روزنامه صمت شماره 1319 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1319

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1319

روزنامه صمت شماره 1319

‫ویژه نامه روز ملی صنعت و معدن منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫پیشنهاد مذاکره‪ ،‬فریب امریکا‬ ‫برای خلع سالح و عوامل اقتدار ملت است‬ ‫رهبر معظم انقالب خطاب به رئیس و مس��ئوالن قوه قضاییه بیان کردند‪:‬‬ ‫پیش��نهاد مذاکره‪ ،‬فریب امریکا برای خلع سالح و عوامل اقتدار ملت است‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر حفظ و نش��ر اثار حض��رت ایت اهلل العظمی خامنه ای‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انقالب در دیدار رئیس و مس��ئوالن ق��وه قضاییه گفتند‪ :‬قوه قضاییه‬ ‫در جمهوری اس�لامی یک بنای جدید بود و ب��ا پیش از انقالب تفاوت های‬ ‫اساس��ی داشت‪ .‬این نهال باید روزبه روز رشد کند و هر دوره نسبت به دوره‬ ‫قبل پیشرفت داشته باشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1319‬پیاپی ‪ 16 2637‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫نبود امایش سرزمین‪ ،‬تعادل عمومی اقتصاد را برهم زده است‬ ‫جای خالی‬ ‫نهادهای توسعه ای هم افزا‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نقدینگی سرگردان و‬ ‫سرگردانی اقتصاد‬ ‫‪3‬‬ ‫نقد رویای اشتغالزایی‬ ‫با پول پاشی‬ ‫‪7‬‬ ‫خروج از رکورد اقتصادی‬ ‫منوط به رونق تولید‬ ‫‪11‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫ماهانه ‪ ۵‬میلیون تومان بدهید‬ ‫تاخانه دار شوید!‬ ‫دریافت مالیات‬ ‫از سکه قانونی است؟‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ایا زمان اجرای طرح های توسعه ای است؟‬ ‫توس��عه اقتصادی از جمله سیاس��ت هایی است که تمام کش��ورها ان را دنبال می کنند اما‬ ‫برخی از دیدگاه های اقتصادی حکایت از این دارد که حفظ شرایط موجود در بحران های مالی‬ ‫و تولیدی نس��بت به برنامه های توس��عه ای از اولویت بیش��تری برخوردار است‪ .‬لئون والراس‪،‬‬ ‫اس��تاد دانشگاه لوزان س��وئیس که یکی از اقتصاددانان شناخته شده قرن ‪ ۲۰‬است در توضیح‬ ‫نظریه تعادل عمومی می گوید‪« :‬بحران های مالی و پولی از جمله عواملی هس��تند که تعادل‬ ‫عمومی اقتصاد را برهم می زنند و منجر به رد برنامه های توسعه ای می شوند‪ ».‬هرچند نظریه‬ ‫تعادل عمومی اقتصاد در ادامه تغییرات بسیاری داشت اما عبور از پروژه های توسعه ای هزینه بر‬ ‫از جمله مواردی است که هنوز هم در این نظریه مطرح می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اقتصاددانان‬ ‫معتقدند زمانی می توان برنامه های توس��عه ای را اجرا کرد که سرمایه گذاران توان ورود به این‬ ‫پروژه ها را داش��ته باش��ند‪ .‬حال اگر دولت یا بخش خصوصی طرح های توسعه ای را در دستور‬ ‫کار قرار دهند مش��خص است که س��رمایه باقی مانده در بخش تولید برای مدتی از این چرخه‬ ‫‪3‬‬ ‫خارج می شود و این موضوع می تواند به ضرر جریان مولد اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫کارشناسان خودرو اختالل تولید را نتیجه سیاست گذاری مقطعی می دانند‬ ‫«رونق تولید» در انتظار مدیریت بلند مدت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫‪10‬‬ ‫مدیر عامل گل گهر در مجمع عادی‬ ‫ساالنه این شرکت اعالم کرد‪:‬‬ ‫ارمان ما سربلندی‬ ‫جمهوری اسالمیاریان‬ ‫ردجهان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گل گهر ‪1080‬ریال سود‬ ‫به سهامداران پرداخت‬ ‫‪6‬‬ ‫وی�ژه نام�ه روز مل�ی صنع�ت و مع�دن‬ ‫‪ 1 0‬تی�ر ‪1 3 9 8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫جای خالی نهادهای‬ ‫توسعه ای هم افزا‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫در کش��اکش بحران ه��ای داخل��ی و خارج��ی ازجمله‬ ‫نوس��ان های ارزی‪ ،‬مشکالت زیس��ت محیطی‪ ،‬تحریم ها‪،‬‬ ‫کمب��ود ب��رق و منابع اب��ی و بس��یاری از م��واردی که‬ ‫خوانن��ده خود ب��ه انها واقف اس��ت‪ ،‬موض��وع کالن تری‬ ‫باعنوان «اینده توسعه ایران» در سیاست های کلی کشور‬ ‫خودنمای��ی می کند که تمرکز بر ان گاهی نگرانی هایی را‬ ‫برای مس��ئوالن و مردم به دنبال دارد‪ .‬هرچند برنامه های‬ ‫پنج س��اله توس��عه ای��ران و برنامه چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬در‬ ‫راس��تای هموارس��ازی مس��یر توس��عه تدوین و اجرایی‬ ‫می ش��ود اما میزان تحقق اهداف برنام��ه در کنار تطبیق‬ ‫ارکان این برنامه ها با ارکان توس��عه موضوعی اس��ت که‬ ‫گاه��ی رعایت نک��ردن انها ایران را از طی کردن مس��یر‬ ‫درست توسعه بازمی دارد‪.‬‬ ‫توس��عه کشورها مبتنی بر ارکانی است که بدون تحقق‬ ‫و وجود انها توس��عه ای ش��کل نخواهد گرفت‪ ،‬این ارکان‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫ بهره برداری کامل از ظرفیت های اقتصاد جهانی‬‫ حفظ ثبات اقتصاد کالن‬‫ داشتن میزان باالی پس انداز و سرمایه گذاری‬‫ مکانیسم بازار ازاد برای تقسیم منابع‬‫ داشتن حاکمیت متعهد به رشد و توانمند نزد مردم‬‫امروز با بررس��ی دقیق اقتصاد ای��ران درمی یابیم هیچ‬ ‫ک��دام از موارد یادش��ده به طور موفق در ح��ال پیگیری‬ ‫نیست و بس��یاری از شاخص ها در حال حرکت به سمت‬ ‫عک��س موارد یادش��ده هس��تند‪ .‬نکته ای که در همس��و‬ ‫نبودن برنامه های توس��عه ای کالن ایران با ارکان توس��عه‬ ‫جهانی مش��اهده می شود‪ ،‬نبود نهادهای توسعه ای هم افزا‬ ‫اس��ت؛ نهادهایی که در تمام کشورهای توسعه یافته و در‬ ‫حال توسعه بار توس��عه را در کنار تک تک مردم به دوش‬ ‫می کشند و نقشی استراتژیک در پیشرفت کشورها دارند‪.‬‬ ‫برخ��ی وزارتخانه ه��ا در ایران به ط��ور تقریبی با همان‬ ‫مدل��ی اداره می ش��وند که در دهه ‪ ۳۰‬خورش��یدی اداره‬ ‫می شدند؛ این در حالی است که در دهه های اخیر با بروز‬ ‫انقالب دیجیتال و توس��عه روزافزون اطالعات و ارتباطات‬ ‫چاره ای ج��ز حرکت پابه پ��ای اقتصادهای توس��عه یافته‬ ‫و توس��عه محور نداری��م‪ .‬این اجبار فناوری در ش��رایطی‬ ‫برای اقتصاد و توس��عه ایجاد ش��ده که به��ره وری نیروی‬ ‫انسانی مان هنوز بسیار محدود است‪ .‬هنوز درصدد تقسیم‬ ‫یا ادغام وزارتخانه ها هس��تیم؛ بدون توجه به این نکته که‬ ‫جدا ش��دن یا ادغام چاره کار نیس��ت و تم��ام این اعمال‬ ‫را انج��ام می دهیم تا از زیر بار تغیی��ر نگرش فرار کنیم‪.‬‬ ‫نگرشی که در ‪ ۵‬مورد باال به ان اشاره شد‪.‬‬ ‫به راس��تی ک��دام وزارتخان��ه ایران��ی در اولویت هایش‬ ‫به دنب��ال بهره برداری کامل از ظرفیت های اقتصاد جهانی‬ ‫برای توسعه فعالیت هایش است؟‬ ‫ایا وزارت اقتصاد ایران اعتقادی به مکانیس��م بازار ازاد‬ ‫برای تخصیص منابع دارد؟‬ ‫ای��ا وزارت اقتص��اد ایران در ح��د وزارت اقتصاد دکتر‬ ‫عالیخانی در دهه ‪ ۴۰‬دیدگاهی کالن دارد؟‬ ‫ایا برنامه ای عملیاتی برای توسعه صنعتی داریم؟‬ ‫ب��ا بررس��ی وزارتخانه ها می بینیم که هم��ه انها درگیر‬ ‫مسائل روزمره شده اند و یک شکاف عمیق بین برنامه های‬ ‫توسعه ای و فعالیت های روزمره ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ب��ه همه ای��ن م��وارد نهادها‪ ،‬س��ازمان های م��وازی و‬ ‫غیرم��وازی را هم اضافه کنیم که گاهی خالف جهت هم‬ ‫حرک��ت کرده و عملکرد انها در نهایت به محدود ش��دن‬ ‫توسعه می انجامد‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که چه باید کرد؟‬ ‫به نظر نگارنده‪ ،‬ایران امروز نیازمند نهادهای توسعه ای‬ ‫هم افزا و کالن نگر است‪ .‬برخالف دیدگاهی که عالقه مندی‬ ‫زی��ادی به خرد کردن وزارتخانه ها و تقس��یم نیروها دارد‬ ‫نگارنده معتقد است ما نیاز به تجمیع و ادغام و در برخی‬ ‫موارد حذف وزارتخانه ها و ایجاد نهادهایی نوین داریم‪.‬‬ ‫اما برای تحقق این پیش��نهاد نیاز به توس��عه در بخش‬ ‫نرم اف��زاری داری��م‪ .‬انچ��ه که پی��ش از ایج��اد نهادهای‬ ‫توس��عه ای اهمیت دارد‪ ،‬شناس��ایی و حض��ور افرادی با‬ ‫دی��دگاه توس��عه در راس تمامی وزارتخانه های کش��ور و‬ ‫نهادهای تصمیم گیر اقتصاد است‪ .‬با بررسی رشد و شتاب‬ ‫بی نظیر اقتصاد ایران در سال های ‪ ۱۳۴۱‬تا ‪ ۱۳۵۲‬متوجه‬ ‫می ش��ویم حضور افرادی توس��عه گرا و هم هدف نخستین‬ ‫گام در ایجاد نهادهایی توسعه گرا بود‪.‬‬ ‫حضور اف��رادی توس��عه محور در راس وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی (فارغ از درس��ت بودن تشکیل این وزارتخانه)‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫(ف��ارغ از چگونگی تجمیع بدون مش��کل اهداف در یک‬ ‫راستا) و بانک مرکزی می تواند نخستین گام باشد‪.‬‬ ‫ویژگی اصلی این افراد توسعه محور بودن انها‪ ،‬استقالل‬ ‫فکری و قدرت اجرایی به همراه دانش روز جهانی اس��ت‪.‬‬ ‫به عن��وان ی��ک نمون��ه در تعیین اف��راد تاثیرگ��ذار برای‬ ‫پیشبرد هدف توس��عه ای فقط بیان این نکته کافی است‬ ‫که «افرادی که برای این جایگاه ها معرفی می ش��وند باید‬ ‫بتوانند در همان مش��اغل در س��ایر کشورها مشغول کار‬ ‫ش��وند؛ این یعنی بکارگیری افرادی در کالس جهانی‪ ،‬با‬ ‫دانش جهانی‪».‬‬ ‫رهبر معظم انقالب خطاب به رئیس و مسئوالن‬ ‫ق��وه قضاییه بیان کردند‪ :‬پیش��نهاد مذاکره‪ ،‬فریب‬ ‫امری��کا برای خل��ع س�لاح و عوامل اقت��دار ملت‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش دفتر حفظ و نش��ر اثار حضرت‬ ‫ایت اهلل العظم��ی خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب در‬ ‫دیدار رئیس و مس��ئوالن ق��وه قضاییه گفتند‪ :‬قوه‬ ‫قضاییه در جمهوری اس�لامی یک بنای جدید بود‬ ‫و با پیش از انقالب تفاوت های اساس��ی داشت‪ .‬این‬ ‫نهال باید روزبه روز رش��د کند و هر دوره نس��بت به‬ ‫دوره قبل پیش��رفت داش��ته باش��د‪ .‬حاال هم دوره‬ ‫جدیدی ش��روع ش��ده و ای��ن دوره جدید باید یک‬ ‫فضل و امتیاز و اورده ای عالوه بر انچه گذش��تگان‬ ‫انجام دادند ب��ه قوه قضاییه اهدا کن��د‪ .‬این اورده‪،‬‬ ‫تحول در قوه قضاییه اس��ت‪ .‬ایشان تصریح کردند‪:‬‬ ‫بن��ده توصیه اول��م این اس��ت که همی��ن برنامه‬ ‫خوب��ی که تهیه و تدوین ش��د را طب��ق زمانبندی‬ ‫و ب��دون اغم��اض پی��ش ببرید و عملیات��ی کنید‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای در بخ��ش دیگری از‬ ‫سخنان ش��ان خاطرنش��ان کردند‪ :‬اخر امسال هم‬ ‫انتخاباتی هست؛ من می دانم که ملت ایران باوجود‬ ‫تردیدافرینی های��ی که بعضی می کنند‪ ،‬با ش��ور و‬ ‫ش��وق در ای��ن انتخابات هم حضور پی��دا می کند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای اضافه کردند‪ :‬ملت ایران‬ ‫در همین تحریم های ظالمانه‪ ،‬مظلوم واقع ش��ده‪،‬‬ ‫لک��ن ضعیف نیس��ت‪ ،‬مقتدر اس��ت‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬پیروزی نظام اس�لامی بر همه توطئه ها از‬ ‫جمله جنگ‪ ،‬فتنه‪ ،‬نفوذ‪ ،‬تحریکات تروریس��تی و‬ ‫دیگر اقدامات خباثت امیز امریکا را نش��انه اش��کار‬ ‫حمای��ت پروردگار از این مل��ت خواندند و افزودند‪:‬‬ ‫بخ��ش اصلی اقتدار ملت مره��ون اعتقاد عمیق به‬ ‫حمایت های الهی است‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫پیش��نهاد مذاکره امریکا را یک «فریب» خواندند‬ ‫و خاطرنش��ان کردند‪ :‬دش��من وقتی نتوانس��ته با‬ ‫سادگی ملت ایران‪،‬‬ ‫فش��ار به هدفش برسد‪ ،‬با تصور‬ ‫ِ‬ ‫پیش��نهاد مذاکره می دهد و می گوی��د ملت ایران‬ ‫ایرانی ها از قوانین پیروی کرده اند‬ ‫ما تاکنون خویشتنداری نشان داده ایم‬ ‫نماین��ده دائ��م ایران در س��ازمان ملل‬ ‫متح��د اینس��تکس را همچون ماش��ینی‬ ‫بس��یار زیبا اما ب��دون بنزین توصیف کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬وضعیت فعلی اینس��تکس کافی‬ ‫نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬اروپایی ها از ما خواستند‬ ‫در برجام بمانیم‪ ،‬ما یک سال هم براساس‬ ‫خواس��ته انها صبر کردیم اما به همتایان‬ ‫اروپایی خود گفتیم انها هم باید اقدام ملموسی برای‬ ‫حفظ برجام انجام دهند‪ .‬صرف اعالم حمایت جهانی از‬ ‫برجام‪ ،‬مشکل ما را حل نمی کند‪ .‬مجید تخت روانچی‪،‬‬ ‫نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در گفت وگو‬ ‫با خبرنگاران در حاش��یه نشس��ت سازمان ملل اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایران متعهد اس��ت هم��کاری الزم را برای زنده‬ ‫نگه داشتن برجام انجام دهد‪ ،‬اما سایر طرف های این‬ ‫توافق هم باید بگذارند ایران از منافع ان بهره مند شود‬ ‫و تالش کنند این توافق سرپا بماند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬تخت روانچی گف��ت‪ :‬از نظر ما‬ ‫هرج ومرج در خلیج فارس به سیاس��ت های ضد ایرانی‬ ‫امری��کا برمی گردد‪ .‬امریکا از برجام خارج ش��د و پس‬ ‫از ان تحری��م و اقدام های��ی را علیه ای��ران انجام داد‪.‬‬ ‫تحریم‪ ،‬تمدید نشدن معافیت های فروش نفت ایران‪،‬‬ ‫اعزام ناوگروه و س��ایر تحرکات تازه امریکا در منطقه‪،‬‬ ‫اقدام هایی هس��تند که قصد ان تحریک ایران است‪،‬‬ ‫اما ما تاکنون از خود خویش��تنداری نش��ان داده ایم‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬منطقه ما یک منطقه ثروتمند اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر ایران و همس��ایگان ان در صلح باش��ند‪ ،‬همه از‬ ‫ان بهره مند خواهند ش��د‪ .‬هرچه زودتر به این مسئله‬ ‫باید پیش��رفت کند‪ .‬البته این ملت حتما پیشرفت‬ ‫خواهد کرد اما بدون ش��ما و به ش��رطی که ش��ما‬ ‫نزدیک نشوید‪ .‬ایش��ان با یاداوری همه کاره بودن‬ ‫امریکا و انگلیس در دوران رژیم پهلوی گفتند‪ :‬شما‬ ‫عامل عقب ماندگی ملت ایران در ان دوره منحوس‬ ‫هس��تید و االن هم حضور ش��ما جز عقب ماندگی‬ ‫و توقف پیش��رفت ای��ران هیچ نتیج��ه ای نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب هدف اصلی پیشنهاد‬ ‫امری��کا برای مذاکره را «خلع س�لاح ملت و حذف‬ ‫عوامل اقتدار ایران» خواندند و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫امریکایی ها اکنون با وحش��ت از عوامل اقتدار ملت‬ ‫ایران‪ ،‬می ترسند جلو بیایند؛ بنابراین می خواهند با‬ ‫مذاکره‪ ،‬این اس��لحه و عامل اقتدار را از دست ایران‬ ‫بگیرند تا هر بالیی می خواهند سر ملت بیاورند‪.‬‬ ‫برس��یم ب��رای همه بهت��ر خواه��د بود‪.‬‬ ‫خبرنگاری درباره تصمیم اخیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در زمین��ه افزایش ذخایر‬ ‫اورانی��وم غنی ش��ده پرس��ید ک��ه تخت‬ ‫روانچ��ی در پاس��خ گفت‪ :‬تصمی��م ایران‬ ‫برای افزایش ذخایر اورانیوم غنی ش��ده به‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم در چارچوب برجام‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ .‬در برجام فرایندی برای صادرات‬ ‫اورانیوم غنی ش��ده پیش بینی ش��ده است‪ .‬انچه که‬ ‫باعث می ش��د از سقف تعیین ش��ده فراتر نرویم این‬ ‫ب��ود که امکان صادرات ان و دریافت کیک زرد وجود‬ ‫داشت اما دولت امریکا این فرایند را تحریم کرد‪ .‬وی‬ ‫درب��اره خروج ایران از برجام هم بیان کرد‪ :‬ما طرحی‬ ‫ب��رای خروج از برجام نداری��م‪ .‬بارها هم گفته ایم اگر‬ ‫بخش بانکی و دیگر بخش های برجام اجرا شوند‪ ،‬ایران‬ ‫هم به تعهدات برجامی باز خواهد گشت‪ .‬تخت روانچی‬ ‫درب��اره ادعای امریکا ب��رای مذاکره با ایران هم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هنگامی که «ش��ینزو ابه» نخست وزیر ژاپن در‬ ‫ته��ران بود‪ ،‬امریکایی تحریم هایی را علیه ایران وضع‬ ‫کردن��د‪ .‬اگر انها اماده مذاک��ره بودند‪ ،‬این کارها چه‬ ‫معنایی داش��ت؟ مذاکره یک قانون انکارناپذیر دارد و‬ ‫ان احترام به طرف مقابل اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه به‬ ‫هیچ کش��ور خارجی ب��رای کنترل امنیت تنگه هرمز‬ ‫نیاز نیست‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬صدها سال است که بدون هیچ‬ ‫مش��کلی‪ ،‬حمل ونقل و امنیت این منطقه برقرار بوده‪،‬‬ ‫مشکل از انجا اغاز شد که نیروهای خارجی به منطقه‬ ‫امدند‪ .‬این کار یک اقدام مسالمت امیز نیست‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری فرانس��ه‬ ‫گفت‪ :‬پاری��س می توان��د مانند‬ ‫گفت وگوی کره ش��مالی و امریکا‬ ‫که امروز به سمت کاهش تنش‬ ‫در حال حرکت است‪ ،‬نقش خود‬ ‫را در برجام هم ایفا کند و بازیگر‬ ‫اصل��ی در رون��د کاهش تنش ها‬ ‫باش��د‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از فرانس ‪،۲۴‬‬ ‫امانوئل مکرون در پایان اجالس گروه ‪ ۲۰‬در‬ ‫ژاپن با اش��اره به تنش میان ایران و امریکا‬ ‫یاداور شد‪ :‬شرایط حس��اس اغلب به ایجاد‬ ‫تن��ش منتهی می ش��ود ک��ه در کوتاه مدت‬ ‫می توان��د نتایج به دس��ت امده گذش��ته را‬ ‫تهدید کند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان فرانس��ه می توان��د نقش‬ ‫برجس��ته ای برای کاهش تنش ها ایفا کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری فرانس��ه با بیان اینکه وقتی‬ ‫در ش��رایط پرتنش��ی زندگی می کنیم‪ ،‬باید‬ ‫نگران اتفاق های بدتر هم باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫از اتفاق بدتر جلوگیری کردیم اما این کافی‬ ‫نیست‪ .‬باید توافق های مفید و موفقیت امیزی‬ ‫منعق��د کنیم که ثبات ایج��اد کند و منافع‬ ‫عمومی و مش��ترک داش��ته باش��د‪ .‬مکرون‬ ‫در این کنفرانس خب��ری تاکید کرد‪ :‬هدف‬ ‫وی کاهش تنش میان ایران و امریکاس��ت‬ ‫ام��ا وی با هدف ترامپ ب��رای جلوگیری از‬ ‫دس��تیابی ایران به سالح هس��ته ای موافق‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری فرانس��ه‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬حتی اگ��ر ایران از‬ ‫محدودیت سقف ذخایر اورانیوم‬ ‫عبور کند‪ ،‬اروپا تحریمی علیه ان‬ ‫کشور وضع نخواهد کرد‪ .‬مکرون‬ ‫پیش از اظه��ارات ترامپ درباره‬ ‫دیداری که با هم داش��تند‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬این خطر بزرگی اس��ت‪ .‬ما در چنین‬ ‫شرایطی به طور مس��تقیم به سمت تحریم‬ ‫حرکت نمی کنیم‪ ،‬اما براس��اس توافقی که‬ ‫امضا کردی��م‪ ،‬با دقت عم��ل می کنیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در صورتی ک��ه «نبود پایبندی»‬ ‫مش��اهده ش��ود‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬المان و انگلیس‬ ‫پی��ش از هر چیزی ب��ا وزیر ای��ران در این‬ ‫زمینه گفت وگو می کنند‪.‬‬ ‫مکرون گفت‪ :‬براساس سوابق و مستندات‪،‬‬ ‫ایرانی ها تا همین اواخر به درستی رفتار و از‬ ‫قوانین پیروی کرده ان��د‪ .‬اینک انها به دلیل‬ ‫افزایش تحریم ها و تنش ها تهدید می کنند‬ ‫ک��ه اندکی متف��اوت حرک��ت می کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش وال اس��تریت ژورن��ال‪ ،‬انگال مرکل‪،‬‬ ‫صدراعظ��م الم��ان نیز در حاش��یه اجالس‬ ‫س��ران گ��روه ‪ ۲۰‬در اوزاکا ژاپ��ن با ترامپ‬ ‫درب��اره مذاک��ره با ای��ران گفت وگ��و کرد‪.‬‬ ‫مرکل گفت‪ :‬این چیزی است که من بسیار‬ ‫خواس��تار ان هس��تم‪ ،‬اما اوض��اع همچنان‬ ‫پرتنش است‪.‬‬ ‫نفت به عنوان یک دارایی باید از برنامه های روزمره خارج شود‬ ‫یکی از مهم ترین مباحثی که هفته گذش��ته‬ ‫در دولت مطرح ش��د‪ ،‬اصالح س��اختار بودجه‬ ‫ب��ود‪ .‬پی��ش از این در جلس��ه س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی هم رابطه پای��داری بودجه با اقتصاد‬ ‫مقاومتی به بحث گذاشته شد‪ .‬اصالح ساختار‬ ‫بودجه فرمان رهبر معظم انقالب اس��ت و قرار‬ ‫است بعد از این در جلسه ستاد اقتصادی سران‬ ‫س��ه قوه مطرح ش��ود‪ .‬یکی از فرصت هایی که‬ ‫تحریم ه��ای ترامپ برای ای��ران به وجود اورد‪،‬‬ ‫درمان بیماری اقتصادی ‪۶۰‬س��اله ایران است‪.‬‬ ‫مهم تری��ن بخش اصالح س��اختار‪ ،‬جدا کردن‬ ‫نفت از بودجه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت‬ ‫در یادداش��تی‪ ،‬ضمن بیان این مطالب‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫در حقیقت سرگذش��ت نفت در سرزمین ما با‬ ‫توسعه‪ ،‬عقب ماندگی‪ ،‬دموکراسی‪ ،‬فقر‪ ،‬نابرابری‬ ‫و عدالت درهم امیختگی چند الیه پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬رابطه دولت و نفت هم به گونه ای است‬ ‫که با فرازونش��یب به��ای نف��ت‪ ،‬دولت ها نیز‬ ‫فرازونش��یب می یابند‪ .‬کش��وری که‬ ‫با مناب��ع حاص��ل از کس��ب وکار و‬ ‫مالی��ات حاصل از ان اداره ش��ود و‬ ‫هزینه ه��ای بهداش��ت و ام��وزش و‬ ‫امنیت را از ای��ن طریق تامین کند‪،‬‬ ‫وارد فرایندی س��الم خواهد شد که‬ ‫رابطه دولت‪-‬ملت نیز بر ان اس��اس‬ ‫تنظیم می شود‪.‬‬ ‫وقت��ی عاملی در بودجه دخیل می ش��ود که‬ ‫محصول کس��ب وکار نیس��ت و کشور به جای‬ ‫درامد با فروش دارایی اداره شود‪ ،‬کشور متکی‬ ‫ب��ه ان درامد و ح��ال و روزش با ان خوش یا‬ ‫ناخوش می ش��ود؛ درامد هنگفتی که محصول‬ ‫جامعه نیس��ت‪ .‬بنابراین به جامعه نیز پاسخی‬ ‫درب��اره ان داده نمی ش��ود‪ .‬دولت مس��تقل از‬ ‫کسب وکار مردم‪ ،‬نمی تواند با مردم و خواسته ها‬ ‫و نیازهای شان رابطه دقیق پیدا کند‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این یادداشت امده‪ :‬من‬ ‫معتق��دم دولتمردان در هر دوره ای خواس��ت‬ ‫خدمتگزاری را داش��ته اند اما مسئله‬ ‫این اس��ت که چ��ون دولت به مردم‬ ‫نیاز ن��دارد و درامد دولت ها حاصل‬ ‫فعالی��ت اقتص��ادی جامعه نیس��ت‬ ‫و درام��د مس��تقل از م��ردم دارند‪،‬‬ ‫ناخ��وداگاه ج��ای خ��ادم و مخدوم‬ ‫برخالف میل باطنی عوض می شود‪.‬‬ ‫اصالح س��اختاری ک��ه در دس��تور کار دولت‬ ‫قرار دارد‪ ،‬با محوریت اصالح بودجه براس��اس‬ ‫نفت اس��ت‪ .‬نفت به عنوان ی��ک دارایی باید از‬ ‫برنامه ه��ای روزمره خارج ش��ود و در خدمت‬ ‫افزایش دارایی جدید قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این بین اصل ماموریت رسانه اطالع رسانی‬ ‫ناب اس��ت که با هدف اگاهی بخشی به جامعه‬ ‫و فراه��م اوردن زندگ��ی بهتر ب��ه کار گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬از رس��انه در راه درس��ت ان ب��رای‬ ‫روش��نگری‪ ،‬شفاف سازی و مانند اینها استفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما گاهی اس��تفاده از رس��انه که در‬ ‫این س��ال ها در ایران رو به رشد است‪ ،‬حرمت‬ ‫عکس روز‬ ‫رس��انه را خدش��ه دار کرده اس��ت‪ .‬ع��ده ای از‬ ‫رسانه با مقاصد سیاسی سوءاستفاده می کنند‬ ‫و شغل ش��ان بردن ابروی دیگ��ران و تجاوز به‬ ‫حریم خصوصی افراد است‪.‬‬ ‫مسئله نگران کننده ان است که این رویکرد‬ ‫خطرناک حتی به برخی رس��انه های متعلق به‬ ‫جریان��ات مدع��ی اخالق هم س��رایت کرده و‬ ‫باوجود مغایرت چنین رفتاری با باورهای دینی‬ ‫و اعتق��ادی ما و حتی تضاد ب��ا چارچوب های‬ ‫حرف��ه ای رس��انه ای‪ ،‬مطامع برخ��ی جریانات‬ ‫سیاس��ی به خلق چنین ناهنجاری هایی دامن‬ ‫می زن��د‪ .‬مرزه��ای ش��فافیت و روش��نگری با‬ ‫پ��رده دری و ابروب��ری جابه جا ش��ده و رقابت‬ ‫سیاس��ی یا مقاصد اقتصادی‪ ،‬گاه هر نوع رفتار‬ ‫غیراخالقی را مجاز کرده است‪.‬‬ ‫این افت ن��ه فقط متوجه دول��ت یا رقیبان‬ ‫دول��ت ک��ه تهدیدکنن��ده تمام��ی ارکان و‬ ‫ارگان ه��ای اجتماعی اس��ت و بای��د برای ان‬ ‫چاره جویی کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫روسیه و چین تجارت با دالر را محدود کردند‬ ‫برداشت انبه در میناب‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫موج‬ ‫معاون وزارت مالی روسیه اعالم کرد روسیه و چین توافقنامه بین دولتی را مبنی‬ ‫بر انتقال مالی به حس��اب ارزهای ملی خود امضا کردند که به حاکمیت دالر در‬ ‫مبادالت دو کشور پایان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از اس��پوتنیک‪ ،‬سرگئی استروچاک اظهار کرد‪ :‬این سند‬ ‫ازسوی انتون سیالنوف‪ ،‬معاون اول نخست وزیر‪ ،‬وزیر دارایی روسیه و رئیس بانک‬ ‫مردمی چین امضا شده است‪ .‬براساس اظهارات وی‪ ،‬این مکانیسم راه حل جدیدی‬ ‫ایجاد می کند که می توان ان را دروازه بین روسیه و چین خواند‪.‬‬ ‫امار پرداخت های ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال جاری میالدی نشان می دهد پرداخت با‬ ‫یوان‪ ،‬روبل و کارت های اعتباری در مبادالت تجاری میان روسیه و چین افزایش‬ ‫یافته اس��ت؛ ضمن اینکه همایش اقتصادی و رسانه ای سن پترزبورگ که با حضور‬ ‫ش��ی جین پینگ‪ ،‬رئیس جمهوری چین و والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه‬ ‫(خ��رداد ‪ )۹۸‬همراه بود‪ ،‬نقط��ه عطفی در کنار گذاش��تن دالر از معامالت میان‬ ‫دوطرف به ش��مار می اید زیرا این نشست در ش��رایط تاریخی تنش های کم سابقه‬ ‫این دو کشور با امریکا و برای نخستین بار با هدف استقالل از دالر برگزار شد‪.‬‬ ‫ن دو هدف «کاهش نقش دالر در روابط دوجانبه دو کش��ور» و «تقویت‬ ‫همچنی ‬‬ ‫جایگاه یوان چین و روبل روس��یه» در کانون تاکیدات رهبران سیاسی دو کشور‬ ‫در دیدارهای اخیر قرار داشته و در این راستا دو کشور توافقنامه هایی را به منظور‬ ‫تقویت پ��ول ملی خود امضا کردند‪ .‬اس��تفاده از نظام کارت ه��ای اعتباری مانند‬ ‫«یونیون پی» و «میر» بخشی دیگر از مراودات این دو بازیگر را شامل می شود که‬ ‫ارزش عددی ان اعالم نشده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫پیشنهاد مذاکره‪ ،‬فریب امریکا برای خلع سالح و عوامل اقتدار ملت است‬ ‫خانه مل�ت‪ -‬نماینده پارلمان س��وریه‬ ‫ی ش��دن روابط میان برخی کش��ورهای‬ ‫عاد ‬ ‫عربی و رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار‬ ‫داد و ضم��ن تاکید بر نقش ای��ران در حفظ‬ ‫امنیت منطق��ه‪ ،‬گفت‪ :‬کش��ورهای منطقه با‬ ‫حمای��ت ایران توانس��تند روح مقاومت را در‬ ‫منطقه زنده کنند‪ .‬انور احمد نقش جمهوری‬ ‫اس�لامی در ایجاد ثبات در منطقه را غیرقابل‬ ‫انکار دانس��ت و گفت‪ :‬تالش ه��ای ایران برای‬ ‫حفظ امنیت منطقه زمانی بیش��تر به چش��م‬ ‫امد که داعش در دو کش��ور عراق و س��وریه‬ ‫حضور فعال داشت‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬عضو مجلس نمایندگان امریکا و‬ ‫نامزد انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬گفت‪:‬‬ ‫نئوکان ها در کاخ سفید‪ ،‬نتانیاهو و سعودی ها‬ ‫ترامپ را در ش��رایط س��ختی با ای��ران قرار‬ ‫داده اند‪ .‬تولس��ی گابارد در گفت وگو با شبکه‬ ‫خبری فاکس نیوز‪ ،‬افزود‪ :‬مقامات کاخ سفید‪،‬‬ ‫م��ا را به جن��گ با ایران نزدی��ک و نزدیک تر‬ ‫می کنن��د؛ جنگی که بس��یار مخرب تر از ان‬ ‫چیزی است که در جنگ با عراق دیده ایم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬خبرگزاری رس��می چین به نقل‬ ‫از یک مقام وزارت خارجه این کشور گزارش‬ ‫ک��رد پکن به تعهداتش در قب��ال راکتور اب‬ ‫س��نگین اراک کامال پایبند است‪ .‬فو سونگ‪،‬‬ ‫مدیرکل کنت��رل تس��لیحاتی وزارت خارجه‬ ‫چین در گفت وگو با شینهوا با اشاره به اینکه‬ ‫چین به طور کامل به توافق هس��ته ای پایبند‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هدف از طرح ابتکاری بازنگری‬ ‫راکتور هسته ای اب سنگین اراک به کمترین‬ ‫میزان رساندن تولید پلوتونیم است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای‬ ‫خود در کره جنوبی در حالی که به روابط میان‬ ‫امریکا و کره ش��مالی اشاره می کرد گفت‪ :‬من‬ ‫هیچ عجله ای ندارم‪ .‬تحریم ها اعمال شده اند‪.‬‬ ‫من درباره ایران نیز عجله ای ندارم‪ .‬اگر عجله‬ ‫کنید خود را به دردسر می اندازید‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��ید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در واکنش به جوس��ازی های اخی��ر مقامات‬ ‫امریکایی به ویژه س��خنگوی ش��ورای امنیت‬ ‫ملی امریکا که گفته «ایران باید دیپلماس��ی‬ ‫را با دیپلماس��ی پاس��خ دهد»‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ایران دیپلماس��ی را با دیپلماسی و فشار را با‬ ‫مقاومت پاسخ می دهد اما درظاهر در قاموس‬ ‫دولتمردان امریکایی دیپلماسی یعنی تحریم‬ ‫و تروریس��م اقتصادی! م��ا تاکنون چیزی جز‬ ‫تحریم ه��ای غیرقانون��ی‪ ،‬جنگ و تروریس��م‬ ‫اقتص��ادی از دولت امریکا ندیده ایم که به ان‬ ‫پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬نخست وزیر مستعفی انگلیس با تاکید‬ ‫بر اهمیت توافق هسته ای ایران درباره تنش های‬ ‫منطق��ه خلیج ف��ارس هش��دار داد‪ .‬به گزارش‬ ‫رویت��رز‪ ،‬ترزا می در کنفرانس خبری حاش��یه‬ ‫نشس��ت گروه ‪ ۲۰‬گفت‪ :‬با افزایش تنش ها در‬ ‫خلیج ف��ارس ما همه باید با هم متحد باش��یم‪.‬‬ ‫گسترش تنش ها به سود هیچ کس نیست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر امور‬ ‫خارجه کش��ورمان در پیامی توییتری نوشت‪:‬‬ ‫م��ا س��الگرد حمله دهش��تناک ش��یمیایی به‬ ‫غیرنظامی��ان ایران��ی در سردش��ت را گرامی‬ ‫می داریم‪ .‬ما هرگ��ز فراموش نخواهیم کرد که‬ ‫دنی��ای غ��رب از صدام پش��تیبانی و حتی وی‬ ‫را به تسلیحات ش��یمیایی مسلح کرد‪ .‬شورای‬ ‫امنیت هرگز حمله شیمیایی صدام به مردم ما‬ ‫را محک��وم نکرد‪ .‬ما ان زمان‪ ،‬ثابت قدم ماندیم؛‬ ‫اکنون هم خواهیم ماند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش روس��یاالیوم خالد الفالح‪،‬‬ ‫وزیر انرژی عربستان گفت‪ :‬سازمان کشورهای‬ ‫صادرکننده نفت و کشورهای نفتی متحد خارج‬ ‫از این سازمان‪ ،‬به احتمالی توافق کاهش تولید‬ ‫نف��ت را برای ‪ ۹‬م��اه دیگر تمدید خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر به س��طح تولید باالتر‬ ‫نیاز نیس��ت‪ .‬من معتقدم ب��ازار به این افزایش‬ ‫تولید نیاز ندارد‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬حس��ین امیرعبداللهی��ان‪،‬‬ ‫دس��تیار ویژه رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در ام��ور بین الملل در حس��اب توییتری خود‬ ‫نوش��ت‪ :‬تنها راه نج��ات ترامپ‪ ،‬تغییر رفتار در‬ ‫مقابل منطق محکم رهبر معظم انقالب و ملت‬ ‫بزرگ ایران اس��ت‪ .‬وی در جایگاهی نیست که‬ ‫حتی قادر به سخن گفتن از تحریم رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی باشد‪ .‬او می خواهد کاری کند‬ ‫که فقط و فقط مورد توجه قرار گیرد اما پاس��خ‬ ‫را پیش از این دریافت کرده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ب��ه گزارش پای��گاه تحلیلی «پروژه‬ ‫س��یندیکِیت»‪ ،‬یوش��کا فیش��ر‪ ،‬وزی��ر خارجه‬ ‫پیش��ین المان درباره تنش ه��ای میان ایران و‬ ‫امریکا گفت‪ :‬ترامپ سیاس��ت «باخت‪-‬باخت»‬ ‫را در قب��ال ایران در پیش گرفته و با تداوم این‬ ‫روند‪ ،‬واشنگتن در خطر کشاندن غرب اسیا به‬ ‫جنگ جدیدی قرار دارد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫«رونق تولید»‬ ‫در انتظار مدیریت‬ ‫بلند مدت‬ ‫ماهانه ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫بدهید تاخانه دار‬ ‫شوید!‬ ‫تولید حسگرهای‬ ‫تشخیصی با نانوفناوری‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نبود امایش سرزمین‪ ،‬تعادل عمومی اقتصاد را بر هم زده است‬ ‫‹ ‹صنایع کوچک و تامین نیاز صنایع سنگین‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران درباره اولویت بخش��ی به طرح های ز ودبازده به‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور‪ ،‬اولویت با پروژه های‬ ‫زودب��ازده اس��ت‪ .‬جذب س��رمایه‪ ،‬س��رعت در رس��یدن به‬ ‫بازدهی و رش��د سریع اشتغال از جمله ویژگی ها ی طرح های‬ ‫زودبازده اس��ت‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬ممکن اس��ت یک واحد در‬ ‫برنامه ریزی ه��ای درونی قصد توس��عه یا س��اخت واحدهای‬ ‫زیرمجموع��ه ب��زرگ را داش��ته باش��د ام��ا اولوی��ت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اکنون طرح های زودبازده اس��ت و‬ ‫ب��ر همین مبنا‪ ،‬برنامه ریزی ش��ده تا تس��هیالت بانکی نیز به‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫توس��عه اقتصادی از جمله سیاس��ت هایی اس��ت که تمام‬ ‫کش��ورها ب��ه دنبال ان هس��تند ام��ا برخ��ی از دیدگاه های‬ ‫اقتص��ادی حکایت از ای��ن دارد که حفظ ش��رایط موجود در‬ ‫بحران های مالی و تولیدی نس��بت به برنامه های توسعه ای از‬ ‫اولویت بیشتری برخوردار است‪ .‬لئون والراس‪ ،‬استاد دانشگاه‬ ‫لوزان س��وئیس که یک��ی از اقتصاددانان شناخته ش��ده قرن‬ ‫‪ ۲۰‬اس��ت در توضیح توس��عه نظریه تعادل عمومی می گوید‪:‬‬ ‫«بحران های مالی و پولی از جمله عواملی هس��تند که تعادل‬ ‫عموم��ی اقتص��اد را برهم می زنند و منجر ب��ه رد برنامه های‬ ‫توس��عه ای می ش��وند‪ ».‬هرچن��د که نظریه تع��ادل عمومی‬ ‫اقتصاد در ادامه تغییرات بسیاری داشت اما عبور از پروژه های‬ ‫توس��عه ای هزینه بر از جمله مواردی اس��ت ک��ه هنوز هم در‬ ‫این نظریه مطرح می ش��ود‪ .‬ب��ه عبارت دیگ��ر‪ ،‬اقتصاددانان‬ ‫معتقدند زمانی می توان برنامه های توس��عه ای را اجرا کرد که‬ ‫س��رمایه گذاران توان ورود به این پروژه ها را داشته باشند‪ .‬به‬ ‫ط��ور کلی در بحران های مالی و پولی انچه رخ می دهد خروج‬ ‫س��رمایه از بخش مولد است‪ .‬در این شرایط طبیعی است که‬ ‫تمایل عمومی برای پروژه های توس��عه ای که بیش��تر انها بر‬ ‫مبن��ای «بدهی» تامین مالی می ش��وند و همچنین در زمره‬ ‫بنگاه های دیربازده قرار دارند‪ ،‬کاهش می یابد‪ .‬حال اگر دولت‬ ‫یا بخش خصوصی طرح های توس��عه ای را در دستور کار قرار‬ ‫دهند مش��خص است که س��رمایه باقی مانده در بخش تولید‬ ‫برای مدتی از این چرخه خارج می شود و این موضوع می تواند‬ ‫به ضرر جریان مولد اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫طرح هایی داده ش��ود که بیش از ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫داش��ته اند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر این باور‬ ‫اس��ت که بنگاه های کوچک و متوس��ط عالوه بر نقشی که در‬ ‫اقتص��اد مولد بازی می کنن��د می توانند در تامین زنجیره نیاز‬ ‫واحده��ای صنعتی بزرگ نیز موثر باش��ند‪ .‬برنامه ریزی هایی‬ ‫ب��رای تقویت این موضوع وجود دارد و می ت��وان زنجیره نیاز‬ ‫صنایع سنگین را با رشد صنایع کوچک و متوسط تامین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ تعادل عمومی اقتصاد‬ ‫وحی��د شقاقی ش��هری‪ ،‬تحلیلگ��ر امور اقتص��ادی درباره‬ ‫وضعی��ت اقتصاد ایران و برنامه ریزی برای توس��عه کش��ور به‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از سیاس��ت هایی که دول��ت یازدهم در‬ ‫پی��ش گرف��ت و در ادامه‪ ،‬دولت دوازدهم نی��ز تا حدی همان‬ ‫نی��از را پیش برد‪ ،‬اولویت بخش��ی و اهمی��ت دادن به صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط ب��ود‪ .‬هرچند که این بنگاه ها در ش��رایط‬ ‫کنونی اقتصاد ایران بیش��ترین اسیب را دیده اند و تاب اوری‬ ‫انه��ا در مقابل بحران های اقتصادی بس��یار اندک اس��ت اما‬ ‫می ت��وان ظرفیت های مناس��بی ب��رای این بنگاه ه��ا در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬شقاقی شهری با بیان اینکه صنایع در ایران بیش از هر‬ ‫چیز نیاز به برنامه و سند امایش سرزمینی دارند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫متاسفانه سند امایش سرزمینی در ایران هنوز وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگر سند جامعی در این زمینه تدوین شده بود‪ ،‬می توانستیم‬ ‫برای ورود سرمایه به بخش صنعت و چگونگی تامین نیازهای‬ ‫صنعتی در کشور برنامه ریزی های دقیق تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصادی معتقد است اگر طرح های زودبازده‬ ‫از اولوی��ت خارج و طرح های توس��عه ای دیرب��ازده جایگزین‬ ‫انها شوند بدون ش��ک تعادل اقتصادی کشور بیش از شرایط‬ ‫کنونی برهم خواهد خورد‪ .‬این موضوع را باید درنظر داش��ت‬ ‫که تا کنون سیاس��ت هدایت نقدینگی س��رگردان به س��مت‬ ‫تولید موفقیت چندانی نداش��ته و این مسیر سختی است که‬ ‫دول��ت بای��د برای ان برنامه ری��زی کند‪ .‬در این ش��رایط اگر‬ ‫اندک سرمایه ای که با هدف ورود به بخش مولد اقتصاد خارج‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به س��مت طرح های دیربازده برود‪ ،‬تعادل عمومی‬ ‫اقتصاد اس��یب جبران ناپذیری خواهد دید‪ .‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫بهترین سیاس��ت برای ش��رایط کنونی این اس��ت که دولت‬ ‫حمای��ت خود را از بنگاه ه��ای زودبازده قط��ع نکند و تالش‬ ‫ش��ود تا طرح هایی که اکنون به پیش��رفت فیزیکی مناسبی‬ ‫رسیده اند وارد چرخه تولید شوند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید توجه کرد‬ ‫که طرح های تازه ساخت باید بکوشند تا نیاز صنایع باالدست‬ ‫خود را تامین و در ان راستا برای تولید برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه در ط�رح ه�ای توس�عه ای فری�ز‬ ‫می شود‬ ‫علی حیات نیا‪ ،‬تحلیلگر امور اقتصادی نیز درباره شرایط‬ ‫اقتصادی کشور و چگونگی راه اندازی طرح ها و پروژه های‬ ‫موجود به‬ ‫گفت‪ :‬متقاضی واحدهای صنعتی مانند‬ ‫هر نوعی از سرمایه گذاری طبیعی است که بازده اقتصادی‬ ‫طرح ها را با یکدیگر مقایس��ه می کن��د‪ .‬زمانی که بازدهی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫وحید شقاقی شهری‬ ‫علی حیات نیا‬ ‫یادداشت‬ ‫نقدینگی‬ ‫سرگردان و‬ ‫سرگردانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫ایا زمان اجرای طرح های توسعه ای است؟‬ ‫بخش صنعت ب��ه طور کلی کمت��ر از بازرگانی‪ ،‬خدمات و‬ ‫حتی کش��اورزی است‪ ،‬س��رمایه گذاران ترجیح می دهند‬ ‫س��رمایه خود را وارد دیگر بخش ه��ای اقتصاد کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این موضوع به ما نش��ان می دهد که در گام نخس��ت‬ ‫طرح های صنایع س��نگین و توس��عه ای باید از دستور کار‬ ‫خارج ش��وند‪ .‬این احتمال وج��ود دارد که یک طرح بزرگ‬ ‫در ش��رایط کنونی توجیه اقتصادی داشته باشد اما به طور‬ ‫کل��ی نمی توان این طرح ها را اکنون در دس��تور کار حفظ‬ ‫کرد‪ .‬طرح های توس��عه ای و صنایع سنگین به دلیل اینکه‬ ‫نیاز به س��رمایه اولیه ب��اال و دوره س��اخت طوالنی دارند‪،‬‬ ‫س��رمایه را فریز می کنند و اقتصاد امروز ایران نمی تواند به‬ ‫چنین موضوعی اولویت دهد‪ .‬این تحلیلگر امور اقتصادی‬ ‫با بیان اینکه به ازای طرح های صنایع س��نگین طرح های‬ ‫زودب��ازده می توانند گره بخش��ی از مش��کالت اقتصادی‬ ‫کش��ور را بازکنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ای��ن طرح ها عالوه بر اینکه‬ ‫س��ریع تر ب��ه تولید و س��ود می رس��ند‪ ،‬منجر ب��ه تقویت‬ ‫طرف عرضه در کش��ور می ش��وند‪ .‬یک��ی از موضوع هایی‬ ‫که در ماه های گذش��ته باعث ش��د اقتص��اد ایران تا حدی‬ ‫تضعیف ش��ود‪ ،‬نبود یا کمبود برخ��ی از کاالها بود‪ .‬بر این‬ ‫مبنا‪ ،‬اگر بنگاه های اقتص��ادی و تولیدی زودبازده بتوانند‬ ‫سریع تر به تولید برس��ند به طور کلی تناسبی میان طرف‬ ‫عرض��ه و تقاضا نیز ایجاد می کنند‪ .‬حیات نیا معتقد اس��ت‬ ‫طرح های صنعت��ی و تولیدی بزرگ در بازه زمانی طوالنی‬ ‫به سود می رس��ند و عالوه بر ان‪ ،‬شیب سود انها نیز مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬مانع بعدی برای عبور از طرح های‬ ‫توس��عه ای و صنعتی بزرگ این است که سود کارخانه های‬ ‫س��نگین در گذر زمان افزایش می یابد‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می ش��ود توجیه اقتصادی کارخانه های بزرگ در شرایطی‬ ‫که تعادل عمومی اقتصاد ای��ران برهم خورده از بین برود‪.‬‬ ‫به گفته حیات نیا‪ ،‬یکی از بهترین سیاست هایی که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می توانس��ت درنظر داش��ته باشد‬ ‫تاکی��د بر راه اندازی بنگاه های زودبازده بود‪ .‬خوش��بختانه ‬ ‫این موضوع اکنون مورد حمایت این وزارتخانه قرار گرفته‬ ‫و امیدواریم با اجرای مناس��ب این سیاس��ت مشکل‬ ‫امروزه به دلیل کاهش عرضه در کشور وجود دارد‪ ،‬برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کامران ندری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫در ماه های گذش��ته ش��اهد رش��د ش��دید‬ ‫قیمت در بازارهای مختلف بودیم‪ .