سود خالص سال‬ ‫سود خالص سال‬ ‫سود انباشته ابتدای سال‬ ‫تعدیالت سنواتی‬ ‫سود انباشته ابتدای دوره‪ -‬تعدیل شده‬ ‫سود سهام مصوب سال قبل‬ ‫سود قابل تخصیص‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سایر اندوخته ها‬ ‫سود انباشته پایان سال‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫گردش حساب سود (زیان) انباشته‬ ‫‪3.297.430‬‬ ‫(‪)40.386‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪5.291.669‬‬ ‫(‪)2.503.323‬‬ ‫‪2.788.346‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪5.263.771‬‬ ‫(‪)3.154.938‬‬ ‫‪2.108.833‬‬ ‫‪396.346‬‬ ‫(‪)220.915‬‬ ‫‪109.910‬‬ ‫‪285.341‬‬ ‫‪2.394.174‬‬ ‫(‪)34.965‬‬ ‫‪149.276‬‬ ‫(‪)1.705‬‬ ‫‪3.705.376‬‬ ‫(‪)319.237‬‬ ‫(‪)11.314‬‬ ‫‪3.374.825‬‬ ‫‪114.311‬‬ ‫‪2.508.485‬‬ ‫(‪)111.168‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.397.317‬‬ ‫‪918.735‬‬ ‫‪3.707.081‬‬ ‫‪3.374.825‬‬ ‫‪3.257.044‬‬ ‫(‪)1.200.000‬‬ ‫‪2.057.044‬‬ ‫‪5.431.869‬‬ ‫‪5.431.869‬‬ ‫‪2.397.317‬‬ ‫‪1.359.727‬‬ ‫‬‫‪1.359.727‬‬ ‫(‪)500.000‬‬ ‫‪859.727‬‬ ‫‪3.257.044‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪3.257.044‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫ابخوان های زیرزمینی در خطر هستند‬ ‫خبر‬ ‫شایسته ساالری‬ ‫معیار انتخاب مدیران‬ ‫صنعت پتروشیمی باشد‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه گروه مدیریتی صنعت پتروشیمی‬ ‫باید ب��دون لحاظ گرایش سیاس��ی‪ ،‬باندبازی‪،‬‬ ‫رفاقت بازی و تنها بر اس��اس شایسته س��االری‬ ‫چیدمان ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬وزی��ر نفت فکری برای‬ ‫انتخ��اب مدیران در ش��رکت های پتروش��یمی‬ ‫کن��د‪ .‬علی گلم��رادی با اعتقاد ب��ه اینکه باید‬ ‫مدیریت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بندر‬ ‫ماهش��هر و بندر امام خمینی به طور ویژه مورد‬ ‫توجه و اصالح قرار گیرد‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به تحریم نفتی ایران‪ ،‬صنعت پتروشیمی‬ ‫جایگزین و فرص��ت خوبی برای درامدزایی ان‬ ‫هم با ارزش افزوده قابل توجه اس��ت به همین‬ ‫دلیل استفاده از این ظرفیت متفاوت درامدی‪،‬‬ ‫نیازمن��د مدیریت��ی موث��ر و تاثیرگذار اس��ت‪.‬‬ ‫نماینده مردم بندر ماهشهر‪ ،‬امیدیه و هندیجان‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی تاکی��د کرد‪ :‬تیم‬ ‫مدیریتی صنعت پتروش��یمی باید بدون لحاظ‬ ‫گرایش سیاس��ی‪ ،‬باندبازی‪ ،‬رفاقت بازی و فقط‬ ‫ب��ر اس��اس شایسته س��االری چیدمان ش��ود‪،‬‬ ‫متاسفانه صنایع پتروشیمی از این نوع مدیریت‬ ‫محروم هستند‪ .‬در هلدینگ خلیج فارس بخش‬ ‫بندر امام خمینی و بندر ماهش��هر بر اس��اس‬ ‫سلیقه های شخصی و رفاقت بازی برای انتخاب‬ ‫و چیدمان مدیران اقدام می شود‪.‬‬ ‫این مس��ئله س��بب کاه��ش بهره ب��رداری‪،‬‬ ‫نارضایت��ی بومی��ان و کارکنان باتجربه ش��ده‬ ‫ی مثالی درباره مدیریت غیراصولی در‬ ‫اس��ت‪ .‬و ‬ ‫صنایع پتروش��یمی خلیج فارس را بیان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬در هلدینگ خلیج فارس‬ ‫بخ��ش بندر ام��ام خمینی و بندر ماهش��هر بر‬ ‫مبنای سلیقه های شخصی و رفاقت بازی نسبت‬ ‫ب��ه انتخاب و چیدمان مدیران اقدام می ش��ود‪،‬‬ ‫این مسئله سبب کاهش بهره برداری‪ ،‬نارضایتی‬ ‫بومیان‪ ،‬کارکنان قدیمی و باتجربه ش��ده است‬ ‫چراک��ه هلدینگ به جای ارتقای این کارمندان‬ ‫مدیران غیربومی را برمی گزیند‪.‬‬ ‫گلم��رادی معتقد اس��ت به یقی��ن نارضایتی‬ ‫نیروه��ای بوم��ی ش��رکت های پتروش��یمی‪،‬‬ ‫کم تعه��دی انه��ا به کار و اس��یب به رش��د و‬ ‫پیشرفت صنایع پتروشیمی را منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬وزیر نفت باید فکری اساس��ی درباره‬ ‫انتخ��اب مدیران در ش��رکت های پتروش��یمی‬ ‫کند‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ش��اید عملکرد ش��رکت های پتروشیمی‬ ‫ت قابل قبول باشد اما انچه‬ ‫خلیج فارس به نس��ب ‬ ‫امروز در خروجی این شرکت ها دیده می شود‪،‬‬ ‫تمامی ظرفیت انها نیست‪ .‬از این رو‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ا تغیی��ر و اصالح ش��یوه مدیری��ت‪ ،‬بازدهی‬ ‫بیش��تری داشت و ظرفیت های بالقوه را بالفعل‬ ‫کرد‪ .‬عضو کمیس��یون انرژی مجلس با اش��اره‬ ‫به اینکه تعدادی از ش��رکت های پتروش��یمی‬ ‫به دلیل س��وءمدیریت و به��ره نگرفتن از تمام‬ ‫توان منابع مادی و انسانی سازمانی موجود در‬ ‫منطق��ه به دنبال تعدیل نیرو هس��تند‪ ،‬مطرح‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه در سال رونق تولید ملی تعدادی‬ ‫از نیروهای شرکت های پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫اخراج یا تهدید به اخراج شده اند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به خاطر یک سال پراب هیجان زده نشویم‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قاسم تقی زاده خامسی‬ ‫قاس��م تقی زاده خامس��ی‪ ،‬مع��اون وزی��ر نیرو در‬ ‫امور اب و ابفا در نشس��ت خبری که به مناس��بت‬ ‫هفت��ه صرفه جویی برگزار ش��د در جمع خبرنگاران‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه ‪ ۶۱‬درص��د کش��ور ما خش��ک یا‬ ‫نیمه خش��ک اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اقلیم همیش��ه‬ ‫ب��ا خشکس��الی های طوالن��ی و ترس��الی ناگهان��ی‬ ‫هم��راه ب��وده اس��ت‪ .‬در طول دو س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬خش��ک ترین سال در ‪ ۵۰‬س��ال گذشته‬ ‫و امس��ال تَرترین س��ال در نیم قرن گذش��ته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقی زاده خامسی درباره معاهده هیرمند نیز گفت‪:‬‬ ‫در جلسه اخیر یک برنامه عملیاتی ‪ ۶‬ماهه تدوین و‬ ‫قرار شد در س��مت افغانستان ابزاری نصب شود که‬ ‫اب خروجی اندازه گیری شود و به این شکل مشکل‬ ‫قابل حل خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما دچ��ار تغییر اقلیم ش��ده ایم که نه‬ ‫بابت س��ال های ک��م اب ناامید ش��ویم و نه به دلیل‬ ‫سال پراب دچار هیجان شویم‪ .‬باید به سمتی برویم‬ ‫که از اب قابل برنامه ریزی استفاده و توافق کنیم که‬ ‫اگر ترس��الی بود اب را نگه داریم‪ .‬اینکه هیجان زده‬ ‫شویم‪ ،‬از موضوع تنش ابی کم نمی کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نیرو در ام��ور اب و ابفا تصریح کرد‪:‬‬ ‫در موض��وع تنش ابی تامین و توزیع اب دو موضوع‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬امس��ال از نظر تامی��ن اب وضعیت‬ ‫بهتری داشتیم اما از نظر اب رسانی مشکل همچنان‬ ‫پابرجاس��ت ک��ه امیدواریم با اعتب��ارات تخصیصی‬ ‫جبران شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬وی با تاکید ب��ر اینکه موضوع‬ ‫صرفه جویی همیش��ه باید در س��رزمین خش��ک و‬ ‫نیمه خش��ک م��د نظر ق��رار داده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اب‬ ‫اش��امیدنی فقط ‪ ۷‬درصد اب مصرفی کشور است‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد اب در بخش کش��اورزی مصرف می شود‬ ‫که باید در این بخش صرفه جویی شود‪.‬‬ ‫اکنون با هماهنگی وزارت کش��ور‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫وزارت نیرو می توانیم الگوی کش��ت را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫نبای��د در منطقه ای که اب اش��امیدنی به س��ختی‬ ‫تامین می ش��ود‪ ،‬کشت برنج داش��ته باشیم‪ .‬کشت‬ ‫برن��ج ویژه اس��تان های گیالن و مازندران اس��ت یا‬ ‫نبای��د میوه های��ی مثل هندوانه ک��ه اب بری باالیی‬ ‫دارند در مناطق خشک اجازه کشت داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۳۰‬میلی�ارد متر مکع�ب کس�ری در‬ ‫مخازن‬ ‫خامس��ی با بیان اینک��ه درحال حاضر مخازن ابی‬ ‫کش��ور ‪ ۱۳۰‬میلی��ارد مترمکعب کس��ری دارند که‬ ‫با یک س��ال بارندگی تامین نخواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ما‬ ‫‪ ۱۰‬سال خشکسالی داش��تیم در عین حال مخازن‬ ‫سدهای ما محدود است‪.‬‬ ‫ب��ا بارندگی های امس��ال ‪ ۷۶‬میلی��ارد متر مکعب‬ ‫ورودی داش��تیم که نتوانس��تیم انه��ا را نگه داریم‪.‬‬ ‫بخش��ی از این اب ها وارد تاالب ها ش��ده و بخش��ی‬ ‫نیز ب��ه دریا رفت زی��را مخازن س��دها فقط امکان‬ ‫نگه داشت ‪ ۵۰‬میلیارد متر مکعب را داشتند‪ .‬بخشی‬ ‫از حجم مخازن نیز باید بابت س��یالب های ناگهانی‬ ‫خالی نگه داشته شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر کشور در وضعیتی‬ ‫است که ‪ ۸۲‬درصد مخازن سدها پر است‪ ،‬افزود‪ :‬یکی‬ ‫از ‪ ۳۲۰‬هزار چاه غیرمجاز ‪ ۲۲۰‬هزار عدد زیر ‪ ۲۰‬متر اب برداشت‬ ‫می کنند که قابل توجه نیس��ت‪ .‬ما باید تکلیف ‪ ۹۷‬هزار چاه غیرمجاز را‬ ‫روشن کنیم که برداشت باالیی دارند‬ ‫از مش��کالت این است که نمی توانیم وضعیت اب و‬ ‫هوا را دقیق پیش بینی کنیم‪ .‬اب و هوا به مدت ‪۱۰‬‬ ‫روز قابل پیش بینی است که ‪ ۴۸‬ساعت ان قابل اتکا‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بس��یاری انتظ��ار دارن��د ب��ا توجه به‬ ‫پرش��دگی مخازن‪ ،‬اب در اختیارش��ان ق��رار گیرد‬ ‫ام��ا افقی از س��ال این��ده نداری��م و مجبوریم بابت‬ ‫س��یالب ها و هم اینکه به عدد قابل اتکا برای تامین‬ ‫اب برس��یم‪ ،‬اب را صرفه جویی کنیم که بدون اتکا‬ ‫به مردم در ش��هر و روس��تا نمی توانیم کاری کنیم‪.‬‬ ‫مجبوری��م از اب خوب حفاظ��ت کنیم تا بتوانیم به‬ ‫پیش بینی قابل اتکا برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هنوز ابخوان ها در خطرند‬ ‫خامس��ی با بیان اینکه ابخوان های زیرزمینی در‬ ‫خطر هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬باید در این زمینه برنامه ریزی‬ ‫شود‪ .‬یکی از برنامه ها این است که اضافه برداشت از‬ ‫چاه ها و همچنین چاه ه��ای غیرمجاز تعیین تکلیف‬ ‫شوند‪ .‬از ‪ ۳۲۰‬هزار چاه غیرمجاز ‪ ۲۲۰‬هزار عدد زیر‬ ‫‪ ۲۰‬متر اب برداش��ت می کنند که قابل توجه نیست‪.‬‬ ‫ما باید تکلیف ‪ ۹۷‬هزار چاه غیرمجاز را روشن کنیم‬ ‫که برداشت باالیی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد پلیسی نتیجه نمی دهد‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا تاکید بر اینکه بای��د بازار اب را‬ ‫راه اندازی کنیم و مس��ائل حل وفصل ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬البته چاه های اب با معیش��ت مردم س��روکار‬ ‫دارند برخورد چکش��ی و پلیسی نتیجه نمی دهد در‬ ‫شرایط کنونی اقتصاد نباید کاری کنیم که مردم به‬ ‫تنگنا بیفتند درحال حاضر ‪ ۲۲۰‬هزار چاه زیر ‪۲۰‬متر‬ ‫اب برداش��ت می کنن��د در واق��ع از اب زیرزمینی‬ ‫استفاده نمی کنند در کل باید به نحوی برنامه ریزی‬ ‫کنیم که از اب سطحی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه نصف چاه های غیرمجاز‬ ‫در اس��تان های گیالن و مازندران و اذربایجان غربی‬ ‫هستند نسبت به خودروسازی در استان های کم ابی‬ ‫مثل خراس��ان رضوی انتقاد کرد و افزود‪ :‬این استان‬ ‫برای اب اش��امیدنی مش��کل دارد ما برای ‪ ۳‬استان‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬ش��مالی و جنوبی بای��د از دریای‬ ‫عم��ان اب منتقل کنیم که ‪ ۷۰۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫پیشنهاد شده است و باید ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫هزینه ش��ود در صورت��ی که در این ‪ ۳‬اس��تان ‪۱۱‬‬ ‫میلیارد متر مکعب اب مصرف می شود اگر فقط ‪۱۰‬‬ ‫درصد صرفه جویی ش��ود‪ ،‬این میزان به ‪ ۱.۱‬میلیارد‬ ‫متر مکعب خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعه برای ساخت ‪ ۱۰۰‬سد جدید‬ ‫وی درب��اره افزایش ظرفیت مخ��ازن تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۵۰‬میلیارد متر مکعب از مخازن سدها‬ ‫قابل استفاده است و ‪ ۱۰۰‬سد نیز در دست مطالعه‬ ‫و س��اخت اس��ت چنانچه ظرفیت س��دها باال برود‬ ‫سیالب های قابل پیش بینی امکان مدیریت خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۳۳‬شهر همچنان در تنش ابی‬ ‫مع��اون وزیر نیرو در پاس��خ به پرس��ش ایلنا درباره‬ ‫رقم تغییر ش��هرهای دارای تنش ابی در س��ال جاری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۳۳۶‬شهر با ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫نف��ر جمعیت در تنش ابی به س��ر می بردند امس��ال با‬ ‫بارندگی ها و ابی که ذخیره ش��د ‪ ۱۰۰‬ش��هر از برنامه‬ ‫خارج ش��ده و اکنون ‪ ۲۳۳‬شهر با جمعیت ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫نفر همچنان در تنش هستند‪ .