روزنامه صمت شماره 1323 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1323

روزنامه صمت شماره 1323

روزنامه صمت شماره 1323

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫قطع برق‬ ‫پرمصرف ها‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫توسعه همکار ‬ ‫ی‬ ‫ایران و پاکستان‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1323‬پیاپی ‪ 16 2641‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای اتاق‬ ‫تصادفا شما مرفه بی درد هستید‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫چهره‬ ‫استقرار صنایع غیرفلزی‬ ‫و تولید انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در کاشان‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫کمترین تسهیالت‬ ‫بیشترین بهره‬ ‫مشارکت با بخش خصوصی‬ ‫در بازار مسکن‬ ‫توسعه فرهنگ سهامداری‬ ‫و رونق تولید‬ ‫سرمایه در گردش‬ ‫خال فلز نقره ای‬ ‫گفت و گو‬ ‫«اکسپو» فرصتی گرانبها‬ ‫برای تعامل با جهان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از شرایط دشوار تولید و نسبت ان با دستمزد های کارگری گزارش می دهد‬ ‫کارخانه نباید برنده و بازنده داشته باشد‬ ‫در ماه های گذش��ته به دلیل کاهش ش��دید توان بنگاه های اقتصادی و مش��کالتی که در‬ ‫اقتصاد کالن ایجاد شد‪ ،‬معوقات کارگری افزایش یافته است‪ .‬بخشی از کارفرمایان نیز در این‬ ‫زمینه معتقدند مشکالت ایجاد شده در اقتصاد کشور راهی جز کاهش هزینه حتی به قیمت‬ ‫معوقات حقوق برای انها باقی نگذاش��ته اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬انچه در این ش��رایط باید در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬منافع در هم تنیده کارگران و کارفرمایان اس��ت‪ .‬رواب��ط کار امروزه به گونه ای‬ ‫تعریف شده که نمی توان تنها با توجه به یک طرف معادله کارگر‪ -‬کارفرما به استقبال تولید‬ ‫رف��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬رش��د و ادامه حیات کارخانه ها و بنگاه ه��ای تولیدی همان اندازه که‬ ‫به «کارفرمایان» نیاز دارد به «کارگران» نیز محتاج اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬باید شرایطی در نظر‬ ‫گرفته شود که دو طرف بتوانند برای عبور از گردنه های اقتصادی برنامه ریزی کنند‪3 .‬‬ ‫بار بزرگ عبور از تحریم‬ ‫بر دوش بنادر کوچک‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خام فروشی مواد معدنی‬ ‫به اندازه وابستگی به نفت‬ ‫گران و هزینه بر خواهد بود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصربزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران به تازگی فرموده اند «ما مرفه بی درد‬ ‫نیستیم» و باید این ذهنیت که جامعه از اتاق بازرگانی ساخته و‬ ‫فکر می کند در این اتاق تعدادی ثروتمند بی درد حاضر هستند و‬ ‫بدون داشتن هیچ گونه شناختی از دردهای اقتصادی مردم فقط‬ ‫کارهای خود را انجام می دهند‪ ،‬اصالح شود‪.‬‬ ‫در یادداشت دیروز ‪ ۱۵‬تیر نوشتم که تصادفا اعضای اتاق عین‬ ‫مص��داق واژه مرفهین بی درد هس��تند و توضیح دادم که دنیای‬ ‫س��رمایه داری هم‪ ،‬همین را می طلبد و چند سوال مطرح کردم‬ ‫که از اساس مگر یک ثروتمند قرار است از مترو و اتوبوس و بازار‬ ‫میوه و تره بار ش��هرداری استفاده کند و گفتم به هزارویک دلیل‬ ‫اعضای این اتاق به عنوان سرمایه دار همانطور که رئیس اتاق هم‬ ‫تشخیص داده جزو مرفهین بی درد قرار می گیرند‪.‬‬ ‫با نگاهی به تاریخچه اتاق های بازرگانی متوجه می ش��ویم که‬ ‫سنگ این بنا برای مواظبت از سرمایه گذاران و حفظ سرمایه ها و‬ ‫استفاده از تسهیالت دولتی گذاشته شده که خارج از بحث های‬ ‫پوپولیس��تی و عوام گرایانه‪ ،‬به اعتقاد من اگر به ضرر مردم عمل‬ ‫نکنند‪ ،‬هیچ نکته منفی در این موضوع وجود ندارد‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫چون چنین نیس��ت‪ ،‬ش��اید نقطه اختالف تفکری ما با یکدیگر‬ ‫همین باشد‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی تش��کلی اس��ت ک��ه تاجران عم��ده و صاحبان‬ ‫صنایع ب��رای هماهنگی فعالیت های خود و چانه زنی با نهادهای‬ ‫حکومت��ی و تامی��ن منافع ش��ان ایجاد کرده ان��د و در ان تالش‬ ‫می کنند امتیازهای بیشتری را برای اعضا که بیشتر واردکننده و‬ ‫صادرکننده هستند دریافت کنند‪.‬‬ ‫سابقه اتاق های بازرگانی و گستردگی انها از شهرها و استان ها‬ ‫گرفته تا س��طح ملی‪ ،‬این نهاد را به نهادی فراگیر و باالدس��تی‬ ‫نسبت به سایر تشکل ها بدل کرده و به این ترتیب سایر تشکل ها‬ ‫و انجمن های کارفرمایی را به نوعی زیر چتر خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در هم��ه جای جه��ان‪ ،‬با وق��وع انقالب صنعت��ی در غرب و‬ ‫اهمیت یافتن روزافزون تولیدات صنعتی در مقایس��ه با تولیدات‬ ‫دست س��از‪ ،‬بخش صنعت ماهیت مس��تقل خ��ود را از بازرگانی‬ ‫شناس��ایی کرد و به تدری��ج اتاق های صنعت در کن��ار اتاق های‬ ‫بازرگانی به وجود امدند تا تجارت شکل کامل تری پیدا کند‪.‬‬ ‫در جری��ان تکامل نهادهای بخش خصوصی و احس��اس نیاز‬ ‫فع��االن اقتص��ادی ب��ه یکپارچگی ب��رای تقویت اثرگ��ذاری و‬ ‫گفتمان شان با دولت ها‪ ،‬اتاق های بازرگانی و اتاق های صنایع در‬ ‫بیش��تر کش��ورها با هم ادغام ش��دند و با نام اتاق های بازرگانی‬ ‫و صنای��ع دوره جدی��دی از فعالی��ت را اغ��از کردن��د‪ .‬البته در‬ ‫برخی کش��ورها به تناس��ب اهمیت‪ ،‬بخش هایی دیگر از اقتصاد‬ ‫و عنوان های��ی چ��ون معدن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬ماهی گی��ری‪ ،‬تعاون‪،‬‬ ‫صنایع دستی و مانند اینها به ان اضافه شد‪.‬‬ ‫اتاق های امروز‪ ،‬سازمان های باالدستی و فراگیر بخش خصوصی‬ ‫ت خود را بهبود محیط کس��ب وکار ملی از‬ ‫هس��تند که ماموری�� ‬ ‫طریق گفتمان با حاکمیت‪ ،‬توس��عه کس��ب وکار اعضا از طریق‬ ‫گس��ترش روابط داخلی و بین المللی (شبکه س��ازی) و تسهیل‬ ‫نقش افرین��ی فعاالن اقتصادی در مع��ادالت داخلی و خارجی و‬ ‫همین طور رابطه انها با جامعه پیرامون شان‪ ،‬قرار داده اند‪.‬‬ ‫پیشینه تشکیل نخستین اتاق بازرگانی در ایران به حدود ‪۱۳۰‬‬ ‫سال پیش (‪ ۱۲۶۳‬خورشیدی) برمی گردد که حاج محمدحسن‬ ‫امین الضرب به اتفاق تنی چند از تاجران معتبر و صاحب نام وقت‬ ‫«مجلس وکالی تجار» را پایه گذاش��تند؛ بنابراین س��نگ بنای‬ ‫اولیه این اتاق برای دفاع از حقوق مردم طراحی نش��ده که امروز‬ ‫ما از ان انتظار حمایت از مصرف کننده داشته باشیم‪.‬‬ ‫در دهه ‪« ۱۳۲۰‬قانون تش��کیل اتاق بازرگانی» در مجلس به‬ ‫تصویب رس��ید و نام «اتاق بازرگانی» از ان زمان مورد استفاده‬ ‫قرار گرفت‪ .‬تا س��ال ‪ ۱۳۴۱‬فقط اتاق بازرگانی در کش��ور وجود‬ ‫داشت و در این سال با فشار برخی صاحبان صنایع «اتاق صنایع‬ ‫و معادن» نیز در کش��ور به وجود امد و در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬با ادغام‬ ‫«ات��اق بازرگانی» و «ات��اق صنایع و معادن»‪« ،‬ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع و معادن ایران»‪ ،‬برای نخس��تین بار پ��ا به عرصه وجود‬ ‫نهاد و در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬نیز براساس قانون بهبود مستمر محیط‬ ‫کسب وکار‪ ،‬واژه کشاورزی به نام اتاق اضافه شد و نام این تشکل‬ ‫به «اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران» تغییر یافت‪.‬‬ ‫تاریخچ��ه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران را‬ ‫از زمان راه اندازی می توان به چند دوره تقس��یم بندی کرد که به‬ ‫انها اشاره خواهم کرد‪.‬‬ ‫البته مهم ترین نکته در بررس��ی کارنامه اتاق این است که در‬ ‫‪ ۱۳۰‬س��ال گذش��ته اتاق ها هرگز در راستای منافع مردم گامی‬ ‫برنداش��ته اند و همانطور که نوشتم براس��اس اساسنامه و قانون‬ ‫ه��م قرار نب��وده در این زمینه کار کنند‪ ،‬ام��ا از طرف دیگر قرار‬ ‫هم نبوده عده ای س��رمایه دار با سرمایه های خود‪ ،‬دولت ها را که‬ ‫منتخب مردم هستند‪ ،‬برای منافع شخصی و منافع گروه خاصی‬ ‫که فقط عضو این اتاق ها هستند زیر فشار قرار دهند‪.‬‬ ‫اق��ای اتاق در صحبت های خود مظلوم نمایی کرده اند که باید‬ ‫امروز مورد نقد قرار گیرد‪.‬‬ ‫اق��ای اتاق در صحبت های خود به مس��ئولیت اجتماعی اتاق‬ ‫اش��اره کرده اند که من پیش از این دس��ت کم در ‪ ۱۲‬یادداشت‬ ‫مفصل به این موضوع اشاره کرده ام که جای اتاق و سرمایه داری‬ ‫ایران در مسئولیت های اجتماعی خالی یا کمرنگ است‪.‬‬ ‫اقای اتاق در صحبت های خود به اپوزیسیون اشاره کرده اند و‬ ‫رسما دولت را امر و نهی فرموده اند‪.‬‬ ‫اقای اتاق به تیرهای داخلی اش��اره و ت�لاش کرده اند راه نقد‬ ‫را به گونه ای بر همه نقادان ببندند که امیدوارم ش��امل حال نقد‬ ‫ما نشود‪.‬‬ ‫این یادداشت ادامه دارد‪....‬‬ ‫شورای حکام اژانس چهارشنبه درباره ایران تشکیل جلسه می دهد‬ ‫ایران‪ :‬تحوالت برجام ارتباطی با وظایف شورای حکام ندارد‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه به نقل از یک سخنگوی‬ ‫اژان��س بین المللی ان��رژی اتمی اع�لام کرد‬ ‫ش��ورای ح��کام چهارش��نبه ‪ ۱۹‬تی��ر بن��ا به‬ ‫درخواس��ت امری��کا جلس��ه وی��ژه ای درباره‬ ‫ایران تش��کیل می دهد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬دفتر‬ ‫نمایندگ��ی امری��کا در وین جمعه با انتش��ار‬ ‫بیانی��ه ای اع�لام کرد جکی وال��کات‪ ،‬نماینده‬ ‫این کشور در سازمان های بین المللی خواستار‬ ‫تشکیل جلسه ویژه شورای حکام اژانس برای‬ ‫گفت وگ��و درباره تازه ترین گ��زارش اژانس در‬ ‫زمینه برنامه هس��ته ای ایران شده است‪ .‬ایران‬ ‫و قدرت های جهانی به یک توافق جامع درباره‬ ‫فعالیت های هس��ته ای تهران دست یافتند که‬ ‫موج��ب محدودیت برنامه هس��ته ای ایران در‬ ‫ازای رفع تحریم های این کش��ور شد اما دولت‬ ‫امریکا سال گذشته میالدی به طور یکجانبه از‬ ‫این توافق خارج ش��د و تحریم ه��ا را نیز علیه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بازگرداند‪ .