‬این موضوع‬ ‫هرچند به نفع مردم نیست اما کمک می کند‬ ‫بخ��ش قابل توجه��ی از نقدینگی س��رگردان‬ ‫تغییر مسیر دهد و به سمت بازار حرکت کند‪.‬‬ ‫اخت�لاف دس��تمزد با هزینه ه��ای زندگی‬ ‫باعث می ش��ود بخش��ی از مردم سکه و ارزی‬ ‫که نگهداری می کنند را بفروش��ند و با ارزش‬ ‫حاص��ل از انه��ا برخی از هزینه ه��ای خود را‬ ‫پوش��ش دهند‪ .‬ب��ا توجه به این ش��رایط باید‬ ‫در نظر داشت که انچه اقتصاد ایران را کنترل‬ ‫می کن��د‪ ،‬سیاس��ت های دولت نیس��ت بلکه‬ ‫افزایش قیمت ها است‪.‬‬ ‫در صورت��ی می ت��وان کاه��ش نقدینگ��ی‬ ‫در ادامه س��ال ‪ ۹۸‬را ناش��ی از سیاست های‬ ‫دول��ت دانس��ت ک��ه افزایش قیم��ت نتیجه‬ ‫سیاس��ت گذاری های دول��ت بوده باش��د‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬دول��ت قیمت ها را افزایش داده‬ ‫ت��ا نقدینگی از حالت س��رگردان به بازار وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بررس��ی ش��رایط اقتصادی و‬ ‫افزای��ش قیمت در س��ال ‪ ۹۸‬نش��ان می دهد‬ ‫ادامه مس��یر امس��ال ب��ه دلیل اینک��ه عمده‬ ‫قیمت ها رش��د اصلی خ��ود را داش��ته اند‪ ،‬با‬ ‫ش��یب کند و صعودی طی ش��ود‪ ،‬البته اینها‬ ‫در حالی اس��ت که اتف��اق خاصی رخ ندهد و‬ ‫ش��رایط کش��ور نوعی ثبات نس��بی را تجربه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بر اساس این تحلیل از قیمت ها درمی یابیم‬ ‫که هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازار‬ ‫ادامه خواهد یافت اما بخش مولد اقتصاد از ان‬ ‫چندان بهره ای نخواهد برد و این موضوع خود‬ ‫اغازگر مشکالت دیگری است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫کارشناسان خودرو اختالل تولید را نتیجه سیاست گذاری مقطعی می دانند‬ ‫یادداشت‬ ‫الزامات‬ ‫خودروسازی‬ ‫دو خودروساز‬ ‫بزرگ‬ ‫«رونق تولید» در انتظار مدیریت بلند مدت‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولید خودروهای ناقص مشکل جدید صنعت خودرو‬ ‫برای سال جدید است‪ .‬برخی از منتقدان اعالم می کنند‬ ‫ای��ن امر بهانه ای برای عرضه نکردن خودروها از س��وی‬ ‫خودروساز ش��ده تا قیمت های مورد نظر خود را اعمال‬ ‫کنند‪ ،‬حتی عکس هایی از پارکینگ های مملو از خودرو‬ ‫نیز در رس��انه ها منتش��ر ش��ده اس��ت‪ .‬برخی دیگر از‬ ‫کارشناس��ان حوزه خودرو چنین سیاس��تی را از سوی‬ ‫خودروس��از رد می کنن��د و معتقدن��د درحال حاض��ر با‬ ‫وضعی��ت مالی که این صنع��ت دارد‪ ،‬فروش خودرو در‬ ‫بازار با تعداد باالتر‪ ،‬بیشتر به سود صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫فش��ارهای رس��می و غیررس��می س��بب ش��د رضا‬ ‫رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز یک بار دیگر‬ ‫به خودروسازان گوش��زد کند خودرویی در پارکینگ ها‬ ‫نماند و همه کامل شده و وارد بازار شود‪.‬‬ ‫تمام این مشکالت از نوعی سردرگمی مدیریتی ناشی‬ ‫می ش��ود که ریشه در گذش��ته صنعت خودرو و قطعه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم های دیرهنگام‬ ‫سعید صبوری‬ ‫صرافی ها برای‬ ‫حواله ارز‪،‬‬ ‫پیشنهاد دو نرخ‬ ‫پایین تر با زمان‬ ‫طوالنی تر(یک‬ ‫ماهه) و نرخ‬ ‫باالتر با زمان‬ ‫کوتاه تر(یک‬ ‫هفته) را‬ ‫می دهند‬ ‫امید رضایی‬ ‫وقتی محصول‬ ‫تامین می شود‬ ‫اما پول ان‬ ‫پرداخت‬ ‫نمی شود‪،‬‬ ‫قطعه ساز‬ ‫سودی که‬ ‫نمی برد هیچ‪،‬‬ ‫بهره پولی که‬ ‫برای ادامه‬ ‫تولید گرفته‬ ‫را هم باید‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫در نتیجه‬ ‫عقبگردش‬ ‫طبیعی است‬ ‫س��عید صبوری‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور در‬ ‫این ب��اره به‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از ضعف های داخلی ما‬ ‫ب��ه این امر برمی گردد که دقیقه ‪ ۹۰‬هس��تیم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬از یکی دو سال قبل از اجرای یک برنامه یا بحران‬ ‫هش��دار و پیشنهاد داده می شود اما در نهایت مدیران و‬ ‫مسئوالن مربوط موضوع را جدی نمی گیرند و وقتی به‬ ‫مرحله بحران می رسیم‪ ،‬تازه اقدام هایی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمانی ک��ه ترامپ از برجام خارج ش��د و‬ ‫ت زمانی مش��خص تعیین کرد‪ ،‬قطعه سازان هشدار‬ ‫مهل ‬ ‫دادند قطعات مورد نیاز را با تعداد باال س��فارش دهیم و‬ ‫وارد کنیم و به این ترتیب برای تولید یک س��ال خودرو‬ ‫مشکلی نداشته باشیم اما این مسئله جدی گرفته نشد‬ ‫و امروز با کسری قطعات روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫در این باره یکی از کارشناس��ان حوزه خودرو پیش تر‬ ‫ب��ه‬ ‫گفته بود چنین امری ش��دنی نیس��ت زیرا‬ ‫ط��رف ایرانی به عنوان مش��تری یک ش��رکت خارجی‬ ‫تعداد خاصی قطعه دریافت می کرد و س��ازنده براساس‬ ‫ان ظرفی��ت تولی��دش را تنظیم کرده بود‪ .‬درخواس��ت‬ ‫تع��داد باالی قطعات و تامی��ن انها در مدت زمان کوتاه‬ ‫ممک��ن نبود و حت��ی اگر نقدینگی ان فراهم می ش��د‪،‬‬ ‫قابلیت اج��را از ط��رف تامین کننده خارجی نداش��ت‪.‬‬ ‫صبوری در این باره توضی��ح داد‪ :‬این موضوع مربوط به‬ ‫خودروهای خارجی بود که خودروس��ازان داخلی برای‬ ‫تامین قطعات با طرف خارجی قرارداد داشتند‪ .‬اما برای‬ ‫خودروهای داخلی مانند پراید‪ ،‬تیبا‪ ،‬پژو ‪ ۴۰۵ ،۲۰۶‬و‪...‬‬ ‫می توانس��تیم ایربگ‪ ،‬ترمز ای بی اس(‪ ،)ABS‬کاتالیست‬ ‫و‪ ...‬را به عنوان مجموعه وارد کنیم‪ .‬اما به دلیل مشکالتی‬ ‫که از س��وی بانک مرکزی به وجود امد و بخشنامه های‬ ‫ناگهانی که در گمرکات صادر می شد حتی اقالمی که از‬ ‫قبل خریداری شده بود در گمرک دپو شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کالت تامین مناب��ع مالی از طریق باز‬ ‫کردن ال س��ی و دریافت اعتبار چالش ها را بیشتر کرد‪.‬‬ ‫تمام این مسائل منجر به این شد که تیراز افت پیدا کند‬ ‫و تعداد خودروهای ناقص بیشتر شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه قطعات مورد نیاز‬ ‫خودروهای ناقص متنوع هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی قطعات‬ ‫خارجی و بعضی داخلی هستند‪ .‬قطعه ساز داخلی برای‬ ‫س��اخت محصولش در برخی قطعات وابستگی خارجی‬ ‫دارد‪ .‬به قولی برخی قطعات ترکیبی هس��تند و این گونه‬ ‫نیس��ت که یک قطعه صد درصد داخلی است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬موتور باالبر شیش��ه یا شیش��ه پاک کن وارداتی‬ ‫اس��ت‪ .‬یا در قطعات پلیمری نیاز است برخی مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز ان وارد شود‪.‬‬ ‫صبوری در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا این مواد‬ ‫در داخ��ل تولی��د نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬م��واد تولید داخل‬ ‫ن��رخ باالتری از مش��ابه خارجی دارند‪ .‬ای��ن مواد مانند‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬مس‪ ،‬فوالد و پتروش��یمی با ن��رخ جهانی‬ ‫به ب��ازار عرضه می ش��وند‪ .‬این در حالی اس��ت که اگر‬ ‫تولیدکنن��ده نهایی بخواهد ن��رخ محصولش را افزایش‬ ‫دهد به مشکل برمی خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت های متنوع‬ ‫صبوری در پاس��خ به این پرسش که ناقصی خودروها‬ ‫چند درصد اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ناقصی خودروه��ا بین ‪ ۲‬یا‬ ‫‪۳‬درص��د و تامین قطعات مورد نیاز کمی زمان بر اس��ت‬ ‫و باید مدیریت شود‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور با بیان‬ ‫مشکالت تامین نقدینگی برای ورود قطعات و مواد اولیه‬ ‫‹ ‹تعریف برنامه برای زنجیره تامین‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫هفته گذشته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫دوباره قول خصوصی س��ازی دو خودروس��از‬ ‫بزرگ را داد‪ .‬البته نخس��تین باری بود که یک‬ ‫وزیر وعده دو س��ال دیگر را می داد‪ .‬دست کم‬ ‫خوبی اش این اس��ت که نش��ان می دهد وی‬ ‫می دان��د انج��ام چنین کار بزرگ��ی در مدت‬ ‫یک سال غیرممکن اس��ت‪ .‬یاداوری می کنم‬ ‫ک��ه هدف خصوصی س��ازی افزایش بهره وری‬ ‫و ایجاد توان رقابتی اس��ت‪ .‬اعتقاد تعدادی از‬ ‫اقتصاددانان این اس��ت که انجام این موضوع‬ ‫فقط ازسوی بخش خصوصی امکان پذیر است‬ ‫و به همین دلیل خصوصی سازی به عنوان یک‬ ‫راه نجات مطرح می شود‪ .‬اما در عمل حدود‪20‬‬ ‫س��الی که ش��خصا موضوع را دنبال کرده ام‪،‬‬ ‫نتوانس��تم حتی یک مورد خصوصی سازی در‬ ‫بخش تولید در صنایع مادر را مش��اهده کنم‬ ‫که با خصوصی س��ازی ان‪ ،‬به��ره وری به طور‬ ‫پایدار و بدون رانت افزایش پیدا کرده باش��د‪.‬‬ ‫بماند که در بسیاری از موارد‪ ،‬جریان برعکس‬ ‫شده است و این نوع شرکت ها به ورشکستگی‬ ‫رس��ید ه و در نهایت زمین ها و اموال ارزشمند‬ ‫انه��ا به ت��اراج رفته اس��ت و در عمل عده ای‬ ‫بیکار روی دس��ت دولت ها مانده اند؛ بنابراین‬ ‫مش��خص اس��ت که عملیات خصوصی سازی‬ ‫ما در ایران(دس��ت کم در بخش صنایع مادر)‬ ‫دارای اشکاالتی است که تا کنون از ان جواب‬ ‫مطلوب را دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫اینکه ایا این کار در ش��رایط فعلی مناسب‬ ‫اس��ت یا خیر‪ ،‬یک پرسش مهم در کنار ده ها‬ ‫پرس��ش دیگر اس��ت که نمی خواه��م به ان‬ ‫ورود کن��م‪ .‬در ادام��ه با ف��رض اینکه اصوال‬ ‫خصوصی س��ازی یک راه نجات در بلندمدت‬ ‫است‪ ،‬می خواهم در این نوشتار به الزامات این‬ ‫حرکت که سال هاس��ت با موانع روبه رو بوده و‬ ‫البته تاکنون چند وزیر به س��مت ان در عمل‬ ‫خیز برداشته‪ ،‬اما موفق نشده اند‪ ،‬بپردازم‪.‬‬ ‫باید توجه کنیم ک��ه صنعت خودرو‪ ،‬مانند‬ ‫ماشین سازی‪ ،‬کشتی سازی یا نساجی نیست‬ ‫ک��ه اگ��ر ورشکس��ته ش��ود‪ ،‬اب از اب تکان‬ ‫نخ��ورد‪ .‬خدایی ناک��رده حتی یک ش��رکت‬ ‫کوچ��ک مانند س��ایپا دیزل ی��ا ایران خودرو‬ ‫دیزل ورشکس��ته شود‪ ،‬دس��ت کم ‪۵‬هزار نفر‬ ‫بیکار خواهند ش��د‪ .‬زبانم الل اگر هم هر یک‬ ‫از دو گروه صنعتی مادر ورشکس��ته ش��وند‪،‬‬ ‫دست کم ‪۵۰‬هزار نفر به لشگر بیکاران افزوده‬ ‫خواهد شد‪ .‬واقعا فاجعه اس��ت‪ .‬بنابراین باید‬ ‫حواس مان جمع باش��د که ب��ا صحبت درباره‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬از چه موضوع مهمی در حال‬ ‫صحبت هس��تیم؛ بنابراین باید گام به گام و با‬ ‫دقت عمل کنیم‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که به عنوان نخس��تین گام‬ ‫باید صنعت و ش��رکت ها را خوب ش��ناخت و‬ ‫به درستی انها را قیمت گذاری کرد و در نهایت‬ ‫به درستی شرایط ضمن قراردادی تدارک دید‬ ‫که بخش خصوصی واقعی و توانمند جلو بیاید‬ ‫و به گونه ای تعهد دهد که موفقیت ان در یک‬ ‫بازه زمانی مش��خص (مثال ‪ ۵‬س��ال) تضمین‬ ‫ ش��ده باش��د‪ .‬به نوعی باید یک نظام تضمین‬ ‫کیفی��ت در این زمینه طراح��ی و اماده اجرا‬ ‫ش��ود‪ .‬پس از این گام‪ ،‬باید اهلیت را تعریف‬ ‫کنیم و به دنبال خریدار اهل باشیم‪ .‬این یکی‬ ‫از مشکل ترین قس��مت ها و پاشنه اشیل های‬ ‫این فرایند اس��ت که باید ب��ه دقت تعریف و‬ ‫اجرا و هدایت شود‪.‬‬ ‫ام��ا هم��ه اینها در ی��ک م��اه و حتی یک‬ ‫س��ال امکان پذی��ر نیس��ت و خط��ر انج��ام‬ ‫ب��دون وقفه ان بس��یار باال اس��ت‪ .‬گروه های‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو و س��ایپا‪ ،‬متش��کل از‬ ‫ده ها ش��رکت هس��تند‪ .‬به نظر می رس��د که‬ ‫بای��د نخس��ت ازم��ون خصوصی س��ازی را‬ ‫روی زیرمجموعه ه��ای انها و از ش��رکت های‬ ‫قطعه سازی‪ ،‬قالب سازی و خدماتی شروع کرد‬ ‫و اگر موفق بود‪ ،‬به خصوصی سازی های بعدی‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫حت��ی اگ��ر بخواهیم خصوصی س��ازی در‬ ‫خودروس��ازی را انج��ام دهی��م‪ ،‬ب��ه راحتی‬ ‫می توان به جای دو ش��رکت غول ایران خودرو‬ ‫و س��ایپا‪ ،‬از ش��رکت های زامیاد‪ ،‬ایران خودرو‬ ‫دیزل و س��ایپا دیزل اغاز کرد و حتی قبل از‬ ‫خصوصی سازی سایپا‪ ،‬باید پارس خودرو را مد‬ ‫نظر قرار داد‪.‬‬ ‫به هرحال فراموش نکنی��م که بی گدار به‬ ‫اب زدن در ای��ن صنعت چه پیامدهایی دارد‪.‬‬ ‫از مس��ئوالن و مدیران مربوط انتظار می رود‬ ‫بدون پژوهش و برنامه ریزی دقیق دس��ت به‬ ‫کاری نزنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیاس��ت ها در صنعت خودرو براس��اس نظر ش��خصی و در زمان های‬ ‫مختلف تدوین و اجرایی ش��ده و یکس��ان نیس��ت که همه از ان پیروی‬ ‫کنند‪ .‬زمانی سیاست‪ ،‬حمایت از تولید بود و زمانی دیگر با تعدد سورس‬ ‫روبه رو ش��دیم ت��ا اینکه در روز مبادا با مش��کل تامی��ن قطعه روبه رو‬ ‫نش��ویم و در ادام��ه هم اگر قطعات را می توانس��تیم با هزینه پایین تر‬ ‫وارد کنیم واردات به جای ساخت داخل اولویت نخست می شد‬ ‫گفت‪ :‬از زمان گشایش ال سی و دریافت اعتبار تا حواله‬ ‫کردن پول و وارد کردن محصوالت‪ ،‬فرایندی انرژی بر و‬ ‫کشنده برای تولیدکننده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه این چرخ��ه زمانی اف��زود‪ :‬ارز نیمایی‬ ‫به نوعی دارای دو نرخ پایین و باال است‪ .‬صرافی ها نخست‬ ‫اعالم می کنند ارز نیمایی موجود‪ ،‬ارز پتروشیمی نیست‬ ‫و ارز غیرنفتی است‪ .‬همچنین ممکن است دالر نباشد و‬ ‫به یوان و لیر پرداخت ها انجام شود که برای تبدیل ان‬ ‫هزینه ای دوباره مورد نیاز است‪ .‬ضمن انکه صرافی های‬ ‫مربوط برای حواله پول‪ ،‬پیش��نهاد دو نرخ می دهند نرخ‬ ‫پایین ت��ر با زم��ان طوالنی تر(یک ماه��ه) و نرخ باالتر با‬ ‫زم��ان کوتاه تر(یک هفته)؛ به عنوان مث��ال یوان با نرخ‬ ‫‪۲‬هزار توم��ان و حواله یک ماهه‪ ،‬ی��وان ‪ ۲۲۰۰‬تومانی‬ ‫و حوال��ه یک هفت��ه ای و ی��وان ‪ ۲۳۰۰‬تومانی و حواله‬ ‫یک روزه‪ .‬طبیعی اس��ت تولیدکننده ب��رای اینکه خط‬ ‫تولیدش متوقف نش��ود نرخ باالتر را انتخاب می کند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬ارز نیمایی ‪ ۸۵۰۰‬تومان با همان نرخ ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪۱۲‬هزار تومان(نرخ بازار ازاد) تمام می شود‪.‬‬ ‫صبوری اظهار کرد‪ :‬در نهایت این تولیدکننده اس��ت‬ ‫که زیان می بیند زیرا به هر قیمتی ش��ده باید قطعات را‬ ‫تولید و تامین کند که خط تولید نخوابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتراض به یک تناقض‬ ‫ام��روز صنعتگ��ران از نرخ ب��االی مواد اولی��ه تولید‬ ‫داخل گالیه مند هس��تند و عنوان می کنند نرخ مش��ابه‬ ‫خارجی پایین تر اس��ت و ترجیح انها خرید نوع خارجی‬ ‫اس��ت تا هزینه ها کمتر شود‪ .‬این اس��تدالل در ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫س��ال گذشته در تامین قطعات از س��وی خودروسازان‬ ‫مط��رح بود که عن��وان می کردند خری��د برخی قطعات‬ ‫از ش��رکت های خارج��ی ارزان تر از قطع��ات ایرانی در‬ ‫می ای��د‪ .‬این مس��ئله یکی از گره هایی اس��ت که امروز‬ ‫تولی��د خودرو را با چالش روبه رو کرده و منجر به تولید‬ ‫خودروهای ناقص شده است زیرا به جای سرمایه گذاری‬ ‫در داخل قطعات با نرخ پایین تر از خارج تامین می ش��د‬ ‫در حال��ی ک��ه می توانس��تیم یک قطع��ه را به طور صد‬ ‫درصد داخلی سازی کنیم‪ .‬امید رضایی از فعاالن صنعت‬ ‫قطعه در پاس��خ به این تض��اد به‬ ‫گفت‪ :‬اعتراض‬ ‫قطعه ساز نسبت به نرخ باالی مواد اولیه داخلی بجاست‬ ‫زیرا تولیدکنندگان مواد اولیه کش��ور دولتی هس��تند و‬ ‫دولت بای��د به تولید یارانه بپردازد‪ .‬اگر قرار باش��د نرخ‬ ‫مواد اولیه خارجی کمتر از داخلی باش��د پس قرار است‬ ‫چه حمایتی از صنعتگر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت های تامین کننده مواد اولیه پلیمری ‬ ‫و انواع فلزات بدون استثنا زیرپوشش دولت هستند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها اگرچه برای دولت ارزاوری دارند اما نخست‬ ‫باید نی��از بازار داخل را تامین کنن��د‪ ،‬ان هم نه با نرخ‬ ‫بازار جهانی‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تازگی‬ ‫به دنبال این اس��ت که تامین م��واد اولیه قطعات تولید‬ ‫داخل با نرخ متفاوت از بازار خارجی ان باش��د‪ .‬اگر این‬ ‫امر عملیاتی ش��ود ان وقت می توان گفت شعار حمایت‬ ‫از تولید محقق ش��ده است‪ .‬ش��عار خودکفایی در حالی‬ ‫که نرخ مواد اولیه داخل گران تر از مشابه خارجی باشد‬ ‫محقق نمی شود‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت خودرو یاداور ش��د‪ :‬اگ��ر به دنبال‬ ‫ارزاوری از ای��ن ش��رکت های تامین کننده م��واد اولیه‬ ‫هس��تیم به ناچ��ار واحده��ای صنعتی را ب��ه تعطیلی‬ ‫می کشانیم‪.‬‬ ‫رضایی در ادامه تناقض قیمتی داخل و خارج و انتظار‬ ‫تولیدکنندگان باالدستی و پایین دستی از یکدیگر گفت‪:‬‬ ‫اعتراض قطعه س��از به خودروس��از درباره تامین قطعات‬ ‫از خارج باز هم بجاس��ت زیرا اگر این موضوع از س��وی‬ ‫خودروس��از مطرح ش��ود که نرخ قطع��ات تولید داخل‬ ‫باالتر از مش��ابه خارجی است پاسخ قطعه ساز این است‬ ‫ک��ه انها نرخ را تعیی��ن می کردند‪ .‬به ای��ن ترتیب نرخ‬ ‫قطعات نباید از حدی باالتر می رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای رس��یدن به نرخ مورد نظر خودروساز‬ ‫چ��اره ای ج��ز واردات نب��ود‪ .‬فراموش نکنی��م این گونه‬ ‫نیست که هر تولید داخلی ارزان تر از نوع خارجی است‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال‪ ،‬اگر یک قطعه از س��وی صنعتگر برای‬ ‫تمام خودروس��ازان داخلی تامین شود حتی در بهترین‬ ‫ش��رایط یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تا خواهد بود در حالی‬ ‫که همان قطعه در فالن کشور با تیراژ ‪۲۰‬میلیون تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬چگونه می توان این تناسب قیمتی را برطرف‬ ‫کرد؟‬ ‫رضایی در ادامه با بیان اینکه باید به ش��کل یکپارچه‬ ‫ب��رای حمای��ت از تولید داخل در هر زم��ان عمل کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که دالر هزار تومان بود خودکفایی و تولید‬ ‫داخل معنا نداش��ت زیرا س��اخت یک قطعه در کشور با‬ ‫قیمتی که داش��ت حتی هزینه مواد اولی ه خودش را هم‬ ‫در نمی اورد‪ ،‬پس واردات از تولید پیشی گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق تولید گرفتار در نرخ تمام شده‬ ‫س��عید صبوری در ادامه درباره همین موضوع افزود‪:‬‬ ‫زمانی که ارز نرخ پایینی داش��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای تولید یک خودرو در داخل تاکید داشت‬ ‫که ب��ا ‪۴۰‬درص��د داخلی س��ازی تولید ان اغاز ش��ود‪.‬‬ ‫بالفاصل��ه در این باره از قطعه س��از داخل��ی برای تامین‬ ‫قطعات اس��تعالم می شد و طبیعی است با هزینه ای که‬ ‫صنعتگر برای ساخت قالب دارد و تیراژی که قرار است‬ ‫قطعه تولید ش��ود (‪۵۰‬هزار تا) نس��بت به نوع چینی (با‬ ‫تیراژ ح��دود ‪۲۰‬میلیون) گران ت��ر در می امد‪ .‬از این رو‬ ‫مدیران وزارتخانه هم اعالم می کردند با این قیمت‪ ،‬بهتر‬ ‫است قطعات وارد شود‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر قالب ها در اختیار‬ ‫صنعتگر قرار بگیرد قطعه ساز هم می تواند ارزان تر از نوع‬ ‫چینی قطعات مورد نیاز را تولید کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور یاداور ش��د‪ :‬البته‬ ‫قطعه س��از با نرخ پایین‪ ،‬قطع��ات را تولید و تامین کرد‬ ‫و ام��روز قطعاتی که جزو اقالم ناقصی خودروها اس��ت‬ ‫مرب��وط به محصوالت فن��اوری مانند ایربگ و‪ ...‬اس��ت‬ ‫ک��ه نیاز بود ما برای خرید این فناوری س��رمایه گذاری‬ ‫کنی��م‪ .‬همان ط��ور که چی��ن ب��رای جه��ان ایربگ و‬ ‫ای بی اس( ‪ )ABS‬می سازد ما هم تولید کنیم‪.‬‬ ‫فرصت سوزی از سوی برخی تولیدکنندگان موضوعی‬ ‫اس��ت که همواره این روزها مطرح می ش��ود‪ .‬بس��یاری‬ ‫معتقدند قطعه سازان ما در فاصله به ثمر نشستن برجام‬ ‫تا خروج امریکا از ان می توانس��تند با خرید دانش فنی‪،‬‬ ‫خود به سوی مهندس��ی و طراحی قطعات گام بردارند‬ ‫اما این گونه نش��د‪ .‬امید رضای��ی در این باره توضیح داد‪:‬‬ ‫اتفاقا برخی قطعه س��ازان به این س��و حرکت کردند اما‬ ‫تعدادش��ان کم است‪ .‬نقدینگی موجود در حدی بود که‬ ‫فقط می توانس��تیم قطعه تامین کنی��م‪ .‬وقتی می توان‬ ‫فناوری وارد کرد که از س��ود فروش کاال در این زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬اما وقتی محصول تامین می شود‬ ‫ام��ا پول ان پرداخت نمی ش��ود‪ ،‬قطعه س��از س��ود که‬ ‫نمی برد هیچ‪ ،‬بهره پولی که برای ادامه تولیدگرفته است‬ ‫را هم باید بپردازد‪ .‬در نتیجه عقبگردش طبیعی اس��ت‪.‬‬ ‫به همین دلیل در چند سال گذشته عقب افتادیم‪.‬‬ ‫توانمندی قطعه سازان به لحاظ دانش فنی و تکنیکال‬ ‫از موضوع هایی اس��ت که از س��وی کارشناسان خودرو‬ ‫مطرح می شود و نسبت به ان نقدهایی وجود دارد‪.‬‬ ‫صب��وری در ادام��ه س��خنان رضایی تاکی��د کرد‪ :‬در‬ ‫زم��ان تحریم به هر قیمتی قطع��ه تولید و تامین و در‬ ‫بلندمدت پول ان پرداخت می ش��د‪ ،‬در حالی که خرید‬ ‫قطعه س��از از بازار به طور نقدی اس��ت‪ .‬پیش تر هم اگر‬ ‫به طور اعتباری خرید انجام می ش��د با سود ماهانه ‪۲.۵‬‬ ‫تا ‪۳‬درصد بود؛ یعنی تولیدکننده باید س��الی ‪۳۶‬درصد‬ ‫بهره می پرداخت‪ .‬این در حالی اس��ت که اگر قطعه ساز‬ ‫بدهی به مالیات بیمه و‪ ...‬داش��ته باشد‪ ،‬بانک تسهیالتی‬ ‫به او پرداخت نمی کند‪.‬‬ ‫رضایی ه��م اضافه کرد‪ :‬تعریف برنام��ه برای زنجیره‬ ‫تامی��ن ب��ه عه��ده خودروس��از اس��ت؛ چ��ه داخلی و‬ ‫چ��ه خارجی‪ .‬خودروس��از بای��د از زنجی��ره تامین ان‬ ‫حمایت کند‪ .‬خودروس��از خارجی با ش��رایطی که برای‬ ‫قطعه س��ازش به وجود می اورد باعث می شود تا او برای‬ ‫تمام خودروهای مدل م��ورد نظر در تمام جهان تامین‬ ‫قطعه با تیراژ میلیونی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مالک ش��رکت قطعه س��از خود خودروساز‬ ‫اس��ت‪ .‬هزینه قالب را پرداخت می کند و سفارش قطعه‬ ‫می دهد و اگر قطعه س��از نتواند به راحت��ی قالب را از او‬ ‫می گیرد و ب��ه دیگری واگذار می کن��د‪ .‬در تمام جهان‬ ‫این گونه است و تامین قالب ها با خودروساز است‪.‬‬ ‫رضای��ی با بیان اینک��ه ما در بحث قطعه س��ازی این‬ ‫ن��گاه کالن را نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬خودروهای ما از رده خارج‬ ‫ش��ده اند نه پراید و نه تیبا در هیچ ج��ای جهان تولید‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬پژو ‪ ۲۰۶‬و ‪ ۲۰۷‬با تی��راژ محدود در برخی‬ ‫کش��ورها هنوز در حال تولید است‪ .‬در نتیجه قطعه ساز‬ ‫ما سازنده جهانی به شمار نمی رود و ناگزیر نگاه مان باید‬ ‫به بازار داخل باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مس��یر سیاس��ت گذاری ها ه��م در حمایت‬ ‫از تولی��د داخ��ل نیس��ت‪ .‬زمان��ی کنار یک قطعه س��از‬ ‫سورس های گوناگون تعریف ش��د‪ .‬وقتی پرداخت ها به‬ ‫تناس��ب انجام نش��د با اعتراض یک قطعه ساز‪ ،‬دیگری‬ ‫جایگزین او می ش��د‪ .‬از این رو ام��روز در برخی قطعات‬ ‫با س��ورس های و س��رمایه گذاری م��وازی و البته تیراژ‬ ‫مح��دود روبه رو هس��تیم‪ .‬هزینه و زم��ان را این گونه از‬ ‫دس��ت دادیم‪ .‬اگر نظارت بر فراین��د و برنامه ها بود این‬ ‫اتفاق رخ نمی داد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به سیاس��ت شرکت‬ ‫رن��و در کش��ور گفت‪ :‬رنو برای هیچ ی��ک از قطعاتش ‪۲‬‬ ‫س��ورس قرار نداد و تک س��ورس و با تیراژ کار کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت مش��کل قطعه هم نداشت‪ .‬مش��کل امروز این‬ ‫خودروه��ا فقط مرب��وط به تامین قطع��ات وارداتی انها‬ ‫است‪.‬‬ ‫عض��و انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور با بی��ان اینکه سیاس��ت گذاری‬ ‫در صنع��ت خودرو براس��اس نظ��ر افراد تدوین ش��ده‬ ‫و س��ازمان یافته اس��ت و یکسان نیس��ت که همه از ان‬ ‫پی��روی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی سیاس��ت‪ ،‬حمایت از تولید‬ ‫بود؛ زمانی دیگر با تعدد س��ورس روبه رو شدیم تا اینکه‬ ‫در روز مبادا با مش��کل تامین قطعه روبه رو نباشیم و در‬ ‫ادامه هم اگر قطعه را می توانس��تیم ب��ا هزینه پایین تر‬ ‫وارد کنیم واردات به جای ساخت داخل اولویت نخست‬ ‫می ش��د‪ .‬نگاه ها به تولید در دوره های گوناگون متفاوت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رضایی در نهایت گفت‪ :‬اگر همین چالش های به ظاهر‬ ‫س��اده به طور ریشه ای حل نشود‪ ،‬در دوره های گوناگون‬ ‫مشکالت پیچیده تری را به وجود می اورند‪.‬‬ ‫نخستین «نمایشگاه بین المللی خودرو خزر» با حضور ایران برگزار می شود‬ ‫معاون وزیر صنایع و ارتباطات ترکمنس��تان گفت‪ :‬نخستین‬ ‫نمایشگاه بین المللی س��االنه خودرو کشورهای حاشیه دریای‬ ‫خزر با هدف تقویت همکاری های صنعتی و استحکام ارتباطات‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای میان انه��ا‪ ۲۱ ،‬م��رداد (‪ ۱۲‬اوت) در‬ ‫ترکمنس��تان برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪« ،‬بای مراد انا‬ ‫محم��د اف» در یک کنفرانس خبری در عش��ق اباد گفت‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه قرار اس��ت در حاشیه نخس��تین همایش اقتصادی‬ ‫کش��ورهای حوزه دریای خزر با حضور خودروسازان کشورهای‬ ‫ایران‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬روسیه و قزاقستان در‬ ‫منطقه گردش��گری «اوازه» در ساحل دریای خزر برگزار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجایی که حمل ونقل جاده ای یکی از ابعاد توسعه‬ ‫ارتباطات کشورهای اوراسیا برای راه اندازی پروژه «یک کمربند‬ ‫یک جاده» از چین تا اروپا است‪ ،‬خودروسازان کشورهای حاشیه‬ ‫خ��زر باید با مبادله تجربه های خود در حوزه خودروس��ازی به‬ ‫ارتقای این صنعت زیربنایی در کشورهای منطقه کمک کنند‪.‬‬ ‫محمداف از صاحبان صنایع خودرویی ایران‪ ،‬روسیه‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان و قزاقس��تان خواس��ت با حضور در این نمایش��گاه‬ ‫سهم خود را در راه تقویت زیرساخت های اقتصادی کشورهای‬ ‫منطقه ایفا کنند چراکه خودروس��ازی همچنان می تواند نقش‬ ‫اساسی در تقویت طرح های ارتباطی جاده ابریشم جدید و نیز‬ ‫کریدور حمل ونقل ش��مال به جنوبی از اسیای مرکزی و قفقار‬ ‫ب��ه ایران تا به هند بازی کن��د‪ .‬وی بهترین زمان برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه را همزمان با برگزاری نخس��تین همایش اقتصادی‬ ‫کشورهای حاشیه دریای خزر ارزیابی کرد و گفت‪ :‬این همایش‬ ‫قص��د دارد ب��ا ایجاد همبس��تگی میان کش��ورهای حوزه این‬ ‫بزرگ تری��ن دریاچه جهان‪ ،‬ان را به دریای صلح و دوس��تی و‬ ‫ثب��ات در جهان تبدی��ل کند‪ .‬معاون وزیر صنای��ع و ارتباطات‬ ‫ترکمنستان تاکید کرد که همه کشورهای حاشیه این دریا باید‬ ‫همکاری های خود را در حوزه های مختلف اقتصادی به ویژه در‬ ‫حوزه خودرو و حمل ونقل جاده ای گس��ترش دهند‪ .‬بر اساس‬ ‫برنامه و هماهنگی هایی که دولت ترکمنس��تان با کش��ورهای‬ ‫حاشیه دریای خزر انجام داد‪ ،‬نخستین همایش اقتصادی خزر‬ ‫قرار اس��ت ‪ ۲۱‬مرداد ‪ ۱۲( ۱۳۹۸‬اوت ‪ )۲۰۱۹‬مصادف با «روز‬ ‫خزر» تاریخی که برای نخس��تین بار‪۵ ،‬کش��ور حاشی ه دریای‬ ‫خزر برای همکاری های محیط زیستی درباره دریای خزر با هم‬ ‫میثاق بستند‪ ،‬برگزار شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫گل گهر ‪1080‬ریال سود‬ ‫به سهامداران پرداخت‬ ‫افزایش ‪2‬برابری‬ ‫صادرات کاشی و سرامیک‬ ‫در دولت تدبیر و امید‬ ‫کارشناسان به مناسبت روز صنعت و معدن در گفت وگو با‬ ‫پایان ماجرای قیمت‬ ‫بنزین در سال ‪۹۸‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کردند‬ ‫معدن ظرفیت جایگزینی ‪ ۶۰‬درصد درامدهای نفتی را دارد‬ ‫‹ ‹کارهای زیادی باید روی معدن انجام شود‬ ‫محمود گوهرین‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫خانه معدن ایران در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که نمره معدن در شرایط‬ ‫فعلی چند اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫کار سختی است که به معدن نمره‬ ‫دهیم اما می توان نمره قبولی ‪ ۱۰‬را‬ ‫به ان داد‪ .‬هرچند کارهای زیادی‬ ‫در حوزه معدن در حال انجام است یا انجام شده اما کارهای‬ ‫زیادی هم انجام نش��ده و جا دارد بیش��تر در این حوزه کار‬ ‫کنیم تا نمره ان باال برود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چرا بس��یاری از معادنی که باید راه می افتادند هنوز راه‬ ‫نیفتاده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه ما قوانین دس��ت و پاگیر‬ ‫زیادی داریم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪ ۱۰ :‬تیر‪ ،‬براس��اس مصوبه ش��ورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی‪ ،‬روز صنعت و معدن نامیده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اختصاص این روز‪ ،‬فرصت مناس��بی اس��ت تا به مهم ترین‬ ‫موتور محرکه اقتصاد یعنی صنعت و معدن توجه ش��ود‪ .‬از‬ ‫انجایی که این حوزه در مقام عامل مولد اش��تغال پایدار در‬ ‫افزایش تولید ناخالص ملی و درامد س��رانه نقش بس��زایی‬ ‫دارد‪ ،‬برای کشور حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫ایران با در اختیار داش��تن منابع و مواد معدنی مورد نیاز‬ ‫صنایع مختلف‪ ،‬از کش��ورهای غنی جهان اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫تاریخ نگاران‪ ،‬مردم ایران از نخستین کسانی بوده اند که مس‬ ‫را اس��تخراج و ذوب کرده اند‪ .‬اثار بس��یاری از حفاری های‬ ‫عظیم در بیش��تر معادن ایران به ویژه معادن س��رب و مس‬ ‫دیده می شود‪ .‬نمونه های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی‬ ‫هم نش��انگر فعالیت های گس��ترده معدنی و صنعتی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬با اینکه مع��دن در ایران در رونق تولید و اش��تغال‬ ‫ظرفیت زیای دارد اما به گفته کارشناسان نمره خوبی ندارد‬ ‫و تنه��ا می توان نم��ره قبولی ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۲‬ب��ه ان داد‪ .‬در روز‬ ‫مع��دن درباره اهمیت این حوزه و سیاس��ت هایی که دولت‬ ‫باید در پیش بگیرد‪ ،‬با کارشناسان معدن گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫کل مجوزهای��ی که فرد باید برای پروانه بهره برداری بگیرد‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال زمان می ب��رد‪ ،‬درصورتی که باید برای‬ ‫معدن تس��هیالتی قائل شویم تا کسی که می تواند شروع به‬ ‫کار کند‪ ،‬پشیمان نشود‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬بروکراس��ی اداری و مجوزهای��ی که باید از‬ ‫س��ازمان های مختل��ف گرفت از مس��ائلی هس��تند که کار‬ ‫معدندار را سخت کرده اند و باعث می شوند از ادامه فعالیت‬ ‫دلسرد شوند‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب ف��ردی که ظرفی��ت کار در مع��دن را دارد‪،‬‬ ‫دست به کارهای غیر تولیدی یا داللی می زند‪.‬‬ ‫گوهری��ن ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های معدنی در کش��ور و‬ ‫مزایای ان به دیگر مش��کالت حوزه معدن از قبیل مالیات‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تولید و اش��تغال از مسائلی هستند که‬ ‫بای��د به انها توجه زیاد ش��ود و معدن زمین��ه هر دو مورد‬ ‫یادشده را می تواند فراهم کند‪.‬‬ ‫دولت فکر می کند اگر از معدنکاران پول بگیرد و دستش‬ ‫را در جی��ب انها کند مش��کل حل می ش��ود‪ ،‬درصورتی که‬ ‫وقتی اشتغال و تولید از فعالیت معدنکاران حاصل می شود‬ ‫باید با انها همراه باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر سیاس��تی را در پی��ش بگیریم که مالیات درس��ت‬ ‫دریافت ش��ود‪ ،‬تولید را افزایش می دهیم و اش��تغال ایجاد‬ ‫می کنیم‪ .‬اگر سیاس��ت های تش��ویقی را به کار نگیریم هم‬ ‫اش��تغال از بین می رود و هم معدنکار به جای تشویق تنبیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چه انتظاری از دولت در روز معدن دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتظار داریم به معدن توجه بیشتر شود‪.‬‬ ‫معدن در رونق تولید و اش��تغال که از مهم ترین مس��ائل‬ ‫کشور به ش��مار می رود‪ ،‬موثر است‪ .‬همان طور که می دانید‬ ‫بی��کاری دردی اس��ت ک��ه از بمب هم خطرناک تر اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن وقتی معدن این ظرفیت را دارد که بیکاری را کم‬ ‫کند‪ ،‬دولت هم باید برای ان چاره اندیشی کند‪ .‬البته دولت‬ ‫کارهایی را شروع کرده اما اقدامات عمرانی و زیربنایی باید‬ ‫جدی تر دنبال شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن استحقاق نمره خوب را دارد‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چه نمره ای می توان به‬ ‫معدن داد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬هرچند‬ ‫معدن از لحاظ ظرفیت‪ ،‬اس��تحقاق‬ ‫نم��ره خ��وب را در کش��ور دارد اما‬ ‫نمی تواند نم��ره خوبی بگیرد و درنهایت می توان نمره ‪ ۱۲‬را‬ ‫برایش در نظر گرفت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه با وجود همه‬ ‫توانمندی ها نتوانس��ته ایم از ظرفیت معدن به خوبی استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران در پاس��خ به این پرس��ش که چه مشکالتی در کشور‬ ‫ب��رای رونق مع��ادن وجود داش��ته اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ما‬ ‫می توانستیم اکتشافات را توسعه دهیم اما در این حوزه کاری‬ ‫نکرده ایم‪ .‬این مهم را می توان از بودج ه سازمان زمین شناسی‬ ‫به عنوان س��ازمان متولی مطالعات اولیه اکتش��اف در کشور‬ ‫شناخت‪ .‬ان قدر این بودجه کم است که متوجه می شویم در‬ ‫عمل به اکتشافات در کشور اهمیتی داده نمی شود‪ .‬شکوری‬ ‫با اش��اره به امار اکتشاف در دیگر کش��ورها بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫نمونه اس��ترالیا در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر برای‬ ‫اکتش��افات هزینه کرد‪ .‬این کشور نزدیک به ‪ ۸‬میلیون متر‬ ‫حفاری اکتش��افی انجام داده اس��ت‪ ،‬در حال��ی که در ایران‬ ‫حفاری اکتش��افی در کل به ‪ ۶‬میلیون متر هم نمی رس��د‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬این موارد نشان می دهند با این نوع رفتار با بخش‬ ‫معدن نمی توانیم از نعمت های خدادادی کش��ور‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬در بخش عمده ای از مس��احت کش��ور اکتش��اف با‬ ‫ژئوفیزیک هوایی انجام نشده و درنهایت نمی دانیم در زمین‬ ‫چ��ه می گذرد‪ .‬م��ا یک درصد مس��احت و جمعیت جهان را‬ ‫داریم اما در عمل یک درصد ذخایر جهان را داریم‪ ،‬در حالی‬ ‫که می توانس��تیم بیش از این س��هم داش��ته باشیم‪ .‬رئیس‬ ‫کمیس��یون معادن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی ایران در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که روز معدن چ��ه انتظاری از دولت‬ ‫دارید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید بودجه را برای س��ازمان زمین شناسی‬ ‫به��رام ش��کوری‪ :‬دولتی ها باید ش��رایط را مهیا کنند تا س��رمایه گذاران‬ ‫عالقه مند ش��وند به بخش معدن ورود پیدا کنند‪ .‬باید با قانون گذاری ها‪،‬‬ ‫سیاست گذاری های مناس��ب و ایجاد امنیت در سرمایه گذاری کمک کنیم‬ ‫که بخش زیادی از سرمایه ها به سمت معدن و صنایع معدنی برود‬ ‫افزایش دهند‪ .‬ازانجایی که تهیه اطالعات پایه در کل جهان با‬ ‫حاکمیت است و اکتشافات تکمیلی را بخش خصوصی انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬ما ه��م در ایران باید به این س��مت حرکت کنیم‪.‬‬ ‫ش��کوری تاکید کرد‪ :‬یکی از مش��کالتی که وجود دارد این‬ ‫اس��ت که برای تهیه اطالعات پایه اعتبار کافی به س��ازمان‬ ‫زمین شناسی داده نمی شود و در اختیار بخش خصوصی قرار‬ ‫نمی گیرد‪ .‬او با اش��اره به اینکه در دولت دوازدهم این مسئله‬ ‫ل شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هرچند در این دوره دسترسی‬ ‫تسهی ‬ ‫به اطالعات راحت تر و بهتر شده اما هنوز مناسب و شایسته‬ ‫نیست‪ .‬دولتی ها باید شرایط را مهیا کنند که سرمایه گذاران‬ ‫عالقه مند شوند به بخش معدن ورود پیدا کنند‪.‬‬ ‫باید با قانون گذاری ها و سیاست گذاری های مناسب و ایجاد‬ ‫امنیت س��رمایه گذاری در این بخش کمک کنیم که بخش‬ ‫زیادی از س��رمایه ها به س��مت معدن و صنایع معدنی برود‪.‬‬ ‫شکوری با اشاره به سرمایه های بالتکلیف مردم در حوزه های‬ ‫مختل��ف ارز و طال گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۸۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫حجم نقدینگی در دس��ت مردم اس��ت که وقتی به س��مت‬ ‫ط�لا و ارز می رود مش��کالتی را ایجاد می کن��د‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫بخش معدن را حمایت و فضا را برای ان مناس��ب کنیم که‬ ‫س��وداوری صنایع معدنی بیشتر شود‪ ،‬این سرمایه ها به ان‬ ‫س��مت می رود و می تواند زمینه اشتغال و تولید و صادرات‬ ‫را برای کش��ور فراهم کند‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬ما ثابت کرده ایم‬ ‫که اگر در افق ‪ ۱۴۰۴‬همین چش��م انداز را در حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی محقق کنیم می توانیم ‪ ۶۰‬درصد درامدهای‬ ‫نفتی را پوش��ش دهیم‪ .‬بنابراین بخش��ی که این ظرفیت را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬مستحق توجه و عنایت ویژه است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫نظرگاه‬ ‫مدیر عامل گل گهر در مجمع عادی ساالنه این شرکت اعالم کرد‪:‬‬ ‫کاهش‬ ‫هزینه ها‬ ‫بافناوری‬ ‫موبایل‬ ‫گل گهر ‪1080‬ریال سود به سهامداران پرداخت‬ ‫سیدرضا عظیمی‬ ‫مجری طرح احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک مقیاس‬ ‫خبر‬ ‫غریب پور‪ :‬مدل استخراج‬ ‫و فروش خاک معدن‬ ‫سرب و روی انگوران‬ ‫تهیه شود‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو در نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی با انجمن صنایع و معادن سرب‬ ‫و روی ایران‪ ،‬بر تهیه مدل استخراج و فروش‬ ‫خاک معدن سرب و روی انگوران تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمی��درو‪ ،‬خ��داداد غریب پور‪،‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو در این نشس��ت‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬ب��رای رفع مش��کالت این حوزه‪،‬‬ ‫کارگروه��ی با حض��ور نماین��دگان ایمیدرو‪،‬‬ ‫انجمن صنایع و معادن سرب و روی و شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این کارگروه عالوه بر بررسی‬ ‫و حل مش��کالت‪ ،‬به تهیه مدل اس��تخراج و‬ ‫فروش خاک معدن س��رب و روی انگوران نیز‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع و معادن س��رب و روی‬ ‫ای��ران نیز در این نشس��ت اظهار کرد‪ :‬حضور‬ ‫نماینده انجمن صنایع و معادن س��رب و روی‬ ‫ای��ران در زم��ان تصمیم گیری ه��ای مهم در‬ ‫ای��ن حوزه‪ ،‬نقش اساس��ی در راهبردی بودن‬ ‫تصمیم ه��ا دارد و می تواند مانع اش��تباه های‬ ‫احتمالی شود‪.‬‬ ‫یوس��ف مرادلو اف��زود‪ :‬در تصمیم گیری ها‬ ‫به ویژه در زمینه قیمت گذاری بهتر اس��ت با‬ ‫رویک��رد برد‪-‬برد پیش برویم تا ش��اهد نتایج‬ ‫قاب��ل قب��ول و تاثیرگذار در صنعت س��رب و‬ ‫روی باشیم‪.‬‬ ‫وی به هزینه باالی اس��تخراج ماده معدنی‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬تاکن��ون ‪ ۱۰‬درص��د‬ ‫محدوده های شناسایی شده سرب و روی‪ ،‬به‬ ‫بهره برداری رسیده که با سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی انجام شده است‪.