‬وی افزود‪ ۱۵۰ :‬میلیون‬ ‫ی��ورو از صندوق ذخی��ره ارزی بابت عب��ور از تنش و‬ ‫ا ب رسانی روس��تایی هزینه خواهد شد که از این رقم‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون یورو ویژه اب رس��انی روس��تایی و ‪۵۰‬‬ ‫میلیون یورو نیز بابت عبور از تنش هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال اب از خزر هنوز نهایی نشده است‬ ‫وی درب��اره انتقال اب از خ��زر و دریای عمان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در طول سال های گذشته این موضوع مطرح شده‬ ‫که اگر طرح قابل توجیهی ارائه ش��ود اب انتقالی برای‬ ‫صنعت مورد اس��تفاده قرار گیرد ب��دون اینکه وزارت‬ ‫نیرو تضمینی برای خرید داش��ته باشند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫مباحث زیس��ت محیطی نیز در ای��ن باره لحاظ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمینه انتقال اب از دریا مباحث‬ ‫زیس��ت محیطی درنظر گرفته می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بح��ث انتقال اب از خزر به س��منان هن��وز به نتیجه‬ ‫نهایی نرسیده به عالوه اینکه اب شیرین کن ها وارداتی‬ ‫هس��تند و به��ای تمام ش��ده انتقال اب را بس��یار باال‬ ‫می برن��د‪ .‬برای انتقال از خزر و عمان برای اس��تفاده از‬ ‫صنعت اقتصادی اس��ت اما برای کشاورزی و اشامیدن‬ ‫هنوز نهایی نشده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اختص��اص بودج��ه به منظ��ور الیروبی‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬ما هر س��ال درخواس��ت اعتب��ار می کنیم‬ ‫ام��ا میزان تخصی��ص کاف��ی نیس��ت و ‪ ۱۲‬درصد از‬ ‫اعتب��ارات تخصی��ص یافته در خس��ارت س��یل عدد‬ ‫قابل توجه��ی پیش��نهاد کردی��م که تخصی��ص نیافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫چرا راه اهن رشت‪-‬استارا ساخته نمی شود؟‬ ‫خارجی ها در انتظار تکمیل کریدور ریلی ایران‬ ‫اکرم امینی‪ :‬ساخت خط اهنی ‪۱۶۰‬کیلومتری‬ ‫از رشت تا استارا که موجب کاهش ‪ ۲۰‬کیلومتری‬ ‫مس��افت دو شهر می شود و مهم تر از ان‪ ،‬تکمیل‬ ‫کریدور ریلی ش��مال‪-‬جنوب را به دنبال دارد‪ ،‬از‬ ‫پروژه های مهم ریلی س��ال های اخیر اس��ت که‬ ‫گرچه زیاد درباره ضرورت اجرای ان سخن گفته‬ ‫شده اما همچنان عملیات اجرایی ان اغاز نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬این درحالی اس��ت که باتوجه به اهمیت‬ ‫بین المللی این پروژه‪ ،‬جمهوری اذربایجان نیز در‬ ‫این خط اهن سرمایه گذاری کرده و در انتظار به‬ ‫بار نشستن این سرمایه است‪.‬‬ ‫راه اهن رشت‪-‬اس��تارا‪ ،‬ادامه‬ ‫به گزارش‬ ‫خط اهن قزوین‪-‬رش��ت است که سال گذشته به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در صورت بهره برداری از قطعه رشت‪-‬اس��تارا‪،‬‬ ‫مسیر ریلی قزوین‪-‬رشت‪-‬استارا تکمیل می شود‬ ‫و ای��ن‪ ،‬به معن��ی تکمیل کریدور ریلی ش��مال‪-‬‬ ‫جن��وب در ایران اس��ت؛ کریدوری ک��ه ترانزیت‬ ‫کاال از کش��ورهای حاشیه خلیج فارس‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫افغانس��تان و هند تا جمهوری اذربایجان‪ ،‬روسیه‬ ‫و ش��مال اروپا را از مسیر ایران امکان پذیر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر جابه جای��ی کاال در این مس��یر‬ ‫با اس��تفاده از حمل ونقل ترکیب��ی دریایی‪ ،‬ریلی‬ ‫و زمینی و در مس��یری به ط��ول حدود ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫کیلومت��ر انجام می ش��ود و ‪ ۴۵‬روز زمان می برد‬ ‫که با بهره برداری از خط اهن رشت‪-‬استارا‪ ،‬انتقال‬ ‫کاال در مس��یری حدود ‪ ۱۰‬ه��زار کیلومتر انجام‬ ‫خواهد ش��د و زمان انتقال کاال به ‪ ۲۵‬روز کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬به گفته مسئوالن‪ ،‬این مسئله منجر‬ ‫به کاه��ش ‪ ۳۰‬درصدی هزینه ه��ای حمل ونقل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم جمهوری اذربایجان از پروژه‬ ‫باتوج��ه ب��ه اینک��ه راه اه��ن رشت‪-‬اس��تارا‪،‬‬ ‫دسترسی جمهوری اذربایجان به اب های ازاد را‬ ‫ممکن می کند‪ ،‬این مس��یر ریلی اهمیت ویژه ای‬ ‫برای این کش��ور دارد‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬در فضای‬ ‫پسابرجام‪ ،‬ایران و جمهوری اذربایجان قراردادی‬ ‫مبنی ب��ر س��رمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالری‬ ‫جمهوری اذربایجان در س��اخت خط اهن رشت‪-‬‬ ‫استارا به امضا رساندند‪ .‬باتوجه به اهمیت مسئله‪،‬‬ ‫این قرارداد به امضای رئیسان جمهوری دو کشور‬ ‫رس��ید‪ .‬این ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالر درواقع نیمی از‬ ‫مجموع هزینه های ساخت خط اهن رشت‪-‬استارا‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای اتصال ریلی ایران و جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫خط اهن��ی ‪ ۱۰‬کیلومتری نیز در مرز دو کش��ور‬ ‫ساخته ش��د که به استارا‪-‬اس��تارا معروف است‪.‬‬ ‫این قطعه فروردین س��ال گذشته به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ ۸.۵ .‬کیلومت��ر از ای��ن خط اهن در خاک‬ ‫جمه��وری اذربایج��ان و ‪ ۱.۵‬کیلومت��ر در خاک‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬جمهوری اذربایج��ان همچنین ‪۶۰‬‬ ‫میلیون دالر برای ساخت پایانه ریلی در استارای‬ ‫ایران س��رمایه گذاری کرده که ساخت این پایانه‬ ‫به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نفع اصلی پروژه برای ایران‬ ‫به گفت��ه مع��اون ام��ور‬ ‫بین الملل شرکت راه اهن‬ ‫ایران‪ ،‬گرچه پروژه ریلی‬ ‫رشت‪-‬اس��تارا اهمی��ت‬ ‫بین المللی دارد اما ایران‬ ‫بیشترین فایده را از این‬ ‫اتص��ال ریلی خواهد برد‬ ‫زیرا راه اندازی این پروژه و تکمیل کریدور شمال‪-‬‬ ‫جن��وب‪ ،‬زمین��ه عبور حج��م زی��ادی از بارهای‬ ‫بین المللی از مسیر ایران را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫عباس نظری با بیان اینکه با راه اندازی راه اهن‬ ‫رشت‪-‬اس��تارا‪ ،‬قطاره��ای ب��اری می توانن��د از‬ ‫هندوستان تا مسکو جابه جایی کاال داشته باشند‪،‬‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس پیش بینی‪ ،‬این مسیر‬ ‫ظرفی��ت جابه جایی دس��ت کم ‪ ۲‬میلیون تن بار‬ ‫ترانزیتی را در سال دارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ظرفیت های مسافری این مسیر‬ ‫بیان کرد‪ :‬قطارهای مسافری در این مسیر‪ ،‬امکان‬ ‫جابه جایی مس��افر از پایانه ریلی استارای ایران تا‬ ‫مسکو را خواهند داشت‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬باتوجه به اهمیت راه اهن رش��ت‪-‬‬ ‫استارا برای ایران‪ ،‬روسیه و جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫رئیس��ان جمهوری سه کشور تاکنون بارها در این‬ ‫زمین��ه مذاکره داش��ته اند و راه ان��دازی خط اهن‬ ‫استارا‪-‬اس��تارا با مش��ارکت جمهوری اذربایجان‬ ‫نی��ز نش��ان دهنده اهمیت تکمی��ل کریدور ریلی‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب در توس��عه روابط اقتصادی س��ه‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت خط اهن در مرحله اماواگرها‬ ‫در فروردی��ن ‪ ۹۷‬و‬ ‫همزمان با بهره برداری از‬ ‫خط اهن استارا‪-‬اس��تارا‬ ‫در مرز ایران و جمهوری‬ ‫اذربایج��ان ب��ا حض��ور‬ ‫رئیس��ان جمهوری دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬کلن��گ پ��روژه‬ ‫رشت‪-‬استارا نیز به زمین خورد اما در عمل کاری‬ ‫در زمین��ه اجرای این پروژه انجام نش��د تا اینکه‬ ‫مع��اون فنی و امور زیربنایی ش��رکت راه اهن در‬ ‫دی س��ال گذش��ته‪ ،‬از صدور و ابالغ موافقتنامه‬ ‫ساخت این پروژه ازسوی سازمان برنامه و بودجه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مازی��ار یزدان��ی با اع�لام این خب��ر در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬پس از صدور و ابالغ موافقتنامه‬ ‫پ��روژه س��اخت راه اهن رشت‪-‬اس��تارا ازس��وی‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬مش��اور مربوط ازسوی‬ ‫شرکت راه اهن انتخاب شد‪.‬‬ ‫معاون فن��ی و امور زیربنایی ش��رکت راه اهن‬ ‫افزود‪ :‬پیش��نهادی ازسوی اس��تانداری گیالن در‬ ‫زمینه س��اخت این خط اهن در مس��یر کوهپایه‬ ‫مطرح شده که در دست بررسی است‪.‬‬ ‫یزدان��ی در ان زم��ان‪ ،‬اعالم کرد س��اخت این‬ ‫پروژه از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬کلید خواهد خورد‪ ،‬اما‬ ‫هنوز این اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬او شیوه ساخت و‬ ‫تامین مناب��ع این پروژه را چالش های پیش روی‬ ‫شرکت راه اهن در ساخت این پروژه اعالم کرد و‬ ‫اکنون به نظر می رسد همین دو مسئله‪ ،‬مانع اغاز‬ ‫س��اخت این پروژه در ‪ ۳‬ماه ابتدایی س��ال جاری‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی های پروژه؛ مانع اجرا‬ ‫براس��اس س��خن معاون فنی و ام��ور زیربنایی‬ ‫شرکت راه اهن ‪ ،‬مسیریابی این پروژه نیز همچنان‬ ‫با اماواگرهایی همراه بوده و تبدیل به مانعی برای‬ ‫ساخت پروژه شده است‪.‬‬ ‫یزدان��ی در این زمینه گفت‪ :‬مس��یر این پروژه‬ ‫جغرافیای ویژه ای متشکل از جنگل‪ ،‬اب و مرداب‬ ‫اس��ت و برای اجرای ان‪ ،‬باید کمترین اسیب به‬ ‫محیط زیست وارد شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬تاکن��ون تجرب��ه س��اخت‬ ‫راه اهنی ب��ا ای��ن ویژگی های فنی‪ ،‬مش��خصات‬ ‫جغرافیای��ی و ش��رایط اب و هوایی را در کش��ور‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫معاون فنی و زیربنایی راه اهن با اشاره به اینکه‬ ‫چند گزینه برای اجرای خط ریلی رشت‪-‬اس��تارا‬ ‫بررس��ی کرده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬در ابتدا بررس��ی شد که‬ ‫چگون��ه می توانیم کل این مس��یر را در قالب پل‬ ‫بس��ازیم‪ .‬همچنین بررسی کردیم که ایا می شود‬ ‫این پروژه از مس��یر س��احل ساخته ش��ود و ایا‬ ‫س��ازمان های مرتبط اجازه ای��ن کار را می دهند‪.‬‬ ‫عالوه بر این پیش��نهاد شد این پروژه‪ ،‬داخل اب‬ ‫و با حدود ‪ ۵۰۰‬متر فاصله از ساحل ساخته شود‬ ‫ک��ه در حال بررس��ی پیش��نهادهای گوناگون از‬ ‫نظر هزینه‪ ،‬مدت زمان س��اخت و میزان الودگی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬ساخت این پروژه ریلی از طریق‬ ‫پ��ل بس��یار پرهزینه تر اس��ت و در ص��ورت اجرا‬ ‫به ش��کل پل‪ ،‬باید به فکر تامین باقی منابع مالی‬ ‫باش��یم‪ .‬بخش��ی از این منابع ازس��وی جمهوری‬ ‫باتوج��ه ب��ه اهمی��ت راه اهن رشت‪-‬اس��تارا ب��رای ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و جمهوری اذربایجان‪ ،‬رئیس��ان جمهوری س��ه کشور‬ ‫تاکنون بارها در این زمینه مذاکره داشته اند‬ ‫و جمهوری اذربایجان بود‪ ،‬به امضا رسید‪ .‬نماینده‬ ‫م��ردم اس��تارا در مجل��س با بی��ان اینکه برخی‬ ‫اش��کال های اساسی در قرارداد ساخت این پروژه‬ ‫موجب پیش نرفتن و قفل ش��دن ان شده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای کشور و‬ ‫ش��رکت راه اهن در این زمینه پاسخگو نیستند و‬ ‫به نظر می رس��د وزارت راه و شهرسازی این پروژه‬ ‫را رها کرده است‪.‬‬ ‫داداش��ی خطاب به رئیس دفتر روحانی گفت‪:‬‬ ‫شما که در راس دولت و در کنار رئیس جمهوری‬ ‫هس��تید‪ ،‬پروژه را پیگیری کنی��د زیرا هم اکنون‬ ‫ابروی بین المللی ما در کش��ور همجوار در خطر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س مجم��ع نمایندگان گی�لان در مجلس‬ ‫اتصال کریدور ش��مال ب��ه جنوب را مس��ئله ای‬ ‫بسیار پراهمیت برای کشورمان و سایر کشورهای‬ ‫منطقه دانست و بیان کرد‪ :‬باوجود سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالری جمهوری اذربایجان‪ ،‬هنوز‬ ‫کاری در این پروژه انجام نشده است‪.‬‬ ‫اذربایج��ان تامین ش��ده و بقیه مناب��ع از محل‬ ‫تسهیالت داخلی یا فاینانس تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه قفل شده است‬ ‫نماینده مردم استارا در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫معتقد است تاخیر ایران‬ ‫در اغ��از س��اخت پروژه‬ ‫رشت‪-‬استارا‪ ،‬ابروریزی‬ ‫بین الملل��ی اس��ت زیرا‬ ‫جمهوری اذربایجان در‬ ‫ای��ن پ��روژه س��رمایه گذاری ک��رده و در انتظار‬ ‫بهره برداری از ان است‪.‬‬ ‫ولی داداش��ی در جلس��ه علنی یکشنبه هفته‬ ‫ج��اری در مجل��س‪ ،‬در تذکری ش��فاهی خطاب‬ ‫به هیات رئیس��ه گفت‪ ۶۰ :‬میلی��ون دالر اعتبار‬ ‫از جمهوری اذربایجان برای س��اخت پایانه ریلی‬ ‫اس��تارا دریافت ش��ده ام��ا درحال حاض��ر پروژه‬ ‫راه اهن قفل ش��ده اس��ت‪ .‬این ق��رارداد در زمان‬ ‫اقای واعظی که رئیس کمیسیون مشترک ایران‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 430‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫مجم��ع عمومی‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫عادی س��االنه ش��رکت گروه تولیدی مهرام با حضور‬ ‫‪ 87/24‬درصد از س��هامداران شرکت در محل خیابان‬ ‫طالقانی ‪ -‬نبش خیابان فرصت ‪ -‬س��الن همایش اتاق‬ ‫بازرگانی و صنایع و معادن ای��ران‪ -‬طبقه ‪ ،10‬برگزار‬ ‫شد‪ .‬این جلسه به ریاست اقای امیر محمدتقی گنجی‬ ‫و نظ��ارت اقایان ف��رخ صمدیان و پی��روز ملک زاده و‬ ‫دبیری اقای بیژن فتح اله پور تش��کیل شد‪ .‬در ابتدای‬ ‫این مجمع اقای فتح اله پور‪ ،‬مدیر مالی ش��رکت ضمن‬ ‫ارائ��ه گزارش عملکرد هیات مدیره به همراه اقای امیر‬ ‫محمدتقی گنجی به س��واالت اکثر سهامداران پاسخ‬ ‫گفتند‪ .‬س��پس صورت ه��ای مالی و ترازنامه ش��رکت‬ ‫برای س��ال مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬به تصویب‬ ‫حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این جلسه پس از تصویب‬ ‫صورت های مالی از س��وی س��هامداران تقسیم مبلغ‬ ‫‪ 430‬ریال س��ود به ازای هر سهم مورد تایید حاضران‬ ‫قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار شرکت و موسس��ه حسابرسی «مختار‬ ‫و هم��کاران» به عن��وان ب��ازرس قانونی و حس��ابرس‬ ‫ش��رکت و موسسه حسابرسی «حس��اب گستر پویا»‬ ‫به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال ‪ 98‬از‬ ‫دیگ��ر مصوبات این مجمع بود‪ .