‬این اقدام ها‬ ‫ایران را بر ان داش��ت تا سطح اجرای تعهدات‬ ‫خ��ود در تواف��ق هس��ته ای را کاهش دهد که‬ ‫افزایش ذخیره اورانیوم با غنای پایین نخستین‬ ‫گام ان به شمار می اید‪ .‬تهران همچنین تاکید‬ ‫کرد اگر اروپایی ها ت��ا ‪ ۷‬ژوئیه (‪ ۱۶‬تیر) برای‬ ‫حفظ توافق اقدامی موثر و عملی انجام ندهند‬ ‫س��طح غنی س��ازی خود را نیز افزایش خواهد‬ ‫داد ک��ه در این صورت‪ ،‬به احتمالی از س��طح‬ ‫غنی س��ازی ‪ ۳.۶۷‬درصد عبور خواهد کرد‪ .‬به‬ ‫عالوه‪ ،‬اژان��س بین المللی ان��رژی اتمی هفته‬ ‫گذش��ته تایید کرد که ایران از محدوده ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلوگرم اورانیوم غنی شده در توافق هسته ای‬ ‫فراتر رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ واکنش ایران‪ :‬طنز تلخ‬ ‫در همین حال‪ ،‬نمایندگ��ی ایران در اژانس‬ ‫بین الملل��ی انرژی اتمی در بیانیه ای با اش��اره‬ ‫به یادداش��ت مطبوعاتی نمایندگی دائم ایاالت‬ ‫متح��ده امری��کا در س��ازمان های بین المللی‬ ‫مس��تقر در وین درباره درخواست یک نشست‬ ‫ویژه ش��ورای حکام اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫اتم��ی ب��رای بح��ث درب��اره اخری��ن گزارش‬ ‫مدی��ر کل اژانس در زمین��ه اجرای برجام این‬ ‫درخواس��ت را «طن��زی تلخ» خوان��د‪ .‬در این‬ ‫بیانیه امده اس��ت‪ :‬در واق��ع این یک طنز تلخ‬ ‫اس��ت که همان رژیمی که در عمل‪ ،‬برجام را‬ ‫به واس��طه خروج غیرقانون��ی و یکجانبه از ان‬ ‫نقض و به دیگران فشار وارد کرده تا همین کار‬ ‫را انجام دهند و در نتیجه‪ ،‬اجرای ان ازس��وی‬ ‫جامعه بین المللی را از طریق اعمال همان ابزار‬ ‫قهرامیز با مانع روبه رو کرده‪ ،‬حال نگرانی خود‬ ‫را در زمینه اج��رای همان توافق بیان می کند‪.‬‬ ‫این حقیق��ت که امریکا به عن��وان نقض کننده‬ ‫نخس��تین و اصلی برجام‪ ،‬چنین درخواس��تی‬ ‫را مط��رح ک��رده‪ ،‬حاکی از ان��زوای ان به علت‬ ‫مخالفت ب��ا چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون‬ ‫در امور بین المللی است‪ .‬تصمیم تازه ایران که‬ ‫در پاسخ به وضعیتی اس��ت که امریکا مسبب‬ ‫ان بوده‪ ،‬به دنبال ان اس��ت که ت��وازن از بین‬ ‫رفت��ه در این تواف��ق را بازگردان��د و کامال در‬ ‫انطباق با مقررات این تواف��ق‪ ،‬به ویژه بندهای‬ ‫‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬اس��ت‪ .‬به عالوه‪ ،‬تح��والت تازه هیچ‬ ‫ارتباطی با مباحث مرتبط با پادمان های اژانس‬ ‫و همچنین وظایف شورای حکام اژانس ندارد‪.‬‬ ‫موضوعات مرتبط با برجام‪ ،‬در مکانیس��م های‬ ‫تعیین شده مورد بحث و مشورت قرار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ابراز شگفتی روسیه‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نماینده دائم روس��یه در‬ ‫س��ازمان های بین الملل��ی در وی��ن و اژان��س‬ ‫بین الملل��ی ان��رژی اتم��ی نیز از درخواس��ت‬ ‫امریکا برای برگزاری نشس��ت ش��ورای حکام‬ ‫اژانس درباره ایران ابراز شگفتی کرد‪ .‬میخائیل‬ ‫اولیانوف‪ ،‬در توییتی نوش��ت‪ :‬یک��ی از اعضای‬ ‫ش��ورای حکام اژانس بین الملل��ی انرژی اتمی‬ ‫خواستار برگزاری نشستی برای بررسی موضوع‬ ‫ایران در هفته اینده ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بگذار این‬ ‫نشست برگزار شود اما شورای حکام درباره چه‬ ‫چی��زی گفت وگو می کند؟ درباره انحراف ایران‬ ‫از مفاد برج��ام بحث خواهند ک��رد؟ اولیانوف‬ ‫نوشت‪ :‬از نظر ماموریت اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی‪ ،‬این اقدام های (اقدام های ایران) تخطی از‬ ‫تعهدات به ش��مار نمی رود‪ .‬شورای حکام مکان‬ ‫مناس��بی ب��رای این گونه بحث ها نیس��ت‪ .‬این‬ ‫مقام روس در توییت دیگری نوشت‪ :‬مناسبات‬ ‫بین المللی پر از موارد ش��گفت انگیز اس��ت که‬ ‫مغایر با عقل سلیم و منطق هستند‪.‬‬ ‫در دیدار رحمانی با مقامات پاکستان مطرح شد‬ ‫س��فر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به پاکستان و برگزاری هشتمین‬ ‫نشس��ت کارگروه مش��ترک تجاری جان تازه ای‬ ‫به همکاری های دو کش��ور در ح��وزه بازرگانی‬ ‫و فعالیت ه��ای اقتصادی بخش��ید و باعث ش��د‬ ‫فرصت ه��ای جدی��دی ب��رای تحکی��م رواب��ط‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬در نخس��تین‬ ‫نشس��ت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با مش��اور‬ ‫نخس��ت وزیر پاکستان در امور س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی و نس��اجی‪ ،‬رحمانی از حضور نس��اجان‬ ‫و س��رمایه گذاران پاکس��تانی در بخش نساجی‬ ‫و تولید پوش��اک ایران اس��تقبال کرد‪ .‬رحمانی‬ ‫توسعه همکاری های حمل ونقل دریایی در دستور کار‬ ‫در ای��ن دی��دار از ظرفیت ه��ای‬ ‫ب��االی صنعت��ی و معدن��ی ای��ران و‬ ‫توانمندی های بالق��وه فعاالن بخش‬ ‫خصوصی ایران س��خن گف��ت و ابراز‬ ‫امیدواری کرد با توس��عه همکاری ها‬ ‫شاهد ش��کوفایی اقتصادی دو طرف‬ ‫باش��یم‪ .‬ظرفیت ه��ای بس��یار باالی‬ ‫بنادر و کش��تیرانی ایران و امادگی طرف ایرانی‬ ‫برای گس��ترش س��طح همکاری ها در این حوزه‬ ‫نی��ز از موارد مطرح ش��ده در دیدار وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ایران با علی حیدر زیدی‪ ،‬وزیر‬ ‫بنادر و کش��تیرانی پاکس��تان بود‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫وزیر کشور دستور داد‬ ‫قطع برق اداره ها و سازمان های پرمصرف‬ ‫وزی��ر کش��ور اع�لام ک��رد‪ :‬ب��ا‬ ‫هماهنگی وزیر نیرو‪ ،‬برق س��ازمان ها‬ ‫و موسس��ه هایی که دم��ای ‪ ۲۵‬درجه‬ ‫س��انتی گراد را روی س��امانه های‬ ‫سرمایش��ی خ��ود تنظیم نکنن��د‪ ،‬از‬ ‫س��اعت یک بعدازظهر قطع می شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت‬ ‫کش��ور‪ ،‬عبدالرض��ا رحمان��ی فضل��ی باتوجه به‬ ‫اس��تقرار هوای گرم در سراس��ر کشور و ضرورت‬ ‫کنت��رل مص��رف ب��رق‪ ،‬ب��ر کنترل مص��رف در‬ ‫س��ازمان ها و موسس��ه های دولتی و غیردولتی و‬ ‫ی فضلی‬ ‫اداره ه��ای گوناگون تاکید ک��رد‪ .‬رحمان ‬ ‫افزود‪ :‬همچنین به اس��تاندار تهران دستور داده‬ ‫شد با همکاری وزارت نیرو‪ ،‬روند نظارتی ویژه ای‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت در یادداشتی‬ ‫به تش��ریح مذاکرات انجام ش��ده در جلسه‬ ‫چهارش��نبه‪ ۱۲ ،‬تیر هیات دولت پرداخت و‬ ‫از امیدهای ‪ ۲۴‬ماه اینده سخن گفت‪.‬‬ ‫به گفته س��خنگوی دول��ت در دورانی که‬ ‫پراکن��دن بذر یاس و س��وءظن به کاس��بی‬ ‫پررونقی ب��رای تحریم گ��ران و جنگ طلبان‬ ‫تبدیل ش��ده چگونه می توان امید اجتماعی‬ ‫را خلق کرد؟‬ ‫در بخش های��ی از یادداش��ت ربیعی امده‬ ‫را ب��رای تضمین تحق��ق صرفه جویی‬ ‫در اداره ه��ای گوناگ��ون به گونه ای که‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۰‬درص��د کاهش مصرف‬ ‫را به دنبال داش��ته باشد‪ ،‬سامان دهد و‬ ‫وزارت نیرو موظف به گزارش هفتگی‬ ‫چگونگی مصرف برق و اجرای مصوبه‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی همچنین خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به جز ‪ ۴‬استان خوزستان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬هرمزگان‬ ‫و سیستان وبلوچس��تان ک��ه پیش از این به دلیل‬ ‫ش��رایط خ��اص دمای هوا‪ ،‬با تغییر س��اعات کار‬ ‫در ان اس��تان ها موافقت شده‪ ،‬در سایر استان ها‬ ‫ازجمل��ه ته��ران‪ ،‬به منظور حفظ کیفی��ت ارائه‬ ‫خدم��ت به مردم و مراجع��ان‪ ،‬هرگونه تغییر در‬ ‫ساعت کار اداره ها ممنوع است‪.‬‬ ‫معدن و تج��ارت در این دیدار گفت‪:‬‬ ‫ایجاد خطوط منظم کشتیرانی میان‬ ‫ایران و پاکس��تان اق��دام مهمی برای‬ ‫تحول در روابط دو کش��ور است‪ .‬رضا‬ ‫رحمان��ی افزود‪ :‬ای��ران عالقه مند به‬ ‫توس��عه و تعمیق همکاری در زمینه‬ ‫حمل ونقل دریایی با کشور پاکستان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی زیرساخت توس��عه روابط تجاری را‬ ‫توسعه حمل ونقل دانست و تصریح کرد‪ :‬توسعه‬ ‫همکاری های حمل ونقل به وی��ژه در حوزه دریا‬ ‫ضرورت دارد‪ .‬به گزارش شاتا وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت پیش از س��فر به پاکس��تان در نشستی‬ ‫وزیر نیرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫با قطعیت نمی توان گفت وارد «ترسالی» شده ایم‬ ‫وزیر نی��رو عنوان کرد‪ :‬درس��ت‬ ‫است که امسال نسبت به سال های‬ ‫سال تر است اما به قطعیت‬ ‫گذشته ِ‬ ‫نمی ت��وان گف��ت وارد ترس��الی‬ ‫شده ایم‪ .‬رضا اردکانیان در گفت وگو‬ ‫با ایلنا‪ ،‬درباره اینکه گفته می ش��ود‬ ‫باتوجه به سیالب های اتفاق افتاده‬ ‫در فصل بهار ما وارد «ترس��الی» ش��ده ایم ایا‬ ‫به واقع چنین اتفاقی رخ داده؟ گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫ «سال تر» است اما‬ ‫به نسبت س��ال های اخیر‬ ‫ِ‬ ‫اینکه باتوجه به این امر بگویم وارد «ترسالی»‬ ‫ش��ده ایم ب��ه هیچ عن��وان چنی��ن چیزی را‬ ‫نمی ش��ود با قطعیت مطرح کرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه طرح ه��ای وزارت نی��رو در زمینه اصالح‬ ‫امیدهای ‪ ۲۴‬ماه اینده‬ ‫اس��ت‪ :‬دول��ت روحان��ی را باید ب��ه ‪ ۳‬دوره‬ ‫‪۵۵‬ماه��ه‪۱۸ ،‬ماهه و ‪۲۴‬ماه اینده تقس��یم‬ ‫ک��رد‪ .‬اماره��ا گواه این اس��ت ک��ه ‪ ۵۵‬ماه‬ ‫نخس��ت دولت ه��ای یازده��م و دوازدهم از‬ ‫دوران ه��ای خ��وب اقتص��اد ایران ب��ود‪ .‬در‬ ‫برخی س��ال ها ‪ ۶۰۰‬هزار شغل ایجاد و رشد‬ ‫اقتصادی مداوم‪ ،‬تورم تک رقمی و ثبات نرخ‬ ‫ارز تجربه ش��د‪ .‬اما چه چیزی فضا را در ‪۱۸‬‬ ‫ماه بع��د از ان تغیی��ر داد؟ بی تردید پدیده‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری غیرمتعارف امریکا‬ ‫عکس روز‬ ‫با فعاالن اقتصادی استان سیستان وبلوچستان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به زودی و برای توسعه صادرات و مبادالت‬ ‫تج��اری‪ ،‬اختیاراتی به اس��تان های مرزی داده‬ ‫خواهد ش��د تا با همکاری تشکل های خصوصی‬ ‫تحرک مناسبی در روابط تجاری ایجاد شود‪ .