‬‬ ‫مرادل��و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر‬ ‫ظرفیت تولید بخش س��رب و روی ‪ ۴۷۵‬هزار‬ ‫تن است که فقط ‪ ۳۰‬درصد ان مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته ‪ ۲۰۰‬هزار تن شمش‬ ‫روی تولید کردیم که به دلیل محدودیت های‬ ‫صادراتی‪ ،‬قادر به صادرات انها نبودیم‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس ها‪ :‬مجتبی اندیشه‬ ‫امروز با افزایش هزینه های حمل ونقل مواد‬ ‫معدنی برای برخی معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫ک��ه عیار م��اده معدنی پایین ب��وده و نیاز به‬ ‫فراوری ضروری اس��ت‪ ،‬دیگر جابه جایی ماده‬ ‫معدن��ی برای انتقال ت��ا کارخانه های فراوری‬ ‫از مس��افت های زی��اد به صرفه نیس��ت زیرا‬ ‫هزینه های جابه جایی موجب می شود بخشی‬ ‫از ارزش افزوده عیار را در خود هضم کند‪.‬‬ ‫یکی از راهکارهای پیشنهادی برای افزایش‬ ‫ارزش افزوده و توجیه پذیر ش��دن تولید مواد‬ ‫معدن��ی در ای��ن معادن کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫انج��ام خردای��ش و فراوری م��واد معدنی در‬ ‫محل مع��دن به کم��ک واحده��ای فراوری‬ ‫موبایل(س��یار) اس��ت تا عیار م��اده معدنی با‬ ‫استفاده از تکنیک های جدید مانند جداسازی‬ ‫ب��ر مبنای رن��گ یا فرم��ول م��اده معدنی و‬ ‫همچنین ایجاد واحدهای فراوری مشترک در‬ ‫نزدیکی معدن و مرک��ز ثقل مکانی مجموعه‬ ‫معادن مج��اور یکدیگر نس��بت به روش های‬ ‫س��نتی مانند س��نگ جوری دس��تی افزایش‬ ‫نسبی یابد‪.‬‬ ‫شبکه های فراوری موبایل را می توان برای‬ ‫بس��یاری از مواد معدنی همچون مس‪ ،‬سرب‬ ‫و روی و‪ ...‬به کار برد‪ .‬این ش��بکه ها بر اساس‬ ‫جانمای��ی و نص��ب تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫مورد نیاز کانه ارایی م��واد معدنی روی تریلر‬ ‫یا کانتینر هس��تند‪ .‬از طرف��ی با کاهش زمان‬ ‫مورد نیاز عملیات ف��راوری‪ ،‬منجر به کاهش‬ ‫هزینه ه��ای تولید معادن و اقتصادی ش��دن‬ ‫معدن می شوند‪.‬‬ ‫از دیگر مزیت های اس��تفاده از کارخانه های‬ ‫موبای��ل‪ ،‬مدیری��ت مص��رف اب و ان��رژی‪،‬‬ ‫انعطاف پذیری زیاد ماش��ین االت از نظر نصب‬ ‫در موقعیت های گوناگون‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫ل کردن‬ ‫تمام ش��ده محصول و در نتیجه فعا ‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬متوس��ط و عیار پایین است‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط موجود و نیاز نداش��تن به‬ ‫مالکی��ت زمین و زیرس��اخت های مورد نیاز‪،‬‬ ‫تس��ریع و امکان اجرایی ش��دن ای��ن فرایند‬ ‫میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید مالرحمن ‪:‬‬ ‫این شرکت‬ ‫با سهم ‪۳۳‬‬ ‫درصدی در‬ ‫تولید کنسانتره‬ ‫و سهم ‪۲۸‬‬ ‫درصدی در‬ ‫گندله کشور‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره و ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تن گندله‬ ‫تولید می کند و‬ ‫رتبه نخست را‬ ‫در زمینه تامین‬ ‫مواد اولیه‬ ‫فوالد و صنعت‬ ‫در کشور دارد‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر یکش��نبه‪۹ ،‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬در محل س��الن غدیر‬ ‫مرکز همایش های وزارت کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در پایان این مجمع‪ ،‬گل گه��ر در حالی ‪ ۱۰۸۰‬ریال‬ ‫سود به ازای هر سهم تقسیم کرد که سال گذشته ‪۶۵۰‬‬ ‫ریال سود به ازای هر سهم در مجمع تقسیم کرده بود‪.‬‬ ‫گفتنی است سود تقسیم شده گل گهر در یک ماه اینده‬ ‫به سهامداران پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است روزنامه صمت و دنیای اقتصاد به عنوان‬ ‫روزنامه رسمی این شرکت انتخاب شدند‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه ک��ه ریاس��ت ان بر عه��ده قنبری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری امید بود‪ ،‬مرتضی‬ ‫علی اکبری به عنوان نماینده ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫توس��عه مع��ادن و فلزات ب��ه عنوان ناظر اول جلس��ه‪،‬‬ ‫ش��عبانی نماینده ش��رکت فوالد مبارکه به عنوان ناظر‬ ‫دوم جلسه‪ ،‬یعقوبی بازرس قانونی شرکت و محمودی‪،‬‬ ‫نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان اعضای‬ ‫هیات رئیس��ه مجمع حض��ور یافتند و بر این جلس��ه‬ ‫نظارت کردند‪ .‬همچنین جمشید مالرحمن‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر سمت منشی جلسه‬ ‫را بر عهده داش��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت در جلسه مجمع‬ ‫گزارش هیات مدیره را به اس��تماع حاضران رساند و به‬ ‫پرسش های سهامداران در این زمینه پاسخ داد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر حسابرس و بازرس قانونی شرکت گزارش خود را‬ ‫قرائت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نخس�ت گل گهر در تامین مواد اولیه‬ ‫فوالدسازان‬ ‫جمش��ید مالرحمن‪ ،‬مدیرعامل گل گه��ر در مجمع‬ ‫عادی ساالنه گل گهر گفت‪ :‬یکی از ارکان توسعه اقتصاد‬ ‫کش��ور اقتصاد صنایع مادر اس��ت که مزیت های نسبی‬ ‫مانند وجود ذخایر غنی در کشور دارد‪ .‬شرکت گل گهر‬ ‫به عنوان یکی از پشتیبان های اصلی صنایع مادر کشور‬ ‫در زمینه تولید فوالد و صنایع پایین دس��ت در زنجیره‬ ‫ارزش نقش تاثیرگذاری دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ش��رکت با سهم ‪ ۳۳‬درصدی در تولید‬ ‫کنس��انتره و س��هم ‪ ۲۸‬درصدی در گندله کشور‪۱۵ ،‬‬ ‫میلیون تن کنس��انتره و ‪ ۱۲‬میلی��ون تن گندله تولید‬ ‫می کند و رتبه نخس��ت را در زمین��ه تامین مواد اولیه‬ ‫فوالد و صنعت در کش��ور دارد که نشان می دهد ارزش‬ ‫این شرکت چه میزان اس��ت و نقش مهمی در توسعه‬ ‫فوالد و مدیریت بازار مسکن دارد‪.‬‬ ‫مالرحمن افزود‪ :‬بر اساس بیانات رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫مهم ترین محور شرکت ها و بنگاه های اقتصادی‪ ،‬حفظ و‬ ‫توسعه تولید است‪ .‬مدیرعامل شرکت گل گهر در ادامه‬ ‫س��خنان خود در تش��ریح گزارش به سهامداران گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬شاهد رشد ‪ ۸۰‬درصدی فروش و ‪۱۰۹‬‬ ‫درصدی س��ود خالص شرکت بوده ایم‪ .‬در سال ‪ ۹۶‬رقم‬ ‫فروش ما ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۹‬هزار میلیارد تومان رس��ید‪ .‬ش��اخص ها نشان‬ ‫می دهد ش��رکت گل گهر در نوس��انات ن��رخ ارز نه تنها‬ ‫دچار ش��وک نمی شود بلکه به دلیل اینکه محصوالتش‬ ‫تابع نرخ ارز اس��ت اثر مس��تقیم روی ف��روش و درامد‬ ‫حاصل دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته طبیعی اس��ت که برای مقابله با‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه و حداکثر به��ره وری از نهاده های‬ ‫عملیات اکتش��افی انجام ش��ده‪ ،‬نوید می دهد که در ش��رق و غرب‬ ‫انومالی شماره یک گل گهر حدود ‪ ۱۲۰‬میلیون تن افزایش ذخایر را‬ ‫شاهد خواهیم بود‪ .‬هر گونه سرمایه گذاری در بخش اکتشاف منجر‬ ‫به افزایش سوددهی خواهد شد‬ ‫تولید و اس��تفاده بهینه از منابع انسانی در عرصه تولید‬ ‫باید امادگی داش��ته باش��یم‪ .‬در این زمینه جا دارد از‬ ‫هیات مدی��ره‪ ،‬معاونان و مدیران ش��رکت و همچنین‬ ‫مدیران ش��رکت های هم گروه تش��کر کنم که مدیریت‬ ‫بهین��ه در تولید و ب��اال بردن س��ود و بازدهی‪ ،‬حاصل‬ ‫زحمات این دوستان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منابع انسانی اصلی ترین منابع ما هستند و‬ ‫توجه به توسعه منابع انسانی و مدیریت بنگاه ها با ایجاد‬ ‫نش��اط و روحیه در نیروی انس��انی مهم ترین عامل در‬ ‫تحقق اهداف شرکت است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوداوری ‪ ۱۰۹‬درصدی‬ ‫گل گهر در س��ال گذشته ‪ ۴۴۰۰‬میلیارد تومان سود‬ ‫داش��ت و شاهد رشد خالص ‪ ۱۰۹‬درصدی این شرکت‬ ‫در مقایسه با سال ‪ ۹۶‬بودیم؛ همچنین ‪ ۴۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان سود در شرکت های هم گروه داشتیم که نشانگر‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۹‬درصدی س��ود ش��رکت و ‪ ۱۰۵‬درصدی‬ ‫سود تلفیقی در گروه است و جای تبریک به سهامداران‬ ‫دارد‪ .‬جمشید مالرحمن با بیان این مطلب افزود‪ :‬سود‬ ‫یادش��ده به دلیل رش��د ‪ ۱۰۰‬درصدی حاصل از سود‬ ‫خالص‪ ،‬افزای��ش کارایی و گ��ردش دارایی ها از ‪ ۲۵‬به‬ ‫‪ ۳۸‬درصد در ش��رکت اصلی رسید و در گروه نیز شاهد‬ ‫‪ ۴۳‬درصد رش��د در ب��ازده دارایی ها بودی��م که ارزش‬ ‫دارایی ه��ا از حدود ‪۱۳‬هزار میلی��ارد تومان به ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ارتقا یافته اس��ت‪ .‬نتیجه این امر رش��د‬ ‫‪۴۸‬درصدی دارایی ها در گل گهر و رش��د ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫در گروه س��رمایه گذار بوده اس��ت‪ .‬مدیرعامل گل گهر‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬در بررس��ی عملکرد ش��رکت در‬ ‫حوزه بازار س��رمایه نیز ب��ازده ‪ ۱۰۴‬درصدی از مجمع‬ ‫تا مجمع را ش��اهد بودیم؛ به نحوی ک��ه ارزش بازار از‬ ‫‪ ۱۸‬ه��زار میلیارد توم��ان به ‪ ۳۸‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬البته سال گذشته ‪ ۲‬اقدام از سوی شرکت‬ ‫انجام شد؛ تقسیم س��ود معادل‪ ۱۹۵۰‬میلیارد تومان و‬ ‫افزایش س��رمایه ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومانی که باعث ش��د‬ ‫گل گهر به س��ومین ش��رکت ب��ازار س��رمایه بورس در‬ ‫سال گذش��ته تبدیل شود‪ .‬مالرحمن خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫عملکرد ش��رکت در حوزه تامین معدن‪ ،‬تامین س��نگ‬ ‫و چالش های پیش رو نیز ش��اه بیت فعالیت های گل گهر‬ ‫اس��ت؛ همه مزیت های نس��بی این ش��رکت به مزیت‬ ‫کانس��نگ و مزیت معدن بر می گ��ردد‪ .‬عملکرد تولید‬ ‫در س��ال گذش��ته و برنامه های تولید در سال اینده را‬ ‫ک��ه رصد کنید می بینید بی��ش از ‪ ۵۵‬درصد نیاز مواد‬ ‫اولیه و کانس��نگ تولید در واحدهای تولید کنس��انتره‬ ‫و گندل��ه را بای��د از معادنی غیر از مع��ادن خود تامین‬ ‫کنیم‪ .‬این امر نشان می دهد ریسک پذیری ما در زمینه‬ ‫تامین م��واد اولیه به عنوان اصلی ترین نهاده های تولید‬ ‫از چه حساس��یتی برخوردار اس��ت؛ به همین دلیل در‬ ‫مدت مدیریت خود س��عی کردم خرید خ��وراک را به‬ ‫ص��ورت قراردادهای النگ ترم تنظیم کن��م و خرید از‬ ‫دیگر معادن با نرخ بهینه و مدیریت خرید مواد اولیه به‬ ‫نحوی که در چرخه تولید این خریدها باعث سوداوری‬ ‫شود را در صدر اولویت هایم قرار دهم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۱۲۰‬میلیون تنی ذخایر گل گهر‬ ‫با اکتشافات جدید‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬از طرف دیگر کاهش وابس��تگی به‬ ‫این مواد را باید س��رلوحه کارهای مان قرار دهیم که با‬ ‫اکتشاف در حوزه بین بخشی در انومالی های گل گهر و‬ ‫اکتشاف در سایر نقاط کشور و حتی جهان رخ می دهد‪.‬‬ ‫اکتش��اف به عنوان اصلی ترین اولویت و رکن کاری ما‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬ما برای رفع وابستگی شرکت‬ ‫در زمینه تامین کانسنگ چاره ای غیر از حرکت به این‬ ‫س��مت نداری��م‪ .‬مالرحمن تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫عملیات اکتش��افی انجام ش��ده‪ ،‬نوی��د می دهد که در‬ ‫شرق و غرب انومالی ش��ماره یک گل گهر حدود ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیون ت��ن افزایش ذخایر را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬هر‬ ‫گونه سرمایه گذاری در بخش اکتشاف منجر به افزایش‬ ‫سوددهی خواهد شد‪ .‬سرمایه گذاری در این بخش بسته‬ ‫به میزان اورده و س��ودی که می بریم نشان می دهد تا‬ ‫چه حد اکتش��اف به صرفه نزدیک اس��ت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫بقای س��رمایه گذاری های انجام شده بسیار مهم است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گل گهر در ادامه تاکی��د کرد‪ :‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫به��ره وری از معادن موجود بس��یار مهم اس��ت و باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬باید دغدغه اس��تخراج از معادن‬ ‫موجود با پرهیز از روش های سنتی و حرکت به سمت‬ ‫طراحی های مدرن استخراج و بهره برداری کم شود تا با‬ ‫کمترین هزینه بیشترین بهر ه را از معادن موجود ببریم‪.‬‬ ‫به همین دلی��ل باید با بهترین ش��یوه های فراوری به‬ ‫کاهش ضایعات و باطله ها برس��یم اما در کنار استخراج‬ ‫از معادن طبیعی باید طرح های توسعه با ارزش افزوده‬ ‫باالتر را نیز موردنظر قرار دهیم‪ .‬خوش��بختانه ش��رکت‬ ‫‪ ۴۲‬پ��روژه به ارزش بیش از ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫جری��ان دارد‪ .‬در مجموع ح��دود ‪ ۶۹۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫مخ��ارج س��رمایه ای ما باق��ی مانده که ح��دود ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان ان مربوط به س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اس��ت‬ ‫و بقی��ه به س��ال ‪ ۱۳۹۹‬موکول می ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گل گه��ر ادام��ه داد‪ :‬تغییری که در س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت‬ ‫به ‪ ۹۶‬داش��تیم در رون��د افزایش س��رمایه گذاری های‬ ‫بلندمدت ش��رکت اصل��ی و ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫اس��ت یعنی س��رمایه گذاری های بلندمدت نس��بت به‬ ‫دارایی های ثابت مش��هود‪ ،‬رشد قابل مالحظه ای داشته‬ ‫اس��ت‪ ۵۵ .‬درص��د دارایی های ش��رکت را دارایی های‬ ‫بلندمدت تشکیل می دهد‪ .‬سهم س��رمایه گذاری ها در‬ ‫گروه گل گهر از مجموع س��رمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫‪ ۴۹‬درصد شده که بیش��تر از دارایی های ثابت مشهود‬ ‫اس��ت و نشان می دهد شرکت های زیرمجموعه از رشد‬ ‫قاب��ل توجهی برخوردار بوده ان��د که این موضوع بیانگر‬ ‫این است ش��رکت نیازمند یک مدیریت سیستماتیک‬ ‫و مهندس��ی هلدینگ است‪ .‬وی افزود‪ :‬مهندسی منابع‬ ‫مال��ی از ب��اال به پایی��ن‪ ،‬مدیریت درس��ت دارایی ها و‬ ‫سرمایه ها‪ ،‬اولویت مدیریت منابع و تالش برای صیانت‬ ‫از دارایی ها و سرمایه ها مستلزم این است که مهندسی‬ ‫در منابع مالی شرکت درست باشد و این هنر را داشته‬ ‫باش��یم که برای هدایت منابع مالی از سایر بخش های‬ ‫اقتصادی به س��مت توسعه ش��رکت حرکت کنیم‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬خوش��بختانه گل گهر و امث��ال ان در بازار‬ ‫س��رمایه از جذابیت باالیی برخوردارند‪ .‬اطالع رس��انی‬ ‫به موقع و تعامل درس��ت با بانک ها و صندوق توس��عه‬ ‫ملی و جذب منابع مالی از خارج از کش��ور و اس��تفاده‬ ‫از فاینانس ها در اینده کش��ور نقش اساس��ی و بسزایی‬ ‫دارد‪ .‬در ش��رکت های زیرمجموعه گل گه��ر ‪ ۳۱‬پروژه‬ ‫در دس��ت اقدام اس��ت که ‪ ۹۵۰‬میلیون یورو و ‪۶۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگری از سخنانش با اشاره به مخارج سرمایه بازمانده‬ ‫در بخش ارزی گفت‪ :‬برای به ثمر رس��اندن این طرح ها‬ ‫ح��دود ‪ ۸۸۷‬میلیون یورو و در بخ��ش ریالی ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نیاز اس��ت که با حمایت هیات رئیس��ه و‬ ‫س��هامداران تامین خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در راستای‬ ‫پیش��برد اهداف ش��رکت‪ ،‬نخس��تین گام‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫مدون برای برخورداری از منابع پایدار اس��ت که تالش‬ ‫و تسریع در طرح های مصوب در شرکت و شرکت های‬ ‫هم گروه به منظور خلق ارزش افزوده و کسب سود باالتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچنین تامین مالی با افزایش سرمایه‪ ،‬تدوین‬ ‫س��اختار نظام مند توزیع جامع بودجه‪ ،‬ایجاد مکانیسم‬ ‫اصول��ی در زمینه فروش و تولی��د و ایجاد نظام کنترل‬ ‫پروژه در سطح کالن است‪ .‬تقویت شبکه های هوشمند‬ ‫در نظام مالی و شبکه های شرکت گل گهر برای افزایش‬ ‫به��ره وری و توجه به افزایش کیفی��ت محصوالت‪ ،‬باال‬ ‫رفت��ن نرخ محصوالت و مدیریت اساس��ی در عرضه به‬ ‫موقع محصوالت در بازار و مدیریت بهینه بازار اس��ت‪.‬‬ ‫در طرح های توس��عه باید بیشترین تالش برای افزایش‬ ‫قابلیت های داخلی به منظور باال بردن تولید و اشتغال‬ ‫و بومی سازی باشد‪ .‬اهمیت مدیریت هزینه ها در بخش‬ ‫لجس��تیک نیز از دیگر نکته هایی است که در مدیریت‬ ‫هلدین��گ باید مورد توجه قرار بگیرد‪.‬مالرحمن تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تامین انرژی به عن��وان یکی دیگر از عوامل موثر‬ ‫تولید نیز بای��د مورد توجه قرار بگی��رد‪ ،‬به ویژه اینکه‬ ‫به دلیل قطع ش��دن برق دچار خس��ارت های هنگفتی‬ ‫ش��دیم‪ .‬در این زمینه یک کارگروه‪ ،‬مس��ائل مربوط به‬ ‫ان��رژی را مدیریت می کند تا قط��ع غیر منطقی و غیر‬ ‫اصولی برق‪ ،‬خسارت زیادی به سهامداران وارد نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ال دیگ�ر اب خلیج فارس ب�ه گل گهر‬ ‫می رسد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمین��ه اب نیز ش��اهد ش��کل گیری‬ ‫شاهکاری در زمینه طرح انتقال اب هستیم؛ در تامین‬ ‫س��رمایه این پروژه هیچ محدودیتی نباید قائل باشیم و‬ ‫به س��هم خودم اعالم می کن��م از ان حمایت می کنیم‬ ‫تا به زودی ش��اهد رس��یدن اب خلیج فارس به منطقه‬ ‫گل گهر باشیم‪ .‬این قول را از اقای مهندس یاری گرفتم‬ ‫و باید از ایش��ان و مهندس نوریان‪ ،‬مدیرعامل چادرملو‬ ‫برای همکاری های شان تشکر کنم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اجرای طرح مطالعاتی‬ ‫راه اندازی مگاپورت کانتینری‬ ‫در سواحل مکران‬ ‫دریافت مالیات‬ ‫از سکه قانونی است؟‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫ضرب االجل صادرکنندگان کاال به عراق و افغانستان اغاز شد‬ ‫‹ ‹مراحل ثبت پروانه های صادراتی‬ ‫صادرکنن��دگان می توانند با مراجع��ه به بخش عملیات‬ ‫ارزی «مدیری��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات» درگاه ثب��ت‬ ‫پروانه ه��ای صادرات��ی ع��راق و افغانس��تان‪ ،‬پروانه ه��ای‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫روز ‪ 6‬تی��ر‪ ،‬رواب��ط عموم��ی بانک مرک��زی اعالم کرد‬ ‫صادرکنندگان کاال به کشورهای عراق و افغانستان نسبت‬ ‫به درج پروانه های صادراتی خود در س��امانه جامع تجارت‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬در واقع ای��ن اقدام بانک مرک��زی به منظور‬ ‫بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است که براساس‬ ‫ان‪ ،‬از صادرکنندگان کاال به کشورهای عراق و افغانستان‬ ‫که معادل ریالی ارز متعلقه را براساس اسناد و مدارک در‬ ‫دوره ‪۲۲‬فروردی��ن تا ‪۱۶‬م��رداد ‪ ۱۳۹۷‬دریافت کرده اند‪،‬‬ ‫تقاض��ا کرده اس��ت از ‪ ۹‬تا ‪ ۲۰‬تیر امس��ال ب��ا مراجعه به‬ ‫«س��امانه جامع تجارت»‪ ،‬نس��بت به ثبت ش��ماره کوتاژ‬ ‫(پروانه های) صادراتی مورد اشاره خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫در حال��ی ضرب االج��ل صادرکنن��دگان ب��ه ع��راق و‬ ‫افغانس��تان از دیروز اغاز شده که برهمین اساس‪ ،‬سامانه‬ ‫جامع تجارت نیز در راس��تای این بخشنامه بانک مرکزی‬ ‫درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به کش��ورهای عراق‬ ‫و افغانستان در بازه زمانی ‪۲۱‬فروردین تا ‪ ۱۶‬مرداد ‪1397‬‬ ‫که مش��مول بن��د ‪ ۷‬تصویب نامه ش��ماره ‪/۵۵۳۰۰‬‏‪‬۸۷۳۹‬‬ ‫م��ورخ ‪ 1397/۲/۲‬می ش��وند‪ ،‬امکان��ی را فراهم کرده که‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه سامانه جامع‬ ‫تجارت‪ ،‬نسبت به اظهار پروانه های صادراتی یادشده اقدام‬ ‫کنن��د‪ .‬بانک مرک��زی در اطالعیه خود اع�لام کرده بود‪:‬‬ ‫پروانه های (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره یادش��ده‬ ‫که ازس��وی صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر‪،‬‬ ‫ فروش در س��امانه های «نیما» و «سنا» مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته باش��د‪ ،‬برای تس��ویه تعهدات دوره یادش��ده مورد‬ ‫پذیرش این بانک نخواهد بود‪ .‬اما در صورت ثبت اطالعات‬ ‫ان در سامانه های ذی ربط به طور سیستمی جزء تعهدات‬ ‫صادرکنندگان لحاظ شده است‪ .‬همچنین با توجه به لزوم‬ ‫اجرای��ی کردن جزء (‪ )۱‬بند (ج) تبصره (‪ )۸‬قانون بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور‪ ،‬صادرکنندگانی که باوجود عرضه‬ ‫ارز خود در س��امانه نیما تاکنون نس��بت به نهایی کردن‬ ‫معامالت ذی ربط اقدام نکرده اند‪ ،‬تا پیش از ‪ 20‬تیر امسال‬ ‫فرصت خواهند داش��ت معامالت خود را نهایی و مختومه‬ ‫کنن��د‪ .‬ضمن اینکه ب��ا توجه به عملک��رد صادرکنندگان‬ ‫کش��ور در بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات ب��ه چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور و الزامات قانونی مربوط‪ ،‬تداوم همکاری‬ ‫صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود کمک شایانی‬ ‫به ثبات بازار ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد کش��ور‬ ‫خواهد کرد‪ .‬از این رو با هدف تسهیل در فرایند رسیدگی‬ ‫به تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ‪ ۱۳۹۷‬مقتضی است‬ ‫نس��بت به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه‬ ‫اقتصادی کشورتا پایان تیر ‪ ۱۳۹۸‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫صادرکنندگان می توانن��د با مراجعه به بخش عملیات ارزی «مدیریت‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات» درگاه ثب��ت پروانه ه��ای صادرات��ی ع��راق‬ ‫و افغانستان‪ ،‬پروانه های صادراتی خود را اظهار کنند‬ ‫صادرات��ی خ��ود را اظهار کنن��د‪ .‬در این صفحه‪ ،‬س��وابق‬ ‫پروانه های اظهارش��ده قابل مش��اهده است و صادرکننده‬ ‫در ص��ورت تمایل به دریافت فایل اکس��ل از این جدول‪،‬‬ ‫روی گزین��ه «خروجی اکس��ل» کلیک کن��د‪ .‬در صورت‬ ‫تمایل ب��ه اظهار پروانه صادراتی جدید‪ ،‬الزم اس��ت روی‬ ‫گزین��ه «اظهار پروانه های صادرات��ی» کلیک کنید که در‬ ‫این صورت به صفحه دیگری منتقل خواهید ش��د‪ .‬در این‬ ‫صفحه با درج اطالعات پروان��ه صادراتی و انتخاب گزینه‬ ‫«اس��تعالم پروانه»‪ ،‬استعالم پروانه ها انجام شده و ضوابط‬ ‫مطرح ش��ده به طور سیستمی کنترل می شوند‪ .‬در صورت‬ ‫موفقیت در اس��تعالم پروانه های وارد شده‪ ،‬اطالعات انها‬ ‫در ج��دول موجود همین صفحه‪ ،‬نمایش داده می ش��وند‪.‬‬ ‫در ص��ورت تمای��ل می توانید ب��رای هر ی��ک از پروانه ها‪،‬‬ ‫توضیحات مد نظرتان را با کلیک روی گزنیه «توضیحات»‬ ‫درج کنید‪ .‬در نهایت برای ثبت اطالعات پروانه الزم است‬ ‫روی گزینه «ثبت و تمام» کلیک کنید‪.‬‬ ‫پس از تایید پیغام ظاهر شده‪ ،‬پروانه های استعالم شده‬ ‫ش��ما در «فهرس��ت پروانه های اظهار شده برای ارسال به‬ ‫بانک مرک��زی» قرار می گیرند‪ .‬در صورت��ی که تمایل به‬ ‫ستاد تنظیم بازار‪ ،‬بر ضرورت تداوم تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ب��رای واردات نهاده های مورد نیاز برای تولید مرغ تاکید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به دنبال ارائه درخواستی‬ ‫از سوی وزارت جهادکشاورزی درباره اصالح نرخ جوجه یکروزه‬ ‫و گوش��ت مرغ‪ ،‬ستاد تنظیم بازار با تاکید بر حمایت همزمان از‬ ‫بخش ه��ای تولید و مصرف مقرر کرد تا وزارت جهادکش��اورزی‬ ‫نسبت به تامین‪ ،‬توزیع و نظارت حداکثری بر رعایت نرخ مصوب‬ ‫عرضه نهاده ها اقدام کند و مقرر ش��د مدیریت بازار به گونه ای از‬ ‫رسیدن کاال به دست مرغداران با حذف واسطه های غیرضروری‬ ‫اطمین��ان حاص��ل کند‪ .‬در این نشس��ت که به ریاس��ت عباس‬ ‫قب��ادی‪ ،‬دبیر س��تاد تنظیم بازار و مع��اون بازرگانی داخلی و با‬ ‫حضور حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ح��ذف پروانه خود از این فهرس��ت دارید‪ ،‬می توانید روی‬ ‫گزین��ه «حذف» کلی��ک کنید‪ .‬در این ص��ورت وضعیت‬ ‫پروان��ه در جدول به حالت «حذف ش��ده» تغییر می کند‪.‬‬ ‫(ثبت دوباره پروانه های حذف شده‪ ،‬بالمانع است)‬ ‫نکته حائز اهمیت ان اس��ت که در صورتی که در زمان‬ ‫اس��تعالم پروانه با خطای «این پروانه پیش تر ازسوی شما‬ ‫ثبت شده است»‪ ،‬روبه رو شدید می توانید پس از حذف ان‬ ‫پروانه از «فهرس��ت پروانه های اظهار شده برای ارسال به‬ ‫بانک مرکزی»‪ ،‬دوباره ان را استعالم و ثبت کنید‪.‬‬ ‫بخ��ش «درگاه ثب��ت پروانه ه��ای صادرات��ی ع��راق و‬ ‫افغانستان» در سامانه جامع تجارت به طور موقت طراحی‬ ‫ش��ده است و پس از پایان مهلت اعالم شده ازسوی بانک‬ ‫مرک��زی (‪ ۲۰‬تی��ر ‪ )۱۳۹۸‬غیرفعال می ش��ود و اطالعات‬ ‫پروانه های موجود در «فهرس��ت پروانه های اظهار ش��ده‬ ‫برای ارس��ال ب��ه بانک مرکزی» ک��ه در وضعیت «منتظر‬ ‫ارس��ال به بانک مرکزی» قرار دارند‪ ،‬ب��رای اعالم نظر به‬ ‫بانک مرکزی ارسال می ش��وند‪ .‬پس از ان‪ ،‬نتیجه بررسی‬ ‫بانک مرکزی در س��تون وضعیت به کاربران نمایش داده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمت مصوب مرغ تغییر نکرد‬ ‫تجارت در حوزه بازرگانی برگزار ش��د‪ ،‬اعضای ستاد تنظیم بازار‬ ‫بر فرایند صدور فاکتور در حلقه های گوناگون زنجیره تولید مرغ‬ ‫تاکید کردند‪ .‬این حلقه ها ش��امل فراین��د تولید جوجه یکروزه‪،‬‬ ‫فروش مرغ زنده‪ ،‬مرغ کش��تار شده توس��ط کشتارگاه ها‪ ،‬مراکز‬ ‫توزیع عمده فروش و خرده فروش��ان است؛ به این ترتیب تکالیف‬ ‫تعیین شده برای نهادهای نظارتی مسئول‪ ،‬براساس تصمیم های‬ ‫پیشین ستاد تنظیم بازار بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬نهادهای نظارتی مسئول در این راستا‪ ،‬سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی و دادس��تانی های استان ها اعالم ش��ده است‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت نهادهای مس��ئول فقط مس��ئول کنترل ص��دور فاکتور‬ ‫خواهند بود و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫س��ازمان تعزیرات حکومت��ی و وزارت جهاد کش��اورزی مکلف‬ ‫هستند ضمن رصد و پایش مستمر میزان جوجه ریزی براساس‬ ‫نیاز ب��ازار و تحقق الزامات بازار رقابتی‪ ،‬گزارش الزم برای اتخاذ‬ ‫تصمیم های اینده را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه کنند‪.‬‬ ‫س��تاد تنظیم بازار با تاکید بر تداوم تولید مرغ و پیش��گیری از‬ ‫نی��از به واردات‪ ،‬مقرر ک��رد در صورت بروز حاش��یه زیان برای‬ ‫تولید کنن��دگان در زمان کاهش نرخ ف��روش نرخ کف حمایتی‬ ‫مرغ ازسوی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫با همکاری نهادهای مس��ئول و تشکل های مربوط محاسبه و به‬ ‫دبیرخانه ارائه ش��د‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬شرکت پشتیبانی امور‬ ‫دام مکلف اس��ت از همه ظرفیت های خود برای جمع اوری مرغ‬ ‫مازاد بازار اس��تفاده کند؛ پیش بینی ش��ده است وجه ریالی نرخ‬ ‫ایین نامه صدور مجوز فروشگاه های صنایع دستی تقدیم دولت می شود‬ ‫مع��اون دفتر ص��ادرات صنایع دس��تی س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری از‬ ‫نهایی ش��دن ارس��ال ایین نامه اجرایی صدور مجوز‬ ‫فروش��گاه های هنرهای س��نتی و صنایع دس��تی به‬ ‫هیات دولت ازس��وی این س��ازمان خبر داد‪ .‬فرزاد‬ ‫اوجانی در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬این ایین نامه پس‬ ‫از تصویب در هیات دولت به سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری ابالغ و ما نی��ز ان را‬ ‫ب��ه اداراه های کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری اس��تان ها ابالغ خواهیم کرد‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دو س��ال پیش طرحی در مجلس در راستای‬ ‫تمرکز در سیاس��ت گذاری‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت در‬ ‫زمینه حفظ‪ ،‬احیا‪ ،‬ترویج‪ ،‬توسعه کمی‪ ،‬بهبود کیفی‬ ‫صنایع دس��تی کشور تصویب ش��د که براساس این‬ ‫مصوبه صدور مجوز فروشگاه های انحصاری هنرهای‬ ‫سنتی و صنایع دستی ایران یکی از بندهای وظایف‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی تهران ک��ه پیش از این نی��ز بارها از‬ ‫سیاست ارز چند نرخی انتقاد کرده بود‪ ،‬بار دیگر با اعالم دالیل‬ ‫مخالفت خود با این سیاست‪ ،‬به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز‬ ‫ارزان قیمت‪ ،‬به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مس��عود خوانس��اری در یکی از صفحات‬ ‫اجتماع��ی خود اعالم کرده که با ارزیابی عملکرد سیاس��ت ارز‬ ‫چن��د نرخی دولت در ماه های گذش��ته‪ ،‬به نظر می رس��د این‬ ‫برنامه به نتایج مدنظر خود نرس��یده و حتی مش��کالتی را نیز‬ ‫به وجود اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیلی برای صادرکنندگان‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی ایران و افغانس��تان ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه اق��دام جدید بان��ک مرکزی در راس��تای کمک به‬ ‫صادرکنن��دگان به افغانس��تان و عراق اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫صادرکنن��دگان ب��ه این دو کش��ور به طور عم��ده با ریال‬ ‫کار می کنن��د و ب��ا اجرای قانون بازگش��ت ارز صادراتی با‬ ‫مش��کالتی روبه رو بودند که به تازگی با اقدام بانک مرکزی‬ ‫تس��هیل شد‪ .‬سیدحسین سلیمی در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫اشاره به سیاست های ارزی مبنی بر بازگشت ارز صادراتی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حاال اعالم کرده اند که صادرکنندگان به عراق‬ ‫و افغانس��تان پروانه صادراتی خود را در سامانه ثبت کنند‬ ‫ک��ه از لحاظ امار صادراتی برای کس��ی ک��ه صادر کرده و‬ ‫پولش را به ریال دریافت کرده اس��ت‪ ،‬قانونی تلقی ش��ود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همواره عمده خریداران عراقی و افغانستانی‬ ‫از ایران با ریال کار می کردند و پس از اعالم سیاست ارزی‬ ‫مبنی بر بازگش��ت دالر صادراتی به کشور‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫به این دو کشور با مشکل روبه رو شدند و در عمل صادرات‬ ‫متوقف ش��د اما پس از بررس��ی ها و کار کارشناسی حدود‬ ‫‪۲‬ماهه‪ ،‬به تازگی این روند تسهیل شده است‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران و افغانس��تان تاکید کرد‪ :‬صادرکنندگان به‬ ‫افغانس��تان و عراق باید از نظر مق��ررات‪ ،‬کوتاژ صادراتی را‬ ‫در سامانه وارد کنند و تعهدی است که باید در بازه زمانی‬ ‫‪۱۰‬روزه ان را ایفا کنند‪ .‬به گفته س��لیمی‪ ،‬روند بازگش��ت‬ ‫ارز صادراتی تعهد بازگش��ت ارز به مملک��ت این دو گروه‬ ‫صادرکنندگان متفاوت اس��ت و در واقع از مستثنا شده اند‬ ‫چراکه خریداران عراقی و افغانستانی به ریال کار می کنند‪.‬‬ ‫محوله به س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری است‪ .‬معاون دفتر صادرات صنایع دستی‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ایجاد هماهنگی در امر معرفی‪ ،‬اموزش‬ ‫و تحقیق��ات همچنین حمایت‪ ،‬هدایت و تش��ویق‬ ‫تولی��د‪ ،‬عرضه و صادرات محصوالت صنایع دس��تی‬ ‫و هنره��ای س��نتی و صنعتگران و فع��االن بخش‬ ‫صنایع دستی از دیگر محورهای این مصوبه است‪.‬‬ ‫اقدام جدید‬ ‫بانک مرکزی در‬ ‫راستای کمک به‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫به افغانستان‬ ‫و عراق است‬ ‫خرید م��رغ در کمترین زمان ممکن پرداخت تا انگیزه فروش و‬ ‫تحویل کاال به دولت کاهش نیابد‪.‬‬ ‫قیمت خرید مرغ گرم کش��تار روز در کش��تارگاه به ازای هر‬ ‫کیلوگرم ‪ ۵۰۰ ،۱۱‬تومان تعیین ش��د و هزینه های بعدی شامل‬ ‫ش��رینگ پک‪ ،‬انجماد و حمل و نگهداری پس از خرید بر عهده‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام خواهد بود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬برای جلوگیری از واسطه گری فروش نهاده ها‬ ‫انجام تهاتر خرید مرغ با تحویل نهاده براساس میزان جوجه ریزی‬ ‫و با رعایت سهمیه بندی نهاده اعالمی وزارت جهادکشاورزی در‬ ‫چارچوب بخش��نامه ابالغی وزیر جهاد کشاورزی و تعهد مصرف‬ ‫و عرضه نکردن نهاده از س��وی فروش��ندگان (تولیدکننده مرغ)‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫برنامه ای برای افزایش نرخ نان نداریم‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و دبیر‬ ‫ستاد تنظیم بازار اعالم کرد پیشنهادهای اتحادیه‬ ‫نانوایان ب��رای افزایش نرخ نان در حال بررس��ی‬ ‫است‪ ،‬اما هنوز هیچ برنامه ای برای اجرایی کردن‬ ‫این پیشنهاد وجود ندارد‪.‬‬ ‫عب��اس قب��ادی ب��ه ایس��نا گفت‪ :‬هن��وز هیچ‬ ‫تصمیم و برنامه ای ب��رای افزایش نرخ نان نداریم‬ ‫و تنها پیشنهادهای اتحادیه نانوایان برای بررسی‬ ‫به جای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬یارانه نقدی بدهید‬ ‫خوانس��اری با بیان اینکه رانت و بی عدالتی می تواند پایه های‬ ‫هر اقتصادی را سس��ت کند‪ ،‬از وضعیت فعلی بازار ارز به عنوان‬ ‫یک��ی از مصداق های اصل��ی رانت در اقتصاد ای��ران نام برده و‬ ‫معتقد است امروز ایران با دالر رانتی دست و پنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که نخستین انتقادی‬ ‫ک��ه به این حوزه وارد می ش��ود این اس��ت که ب��ه این نوع ارز‬ ‫(ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی) ع��ده ای خاص دسترس��ی دارند و همین‬ ‫مس��ئله مقدمه ایجاد رانت اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬افرادی که‬ ‫به دنبال به دس��ت اوردن این رانت هس��تند‪ ،‬بای��د از نهاد های‬ ‫سیدحسین سلیمی‬ ‫دولتی مجوزهای الزم را دریافت کنند و این ش��روع فس��ادی‬ ‫به ن��ام امضای طالیی خواهد بود‪ .‬به گفته خوانس��اری‪ ،‬افزایش‬ ‫مصنوعی نرخ کاالهای واردات��ی به دلیل مابه التفاوت زیاد و در‬ ‫نتیجه خروج س��رمایه از کش��ور و کنترل نش��دن قیمت ها در‬ ‫بازار به دلیل نبود ش��بکه توزیع مناسب و ناعادالنه بودن توزیع‬ ‫به ط��وری که طبقات مرفه بیش از طبقات نیازمند از کاالهایی‬ ‫که یارانه دارند بهره مند می ش��وند‪ ،‬اصلی ترین عواملی است که‬ ‫می توان از انها به عنوان مشکالت طرح ارز ارزان نرخ یاد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین معتقد است که سیاست ارزی فعلی به قاچاق‬ ‫افزایش هزینه های تولید و تجدیدنظر در نرخ نان‪،‬‬ ‫در حال بررس��ی است‪ .‬وی افزود‪ :‬همه اتحادیه ها‬ ‫می توانند در ش��رایطی که هزینه های تولیدشان‬ ‫افزای��ش یافت��ه اس��ت‪ ،‬پیش��نهادها و تجزی��ه و‬ ‫تحلیل های نرخ خود را به ستاد تنظیم بازار اعالم‬ ‫کنند‪ .‬این پیش��نهادها مورد بررسی قرار گرفته و‬ ‫در صورت تایید‪ ،‬ب��رای افزایش نرخ انها تصمیم‬ ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫(به خارج از کش��ور) کاالهایی که ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تامین‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬انجامیده و همین امر توازن را در سایر بازارها بر هم‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫او ادامه داده که با توجه به ش��رایطی که امروز اقتصاد ایران‬ ‫با ان روبه رو است‪ ،‬نمی توان انتظار داشت قشر کم درامد بدون‬ ‫دریاف��ت حمایت های الزم از دولت به حیات خود ادامه دهند؛‬ ‫از این رو ارائ��ه راه حل هایی برای جایگزینی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪ .‬دولت به جای تداوم سیاس��ت ارزی فعلی‪،‬‬ ‫به قشر کم درامد یارانه نقدی پرداخت کند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نقد رویای‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫با پول پاشی‬ ‫شهال عموری‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اهواز‬ ‫ش��غل و اش��تغال همچ��ون دیگ��ر مفاهی��م‬ ‫اقتص��ادی تعاریف علمی و خ��اص خود را دارند‬ ‫و نمی ت��وان به صرف توزیع پ��ول به متقاضیان‪،‬‬ ‫مدعی ایجاد اش��تغال(در معنای پایدار) ان شد‪.‬‬ ‫یک��ی از دوگانگی های بس��یار ب��زرگ دولت در‬ ‫موضوع اشتغال اکتفا نکردن به وعده ها و ارقام و‬ ‫اعداد قابل تحقق و روی اوردن به بزرگنمایی و‬ ‫پیش بینی های ارمانی و ناش��دنی است که البته‬ ‫ای��ن رویه به جز ایج��اد تردی��د و بدبینی‪ ،‬هیچ‬ ‫حاصل و فایده دیگری در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫دولت در ی��ک فرایند تبلیغاتی گس��ترده از‬ ‫ایجاد یک میلیون ش��غل برای سال ‪ ۹۷‬خبر داد‬ ‫که به دنبال ان و گذشت سال مشخص شد قادر‬ ‫به تحقق ‪ ۵۰‬درصد یک میلیون شغل هم نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ذکر این نکته هم ضروری اس��ت که بر‬ ‫اشتغال محقق شده در س��ال ‪ ۹۷‬هم نمی توان‬ ‫عنوان ش��غل اطالق کرد‪ .‬براساس گفته معاون‬ ‫توسعه کارافرینی و اش��تغال وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماع��ی‪ ،‬بخش محقق ش��ده از وعده‬ ‫یک میلی��ون ش��غلی س��ال ‪ ۹۷‬بخش��ی از این‬ ‫فرصت های ش��غلی از نوع اش��تغال کم کیفیت‪،‬‬ ‫اشتغال غیررس��می و خُ رد هس��تند به گونه ای‬ ‫ک��ه صاحبان ای��ن فرصت ها حتی زیرپوش��ش‬ ‫تامی��ن اجتماعی ه��م نمی توانند ق��رار بگیرند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر هیچ مقدار از ان عدد خیال انگیز‬ ‫یک میلیون��ی رهس��پار بخش صنعت ی��ا تولید‬ ‫نش��د‪ .‬از انچ��ه گفته ش��د ای��ن نتیجه حاصل‬ ‫می ش��ود که دولت ب��ا طرح ادعاه��ای بزرگ و‬ ‫شبه پوپولیستی مجبور به پول پراکنی در میان‬ ‫مخاطبان گوناگون می ش��ود اما ایا با این کار به‬ ‫هدف موردنظر یعنی اشتغال موثر و پایدار دست‬ ‫خواه��د یافت؟ از دیدگاه نگارنده و بس��یاری از‬ ‫صاحب نظران پاسخ به این پرسش منفی است‪.‬‬ ‫شکی نیست که اشتغال یک دغدغه داخلی و‬ ‫منحصر به کش��ور ما نیست و کشورهای زیادی‬ ‫از این معضل و اس��یب رنج می برند بنابراین اگر‬ ‫قرار بر این باشد که با پخش کردن بدون برنامه‬ ‫پول می توان به اش��تغال مولّد و حقیقی رسید‪،‬‬ ‫به طور قطع بسیاری از کش��ورها باید قبل از ما‬ ‫منابع مالی خود را به شیوه دولت خودمان توزیع‬ ‫یا پخش می کردند و مشکل اشتغال کشورشان‬ ‫را حل می کردند؛ بنابراین برای سرفصل مهمی‬ ‫به نام اش��تغال نمی توان ام��ار و پیش بینی های‬ ‫اغراق امیز ارائه کرد زیرا تحقق وعده های بزرگ‬ ‫قبل از هر چیز به برنامه‪ ،‬س��اختار و زمینه های‬ ‫مرتبط از جمله منابع مالی نیاز دارد‪.‬‬ ‫نکت��ه عجی��ب این اس��ت که دول��ت به جای‬ ‫بازنگری در این شیوه اشتغال افرینی ناموفق‪ ،‬در‬ ‫ابتدای هرسال‪ ،‬جای بر سال قبل قرار می دهد و‬ ‫ادعایی شبیه به ادعای قبلی خود مطرح می کند‪،‬‬ ‫به عنوان مثال به تازگی در کمیس��یون تخصصی‬ ‫شورای عالی اش��تغال بر ایجاد یک میلیون و ‪۹۰‬‬ ‫هزار فرصت ش��غلی برای سال ‪ ۹۸‬متمرکز شده‬ ‫و هدف گذاری کرده اس��ت‪ .‬مدت��ی قبل رئیس‬ ‫برنامه وبودجه کش��ور نی��ز از ایجاد یک میلیون‬ ‫شغل تا پایان سال جاری خبر داده بود‪.‬‬ ‫نکت��ه عجیب ت��ر در این همه ش��عار و امار و‬ ‫وعده های اش��تغالی محقق نش��ده این است که‬ ‫براس��اس برنامه شش��م توسعه‪ ،‬ش��رط کاهش‬ ‫بیکاری تحقق رشد اقتصادی ساالنه ‪ ۸‬درصدی‬ ‫قرار داده شده که با توجه به شرایطی که کشور‬ ‫با انها دس��ت به گریبان اس��ت‪ ،‬چنین رش��دی‬ ‫از اس��اس منتف��ی بوده و براس��اس اعالم مرکز‬ ‫امار ایران‪ ،‬رش��د اقتصادی کش��ور در سال ‪۹۷‬‬ ‫با احتس��اب درامدهای نفتی منف��ی ‪ ۴.۹‬بیان‬ ‫ش��ده اس��ت؛ ازاین رو معلوم نیس��ت استناد به‬ ‫یک واقعیت ناموجود (رش��د ‪ ۸‬درصدی) و مبنا‬ ‫قرار دادن ان در موضوع اشتغال از کدام منطق‬ ‫سلیم اقتصادی سرچشمه می گیرد‪ .‬به مسئوالن‬ ‫و سیاس��ت گذاران به ویژه دولتمردانی که عالقه‬ ‫وافری به بزرگنمایی واقعیت های اقتصادی دارند‬ ‫و میزان ایجاد اش��تغال در کشور را نه براساس‬ ‫رش��د اقتصادی اعالم شده از س��وی مرکز امار‬ ‫بلکه براس��اس رش��د فرضی و نامحقق ‪ ۸‬درصد‬ ‫برنامه شش��م اعالم می کنند باید گفت که این‬ ‫شیوه ها هیچ تناسبی با شرایط سخت این مرحله‬ ‫ندارد و با مفهوم اقتصاد مقاومتی که با توجه به‬ ‫واقعیت ها و حقایق طراحی شده‪ ،‬فرسنگ ها دور‬ ‫است‪ .