‬بر اس��اس تصمیمات‬ ‫مجمع‪ ،‬اش��خاص زیر به مدت ‪ 2‬سال به عنوان اعضای‬ ‫هیات مدی��ره انتخاب گردیدند‪ :‬ش��رکت دنیای علم‬ ‫پویا‪ ،‬ش��رکت مهبان‪ ،‬شرکت تحول گران فردا‪ ،‬شرکت‬ ‫توسعه صنعت فراگیر دنیا‪ ،‬شرکت سنوس‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیام هیات مدیره‬ ‫ب��ا نام و ی��اد خداون��د متعال و ع��رض خیرمقدم‬ ‫حضور صاحبان سهام و نمایندگان محترم سهامداران‬ ‫و نماین��ده محترم س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و‬ ‫حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت و تمامی میهمانان‬ ‫عزی��ز حاضر در مجم��ع که تقبل زحم��ت فرموده و‬ ‫در جلس��ه حض��ور دارند‪ .‬همانگونه ک��ه همه عزیزان‬ ‫اس��تحضار دارند‪ ،‬س��ال ‪ 97‬مصادف ب��ود با تحوالت‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی در منطقه و کش��ور که تاثیرات‬ ‫ش��دیدی بر بازار کسب وکار ایجاد نموده است و باعث‬ ‫گردیده تا نرخ ارز پس از ‪ 4‬سال ثبات‪ ،‬حدودا ‪ 4‬برابر‬ ‫رشد نماید و این افزایش لجام گسیخته باعث افزایش‬ ‫نرخ مواداولی��ه و اقالم بس��ته بندی و به تبع ان بهای‬ ‫تمام شده و سایر نهاده های تولید گردید‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق تاثیر بس��زایی در س��بد مصرفی خانوار‬ ‫و علی الخصوص بخش مواد غذایی این س��بد داش��ته‬ ‫است و کاهش مصرف اقشار متوسط و ضعیف جامعه‬ ‫را رقم زده اس��ت‪ .‬باتوجه به اینکه این شرکت عمدتا‬ ‫در زمینه تولید انواع س��س و کچاپ فعالیت می نماید‬ ‫و ای��ن کاالها به عنوان کاالهای غیرضروری در س��بد‬ ‫خانوار می باشد لذا کل این صنعت نیز متاثر از شرایط‬ ‫فوق بوده و باعث گردیده است که از نظر حجم فروش‬ ‫در س��ال ‪ 97‬با کاهش و افت مواجه گردیم‪ .‬از طرفی‬ ‫به دلیل مشکالت تامین اقالم مواد اولیه و بسته بندی‬ ‫علی الخصوص ان بخش که وابس��تگی بیشتری به ارز‬ ‫دارند و به دلیل ذکر ش��ده‪ ،‬یا ام��کان تامین به موقع‬ ‫اقالم میس��ر نبوده و یا با اعوج��اج نرخ مواجه بوده ایم‬ ‫ک��ه این موض��وع نیز باع��ث گردید تولید ب��ا افت و‬ ‫خیز نس��بتا زیادی مواجه باش��د‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫به جه��ت حفظ رون��د تولید و جلوگی��ری از کاهش‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی گروه تولیدی مهرام در سال ‪1397‬‬ ‫از طرفی تاثیر نوس��انات ارزی بر ف��روش محصوالت‬ ‫فروش و به تبع ان س��وداوری شرکت‪ ،‬هیات مدیره و‬ ‫پتروش��یمی و عدم تامین به موقع اقالم بس��ته بندی‬ ‫مدیریت ارش��د سازمان با اعمال سیاست های متفاوت‬ ‫که جهت تولید انها از محصوالت پتروشیمی استفاده‬ ‫من جمل��ه تهیه اق�لام مواداولیه و لوازم بس��ته بندی‬ ‫می گ��ردد مثل ان��واع ظروف بس��ته بندی و درب های‬ ‫ب��ا قیمت ه��ای مناس��ب و از منابع جدی��د و ترغیب‬ ‫انه��ا و از طرفی اتخاذ برخی سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫تامین کنندگان با اعمال ش��رایط پرداخت مناس��ب تر‬ ‫غیراصولی در س��طح مملکت درخص��وص صادرات و‬ ‫از س��ایرین و همچنین مدیری��ت هزینه های جاری و‬ ‫واردات ازجمل��ه صادرات گوجه در فصل نامناس��ب و‬ ‫جلوگیری از افزایش هزینه های غیرتولیدی‪ ،‬باال بردن‬ ‫ص��ادرات تخم مرغ و مواردی از این قبیل باعث گردید‬ ‫سقف تس��هیالت دریافتی از سیس��تم بانکی و تغییر‬ ‫تا با نوس��انات تولید مواجه گردی��م و این موضوع در‬ ‫در ش��رایط پرداخت اقساط در چارچوب قوانین نظام‬ ‫ط��ول س��ال ‪ 97‬منجر به عدم تحق��ق برنامه تولید و‬ ‫بانک��ی‪ ،‬مدیریت نقدینگی ش��رکت و نظارت کامل بر‬ ‫کاهش ان نس��بت به سال ‪ 96‬گردید‪ .‬هر چند که در‬ ‫پرداخت ها و دریافت ها و همچنین اعمال سیاست های‬ ‫س��ال ‪ 97‬نسبت به سال ‪ 96‬فروش شرکت از افزایش‬ ‫تش��ویقی جهت خریداران کاالهای شرکت در قالب و‬ ‫‪ 18‬درصد برخوردار گردیده است لیکن به لحاظ تناژ‬ ‫گروه کچاپ با فروش ‪ 525.963‬میلیون ریال دارای‬ ‫چارچوب قانونی و با سیاس��تگذاری اگاهانه به جهت‬ ‫تولید معادل ‪ 20‬درصد نس��بت به س��ال ‪ 96‬کاهش‬ ‫س��هم تقریبی ‪ %22‬از بازار می باش��د و در کنار رقیب‬ ‫باال بردن فروش و جلوگیری از خارج ش��دن کاالهای‬ ‫داشته است‪ .‬الزم به ذکر است اگر در نتیجه اقدامات‬ ‫اصلی خود در این بازار رتبه اول و بعضا دوم را دارد‪.‬‬ ‫تولیدی از ش��لف مغازه ها و همچنین سبد خانوار که‬ ‫انجام ش��ده درخصوص مدیریت نقدینگی و همچنین‬ ‫گروه ترشی و خیارشور با فروش ‪ 230.445‬میلیون‬ ‫در ش��رایط توضیح داده ش��ده کاری بسیار مشکل و‬ ‫برنامه ریزی صحیح درخصوص تامین نهاده های تولید‬ ‫ریال دارای س��هم تقریبی ‪ %5‬از بازار می باش��د‪ .‬گروه‬ ‫حس��اس بوده و می باش��د‪ .‬با اعمال همین سیاست ها‬ ‫در وضعیت نامتعادل بازار و جلوگیری از توقفات ناشی‬ ‫عس��ل با ف��روش ‪ 21.687‬میلیون ریال دارای س��هم‬ ‫خوش��بختانه فروش شرکت و به روایتی سهم شرکت‬ ‫از خرابی ماش��ین االت و دستگاه ها و همچنین تالش‬ ‫تقریب��ی ‪ %3‬از ب��ازار و گروه مربا با ف��روش ‪54.646‬‬ ‫از ب��ازار در مقابل س��ایر تولیدکنندگان در س��ال ‪97‬‬ ‫سایر مدیران و کارکنان و کارگران واحدهای مختلف‬ ‫میلیون ریال دارنده سهم بازار تقریبی ‪ %3‬است‪.‬‬ ‫نسبت به سال ‪ 96‬با ‪ 18‬درصد رشد مواجه بوده است‪.‬‬ ‫ش��رکت محق��ق نمی گردید قطعا با ش��رایط ناگواری‬ ‫گروه کنسرو با فروش ‪ 23.043‬میلیون ریال دارای‬ ‫امیدواریم ارزش های بنیادین ش��رکت یعنی کس��ب‬ ‫مواج��ه می گردیدیم و بدیهی اس��ت‬ ‫س��هم بازار کمتر از ‪ %1‬از بازار می باش��د‪(.‬مبلغ س��ایر‬ ‫رضایت مش��تریان وف��ادار از طریق‬ ‫که سیاست گذاری های هیات مدیره و‬ ‫فروش ‪ 156.017‬میلیون ریال)‬ ‫ارتباط نزدیک با ب��ازار و توجه ویژه‬ ‫مدیریت ارشد سازمان در پیشبرد این‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫به خواس��ته های مصرف کنندگان و‬ ‫مهم نقش بسیار کلیدی و ارزنده ای را‬ ‫ایج��اد ارزش اف��زوده ب��ا راهکارهای‬ ‫ایفا نموده است‪.‬‬ ‫خالقانه‪ ،‬توجه به رش��د سرمایه های‬ ‫� بی�ان برنام�ه در راس�تای‬ ‫انس��انی و مس��ئولیت پذیری ایشان‪،‬‬ ‫پایبن��دی ب��ه ارزش ه��ای اخالقی‬ ‫اهداف چشم انداز‪:‬‬ ‫و اس�لامی و نی��ز تعه��د و وفاداری‬ ‫ش��رکت گ��روه تولیدی مه��رام با‬ ‫نسبت به س��ازمان‪ ،‬بیش از گذشته‬ ‫پش��توانه قدمت طوالنی‪ ،‬برخورداری‬ ‫و در فرهنگ س��ازمانی ما نمود یابد‪ .‬دکتر نصراله منزوی مدیر عامل از کیفی��ت ب��االی محص��والت‪ ،‬دارا‬ ‫شرکت گروه تولیدی مهرام‬ ‫بی ش��ک حفظ نام پ��راوازه مهرام و‬ ‫بودن دانش فنی و همچنین نیروهای‬ ‫اعتالی هر چه بیش��تر ان‪ ،‬مس��تلزم نگ��رش دقیق و‬ ‫متخص��ص در تمامی زمینه ه��ای فعالی��ت به عنوان‬ ‫تخصصی و تالش مس��تمر و همه جانب��ه کلیه ارکان‬ ‫قدیمی تری��ن ش��رکت در صنع��ت غذایی در کش��ور‬ ‫ش��رکت را می طلبد‪ .‬هیات مدیره و مدیریت ش��رکت‬ ‫بهترین تجربه ها را به مشتریان خود ارائه می نماید‪.‬‬ ‫معتقد اس��ت موفقیت های کسب شده در سایه الطاف‬ ‫خداوند متعال و حمایت بی دریغ س��هامداران محترم‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫دوره مالی منتهی به‬ ‫دوره مالی منتهی به‬ ‫شرح محصوالت‬ ‫حاصل شده است‪ .‬تعامل مطلوب و استفاده از نظرات‬ ‫‪1395/12/29‬‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫و انتقادات سازنده شما س��هامداران محترم بی تردید‬ ‫میلیون(ریال)‬ ‫مقدار(تن)‬ ‫میلیون(ریال)‬ ‫مقدار(تن)‬ ‫میلیون(ریال)‬ ‫مقدار(تن)‬ ‫چ��راغ راه نیل به اهداف م��ا در اینده نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫در خاتم��ه توفیق و عزت س��هامداران‪ ،‬هیات مدیره و‬ ‫‪1.374.030‬‬ ‫‪23.353‬‬ ‫‪1.679.223‬‬ ‫‪26.166‬‬ ‫‪2.028.210‬‬ ‫‪21.589‬‬ ‫گروه سس های سرد و گرم‬ ‫کارکن��ان و کارگران ش��ریف ش��رکت را از ایزد منان‬ ‫‪9.879‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪1.858‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪12.465‬‬ ‫‪550‬‬ ‫سرکه‬ ‫خواستارم‪.‬‬ ‫‪25.000‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪35.006‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪16.788‬‬ ‫‪83‬‬ ‫گروه رب‬ ‫مرور کلی بر عملکرد شرکت‪ ،‬میزان دستیابی‬ ‫به اهداف تعیین ش�ده و دس�تاوردهای مهم در‬ ‫‪308.973‬‬ ‫‪4.616‬‬ ‫‪411.829‬‬ ‫‪5.121‬‬ ‫‪456.586‬‬ ‫‪4.393‬‬ ‫گروه بازرگانی‬ ‫سال مالی مورد گزارش‪:‬‬ ‫‪1.717.882‬‬ ‫‪29.287‬‬ ‫‪2.127.916‬‬ ‫‪31.988‬‬ ‫‪2.514.048‬‬ ‫‪26.615‬‬ ‫جمع‬ ‫در س��ال مال��ی ک��ه گذش��ت و در ای��ن مجم��ع‬ ‫گ��زارش عملک��رد ان را ب��ه اس��تماع س��هامداران‬ ‫محترم می رس��انیم رخداده��ای اقتصادی در جهان و‬ ‫جدول مقایسه ای فروش خالص‪:‬‬ ‫ج��زء ش��رکت های پیش��رو در زمینه تولی��د و فروش‬ ‫هیات مدیره ش�رکت براساس ماموریت خود و‬ ‫تحریم های ش��دید و ظالمانه امری��کا‪ ،‬باعث گردید تا‬ ‫به طوری که مالحظه می گردد مبلغ فروش ش��رکت‬ ‫س��س مایونز‪ ،‬کچاپ‪ ،‬ترش��ی و خیارش��ور قرار دارد‪.‬‬ ‫چش�م انداز اینده به دنبال تدوین اس�تراتژی و‬ ‫تولیدکنندگان کشور و ازجمله این شرکت با مشکالت‬ ‫در دوره مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬نسبت به دوره‬ ‫همچنین س��هم ف��روش گ��روه محص��والت مختلف‬ ‫اهداف ذیل می باشد‪:‬‬ ‫عدی��ده ای علی الخصوص در بخش تامی��ن مواداولیه‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته‪ ،‬مبلغ ‪ 386.133‬میلیون ریال‪،‬‬ ‫ای��ن ش��رکت از کل ب��ازار داخل��ی ب��ه ش��رح زی��ر‬ ‫‪ -1‬ایج��اد کیفی��ت در راس��تای دس��تیابی ب��ه‬ ‫و بس��ته بندی مواج��ه گردن��د‪ .‬مش��کالت تامین ارز‬ ‫معادل ‪ %18‬افزایش یافته اس��ت‪ .‬انچه باعث افزایش‬ ‫می باشد‪:‬‬ ‫رضایتمندی روزافزون مشتریان‬ ‫مورد نی��از جهت واردات این اق�لام و به طور ویژه در‬ ‫مبلغ فروش گردیده عمدتا افزایش قیمت محصوالت‬ ‫گروه مایون��ز با ف��روش ‪ 1.502.247‬میلیون ریال‬ ‫‪ -2‬شناس��ایی نیازه��ا و انتظ��ارات ج��اری و اتی‬ ‫بخش روغ��ن مصرفی در صنع��ت غذایی و همچنین‬ ‫تح��ت تاثی��ر افزایش ت��ورم و قیم��ت مواداولیه بوده‬ ‫دارای س��هم تقریبی ‪ %28‬از بازار می باشد و رهبر این‬ ‫مشتریان و پاسخگویی انها‪.‬‬ ‫تهی��ه اقالم بس��ته بندی فلزی مثل قوط��ی و درب و‬ ‫اس��ت‪ .‬بدیهی اس��ت در ش��رایط حاض��ر و به دلیل‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫‪ -3‬اس��تفاده از فناوری و ش��یوه های نوین فراوری‬ ‫محص��والت جه��ت افزایش راندمان و س��طح کیفیت‬ ‫محصوالت‬ ‫‪ -4‬توانای��ی تولید محص��والت با بهای تمام ش��ده‬ ‫پایین و کیفیت باال به منظور اخذ س��هم بازار مناسب‬ ‫و افزایش سهم بازار‬ ‫‪ -5‬انجام مطالعات و ورود به عرصه بازارهای جدید‬ ‫خصوصا بازارهای صادراتی‬ ‫‪ -6‬توس��عه منابع انس��انی و اموزش انها به عنوان‬ ‫اصلی ترین سرمایه های سازمان‬ ‫‪ -7‬ایجاد توس��عه فرهنگ مش��ارکت و کارگروهی‬ ‫در سازمان‬ ‫‪ -8‬تبعی��ت از قوانی��ن و مقررات و اس��تانداردهای‬ ‫مربوط به ایمنی مواد غذایی‬ ‫‪ -9‬ایجاد سیس��تم های کنترل داخلی در چارچوب‬ ‫حاکمیت ش��رکتی و استفاده از نیروهای متخصص در‬ ‫کمیته های حسابرسی داخلی‬ ‫‪ -10‬گزارش ده��ی ب��ه موقع به س��ازمان بورس و‬ ‫رعایت کامل شفافیت اطالعات و اطالع رسانی مناسب‬ ‫‹ ‹جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫گ��روه تولیدی مه��رام در صنعت غ��ذا و در بخش‬ ‫تولی��د انواع س��س های مایون��ز و کچ��اپ‪ ،‬رب‪ ،‬مربا‪،‬‬ ‫زیت��ون و نظای��ر ان فعالی��ت می کند‪.‬ش��رکت مهرام‬ ‫در بی��ن ش��رکت های فع��ال در این صنع��ت با حجم‬ ‫ف��روش ‪ 2.514.048‬میلی��ون ری��ال در س��ال ‪97‬‬ ‫شرایط ویژه اقتصادی و تحریم های ناشی از ان و عدم‬ ‫پیش بین��ی صحیح از چگونگی اتفاق��ات اقتصادی در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬امکان اینده نگری بسیار مشکل است‪.‬‬ ‫تولید‪:‬‬ ‫برنامه شرکت جهت تولیدات در سال مالی ‪1398‬‬ ‫افزایش تولید محصوالت نس��بت به سال مالی ‪1397‬‬ ‫می باشد و پیش بینی می گردد شرکت بتواند عالوه بر‬ ‫تولید محص��والت فعلی‪ ،‬در جه��ت تولید محصوالت‬ ‫جدید و همچنین نواوری در بخش بس��ته بندی سهم‬ ‫قاب��ل قبولی از ب��ازار صنعت غذا در ای��ن بخش ها به‬ ‫دست بیاورد‪ .‬بدیهی است در صورت ناپایداری اقتصاد‬ ‫و ایجاد شرایط بحرانی جهت تامین اقالم مواد اولیه و‬ ‫بسته بندی و یا شرایط فورس ماژور‪ ،‬تولید دستخوش‬ ‫تغییرات خواهد شد‪.