روزنامه صمت شماره 1321 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1321

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1321

روزنامه صمت شماره 1321

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫کنگره مشاهیر کرد فرصتی‬ ‫برای قدردانی از همه اقوام ایرانی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫پیام رئیس جمهوری در کنگره مش��اهیر کرد ازس��وی حجت االسالم‬ ‫علی یونس��ی‪ ،‬دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور مذاهب و اقلیت های‬ ‫اسالمی قرائت شد‪ .‬رئیس جمهوری در این پیام گفت‪ :‬این کنگره فرصتی‬ ‫برای قدردانی از همه اقوام ایرانی است که از حقوق شهروندی برخوردار‬ ‫و قابل احترام هستند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1321‬پیاپی ‪2639‬‬ ‫چهره ‬ ‫بازگشت اقدام های ایران‬ ‫با اجرای تعهدات اروپا‬ ‫سرمقاله‬ ‫سال ها می ایند‬ ‫و می روند‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مدیران‬ ‫«دهه پنجاهی»‬ ‫لبخند مس‬ ‫به روزهای خوش‬ ‫ضرورت اعتبارسنجی‬ ‫صرافی ها‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دالر در کانال ‪ ۱۲‬هزار تومان ماند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بازگشت تدریجی ارز به نرخ واقعی‬ ‫ب��ازار ارز از جمله بازارهای مالی اس��ت ک��ه همواره متاثر از اخبار و ح��وادث بین المللی و‬ ‫سیاس��ی دچار تغییر می ش��ود و با کوچک ترین خبر یا رخ��دادی در این حوزه ها‪ ،‬تاثیرهای‬ ‫منفی و مثبت گرفته و به حرکت خود ادامه می دهد‪ .‬اما در طول هفته های گذش��ته با وجود‬ ‫تح��والت سیاس��ی و تنش های به وجود امده در منطقه ش��اهد بودیم که این ب��ازار نه تنها با‬ ‫نوس��ان نرخ و تنش روبه رو نش��د‪ ،‬بلکه قیمت ها در ان روند نزولی به خود گرفت و دالر باالی‬ ‫‪ ۱۳‬هزارتومانی در نهایت وارد کانال ‪ ۱۲‬هزار تومان ش��د‪ .‬بی تفاوتی بازار ارز نس��بت به این‬ ‫تحوالت باعث ش��د این روند کاهشی ادامه یابد و در نخستین روز کاری هفته جاری‪ ،‬تفاوت‬ ‫قیمت��ی در صرافی های بانکی و بازار ازاد به حدود صفر برس��د‪ .‬با کاهش تمایل خریداران به‬ ‫خوردن نان به نرخ روز‬ ‫خرید ارز‪ ،‬ایجاد بازار متش��کل ارزی و قطعی شدن کانال مبادالت مالی ایران و اروپا با عنوان‬ ‫اینستکس این طور به نظر می رسد که نرخ دالر تغییرات شدیدی را در روزهای اینده تجربه‬ ‫نکند و بر اس��اس پیش بینی ها و انتظارات‪ ،‬این احتمال وجود دارد که نرخ دالر در نهایت وارد‬ ‫‪9‬‬ ‫کانال ‪ ۱۱‬هزار تومان یا حتی ‪ ۱۰‬هزار تومان شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫دست دولت در ایجاد‬ ‫اشتغال مناطق دور افتاده‬ ‫بسته است‬ ‫‪5‬‬ ‫بهره برداری از فاز نخست طرح جامع حمل ونقل‬ ‫پس از ‪ ۱۶‬سال انتظار‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫الگوی توسعه حمل ونقل‬ ‫مشخص شد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫سعید موسوی‬ ‫مدرس و پژوهشگر‬ ‫در نظام های مبتنی بر دموکراسی‪ ،‬مردم در دوره های زمانی‬ ‫مش��خص‪ ،‬از طریق رای گیری نس��بت به انتخاب مدیران رده‬ ‫باالی اجرای��ی‪ ،‬قانون گ��ذاری و‪ ...‬اقدام می کنن��د و در پایان‬ ‫فرایند انتخاب و بر مصدر کار نشس��تن منتخبان‪ ،‬از انها انتظار‬ ‫دارند که براساس وعده های انتخاباتی و برنامه های ارائه شده‪،‬‬ ‫نس��بت به بهبود س��طح رفاه عمومی (در حوزه های گوناگون)‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫تالش و کوش��ش عمومی و خرد جمعی بر این اصل اس��توار‬ ‫اس��ت که در حد مق��دورات و متناس��ب با مناب��ع و امکانات‪،‬‬ ‫دولت های��ی کارامد و اثربخش روی کار ایند و در دوره فعالیت‬ ‫منش��ا خدمات گوناگونی در زمینه های مختلف باشند‪ .‬در این‬ ‫صورت دولت به عنوان یک دولت کارامد ش��ناخته می ش��ود و‬ ‫در دوره فعالیتش بس��یاری از مشکالت عمومی جامعه کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬س��الی که از پیروزی انقالب اس�لامی ایران گذشته و‬ ‫اینک که دولت دوازدهم مصدر امور اجرایی کش��ور را در دست‬ ‫دارد‪ ،‬تمامی دولت ها‪ ،‬هم موفقیت ها و هم ناکامی هایی را پشت‬ ‫س��ر گذاشته اند‪ .‬در برخی موارد موفق به بهبود اوضاع عمومی‬ ‫ش��ده اند و در مواردی هم نتوانس��ته اند گرهی از مشکالت باز‬ ‫کنند و حتی باری بر دوش بخش هایی از جامعه بوده اند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین مس��ائلی وجود دارن��د که به ط��ور تقریبی در‬ ‫تمام س��ال های تصدی دولت ها کم وبیش‪ ،‬مشترک بوده اند و‬ ‫متاس��فانه هنوز راه حلی برای انها پیدا نشده و به نظر می رسد‬ ‫یافتن پاس��خ و راه حلی برای رفع این موارد‪ ،‬از توان دولتمردان‬ ‫قبل و حال خارج بوده است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬یکی از مس��ائل مه��م اجتماعی و اقتصادی‬ ‫ام��روز موضوع کولب��ری در بخش هایی از اس��تان های غربی‬ ‫مانند کردستان است‪ .‬سال هاست که مردم و نهادهای اجرایی‬ ‫و انتظام��ی منطقه با این معضل روبه رو هس��تند‪ .‬از یک طرف‬ ‫بحث معیش��ت و تامین اقتصاد خان��وار در این منطقه مطرح‬ ‫اس��ت و از طرف دیگر بحث کنترل مرزهای کشور و نظارت بر‬ ‫چگونگی ورود کاال از کشور همسایه و مسئله قاچاق‪.‬‬ ‫س��ود اصلی در این فرایند نصیب کسانی می شود که حضور‬ ‫فیزیکی در این جابه جایی ندارند و کاالهای واردشده را از طریق‬ ‫مناس��باتی خاص دریاف��ت می کنند و به فروش می رس��انند‪.‬‬ ‫البته که کولبری و ش��غل های مش��ابه ان‪ ،‬معلول مناسبات و‬ ‫اقدام های بعضا اش��تباه اقتصادی در کشور هستند که عوارض‬ ‫ناشی از این اقدام ها در هر گوشه ای از جامعه به گونه ای خود را‬ ‫نشان می دهد اما باید پذیرفت که سطح اشتغال در کشور و این‬ ‫مناط��ق پایین و تعداد بیکاران رو به افزایش اس��ت و در نتیجه‬ ‫اقبال یا اجبار به روی اوردن به چنین مش��اغلی روزافزون‪ .‬اما‬ ‫ایا به جز یک حکومت کارامد‪ ،‬مس��ئول‪ ،‬متخصص و دلسوز‪ ،‬از‬ ‫نهاد دیگری می توان انتظار داش��ت که نسبت به کاهش و رفع‬ ‫چنین مش��کالتی اقدام کند؟ ایا این مس��ئله هیچ راه حلی جز‬ ‫بی تفاوتی و ندیدن مس��ئله و پاک کردن صورت مسئله ندارد؟‬ ‫ای��ا حق این مردم نیس��ت که در چنی��ن وضعیتی انتظار حل‬ ‫مسئله از طرف دولت منتخب شان را داشته باشند؟ ایا درست‬ ‫اس��ت که به علت نبود کارامدی در حل این مشکل‪ ،‬نیروها‪ ،‬در‬ ‫یک اس��تان مرزی و حساس‪ ،‬به جای اینکه در کنار هم باشند‪،‬‬ ‫روبه روی هم قرار بگیرند‪ .‬به راس��تی کسانی که قبای وزارت و‬ ‫وکالت بر تن می کنند‪ ،‬ایا هدفی جز خدمت به مردم دارند؟ ایا‬ ‫حل مسائل اینچنینی انقدر سخت است که دولت ها می ایند و‬ ‫می روند و مش��کل حل نشده باقی می ماند‪ .‬از این دست مسائل‬ ‫برای مثال زدن‪ ،‬متاس��فانه باز هم وجود دارد‪ .‬انتظار همه ما از‬ ‫دولت های منتخب مان این اس��ت که در گام نخست‪ ،‬برای حل‬ ‫مس��ائل جامعه برنامه داشته باش��ند و این برنامه ها را به اطالع‬ ‫جامعه برسانند و در گام دوم‪ ،‬از خرد جمعی در بهبود این روند‬ ‫و حل مش��کل بهره ببرند و با ی��ک اراده جمعی و بهره گرفتن‬ ‫از امکان��ات عمومی حکومت در حوزه ه��ای گوناگون قضایی‪،‬‬ ‫اجرای��ی و قانون گذاری‪ ،‬در اجرایی کردن قوانین تالش کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن ص��ورت برنامه ها باعث افزایش س��طح رفاه عمومی و‬ ‫کاهش مشکالت شهروندان خواهد شد‪ .‬در این بین اگر دولت و‬ ‫مسئولی از حل مشکالت عاجزند با بیان شفاف دالیل به مردم‪،‬‬ ‫می توانن��د هم گامی در راس��تای همکاری برای حل مش��کل‬ ‫بردارن��د و هم به اعتمادس��ازی بین دولت و مردم کمک کنند‪.‬‬ ‫در غیر این صورت س��ال ها می ایند و می گذرند‪ ،‬عمر دولت ها‬ ‫به پایان می رس��د و مردم همچنان دس��ت به گریبان مسائل و‬ ‫ت باقی می مانند‪.‬‬ ‫مشکال ‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی مشکل امریکا در‬ ‫منطق��ه را بدفهمی و ناتوانی انه��ا از درک فرهنگ‬ ‫و تمدن ایران دانس��ت و گف��ت‪ :‬انها تصور می کنند‬ ‫اگ��ر ‪ ۴‬ناو ب��ه منطق��ه بیاورند می توانند کش��وری‬ ‫را تس��لیم کنند‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر اینکه «باید همبستگی ملی را حفظ کرد»‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر امروز امریکا در مس��ئله هس��ته ای رفتار‬ ‫پریش��انی از خود نش��ان می دهد به دلیل نداش��تن‬ ‫ش��ناخت از ایران اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی در ایین بزرگداش��ت سالروز فاجعه حمله‬ ‫ناو امریکایی وینس��نس به هواپیمای مس��افربری‬ ‫ای��ران با اش��اره به جنایت ه��ای امری��کا در ایران از‬ ‫جمل��ه کودتای ‪ ۲۸‬م��رداد‪ ،‬تالش برای شکس��ت‬ ‫نهض��ت امام خمین��ی(ره)‪ ،‬حمله ص��دام به ایران و‬ ‫باید همبستگی ملی را حفظ کرد‬ ‫حمله به هواپیمای مس��افربری هما در‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ملت ایران این‬ ‫وقایع را فراموش نکرده اس��ت‪ .‬ایرانیان‬ ‫خ�لاف تص��ور امریکایی ه��ا زمانی که‬ ‫احساس خطر کنند همراه‪ ،‬همدست و‬ ‫همبسته خواهند شد‪ .‬رئیس قوه مقننه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از اشتباهات انها‬ ‫این اس��ت که ملت ایران را نمی شناسند‪،‬‬ ‫منطقه را نمی شناس��ند‪ ،‬در عراق هم اشتباه کردند‪.‬‬ ‫فکر کردند اگر لش��کر زمینی در عراق بیاورند مردم‬ ‫تس��لیم انها می ش��وند‪ .‬ایا این گونه شد؟ الریجانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در طول تاریخ ایرانی ها نش��ان دادند که‬ ‫اراده مس��تحکمی در مقابل بیگان��گان دارند و یک‬ ‫همبس��تگی ملی دارند که این افتخارافرین اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس قوه مقننه با اشاره به تحریم هایی‬ ‫که امریکا در س��ال های اخیر علیه ایران‬ ‫اعم��ال ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬امروز ه��م که در‬ ‫مسئله هس��ته ای این گونه تحریم های‬ ‫عجیب را علیه ملت ایران اعمال کردند‪.‬‬ ‫رفت��ار رئیس جمهوری امریکا را در یک‬ ‫سال گذشته انالیز کنید؛ چه می خواهد‬ ‫بفهماند‪ .‬ابتدا با گستاخی امد و گفت ملت‬ ‫ایران یک ملت تروریس��ت اس��ت و من سخت ترین‬ ‫تحریم ه��ا را اعمال می کنم‪ .‬روی میز پرونده نظامی‬ ‫هم هس��ت‪ .‬ما ائتالف منطقه ای علی��ه ایران ایجاد‬ ‫می کنی��م‪ .‬رئیس مجلس خطاب ب��ه ترامپ گفت‪:‬‬ ‫نتوانس��تید این ائتالف را ایجاد کنی��د‪ ،‬چراکه این‬ ‫کش��ورها همس��ایه ما هس��تند‪ .‬می دانند اگر وارد‬ ‫واکنش های بین المللی به عبور ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از مرز ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم‬ ‫ظریف‪ :‬اقدام های ایران با اجرای تعهدات اروپا قابل بازگشت است‬ ‫وزیر ام��ور خارجه ایران با تاکی��د بر اینکه ذخایر‬ ‫اورانی��وم غنی ش��ده ای��ران از م��رز ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گف��ت این اق��دام براس��اس برنامه ریزی‬ ‫انجام شده و از پیش اعالم شده بوده است‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف این س��خن را عصر دوش��نبه‬ ‫در حاش��یه مراس��م ختم مرتضی صفاری نطنزی‪،‬‬ ‫نماین��ده فقید نطنز و عضو کمیس��یون امنیت ملی‬ ‫و سیاس��ت خارجی مجلس در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫خبرنگاران عنوان و اظهار کرد‪ :‬براس��اس انچه اعالم‬ ‫ش��ده خیلی ش��فاف گفته ایم چ��ه کار می کنیم و‬ ‫براساس ان عمل می کنیم و این را از حقوق خودمان‬ ‫در برجام می دانیم‪.‬‬ ‫س��خنان ظریف درب��اره اقدام ایران ب��رای عبور‬ ‫ذخایر اورانیوم غنی ش��ده از م��رز ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم با‬ ‫واکنش های بین المللی بسیاری روبه رو شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از رویترز‪ ،‬کاخ س��فید‬ ‫در واکن��ش به تصمیم ای��ران برای عبور از س��قف‬ ‫ذخایر اورانیوم غنی ش��ده‪ ،‬در بیانیه ای مدعی ش��د‪:‬‬ ‫اعطای مجوز غنی س��ازی به ایران در هر س��طحی‬ ‫در چارچوب توافق هس��ته ای اش��تباه بود‪ .‬تردیدی‬ ‫نیس��ت که ایران حتی پیش از انک��ه توافق حاصل‬ ‫ش��ود‪ ،‬مف��اد ان را نقض می ک��رد‪ .‬باید اس��تاندارد‬ ‫قدیمی غنی س��ازی صفر برای منع اشاعه را در قبال‬ ‫ای��ران احیا کنیم‪ .‬امریکا و هم پیمانانش هرگز اجازه‬ ‫دستیابی ایران به سالح هسته ای را نمی دهند»‪.‬‬ ‫این بیانیه با واکنش یک کلمه ای وزیر امور خارجه‬ ‫ایران روبه رو ش��د‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا محمدجواد‬ ‫ظریف در صفحه شخصی خود در توییتر در واکنش‬ ‫به این بیانیه نوش��ت‪«:‬جــدی؟» اتحادیه اروپا هم‬ ‫به عبور ذخایر اورانیوم غنی ش��ده ایران از مرز ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلوگرم واکنش نش��ان داد و از تهران خواس��ت از‬ ‫انج��ام اقدام هایی ک��ه به تضعیف توافق هس��ته ای‬ ‫منجر می ش��ود‪ ،‬خودداری کن��د‪ .‬در همین حال به‬ ‫گزارش ایس��نا به نق��ل از خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬مایا‬ ‫کوچیانچیک‪ ،‬سخنگوی مسئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپا تاکید کرد تا زمانی ک��ه ایران به طور‬ ‫کام��ل به تواف��ق هس��ته ای پایبند باش��د اتحادیه‬ ‫اروپ��ا نیز به ط��ور کامل به تعهدات��ش عمل خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬جان بولتون‪ ،‬مش��اور امنیت مل��ی امریکا در‬ ‫پیامی توییتری گف��ت‪ :‬دلیلی وجود ندارد که ایران‬ ‫غنی س��ازی خ��ود را افزایش دهد؛ مگ��ر انکه [این‬ ‫اقدام] بخش��ی از ت�لاش ان در جهت کاهش مدت‬ ‫زمان گریز برای تولید تس��لیحات هس��ته ای باشد‪.‬‬ ‫نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی وین‬ ‫هم معتقد اس��ت‪ ،‬کاهش تعه��دات برجامی ایران‪،‬‬ ‫نقض پیمان عدم اش��اعه هسته ای به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫میخائیل اولیانوف‪ ،‬نماینده روس��یه در سازمان های‬ ‫بین الملل��ی وین در توییتی نوش��ت‪ :‬ذخایر اورانیوم‬ ‫ب��ا غنای کم ایران از م��رز ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم عبور کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این تنها یک انحراف از تعه��دات داوطلبانه‬ ‫این کش��ور ذیل برجام به ش��مار می رود اما به هیچ‬ ‫عنوان ناقض پیمان عدم اش��اعه هس��ته ای نیست و‬ ‫همچنین ارتباطی با س��اخت س�لاح های هسته ای‬ ‫ندارد‪ .‬نکته این اس��ت که این مسئله حاصل تصمیم‬ ‫امری��کا مبنی بر تحریم صادرات اورانیوم با غنای کم‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬ایلنا هم در خبری نوش��ت‪ :‬لیندس��ی‬ ‫گراه��ام‪ ،‬س��ناتور امریکایی به تصمی��م ایران برای‬ ‫افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده خود واکنش نشان‬ ‫داد و از ترامپ خواس��ت ک��ه «پیامی قوی» به ایران‬ ‫بفرس��تد‪ .‬این س��ناتور امریکایی یاداور شد‪ :‬من در‬ ‫اینکه ایران برنامه تولید انرژی داش��ته باشد اشکالی‬ ‫نمی بینم‪ ،‬اما برنامه تولید س��وخت این کشور نباید‬ ‫وزیر کشور بااشاره به اینکه در بندرها ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن کاالی وارداتی رس��وب کرده‪ ،‬گفت‪ :‬در واردات‬ ‫کاال اعم از واسطه ای‪ ،‬سرمایه ای و اساسی مشکلی‬ ‫نداریم؛ بنابراین تاکید ش��ده ک��ه گمرک‪ ،‬وزارت‬ ‫اقتصاد و دارای��ی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و بانک مرکزی در زمینه ترخیص کاالهای رسوب‬ ‫شده‪ ،‬با هم ارتباط و همکاری نزدیک داشته باشند‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی در بیست وهش��تمین‬ ‫جلسه س��تاد هماهنگی و اطالع رسانی اقتصادی‬ ‫کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬اعضای ستاد‬ ‫که ش��امل نهاد های اجرایی‪ ،‬اقتصادی و رسانه ای‬ ‫و تبلیغات��ی هس��تند‪ ،‬به طور مس��تمر و فعال در‬ ‫جلسات شرکت می کنند و گزارش مصوبات مرتب‬ ‫تهیه می شود‪ .‬در هر جلسه موضوع های جدید نیز‬ ‫مطرح می ش��ود که در طول هفته پیگیری و نتایج‬ ‫شامل غنی س��ازی اورانیوم شود‪ .‬راجر مارشال‪ ،‬یک‬ ‫نماینده جمهوری خواه امریکا نیز تصمیم ایران برای‬ ‫افزایش ذخایر اورانیوم را قابل پیش بینی دانس��ت و‬ ‫در گفت وگو ب��ا فاکس نیوز‪ ،‬گفت‪ :‬باید صحبت های‬ ‫رئیس جمهوری م��ان را درباره ایران ب��ه یاد اوریم؛‬ ‫نخس��ت اینکه ما به دنبال جنگ با ایران نیس��تیم‪،‬‬ ‫دوم اینکه نمی خواهیم ایران سالح هسته ای داشته‬ ‫باشد و س��وم اینکه می خواهیم ایران حمایت مالی‬ ‫از تروریس��م را متوقف کند‪ .‬به گزارش اسکای نیوز‪،‬‬ ‫وزیر خارجه انگلیس از همراهی نکردن کش��ورش با‬ ‫امریکا در اقدام نظامی علی��ه ایران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫من فکر نمی کنم در صورت اقدام نظامی امریکا علیه‬ ‫ایران‪ ،‬با واش��نگتن همراه ش��ویم‪ .‬هانت همچنین‬ ‫اضافه کرد‪ :‬لندن خواهان حفظ برجام اس��ت چراکه‬ ‫ما نمی خواهیم ایران تس��لیحات هس��ته ای داشته‬ ‫باشد‪ .‬وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬ما از ایران می خواهیم‬ ‫در برج��ام بماند اما چنانچه ایران این توافق را زیر پا‬ ‫بگذارد‪ ،‬ما هم از ان خارج خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام های اروپایی ها کافی نبوده‬ ‫وزیر ام��ور خارجه ایران معتقد اس��ت اقدام های‬ ‫اروپایی ه��ا کافی نبوده و جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫براساس برنامه از پیش اعالم شده‪ ،‬اقدام های خود را‬ ‫انجامخواهدداد‪.‬به گفتهظریفبرنامهمرحلهنخست‬ ‫در حال اجرا شدن است که این شامل ذخایر اورانیوم‬ ‫غنی ش��ده و ذخایر اب سنگین می شود‪ .‬مرحله بعد‬ ‫هم درباره سقف ‪ ۳.۶۷‬درصد است که ان را هم اجرا‬ ‫می کنیم‪ .‬وزیر خارجه در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود در حاشیه مراسم ختم عضو کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاس��ت خارجی مجلس اضافه کرد‪ :‬در نامه‬ ‫رئیس جمه��وری هم به صراحت بیان ش��ده که اگر‬ ‫انه��ا اقدام ه��ای الزم را برای اجرای تعهدات ش��ان‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن کاالی وارداتی در بندرها وجود دارد‬ ‫در جلسه بعد اعالم می شود‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با بی��ان اینک��ه تهیه و‬ ‫واردات دارو از جمل��ه مباحث جلس��ه‬ ‫امروز س��تاد هماهنگی و اطالع رسانی‬ ‫اقتصادی کشور بود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬باتوجه‬ ‫به اینکه در س��طح جامعه در این زمینه‬ ‫نارضایتی وجود داش��ت‪ ،‬در این جلسه‬ ‫تخصیص ارز دارو به بحث گذاش��ته شد و موضوع‬ ‫تامین و توزیع دارو و اطمینان از اینکه دارو به دست‬ ‫اهلش می رسد نیز مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکی��د ش��د کمبودهایی که در‬ ‫عرص��ه دارو وج��ود دارد با دقت رص��د و پیگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬نگرانی وجود داش��ت مبنی بر اینکه ممکن‬ ‫اس��ت بخش��ی از داروهایی که با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫تامین می شود به شکل قاچاق از مرزها خارج شود‪.‬‬ ‫وزارت بهداش��ت مسئول شد که مسیر‬ ‫تامی��ن‪ ،‬توزیع و مصرف این نوع داروها‬ ‫را ت��ا داروخانه و صدور نس��خه طراحی‬ ‫و پیگیری کند تا چنین اتفاقی نیفتد‪.‬‬ ‫رئی��س س��تاد هماهنگ��ی و‬ ‫اطالع رس��انی اقتصادی کش��ور درباره‬ ‫کاغذ گف��ت‪ :‬پیش از ای��ن بحث کاغذ‬ ‫به کارگروهی ارجاع ش��ده بود ک��ه امروز گزارش‬ ‫دقیق��ی از اخری��ن وضعیت کاغ��ذ وارداتی که در‬ ‫بندرها داریم و همچنی��ن واردات بعدی ان‪ ،‬ارائه‬ ‫ش��د‪ .‬تصمیم های بس��یار خوبی گرفته ش��د و در‬ ‫ش��روع س��ال تحصیلی جدید از این جهت نگرانی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫رحمان��ی فضلی اف��زود‪ :‬درب��اره قیمت گذاری‬ ‫برخ��ی کاالها مباحثی مطرح و مقرر ش��د هر نوع‬ ‫عکس روز‬ ‫انجام دهند‪ ،‬اقدام های ما قابل بازگش��ت اس��ت اما‬ ‫اگر اقدام های الزم را انجام ندهند ما براس��اس ماده‬ ‫‪ ۳۶‬برجام این حق را از س��ال گذش��ته داش��تیم که‬ ‫اقدام های خود را انجام دهیم‪ .‬در ماده ‪ ۳۶‬حق ایران‬ ‫به طور کامل مش��خص و واضح امده است‪ .‬این ماده‬ ‫ضمانت اجرای برجام اس��ت؛ بنابراین اگر اروپایی ها‬ ‫ادع��ا می کنند که ب��رای برج��ام ارزش قائلند باید‬ ‫ب��رای ضمانت های اجرایی برجام ک��ه در داخل ان‬ ‫دیده ش��ده هم ارزش قائل باش��ند؛ بر همین اساس‬ ‫اقدام ه��ای م��ا دقیقا در جهت حفاظ��ت از برجام از‬ ‫طریق اجرای ضمانتنامه های ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹اینستکس حرکت مقدماتی است‬ ‫ظریف در پاس��خ به پرس��ش دیگری درباره روند‬ ‫اجرای این اینس��تکس گفت‪ :‬اینس��تکس حرکت‬ ‫مقدماتی اس��ت برای انکه اروپ��ا تعهداتش را انجام‬ ‫دهد‪ .‬تعهدات اروپا در خود برجام امده است‪ .‬در بند‬ ‫‪ ۱‬تا ‪ ۳‬ضمیمه ‪ ۲‬برج��ام به صراحت اقدام های اروپا‬ ‫و نتایج این اقدام ها قید ش��ده است‪ .‬برای بند ‪ ۳‬تنها‬ ‫اقدام کافی نیست بلکه باید مردم ایران نتایج اقدام را‬ ‫ببینند که این در خود برجام هم امده است‪.‬‬ ‫ظریف گف��ت‪ :‬اروپایی ها تعهد کردند فروش نفت‬ ‫ای��ران را تضمین کنند که ای��ن کار را نکردند‪ ،‬تعهد‬ ‫کردن��د حمل ونقل را تضمین کنند که این کار را هم‬ ‫نکردند‪ .‬همچنین بازگشت دارایی های ایران و عوائد‬ ‫فروش نفت را تضمین کرده اند‪ ۱۱ .‬تعهد ‪ ۳‬بار یعنی‬ ‫در جلس��ه نخس��ت با اروپایی ها‪ ،‬در جلسه بعدی با‬ ‫‪ ۴+۱‬و دوباره در جلسه ای در حاشیه مجمع عمومی‬ ‫سازمان ملل تکرار و در چند جلسه با معاونان وزیران‬ ‫بیان ش��د اما اروپایی ها تعهدات شان را انجام ندادند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت اینس��تکس مقدمه تعهدات است‬ ‫که هنوز به طور کامل انجام نشده است‪.‬‬ ‫نرخ گ��ذاری کاال با هماهنگی س��تاد تنظیم بازار‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با بیان اینکه بحث دستفروش��ان‬ ‫و ک��ودکان کار ازجمله موضوع های مطرح ش��ده‬ ‫در این جلسه بود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬گزارش های‬ ‫زیادی از کسبه داش��تیم درباره دستفروشانی که‬ ‫ب��دون ضابط��ه‪ ،‬مدیریت و کنت��رل در میدان ها و‬ ‫معابر شهر پراکنده هستند‪.‬‬ ‫در جلس��ه گذش��ته تصمیم های��ی در ای��ن‬ ‫باره گرفته ش��ده بود و در جلس��ه ام��روز گزارش‬ ‫عملکردها ارائه ش��د‪ .‬براساس این گزارش اصناف‪،‬‬ ‫استانداری‪ ،‬شهرداری‪ ،‬ناجا و بهزیستی با همکاری‬ ‫هم اقدام های خوبی انجام دادند که نشان می دهد‬ ‫در مدت ‪ 2‬هفته کنترل و نظارت قابل قبولی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫کمبودهای دارویی کشور‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬قلم است‬ ‫بخش خصوصی از این مرحله‬ ‫دشوار هم عبور می کند‬ ‫خبر‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری در حس��اب کارب��ری خود در‬ ‫توییتر نوش��ت‪ :‬بخش خصوصی از این مرحله دشوار هم عبور‬ ‫می کند و موجب سربلندی ملت و کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اسحاق جهانگیری در توییتر خود نوشت‪ :‬با‬ ‫شناختی که از توانایی های بخش خصوصی به ویژه صنعتگران‬ ‫و معدن��کاران کش��ور دارم‪ ،‬مطمئن هس��تم بخش خصوصی‬ ‫از این مرحله دش��وار ه��م عبور می کند و موجب س��ربلندی‬ ‫ملت و کش��ور خواهد ش��د‪ .‬دولت نیز پش��تیبان شما عزیزان‬ ‫اس��ت‪ .‬جهانگیری روز صنعت و معدن را ب��ه همه صنعتگران‬ ‫و معدن��کاران تبریک گفت و اف��زود‪ :‬برای من که به این بخش‬ ‫تعل��ق خاط��ر دارم و همواره با تالش��گران ان در تعامل بوده و‬ ‫هستم روش��ن اس��ت که اداره بنگاه های اقتصادی در شرایط‬ ‫کنونی تا چه حد سخت است‪.‬‬ ‫ائتالف ش��وند باید هزینه ان را بدهن��د‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬این حرف ها را زدند و بع��د از مدتی تحریم ها‬ ‫را اعم��ال کردند و گفتند صادرات نفت ایران را صفر‬ ‫می کنی��م و ایران از پا درمی ای��د‪ .‬بعد ورق بعدی را‬ ‫گش��ودند و گفتند ما اماده مذاکره در همه مس��ائل‬ ‫هستیم‪ .‬الریجانی اضافه کرد‪ :‬پمپئو ابتدا ‪ ۱۲‬شرط‬ ‫اعالم کرد‪ .‬بع��د رئیس جمهوری امریکا گفت بدون‬ ‫پیش ش��رط اماده مذاکره با ایران است‪ .‬بعد افراد را‬ ‫برای ارسال پیام فرستادند‪.‬‬ ‫چرا این گونه رفتار می کنند؛ چون تصورشان این‬ ‫ب��ود که وقت��ی این کارها را انج��ام دادند و تهدیدها‬ ‫را کردن��د ملت ایران این فش��ار را تحمل نمی کند و‬ ‫تسلیم می شود و از این طریق می توانند داخل ایران‬ ‫را به هم بریزند‪.‬‬ ‫برداشت انگور از تاکستان غزاویه کارون‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫مع��اون غذا و داروی وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی گفت‪ :‬کمبودهای‬ ‫دارویی کشور در مقطع کنونی کمتر از ‪ ۲۰‬قلم است‪ ،‬در حالی که در سال گذشته در‬ ‫همین زمان کمبودهای دارویی نزدیک س��ه رقمی شدن بود‪ .‬محمدرضا شانه ساز در‬ ‫حاش��یه جلسه ستاد هماهنگی و اطالع رسانی کشور‪ ،‬افزود‪ :‬با مدیریتی که انجام شد‬ ‫و تامین ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬خوشبختانه کمبود اقالم دارویی کاهش قابل توجهی پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬البته ماهیت دارو به گونه ای است که هر چند ماه کمبودی در ان به وجود‬ ‫می اید و مدتی زمان می برد که بیماران نس��بت به تامین ان اعتماد دوباره پیدا کنند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان غذا و دارو اضافه کرد‪ :‬گزارش ها نش��ان می دهند بیماران داروی‬ ‫م��ورد نیاز خود را برای مص��رف چند ماه خریداری و ذخی��ره می کنند که ما باوجود‬ ‫تحریم ها‪ ،‬جلوی انها را نمی گیریم‪ .‬خوشبختانه فهرست کمبود اقالم دارویی کاهش‬ ‫جدی پیدا کرده اس��ت‪ .‬شانه س��از در پاسخ به این پرس��ش که عمده کمبود در کدام‬ ‫اقالم وجود دارد؟ خاطرنش��ان کرد‪ :‬اقالمی که مردم به عنوان کمبود اعالم می کنند‪،‬‬ ‫داروهای خارجی هستند که البته بیشتر انها مشابه و تولید داخلی دارند و چون اکنون‬ ‫در حال مدیریت ارز موجود کشور هستیم‪ ،‬نمی خواهیم اقالمی را وارد کنیم که مشابه‬ ‫داخلی دارند‪ .‬مش��کلی از بابت تامین دارو نداریم و اگر بیماران داروی مورد نیاز خود‬ ‫را پیدا نکردند‪ ،‬می توانند با سامانه ‪ ۱۴۹۰‬تماس بگیرند‪ .‬سامانه یادشده نزدیک ترین‬ ‫داروخانه به محل سکونت را که دارو در ان موجود است به انها معرفی می کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬رهبر معظم انقالب در اح��کام جداگانه ای‬ ‫امیر سرتیپ محمدرضا اشتیانی را به سِ مت جانشین‬ ‫رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح و س��ردار سرتیپ‬ ‫غالمرضا سلیمانی را به س��مت رئیس سازمان بسیج‬ ‫مستضعفین منصوب کردند‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬براس��اس رای دیوان عالی کشور‪ ،‬دیه‬ ‫زن��ان و مردان از ای��ن پس به طور یکس��ان دیده‬ ‫می ش��ود و صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم‬ ‫به پرداخت مابه التفاوت دیه زنان و مردان است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش رویترز‪ ،‬س��خنگوی نخست وزیر‬ ‫انگلیس درباره اقدام های بع��دی انگلیس در واکنش‬ ‫ب��ه افزایش ذخایر اورانیوم ای��ران گفت‪ :‬ما با همکاری‬ ‫ش��ریکان خ��ود در برجام درب��اره اج��رای طرح ها و‬ ‫گام های بعدی در واکنش به اقدام ایران تصمیم گیری‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬از ایران می خواهیم در برجام‬ ‫بماند و تعهدات خ��ود را اجرایی کند‪ .‬ما همواره اعالم‬ ‫کرده ای��م که پایبندی ما به برج��ام به پایبندی کامل‬ ‫ایران به تعهداتش در این توافق بستگی دارد‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬کرس��تن جیلیبرن��د‪ ،‬نماین��ده دموکرات‬ ‫امریکایی به تصمیم ایران برای افزایش ذخایر اورانیوم‬ ‫غنی شده واکنش نشان داد‪ .‬وی در این باره در توییتر‬ ‫خود نوشت‪ :‬خروج از توافق هسته ای با ایران تصمیمی‬ ‫خطرن��اک بود‪ .‬م��ا باید به این تواف��ق برگردیم‪ ،‬ان را‬ ‫تقوی��ت و از این طریق ایران را ب��ار دیگر به ان متعهد‬ ‫کنیم‪ .‬سیاس��ت خارجی ترام��پ خطری برای امنیت‬ ‫ملی ما به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر خارجه روس��یه‬ ‫به دنب��ال حم�لات هوای��ی صب��ح دوش��نبه رژی��م‬ ‫صهیونیس��تی ب��ه مواضع��ی در حوم��ه دمش��ق و‬ ‫شهرک های الکس��وه‪ ،‬صحنایا و الزبدانی در گفت وگو‬ ‫با ش��بکه روسیا الیوم اظهار کرد‪ :‬مسکو این حمالت را‬ ‫بررسی خواهد کرد‪ .‬وی همچنین خواستار احترام به‬ ‫قوانین بین المللی شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬رئیس ش��رکت «روس��تک» از اغ��از تولید‬ ‫سامانه موشکی اس ‪ ۵۰۰‬در روسیه خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫تاس‪ ،‬سرگئی چمزوف با اعالم این مطلب عنوان کرد‬ ‫برد موشک های اس ‪ ۵۰۰‬به مراتب از برد موشک های‬ ‫اس ‪ ۴۰۰‬بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬عادل الجبیر‪ ،‬وزیر مش��اور در امور خارجی‬ ‫عربس��تان گفت‪ :‬محمد بن سلمان‪ ،‬ولیعهد این کشور‬ ‫به س��ران گروه ‪ ۲۰‬اعالم کرد ری��اض به دنبال جنگ‬ ‫با ایران نیس��ت‪ .‬به گزارش ش��بکه خبری «الحدث»‬ ‫عربس��تان‪ ،‬الجبیر گفت‪ :‬بن س��لمان در نشست گروه‬ ‫‪ ۲۰‬به مقامات شرکت کننده در این نشست اعالم کرد‬ ‫ریاض به دنبال جنگ با ایران نیس��ت و تالش��ی نیز در‬ ‫این زمینه نمی کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش تارنم��ای ش��بکه تلویزیونی‬ ‫روسیا الیوم‪ ،‬گفت وگوی بیژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و خالد الفال��ح‪ ،‬وزیر انرژی‬ ‫عربستان س��عودی در حاشیه برگزاری نشست اوپک‬ ‫در وین‪ ،‬مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزیر امور خارجه روس��یه ب��ا نماینده ویژه‬ ‫دبیرکل س��ازمان ملل متح��د در امور یمن دیدار کرد‬ ‫و دو طرف بر لزوم تالش برای پایان مناقش��ه مسلحانه‬ ‫در یمن و حل و فصل مس��ائل این کشور تاکید کردند‪.‬‬ ‫س��رگئی الوروف در دی��دار با مارتی��ن گریفیتس در‬ ‫مس��کو درباره اوضاع نظامی‪-‬سیاسی و انسانی یمن و‬ ‫دورنمای اجرای توافقنامه امضا ش��ده در سال گذشته‬ ‫میالدی در جریان رایزنی ه��ا بین طرف های یمنی با‬ ‫نظارت سازمان ملل گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م اروپایی ها در فرص��ت باقیمانده و تا پایان‬ ‫مهل��ت ‪۶۰‬روزه اقدام عملی و ملموس��ی برای اجرای‬ ‫اینس��تکس انجام دهند‪ ،‬در غیر این صورت ایران ‪۱۶‬‬ ‫تیر گام دوم را برمی دارد‪ .‬س��یدعباس موس��وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬ان طور که ما می بینیم و براس��اس خبرهایی که‬ ‫درباره این س��ازکار منتشر شده‪ ،‬اقدام های انجام شده‬ ‫چیزی نیس��ت که مطالبه ملت ایران باشد‪ .‬رایزنی ها‬ ‫ادامه دارد‪ .‬پیام ما به طرف های اروپایی منتقل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رئیس جمهوری امریکا بامداد سه ش��نبه با‬ ‫تکرار درخواس��ت خود از مقام های ایران برای توافقی‬ ‫جدی��د‪ ،‬در عین حال افزود‪ :‬به دنب��ال توافقی با ایران‬ ‫هس��تیم که در ه��ر صورت در راس��تای منافع ایاالت‬ ‫متحده باش��د‪ .‬به گزارش ش��بکه تلویزیونی الجزیره‪،‬‬ ‫ترام��پ همچنی��ن درباره عب��ور ایران از م��رز ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلوگرم اورانیوم غنی شده‪ ،‬گفت‪ :‬ایران با اتش بازی‬ ‫نکند‪ .‬در همین حال‪ ،‬کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد‬ ‫ترامپ با امانوئل مکرون‪ ،‬همتای فرانسوی اش درباره‬ ‫اقدام جدی��د ایران برای غنی س��ازی اورانیوم رایزنی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬چند س��اعت پس از پایان نشس��ت اوپک‬ ‫و تصمی��م برای ادامه توافق کاهش تولید به مدت ‪۹‬‬ ‫ماه دیگر‪ ،‬نرخ نفت در میانه کانال ‪ ۶۰‬دالری تثبیت‬ ‫ش��د تا تولیدکنندگان به اینده ب��ازار نفت امیدوار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مصطف��ی محبی که از خرداد س��ال ‪۹۵‬‬ ‫ازس��وی اصغ��ر جهانگی��ر‪ ،‬رئیس س��ازمان زندان ها‬ ‫به عنوان مدیرکل زندان های اس��تان تهران منصوب‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬جای خ��ود را به ف��رد دیگ��ری داد‪ .‬مدیر‬ ‫کل زندان های اس��تان تهران با صدور حکمی س��ید‬ ‫حش��مت اله حیات الغیب را به عنوان جانشین محبی‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سال ها می ایند‬ ‫و می روند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹نقدینگی مورد نیاز سریع تر تامین شود‬ ‫عبداهلل رضی��ان‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ای��ن زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که به دلیل‬ ‫تورم حدود نیمی از ارزش پول ملی از‬ ‫بین رفته تسهیالت بانکی با احتساب‬ ‫س��ودی که بنگاه ها دریافت می کنند‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد تاثیرگذاری خود را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگر‪ ،‬تورم حدود ‪ ۵۰‬درصد به عالوه س��ود حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد به ما نش��ان می دهد حتی اگر میزان تسهیالت تغییری‬ ‫نمی کرد تسهیالت سال ‪ ۹۶‬در سال گذشته به اندازه ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تاثیر داش��ت‪ .‬این در حالی است که از حجم کل تسهیالت نیز‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد کاسته شده است‪.‬‬ ‫چرا بنگاه ها تعطیل می شوند؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر این مبنا‪ ،‬منطقی اس��ت که نقدینگی بنگاه ها‬ ‫عام��ل اصلی تعطیلی انها باش��د‪ .‬مش��کلی که ام��روز بنگاه ها‬ ‫در تامی��ن نقدینگی دارند تا کنون بی س��ابقه ب��وده و حتی در‬ ‫بحران های رکود تورمی س��ال ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬هم شاهد ان نبودیم‪.‬‬ ‫با اینکه تس��هیالت به بنگاه های صنعتی به طور کلی ُمسکنی‬ ‫زودگذر است که در ادامه فعالیت عوارض قابل توجهی دارد اما‬ ‫راهی جز افزایش ارائه تسهیالت و استفاده از شیوه های خالقانه‬ ‫برای بازگشت سرمایه بانک ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫این عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬پس از مش��کالتی ک��ه در فروش و‬ ‫بازگش��ت درامدهای نفتی به کش��ور وجود دارد بخش صنعت‬ ‫بیشترین اسیب را از نوسان های اقتصادی و تحریم های امریکا‬ ‫دید‪ .‬این موضوع باعث شد تا مشکالت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت نیز تا حد زیادی افزایش یابد‪ .‬این وزارتخانه نیز تالش‬ ‫کرد تا اثار مشکالت پیش رو را تا حد قابل توجهی کاهش دهد‬ ‫اما متاسفانه هنوز شاهد مشکالت بخش تولید هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تصور عمومی در کشور بر اساس رشد منفی بخش‬ ‫صنعت حکایت از کاهش کفایت سرمایه در این بخش دارد‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه دولت باید تالش کند تا کفایت س��رمایه در بخش‬ ‫صنعت رش��د کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬افزایش کفایت س��رمایه راهی‬ ‫جز تامین نقدینگی مورد نیاز کارخانه ها ندارد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫ش��اهد یک چرخه در صنعت و بانک هستیم که بدون رفع ان‬ ‫نمی توان سیاس��تی را در راستای حمایت از بنگاه های صنعتی‬ ‫پیش برد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح نگرش بانک ها به صنعت‬ ‫سید عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رئیس‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه بنگاه ه��ای صنعتی‬ ‫ام��روز توان��ی برای تامی��ن نقدینگی‬ ‫ندارند‪ ،‬ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫برخی از مسئوالن به فکر این موضوع‬ ‫نیس��تند و تعوی��ق در تصمیم گیری‬ ‫مناسب باعث می شود بنگاه های بیشتری تعطیل شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بانک ها امروزه همکاری مناس��بی با بخش تولید‬ ‫ندارند و این موضوع تامین نقدینگی را با مش��کالت بیش��تری‬ ‫روبه رو کرده است‪ .‬کارخانه ای که نمی تواند نقدینگی مورد نیاز‬ ‫را تامی��ن کند باید به فروش با کمتری��ن هزینه فکر کند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تمام کش��ور از بخش صنعت توقع صادرات‬ ‫دارند‪ .‬صادرات نیاز به بازارس��ازی و بازاریابی مناسب دارد؛ این‬ ‫موض��وع در روند صادرات یکی از پرهزینه ترین کارها اس��ت و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیران‬ ‫«دهه پنجاهی»‬ ‫بنگاه ها امروزه نمی توانند هزینه های صادراتی را پوشش دهند‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر ام��ور صادراتی با بیان اینک��ه دولت در زمانی‬ ‫می توانس��ت مش��وق های صادراتی را پرداخت کن��د اما از این‬ ‫موض��وع س��رباز زد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر زمانی که مش��کالت مالی‬ ‫کشور به کمترین حد رس��یده بود دولت مشوق های صادراتی‬ ‫را پرداخ��ت می ک��رد‪ ،‬بس��یاری از بنگاه ه��ا در هم��ان زمان‬ ‫می توانستند وارد بازارهای بین المللی شوند‪ .