روزنامه صمت شماره 1318 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1318

روزنامه صمت شماره 1318

روزنامه صمت شماره 1318

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1318‬پیاپی ‪2636‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چهره ها‬ ‫‪2‬‬ ‫رشد مصرف انرژی کشور در‬ ‫‪ ۲‬سال گذشته کند شده است‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صنعت و مالیات‬ ‫ ارزش افزوده‬ ‫خودزنی و تغییر‬ ‫استراتژی در دو دهه‬ ‫بازیافت مکانیزه‬ ‫الومینیوم‬ ‫یارانه به کتاب‬ ‫از کدام حساب؟‬ ‫صادرکنندگان در برگرداندن‬ ‫ارز صادراتی رفوزه شدند‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نخستین تراکنش های اینستکس‬ ‫پس از کش وقوس های فراوان و بدعهدی اروپایی ها در برقراری اینستکس در زمان مقرر که‬ ‫بارها انتقاد مقامات ایرانی را در این موضوع به همراه داشت‪ ،‬در نهایت بر اساس تصمیم ‪ ۳‬کشور‬ ‫اروپایی یعنی فرانس��ه‪ ،‬المان و انگلیس‪ ،‬مبنی بر راه ان��دازی خط اعتباری برای ایران از طریق‬ ‫اینس��تکس‪ ،‬این کانال مالی روز جمعه کار خود را اغاز کرد و نخس��تین انتقال بانکی این نظام‬ ‫مالی انجام شد‪ .‬این خط اعتباری چند میلیون یورویی در حالی همزمان با برگزاری کمیسیون‬ ‫ن راه اندازی و نخستین تراکنش های کاری از طریق اینستکس انجام شد‬ ‫مشترک برجام در وی ‬ ‫که مقام های ایرانی به تازگی به ‪ ۳‬کش��ور اروپایی حاضر در برجام ‪ ۲‬ماه مهلت داده بودند تا به‬ ‫خواسته های تهران در زمینه بهره مند شدن از منافع اقتصادی برجام توجه کنند‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت تهران بخشی از تعهداتش در برجام را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪2‬و‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میزان بازگشت ارز صادرکنندگان‬ ‫افزایش یافت‬ ‫‪7‬‬ ‫نگاهی به تجربه های موفق و ناموفق پیاده راه سازی در ایران‬ ‫فقط پیاده ها وارد شوند‬ ‫‪13‬‬ ‫نمایی از پیاده راه خیابان سی تیرتهران‪ /‬عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫رجوع شود به صفحه ‪5‬‬ ‫کانال مالی اروپا با ایران در اوج تحریم های امریکا افتتاح شد‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫با واقعیت ها چه کنیم‬ ‫(قسمت سوم)‬ ‫بهبود کیفیت و کاهش عیوب تختال های تولیدی در فوالد هرمزگان‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫اقای رئیس جمهوری فرموده بودند وقتی می گوییم تورم کاهش‬ ‫پیدا کرده‪ ،‬معنایش ارزانی نیس��ت؛ یعنی کاالها و خدمات ارام تر‬ ‫دارد گران می شود!‬ ‫در ش��ماره های ‪ ۱۳۰۸‬و ‪ ۱۳۱۳‬ش��نبه ‪ ۲۵‬خرداد و شنبه اول‬ ‫تی��ر ‪ ۹۸‬درباره معنای تورم و انواع تعریف هایی که اقتصاددانان از‬ ‫تورم دارند به زبان ساده توضیح دادم و نوشتم تعریف جناب اقای‬ ‫رئیس جمهوری با هیچ کدام از تعریف های شناخته شده هماهنگ‬ ‫نیس��ت و تورم به ماهی های جنوب و ش��مال و میوه فروشی های‬ ‫نارمک هم رس��یده اس��ت و توصیه کردم که معنای تورم را از ‪4‬‬ ‫س��رمایه دار اتاق که خود مسبب بسیاری از گرفتاری های دولت ها‬ ‫و مردم هستند و از وزیر و وکیل و سرمایه داری که هرگز تا امروز‬ ‫در صف گوشت و مرغ و پیاز و سیب زمینی دیده نشده اند ‪ ،‬نپرسید‬ ‫چراکه انها معنای تورم را نمی فهمند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره‬ ‫تفاوت «تورم و گرانی» نوشته است‪:‬‬ ‫بان��ک مرکزی نرخ ت��ورم ‪ ۱۲‬ماه منتهی ب��ه فروردین را فالن‬ ‫درصد اع�لام می کند که به ظاهر کاهش یافته‪ ،‬اما پرس��ش این‬ ‫است که چرا مردم در زندگی روزمره کاهش نرخ تورم را احساس‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫برای پاس��خ به این پرس��ش ابتدا باید به تعریف تورم بپردازیم‪.‬‬ ‫در حقیقت تورم یعنی افزایش س��طح عمومی نرخ کاال و خدمات‬ ‫در یک سال‪.‬‬ ‫در اقتصاد برای محاس��به تورم‪ ،‬کل کاالها و انواع خدمات را به‬ ‫‪ ۱۲‬گروه اصلی و ‪ ۳۵۹‬نوع کاال و خدمات تقس��یم کرده اند که در‬ ‫‪ ۷۵‬شهر منتخب ارزیابی می ش��وند و هریک براساس سهمی که‬ ‫در سبد مصرفی خانوار دارند‪ ،‬در تعیین نرخ تورم اثرگذار خواهند‬ ‫بود‪ .‬در س��بد مصرفی خانوارها‪ ،‬هم می تواند خوراک‪ ،‬پوش��اک و‬ ‫دخانیات باشد و هم اقالمی مانند اجاره بها و هزینه سفر و مواردی‬ ‫از این دس��ت که اثرگ��ذاری هر یک در نرخ ت��ورم به میزان وزن‬ ‫تخمین زده شده خواهد بود‪.‬‬ ‫در شهریور سال ‪ ۹۲‬براساس امار ارائه شده نرخ تورم نقطه به نقطه‬ ‫در اقتصاد ایران به بیش از ‪ ۴۵‬درصد و نرخ تورم س��االنه به بیش‬ ‫از ‪ ۳۵‬درصد رس��ید‪ .‬مفهوم تورم س��االنه ‪ ۳۵‬درصدی این است‬ ‫ک��ه نرخ خدمات و کاالهایی که در س��بد مصرف��ی خانوار وجود‬ ‫دارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۵‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین قیاس به طور مثال وقتی گفته می ش��ود تورم در‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۱۱‬درصد بوده‪ ،‬معنایش این است که میانگین‬ ‫نرخ اقالم موجود در س��بد مصرفی خانوار‪ ،‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال پیش از ان حدود ‪ ۱۱‬درصد افزایش یافته؛ نه اینکه کاهش‬ ‫پیدا کرده باشد‪.‬‬ ‫ت��ورم را می توان به خودرویی تش��بیه کرد که در س��ال ‪ ۹۲‬با‬ ‫س��رعت ‪ ۳۵‬کیلومتر در س��اعت حرکت می کرد و در سال ‪ ۹۵‬با‬ ‫سرعت حدود ‪ ۱۱‬کیلومتر در ساعت حرکت می کند؛ در حقیقت‬ ‫این خودرو متوقف نش��ده‪ ،‬بلکه س��رعت ان کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫درباره تورم نیز افزایش قیمت ها متوقف نشده ‪ ،‬بلکه شیب افزایش‬ ‫عمومی انها از ‪ ۳۵‬درصد به ‪ ۱۱‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫چند نمونه را می توان برای روش��ن تر ش��دن وضعیت نرخ تورم‬ ‫مطرح کرد؛ برای مثال قیمت مس��کن در ‪ 2‬س��ال گذشته بسیار‬ ‫پایین تر از نرخ تورم افزایش یافته و پیرو نرخ تورم نبوده است؛ اما‬ ‫از دیگر سو این احتمال وجود دارد نرخ برخی کاالهای دیگر مانند‬ ‫خوراک‪ ،‬بیش از نرخ تورم افزایش یافته باشد‪ .‬البته باید توجه کرد‬ ‫اثرگذاری کل خدمات و کاالها نرخ تورم را تعیین می کند‪ ،‬نه یک‬ ‫قلم خاص؛ گرچه مردم تغییر نرخ ان دس��ته از کاالها و خدماتی‬ ‫را که به طور روزمره با انها سروکار دارند‪ ،‬بیشتر احساس می کنند‪.‬‬ ‫هادی حق شناس می نویسد‪ :‬مسئله درخور توجه دیگر این است‬ ‫ک��ه جدا از نرخ تورم‪ ،‬موضوعی به نام گرانی نیز وجود دارد که از‬ ‫نظر روانی تاثیر بیشتری بر مردم دارد‪ .‬برای نمونه نرخ میوه‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫ن روزها‪ ،‬ش��کر در مقاطعی به هر دلیلی افزایش‬ ‫روغ��ن یا مثل ای ‬ ‫ناگهانی پیدا می کند‪ .‬مردم ش��اید این گرانی ها را به افزایش نرخ‬ ‫تورم نس��بت دهند‪ ،‬اما این درست نیس��ت‪ ،‬چراکه نرخ کاالهای‬ ‫دیگ��ر در این زمان افزایش نیافته و چه بس��ا ن��رخ برخی از انها‬ ‫کاهش نیز یافته باشد‪.‬‬ ‫زمانی کاهش نرخ تورم برای مردم ملموس خواهد شد که تولید‬ ‫داخلی افزایش پیدا کند‪ ،‬پول ملی تقویت ش��ود و دریافتی مردم‬ ‫ارزش داشته باشد‪ .‬این مسئله در کشوری مانند چین اتفاق افتاده‬ ‫است؛ کشوری که ‪ ۳۰‬سال توانسته رشد اقتصادی دورقمی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬درحالی که اقتصاد ایران در دوره ‪۱۰‬ساله ‪ ۸۴‬تا ‪ ۹۴‬میانگین‬ ‫رش��د اقتصادی کمتر از ‪ 4‬درصد و نرخ بیکاری دورقمی را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط نمی توانیم انتظار تقویت پول ملی و‬ ‫کاهش ارزش ارز را داشته باشیم‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر ممکن اس��ت در زمان هایی رش��د تورم کنترل‬ ‫یا کم ش��ود اما محص��والت مورد نیاز مردم روزب��ه روز گران تر به‬ ‫دست شان برسد‪.‬‬ ‫تا زمانی که ارزش پول ملی تقویت نش��ود و ارز خارجی رابطه‬ ‫معقول با ریال پیدا نکند‪ ،‬تورم و گرانی ها کاهش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫تا زمانی که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در اختیار افراد و نهادهای خاص‬ ‫ق��رار می گیرد و محصول ان در س��بد خانواده ه��ا قرار نمی گیرد‬ ‫و مابه التفاوت ان به جیب س��رمایه داران و واردکنندگان می رود‪،‬‬ ‫تغییری حاصل نخواهد شد‪.‬‬ ‫ت��ا زمانی که ب��ه قول رئیس اتاق س��رمایه داران بی درد‪ ،‬از نظر‬ ‫اف��رادی مثل من و م��ردم در اتاق های بازرگان��ی جمع و از رانت‬ ‫اطالعات و ارتباطات دولتی و تس��هیالت بانکی برخوردار باشند‪،‬‬ ‫تورم و گرانی کاهش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫ت��ا زمانی که بانک ها دس��ت از جیب م��ردم درنیاورند و بانک‬ ‫مرکزی از گرانفروش��ی ارز برای رفع نیازهای ریالی دولت دس��ت‬ ‫برندارد‪ ،‬تورم سروسامان نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫توصیه ما به امریکا و اروپا‪ ،‬بازگشت به عهدشان در برجام است‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی در‬ ‫جلس��ه هیات دولت گفت‪ :‬این روزها کاخ سفید‬ ‫را در س��ردرگمی می بینیم و سخنان و حرف های‬ ‫ن��اروا‪ ،‬مضحک و انتخاب سیاس��ت رس��وایی را‬ ‫شاهد هس��تیم‪ .‬به گزارش ایسنا رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا بیان اینکه معلوم ش��ده کفگی��ر تحریم به ته‬ ‫دی��گ خورده و دیگر چیزی نمان��ده‪ ،‬گفت‪ :‬نهاد‬ ‫سیاس��ی امریکا با تحریم های اخیر ثابت کرد که‬ ‫مس��ائل دینی را نمی تواند درک کند و فهم ان را‬ ‫ندارد‪ .‬رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا با اعتقاد مس��لمانان‪ ،‬مس��ئله مرجعیت‬ ‫و والی��ت و رهب��ری ک��ه رهبر معن��وی‪ ،‬فقهی و‬ ‫فتوایی مردم اس��ت‪ ،‬اش��نا نیس��ت و جایگاه ها و‬ ‫حد خود را نمی شناس��د؛ کم��ا اینکه ادعاهایش‪،‬‬ ‫ادعاهای بی اس��اس اس��ت‪ ،‬اما این‬ ‫حرک��ت او‪ ،‬واقعیت را برای مردم ما‬ ‫به خوبی روشن کرد‪ .‬روحانی افزود‪:‬‬ ‫بعضی ها می گفتند امریکایی ها که‬ ‫می خواهند مذاکره کنند چرا قبول‬ ‫نمی کنید‪ .‬این بیچاره می گوید من‬ ‫بی قید و شرط مذاکره می کنم و دلم‬ ‫می خواهد با ایران مذاکره کنم و عظمت اقتصاد و‬ ‫ملت ای��ران را می خواهم و از این حرف ها می زند!‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه بس��یاری از رهبران‬ ‫دنی��ا که با من صحبت می کنن��د‪ ،‬می گویند این‬ ‫حرف های��ی که رئیس جمه��وری امریکا می زند‬ ‫ب��رای مس��ائل داخلی خودش��ان اس��ت و او ادم‬ ‫خاصی اس��ت و نباید به او توجه کرد‪ ،‬افزود‪ :‬حاال‬ ‫که این ادم‪ ،‬ادم خاصی اس��ت‪ ،‬تقصیر‬ ‫ما چیس��ت؟ ما توافقی را امضا کردیم‪،‬‬ ‫س��ازمان مل��ل ان را تایید ک��رده و با‬ ‫اژانس همکاری می کنی��م‪ .‬روحانی با‬ ‫اش��اره به ادعای مطرح ش��ده از سوی‬ ‫رئیس جمهوری امریکا مبنی بر نگرانی‬ ‫درباره دس��تیابی ایران به سالح اتمی‪،‬‬ ‫خط��اب به وی گفت‪ :‬تو واقعا نگران س�لاح اتمی‬ ‫هس��تی؟ پس چرا درباره اسرائیل که یک غاصب‬ ‫است و این همه سالح هس��ته ای انجا انبار کرده‬ ‫حرف نمی زنی و س��کوت می کنی و با او دوس��ت‬ ‫هس��تی؛ واقعا نگران س�لاح هس��ته ای هستی؟‬ ‫مگ��ر نمی دانی اژانس بازرس��ی های خ��ود را در‬ ‫ایران انج��ام می دهد و قانون و مقررات برای عدم‬ ‫اش��اعه وجود دارد؛ نه س��لیقه‪ .‬ما براساس قانون‬ ‫عم��ل می کنی��م‪ .‬رئیس جمه��وری ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه این نش��ان می دهد ما امروز در علم‪ ،‬دانش‪،‬‬ ‫فناوری‪ ،‬صنع��ت و در بخش نظامی و غیرنظامی‬ ‫حرکت های بسیار خوبی انجام دادیم و می توانیم‬ ‫این راه را ادامه دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به امریکایی ها‬ ‫می گویی��م راهی که ش��ما انتخ��اب کردید‪ ،‬راه‬ ‫اش��تباه و نادرستی است؛ به اروپایی ها می گوییم‬ ‫بی عملی شما نس��بت به برجام‪ ،‬نادرست است و‬ ‫ب��ه هر دوی اینها می گوییم ب��ه پیمان و عهدتان‬ ‫برگردید‪ .‬روحانی تاکید کرد‪ :‬این به نفع شما‪ ،‬ما‪،‬‬ ‫منطقه‪ ،‬قانون و نهاده��ای بین المللی‪ ،‬نظام عدم‬ ‫اش��اعه و کوتاه تری��ن راه برای رس��یدن به منافع‬ ‫مشترک است‪.‬‬ ‫نشست کمیسیون مشترک برجام با تاکید بر دیدار وزیران ‪ ۴+۱‬در اینده نزدیک‪ ،‬پایان یافت‬ ‫نشست کمیسیون مش��ترک برجام در سطح‬ ‫معاونان و مدیران سیاسی کشورهای عضو برجام‬ ‫بعد از حدود ‪ 3‬س��اعت‪ ،‬جمع��ه در وین‪ ،‬پایتخت‬ ‫اتریش پایان یافت‪ .‬به گزارش ایس��نا سید عباس‬ ‫عراقچ��ی‪ ،‬مع��اون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه‬ ‫ریاس��ت هیات ایرانی را در این نشس��ت برعهده‬ ‫داشت‪ .‬این نخستین نشست کمیسیون مشترک‬ ‫برجام اس��ت که بعد از تصمیم ایران برای کاهش‬ ‫تعهدات برجامی اش برگزار ش��د‪ .‬ای��ران در گام‬ ‫نخست کاهش تعهداتش محدودیت های تعیین‬ ‫ش��ده در برج��ام در حوزه غنی س��ازی اورانیوم و‬ ‫تولید اب س��نگین را براساس بند ‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬برجام‬ ‫لغو کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپ�ا در مقابل امریکا از اینس�تکس‬ ‫حمایت می کند‬ ‫در همین زمینه خبرگزاری اسوش��یتدپرس‬ ‫روز جمعه نوشت کشورهای اروپایی با ایجاد سپر‬ ‫دیپلماتیک حول ش��رکت ها از تبادالت تجاری‬ ‫انها با ایران حمایت خواهند کرد‪ .‬به گزارش این‬ ‫رس��انه امریکایی‪ ،‬تحلیلگران اقتصادی شورای‬ ‫اروپا بر این باورند که حضور س��ه کشور قدرتمند‬ ‫اقتصادی اروپ��ا (انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و المان) در‬ ‫اینس��تکس می تواند ریس��ک پذیری زیر فشار‬ ‫قرار گرفت��ن امریکا را کاهش دهد‪ .‬کش��ورهای‬ ‫اروپایی ایجادکننده اینس��تکس می گویند برای‬ ‫درگیر نشدن مس��تقیم با تحریم های امریکا‪ ،‬در‬ ‫مراحل اولیه‪ ،‬س��ازکار مالی اینستکس بیشتر بر‬ ‫نیازهای اولیه جامعه مردم��ی ایران مانند دارو‪،‬‬ ‫دس��تگاه های پزش��کی و محصوالت کشاورزی‬ ‫متمرک��ز خواه��د ش��د‪« .‬کورنلی��وس ادباهر»‬ ‫دس��تیار ش��ورای روابط خارجی الم��ان گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های اروپای��ی ک��ه از ش��بکه پرداخت‬ ‫اینس��تکس اس��تفاده می کنند‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫کوچ��ک دارای رواب��ط تج��اری طوالنی مدت با‬ ‫منطقه خاورمیانه که با امریکا هیچ رابطه تجاری‬ ‫نخستین تراکنش های اینستکس‬ ‫و کاری ندارند‪ ،‬خواهند ب��ود‪ .‬به گفته ادباهر‪ ،‬در‬ ‫مراحل اولیه ش��رکت های ب��زرگ اروپایی وارد‬ ‫این س��ازکار مالی برای تبادالت تجاری با ایران‬ ‫نخواهند ش��د‪ .‬وی همچنین با اش��اره به تالش‬ ‫کش��ورهای اروپایی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ما فقط‬ ‫صحب��ت نمی کنیم‪ ،‬ما کار انج��ام می دهیم‪ .‬این‬ ‫مهم است و این همان چیزی است که اروپایی ها‬ ‫در ان کار می کنن��د‪ .‬وزارت خارجه المان نیز در‬ ‫صفحه توییتری خود اعالم کرد از اینکه شریکان‬ ‫اروپایی ما یعنی انگلیس و فرانس��ه و نیز اتحادیه‬ ‫اروپ��ا از راه ان��دازی کانال مالی ویژه‪ ،‬موس��وم به‬ ‫«اینستکس» حمایت می کنند تا به این وسیله‪،‬‬ ‫تجارت مشروع با ایران امکان پذیر شود‪ ،‬استقبال‬ ‫می کنی��م‪ .‬نماینده روس��یه نزد س��ازمان های‬ ‫بین الملل��ی در وین‪ ،‬نشس��ت اخیر کمیس��یون‬ ‫مش��ترک برجام را رضایت بخ��ش توصیف کرد‪.‬‬ ‫میخائیل اولیانوف در توییتر خود نوشت‪ :‬هرچند‬ ‫پیش��رفت مورد نظر حاصل نشد‪ ،‬اما به طور قطع‬ ‫یک شکست نبود‪ .‬همه شرکت کنندگان بر تعهد‬ ‫کامل به برجام باوجود مشکالت تاکید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹هل�گا اش�مید‪ :‬اینس�تکس عملیاتی‬ ‫شده است‬ ‫معاون مس��ئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا‬ ‫از اجرایی ش��دن س��ازکار ویژه مالی اروپا با ایران‬ ‫موس��وم به اینس��تکس خبر داد‪ .‬هلگا اش��مید‪،‬‬ ‫معاون مس��ئول سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا‬ ‫در توییتر نوش��ت‪ :‬نشس��ت کمیسیون مشترک‬ ‫برجام به نتیجه رسید‪ .‬گفت وگوهای سازنده ای‬ ‫داش��تیم‪ .‬اجرای کامل و موثر توافق هس��ته ای‬ ‫ایران ازس��وی تمامی طرف ها همچنان به عنوان‬ ‫یک عنص��ر کلیدی باق��ی می ماند‪ .‬اش��مید در‬ ‫توییت دیگری نوشت‪ :‬اینستکس حاال عملیاتی‬ ‫شده است‪ .‬نخس��تین تراکنش ها در حال انجام‬ ‫است و کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز به‬ ‫این مکانیسم خواهند پیوست‪ .‬پروژه های فوردو‬ ‫و اراک نیز به خوبی در حال پیشروی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نشست کمیسیون مشترک یک گام‬ ‫به جلو بود‬ ‫س��یدعباس عراقچ��ی‪ ،‬جلس��ه روز جمع��ه‬ ‫کمیس��یون مش��ترک برجام در وین را مثبت و‬ ‫س��ازنده عنوان کرد و گفت این نشس��ت نسبت‬ ‫به جلس��ات گذش��ته یک گام به جلو به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان بعد‬ ‫از نشست سه ساعته کمیسیون مشترک برجام‬ ‫ک��ه در هتل کوبورگ وین برگزار ش��د‪ ،‬در جمع‬ ‫خبرنگاران بیان کرد‪ :‬البته هنوز تا خواسته های‬ ‫ایران فاصله ای قابل توجه وجود دارد‪ ،‬با این حال‬ ‫بنده این گام های رو به جلو را کامل بررسی و انها‬ ‫را به تهران منتقل می کنم‪ .‬وی گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫موضوع که در این جلس��ه درباره ان بحث ش��د‪،‬‬ ‫اینس��تکس و کانال مالی بود‪ .‬ای��ن کانال مالی‬ ‫اکنون عملیاتی ش��ده و ‪ ۳ ،۲‬مورد کاری اکنون‬ ‫در حال انجام اس��ت و در روزه��ای اینده تبادل‬ ‫مالی انجام می ش��ود‪ .‬کشورهای دیگر هم قبول‬ ‫کردند به عنوان سهامدار به این کانال بپیوندند‪.‬‬ ‫معاون ظری��ف اظهار کرد‪ :‬کش��ورهای اروپایی‬ ‫در نظ��ر دارند اعتباراتی را برای اینس��تکس در‬ ‫نظ��ر بگیرند و اکن��ون این کانال ب��ه روی همه‬ ‫کش��ورهای اروپایی باز است و می توانند با ایران‬ ‫معامله داش��ته باش��ند و قول دادن��د به زودی‬ ‫کش��ورهای دیگر ه��م بتوانند از ای��ن طریق با‬ ‫ایران معامله داشته باشند‪ .‬عراقچی در عین حال‬ ‫گفت‪ :‬این س��ازکار گرچه خیلی دیر شروع به کار‬ ‫کرده و کمتر از انتظارهای ماس��ت‪ ،‬اما به مرحله‬ ‫عملیاتی رسیده اس��ت؛ البته بدون اینکه خرید‬ ‫نفت از ایران انجام ی��ا اعتبارات خاصی برای ان‬ ‫در نظ��ر گرفت��ه ش��ود‪ .‬اینس��تکس نمی تواند‬ ‫انتظاره��ای ما را به ط��ور کامل ب��راورده کند؛‬ ‫بنابراین کش��ورهای اروپایی باید به طور جدی‬ ‫بحث فروش نفت ما را در دستور کار خود داشته‬ ‫باش��ند و قرار است وزیران خارجه ‪ 4+1‬به زودی‬ ‫پیرام��ون این موض��وع با یکدیگر دی��دار کنند‪.‬‬ ‫همچنین در بیانیه ای ازس��وی هماهنگ کننده‬ ‫کمیسیون مش��ترک برجام که در ‪ ۹‬بند تنظیم‬ ‫ش��ده بر لزوم اج��رای تعهدات طرفی��ن تاکید‬ ‫و خب��ر از نخس��تین تراکنش های اینس��تکس‬ ‫داده ش��د‪ .‬در بخش��ی از این بیانیه امده اس��ت‪:‬‬ ‫برجام همچنان یک عنصر کلیدی در س��اختار‬ ‫جهانی عدم اشاعه اس��ت که براساس قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬ب��ه اتفاق ارا مورد تایید ش��ورای امنیت‬ ‫س��ازمان ملل متحد قرار گرفته اس��ت‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه در پرتو تنش های جدید‪ ،‬صیانت از برجام‬ ‫همچنان ب��رای امنیت و ثب��ات منطقه ای مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬در بند دیگر این بیانیه با اش��اره به پروژه‬ ‫راکت��ور تحقیقات��ی اراک و فوردو امده اس��ت‪:‬‬ ‫اعضا در میان س��ایر موضوعات گوناگون مطرح‪،‬‬ ‫پیش��رفت خوب در پروژه مدرن س��ازی راکتور‬ ‫تحقیقاتی اراک و پروژه تبدیل تاسیسات فوردو‬ ‫برای تولید ایزوتوپ ه��ای پایدار‪ ،‬ان گونه که در‬ ‫برجام پیش بینی ش��ده را مورد توجه قرار دادند‪.‬‬ ‫اعضا بر اهمیت این پروژه ها از منظر عدم اش��اعه‬ ‫هسته ای تاکید کردند‪ .‬درباره پروژه اراک‪ ،‬اعضا‬ ‫به طور مش��خص از پیشرفت های به دست امده‬ ‫رئیس��ان مش��ترک کارگ��روه اراک یعنی چین‬ ‫و انگلی��س‪ ،‬ازجمل��ه امضای ق��رارداد «تجزیه‬ ‫و تحلی��ل حاالت گذرای راکت��ور» بین ایران و‬ ‫چین‪ ،‬اس��تقبال کردند‪ .‬کمیس��یون مش��ترک‬ ‫دوباره تعهد قاطع خ��ود به حمایت کامل از این‬ ‫پروژه های هس��ته ای‪ ،‬ازجمل��ه تکمیل به موقع‬ ‫پروژه مدرن س��ازی راکت��ور تحقیقاتی اراک و‬ ‫تامین تجهی��زات الزم ب��رای ان را مورد تاکید‬ ‫ق��رار داد‪ .‬اعض��ا همچنین در جری��ان گزارش‬ ‫فعالیت های جاری در حوزه همکاری هسته ای‬ ‫صلح امیز در چارچوب پیوس��ت شماره ‪ 3‬برجام‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫دبیرکل سازمان ملل‪ :‬کشورها به بی کیفرمانی شکنجه گران پایان دهند‬ ‫دبیرکل س��ازمان ملل متحد در پیامی تمام‬ ‫کش��ورها را ب��ه پای��ان دادن ب��ه بی کیفرمانی‬ ‫شکنجه گران فرا خواند و تاکید کرد‪ :‬ممنوعیت‬ ‫شکنجه‪ ،‬در هر شرایطی قطعی است‪ .‬به گزارش‬ ‫مرکز اطالعات دفتر س��ازمان مل��ل متحد در‬ ‫تهران‪« ،‬انتونیو گوترش» در پیامی به مناسبت‬ ‫روز بین الملل��ی حمایت از قربانیان ش��کنجه‬ ‫(‪ ۲۶‬ژوئ��ن) اظه��ار کرد‪ :‬هنوز ه��م ممنوعیت‬ ‫شکنجه به عنوان یک اصل مهم هر روز در مراکز‬ ‫بازداش��تگاه ها‪ ،‬زندان ه��ا‪ ،‬پایگاه های پلیس‪،‬‬ ‫موسس��ه های روان درمانی و جاهای دیگر زیر‬ ‫پا گذاش��ته می ش��ود‪ .‬دبیرکل س��ازمان ملل‬ ‫عکس روز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مایه دلگرمی اس��ت که به س��مت‬ ‫پذیرش جهانی کنوانسیون سازمان ملل متحد‬ ‫درباره منع ش��کنجه پیش می رویم؛ س��ندی‬ ‫که تاکنون ازس��وی ‪ ۱۶۶‬کش��ور تصویب شده‬ ‫است‪ .‬این امر تضمین گر ان است که هم سویی‬ ‫قواعد و رویه های ملی با این کنوانس��یون برای‬ ‫حرکت دادن اصل ممنوعیت ش��کنجه به عمل‬ ‫ض��روری اس��ت‪ .‬گوت��رش خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ش��کنجه به طور معمول پش��ت درهای بسته‬ ‫اتفاق می افتد؛ از این رو‪ ،‬برعهده س��ازکارهای‬ ‫مس��تقل بین المللی و ملی حقوق بش��ر است‬ ‫که این درها را بگش��ایند‪ .‬در پیام گوترش امده‬ ‫است‪ :‬کارگروه فرعی ملل متحد در پیشگیری از‬ ‫ش��کنجه هر سال‪ ،‬با همکاری سازکارهای ملی‬ ‫پیشگیری‪ ،‬به درس��تی اقدام به بازدید از بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬زن��دان و دیگر موسس��ه ها و مصاحبه با‬ ‫بیش از هزار زندانی‪ ،‬مقامات رس��می‪ ،‬مجریان‬ ‫قانون و کادر پزش��کی می کند و ساالنه نزدیک‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار قربانی ش��کنجه را به طور تقریبی در‬ ‫‪ ۸۰‬کش��ور ی��اری می دهد‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬ما‬ ‫بای��د از قربانیان حمایت و احترام به حق انها به‬ ‫بازپروری و جبران را تضمین کنیم‪ .‬این رویکرد‬ ‫قربانی محور‪ ،‬راهنمای صندوق داوطلبان ملل‬ ‫متحد برای قربانیان شکنجه است‪ .‬در این پیام‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اشاره شده سازمان ملل در دریافت بهتر از ابعاد‬ ‫گوناگون شکنجه‪ ،‬ازجمله استفاده از خشونت‬ ‫جنس��ی و خش��ونت مبتنی بر جنسیت کمک‬ ‫کرده و مس��اعدت وی��ژه ای در درک نیازهای‬ ‫گوناگون بازماندگان ش��کنجه داش��ته است‪.‬‬ ‫گوت��رش در پی��ام خود با بیان اینکه ش��کنجه‬ ‫یک عمل ش��نیع اس��ت که اراده ف��رد را در هم‬ ‫می ش��کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این روز بین المللی‬ ‫در حمایت از قربانیان شکنجه‪ ،‬تمامی کشورها‬ ‫را فرامی خوانم تا به بی کیفرمانی شکنجه گران‬ ‫پایان دهند و این اعمال شنیع را که مخالف روح‬ ‫مشترک بشری است‪ ،‬ریشه کن کنند‪.‬‬ ‫ناکامی تالش امریکا و عربستان علیه ایران‬ ‫طلوع در کویر‪ .‬اردکان‪.‬‬ ‫عکس‪:‬ایدا فریدی‬ ‫ت�لاش دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا و ریاض برای ایجاد‬ ‫اجماع جهانی علیه ایران دوباره ناکام ماند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬منابع اگاه به نورنیوز‬ ‫اع�لام کرده ان��د باوجود رایزنی ها و البی گری های فش��رده مقام��ات امریکایی با‬ ‫نمایندگان دیگر کش��ورهای گروه ‪ ،۲۰‬مقامات عالی بیشتر این کشورها مخالفت‬ ‫صریح خود با سیاس��ت های ضدایرانی ترامپ را اعالم کرده اند‪ .‬این موضوع در روز‬ ‫نخست اجالس گروه ‪ ۲۰‬در شهر اوزاکای ژاپن نیز نمود روشنی داشته‪ ،‬تا جایی که‬ ‫نمایندگان کشورهای اروپایی در مالقات با هیات امریکایی و شخص ترامپ‪ ،‬کاخ‬ ‫سفید را در ایجاد شرایط فعلی مقصر قلمداد کرده اند‪ .‬همچنین کشورهای ژاپن و‬ ‫کره جنوبی در حاشیه نشست گروه ‪ ،۲۰‬بار دیگر خواسته خود مبنی بر جلوگیری‬ ‫از تنش ها در منطقه خلیج فارس و خرید نفت ایران را به نمایندگان ارش��د هیات‬ ‫امریکایی و ش��خص ترامپ اعالم کرده اند‪ .‬در این میان‪ ،‬البی گری های ضدایرانی‬ ‫مقامات س��عودی حاضر در نشست گروه ‪ ۲۰‬مورد اقبال دیگر اعضای این نشست‬ ‫قرار نگرفت‪ .‬طرح دوباره موضوع قتل جمال خاش��قجی ازس��وی برخی کشورها‬ ‫در مالقات های غیررس��انه ای با سران س��عودی و انتقاد از وضعیت حقوق بشر در‬ ‫این کش��ور سبب ش��د مقامات سعودی در روز نخس��ت اجالس‪ ،‬دست باالیی در‬ ‫طرح ادعاهای ضدایرانی و تاکید بر موضوع معامله قرن نداش��ته باشند‪ .‬نارضایتی‬ ‫مقامات امریکایی و سعودی در روز نخست برگزاری نشست گروه ‪ ۲۰‬به اندازه ای‬ ‫بود که منجر به لغو برخی دیدارهای دوجانبه و موکول شدن انها به روز بعد شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جمهوری چین و صدراعظم‬ ‫الم��ان توافق خود را بر س��ر اینکه به مس��ئله‬ ‫هس��ته ای باید به طور صلح امیز رسیدگی شود‪،‬‬ ‫ابراز کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه‬ ‫«قانون بهترین نظم دهنده جامعه است» گفت‪:‬‬ ‫نی��روی انتظامی تا انجا ک��ه در اجرای وظایف‬ ‫قانون��ی خ��ود گام ب��ردارد‪ ،‬به طور حت��م مورد‬ ‫حمایت قوه قضاییه خواهد بود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬س��رویس فدرال روس��یه در زمینه‬ ‫همکاری ه��ای فنی نظام��ی اعالم ک��رد اماده‬ ‫ارسال سامانه موش��کی اس‪ 400‬به ایران است‬ ‫اما تا این لحظه هیچ درخواس��تی ازسوی ایران‬ ‫به دست مسکو نرسیده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬به دنب��ال برگ��زاری نشس��ت وین و‬ ‫اعالم امادگی چین برای پیوس��تن به س��ازکار‬ ‫مالی ایران و اروپا‪ ،‬ش��بکه ای بی سی نیوز نوشت‬ ‫دولت ترامپ در پیشبرد اهداف خود علیه ایران‬ ‫شکست خورده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ج��ورج اری��زا‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫ونزوئال گفت‪ :‬امریکا پس از شکست تالش برای‬ ‫کودت��ای نظامی‪ ،‬به دنبال توطئ��ه اقتصادی در‬ ‫ونزوئال است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬شینزو ابه‪ ،‬نخست وزیر ژاپن باتوجه به‬ ‫تنش های اخیر میان واشنگتن و تهران بر تالش‬ ‫ژاپن برای کاهش تنش تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نخس��ت وزیر هند جمع��ه در دیدار با‬ ‫دونالد ترامپ درباره تنش های امریکا و ایران در‬ ‫منطقه خلیج فارس اظهار نگرانی کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬اصالحی��ه ای بر قانون اختیارات دفاع‬ ‫مل��ی امریکا که موجب محدود کردن اختیارات‬ ‫رئیس جمهوری امریکا برای اغاز جنگ در کشور‬ ‫دیگر می شد با اقلیت ارا در مجلس سنای امریکا‬ ‫رد شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رئیس قوه قضاییه در بخش��نامه ای‪،‬‬ ‫مکاتب��ه کاغذی بین مراجع قضایی و س��ازمان‬ ‫ثبت را ممنوع کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬عباس��علی کدخدایی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫ش��ورای نگهبان از تایی��د موافقتنام��ه ایران و‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬امانوئ��ل مک��رون‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫فرانسه و نخست وزیر ژاپن در دیداری در حاشیه‬ ‫نشس��ت س��ران جی ‪ ۲۰‬بر ح��ل تنش های رو‬ ‫ب��ه افزایش میان ای��ران و امریکا تاکید کردند و‬ ‫مکرون گفت هیچ جنگ کوتاهی وجود ندارد‪ .‬ما‬ ‫به طور معمول زمان شروع جنگ را می دانیم‪ ،‬اما‬ ‫زمان پایان ان را نمی دانیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ایت اهلل احمد جنتی‪ ،‬دبیر شورای‬ ‫نگهبان با اشاره به تحریم های اخیر امریکا علیه‬ ‫مس��ئوالن عالی نظام گفت‪ :‬این تحریم ها فقط‬ ‫جنبه تبلیغاتی دارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر انگلی��س در تهران تاکید کرد‬ ‫کش��ورش به شدت نگران برنامه های ایران برای‬ ‫کاه��ش تعه��دات خود در قالب برجام اس��ت و‬ ‫به شدت اعتقاد دارد اقدام ایران در زمینه توقف‬ ‫اجرای تعه��دات برجامی اش به نفع هیچ یک از‬ ‫طرف های ای��ن توافقنامه از جمل��ه خود ایران‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مسلح با اشاره به نقش روشن امریکا در‬ ‫تجهیز رژیم صدام به تسلیحات شیمیایی گفت‪:‬‬ ‫مدعیان دروغین حقوق بش��ر نس��بت به کشتار‬ ‫مردم بی گناه یمن پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬امریکا مدعی ش��ده حمله پهپادی به‬ ‫تاسیسات نفتی عربس��تان از خاک عراق انجام‬ ‫شده‪ ،‬نه یمن‪ .‬در همین زمینه یک مقام مسئول‬ ‫عراق��ی نیز اعالم کرد بغداد خواس��تار ارائه ادله‬ ‫برای اثبات برخی ادعاها مبنی بر بمباران مواضع‬ ‫عربستان سعودی از خاک این کشور شده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬معاون حقوق��ی وزارت امور خارجه‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت ام��ور خارج��ه ای��ران در نامه ای‬ ‫ش��کایت تج��اوز پهپ��اد امریکای��ی ب��ه خاک‬ ‫کشورمان را به شورای امنیت برد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬علی ربیع��ی‪ ،‬س��خنگوی دولت در‬ ‫حس��اب اینس��تاگرامی خ��ود از اطالع رس��انی‬ ‫غیرمسئوالنه برخی رسانه ها انتقاد کرد و نوشت‪:‬‬ ‫برخی رس��انه ها با مقاصد سیاسی سوءاستفاده‬ ‫می کنند و شغل شان بردن ابروی دیگران است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬هی��ات وزیران به منظور تس��ریع در‬ ‫بازسازی و جبران خسارت های ناشی از سیل و‬ ‫س��ایر حوادث پیش بینی نشده در سال جاری‪ ،‬با‬ ‫افزای��ش تنخواه گردان خزانه از ‪ 3‬درصد به ‪۵.۵‬‬ ‫درصد موافقت کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی روز‬ ‫جمعه به نقل از یک مسئول چینی گزارش داد‪:‬‬ ‫پکن به واردات نفت از ایران ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪« -‬باب منندز» س��ناتور دموکرات در‬ ‫کارگ��روه رواب��ط خارجی س��نای امریکا گفت‪:‬‬ ‫عربستان از بمباران مردم یمن دست بردارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬ه��زاران نف��ر از م��ردم یم��ن در‬ ‫صنع��ا جمعه راهپیمای��ی بزرگ «فری��اد علیه‬ ‫مستکبران» را در محکومیت تجاوز عربستان به‬ ‫این کشور و معامله قرن برگزار کردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫با واقعیت ها چه کنیم‬ ‫(قسمت سوم)‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫موتور خودرو های نیمه تمام‬ ‫با تزریق نقدینگی‬ ‫روشن می شود‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫افزایش قیمت کاالهای اساسی اقشار کم درامد را با مشکالت اقتصادی روبه رو کرده است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹توزیع عادالنه کاالی مورد نیاز مردم‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی‪ ،‬تحلیلگر اقتص��ادی و روابط کار‬ ‫درباره سیاست هایی که در سال ‪ ۹۷‬و امسال در نظر گرفته‬ ‫ش��ده به‬ ‫گف��ت‪ :‬توافق جدیدی بین ای��ران و اروپا‬ ‫ایجاد ش��ده اما تجربه نش��ان می دهد اثار ای��ن ارتباطات‬ ‫در کوتاه مدت نمایان نمی ش��ود‪ .‬دول��ت در تامین و توزیع‬ ‫کااله��ای اساس��ی ب��ا مش��کل روب��ه رو ش��ده و راهی جز‬ ‫س��همیه بندی کاالهای اساس��ی وجود ن��دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دول��ت ادعا می کند که کاالهای اساس��ی ب��ه اندازه کافی‬ ‫به کش��ور وارد ش��ده و این روند ادامه دارد‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫باید کاالهای اساس��ی بین مردم با یک س��از کار مش��خص‬ ‫و ش��فاف به طور عادالنه توزیع ش��ود‪ .‬حاج اس��ماعیلی به‬ ‫این پرس��ش که دخالت دولت در توزیع کاالهای اساسی تا‬ ‫زمانی که صادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬سیاس��ت گذاری‪ ،‬نرخ ها و هیچ کدام از‬ ‫ش��اخص های اقتصادی رشدی نش��ان نمی دهند نمی توان پای بخش‬ ‫خصوصی را به اقتصاد باز کرد‬ ‫چ��ه اندازه می تواند به اقتصاد کش��ور کمک کند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫طور کلی دخالت دولت در اقتصاد تجربه مناس��بی را ایجاد‬ ‫نخواه��د کرد اما دو موضوع در ش��رایط کنونی وجود دارد‬ ‫که باعث می ش��ود به اجبار تن ب��ه دخالت دولت در توزیع‬ ‫کاالهای اساس��ی بدهیم؛ نخست اینکه در این شرایط هیچ‬ ‫س��ازمان و نهادی ابزار دولت را برای واردات و توزیع ندارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن هی��چ نهادی به اندازه دولت در ش��رایط کنونی‬ ‫وظیفه بر دوش ندارد‪ .‬موضوع دوم این اس��ت که ش��رایط‬ ‫کنونی کش��ور به گونه ای نیس��ت که بتوانیم برای اقتصاد‬ ‫خصوصی برنامه ریزی کنیم‪ .‬برای حرکت به س��مت اقتصاد‬ ‫خصوصی باید زیرساخت هایی در کشور فراهم شود‪ .‬زمانی‬ ‫که صادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬سیاس��ت گذاری‪ ،‬نرخ ها و هیچ کدام از‬ ‫ش��اخص های اقتصادی رشدی نش��ان نمی دهند نمی توان‬ ‫پ��ای بخش خصوص��ی را به اقتصاد باز ک��رد‪ .‬دولت باید با‬ ‫ابزاری که در دس��ت دارد و س��ال ها بر انها تس��لط داشته‬ ‫شرایط کنونی را مدیریت کند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اقتصاد‬ ‫ایران در ش��رایط کنونی ش��فاف نیست‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دولت‬ ‫امکان کنترل قیمت ها را نداش��ت و بعد از مدت ها اعتراف‬ ‫می کند که مکانیسم نظارت مشکل دارد و وزارت بازرگانی‬ ‫باید ش��کل بگیرد‪ .‬تش��کیل وزارت بازرگانی و تفویض این‬ ‫اختیارات به وزارتخانه ‪ ۳‬مش��کل دارد؛ نخست اینکه دولت‬ ‫بزرگ تر از شرایط کنونی می شود‪ ،‬دوم اینکه چنین سیاستی‬ ‫هزینه های بس��یاری دارد و س��وم اینکه انجام این سیاست‬ ‫باید در ش��رایط عادی باش��د‪ .‬در شرایطی که شاخص های‬ ‫اقتص��ادی نوس��ان ها و تغییرات قابل مالحظه ای را نش��ان‬ ‫می دهن��د نمی توان برای تش��کیل ی��ک وزارتخانه جدید‬ ‫برنامه ری��زی کرد‪ .‬حاج اس��ماعیلی توضیح داد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫ش��اهد افزایش قیمت هس��تیم و این موض��وع به کارگران‬ ‫و طبقه متوس��ط اسیب بس��یاری وارد کرده است‪ .‬در این‬ ‫شرایط تنها راه حلی که وجود دارد‪ ،‬توزیع عادالنه کاالهای‬ ‫اساسی میان مردم است و دولت باید این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫دولت مدعی اس��ت که کاالهای اساس��ی را با ارز ترجیحی‬ ‫وارد کرده و اکنون انبار کاالهای اساس��ی وضعیت مناسبی‬ ‫دارد‪ .‬اگ��ر در این زمینه دولت برای توزیع عادالنه کاالهای‬ ‫اساس��ی برنامه ریزی دقیقی نداش��ته باشد شاهد وخیم تر‬ ‫ش��دن ش��رایط اقتصادی کش��ور خواهیم بود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه در ماه های گذش��ته بیش از ‪ ۲۵‬درصد بنگاه های‬ ‫تولیدی کشور تعطیل شده اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دلیل اصلی این‬ ‫موض��وع تامین مواد اولیه و از بی��ن رفتن بازار فروش بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش شکاف بین دس��تمزد و هزینه های زندگی‬ ‫باعث می شود شاخص کیفیت و میزان مصرف کاهش یابد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط طبیعی است که متقاضی دیگر توان خرید‬ ‫محصول را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رفع شکاف دستمزد با افزایش حقوق‬ ‫عل��ی خدایی‪ ،‬تحلیلگر روابط کار در ادامه به دالیل خود‬ ‫ب��رای افزایش ریالی دس��تمزد پرداخت و به‬ ‫گفت‪ :‬‬ ‫متاسفانه ارائه بسته های حمایتی دو مشکل اساسی داشت‬ ‫که ش��امل ارائه بی کیفیت ترین مواد غذایی و فس��اد در پی‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی شد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬دولت برای تامین‬ ‫کاالهای اساسی و تاکید بر پایین نگه داشتن برخی از مواد‬ ‫غذایی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تخصیص داد و شاهد این موضوع‬ ‫بودیم که با صرف چندین هزار دالر ارز نرخ گوشت کاهش‬ ‫نیافت و کاهش��ی ک��ه اکنون در برخی از قیمت ها ش��اهد‬ ‫هس��تیم ارتباطی به ارز دولتی ندارد‪ .‬خدایی با بیان اینکه‬ ‫دول��ت چندین برابر نیاز کارگران را به واردکنندگان واقعی‬ ‫و غیرواقع��ی داد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با ای��ن حال‪ ،‬حاضر نبود که‬ ‫افزایش دس��تمزد را در دس��تور کار ق��رار دهد‪ .‬در پی این‬ ‫سیاس��ت دولت برخی از سیاست های واردات و صادرات را‬ ‫هم تغییر داد که انها نیز بر روند اقتصاد کشور تاثیر منفی‬ ‫داش��تند‪ .‬در نتیجه بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور‬ ‫از بین رفت‪ ،‬دولت با کاهش اسکناس روبه رو شد و سال ‪۹۷‬‬ ‫در نهایت با تمام این مشکالت به پایان رسید‪.‬‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫علی خدایی‬ ‫راه اندازی «سامانه جامع ساخت داخل» در اینده ای نزدیک‬ ‫حمایت های دولتی متاثر از رشد منفی اقتصاد‬ ‫یک اس��تاد دانش��گاه اظهار کرد‪ :‬وقتی رش��د‬ ‫اقتصادی منفی اس��ت یعن��ی درامد دولت نیز با‬ ‫کاهش روبه رو اس��ت و این موض��وع می تواند در‬ ‫سیاس��ت های حمایتی دولت از طبقه فرودس��ت‬ ‫تاثیرگذار باشد‪ .‬مرتضی عزتی درباره رشد منفی‬ ‫‪ ۹.۶‬درص��دی بخش صنعت در س��ال ‪ ۹۷‬که از‬ ‫س��وی مرکز امار اعالم شده است‪ ،‬به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫رشد بخش صنعت تاثیر اساسی بر رشد اقتصادی‬ ‫دارد‪ ،‬مهم ترین بخش ان را تشکیل می دهد و به‬ ‫ع اث ر تبعی دارد و حتی می تواند رش��د‬ ‫ط��ور قط ‬ ‫س��ایر بخش ها را نیز تحت تاثی��ر قرار دهد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬البته به نظر م��ن‪ ،‬ارقام مرکز امار در‬ ‫این مورد دقیق نیست به طوری که که نهادهای‬ ‫بین الملل��ی که اطالعات مثبت��ی از ایران ندارند‪،‬‬ ‫امارهای بهتری نسبت به ان ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تربیت مدرس تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در س��ال گذش��ته ص��ادرات غیرنفتی ما‬ ‫افزایش داشت که نشانه ای از رشد تولید است یا‬ ‫مصرف انرژی در بخش تولید نیز افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر تولید افزایش نداشته است این رشد‬ ‫مص��رف ب��رق و اب در این بخش ک��ه نمی تواند‬ ‫ب��دون دلیل باش��د‪ .‬از همین روی ب��ه نظر ارقام‬ ‫مرکز امار بر اس��اس ش��واهد دقیق نیست‪ ،‬البته‬ ‫این به معنای رشد مثبت نیست بلکه رشد بخش‬ ‫صنعتی یا حتی کش��اورزی‪ ،‬نسبت به رقم اعالم‬ ‫شده کمتر منفی بوده است‪.‬‬ ‫عزتی درباره تاثیر رش��د اقتص��ادی منفی در‬ ‫حمای��ت دولت از اقش��ار ضعی��ف جامعه گفت‪:‬‬ ‫وقتی رش��د اقتصادی منفی اس��ت یعنی درامد‬ ‫دول��ت نیز با کاهش روبه رو اس��ت و این موضوع‬ ‫می تواند در سیاست های حمایتی دولت از طبقه‬ ‫فرودست تاثیرگذار باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬بعید می دانم‬ ‫سیاس��ت های حمایت��ی دول��ت در این ش��رایط‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬البته دولت می تواند‬ ‫با تثبیت قیمت کاالهای��ی مانند برق‪ ،‬اب و نان‬ ‫که ب��ر قیمت انها کنت��رل دارد‪ ،‬مانع از افزایش‬ ‫قیمت ها ش��ده و اندکی از فش��ار طبقه فرودست‬ ‫را تعدیل کند‪.