‬رضا‬ ‫رحمانی هدف از سفر خود به پاکستان را شرکت‬ ‫در اجالس مش��ترک همکاری های اقتصادی دو‬ ‫کش��ور به منظ��ور افزایش مناس��بات تجاری و‬ ‫اقتص��ادی عنوان کرد و اف��زود‪ :‬حجم مبادالت‬ ‫ایران با پاکس��تان ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر است که این‬ ‫سطح باید با نهایی شدن موافقتنامه تجارت ازاد‬ ‫به ‪5‬میلیارد دالر افزایش یابد‪.‬‬ ‫و تحریم ه��ای این کش��ور عام��ل اصلی این‬ ‫تغیی��ر اس��ت؛ هرچند از نق��ش رخدادهای‬ ‫دی ‪ ۹۶‬در اغ��از ای��ن رون��د ‪۱۸‬ماهه نباید‬ ‫غفلت کرد‪ .‬البت��ه به طور قطع دولت در این‬ ‫وضعی��ت ‪۱۸‬ماه��ه باقی نمی مان��د‪ .‬هرچند‬ ‫اثار تحریم ها بر اقتصاد ایران هر روز بیش��تر‬ ‫نمایان می شود اما دولت سیاست اصالحات‬ ‫س��اختاری به ویژه در بودج��ه‪ ،‬دنبال کردن‬ ‫ثبات اقتص��ادی و اهمیت دادن به مس��ائل‬ ‫روحی و روانی جامعه را پیگیری خواهد کرد‬ ‫الگوی مصرف گفت‪ :‬درصددیم که‬ ‫بررسی کارشناسی را در این زمینه‬ ‫انج��ام دهیم‪ .‬حت��ی از متخصصان‬ ‫بین الملل��ی هم دع��وت کردیم که‬ ‫جلسه ای داشته باش��یم تا اخرین‬ ‫ش��رایط و نظریه ه��ا را در زمین��ه‬ ‫تغییر اقلیم بررس��ی و براساس ان‬ ‫بتوانیم برنامه ریزی های مان را اگر نیاز اس��ت‬ ‫به اصط�لاح به روز کنیم‪ .‬اردکانیان تاکید کرد‪:‬‬ ‫عاقالنه این اس��ت که استفاده از منابع اب مان‬ ‫به گونه ای باش��د که اگر س��ال اینده ش��رایط‬ ‫س��ختی را از لحاظ بارش داش��تیم‪ ،‬غافلگیر‬ ‫نش��ویم و بتوانی��م با اولویت نیازهای ش��رب‪،‬‬ ‫بهداشت و بقیه نیازها را تامین کنیم‪.‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۴‬ماه این��ده را با امید به بازگش��ت به‬ ‫ش��رایط ‪ ۵۵‬ماه نخست پیش ببریم‪ .‬کاهش‬ ‫س��رعت رش��د تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز‬ ‫از عالیم مثبت شرایط ‪ ۲۴‬ماه اینده است‪.‬‬ ‫ربیعی در ادامه این یادداش��ت با اس��تناد‬ ‫به گزارش های وزیران اقتصادی در جلس��ه‬ ‫هیات دولت ‪ ۱۲‬تیر نوش��ت‪ :‬گزارش وزیران‬ ‫حاکی از اثار شروع این دوره ‪۲۴‬ماهه است‪.‬‬ ‫متن کامل یادداش��ت سخنگوی دولت در‬ ‫خبرگزاری ایرنا منتشر شده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫دولت از همکاری با دانشگاه ها‬ ‫در شرایط تحریم استقبال می کند‬ ‫بازار فروش پرندگان «خلیج فارس» تهران‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫فریدی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش دانش��گاه ها در ش��رایط تحریم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دانش��گاه ها می توانند با نزدیک ش��دن به بخش صنعت در دوران تحریم نیازمندی های‬ ‫کش��ور را در بخش های گوناگون برطرف کنند‪ .‬محمود واعظی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫نقش دانش��گاه ها در ش��رایط تحریم‪ ،‬با بیان اینکه دانشگاه ها عهده دار نقشی بسیار تاثیرگذار‬ ‫در دوران تحریم در کشور هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه به اینکه درحال حاضر برخی دشمنان‬ ‫به دنبال وابسته کردن جمهوری اسالمی ایران به خارج از کشور از نظر قطعات و مسائل فنی‬ ‫هستند‪ ،‬صنعت و دانشگاه باید با نزدیک شدن به یکدیگر به گونه ای فعالیت داشته باشند که‬ ‫نیازمندی های کشور را برطرف کنند و در بخش های گوناگون به ویژه تولید قطعات و مسائل‬ ‫فنی به خودکفایی برسیم‪ .‬وی مشارکت در اداره کشور و تبیین سیاست های اجرایی را از دیگر‬ ‫وظایف دانشگاه ها در دوران تحریم برشمرد و گفت‪ :‬به تازگی در بخشنامه ای به وزارتخانه های‬ ‫گوناگون اعالم کرده ایم که یک شورای علمی با حضور استادان و افراد باتجربه تشکیل دهند‬ ‫تا این ش��ورا بتواند به دولت در بخش های گوناگون کمک کند‪ .‬رئیس دفتر رئیس جمهوری‬ ‫در پایان تصریح کرد‪ :‬دولت به طور قطع و به طور حتم از مش��ارکت و همکاری دانش��گاه ها و‬ ‫مراکز علمی در دوران تحریم استقبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی ریاس�ت جمه�وری‪-‬‬ ‫حجت االس�لام روحان��ی‪ ،‬رئیس جمه��وری در‬ ‫پیام��ی روز ملی جمهوری بولی��واری ونزوئال را‬ ‫ب��ه دول��ت و مردم این کش��ور تبریک گفت و بر‬ ‫همبس��تگی عمیق و برادرانه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با ونزوئال تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬علی اکبر والیتی‪ ،‬مش��اور رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی در ام��ور بین الملل گفت‪ :‬ایران‬ ‫پ��س از خروج یکطرفه دول��ت ایاالت متحده از‬ ‫برج��ام‪ ،‬فرصتی طوالنی به اروپ��ا داد تا اقدامی‬ ‫برای اجرای تعهدات ش��ان در برجام انجام دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گام دوم ای��ران از ‪ ۱۶‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬اغاز‬ ‫می ش��ود و میزان غنی س��ازی اورانیوم از ‪۳.۶۷‬‬ ‫درصد جلوتر خواهد رفت و تا هر جایی که مورد‬ ‫نیاز فعالیت های صلح امیز ما باشد‪ ،‬خواهد رسید‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬خالد الجاراهلل‪ ،‬مع��اون وزیر خارجه‬ ‫کویت با اندرو موریس��ون‪ ،‬مع��اون وزیر خارجه‬ ‫انگلی��س دی��دار و درب��اره تنش ه��ای منطقه‬ ‫گفت وگ��و کرد‪ .‬جاراهلل پ��س از این دیدار گفت‪:‬‬ ‫تن��ش بین ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس‪،‬‬ ‫باعث نگرانی کویت و انگلیس اس��ت‪ .‬ما از تالش‬ ‫انگلی��س برای کاهش تن��ش در منطقه حمایت‬ ‫می کنیم و امیدواریم تالش های بین المللی مانع‬ ‫از بروز درگیری و جنگ در منطقه ش��ود؛ چراکه‬ ‫جن��گ در این منطقه مناف��ع جهانی را به خطر‬ ‫می اندازد و تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬س��رگئی ریابکوف‪ ،‬معاون وزیر امور‬ ‫خارجه روس��یه اظهار کرد‪ :‬مس��کو برای تقویت‬ ‫نیروهای مس��لح ونزوئال برنامه ری��زی می کند‪.‬‬ ‫روسیه یکی از متحدان نزدیک نیکالس مادورو‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری ونزوئال است و به همراه چین در‬ ‫بحران سیاسی ونزوئال از او حمایت کرده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬دادستانی جبل الطارق از تمدید توقیف‬ ‫نفتک��ش ایرانی خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش رویترز‪،‬‬ ‫دادستانی جبل الطارق اعالم کرد براساس حکم‬ ‫دیوان عالی‪ ،‬توقیف نفتکش گریس ‪ ۱‬را به مدت‬ ‫‪ ۱۴‬روز دیگر تمدید کرده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬یوال اش��تاینیتز‪ ،‬وزیر ان��رژی رژیم‬ ‫صهیونیس��تی از توقیف نفتکش ایرانی ازس��وی‬ ‫انگلیس��ی ها در جبل الطارق ابراز خرسندی کرد‬ ‫و ان را عامل��ی ب��رای افزایش فش��ارها به ایران‬ ‫دانس��ت‪ .‬این وزیر رژیم صهیونیس��تی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬اسرائیل در این اتفاق نقشی نداشته و این‬ ‫کار‪ ،‬فشارها بر ایران را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش ش��بکه روسیاالیوم‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه روس��یه با گی یر پدرس��ن‪ ،‬فرستاده‬ ‫ویژه س��ازمان ملل به س��وریه در مس��کو دیدار‬ ‫ک��رد‪ .‬الوروف در جریان این دی��دار اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما از طریق روند اس��تانه کامال فعال با س��ازمان‬ ‫مل��ل همکاری می کنیم‪ .‬روس��یه‪ ،‬ترکیه و ایران‬ ‫به تالش های ش��ان برای دستیابی به صلح پایدار‬ ‫در سوریه ادامه می دهند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬جان بولتون‪ ،‬مش��اور امنیت ملی کاخ‬ ‫س��فید‪ ،‬در گفت وگویی با س��ایت خبری برایت‬ ‫بارت‪ ،‬متعلق به یک جریان راست افراطی‪ ،‬وجه‬ ‫دیگری از برنامه ضد ایرانی و مخربش را اش��کار‬ ‫ک��رد‪ .‬وی در ای��ن مصاحبه گف��ت دولت ترامپ‬ ‫در پاس��خ به عبور احتمالی ایران از س��قف مجاز‬ ‫غنی س��ازی مش��غول بررس��ی لغو معافیت های‬ ‫پنجگانه باقی مانده در برجام است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬خبرگزاری رس��می قطر جمعه ش��ب‬ ‫گ��زارش داد‪ :‬تمی��م ب��ن حم��د ال ثان��ی‪ ،‬امیر‬ ‫این کش��ور‪ ،‬سه ش��نبه اینده با دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا در واش��نگتن دی��دار‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری رس��می‬ ‫قط��ر (قنا) امیر قطر در س��فر به امریکا تعدادی‬ ‫قرارداد و تفاهمنامه در زمینه های دفاعی‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫حمل ونقل هوایی و س��رمایه گذاری با طرف های‬ ‫امریکایی امضا می کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ایندیپندنت با انتش��ار مطلبی درباره‬ ‫توقی��ف غیرقانون��ی نفتک��ش ای��ران در تنگ��ه‬ ‫جبل الطارق گزارش داد انگلیسی ها تمایل ندارند‬ ‫به دوره ای که در ایران ش��یطان کوچک نامیده‬ ‫می ش��دند‪ ،‬بازگردند و هدف ش��ان این است که‬ ‫اوضاع را ارام کنند‪ .‬این نش��ریه انگلیسی افزود‪:‬‬ ‫دولت لندن خالف امریکا به دنبال تشدید و ایجاد‬ ‫تنش در رابطه با ایران نیست‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نهاد دیپلماسی روسیه با محکوم کردن‬ ‫توقیف نفتکش ایرانی ازسوی انگلیس اعالم کرد‪:‬‬ ‫ش��واهد نشان می دهد این اقدام طرحی از پیش‬ ‫طراحی ش��ده ازسوی امریکا و انگلیس است‪ .‬در‬ ‫بیانیه وزارت خارجه روس��یه که جمعه منتش��ر‬ ‫ش��د‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬بیانات مقام های امریکایی و‬ ‫انگلیس پس از این حادثه چنین ارزیابی را تایید‬ ‫می کند و حاکی از ان است که این اقدام از پیش‬ ‫طراحی ش��ده بود و سازمان های اطالعاتی چند‬ ‫کشور در ان شرکت داشته اند‪ .