‬با این حال‪ ،‬وعده‬ ‫دولت عملیاتی نش��د و ای��ن موضوع بحران ه��ای کنونی را به‬ ‫همراه اورد‪.‬‬ ‫به گفته سهل ابادی‪ ،‬اکنون نیز شاهد همین شرایط هستیم‪.‬‬ ‫نظام بانکی کش��ور اگر رویکرد خود را ب��ه بخش مولد اقتصاد‬ ‫اصالح نکند و بیشتر دارایی های خود را به بخش خدمات وارد‬ ‫کن��د در ادامه باید قید طلب خود از ای��ن بخش را بزند و این‬ ‫موضوع اسیب های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت‪ .‬اگر‬ ‫بخ��ش صنعت در بازپرداخت بدهی های خود توان کنونی را از‬ ‫دست بدهد واحدهای تعطیل و ورشکسته بیشتر می شوند‪ .‬این‬ ‫موضوع هدررفت قابل توجه��ی از دارایی های بانک را به همراه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫متاس��فانه نظام بانکی کشور به بازگشت دارایی های کنونی‬ ‫خ��ود فک��ر می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که س��رمایه خارج از‬ ‫بانک ها چندین برابر سرمایه انباشته بانک ها است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر انچه شرح داده شد‪ ،‬تعطیلی بیشتر صنایع‬ ‫به معنای بیکاری بیش��تر‪ ،‬شدت رشد منفی بخش اقتصاد و از‬ ‫بین رفتن مفهوم رونق در تولید است‪ .‬باید مسیری برای تنظیم‬ ‫سیاست های بانکی در پیش گرفته شود که هم بانک ها بتوانند‬ ‫از ام��وال و دارایی خود محافظت کنند و هم کارخانه ها بتوانند‬ ‫نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند‪.‬‬ ‫س��هل ابادی معتقد اس��ت در ش��رایطی ک��ه نمی توانیم از‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی استفاده مناسب کنیم ‪ ،‬باید از منابع‬ ‫داخلی بیش��ترین بهره برداری را داشته باش��یم‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که منابع داخلی بیشتر وارد بخش هایی مانند کشاورزی‬ ‫و خدمات می ش��ود‪ .‬این موضوع بخش مول��د اقتصاد را از کار‬ ‫انداخته و منجر به رش��د حبابی بخش خدمات می شود‪ .‬نباید‬ ‫فراموش کنیم که بیشترین س��هم اقتصادی در حوزه خدمات‬ ‫متعلق به بخش خدمات فنی و مهندسی است‪ .‬حال اگر صنایع‬ ‫در کش��ور بیش از این اس��یب ببیند‪ ،‬بخ��ش خدمات فنی و‬ ‫مهندسی نیز بزرگ ترین مشتری خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعطیلی بنگاه های تولیدی و صنعتی در ماه های گذش��ته از‬ ‫جمله موضوع هایی اس��ت که در تمام س��طوح کش��ور به طور‬ ‫جدی مطرح و برای رفع این مشکالت برنامه هایی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬هرچند که بدون شک مجموعه ای از دالیل اقتصادی‬ ‫و بین الملل��ی منجر به تعطیلی این بنگاه ها ش��ده اما وضعیت‬ ‫اقتصادی و صنعتی کش��ور نش��ان می دهد که نقدینگی عنصر‬ ‫اصلی بحرانی است که تعطیلی کارخانه ها را رقم زده است‪.‬‬ ‫انچه در این زمینه اهمی��ت دارد به تامین نقدینگی مربوط‬ ‫می شود‪ .‬تامین نقدینگی بنگاه های صنعتی به طور کلی وظیفه‬ ‫سرمایه گذار‪ ،‬بخش فروش و بانک ها است‪ .‬شرایط کنونی کشور‬ ‫نش��ان می دهد تاب اوری سرمایه گذاران و کاهش میزان تقاضا‬ ‫از ط��رف بازار بار اصل��ی تامین نقدینگی را ب��ر دوش بانک ها‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬این موضوع در شرایطی ایجاد شد که امارهای‬ ‫رس��می نشان می دهد سهم صنایع از تسهیالت بانکی در سال‬ ‫‪ ۹۷‬نس��بت به سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۱۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬برخی از تحلیلگران معتقدند کاهش نقدینگی دلیل‬ ‫اصل��ی تعطیلی بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد بنگاه های صنعتی اس��ت‪.‬‬ ‫چیدم��ان این اع��داد در کنار هم به ظاهر نش��ان می دهد که‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی تس��هیالت نمی توان��د عامل تعطیلی ‪۸۰‬‬ ‫درص��د بنگاه های تعطیل ش��ده باش��د اما این طور نیس��ت؛ در‬ ‫بررس��ی های‬ ‫در ادامه این موضوع مش��خص می ش��ود‬ ‫که کاهش ‪ ۱۰‬درصدی تس��هیالت بانکی در یک س��ال چطور‬ ‫توانسته دلیل تعطیلی ‪ ۸۰‬درصد بنگاه های تعطیل باشد‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫«ون چند منظوره»‬ ‫در کشور‬ ‫تربیت‬ ‫کارگران متخصص‬ ‫الگوی توسعه‬ ‫حمل ونقل‬ ‫مشخص شد‬ ‫رضا جاللی‬ ‫تحلیلگر امور صنعتی و اقتصادی‬ ‫نظام اموزشی کشور متاسفانه در طول سال های گذشته‬ ‫نتوانس��ته مدیران برجس��ته ای را معرفی کن��د و باید این‬ ‫موضوع را بپذیریم که در دهه های گذش��ته انچه توانست‬ ‫کش��ور را به توسعه و رشد نسبی برساند نسل مدیرانی بود‬ ‫که در دهه ‪ ۵۰‬تربیت ش��ده بودند و بیش��تر این مدیران در‬ ‫ان سال خارج از کش��ور تحصیل کرده بودند‪ .‬اکنون هم با‬ ‫نگاهی ب��ه مدارک تحصیلی برخی از وزیران و مس��ئوالن‬ ‫درمی یابیم که این نس��ل از مدیران پیش از انقالب اسالمی‬ ‫و در خارج از کشور تحصیل کرده بودند‪ .‬پس از قانون منع‬ ‫بکارگیری بازنشس��تگان‪ ،‬ساختار مدیریتی و نگاه حاکم بر‬ ‫بس��یاری از وزارتخانه ها تا ح��د قابل توجهی تغییر کرد‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگر‪ ،‬با تصویب و اجرای این قانون ش��اهد خروج‬ ‫مدیرانی بودیم که در دهه ‪ ۵۰‬تحصیل کرده بودند و بیشتر‬ ‫انه��ا را با عنوان مدی��ران «دهه پنجاهی» می شناس��یم‪.‬‬ ‫خروج این مدیران در شرایطی که به جز وزیران از ان نسل‬ ‫امروز دیگر ش��اهد فردی در بدنه دولت نیستیم باعث شد‬ ‫پارادایم مدیریت در کش��ور تغییر کند‪ .‬پرسشی که اکنون‬ ‫مطرح می ش��ود این اس��ت که تغییر پارادایم مدیریتی در‬ ‫کش��ور چگونه ادامه خواهد یافت‪ .‬نظام اموزش��ی کش��ور‬ ‫در ط��ول ‪ ۴‬دهه هر چند که مهندس��ان و مدیران موفقی‬ ‫را به کش��ور معرف��ی کرد اما در واقع هنوز اختالف س��طح‬ ‫با مدیران نس��ل قبل بسیار زیاد اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د یکی از مناسب ترین سیاست هایی که دولت باید‬ ‫در نظر داشته باشد استفاده از مربیان خارجی برای تربیت‬ ‫مدیران و مهندسان ایرانی است‪ .‬باید این موضوع را بپذیریم‬ ‫که نظام اموزشی کش��ور نمی تواند مدیرانی را تربیت کند‬ ‫که در این ش��رایط بتوانند س��ازمان ها‪ ،‬نهادها و بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی و تولیدی را مدیریت کنند‪ .‬خوش��بختانه هنوز‬ ‫برخی از مدیران و مهندس��ان خالق و قدرتمند در کش��ور‬ ‫حضور دارند اما با پایان یافتن عصر انها وضعیت کش��ور در‬ ‫عرصه مدیریت از شرایط کنونی خطرناک تر خواهد شد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬باید هرچه س��ریع تر برای تربیت مدیرانی که‬ ‫بتوانند اداره اقتصاد را در دست داشته باشند‪ ،‬اقدام کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید «ون چند منظوره» در کشور‬ ‫داخلی سازی‬ ‫«های تک» ها اغاز شد‬ ‫تکمیل خودرو های ناقص‬ ‫نیازمند نقدینگی است‬ ‫جه��اد خودکفای��ی که ب��رای تولی��د قطعات‬ ‫پیش��رفته در ایران خودرو ش��کل گرفته تصمیم‬ ‫هوشمندانه ای برای مقابله با تحریم های امریکا و‬ ‫کاهش وابستگی ارزی است‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬مش��ارکت شرکت های دانش بنیان‬ ‫در ط��رح جه��اد خودکفای��ی قطعات پیش��رفته‬ ‫خودرو باعث تس��ریع در روند این امر می ش��ود‪.‬‬ ‫وی از امادگی و حمایت مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫از خودروس��ازان کش��ور برای تحقق بومی سازی‬ ‫قطعات پیش��رفته خودرو خب��ر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان به عنوان بازوی قدرتمند‬ ‫صنعت خودرو کشور برای بومی سازی این قطعات‬ ‫هستند و دراین زمینه گام های تازه ای برداشته اند‪.‬‬ ‫احم��دی ضم��ن رد موض��وع احتکارخ��ودرو از‬ ‫س��وی خودروس��ازان تاکید کرد‪ :‬کسری قطعات‬ ‫خودروه��ای موجود در پارکینگ خودروس��ازان‬ ‫نیازمند نقدینگی است و مجلس شورای اسالمی‬ ‫حامی تولید است و از ان حمایت می کند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم زنجان در عین حال اظهارکرد‪ :‬خودروسازان‬ ‫باید با حفظ کیفیت و احترام به مشتری خودروهای‬ ‫ناقص را تکمیل و تحویل مش��تریان بدهند‪ .‬وی‬ ‫اظهار امیدواری کرد‪ :‬مسئوالن با حمایت اصولی‬ ‫از صنعت خودروی کشور زمینه های رشد و توسعه‬ ‫زیرس��اخت این صنعت را در دوران رونق تولید و‬ ‫خودکفای��ی ب��ا هدف مقابله با تحریم امریکا بیش‬ ‫از پیش فراهم کنند‪.‬‬ ‫‪۱۰‬هزار خودرو تکمیل‬ ‫و تجاری سازی شد‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫در امور تولید گفت‪ :‬هفته گذشته ‪۱۰‬هزار محصول‬ ‫دارای کس��ری قطعات‪ ،‬از س��وی این خودروساز‬ ‫تکمیل شده و در حال تحویل به مشتریان است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬علی شیخ زاده افزود‪ :‬با همت‬ ‫بی وقفه و تالش بی ش��ائبه همکارانم در س��ایپا و‬ ‫تدابیر مدیر ارشد گروه که با هدف ارتقای رضایت‬ ‫مش��تریان و تس��ریع در عمل به تعهدات معوق و‬ ‫پاسخ به نیاز بازار انجام شده است‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫‪۱۰‬هزار خودرو تکمیل و تجاری س��ازی ش��د که‬ ‫بی��ش از ‪۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬خ��ودرو از ان‪ ،‬در ‪ ۳‬روز‬ ‫تعطیل پایان هفته تکمیل ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫وی س��ایپا براس��اس برنامه ریزی ها قصد دارد از‬ ‫م��اه اینده‪ ،‬هفت��ه ای ‪۱۲‬هزار خودرو را تکمیل و‬ ‫به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«تهدید» و «فرصت» به راحتی می توانند جایگزین‬ ‫یکدیگ��ر ش��وند؛ به این معنی که تهدی��د با مدیریت‬ ‫درس��ت بحران به فرصت و فرصت ب��ا مدیریت غلط‬ ‫به تهدیدی برای یک مجموعه تبدیل می ش��ود‪ .‬اغاز‬ ‫تحریم‪ ،‬تهدیدی اس��ت که صنعت خودرو کش��ور را‬ ‫نش��انه گرفته اس��ت‪ .‬این امر منجر به بسیج همگانی‬ ‫در خودروس��ازی های داخلی ش��ده تا در این مقطع‬ ‫زمانی به سوی بومی س��ازی خودروها و عمق ساخت‬ ‫داخل قطعات گام بردارند‪ .‬اینکه چقدر این صنعتگران‬ ‫می توانند از فرصت های به وجود امده دس��تاوردهای‬ ‫ذی قیم��ت ب��رای خود به دس��ت اورن��د و همچنین‬ ‫برنامه ه��ای بلندمدت��ی تدوی��ن کنن��د در اینده ای‬ ‫نه چندان دور مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای کیفی محصوالت‬ ‫محمد‬ ‫زارع پور اشکذری‪:‬‬ ‫وانت پادرا پالس‬ ‫با ظرفیت تناژ باری‬ ‫نیسان(‪۲.۲‬تن)‬ ‫به تدریج جایگزین‬ ‫وانت نیسان‬ ‫می شود‪ .‬شاسی‪،‬‬ ‫قوای محرکه ‪،‬‬ ‫گیربکس و اکسل‬ ‫در پادرا پالس‬ ‫همانند وانت‬ ‫نیسان خواهد بود‬ ‫و تغییراتی در اتاق‬ ‫این خودرو ایجاد‬ ‫خواهد شد‬ ‫محم��د زارع پور اش��کذری‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی زامیاد در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬این‬ ‫مجموعه یکی از قدیمی ترین ش��رکت های خودرو ساز‬ ‫تجاری کشور است که از سال ‪ ۱۳۴۲‬فعالیت خود را‬ ‫در زمینه تولید خودروهای باری و مسافری اغاز کرده‬ ‫و دارای قدمتی بیش از ‪ ۵۶‬سال است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن مجموع��ه در دوره ای محصوالت‬ ‫ولوو را تولید می کرد و از س��ال ‪ ۱۳۷۲‬شریک تجاری‬ ‫شرکت ایویکو ایتالیا در حوزه خودروهای سنگین شد‪.‬‬ ‫کامیون‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و همچنین وانت نیس��ان‬ ‫در ای��ن دوره در زامیاد تولید می ش��دند‪ .‬تولید وانت‬ ‫نیس��ان از س��ال ‪ ۱۳۴۹‬در این ش��رکت اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وانت نیسان این ش��رکت سال هاست به عنوان‬ ‫خودرویی اقتصادی در کنار خانواده های ایرانی حضور‬ ‫دارد و وس��یله کار افراد بسیاری است و کمک زیادی‬ ‫به درامد خانواده ها می کند و به طور تقریبی به اندازه‬ ‫یک کامیونت قابلیت جابه جایی بار دارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه وانت نیس��ان‬ ‫زامیاد‪ ،‬اس��تانداردهای کشور در زمین ه میزان مصرف‬ ‫س��وخت و االیندگی را کس��ب می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫ت�لاش مجموعه این اس��ت که محصوالتش از س��ال‬ ‫اینده براساس اس��تانداردهای االیندگی یورو‪ ۵‬تولید‬ ‫ش��وند‪ .‬بدین منظور‪ ،‬ارتقای کیفی موتور و سیس��تم‬ ‫ایمن��ی خودروه��ا ه��م ازس��وی معاونت مهندس��ی‬ ‫مجموعه در حال پیگیری اس��ت‪ .‬همچنین در زمینه‬ ‫خودکفایی مسئله تحقیق و توسعه(‪ )R&D‬و ساخت‬ ‫داخل قطعات مورد نیاز‪ ،‬به طور جدی تا کس��ب نتایج‬ ‫مطلوب در این شرکت پیگیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش عمق ساخت داخل‬ ‫زارع پور اشکذری در ادامه اظهارکرد‪ :‬به منظور تحقق‬ ‫شعار سال ‪« ۹۸‬رونق تولید» و براساس سیاست های‬ ‫تکلیف شده از سوی مدیریت ارشد گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا‪ ،‬ش��رکت ما ب��رای کاهش اثرات و فش��ارهای‬ ‫حاص��ل از تحریم ه��ا‪ ،‬به دنبال عمق س��اخت داخل‬ ‫خودروهای خود به ویژه در محصوالت وانت نیس��ان‪،‬‬ ‫پادرا و ریچ است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بدین منظور‪ ،‬قطعات نیسان تا ‪۹۰‬درصد‬ ‫بومی س��ازی ش��ده اند‪ .‬در وان��ت پ��ادرا ه��م بیش از‬ ‫‪۶۵‬درصد قطعات از داخل تامین می شود البته هدف‬ ‫رساندن ان به ‪ ۷۵‬تا ‪۸۰‬درصد تا پایان سال است‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬هدف گذاری برای داخلی سازی وانت‬ ‫ریچ زامی��اد نیز(که درحال حاضر ب��ا ‪۲۰‬درصد عمق‬ ‫ساخت داخل تولید می شود) تا پایان سال‪۴۰ ،‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬این خ��ودرو بی��ش از نیم دهه اس��ت که در‬ ‫کش��ور تولید می شود و از س��ال ‪ ۹۶‬خط تولید ان از‬ ‫پارس خودرو به این مجموعه منتقل شده و تنوع سبد‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تهیه و تامین قطعات «های تک» خودروها‬ ‫گفت‪ :‬تولید برخی از این قطعات در کش��ور اغاز‬ ‫و در این زمینه س��بدی از کل پروژه های س��اخت‬ ‫داخل مربوط به خودرو و سایر صنایع تعریف شده‬ ‫است‪ .‬فرشاد مقیمی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬با‬ ‫وجود اعمال ظالمانه ترین تحریم ها علیه کش��ور‪،‬‬ ‫چیزی به نام بن بست سر راه فعالیت های اقتصادی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬شاید تحریم ها سبب شود هزینه ها در‬ ‫برخی موارد افزایش یابد که البته اجتناب ناپذیر‬ ‫است و نمی توانیم اقدام خاصی در این زمینه انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬اما افراد و کشورها در جهان انقدر زیادند‬ ‫که می توان هر مش��کلی را از طریق انها برطرف‬ ‫کرد‪ .‬مقیمی تاکید کرد‪ :‬برگزاری نمایشگاه های‬ ‫س��اخت داخ��ل کااله��ا نیز تا زمان��ی که اخرین‬ ‫قطعه یا کاالی این سبد داخلی سازی شود‪ ،‬ادامه‬ ‫خواهد یافت؛ نمایشگاه هایی که با استقبال فعاالن‬ ‫اقتصادی و صنعتگران همراه شده و درباره تامین‬ ‫مواد اولیه نیز پیگیری ها با قوت ادامه دارد‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به عنوان نمونه از‬ ‫ادغام تراز مالی دو واحد پتروشیمی خبر داد که‬ ‫اقدامی در راس��تای مقابله با تهدیدهای خارجی‬ ‫اس��ت؛ اقدام��ی ک��ه برای اقتصاد کش��ور‪ ،‬بخش‬ ‫صنع��ت و خ��ود این واحده��ای صنعتی منفعت‬ ‫به دنبال دارد‪ .‬وی درباره برخی ش��ایعه ها مبنی‬ ‫بر استفاده از موتور ‪ EF ۷‬روی خودروهای تندر‬ ‫‪ ۹۰‬و ساندرو گفت‪ :‬چنین موضوعی را نمی توان‬ ‫رد یا قبول کرد و مس��تلزم بررس��ی های بیش��تر‬ ‫است‪ .‬اگر بررسی ها‪ ،‬امکان پذیری ان را ثابت کند‪،‬‬ ‫موضوع اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫در چند روز گذشته برخی رسانه ها به گفته های‬ ‫یک مدرس از یکی از شرکت های فعال در حوزه‬ ‫خدم��ات پ��س از فروش اس��تناد ک��رده و از قول‬ ‫او اع�لام کرده ان��د‪ ،‬قرار اس��ت موتور‪ EF ۷‬روی‬ ‫خودروهای تندر ‪ ۹۰‬و س��اندرو هم نصب ش��ود‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقات و نواوری س��ایپا به نمایندگی از‬ ‫این گروه خودروسازی روز گذشته اعالم کرد هیچ‬ ‫برنامه ای برای اس��تفاده از این موتور یا هر موتور‬ ‫دیگری روی محصول ساندرو ندارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل زامیاد با اشاره به تیراژ تولید محصوالت‬ ‫این مجموعه گفت‪ :‬ما توانستیم پس از ‪ ۶‬سال رکورد‬ ‫تولید باالی ‪ ۲۰۰‬خودرو‪ ،‬در روز را به ثبت برس��انیم‬ ‫که نش��ان می دهد این مجموع��ه به طور جدی برنامه‬ ‫افزایش تولید را در دستورکار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫به منظور تحقق ش��عار س��ال ‪ ۹۸‬یعنی «رونق تولید» و براس��اس‬ ‫سیاست های تکلیف شده از سوی مدیریت ارشد گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا‪ ،‬ش��رکت زامیاد ب��رای کاهش اثرات و فش��ارهای ناش��ی از‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬به دنبال عمق س��اخت داخل خودروهای خ��ود به ویژه در‬ ‫محصوالت وانت نیسان‪ ،‬پادرا و ریچ است‬ ‫محصوالت تولیدی ما را افزایش داده است‪ .‬وی دیگر‬ ‫برنامه های اینده مجموعه را جایگزینی وانت نیس��ان‬ ‫عنوان ک��رد و گفت‪ :‬برنامه داری��م تولید این خودرو‬ ‫را تا زمانی ک��ه مجوزهای مربوط به اس��تانداردهای‬ ‫کش��ور را کس��ب می کند‪ ،‬ادامه دهی��م‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫همزمان وانت پ��ادرا پالس را با هم��ان ظرفیت تناژ‬ ‫باری نیس��ان(‪۲.۲‬تن) به تدریج جایگزین وانت نیسان‬ ‫می کنیم‪ .‬شاس��ی‪ ،‬قوای محرکه ‪ ،‬گیربکس و اکس��ل‬ ‫در پ��ادرا پالس همانن��د وانت نیس��ان خواهد بود و‬ ‫تغییراتی در اتاق این خودرو ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫زارع پوراشکذری خاطرنش��ان کرد‪ :‬قرار است پادرا‬ ‫پالس با امکاناتی مناس��ب به بازار عرضه ش��ود‪ .‬این‬ ‫امکانات جدی��د به عنوان قطعات اصلی این خودرو(نه‬ ‫به عنوان اپش��ن) شامل ارتقای کیفیت کولر‪ ،‬سیستم‬ ‫هیدرولی��ک‪ ،‬تایر رادیال و‪ ...‬خواه��د بود‪ .‬قصد داریم‬ ‫تولید نس��ل جدید پادرا را در ‪ ۶‬ماه دوم امسال اغاز و‬ ‫خط تولیدش را در مدتی کوتاه با خط تولید نیس��ان‬ ‫جابه ج��ا کنی��م تا ضمن حف��ظ بازار خ��ود‪ ،‬رضایت‬ ‫مشتریان را در سطحی مطلوب به دست اوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تیراژ تولید‬ ‫زارع پور اش��کذری در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر‬ ‫برنامه های دیگر ش��رکت زامیاد در س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪:‬‬ ‫افزایش تی��راژ تولید ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درص��دی خودروها از‬ ‫دیگر برنامه های ما در س��ال ‪ ۹۸‬اس��ت‪ .‬سال گذشته‬ ‫با وجود اعمال تحریم ها‪ ،‬شمارگان تولید خودروهای‬ ‫این ش��رکت‪۲۴ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو و نسبت به سایر‬ ‫مجموعه ها مناس��ب تر ب��ود که در مقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه سال ‪ ،۹۶‬فقط ‪۲۰‬درصد کاهش تولید داشتیم‪.‬‬ ‫با این حال توانس��تیم وضعیت تولی��د و فروش و در‬ ‫واق��ع جریان نقدینگی واحد تولی��دی خود را کنترل‬ ‫‹ ‹ون چند منظوره‬ ‫کنیم و دچار مش��کل نشویم‪ .‬هدف گذاری انجام شده‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۸‬افزایش تیراژ تولید به ‪۴۰‬هزار خودرو‬ ‫است تا بتوانیم با توجه به شرایط خاص کشور‪ ،‬بخش‬ ‫بیشتری از نیاز بازار داخل را پوشش دهیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این شرکت امکان افزایش تیراژ را دارد و با‬ ‫توجه به داخلی س��ازی هایی که در مدل های گوناگون‬ ‫خودرویی در حال انجام است‪ ،‬امیدواریم تولید امسال‬ ‫را به بیش��ترین حد ممکن برسانیم‪ .‬هدف ما رضایت‬ ‫حداکثری مشتریان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید نسل جدید وانت ‬ ‫مدیرعام��ل زامی��اد با اش��اره به نس��ل جدید پادرا‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬پ��ادرا در تی��راژ پایین در ح��ال تولید‬ ‫اس��ت و تولید نس��ل جدید ان نیز در دستورکار این‬ ‫مجموع��ه قرار دارد‪ .‬این امر در راس��تای پاس کردن‬ ‫استانداردهای الزم کشور بوده و اینکه بتواند ظرفیت‬ ‫بار و محدودیت هایی ک��ه در خودروهای دیگر وجود‬ ‫دارد را پوشش دهد‪.‬‬ ‫زارع پوراش��کذری با بیان اینکه از دیگر برنامه های‬ ‫این مجموعه تولید ریچ اس��ت که کالس و س��اختار‬ ‫ان ب��ا نیس��ان و پ��ادرا متفاوت اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ریچ‬ ‫خودرویی دارای دو دیفرانس��یل‪ ،‬دوکابین و ظرفیت‬ ‫بار ‪۷۰۰‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این خودرو در گ��روه تجاری ‪ M۱‬قرار‬ ‫می گی��رد؛ یعن��ی به ط��ور حت��م باید ایربگ داش��ته‬ ‫باش��د و اس��تانداردهای جدید حتی اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه را کس��ب کن��د‪ ،‬درحالی ک��ه پادرا‬ ‫در گ��روه خودرویی ‪ M۲‬اس��ت زی��را ظرفیت بار ان‬ ‫باالی ‪ ۲‬تن بوده و بر این اس��اس اس��تانداردها‪ ،‬باید‬ ‫اس��تانداردهای شصت وسه گانه را کس��ب کند و ‪۲۲‬‬ ‫استاندارد دیگر برای گروه ‪ M۱‬است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر خودروهای��ی ک��ه ق��رار اس��ت در ای��ن‬ ‫مجموعه به ش��کل انبوه تولید شود‪ ،‬امبوالنس است‪.‬‬ ‫زارع پور اش��کذری در این ب��اره توضیح داد‪ :‬پس از ‪۱۵‬‬ ‫س��ال‪ ،‬تولید امبوالن��س در این ش��رکت دوباره اغاز‬ ‫شده اس��ت‪ .‬پیش تر تا سال ‪ ۸۴‬امبوالنس در شرکت‬ ‫زامیاد تولید می شد اما برای مدتی متوقف شد‪ .‬امروز‬ ‫ب��ا ش��رایط تحریمی که کش��ور دارد و نیز توانمندی‬ ‫مهندس��ی ای��ن مجموع��ه‪ ،‬تولید امبوالن��س دوباره‬ ‫اغاز شده اس��ت‪ .‬این مدل تنها ون اروپایی در کشور‬ ‫اس��ت که مجوز تبدیل ش��دن به امبوالن��س را دارد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا سازمان اورژانس کشور از خط تولید‬ ‫مجموعه بازدید ک��رد و خودروها را مورد ازمون قرار‬ ‫داد و تعدادی هم در ایام نوروز در اختیار این سازمان‬ ‫گرفت‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬با مجموعه بیمارس��تان های‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی و وزارت بهداش��ت هم‬ ‫مذاکراتی داشتیم تا تولید انبوه این خودرو با توجه به‬ ‫نیاز کشور اغاز شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ون اراد ب��ا مج��وز و کاربری حمل‬ ‫معل��والن در این مجموعه در حال س��اخت و تجهیز‬ ‫است‪ .‬تعدادی از این خودرو هم به سازمان بهزیستی‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬البته با س��ازمان اتوبوسرانی هم‬ ‫مذاکره شد و انها درخواست دست کم ‪۱۰۰‬خودرو را‬ ‫دارند‪ .‬به لحاظ ساختار این ون مناسب معلوالن است‬ ‫و ارتفاع ان تا س��قف خودرو ‪ ۱۶۵‬سانتی متر‪ ،‬با موتور‬ ‫‪۳‬هزار دیزل و استهالک بسیار کم است‪.‬‬ ‫زارع پور اشکذری با اشاره به چند کاربری بودن این‬ ‫ون گف��ت‪ :‬ونی که در این مجموعه در حال س��اخت‬ ‫اس��ت هم ظرفیت مس��افری بین ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۴‬نفری را‬ ‫دارد و ه��م می توان از ان به عن��وان ون باری‪ ،‬حمل‬ ‫معل��والن و امبوالنس اس��تفاده و ان را تجهیز کرد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه مجموعه زامی��اد این ون را با ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬موارد‬ ‫کاربری‪ ،‬براساس سفارش ها اماده می کند و در اختیار‬ ‫سازمان های مربوط قرار می دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نبود نظارت دولتی و تضییع حقوق شهروندان‬ ‫عب�اس مجیدی نژاد‪-‬رئی�س انجم�ن صنف�ی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو کشور‪:‬‬ ‫با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت‪ ،‬اتخاذ سیاست ها‬ ‫و خط مش��ی های دولت و س��ازمان ها و نهادهای وابس��ته به‬ ‫ان و تاثیر تصمیم گیری ها و سیاس��ت های دولت بر توس��عه‬ ‫فرهنگ��ی و اقتصادی‪ ،‬توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی بادوام‬ ‫ب��دون حض��ور یک دولت موث��ر و کارا‪ ،‬ام��ری محال به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬این موضوع به عنوان یک اصل پذیرفته ش��ده که‬ ‫برای تحقق توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی وجود دولت موثر‬ ‫وکارا اهمیت بسیاری دارد‪ .‬یکی از وظایف تعریف شده برای‬ ‫دولت که به نوعی پذیرش ان فرق بین دولت های کالس��یک‬ ‫و مدرن اس��ت‪ ،‬نقش اقتصادی دولت خواهد بود‪ .‬نقش دولت‬ ‫در یک قرن گذش��ته دچار تحوالت زیادی شده است‪ .‬اشاعه‬ ‫و توسعه سریع فناوری اطالعات‪ ،‬ازدیاد جمعیت‪ ،‬دغدغه های‬ ‫زیس��ت محیطی روزافزون‪ ،‬روند اقتصادی حاکم بر مناسبات‬ ‫جهانی و فش��ار فزاینده برای اس��تحاله و ادغ��ام در اقتصاد‬ ‫جهانی‪ ،‬دولت ها را ناگزیر کرده واکنش های متناسب و الزم را‬ ‫در مقابل شرایط به وجود امده نشان دهند‪ .‬از این رو بازبینی‬ ‫جای��گاه و رفتار دولت ه��ا و اینکه نقش انها چه باید باش��د‪،‬‬ ‫مهمت��ر از چگونگی ایفای نقش انها اس��ت‪ .‬تعیین جایگاه و‬ ‫رفتار دولت ها و رابطه بین بازار و اقدام های دولت ها از ارکان‬ ‫مهم توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس تعاریف دو واژه بازار و دولت‪ ،‬بازار‪ ،‬سازمانی است‬ ‫ک��ه مصرف کننده و تولید کننده کاالها و خدمات را از طریق‬ ‫معام�لات داوطلبان��ه هماهنگ می کن��د و دولت‬ ‫س��ازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مش��روع‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ش��رایط ایده ال بازار بای��د بتواند به تخصیص‬ ‫مطلوب منابع از نظر اقتصادی و اجتماعی دس��ت‬ ‫یابد که در این صورت دیگر نیازی به دخالت قهری‬ ‫دولت در فعالیت های اقتصادی نیست‪ .‬اما همیشه‬ ‫تخصیص مطلوب منابع امکان پذیر نیس��ت و بازار نمی تواند‬ ‫در همه فعالیت های اقتصادی به این مناس��بات دس��ت یابد‬ ‫و به عب��ارت دیگر‪ ،‬بازار در انجام برخی فعالیت های اقتصادی‬ ‫نارس��ایی دارد‪ .‬نارس��ایی بازار که موجب معضالت اقتصادی‬ ‫ب��رای تامی��ن عدالت اجتماع��ی می ش��ود‪ ،‬دو دلیل عقلی و‬ ‫اقتص��ادی دارد ک��ه دخالت دولت را در ای��ن فرایند توجیه‬ ‫می کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬دخالت دولت در این فرایند نه تنها‬ ‫هیچ گونه تضمینی برای انکه حتما ان اقدام به س��ود جامعه‬ ‫تمام ش��ود‪ ،‬ندارد‪ ،‬بلکه حتی نارس��ایی که در بخش دولتی‬ ‫وجود دارد نیز می تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته‬ ‫باش��د‪ .‬از این رو برای رفع چالش های پیش رو باید تمهیداتی‬ ‫اندیش��یده ش��ود که فرایند سیاسی و س��اختار انگیزه ها را‬ ‫درس��ت و مناس��ب درک کنند و رفاه اجتماع��ی را در عمل‬ ‫بهبود بخشند‪.‬‬ ‫استفاده از فشار اجباری دولت برای هماهنگی فعالیت های‬ ‫مردم براساس قوانین و مقررات یعنی دولت با اعمال قدرت‪،‬‬ ‫منابع و مس��ئولیت های که بازار از انجام انها ناتوان اس��ت را‬ ‫بر عهده می گی��رد‪ .‬البته برای اعمال این هماهنگی‬ ‫نمی توان فرایند های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی‬ ‫را نادیده گرفت‪ .‬دولت باید به دنبال تعیین جایگاه‬ ‫و عملکرد رفتاری خود در اجتماع باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن نوع عملک��رد‪ ،‬دولت وظیف��ه نظارتی و‬ ‫حاکمیتی خ��ود را باید انجام دهد‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫دوره حاکمیتی دولت س��پری ش��ده و پیش��رفت‬ ‫جوامع‪ ،‬توس��عه یافتگی‪ ،‬تقویت بخش خصوصی‪ ،‬تعاونی و‪...‬‬ ‫موجب ش��ده دولت از وظایف سنتی دوری کند و به تکالیف‬ ‫حاکمیت��ی خود که عبارت اس��ت از تامی��ن منابع‪ ،‬نظارت‪،‬‬ ‫سیاست گذاری و مدیریت کالن بپردازد‪.‬‬ ‫در وضعیت اقتصادی کنونی‪ ،‬نوس��ان های ن��رخ ارز‪ ،‬رکود‬ ‫و اش��فتگی های و نارس��ایی در بازار‪ ،‬نی��از نظارتی دولتی بر‬ ‫بازار را دوچندان کرده اس��ت‪ ،‬اما این نکته نه تنها مورد توجه‬ ‫ق��رار نگرفته‪ ،‬بلکه حتی در فرایند بازار کمرنگ تر هم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این بی توجهی به وظای��ف نظارتی دولتی محمل های‬ ‫سوءاس��تفاده برخی از افراد را فراهم و اسیب های جدی را بر‬ ‫بخش های گوناگون وارد کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن عارض��ه تمامی بخش ه��ای صنعت و خدم��ات را در‬ ‫برگرفته اس��ت و معضالت اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را‬ ‫برای ش��هروندان به وجود اورده که بررسی تمامی شقوق ان‬ ‫از مج��ال این مقاله خارج بوده و ما در اینجا فقط به موضوع‬ ‫نظارت بر صنعت خودرو می پردازیم‪.‬‬ ‫در بحث ه��ای مربوط به نظارت‪ ،‬نخس��تین م��ورد را باید‬ ‫نبود نظارت درس��ت بر فراین��د تولید و فعالیت کارخانه های‬ ‫خودروسازی دانست که بعضی از قطعات تولیدی انها فقط ‪۳‬‬ ‫ماه گارانتی دارد و در رس��انه ها اعتراض هایی هم به ان شده‬ ‫است‪ ،‬اما کسی پاسخگو نیس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬خودروسازان‬ ‫محص��والت خود را پیش فروش می کنن��د و پس از چند ماه‬ ‫به جای خودرو مورد درخواس��ت متقاضی‪ ،‬خودرو مورد نظر‬ ‫کارخانه تحویل مش��تری داده می شود؛ البته ان هم با حدود‬ ‫یک سال تاخیر‪ .‬بر بازار قطعات هم نظارتی وجود ندارد و هر‬ ‫یک از افراد براس��اس سلیقه خود مبادرت به واردات قطعات‬ ‫می کنن��د و هن��گام ورود‪ ،‬اس��تانداردهای م��ورد نیاز لحاظ‬ ‫نمی ش��ود و افراد بیشتر س��ود خود را معیار قرار می دهند و‬ ‫نه رضایت مندی مشتریان را‪ .‬بخش نگهداری و تعمیرات هم‬ ‫ش��رایط خوبی ندارد‪ .‬فعالیت نمایندگی های به دلیل نداشتن‬ ‫دید کارشناس��انه و نرخ های دستوری توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫و هر روز از تعداد نمایندگی های فعال کاسته شود‪ .‬در بخش‬ ‫تعمیرات ازاد هم معضالت زیادی وجود دارد و درحال حاضر‬ ‫اف��رادی مب��ادرت به انج��ام تعمیرات خ��ودرو و قطعات ان‬ ‫می کنن��د ک��ه از تخص��ص الزم و کافی برخ��وردار نبوده و‬ ‫موجب اتالف وقت و اعمال هزینه های مازاد برای شهروندان‬ ‫می شوند‪ .‬بی تردید نظارت نداشتن دولت‪ ،‬هزینه های گزافی‬ ‫را به ش��هروندان تحمیل کرده و باع��ث اتالف وقت انها هم‬ ‫ش��ده است‪ .‬مس��ئوالن امر باید بدانند این بی مسئولیتی که‬ ‫موجب تضییع حقوق شهروندی شده‪ ،‬می تواند مصداق واقعی‬ ‫حق الناس باشد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫کاهش ارزش پول‬ ‫ملی به صادرات مواد‬ ‫معدنی جان داد‬ ‫ورود کانادا به مثلث‬ ‫طالیی لیتیوم جهان‬ ‫‪5‬‬ ‫چالش ها و راهکارهای‬ ‫رونق تولید نفت و گاز‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬محور اشتغال کشور‬ ‫دست دولت در ایجاد اشتغال مناطق دور افتاده بسته است‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫بنا به گفته کارشناسان ‪ ۹۸‬درصد معادن کشور کوچک‬ ‫و متوسط هستند که ‪ ۶۰‬درصد تولید را شامل می شوند و‬ ‫باید به رش��د و توسعه انها کمک کرد‪ .‬ازانجایی که معادن‬ ‫کوچک در کش��ور مثل نفت نیس��تند که فقط در جنوب‬ ‫کش��ور متمرکز باش��ند بلک��ه در مناطق مختلف کش��ور‬ ‫پراکنده ش��ده اند می توان با تمرکز بر انها به رشد اشتغال‬ ‫در مناطق مختلف کش��ور‪ ،‬تمرکز جمعیت در استان های‬ ‫مختلف و جذب نیروهای بومی کمک کرد‪.‬‬ ‫چندی پی��ش در هفدهمی��ن اجالس س��االنه عمومی‬ ‫س��ازمان های نظام مهندس��ی معدن کش��ور‪ ،‬بر اهمیت و‬ ‫لزوم توجه به معادن کوچک تاکید شد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو در این ایی��ن گفت‪ :‬در‬ ‫راستای اجرای نقشه راه معدن‪ ،‬برنامه راه اندازی ‪۵۰‬معدن‬ ‫کوچک مقی��اس را برای س��ال جاری در نظ��ر گرفته ایم‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پور تاکید کرد که این رقم یک عدد بس��ته‬ ‫نیس��ت و می تواند به بیش از ان هم برسد‪.‬‬ ‫درباره‬ ‫ل��زوم توجه به این دس��ته از مع��ادن‪ ،‬تاثیر ان بر رش��د‬ ‫اشتغال در کشور و ماندن نیروی های بومی در استان خود‬ ‫با کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر معادن کوچک‬ ‫س��جاد غرق��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ات��اق‬ ‫بازرگانی ای��ران درباره نقش معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط در رشد اشتغال‬ ‫کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫اخری��ن اطالع��ات مرکز ام��ار که‬ ‫مرب��وط به س��ال ‪ ۱۳۹۳‬اس��ت و‬ ‫به عنوان س��ال رونق معدن در نظر گرفته شده است؛ ‪۸۵‬‬ ‫درص��د کس��انی که در بخش معدن ش��اغل هس��تند‪ ،‬در‬ ‫معادن کوچک و متوسط مشغول به فعالیتند‪.‬‬ ‫غرقی ب��ا بیان اینکه ه��ر جایی که ذخیره معدنی باش��د‬ ‫امکان اش��تغالزایی وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ویژگی عمومی‬ ‫بخ��ش معدن به وی��ژه معادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬رش��د‬ ‫اشتغالزایی به ویژه در مناطق دورافتاده است‪ .‬هر جایی که‬ ‫معدن است اشتغال هم به وجود می اید و این مهم کمک‬ ‫کرده که در مناطق پراکنده کشور مهاجرت معکوس اتفاق‬ ‫بیفتد یعنی اگر روس��تایی بوده که به واسطه نبود صنعت‬ ‫و معدن و ش��رایط اشتغال دچار ضعف شده‪ ،‬افراد به دیگر‬ ‫مناطق برخوردار کشور مهاجرت کرده اند اما با حضور یک‬ ‫معدن‪ ،‬اشتغال بهینه شده و نیروی انسانی بیشتری جذب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ب��ا بیان اینکه معادن می توانند در مناطق مختلف کش��ور‬ ‫ابادانی به وجود بیاورند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از معادن ما‬ ‫در مناطق دورافتاد ه هستند‪ ،‬ظرفیت کشاورزی یا تاسیس‬ ‫واحدهای صنعتی را ندارند و هزینه زیرس��اخت و تاسیس‬ ‫صنع��ت هم در انجا باال اس��ت؛ درنتیجه معدن به س��راغ‬ ‫ابادانی در این مناطق می رود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس معدن��ی‪ ،‬از ویژگی های عمومی‬ ‫بخش معدن این اس��ت که اشتغال را در این مناطق ایجاد‬ ‫کن��د‪ .‬پیش از این امکان س��رمایه گذاری اش��تغالزا در ان‬ ‫مناطق باال و بسیار هزینه بر بود‪ .‬به این ترتیب این معادن از‬ ‫نظر پراکندگی جغرافیایی و زیرساختی‪ ،‬امکان رشد را در‬ ‫کشور ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫غرقی در ادامه‪ ،‬به اس��یب پذیری معادن کوچک در مقابل‬ ‫نوسانات بازار و بروز مشکالت اقتصادی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این میزان اشتغال با توجه به اسیب پذیری معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط در دوران رکود و رونق‪ ،‬همیشه نوسان داشته‬ ‫است‪ .‬در ش��رایط رکود می توان گفت تا حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫هم افت داش��ته و سیر نزولی را در اش��تغال تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگان��ی اظهار ک��رد‪ :‬به دلی��ل کوچک مقی��اس بودن‪،‬‬ ‫ظرفی��ت پایین بدهی‪ ،‬اخذ تس��هیالت و تامی��ن مالی با‬ ‫وجود اینک��ه این معادن درصد باالیی از اش��تغال را دربر‬ ‫س��جاد غرقی‪ :‬ممکن است روس��تایی به دلیل نداشتن ش��رایط اشتغال‪ ،‬از‬ ‫س��کنه خالی شده و س��اکنانش مهاجرت کرده باش��ند اما معادن کوچک باعث‬ ‫ه شده و نیروی انسانی بیش��تری جذب ان منطقه‬ ‫می ش��وند که اش��تغال بهین ‬ ‫شود‬ ‫می گیرند‪ ،‬اس��یب پذیرتر هس��تند و هم��واره در ایران با‬ ‫تعطیل��ی و کاهش ظرفیت روبه رو ش��ده اند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫در چرخه های تج��اری به ویژه در وضعیت رکود جهانی یا‬ ‫داخلی‪ ،‬این معادن و بنگاه ها اسیب پذیرتر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار عمده مواد معدنی در اختیار دولت‬ ‫س��یدمهدی طیب زاده‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی کرمان نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫درب��اره اهمیت و نقش معادن کوچک‬ ‫در رش��د اشتغال کشور گفت‪ :‬اگر امار و وضعیت معادن را‬ ‫بررس��ی کنیم می بینیم که بیشتر معادن در اختیار بخش‬ ‫خصوصی و شامل معادن کوچک است‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی کرم��ان درباره اهمی��ت معادن‬ ‫کوچک اظهار کرد‪ :‬در کرمان ‪ ۳۰۰‬معدن خصوصی داریم‬ ‫که بیشتر انها کوچک هستند‪.‬‬ ‫ای��ن معادن از لحاظ وس��عت پراکندگ��ی و تعداد زیاد‬ ‫بهره برداران‪ ،‬تعیین کننده هستند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ازانجایی که‬ ‫معادن کوچک در مناطق مختلف کش��ور پراکنده هستند‪،‬‬ ‫اشتغال ان منطقه را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫طیب زاده درباره اهمیت استفاده از‬ ‫نی��روی بومی و کمک به رش��د ان‬ ‫منطق��ه بیان کرد‪ :‬اگ��ر هر معدنی‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳‬نفر از تحصیلکردگان‬ ‫معدن��ی و زمین شناس��ی هم��ان‬ ‫منطقه را استخدام کند‪ ،‬خیلی موثر‬ ‫اس��ت و می توان��د زمینه رش��د را‬ ‫فراهم کند‪ .