‬‬ ‫محمدرضا مرتضوی‪ /‬دبیرکل خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫مالی��ات ب��ر تولی��د از جمل��ه موضوع ها و‬ ‫محورهایی است که همیش��ه بر سر میزان و‬ ‫شیوه پرداخت ان در کشور اختالف نظرهایی‬ ‫وج��ود داش��ته و دول��ت نی��ز به تناس��ب به‬ ‫مشکالتی که مالیات ایجاد می کند به تقسیم‬ ‫ان در زنجی��ره تولی��د تا مص��رف می پردازد‪.‬‬ ‫ت ارزش افزوده ام��ا این طور‬ ‫در بح��ث مالی��ا ‬ ‫نیس��ت؛ دولت در این زمین��ه تمام بار تامین‬ ‫ت ارزش افزوده را به بخش تولید تحمیل‬ ‫مالیا ‬ ‫می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که بخش تولید‬ ‫باید مش��مول معافیت ه��ای مالیاتی از جمله‬ ‫ت ارزش اف��زوده‪ ،‬مالیات ب��ر عملکرد و‬ ‫مالی��ا ‬ ‫دریافت عوارض گمرکی باشد‪.‬‬ ‫بخش تولی��د نباید تنها مح��ل جمع اوری‬ ‫ت ارزش افزوده باش��د‪ .‬ای��ن نوع مالیات‬ ‫مالیا ‬ ‫بای��د از پایانه ه��ای الکترونیک��ی در س��طح‬ ‫خرده فروشی از مردم دریافت شود‪ .‬بار تامین‬ ‫ت ارزش اف��زوده نباید بر دوش‬ ‫پرداخت مالیا ‬ ‫بخش تولید باشد‪ .‬س��رمایه های بخش تولید‬ ‫اندک اس��ت و پرداخت مالیات ارزش افزوده و‬ ‫جمع اوری و پرداخت دوب��اره ان به دولت از‬ ‫س��وی تولیدکنندگان باری است که به تولید‬ ‫تحمیل شده و این موضوع عالوه بر پیچیدگی‬ ‫قیمت گذاری هزینه های تولید را هم افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مسئله مهم تر لزوم فراهم کردن راهکارهایی‬ ‫برای ایجاد ش��فافیت در نظ��ام تامین منابع‬ ‫مالی کش��ور اس��ت چرا که در صورت بستن‬ ‫راه های فرار مالیاتی می توانیم خدمت بزرگی‬ ‫به تولید و اقتصاد کشور کنیم‪ .‬بستن راه های‬ ‫فرار مالیاتی باید در راس��تای توسعه تولید در‬ ‫کشور استفاده شود‪.‬‬ ‫مشکل اساسی تولیدکنندگان در این بحث‬ ‫ت ارزش افزوده اس��ت‬ ‫اجرای غلط قانون مالیا ‬ ‫در قانون پیش بینی شده بود که در مدت یک‬ ‫سال صندوق های هوشمند وظیفه جمع اوری‬ ‫مالیات ارزش افزوده را برعهده بگیرند که این‬ ‫ ‬ ‫موضوع هنوز محقق نشده است‪.‬‬ ‫طرح ها نیمه کاره‬ ‫رها می شوند‬ ‫س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بی��ان اینک��ه دولت ه��ا در ایران‬ ‫یک اس��تراتژی مش��خص اقتصادی را دنبال‬ ‫نمی کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬باید برای تمام ش��اخه های‬ ‫اقتصادی اس��تراتژی طوالنی مدت داشت و بر‬ ‫اس��اس ان نیز حرکت کرد‪ .‬اس��داهلل عباسی‬ ‫با انتق��اد از نیم��ه کاره رها ش��دن طرح های‬ ‫توس��عه محور و نب��ود اس��تراتژی اقتص��ادی‬ ‫طوالنی مدت در کش��ور‪ ،‬ب��ه خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫باید برای کش��اورزی‪ ،‬تع��اون‪ ،‬صنعت‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و تمام شاخه های اقتصادی استراتژی‬ ‫طوالنی مدت‪ ،‬میان مدت و کوتاه مدت داش��ت‬ ‫و بر اس��اس ان نیز حرکت کر د تا مش��خص‬ ‫ش��و د ‪ ۵‬تا ‪ ۲۰‬س��ال اینده در هر یک از این‬ ‫شاخه ها چه دستاوردهایی کسب خواهد شد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم رودس��ر و امل��ش در مجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬چین ‪ ۲۰‬سال پیش‬ ‫اعالم کرد ‪ ۲۰‬س��ال اینده به لحاظ اقتصادی‬ ‫یکی از کشورهای برتر جهان خواهد شد و در‬ ‫این مس��یر نیز حرکت ک��رد و امروز به هدف‬ ‫مورد نظر رس��یده اس��ت اما دولت ها در ایران‬ ‫یک استراتژی مشخص باالدستی اقتصادی را‬ ‫دنبال نمی کنند و با رفتن هر دولت برنامه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬عمرانی و‪ ...‬انها نیز رها شده و دولت‬ ‫بعدی مس��یر جدیدی را اغ��از می کند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه دولت ها باید نس��بت به اجرای‬ ‫قانون برنامه توس��عه حس��اس باشند و تالش‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬اگرچه ایرادهایی‬ ‫به طرح مسکن مهر وارد است اما دولت بعدی‬ ‫باید با رفع ایرادها ان را به پایان می رس��اند تا‬ ‫امروز ش��اهد افزایش نجومی قیمت مسکن و‬ ‫اجاره بها ی خانه ها نباش��یم اما دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم اعتقادی به تکمیل کار مس��کن مهر‬ ‫نداش��ت و این مس��ئله افزایش قیمت خانه را‬ ‫به دنبال داش��ت‪ .‬این عضو کمیسیون اموزش‬ ‫و تحقیق��ات مجلس با تاکید ب��ر اینکه نباید‬ ‫اس��تراتژی های رونق و پیش��رفت کش��ور را‬ ‫دس��تخوش نگاه ها و بازی های سیاس��ی کرد‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬دولت ه��ا باید تکمی��ل طرح های‬ ‫توس��عه محور جا مانده از دولت های گذشته را‬ ‫وظیفه خود بدانند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬در ش��رایطی قرار گرفته ایم که نیاز به توقف‬ ‫قان��ون جدید چک در مقط��ع کنونی داریم و در‬ ‫حال پیگی��ری این موضوع هس��تیم‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬فرش��اد مقیمی اف��زود‪ :‬با راه ان��دازی این‬ ‫س��امانه بس��ترها برای معرفی صنایع مختلف و‬ ‫شناس��ایی توانمندی های صنعتی فراهم خواهد‬ ‫ش��د و تعمیق س��اخت داخل نیز سرعت خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اشاره به راه اندازی سامانه جامع ساخت‬ ‫داخل در اینده ای نزدیک گفت‪ :‬مکانیسم ساخت‬ ‫داخل به صورت ش��فاف در حال ارائه است و هر‬ ‫تولید در س��امانه الکترونیکی ثبت می شود‪ .‬وی‬ ‫در بخش دیگری از س��خنانش س��تاد تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید را مس��ئول بررس��ی مش��کالت‬ ‫واحده��ای صنعتی برش��مرد و گف��ت‪ :‬با اصالح‬ ‫مقررات اثر گذار مانند قانون مالیات های مستقیم‬ ‫توانس��تیم ماده ‪ ۱۶۷‬این قانون را اصالح کنیم و‬ ‫میزان تقس��یط مالیات واحده��ای صنعتی که با‬ ‫مشکل روبه رو هستند را به ‪ ۶۰‬ماه افزایش دهیم‪.‬‬ ‫مقیمی ادامه داد‪ :‬نهادهای خدمات رس��ان مانند‬ ‫ی واحدهای‬ ‫اداره های گاز و برق مجوز دارن د بده ‬ ‫مشکل دار را که با چالش روبه رو هستند‪ ،‬با حفظ‬ ‫تولید تا یک س��ال به تعویق بیندازد ‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در ش��رایطی قرار‬ ‫گرفته ای��م که نیازمند توق��ف قانون جدید چک‬ ‫در مقطع کنونی هس��تیم و در حال پیگیری این‬ ‫موضوع هستیم‪.‬‬ ‫مقیم��ی درباره مش��کالت نقدینگی و دریا فت‬ ‫تس��هیالت واحدهایی که در تامین وجه الضمان‬ ‫با مشکل روبه رو هس��تند نیز توضیح داد‪ :‬پیگیر‬ ‫هس��تیم تا دارایی این واحدها دوب��اره ارزیابی و‬ ‫مورد قبول واقع ش��ود‪ .‬همچنین در حال بررسی‬ ‫دوباره قوانین بیمه‪ ،‬دارایی و‪ ...‬به صورت تجمیعی‬ ‫ب��رای اصالح هس��تیم‪ .‬وی در ادام��ه خطاب به‬ ‫تشکل ها خواستار ش��د که پیشنهادهای خود را‬ ‫با ارائه مستندات در اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت قرار دهند تا برای اصالح اقدام ش��ود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید فقط‬ ‫برای واحدهای مشکل دار نیست بلکه برای همه‬ ‫واحدها است حتی انهایی که با ظرفیت مناسب‬ ‫در حال تولید هس��تند‪ .‬باید وضعیت این واحدها‬ ‫نیز در س��تاد مطرح و فضا برای توس��عه بیش��تر‬ ‫انها فراهم شود‪ .‬به اعتقاد مقیمی‪ ،‬در هیچ جای‬ ‫دنیا توس��عه ش��کل نمی گیرد مگر اینکه همه به‬ ‫توانمندی ه��ای کشورش��ان تکیه کنن��د‪ .‬معاون‬ ‫ام��ور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫زمینه اصالح تعرفه نیز گفت‪ :‬هر زمان که نیاز به‬ ‫اصالح تعرفه باشد به شرطی که وضعیت اشتغال‬ ‫و تولید بیشتر ش��ود ان را اصالح می کنیم اما از‬ ‫طرف دیگر نیز انتظار از صنعت داخلی هس��ت تا‬ ‫به قیمت و کیفیت توجه ویژه داشته باشد‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫و مالیات‬ ‫ ارزش افزوده‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین کاالهای اساسی با توزیع عادالنه یا افزایش دستمزد؟‬ ‫با اغاز نوس��ان های ارزی در پ��ی تصمیمی که در زمینه‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گرفته شد‪ ،‬اقتصاد کشور در گام نخست‬ ‫شاهد گرانی و در گام های بعد شاهد افزایش نرخ تورم هم‬ ‫در بخش تولید و هم در بخش مصرف شد‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت‬ ‫در س��ال گذشته تصمیمی برای افزایش دستمزد کارگران‬ ‫نگرفت و این موضوع ش��کاف بین دس��تمزد و هزینه های‬ ‫زندگی را به ویژه در دهک های اسیب پذیر افزایش داد‪ .‬در‬ ‫اغاز بروز این مشکالت بسیاری از کارشناسان معتقد بودند‬ ‫دولت نباید حمایت از طبقه کارگر و اقش��ار کم درامد را با‬ ‫افزای��ش ریالی دس��تمزد در نظر گی��ر د چرا که این موضوع‬ ‫منج��ر ب��ه افزایش نقدینگ��ی و در نتیجه ب��اال رفتن تورم‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ان دس��ته از کارشناسان معتقد‬ ‫بودند افزایش دس��تمزد منجر به افزایش تورم و در نهایت‬ ‫ب��ه ضرر اقش��ار کم درامد و کارگران تمام می ش��ود‪ .‬دولت‬ ‫ک��ه با این تحلیل برخی از کارشناس��ان اقتصا د همراه بود‪،‬‬ ‫تصمیم گرفت برای جبران بخش��ی از ش��کاف دستمزد با‬ ‫هزینه های زندگی به کارگران و اقشار کم درامد‪ ،‬بسته های‬ ‫غذایی و حمایتی ارائه دهد‪.‬‬ ‫در این گزارش به تاثیر‬ ‫سیاس��ت های دولت برای حمایت از کارگران در گذش��ته‬ ‫و پیش��نهاد کارشناس��ان برای برون رفت از شرایط کنونی‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فقط پیاده ها‬ ‫وارد شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫خودزنی‬ ‫و تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫در دو دهه‬ ‫حمیدرضا امیری مقدم‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن لنت ترمز و کالچ‬ ‫موتور خودرو های نیمه تمام با تزریق نقدینگی روشن می شود‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تع��داد زیادی خودرو کف کارخانه ها در انتظار تامین‬ ‫قطعات م��ورد نیاز به طور ناقص مان��ده و هنوز تجاری‬ ‫نش��ده اند‪ .‬براس��اس امارهای اعالم ش��ده تع��داد این‬ ‫خودروها به بیش از ‪۱۷۰‬هزار خودرو می رسد که برخی‬ ‫قطعه س��ازان همکاری نک��ردن تع��دادی از واحدهای‬ ‫تولی��دی داخل��ی را در تامی��ن قطعات‪ ،‬عل��ت این امر‬ ‫دانسته اند‪ ،‬اما بیشتر فعاالن صنعت خودرو درباره علت‬ ‫این مسئله به کمبود قطعات «های تک» اشاره می کنند‬ ‫و می گویند حتی اگ��ر یک قطعه کوچک برای تکمیل‬ ‫خودرو تامین نش��ود‪ ،‬خودرو تجاری نشده و نمی تواند‬ ‫وارد بازار شود‪.‬‬ ‫در این ب��اره صنعتگ��ران‪ ،‬کمبود نقدینگی را چش��م‬ ‫اس��فندیار مش��کالت فعلی می دانند و اظهار می کنند‬ ‫چنانچه منابع مالی فراهم شود‪ ،‬خریداری و وارد کردن‬ ‫قطعات مورد نیاز‪ ،‬کار دشواری نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود «های تک» ها‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫مدیران دولتی در‬ ‫تصمیم گیری های‬ ‫مربوط به صنعت‬ ‫خودرو تعلل‬ ‫زیادی دارند‬ ‫که این امر‬ ‫سبب می شود‬ ‫فرصت ها را از‬ ‫دست بدهیم‬ ‫غالمعلی قرایی‬ ‫اگر تسهیالتی‬ ‫که قرار بود از‬ ‫صندوق ذخیره‬ ‫ارزی به صنعت‬ ‫قطعه پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬به این‬ ‫صنعت تزریق‬ ‫نشود‪ ،‬دوام‬ ‫و ادامه حیات‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫با خطر روبه رو‬ ‫خواهد شد‬ ‫محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬رئیس انجم��ن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور درباره‬ ‫دلی��ل ناقص ماندن خودروها و قطعاتی که با س��ختی‬ ‫بس��یار تامین می ش��وند‪ ،‬به قطعات «های تک» اشاره‬ ‫کرد و در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬بیش��ترین مش��کل‬ ‫در تج��اری نش��دن خودروه��ا‪ ،‬تامین نش��دن قطعات‬ ‫الکترونیکی اس��ت که در نهایت به کمبود نقدینگی در‬ ‫این صنعت برمی گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور با نهاده��ای مرب��وط مذاکرات‬ ‫بس��یاری انجام داده اس��ت‪ .‬حتی این موضوع به سران‬ ‫قوا هم ارجاع داده و مصوب شد ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به این صنعت تزریق شود‪ .‬اما در نهایت ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اختصاص یافت که از ان مبلغ هم فقط ‪۳‬هزار و‬ ‫‪۸۵۰‬میلیاردتومان ان پرداخت شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خ��ودرو با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫حجم مطالبات قطعه س��ازان از خودروس��ازان نس��بت‬ ‫به بهمن س��ال گذش��ته افزایش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫عملکرد این صنعت در این سطح باقی بماند و به همین‬ ‫منوال جلو برویم‪ ،‬به زودی شاهد توقف تولید و تعطیلی‬ ‫واحدهای قطعه س��ازی و به دنبال ان خودروس��ازی در‬ ‫کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور در پاس��خ به این پرسش که ایا‬ ‫قطع��ات الکترونیکی هم از س��وی قطعه س��ازان وارد و‬ ‫ب��رای خطوط تولید خودرو تامین می ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫بخش��ی زیادی از این قطعات را شرکت های قطعه ساز‬ ‫تامین می کردن��د و در قالب یک مجموعه تحویل داده‬ ‫می ش��د‪ .‬البت��ه این گونه نیس��ت که هی��چ قطعه ای از‬ ‫سوی خودروس��از وارد نش��ود‪ ،‬اما عمده محصوالت از‬ ‫س��وی قطعه سازان تامین می ش��ود‪ .‬پیش تر محمدرضا‬ ‫منص��وری‪ ،‬یکی از اعضای کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی درباره ناقص ماندن خودروها‬ ‫در کف کارخانه ها گفته بود؛ خودروهای زیادی به دلیل‬ ‫نب��ود قطعات جزئی مانند اینه و راهنما در پارکینگ ها‬ ‫مانده اند و درحال حاضر شرایط به گونه ای است که مردم‬ ‫حاضرند با وجود تم��ام کمبودها‪ ،‬خودرو خود را حتی‬ ‫به طور ناقص تحویل بگیرند‪ .‬نجفی منش درباره کمبود‬ ‫قطعات��ی مانند این��ه خودرو گفت‪ :‬دلی��ل کمبود اینه‬ ‫برای خودروها باز هم مربوط به قطعات الکترونیکی ان‬ ‫می شود که باید خریداری و وارد شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگران گرفتار سیاست های گذشته‬ ‫نجفی منش در ادامه با اشاره به رسیدگی های مقطعی‬ ‫و بی توجهی به حل ریش��ه ای مشکالت صنعت خودرو‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صنعت خودرو با صنایع بسیاری در ارتباط‬ ‫است‪ ،‬زیرا مواد س��اخته و نیمه ساخته ای از‬ ‫صنای��ع گوناگون ک��ه به ای��ن صنعت وارد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بس��یار گسترده اس��ت و بیش از‬ ‫‪۶۰‬صنعت با ان در ارتباط هستند‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که صنعت خودرو‬ ‫موتور توس��عه بسیاری از کش��ورها به شمار‬ ‫می رود‪ .‬صنعت خودرو جهان به دلیل اینکه‬ ‫به طور مدام در حال توس��عه و نواوری است‬ ‫می توان��د هزینه توس��عه و ن��واوری خود را‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو چ��ون خ��ود زاین��ده و‬ ‫تولیدکننده است و اقتصاد فعالی دارد‪ ،‬توان‬ ‫تحقیق و توسعه(‪ )R&D‬خودش را دارد اما‬ ‫برخی صنایع توسعه و نواوری شان وابسته به‬ ‫بودجه های دولتی است‪.‬‬ ‫در واقع صنایع دیگر بودجه محور هستند‬ ‫و برای توسعه یافتن باید از جای دیگر تامین‬ ‫مالی ش��وند؛ به قولی هزینه به خرج مهمان‬ ‫است و مصرف کننده پول توسعه و تغییرات‬ ‫را می دهد‪ .‬اما صنعت خودرو به دلیل زاینده‬ ‫ب��ودن خ��ودش هزینه ه��ای توس��عه اش را‬ ‫تامین می کن��د؛ از ای��ن رو صنعتی پیش رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این باره نبای��د به صنعت خودرو ایران‬ ‫نگاه کرد‪ ،‬تعریف این صنعت در کش��ور ما با‬ ‫سایر کشورها فرق می کند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو ایران صنعتی از این جنس‬ ‫نیست و وابستگی های دولتی ان زیاد است‪.‬‬ ‫زمانی برای خودکفایی این صنعت پیش��ران‬ ‫بح��ث داخلی س��ازی مط��رح ش��د‪ .‬بینش‬ ‫عمومی بومی س��ازی در کش��ور به سال ‪۷۲‬‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫در ان زمان ب��رای تامین قطعات خودرو‬ ‫شرکت هایی پیشرو به نام ساپکو و سازه گستر‬ ‫به وجود امد‪ .‬با ش��کل گیری این دو شرکت‬ ‫ساخت داخل قطعات به سرعت توسعه پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره ب��رای خودکفای��ی حت��ی‬ ‫‪۳۰‬درص��د هزینه ها برای طراحی و س��اخت‬ ‫قال��ب و قطع��ات پیش پرداخت می ش��د و‬ ‫صنعتگران تش��ویق به راه اندازی خط تولید‬ ‫می ش��دند‪ .‬ام��ا در ادام��ه این رویک��رد به‬ ‫وضعیتی رسید که س��رمایه ها را از ایران به‬ ‫چی��ن می بردند و کارخانه ها در این کش��ور‬ ‫راه اندازی می ش��د و قطعات تولی��د و به نام‬ ‫ساخت داخل وارد کشور می شد‪.‬‬ ‫چه می ش��ود ک��ه در کمتر از ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫تغییر اس��تراتژی در ساخت داخل می دهیم‬ ‫و زیرس��اخت های خود را به زیرساخت های‬ ‫خارجی تبدیل می کنیم؟‬ ‫خودروس��از در نشس��ت رس��می از این‬ ‫مس��ئله دفاع می کند که قطعات را سفارش‬ ‫داده و وارد کردیم زیرا قیمت ها اقتصادی تر‬ ‫بود‪ .‬ش��مارگان تولید باید اقتصادی باشد تا‬ ‫هزینه های تمام ش��ده کاهش یابد این اصل‬ ‫موضوع در تولید محصوالت است‪.‬‬ ‫اما با خروج سرمایه و راه اندازی کارخانه ها‬ ‫و تامین قطع��ات در کوتاه مدت با نرخ تمام‬ ‫شده پایین در عمل مزیت بزرگی را از کشور‬ ‫گرفت و به دیگری داد‪.‬‬ ‫در یک س��ال گذش��ته‪ ،‬دوباره فشارهای‬ ‫تحریمی و باال رفتن نرخ ارز خودروس��ازان‬ ‫را ناگزی��ر کرده رویکرد درونی خود را تغییر‬ ‫دهند‪ .‬این در حال اس��ت ک��ه پیش تر دفاع‬ ‫انه��ا در تامین قطعات ای��ن بود که قطعات‬ ‫‪ ۳‬س��ال این��ده را از ی��ک ش��رکت چینی‬ ‫پیش خرید کرده ایم‪.‬‬ ‫این یعنی ظرفیت سرمایه گذاری داخل را‬ ‫در پیش پرداخت هزینه کرده تا خارجی خط‬ ‫تولید راه اندازی کند‪.‬‬ ‫در صنع��ت خودرو کش��ورهای دیگر ابدا‬ ‫چنین رویکردی وجود ندارد‪ .‬تمام درگیری‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا ب��ا چی��ن و اروپا‬ ‫سر مس��ئله ظرفیت های اش��تغالزایی برای‬ ‫کشورش است‪.‬‬ ‫برای این موضوع می جنگد تا فرصت های‬ ‫ش��غلی را به کشور امریکا برگرداند‪ .‬از این رو‬ ‫شعارش این اس��ت که برای سرمایه گذاری‬ ‫باید به خانه های تان برگردید‪.‬‬ ‫تن��وع صنایع درگی��ر در صنعت خودرو از‬ ‫مواد اولیه تا سخت افزار و نرم افزار تا دانشگاه‬ ‫و دانش بنیان ها ب��ه این صنعت کمک کرده‬ ‫همواره صنعتی پیش��رو در کش��ورها باشد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬هیچ خودروس��ازی در جهان‬ ‫نیست که به دانشگاه مرتبط نباشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر قهرمان اتومبیلرانی پش��ت فرمان بنش��یند و خ��ودرو بنزین‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬با تمام مهارت و توانمندی که دارد نمی تواند خودرو‬ ‫خ��ود را راه بین��دازد‪ .‬درحال حاضر هم کمب��ود نقدینگی واحدهای‬ ‫تولیدی را با مشکالت زیادی روبه رو کرده است‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اگر بخواهیم به طور ریش��ه ای موضوع های‬ ‫مربوط به این صنعت را بررس��ی کنی��م و نه مقطعی‪،‬‬ ‫نخستین مسئله قیمت گذاری دستوری خودرو است که‬ ‫باید مش��کالت ان برطرف شود چراکه سبب شده زیان‬ ‫زیادی به این صنعت تحمیل ش��ود‪ .‬این اس��یب توان‬ ‫مالی خودروس��از را از بین ب��رده و انها را با بدهی های ‬ ‫سنگین و به دنبال ان قطعه سازان را با مشکالت زیادی‬ ‫روبه رو کرده اس��ت‪ .‬خودروساز نمی تواند پول قطعه ساز‬ ‫را بپردازد‪ ،‬در نتیجه قطعه س��از ه��م نمی تواند قطعات‬ ‫مورد نیاز را خریداری و وارد کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این موضوع را باید در کنار مس��ائل دیگر‬ ‫همچ��ون از بین رفت��ن خریدهای اعتب��اری داخلی و‬ ‫به وی��ژه خارجی در نظ��ر گرفت‪ .‬پیش ت��ر صنعتگران‬ ‫می توانستند از اعتبار خود استفاده کنند و به طور نسیه‬ ‫م��واد و قطعات مورد نیاز خود را خریداری و وارد کرده‬ ‫و هزینه انها را پس از یک سال پرداخت کنند‪.‬‬ ‫نجفی من��ش در ادامه به برخ��ی چالش های مربوط‬ ‫به خریدهای اعتباری گذش��ته اشاره و اظهارکرد‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۶‬ن��رخ ارز بین ‪ ۳۵۰۰‬ت��ا ‪ ۳۷۰۰‬تومان بود و بعضی‬ ‫قطعه س��ازان خرید اعتباری انجام داده بودند و قرار بر‬ ‫ی را پرداخت کنند‪ ،‬اما‬ ‫این بود در س��ال ‪ ۹۷‬هزینه ه��ا ‬ ‫به یکباره نرخ ارز افزایش یافت و به حدود ‪۹‬هزار تومان‬ ‫رسید‪ .‬اگر قطعه س��ازان با این نرخ‪ ،‬پول طرف خارجی‬ ‫را به طور کامل پرداخت می کردند‪ ،‬ورشکست می شدند‪.‬‬ ‫در نتیجه نتوانستند هزینه ها را پرداخت کنند و به این‬ ‫ترتی��ب اعتبار صنعتگر ایران��ی در بازارهای خارجی از‬ ‫بین رفت‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور در واکاوی مش��کالت ب��ه‬ ‫تصمیم گیری های مدیریتی اشاره کرد و گفت‪ :‬مدیران‬ ‫دولتی در تصمیم گیری ه��ای مربوط به صنعت خودرو‬ ‫تعلل زیادی دارند که این امر س��بب می شود فرصت ها‬ ‫را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای برون رفت از وضعیت موجود و تامین‬ ‫به موقع قطعات‪ ،‬نخس��ت باید پول قطعه سازان حداکثر‬ ‫یک ماهه پرداخت ش��ود‪ .‬دوم اینکه نرخ قطعات اصالح‬ ‫و بروزرس��انی ش��ود و با افزایش نرخ ارز‪ ،‬م��واد اولیه‪،‬‬ ‫دستمزدها و‪ ...‬نرخ ها تغییر کند‪ .‬سومین اقدام این است‬ ‫که خرید و تامین مواد اولیه داخلی و خارجی تس��هیل‬ ‫ش��ود‪ .‬ضمن انکه برخی چالش ها ارتباطی به تحریم ه ا‬ ‫ندارد و مربوط به مش��کالت داخلی اس��ت‪ .‬قطعه س��از‬ ‫می تواند با برنامه ریزی خود را از اس��یب های تحریم ها‬ ‫در ام��ان نگ��ه دارد اما با تیرهایی که از پش��ت اصابت‬ ‫می کند (مشکالت و تحریم های داخلی) باید چه کند؟‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬روند ثبت س��فارش‬ ‫و خرید م��واد اولیه خارجی طوالنی و انرژی بر اس��ت‪.‬‬ ‫مدیران مرب��وط باید در این باره ب��ه صنعتگران کمک‬ ‫کنند‪ .‬همچنین مش��کالت مربوط به حساب های اوپن‬ ‫اکانت(بدهی های ناش��ی از خریدهای اعتباری گذشته‬ ‫که م��واد اولیه یا قطعات منفصله با نرخ ارز س��ال ‪۹۶‬‬ ‫خریداری و تحویل خودروس��از و خودرو س��اخته شده‬ ‫تحویل مردم ش��د اما برای بازپرداخت ان قطعه سازان‬ ‫بای��د ارز مورد نیاز خود را به ن��رخ ‪ ۹‬تا ‪۱۱‬هزار تومان‬ ‫خریداری کند) صنعتگران حل وفصل شود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور خاطرنشان کرد‪ :‬صنعتگران می توانند‬ ‫کس��ری قطعات را تامین کنند و عقل حکم می کند با‬ ‫هر روش��ی قطعات مورد نیاز وارد و خودروهای ناقص‪،‬‬ ‫کامل و به بازار عرضه شوند‪ .‬نجفی منش در پایان گفت‪:‬‬ ‫دولت باید پای از صنعت خودرو خود را بیرون بکش��د‬ ‫و اختیار این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود نقدینگی‬ ‫غالمعلی قرایی‪ ،‬دبیر انجمن قطعه سازان استان تهران‬ ‫نیز درب��اره تولید ناقص خودروها به کمبود منابع مالی‬ ‫اش��اره کرد و به‬ ‫گفت‪ :‬اگر قهرمان اتومبیلرانی‬ ‫پش��ت فرمان بنش��یند و خودرو بنزین نداش��ته باشد‪،‬‬ ‫ب��ا تمام مهارت و توانمندی ک��ه دارد نمی تواند خودرو‬ ‫خود را راه بین��دازد‪ .‬درحال حاضر هم کمبود نقدینگی‬ ‫واحدهای تولیدی را با مش��کالت بسیاری روبه رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر تس��هیالتی که قرار بود از صندوق‬ ‫ذخیره ارزی پرداخت ش��ود‪ ،‬تزریق نشود دوام صنعت‬ ‫قطعه با خطر روبه رو خواهد ش��د‪ .‬در چند ماه گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬تا ‪۴۳‬درص��د نیروهای واحده��ای تولیدی تعدیل‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬نیروهایی که س��ابقه کار زیادی دارند و جزو‬ ‫سرمایه های این واحدها به شمار می روند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬خودروس��از با پیش فروش خودروها‪،‬‬ ‫بدهی ه��ای خ��ود را ب��ه بان��ک و‪ ...‬می پ��ردازد‪ .‬ضمن‬ ‫انکه بخش��ی هم بابت دیرکرد تحوی��ل خودرو باید به‬ ‫خری��داران پرداخت کند‪ .‬در نتیجه نقدینگی ندارند که‬ ‫بابت مطالبات معوقه به قطعه سازان بپردازند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان اس��تان تهران با اش��اره به‬ ‫موضوع واگ��ذاری صنعت خودرو ب��ه بخش خصوصی‬ ‫که ای��ن روزها جزو اخبار داغ خودرویی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط فعلی ب��ا واگذاری خودروس��ازی به بخش‬ ‫خصوصی صد درصد مخالف هس��تم زیرا مشکالت این‬ ‫صنعت زیاد اس��ت و نمی توان با این حجم از مشکالت‪،‬‬ ‫ان را ره��ا ک��رد‪ .‬این امر همچ��ون رها ک��ردن بیمار‬ ‫برای پیدا کردن پزش��ک حاذق اس��ت‪ ،‬درحالی که اگر‬ ‫بیمارستانی رسیدگی در سطح مورد رضایت را نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬دس��ت کم برای زنده ماندن می تواند کمک های‬ ‫اولیه را به بیمار ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بارها گفته ام ما در کارهای جمعی ناموفق‬ ‫هس��تیم که این اشکال ریش��ه ای و مربوط به فرهنگ‬ ‫ما اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬تشکل های داخلی ما نمی توانند‬ ‫کارایی باالیی داش��ته باش��ند در حال��ی که هدف این‬ ‫تشکل ها خدمت به س��ایر افراد است‪ .‬در این گروه ها و‬ ‫تش��کل ها شاهد هستیم به جای پیشبرد اهداف‪ ،‬بیشتر‬ ‫اختالف وجود دارد‪.‬‬ ‫قرای��ی در پایان یاداور ش��د‪ :‬در چندین نشس��ت با‬ ‫انجمن قطعه س��ازان خارجی مذاکره هایی داشتیم‪ .‬این‬ ‫اف��راد خود تولیدکننده قطعه نبودند و فقط حقوق بگیر‬ ‫قطعه س��ازان و حافظ حقوق انه��ا در انجمن ها بودند‪.‬‬ ‫اما انجمن ه��ای داخلی ما به دلیل ذی نفع بودن اعضا و‬ ‫اینکه خود قطعه سازان هس��تند‪ ،‬نمی توانند با یکدیگر‬ ‫ف دارند‪.‬‬ ‫کنار بیایند و بیشتر با هم اختال ‬ ‫پیش شرط واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره روند واگذاری س��هام‬ ‫دولت در خودروس��ازی ها توضیحاتی ارائ��ه کرد‪ .‬رضا رحمانی‬ ‫در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای جلوگی��ری از تکرار تجربه تلخ‬ ‫خصوصی س��ازی ها‪ ،‬در واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها‬ ‫چه اقدام هایی انجام می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬سهام دولت در ایران خودرو‬ ‫و سایپا واگذار می شود و این واگذاری ها با برنامه ریزی و تدابیر‬ ‫ویژه انجام می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬برای ارائه س��هام دولت‬ ‫در خودروس��ازی ها در مرحله نخس��ت اموال غیرتولیدی این‬ ‫ش��رکت ها واگ��ذار و در مرحله بعد ش��رکت های تاب��ع واگذار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫«شفافیت» محور اصلی صورت های مالی سال‪ ۹۷‬ایران خودرو‬ ‫شرکت ایران خودرو در اطالعیه ای ضمن تاکید‬ ‫بر رعایت اصول حرفه ای در انتشار اخبار‪ ،‬درباره‬ ‫اطالعات مجعول منتش��ر ش��ده درباره اطالعات‬ ‫درج ش��ده در سیس��تم کدال مربوط به س��ال ‪۹۷‬‬ ‫این شرکت از سوی برخی رسانه ها توضیح داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬برخی رسانه ها در اقدامی‬ ‫غیرکارشناسی با مبنا قراردادن برخی قیمت های‬ ‫عملیاتیانتهایسال‪۹۷‬وابتدایسال‪۹۸‬ومقایسه‬ ‫انها با مبالغ فروش مندرج در سیستم کدال عنوان‬ ‫کرده اند که ایران خودرو قیمت های فروش خود را‬ ‫کمتر از اعداد واقعی بیان کرده و از این راه زیان‬ ‫کاذب شناسایی کرده است‪.‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬ایران خودرو تاکید کرده‪،‬‬ ‫فروش محصوالت فقط بر پایه بخشنامه های صادر‬ ‫ش��ده و ش��رایط درج ش��ده در بخشنامه ها شامل‬ ‫پیش پرداخت‪ ،‬عوارض قانونی‪ ،‬سود مشارکت و‪...‬‬ ‫است و تمامی فاکتورهای صادر شده نیز مبتنی‬ ‫بر بخش��نامه های مرتبط فروش صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در اذر ‪ ۹۷‬بهای کارخانه ای وانت‬ ‫اریسان ‪۲۹‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تومان بوده که این‬ ‫مبلغ به عنوان مبلغ فروش در اس��ناد حس��ابداری‬ ‫ثبت ش��ده اس��ت‪ ،‬همین اتفاق درباره نرخ س��ایر‬ ‫محصوالت مانند دنا با بهای کارخانه ای ‪۳۷‬میلیون‬ ‫و ‪۷۰۰‬هزار تومان‪ ،‬دناپالس ‪۴۳‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان‪،‬ران��ا‪۳۶‬میلی��ونو‪۲۰۰‬هزارتومان‪،‬تندر‬ ‫دس��تی ‪۳۵‬میلی��ون و ‪۲۰۰‬ه��زار توم��ان و تندر‬ ‫پ�لاساتوماتی��کبا‪۴۴‬میلیونو‪۶۰۰‬هزارتومان‬ ‫و‪ ...‬نیز صدق می کند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مبلغ نهایی‬ ‫فاکت��ورف��روشپ��سازافزودنهزینه هایبیمه‪،‬‬ ‫عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده و کاس��تن‬ ‫سود مشارکت و جرایم تاخیر در فاکتورها تعیین‬ ‫شده که به جز مبلغ بهای کارخانه ای سایر مبالغ به‬ ‫هیچ وجه متعلق به ایران خودرو نبوده و با رعایت‬ ‫قوانین مربوط به س��ازمان های ذی ربط پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬در این اطالعیه تاکید شده است‪ ،‬با توجه‬ ‫به حساسیت بازار خودرو‪ ،‬تمامی فاکتورهای صادر‬ ‫شده ازسوی واحد فروش ایران خودرو تحت نظارت‬ ‫و پایش مس��تمر و دائم س��ازمان های نظارتی قرار‬ ‫دارد‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬تمامی اسناد موجود در امور‬ ‫حس��ابداری ش��رکت از سوی سازمان حسابرسی‬ ‫ک��ه زیرمجموع��ه وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫است مورد حسابرسی دقیق قرار می گیرد و چون‬ ‫مبلغ فروش مهم ترین شاخص در نظام عملکردی‬ ‫شرکت ها است‪ ،‬میزان پایش و بررسی فاکتورهای‬ ‫فروش ازسوی حسابرسان سازمان حسابرسی در‬ ‫باالترین سطح ممکن انجام می شود‪ .‬این اطالعیه‬ ‫تصریح کرده با توجه به اینکه شرکت ایران خودرو‬ ‫جزو شرکت های بورسی موثر بر بازار سهام ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬تمامی اطالعات مندرج در س��امانه کدال‬ ‫توسط واحد نظارت بورس مورد پایش و تطبیق با‬ ‫صورت های مالی حسابرسی شده قرار گرفته و در‬ ‫نتیجه امکان درج اطالعات خارج از ضوابط قانونی‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬ب��ا توجه به عمق و میزان نظارت بر‬ ‫عملی��ات ف��روش محص��والت تولیدی ش��رکت‬ ‫ایران خودرو و صحه گذاری توس��ط س��ازمان های‬ ‫ناظ��ر ب��ر عملکرد ش��رکت‪ ،‬امکان انحرافی که در‬ ‫برخی رسانه ها عنوان شده وجود ندارد‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بی��ان اینکه ب��رای واگ��ذاری خودروس��ازی ها‬ ‫جوان��ب احتیاط رعایت می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید این س��هام‬ ‫ب��ه اف��رادی واگذار ش��ود ک��ه کاربلد ب��وده و اهلیت داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫طرح ساماندهی بازار خودرو‪ ،‬کارامد نیست‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه وی با تمام بندهایی که در‬ ‫الیحه گنجانده شده موافق نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫طرح با ایرادهای زیادی روبه رو اس��ت که در عمل در‬ ‫اینده نمی تواند موثر واقع شود‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪،‬‬ ‫رامین نورقلی پور افزود‪ :‬ش��اید در بلندمدت این طرح‬ ‫بتواند تاثیرات نسبی بر روند توزیع خودرو در بازار داشته‬ ‫باشد‪،‬ولیدرنهایتنمی تواندتحولیرادرصنعتخودرو‬ ‫کشور ایجاد کند چراکه در این طرح‪ ،‬سیاست گذاری‬ ‫کالندرزمین��هرقابت��یک��ردنتولی��دخودرووعرضه‬ ‫ان در بازار پیش بینی نشده است‪ .‬وی با اعالم اینکه با‬ ‫توجه به شرایط اشفته بازار خودرو‪ ،‬کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن طرحی را برای س��اماندهی این بازار تصویب‬ ‫کرد و به صحن برای قانونی شدن و تایید نهایی ارائه‬ ‫کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬البته این طرح در گذشته هم ارائه‬ ‫ش��ده بود که با ایرادهایی روبه رو بود‪ .‬کمیس��یون پس‬ ‫از اصالح مواد ان‪ ،‬دوباره تصویب و به صحن ارائه کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کردکوی‪ ،‬ترکمن‪ ،‬بندرگز و گمیشان در‬ ‫مجلسشورایاسالمیاظهارکرد‪:‬تصمیممجلسمبنی‬ ‫بر ورود دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو در‬ ‫تضاد با مصوبه دولت است که طی ان سازمان حمایت‬ ‫تصمیم گیرندهنهاییدرقیمت گذاریاست‪.‬اینموضوع‬ ‫ممکن است باعث ایجاد چالش هایی برای بازار خودرو‬ ‫باش��د‪ .‬البته این طور که در این طرح پیش بینی ش��ده‬ ‫است پس از تصویب در صحن مجلس و قانونی شدن‬ ‫ان‪ ،‬تمام قوانین موازی که در گذشته تصویب شده اند‬ ‫ملغی هس��تند و این نظر مجلس اس��ت که باید اجرا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نورقلی پور در پایان تصریح کرد‪ :‬در شرایط حاضر ما‬ ‫نیاز داریم که تمام نهادها چه دولت و چه مجلس با اتخاذ‬ ‫تصمیم گیری هایصحیحدرابعادکالنبتوانندشرایطی‬ ‫ایجاد کنند که تحریم شدن ها در اینده و اقتصاد کشور‬ ‫تاثیر چندانی نداشته باشد به جای اینکه بعد از تحریم‬ ‫ش��دن به دنب��ال راه حل هایی ب��رای دور زدن تحریم ها‬ ‫باش��یم‪.‬همچنینالزماس��تبااتخاذسیاس��ت گذاری‬ ‫جامع مانع از این شویم که دیگر کشورها‪ ،‬بخواهند با‬ ‫تحریم کشور صنایع و خودرو سازی ما را دچار چالش‬ ‫و مشکالت معیشتی برای مردم ایجاد کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫رشد مصرف انرژی‬ ‫کشور در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته کند شده است‬ ‫دو روی سکه یارانه‬ ‫انرژی در قیمت گذاری‬ ‫فوالد‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫در برگرداندن ارز صادراتی‬ ‫رفوزه شدند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کاهش هزینه ها در شرکت فوالد هرمزگان بر اساس مدل ‪Deming‬‬ ‫‪ ۲‬موفقیت بورسی در یک سال‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬بن��ا بر اظهارات یادش��ده‪،‬‬ ‫نمودار بهای تمام ش��ده ش��رکت ف��والد هرمزگان‬ ‫نس��بت به جامعه اماری شرکت های پذیرفته شده‬ ‫در بورس که صورت مالی و گزارش تفس��یری ان‬ ‫در سایت کدال نیز موجود است‪ ،‬نمایانگر عملکرد‬ ‫درس��ت و دقیق این شرکت اس��ت که باعث شده‬ ‫ف��والد هرمزگان ک��ه در س��ال ‪ ۹۵‬باالترین بهای‬ ‫تمام ش��ده را دارا ب��وده‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬کمترین‬ ‫بهای تمام شده را داشته باشد‪.‬‬ ‫خط سبزرنگ‬ ‫ش��رکت های ‪ A، B، C‬و ‪ D‬تولیدکنن��ده فوالد‬ ‫داخل کش��ور به دلی��ل محرمانه ب��ودن به صورت‬ ‫اختصاری نمایش داده شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر حس��ابداری مدیری��ت ش��رکت فوالد‬ ‫هرم��زگان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ای��ن زمینه‪،‬‬ ‫هیچ گونه کاهش��ی در پرداخت حقوق و مزایای‬ ‫پرسنلی انجام نشده اس��ت‪ .‬بلکه افزایش تولید‬ ‫و افزایش مش��ارکت در نظام های تحولی‪ ،‬منجر‬ ‫به افزایش حقوق دریافتی پرس��نل ش��ده است‬ ‫و نتیج��ه ان در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬کاه��ش به��ای‬ ‫تمام ش��ده ش��رکت فوالد هرمزگان نس��بت به‬ ‫میانگین بهای تمام ش��ده ش��رکت های فوالدی‬ ‫ازجمله کاهش بهای تمام شده مواد اولیه‪ ،‬بهای‬ ‫تمام شده مواد مصرفی‪ ،‬بهای تمام شده انرژی و‬ ‫سیاالت و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫الهی دوست در ادامه افزود‪ :‬بر اساس مطالعات‬ ‫انجام ش��ده که در راس��تای چش��م انداز س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬و پیش��رو ب��ودن بهره وری و س��رامدی‬ ‫در صنعت فوالد اس��ت‪ ،‬برنامه ری��زی ان برای‬ ‫ارتق��ا در زیرس��اخت های ح��وزه مال��ی انجام ‬ ‫و‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به این منظور عوامل اصلی بهبود‬ ‫مس��تمر در فرایند توس��عه محصول با استفاده‬ ‫از چرخه دمینگ مش��خص شدند‪ .‬این عوامل با‬ ‫اولویت هایی عبارتند از تعهد و حمایت مدیریت‬ ‫محترم عامل‪ ،‬شناس��ایی و ب��ه کار بردن دانش‬ ‫و نحوه اس��تفاده از چرخ��ه دمینگ در بودجه‪،‬‬ ‫کارای��ی و بهب��ود عملک��رد چرخ��ه دمینگ و‬ ‫همچنی��ن زمان ب��ه کار ب��ردن چرخه دمینگ‬ ‫برای بهبود مستمر‪.‬‬ ‫روند کاهش مصرف مواد اولیه در شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬مطالعه یادش��ده با‬ ‫مدیری��ت درس��ت و کارام��د مدیرعامل‬ ‫سازمان به صورت پایش مستمر و استفاده‬ ‫از رهنموده��ای ارزن��ده ب��رای تس��هیل‬ ‫مراحل انجام شده است‪ .‬پیشنهاد می شود‬ ‫برای تحقیقات اتی از روش شناس��ی این‬ ‫مطالع��ه همراه ب��ا عامل های بیش��تر در‬ ‫سازمان های مشابه استفاده شود تا زمینه‬ ‫مناس��بی برای بهبود مستمر توسعه ملی‬ ‫به دست اید‪.‬‬ ‫نسبت اختالف بهای تمام شده شرکت فوالد هرمزگان با سایر شرکت ها در سال ‪ ۹۵‬تا ‪۹۷‬‬ ‫شرح‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫درصد اختالف با فوالد هرمزگان در سال ‪۹۵‬‬ ‫‪%۲۱‬‬ ‫‪%۸‬‬ ‫‪%۱۳‬‬ ‫‪%۲۷‬‬ ‫درصد اختالف با فوالد هرمزگان در سال ‪۹۶‬‬ ‫‪%۱۴‬‬ ‫‪%۰‬‬ ‫‪%۸‬‬ ‫‪%۱۱‬‬ ‫درصد اختالف با فوالد هرمزگان در سال ‪۹۷‬‬ ‫‪-%۱‬‬ ‫‪-%۱۵‬‬ ‫‪-%۴‬‬ ‫‪-%۱۴‬‬ ‫بهبود کیفیت و کاهش عیوب تختال های تولیدی‬ ‫در فوالد هرمزگان‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری فوالد هرم��زگان گفت‪ :‬یک��ی از مهم ترین اهداف‬ ‫اس��تراتژیک فوالد هرمزگان‪ ،‬افزایش کیفیت محصول تولیدی و باال بردن‬ ‫میزان رضایت مشتریان داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫مهندس مدنی افزود‪ :‬کیفیت یعن��ی ویژگی‪ ،‬اما در درجه های متفاوت‪،‬‬ ‫به عبارت دیگ��ر کیفیت بر اس��اس محصول با الزامات مش��تریان و رعایت‬ ‫معیارهای زیس��ت محیطی معن��ا پیدا می کند‪ .‬کیفیت‪ ،‬حاصل ش��انس و‬ ‫اقبال نیس��ت بلکه به درک ش��رایط موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به‬ ‫هدف و مدیریت عالمانه نیازمند اس��ت‪ .‬نهادینه شدن کیفیت با قرارگیری‬ ‫دستاوردها درون فرایندها مستدام می شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در ای��ن زمین��ه‪ ،‬پش��تیانی اثربخش دیگ��ر واحدها و‬ ‫اجرای درس��ت برنامه و شیوه نامه ها از س��وی کارکنان با دانش و پرتالش‬ ‫ریخته گری و پیگیری و پایش مس��تمر عوامل تاثیرگذار بر کاهش عیوب‪،‬‬ ‫منجر به کاهش چش��مگیر ش��اخص درصد عیوب گ��رم تختال در خرداد‬ ‫‪ 1398‬شد‪.‬‬ ‫مهندس مدنی با اش��اره به عوامل دس��تیابی به ای��ن موفقیت گفت‪ :‬از‬ ‫عوامل افزایش کیفیت اس��لب های تولیدی‪ ،‬ام��اده به کار بودن باالی ‪98‬‬ ‫درصدی خط ریخته گری و کاهش عیوب اسلب به واسطه تعمیرات به موقع‬ ‫و انجام س��رویس های نگهداری خط ریخته گری اس��ت‪ .‬ازجمله اقدامات‬ ‫مه��م می توان به افزای��ش مقدار بازرس��ی های در حی��ن ریخته گری در‬ ‫فواصل مختلف روز و ش��ب و باال رفتن کیفیت انجام تعمیرات پیشگیرانه‬ ‫اش��اره کرد و همچنین کاهش توقفات و خرابی ه��ا با انالیز دقیق و انجام‬ ‫اقدامات مناسب برای جلوگیری از تکرار ان و اصالح روش های تعمیرات و‬ ‫بهینه سازی ان را نام برد که با تالش تیم تعمیرات ریخته گری و همکاری‬ ‫و همدلی انها با تیم تولید انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تیم تولید با بررس��ی عیوب گرم س��ال گذش��ته‪ ،‬عیب های‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مدی��ر حس��ابداری مدیری��ت ش��رکت فوالد‬ ‫هرمزگان از رویکردی نوی��ن بر کاهش هزینه ها‬ ‫در شرکت فوالد هرمزگان بر اساس مدل دمینگ‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫س��عید الهی دوس��ت با بیان این مطلب افزود‪:‬‬ ‫مدیری��ت منابع مالی‪ ،‬نظ��ارت و کنترل هزینه ها‬ ‫و تعیی��ن به��ای تمام ش��ده پروژه ه��ا ب��رای هر‬ ‫س��ازمانی بس��یار مهم اس��ت‪ .