‬‬ ‫فروش‪:‬‬ ‫باتوجه به تعامل صورت گرفته با مش��تری اصلی و‬ ‫براس��اس مطالعات صورت گرفته در واحد کسب وکار‬ ‫شرکت و برنامه ریزی های انجام شده براورد می گردد‬ ‫که در س��ال مال��ی ‪ 1398‬فروش ش��رکت به میزان‬ ‫‪ 33000‬ت��ن از نظر تع��دادی و ‪ 4.176.728‬میلیون‬ ‫ریال از نظر مبلغ محقق گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های اتی و در دست اجرای شرکت‪:‬‬ ‫طبق بررس��ی های انجام ش��ده برخی از طرح های‬ ‫در دس��ت اجرا از س��ال قبل به مرحله اتمام رس��یده‬ ‫و پیش بین��ی می گردد که طرح بازس��ازی بخش��ی از‬ ‫س��اختمان های تولید و تکمیل خط��وط تولید نیز در‬ ‫سال ‪ 1398‬اغاز گردد‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفندماه ‪1397‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های اداری و تشکیالتی‬ ‫هزینه های توزیع و فروش‬ ‫خالص سایر درامدها و هزینه های عملیاتی‬ ‫(‪)109.175‬‬ ‫(‪)290.601‬‬ ‫‪1.348‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫(‪)66.861‬‬ ‫‪4.759‬‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سال های قبل‬ ‫(‪)10.164‬‬ ‫(‪)5.740‬‬ ‫سود خالص‬ ‫سود عملیاتی هر سهم‬ ‫زیان غیرعملیاتی هر سهم‬ ‫سود خالص هر سهم‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪2.514.048‬‬ ‫(‪)1.987.706‬‬ ‫‪526.342‬‬ ‫‪2.127.916‬‬ ‫(‪)1.691.878‬‬ ‫‪436.038‬‬ ‫(‪)70.433‬‬ ‫(‪)245.237‬‬ ‫‪1.546‬‬ ‫(‪)314.124‬‬ ‫‪121.915‬‬ ‫(‪)38.224‬‬ ‫‪4.321‬‬ ‫(‪)33.903‬‬ ‫‪88.011‬‬ ‫(‪)398.428‬‬ ‫‪127.914‬‬ ‫(‪)62.102‬‬ ‫‪65.812‬‬ ‫(‪)19.183‬‬ ‫(‪)15.904‬‬ ‫‪49.909‬‬ ‫(‪)19.183‬‬ ‫‪68.828‬‬ ‫‪1.060‬‬ ‫(‪)527‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪2.700‬‬ ‫(‪)733‬‬ ‫‪1.967‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫دیدار رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان و سفیر عمان‬ ‫س��فیر عمان در ایران با رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان دی��دار و گفت وگ��و کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬مس��عود گلشیرازی‪،‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی اصفهان در این دیدار که‬ ‫ب��ا حضور هی��ات نماین��دگان دوره نهم برگزار‬ ‫شد‪ ،‬ضمن اش��اره به مشترکات مذهبی‪ ،‬قومی‬ ‫و سیاسی ایران و عمان گفت‪ :‬به دلیل مناسبات‬ ‫گس��ترده دو کشور از گذش��ته تاکنون و روابط‬ ‫مس��تحکم دینی و سیاس��ی‪ ،‬تعامالت سازنده‬ ‫اقتصادی طرف ها از اهمی��ت ویژه ای برخوردار‬ ‫بوده و ما به توس��عه روابط عالقه مند هس��تیم‪.‬‬ ‫وی اصفهان را صنعتی ترین اس��تان ایران خواند‬ ‫وگفت‪ :‬اصفهان و عمان می توانند در بخش های‬ ‫مختلف با یکدیگر تبادالت تجاری داشته باشند‪.‬‬ ‫س��عود بن احمد خالد البروانی‪ ،‬سفیر عمان نیز‬ ‫اب��راز امیدواری کرد ب��ا تعامل دوجانبه طرف ها‬ ‫زمینه همکاری های مش��ترک اصفهان و عمان‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در این دیدار ضمن‬ ‫اشاره ب ه ظرفیت های موجود در اصفهان و عمان‬ ‫طرف ها درباره نحوه گسترش روابط بین خود به‬ ‫بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫جشن گلریزان در پاالیشگاه‬ ‫ستاره خلیج فارس‬ ‫‪ ۳۷‬واحد تولیدی استان‬ ‫مرکزی در تملک بانک ها‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫اس��تان مرک��زی از تملک ‪ ۳۷‬واح��د تولیدی از‬ ‫سوی بانک ها در استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��عید فرخی در حاش��یه‬ ‫جلس��ه تعیین تکلی��ف واحده��ای تولی��دی‬ ‫تملک ش��ده اس��تان مرکزی از س��وی بانک های‬ ‫عام��ل بیان کرد‪ :‬این جلس��ه به منظور چگونگی‬ ‫به چرخش دراوردن و احیای واحدهای تولیدی‬ ‫تملیک شده از سوی بانک ها برگزار شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه تع��دادی از واحدهای‬ ‫تولی��دی در بخ��ش کش��اورزی و تع��دادی در‬ ‫ح��وزه صنعتی فعالیت داش��ته اند ک��ه به دلیل‬ ‫بدهی ه��ای بانکی به تمل��ک بانک ها درامده اند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر برخی از این واحدها فعال و‬ ‫برخی غیرفعال هستند و با توجه به اینکه سرمایه‬ ‫مناسبی برای اس��تان مرکزی به شمار می رود و‬ ‫عمده زیرس��اخت ها را در اختیار دارند‪ ،‬باید برای‬ ‫بازگشت این واحدها به چرخه تولید تدبیر جدی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرخ��ی تع��داد واحدهای تولی��دی در تملک‬ ‫بانک ها را ‪ ۳۷‬واحد برشمرد و تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫جلس��ه همفکری با مدیران شعب بانک ها انجام‬ ‫ش��د و به طور قط ع این بازگشت و تعیین تکلیف‬ ‫واحدهای تملک ش��ده از سوی بانک ها در اولویت‬ ‫کاری س��ال ‪ ۹۸‬قرار خواهد داش��ت که بر همین‬ ‫ق شناسایی و اطالعات‬ ‫اساس‪ ،‬واحدها به طور دقی ‬ ‫و امارها مشخص می شوند تا از طریق راهکارهای‬ ‫مناسب احیا شوند‪ .‬معاون استاندار استان مرکزی‬ ‫اس��تفاده از مشوق های درون استانی و استفاده از‬ ‫اختیارات کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید را‬ ‫بخشی از روش های احیای این واحدهای تولیدی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬ش��ورای هماهنگ��ی بانک های‬ ‫استان در زمینه ارائه مشوق ها و تمهیدهای الزم‬ ‫راهکارهای��ی را ارائه خواهد داد و حوزه اقتصادی‬ ‫اس��تان نیز علل بروز این ش��رایط را عارضه یابی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایجاد امید‬ ‫به معنای‬ ‫بیان نکردن‬ ‫واقعیت ها‬ ‫نیست‬ ‫فراهم ک��ردن زیرس��اخت های برگ��زاری دوره های‬ ‫غیرحضوری و مجازی در اتاق بازرگانی هس��تیم که‬ ‫ت��ا یک ماه دیگر این ام��کان در اتاق بازرگانی فارس‬ ‫فراهم می ش��ود‪ .‬رازقی افزود‪ :‬یکی از انتظارات ما در‬ ‫دوره های اموزشی اتاق بازرگانی فارس‪ ،‬ایجاد روحیه‬ ‫مطالبه گری در بین فعاالن اقتصادی استان است که‬ ‫ای��ن رویکرد باید در دوره ها مد نظ��ر قرار گیرد‪ .‬یک‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی شیراز نیز گفت‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته افزون بر ‪ ۳‬هزار نفر در دوره های اموزش��ی‬ ‫کارت بازرگان��ی ای��ن اتاق‪ ،‬اموزش ه��ای تخصصی‬ ‫را فراگرفتن��د‪ .‬یلدا راهدار گف��ت‪ :‬پیش از این‪ ،‬دوره‬ ‫کارت بازرگانی به عنوان یک دوره کلی برگزار می شد‬ ‫اما از ‪ ۳‬س��ال گذش��ته تاکنون این دوره با کیفیت و‬ ‫سرفصل های گوناگون اجرا می شود‪.‬‬ ‫با هدف توسعه ارتباط صنایع کوچک با صنایع بزرگ اجرا شود ‬ ‫نظام مبادالت پیمانکاری فرعی در ایران‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اصغر مصاحب‬ ‫سازمان‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫اجرای پروژه‬ ‫نظام مبادالت‬ ‫پیمانکاری فرعی‬ ‫ایران (‪ )ISPX‬را‬ ‫به مدت دو سال‬ ‫است که در قالب‬ ‫‪ ۱۰‬دبیرخانه‬ ‫تخصصی در‬ ‫‪ ۱۰‬استان‬ ‫کشور در دست‬ ‫اقدام دارد‬ ‫مع��اون صنایع کوچ��ک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ایران بر ض��رورت و اهمیت‬ ‫توسعه و تعمیق ساخت داخل از طریق اجرای درست‬ ‫و دقیق پروژه نظام مبادالت پیمانکاری فرعی (‪)SPX‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی تحریم ه��ای ناجوانمردانه علیه‬ ‫کشورمان تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫اصغر مصاح��ب با بی��ان این‬ ‫مطلب در گردهمایی دو روزه عامالن و ناظران پروژه‬ ‫مبادالت پیمانکاری فرعی در کرمان اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از راهکارهای توسعه صنعتی در کشورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫برق��راری ارتباط بی��ن صنایع کوچک و متوس��ط با‬ ‫صنایع بزرگ است به طوری که بسیاری از قطعات و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز صنایع بزرگ‪ ،‬از سوی واحدهای‬ ‫صنعت��ی کوچک و متوس��ط تامین می ش��ود و این‬ ‫ارتب��اط موثر می تواند زمینه رش��د صنایع کوچک و‬ ‫حتی صادراتگرایی انها را فراهم اورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران به منظ��ور توانمند س��ازی واحدهای‬ ‫صنعت��ی کوچک و متوس��طی که در حوزه س��اخت‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات م��ورد کارب��رد در صنایع‬ ‫بزرگ فعالی��ت می کنند‪ ،‬اجرای پروژه نظام مبادالت‬ ‫پیمانکاری فرعی ایران (‪ )ISPX‬را به مدت دو س��ال‬ ‫اس��ت که در قال��ب ‪ ۱۰‬دبیرخان��ه تخصصی در ‪۱۰‬‬ ‫استان کشور در دست اقدام دارد‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع کوچ��ک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در ای��ن گردهمایی‬ ‫ب��ر معرف��ی ‪ ISPX‬به نهاد ه��ای ملی و اس��تانی و‬ ‫کارفرمایان بزرگ صنعتی تاکید کرد و از شرکت های‬ ‫اس��تانی خواس��ت ک��ه این پ��روژه و دس��تاوردهای‬ ‫ان را به منظور افزایش س��طح تعامالت و اس��تفاده‬ ‫از هم��ه ظرفیت ه��ای کش��ور ب��رای مجموعه های‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی مرتبط با ان به درس��تی تبیین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫رئیس روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫نف��ت س��تاره خلیج ف��ارس از برگزاری جش��ن‬ ‫گلریزان برای کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و‬ ‫جرایم مالی در این پاالیشگاه خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت نفت‬ ‫س��تاره خلیج فارس‪ ،‬نرگس صداقت در تش��ریح‬ ‫این خبر بیان کرد‪ :‬در راس��تای گسترش احسان‬ ‫و نیکوکاری و دستگیری از زندانیان جرایم مالی‬ ‫و غیرعمد جش��ن گلریزان در پاالیش��گاه ستاره‬ ‫خلیج ف��ارس برگزار ش��د‪ .‬وی زمان برگزاری این‬ ‫جش��ن را روز دوشنبه عنوان کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫ایین که در س��الن همایش های مهر پاالیش��گاه‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬عالوه بر کارکنان شرکت نفت ستاره‬ ‫خلیج ف��ارس از برخی مدیران اس��تانی و فعاالن‬ ‫اقتص��ادی نی��ز دع��وت ش��د تا در ای��ن حرکت‬ ‫خداپس��ندانه به سهم خود شریک باشند و شاهد‬ ‫بازگشت زندانیان بیشتری به اغوش گرم خانواده‬ ‫باش��یم‪ .‬رئی��س روابط عمومی و ام��ور بین الملل‬ ‫شرکت نفت س��تاره خلیج فارس برگزاری چنین‬ ‫جشن هایی را سبب کاهش اسیب های اجتماعی‬ ‫و بهبود س��طح زندگی اف��راد جامعه قلمداد کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬س��تاره خلیج فارس به عن��وان یکی از‬ ‫صنایع خوش��نام مل��ی‪ ،‬عالوه بر تامی��ن امنیت‬ ‫س��وخت کش��ور‪ ،‬تالش خواهد کرد تا در ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی نیز همواره سرامد باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی شیراز‬ ‫در نشست هم اندیشی‬ ‫با استادان و فعاالن‬ ‫اقتصادی‪:‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ش��یراز گفت‪ :‬رس��الت و خط قرمز ما در این نهاد به‬ ‫عنوان پارلمان بخش خصوصی ایجاد امید و تش��ویق‬ ‫بر تالش بیش��تر و سالم در حوزه اقتصاد و حفظ این‬ ‫رس��الت در همه امور اتاق بازرگانی است‪ .‬به گزارش‬ ‫جمال رازقی در نشست هم اندیشی با استادان‬ ‫و فعاالن اقتصادی دوره های تخصصی اتاق بازرگانی‬ ‫س افزود‪ :‬کم و کاس��ت هایی در فضای اقتصادی‬ ‫فار ‬ ‫کش��ور وجود دارد و همه ما مس��ائل را می دانیم اما‬ ‫این ش��رایط گذراس��ت و ما به عنوان پارلمان بخش‬ ‫خصوص��ی بای��د هم��واره م��روج امی��د و انگیزه به‬ ‫عالقه من��دان برای حضور در عرصه اقتصاد باش��یم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در یک س��ال گذشته بنا بر دالیلی‬ ‫مانند تحریم ها فضای اقتصادی با بحران روبه رو شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کشور و استان ظرفیت های منحصر به‬ ‫فرد و فراوانی دارد که با وجود مش��کالت می توان در‬ ‫همین فضا نیز کارهای ماندگار‪ ،‬موفق و موثری انجام‬ ‫داد‪ .‬از این رو‪ ،‬مدرسان در اتاق بازرگانی باید راه های‬ ‫غلبه بر موانع و مشکالت و راه های عبور از بحران های‬ ‫اقتصادی را نیز اموزش دهند‪ .‬رازقی گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫بحرانی اقتصادی کش��ور‪ ،‬ایجاد امید و انگیزه در بین‬ ‫عالقه مندان و شرکت کنندگان در دوره های اموزشی‬ ‫اتاق بازرگانی فارس از وظایف اس��تادان و مدرس��ان‬ ‫این دوره هاس��ت که باید سرلوحه کار انها قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد‪ :‬ایجاد امید و‬ ‫ناامید نکردن مردم به معنای بیان نکردن واقعیت ها‬ ‫نیس��ت؛ اگر ام��روز ف��ردی می خواه��د وارد فضای‬ ‫بو کار شود باید واقعیت های موجود این بخش را‬ ‫کس ‬ ‫بداند اما تاکید داریم که بیان واقعیت ها نباید موجب‬ ‫ناامیدی ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر رعایت استانداردهای‬ ‫روزامد در اصول اموزش��ی و سرفصل های ارائه شده‬ ‫در دوره ه��ا ادامه داد‪ :‬یکی از الزام های امس��ال ما در‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی در اتاق‪ ،‬دعوت از فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و تولید کنندگان و ارائه اموزش های مورد‬ ‫بو کار انهاست‪.‬‬ ‫نیاز برای تغییر در ش��یوه های کس�� ‬ ‫رازقی گف��ت‪ :‬تولیدکنندگان و فع��االن اقتصادی ما‬ ‫بو کار خود و‬ ‫باید راه های حضور در بازار‪ ،‬حفظ کس�� ‬ ‫شیوه های نوین بازاریابی محصوالت در شرایط بحران‬ ‫را فراگیرن��د‪ .