‬بنابراین معادن کوچک‪ ،‬هم در رونق اش��تغال‬ ‫و ه��م در بکارگی��ری نیروه��ای فنی محلی بس��یار موثر‬ ‫هس��تند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نیروهای محلی به س��بب داش��تن‬ ‫خالقی��ت و اش��نا بودن با ش��رایط ان محل بس��یار موثر‬ ‫هس��تند و می توانند زنجیره رشد معادن و اقتصاد را کامل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی کرم��ان در ادامه‪ ،‬با گل��ه از اینکه‬ ‫س��هم و نقش معادن کوچک بخ��ش خصوصی در مقابل‬ ‫معادن بزرگ دولتی بس��یار کم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه از‬ ‫نظ��ر ارزش بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد امتی��از را معادن بزرگ و‬ ‫دولت��ی در اختی��ار دارند و همان طور ک��ه می دانیم بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد اس��تخراج در اختی��ار معادن بزرگ و دولتی‬ ‫اس��ت‪ .‬طیب زاده ادامه داد‪ :‬معادن کوچک امکانات زیادی‬ ‫در اختیار ندارند و نمی توانند در فراوری و استخراج رشد‬ ‫کنند‪ .‬درنتیجه به س��مت فروش به شرکت های دولتی یا‬ ‫تعطیلی می رون��د‪ .‬او در لزوم حمایت از معادن کوچک و‬ ‫نقش افرینی دولت اظهار کرد‪ :‬دولت باید به معادن کوچک‬ ‫کم��ک کند یا معادن بزرگ را ب��ه بخش خصوصی واگذار‬ ‫کن��د و پیش خرید و تضمین خری��د از واحدهای کوچک‬ ‫انجام دهد تا انها هم دس��ت به تجمیع بزنند و در رش��د‬ ‫اقتصادی موثر باشند‪.‬‬ ‫او در زمینه لزوم اعمال واگذاری ها تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که‬ ‫واگذاری انجام نش��ده‪ ،‬معادن دولتی و بزرگ خودشان را‬ ‫رقی��ب معادن کوچک ندانند زیرا این معادن نمی توانند به‬ ‫رونق اشتغال کمک چندانی کنند‪.‬‬ ‫مجموعه تصفیه خانه مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان‬ ‫الگوی کاهش مصرف اب در دنیا‬ ‫صنعت فوالد همواره یکی از صنایع بسیار مهم و پرمصرف اب است که‬ ‫با توجه به پیشرفت روزافزون ان و همچنین خشکسالی های اخیر‪ ،‬نیاز به‬ ‫اب با کیفیت مناسب بیش از پیش در ان احساس می شود‪.‬‬ ‫مجتم��ع فوالد بوتی��ای ایرانیان با قرار گرفتن در ی��ک منطقه کویری‬ ‫و محروم از منابع ابی‪ ،‬اس��تراتژی اس��تفاده پایدار از پس��اب تصفیه شده‬ ‫فاضالب ش��هر کرمان و احداث یک تصفیه خانه مدرن و پیش��رفته برای‬ ‫تبدیل پس��اب تصفیه ش��ده فاضالب ش��هری به اب صنعتی و همچنین‬ ‫انتخ��اب و بکارگیری بهترین تکنولوژی ه��ای روز دنیا به منظور حداکثر‬ ‫بهره وری در بازچرخانی و اس��تفاده مجدد از پس��اب کارخانجات خود را‬ ‫در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین با نگاه توس��عه پایدار و تعهد به ایندگان‪ ،‬اجرا و توس��عه‬ ‫ش��بکه وس��یع جمع اوری فاضالب ش��هر کرمان و مدول های توسعه ای‬ ‫تصفیه خانه های فاضالب مربوطه توس��ط شرکت فوالد بوتیای ایرانیان در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬در ای��ن طرح طول کل فاضالبروه��ا در حدود ‪1500‬‬ ‫کیلومتر اجرا می شود‪.‬‬ ‫تنها ‪ 80‬متر مکعب بر ساعت (کمتر از ‪ ) %10‬است‪.‬‬ ‫برای بازیابی ‪ 80‬مترمکعب اب هدررفت نیز روش تخلیه مایع به میزان‬ ‫صفر(‪ )ZLD( )1‬در نظر گرفته ش��ده است که به واسطه اجرای این طرح‬ ‫بین ‪ 80‬تا ‪90‬درصد از این اب هدررفت استحصال می گردد و باقیمانده‪،‬‬ ‫به صورت پسماند جامد و عمدتاً نمک از سیستم خارج می شود‪.‬‬ ‫شکل شماره ‪1‬‬ ‫تصفیه خان��ه فاضالب داخ��ل مجتمع فوالد بوتی��ای ایرانیان با ظرفیت‬ ‫حدود ‪ 825‬مترمکعب در ساعت (قابل افزایش تا حدود ‪ 1000‬مترمکعب‬ ‫در س��اعت) از پیش��رفته ترین تصفیه خانه های صنعتی موجود در کشور‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫این تصفیه خانه (ش��کل شماره ‪ )2‬پس��اب تصفیه شده فاضالب شهری‬ ‫را دریاف��ت و پ��س از هواده��ی از روش لج��ن فع��ال (‪ )MBBR‬برای‬ ‫تصفی��ه بیولوژیکی اس��تفاده می کن��د و در ادامه به وس��یله کالریفایر و‬ ‫اولترافیلتراس��یون (‪ )UF‬تصفیه فیزکی اب در سه مرحله با روش اسمز‬ ‫معکوس (‪ )RO‬به انجام می رسد‪.‬‬ ‫مقدار دورریز نهایی این تصفیه خانه پس از س��ه مرحله اسمز معکوس‬ ‫شکل شماره ‪2‬‬ ‫‹ ‹برخی از مزایای احداث این تصفیه خانه مدرن و پیشرفته‪:‬‬ ‫‹ ‹سیستم ‪ Hybrid Cooling Tower‬کارخانه فوالدسازی بوتیا‬ ‫از دیگر مزایای قابل توجه پروژه فوالدسازی شرکت فوالد بوتیای ایرانیان‬ ‫اس��تفاده از برج ه��ای خنک کن هیبریدی اس��ت که راندم��ان خنک کاری‬ ‫اب ه��ای در گردش فرایند را به نح��و قابل قبولی افزایش می دهند‪ .‬این نوع‬ ‫ب��رج خنک کن ترکیبی از برج خنک کن خش��ک و تر می باش��د‪ .‬بزرگترین‬ ‫مزیت برج خنک کن هیبرید‪ ،‬کاهش قابل توجه مصرف اب متوسط سالیانه‬ ‫در مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان است‪ .‬نکته بسیار مهم در برج های خنک کن‬ ‫هیبرید این است که در فصول پاییز‪ ،‬زمستان و بهار‪ ،‬درصد قابل توجهی از‬ ‫(‪)2‬‬ ‫انتقال حرارت و خنک کاری توسط سیستم هوا خنک بدون تماس مستقیم‬ ‫صورت می پذیرد و به همین دلیل هدررفت (پرت) مصرف اب س��الیانه برج‬ ‫خنک کننده هیبرید نسبت به سایر مدل های کولینگ تاور کمتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹کانون های بازیابی مواد وانرژی در مجتمع فوالد بوتـیای ایرانیان‪:‬‬ ‫ان��رژی در صنعت فوالد برگ برنده و تضمی��ن بقا در چرخه رقابت خواهد‬ ‫بود‪ .‬در خطوط تولید کارخانجات مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان پیشرفته ترین‬ ‫و به روزترین تکنولوژی های روز دنیا بکار رفته است تا عالوه بر افزایش مزیت‬ ‫رقابت��ی‪ ،‬ای��ن مجتمع را به یکی از بدیع ترین نمونه های اجرا ش��ده در حوزه‬ ‫کاهش مصارف و بازیابی انرژی در کشور تبدیل نماید‪ .‬برخی از بارزترین این‬ ‫مصادیق به شرح ذیل اند‪:‬‬ ‫‪2) Non-Contact‬‬ ‫‪1) Zero Liquid Discharge‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫لبخند مس به‬ ‫روزهای خوش‬ ‫پرویز امانیان‬ ‫تحلیلگر بازار کاال‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬محس��ن مالجعف��ری‪ ،‬رای��زن‬ ‫اقتص��ادی س��فارت ای��ران در ترکیه ضم��ن معرفی‬ ‫ظرفیت های حوزه معدن و صنایع معدنی این کشور‬ ‫گفت‪ :‬نبود نیروی متخصص و تحصیلکرده در حوزه‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی ترکیه یک��ی از فرصت هایی‬ ‫اس��ت که بخش معدن ایران می تواند از ان استفاده‬ ‫کند‪ .‬از س��وی دیگ��ر ترکیه با بازاره��ای بین المللی‬ ‫ارتباط دارد و می توانی��م در زمینه فناوری از تجربه‬ ‫انها بهره بگیریم‪ .‬وی به داش��تن روی گشاده ترک ها‬ ‫در همکاری ه��ا اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬ام��کان جذب‬ ‫سرمایه گذار و همکاری مشترک با شرکت های ترکیه‬ ‫در منطقه وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه افریقا به ایران‬ ‫محمدرضا شعبانی‪ ،‬رایزن اقتصادی ایران در حوزه‬ ‫کارشناسان خبره معدن و صنایع معدنی در گفت وگو با‬ ‫افریقا نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬نگاه افریق��ا به ایران در‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی و جذب فناوری و سرمایه‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از موانع سرمایه گذاری در منابع معدنی‬ ‫این منطقه‪ ،‬بی ثباتی سیاس��ی اس��ت در صورتی که‬ ‫ایران در خدمات فنی و مهندس��ی مزیت نسبی دارد‬ ‫و اماده هدایت شرکت های دانش بنیان به این سمت‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر محم��د نوروزی‪ ،‬رای��زن اقتصادی‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه در ژاپ��ن عنوان کرد‪ :‬س��عی‬ ‫می کنی��م ارتباط ای��ران و ژاپن در ح��وزه اموزش و‬ ‫دانشگاهی حفظ ش��ود و با توجه به پیشرفت دانش‬ ‫فنی ژاپ��ن در حوزه فوالد می توانی��م از این فرصت‬ ‫برای کس��ب دانش و اموزش متخصص��ان ایرانی در‬ ‫این حوزه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مطرح کردند‪:‬‬ ‫کاهش ارزش پول ملی به صادرات مواد معدنی جان داد‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫زمزم��ه بهبود ب��ازار فلز س��رخ از مدت ها‬ ‫قبل ش��نیده می ش��د؛ زمانی که پیش بینی‬ ‫کارشناس��ان و تحلیلگ��ران ب��ازار از کاهش‬ ‫فاصله عرضه و تقاضا در سال جاری میالدی‬ ‫حکایت داشت‪.‬‬ ‫داس��تان از اینجا اغاز ش��د که موجودی‬ ‫برخ��ی بورس ه��ای فلزی ب��زرگ جهان در‬ ‫هفته پایانی فوریه و اوایل مارس سال جاری‬ ‫به اصطالح ته کش��ید و بازار این فلز از رکود‬ ‫چند ماهه قیمتی خارج شد‪.‬‬ ‫در هفته منتهی به ‪ ۲۲‬فوریه (‪ 3‬اس��فند)‬ ‫مس رش��د مناس��بی را تجربه کرد و پس از‬ ‫اعالم خبر افت ش��دید ای��ن فلز در انبارهای‬ ‫ب��ورس فلزات لندن‪ ،‬ن��رخ ان افزایش یافت‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش های منتشر شده‪ ،‬هرچند‬ ‫روند افت موجودی مس بورس فلزات لندن‬ ‫تا ‪ ۱۵‬مارس (‪۲۴‬اسفند) ادامه یافت اما پس‬ ‫از ان با افزایش روبه رو شد‪.‬‬ ‫موج��ودی م��س انباره��ای ب��ازار‬ ‫کامکس(امری��کا) نیز در ماه های گذش��ته با‬ ‫کاهش روبه رو ش��د و ای��ن کاهش همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫نظر بیش��تر کارشناسان بازار این است که‬ ‫بازار مس برای تعادل بیش��تر‪ ،‬نیاز به معادن‬ ‫جدی��د دارد و کس��انی که قادر به توس��عه‬ ‫مع��ادن جدی��د هس��تند‪ ،‬از افزایش حجم‬ ‫تولید و درامد ناشی از ان سود خواهند برد‪.‬‬ ‫البته ش��ماری از کارشناس��ان بین المللی‬ ‫بازار مس مانند گروه تحلیل بازار س��ی اریو‪،‬‬ ‫ای��ن نوس��ان ها را موقت��ی می دانند و بر این‬ ‫باورند که بازار مس با کس��ری چش��مگیری‬ ‫در میان مدت روبه رو نخواهد ش��د‪ ،‬در حالی‬ ‫که عده ای نیز بر این باورند که عرضه مس در‬ ‫میان مدت با مشکالتی روبه رو می شود و این‬ ‫مسئله می تواند به افزایش کسری بازار کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت گلنکور به تازگی‬ ‫ب��ا انتش��ار گزارش��ی پیش بینی ک��رده که‬ ‫عرض��ه جهان��ی م��س متاثر از فرس��ودگی‬ ‫دارایی ها‪ ،‬کاهش عی��ار معدنی‪ ،‬محدودیت‬ ‫در س��رمایه گذاری های دوباره و تهدیدهای‬ ‫مربوط به اختالل تولید معادن خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن گلنک��ور پیش بین��ی کرده که‬ ‫قوانی��ن مربوط به محدودیت واردات قراضه‬ ‫از س��وی چی��ن منج��ر به افزای��ش واردات‬ ‫کنس��انتره و کاتد خواهد ش��د و با توجه به‬ ‫پیش بین��ی تقاض��ای مناس��ب‪ ،‬ب��ازار مس‬ ‫می توان��د وارد دوره ای از کس��ری پای��دار و‬ ‫قابل توجه عرضه شود‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬بررس��ی تقاضای مس به ویژه‬ ‫از س��وی مصرف کنن��دگان ب��زرگ این فلز‬ ‫دارای اهمیت بیش��تری نس��بت به مس��ائل‬ ‫عرضه است‪ .‬فراموش نکنیم که حدود نیمی‬ ‫از مس تولید ش��ده در جهان را چین مصرف‬ ‫می کند و میزان تقاضای این کش��ور همواره‬ ‫نقش مهمی در معادالت بازار این فلز داشته‬ ‫است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تب تولید خودروهای‬ ‫برقی به ویژه در کشورهای پرجمعیت مانند‬ ‫چی��ن و افزایش س��هم تولید ب��رق از انرژی‬ ‫خورش��یدی‪ ،‬تاثیر بس��زایی بر رشد مصرف‬ ‫مس دارد‪ .‬کافی است به ‪۲‬امار در این زمینه‬ ‫توج��ه کنیم تا اهمیت ان بیش��تر روش��ن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش بلومبرگ مالی‪ ،‬ش��مار‬ ‫ش��رکت های خریدار انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫(ب��رای مص��ارف برق) در س��ال های ‪۲۰۱۷‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی (‪ ۱۳۹۶‬ت��ا ‪۱۳۹۷‬‬ ‫خورش��یدی) ‪ ۲‬براب��ر ش��ده و پیش بینی ها‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬ای��ن روند در س��ال جاری‬ ‫رکورد جدیدی را ثبت خواهد کرد‪.‬‬ ‫تحلیلگران بر این باورند که تا سال ‪۲۰۳۵‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۴۱۴‬خورش��یدی)‪ ،‬انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر بیش از نیمی از کل برق جهان‬ ‫را تولید خواهند کرد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬چین در فصل چهارم س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی ح��دود ‪ ۶۰‬درصد فروش‬ ‫جهانی خودروهای برقی را به خود اختصاص‬ ‫داد و زیرس��اخت های مناس��بی برای شارژ‬ ‫خودرو ایجاد کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ادام��ه رون��د افزای��ش تولی��د‬ ‫خودروهای برقی و افزایش س��هم تولید برق‬ ‫از انرژی خورشیدی که نیازمند مصرف زیاد‬ ‫مس برای ایجاد زیرس��اخت های مربوط در‬ ‫هر دو بخش اس��ت‪ ،‬فاصله عرضه و تقاضای‬ ‫مس را در سال های اینده بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫نقش کلیدی‬ ‫رایزنان‬ ‫اقتصادی در‬ ‫جنگ تجاری و‬ ‫اقتصادی‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و توانمندس��ازی ایمیدرو در‬ ‫نشس��ت هم اندیشی ایمیدرو با وزارت امور خارجه بر‬ ‫نق��ش کلیدی رایزنان اقتص��ادی در جنگ تجاری و‬ ‫اقتصادی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬امیر خرمی شاد‪،‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو در نشست‬ ‫هم اندیش��ی با رایزنان اقتص��ادی وزارت امور خارجه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به نام گذاری سال ها از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی در ‪ ۳۰‬سال گذشته می توان‬ ‫به تاکید ایش��ان بر مس��ائل اقتصادی پی برد؛ از این‬ ‫رو با توجه به ش��رایط فعلی کشور‪ ،‬رایزنان اقتصادی‬ ‫وزارت امور خارجه نقش کلیدی در جنگ اقتصادی‬ ‫و تجاری ایفا می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دسترسی به اب های ازاد‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫تحصیلکرده و دسترس��ی به بازاره��ای منطقه ای از‬ ‫جمله مزیت های رقابتی بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫ایران اس��ت که اشنایی رایزنان اقتصادی وزارت امور‬ ‫خارجه با این مزیت ها و توانمندی ها بسیار مهم بوده‬ ‫و می تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی این حوزه موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خرمی ش��اد خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایمی��درو از ابتدای‬ ‫تاس��یس تاکنون بیش از ‪ ۱۴.۵‬میلی��ارد دالر طرح‬ ‫بهره ب��رداری ک��رده و ت��ا پایان امس��ال نی��ز ارزش‬ ‫طرح های مورد بهره ب��رداری از ‪ ۳‬میلیارد دالر عبور‬ ‫می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در س��ال های ‪ ۱۳۹۹‬و ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ایمیدرو به ترتیب ‪ ۳‬میلیارد دالر و ‪ ۶.۷‬میلیارد دالر‬ ‫ط��رح در بخش معدن و صنای��ع معدنی بهره برداری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫معدن از‬ ‫تحریم ها چندان‬ ‫تاثیر نگرفته‬ ‫و این محصول‬ ‫نسبت به سایر‬ ‫محصوالت‬ ‫صادراتی‪ ،‬کمتر‬ ‫قابل رصد است‬ ‫مرکز امار ایران چند روز پیش‪ ،‬گزارشی از جزئیات‬ ‫س��هم بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص‬ ‫داخلی منتشر کرد که در ان جایگاه معدن در اقتصاد‬ ‫ارتقا یافته است‪ .‬بر اس��اس جدیدترین گزارش مرکز‬ ‫امار ایران‪ ،‬س��هم معادن از تولی��د ناخالص داخلی از‬ ‫‪۱.۳‬درصد در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱.۴‬درصد در پایان س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬رس��ید که حکایت از رش��د ‪۷‬درص��دی محصول‬ ‫ناخالص بخش معدن دارد‪.‬‬ ‫واکن��ش کارشناس��ان به ای��ن اتفاق‪ ،‬ادام��ه دار و‬ ‫خواندنی اس��ت‪ .‬انها از ظرفیت های بخشی در اقتصاد‬ ‫ای��ران س��خن می گویند که ب��ه تازگی م��ورد توجه‬ ‫اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین عوامل رش�د مثب�ت معدن در‬ ‫تولید ناخالص داخلی‬ ‫محمد فاطمیان‬ ‫معدن دارای‬ ‫ویژگی هایی‬ ‫است که زمینه‬ ‫را برای حیات‬ ‫و ادامه تولید‬ ‫این بخش به‬ ‫ویژه در شرایط‬ ‫تحریم‪ ،‬به طور‬ ‫مثبت و موفق‬ ‫و البته نسبی‬ ‫مهیا می کند‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی ات��اق بازرگانی ایران در گفت وگو با‬ ‫به‬ ‫مهم ترین عوامل رش��د س��هم بخش معدن در زمینه‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخلی اش��اره کرد‪ :‬بخ��ش معدن‬ ‫پرظرفیت است‪.‬‬ ‫یکی از عوامل ان اهمیتی است که دولت و حاکمیت‬ ‫ب��رای این بخش قائل اس��ت که می توان��د جایگزین‬ ‫مناس��بی برای نفت باش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نگاه به بخش‬ ‫معدن به این ش��کل تغییر می کند و نتیجه ان را در‬ ‫رشد س��هم معدن در تولید ناخالص داخلی مشاهده‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن مس ایران در ادامه اف��زود‪ :‬در این‬ ‫می��ان معدن از تحریم ها چن��دان تاثیر نگرفته و این‬ ‫محصول نسبت به س��ایر محصوالت صادراتی‪ ،‬کمتر‬ ‫قابل رصد کردن اس��ت‪ .‬طبیعی است هر چه صادرات‬ ‫افزایش یابد رونق در معادن افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ومین دلیل‪ ،‬ن��رخ کامودیتی های‬ ‫معدنی اس��ت که افزایش یافته و افزایش نرخ ارز نیز‬ ‫موثر بوده اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬افزای��ش نرخ ارز و کاهش‬ ‫ارزش پول ملی همیشه بد نیست و یکی از ابزارهایی‬ ‫اس��ت که باعث توس��عه صادرات می ش��ود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل بس��یاری از کش��ورها مانند ژاپن یا چین ارزش‬ ‫پول خود را پایین می اورند تا صادرات شان را افزایش‬ ‫دهد و واردات شان را کاهش دهند تا تراز تجاری شان‬ ‫مثبت شود‪ .‬یکی از مشکالت اصلی چین با امریکا هم‬ ‫بر سر کاهش ارزش یوان بود تا تراز تجاری مثبتی با‬ ‫امریکا داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن اضافه ک��رد‪ :‬ارزش پول ملی ‬ ‫بیش��تر کشورها مثل عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬یمن و‪ ...‬درگیر جنگ هستند‪.‬‬ ‫این کش��ورها برای بازس��ازی به بیش��تر مواد معدنی ما نیاز دارند‪ .‬این‬ ‫بازار بسیار بزرگ می تواند تضمین کننده ادامه رشد بخش معدن باشد‬ ‫ایران در مقابل دالر و س��ایر ارزه��ای خارجی نیز به‬ ‫دلیل مش��کالت اقتصادی کاهش پیدا کرد‪ .‬البته این‬ ‫موضوع به ذاته خوب نبود اما یکی از ابزارهای توسعه‬ ‫صادرات شد زیرا کاالها و محصوالت وارداتی به کشور‬ ‫گران تمام می ش��د‪ .‬از ای��ن رو اس��تفاده از کاالهای‬ ‫داخلی ترجیح داده شد‪.‬‬ ‫ش��کوری در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را این‬ ‫عام��ل چنی��ن تاثیری را ب��ر صنعت نداش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته افزایش نرخ دالر بر صنعت هم تاثیر داش��ت اما‬ ‫چون مواد اولیه بخش معدن به خارج وابس��ته نیست‬ ‫و محصول نهایی تبدیل به مواد اولیه صنایع می شود‪،‬‬ ‫رشد بیشتری نشان داده است‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬مانند خودرو که ‪ ۵۰‬درصد ان از‬ ‫فوالد و الومینیوم تش��کیل شده و در صنایع مختلف‬ ‫از جمله خودروس��ازی مصرف می ش��ود‪ .‬با این حال‬ ‫اگر صنعت خودرو در ته خط دچار مش��کل اس��ت و‬ ‫نمی تواند به عنوان هاب صادراتی منطقه مطرح شود‪،‬‬ ‫دیگر مش��کل خودش��ان اس��ت اما بازار مصرف مواد‬ ‫معدنی بیشتر است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��دن و صنای��ع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬از طرف دیگر‪ ،‬بازار‬ ‫مصرف مواد معدنی بس��یار گسترده است‪ .‬استفاده از‬ ‫محص��والت مواد معدن��ی را در زندگی مان می بینید‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬باید بدانیم این مواد در ساختمان س��ازی‬ ‫تا چه حد کاربرد دارند یا تلفن همراه تا چه حد دارای‬ ‫مس‪ ،‬طال و سایر فلزات است‪.‬‬ ‫ش��کوری ادامه داد‪ :‬دایره مصرف کننده مواد معدنی‬ ‫به نس��بت محصوالت صنعتی در بازار داخل و خارج‬ ‫وسیع تر اس��ت در نتیجه رونق بخش معدن را شاهد‬ ‫هستیم اما در بخش صنعت که سهمش کاهش یافته‪،‬‬ ‫بازهم خودروسازی را مثال می زنم‪.‬‬ ‫ایران خ��ودرو ‪۵۰۰‬هزار خودرو تولی��د می کند‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که ظرفی��ت تولید هزار خ��ودرو را دارد و اگر‬ ‫نتواند صادرات داشته باشد سطح توانایی این شرکت‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬اما تویوتا ‪ ۱۰‬میلیون خودرو تولید‬ ‫می کن��د که ‪ ۷۵‬درص��د ان را در بازارهای جهانی به‬ ‫فروش می رس��اند‪ .‬اگ��ر صنایع ما همین ش��رایط را‬ ‫داشتند چه بسا انها هم شاهد رونق این صنعت بودند‬ ‫و سهم شان در تولید ناخالص داخلی افزایش می یافت‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن مس ای��ران در ادامه س��خنانش به‬ ‫ش��رایط کشورهای همس��ایه و منطقه اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬بیشتر این کشورها مثل عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬یمن‬ ‫و‪ ...‬درگیر جنگ هس��تند‪ .‬این کشورها برای بازسازی‬ ‫به بیش��تر مواد معدن��ی ما نیاز دارن��د‪ .‬از این رو اگر‬ ‫مناسبات خوبی با کشورهای منطقه داشته باشیم این‬ ‫بازار بس��یار بزرگ می تواند تضمین کننده ادامه رشد‬ ‫بخش معدن باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬در تحریم ها‪ ،‬با ع��راق قراردادی‬ ‫امض��ا کردیم که بر مبنای ان دس��ت کم ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر مبادالت تجاری داشته باشیم‪ .‬اگر همین قرارداد‬ ‫را با سوریه یا کشورهای منطقه امضا کنیم انقالبی در‬ ‫رونق محصوالت معدنی ایجاد می ش��ود‪ .‬ان مناسبات‬ ‫نه تنها بر بخش معدن بلکه بر سایر بخش های اقتصاد‬ ‫هم تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی اظهار امی��دواری کرد که ای��ن روابط ادامه دار‬ ‫باش��ند و در کنار ارتباط با س��ایر کش��ورها‪ ،‬ش��اهد‬ ‫اتفاق ه��ای خ��وب در بخ��ش معدن و نق��ش ان در‬ ‫اقتصاد کشور باشیم تا هم در جذب سرمایه و اخرین‬ ‫فناوری های جهانی موثر باش��د و هم نرخ تمام ش��ده‬ ‫محصوالت مان کاهش پیدا کند؛ همچنین کمک کند‬ ‫که این کشور به هاب صادرات مواد معدنی در منطقه‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد به نسبت مثبت‬ ‫محمد فاطمیان‪ ،‬کارش��ناس خبره صنایع معدنی نیز‬ ‫درباره رش��د بخش معدن در گ��زارش مرکز امار در‬ ‫گفت وگو با روزگار معدن گفت‪ :‬در باب چرایی رش��د‬ ‫منف��ی بخش مع��دن باید گفت بخ��ش معدن دارای‬ ‫ویژگی هایی اس��ت که زمینه را ب��رای حیات و ادامه‬ ‫تولی��د این بخش به ویژه در ش��رایط تحریم‪ ،‬به طور‬ ‫مثبت و موفق و البته نسبی مهیا می کند‪.‬‬ ‫مشاور عالی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مس‬ ‫ادامه داد‪ :‬ای��ن عوامل عبارتند از نی��از باالی جهانی‬ ‫و منطق��ه ای به مواد معدنی که باعث می ش��ود عالوه‬ ‫ب��ر تامین بازاره��ای داخلی‪ ،‬بازار منطق��ه و جهان را‬ ‫نیز تامین کنیم‪ .‬در این میان قراردادهای تامین مواد‬ ‫اولیه به صورت النگتر یا بلندمدت‪ ،‬ش��رایطی را برای‬ ‫م��ا ایجاد کرده ک��ه تا حدود زیادی ای��ن بخش را از‬ ‫تحریم ها مصون نگه می دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره هلدینگ توس��عه معادن و فلزات‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ویژگی دیگر بخش معدن این است‬ ‫ک��ه مواد معدنی‪ ،‬م��واد اولیه ای برای سرش��اخه های‬ ‫صنعت��ی ه��ر کش��وری هس��تند‪ .‬از ای��ن رو صنایع‬ ‫پیش��ران که در گروه صنایع معدنی قرار می گیرند و‬ ‫مواد اولیه ش��ان یعنی مواد معدنی دانه بندی ش��ده و‬ ‫کنسانتره فلزی و غیرفلزی است‪ ،‬وابستگی کمتری به‬ ‫خارج دارند و اقتصادی تر هستند‪.‬‬ ‫فاطمیان افزود‪ :‬عامل دیگر‪ ،‬تسلط ما بر تولید مواد‬ ‫معدن��ی با توجه ب��ه فناوری هایی اس��ت که تا حدود‬ ‫زیادی بومی س��ازی ش��ده اند‪ .‬اینها مجم��وع عواملی‬ ‫هس��تند که وابس��تگی این بخش اقتصاد را به خارج‬ ‫کم می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه ن��رخ تمام ش��ده نیز نقش مهمی در رش��د‬ ‫ای��ن بخ��ش دارد‪ ،‬در ضمن به دلی��ل اینکه این مواد‬ ‫به ذخایر داخلی کش��ور وابس��ته هستند‪ ،‬در بازارها و‬ ‫مارکت های جهانی دارای مزیت رقابتی هستند یعنی‬ ‫فقط مزیت نس��بی‪ ،‬مبنای تولی��دات‪ ،‬فروش خوب و‬ ‫قیمت ه��ای ما نبوده اس��ت‪ .‬اگر ام��روز توفیقاتی در‬ ‫رشد نسبی مثبت معدن داشته ایم به این دالیل بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشاور عالی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مس‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬نرخ تمام ش��ده به نحوی بوده و هست‬ ‫و کیفی��ت کاالی تولیدی نه در همه تولیدات معدنی‬ ‫به نحوی بوده و هست که می تواند به مارکت جهانی‬ ‫ورود کند و بازار خودش را تا حدود زیادی حفظ کند‪.‬‬ ‫فاطمی��ان در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫بخ��ش زیادی از رش��د تولی��دات معدن��ی را مدیون‬ ‫قیمت ه��ای جهان��ی هس��تیم ک��ه در ب��ورس‬ ‫لن��دن‪ ،‬نیوی��ورک‪ ،‬ش��انگهای و امث��ال ان تعیی��ن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ما متاثر از نرخ های جهانی توانسته ایم مواد معدنی‬ ‫و محص��والت صنایع معدنی خود را ب��ه نرخ جهانی‬ ‫ی��ا نزدیک به ان بفروش��یم‪ .‬این عوام��ل بر فروش و‬ ‫حاش��یه امن س��ود تاثیر گذاشته و ش��اخص رشد را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خوردن نان‬ ‫به نرخ روز‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫بازگشت تدریجی ارز‬ ‫به نرخ واقعی‬ ‫«خانه مدرن»‬ ‫با محصوالت ایرانی‬ ‫برپا می شود‬ ‫با دستور وزیر اقتصاد‪ ،‬شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود‬ ‫‹ ‹‪ ۱۸.۵‬میلیارد دالر صادراتی برگشت‬ ‫به گزارش اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫از تش��کیل کارگروه ویژه ای در ش��ورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی برای بررس��ی نحوه بازگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات خبر داد و گفت‪ :‬فعاالن اقتصادی درباره بخش��نامه‬ ‫بان��ک مرک��زی مبنی بر بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات‬ ‫دغدغه هایی داش��تند و از انج��ا که این موضوع نیاز به دقت‬ ‫زیادی داشت‪ ،‬کارگروه ویژه ای با حضور معاون امور اقتصادی‬ ‫وزارت اقتص��اد‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معاون‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬قوه قضاییه و مجلس‬ ‫شورای اسالمی تشکیل شد تا با بررسی بیشتر این موضوع‪،‬‬ ‫در نشست بعدی شورا درباره ان تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند در این نشست درباره میزان بازگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات نیز گفت‪ :‬امس��ال بخش��ی از ارز هایی که‬ ‫سال گذشته به چرخه اقتصاد وارد نشده بود در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫امسال به چرخه اقتصاد برگشت و ‪ ۵‬میلیارد دالر ارز صادراتی‬ ‫صادرکنندگان از ابتدای امس��ال تاکنون به چرخه اقتصادی‬ ‫کشور بازگشته است‪ .‬وی با بیان اینکه مجموع ارز بازگشته‬ ‫به کش��ور از س��ال گذش��ته تاکنون ‪ ۱۸.۵‬میلیارد یورو بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای امس��ال تا کنون ‪ ۵‬میلیارد دالر ارز‬ ‫صادراتی به کش��ور بازگشته که یک میلیارد دالر ان مربوط‬ ‫به بنگاه های کوچک و متوسط بوده است‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد ب��ا بیان اینکه‪ ،‬حرکتی ک��ه صادرکنندگان‬ ‫درباره بازگش��ت ارز نش��ان دادند‪ ،‬قابل قدردانی است‪ ،‬ابراز‬ ‫امی��دواری ک��رد ارزی که به چرخه اقتص��ادی می اید رونق‬ ‫تولید را در بر داشته باشد‪ .‬در ‪ ۳‬ماه نخست امسال‪ ۵ ،‬میلیارد‬ ‫دالر ارز صادراتی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کش��ور‬ ‫بازگش��ته است که یک میلیارد دالر ان مربوط به بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست شیوه برگشت ارز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این زمینه ‪۳‬مشکل عمده از سوی دبیرخانه‬ ‫ش��ورای گفت وگو شناسایی شده که به باور بخش خصوصی‬ ‫ب��دون توجه به انها و تعری��ف مدل های جدید‪ ،‬نمی توان به‬ ‫بازگش��ت ارز صادراتی تکیه کرد‪ .‬نکته نخس��ت امکان پذیر‬ ‫نبودن واردات با اس��تفاده از صد درصد ارز بازگشتی حاصل‬ ‫از صادرات اس��ت؛ براساس اظهارات مظفر علیخانی‪ ،‬معاون‬ ‫امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران‪ ،‬فرایند تبدیل کاالی‬ ‫صادراتی به ارز یک فرایند پرهزینه اس��ت که برگش��ت ان‬ ‫ب��ه چرخه اقتص��اد می تواند با واردات محقق ش��ود اما الزام‬ ‫برگش��ت ارز به ش��بکه بانکی و تبدیل دوب��اره ارز به کاالی‬ ‫وارداتی از ش��بکه بانکی موجب تحمیل هزینه های مضاعف‬ ‫(هزینه تبدیل و نقل وانتقال) به صادرکننده ای شده است که‬ ‫خود برای واردات به ارز نیاز دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬براساس‬ ‫تازه ترین بخش��نامه بانک مرک��زی‪ ۵۰ ،‬درصد ارز صادراتی‬ ‫باید در س��امانه نیما عرضه ش��ود و حداکثر ‪ ۲۰‬درصد ان در‬ ‫قالب اسکناس و مابقی در قالب واردات در مقابل صادرات به‬ ‫کشور برگردد‪ .‬اما با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی قادر به رعایت این مدل نیستند و پیشنهاد‬ ‫می کنند ش��یوه برگشت ارز از بین همین روش ها‪ ،‬متناسب‬ ‫با نوع کاال و کشور مقصد ازسوی صادرکننده انتخاب شود‪.‬‬ ‫به گفته علیخانی بخش خصوصی مبنای اصلی دولت که‬ ‫تامین نیاز کشور به ارز است را درک کرده و بر همین اساس‬ ‫عمل خواهد کرد‪ .‬از س��ویی براس��اس امارهای موجود پس‬ ‫از ساده س��ازی روند برگش��ت ارز‪ ،‬ش��اهد افزایش میزان ارز‬ ‫برگشتی به داخل هس��تیم؛ بنابراین می توان با بررسی های‬ ‫بیش��تر به الگوهای جدیدتر و بهتری برای این مس��ئله مهم‬ ‫دست پیدا کنیم‪ .‬در ادامه این نشست هزینه باالی بازگشت‬ ‫ارز حاصل از صادرات ریالی به کش��ورهای عراق و افغانستان‬ ‫و وجود احتمال پذیرش نش��دن اسناد صادرات ریالی پیش‬ ‫وزیر پیش��ین بازرگانی معتقد است وقتی با وجود تخصیص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به بازار کاالهای اساس��ی‪ ،‬همچن��ان قیمت ها در‬ ‫این بازار افزایش��ی اس��ت‪ ،‬باید برای چگونگی مدیری��ت این بازار‬ ‫پرس��ش های جدی مطرح کرد‪ .‬یحیی ال اس��حاق در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مش��کلی که اقتصاد ما در ماه های گذشته با ان‬ ‫روبه رو بوده‪ ،‬نبود یک نهاد رسمی برای پاسخگویی به نحوه توزیع‬ ‫کاالها در بازارهای اساس��ی است زیرا در برخی موارد ما شاهد ان‬ ‫هس��تیم که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مسئولیت را به وزارت‬ ‫از تاریخ ‪ ۱۶‬مرداد ‪ ۱۳۹۷‬به کش��ورهای عراق و افغانس��تان‬ ‫از س��وی بانک مرکزی ایران‪ ،‬به عنوان دو مشکل دیگری که‬ ‫بخش خصوصی با انها روبه رو است‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی معتقد اس��ت اگرچه ای��ن راه حل دیده‬ ‫شده که صادرکننده ریال را به یک صرافی مورد تایید بانک‬ ‫مرک��زی تحوی��ل دهد اما این به معنای رفع تعهد نیس��ت و‬ ‫صرافی باید ارز را به داخل کشور اورده و در نیما ثبت کند تا‬ ‫رفع تعهد انجام شود‪ .‬این عملیات حدود ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬درصد برای‬ ‫صادرکننده هزینه دارد و این یک مشکلی است که در روند‬ ‫این کار وجود دارد چراکه س��ود صادرات چندان باال نیست‬ ‫که این میزان هزینه به ان تحمیل شود‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با تایید‬ ‫پیش��نهادهایی ک��ه از س��وی نماین��دگان بخش خصوصی‬ ‫عنوان ش��د از لزوم تدوین راهکارهایی برای توسعه صادرات‬ ‫به ویژه در شرایط حساس کنونی سخن گفت‪ .‬وی از شورای‬ ‫گفت وگو خواست تا درباره این موضوع با حساسیت بیشتری‬ ‫تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا کاهش س�هم نیم�ا از ارز صادراتی مخالف‬ ‫هستیم‬ ‫صم��د کریم��ی‪ ،‬نماینده بانک مرکزی نی��ز در واکنش به‬ ‫اظه��ارات علیخانی و پیش��نهادهایی که ازس��وی دبیرخانه‬ ‫ش��ورای گفت وگو تهیه و اعالم ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬برای بهره گیری‬ ‫از مدل های جدیدی که بتواند ارز موردنیاز کشور را اسان تر‬ ‫تامی��ن کند‪ ،‬امادگی داریم‪ .‬البته وی با پیش��نهاد علیخانی‬ ‫مخالفت و روی این نکته نیز تاکید کرد که عرضه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ارز صادرات��ی در س��امانه نیما باید انج��ام و از این طریق ارز‬ ‫موردنیاز کش��ور تامین ش��ود‪ .‬با توجه به وضعیت صادرات‬ ‫نفت‪ ،‬این مهم باید محقق ش��ود‪ .‬براس��اس اظهارات وی از‬ ‫ابتدای امس��ال ‪ ۵‬میلیارد دالر در س��امانه نیما عرضه ش��ده‬ ‫مدیریت بازار کاالهای اساسی‬ ‫جهادکشاورزی نسبت می دهد و گاهی این موضوع برعکس مطرح‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در چنین شرایطی حتی اگر دولت تمام ارز‬ ‫م��ورد نیاز بازار کاالهای اساس��ی را تامین کن��د نیز وقتی نظارت‬ ‫کامل وجود نداشته باش��د‪ ،‬امکان باال رفتن قیمت ها وجود دارد و‬ ‫همچون تجربه سال گذشته‪ ،‬مدیریت این بازار دشوار می شود‪ .‬وزیر‬ ‫پیشین بازرگانی با بیان اینکه تامین نیاز اساسی مردم و مواد اولیه‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬اصلی ترین اولویت فعلی اقتصاد به شمار می رود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬وقت��ی با وجود تامین ارز‪ ،‬قیمت ها افزایش می یابد یعنی نظام‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تصمیم نهایی به کارگروه جدید محول شد‬ ‫در نهای��ت با توجه به تاکید فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫و رئیس ش��ورای گفت وگو درباره لزوم برگش��ت ارز‪ ،‬تامین‬ ‫نیازهای ارزی و رعایت ترکیبی که در بخش��نامه اخیر بانک‬ ‫مرکزی امده اس��ت‪ ،‬مقرر ش��د کارگروهی متشکل از بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬بانک مرک��زی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬تش��کیل ش��ود و نظر نهایی را اعالم کند‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬رویکرد دولت در این برهه حس��اس‪ ،‬تقویت‬ ‫تولید و رونق بخش��یدن به صادرات است‪ .‬از سویی به خوبی‬ ‫می دانی��م که برای اجرای انواع پروژه ها در کش��ور به انتقال‬ ‫فناوری و ارز نیاز اس��ت؛ بنابراین تمام تالش خود را در این‬ ‫زمینه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دع�وت از بخ�ش خصوص�ی در کمیس�یون‬ ‫فرعی شورای سران قوا‬ ‫در بخش دیگری از این نشس��ت‪ ،‬غالمحس��ین ش��افعی‪،‬‬ ‫رئی��س اتاق ایران و دبیر ش��ورای گفت وگو از حضور الیاس‬ ‫حضرتی‪ ،‬رئیس جدید کمیسیون اقتصاد مجلس در نشست‬ ‫ش��ورای گفت وگو به عنوان عضو جدید خبر داد‪ .‬پیش از این‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس‬ ‫را برعهده داشت در نشست های شورای گفت وگو حضور پیدا‬ ‫می کرد‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به برگزاری شورای سران سه‬ ‫قوه و لزوم حضور بخش خصوصی در کمیس��یون فرعی این‬ ‫ش��ورا از دعوت نمایندگان بخش خصوصی به منظور حضور‬ ‫در نشست های این کمیسیون برای نخستین بار خبر داد‪.‬‬ ‫الیاس حضرتی‪ ،‬رئیس جدید کمیس��یون اقتصاد مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز با تاکید بر احیای جایگاه و هویت اصلی‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در اقتص��اد ایران از مطرح ش��دن الیحه‬ ‫ارزش اف��زوده تا پایان مرداد در صحن علنی مجلس خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬بخش خصوصی همچنان فرصت دارد تا دیدگاه ها‬ ‫و پیش��نهادهای خ��ود را در این زمینه با نمایندگان مجلس‬ ‫درمیان بگذارد‪.‬‬ ‫توزیع ما نیاز به اصالحات جدی دارد و از سوی دیگر‪ ،‬وقتی امکان‬ ‫حمای��ت از کارخانه ها برای تامین مواد اولیه انها به وجود نمی اید‪،‬‬ ‫یعن��ی هزینه تولید افزایش یافته و این موضوع می تواند به افزایش‬ ‫نرخ تمام ش��ده کاالها منجر شود که باز هم به قشرهای کم درامد‬ ‫جامعه فشار وارد می کند‪ .‬ال اسحاق ادامه داد‪ :‬در چنین فضایی اگر‬ ‫یک مدیریت واحد و جامع مس��ئولیت ای��ن بازار را برعهده بگیرد‪،‬‬ ‫می توان انتظار داش��ت بخشی از این مش��کالت حل شود‪ ،‬در غیر‬ ‫این ص��ورت ابهام های موجود ادامه خواهد یافت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫صمد کریمی‪:‬‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫امادگی دارد با‬ ‫حفظ دغدغه های‬ ‫اصلی مدیریت‬ ‫نیاز ارزی کشور‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫را دریافت‬ ‫کرده و در این‬ ‫زمینه مذاکرات‬ ‫را ادامه دهد‬ ‫مشکالتی که دولت در تامین ارز مورد نیاز کشور دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز با توجه به مشکل تحریم بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان‬ ‫با محدودیت های جدی روبه رو اس��ت از این رو وقتی دولت تصمیم‬ ‫می گی��رد که ارز را با نرخ پایین در اختیار برخی بازارها قرار دهد‪،‬‬ ‫باید این موضوع به بهترین شکل ممکن انجام شود زیرا در غیر این‬ ‫صورت ما با شرایط امروز روبه رو می شویم که از یک سو دولت ارز‬ ‫ارزان قیمت را تامین کرده اما از سوی دیگر همچنان نرخ کاالهای‬ ‫اساسی باالتر از پیش بینی ها تعیین می شود‪.