‬در ادامه این بیانیه‬ ‫امده است‪ :‬توقیف نفتکش تحت پرچم پاناما در‬ ‫جبل الطارق با کمک تفنگداران دریایی انگلیس‬ ‫را محکوم می کنیم و ان را اقدامی هدفمند برای‬ ‫پیچیده س��ازی اوضاع پیرامون ایران و س��وریه‬ ‫می دانیم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای اتاق‬ ‫تصادفا شما مرفه بی درد‬ ‫هستید (بخش دوم)‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫ادغام با «تحوالت»‬ ‫شدنی است‬ ‫افزایش تقسیط مالیات‬ ‫بنگاه های تولیدی به‬ ‫‪ ۶۰‬ماه‬ ‫بار بزرگ عبور از تحریم‬ ‫بر دوش بنادر کوچک‬ ‫از شرایط دشوار تولید و نسبت ان با دستمزدهای کارگری گزارش می دهد‬ ‫تحلیلگر امور اقتصادی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹قانون کار نیاز به ویرایش دارد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬بیشتر کارفرمایان ایرانی در بدترین‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی حداقل های زندگ��ی را می توانند‬ ‫برای خودش��ان تامین کنند اما این موضوع در جامعه‬ ‫کارگری به هیچ وجه این طور نیست‪ .‬نگاهی به میزان‬ ‫حداق��ل حقوق کارگران به وضوح نش��ان می دهد که‬ ‫حقوق انها تابع ش��رایط اقتصادی کش��ور نیس��ت‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬اگر کارگران حقوق خود را بدون معوقه‬ ‫تحویل بگیرند نمی توانند حداقل های زندگی را تامین‬ ‫کنن��د و ای��ن موضوع زمانی ک��ه با معوق��ات روبه رو‬ ‫می شویم شدت بسیار بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعادل کارخانه اولویت باشد‬ ‫محمدباقر عالی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات عام��ل ایدرو در همایش گرامیداش��ت روز ملی صنعت و‬ ‫ع با همگامی و همنوایی‬ ‫معدن در کرمانش��اه گفت‪ :‬به طور قط ‬ ‫دقیق بی��ن بخش خصوص��ی‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس و س��ازمان های‬ ‫مردم نهاد می توان مشکالت بخش صنعت را حل کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬عالی که به نمایندگی از وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در جمع برگزیدگان صنعت و معدن کرمانشاه‬ ‫س��خن می گفت با اش��اره به ش��رایط ویژه جنگ اقتصادی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬مس��ئولیت همه بخش ها را در س��ال «رون��ق تولید»‬ ‫حمایت عملی و جهادی از صنعتگران و معدنکاران برش��مرد و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬چنانچه هماهنگی س��ریع بین بخشی به طور کامل‬ ‫اتفاق نیفتد‪ ،‬حل مشکالت عرصه تولید تحقق نخواهد یافت‪.‬‬ ‫وی درک درست از شرایط خاص کشور و داشتن نگاه و حس‬ ‫همگامی بین بخشی‪ ،‬راهگشای مشکالت صنعتگران‬ ‫مش��ترک در بین همه بخش های ذی ربط را مس��یر برون رفت‬ ‫استراتژیک از فشارهای اقتصادی برشمرد و تصریح کرد ‪ :‬ایدرو‬ ‫به عنوان با تجربه ترین س��ازمان توس��عه ای کش��ور و پیشران‬ ‫نهضت س��اخت داخل ب��ا هدف ایجاد پیونده��ای کلیدی بین‬ ‫تولیدگران و نخبگان فناور کش��ور برای تعمیق داخلی س��ازی‬ ‫نیازهای صنعتگران وارد میدان شده است‪.‬‬ ‫نماین��ده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��تار مش��ارکت‬ ‫فعاالن��ه و صبوران��ه واحدهای صنعت��ی و معدن��ی و پارلمان‬ ‫بخش خصوصی و س��ازمانی های مردم نهاد برای روزامدسازی‬ ‫و انعطاف بخش��ی قوانی��ن و ش��یوه نامه ها ش��د و از مراج��ع‬ ‫سیاس��ت گذار کشور نیز درخواس��ت کرد تا حداکثر تسهیل و‬ ‫ساده س��ازی فرایندها با توجه به شرایط جنگ اقتصادی را در‬ ‫دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫وارد کند و از اجرای قوانین دست بکشد دولت موظف‬ ‫اس��ت با او برخورد کند‪ .‬این عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه با تاکید‬ ‫بر ای��ن اصل که کارخانه نباید برنده و بازنده داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اینکه در تقابل با کارفرما‪ ،‬جریانات‬ ‫کارگری برنده ش��وند همان قدر به تولید کشور اسیب‬ ‫می زند ک��ه در تقابل با کارگران‪ ،‬جری��ان کارفرمایی‬ ‫پیروز ش��ود‪ .‬باید این تعادل در اقتصاد کارخانه برقرار‬ ‫شود که برد کارگران و کارفرمایان در یک محور است‬ ‫و ان تامین‪ ،‬تولید و فروش موفق است‪ .‬در این صورت‬ ‫می ت��وان به تع��ادل منطقی کارخانه رس��ید‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬نباید از نقش قانون در این زمینه غافل ش��د‪ .‬با‬ ‫اینکه انتقادهایی به قانون وارد اس��ت و لزوم ویرایش‬ ‫این قانون احس��اس می ش��ود اما بای��د این موضوع را‬ ‫پذیرفت که اجرای قانون کار در ش��رایط کنونی بهتر‬ ‫از طلب موضوع هایی اس��ت که در قانون نیامده است‪.‬‬ ‫نبای��د جریان کارفرمایی و جریان کارگری در تقابل با‬ ‫یکدیگر به دنبال مطالباتی باشند که بیشتر از تعاریف‬ ‫قانونی است‪.‬‬ ‫گرماب��ی با تاکید بر اینکه دولت باید برای مش��اوره‬ ‫بنگاه ه��ای تولی��دی راه حل ه��ای جدی ت��ری به کار‬ ‫گیرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بس��یاری از کارخانه ها و واحدهای‬ ‫تولیدی کش��ور هنوز به شیوه س��نتی تولید می کنند‬ ‫و ای��ن کارخانه ها نمی توانند بحران های اقتصاد مدرن‬ ‫را تحلی��ل و برط��رف کنن��د‪ .‬در این زمینه مش��اوره‬ ‫اف��رادی که اقتصاد مدرن را اموخته اند عالوه بر رش��د‬ ‫اقتصادی کارخانه منجر به کاهش تنش های کارگری‬ ‫نیز می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬محمد باقر عالی همچنین در نشست شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمانشاه حاضر‬ ‫و درباره تس��ریع بهره برداری طرح های ایدرو و نیز دغدغه های‬ ‫صنعتگران و معدنکاران کرمانشاهی با انها گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این س��فر اس��تانی‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس هیات عامل ایدرو به همراه هیاتی از مس��ئوالن‬ ‫صنعت��ی با ایت اهلل مصطف��ی علما‪ ،‬نماینده فقیه کرمانش��اه و‬ ‫هوشنگ بازوند‪ ،‬استاندار این استان دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ علما‪ ،‬نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در این مالقات در‬ ‫جریان روند ساخت واحدهای صنعتی اشتغالزا و دارای فناوری‬ ‫گرفت‪ .‬علما ضمن ابراز خش��نودی از اقدام های‬ ‫ ‬ ‫روز ایدرو قرار‬ ‫انجام ش��ده مهم ترین عبادت فعلی را خدمت و ایجاد اش��تغال‬ ‫بر ش��مرد‪ .‬محمد باق��ر عالی نیز بر راهبرده��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫علی خدایی‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫معدن و تجارت و ایدرو مبنی بر حمایت از تولید داخل در سال‬ ‫رونق تولید تاکید کرد‪.‬‬ ‫هوش��نگ بازوند‪ ،‬اس��تاندار کرمانش��اه نیز در دیدار رئیس و‬ ‫معاونان ایدرو ب��ر عامل هم افزایی حداکث��ری بین بخش های‬ ‫اس��تانی و ملی در ش��رایط خاص تحریم کش��ور برای تحقق‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب و رونق هر چه بیش��تر بخش تولید‬ ‫تاکی��د و ابراز امیدواری ک��رد با روحیه جهادی و تس��ریع در‬ ‫ضرباهن��گ این هماهنگی بهره ب��رداری ار کارخانجات ایدرو و‬ ‫هر چه زودتر انجام شود‪.‬‬ ‫محمد باقر عالی با هدف بررس��ی وضعیت پروژه های صنایع‬ ‫نوی��ن این س��ازمان در منطقه کمتر برخوردار کرمانش��اه و نیز‬ ‫حض��ور در ایین روز صنعت و معدن به نیابت از رضا رحمانی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این استان سفر کرده بود‪.‬‬ ‫استفاده از تجربه های گذشته برای گذر از شرایط کنونی‬ ‫مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران و فرزند شهید‬ ‫محمد بهش��تی گف��ت‪ :‬پس از انق�لاب با تالش ‬ ‫چهره هایی مانند استاد عالی نسب اعتماد ملی به‬ ‫ دست امد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬محمدرضا بهش��تی در ایین‬ ‫نکوداش��ت س��یزدهمین سال درگذش��ت استاد‬ ‫میرمصطف��ی عالی نس��ب با بی��ان اینکه اس��تاد‬ ‫عالی نس��ب‪ ،‬تاریخ صنعت ایران ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫چه��ره بزرگ از اغاز ورود صنعت به کش��ور برای‬ ‫رش��د و قدم برداش��تن به س��وی صنعتی شدن‬ ‫نقش بس��یار مهمی برای کش��ور ایفا کرد‪ .‬استاد‬ ‫عالی نس��ب ش��رایط را به خوب��ی درک می کرد و‬ ‫بر اس��اس ان تصمیم های درس��تی برای مقابله‬ ‫با مش��کالت و گذر از انها می گرفت‪ .‬بهش��تی با‬ ‫تاکید بر اینکه اس��تاد عالی نس��ب عالوه بر دانش‬ ‫عمل��ی از دانش نظری نیز برخ��وردار بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این چهره بزرگ عالوه بر توانمندی های عملی در‬ ‫میدان اقتصادی دانش نظری بسیار عمیقی درباره‬ ‫شرایط اقتصادی و چگونگی اداره ان داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بعد از دلسردی و سرخوردگی‬ ‫واکنش های متفاوتی از مردم بروز می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به توصیف ش��هید بهش��تی‪ ،‬در این شرایط‬ ‫عرفان گرایی و عرفان گریزی از موضوع هایی است‬ ‫که در فرهنگ کشور ما دیده شده است‪.‬‬ ‫بهش��تی با تاکید بر اینکه برای گذر از ش��رایط‬ ‫کنونی باید برای اس��تفاده از دانش و تجربه های‬ ‫گذش��ته اس��تفاده کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬در دنیای مدرن‬ ‫تاکی��د به حرکت گروهی برای گذر از مش��کالت‬ ‫می ش��ود اما یک فرد می تواند نقشی ایفا کند که‬ ‫موجب تحول در یک جامعه شود‪.‬‬ ‫برخی ش��واهد نشان می دهد که شاخص های‬ ‫اقتصادی کش��ور نسبت به ماه ها و سال گذشته‬ ‫در ح��ال بهب��ود اس��ت اما وضعی��ت نقدینگی‬ ‫س��رگردان چندان تغییری نداش��ته است‪ .‬این‬ ‫موضوع به لحاظ اقتصادی نشان می دهد قدرت‬ ‫س��رمایه ای که به بازارهای مولد تزریق می شود‬ ‫رقابت تنگاتنگی با قدرت نقدینگی س��رگردان‬ ‫دار د‪ .