‬وی با بیان اینکه برگ��زاری دوره های‬ ‫اموزش��ی مجازی از درخواست های فعاالن اقتصادی‬ ‫و عالقه من��دان ب��ه ش��رکت در دوره های اموزش��ی‬ ‫ات��اق بازرگانی فارس اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توس��عه و تعمیق س��اخت داخل از طریق اجرای درست و دقیق پروژه‬ ‫نظ��ام مبادالت پیمان��کاری فرعی (‪ )SPX‬در ش��رایط کنون��ی تحریم های‬ ‫ناجوانمردانه علیه کشورمان ضروری است‬ ‫مصاحب همچنی��ن بر شناس��ایی توانمندی های‬ ‫مرتبط با دبیرخانه های این پروژه در س��طح کش��ور‬ ‫تاکی��د ک��رد و از برنامه های اینده س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران ب��رای تدوین‬ ‫ایین نامه جامع این پروژه خبر داد‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران همزمان با این گردهمایی‬ ‫از هفتمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی مع��دن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬فراوری م��واد معدنی و تجهیزات وابس��ته‬ ‫استان کرمان نیز بازدید کرد‪.‬‬ ‫مصاحب در حاش��یه ای��ن بازدید‪ ،‬در نشس��ت با‬ ‫مدیران شرکت های گل گهر و مس سرچشمه‪ ،‬ضمن‬ ‫معرفی پ��روژه ‪ ،ISPX‬امادگی برای همکاری با این‬ ‫دو مجموع��ه بزرگ ب��ه منظور اس��تفاده از خدمات‬ ‫نظام مشارکت شرکت پاالیش نفت اصفهان از برترین های کشور است‬ ‫دبیر نظام مش��ارکت ش��رکت پاالیش نفت اصفهان از ‪ ۳۴۱‬میلیارد ریال‬ ‫سود و صرفه جویی که محصول اجرای پیشنهاد ها در طول سال گذشته در‬ ‫این شرکت بوده‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬فرشته مشهدی با اشاره به عملکرد‬ ‫نظ��ام پیش��نهادها در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اظهار ک��رد‪ :‬از میان ‪ ۲۱۲۴‬پیش��نهاد‬ ‫دریافت��ی‪ ۳۶۸ ،‬پیش��نهاد تصویب و‪ ۹۳‬مورد نیز اجرایی ش��د و اجرای این‬ ‫پیش��نهادها در سال گذش��ته ‪ ۳۴‬میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی در بر‬ ‫داشته که میزان صرفه جویی اجرای پیشنهادها به ازای هر نفر بیش از‪۱۳۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه ضمن تش��کر از مس��اعدت و همکاری کارکنان‪ ،‬نرخ سرانه‬ ‫پیش��نهاد را ‪ ۸۱‬درصد و نرخ مش��ارکت را بیش از ‪ ۷۰‬درصد اعالم و اظهار‬ ‫امی��دواری کرد که با حمایت و مش��ارکت جویی مدیران و کارکنان و جذب‬ ‫ایده های جدید در نظام پیشنهاد ها‪ ،‬ضمن ارتقای شاخص های سرانه و نرخ‬ ‫مع��اون امور صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫کرمان از فعالیت ‪ ۱۳۰۰‬واحد صنعتی فعال کوچک‪ ،‬متوس��ط و‬ ‫بزرگ در کرمان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان کرمان‪ ،‬امین غفاری نژاد‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫پرس��ش خبرنگاران درباره مش��کالت واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫گفت‪ ۶۰ :‬درصد واحدهای تولیدی این اس��تان مشکل نقدینگی‬ ‫دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬یکی از برنامه های اصلی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تامین نقدینگی این واحدها است‪.‬‬ ‫امی��ن غفاری ن��ژاد اف��زود‪ :‬راه��کار دول��ت در راس��تای رفع‬ ‫مش��کل نقدینگ��ی واحده��ای تولیدی اس��تان کرم��ان‪ ،‬تامین‬ ‫س��رمایه در گ��ردش از محل تبصره ماده ‪ ۱۸‬ب��ا نرخ ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با این اقدام مواد اولیه واحدهای تولیدی بدون‬ ‫سقف اعتبار اینک در حال تامین شدن است‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫کرم��ان گف��ت‪ :‬یاران��ه س��ود تس��هیالت ‪ ۶‬درصد تا س��قف ‪۳‬‬ ‫میلی��ارد تومان ب��ه واحدهای تولیدی که در س��ال ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬از‬ ‫اجاره سوله در شهرک های صنعتی مجاز نیست‬ ‫مش��ارکت ش��اهد موفقیت روزافزون ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در این‬ ‫زمینه باش��یم و از این طریق گامی در راس��تای دس��تیابی به ارتقای توان‬ ‫داخلی و اس��تفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها در س��طح ش��رکت و‬ ‫همچنین سطح ملی و کشوری برداشته شود‪ .‬دبیر نظام پیشنهاد های شرکت‬ ‫پاالی��ش نفت اصفهان افزود‪ :‬این ش��رکت ها برای روزامد ش��دن و افزایش‬ ‫توانمندی در راستای رشد و توسعه کمی و کیفی خدمت رسانی همکاران و‬ ‫افزایش رضایتمندی انها نیازمند اس��تفاده از مزیت های ذهنی و فکری این‬ ‫عوامل در چارچوب ش��بکه های مدیریتی همچون نظام مش��ارکت ( یکی از‬ ‫موثرترین روش های جلب مشارکت کارکنان)‪ ،‬هستند‪ .‬برای تحقق مدیریت‬ ‫مشارکتی‪ ،‬وجود مکانیسم های عملیاتی و به دور از هرگونه شعار در راستای‬ ‫مشارکت واقعی و داوطلبانه‪ ،‬شور و اشتیاق کارکنان ضروری است و در این‬ ‫زمینه نقش حمایت های مدیریتی‪ ،‬فرهنگ سازی‪ ،‬اموزشی و توجه به عوامل‬ ‫انگیزشی بسیار مهم جلوه می کند‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۱۳۰۰‬واحد صنعتی کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ در کرمان‬ ‫مح��ل طرح رونق تولید تس��هیالت دریاف��ت کرده اند‪ ،‬پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬به واحدهای تولیدی اس��تان کرمان(به ش��رط‬ ‫تثبیت و رونق اشتغال)‪ ،‬به ازای هر یک میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫مبل��غ ‪ ۶۰‬میلی��ون توم��ان یاران��ه بالعوض پرداخت می ش��ود‪.‬‬ ‫غفاری نژاد عنوان کرد‪ :‬مواد اولیه ‪ ۸۰‬واحد تولیدی استان کرمان‬ ‫وارداتی است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬تامین مواد اولیه از خارج کش��ور را از طریق ثبت‬ ‫س��فارش انجام می دهی��م و تاکن��ون ‪ ۷۰۰‬میلی��ون دالر ثبت‬ ‫س��فارش واحدهای صنعتی انجام شده و امسال این اقدام ادامه‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان دارای‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی نیمه فعال است و اکنون در حال تالش برای‬ ‫فعال شدن کامل این واحدها هستیم‪.‬‬ ‫استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران دارای ‪ ۱۳۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی صنعتی کوچک‪ ،‬متوس��ط و بزرگ است‪ .‬بسیاری از این‬ ‫واحدها اینک دارای مش��کالتی هستند که موجب کاهش تولید‬ ‫انها شده است‪.‬‬ ‫ارائه ش��ده در ای��ن پ��روژه را اعالم ک��رد‪ .‬مدیران دو‬ ‫مجموعه نام ب��رده نیز که از بزرگ تری��ن کارفرمایان‬ ‫ح��وزه صنای��ع معدنی کش��ور هس��تند‪ ،‬راهکارهای‬ ‫هم��کاری و تعامالت خ��ود با واحده��ای کوچک و‬ ‫متوس��ط و عضو ‪ ISPX‬را اعالم کردند و این موضوع‬ ‫را فرصت مغتنمی برای توسعه بخش صنعت و معدن‬ ‫در شرایط کنونی دانستند‪.‬‬ ‫بررسی اقدام های انجام شده در پروژه نظام مبادالت‬ ‫پیمانکاری فرعی ایران (‪ )ISPX‬و دس��تاوردهای ان‪،‬‬ ‫از جمله اه��داف برگزاری گردهمایی عامالن اجرایی‬ ‫و ناظران اس��تانی این پروژه در استان کرمان بود که‬ ‫در روزه��ای ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬خرداد در ش��هر کرمان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬در شهرک های‬ ‫صنعتی س��وله ای نس��اخته ایم که بخواهیم در‬ ‫این ش��رایط انها را اجاره دهیم‪ .‬اجاره سوله در‬ ‫شهرک های صنعتی مجاز نیست‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬محمد علی عزیزمحمدی ضمن بیان این‬ ‫مطلب اف��زود‪ :‬در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کش��ور سوله ای نساخته ایم که بخواهیم در این‬ ‫شرایط انها را اجاره دهیم‪ .‬در برخی شهرک ها‪،‬‬ ‫واحدهای کارگاهی س��اخته و ب��ه صنعتگران‬ ‫واگذار می ش��ود‪ .‬حاال اینک��ه صنعتگری قصد‬ ‫دارد کارخان��ه را به دیگری واگذار کند‪ ،‬اختیار‬ ‫با خودش اس��ت و ما به حریم ش��خصی مردم‬ ‫دخالت��ی نداری��م‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬اجاره س��وله‬ ‫بس��تگی به موضوعیت کار دارد‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫صنعتگری اموزش را ب��ه صنعتگر دیگر واگذار‬ ‫کن��د‪ .‬اینکه می گوین��د کارخانه ه��ا تبدیل به‬ ‫انبار ش��ده اس��ت ‪ ،‬صحت ندارد چرا که انبار در‬ ‫رسته خدمات قرار دارد و کارخانه نیز در رسته‬ ‫صنع��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬افراد نمی توانن��د به راحتی‬ ‫ام��ور خودش��ان را تغیی��ر کارب��ری دهند‪ .‬در‬ ‫حقیقت‪ ،‬از میان ‪ ۴۵‬هزار واحد صنعتی‪ ،‬تعداد‬ ‫انگشت شماری هستند که قصد دارند امور خود‬ ‫را به خدماتی و انبارداری تغییر دهند‪.‬‬ ‫نشست نمایشگاه رونق تولید برگزار شد‬ ‫نشست نمایشگاه رونق تولید و بررسی بزرگداشت روز‬ ‫ملی صنعت در محل س��الن جلس��ات س��اختمان شهید‬ ‫بهشتی این سازمان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه‪ ،‬در این نشست‬ ‫که در تداوم نشس��ت های پیش��ین نمایشگاه رونق تولید‬ ‫برگزار شد‪ ،‬عالوه بر ادامه مباحث مربوط به نمایشگاه‪ ،‬در‬ ‫زمینه نقش و اهمیت روز ملی صنعت نیز‪ ،‬مباحثی مطرح‬ ‫و دیدگا ه ه��ا و راهکارهایی برای هرچه باش��کوه تر برگزار‬ ‫کردن این روز ارائه شد‪.‬‬ ‫محسن دارابی با اشاره به تاکیدهای پیوسته رهبر معظم‬ ‫انقالب در باره رونق تولید و نام گذاری سال ‪ ۹۸‬به همین‬ ‫عن��وان‪ ،‬گفت‪ :‬باید به تاس��ی از منویات و تاکیدات رهبر‬ ‫معظ��م انقالب‪ ،‬بر حرکت مداوم و موثر در مس��یر توجه‬ ‫بیش از پیش به تولیدات داخلی و رونق تولید ادامه دهیم‪،‬‬ ‫به ویژه انکه دش��منان بر طبل جن��گ اقتصادی علیه ما‬ ‫کوبیده اند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬هم��ه وظیفه داریم در این مس��یر حرکت‬ ‫کنیم و ضم��ن همگرایی و همدلی‪ ،‬همه امکانات و قوای‬ ‫خود را در راس��تای رونق تولید و توسعه تولیدات داخلی‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه‬ ‫افزود‪ :‬مسلم اس��ت که نمایشگاه رونق تولیدی را هم که‬ ‫قرار اس��ت به زودی برگزار کنیم مناسب و متناسب با نام‬ ‫خودش باشد‪.‬‬ ‫دارابی سپس به تشریح ساز کارهای اجرایی نمایشگاه‪،‬‬ ‫کم��ک و هم��کاری اعضای نشس��ت در این ب��اره و ارائه‬ ‫پیش��نهادهایی در این زمینه پرداخت و گفت‪ :‬همان گونه‬ ‫ک��ه پی��ش از این نی��ز خان��ه صنعت و معدن‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬شرکت نمایشگاهی‬ ‫استان و سایر مرتبطان با قضیه در این حرکت سنگ تمام‬ ‫گذاش��ته اند‪ ،‬امس��ال با توجه به ش��رایط کنونی کشور‪،‬‬ ‫انتظ��ار م��ی رود مانند گذش��ته و بلکه با عزم راس��خ تر‪،‬‬ ‫پای کار باش��ند تا بتوانیم به ح��ول و قوه الهی‪ ،‬خدمات‬ ‫شایس��ته تر و بهتری به مردم شریف و نجیب استان‪ ،‬ارائه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1316‬‬ ‫پیاپی ‪2634‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫‹ ‹درگیر امار و ارقام بلیت مهمان نیستم‬ ‫لیلی عاج که نمایش اجتماعی «کمیته نان» را خرداد‬ ‫‪ ۹۸‬در س��الن قشقایی تئاتر شهر روی صحنه داشت‪ ،‬به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬هر گروهی که در تاالر قشقایی اجرا می کند‬ ‫از مجموع بلیت های مهمان هر ش��ب ‪ ۵‬بلیت س��همیه‬ ‫دارد و این س��همیه تغییر نمی یابد‪ ۲ .‬ردیف جلو یعنی‬ ‫‪ ۲۰‬صندلی برای اجرای نمایش ها به مهمانان اختصاص‬ ‫داده می ش��وند ک��ه ‪ ۵‬بلی��ت به کارگ��ردان و گروهش‬ ‫اختص��اص دارد و ‪ ۱۵‬بلیت مهمان دیگر برای مدیریت‪،‬‬ ‫روابط عمومی و تشریفات سالن است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬من هم گاه��ی دغدغه امارهای��ی را که از‬ ‫بلیت های مهمان منتش��ر می شوند دارم‪ ،‬چون در طول‬ ‫اجرا فقط ش��بی ‪ ۵‬بلیت مهمان داش��تم و هیچ مهمان‬ ‫اضافه تری نبوده است‪ .‬فکر می کنم این امار از بلیت های‬ ‫مهمان بر این اساس اس��ت که ابتدا بلیت های فروخته‬ ‫ش��ده نمایش ها اعم از نیم بها‪ ،‬تمام به��ا و تخفیف دار را‬ ‫می شمارند و میزان ظرفیت باقی مانده را با بلیت مهمان‬ ‫پرمی کنند‪ ،‬اما درواقع چنین چیزی نیس��ت و همیشه‬ ‫چالش من این اس��ت که شبی ‪ ۵‬بلیت را بین بازیگران‬ ‫و عوام��ل گروه تقس��یم کنم‪ .‬عاج با بیان اینکه پاس��خ‬ ‫روش��نی برای این سازکار ندارم و فقط از سهمیه ای که‬ ‫دارم مطلع هستم و درباره امار اضافه بلیت های مهمان‬ ‫باید از مس��ئوالن تئاتر شهر پرسیده شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به‬ ‫نظر من وجود این بلیت های مهمان اشکالی ندارد‪ ،‬شاید‬ ‫روزی تئاتر ش��هر تصمیم بگیرد سهمیه ‪ ۵‬بلیت خود را‬ ‫ب��ه خانه تئاتر یا به کارمندان بنیاد رودکی و‪ ...‬بدهد‪ ،‬به‬ ‫عن��وان کارگردان خیلی درگیر ام��ار و ارقام اینکه چه‬ ‫کسی مهمان است‪ ،‬نمی شوم‪ .‬او افزود‪ :‬فروش برای من‬ ‫مهم اس��ت‪ ،‬چون کار‪ ،‬حاصل ماه ها تالش گروهی است‬ ‫که از نظر مادی و معنوی به انها دین دارم‪ ،‬اما اینکه در‬ ‫جدول فروش منتشر شود که من ‪ ۲۰۰‬یا ‪ ۲۵۰‬مهمان‬ ‫داش��تم برایم فرقی ندارد‪ ،‬چون تئاتری ها حتی انهایی‬ ‫که در س��الن های خصوصی اجرا می کنند‪ ،‬می دانند که‬ ‫گروه ها یک س��همیه مح��دود دارن��د و انهایی هم که‬ ‫نمی دانند قضاوت با خودش��ان است‪ .