‬‬ ‫صرافی ه��ا در ش��رایط کنونی‪ ،‬نق��ش بانک ها‬ ‫را در کش��ور ایف��ا می کنن��د و فعالی��ت انها در‬ ‫ش��رایط تحریمی یک امر اجتناب ناپذیر اس��ت‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬مس��ئولیت بانک مرکزی به عنوان‬ ‫سیاس��ت گذار ارزی کش��ور در قب��ال فعالی��ت‬ ‫صرافی ها بسیار حائز اهمیت است و به نوعی باید‬ ‫اطمینان خاطر را به کس��انی که با این صرافی ها‬ ‫مراوده دارند‪ ،‬بدهد‪ .‬برهمین اساس اعتبارسنجی‬ ‫صرافی های فعال در س��امانه نیما ازس��وی بانک‬ ‫مرکزی از بدیهیات است و قابل بحث نیست که‬ ‫البته برای فعالیت در سامانه نیما باید مجوزهای‬ ‫الزم را از بانک مرکزی دریافت کنند‪ .‬اینکه بانک‬ ‫مرکزی در اطالعیه اخیر خود اعالم کرده ریسک‬ ‫معامله در س��امانه نیما با طرفین اس��ت‪ ،‬ادعای‬ ‫درس��تی است اما در شرایطی که فعال اقتصادی‬ ‫مخیر باشد از هر روشی که تمایل دارد‪ ،‬نسبت به‬ ‫نقل و انتقال وجوه اقدام کند‪ .‬اکنون بانک مرکزی‬ ‫فع��االن اقتصادی را به حضور در س��امانه نیما و‬ ‫مراوده با صرافانی که در این سامانه حضور دارند‪،‬‬ ‫ملزم کرده است و تاجران فاقد اختیار هستند‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی بانک مرکزی به طور قطع دارای‬ ‫مسئولیت است‪ .‬اگر قرار به انتشار اطالعیه اخیر‬ ‫بانک مرکزی بود‪ ،‬این اطالعیه باید در زمان اغاز‬ ‫فعالیت س��امانه نیم��ا و به عنوان اگهی منتش��ر‬ ‫ می شد که فعاالن اقتصادی بدانند‪ ،‬ریسک معامله‬ ‫با طرفین اس��ت‪ .‬در ش��رایطی که بانک مرکزی‬ ‫اصرار دارد که خرید و فروش ارز در س��امانه نیما‬ ‫به ثبت برس��د‪ ،‬به طور حتم باید تضامین الزم از‬ ‫صرافی ها دریافت ش��ود تا اگر تخلفی انجام شد‪،‬‬ ‫بانک مرکزی بتواند پاس��خگوی فعاالن اقتصادی‬ ‫باش��د‪ .‬افزون بر این باید امکان معامله مستقیم‬ ‫واردکنندگان و صادرکنندگان هم در سامانه نیما‬ ‫برقرار ش��ود‪ .‬اکنون اگر صادرکنن��ده ای بخواهد‬ ‫ارز خ��ود را به واردکننده ای ک��ه مورد اطمینان‬ ‫اوس��ت‪ ،‬واگذار کند‪ ،‬این اق��دام را باید از طریق‬ ‫یک صرافی انجام دهد‪ .‬حال انکه‪ ،‬واس��طه گری‬ ‫صرافان در این نوع واگذاری‪ ،‬فقط هزینه مبادله‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬بنابراین یکی از روش هایی که‬ ‫ می تواند ریسک معامله در سامانه نیما را کاهش‬ ‫دهد‪ ،‬واگذاری ارز صادرکنندگان به واردکنندگان‬ ‫بدون واسطه است‪.‬‬ ‫فعال سازی دوباره ستاد‬ ‫الحاق ایران به ‪WTO‬‬ ‫در س��ومین نشس��ت کارگ��روه کارشناس��ی‬ ‫ش��ورای عالی توس��عه صادرات غیرنفتی‪ ،‬مسائل‬ ‫مرتب��ط ب��ا اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬ام��ارات‪ ،‬تج��ارت با‬ ‫کش��ورهای هند‪ ،‬چین‪ ،‬افغانس��تان و پاکس��تان‬ ‫بررس��ی و فعال سازی ستاد الحاق ایران به سازمان‬ ‫تج��ارت جهانی(‪)WTO‬مطرح ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬حمید‬ ‫زادبوم‪ ،‬معاون توس��عۀ بازارهای صادراتی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به ابالغ وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران درباره فعال س��ازی س��تاد‬ ‫الحاق ایران به س��ازمان تجارت جهانی اظهارکرد‪:‬‬ ‫با همکاری دفت��ر همکاری های چندجانبه وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬به زودی این ستاد با حضور نمایندگان‬ ‫نهاد های ذی ربط تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ب��ه اعتقاد فعاالن اقتصادی در نظ��ر نگرفتن موانع جدی‬ ‫انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و نبود ارتباطات بانکی بین‬ ‫ایران و دیگر کشورها‪ ،‬عملیاتی نبودن روش های برگشت ارز‬ ‫و نادیده گرفتن برخی از ش��رایط تجارت به ویژه در مراودات‬ ‫تجاری با کشورهایی مانند عراق و افغانستان از جمله موانعی‬ ‫هس��تند که روند برگش��ت ارز به داخل را با مش��کل روبه رو‬ ‫مجموع ارز بازگش��ته به کش��ور از س��ال گذش��ته تاکن��ون ‪۱۸.۵‬‬ ‫میلیارد یورو بوده اس��ت‪ ،‬از ابتدای امس��ال تا کنون ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫ارز صادراتی به کشور بازگشته است‬ ‫یادداشت‬ ‫مشکالت اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و نحوه رف��ع تعهد ارز صادراتی‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬صادرکنندگان مصوب بانک مرکزی در تازه ترین‬ ‫نشست شورای گفت وگو بررسی و مقرر شد برای نهایی شدن‬ ‫الگ��وی موردنظر‪ ،‬کارگروهی متش��کل از بخش خصوصی‪،‬‬ ‫بان��ک مرک��زی‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزارت‬ ‫اقتصاد‪ ،‬تش��کیل ش��ود و نظر نهایی را اعالم کند‪ .‬در جریان‬ ‫هشتاد و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬وزیر اقتصاد پس از ش��نیدن نظر برخی از فعاالن‬ ‫این بخش‪ ،‬با تش��کیل کارگروهی برای بررسی خواسته های‬ ‫انه��ا موافقت کرد؛ بنابراین با دس��تور فرهاد دژپس��ند‪ ،‬یک‬ ‫کارگ��روه با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برای‬ ‫ارزیاب��ی بخش��نامه های ارزی بانک مرکزی و در صورت نیاز‬ ‫ایجاد تغییر در انها تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫ضرورت‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫صرافی ها‬ ‫کارگروه‪ ،‬برای تغییر فرمول بازگشت ارز صادراتی‬ ‫که یک میلیارد ان مربوط به واحدهای کوچک و متوس��ط‬ ‫اس��ت‪ .‬کریمی گفت‪ :‬از س��ویی میزان ارز عرضه شده در این‬ ‫س��امانه مربوط به صادرات سال ‪ ۹۷‬نیز بیش از ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت که امار خوبی اس��ت‪ .‬مدیر اداره صادرات بانک‬ ‫مرکزی با بیان اینکه در کشورهایی مانند عراق و افغانستان‬ ‫نمی ت��وان تمام ص��ادرات را به رقم های ریالی گره زد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع برای ما در حوزه صادرات بازگش��ت ارز اهمیت‬ ‫ج��دی دارد و بان��ک مرکزی تالش کرده ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫ش��رایط اقتصادی امروز کش��ور راهکارهایی را ارائه کند که‬ ‫ضمن تامین نیازها‪ ،‬صادرکنندگان نیز بتوانند برای بازگشت‬ ‫ارز خود از شیوه های گوناگون استفاده کنند‪.‬‬ ‫کریمی تصریح کرد‪ :‬براس��اس بخش��نامه بانک مرکزی از‬ ‫اردیبهش��ت امسال برای واگذار کردن ارز به واردکننده نیاز‬ ‫ب��ه حضور کارگ��زار وجود ن��دارد و صادرکنندگان در مدت‬ ‫‪ ۲۴‬س��اعت می توانند با ثبت اطالعات خود در مقابل میزان‬ ‫صادرات شان‪ ،‬واردات داشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بانک مرکزی امادگی دارد با حفظ دغدغه های‬ ‫اصلی مدیریت نیاز ارزی کشور پیشنهادهای بخش خصوصی‬ ‫را دریافت کرده و در این زمینه مذاکرات را ادامه دهد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫یادداشت‬ ‫مسئولیت‬ ‫ناچیز‬ ‫نایب رئیس‬ ‫یک اتحادیه‬ ‫خبر‬ ‫حذف دالالن‬ ‫از بازار ماهی در هرمزگان‬ ‫معاون اقتصادی اس��تاندار هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫ش��یالت و تعاون��ی صی��ادان ب��ا برنامه ریزی‬ ‫مناس��ب و حذف واسطه ها و دالالن‪ ،‬تامین و‬ ‫عرضه ماهی در بازار هرمزگان را بیش از پیش‬ ‫مدیریت کنند تا این محصول با نرخ مناس��ب‬ ‫به دست مصرف کننده نهایی برسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ای��رج حیدری در بازدید‬ ‫س��رزده از بخش های گوناگ��ون بندر صیادی‬ ‫بندرعب��اس اظهار کرد‪ :‬با توجه به فصل صید‬ ‫ابزی��ان‪ ،‬کمبود ماهی در بازار هرمزگان نباید‬ ‫وجود داشته باشد و این ماده پروتئینی با نرخ‬ ‫مناسب به دست مردم استان برسد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ش��یالت و تعاونی صیادان‬ ‫ب��ا برنامه ریزی مناس��ب و حذف واس��طه ها‬ ‫و دالالن‪ ،‬تامی��ن و عرض��ه ماه��ی در ب��ازار‬ ‫اس��تان را بیش از پیش مدیریت کنند تا این‬ ‫محصول با نرخ مناسب به دست مصرف کننده‬ ‫نهایی برسد‪ .‬معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫اس��تانداری هرمزگان همچنی��ن با حضور در‬ ‫جمع لنج داران و صیادان از نزدیک در جریان‬ ‫مسائل و مشکالت انها قرار گرفت‪.‬‬ ‫از شرایط کسب وکار شاطر ها‬ ‫خوردن نان به نرخ روز‬ ‫محمود پورسخاوت‬ ‫تحلیلگر قانون نظام صنفی‬ ‫نقد کلمه «غی��اب» در قانون نظام صنفی‪:‬‬ ‫غیاب در معنای لغوی ناپدید ش��دن و غایب‬ ‫ش��دن اما در تعری��ف قانونی حض��ور نیافتن‬ ‫در پست سازمانی اس��ت‪ .‬غیاب با دو موضوع‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ :‬مرخص��ی و ماموری��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن غی��ر از این دو واژه عنصر س��وم را‬ ‫نمی توان ب��ه ان اضافه کرد‪ .‬در این دو حالت‬ ‫رئی��س یک اتحادیه وظایف خ��ود را به نواب‬ ‫خود و به ترتیب س��مت ارج��اع می دهد‪ .‬در‬ ‫قانون نظام صنفی چنین به نظر می رس��د که‬ ‫«غیاب» عاملی ضربه زننده بر پیکر مسئولیت‬ ‫منتخبان باشد‪ .‬در ماده ‪ ۱۱‬اساسنامه تمامی‬ ‫ش��رایط تصمیم گی��ری و اجرایی برای رئیس‬ ‫اتحادیه مش��خص ش��ده و ب��رای ‪ ۴‬نفر دیگر‬ ‫در مدیریت اتحادیه سمت های تصمیم گیری‬ ‫قائل نش��ده بلکه راهب��رد کلی ب��رای اتخاذ‬ ‫تصمیم را در نشست های هیات مدیره که با ‪۳‬‬ ‫رای مصوبات قانونی می شود قالب بندی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬خزانه دار مس��ئولیت امضای اس��ناد و‬ ‫بروات و چک ها را دارد؛ او مسئولیت اظهارنظر‬ ‫درباره پیش نویس بودجه و ترازنامه‪ ،‬پیگیری‬ ‫ج��ذب منابع مال��ی و درامد اتحادی��ه و ارائه‬ ‫گزارش عملکرد مالی به هیات مدیره را دارد‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه مسئولیت تنظیم دستور جلسات‬ ‫و موضوع��ات با هماهنگی رئی��س اتحادیه و‬ ‫هماهنگی امور کمیس��یون ها ک��ه با نظارت‬ ‫رئیس اتحادیه هستند را دارد‪ .‬وظایف این دو‪،‬‬ ‫راهبردی قلمداد نش��ده است و تنها مباشرت‬ ‫در کار و انجام «اقدام و عمل» پیش بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما برای دو نایب رئی��س اتحادیه چه‬ ‫وظایفی در اساس��نامه قالب بندی شده است؟‬ ‫به صراح��ت باید گفت که هیچ! نواب رئیس تا‬ ‫زمانی که رئیس اتحادیه در محل جغرافیایی‬ ‫شهر حضور داشته باشد و بیمار نشده باشد یا‬ ‫از شهر ‪-‬به عنوان مرخصی یا ماموریت‪ -‬خارج‬ ‫نشده باش��د هیچ وظیفه ای برای شان متصور‬ ‫نیست‪ .‬انها تنها در نشست های هیات مدیره‬ ‫می توانن��د خودی نش��ان دهن��د‪ .‬این مفهوم‬ ‫ضربه زننده «غیاب» است‪ .‬اجازه بفرمایید که‬ ‫مس��ئولیت های نواب رئیس اتحادیه را طبق‬ ‫اساسنامه مرور کنیم‪ .‬در غیاب رئیس اتحادیه‬ ‫(مرخصی یا ماموریت) نواب رئیس به ترتیب‬ ‫سمت و وظایف وی را برعهده می گیرند‪ .‬این‬ ‫وظایف چیست؟ ‪-۱‬شرکت در نشست هایی با‬ ‫هماهنگی رئیس اتحادیه ‪ - ۲‬پیگیری و انجام‬ ‫وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه و دیگر‬ ‫هیچ‪ .‬یعنی س��ایه رئیس اتحادیه در مرخصی‬ ‫ی��ا ماموریت؛ یعنی در حضور نیافتن در محل‬ ‫اتحادیه همچنان مستدام و پایدار‪ .‬به نظر من‬ ‫تقسیم وظایف در ماده ‪ ۱۱‬اساسنامه به رئیس‬ ‫اتحادیه قدرت بالمنازع داده و مشارکت روزانه‬ ‫س��ایر اعضای هی��ات مدی��ره را در تنظیم و‬ ‫تنسیق اقدامات راهبردی‪ ،‬فشل و خنثی کرده‬ ‫است‪ .‬از تقس��یم کار در حوزه مدیریت روزانه‬ ‫نه تنها خبری نیست‪ ،‬بلکه حضور ‪ ۴‬نفر دیگر‬ ‫ن اثر کرده است‪ .‬به این‬ ‫از هیات مدیره را بدو ‬ ‫دلیل است که در اتحادیه های بسیاری پس از‬ ‫انتخابات ‪۴‬عضو دیگر هیات مدیره فقط برای‬ ‫نشس��ت های هیات مدیره حاضر می ش��وند‪،‬‬ ‫حضور قانونی دارند و در سایر ایام‪ ،‬ایام بکامند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد امامی امین‬ ‫اصغر پابرجا‬ ‫بیژن مقدم‬ ‫نان ک��ه بخواهد به نرخ روز بش��ود‪ ،‬دمار از روزگار‬ ‫خیلی ها درمی اورد‪ .‬می گویند نان کاالی اس��تراتژیک‬ ‫اس��ت و علت این همه س��خت گیری همین اس��ت‪.‬‬ ‫می گویند نمی ش��ود ک��ه نان را هم گ��ران کرد! پس‬ ‫مردم چه بخورند؟ نمی دانم نخس��تین بار چه کس��ی‬ ‫گفت نرخ نان مهم اس��ت اما نانوایی نه؛ یا اینکه مردم‬ ‫نان داش��ته باش��ند بخورند مهم اس��ت اما اینکه نانوا‬ ‫جهیزیه دخترش را نتواند تهیه کند مهم نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در زمانه ای زندگی می کنیم که‬ ‫ب��ه نان بها می دهیم اما به نانواها نه! روزامدن ش��دن‬ ‫نرخ نان ناممکن اس��ت و اگر گفته شود استانداری به‬ ‫ای��ن موضوع ورود کرده و نرخ ها را باال برده‪ ،‬بالفاصله‬ ‫تکذی��ب می ش��ود‪ .‬بااین ح��ال افزایش ن��رخ لبنیات‪،‬‬ ‫س��یب زمینی‪ ،‬گوش��ت و مرغ در سیاس��ت گذاری ها‬ ‫چندان اس��تراتژیک دانسته نمی ش��ود‪ .‬نمی دانم چرا‬ ‫نان استراتژیک است اما روند مافوق تصور نرخ ملک و‬ ‫اجاره بها که زندگی ها را تباه و به نسل کش��ی خاموش‬ ‫می انجامد‪ ،‬اس��تراتژیک نیس��ت‪ .‬بیایید کمی صادق‬ ‫باش��یم؛ نان مدت هاس��ت که چندنرخی شده است‪.‬‬ ‫باالی ش��هر یک نرخ اس��ت‪ ،‬وسط ش��هر یک قیمت‪،‬‬ ‫شرق و غرب و پایین شهر هم به نرخی متفاوت‪ .‬مردم‬ ‫ش��هر هم که با همه گرانی های قانون��ی و غیرقانونی‬ ‫کن��ار امده اند‪ .‬حال اینکه چرا نانوایان به جرم نانوایی‬ ‫باید زندگی شان سخت بگذرد نمی دانم‪.‬‬ ‫چه کس��ی ب��اور می کند ک��ه نانواها ب��رای اینکه‬ ‫پای تنور بایس��تند و مش��غول درس��ت کردن خمیر‬ ‫و کش وق��وس دادن به ان ش��وند و البت��ه در گرمای‬ ‫جانکاه تابس��تان بیشتر از هر ش��هروند دیگری عرق‬ ‫بریزند‪ ،‬روزهای پرمش��قت و پرتالطمی را پش��ت سر‬ ‫می گذارند؟‬ ‫انگار برای اینکه یک وجب نان را به دس��ت مردمی‬ ‫که در صف هایی به انتظار می ایس��تند برس��انند باید‬ ‫خون دل ه��ا بخورند‪ .‬نتیجه باخ��ت در کارگروه ارد و‬ ‫نان‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار و نشست های تصمیم گیری با‬ ‫عنوان های مشابه‪ ،‬برای نانوایان انقدر مشقت بار بوده‬ ‫که نان حاللی که به دست می اوردند را کوچک کردند‪.‬‬ ‫برخی هم به طور غیرقانونی ان را گران کردند حاال به‬ ‫انه��ا می گویند متخلف و با انها برخورد می کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که نانواها پیش تر خواسته بودند اگر‬ ‫نمی توانند نان را گران کنند‪ ،‬از جهت های دیگر با انها‬ ‫مدارا کنند‪ .‬برای نمونه دولت به جای افزایش نرخ نان‪،‬‬ ‫پرداخت برخی هزینه های نانوایان را بر عهده بگیرد یا‬ ‫درباره هزین��ه حامل های انرژی و بیمه نانوایان کاری‬ ‫انجام دهد‪ .‬نرخ م��واد اولیه ازجمله خمیرمایه‪ ،‬حمل‬ ‫ارد و کنجد باال رفته اس��ت و انها ب��رای ادامه کار و‬ ‫امرارمعاش نیازمند همراهی دولت هستند‪.‬‬ ‫بااین حال نه تنها این خواس��ته ها پذیرفته نمی شود‬ ‫و ن��رخ نان از نظ��ر قانونی بعد از ‪ ۴‬س��ال هنوز ثابت‬ ‫اس��ت‪ ،‬بلکه معاون اس��تاندار تهران ی��ک گام جلوتر‬ ‫می اید و بعد از تکذیب خبر افزایش نرخ نان از سوی‬ ‫استانداری می گوید نانوایی ازادپز نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادپزها هم یارانه بگیرند‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تاندار تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬نانوای��ان مدعی هس��تند که در این ‪ ۴‬س��ال‬ ‫قیمت ه��ا همه افزایش پی��دا کرده اس��ت و انها نیز‬ ‫خواس��تار افزایش نرخ نان هس��تند و این درخواست‬ ‫یک بانوی کارافرین در روستای مرزدشت با اشاره به اینکه‬ ‫در زمی��ن ارثیه پدرش��وهرم کار خود را اغاز ک��ردم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توانستم اش��تغال خانگی به تعداد ‪۲۶‬نفر به طور مستقیم در‬ ‫اقامتگاه ایجاد کنم‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬اقامتگاه بوم گردی تالرخانه بردبار رشت‬ ‫خانه ای س��نتی به س��بک گیلکی اس��ت که در سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫س��اخته ش��د و به بهره برداری رس��ید‪ .‬این اقامتگاه دارای ‪۴‬‬ ‫نانوایان اس��ت که ما ش��اهد کاه��ش حجم و کیفیت‬ ‫نان هستیم‪.‬‬ ‫محمد امامی امین در گفت وگو با فارس‪ ،‬در واکنش‬ ‫ب��ه خبر افزایش نرخ نان از س��وی اس��تانداری اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬چنین چیزی صحت ن��دارد و این خبر تکذیب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه نرخ خرید گندم امسال‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۰‬تومان اس��ت و در چرخه تبدیل گندم به‬ ‫ارد و حمل ونقل نرخ تمام ش��ده ان به حدود ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان می رسد‪ ،‬دولت ارد را ‪ ۴۰۰‬تومان برای‬ ‫نانوای��ان دولتی و هزار و ‪ ۴۵۰‬توم��ان برای ازادپزان‬ ‫تحویل می دهد‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تاندار تهران‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬البته ما چی��زی به نام نانوای��ی ازادپز‬ ‫نداری��م چون هم��ان ارد ه��زار و‪ ۴۵۰‬تومانی حدود‬ ‫‪۳‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان تمام می ش��ود و می توان از ان به‬ ‫عنوان ارد کم یارانه و ارد پریارانه نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تایید کوچک شدن نان‬ ‫رئیس اتحادیه نان س��نگکی دراین ب��اره بیان کرد‪:‬‬ ‫اردی که به دس��ت نانوایان ازادپز می رسد درجه یک‬ ‫و درجه ‪ ۲‬دارد و نرخ انها از کیسه ای ‪ ۵۴‬هزار تومان‬ ‫تا ‪ ۶۰‬هزار تومان است و هر کیسه ‪ ۴۰‬کیلویی است‪.‬‬ ‫(به عبارتی هر کیلو حداکثر هزارو‪۵۰۰‬تومان)‬ ‫اصغر پابرجا در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نحوه‬ ‫توزیع ارد بین نانوایان مناس��ب است و دچار کمبود‬ ‫نیستیم‪ .‬این اردها از طریق سامانه ای از کارخانه های‬ ‫ارد تهیه می شود‪.‬‬ ‫وی درباره اخرین نشس��ت کارگ��روه ارد و نان نیز‬ ‫گفت‪ :‬در این نشس��ت حضور نداشتم و از جزئیات ان‬ ‫با خبر نیس��تم اما کلیت ماجرا این است که نرخ نان‬ ‫در ‪ ۴‬سال گذشته افزایش نیافته است‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر‬ ‫کاهش کیفیت و اندازه نان س��نگک گفت‪ :‬کیفیت ها‬ ‫کاهش نیافته اس��ت اما برخی از نانواها نان را کوچک‬ ‫کرده اند‪ .‬البته ای��ن کار در نانوایی های یارانه پز اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت چراکه نرخ جدید نگرفته اند اما ازادپزها‬ ‫ازانجایی ک��ه می توانند نرخ را باال ببرند نان را کوچک‬ ‫نکرده ان��د‪ .‬این اظهارات بهانه ای می ش��ود برای اینکه‬ ‫گذری کنیم به نانوایی ها و در س��طح ش��هر و کوچه‬ ‫به کوچه نرخ ن��ان را پیدا کنیم و البته از کم و کیف‬ ‫عرضه نان در تهران باخبر شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹نان در کوچه پس کوچه های تهران‬ ‫در‬ ‫براس��اس مش��اهدات میدانی خبرن��گار‬ ‫حدفاصل خیابان مطهری تا میدان فاطمی تهران نرخ‬ ‫نان لواش ‪ ۲۱۰‬تومان اس��ت که البت��ه اگر بخواهید‬ ‫یک��ی دو تا خرید کنی��د ازانجایی ک��ه ‪ ۱۰‬تومانی و‬ ‫‪۲۰‬تومانی پیدا نمی شود باید کارت بکشید‪ .‬نایلکس‬ ‫هم ‪ ۲۰۰‬تومان است‪ .‬نان بربری یک رو کنجد ‪ ۲‬هزار‬ ‫تومان با نایلون رایگان‪ ،‬نان تافتون سنتی ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫و نان سنگک نیز ‪ ۲‬هزار تومان است‪ .‬این قیمت ها اما‬ ‫در مناطق دیگر گاه متفاوت اس��ت‪ .‬در منطقه ش��رق‬ ‫ته��ران نان بربری با کنجد هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت‪.‬‬ ‫ن��ان لواش در همی��ن منطقه ‪ ۲۵۰‬تومان اس��ت‪ .‬در‬ ‫غ��رب در محله اباذر نان برب��ری همان ‪ ۲‬هزار تومان‬ ‫عروس حصیرباف‪ ،‬اقامتگاه بوم گردی راه انداخت‬ ‫اتاق اس��ت که اتاق ه��ا در محوطه و طبق��ات همکف و اول‬ ‫قرار دارن��د‪ .‬از نظر موقعیت مکانی اقامت��گاه تالرخانه بردبار‬ ‫در جاده رش��ت ب��ه بندرانزل��ی و در منطقه خمام اس��ت و‬ ‫مهمانان با طی کردن مس��افت ‪ ۱۳‬کیلومتر به ش��هر رش��ت‬ ‫و ‪ ۲۲‬کیلومتر به بندرانزلی دسترس��ی خواهند داش��ت‪ .‬وی‬ ‫درب��اره فعالیت��ش گفت‪ :‬من هنرمند حصیرباف با ‪ ۲۵‬س��ال‬ ‫سابقه کار هستم‪ .‬این روس��تا را انتخاب کردم چون خانواده‬ ‫افزایش ‪ ۲۰۰‬درصدی نرخ چوب‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان چوب‬ ‫و تخت��ه‪ ،‬س��ه الیی و فیب��ر از رک��ود‬ ‫حاک��م در این صنف خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی ها بر ان اس��ت که نرخ چوب‬ ‫روند کاهش��ی به خود بگیرد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫اس��ماعیل الهیان‪ ،‬با اشاره به اینکه ‪۵۰‬‬ ‫درص��د «ام دی اف» وارداتی اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در بخ��ش نئوپ��ان نیاز ب��ه واردات‬ ‫نداری��م‪ .‬به گفت��ه الهیان‪ ،‬پارکت وارداتی اس��ت‬ ‫اما متاس��فانه جلوی ورود ان به بازار گرفته شده‬ ‫اس��ت و نسبت به سال گذشته چوب ‪ ۲۰۰‬درصد‬ ‫گران ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫چ��وب و تخته ب��ا بیان اینکه ب��ازار چوب داخلی‬ ‫گران ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به این گرانی‪،‬‬ ‫چوب جوابگوی مصرف داخل نیست چراکه تقاضا‬ ‫بیش��تر از عرضه اس��ت‪ .‬الهیان با اشاره به اینکه‬ ‫نتیج��ه باخ��ت نانوایان در کارگ��روه ارد و نان‪ ،‬س��تاد تنظی��م بازار و‬ ‫نشس��ت های تصمیم گیری با عنوان های مش��ابه‪ ،‬برای نانوایان انقدر‬ ‫مش��قت بار بوده که نان حاللی که به دست می اوردند را کوچک کردند‪.‬‬ ‫ی هم به طور غیرقانون��ی ان را گران کردند حاال ب��ه انها می گویند‬ ‫برخ�� ‬ ‫متخلف و با انها برخورد می کنند‬ ‫صادرات��ی در این صن��ف نداریم‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬بیشتر واردات چوب از کشور هایی‬ ‫همچ��ون روس��یه و گرجس��تان انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ‪۶۵۰‬‬ ‫واحد رسمی مجوزدار در تهران مشغول‬ ‫فعالیت هس��تند‪ ،‬افزود‪ ۵۰ :‬واحد دیگر‬ ‫در ح��ال مج��وز گرفت��ن در این صنف‬ ‫هستند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته‬ ‫یاداوری ک��رد‪ :‬مصنوعات چوب��ی اخرین مرحله‬ ‫کار در صنای��ع چ��وب اس��ت و پس ازاین مرحله‪،‬‬ ‫محصوالت به دست مصرف کننده نهایی می رسد‪،‬‬ ‫به همین دلی��ل دارای ارزش اف��زوده باالیی بوده‬ ‫و اهمیت زیادی در بخش ص��ادرات دارد‪ .‬الهیان‬ ‫ابرازامیدواری کرد ک��ه حمایت های همه جانبه از‬ ‫سوی دولت‪ ،‬متخصصان و سرمایه گذاران در اینده‬ ‫نزدیک انجام می ش��ود که دیگر نیازی به واردات‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫همس��رم اینجا زندگی می کردند و بیش از ‪۷۰‬سال در اینجا‬ ‫س��کونت داشتند‪ .‬زمینی از پدرشوهرم ارث به همسرم رسید‬ ‫و چون من کارافرین حصیربافی در س��ال ‪ ۹۳‬بودم این طرح‬ ‫را در اس��تانداری در حض��ور مع��اون رئیس جمهوری مطرح‬ ‫ک��ردم و وام کارافرینی گرفتم و ط��رح اقامتگاه بوم گردی و‬ ‫صنایع دستی را در این مکان ساختم و نام اقامتگاه بوم گردی‬ ‫را تالرخانه بردبار گذاش��تم‪ .‬خانم بردبار بیان کرد‪ :‬خوشحالم‬ ‫اس��ت اما اگر بخواهی به جز کنجد سیاه دانه و سبزی‬ ‫ه��م بریزی نرخ ان تا ‪ ۳‬ه��زار تومان خواهد بود‪ .‬نان‬ ‫س��نگک ساده ازادپز در خیابان پیروزی تهران هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان و البته در جردن ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫در بعض��ی از نانوایی ها کااله��ای دیگری هم فروخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه شیرمال سبوس دار سنتی و‬ ‫پنیر لیقوان اصل تبریز‪ ،‬عس��ل محلی‪ ،‬زعفران و البته‬ ‫کیس��ه های پارچه ای که قیمت ش��ان از فروشگاه های‬ ‫لوکس پایین تر است و ارزش خریدن دارند‪ .‬بهداشت‬ ‫مش��کوک برس و پایه های اهنی که مردم برای تمیز‬ ‫کردن پشت نان و خنک شدن از ان استفاده می کنند‬ ‫هم ازحاشیه هایی است که در کار نانوایی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا تفاوت نرخ؟‬ ‫بیژن مقدم‪ ،‬رئیس اتحادیه نانوایان س��نتی دالیلی‬ ‫را برای یکس��ان نبودن نرخ نان در نانوایی ها برشمرد‪.‬‬ ‫مق��دم به ایس��نا گفت‪ :‬دولت در انته��ای دهه ‪ ۸۰‬به‬ ‫این نتیجه رسید که باید در کنار واحدهای یارانه بگیر‬ ‫نانوای��ی‪ ،‬واحده��ای ازادپز فع��ال باش��ند‪ ،‬از این رو‬ ‫واحدهای ازادپز به تعداد مش��خص در کش��ور فعال‬ ‫ش��دند که ارد انها به صورت ازاد تامین می ش��ود‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این واحدها به طوری در س��طح ش��هر قرار‬ ‫گرفته اند که واحدهای یارانه بگیر در محدوده انها قرار‬ ‫دارن��د و از نظر اقتصاد خانوار‪ ،‬هزینه کرد خرید نان را‬ ‫پوشش می دهند‪.‬رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت نرخ سقف و کف و نرخ دستوری برای نان‬ ‫واحدهای ازادپز درنظ��ر نگرفته و واحدها با توجه به‬ ‫هزینه تمام ش��ده و موقعیت جغرافیایی‪ ،‬نرخی برای‬ ‫محصوالت خود درنظر می گیرند‪ .‬مقدم خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬تفاوت نرخ نان های سفارش��ی در محله های یک‬ ‫ش��هر‪ ،‬به دلیل تفاوت هزینه تمام شده واحد صنفی‪،‬‬ ‫هزین��ه اج��اره و موقعیت ملکی واحد اس��ت‪ .‬در این‬ ‫گ��زارش نگاهی اجمالی ب��ه وضعیت ن��ان و نانوایان‬ ‫داش��تیم و در این میان تاکی��د داریم که نانوایان نیاز‬ ‫ب��ه حمایت دارند‪ .‬نان از نانوا مهم تر نیس��ت و دولت‬ ‫باید سیاست های حمایتگر از انها داشته باشد‪ ۴ .‬سال‬ ‫انتظار برای حمایت‪ ،‬کم نیست‪.‬‬ ‫که توانس��تم اشتغال خانگی به تعداد ‪ ۲۶‬نفر به طور مستقیم‬ ‫در اقامتگاه ایجاد کنم چون تالرخانه بردبار نخس��تین طرح‬ ‫اقامت��گاه بوم گردی بود که در این منطقه راه اندازی می ش��د‬ ‫و باعث ش��د هم مجوز بوم گردی و هم وام های بوم گردی به‬ ‫استان اعطا ش��ود‪ .‬این طرح همان طور که به اشتغال خود و‬ ‫خان��واده ام کمک کرده به کل روس��تایی ها هم کمک کرد تا‬ ‫برای توسعه و ابادانی روستای خودشان کوشا باشند‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا برای جواز ابمیوه و بستنی فروشی‬ ‫رئیس اتحادیه بستنی و ابمیوه فروشان‬ ‫تهران گفت‪ :‬در این روزها با افزایش نرخ‬ ‫میوه و کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬مقدار‬ ‫دورریز میوه ها افزایش داش��ته و همین‬ ‫عامل س��بب شده برخی از میوه فروشان‬ ‫اق��دام به ابگیری ای��ن میوه های خراب‬ ‫کنند و ب��ا نرخ پایین تر به مردم بدهند‪.‬‬ ‫افرادی که به لحاظ مالی ضعیف هس��تند مشتریان‬ ‫این ابمیوه ها هس��تند که همین امر باعث به خطر‬ ‫افتادن سالمتی مردم شده است‪.‬‬ ‫اس��کندر ازموده در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬با انتقاد از‬ ‫صنف میوه فروش��ان گف��ت‪ :‬از طرف دیگر برخی از‬ ‫لبنیات فروش ها نیز هرکدام یک دس��تگاه بستنی‬ ‫گذاش��ته و خالف جواز و رس��ته صنفی خود اقدام‬ ‫به فروش بس��تنی س��نتی و دس��تگاهی می کنند‪،‬‬ ‫دراین باره ب��ه اتاق اصناف و اماکن اعتراض کردیم‬ ‫و انه��ا نی��ز حق را به م��ا داده ان��د‪ .‬به طوری که در‬ ‫روزهای گذش��ته ش��اهد پلمب چندین‬ ‫میوه فروش��ی بودی��م و اداره اماک��ن‬ ‫هم��کاری خوبی دراین باره با ما داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه ابمیوه و بس��تنی‬ ‫درب��اره فعالیت کافی ش��اپ ها گفت‪ :‬این‬ ‫صنف نی��ز زیرمجموعه اتحادیه ابمیوه و‬ ‫بستنی به شمار می رود و تمام مجو زها را‬ ‫باید از ما دریافت کنند که در یک سال گذشته‪ ،‬هم‬ ‫در بخش ابمیوه و بستنی و هم در بخش کافی شاپ‬ ‫شاهد افزایش درخواست بودیم‪ .‬به طورکلی ما ‪۶۰۰‬‬ ‫عضو داریم؛ ‪ ۴۵۰‬عضو کافی ش��اپ هس��تند و بقیه‬ ‫بستنی و ابمیوه‪ ،‬ضمن انکه چندین پرونده در حال‬ ‫بررس��ی نیز وجود دارد‪ .‬وی با اشاره به شکایت ها و‬ ‫انتقادهای مردم از نرخ برخی کاالها در کافی شاپ ها‬ ‫نیز گفت‪ :‬در رس��ته ما قیمت گذاری وجود ندارد و‬ ‫هر واحد متناسب با اندازه ظرف و کیفیت‪ ،‬نرخ کاال‬ ‫را تعیین می کند‪ .‬البته این بدان معنی نیس��ت که‬ ‫هر قیمتی که خودشان بخواهند روی کاال بگذارند‬ ‫بلکه بازرس��ان اتحادیه بر این ام��ر نظارت دارند و‬ ‫جل��وی هرگونه گرانفروش��ی را خواهن��د گرفت‪.‬‬ ‫ازم��وده ادامه داد‪ :‬بیش��تر واحدهای��ی که اقدام به‬ ‫گرانفروش��ی می کنند‪ ،‬پروانه کسب ندارند‪ .‬به طور‬ ‫نمونه گرانفروشی برخی کافی شاپ ها که در فضای‬ ‫مجازی با انتقادهایی روبه رو ش��ده است‪ ،‬مربوط به‬ ‫اعضای ما نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا هیچ مج��وزی به انه��ا ندادیم و‬ ‫غیرقانونی هس��تند و به زودی اماکن‪ ،‬انها را پلمب‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هر کافی ش��اپ ملزم‬ ‫اس��ت که پروانه کس��ب خود را در معرض دید قرار‬ ‫دهد و اگر مشتری مشاهده کرد که قیمت ها خارج‬ ‫از عرف معمول اس��ت از فروش��نده جواز را مطالبه‬ ‫کند و اطالعات ان را به اتحادیه اعالم کند‪ ،‬اگر هم‬ ‫پروانه کس��ب نداش��ت با اتحادیه‪ ،‬تعزیرات یا اداره‬ ‫اماکن تماس بگیرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫دالر در کانال ‪ ۱۲‬هزار تومان ماند‬ ‫بازگشت تدریجی ارز به نرخ واقعی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ازار ارز از جمل��ه بازارهای مالی اس��ت که همواره‬ ‫متاث��ر از اخب��ار و حوادث بین المللی و سیاس��ی دچار‬ ‫تغییر می ش��ود و با کوچک ترین خبر ی��ا رخدادی در‬ ‫ای��ن حوزه ه��ا‪ ،‬تاثیرهای منفی و مثب��ت را می گیرد و‬ ‫ب��ه حرکت خود ادامه می دهد‪ .‬ام��ا در طول هفته های‬ ‫گذش��ته ب��ا وج��ود تح��والت سیاس��ی و تنش ه��ای‬ ‫به وجود امده در منطقه شاهد بودیم که این بازار نه تنها‬ ‫با نوس��ان نرخ و تنش روبه رو نشد‪ ،‬بلکه روند نزولی به‬ ‫خ��ود گرفت و دالر باالی ‪ ۱۳‬هزارتومان در نهایت وارد‬ ‫کانال ‪ ۱۲‬هزار تومان شد‪ .‬بی تفاوتی بازار ارز نسبت به‬ ‫این تحوالت باعث شد تا این روند کاهشی ادامه یابد و‬ ‫در نخس��تین روز کاری هفته جاری‪ ،‬تفاوت قیمتی در‬ ‫صرافی های بانکی و بازار ازاد به حدود صفر برسد و نرخ‬ ‫هر دالر امریکا در این دو بازار یکسان و با نرخ ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬تومان معامله ش��ود که البته این روند همچنان‬ ‫با نوسان اندک ادامه دارد‪.‬‬ ‫کاهش ن��رخ دالر در بازار در این مدت اما و اگرهای‬ ‫زی��ادی را ب��ا خود همراه کرده اس��ت‪ ،‬ام��ا ان طور که‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن این بازار می گوین��د‪ ،‬اقدام های‬ ‫مناس��ب صرافان و مدیریت و نظارت بانک مرکزی در‬ ‫هفته های اخیر س��بب ش��ده این روزها شاهد ارامش‬ ‫و ثب��ات نس��بی قیمت ها در بازار باش��یم‪ .‬ب��ه عقیده‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬تصمیم هایی که به مرور زمان برای بازار‬ ‫ارز گرفت��ه ش��ده‪ ،‬از جمله تش��کیل بازاره��ای ثانویه‪،‬‬ ‫س��امانه های ارزی مانند «سنا» و «نیما»‪ ،‬بازار متشکل‬ ‫ارزی و‪ ...‬از عواملی هستند که کاهش تدریجی نرخ ارز‬ ‫و به ویژه نرخ دالر را س��بب ش��ده و این روزها ان را به‬ ‫کانال ‪ ۱۲‬هزار تومان رس��انده و یورو را نیز وارد کانال‬ ‫‪ ۱۴‬هزار تومان کرده است‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬به دلیل کاهش تمایل خریداران به خرید‬ ‫ارز‪ ،‬ایج��اد بازار متش��کل ارزی و قطعی ش��دن کانال‬ ‫مبادالت مالی یا اینس��تکس میان ایران و اروپا این طور‬ ‫به نظر می رس��د که نرخ دالر تغییرات ش��دیدی را در‬ ‫روزهای این��ده تجربه نکند و بر اس��اس پیش بینی ها‬ ‫و انتظ��ارات‪ ،‬این احتمال وج��ود دارد که نرخ دالر در‬ ‫نهای��ت وارد کان��ال ‪ ۱۱‬هزار تومان ی��ا حتی ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان شود‪.‬‬ ‫این انتظار وجود دارد که با پایین امدن سمت تقاضا و ثابت ماندن‬ ‫سمت عرضه‪ ،‬قیمت ها باز هم کاهش بیشتر را تجربه کند‬ ‫‪ ۴‬عامل تخلیه حباب ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی سکه‬ ‫رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور با بیان اینکه در ‪ ۲‬هفته گذشته حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تومان از حباب‬ ‫س��که تخلیه ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تمایل به خرید طال و س��که در بازار کاهش یافته و خریداران منتظر افت بیش��تر‬ ‫قیمت ها هستند‪ .‬محمد کشتی ارای درباره تحوالت بازار طال و افت قیمت ها افزود‪ :‬در هفته های گذشته نرخ اونس‬ ‫جهانی طال با دستیابی به رکورد به باالترین نرخ در ‪ ۶‬سال گذشته رسیده بود که بر اساس تجربه سال های پیش‪،‬‬ ‫این موضوع باید در حالت عادی‪ ،‬نرخ طال و سکه را در بازارهای داخلی باال می بر د اما به علت روند نزولی نرخ دالر‬ ‫و همچنین کاهش تقاضا این موضوع تحقق نیافت‪ .‬رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر کش��ور اضافه کرد‪:‬‬ ‫ابتدای هفته به یکباره نرخ اونس جهانی طال دچار ریزش شدید ش د به طوری که ‪ ۲۲‬دالر پایین امد که همزمان‬ ‫با ان نرخ دالر نیز در کش��ور افت کرد‪ .‬افت نرخ اونس جهانی طال و کاهش نرخ دالر باعث ش��د که بهای هر قطعه‬ ‫سکه طرح جدید در روزهای اخیر با افت حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی روبه رو شود و تا مرز ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۶۰‬هزار تومان‬ ‫عقب نش��ینی کن��د‪ .‬وی درباره چرایی افت نرخ طال و س��که گفت‪ :‬کاهش بهای اون��س جهانی طال‪ ،‬افت نرخ دالر‪،‬‬ ‫افزایش عرضه سکه و کاهش تقاضا از عوامل اصلی کاهش قیمت ها بوده اند‪ .‬کشتی ارای به کاهش حباب سکه اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬حباب س��که در هفته های گذش��ته حتی به ‪ ۵۰۰‬هزار تومان نیز رس��یده بود اما اینک با تخلیه حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومانی به رقم ‪ ۳۱۰‬هزار تومان افت کرد‪ .‬رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور ادامه داد‪ :‬نرخ‬ ‫هر مثقال طال نیز حدود ‪ ۴۰‬هزار تومان افت کرده اس��ت‪ .‬کش��تی ارای درباره علت افزایش عرضه س��که در بازار نیز‬ ‫افزود‪ :‬بخشی از سکه هایی که سال گذشته از طریق بانک خریداری شده بودند در روزهای اخیر در بازار به فروش‬ ‫رسیدند‪ .‬بسیاری از دارندگان این سکه ها که امیدوار به افزایش قیمت ها بودند با توجه به شرایط اقتصادی به این‬ ‫نتیجه رسیدند که نگهداری سکه ها برای انها سوداوری باالیی نخواهد داشت ‪ .‬بنابراین‪ ،‬اقدام به فروش انها کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز به نرخ اصلی خود باز می گردد‬ ‫عزت اهلل یوسفیان مال‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات مجلس ش��ورای اس�لامی در ای��ن باره‬ ‫گفت وگ��و با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به کاهش نرخ ارز در‬ ‫هفته های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ ارز با رخدادهای سیاسی تا‬ ‫نرخ کنونی باال رفت��ه و حتی در بازه های زمانی تا مرز‬ ‫‪ ۱۸‬هزار تومان هم افزایش یافته اس��ت‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫اینکه قیمت ها واقعی نبود و مبنای اقتصادی نداش��ت‪،‬‬ ‫دوباره روند کاهش��ی به خود گرفت‪ .‬نماینده مردم امل‬ ‫و الریجان در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نرخ‬ ‫ارز ب��ه صورت ناگهانی و بر اس��اس مباحث سیاس��ی‬ ‫افزای��ش یافت و زمانی که فردی مانند ترامپ یا کنگره‬ ‫امری��کا در ان س��وی مرزها علیه ای��ران موضوع هایی‬ ‫مط��رح می کردند در ن��رخ تاثیر می گذاش��ت و زمانی‬ ‫که این مباحث تمام می ش��د نرخ ارز به ش��رایط پیش‬ ‫باز می گش��ت‪ .‬یوس��فیان مال با بیان اینکه اما در شرایط‬ ‫کنونی ارز رنگ و بوی سیاسی خود را باخته و سیاست‬ ‫دیگ��ر تاثیر چندان��ی در تعیین نرخ ارز ن��دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬ارز به س��مت نرخ واقعی اقتصادی‬ ‫خود حرکت می کند و تمامی کارشناس��ان بر اس��اس‬ ‫ش��اخص های اقتصادی‪ ،‬نرخ ارز را بی��ن ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان می دانند ‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نوس��ان های نرخ ارز بر مبنای‬ ‫مولفه های سیاس��ی جزئی اس��ت و بالفاصله شرایط به‬ ‫وضعیت گذشته باز می گردد‪ ،‬افزود‪ :‬برخی دالالن مانند‬ ‫افرادی ک��ه درحال حاضر در محاک��م قضایی محاکمه‬ ‫می ش��وند ب��ه طور قط��ع منافعی داش��ته و س��ربازان‬ ‫پیاده نظام دشمن هستند و ساکت ننشسته و با شرایط‬ ‫ثبات ارزی مقابله می کنند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و محاس��بات‬ ‫مجلس شورای اسالمی ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫امریکایی ها جس��ارت کرده و عالی ترین مقام در ایران‬ ‫را تحریم کردند اما در نرخ ارز تاثیری نداش��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر بانک مرکزی روند فعلی را ادامه دهد‪ ،‬ارز به‬ ‫نرخ اصلی خود بازگش��ته و س��ایه سیاست از ارز‪ ،‬سکه‬ ‫و طال برداشته می ش��ود و شرایط مطلوبی را در کشور‬ ‫تجربه می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش انگیزه سرمایه گذاری در ارز‬ ‫مه��دی رفیعی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با تاکید بر ای��ن موضوع که انتظار‬ ‫می رود نرخ ارز همچان روندی کاهش��ی داش��ته باشد‬ ‫و ارزان تر ش��ود‪ ،‬کاهش تقاضا در این ب��ازار را یکی از‬ ‫عوامل افت قیمت ها دانس��ت و گفت‪ :‬بازار ارز در بیش‬ ‫از یک سال گذش��ته در حالی به صورت هیجانی رشد‬ ‫می کرد و دچار نوس��ان می ش��د که مدتی است از این‬ ‫هیجان ها کاسته ش��ده و انگیزه سرمایه گذاری در این‬ ‫بازار چندان وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬به نظر می رس��د که در یک سال گذشته‪،‬‬ ‫هر کس��ی ک��ه می خواس��ت س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫ارزی داش��ته باش��د و دارایی اش را ب��رای حفظ ارزش‬ ‫پول ب��ه دالر تبدیل کند‪ ،‬این کار را کرده و دیگر مثل‬ ‫گذش��ته تب و تاب س��رمایه گذاری در این ب��ازار داغ‬ ‫نیس��ت و همین موض��وع در مدت اخی��ر عاملی برای‬ ‫متوقف شدن رش��د قیمت ها و کاهش نرخ ارز در بازار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در عین حال تقاضایی که در گذشته‬ ‫برای واردات وجود داش��ت اینک وجود ندارد و به نظر‬ ‫می رس��د که بخشی از تقاضاها نیز از این بابت کم شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬شاید بخش��ی از این کاهش تقاضای ارز‬ ‫برای واردات به بحث تحریم ها و محدودیت های ناش��ی‬ ‫از تحریم برگردد اما در این بین تغییر رویکرد دولت در‬ ‫زمینه بحث کاهش واردات و اس��تفاده از تولید داخلی‬ ‫نیز دراین زمینه بی تاثیر نبوده اس��ت‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫که دولت و حتی مردم به این نتیجه رسیده اند که باید‬ ‫از امکانات و تولیدات داخلی نس��بت به گذشته بیشتر‬ ‫به��ره ببرند و کاالی داخلی را جایگزین کاالی وارداتی‬ ‫کنند تا از این بابت گامی در راس��تای اش��تغال و رونق‬ ‫تولید داخلی برداشته شود‪.