‬توجه ب��ه موضوع‬ ‫محدودیت منابع و نرخ تمام شده نهایی فعالیت ها‬ ‫در تصمیم گی��ری مدی��ران و برنامه ری��زان همه‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی و غیراقتص��ادی هم��واره‬ ‫موردتوجه است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در مدت ‪ ۲۰‬ماه پایش مس��تمر‬ ‫ب��ا ارائه راه��کار اجرایی ب��رای ایجاد و اس��تقرار‬ ‫مکانیس��م مدیریت هزینه و بودجه بندی و تعیین‬ ‫بهای تمام شده‪ ،‬موجب کنترل و کاهش هزینه ها‬ ‫ش��ده ایم‪ .‬به این منظ��ور با اس��تفاده از تکنیک‬ ‫دمینگ در شرکت فوالد هرمزگان با هدف کاهش‬ ‫بهای تمام ش��ده‪ ،‬ابتدا در مرحل��ه برنامه ریزی به‬ ‫جم��ع اوری و تجزیه و تحلی��ل داده های منابع و‬ ‫مصارف س��تادی و تولیدی پرداختیم و در مرحله‬ ‫اجرا به پیاده س��ازی گ��زارش انالی��ز هزینه ها و‬ ‫مقایسه ان با اهداف پرداخته شد‪.‬‬ ‫در مرحله بعد کنترل و بررس��ی انجام ش��د و‬ ‫میزان انحراف از بودجه شناسایی شد و به منظور‬ ‫کاه��ش هزینه ها اقدامات اصالحی تعریف ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمین��ه به ص��ورت ماهانه گزارش‬ ‫انالیز هزینه ها و مقایس��ه ان با اهداف‪ ،‬تهیه شد‬ ‫و جلسه هایی برای تجزیه وتحلیل انحراف تشکیل‬ ‫ش��د‪ .‬این جلسه ها متش��کل از نمایندگان واحد‬ ‫کنترل اقتص��ادی‪ ،‬گزارش ها‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران و‬ ‫رابط��ان بودجه بود‪ .‬پس از ارائ��ه گزارش ماهانه‬ ‫یادش��ده‪ ،‬جلس��ه های ماهانه با حض��ور کارگروه‬ ‫یادش��ده‪ ،‬برای کاهش انحراف��ات بودجه با ارائه‬ ‫اقدامات اصالحی برگزار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق و مزایا کاهش نیافته است‬ ‫پرتکرار با هزینه اصالح باال را مشخص کرده و برای کاهش انها پروژه های‬ ‫بهبود تعریف کرده اند که در قس��مت تولید پروژه های کاهش ترک طولی‬ ‫و کاهش پیک اپ نیتروژن و در قس��مت تعمیرات ریخته گری پروژه های‬ ‫انتق��ال درایو ماش��ین برش‪ ،‬اضافه کردن تورچ اضط��راری کنار خطوط و‬ ‫س��یل بندی خ��ط ریخته گری انجام ش��د و تعدادی از انه��ا در حال اجرا‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین با همکاری واحد انرژی و س��یاالت پروژه های بهبودی‬ ‫ب��رای کاهش اهن‪ ،‬کلراید و کدورت اب تعریف کرده اند و اقدامات مربوط‬ ‫به انها انجام شده است‪.‬‬ ‫مع��اون بهره برداری فوالد هرم��زگان ضمن تاکید بر ت��داوم بهبود این‬ ‫ش��اخص و دیگر ش��اخص های واحد گفت‪ :‬با گام های اس��توار کارکنان و‬ ‫حمایت های مدیری��ت مجموعه در اینده ای نزدیک ش��اهد موفقیت های‬ ‫بیش��تر در واحد ریخته گری و ارس��ال محصول و همچنی��ن تحقق تمام‬ ‫اهداف سازمان هستیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرقینی در پنجمین همایش ملی نقش معدن در توسعه و اقتصاد با اشاره به وضعیت کشور در شرایط بحرانی تحریم‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از دیروز تا‬ ‫امروز فلز زرد‬ ‫در ژاپن‬ ‫بهرام فرزا د‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پنجمین همایش ملی نقش معدن در توس��عه و اقتصاد‬ ‫کش��ور روز پنجشنبه با رویکرد مواد معدنی استراتژیک در‬ ‫سالن همایش های هتل پارسیان صفائیه یزد برگزار شد‪.‬‬ ‫هر چند در مباحث اش��اره ش��ده از س��وی س��خنرانان‪،‬‬ ‫س��خنی از مواد معدنی اس��تراتژیک به میان نیامد اما این‬ ‫گردهمای��ی فرصت خوبی بود تا مقامات اس��تانی و معدنی‬ ‫یزد از دغدغه ها و نظرهای خود درباره دومین قطب معدنی‬ ‫کشور بگویند‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسنامه دار شدن صادرات سنگ اهن‬ ‫محمدرضا‬ ‫بهرامن‪ :‬نقشه‬ ‫راه معدن باید‬ ‫از سوی تمام‬ ‫تشکل ها و‬ ‫سازمان های‬ ‫مردم نهاد‪ ،‬دنبال‬ ‫شده و توجه به‬ ‫بخش اکتشاف‬ ‫و نحوه تعامل با‬ ‫دانشگاه ها از‬ ‫سوی این بخش‬ ‫پیگیری شود‬ ‫جعفر سرقینی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در پنجمی��ن همایش ملی نقش‬ ‫معدن در توسعه و اقتصاد کشور در یزد گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫سهم بخش معدن به تنهایی در تولید ناخالص داخلی ‪۱.۲‬‬ ‫درصد اس��ت اما در زنجیره صنایع معدنی ‪ ۶.۸‬درصد ارزش‬ ‫افزوده ایج��اد می کند که مجموع تولیدات معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬حدود ‪ ۸‬درصد ارزش افزوده را در پی دارد‪ .‬معاون‬ ‫امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬به غیر از مصالح س��اختمانی‪ ،‬ارزش تولیدات‬ ‫معدنی صادراتی در س��ال گذش��ته ‪ ۲۰‬میلیارد دالر اعالم‬ ‫ش��ده است‪ .‬سرقینی افزود‪ :‬در ‪ ۷‬سال گذشته فقط در یک‬ ‫س��ال‪ ،‬رش��د این بخش‪ ،‬منفی و در بقیه سال ها مثبت بوده‬ ‫و حتی تا ‪ ۳۵‬درصد هم رسیده است‪ .‬او از بخشنامه جدید‬ ‫برای شناسنامه دار شدن صادرات سنگ اهن خبر داد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه به معدنکاران برای پرداخت حقوق دولتی مهلت‬ ‫داده می ش��ود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این خاک و سنگ از اموال‬ ‫این کشور است و اگر صادر می شود باید ارز ان هم برگردد‪،‬‬ ‫در حالی که بسیاری از صادرکنندگان کشور در برگرداندن‬ ‫ارز صادرات در این ش��رایط بحرانی‪ ،‬رفوزه شده اند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬تامی��ن مواد اولیه برای واحده��ای فراوری در اولویت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار دارد و در یزد هم دنبال‬ ‫می ش��ود‪ .‬یکی از اصلی ترین دالی��ل موفقیت یزد در حوزه‬ ‫تولیدات معدنی‪ ،‬سختکوشی مردم این استان است و ادامه‬ ‫موفقیت ها نیازمند همکاری و همراهی همه بخش هاس��ت‪.‬‬ ‫یک��ی از تفاوت ه��ای معدن با دیگر صنایع در ان اس��ت که‬ ‫توس��عه معادن؛ توسعه مناطق محروم و دورافتاده را در پی‬ ‫دارد‪ .‬مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همچنین بیان کرد‪ :‬در کل جهان‪ ،‬به دنبال‬ ‫توسعه پایدار هستند؛ معادن‪ ،‬توسعه پایدار دارند و به ندرت‬ ‫به تعطیلی کش��یده می ش��وند‪ .‬تمام تالش مجموعه هایی‬ ‫مانند وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و شورای عالی معادن‪،‬‬ ‫حمایت از معدنکاران و سرمایه گذاران این بخش است و این‬ ‫نهاده��ا همواره در حفظ مع��ادن و تعامل با تولیدکنندگان‬ ‫همت دارند‪ .‬تولیدکنندگان بخش فوالد می توانند برای ‪۱۰‬‬ ‫س��ال اینده س��رمایه گذاری کنند و فقط باید کف ارزی را‬ ‫رعایت کنند چون این بخش سهم مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سهم بخش معدن با انالیز ذخایر‬ ‫محمدرضا بهرامن‪ ،‬رئیس خانه معدن ایران نیز گفت‪ :‬باید‬ ‫ی بخش معدن حاکم ش��ود چراکه‬ ‫نگاه مدیریتی بر واگذار ‬ ‫ما هیچ گاه به دنبال مالکیت بخش معدن نبوده و نیستیم‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬با انالیز ذخایر‪ ،‬س��هم ما در بخش معدن‬ ‫افزایش خواهد یافت و برگزاری همایش های این چنینی به‬ ‫منظور برنامه ریزی در این بخش است‪ .‬نقشه راه معدن باید‬ ‫از سوی تمام تشکل ها و سازمان های مردم نهاد‪ ،‬دنبال شده‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫کش��ور هایی که دارای منابع معدنی فراوان و‬ ‫غنی هستند‪ ،‬به طور معمول در رده کشور های‬ ‫قدرتمند به ش��مار می رون��د‪ .‬در این بین‪ ،‬ژاپن‬ ‫کش��وری اس��ت که ب��ه دلی��ل موقعیت خاص‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬دارای منابع معدنی ویژه است‪.‬‬ ‫ژاپن به شدت تکتونیزه و زلزله خیز است و مواد‬ ‫معدنی در طول گسل های فعال و درز ها در ان‬ ‫به طور گس��ترده نفوذ می کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬مواد‬ ‫معدنی هیدروترمال به ویژه طالی هیدروترمال‬ ‫در این کشور در سطوح وسیع ایجاد شده است‪.‬‬ ‫با اینکه پیش��ینه معدنکاری در ژاپن به چندین‬ ‫قرن می رس��د‪ ،‬ام��روزه هم این کش��ور دارای‬ ‫ثروت های پوش��یده گس��ترده معدنی متنوعی‬ ‫است که فعالیت های اکتش��افی وسیعی را نیاز‬ ‫دارد‪ .‬اس��تخراج و استحصال فلز زرد از منابع‬ ‫هیدروترم��ال نزدیک به س��طح زمین از قرن ها‬ ‫پی��ش معم��ول ب��وده و نگاهی گذرا ب��ه تاریخ‬ ‫اس��تخراج طال نش��ان می دهد که این کش��ور‬ ‫از دیرب��از دارای رتبه باالی جهانی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫کش��ف و بهره برداری از نخستین معدن طالی‬ ‫ژاپن به س��ال ‪ ۷۴۹‬میالدی (‪ ۱۲۸‬خورشیدی)‬ ‫در منطقه تامایاما بر می گ��ردد‪ .‬این معدن یک‬ ‫معدن طالی پالس��ری بوده که اب رودخانه ها‪،‬‬ ‫ان را شس��ت ه و اس��تخراج‪ ،‬با جدا کردن طال از‬ ‫سنگ به روش ثقلی انجام می شده است‪.‬‬ ‫طالی به دست امده برای ساخت مجسمه بودا‬ ‫در ش��هر «تودای جد» مصرف شده و چند قرن‬ ‫بعد نیز این روش اس��تخراج ط�لا در رودخانه‬ ‫«ک��زن» به کار ام��د‪ .‬نخس��تین معدن طالی‬ ‫ت بزرگ ژاپن در قرن ‪ ۱۳‬میالدی کشف‬ ‫به نسب ‬ ‫شد‪ .‬بعد از ان نیز معادن مهم دیگری شناسایی‬ ‫ش��دند و به بهره برداری رس��یدند؛ از جمله این‬ ‫معادن‪ ،‬معدن طالی «س��ادوکینزان» است که‬ ‫از ابتدای قرن ‪ ۱۶‬میالدی ش��روع به کار کرده‬ ‫و تا پایان قرن ‪ ۱۹‬فعال بود‪ .‬ش��رکت تیتائو که‬ ‫بهره ب��رداری از معدن را در اختیار داش��ت‪ ،‬در‬ ‫ط��ول این مدت ‪ ۷۸‬تن طال از ان اس��تحصال‬ ‫کرد‪ .‬برای اس��تخراج از این معدن تونل هایی تا‬ ‫عمق ‪ ۸۰۰‬متری سطح زمین حفر شده بودند‪.‬‬ ‫پس از معدن طالی سادو‪ ،‬معدن طالی «توی»‬ ‫یکی از مع��ادن بزرگ طالی ژاپ��ن بوده که از‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۰‬میالدی (‪ ۷۴۹‬خورشیدی) تا سال‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬میالدی (‪ ۱۳۵۹‬خورشیدی) فعال بود و‬ ‫از ان طال اس��تخراج می ش��د‪ .‬وجود این معدن‬ ‫کم��ک بزرگی به اقتصاد ژاپن بود‪ .‬این کش��ور‬ ‫از طالی به دست امده از این معدن یک شمش‬ ‫ب��زرگ با وزن ‪ ۲۵۰‬کیلوگرم س��اخت و رکورد‬ ‫بزرگ تری��ن قطعه طالی دنیا را د ر گینس ثبت‬ ‫کرد‪ .‬ارزش این قطعه طال میلیون ها دالر براورد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬معدن طالی «کینوما» نیز یک‬ ‫معدن طالی تاریخی ژاپن است و پس از کشف‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۱۷‬میالدی(‪ ۱۲۹۶‬خورش��یدی)‬ ‫به مدت ‪ ۶۰‬سال اس��تخرا ج می شد و در طول‬ ‫زم��ان فعالیت معدن‪ ،‬به اش��تغال مس��تقیم و‬ ‫غیر مس��تقیم ‪ ۱۳‬ه��زار نفر انجامی��ده بود‪ .‬با‬ ‫ش��روع جنگ جهانی دوم‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬استخراج و‬ ‫تولی��د طال در ژاپن متوق��ف و اولویت ب ر مس‪،‬‬ ‫اه��ن و فلزاتی ب��ود که در س��اخت تجهیزات‬ ‫جنگی مصرف داش��تند‪ .‬ش��رایطی مشابه انچه‬ ‫در ان زمان ب��رای امریکا اتفاق افتاده بود‪ .‬پس‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۸۱‬میالدی (‪ ۱۳۶۰‬خورشیدی) بار‬ ‫دیگر اکتش��اف طال در ژاپن از س��وی ش��رکت‬ ‫«س��ومیتومو متال» در جنوب این کشور و در‬ ‫جزیره «کیوش��و» اغاز ش��د و تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۶‬میلیون اونس طال از معدن «هیش��ی کاری»‬ ‫در این جزیره به دس��ت امده اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫ذخی��ره اعالم ش��ده در صورتی ک��ه این معدن‬ ‫بتوان��د به طور کامل م��ورد بهره ب��رداری قرار‬ ‫گیرد بزرگ ترین معدن طالی ژاپن خواهد بود‪.‬‬ ‫با وجود پیش��ینه تاریخی تولی��د طال و ذخایر‬ ‫گس��ترده ان در ژاپن‪ ،‬این کشور در مقایسه با‬ ‫سایر کشور های طالخیز دنیا اکتشافات محدود‬ ‫و کمی را در زمینه طال داش��ته اس��ت؛ اتفاقی‬ ‫که با توجه به پیش��رفته بودن این کشور برای‬ ‫کارشناسان جای تعجب دارد‪.‬‬ ‫صادرکنندگان در برگرداندن ارز صادراتی رفوزه شدند‬ ‫جعفر س��رقینی‪ :‬خاک و س��نگ از اموال این کشور است و اگر صادر‬ ‫می شود باید ارز ان هم برگردد‪ ،‬در حالی که بسیاری از صادرکنندگان‬ ‫کش��ور در برگردان��دن ارز ص��ادرات در این ش��رایط بحران��ی‪ ،‬رفوزه‬ ‫شده اند‬ ‫و توجه به بخش اکتشاف و نحوه تعامل با دانشگاه ها از سوی‬ ‫این بخش پیگیری ش��ود‪ .‬رئیس خانه مع��دن ایران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬یزد یکی از اس��تان های پیش��ران در زمینه برگزاری‬ ‫همایش های بخش معدن اس��ت‪ .‬در ش��ورای عالی معادن‬ ‫مباحث و مش��کالت معدنکاران اس��تان مطرح شد و سعی‬ ‫می کنیم سیاس��ت گذاری های درستی برای حل مشکالت‬ ‫این اس��تان انجام دهیم‪ .‬باید یک مقیاس نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته در ای��ن بخش تهیه ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی یزد حرکت رو به جلو داشت که در توسعه بخش‬ ‫معدن اثرگذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد پایگاه داده های اطالعاتی‬ ‫علیرضا شهیدی‪ ،‬رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کشور نیز در پنجمین همایش ملی نقش معدن در‬ ‫توسعه و اقتصاد کشور گفت‪ :‬اکتشافات معدنی‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫در بخش س��رمایه گذاری کالن کشورها در معادن و صنایع‬ ‫معدنی دارد‪ .‬اکتشافات‪ ،‬نخستین حلقه فعالیت های معدنی‬ ‫است و ما فقط ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬درصد در اکتشافات سرمایه گذاری‬ ‫کرده ای��م‪ .‬ش��هیدی اظهار کرد‪ :‬کش��ورها ب��ه دنبال ایجاد‬ ‫پای��گاه داده های اطالعاتی هس��تند و هر قدر این اطالعات‬ ‫جامع تر و موثق تر باشد‪ ،‬نتیجه بهتری دارد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫زمین شناس��ی کشور بیان کرد‪ :‬س��ازمان زمین شناسی در‬ ‫‪ ۱۳‬نقش��ه راه معدن به طور مستقیم نقش دارد و بر اساس‬ ‫انچه گفته شده است‪ ،‬باید در مراحل شناسایی و پی جویی‬ ‫اکتش��اف ورود کند و به اکتش��اف تفصیلی و نیمه تفصیلی‬ ‫ورود نکند‪ .‬بر این اس��اس ‪ ۹۵‬موضوع نقش��ه راه در سازمان‬ ‫زمین شناسی تهیه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فع�ال ک�ردن ‪ ۱۰‬معدن با ایج�اد یک واحد‬ ‫فراوری‬ ‫وجیه اهلل جعفری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی ای��ران گفت‪ :‬ط��رح احیای مع��ادن کوچک جزو‬ ‫طرح های اقتصاد مقاومتی اس��ت و با راه اندازی ان می توان‬ ‫افزایش ‪ ۳‬برابری صادرات سیمان تاجیکستان‬ ‫وزارت صنایع و فناوری های جدید تاجیکس��تان‬ ‫از افزایش قابل توجه صادرات س��یمان در سال های‬ ‫گذش��ته در این کش��ور خبر داد‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫صادرات میانگین ماهانه س��یمان در تاجیکس��تان‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته ‪ ۳‬براب��ر افزای��ش یافت��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادرات این نوع محصول در ‪ ۵‬ماه نخست امسال‬ ‫میالدی به کش��ورهای همسایه حدود ‪ ۶۲۰‬هزار تن‬ ‫براورد شده‪ ،‬یعنی به طور میانگین شهر «دوشنبه»‬ ‫هر ماه ‪ ۱۲۴‬هزار تن سیمان صادر کرده است‪.‬‬ ‫ب��رای مقایس��ه‪ ،‬میانگی��ن ص��ادرات س��یمان‬ ‫از تاجیکس��تان ب��ه کش��ورهای خارج��ی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی (‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی)‬ ‫در کل ح��دود ‪ ۴۲‬ه��زار ت��ن را تش��کیل‬ ‫می داد‪.‬‬ ‫میزان صادرات س��یمان تاجیکی به ازبکستان در‬ ‫ماه های ژانویه تا مه امسال میالدی (نیمه دی ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تا نیمه اردیبهشت ‪ ۳۴۶ )۱۳۹۸‬هزار تن‪ ،‬افغانستان‬ ‫‪ ۲۴۷‬ه��زار تن و قرقیزس��تان ‪ ۲۷‬ه��زار تن براورد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تولید سیمان در این کش��ور در ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال میالدی در مقایس��ه با زمان مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته به حجم بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار تن بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬رش��د و افزایش چش��مگیر تولید سیمان در‬ ‫تاجیکستان در س��ال های گذشته با سرمایه گذاری‬ ‫طرف چینی مرتبط است‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور کلی بیش از ‪ ۸۵‬درص��د تولید این نوع‬ ‫محصول در تاجیکس��تان به ‪ ۳‬ش��رکت مش��ترک‬ ‫تاجیکی و چینی«چونگس��ای ماهیر» (‪ ۳۲‬درصد)‪،‬‬ ‫«هواکسین غیور سیمان» (‪ ۲۸‬درصد) و «هواکسین‬ ‫غیور سغد» (‪ ۲۵‬درصد) مربوط است‪.‬‬ ‫س��هم کارخان��ه تاجی��ک س��یمان مس��تقر در‬ ‫ش��هر دوش��نبه در حج��م کل��ی تولی��د ای��ن نوع‬ ‫محص��ول ‪ ۵.۱‬درص��د را تش��کیل می ده��د‪ .‬در‬ ‫مجم��وع درحال حاض��ر در تاجیکس��تان بی��ش از‬ ‫‪ ۱۸‬ش��رکت مختل��ف مش��غول به تولید س��یمان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫انتظ��ار می رود که تعداد ظرفیت ها در س��ال های‬ ‫این��ده باز هم افزایش یابد‪ .‬از جمله‪ ،‬ش��رکت ماهیر‬ ‫س��یمان با س��رمایه گذاری طرف چینی به س��اخت‬ ‫کارخانه س��یمان ب��ا ظرفیت تولی��د ‪ ۶۰۰‬هزار تن‬ ‫س��یمان در س��ال در جنوب این کش��ور اقدام کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬معدن را با ایجاد ی��ک واحد فراوری فعال کرد‪.‬‬ ‫طرح احیای معادن کوچک مقیاس ‪ ۲‬سال است مطرح شده‬ ‫اما در ‪ ۶‬ماه گذشته به صورت جدی روی ان کار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیش��نهاد اولیه این طرح از س��وی خانه معدن ایران‬ ‫و میدک��و مطرح ش��د که از توان معادن کوچک اس��تفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬طرح احیای معادن کوچک مقی��اس دارای ‪ ۴‬رکن‬ ‫دول��ت‪ ،‬س��رمایه گذاران‪ ،‬س��رمایه پذیران ی��ا معدنکاران و‬ ‫انجمن ها و تشکل هاس��ت‪ .‬جعفری گفت‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫تمرک��ز بر معادن فلزی بود و امس��ال معادن غیرفلزی نیز‬ ‫مورد توجه قرار خواهند گرفت‪ .‬برای تامین مالی و اعتباری‬ ‫با شرکت های بزرگی مانند شرکت مس و گل گهر سیرجان‬ ‫تفاهمنامه های مختلفی امضا ش��ده و این طرح می تواند به‬ ‫نهضت فراوری در کشور منتهی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش یزد در توسعه اقتصادی کشور‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت یزد در این‬ ‫همایش گف��ت‪ :‬از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۵۰‬پروان��ه بهره برداری در‬ ‫استان یزد‪ ،‬یک هزار و ‪ ۶۱‬پروانه به صنایع معدنی مربوط‬ ‫اس��ت که ‪۳۳‬درصد تعداد و ‪ ۴۵‬درصد اشتغال این استان‬ ‫را تش��کیل می دهد‪ .‬محمدرضا علمدار در ادامه به نقش‬ ‫معدن و صنایع معدنی اش��اره ک��رد و توضیح داد‪ :‬نتیجه‬ ‫این اعداد و ارقام‪ ،‬یزد را در جایگاه کنونی قرار داده است‪.‬‬ ‫یزد ‪ ۱.۳‬درصد جمعیت کل کشور را دارد‪ ،‬در صورتی که‬ ‫‪ ۴.۴‬درصد تولیدات و س��رمایه گذاری های صنعتی کشور‬ ‫به اس��تان یزد اختصاص دارد‪ .‬در یزد ‪ ۸۰۰‬نوع کاال تولید‬ ‫می ش��ود که ‪ ۴۰۷‬قلم از این کاالها به بیش از ‪ ۹۳‬کشور‬ ‫صادر می شوند‪ .‬ما تولیدکننده ‪ ۵۰‬درصد سرامیک کشور‬ ‫هس��تیم و ‪ ۲۷‬درصد تولیدات نس��اجی ایران در اختیار‬ ‫یزد اس��ت‪ .‬او اظهار ک��رد‪ :‬یزد زنجیره کام��ل فوالد را از‬ ‫معدن ت��ا محصوالت فوالدی و همچنی��ن زنجیره کامل‬ ‫شیشه و فس��فوریت در اختیار دارد‪ .‬در استان هزار طرح‬ ‫مل��ی تمام صنعتی با پیش��رفت فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫وج��ود دارد ک��ه تاکنون ‪۵‬هزار میلی��ارد تومان برای این‬ ‫طرح ها س��رمایه گذاری شده اس��ت‪ .‬بخش زیادی از این‬ ‫طرح ه��ای نیمه تمام را صنایع معدنی تش��کیل می دهند‬ ‫و ب��ا راه اندازی انها ‪ ۳۲‬هزار ش��غل جدی��د ایجاد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اس��تان یزد‪ ،‬سال های متوالی اس��ت در تولید ماده‬ ‫دولومیت رتبه نخست کش��ور را دارد‪ .‬علمدار ادامه داد‪:‬‬ ‫از نظر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که از افتخارات‬ ‫دولت تدبیر و امید اس��ت‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۹۴‬تاکنون ‪۳‬هزار و‬ ‫‪ ۷۹۹‬مصوبه داشته ایم که ‪ ۳۲‬درصد ان مربوط به صنایع‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬وی در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۵۹۸‬پروانه بهره ب��رداری معدن با ظرفیت‬ ‫نس��بی ‪ ۶۱‬میلیون تن در س��ال داریم که ذخیره قطعی‬ ‫ان یک میلیارد و ‪ ۸۹۶‬میلیون تن اس��ت‪ .‬اش��تغال اسمی‬ ‫در بخ��ش معدن‪ ،‬بیش از ‪ ۱۲‬هزار نفر و س��رمایه گذاری‬ ‫اس��می در این بخش ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان است‪ .‬حاصل‬ ‫این اعداد و ارقام‪ ،‬یزد را به عنوان دومین اس��تان معدنی‬ ‫از نظ��ر ذخیره مطرح کرده اس��ت‪ .‬در ی��زد ‪ ۵۰‬نوع ماده‬ ‫معدنی شناس��ایی ش��ده و بی��ش از ‪ ۵۰‬درص��د خوراک‬ ‫صنایع فوالد کشور از یزد تامین می شود که عالوه بر قلب‬ ‫جغرافیایی کشور‪ ،‬قلب اس��تراتژیک کشور هم هست‪ .‬به‬ ‫گفته علمدار یزدی‪ ،‬یزد رتبه یک تولید س��نگ اهن ایران‬ ‫را دارد و س��الی ‪ ۳۰‬میلیون تن سنگ اهن تولید می کند‪.‬‬ ‫رتبه نخس��ت ذخایر س��رب و باریت کش��ور را نیز دارد و‬ ‫دومی��ن معدن بزرگ س��رب و باریت جهان و بزرگ ترین‬ ‫در خاورمیانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت یک مرکز تحقیقات معدنی در یزد‬ ‫محمدعلی طالبی‪ ،‬استاندار یزد گفت‪ :‬نکته ای که درباره‬ ‫معادن یزد کمتر به ان اش��اره شده‪ ،‬نقش نیروی انسانی‬ ‫اس��ت که این نقش تاکنون به خوبی ایفا شده و استان را‬ ‫در موقعیت کنونی قرار داده اس��ت‪ .‬کاوش های معدنی در‬ ‫یزد قدمت��ی به درازای تاریخ دارد و همین سختکوش��ی‬ ‫مردم این استان است که به توفیقات امروز در بخش های‬ ‫صنع��ت و معدن انجامیده اس��ت و باعث ش��ده با وجود‬ ‫مش��کل کمبود اب که این اس��تان با ان درگیر است‪ ،‬نه‬ ‫تنها در زمینه معدن بلکه حتی در تولید برخی محصوالت‬ ‫کشاورزی هم توانمند باشد‪ .‬طالبی اظهار کرد‪ :‬معدن به‬ ‫عنوان یکی از محورهای توس��عه کش��ور قلمداد می شود‬ ‫و در اس��تان یزد به دلیل معادن بس��یار و صنایع وابسته‬ ‫به ان‪ ،‬محور قدرتمند اس��تان است‪ .‬توسعه استان هم به‬ ‫ان گره خ��ورده و قصد داریم به کمک فعاالن این بخش‬ ‫جای��گاه معدن را در اقتصاد اس��تان بیش از پیش تقویت‬ ‫کنیم تا فعاالن این بخش بیش��ترین بهره وری را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬استاندار یزد در ادامه گفت‪ :‬در استان یزد معدن‬ ‫با مسائل اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سایر ابعاد زندگی مردم در‬ ‫هم امیخته است‪ .‬بسیاری از کانون های جمعیتی در یزد‬ ‫به واس��طه معادن شکل گرفته اند و حیات بسیاری از این‬ ‫کانون ها به معدن وابس��ته است‪ .‬اگر در استان های دیگر‪،‬‬ ‫معدن یک جنبه از زندگی مردم را ش��امل می ش��ود‪ ،‬در‬ ‫اس��تان یزد اصلی ترین بعد زندگی مردم اس��ت و انتظار‬ ‫م��ردم و مس��ئوالن‪ ،‬توج��ه کاف��ی به این بخش اس��ت‪.‬‬ ‫در برخ��ی نقاط اس��تان‪ ،‬توجه ناکافی به مع��دن‪ ،‬از نظر‬ ‫درامدزایی منطقه را دچار چالش می کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫بـازار پرتقاضای‬ ‫ماشین االت کفـش‬ ‫افتتاح کانال مالی‬ ‫اروپا با ایران در اوج‬ ‫تحریم های امریکا‬ ‫پایان نمایشگاه‬ ‫یعنی اغاز بهره برداری‬ ‫از دستاورد ها‬ ‫میزان بازگشت ارز صادرکنندگان افزایش یافت‬ ‫‹ ‹صادرکنندگان ترغیب شدند‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از جهش صادرات کش��ور‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال خبر داد‪ .‬فرهاد دژپس��ند در‬ ‫بازدی��د از منطق��ه ویژه اقتص��ادی س��لفچگان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه با بسته سیاس��ت ارزی که امسال به‬ ‫تصویب کارگروه ‪ ۵‬نفری (متش��کل از وزی��ران اقتصاد‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه و رئیس کل بانک مرکزی) رسید و ازسوی بانک‬ ‫مرکزی ابالغ شد‪ ،‬شرایط صادرات به شکلی تسهیل شده‬ ‫که میزان بازگش��ت ارز صادرکنن��دگان را افزایش داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عموم��ی وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬وی افزود‪ :‬ما به طور کامل به مش��کالت ناشی از‬ ‫هزینه های انتقال‪ ،‬ان هم در ش��رایط فعلی کش��ور اگاه‬ ‫هس��تیم و به همین دلیل‪ ،‬درصدی را هم برای معافیت‬ ‫صادرکنندگان درباره هزینه انتقال در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫دژپسند با بیان اینکه در بس��ته ابالغی سیاست ارزی‬ ‫کارگروه ‪ ۵‬نفری‪ ،‬بخ��ش قابل توجهی از ارزها می توانند‬ ‫در بازار سنا عرضه شده و بخش دیگری می تواند در قالب‬ ‫واردات در قبال صادرات به کش��ور برگردد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ع صادرکنندگان به بازگشت‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬به طور قط ‬ ‫ارزهای ناش��ی از صادرات به کش��ور ترغیب می ش��وند؛‬ ‫چراکه در این بس��ته‪ ،‬بخش��ی از ارز در بازار سنا عرضه‬ ‫و بخ��ش دیگر نی��زدر قال��ب واردات در براب��ر صادرات‬ ‫برگردانده می شود‪.‬‬ ‫شوک تازه نیما‬ ‫به فعاالن اقتصادی‬ ‫رشد صادرات در بهار‬ ‫اینک��ه از س��وی وزارت اقتص��اد اعالم می ش��ود ارز صادراتی به کش��ور‬ ‫بازمی گردد و روند افزایش��ی پیدا کرده‪ ،‬نش��ان می دهد سرانجام تفاهمی‬ ‫بی��ن دول��ت‪ ،‬بانک مرکزی و بخش خصوصی ایجاد ش��ده که توانس��تند این‬ ‫ارتباط مستقیم را به طور بهینه برقرار کنند‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به مفاد‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور که تصریح می کند‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان متناس��ب ب��ا ارزی ک��ه برمی گردانند‪،‬‬ ‫می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار ش��وند‪ ،‬این امر را‬ ‫نیز یکی دیگر از مشوق های تاثیرگذار برای بازگشت ارز‬ ‫ناشی از صادرات به کشور دانست‪.‬‬ ‫وی با اع�لام اینکه می��زان صادرات کش��ور در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست امسال نسبت به مدت مش��ابه سال قبل‪ ،‬از نظر‬ ‫وزنی جهش داشته است‪ ،‬میزان افزایش صادرات از نظر‬ ‫ارزشی را هم دارای رشد قابل قبول عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهم میان دول�ت‪ ،‬بانک مرکزی و بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫سرپرست س��ازمان توسعه تجارت از نشست پنجشنبه‬ ‫گذش��ته س��ران قوا خبر داد و گفت‪ :‬پنجشنبه دو هفته‬ ‫پیش‪ ،‬قرار بود درب��اره ارز ‪4200‬تومانی تصمیم بگیرند‪،‬‬ ‫اما این نشست برگزار نشد‪ .‬در نتیجه نشست به پنجشنبه‬ ‫بعدی یعنی ‪ ۶‬تیر موکول ش��د‪ .‬محمدرضا مودودی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پنجشنبه ای که گذشت‪،‬‬ ‫قرار بود نشس��تی میان سران قوا تش��کیل شود و درباره‬ ‫ت ارزی تصمیم بگیرند که البته هنوز خبر رسمی‬ ‫سیاس ‬ ‫درباره نتیجه ان منتش��ر نشده اس��ت‪ .‬این نشست برای‬ ‫تعیین تکلیف ارز ‪4200‬تومانی تشکیل شد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به خبرهایی مبنی بر افزایش بازگش��ت ارز صادراتی به‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬هنوز زود است که درباره تسهیل این روند‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به مناس��بت ‪ ۱۰‬تیر‪ ،‬روز ملی‬ ‫صنع��ت و مع��دن در پیامی کمک به افزای��ش تولید و صادرات‬ ‫را از اولویت ه��ای برنام��ه این وزارتخانه عن��وان کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت رضا رحمانی با‬ ‫تبریک این روز به صنعتگران‪ ،‬معدنکاران و تولیدکنندگان برخی‬ ‫سیاست های اجرایی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را در تحقق‬ ‫رون��ق تولید تش��ریح کرد‪ .‬در یکی از محوره��ای این پیام امده‬ ‫اس��ت‪ :‬توس��عه صادرات غیرنفتی به ویژه با محوریت کشورهای‬ ‫همسایه با تقویت مزیت های کش��ور‪ ،‬در شرایط کنونی نیازمند‬ ‫تالش بی وقفه کارگزاران حاکمیت‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬صنعتگران‪،‬‬ ‫کارافرینان و تمام دس��ت اندرکاران اقتصاد کش��ور اس��ت تا در‬ ‫شرایط کنونی صادرات غیر نفتی جایگاه شایسته خود را بیش از‬ ‫هر زمان دیگری پیدا کند‪ .‬رحمانی در این پیام‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫کااله��ای غیرنفتی‪ ،‬افزایش حجم و تن��وع محصوالت صادراتی‬ ‫صحبت کنی��م ضمن اینکه بانک مرکزی باید در این باره‬ ‫اظهارنظر کند‪ .‬سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این خوشبینی در ش��رایط کنونی اهمیت بسیاری‬ ‫دارد که باعث شود بخش خصوصی و صادرکننده واقعی‪،‬‬ ‫انگیزه مضاعفی پیدا کرده و از این ظرفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬اینکه از سوی وزارت اقتصاد اعالم می شود‬ ‫ارز صادراتی به کش��ور بازمی گردد و روند افزایشی پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬نشان می دهد سرانجام تفاهمی بین دولت‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و بخش خصوصی ایجاد ش��ده که توانستند این‬ ‫ارتباط مس��تقیم را به طور بهینه برق��رار کنند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬این عالقه مندی به برگش��ت ارز به چرخه اقتصاد‬ ‫کش��ور از سوی بخش صادراتی کش��ور چه دولتی و چه‬ ‫خصوصی افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬مودودی ادامه داد‪:‬‬ ‫در نشس��ت س��ران قوا قرار بود تصمیم بگیرن��د ایا ارز‬ ‫‪4200‬تومانی به بخشی از اقالم خاص محدود شود یا به‬ ‫روال گذشته باشدکه هنوز نتیجه این نشست به ما اعالم‬ ‫نشده است‪ .‬به گفته او‪ ،‬امار رسمی تجارت ‪3‬ماه نخست‬ ‫سال هنوز به طور رسمی منتشر نش��ده‪ ،‬اما صادرات در‬ ‫‪ ۲‬ماه منتهی به اردیبهش��ت امس��ال رشد ‪8‬درصدی در‬ ‫ارزش را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت توجه به مشوق های صادراتی‬ ‫یکی از مهم ترین مس��ائلی که تاثیر بس��یاری بر رشد‬ ‫صادرات و جهش این بخش دارد‪ ،‬مش��وق های صادراتی‬ ‫است که در کشورهای موفق و پیشرفته نیز تاثیرگذاری‬ ‫انها به اثبات رس��یده اس��ت‪ .‬ایران در سال های گذشته‬ ‫این مه��م را اجرایی می کرد اما در دولت های نهم و دهم‬ ‫ای��ن بخش با چالش های��ی روبه رو ش��د و از ان پس نیز‬ ‫عملیاتی نشد‪ .‬این خال در حالی در حوزه صادرات کشور‬ ‫وجود دارد که به گفته کارشناسان‪ ،‬مشوق های صادراتی‬ ‫به نوعی در تسهیل روابط تجاری کشور موثر است و باید‬ ‫برای تحقق انها تالش کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ته��ران بر ل��زوم برقراری مش��وق های‬ ‫صادراتی به ویژه درباره صادرات خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫تاکی��د ک��رد و گف��ت‪ :‬ص��دور ضمانتنامه ه��ای بانکی‬ ‫برای حض��ور در مناقصه ها و پروژه های عراق و س��وریه‬ ‫چالش مهمی اس��ت‪ .‬به اعتقاد محمد الهوتی باید برای‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ها و تسهیل در ش��رایط تجاری کشور‬ ‫ش��امل تس��هیل در بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات و‬ ‫همچنین ضمانتنامه ه��ای بانکی ت�لاش کنیم‪ .‬وی در‬ ‫گفت وگو با ایبِن��ا درباره اغاز دور جدی��دی از واگذاری‬ ‫پروژه های فنی مهندسی در عراق گفت‪ :‬صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی ایران یکی از نقاط قوت کش��ور است که‬ ‫متاس��فانه در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته نادیده گرفته شده یا‬ ‫نسبت به ان کم توجهی شده است‪.‬‬ ‫رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات با بی��ان اینکه زمانی‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندس��ی ایران به ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر در سال رس��یده بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در حالی که با ارائه‬ ‫مشوق های صادراتی ازس��وی دولت‪ ،‬صادرات این بخش‬ ‫رو به افزایش بود اما متاس��فانه این مش��وق ها قطع شد‬ ‫و امروز شاهد هستیم که با وجود ظرفیت بسیار باال‪ ،‬اما‬ ‫صادرات ما در این بخش ب��ه کمتر از ‪ ۲‬میلیارد و حدود‬ ‫‪۱.۵‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫الهوتی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه عراق در کنار ایران‬ ‫قرار دارد و سوریه نیز به عنوان یک بازار جدید در زمینه‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندس��ی در نظر گرفته می شود‪،‬‬ ‫ضرورت دارد به این بخش توجه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫وی یک��ی از معضالت ج��دی در بازار ع��راق را صدور‬ ‫ضمانتنامه های بانکی عنوان ک��رد و گفت‪ :‬حضور دفاتر‬ ‫صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات و ص��دور ضمانتنامه های‬ ‫دین��اری می توان��د ب��ه حض��ور ش��رکت های ایرانی در‬ ‫عراق کمک کن��د‪ .‬الزمه این کار نیز هم��کاری و تفاهم‬ ‫بین صندوق ضمانت صادرات ای��ران با بانک ها و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عراق و سوریه است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫ات��اق بازرگان��ی تهران خواس��تار توج��ه وی��ژه به ارائه‬ ‫مشوق های صادراتی به شرکت های صادرکننده خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی ش��د و گفت‪ :‬در ب��ازار عراق و س��وریه‪،‬‬ ‫شرکت های ترکیه‪ ،‬رقیبی جدی برای شرکت های ایرانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کمک به افزایش تولید و صادرات در اولویت است‬ ‫(کاال و خدمات) به کش��ورهای هدف‪ ،‬توانمندس��ازی و توسعه‬ ‫بنگاه ه��ای خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط با ه��دف افزایش صادرات‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط و گس��ترش قراردادهای تهاتری‬ ‫کاال ‪ -‬کاال ب��رای مب��ادالت کااله��ای واردات��ی و صادراتی را از‬ ‫مهم ترین برنامه های وزارت صنعت دانس��ته است‪ .‬در این پیام با‬ ‫اشاره به نامگذاری سال ‪ ۱۳۹۸‬با عنوان رونق تولید یاداور شده‬ ‫است هدفگذاری امسال حفظ تولید در سطح موجود و استفاده‬ ‫حداکث��ری از ظرفیت هاس��ت و ب��ر این اس��اس‪ ،‬برنامه ویژه ای‬ ‫مش��تمل بر ‪ ۳۵‬پروژه برای امسال تدوین شده است‪ .‬در بخش‬ ‫توس��عه تولید و تعمیق س��اخت داخل نیز فعال سازی ظرفیت‬ ‫خالی واحدهای تولیدی در راس��تای رونق تولید با تس��هیالتی‬ ‫معادل ‪ ۱۴‬ه��زار میلیارد ریال‪ ،‬اجرای پروژه توس��عه و تولید و‬ ‫تجارت صنایع نس��اجی و پوش��اک به میزان ‪ ۲۵‬درصد با ایجاد‬ ‫اش��تغال ‪ ۹۳‬هزار نفر و س��رمایه در گردش ب��ه میزان ‪ ۴۴‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصوالت لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬اجرای پروژه توس��عه صنایع دریایی ب��ا منابعی معادل‬ ‫‪ ۷۹۳‬میلیون یورو‪ ،‬نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی سنگین به‬ ‫تعداد ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مورد و حمایت از تامین و توسعه ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل ریلی به تعداد ‪ ۱۳‬هزارو ‪ ۱۰۰‬نوع واگن از مهم ترین‬ ‫برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی کاالها توجیه پذیری خود را برای قاچاق‬ ‫از دست داده اند‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬پس از نوس��ان های ارزی تعداد زی��ادی از کاالها‬ ‫توجیه پذی��ری خود را برای قاچاق از دس��ت داده اند‪ .‬رحمانی‬ ‫افزود‪ :‬به دنبال نوس��ان های نرخ ارز‪ ،‬رویه قاچاق برعکس شده‬ ‫و قاچاق از داخل به خارج کشور رشد کرده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نشست دوجانبه اخیر با دبیر شورای عالی مناطق ازاد و ویژه‬ ‫رشد ‪ ۵.۶‬درصدی نرخ و کاهش ‪ ۵۰‬درصدی معامالت مسکن‬ ‫براساس امار رس��می در خرداد امسال متوسط نرخ مسکن‬ ‫در تهران با رش��د ‪ ۵.۶‬درصدی نس��بت به اردیبهشت امسال‬ ‫ب��ه ‪ ۱۳.۴‬میلیون تومان در هر مترمربع افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫معامالت در مدت یادشده نیز ‪ ۵۰.۲‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی براساس جدیدترین امار‬ ‫منتش��ر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خرداد امسال‬ ‫متوسط نرخ هر مترمربع اپارتمان با رشد ‪ ۵.۶‬درصدی نسبت‬ ‫به ماه پی��ش از ان به ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۴۲۵‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬بیشترین متوسط نرخ هر مترمربع واحد مسکونی‬ ‫با ‪۲۷‬میلیون و ‪ ۵۷۳‬هزار تومان مربوط به منطقه یک اس��ت‪،‬‬ ‫فروردین سال گذشته متوسط نرخ در این منطقه ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۷۳‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫منطق��ه ‪ ۱۸‬نیز ب��ا ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۱۷‬ه��زار تومان کمترین‬ ‫نرخ متوس��ط هر مترمربع اپارتمان را در خرداد داشته است‪.‬‬ ‫در منطقه ‪ ۱۵‬متوس��ط نرخ مسکن از ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان با ‪ ۰.۰۷‬درصدرشد منفی به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۳‬هزار تومان‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬تعداد معامالت مس��کن نیز در بازه مورد‬ ‫اشاره با رشد منفی ‪ ۵۰.۲‬درصدی از ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۳۱۷‬مورد به‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۲۷‬معامله کاهش یافته اس��ت‪ .‬بیشترین معامالت‬ ‫مس��کن در خرداد امس��ال مربوط به منطقه ‪ ۵‬با ‪ ۸۴۵‬معامله‬ ‫و کمتری��ن معامالت متعلق به منطقه ‪ ۹‬ب��ا فقط ‪ ۵۵‬معامله‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫همچنین ارزش معامالت مس��کن در خرداد براس��اس امار‬ ‫وزارت راه بیش از ‪ ۶۸۸۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬گفت‪ :‬رشد بی رویه قاچاق همواره یکی از انتقادهای‬ ‫تولیدکنن��دگان مناطق ازاد بوده که نفس انها را بریده اس��ت‪.‬‬ ‫در این زمین��ه با واردات کاالها به طورقاچ��اق به جد برخورد‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬یکی از اهداف ایجاد مناطق ویژه و‬ ‫ازاد جذب سرمایه گذاری خارجی تعریف شده و با شرایط فعلی‬ ‫در عمل امکان جذب این سرمایه گذاری به سختی فراهم است‪.‬‬ ‫یکی از پرس��ش های مطرح شده این است که با وجود از دست‬ ‫رفتن این بخش از کارایی مناطق ازاد‪ ،‬چه اصراری به توس��عه‬ ‫این مناطق وجود دارد؟ وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعتقاد‬ ‫ب��ه اینکه مناطق ازاد هنوز کارایی خود را از دس��ت نداده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای تولیدی این مناطق تولیدات خوبی با محوریت‬ ‫صادرات انجام می دهند که می توان ان را فرصت دانس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنین تاکید ک��رد‪ :‬جهت گیری ها در این زمینه باید اصالح‬ ‫شود تا صادرات محصوالت این مناطق افزایش یابد‪.‬‬ ‫معاون حوزه ریاست کل و روابط‬ ‫عمومی گمرک ایران منصوب شد‬ ‫در حکمی از س��وی معاون توس��عه مدیریت و منابع گمرک‪،‬‬ ‫فره��اد ولی به عنوان معاون حوزه ریاس��ت کل و روابط عمومی‬ ‫گمرک ایران منصوب ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی گمرک‬ ‫ایران؛ در بخش��ی از این حکم امده است‪ :‬انتظار می رود با اتکا‬ ‫ب��ه خداوند متعال تمامی مس��اعی خود را با اس��تفاده از توان‬ ‫تخصصی همکاران و کارشناس��ان به منظور انجام بهینه وظایف‬ ‫قانونی محوله به کار گیرید‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات نماین��دگان ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران از گ��زارش نگران کننده ای خبر داد که‬ ‫از تخل��ف چند صرافی مجاز در س��امانه نیما‬ ‫و مالباخته ش��دن ع��ده ای از فعاالن اقتصادی‬ ‫حکای��ت دارد‪ .