‬در درجه نخست‬ ‫رضایت مخاطبان مهم است‪ ،‬حال چه مهمان باشند چه‬ ‫بلیت تهیه کرده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم گرفتیم بلیت مهمان نداشته باشیم‬ ‫ازاده انص��اری کارگ��ردان «کچل کفترب��از» هم که‬ ‫نمایش خود را خرداد س��ال ج��اری در کانون پرورش‬ ‫فک��ری کودکان و نوجوان��ان روی صحنه ب��رد‪ ،‬با ارائه‬ ‫بلیت های مهمان به ش��دت مخالف اس��ت و در این باره‬ ‫گفت‪ :‬من و تمام عوامل گروه تصمیم گرفتیم در اجرای‬ ‫نمایش مان بلیت مهمان نداشته باشیم و برای مهمانان‬ ‫ی��ا خودمان بلیت تهیه کنیم یا به راحتی می گوییم که‬ ‫خودشان بلیت تهیه کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه در حال حاضر ع��ادت خوبی بین‬ ‫بچه ه��ای تئاتری ش��کل گرفته که برای تماش��ای کار‬ ‫همکارش��ان بلی��ت تهیه کنن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در اجرای‬ ‫نمایش «کچل کفترباز» هم یک ردیف برای تماشاگران‬ ‫مهمان اختصاص داده ش��ده که ما از بخشی که مربوط‬ ‫به گروه است‪ ،‬اس��تفاده نمی کنیم و مهمانان خودشان‬ ‫بلی��ت تهی��ه می کنند؛ چ��ون می دانند ک��ه برای یک‬ ‫کار گروهی زحمت کش��یده می ش��ود و ف��روش بلیت‬ ‫برای ش��ان تاثیر دارد‪ .‬این هنرمند افزود‪ :‬اما سازمان ها‬ ‫و نهاد هایی هس��تند که عادت کرده اند با بلیت مهمان‬ ‫ب��ه تماش��ای نمایش ها بنش��ینند و این ب��ه یک روند‬ ‫نادرس��ت تبدیل شده اس��ت‪ .‬درحال حاضر که شرایط‬ ‫اقتصادی به گروه های نمایش فشار می اورد‪ ،‬باید با یک‬ ‫فرهنگ سازی صحیح این روند از بین برود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬هر کس��ی در ه��ر جایی ک��ه کار می کند‪،‬‬ ‫ب��دون حقوق و مجان��ی کاری را انج��ام نمی دهد‪ .‬این‬ ‫اتفاق درباره هنرمندان هم صادق اس��ت‪ .‬طبیعی است‬ ‫گروه��ی که چند ماه تمرین می کند و کلی هزینه دارد‪،‬‬ ‫از مخاطب��ان نمایش توقع داش��ته باش��د برای تماش��ا‬ ‫بلیت تهیه کنند‪ .‬تهیه بلیت برای تماش��ای یک نمایش‬ ‫کمترین احترامی است که برای زحمت و تالش عوامل‬ ‫ان نمایش قائل می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از بلیت مهمان اختیاری است‬ ‫س��اناز بیان نیز که این روزها نمای��ش «ابی مایل به‬ ‫صورتی» را در تماش��اخانه سپند اجرا می کند و به طور‬ ‫معمول کارهایش با اس��تقبال مخاطبان همراه اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اینکه گروهی س��الن نمایش خود را با بلیت های‬ ‫مهمان پرمی کند‪ ،‬انتخاب خودش است و من نمی توانم‬ ‫در این باره نظری بدهم‪ .‬در بعضی نمایش ها شنیدیم که‬ ‫یک شب چندین ردیف از صندلی های سالن خالی بوده‬ ‫و اجرا در یک سالن خالی برای بازیگران و گروه سخت‬ ‫اس��ت‪ .‬در این هن��گام امکان دارد از ع��ده ای به عنوان‬ ‫مهمان برای تماشای کار دعوت شود‪.‬‬ ‫بی��ان افزود‪ :‬اما قضی��ه فراتر از بلیت مهمان اس��ت؛‬ ‫اگر بلیت های نمایش خریده ش��ده باشد دیگر از بلیت‬ ‫مهمان های بی ش��مار خبری نیس��ت‪ .‬بلیت مهمان های‬ ‫زیاد زمانی مطرح می شود که بلیت های نمایش فروش‬ ‫نروند‪.‬‬ ‫این کارگردان با بیان اینکه در این میان بحث ترغیب‬ ‫تماش��اگران برای ام��دن به س��الن های نمایش مطرح‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در وهله نخست باید بگویم که یک کار‬ ‫خوب چه در تئاتر و چه در سینما مخاطب خود را دارد‪،‬‬ ‫البته گاهی هم استثنا وجود دارد مانند فیلم سینمایی‬ ‫«تختی» یا بس��یاری از کارهای خوب مهجور مانده در‬ ‫تئات��ر؛ در این زمینه هم باید دنبال ریش��ه های موضوع‬ ‫گش��ت‪ .‬انچه واضح اس��ت اینکه این روزها تماشاگران‬ ‫ما ش��رطی ش��ده اند که چهره های خاصی را در سینما‬ ‫و تئاتر ببینند و این اتفاق ریش��ه دار است و باید به طور‬ ‫همه جانبه و تاریخی بررسی شود‪.‬‬ ‫کارگردان «عامدانه‪ ،‬عاش��قانه‪ ،‬قاتالنه» معتقد است‪،‬‬ ‫استقبال مخاطبان از یک نمایش چند وجه دارد‪ .‬ما باید‬ ‫جامعه شناس��ی مخاطبان را بدانیم و ب��ا انها در ارتباط‬ ‫باشیم‪ .‬کارگردان ها جامعه هدف مشخصی دارند‪ .‬گاهی‬ ‫ی��ک کارگردان برای هن��ر کار می کند یا یکی برای دل‬ ‫خودش‪ .‬در این بین ش��خصی هس��ت ک��ه انتظار دارد‬ ‫اث��رش به ش��کل عمومی و فراگیر مورد اس��تقبال قرار‬ ‫گی��رد و درعین ح��ال افرادی هم هس��تند که یک کار‬ ‫پژوهش��ی و ازمایش��گاهی روی صحنه می برند و طیف‬ ‫مخاطبان شان خاص اس��ت؛ این موضوع برمی گردد به‬ ‫همان گوناگونی دغدغه ها و ذائقه ها و هرکاری هم قرار‬ ‫نیست شبی ‪ ۵۰۰‬تماشاگر داشته باشد‪ .‬البته زمانی هم‬ ‫هس��ت که یک کار درست در سالن درستی با ظرفیت‬ ‫مناسب اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه صحبت های��ش بیان ک��رد‪ :‬فکر می کنم‬ ‫پرداختن به موضوع ترغیب مخاطب برای تماشای تئاتر‬ ‫جنبه های گس��ترده ای دارد‪ .‬در جامعه امروز که تامین‬ ‫خوراک‪ ،‬پوش��اک و مس��کن برای مردم مس��ئله است‪،‬‬ ‫حوزه فرهن��گ و هنر متاس��فانه در اولویت های بعدی‬ ‫جای می گیرد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سازمان ها‬ ‫و نهاد هایی‬ ‫هستند که عادت‬ ‫کرده اند با بلیت‬ ‫مهمان به تماشای‬ ‫نمایش ها‬ ‫بنشینند و این‬ ‫به یک روند‬ ‫نادرست تبدیل‬ ‫شده است‬ ‫افزایش ‪37‬درصدی نرخ کتاب‬ ‫بررس��ی امارهای نشر از دی سال گذشته تا اردیبهشت سال‬ ‫جاری به روش��نی بیانگر بی ثباتی در بازار کتاب است؛ تصویری‬ ‫که افزایش ن��رخ کتاب و کاهش ش��مارگان در این بازه کوتاه‬ ‫پیش چشم ما شکل می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬وقت��ی ب��ه امار ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫رواب��ط عموم��ی خانه کتاب نگاه��ی می اندازیم متوجه س��یر‬ ‫نزولی ش��مارگان و نوس��انات ن��رخ در ماه های مختلف س��ال‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫ی ‪ ۱۳۹۷‬ت��ا اردیبهش��ت ‪ ،۱۳۹۸‬ش��مارگان کتاب ه��ا‬ ‫از د ‬ ‫پایین و پایین تر امده اس��ت و این درحالی ا س��ت که هر سال‬ ‫ت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود و‬ ‫اردیبهش�� ‬ ‫همین امر باید در باال رفتن ش��مارگان تاثیر داش��ته باش��د اما‬ ‫امارهای امسال‪ ،‬وضعیت متفاوتی را نشان می دهد؛ به طوری که‬ ‫در این ب��ازه زمانی‪ ،‬تیراژ کتاب با افت ‪ ۳۶‬درصدی روبه رو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹افت شمارگان متوسط و افزایش تعداد عنوان ها‬ ‫پایین امدن ش��مارگان کتاب ه��ا‪ ،‬از جنبه های مختلف قابل‬ ‫بحث و توجه اس��ت‪ .‬برخی از کارشناس��ان دلیل پایین امدن‬ ‫تیراژ کتاب را تنوع در رش��ته های مختلف می دانند و معتقدند‬ ‫همزم��ان با پایین ام��دن تیراژ‪ ،‬تعداد عنوان های چاپ ش��ده‬ ‫افزایش یافته اند‪.‬‬ ‫این حرف تا حدودی صحیح است‪ .‬اگرچه در بهمن ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫تیراژ کتاب افت داش��ت اما تع��داد عنوان های کتاب های چاپ‬ ‫شده نیز با رشد قابل مالحظه ای رو به رو بوده است‪.‬‬ ‫روند افزایش تعداد عنوان ها تا اسفند ‪ ۱۳۹۷‬نیز ادامه داشته‬ ‫که ممکن اس��ت دلیل این افزایش‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه کتاب‬ ‫تهران و اماده ش��دن ناش��ران برای این بازار بزرگ باشد؛ اما با‬ ‫فرارس��یدن فروردین‪ ،‬ب ه یکباره تعداد عنوان ها و تیراژ همزمان‬ ‫کم شده اند؛ به گونه ای که در اسفند ‪۱۶ ،۹۷‬هزار و ‪ ۳۵۰‬عنوان‬ ‫کتاب منتشر شده و در فروردین ‪ ۹۸‬این تعداد‪ ،‬به ‪۲۶۲۴‬عنوان‬ ‫رسیده است؛ یعنی حدود ‪ ۸۴‬درصد کاهش‪.‬‬ ‫اما در اردیبهش��ت ‪ ،۱۳۹۸‬تعداد عنوان های منتش��ر ش��ده‬ ‫سیر س��عودی گرفته و با رشد ‪۶۴‬درصدی‪ ،‬از ‪ ۲۶۲۴‬عنوان به‬ ‫‪ ۷۲۵۰‬عنوان رسیده است‪ .‬این موضوع نشان می دهد برگزاری‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‪ ،‬اگرچه اثر چندان پایداری بر‬ ‫شمارگان متوسط کتاب ندارد اما روی تعداد عنوان های منتشر‬ ‫شده اثرگذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪۳۷‬درصد افزایش نرخ در ‪۵‬ماه‬ ‫وقت��ی نرخ کتاب هر روز افزایش پیدا می کند‪ ،‬این پرس��ش‬ ‫در ذهن ش��کل می گیرد که در این ش��رایط‪ ،‬چه کسانی سود‬ ‫می برند و چه کس��انی اس��یب می بینند؟ به عقیده بسیاری از‬ ‫کارشناسان‪ ،‬اگرچه در ظاهر‪ ،‬ناشران با مشکل روبه رو می شوند‬ ‫اما بیشترین اسیب‪ ،‬متوجه مخاطبان و خریداران کتاب است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند افزایش نرخ کتاب‪ ،‬اگر همین طور ادامه‬ ‫پیدا کند‪ ،‬خرید کتاب هر روز کمتر می ش��ود و کتابفروش��ان‪،‬‬ ‫ناش��ران و ش��رکت های پخش‪ ،‬ه��ر روز کوچ��ک و کوچک تر‬ ‫می شوند‪ .‬نوس��ان نرخ در بازار نشر‪ ،‬از دیگر موضوع هایی است‬ ‫که در امار منتش��ر شده از س��وی روابط عمومی خانه کتاب‪،‬‬ ‫به وضوح مشاهده می شود‪.‬‬ ‫ی تا اس��فند ‪ ،۱۳۹۷‬نرخ متوسط کتاب روندی صعودی‬ ‫از د ‬ ‫داش��ت و فروردین ‪ ۹۸‬با انحراف چن��د درصدی‪ ،‬کاهش پیدا‬ ‫کرد و س��پس در اردیبهش��ت ‪ ،۹۸‬با شیبی تند‪ ،‬دچار افزایش‬ ‫ش��د‪ .‬کتابی که فروردین ‪ ۲۳‬هزارتوم��ان بود به یک باره‪ ،‬ان هم‬ ‫در زمان برگزاری نمایش��گاه بین الملل��ی کتاب تهران‪۳۳ ،‬هزار‬ ‫تومان ش��د که معادل است با ‪ ۳۷‬درصد افزایش قیمت؛ ان هم‬ ‫در ‪ ۵‬ماه‪.‬‬ ‫اماره��ای مربوط به انتش��ار کتاب را می ت��وان از جنبه های‬ ‫مختلف��ی مورد بحث و بررس��ی ق��رار داد اما اماره��ا از وجود‬ ‫نابس��امانی و بی ثبات��ی در بازار کتاب خب��ر دارد؛ وضعیتی که‬ ‫ش��اید ناش��ران بزرگ و قدرتمن��د بتوانند در میان��ه ان گلیم‬ ‫خ��ود را از اب بی��رون بکش��ند ام��ا تکلیف ناش��ران کوچک‬ ‫چیست‪.‬‬ ‫تندیس حافظ علی معلم به «گالب ادینه» اهدا می شود‬ ‫نشس��ت مطبوعاتی نوزدهمین دوره جش��ن حافظ با حضور‬ ‫مدیر مس��ئول مجل��ه دنیای تصویر و جش��ن حافظ صبح روز‬ ‫گذشته در دفتر مجله دنیای تصویر برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬امید معلم درباره برگزاری نوزدهمین دوره‬ ‫جش��ن حافظ که تیر سال جاری برگزار خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬هر‬ ‫س��ال درباره ویژگی های جشن به اندازه کافی صحبت کرده ایم‬ ‫و امس��ال بی حاش��یه به اصل مطلب می پردازیم‪ .‬امسال جشن‬ ‫حاف��ظ ‪ ۲۰‬تیر برگزار می ش��ود و محل برگ��زاری در چند روز‬ ‫اینده اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مانند س��ال های گذشته در دو بخش سینما و‬ ‫تلویزیون جایزه هایی اهدا خواهد شد‪ .‬زمان بررسی و داوری اثار‬ ‫از نوروز ‪ ۹۷‬تا نوروز ‪ ۹۸‬اس��ت‪ .‬در ‪ ۳‬بخش مهم همیشه تعداد‬ ‫نامزدها بیش��تر بوده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه در رشته بازیگری‬ ‫تعداد نامزدها بیش��تر است زیرا در رش��ته بازیگران زن و مرد‬ ‫بخش مکمل و اصلی در یک رش��ته بررسی می شوند و این بر‬ ‫اساس تعریفی است که علی معلم بنیانگذار این جشن داشت‪.‬‬ ‫معل��م همچنین گفت‪ :‬در رش��ته بازیگ��ری زن و مرد تعداد‬ ‫نامزدها به طور میانگین بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬نفر است و در هر رشته‬ ‫‪ ۲‬جایزه اهدا می شود‪ .‬در بخش دستاورد فنی نیز تعداد نامزدها‬ ‫بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬نفر اس��ت زیرا این بخش را به ش��کل تفکیک‬ ‫شده در جشن حافظ بررسی نمی کنیم و نامزد چهره پردازی و‬ ‫دس��تاورد فنی را در یک بسته به عنوان دستاورد فنی و هنری‬ ‫بررس��ی می کنیم‪ .‬در بخش بهترین فیلم نیز همیش��ه به طور‬ ‫میانگین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬نامزد معرفی می کنیم که درنهایت یک فیلم‬ ‫انتخاب می شود‪.‬‬ ‫امی��د معلم در ادامه نکته های جدیدی درباره جش��ن حافظ‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته اعالم کردیم که تندیس‬ ‫حافظ علی معلم به فردی تعلق می گیرد که برای او بزرگداشت‬ ‫می گیرم و درحقیقت جایزه یک عمر دس��تاورد هنری را به او‬ ‫اهدا می کنیم اما امس��ال قرار اس��ت از «گالب ادینه» تجلیل‬ ‫شود و به او تندیس ویژه علی معلم را اهدا کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تغیی��ر در جایزه عباس کیارس��تمی گفت‪:‬‬ ‫امس��ال فقط فیلم اولی ها را بررس��ی نکردیم یعنی نامزدهایی‬ ‫که امس��ال برای نشان عباس کیارس��تمی اعالم خواهیم کرد‬ ‫برای فیلم های تجربی س��ال هس��تند‪ .‬چه فیلم اولی باشند یا‬ ‫فیلمس��ازانی که شش��مین یا هفتمین فیلم شان در این عرصه‬ ‫بوده باشد‪ .‬نکته دیگر اینکه امید داریم بخش چهره تلویزیونی‬ ‫و نام��زد چهره تلویزیونی را از طری��ق رای مردمی برنده اعالم‬ ‫کنی��م که در چند روز اینده س��ازکار ای��ن رای گیری را اعالم‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه سال گذش��ته استقبال خوبی از‬ ‫این بخش شد و میزان ارا بی سابقه بود و ما بدون حضور رسانه‬ ‫ملی توانستیم این حجم ارا را داشته باشیم‪ .‬سال گذشته تجربه‬ ‫خوبی داش��تیم و امیدوارم امس��ال نیز این اتف��اق بیفتد‪ .‬نکته‬ ‫دیگر اینکه نامزدهای بخش مستند را همیشه با دیگر نامزدها‬ ‫اعالم می کردیم اما امسال تصمیم گرفتیم در کنفرانس حافظ‪،‬‬ ‫نامزدها را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫معل��م در ادامه این نشس��ت گفت‪« :‬تاالن» ب��ه کارگردانی‬ ‫محمدص��ادق دهقان��ی‪« ،‬ت��رور سرچش��مه» ب��ه کارگردانی‬ ‫محمدحس��ین مهدوی��ان‪« ،‬چ��اووش از درام��د تا ف��رود» به‬ ‫کارگردان��ی ارش رئیس��یان و هانا کامکار‪« ،‬در جس��ت وجوی‬ ‫فریده » س��اخته ازاده موسوی و کوروش عطایی‪« ،‬رزم ارا‪ :‬یک‬ ‫دوسیه مسکوت» به کارگردانی احسان عمادی و «فرشاد اقای‬ ‫گل» س��اخته جعفر صادقی نامزدهای بخش مس��تند جش��ن‬ ‫حافظ هستند‪.