‬یک��ی از نش��انه هایی که از این س��یگنال‬ ‫دریافت می ش��ود‪ ،‬این است که تسهیالت بخش‬ ‫تولید و تس��هیالتی که به بنگاه ه��ای زودبازده‬ ‫داده ش��ده می تواند بازار را ت��ا حد قابل توجهی‬ ‫به س��مت تع��ادل عمومی هدایت کن��د‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور در حالی‬ ‫رق��م خورده اس��ت که امس��ال ش��اهد کاهش‬ ‫تسهیالت بانکی به بخش مولد اقتصادی بودیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر این پرس��ش مطرح می ش��ود که‬ ‫ای��ا بانک های عامل توانس��ته اند با شناس��ایی‬ ‫مناس��ب طرح های مورد نیاز تسهیالت تولید را‬ ‫تخصی��ص دهند یا اینکه تمرکز تس��هیالت بر‬ ‫بنگاه های زودبازده که حدود ‪ ۶‬س��ال است اغاز‬ ‫ش��ده اکنون به نتیجه می رس��د‪ .‬هر چند که هر‬ ‫دو عامل می تواند همزمان تاثیرگذاش��ته باش��د‬ ‫اما عاملی که تاثیر بیش��تر داش��ته باید در این‬ ‫زمینه شناسایی و تقویت شود‪ .‬دولت یازدهم و‬ ‫دوازده��م در مجموعه بیش از ‪ ۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت رونق تولید داده اند و این مسیر‬ ‫ادام��ه خواهد یافت‪ .‬اگر انتش��ار امارهای جزئی‬ ‫در دس��تور کار قرار گیرد‪ ،‬می توان به این نتیجه‬ ‫رسید که ارائه تسهیالت رونق تولید و طرح های‬ ‫زودب��ازده در این مقطع توانس��ته اقتصاد ایران‬ ‫را بهب��ود دهد یا خیر‪ .‬امروز ش��رایط اقتصادی‬ ‫کش��ور ب��ه گونه ای اس��ت که بای��د از کمترین‬ ‫تس��هیالت بیشترین بهره اقتصادی را برد و اگر‬ ‫تاثیر این تس��هیالت در طول چند سال گذشته‬ ‫توانس��ته باش��د بحران نقدینگی سرگردان را تا‬ ‫حدی کمرنگ کند‪ ،‬می توان با برنامه ریزی های‬ ‫عمیق تر ادامه این مسیر را تسهیل کرد‪.‬‬ ‫قربانیان کاهش هزینه ها‬ ‫کارگران هستند‬ ‫بو کار گفت‪:‬‬ ‫بنیان گ��ذار طرح پزش��ک کس�� ‬ ‫چرخ های تولید را کارگران به حرکت درمی اورند ‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��هم انها از س��ود تولید‬ ‫ناچیز است و هرگاه بحث کاهش هزینه ها مطرح‬ ‫می شود‪ ،‬نخستین مورد تعدیل نیروی کار است‪.‬‬ ‫در اص��ل قربانی��ان کاهش هزینه ه��ا‪ ،‬کارگران‬ ‫هس��تند‪ .‬س��ید احمد س��یدی مطلق با تاکید بر‬ ‫اینک��ه اقتصاد کش��ور بر پایه تولید بنا گذاش��ته‬ ‫ش��ده‪ ،‬ب��ه ایلنا گف��ت‪ :‬برای انک��ه تولید محقق‬ ‫شود‪ ،‬سرمایه‪ ،‬کارفرما و کارگر باید در یک بنگاه‬ ‫اقتص��ادی گردهم بیایند و هماهنگ ش��وند‪ .‬وی‬ ‫ناهماهنگ��ی بین اجزای تولید را باعث شکس��ت‬ ‫بنگاه اقتصادی دانست و گفت‪ :‬اگر سرمایه نباشد‪،‬‬ ‫کارفرما و کارگر معنایی ندارد‪ .‬اگر کارفرما نباشد‬ ‫هماهنگی بین کارگر و س��رمایه اتفاق نمی افتد و‬ ‫اگر کارگر نباش��د تا س��رمایه را در کنار مدیریت‬ ‫کارفرم��ا به محصول تبدی��ل کند‪ ،‬تولیدی اتفاق‬ ‫بو کار با انتقاد‬ ‫نمی افتد‪ .‬مبتکر طرح پزشک کس ‬ ‫از کسانی که سعی می کنند نقش یکی از ‪ ۳‬مورد‬ ‫سرمایه‪ ،‬کارفرما و کارگر را نسبت به موارد دیگر‬ ‫برجسته کنند‪ ،‬گفت‪ :‬باید برای هر کدام به اندازه‬ ‫تاثیرگ��ذاری ان ارزش قائل ش��ویم‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه امروزه مفهوم س��رمایه در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته تغییر یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از‬ ‫کش��ورها نیروی انسانی را منشا ثروت می دانند و‬ ‫معتقد هس��تند که نیروی انسانی خالق‪ ،‬توانمند‬ ‫و دارای علم و تجربه می تواند منش��ا تولید ثروت‬ ‫باش��د‪ ،‬همان طور که نیروی انس��انی بی انگیزه و‬ ‫نات��وان به تولید و س��رمایه لطم��ه وارد می کند‪.‬‬ ‫مطل��ق با اعالم اینکه میانگین نرخ دس��تمزد بر‬ ‫قیمت تمام شده کاال ‪ ۵.۵‬درصد است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫در حالی است که اگر نیروی کار عملکرد درستی‬ ‫نداش��ته و در محیط کار بی انگیزه باش��د‪ ،‬تولید‬ ‫با کیفی��ت تحقق نمی یابد ک��ه در نتیجه تاوانش‬ ‫را کارفرم��ا می دهد‪ .‬وی بهترین روش را تعامل و‬ ‫همکاری بین کارگر و کارفرما به دور از نگاه های‬ ‫غیرانس��انی دانست و گفت‪ :‬باید تفکر تقابل بین‬ ‫کارگ��ر و کارفرم��ا از بی��ن ب��رود؛ همان طور که‬ ‫کارفرما نباید خودش را برتر از کارگر بداند کارگر‬ ‫نیز نباید در مقابل کارفرما احس��اس حقارت کند‬ ‫چراکه احس��اس تکبر کارفرما و احساس حقارت‬ ‫کارگر به تولید ضربه می زند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره معوق��ات حقوق به‬ ‫گفت‪ :‬هرچند که کارفرمایان کشور نیز امروزه‬ ‫در شرایط مناسبی به سر نمی برند و بخش قابل توجهی‬ ‫از ظرفیت تولید کش��ور خالی مانده اما شرایط زندگی‬ ‫کارگران به هیچ وجه قابل مقایسه با انها نیست‪.‬‬ ‫گرمابی با اشاره به اینکه مشکالت روابط کار را نباید‬ ‫در دو گان��ه کارگ��ران و کارفرمایان جس��ت و جو کرد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬هم کارفرمایان و هم کارگران خوشبختانه‬ ‫در بیش��تر کارخانه های کش��ور به این رشد رسیده اند‬ ‫که مناف��ع انها بیش از انچه از بیرون کارخانه تحلیل‬ ‫می شود در هم تنیده است‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬دو گانه کارگر‪-‬‬ ‫کارفرم��ا نه تنها دردی از تولی��د درمان نمی کند بلکه‬ ‫مشکالت این بخش را نیز افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته باید این موضوع را در نظر داش��ت‬ ‫که در بی��ن کارفرمای��ان گاهی تخلف های س��نگین‬ ‫و معوق��ات بی دلی��ل قابل توجهی دیده می ش��ود اما‬ ‫این طور نیس��ت که چنین موضوعاتی را به کل جامعه‬ ‫کارفرمایی تعمیم دهیم‪ .‬نمی توان کارفرمایان متخلف‬ ‫را ب��ا کارفرمایانی که در ش��رایط خاص کش��ور دچار‬ ‫اسیب های اقتصادی شدید شده اند با یک نگاه تحلیل‬ ‫ک��رد‪ .‬گرمابی توضیح داد‪ :‬جامع��ه کارگری و جامعه‬ ‫کارفرمایی کشور امروزه بیش��ترین فشار اقتصادی را‬ ‫تحمل می کنند و دولت باید بتواند با حمایت منطقی‬ ‫از هر دو طیف تعادل را ایجاد کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬توقع‬ ‫دیگ��ری که در این ش��رایط از دولت می رود تش��دید‬ ‫نظارت بر فعالیت کارفرمایان و کارگران است‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی اگر کارفرمایی به عم��د یا از روی‬ ‫س��ودجویی غیرمنصفانه به کارگران فش��ار اقتصادی‬ ‫یادداشت‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫بر اس��اس شواهد و اخبار منتش��ر شده‪ ،‬در ماه های‬ ‫گذشته به دلیل کاهش شدید توان بنگاه های اقتصادی‬ ‫و مش��کالتی که در اقتصاد کالن ایجاد ش��د‪ ،‬معوقات‬ ‫کارگری افزایش یافته اس��ت‪ .‬بخشی از کارفرمایان نیز‬ ‫در این زمینه معتقدند مش��کالت ایجاد شده در اقتصاد‬ ‫کشور راهی جز کاهش هزینه حتی به قیمت معوقات‬ ‫حقوق برای انها باقی نگذاش��ته اس��ت‪ .‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫انچه در این ش��رایط باید در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬منافع‬ ‫در هم تنیده کارگران و کارفرمایان است‪.‬‬ ‫روابط کار امروزه به گونه ای تعریف شده که نمی توان‬ ‫تنها با توجه به یک طرف این معادله به استقبال تولید‬ ‫رفت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬رش��د و ادامه حیات کارخانه ها‬ ‫و بنگاه ه��ای تولیدی همان اندازه که به «کارفرمایان»‬ ‫نیاز دارد به «کارگران» نیز محتاج اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫باید ش��رایطی در نظر گرفته شود که دو طرف بتوانند‬ ‫برای عبور از گردنه های اقتصادی برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫هم کارفرمایان و هم کارگران خوشبختانه در بیشتر کارخانه های کشور‬ ‫به این نتیجه رس��یده اند که منافع انه��ا بیش از انچه از بیرون کارخانه‬ ‫تحلیل می شود در هم تنیده است‪ .‬دو گانه کارگر‪-‬کارفرما نه تنها دردی از‬ ‫تولید درمان نمی کند بلکه مشکالت این بخش را نیز افزایش می دهد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کمترین‬ ‫تسهیالت‬ ‫بیشترین بهره‬ ‫کارخانه نباید برنده و بازنده داشته باشد‬ ‫عل��ی خدایی‪ ،‬فعال کارگری در این زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬قانون کار در ایران باید به گونه ای نوشته می شد‬ ‫که منافع کارگران‪ ،‬کارفرمایان و دولت ابتدا همپوشانی‬ ‫و س��پس تامین می شد‪ .‬با این حال‪ ،‬در بخش معوقات‬ ‫انچه رخ داده نوعی دوگانگی است‪.‬‬ ‫خدایی توضیح داد‪ :‬رعایت اصل س��ه جانبه گرایی به‬ ‫این معنا نیست که یک بند قانون برای منافع کارگران‬ ‫و بند دیگر برای منافع کارفرمایان نوشته شود‪ .‬رعایت‬ ‫اصل س��ه جانبه گرایی باید منجر به این شود که شاهد‬ ‫قانون��ی یکپارچه و در راس��تای حمایت از هر ‪ ۳‬طرف‬ ‫باش��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬این موضوع در قان��ون کار وجود‬ ‫ندارد‪ .‬انچ��ه در این زمینه دیده می ش��ود‪ ،‬جانبداری‬ ‫کارفرمایان است که البته ان هم مشکالتی دارد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر روابط کار توضیح داد‪ :‬متاسفانه اخرین‬ ‫ویرایش اصولی قانون کار به پیش از خصوصی س��ازی‬ ‫مرب��وط می ش��ود و این موض��وع برخی مش��کالت را‬ ‫تش��دید کرده اس��ت‪ .‬تصوی��ب قان��ون کار زمانی که‬ ‫اصلی ترین کارفرمای کش��ور دولت بود باعث ش��ده تا‬ ‫مشکالت زیادی در این زمینه ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هرچن��د هن��وز ه��م تاثیرگذارتری��ن و‬ ‫قدرتمندترین کارفرمای کش��ور دولت است اما بخش‬ ‫خصوصی در دهه های گذش��ته توانسته قدرت خود را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬به هر سوی‪ ،‬انچه امروز اهمیت دارد این‬ ‫است که منافع دولت‪ ،‬کارفرمایان و کارگران در قانون‬ ‫کار مش��کالتی دارد و این طور نیس��ت که بتوان گفت‬ ‫تنها در حق کارگران جفا شده است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر روابط کار معتقد اس��ت که هر ‪ ۳‬طرف‬ ‫در تحلی��ل مطالبات خ��ود از قانون کار با مش��کالتی‬ ‫روبه رو هس��تند اما به دلیل ش��رایط وخیم بنگاه های‬ ‫تولیدی مشکالت کارگری بیش از دو ضلع دیگر است‪.