‬به عنوان یک فعال اقتصادی بر این اعتقاد‬ ‫هستم که دولت با اجتناب از هرگونه اغراق و با‬ ‫حرکت در چارچوب یک برنامه ریزی واقع بینانه‬ ‫و هدفمن��د می تواند در حد و ان��دازه توان خود‬ ‫در مس��ئله اشتغال ورود کند و سامان بخش این‬ ‫معضل بزرگ اجتماعی ‪ -‬اقتصادی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اعالم مراحل ثبت پروانه های صادرات به دو کشور همسایه در سامانه جامع تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد‬ ‫اجرای طرح مطالعاتی راه اندازی مگاپورت کانتینری در سواحل مکران‬ ‫اس�ماعیل خاش�عی‪ -‬مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی‬ ‫هرم��زگان ب��ا اش��اره ب��ه ط��رح توس��عه بندره��ای کوچک‪،‬‬ ‫از اج��رای ط��رح مطالعات��ی ایج��اد مگاپ��ورت کانتین��ری‬ ‫در س��واحل مک��ران و در راس��تای تجاری س��ازی و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت ه��ای بندره��ای ش��رق این اس��تان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬اله مراد عفیفی پور‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی در دو بخش‬ ‫تصدیگری(ام��ور بندری) و حاکمیتی ش��امل عملیات امداد و‬ ‫نجات دریای��ی‪ ،‬مقابله با الودگی‪ ،‬پایش ه��ای دریایی‪ ،‬کنترل‬ ‫و بازرس��ی ایمن��ی و فن��ی ش��ناورها فعالیت می کن��د‪ ،‬نقش‬ ‫اس��تان هرمزگان در بخش دریای��ی و دریانوردی را با توجه به‬ ‫گس��تردگی س��واحل مهم توصیف کرد و گفت‪ :‬از مجموع ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون دریانورد رس��می در جهان‪۱۳۳ ،‬ه��زار دریانورد دارای‬ ‫گواهینام��ه در ایران فعالیت می کنند که از این تعداد‪۳۰ ،‬هزار‬ ‫نفر در هرمزگان هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت توجه نهاد حاکمیتی به دریانوردان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در گذشته افراد برای ثبت کشتی ها و دریافت گواهینامه‬ ‫باید به بندرشهید باهنر مراجعه می کردند اما امروز خوشحالیم‬ ‫که توانس��تیم بخش��ی از وظایف خود را در قبال دریانوردان و‬ ‫مالکان شناورها در حوزه ش��رق و غرب استان انجام دهیم که‬ ‫ایج��اد مراکز و دفاتر در سراس��ر بندرهای اس��تان و راه اندازی‬ ‫«س��امانه جامعه دریانوردی» بخش��ی از این وظیفه مهم است‬ ‫و دریان��وردان و مالکان کش��تی ها می توانند تمامی تش��ریفات‬ ‫مرب��وط به فعالی��ت خ��ود را به ط��ور مکانیزه درخواس��ت و‬ ‫دریاف��ت کنن��د و ب��رای دریاف��ت گواهینام��ه دریان��وردی یا‬ ‫گواهی فنی و ایمنی ش��ناور نیازی به مراجعه به مرکز اس��تان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریان��وردی هرمزگان‪ ،‬یکی دیگر از وظایف‬ ‫ای��ن اداره را تقویت حض��ور زنان در فعالیت ه��ای دریانوردی‬ ‫اعالم کرد و با اش��اره به شعار س��ازمان بین المللی دریانوردی‬ ‫در راس��تای توانمندس��ازی زن��ان در مش��اغل دریایی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عم��ل به این ش��عار همواره ج��زء اولویت های م��ان بوده و هم‬ ‫اکنون ‪۱۷۸‬نفر از جامع��ه دریانوردی یعنی ‪۷۰‬درصد جمعیت‬ ‫زنان دریان��ورد دارای گواهینامه کش��ور‪ ،‬در هرمزگان فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫عفیفی پ��ور با بی��ان اینکه از س��ال ‪ ۹۶‬بان��وان مهماندار در‬ ‫ش��ناورهای مس��افری بکارگیری ش��دند‪ ،‬افزود‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫اثرگذاری مطلوب‪ ،‬بازخوردهای مثبت و رضایت مردم با شروع‬ ‫این طرح در ماه های نخس��ت فعالیت بانوان مهماندار مش��هود‬ ‫ب��ود و هم اکنون بیش از ‪ ۵۰‬نفر از بانوان تخصیلکرده به عنوان‬ ‫مهماندار شناورها مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصی�ص ‪۳۲‬میلیارد تومان اعتبار برای توس�عه‬ ‫زیرساخت های بندری در جاسک‬ ‫وی یک��ی از اولویت ه��ای مه��م اداره بن��ادر و دریان��وردی‬ ‫در هرم��زگان را توانمندس��ازی و فعال س��ازی بندره��ای‬ ‫کوچ��ک عن��وان و تصری��ح ک��رد‪ :‬جاس��ک ی��ک بن��در‬ ‫قدیم��ی و موث��ر در معیش��ت س��اکنان ای��ن منطق��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در گذش��ته کش��اورزان و تولیدکننده های ای��ن مناطق باید‬ ‫محصوالت تولی��دی و صادراتی خود را به بندر ش��هیدرجایی‬ ‫ارس��ال می کردند اما با راه اندازی رمپ ش��ناور‪ ،‬امکان فعالیت‬ ‫کانتین��ری و پهلوگی��ری ش��ناورهای فل��زی در اس��کله این‬ ‫بن��در تجاری وج��ود دارد و روابط تجاری با کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس را تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫عفیفی پ��ور‪ ،‬ب��ار دیگر با تاکی��د بر ض��رورت برنامه ریزی در‬ ‫ت موجود در بندرهای ش��رق و‬ ‫راس��تای بهره گیری از ظرفی�� ‬ ‫س��واحل مکران با توجه تحریم ه��ای ظالمانه‪ ،‬افزود‪ :‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬اجرای ایین نامه کاالی ملوانی به نهادهای گوناگون ابالغ‬ ‫ش��د که یکی از ان نهادها سازمان بنادر و دریانوردی است که‬ ‫تا امروز ‪ ۳۲‬میلیارد تومان برای توسعه زیرساختی های بندری‬ ‫جاسک سرمایه گذاری و ظرفیت الزم در زمینه تسهیل واردات‬ ‫کاالی ملوانی فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ایجاد مگاپورت کانتینری در حوزه س��واحل‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۷۰‬میلیون دالری‬ ‫در منطقه ویژه خلیج فارس‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج فارس پیش بینی کرد حجم سرمایه گذاری در منطقه‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی خلیج فارس در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه حدود ‪۷۰‬‬ ‫میلیون دالر برسد‪.‬‬ ‫حس��ن خلج طهرانی حجم سرمایه گذاری داخلی در این‬ ‫منطقه در س��ال ‪ ۹۷‬را حدود ‪ ۵.۵‬میلیون دالر عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با احتس��اب سرمایه گذاری خارجی که اوایل سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬به ثمر نشست میزان سرمایه گذاری در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج فارس به حدود ‪ ۵۵‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬نیز ب��ا انعقاد قراردادهای جدید‬ ‫سرمایه گذاری که در حال طی کردن مراحل قانونی است‬ ‫پیش بینی می ش��ود حدود ‪ ۷۰‬میلیون دالر سرمایه گذاری‬ ‫جدید جذب منطقه ویژه شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج ف��ارس در ادام��ه همچنین با اش��اره به فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی خلیج فارس‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬گف��ت‪ :‬ازجمله ای��ن فرصت ه��ا می توان به‬ ‫س��رمایه گذاری در زمینه طرح های صنعتی شامل صنایع‬ ‫تولید ف��والد‪ ،‬صنایع پایین دس��تی ف��والد‪ ،‬صنایع تولید‬ ‫الومینیوم‪ ،‬صنایع پیش دستی الومینیوم‪ ،‬طرح های نفتی‬ ‫و پتروشیمی‪ ،‬پایانه های دریایی‪ ،‬ساخت نیروگاه های برق‬ ‫و طرح های اب شیرین کن اشاره کرد‪.‬‬ ‫خلج طهرانی‪ ،‬بیشترین میزان سرمایه گذاری در سال ‪۹۷‬‬ ‫در ای��ن منطقه را در زمینه های تولید فروالیاژ‪ ،‬محصوالت‬ ‫فوالدی‪ ،‬صنایع نفتی اهک و دولومیت اعالم کرد و درباره‬ ‫تسهیالت ویژه برای س��رمایه گذاری در این منطقه گفت‪:‬‬ ‫اس��تفاده از معافیت های گمرکی ب��رای واردات تجهیزات‬ ‫و م��واد اولیه‪ ،‬معافی��ت از مالیات ارزش اف��زوده‪ ،‬معافیت‬ ‫مالیات عملکردی به مدت ‪ ۷‬س��ال و تس��هیل در شرایط‬ ‫پرداخت نرخ زمین ازجمله تس��هیالتی است که در اختیار‬ ‫س��رمایه گذاران منطقه قرار می گی��رد‪ .‬مدیرعامل منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اش��اره‬ ‫به اقدام های همس��و با ش��عار س��ال «رونق تولید» گفت‪:‬‬ ‫پس ازانکه امسال از س��وی رهبر معظم انقالب به عنوان‬ ‫س��ال «رونق تولید» نام گذاری شد ما در منطقه ویژه نیز‬ ‫تمام��ی برنامه ریزی ها و اهداف خ��ود را به گونه ای تعریف‬ ‫کردیم که بتوانیم در این مس��یر گام برداریم تا در نهایت‬ ‫اثری مثبت در راس��تای تحقق این موضوع مهم داش��ته‬ ‫باش��یم و «ایمیدرو» و «وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت»‬ ‫را به عن��وان س��ازمان های باالدس��تی در تحقق این هدف‬ ‫یاری رس��انیم؛ در همین راس��تا در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از ظرفیت های اس��تان‬ ‫هرمزگان که اس��تانی مرزی و دارای مزیت های گوناگون‬ ‫اس��ت‪ ،‬بهره گرفتیم تا با جذب هرچه بیشتر سرمایه گذار‬ ‫ب��ه این منطقه‪ ،‬رونق تولید را هرچه بیش��تر عملی کنیم‪.‬‬ ‫خلج طهران��ی افزود‪ :‬ازجمله اقدام ه��ای ما در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج فارس در مدت زمان محدود سپری شده از‬ ‫س��ال جدید‪ ،‬بررسی پرونده س��رمایه گذارانی است که در‬ ‫گذش��ته برای اغاز س��رمایه گذاری در منطقه اقدام کرده‬ ‫بودن��د اما در نهایت این اقدام به مرحله قرارداد و ش��روع‬ ‫فعالیت نرس��یده بود و تالش کردیم تا در ماه های نخست‬ ‫سال نشست هایی را با این سرمایه گذاران برگزار کرده و در‬ ‫جریان علل سرمایه گذاری نکردن انها قرار گیریم و تا حد‬ ‫امکان با رفع موانع و کمک به انها امکان سرمایه گذاری را‬ ‫برایشان فراهم کنیم که خوشبختانه این اقدام نتیجه بخش‬ ‫بود و به زودی شاهد اغاز سرمایه گذاری های جدید در این‬ ‫منطقه خواهیم ب��ود‪ .‬وی در پایان تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫برخی از واحدهای فعال منطقه طرح های توسعه ای دارند‬ ‫اما وجود برخی از مش��کالت‪ ،‬رون��د اجرای این طرح های‬ ‫توس��عه را کند ک��رده بود ک��ه برای حل مش��کالت این‬ ‫بخش از فعاالن منطق��ه‪ ،‬همکاری و تعامل الزم با مراجع‬ ‫باالدستی خود ازجمله استانداری و ستاد رفع موانع تولید‬ ‫داش��تیم که خوش��بختانه با همکاری خ��وب این مراجع‬ ‫مش��کالت نیز برطرف ش��د و به این ترتیب در سالی که از‬ ‫س��وی رهبر معظم انقالب به نام «رونق تولید» نام گرفته‬ ‫است شاهد افزایش سرمایه گذاری در این منطقه خواهیم‬ ‫ب��ود که زمینه را برای تولید هرچه بیش��تر فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مکران و در راس��تای تجاری سازی و اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫بندرهای شرق استان نیز در دست مطالعه است‪.‬‬ ‫مدیرکل بن��ادر و دریانوردی هرم��زگان‪ ،‬همچنین از جذب‬ ‫س��رمایه گذار بخ��ش غیردولت��ی در حوزه ایج��اد ظرفیت ها و‬ ‫زیرس��اخت های گردش��گری دریایی در هرم��زگان خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬فروردین امس��ال‪ ،‬اراضی مورد نیاز برای توس��عه بندر‬ ‫شهیدحقانی به پیمانکار واگذار شده که زیرساخت گردشگری‪،‬‬ ‫اس��کله شناور تفریحی و دیگر تاسیس��ات مورد نیاز را فراهم و‬ ‫این بندر را به یکی از مهم ترین ظرفیت های بخش گردش��گری‬ ‫شهر بندرعباس و استان تبدیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪۳۰‬درص�دی ظرفیت کانتینری س�االنه‬ ‫بندرشهید رجایی‬ ‫عفیفی پ��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ا تکمیل مرحله س��وم طرح توس��عه‬ ‫بن��در ش��هید رجایی و س��اخت ‪ ۳‬پس��ت اس��کله ب��ا ابخور‬ ‫‪ ۱۷.۵‬مت��ر در ان‪ ،‬ظرفی��ت کانتین��ری س��االنه ای��ن بندر از‬ ‫‪۵.۸‬میلی��ون تی ای یو کانتینر به به ‪ ۸‬میلی��ون افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا پایان امسال این پروژه مورد بهره برداری‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه بزرگ فاز‪ ۳‬بندر ش��هید رجایی‬ ‫شامل هزار و ‪۴۰۰‬متر اسکله است که با تکمیل ان‪ ،‬کشتی های‬ ‫دارای ظرفی��ت ‪ ۱۸‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تی ای یو کانتینر می توانند در‬ ‫ای��ن بندر پهلو بگیرند‪ .‬مدیرکل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان ‬ ‫اظهار کرد‪ ۳ :‬پس��ت اس��کله نفتی با عم��ق ‪ ۱۶‬متر و هرکدام‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪۱۰۰‬هزار تن در بندر ش��هید رجایی برای صادرات‬ ‫محصوالت نفتی کش��ور در حال ساخت است و با بهره برداری‬ ‫از ای��ن پروژه ک��ه ‪۳۴‬میلیون ت��ن ظرفیت س��االنه را افزایش‬ ‫خواهد داد‪ ،‬ظرفیت بندر ش��هیدرجایی ‪۳۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی با اش��اره به افزایش ‪۲‬برابری ظرفیت پسکرانه‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‪:‬‬ ‫رشد بهره وری‪ ،‬شاخص مهمی‬ ‫در جذب سرمایه گذاران است‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی صنای��ع معدنی و فلزی خلیج فارس‪،‬‬ ‫رشد بهره وری را یکی از شاخص های مهم جذب سرمایه گذار عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این ش��رکت توسعه زیرساخت های الزم در راستای تسهیل امور‬ ‫واردات و صادرات در این منطقه را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫حسن خلج طهرانی در حاشیه «ششمین همایش جایزه معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران» درب��اره لزوم افزایش بهره وری گفت‪ :‬برای اینکه ش��رایط‬ ‫سرمایه گذاری مطلوب شود و به سمت تعالی حرکت کنیم باید بهره وری‬ ‫را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در چند سال گذشته در موضوع بهره وری به طور خاص وارد‬ ‫ش��ده ایم و یکی از زمینه های که هدف گذاری کردیم‪ ،‬شناس��ایی موانع و‬ ‫مشکالت س��رمایه گذاران فعلی و جدید بود که با انجام اقدام های قانونی‬ ‫نسبت به رفع این موانع اقدام کنیم‪.‬‬ ‫خلج طهرانی‪ ،‬رضایت س��رمایه گذاران را نشانه اثربخش بودن اقدام های‬ ‫انجام شده در رفع موانع سرمایه گذاری در این منطقه عنوان و اضافه کرد‪:‬‬ ‫این موضوع نشان می دهد منطقه ویژه خلیج فارس مسیر درستی را برای‬ ‫افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران و بهره وری انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با‬ ‫اش��اره به دیگر اقدام های این منطقه برای رشد بهره وری گفت‪ :‬شناسایی‬ ‫ظرفیت ه��ای لجس��تیکی‪ ،‬اموزش و تعال��ی نیروی انس��انی‪ ،‬نواوری در‬ ‫تجهیزات موجود و بهره گیری از توان مهندس��ان مش��اور‪ ،‬زمینه را برای‬ ‫افزای��ش بازدهی و ظرفیت های مغفول مان��ده در منطقه ویژه که به دلیل‬ ‫مشکالت و محدودیت ها نمی توانستیم از انها به طور بهینه استفاده کنیم‪،‬‬ ‫فراه��م ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬با س��ازمان هایی مانند راه اهن و مش��تریانی که‬ ‫می توانستند به ما کمک کنند نیز تعامل های الزم برقرار شد که این اقدام‬ ‫افزای��ش ‪ ۹۰‬درصدی بهره وری در تخلیه روزانه واگن را به دنبال داش��ته‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‪،‬‬ ‫بهره گیری از توان بخش خصوصی را در توس��عه این منطقه مهم ارزیابی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬برای افزای��ش بازدهی تولید و بهره وری‪ ،‬امادگی برای ورود‬ ‫بخش خصوصی وجود دارد و زیرس��اخت های الزم نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫در «شش��مین همایش جایزه معادن و صنایع معدنی ایران» که در سالن‬ ‫همایش ه��ای بین المللی هتل بزرگ ارم ته��ران و با حضور رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو‪ ،‬نمایندگان مجلس‪ ،‬رئیسان تشکل ها و مدیران شرکت های‬ ‫معدن��ی و صنایع معدنی برگزار ش��د منطقه وی��ژه اقتصادی خلیج فارس‬ ‫موفق به کسب جایزه «پیشروان بهره وری چهار ستاره» شد‪.‬‬ ‫بندرش��هید رجایی و جذب سرمایه گذار بخش غیردولتی برای‬ ‫توسعه این اراضی‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به فشارهای اقتصادی‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه گذار در حوزه لجس��تیکی با پیشرفت کندتری نسبت‬ ‫به گذش��ته در حال انجام اس��ت اما با رایزنی های انجام ش��ده‬ ‫با س��رمایه گذاران جدید و هدف گذاری های انجام شده در این‬ ‫زمینه مش��کل خاصی وجود ن��دارد‪ .‬عفیفی پ��ور همچنین از‬ ‫جذب ‪۱۱۴‬میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید طی قراردادهای‬ ‫منعقد ش��ده در فروردین امسال خبر داد و اضافه کرد‪۳ :‬پروژه‬ ‫دیگر نیز در تشریفات نهایی انعقاد قرارداد سرمایه گذاری است‬ ‫که قبل از نیمه نخست امسال منعقد خواهد شد‪ .‬ایجاد پایانه‬ ‫مکانی��زه مواد معدنی بندر ش��هیدرجایی با ظرفیت ‪۵۰‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬عملیات تکمیل سردخانه ‪۲۰‬هزار تنی بندر شهیدرجایی و‬ ‫تکمی��ل بندر «خمیر» از دیگر برنامه های مهم پیش روی اداره‬ ‫کل بنادر و دریانوردی هرمزگان است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی منطقه ویژه خلیج فارس‬ ‫توسعه پایدار در گرو عمل‬ ‫به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫مدیر روابط عمومی منطق��ه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدن��ی و فلزی خلیج فارس با بیان اینکه مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی ش��رکت‪ ،‬خلق ثروت مس��ئوالنه اس��ت و‬ ‫می تواند در نهایت توس��عه پای��دار را در یک منطقه‬ ‫به همراه داش��ته باش��د گفت‪ :‬خوش��بختانه در چند‬ ‫س��ال گذش��ته نوع نگاه بنگاه های اقتصادی کشور به‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی از صرف هزین��ه غیرضروری به‬ ‫س��رمایه گذاری برای ایجاد توسعه پایدار تغییر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��عید خادمی پ��ور ب��ا بی��ان اینکه صنای��ع برای‬ ‫ایجاد توس��عه پایدار نیازمند عمل به مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی هس��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در جهان امروز هیچ ‬ ‫حرکت اقتصادی بدون پش��توان ه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و هن��ری به س��رمنزل مقصود نخواهد رس��ید و این‬ ‫مس��ئله قانونی نانوش��ته در اقتصادهای موفق است و‬ ‫امروز سازمان ها تنها در برابر سهامداران خود مسئول‬ ‫نیستند و عملکرد یک سازمان فقط با در نظر گرفتن‬ ‫س��وددهی و بر مبن��ای منافع کوتاه مدت س��نجیده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫این مقام ارش��د در زمینه روابط عمومی و امور بین‬ ‫الملل با اش��اره به مهمترین کارکردهای مس��وولیت‬ ‫اجتماعی افزود‪ :‬ذی نفعان یک مجموعه ش��امل طیف‬ ‫وس��یعی از کارکن��ان‪ ،‬مش��تریان‪ ،‬ش��ریکان تجاری‪،‬‬ ‫جامعه محلی‪ ،‬شهروندان و محیط زیست می شود که‬ ‫در نهای��ت یک بنگاه اقتصادی نس��بت به تمامی این‬ ‫ذی نفعان مسئولیت و وظایفی دارد‪.‬‬ ‫مدیررواب��ط عمومی منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدن��ی و فل��زی خلیج فارس‪ ،‬م��ردم هرم��زگان را‬ ‫بخش��ی از ذی نفعان اصل��ی منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫صنای��ع معدنی و فل��زی خلیج فارس عن��وان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬دیدگاه مدیرعامل و تم��ام ارکان مجموعه بر‬ ‫این اس��ت که عالوه بر خدمات اقتص��ادی در زمینه ‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی نیز اقدام ها ماندگاری انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��عید خادمی پور در تش��ریح برخی از اقدام های‬ ‫اخیر منطق��ه ویژه اقتصادی صنای��ع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج فارس در مس��یر مس��وولیت های اجتماعی به‬ ‫بازس��ازی کامل مدرس��ه روس��تای تیاب خونسرخ و‬ ‫تجهیز ان و همچنین تکمیل سیستم سرمایشی این‬ ‫مدرس��ه اش��اره کرد و افزود‪ :‬یکی از محورهای اصلی‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی توسعه عدالت اموزشی است که‬ ‫از کن��ار هم ق��رار گرفتن عدالت و اموزش‪ ،‬توس��عه‬ ‫حاصل می شود که خوشبختانه منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫خلیج ف��ارس به ای��ن مهم توجه داش��ته و همین امر‬ ‫نیز سبب شد شرایطی را فراهم کند که دانش اموزان‬ ‫این روس��تا بتوانند با فراغ بال بیش��تری به تحصیل‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫س��اخت س��ر در ورودی روس��تای تیاب خونسرخ‪،‬‬ ‫ایجاد و نگهداری فضای س��بز این روستا نیز از دیگر‬ ‫اقدام ه��ای منطقه ویژه اس��ت که تاثیر ش��گرفی بر‬ ‫روحیه مردم این روستا خواهد داشت‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه شورای روابط عمومی هرمزگان‬ ‫وجود زیرس��اخت های ورزشی در یک منطقه را عامل‬ ‫موث��ری در کاهش معضالت اجتماع��ی به ویژه برای‬ ‫جوانان برش��مرد و گفت‪ :‬همین امر س��بب شد ما در‬ ‫منطقه ویژه اقدام به س��اخت مجموعه های ورزش��ی‬ ‫کنیم تا سهمی هر چند کوچک در کاهش اسیب های‬ ‫اجتماعی داش��ته باش��یم‪ .‬خادمی پور ترمیم اسفالت‬ ‫ورودی روس��تای خونس��رخ و س��اخت االچیق را از‬ ‫دیگ��ر اقدام های منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی‬ ‫و فلزی خلیج فارس عن��وان و اظهار کرد‪ :‬تمام تالش‬ ‫خود را ب��رای ابادانی منطقه خواهیم کرد و کمک به‬ ‫پیشرفت همه جانبه ایران‪ ،‬به ویژه مردم شریف استان‬ ‫هرمزگان همواره سرلوحه کار ما خواهد بود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫در گفت وگو با مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان عنوان شد‬ ‫راه نجات کشور تقویت بخش خصوصی‬ ‫اسماعیل خاشعی ‪ -‬مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان‬ ‫با بیان اینکه بخش دولتی نباید به بخش خصوصی به عنوان یک رقیب و حریف‬ ‫نگاه کند‪ ،‬بلکه باید به عنوان یک تس��هیلگر کنار بخش خصوصی باشد‪ ،‬تنها راه‬ ‫نجات کش��ور را به ویژه در ش��رایط تحریم‪ ،‬تقویت و حمایت از بخش خصوصی‬ ‫در مقام عمل دانست‪.‬‬ ‫مس��عود پاک��زاد در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫در بندرعباس‪ ،‬توس��عه‬ ‫بازارچه های محلی را یکی از راه های دور زدن و کم اثر کردن تحریم ها برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬در همین راستا به دستور استاندار هرمزگان‪ ،‬ایین نامه فعالیت شناورهای‬ ‫کوچک برای مراودات تجاری در حال تدوین است‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۷‬بازارچه‬ ‫محلی در اس��تان در «بندر تیاب»‪« ،‬بندرخمیر»‪« ،‬میش��ی»‪« ،‬بندر سیریک»‪،‬‬ ‫«بندرلنگه»‪« ،‬بندرکنگ» و «زهوکی میناب» راه اندازی شده و پیگیری ها برای‬ ‫راه اندازی ‪ ۵‬بازارچه دیگر در «جاس��ک»‪« ،‬لیردف»‪« ،‬کرگان»‪« ،‬پارس��یان» و‬ ‫«قش��م» در حال انجام اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تیم اقتصادی دولت در هرمزگان به دنبال‬ ‫این اس��ت که نقش مرزنش��ینان را در معیشت انها ارتقا دهد؛ از این رو هر قدر‬ ‫بازارچه های محلی رونق بیشتری پیدا کند‪ ،‬اقتصاد این مناطق با چالش کمتری‬ ‫روب��ه رو خواهد بود‪ .‬مدی��رکل هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری هرمزگان‪،‬‬ ‫قانونمند کردن و افرایش س��هم ملوانی(ته لنجی) را از جمله مواردی عنوان کرد‬ ‫که با جدیت در حال پیگیری است و گفت‪ :‬اگرچه واردات بسیاری از کاالها ازاد‬ ‫اس��ت اما واردات برخی از کاالها به دلیل ش��رایط خاص ارزی که به وجود امده‬ ‫با اس��تقبال کمتری روبه رو شده‪ ،‬اما هماهنگی کامل بین نهاد های گوناگون در‬ ‫استان برای فعالیت این نوع شناورها وجود دارد‪ .‬پاکزاد اظهارکرد‪ :‬مجوز ‪ ۸‬مرز‬ ‫رسمی برای توسعه و تسهیل مبادالت تجاری و اقتصادی از وزارت کشور گرفته‬ ‫شده که گمرکات و بندرها کوچک صیادی را به بندرها تجاری و بازرگانی تبدیل‬ ‫می کند و موجب رونق نوار مرزی استان از دور دست ترین نقطه در غرب و شرق‬ ‫استان می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این اقدام هرینه حمل ونقل برای صادرات را به نسبت‬ ‫چش��مگیری کاه��ش می دهد و عالوه بر این‪ ،‬تولید کنن��ده نیازی به مراجعه به‬ ‫بندرشهید رجایی و باهنر ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگروه اقدام؛ راه حل موفق در کاهش اثار تحریم‬ ‫مدی��رکل هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری هرم��زگان تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫نخستین بار در کشور در راستای کاهش اثار منفی ناشی از تحریم ها‪« ،‬کارگروه‬ ‫اقدام» با حضور تمامی نهاد های اقتصادی و نهادهای نظارتی به ریاس��ت معاون‬ ‫اقتصادی اس��تاندار و دبیری اداره کل اطالعات اس��تان تش��کیل شده است که‬ ‫مواردی که گاه مخالف قانون نیست‪ ،‬اما ممکن است تفسیرهای گوناگونی از ان‬ ‫شود یا یکسری تصمیم های مهم که گوناگون ان تصمیم ها موجب می شود اثار‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان هرمزگان‪:‬‬ ‫هرمزگان جزو برترین های بخش سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه صنعت و معدن است‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫هرمزگان با بیان اینکه این اس��تان در حوزه صنعت‬ ‫و معدن رش��د قابل توجهی داش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪ ،‬هرمزگان رتبه های اول تا س��وم‬ ‫س��رمایه گذاری در کش��ور را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫خلیل قاس��می در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫در‬ ‫بندرعباس‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬استان هرمزگان در سال های‬ ‫گذش��ته توانست در عرصه صنعت و معدن به عنوان‬ ‫یکی از مراکز مهم این بخش در جغرافیای صنایع و‬ ‫معادن کشور جایگاه خود را ارتقاء دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هرم��زگان به عن��وان متولی مس��تقیم بخش تولید‬ ‫این اس��تان که نقش موثری در اشتغالزایی و رونق‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ ،‬ماموریت ه��ای بزرگ��ی را در چند‬ ‫س��ال گذشته دنبال کرده و انجام داده است‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرمزگان ضمن‬ ‫تبری��ک ‪ ۱۰‬تیر‪ ،‬به خانواده بزرگ صنعتی و معدنی‬ ‫اس��تان هرمزگان عنوان ک��رد‪ :‬تدوین اس��تراتژی‬ ‫توس��عه صنعتی و معدنی اس��تان‪ ،‬تعیین سیاست‬ ‫و برنام��ه خاص بخش صنعت و معدن در اس��تان‪،‬‬ ‫نظ��ارت بر فعالیت های صنعت��ی و معدنی و هدایت‬ ‫و حمایت فنی مهندس��ی در چارچوب سیاست های‬ ‫صادرات��ی و در نهایت صدور مجوزهای تاس��یس و‬ ‫بهره ب��رداری واحدهای تولی��دی صنعتی و معدنی‬ ‫با رعایت مقررات زیس��ت محیطی‪ ،‬تنها بخش��ی از‬ ‫وظایف این سازمان بزرگ در حوزه صنعت و معدن‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫قاسمی به س��رمایه گذاری های چندسال گذشته‬ ‫در زمین��ه صنایع فلزی و صنایع معدنی در اس��تان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته‪ ،‬استان‬ ‫هرم��زگان فق��ط در زمینه های ص��ادرات و واردات‬ ‫فعالیت داش��ت و کمتر ش��اهد فعالی��ت صنعتی و‬ ‫معدن��ی در این اس��تان زرخیز بودی��م‪ ،‬اما به لطف‬ ‫و میمنت نظام ش��کوهمند انقالب اسالمی در چند‬ ‫سال گذشته پیش��رفت این استان در حوزه صنعت‬ ‫و معدن قابل مالحظه بوده و در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫این اس��تان رتبه های اول تا س��وم سرمایه گذاری را‬ ‫در کش��ور از ان خود کرده که نشان دهنده ظرفیت‬ ‫خوب این استان در جذب سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان‬ ‫با اش��اره به عملکرد حوزه صنع��ت و معدن در این‬ ‫اس��تان اظهارکرد‪ :‬صدور ‪ ۹۱۱‬جواز تاسیس‪۸۸۸ ،‬‬ ‫پروانه بهره برداری صنعتی و ‪ ۳۸۵‬پروانه بهره برداری‬ ‫معدنی و مجوز برداش��ت از دستاوردهای این نظام‬ ‫اس��ت که افزون بر ‪ ۹۲۹‬ه��زار و ‪ ۲۲۹‬میلیارد ریال‬ ‫س��رمایه گذاری را در برداشته و اش��تغال مستقیم‬ ‫بیش از ‪۵۸‬هزار نفر را فراهم کرده اس��ت‪ .‬قاس��می‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امسال ‪ ۱۱۳‬جواز تاسیس‬ ‫طرح های صنعتی صادر شده که افزون بر ‪ ۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۵۶۷‬میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان با صدور‬ ‫این مجوزها انجام شده است و زمینه اشتغال بیش‬ ‫از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬طرح ه��ا و پروژه صنعتی با پیش��رفت باالی‬ ‫‪ ۶۰‬درصد در اس��تان هرمزگان را ‪ ۵۹‬طرح اعالم و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این طرح ها با پیش بینی سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۸۲۵‬میلی��ارد ریال��ی در حال تکمیل‬ ‫هس��تند که پیش بینی می ش��ود زمینه اش��تغال را‬ ‫برای هزار و ‪ ۹۷۱‬نفر فراهم کنند‪ .‬قاسمی‪ ،‬شرکت‬ ‫چ متین س��منان‪ ،‬شیشه فلوت‬ ‫مادکوش‪ ،‬توسعه گ ‬ ‫هرمز‪ ،‬فازس��وم ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس‪،‬‬ ‫صنایع چوب یاس��ین بندرکنگ‪ ،‬توس��عه و فراوری‬ ‫اهن تنگ زاغ‪ ،‬فوالد کاوه جنوب کیش‪ ،‬مهندس��ی‬ ‫توسعه اب اسیا و پدیده کاوش ایرانیان را طرح های‬ ‫ش��اخص استان در زمینه گندله س��ازی‪ ،‬گچ سفید‬ ‫کاری‪ ،‬انواع شیش��ه فلوت‪ ،‬نف��ت گاز و بنزین خام‪،‬‬ ‫نئوپان از چوب‪ ،‬شمش بیلت فوالدی‪ ،‬شیرین سازی‬ ‫و تصفی��ه اب مص��رف صنعتی اعالم ک��رد‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان معادن‬ ‫را تامین کنن��ده م��واد اولیه مورد نیاز بس��یاری از‬ ‫صنایع دانست و اظهارکرد‪ :‬معادن در امر خودکفایی‬ ‫صنعتی‪ ،‬ایجاد اشتغال و افزایش تولید نقش بسزایی‬ ‫دارند که می توان اس��تان هرمزگان را در این حوزه‬ ‫به ‪ ۳‬بخش عمده؛ حوزه ش��رقی استان با تنوع ماده‬ ‫معدنی کرومیت‪ ،‬منگنز‪ ،‬شن و ماسه‪ ،‬مخلوط کوهی‬ ‫و مارن‪ ،‬غرب استان با تنوع ماده معدنی گچ‪ ،‬سنگ‬ ‫نمک‪ ،‬ش��ن و ماسه‪ ،‬مخلوط کوهی و اهک و شمال‬ ‫اس��تان با تنوع ماده معدنی س��نگ اهن‪ ،‬کرومیت‬ ‫و سنگ چینی تقس��یم کرد ‪.‬قاسمی معادن را جزء‬ ‫ثروت ملی برش��مرد و حوزه مع��دن کاری را فقط با‬ ‫اکتش��اف معادن تازه و تکمیل اکتشاف ذخایر قبلی‬ ‫برای افزودن به این ثروت ملی‪ ،‬امکان پذیر دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬نق��ش و جای��گاه امور معادن در توس��عه‬ ‫اقتصادی می تواند بس��یار اثرگذار باش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه فراوری منجر به رونق در‬ ‫بخش های اکتش��اف و بهره برداری می شود‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرمزگان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۵‬گواهینامه اکتشاف صادر شد‬ ‫که رشد ‪۵۰‬درصدی را به همراه داشت و امسال نیز‬ ‫در ‪۳‬ماه نخست ‪ ۴‬گواهینامه کشف صادر شده است‬ ‫و ش��اهد رش��د ‪ ۱۰۰‬درصدی در این حوزه بودیم‪.‬‬ ‫قاسمی صدور پروانه بهره برداری را نیز از دیگر موارد‬ ‫مه��م در بخش معدن برش��مرد و اف��زود‪ :‬در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست امسال ‪ ۳‬پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد ریال و اش��تغال مستقیم ‪ ۳۸‬نفر صادر‬ ‫شد که در تعداد و سرمایه گذاری رشد ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫و در اش��تغالزایی رش��د ‪ ۹‬درصدی را داشتیم‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬س��ال گذشته نیز در این حوزه رشد ‪۱۵‬‬ ‫درصدی در تعداد و یک درصدی در سرمایه گذاری‬ ‫و ‪ ۱۹‬درصدی را در اشتغالزایی شاهد بودیم‪ .‬قاسمی‬ ‫در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به میزان‬ ‫تولید قیر در اس��تان گفت‪ :‬هرمزگان با بیش از ‪۵۵‬‬ ‫درصد تولید قیر در کش��ور رتبه نخس��ت تولید قیر‬ ‫در کش��ور را دارد و بی��ش از ‪ ۶‬درصد صادرات قیر‬ ‫جهان ازس��وی واحدهای مس��تقر در استان تولید‬ ‫می ش��ود که به عن��وان یکی دیگ��ر از ظرفیت های‬ ‫این اس��تان زرخیز در حوزه صنعت به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هرمزگان‬ ‫با اش��اره به برگزاری همای��ش روز صنعت و معدن‬ ‫امس��ال‪ ،‬گفت‪ :‬امسال شاخص مهم در این همایش‪،‬‬ ‫توجه ویژه به سخنان رهبر معظم انقالب در ارتباط‬ ‫ب��ا «رونق تولید» اس��ت‪ .‬وی هدف گذاری امس��ال‬ ‫این س��ازمان در بخش صنعت و معدن را به نمایش‬ ‫گذاش��تن دورنمای روشن از تولید و سرمایه گذاری‬ ‫اعالم و اظهارکرد‪ :‬تاکید به امر بهره وری ضمن توجه‬ ‫به حمای��ت از تولید داخلی و همچنین جلب توجه‬ ‫مردم به مصرف تولیدات داخلی می تواند راهگشای‬ ‫حوزه صنایع باش��د‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت هرم��زگان‪ ،‬جلب توجه عم��وم مردم به‬ ‫اهمیت و نقش «صنع��ت و معدن» را حائز اهمیت‬ ‫برش��مرد و گف��ت‪ :‬توجه به بخش تولی��د و هدایت‬ ‫س��رمایه گذاری ها به این سمت و س��و می تواند راه‬ ‫نجات��ی برای برون رفت از رکود باش��د و البته رونق‬ ‫اقتصادی معطوف ب��ه توجه همگانی به امر تولید و‬ ‫حمایت از این بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫منف��ی این تحریم ها را در هرمزگان و در بحث واردات و صادرات کاهش دهیم‪،‬‬ ‫در این کارگروه مطرح‪ ،‬مصوب و اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت در هرمزگان با همراهی خوب نهادهای‬ ‫نظارتی خوش��بختانه عملکرد خوبی در زمینه مقابله با تحریم ها داش��ته است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬کارگروه اقدام این ظرفیت را ایجاد کرده که استان هرمزگان به عنوان‬ ‫یکی از مبادی اصلی ترانزیتی کش��ور‪ ،‬نقش موثرت��ری را در مقابله با تحریم ها‬ ‫نسبت سایر استان ها ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ واحد بزرگ صنعتی در هرمزگان تعطیل نشده است‬ ‫پاکزاد با اشاره به برگزاری «نشست منظم برای گره گشایی از مشکالت بخش‬ ‫تولید» در هرمزگان‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۱۳‬نشس��ت به طور روزانه برای حل‬ ‫مشکل الومینیوم المهدی در زمینه صادرات‪ ،‬فروش‪ ،‬تامین مواد اولیه و‪ ...‬برگزار‬ ‫شد که خوشبختانه مشکل این واحد تولیدی با هم افزایی‪ ،‬خردجمعی و همراهی‬ ‫تمامی نهاد ها و سازمان های اثرگذار مدیریت شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به مدد هماهنگی که میان تیم اقتصادی استان و نهادهای نظارتی‬ ‫و بخش ه��ای صادراتی و واردات��ی وجود دارد‪ ،‬حتی ی��ک واحد صنعتی بزرگ‬ ‫در اس��تان تعطیل نشده اس��ت و باوجود اینکه در ش��رایط تحریم هستیم‪ ،‬اما‬ ‫کمترین اس��یب را در بندر ش��هید رجایی به عنوان یکی از بندرها مهم استان و‬ ‫کش��ور داشتیم و براساس امار رس��می حتی به نسبت دیگر واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی کوچک نیز کمترین تعدیل نیرو را داش��ته است‪ .‬مدیرکل هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی اس��تانداری هرمزگان خط قرمز تیم اقتصادی دولت در هرمزگان‬ ‫در سال جاری را «تولید و اشتغال» دانست و با اشاره به بدهی برخی صنایع به‬ ‫س��ازمان های حمایتی دولت‪ ،‬افزود‪ :‬باوج��ود اینکه بانک ها با مجموعه اقتصادی‬ ‫اس��تان تعامل خوبی دارند و س��ال گذش��ته نیز جلوی بیش از ‪ ۲۰۰‬اجراییه را‬ ‫گرفتیم‪ ،‬اما به ش��بکه بانکی و دیگر نهادهای خدمات رس��ان تاکید کرده ایم به‬ ‫هی��چ وجه اجازه نخواهیم داد به بهانه بدهی‪ ،‬علیه واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫اجراییه صادر کنند چراکه اولویت ما در گام نخس��ت «حفظ س��رمایه گذاری و‬ ‫اش��تغال موجود» و سپس رس��یدن به هدف گذاری ایجاد ‪۳۰‬هزار شغل جدید‬ ‫در سال جاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نخست هرمزگان در اعطای تسهیالت نوسازی‬ ‫پاکزاد همچنین پرداخت ‪ ۲۳۱‬میلیارد تومان تسهیالت بازسازی و نوسازی به‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی در یک سال گذشته را کمک دیگر دولت به بخش‬ ‫تولیدی و صنعتی اس��تان عنوان کرد و با بیان اینکه هرمزگان از این حیث در‬ ‫جایگاه نخس��ت کشور قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۵۰۴ ،۹۷‬جواز تاسیس صنعتی‬ ‫در هرم��زگان صادر ش��ده که تکمیل این واحدها بیش از ‪۱۳‬هزار ش��غل ایحاد‬ ‫خواهد کرد و صدور مجوزها به نسبت سال ‪ ۹۶‬با رشدی ‪۴۲‬درصدی همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نخست هرمزگان در اعطای تسهیالت اشتغال روستایی‬ ‫پاکزاد در ادامه گفت‪ :‬در یک سال گذشته همچنین بیش از ‪۲۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت روستایی ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار گرفت که هرمزگان را‬ ‫در این ش��اخص به جایگاه نخس��ت رساند‪ .‬این تس��هیالت با سود ‪ ۶‬درصد و با‬ ‫تنفس ‪ ۳‬س��اله که تقس��یط ان از سال س��وم تا نهم خواهد بود‪ ،‬پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹«هرمزگان» رتبه چهارم امنیت سرمایه گذاری‬ ‫پاکزاد با اشاره به سیاست کالن کشور در راستای توسعه‪ ،‬رونق تولید و استفاده‬ ‫از توانمندی ها و کاالهای داخلی‪ ،‬نقش شبکه بانکی را در هموار کردن این مسیر‬ ‫حائ��ز اهمیت برش��مرد و گفت‪ :‬با کنار هم قرار گرفت��ن قطعات پازل مدیریتی‬ ‫دولت‪ ،‬زمینه بروز و ظهور اتفاق های بزرگی در استان فراهم شده که با شناخت‬ ‫درست استاندار هرمزگان از حوزه های گوناگون به ویژه ظرفیت های مغفول مانده‬ ‫برای س��رمایه گذاری در چند سال گذش��ته و جهش بی سابقه در زمینه جذب‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬اکنون جایگاه هرمزگان در حوزه امنیت سرمایه گذاری به استناد‬ ‫امار ارائه ش��ده ازسوی مرکز پژوهش های مجلس در رتبه چهارم کشور است و‬ ‫‪۵۵‬درصد صادرات کشور نیز از گمرک های این استان انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مناطق ازاد پلی برای دور زدن تحریم ها‬ ‫مدی��رکل هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری هرمزگان‪ ،‬تعامل بین دولت و‬ ‫«مناطق ویژه اقتصادی» و «مناطق ازاد» در اس��تان را خوب ارزیابی کرده و با‬ ‫اشاره به مشارکت دولت برای جذب س��رمایه گذاری در این مناطق‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در بحث اعطای تسهیالت با توجه به وجود صنایع بزرگ و مادر در مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی و ازاد‪ ،‬مش��کالت انها از طریق طرح در کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولی��د مورد رصد و پایش قرار می گیرد و تس��هیالت خوبی از بخش دولتی نیز‬ ‫به این مناطق تزریق ش��ده است‪ .‬وی گفت‪ :‬ما معتقدیم در مناطق ویژه عالوه‬ ‫بر س��رمایه گذاری های جدید که باید اتفاق بیفتد‪ ،‬باید به س��مت ایجاد صنایع‬ ‫پایین دس��تی هم برویم تا بتوانیم عالوه بر تکمیل ظرفیت هدف گذاری ش��ده‪،‬‬ ‫اشتغال جدید هم ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین سند راهبردی توسعه اقتصادی‬ ‫مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در ادامه این گفت وگو‪،‬‬ ‫هدفمن��د ک��ردن فعالیت ه��ای را از ملزومات دس��تیابی به نتای��ج مطلوب در‬ ‫ش��اخص های گوناگون اقتصادی عنوان کرد و افزود‪ :‬در همین راستا و به دستور‬ ‫استاندار هرمزگان‪ ،‬سند راهبردی توسعه اقتصادی هرمزگان برای تعیین افق و‬ ‫چش��م انداز اقتصادی هرمزگان شامل تعیین نقش بخش خصوصی در معادالت‬ ‫اینده تجاری و اقتصادی‪ ،‬چش��م انداز صادرات استان‪ ،‬نقش هرمزگان در اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬ارزیابی ظرفیت های موجود برای س��رمایه گذاری و‪ ...‬با مشارکت جهاد‬ ‫دانش��گاهی اس��تان در حال تدوین اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬پس از جمع اوری‬ ‫اطالع��ات س��ند راهبری‪ ،‬س��ند عملیاتی ان نی��ز تدوین و به عنوان نقش��ه راه‬ ‫اقتصادی اس��تان از ان استفاده خواهد شد تا به طور علمی‪ ،‬دقیق و کارشناسی‬ ‫ش��ده حرکت کنیم‪ .‬پاکزاد با اش��اره به امادگی بخش دولت��ی هرمزگان برای‬ ‫حمایت از بخش خصوصی گفت‪ :‬حرکت ما باید در این راس��تا باشد که بتوانیم‬ ‫از اقتصاد دولتی عبور کنیم و به اقتصاد خصوصی برس��یم؛ با اطمینان می توان‬ ‫گفت اگر زیرس��اخت های الزم را فراهم‪ ،‬بروکراس��ی اداری را حذف و شرایط را‬ ‫برای ورود بخش خصوصی تس��هیل کنیم‪ ،‬بخش خصوصی خود شیوه دور زدن‬ ‫تحریم ها‪ ،‬انتقال پول از خارج و داخل کشور و بازراریابی را بلد است و راه را پیدا‬ ‫می کن��د‪ .