‬‬ ‫امید معلم در پایان گفت‪ :‬امسال تندیس حافظ برای فعالیت‬ ‫نوش��تاری را حذف کردیم زیرا قرار است سازکار دیگری برای‬ ‫قدردانی از چهره های مطرح نوشتاری پیدا کنیم‪.‬‬ ‫ایین پایانی بیس��ت ودومین جشنواره فیلم‬ ‫ش��انگهای ب��ا اعط��ای جایزه بهتری��ن فیلم‪،‬‬ ‫بهترین کارگردانی و بازیگر مرد به فیلم «قصر‬ ‫شیرین» برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪« ،‬قص��ر ش��یرین» به‬ ‫کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی در‬ ‫بخش مسابقه اصلی جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫شانگهای حضور داشت که درنهایت در رقابت‬ ‫با فیلم های س��ایر کشورها جایزه جام طالیی‬ ‫بهترین فیلم را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫حام��د بهداد نی��ز برای ب��ازی در این فیلم‬ ‫جایزه بهترین بازیگر مرد را به طور مش��ترک‬ ‫با چانگ فنگ از چین دریافت کرد‪.‬‬ ‫«قص��ر ش��یرین» نهمین فیلم س��ینمایی‬ ‫میرکریم��ی در مق��ام کارگردان و نخس��تین‬ ‫تجربه همکاری او با حامد بهداد است‪.‬‬ ‫«داستان اسباب بازی ‪»۴‬‬ ‫پرفروش ترین فیلم شد‬ ‫جدیدترین قس��مت از مجموعه انیمیش��ن‬ ‫«داستان اس��باب بازی» در نخس��تین هفته‬ ‫نمایش در س��ینمای جهان ب��ه فروش ‪۲۳۸‬‬ ‫میلیون دالری دست یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از اس��کرین‪ ،‬این‬ ‫انیمیشن در هفته نخست اکران در سینمای‬ ‫امریکا به فروش ‪ ۱۱۸‬میلیون دالری دس��ت‬ ‫یاف��ت که کمی پایین ت��ر از پیش بینی ها بود‬ ‫اما ش��روع مناس��بی برای ف��روش محصول‬ ‫جدید استودیو انیمیشن والت دیزنی به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫چهارمین قس��مت از انیمیش��ن «داستان‬ ‫اس��باب بازی» ک��ه پس از وقفه ‪ ۹‬س��اله و با‬ ‫گذش��ت بیش از ‪ ۲۰‬س��ال از ساخت قسمت‬ ‫نخس��ت ان به س��ینما امده اس��ت‪ ،‬در کنار‬ ‫فروش ‪ ۱۱۸‬میلی��ون دالری در امریکا‪۱۲۰ ،‬‬ ‫میلیون دالر نیز در ‪ ۳۷‬کش��ور دیگر فروخت‬ ‫تا ب��ا فروش جهان��ی ‪ ۲۳۸‬میلی��ون دالری‪،‬‬ ‫پرفروش ترین فیلم گیش��ه جهانی سینما نام‬ ‫گیرد‪ .‬این انیمیشن بهترین فروش اغازین را‬ ‫در مقایس��ه با ‪ ۳‬قس��مت قبلی در امریکا به‬ ‫ن��ام خود ثب��ت کرد و پس از انیمیش��ن های‬ ‫«ش��گفت انگیزان ‪« ،»۲‬در جس��ت وجوی‬ ‫دری» و «شرک ‪ ،»۳‬رکورددار پرفروش ترین‬ ‫انیمیشن های تاریخ سینمای امریکا در هفته‬ ‫نخست اکران است‪.‬‬ ‫ش��رکت دیزن��ی ک��ه امس��ال فیلم ه��ای‬ ‫«انتقام جوی��ان‪ :‬اخ��ر ب��ازی» (دومین فیلم‬ ‫پرفروش تاریخ س��ینما ب��ا ‪ ۲.۶‬میلیارد دالر)‬ ‫و همچنین نس��خه س��ینمایی «عالء الدین»‬ ‫را اک��ران کرده‪ ،‬امیدوار اس��ت با «داس��تان‬ ‫اس��باب بازی ‪ »۴‬به روند موفق خود در س��ال‬ ‫جاری ادامه دهد‪.‬‬ ‫هشدار «دی کاپریو»‬ ‫درباره کوه زباله ها‬ ‫در هندوستان‬ ‫لئون��اردو دی کاپری��و بازیگر سرش��ناس و‬ ‫فعال محیط زیست با انتشار پستی در صفحه‬ ‫اینس��تاگرام خ��ود نس��بت به ک��وه زباله در‬ ‫هندوستان هشدار داد که تا سال اینده ارتفاع‬ ‫ان از تاج محل هم باالتر می رود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪« ،‬کوه زباله قاضی پور» در‬ ‫شهر دهلی نو پایتخت هندوستان وسعتی به‬ ‫بزرگ��ی ‪۴۰‬زمین فوتب��ال و درحال حاضر ‪۶۵‬‬ ‫متر ارتفاع دارد و هرسال ‪ ۱۰‬متر به ارتفاع ان‬ ‫اضافه می ش��ود؛ با ادامه روند کنونی به زودی‬ ‫از ارتف��اع بنای تاریخی تاج محل هم پیش��ی‬ ‫خواهد گرف��ت و همچنان به الوده کردن هوا‬ ‫و اب و محیط زیس��ت پیرام��ون خ��ود ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬بخش��ی از این محل دفن زباله‪ ،‬سال‬ ‫گذش��ته بر اثر بارندگی های زیاد فرو ریخت و‬ ‫جان دو تن را گرفت‪ .‬حاال لئوناردو دی کاپریو‬ ‫در مقام یک کنش��گر محیط زیس��ت‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه وضعیت وخیم و نگران کننده ان هش��دار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬محل دفن زباله قاضی پور هند در‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۳‬اغاز به کار کرد و در سال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫ظرفیت ان تکمیل شد اما از ان زمان تاکنون‬ ‫روزان��ه صده��ا کامیون زبال��ه در این منطقه‬ ‫تخلیه می ش��ود و به محل زندگ��ی پرندگان‬ ‫شکاری‪ ،‬سگ ها و موش ها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫هند با ‪ ۳۷‬اثر ثبت شده در فهرست میراث‬ ‫جهانی یونس��کو یکی از کشورهای پربازدید و‬ ‫تاریخی جهان اس��ت اما همواره نگرانی هایی‬ ‫درباره اثار س��وء الودگی های محیطی بر اثار‬ ‫تاریخ��ی و طبیعی این کش��ور وج��ود دارد‪.‬‬ ‫تاج محل در س��ال ‪ ۱۳۶۲‬در فهرست میراث‬ ‫جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گیشه برای تمام گروه های تئاتری یکی از دغدغه های‬ ‫اصلی است و انتشار امار فروش با رقم های نا امیدکننده‬ ‫به ویژه در تماشاخانه های دولتی همراه است‪ ،‬همچنین‬ ‫تعداد بلیت های مهمان چشمگیر و حتی در مواردی از‬ ‫بلیت های فروخته شده هم بیشتر است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬همین باعث ش��ده‪ ،‬مسئله «بلیت‬ ‫مهمان» ب��ه نوعی دغدغه تبدیل ش��ود و هنرمندان و‬ ‫مدیران مختلف نظرهای گوناگونی داش��ته باشند مبنی‬ ‫بر اینک��ه یا بلیت مهمان به طور کلی حذف ش��ود یا با‬ ‫س��همیه های مش��خص و محدود در اختی��ار گروه ها و‬ ‫سالن ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫بلیت مهمان و اسیب به اقتصاد تئاتر‬ ‫«قصر شیرین»‬ ‫بهترین فیلم‬ ‫جشنواره شانگهای شد‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 4‬تیر ‪ 21 - 1398‬شوال ‪ 25 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1316‬پیاپی ‪2634‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫راهیابی ‪ ۴۰۰‬عنوان کتاب ایرانی به خارج از مرزها‬ ‫‹ ‹گرنت کتاب چیست؟‬ ‫معیارهای ارزیابی می توان به اعتبار ناشران خارجی‪،‬‬ ‫صحت ترجم��ه‪ ،‬برنامه های ناش��ر خارجی در توزیع‬ ‫کتاب و گرافیک اش��اره کرد‪ .‬ثبت ن��ام و داوری طرح‬ ‫گرنت از ابتدای اب��ان ‪ ۹۷‬به طور الکترونیک از طریق‬ ‫سامانه ‪ bookgrant.ir‬اغاز شد‪ .‬براساس ایین نامه‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬تمام کمک هزینه به ناشر یا نماینده قانونی‬ ‫وی پس از ترجمه‪ ،‬انتش��ار و ارس��ال ‪ 5‬نسخه از کتاب‬ ‫به دبیرخانه از طریق موسسه نمایشگاه های فرهنگی‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۴۰۰‬عنوان مورد‬ ‫تایید دبیرخانه قرار گرفته که ‪ ۳۴۹‬عنوان نهایی شده‬ ‫و ‪ ۵۱‬عنوان باقیمانده پس از رفع نواقص ازسوی ناشر‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫فریدونی ادامه داد‪ :‬ناش��رانی از کشورهای الجزایر‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬امری��کای التین‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫تایوان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬دانمارک‪ ،‬ژاپن‪ ،‬فلس��طین‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫کره‪ ،‬س��وئد‪ ،‬چین‪ ،‬انگلی��س‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬مص��ر‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫طرح حمایت از ترجمه و انتش��ار کت��اب ایرانی در‬ ‫بازاره��ای جهانی با هدف تقویت صنعت نش��ر ایران‬ ‫در حوزه نش��ر بین الملل‪ ،‬معرفی‪ ،‬اش��اعه و گسترش‬ ‫ادبی��ات‪ ،‬فرهن��گ و هنر ای��ران در جهان‪ ،‬تس��هیل‬ ‫رواب��ط فرهنگی با جهان از طری��ق نخبگان فرهنگی‬ ‫و هن��ری و فراهم س��ازی زمینه ه��ای حض��ور فعال‪،‬‬ ‫موث��ر و پایدار موسس��ه های فرهنگ��ی و هنری برای‬ ‫تولی��د و عرضه محصوالت در نق��اط گوناگون جهان‬ ‫در معاون��ت فرهنگ��ی وزارت ارش��اد ش��کل گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این طرح از کتاب هایی با موضوعات ادبیات داستانی‬ ‫و غیرداس��تانی معاصر‪ ،‬هنر‪ ،‬اس�لام و ایران شناسی‬ ‫و ک��ودک و نوج��وان ب��ا پرداخت تمام یا بخش��ی از‬ ‫حق الزحم��ه ب��رای ترجمه اثاری که قابلیت انتش��ار‬ ‫جهانی دارد یا پرداخت تمام یا بخشی از هزینه انتشار‬ ‫کتاب های ایرانی به زبان های گوناگون در کشورهای‬ ‫دیگرحمایت می کند و پرداخت کمک هزینه انتشار و‬ ‫ترجمه اثر مورد حمایت با پرداخت کل مبلغ حمایتی‬ ‫مصوب ش��ده در پایان فرایند ترجمه و انتشار کتاب و‬ ‫تحویل ‪5‬نسخه از اثر به دبیرخانه یا برمبنای تصویب‬ ‫ارق��ام مالی و پرداخت ه��ای مرتبط‪ ،‬براس��اس یورو‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مجموعه س��ه اس��تان شمال شرقی کشورمان ‪ -‬خادم کلیس��ا‪ -‬از جراید مشهور بعد از‬ ‫مشروطیت‬ ‫‪ -2‬اس��اس انتخابات را تش��کیل می دهد ‪ -‬از اختراعات مهم توماس ادیس��ون در خدمت‬ ‫هنر هفتم‬ ‫‪ -3‬مردم بومی محل ‪ -‬قسمتی از شب و روز ‪ -‬جامه کهنه و نخ نما‬ ‫‪ -4‬شهری در شمال استان سیستان و بلوچستان ‪ -‬قیمت و بهای جنس ‪ -‬گرم التین‬ ‫‪ -5‬یخ حرارت دیده ‪ -‬روشنایی کم هنگام اغاز صبح ‪ -‬گمان بردن‪ -‬رمق پایانی‬ ‫‪ -6‬گرمک و طالبی مشهدی ‪ -‬جسمی معدنی با کاربرد طبی‬ ‫‪ -7‬سرود نظامی ‪ -‬از وسایل نقاشی‬ ‫‪ -8‬اینجانب و شما ‪ -‬حرف تعجب ‪ -‬بیماری جانکاه ‪ -‬پرسید کجاست‬ ‫‪ -9‬بایگانی ‪ -‬جمالت قرانی‬ ‫‪ -10‬نزدیک ترین سیاره به خورشید ‪ -‬کالغ سیاه‬ ‫‪ -11‬رکن و پایه ‪ -‬طویل ترین رود کشور مصر ‪ -‬بی بهرگی و نومیدی ‪ -‬مقر حکومت در ایتالیا‬ ‫‪ -12‬سوخت تمیز ‪ -‬صورتحساب خدمات دولتی ‪ -‬جایگاه وحوش‬ ‫‪ -13‬تخته چوب مسطح و ستبر ‪ -‬واحد توان الکتریکی ‪ -‬شهر بودائیان هند‬ ‫‪ -14‬نوعی ابزی از تیره خارپوستان ‪ -‬پدربزرگ‬ ‫‪ -15‬از ضمایر ملکی انگلیسی ‪ -‬فرمان توقف ‪ -‬جنگاور دلیر و چیره دست‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ط‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫گ س‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪170‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ س‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪171‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ازمون چایکوفسکی‬ ‫المپیک موسیقی کالسیک‬ ‫ازمون چایکوفسکی که المپیک موسیقی کالسیک به شمار می رود‪،‬‬ ‫هر ‪ 4‬س��ال یک بار در روس��یه برگزار می ش��ود و این روزها به نیمه راه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اس��امی فینالیس��ت های دو رش��ته از ‪ 6‬رشته ازمون‬ ‫چایکوفسکی اعالم ش��ده است‪ .‬رقابت امسال چایکوفسکی در ‪ 6‬بخش‬ ‫پیانو‪ ،‬ویولن‪ ،‬ویولنس��ل‪ ،‬اواز‪ ،‬سازهای بادی چوبی و بادی برنجی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ 6‬نوازنده از کش��ورهای بلژیک‪ ،‬روسیه‪ ،‬امریکا‪ ،‬جمهوری چک و کره‬ ‫جنوبی فینالیس��ت های بخش ویولن هس��تند‪ .‬همچنی��ن ‪ 7‬نوازنده از‬ ‫کشورهای روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ژاپن و امریکا به عنوان فینالیست های‬ ‫بخش پیانو اعالم ش��دند‪ .‬برندگان هر بخش جایزه ای به ارزش ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫دالر دریاف��ت می کنند و به برنده جایزه ممتاز این رقابت ‪ 100‬هزار دالر‬ ‫دیگر پرداخت می شود‪ .‬فینالیست های دو رشته ویولن و پیانو قرار است‬ ‫سه ش��نبه اینده با ه��م رقابت کنند‪ .‬در بخش پیانو هر پیانیس��ت‪ ،‬یک‬ ‫کنسرتو از چایکوفسکی و یک کنسرتو به انتخاب خود اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��ن مجاز برای نوازندگان شرکت کننده در این رقابت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۳۲‬سال‬ ‫و برای خوانندگان ‪ ۱۹‬تا ‪ ۳۲‬سال است‪ .‬این رقابت باعنوان «پیوتر ایلیچ‬ ‫چایکوفسکی» اهنگساز معروف روسی نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫این مس��ابقه در روسیه به عنوان نقطه عطف فرهنگ موسیقی‬ ‫ملی در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫رمان جدید «جوجو مویز» در سینما‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬اعتقادت بیهوده و باطل ‪ -‬چهارمین جزیره بزرگ جهان‬ ‫‪ -2‬محل عبور ‪ -‬نیاز به درمان دارد ‪ -‬فنی در ورزش کشتی‬ ‫‪ -3‬نسیم خنک شب ‪ -‬نفی عربی ‪ -‬پراکندگی و تفرق ‪ -‬راهیان زیارت‬ ‫‪ -4‬ابریشم نامرغوب ‪ -‬کنایه از بسیار سخت و محکم ‪ -‬صدمترمربع‬ ‫‪ -5‬شاعر قیصرنامه ‪ -‬ازاد از بند‬ ‫‪ -6‬مدرن و جدید ‪ -‬پوشاک جین ‪ -‬دندان کشیدنی ‪ -‬روز گذشته‬ ‫‪ -7‬نوعی از موسیقی غربی ‪ -‬محل دادوستد اوراق بهادار‬ ‫‪ -8‬مربوط به هنگام تاریکی زمین ‪ -‬مراقبت و نگهداری از کودک‬ ‫‪ -9‬ممکن و شدنی ‪ -‬خمیدگی کاغذ و پارچه‬ ‫‪ -10‬اشاره بعید ‪ -‬جانور پوست قیمتی ‪ -‬به اندازه ‪ -‬تصدیق بریتانیایی‬ ‫‪ -11‬کاب��ل ن��ازک ‪ -‬کتابی از غالمحس��ین س��اعدی‪ ،‬داس��تان پرداز و‬ ‫نمایشنامه نویس فقید ایرانی‬ ‫‪ -12‬پسوند نسبت و الودگی ‪ -‬انچه که باقی مانده است ‪ -‬محصول تنور‬ ‫‪ -13‬از ملزوم��ات نج��اری ‪ -‬کلک در بازی ‪ -‬ح��رص و طمع ‪ -‬دریایی‬ ‫در اروپا‬ ‫‪ -14‬پدر حضرت موسی(ع)‪ -‬نوشابه میوه ای‪ -‬کامیون ارتشی‬ ‫‪ -15‬حکایتگر و راوی ‪ -‬دوست همدل و همدرد‬ ‫سی وشش��مین طرح مبادله‬ ‫کتاب به زودی ازسوی کتابخانه‬ ‫عمومی حس��ینیه ارش��اد اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫سی وشش��مین ط��رح مبادله‬ ‫کت��اب هفت��ه اینده ب��ا تبادل‬ ‫کتاب های خوانده ش��ده مخاطبان و دریافت کت��اب جدید به جای ان‪،‬‬ ‫در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد اجرا می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کتابخانه عمومی طرح یادش��ده را ب��رای پویایی و تحقق برخی‬ ‫اهداف خود در راس��تای اش��اعه فرهن��گ کتابخوانی و ارتقای س��طح‬ ‫کیف��ی مطالعه عالقه مندان اجرا می کند‪ .