‬به گزارش س��ایت خبری اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬عباس ارگون با اشاره به اینکه‬ ‫در چند روز گذش��ته‪ ،‬برخی واردکنندگان و‬ ‫فعاالن اقتصادی نس��بت به تخلف انجام شده‬ ‫از س��وی چند صراف��ی مج��از گزارش هایی‬ ‫را ارائ��ه داده اند‪ ،‬به خبرن��گار روابط عمومی‬ ‫ات��اق بازرگانی ته��ران اظهارکرد‪ :‬براس��اس‬ ‫بررس��ی های انجام ش��ده و گزارش هایی که‬ ‫از س��وی برخی فعاالن اقتصادی عنوان شده‬ ‫است‪ ،‬چند واردکننده با هدف تامین ارز مورد‬ ‫نیاز خود از طریق سامانه نیما‪ ،‬نسبت به واریز‬ ‫مبلغ ریالی ان به حساب یک صرافی کارگزار‬ ‫و مورد تایید این س��امانه اق��دام کرده اند‪ ،‬اما‬ ‫پ��س از مدتی ب��ه جای دریاف��ت ارز‪ ،‬با خبر‬ ‫تعطیلی و متواری شدن صرافی کارگزار شوکه‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬در همین زمینه‪ ،‬چند ده‬ ‫فعال اقتصادی با شکایت از یک صرافی مجاز‬ ‫به فعالیت در س��امانه نیما‪ ،‬اعالم کرده اند در‬ ‫مجم��وع ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان مع��ادل ریالی‬ ‫دریاف��ت ارز نیمای��ی به حس��اب این صرافی‬ ‫واری��ز کرده اند اما نه تنها پ��س از مدتی ارز را‬ ‫دریافت نکرده اند‪ ،‬بلکه صراف متخلف اقدام به‬ ‫تعطیلی و فرار کرد ه است‪.‬‬ ‫ارگ��ون با بی��ان اینک��ه نگران��ی از چنین‬ ‫اتفاق هایی‪ ،‬عرصه فعالی��ت اقتصادی بنگاه ها‬ ‫را بی��ش از همیش��ه غبارالود ک��رد ه و اعتبار‬ ‫س��امانه نیم��ا را نیز ن��زد فع��االن اقتصادی‬ ‫کمرنگ می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫س��امانه نیما همچنان مشکالت و حفره هایی‬ ‫دارد که نظارت سختگیرانه تر بانک مرکزی را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و سرمایه‬ ‫اتاق بازرگانی تهران افزود‪ :‬بانک مرکزی باید‬ ‫نس��بت به اعتبارس��نجی دوباره صرافی های‬ ‫فعال در س��امانه نیما به عنوان کارگزار‪ ،‬اقدام‬ ‫کن��د تا از چنین پیش��امدهای ناگ��واری که‬ ‫خسارت های مالی سنگینی را متوجه فعاالن‬ ‫اقتصادی می کند‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫خبر اعالم ش��ده از س��وی این عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق تهران‪ ،‬با انتشار خبری مبنی‬ ‫ب��ر پلمب این صرافی متخلف با حکم قضایی‪،‬‬ ‫مورد تایید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ورود ماست و دوغ‬ ‫به عراق ممنوع شد‬ ‫دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق‬ ‫از ممنوع شدن واردات ماست و دوغ به کشور‬ ‫عراق خبر داد‪.‬‬ ‫سیدحمید حسینی در گفت وگو با تسنیم‪،‬‬ ‫با اش��اره ب��ه گالیه برخ��ی صادرکنندگان به‬ ‫عراق نس��بت به افزایش تعرف��ه ورود برخی‬ ‫کاالها به این کش��ور و احتم��ال کاهش این‬ ‫تعرفه ها از سوی دولت عراق اظهار کرد‪ :‬بعید‬ ‫است دولت عراق به سمت کاهش تعرفه های‬ ‫وارداتی پیش رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سیاست کشور عراق درحال حاضر‬ ‫به شکلی است که اگر تشخیص دهند کاالیی‬ ‫را می توانن��د داخ��ل ع��راق تولی��د کنن��د و‬ ‫قابلیت تولید در این کش��ور را دارد‪ ،‬مشمول‬ ‫سیاست های جدید قرار می دهند‪.‬‬ ‫دبی��رکل ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و‬ ‫عراق تصریح کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬ابتدا‬ ‫تعرفه ه��ای واردات ای��ن کااله��ا را افزای��ش‬ ‫می دهن��د و در مرحله بعد‪ ،‬ورود انها به عراق‬ ‫را ممنوع اعالم کرده و از ورودشان جلوگیری‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫حسینی گفت‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬در حالی که‬ ‫ورود خامه‪ ،‬ش��یر و شیرخشک به این کشور‬ ‫ممنوع نش��ده‪ ،‬واردات ماست و دوغ به کشور‬ ‫عراق ممنوع ش��ده اس��ت و عراقی ها ترجیح‬ ‫داده ان��د ماس��ت و دوغ م��ورد نیازش��ان را‬ ‫خودشان تولید کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫یک س��ال و ان��دی پیش تصمیمی در اقتصاد کش��ور‬ ‫گرفته ش��د که فراز و نش��یب های بس��یاری را به همراه‬ ‫داش��ت؛ ‪20‬فروردین س��ال ‪ 97‬جهانگی��ری معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری در س��اعات پایان��ی روز خب��ر از ارز‬ ‫‪4200‬تومانی داد که حواشی خاص خود را تا همین حاال‬ ‫هم باقی گذاش��ت‪ .‬پس از اعالم این خبر‪ ،‬واردات رنگ و‬ ‫بوی دیگری به خود گرفت و برخی س��ودای سوداگری‬ ‫ب��ه سرش��ان زد و ارز گرفتند اما کاالی��ی وارد نکردند و‬ ‫برخی دیگر هم ارز گرفتند و کاالیی وارد کردند که قرار‬ ‫نبود واردکنن��د‪ .‬خالصه اینکه ای��ن ارز ‪4200‬تومانی با‬ ‫حواش��ی و رانت و فس��اد به عمر خود ادامه داد تا اینکه‬ ‫پیرو همین تصمیم‪ ،‬سیاس��ت های ارزی دیگری نیز در‬ ‫اقتصاد کش��ور اتخاذ ش��د که باز هم م��ورد انتقاد قرار‬ ‫گرفت؛ سیاس��ت هایی مانند بازگش��ت ارز صادراتی که‬ ‫به گفت��ه صادرکنندگان در ش��رایط تحری��م و ارز چند‬ ‫نرخی در داخ��ل تحقق ان ناممکن ب��ود‪ .‬حاال به تازگی‬ ‫رفتو امدهای بسیار و کارشناسی ها و تحلیل های‬ ‫پس از ‬ ‫گوناگون دیدگاه دولت و بخش خصوصی و بانک مرکزی‬ ‫به هم نزدیک تر ش��ده و زمزمه های��ی مبنی بر حذف ارز‬ ‫‪4200‬تومانی ش��نیده می شود و از س��وی دیگر‪ ،‬وزارت‬ ‫اقتصاد خبر از رشد صادرات و روند افزایشی بازگشت ارز‬ ‫صادرکنندگان به چرخه اقتصاد می دهد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولیدکننده ماشین االت زیره کفش از پشت صحنه این صنف می گوید‬ ‫جای خالی‬ ‫«دبیر جلسه»‬ ‫در گفت وگو های‬ ‫مجازی صنفی‬ ‫بـازار پرتقاضای ماشین االت کفـش‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خبر‬ ‫بازار گوشی تلفنهمراه‬ ‫چشم به راه‬ ‫واردات رسمی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم‬ ‫صوت��ی‪ ،‬تصوی��ری و‬ ‫گوش��ی تلف��ن همراه‬ ‫تهران با بیان اینکه در‬ ‫یک ماه گذشته ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۵۰‬تلف��ن همراه‬ ‫ثبت س��فارش شده است‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط بازار در‬ ‫این هفته معیار مناس��بی برای پیش بینی اینده‬ ‫ب��ازار و فعالی��ت واردکنندگان اصلی اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫ابراهیم درستی درباره اتفاق های جدید در بازار‬ ‫تلف��ن هم��راه مبنی ب��ر کاهش ن��رخ و واردات‬ ‫رسمی این محصول به کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته‬ ‫بارها تاکید ش��د که اگر ش��رایط مناسبی برای‬ ‫ش��رکت های واردکنن��ده و تامین کننده تلفن‬ ‫همراه فراهم ش��ود‪ ،‬این ش��رکت ها توانایی رفع‬ ‫نی��از ب��ازار را دارند که روند نزول��ی نرخ و ثبات‬ ‫نرخ در بازار حاکم خواهد ش��د‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان لوازم صوتی‪ ،‬تصویری و گوشی با‬ ‫تاکید بر اینکه نرخ ارز تاثیر مس��تقیمی بر بازار‬ ‫تلفن همراه دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این هفته‬ ‫ش��رایط پیش روی ب��ازار تلفن هم��راه از بابت‬ ‫تامی��ن نیاز بازار از طریق واردکنندگان اصلی با‬ ‫توجه به شرایط تعیین نرخ ارز و شرایط فعالیت‬ ‫واردکنندگان مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به یاد دارم‬ ‫فروشندگان‬ ‫کفش با تعجب‬ ‫می پرسیدند که‬ ‫مگر در ایران‬ ‫هنوز کفش‬ ‫تولید می شود‬ ‫و با افتخار‬ ‫کفش خارجی‬ ‫می فروختند‪ .‬اما‬ ‫با فرهنگ سازی‬ ‫که به کمک‬ ‫تولید کنندگان و‬ ‫مردم انجام شد‪،‬‬ ‫حاال فروشندگان‬ ‫به فروش کفش‬ ‫ایرانی افتخار‬ ‫می کنند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ -‬عضو هیات‪ ‎‬نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ایران گفت‪ :‬ب��ا اعتراض‪‎‬ها و پیگیری‪‎‬های فراوان انجمن کفش‬ ‫ماش��ینی قم‪ ،‬انجمن ملی صنایع پالس��تیک ای��ران و جامعه‬ ‫صنعت کفش ایران و نیز اقدام هایی که از س��وی دفتر صنایع‬ ‫نساجی و پوش��اک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‪،‬‬ ‫کارگروه تنظیم بازار پتروش��یمی تشکیل جلسه داد و مصوب‬ ‫ش��د صادرات ‪ DOP‬ممنوع شود و ش��ازند اراک نیز ملزم به‬ ‫واردات الکل برای جبران کسری عرضه و تقاضا شد‪.‬‬ ‫از ابت��دای تیر واردات کاالهایی ک��ه در داخل تولید دارند‪،‬‬ ‫ممن��وع و این ام��ر منجر به رونق تولید و افزایش س��هم بازار‬ ‫صنعتگران داخلی خواهد شد‪ .‬اما در این باره برخی صنعتگران‬ ‫به خودتحریمی‪‎‬های داخلی اش��اره و عن��وان می‪‎‬کنند توزیع‬ ‫قطره چکانی مواد اولیه از س��وی تولیدکنندگان داخلی تولید‬ ‫را با چالش‪‎‬های اساسی روبه‪‎‬رو کرده است‪.‬‬ ‫این امر در کنار نوس��ان های ارزی و افزایش نرخ تمام شده‪،‬‬ ‫بازار فروش را به هم زده است‪ .‬علی لشگری‪ ،‬عضو هیات‪‎‬مدیره‬ ‫انجمن ملی صنایع پالس��تیک و پلیمر ای��ران درباره وضعیت‬ ‫بازار کفش به پایگاه خبری «گسترش‪‎‬نیوز» گفت‪ :‬بازار کفش‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گفت وگوی صاحبان اندیش��ه در حوزه اصناف‬ ‫پیش تر محدود به برگزاری سلس��له نشست هایی‬ ‫ب��ود که البت��ه گاهی هم از پی ان نتایجی حاصل‬ ‫می شد و کاالیی ممنوعیت صادرات یا محدودیت‬ ‫واردات می گرف��ت؛ نرخی جابه جا یا مواد اولیه ای‬ ‫تامین می ش��د‪ .‬این ها بهترین نتایجی اس��ت که‬ ‫می توان از سلس��له نشس��ت ها گرفت و این روال‬ ‫از گذشته بوده و تا حال ادامه دارد‪.‬‬ ‫بااین ح��ال چن��د س��الی اس��ت ک��ه ب��ا ورود‬ ‫پیام رس��ان ها و تجهیز گوش��ی های تلفن همراه‬ ‫ب��ه ان‪ ،‬فع��االن صنفی و صنعتی ب��ا عضویت در‬ ‫ای��ن گروه ها به بح��ث و تبادل نظ��ر می پردازند؛‬ ‫بح��ث درباره جزء جزء قان��ون نظام صنفی‪ ،‬نحوه‬ ‫برگ��زاری نشس��ت ها و همایش ه��ای تخصصی‪،‬‬ ‫مش��کالت پیش امده در واح��د صنفی و گرفتن‬ ‫مش��اوره‪ ،‬درددل‪ ،‬انتقاد‪ ،‬پیشنهاد و‪ . ...‬برای انها‬ ‫که هنوز ش��انس حضور در این گروه های مجازی‬ ‫را نیافته ان��د خ��وب اس��ت بگوییم ک��ه بحث ها‬ ‫در ای��ن گروه ه��ا کامال جدی‪ ،‬حس��اس و گاهی‬ ‫پرالته��اب اس��ت‪ .‬تا جایی که برخ��ی چهره های‬ ‫صنف��ی در این گروه ها با هم یار و یاور می ش��وند‬ ‫و برخ��ی دیگر از گفت وگو ها به اختالف کش��یده‬ ‫و همکاری ه��ا در فضای حقیقی قطع می ش��ود‪.‬‬ ‫دراین بی��ن نوعی زورازمایی هم در تش��کیل این‬ ‫گروه ها دیده می ش��ود‪ .‬یعنی هرکسی می خواهد‬ ‫قدرت نمای��ی کند یا اعتق��اد دارد که حرف های‬ ‫بیش��تری نسبت به دیگری دارد‪ ،‬گروهی تشکیل‬ ‫می ده��د و از تع��دادی افراد دع��وت به عضویت‬ ‫ک��رده و بحث های داغ��ی را راه می اندازد‪ .‬تعداد‬ ‫گروه ه��ای صنفی ان چنان زیاد ش��ده که حضور‬ ‫در برخی از انها کس��الت اور و موضوع ها و نظرها‬ ‫تکراری شده است‪ .‬حال اینکه در میان همه این‬ ‫بحث ها‪ ،‬نظرات قابل تاملی ابراز می ش��ود که البته‬ ‫هیچ کس به دنبال جمع بندی انها و انتقال شان به‬ ‫رسانه ها یا مراکز تصمیم گیری نیست‪ .‬مگر اینکه‬ ‫تصمیم گیران خود در این گروه ها حضوری فعال‬ ‫داش��ته باش��ند و حوصله کرده ریزبه ریز بحث ها‬ ‫و جدل ه��ا را بخوانن��د و در نهای��ت جمع بن��دی‬ ‫ذهنی داش��ته باش��ند تا در تصمیم گیری ها این‬ ‫نظره��ا را م��د نظ��ر قرار دهن��د‪ .‬ی��ا در نمونه ای‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬برخی از رس��انه های تخصص��ی از جمله‬ ‫روزنام��ه‬ ‫‪ ،‬ب��ا خواندن این دس��ت نظرها‬ ‫سوژه یابی کرده و کارشناسان جدیدی را شناسایی‬ ‫می کنند و بحث های تخصصی را در رسانه های خود‬ ‫سمت و سویی علمی تر می بخشند‪ .‬بااین حال‪ ،‬این‬ ‫رویه کافی نیس��ت‪ .‬ای کاش مدی��ران گروه ها از‬ ‫مجموعه نظرها جمع بندی می کردند یا کس��ی را‬ ‫به این کار می گماردند تا تاثیربخش��ی این دست‬ ‫از گروه های تخصصی بیشتر می شد؛ درست مثل‬ ‫نشس��ت هایی که به طور حضوری برگزار می شود‬ ‫و دبی��ر نشس��ت در پایان به جمع بن��دی نظرها‬ ‫پرداخت��ه و ان را بایگان��ی کرده یا به مس��ئوالن‪،‬‬ ‫رسانه ها و کارشناسان انتقال می دهد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫با تغییراتی که از س��ال ‪ ۹۷‬در نرخ ارز ایجاد ش��د‪،‬‬ ‫گفته می ش��ود بازار صادراتی کفش ه��ای ایرانی داغ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هرچند این صادرات با ن��رخ ارزان و از‬ ‫جهاتی تاسف انگیز اس��ت‪ ،‬اما به هر حال واقعیتی از‬ ‫بازار کفش کش��ورمان اس��ت‪ .‬حاال برای تولید کفش‬ ‫بیش��تر به منظور ص��ادرات نیاز به تامی��ن مواد اولیه‬ ‫و افزای��ش ماش��ین االت اس��ت‪.‬‬ ‫در سلس��له‬ ‫گزارش هایی از تامین مواد اولیه کفش نوش��ته است‬ ‫و این بار در نظر دارد درباره بازار ماش��ین االت کفش‬ ‫اطالع رسانی کند‪ .‬در این باره با یکی از تولیدکنندگان‬ ‫ماشین االت کفش به گفت وگو نشستیم و از بازار این‬ ‫دست ماشین االت پرس و جو کردیم‪.‬‬ ‫عقیل نظری‪ ،‬مدیرعامل یک ش��رکت ماشین سازی‬ ‫با س��ابقه ای ‪ ۲۵‬س��اله در حال فعالیت است‪ .‬بیشتر‬ ‫ماش��ین االتی که می س��ازد ماش��ین االت مربوط به‬ ‫زیره کفش است اما در کنار ان ماشین االتی در حوزه‬ ‫فیلتر هوای خودرو و اسانسور هم تولید کرده چراکه‬ ‫معتقد اس��ت مجموعه ای که بیش از ‪ ۳۰‬کارگر دارد‪،‬‬ ‫نمی تواند ریسک کرده و تنها به یک حوزه اکتفا کند‬ ‫و باید حوزه های جدیدی برای فعالیت داش��ته باشد‬ ‫که اگر مش��کلی پیش امد بتواند همچنان ادامه کار‬ ‫دهد‪ .‬با این حال تمرکز کار او روی ماشین االت زیره‬ ‫کفش اس��ت‪ .‬او از بازار پر تقاضای ماشین االت کفش‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر ب�ازار کف�ش ایران�ی چگونه‬ ‫است؟‬ ‫صنع��ت کف��ش‪ ،‬در ایران صنعتی نوپا اس��ت و در‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال گذشته شاهد رش��د ان بوده ایم‪ .‬به خاطر‬ ‫می اوریم که چند س��ال پیش کفش چینی در ایران‬ ‫فروش زیادی داش��ت اما حاال به ش��دت قبل نیست‪.‬‬ ‫پیش از این دولتمردان ش��ناخت درس��تی از صنعت‬ ‫کفش نداش��تند و ای��ن تغییر نگاه و ش��رایط جز با‬ ‫هم��ت بخش خصوصی ممکن نش��ده اس��ت‪ .‬به یاد‬ ‫دارم فروش��ندگان کفش با تعجب می پرس��یدند که‬ ‫مگر در ایران هنوز کفش تولید می ش��ود و با افتخار‬ ‫کفش خارجی می فروختند‪ .‬اما با این فرهنگ س��ازی‬ ‫که به کمک تولید کنندگان و مردم انجام ش��د‪ ،‬حاال‬ ‫فروش��ندگان به فروش کفش ایرانی افتخار می کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از مردم هم کفش ایرانی را پس��ندیده اند‪.‬‬ ‫درحال حاضر تولید کف��ش ایرانی با کیفیت و متنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬خانواده کفش در ایران هم خانواده بس��ته ای‬ ‫است و بیشتر شهرهای تبریز‪ ،‬مشهد‪ ،‬تهران و قم در‬ ‫این حوزه فعال هستند‪.‬‬ ‫€ €شما ماشین االت مربوط به واحدهای تولید‬ ‫کفش می س�ازید‪ .‬ای�ن ماش�ین االت فقط برای‬ ‫کفش های چرم یا فقط اس�پرت مورد اس�تفاده‬ ‫قرار می گیرند یا اینک�ه همه کفش ها می توانند‬ ‫از این دستگاه ها استفاده کنند؟‬ ‫ماشین االتی که ما می سازیم برای همه نوع کفش‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬کفش های اسپرت‪ ،‬چرم‬ ‫و سربازی و‪ ...‬می توانند از همین ماشین االت استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €بازار فروش برای شما چطور است؟‬ ‫هر ماه یک تا دو دس��تگاه ف��روش داریم اما ظرفیت‬ ‫کارخان��ه باالت��ر از اینها اس��ت که اگر ش��رایط فراهم‬ ‫شود و لوازم باشد‪ ،‬بیش��تر تولید می کنیم و می توانیم‬ ‫بیش��تر بفروش��یم‪ .‬چراکه بازار هنوز کش��ش این نوع‬ ‫ماش��ین االت را دارد‪ .‬برخی از تولید کنندگان نیازمند‬ ‫نوس��ازی خط های تولید هستند و برخی دیگر افزایش‬ ‫تولید داشته اند و نیازمند ماشین االت جدید هستند‪.‬‬ ‫€ €اینکه می گوید تولید کفش افزایش داش�ته‬ ‫تا جایی که نیازمند ماشین االت جدید هستیم‪،‬‬ ‫تعجب برانگیز است‪ .‬چطور چنین چیزی اتفاق‬ ‫افتاده است؟‬ ‫متاسفم که چنین حرفی می زنم اما با تغییرات نرخ‬ ‫ارز در کش��ورمان‪ ،‬صادرات کفش با بهای ارزان‪ ،‬رشد‬ ‫تقاضا برای خرید ماشین االت کفش افزایش یافته است‪ ،‬اما موضوع‬ ‫اینجاست که تولید کنندگان برای خرید ماشین االت نیازمند حمایت هایی‬ ‫از سوی دولت و بانک ها هستند‬ ‫داش��ته اس��ت و به همین دلیل تولید افزایش یافته‬ ‫و برخی تولید کنندگان نیازمند ماش��ین االت جدید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €پ�س می توان گفت که فروش ماش�ین االت‬ ‫کف�ش در ای�ران از ابتدای س�ال ‪ ۹۷‬ت�ا کنون‬ ‫نسبت به پیش از ان بیشتر شده است؟‬ ‫این پرسش��ی اس��ت که باید با امارگیری های ملی‬ ‫پاس��خ داده شود اما به طور کلی تقاضا افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬موضوع اینجاس��ت که تولید کنن��دگان برای‬ ‫خری��د ماش��ین االت نیازمند حمایت هایی از س��وی‬ ‫دولت و بانک ها هستند‪.‬‬ ‫توج��ه کنید که تولید کننده کف��ش تنها هزینه ای‬ ‫ک��ه ب��رای افزایش تولی��د می پ��ردازد‪ ،‬هزینه خرید‬ ‫ماشین االت نیست‪ .‬او باید برای کفش ها قالب بسازد‪،‬‬ ‫م��واد اولیه را تامی��ن کرده و کارگ��ر اضافه کند که‬ ‫همه این ها هزینه بر اس��ت‪ .‬اما از انجایی که کس��ی‬ ‫ب��ه او کمک نمی کن��د انتظار دارد ک��ه تولیدکننده‬ ‫ماش��ین االت به او کمک و به اصطالح «ش��رایطی»‬ ‫خرید کند‪ .‬ما هم توان مان پایین اس��ت و نمی توانیم‬ ‫حمای��ت زی��ادی داش��ته باش��یم‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده کف��ش نمی داند که این ش��رایط پیش‬ ‫امده در سال های بعد هم ادامه دارد و در واقع اینکه‬ ‫ماشین االت جدید بخرد به صالح او است یا خیر‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به تمامی ش�رایط با خبر هس�تیم‬ ‫که برخ�ی تولید کنن�دگان کف�ش تعدیل نیرو‬ ‫داش�ته اند‪ .‬ش�ما هم در کارخانه ت�ان مجبور به‬ ‫تعدیل نیرو شده اید؟‬ ‫برخی از ش��رکت ها مجبور به تعدیل نیرو شده اند‬ ‫اما در مجموعه ما این اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬امسال با‬ ‫خودم قرار گذاشته ام که به سود کارخانه فکر نکنم و‬ ‫تنه��ا هزینه هایم را در بیاورم‪ .‬تعدیل نیرویی نخواهم‬ ‫داش��ت و فق��ط می خواهم که امس��ال را تاب بیاورم‬ ‫اما کمتر ش��رکتی است که می تواند بدون سود ادامه‬ ‫کار دهد‪.‬‬ ‫€ €برای افزایش فروش این دست ماشین االت‬ ‫در نمایشگاه های بین المللی هم حضور دارید؟‬ ‫بل��ه‪ .‬م��ا در بیش��تر نمایش��گاه های بین المللی و‬ ‫شهرس��تان ها حض��ور داریم‪ ۲ .‬س��ال پیش از جنگ‬ ‫س��وریه در نمایشگاهی از این کش��ور غرفه داشتیم‪.‬‬ ‫در س��ال های تازه گذش��ته ه��م در نمایش��گاه های‬ ‫گوناگ��ون از جمله نمایش��گاه ترکیه‪ ،‬هن��د و ایتالیا‬ ‫که ماش��ین االت عرضه می کنند‪ ،‬حضور داشته ایم تا‬ ‫ماشین االت مان را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫€ €برای تامین قطعات چه می کنید؟‬ ‫برخی از قطعات حس��اس اس��ت و مجبور هستیم‬ ‫این قطع��ات را خودمان وارد کنیم اما برخی دیگر از‬ ‫قطعات در ایران نمایندگی دارند که پیش تر نیازی به‬ ‫واردات ان نداش��تیم اما برخی از تاجران این قطعات‬ ‫را ب��رای اینکه به س��ود باالتر برس��د در انبار ها نگه‬ ‫می دارند‪.‬‬ ‫به عبارت روش��ن تر گاهی اوقات ش��اهد هس��تیم‬ ‫ک��ه مواد اولیه کمیاب می ش��ود و م��ن تولید کننده‬ ‫پیش مش��تری بدقول می ش��وم‪ .‬این در حالی است‬ ‫که می دانی��م در انبار م��واد اولیه موجود اس��ت اما‬ ‫س��ودجویان از توزی��ع ان خ��ودداری می کند‪ .‬اینکه‬ ‫امریکا ما را تحریم کند قابل تحمل اس��ت و من یکی‬ ‫از افرادی هستم که معتقدم باید در برابر ان مقاومت‬ ‫کنیم اما خودتحریمی ها قابل پذیرش نیست و دولت‬ ‫باید در مقابل احتکار کنندگان بایستد‪.‬‬ ‫م��ن که ‪ ۳۰‬کارگر دارم باید کاالها را گران بخرم و‬ ‫ماشینی که ساخته ام را با نازل ترین نرخ بفروشم چرا‬ ‫یک س��رمایه دار اجازه داشته باشد تا من تولید کننده‬ ‫را اذیت کن��د؟ هدف تولید کننده مقدس اس��ت که‬ ‫گران می خرد و ارزان می فروش��د‪ .‬این س��ودجویان‬ ‫تعداد زیادی ندارند و ش��اید یکی دو نفر باش��ند اما‬ ‫بازار را به هم می ریزند‪.‬‬ ‫حال اینکه چرا کس��ی نیس��ت تا این ها را کنترل‬ ‫ک��رده و جریمه کند ت��ا عبرت دیگران ش��وند‪ .‬تنها‬ ‫چی��زی ک��ه در ای��ن بحران ها م��ا را اذی��ت کرده‪،‬‬ ‫س��ودجویی این افراد است‪ .‬امس��ال سال رونق تولید‬ ‫و ب��رای بهبود تولی��د نیازمند ماش��ین االت صنعتی‬ ‫هس��تیم‪ .‬در زمان جنگ رهبر ایران حکم جهاد داد‬ ‫و حاال حکم به رونق تولید داده ش��ده است‪ .‬این چه‬ ‫مفهومی دارد؟ مفهوم ان این است که امسال تحریم‬ ‫هس��تیم و باید به تولید داخل��ی بپردازیم و نیازهای‬ ‫کش��ور را تامین کنیم و باید همگی کمک کنند‪ .‬اما‬ ‫افراد سودجو که فقط به منافع خودشان فکر می کنند‬ ‫بر سر راه تولید کنندگان دست انداز درست می کنند‪.‬‬ ‫به این واس��طه بیش��تر س��فارش ها به موق��ع انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫ممنوعیت صادرات ‪ DOP‬در راستای کمک به کفاشان‬ ‫ملتهب و این امر ناشی از کمبود و گرانی مواد اولیه‬ ‫است‪ .‬نوس��ان های نرخ ارز‪ ،‬تاثیر مستقیم روی بازار‬ ‫م��واد اولیه دارد‪ .‬از یک س��و نرخ ارز در ب��ازار ازاد‬ ‫کاه��ش یافته اما ن��رخ ان در س��امانه نیما در حال‬ ‫افزایش است‪ .‬این اتفاق در حال نزدیک کردن فاصله‬ ‫قیمتی این دو نوع ارز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از شروع سال ‪ ۹۸‬نرخ پایه مواد پلیمری‬ ‫در بورس کاال با نرخ نیمایی محاس��به می‪ ‎‬شود و در عمل نرخ‬ ‫خیلی از مواد اولیه عرضه ش��ده در بورس با وجود کاهش نرخ‬ ‫دالر ازاد‪ ،‬روند صعودی داشته اند‪.‬‬ ‫لش��گری ادامه داد‪ :‬امسال که مبنای قیمت‪‎‬گذاری نرخ پایه‬ ‫ارز نیمایی ش��د و فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز ازاد کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬ش��اهد برگش��ت تدریجی ارز صادراتی به شبکه بانکی‬ ‫هس��تیم‪ .‬البته پیش تر نیز این ارز ازسوی خریداران کاالهای‬ ‫صادراتی ایران که به ش��کل ریال��ی از واحدهای تولیدی خرید‬ ‫داش��تند‪ ،‬وارد کش��ور می ش��د ولی این سیاس��ت باعث شد‬ ‫صادرکنندگان شناس��نامه دار جای خ��ود را به صادرکنندگان‬ ‫چندس��یالبی که بیش��تر در مناط��ق مرزی ب��ه فعالیت های‬ ‫بازرگانی اشتغال داشتند‪ ،‬بدهند‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن مل��ی صنایع پلیمری ایران افزود‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬بازار مصرف به دلیل تبلیغات دولت که تالش‬ ‫دارد ن��رخ ارز ازاد را مدیری��ت و ن��رخ ان را کاهش‬ ‫ده��د و نیز به دلیل افزایش نرخ پایه ارز نیمایی‪ ،‬نرخ‬ ‫مواد اولیه باالتر از نرخ گذشته به دست مصرف‪‎‬کننده‬ ‫این مواد می رس��د و در برخ��ی اقالم پلیمری عرضه‬ ‫شده در بورس حتی شاهد رقابت ‪ ۴۰‬تا ‪۱۷۰‬درصدی هستیم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬نرخ دی اتیل هگزانول(‪ )۲EH‬یا الکل ش��ازند‬ ‫اراک در هفته ه��ای گذش��ته ب��ا ‪۱۷۰‬درصد رقابت به دس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان ‪ DOP‬رس��ید و در نتیجه نرخ ان از ‪۱۱‬هزار‬ ‫تومان بهمن سال قبل به بیش از ‪۳۰‬هزار تومان در هفته های‬ ‫گذش��ته برای تولیدکنندگان کفش و چرم مصنوعی رس��ید و‬ ‫ای��ن اقدام باعث افزایش ش��دید نرخ تمام ش��ده و در نتیجه‬ ‫کاه��ش رقابت پذیری محصوالت صادرات��ی ایران در بازارهای‬ ‫کشورهای همسایه شد‪ .‬حتی در برخی بازارها مانند افغانستان‬ ‫شاهد از دست دادن بازار چکمه ایران شدیم‪ .‬این فعال تشکلی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬از انجایی که ‪ DOP‬به عنوان یکی از مواد اولیه‬ ‫€ €قیمت قطعات چطور است؟‬ ‫قیمت ها سرس��ام اور اس��ت‪ .‬مثال نرخ کنداکتور که‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۱۰۰ ،۹۷‬هزار تومان بوده است به ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫€ €هزینه های تولید چقدر افزایش یافته است؟‬ ‫هزین��ه کارگ��ر به طور ماهانه نس��بت به س��ال قبل‬ ‫‪۳۰‬میلی��ون توم��ان افزای��ش داش��ته اس��ت‪ .‬وقت��ی‬ ‫می خواهی��م لوازم برای دس��تگاه بخریم ه��ر کدام از‬ ‫این لوازم قیمت ش��ان چندین برابر ش��ده است‪ .‬اهن‬ ‫کیلویی ‪۲‬ه��زار و ‪۵۰۰‬تومان به ‪۷‬ه��زار و ‪۵۰۰‬تومان‬ ‫رسید‪ .‬به خدا ظلم اس��ت که این اهن االتی که تولید‬ ‫ایران اس��ت باید این میزان افزایش نرخ داش��ته باشد‪.‬‬ ‫نمی گویم نباید افزایش نرخ داشته باشد اما چرا تا این‬ ‫اندازه سرس��ام اور باید افزایش نرخ داشته باشیم؟ اگر‬ ‫همه نیتی درست داشته باشند ما خیلی بهتر از این ها‬ ‫می توانیم مشکالت را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫€ €ارتب�اط ش�ما ب�ا س�ایر تولیدکنن�دگان‬ ‫ماش�ین االت کف�ش از جمل�ه تولید کنن�دگان‬ ‫داخل�ی و ی�ا خارجی چگونه اس�ت؟ ای�ا با انها‬ ‫همکاری هایی دارید؟‬ ‫پیش ت��ر ارتباط��ی قوی ت��ر ب��ا خارجی ها داش��تم‪.‬‬ ‫نمایندگی دو ش��رکت ایتالیایی داشتم و قرار بود این‬ ‫همکاری بیشتر شود و قصد همکاری با کره را داشتیم‬ ‫ام��ا با بروز تحریم ها و گرانی ی��ورو دیگر این همکاری‬ ‫توجیه اقتصادی نداشت‪.‬‬ ‫€ €ب�رای افزایش ف�روش چ�ه نواوری هایی در‬ ‫کارتان دارید؟‬ ‫ما باید مشتریان جدیدی داشته باشیم تا بتوانیم به‬ ‫کار ادامه دهیم و در همین راستا دستگاه های جدیدی‬ ‫می سازیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬دستگاه هایی که پیش تر از‬ ‫ایتالیا وارد می شد را کپی کرده و بعد تغییراتی زیادی‬ ‫در ان ایجاد کردیم‪ .‬این دستگاه ثبت ملی شده است‬ ‫و از انجایی که مش��ابه ان در جهان نیس��ت در حال‬ ‫طی مراحل ثبت جهانی ان هس��تیم‪ .‬عالوه بر این ما‬ ‫هایپ��ر مارکتی ایجاد کرده ایم چراکه صنعت کفش در‬ ‫حال رش��د اس��ت و از این رو به دنب��ال تامین قطعات‬ ‫برای دستگاه ها و تامین مواد اولیه و حتی لوازم جانبی‬ ‫دستگاه ها افتادیم‪ .‬در این هایپرمارکت تولید کنندگان‬ ‫می توانند قطعات دس��تگاه و تامین م��واد اولیه رنگ‪،‬‬ ‫چ��رم و‪ ....‬را تامین کنند‪ .‬همین ک��ه تولید کنندگان‬ ‫تمام نیاز خود را از یک فروش��گاه بتوانند تامین کنند‬ ‫برای انها مفید اس��ت و بخش��ی از نگرانی های شان را‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫€ €و کالم پایانی شما؟‬ ‫انتظاراتی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارم‪ .‬ما‬ ‫در ش��هرکی صنعتی‪ ،‬واحدی را خریده ایم و برای این‬ ‫کار هزین��ه کرده ایم‪ ،‬چرا بازدیدی از واحد ما ندارند و‬ ‫به مش��کالت ما رس��یدگی نمی کنند‪ .‬وام نمی خواهیم‬ ‫اما باید روند انجام کارهایی را تس��هیل کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬زمانی که دالر ‪۴۲۰۰‬تومان ش��د نیاز به واردات‬ ‫کاالیی داشتم که از انجایی که به علت بروکراسی های‬ ‫اداری ‪ ۶‬م��اه ت��ا ورود ان فاصله افت��اد‪ ،‬در این مدت‬ ‫‪ ۲‬س��فارش کار را از دس��ت دادم‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که م��ن پروان��ه دارم‪ ،‬کارت بازرگان��ی دارم‪ ،‬کارخانه‬ ‫مش��خصی دارم و تولیدکنن��ده هس��تم‪ .‬حت��ی اینکه‬ ‫برای کجا می خواهم تولید کنم هم مش��خص اس��ت‪.‬‬ ‫کارکن��ان این س��ازمان ها اگرچه می خواس��تند کمک‬ ‫کنند اما نمی توانس��تند و باید بروکراس��ی های اداری‬ ‫دس��ت و پا گیر طی می ش��د‪ .‬این چنین ش��رایطی را‬ ‫بارها شاهد بوده ایم‪ .‬گاهی هم دیده شد که ارز نیمایی‬ ‫به افرادی داده ش��د که اصال کاالیی وارد نکردند‪ .‬پس‬ ‫کارافرینان باید حمایت شوند‪ .‬اگر ما ورشکست شویم‬ ‫و تعدیل نیرو کنیم برخی از این افراد مشغول کارهای‬ ‫غیرقانونی می شوند‪ .‬بنابراین الزم است به تولید داخل‬ ‫به طور واقعی حمایت ش��وند‪ .‬تولیدکننده کمک و یاور‬ ‫دولت است و با تمام قوا کار می کند‪.‬‬ ‫مورد نیاز صنعت کفش‪ ،‬چرم مصنوعی‪ ،‬گرانول‪‎‬سازی‪ ،‬شلنگ‬ ‫و کابل اس��ت ن��رخ تمام ش��ده تولید این محص��والت را که‬ ‫تعهدات صادراتی داشته‪‎‬اند به شدت افزایش داد‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫با توجه به پایین امدن نرخ دالر در هفته های گذش��ته‪ ،‬ارزش‬ ‫ریالی صادرات واحدهای تولیدی صنعت کفش را در بازارهای‬ ‫هدف به‏ویژه عراق که بیش��ترین سهم صادراتی ما را در انواع‬ ‫صندل و دمپایی دارد را غیررقابتی کرد‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫کفش با بیان اینکه این عوامل تولیدکنندگان فعال در صنعت‬ ‫کفش کش��ور را با مش��کالت فراوان روبه‪‎‬رو کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با اعتراض‪‎‬ها و پیگیری‪‎‬های فراوان انجمن کفش ماش��ینی قم‪،‬‬ ‫انجمن ملی صنایع پالس��تیک ای��ران و جامعه صنعت کفش‬ ‫ای��ران و نی��ز اقدام هایی که از س��وی دفتر صنایع نس��اجی و‬ ‫پوش��اک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��د کارگروه‬ ‫تنظیم بازار پتروش��یمی تش��کیل نشس��ت داد و مصوب شد‬ ‫صادرات ‪ DOP‬ممنوع ش��ود‪ .‬این کارگروه پتروشیمی شازند‬ ‫اراک را مل��زم ب��ه واردات الکل برای جبران کس��ری عرضه و‬ ‫تقاض��ا کرد زیرا نس��بت عرضه و تقاض��ای ‪ DOP‬معموال دو‬ ‫تقاضا و یک عرضه است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫اینستکس اغاز به کار کرد‬ ‫پ��س از کش وقوس های فراوان و بدعهدی اروپایی ها‬ ‫در برقراری اینس��تکس در زمان مق��رر که بارها انتقاد‬ ‫مقام��ات ایرانی را در این موضوع به همراه داش��ت‪ ،‬در‬ ‫نهایت بر اساس تصمیم ‪ ۳‬کشور اروپایی یعنی فرانسه‪،‬‬ ‫المان و انگلیس‪ ،‬مبنی بر راه اندازی خط اعتباری برای‬ ‫ایران از طریق اینس��تکس‪ ،‬این کانال مالی روز جمعه‬ ‫کار خود را اغاز کرد و نخستین انتقال بانکی این نظام‬ ‫مالی انجام شد‪.‬‬ ‫ ای��ن خط اعتب��اری چند میلیون یوروی��ی در حالی‬ ‫همزم��ان با برگزاری کمیس��یون مش��ترک برجام در‬ ‫وین راه اندازی و نخستین تراکنش های کاری از طریق‬ ‫اینستکس انجام شد که مقام های ایرانی به تازگی به ‪۳‬‬ ‫کشور اروپایی حاضر در برجام ‪ ۲‬ماه مهلت داده بودند‬ ‫تا به خواس��ته های تهران در زمینه بهره مند ش��دن از‬ ‫مناف��ع اقتص��ادی برجام توجه کنند زی��را در غیر این‬ ‫صورت تهران بخشی از تعهداتش را ذیل برجام کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬ان ط��ور که وال اس��تریت ژورنال‬ ‫اع�لام کرده اس��ت‪ ،‬دولت های اروپای��ی تالش خود را‬ ‫در این هفته تش��دید کرده اند تا برای زنده نگه داشتن‬ ‫روابط اقتصادی با ایران‪ ،‬س��از کار ویژه مالی موسوم به‬ ‫اینس��تکس کار خود را ش��روع کند که در نهایت‪ ،‬این‬ ‫مهم عملیاتی شد و در دسترس تمامی دولت های عضو‬ ‫اتحادیه اروپا قرار گرفت‪.‬‬ ‫مس��یر مراو دات مالی و تجاری ما با س��ایر کشورها را‬ ‫هموارتر س��ازد و این مهم بر افزای��ش ثبات اقتصادی‬ ‫کمک خواهد کرد‪ ،‬ضمن اینکه هزینه های مبادالتی ما‬ ‫که درحال حاضر به دلیل تحریم ها افزایش یافته است‬ ‫را تا حد زیاد کاهش دهد‪.‬‬ ‫هاشمی بر این باور است که اگر در کنار این اقدام ها‬ ‫که در حوزه بین المللی در حال انجام اس��ت‪ ،‬در بخش‬ ‫سیاس��ت گذاری های داخلی‪ ،‬فعالیت های موثر دیگری‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬مجم��وع این ش��رایط و اقدام ها می تواند‬ ‫بخش��ی از تاثیرات منفی تحریم را از بین ببرد و فضای‬ ‫مطلوب ت��ری را برای فعاالن اقتص��ادی و در کل برای‬ ‫جامعه به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه خروج از بن بست‬ ‫با تداوم فعالیت اینستکس و گسترش فعالیت ان و همچنین همکاری‬ ‫کشورهای بیشتر با این نظام‪ ،‬به تدریج می توان انتظار داشت مشکالت‬ ‫م��ا در حوزه تجارت و مراودات مالی رفع ش��ود و از بحران به وجود امده‬ ‫فعلی خارج شویم‬ ‫‹ ‹اینستکس چگونه کار می کند؟‬ ‫اینس��تکس یا س��از کار حمایت از مب��ادالت تجاری‬ ‫ای��ران و اروپا یک ابزار ویژه مالی اس��ت که ‪ ۳۱‬ژانویه‬ ‫‪ ۱۱(۲۰۱۹‬بهمن ‪ )۱۳۹۷‬از س��وی المان‪ ،‬فرانس��ه و‬ ‫انگلیس‪ ،‬برای تسهیل تجارت غیر دالری با ایران ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬مقر اینس��تکس در پاریس و ریاست ان برعهده‬ ‫ک است‪.‬‬ ‫پر فیشر المانی‪ ،‬از مدیران پیشین کومرتس بان ‬ ‫اینس��تکس بانک به ش��مار نمی رود و یک «شرکت‬ ‫تسویه مالی» است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬این شرکت وظیفه‬ ‫تسویه حس��اب بین ش��رکت های ایرانی و اروپایی که‬ ‫زمینه ص��ادرات و واردات به یکی از دو مقصد را دارند‬ ‫برعهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫اینس��تکس موسس��ه ای اس��ت که اج��ازه می دهد‬ ‫بدون م��راودات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا تجارت‬ ‫همچنان انجام شود‪ .‬یک شرکت ایرانی کاالیی به اروپا‬ ‫صادر می کند و در قبال ان اعتباری به دس��ت می اورد‬ ‫که خود او یا یک واردکننده ایرانی می تواند از ان برای‬ ‫واردات کاال از اروپا به ایران اس��تفاده کند‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫پولی بین طرف ها مبادله شود‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬همین س��از کار ب��رای صادرکنندگان و‬ ‫واردکنندگان اروپایی نیز می تواند مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گیرد‪ .‬بر اس��اس بیانیه مش��ترکی که از سوی وزیران‬ ‫خارج��ه ‪ ۳‬کش��ور تاس��یس کننده اینس��تکس صادر‬ ‫ش��ده ‪ ،‬این نهاد در مرحله نخس��ت‪ ،‬روی مبادله مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬محصوالت کشاورزی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫متمرکز خواهد شد و کشورهای دیگر نیز می توانند در‬ ‫ادامه کار وارد اینستکس شوند‪.‬‬ ‫کان��ال وی��ژه مالی اروپا ب��ا ایران در حال��ی فعالیت‬ ‫خودش را اغاز کرده اس��ت که کارشناس��ان معتقدند‬ ‫ب��ا برقراری این کانال مالی بین ایران و اروپا بنیان های‬ ‫اقتص��ادی براب��ر تحریم های ش��دید امری��کا تقویت‬ ‫خواه��د ش��د و م��ا را از ب��ن بس��ت ها خ��ارج خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اینستکس برای تجارت ما راهگشاست‬ ‫سید حسین س��لیمی‪ ،‬کارش��ناس بازار پول نیز در‬ ‫ای��ن باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه س��رانجام‬ ‫اینس��تکس پس از تاخیر چند ماه��ه‪ ،‬جمعه به گفته‬ ‫مقامات اروپایی و ایرانی‪ ،‬راه اندازی شد‪ ،‬افزود‪ :‬فعالیت‬ ‫این نظام مالی ان هم در ش��رایطی که تحریم ها سبب‬ ‫ش��ده تا راه نقل و انتقال های پولی ما با س��ایر کشورها‬ ‫بس��ته و تعامالت ما با دنیا کم ش��ود می تواند بس��یار‬ ‫کمک کننده و راهگش��ا باش��د‪ .‬او با بیان اینکه به دلیل‬ ‫محدودیت ه��ای موجود که ناش��ی از تحریم هاس��ت‪،‬‬ ‫ص��ادرات و واردات��ی ک��ه انج��ام می ش��ود در زم��ان‬ ‫تس��ویه مش��کالتی وجود دارد که این نظام مالی اروپا‬ ‫می تواند بخش��ی از این مش��کالت را ک��م کند‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ما درحال حاضر صادرات انج��ام می دهیم اما در‬ ‫برگشت پول و نقل و انتقال ان دچار مشکل هستیم که‬ ‫اینستکس که مشابه ان در ایران راه اندازی شده است‬ ‫می تواند این تهاتر را انجام دهد و در قالب یک س��از کار‬ ‫مالی مناسب‪ ،‬این رویه را بهبود دهد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬با تداوم فعالیت اینستکس‬ ‫و گسترش فعالیت ان و همچنین همکاری کشورهای‬ ‫بیش��تر با این نظ��ام‪ ،‬به تدریج می توان انتظار داش��ت‬ ‫مش��کالت ما در ح��وزه تجارت و م��راودات مالی رفع‬ ‫ش��ود و از بح��ران به وجود ام��ده فعلی خارج ش��ویم‪.‬‬ ‫اگرچ��ه نمی ت��وان انتظ��ار داش��ت این مهم ب��ه این‬ ‫س��رعت تحق��ق یابد و مش��کالت ما رفع ش��ود اما به‬ ‫ط��ور حت��م در میان مدت و بلند م��دت محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��لیمی با بیان اینکه با توجه به مشکالت تحریم ها‪،‬‬ ‫این س��ازکار مالی ایران و اروپا می تواند در امر صادرات‬ ‫و واردات ما و معامالت مالی که انجام می شود راهگشا‬ ‫باشد و به طور حتم این نفعی است که به هر دو کشور‬ ‫می رس��د افزود‪ :‬بازار ایران برای خیلی از ش��رکت های‬ ‫اروپایی مناس��ب است و خیلی از شرکت ها هستند که‬ ‫تمایل دارند‪ ،‬با ایران مراوده تجاری داش��ته باشند که‬ ‫ای��ن نظام می تواند این مس��یر را در ش��رایط تحریم و‬ ‫فشار های امریکا فراهم اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت تعامالت مالی و تجاری‬ ‫فرزاد هاش��می‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز در این باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه گش��ایش کانال مالی‬ ‫ایران و اروپا از جمله خبرهای خوبی است که می تواند‬ ‫در ش��رایط تحریم بخش��ی از محدودیت های موجود‬ ‫را برط��رف کند و اث��ر مثبتش را بر س��ایر بخش های‬ ‫اقتص��ادی بگ��ذارد‪ ،‬افزود‪ :‬امریکا در م��دت اخیر تمام‬ ‫تالش خود را به کار گرفته تا با محدودیت های بیشتر‪،‬‬ ‫فش��ار بر ایران را افزایش دهد که راه اندازی کانال مالی‬ ‫اروپایی ه��ا و تالش انها ب��رای تقویت تعامالت با ایران‬ ‫می توان��د گام مثبتی تلقی ش��ود که از بخش زیادی از‬ ‫این فشارها بکاهد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این کانال مالی و ایجاد مجرای مالی‬ ‫قانون��ی‪ ،‬مزیت های زیادی را هم برای ایران و هم اروپا‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این مهم می تواند در افزایش‬ ‫مراودات تجاری و مالی این دو کش��ور تاثیر بس��زایی‬ ‫داشته باشد و همچنین نقش دالر را در مراودات مالی‬ ‫کشور کم کند و ریسک معامالت را از این بابت کاهش‬ ‫ده��د‪ .‬به گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬فعالیت اینس��تکس‬ ‫می تواند اثار تحریم ها را در کشور تا حدی خنثی کند‪،‬‬ ‫نوذر شفیعی‪ ،‬کارشناس مسائل سیاست خارجی نیز‬ ‫دراین باره در گفت وگو با ایلنا با اشاره به خبر عملیاتی‬ ‫ش��دن اینس��تکس ‪ ،‬درباره تهدید ایاالت متحده علیه‬ ‫شرکت های اروپایی و خریداران نفت ایران و همچنین‬ ‫نگران��ی ته��ران از محدود عم��ل کردن این س��ازکار‬ ‫مال��ی گفت‪ :‬درباره فرایند این مس��ئله باید بدانیم که‬ ‫در چارچ��وب برج��ام‪ ،‬توافق هایی می��ان ایران و ‪۵+۱‬‬ ‫حاصل ش��د که هر دو طرف در همان راستا تعهداتی را‬ ‫پذیرفتند‪ .‬ایران در ای��ن فرایند به تعهدات خود عمل‬ ‫ک��رد در حالی که حتی پیش از خروج امریکا از برجام‪،‬‬ ‫طرف های دیگر توافق هس��ته ای از انجام تعهدات خود‬ ‫عقب بودند و با خروج امریکا نیز این تعهدات نه تنها به‬ ‫تاخیر افتاد بلکه دیگر اجرایی نشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با این حال‪ ،‬اروپا به دلیل اینکه برجام‬ ‫را محص��ول مهم ترین کار سیاس��ی خود پس از جنگ‬ ‫جهان��ی دوم می دانس��ت و این تواف��ق در واقع رنگ و‬ ‫بوی اروپایی مستقل داشت‪ ،‬با وجود خروج امریکا پای‬ ‫کار برجام ایس��تاد و س��عی کرد مکانیسم هایی را برای‬ ‫اجرایی شدن برجام طراحی کند‪.‬‬ ‫شفیعی افزود‪ :‬یکی از مهم ترین این کارها نیز سازکار‬ ‫مالی هم��کاری با ایران بود که البت��ه حتی اروپایی ها‬ ‫در اج��رای این تعهد هم خیل��ی تعلل به خرج دادند و‬ ‫در نهایت با تهدی��د و عملیاتی کردن این تهدید ایران‬ ‫که تعه��دات یک طرفه را نمی پذیرد‪ ،‬اروپا زیر فش��ار‪،‬‬ ‫مجبور شد صحبت از تس��ریع در روند گشایش کانال‬ ‫مالی کند‪.‬‬ ‫ش��فیعی با بیان این موضوع که اینستکس می تواند‬ ‫همان راه خروج از بن بست باشد‪ ،‬گفت‪ ۳ :‬عامل عمده‬ ‫اروپا را به امریکا پیوند می دهد‪ ،‬نخست پیوند اقتصادی‬ ‫عمی��ق اس��ت‪ ،‬دوم پیوند نظامی عمیق و س��وم پیوند‬ ‫فرهنگی اس��ت ک��ه اروپا باید در ارتب��اط با امریکا این‬ ‫مالحظات را داش��ته باش��د‪ .‬اروپا دغدغ��ه اقتصادی و‬ ‫فرهنگی در قبال ای��ران ندارد بلکه دغدغه ان امنیتی‬ ‫اس��ت که البته این دغدغه می توان��د نتیجه اقتصادی‬ ‫هم داشته باشد‪ .