‬‬ ‫ این کارش��ناس در ادامه بر این موض��وع تاکید کرد‬ ‫که در گذشته و زمان اوج نوسان های نرخ ارز‪ ،‬بسیاری‬ ‫از تولیدکنندگان و صنایع کش��ور ب��رای جلوگیری از‬ ‫مشکالت احتمالی‪ ،‬اقدام به خرید مواد اولیه و کاالهای‬ ‫مورد نیاز تولیدش��ان کردند که بخشی از این خریدها‬ ‫هن��وز در انبارها نگهداری می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬بنابراین‪،‬‬ ‫بخش��ی از تقاضاهای خرید که نیاز به ارز داش��ت‪ ،‬در‬ ‫گذش��ته تامین شده و همین موضوع تا حدی از حجم‬ ‫تقاضای جدید ارز کاس��ته اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه باید در‬ ‫ای��ن باره به کاهش قدرت خرید مردم هم اش��اره کرد‬ ‫که باعث کاهش تقاضای خرید در بازارها شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬با به وجود امدن این وضعیت در کنار‬ ‫سیاس��ت های بانک مرکزی ک��ه با تاخیر انجام ش��د ‪،‬‬ ‫س��رانجام به تدریج تاثیر خود را گذاش��ت و سبب شد‬ ‫قیمت ها در بازار ارز تا حدی به ثبات برسد و روند نزولی‬ ‫را ط��ی کند‪ .‬این انتظار وج��ود دارد که با پایین امدن‬ ‫س��مت تقاضا و ثبات ماندن سمت عرضه‪ ،‬قیمت ها باز‬ ‫هم کاهش بیشتر را تجربه کند‪ .‬این کارشناس در عین‬ ‫حال بر این موضوع نیز تاکید کرد که بازارها به نوبت از‬ ‫حوزه سرمایه گذاری در حال خارج شدن هستند و بازار‬ ‫ارز نیز از جمله این بازارهاست که از این نوسان ها عبور‬ ‫کرده و اینک در حال به ثبات رسیدن است‪.‬‬ ‫هادی قدیمی‬ ‫عضو هیات عامل بانک ایران زمین‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫‹ ‹خریداران ارز متضرر شدند‬ ‫مصطفی صفاری از دیگر کارشناس��ان اقتصاد نیز در‬ ‫این باره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با تاکید بر اینکه بعید‬ ‫به نظر می رس��د نرخ ارز دیگر به محدوده های باالتر از‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬هزار تومان برس��د و هیجان ها و نوسان های‬ ‫قیمتی گذش��ته در این بازار تکرار شود‪ ،‬افزود‪ :‬بازار ارز‬ ‫ت را تجربه می کند که به‬ ‫ای��ن روزها در حالی افت قیم ‬ ‫نظر می رس��د یکی از دالیل این امر افزایش بازگش��ت‬ ‫ارز صادرات��ی به س��امانه نیما و کاه��ش تقاضا در بازار‬ ‫ارز باشد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هرچه عرضه ارز بیشتر و تقاضا برای‬ ‫ان کم ش��ود می توان انتظار کاهش بیشتر قیمت ها را‬ ‫داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقدام ه��ای مثبت بانک مرکزی در‬ ‫حوزه ارزی‪ ،‬س��بب ش��ده تا ارز صادراتی بیشتری وارد‬ ‫کشور ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه انگیزه س��رمایه گذاری دیگر‬ ‫مثل گذشته نیس��ت و مردم دیگر رغبتی به خرید ارز‬ ‫هم ندارند؛ کمااینکه بسیاری از خریداران ارز تاکنون به‬ ‫دلیل همین افت و نوسان قیمت دچار ضرر و زیان های‬ ‫زیادی شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ن��رخ دالر حت��ی می تواند به ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار توم��ان هم برس��د ک��ه البته تحق��ق این هدف‬ ‫بس��تگی به سیاس��ت های بانک مرکزی نی��ز دارد‪ ،‬در‬ ‫ادام��ه به راه اندازی بازار متش��کل ارزی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که بازار متش��کل ارز از عمق مناسبی‬ ‫برخوردار باش��د‪ ،‬به دلیل ماهی��ت فعالیت این بازار که‬ ‫باع��ث ایجاد ش��فافیت و متعادل س��ازی عرض هو تقاضا‬ ‫می شود می توان انتظار داشت که قیمت ارز بازهم افت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬نرخ ارز اگر به نرخ های خیلی‬ ‫پایین هم نرس��د‪ ،‬با توجه به شرایط فعلی به طور قطع ‬ ‫رشد های باالتر از نرخ ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬هزار تومان هم نخواهد‬ ‫داش��ت و می توان امیدوار بود که به تدریج ثبات نرخ را‬ ‫در بازار شاهد باشیم‪.‬‬ ‫عزت اهلل یوسفیان مال‬ ‫مهدی رفیعی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بیم�ه تج�ارت نو با مع�دل ‪ ۲۰‬به مجمع س�االنه‬ ‫می رود‬ ‫‹ ‹بهره برداری از سامکو از سوی بیمه کوثر‬ ‫س��امانه مناقصات کوثر ب��ه منظور افزایش رضایت ش��بکه‬ ‫فروش برای نخستین بار در صنعت بیمه به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار پول��ی مالی‪ ،‬الله کریمی‪ ،‬مدی��ر بازاریابی و‬ ‫فروش بیمه کوثر با اعالم مطلب باال گفت‪ :‬نرخ دهی سیستمی‬ ‫موجب تس��ریع و تسهیل در ارائه عملکرد بیمه گذاران و شبکه‬ ‫ف��روش و در نهای��ت افزایش نظارت می ش��ود‪ .‬کریمی با بیان‬ ‫اینک��ه سیس��تمی هوش��مند و یکپارچه طراح��ی کردیم که‬ ‫نرخ ده��ی ب��ه صورت انالین در تمام مراک��ز نظارتی و کنترلی‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این سامانه با هدف سرعت بخشیدن‬ ‫و افزای��ش دق��ت و نظ��ارت در روند مناقص��ه و نیز جمع اوری‬ ‫و حف��ظ محرمانگی اطالعات راه اندازی ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ورود‬ ‫شبکه فروش به کسب وکارهای نوین نیز از دیگر اهداف طراحی‬ ‫سامکو بود‪ .‬مدیر بازاریابی و فروش بیمه کوثر با اشاره به اینکه‬ ‫طراحی اپلیکیشن مناقصه از برنامه های اینده این مدیریت در‬ ‫بخش فروش است‪ ،‬افزود‪ :‬این سامانه پس از دو سال همکاری‬ ‫‹ ‹نی�روگاه برق دماون�د‪ ،‬ارزش�مندترین دارایی‬ ‫بانک دی‬ ‫رئی��س هیات مدیره بانک دی در حاش��یه س��فر به اس��تان‬ ‫س��منان از نیروگاه ب��رق دماوند بازدید کرد‪ .‬ب��ه گزارش اداره‬ ‫روابط عموم��ی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬رضا س��هم دینی به همراه‬ ‫ب رئیس‬ ‫احمد حشمی پور‪ ،‬مدیرکل حوزه مدیریت ‪ ،‬حسن کاس ‬ ‫اداره امور ش��عب ش��مال کش��ور و غرب تهران و نوروز ساقلی‬ ‫رئیس اداره بانکداری ش��رکتی و اختصاصی در حاشیه سفر به‬ ‫اس��تان س��منان ضمن بازدید از نیروگاه برق دماوند با مدیران‬ ‫ای��ن مجموعه دی��دار و گفت وگو کرد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫در این دیدار س��هم دینی ضمن بازدی��د از بخش های مختلف‬ ‫نیروگاه با اشاره به اینکه نیروگاه دماوند یکی از استراتژیک ترین‬ ‫نیروگاه های تولید برق کش��ور است‪ ،‬گفت‪ :‬نیروگاه برق دماوند‬ ‫به عنوان یک س��رمایه ملی و ارزش��مندترین دارایی بانک دی‬ ‫دارای ظرفیت های بس��یاری در تولید برق کشور است که این‬ ‫ظرفیت امسال با اجرای پروژه های بهبود‪ ،‬افزایش می یابد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬با برنامه ریزی های انجام ش��ده در این حوزه‪ ،‬اقدام های‬ ‫توس��عه ای گوناگونی در دستور کار مدیران نیروگاه قرار گرفته‬ ‫اس��ت تا در فصل های پرمصرف س��ال مردم با مش��کل کمبود‬ ‫برق روبه رو نش��وند‪ .‬سهم دینی در این دیدار ضمن قدردانی از‬ ‫مدی��ران و کارکنان نیروگاه دماوند بر ضرورت هدف گذاری در‬ ‫تولید برق تاکید کرد و گفت‪ :‬نیروگاه باید از فرصت بارش های‬ ‫اخیر استفاده کند و با هدف گذاری درست و استفاده از تمامی‬ ‫ظرفیت ها سهم خود را در تولید برق کشور ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از محص�ول جدی�د خری�د انالی�ن‬ ‫اقساطی بانک پاسارگاد‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد با ه��دف رونق تولید‪ ،‬خری��د و فروش کاال‬ ‫و همچنین پاس��خگویی به نیازهای اساس��ی مردم‪ ،‬در اقدامی‬ ‫منحص��ر به فرد‪ ،‬از محصول جدید خ��ود به نام «خرید انالین‬ ‫اقساطی بانک پاسارگاد» رونمایی کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد‪ ،‬ایج��اد بس��تر الزم ب��رای تولیدکنندگان و‬ ‫فروش��گاه های انالی��ن برای عرضه اقس��اطی کاال برای جامعه‬ ‫بزرگ مش��تریان بانک پاس��ارگاد و از طرف دیگر ایجاد شرایط‬ ‫مناس��ب برای خرید اسان و اقساطی برای مشتریان این بانک‬ ‫از اهداف اصلی این طرح است‪ .‬در این طرح‪ ،‬فروشندگان بدون‬ ‫تحمل ریسک‪ ،‬برای فروش اقساطی کاال و خدمات خود اقدام‬ ‫می کنند و از این طریق عالوه بر انکه حجم فروش و س��ود انها‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪ ،‬به عنوان عضو این طرح از س��وی بانک‬ ‫معرفی خواهند ش��د‪ .‬این طرح عالوه بر فروش��گاه های انالین‪،‬‬ ‫برای خریداران نیز مزایای بس��یاری دارد‪ .‬خریدار با بهره مندی‬ ‫دوچندان از سپرده گذاری خود در بانک‪ ،‬بدون نیاز به تشریفات‬ ‫اداری و وثیقه های دیگر‪ ،‬با اقساطی کامال انعطاف پذیر و بدون‬ ‫پرداخت هیچ گونه کارمزدی به بانک‪ ،‬می تواند کاالی مورد نظر‬ ‫خود را خریداری کند‪.‬‬ ‫دس��تیابی به مناب��ع مالی الزم ب��رای انجام‬ ‫ن امروز به رویا و‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی در ایرا ‬ ‫ارزویی کمتر دس��ت یافتنی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫این دش��واری بی��ش از انکه معل��ول تغییر در‬ ‫منابع و مجاری تامین مالی در اقتصاد کش��ور‬ ‫باش��د‪ ،‬محصول تغییراتی اس��ت که در نوع و‬ ‫مق��دار نیازهای مالی فعاالن اقتصادی به وجود‬ ‫امده اس��ت‪ .‬بنگاه های تولی��دی و خدماتی در‬ ‫س��ال های گذش��ته تحت تاثیر ش��رایط خاص‬ ‫حاکم بر بخش واقع��ی در اقتصاد ایران ناگزیر‬ ‫به س��مت فعالیت های کوتاه مدت‪ ،‬کم ریسک و‬ ‫با دوره بازگش��ت کوتاه س��وق پیدا کرده اند اما‬ ‫با این حال‪ ،‬همچنان از س��رعت افزایش قیمت‬ ‫نهاده های تولید عقب مانده اند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫بیش��تر فعاالن اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان‬ ‫ناچار به تامین مالی فعالیت های خود از منابعی‬ ‫هس��تند ک��ه عقب ماندگی کمتری نس��بت به‬ ‫سرعت افزایش قیمت ها در حوزه مواد اولیه و‪...‬‬ ‫داشته باشد‪ .‬این در حالی است که منابع تامین‬ ‫مالی در س��اختار اقتصاد کش��ور ما همچنان با‬ ‫همان سبک و سیاق گذشته کار می کنند و به ‬ ‫طور تقریبی هیچ انعطاف و تغییری متناسب با‬ ‫شرایط و نیازهای خاص بخش واقعی اقتصاد در‬ ‫انها ایجاد نشده است‪ .‬سهم نظام بانکی در تامین‬ ‫مالی همچنان بسیار باالست و سازکارهای این‬ ‫تامین مالی نیز همچنان نامنعطف و ناس��ازگار‬ ‫با نیازهای خاص ش��رایط ویژه اقتصاد کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬اما این تمام ماجرا نیس��ت و نمی توان‬ ‫و نبای��د مانند برخی بلندگوهای پوپولیس��تی‬ ‫هرچه فریاد داریم بر س��ر نظام بانکی بکش��یم ‬ ‫چراک��ه بانک ها در هر نظام اقتصادی مانند هر‬ ‫فعالیت دیگری برای انجام نقش و مس��ئو لیت‬ ‫خود نیازمند فراهم بودن ش��رایطی هستند که‬ ‫بدون انها در عمل‪ ،‬ام��کان تامین مالی بخش‬ ‫واقعی اقتصاد را نخواهند داش��ت‪ .‬بخش��ی از‬ ‫این ش��رایط باید در درون نظ��ام بانکی فراهم‬ ‫ش��ود و بخش��ی دیگر در بیرون از این نظام و‬ ‫از س��وی نهاده��ای حاکمیت مس��ئول و رابط‬ ‫به عنوان نمون��ه ایجاد زیرس��اخت هایی که به‬ ‫اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت بانکی کمک‬ ‫کند و روش ه��ای دقیق تری مانند تش��خیص‬ ‫صالحی��ت اعتب��اری‪ ،‬اهلی��ت فعالی��ت و‪ ...‬را‬ ‫فراه��م اورد‪ ،‬از جمله زیرس��اخت هایی اس��ت‬ ‫که ایجاد ان به س��هولت و سرعت تامین مالی‬ ‫کمک شایانی می کند‪ .‬از سوی دیگر مسئوالن‬ ‫و فع��االن در بخش واقعی اقتص��اد نیز باید به‬ ‫ دنبال اصالحات س��اختاری و روشی در تولید‬ ‫و توزیع باش��ند تا در یک ن��گاه کالن بتوان به‬ ‫این اطمینان خاطر نس��بی رس��ید ک��ه منابع‬ ‫کمیاب و ارزش��مند ش��بکه بانکی با بهره وری‬ ‫قابل قبول و با مدیریت مناسب صرف می شود‪.‬‬ ‫نهاده��ای حاکمیت دیگری به ویژه نهاد قضایی‬ ‫نیز باید به طور ویژه درگیر این فرایند شوند تا‬ ‫بخش زی��ادی از منابع ش��بکه بانکی را که در‬ ‫قالب مطالبات غیرجاری راکد و بدون استفاده‬ ‫مان��ده دوباره به چرخه مولد بازگرداند‪ .‬اهمیت‬ ‫و ضرورت این همکاری حاکمیتی زمانی بیش‬ ‫از پیش مش��خص می ش��ود که می بینیم رهبر‬ ‫معظم انقالب به عنوان باالترین س��طح ساختار‬ ‫حاکمیتی کشور با ریزبینی ویژه ای به جزئیات‬ ‫اقدام های الزم برای حل مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی و ایجاد رون��ق در تولید ورود کرده اند‪.‬‬ ‫چنین توجهی بدون شک بیانگر ضرورت توجه‬ ‫ت چراکه‬ ‫سایر نهادها و الیه های حاکمیتی اس ‬ ‫فرصت های مغتنم به سرعت و به اسانی از دست‬ ‫می رون��د اگر در اس��تفاده از انها ب��رای ایجاد‬ ‫تحرک در اقتصاد کشور غفلت کنیم‪.‬‬ ‫پیوستن ‪ ۱۱‬هزار نفر‬ ‫به «بانک افیسر»‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۱‬ه��زار نف��ر از س��امانه م��درن‬ ‫«بانک افیسر» بانک ملی ایران استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک مل��ی ایران‪،‬‬ ‫«بانک افیس��ر» خدمتی جدید و پیشرفته است‬ ‫که مشتری را از هر گونه مراجعه به بانک بی نیاز‬ ‫ک��رده و به صورت ‪ ۲۴‬س��اعته خدمات بانکی را‬ ‫ارائه می کند‪ .‬بانک افیسر به منظور تعامل بیشتر‬ ‫با مش��تریان تدوین ش��ده و به کم��ک ان تمام‬ ‫نیازهای بانکی مش��تری از مش��اوره تا رسیدگی‬ ‫به امور بانکی‪ ،‬بدون مراجعه حضوری به ش��عبه‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬در واقع بانک افیس��ر خدمتی‬ ‫اس��ت که توانس��ته چهره بانک ملی ایران را در‬ ‫میان مشتریان متحول کند و با کمک ان رابطه‬ ‫مشتری و بانک تسهیل شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان سهام بیمه تجارت‬ ‫ ن��و‪ ۱۶‬تیر با کارنامه درخش��ان عملکرد س��ال مالی منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه‬ ‫تجارت نو‪ ،‬در این مجمع با حضور سهامداران ‪ ۸‬دستور جلسه‬ ‫به شرح اس��تماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ،۱۳۹۷‬اس��تماع گزارش حس��ابرس و‬ ‫بازرس قانونی ش��رکت در زمینه صورت ه��ای مالی منتهی به‬ ‫هم��ان تاریخ‪ ،‬بررس��ی و اتخاذ تصمیم نس��بت به صورت های‬ ‫مالی مربوط به س��ال مالی یادش��ده‪ ،‬تصمیم گیری درباره سود‬ ‫قابل تقسیم‪ ،‬انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل ( اصلی‬ ‫و علی الب��دل ) برای س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫و تعیی��ن حق الزحمه انها‪ ،‬تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار برای‬ ‫درج اگهی های ش��رکت‪ ،‬تعیین حق حضور اعضای غیر موظف‬ ‫هیات مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره‬ ‫در کمیته ه��ا و تعیین پ��اداش اعضای هیات مدیره و در نهایت‬ ‫س��ایر موارد مورد صالحیت مجمع‪ ،‬بررس��ی و تصویب خواهد‬ ‫شد‪ .‬در صورت های مالی حسابرسی شده بیمه تجارت نو با نماد‬ ‫شناخته ش��ده «بنو» در فرابورس‪ ،‬ارقام قابل توجهی که نش��ان‬ ‫از گس��ترش فعالیت و رشد کمی و کیفی عملکرد شرکت دارد‬ ‫مش��اهده می شود‪ .‬از جمله حق بیمه صادرشده ثبت شده ‪۲۹۴‬‬ ‫میلیارد تومان اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه دوره گذشته‬ ‫نش��ان از ‪ ۱۹۸‬درصد رشد دارد‪ .‬دیگری افزایش سود هر سهم‬ ‫از ‪ ۲۸۴‬ریال س��ال‪ ۹۶‬به ‪ ۳۱۰‬ریال س��ال‪ ۹۷‬است که از رشد‬ ‫‪ ۹‬درص��دی خبر می ده��د‪ .‬افزایش ذخایر ح��ق بیمه از نکات‬ ‫قابل اتکا ی بیمه تجارت نو اس��ت‪ ،‬به این ش��رح که ذخایر حق‬ ‫بیم��ه از حدود ‪ ۵۷‬میلیارد تومان س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه بیش از ‪۱۷۸‬‬ ‫میلیارد تومان سال ‪ ۹۷‬افزایش یافته که از رشد ‪ ۲۱۳‬درصدی‬ ‫حکایت دارد‪.‬‬ ‫و اهتم��ام متخصصان فن��اوری اطالعات و فنی با این مدیریت‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫سهم‬ ‫بسیار باالی‬ ‫نظام بانکی‬ ‫در تامین مالی‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه استان گلستان و مدیر برگزاری نمایشگاه خانه مدرن در گفت وگو با‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه خودروهای‬ ‫کالسیک در کرمان‬ ‫معاون فرهنگی ش��هردار کرمان از برگزاری‬ ‫جش��نواره تابس��تانی ‪ ۲۰۲۰‬در ش��هر کرمان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬نمایش��گاه بزرگ خودروهای‬ ‫کالسیک در شهر کرمان برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمدعلی جوشایی در‬ ‫نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه با اشاره به‬ ‫اینک��ه جش��نواره ‪ 2020‬در ‪ ۳‬دهه در کرمان‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دهه نخس��ت این‬ ‫جش��نواره از‪ 20‬تیر ت��ا اول مرداد‪ ،‬دهه دوم از‬ ‫یکم تا ‪ 10‬مرداد و دهه س��وم این جشنواره از‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 20‬مرداد برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دهه نخس��ت جشنواره‬ ‫بزرگ ش��ب های جنوب با برنامه های فرهنگی‬ ‫اموزش��ی عموم��ی برگ��زار می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه صنایع دس��تی‪ ،‬س��وغات‪،‬‬ ‫اث��ار هنری و غرفه های ویژه خدمات ش��هری‬ ‫از برنامه های جنبی جش��نواره در دهه نخست‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون فرهنگی ش��هردار کرمان با اش��اره‬ ‫به اینکه در این جش��نواره هفت ش��ب اجرای‬ ‫کنس��رت با تخفیف نیم بها ازس��وی گروه های‬ ‫معتبر موس��یقی و خوانندگان برجسته کشور‬ ‫و اس��تان برگزار می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ویژه برنامه‬ ‫والدت با س��عادت امام رض��ا(ع) نیز با حضور‬ ‫چهره های مطرح کش��ور و هنرمندان شاخص‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی مکان برگزاری جشنواره در دهه نخست‬ ‫را مجموعه ورزش��ی امام علی(ع) عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در پایان برنامه های هر ش��ب جشنواره‬ ‫نورافشانی انجام می شود‪.‬‬ ‫جوش��ایی با بیان اینکه دهه دوم جشنواره با‬ ‫عنوان ش��ادپیمایی بزرگ خانواده های کرمانی‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در دهه دوم جشنواره‬ ‫نیز برنامه های متنوع فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬ورزشی‬ ‫و اموزش��ی با رویکرد کودکان و نوجوانان شاد‬ ‫به همراه خانواده برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مکان برگزاری جشنواره‬ ‫در ده��ه دوم از اول م��رداد در بلوار ‪ 22‬بهمن‬ ‫حدفاصل چهارراه شعبانیه تا شهربازی کرمان‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در دهه سوم جشنواره‪،‬‬ ‫نمایشگاه بزرگ خودروهای کالسیک در شهر‬ ‫کرمان برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی شهردار کرمان با بیان اینکه‬ ‫ش��وراهای اجتماع��ی محالت نیز در اس��تانه‬ ‫انتخابات اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ 700 :‬نفر در این دوره‬ ‫از انتخابات نامزد ش��ده و از بین انها ش��هردار‬ ‫محله ها انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫نمایشگاه فرش دستباف‬ ‫کردستان گشایش یافت‬ ‫نمایش��گاه ف��رش دس��تباف کردس��تان با‬ ‫حضور حسین فیروزی‪ ،‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توسعه منابع اس��تاندار کردستان‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و فع��االن ای��ن عرص��ه در عم��ارت تاریخی‬ ‫خسرواباد سنندج گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬مع��اون ام��ور بازرگانی‬ ‫و توس��عه تج��ارت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت کردس��تان روز دوش��نبه در ایین‬ ‫گش��ایش این نمایش��گاه اظهارکرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫فرش دستباف کردس��تان با هدف شناساندن‬ ‫هنر و صنعت فرش دس��تباف این اس��تان به‬ ‫مهمان��ان داخلی و خارجی ش��رکت کننده در‬ ‫کنگره مشاهیر ُکرد برپا شد‪.‬‬ ‫محمدبختیار خلیقی با بیان اینکه نمونه ای‬ ‫از ف��رش دس��تباف کردس��تان در ‪ ۱۲‬غرف��ه‬ ‫به نمایش گذاش��ته می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬فرش‬ ‫دستباف‪ ،‬تابلو فرش‪ ،‬س��جاده و گلیم در این‬ ‫غرفه ه��ا در مع��رض دی��د عالقه من��دان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ای��ن نمایش��گاه با حضور‬ ‫فعاالن فرش شهرس��تان های گوناگون استان‪،‬‬ ‫تش��کل ه��ای بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬نمایندگی‬ ‫ش��رکت س��هامی فرش ایران در کردس��تان‪،‬‬ ‫اتحادیه ها‪ ،‬شرکت های تعاونی فرش دستباف‬ ‫روستایی‪ ،‬اتحادیه صنفی فروشندگان دستباف‬ ‫ش��هری و کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز از‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬تیر پذیرای عالقه مندان است‪.‬‬ ‫خلیقی افزود‪ :‬فرش دس��تباف کردستان به‬ ‫ثبت ملی رس��یده و برای ثبت جهانی ان نیز‬ ‫تالش می ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه این استان دارای‬ ‫‪ ۲‬برند جهانی فرش دس��تباف پوالدین بیجار‬ ‫و یک پود س��نندج است‪ .‬کنگره مشاهیر ُکرد‬ ‫روزه��ای ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬تیر با حض��ور مهمانانی از‬ ‫داخل و خارج کش��ور در دانش��گاه کردستان‬ ‫برگزار می شود‪ .‬در حال حاضر ‪ ۹۰‬هزار بافنده‬ ‫فرش در کردس��تان فعالیت دارند که ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫نفر از انها زیرپوش��ش بیم��ه تامین اجتماعی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫«خانه مدرن» با محصوالت ایرانی برپا می شود‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از ‪ ۱۰‬تی��ر در فضایی به مس��احت ‪ ۶‬هزارمترمربع‬ ‫و با ‪ ۱۵‬گروه کاالیی «س��ومین نمایش��گاه تخصصی‬ ‫خانه مدرن گلس��تان» در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی استان گلستان شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫گلستان با اشاره به حضور ‪ ۱۵‬گروه کاالیی در فضایی‬ ‫به مس��احت ‪ ۶‬هزار مترمربع در س��ومین نمایش��گاه‬ ‫تخصصی خان��ه مدرن گفت‪ ۸۲ :‬مش��ارکت کننده از‬ ‫‪10‬تی��ر در محل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫استان گلستان شروع به فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫گلس��تان ج��زو معدود اس��تان هایی اس��ت که عضو‬ ‫اتحادیه جهانی یوفی اس��ت‪ .‬نواقص و مش��کالتی نیز‬ ‫وجود دارد ک��ه امیدواریم از طریق مدیریت برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬در حوزه دکوراس��یون داخل��ی و مبلمان با ‪۷‬‬ ‫استان کشور همکاری داریم که از جمله این استان ها‬ ‫می توان به تبریز‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬اردبیل‪ ،‬زنجان‪ ،‬رشت و‬ ‫گلستان اشاره کرد‪.‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬تبریز سطح بس��یار باالتری نسبت به‬ ‫سایر استان های کشور در این زمینه دارد و چهارمین‬ ‫سال پیاپی است که نمایشگاه مبلمان و خانه مدرن را‬ ‫در این تبریز برگزار می کنیم‪ .‬نمایشگاه مبلمان ‪ ۲۲‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬مرداد در فضایی به متراژ ‪ ۱۲‬هزار مترمربع مفید‬ ‫برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۳۰‬درصدی نمایشگاه خانه مدرن‬ ‫یزدی‬ ‫?????‬ ‫مهرداد‬ ‫مسلم نوروزی‬ ‫مهرداد ی��زدی با بیان اینکه این رویداد رش��د ‪۳۰‬‬ ‫درصدی نس��بت به سال های گذشته دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد مش��ارکت کنندگان را مش��تریان‬ ‫وفادار تش��کیل می دهند و مابقی برای نخستین بار به‬ ‫نمایشگاه خانه مدرن گلستان دعوت شده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استاندارد سازی برگزاری رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی در شمال کشور تصریح کرد‪ :‬با شناسایی‬ ‫برگزارکنن��دگان توانمند و باتجربه کش��ور در حوزه‬ ‫تخصصی‪ ،‬ش��رکت نمایش��گاهی ارتانمانگر با تجربه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها تخصصی در بیش از ‪ ۱۰‬استان‬ ‫کشور را به عنوان مدیریت برگزاری این رویداد انتخاب‬ ‫کردیم که فعالیت های انجام ش��ده مورد رضایت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫گلس��تان با بی��ان اینکه ب��رای توس��عه رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی برنامه ریزی گس��ترده ای ب��رای جذب‬ ‫مشارکت کنندگانی از سایر اس��تان های کشور را در‬ ‫دس��تور کار قراردادیم‪ ،‬افزود‪ ۸۲ :‬مش��ارکت کننده از‬ ‫‪ ۱۲‬اس��تان کشور شامل‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫خراس��ان ش��مالی‪ ،‬گیالن‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬قزوین‪ ،‬همدان‪ ،‬زنجان حضور دارند‬ ‫که نس��بت به دوره گذش��ته ‪ ۴۰‬درصد رش��د داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت عرضه شده‬ ‫یزدی گف��ت‪ :‬گروه های کاالیی این رویداد ش��امل‬ ‫لوس��تر‪ ،‬ف��رش ماش��ینی‪ ،‬دکوراس��یون داخلی‪ ،‬در‬ ‫ضدسرقت‪ ،‬کاالی خواب‪ ،‬پرده مدرن‪ ،‬ساعت‪ ،‬مبلمان‪،‬‬ ‫صنایع چوبی‪ ،‬لوس��تر‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬لوازم اشپزخانه‪،‬‬ ‫ترمه و سفال است که نسبت به دو دوره گذشته رشد‬ ‫کیفی قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫گفتنی است سومین نمایشگاه خانه مدرن گلستان‬ ‫ازسوی شرکت نمایشگاهی ارتا نمانگر اردبیل از ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬تیر به مدت ‪ ۵‬روز در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫‹ ‹خرید و تخفیف های ویژه نمایشگاهی‬ ‫ب��رای خری��د از نمایش��گاه خانه مدرن گلس��تان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تخفیف در نظر گرفته شده که بستگی به شرکت ها دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫تبلیغات گسترده و وسیعی که در سطح نمایشگاه انجام شد استقبال‬ ‫خوبی از ان به عمل امده است‬ ‫بین المللی گلستان از ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۲‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫مسلم نوروزی‪ ،‬مدیر برگزاری نمایشگاه خانه مدرن‬ ‫درباره وضعیت برپایی گفت‪ :‬س��ال نخستی است که‬ ‫ب��ه گ��رگان ورود کرده ایم و اطالع��ات دقیقی درباره‬ ‫دوره های قبلی در دس��ترس ن��دارم اما تا انجایی که‬ ‫ش��نیده ام پیش از این تمام س��الن پر نشده بود‪ .‬این‬ ‫نکت��ه را باید بیان کرد که ‪ ۳۰‬درصد افزایش متراژ در‬ ‫این دوره انجام شده است‪.‬‬ ‫در س��ومین دوره نمایش��گاه خانه مدرن‪ ۸۵ ،‬واحد‬ ‫تولیدی و بازرگانی از ‪ ۱۲‬اس��تان کش��ور را داریم که‬ ‫محصوالت خود را در زمینه دکوراسیون داخلی‪ ،‬فرش‬ ‫ماشینی و دستباف‪ ،‬درهای ضدسرقت‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫مبلمان و صنایع چوب را در معرض دید عالقه مندان‬ ‫گذاش��تند‪ .‬این نمایشگاه در فضایی به وسعت ‪ ۶‬هزار‬ ‫مترمربع از ‪ ۱۰‬تا‪ ۱۴‬تیردر محل نمایشگاه بین المللی‬ ‫استان گلستان برپا است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال مناسب از نمایشگاه‬ ‫ن��وروزی گفت‪ :‬خوش��بختانه با توجه ب��ه تبلیغات‬ ‫وس��یع و چشمگیر‪ ،‬ش��امل تبلیغات محیطی‪ ،‬صدا و‬ ‫س��یما‪ ،‬فضای مجازی و ارس��ال پیامک که در سطح‬ ‫اس��تان داشتیم‪ ،‬استقبال خوبی از این نمایشگاه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫می��زان بازدیده��ا از بیش��تر غرفه ه��ا باال اس��ت‬ ‫وغرف��ه داران درگی��ر مذاک��رات ب��ا بازدیدکنندگان‬ ‫هس��تند‪ .‬نمایندگ��ی ش��رکت خارج��ی در ای��ن‬ ‫نمایش��گاه نداری��م و تمام��ی غرفه ه��ا محص��والت‬ ‫تولی��د داخ��ل را عرضه می کنند‪ .‬ص��د درصد تمامی‬ ‫برندهایی که در این نمایش��گاه حض��ور دارند‪ ،‬ایرانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نوروزی درباره برگزاری نمایشگاه در سایر استان ها‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬نمایش��گاه بین المللی اس��تان گلس��تان‬ ‫زیرس��اخت های الزم را دارد و ش��رایط مناسب است‪.‬‬ ‫وی درب��اره خرید و میزان تخفیف های نمایش��گاه‬ ‫گف��ت‪ :‬محصوالتی که در داخل غرفه های نمایش��گاه‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬نمونه کار هس��تند و خریداران با توجه به‬ ‫همین نمونه کارها سفارش خود را می دهند‪ .‬در ادامه‬ ‫مش��تریان مبلغی را به عنوان بیعانه به ستاد اجرایی‬ ‫نمایش��گاه می دهند و زمانی که در تاریخ مقرر کاال را‬ ‫به طور کامل و سالم تحویل گرفتند باقیمانده مبلغ را‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نکته را نی��ز باید گفت که ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تخفیف برای خرید از نمایش��گاه در نظر گرفته شده‬ ‫که بستگی به شرکت ها دارد‪.‬‬ ‫ن��وروزی ادامه داد‪ :‬با توجه به تبلیغات گس��ترده و‬ ‫وس��یعی که در سطح نمایش��گاه انجام شد استقبال‬ ‫خوبی به عمل امده است‪.‬‬ ‫بر همین اساس رضایت غرفه داران نیز جلب خواهد‬ ‫شد و به طور قطع سال دیگر کار راحت نیز و با کیفیت‬ ‫بیش��تری انجام خواهد شد‪ .‬امسال در استان گلستان‬ ‫‪ ۴‬عنوان نمایش��گاهی داریم که نمایشگاه ساختمان‬ ‫دو هفته پیش برگزار ش��د‪ .‬دو عنوان مبلمان و فرش‬ ‫دس��تباف را نیز داریم که ب��ه ترتیب در ابان و بهمن‬ ‫برگزار می شوند‪.‬‬ ‫براس��اس مش��اهدات خبرنگار‬ ‫باوجود رکود‬ ‫اقتصادی حاکم‪ ،‬استقبال مردم از این رویداد در ‪ ۲‬روز‬ ‫نخست چش��مگیر بود و قراردادهای فروش بسیاری‬ ‫میان شرکت های عرضه کننده محصوالت گوناگون و‬ ‫خریداران منعقد شد‪.‬‬ ‫در این میان فروش��ندگان مبلمان و تولیدکنندگان‬ ‫کاالهای خواب بیشترین مخاطب و مشتری را دارند‪.‬‬ ‫براس��اس پیش بینی ه��ا روزهای پنج ش��نبه و جمعه‬ ‫میزان بازدیدها تا ‪ ۳‬برابر افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫توضیحات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی درباره شائبه برگزاری مناقصه های مشکوک‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫در واکن��ش ب��ه ش��ائبه های مطرح ش��ده درب��اره برگزاری‬ ‫مناقصه های مشکوک در این نمایشگاه ضمن ارائه توضیحاتی‬ ‫برقانونی بودن این مناقصه ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سایت تهران جهانگیر حبیبی در‬ ‫نشس��ت خبری خود با اش��اره به توافق های انجام شده بین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران و سایت نمایشگاهی شهر افتاب‬ ‫اظهارکرد‪ :‬س��ایت نمایشگاهی ش��هرافتاب یک سرمایه ملی‬ ‫اس��ت و باید برای حراس��ت از این سرمایه ملی و هزینه های‬ ‫انجام ش��ده در ان تالش کرد تا این س��ایت نمایش��گاهی به‬ ‫بهره برداری کامل برسد‪ .‬از این رو با پیشنهاد مدیرعامل شرکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران‪ ،‬طرحی را به شهرداری‬ ‫تهران ارائه دادیم و توافق های اولیه در این زمینه انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن ط��رح اع�لام کرده ای��م ک��ه حاضری��م‬ ‫زیرساخت های شهر افتاب را تکمیل کرده و به استانداردهای‬ ‫الزم برس��انیم و براس��اس این طرح قرار اس��ت ش��هرافتاب‬ ‫و ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی یک کاس��ه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درحال حاضر نیز این پیش��نهاد از سوی شهردار‬ ‫تهران پذیرفته شده و ایشان در نامه ای به وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬خواس��تار معرفی یک نماینده از س��وی ش��رکت‬ ‫نمایشگاه ها برای تکمیل مذاکرات شده اند تا توافق های نهایی‬ ‫حاصل شود‪.‬‬ ‫حبیبی در پاس��خ به پرس��ش یکی از خبرن��گاران درباره‬ ‫حضور داش��تن یا نداش��تن ایران در نمایشگاه اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوبی گفت‪ :‬س��ال گذش��ته پس از س��فر مدیرعامل شرکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی به کش��ور امارات‪ ،‬مقدمات حضور‬ ‫ایران در نمایش��گاه اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬نهایی ش��د و غرفه ایران‬ ‫نیز در کنار غرفه کشورهای فرانسه و مکزیک در مساحتی با‬ ‫حدود ‪ ۲۴۰۰‬مترمربع جانمایی شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬همچنین برنامه ریزی ه��ای و مقدمات طراحی و‬ ‫س��اخت غرفه ایران در اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬انجام شده و با کمک‬ ‫س��تاد اکسپو‪ ،‬مس��ابقه طراحی غرفه ایران برگزار شد‪ .‬هفته‬ ‫اینده نیز قرار است از بین ‪ ۳‬طرح برگزیده‪ ،‬طرح نهایی غرفه‬ ‫ایران انتخاب شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کش��ور ام��ارات از حضور ای��ران در این‬ ‫نمایش��گاه به شدت اس��تقبال کرده‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫موجود هدف اس��تراتژیک ما برای حضور در اکس��پو ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫جذب سرمایه گذار خارجی برای بخش های گوناگون اقتصاد‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫حبیبی در ادامه این نشس��ت در پاس��خ به پرسش یکی از‬ ‫خبرنگاران درباره حواشی مطرح شده درباره برگزاری مزایده‬ ‫سیستم صوتی و نور سالن نمایشگاه میالد و شائبه غیرقانونی‬ ‫بودن این مزایده گفت‪ :‬فرایند برگزاری مناقصه ها براس��اس‬ ‫قان��ون بوده و این مزایده نیز همچ��ون معامالت کالن دیگر‬ ‫تش��ریفات قانونی ان از جمله فراخوان عمومی انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در این مزایده که دو بار با فراخوان عمومی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬برنده در نشس��ت های کمیس��یون معامالت با حضور‬ ‫مراجع نظارتی از جمله دیوان محاس��بات‪ ،‬س��ازمان بازرسی‬ ‫کل کشور و حراست انتخاب شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که برخی ها مدعی هستند‬ ‫برنده ش��دن تعاون��ی کارکنان نمایش��گاه بین المللی در این‬ ‫مزای��ده برخالف قان��ون ب��وده و نهاد ها حق انج��ام معامله‬ ‫ب��ا زیرمجموعه های خ��ود را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت تعاونی‬ ‫کارکنان نمایش��گاه ها در یک مناقصه عمومی برنده ش��ده و‬ ‫براس��اس مصوبه هیات دولت شرکت های وابسته به نهادهای‬ ‫دولتی فقط از حضور در «مناقصه ها محدود» منع ش��ده اند و‬ ‫منعی برای شرکت انها در مزایده های عمومی که با فراخوان‬ ‫مزایده و چاپ ان در نش��ریات عمومی انجام می شود‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫حبیب��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چ��را پاکت های‬ ‫دو ش��رکت کننده دیگ��ر در ای��ن مزای��ده باز نش��ده و تنها‬ ‫شرکت کننده باقیمانده یعنی تعاونی کارکنان نمایشگاه برنده‬ ‫این مزایده ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در مرحله نخس��ت این‬ ‫مزایده ‪ ۳‬ش��رکت برای حضور در ای��ن مزایده اعالم امادگی‬ ‫کردند ولی اس��ناد حضور انها در این مزایده دارای ایرادهای‬ ‫ش��کلی بود و به همین منظور مزایده یادشده تجدید شد اما‬ ‫در خالل برگزاری مزایده اول و دوم‪ ،‬مکتوباتی از سوی برخی‬ ‫مراجع نظارتی به دس��ت ما رس��ید که باعث شد کمیسیون‬ ‫مناقصه ها به اس��تناد این مکاتبات انجام ش��ده و براس��اس‬ ‫م��اده ‪ ۴۱‬ایین نامه برای جلوگی��ری از تضییع بیت المال دو‬ ‫شرکت کننده دیگر را از این مناقصه حذف کند‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬در این مزایده فقط ‪ ۳‬شرکت اعالم‬ ‫حضور کرده بودند که با حذف دو ش��رکت یادش��ده به دنبال‬ ‫مکاتبات مراجع نظارتی‪ ،‬ش��رکت تعاونی کارکنان نمایشگاه‬ ‫باقی ماند و برنده این مناقصه شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫با بیان اینکه تخلف های انجام شده در گزارش مراجع نظارتی‬ ‫از دو ش��رکت یادش��ده از طریق مراجع قضایی و امنیتی در‬ ‫دس��ت بررسی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه پس از این اتفاق ها‪،‬‬ ‫هزینه تخریبی بزرگی علیه ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی اغاز شد ولی ما در اجرای قانون مصر هستیم‪.