‬‬ ‫بای��د این موضوع را درنظر داش��ت ک��ه کارفرمایان از‬ ‫پش��توانه اقتصادی بیش��تری برخوردار هستند و عبور‬ ‫از گردنه ه��ای اقتصادی برای انها بس��یار س��اده تر از‬ ‫کارگران است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫همه می توانند‬ ‫با دوچرخه‬ ‫سفر کنند‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داود میرخانی رشتی‬ ‫اگر خودروسازی‬ ‫کشور دارای‬ ‫مدیریت‬ ‫غیردولتی و‬ ‫خصوصی بود‬ ‫شاید موضوع‬ ‫ادغام با جدیت‬ ‫بیشتری دنبال‬ ‫می شد‬ ‫این روزها س��خن از واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ‬ ‫کش��ور است‪ .‬سال هاس��ت خصوصی سازی صنعت خودرو‬ ‫مطرح می ش��ود اما به دالیلی هنوز این طرح اجرایی نشده‬ ‫است‪ .‬موافقان خصوصی سازی معتقدند با خصوصی سازی‪،‬‬ ‫صنعت خودرو پویاتر ش��ده و چون صاحب ان‪ ،‬غیردولتی‬ ‫اس��ت و پول نفت را در اختیار ندارد‪ ،‬دلس��وزانه از سرمایه‬ ‫خود محافظت می کند و می تواند پله های ترقی را با سرعت‬ ‫بیش��تری طی کند‪ .‬ام��ا از دالیل مخالف��ان این رویکرد‪،‬‬ ‫اهلیت افراد برای در اختیار گرفتن این صنعت استراتژیک‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ .‬پیش تر برخی صنای��ع تجربه خصوصی‬ ‫ش��دن را در کارنام��ه خود به ثبت رس��انده اند‪ ،‬اما چون با‬ ‫مدیریت نادرس��ت یا شاید هم به دلیل دخالت های دولت‪،‬‬ ‫نتوانس��ته اند حرکت روبه جلو و پیش��رفتی در این زمینه‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬برخی از این منتقدان با خصوصی سازی‬ ‫صنعت خودرو مخالفت می کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان بر این باورند اگر خصوصی سازی‬ ‫به معن��ای واقعی رخ ده��د و حمایت های دولت همچنان‬ ‫وجود باش��د‪ ،‬صنعت خودرو کشور می تواند در این مسیر‬ ‫موفق تر حرکت کند‪.‬‬ ‫موضوع��ی ک��ه به ط��ور م��وازی ب��ا مط��رح ش��دن‬ ‫خصوصی س��ازی برای این صنعت عنوان می ش��ود‪ ،‬ادغام‬ ‫دو خودروس��از بزرگ است؛ اقدامی که در سایر کشورهای‬ ‫صنعتی نیز اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬برخی کارشناسان اقتصاد‪،‬‬ ‫تعداد زی��اد کارخانه ها را دلیلی بر ناکارامدی این صنعت‬ ‫دانس��ته و این گون��ه بیان می کنند که ب��ا ادغام واحدهای‬ ‫گوناگون‪ ،‬قدرت مانور صنایع برای سرمایه گذاری‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت‪ ،‬قیمت تمام شده رقابتی و روزامدی بیشتر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همین موض��وع برای صنعت قطعه س��ازی به عنوان‬ ‫ی��ک صنع��ت خصوصی هم مطرح اس��ت‪ .‬در چند س��ال‬ ‫گذش��ته صنعت قطعه به دلیل برخی مش��کالت از جمله‬ ‫تحریم ‪ ،‬کمبود نقدینگی و روزامد نش��دن سخت افزاری و‬ ‫نرم افزاری بس��یار اسیب پذیر شده و هر روز وابستگی اش‬ ‫به بازار داخل بیشتر می شود‪.‬‬ ‫برخ��ی از فع��االن حوزه خ��ودرو‪ ،‬خال فرهن��گ انجام‬ ‫کاره��ای جمعی و نب��ود قوانین مدون و قاب��ل اجرا برای‬ ‫جلوگیری از انحصارطلبی در راس��تای ادغام س��ازی را از‬ ‫موانع مجموعه سازی در کشور عنوان می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش مدیریتی‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری خودروسازی‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنعت خ��ودرو خواس��تار‬ ‫واگذاری س��هام دولت در دو خودروسازی بزرگ‬ ‫ب��ه خودروس��ازان بین المللی ش��د‪ .‬وی معتقد‬ ‫اس��ت واگذاری این س��هام ب��ه بخش خصوصی‬ ‫ناکارام��د داخلی‪ ،‬وضعی��ت را بدتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫چن��دی پیش وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫واگذاری س��هام دولت��ی دو خودروس��از بزرگ‬ ‫کش��ور تا س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به بخش خصوصی خبر‬ ‫داد‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬حس��ن کریمی س��نجری‪،‬‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کوچک سازی‬ ‫و کاه��ش تصدی گری دولتی و واگذاری هرگونه‬ ‫س��هم دولت به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد‬ ‫و صنع��ت امری منطقی اس��ت؛ به ویژه انکه در‬ ‫‪ ۳‬دهه گذش��ته دولت های گوناگون ناکارامدی‬ ‫خود را در مدیریت این حوزه نش��ان داده اند‪ .‬اما‬ ‫از س��وی دیگر تجربه تلخ واگذاری ها در گذشته‬ ‫نی��ز بیانگر این اس��ت که دولت ه��ای گوناگون‬ ‫عالوه ب��ر انک��ه در مدیریت بخش های صنعتی و‬ ‫اقتصادی کش��ور به طور ناکارامد عمل کرده اند‪،‬‬ ‫حتی در واگذاری این بخش ها نیز رفتار درستی‬ ‫از خود نش��ان نداده اند‪ .‬او ب��ا بیان اینکه فروش‬ ‫س��هم دولت در ش��رکت های خودروسازی یکی‬ ‫از پراهمیت تری��ن واگذاری ها در حوزه اقتصاد و‬ ‫صنعت اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در روزهایی که رشد‬ ‫اقتصادی کش��ور مثبت بود و خب��ری از تحریم‬ ‫اقتص��ادی نیز نبود‪ ،‬ح��دود ‪۲۰‬درصد تاثیر کل‬ ‫صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به‬ ‫صنعت خودرو بوده اس��ت‪ .‬در واقع خودروسازی‬ ‫بیش��ترین تاثیر را در میان سایر صنایع در رشد‬ ‫اقتصادی کشور داشته است‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری با بیان اینکه این شرکت ها‬ ‫افزون ب��ر ‪۵۰۰‬هزار میلیارد ریال بدهی و رقمی‬ ‫ح��دود ‪۱۴۰‬هزار میلی��ارد ریال زیان انباش��ته‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬البته در صورت عادی شدن شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور و بهبود روش های مدیریتی در‬ ‫این شرکت ها‪ ،‬سوداوری انها چندان دور از ذهن‬ ‫نیس��ت چراکه این شرکت ها دارای بازار تضمین‬ ‫ش��ده داخلی هس��تند که اگر تحریم ها برداشته‬ ‫ش��ود‪ ،‬شرکت های خودروس��از بزرگی در جهان‬ ‫عالقه مند به س��رمایه گذاری در ان خواهند بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت‪ :‬به دولت‬ ‫توصی��ه می ش��ود که واگذاری س��هام دولتی دو‬ ‫خودروساز بزرگ داخلی به خودروسازان صاحب‬ ‫برن��د دنیا زمانی انجام ش��ود که تحریمی وجود‬ ‫نداش��ته و ام��کان ای��ن واگذاری وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬زیرا فروش سهام این شرکت ها به بخش‬ ‫خصوصی ناکارامد داخلی‪ ،‬وضعیت را از انچه که‬ ‫هست هم بدتر می کند‪.‬‬ ‫با کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو مطرح شد‪:‬‬ ‫ادغام با «تحوالت» شدنی است‬ ‫مهیار مخصوص‬ ‫دبیر کارگروه همگانی هیات‬ ‫دوچرخه سواری استان تهران‬ ‫بسیاری از افراد فکر می کنند سفر با دوچرخه‬ ‫ویژه ورزش��کارها و کس��انی است که قوای بدنی‬ ‫بسیار باالیی دارند‪ .‬به همین دلیل خودشان را از‬ ‫این نوع س��فرها محروم می کنند‪ .‬با رعایت نکات‬ ‫مه��م و ی��ک برنامه ریزی دقیق هم��ه می توانند‬ ‫به راحتی مسیرهای مورد نظرشان را با دوچرخه‬ ‫طی کنند‪ .‬س��فر ب��ا دوچرخه مزیت های زیادی‬ ‫دارد؛ احساس ازادی و رهایی به فرد انرژی چند‬ ‫براب��ری می دهد‪ ،‬ضمن انکه هم ورزش اس��ت و‬ ‫ه��م به نوعی محافظت از محیط زیس��تی که در‬ ‫ان زندگ��ی می کنیم‪ .‬وقتی بعضی از وبالگ ها و‬ ‫س��ایت های مرتبط با سفر با دوچرخه را بررسی‬ ‫می کنید‪ ،‬بسیاری از انها درباره سفر با دوچرخه‬ ‫به دور دنیا سخن می گویند و مدت زمان طوالنی ‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال را مطرح می کنند‪ .‬اما سفر با دوچرخه‬ ‫مانند دیگر وسایل نقلیه می تواند روزانه و ساعتی‬ ‫باش��د‪ .‬تنها نکته ای که بای��د در نظر بگیرید این‬ ‫اس��ت که مدت زمان س��فرتان را با مسافتی که‬ ‫قص��د طی کردن ان را داری��د‪ ،‬هماهنگ کنید‪.‬‬ ‫ش��رایط و اب وهوای مقصد ه��م از نکات مهمی‬ ‫اس��ت که یک دوچرخه س��وار باید ب��ه ان توجه‬ ‫کن��د‪ .‬از انجا که س��فر با دوچرخه چند س��الی‬ ‫است مرسوم ش��ده‪ ،‬برخی کشورها‪ ،‬مسیرهایی‬ ‫وی��ژه ب��رای دوچرخه س��واران در جاده ها و بین‬ ‫راه ه��ا ترتی��ب داده اند‪ .‬بنابراین س��فر طولی در‬ ‫این کش��ورها با شرایط مناسب تری همراه است‪.‬‬ ‫همچنین طی کردن ‪ ۷۰‬کیلومتر از یک راه صاف‬ ‫و اس��فالت ش��ده با طی کردن مسیری خاکی و‬ ‫س��رباالیی متفاوت اس��ت‪ .‬اگر مسیر سختی در‬ ‫پیش داشته باشید باید قوای بدنی خوبی داشته‬ ‫و ورزش در برنامه روزانه تان باشد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫در ای��ران و دیگ��ر کش��ورهای جه��ان تورهای‬ ‫گوناگون دوچرخه س��واری برای افراد عالقه مند‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬اگر تازه کار هس��تید بهتر است‬ ‫چند س��فر با تورهای دوچرخه س��واری داش��ته‬ ‫باشید و پس از ان تنها به سفر بروید‪ .‬اما «از هیچ‬ ‫چیز نترسید و هر نوع سفری را امتحان کنید»‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی مطلب زاده‬ ‫مشارکت‪ ،‬با‬ ‫سود دو طرف‬ ‫همراه است‬ ‫درحالی که‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ‬ ‫نمی خواهند‬ ‫صنعتگران‬ ‫کوچک‬ ‫بهره ای ببرند‬ ‫ای��ا ب��رای ارتق��ای توانمندی ها‪ ،‬زمینه ه��ای ادغام در‬ ‫خودروس��ازان کشور فراهم اس��ت؟ داود میرخانی رشتی‪،‬‬ ‫مش��اور انجم��ن صنعت خودرو کش��ور در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش به‬ ‫گفت‪ :‬فرهنگ ما تعاونی محور نیست و‬ ‫نمی توانی��م با یکدیگر و به طور گروهی کار کنیم‪ .