‬مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری هرمزگان با بیان اینکه‬ ‫تنها راه نجات کش��ور به ویژه در شرایط فعلی که کشور با تحریم روبه رو است را‬ ‫تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها دانس��ت و افزود‪ :‬این حمایت ها باید در مقام‬ ‫عمل نمود پیدا کند‪ ،‬نه با شعار و حرف‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تجارت‬ ‫اما و اگرهای بخشنامه مالیاتی همچنان ادامه دارد‬ ‫‹ ‹لزوم ارتقای فروش بیمه های عمر اسیا‬ ‫باجه خبر‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل بیمه اس��یا به‬ ‫همراه اعضای هیات مدیره و معاونان مدیرعامل در سفر‬ ‫به استان گیالن با مسئوالن منطقه ‪ ۷‬بیمه اسیا دیدار و‬ ‫گفت وگو کردند‪ .‬مسعود بادین‪ ،‬در این سفر در نشستی‬ ‫با حضور سرپرست منطقه ‪ ،۷‬رئیسان استان ها و شعب‬ ‫ع و ش��بکه فروش ضمن تاکید بر توجه ویژه ش��بکه‬ ‫تاب ‬ ‫ف��روش بر فروش بیمه های خرد‪ ،‬بر لزوم ارتقای فروش‬ ‫بیمه های عمر و پس انداز نیز اشاره کرد‪ .‬مدیرعامل بیمه‬ ‫اسیا همچنین در همایش اموزشی نمایندگان منطقه‪۷‬‬ ‫حض��ور یافت و بر اجرای برنامه های اموزش��ی با هدف‬ ‫ارتقا و بهبود عملکرد شعب و شبکه فروش تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت درست نقدینگی‪ ،‬شاه کلید رونق‬ ‫تولید‬ ‫‹ ‹اینده‪ ،‬بانک برتر ایران شد‬ ‫موسس��ه یورومان��ی‪ ،‬بانک اینده را ب��ه عنوان « بانک‬ ‫ل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫برتر ایران (‪ » ) Iran`s Best Bank‬برای سا ‬ ‫می�لادی ‪ ،‬انتخاب و معرفی ک��رد‪ .‬ایین اعطای تندیس‬ ‫و گواهی مربوط به بانک های برتر کش��وری‪ ،‬منطقه ای‬ ‫و جهانی از س��وی موسس��ه یورومانی با حضور بیش از‬ ‫‪ ۳۶۶‬نفر از مدیران ارشد بانک ها‪ ،‬از ‪ ۱۲۲‬کشور جهان‪،‬‬ ‫تیر ‪ )۹۸‬برگزار شد و تندیس و‬ ‫ش��امگاه چهارش��نبه (‪ ۵‬‬ ‫ی به نماینده‬ ‫گواهی بانک برتر ایران برای امسال میالد ‬ ‫بانک اینده اعطا شد‪ .‬بانک اینده در سال گذشت ه نیز به‬ ‫عنوان «بانک برتر ایران» و در سال ‪ ۲۰۱۷ (۹۶‬میالدی)‬ ‫به عنوان « بانک برتر تحول ساز در خاورمیانه» از سوی‬ ‫یورومانی انتخاب شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخ�ش اول‪ :‬درب�اره مجتمع تولیدی‬ ‫توسعه حجت امین‬ ‫دریافت مالیات از خریداران س��که‪ ،‬خب ر مهم و‬ ‫بحث برانگیزی بود که هفته های گذش��ته در پی‬ ‫ابالغ بخشنامه س��ازمان امور مالیاتی جنجال به‬ ‫پ��ا کرد و ام��ا و اگرهای زی��ادی را از نظر قانونی‬ ‫ب��ودن ی��ا نبودن ای��ن اق��دام به وج��ود اور د به‬ ‫طوری ک��ه این موضوع به محل��ی برای اختالف‬ ‫کارشناس��ان و حقوقدانان بدل شده است‪ .‬زمانی‬ ‫که نرخ دالر رش��د کرد و موج نوسان های شدید‬ ‫ان به بازار س��که و طال رس��ید‪ ،‬بانک مرکزی با‬ ‫ه��دف کنترل بازار و کاهش التهاب ها‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫پیش فروش س��که را اجرایی کرد و در بازه زمانی‬ ‫بهمن ‪ ۹۶‬تا اردیبهش��ت ‪ ،۹۷‬توانست در مجموع‬ ‫بیش از ‪ ۷‬میلیون هزار قطعه س��که پیش فروش‬ ‫کن��د که در این بین به دلی��ل افزایش نرخ تورم‬ ‫و اخت�لاف قیمت��ی که ایجاد ش��د‪ ،‬کس��انی که‬ ‫موفق به ثبت نام در طرح پیش فروش س��که شده‬ ‫بودند‪ ،‬سرمایه ش��ان در م��دت کوتاهی حدود ‪۳‬‬ ‫برابر ش��د‪ .‬به هر حال‪ ،‬بان��ک مرکزی در حالی با‬ ‫اجرای سیاست پیش فروش سکه در یکی دو سال‬ ‫گذش��ته سود سرش��اری را نصیب عده ای خاص‬ ‫کرد که اینک مس��ئوالن س��ازمان امور مالیاتی و‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی درصدد هس��تند‬ ‫تا پیامده��ای منفی به وجود ام��ده از اجرای این‬ ‫سیاست را جبران کنند و در همین راستا‪ ،‬با ابالغ‬ ‫بخشنامه ای‪ ،‬موضوع دریافت مالیات از خریداران‬ ‫س��که را مطرح کرده ان د اما این موضوع در مدت‬ ‫اخی��ر واکنش ها و مخالفان و موافقان زیادی را با‬ ‫خود همراه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در پیچ و خم اما و اگرها‬ ‫موض��وع اخت�لاف قانونی ی��ا غیر قانونی بودن‬ ‫اج��رای این سیاس��ت در پ��ی نبود ی��ک قانون‬ ‫مش��خص همچون مالی��ات بر عایدی س��رمایه‬ ‫در ایران اس��ت‪ .‬به گفته موافق��ان این طرح‪ ،‬هر‬ ‫درامدی که در جامعه ایجاد می شود باید مالیات‬ ‫ان پرداخت ش��ود و س��که هم از همان مصادیق‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اقدام سازمان امور مالیاتی را کامال‬ ‫دریافت مالیات از سکه قانونی است؟‬ ‫ن تعیی��ن می کند‪ .‬با این توصی��ف‪ ،‬خرید و‬ ‫قان��و ‬ ‫فروش سکه به اس��تناد بندهای ‪ ۲‬و ‪ ۴‬ماده یک‬ ‫و ماده ‪ ۹۳‬قانون مالیات های مس��تقیم مش��مول‬ ‫مالیات اس��ت و هیچ معافیتی برای ان در قانون‬ ‫پیش بینی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بستر ها باید فراهم شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک دی در حاشیه سفر به استان‬ ‫س��منان و بازدید از کارخانه گچ سمنان سحر‪ ،‬شاه کلید‬ ‫رون��ق تولید را نظام بانکی و هدایت درس��ت نقدینگی‬ ‫ی در این دیدار با اشاره به نقش‬ ‫دانس��ت‪ .‬رضا س��هم دین ‬ ‫تاثیرگ��ذار نظام بانک��ی در رونق تولید و تحقق ش��عار‬ ‫س��ال گفت‪ :‬نقش بانک ها در اقتصادهای بانک محوری‬ ‫همچ��ون نظ��ام مالی ای��ران غیرقابل انکار اس��ت و در‬ ‫صورتی که این نهادهای مالی توس��عه اقتصادی کشور‬ ‫را در اولوی��ت ق��رار دهند‪ ،‬تولید و دیگر ارکان اقتصادی‬ ‫داخلی رونق پیدا می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬علم اقتصاد از ابعاد‬ ‫مختلفی‪ ،‬توس��عه مالی و نقش بانک ها در این توسعه را‬ ‫مورد موش��کافی قرار داده و در این راس��تا‪ ،‬انچه درباره‬ ‫نظام ه��ای مالی بانک محور اهمیت پیدا می کند‪ ،‬توزیع‬ ‫تس��هیالت اعطایی بین بخش های اقتصادی از س��وی‬ ‫بانک های تخصصی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قانونی می دانند و تاکید دارند که هر درامدی اعم‬ ‫از ثاب��ت‪ ،‬پایدار‪ ،‬ناپایدار و اتفاقی در کش��ور باید‬ ‫مش��مول مالیات شود و این یک قاعده کلی است‬ ‫که در روح قانون مالیات های مستقیم وجود دارد‪.‬‬ ‫ام��ا در مقابل این دیدگاه ها‪ ،‬افرادی هم هس��تند‬ ‫که گرفتن مالیات از خریداران سکه را غیر قانونی‬ ‫می دانن��د و معتقدن��د چون ما قان��ون مالیات بر‬ ‫عایدی س��رمایه در ایران نداریم و بین عایدی بر‬ ‫س��رمایه در علم اقتصاد با تورم تفاوت وجود دارد‬ ‫ت تورم قرار گرفته و تورم‬ ‫و امروز ایران در وضعی ‬ ‫است‪ ،‬نمی توان از مالیات‪،‬‬ ‫یک نوع مالیات عمومی ‬ ‫مالیات گرفت‪ .‬در این بین انتقاد هایی هم نسبت‬ ‫ب��ه رفتار دولت و بانک مرک��زی در زمان ثبت نام‬ ‫پیش فروش س��که وجود دارد‪ ،‬مبنی بر اینکه چرا‬ ‫در زم��ان ثبت نام ها‪ ،‬هیچ صحبتی درباره دریافت‬ ‫مالیات نشده و حاال این موضوع مطرح شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای «دریاف�ت مالی�ات از س�که»‬ ‫قانون داریم‬ ‫ن��ادر جنت��ی‪ ،‬مع��اون مالیات های مس��تقیم‬ ‫س��ازمان ام��ور مالیاتی در این باره معتقد اس��ت‬ ‫تمامی اش��خاص اع��م از حقیق��ی و حقوقی بنا‬ ‫بر حک��م صریح بندهای ‪ ۲‬و ‪ ۴‬م��اده یک قانون‬ ‫مالیات ه��ای مس��تقیم نس��بت ب��ه فعالیت های‬ ‫اقتصادی خود مش��مول مالیات هستند‪ .‬از طرفی‬ ‫به اس��تناد م��واد ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۱۱۰‬قانون مالیات های‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬افراد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط‬ ‫به فعالیت یک س��ال خ��ود را ابراز و اظهار کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬اش��خاصی که مبادرت به خرید و‬ ‫فروش سکه می کنند نیز مکلف هستند اظهارنامه‬ ‫مرب��وط به این نوع فعالیت خود را تا مهلت مقرر‬ ‫قانونی (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد و اشخاص‬ ‫حقوق��ی تا پایان تیر ) به س��ازمان ام��ور مالیاتی‬ ‫ارسال کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با این توصیف این نوع‬ ‫فعالیت نیز مشمول مالیات است زیرا هر فعالیتی‬ ‫که معاف از مالیات باش��د معافی��ت ان را قانون‬ ‫به صراحت اعالم و تصریح کرده اس��ت‪ ،‬مثل ماده‬ ‫‪ ۸۱‬که تمام فعالیت های کش��اورزی‪ ،‬دامداری و‬ ‫دامپ��روری را از پرداخت مالی��ات معاف کرده یا‬ ‫همین طور ماده ‪ ۱۴۱‬که فعالیت های صادراتی و‬ ‫ماده ‪ ۱۴۵‬که س��ود سپرده های بانکی را معاف از‬ ‫مالیات اعالم و تصریح کرده اس��ت‪ .‬به گفته این‬ ‫مقام مسئول در سازمان مالیاتی‪ ،‬بنا بر حکم اصل‬ ‫‪ ۵۱‬قانون اساس��ی هیچ مالیاتی وضع نمی ش��ود‬ ‫مگر به موج��ب قانون و معافی��ت مالیاتی را نیز‬ ‫ابراهیم محمد ولی‪ ،‬رئیس اتحادیه طال و جواهر‬ ‫نی��ز در این ب��اره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه قانونی یا غیر قانونی بودن دریافت مالیات از‬ ‫خریداران سکه های پیش فروشی موضوعی است‬ ‫که باید حقوقدانان به ان پاسخ دهن د اما موضوع‬ ‫مهم دیگر که درباره اجرای این قانون وجود دارد‪،‬‬ ‫مطرح نشدن موضوع مالیات در زمان پیش فروش‬ ‫سکه است‪ ،‬افزود‪ :‬مردم حق دارند وقتی کاری را‬ ‫می خواهند انجام دهند‪ ،‬از تمامی موارد و جزئیات‬ ‫ان اگاه باش��ند‪ .‬اینکه در زم��ان پیش فروش ها‪،‬‬ ‫حرفی از دریافت مالیات نش��ود و پس از ان این‬ ‫اقدام انجام ش��ود‪ ،‬بی اعتمادی ایج��اد و مردم را‬ ‫نسبت به سایر مسائل دچار نگرانی می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬در بحث مالی ات س��تانی به نظر‬ ‫می رس د س��ازمان امور مالیاتی بیشتر از هر چیز‬ ‫ت اما‬ ‫به دنبال کم کردن فضای س��فته بازانه اس�� ‬ ‫برای کاهش نگرانی ها و تنش ها بای د شفاف سازی‬ ‫و اطالع رس��انی دقیق کرده و پیش از هر چیزی‬ ‫بس��ترها و ش��رایط الزم را برای عملیاتی کردن‬ ‫چنین قوانینی فراهم کند‪ .‬محمد ولی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اکنون که این تصمیم گرفته ش��ده که مالیات از‬ ‫خریداران س��که دریافت ش��ود‪ ،‬این قانون باید با‬ ‫کمتری��ن تنش و با صبوری کامل انجام ش��ود تا‬ ‫یک ش��رایط بی اعتم��ادی را در جامعه به وجود‬ ‫نیاورد‪.‬‬ ‫‹ ‹مالی�ات باید در قالب قان�ون مطالبه‬ ‫شود‬ ‫بهزاد خانجارخانی‪ ،‬عض��و انجمن اقتصاددانان‬ ‫ایران نیز پیش از این در گفت وگو با مشرق نیوز با‬ ‫تاکید بر اینکه مالیات باید در قالب قانون مطالبه‬ ‫نگاهی به توانمندی های مجتمع تولیدی توسعه حجت امین‬ ‫شود‪ ،‬گفته بو د ما قانون مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫در ایران نداریم و بین عایدی بر س��رمایه در علم‬ ‫اقتصاد با تورم تفاوت وجود دارد و امروز ایران در‬ ‫وضعیت تورم است و تورم یک نوع مالیات عمومی‬ ‫اس��ت و نمی توان از مالیات‪ ،‬مالیات دریافت کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد گفته است‪ :‬بحث بعدی این‬ ‫است که خریداران س��که برای حفظ ارزش پول‬ ‫خود نس��بت به ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال گذش��ته‪ ،‬این کار را‬ ‫انجام دادند و به طور تقریبی توانستند تا حدودی‬ ‫ارزش پول خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬هیچ درامدی تحقق نیافته است که‬ ‫بخواهی��م مالیات هم بگیری��م‪ .‬او اعتقاد دار د اگر‬ ‫از افزایش قیمت س��که به واسطه تورم بخواهیم‬ ‫مالی��ات بگیری��م‪ ،‬غیرقانونی اس��ت؛ اگر چنین‬ ‫وضعیتی امکان پذیر باش��د باید به انهایی هم که‬ ‫پول ش��ان در بانک ماند و سکه نخریدند و ارزش‬ ‫پول شان یک سوم شد‪ ،‬دولت خسارت بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹«دریاف�ت مالی�ات از س�که» قانونی‬ ‫است‬ ‫به هر ح��ال‪ ،‬بحث قانونی ی��ا غیر قانونی بودن‬ ‫دریافت مالیات از خریداران س��که و مباحثی در‬ ‫ای��ن زمین��ه همچنان مطرح اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫در نخستین نشس��ت خبری وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی نی��ز م��ورد توجه قرار گرف��ت و محور‬ ‫پرسش های برخی از خبرنگاران شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬فرهاد دژپس��ند‪ ،‬در پاسخ به‬ ‫پرس��ش خبرنگاران مبنی بر قانونی یا غیر قانونی‬ ‫بودن اجرای طرح دریافت مالیات از سکه‪ ،‬ضمن‬ ‫اعالم این موضوع که دریافت مالیات از سکه های‬ ‫فروش��ی بانک مرکزی‪ ،‬باعث ش��کایت خریداران‬ ‫س��که به دیوان عدالت اداری شده است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪« :‬دریافت مالیات از س��که به موجب قانون و‬ ‫تکالیف قانونی است‪ .‬ما نیز مسائل و شکایت های‬ ‫مطرح شده را شنیدیم‪ .‬همچنین مالیات ستانی از‬ ‫فعالیت های غیر شفاف تراکنش های مالی بررسی‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫مشخصات ثبت شرکت‬ ‫نام شخصیت حقوقی‪ :‬مجتمع تولیدی توسعه حجت امین‬ ‫نوع شخصیت حقوقی‪ :‬شرکت سهامی خاص‬ ‫تاریخ تاسیس‪۱۳۷۶/۰۳/۱۰ :‬‬ ‫شناسه ملی‪۱۰۵۰۰۰۵۰۵۷۰ :‬‬ ‫شماره ثبت‪۱۴۷۱ :‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه‬ ‫«مجتمع تولیدی توس��عه حجت امین» خرداد سال ‪۱۳۷۶‬‬ ‫فعالیت تولیدی خود را با پشتوانه ای از علم و تجربه و بکارگیری‬ ‫نیروهای متخصص و اموزش دیده و با استفاده از بهترین مواد‬ ‫اولیه از ش��رکت های داخلی و خارجی در ش��هرک صنعتی فاز‬ ‫‪ ۲‬در ش��هر زاهدان و با س��رمایه گذاری مهندس سیدمحسن‬ ‫کاش��انی یزدی اغاز کرد و از ان زمان تاکنون همواره به عنوان‬ ‫یکی از مجتمع های شاخص و ممتاز‪ ،‬حضوری جدی و فعال در‬ ‫عرصه تولید لوله های پلی اتیلن و اتصاالت پلی پروپیلن کش��ور‬ ‫داش��ته و در راستای تحقق بخش��یدن به سیاست های کلی و‬ ‫خودکفایی صنعتی این مرزوبوم به طور مس��تمر فعالیت دارد‪.‬‬ ‫کارگران‪،‬کارمندان و مهندسان مجتمع تولیدی توسعه حجت‬ ‫امین بیش از ‪ ۲۰‬س��ال اس��ت با تولید ان��واع لوله و اتصاالت‪،‬‬ ‫خدمتگزار صدیق مردم شریف ایران هستند‪.‬‬ ‫مدیریت ای��ن مجموعه همواره در تالش ب��وده به طور پویا‬ ‫و نظام مند‪ ،‬در توس��عه و تعالی زیرس��اخت های عمرانی کشور‬ ‫ایف��ای نقش کند و با ات��کا به دانش و تجربه نیروی انس��انی‬ ‫خود در راس��تای تحقق اهدافی چون توس��عه صنعتی سازی و‬ ‫فناوری های نوین ابرسانی و ابیاری گام بردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز‬ ‫مجتمع تولیدی توسعه حجت امین‪ ،‬چشم انداز خود را قرار‬ ‫گرفتن در میان تامین کنندگان پیشرو در صنایع زیرساختی و‬ ‫عمرانی کشور تعیین کرده است‪ .‬با چنین رویکردی که تامین‬ ‫نیازهای کیفی و کمی طیف وس��یعی از مش��تریان در اولویت‬ ‫ق��رار گرفت��ه‪ ،‬ماموریت یا محدوده کاری ای��ن مجتمع به این‬ ‫شرح تعیین شده است‪:‬‬ ‫مجری ذی صالح تولید لوله پلی اتیلن با داش��تن رتبه باال از‬ ‫انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن؛‬ ‫دریافت گواهینامه ازمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد؛‬ ‫تولی��د دانش و اج��رای پروژه های پژوهش��ی در حوزه های‬ ‫مرتبط؛‬ ‫تولیدات روزامد با داشتن ماشین االت مجهز و روز صنعت‪.‬‬ ‫‹ ‹مختصری از فعالیت های اصلی شرکت‬ ‫«مجتم��ع تولیدی توس��عه حج��ت امین» ب��ا بهره گیری‬ ‫از تجربه ه��ای ارزش��مند به دس��ت امده از اج��رای پروژه های‬ ‫زیرس��اختی در صنعت ابرس��انی و کش��اورزی که نخس��تین‬ ‫ماموریت این ش��رکت در زمان تاس��یس ان بود و در راستای‬ ‫اه��داف بلندم��دت خود‪ ،‬در زمین��ه تولید لوله ه��ای پلیمری‬ ‫ش��امل لوله ه��ای پلی اتیلن (ان��دازه ‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬میلی متر) و‬ ‫لول��ه و اتص��االت پلی پروپیلن (ان��دازه ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۶۳‬میلی متر)‬ ‫فعالی��ت خ��ود را اغاز ک��رد‪ .‬در این مدت برای ش��رکت های‬ ‫معتب��ری همچون ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران‪ ،‬ش��رکت‬ ‫اب و فاضالب ش��هری استان سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬شرکت‬ ‫اب و فاضالب روس��تایی زاهدان‪ ،‬س��ازمان شهرداری زاهدان‪،‬‬ ‫سازمان های نظامی جنوب شرق کشور‪ ،‬جهادکشاورزی استان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان و برخی از استان های تهران‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬خراس��ان رض��وی‪ ،‬هرمزگان‪،‬کرم��ان و‪ ...‬کااله��ای‬ ‫صنعت��ی تولید و تامین کرده اس��ت‪ .‬مجتمع تولیدی توس��عه‬ ‫حج��ت امین‪ ،‬هم اکن��ون در فهرس��ت تولیدکنن��دگان مجاز‬ ‫انجمن پلی اتیلن ایران قرار دارد و دارای پروانه های اس��تاندارد‬ ‫اجباری و بهداش��تی س��اخت برای تمامی محصوالت خود از‬ ‫مراجع ذی صالح کش��ور است و با ایجاد ارتباطات بلندمدت و‬ ‫مستحکم با ایش��ان‪ ،‬خدمات خود را با کیفیت توافق شده و با‬ ‫اس��تانداردهای روزامد ملی و بین الملل��ی‪ ،‬در زمان مقرر و با‬ ‫بهترین شرایط برای مشتریان فراهم می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفی�ت در مجتم�ع تولی�دی توس�عه‬ ‫حجت امین‪ ،‬یک سنت است‬ ‫«مجتمع تولیدی توس��عه حجت امین» با بیش از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫سابقه در تامین تجهیزات برای دامنه وسیعی از صنایع‪ ،‬همواره‬ ‫به موضوع کیفیت محصوالت توج��ه ویژه ای دارد‪ .‬کیفیت در‬ ‫این مجتم��ع‪ ،‬یک فرایند جاری بوده و همواره در تمامی امور‬ ‫و فعالیت ها به ان اهمیت داده می ش��ود‪ .‬این توجه به کیفیت‪،‬‬ ‫از تک ت��ک کارکنان اغاز می ش��ود و فلس��فه کلی مجموعه را‬ ‫در بر می گیرد‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب‪ ،‬مش��تریان در تمامی مراحل کار‪ ،‬از ارس��ال‬ ‫درخواس��ت خرید و مش��خصات فنی گرفته تا مرحله تحویل‬ ‫کاال و دریاف��ت پش��تیبانی فنی و خدمات پ��س از فروش ان‬ ‫را احس��اس می کنند‪ .‬همچنین رساندن حجم تولید ساالنه به‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰۰۰‬تن با باالترین کیفیت از طریق نصب تجهیزات‬ ‫جدی��د و روزامد‪ ،‬براس��اس اخرین پیش��رفت های صنعتی در‬ ‫عرصه تولید لوله های پلی اتیلن‪ ،‬نش��ان دهنده رش��د روزافزون‬ ‫این مجتمع در زمینه تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخ�ش دوم‪ :‬معرفی بنیان گ�ذار و افتخارات‬ ‫مجتمع تولیدی توسعه حجت امین‬ ‫سیدمحسن کاشانی یزدی‪ ،‬فارغ التحصیل رشته برق‪:‬‬ ‫عزم و اراده مدیرعامل‪ ،‬هیات مدیره و مدیریت ارش��د سازمان‬ ‫نیز طی س��الیان متم��ادی‪ ،‬هم��واره به نحوی ب��وده که این‬ ‫مجموعه خصوصی را در راستای توسعه و تعالی رهنمون کرده‬ ‫و بیش ازپیش‪ ،‬بخشی از دغدغه های کار و اشتغال جوانان این‬ ‫مرزوبوم را برطرف کند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت تالش و سرمایه گذاری در این عرصه گسترده‬ ‫با مشکالت و چالش های بس��یاری همراه بوده است اما هدف‬ ‫کارافرینی به طور مستقیم و غیرمستقیم‪ ،‬مهم ترین عاملی بوده‬ ‫که فراتر از انگیزه های اقتصادی و مالی مدنظر مدیریت مجتمع‬ ‫تولیدی توسعه حجت امین قرار گرفته است‪.‬‬ ‫روند حرکتی مجتمع تولیدی توسعه حجت امین بر مبنای‬ ‫یک رویکرد مدیریتی درست بوده و به نحوی بنا نهاده شده که‬ ‫در ان تمامی فرایندها با هم افزایی دانش و تجربه براساس یک‬ ‫تفکر نظام مند‪ ،‬یکسان و هماهنگ پیگیری شوند‪.‬‬ ‫انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله‬ ‫و اتصاالت پلی اتیلن‬ ‫‹ ‹تقدیرنامه ها‬ ‫برخی از افتخارات مجتمع تولیدی توسعه حجت امین‬ ‫دریافت جایزه بین المللی کیفیت در سال ‪۲۰۱۲‬؛‬ ‫انتخاب به عنوان کارافرین برتر؛‬ ‫دریافت ‪ ۳‬تندیس و گواهینامه واحد نمونه استاندارد از اداره‬ ‫کل استاندارد؛‬ ‫دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان‬ ‫صنایع و معادن؛‬ ‫دریافت گواهینامه واحد سبز از محیط زیست؛‬ ‫دریاف��ت گواهینامه واحد نمونه صنعت س��بز از س��ازمان‬ ‫صنایع و معادن؛‬ ‫گواهینامه سیستم مدیریت ازمایشگاه ایزو ‪17025‬‬ ‫گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫پروانه های کاربرد عالمت استاندارد اجباری‬ ‫ن‬ ‫ادرس کارخانه‪ :‬زاهدان‪ -‬شهرک صنعتی جاده میرجاوه‪ -‬بلوار کارگر‪ -‬کارگر ‪ -5‬مجتمع تولیدی توسعه حجت امی ‬ ‫دریاف��ت ‪ ۴‬تندی��س و گواهینام��ه واحد نمون��ه صنعتی از‬ ‫سازمان صنایع و معادن؛‬ ‫دریافت لوح تقدیر در راس��تای تولی��د و صادرات کاالهای‬ ‫صنعتی از سازمان صنایع و معادن؛‬ ‫دریاف��ت لو خ تقدی��ر در راس��تای ارائه خدمات بهداش��ت‬ ‫حرفه ای و سالمت شغلی از وزارت بهداشت و درمان؛‬ ‫دریاف��ت تندیس و لوح های تقدیر متع��دد به خاطر حضور‬ ‫در نمایش��گاه های تخصصی اب و فاضالب‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫ساختمان و‪...‬‬ ‫و‪...‬‬ ‫‹ ‹بخش سوم‪ :‬عضویت و گواهینامه ها‬ ‫ ‬ ‫تلفن‪054-33592006 :‬‬ ‫ ‬ ‫نمابر‪054-33592007 :‬‬ ‫گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت سنجش‬ ‫میزان رضایتمندی مشتری‬ ‫وب سایت‪www.eilten.ir :‬‬ ‫ ‬ ‫ایمیل‪hojatamin.co@gmail.com :‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫جعفر سرقینی در ایین گشایش نمایشگاه کاشی و سرامیک عنوان کرد‬ ‫افزایش ‪2‬برابری صادرات کاشی و سرامیک در دولت تدبیر و امید‬ ‫‹ ‹صادرات ‪۲‬برابری کاش�ی و س�رامیک در‬ ‫‪6‬سال‬ ‫‪ ،‬جعفر س��رقینی‪ ،‬مع��اون امور‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در جمع خبرن��گاران عنوان کرد‪ :‬در صنعت کاش��ی و‬ ‫سرامیک س��ال گذش��ته حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون مترمربع‬ ‫کاشی و س��رامیک تولید ش��ده که از این میزان ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون مترمربع ان صادر ش��ده است؛ یعنی به میزان‬ ‫نیم��ی از تولیدات صادر ش��ده‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫ظرفیت کاشی و سرامیک حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون مترمربع‬ ‫اس��ت اما به دالیل بازاریابی تولیدکنندگان نتوانسته اند‬ ‫از تمام ظرفیت خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫سرقینی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬این درحالی است‬ ‫که میزان تولید کاش��ی و سرامیک در سال ‪ ۹۲‬حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون مترمربع بوده اس��ت‪ ،‬به طوری که از سال‬ ‫‪ ۹۲‬تا سال ‪ ۹۷‬تولیدکنندگان کاشی و سرامیک حدود‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د افزایش تولید داش��ته اند ولی صادرات را از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون مترمربع در س��ال ‪ ۹۲‬ب��ه ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫مترمربع رس��انده اند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬صادرات کاشی و‬ ‫سرامیک در این سال ها ‪ ۲‬برابر شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رتبه جهانی ایران در تولید کاشی و‬ ‫س��رامیک عنوان کرد‪ :‬ایران در تولید کاشی وسرامیک‬ ‫دارای رتبه چهارم اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون مترمربع‬ ‫دیگ��ر نیز ظرفیت درحال س��اخت داریم ک��ه اگر این‬ ‫ظرفیت ها به تولید برس��ند‪ ،‬بدون ش��ک رتبه نخس��ت‬ ‫تولید کاشی وسرامیک جهان را از ان خود خواهیم کرد‪.‬‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بیس��ت و شش��مین نمایش��گاه بین المللی کاش��ی‪،‬‬ ‫س��رامیک و چین��ی بهداش��تی ایران یکش��نبه ‪ ۹‬تیر‬ ‫ب��ا مش��ارکت کش��ورهایی ازجمل��ه ایتالیا‪ ،‬اس��پانیا و‬ ‫چی��ن در فضای��ی بیش از ‪ ۱۶‬ه��زار مترمربع در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران با حضور جعفر‬ ‫س��رقینی‪ ،‬معاون امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و مصطفی گ��ودرزی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه تولیدکنندگان کاش��ی و س��رامیک ایران و با‬ ‫حضور برخی دست اندرکاران این حوزه گشایش یافت‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۰‬ش��رکت داخلی در این نمایش��گاه مش��ارکت‬ ‫خواهند داش��ت و اخرین دس��تاوردهای صنعت کاشی‬ ‫و س��رامیک کش��ورمان در معرض ارزیابی و س��نجش‬ ‫بازدیدکنن��دگان داخل��ی و بازرگان��ان خارج��ی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬محمد روشنفکر‪ ،‬رئیس انجمن صنفی کاشی‬ ‫و س��رامیک ایران پی��ش از این درباره این نمایش��گاه‬ ‫عن��وان ک��رده بود که نمایش��گاه بین المللی کاش��ی و‬ ‫سرامیک ایران بس��تر عرضه باکیفیت ترین محصوالت‬ ‫داخل��ی با مش��خصه «گری��د ‪ »A‬اس��ت و پیش بینی‬ ‫می ش��ود تعدادی از قراردادها با طرف های خارجی در‬ ‫نمایشگاه امضا شود‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی‪ :‬سال گذشته حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون مترمربع کاشی‬ ‫و س��رامیک تولید ش��ده که از این میزان ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمربع ان‬ ‫صادر شده است‬ ‫مع��اون امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با تاکید بر صادرات کاش��ی و سرامیک‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬با توجه به بازار داخلی باید تولیدکنندگان‬ ‫به سمت صادرات بیشتر بروند‪ .‬ما از صنعتگران در این‬ ‫صنعت راضی هستیم و انها صادرات این صنعت را رونق‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫س��رقینی در پاسخ به این پرس��ش که چه برنامه ای‬ ‫برای صادرات کاش��ی و س��رامیک داری��د‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫صنعت کاش��ی و سرامیک چند اقدام انجام داده ایم که‬ ‫این صنعت به باالترین رش��د تولید و صادرات برس��د؛‬ ‫نخس��ت اینکه در زمینه واردات‪ ،‬کاش��ی و سرامیک را‬ ‫در گروه ‪ ۴‬قرار داده ای��م‪ ،‬به عبارت دیگر اجازه واردات‬ ‫کاش��ی و س��رامیک به دلیل کاش��ی های خوبی که در‬ ‫کش��ور تولید می ش��ود‪ ،‬داده نمی ش��ود و این حمایتی‬ ‫اس��ت که دولت از تولیدکنندگان کاش��ی و س��رامیک‬ ‫انجام داده اس��ت‪ .‬هرچند واردات کاشی و سرامیک در‬ ‫گذش��ته اندک بود اما این موض��وع می تواند قوت قلبی‬ ‫برای صنعتگران به شمار رود‪.‬‬ ‫س��رقینی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر نرخ های پای��ه صادرات��ی را کاه��ش داده ایم تا‬ ‫صادرکنندگان بتوانند صادرات بیش��تری داشته باشند‬ ‫و ای��ن اقدامات در جه��ت حمایت از تولی��د داخلی و‬ ‫صادرات انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال جاری نیز اقدام هایی در دست‬ ‫بررس��ی اس��ت که تنها تولیدکنندگان ی��ا نمایندگان‬ ‫رس��می انها بتوانند صادرات کاش��ی و سرامیک داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬چراکه این حق تولیدکننده اس��ت که اقدام به‬ ‫صادرات کند‪ .‬با تصویب این بخش��نامه در عمل دالالن‬ ‫از این صنعت برای صادرات حذف خواهند شد و درامد‬ ‫تولیدکنندگان کاشی و سرامیک نیز بیشتر خواهد شد‪،‬‬ ‫از س��وی دیگر میزان ص��ادرات تولیدکنندگان افزایش‬ ‫می یابد و به عالوه اینکه ارزش کاش��ی ایرانی در جهان‬ ‫حفظ خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات به ‪ ۲۵‬کشور جهان‬ ‫همچنی��ن مصطف��ی گ��ودرزی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان کاش��ی و س��رامیک ای��ران در جمع‬ ‫خبرن��گاران عن��وان کرد‪ :‬صنعت کاش��ی و س��رامیک‬ ‫ظرفی��ت تولید بیش از ‪ ۸۰۰‬میلی��ون مترمربع را دارد‬ ‫و می تواند فاتح بازارهای هدف در بس��یاری از کشورها‬ ‫باشد‪ .‬اگر ما بتوانیم بخشی از فضای کسب وکار را برای‬ ‫نمایی از بیستوششمین نمایشگاه بین المللیکاشی‪ ،‬سرامیک و چینی بهداشتی ایران‬ ‫صادرات مهیا کنیم‪ ،‬می توانیم به بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر صادرات دست یابیم‪.‬‬ ‫گودرزی در ادامه با اش��اره به جایگاه خوب ایران در‬ ‫تولید کاش��ی و س��رامیک عنوان کرد‪ :‬اگر ما بتوانیم از‬ ‫تمامی ظرفیت های کش��ور و ماش��ین االت نصب شده‬ ‫برای تولید کاش��ی و سرامیک اس��تفاده کنیم‪ ،‬در رتبه‬ ‫س��وم قرار خواهیم گرفت‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬البته این خالی ماندن بخش��ی از ظرفیت صنعت‬ ‫کاشی و سرامیک به دلیل رکود داخلی و تحریم هاست‪،‬‬ ‫چراکه برخی از بازارهای هدف صادراتی را از ما محروم‬ ‫کرده ان��د و نمی توانی��م وارد تمام��ی بازاره��ای هدف‬ ‫صادراتی ش��ویم‪ .‬گودرزی تاکید کرد‪ :‬اما نکته هایی که‬ ‫اقای س��رقینی به انها اش��اره کرد‪ ،‬کلیدی است و اگر‬ ‫صادرات ما ازس��وی تولیدکنندگان کاش��ی و سرامیک‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬به معنای ای��ن خواهد بود ک��ه بازارهای‬ ‫هدف در دس��ت تولیدکنندگان خواهد بود و واسطه ها‬ ‫از میان حذف خواهند شد‪ ،‬چراکه این واسطه ها بیشتر‬ ‫بازاره��ای ه��دف را تخریب می کنن��د‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان کاش��ی و س��رامیک ای��ران همچنین با‬ ‫اشاره به کشورهای هدف صادراتی این محصول عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ما به بیش از ‪ ۲۵‬کشور در سراسر جهان صادرات‬ ‫انجام می دهیم‪ .‬اسیای میانه به طور کامل زیرپوشش ما‬ ‫قرار دارد‪ .‬ما حتی درخواس��ت هایی از کشورهایی مانند‬ ‫انگلیس‪ ،‬اس��ترالیا و کان��ادا داریم و حتی برای مکزیک‬ ‫که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬درخواست هایی داریم‪.‬‬ ‫امیدواریم با وجود این مشکالت و با رفع چالش های‬ ‫پی��ش روی این صنعت و با همت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بتوانیم صادرات را به فراتر از امارهای کنونی‬ ‫برس��انیم‪ .‬گودرزی در پاس��خ به این پرسش که مزیت‬ ‫ایران برای تولید کاش��ی و سرامیک در چیست‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از مهم ترین مزیت های ما در تولید کاش��ی‬ ‫و س��رامیک نرخ تمام ش��ده پایین اس��ت‪ ،‬در حدی که‬ ‫می توان ادعا کرد هیچ کشوری به لحاظ قیمتی قدرت‬ ‫رقابت با محصوالت ایران را ندارد‪ .‬از سوی دیگر کاشی‬ ‫و س��رامیک ایران با توجه به کیفی��ت خوبی که دارد‪،‬‬ ‫بدون اغ��راق یک��ی از پویاترین صنعت های کاش��ی و‬ ‫سرامیک در جهان است‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که صنعت‬ ‫کاشی و سرامیک در کشور اشتغال ایجاده کرده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به طور مستقیم بیش از ‪ ۹۰‬هزار نفر و‬ ‫به طور غیرمستقیم بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر در این صنعت‬ ‫مشغول کار هس��تند‪ .‬الزم به یاداوری است‪ ،‬بیست و‬ ‫ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی‪ ،‬سرامیک و چینی‬ ‫بهداشتی ایران تا ‪ ۱۲‬تیر در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫تهران دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی‬ ‫گودرزی‪ :‬صنعت‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون مترمربع‬ ‫را دارد و‬ ‫می تواند فاتح‬ ‫بازارهای هدف‬ ‫در بسیاری از‬ ‫کشورها باشد‬ ‫مهدی کریمی تفرشی‬ ‫رئیس هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جوانان تهران‬ ‫رهبر معظم انقالب در شرایطی سال ‪ ۹۸‬را سال «رونق تولید»‬ ‫اعالم فرمودند که کش��ور ب��ا چالش های اقتص��ادی گوناگونی‬ ‫دس��ت وپنجه ن��رم می کند و یک��ی از حس��اس ترین برهه های‬ ‫دهه ه��ای اخیر را پشت س��ر می گذارد و انتخ��اب این رویکرد از‬ ‫سوی ایش��ان یک تصمیم مهم و تعیین کننده در نبرد اقتصادی‬ ‫پیش رو اس��ت که اگر ب��ا یک عزم ملی و جهادی از س��وی همه‬ ‫نهادها عملیاتی شود‪ ،‬کش��ور می تواند از پس تمامی تحریم ها و‬ ‫محدودیت ها به اس��تقالل‪ ،‬خودکفایی و بهبود فضای اقتصادی‬ ‫دست یابد‪ .‬این درحالی است که خروج از رکورد اقتصادی منوط‬ ‫به رونق تولید در کش��ور است‪ .‬گسترش اشتغال و کاهش معضل‬ ‫بی��کاری نیز با توس��عه تولی��د و چرخاندن پرق��درت چرخ های‬ ‫صنعت محقق می ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۵۶‬میزان تولید ناخالص‬ ‫داخلی ‪ ۱۱۹‬هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ‪ ۱۳۹۳‬با‬ ‫‪ ۱.۷‬درصد رش��د به ‪ ۲۰۳‬هزار میلیارد تومان رسید‪ .‬اگرچه ایران‬ ‫به لحاظ تولید ناخالص داخلی در رتبه ‪ ۱۸‬قرار دارد ولی براساس‬ ‫ظرفیت های بالقوه س��رزمینی (وس��عت س��رزمین‪ ،‬دسترسی‬ ‫به اب ه��ای ازاد بین المللی‪ ،‬تعداد همس��ایگان‪ ،‬ب��ازار منطقه ‪،‬‬ ‫کریدورهای حمل ونقل و‪ )...‬و نیروی انسانی (تعداد جمعیت در‬ ‫سن کار و میران تحصیالت)‪ ،‬ایران می تواند در رتبه ‪ ۱۲‬در جهان‬ ‫قرار گیرد و جزو اقتصادهای پیش��رو در جهان به ش��مار رود‪ .‬در‬ ‫این میان دغدغه اصلی کارافرینان‪ ،‬صنعتگران و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫موانع و چالش ها و مش��کالتی است که بر سر راه تولیدکنندگان‬ ‫وجود دارد‪ .‬بی ثباتی سیاس��ت ها‪ ،‬قوانی��ن و مقررات و رویه های‬ ‫اجرایی ناظر بر کسب و کار از نخستین و اصلی ترین موانع تولید‬ ‫در کش��ور است که به نوعی سرمایه گذاران و کسانی که به انگیزه‬ ‫تولید وارد بازار کس��ب و کار می ش��وند را دچار ناامیدی می کند‪.‬‬ ‫مشکالت اداری موجود برای دریافت مجوز کسب و کار و دریافت‬ ‫مالیات های س��نگین از تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی‬ ‫را نی��ز می توان مانعی بزرگ در مس��یر تولید دانس��ت‪ .‬تغییرات‬ ‫غیرقابل پیش بینی نرخ م��واد اولیه و محصوالت‪ ،‬تولیدکننده و‬ ‫مردم را دچار فش��ار و مشکالت گوناگون می کند‪ .‬یکی از مسائل‬ ‫مهم و تعیین کننده هزینه تمام ش��ده واحده��ای صنعتی نرخ‬ ‫ارز و نوس��انات ان اس��ت‪ .‬درحال حاضر نح��وه تخصیص ارز به‬ ‫واردات م��واد اولیه‪ ،‬از دغدغه های اصلی فع��االن عرصه تولید و‬ ‫صنعت است‪ .‬واقعیت غیرقابل انکار اینکه تولید در اقتصاد ایران‬ ‫به ش��دت به واردات کاالهای س��رمایه ای‪ ،‬واسطه ای و مواد اولیه‬ ‫وابس��ته است‪ .‬با درنظرگرفتن چنین ش��رایطی‪ ،‬تضعیف ارزش‬ ‫پ��ول ملی‪ ،‬افزای��ش هزینه های تولید‪ ،‬رک��ود و تعطیلی صنایع‬ ‫را درپ��ی خواهد داش��ت‪ .‬برای اینکه فع��االن اقتصادی بتوانند‬ ‫نس��بت به فض��ای کس��ب وکار و انجام س��رمایه گذاری ترغیب‬ ‫ش��ده و ب��رای ان برنامه ریزی کنند‪ ،‬ثبات ارزی یکی از مس��ائل‬ ‫مهم و تعیین کننده اس��ت‪ .‬همچنی��ن ممکن نبودن پیش بینی‬ ‫وضعی��ت ارزی می تواند امنیت س��رمایه گذاران را تهدید کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ثبات ن��رخ ارز و برنامه ریزی درس��ت برای تخصیص‬ ‫ارز ب��ه واردکنن��دگان مواد اولیه در جهت س��هولت تامین مواد‬ ‫اولیه و نیز ماش��ین االت تولید از ملزومات اصلی تولید در شرایط‬ ‫فعلی اس��ت‪ .‬تاخیر در انج��ام مبادالت بین الملل��ی و ورود مواد‬ ‫اولیه موردنیاز‪ ،‬تولیدکنندگان را با مشکالت جدی روبه رو کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای رونق تولید باید فضای رقابت��ی در بازار تولید ایجاد‬ ‫ش��ود و ضمن بهره مندی درست از ظرفیت های داخلی کشور‪ ،‬از‬ ‫فناوری های جدی��د تولید در کنار خالقیت ها و ایده های نوین و‬ ‫دانش روز بهره برد‪ .‬ارتباط موثر و مدیریت شده صنعت و دانشگاه‬ ‫نیز می تواند نقش غیرقابل انکاری در این زمینه داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫حرکت به سوی تولید محصوالت دانش بنیان از مصادیق اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت و زمینه س��از خودکفایی هرچه بیشتر کشور در‬ ‫تمامی عرصه هاس��ت و عالوه بر تامی��ن نیازهای داخلی و کمک‬ ‫به رفع وابس��تگی های اقتصادی‪ ،‬زمینه ساز حضور قدرتمند در‬ ‫بازارهای جهانی اس��ت‪ .‬نکت��ه دارای اهمیت اینکه حمایت های‬ ‫دولت و همکاری نهاده��ای بانکی‪ ،‬مالیاتی و بیمه ای برای عبور‬ ‫از موانع تولید و تس��هیل قوانین و مقررات کس��ب و کار می تواند‬ ‫بخش مهمی از محدودیت های تولید در کش��ور را کاهش دهد‪.‬‬ ‫اصالحات زیرساخت های بانکی با توجه به رسالت سنگین بانک‬ ‫مرکزی در تامین س��رمایه در گردش تولید نقش بسیار کلیدی‬ ‫در رف��ع موانع تولید در کش��ور دارد‪ .‬تامین س��رمایه در گردش‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی‪ ،‬بخش��ودگی جرایم بانک��ی تا حد ممکن‪،‬‬ ‫تخصی��ص وام هایی با تعرف��ه تولید در اختی��ار تولیدکنندگان‬ ‫و کم��ک به صنایع کوچ��ک و زودبازده در جه��ت جلوگیری از‬ ‫تعطیل��ی کارخانجات و صنایعی که با مش��کل نقدینگی روبه رو‬ ‫هستند و نیز کمک به طرح هایی با پیشرفت باال برای رسیدن به‬ ‫بهره برداری ازجمله مسئولیت های بانک ها در مسیر تحقق شعار‬ ‫سال اس��ت‪ .‬نقش مهم و کلیدی بورس را در تامین مالی اقتصاد‬ ‫نباید نادیده گرفت و الزم است سهم بورس در سال ‪ ۹۸‬در تامین‬ ‫مالی بازار سرمایه افزایش یابد‪ .‬رونق تولید نه تنها نیازمند تالش‪،‬‬ ‫مجاهدت و فعالیت مضاعف تولیدکنندگان‪ ،‬س��رمایه گذاران و‬ ‫کارافرینان اس��ت بلکه توجه عمیق ت��ر به ظرفیت های داخلی و‬ ‫مثبت کش��ور را می طلب��د‪ .‬ایجاد یک نگاه مثب��ت اقتصادی در‬ ‫کشور و دمیدن امید و انگیزه در فضای جامعه می تواند زمینه ساز‬ ‫یک حرکت ملی و جهادی باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ابالغ‬ ‫بخشنامه های‬ ‫محدودکننده‬ ‫صادرات‬ ‫جای تعجب دارد‬ ‫اب�لاغ بخش��نامه های محدودکننده ص��ادرات و‬ ‫مش��روط کردن ان به رعایت کف عرضه ها به ویژه‬ ‫برای شرکت های صادرات محور جای تعجب دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬محمد کش��انی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ف��والد خوزس��تان درب��اره ابالغیه ه��ای گوناگون‬ ‫محدودکنن��ده ص��ادرات و اثرات ان ب��ر صادرات‬ ‫محصوالت واحدهای تولیدی به ویژه ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ ف��والدی صادرات محور گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫بخش��نامه جاری‪ ،‬صادرات شمش فوالدی مشروط‬ ‫به رعایت کف عرضه ابالغی در بورس کاالی ایران‬ ‫شده که چند نکته درباره ان قابل توجه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نخس��تین نکت��ه قابل تام��ل اینکه‬ ‫بخش��نامه در روزهای پایانی اس��فند سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫صادر ش��ده و از فروردی��ن ‪ ۱۳۹۸‬الزم االجرا بوده‬ ‫است و عالوه بر مشروط کردن صادرات‪ ،‬شرکت ها‬ ‫را به تش��کیل پرونده تعزیراتی تهدید می کند‪ .‬دوم‬ ‫انک��ه محموله ه��ای صادراتی دس��تکم ‪ ۲‬ماه قبل‬ ‫فروخته شده و قرارداد فروش و پیش دریافت ‪۲‬ماه‬ ‫پیش از تحویل کاال محقق ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫ب��ا ابالغ این بخش��نامه تحویل کاال ب��ه خریداران‬ ‫صادراتی با مش��کل روبه رو ش��ده و اعتبار تجاری‬ ‫ش��رکت های صادرکننده به علت تاخیر در تحویل‬ ‫خدشه دار شده است‪.‬‬ ‫کش��انی خاطرنشان کرد‪ :‬سومین نکته قابل تامل‬ ‫اینک��ه تعیین س��همیه ب��رای همه ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده فوالد بر اساس مقدار تولید بدون درنظر‬ ‫گرفتن توان صادراتی شرکت های تولیدکننده روش‬ ‫اش��تباهی است و باید با توجه به پیشینه صادراتی‬ ‫شرکت ها‪ ،‬نیاز بازار داخل را از طریق شرکت هایی‬ ‫که از ت��وان صادراتی کمتری برخوردار هس��تند‪،‬‬ ‫تامین کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چهارمین نکته قابل توجه‬ ‫اینک��ه متغیرهای بازار صادرات در ش��رایط عادی‬ ‫زیاد اس��ت و در اوضاع فعل��ی با اعمال تحریم های‬ ‫اقتصادی در زمینه ه��ای بازاریابی‪ ،‬جذب خریدار‪،‬‬ ‫انتق��ال ارز‪ ،‬تهی��ه کش��تی و‪ ...