‬‬ ‫حبیبی با تاکید بر اینکه مزایده یادشده فقط برای سیستم‬ ‫صوتی و خدمات نور س��الن میالد نمایشگاه بین المللی است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬متاس��فانه در برخی از شبکه های اجتماعی‬ ‫به اش��تباه عنوان ش��ده که این مزایده برای واگذاری س��الن‬ ‫میالد اس��ت که به صراحت در متن فراخ��وان مزایده اورده‬ ‫شده که این مزایده فقط برای خدمات صوت و نور این سالن‬ ‫است‪ ،‬نه خود سالن‪.‬‬ ‫وی در پایان در پاس��خ به پرسش��ی درباره شائبه واگذاری‬ ‫کیوس��ک های اطالع رس��انی موج��ود در س��طح نمایش��گاه‬ ‫بین المللی به شرکت تعاونی نمایشگاه گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫واگذاری کیوس��ک های اطالع رس��انی و حجم این قرارداد در‬ ‫حد نصاب معامالت متوسط و کالن نیست و واگذاری انها با‬ ‫برگزاری مناقصه انجام نمی ش��ود‪ ،‬هیچ ضرورتی به برگزاری‬ ‫مناقصه وجود نداش��ت و این واگذاری نیز براساس نرخ اعالم‬ ‫شده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫در پی نیاز روزافزون به طالی سفید انجام می شود‬ ‫ورود کانادا به مثلث طالیی لیتیوم جهان‬ ‫شوره زاری در بیابان اتاکاما‬ ‫ش��رکت کانادایی ِولس مینرالز‪ ،‬ی��ک پروژه لیتیومی‬ ‫جدی��د را در ش��وره زار اتاکام��ای ش��یلی اغ��از کرده‬ ‫و می گوی��د ای��ن اق��دام را در پی تمایل هر چه بیش��تر‬ ‫بخ��ش انرژی جهان به فناوری ه��ای تجدیدپذیر انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نقل از ماینین��گ‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫باتری ه��ای لیتیوم یون در حال افزایش اس��ت و اتاکاما‬ ‫می توان��د منبع��ی باکیفیت و فرصتی چش��مگیر برای‬ ‫دس��تیابی به لیتیوم مورد نیاز بازار و رونق دادن به ان‬ ‫باش��د‪ .‬با رش��د تقاضای لیتیوم انتظار می رود در ‪ ۵‬سال‬ ‫اینده میزان نیاز به لیتیومی که در باتری ها وجود دارد‪،‬‬ ‫‪ ۲‬برابر ش��ود و این همان اتفاقی اس��ت که ولس مینرالز‬ ‫امیدوار است بتواند بر ان سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫ش��وره زار «اتاکاما» بزرگ ترین س��طح نمکی جهان‬ ‫است و شیلی توانسته با تکیه بر ان دومین تولیدکننده‬ ‫ب��زرگ لیتیوم ش��ود‪ .‬این ش��وره زار همچنین فرصتی‬ ‫ایده ال برای س��رمایه گذاری ش��رکت های جدید مانند‬ ‫ولس مینرالز شده است‪.‬‬ ‫هِن��ک وان الفِ��ن‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت می گوید‪:‬‬ ‫وقت��ی ولس مینرالز به من به ارث رس��ید‪ ،‬ابتدا به بازار‬ ‫اورانی��وم در ارژانتی��ن روی اوردم‪ .‬اورانیوم در ان زمان‬ ‫پررونق بود اما این رونق بعدها از بین رفت و فعالیت ما‬ ‫در ارژانتین ک��ه در مرحله تحقیقات اولیه بود‪ ،‬متوقف‬ ‫شد‪ .‬با این اتفاق‪ ،‬ولس مینرالز کنار رفت تا اینکه در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) تصمیم گرفتم این‬ ‫ش��رکت را احیا کنم‪ .‬البته کار خود را با لیتیوم ش��روع‬ ‫نکردم بلکه با پروژه های طال پیش رفتم و لیتیوم را یک‬ ‫ماده حاشیه ای می پنداشتم که مدت ها بود ذخایر ان در‬ ‫امریکای جنوبی به حال خود رها شده بودند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ ۲۶ :‬سال است که من به امریکای جنوبی‬ ‫می روم و با دقت در ذخایر لیتیوم این قاره متوجه شدم‬ ‫ای��ن م��اده نمی تواند تنها یک عضو جدید در میان انواع‬ ‫کااله��ای معدنی باش��د بلکه ماده ای اس��ت که به طور‬ ‫کامل انچ��ه را در جهان خودروهای برقی و انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر اتفاق می افتد‪ ،‬جهت دهی می کند‪ .‬لیتیوم‬ ‫بخش مهمی از این فناوری هاس��ت‪ .‬اگر بخواهید باتری‬ ‫درحال حاضر ‪ ۳۵‬درصد لیتیوم جهان در باتری ها اس��تفاده می ش��ود و در‬ ‫‪ ۵‬یا ‪ ۶‬س��ال اینده‪ ،‬این رقم به ‪ ۷۵‬درصد می رس��د‪ .‬اگر به روند فعالیت در‬ ‫جه��ان دقت کنید‪ ،‬می بینید که دولت ها در واقع ایده خودروهای الکتریکی‬ ‫را تقویت می کنند‪ .‬برای نمونه استفاده از خودروهای الکتریکی در قوانین‬ ‫نروژ ثبت شده است‬ ‫خود را ش��ارژ کنید لیتیوم الزم دارید‪ .‬شاید باتری های‬ ‫بزرگ به لیتیوم نیاز نداش��ته باش��ند اما اگر می خواهید‬ ‫وس��ایل ش��ما کوچک تر ش��وند‪ ،‬لیتیوم یکی از معدود‬ ‫موادی است که می تواند این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫الفِ��ن در ادام��ه به س��ایت اتاکام��ا پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫لیتی��وم در امریکای جنوبی در مثلثی قرار گرفته که به‬ ‫اصطالح مثلث طالیی ارژانتین‪ ،‬شیلی و بولیوی نامیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬محصول به دست امده از شوره زار اتاکاما نیز‬ ‫‪ ۳۵‬درصد کل لیتیوم تولیدی در جهان را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫ما موفق شدیم قطعه ای از این شوره زار را به دست اوریم‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر در انجا تنها ‪ ۲‬ش��رکت فعال هس��تند؛‬ ‫کورف��و‪ ،‬اس کیوا ِم و حاال ما ب��ا برند ولس مینرالز به انها‬ ‫پیوس��ته ایم‪ .‬البته بی اچ پی نیز دیگر شرکتی است که از‬ ‫این شوره زار سهم دارد اما نه برای استخراج لیتیوم بلکه‬ ‫برای به دس��ت اوردن اب‪ .‬این شوره زار بهترین شوره زار‬ ‫جهان است‪ .‬بهترین میزان تبخیر را دارد‪ ،‬بسیار پهناور‬ ‫است و نمونه ای منحصربه فرد به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در پایانه ش��مالی ش��وره زار هس��تیم و‬ ‫عملی��ات مربوط به اکتش��اف را ش��روع کرده ایم‪ .‬ابتدا‬ ‫بخش��ی از اکتش��افات اب زمین شناس��ی و ژئوفیزیکی‬ ‫را انج��ام می دهیم س��پس حفاری را ش��روع می کنیم‪.‬‬ ‫امیدواری��م ت��ا ‪۳‬ماه اینده حفاری را ت��ا حدودی پیش‬ ‫ببریم تا پس از ان درجه اب ش��ور را بسنجیم و ببینیم‬ ‫تا چه اندازه می توانیم از ان لیتیوم به دست اوریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ول��س در زمینه کار کردن در ش��یلی به‬ ‫عن��وان یک ش��رکت کانادایی توضیح داد‪ :‬ش��یلی یک‬ ‫کش��ور به نسبت توس��عه یافته اس��ت‪ .‬وقتی در شیلی‬ ‫هس��تید فک��ر می کنید در امریکای ش��مالی هس��تید‪.‬‬ ‫ش��یلی‪ ،‬دولت‪ ،‬قوانین و مقررات کاری ثابتی دارد و به‬ ‫خوبی می دانید در چه چارچوبی باید کار کنید‪.‬‬ ‫در بس��یاری کش��ورهای دیگر‪ ،‬قوانین یک شبه تغییر‬ ‫می کنند اما شیلی از این جنبه ثبات دارد و کشور خوبی‬ ‫برای کار و سرمایه گذاری به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا فناوری خودروهای‬ ‫برق��ی می توان��د کلید موفقی��ت لیتیوم باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۵‬درص��د لیتی��وم جه��ان در باتری ها‬ ‫اس��تفاده می ش��ود و در ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬س��ال اینده‪ ،‬این رقم به‬ ‫‪ ۷۵‬درص��د می رس��د‪ .‬بنابراین اگر به رون��د فعالیت در‬ ‫جه��ان دقت کنید‪ ،‬می بینید ک��ه دولت ها در واقع ایده‬ ‫خودروه��ای الکتریکی را تقوی��ت می کنند‪ .‬برای نمونه‬ ‫اس��تفاده از خودروه��ای الکتریکی در قوانین نروژ ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین ب��ه تازگی همه خودروس��ازان المانی دور‬ ‫هم جمع ش��ده اند و ش��روع به س��اخت ایس��تگاه های‬ ‫شارژ در سراسر اروپا کرده اند تا بتوانند ابزار حمل ونقل‬ ‫برق��ی را به ب��ازار بیاورند‪ .‬چین به عنوان کش��وری که‬ ‫مش��کالت اساس��ی در زمینه الودگی هوا دارد ‪-‬همان‬ ‫مش��کلی که در لندن هم وجود دارد‪ -‬مجبور اس��ت به‬ ‫وسایل حمل ونقل برقی برای جابه جایی بار و انسان فکر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اخری��ن باری که من در چین ب��ودم‪ ،‬از یک کارخانه‬ ‫س��اخت باتری دیدن کردم و به این نتیجه رس��یدم که‬ ‫انها به سمت و سوی استفاده از ماشین های حمل ونقلی‬ ‫برق��ی پیش می روند‪ .‬در ش��هرهای ب��زرگ یا هر جای‬ ‫دیگ��ر جهان نیاز ب��ه باتری های لیتیوم یون داریم تا هوا‬ ‫را از الودگ��ی تصفیه کنیم‪ .‬در چنین فضایی پیش بینی‬ ‫می ش��ود که اینده‪ ،‬هر چه بیش��تر به لیتیوم وابس��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شیلی یک‬ ‫کشور به نسبت‬ ‫توسعه یافته‬ ‫است‪ .‬وقتی در‬ ‫شیلی هستید‬ ‫فکر می کنید در‬ ‫امریکای شمالی‬ ‫هستید‪ .‬شیلی‪،‬‬ ‫دولت‪ ،‬قوانین‬ ‫و مقررات کاری‬ ‫ثابتی دارد و به‬ ‫خوبی می دانید‬ ‫در چه چارچوبی‬ ‫باید کار کنید‬ ‫قیم��تط�لادرمعام�لاتروزسه ش��نبهبازار‬ ‫جهانی در پی امار ضعیف بخش تولید و نگرانی‬ ‫سرمایه گذاران از کندی رشد اقتصاد جهانی‪ ،‬به‬ ‫س��طح باالتری صعود کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر‬ ‫اون��س ط�لا ب��رای تحویل فوری در معامالت روز‬ ‫جاری بازار س��نگاپور ‪ ۰.۴‬درصد افزایش یافت و‬ ‫به ‪ ۱۳۸۹‬دالر و ‪ ۷۳‬سنت رسید‪ .‬در بازار معامالت‬ ‫اتی امریکا‪ ،‬هر اونس طال با ‪ ۰.۲‬درصد افزایش‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬دالر و ‪ ۷۰‬سنت رسید‪ .‬به گفته مارگارت‬ ‫یانگ یان‪ ،‬تحلیلگر بازار در ش��رکت «سی ام س��ی‬ ‫مارکتس»‪ ،‬جنگ تجاری مورد توجه قرار گرفته‬ ‫وتوج��هب��ازارازجن��گتج��اریامریکاوچینبه‬ ‫اختالف امریکا و اتحادیه اروپا جلب ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫امریکا درباره اختالف دیرینه ای که با اروپا بر سر‬ ‫یارانه های هواپیما دارد‪ ،‬فش��ار روی این منطقه‬ ‫را افزایش داد و تهدید کرد روی ‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫کاالهای اتحادیه اروپا تعرفه وضع خواهد کرد که‬ ‫ع�لاوهب��رتعرفه های��یخواهدبودکهاوریلروی‬ ‫‪ ۲۱‬میلیارد دالر کاالی اروپایی اعالم کرده بود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر امار نشان داد فعالیت بخش تولید در‬ ‫سراسر اروپا و اسیا در ژوئن رشد منفی پیدا کرده‬ ‫و رشد بخش تولید امریکا هم اهسته شده است‪.‬‬ ‫امار یادش��ده‪ ،‬سیاست گذاران را برای جلوگیری‬ ‫از وقوع رکود اقتصادی زیر فشار قرار داده است‪.‬‬ ‫با این حال رشد نرخ طال به دلیل قوی ماندن‬ ‫ارزش دالر ک��ه نزدی��ک ب��ه باالترین حد خود در‬ ‫بیش از یک هفته گذشته ایستاده است و توافق‬ ‫امریکا و چین برای از س��رگیری مذاکره تجاری‪،‬‬ ‫محدود ماند‪.‬‬ ‫نرخ طال در ‪ ۱۵‬ژوئن (‪25‬خرداد‪ )98‬متاثر از‬ ‫افت ارزش دالر و تشدید تنش های ژئوپلتیکی در‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬به مرز ‪ ۱۴۳۸‬دالر و ‪ ۶۳‬سنت صعود‬ ‫کرده بود که باالترین نرخ از ‪ ۱۴‬مه ‪ ۲۰۱۳‬میالدی‬ ‫(‪ ۲۴‬اردیبهش��ت ‪ )۱۳۹۲‬بود‪ .‬بر اس��اس گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬بازار اکنون به امار اشتغال غیرکشاورزی‬ ‫امریکا چشم دوخته که جمعه منتشر می شود و‬ ‫به سرمایه گذاران کمک می کند اقدامات سیاست‬ ‫پول��ی احتمال��ی بانک مرک��زی امریکا را ارزیابی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ادامه روند صعودی‬ ‫نرخ طال‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫چالش ها و راهکارهای رونق تولید نفت و گاز‬ ‫برخورد قانونی با هرگونه‬ ‫استفاده غیرمجاز از برق‬ ‫خبر‬ ‫وزی��ر نی��رو گفت‪:‬‬ ‫وزارت نی��رو ب��ا ه��ر‬ ‫نوع استفاده غیرمجاز‬ ‫از ب��رق‪ ،‬بر پایه قانون‬ ‫برخورد می کند‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانیان در‬ ‫پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه اخرین اق��دام برای جلوگیری از اس��تفاده‬ ‫غیرمج��از ب��رق برای تولی��د بیت کوین به کجا‬ ‫رس��ید و ایا این وزارتخانه اقدامی در این زمینه‬ ‫انجام داده یا خیر‪ ،‬به ایلنا پاس��خ داد‪ :‬وزارتخانه‬ ‫ب��ا هر نوع اس��تفاده غیرمجاز از برق بر اس��اس‬ ‫قانون برخورد می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬درباره موضوع‬ ‫ل مصوبه ای در دس��تور کار‬ ‫ارزه��ای دیجیت��ا ‬ ‫هیات وزی��ران قرار گرفته که همی��ن روزها به‬ ‫تصویب می رس��د و بر اس��اس ان‪ ،‬عمل کرده و‬ ‫اطالع رسانی هم خواهد شد‪ .‬وزیر نیرو ادامه داد‪:‬‬ ‫ظرفیت تولید برق در کشور‪ ،‬مناسب است و ‪۸۲‬‬ ‫هزار مگاوات ظرفیت نصب شده داریم‪ .‬اردکانیان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اگر مصرف برق درست باشد‪ ،‬امسال‬ ‫و سال های پیش رو قطعی برق نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از بخش های گوناگون در‬ ‫کش��ور درخواست می ش��ود در روزهای گرم از‬ ‫دس��تگاه های سرمایش��ی که حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫اوج ب��ار یعنی حدود ‪ ۲۳‬هزار مگاوات را به خود‬ ‫اختص��اص می دهند‪ ،‬مالحظ��ه الزم را در حد‬ ‫تامین اسایش داشته باشند و انها را کمتر سرد‬ ‫نگه دارند که کمک موثری به کاهش خاموشی‬ ‫برق می کند‪ .‬وزیر نیرو افزود‪ :‬حدود ‪ ۶.۵‬میلیارد‬ ‫مترمکعب در حوزه اب اش��امیدنی و بهداشتی‬ ‫مصرف داریم که حدود ‪ ۴.۳‬میلیارد مترمکعب‬ ‫فاضالب تولید می ش��ود که با رعایت جنبه های‬ ‫فنی‪ ،‬زیس��ت محیطی و اقتص��ادی فاضالب ها‬ ‫جم��ع اوری و تصفیه اردکانی��ان ادامه داد‪۶۴ :‬‬ ‫پروژه در بخش های مختلف در استان قزوین با‬ ‫اعتباری افزون بر ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان در دست‬ ‫اجراست که بخشی از این اعتبار‪ ،‬هزینه شده و‬ ‫بخش های دیگر هم به زودی هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫واقعیت این‬ ‫است که روند‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫صنایع باالدستی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫کشور در طول‬ ‫سال های گذشته‬ ‫هم راستا با‬ ‫نیاز صنایع‬ ‫پایین دستی‬ ‫پتروشیمی‬ ‫نبوده است‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی‬ ‫چالش ه��ا و راهکارهای رونق تولید در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫بخش نفت و گاز را بررسی کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪ ،‬دفتر مطالعات‬ ‫انرژی‪ ،‬صنعت و معدن این مرکز در گزارشی «چالش ها‬ ‫و راهکارهای رونق تولید در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در بخش نفت‬ ‫و گاز » را بررس��ی ک��رد‪ .‬در گ��زارش مرکز پژوهش های‬ ‫مجل��س امده اس��ت‪ :‬نام گذاری س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با عنوان‬ ‫«رونق تولید» از س��وی رهبر معظم انقالب نشان دهنده‬ ‫اهمیت و حساسیت مسئله در مقطع فعلی است‪ .‬به طور‬ ‫کلی در س��ال های گذشته برای بهبود وضعیت تولید در‬ ‫کش��ور قوانین و ش��یوه نامه های زیادی تصویب و صادر‬ ‫ش��د اما عملکرد این گونه قوانین متناس��ب با انتظارات و‬ ‫ظرفیت های کش��ور نبود‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬مسائلی‬ ‫همچ��ون نداش��تن هدف واحد و مش��ترک بین نهادها‪،‬‬ ‫نبود اس��تراتژی برای توس��عه صنعتی‪ ،‬ناهماهنگی بین‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬بروکراس��ی های اداری‪ ،‬عملیات��ی نبودن و‬ ‫زمانبر ب��ودن قراردادها و ضمانتنامه ها‪ ،‬برخی مصوبه ها‬ ‫و ش��یوه نامه های دست و پاگیر‪ ،‬مشکالت بانکی و شرایط‬ ‫سیاس��ی بین الملل��ی و منطقه ای حاکم و نوس��ان های‬ ‫ن��رخ ارز عم��ده چالش های پیش روی رون��ق تولید در‬ ‫صنعت نفت و گاز کش��ور است‪ .‬بر اساس مطالعات مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪ ،‬از جمله سیاست ها‬ ‫و راهکاره��ای پیش��نهادی برای رف��ع چالش های این‬ ‫صنع��ت در زمینه رونق تولید می توان به همراهی دولت‬ ‫ب��ا بخش خصوص برای بهبود وضعی��ت تکنولوژیکی (با‬ ‫همراه��ی قطب های علمی و فن��اوری)‪ ،‬تجمیع تقاضاها‬ ‫به منظور ایجاد مزیت رقابتی‪ ،‬پش��تیبانی مالی طرح ها‪،‬‬ ‫اج��رای موثر قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و‬ ‫خدمات��ی در تامین نیازهای کش��ور و حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی و تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر‬ ‫نظر یکی از کمیس��یون های تخصصی مرتبط اشاره کرد‪.‬‬ ‫در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می ش��ود‪:‬‬ ‫همچنین تقویت دانش فنی‪ ،‬اموزش نیروی انسانی ماهر‬ ‫و کارامد‪ ،‬به روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز‪،‬‬ ‫توس��عه فرهنگ کار گروهی میان ش��رکت های داخلی‪،‬‬ ‫جداس��ازی مدیریت از مالکیت ش��رکت ها‪ ،‬بومی کردن‬ ‫‪ ۳‬فرضیه برای اوپک‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه پیش بینی‬ ‫می ش��ود اوپک س��قف تولی��د را ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ماه دیگر اس��تمرار ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬افت‬ ‫قیم��ت جهانی نفت در صورت افزای��ش تولید ان اتفاق خواه��د افتاد‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه عربس��تان‪ ،‬روسیه‪ ،‬عراق‪ ،‬ونزوئال و لیبی با کاهش قیمت مخالف هستند‪.‬‬ ‫اس��داهلل قره خانی با اشاره به برگزاری نشست اوپک به پیش بینی دستاوردهای‬ ‫این اجالس و سیاس��ت هایی که ایران و دیگر کش��ورها در این دوره از اجالس‬ ‫دنبال می کنند پرداخت و به خانه ملت گفت‪ :‬پیش بینی می شو د اعضای اوپک‪،‬‬ ‫اوپک پالس و دیگر کش��ورها بر ان هس��تند که تولید نفت کشورهای عضو را‬ ‫ب��ه همین میزان کنونی حفظ کنند چراکه قیمت ‪ ۶۰‬دالر برای هر بش��که را‬ ‫مناسب می دانند و اگر این قیمت افزایش پیدا کند بازار با شوک قیمتی رو به رو‬ ‫می شود‪ .‬نماینده مردم علی اباد کتول در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫افزای��ش قیمت نفت‪ ،‬افزایش قیمت تجهیزات نفتی‪ ،‬پروژه ها‪ ،‬حمل ونقل را نیز‬ ‫به دنبال خواهد داشت و این مسئله بخشی از درامدهای حاصل از فروش نفت‬ ‫با قیمت باال را در خود می بلعد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بودجه کشورهای عربستان‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬ونزوئال و لیبی از طریق فروش نفتی تامین می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر قیمت‬ ‫نفت کاهش پیدا کند‪ ،‬انها با کاهش درامد رو به رو خواهند شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬مسئله‬ ‫کاه��ش قیمت نفت مورد قبول انها نیس��ت‪ .‬وی قیمت کنونی جهانی نفت را‬ ‫منطقی و مورد قبول اعضای اوپک دانس��ت و افزود‪ :‬اکنون صادرات نفت ایران‬ ‫هدفمند نبودن سیاست های حمایتی به تناسب ارزش افزوده‪ ،‬مشکالت‬ ‫مربوط به واردات مواد افزودنی صنایع پایین دستی‪ ،‬مسائل مرتبط با تعیین‬ ‫ارزش پایه های صادراتی‪ ،‬فراوانی شیوه نامه های صادر شده‪ ،‬نوسان های‬ ‫ن��رخ ارز و بی ثباتی قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه های مبادله از دیگر‬ ‫مشکالت صنایع پایین دستی پتروشیمی است‬ ‫و اج��رای الگوی های موفق‪ ،‬ایجاد مهارت های رقابت در‬ ‫عرصه بین المللی‪ ،‬اشتغالزایی برای توسعه ملی و تسهیل‬ ‫در انجام امور گمرکی را نیز می توان از دیگر سیاس��ت ها‬ ‫و راهکاره��ا برای رفع چالش های این صنعت دانس��ت‪.‬‬ ‫در گزارش این مرکز خاطرنش��ان ش��ده اس��ت‪ :‬تسهیل‬ ‫و گش��ایش در اعتبارات اسنادی‪ ،‬کاهش هزینه مبادله‪،‬‬ ‫متقبل ش��دن ریس��ک تصمیم های سیاس��ی از س��وی‬ ‫حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می شود‬ ‫و پرداخت هزینه مبادله ناش��ی از این گونه تصمیم ها از‬ ‫س��وی دول��ت ب��ه فع��االن اقتص��ادی و کارافرین��ان و‬ ‫کاه��ش زمینه های رانت جویی نیز از دیگر سیاس��ت ها‬ ‫و راهکارهای پیش��نهادی ک��ه برای رفع چالش های این‬ ‫صنع��ت در زمینه رونق تولید اس��ت‪ .‬مرکز پژوهش های‬ ‫ناچیز است و به دلیل تحریم ها در فروش محدودیت دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬نفت ایران‬ ‫نمی تواند چندان در قیمت جهانی این طالی سیاه تاثیرگذار باشد چراکه مقدار‬ ‫س قبلی‬ ‫فروش ان کم اس��ت اما با این وجود‪ ،‬س��قف تولید نفت کشور از اجال ‬ ‫اوپک تاکنون ثابت و محفوظ مانده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬پیش بینی می شو د اعضای‬ ‫اوپک س��قف تولید و قیمت را ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ماه دیگر اس��تمرار دهند‪ .‬در پیش بینی‬ ‫سرنوشت بازار نفت پس از برگزاری نشست اوپک ‪ ۳‬فرضیه قابل تحلیل است؛‬ ‫نخس��ت انکه ممکن است شرایط فعلی فروش و تولید نفت استمرار پیدا کند‪.‬‬ ‫دوم انکه ممکن اس��ت کشورها نسبت به کاهش تولید توافق کنند‪ .‬همچنین‬ ‫ممکن اس��ت برای افزایش تولید در اوپک توافق ش��ود‪ .‬قره خانی با اش��اره به‬ ‫اینکه در پیش بینی سرنوشت بازار نفت پس از برگزاری یکص دو هفتا دو ششمین‬ ‫نشس��ت اوپک ‪ ۳‬فرضیه قابل تحلیل است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ابتدا انکه ممکن است‬ ‫ش��رایط فعلی فروش و تولید نفت از سوی کشورهای عضو اوپک استمرار پیدا‬ ‫کند‪ .‬دوم انکه ممکن است کشورها نسبت به کاهش تولید توافق کنند اما این‬ ‫کاه��ش اگرچه می تواند قیمت را باال برد اما به نفع ایران ‪-‬که نفت چندانی را‬ ‫صادر نمی کند‪ -‬نخواهد بود و س��ود این تصمیم را روسیه‪ ،‬عربستان‪ ،‬امارات و‬ ‫امری��کا به عنوان بزرگ ترین صادرکنندگان نفت خواهند برد‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫است نسبت به افزایش تولید در اوپک توافق شود‪ ،‬در واقع اوپک مقدار کاهش‬ ‫داده از سهمیه اعض ا و غیر اعضا را برای تولید به میزان قبل بازگرداند‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی همچنین در گزارشی به بررسی‬ ‫چالش ه��ا و راهکارهای رونق تولید در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫بخش صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی پرداخت‪ .‬دفتر‬ ‫مطالع��ات ان��رژی‪ ،‬صنعت و معدن مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجلس در گزارش��ی با عن��وان «چالش ها و راهکارهای‬ ‫رون��ق تولی��د در س��ال ‪( ۱۳۹۸‬صنای��ع پایین دس��تی‬ ‫پتروش��یمی)» اورده است؛ هدف گزارش حاضر بررسی‬ ‫چالش ه��ای صنای��ع پایین دس��تی پتروش��یمی و ارائه‬ ‫راهکارهای��ی برای حل انها در س��ال رونق تولید بوده و‬ ‫راهکارهای ارائه شده به طور عمده متمرکز بر جلوگیری‬ ‫از تعمیق رکود و اس��تفاده از ظرفیت های موجود است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس و با توجه‬ ‫ب��ه اینکه یکی از الزامات توس��عه صنایع پایین دس��تی‬ ‫پتروشیمی تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع است‪،‬‬ ‫ابتدا س��هم تولیدات صنایع باالدس��تی پتروش��یمی در‬ ‫تامین نیاز بازار داخل بررس��ی ش��د و در سال ‪ ۱۳۹۷‬از‬ ‫‪ 53 .3‬میلیون تن محصول پتروش��یمی تولید ش��ده در‬ ‫صنایع باالدس��تی پتروشیمی نزدیک به ‪ ۳۸‬میلیون تن‬ ‫ان قابل فروش بوده که حدود ‪ ۵.۸‬میلیون تن ان به طور‬ ‫خالص در داخل به فروش رفت‪ .‬بر اساس مطالعات مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬واقعیت این است‬ ‫که روند تولید محصوالت صنایع باالدس��تی پتروشیمی‬ ‫کش��ور در طول سال های گذشته هم راستا با نیاز صنایع‬ ‫پایین دستی پتروشیمی نبوده است به طوری که درباره‬ ‫برخی از محصوالت انحصار در فروش وجود دارد و زمانی‬ ‫که واردات این محصوالت با چالش روبه رو ش��ود‪ ،‬سبب‬ ‫ب��روز الته��اب در بورس کاال‪ ،‬افزایش س��قف رقابت و به‬ ‫دنب��ال ان افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده داخلی‬ ‫می شود‪ .‬گزارش مرکز پژوهش ها می افزاید‪ :‬درباره برخی‬ ‫از محصوالت نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد‪،‬‬ ‫گاهی به دلیل نوسان در عرضه و کنترل قیمت از سوی‬ ‫تولید کنن��دگان‪ ،‬س��قف رقابت در ب��ورس کاال افزایش‬ ‫می یاب��د و تف��اوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیررس��می‬ ‫نی��ز از دیگ��ر دالیل ورود تقاضای س��وداگری در بورس‬ ‫کاال و البت��ه ضعف س��امانه «بهین ی��اب» در غربالگری‬ ‫ای��ن تقاضاهاس��ت و نیز انتظارات تورم��ی‪ ،‬مجوز خرید‬ ‫محص��والت خارج از بورس برای کاالهای اس��تراتژیک‪،‬‬ ‫از دیگ��ر دالی��ل ایج��اد التهاب های مقطع��ی در بورس‬ ‫کاالس��ت‪ .‬بر پایه گ��زارش مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬هدفمند نبودن سیاست های حمایتی‬ ‫به تناسب ارزش افزوده‪ ،‬مشکالت مربوط به واردات مواد‬ ‫افزودنی صنایع پایین دس��تی‪ ،‬مس��ائل مرتبط با تعیین‬ ‫ارزش پایه های صادراتی‪ ،‬فراوانی ش��یوه نامه های صادر‬ ‫ش��ده‪ ،‬نوس��ان های نرخ ارز و بی ثباتی قیمت مواد اولیه‬ ‫و افزای��ش هزینه های مبادله از دیگر مش��کالت صنایع‬ ‫پایین دس��تی پتروش��یمی اس��ت که در این گزارش به‬ ‫انها اش��اره ش��ده اس��ت‪ .‬در ادامه متناظر ب��ا هر یک از‬ ‫چالش ه��ا راهکارهایی به تفکیک اجرایی و نظارتی و در‬ ‫بازه زمانی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت ارائه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش تولید نفت پیش بینی نمی شود‬ ‫عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی می گوید‪ :‬اگرچه امریکا می خواهد‬ ‫به هر طریق به اوپک فش��ار اورد اما از انجا که این س��ازمان نفتی دارای خرد‬ ‫جمعی اس��ت کاهش تولید جهانی نفت پیش بینی نمی ش��ود‪ .‬بهروز نعمتی با‬ ‫اش��اره به برگزاری نشس��ت اوپک به پیش بینی دس��تاوردهای این اجالس و‬ ‫سیاست هایی که ایران و دیگر کشورها در این دوره از اجالس دنبال می کنند‬ ‫پرداخت و به خانه ملت گفت‪ :‬در اجالس قبلی اوپک مقرر شد ایران هیچ گونه‬ ‫کاهش س��همیه تولید نفت نداشت هرچند ترامپ مترصد کاهش یک میلیون‬ ‫بش��که در روز از س��هم تولید اوپک بود و وزیر انرژی روس��یه نیز ‪ ۳‬پیش��نهاد‬ ‫کاه��ش ی��ک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بش��که‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که و‬ ‫یک میلیون بش��که را داد اما در جلس��ه های مقامات نفتی ایران با روس��یه این‬ ‫پیش��نهادها پذیرفته نش��د و اوپک نیز به عنوان یک س��ازمان منسجم به طور‬ ‫مس��تقل فعالیت کرده و تحت تاثیر فضای بیرون از این س��ازمان قرار نگرفت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬هیچ یک از این پیش��نهادها در اجالس های قبلی اوپک رای نیاورد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه کش��ورهای خارج از عضو اوپک نمی توانند این سازمان‬ ‫نفت��ی را متاثر از خواس��ته های خود کنند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬امریکا می خواهد به هر‬ ‫طریق حتی بهره گیری از کش��ورهای دست نشانده خود به اوپک فشار اورد اما‬ ‫تجربه نشان داد ه این سازمان جهانی نفتی دارای عقلی جمعی نشات گرفته از‬ ‫سیاست های تمام اعضا است و تحت تاثیر این جوسازی ها قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫ای��ران همواره نس��بت به «فریز نفتی» تاکی��د دارد و معتقدیم میزان نفتی که‬ ‫اکنون در بازار از سوی اوپک عرضه می شود تنظیم کننده بازار بوده و قیمت ها‬ ‫نس��بت به عرض هو تقاضا مناس��ب اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬کاهش تولید مورد استقبال‬ ‫مواضع نفتی ایران در این اجالس نخواهد بود‪ .‬وی با اش��اره به سیاس��ت هایی‬ ‫ک��ه ای��ران در این دوره از اجالس اوپک دنبال می کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ایران همراه‬ ‫نس��بت به «فریز نفتی» تاکید دارد و معتقدیم میزان نفتی که اکنون در بازار‬ ‫از س��وی اوپک عرضه می ش��ود تنظیم کننده بازار بوده و قیمت ها نس��بت به‬ ‫عرضه و تقاضا مناس��ب اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬کاهش تولید مورد اس��تقبال مواضع‬ ‫نفتی ایران در این اجالس نخواهد بود‪ .‬نعمتی با تاکید بر اینکه ایران هیچ گونه‬ ‫کاه��ش س��همیه را از اوپک نمی پذیرد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این اجالس اوپک یکی از‬ ‫اجالس های تعیین کننده برای ش��فافیت ماهیت خود این سازمان نفتی است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به پیش بینی خود از سرنوشت‬ ‫بازار نفت پس از برگزاری یکص دو هفتاد وششمین نشست اوپک و امکان کاهش‬ ‫تولید اشاره کرد و افزود‪ :‬ایران با هرگونه کاهش تولید مخالف است و اوپک باید‬ ‫به سمت جلب نظر تمامی اعضا حرکت کند‪ ،‬البته با توجه به شفافیت مواضع‬ ‫ایران در این زمینه‪ ،‬کاهش تولید بعید به نظر می رس��د‪ .‬خواس��ته ایران مدنظر‬ ‫اعضا ی اوپک قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫بهره برداری از فاز نخست طرح جامع حمل ونقل بعد از ‪ ۱۶‬سال انتظار‬ ‫الگوی توسعه حمل ونقل مشخص شد‬ ‫اکرم امینی‪ :‬تهیه طرحی جامع که بتوان با استناد به ان‪،‬‬ ‫اولویت های حمل ونقلی کشور را مشخص کرد‪ ،‬تکلیفی است‬ ‫که برنامه پنجم توس��عه بر دوش مسئوالن کشور گذاشته و‬ ‫تاکید کرده این طرح باید تا س��ال س��وم اجرای این برنامه‬ ‫اجرا ش��ود‪ ،‬اما در حالی که سال س��وم اجرای برنامه ششم‬ ‫توسعه را از س��ر می گذرانیم‪ ،‬بهره برداری از این طرح‪ ،‬هنوز‬ ‫خبری خوش برای دست اندرکاران حوزه حمل ونقل به شمار‬ ‫می رود و این مس��ئله‪ ،‬گویای زیانی است که تاخیر در انجام‬ ‫و به ثمر رس��اندن این مطالعه به حمل ونقلی ها تحمیل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫سخن از طرح جامع حمل ونقل که‬ ‫به میان می ای��د‪ ،‬فعاالن این حوزه ی��اد مطالعاتی می افتند‬ ‫که در پایان دولت دوم محمد خاتمی یعنی در س��ال ‪ ۸۲‬با‬ ‫مشارکت مش��اور خارجی کلید خورد‪ .‬این مطالعات که قرار‬ ‫بود بعد از س��ال ها انتظار‪ ،‬حوزه حمل ونقل کشور را صاحب‬ ‫سندی باالدستی و جامع کرده و از موازی کاری ها و هدررفت‬ ‫بودجه در طرح های عمرانی جلوگیری کند‪ ،‬تا سال ‪ ۸۸‬ادامه‬ ‫داشت اما در نهایت‪ ،‬به دلیل اختالف پیش امده میان وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی (کارفرما) و مشاور طرح‪ ،‬بی سرانجام ماند و‬ ‫نیمه کاره رها ش��د‪ .‬گرچه این مسئله موجب هدررفت وقت‬ ‫و هزینه کش��ور شد اما باتوجه به اهمیت مسئله‪ ،‬تهیه طرح‬ ‫جامع حمل ونقل به دس��ت فراموشی سپرده نشد و در دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬بار دیگر تهیه این طرح به جریان افتاد‪ .‬گرچه ابتدا‬ ‫اعالم ش��د دولت جدید نیز دنباله مطالعات پیشین را خواهد‬ ‫گرفت تا طرح به سرانجام برسد اما این کار انجام نشد تا در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬مطالعات طرح جامع حمل ونقل بار دیگر در وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی کلید بخورد‪ .‬اکنون معاون حمل ونقل وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی می گوید این مطالعات بعد از حدود ‪ ۲‬سال‬ ‫و بدون مشاور خارجی‪ ،‬به ثمر رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه نخستین الگوی برنامه ریزی حمل ونقل‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی با بیان اینک��ه مجموع‬ ‫مطالع��ات طرح جام��ع حمل ونقل‬ ‫کش��ور در مدت ‪ ۲‬سال برنامه ریزی‬ ‫شده و کار براساس زمان بندی پیش‬ ‫می رود‪ ،‬گفت‪ :‬مطالعات طرح جامع‬ ‫حمل ونقل فعلی از نظر زمان در یک‬ ‫سوم زمان طرح جامع پیشین و از نظر هزینه با کمتر از یک‬ ‫بیس��تم مطالعات پیش��ین برنامه ریزی شده و به مرحله اجرا‬ ‫درامده که دلیل این صرفه جویی‪ ،‬استفاده از نیروهای داخل‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬ش��هرام‬ ‫ادم نژاد افزود‪ :‬فاز نخس��ت طرح جامع حمل ونقل به ساخت‬ ‫الگوه��ای پیش بینی تقاضای س��فر در ش��یوه های گوناگون‬ ‫حمل ونقل اختصاص داش��ت که مطالعات ان از تابستان ‪۹۷‬‬ ‫اغاز ش��د و براس��اس برنامه زمان بندی در پایان سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫اتمام رسید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در فاز نخست مطالعات طرح جامع‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬الگوهای پیش بینی تقاضای س��فر برای تمامی‬ ‫شیوه های حمل ونقل در زمینه بار و مسافر از هر نقطه کشور‬ ‫ب��ه س��ایر نقاط طراح��ی و هم اکنون برای نخس��تین بار در‬ ‫کشور‪ ،‬الگویی جامع در زمینه برنامه ریزی حمل ونقل شامل‬ ‫الگوه��ای تولید‪ ،‬ج��ذب‪ ،‬توزیع‪ ،‬تفکیک س��فر برای تحلیل‬ ‫س��فرهای مسافری و تبادل باری بین ‪ ۴۱۸‬شهرستان کشور‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬ادم نژاد با بیان اینکه با این الگو می توان هر‬ ‫بخش از ش��بکه حمل ونقل را ب��ه دقت تحلیل کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫الگوی یادش��ده می توان میزان تقاضا برای زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونقلی موجود در سال های اینده و میزان پاسخگو بودن‬ ‫این زیرساخت ها را پیش بینی کرد؛ بنابراین می توانیم متوجه‬ ‫ش��ویم برای جلوگیری از کاهش سطح خدمات‪ ،‬برنامه های‬ ‫توس��عه این زیرساخت ها از چه زمانی باید اغاز شود‪ .‬ارزیابی‬ ‫توجیه پذی��ری ایج��اد زیرس��اخت های جدی��د‪ ،‬از دیگ��ر‬ ‫دستاوردهای فاز نخست طرح جامع حمل ونقل است‪ .‬معاون‬ ‫حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی یاداور شد‪ :‬تا پیش از این‪،‬‬ ‫به دلی��ل نبود امکان تحلیل تاثی��ر اجرای طرح های جدید بر‬ ‫بخش های گوناگون ش��بکه حمل ونقل‪ ،‬مطالعات توجیه فنی‬ ‫و اقتص��ادی ب��رای هر طرح‪ ،‬به طور جزی��ره ای و با تمرکز بر‬ ‫هم��ان طرح انجام می ش��د اما اکنون می توان با اس��تفاده از‬ ‫الگوی جامع برنامه ریزی حمل ونقل که دستاورد فاز نخست‬ ‫ط��رح جامع حمل ونقل اس��ت‪ ،‬تاثیر اجرای ط��رح جدید یا‬ ‫توس��عه هر بخش از ش��بکه حمل ونقل را بر سایر بخش ها با‬ ‫الگوسازی دریافت‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه دهی به حمل ونقل با الگوی جدید‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در نظر داریم‬ ‫با همکاری سازمان برنامه وبودجه برای نخستین بار در کشور‬ ‫طرح های بودجه س��ال اینده را برمبنای این الگو‪ ،‬ارزیابی و‬ ‫در تخصی��ص اعتبارات اولویت بن��دی کنیم تا طرح هایی که‬ ‫اثربخشی بیشتری در بهبود شبکه حمل ونقل و امکان جذب‬ ‫بار و مس��افر باالت��ری دارند‪ ،‬در اولوی��ت تخصیص اعتبارات‬ ‫و اتمام س��ریع تر برای اغاز بهره ب��رداری قرار گیرند‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬براس��اس ای��ن الگو‪ ،‬پیش بینی بار و مس��افر از هر یک از‬ ‫‪ ۴۱۸‬شهرس��تان کش��ور به سایر شهرس��تان ها با هر یک از‬ ‫‪ ۱۴‬ش��یوه حمل ونقل در نظر گرفته شده امکان پذیر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬انطور ک��ه معاون حمل ونق��ل وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫می گوی��د‪ ،‬همه الگوهای پیش بینی تقاضای س��اخت در فاز‬ ‫نخس��ت مطالعات طرح جامع در س��امانه نرم افزاری تجمیع‬ ‫شده است‪ .‬همچنین همه اطالعات شبکه موجود حمل ونقل‬ ‫ش��امل شبکه راه ها‪ ،‬شبکه و ایس��تگاه های راه اهن‪ ،‬بندرها و‬ ‫فرودگاه های کشور در این سامانه نرم افزاری وارد شده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین با اس��تفاده از قابلیت های پیش بینی ش��ده در‬ ‫زیرساخت این سامانه نرم افزاری‪ ،‬سامانه ای ملی برای تحلیل‬ ‫و برنامه ریزی جامع حمل ونقل فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬ادم نژاد‬ ‫افزود‪ :‬از این پس تمامی برنامه های توس��عه زیرس��اختی در‬ ‫بخش حمل ونقل باید پس از ارزیابی و تحلیل برای س��پری‬ ‫ک��ردن مراحل بع��دی ش��امل تخصیص بودج��ه‪ ،‬مطالعات‬ ‫تفصیل��ی‪ ،‬طراحی و‪ ...‬در این س��امانه ملی معرفی ش��وند و‬ ‫در ای��ن زمینه مذاک��رات خوبی با س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫داشته ایم‪ .‬به گفته او‪ ،‬مطالعات فاز دوم طرح جامع حمل ونقل‬ ‫از ابتدای تابس��تان کلید خورده اس��ت‪ .‬این ف��از به طراحی‬ ‫ش��بکه بهینه حمل ونقل و زیرس��اخت های مورد نیاز در هر‬ ‫شیوه حمل ونقل تا افق ‪ ۱۴۰۴‬اختصاص دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط مبهم طرح جامع حمل ونقل‬ ‫یک کارش��ناس حمل ونق��ل معتقد‬ ‫است در زمینه ضمانت اجرایی طرح‬ ‫جام��ع حمل ونقل‪ ،‬ابهام وجود دارد‪.‬‬ ‫س��عید قصابی��ان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با اش��اره به س��خنان معاون‬ ‫حمل ونق��ل وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫درباره ط��رح جامع حمل ونقل بیان‬ ‫کرد‪ :‬براساس این سخنان‪ ،‬برپایه طرح جامع حمل ونقل باید‬ ‫در س��ال های اینده معلوم باش��د که کدام طرح حمل ونقلی‬ ‫فوالد خوزستان‪ ،‬سازمان استراتژی محور‬ ‫اس��تراتژی به ‪ ۳‬سطح تقسیم می شود‪ :‬س��طح ش��رکت (‪ ،)Corporate Strategy‬کسب وکار‬ ‫(‪ )Business Strategy‬و اس��تراتژی های وظیف��ه ای(‪ .)Functional Strategy‬با اس��تفاده‬ ‫از روش کارت امتیازی متوازن‪ ،‬اکنون گروه فوالد خوزس��تان در تمام س��طوح از نقش��ه اس��تراتژی‬ ‫برخوردار است یعنی هم شرکت اصلی و کالن فرایندهای مرتبط و هم شرکت های تابع‪ ،‬دارای اهداف‬ ‫استراتژیک مشخص هستند‪.‬‬ ‫محس��ن ش��یری بابادی‪ ،‬رئی��س تعال��ی و مدیری��ت عملکرد فوالد خوزس��تان در توضیح نقش��ه‬ ‫اس��تراتژی گفت‪ :‬این نقش��ه در واقع از ‪ ۲‬بخش تش��کیل می شود‪ :‬بخش نخس��ت شامل فرایندهای‬ ‫ارزش افزا‪ ،‬هم افزایی در گروه و توانمندسازهاس��ت که س��ازمان بر این بخش تمرکز بیش��تری دارد و‬ ‫سرمایه گذاری های الزم انجام می شود تا نتایج مطلوب به دست اید‪ .