‬در واقع‬ ‫فرهنگ کار جمعی در بین ما وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اموزش و فرهنگ س��ازی در این زمینه‬ ‫افزود‪ :‬ما در واحدهای اموزش��ی‪ ،‬برای کار جمعی اموزش‬ ‫ندیده ای��م؛ در نتیجه ش��یوه های انجام کارهای گروهی را‬ ‫نمی دانی��م و نمی توانیم در این رویکرد به طور موفق عمل‬ ‫کنیم و این گونه است که درحال حاضر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬قطعه ساز‬ ‫داری��م که یک قطع��ه را تولید می کنند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬ادغام واحدهای صنفی و صنعتی‬ ‫پیش ت��ر از این مط��رح بوده تا به ای��ن ترتیب هزینه های‬ ‫ای��ن واحدها کاه��ش یابد‪ ،‬اما تا امروز در این زمینه موفق‬ ‫نش��ده ایم اقدامی انجام دهیم‪ ،‬چراک��ه صنعتگر حاضر به‬ ‫قبول ان نیست‪.‬‬ ‫مش��اور انجم��ن صنعت خودرو کش��ور با بی��ان اینکه‬ ‫واحده��ای قطعه س��ازی‪ ،‬کوچ��ک هس��تند و حاض��ر به‬ ‫پذی��رش این نوع مدیریت و عملکرد نیس��تند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫چگونه می توان انتظار داشت دو خودروساز بزرگ با تولید‬ ‫در تی��راژ چند هزارتای��ی چنین امری را بپذیرند؛ بنابراین‬ ‫در ش��رایط فعلی مجموعه سازی در صنعت خودرو‪ ،‬شدنی‬ ‫نیست چراکه فرهنگ انجام این کار وجود ندارد‪ .‬این تفکر‬ ‫نیس��ت‪ .‬همین موضوع سبب می ش��ود در شرایط سخت‬ ‫نتوانیم از موانع و ازمون ها به راحتی عبور کنیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور مدعی شد که در کشور قطعه سازان‬ ‫ب��زرگ زور اقتص��ادی و سیاس��ی دارن��د و عدالت رعایت‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬ش��اهد هس��تیم که برای قطعه ای که پیش تر‬ ‫در واح��دی تولید نمی ش��د‪ ،‬قرارداد بس��ته می ش��ود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب قطعاتی که از س��وی قطعه س��ازان کوچک در‬ ‫ح��ال تولی��د و تامین بود‪ ،‬به نحوی در ح��ال واگذاری به‬ ‫قطعه س��ازان دیگر اس��ت که تا پیش از این‪ ،‬ان قطعه را‬ ‫تولید نمی کردند‪.‬‬ ‫س��ورس های موازی نیز از دیگر مش��کالت این صنعت‬ ‫به شمار می ر ود که کارامدی واحدهای صنعتی را زیرسوال‬ ‫برده اس��ت‪ .‬پیش تر هم برخی قطعه سازان در گفت وگو با‬ ‫به این نوع برخوردها به دلیل برخی ارتباطات اشاره‬ ‫کرده بودن��د اینکه درحالی ک��ه تولیدکنندگان قدیمی تر‬ ‫تولید و تامین یک محصول را سال های سال است‪ ،‬بر عهده‬ ‫داشته اند درحال حاضر تولید ان محصول به واحد دیگری‬ ‫واگذار ش��ده که در تولید ان قطعه قبال فعالیتی نداش��ته ‬ ‫اس��ت‪ .‬این موض��وع فقط به واحده��ای صنفی و کوچک‬ ‫برنمی گردد و موضوعی است که برای برخی پیشکسوتان‬ ‫و بزرگان این صنعت نیز مطرح شده است‪.‬‬ ‫موضوعی که به طور موازی با مطرح شدن خصوصی سازی صنعت خودرو‬ ‫عنوان می ش��ود ادغام دو خودروساز بزرگ کشور اس��ت‪ ،‬اقدامی که در‬ ‫سایرکشورهایصنعتینیزمحققشدهاست‪.‬برخیکارشناساناقتصادی‬ ‫تع��داد زی��اد کارخانه ها را دلیلی بر ناکارامدی دانس��ته و بیان می کنند با‬ ‫ادغ��ام‪ ،‬قدرت مانور صنایع برای س��رمایه گذاری‪ ،‬ارتقای کیفیت‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام شده رقابتی و روزامدی‪ ،‬بیشتر خواهد شد‬ ‫در حد تئوری خوب اس��ت و در کتاب ها هم به ان اش��اره‬ ‫شده و تشویق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحول فکری‬ ‫میرخانی رشتی با اشاره به مشارکت و ادغام خودروسازان‬ ‫ب��زرگ جهان عن��وان کرد‪ :‬این خودروس��ازان بر این باور‬ ‫هستند با مجموع شدن دچار مرگ نمی شوند و می توانند‬ ‫همواره به حیات ش��ان ادامه دهند‪ ،‬زیرا مدیریت شخصی‬ ‫و خصوصی دارند‪ .‬ش��اید اگر خودروس��ازی کش��ور دارای‬ ‫مدیری��ت غیردولتی و خصوصی بود این موضوع با جدیت‬ ‫بیش��تری دنبال می شد‪ .‬با این حال‪ ،‬در بخش خصوصی و‬ ‫صنعت قطعه هم نتوانستیم این امر مهم را جا بیندازیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بهانه قطعه س��ازان برای س��رباز زدن از‬ ‫ادغام‪ ،‬گفت‪ :‬فعاالن صنعت قطعه عنوان می کنند مدیریت‬ ‫خودروس��ازی با دولت است‪ ،‬نه شخص؛ در نتیجه افرادی‬ ‫ک��ه چن��د صباحی مدیری��ت خودروس��ازی ها را برعهده‬ ‫دارند‪ ،‬سود و بهره ای از انها نمی برند که نسبت به ادغام و‬ ‫مجموعه شدن انها نگرانی داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر پیش��ین گروه صنعتی ایران خودرو یاداور شد‪ :‬در‬ ‫واقع می توان گفت همکاری بین دو واحد و سازمانی که در‬ ‫کشور با یکدیگر رقابت دارند‪ ،‬تاحدودی غیرممکن است‪.‬‬ ‫میرخانی رش��تی در پای��ان اظهارک��رد‪ :‬تح��والت در‬ ‫زیرس��اخت های فکری می تواند به پیشبرد اهداف صنعتی‬ ‫کم��ک کند؛ از ای��ن رو باید فرهنگ جامعه را تغییر دهیم‬ ‫چراکه فاصله زیادی با توسعه یافتگی داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹خال قوانین‬ ‫مه��دی مطلب زاده‪ ،‬نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور معتقد است که‬ ‫ج��ذب نیرو و اش��تغالزایی در واحدهای صنفی و تولیدی ‬ ‫کوچ��ک کش��ور انجام می ش��ود و در پاس��خ ب��ه بازدهی‬ ‫نداش��تن این واحدها تا زمانی ک��ه در قالب یک مجموعه ‬ ‫بزرگ نباش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه سازی سازکارهای قانونی‬ ‫خ��ود را دارد‪ .‬در کش��ور م��ا خال قانون��ی و حقوقی برای‬ ‫ای��ن کار وج��ود دارد‪ .‬در جهان صنعت��ی امروز قانون ضد‬ ‫تراستی(قانون ضدتراست ش��رمن ‪۱۸۹۰‬میالدی) وجود‬ ‫دارد که ضدانحصار اس��ت‪ .‬اما در کش��ور ما قطعه س��ازان‬ ‫ب��زرگ به دنبال حذف قطعه س��ازان کوچک هس��تند؛ نه‬ ‫‹ ‹خودخواهی به جای مشارکت‬ ‫اینک��ه موضوع واگذاری مطرح باش��د‪ .‬این موضوع به طور‬ ‫غیرمنطقی در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به خال تفک��ر انجام کار جمع��ی در بین‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬افزود‪ :‬به طور معم��ول تولیدکننده برای‬ ‫س��ود بیش��تر حاضر اس��ت تمام قطعات مورد نیاز را خود‬ ‫تولی��د کند‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬تولیدکننده ای می گوید چرا‬ ‫فالن قطعه مورد نیازم را فالن واحد تولیدی بسازد‪ ،‬خودم‬ ‫تجهیزات مورد نیاز را فراهم و ان را در واحد صنعتی خود‬ ‫تولید می کنم تا سود ان به همین واحد تزریق شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نگاه در کنار‬ ‫موضوع��ی مانند ادغام س��بب می ش��ود تع��داد زیادی از‬ ‫نیروهای انس��انی بیکار شده و امار جامعه بیکاران بیشتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت و ارتباطات خاص‬ ‫اگر با این تفکر تولید ادامه پیدا کند‪ ،‬به طور قطع صنعت‬ ‫قطعه سود زیادی نخواهد داشت‪ .‬حال اگر صنعت خودرو‬ ‫به س��وی خصوصی س��ازی و روزام��دی حرکت کند‪ ،‬این‬ ‫قطعه س��ازان داخلی هستند که از قافله عقب می مانند‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد فرهنگ سازی و وضع قوانین و مقررات مورد‬ ‫نی��از بای��د به طور موازی در کنار هم انجام ش��وند‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت اسیب پذیر خواهند بود‪ .‬همان گونه که در اغاز‬ ‫دور جدی��د تحریم ها در مرداد ‪ ۹۷‬ب��ه یکباره تیراژ تولید‬ ‫افت بسیاری داشت‪.‬‬ ‫مطلب زاده درباره تاثیر تحریم ها و افت تیراژ با اشاره به‬ ‫توانمندی قطعه س��ازان بزرگ داخلی گفت‪ :‬این واحدهای‬ ‫صنعتی به س��مت عمق س��اخت داخل ب��ه معنای واقعی‬ ‫حرکت نک��رده بودند و قطعات را وارد و مونتاژ می کردند‪.‬‬ ‫در بخش هایی از صنعت قطعه این رانت و ارتباط است که‬ ‫حکفرماس��ت و تا این رابطه اصالح نشود نمی توان امیدوار‬ ‫ب��ود مجموعه س��ازی انجام ش��ود و پاس��خگوی نیازهای‬ ‫صنعتی کشور باشد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطعه ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی برندهای‬ ‫قطعه سازی محصول را وارد می کنند و مدعی می شوند در‬ ‫داخل انها را س��اخته اند و از گمرک هم معافیت می گیرند‬ ‫که این قطعات س��اخت داخل است‪ ،‬درحالی که این گونه‬ ‫مطلب زاده در پاس��خ به این پرسش که چرا قطعه سازان‬ ‫پیش��نهاد مش��ارکت به قطعه س��ازان ب��زرگ نمی دهند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این افراد به دنبال خرید با قیمت پایین هس��تند و‬ ‫مش��ارکت برای انها معنایی ندارد‪ .‬این قطعه س��ازان «خر‬ ‫مرده می خواهند تا نعلش را بکش��ند»‪ .‬مش��ارکت‪ ،‬با سود‬ ‫دو طرف همراه اس��ت درحالی ک��ه تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫نمی خواهند صنعتگران کوچک از این بابت بهره ای ببرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قطعه س��ازان کوچک نابود می شوند تا‬ ‫ع��ده ای همان قطعه را وارد کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫نباید انتظار اصالح در روند تولید و س��وددهی در س��طح‬ ‫کالن را داش��ت‪ .‬وی اظهارک��رد‪ :‬ب��رای انج��ام هر امری‬ ‫نخس��ت بای��د راهکارهای ان تدوین و در ادامه براس��اس‬ ‫همان راهکارها در چارچوب قانون انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت از طراحی پلتفرم‬ ‫مطلب زاده در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه تدوین‬ ‫چارچ��وب ادغام س��ازی باید از س��وی چه نه��ادی انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید چنین‬ ‫طرح��ی را ب��ه هیات دول��ت ارائه دهد و دول��ت هم ان را‬ ‫برای مجلس ش��ورای اس�لامی ارسال کند و نمایندگان با‬ ‫بررس��ی نقاط ضعف و قوت طرح ان را به تصویب برسانند‬ ‫و البت��ه سیاس��ت گذاری با وزارتخانه اس��ت‪ .‬نایب رئیس‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کش��ور در پاسخ به این پرسش که با خصوصی سازی رانت‬ ‫موجود در صنعت خودرو از بین می رود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برخی‬ ‫ش��رکت های خودروسازی خصوصی ش��ده اند ایا تاکنون‬ ‫از س��وی انها محصول متفاوتی به بازار ارائه ش��ده است؟‬ ‫خصوصی شدن ادبیات خاص خودش را دارد‪ .‬مطلب زاده‬ ‫با اش��اره ب��ه پیش��نهاد انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور مبنی بر مشارکت زنجیره‬ ‫تامین با خودروس��ازان گفت‪ :‬پیش��نهاد داده شد طراحی‬ ‫پلتفرم��ی با مش��ارکت هر دو بخش صنعت(خودروس��از‬ ‫و قطعه س��از) اغ��از و س��رمایه گذاری و بازاریاب��ی ان هم‬ ‫به طور مشترک انجام شود‪ .