‬بر این دش��واری ها‬ ‫افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو ابالغ بخشنامه های‬ ‫محدود کننده صادرات در ش��رایطی که کش��ور به‬ ‫اهمیت درامد های ارزی واقف اس��ت‪ ،‬جای تعجب‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان گفت‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫با توجه به مازاد تولید فوالد در کش��ور نس��بت به‬ ‫تقاض��ا و تف��اوت ش��رایط کارخانجات ف��والدی با‬ ‫یکدیگر‪ ،‬الزم اس��ت در استراتژی های تنظیم بازار‬ ‫داخلی و توس��عه ص��ادرات فوالد کش��ور بازنگری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نگاه محدود کننده صادرات در ش��رایط فعلی به‬ ‫بهانه تنظیم بازار داخلی ان هم برای ش��رکت هایی‬ ‫ک��ه پیش��ینه صادراتی روش��نی دارند‪ ،‬ع�لاوه بر‬ ‫نادیده گرفتن زحمت چندین س��اله ش��رکت ها در‬ ‫کش��ف‪ ،‬فتح و حفظ بازاره��ای صادراتی‪ ،‬به زودی‬ ‫کارخانه های ب��زرگ فوالدی را ب��ا چالش کاهش‬ ‫تولی��د روب��ه رو خواه��د ک��رد‪ ،‬چراکه ب��ا کاهش‬ ‫قابل توج��ه صادرات‪ ،‬حفظ س��طح تولی��د در این‬ ‫ش��رکت ها مس��تلزم افزایش تقاضای داخلی است‬ ‫که به نظر نمی رسد چنین اتفاقی رخ دهد‪ ،‬بنابراین‬ ‫شرکت ها مجبور به کاهش تولید خواهند شد‪.‬‬ ‫خروج از رکود‬ ‫اقتصادی‬ ‫منوط به رونق تولید‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫دریچه‬ ‫پایان ماجرای قیمت بنزین در سال ‪۹۸‬‬ ‫وقت صریح‬ ‫سخن گفتن‬ ‫است‬ ‫محمد فاضلی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫وق��ت ان اس��ت که ب��ا مردم طرح مس��ئله‬ ‫شود‪ .‬مس��ئله ها در اتاق های دربسته‪ ،‬بر بستر‬ ‫جامعه ای که سراس��ر سوءظن به تصمیم ساز و‬ ‫تصمیم گیر است‪ ،‬حل نمی شوند‪.‬‬ ‫مردم را ب��ه ارامش فرابخوانی��د اما نگویید‬ ‫«اسوده بخوابید ما هستیم‪».‬‬ ‫بگویی��د «ما هس��تیم‪ ،‬ب��رای انکه با ش��ما‬ ‫به تدری��ج درب��اره ابعاد مس��ائلی ک��ه داریم‪،‬‬ ‫ظرفیت هایی که موجود است‪ ،‬اشتباه هایی که‬ ‫هم��ه با هم (از جمله مردم) مرتکب ش��ده ایم‪،‬‬ ‫ح��رف بزنی��م و درب��اره راه حل ها ب��ه توافق‬ ‫برسیم‪».‬‬ ‫وقت س��خن گفتن به صراحت اس��ت‪ ،‬درباره‬ ‫ت و انچه در پیش است‪ .‬وقت‬ ‫انچه بر ما گذش�� ‬ ‫اعتمادس��ازی از ب��اال و جلب حمای��ت از مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬همه نخبگان را فرابخوانید‪ ،‬حرف های‬ ‫تند و ارام ش��ان را ‪-‬حتی اگر نادرست و از سر‬ ‫بی اطالعی می دانید ‪ -‬گوش کنید‪.‬‬ ‫بگذاری��د هم��ه اصالح��ات ض��روری‪ ،‬همه‬ ‫اصالح��ات نه��ادی و در گفت وگ��وی صری��ح‬ ‫میان مردم‪ ،‬نخبگان‪ ،‬بروکرات ها و همه ارکان‬ ‫سیاست اشکار شوند‪.‬‬ ‫مس��ئله نظام بانکداری‪ ،‬حقوق ش��هروندی‪،‬‬ ‫اصالح��ات قضای��ی‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬مناب��ع‬ ‫اب‪ ،‬نظ��ام ام��وزش و عملک��رد دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫صندوق های بازنشستگی‪ ،‬فساد‪ ،‬نظام انتخابات‬ ‫و بس��یاری مسائل که ‪ ۴‬دهه است روی دست‬ ‫ما مانده اند‪ ،‬بس��یار بیش��تر از انکه تحت تاثیر‬ ‫تحریم ها باش��ند یا امریکا نقشی در خلق انها‬ ‫داشته باشد‪ ،‬محصول بدکرداری‪ ،‬بدتصمیمی‪،‬‬ ‫بدمصرفی‪ ،‬بدس��لیقگی‪ ،‬بداخالقی‪ ،‬بدفهمی و‬ ‫بدارتباط گیری ماست‪.‬‬ ‫منب�ع‪ :‬کتاب «دغدغ�ه ایران»‪ -‬انتش�ارات‬ ‫کویر‪ -‬ص‪308‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا صادق ابادی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫سیاس��ت گذاران باید همیش��ه نسبت به‬ ‫مصرف بنزین در کش��ور حساس باشند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ت��ا زمانی ک��ه در بودجه کش��ور‬ ‫محلی ب��رای واردات بنزی��ن یا درامدی‬ ‫برای کش��ور از محل صادرات ان در نظر‬ ‫گرفته نشود‪ ،‬سیاس��ت گذاران نسبت به‬ ‫هش��دارهای افزای��ش مصرف واکنش��ی‬ ‫نش��ان نمی دهند و در واقع نسبت به ان‬ ‫حساسیت ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا صادق ابادی‪،‬‬ ‫معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫ب��ا بیان اینکه هم اکنون متوس��ط میزان‬ ‫مصرف بنزین کش��ور حدود ‪ ۹۴‬میلیون‬ ‫لیتر در روز اس��ت‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولید این محصول در کشور حدود ‪۱۱۰‬‬ ‫میلی��ون لیتر در روز اس��ت ک��ه از این‬ ‫میزان بنزین ح��دود ‪ ۹۰‬میلیون لیتر با‬ ‫گوگ��رد کمتر از ‪ ۵۰‬و ‪ ۱۰‬پی پی ام تولید‬ ‫می شود که در منطقه کم نظیر است‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن درباره می��زان تولید نفت گاز‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬روزانه حدود ‪ ۱۱۵‬میلیون‬ ‫لیتر نفت گاز در کش��ور تولید می ش��ود‬ ‫ک��ه ح��دود ‪ ۴۰‬درصد ان با اس��تاندارد‬ ‫یورو ‪ ۴‬و یورو‪ ۵‬اس��ت و ی��ک جهش در‬ ‫رش��د کیفی نف��ت گاز به ش��مار می اید‬ ‫مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی خبر داد‬ ‫افزایش ظرفیت تولید برق‬ ‫برای عبور از اوج مصرف تابستان‬ ‫مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬هفته‬ ‫اینده ‪ ۱ ۳۰۰‬مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار‬ ‫و به شبکه برق کشور متصل خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬محس��ن طرزطلب با اشاره‬ ‫به افزایش درجه حرارت محیطی در کش��ور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همزمان با گرم تر شدن هوا مصرف برق‬ ‫کشور نیز افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫بر ای��ن اس��اس در ت�لاش هس��تیم تا در‬ ‫هفت��ه این��ده ظرفی��ت تولید برق کش��ور را‬ ‫ب��رای عب��ور مواف��ق از اوج مصرف تابس��تان‬ ‫‪ ۹۸‬افزای��ش دهی��م‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برنامه ری��زی انجام ش��ده مقرر ش��ده تا هفته‬ ‫اینده نیروگاه های هریس‪ ،‬گل گهر‪ ،‬ش��یروان‪،‬‬ ‫طرشت‪ ،‬پرند‪ ،‬غرب کارون و‪ ...‬با ظرفیت بیش‬ ‫از ‪ ۱۳۰۰‬م��گاوات وارد مدار و به ش��بکه برق‬ ‫کشور متصل شوند‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم وزارت نیرو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫تولی��د نی��روی ب��رق حرارت��ی تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫همچنین با بهره برداری از واحدهای یاد ش��ده‬ ‫ذخیره برق نیروگاه های کش��و ر در زمان اوج‬ ‫مصرف افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫که بی سابقه اس��ت‪ .‬صادق ابادی با اشاره‬ ‫به اینکه سال گذش��ته ایران از فهرست‬ ‫کش��ورهای وارد کننده بنزین خارج شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای کاهش مصرف بنزین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کش��ور نیز می توان در مرحله نخست به‬ ‫تولید و استفاده از خودروهای کم مصرف‬ ‫روی اورد‪ ،‬سیاس��ت بع��دی ب��ا توجه به‬ ‫حجم ذخایر گاز کش��ور می تواند برنامه‬ ‫جایگزینی سوخت س��ی ان جی با بنزین‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنین گسترش حمل ونقل عمومی‬ ‫یا سیاس��ت های قیمتی می تواند س��بب‬ ‫کنترل و کاهش مصرف بنزین در کشور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ذخایر استراتژیک بنزین‬ ‫و نفت گاز ما هم اکنون در شرایط بسیار‬ ‫مطلوب اس��ت که یک سپرده ارزی برای‬ ‫کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالیش و‬ ‫پخ��ش فراورده ه��ای نفت��ی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬از خرداد امس��ال متوسط پاالیش‬ ‫نف��ت خام و میعانات گازی کش��ور به ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار بشکه در روز رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متوسط سرانه مصرف اب در ایران ‪ ۱۵۵‬لیتر است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی اب و فاضالب‬ ‫کشور از ‪ ۱۵۵‬لیتر متوسط سرانه مصرف اب در‬ ‫ایران خبر داد و گفت‪ :‬باید برای تابس��تانی گرم‬ ‫و مدیریت مصرف اب در این فصل اماده باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ان��رژی ام��روز‪ ،‬حمیدرضا جانباز‬ ‫اف��زود‪ :‬یک��ی از ویژگی های تابس��تان امس��ال‬ ‫نس��بت به سال های گذش��ته این است که بعد‬ ‫از بهار و زمس��تان پربارش به تابستان رسیدیم‬ ‫و فضای عمومی جامعه این را نمی پذیرد که در‬ ‫بخش هایی از کشور کم اب باشیم‪.‬‬ ‫جانباز ب��ا بیان اینکه ممکن اس��ت برخی از‬ ‫م��ردم تصور کنن��د به دلی��ل بارش های خوب‬ ‫س��ال اب��ی ج��اری نیاز ب��ه مدیری��ت مصرف‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬بای��د در مدیریت مصرف‪،‬‬ ‫س��امانه های توزیع‪ ،‬مدیریت تامین و مدیریت‬ ‫منابع اب به گونه ای عمل کنیم که تابستان را‬ ‫به خوبی و بدون مشکل سپری کنیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ضروری اس��ت تا با اطالع رسانی شفاف به‬ ‫مردم‪ ،‬ض��رورت مدیریت مصرف و صرفه جویی‬ ‫در مص��رف اب اش��امیدنی را یاداوری و تاکید‬ ‫کنیم و این اطالع رسانی شفاف و به موقع است‬ ‫که موجب اعتمادسازی عمومی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندس��ی اب و فاضالب‬ ‫کش��ور با بیان اینک��ه صنع��ت اب و فاضالب‬ ‫می توان��د از چتر بزرگ س��ازگاری ب��ا کم ابی‬ ‫برای اص�لاح امور بهره بگیرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬با تدبیر‬ ‫وزیر نیرو و حمایت دولت‪ ،‬طرح ها و پروژه های‬ ‫مختلف در سراسر کشور در حال اجرا و تکمیل‬ ‫است اما در زمینه اب اشامیدنی‪ ،‬بهتر است به‬ ‫ج��ای انکه با توجه به افزای��ش جمعیت و نیاز‬ ‫روز افزون‪ ،‬به انتق��ال اب از نقاط پراب تر اقدام‬ ‫کنی��م و با ه��ر قیمتی اب جدید را ب ه دس��ت‬ ‫مصرف کنندگان برس��انیم‪ ،‬به ضرورت مدیریت‬ ‫مص��رف در بخش اب بیش��تر توج��ه کنیم و‬ ‫اقدام هایی را در راستای سازگاری با کم ابی در‬ ‫بخش مدیریت بهینه مصرف انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چالش های ما در س��ال های اخیر‬ ‫فزاینده تر شده و در سال های اینده نیز نسبت به‬ ‫وضعیت کنونی با توجه به رشد مصرف‪ ،‬افزایش‬ ‫جمعی��ت‪ ،‬کاهش کیفیت منابع اب و‪ ...‬افزون تر‬ ‫می شود که باید از هم اکنون روی مدیریت تامین‬ ‫و همچنین مدیریت مصرف کار شود‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی ساالنه صاحبان سهام شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران) اعالم شد‪:‬‬ ‫زیر ساخت های مادیران برای توسعه اماده است‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت صنایع ماش��ین های اداری ایران‬ ‫(مادیران) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪ 97‬در روز‬ ‫پنجش��نبه شش��م تیر ماه ‪ 1398‬با حضور ‪ 91‬درصد صاحبان سهام برگزار‬ ‫شد‪ .‬در ابتدای این مجمع با رای اکثریت صاحبان سهام امیر مسعود امیری‬ ‫به عنوان رئیس مجمع و فرخ نسیری امیری و ابوالحسن شهراسبی به عنوان‬ ‫ناظران و همچنین وحدت ساس��انی به عنوان منش��ی هیات رئیسه مجمع‬ ‫انتخاب شدند‪ .‬در این مجمع حسابرس و بازرس قانونی ضمن قرائت گزارش‬ ‫خود‪ ،‬صورت های مالی مادیران را مورد تایید قرار داد و بر ان مهر تایید زد‪.‬‬ ‫حسابرس و بازرس قانونی در این گزارش تاکید کرد ‪ :‬هیات مدیره مادیران‬ ‫وظایف خود را در حوزه اطالع رسانی فرابورس به طور کامل و دقیق انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در ادامه مجمع اکثری��ت حاضران در مجمع عمومی صاحبان‬ ‫سهام مادیران هم به صورت های مالی سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪97‬‬ ‫رای مثبت دادند و ان را به تصویب رساندند‪ .‬در ادامه مجمع با تقسیم ‪35‬‬ ‫تومان سود نقدی بین سهامداران موافقت شد‪.‬‬ ‫س��پس مجمع عموم��ی به اقای��ان امیر ‬ ‫ی امیری ‪ ،‬بابک‬ ‫مسعود امیری ‪ ،‬فرخ نسیر ‬ ‫ثقف��ی ‪ ،‬ابوالحس��ن شهراس��بی و رض��ا‬ ‫سلطان زاده برای عضویت در هیات مدیره‬ ‫مادیران در ‪ 2‬سال اینده رای مثبت داد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مجمع‪ ،‬مس��عود امیری‬ ‫که دانش اموخته دانشگاه ویرجینیاست و‬ ‫پیش از این ‪ 10‬سال در سمت مدیر عاملی‬ ‫مادی��ران فعالیت کرده و از ‪ 4‬س��ال پیش‬ ‫تا کنون رئیس هیات مدیره این ش��رکت است‪ ،‬به عنوان نخستین سخنران‬ ‫اولین مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت صنایع ماشین های اداری ایران‬ ‫(مادی��ران) پس از پذیرش و عرض��ه در فرابورس اعالم کرد‪ :‬همان طور که‬ ‫می دانی��د قیمت س��هام مادیران پس از عرضه اولی��ه در فرابورس ایران‪ ،‬تا‬ ‫ب��ه امروز از مح��دوده ‪ 360‬تومان تا ‪ 2000‬تومان افزایش یافته اس��ت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬به عقیده بسیاری از کارشناسان‪ ،‬روند قیمت سهم در واقع شاخص‬ ‫اعتماد س��رمایه گذاران به مدیران شرکت هاس��ت‪ .‬بر همین مبنا از اعتماد‬ ‫بی ش��ائبه همه ش��ما س��رمایه گذاران به برنامه ها‪ ،‬عملکرده��ا و ایده های‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬به ویژه در طول دورانی که سهام مادیران وارد فرابورس ایران‬ ‫شده سپاسگزاری می کنم‪.‬‬ ‫او در ادامه با اش��اره به فلس��فه ‪ ،‬دیدگاه و رویکردهای موسس��ان شرکت‬ ‫مادیران در طول ‪ 54‬سال گذشته تاکید کرد‪ :‬بخت و اقبال یا همان شانس‬ ‫در زب��ان عامیانه‪ ،‬یعنی اماده س��ازی خود و منتظ��ر فرصت ماندن‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین زیرس��اخت های فکری مدیران و موسس��ان مادیران بوده است و‬ ‫بر همین مبناست که ما همیشه در حال اماده سازی خود برای استفاده از‬ ‫فرصت ها هس��تیم‪ .‬رئیس هیات مدیره مادیران در ادامه به این نکته اش��اره‬ ‫کرد که این شرکت به روزترین کارخانه الکترونیک خاورمیانه را در اختیار‬ ‫دارد و همین زیرس��اخت پیش��رفته‪ ،‬به مادیران اجازه می دهد در ش��رایط‬ ‫کنونی از فرصت پیش امده در فضای تولید و تجارت بهره مناسب را ببرد‪.‬‬ ‫بو کار یا باید در‬ ‫امیری با اشاره به اینکه شرکت ها در دنیای کنونی کس ‬ ‫حال رشد باشند یا ناگزیر به سوی افول و سقوط حرکت خواهند کرد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در دنیای رقابتی فعلی‪ ،‬ایستایی مفهومی ندارد ‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬برای رشد هوشمندانه چاره ای جز هم افزایی نداریم‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس مادیران در طول نیم قرن گذش��ته‪ ،‬توانایی و تخصص های ویژه ای‬ ‫مانند ش��بکه توزیع مویرگی ‪ ،‬بس��ترهای انعطاف پذیر تولیدی‪ ،‬ایجاد یک‬ ‫ش��بکه پرقدرت خدمات پس از فروش ‪ ،‬بازاریابی و ایجاد ش��بکه ای منظم‬ ‫ب��رای خری��د بهترین قطعات با کیفیت قابل قبول بین المللی برای تولید را ‬ ‫در داخل مجموعه مادیران‪ ،‬برای تداوم توسعه شرکت ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره مادیران تاکید ک��رد ‪ :‬بر مبنای همین تخصص های‬ ‫ویژه اس��ت که مادیران می تواند بالفاصله پس از ورود به هر بازاری نفوذ و‬ ‫سهم بازار باالتری را با سرعت مناسب به دست اورد‪.‬‬ ‫مسعود امیری با اشاره به دیگر رویکرد کالن هیات مدیره مادیران اعالم‬ ‫کرد ‪ :‬ما هیچ گاه در بازار روی یک کاالی خاص س��رمایه گذاری نمی کنیم‬ ‫بلکه راهبرد ما سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت هاست‪.‬‬ ‫او ب��ا ذکر مثالی تاکید کرد ‪ :‬مادی��ران هیچ گاه به این قانع نبوده که یک‬ ‫کارخانه تولید تلویزیون داش��ته باش��د‪ ،‬بلکه راهبرد همیش��گی مدیریت‬ ‫ش��رکت مادیران ایجاد زیرس��اخت تولید محصوالت الکترونیک بوده است‬ ‫ک��ه ب��ا بهره برداری از ان زیرس��اخت‪ ،‬هر زمان اراده کرده ایم توانس��ته ایم‬ ‫تلویزیون‪ ،‬مانیتور و دس��تگ اه های گیرنده دیجیتال تولید کنیم و در اینده‬ ‫ه��م می توانیم از این زیر س��اخت پر توان و یگانه‪ ،‬ب��رای تولید هر محصول‬ ‫الکترونیک جدید و عرضه سریع ان در بازار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره مادیران در ادامه س��خنان خود در جمع سهامداران‪،‬‬ ‫با اش��اره به برنامه توس��عه ش��رکت در حوزه س��اخت و تولید لوازم خانگی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬بر مبنای همین راهبرد همیش��گی‪ ،‬کارخانه جدیدی که در‬ ‫زیر مجموعه مادیران در حال احداث است صرفاً یک کارخانه تولید ماشین‬ ‫لباسش��ویی یا یخچال نیس��ت بلکه در حقیقت به زودی به یک زیرساخت‬ ‫تولید انواع لوازم خانگی در خانواده مادیران تبدیل خواهد ش��د که طبیعتاً‬ ‫بهره ان را در وهله اول مصرف کنندگان ایرانی و در وهله دوم س��هامداران‬ ‫و سرمایه گذاران محترم خواهند برد‪.‬‬ ‫امی��ری تاکید کرد‪ :‬کارخانه جدید لوازم خانگی مادیران بس��تری اماده‬ ‫ب��رای رش��د و توس��عه بی وقفه در اینده ش��رکت فراهم خواه��د کرد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به برنامه هایی که مدیریت مادیران برای توسعه بازار فروش اعتباری‬ ‫محصوالت در نظر گرفته‪ ،‬گفت ‪ :‬تا کنون ‪ 8‬فروشگاه خاص به همین منظور‬ ‫تاس��یس ش��ده اند و بس��تر ایجاد ش��ده در این حوزه نیز از قابلیت رش��د و‬ ‫توس��عه برخوردار اس��ت ‪ .‬به گفته او‪ ،‬چنین راهبردی را در کارخانه تولید‬ ‫ل��وازم پالس��تیکی مادی��ران هم می توان مش��اهده کرد‪ .‬او وع��ده داد ‪ :‬در‬ ‫اینده نزدیک چنین بس��تری را برای توسعه بازارهای صادراتی محصوالت‬ ‫مادیران هم ایجاد خواهیم کرد‪ .‬امیری افزود ‪ :‬با ایجاد چنین زیرس��اختی ‪،‬‬ ‫مادیران بازارهای کش��ورهای همس��ایه را برای صدور محصوالتش هدف‬ ‫خواهد گرفت ‪ .‬امیری گفت ‪ :‬برنامه ویژه ای را برای توسعه برندهای تولیدی‬ ‫مادیران نظیر «ایکس ویژن»‪ ،‬و «تی سی ال» داریم و در عین حال با توجه به‬ ‫زیر ساخت هایی که ذکر شد امیدواریم پس از رفع موانع و بازگشت برندهای‬ ‫بین المللی به بازار ایران بتوانیم امکانات خود را برای توسعه همکاری با سایر‬ ‫برندها و تولید محصوالت جدید فعال کنیم‪.‬‬ ‫بو کار برندهای‬ ‫ب��ه گفت��ه او ‪ ،‬با توجه به ش��ناختی ک��ه از فضای کس�� ‬ ‫بین المللی داریم‪ ،‬ش��رکت های بزرگ اغلب عالقه مندند در بازار های هدف‬ ‫با ش��رکت های ش��فافی که در بورس فعالند و در عین حال‪ ،‬از زیرس��اخت‬ ‫مناسب تولیدی ه م برخوردارند کار کنند ‪ .‬در نتیجه همان طور که در ابتدای‬ ‫بحث خود بیان کردم‪ ،‬ما با ایجاد چنین س��اختارها و زیر ساخت هایی خود‬ ‫را برای اس��تفاده از فرصت ها و بهره گیری از شانس‪ ،‬بخت و اقبال در اینده‬ ‫ام��اده می کنیم‪ .‬او با اش��اره به ‪ 2‬برند اصلی محص��والت تولیدی مادیران‬ ‫یعنی «ایکس ویژن» و «تی س��ی ال» گفت ‪ :‬طبق راهبردهای طراحی شده‬ ‫در مادیران تولید محصوالت بر مبنای قدرت خرید مصرف کنندگان انجام‬ ‫می گیرد‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬برند «ایکس ویژن» برای بدنه گس��ترده تری از‬ ‫ب نیاز‬ ‫بازار مصرف در ایران‪ ،‬که عموماً محصولی با کیفیت و قیمت مناس�� ‬ ‫دارند طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬چنانکه طبق بررس��ی هایی که انجام داده ایم‬ ‫«ایکس وی��ژن» در حال حاضر ج��زو محبوب ترین برندهای بازار تلویزیون‬ ‫ای��ران اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬همان طور که می دانید «تی س��ی ال» هم س��ومین‬ ‫تولیدکننده تلویزیون در دنیاست و مادیران این برند را برای مشتریانی که‬ ‫به دنبال اخرین تکنولوژی های دنیا هستند‪ ،‬در نظر گرفته و عرضه می کند‪.‬‬ ‫مسعود امیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اهداف موسسان مادیران‬ ‫ب��رای ایجاد برند «ایکس ویژن» گفت‪ 12 :‬س��ال پیش برند «ایکس ویژن»‬ ‫را با هدف اس��تقالل و وابس��ته نبودن به ش��رکت های خاص برای تامین‬ ‫قطعه ایجاد کردیم‪ .‬چنان که در طول ‪ 12‬س��ال گذشته دفاتر تامین قطعه‬ ‫مادیران در خارج از کشور وظیفه تامین قطعات با کیفیت را برای محصوالت‬ ‫«ایکس ویژن» به نحو احسن به انجام رسانده اند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره مادیران به اشاره به شرایط جدید اقتصاد ایران گفت ‪:‬‬ ‫مش��اهده می کنیم که ‪ 12‬س��ال پس از مادی��ران ‪ ،‬به تازگی برخی دیگر از‬ ‫رقبا و ش��رکت های فعال در صنعت تولید لوازم الکترونیک و لوازم خانگی‬ ‫قصد دارند همان مسیر را ادامه دهند ‪ .‬بنابراین جای خوش وقتی است که‬ ‫می بینم مادیران دست کم یک دهه از رقبای خود در این حوزه پیش افتاده‬ ‫و جای��گاه باالی��ی را در تولید و تامین قطعه در اختیار دارد‪ .‬به گفته او ‪ ،‬این‬ ‫رویه موجب ش��ده مادیران هیچ گاه در تامین قطعه برای تولید محصوالت‬ ‫«ایکس ویژن» به بن بس��ت نخورد‪ .‬او در عین حال تاکید کرد‪ :‬البته کس��ب‬ ‫این تجربه برای مادیران ‪ 12‬سال طول کشید تا یاد گرفت چگونه قطعات‬ ‫با کیفی��ت را با قیمت بهینه از کش��ورهای مختل��ف تامین کند و حاال این‬ ‫موض��وع ب��ه عنوان یک برگ برنده در اختیار مادیران اس��ت‪ .‬در ادامه این‬ ‫مجمع‪ ،‬بابک ثقفی‪ ،‬مدیر عامل شرکت مادیران‪ ،‬که فارغ التحصیل دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف است و از تحصیالت مرتبط مدیریت نیز برخوردار است و از‬ ‫‪ 14‬سال پیش در این شرکت در سمت مدیر کارخانه و قائم مقام مدیر عامل‬ ‫فعالیت کرده و از ‪ 4‬س��ال پیش در س��مت مدیر عامل مادیران انجام وظیفه‬ ‫می کند‪ ،‬گزارش عملکرد یک ساله این شرکت را به سهامداران و صاحبان‬ ‫سهام ارائه کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مادیران با اش��اره به یکی از راهبردها و ش��عارهای اصلی این‬ ‫ش��رکت که «موفقیت‪ ،‬شانس��ی و از روی بخت و اقبال نیست» خاطره ای‬ ‫را از ‪ 2‬س��ال پی��ش نق��ل کرد و گفت‪ :‬در س��ال ‪ 96‬براوردهای دقیق ما بر‬ ‫مبنای مستندات و تجربیاتی که از قبل در اختیار داشتیم نشان می داد در‬ ‫سال ‪ 97‬با کمبود کاال در بازار ایران مواجه خواهیم شد‪ .‬بر همین مبنا‪ ،‬تا‬ ‫حد امکان میزان س��فارش های مان را افزایش دادیم‪ .‬در ادامه رویدادهایی‬ ‫پیش امد که نشان می داد براورد اولیه ما درست بوده و با اتخاذ تصمیمی‬ ‫درست و به موقع توانستیم به طور متناوب سهم بازار خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫بابک ثقفی با اشاره به موفقیت های مادیران در کسب سهم بیشتری از بازار‬ ‫تلویزیون اعالم کرد‪ :‬س��رعت و دقت مادیران در تصمیم گیری های به موقع‬ ‫موجب شد سهم بازار شرکت از ‪ 7‬درصد در سال ‪ 95‬به حدود ‪ 30‬درصد در‬ ‫سال جاری افزایش یابد و امیدواریم این روند رو به رشد باز هم ادامه یابد‪.‬‬ ‫ثقفی در ادامه با اش��اره به راهبردهای مادیران برای تداوم حضور موثر‬ ‫در ب��ازار تلویزیون گفت‪ :‬مادیران با هدف پوش��ش طیف گس��ترده تری از‬ ‫مصرف کنندگان بازار ایران با دو برند «ایکس ویژن» و «تی س��ی ال» تنوع‬ ‫باالیی از محصوالت را در سایزهای مختلف و توانمندی های گوناگون عرضه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در حال حاضر محصوالت مادیران در این دو برند از س��ایز ‪24‬‬ ‫اینچ تا سایز ‪ 65‬اینچ را در بازار تلویزیون تحت پوشش خود قرار داده است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ه تنوع تکنولوژیک محصوالت مادیران اش��اره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫در برندهای «ایکس ویژن» و «تی س��ی ال» تکنولوژی های‪ :‬اچ دی (‪،)HD‬‬ ‫فول اچ دی (‪ )Full HD‬و فورکی (‪ )4K‬قابل عرضه است‪.‬‬ ‫مدیر عامل مادیران درباره راهبردها و اس��تراتژی های تولید تلویزیون در‬ ‫این ش��رکت گفت‪ :‬تلویزیون های مادیران همه سالیق را پوشش می دهد و‬ ‫البته بررس��ی ها نشان می دهد تلویزیون های ‪ 43‬اینچ و ‪ 49‬اینچ بیشترین‬ ‫سهم را در بازار تلویزیون ایران در اختیار دارد و طبیعتا مادیران برنامه ریزی‬ ‫ویژه ای برای تولید محصول در این حوزه دارد اما در عین حال برای س��ایر‬ ‫سلیقه های خرید و مصرف در بازار هم برنامه ریزی کرده ایم‪.‬‬ ‫بابک ثقفی تاکید کرد‪ :‬تولید محصوالت با کیفیت و قیمت مناس��ب از‬ ‫جمله راهبردهای اصلی و غیر قابل چشم پوش��ی مادیران به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫ای��ن راهبرد کالن قطع��ا در کارخانه تولید لوازم خانگی مادیران هم دنبال‬ ‫ی تنوع و کیفیت در تولید و عرضه با قیمت مناس��ب را در‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬یعن ‬ ‫محصوالت لوازم خانگی «ایکس ویژن» هم مشاهده خواهید کرد‪.‬‬ ‫مدیر عام��ل مادی��ران در ادام��ه به تش��ریح ضرورت های توس��عه بازار‬ ‫محصوالت این شرکت به تولید لوازم خانگی گفت‪ :‬در حال حاضر ظرفیت‬ ‫تقاضا در بازار انواع لوازم خانگی برای هر یک از محصوالت یخچال‪ ،‬ماشین‬ ‫لباسش��ویی و حتی تلویزیون ‪ ۱.۵‬میلیون دس��تگاه در سال است‪ .‬اگر این‬ ‫امار را با ظرفیت بازار ترکیه که با جمعیتی مشابه ایران‪ ،‬دست کم ‪ 3‬میلیون‬ ‫تقاضا برای انواع این محصوالت در بازار ان وجود دارد‪ ،‬مقایسه کنیم قطعا‬ ‫متوجه خواهیم ش�� د ظرفیت های توس��عه مادیران در چنین بازاری بسیار‬ ‫گسترده و چشم انداز ان بسیار مطلوب است‪ .‬به گفته او‪ ،‬در صورت پایدار تر‬ ‫شدن شرایط بازار تولید و فروش محصوالت لوازم خانگی در ایران از قابلیت‬ ‫رشد باالیی برخوردار است‪ .‬ثقفی تاکید کرد‪ :‬اساسا مادیران زیرساخت های‬ ‫خود را بر مبنای چنین چشم اندازی از اینده بازار محصوالت الکترونیک و‬ ‫لوازم خانگی توسعه داده و قطعا در این مسیر نیازمند همکاری و مساعدت‬ ‫سرمایه گذاران و سهامداران است‪.‬‬ ‫مدیر عامل مادیران در ادامه با اشاره به روند توسعه شبکه نمایندگی های‬ ‫فروش محصوالت این ش��رکت تاکید ک��رد‪ :‬در طراحی های ویژه خود یک‬ ‫شبکه نمایندگی متمرکز برای شهرهای بزرگ ایجاد کرده و در عین حال‬ ‫کانال فروش مجزایی را هم برای فروش محصوالت در شهرهای متوسط و‬ ‫کوچک تر طراحی کرده ایم‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬از ‪ 1100‬شهر ایران‪ ،‬دست کم ‪ ۱۰۰۰‬شهر در رده شهرهای‬ ‫کوچک و متوس��ط دس��ته بندی می ش��وند که حضور برندها در ان بسیار‬ ‫محدود است‪ .‬مادیران با بهره گیری از این خال تالش کرده بازار محصوالتش‬ ‫را از طریق ایجاد یک ش��بکه فروش حرفه ای در شهرهای عمدتا کوچک و‬ ‫متوس��ط به صورت کمی و کیفی توس��عه بخشد‪ .‬با پیگیری این استراتژی‬ ‫مایلم به عرضتان برسانم که در حال حاضر مادیران بیشتر از ‪ ۱۰۰۰‬نماینده‬ ‫فروش در سراس��ر ایران را به ش��بکه و بازار محصوالتش متصل کرده است‪.‬‬ ‫نکت��ه جالب توجه انکه در این میان‪ 180 ،‬نماینده‪ ،‬فروش��نده اختصاصی‬ ‫محصوالت «ایکس ویژن» و «تی سی ال» هستند‪.‬‬ ‫به گفته ثقفی‪ ،‬با وجود توسعه گسترده شبکه فروش‪ ،‬به این مقدار راضی‬ ‫نیستیم و این شبکه همچنان در حال توسعه و گسترش است‪ .‬به ویژه قصد‬ ‫داریم فروشگاه های اختصاصی یا برند شاپ های محصوالت مادیران یعنی‬ ‫«ایکس ویژن» و «تی س��ی ال» را توس��عه دهیم‪ .‬ثقفی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫برند «ایکس ویژن» و معرفی و توس��عه ان در بازار از اهمیت ویژه ای برای‬ ‫مادیران برخوردار اس��ت‪« .‬ایکس ویژن» برندی ایرانی اس��ت که متعلق به‬ ‫خود مادیران است‪ .‬این برند در بازار سهم مناسبی را در اختیار گرفته است‬ ‫اما از س��وی دیگر ما برند «تی س��ی ال» را هم با پوشش دادن همه سلیقه ها‬ ‫توسعه خواهیم داد‪.‬‬ ‫مدیر عام��ل مادی��ران با اش��اره به اهداف این ش��رکت در ب��ازار عرضه‬ ‫محص��والت گفت‪ :‬ه��دف اصلی ما ارائه محص��والت باکیفیت باال و قیمت‬ ‫مناسب به مشتریان است‪ .‬طبیعتا برای تحقق چنین هدفی شبکه گسترده‬ ‫خدمات پس از فروش مادیران به پشتوانه سال ها تجربه و سابقه می تواند به‬ ‫کاالهای تولیدی مادیران و مشتریان ان خدمات رسانی به موقع و مناسبی‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫بابک ثقفی با اشاره به مراحل ساخت کارخانه جدید لوازم خانگی مادیران‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی پیام واقع در استان البرز گفت‪ :‬فاز اول این کارخانه‬ ‫در تابس��تان امس��ال به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬به گفته او‪ ،‬این کارخانه‬ ‫برای تولید س��االنه ‪ 200‬هزار دس��تگاه‪ ،‬ماش��ین لباسش��ویی و ‪ 200‬هزار‬ ‫دس��تگاه یخچال طراحی ش��ده است‪ .‬به گفته او‪ ،‬ساخت سالن تولید لوازم‬ ‫خانگی تا پایان تیر ماه س��ال جاری به پایان می رس��د و از مرداد ماه مراحل‬ ‫نصب ماشین االت برای فاز اول تولید اغاز می شود‪.‬‬ ‫ثقفی اعالم کرد‪ :‬در فاز اول‪ ،‬کارخانه لوازم خانگی مادیران تولید ماشین‬ ‫لباسش��ویی را اغاز می کند و در یک فاصله ‪ 2‬ماهه خط تولید یخچال در‬ ‫این کارخانه در ‪ 2‬مرحله به بهره برداری کامل خواهد رس��ید‪ .‬او اعالم کرد‪:‬‬ ‫هزین ه این پروژه ‪ 180‬میلیارد تومان براورد شده بود که ‪ 105‬میلیارد تومان‬ ‫ان تا کنون هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر عامل مادیران در ادامه به نکته جالبی‬ ‫در تامین مالی احداث کارخانه تولید لوازم خانگی اشاره کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫ایجاد و تکمیل پروژه کارخانه لوازم خانگی مادیران حتی یک ریال هم وام‬ ‫نگرفته ایم و همین موضوع هزینه مالی برای س��اخت این پروژه را به شدت‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫ثقفی توضیح داد‪ :‬موسس��ان مادیران ‪ 80‬میلیارد تومان حاصل از انجام‬ ‫عرض��ه اولیه س��هام این ش��رکت در فرابورس را به طور یکج��ا دوباره وارد‬ ‫ش��رکت کردند و این رقم در س��اخت کارخانه لوازم خانگی مادیران صرف‬ ‫ نگرانه سهامداران عمده و موسسان مادیران‪،‬‬ ‫شد‪ .‬در نتیجه این نگاه اینده ‬ ‫هزینه مالی پروژه ساخت کارخانه لوازم خانگی با پروژه های مشابهی که با‬ ‫بهره گیری از وام و تسهیالت بانکی احداث شده اند به هیچ وجه قابل مقایسه‬ ‫نیس��ت‪ .‬مدیرعامل مادیران در ادامه گزارش خود به س��هامداران حاضر در‬ ‫مجمع اعالم کرد‪ :‬در ‪ 3‬ماه نخس��ت امس��ال بیش از نصف سود خالص سال‬ ‫گذش��ته را در صورت مالی خود شناس��ایی کرده ایم و امیدواریم این روند‬ ‫امید بخش را در سه فصل باقی مانده از سال پی بگیریم و ادامه دهیم‪.‬‬ ‫ثقفی در ادامه با اشاره به عملکرد شرکت در ‪ 3‬ماه نخست سال اعالم کرد‪:‬‬ ‫در فصل بهار میزان دارایی و س��فارش های ما اضافه ش��د که تجربه گذشته‬ ‫به ما نشان می دهد ‪ 40‬درصد فروش در نیمه اول سال و ‪ 60‬درصد ان در‬ ‫نیمه دوم سال محقق می شود‪ .‬بنابراین اطالعات نشان می دهد رشد سریع‬ ‫فروش مادیران تا پایان س��ال ادامه دار خواه��د بود‪ .‬مدیر عامل مادیران در‬ ‫پایان خطاب به حاضران در نشس��ت مجمع عمومی تاکید کرد‪ :‬مادیران ‪3‬‬ ‫دارایی اصلی دارد‪ :‬اول زیرس��اخت ها دوم برندها و سوم دارایی مادیران که‬ ‫مهم ترین انها نیز هست شما سرمایه گذاران و سهامداران شرکت هستید‪.‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫انتقاد کارشناسان از اجرایی نبودن طرح دولت برای افزایش وام مسکن‬ ‫ماهانه ‪ ۵‬میلیون تومان بدهید تا خانه دار شوید!‬ ‫‹ ‹احتمال افزایش خانه های خالی‬ ‫یک کارشناس مسکن معتقد است‬ ‫طرح جدی��د دولت ب��رای افزایش‬ ‫میزان وام و اقس��اط وام مس��کن‪،‬‬ ‫نه تنه��ا عملیات��ی نیس��ت بلک��ه‬ ‫می توان��د معضالتی مانن��د احتکار‬ ‫مسکن و خانه های خالی را تشدید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وحی��د عزیزی در پاس��خ به‬ ‫با ناکارام��د ارزیابی‬ ‫کردن طرح جدید مطرح شده ازسوی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬طرح هایی که به تازگی ازسوی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و وزارت اقتصاد در زمینه مس��کن مطرح می ش��ود نش��ان‬ ‫می دهد جامعه هدف به درس��تی شناسایی نشده است‪ .‬وی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬اگر ش��ما هم جزو کس��انی هس��تید که‬ ‫ش��نیدن خبر افزایش س��قف وام مس��کن خوش��حال تان‬ ‫می کند‪ ،‬بد نیست بدانید دولت طرح جدیدی در این زمینه‬ ‫دارد‪ .‬اما برای خوش��حال ش��دن عجله نکنی��د! این وام به‬ ‫ش��رطی به شما تعلق می گیرد که بتوانید ماهانه ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان اقساط بپردازید؛ ایا توانش را دارید؟‬ ‫به گ��زارش‬ ‫گرچه وزیر راه و شهرس��ازی چندی‬ ‫پیش اعالم کرده بود که افزایش وام مس��کن در دستور کار‬ ‫نیست و دولت برنامه ای در این زمینه ندارد اما سخنان تازه‬ ‫او نش��ان می دهد افزایش قدرت خرید مردم با اس��تفاده از‬ ‫تسهیالت بانکی‪ ،‬همچنان یکی از راهکارهای فوری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی برای رام کردن بازار س��رکش مس��کن و‬ ‫قیمت های افسارگسیخته ان است‪ .‬محمد اسالمی در ایین‬ ‫پایانی بیست ودومین نمایشگاه صنعت ساختمان که جمعه‬ ‫در مشهد برگزار شد‪ ،‬در بیان برنامه جدید دولت در زمینه‬ ‫تقوی��ت قدرت خرید مس��کن در مردم گف��ت‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی تالش کرده تس��هیالت بانکی در حوزه ساخت‬ ‫مسکن قابل انتقال به خریدار باشد و هفته اینده مصوبه ای‬ ‫تکمیلی خواهیم داش��ت که اگر زوجی تا ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫توانایی بازپرداخت وام مس��کن در ماه را داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫بتوانن��د در قال��ب توافق س��ه جانبه بین بانک‪ ،‬س��ازنده و‬ ‫خریدار بیش��تر از ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان تس��هیالت مسکن از‬ ‫بانک دریافت کنند‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬کس��ی که می تواند ‪ ۵‬میلیون تومان اقس��اط ماهانه‬ ‫بپردازد‪ ،‬به طور قطع مشکلی هم برای خرید خانه ندارد که‬ ‫نیازمند وام باش��د‪ .‬همچنین شاهد اجرای طرح هایی مانند‬ ‫طرح خانه دار کردن کارمندان دولت هس��تیم‪ ،‬درحالی که‬ ‫یک ارزیابی نش��ان می دهد فقط ‪ ۸‬درصدجامعه مستاجر ها‬ ‫در ایران کارمند دولت هستند‪.‬‬ ‫عزی��زی ادام��ه داد‪ :‬وزی��ر راه و شهرس��ازی از طرح های‬ ‫دیگ��ری مانند صنعت اجاره داری نیز س��خن گفته اما هیچ‬ ‫یک از این طرح ها به امس��ال نمی رسد و حتی ممکن است‬ ‫در سال های اینده هم اجرا نشود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬طرح های ارائه ش��ده هیچ یک عملیاتی‬ ‫نیس��تند و در ص��ورت اجرا نیز برای حل مش��کالت فعلی‬ ‫مس��کن کارگش��ا به نظر نمی رس��ند‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫باتوجه به افزایش ش��دید نرخ مس��کن و اجاره‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مردم با مش��کالت گوناگون و ش��رایط نامناسبی در زمینه‬ ‫تامین مسکن روبه رو هستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس��کن با بیان اینکه طرح پرداخت وام‬ ‫ودیعه مسکن که به تازگی مطرح شده‪ ،‬به امسال نمی رسد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر هم این طرح در س��ال جاری اجرا ش��ود معلوم‬ ‫نیست چه نتیجه ای داشته باشد و حتی ممکن است منجر‬ ‫به افزایش نرخ مسکن و اجاره شود‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از وزارت اقتصاد به دلیل اجرایی نکردن قانون‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد‪ :‬شاید تنها راهکاری که‬ ‫بتواند امسال در بازار مسکن تاثیر داشته باشد و نرخ ملک و‬ ‫در نتیجه نرخ اجاره را کاهش دهد‪ ،‬اجرا شدن قانون مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه باش��د‪ .‬عزیزی با بیان اینکه طرح هایی‬ ‫مانن��د اختصاص زمین رایگان برای تولید مس��کن و عرضه‬ ‫وام های ساخت قابل تبدیل به وام خرید که منجر به تولید‬ ‫مسکن می شود‪ ،‬طرح های مناسب تری است‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود‬ ‫اینکه این گونه طرح ها نس��بت به دیگر طرح های وزارت راه‬ ‫و شهرسازی نتیجه بخش تر به نظر می رسند‪ ،‬متاسفانه ما در‬ ‫این دو دولت‪ ۶ ،‬سال در حوزه مسکن هیچ کاری نکرده ایم‬ ‫و این طرح ها نیز معلوم نیس��ت به ای��ن زودی ها به نتیجه‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫این کارشناس با اشاره به طرح افزایش سقف وام مسکن‬ ‫به ش��رط توان پرداخت اقس��اط ماهانه ‪ ۵‬میلیون تومانی‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در ش��رایطی که هنوز مسئله سوداگری و احتکار‬ ‫از بازار حذف نش��ده‪ ،‬افزایش وام خری��د می تواند منجر به‬ ‫افزایش دوباره نرخ شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کسانی که می توانند‬ ‫ماهانه ‪ ۵‬میلیون تومان قس��ط بدهن��د‪ ،‬به طور حتم درامد‬ ‫مناس��بی دارند و به احتمال زیاد‪ ،‬این نخس��تین خانه انها‬ ‫نخواه��د بود که خری��داری می کنند و ای��ن خرید را برای‬ ‫س��رمایه گذاری انجام می دهند که ممکن اس��ت به مشکل‬ ‫افزایش خانه های خالی دامن بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹کسانی خانه می خرند که نیاز ندارند‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان مس��کن‬ ‫نیز معتقد است طرح افزایش سقف‬ ‫تس��هیالت مسکن به ش��رط توان‬ ‫پرداخت اقساط ‪ ۵‬میلیون تومانی‪،‬‬ ‫بدون مطالعه و بررسی های علمی و‬ ‫اماری پایه ریزی ش��ده و در صورت‬ ‫اجرا‪ ،‬جامعه هدف اصلی‪ ،‬بهره ای از‬ ‫ان نخواهن��د برد‪ .‬محمد مهدی مافی در پاس��خ به‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬همه طرح ها باید پش��توانه مطالعاتی داش��ته و‬ ‫جامعه هدف و جامعه متاثر از انها مشخص باشند‪ .‬همچنین‬ ‫پیش از نوشتن طرح ها باید نتایج مثبت و منفی انها بررسی‬ ‫شود‪ .‬مافی افزود‪ :‬متاسفانه طرح هایی که در طول سال های‬ ‫گذش��ته از وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن بیرون‬ ‫امده‪ ،‬یا پشتوانه تحقیقاتی نداشته یا اگر هم داشته‪ ،‬قوی و‬ ‫علمی نبوده است‪.‬‬ ‫بیشتر این طرح ها یک ش��به نوشته شده یا از دل مجموعه‬ ‫کارشناسان محدود درون وزارت بیرون امده و بیشتر جنبه‬ ‫ش��عاری دارد؛ نه عملیاتی‪ ،‬به همین دلیل یا بسیاری از این‬ ‫طرح ها به مرحله عمل نمی رس��ند یا در صورت اجرا‪ ،‬مغایر‬ ‫با اهدافی هس��تند که برای طرح تعریف ش��ده است؛ مانند‬ ‫طرح مس��کن مهر که قرار بود ش��رایط خانه دار شدن مردم‬ ‫را بهبود بخش��د اما امار نش��ان می دهد پیش از اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬مردم شرایط بهتری برای خانه دار شدن داشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باتوجه به توان محدود بدنه اجرایی کش��ور‪،‬‬ ‫باید طرح هایی متناس��ب با توان اجرایی کش��ور ارائه شود‪.‬‬ ‫این طرح ها نباید کوتاه مدت و ویژه قشر خاصی باشد‪ ،‬بلکه‬ ‫بای��د بتواند تغییر عمده ای برای بیش��تر م��ردم ایجاد کند‪.‬‬ ‫کس��انی که می توانند ماهان��ه ‪ ۵‬میلیون تومان قس��ط بدهند‪ ،‬به طور‬ ‫حتم درامد مناس��بی دارند و به احتمال زیاد‪ ،‬این نخس��تین خانه انها‬ ‫نخواهد بود که خریداری می کنند و این خرید را برای س��رمایه گذاری‬ ‫انجام می دهند‬ ‫این کارش��ناس با طرح این پرس��ش که درحال حاضر چند‬ ‫درص��د خانواده های نیازمند مس��کن‪ ،‬می توانن��د ماهانه ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان قس��ط بدهند؟ گفت‪ :‬البته کس��انی هستند‬ ‫ک��ه این توانایی را دارند اما ای��ا در جامعه هدفی که دولت‬ ‫می خواه��د در زمین��ه خانه دار ش��دن به انه��ا کمک کند‪،‬‬ ‫کسانی هس��تند که بتوانند این قسط را پرداخت کنند؟ به‬ ‫هرحال خانواده ها باید دس��ت کم ‪ ۱۰‬میلیون تومان درامد‬ ‫ماهانه داش��ته باشند تا بتوانند نیمی از ان را قسط بدهند‪.‬‬ ‫وی با ناکارامد دانس��تن این طرح افزود‪ :‬گرچه وزارت راه و‬ ‫شهرسازی با چنین طرحی می خواهد از توان و قدرت خود‬ ‫برای تس��هیل در خانه دار کردن بخش��ی از جامعه استفاده‬ ‫کند‪ ،‬اما به نظر می رس��د کسانی می توانند از این تسهیالت‬ ‫اس��تفاده کنند که توان مالی مناس��بی دارند‪ ،‬پیگیر اخبار‬ ‫هس��تند یا پیچ وخم های اداری را بهتر می شناسند‪ .‬درواقع‬ ‫کس��انی می توانند از چنین طرح هایی بهره مند ش��وند که‬ ‫ممکن اس��ت در اولویت این کمک نباش��ند یا نیازی به ان‬ ‫نداشته باشند و ممکن است این خانه ها را بعد با قیمت های‬ ‫باالتری در اختیار کسانی بگذارند که در رده دوم دسترسی‬ ‫ب��ه اطالعات قرار داش��ته اند یا اولویت اصل��ی دریافت این‬ ‫کمک ها بوده اند‪.