‬اروپا باید بین این دو سبک و سنگین‬ ‫کن��د‪ .‬وی با تاکی��د بر اینک��ه بحث اعتب��ار هم برای‬ ‫اروپا مهم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر اروپ��ا بخواهد تابع محض‬ ‫امریکا باش��د دیگر نمی تواند ادعای اس��تقالل داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شفیعی ادامه داد‪ :‬انچه تاکنون به عنوان راه حل ارائه‬ ‫ش��ده‪ ،‬معطوف به شرایط جاری اس��ت اما اگر اندکی‬ ‫به اینده نگاه داش��ته باش��یم مش��کالت راحت تر رفع‬ ‫می شود و به طور احتمالی این کانال مالی می تواند هر‬ ‫‪ ۳‬را از شرایط بحرانی خارج کند‪.‬‬ ‫?????سلیمی‬ ‫سید حسین‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫شرایط تعویض وثیقه‬ ‫تسهیالت مسکن‬ ‫نوذر شفیعی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹س�امانه «همی�اری قرض الحس�نه»‪ ،‬همی�ار‬ ‫بانکداری بدون شعبه‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رس��الت‪ ،‬س��امانه همیاری‬ ‫قرض الحس��نه را همیار بانک در تحقق افق‪(۱۴۰۰‬بانکداری‬ ‫بدون ش��عبه )عنوان کرد‪ .‬محمدحس��ین حسین زاده با بیان‬ ‫اینکه بانک قرض الحس��نه رسالت درحال حاضر در کل کشور‬ ‫قادر ب��ه ارائه خدم��ات غیرحضوری اعم از افتتاح حس��اب‪،‬‬ ‫درخواس��ت غیرحضوری چک و درخواست تسهیالت است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مش��تریان ای��ن بانک می توانند در ه��ر زمان و مکانی‬ ‫بدون مراجعه به ش��عبه درخواس��ت خدمات خ��ود را برای‬ ‫بانکدار اجتماعی ارس��ال کنند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه خدمات‬ ‫غیرحضوری در بس��تر ابزارهای الکترونیکی ارائه می ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در همین راستا سامانه ای به نام همیاری قرض الحسنه‬ ‫را راه اندازی کردیم و این س��امانه با بکارگیری س��رمایه های‬ ‫اجتماعی می تواند ب��ه همه هموطنان در تمام نقاط خدمات‬ ‫ده��د‪ .‬ب��ه گفته حس��ین زاده‪ ،‬بانک قرض الحس��نه رس��الت‬ ‫نخس��تین بانک بدون ش��عبه در کش��ور اس��ت که در بستر‬ ‫بانکداری اجتماعی خدماتی اسان‪ ،‬ارزان و شرعی می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹در محل اقامت خود کد بورسی بگیرید‬ ‫کارگزاری بانک س��امان‪ ،‬با راه اندازی طرح «س��امانکس»‬ ‫ام��کان دریاف��ت غیر حض��وری کد بورس��ی و پیوس��تن به‬ ‫جم��ع مش��تریان این کارگ��زاری را فراهم ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک س��امان‪ ،‬در این طرح همکاران کارگزاری‬ ‫بانک س��امان‪ ،‬تمامی مراحل احراز هویت و فعال س��ازی کد‬ ‫کارب��ری متقاضی��ان معامله در بورس را که س��اکن مناطق‬ ‫یک‪ ۲ ،‬و ‪ ۳‬ش��هر تهران هس��تند‪ ،‬به صورت حضوری مقابل‬ ‫خانه انه ا انجام خواهند داد‪ .‬همچنین س��ایر متقاضیانی که‬ ‫در دیگر مناطق ش��هر تهران و ش��هرهای دیگر کشور ساکن‬ ‫هستند‪ ،‬می توانند پس از پرکردن فرم های عضویت در سایت‬ ‫کارگزاری‪ ،‬به ش��عب بانک س��امان در سراسر کشور مراجعه‬ ‫کنن��د و بدون پرداخ��ت وجه‪ ،‬مراحل اح��راز هویت خود را‬ ‫انج��ام دهند و مدارک را به ش��خصه ی��ا از طریق بانک برای‬ ‫کارگزاری بانک س��امان ارس��ال کنند‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬مراکز‬ ‫پیشخوان دولت در سراس��ر کشور کار احراز هویت و افتتاح‬ ‫حس��اب در کارگزاری بانک سامان را برای تمامی متقاضیان‬ ‫انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بروزرس�انی مهم نس�خه جدی�د «همراه بانک»‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫کاربران همراه بانک توس��عه صادرات ایران نسخه موبایلی‬ ‫اندروید خود را بروزرس��انی کنند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک توس��عه صادرات ایران‪ ،‬با توجه به تغییرات به عمل امده‬ ‫در فرمت ارس��ال پیام های بانکی نیاز اس��ت تا نسخه جدید‬ ‫همراه بان��ک از س��ایت بان��ک توس��عه صادرات ب��ه ادرس‬ ‫‪ www.edbi.ir‬بارگذاری و نصب ش��ود‪ .‬چراکه نسخه های‬ ‫فعل��ی از تاری��خ ‪ ۹۸.۴.۶‬غیر فع��ال ش��ده اس��ت‪.‬بر اس��اس‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬به نق��ل از مدیریت امور فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباط��ات این بان��ک‪ ،‬با توجه ب��ه اعالم اپرات��ور همراه اول‬ ‫مبنی ب��ر ح��ذف عالم��ت «‪ »+‬از س��رخط ‪ ۲۰۰۰۴۶‬مرتبط‬ ‫به ارس��ال پیامک های س��امانه همراه بانک از تاریخ ‪۹۸.۴.۶‬‬ ‫نس��خ فعال کنونی س��امانه همراه اول که بر «بستر پیامک»‬ ‫ق��رار دار د‪ ،‬ب��ا اعم��ال تغیی��رات پیش گفته غیر فعال ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬این تغییر فقط برای دارندگان نس��خ‬ ‫همراه بان��ک مبتنی بر اندروی��د بر پایه پیام��ک اتفاق افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه خدمات ش�هری‪ ،‬نیازمند حمایت های‬ ‫بانک شهر‬ ‫شهردار کرمان با اش��اره به اقدام های بانک شهر در سطح‬ ‫کالنش��هرها‪ ،‬توسعه خدمات ش��هری را نیازمند حمایت های‬ ‫این بانک دانس��ت و ب��ر لزوم افزای��ش همکاری های متقابل‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به گ��زارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک‬ ‫شهر‪ ،‬عالم زاده با اشاره به اینکه تسهیالت بانک شهر با شرایط‬ ‫مطلوب��ی در اختیار ش��هرداری های کالنش��هرها قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬برای توسعه خدمات شهری نیاز به حمایت های‬ ‫مالی بانک شهر است‪ .‬از این رو‪ ،‬از افزایش تعامل بین طرف ها‬ ‫استقبال می کنیم‪ .‬وی در ادامه با اشاره به اینکه برای توسعه‬ ‫خدمات شهری به حمایت های بانک شهر نیاز داریم‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این بان��ک با فعالیت تخصصی و حمای��ت از طرح ها و‬ ‫پروژه های فرهنگی و عمرانی توانسته است به خوبی وضعیت‬ ‫توسعه ش��هرهای کشور را متحول کند‪ .‬عالم زاده خاطر نشان‬ ‫ک��رد‪ :‬حوزه عمران ش��هری مدیون حمایت های بانک ش��هر‬ ‫است؛ با حمایت های این بانک از شهرداری ها شاهد پیشرفت‬ ‫و به سرانجام رسیدن پروژه های عمرانی بوده ایم‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر توس��عه خدمات بانکداری الکترونیک بانک شهر در حوزه‬ ‫حمل ونق��ل عمومی این کالنش��هر گفت‪ :‬نی��از امروز جامعه‬ ‫دسترس��ی به خدمات برت��ر پرداخت در ح��وزه حمل ونقل‬ ‫عمومی اس��ت ؛ پرداخت الکترونیک بانکی با سرعت مطلوب‬ ‫می توان��د‪ ،‬این نیاز را به خوبی تامین کند‪ .‬ش��هردار کرمان با‬ ‫اشاره به لزوم توسعه همکاری ها میان مدیریت شهری کرمان‬ ‫با بانک شهر‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم به زودی با همراهی‬ ‫این بانک‪ ،‬سطح خدمات دهی شهرداری کرمان به شهروندان‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫با حضور علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬عملیات ساخت مجهزترین مرکز درمان‬ ‫س��رطان کش��ور‪ ،‬در ش��هرک س�لامت خاتم و با‬ ‫س��رمایه گذاری بانک پاسارگاد اغاز شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ک پاس��ارگاد‪ ،‬عل��ی الریجانی‬ ‫روابط عموم��ی بان�� ‬ ‫نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی از پروژه‬ ‫ساخت ش��هرک درمانی‪ ،‬اموزشی و سالمت خاتم‬ ‫ک پاس��ارگاد و به کوشش‬ ‫که با س��رمایه گذاری بان ‬ ‫هلدینگ نسیم سالمت پاس��ارگاد در حال ساخت‬ ‫اس��ت‪ ،‬بازدید کرد‪ .‬همزمان ب��ا این بازدید عملیات‬ ‫س��اخت مجهزترین مرکز درمان سرطان در کشور‬ ‫در کنار بیمارس��تان ‪ ۱۰۰۰‬تخت خوابی خاتم اغاز‬ ‫شد‪ .‬الریجانی در این بازدید ضمن قدردانی از تالش‬ ‫و همت مجید قاسمی‪ ،‬مدیرعامل بانک پاسارگاد و‬ ‫همکاران وی برای س��اخت این پروژه گفت‪ :‬جایگاه‬ ‫شهر قم با توجه به وجود حوزه علمیه و مرقد مقدس‬ ‫حضرت معصومه(س) در این شهر‪ ،‬اقتضا می کرد که‬ ‫ساخت این بیمارس��تان با استانداردهای باال انجام‬ ‫شود‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫موان��ع پیش روی س��اخت بیمارس��تان خاتم قابل‬ ‫رفع اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به س��رعتی که در‬ ‫تکمیل این بیمارستان وجود دارد‪ ،‬اکنون مهم ترین‬ ‫موضوع تامین س��رمای ه انس��انی اس��ت که باید از‬ ‫جوانان متخصص‪ ،‬اموزش دیده و با فرهنگ رفتاری‬ ‫جدید استفاده شود تا به طور کامل همه استانداردها‬ ‫در بیمارستان خاتم لحاظ شود‪ .‬قاسمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک پاسارگاد نیز ضمن قدردانی از رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی به دلیل پیگیری دقیق که منجر‬ ‫به تس��ریع در عملیات ساخت بیمارستان خاتم قم‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬خوشحال هستیم که با الطاف الهی‪ ،‬این‬ ‫توفیق نصیب گروه مالی پاسارگاد شد‪ .‬مراقبت ها و‬ ‫پیگیری های مستمر و منظم اقای الریجانی نیز کار‬ ‫ما را هم س��خت و هم سهل کر د چراکه هم احساس‬ ‫مس��ئولیت ما را افزای��ش داد و هم مس��یر را برای‬ ‫تحق��ق این امر هموارتر کرد‪ .‬وی با بیان اینکه توجه‬ ‫ویژه ای ب ه تامین س��رمایه انسانی کارامد برای این‬ ‫بیمارستان خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬معتقد هستیم‬ ‫مهم ترین سرمایه ما‪ ،‬سرمایه انسانی است‪ .‬در بانک‬ ‫ پاس��ارگاد نیز همین اعتقاد وجود دارد و انچه را که‬ ‫به عنوان سرمایه در صورت های مالی بیان می کنیم‬ ‫در حقیقت بهانه ای برای انجام چنین فعالیت هایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه انسانی متعهد‪ ،‬مهم ترین عامل موفقیت‬ ‫بانک مهر اقتصاد‬ ‫مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در همایش تخصصی کارکنان‬ ‫اداره امور ش��عب استان کردستان‪ ،‬س��رمایه انسانی متعهد و‬ ‫پرتالش را مهم ترین عامل موفقیت و رش��د بانک عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد اس��تان کردستان‪،‬‬ ‫سید ضیاء ایمانی در این نشست که با حضور معاون پشتیبانی‬ ‫و مهندس��ی‪ ،‬مدی��ر کل ام��ور مدیران و مدیرکل بازرس��ی و‬ ‫حسابرس��ی انجام شد‪ ،‬با قدردانی از همه همکاران در تمامی‬ ‫سطوح س��ازمانی‪ ،‬عملکرد بانک در سال ‪ ۹۷‬در شاخص های‬ ‫س��ود اوری و عملیاتی را مطلوب عنوان کرد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در س��ال گذشته در بحث متوازن سازی مصارف‬ ‫که ش��اخصه اصلی در امد زایی به ش��مار می رود‪ ،‬ماموریت و‬ ‫اهداف مش��خص و به تمامی شعب ابالغ شد که خوشبختانه‬ ‫با پرداخت بی نظیر مبلغ ‪ ۳۱۰۰۰‬میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫توانس��تیم سوداوری بانک را محقق کنیم‪ .‬وی فروش امالک‬ ‫و دارایی های مازاد‪ ،‬گس��ترش خدمات الکترونیک و کنترل و‬ ‫کاه��ش مطالبات را از سیاس��ت های مهم بانک عنوان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬به لطف خداوند و تالش تک ت��ک همکاران مطالبات‬ ‫نس��بت به سال ‪ ۹۶‬کاهش یافت و موجب ازاد سازی ذخایر و‬ ‫در امد زایی بیشتر شد که این مهم نیز برگ زرین دیگری به‬ ‫افتخارات همکاران در سال گذشته افزود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تصریح کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته اقدام ها و‬ ‫برنامه های مدونی در حوزه س��رمایه انس��انی برگزار شد که‬ ‫اجرایی شدن طرح طبقه بندی مش��اغل‪ ،‬تبدیل قراردادهای‬ ‫همکاران و افزایش س��قف تس��هیالت کارکنان از جمله این‬ ‫فعالیت ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیر امور ط��رح و برنامه بانک مس��کن با اعالم‬ ‫ام��کان تعوی��ض وثیقه تس��هیالت مس��کن برای‬ ‫تس��هیالت گیرندگان ش��رایط تعوی��ض وثیقه را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن‪-‬‬ ‫هیبنا‪ ،‬محمد حس��ن مرادی اعالم کرد‪ :‬ان دسته از‬ ‫افرادی که به دلیل دریافت تس��هیالت بانکی‪ ،‬سند‬ ‫واحد مس��کونی انها در رهن بانک به عنوان وثیقه‬ ‫تس��هیالت قرار گرفته اس��ت می توانند با شرایطی‬ ‫اق��دام به تعویض وثیقه و خ��ارج کردن ملک مورد‬ ‫نظر از ره��ن بانک کنند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی بدون نیاز به تس��ویه حس��اب با بانک از‬ ‫بابت بازپرداخت مبلغ تسهیالت دریافت شده افراد‬ ‫می توانن��د ملک خود را از رهن بانک خارج و س��ند‬ ‫خود را ازاد کنند‪ .‬مرادی گفت‪ :‬در صورتی که افراد‬ ‫قصد تعویض وثیقه داش��ته باشند بانک متناسب با‬ ‫ضوابط و شیوه نامه های مشخصی که در این زمینه‬ ‫وج��ود دارد اقدام به تعویض وثیقه و پذیرش وثیقه‬ ‫جدی��د می کند و به این ترتیب‪ ،‬وثیقه قبلی به افراد‬ ‫بازگرداند ه و س��ند ان واحد مسکونی ازاد می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با این اقدام ف��رد می تواند عالوه بر انکه‬ ‫همچنان ب��ه بازپرداخ��ت مبلغ تس��هیالت خود‬ ‫در قالب اقس��اط ماهانه تس��هیالت اقدام می کند‬ ‫از طری��ق جابه جایی وثیقه‪ ،‬ملک م��ورد نظر را به‬ ‫فروش برساند‪ .‬این در حالی است که در حالت کلی‬ ‫بدون تعیین تکلیف کردن تسهیالت از بابت تسویه‬ ‫و بازپرداخت کامل (فک رهن) و یا انتقال تسهیالت‬ ‫به فرد خریدار یا واحد مسکونی دیگر‪ ،‬امکان فروش‬ ‫واحدی که به واس��طه دریافت تس��هیالت در رهن‬ ‫بانک قرار گرفته است وجود ندارد‪.‬‬ ‫جشنواره حساب های‬ ‫قرض الحسنه پس انداز‬ ‫بانک سینا‬ ‫جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه‬ ‫پس انداز بانک س��ینا برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک س��ینا در راس��تای قدردانی‬ ‫از نی��ت خی��ر س��پرده گذاران و به منظ��ور ایجاد‬ ‫زمینه های افزایش مش��ارکت عمومی و گسترش‬ ‫س��نت الهی قرض الحس��نه‪ ،‬س��ومین جش��نواره‬ ‫قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز این‬ ‫بانک برگزار می شود‪ .‬تمامی هموطنان نیک اندیش‬ ‫و نیکوکار برای مشارکت در امر نیک قرض الحسنه و‬ ‫بهره مندی از جوایز جشنواره می توانند برای افتتاح‬ ‫یا تکمیل موجودی حساب خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افتتاح کانال مالی اروپا با ایران در اوج تحریم های امریکا‬ ‫ساخت مجهزترین مرکز‬ ‫درمان سرطان کشور‬ ‫با حمایت بانک پاسارگاد‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه‬ ‫نمایشگاه مشهد‬ ‫با استاندارد‬ ‫یوفی‬ ‫سعید صیفی‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه‬ ‫بین المللی مشهد‬ ‫برنامه های اینده نمایش��گاه بین المللی مشهد‬ ‫ب��ا توجه به اهمیت صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬با هدف‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬تقویت فعالیت های اقتصادی و‬ ‫بازرگانی‪ ،‬بهینه س��ازی فعالیت نمایشگاه‪ ،‬توسعه‬ ‫فیزیکی و جذب س��رمایه گذار و همچنین حضور‬ ‫فعاالنه شرکت ها و س��ازمان های کشور در عرصه‬ ‫بازارهای بین المللی تنظیم شده است‪ .‬همچنین‬ ‫ما با توجه به سیاست های مدیریت شهری مشهد‪،‬‬ ‫مواردی را در اولویت اقدام های خود قرار داده ایم‪.‬‬ ‫اگرچ��ه نخس��تین هدف از فعالیت نمایش��گاه‬ ‫س��وداوری اس��ت اما م��ا در کنار س��وداوری به‬ ‫رونق بخشی اقتصادی و منفعت رسانی به شهر نیز‬ ‫به عن��وان هدف اصلی توج��ه می کنیم‪ .‬با توجه به‬ ‫برنامه نمایش��گاه برای حرکت به سمت تخصصی‬ ‫ش��دن نمایشگاه ها و همچنین عضویت نمایشگاه‬ ‫مشهد در انجمن جهانی صنعت نمایشگاه(‪)UFI‬‬ ‫تالش خواهیم کرد جایگاه نمایش��گاه مشهد را در‬ ‫کش��ور و در انجمن جهانی نمایشگاه حفظ کنیم‬ ‫و ارتقا دهیم‪ .‬توس��عه نمایشگاه بین المللی مشهد‬ ‫در طرح جامع مش��هد دیده ش��ده اس��ت‪ .‬اجرای‬ ‫پروژه توس��عه می تواند مناب��ع درامدی پایداری‬ ‫را در راس��تای توس��عه و رونق ش��هر تعریف کند‪.‬‬ ‫امیدواریم باوجود شرایط اقتصادی کشور بتوانیم‬ ‫طرح توسعه نمایشگاه بین المللی مشهد را مرحله‬ ‫ ب ه مرحله اجرا کنیم‪ .‬نمایش��گاه مشهد همواره به‬ ‫منابع انسانی نمایشگاه توجه داشته است؛ از این رو‬ ‫اموزش و ارتقای دانش نمایشگاهی کارکنان مورد‬ ‫توجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ما در کنار فعالیت های اقتصادی و نمایشگاهی‬ ‫به انجام فعالیت های فرهنگی و اجرای برنامه های‬ ‫بانش��اط در حاش��یه نمایش��گاه ها توجه خواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬به گونه ای که مردم مش��هد نمایش��گاه‬ ‫را ب��ه مثابه فضایی ش��اد در خاط��ر حفظ کنند‪.‬‬ ‫همچنین حفظ و توس��عه فضای س��بز نمایشگاه‬ ‫بین المللی مش��هد از نکات مهمی است که باید به‬ ‫ان توجهی ویژ ه کرد‪ .‬با توجه به اینکه نمایش��گاه‬ ‫بین المللی مش��هد از نظر جغرافیایی در موقعیت‬ ‫بس��یار مناسبی قرار دارد‪ ،‬ضمن بهره گیری از این‬ ‫مزیت‪ ،‬در راستای تس��هیل راه های دسترسی به‬ ‫ان اقدام هایی انجام خواهد ش��د‪ .‬به منظور تحقق‬ ‫رونق اقتصادی که ش��عار مدیریت ش��هری است‪،‬‬ ‫نمایشگاه مش��هد در راستای توسعه فعالیت های‬ ‫خ��ود‪ ،‬ذی نفعان اقتصادی اصل��ی را کانون توجه‬ ‫خ��ود قرار داده و همراه فع��االن اقتصادی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ما در بحث برگزاری نیز ش��ریکان تجاری خود‬ ‫را مد نظر قرار می دهیم و با مجموعه های ش��هری‬ ‫هم��کاری نزدیکی خواهی��م داش��ت‪ .‬به منظور‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های صنعت نمایشگاهی هم‪،‬‬ ‫سهامداران خرد نمایش��گاه نیز در این دوره مورد‬ ‫توج��ه قرار می گیرن��د‪ .‬در بح��ث مالکیتی‪ ،‬برای‬ ‫سهامدارانی که می خواهند سهام خود را واگذار یا‬ ‫بازچرخانی کنند ‪ ،‬شرایط مناسبی فراهم می شود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،1397‬نمایشگاه مش��هد ‪ 54‬عنوان‬ ‫نمایشگاهی را در قالب ‪ 27‬دوره برگزار کرد‪ .‬برای‬ ‫س��ال ‪ ،1398‬این رقم به ‪ 57‬عن��وان در قالب ‪28‬‬ ‫دوره رسیده است‪ .‬روال انتخاب مجریان نمایشگاه‬ ‫ب��ا برگزاری مزایده اس��ت و واگذاری نمایش��گاه‬ ‫براساس شاخص های استاندارد تخصصی تعریف‬ ‫ش��ده انج��ام می ش��ود‪ .‬از جمله این ش��اخص ها‬ ‫می توان به این موارد اش��اره کرد‪ :‬س��ابقه اجرایی‬ ‫نمایش��گاه ها‪ ،‬عضوی��ت در انجمن نمایش��گاهی‬ ‫یوفی‪ ،‬تعداد نمایش��گاه های برگزار ش��ده‪ ،‬سابقه‬ ‫برگزاری عنوان پیشنهادی‪ ،‬تعداد کارکنان ثابت‬ ‫و میزان تحصیالت انها‪ ،‬تس��لط به زبان انگلیسی‬ ‫کارکن��ان ثابت‪ ،‬اموزش تخصصی نمایش��گاهی‬ ‫کارکن��ان ثابت و مواردی دیگر‪ .‬پس از این مرحله‬ ‫انتخاب براساس مبلغ پیشنهادی انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن اگر مجری عنوان نمایش��گاهی جدید‬ ‫مطرح کند‪ ،‬دارای اولویت است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی مش��هد نخستین مرکز‬ ‫نمایش��گاهی در ای��ران اس��ت ک��ه پژوهش های‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی کش��ور را در س��طح‬ ‫گس��ترده ای ارائه می دهد‪ .‬بخ��ش پژوهش های‬ ‫نمایش��گاه مش��هد با هدف ترویج تصویر‪ ،‬ارزش‬ ‫و رش��د صنعت نمایش��گاه‪ ،‬بزرگ ترین مجموعه‬ ‫مقاله های پژوهش��ی‪ ،‬مجموعه های اموزش��ی و‬ ‫اس��تانداردهای صنعت نمایشگاهی را تهیه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬موضوع های عمده این مقاله ها که در بیش‬ ‫از ‪300‬عنوان تهیه شده اند در زمینه گرایش های‬ ‫صنعت نمایشگاهی‪ ،‬الگوبرداری‪ ،‬روش های جذب‬ ‫غرفه دار و بازدیدکننده‪ ،‬مدیریت نمایشگاه‪ ،‬نحوه‬ ‫مش��ارکت در نمایش��گاه‪ ،‬برنامه ری��زی و بودجه‪،‬‬ ‫استفاده از فناوری های جدید در نمایشگاه‪ ،‬نحوه‬ ‫بازاریابی و تبلیغات و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از برگزاری نمایشگاه ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی در مشهد گزارش می دهد‬ ‫پایان نمایشگاه یعنی اغاز بهره برداری از دستاورد ها‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از شاخص های‬ ‫مهم نمایشگاه‬ ‫بین المللی‬ ‫صنعت ساختمان‬ ‫می توان به‬ ‫برگزاری‬ ‫چند سمینار‬ ‫و همایش‬ ‫تخصصی‬ ‫در ارتباط با‬ ‫فناوری های نوین‬ ‫صنعت ساختمانی‬ ‫و بررسی‬ ‫چالش های‬ ‫پیش روی این‬ ‫صنعت و مسائل‬ ‫مرتبط با حوزه‬ ‫راه‪ ،‬ساختمان‬ ‫و شهرسازی‬ ‫اشاره کرد‬ ‫ایین گش��ایش بیست ودومین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫صنعت ساختمان‪ ،‬معماری‪ ،‬عمران و صنایع سرمایشی‬ ‫و گرمایشی با حضور امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو‬ ‫هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سیداحسن علوی‬ ‫نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫محمد شکرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬بهمن‬ ‫حس��ین زاده مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران‪ ،‬محمده��ادی مهدی نی��ا رئی��س‬ ‫کمیس��یون عمران و شهرسازی ش��ورای اسالمی شهر‬ ‫مش��هد و جمعی دیگر از مقامات اس��تانی و شهری در‬ ‫سالن همایش نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد‪.‬‬ ‫این رویداد ‪ ۲۵‬هزار مترمربع از فضای نمایش��گاهی‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت و در ان ‪ ۲۴۷‬ش��رکت‬ ‫داخلی و خارجی در ‪ ۲۴۷‬غرفه دس��تاوردهای خود را‬ ‫به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫از کل شرکت کنندگان در این نمایشگاه‪ ۱۴۷ ،‬شرکت‬ ‫داخلی و ‪ ۱۰۰‬ش��رکت خارجی هس��تند که در زمینه‬ ‫تاسیسات و صنایع سرمایش��ی و گرمایشی‪ ،‬شیراالت‪،‬‬ ‫در و پنج��ره‪ ،‬مصالح س��اختمانی‪ ،‬س��ازه س��اختمانی‪،‬‬ ‫اه��ن االت‪ ،‬دکوراس��یون داخلی و ی��راق االت فعالیت‬ ‫دارن��د‪ .‬تعداد ش��رکت کنندگان و فضای نمایش��گاهی‬ ‫بیست ودومین نمایش��گاه بین المللی صنعت ساختمان‬ ‫نسبت به دوره قبل از ان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫این نمایشگاه با هدف توجه ویژه به زیباسازی شهری‬ ‫متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی‪ ،‬معرفی خالقیت ها‪،‬‬ ‫ظرفیت ه��ای بالقوه و بالفعل کش��ور در زمینه صنعت‬ ‫سازه ها و نماهای ساختمانی‪ ،‬تبادل فناوری محصوالت‬ ‫میان ش��رکت کنندگان داخلی و خارجی و تالش برای‬ ‫رس��یدن به اس��تانداردهای جهانی صنعت س��ازه ها و‬ ‫نماهای ساختمانی‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫تشکیل نخستین ستاد اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬در استان ها‬ ‫برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان صنایع‬ ‫سرمایش��ی و گرمایشی در مشهد بهانه خوبی برای چند‬ ‫اتفاق مهم اکسپویی هم بود! با پیگیری و مذاکرات انجام‬ ‫ش��ده و موافقت کمیس��ر ژنرال جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی نخستین ستاد اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬در‬ ‫استان ها با محوریت شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫حسین زاده در این زمینه اعالم کرد‪ :‬اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬که‬ ‫در همسایگی ایران برپا خواهد شد بهترین فرصت برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های گردشگری‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اقتصادی اس��تان ها اس��ت‪ .‬کمیسر ژنرال جمهوری اسالمی ایران در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬در نشستی با رسولیان‬ ‫معاون امور اقتصادی اس��تانداری خراس��ان رضوی که با حضور اقایان صیفی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی مشهد‪ ،‬رمضانی مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی‪ ،‬اریا مجیدی دبیر اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوبی‪ ،‬محبی مدیر امور نمایشگاهی و قدم یاری معاون برنامه ریزی سایت نمایشگاهی مشهد در محل استانداری‬ ‫برگزار شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تشکیل ستاد اکسپو با محوریت شرکت نمایشگاهی مشهد در خراسان رضوی با حمایت‬ ‫معاونت اقتصادی که مورد موافقت قرار گرفت یک کار و رویداد مبارک است و موضوع بعدی برگزاری نمایشگاه‬ ‫توانمندی های خراس��ان در تهران که در نشست مش��ترک دیگری در تهران کار را به طور تخصصی و حرفه ای‬ ‫اجرایی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس�لامی ایران همچنین افزود‪ :‬با‬ ‫برگزاری هفته فرهنگی استان ها در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی‪ ،‬ایین و فرهنگ غنی مردم ایران عزیزمان را به نمایش‬ ‫خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سمینارهای تخصصی؛ نقطه قوت نمایشگاه‬ ‫مشهد‬ ‫بهمن حس��ین زاده‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در بازدید از نمایشگاه بین المللی ساختمان‬ ‫و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫صنعت س��اختمان با موفقیت برگزار ش��د و اس��تقبال‬ ‫چش��مگیری که ازس��وی بازدیدکنندگان‪ ،‬متخصصان‪،‬‬ ‫هیات ه��ای بازرگانی خارجی و دس��ت اندرکاران بخش‬ ‫س��اختمان از این نمایش��گاه تخصصی ب��ه عمل امد‪،‬‬ ‫به خوبی نش��ان داد که کش��ور ما به پیشرفت های قابل‬ ‫مالحظ��ه ای در تولید مرغوب ترین مصالح‪ ،‬تاسیس��ات‬ ‫و ماش��ین االت س��اختمانی و اجرای طرح های عمرانی‬ ‫وسیع و صادرات خدمات فنی مهندسی مرتبط با بخش‬ ‫س��اختمان نائل امده است که اینده درخشانی را نوید‬ ‫می دهد‪ .‬حس��ین زاده در ادامه افزود‪ :‬از ش��اخص های‬ ‫مهم این نمایش��گاه می توان به برگزاری چند سمینار و‬ ‫همایش تخصصی در ارتباط با فناوری های نوین صنعت‬ ‫س��اختمانی و بررسی چالش های پیش روی این صنعت‬ ‫و مس��ائل مرتبط با حوزه راه‪ ،‬س��اختمان و شهرسازی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل نمایش��گاه بین المللی ای��ران اظهارکرد‪:‬‬ ‫امیدواریم راهکارهای ارائه ش��ده ب��رای برطرف کردن‬ ‫چالش های بخش ساختمان و توسعه صادرات ان مورد‬ ‫توج��ه و عنای��ت مقامات مس��ئول و نهادهای ذی ربط‬ ‫قرار گیرد و رونق دوباره بخش س��اختمان بتواند نقش‬ ‫س��ازنده خود را در رونق بی��ش از ‪۲۰۰‬تا‪ ۳۰۰‬صنعت‬ ‫وابسته به بخش ساختمان ایفا کند‪ .‬رئیس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل نمایش��گاه های ایران بی��ان کرد‪ :‬پیگیری‬ ‫مذاکرات انجام شده در حاش��یه برپایی نمایشگاه های‬ ‫تخصصی و بهره گیری از نظرهای ابراز شده در سمینارها‬ ‫از سوی صاحب نظران در افزایش کارایی نمایشگاه های‬ ‫تخصص��ی اینده و موفقی��ت انها تاثیر بس��زایی دارد؛‬ ‫بنابراین پایان برگزاری یک نمایشگاه‪ ،‬اغاز بهره برداری‬ ‫از دس��تاورد های ان و پیگیری مذاکرات تجاری انجام‬ ‫شده تا حصول نتیجه اس��ت‪ .‬کمیسر ژنرال جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫مشارکت فعال در نمایشگاه های بین المللی برون مرزی‪،‬‬ ‫به ویژه اکس��پوهای جهانی که هر ‪ ۵‬سال یک بار برگزار‬ ‫یازدهمین نمایشگاه صنعت در و پنجره‬ ‫یازدهمین نمایشگاه بین المللی در‪ ،‬پنجره و صنایع وابسته‬ ‫ته��ران ب��ا حضور حدود ‪ ۶‬هی��ات تجاری و بی��ش از ‪۳۵۰‬‬ ‫شرکت داخلی از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬تیر سال جاری برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری‬ ‫صدا و س��یما‪ ،‬یازدهمین نمایشگاه بین المللی در‪ ،‬پنجره و‬ ‫صنایع وابس��ته از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬تیر از سوی شرکت بین المللی‬ ‫بازرگانی و نمایش��گاهی تهران در فضایی افزون بر ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫مترمربع و در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬در این نمایش��گاه بیش از ‪ ۳۵۰‬ش��رکت‬ ‫داخلی و خارجی از جمهوری اس�لامی ایران و کش��ور های‬ ‫ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬چین و المان حضور و مشارکت دارند‪.‬‬ ‫فره��اد امینی��ان‪ ،‬رئیس س��تاد برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه بین المللی در و پنجره از نخس��تین دوره‬ ‫برپایی ان در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬تا امروز از رش��د صعودی بسیار‬ ‫مناسبی برخوردار بوده و مورد استقبال مطلوب شرکت ها و‬ ‫واحد های فعال در این صنعت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در نمایش��گاه امس��ال ش��اهد حضور‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپ هستیم ضمن اینکه‬ ‫کارگاه های اموزشی تخصصی مرتبط با موضوع در و پنجره‬ ‫با حضور استادان و کارشناسان این صنعت برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بین المللی بازرگانی و نمایش��گاهی‬ ‫تهران افزود‪ :‬با توجه به کیفیت و کمیت مطلوب برگزاری‪،‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی در و پنجره به عضویت اتحادیه جهانی‬ ‫نمایش��گاه ها (‪ )UFI‬درامده که افتخ��ار بزرگی برای این‬ ‫نمایشگاه به ش��مار می اید‪ ،‬زیرا نمایشگاه هایی که عضویت‬ ‫اتحادی��ه جهانی نمایش��گاه ها را دارند‪ ،‬از اعتبار و ش��هرت‬ ‫بین الملل��ی برخوردارن��د و همواره مورد توج��ه مخاطبان‬ ‫صنعت نمایشگاهی قرار دارند‪.‬‬ ‫امینیان با بیان اینکه نمایش��گاه بین المللی در‪ ،‬پنجره و‬ ‫صنایع وابسته بزرگ ترین رویداد تخصصی حوزه صنعت در‬ ‫و پنجره کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬مخاطبان این نمایشگاه عالوه بر‬ ‫مصرف کنندگان عام‪ ،‬به طور عمده شرکت های ساختمانی‪،‬‬ ‫انبوه س��ازان مس��کن و ش��هرک ها‪ ،‬مجتمع های مسکونی‪،‬‬ ‫اداری و تجاری‪ ،‬هتل ها‪ ،‬بیمارس��تان ها‪ ،‬مراکز اموزش��ی و‬ ‫ورزشی هستند‪.‬‬ ‫رئیس ستاد برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی در‬ ‫و پنجره افزود‪ :‬در این دوره حدود ‪ ۶‬هیات تجاری خارجی‬ ‫از کش��ور های عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکمنستان و‬ ‫جمهوری اذربایجان برای بازدید و مذاکره با ش��رکت های‬ ‫حاضر در نمایشگاه حضور خواهند یافت‪.‬‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی در‪ ،‬پنج��ره و صنایع‬ ‫وابس��ته به طور تفکیک شده و در س��الن های مجزا برگزار‬ ‫می ش��ود که ش��امل گروه های پروفیل یوپی وی سی‪ ،‬گروه‬ ‫در و پنجره یو پی وی س��ی‪ ،‬گروه ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫و گ��روه در و پنجره الومینیومی اس��ت که هرکدام یک یا‬ ‫چند سالن مستقل را در اختیار دارند و سایر گروه ها مانند‬ ‫یراق االت‪ ،‬شیشه پنجره‪ ،‬توری پنجره‪ ،‬نشریات تخصصی و‬ ‫س��ایر حوزه های مرتبط به عنوان گروه های ثانویه در میان‬ ‫گروه های کاالیی اصلی جانمایی شده اند‪.‬‬ ‫معرف��ی ظرفیت های بالق��وه و بالفع��ل صنایع وخدمات‬ ‫صنع��ت در و پنج��ره‪ ،‬ایج��اد زمینه های جذب س��رمایه و‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬اشنایی با نواوری ها و پیشرفت های صنعت‬ ‫در و پنج��ره‪ ،‬ایجاد فضای رقابتی و ارتباط مس��تقیم میان‬ ‫تولید کنن��دگان و مصرف کنن��دگان‪ ،‬اش��تغالزایی و یافتن‬ ‫بازار ه��ای جدید صادرات��ی و افزایش ص��ادرات‪ ،‬مهم ترین‬ ‫اهداف این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫می ش��وند و ده ها میلی��ون نفر بازدیدکنن��ده عادی و‬ ‫حرف��ه ای از دورتری��ن نق��اط جهان دارن��د‪ ،‬از اهمیت‬ ‫بس��یاری برخوردار است‪ .‬پس از مشارکت موفقیت امیز‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در اکسپو شانگهای(‪ )۲۰۱۰‬و‬ ‫میالن(‪ )۲۰۱۵‬براساس تصمیم هیات دولت مقرر شده‬ ‫ایران در نمایشگاه جهانی ‪ ۲۰۲۰‬دوبی که بیش از ‪25‬‬ ‫میلیون نفر بازدیدکننده خواهد داش��ت و می تواند در‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬رونق گردش��گری‪ ،‬بهبود مناس��بات‬ ‫اقتصادی و سیاسی ایران و معرفی توانمندی های بزرگ‬ ‫اقتص��ادی ان به جهانی��ان نقش افرین باش��د‪ ،‬فعاالنه‬ ‫شرکت کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل نمایش��گاه های ای��ران همچنی��ن اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬انتظ��ار داری��م فعاالن عرص��ه تولی��د‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫صنعت و خدمات کش��ور به ویژه از اس��تان هایی که از‬ ‫توان باالیی برخوردار هس��تند م��ا را در برپایی پاویون‬ ‫ایران در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی یاری کرده و ابتکارات و‬ ‫خالقیت ه��ای بزرگ خود را در این نمایش��گاه جهانی‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫حس��ین زاده در پایان گفت‪ :‬به عنوان یکی از خادمان‬ ‫صنعت نمایش��گاهی و سکاندار نمایش��گاه بین المللی‬ ‫بازرگانی جمهوری اس�لامی ای��ران که تجربه نیم قرن‬ ‫خدمت به صنعت و تجارت کش��ور را در کارنامه خود‬ ‫دارد‪ ،‬از مهندس سعید صیفی‪ ،‬مدیرعامل جوان و فعال‬ ‫شرکت نمایش��گاه های بین المللی مش��هد و کارکنان‬ ‫زحمتکش این ش��رکت و برپاکنندگان این نمایشگاه و‬ ‫همه ش��خصیت های حقیقی و حقوقی که برای تقویت‬ ‫بنیه های کش��ور عزیزمان ای��ران‪ ،‬ایثارگران��ه فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬سپاسگزاری می کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهن�گ رش�د صنعتی س�ازی در مش�هد‬ ‫سرعت بگیرد‬ ‫ش��کرچی زاده‪ ،‬رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و‬ ‫شهرس��ازی نیز در ادامه ضمن ابراز خرسندی در شهر‬ ‫مقدس مشهد و در جوار حرم رضوی‪ ،‬از زحمات تمامی‬ ‫دس��ت اندرکاران برگزاری بیس��ت ودومین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی صنعت س��اختمان مش��هد به ویژه همکاری‬ ‫موثر دفتر منطقه ای شمال ش��رق مرکز تحقیقات راه‪،‬‬ ‫مسکن وشهرسازی تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به مقوله ارتقای و توس��عه مسکن‬ ‫و س��اختمان به عنوان یک��ی از اصلی ترین دغدغه های‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی و به وی��ژه مق��ام عالی وزارت‪،‬‬ ‫توجه ویژه به صنعتی س��ازی و اس��تفاده ازفناوری های‬ ‫نوی��ن و همچنی��ن بسترس��ازی پرداخت��ن ب��ه تولید‬ ‫دانش بنیان درقالب تاس��یس و راه اندازی استا رت اپ ها‬ ‫و شتاب دهنده ها را بسیار موثر و کارا دانست‪.‬‬ ‫ش��کرچی زاده همچنین ابراز امیدواری کرد با توجه‬ ‫ب��ه اقبال مش��ارکت در این روی��داد بازرگانی صنعتی‪،‬‬ ‫اهنگ صنعتی س��ازی و بهره مندی از فناوری های نوین‬ ‫درعرصه ساخت وس��از ش��هر مقدس مشهد در کسوت‬ ‫پایتخت معنوی کشور‪ ،‬سرعت بیشتری گیرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه سراسری گل و گیاه استان مرکزی‬ ‫ایران کشوری چهارفصل است و این ویژگی کشور بستر بسیار مناسبی‬ ‫برای پرورش گل و گیاه و به دنبال ان توسعه اشتغال در این بخش است‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه با وجود استعدادهای بالقوه ایران در این صنعت‪ ،‬سهم ان‬ ‫در تجارت جهانی گل و گیاهان زینتی‪ ،‬ناچیز است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که صنعت گل و گیاه می تواند در راس��تای فاصله‬ ‫گرفتن از اقتصاد وابسته به نفت بسیار مفید باشد و از سویی سبب رونق‬ ‫تولید و ایجاد اش��تغال که دغدغه امروز جامعه ایرانی اس��ت شود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬تالش در راستای توسعه این صنعت و ارتقای صادرات در این بخش‬ ‫س��بب شده برگزاری نمایش��گا ه با این عنوان در دس��تور کار مسئوالن‬ ‫مربوط قرار گیرد‪.‬‬ ‫مه��دی جهانمیرزایی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫اس��تان مرکزی در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬با اشاره به برگزاری نمایشگاه گل‬ ‫و گیاه و فضای س��بز در استان مرکزی گفت‪ :‬هشتمین نمایشگاه گل و‬ ‫گیاه‪ ،‬فضای س��بز و تجهیزات باغبانی با حضور ‪ ۱۲۰‬واحد تولیدکننده‪،‬‬ ‫عرضه کننده‪ ،‬کارش��ناس و متخصص گل و گیاه از ‪ ۱۵‬اس��تان کشور در‬ ‫استان مرکزی برگزار شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این نمایشگاه تولیدکنندگانی از‬ ‫اس��تان های مازندران‪ ،‬گیالن‪ ،‬گلستان‪ ،‬همدان‪ ،‬البرز‪ ،‬فارس‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫اصفه��ان و‪ ...‬و همچنی��ن تولیدکنن��دگان بومی اس��تان مرکزی حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان مرکزی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تولیدکنندگان اس��تان ب ه طور عمده از ش��هرهای اراک و‬ ‫مح�لات بودند که با حضور در این نمایش��گاه تولیدات خود را به عرضه‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫جهانمیرزای��ی بیان کرد‪ :‬در این نمایش��گاه ‪ ۱۴۰‬غرفه نمایش��گاهی‬ ‫ب��ا هدف ایجاد فرصتی مناس��ب به منظور نمایش اخرین دس��تاوردها و‬ ‫فراهم کردن زمینه الزم برای مبادالت تجاری و توس��عه بازار در فضایی‬ ‫به وس��عت ‪ ۵‬هزار مترمربع در س��الن پارس محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی استان مرکزی برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نمایش��گاه ش��امل انواع گل های باغچه ای‪ ،‬گل های‬ ‫زینت��ی و تزئینی‪ ،‬گل ه��ای اپارتمانی‪ ،‬گل های مناس��ب فضای باز بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان مرکزی عنوان کرد‪:‬‬ ‫ع�لاوه بر گل و گیاه‪ ،‬تجهیزات باغبانی‪ ،‬ابیاری‪ ،‬انواع خاک و کود‪ ،‬بذر و‬ ‫سم هم در این نمایشگاه به معرض دید گذاشته شد‪ .‬جهانمیرزایی افزود‪:‬‬ ‫این نمایشگاه از دوشنبه ‪ ۳‬تا جمعه‪ ۷‬تیر ‪ ۹۸‬از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬پذیرای‬ ‫همشهریان‪ ،‬عالقه مندان و بازدیدکنندگان بود‪.‬‬ ‫هجدهمین نمایشگاه تجهیزات ورزشی‬ ‫هجدهمین نمایش��گاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزش��ی ‪۱۸‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۱‬تیر در محل دائمی نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش تابناک ورزش��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاهی میالد‬ ‫نور مش��ارکت ش��رکت ها در نمایش��گاه امس��ال را مطلوب تر از سال‬ ‫گذش��ته ارزیابی کرد و افزود‪ :‬امس��ال باوجود شرایط اقتصادی کشور‬ ‫خوش��بختانه ش��اهد افزایش مش��ارکت از نظر کمی و کیفی در این‬ ‫نمایشگاه هستیم‪.‬‬ ‫گفتنی است تمام دست اندرکاران و شرکت کنندگان‪ ،‬امسال اهداف‬ ‫و مسیر فعالیت خود را با توجه به شعار رونق تولید قرار داده اند‪.‬‬ ‫علی محتش��م امیر گفت‪ :‬امس��ال و در مدت زمان برگزارینمایشگاه‬ ‫شاهد نخستین رویداد استارت اپ های ورزشی کشور در موضوع های‬ ‫اینترنت اشیاء‪ ،‬خدمات از راه دور‪ ،‬باشگاه مکانیزه‪ ،‬مربی مجازی همراه‪،‬‬ ‫نان��و فناوری‪ ،‬گجت و پوش��یدنی‪ ،‬واقعیت مج��ازی‪ ،‬هوش مصنوعی‪،‬‬ ‫روبات و ماش��ین‪ ،‬و‪ ...‬خواهیم بود‪ ،‬که در نمایشگاه بین المللی ورزش‬ ‫وتجهیزات ورزشی از انها رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارشناسان در گفت و گو با‬ ‫بررسی کردند‬ ‫دو روی سکه یارانه انرژی در قیمت گذاری فوالد‬ ‫‹ ‹مصرف انرژی چگونه محاسبه می شود؟‬ ‫یکی از مواردی که بهای تمام شده فوالد ایران را ارزان تر‬ ‫می کند‪ ،‬انرژی است‪ .‬این کارشناس فوالد در پاسخ به این‬ ‫پرسش که فوالدسازان ایرانی در تولید فوالد تا چه اندازه‬ ‫ن استفاده می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره منبع و‬ ‫از انرژی ارزا ‬ ‫ماخذ دقیق‪ ،‬مستند و مشخصی گرداوری نشده اما همین‬ ‫اندازه که بدانیم دستمزد کارگر در فرایند تولید این کاال‬ ‫به ریال حساب می شود‪ ،‬به نظرم برای توجیه پایین تر تمام‬ ‫شدن نرخ محصول نهایی نسبت به کاالی مشابه خارجی‪،‬‬ ‫کافی اس��ت‪ .‬موضوع اصلی اینکه نرخ سنگ اهن یا به طور‬ ‫کل��ی مواد اولیه ارزان قیمت داخلی ب��ه ریال و نه به نرخ‬ ‫جهانی تعیین می ش��ود‪ .