‬بخش دوم نیز شامل منظرهای‬ ‫ارزش و مشتری است که از جنس نتیجه اند و به دنبال بسترسازی های گذشته حاصل می شوند‪.‬‬ ‫گفتنی است برنامه ریزی و نقشه استراتژی برای یک دوره ‪ ۳‬ساله تدوین می شود و به صورت ساالنه‬ ‫پایش و بازنگری خواهد ش��د‪ .‬وی درباره مزیت نقشه استراتژی بیان کرد‪ :‬این نقشه به سازمان کمک‬ ‫می کند تا در یک نگاه‪ ،‬اهداف اس��تراتژیک واحدها و حوزهای کاری مختلف را همس��و با اهداف کالن‬ ‫به طور منس��جم و یکپارچه ترس��یم و تحلیل کند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬نقشه استراتژی به صورت شماتیک‪،‬‬ ‫ارتباط حوزه های مختلف و نقش و مس��ئولیت هر بخش از س��ازمان را به زبان س��اده بیان می کند‪ .‬در‬ ‫واقع کاربرد نقشه استراتژی‪ ،‬ایجاد یکپارچگی بیشتر میان اجزا‪ ،‬بخش ها و واحدهای مختلف سازمان‬ ‫است‪ .‬همچنین تاثیر دیگر نقشه استراتژی‪ ،‬مدیریت متوازن در سطوح مختلف گروه است‪.‬‬ ‫یّهای منحصربه فرد این س��ند‪ ،‬تمرکز تیم رهبری ش��امل هی��ات مدیره‪ ،‬مدیرعامل‪،‬‬ ‫یکی از ویژگ ‬ ‫معاونان‪ ،‬مدیران ارش��د و مش��ارکت گروهی از رئیسان‪ ،‬سرپرستان و کارشناس��ان مرتبط با تدوین‬ ‫ان است‪ .‬به زبان دیگر می توان گفت که نقشه استراتژی‪ ،‬نتیجه همفکری رهبران سازمان است‪.‬‬ ‫ش��یری بابادی درباره فرایند برنامه ریزی و همسوسازی راهبردی در شرکت فوالد خوزستان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فرایند یادش��ده با رویکرد کارت امتیازی متوازن‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۸۹‬در این شرکت اجرا می شود‪ .‬در‬ ‫همین زمینه بر ماموریت‪ ،‬چشم انداز و ارزش ها به عنوان ارکان جهت ساز سازمان تمرکز می شود‪.‬‬ ‫ماموریت‪ :‬فلسفه وجودی سازمان را بیان می کند‪.‬‬ ‫چش�م انداز‪ :‬موقعیت و جایگاه مطلوبی اس��ت که س��ازمان به دنبال تحقق ان اس��ت یعنی انچه‬ ‫می خواهیم باشیم‪.‬‬ ‫ارزش های سازمانی‪ :‬عبارتند از عقاید و اعتقادهای کلیدی متمایزکننده‪ ،‬مستمر و بادوام سازمان‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سند تحلیل انتظارات ذی نفعان گفت‪ :‬این امر در قالب شناسایی خواسته ها‪ ،‬انتظارات‬ ‫و تهیه ماتریس ذی نفعان انجام می ش��ود‪ .‬به بیان س��اده تر‪ ،‬شناسایی ذی نفعان فوالد خوزستان‪ ،‬نوع‬ ‫خواس��ته ها و نیازهای انها و قابلیت های ش��رکت در پاس��خگویی به انها‪ ،‬بررسی می شود‪ .‬این سند با‬ ‫کمک کارگروه های تخصصی در هر حوزه ای شکل گرفته و تدوین می شود‪.‬‬ ‫شیری بابادی افزود‪ :‬در گام بعدی‪ ،‬تحلیل های محیطی انجام می شوند که شامل ‪ ۳‬حوزه هستند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تحلیل محیط کالن‪ :‬در این محیط عوامل تاثیرگذار بر بخش های سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫ فرهنگی‪ ،‬فناوری‪ ،‬قانونی و زیس��ت محیطی شناس��ایی می شوند‪ .‬سپس تغییرات عوامل مرتبط در‬‫این حوزه و نحوه تاثیرگذاری روند تغییر عوامل محیطی ارزیابی می شود‪ .‬این کار‪ ،‬منجر به شناسایی‬ ‫فرصت ها و تهدیدهای کلیدی محیط کالن می شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تحلیل محیط صنعت‪ :‬در این محیط‪ ،‬مش��ارکت کنندگان در صنعت شناس��ایی می ش��وند یا‬ ‫اس��تفاده از روش ‪ ۵‬نیروی رقابتی‪ ،porter‬نیروهای تشکیل دهنده ساختار صنعت (رقیبان موجود‪،‬‬ ‫تازه واردها‪ ،‬مش��تریان‪ ،‬تامین کنندگان و کاالهای جایگزین) م��ورد ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬در نهایت‬ ‫فرصت ها و تهدیدهای کلیدی محیط صنعت‪ ،‬شناس��ایی و به نیروهای رقابتی که در محیط صنعت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬پاسخ مناسب داده می شود‪ .‬به نوعی با شناسایی عوامل اصلی موفقیت در صنعت(‪،)KSF's‬‬ ‫زمینه تمرکز استراتژیک بر عوامل یادشده و موفقیت سازمان فراهم می شود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تحلیل محیط درونی‪ :‬در این تحلیل‪ ،‬نقشه فرایندهای سازمان (‪ ،)Proses Map‬چارچوب‬ ‫مورد استفاده برای شناسایی منابع و قابلیت های درونی سازمان و مالک تدوین نقاط قوت و ضعف در‬ ‫قالب فرایندهای جاری بررسی می شود‪ .‬همچنین میزان اهمیت استراتژیک و قدرت رقابتی منابع و‬ ‫قابلیت های س��ازمان در مقایسه با سازمان های دیگر ارزیابی می شود‪ .‬در نهایت با استخراج ماتریس‬ ‫ارزیابی منابع و قابلیت ها‪ ،‬برنامه های توسعه ای براساس انها تدوین می شود‪.‬‬ ‫رئیس تعالی و مدیریت عملکرد س��ازمان با اش��اره به تدوین اس��تراتژی اذعان کرد‪ :‬استراتژی‪ ،‬راه‬ ‫رس��یدن به هدف را نش��ان می دهد‪ .‬در این گام‪ ،‬گروه فوالدخوزس��تان برای رسیدن به اهداف مورد‬ ‫نظر خود‪ ،‬اس��تراتژی های مختلف را بررس��ی می کند و در نظر می گیرد‪ .‬پس از ان‪ ،‬نقش��ه استراتژی‬ ‫(‪ )strategy map‬ترس��یم می ش��ود که ان را به نام «نقش��ه اس��تراتژی گروه فوالد خوزس��تان»‬ ‫می شناسیم‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت های تابع با تمرکز بر اهداف منظر هم افزایی در نقشه استراتژی گروه‪،‬‬ ‫نقش خود را در تحقق استراتژی های تدوین شده ایفا می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬با اجرای اثربخش فرایندهای یادش��ده‪ ،‬رضایت مش��تری به عنوان دستاورد‬ ‫استراتژیک حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫به منظور پاس��خگویی موثر به نیازها و انتظارات این بخش از ذی نفعان سازمان‪ ،‬اهدافی که در ادامه‬ ‫می ایند به عنوان پیشنهاد ارزش (‪ )Value Proposition‬تدوین شده اند‪:‬‬ ‫ تحویل به موقع و پایدار محصوالت‬‫ ارائه محصوالت با نرخ و شرایط پرداختی رقابتی‬‫ ارائه محصوالت با کیفیت و مطلوب‬‫ ارائه محصوالت متنوع‬‫ پاسخگویی به راهنمایی های تجاری و فنی‬‫همچنین زمانی که مش��تریان س��ازمان راضی باشند‪ ،‬سازمان با خلق ارزش بیشتر‪ ،‬سود مطلوبی را‬ ‫به دست می اورد‪.‬‬ ‫ش��یری بابادی تصریح کرد‪ :‬با تمرکز بر فروش بهین��ه و صادرات پایدار محصوالت فوالدی‪ ،‬افزایش‬ ‫تولید و فروش شرکت های تابع‪ ،‬افزایش بهره وری منابع و مدیریت اثربخش هزینه ها‪ ،‬هدف اصلی که‬ ‫همانا سوداوری پایدار گروه است‪ ،‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره تفسیر دیگر نقشه استراتژی گروه فوالد خوزستان اظهار کرد‪ :‬ما زمانی به سوداوری پایدار‬ ‫دس��ت می یابیم که رضایت ذی نفعان به ویژه مشتریان حاصل ش��ود و این امر مستلزم تامین پایدار‪،‬‬ ‫تولید با کیفیت و اقتصادی و تحویل به موقع اس��ت‪ ،‬عالوه بر این الزم اس��ت برنامه های توسعه ای‪ ،‬به‬ ‫موقع و مناسب دنبال شوند و مسئولیت های اجتماعی نیز در نظر گرفته شوند‪ .‬از الزامات موفقیت های‬ ‫مورد انتظار می توان به س��رمایه های انس��انی توانمند و با انگیزه‪ ،‬فن��اوری اطالعات و ارتباطات روز‪،‬‬ ‫نظام ها و ش��بکه های مدیریتی یکپارچه و منابع مالی مناسب اشاره کرد‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫بیان میزان جاری س��ازی و موفقیت اس��تراتژی های تدوین شده‪ ،‬تحقق نقش��ه استراتژی به صورت‬ ‫دوره ای (ماهانه‪ ،‬فصلی و‪ )...‬مورد پایش و اندازه گیری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ش��یری بابادی در پای��ان گفت‪ :‬همچنین‪ ،‬به ازای هر کدام از اهداف اس��تراتژیک تعریف ش��ده در‬ ‫نقش��ه‪ ،‬شاخص های کلیدی عملکرد (‪ )KPI's‬تعیین می ش��وند و در دوره های زمانی یادشده‪ ،‬مورد‬ ‫پایش و اندازه گیری قرار می گیرند‪ .‬این ش��اخص ها به همراه سایر مستندات در شبکه جامع مدیریت‬ ‫اس��تراتژیک (‪ )SEM‬ثبت ش��ده و گزارش های یاد ش��ده به صورت دوره ای از سوی مدیریت ارشد‪،‬‬ ‫معاونان و مدیران س��ازمان بهره برداری می شوند تا منش��ا تصمیمات الزم قرار گیرند‪ .‬در مرحله بعد‬ ‫ب��رای اقدام��ات و پروژه ها در قالب فعالیت های توس��عه ای و بهبودهای تدریجی‪ ،‬پوش��ش اصالحی‬ ‫و پیش��گیرانه در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬این اقدامات‪ ،‬مس��یر را برای دس��تیابی به هر کدام از اهداف‬ ‫استراتژیک هموار می کند‪.‬‬ ‫چ��ه تضمینی وج��ود دارد که نمایندگان مجلس هن��گام تصویب بندهای‬ ‫بودجه‪ ،‬چش��م بر عالی��ق منطقه ای ببندن��د و به خروجی ط��رح جامع که با‬ ‫زحمت و خون دل به اینجا رسیده‪ ،‬گردن بنهند؟‬ ‫به ویژه در بخش طرح های زیرساختی‪ ،‬اولویت دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین براس��اس ای��ن طرح باید می��زان تقاضا برای‬ ‫زیرس��اخت های موجود و میزان پاس��خگو ب��ودن انها را در‬ ‫سال های اینده بدانیم‪.‬‬ ‫قصابیان با بیان اینکه براس��اس س��خنان مع��اون وزیر راه و‬ ‫شهرسازی این طرح باید با تغییر شرایط در سال های اینده‪،‬‬ ‫قابلیت روزامد ش��دن داشته باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این طرح باید‬ ‫موجب ش��ود اجرای طرح های حمل ونقلی‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫این کارشناس حمل ونقل گفت‪ :‬این سخنان در حالی مطرح‬ ‫ش��ده که س��ال ها پیش یعنی از سال ‪ ۸۲‬نیاز به طرح جامع‬ ‫احس��اس و در این زمینه اقدام شد و اکنون بعد از ‪ ۱۶‬سال‪،‬‬ ‫فاز نخس��ت ان تکمیل ش��ده که البته این نی��ز هنوز برای‬ ‫تصوی��ب و اب�لاغ به همه نهادهای ذی ربط به دولت ارس��ال‬ ‫نشده اس��ت؛ بنابراین ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که‬ ‫چه تضمینی وجود دارد این طرح در دولت تصویب شود؟ او‬ ‫با اش��اره به اینکه برپایه سخن معاون وزیر راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫همه برنامه های توس��عه زیرس��اخت در بخ��ش حمل ونقل‪،‬‬ ‫پیش از تخصیص بودجه باید در س��امانه مربوط به این طرح‬ ‫معرفی شوند و این مسئله در مرحله مذاکره با سازمان برنامه‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایا س��ازمان برنامه و بودجه در این زمینه‬ ‫هم��کاری کرده و جواب مثبت خواهد داد؟ این کارش��ناس‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬اینکه طرح های بودجه س��ال اینده را برمبنای‬ ‫ای��ن الگ��و‪ ،‬ارزیابی و ب��رای تخصیص اعتب��ار‪ ،‬اولویت بندی‬ ‫کنیم و در بودجه س��االنه بگنجانیم‪ ،‬ابتدا باید از سد سازمان‬ ‫برنامه و بودجه و در ادامه از فیلتر دولت و درنهایت‪ ،‬مجلس‬ ‫بگذرد‪ .‬چه تضمینی وجود دارد که نمایندگان مجلس هنگام‬ ‫تصویب بندهای بودجه‪ ،‬چش��م بر عالیق منطقه ای ببندند و‬ ‫ب��ه خروجی ط��رح جامع که با زحمت و خ��ون دل به اینجا‬ ‫رس��یده‪ ،‬گردن بنهن��د؟ قصابیان تاکید کرد‪ :‬اطالع رس��انی‬ ‫درب��اره طرح جامع حمل ونقل در این مقطع ازس��وی معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی اقدام درستی بود اما هیچ ضمانتی برای‬ ‫دستیابی به اهداف بسیار خوبی که در طراحی این برنامه در‬ ‫نظر گرفته ش��ده‪ ،‬وجود ندارد؛ مگر انکه ذهنیت نمایندگان‬ ‫مجلس و افکار عمومی با ان همراه شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬انعطاف پذیری طرح در مقابل تغییر ش��رایط در‬ ‫سال های اینده‪ ،‬شرط مهم دیگری است که ضامن موفقیت‬ ‫طرح خواهد بود‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬بهینه سازی شبکه‬ ‫حمل ونقل در فاز دوم این طرح‪ ،‬سنگ بزرگی است که بدون‬ ‫اجماع‪ ،‬عالمت نزدن خواهد بود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«استاندارد»‬ ‫راهی برای‬ ‫ارتقای کیفیت‬ ‫کاال‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫تربیت کارگران متخصص‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ن کاالیی را‬ ‫اکن��ون در هیچ جای دنی�� ا نمی توا ‬ ‫که استاندارد نش��ده‪ ،‬به فروش رساند‪ .‬تحقیقات‬ ‫اس��تاندارد یک ویژگی بس��یار مهم است که در‬ ‫ارتق��ای س��طح کمی و کیفی تولی��دات صنعتی‬ ‫نیز نق��ش بس��زایی دارد‪ .‬در تعریف اس��تاندارد‬ ‫امده اس��ت‪« :‬اس��تاندارد به معنی میزان و اندازه‬ ‫ ی��ا الگوی مش��خصی اس��ت و اس��تاندارد کردن‬ ‫کاال یعن��ی مطابق��ت دادن ان ب��ا الگ��و و نمونه‬ ‫مش��خصی که تعیین و مقرر ش��ده است‪ ».‬برای‬ ‫تعیی��ن اس��تاندارد‪ ،‬ابت��دا اهمی��ت اقتصادی و‬ ‫اماره��ای مرب��وط به کاالی مورد نظ��ر را به طور‬ ‫دقیق از طریق بررس��ی محصول ساالنه و میزان‬ ‫ص��ادرات و مصرف داخل��ی ان تعیین می کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن اقدام به نمونه گیری و مطالعه کیفیت‬ ‫کاال ک��رده و جنس مورد نظر را برای عرضه مورد‬ ‫بررس��ی قرار می دهند‪ .‬اصول اس��تاندارد کاالها‬ ‫و اجن��اس مواد خوراکی ب��ه منظور بهبود کاالی‬ ‫تولید شده و فراوانی محصوالت صنعتی و توسعه‬ ‫و صادرات ان انجام می شود‪ .‬در زمینه استاندارد‬ ‫کاالها الزم اس��ت اش��اره شو د حتی بعد از جنگ‬ ‫جهانی دوم‪ ،‬کاالها با وجود انکه استاندارد نشده‬ ‫بودن��د و مرغوبی��ت کافی نداش��تند در برخی از‬ ‫بازاره��ای جهانی به فروش می رفتند اما به تدریج‬ ‫در س��ال های بعد این ن��وع کاالها دیگر جایی در‬ ‫ب��ازار محصوالت و در جهان بازرگانی نداش��تند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز وضعیت چنین بود اما متاسفانه‬ ‫ل نبود توج ه الزم و‬ ‫خس��ا رت های زیادی به دلی�� ‬ ‫دقیق‪ ،‬به محصوالت کشور وارد می شد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬بع��د از جنگ جهان��ی دوم و در دهه ‪۳۰‬‬ ‫بی��ن ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۵۰‬درصد به اقتصاد کش��ور صدمه‬ ‫زده شد‪ .‬اگر فقط همان ‪ ۲۵‬درصد در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬این رقم به ‪ ۳۵‬میلیون دالر در سال افزون ‬ ‫می ش��د‪ ،‬حال انکه در بس��یاری از موارد‪ ،‬رعایت‬ ‫چارچوب های استاندارد مستلزم مخارج ناچیزی‬ ‫ب��ود‪ .‬در زمینه اس��تاندارد در س��ال ‪ ۱۳۳۲‬یک‬ ‫پروژه استاندارد از سوی وزارت اقتصاد ملی وقت‬ ‫به تصویب رسید‪ .‬هدف از ان پروژه‪ ،‬تاسیس اداره‬ ‫اس��تاندارد بود اما فعالیت الزم برای تاسیس این‬ ‫اداره مربوط به اواس��ط س��ال ‪ ۱۳۳۳‬خورشیدی‬ ‫اس��ت‪ .‬برای راه اندازی این اداره حدود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫دالر لوازم ازمایش��گاهی‪ ،‬ماشین های مختلف و‬ ‫مواد اولیه ش��یمیایی به کار گرفته ش��د‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۳۸‬ب��ر مبن��ای الیحه قانونی ک��ه به مجلس‬ ‫ارائه ش��ده بود‪ ،‬اداره اس��تاندارد ها که تشکیالت‬ ‫کوچک��ی در وزارت بازرگان��ی ب��ود‪ ،‬ب��ه صورت‬ ‫ی��ک موسس��ه درامد و «موسس��ه اس��تاندارد»‬ ‫ن��ام گرفت‪ .‬وظیفه ای که به این س��ازمان محول‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬عبارت بود از مطالعه و تحقیق درباره‬ ‫خواص محصوالت کشاورزی و مصنوعات فلزی‪،‬‬ ‫همچنین راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان‪ .‬از ای��ن تاریخ به بعد موسس��ه‬ ‫نام برده در کش��ور تنها مرجع صالحیت دار برای‬ ‫تعیین طبقه بندی اس��تاندارد رسمی همه کاالها‬ ‫به ویژه فراورده های صادراتی شناخته شد‪ .‬اجرای‬ ‫اس��تانداردها مرحله بعدی بود که به ترتیب وارد‬ ‫مرحله عمل شد‪ .‬برای مثال‪ ۳۶ ،‬کاالی صادراتی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۶‬به صورت استاندارد ش��ده صادر‬ ‫ش��د که تا پایان همین سال ‪ ۲۶‬کاالی دیگر نیز‬ ‫به ان اضافه ش��ده بود‪ .‬برای ‪ ۹‬کاالی صنعتی نیز‬ ‫از مهر استاندارد استفاده می کرد‪ .‬در مرحله بعدی‬ ‫حضور موسسه استاندارد در فعالیت های جهانی‬ ‫مورد توجه قرار گرفت و موسسه استاندارد ایران‬ ‫ب��ه عنوان یکی از اعضای اصلی و فعال س��ازمان‬ ‫بین المللی اس��تاندارد به شمار امد‪ .‬این موسسه‬ ‫همچنین در س��ازمان مطالعات علمی استاندارد‬ ‫سازمان استاندارد کشورهای عضو منطقه و چند‬ ‫سازمان دیگر عضویت داشت و در ‪ ۱۷‬کمیته فنی‬ ‫بین المللی اس��تاندارد عضو فع��ال بود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل پیش نویس تهیه استاندارد بین المللی فرش‬ ‫به کش��ور ایران واگذار شد‪ .‬الزم به توضیح است‬ ‫که سازمان بین المللی استاندارد یکی از مهم ترین‬ ‫س��ازمان هایی اس��ت که زیر نظر سازمان ملل به‬ ‫فعالیت مشغول است‪ .‬این سازمان وظیفه داشت‬ ‫که اس��تانداردهای بین المللی را تهیه کند‪ .‬برای‬ ‫تهیه اس��تانداردهای مختلف کمیته ای مرکب از‬ ‫کارشناسان فنی کش��ورهای عضو تشکیل شده‬ ‫ب��ود‪ .‬در اغ��از ده��ه ‪ ۵۰‬تعداد ‪ ۵۹‬کش��ور عضو‬ ‫موسسه بین المللی استاندارد بودند و کشورهای‬ ‫عضو در قس��مت های تخصصی خود مس��ئولیت‬ ‫تهیه اس��تاندارد را بر عهده داشتند‪ .‬هر سال ‪۳۵۰‬‬ ‫کمیته در هر گوش��ه از جهان تش��کیل می شد و‬ ‫هیات ه��ای مختلف ب��دون در نظ��ر گرفتن نوع‬ ‫سیاس��ت حکومت انها می توانستند در کمیته ها‬ ‫ش��رکت کنند‪ .‬تصمیم های ای��ن کمیته ها نیز به‬ ‫صورت توصیه به کشورهای جهان ابالغ می شد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ اس��فن د ‪ ۱۳۵۵‬از سوی وزیر کار و حقوق اجتماعی وقت‬ ‫اعالم شد باید این را بپذیریم که برخی از کارگران تخصص‬ ‫الزم را ندارد‪.‬‬ ‫این یکی از بزرگ ترین مش��کالت امروز صنایع مملکت‬ ‫اس��ت زیرا حتی در صنایع س��بک و صنایع خانگی هم با‬ ‫کمب��ود کارگ��ر متخصص روبه رو هس��تیم‪ .‬ب��ه طور کلی‬ ‫مملک��ت ما در ش��رایط فعلی با کمب��ود ‪ ۴۰۰‬هزار نیروی‬ ‫انسانی ماهر روبه رو اس��ت‪ .‬تالش می کنیم تا پایان برنامه‬ ‫ششم حدود ‪ ۲۵۰‬هزار نفر از انها را تربیت کنیم و در ‪۱۰‬‬ ‫س��ال اینده هم از نظر کارگر ماهر و ه��م کارگر غیرماهر‬ ‫خارجی بی نیاز ش��ویم‪ .‬برای اینکه نی��روی امروز را تربیت‬ ‫کنیم باید تقویت و توس��عه ام��وزش تخصصی و اموزش‬ ‫حرف��ه ای را هدف ق��رار دهیم‪ .‬متاس��فانه روح اموزش در‬ ‫جامع��ه م��ا به این طرف اس��ت که جوان های م��ا بروند و‬ ‫ اموزش های دانش��گاهی بگیرند و به دنبال اوراقی باش��ند‬ ‫که به عنوان مدرک مورد اس��تفاده انها قرار گیرد‪ .‬اینها در‬ ‫حقیقت مدرک را در مع��رض فروش می گذارند‪ ،‬نه دانش‬ ‫خود را‪.‬‬ ‫رئیس مجتمع اموزش��ی صنعت کش��ور در همین سال‪،‬‬ ‫یعنی س��ال ‪ ،۱۳۵۵‬معتقد بود برای مثال‪ ،‬اس��تاد حس��ن‬ ‫نجار‪ ،‬یا مش��هدی تقی در و پنجره س��از در دروازه قزوین‬ ‫بعد از چند سال شاگردی حرفه نجاری‪ ،‬در و پنجره سازی‬ ‫را ب��ه تدریج فرا می گیرن د ام��ا این یک نظام ناقص اموزش‬ ‫حرفه ای اس��ت‪ .‬باید ب��رای تربیت کارگ��ر متخصص یک‬ ‫نهاد یا س��ازمان مس��ئول به کار بپردازد‪ .‬این سازمان هم‬ ‫در مملکت م��ا وزارت کار اس��ت‪ .‬وزارت کار باید حرفه را‬ ‫همراه با فناوری و نقشه کشی در تمام رشته ها به داوطلبان‬ ‫بیا موزد و سپس به انها اجازه کار بدهد‪.‬‬ ‫بررسی اصولی مشکالت‬ ‫در زمین��ه روابط کارگر و کارفرما‪ ،‬این موضوع همواره مطرح‬ ‫بود که قانون کار و مقررات کارگری در بسیاری از کارخانجات‬ ‫و صنای��ع تولیدی مملکت مش��کالتی دارد‪ .‬اگر بین کارگران و‬ ‫کارفرمایان هماهنگی وجود داش��ته باشد‪ ،‬حل ان بسیار اسان‬ ‫خواهد بود اما متاسفانه در تعدادی از این واحدها به عللی این‬ ‫همکاری وجود ندارد‪ .‬رئیس هیات مدیره س��ندیکای کارگری‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬به این مس��ائل اش��اره کرده و گفته بود‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت صنایع ما این اس��ت که عده ای از کارفرمایان به‬ ‫تجربه ه��ا و اطالع��ات کارگر که در مرور زمان به دس��ت امده‬ ‫توجهی ندارن��د‪ .‬برای مثال‪ ،‬در کارخانج��ات ما به تازگی چند‬ ‫نف��ری را به عنوان سرپرس��ت ب��ه کار گمارده اند که هیچ گونه‬ ‫تجرب��ه‪ ،‬اطالع و اگاهی از صنعت ندارند‪ .‬اینها عمرش��ان را در‬ ‫بخش ها و در کارهای دیگری گذرانده اند که با امور کارگری از‬ ‫زمین تا اسمان تفاوت داشته است‪ .‬نتیجه این می شود که این‬ ‫سرپرس��تان‪ ،‬بدون توجه‪ ،‬کارهای��ی انجام می دهند که موجب‬ ‫یاس کارگر می ش��ود و این یاس و س��رخوردگی هم به تولید‬ ‫کارخان��ه لطمه می زن��د‪ .‬برای مثال‪ ،‬بازنشس��ته وزارت دارایی‬ ‫چگونه می تواند با کارگر و مس��ائل ان رویارویی پیدا کند و به‬ ‫لو فصل انها بپردازد؟‬ ‫ح ‬ ‫نکت��ه دیگر اینک��ه متصدی��ان وزارت کار در خواس��ت های‬ ‫کارگران را ب��ه هیچ یک از مدی��ران تصمیم گیرنده وزارت کار‬ ‫هم منعکس نمی کنن��د‪ .‬درخواس��ت های کارگران ضمن یک‬ ‫ضابطه اداری به کس��انی ارجاع می ش��ود که توان رسیدگی و‬ ‫اخذ تصمیم ندارند‪.‬‬ ‫یکی از اعضای این س��ندیکا می گوی��د‪ :‬کارخانه ها در جهت‬ ‫رف��ع نیازهای کارگ��ران اقدامی نمی کنند‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬اینکه‬ ‫کارخانه «ایران کاوه» دارای مشکل اتوبوس های سرویس است؛‬ ‫کارگران ایرانی در المان‬ ‫بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در فروردین ‬ ‫‪ ۱۳۴۹‬کارگ��ران ایرانی برای کارام��وزی به المان‬ ‫اعزام ش��دند‪ .‬کارگران ایران��ی در المان کار اموزی‬ ‫می کنن��د‪ .‬مزد ای��ن کارگران ماه��ی ‪ ۱۸۰۰‬تومان‬ ‫بود‪ .‬بر اساس برنامه ریزی ها و بررسی ها‪ ،‬چنانچه از‬ ‫اعزام نخستین گروه کارگران ایرانی در المان نتیجه‬ ‫مثبتی عاید شود‪ ،‬این کار ادامه می یابد‪ .‬المان غربی‬ ‫ب��ا نزدیک به ‪ ۸۰۰‬هزار ش��غل بدون کارگر‪ ،‬ممکن‬ ‫بود در اینده نزدیک در ردیف بزرگ ترین وارد کننده‬ ‫نیروی انس��انی ایران ق��رار گیرد‪ .‬نخس��تین گروه‬ ‫کارگ��ران ایرانی مرکب از ‪ ۱۰‬نف��ر کارگر حرفه ای‬ ‫و غیرحرف��ه ای‪ ،‬بام��داد ‪ ۱۹‬فروردین ‪ ۱۳۴۹‬با یک‬ ‫هواپیم��ای اجاره ای در حالی که مورد بدرقه وزیر و‬ ‫مقامات وزارت کار و س��فیر المان قرار گرفته بودند‬ ‫از تهران راهی المان شدند‪ .‬این عده از میان ‪ ۳‬هزار‬ ‫داوطلب و کارگران غیرمتعهد(جایی مشغول به کار‬ ‫نبودند) در مراحل مختلف انتخاب شده بودند‪ .‬این‬ ‫کارگران‪ ،‬در الم��ان در میان حداقل ‪ ۶‬واحد بزرگ‬ ‫صنعتی که در ایران نیز سرمایه گذاری کرده بودند‪،‬‬ ‫تقس��یم گردیدن��د و قرار بود مدت دو س��ال تحت‬ ‫تعلیم قرار بگیرند‪ .‬کلیه قوانین و مقررات مربوط به‬ ‫کار المان‪ ،‬ش��امل این عده می شد‪ .‬برای ‪ ۴۰‬ساعت‬ ‫کار در ‪ ۵‬روز هفته‪ ،‬کارگ��ران ایرانی ماهانه معادل‬ ‫بین ‪ ۶۵۰‬تا ‪ ۹۰۰‬م��ارک المان برابر ‪ ۱۸۰۰‬تومان‬ ‫ان روز ایران دریافت می کردند‪ .‬امکانات برای انجام‬ ‫اضافه کار از هر جهت نیز فراهم می ش��د‪ .‬با مسکن‬ ‫ت ارزانی که صنایع المان در اختیار کارگران‬ ‫به نسب ‬ ‫ق��رار می دادند‪ ،‬مخارج زندگی این عده بین حداقل‬ ‫‪ ۲۸۰‬مارک و حداکثر ‪ ۴۳۰‬مارک در المان بود‪ .‬هر‬ ‫مارک المان معادل ‪ ۲۰‬ریال ایران بود‪.‬‬ ‫بازنشستگی کارگران‬ ‫تیر‬ ‫تهیه مقررات جدید بازنشس��تگی کارگران در ‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬در این بررس��ی ها‬ ‫بازخرید مدت بیمه کارگرانی که بیش از ‪ ۲۵‬س��ال‬ ‫سابقه خدمت دارند‪ ،‬مورد مطالعه قرار گرفت‪ .‬در این‬ ‫سال پیشنهاد شده است که صندوق تامین اجتماعی‬ ‫ترتیبی اتخاذ کن��د تا کارفرمایان بتوانند با بازخرید‬ ‫مدت بیمه کارگرانی که بیش از ‪ ۳۵‬س��ال س��ابقه‬ ‫خدمت داش��ته و به سن بازنشس��تگی رسیده اند و‬ ‫از کار افتاده هس��تند‪ ،‬انان را بازنشس��ته کنند‪ .‬در‬ ‫این قانون اشاره شده بود که اوال برای بازنشستگی‪،‬‬ ‫کارگر باید حداقل ‪ ۱۰‬سال حق بیمه مقرر را قبل از‬ ‫تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخت کرده باشد‪ .‬دوم‬ ‫س��ن مرد به ‪ ۶۰‬سال تمام و س��ن زن به ‪ ۵۵‬تمام‬ ‫رس��یده باش��د‪ .‬همچنین افرادی که ‪ ۳۰‬سال تمام‬ ‫کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته اند‪،‬‬ ‫در صورت داش��تن ‪ ۵۵‬سال سن‪ ،‬می توانند تقاضای‬ ‫مس��تمری بازنشس��تگی کنند‪ .‬در مورد افرادی هم‬ ‫ک��ه قبل از تقاضای بازنشس��تگی حداقل مدت ‪۲۰‬‬ ‫سال متوالی یا ‪ ۲۵‬س��ال متناوب در مناطق بد اب‬ ‫و هوا کار کرده اند یا انکه به کارهای س��خت و مخل‬ ‫سالمتی اش��تغال داشته اند‪ ،‬س��ن بازنشستگی ‪۵۵‬‬ ‫س��ال تمام اعالم شد‪ .‬مناطق بد اب و هوا و کار های‬ ‫زی��ان اور نیز ق��رار بود به موج��ب ایین نامه مربوط‬ ‫هیات وزیران تعیین شود‪.‬‬ ‫کارخانه ای که خودش تولیدکننده اتوبوس است برای سرویس‬ ‫کارگران از اتوبوس های فرس��وده اس��تفاده می کند‪ .‬نتیجه این‬ ‫اس��ت که کارگر از سرویس استفاده نکرده و از ساعت ‪ ۶‬صبح‬ ‫در ایس��تگاه اتوبوس های شرکت واحد‪ ،‬حاضر می شو د ولی بعد‬ ‫از ساعت ‪ ۸‬به کارخانه می رسد که ضررش به کارگر و کارفرما‬ ‫هر دو وارد می شود‪ .‬در چنین حالتی اگر کارگر برای یک لحظه‬ ‫دیرتر بیاید تعویق و جریمه می ش��ود‪ .‬این جریمه ان قدر ادامه‬ ‫پیدا می کند که حتی در س��ود س��هیم کردن و پاداش عید او‬ ‫هم اثر دارد‪.‬‬ ‫ایین نامه انضباط در محیط کار‬ ‫از کارگ��ران ایرانی که نخس��تین گروه اعزامی به‬ ‫المان در نوع خود بودند‪ ،‬تعهد اخالقی گرفته شده‬ ‫بود که معادل ‪ ۲۰۰‬مارک المان از حقوق دریافتی‬ ‫را پس انداز کنن د تا هنگام بازگشت به کشور چنانچه‬ ‫بخواهند اق��دام به برپا کردن حرف��ه ای از ان خود‬ ‫نمایند‪ ،‬سرمایه ای اندوخته باشند‪ .‬همچنین کوشش‬ ‫شده بود که بیشتر کسانی را در گروه اول کارگران‬ ‫اعزام��ی ج��ای دهند که در درج��ه اول جوان و در‬ ‫درجه دوم مجرد باش��ند‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۴۹‬المان از‬ ‫هر جهت قدرت جذب هزاران نفر از کارگران ایرانی‬ ‫را داش��ت‪ .‬در ان زمان نزدیک به ‪ ۲۴۰‬هزار کارگر‬ ‫ترک در صنایع مختلف المان س��رگرم کار بودند و‬ ‫فعالیت انان در المان برای دولت ترکیه درامد ارزی‬ ‫خارجی قابل توجهی افزون بر یکص د و پنجاه میلیون‬ ‫دالر در سال را تامین می کرد‪.‬‬ ‫طرح انضباط کار که ابتدا از س��وی وزارت‬ ‫کار و ام��ور اجتماعی در س��ال ‪ ۱۳۵۶‬تهیه‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬در همین زمان از طرف س��ازمان‬ ‫کارگ��ران ایران ات��اق بازرگان��ی و صنایع و‬ ‫مع��ادن نیز م��ورد بررس��ی و اظهار نظر قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬در نهایت ای��ن ایین نامه ب��ا عنوان‬ ‫«انضباط کار» به تصویب رس��ید‪ .‬در همین‬ ‫س��ال اعالم ش��ده بود این ایین نامه ابزاری‬ ‫است برای دس��تیابی به تولید بیشتر و بهتر‬ ‫که در حقیقت خود گویای تقویت کارایی و‬ ‫افزایش بهره وری است‪.‬‬ ‫در ایین نام��ه مذک��ور تدابیر تش��ویقی و‬ ‫انضباط��ی مورد ه��دف قرار گرفت��ه بود‪ .‬بر‬ ‫اساس این ایین نامه به مواردی مانند تشویق‬ ‫در حضور همکاران با درج در پرونده‪ ،‬تشویق‬ ‫کتب��ی ب��ا درج در پرون��ده‪ ،‬پرداخت پاداش‬ ‫نق��دی‪ ،‬تصویب یک ت��ا ‪ ۱۲‬روز مرخصی با‬ ‫اس��تفاده از حقوق مرخصی س��االنه و مدال‬ ‫کار در مورد کارگرانی که کامل مقررات کار را‬ ‫رعایت نمایند‪ ،‬قرار بود به مرحله اجرا دراید‪.‬‬ ‫در خصوص تخلفات کارگران نیز به مواردی‬ ‫اش��اره ش��ده از جمله اخطار کتبی‪ ،‬درج در‬ ‫پرونده‪ ،‬توبیخ کتبی و درج در پرونده‪ ،‬کس��ر‬ ‫حداکثر معادل ‪ ۴‬روز دس��تمزد و س��رانجام‬ ‫اخ��راج در م��ورد ی��ک کارگر می توانس��ت‬ ‫اعمال ش��ود‪ .‬به منظور اجرای این ایین نامه‬ ‫کمیته ای مرکب از نماینده کارگران‪ ،‬نماینده‬ ‫سندیکا‪ ،‬مدیر کارگزینی‪ ،‬نماینده تام االختیار‬ ‫کارفرم��ا و مدیر فنی هر کارگاهی تش��کیل‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫کارگران تقلبی خارجی در ایران‬ ‫رئیس س��ابق کارگزینی یکی از شرکت های‬ ‫خارجی در تهران در س��ال ‪۱۳۵۵‬پرده از یک‬ ‫راز حیرت انگیز برداش��ت‪ .‬او در نامه ای که به‬ ‫وزیر کار و امور اجتماعی نوش��ت و رونوش��ت‬ ‫ان را به ادارات اش��تغال اتباع بیگانه فرس��تاد‬ ‫مدعی شد که یک شرکت انگلیسی‪ ،‬خارجیان‬ ‫جویای کار را که اکثرا س��واد کافی وتخصصی‬ ‫ندارند‪ ،‬با عناوین جعلی به عنوان کارگر فنی و‬ ‫متخصص به استخدام خود در می اورند‪ .‬سپس‬ ‫با جعل م��درک و عنوان های عجیب و غریب‬ ‫پس از دریافت مبالغ قابل توجهی پورس��انتاژ‪،‬‬ ‫ان��ان را ب��ه عنوان متخصص در موسس��ات و‬ ‫ش��رکت های صنعتی با حقوق کالن استخدام‬ ‫می کن��د‪ .‬وی در نام��ه خود افزوده اس��ت که‬ ‫شرکت معتبر انگلیس��ی پس از استخدام نیز‪،‬‬ ‫از این گونه افراد کمیسیون دریافت می کند‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این نامه‪ ،‬تنها در یک شرکت معروف‬ ‫ایرانی ‪ ۱۰۰‬کارگر ب��دون تخصص خارجی با‬ ‫عنوان ه��ای تخصصی عال��ی و از طریق همان‬ ‫ش��رکت معتبر استخدام ش��ده و مشغول کار‬ ‫گردیده اند‪.‬‬ ‫صاحب��ان ای��ن ش��رکت انگلیس��ی ب��رای‬ ‫متقاضی��ان کم س��واد کار گذرنامه توریس��تی‬ ‫تهیه می کنند‪ .‬بعد از انکه متقاضیان با همین‬ ‫گذرنام��ه به تهران رس��یدند‪ ،‬ش��رکت از اداره‬ ‫اش��تغال اتباع بیگان��ه برای انان درخواس��ت‬ ‫پروانه کار می کند‪ .‬شرکت در معرفی این عده‬ ‫ان��ان را متخصص یا مهن��دس فارغ التحصیل‬ ‫یکی از دانش��گاه های معروف و معتبر خارجی‬ ‫معرفی می کند‪ .‬اما ارائه مدارک انان را موکول‬ ‫به رسیدن وسایل شخصی( که هر بار با بهانه ای‬ ‫ب��ه تعویق می افتد ) م��ی دارد‪ .‬گردانندگان این‬ ‫شرکت انگلیس��ی برای اینکه بهتر بتوانند این‬ ‫گ��روه را رهبری کنن��د و راز خ��ود را مخفی‬ ‫نگه دارن��د‪ ،‬کلیه کارکنان ایرانی ش��رکت را به‬ ‫بهانه های مختلف از کار برکنار کرده اند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1321‬‬ ‫پیاپی ‪2639‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از وضعیت بازار کتاب و ضرورت توجه به اقتصاد این حوزه‬ ‫راه های حرفه ای شدن صنعت نشر از دریچه فرهنگ‬ ‫به عقیده کارشناسان‪ ،‬صنعت نشر‪ ،‬راهی جز حرفه ای‬ ‫شدن ندارد؛ هرچند در این مسیر موانع و کاستی های‬ ‫فراوانی وجود دارد که از جمله انها می توان به بی ثباتی‬ ‫اقتصاد و ضعف شبکه های فروش اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ضرورت حرفه ای ش��دن صنعت‬ ‫نش��ر‪ ،‬موضوعی است که در چند س��ال گذشته بارها‬ ‫ان را ش��نیده ایم و از دالی��ل این توات��ر‪ ،‬صدور تعداد‬ ‫قابل توجه پروانه نش��ر و بروز اس��یب هایی مانند غالب‬ ‫ش��دن وجوه اقتصادی و نادیده گرفتن وجوه فرهنگی‬ ‫نش��ر را می ت��وان نام ب��رد ک��ه گاه منجر ب��ه برخی‬ ‫سودجویی ها هم شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬عب��ور از مش��کل ها و بحران های‬ ‫اقتصادی صنعت نشر‪ ،‬فقط از حرفه ای ها ساخته است‬ ‫که این مس��ئله نی��ز خود یکی دیگ��ر از دالیل مطرح‬ ‫شدن این موضوع به شمار می اید‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬نظره��ای گوناگونی وجود دارد و هر‬ ‫کارشناسی‪ ،‬الزاماتی را برای محقق شدن این ضرورت‬ ‫یعنی حرفه ای ش��دن صنعت نش��ر م��ورد توجه قرار‬ ‫می دهد که در ادامه به برخی از انها اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫یک ناش��ر حرف��ه ای باید ابتکار عمل به خرج بده��د و به هر طریق‬ ‫خودش را در بازار نشر نگه دارد‬ ‫‹ ‹ایجاد ثبات در بازار نشر‬ ‫محمد عزیزی‪ ،‬مدیر انتش��ارات روزگار معتقد است‬ ‫نخس��تین مالک حرفه ای بودن یک ناش��ر‪ ،‬شناختی‬ ‫است که باید از جامعه هدف داشته باشد‪ .‬او در این باره‬ ‫توضیح داد‪ :‬ناش��ر حرفه ای‪ ،‬برای انکه به فروش خوبی‬ ‫برس��د‪ ،‬باید پیش از چاپ بتواند براورد درستی از بازار‬ ‫هدف داش��ته باشد و باید بداند که فالن کتاب با فالن‬ ‫مش��خصات‪ ،‬چ��ه بازخوردی در جامع��ه هدف خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تیراژ مناسب برای یک کتاب هزار نسخه ‬ ‫اس��ت و تیراژ مناسب برای کتابی دیگر‪ ۵ ،‬هزار نسخه‪.‬‬ ‫این ه��ا مواردی اس��ت که ناش��ر باید نس��بت به انها‬ ‫شناخت مناسبی کسب کند‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن فعال حوزه نش��ر نبود ثب��ات در بازار را‬ ‫مهم ترین مانع حرفه ای گری دانست و گفت‪ :‬نخستین‬ ‫مطالب��ه ناش��رها این اس��ت ک��ه در بازار نش��ر ثبات‬ ‫اقتصادی ایجاد ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در حوزه کاغذ و‬ ‫خدمات نشر‪ ،‬نوسان نرخ نداشته باشیم و قیمت ها زیاد‬ ‫تغییر نکند‪ .‬نوسان قیمت ها بازار را دچار بهم ریختگی‬ ‫و ناشر را مجبور می کند دو هفته پیش از چاپ کتاب‪،‬‬ ‫قیمت ان را تغییر دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ روزامد شدن صنعت نشر‬ ‫موض��وع روزامد بودن ناش��ران و بهره گیری فعاالن‬ ‫صنعت نش��ر از راهکارهای م��درن و خالقانه‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین نکاتی بود که در گفته های کارشناسان دیده‬ ‫می ش��د‪ .‬محمدجواد صبایی‪ ،‬مدیر انتش��ارات رهنما‪،‬‬ ‫دیگر ناش��ری بود که از او درباره مصداق های حرفه ای‬ ‫شدن صنعت نشر پرسیدیم‪ .‬وی فقط برخی از ناشران‬ ‫ایران را حرفه ای دانست و نسبت به سنتی عمل کردن‬ ‫بسیاری از ناشران گالیه کرد‪.‬‬ ‫صبایی برای تشخیص حرفه ای گری به عامل پشتکار‬ ‫و تمرک��ز اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬حرفه ای ب��ودن یعنی‬ ‫پش��تکار داش��تن؛ یعنی یک ناش��ر تمام وقت خود را‬ ‫صرف فعالیت های نشر کند‪.‬‬ ‫پری��ا اقای��ی‪ ،‬مدیر انتش��ارات به نگار معتقد اس��ت‬ ‫حرفه ای گری ش��غلی در میان ناش��ران ت��ا حد زیادی‬ ‫فراموش ش��ده اس��ت و بس��یاری از ناش��ران ایرانی‪،‬‬ ‫حرف��ه ای عم��ل نمی کنند‪ .‬اقایی با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ناش��ران به طور معم��ول در مقاب��ل راهکارهای جدید‬ ‫مقاومت نش��ان می دهند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بیشتر ناشران به‬ ‫شکل س��نتی عمل می کنند و به روش های نوینی که‬ ‫در جهان مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬توجهی ندارند‬ ‫و مشخص هم نیست که چرا مقاومت نشان می دهند‪.‬‬ ‫مدیر انتشارات به نگار افزود‪ :‬اگرچه می گوییم صنعت‬ ‫نشر اما به اعتقاد من‪ ،‬ما صنعت نداریم و با فعالیت های‬ ‫حوزه نش��ر‪ ،‬به طور صنعتی برخورد نمی کنیم‪ .‬نشر در‬ ‫همه کشورهای دیگر صنعت است اما در ایران بسیاری‬ ‫از ناشران همچنان به طور حجره ای فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه حرفه ای گری در صنعت نش��ر‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت برخی از کارشناسان‪،‬‬ ‫قوانین را مانع حرفه ای گ��ری بدانند اما به عقیده من‪،‬‬ ‫مش��کل اصلی در بدنه صنعت نش��ر اس��ت و ناشران‬ ‫هستند که باید حرفه ای عمل کنند‪.‬‬ ‫اقایی اظهارکرد‪ :‬کار نش��ر به ط��ور معمول به صورت‬ ‫وراثتی ادامه پیدا می کند و تعداد اندکی از ناش��ران با‬ ‫عشق و عالقه شخصی‪ ،‬این کار را انتخاب کرده اند‪ .‬هر‬ ‫ناشری از قانون خودش پیروی می کند و به طور معمول‬ ‫این قوانین نیز اصولی نیس��تند و جالب اینجاست که‬ ‫ناشران نیز تمایلی به تغییر شرایط ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت حرفه ای شدن برای بقا‬ ‫اقای��ی با تاکید بر اینکه برای پایداری در بازار نش��ر‬ ‫باید به س��مت حرفه ای شدن برویم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز بیش‬ ‫از انچ��ه فکرش را بکنید نیاز داریم به س��مت حرفه ای‬ ‫ش��دن برویم و در این میان ناش��ران بزرگ تر و فعاالن‬ ‫باس��ابقه این صنف‪ ،‬باید برای رفع مش��کالت پیشگام‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تمام کش��ورهای جهان با موضوع نشر‬ ‫کتاب به ط��ور نظام مند برخورد می کنن��د و ما نیز در‬ ‫ایران برای اینکه بتوانیم در بازار نشر به طور فعال باقی‬ ‫بمانیم‪ ،‬باید فعالیت های خود را از حالت س��نتی خارج‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اقایی با اش��اره به ضرورت همکاری ناشران کوچک‬ ‫ب��ا یکدیگ��ر‪ ،‬اف��زود‪ :‬در همه ج��ای جهان‪ ،‬ناش��ران‬ ‫کوچ��ک با یکدیگر متحد می ش��وند و اتحادیه هایی را‬ ‫به وج��ود می اورند که همین اقدام‪ ،‬بی��ش از نیمی از‬ ‫مشکالت شان را برطرف می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت صنعت نشر درون صنفی است‬ ‫مدی��ر انتش��ارات به نگار مش��کالت صنعت نش��ر را‬ ‫درون صنفی دانس��ت و گف��ت‪ :‬به نظر من مدل و روش‬ ‫کار ش��رکت های توزی��ع یکی از چالش ه��ای صنعت‬ ‫نش��ر اس��ت و با اینکه همه این موضوع را می دانند اما‬ ‫هیچ کس کاری در این زمینه انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫اقای��ی افزود‪ :‬گاه ی��ک کتاب در انبار یک ش��رکت‬ ‫توزیع می ماند و انها یادش��ان می رود که باید کتاب را‬ ‫پخش کنند‪ .‬دلیل ای��ن موضوع نیز به این برمی گردد‬ ‫که همه کارها به طور سنتی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬از انجایی که شبکه و نظام منسجمی‬ ‫وجود ندارد و همه کارها به طور س��نتی انجام می شود‪،‬‬ ‫ما با مشکالتی روبه رو می شویم که ناشی از اشتباهات‬ ‫نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی کتابفروشی؛ راهکاری اقتصادی‬ ‫مدیر انتش��ارات به ن��گار‪ ،‬راه اندازی کتابفروش��ی را‬ ‫راهکاری برای کمک اقتصادی به صنعت نش��ر عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاس��فانه در ایران‪ ،‬به عنوان یک ناشر یا‬ ‫باید ش��رکت پخش داشته باشید‪ ،‬یا اینکه کتابفروشی‬ ‫راه ان��دازی کنید تا از نظر اقتصادی بتوانید پیش��رفت‬ ‫داشته باشید‪ .