‬‬ ‫ماف��ی معتقد اس��ت وزارت راه و شهرس��ازی باید ش��رایط‬ ‫مسکن را چه در بخش ساخت و چه در بخش بازار‪ ،‬به طور‬ ‫علمی بررس��ی و س��عی کند با بودجه و قدرت��ی که دارد‪،‬‬ ‫شرایط بهبود وضعیت همه بخش های درگیر حوزه مسکن‬ ‫را مطلوب کند‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬هرچه نگاه به مس��ائل و مش��کالت حوزه‬ ‫مسکن عمقی و گس��ترده تر باشد و مسائل کالن تر در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬نتیجه بهتری به دست خواهد امد‪ .‬درواقع به‬ ‫ج��ای اج��رای طرح های مبتنی بر وام خری��د یا کلید زدن‬ ‫پروژه های ساخت چندده هزار واحدی بهتر است طرح هایی‬ ‫اجرا شود که سود انها به همه مردم جامعه می رسد؛ چه به‬ ‫اطالعات دسترسی داشته باشند و چه نه‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد‬ ‫تکمیل سامانه دوم اب رسانی اصفهان‪ ،‬راهکار حل مشکل توزیع اب است‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نشست‬ ‫خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب ( یک تا ‪ 7‬تیر) برگزار ش��د‪ ،‬راه حل افت فش��ار و‬ ‫قطعی اب در شهرها و روستاهای تغذیه کننده از تصفیه خانه‬ ‫بابا ش��یخ علی ر ا تکمیل س��امانه دوم اب رسانی شهر اصفهان‬ ‫اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬این موضوع سال هاس��ت مورد مطالبه‬ ‫مس��ئوالن اس��تان و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫هاشم امینی تصریح کرد‪ :‬در حالی که سامانه دوم در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬بای��د به اتمام می رس��ید‪ ،‬به دالی��ل اداری و نگرفتن‬ ‫مجوزه��ا و موضوع های��ی که نمایندگان اس��تان بارها به ان‬ ‫اشاره داش��تند تکمیل نشده است‪ .‬شرکت اب و فاضالب به‬ ‫همین منظور در حال ایجاد تصفیه خانه اس��ت و تمام تالش‬ ‫این شرکت و استاندار اصفهان معطوف به تکمیل این سامانه‬ ‫اس��ت تا مش��کالت قطعی و افت فش��ار اب و تابستان های‬ ‫سخت استان اصفهان از بین برود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اب و‬ ‫فاض�لاب اس��تان اصفه��ان با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه ب��ا مدیریت‬ ‫توزیع مناس��ب اب در س��طح‬ ‫ش��هر می توانیم تابستان را به‬ ‫نحو احس��ن بگذرانیم‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬فض��ای م��ا فض��ای‬ ‫جیره بن��دی نیس��ت و ای��ن‬ ‫موضوع و کاهش کیفیت اب از‬ ‫خ��ط قرمزهای ابفا به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬امینی با اظهار خش��نودی از اینکه کمترین س��رانه‬ ‫خانگ��ی مصرف اب را اصفهانی ها در اختیار دارند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬در بخ��ش خانگ��ی ‪ ۶.۸‬درص��د و در بخ��ش‬ ‫غیر خانگی ‪ ۷.۱‬درصد نسبت به سال گذشته کاهش مصرف‬ ‫ایجاد ش��ده و در حوزه اش��امیدنی اس��تان در مجموع ‪۶.۹‬‬ ‫درصد نس��بت به مدت مشابه س��ال پیش کاهش و مدیریت‬ ‫مصرف بوده است و این موضوع جای خوشحالی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به هفته سازگاری با کم ابی و مدیریت مصرف‬ ‫اب تاکی��د کرد‪ :‬امیدواریم این هفته به س��ال س��ازگاری با‬ ‫کم ابی تبدیل ش��ود و بتوانیم در زمینه مدیریت مصرف اب‬ ‫به بهترین شکل عمل کنیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ابفا اصفهان تصریح کرد‪ :‬فرهنگ سازی‬ ‫در زمینه س��ازگاری با مصرف اب در استان اصفهان از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬اغاز ش��د و تاثیرگ��ذاری زیادی هم در زمینه مصرف‬ ‫خانگی و هم در حوزه های اداره ها و مصارف غیر خانگی ایجاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫امینی ادامه داد‪ :‬کشور ما در اقلیمی خشک و نیمه خشک‬ ‫ق��رار گرفته و با رفتاری مناس��ب می توان با مدیریت مصرف‬ ‫زندگی پایداری داش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در این راس��تا می توان با‬ ‫پروژه های مختلف از جمله استفاده از پساب با هدف کاهش‬ ‫مصرف اب در صنایع به هدف خود رسید‪.‬‬ ‫امینی با اش��اره به اینکه امس��ال قراردادی با شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به منظور اس��تفاده از شبکه فاضالب با ظرفیت منابع‬ ‫فوالد بس��ته ش��د و واگذاری پس��اب فاضالب ‪ ۹‬شهر برای‬ ‫اس��تفاده کمتر از رودخانه برای تولید فوالد به این ش��رکت‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در سال گذشته در قراردادی با شرکت‬ ‫ذوب اهن فاضالب شهر فوالدشهر و ایمان شهر برای استفاده‬ ‫کمتر از اب رودخانه به این شرکت واگذار شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به م��دت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬س��ال مجموعه اب و‬ ‫فاض�لاب ‪ ۵۷۷‬میلی��ون متر مکعب پس��اب در اختیار فوالد‬ ‫مبارکه خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫امین��ی ادامه داد‪ ۲۰۰ :‬میلیون مترمکعب از اب صنعت از‬ ‫طریق پس��اب و خروجی پساب تصفیه خانه ها تامین می شود‬ ‫اما به این علت که اب صنعت نیاز به اس��تانداردهای خاصی‬ ‫دارد فوالدمبارکه در حال احداث تصفیه خانه تکمیلی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اینکه امس��ال ب��ارش رحمت الهی خوبی بود‪،‬‬ ‫سد زاینده رود نس��بت به سال گذشته شرایط بهتری دارد و‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکعب اب گیری ش��ده و کشاورزان‬ ‫کشت مناس��بی را در پیش گرفتند ‪ ،‬اما هنوز در سطح شهر‬ ‫افت فش��ار اب داریم و در حوزه اب اشامیدنی دچار مشکل‬ ‫هس��تیم‪ ،‬البت��ه این موضوع را یاداور می ش��وم که علت این‬ ‫بحث کامل نشدن شبکه دوم اب رسانی استان اصفهان است‬ ‫و با تکمیل این پروژه می توانیم از نگرانی کم ابی بکاهیم‪.‬‬ ‫ امینی با تاکید بر اینکه اقدام ها در راس��تای فرهنگ سازی‬ ‫کاهش مص��رف اب می تواند کمک ش��ایانی به این موضوع‬ ‫ کند‪ ،‬گفت‪ :‬با اقدام های فنی و کاهش مصرف و فرهنگ سازی‬ ‫توانستیم میزان مصرف اب را در سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪۹۶‬‬ ‫می��زان ‪ ۶.۹‬درصد کاهش دهیم و ‪ ۲۳‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫ذخیره کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با فعالیت های ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفهان می��زان اب بدون درامد اس��تان اصفهان که میزان‬ ‫ش��امل انش��عاب غیرمجاز‪ ،‬پرت ش��بکه و‪ ...‬اس��ت امروز به‬ ‫کمترین رقم خود در کشور و به حدود ‪ ۱۶.۱‬رسیده است‪.‬‬ ‫امینی ادامه داد‪ :‬اس��تانی ش��دن س��امانه ‪ ۱۲۲‬باعث شد‬ ‫همکاران در شرکت اب و فاضالب اصفهان در حوزه تعمیرات‬ ‫و حوادث سریع تر به محل حادثه برسند و در نتیجه تعمیرات‬ ‫و رسیدگی به حوادث سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان اصفهان مطرح‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایط اوج مصرف تابس��تان تا زمانی که ش��بکه‬ ‫دوم به م��دار بیاید ‪ ۲.۵‬مترمکعب در ثانیه کمبود اب داریم‬ ‫و ای��ن کمب��ود باید در قالب افت فش��ار و قطع اب به مردم‬ ‫تحمیل ش��ود و به همین دلیل از مردم خواهش می کنیم با‬ ‫ما همراهی کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از پروژه های مهم شرکت ‪ ،‬بازسازی فاضالب‬ ‫ش��هر اصفهان است که به س��ختی و با اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫فاینان��س چین و بر اس��اس ارز ازاد این پ��روژه با اعتبار ‪46‬‬ ‫میلیون یورو انجام می ش��ود که مع��ادل ‪ 736‬میلیارد تومان‬ ‫است و در بافت سخت و بخش میراثی شهر انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�رفت ‪ ۹۳‬درص�دی پ�روژه فاضالب ش�هر‬ ‫لنجان‬ ‫معاون مهندس��ی و توسعه ش��رکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان از پیشرفت ‪ ۹۳‬درصدی پروژه فاضالب شهر لنجان‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬اگر قرار بود این پروژه با اعتبارات دولتی و‬ ‫عمرانی انجام شود اجرای ان ‪ ۸۵‬سال طول می کشید‪.‬‬ ‫امیرحسین حکمتیان اظهار کرد‪ :‬با قراردادی که بین فوالد‬ ‫مبارکه و شرکت اب و فاضالب امضا شده که این پروژه تا ‪۳‬‬ ‫سال اینده به نتیجه می رسد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬س��رعت اج��رای پ��روژه فاضالب‬ ‫شهرستان مبارکه نیز پیرو امضای قرارداد ابفا با فوالد مبارکه‬ ‫‪۱۶‬برابر افزایش یافت و تا ‪ ۳‬س��ال این��ده مورد بهره برداری‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫حکمتیان تاکید کرد‪ :‬هدف ش��رکت ابفا این اس��ت که تا‬ ‫پایان س��ال جاری کل شبکه گذاری فاضالب در شهر مبارکه‬ ‫به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش بس�یاری از مش�کالت اب�ی اصفهان با‬ ‫راه اندازی شبکه دوم اب رسانی‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬اگر شبکه دوم اب رسانی استان با سرعت بیشتری اجرا‬ ‫ش��ود و در مدار بهره برداری قرار گیرد بس��یاری از مشکالت‬ ‫ابی اصفهان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ناصر اکبری اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط اوج مصرف تابس��تان‬ ‫تا زمانی که قرار اس��ت ش��بکه دوم در مدار ق��رار گیرد‪۲.۵ ،‬‬ ‫مترمکع��ب برثانیه کمب��ود اب داریم و ناچار هس��تیم این‬ ‫کمبود را در قالب افت فش��ار ب��ه مردم تحمیل کنیم‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬انتظار می رود ش��هروندان همکاری بیشتری کنند‪ ،‬البته‬ ‫بخش��ی از ‪ ۲.۵‬مترمکعب از طریق چاه های حفرشده تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رایط افت فش��ار با کمب��ود ‪ ۳‬مترمکعب‬ ‫اب روبه رو هس��تیم که باید شهروندان در جریان منابع ابی‬ ‫موجود قرار گیرند‪ .‬اگر سامانه دوم اب رسانی استان با سرعت‬ ‫بیشتری اجرا شود و در مدار بهره برداری قرار گیرد‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مشکالت ابی اصفهان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫اکبری با اشاره به دستور استاندار اصفهان به دستگاه های‬ ‫اداری برای تغییر س��اعت فعالیت برای بهینه س��ازی مصرف‬ ‫انرژی گفت‪ :‬اس��تاندار اصفهان تاکید کرد که تغییر س��اعات‬ ‫اداری تش��ریفاتی نباش��د به طوری که هیچ اتفاق و تغییری‬ ‫در زمینه مصرف انرژی رخ ندهد‪ .‬همچنین استاندار اصفهان‬ ‫س��ازمان های اب و ب��رق اس��تان را مکل��ف کردن��د که اگر‬ ‫نهاده��ای اجرایی و اداری اس��تان بع��د از این تغییر کاهش‬ ‫مصرف نداشتند حتی اب و برق انها قطع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جریمه های سنگین برای مشترکین پر مصرف‬ ‫معاون خدمات مش��ترکان و درامد شرکت اب و فاضالب‬ ‫اس��تان اصفهان نیز در این جلسه گفت‪ :‬مشترکان پرمصرف‬ ‫نس��بت به انچه بیش از حد استاندارد مصرف کنند‪ ،‬مشمول‬ ‫جریمه های سنگین خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه ‪ ۷۴‬درصد مصارف اب در اماکن‬ ‫مسکونی است‪ ،‬اقدام های فرهنگی خوبی برای نهادینه سازی‬ ‫مص��رف بهینه اب انجام ش��د که از جمله انه��ا می توان به‬ ‫ام��وزش ‪ ۳۰‬هزار نفر از ش��هروندان به ص��ورت حضوری در‬ ‫مجتمع های مسکونی اشاره کرد که این اقدام باعث شد سال‬ ‫گذشته ‪ ۹۰‬درصد مشترکان در الگوی ‪ ۲۰‬مترمکعب مصرف‬ ‫اب در ماه قرار گیرند‪.‬‬ ‫رضا رضایی اضافه کرد‪ :‬در س��ال جاری الگوی بار مصرف‬ ‫‪ ۱۴‬مترمکعب به ازای هر واحد مسکونی در ماه درنظر گرفته‬ ‫شده تا هر ش��هروند مصرف اب را در شبانه روز بهتر کنترل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح ‪ ۲۷۰‬کیلومتر شبکه توزیع اب روستایی‬ ‫معاون مهندس��ی و توسعه شرکت اب و فاضالب روستایی‬ ‫اس��تان اصفهان گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۷۰‬کیلومتر شبکه توزیع اب‬ ‫روستاها اصالح و ‪ ۸۰‬کیلومتر خطوط انتقال در مجتمع های‬ ‫اب رسانی اجرا شد‪.‬‬ ‫مجید حبیبیان اظهار کرد‪ :‬شرکت اب و فاضالب روستایی‬ ‫خدمات خود را در ‪ ۹۶۰‬روستای زیر پوشش با ‪ ۲‬هزار و‪۹۵۰‬‬ ‫کیلومترخ��ط انتقال و ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتر ش��بکه توزیع‬ ‫ارائ��ه می کند که جمعیت بهره مند از این خدمات ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬با تخصی��ص اعتبارات از محل‬ ‫صندوق توسعه ملی به تاسیسات اب رسانی روستایی کشور‪،‬‬ ‫سرعت تکمیل و بهره برداری از تاسیسات اب رسانی روستایی‬ ‫افزایش چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫معاون مهندس��ی و توسعه شرکت اب و فاضالب روستایی‬ ‫اس��تان اصفهان ادامه داد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۴‬تاکنون ‪ ۱۴‬مجتمع‬ ‫اب رس��انی مورد بهره برداری قرار گرفته ک��ه ‪ ۱۵۲‬هزار نفر‬ ‫از جمعیت روس��تایی اس��تان اصفهان از منابع پایدار اب به‬ ‫واسطه این اقدام بهره مند شدند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار‬ ‫نانوکاتالیست ایرانی‬ ‫در پتروشیمی کارون‬ ‫ش��رکت دانش بنیان نانوپارس اسپادانا موفق‬ ‫ب��ه ف��روش ‪ ۵‬تن کاتالیس��ت تبدیل ‪ Nox‬به‬ ‫ازت به پتروش��یمی کارون شده است‪ .‬تابستان‬ ‫س��ال گذش��ته تولید در مقی��اس صنعتی این‬ ‫نانوکاتالیس��ت در نانوپارس اسپادانا اغاز شد و‬ ‫در نهایت با فروش این محصول به پتروش��یمی‬ ‫کارون‪ ،‬تجاری س��ازی این محصول به ایستگاه‬ ‫نهایی رسید‪ .‬درحال حاضر بازار داخلی برای این‬ ‫کاتالیس��ت بسیار وسیع است‪ .‬به گزارش ستاد‬ ‫فناوری نانو‪ ،‬ش��رکت نانوپارس اسپادانا پیش تر‬ ‫محصوالت نانویی مختلفی مانند نانوکاتالیست‬ ‫دهیدروژناس��یون‪ ،‬نانوکاتالیس��ت گوگردزدا‪،‬‬ ‫نانوکاتالیست اکسی کلراسیون و پورد الومینای‬ ‫نانوس��اختار را تولید و به بازار ارائه کرده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت دانش فنی پایه کاتالیست زئولیت‬ ‫و الومین��ا و تمام زنجی��ره تولید از مواد اولیه تا‬ ‫دانش فنی را به صورت بومی در اختیار داش��ته‬ ‫و هیچ وابس��تگی به خارج ندارد‪ .‬هرچند برخی‬ ‫شرکت های داخلی هنوز به جای استفاده از این‬ ‫محصوالت‪ ،‬از محصوالت چینی بهر ه می گیرند ‪.‬‬ ‫امکان استفاده از‬ ‫فناوری پالسمای سرد‬ ‫یک��ی از معض�لات کنون��ی جه��ان وج��ود‬ ‫االینده هایی مانند اکسیدها‪ ،‬مواد الی و گردوغبار‬ ‫در هوای طبیعی است که باعث ایجاد الیه ای روی‬ ‫س��طح اش��یای تمیز می ش��وند‪ .‬به گزارش ستاد‬ ‫فن��اوری نانو‪ ،‬مرک��ز صنعتی س��ازی نانوفناوری‬ ‫کاربردی (‪ )ICAN‬با همکاری ش��رکت پالس��ما‬ ‫ایده ازما‪ ،‬اقدام به اس��تقرار دس��تگاه پالس��مای‬ ‫س��رد در فضای اختصاصی ‪ ICAN‬کرده است و‬ ‫پژوهشگران و صنعتگران می توانند از این فناوری‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬در این کاربرد از فناوری پالس��ما‪،‬‬ ‫الکترون ها و یون های پرانرژی موجود در پالس��ما‬ ‫با س��طح مواد برخورد می کنند و در نتیجه سطوح‬ ‫ضدعفون��ی و تمی��ز می ش��وند که این اث��ر باعث‬ ‫افزایش خاصیت چسبندگی و رنگ پذیری خواهد‬ ‫ش��د و سطح موردنظر را برای اعمال چسب و انجام‬ ‫فراین��د چاپ ام��اده می کند‪ .‬در ای��ن فرایند گاز‬ ‫پالس��ما باعث شکسته شدن پیوندهای شیمیایی‬ ‫مولکول های س��نگین مواد الی شده که در نتیجه‬ ‫مواد س��بک و فرار ایجاد می شود که با تبخیر شدن‬ ‫از روی سطح باعث تمیزی فوق العاده ان می شوند‪.‬‬ ‫تولید رنگ ضد خوردگی‬ ‫در کشور‬ ‫بهره گیری از رنگ های ضدخوردگی می تواند‬ ‫عمر سازه های فلزی را افزایش و هزینه نگهداری‬ ‫انها را کاه��ش دهد اما دلیل اصلی انتخاب این‬ ‫محصول نانویی ان است که شرکت ها می توانند‬ ‫بدون هزینه اضافی‪ ،‬مقاومت دو برابر بیش��تر را‬ ‫در س��ازه ها و محصوالت خود ایج��اد کنند‪ .‬در‬ ‫واقع این رنگ ها نسبت به رنگ های رایج قیمت‬ ‫باالت��ری ندارند‪ .‬به گزارش س��تاد فناوری نانو‪،‬‬ ‫ش��رکت نانواریساپوش��ش با حمایت پارک علم‬ ‫و فن��اوری گیالن موفق به فروش ماهانه ‪ ۲۰‬تن‬ ‫رنگ ضدخوردگی به شرکت های مختلف داخلی‬ ‫ش��ده است‪ .‬جنرال مکانیک‪ ،‬پایا مدرن کاسپین‬ ‫و مجتمع فوالدس��ازان پارس��ای شمال از جمله‬ ‫مصرف کننده این رنگ های ضدخوردگی نانویی‬ ‫هس��تند‪ .‬این ش��رکت از گرافن و اکسیدگرافن‬ ‫در رنگ ه��ای ضدخوردگی برای تولید این مواد‬ ‫اس��تفاده می کند ‪ .‬با توجه به مزیت های رقابتی‬ ‫ای��ن محصول و عملکرد قابل توجه ان‪ ،‬می توان‬ ‫امی��دوار بود که ای��ن محصول ب��ازار صادراتی‬ ‫قابل توجهی داشته باشد‪ .‬درحال حاضر نمونه ای‬ ‫از ای��ن رن��گ ضدخوردگی برای یک ش��رکت‬ ‫خودروساز در شرق اسیا ارسال شده است‪.‬‬ ‫محافظت از سطوح سنگی‬ ‫و چوبی با نانوپوشش‬ ‫تماس مصالح س��اختمانی با اب و قرار گرفتن‬ ‫انها در برابر رطوبت‪ ،‬ممکن است تغییرات ظاهری‬ ‫نامطلوب و کاهش عمر مفید ساختمان را در پی‬ ‫داشته باشد‪ .‬مصالح ساختمانی به سادگی خیس‬ ‫می شوند و به علت وجود منافذ در ساختار خود‪،‬‬ ‫اب را ج��ذب می کنن د ب ه همین دلیل س��اخت‬ ‫پوش��ش هایی که بتوانند مانع از تخریب مصالح‬ ‫ساختمانی شوند همواره موردتوجه قرار داشته‬ ‫است‪ .‬فناوری نانو راهکاری مناسب برای افزایش‬ ‫طول عمر و حفظ کیفیت مصالح ساختمانی در‬ ‫طول زمان‪ ،‬ارائه کرده است‪ .‬به گزارش ستاد نانو‪،‬‬ ‫شرکت نانو فراز س��پاهان توانسته با بهره گیری‬ ‫از دان��ش فن��ی و تجربه ه��ای متخصصان خود‬ ‫نانوپوش��ش های اب گریز قوی‪ ،‬نفوذی و نامرئی‬ ‫و با قابلیت تنفس پذیری برای س��طوح سنگی و‬ ‫چوبی تولید کند‪.‬‬ ‫حمایت از‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫کلید مقابله با‬ ‫تحریم ها‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به‬ ‫اینکه امس��ال یکی از برنامه ه��ای جدی این معاونت‬ ‫مقابل��ه با تحریم اس��ت‪ ،‬کلید ای��ن کار را حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان دانست‪.‬‬ ‫سورنا س��تاری در گفت وگو با ایرنا عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط تحریم ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند‬ ‫عصای دست دولت باش��ند‪ .‬امروز امید همه بر فکر‪،‬‬ ‫اندیشه و قدرت فناوری جوانان این مرز و بوم است‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬تحریم های اعمال ش��ده بر ایران‬ ‫بهترین فرصت اس��ت ت��ا ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫فعالیت خود را گس��ترش دهن��د و نیروهای خود را‬ ‫پای کار بیاورند‪.‬‬ ‫س��تاری ادام��ه داد‪ :‬اقتص��اد دانش بنی��ان یکی از‬ ‫رکن های مورد توجه دولت اس��ت‪ .‬باید در ش��رایط‬ ‫تحری��م تم��ام تمرک��ز خ��ود را روی ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان بگذاریم ت��ا انها بتوانند به راحتی هر چه‬ ‫تمام تر محصوالت خود را به دیگر کش��ورهای جهان‬ ‫صادر کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬فضای تحریم کمک کرده که‬ ‫این شرکت ها در مواردی که تاکنون وارد نشده بودند‬ ‫و مق��دار قابل توجهی هم از ان محص��والت واردات‬ ‫به کش��ور داش��ته ایم‪ ،‬ورود و نیاز کشور را به واردات‬ ‫کاهش دهند و در برخی از موارد بی نیاز کنند‪.‬‬ ‫س��تاری یاداور شد‪ :‬نس��ل جدیدی از کارافرینان‬ ‫در ح��ال ظه��ور هس��تند و بای��د با درنظ��ر گرفتن‬ ‫واقعیت های اقتصادی نیروی انس��انی خود را تربیت‬ ‫کنیم‪ ،‬با توجه به ش��رایط اقتصادی کنونی کش��ور و‬ ‫تحریم های موجود‪ ،‬صادرات محصوالت شرکت های‬ ‫دانش بنیان می تواند راه حل مناس��بی برای توسعه و‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور باشد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫شرکت های فناور ش��اهراه عبور از تحریم ها هستند‬ ‫و در ش��رایط کنونی کش��ور تمام توجه ها به سمت‬ ‫شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری با بیان‬ ‫اینکه ب��رای دس��تیابی به اف��ق روش��ن در اقتصاد‬ ‫دانش بنیان باید دریابیم که سرمایه گذاری در عرصه‬ ‫دانش و فناوری‪ ،‬س��وداورتر از ساخت وساز‪ ،‬خرید و‬ ‫فروش زمین‪ ،‬س��وله و دالر است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کار‬ ‫بخش خصوصی اس��ت که ایده ها را ش��کار کند و با‬ ‫حمایت از جوان��ان صاحب ایده‪ ،‬تفک��ری جدید در‬ ‫عرصه اقتصاد ایران پی ریزی کند‪.‬‬ ‫مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری با بیان‬ ‫اینکه روش های قدیمی مانند پل و سد سازی اشتغال‬ ‫ایج��اد نمی کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید در مس��یر اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬متکی بر ایده های جوانان گام برداشت و‬ ‫از بیل گیتس های ایرانی حمایت کرد که با ‪ ۲۷‬س��ال‬ ‫سن هم اینک شرکت هایی با ‪ ۲۵۰‬نفر نیروی انسانی‬ ‫را اداره می کنند و همزمان س��رکالس درس دانشگاه‬ ‫حاضر می شوند‪.‬‬ ‫س��تاری با اشاره به ش��کل گیری صندوق حمایت‬ ‫از ن��واوری و ش��کوفایی برای حمای��ت از نخبگان و‬ ‫شرکت های دانش بنیان گفت‪ :‬اعتبارات این صندوق‬ ‫برای ارائه تس��هیالت تا پایان س��ال ‪ ۹۴‬به ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال می رس��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫برای ‪ ۱۵۰۰‬ش��رکت از ‪ ۱۷۰۰‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫کشور معافیت مالیاتی به مدت ‪ ۱۵‬سال اعمال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تولید حسگرهای تشخیصی‬ ‫با نانوفناوری‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫موجودات زنده روی کره زمین شامل مجموع ه ترکیبات و مولکول هایی هستند که عناصر سازنده سلول های مختلف‬ ‫را تشکیل می دهند‪ .‬این مولکول ها که پروتئین ها‪ ،‬لیپیدها‪ ،‬نوکلئیک اسیدها و کربوهیدرات ها را دربرمی گیرند با عنوان‬ ‫مولکول های زیس��تی ش��ناخته می ش��وند‪ .‬این مولکول ها و ترکیبات بزرگ و کوچک‪ ،‬به طور عمده زیستی نیتروژن‪،‬‬ ‫گوگرد و فسفر شکل یافته اند و هر کدام نقش بسیار مهم و منحصربه فردی در حیات موجودات زنده و همچنین تنوع‬ ‫زیستی بر کره زمین ایفا می کنند‪ .‬با توجه به نقش این مولکول ها در ادامه حیات‪ ،‬تشخیص و اندازه گیری گونه های‬ ‫زنده و بررس��ی تاثیرگذاری انها بر یکدیگر از اهمیت ویژه برخوردار اس��ت‪ .‬در س��ال های اخیر پیش��رفت های فناورانه‬ ‫در حوزه های مختلف منجر به پیدایش نس��ل های جدیدی از تجهیزات تش��خیص و اندازه گیری مولکول های زیستی‬ ‫ش��ده است‪ .‬ش��اید مهم ترین تجهیزات را بتوان نانوحسگرها و نانوزیست حسگرها دانست‪ .‬امروزه انواع مختلفی از این‬ ‫تجهیزات به صورت تجاری در بازارهای جهانی در دس��ترس قرار دارند‪ .‬همگام با س��ایر کشورهای فعال در این حوزه‪،‬‬ ‫در سال های گذشته‪ ،‬اقدام ها و پیشرفت های بسیار موثری نیز در داخل کشور حاصل شده که منجر به تجاری سازی‬ ‫چندین محصول در این حوزه شده است‪.‬‬ ‫نانوزیست حسگرها‬ ‫تشخیص و اندازه گیری‬ ‫مولکول های زیستی‬ ‫هر دسته از مولکول های زیستی از تنوع و گستردگی بسیار زیادی‬ ‫برخوردار هستند و هرکدام نیز به نوبه خود دارای خواص فیزیکی‪،‬‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬زیس��تی و بیوش��یمیایی مختل��ف و منحصربه فردی‬ ‫هستند‪ .‬از این رو‪ ،‬روش ها و فناوری های مختلفی برای تشخیص و‬ ‫اندازه گیری هر یک از انها توسعه یافته است‪ .‬ا ز جمله این روش ها‬ ‫می ت��وان به روش های تجزیه دس��تگاهی همچون الکتروش��یمی‪،‬‬ ‫طیف س��نجی‪ ،‬کروماتوگرافی‪ ،‬حرارت سنجی وزن سنجی و‪ ...‬اشاره‬ ‫کر د که هر یک از انها نیز دارای زیرمجموعه های گوناگونی هستند‬ ‫و با توجه به نوع و شرایط نمونه مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫پایه و اس��اس تش��خیص و اندازه گیری از س��وی هر یک از این‬ ‫روش ها به حس��گرهای به کار رفته در س��اختار دستگاه تجزیه گر‬ ‫و زیست حس��گ ر انه��ا بس��تگی دارد‪ .‬این حس��گرها را می توان به‬ ‫حسگرهای متداول و معمولی‪ ،‬نانوحسگرها نانوزیست حسگرها و‪...‬‬ ‫تقسیم بندی کرد‪.‬‬ ‫زیست حسگرها یا حس��گرهای زیستی در سال های ابتدایی‬ ‫ظهورشان‪ ،‬به عنوان تجهیزاتی تعریف می شدند که به گونه های‬ ‫ش��یمیایی موجود در نمونه های زیس��تی پاسخ می دهن د اما با‬ ‫گذشت زمان حسگرهای زیستی با عنوان تجهیزات تجزیه ای‬ ‫تعریف شدند که از یک عنصر تشخیص زیستی تشکیل شده و‬ ‫از طریق یک گیرنده زیس��تی با یک مبدل در تعامل هستند و‬ ‫هر دو با هم غلظت گونه یا گونه های هدف را به یک س��یگنال‬ ‫قاب��ل اندازه گی��ری تبدیل می کنن��د‪ .‬در چند دهه گذش��ته‪،‬‬ ‫توس��عه فراگیر مباحث مرتبط با فناوری نانو و کاربردهای ان‬ ‫منجر به پیدایش دس��ته جدیدی از حسگرهای زیستی شده‬ ‫است که با عنوان نانوحس��گرهای زیستی‪ ،‬نانوزیست حسگرها‬ ‫یا زیست حس��گرهای نانویی ش��ناخته می ش��وند‪ .‬نانوحسگر‬ ‫زیس��تی در اص��ل ب��ه معنای تش��خیص‪ ،‬تعیی��ن و تجزیه و‬ ‫تحلیل مولکول های زیس��تی با بکارگیری تجهیزات تشخیصی‬ ‫نانومقیاس و به صورت گزینشی و با حساسیت و حد تشخیص‬ ‫بررسی وضعیت بازار جهانی‬ ‫بر پایه گزارش های ارائه ش��ده از س��وی موسسه ه ا و‬ ‫ش��رکت های ارزیابی بازار‪ ،‬بازار جهانی زیست حسگرها‬ ‫ی حدود ‪ ۸‬میلیارد دالر بوده‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۸‬خورش��ید ‬ ‫که این رقم در س��ال های ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی‬ ‫به ترتیب برابر به ‪ ۱۵ .96‬و ‪ ۱۶. 9‬میلیارد دالر رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین پیش بینی ها حاکی از این است که این بازار‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی به ‪ 21.2‬میلیارد دالر و تا‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی عمر مفید قطعات ریلی‬ ‫یک��ی از ش��رکت های فع��ال در ح��وزه نان��و ب��ه‬ ‫فرموالس��یون نان��و ضدزنگ های��ی دس��ت یافت��ه‬ ‫ک��ه موج��ب افزای��ش ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬درص��د خاصیت‬ ‫ضدخوردگی در قطعات می ش��ود‪ ،‬ضمن انکه حاوی‬ ‫مواد زیست سازگار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یکی از شرکت های فعال در حوزه‬ ‫نان��و به فرموالس��یون تولید م��واد افزودنی مبتنی بر‬ ‫فناوری نانو به رنگ دس��ت یافته و توانس��ته است با‬ ‫مش��ارکت صنایع رنگ اقدام به تولید محصوالت نانو‬ ‫فن��اوری کند‪ ،‬ضمن انکه با صنایع حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫اب و ب��رق نیز در حوزه پژوهش��ی به منظور کاهش‬ ‫خوردگی فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ضد زن��گ نانویی از جمله محص��والت دانش بنیان‬ ‫این ش��رکت اس��ت که این ضد زنگ نانویی با اضافه‬ ‫ش��دن به رنگ‪ ،‬موج��ب افزایش مقاوم��ت در برابر‬ ‫خوردگ��ی در پابنده��ای راه اهن و س��ازه های فلزی‬ ‫می شود‪ .‬این شرکت دانش بنیان همچنین با نصب و‬ ‫راه اندازی تجهیزات خط تولید‪ ،‬از سال گذشته تولید‬ ‫ضدزنگ ه��ای بر پای��ه نانوی خود را اغاز و ش��رکت‬ ‫راه اه��ن کرمان‪-‬زاهدان این محص��ول را خریداری‬ ‫کرده و درحال حاضر ‪ ۱۰۰۰‬قطعه «پابند» و «پیچ»‬ ‫رنگ و پوشش داده ش��ده که یک محصول عملیاتی‬ ‫است‪ ،‬به این شرکت راه اهن تحویل داده شده است‪.‬‬ ‫همچنین ازمایش پوشش راکتورهای شیمیایی یکی‬ ‫از شرکت ها به پایان رسید‪.‬‬ ‫شرکت های داخلی فعال در زمینه نانو حسگرها‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۱‬خورشیدی به رقمی در حدود ‪ ۲۷‬میلیارد‬ ‫دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان گزارش ه��ای جهانی نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه ب��ازار جهان��ی نانوزیست حس��گرهای م��ورد‬ ‫اس��تفاده برای تش��خیص و اندازه گی��ری مولکول های‬ ‫زیس��تی از ‪ ۴۲۵‬میلی��ون دالر در س��ال ‪ 1396‬ب��ه‬ ‫‪ ۶۲۹‬میلی��ون دالر در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫با بکار گیری نانو پوشش های ضد زنگ محقق می شود‬ ‫بعد از گذشت ‪ ۲۰‬ماه از پوشش دهی ‪ ۱۰۰۰‬قطعه‬ ‫پابند و پیچ رنگ پوش��ش داده ش��ده‪ ،‬نتایج از سوی‬ ‫ش��رکت راه اهن مطلوب گزارش شده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬نمونه های��ی از ای��ن ضدزنگ نانوی��ی به راه اهن‬ ‫طبس داده ش��د که نتایج اولیه مثبت ارزیابی ش��د‪.‬‬ ‫درحال حاضر این شرکت دانش بنیان در تالش است‬ ‫تا با اس��تناد به ای��ن نتایج‪ ،‬وارد مذاک��ره برای عقد‬ ‫قرارداد با شرکت راه اهن شود تا این ضدزنگ نانویی‬ ‫در خطوط ریلی مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫پروژه «ایجاد خاصیت ضد خوردگی در لوله های مورد‬ ‫استفاده در سد شهید عباسپور به این شرکت واگذار‬ ‫و این ضدزنگ نانویی پیشنهاد شد‪ .‬نمونه اولیه برای‬ ‫پوش��ش دهی خطوط اب در س��د ش��هید عباسپور‬ ‫تحویل داده ش��د که این پیشنهاد در مرحله ارزیابی‬ ‫نهایی قرار دارد‪.‬‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد خاصی��ت ضد خوردگی‬ ‫و کاهش نی��از به رنگ امیزی دوب��اره از مزایای این‬ ‫محصول به شمار می رود‪ ،‬ضمن انکه میزان استفاده‬ ‫از ای��ن م��اده در رنگ و ضدزنگ بس��یار پایین بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬از نظ��ر اقتصادی به صرفه اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۷۰‬درصد اجزای ماده مصرفی این پوشش‬ ‫مواد سبز و زیست سازگار است و می تواند به «استر»‬ ‫اضافه ش��ود و مصرف ضد زنگ و «پرایمر» را کاهش‬ ‫د هد یا حذف کند‪ .‬کاربردی ش��دن این محصول در‬ ‫خط تولید نیا ز به هیچ گونه تغییری ندارد‪.‬‬ ‫بس��یار باال اس��ت‪ .‬بدیهی اس��ت که تحقق این ام��ر نیازمند‬ ‫اکتشاف‪ ،‬مهندسی‪ ،‬ساخت نانوموادی است که قابلیت استفاده‬ ‫در سیستم های زیستی را داشته باشند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬می توان‬ ‫ای��ن دس��ته از محص��والت فناورانه را زیرمجموع��ه بزرگی از‬ ‫نانوزیس��ت فناوری دانست‪ .‬توسعه نانوزیست حسگرها بی شک‬ ‫حاصل پیش��رفت های ش��گرف در حوزه عل��وم و فناوری های‬ ‫مختلف در رش��ته هایی همچون شیمی‪ ،‬زیست‪ ،‬مواد و‪ ...‬بوده‬ ‫ت به نحوی که امروزه نانوزیست حس��گرها در بخش های‬ ‫اس�� ‬ ‫مختلفی از جمله پزش��کی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬غذا و دارو‪ ،‬انرژی و‬ ‫امنیت کاربرد گستردهای پیدا کرده اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬دور از انتظار‬ ‫نیست که این حوزه کاربردی به عنوان یک مبحث بین رشته ای‬ ‫و یک نقطه همگرایی ش��اخص در میان عل��وم و فناوری های‬ ‫مختلف شناخته شود‪ .‬نانو زیست حسگرها را می توان بر چندین‬ ‫س طبقه بندی کرد‪ .‬بنیان این طبقه بندی ها‪ ،‬به طور عموم ‬ ‫اسا ‬ ‫تنها بر مبنای یکی از عناصر س��ازنده نانوزیست حسگرها قرار‬ ‫ ها را برای این‬ ‫می گیرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬می توان این طبقه بندی ‬ ‫نانو زیست حسگرها در نظر گرفت‪:‬‬ ‫ طبقه بندی بر اس��اس نوع عنصر زیس��تی استفاده شده؛‬‫مثل نانو زیست حسگرهای انزیمی‪ ،‬پروتئینی‪DNA ،‬‬ ‫ طبقه بندی بر اس��اس نوع نانو مواد اس��تفاده ش��ده؛ مثل‬‫نانوزیست حسگرهای بر پایه نانومواد کربنی‪ ،‬فلزی‬ ‫ طبقه بن��دی ب��ر اس��اس ح��وزه کارب��ردی؛ مث��ل‬‫نانوزیست حسگرهای به کار رفته در پزشکی‪ ،‬صنایع غذایی‪.‬‬ ‫ ‪ -‬طبقه بن��دی ب��ر اس��اس نوع مب��دل استفاده ش��ده؛ مثل‬ ‫نانوزیست حسگرهای الکتروشیمیایی‪ ،‬نوری‬ ‫در این میان‪ ،‬طبقه بندی نانوزیست حس��گرها بر مبنای نوع‬ ‫ن متداول ترین‬ ‫مب��دل ب ه کار رفته در س��اختار انها را می ت��وا ‬ ‫نوع طبقه بندی دانس��ت‪ .‬نانوزیست حسگرها به انواع مختلفی‬ ‫مانند الکتروش��یمیایی‪ ،‬نوری‪ ،‬مغناطیسی‪ ،‬مکانیکی‪ ،‬حرارتی‬ ‫و‪ ...‬تقسیم بندی می شوند‪.‬‬ ‫با توجه به پیش��رفت های فن��اوری نانو در‬ ‫کش��ور‪ ،‬اقدام های موثری نیز در حوزه تولید‬ ‫نانوزیست حس��گرهای مختلف برای تشخیص‬ ‫و اندازه گیری مولکول های زیستی انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از جمل��ه محصوالت تجاری ش��ده در‬ ‫این حوزه می توان به کیت مبتنی بر تش��دید‬ ‫پالسمون سطح به صورت موضعی یا ‪LSPR‬‬ ‫‪ ۳۲‬ح��اوی نان��وذرات ط�لا برای تش��خیص‬ ‫مولکول های زیس��تی اش��اره کرد که از سوی‬ ‫شرکت نانومبنا ایرانیان توسعه یافته و به بازار‬ ‫ارائه شده است‪ .‬این محصول در اصل بر اساس‬ ‫فرایند تش��دید پالسمون سطح نانوذرات طال‬ ‫طراحی شده است و قابلیت تشخیص مقادیر‬ ‫کم از مولکول های زیستی را دارد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از محصوالت تجاری شده در بازار‬ ‫داخل کشور که در حوزه نانوزیست حسگرهای‬ ‫تش��خیص مولکول های زیستی قرار می گیرد‪،‬‬ ‫کیت تش��خیص بارداری با نام تجاری «ریما»‬ ‫است که از سوی ش��رکت زیست ابزار پژوهان‬ ‫طراح��ی و تولی��د ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن کیت‬ ‫تش��خیصی که حاوی نانوذرات طال است‪ ،‬بر‬ ‫مبن��ای اتص�لات انتی بادی‪-‬انتی ژن طراحی‬ ‫ش��د ه و قادر به تش��خیص س��ریع بارداری از‬ ‫نمونه ادرار است‪.‬‬ ‫نتایج بررسی اعتراض شرکت های دانش بنیان نشان داد‬ ‫‪ ۸۲‬درصد اعتراض ها مربوط به ارزیابی و تایید صالحیت‬ ‫نتایج بررس��ی ‪ ۱۲۵‬مورد اعتراض شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان از س��وی دبیرخان��ه ش��ورای عالی‬ ‫«عتف» نشان می دهد ‪ ۸۲‬درصد این اعتراض ها‬ ‫مرب��وط ب��ه ارزیابی و تایید صالحیت ش��رکت و‬ ‫موسس��ه های دانش بنیان و ‪ ۱۸‬درصد مربوط به‬ ‫حمایت از شرکت ها بوده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫در راستای اجرای ماده ‪ ۷‬قانون دانش بنیان و ماده‬ ‫‪ ۳۰‬ایین نامه اجرای ان و ارزیابی‪ ،‬تایید صالحیت‬ ‫ش��رکت ها و موسس��ه های دانش بنی��ان‪۱۲۵ ،‬‬ ‫م��ورد اعتراض در دبیرخانه ش��ورای عالی علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری (عتف) ثبت شده که از لحاظ‬ ‫موقعی��ت جغرافیایی بی��ش از ‪ ۵۴‬مورد اعتراض‬ ‫ثبت ش��ده از اس��تان تهران و بقیه اعتراض ها از‬ ‫س��ایر استان ها است‪ .‬در راس��تای اجرای ماده ‪۷‬‬ ‫قانون دانش بنیان و ماده ‪ ۳۰‬ایین نامه اجرای ان‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬جلس��ه رسیدگی به اعتراض های شرکت ها و‬ ‫موسس��ه های دانش بنی��ان ب��ا حض��ور اعضای‬ ‫کارگ��روه رس��یدگی به اعتراض ه��ای دبیرخانه‬ ‫ش��ورای عالی عتف‪ ،‬نماین��دگان نهاد های مورد‬ ‫اعت��راض و همچنی��ن نمایندگان ش��رکت های‬ ‫معترض برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬فرایند رسیدگی به‬ ‫اعتراض ه��ا در دبیرخان��ه ش��ورای عالی عتف بر‬ ‫ض شرکت ها و‬ ‫مبنای شیوه نامه رسیدگی به اعترا ‬ ‫موسسه های دانش بنیان که به تصویب کمیسیون‬ ‫دائمی ش��ورای عالی عتف رس��یده است‪ ،‬با ثبت‬ ‫اعتراض از س��وی ش��رکت معترض در س��امانه‬ ‫رس��یدگی به اعتراض های دبیرخانه و همچنین‬ ‫تکمیل کاربرگ رسیدگی به اعتراض ها اغاز و در‬ ‫راستای ادعاهای ثبت شده در کاربرگ در صورت‬ ‫نیاز برای تکمیل پرونده مستندات الزم از شرکت‬ ‫دریافت می شود‪ .‬با بررسی اولیه کاربرگ از سوی‬ ‫کارشناس��ان دبیرخانه و نهاد مورد معترض‪ ،‬اگر‬ ‫نتیجه حاصل مورد مطلوب شرکت معترض قرار‬ ‫نگیرد‪ ،‬در نهایت جلس��ه حضوری برای تش��ریح‬ ‫بیش��تر مورد اعتراض از سوی نمایندگان شرکت‬ ‫در دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار می شود‪.‬‬ ‫از اغ��از رس��یدگی ب��ه اعتراض ه��ا ت��ا پایان‬ ‫ت امس��ال‪ ۱۲۵ ،‬م��ورد اعت��راض در‬ ‫اردیبهش�� ‬ ‫ی عالی عتف ثبت شده که از این‬ ‫دبیرخانه ش��ورا ‬ ‫تعداد ‪ ۱۱۶‬مورد بررس��ی و ابالغ نهایی ش��ده و‬ ‫‪ ۹‬مورد در حال بررس��ی اس��ت که نتایج بررسی‬ ‫انه��ا نیز به زودی اعالم خواهد ش��د‪ .‬عالوه بر ان‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۱۶‬مورد بررسی ش��ده‪ ۴۶ ،‬مورد (‪ ۳۷‬درصد)‬ ‫تکمی��ل نش��دن مس��تندات درخواس��تی‪۲۴ ،‬‬ ‫م��ورد(‪ ۱۹‬درصد) تایید‪ ۲۲ ،‬م��ورد (‪ ۱۸‬درصد)‬ ‫رد‪۱۱ ،‬مورد (‪ ۹‬درصد) ارزیابی دوباره‪ ۷ ،‬مورد (‪۶‬‬ ‫درص��د ) حض��ور نیافت��ن در جلس��ه‪ ۳ ،‬مورد (‪۲‬‬ ‫درصد) ارائه مس��تندات‪ ۲ ،‬مورد (‪ ۲‬درصد) نبود‬ ‫شمول بررسی و در نهایت یک مورد (یک درصد)‬ ‫انصراف از نتیجه عملکرد رسیدگی به اعتراض ها‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین از ‪ ۱۲۵‬اعتراض ثبت شده ‪۱۰۳‬‬ ‫م��ورد (‪ ۸۲‬درص��د) مرب��وط به ارزیاب��ی و تایید‬ ‫صالحیت شرکت و موسسه های دانش بنیان و ‪۲۲‬‬ ‫مورد (‪ ۱۸‬درصد) مربوط به حمایت از شرکت ها و‬ ‫موسسه های دانش بنیان است‪ .‬استان تهران با ‪۴۳‬‬ ‫درصد نسبت به کل اعتراض ها‪ ،‬بیشترین اعتراض‬ ‫ثبت شده شرکت های دانش بنیان را دارد‪.‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۷‬قانون شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫تمام نهاد های مجری این قانون موظف هس��تند‬ ‫حداکث��ر در مدت ی��ک ماه به درخواس��ت های‬ ‫متقاضیان برای استفاده از حمایت مندرج در این‬ ‫ی و نتیجه نهایی را به متقاضی اعالم‬ ‫قانون رسیدگ ‬ ‫کنند‪ ،‬چنانچه نظر مبنی بر رد درخواس��ت باشد‪،‬‬ ‫باید به طور مس��تدل به اگاهی درخواست کننده‬ ‫برسانند‪ .‬درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه‬ ‫اعتراض کند و ش��ورا موظف اس��ت در مدت یک‬ ‫ماه ش��کایت رس��یده را بررسی کند‪ .‬در ماده ‪۳۰‬‬ ‫ایین نام��ه اجرایی قانون حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان اعالم ش��ده اس��ت که ش��رکت ها و‬ ‫موسسه های دانش بنیان می توانند اعتراض خود‬ ‫را نس��بت به عملکرد نهاد های مج��ری قانون با‬ ‫ارائ��ه مس��تندات ب��ه دبیرخان��ه ش��ورای عتف‬ ‫ارس��ال کنند‪ .‬دبیرخانه ش��ورا موظف اس��ت در‬ ‫مدت یک ماه برای رس��یدگی به اعتراض ها اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬شوال ‪1440‬‬ ‫اول ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1319‬‬ ‫پیاپی ‪2637‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫جابه جای��ی زندانی ه��ا‪ ،‬یک زندانی ف��رار می کند و این‬ ‫اغازی است برای روایتی متفاوت از زندگی‪.‬‬ ‫«زهرمار» به کارگردانی جواد رضویان و تهیه کنندگی‬ ‫ج��واد نوروزبیگ��ی که از هفته گذش��ته ب��ه روی پرده‬ ‫س��ینماها رف��ت‪ ،‬در ای��ن م��دت موف��ق ب��ه ف��روش‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۱۶۲‬میلیون تومان ش��د‪ .‬قصه فیلم‬ ‫درباره رضا‪ ،‬مردی اس��ت که امروز ب��ه عنوان یک فرد‬ ‫از وضعیت تهیه کنندگی در تئاتر ایران‬ ‫اقتصاد تئاتر در دستان سلبریتی ها و گرانقیمت ها‬ ‫چندس��الی اس��ت ک��ه ورود عن��وان «تهیه کننده » به‬ ‫فهرس��ت عوامل نمایش ها در تئاتر ایران رایج شده است‪.‬‬ ‫البته اش��تباه نکنید؛ تهیه کنندگ��ی تئاتر در ایران واژه ای‬ ‫نیس��ت که تعریف درس��تی داش��ته باش��د و قرار نیست‬ ‫در تئات��ر هم مانند س��ینما با فردی روبه رو باش��یم که از‬ ‫صفر تا صد یک پروژه را در اختیار داش��ته باش��د و وظیفه‬ ‫راه ان��دازی‪ ،‬هماهنگی‪ ،‬رس��یدگی و کنترل فعالیت هایی‬ ‫ازجمل��ه انتخاب نمایش��نامه‪ ،‬برنامه ری��زی تولید‪ ،‬تامین‬ ‫هزینه موردنی��از‪ ،‬بکارگیری افراد کلیدی و اینگونه کارها‬ ‫را عهده دار باش��د و عالوه بر نظارت بر فرایند تولید تئاتر‪،‬‬ ‫مس��ئولیت مس��ائل مالی پروژه را هم بپذیرد تا کارگردان‬ ‫و بازیگ��ران ب��ا خیال راحت به امور خالقانه مدنظرش��ان‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬از انجا ک��ه تهیه کنندگان تئاتر در‬ ‫ای��ران صنف و انجمنی در خان��ه تئاتر یا وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد ندارند و اموزش اکادمیک‪ ،‬منابع اموزشی و حتی‬ ‫اموخته ه��ای تجرب��ی نیز در این زمینه موجود نیس��ت‪،‬‬ ‫درنتیجه تعریف مش��خصی هم از وظایف و مسئولیت های‬ ‫ای��ن ش��غل وجود ندارد‪ .