‬این طرح هر ‪ 6‬ماه یک بار برای‬ ‫عموم عالقه مندان اجرا می ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬عالقه مندان می توانند‬ ‫کتاب ه��ای خ��ود را که دیگ��ر مورد اس��تفاده قرار نمی گی��رد و از نظر‬ ‫محتوایی و کیفی مناسب هستند‪ ،‬با کتاب های کتابخانه مبادله کنند‪.‬‬ ‫فهرس��ت منابع کتابخان��ه که در ای��ن طرح مبادله می ش��وند‪ ،‬یک‬ ‫هفت��ه پیش از اغاز‪ ،‬در س��ایت کتابخانه حس��ینیه ارش��اد به نش��انی‬ ‫‪ www.hepl.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫کتابخانه حسینیه ارشاد اعالم کرده کودکان و نوجوانان هم می توانند‬ ‫در این طرح ش��رکت و کتاب های شان را مبادله کنند‪ .‬میز مبادله کتاب‪،‬‬ ‫ب��رای تمامی گروه های س��نی و عالقه من��د به موضوع��ات گوناگون‪،‬‬ ‫پیش��نهادهایی خواهد داشت‪ .‬سی وششمین دوره این طرح از یکشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۹‬تیر تا ش��نبه‪ ۱۵ ،‬تیر‪ ،‬هر روز از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۴‬در کتابخانه عمومی‬ ‫حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی اجرا می شود‪.‬‬ ‫رمان جدید «جوجو مویز » ازسوی کمپانی «یونیورسال پیکچرز» به‬ ‫یک اثر سینمایی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از ورایتی‪« ،‬اول پارک��ر» کارگردانی فیلم‬ ‫س��ینمایی را که با اقتباس از رمان جدید جوجو مویز س��اخته می شود‪،‬‬ ‫برعهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫رمان جدی��د جوجو مویز باعنوان «بخش��نده س��تاره ها» ازس��وی‬ ‫انتشارات «پنگوئن رندوم هاوس » در اکتبر (ابان) روانه بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫این نویس��نده تاکنون ‪ ۴۰‬میلیون نسخه از اثارش را در سراسر جهان به‬ ‫فروش رسانده است‪.‬‬ ‫این رمان که بیش��تر ان براس��اس داس��تان های واقعی نوشته شده‪،‬‬ ‫داستان یک گروه از زنان جوان متفاوت را روایت می کند که در تالش اند‬ ‫با کنار زدن روزمرگی ها دانش و قدرت را برای جامعه کوهستانی ش��ان‬ ‫ن بار نیس��ت که اث��ار جوجو موی ز مورد‬ ‫به ارمغان بیاورند‪ .‬این نخس��تی ‬ ‫اقتب��اس قرار می گیرد‪ .‬پیش تر نیز با اقتب��اس از رمان «من پیش از تو»‬ ‫این نویسنده یک فیلم سینمایی ساخته شده که به فروش جهانی ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون دالر رسیده است‪« .‬الیسون اون» و «دبرا هیوارد» تهیه کنندگی‬ ‫این پروژه را برعهده خواهند داشت‪ .‬جوجو مویز نیز به عنوان تهیه کننده‬ ‫اجرایی در این پروژه حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫راز تابلوهای داوینچی‬ ‫لئوناردو داوینچی یکی از مش��هورترین و‬ ‫عجیب ترین نقاشان تاریخ هنر جهان به شمار‬ ‫م��ی رود که عالوه بر نقاش��ی‪ ،‬در حوزه های‬ ‫دیگری مانند اناتومی‪ ،‬ریاضیات و نجوم نیز‬ ‫دس��تی بر اتش داشت‪ .‬داوینچی را به عنوان‬ ‫انس��ان کلی��دی در تولد رنس��انس اروپایی‬ ‫می شناسند؛ کسی که مبدع ایده های جدید‪،‬‬ ‫کاشف یافته های علمی و خالق هنرهای زیبا‬ ‫بود‪« .‬شام اخر» یکی از مهم ترین نقاشی های مذهبی در جهان است‪ .‬این نقاشی‬ ‫برپایه کتاب یوحنا کش��یده ش��ده اس��ت؛ انجا که مس��یح می گوید یکی از ‪۱۲‬‬ ‫حواری اش به وی خیانت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش��ام اخر یکی از پر رمزورازترین اثار هنری جهان به ش��مار می رود‪ .‬شاید در‬ ‫ظاه��ر این اثر روایتی تاریخی و مذهبی را به تصویر کش��یده باش��د‪ ،‬اما برخی‬ ‫تاریخ پژوهان بر این باورند که شام اخر ابعاد پنهانی دارد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از کتاب «رمز داوینچی» نوش��ته دن بروان نیز به این اثر تاریخی‬ ‫پرداخته ش��ده است‪ .‬بنا بر ادعای این کتاب نفر سمت راست حضرت مسیح در‬ ‫تابلوی ش��ام اخر زن و به اعتقاد کتاب یادشده این شخص همان مریم مجدلیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫«مونالیزا»‪ ،‬تابلوی زن رنسانس��ی که با لبخند رازالودش قرن ها پژوهش��گران‬ ‫دوستدار هنر را مسحور کرده‪ ،‬نه تنها معروف ترین اثر داوینچی‪ ،‬بلکه مشهورترین‬ ‫نقاشی در تاریخ هنر جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫سرقت تابلویی که به «لبخند ژکوند» معروف است‪ ،‬در سال ‪1290‬خورشیدی‬ ‫(‪۱۹۱۱‬میالدی) شهرت این اثر را جهانی کرد‪ ،‬اما نگاهی که کتاب رمز داوینچی‬ ‫به این اثر داش��ت نیز بر ش��هرت این اثر افزود‪ .‬بسیاری معتقدند به طور حتم راز‬ ‫سر به ُمهری در تصویر این بانوی قرن شانزدهمی وجود دارد‪ .‬از هویت اصلی این‬ ‫زن گرفته تا مثلث طالیی که در این نقاشی نهفته است و‪ ...‬از جمله موضوعاتی‬ ‫است که پژوهشگران تاریخ هنر جهان به انها پرداخته اند‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات تاریخی‪ ،‬مونالیزا همس��ر تاجری اهل فلورانس بود‪ .‬این زن‬ ‫در اص��ل «لیزا ژراردینی دل ژکوندو» نام داش��ت‪ ،‬اما پژوهش��گران هنوز کامال‬ ‫مطمئن نیس��تند که زنی ک��ه در اثر داوینچی دیده می ش��ود‪ ،‬همان مونالیزای‬ ‫فلورانس باشد‪.‬‬ ‫برخ��ی دیگر از مناب��ع تاریخی می گویند این پرتره همس��ر ی��ک نجیب زاده‬ ‫فلورانسی است که روزهای گوناگونی نزد داوینچی می امد تا پرتره اش به تصویر‬ ‫کش��یده ش��ود‪ .‬او به س��ختی لبخند می زد‪ ،‬اما یک روز لبخند محوی به صورت‬ ‫داشت که داوینچی توانست ان را ثبت کند‪.‬‬ ‫اما این روزها از تابلویی به نام «س��الواتور موندی» حرف زده می شود که هنوز‬ ‫در اصالت ان تردید است‪.‬‬ ‫سالواتور موندی به عنوان گران ترین نقاشی تاریخ به دلیل تردیدها درباره اصالت‬ ‫ان در نمایش��گاه ویژه موزه لوور به مناس��بت پانصدمین سال درگذشت لئوناردو‬ ‫داوینچی نمایش داده نشد‪.‬‬ ‫در حالی که برخی متخصصان سرشناس اثار لئوناردو داوینچی مانند «مارتین‬ ‫کمپ» (پروفس��ور تاریخ هنر دانشگاه اکس��فورد) معتقد است نقاشی سالواتور‬ ‫موندی‪ ،‬اثر این هنرمند نامدار ایتالیایی اس��ت برخی دیگر از متخصصان هنری‬ ‫نسبت به اصالت این اثر اظهار تردید کرده اند‪.‬‬ ‫قدمت نقاش��ی س��الواتور موندی (منجی جهان) که یکی از حدود ‪ ۲۰‬نقاشی‬ ‫به جا مانده از داوینچی است‪ ،‬به سال ‪ ۱۵۰۰‬میالدی بازمی گردد‪ .‬در این نقاشی‬ ‫حضرت مسیح (ع) با لباسی ابی با نوارهای قرمز و در حالی که گوی بلورینی در‬ ‫دست دارد به تصویر کشیده شده است‪.‬‬ ‫بسیاری بر این باورند که مجموعه اثاری که داوینچی از خود به جای گذاشت‪،‬‬ ‫از بزرگ ترین اثار هنری جهان به شمار می ایند؛ اثاری که بارها درباره انها کتاب‬ ‫نوشته و فیلم ساخته شده است و همچنان هم برای تاریخ پژوهان و هنرپژوهان‬ ‫جالب هستند و جای تامل دارند‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫دبیر طرح حمایت از ترجمه و انتش��ار کتاب ایرانی‬ ‫(گرنت) از مش��مول ش��دن ‪ ۴۰۰‬عنوان کتاب ایرانی‬ ‫از ابت��دای راه اندازی طرح گرنت تاکن��ون خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ناشرانی از ‪ ۲۲‬کشور جهان از این حمایت ایران‬ ‫بهره مند شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬عل��ی فریدون��ی با اش��اره به‬ ‫مش��مول شدن ‪ ۴۰۰‬عنوان کتاب از ابتدای راه اندازی‬ ‫ط��رح گرنت تاکنون گفت‪ :‬در راس��تای تاکید برنامه‬ ‫ششم توسعه بر بسترسازی برای حضور بین المللی در‬ ‫عرصه های فرهنگی و در راستای سیاست های کالن‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬معاونت امور فرهنگی‬ ‫در حوزه دیپلماسی فرهنگی‪ ،‬دبیرخانه طرح حمایت‬ ‫از ترجمه و انتش��ار کتاب ایران��ی در بازارهای جهانی‬ ‫را از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬در اداره کل مجام��ع‪ ،‬تش��کل ها و‬ ‫فعالیت ه��ای فرهنگی با هدف تقویت صنعت نش��ر‬ ‫ای��ران در حوزه بین الملل و گس��ترش زبان و ادبیات‬ ‫فارسی دایر کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حمایت دبیرخانه یادش��ده‪ ،‬ش��امل‬ ‫کتاب هایی می شود که در داخل کشور با مجوز وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی منتشر ش��ده و موضوعات‬ ‫مورد حمایت شامل ادبیات (داستانی و غیرداستانی)‪،‬‬ ‫هنر‪ ،‬ایران شناس��ی‪ ،‬کودک و نوج��وان و برگزیدگان‬ ‫جوایز ادبی معتبر جمهوری اسالمی ایران است‪ .‬مبلغ‬ ‫حمایت ت��ا ‪ ۱۰۰۰‬دالر برای کتاب کودک و تا ‪۳۰۰۰‬‬ ‫دالر برای بزرگس��ال و نوجوان اس��ت ک��ه به صورت‬ ‫یورویی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫دبیر طرح حمایت از ترجمه و انتش��ار کتاب ایرانی‬ ‫(گرنت) درباره ش��یوه اجرای این طرح عنوان کرد‪ :‬از‬ ‫المان‪ ،‬صربس��تان‪ ،‬جمهوری اذربایجان و قزاقستان‬ ‫کتاب های��ی از ایران را به زبان ه��ای عربی‪ ،‬ایتالیایی‪،‬‬ ‫انگلیسی‪ ،‬اسپانیایی‪ ،‬المانی‪ ،‬استانبولی‪ ،‬تای‪ ،‬چینی‪،‬‬ ‫ژاپنی‪ ،‬عربی‪ ،‬فرانس��وی و ک��ره ای ترجمه کرده و در‬ ‫دست انتشار دارند‪.‬‬ ‫سی وششمین طرح مبادله کتاب‬ ‫اجرا می شود‬ ‫دانشگاه نیویورک چندی پیش گردهمایی‬ ‫با حضور ناش��ران و منتقدان ادبی برگزار کرد‬ ‫که هدف از ان بررس��ی ظهور اینترنت و تاثیر‬ ‫مثب��ت یا منف��ی ان بر فرهنگ نش��ر و چاپ‬ ‫کتاب بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از پابلیش��رزویکلی‪،‬‬ ‫هفت��ه پیش دانش��گاه نیوی��ورک گردهمایی‬ ‫باعن��وان رابطه فناوری و انتش��ارات با حضور ناش��ران و فعاالن ادب��ی برگزار کرد‬ ‫ک��ه در ان وضعیت ادبیات و داس��تان در فضای مجازی و اینترنت بررس��ی ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن گردهمایی را مرکز انتش��ارات دانش��گاه نیویورک ترتیب داده ب��ود تا درباره‬ ‫نقش اینترنت و فضای مجازی و تاثیر ان بر ادبیات معاصر بحث و بررس��ی ش��ود‪.‬‬ ‫بسیاری از خبرنگاران و منتقدان ادبی روزنامه های مشهور مانند ستون نویس ادبی‬ ‫نیویورک تایمز نیز در این جمع حضور داشتند‪.‬‬ ‫یکی از مباحث اصلی کارشناس��ان و ناش��ران در این گردهمایی این بود که ایا‬ ‫اینترنت روی فرهنگ و ادبیات معاصر تاثیر داشته و اگر داشته این تاثیر مثبت بوده‬ ‫یا منفی‪ .‬در عصر دیجیتال صنعت چاپ کتاب چه چالش هایی برای ناشران وجود‬ ‫داشته و دارد و اینکه نویسندگان تا چه حدودی با استفاده از شبکه های اجتماعی‬ ‫در کار خود موفق هستند‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسانی که در این گردهمایی سخنرانی کردند بر افزایش گستره‬ ‫فرهنگ ادبی در فضای اینترنت تاکید داش��تند‪ .‬یکی از ش��خصیت های حاضر در‬ ‫گردهمایی «اما استراب» بنیان گذار و صاحب کتابفروشی بروکلین در شهر نیویورک‬ ‫بود‪ .‬وی گفت‪ :‬به نظر می رسد اینترنت در سال های گذشته موجب افزایش و وسعت‬ ‫حوزه های ادبی در میان ناشران و به طور کلی صنعت چاپ شده است‪ .‬در اینترنت‬ ‫نویس��ندگان با مخاطبان و دیگر نویسندگان ارتباط برقرار می کنند و از این تعامل‬ ‫نتیجه ای حاصل می شود که حتی به تولد ژانرهای جدید ادبی منجر می شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬این روزها اینترنت یک مهمانی بزرگ برای نویسندگان و عالقه مندان ادبیات‬ ‫فراهم کرده تا بتوانند نظرات خود را به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫«جس زیمرمن» سردبیر س��ایت ادبی الکتریک لیتریچر یکی دیگر از مهمانان‬ ‫و س��خنرانان این گردهمایی بود که او نیز عقیده داش��ت اینترنت تاثیر مثبتی در‬ ‫پیشرفت و تعالی ادبیات و فرهنگ داشته است‪ .‬البته این بستگی به شخصیت افراد‬ ‫دارد که چگونه از فرهنگ و اینترنت استفاده کنند اما باید گفت فضای کافی برای‬ ‫پیشرفت ادبیات در اینترنت فراهم شده است‪.‬‬ ‫«کریستینا اروال» ویراس��تار ارشد مجله باستل درباره تاثیر اینترنت بر فرهنگ‬ ‫کتاب ه��ا گفت‪ :‬من با این نظر کامال موافق هس��تم که مخاطب��ان کتاب با ظهور‬ ‫اینترنت بیشتر شده اند و این خود یک مشکل بزرگ برای انتخاب کتاب های جدید‬ ‫اس��ت‪ .‬هر هفته هزاران کتاب چاپ می ش��ود اما اینترن��ت به خوبی کمک کرده تا‬ ‫بتوانیم با ابزارهای گوناگون نظر همه را درباره کتابی خاص جس��ت وجو کنیم‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل به نظر من کیفیت کتاب ها به واسطه این نظرسنجی ها و اطالع رسانی ها‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اینترنت‪ ،‬فضای مجازی‬ ‫و تاثیرگذاری بر فرهنگ کتاب‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!