‬ما نیز در همین راستا‪ ،‬به تازگی اقدام به‬ ‫راه اندازی کتابفروشی کرده ایم‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬ناش��ر نباید وارد بحث کتابفروش��ی‬ ‫یا توزیع ش��ود اما متاس��فانه به دلیل مشکالتی که در‬ ‫بازار نش��ر ایران وجود دارد‪ ،‬ناش��ر مجب��ور به این کار‬ ‫می ش��ود‪ .‬وقتی ناش��ر می بیند توزیع کتابش به خوبی‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ ،‬ترجیح می دهد کتابفروش��ی خود را‬ ‫راه اندازی کند‪.‬‬ ‫اقایی به تعداد باالی ناش��ران اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫به نظ��ر من خیلی راحت به ناش��ران مجوز می دهند و‬ ‫همی��ن هم باعث ش��ده تعداد ناش��ران در ایران‪ ،‬زیاد‬ ‫باشد در حالی که سطح و کیفیت کتاب ها بسیار پایین‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه کتابفروش�ی ها و رف�ع مش�کالت‬ ‫توزیع‬ ‫مس��ئله توزیع و پخش همواره یک��ی از دغدغه های‬ ‫اصل��ی ناش��ران بوده اس��ت‪ .‬ناش��ر بای��د راهکار هایی‬ ‫برای انتش��ار کتاب انتخاب و دنب��ال کند که عالوه بر‬ ‫به صرفه ب��ودن‪ ،‬مخاطبان بیش��تری را نیز درگیر کند‪.‬‬ ‫اگرچه هدف اصلی‪ ،‬کتابفروش��ی های س��طح کش��ور‬ ‫است‪ ،‬اما مش��کل اینجاس��ت که تعداد کتابفروشی ها‬ ‫در مقایس��ه با تعداد ناشران به چشم نمی اید و همین‬ ‫کمبود کتابفروش��ی ها‪ ،‬ناش��ران را در به ثمر رساندن‬ ‫تالش های شان ناکام می گذارد‪.‬‬ ‫عزیزی مدیر انتش��ارات روزگار‪ ،‬در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫تعداد کتابفروش��ی ها باید ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬برابر تعداد ناش��ران‬ ‫باش��د‪ .‬یک ناش��ر وقتی کتابی تولید می کند‪ ،‬باید در‬ ‫فروش��گاه های گوناگون ان کتاب عرضه شود؛ نه فقط‬ ‫در فروشگاه خود ان ناشر‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز اگر تعداد کتابفروشی ها را ‪ ۳‬برابر‬ ‫کنیم‪ ،‬تازه به هر ناش��ر یک کتابفروش��ی می رسد؛ در‬ ‫حال��ی که هنوز هم تع��داد انها کم بوده و این موضوع‬ ‫واقعا ازاردهنده است‪.‬‬ ‫ازاردهنده تر هم می شود؛ وقتی در یک خیابان‪ ،‬هر‬ ‫‪ ۵‬ق��دم یک بانک یا بنگاه اقتصادی را ببینید‪ ،‬اما حول‬ ‫و حوش یک میدان بزرگ‪ ،‬حتی یک کتابفروشی دیده‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسریع در فرایند صدور مجوز‬ ‫حجت اهلل نوروزی‪ ،‬مدیر انتش��ارات نوروزی حرفه ای‬ ‫ش��دن ناش��ر را در گرو حمایت دولت دانست و گفت‪:‬‬ ‫دول��ت بای��د برنامه ریزی های مدونی را برای توس��عه‬ ‫فعالیت های نش��ر در نظر داش��ته باش��د و ناشر را در‬ ‫مسیر حرفه ای شدن یاری رساند‪.‬‬ ‫وی به زمان صدور مجوز اش��اره کرد و افزود‪ :‬پیش‬ ‫از ای��ن‪ ،‬روند ص��دور مجوزها کمتر وقت گی��ر بود‪ ،‬اما‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬چند ماه طول می کش��د تا یک کتاب به‬ ‫چاپ می رس��د‪ .‬دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند‬ ‫که زمان صدور مجوزها‪ ،‬کوتاه تر شود‪.‬‬ ‫موسیقی ایران نان و گوشت می خواهد‬ ‫نزه��ت امی��ری ک��ه از او به عنوان تنه��ا زن رهبر‬ ‫ارکس��تر ساکن ایران یاد می شود‪ ،‬می گوید‪ :‬موسیقی‬ ‫ایران نیازمند بدیهی ترین نیازهای اولیه است و نان و‬ ‫گوشت می خواهد تا جان بگیرد‪.‬‬ ‫امیری که س��ال گذش��ته به عنوان رهب��ر مهمان‬ ‫ارکس��تر مل��ی ای��ران را هدایت کرد‪ ،‬معتقد اس��ت‬ ‫افراد اموزش دیده برای رهبری ارکس��تر در ایران کم‬ ‫هس��تند و به ایسنا می گوید‪ :‬ارکس��تر ملی ایران از اغاز بودج ه‬ ‫مناسبی نداشته اس��ت‪ .‬باید نوازندگان بیشتری به این ارکستر‬ ‫بپیوندند که به دلیل محدودیت بودجه هنوز این اتفاق رخ نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬متاس��فانه روال منطق��ی در هیچ فعالیت‬ ‫موس��یقایی دیده نمی ش��ود‪ .‬فقط می گویند حاال که ارکستری‬ ‫داریم ان را نگه داریم‪ .‬در حالی که نخست باید تفکر و نگرش‬ ‫را درس��ت کنند و در ادامه براس��اس برنامه حرکت کنند‪ .‬الزم‬ ‫اس��ت پس از اعالم سیاس��ت فرهنگی کوتاه مدت و‬ ‫بلندم��دت‪ ،‬بودجه‪ ،‬انتخاب نوازن��ده‪ ،‬رپرتوار‪ ،‬تدارک‬ ‫کنس��رت‪ ،‬اطالع رس��انی و تبلیغ��ات‪ ،‬هم��ه و همه‪،‬‬ ‫بررسی شوند‪ .‬متاسفانه تک تک حلقه های این زنجیر‬ ‫با مش��کالت عدیده روبه رو هستند‪ .‬این رهبر ارکستر‬ ‫به مش��کالت ارش��یو نت ها اش��اره کرده و می گوید‪:‬‬ ‫راهی برای دسترسی به نت ها نیست و ارشیوها بدون‬ ‫ن هس��تند‪ .‬باید خیلی‬ ‫چیدمان درس��تی در ح��ال خاک خورد ‬ ‫خوش شانس باشید تا بتوانید نتی را پیدا کرده و استفاده کنید‪.‬‬ ‫امی��دوارم گام های مثبتی چه برای نت ه��ا چه برای نوازندگان‬ ‫و چه برای برنامه ریزیِ ارکس��ترها برداش��ته شود‪ .‬امیری بیان‬ ‫می کند‪ :‬موسیقی ایران نیازمند بدیهی ترین نیازهای اولیه است‬ ‫و نان و گوش��ت می خواه��د تا جان بگیرد‪ .‬امی��دوارم متولیان‬ ‫فرهنگ��ی به طور ج��دی در این زمینه بکوش��ند و فکری برای‬ ‫ان بکنند‪.‬‬ ‫نوروزی شرایط ناگوار اقتصادی را یک مانع بزرگ در‬ ‫مسیر حرفه ای شدن دانست و گفت‪ :‬بسیاری از ناشران‬ ‫در ش��رایط پیچیده اقتصادی‪ ،‬از بازار حذف ش��دند و‬ ‫دیگر اثری از انها نیس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در اس��تان‬ ‫گلستان‪ ۵۹ ،‬ناشر فعالیت می کرد که اکنون تعداد انها‬ ‫به ‪ ۸‬ناشر رسیده است‪.‬‬ ‫مدیر انتش��ارات نوروزی افزود‪ :‬ای��ن وضعیت فقط‬ ‫ویژه صنعت نش��ر نیست؛ در بس��یاری از صنایع دیگر‬ ‫نیز همین اتفاق های ناگوار رخ داده اس��ت و متاسفانه‬ ‫کاری هم از دست کسی برنمی اید‪.‬‬ ‫وی ابتکار عمل را یک ش��اخص مهم برای حرفه ای‬ ‫ش��دن صنعت نش��ر معرفی ک��رد و افزود‪ :‬یک ناش��ر‬ ‫حرف��ه ای باید ابتکار عمل به خرج بدهد و به هر طریق‬ ‫خودش را در بازار نش��ر ن��گاه دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ما‬ ‫درحال حاضر با بس��یاری از دانش��گاه های کشور‪ ،‬وارد‬ ‫مذاکره ش��ده ایم برای انکه بتوانیم فروش را باال ببریم‬ ‫و امیدواریم این راهکار نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫نوروزی‪ ،‬اس��تفاده مناس��ب از ابزار بازاریابی را دیگر‬ ‫مصداق حرفه ای بودن یک ناش��ر معرفی کرد و گفت‪:‬‬ ‫ناش��ران باید به خوبی فعالیت های خود را معرفی کنند‬ ‫و در ارتباطی دوس��ویه با کتابفروشان باشند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬ما در س��ایت انتشارات نوروزی‪ ،‬کتابفروشی های‬ ‫سطح استان را معرفی می کنیم و شماره تماس انها را‬ ‫در اختیار مخاطبان قرار می دهیم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دعوت از ‪ ۸۴۲‬هنرمند‬ ‫برای پیوستن به اسکار‬ ‫‹ ‹رکود در فعالیت کتابفروشان‬ ‫مدیر انتش��ارات نوروزی با اشاره به رکود در فعالیت‬ ‫اقتصادی کتابفروش��ی ها گفت‪ :‬درحال حاضر راه اندازی‬ ‫ی��ک کتابفروش��ی‪ ،‬کار بس��یاری دش��واری اس��ت و‬ ‫هزینه های سنگینی دارد و از طرفی گران شدن کاغذ‬ ‫نیز‪ ،‬مزید بر علت شده است‪.‬‬ ‫ن��وروزی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر کتابفروش��ی های‬ ‫گوناگونی در اس��تان گلستان حضور دارند اما در واقع‬ ‫فقط ‪ ۱۰‬کتابفروش��ی در این اس��تان فعال است و در‬ ‫باق��ی این کتابفروش��ی ها کمبود بس��یاری از کتاب ها‬ ‫مشاهده می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه محدود ش��دن تی��راژ کتاب ها هم اش��اره و‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬بحران ه��ای موج��ود در تامی��ن کاغ��ذ و‬ ‫کمبودهای دیگر‪ ،‬باعث شده بسیاری از کتاب های ما‪،‬‬ ‫از تیراژ هزار نسخه به ‪ ۵۰۰‬نسخه و بعد به ‪ ۲۰۰‬نسخه‬ ‫و حتی کمتر برس��د‪ .‬این موضوع نیز به نوعی به رکود‬ ‫کتابفروشی ها دامن زده است‪.‬‬ ‫نوروزی با اش��اره به فعالیت های مشترک میان ناشر‬ ‫و دانش��گاه گفت‪ :‬ناش��ران باید ابتکار به خرج بدهند و‬ ‫ارتباط درستی با دانش��گاه ها برقرار کنند‪ .‬ما به تازگی‬ ‫در انتشارات نوروزی‪ ،‬تعداد مخاطبان دانشگاهی خود‬ ‫را براورد کرده و پس از ان اقدام به چاپ می کنیم‪.‬‬ ‫تعداد‬ ‫کتابفروشی ها‬ ‫باید ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫برابر تعداد‬ ‫ناشران باشد‪.‬‬ ‫یک ناشر وقتی‬ ‫کتابی تولید‬ ‫می کند‪ ،‬باید در‬ ‫فروشگاه های‬ ‫گوناگون ان کتاب‬ ‫عرضه شود؛ نه‬ ‫فقط در فروشگاه‬ ‫خود ان ناشر‬ ‫‹ ‹ضرورت اموزش و نظارت‬ ‫نیکنام حس��ینی پور‪ ،‬مدیرعام��ل خانه کتاب حرکت‬ ‫به س��مت حرفه ای ش��دن را امری اجتناب ناپذیر برای‬ ‫صنعت نش��ر و نوسان های بازار نش��ر و مسائل مرتبط‬ ‫ب��ا توزیع را از جمله مهم ترین معضالت این صنعت در‬ ‫مسیر حرفه ای شدن می داند‪.‬‬ ‫حس��ینی پور اموزش و نظ��ارت را از اساس��ی ترین‬ ‫الزامات حرفه ای ش��دن صنعت نش��ر می داند و بر این‬ ‫باور اس��ت که این اموزش ها باید پی��ش از انکه افراد‬ ‫بخواهند وارد صنعت ش��وند‪ ،‬انجام ش��ود‪ .‬افرادی که‬ ‫می خواهن��د مجوز و پروانه نش��ر بگیرن��د‪ ،‬باید بدانند‬ ‫چرخ��ه اقتصاد صنعت نش��ر چط��ور می چرخد و در‬ ‫حوزه های گوناگونی نشر‪ ،‬چه می گذرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خانه کتاب معتقد اس��ت نظارت بر بازار‬ ‫نش��ر باید ازس��وی یک تشکل سراس��ری انجام شود؛‬ ‫تش��کلی که فعالیت ناش��ران تهران و استان های دیگر‬ ‫را زیر نظر داش��ته باش��د و با کنترل و هدایت درست‬ ‫فعاالن‪ ،‬زمینه را برای حرفه ای ش��دن و توسعه صنعت‬ ‫نشر فراهم کند‪.‬‬ ‫حس��ینی پور اظهارکرد‪ :‬دور ش��دن فعاالن نش��ر از‬ ‫حرفه ای بودن‪ ،‬روی ذائق��ه مخاطب تاثیر می گذارد و‬ ‫موجب می ش��ود‪ ،‬اندیشه ای ش��کل نگیرد و در نتیجه‬ ‫تعداد مخاطبان کتاب کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫نمایشگاهی از اثار زنانی با اختالالت اعصاب و روان‬ ‫نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «بازتاب ها» که گزیده ای از‬ ‫اثار زنان با اختالالت اعصاب و روان است تا چهارشنبه ‪۱۲‬تیر‪،‬‬ ‫در خانه هنرمندان ایران برپا است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مریم گشایش‪ ،‬مسئول برگزاری نمایشگاه‬ ‫«بازتاب ه��ا» عنوان کرده که این نمایش��گاه با هدف کمک به‬ ‫بیم��اران اختالالت اعصاب و روان با تکنیک هنر درمانی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬سازمان بهزیس��تی با رویکرد تغییر حالت توانبخشی‬ ‫به توانمندس��ازی در این بیماران‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه اختالالت‬ ‫اعصاب و روان تمامی جنبه های ش��خصیتی یک فرد را درگیر‬ ‫نمی کن��د و هر بیم��ار توانایی هایی خاص ف��ردی دارد و ایجاد‬ ‫انگیزه جدید برای زندگی‪ ،‬پروژه نمایش��گاهی را برنامه ریزی و‬ ‫اجرا کرده است‪.‬‬ ‫گش��ایش افزود‪ :‬در مرکز درمان و توانبخش��ی بیماران روانی‬ ‫مزم��ن «مه��ر» کارگاه هنری داری��م که اف��راد دارای توانایی‪،‬‬ ‫استعدادیابی می ش��وند‪ .‬این نمایشگاه در واقع خروجی کارگاه‬ ‫‪ ۴۹۵‬تک اهن��گ در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫ج��اری از دفت��ر موس��یقی مج��وز گرف��ت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس ام��ار مجوزهای‬ ‫دفتر موسیقی در بهار امسال‪ ۴۹۵ ،‬تک اهنگ‬ ‫از دفتر موس��یقی برای انتش��ار مجوز گرفته‬ ‫که به طور میانگی��ن در هر روز ‪ ۵‬تک اهنگ‪،‬‬ ‫مجوز انتش��ار دریافت کرده اس��ت‪ .‬در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست سال گذش��ته‪ ۲۷۷ ،‬تک اهنگ مجوز‬ ‫انتشار گرفته بود‪ .‬همچنین در این ‪ ۳‬ماه ‪۷۶‬‬ ‫البوم موس��یقی و یک الب��وم تصویری مجوز‬ ‫انتش��ار گرفتن��د در حالی که ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۹۱‬البوم موس��یقی و ‪ ۳‬البوم‬ ‫تصویری مجوز دریافت کردند‪ .‬در بهار امسال‬ ‫‪ ۴۸‬نماهنگ و بهار سال گذشته ‪ ۶۰‬نماهنگ‬ ‫مج��وز انتش��ار گرفته اند‪ .‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال مجوز ‪ ۳۱‬کتاب گویا و ‪ ۳۴‬استودیوی‬ ‫صدابرداری و مراکز تولید و تکثیر اثار صوتی‬ ‫و تصویری از سوی دفتر موسیقی صادر شده‬ ‫اس��ت؛ در حالی که این امار در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫س��ال گذشته ش��امل صدور مجوز ‪ ۲۶‬کتاب‬ ‫گویا و ‪ ۳۰‬استودیو بوده است‪.‬‬ ‫هنری اس��ت که ‪ ۵۴‬اثر از ‪ ۳۰‬هنرمند بیمار باالی ‪ ۲۰‬سال در‬ ‫ان به نمایش درامده اس��ت‪ .‬فاطمه فخری‪ ،‬کارشناس مسئول‬ ‫هنر درمانی بهزیستی کش��ور نیز در این زمینه گفت‪ :‬سازمان‬ ‫بهزیس��تی کش��ور تصمیم گرفته در همه مراکز توانبخشی‪ ،‬در‬ ‫کنار س��ایر خدمات توانبخش��ی و توان افزایی‪ ،‬هن��ر درمانی را‬ ‫راه ان��دازی کند؛ بنابراین در چند ماه گذش��ته به تمامی مراکز‬ ‫اس��تان ها راه اندازی کارگاه «هنری» ابالغ شد و بودجه ای برای‬ ‫اتاق هنر درمانی اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫در این طرح‪ ،‬س��ازمان بهزیستی گرایش های گوناگون مانند‬ ‫هنر درمانی‪ ،‬موس��یقی درمانی و نمایش درمانی را جز اولویت‬ ‫برنامه های خود قرار داده اس��ت تا بتوان��د زمینه درامدزایی و‬ ‫اشتغال افراد کم توان و دارای اختالالت اعصاب و روان را فراهم‬ ‫کند‪ .‬نمایش��گاه گروهی نقاش��ی «بازتاب ها» تا چهارشنبه ‪۱۲‬‬ ‫تیر در دو گالری «استاد نامی» و «بهار» خانه هنرمندان ایران‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫اکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار از‬ ‫‪ ۸۴۲‬چهره س��ینمایی برای پیوستن به جمع‬ ‫اعضای شاخه های گوناگون این نهاد سینمایی‬ ‫دعوت ک��رد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ۵۰ ،‬درصد از‬ ‫مجموع ‪ ۸۴۲‬نفری که در سال برای پیوستن‬ ‫ب��ه اکادمی اس��کار دعوت ش��ده اند‪ ،‬از زنان‬ ‫هس��تند و ‪ ۲۹‬درصد از انها را نیز چهره های‬ ‫رنگین پوست تش��کیل می دهند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫ای��ن افراد از ‪ ۵۹‬کش��ور گوناگون جهان برای‬ ‫عضویت در این نهاد سینمایی دعوت شده اند‪.‬‬ ‫اکادمی اس��کار پس از اعتراض های مربوط‬ ‫به نابرابری نژادی‪ ،‬در ‪ ۴‬س��ال گذشته شمار‬ ‫اعض��ای غیرسفیدپوس��ت خ��ود را دوبراب��ر‬ ‫افزایش داده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫تع��داد اعض��ای غیرسفیدپوس��ت اکادمی ‪۸‬‬ ‫درصد بود که این رقم در سال جاری میالدی‬ ‫به ‪ ۱۶‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫اکادمی اس��کار ‪ ۸۹۴۶‬عضو فعال دارد که از‬ ‫میان انها ‪ ۸۷۳۳‬نفر واجد ش��رایط رای دادن‬ ‫در جوایز اسکار هستند‪.‬‬ ‫«اَدل» خواننده معروف انگلیس��ی‪« ،‬لیدی‬ ‫گاگا» خواننده و بازیگر امریکایی‪« ،‬ژان لوئی‬ ‫ترنتینیان» بازیگر فرانسوی‪« ،‬کلر فوی»‪« ،‬تام‬ ‫هوالن��د»‪« ،‬ماتئو گارونه»‪« ،‬اس��ترلینک کی ‬ ‫براون» و «دامین لوئیس» از جمله چهره های‬ ‫دعوت ش��ده برای عضویت در اکادمی اسکار‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین ‪ ۳‬ایرانی ش��امل «مرجان‬ ‫صفی نی��ا» در بخش مس��تند‪« ،‬رویا وکیلی»‬ ‫در بخ��ش روابط عمومی و بازاریابی و «کامی‬ ‫عس��گر» در بخ��ش ص��دا ب��رای عضویت در‬ ‫اکادمی اس��کار دعوت شده اند‪ .‬اعضای جدید‬ ‫در ش��اخه هایی چون بازیگری‪ ،‬فیلمبرداری‪،‬‬ ‫طراح��ی لباس‪ ،‬کارگردانی‪ ،‬مس��تند‪ ،‬تدوین‪،‬‬ ‫چهره پ��ردازی‪ ،‬بازاریاب��ی و رواب��ط عمومی‪،‬‬ ‫موسیقی‪ ،‬تهیه کنندگی‪ ،‬طراحی تولید‪ ،‬فیلم‬ ‫کوتاه‪ ،‬انیمیش��ن بلند‪ ،‬صدا‪ ،‬جلوه های ویژه و‬ ‫نویسندگی به اکادمی دعوت شده اند‪.‬‬ ‫رقابت در «ستاره ساز»‬ ‫به اوج خود رسید‬ ‫برنام��ه اس��تعدادیابی «ستاره س��از» در ‪3‬‬ ‫ش��ب اینده ش��اهد رقابت تنگاتنگ��ی میان‬ ‫‪3‬فینالیس��ت خ��ود خواهد بود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬مسابقه بزرگ تلویزیونی «ستاره ساز»‬ ‫به مرحله نهایی و رقابت بازیکنان برای کسب‬ ‫عنوان «ستاره برتر» به اوج خود رسیده است‪.‬‬ ‫این مس��ابقه در هفته دهم خود با حضور ‪۶‬‬ ‫نوجوان راه یافته به مرحله پایانی‪ ،‬سه ش��نبه‪،‬‬ ‫چهارش��نبه و جمع��ه‪ ۱۲ ،۱۱ ،‬و ‪ ۱۴‬تی��ر‬ ‫دیدارهای بخش نهایی را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫میالد بهرامیان‪ ،‬مهدی پورجاللی‪ ،‬مرتضی‬ ‫س��جادی‪ ،‬امیرحس��ین شهس��واری‪ ،‬علیرضا‬ ‫صفری و عب��اس کهریزی‪ ،‬بازیکنان راه یافته‬ ‫به بخش فینال نخستین فصل از «ستاره ساز»‬ ‫هستند که در انتهای مسابقه ها‪ ،‬با رای داوران‬ ‫و ارای مردم��ی ‪ ۳‬برگزیده نهایی مش��خص‬ ‫خواهند شد‪ .‬ستاره های برتر دور نخست این‬ ‫مس��ابقه‪ ،‬به ترتی��ب ‪ ۴۰ ،۱۰۰‬و ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫توم��ان جایزه دریافت خواهند کرد‪ .‬مس��ابقه‬ ‫اس��تعدادیابی «ستاره س��از» ب��ه کارگردانی‬ ‫نیما بانک��ی‪ ،‬تهیه کنندگی ج��واد فرحانی و‬ ‫اج��رای محمدرضا احمدی با موضوع کش��ف‬ ‫استعدادهای فوتبال‪ ،‬به شناسایی ستاره های‬ ‫اینده ایران در سراسر کشور می پردازد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫‪ ۴۹۵‬تک اهنگ بهار‬ ‫مجوز گرفتند‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 12‬تیر ‪ 29 - 1398‬شوال ‪ 3 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1321‬پیاپی ‪2639‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫گشایش نخستین موزه شهاب سنگ ایران‬ ‫فرازمینی ها به برج ازادی رسیدند‬ ‫نخس��تین موزه «شهاب س��نگ» ایران روز گذشته‬ ‫در ب��رج ازادی گش��ایش یافت‪ .‬این م��وزه هزار قطعه‬ ‫شهاب س��نگ از م��اه‪ ،‬مری��خ و س��یارات دیگ��ر را به‬ ‫نمایش گذاش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫بیشتر این‬ ‫شهاب س��نگ ها از مناطق کویری استان های کرمان و‬ ‫خراسان جنوبی یافت شده است‪ .‬در این موزه می توان‬ ‫بزرگ ترین قطعه شهاب سنگ یافت شده از ایران را نیز‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬س��ن زمینی قدیمی ترین شهاب سنگ‬ ‫این مجموعه ‪ ۵۰‬هزار س��ال اس��ت ک��ه در کویرهای‬ ‫ایران س��قوط کرده اس��ت‪ .‬این شهاب س��نگ دو سال‬ ‫پیش کش��ف شده اس��ت‪ .‬موزه شهاب سنگ های ایران‬ ‫که مجموعه ای خصوصی به ش��مار می اید‪ ،‬اردیبهشت ‬ ‫امسال برای نخستین بار در کاخ گلستان رونمایی شد‪،‬‬ ‫ام��ا مکان ان موقت بود ک��ه حاال با انتقال به مجموعه‬ ‫فرهنگی برج ازادی‪ ،‬صاحب موزه ای دائمی شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا کارگر‪ ،‬مدیرکل امور موزه های س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری در ایین‬ ‫گشایش این موزه‪ ،‬با یاداوری اینکه تاکنون ‪ ۱۵۰‬موزه‬ ‫غیردولتی در کش��ور راه اندازی ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬تمام این‬ ‫موزه ها تالش می کنند زمینه تغییر را فراهم کنند‪ .‬موزه‬ ‫شهاب سنگ نیز برای این مهم است که ما را با پدیده ای‬ ‫غیرزمین��ی روبه رو می کند‪ .‬شهاب س��نگ ها تنها اثار‬ ‫ملموس��ی هستند که بشر می تواند از جهان ناشناخته‬ ‫در اختیار داشته باش��د‪ .‬کارگر موزه شهاب سنگ های‬ ‫ایران را مقصدی جدید برای گردشگران معرفی کرد‪.‬‬ ‫س��ید علی مفاخریان‪ ،‬ش��هردار منطقه ‪ ۹‬نیز در این‬ ‫ایین درباره اهمیت علمی شهاب سنگ ها که می توانند‬ ‫محل مطالعه چگونگی پدید امدن جهان هستی باشند‪،‬‬ ‫س��خن گفت و اظهار کرد‪ :‬این هزار قطعه شهاب سنگ‬ ‫که در برج ازادی به نمایش گذاش��ته شده‪ ،‬گنجینه ای‬ ‫باارزش برای کش��ور به ش��مار می ای��د و می تواند برج‬ ‫ازادی را به کانون مراجعه پژوهش��گران‪ ،‬دانش��مندان‪،‬‬ ‫جغرافی دانان‪ ،‬اقلیم شناس��ان و همچنین گردشگران‬ ‫تبدی��ل کن��د‪ .‬حجت کمال��ی که این مجموع��ه را در‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال از کویره��ای ای��ران جمع اوری ک��رده و با‬ ‫ثب��ت تعدادی از انه��ا در بولتن جهان��ی رتبه ایران را‬ ‫به دومین کش��ور یابنده شهاب سنگ ارتقا داده‪ ،‬درباره‬ ‫سختی هایی که در راه گرداوری این مجموعه شخصی‬ ‫متحمل ش��ده‪ ،‬س��خن گفت‪ .‬او تنها دارنده مجوز موزه‬ ‫خصوصی شهاب س��نگ در ایران اس��ت که س��ازمان‬ ‫می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری ان را‬ ‫صادر کرده اس��ت‪ .‬موزه شهاب سنگ در زیرزمین برج‬ ‫ازادی‪ ،‬از یکشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت ‪ 9:30‬تا‬ ‫‪ ۶‬عصر قابل بازدید است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران با اشاره به توزیع‬ ‫‪ ۴۲‬هزار ورق زینک در هفته گذش��ته‪ ،‬از توزیع ‪۴۰‬‬ ‫هزار ورق جدید در هفته جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬احمد ابوالحس��نی به جزئیات‬ ‫توزیع این مقدار زینک اش��اره کرد و افزود‪ :‬در هفته‬ ‫گذش��ته به دنبال ثبت ن��ام جمع��ی از لیتوگرافان و‬ ‫چاپخانه دارانی که لیتوگرافی دارند در س��امانه توزیع‬ ‫کاغذ و زینک‪ ،‬توزیع زینک اغاز ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در هفته گذش��ته تا پنجشنبه‪ ۶ ،‬تیر حدود ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫ورق زین��ک در می��ان لیتوگراف��ان و چاپخانه هایی‬ ‫ک��ه لیتوگراف��ی دارند توزیع ش��د‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫قیمت گذاری زینک ها نی��ز توضیح داد‪ :‬نرخ هر ورق‬ ‫زینک هاگوانگ حدود ‪ ۱۲‬هزار تومان و نرخ هر ورق‬ ‫زین��ک فوج��ی ‪ ۱۵‬هزار تومان در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪ .‬رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬در توافقی که با اتحادیه ناشران و کتابفروشان‬ ‫انجام شده‪ ،‬لیتوگراف روی هر ورق زینک خام حدود‬ ‫‪ 3‬درصد س��ود می گیرد و ‪ ۲۰‬هزار تومان نیز اجرت‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬تجزیه مضاعف شیمیایی مواد به وسیله اب (ابکافت) ‪ -‬افتاب پرست‬ ‫‪ -2‬سرباز نیروی دریایی ‪ -‬حائل و دیواره نازک ‪ -‬از ترکیبات اجیل‬ ‫‪ -3‬واحد کامل از اجناس‪ -‬درختچه مقاوم کویری ‪ -‬اواز چندصدایی‬ ‫‪ -4‬سنگ اسیاب ‪ -‬درخت سوزنی برگ همیشه سبز ‪ -‬مرسوم و متداول ‪ -‬پایان‬ ‫زندگی‬ ‫‪ -5‬نهی از امدن ‪ -‬قهرمان جنگل شروود که اثری است از الکساندر دوما ‪ -‬نماد‬ ‫شکار کوهی‬ ‫‪ -6‬اشاره جمع به دور ‪ -‬بی درنگ صورت می گیرد‬ ‫‪ -7‬کهنه و نخ نما ‪ -‬فرهیخته و مودب‬ ‫‪ -8‬اندرون ‪ -‬چینه دیوار گلی‬ ‫‪ -9‬بایگانی ‪ -‬از عشاق ادبی‬ ‫‪ -10‬بیم و هراس ‪ -‬مشهور و پراوازه‬ ‫‪ -11‬شخص غایب ‪ -‬تار عنکبوت ‪ -‬الوی کوهی‬ ‫‪ -12‬گوشت بی استخوان‪ -‬ارزوها ‪ -‬حقه سوارکردنی ‪ -‬فرمان شوفر‬ ‫‪ -13‬پروردگار عالم ‪ -‬حرف ناراست ‪ -‬حرف تصدیق‬ ‫‪ -14‬مجموعه چند پالن ‪ -‬خودرو جنگی سنگین ‪ -‬اموزش دهنده‬ ‫‪ -15‬طوالنی و مدت دار ‪ -‬کتاب اسطوره ای هندوها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫س‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫‪13‬‬ ‫د‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫غ‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫گ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪175‬‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫س‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪176‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خالق ادم سفیدهای دماغ گنده‬ ‫درگذشت‬ ‫«گیرم��و موردیل��و»‪ ،‬کاریکاتوریس��ت‬ ‫نام��دار ارژانتینی ک��ه ویژگی بارز بیش��تر‬ ‫طراحی های��ش حیوان��ات و مردم��ی ب��ا‬ ‫بینی های بزرگ بود‪ ،‬در س��ن ‪ ۸۶‬س��الگی‬ ‫درگذش��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نقل از‬ ‫دویچه ول��ه‪ ،‬خان��واده ای��ن هنرمن��د خبر‬ ‫درگذش��ت وی را تایید کردند‪ .‬ویژگی بارز‬ ‫اثار این هنرمند که جوایز گوناگونی را از ان خود کرده‪ ،‬شخصیت های‬ ‫س��فیدرنگ ب��ا بینی های ب��زرگ ب��ود‪ .‬وی به طراح��ی موقعیت های‬ ‫خنده دار در مکان های ورزش��ی عالقه داشت‪ .‬موردیلو تصویرگری را از‬ ‫سال ‪1329‬خورش��یدی برای کتاب کودکان اغاز کرد و بعدها تمرکز‬ ‫خود را بر کارتون گذاشت‪ .‬مجموعه کارتون های «کشتی دزددریایی» ‬ ‫در اوایل دهه ‪ ۷۰‬میالدی موفقیت چشمگیری در عرصه فروش کتاب‬ ‫رقم زد‪ .‬این هنرمند در دهه ‪ 70‬میالدی به عنوان یکی از مشهورترین‬ ‫و پرکارترین هنرمندان سراسر جهان شناخته می شد‪ .‬کم کم تصاویری‬ ‫از بناهای مهم کشورهای گوناگون جهان نیز از اثار او سر دراورد‪.‬‬ ‫یک رمان جنایی معمایی منتشر شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬وقت و زمان ‪ -‬تغییرات شیمیایی موادغذایی را در بدن گویند‬ ‫‪ -2‬حرف توفیر ‪ -‬سم بسیار خطرناک ‪ -‬اب منجمد‪ -‬شانه و کول‬ ‫‪ -3‬محصول سوختن ‪ -‬محصول تولید مغز ‪ -‬هدف و ارمان‬ ‫‪ -4‬پذیرفتن خطر کاری برای رس��یدن به موفقیت ‪ -‬همه را ش��امل می شود‪-‬‬ ‫لیوان بی سروته ‪ -‬عمارت و ساختمان‬ ‫‪ -5‬کتابی به قلم نیکالی گوگول ‪ -‬نماد ممانعت‬ ‫‪ -6‬پافشاری بی مورد ‪ -‬محل و مکان ‪ -‬چشم درد‬ ‫‪ -7‬زاپاس ‪ -‬مقوای نازک نوشته‬ ‫‪ -8‬گیاه خوشبو ‪ -‬تخته بزرگ چوب‬ ‫‪ -9‬جاری و سیال ‪ -‬کشوری در قاره افریقا‬ ‫‪ -10‬بخشی از دستگاه تنفسی ‪ -‬جلودار ارقام ‪ -‬انگشت شمار‬ ‫‪ -11‬باالی دندان ‪ -‬پاسخ نامناسب و غیرمعقول‬ ‫‪ -12‬مطهر ‪ -‬قله مرتفع زاگرس ‪ -‬لحظه ‪ -‬از رنگ های روشن‬ ‫‪ -13‬نمد زین اسب ‪ -‬مراسم بزرگداشت ‪ -‬دست درد‬ ‫‪ -14‬پسوندی برای شباهت ‪ -‬کالم صریح ‪ -‬مخترع المانی اتومبیل گازوئیلی‬ ‫ رودی در اروپا‬‫‪ -15‬ماده رنگی گلبول های سرخ ‪ -‬عبادتگاه مسیحی‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫پلیت از ناشر دریافت خواهد شد‪ .‬بنا بر اعالم شرکت‬ ‫تعاونی لیتوگرافان‪ ،‬این شرکت ازمرداد سال گذشته‬ ‫پروفرما اماده کرد و جنس نیز ازس��وی تولیدکننده‬ ‫چینی به گمرک ارسال ش��د اما از انجایی که امکان‬ ‫ارس��ال ارز به کش��ور چین وجود نداش��ت‪ ،‬محموله‬ ‫‪ ۷۵‬روز در بندرعب��اس ماند و چینی ها جنس ش��ان‬ ‫را پس گرفتند و به دوبی فروختند‪ .‬ش��رکت تعاونی‬ ‫لیتوگراف��ان می افزای��د درس��ال ح��دود ‪ ۳‬میلیون‬ ‫مترمربع زینک در کشور مصرف می شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری در پیام��ی ب��ه کنگره‬ ‫بین الملل��ی مش��اهیر ک��رد گف��ت‪ :‬ای��ن‬ ‫کنگ��ره فرصت��ی ب��رای قدردان��ی از همه‬ ‫اقوام ایرانی اس��ت که از حقوق ش��هروندی‬ ‫برخوردار و قابل احترام هس��تند‪ .‬متن پیام‬ ‫رئیس جمهوری که ازس��وی حجت االسالم‬ ‫علی یونسی‪ ،‬دس��تیار ویژه رئیس جمهوری‬ ‫در امور مذاهب و اقلیت های اسالمی قرائت شد‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫فرهیختگان‪ ،‬مش��اهیر و مهمانان گرام��ی‪ ،‬خداوند بزرگ و منان را‬ ‫ش��اکرم که به مناسبت این گردهمایی فرهنگی و علمی توفیق یافتم‬ ‫تا مراتب س�لام و احترام خویش را به ش��ما و تمام کردزبانان کشور‬ ‫ابالغ کنم‪ .‬به گواهی تاری��خ ایران عزیز باوجود تنوع قومی و مذهبی‬ ‫و موقعیت ژئوپلتیک خاص همواره پیروزمندانه توانس��ته با کمترین‬ ‫اسیب از فرازونشیب ها عبور کند؛ عبوری پیروزمندانه که بیش از هر‬ ‫امر دیگری ناش��ی از همبستگی فرهنگی اقوام و مذاهب ایرانی است‬ ‫که در کنار گس��تره وس��یع جغرافیایی و تاریخی چندین هزار ساله‬ ‫دل و جان ش��ان در گرو عظمت ایران بوده است‪ .‬کردها در این میان‬ ‫مانند س��ایر اقوام ایرانی به عنوان یکی از قدیمی ترین و فرهنگی ترین‬ ‫مردم کش��ور همیش��ه ایران را خاس��تگاه فرهنگی خود دانسته و به‬ ‫فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم عش��ق ورزیدند‪ .‬ما هرگز شهدای ُکرد‬ ‫که جان شان را برای حفظ کیان این مرزوبوم نثار کردند و نیز خدمات‬ ‫ش��ایان فرهیختگان و ادیبان کرد به فرهنگ و ادب فارس��ی را از یاد‬ ‫نبرده و نخواهیم برد‪ .‬بدیهی است ما همه ایرانی هستیم و همه اقوام‬ ‫در این س��رزمین از احترام برخوردارند و هیچ تفاوتی بین اقوام وجود‬ ‫ندارد‪ .‬این کنگره فرصتی برای قدردانی از همه اقوام ایرانی اس��ت که‬ ‫از حقوق شهروندی برخوردار و قابل احترام هستند‪ .‬ضمن قدردانی و‬ ‫تشکر از کردهای کشور‪ ،‬برگزاری این کنگره را فرصتی می دانم برای‬ ‫ش��ناخت و معرفی مردمانی مهربان که هم��واره دل در گرو فرهنگ‬ ‫این مرزوبوم دارند‪.‬‬ ‫رمان «پس از خاموشی» نوشته پاتریشیا‬ ‫کورن ول با ترجمه نورا نواپور منتشر شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫این رم��ان در ‪ ۳۶۰‬صفحه‬ ‫با بهای ‪ ۴۵‬هزار تومان ازس��وی نش��ر خزه‬ ‫راه��ی بازار کتاب ش��ده اس��ت‪ .‬در معرفی‬ ‫ناش��ر از رمان «پ��س از خاموش��ی» که از‬ ‫پرفروش تری��ن کتاب ه��ای نیویوک تایم��ز‬ ‫ه��م عنوان ش��ده‪ ،‬می خوانیم‪ :‬زن زیبا و جوانی به قتل می رس��د‪ .‬ایا‬ ‫همس��رش که بازیگر تئاتر است‪ ،‬این بار نقش یک قاتل را بازی کرده‬ ‫اس��ت؟ خبرنگار مرموزی که با برخی مقامات ش��هر ارتباطاتی دارد‪،‬‬ ‫چگون��ه از جزئیات این پرونده اطالع یافته و ایا نقش��ی در این قتل‬ ‫دارد؟ «پس از خاموشی»‪ ،‬نخستین رمان این نویسنده بود و کورن ول‬ ‫با خلق دکتر کای اس��کاپتا در این رمان‪ ،‬شخصیتی به مخاطبان اثار‬ ‫جنایی معمایی معرفی کرد که بس��یار محبوب و پرطرفدار ش��د‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل دکتر کای اس��کاپتا ش��خصیت محوری همه رمان های‬ ‫بعدی او ش��د؛ رمان هایی که تاکنون بیش از ‪ 100‬میلیون نس��خه از‬ ‫انها در جهان به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫معرفی نامزد ایرانی جایزه «من می خوانم»‬ ‫علی اصغ��ر س��یدابادی به عن��وان نام��زد ایران��ی جایزه‬ ‫«‪( »IREAD‬من می خوانم) ‪ ۲۰۱۹‬معرفی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��ورای کت��اب کودک اع�لام کرد پ��س از اعالم‬ ‫فراخوان و سپری شدن مراحل داوری و بررسی در کارگروه‬ ‫جوایز ترویج‪ ،‬علی اصغر س��یدابادی را به عنوان نامزد ایرانی‬ ‫جایزه ‪( IREAD‬من می خوانم) ‪ ۲۰۱۹‬به دفتر بین المللی‬ ‫کتاب برای نسل جوان (‪ )IBBY‬معرفی کرده است‪ .‬بنیاد‬ ‫«ش��ن ژن» در چین و دفتر بین المللی کتاب برای نس��ل جوان (‪ ،)IBBY‬جایزه ای‬ ‫ب��ه نام «‪( »IREAD‬م��ن می خوانم) را برای مروجان برجس��ته کتاب خوانی بنیان‬ ‫کرده ان��د که به منظور تش��ویق و ایجاد تعهد پایدار در قب��ال ترویج کتاب خوانی و با‬ ‫امید ترویج کتاب خوانی در بین مردم‪ ،‬به فعاالن این عرصه اهدا می شود‪ .‬این جایزه‬ ‫مش��وق افرادی است که دست کم ‪ 3‬س��ال‪ ،‬با نواوری و خالقیت‪ ،‬در زمینه خواندن‬ ‫و ش��یوه های گوناگون ان‪ ،‬با کودکان و نوجوانان فعالیت کرده باش��ند و فعالیت شان‬ ‫تداوم داشته باشد‪ .‬نامزدهای این جایزه را در ایران شورای کتاب کودک ‪-‬شاخه ملی‬ ‫دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان (‪ - )IBBY‬تعیین و معرفی می کند‪.‬‬ ‫اعطای جایزه ملی روزنامه نگاری ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ونزوئال به هیسپان تی وی‬ ‫الخاندرو کرک‪ ،‬خبرنگار ش��بکه هیس��پان تی وی جایزه‬ ‫ملی روزنامه نگاری ‪ ۲۰۱۹‬ونزوئال را به عنوان نماینده شبکه‬ ‫هیس��پان تی وی دریافت کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫نیکوالس‬ ‫مادورو‪ ،‬رئیس جمهوری ونزوئال در سالن کاخ میرافلوروس‬ ‫در مق��ر دولت ونزوئ�لا در کاراکاس (پایتخت)‪ ،‬جایزه ملی‬ ‫روزنامه نگاری سال ‪ ۲۰۱۹‬این کشور را به کرک اهدا کرد‪.‬‬ ‫این جایزه برای همکاری مش��ترک بین ش��بکه تلویزیونی‬ ‫تله س��ور ونزوئال و ش��بکه هیسپان تی وی اعطا ش��د‪ .‬در این ایین در رده تلویزیون‪،‬‬ ‫از فعالیت های ش��بکه بین المللی هیس��پان تی وی‪ ،‬متعلق به س��ازمان صداوسیمای‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬همراه با ش��بکه تلویزیونی تله س��ور ونزوئال قدردانی شد‪.‬‬ ‫الخاندرو کرک‪ ،‬خبرنگار هیس��پان تی وی جایزه مل��ی روزنامه نگاری ‪ ۲۰۱۹‬ونزوئال‬ ‫را به عن��وان نماینده این ش��بکه دریافت کرد‪ .‬هیس��پان تی وی‪ ،‬نخس��تین ش��بکه‬ ‫اس��پانیولی زبان خاورمیانه‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬راه اندازی ش��د‪ .‬این شبکه نوپا‪ ،‬تاکنون‬ ‫جوایز متعددی در زمینه های گوناگون دریافت کرده است‪.‬‬ ‫بهره برداری از سی امین کتابخانه روستایی‬ ‫تهران در تورقوزاباد‬ ‫مدی��رکل کتابخانه های عمومی تهران در دیدار با مدیرکل دفتر امور روس��تایی و‬ ‫ش��وراهای استانداری از بهره برداری سی امین کتابخانه روستایی تهران در تورقوزاباد‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫مدیران کل کتابخانه های عمومی و دفتر امور روس��تایی‬ ‫و شوراهای استانداری استان تهران با هدف تجهیز روستاهای استان به کتابخانه‪ ،‬با‬ ‫یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند‪ .‬علی نیکنام‪ ،‬مدیرکل کتابخانه های عمومی اس��تان‬ ‫تهران در دیدار با معصومه پرندوار‪ ،‬مدیرکل امور روس��تایی و ش��وراهای استانداری‬ ‫تهران با اش��اره به اهمیت ترویج کتابخوانی در روس��تاها گفت‪ :‬استان تهران دارای‬ ‫‪ ۲۹‬کتابخانه روستایی است و به امید خدا سی امین کتابخانه در روستای تورقوزاباد‬ ‫به زودی گش��ایش خواهد یافت‪ 6 .‬کتابخانه س��یار نیز در اس��تان ب��ه ارائه خدمات‬ ‫کتابخانه ای در مناطق دوردست و محروم می پردازند‪ .‬اداره کل کتابخانه های عمومی‬ ‫این امادگی را دارد تا با انعقاد تفاهمنامه در صورتی که مکانی مناسب و بالاستفاده‬ ‫در روستاها وجود دارد‪ ،‬ان را به کتابخانه تبدیل کند تا شاهد افزایش تعداد کتابخانه‬ ‫در روستاهای بی بهره از این مزیت باشیم‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫توزیع ‪ ۸۲‬هزار ورق زینک در دو هفته‬ ‫کنگره مشاهیر کرد فرصتی برای‬ ‫قدردانی از همه اقوام ایرانی‬ ‫حبیب احمدزاده‪ ،‬نویسنده و کارگردان‪ :‬خوشبختانه‬ ‫پس از پیگیری های مس��تمر و فش��رده جناب پرس��تویی‬ ‫نام گذاری ف��رودگاه بندرعباس به یاد ش��هدای هواپیمای‬ ‫ایرب��اس ازس��وی وزیر راه تایید نهایی ش��د ک��ه در ایین‬ ‫ویژه ای در تهران در شرکت هواپیمایی هما (‪ 11‬تیر) اعالم‬ ‫رسمی شد‪.‬‬ ‫اما برنامه مردمی این کار ‪ 12‬تیر س��اعت ‪( 10:22‬لحظه‬ ‫انهدام هواپیما ایرباس ازسوی ناو وینسنس) در بندر عباس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ماجرای نام گذاری‬ ‫نخستین نام مصوب تعیین شده ازسوی خود وزارت راه و شهرسازی برای فرودگاه‬ ‫بندرعباس «ش��هدای خلیج فارس» بود که با پیگیری شدید دوستان هنرمند و ایراد‬ ‫به انکه نام انتخابی عام اس��ت و در ذهن مخاطب توجهی به فاجعه هواپیمای ساقط‬ ‫ش��ده ایجاد نخواهد کرد و نام فرودگاه عس��لویه نیز «خلیج فارس» اس��ت از طریق‬ ‫جنابان حسام الدین اشنا و حجت االسالم قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ماجرا‬ ‫ختم به خیر شد‪.‬‬ ‫از برنامه های جانبی ایین سالگرد امسال یاداوری تمامی خلبانان پروازی در ساعت‬ ‫و دقیق��ه دقیق ش��هادت مظلومانه عزیزان پرواز ‪ ۶۵۵‬به مس��افران در همه پروازها‪،‬‬ ‫هواپیماها و فرودگاه های کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین ایین به طور زنده از برنامه «زنده باد زندگی» شبکه ‪ 2‬و نیز شبکه محلی‬ ‫هرمزگان و شبکه های پرس تی وی و العالم پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫بعضی ها به جناب پرس��تویی و بقیه دوس��تان می گویند چرا این همه پیگیر یک‬ ‫ماجرای گذشته هستید؟‬ ‫دلیل اول‪ :‬چرا مردم هیروشیما پس از هفتاد و اندی سال هنوز برای بمباران اتمی‬ ‫شهرشان سالگرد می گیرند؟‬ ‫دلیل دوم‪ :‬همه جهان باید بدانند و اویزه گوش ش��ان کنند که خون هر ایرانی از‬ ‫زن و بچه‪ ،‬کودک و بزرگ شریف است و هیچ کس در جهان حق ندارد ما را بکشد‬ ‫و به ان افتخار و مباهات و مدال ها داده یا دریافت کند‪.‬‬ ‫دلیل س��وم‪ :‬این ایین ها خالف تبلیغات‪ ،‬بزرگ ترین عم��ل صلح طلبانه در جهان‬ ‫اس��ت تا با ایجاد عقوبت برای بی ابرویی نسل در نسل جنگ افروزان؛ نه فقط شخص‬ ‫ویل راجرز قربانی‪ ،‬باعث تکرار نشدن این گونه فجایع شود‪ .‬در اینده هر کس بخواهد‬ ‫به ناحق ماش��ه ای بچکاند باید به عقوبتش و ماندگاری این ننگ در تاریخ خاندانش‬ ‫نیز فکر کند‪.‬‬ ‫از همه دوستان شرکت کننده در تعیین نام تشکر می کنیم؛ حامد بهداد‪ ،‬معتمداریا‪،‬‬ ‫کیانیان و بس��یار دوستان دیگر‪ .‬این وحدت نشان می دهد همگی واقعا باید در برابر‬ ‫بمب هایی که بدون کوچک ترین پرسش��ی از نام و گروه و تنها برای کشتن ملت مان‬ ‫رها شده و خواهند شد متحد و مقاوم باقی بمانیم‪.‬‬ ‫به هرحال با در نظر گرفتن جمیع جهات از میان اسامی پیشنهادی‪ ،‬سرانجام با نام‬ ‫فرودگاه بین المللی «شهدای پرواز ‪ »۶۵۵‬بندرعباس موافقت شد‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬گفتنی اس��ت پرواز شماره ‪ ۶۵۵‬شرکت هواپیمایی ایران ایر از بندرعباس به‬ ‫مقص��د دوبی ‪ ۱۲‬تیر ‪ ۳( ۱۳۶۷‬ژوئیه ‪ ۱۹۸۸‬میالدی) در حرکت بود که با ش��لیک‬ ‫موش��ک از ناو امریکایی بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی ‪ ۲۹۰‬سرنشین ان‬ ‫که شامل ‪ ۴۶‬مسافر غیرایرانی و ‪ ۶۶‬کودک بودند‪ ،‬جان باختند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫تالشی که نتیجه داد‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!