‬بیش��تر تهیه کنن��دگان تئاتر ما‬ ‫ن��ه ب��ه فکر اورده مال��ی و پیدا کردن س��رمایه گذار برای‬ ‫نمایش های ش��ان هس��تند و نه حاضرند مس��ئولیت های‬ ‫اجرایی و مدیریتی را برعهده بگیرند بلکه در بهترین حالت‬ ‫ت�لاش می کنند با مذاکره با بازیگران چهره‪ ،‬فروش کار را‬ ‫تضمین کنند و به جای یک تهیه کننده اجرایی‪ ،‬بیش��تر‬ ‫در ردای یک «دالل» ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش کلیدی این است که ماهیت پدیده ای که‬ ‫این روزها با عنوان «تهیه کنندگی» در تئاتر ایران ریش��ه‬ ‫گرفته‪ ،‬کدام اس��ت؛ متخصص تضمین مالی فرایند تولید‬ ‫و اجرای یک نمایش یا یک دالل صرف!؟‬ ‫‹ ‹ریس�ک ض�رر را می پذیرم ام�ا تهیه کننده‬ ‫نمی خواهم‬ ‫‹ ‹نمایش ها سلبریتی محور است‬ ‫ت��ا زمانی که تعریف درس��ت و دقیقی برای مفه��وم تهیه کننده در‬ ‫تئاتر وجود نداشته باشد‪ ،‬نمی توان انتظار داشت که یک تهیه کننده‬ ‫از وظایف خود اگاه باشد‬ ‫تهیه کنن��دگان ما نیز به این س��مت بروند‪ .‬دلخواه یاداور‬ ‫شد‪ :‬خال حمایت هنری و نبود حامی مالی فرهنگی‪ ،‬باعث‬ ‫می ش��ود کارگردانانی که می خواهند اثار غیرتجاری روی‬ ‫صحنه بیاورند‪ ،‬دچار مشکل شوند‪.‬‬ ‫ای��ن کارگردان درباره عمل نک��ردن نهادهای دولتی و‬ ‫خصوص��ی به وظایف ش��ان در قبال فرهن��گ و هنر بیان‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه نهادهای دولتی و ش��رکت های خصوصی‬ ‫سهم ش��ان را در حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری‬ ‫ایفا نمی کنند‪ ،‬در حالی که وقتی نمایش��ی در «برادوی»‬ ‫که فضایی هنری‪-‬تجاری با بلیت های به نسبت گران دارد‪،‬‬ ‫اجرا می شود‪ ،‬می بینید که چقدر حامی مالی برای کارشان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی شرکت های تئاتری‬ ‫یک��ی از دالیلی که واژه تهیه کنن��ده در تئاتر ما هویت‬ ‫ندارد و تعریف درس��تی درباره مسئولیت هایش به چشم‬ ‫نمی خورد‪ ،‬این است که در تئاتر ایران تاکنون شرکت های‬ ‫تئات��ری که ب��ر راس ان یک تهیه کنن��ده و مدیر اجرایی‬ ‫کاربلد حضور داش��ته باشد‪ ،‬ش��کل نگرفته است‪ .‬در تئاتر‬ ‫غرب این تهیه کننده اس��ت که مس��ئولیت یک شرکت را‬ ‫برعه��ده دارد و از صف��ر تا صد تولید یک اثر نمایش��ی را‬ ‫برنامه ری��زی و مدیریت می کند اما در کش��ور ما به دلیل‬ ‫نبود ش��رکت تئاتر‪ ،‬واژه تهیه کننده هم بی هویت و بدون‬ ‫پشتوانه است و او را تبدیل به فردی کرده است که می تواند‬ ‫در ه��ر زمان از فرایند تولی��د برای حمایت مالی یا یافتن‬ ‫س��رمایه گذار و تزریق پول به گروه یا حتی بدون حمایت‬ ‫مالی و تنها به عنوان یک پش��توانه معنوی در کنار گروه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫جهانگیر کوثری‪ ،‬تهیه کننده باس��ابقه س��ینمای ایران‬ ‫است که تهیه کنندگی چند اثر نمایشی را هم در کارنامه‬ ‫کاری خود داشته است‪ .‬کوثری در گفت وگو با مهر مقایسه‬ ‫امازون صدای کتابفروش های فرانسه را دراورد‬ ‫کتابفروش های فرانس��ه تصمی��م دارند در‬ ‫اقدام��ی ملی درباره تهدید فزاینده فروش��گاه‬ ‫اینترنت��ی «امازون» برای اینده اقتصادش��ان‬ ‫گردهم ایند‪.‬‬ ‫کتابفروش های فرانس��ه که هر ‪ ۲‬سال یکبار‬ ‫به دع��وت اتحادیه کتابفروش��ان این کش��ور‬ ‫گرده��م می ایند‪ ،‬ق��رار اس��ت در گردهمایی‬ ‫ملی خود در ش��هر مارسی‪ ،‬زنگ هشدار خطر‬ ‫امازون برای اینده اقتصاد این حرفه را به صدا‬ ‫دراورند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬پیش بین��ی می ش��ود‬ ‫‪ ۷۰۰‬کتابف��روش و ‪ ۲۰۰‬نف��ر از حرفه ه��ای‬ ‫وابسته به کتابفروش��ی در این رویداد شرکت‬ ‫کنند‪ .‬س��ندیکای کتابفروش��ی های فرانس��ه‬ ‫(اس ال اف) ب��ا ه��دف حفظ ن��رخ واحد برای‬ ‫هر کتاب از س��ال ‪ ۱۳۶۰‬فعالیت خود را اغاز‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کرده و حاال در حالی به چهلمین سال فعالیت‬ ‫خود نزدیک می ش��ود که س��ایت امازون تنها‬ ‫دش��من اهدافش به ش��مار می رود‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل تجمع دوس��االنه اعضای ای��ن اتحادیه‬ ‫فرصت��ی مهم برای بی��ان نگرانی این صنف از‬ ‫فعالیت س��ایتی اس��ت که با بره��م زدن نظم‬ ‫موردنظ��ر‪ ،‬با بهای��ی گاه پایین تر برای فروش‬ ‫تهیه کننده تئاتر و س��ینما را امری نادرست دانست و نظر‬ ‫خود را اینگونه توضیح داد‪ :‬معتقدم مقایسه تهیه کنندگی‬ ‫در تئاتر و س��ینما نادرس��ت اس��ت چون دنیای س��ینما‬ ‫دنیای صنعت اس��ت که با هنر تلفیق شده است و تعاریف‬ ‫اقتصادی متفاوتی نسبت به تئاتر دارد و نمی توان تئاتر را‬ ‫در مقیاسی نزدیک به سینما قرار داد‪ .‬تئاتر یک هنر محض‬ ‫اس��ت و نمی تواند درگیر مسائل اقتصادی و درامدزایی و‬ ‫سوددهی به شیوه سینما شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نمی توان از چند اجرای تئاتر که ش��کل‬ ‫انتفاع��ی دارن��د درباره کل تئاتر ایران نظ��ر داد چون ان‬ ‫نمایش ها اس��تثنا هس��تند‪ .‬اینکه تعدادی س��تاره سینما‬ ‫را جمع کرده و نمایش��ی پرس��روصدا را به صحنه ببرند‪،‬‬ ‫نی��از به پروپاگاندا و تبلیغات زیاد دارد و طبیعی اس��ت با‬ ‫هنرپیشه های تئاتری نمی توان به چنین درامدزایی دست‬ ‫یافت‪ ،‬مگر اینکه از حضور چند ستاره سینما هم استفاده‬ ‫کنند‪ .‬تا امروزهمهمهنمایش های موفق ازحضور ستاره های‬ ‫موفق ‪ -‬نه معمولی ‪ -‬سینما بهره برده اند‪ .‬در این نمایش ها‬ ‫نگاه تجاری حاکم اس��ت و ب��ه قصد درامدزایی به صحنه‬ ‫می روند اما چیزی که در قاعده کلی تئاتر ما جریان دارد به‬ ‫این شکل نیست و در سال برای نمونه اگر ‪ ۱۰۰‬نمایش به‬ ‫روی صحنه بروند ‪ ۹۵‬اثر اثار فرهنگی هستند‪ ،‬نه صنعتی‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی مساوی ابتذال است‬ ‫هادی مرزبان‪ ،‬تهیه کننده و کارگردان پیشکسوت تئاتر‬ ‫با اشاره به اینکه تهیه کنندگی با ماهیت خصوصی در ایران‬ ‫نمی تواند همراه باش��د‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬خصوصی س��ازی‬ ‫در عرص��ه تئاتر مس��اوی با ابتذال اس��ت‪ .‬فکر نکنید من‬ ‫نمی توانم کاری را به صحنه ببرم که گیش��ه خوبی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬من هم بلدم گیش��ه ام را درست کنم‪ .‬اگر من تمام‬ ‫فک��رم را بر این موضوع معط��وف کنم‪ ،‬دیگر به فرهنگ و‬ ‫ارتقای س��طح کیفی اثرم فکر نمی کنم‪ .‬وی گفت‪ :‬همین‬ ‫کتاب‪ ،‬کتابفروش��ی هایی را ک��ه از منابع مالی‬ ‫قابل توج��ه برای رقاب��ت برخوردار نیس��تند‪،‬‬ ‫به تدریج از چرخه بازار حذف می کند‪.‬‬ ‫اگزاوی��ه مون��ی‪ ،‬رئی��س س��ندیکای‬ ‫کتابفروشی های فرانسه معتقد است‪ ،‬در حالی‬ ‫که نرخ واح��د کتاب تاثیرات مثبت خود را بر‬ ‫عرصه اقتص��ادی و فرهنگی می گذارد و طبقه‬ ‫سیاس��ی نی��ز از ان حمای��ت می کن��د‪ ،‬فعال‬ ‫قدرتمند دیگری در بازار به وجود امده اس��ت‬ ‫که این ساختار را بی ثبات کرده است‪.‬‬ ‫مجموع اقدامات سایت امازون از خلق اثر تا‬ ‫توزیع کتاب‪ ،‬همه و همه به گونه ای اس��ت که‬ ‫کتاب نرخ واحدی نداشته باشد‪ .‬این وضعیت‪،‬‬ ‫فرصت مناس��بی برای ف��روش اثار جدیدتری‬ ‫چون کتاب های صوتی‪ ،‬اشتراک های اینترنتی‬ ‫و اثار خودنشر فراهم می کند‪.‬‬ ‫لیل��ی مقیم��ی‪ ،‬تهیه کننده تئاتر نیز با اش��اره به اینکه‬ ‫تهیه کنندگ��ی در تئاتر امروز تنها با حضور س��لبریتی ها‬ ‫س��وداور است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬حضور چهره ها و تضمین‬ ‫فروش یک اثر معادله ای پیچیده در تهیه کنندگی یک اثر‬ ‫نمایش��ی است و به چند مولفه بستگی دارد؛ نخست انکه‬ ‫در ش��رایط اقتصادی فعلی س��رمایه گذاری در تئاتری که‬ ‫به ورطه ورشکس��تگی می رود یک عش��ق توام با دیوانگی‬ ‫می طلبد‪ ،‬در حالی که هر کار دیگری انجام دهید به لحاظ‬ ‫اقتص��ادی منطقی ت��ر از فعالیت در عرصه نمایش اس��ت‪.‬‬ ‫ضم��ن انک��ه تولید یک اثر نمایش��ی کاری فرسایش��ی‪،‬‬ ‫وقت گیر و زمان بر است و چیزی نیست که سریع به سود‬ ‫برسد و شما بتوانید به نتیجه ان فکر کنید‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در تولید یک اثر نمایش��ی از ش��روع‬ ‫تهی��ه متن نمایش تا زمانی ک��ه یک اثر روی صحنه برود‬ ‫هر روزش هزینه بر اس��ت و برای رس��یدن به مرحله ای که‬ ‫بتوانید به س��ود حاصل از فروش دس��ت یابید باید زمان‬ ‫بس��یاری س��پری کنید‪ ،‬این درحالی است که از زمانی که‬ ‫تئاتر به بخش خصوصی واگذار ش��ده سلیقه مخاطب هم‬ ‫تغییر کرده و در ش��رایطی که ما تئاتر را یک هنر مردمی‬ ‫می دانس��تیم‪ ،‬سلیقه تماشاگر به س��مت گیشه و حضور‬ ‫س��تاره ها رفته و فلس��فه وجودی نمایش در حال کمرنگ‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫‹ ‹حرف اخر‪...‬‬ ‫ت��ا زمانی ک��ه تعریف درس��ت و دقیقی ب��رای مفهوم‬ ‫تهیه کننده در تئاتر وجود نداش��ته باشد‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫داش��ت که یک تهیه کننده به وظایف خود اگاه باش��د و‬ ‫حتی گروه اجرایی یک نمایش بدانند‪ ،‬قرار اس��ت این فرد‬ ‫چه مسئولیتی را در گروه برعهده بگیرد و چگونه می تواند‬ ‫به رش��د اقتصادی اثرش��ان کمک کند‪ .‬تعریف درست ان‬ ‫نیازمن��د اموزه های اکادمیک‪ ،‬پژوهش و بررس��ی درباره‬ ‫فعالیت ش��رکت های ب��زرگ تئاتری (که هن��وز در ایران‬ ‫شکل نگرفته) و تهیه کنندگان معتبری است که در تئاتر‬ ‫غرب فعال هس��تند‪ ،‬در حالی که تاکنون دوره اموزش��ی‬ ‫تهیه کنندگی تئاتر در ایران به طور رس��می برگزار نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه تالش ه��ای جس��ته گریخته ای در س��ال های‬ ‫گذش��ته برای اموزش این حرفه انجام ش��ده اما بی نتیجه‬ ‫ب��وده اس��ت چون ابتدا این پرس��ش مطرح می ش��ود که‬ ‫چه کس��انی صالحیت ام��وزش تهیه کنندگ��ی تئاتر به‬ ‫عالقه من��دان این حوزه را دارند و افرادی که درحال حاضر‬ ‫ب��ه عنوان تهیه کننده در تئاتر ایران فعال هس��تند چقدر‬ ‫در کارش��ان حرفه ای هس��تند و ایا فعالیت شان بر اساس‬ ‫استانداردهای جهانی است‪.‬‬ ‫مسعود دلخواه‬ ‫جهانگیر کوثری‬ ‫هادی مرزبان‬ ‫در روز های گذش��ته‪ ،‬در رس��انه های مختلف و‬ ‫فض��ای مج��ازی نقل قولی خوان��دم از مدیر روابط‬ ‫عمومی صدا و س��یما که در پاسخ به گالیه و کنایه‬ ‫اق��ای علی ربیعی‪ ،‬س��خنگوی دولت ب��ه عملکرد‬ ‫صداوس��یما و مخالفت های این رس��انه نسبت به‬ ‫دولت در برنامه های مختلف که گفته بود چیزهای‬ ‫زیادی در صدا و س��یما علی��ه دولت تولید و پخش‬ ‫می شود( خبرگزاری ها ‪ ۵‬تیر ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رده بود که خط قرمز رس��انه ملی‬ ‫هم��واره مناف��ع ملی ب��وده‪ ،‬نه مصلحت اندیش��ی‬ ‫گروهی و افزوده بود در حالی که به اذعان بس��یاری‬ ‫از کارشناس��ان بی طرف‪ ،‬همراهی صداوس��یما با‬ ‫دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم اگر نگوییم بی نظیر‬ ‫بوده‪ ،‬کم نظیر است‪.‬‬ ‫گاهی حرف های خوبی زده می شود؛ حرف هایی‬ ‫که اگر به مرحله عمل و منصه ظهور برس��ند صدا و‬ ‫سیما می تواند عاملی برای رشد و شکوفایی کشور‬ ‫و اگاهی عمومی مردم و شفاف س��ازی عملکردها‬ ‫باشد‪ ،‬اما درباره همین چند جمله زیبا و مردمی که‬ ‫گفته شده‪ ،‬نکته هایی قابل عنوان هستند ازجمله‪:‬‬ ‫ در ص��در ب��ودن منافع ملی و ن��ه منافع حزبی‬‫و گروه��ی جهت گیری خوبی اس��ت‪ .‬ام��ا ایا این‬ ‫هدف گیری هم اکنون بر صدا و س��یما حاکم است‪،‬‬ ‫ای��ا در همه برنامه ه��ای گفت وگوها و تحلیل های‬ ‫این رس��انه منافع ملی حرف اول را می زند‪ ،‬مواردی‬ ‫وجود نداش��ته و ندارد ک��ه در ان منافع گروهی و‬ ‫حزب��ی و جناحی بر منافع عمومی پیش��ی گرفته‬ ‫باشد؟‬ ‫ایا نمایندگان همه افکار‪ ،‬متفکران و جناح های‬‫سیاس��ی فرهنگی به تناس��ب جمعیت پشتیبان و‬ ‫عقبه مردمی در صدا و س��یمای کشورشان حضور‬ ‫داشته و دارند؟‬ ‫ای��ا ع�لاوه بر نقد و بررس��ی عملک��رد دولت و‬‫س��ازمان های اجرای��ی و طرح ش��کایات مردمی و‬ ‫انتقادات و نیز پاس��خگو کردن مس��ئوالن اجرایی‪،‬‬ ‫درباره س��ایر ق��وا‪ ،‬س��ایر نهاده��ای حاکمیتی و‬ ‫س��ازمان هایی ک��ه از بودج��ه عمومی اس��تفاده‬ ‫می کنن��د و با زندگی روزمره م��ردم‪ ،‬اعتبار‪ ،‬ابرو و‬ ‫امروز و فردای مردمان این مرز و بوم سروکار دارند‪،‬‬ ‫صدا و س��یما عملک��رد انها را نیز نق��د می کند‪ ،‬ایا‬ ‫مس��ئوالن و مدیران ان نهادها نی��ز از طریق صدا‬ ‫و س��یما در مقابل مردم پاسخگویی می کنند و این‬ ‫رس��انه توان و اقتدار پاسخ خواس��تن و نقد کردن‬ ‫انها را دارد‪.‬‬ ‫ ایا رس��انه صدا و سیما به اندازه دولت فعلی در‬‫دوران ‪ ۸‬س��ال دولت های نهم و دهم امکان و اجازه‬ ‫نقد و بررسی عملکرد دولت در ان سال ها را داشت؟‬ ‫( البته به جز حدود ‪ ۱.۵‬س��ال پایانی دولت دهم که‬ ‫شرایط نقد دولت وقت به دالیلی قدری فراهم شد‪).‬‬ ‫نکت��ه اخر اینک��ه‪ ،‬نقد و بررس��ی عملکرد همه‬ ‫س��ازمان ها و نهادها امری پس��ندیده است‪ ،‬منوط‬ ‫به اینک��ه مالحظات و مصلحت س��نجی ها برخی‬ ‫را مص��ون نکند و در همه دوران ه��ا بدون توجه به‬ ‫گرایش های دولت های وقت‪ ،‬تداوم داش��ته باش��د‬ ‫و صدالبته که س��ازمان صدا و س��یما نیز به عنوان‬ ‫سازمانی که از بودجه عمومی کشور هزینه می کند‬ ‫و خود را رسانه ملی می خواند‪ ،‬به سهم خود در همه‬ ‫ایام نس��بت به عملکردش به احاد جامعه پاسخگو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ثبت نام تابستانه‬ ‫از امروز اغاز می شود‬ ‫لیلی مقیمی‬ ‫‪ ۸۰‬اثر در یازدهمین دوره «حراج تهران»‬ ‫یازدهمی��ن دوره «حراج ته��ران» که به معرفی‬ ‫هنر کالسیک و مدرن ایران اختصاص دارد‪ ،‬در تیر‬ ‫سال جاری با ‪ ۸۰‬اثر چکش می خورد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ۶۰ ،‬هنرمن��د در یازدهمین‬ ‫«حراج تهران» با ‪ ۸۰‬اثر حضور دارند که ‪ ۲۳‬نفر از‬ ‫انان در قید حیات هستند‪ ۵۴ .‬نفر از این هنرمندان‬ ‫م��رد و ‪ ۶‬نفر از انها زن هس��تند‪ .‬اثار هنرمندانی‬ ‫چ��ون منی��ر ش��اهرودی فرمانفرمائی��ان‪ ،‬محمد‬ ‫احصایی‪ ،‬حسین زنده رودی‪ ،‬پرویز تناولی‪ ،‬منصور‬ ‫قندریز‪ ،‬سهراب سپهری‪ ،‬محمود فرشچیان‪ ،‬ایدین‬ ‫اغداش��لو‪ ،‬صادق تبریزی‪ ،‬کوروش شیش��ه گران‪،‬‬ ‫ابوالقاس��م سعیدی‪ ،‬مسعود عربش��اهی و‪ ...‬در این‬ ‫دوره حضور دارد‪ .‬اثار حراج تیر ‪ ۹۸‬ش��امل ‪ ۷۵‬اثر‬ ‫نقاش��ی و ‪ ۵‬مجسمه می شود که این مجموعه اثار‬ ‫بیانگر تحوالت سبک ش��ناختی و زیبایی شناختی‬ ‫هن��ر ایران در طول یک قرن گذش��ته اس��ت که‬ ‫سعیدفانیان‬ ‫مدرس و کارشناس رسانه‬ ‫گرایش ها و رویکرده��ای متنوعی را با عنوان هنر‬ ‫کالس��یک و هنر مدرن دربرمی گی��رد‪ .‬یازدهمین‬ ‫دوره از «ح��راج ته��ران» هنر کالس��یک و مدرن‬ ‫ایران ‪ ۱۴‬تیر س��ال جاری در هتل پارسیان ازادی‬ ‫برگزار خواهد شد و زمان برگزاری نمایشگاه ‪ ۱۲‬و‬ ‫‪ ۱۳‬تیر از س��اعت ‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۲۰‬خواهد بود‪ .‬اثار هنر‬ ‫معاصر ایران در حراج دی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل موسس��ه خانه کتاب‪ ،‬دوش��نبه‬ ‫‪ ۱۰‬تی ر را زمان ش��روع ثبت نام از کتابفروش��ان‬ ‫متقاضی مشارکت در طرح تابستانه اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا‪ ،‬نیکنام حس��ینی پور درباره‬ ‫زم��ان اغاز ثبت نام تابس��تانه ‪ ۹۸‬بی��ان کرد‪ :‬از‬ ‫تیر کتابفروشان متقاضی مشارکت‬ ‫دو شنبه ‪ ۱۰‬‬ ‫در طرح تابستانه ‪ ۹۸‬می توانند اقدام به ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬پایان ثبت نام این دوره به میزان استقبال‬ ‫کتابفروش��ان بس��تگی دارد‪ .‬وی ب��ا بی��ان این‬ ‫مطل��ب که زیر س��اخت های مج��ری طرح های‬ ‫فصلی برای ثبت نام از امادگی برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اطالعات کتابفروشی های مشارکت کننده‬ ‫در دوره ه��ای قبلی در بانک اطالعاتی موسس��ه‬ ‫خان��ه کتاب موجود اس��ت؛ بنابراین این دس��ته‬ ‫از کتابفروش ها کافی اس��ت ب��ا وارد کردن رمز‬ ‫و گ��ذر واژه امادگی خود را برای مش��ارکت در‬ ‫این تابس��تانه اع�لام کنند‪ .‬حس��ینی پور درباره‬ ‫پیش بینی میزان مشارکت در تابستانه ‪ ۹۸‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا توجه به افزایش ن��رخ قابل توجه کتاب‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د کتابفروش��ان مش��ارکت خوبی‬ ‫در این دوره داش��ته باش��ند؛ عالوه ب��ر ان زمان‬ ‫بازپرداخت نیز در میزان مشارکت موثر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مس��عود دلخواه‪ ،‬نویس��نده و کارگردان پیشکس��وت و‬ ‫شناخته ش��ده تئاتر ای��ران درباره جای��گاه «تهیه کننده»‬ ‫در تئاتر ایران به مهر گفت‪ :‬در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته هر وقت‬ ‫خواس��تم کاری را شروع کنم‪ ،‬تهیه کننده های مختلفی از‬ ‫اشنا گرفته تا گاهی نااشنا و افرادی که تا به حال در عمرم‬ ‫مالقات ش��ان نکرده بودم‪ ،‬پیشنهاد تهیه کنندگی نمایش‬ ‫م��ن را مط��رح کردند که من هیچ ک��دام را قبول نکردم و‬ ‫حتی حاضر شدم ریسک ضرر را بپذیرم اما از تهیه کننده‬ ‫در کارم استفاده نکنم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬علت این مس��ئله نیز این اس��ت که برخی‬ ‫از دوس��تان تهیه کننده ربطی به تئاتر و هنر ندارند‪ .‬ضمن‬ ‫احترام به کسانی که تهیه کنندگی نمایش ها را می پذیرند‪،‬‬ ‫معتقدم بیش��تر افرادی که به عنوان تهیه کننده در تئاتر‬ ‫فعال هس��تند‪ ،‬تنها به س��ود مالی فکر می کنند و اشنایی‬ ‫نی��ز با این حرفه ندارند‪ .‬البته ش��اهد هس��تیم که برخی‬ ‫از هنرمن��دان‪ ،‬تهیه کنندگی کار تع��دادی از کارگردانان‬ ‫جوان را می پذیرند و حتی در س��ود مالی اجرا هم س��هیم‬ ‫نمی ش��وند؛ از این میان می توان به نوید محمدزاده اشاره‬ ‫ک��رد که به ط��ور کامل در جریان حمایت هایش به عنوان‬ ‫تهیه کننده و حامی مالی از گروه های جوان و دانش��جویی‬ ‫هس��تم‪ ،‬این کار ارزش��مندی اس��ت و ای کاش بعضی از‬ ‫باعث می ش��ود کارگردان به فکر این باش��د که بازیگران‬ ‫س��ینما و چهره های س��ینمایی را برای فروش بیشتر وارد‬ ‫تئاتر کند‪ .‬من مخالف حضور انها نیس��تم‪ .‬قصد توهین به‬ ‫کسی را ندارم اما بازیگران سینما از جنس سینما هستند‬ ‫و با قواعد نمایش اشنایی ندارند‪ .‬امیدوارم روزی برسد که‬ ‫تمام سیاس��تمداران و تاثیرگذاران در سیاست های کالن‬ ‫به این نتیجه برس��ند که تئاتر به عنوان یک دغدغه اصلی‬ ‫در نظام سیاست گذاری فرهنگی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گذر «شبی که‬ ‫ماه کامل شد»‬ ‫از ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫تومان‬ ‫«ش��بی که ماه کامل ش��د» به کارگردانی نرگس‬ ‫ابیار در هفته ای که گذشت صدرنشین جدول فروش‬ ‫هفتگی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬با توج��ه ب��ه ‪ ۲‬روز تعطیلی‬ ‫س��الن های س��ینما در روزهای پایانی هفته گذشته‪،‬‬ ‫س��ینماها روزهای ارامی را پشت س��ر گذاشتند‪ .‬در‬ ‫عین حال یک فیلم کمدی دیگر نیز به این مجموعه‬ ‫افزوده شد‪« .‬ایکس الرج» به کارگردانی محسن توکلی‬ ‫و تهیه کنندگی محمدحس��ین فرحبخش از چهارشنبه‬ ‫روی پرده سینماها رفت و در این مدت موفق به فروش‬ ‫‪ ۱۰۲‬میلیون تومان شد‪« .‬ایکس الرج» داستان ‪ ۳‬جوان‬ ‫ام��روزی را روای��ت می کند که بعد از رهای��ی از زندان‬ ‫و در مس��یر تحقق رویاهای شان‪ ،‬با اتفاقاتی غیرمنتظره‬ ‫روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫«شبی که ماه کامل شد» ساخته نرگس ابیار در مقام‬ ‫کارگردان نیز در این مدت موفق به فروش ‪ ۸‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۶۹‬میلیون تومان شده است‪.‬‬ ‫«ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی‬ ‫اس��ت و در مدت ‪ ۳‬هفته موفق ب��ه فروش ‪ ۷‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۲۲‬میلیون تومان شد‪ .‬داستان فیلم در بستری کمدی‬ ‫روایت می ش��ود و ماجرای سقوط یک هواپیما همراه با‬ ‫مس��افرانی است که رازهای مختلفی دارند؛ راز هایی که‬ ‫قرار نیست تا ابد پنهان بمانند‪.‬‬ ‫«سرخپوست» ساخته نیما جاویدی در مقام کارگردان‬ ‫نیز موفق شده در این رقابت در جایگاه سوم بایستد و ‪۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان را پشت س��ر بگذارد‪ .‬قصه‬ ‫فیلم درباره زندانی اس��ت در یکی از شهرهای کشور که‬ ‫بای��د در مدت زمان کوتاهی تخلیه ش��ود‪ ،‬اما در میان‬ ‫ارزش��ی ش��ناخته می شود اما گذش��ته ای دارد که او را‬ ‫ره��ا نمی کند و همین گذش��ته برای او دردس��ر ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫«دختر ش��یطان» قربان محمدپور در هفته گذش��ته‬ ‫تنها ‪ ۷۱۵‬میلیون و ‪ ۴۸‬هزار تومان فروش را برای خود‬ ‫به ثبت رس��انده است‪ .‬دختر ش��یطان داستان یکی از‬ ‫بچه های ابلیس اس��ت که می خواهد توبه کند و ش��رط‬ ‫پذیرش توبه اش ان است که به یک ادم بی گناه سجده‬ ‫کند‪ .‬دختر ش��یطان وارد زمین می شود و به دنبال یک‬ ‫ادم بی گناه می گردد‪.‬‬ ‫«سامورایی در برلین» نیز به کارگردانی و نویسندگی‬ ‫مه��دی ن��ادری و تهیه کنندگی ابوالفض��ل صفاری در‬ ‫مدت ‪ ۷‬هفته ‪ ۵‬میلی��ارد و ‪ ۷۱‬میلیون تومان فروش را‬ ‫پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫سیمای‬ ‫بی طرفی؟‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 10‬تیر ‪ 27 - 1398‬شوال ‪ - 1440‬اول ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1319‬پیاپی ‪2637‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫حیرت اروپایی ها از موج نوین مجسمه سازی در ایران‬ ‫در ه��م امیخته ش��دن صنعت‪ ،‬فن��اوری و هنر‬ ‫سبب شده دو مجسمه بسیار بزرگ و خوش تراش‬ ‫مسعود اخوان جم در بی ینال ونیز نگاه های بسیاری‬ ‫از هنرمندان و هنردوستان اروپایی را به خود جلب‬ ‫کند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫این دومی��ن دوره پیاپی‬ ‫است که مسعود اخوان جم با دو مجسمه در پاویون‬ ‫بنیاد ‪ GAA‬در بی ینال ونیز حضور دارد‪.‬‬ ‫دو مجس��مه اخوان ج��م‪« ،‬معض��ل انس��ان» و‬ ‫«دگرگون��ی» ن��ام دارن��د که یک��ی رویک��رد نقد‬ ‫اجتماعی دارد و دیگری براساس اساطیر‬ ‫ایرانی خلق ش��د ه و ه��ر دو در کنار هم‬ ‫در ورودی ب��اغ زیبای��ی در جیاردین��ی‬ ‫مارینا ِرسا از ‪ ۲۱‬خرداد (‪ ۱۱‬مه ‪)۲۰۱۹‬‬ ‫ب��ه نمای��ش درامده ان��د‪ .‬در حال��ی که‬ ‫پنجاه وهش��تمین بی ینال ونیز روزهای‬ ‫داغ��ی را در گرمای ش��دید اروپا تجربه‬ ‫می کند‪ ،‬اخوان جم چشم خود را به پروژه های اینده‬ ‫دوخته اس��ت‪ .‬او با لبخند گفت‪« :‬من به طور مداوم‬ ‫مطب یا اتلیه عکاسی؟‬ ‫در اندیش��ه اثار نوتر هستم‪ ،‬من ازسوی‬ ‫طرح های��ی که ش��روع ک��رده ام احاطه‬ ‫ش��ده ام و از ش��گفت زده کردن خودم و‬ ‫مخاطبان اثارم لذت می برم‪».‬‬ ‫دو مجس��مه اخوان ج��م در کنار اثار‬ ‫هنرمندانی از سراس��ر جه��ان در بنیاد‬ ‫‪ ECC‬بی ینال ونی��ز در باغ جیاردینی‬ ‫مارینا ِرسا تا ابان امسال در معرض تماشای عموم‬ ‫قرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫داستان یک ناکامی‬ ‫محس�ن جالل پور‪ -‬فعال اقتص�ادی‪ :‬اینجا‬ ‫ش��هرک صنعتی خضرا در کرمان اس��ت و من دو‬ ‫رویای ناکام خود را در این ش��هرک دفن کرده ام؛‬ ‫اول��ی حاصل یک س��رمایه گذاری ناکام در صنعت‬ ‫نساجی اس��ت و دومی حاصل یک خیز ناتمام در‬ ‫صنعت الستیک‪.‬‬ ‫ای��ن روی��ای نیمه تم��ام در تل��ه تحری��م و‬ ‫سیاس��ت گذاری غلط اقتصادی و البته محاسبات‬ ‫نادرس��ت گرفتار شد‪ .‬مقابل این سازه اهنی مغرور‬ ‫که می ایستم غمی بزرگ وجودم را فرا می گیرد‪.‬‬ ‫گاه��ی اینجا می ایم تا به خ��ودم بگویم زندگی‬ ‫بیش از انچه فکرش را می کنی‪ ،‬پس��تی و بلندی‬ ‫دارد و دقیقا اینجا‪ ،‬کنار همین سازه مغرور‪ ،‬یکی از‬ ‫چاه های کسب وکار من کنده شده؛ چاه عمیقی که‬ ‫ناچار شده ام بخشی از رویاهایم را در ان دفن کنم‪.‬‬ ‫داس��تان ش��رکت نس��اجی بماند برای بعد اما‬ ‫مرح��وم «بارز اس��تیل» برای خ��ودش حکایت ها‬ ‫دارد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬نخس��تین جرقه راه اندازی‬ ‫این کارخانه ازس��وی دوس��تی در ذهنم زده شد‪.‬‬ ‫ماموری��ت کارخانه تولید س��یم های فوالدی مورد‬ ‫استفاده در س��اخت انواع الستیک خودرو بود که‬ ‫هنوز هم به طور کامل وارداتی اس��ت و در کش��ور‬ ‫تولید نمی ش��ود‪ .‬اگر این ایده می گرفت‪ ،‬هم برای‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ الستیک در کشور خوب بود‪،‬‬ ‫هم اش��تغال خوبی ایجاد می کرد و هم بازار خوبی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مقدمات کار فراهم ش��د‪ ،‬خاکب��رداری کردیم‪،‬‬ ‫پیکره اش را ساختیم و برای واردات ماشین االتش‬ ‫هم خیز برداشتیم اما گویی این رویای نگون بخت‪،‬‬ ‫بخت پرواز نداشت‪.‬‬ ‫از ش��ما چه پنهان‪ ،‬روزی ک��ه این تیراهن های‬ ‫غول پیک��ر ب��ه هم ج��وش می خوردن��د‪ ،‬فکرهای‬ ‫بزرگی در سر داش��تم‪ .‬می خواستم اینجا را محله‬ ‫بروبی��ا کنم‪ .‬تصورم این بود ک��ه برای انبوهی ادم‬ ‫سفره ای گشوده خواهد شد‪ .‬شرایط به ظاهر فراهم‬ ‫بود تا به یکی از ارزوهایم نزدیک ش��وم اما بخشی‬ ‫از محاسباتم درست نبود و هیچ گاه به انچه در سر‬ ‫داشتم نرسیدم‪.‬‬ ‫در حقیقت این روی��ای نیمه تمام در تله تحریم‬ ‫و سیاست گذاری غلط اقتصادی و البته محاسبات‬ ‫نادرست گرفتار شد‪.‬‬ ‫حاال من مانده ام و این اس��کلت فلزی مغرور که‬ ‫محکم و اس��توار ایس��تاده و به این زودی ها سایه‬ ‫سنگینش را از زندگی و کسب وکارم دور نمی کند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪173‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪174‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫ژ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ض‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫خالق مجسمه های پارک جمشیدیه درگذشت‬ ‫ناصر هوش��مندوزیری‪ ،‬مجسمه س��از و مدیر باغ موزه‬ ‫وزیری در سن ‪۷۳‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫عب��اس مجی��دی‪ ،‬رئی��س هی��ات مدی��ره انجم��ن‬ ‫مجسمه سازان در گفت وگویی با ایسنا این خبر را تایید‬ ‫کرده است‪ .‬ناصر هوشمندوزیری زاده شهر همدان بود‪.‬‬ ‫او نخستین مجسمه س��از ایرانی بود که در سال ‪۱۳۴۵‬‬ ‫ازسوی یک مهندس ایتالیایی‪-‬ایرانی با فایبرگالس اشنا‬ ‫ش��د و مجسمه های بسیاری با فایبرگالس ساخت‪ .‬از وی بیش از ‪ ۳۰۰‬مجسمه‬ ‫به جا مانده که ‪ ۵۰‬مجسمه ان در پارک جمشیدیه تهران نصب شده است‪.‬‬ ‫از مجسمه های ناصر هوش��مندوزیری می توان به مجسمه سفالگر در اللجین‬ ‫همدان‪ ،‬مجسمه سردار جنگل در اهواز و مجسمه بوعلی سینا در ماهشهر اشاره‬ ‫کرد‪ .‬مجس��مه های هوشمندوزیری در پارک ساعی‪ ،‬پارک باراجین قزوین‪ ،‬قلعه‬ ‫فلک االفالک و موزه رختش��وی خانه زنجان نیز دیده می ش��وند‪ .‬هوشمندوزیری‬ ‫باغ موزه ای را به همت خودش در منطقه لواسانات راه اندازی کرد‪ .‬این باغ موزه در‬ ‫زمینی به مساحت ‪ ۱۰۰۰‬متر از سال ‪ ۱۳۸۴‬فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬این موزه‬ ‫نخس��تین باغ موزه خصوصی در ایران است‪ .‬اثار طراحی شده در این باغ موزه از‬ ‫داستان های ش��اهنامه فردوسی و فولکلور ایران و فرهنگ اصیل و سنتی ایرانی‬ ‫برگرفته شده است‪ .‬مرحوم هوشمندوزیری با استفاده از وسایل دورریختنی و با‬ ‫نمایش اثار و مجس��مه های خود این موزه را راه اندازی کرده بود‪ .‬علت فوت این‬ ‫هنرمند سکته قلبی عنوان شده است‪.‬‬ ‫«شازده کوچولو» به چاپ پنجاه وسوم رسید‬ ‫کتاب «شازده کوچولو» نوشته انتوان دوسنت اگزوپری با ترجمه احمد شاملو‬ ‫ازسوی نشر نگاه به چاپ پنجاه وسوم رسید‪.‬‬ ‫به گزارش مهر ش��ازده کوچولو ک��ه یکی از معروف تری��ن و پرتیراژترین اثار‬ ‫ادبیات کودک در جهان اس��ت‪ ،‬به کار مخاطبان بزرگس��ال هم می اید و تاکنون‬ ‫به بیش از ‪ ۱۵۰‬زبان گوناگون ترجمه ش��ده اس��ت‪ .‬مجم��وع فروش این کتاب‬ ‫از ابتدای چاپ ان تا امروز از ‪ ۲۰۰‬میلیون نس��خه گذش��ته اس��ت‪ .‬در داستان‬ ‫شازده کوچولو کودکی معصوم که از سیارکی به نام ب ‪ ۶۱۲‬امده‪ ،‬به سیاره های‬ ‫گوناگون سفر می کند و رفتارهای مختلفی از ساکنان سیاره ها می بیند‪ .‬او همراه‬ ‫خ��ود گل کوچکی هم دارد که دوس��تش اس��ت و از او مراقب��ت می کند‪ .‬چاپ‬ ‫پنجاه وسوم این ترجمه با ‪ ۱۰۳‬صفحه و نرخ ‪ ۳۰‬هزار تومان عرضه شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دعایی که هنگام تحسین کسی به کار می رود ‪ -‬پایتخت کشور میانمار‬ ‫‪ -2‬عارضه ای در پوست سر ‪ -‬صفتی مخصوص خداوند ‪ -‬فناناپذیر‬ ‫‪ -3‬برای من ‪ -‬زورگو ‪ -‬امر به انجام دادن‬ ‫‪ -4‬خ��ودرو مس��افربر ‪ -‬نوش��ته اصلی ‪ -‬ابزاراالت در و پنج��ره‪ -‬نام اختصاری‬ ‫هواپیمایی ملی کشورمان‬ ‫‪ -5‬مکر و حیله ‪ -‬برگه تقاضای تحویل کاال یا پول ‪ -‬شبکه اینترنتی ‪ -‬گام یک پا‬ ‫‪ -6‬درس درست نوشتن ‪ -‬گودی چانه‬ ‫‪ -7‬مدرس دانشگاهی ‪ -‬بر سر عهد و پیمان‬ ‫‪ -8‬از انبیای الهی ‪ -‬از دستگاه های موسیقی‬ ‫‪ -9‬تیغه دیواره نازک ‪ -‬ماشین اسقاطی و کهنه‬ ‫‪ -10‬گروه دارای ویژگی های مخصوص ‪ -‬ایین و سنن‬ ‫‪ -11‬خسته فاقد ان است ‪ -‬فتنه جو ‪ -‬ارزومند‪ -‬از حبوبات‬ ‫‪ -12‬کارت اخطار ‪ -‬شاعر فصلی ‪ -‬ضربه شدید روحی ‪ -‬از اعضای صورت‬ ‫‪ -13‬فرمان ماشین ‪ -‬تنگدست ‪ -‬صندلی سوارکار‬ ‫‪ -14‬دیوی در شاهنامه ‪ -‬متوقف شدن خرید و فروش ‪ -‬عجز و التماس‬ ‫‪ -15‬مرطوب ‪ -‬دوربین نقشه برداری‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬رایزن ‪ -‬کتابی از روبر مرل‪ ،‬نویسنده فرانسوی‬ ‫‪ -2‬ضمیری که نیست ‪ -‬حسود هرگز‪ - ........‬واحدی در مساحت ‪ -‬اندک‬ ‫‪ -3‬چهره را سرخ کند ‪ -‬دقت و دوراندیشی در کار ‪ -‬سالم‬ ‫‪ -4‬دیلم ‪ -‬نت ششم موسیقی ‪ -‬طریقه و اسلوب ‪ -‬رسوب اب رودخانه‬ ‫‪ -5‬سازمانی که کشورهای عرب در ان عضوند ‪ -‬ضمیر متصل فاعلی‬ ‫‪ -6‬از طوایف ایران ما ‪ -‬بی سابقه ‪ -‬نفس خستگان‬ ‫‪ -7‬لیز و چسبناک ‪ -‬عاشق ترین عاشقان‬ ‫‪ -8‬نخستین مقتول تاریخ ‪ -‬سهیم بودن‬ ‫‪ -9‬از تقسیمات کره زمین ‪ -‬فلز رخساره‬ ‫‪ -10‬راز بی پایان ‪ -‬طعام رقیق ‪ -‬عدد ورزشی‬ ‫‪ -11‬اشاره بعید ‪ -‬انباشته شدن مشکل‬ ‫‪ -12‬چاشنی همه غذاها ‪ -‬عمارت و ساختمان ‪ -‬رمزینه ‪ -‬واحد سنجش وزن‬ ‫‪ -13‬کشور سه گانه قاره افریقا ‪ -‬دارای شهرت خوب ‪ -‬نی میان تهی‬ ‫‪ -14‬جهت و س��و ‪ -‬گل بتونه ‪ -‬از ورزش های گروهی پرجمعیت ‪ -‬نش��انه نفی‬ ‫در نام و صفت‬ ‫‪ -15‬بی دوام بودن ‪ -‬همانندی‬ ‫فردی�ن علیخ�واه‪ ،‬نویس�نده‪:‬‬ ‫دندانپزش��ک اس��ت‪ .‬در صفح��ه‬ ‫اینس��تاگرامش عکس های��ی ب��ا چند‬ ‫بازیگ��ر س��ینما و تلویزی��ون‪ ،‬خواننده‬ ‫موس��یقی پاپ و برخی س��لبریتی های‬ ‫دیگر منتش��ر ک��رده اس��ت‪ .‬وقتی به‬ ‫ارایش صورت و نوع پوش��ش ایش��ان‬ ‫در عکس ه��ا ن��گاه می کنم کمت��ر می توانم بپذی��رم که مکان‬ ‫عکسبرداری کلینیک دندانپزشکی باشد‪.‬‬ ‫ب��ا خودم می گویم به احتمالی یا در همان کلینیک‪ ،‬اتلیه ای‬ ‫برای عکاس��ی وجود دارد یا در یک عکاس��ی‪ ،‬اتلیه ای ویژه با‬ ‫دیزاین کلینیک دندانپزشکی ساخته شده است‪ .‬وجه برجسته‬ ‫این عکس ها نه ش��غل و حرفه بلکه نمادهای س��لبریتی است‪.‬‬ ‫ایش��ان عکس های دیگری هم در صفحه شان دارند که بی شک‬ ‫مانند مدل های مش��هور مجله فرانس��ویِ وگ در سال های دور‬ ‫است‪.‬‬ ‫ ش��ناس عالقه مند ب��ه مطالعه‬ ‫برای��م به عن��وان ی��ک جامعه‬ ‫ِ‬ ‫س��لبریتی جالب اس��ت که حتی در اینس��تاگرام به صفحه ای‬ ‫برمی خ��ورم ک��ه «صفح��ه ه��واداران خان��م دکت��ر‪ »...‬ن��ام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بررسی برخی کامنت ها در این صفحه نشان می دهد هواداران‬ ‫نه درباره شغل و حرفه بلکه به طور عمده درباره لباس و ارایش‬ ‫صورت ایش��ان نظر می دهند‪ .‬صفحه ه��واداران به طور معمول‬ ‫برای س��لبریتی های سینما‪ ،‬ورزش یا موس��یقی تجاری ایجاد‬ ‫می ش��ود و این شاید نوعی نواوری اس��ت که یک دندانپزشک‬ ‫صفح��ه هواداران دارد‪ .‬در همان صفحه عکس هایی وجود دارد‬ ‫که بیننده را به این نتیجه می رس��اند که ایش��ان رغبت بسیار‬ ‫زی��ادی دارن��د اگر نه یک س��لبریتی کامل که دس��ت کم یک‬ ‫«دندانبریتی» (مخفف دندانپزشک‪-‬سلبریتی) باشند‪.‬‬ ‫در ش��بکه های اجتماعی فارسی زبان مشابه چنین افرادی به‬ ‫شدت در حال رشدند‪« :‬استاد‪-‬سلبریتی» یا پدیده ای که برخی‬ ‫از پژوهشگران ان را ستاره های دانشگاهی (‪ )۱‬می نامند‪« ،‬روان‬ ‫شناس‪-‬سلبریتی»‪« ،‬مداح‪-‬س��لبریتی»‪« ،‬پزشک‪-‬سلبریتی»‪،‬‬ ‫«کودک‪-‬سلبریتی» و‪...‬‬ ‫مورد روان شناس‪-‬سلبریتی که من انها را پدیده «روانریتی»‬ ‫می نام��م هم ف��رق چندانی با مثالی که در ابتدای این نوش��ته‬ ‫اوردم ندارد‪ .‬روانریتی هم از طریق اینس��تاگرام مدام فیلم های‬ ‫یک دقیقه ای منتشر می کند‪.‬‬ ‫وقتی نوع پوش��ش و ارایش صورت روانریتی و حتی طراحی‬ ‫م��کان عکس و فیلم را بررس��ی می کنی��م نمی دانیم‬ ‫داخل��ی‬ ‫ِ‬ ‫ای��ا در ای��ن تصاویر‪ ،‬فش��ن ت��م مرکزی به ش��مار م��ی رود یا‬ ‫ش��ب ادراری کودک که ایش��ان درباره ان در حال صحبت اند‪.‬‬ ‫وج��ود عکس های پرتره‪ ،‬عکس��ی در حال اس��کی‪ ،‬میز غذا در‬ ‫یک رس��توران مدیتران��ه ای و جمله هایی زیر عکس ها که هیچ‬ ‫ارتباطی ب��ه موضوع عکس ندارند از جمله مواردی اس��ت که‬ ‫باز این پرس��ش را در ذهن بینن��ده به وجود می اورد که ایا در‬ ‫حال تماش��ای صفحه یک سلبریتی اس��ت یا یک روان شناس‬ ‫متخصص؟‬ ‫ش��اید با دو واژه بتوانم این نوش��ته کوتاه را به پایان برسانم‪.‬‬ ‫واژه نخس��ت تکثیر(‪ )۲‬و واژه دوم تنوع سازی(‪ )۳‬است‪ .‬تکثیر‬ ‫ولع‬ ‫به معنای ان است که اشتیاق و به بیان برخی پژوهشگران ِ‬ ‫س��لبریتی شدن به س��رعت در حال تکثیر و گسترش است و‬ ‫تنوع س��ازی به معنای ان اس��ت که این پدیده از عرصه سینما‪،‬‬ ‫موسیقی تجاری فراتر رفته و در حال رسوخ به همه‬ ‫تلویزیون و‬ ‫ِ‬ ‫عرصه ها شامل مشاغل حرفه ای و تخصصی‪ ،‬محیط های علمی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬و اجتماعی و به تازگی دینی است‪.‬‬ ‫در واقع هم شاهد تکثیر این پدیده و هم متنوع شدن ان در‬ ‫عرصه های گوناگون هس��تیم‪ .‬واژه نخست به گسترش و ازدیاد‬ ‫و واژه دوم ب��ه حضور ان در بخش های گوناگون جامعه اش��اره‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫باتوجه به انچه در جامعه ایرانی در حال وقوع اس��ت اولویت‬ ‫یافت��ن نم��ا و نمای��ش بر عم��ل و عملکرد و ب��ه تعبیر برخی‬ ‫پژوهش��گران بدبی��ن عرصه ش��بکه های اجتماعی «س��طحی‬ ‫شدن» از جمله موضوعاتی است که می توان بیشتر درباره انها‬ ‫تامل کرد‪ .‬این روزها ولع سلبریتی شدن پدیده ای جدی است؛‬ ‫انقدر جدی که حتی مطب برخی پزشکان را تبدیل به صحنه‬ ‫نمایش یا اتلیه عکاسی کرده است‪.‬‬ ‫‪Academostars -۱‬‬ ‫‪Proliferation -۲‬‬ ‫‪Diversification -۳‬‬ ‫مجتبی لش�کربلوکی‪ -‬اس�تاد دانش�گاه‪ :‬در یک‬ ‫مدرسه راهنمایی دخترانه کار می کردم و چند سالی بود‬ ‫که مدیر ش��ده بودم‪ .‬چند دقیقه مان��ده به زنگ تفریح‪،‬‬ ‫مردی با ظاهری اراس��ته وارد دفتر مدرسه شد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا خانم‪ ...‬دبی��ر کالس دوم کار دارم و می خواهم درباره‬ ‫درس و انضباط فرزندم از او سوال کنم‪.‬‬ ‫از او خواس��تم خودش را معرف��ی کند‪ .‬گفت‪ :‬من گاو‬ ‫هستم! خانم دبیر بنده را می شناسند‪ .‬بفرمایید گاو امده‪ .‬ایشان متوجه می شوند‬ ‫چه کسی امده‪ .‬تعجب کردم و موضوع را به خانم دبیر گفتم‪.‬‬ ‫یکه خورد و گفت‪ :‬ممکن اس��ت این اقا اختالل رفتار داش��ته باشد‪ .‬یعنی چه‬ ‫گاو؟ م��ن که چیزی نمی فهمم! از او خواس��تم پیش پ��در این دانش اموز برود‪ .‬با‬ ‫اکراه پذیرفت‪ .‬مرد اراس��ته‪ ،‬با احترام به خانم دبیر سالم داد و خودش را معرفی‬ ‫کرد‪ :‬من گاو هستم!‬ ‫معلم پاسخ داد‪ :‬خواهش می کنم‪ ،‬اما‪...‬‬ ‫مرد ادامه داد‪ :‬ش��ما بنده را به خوبی می شناس��ید‪ .‬من گاو هستم‪ ،‬پدر گوساله؛‬ ‫همان دختر ‪۱۳‬س��اله ای که شما دیروز در کالس‪ ،‬او را به همین نام صدا زدید‪...‬‬ ‫دبیر ما به لکنت افتاد و گفت‪ :‬اخه‪ ،‬می دونید‪...‬‬ ‫مرد گفت‪ :‬بله‪ ،‬ممکن است واقعا فرزندم مشکلی داشته باشد و من هم در این‬ ‫زمینه به شما حق می دهم‪ .‬اما بهتر بود مشکل انضباطی او را با من نیز در میان‬ ‫می گذاشتید‪ .‬به طور قطع من هم می توانستم اندکی به شما کمک کنم‪ .‬خانم دبیر‬ ‫و پ��در دانش اموز مدتی با هم گفت وگو کردند‪ .‬ان اقا در پایان کارتی را به خانم‬ ‫دبیر ما داد و رفت‪ .‬وقتی او رفت‪ ،‬کارت را با هم خواندیم روی ان نوش��ته ش��ده‬ ‫بود‪ :‬دکتر فالنی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه‪...‬‬ ‫تحلیل و تجویز راهبردی‪:‬‬ ‫خشونت ان گونه که ما فکر می کنیم‪ ،‬محدود به خشونت فیزیکی و بدنی نیست‪.‬‬ ‫به طور معمول ما درگیری های فیزیکی یا تعرض جنسی را خشونت می دانیم‪ ،‬اما‬ ‫واقعیت ان است که خشونت حوزه های گسترده تری دارد؛ ازجمله خشونت زبانی‪.‬‬ ‫وقتی توهین می کنیم‪ ،‬وقتی قومی را مس��خره و صاحبان یک عقیده را تحقیر‬ ‫می کنیم‪ ،‬وقتی تهمت یا برچسب می زنیم یا تهدید می کنیم همه اینها خشونت‬ ‫اس��ت؛ اما خش��ونت زبانی‪ .‬بدون خون و خونریزی است‪ .‬خشونت زبانی از درون‬ ‫ی ُکش��د‪ .‬تا حاال هیچ کس را دیده اید که به دلیل اینکه مس��خره شده یا فحش‬ ‫م ‬ ‫خورده باشد به اورژانس مراجعه کند؟ یا به پلیس شکایت کند؟ قربانیان خشونت‬ ‫زبانی‪ ،‬اثری از جای زخم بر بدن شان یا مدرک دیگری ندارند‪.‬‬ ‫خش��ونت ابتدا در ذهن ش��کل می گیرد‪ ،‬بعد خود را در زبان نش��ان می دهد و‬ ‫س��پس زمینه ساز خش��ونت فیزیکی می ش��ود‪ .‬وقتی رهبر یک گروه سیاسی در‬ ‫جامع��ه‪ ،‬افراد طرف مقابل را احمق‪ ،‬مغرض و فاس��د معرفی می کند‪ ،‬ما به عنوان‬ ‫طرفداران او امادگی الزم را پیدا می کنیم که در زمان مناس��ب با ماشین از روی‬ ‫او رد ش��ویم‪ .‬چ��را؟ چون دیگر او را شایس��ته زندگی نمی دانی��م! وقتی در یک‬ ‫ورزش��گاه ‪100‬هزار نفری‪ ،‬طرفداران تیم مقابل را با ده ها فحش ابدار و ناموسی‬ ‫می نوازی��م‪ ،‬زمینه را ب��رای زدوخورد بعد از بازی فراهم می کنیم‪ .‬وقتی ما جریان‬ ‫رقیب را فریب خورده و عامل دست دشمن معرفی می کنیم‪ ،‬انگاه حذف سیاسی‬ ‫و فیزیکی رقیب مشروعیت پیدا می کند‪.‬‬ ‫وقتی دختر همس��ایه را داف خطاب می کنیم‪ ،‬راننده کناری را یابو‪ ،‬مش��تری‬ ‫را گاو‪ ،‬دانش اموز را خنگ و فرد قانون مدار را اُس�� ُکل‪ ،‬همه این ها خش��ونت های‬ ‫زبانی یعنی امادگی برای خش��ونت رفتاری در اینده؛ از تعرض جنسی بگیرید تا‬ ‫صدمه فیزیکی‪.‬‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫نخس��تین کار این اس��ت که مهارت گفت وگو را بیاموزی��م‪ .‬فقدان مهارت های‬ ‫گفت وگو باعث می ش��ود افراد نتوانند انچه که مدنظر دارند را به زبان روشن بیان‬ ‫کنند و ایده و احس��اس خود را در یک کالم خشن و تند تخلیه می کنند‪ .‬تمرین‬ ‫گفت وگو تمرین تخلیه ذهن و قلب به شیوه ای غیرخشونت امیز است‪.‬‬ ‫دومین کار این اس��ت که به خودمان بارها و بارها یاداوری کنیم کشتن ادم ها‬ ‫فقط به فرو کردن چاقو در س��ینه انها نیس��ت‪ .‬دختر یا پس��ر‪ ،‬زن یا مردی که‬ ‫شخصیت اش تخریب شده‪ ،‬شرافت اش لکه دار شده‪ ،‬عزت نفس اش لگدمال شده‪،‬‬ ‫دیگر زندگی نرمال نخواهد داش��ت‪ .‬به خودم یاداوری کنم که جریان رقیب من‪،‬‬ ‫طرفداران تیم مقابل‪ ،‬صاحبان دین و مذهب و اندیشه متفاوت از من‪ ،‬نه بی شعور‬ ‫هس��تند‪ ،‬نه فاس��د‪ ،‬نه احمق‪ ،‬نه هوس باز‪ ،‬نه فریب خورده و نه‪ ...‬انها فقط انسان‬ ‫هستند درست و دقیقا مانند من! انگاه یاد خواهم گرفت کلمه گاو را فقط و فقط‬ ‫برای خود گاو به کار ببرم نه کمتر و نه بیشتر‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫من اقای گاو هستم!‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!