‬اصفهانی ادام��ه داد‪ :‬البته یارانه‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق و گاز هم نقش بس��زایی در ارزان تمام ش��دن‬ ‫هزین��ه تولید فوالد داخلی ایفا می کند‪ .‬تنها ماده اولیه ای‬ ‫که در فرایند تولید فوالد بین فوالدس��ازان بزرگ کشور‬ ‫به عنوان ی��ک کاالی وارداتی برای تولید فوالد به صورت‬ ‫دالری خریداری شده و به چشم می اید‪ ،‬الکترود گرافیتی‬ ‫اس��ت که مقدار مصرف ان هم در تناسب با حجم تولید‪،‬‬ ‫اندک و رقمی حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۸‬به ‪ ۱۰۰۰‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرمول محاسبه نرخ فوالد‬ ‫این کارش��ناس بازار فوالد همچنین در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که فرمول نرخ فوالد چگونه محاس��به می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فرمول محاس��باتی نرخ پایه عرضه فوالد در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬داس��تان بلن��دی دارد و تغییر زیادی روی ان انجام‬ ‫شد اما در نهایت ان طور که مشخص شد‪ ،‬اجرایی نشد‪ .‬بر‬ ‫اس��اس اخرین اطالعات و بنا بر اذعان برخی فوالدسازان‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹فوالدسازان یارانه انرژی دریافت می کنند‬ ‫محم��د اصفهانی‪ :‬گروهی از فعاالن بازار از محدودیت های به وجود‬ ‫ام��ده به عنوان خودتحریمی یاد می کنند اما اعتقاد ما این اس��ت که‬ ‫در مجموع در انتخاب بین بد و بدتر‪ ،‬کند ش��دن چرخ تولید‪ ،‬بهتر از‬ ‫حراج سرمایه های ملی است‬ ‫در مصاحبه ها‪ ،‬قرار بوده که نرخ پایه عرضه داخلی فوالد‬ ‫در ب��ورس کاال‪ ،‬ب��ر مبنای ‪ ۹۰‬درصد نرخ ش��مش فوب‬ ‫دریای س��یاه ضرب در نرخ حواله دالر نیمایی باش��د که‬ ‫البته به نظر می رس��د این روزها این نظر عملیاتی نشده‬ ‫چراکه نرخ پایه بورس کاال اکنون پایین تر از نرخ بر مبنای‬ ‫این فرمول دیده می شود‪.‬‬ ‫اصفهانی ادامه داد‪ :‬حتی شنیدیم که برخی فوالدسازان‬ ‫گالیه کرده اند که نرخ مورد محاسبه در تعیین نرخ عرضه‬ ‫پایه شمش‪ ،‬دالر حدود ‪ ۹‬هزار تومانی پتروشیمی هاست‬ ‫ک��ه البته در تایید این خبر هم اما و اگرهایی وجود دارد‪.‬‬ ‫حتی ب��ا در نظر گرفتن نرخ دالر ‪ ۹‬ه��زار تومانی هم به‬ ‫رقم ‪ ۳۷۳۵‬تومانی خواهیم رسید و با در نظر گرفتن ‪۹۰‬‬ ‫درصد این رقم به عدد حدود ‪ ۳۳۶۰‬تومان خواهیم رسید‬ ‫که همچنان با رقم ‪ ۳۱۹۵‬تومانی نرخ پایه کنونی شمش‬ ‫فاصله دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به نظر می رسد در نهایت نظر‬ ‫کارگروه تنظیم ب��ازار فوالد‪ ،‬تعیین کننده نرخ عرضه های‬ ‫فوالدی در بورس کاالست و حرف اخر را می زند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در پاس��خ به این پرسش که ایا‬ ‫فوالدس��ازها حق دارند نرخ های ش��ان را ب��ه نرخ جهانی‬ ‫نزدیک کنند‪ ،‬گفت‪ :‬جواب این پرس��ش باید از چند نظر‬ ‫بررس��ی ش��ود؛ اگر به نرخ مواد اولیه داخل��ی این کاال و‬ ‫همچنی��ن هزینه تمام ش��ده ب��رای تولید ای��ن محصول‬ ‫مراجعه کنیم؛ جواب ش��ما به طور مش��خص خیر اس��ت‬ ‫زی��را همان طوری که اقای س��رقینی عنوان کردند‪« ،‬حق‬ ‫م��ردم ایران اس��ت ک��ه از یارانه نهفته ای ک��ه در کاالی‬ ‫تولید ش��ده محصول صنایع داخلی تولید شده‪ ،‬به صورت‬ ‫ریال��ی برخوردار ش��وند و کااله��ا را به ری��ال خریداری‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫اصفهانی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬اما موضوعی که این‬ ‫اواخر باعث به وجود امدن مش��کالت شده‪ ،‬وجود برخی‬ ‫نقطه ضعف ها در مکانیسم توزیع و کنترل مرزهای خروجی‬ ‫کش��ور درباره این محصول با نرخ ارزان داخلی اس��ت که‬ ‫موجب ش��ده اس��ت برخی ها از رانت ناعادالنه برخوردار‬ ‫شوند‪ .‬به نظر می رسد این نقطه ضعف ها هم به مرور زمان‬ ‫با تغییر قوانین نظارتی و کنترلی تا حد زیادی حل ش��ده‬ ‫باشند‪ ،‬به طوری که امروز خروج فوالد ارزان قیمت داخلی‬ ‫از سوی واسطه ها و عوامل غیرتولیدکننده‪ ،‬اگر غیرممکن‬ ‫نباش��د حتما به سختی انجام می ش��ود و به همین دلیل‬ ‫فرص��ت برخورداری از رانت هم به کمترین میزان ممکن‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این س��ازکار‪ ،‬یک مشکل دیگر ایجاد کرده و‬ ‫ان ه��م جلوگیری از خروج غیرقانونی س��رمایه های ملی‬ ‫اس��ت که رکود سنگینی را به حوزه تولید تحمیل کرده؛‬ ‫به طوری که به نظر می رس��د با توجه ب��ه ظرفیت مازاد بر‬ ‫مصرف تولی��د داخلی فوالد در رویاروی��ی با تحریم های‬ ‫س��نگین در حوز ه صادراتی کشور‪ ،‬با وجود فعالیت برخی‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��زرگ در حوزه ه��ای صادرات��ی‪ ،‬حجم‬ ‫صادرات فوالد در حال کم ش��دن باشد‪ .‬از حراج سرمایه‬ ‫ملی جلوگیری ش��د اما چرخ تولید به س��بب تحریم های‬ ‫ناجوانمردانه امریکا کمی کند شده است‪.‬‬ ‫اصفهانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬گروه��ی از فعاالن بازار از‬ ‫محدودیت های به وجود امده به عنوان خودتحریمی یاد‬ ‫درب��اره تف��اوت ن��رخ محص��والت ف��والدی در داخل‬ ‫در مقایس��ه با س��طح بین المللی ان نیز فره��اد منفرد‪،‬‬ ‫تو گ��و با‬ ‫کارش��ناس ف��والد در گف ‬ ‫عن��وان کرد‪:‬‬ ‫مهم تری��ن موضوع درباره نرخ فوالد‪ ،‬یارانه انرژی اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه یارانه انرژی ک��ه در داخل ب��ه تولیدکننده فوالد‬ ‫داده می ش��ود‪ ،‬در کشورهای دیگر وجود ندارد و باید این‬ ‫موضوع را بپذیریم که تولیدکنندگان ایرانی با نرخ انرژی‬ ‫پایین تری‪ ،‬فوالد تولید می کنند‪.‬‬ ‫منف��رد ادامه داد‪ :‬اما من گمان می کنم که نرخ داخلی‬ ‫نتوانسته است س��طح خود را به نرخ های جهانی نزدیک‬ ‫کند و همچنان اختالف وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان به دلیل‬ ‫نوس��ان های پی��ش امده‪ ،‬ق��ادر به پیش بین��ی قیمت ها‬ ‫نیستند‪ .‬پیش بینی نش��دن قیمت ها سبب کاهش تقاضا‬ ‫ش��ده و تولیدکننده منتظر واکنش های سیاسی در بازار‬ ‫است‪ .‬این انتظار در کنار قیمتی که همچنان کشف نشده‬ ‫است‪ ،‬بر پیکره تولید ضرب ه می زند‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد افزود‪ :‬اگر نرخ فوالد با قیمت های‬ ‫جهانی مبنا قرار گیرد و به عبارت دیگر‪ ،‬کش��ف قیمت ها‬ ‫جهانی ش��ود‪ ،‬می توان روال تولی��د و قیمت گذاری ان را‬ ‫ی کرد (همان گونه که کشورهای دیگر نیز همین‬ ‫پیش بین ‬ ‫کار را انجام می دهند‪ ).‬موضوع مهم این است که قیمت ها‬ ‫در ایران با قیمت های جهانی تناس��بی ندارد‪ ،‬درحالی که‬ ‫اگر تناس��ب وجود داشته باشد‪ ،‬تکلیف تولیدکنندگان در‬ ‫بازار مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه فوالد در ادامه تاکید کرد‪ :‬برای موضوع‬ ‫قیمت گذاری باید طیفی از عوامل داخلی در کنار همدیگر‬ ‫دیده شوند و در یک کفه ترازو قرار گیرند تا در مقایسه با‬ ‫قیمت های جهانی دریابیم که کدام کفه سنگین تر است‪.‬‬ ‫منف��رد ادام��ه داد‪ :‬اگر یارانه انرژی به فوالدس��از تعلق‬ ‫می گی��رد بای��د ای��ن موضوع را نی��ز در نظ��ر گرفت که‬ ‫اگ��ر ش��رایط تولید بر مبن��ای تولید جهانی مهیا ش��ود‪،‬‬ ‫تولیدکننده از خیر این یارانه نیز خواهد گذاشت‪ .‬بنابراین‬ ‫صف��ر تا صد عوام��ل تاثیرگذار را باید ب��رای تولیدکننده‬ ‫مبنا قرار داد‪ .‬اگر دول��ت بتواند عوامل تولید را بر مبنای‬ ‫معی��ار جهانی مهیا کند‪ ،‬تولیدکننده حتی اگر انرژی هم‬ ‫دریافت نکند به توازن تولید خواهد رس��ید‪ .‬از همین رو‬ ‫ب��رای قیمت گذاری باید مجموع��ه ای از عوامل را در نظر‬ ‫گرفت چراکه تولیدکننده در داخل با مس��ائل مربوط به‬ ‫بانک ‪ ،‬مالیات و بس��یاری از قوانین دس��ت و پاگیر درگیر‬ ‫است و تسهیالت قابل توجهی هم دریافت نمی کند‪ ،‬پس‬ ‫فقط با مطرح کردن عامل انرژی نمی توان تولید فوالد را‬ ‫ارزان برش��مرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما در ش��رایط سختی قرار‬ ‫داریم‪ .‬باید تمام این ش��رایط و جوانب را با همدیگر دید‬ ‫و وظیفه دس��ت اندرکاران دولت نیز بررسی این عوامل و‬ ‫جوانب است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی خلیج فارس عن��وان کرد‪ :‬منطق��ه اقتصادی‬ ‫خلیج فارس از سال ‪ ۸۶‬تاکنون در مسیر رشد بهره وری قرار گرفته است‪ ،‬به طوری که‬ ‫تعدادی از کارکنان این مجموعه در انتقال دانش شرکت های تابع ایمیدرو نقش دارند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬حس��ن خلج طهرانی که به مناس��بت روز صنعت‬ ‫و معدن سخن می گفت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کارگروه بهره وری منطقه ویژه از سال ‪ ۸۶‬تشکیل‬ ‫و متولی هدایت منطقه ویژه به س��مت یک سازمان بهره ور شد‪ .‬این منطقه در تدوین‬ ‫مدل بهره وری ایمیدرو نیز مش��ارکت دارد و دوره های اموزش��ی عمومی و اختصاصی‬ ‫را نیز برای جوامع هدف برگزار کرده اس��ت‪ .‬وی در تشریح مهم ترین اقدامات منطقه‬ ‫ویژه خلیج فارس در توس��عه و هموارسازی مس��یر بهره وری گفت‪ :‬بازنگری و ویرایش‬ ‫اس��تراتژی منطقه‪ ،‬پ��روژه ارزیابی عملکرد کارکنان (اس��تقرار نظام پاداش براس��اس‬ ‫عملکرد)‪ ،‬بازنگری مدیریت فرایندی و تدوین شاخص های فرایندی بهره ور از اقدامات‬ ‫منطقه بوده است‪.‬‬ ‫خلج طهرانی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬استقرار نظام مکانیزه مدیریت نت (نگهداری‬ ‫و تعمیرات)‪ ،‬احیای نظام پیشنهادها و مکانیزاسیون ارتباط با سرمایه گذاران را می توان‬ ‫الومینیوم با توجه به ویژگی منحصر به فرد‬ ‫خود یعنی سبک بودن‪ ،‬در صنایع مختلف به‬ ‫کار برده می ش��ود‪ .‬از این رو بازیافت ضایعات‬ ‫این فلز نقره ای‪ ،‬بس��یار مهم به شمار می رود‪.‬‬ ‫از انج��ا که تولید ش��مش الومینیوم نیازمند‬ ‫مصرف انرژی زیاد به ویژه در زمینه برق است‪،‬‬ ‫بازیافت ان می تواند از لحاظ اقتصادی بسیار‬ ‫به صرفه باش��د‪ .‬براس��اس امار به دست امده‪،‬‬ ‫بازیاف��ت الومینیوم ح��دود ‪ ۹۰‬درصد میزان‬ ‫انرژی را کاهش می دهد‪ .‬از س��وی دیگر ذوب‬ ‫ضایعات الومینیوم بسیار ساده انجام می شود‬ ‫که ب��ا تجهیزات و کوره س��اده با دمای ‪۷۰۰‬‬ ‫درجه می توان ان را انجام داد‪.‬‬ ‫موض��وع قاب��ل توج��ه در زمین��ه بازیافت‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬ش��یوه جمع اوری ان اس��ت که‬ ‫بیشتر به شکل سنتی است‪ .‬البته اگر از سوی‬ ‫س��ازمان ها به ش��کل مزایده ای انجام ش��ود‪،‬‬ ‫افرادی که بن��گاه دار یا کارخانه دار هس��تند‪،‬‬ ‫در این مزایده ها ش��رکت و خرید می کنند یا‬ ‫ممکن اس��ت به صورت خرد و در منزل و به‬ ‫شیوه دس��تی و دوره گردی جمع اوری شوند‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی ضایع��ات در ایران ب��ه صورت‬ ‫خرده ب��ار و دوره گردی تامین می ش��وند یا از‬ ‫ش��رکت ها و س��ازمان هایی ک��ه تولیدکننده‬ ‫ضایع��ات الومینیوم هس��تند‪ ،‬به ش��کل تناژ‬ ‫خریداری می شوند‪ .‬این در حالی است که اگر‬ ‫تفکیک‪ ،‬جمع اوری و بازیافت این فلز نقره ای‬ ‫را به شکل مکانیزه شده تر انجام دهیم‪ ،‬میزان‬ ‫مص��رف الومینیوم و بازگش��ت ان به چرخه‬ ‫تولید در بهترین حالت خواهد بود‪.‬‬ ‫خط تولید اهک فوالد‬ ‫هرمزگان رکورد زد‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫در استانه روز صنعت و معدن اعالم شد‬ ‫رشد بهره وری و انتقال دانش از سوی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس‬ ‫محمد اشناگر‬ ‫کارشناس بازیافت‬ ‫از دیگر برنامه های منطقه در ارتقای س��طح بهره وری نام برد‪ .‬مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی خلیج فارس اعالم کرد‪ :‬با حمایت و پش��تیبانی دانش��ی ایمی��درو‪ ۷ ،‬نفر از‬ ‫هم��کاران منطقه ویژه به عنوان «ارزیاب رس��می مدل به��ره وری» در حال فعالیت و‬ ‫خدمت هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس س��ال ‪۹۶‬‬ ‫موفق به کس��ب مقام سوم جایزه ایمیدرو شد‪ .‬این مقام نشان دهنده جهش و حرکت‬ ‫پرشتاب به سمت بهبود در سایه اقدامات انجام شده با هدف افزایش بهره وری است‪.‬‬ ‫تالش��گران واح��د اه��ک ش��رکت ف��والد‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬در خرداد توانس��تند ‪ ۱۱۶۴۹‬تن‬ ‫اه��ک‪ ،‬تولید و رک��ورد جدی��دی را برای این‬ ‫ش��رکت در تولی��د این محصول ثب��ت کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬س��یداصغر مدنی‪ ،‬معاون‬ ‫بهره ب��رداری ش��رکت فوالد هرم��زگان ضمن‬ ‫بیان خبر رکورد تولی��د اهک در این مجتمع‬ ‫در خرداد گفت‪ :‬رکورد پیشین ‪ ۱۱۶۲۰‬تن بود‬ ‫که در ابان ‪ ۱۳۹۷‬ثبت شد‪ .‬وی داشتن روحیه‬ ‫کار گروه��ی و حل مش��کالت پرس��نل واحد‪،‬‬ ‫عالقه مندی پرس��نل به ایج��اد تغییرات برای‬ ‫توس��عه فردی و س��ازمانی و اجرای نظام های‬ ‫تحول��ی به وی��ژه نظام پیش��نهادها را از دالیل‬ ‫عمده رکوردهای واحد اهک عنوان کرد‪.‬‬ ‫ارتقای ‪ ۱۲‬هزار تنی‬ ‫تولید در فوالد خراسان‬ ‫فوالد خراسان در خرداد با تولید ‪ ۱۵۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۸۴‬تن گندله در واحد گندله سازی خود‪،‬‬ ‫رکورد تولی��د این محصول را ب��ا وجود همه‬ ‫مشکالت و چالش های صنعت فوالد در تامین‬ ‫کنس��انتره ارتقا بخش��ید‪ .‬به گزارش چیالن‪،‬‬ ‫فوالد خراس��ان در اخرین رکورد خود موفق‬ ‫به تولید ‪ ۱۴۴‬هزار و ‪ ۳۲۲‬تن گندله در واحد‬ ‫گندله س��ازی در اسفند ‪ ۹۷‬ش��ده بود که در‬ ‫رکورد جدید با تولید ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۲۶۲‬تن‪ ،‬این‬ ‫رکورد را جابه جا کرد و ارتقا داد‪ .‬سیدحسین‬ ‫احمدی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خراس��ان در پیامی‬ ‫ضمن اعالم خبر ثبت رکورد تولید این شرکت‬ ‫و قدردان��ی از کارکنان ای��ن مجموعه به ویژه‬ ‫واحد گندله سازی گفت‪ :‬امیدواریم با تالش و‬ ‫تدبیر همکاران در بخش های توس��عه‪ ،‬تامین‪،‬‬ ‫تولی��د‪ ،‬کیفیت‪ ،‬ام��وزش‪ ،‬ش��بکه ها‪ ،‬منابع‬ ‫انسانی و امور مالی و با هم افزایی به وسیله کار‬ ‫گروهی و اس��تفاده حداکثری از توان فکری و‬ ‫عملیاتی س��رمایه های انسانی شرکت‪ ،‬چالش‬ ‫پیش روی تولید را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫پذیرش میلگرد فوالدی‬ ‫سرمد ابرکوه در بورس کاال‬ ‫مدیریت پذیرش و بازاریابی ش��رکت بورس‬ ‫کاالی ای��ران اع�لام کرد که میلگ��رد فوالدی‬ ‫یک ش��رکت در این بورس مورد پذیرش قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬مدیریت پذیرش و‬ ‫بازاریابی شرکت بورس کاالی ایران اعالم کرد‬ ‫که میلگرد فوالدی شرکت صنایع اهن و فوالد‬ ‫س��رمد ابرکوه‪ ،‬پس از بررس��ی مدارک و طرح‬ ‫موضوع عرضه در ‪ ۲۸‬خرداد ‪ ۹۸‬در بازار اصلی‬ ‫بورس کاالی ایران مورد پذیرش قرار گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولیدکنندگان فوالد معتقدن��د که نرخ فوالد ایران در‬ ‫جهان با نرخ بین المللی ان متفاوت اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که دس��ت اندرکاران دولتی معتقدند فوالدس��ازان‬ ‫در تولید فوالد از انرژی ارزان قیمت برخوردار هس��تند و‬ ‫مقایس��ه انها برای رسیدن به نرخ جهانی چندان عادالنه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مقایسه نرخ داخلی و خارجی یک موضوع نسبی است‬ ‫ای��ا مبنای قیمت گذاری فوالد در داخل دقیق اس��ت؟‬ ‫چه عواملی براساس قیمت های جهانی تعیین می شوند؟‬ ‫محمد اصفهانی‪ ،‬کارشناس بازار فوالد درباره قیمت گذاری‬ ‫فوالد در داخل و در سطح جهانی و مقایسه انها با هم در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مقایس��ه نرخ های داخلی‬ ‫با نرخ های بین المللی‪ ،‬یک مقایس��ه نسبی است و مهم تر‬ ‫از همه‪ ،‬نرخ ارزی اس��ت که مالک محاس��به این مقایسه‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬اصفهانی ادامه داد‪ :‬همان گونه که می دانید‪،‬‬ ‫مالک مقایس��ه بازارهای کاالیی‪ ،‬ن��رخ ارز حواله نیمایی‬ ‫اس��ت‪ .‬تا زمانی که نرخ ارز حوال��ه نیمایی حول و حوش‬ ‫‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار تومان یا کمتر بود‪ ،‬در محاس��به مقایس��ه ای‬ ‫ن��رخ جهانی فوالد ب��ا نرخ داخلی‪ ،‬نرخ ه��ای داخلی رقم‬ ‫باالتری را نسبت به نرخ های بین المللی به ویژه نرخ دریای‬ ‫سیاه (مورد توجه مس��ئوالن و فوالدسازان کشور) نشان‬ ‫می دادن��د اما در یکی دو ماه گذش��ته که نرخ حواله دالر‬ ‫نیمای��ی به بی��ش از ‪ ۱۱‬هزار تومان افزای��ش پیدا کرده‪،‬‬ ‫با مقایس��ه نرخ داخلی و خارجی‪ ،‬اکنون نرخ های داخلی‬ ‫پایین تر از کاالی مشابه تولید خارجی دیده می شوند‪.‬‬ ‫می کنند اما اعتقاد ما این است که در مجموع در انتخاب‬ ‫بی��ن ب��د و بدتر‪ ،‬کند ش��دن چرخ تولید‪ ،‬بهت��ر از حراج‬ ‫س��رمایه های ملی است چراکه دس��ت کم برای نسل های‬ ‫اینده مواد اولیه بیشتری‪ ،‬دست نخورده باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید‬ ‫ورق های‬ ‫فوالدی سرد‬ ‫و گرم برای‬ ‫تامین نیاز‬ ‫صنعت کشور‬ ‫یک ش��رکت فناور داخلی با تولی��د ورق های نورد‬ ‫س��رد و گرم‪ ،‬بخش��ی از نیاز صنعت کش��ور به این‬ ‫محصول راهبردی را تامین کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬افزایش مقاومت ورق های فلزی که‬ ‫کاربردهای گسترده شان را در صنایع گوناگون مانند‬ ‫خودروس��ازی به رخ کش��یده اند‪ ،‬یکی از دغدغه های‬ ‫تولیدکنندگان فراورده های فلزی اس��ت‪ .‬حال‪ ،‬یکی‬ ‫از ش��رکت های فناور با تکیه بر تجربه و دانش بومی‬ ‫توانس��ته اس��ت انواع ورق های فل��زی را تولید انبوه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با‬ ‫بیان اینک��ه ورق گالوانیزه یکی از تولیدات این واحد‬ ‫فناور و جزو نیازهای مهم صنعت به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اکنون با تولید ورق های فوالدی نورد با سختی‬ ‫باال‪ ،‬ورق سرد انیل شده و ورق گرم اسیدشویی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تف��اوت س��اختاری و کاربردی‬ ‫ورق ه��ای نورد س��رد و گرم گف��ت‪ :‬در فرایند نورد‬ ‫گرم‪ ،‬ورق های فوالدی در دمای باالتر از ‪ ۹۲۶‬درجه‬ ‫سانتی گراد متبلور می ش��وند‪ .‬در این دما شکل دهی‬ ‫به ورقه اس��ان تر است و می توان ورق های بزرگ تری‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫این فعال عرصه دانش بنیان کشور با بیان اینکه در‬ ‫فرایند فوالد‪ ،‬فوالد س��رد در دمای پایین شکل دهی‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬هنگامی که دمای فوالد کاهش پیدا‬ ‫می کن��د‪ ،‬حجم ان نیز کم می ش��ود؛ بنابراین میزان‬ ‫کنترل برای تغییر س��ایز و شکل فوالد در دمای باال‬ ‫در مقایسه با نورد سرد کمتر است‪ .‬در این نوع نورد‪،‬‬ ‫محص��ول در قالب ها ب��ا دمای پایین ق��رار می گیرد‬ ‫و قطع��ه‪ ،‬پ��س از ن��ورد انیل��ی تا دمای اتاق س��رد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فرایند فناورانه فراوری و فرم دهی‬ ‫خطوط ن��ورد گفت‪ :‬محصوالت خط نورد س��رد‪ ،‬در‬ ‫ی��ک فرایند مداوم و پیوس��ته‪ ،‬پس از شست وش��و‬ ‫و تمی��زکاری‪ ،‬احیا‪ ،‬اکس��یدهای س��طحی‪ ،‬عملیات‬ ‫حرارت��ی و تنظی��م ویژگی ه��ای متالوژیک��ی از وان‬ ‫مذاب��روی عبور ک��رده و گالوانیزه می ش��وند‪ .‬پس از‬ ‫عملیات گالوانی��زه‪ ،‬عملیات تکمیلی روی ورق پیاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قنوات��ی ب��ا بی��ان اینکه خ��ط تولی��د گالوانیزه با‬ ‫توانمن��دی بومی و س��رمایه گذاری پایین تر از نمونه‬ ‫خارجی راه اندازی شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬خط گالوانیزه‪،‬‬ ‫با بکارگیری توان داخلی و فناوری بومی با هزینه ای‬ ‫کمتر از شرکت های خارجی اجرا شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولیدات این شرکت ضمن تامین‬ ‫نیازهای داخلی صنعت‪ ،‬به بازارهای منطقه نیز ورود‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذشته بیش از ‪ ۱۳۷‬هزار تن‬ ‫از فراورده های گالوانیزه به بازار داخلی تزریق ش��د و‬ ‫امس��ال نیز با رشد مطلوبی نس��بت به سال گذشته‬ ‫تولید خواهیم داشت‪.‬‬ ‫این فعال فناور با اش��اره به اینکه حمایت از تولید‬ ‫ایران در س��اخت این محص��ول‪ ،‬صرفه جویی ارزی و‬ ‫اش��تغال افرینی را به ارمغان اورده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با س��اخت تجهیزات و ماش��ین االت به کمک دانش‬ ‫فن��ی بومی‪ ،‬ضمن صرفه جویی در هزینه ها‪ ،‬بخش��ی‬ ‫از هزینه ها برای واردات این محصوالت متوقف شد‪.‬‬ ‫بازیافت‬ ‫مکانیزه‬ ‫الومینیوم‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫وزارت نیرو تصمیم گرفت‬ ‫خبر‬ ‫ماینرها خاموش‬ ‫می شوند‬ ‫س��خنگوی صنعت برق گفت‪ :‬انشعاب های‬ ‫ب��رق ک��ه ب��ه ص��ورت غیرمج��از در اختیار‬ ‫اس��تخراج کنندگان ارز مجازی (ماینرها) قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬در راستای حفظ پایداری شبکه‬ ‫قطع می شود‪ .‬مصطفی رجبی مشهدی درباره‬ ‫ابالغ قطع برق ماینرها یا اس��تخراج کنندگان‬ ‫ارز مج��ازی به پاون‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر هیچ‬ ‫تعرفه قانونی برای این گروه از مصرف کنندگان‬ ‫تعریف نشده است‪ .‬رجبی مشهدی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس بند «د» ماده ‪ ۴-۵۰‬ایین نامه‬ ‫تکمیلی تعرفه های ب��رق‪ ،‬در صورتی که برق‬ ‫به صورت غیرمجاز (در بخش��ی به غیر از مورد‬ ‫ عنوان شده در پروانه انشعاب) به مصرف برسد‪،‬‬ ‫شرکت برق موظف به این قطع انشعاب است‪.‬‬ ‫س��خنگوی صنعت ب��رق تصریح ک��رد‪ :‬در‬ ‫حقیقت اکن��ون که هیچ تعرف��ه قانونی برای‬ ‫ف نش��ده‬ ‫این گ��روه از مصرف کنندگان تعری ‬ ‫و توانی��ر به لحاظ قانونی اج��ازه ارائه خدمات‬ ‫و واگ��ذاری انش��عاب به این دس��ته را ندارد‪،‬‬ ‫بر اس��اس ماده قانون��ی یادش��ده‪ ،‬موظف به‬ ‫قط��ع برق ای��ن مصرف کنندگان ت��ازه وارد به‬ ‫ش��بکه هستیم‪ .‬رجبی مش��هدی با بیان اینکه‬ ‫اس��تفاده های غیرمج��از از ش��بکه برق باعث‬ ‫افت ولتاژ شبکه های توزیع می شود و احتمال‬ ‫اس��یب دیدن وس��ایل برقی مردم را افزایش‬ ‫می دهد‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در حقیقت صنعت برق‬ ‫برای حمایت از حق��وق مصرف کنندگانی که‬ ‫انش��عاب های قانونی و مج��از دارند مجبور به‬ ‫قطع برق اس��تخراج کنندگان ارزهای مجازی‬ ‫ یا س��ایر اس��تفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه‬ ‫اس��ت‪ .‬مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی‬ ‫توانیر ادامه داد‪ :‬به دلیل برق بسیار زیادی که‬ ‫برای استخراج ارز مجازی مورد نیاز است‪ ،‬این‬ ‫کار ممکن است به شبکه های برق نیز اسیب‬ ‫وارد کن��د ک��ه در این ش��رایط نیز خس��ارت‬ ‫واردشده به ش��بکه‪ ،‬از مالک انشعاب هایی که‬ ‫امتیاز استفاده از برق را به صورت غیرمجاز در‬ ‫اختیار دیگران قرار داده اند‪ ،‬قابل دریافت است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫رشد مصرف انرژی کشور در ‪ ۲‬سال گذشته کند شده است‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه تردیدی نیست شدت مصرف‬ ‫انرژی در کش��ورمان غیر بهینه اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما در ‪۲‬‬ ‫سال گذشته این رشد کند شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬رضا اردکانیان در حاش��یه همایش‬ ‫ملی سازگاری با کم ابی که در محل وزارت نیرو برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬سال های گذش��ته بین ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬درصد رشد‬ ‫مصرف وجود داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه‪ :‬اگر این رشد مصرف به رونق تولید و رشد‬ ‫صنعت ارتباط داشته باشد قابل توجیه است اما اگر این‬ ‫رشد به این دلیل باشد که بخواهیم در مناطق خشک‬ ‫و نیمه خش��ک دمای محیط را ‪ ۱۷‬درجه تنظیم کنیم‪،‬‬ ‫این عالمت بد مصرفی است‪.‬‬ ‫اردکانیان بر چاره س��ازی برای بد مصرفی تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ادامه روند بد مصرفی مشکل ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫این عض��و هیات دولت با تاکید بر اینکه در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته رش��د مصرف تا حد زیادی کنترل ش��ده اما‬ ‫میزان مصرف همچنان باالست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به هر‬ ‫میزان در راس��تای مصرف درست تر گام برداشته شود‪،‬‬ ‫می توان از نیروگاه های ساخته شده برای توسعه صنعت‬ ‫و کشاورزی استفاده کرد‪.‬‬ ‫اردکانی��ان افزود‪ :‬حت��ی می توان در س��ایه مصرف‬ ‫درس��ت‪ ،‬اقدام به صادرات انرژی کرد و از محل عوائد‬ ‫ناشی از صادرات برق‪ ،‬این صنعت اداره شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در ‪ ۶‬س��ال گذشته حدود ‪۱۱۰‬‬ ‫هزار کیلومتر خط انتقال‪ ،‬فوق توزیع و شبکه توزیع در‬ ‫کشور ساخته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در دولت تدبیر و امید‬ ‫س��االنه ‪ ۱۸‬هزار کیلومتر خطوط برق ایجاد ش��ده که‬ ‫این ش��بکه وسیع از محل منابع داخلی و از محل پول‬ ‫قبض برق پرداختی از سوی مردم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ل برای پاسخگویی‬ ‫وزیر نیرو با تاکید بر اینکه هر سا ‬ ‫ب��ه مص��رف ب��االی اوج تابس��تان ناچ��ار به س��اخت‬ ‫نیروگاه ه��ای گوناگ��ون با صرف هزینه بس��یار زیادی‬ ‫هس��تیم ت��ا بتوانیم چند ص��د س��اعت اوج مصرف را‬ ‫بدون مشکل سپری کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬درست مصرف کردن‬ ‫سبب خواهد شد این منابع برای توسعه سایر بخش ها‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫در دولت تدبیر و امید س��االنه ‪ ۱۸‬هزار کیلومتر خطوط برق ایجاد‬ ‫ش��ده که این ش��بکه وس��یع از محل منابع داخلی و پول قبض برق‬ ‫پرداختی از سوی مردم بوده است‬ ‫اردکانی��ان ادام��ه داد‪ :‬برنامه ری��زی برای تابس��تان‬ ‫امس��ال از مرداد س��ال گذش��ته کلید خورد و اساس‬ ‫این برنامه ریزی مش��ابهت شرایطی ابی ‪ ۹۷ -۹۸‬مانند‬ ‫ل ‪ ۹۶- ۹۷‬بود؛ به این معنا که ‪ ۴‬هزار‬ ‫شرایط ابی س��ا ‬ ‫مگاوات کمبود انرژی رقابتی در تابس��تان ‪ ۹۸‬ناش��ی‬ ‫از کم بارش��ی ها باش��د‪ .‬عضو هیات دولت خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬برای تابس��تان ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۸‬هزار‬ ‫م��گاوات کمبود ناش��ی از تولید پیش بینی ش��د که با‬ ‫بارش ه��ای خوب ان ‪ ۴‬ه��زار م��گاوات از ان برطرف‬ ‫شد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این بین کسری ‪ ۴‬هزار‬ ‫مگاوات��ی تولید به همراه افزای��ش مصرف غیرمتعادل‬ ‫برق ممکن است در تابس��تان امسال مشکل ساز شود‪.‬‬ ‫از همین رو‪ ،‬س��عی ش��ده تعدادی از واحدها زودتر به‬ ‫مدار بیای��د و با همکاری مردم بتوان تابس��تان ‪ ۹۸‬را‬ ‫بدون خاموش��ی سپری کرد‪ .‬اردکانیان تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫رش��د مصرف تابستان امسال نسبت به سال گذشته از‬ ‫مرز ‪ ۲.۵‬درصد عبور نکند امیدواری زیادی وجود دارد‬ ‫که تابستان امس��ال بدون خاموشی سپری شود‪ .‬وزیر‬ ‫نیرو با بیان اینکه در تابس��تان امسال تا حدودی گرما‬ ‫زودتر شروع و مقداری هم فراگیر است‪ ،‬گفت‪ :‬هر یک‬ ‫درجه افزایش دما اگر سراسری باشد حدود یک هزار و‬ ‫‪ ۳۹۰‬مگاوات به اوج بار اضافه می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬از همه‬ ‫مصرف کنندکان درخواس��ت می ش��ود این مسئولیت‬ ‫مش��ترک و کار جمعی را به ویژه امسال در دستور کار‬ ‫خود قرار بدهند تا تابس��تان امسال با همکاری انها به‬ ‫بدون مشکل پشت سر گذاشته شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر رش��د مصرف تابس��تان امس��ال ما‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته از مرز ‪ ۲.۵‬درصد عبور نکند‬ ‫خاموش��ی ها به کمترین ح��د می رس��د‪ .‬اردکانیان از‬ ‫تدوین برنامه هایی برای مقابله با شرایط افزایش مصرف‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬برای این منظور قراردادهایی با صنایع‬ ‫بسته و تالش شده تشویق هایی نیز در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬وزیر نیرو تاکید کرد‪ :‬همکاران صنعت برق با هر‬ ‫نوع استفاده غیرمجاز برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫نگاهی به تجربه های موفق و ناموفق پیاده راه سازی در ایران‬ ‫اک�رم امین�ی‪ :‬ادم ها می رون��د و می ایند و ص��دای گام ها و‬ ‫حرف های ش��ان‪ ،‬اوای اصلی این روزهای چهارباغ اصفهان است‬ ‫که با صدای موس��یقی هایی که از گوش��ه و کن��ار می اید‪ ،‬در هم‬ ‫می امی��زد و پیاده روی را دلپذیرتر می کند‪ .‬یکی دو س��ال اس��ت‬ ‫که چهارباغ اصفهان در به روی خودروها بس��ته و اغوش به سوی‬ ‫م��ردم باز کرده ت��ا ادم ها بی هول وهراس چ��راغ قرمز و ترافیک و‬ ‫ص��دای بوق و همهمه موتور خودروه��ا‪ ،‬ازادانه بیایند و بروند و با‬ ‫زیبایی های فضایی که در انحصار خودشان است‪ ،‬عکس یادگاری‬ ‫بگیرند‪ .‬البته پیاده راه ش��دن چهارباغ فقط یک��ی از صدها نمونه‬ ‫جریان پیاده راه سازی اس��ت که در سال های اخیر در کالنشهرها‬ ‫ش��کل گرفته و نشان از افزایش توجه مسئوالن به لزوم سهم دهی‬ ‫به پیاده ه��ا از فضاهای ش��هری دارد؛ فضاهایی که درحال حاضر‬ ‫بیشتر ان در اختیار خودروها و سواره هاست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نهضت پیاده راه س��ازی در اروپا بعد از جنگ‬ ‫جهانی و زمانی اغاز ش��د که تصمیم گرفته ش��د هنگام نوسازی‬ ‫بافت های اسیب دیده مراکز ش��هرها‪ ،‬برخی معابر مراکز تاریخی‬ ‫ش��هر که با ازدحام سواره و پیاده روبه رو بودند‪ ،‬از خودروها تخلیه‬ ‫و به پیاده راه تبدیل ش��وند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬خیابان اس��تروگت در‬ ‫ش��هر کپنهاگ در سال ‪ ۱۹۶۲( ۱۳۴۱‬میالدی) با طول بیش از ‪۳‬‬ ‫کیلومتر ساخته شد و اکنون به عنوان قدیمی ترین و طوالنی ترین‬ ‫پیاده راه شهری جهان شناخته می شود‪.‬‬ ‫خیاب��ان کائوفینگ��ر در مونیخ المان‪ ،‬خیاب��ان ریجنت لندن و‬ ‫خیابان اس��تقالل ش��هر اس��تانبول‪ ،‬از دیگر محورهای موفق در‬ ‫زمینه پیاده راه سازی در جهان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیاده راه سازی در ایران‬ ‫بسته شدن در چهارباغ اصفهان به روی خودروها که موجب شد‬ ‫ای��ن فضای تاریخی به طور کامل در اختیار پیاده ها قرار گیرد‪ ،‬از ‪2‬‬ ‫سال گذش��ته کلید خورد و با استقبال شهروندان و مسافران این‬ ‫شهر روبه رو شد‪ .‬البته سال ها پیش از اصفهان‪ ،‬تهران در این زمینه‬ ‫پیش��گام بوده و پیاده راه شدن خیابان های سپهساالر و ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫از جمله پروژه های موفق در این زمینه بوده اس��ت‪ .‬پیاده راه شدن‬ ‫خیابان تربیت در تبریز و خیابان جنت در مش��هد را نیز می توان از‬ ‫جمله تجربه های موفق پیاده راه سازی در ایران دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط پیاده راه نسازیم‬ ‫یک کارشناس شهرسازی معتقد است در کشور ما پیاده مداری‬ ‫با پیاده راه سازی اشتباه گرفته شده است‪.‬‬ ‫فقط پیاده ها وارد شوند‬ ‫موردنظر برای تبدیل شدن به پیاده راه‪ ،‬باید بخشی از خاطره های‬ ‫جمع��ی را به خود اختصاص ده��د‪ ،‬زمینه اجتماعی و ارزش های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬معماری و تاریخی داش��ته باش��د و حجم تردد پیاده ها‬ ‫در ان محور قابل قبول باش��د‪ .‬همچنین باید رضایت و خشنودی‬ ‫بیشتر مالکان و اصناف ساکن در ان خیابان جلب شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همه ای��ن موارد منوط به این اس��ت ک��ه خیابان‬ ‫موردنظر‪ ،‬نقش اصلی را در ش��بکه معابر س��واره شهر ایفا نکند یا‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬یکی از شریان های حیاتی شبکه حمل ونقل شهر‬ ‫نباشد که با مسدود شدن ان‪ ،‬مشکالتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهش��گر با بی��ان اینکه در ش��هرها‪ 3 ،‬مح��دوده برای‬ ‫پیاده راه سازی مناس��ب تر به نظر می رسند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از این‬ ‫محدوده ها‪ ،‬بخش های تاریخی و کهن ش��هر هس��تند که به طور‬ ‫بالق��وه‪ ،‬جاذب گردش��گران داخلی و خارجی بیش��تر هس��تند‪.‬‬ ‫محدوده دیگر مناطقی هس��تند ک��ه خدمات فرهنگی‪ ،‬تفریحی‬ ‫و علم��ی ارائه می کنند‪ .‬محدوده س��وم نی��ز بخش هایی از بافت‬ ‫مرکزی شهر یا مراکز تجاری شهر هستند‪.‬‬ ‫او در بیان موانع موجود در مس��یر پیاده راه س��ازی که می تواند‬ ‫زمینه س��از شکس��ت برخی طرح ها ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر پیرامون‬ ‫محوری که قرار است تبدیل به پیاده راه شود‪ ،‬مناطق جرم خیزی‬ ‫وجود داش��ته باش��د که امنیت عابران را دچ��ار اختالل کند‪ ،‬اگر‬ ‫خطراتی در طول مس��یر وجود داشته باشد که ایمنی پیاده ها را‬ ‫تح��ت تاثیر قرار دهد‪ ،‬اگر در ان محور ی��ا در تقاطع با ان محور‪،‬‬ ‫وس��ایل نقلیه با س��رعت زیاد تردد کنند‪ ،‬اگر عابران از اسایش و‬ ‫راحت��ی الزم ازجمله در برابر عوامل اقلیمی برخوردار نباش��ند‪،‬‬ ‫اگر س��اکنان و کاسبان با اجرای طرح مخالف باشند و در برابر ان‬ ‫مقاومت کنند و اگر تردد پیاد ه به اندازه کافی وجود نداش��ته باشد‬ ‫و در اینده هم ایجاد نش��ود‪ ،‬پیاده راه س��ازی می تواند با شکست‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین اگر مس��یر جایگزین برای‬ ‫تردد س��واره در نظر گرفته نشده باش��د‪ ،‬اگر تجهیزات و امکانات‬ ‫کافی برای پیاده ها وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬اگر مقی��اس پیاده راه‬ ‫انسانی نباشد‪ ،‬اگر شرایط نامساعد کالبدی و اقتصادی و اجتماعی‬ ‫وجود داش��ته باشد و مشکل جابه جایی کاال و دسترسی ساکنان‬ ‫محلی حل نش��ده باشد و اگر محور پیاده موردنظر‪ ،‬پیوند ضعیفی‬ ‫با محورهای اطراف خود داش��ته و فقط به ش��کل یک خط روی‬ ‫نقشه با ان برخورد و برنامه ریزی شده باشد‪ ،‬طرح پیاده راه سازی‬ ‫شکست می خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمونه ناموفق پیاده راه سازی در ایران‬ ‫هدف از پیاده مداری یا تسهیل حرکت پیاده‪ ،‬از بین بردن موانع برای حرکت‬ ‫پیاده و تش��ویق شهروندان به پیاده روی اس��ت اما در پیاده راه سازی‪ ،‬بیشتر‬ ‫حرکت سواره ها محدود می شود‬ ‫اله��ام فالح منش��ادی‪ ،‬دارنده م��درک دکترای شهرس��ازی‪،‬‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با بی��ان اینکه پیاده راه س��ازی رویکردی‬ ‫اصالح��ی در مقابل توس��عه مبتن��ی بر وجود و تس��هیل حرکت‬ ‫سواره هاست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکید اصلی پیاده راه سازی بر پیاده روی‬ ‫و تسهیل حرکت پیاده هاست؛ نه فقط پیاده راه سازی‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬هدف از پیاده مداری یا تس��هیل حرکت پیاده‪،‬‬ ‫از بی��ن بردن موانع برای حرکت پیاده و تش��ویق ش��هروندان به‬ ‫پیاده روی اس��ت اما در پیاده راه سازی‪ ،‬بیش��تر حرکت سواره ها‬ ‫محدود می ش��ود و فقط در مناطق خاصی قابل اجراس��ت؛ مانند‬ ‫جای��ی که تعداد اف��راد پیاده به اندازه ای زیاد اس��ت که بس��تن‬ ‫خیابان به روی سواره ها و اختصاص همه معبر به پیاده ها‪ ،‬توجیه‬ ‫عقالنی دارد‪ .‬این اس��تاد دانشگاه معتقد است اشتباه رخ داده در‬ ‫جریان پیاده راه س��ازی در ایران این است که تعریف پیاده مداری‬ ‫با پیاده راه س��ازی ترکیب ش��ده و در م��واردی‪ ،‬تاکید بر حرکت‬ ‫پیاده فقط در پیاده راه س��ازی خالصه ش��ده اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫انچه در این زمینه اهمیت بیش��تری دارد‪ ،‬پیاده مداری در قالب‬ ‫طرحی پیوسته و جامع است که شامل بهبود کمی و کیفی شبکه‬ ‫حمل ونقل عمومی‪ ،‬توس��عه کاربری های مختلط‪ ،‬توسعه فشرده‬ ‫شهر و افزایش تراکم و از همه مهم تر شبکه پیوسته پیاده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ش��بکه پیوسته پیاده یعنی این امکان برای افراد پیاده‬ ‫وجود داشته باش��د که با حفظ ایمنی و امنیت در نقاط گوناگون‬ ‫ش��هر تردد داشته باش��ند‪ .‬این کار به طور حتم نیازمند پیاده راه‬ ‫کردن همه خیابان ها نیست و با توسعه کیفی پیاده روها و کنترل‬ ‫اختالط پیاده و سواره امکان پذیر است‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ ۸۰‬مطالعه ای در مرکز مطالعات و برنامه ریزی ش��هر‬ ‫تهران انجام ش��د که متمرکز بر ارزیابی ‪ ۱۱‬پیاده راه ش��هر تهران‬ ‫ب��ود‪ .‬نتایج ای��ن مطالعه در قالب مقاله و گزارش منتش��ر ش��د‪.‬‬ ‫همچنین کتابی از نتیجه این مطالعه ازس��وی انتشارات المبرت‬ ‫به زبان انگلیسی منتشر شد‪.‬‬ ‫فالح منش��ادی که این مطالع��ه را انج��ام داده‪ ،‬در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬نتیجه ارزیابی ها نش��ان می داد بسیاری از اقدام های انجام‬ ‫ش��ده در تهران در زمینه تس��هیل فضاهای شهری برای پیاده ها‬ ‫و به اصط�لاح پیاده راه س��ازی‪ ،‬حداقل های کافی ب��رای تبدیل‬ ‫شدن به پیاده راه را نداش��ته اند که بارزترین مثال ان خیابان ‪۱۷‬‬ ‫ش��هریور اس��ت‪ .‬این خیابان بدون توجه به نقش دسترسی ان و‬ ‫نوع کاربری های غیرجاذبش برای عابران (نمایشگاه های خودرو‬ ‫و موتورس��یکلت)‪ ،‬به پیاده راهی میان میدان امام حس��ین (ع) و‬ ‫میدان شهدا تبدیل شده است؛ حتی به تازگی برخی قسمت های‬ ‫ان دوباره به روی س��واره ها باز شده و درمجموع پروژه ای ناموفق‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته تجربه های موفقی مانند خیابان سپهساالر‬ ‫نی��ز در تهران داریم که فرایند و روش ه��ای اجرای انها از جمله‬ ‫جلب مش��ارکت کاس��بان حاضر در این خیابان در اجرای پروژه‬ ‫می تواند در سایر تجربه ها مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫این متخصص شهرس��ازی با بیان اینکه در زمینه پیاده مداری‬ ‫و پیاده راه س��ازی‪ ،‬تجربه های عملی و اصول نظری بسیار مفصلی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ش��هرداری تهران بیش از یک دهه وقت‬ ‫داش��ته به روش ازمون و خطا‪ ،‬ورود به ح��وزه پیاده راه مداری را‬ ‫تجرب��ه کند و اکنون وقت ان اس��ت که پی��ش از هر اقدام جدید‬ ‫دیگری‪ ،‬نگاهی به گذش��ته کنیم و ب��رای اقدام های اینده درس‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع پیاده راه سازی‬ ‫یکی دیگر از متخصصان شهرس��ازی کش��ورمان معتقد است‬ ‫جلب رضایت ساکنان و کاسبان محوری که قرار است به پیاده راه‬ ‫تبدی��ل ش��ود‪ ،‬از موضوعات مهمی اس��ت ک��ه در اجرای چنین‬ ‫طرح هایی باید در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫مجتبی صفدرنژاد در گفت وگو با ایسنا در بیان ویژگی هایی که‬ ‫خیابان برای تبدیل شدن به محور پیاده نیاز دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پس‬ ‫از انجام امکان س��نجی الزم در میان گزینه های گوناگون‪ ،‬محور‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 700‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی تولید ژالتین کپسول ایران در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫شرکت تولید ژالتین کپسول ایران با حضور ‪ 80/02‬درصد‬ ‫از سهامداران شرکت درمحل خیابان ولیعصر‪ ،‬نرسیده به‬ ‫چهارراه پارک وی‪ ،‬مجتمع فرهنگی ورزشی تالش‪ ،‬برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬این جلس��ه به ریاس��ت اقای علی اصغری و نظارت‬ ‫اقایان فرش��اد ملکوند فرد و محسن صفاجو و دبیری اقای‬ ‫داود منصوربخت تشکیل شد‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای‬ ‫دکتر رامین رمضانی کلمر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن ارائه‬ ‫گزارش عملکرد هیات مدیره به س��واالت اکثر سهامداران‬ ‫پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت های مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال‬ ‫مال��ی منتهی به ‪ 1397/12/29‬به تصویب حضار رس��ید‪.‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه پس از تصویب صورت های مالی‬ ‫از سوی س��هامداران تقسیم مبلغ ‪ 700‬ریال سود به ازای‬ ‫هر س��هم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه‬ ‫اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت و موسسه‬ ‫حسابرس��ی «اصول پایه فراگیر» به عنوان بازرس قانونی و‬ ‫حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی «بهمند» به عنوان‬ ‫بازرس علی البدل ش��رکت برای سال ‪ 98‬از دیگر مصوبات‬ ‫این مجمع بود‪.‬‬ ‫‹‹جایگاه شرکت در صنعت (بازار)‪:‬‬ ‫شرکت تولید ژالتین کپسول‬ ‫ای��ران از ش��رکت های تحت‬ ‫پوشش ش��رکت داروسازی‬ ‫فاراب��ی می باش��د و به ط��ور‬ ‫غیرمس��تقیم وابس��ته ب��ه‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫دارویی تامی��ن (‪)TPICO‬‬ ‫اس��ت این ش��رکت در سال‬ ‫‪ 1376‬و با بهره گیری از ش��ش خط تولید پوکه کپس��ول‬ ‫دارویی اغاز به کار نموده و به جهت نیاز بازار‪ ،‬خطوط تولید‬ ‫خویش را در سال ‪ 1382‬و ‪ 1388‬و ‪ 1394‬از نظر کیفی و‬ ‫کمی توسعه داده است و هم اکنون با بهره گیری از ‪ 262‬نفر‬ ‫پرس��نل و ‪ 14‬خ��ط تولید کامال م��درن و اتوماتیک و نیز‬ ‫تجهیزات کنترلی بس��یار مجهز با ظرفیت عملی س��االنه‬ ‫معادل ‪ 6.3‬میلیارد عدد پوکه کپسول به صورت انحصاری‬ ‫مسئولیت تولید انواع پوکه سخت ژالتینی کپسول دارویی‬ ‫را به صورت چاپ ش��ده و نیز چاپ نش��ده به عهده دارد و‬ ‫ع�لاوه بر تامین نیاز مش��تریان داخل کش��ور‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫تولیدات فعلی خود را به صادرات اختصاص داده است و به‬ ‫کش��ورهای خاورمیانه و ‪ CIS‬صادر می نماید‪ .‬تعهد اصلی‬ ‫ش��رکت در مرحله اول تامین پوکه کپسول مورد نیاز کل‬ ‫مشتریان داخلی می باشد و ظرفیت الزم را در این خصوص‬ ‫ایجاد نموده است‪ .‬در مرحله دوم بازارهای منطقه و جهان‬ ‫فرصت هایی است که در بخش صادرات برای مازاد ظرفیت‬ ‫هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت در حال حاضر رقیب داخلی ندارد و رقبای‬ ‫خارجی ان به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫ شرکت کپس ژل بلژیک‬‫ شرکت اسوشیتد ای سی جی (‪ )ACG‬هند‬‫ شرکت سوهانگ کره جنوبی‬‫مشتریان این شرکت عبارتند از‪:‬‬ ‫مش�تریان داخل�ی‪ :‬کلی��ه ش��رکت های داروی��ی‬ ‫مصرف کننده پوکه کپسول در ایران (بالغ بر ‪ 100‬شرکت‬ ‫دارویی کشور)‬ ‫مش�تریان خارجی‪ :‬بیش از ‪ 25‬مشتری در خاورمیانه‬ ‫و حوزه ‪CIS‬‬ ‫روند فروش طی سال های گذشته‬ ‫ تندیس کنگره نشان شایسته ملی در سال ‪97‬‬‫ به عن��وان واح��د برتر در زمین��ه ایمنی و بهداش��ت‪،‬‬‫محیط زیست و انرژی در سال ‪97‬‬ ‫‹‹اهداف و راهبردهای مدیریت‪:‬‬ ‫‪ -1‬صادرات پوکه کپسول سخت ژالتینی‬ ‫‪ -2‬تحقیق و توس��عه جهت تکمیل سبد محصول پوکه‬ ‫کپسول دارویی‬ ‫‪ -3‬بازاریابی و نفوذ به بازار کشورهای جدید‬ ‫‪ -4‬بازاریابی مشتری جدید خارجی‬ ‫‪ -5‬افزایش رضایتمندی مشتری‬ ‫‪ -6‬استانداردسازی کلیه فعالیت های تولید‬ ‫‪ -7‬افزایش راندمان کیفی قبل از س��ورت تا ‪ %98.5‬برای‬ ‫‪ -12‬اس��تقرار سیس��تم ‪ ISO45001‬در س��ال ‪ 97‬و‬ ‫استقرار استاندارد ‪ HACCP‬برای سال ‪99‬‬ ‫‪ -13‬بهینه سازی فضاهای تولید براساس الزامات ‪GMP‬‬ ‫به میزان ‪ %5‬در س��ال ‪ 97‬و به میزان ‪ %100‬طی ‪ 5‬س��ال‬ ‫اینده‬ ‫‪ -14‬ساخت کلیه بخش های ماشین تولید و ماشین االت‬ ‫جانبی طی ‪ 5‬سال اینده‬ ‫‪ -15‬مشارکت با حداقل یک کشور خارجی در راه اندازی‬ ‫کارخانه تولید پوکه کپس��ول در خارج از کشور تا ‪ 5‬سال‬ ‫اینده‬ ‫‪ -16‬مشارکت با حداقل یک شرکت تولیدکننده محصول‬ ‫نهایی برای افزایش بازار فروش تا ‪ 5‬سال اینده‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫بودجه‬ ‫نام گروه دارویی‬ ‫پوکه کپسول سایز دو صفر‬ ‫پوکه کپسول سایز صفربلند‬ ‫پوکه کپسول سایز صفر‬ ‫پوکه کپسول سایز یک‬ ‫پوکه کپسول سایز دو‬ ‫پوکه کپسول سایز سه‬ ‫جمع کل فروش‬ ‫مقدار‬ ‫(هزار عدد)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1.578‬‬ ‫‪1.062‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪1.189‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪5.000‬‬ ‫مبلغ‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫‪9.564‬‬ ‫‪168.648‬‬ ‫‪110.167‬‬ ‫‪58.096‬‬ ‫‪101.035‬‬ ‫‪34.765‬‬ ‫‪482.275‬‬ ‫‹‹جوایز و گواهینامه های شرکت‪:‬‬ ‫ لوح تقدیر و تندیس حمایت از کاالی ایرانی در سال‪97‬‬‫ گواهینامه اصالت تولید از سندیکای دارویی در سال‪97‬‬‫ گواهینامه واحد صنعتی برتر استان تهران در سال‪97‬‬‫ تقدیرنام��ه چهره های ماندگار صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬‫در سال ‪97‬‬ ‫ تندیس شرکت های برتر صنعت داروسازی‬‫ دریاف��ت تندی��س و مدال چهره مان��دگار در رضایت‬‫مشتری در سال ‪97‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫عملکرد‬ ‫مقدار‬ ‫(میلیون عدد)‬ ‫‪138‬‬ ‫‪1.432‬‬ ‫‪1.042‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪1.201‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪4.879‬‬ ‫مبلغ‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫‪16.527‬‬ ‫‪152.135‬‬ ‫‪108.360‬‬ ‫‪57.976‬‬ ‫‪102.366‬‬ ‫‪33.529‬‬ ‫‪470.893‬‬ ‫بودجه‬ ‫مقدار‬ ‫(میلیون عدد)‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫عملکرد‬ ‫مبلغ‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫‪27.705‬‬ ‫‪190.379‬‬ ‫‪128.442‬‬ ‫‪86.757‬‬ ‫‪136.890‬‬ ‫‪54.331‬‬ ‫‪624.504‬‬ ‫هر یک از خطوط‬ ‫‪ -8‬افزایش راندمان کیفی بعد از س��ورت تا ‪ %97.5‬برای‬ ‫هر یک از خطوط تولید‬ ‫‪ -9‬افزای��ش راندم��ان کلی ت��ا ‪ %95.5‬ب��رای هر یک از‬ ‫خطوط تولید‬ ‫‪ -10‬افزایش میزان مصرف مواد بازیافتی کاتینگ در کل‬ ‫فرموالسیون تا ‪%24.5‬‬ ‫‪ -11‬کاهش زمان تحویل محصول به مش��تری به میزان‬ ‫‪ %33‬نسبت به سال ‪ 96‬طی ‪ 5‬سال‬ ‫مقدار‬ ‫(میلیون عدد)‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪5617‬‬ ‫مبلغ‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫‪31.123‬‬ ‫‪197.480‬‬ ‫‪133.903‬‬ ‫‪90.094‬‬ ‫‪142.559‬‬ ‫‪56.582‬‬ ‫‪651.741‬‬ ‫درصد‬ ‫عملکرد‬ ‫به بودجه‬ ‫مقدار‬ ‫مبلغ‬ ‫‪109‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ -17‬استقرار نظام مدیریت دانش طی ‪ 5‬سال اینده‬ ‫‪ -18‬کاهش میزان پسماند تولید به میزان ‪%10‬‬ ‫‪ -19‬افزایش فضای سبز موجود به میزان ‪ %5‬کل فضای‬ ‫کارخانه‬ ‫‹‹اهم برنامه ها و دستاوردها‬ ‫ پیگیری مستمر جهت اعمال معافیت ماده ‪ 138‬در برگ‬‫تشخیص مالیات عملکرد سال ‪( 1394‬مبلغ برگ تشخیص‬ ‫‪ 27000‬میلی��ون ریال) که منجر ب��ه صدور برگ قطعی به‬ ‫مبلغ ‪ 8000‬میلیون ریال که پرداخت و تسویه شد‪.‬‬ ‫ اصالح و بهینه نمودن ساختار تامین نقدینگی از محل‬‫مطالبات و منابع بانکی با هزینه کمتر‬ ‫ تهاتر و تسویه بدهی تسهیالت با بانک تجارت به مبلغ‬‫‪ 31000‬میلی��ون ریال از محل مطالبات س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی با صدور اس��ناد خزانه نوع دوم در اس��فند ‪ 97‬و‬ ‫همچنین تهاتر و تس��ویه بدهی تسهیالت با بانک صنعت‬ ‫و مع��دن به مبلغ ‪ 195000‬میلیون ریال با صدور اس��ناد‬ ‫خزانه در فروردین ‪ 98‬محقق و نهایی گردید‪.‬‬ ‫ برگ قطعی مالیات ارزش افزوده در تاریخ ‪ 96/09/28‬به‬‫مبلغ ‪ 8598‬میلیون ریال صادر گردیده بود که با اعتراض‬ ‫و پیگی��ری مبلغ ب��رگ قطعی اصالح و ب��ا پرداخت ‪400‬‬ ‫میلیون ریال تسویه و پرونده بسته شد‪.‬‬ ‫ مقدم��ات ورود به بازار فرابورس ص��ورت گرفته که از‬‫تاریخ ‪ 97/12/28‬این ش��رکت به سهامی عام تبدیل و در‬ ‫تاریخ ‪ 98/01/28‬ثبت نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫انجام شد و اماده ورود به بازار فرابورس می باشد‪.‬‬ ‫ تدوین سند استراتژیک سازمان‬‫‪ -‬تدوین اهداف راهبردی ‪ 5‬ساله‬ ‫ تولی��د صنعت��ی دو‬‫محصول پرل و فالور‬ ‫ تولید نیمه صنعتی محصوالت بازشونده در روده‪ ،‬گیاهی‬‫و نشاسته ذرت‬ ‫ انج��ام مذاک��رات ب��ا ش��رکت های مط��رح خارج��ی‬‫تولیدکننده پوکه کپسول گیاهی جهت مشارکت (‪)J.V‬‬ ‫ تخصیص ارز اولویت یک برای واردات ژالتین‬‫ی ریسک های‬ ‫ تدوین فرایندهای اصلی شرکت و ارزیاب ‬‫فرایندها‬ ‫‹‹برنامه های اتی‬ ‫‪ -1‬اجرای اهداف سال ‪ 98‬براساس اهداف راهبردی ‪5‬ساله‬ ‫‪ -2‬خرید ماشین سورت اتوماتیک محصول چاپی‬ ‫‪ -3‬توس��عه محصوالت (همکاری با یک ش��رکت معتبر‬ ‫خارجی جهت توسعه محصوالت جدید)‬ ‫‪ -4‬خرید زمین در مجاورت کارخانه برای طرح توسعه‬ ‫‪ -5‬خری��د یک دس��تگاه ماش��ین تولید پوکه کپس��ول‬ ‫‪HPMC‬‬ ‫‪ -6‬خرید یک دستگاه ماشین تولید پوکه کپسول ژالتینی‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفندماه ‪1397‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫(‪)52.767‬‬ ‫(‪)7.589‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫(‪)55.164‬‬ ‫‪40.050‬‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫مالیات سال گذشته‬ ‫سود خالص‬ ‫سود عملیاتی هر سهم‬ ‫سود غیرعملیاتی هر سهم‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫میلیون ریال‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪651.0743‬‬ ‫(‪)361.369‬‬ ‫‪290.272‬‬ ‫‪470.894‬‬ ‫(‪)291.012‬‬ ‫‪179.883‬‬ ‫(‪)48.118‬‬ ‫(‪)15.629‬‬ ‫(‪)63.747‬‬ ‫‪116.136‬‬ ‫(‪)52.485‬‬ ‫‪22.112‬‬ ‫(‪)30.373‬‬ ‫‪85.763‬‬ ‫(‪)17.115‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪68.939‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫(‪)134‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪546‬‬ ‫(‪)115‬‬ ‫‪431‬‬ ‫(‪)60.356‬‬ ‫‪230.016‬‬ ‫(‪)15.115‬‬ ‫‪214.901‬‬ ‫(‪)47.092‬‬ ‫(‪)16.786‬‬ ‫‪151.024‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫مجمع‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 160‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو) در سال ‪1397‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری و توسعه صنایع س��یمان با حضور‬ ‫‪ 94/67‬درص��د از س��هامداران ش��رکت درمح��ل ته��ران‪،‬‬ ‫اتوب��ان حقانی‪ ،‬تقاطع همت‪ ،‬هتل بزرگ ارم‪ ،‬برگزار ش��د‪.‬‬ ‫این جلس��ه به ریاس��ت اقای ولی اله حاجی پ��ور و نظارت‬ ‫اقای س��عید خدامرادی و اقای حس��ن میرمحمد میگونی‬ ‫و دبیری اقای مجید امدادی تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این‬ ‫مجمع اقای مهندس داداش‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه‬ ‫گزارش عملکرد هیات مدیره به س��واالت اکثر س��هامداران‬ ‫پاسخ گفت‪ .‬سپس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬به تصویب حضار رسید‪.‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه پ��س از تصویب صورت های مالی‬ ‫از س��وی سهامداران تقس��یم مبلغ ‪ 160‬ریال سود به ازای‬ ‫هر س��هم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه‬ ‫اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت و سازمان‬ ‫حسابرس��ی به عنوان حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی‬ ‫ش��رکت برای سال مالی منتهی به ‪ 1398/12/29‬از دیگر‬ ‫مصوبات این مجمع بود‪ .‬بر اساس تصمیمات مجمع‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره دوره گذش��ته به مدت ‪ 2‬سال به عنوان اعضای‬ ‫هی ات مدیره جدید مجددا ً انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‹‹پیام هیات مدیره به مجمع‬ ‫ضم��ن عرض س�لام و احترام‬ ‫حض��ور س��روران گرام��ی و‬ ‫س��هامداران محت��رم‪ ،‬خداوند‬ ‫متعال را شاکریم که بار دیگر‬ ‫در س��ایه الط��اف بی دریغش‪،‬‬ ‫توفی��ق خدمت گذاری را به ما‬ ‫عط��ا فرم��ود ت��ا تم��ام توان‬ ‫خوی��ش را در طب��ق اخالص‬ ‫نهاده و در راس��تای توسعه و‬ ‫ش��کوفایی ایران عزیزمان‪ ،‬در سایه حمایت های سهامداران‬ ‫محترم‪ ،‬گام های بزرگی برداریم‪ .‬ارمان ش��رکت در نیل به‬ ‫اهداف و رسالت اخالقی و اجتماعی‪ ،‬همواره بر ارزش افزایی‬ ‫منافع صاحبان سهام استوار بوده و کلیه مدیران و کارکنان‬ ‫مجموعه با نگاه بر نواوری‪ ،‬رش��د و بهبود مستمر فعالیت ها‬ ‫و کس��ب عایدات بیش��تر ماموری��ت یافته ان��د‪ .‬عملکرد و‬ ‫دستاوردهای شرکت در طول سال های فعالیت و همچنین‬ ‫موفقیت های حاصل ش��ده‪ ،‬خود دلیلی بر این ادعا می باشد‬ ‫که شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی‬ ‫ع��ام) از جای��گاه مناس��بی در صنعت س��یمان برخوردار‬ ‫می باش��د‪ .‬در س��الی که گذشت‪ ،‬شرکت س��رمایه گذاری و‬ ‫توسعه صنایع سیمان(س��هامی عام) با شعار توکل بر خدا‪،‬‬ ‫کار تیمی‪ ،‬مس��ئولیت پذیری و انجام درست کار و در سایه‬ ‫همراه��ی س��هامداران محت��رم‪ ،‬ضم��ن کنت��رل و رعایت‬ ‫سهمیه های توزیع مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان‪ ،‬کاهش و کنترل هزینه ه��ای تولید در مجموعه و‬ ‫مدیریت منابع انس��انی‪ ،‬همچون س��ال های گذشته موفق‬ ‫گردید تا به اهداف مالی و عملیاتی شرکت در قالب بودجه‬ ‫تدوین شده‪ ،‬دستیابی نموده و رضایت سهامداران محترم را‬ ‫جلب نماید‪ .‬اینک ضمن تشکر از سهامداران محترم که با‬ ‫اعتماد و همراهی خود‪ ،‬دس��تیابی به اهداف ش��رکت را در‬ ‫سال گذشته میسر ساختند‪ ،‬تالش خواهیم نمود تا در سال‬ ‫‪ 1398‬نی��ز با تکی��ه بر الطاف الهی و با پش��توانه نیرو های‬ ‫مدیریتی در مجموعه‪ ،‬امین اعتماد همگان بوده و در سایه‬ ‫تعهد و تالش‪ ،‬شاهد ادامه مسیر رو ب ه رشد شرکت و تامین‬ ‫منافع و رضایت مندی ذی نفعان باش��یم‪ .‬سیمان به عنوان‬ ‫یک��ی از اصلی تری��ن تامین کنن��دگان نیاز ه��ای اساس��ی‬ ‫فعالیت های سازه ای است‪ ،‬به طوری که از یک سو در بخش‬ ‫س��اختمان از مصالح اصلی به شمار می رود و از سوی دیگر‬ ‫در اج��رای پروژه ه��ای عمران��ی و زیربنای��ی‪ ،‬راه س��ازی‪،‬‬ ‫سدسازی‪ ،‬کانال کشی و رویه های بتنی‪ ،‬نقشی تعیین کننده‬ ‫دارد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬صنعت س��یمان یکی از صنایعی است‬ ‫ک��ه به س��رمایه باالیی نیاز دارد و بازگش��ت س��رمایه ان‬ ‫طوالنی مدت و مصرف انرژی نیز در ان بس��یار باال می باشد‬ ‫ب��ه طوری که ب��رای تولید هر تن س��یمان ب��ه ‪60‬تا‪130‬‬ ‫کیلوگرم از سوخت فسیلی یا مشابه ان و نیز ‪ 100‬تا ‪110‬‬ ‫کیلووات برق نیاز اس��ت‪ .‬به دلی��ل هزینه باالی حمل ونقل‬ ‫س��یمان‪ ،‬معموال تولید و مصرف ان ب��ه صورت منطقه ای‬ ‫می باشد و تقاضای س��یمان رابطه نزدیکی با سطح توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ور یا منطقه و جایگاه ان در چرخه اقتصادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹‹عملکرد صنعت سیمان در سال‪1397‬‬ ‫در سال ‪ ،1397‬تعداد ‪72‬واحد تولیدی و با ظرفیت تولید‬ ‫س��االنه حدودا ‪83‬میلیون تن س��یمان‪ ،‬موف��ق به تولید و‬ ‫تحوی��ل نزدیک به ‪ 54 . 8‬میلیون تن س��یمان گردیده که از‬ ‫این میزان توزیع‪ ،‬حدودا ‪ 49‬میلیون تن ان در داخل کشور‬ ‫مصرف و نزدیک به ‪6‬میلیون تن صادر گردیده است‪.‬‬ ‫جدول بررس�ی عملکرد صنعت سیمان در سه سال‬ ‫گذشته‬ ‫تولید کلینکر‬ ‫تولید سیمان‬ ‫توزیع داخلی سیمان‬ ‫توزیع صادراتی سیمان‬ ‫جمع کل توزیع سیمان‬ ‫صادرات کلینکر‬ ‫جمع کل توزیع سیمان و کلینکر‬ ‫‪12‬ماهه سال‬ ‫‪95‬‬ ‫‪57.655.840‬‬ ‫‪55.265.219‬‬ ‫‪47.795.697‬‬ ‫‪7.309.352‬‬ ‫‪55.105.049‬‬ ‫‪5.726.440‬‬ ‫‪60.831.489‬‬ ‫مقایس��ه تولید و تحویل و وضعیت انباش��ت محصول در‬ ‫طی سال های اخیر در مجموع بیانگر فزونی عرضه به تقاضا‬ ‫در بازار داخل و کاهش تقاضای صادراتی اس��ت‪ .‬مقایس��ه‬ ‫روند مذکور در ایران نشان می دهد که فعالیت این صنعت‬ ‫در این سال ها با مش��کالت عدیده ای مواجه بوده است که‬ ‫می بایس��تی ضمن توجه بیش��تر به این صنع��ت‪ ،‬در حل‬ ‫مشکالت ان تمهیدات جدی تری اتخاذ گردد‪.‬‬ ‫صنعت سیمان کش��ور به لحاظ توانایی باال در صادرات و‬ ‫ارزاوری‪ ،‬تن��وع باالی محص��والت و ظرفیت باالی تولیدی‬ ‫ک��ه دارد در کنار وجود مواد اولیه فراوان و با کیفیت باالی‬ ‫داخلی و وجود دانش فنی و تولید بخش زیادی از تجهیزات‬ ‫موردنیاز داخل کش��ور‪ ،‬می تواند یک��ی از لنگرگاه های مهم‬ ‫کش��ور برای رش��د و توسعه اقتصادی کش��ور باشد‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬برنامه ریزی جه��ت رفع چالش ها و موانع پیش روی‬ ‫این صنعت جهت اس��تفاده از پتانس��یل های ان در گذر از‬ ‫رکود و رسیدن به شکوفایی بیش از پیش ضروری می نماید‪.‬‬ ‫مصرف باالی انرژی‪ ،‬وابس��ته بودن به صنایع جانبی مانند‬ ‫مسکن و ساخت وساز‪ ،‬پایین بودن بهره وری نیروی انسانی‪،‬‬ ‫ضعف در بخش تحقیق و توس��عه‪ ،‬ضعف در زیرساخت های‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬گریزناپذی��ر ب��ودن از ب��ه ظرفیت رس��یدن‬ ‫کش��ور های مقاصد صادراتی‪ ،‬فزون��ی بیش از حد عرضه بر‬ ‫تقاضا در داخل کشور‪ ،‬ورود کارخانجات تازه تاسیس‪ ،‬قدرت‬ ‫باالی چانه زنی مشتریان‪ ،‬نوسانات نرخ ارز و تاثیرات منفی‬ ‫بر صنعت‪ ،‬همه و همه از جمله نقاط ضعف و تهدیدات این‬ ‫صنعت زیربنایی خواهند بود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته علیرغم تالش وافر بخش دولتی حاکم بر صنعت‬ ‫س��یمان در راس��تای افزای��ش و ثبات نرخ ه��ای فروش و‬ ‫همچنین تنظیم بازار مصرف با توجه به کاهش چش��مگیر‬ ‫قیمت های فروش در کنار بهای تمام شده باالی محصوالت‬ ‫که موجب زیانده شدن بیش از نیمی از کارخانجات سیمان‬ ‫کشور شد‪ ،‬بخش خصوصی متاسفانه به دلیل عدم همکاری‬ ‫با هلدینگ های س��یمانی‪ ،‬مجموعه س��یمانی کش��ور را از‬ ‫تحقق سیاست های اتخاذ شده بازداشته اند‪.‬‬ ‫ح��ال با توجه به چالش ها و مش��کالت پیش روی صنعت‬ ‫س��یمان‪ ،‬اج��رای اقداماتی کلی در زمینه توس��عه و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ها از طریق توس��عه خطوط ش��بکه گازرسانی‪،‬‬ ‫تکمیل و توسعه شبکه ریلی و راه ها‪ ،‬سازماندهی و نوسازی‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل ج��اده ای‪ ،‬ریلی و دریای��ی‪ ،‬ایجاد نظام‬ ‫یکپارچه در بخش توزیع سیمان به واسطه نظام مند نمودن‬ ‫صادرات در مناطق مرزی با ایجاد هلدینگ های صادراتی در‬ ‫این مناطق‪ ،‬تدوین سیاست ها و الزامات تنظیم بازار و ایجاد‬ ‫تمرک��ز در حوزه سیاس��ت گذاری فروش داخلی س��یمان‪،‬‬ ‫پیاده سازی اس��تاندارد ها‪ ،‬تجهیز انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنعت سیمان به ابزار کنترلی از طریق دولت و‪ ...‬می تواند‬ ‫گره گش��ای بخش��ی از این مشکالت و پیش��رفت به سوی‬ ‫شکوفایی مجدد این صنعت گردد‪.‬‬ ‫اعتبارات بانکی با نرخ س��ود حداقل‪ ،‬مدیریت پرداخت های‬ ‫ت و‪ ...‬ازجمله مواردی اس��ت که ش��رکت در جهت‬ ‫ش��رک ‬ ‫مدیریت نقدینگی بدان توجه فراوان داشته است‪.‬‬ ‫‪ . 4‬ریسک نوسانات نرخ ارز‪ :‬ریسک نوسانات نرخ ارز در‬ ‫ادبیات مالی‪ ،‬یکی از مهم ترین ریسک های سیستماتیک به‬ ‫شمار می اید‪ .‬عدم اطمینان از میزان نوسانات نرخ ارز برای‬ ‫هر بنگاه اقتصادی خصوصا ان دسته که از تسهیالت ارزی‬ ‫استفاده نموده اند‪ ،‬یکی از دغدغه های اصلی می باشد چراکه‬ ‫می تواند جریان مالی فعالیت انها را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫هدف ش��رکت در این خصوص‪ ،‬کاه��ش حداکثری زیان ‬ ‫ناش��ی از نوس��انات نرخ ارز ضمن تعیین تکلیف بدهی های‬ ‫ارزی در ش��رکت های زیرمجموع��ه ‪ ،‬تبدیل و ریالی نمودن‬ ‫انها و همچنین افزایش ف��روش صادراتی به جهت جبران‬ ‫بخشی از هزینه های ناشی از این محل می باشد‪.‬‬ ‫ک موارد مربوط به مقررات محیط زیست‪:‬‬ ‫‪ . 5‬ریس� ‬ ‫صنعت س��یمان ب��ه دلیل االیندگی در مع��رض کنترل و‬ ‫نظارت بیشتر به لحاظ محیط زیست می باشد‪ .‬بهینه سازی‬ ‫فیلتر اسیون‪ ،‬رعایت کلیه عوامل زیست محیطی‪ ،‬جایگزینی‬ ‫فیلتر های کیس��ه ای با الکتروفیلتر های قدیمی و همچنین‬ ‫توس��عه فضای س��بز ازجمله اقداماتی اس��ت ک��ه در این‬ ‫خصوص توس��ط ش��رکت های زیرمجموع ه انجام پذیرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹‹سهم شرکت های فرعی و وابسته ‪ CIDCO‬از‬ ‫صنعت در سال ‪97‬‬ ‫سهم ش��رکت س��رمایه گذاری و توس��عه صنایع سیمان‬ ‫(س��هامی عام) از تولید کلینکر و سیمان کشور در ‪12‬ماهه‬ ‫سال ‪ 97‬با توجه به درصد سهام خود در شرکت های فرعی‬ ‫و وابسته (شرکت های فرعی به علت نفوذ مالکیتی ‪%100‬و‬ ‫سایر شرکت ها براس��اس میزان درصد سهامداری سیدکو)‬ ‫نزدیک به ‪6.6‬میلیون تن کلینکر و ‪5.8‬میلیون تن سیمان‬ ‫بوده اس��ت به ترتیب معادل ‪ 10.68‬و ‪10.53‬درصد از کل‬ ‫تولید کشور است‪.‬‬ ‫مجموع سیمان توزیع شده توسط کارخانجات کشور طی‬ ‫سال ‪ 1397‬بیش از ‪ 54‬میلیون تن می باشد که ‪3.7‬میلیون‬ ‫ت��ن ان متعل��ق به ش��رکت های زیرمجموع��ه ‪CIDCO‬‬ ‫می باش��د که در واقع س��هم ‪ CIDCO‬برابر ‪6.90‬درصد‬ ‫کل توزیع سیمان سال ‪ 1397‬بوده است‪.‬‬ ‫همچنین سهم ش��رکت س��رمایه گذاری و توسعه صنایع‬ ‫سیمان (س��هامی عام) از صادرات کلینکر و سیمان کشور‬ ‫‹‹تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‬ ‫‪ . 1‬ریس�ک قیم�ت نهاده ه�ای تولی�د‪ :‬افزای��ش نرخ‬ ‫حامل ه��ای انرژی (ب��رق‪ ،‬گاز و مازوت)‪ ،‬ب��ا توجه به تاثیر‬ ‫زیاد ان در قیمت تمام شده محصول در صنعت سیمان‪ ،‬در‬ ‫صورت عدم برنامه ریزی مناسب در جهت کاهش مصرف ان‬ ‫می تواند در افزایش بهای تمام ش��ده و متعاقب ان کاهش‬ ‫سوداوری ش��رکت های تحت مدیریت تاثیر بسزایی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬اجرای پروژه های بهینه س��ازی‪ ،‬افزای��ش بهره وری‬ ‫ان��رژی‪ ،‬کاه��ش توقفات ناخواس��ته و برنامه ری��زی تولید‬ ‫از جمل��ه اقداماتی اس��ت که در ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫‪ CIDCO‬به انها توجه فراوانی شده است‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ریسک رکود اقتصادی‪ :‬رکود اقتصادی و به تبع ان‬ ‫کند ش��دن اجرای طرح های عمرانی و ساخت وساز مسکن‪،‬‬ ‫می تواند کاهش تقاضای مص��رف را به دنبال اورده و یکی‬ ‫از مهم ترین عوامل ریس��ک در صنعت س��یمان و کاهنده‬ ‫س��ود در کوتاه مدت و میان مدت باش��د‪ .‬همچنین با توجه‬ ‫به افزایش میزان تولید س��یمان در کشور و بهره برداری از‬ ‫طرح های توس��عه و خطوط تولید جدید و رقابت شرکت ها‬ ‫در تصاح��ب س��هم بیش��تر از بازار مصرف س��یمان ضمن‬ ‫کاهش مصرف و تقاضای س��یمان به دلیل رکود اقتصادی‪،‬‬ ‫ش��اهد ارائه تخفیفات و فروش غیرمتعارف و کاهش شدید‬ ‫قیمت های فروش می باش��یم‪ .‬افزایش کیفیت و تنوع تولید‬ ‫محص��والت‪ ،‬برنامه ریزی ه��ای فروش داخل��ی و صادراتی‬ ‫و همچنی��ن مطالع��ه راهکار های کاهش بهای تمام ش��ده‬ ‫از مهم تری��ن اقدامات انجام پذیرفته توس��ط ش��رکت های‬ ‫زیرمجموع��ه ‪ CIDCO‬در جهت مواجهه با این ریس��ک‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪ . 3‬ریس�ک نقدینگ�ی‪ :‬کمب��ود نقدینگ��ی مهم ترین‬ ‫مسئله ای اس��ت که درحال حاضر ش��رکت های سیمانی با‬ ‫ان مواجه می باش��ند‪ .‬سیاس��ت های یک شرکت در زمینه‬ ‫در سال ‪ 1397‬به ترتیب ‪ 16.17‬و ‪6.98‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‪12‬ماهه سال ‪96‬‬ ‫‪57.732.676‬‬ ‫‪54.849.356‬‬ ‫‪48.697.308‬‬ ‫‪6.055.634‬‬ ‫‪54.752.942‬‬ ‫‪6.069.272‬‬ ‫‪60.822.214‬‬ ‫‪12‬ماهه سال‬ ‫‪97‬‬ ‫‪61.928.584‬‬ ‫‪55.428.259‬‬ ‫‪49.097.640‬‬ ‫‪5.620.640‬‬ ‫‪54.718.280‬‬ ‫‪6.648.596‬‬ ‫‪61.366.876‬‬ ‫‪%‬افزایش (کاهش)‬ ‫سال‪97‬به‪96‬‬ ‫‪%7.30‬‬ ‫‪%1.10‬‬ ‫‪%0.90‬‬ ‫‪%7.80‬‬ ‫‪%0.10‬‬ ‫‪%9.60‬‬ ‫‪%0.90‬‬ ‫نقدینگ��ی ک��ه موج��ب مدیریت س��رمایه در گ��ردش در‬ ‫قال��ب مطالبات نقدی از مش��تریان‪ ،‬دارایی های موجود در‬ ‫انب��ار و پرداخت نقدی به تامین کنندگان می ش��ود به طور‬ ‫اجتناب ناپذیری با عملکرد ان ش��رکت ارتباط دارد‪ .‬حضور‬ ‫در بورس‪ ،‬داش��تن سرمایه کافی‪ ،‬س��رمایه گذاری در اوراق‬ ‫مال��ی قابل فروش با امکان نقد ک��ردن باال‪ ،‬مدیریت منابع‬ ‫و مصارف در سررسید های مختلف‪ ،‬استفاده از تسهیالت و‬ ‫شرح‬ ‫نام شرکت‬ ‫بین المللی ساروج بوشهر‬ ‫سیمان مازندران‬ ‫سیمان ارتا اردبیل‬ ‫سیمان ممتازان کرمان‬ ‫سیمان قائن‬ ‫سیمان غرب‬ ‫سیمان داراب‬ ‫سیمان نیزار قم‬ ‫گروه صنایع سیمان کرمان‬ ‫سیمان شمال‬ ‫سیمان فراز فیروزکوه‬ ‫تولیدی سیمان فیروزکوه‬ ‫جمع‬ ‫عملکرد صادراتی شرکت های زیرمجموعه (بدون لحاظ نمودن درصد سهامداری) در ‪ 12‬ماهه سال ‪1397‬‬ ‫صادرات سیمان (تن)‬ ‫‪123.150‬‬ ‫‪72.930‬‬ ‫‪3.308‬‬ ‫‪93.210‬‬ ‫‪241.561‬‬ ‫‪155.444‬‬ ‫‪54.465‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34.591‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪778.659‬‬ ‫مجموع��ه ش��رکت های فوق در س��ال ‪ 1397‬نزدیک به ‪1.2‬‬ ‫میلیون تن س��یمان و ‪ 2.1‬میلیون ت��ن کلینکر صادر کر ده اند‬ ‫(ارق��ام مورد اش��اره بدون لح��اظ نمودن درصد س��هامداری‬ ‫‪ CIDCO‬در ش��رکت های مذکور ب��وده و خالص صادرات در‬ ‫شرکت ها می باشد‪).‬‬ ‫صنعت سیمان کشور‬ ‫‪CIDCO‬‬ ‫درصد سهم ‪CIDCO‬‬ ‫صادرات کلینکر‪-‬تن‬ ‫‪6.648.596‬‬ ‫‪1.075.226‬‬ ‫‪16.17‬‬ ‫صادرات سیمان‪-‬تن‬ ‫‪5.620.640‬‬ ‫‪392.451‬‬ ‫‪6.98‬‬ ‫مقایسه عملکرد ‪12‬ماهه سال ‪ 1397‬شرکت های فرعی ‪ CIDCO‬و صنعت سیمان‬ ‫شرح‬ ‫‪CIDCO‬‬ ‫صنعت سیمان‬ ‫تولید کلینکر‬ ‫تولید سیمان‬ ‫مجموع توزیع سیمان‬ ‫صادرات کلینکر‬ ‫صادرات سیمان‬ ‫‪4.241.621‬‬ ‫‪3.819.029‬‬ ‫‪3.775.184‬‬ ‫‪591.059‬‬ ‫‪285.118‬‬ ‫‪61.928.584‬‬ ‫‪55.428.259‬‬ ‫‪54.718.280‬‬ ‫‪6.648.596‬‬ ‫‪5.620.640‬‬ ‫‪ %‬سهم شرکت های تابعه‬ ‫‪ CIDCO‬از صنعت‬ ‫‪6.85‬‬ ‫‪6.89‬‬ ‫‪6.90‬‬ ‫‪8.89‬‬ ‫‪5.07‬‬ ‫جدول سهم ‪( CIDCO‬براساس درصد سهامداری) از صنعت در سال ‪1397‬‬ ‫شرح‬ ‫ظرفیت اسمی تولید کل کشور‪ -‬تن‬ ‫ظرفیت اسمی شرکت های فرعی و وابسته ‪CIDCO‬‬ ‫درصد سهم از ظرفیت کل کشور‬ ‫تولید واقعی کل صنعت‬ ‫تولید واقعی شرکت های فرعی و وابسته ‪CIDCO‬‬ ‫درصد تولید واقعی نسبت به کل صنعت‬ ‫‹ ‹ عملک�رد صادرات�ی مجموعه ش�رکت های‬ ‫تابعه و وابسته‬ ‫ش��رکت های تابعه و وابس��ته ‪ CIDCO‬را می توان به دو‬ ‫گروه اصلی تقسیم نمود‪.‬‬ ‫گروه اول ش��رکت هایی مانند ش��رکت س��یمان شمال‪,‬‬ ‫ش��رکت تولیدی س��یمان فیروزکوه‪ ،‬شرکت س��یمان فراز‬ ‫فیروزکوه و گروه صنایع سیمان کرمان را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی این گروه ش��رکت ها به گونه ای است‬ ‫که جز در مورد سیمان های خاص‪ ،‬مزیت ویژه ای در حوزه‬ ‫ص��ادرات ندارند و لذا تمرکز خود را به کس��ب س��هم بازار‬ ‫داخلی معطوف کرده اند‪.‬‬ ‫گ��روه دوم ش��رکت های صادرات��ی مجموعه را تش��کیل‬ ‫می دهند‪ .‬در این گروه ش��رکت بین المللی س��اروج بوشهر‬ ‫(به عن��وان اصلی ترین ش��رکت صادراتی) عمدت��ا بازارهای‬ ‫صادراتی جنوب کش��ور (کشورهای حاشیه خلیج فارس) را‬ ‫هدف گرفته و نیم نگاهی نیز به بازارهای دورتر دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت س��یمان مازندران نیز در بازارهای شمالی کشور‬ ‫به ویژه اذربایجان‪ ،‬روس��یه و ترکمنس��تان مزیت صادراتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سیمان قائن در بازارهای شرق و شمال شرق کشور شامل‬ ‫کشورهای افغانس��تان‪ ,‬تاجیکس��تان و ترکمنستان‪ ,‬فعال‬ ‫اس��ت و س��یمان اردبیل نیز حضوری تثبیت شده در بازار‬ ‫اذربایجان دارد‪.‬‬ ‫کلینکر‬ ‫‪83.081.750‬‬ ‫‪8.051.250‬‬ ‫‪9.69‬‬ ‫‪61.928.584‬‬ ‫‪6.614.649‬‬ ‫‪10.68‬‬ ‫سیمان‬ ‫‪85.977.220‬‬ ‫‪7.125.300‬‬ ‫‪8.28‬‬ ‫‪55.428.259‬‬ ‫‪5.839.596‬‬ ‫‪10.53‬‬ ‫قابل توجه است که صادرات سیمان در مجموعه شرکت های‬ ‫باال در س��ال ‪ 1397‬نس��بت به س��ال ‪ 1396‬حدودا ‪ 2‬درصد‬ ‫کاهش و صادرات کلینکر ‪18‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از کسر مالیات‬ ‫مالیات سال جاری‬ ‫مالیات سنوات قبل‬ ‫سود خالص‬ ‫سود عملیاتی هر سهم – ریال‬ ‫سود غیرعملیاتی هر سهم‪ -‬ریال‬ ‫سود پایه هر سهم – ریال‬ ‫گردش حساب سود انباشته‬ ‫سود خالص‬ ‫سود انباشته در ابتدای سال‬ ‫تعدیالت سنواتی‬ ‫سود انباشته ابتدای سال تعدیل شده‬ ‫سود سهام مصوب‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪870.035‬‬ ‫(‪)64.328‬‬ ‫‪805.707‬‬ ‫‪45.771‬‬ ‫‪851.478‬‬ ‫(‪)1.826‬‬ ‫(‪)722‬‬ ‫‪848.930‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪2.595.550‬‬ ‫‬‫‪2.595.550‬‬ ‫(‪)696.000‬‬ ‫سود قابل تخصیص‬ ‫تخصیص سود‪:‬‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سود انباشته در پایان سال‬ ‫ترازنامه در تاریخ ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫دارایی ها‬ ‫دارایی های جاری‬ ‫موجودی نقد‬ ‫سرمایه گذاری های کوتاه مدت‬ ‫دریافتنی های تجاری و غیرتجاری‬ ‫پیش پرداخت ها‬ ‫جمع دارایی های جاری‬ ‫دارایی های غیرجاری‪:‬‬ ‫‪59.401‬‬ ‫‪570.862‬‬ ‫‪1.488.970‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪2.119.739‬‬ ‫‪86.559‬‬ ‫‪458.751‬‬ ‫‪1.091.911‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪1.637.523‬‬ ‫دریافتنی های بلندمدت‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫دارایی های نامشهود‬ ‫دارایی های ثابت مشهود‬ ‫جمع دارایی های غیرجاری‬ ‫‪1.036‬‬ ‫‪6.116.942‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪63.691‬‬ ‫‪6.181.679‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪6.046.444‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪66.624‬‬ ‫‪6.113.593‬‬ ‫‪8.301.418‬‬ ‫‪7.751.116‬‬ ‫جمع دارایی ها‬ ‫درام��د حاصل از ص��ادرات نیز در س��ال مورد گ��زارش در‬ ‫شرکت های تابعه نس��بت به سال گذشته افزایش ‪44‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ل مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫سا ‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫نام شرکت‬ ‫بین المللی ساروج بوشهر‬ ‫سیمان مازندران‬ ‫سیمان ارتا اردبیل‬ ‫سیمان ممتازان کرمان‬ ‫سیمان قائن‬ ‫سیمان غرب‬ ‫سیمان داراب‬ ‫سیمان نیزار قم‬ ‫گروه صنایع سیمان کرمان‬ ‫سیمان شمال‬ ‫سیمان فراز فیروزکوه‬ ‫تولیدی سیمان فیروزکوه‬ ‫جمع‬ ‫صادرات کلینکر (تن)‬ ‫‪991.663‬‬ ‫‪16.990‬‬ ‫‪23.992‬‬ ‫‪96.209‬‬ ‫‪4.760‬‬ ‫‪32.010‬‬ ‫‪260.672‬‬ ‫‪73.753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.500.043‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫بدهی های جاری‬ ‫پرداختنی های تجاری و غیرتجاری‬ ‫مالیات پرداختنی‬ ‫سود سهام پرداختنی‬ ‫جمع بدهی های جاری‬ ‫بدهی های غیرجاری‪:‬‬ ‫پرداختنی های بلندمدت‬ ‫ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان‬ ‫جمع بدهی های غیرجاری‬ ‫جمع بدهی ها‬ ‫حقوق صاحبان سهام‪:‬‬ ‫سرمایه‬ ‫افزایش سرمایه در جریان‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سود انباشته‬ ‫جمع حقوق صاحبان سهام‬ ‫جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫‪848.930‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪744.506‬‬ ‫(‪)45.494‬‬ ‫‪699.012‬‬ ‫‪55.406‬‬ ‫‪754.418‬‬ ‫(‪)1.044‬‬ ‫‪753.374‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1.899.550‬‬ ‫‪2.748.480‬‬ ‫‪753.374‬‬ ‫‪2.205.722‬‬ ‫(‪)5.879‬‬ ‫‪2.199.843‬‬ ‫(‪)320.000‬‬ ‫‪1.879.843‬‬ ‫‪2.633.317‬‬ ‫(‪)42.446‬‬ ‫‪2.706.034‬‬ ‫(‪)37.667‬‬ ‫‪2.595.550‬‬ ‫‪1397/12/29‬‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫‪415.566‬‬ ‫‪2.048‬‬ ‫‪14.374‬‬ ‫‪431.988‬‬ ‫‪35.761‬‬ ‫‪5.256‬‬ ‫‪8.686‬‬ ‫‪49.703‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‬‫‪3.775‬‬ ‫‪3.775‬‬ ‫‪435.763‬‬ ‫‪6.350‬‬ ‫‪2.603‬‬ ‫‪8.953‬‬ ‫‪58.656‬‬ ‫‪4.800.000‬‬ ‫‬‫‪359.621‬‬ ‫‪2.706.034‬‬ ‫‪4.000.000‬‬ ‫‪779.735‬‬ ‫‪317.175‬‬ ‫‪2.595.550‬‬ ‫‪7.865.655‬‬ ‫‪8.301.418‬‬ ‫‪7.692.460‬‬ ‫‪7.751.116‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 9‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1318‬‬ ‫پیاپی ‪2636‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫نشست هم اندیشی طرح تابستانه کتاب ‪ ۹۸‬برگزار شد‬ ‫‹ ‹طرح های فصلی بهترین روش توزیع یارانه‬ ‫‹ ‹به کتابفروشان اعتماد داریم‬ ‫حس��ینی پور در ادام��ه اظهارکرد‪ :‬نظارت ب��ر روند اجرای‬ ‫طرح ه��ای فصل��ی را برعه��ده کتابفروش��ان گذاش��ته ایم و‬ ‫به عبارتی ما به انها اعتماد داریم‪ .‬شاید اگر انحراف ها و تخلف ها‬ ‫افزایش داشته باش��د با ارائه گزارش های موسسه خانه کتاب‬ ‫به معاونت ام��ور فرهنگی‪ ،‬به ضروری نبودن اجرای این طرح‬ ‫برسند یا ش��اید اگر تابستان برگزار نمی شد‪ ،‬کسی هم پیگیر‬ ‫ان نبود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خواستار این هستیم که اتحادیه ناشران‬ ‫و کتابفروشان به ویژه در تهران از ما و مسئوالن مطالبه کنند تا‬ ‫یارانه در مسیری سوق داده شود که به مصرف کننده می رسد‬ ‫و کمترین انح��راف را دارد‪ .‬مدیرعامل موسس��ه خانه کتاب‬ ‫درباره مطالبات اصلی ناشران و کتابفروشان برای اجرای بهتر‬ ‫طرح های حمایتی گفت‪ :‬یکی از مطالبات اصلی کتابفروشان‬ ‫پرداخ��ت بدهی به انها در کمترین زمان ممکن اس��ت‪ .‬البته‬ ‫یاداوری می کنم متاس��فانه تخصیص اعتبار ها در کش��ور ما‬ ‫با تاخیر انجام می ش��ود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخست سال‬ ‫یارانه ای به حوزه نش��ر اختصاص پیدا نکرده اس��ت؛ بنابراین‬ ‫تاکید دارم‪ ،‬پرداخت یارانه از س��وی فعاالن حوزه نشر به ویژه‬ ‫صنف ان‪ ،‬مس��ئوالنه تر و جدی تر از س��ازمان برنام ه و بودجه‬ ‫مطالبه و پیگیری ش��ود‪ .‬چرا با وجود رکود بازار نش��ر پس از‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬یارانه به این بخش تخصیص پیدا نکرده‬ ‫تالش داریم با مش��ارکتی برگزار کردن طرح تابستانه کتاب‪ ،‬منابع‬ ‫را مدیریت و کتابفروشان را برای ماندن تا اخرین روز تشویق کنیم‪.‬‬ ‫مشارکت کتابفروشان در اجرای این دوره اختیاری است‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد ها تغییر نکرده است‬ ‫حس��ینی پور درب��اره رویکردهای موسس��ه خانه کتاب در‬ ‫اج��رای طرح تابس��تانه کت��اب ‪ ۹۸‬بیان ک��رد‪ :‬رویکردهای‬ ‫کلی در اجرای تابس��تانه کتاب تغییر نکرده اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬می��زان تخفیف برای کتاب ه��ای تالیفی همچنان در‬ ‫مقایس��ه با کتاب های ترجمه بیش��تر است‪ .‬این موضوع یکی‬ ‫از مطالبات اصلی انجمن داستان نویس��ان تهران بوده اس��ت‬ ‫که البته براس��اس بررس��ی ها‪ ،‬تف��اوت معن��ا داری در خرید‬ ‫کت��اب تالیفی و ترجمه ای وجود ن��دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طرح‬ ‫تابس��تانه کتاب امس��ال ‪ ۱۰‬روزه در همه ش��هرهای کشور و‬ ‫در تهران ‪ ۸‬روزه برگزار می ش��ود‪ .‬در این طرح تالش ش��ده به‬ ‫کتابفروش��ی های محلی و کوچک هم توجه ش��ود‪ .‬زمان اغاز‬ ‫طرح در شهرس��تان ها ‪ ۲۵‬تیر تا ‪ ۳‬مرداد و در شهر تهران ‪۲۷‬‬ ‫تی ر تا ‪ ۳‬مرداد تعیین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرا با اختیار کتابفروشان‬ ‫وی اجرای بخشی از طرح تابستانه با مشارکت کتابفروشان‬ ‫را یک��ی دیگ��ر از رویکرده��ای موسس��ه خانه کت��اب اعالم‬ ‫و بی��ان ک��رد‪ :‬با توج��ه به محدودی��ت منابع ت�لاش کردیم‬ ‫کتابفروشی هایی که باالی ‪ ۱۰‬میلیون تومان یارانه در اختیار‬ ‫دارن��د‪ ،‬پس از پایان ‪ ۸۰‬درصد یارانه‪ ،‬وارد مرحله مش��ارکتی‬ ‫ش��وند و به همین ترتیب‪ ،‬کتابفروشی هایی با ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫توم��ان یارانه با صرف ‪ ۴۰‬درصد یارانه و کتابفروش های کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬میلیون یارانه با پای��ان‪ ۱۰‬درصد یارانه خود‪ ،‬وارد مرحله‬ ‫مشارکتی شوند‪.‬‬ ‫حسینی پور در ادامه گفت‪ :‬تالش داریم با مشارکتی برگزار‬ ‫کردن طرح تابستانه کتاب‪ ،‬منابع را مدیریت و کتابفروشان را‬ ‫برای ماندن تا اخرین روز تشویق کنیم‪ .‬مشارکت کتابفروشان‬ ‫در اجرای این دوره اختیاری است‪.‬‬ ‫ی در ‪ ۱۰‬دوره‬ ‫‹ ‹مشارکت ‪ ۸۰۰‬کتابفروش ‬ ‫رایزنی بیش��تر بین مجری‬ ‫ ‬ ‫حس��ینی پور با تاکید بر اهمیت‬ ‫طرح های فصلی با ناش��ران و کتابفروشان ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫ام��ار‪ ،‬در طول ‪ ۱۰‬دوره برگزاری طرح های فصلی در هر دوره‬ ‫ی مشارکت داشته اند‪ .‬تعداد‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۸۰۰‬کتابفروش ‬ ‫خری��داران نیز در مجموع بیش از یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر‬ ‫ب��وده و به عبارتی در هر دوره به طور متوس��ط امار ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫نفر خریدار به ثبت رس��یده است‪ .‬وی افزود‪ :‬تعداد کتاب های‬ ‫فروخته ش��ده ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۱۸۰‬هزار و ‪ ۹۲۷‬جل��د با حدود‬ ‫‪ ۸۷‬میلیارد تومان بوده که ش��امل ‪ ۱۶‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان یارانه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ابراز تمایل هالل احمر برای مشارکت‬ ‫حس��ینی پور درباره طرح ویژه تابستانه کتاب برای مناطق‬ ‫س��یل زده گفت‪ :‬هالل احمر برای مشارکت در طرح تابستانه‬ ‫اع�لام امادگی ک��رده تا افراد متقاضی بخش��ی از خرید خود‬ ‫ایین اغاز شش��مین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم)‬ ‫با حضورتع��داد زیادی از مخاطبان و هنرمندان مطرح موس��یقی‬ ‫کشورمان در فرهنگس��رای ارسباران تهران برگزارشد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ایین اغاز شش��مین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای‬ ‫خرم) پنجش��نبه ش��ب ‪ ۶‬تیر با حضورتعداد زیادی از مخاطبان و‬ ‫هنرمندان مطرح موس��یقی کش��ورمان و نیز اج��رای هنرمندان‬ ‫و گروه ه��ای منتخب ادوار گذش��ته ای��ن رویداد موس��یقایی در‬ ‫فرهنگسرای ارس��باران تهران برگزارشد‪ .‬رضا خرم فرزند زنده یاد‬ ‫همایون خرم و عضو ش��ورای سیاس��ت گذاری جشنواره موسیقی‬ ‫«ن��وای خرم» در این ایین به نمایندگی از خانواده مرحوم همایون‬ ‫خ��رم که تع��دادی از انه��ا نی��ز در برنامه حضور داش��تند‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردان��ی از تمامی هنرمندان و افرادی که در برگزاری جش��نواره‬ ‫را ب��ه مناطق س��یل زده اهدا کنند‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬اگر انجمن‬ ‫ناشران اموزشی امادگی داشته باش��د‪ ،‬می توانیم طرح ویژه‬ ‫اهدای کتاب با تخفیف قابل توجه را برای دانش اموزان مناطق‬ ‫سیل زده در مهر ماه برگزار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدگاه های ناشران و کتابفروشان‬ ‫در این نشس��ت هم اندیشی ناش��ران و کتابفروشان نیز به‬ ‫تبادل نظر و طرح دیدگاه های خود درباره طرح ویژه تابستانه‬ ‫کتاب پرداختند‪ .‬مهدی فخری زاده پرداخت به موقع یارانه به‬ ‫کتابفروش��ی ها و کاهش مدت زمان تسویه را از سوی مجری‬ ‫م��ورد تاکید قرار داد‪ .‬حس��ین قوامیان‪ ،‬مدیر کتابفروش��ی‬ ‫دنیای کتاب قم گف��ت‪ :‬طرح های فصلی به درخت تنومندی‬ ‫تبدیل ش��ده اند ام��ا منابع مالی این ط��ر ح کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیران استانی باید پیگیر تامین منابع مالی برگزاری‬ ‫طرح ه��ای فصلی باش��ند اما به نظر می رس��د درباره اهمیت‬ ‫این طرح توجیه نیس��تند؛ بنابراین پیشنهاد می کنم نشست‬ ‫هم اندیش��ی با حضور مدیران و مسئوالن مربوط برگزار شود‪.‬‬ ‫بودجه های میلیاردی برای برگزاری نمایش��گاه های استانی‬ ‫هزینه می ش��ود ک��ه می تواند صرف برگ��زاری طر ح مقدس‬ ‫حمایت از کتابفروش��ی ها ش��ود‪ .‬حاجی تقی‪ ،‬مدیر انتشارات‬ ‫ارمغان طوبی و نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم بیان‬ ‫کرد‪ :‬در تخصیص یارانه به کتابفروش��ی ها این پرسش مطرح‬ ‫اس��ت که چند درصد بودجه هر اس��تان به کتابفروشی های‬ ‫بزرگ و کوچک اختصاص پیدا کرده اس��ت؟ با توجه به اینکه‬ ‫بس��یاری از اهالی نشر برگزاری طرح های حمایتی را بهترین‬ ‫روش توزی��ع یاران��ه می دانند‪ ،‬چرا این می��زان بی توجهی را‬ ‫شاهد هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬با وجود اختالف تخفیف ‪ ۵‬درصدی‬ ‫بین کتاب های تالیفی و ترجمه ش��ده‪ ،‬به نظر می رس��د با این‬ ‫می��زان تخفیف نمی ت��وان از کتاب های بخش تالیف حمایت‬ ‫کرد؛ عالوه بر این‪ ،‬گویا برگزاری طرح های فصلی برای وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬علی السویه است‪ .‬محمدرضا اربابی‪،‬‬ ‫رئیس کانون کش��وری انجمن ه��ای صنفی مترجمان درباره‬ ‫تف��اوت می��زان تخفیف بی��ن تالیف و ترجم��ه در طرح های‬ ‫حمایت��ی گفت‪ :‬تولید و عرضه کتاب های ترجمه ای به مراتب‬ ‫بیشتر از کتاب های تالیفی است‪ .‬ما معتقدیم که تفاوت درصد‬ ‫تخفیف بین این دو دسته از کتاب ها‪ ،‬بدعت به شمار می رود و‬ ‫فایده ای ندارد و به مرور موضع گیری اهالی نشر نسبت به این‬ ‫تفاوت بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫اتوس��ا زرنگار‪ ،‬رئیس انجمن داستان نویس��ان تهران بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به ش��مارگان پایی��ن کتاب های تالیفی و گرانی‬ ‫کاغذ‪ ،‬خواهان بیشتر ش��دن تخفیف برای کتاب های تالیفی‬ ‫برابر کتاب های ترجمه ای هستیم‪.‬‬ ‫مه��دی اخوی��ان‪ ،‬مدیر فروش��گاه های زنجی��ره ای پاتوق‬ ‫کت��اب با تاکید بر لزوم توجه بیش��تر به توزی��ع عادالنه یارانه‬ ‫بین کتابفروشی ها بیان کرد‪ :‬باید تعمق بیشتری درباره علت‬ ‫اختالف یارانه بین کتابفروش��ی های کوچک و بزرگ داشت‪.‬‬ ‫عالوه بر تفاوت یارانه کتاب های تالیف و ترجمه‪ ،‬به این رویکرد‬ ‫می توان موضوع محور هم نگاه کرد‪ .‬تقویت سیستم ثبت خرید‬ ‫و اطالع رسانی از دیگر مطالبات این کتابفروش بود‪.‬‬ ‫امین اصفی‪ ،‬بازرس انجمن ناش��ران اموزش��ی با تاکید بر‬ ‫توجه به ناش��ران اموزش��ی در طرح های فصلی و با اش��اره به‬ ‫کاهش توان این ناشران با توجه به گرانی ملزومات تولید کتاب‬ ‫از جمله کاغذ‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در نمایش��گاه کتاب امس��ال تعداد‬ ‫ناشران اموزشی از ‪ ۱۴۰‬به کمتر از ‪ ۱۰۰‬ناشر کاهش پیدا کرد؛‬ ‫به عبارت دیگر حتی ناش��ران به اصطالح قوی و دولتی کشور‬ ‫از نمایش��گاه حذف ش��دند؛ بنابراین بهتر است برای تعدادی‬ ‫از ناش��ران کوچک اموزشی‪ ،‬درصدی در طرح های فصلی در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫س��ید علی کاشفی خوانس��اری‪ ،‬عضو انجمن نویسندگان‬ ‫ک��ودک و نوجوان گفت‪ :‬امیدواری��م طرح های حمایتی ادامه‬ ‫پیدا کند و یارانه نمایش��گاه های اس��تانی به سمت مخاطب و‬ ‫کتابفروش��ی ها سوق داده شود‪ .‬اینکه یارانه شامل کتاب های‬ ‫کمک اموزشی نمی شود‪ ،‬مورد تایید انجمن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از رویکرد مجری طرح های فصلی در افزایش‬ ‫تخفیف ب��رای کتاب های تالیفی در مقابل ترجمه ای حمایت‬ ‫می کنیم‪ ،‬اما ‪۵‬درصد اختالف در تخفیف چندان موثر نیست‬ ‫چراکه تالی��ف بی کیفیت نیز مانند ترجمه بی کیفیت در بازار‬ ‫فراوان دیده می ش��ود؛ بنابراین پیشنهاد می کنیم کتاب های‬ ‫برگزی��ده در رویدادهای کتاب محور ازجمله کتاب س��ال در‬ ‫جریان طرح های فصلی حمایت شوند‪.‬‬ ‫خوانس��اری افزود‪ :‬مهم ترین انتق��اد انجمن حذف تخفیف‬ ‫برای کتاب های کودک اس��ت‪ .‬تقاض��ا داریم برای کتاب های‬ ‫کودک و نوجوان تخفیف بیشتری در نظر گرفته شود‪ .‬انجمن‬ ‫امادگ��ی دارد تا در جری��ان طرح حضور نویس��ندگان را در‬ ‫کتابفروشی ها برای گفت وگو با مخاطب و همچنین برگزاری‬ ‫جش��ن امضا فراهم کند‪ .‬منصور رئیسی‪ ،‬مدیر کتابشهر اهواز‬ ‫با اش��اره به تاثیر منفی تخفیف در جریان برگزاری طرح های‬ ‫فصل��ی گفت‪ :‬یکی از اث��ار طرح های فصلی عادت مخاطب به‬ ‫تخفیف اس��ت‪ .‬درباره اینکه گفته می ش��ود کتابفروشی های‬ ‫بزرگ در مقایس��ه با کتابفروشی های کوچک یارانه بیشتری‬ ‫دریافت می کنند باید به این موضوع توجه کنیم که نقش این‬ ‫کتابفروش��ی ها در کتابخوانی بیشتر استو این نقد قابل قبول‬ ‫نیس��ت‪ .‬عالوه بر این معتقدم در چند دوره گذشته‪ ،‬عدالت در‬ ‫توزیع یارانه افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬می��زان تخصیص یارانه دس��ت کم باید دو برابر‬ ‫و تخفی��ف برای کتاب های تالیف و ترجمه یکس��ان ش��ود تا‬ ‫مخاطب س��ردرگم نش��ود‪ .‬البته معتقدم این میزان تخفیف‬ ‫انگیزه ای برای خرید کتاب های تالیفی ایجاد نمی کند‪ .‬حضور‬ ‫ناش��ران اموزش��ی در طرح های حمایتی با توجه به افزایش‬ ‫نرخ کاغذ در افزایش تعداد متقاضیان تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫علیرض��ا بهرامی‪ ،‬نویس��نده‪ ،‬ناش��ر و روزنامه نگار گفت‪ :‬به‬ ‫همان می��زان که نمی توانم مخالف ص��د درصدی طرح های‬ ‫فصلی باش��م‪ ،‬به همین س��یاق نمی توانم موافق باش��م‪ .‬چند‬ ‫پرس��ش درباره این طرح هم��واره در ذهن من وجود دارد‪ .‬ایا‬ ‫می توانیم نس��بت به یک رویداد نگاه مطلق داش��ته باشیم؟‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬ایا روش درس��تی اس��ت که ارزیابی های مطلق‬ ‫براساس پنجره منافع متکی بر شغل مان باشد؟ وی در تشریح‬ ‫پرس��ش دوم خود افزود‪ :‬اگر کتابفروش��ان ص د در صد موافق‬ ‫و گروه دیگ��ر ص د در صد مخالف برگ��زاری طرح های فصلی‬ ‫هستند‪ ،‬اگر عضو فعال نشر نبودند همچنان صد در صد موافق‬ ‫یا مخالف بودند؟ اگر نمی توانستند این یقین را داشته باشند‪،‬‬ ‫ایا ش��یوه ارزیابی فعلی درست است؟ پرسش بعدی اینکه ایا‬ ‫هیجان خوب اس��ت‪ ،‬یا ثبات؟ علی اس��ماعیلی‪ ،‬مدیر انجمن‬ ‫کتابفروش��ان انقالب اسالمی (خوش��ه) بیان کرد‪ :‬می توان بر‬ ‫الگوهای دیگری برای توزی��ع یارانه تمرکز کرد‪ .‬فکر می کنم‬ ‫برخی کتابفروش��ان با تخفیف موافق نیستند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫می توان یارانه را برای تامین زیرس��اخت ها مورد استفاده قرار‬ ‫داد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬توجه ب��ه تبلیغات با هدف جلب نظر همه‬ ‫قش��رهای مردم و ایجاد بازار جدید با اهمیت است و برگزاری‬ ‫مش��ارکتی طرح های فصلی با کتابفروشان ایده قابل توجهی‬ ‫است‪ .‬پیشنهاد می کنم نشست های هم اندیشی با حضور وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی برگزار ش��ود تا مسائل مستقیم به‬ ‫مسئوالن منتقل ش��ود‪ .‬رویکرد موسسه در حمایت از تالیف‬ ‫بازخوانی ش��ود چراکه تخفیف بیشتر برای کتاب های تالیف‬ ‫شده‪ ،‬نمادین است و جنبه مادی ندارد و به تعبیر دیگر حمایت‬ ‫از فرهنگ بومی ارزیابی می ش��ود‪ .‬بازبینی ایین نامه با هدف‬ ‫روشن شدن میزان تخصیص یارانه ضروری است‪.‬‬ ‫زنگ اغاز ششمین «نوای خرم» به صدا درامد‬ ‫موسیقی نوای خرم همکاری داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬در این سال ها به همراه‬ ‫دوس��تانم در موسس��ه فرهنگی هنری «راد نواندیش» به مدیریت‬ ‫الش مان را کردیم تا با تمام‬ ‫دوس��ت عزیزم بردیا صدرنوری تمام ت ‬ ‫س��ختی ها و مش��قت ها بتوانیم رویدادی را مدیری��ت کنیم که به‬ ‫اعتقاد من از هر جهت رویداد س��المی اس��ت‪ .‬م��ن فکر می کنم ما‬ ‫کمتر جش��نواره خصوص��ی در حوزه موس��یقی را داریم که بتواند‬ ‫این چنین س�لامت به فعالیت خود ادامه دهد‪ .‬وی با اشاره به روند‬ ‫ارزیاب��ی و انتخاب اثار برگزیده این رویداد موس��یقایی ویژه گروه‬ ‫سنی کودک و نوجوان ادامه داد‪ :‬یکی از مهم ترین مواردی که الزم‬ ‫می دانم در اینجا به ان اشاره ای داشته باشم‪ ،‬بحث رقابتی جشنواره‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از اس��تادان و مربیان گروه های شرکت کننده توقع‬ ‫دارن��د گروه ها و هنرمندان زیرمجموعه انها همگی رتبه نخس��ت‬ ‫جش��نواره را کسب کنند و اگر اتفاقی غیر از این بیفتد در دوره بعد‬ ‫مانع حضور هنرجویان خود برای ش��رکت در جش��نواره می شوند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فیلمب��رداری س��ریال ش��بکه نمای��ش‬ ‫خانگی«نهن��گ ابی» ب��ه کارگردان��ی فریدون‬ ‫جیران��ی و تهیه کنندگی س��عید مل��کان که از‬ ‫شهریور سال گذش��ته اغاز شده بود‪ ،‬پنجشنبه‬ ‫‪ ۶‬تی��ر‪۹۸‬در تهران به پایان رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این سریال ‪ ۳۰‬قسمتی که به قلم بهرام‬ ‫توکلی نوشته ش��ده‪ ،‬با ترسیم فضای معمایی و‬ ‫پیچیدگی روابط ش��خصیت ها درطول داستان‪،‬‬ ‫تاکن��ون با نظر مثبت مخاطبانش روبه رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون ‪ 18‬قسمت از س��ریال «نهنگ‬ ‫ابی» توزیع ش��ده اس��ت‪ .‬پخش ادامه س��ریال‬ ‫سه شنبه های هر هفته در شبکه نمایش خانگی‬ ‫ادامه دارد‪ .‬لیال حاتمی‪ ،‬س��اعد سهیلی‪ ،‬ویشکا‬ ‫اسایش‪ ،‬ماهور الوند‪ ،‬پریوش نظریه‪ ،‬دیبا زاهدی‪،‬‬ ‫فرهاد ائیش‪ ،‬حمیدرضا اذرنگ‪ ،‬مصطفی زمانی‪،‬‬ ‫حس��ین یاری‪ ،‬ازاده صمدی‪ ،‬س��تاره پسیانی‪،‬‬ ‫مجید مظف��ری و الهام کردا ترکی��ب بازیگران‬ ‫اصلی این سریال را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫اکران «کار کثیف»‬ ‫با محوریت کار و مهاجرت‬ ‫در طول ‪۱۰‬‬ ‫دوره برگزاری‬ ‫طرح های‬ ‫فصلی کتاب‬ ‫در هر دوره‬ ‫به طور متوسط‬ ‫‪ ۸۰۰‬کتابفروشی ‬ ‫مشارکت‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫تعداد خریداران‬ ‫نیز در مجموع‬ ‫بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار نفر بوده‬ ‫و به عبارتی در‬ ‫هر دوره به طور‬ ‫متوسط امار‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫خریدار به ثبت‬ ‫رسیده است‬ ‫م��ن اینجا قاطعان��ه اعالم می کنم تمام تالش ها از س��وی س��تاد‬ ‫جش��نواره و هیات داوران در دوره های گذشته مبتنی بر این قاعده‬ ‫بوده که تمامی اثار ش��رکت کننده با باالترین حد رعایت عدالت و‬ ‫انصاف م��ورد ارزیابی و داوری قرار گرفت��ه و هیچ حقی در جریان‬ ‫داوری ها ضایع نشده نشود‪ .‬بردیا صدرنوری مدیر موسسه فرهنگی‬ ‫هنری «راد نواندیش»‪ ،‬ناصرایزدی مدیر موس��یقی‪ ،‬مریم فراهانی‬ ‫مدیر اجرایی‪ ،‬پرهام ع��رب مدیر طراحی و تبلیغات‪ ،‬مهرناز کرمی‬ ‫مش��اور هنری‪ ،‬شاهو زندی سازنده کلیپ‪ ،‬کیان پایمرد شبکه های‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬زهره ابگون‪ ،‬مهتا کریمی‪ ،‬امیرحس��ین مقدم و یزدان‬ ‫صادقی هماهنگی و اداری‪ ،‬جواد شهبازی پشتیبانی و زهرا تقی مال‬ ‫مجری‪ ،‬عوامل اجرایی ایین اغازین شش��مین جشنواره موسیقی‬ ‫نوای خرم را تشکیل می دادند‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «کار کثیف» جدیدترین اثر‬ ‫خس��رو معصومی با محوریت کار و مهاجرت از‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۱۲‬تیر اکران می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیل��م س��ینمایی «کار کثی��ف» ب��ه‬ ‫نویس��ندگی و کارگردان��ی خس��رو معصوم��ی‬ ‫پس از ‪ ۴‬س��ال از فیلم «تاب��و»‪ ،‬اخرین اثر این‬ ‫س��ینماگر ش��ناخته ش��ده در داخل و خارج از‬ ‫مرزهای کشورمان از ‪ ۱۲‬تیر در گروه سینمایی‬ ‫فرهن��گ روی پرده م��ی رود‪ .‬با قطعی ش��دن‬ ‫زم��ان اکران‪ ،‬نخس��تین تیزر رس��می این فیلم‬ ‫که ازس��وی بهزاد طهماسبی ساخته شده است‪،‬‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬پخش تیزره��ای تلویزیونی این‬ ‫فیل��م نیز در چند روز اینده اغاز می ش��ود‪ .‬در‬ ‫«کار کثی��ف» بازیگرانی مانند پدرام ش��ریفی‪،‬‬ ‫ش��اهرخ فروتنی��ان و زنده یاد ل��وون هفتوان به‬ ‫ایف��ای نقش پرداخته اند‪ .‬نیم��ی از این فیلم در‬ ‫ته��ران و نی��م دیگر ان در ترکی��ه فیلمبرداری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬پخش این فیلم برعهده موسس��ه‬ ‫رسانه فیلمسازان قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬جایزه جشنواره امریکایی‬ ‫برای «کارت پرواز»‬ ‫فیلم س��ینمایی «کارت پرواز» س��اخته مهدی‬ ‫رحمانی موفق به کس��ب ‪ ۳‬جای��زه مهم ‪Queen‬‬ ‫‪ Palm‬پالم اسپرینگ شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬بنابر‬ ‫اعالم این روی��داد جهانی مهدی رحمانی موفق به‬ ‫دریاف��ت جایزه طالیی بهتری��ن کارگردانی و امیر‬ ‫عرب��ی‪ ،‬مهدی رحمانی و بابک میرزاخانی موفق به‬ ‫دریافت جای��زه طالیی بهترین فیلمنامه در بخش‬ ‫مس��ابقه اصلی فیلم های س��ینمایی این جشنواره‬ ‫ش��دند‪ .‬همچنین ندا جبرئیل��ی‪ ،‬بازیگر زن اصلی‬ ‫فیل��م «کارت پرواز» موفق ب��ه دریافت جایزه نقره‬ ‫بهتری��ن بازیگر زن از این جش��نواره ش��د و جایزه‬ ‫طالیی بهترین بازیگر زن این جشنواره به ‪Sarah‬‬ ‫‪ Booth‬ب��رای فیل��م ‪ Last Call‬تعل��ق گرفت‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «کارت پرواز» در ‪ ۵‬رش��ته اصلی‬ ‫این جش��نواره نامزد دریافت جایزه شده بود‪ .‬اکران‬ ‫فیلم س��ینمایی «کارت پ��رواز» به تازگی در گروه‬ ‫س��ینمایی هنروتجربه اغاز ش��ده است‪ .‬جشنواره‬ ‫بین الملل��ی ‪ Queen Palm‬پالم اس��پرینگ در‬ ‫کالیفرنیای امریکا برگزار می ش��ود‪« .‬کارت پرواز»‬ ‫محص��ول مهدی رحمانی و بهم��ن کامیار در مقام‬ ‫تهیه کننده است‪.‬‬ ‫بررسی ‪ ۶۶‬نمایش در‬ ‫جشنواره ایینی و سنتی‬ ‫‪ ۶۶‬اث��ر متقاض��ی ش��رکت در بخ��ش مرور‬ ‫جش��نواره نمایش های ایینی و س��نتی ازسوی‬ ‫هیات انتخاب بررس��ی می ش��وند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬اثار بخش مرور این دوره از جش��نواره‬ ‫که به نام «یادواره زنده یاد س��عدی افشار» است‪،‬‬ ‫ازسوی ابراهیم گله دارزاده (کارگردان‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫و اس��تاد دانش��گاه)‪ ،‬علی ش��مس (نویسنده و‬ ‫کارگ��ردان) و خی��راهلل تقیانی پور (نویس��نده و‬ ‫کارگردان) ارزیابی و انتخاب می شوند‪ .‬این گروه‬ ‫که پیش تر کار خود را اغاز کرده‪ ۶۶ ،‬اثر رسیده‬ ‫به دبیرخانه جش��نواره را بررس��ی کارشناس��ی‬ ‫می کند و به زودی اثار نهایی معرفی می ش��وند‪.‬‬ ‫بخش مرور جشنواره‪ ،‬شامل نمایش های ایینی‬ ‫و سنتی می شود که از ‪۱۱‬شهریور سال ‪ ۱۳۹۶‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬اردیبهشت سال ‪ ۱۳۹۸‬در یکی از تاالرهای‬ ‫تئاتر کشور حدود ‪ ۱۰‬اجرا داشته اند‪ .‬از بین ‪۶۶‬‬ ‫اثر رس��یده به دبیرخانه‪ ۲۲ ،‬نمایش از تهران و‬ ‫‪ ۴۴‬نمایش از دیگر اس��تان های کش��ور بوده اند‪.‬‬ ‫نوزدهمین جشنواره نمایش هایی ایینی و سنتی‬ ‫به دبیری داود فتحعلی بیگی از عید قربان تا عید‬ ‫غدیر در مرداد برگزار می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫یارانه به کتاب از کدام حساب؟‬ ‫کتابفروش��ان و ناش��ران در نشست هم اندیش��ی تابستانه‬ ‫کتاب درباره سیاس��ت ها و رویکرد های موسس��ه خانه کتاب‬ ‫در اج��رای طرح های فصلی به تبادل نظ��ر و ارائه دیدگاه های‬ ‫خود پرداختند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشس��ت هم اندیشی طرح‬ ‫تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬با حضور نیکنام حس��ینی پور مدیرعامل‬ ‫موسس��ه خانه کتاب‪ ،‬ازاده نظربلند معاون فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫مجتب��ی تبریزنیا مش��اور مدیرعامل و معاون اطالع رس��انی‬ ‫موسسه خانه کتاب و همچنین جمعی از ناشران و کتابفروشان‬ ‫در سرای اهل قلم برگزار شد‪.‬‬ ‫نیکنام حسینی پور‪ ،‬در نشست هم اندیشی تابستانه کتاب‬ ‫‪ ۹۸‬با اش��اره به تخصی��ص پیدا نکردن بودجه نش��ر در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت سال تاکید کرد‪ :‬دلیل اصلی اعتقاد بسیاری بر توزیع‬ ‫بهتر یارانه با برگزاری طرح های حمایتی این اس��ت که نوعی‬ ‫عدالت فرهنگی ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬حسینی پور گفت‪ :‬توجه‬ ‫ی اس��ت در دستور کار معاونت امور‬ ‫به کتابفروش��ان چند سال ‬ ‫فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار داشته و به دنبال‬ ‫س��ایر نهادها در این عرصه حضور فعاالنه داش��ته اند تا نگاه ها‬ ‫به س��مت کتابفروشی ها س��وق پیدا کند‪ .‬در مقایسه با ‪ ۲۰‬یا‬ ‫‪ ۲۵‬س��ال پیش معتقدم همچنان در وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی و معاونت امور فرهنگی نگاه ها به سیاس��ت گذاری‬ ‫و توزیع یارانه‪ ،‬ناش��رمحور اس��ت‪ ،‬اما به کتابفروش��ان که در‬ ‫ذائقه س��ازی و همچنین ارتباط مس��تقیم ب��ا مخاطب نقش‬ ‫اساس��ی دارند‪ ،‬توجه چندانی نش��ده اس��ت‪ .‬با حضور دکتر‬ ‫صالح��ی در معاونت ام��ور فرهنگی نگاه ها ب��ه کتابفروش ها‬ ‫س��وق پیدا کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حوزه نش��ر‪ ،‬کتابفروشان و‬ ‫سایر حلقه های نشر ازجمله ناشر‪ ،‬پدیداوران که طبقه بندی‬ ‫خاص خود را دارند‪ ،‬موزعان و همچنین مصرف کننده ها باید‬ ‫دیده ش��وند‪ .‬در شرایط سخت اقتصادی است که باید به نقش‬ ‫کتابفروشان توجه ش��ود؛ به عبارت دیگر حلقه های گوناگون‬ ‫نش��ر هس��تند که با تولید محتوای خ�لاق فرهنگی و مرجع‬ ‫می توانن��د در عب��ور جامع��ه از بحران موثر باش��ند‪ .‬اصحاب‬ ‫فرهن��گ می توانند م��ردم را هدایت کنند‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬در‬ ‫افزایش اگاهی و دانش موثر هستند‪.‬‬ ‫ب در مقایس��ه با س��ایر‬ ‫حس��ینی پور با بیان اینکه نرخ کتا ‬ ‫کاالهای فرهنگی ازجمله س��ینما و تئاتر ارزان تر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ب��ر این اس��اس حمایت از کتابفروش��ان ج��زء برنامه های ما‬ ‫بوده که در قالب طرح های فصلی اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر نظر صاحب نظران مبنی بر تاثیر طرح های حمایتی‬ ‫به عن��وان بهترین روش توزیع یاران��ه اظهارکرد‪ :‬مردم تصور‬ ‫می کنند با اجرای طرح های فصلی‪ ،‬یارانه به کتابفروش��ی ها‬ ‫اختص��اص پیدا می کند اما در حقیقت این یارانه ها به دس��ت‬ ‫مصرف کننده می رس��د‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬با برگزاری طرح های‬ ‫حمایتی کانال تخصیص یارانه تغییر می کند و از کانال ناش��ر‬ ‫از طریق کتابفروشی ها به دست مخاطب می رسد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫موسسه خانه کتاب گفت‪ :‬دلیل اصلی اعتقاد بسیاری بر توزیع‬ ‫بهتر یارانه با برگزاری طرح های حمایتی این اس��ت که نوعی‬ ‫عدالت فرهنگی ایجاد می ش��ود و مصرف کننده با اختیار خود‬ ‫دس��ت به انتخاب می زند؛ عالوه ب��ر این با برگزاری طرح های‬ ‫حمایتی به ذائقه مخاطبان در مناطق گوناگون کش��ور توجه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ساخت «نهنگ ابی»‬ ‫به پایان رسید‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 9‬تیر ‪ 26 - 1398‬شوال ‪ 30 - 1440‬ژوئن ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1318‬پیاپی ‪2636‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫رود و نی‬ ‫اس�ماعیل نوی�دی‪ ،‬رزمن�ده دوران‬ ‫دفاع مقدس و کارش�ناس رسانه‪ :‬پیش‬ ‫از انقالب از یک اندیش��مند انقالبی‪ ،‬کتابی‬ ‫می خواندم که در گوشه ای از ان نوشته بود‪:‬‬ ‫«هرکس��ی انچنان می می��رد که زندگی‬ ‫می کند‪ ،‬انچنان می میرد که هس��ت‪ .‬یکی‬ ‫ان وسپاس��ین‪،‬‬ ‫از مش��هورترین مردن ها از ِ‬ ‫امپراتور دالور رم اس��ت‪ .‬وی در بس��تر افتاده بود و جان‬ ‫می کند و افس��رانش بر بالین ایس��تاده بودند‪ .‬همین که‬ ‫احس��اس کرد مرگ تا حلقومش باال امده‪ ،‬ناگهان از جا‬ ‫پرید و فریاد کرد‪:‬‬ ‫یک امپراتور باید ایستاده بمیرد‪.‬‬ ‫و سپس در اغوش افسرانش‪ ،‬ایستاده جان داد‪».‬‬ ‫بس��یار کم اند مردانی که زیبا مرده اند و البته این گونه‬ ‫مردن در طول تاریخ دغدغه انسان های بزرگ بوده است‪.‬‬ ‫قاس��م ابن الحسن در کربال‪ ،‬ش��هادت در میدان نبرد‬ ‫را«احلی من عس��ل» می خواند و چمران در عصر معاصر‬ ‫می نویسد‪« :‬رقص من در برابر مرگ‪ ،‬باید زیبا باشد‪».‬‬ ‫****‬ ‫‪...‬بهمن ‪ 63‬اس��ت و من پ��س از فراغت از ازمون های‬ ‫پایان ترم دانشگاه تهران‪ ،‬به اهواز بازگشته ام‪.‬‬ ‫عصر زمس��تانی اس��ت و من خس��ته و کوفته از مسیر‬ ‫طی ش��ده‪ ،‬خوابیده ام‪ .‬لختی نگذشته که صدای مهمان‬ ‫می ش��نوم‪ .‬مادر همس��رم اس��ت‪ .‬به دخترش می گوید‪:‬‬ ‫اسماعیل کی بیدار می شود‪.‬‬ ‫نگ��ران دردانه اش رحیم اس��ت که پ��س از عملیات‪،‬‬ ‫تماس��ی نگرفت��ه و می خواهد من به دنب��ال خبری از او‬ ‫باش��م‪ .‬پیرزن از انتهای زیتون کارمندی تا اهن افش��ار‪،‬‬ ‫پی��اده و با اتوبوس امده ت��ا نگرانی اش را ب��ا ما در میان‬ ‫بگذارد‪ .‬بیداری ام را پنهان می کنم تا بلکه منصرف ش��ود‬ ‫و بازگردد‪ .‬راس��تش از ح��س غریبی که در‬ ‫کالم و رفتارش هست‪ ،‬ترسیده ام‪ .‬سابقه اش‬ ‫را دارم‪ .‬رویاهای��ش بی هیچ اغراقی‪ ،‬همگی‬ ‫صادق اند و حس های ش��هودی اش‪ ،‬معرکه‬ ‫است‪ .‬ادامه به نمایش خواب بودن‪ ،‬فایده ای‬ ‫نداش��ت‪ .‬اصرار داش��ت باید تا ه��وا تاریک‬ ‫نش��ده برگردد اما تا م��ن برنخیزم و خودش‬ ‫خواس��ته اش را نگوید‪ ،‬نمی تواند برود‪ .‬چاره ای‬ ‫نبود‪ .‬برخاستم و گفتم‪ :‬سالم حاج خانوم‪ .‬خوش اومدید‪.‬‬ ‫ دا عزی ُزم‪ ،‬قربونت‪َ .‬وری رو جبهه ا َرحیم خبری س��ی‬‫یوم بیار‪ .‬دلوم اشوبَه!‬ ‫نمی ش��ود کاری ک��رد‪ .‬باید بروم‪ .‬رفتم ب��اغ معین و با‬ ‫لندک��روز تبلیغ��ات جبهه و جنگ که به ق��رارگاه مقدم‬ ‫کرب�لا در منطق��ه عملیاتی ب��در می رفت‪ ،‬عازم ش��دم‪.‬‬ ‫در محوط��ه ق��رارگاه‪ ،‬محمد پوردس��تان را دیدم‪ .‬انجا‬ ‫کاره ای ب��ود‪ .‬تا ق��رارگاه نصرت خودروی��ی در اختیارم‬ ‫گذاش��ت‪ .‬انجا‪ ،‬کار مشکلی نداش��تم‪ .‬حمید رمضانی‪،‬‬ ‫رفیق و هم کالس��ی چندین س��اله ام بود؛ به عالوه‪ ،‬علقه‬ ‫و صمیمیتی با هم داشتیم‪.‬‬ ‫اش��وب دل حاج خانوم بیراه نبود‪ .‬رحیم ش��هید شده‬ ‫بود‪ .‬وقتی برگش��تم‪ ،‬ساعتی از نیمه شب زمستانی اهواز‬ ‫هم گذش��ته بود‪ .‬صبح که مهیای رفتن شدم‪ ،‬با محمود‬ ‫در هال منزل‪ ،‬رودررو شدم‪ .‬پرسید‪:‬‬ ‫ از رحیم چه خبر؟‬‫ شهید شده‪.‬‬‫ کجا؟‬‫ ترابه‪.‬‬‫ چطوری؟‬‫ منطقه را او قب ً‬‫ال شناس��ایی کرده بود‪ .‬شب عملیات‪،‬‬ ‫پیشاپیش نیروهای خط شکن حرکت می کرده‪ ،‬نرسیده‬ ‫به س��احل‪ ،‬تیر مس��تقیم می خورد به س��رش‪ .‬توی اب‬ ‫می افتد‪ .‬دوس��تانش‪ ،‬پیکر او را به س��احل می رسانند و‬ ‫پس از عملیات‪ ،‬برمی گردانند‪ .‬امروز به اهواز می رسد‪.‬‬ ‫اینجا بود که برق روشنی در چشمان محمود نشست‪.‬‬ ‫چهره اش گش��وده شد‪ .‬شکفتن در مه‪ ،‬تصویری جاودانه‬ ‫می افریند‪ .‬ب��ا لحنی رضامند گفت‪ :‬خیلی زیبا ش��هید‬ ‫شده‪ .‬ارزوی شیرین هر مردی است که زیبا بمیرد‪.‬‬ ‫****‬ ‫مرد! نمی دانم ایا تو به ارزوی شیرینت‪ ،‬دست یافته ای؟‬ ‫روایت ها در این باره گوناگون اس��ت؛ یکی می گفت پس‬ ‫از هلی برد عراقی ها در محل قرارگاه‪ ،‬هر یک از س��ویی‪،‬‬ ‫در دل نیزاره��ا فرو رفتیم‪ .‬دیگری می گفت دیده اس��ت‬ ‫سوار بر خودرو شده ای و به هلی کوپتر دشمن کوبانده ای‬ ‫و او توانس��ته در پناه دود و اتش ناشی از انفجار‪ ،‬به عقب‬ ‫بازگردد‪ .‬سیدی که کتاب «پایی که جا ماند» را نوشته‪ ،‬از‬ ‫جس��ت وجوی ماموران استخبارات عراق برای یافتن تو‪،‬‬ ‫در اردوگاه ها خبر داده است‪ .‬مادرم هنوز که هنوز است‪،‬‬ ‫در کوچ��ه و خیابان و البه الی جمعی��ت‪ ،‬به دنبال چهره‬ ‫اشنای تو می گردد و من همچنان سرگشته و حیرانم!‪...‬‬ ‫اما می دانم که واپس��ین همراهانت در این مسیر‪ ،‬کرخه‬ ‫و نی��زار بوده ان��د‪ .‬رود و نی؛ رود‪ ،‬پاکی م��ی اورد‪ ،‬حیات‬ ‫می بخش��د و می گذرد و نی‪ ،‬بر س��احل غربت نشسته و‬ ‫در غ��م تنهایی اس��ت و م��ن از ان پس هر جا که ش��ور‬ ‫زندگی را در شخص یا جمعی می بینم‪ ،‬هر سرشت پاک و‬ ‫وارسته ای را که می نگرم‪ ،‬هر زمان که فداکاری و گذشتی‬ ‫نمایان می ش��ود‪ ،‬به هر غریب و دورافتاده ای که می نگرم‬ ‫و ه��ر انگاه که غم و اندوهی‪ ،‬مس��تولی می ش��ود و نوای‬ ‫هجری به گوش می اید‪ ،‬چشمان مهربان و لبخند ارام تو‬ ‫را در مقابل‪ ،‬جلوه گر می بینم‪ .‬برادر!‬ ‫سن ماب‬ ‫وح ُ‬ ‫ُطوبی لَک ُ‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫گ‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫گ س‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫س س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪173‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫‪15‬‬ ‫گ‬ ‫سینما‬ ‫نخستین جشنواره بین المللی‬ ‫سینمایی در عربستان‬ ‫عربس��تان س��عودی‬ ‫ک��ه چن��دی پی��ش پس‬ ‫از اف��زون ب��ر ‪ 3‬ده��ه در‬ ‫س��ینماهای خ��ود را ب��ه‬ ‫روی م��ردم گش��ود‪ ،‬قرار‬ ‫است نخس��تین جشنواره‬ ‫بین المللی خود را از سال‬ ‫اینده میالدی کلید بزند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا جش��نواره بین المللی فیلم «دریای س��رخ»‬ ‫به عنوان نخس��تین جشنواره بین المللی سینمایی در این کشور از‬ ‫‪ 22‬اس��فند ‪ 1398‬تا ‪2‬فروردین ‪ ۱۲( 1399‬تا ‪ ۲۱‬مارس ‪)2020‬‬ ‫در مرکز تاریخی ش��هر جده‪ ،‬یکی از میراث های جهانی یونس��کو‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫«ش��یوانی پاندیا» مدیر اجرایی پیش��ین جش��نواره فیلم دوبی‬ ‫به عنوان رئیس این رویداد س��ینمایی انتخاب ش��ده و «حس��ین‬ ‫کاریمبوی» که پیش از این برنامه ریز بخش مس��تند جش��نواره‬ ‫فیلم ساندس امریکا بود نیز کارگردان هنری جشنواره فیلم دریای‬ ‫س��رخ عربستان سعودی است‪ .‬براس��اس اعالم پیشین‪« ،‬محمود‬ ‫صباغ» کارگردان جوان عربستانی نیز دبیر جشنواره خواهد بود‪.‬‬ ‫قرار است در بخش «‪ »The Red Sea Lodge‬این جشنواره‬ ‫سینمایی هر س��ال ‪ ۱۲‬پروژه شامل ‪ 6‬پروژه سینمایی عربستانی‬ ‫انتخاب ش��وند و در نهایت ‪ 2‬پروژه کمک هزینه ‪ ۵۰۰‬هزار دالری‬ ‫برای ساخت فیلم دریافت کنند‪.‬‬ ‫«انتونی خلیفه» برنامه ریز سینمایی کهنه کار عرب که چندین‬ ‫س��ال س��ابقه همکاری با جشنواره دوبی را داش��ته‪ ،‬در جشنواره‬ ‫دریای سرخ مسئول انتخاب برنامه «سینمای عرب» است‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن نگران��ی وج��ود دارد که قت��ل جمال خاش��قجی‪،‬‬ ‫روزنامه ن��گار منتق��د عربس��تانی که ب��ا نقش مس��تقیم «محمد‬ ‫بن س��لمان» ولیعهد سعودی به وقوع پیوست‪ ،‬س��ایه ای سیاه بر‬ ‫بلندپروازی های س��عودی ها برای ایجاد صنعت سینما باشد که از‬ ‫این طریق اعتماد جامعه بین المللی را دوباره جلب کند‪.‬‬ ‫ایینی به یاد حسین جالل پور‬ ‫ایینی به یاد حسین جالل پور‪ ،‬شاعر و مصحح فقید برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫«یک ش��ب تل��خ مختصر» به یاد دکتر حس��ین جالل پور‪،‬‬ ‫شاعر‪ ،‬ویراستار و استاد دانشگاه که امسال از دنیا رفت همراه با رونمایی از کتاب‬ ‫«تقویم بی جالل» برپا می ش��ود‪ .‬این ایین ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬پنجشنبه‪ ۱۳ ،‬تیر‪ ،‬در‬ ‫تاالر اس��تاد جلیل شهنار خانه هنرمندان ایران برگزار می شود‪ .‬حسین جالل پور‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۸‬در یک س��انحه رانندگی در محور جاش��ک‪-‬خورموج جان‬ ‫‪ 10‬فروردی ‬ ‫خود را از دس��ت داد‪ .‬او متولد س��ال ‪ ۱۳۵۵‬در ش��هر گناوه بود و مجموعه غزل‬ ‫«کال ِغ بع��د از باغ» و تصحیح هایی مانند «دیوان محمدخان دش��تی»‪« ،‬دیوان‬ ‫خواجوی کرمان��ی»‪ ،‬مثنوی «همای و همایون» خواجوی کرمانی‪ ،‬مثنوی «گل‬ ‫و ن��وروز» خواج��وی کرمانی‪ ،‬مثن��وی «گوهرنامه» خواج��وی کرمانی‪ ،‬مثنوی‬ ‫«کمال نامه» خواجوی کرمانی و‪ ...‬را در کارنامه خود داش��ت‪ .‬حس��ین جالل پور‬ ‫همچنین مدرس و عضو هیات علمی دانش��گاه و دبیر انجمن ادبی «هوای تازه»‬ ‫بود‪.‬‬ ‫موزیکالیگرافی بهمن پناهی در نیاوران‬ ‫نمایشگاه بزرگ موزیکالیگرافی استاد بهمن پناهی در‬ ‫فرهنگس��رای نیاوران برگزار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫نمایشگاه بزرگ موزیکالیگرافی استاد بهمن پناهی ‪۱۴‬‬ ‫تیر ‪ ۱۳۹۸‬از س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۱‬در فرهنگسرای نیاوران‬ ‫گشایش خواهد یافت‪ .‬این نمایشگاه تا ‪ ۲۸‬تیر در طول‬ ‫هفته از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۱‬و جمعه ها از ساعت ‪ ۱۴‬تا ‪۲۱‬‬ ‫پذیرای عموم عالقه مندان به هنر خواهد بود‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪172‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دکتر سپیده موسوی‪ ،‬نویسنده‪ :‬دوش‬ ‫کالفه و بی حوصله از انجام تکالیف اس��تاد در‬ ‫باب علم و فواید ان‪ ،‬به منظور کس��ب اسایش‬ ‫خاطر‪ ،‬مش��غول خواندن کلیات عبید زاکانی‬ ‫ش��دم و از ذکاوت ای��ن اعجوبه خ�لاق‪ ،‬غرق‬ ‫در اش��تیاق بودم که به ناگاه گذارم به رس��اله‬ ‫تعریفات افت��اد‪ .‬زیر لب زمزمه کنان گفتم این‬ ‫شیخ طناز اینک چه لطیفه های عجبی زیر دام‬ ‫و دانه اش دارد؟ دیدم که کتابی است بر سبیل فرهنگ لغات که با توضیح‬ ‫دنیا و مافیهایش ش��روع می شود‪ .‬با خود گفتم‪ :‬خوشا راهی که اغازش تو‬ ‫باش��ی! به طور حتم قرار اس��ت جناب ش��یخ ما ‪ ۴ ،۳‬طنز حسابی نثار این‬ ‫عجوزه هزار داماد کند و دل من و امثال من را که حسابی از دست او کباب‬ ‫اس��ت خنک گرداند‪ .‬شادان و تامل کنان مشغول خواندن شدم که به ناگاه‬ ‫گذارم به این لغات افتاد‪:‬‬ ‫الفک��ر‪ :‬انچه مردم را بی فایده بیمار کند‪ .‬الدانش��مند‪ :‬انکه عقل معاش‬ ‫ن��دارد‪ .‬الجاهل‪ :‬دولتیار‪ .‬العالم‪ :‬بی دولت‪ .‬النامراد‪ :‬طالب علم‪ .‬دارالتعطیل‪:‬‬ ‫مدرسه‪.‬‬ ‫با خواندن این لغات با خش��م و غضب به کاغذپاره های ریز و درشتی که‬ ‫‪ 10‬روز ازگار وق��ت عزی��ز را با انها تلف کردم و انه��ا را از دل ده ها کتاب و‬ ‫مقاله گردوخاک خورده بیرون کشیدم نگاهی انداختم و با خود گفتم‪ :‬ای‬ ‫خام طمع! ش��رم از این قصه بدار‪ .‬این همه س��ال در دارالتعطیل پی دولت‬ ‫می گش��تی و بی فای��ده خود را بیمار می نمودی؟ انگاه ان س��ان که پوالد‬ ‫کوبند اهنگران بر س��ر خود کوفتمی و گفتم‪ :‬ای سیاه گلیمی که بیکاری‬ ‫عق��ل معاش ت��و را به دار لوح و دفتر اویخت مگ��ر از قدیم نگفتند که فکر‬ ‫نان کن که خربزه اب است؟ بر همین حال روی زنان و مویه کنان مشغول‬ ‫قطار کردن بدبختی های ریز و درش��ت خودم بودم که ناگاه شیخ عبید در‬ ‫مقابلم ظاهر ش��د و گفت‪ :‬ای طالب علم ‪ -‬نه می بخش��ید‪ -‬ای نامراد! تو را‬ ‫چه شده عجز و البه ات ما را از خواب ناز بی نیاز کرد؟ گفتم‪ :‬یا شیخ! چگونه‬ ‫چون قلمم دود دل به سر نرود؟! اخر تا االن کجا بودی؟ شیخ گفت‪ :‬ما که‬ ‫سر جایمان بودیم خودت کجا بودی؟ این همه سال کتاب ما را بغل دست‬ ‫گنجه ات تلمبار کردی و به جد گمان بردی که سخن ما محض سرخوشی‬ ‫اس��ت و ترک این مرحل��ه بی همرهی ما کردی‪ .‬ازم��وده ما را خودت هم‬ ‫ازمودی‪ .‬حال بکش که خوش خوش��انت باش��د‪ .‬فی الفور فریاد براوردم‪.‬‬ ‫العفو یا عبید العفو‪ .‬باری شکر خوردم‪ .‬دیگر تکرار نمی کنم‪.‬‬ ‫یاد بود‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬جهانگرد ‪ -‬بخش باالی پرچم گل ‪ -‬حالت اغما‬ ‫‪ -2‬هجدهمی��ن حـ��رف الفبای فارس��ی ‪ -‬فیلس��وف نامـ��ی المانی مـولـف‬ ‫نقد خـرد ناب‬ ‫‪ -3‬ارزوها و خواس��ته ها ‪ -‬رهبر کاتولیک های جهان ‪ -‬متعهد هر ش��غل مورد‬ ‫بازخواست‬ ‫‪ -4‬دشت پهناور و مرتفع ‪ -‬سخن نهفته در دل ‪ -‬ضمیری است مفعولی‬ ‫‪ -5‬مرطوب ‪ -‬حمل ونقل و بارکشی ‪ -‬نفس خسته ها‬ ‫‪ -6‬ذهن و فکر ‪ -‬ثروت و دارایی‬ ‫‪ -7‬عدد تالش دانش اموز ‪ -‬منسوب به یکی از جهات جغرافیایی‬ ‫‪ -8‬نشانه جمع عربی ‪ -‬شخص غایب ‪ -‬حرف ندای غیرمودبانه ‪ -‬صدمه و اسیب‬ ‫‪ -9‬ماسک ‪ -‬نوعی فیلم عکاسی‬ ‫‪ -10‬اسمان عرب ‪ -‬نمایشنامه فرنگی‬ ‫‪ -11‬میم التین ‪ -‬اخرین بازمانده تزار روس ‪ -‬از ضمایر پرسشی‬ ‫‪ -12‬از پسوندهای نفی انگلیسی ‪ -‬خورشید ‪ -‬چاره گر‬ ‫‪ -13‬اعالمیه تبلیغاتی ‪ -‬ساز بادی کهن ‪ -‬هوشمندی‬ ‫‪ -14‬کتابی از ارسکین کالدول‪ ،‬نویسنده امریکایی ‪ -‬مادر وطن‬ ‫‪ -15‬نی میان تهی ‪ -‬تهمتن پهلوان ‪ -‬عالمتی در ریاضی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از انواع شرکت ‪ -‬سرزمین نقره لقب این کشور است‬ ‫‪ -2‬قرض و بدهی ‪ -‬از البسه خانم ها ‪ -‬واحد پول قدیم فنالند‬ ‫‪ -3‬صف و رده ‪ -‬نفس ‪ -‬کافی ‪ -‬نشانه سوختگی پوست‬ ‫‪ -4‬اسباب کار ‪ -‬چشم روشنی عروس ‪ -‬راه انحرافی‬ ‫‪ -5‬لقب امام سوم شیعیان ‪ -‬ابزار هیزم شکن‬ ‫‪ -6‬زمینه اثر هنری ‪ -‬خمیدگی پارچه ‪ -‬سوز دل ‪ -‬خاشاک‬ ‫‪ -7‬باالی انگلیسی ‪ -‬موسیقی چند بخشی کالسیک‬ ‫‪ -8‬شهر بودائیان هندوستان ‪ -‬انباشتگی‬ ‫‪ -9‬دریچه اطمینان در سیستم های مکانیکی ‪ -‬اب منجمد‬ ‫‪ -10‬از ویتامین ها ‪ -‬کوتاه شده از او ‪ -‬باد سرد ‪ -‬خرس سماوی‬ ‫‪ -11‬سبزی ترشی ‪ -‬فیلمی از کارگردان نامدار سینمای ایتالیا‪ ،‬روبرتو روسلینی‬ ‫‪ -12‬شخص ‪ -‬فراهم سازی ‪ -‬باران زا‬ ‫‪ -13‬وس��یله ای ب��رای پرواز انفرادی ‪ -‬درون و می��ان ‪ -‬صحبت صمیمانه ‪ -‬از‬ ‫اساطیر هندوها‬ ‫‪ -14‬وصفی برای ش��هر مدینه ‪ -‬سیستم حکومتی ضدمذهبی ‪ -‬سنگ و اهن‬ ‫تیزکننده‬ ‫‪ -15‬اقیانوس اطلس ‪ -‬خودرو اسکیموها‬ ‫الفکر‪ :‬انچه مردم را بی فایده بیمار کند‬ ‫دکتر اش�کان تقی پور‪ ،‬فعال اجتماعی‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫و مدرس دانش�گاه‪ 8:‬س��ال جنگ عراق علیه ایران به‬ ‫پش��توانه بس��یاری از قدرت های دنیا‪ ،‬جنگی تحمیلی و‬ ‫تمام عی��ار ب��ود و این تحمیلی بودن جنگ و چراغ س��بز‬ ‫صاحبان ق��درت به حمالت صدام پ��س از انقالب نوپای‬ ‫ایران‪ ،‬اکنون پس از گذار از س��ال ها‪ ،‬بر دوست و دشمن‬ ‫اشکار است‪.‬‬ ‫پهلوان��ی رزمن��دگان ایرانی از هر قوم و نژاد و ه��ر دین و مذهبی در این جنگ‬ ‫نابرابر‪ ،‬بر صفحات تاریخ معاصر ثبت اس��ت‪ .‬هرچند بزرگی و دالوری شیرمردان و‬ ‫پاسداشت اب و ِ‬ ‫ِ‬ ‫خاک کهن دیار فخرافرین است‬ ‫ش��یرزنان ایران زمین در اوردگا ِه‬ ‫اما هر س��ال‪ ،‬روزهای نیمه نخست تیر یاداور اهریمن صفتی انیرانی هایی است که‬ ‫حت��ی به عملیات نظام��ی نابراب ِر نفرت انگیز در جنگ علیه نظامیان س��رزمین مان‬ ‫زن کهنسال غیرنظامی نیز‬ ‫اکتفا نکردند و در ریختن خون کودک و نوجوان‪ ،‬مرد و ِ‬ ‫تردیدی به خود راه ندادند‪.‬‬ ‫نخستین ان اتفاقی است که شرح ان را بی اطالع از نام نویسنده اش سال هاست‬ ‫باره��ا و باره��ا خوانده ام‪« :‬غروب ‪ 7‬تیر ‪ ۱۳۶۶‬سردش��ت قیامت بود‪ .‬س��اعت ها از‬ ‫بمباران ش��یمیایی شهر گذشته بود‪ .‬مردانی که موقع بمباران خارج از شهر بودند‪،‬‬ ‫یکی یکی به خانه برگشتند و صحنه مرگ خانواده های شان را دیدند‪.‬‬ ‫شاهدان واقعه می گویند از هر طرف صدای ناله و سرفه می امد‪ .‬مرگ ابهت خود‬ ‫را از دست داده بود‪ .‬مردم شهر سردرگم دنبال عزیزان خود می گشتند تا شاید انها‬ ‫را زنده در بیمارستان و درمانگاهی پیدا کنند‪ .‬صبح فردا ماشین هایی را پر از جنازه‬ ‫در خارج از شهر پیدا کردند؛ کسانی که به امید نجات از شهر گریختند اما غافل از‬ ‫اینکه گازهای شیمیایی ریه ها را پر کرده بود‪.‬‬ ‫امارها می گویند حدود ‪ 200‬نفر از اهالی شهر و غیرنظامیانی که به طور عمده زن‬ ‫و بچه و پیر بودند در دم جان س��پردند و ‪ 8‬هزار تن دیگر در معرض گازهای س��می‬ ‫قرار گرفتند و مسموم شدند و سرفه‪»...‬‬ ‫نی��روی هوای��ی ارتش بعثی عراق در ان روز ش��وم ش��هر سردش��ت در اس��تان‬ ‫اذربایج��ان غرب��ی را بمباران ش��یمیایی ک��رد؛ بمبارانی که در ش��رایط جنگی هم‬ ‫ناق��ض دو اص��ل و قانون زم��ان جنگ ب��ود‪ .۱ :‬ممنوعی��ت بمب��اران غیرنظامیان‬ ‫‪ . ۲‬ممنوعیت استفاده از سالح های کشتار جمعی‪.‬‬ ‫در نهایت ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد در بیانیه ای اس��تفاده از جنگ افزار‬ ‫شیمیایی به دست عراق در جنگ با ایران را تایید کرد که البته با وتوی دولت امریکا‬ ‫روبه رو شد؛ اما چه خیالی است که حقیقت روشن بود و چشمان و وجدان های بیدار‬ ‫نی��ک دیدند و گفتند که ان روز به «سردش��ت» و مردمانش چه گذش��ت‪ .‬چنانچه‬ ‫کهنس��ال بیگناه ساکن حلبچه در‬ ‫کش��تن دسته دسته مرد‪ ،‬زن‪ ،‬کودک و‬ ‫جهان از‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫میهن صدام! به دستور صدام! مات و مبهوت ماندند و چگونه مظلومانه در زجر و درد‬ ‫بیکران جان باختن انها را به چشم دیدند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬تیر ‪ ۱۳۶۷‬نیز روز شوم دیگری در نیمه نخست تیر است؛ روزی که زن‪ ،‬مرد‪،‬‬ ‫ک��ودک‪ ،‬پیر و جوان ایرانی س��وار بر ایرباس هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران بر‬ ‫فراز خلیج فارس ارام نشس��ته بودند و ناگهان هدف موشک شلیک شده از ناو نظامی‬ ‫امریکایی قرار گرفتند‪ ۲۹۰ .‬سرنش��ین و خدمه غیرنظامی این هواپیمای مس��افری‬ ‫در دم ج��ان باختن��د و بازماندگان ش��ان و ملتی را داغدار مظلومی��ت بی مانند خود‬ ‫کردند؛ مظلومانی که حتی فرصت نیافتند بدانند چه کس��ی و چرا شهیدشان کرده‬ ‫اس��ت؟ حادثه هدف قرار دادن ایرباس مسافری ایران به راستی مانند حمله اتمی به‬ ‫مردمان هیروش��یما و ناکازاکی چون لکه ننگی تا ابد بر چهره تاریخ معاصر بش��ریت‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫در ای��ن نوش��تار به دنبال علت ها نیس��تیم که هیچ وجدانی در هی��چ حالتی و به‬ ‫هیچ علتی حمله به هواپیمای مس��افری و بمباران ش��یمیایی ش��هری غیرنظامی را‬ ‫برنمی تابد‪.‬‬ ‫این یک هفته در س��ال ‪ 7-‬تا ‪ 12‬تیر‪ -‬برای ایرانی��ان یاداور خاطرات تلخ این دو‬ ‫واقعه اس��ت‪ .‬البته ملت ایران در تاریخ کهنس��ال خود بارها هزینه مقاومت در برابر‬ ‫ِ‬ ‫مقاومت‬ ‫حمل��ه همه جانبه دش��منان را اگاهان��ه پرداخته و گواه زنده و پوی��ای این‬ ‫تاریخ��ی برگرفت��ه از فرهنگ‪ ،‬خردورزی‪ ،‬باور‪ ،‬ایمان و ه��وش ایرانیان‪ ،‬ماندگاری و‬ ‫ِ‬ ‫وجود کشور ایران است و بس‪.‬‬ ‫ایرانی که ش��اید در زمره کش��ورهای انگشت ش��مار جهان باشد که به سبب های‬ ‫گوناگون اجتماعی‪ ،‬جغرافیایی و سیاس��ی هم��واره در طول تاریخ‪ ،‬میدان تاخت وتاز‬ ‫بیگانگان ایران ستیز بوده است‪.‬‬ ‫ایرانیان برای ماندگاری خود و سرزمین هزاره ای خود هزینه ها پرداخت کرده اند‪،‬‬ ‫اما به یاری هوش و ذکاوت نهفته در ساختار اجتماعی شان از دوران باستان تاکنون‪،‬‬ ‫از قبیله تا مدنیت و انعطاف پذیری خردورزانه در کنار مقاومت باورمند و هوشمندانه‬ ‫خاص خودش��ان‪ ،‬حتی در ان لحظاتی که توان چندانی برای دفاع فیزیکی در برابر‬ ‫دش��منان تا بن دندان مس��لح نداش��ته اند‪ ،‬با نیروی ایمان و خردورزی ایران را پاس‬ ‫داشتند و ملت واحد ایرانی ماندند‪.‬‬ ‫امیدواریم در این روزهای س��خت تحریم های ظالمانه و تهدیدهای مکرر نظامی با‬ ‫اتحاد و انسجام ملی فراگیر و تلفیق متوازن«هوای یکدیگر را داشتن» در جای جای‬ ‫من قدرت بازدارنده نظامی میهن از یکس��وی و دیپلماسی مصلحانه‬ ‫مرز پرگهر‪ ،‬به یُ ِ‬ ‫اما قدرتمندانه فعال از سوی دیگر‪ ،‬از بزنگاه دیگری نیز بگذریم و ایران را همچنان‪،‬‬ ‫«چ��و باغی خرم بهار» بس��ان امانتی ارزش��مند از هزاره ها به این��دگان و فرزندان‬ ‫کهن دیار بسپاریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫حمله شیمیایی به سردشت و سرنگونی‬ ‫شوم اغاز تابستان ایرانیان‬ ‫ایرباس؛ خاطرات ِ‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!