‬در ادامه پول حاصل از فروش‬ ‫محصوالت در صندوقی ذخیره ش��ود و هیاتی متش��کل از‬ ‫خودروس��از و قطعه س��از این پول را تقسیم کند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬برای پرداخت هزینه قطعه سازان هر تولیدکننده ای‬ ‫به نسبت ارزش هر قطعه ای که تولید و تامین می کند پول‬ ‫خ��ود را دریافت کند‪ .‬درحالی که هم اکنون قطعات تامین‪،‬‬ ‫خودرو ساخته و وارد بازار می شود اما من قطعه ساز ‪ ۹‬ماه‬ ‫بعد باید هزینه محصوالت خودم را دریافت کنم‪.‬‬ ‫تایرها احتکار می شوند‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان تایر کش��ور تخصیص ارز از‬ ‫سوی بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه و حمایت نکردن از‬ ‫واحدهای تولیدی در برابر واردات و پرداخت نش��دن مطالبات‬ ‫تایرسازان از سوی خودروسازان را از جمله مهم ترین مشکالت‬ ‫این صنع��ت عنوان کرد و گفت‪ :‬برخ��ی از تاجران برای ایجاد‬ ‫تشنج‪ ،‬کمبودهای بازار را بسیار باالتر از واقعیت اعالم می کنند‪،‬‬ ‫اما با وجود کاهش تعرفه واردات و اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به این صنعت قیمت ها کاهش نیافته که نشان می دهد عده ای‬ ‫کاال را در انبارها احتکار کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا تقی گنجی با اش��اره به تولید‬ ‫الستیک س��واری و کامیون در کشور اظهارکرد‪ :‬در چند سال‬ ‫گذشته به دلیل کمبود برخی از انواع الستیک ها تعرفه واردات‬ ‫کاه��ش پیدا ک��رده و ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات الس��تیک‬ ‫کامیون تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با وجود اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و همچنین‬ ‫کاهش تعرفه واردات‪ ،‬کاهش��ی در نرخ تایر کامیون ها مشاهده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با بی��ان اینکه تولیدکنندگان فهرس��ت‬ ‫خریداران و قیمت های خود را در اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت قرار می دهند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باال ماندن قیمت ها نشان‬ ‫می دهد که عده ای الس��تیک را دریافت ک��رده و در انبارهای‬ ‫خود احتکار کرده اند و به نظر می رس��د باید نظارت و پیمایش‬ ‫گسترده تری در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر کش��ور با اش��اره به اینکه‬ ‫مصرف تایر س��نگین در س��ال های قبل یک میلیون و ‪ ۹۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار عدد بوده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬الس��تیک کامیون‬ ‫ش��امل انواع الستیک نخی و سیمی است که نیاز ساالنه کشور‬ ‫به الستیک نخی یک میلیون و به الستیک سیمی یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار عدد اس��ت‪ .‬درحال حاضر ظرفیت تولید الستیک‬ ‫نخی بیش از یک میلیون عدد در سال است و نیازی به واردات‬ ‫نیست‪ .‬همچنین درباره الستیک های سیمی ‪۳۰۰‬هزار عدد از‬ ‫این امار در داخل تولید می ش��ود و به زودی یک واحد تولیدی‬ ‫دیگر نیز با ظرفیت تولید ‪۳۰۰‬هزار الستیک راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫تقی گنجی در ادامه پیش��نهاد ک��رد دولت به تولیدکنندگان‬ ‫اعتم��اد کند و ب��ه جای پرداخت پ��ول به واردکنن��دگان‪ ،‬در‬ ‫راستای افزایش ظرفیت تولید هزینه کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وابستگی ‪۲۸‬درصدی صنعت تایر به واردات‬ ‫مواد اولی��ه‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان برای ه��ر کیلوگرم تایر یک‬ ‫دالر دریافت می کنند و باقی مواد اولیه را در داخل کشور تهیه‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اما یک تاجر برای واردات یک کیلوگرم الس��تیک‪،‬‬ ‫‪ ۳.۵‬ت��ا ‪ ۴.۵‬دالر هزینه می کند‪ .‬همچنین عالوه بر زمانبر بودن‬ ‫فرایند دریافت ارز‪ ،‬مش��کل دیگر پرداخ��ت ارز در قالب یوان‬ ‫چین اس��ت که برای تبدیل ان ب��ه یورو‪۱۸ ،‬درصد از مبلغ ان‬ ‫را کم می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همیش��ه طرفدار‬ ‫تولید اس��ت‪ ،‬اما اینکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم به تولید و هم به‬ ‫واردات اختصاص یابد‪ ،‬حمایت از تولید به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان تایر کش��ور در ادامه پرداخت‬ ‫نش��دن مطالبات این صنعت از س��وی خودروسازان را مشکل‬ ‫دیگ��ر صنعت تایر کش��ور عنوان کرد و گفت‪ :‬به طور متوس��ط‬ ‫‪۵۰‬درصد از تایر تولید شده در کشور در خودروسازی استفاده‬ ‫می ش��ود اما خودروس��ازان با توجه به مش��کالتی ک��ه دارند‬ ‫پرداخ��ت مطالبات خ��ود را عقب می ان��دازد‪ .‬درحال حاضر ‪۵‬‬ ‫کارخانه با خودروس��ازان هم��کاری دارند که مجموع مطالبات‬ ‫انها ‪۳۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در ادامه ضم��ن تایید اینک��ه برخی از‬ ‫خودروها ب��ه دلیل نبود زاپاس در ک��ف پارکینگ ها مانده اند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این موضوع فقط ش��امل تایر نیست و کمبود سایر‬ ‫قطعات نیز مشکل ساز شده اس��ت‪ .‬با توجه به پرداخت نشدن‬ ‫مطالبات صنعت تایر از سوی خودروسازان این صنعت از کمبود‬ ‫نقدینگی رنج می برد و ظرفیت تولید تایر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫تقی گنج��ی ب��ا بیان اینک��ه صنعت تایر پس از ‪ ۲۰‬س��ال با‬ ‫زحمت در منطقه ش��ناخته شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از ممنوعیت‬ ‫صادرات س��االنه ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬میلیون دالر الستیک به کشورهای‬ ‫همسایه صادر می شد‪ ،‬اما پس از دریافت ارز دولتی برای تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬صادرات این محصول ممنوع اعالم شد که در نتیجه‬ ‫ان بازارهای صادراتی خود را از دست دادیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر کشور در ادامه از ملزم شدن‬ ‫تولیدکنندگان به رعایت ‪ ۳‬اس��تاندارد جدید خبر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحالی که در شورای عالی استاندارد الزام تولیدکنندگان‬ ‫تایر به رعایت ‪ ۳‬اس��تاندارد ‪ ،SWR‬ایمارک و ‪ DOT‬تصویب‬ ‫ش��ده و به زودی اجرا می ش��ود‪ ،‬هفته گذشته طی بخشنامه ای‬ ‫الزام ارائه اسناد ازمون سه گانه ‪ ،SWR‬ایمارک اروپا و ‪DOT‬‬ ‫امریکا ازس��وی واردکنندگان تایر برای واردات الس��تیک های‬ ‫س��واری و سنگین برداشته ش��د‪ .‬واردکنندگان می توانند فقط‬ ‫با رعایت اس��تاندارد ملی ایران کاال وارد کنند؛ بنابراین در این‬ ‫شرایط نرخ تمام شده برای تولیدکنندگان افزایش می یابد‪ ،‬اما‬ ‫واردکنندگان متحمل هزینه های کمتری خواهند شد‪.‬‬ ‫تقی گنج��ی در پای��ان در پاس��خ ب��ه اینک��ه چ��را برخ��ی‬ ‫مصرف کنن��دگان خودرو های س��نگین معتقدن��د کیفیت تایر‬ ‫ایرانی مناس��ب نیست‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اس��تانداردهای ما تلفیقی از‬ ‫استانداردهای اروپا و امریکا است‪ ،‬اما با توجه به تفاوت فناوری‬ ‫مورد اس��تفاده در ایران و کشورهای خارجی طبیعی است که‬ ‫تفاوت هایی در کیفیت وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫استقرار صنایع غیرفلزی‬ ‫و تولید انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در کاشان‬ ‫خطر رقابت منفی‬ ‫در کمین بیلت سازی‬ ‫الومینیوم‬ ‫تهران ‪ ۱۰‬سال دیگر‬ ‫بی اب می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با مهدی اعتزازی‪ ،‬مدیرعامل شرکت غلطک ها و الستیک های صنعتی مبارکه (میرکو) مطرح شد‪:‬‬ ‫خام فروشی مواد معدنی به اندازه وابستگی به نفت گران و هزینه بر خواهد بود‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬باره��ا ش��نیده ایم که هیچ ک��س موافق‬ ‫خام فروش��ی مواد معدنی نیست و باید سیاست هایی را در پیش‬ ‫گرف��ت که از این معضل دوری کرد‪ .‬در س��ال رونق تولید تاکید‬ ‫می شود که مواد معدنی را در داخل کشور فراوری شده و سپس‬ ‫با ارزش افزوده صادر کنیم‪ .‬سخنان زیادی هم در این باب مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬به طور مثال چندی پیش جعفر سرقینی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۹۲‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اقداماتی را برای جلوگیری از خام فروش��ی مواد‬ ‫معدن��ی انجام داده که یکی از انها ایجاد محدودیت قانونی برای‬ ‫ص��ادرات مواد خ��ام معدنی بوده و به ای��ن منظور معافیت های‬ ‫مالیاتی صادرات مواد خام معدنی برداشته شده است که با وضع‬ ‫عوارض دست کم ‪ ۵‬درصدی بر صادرات موادخام برای سال ‪۹۷‬‬ ‫و عوارض ‪ ۸‬درصدی برای امسال و ‪ ۱۰‬درصدی برای سال اینده‪،‬‬ ‫خام فروشی را کنترل می کنیم‪.‬‬ ‫درب��اره اهمیت مقابله با خام فروش��ی مواد معدن��ی و توجه به‬ ‫رون��ق تولید‪،‬‬ ‫با مه��دی اعت��زازی‪ ،‬عضو ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان و مدیرعامل ش��رکت غلطک ها و الس��تیک های صنعتی‬ ‫مبارکه(میرکو) که در زمینه ساخت و تولید غلطک و الستیک های‬ ‫صنعتی مبارک��ه برای صنایع فوالد و‪ ...‬فعالیت می کند‪ ،‬گفت وگو‬ ‫کرده اس��ت که می خوانید‪ .‬گفتنی است این شرکت چندین ثبت‬ ‫اختراع از جمله چس��ب س��رد و گرم‪ ،‬کاور اپ��ارات نوار نقاله های‬ ‫سیس��تم های انتقال مواد و چس��ب رابرالینینگ و فرموالسیون‬ ‫قطعات صنعتی الستیک های صنعتی را در پرونده خود دارد‪.‬‬ ‫€ €چرا خام فروشی مواد معدنی برای اقتصاد یک کشور‬ ‫مضر است؟‬ ‫خام فروش��ی م��واد معدنی مثل وابس��تگی به نف��ت گران و‬ ‫هزینه ب��ر خواهد بود‪ .‬در این روند ش��ما تنه��ا منابع طبیعی را‬ ‫می فروشید و به دانش فنی و ارتقای کمی و کیفی فراوری ماده‬ ‫مورد نظر فکر نمی کنید که باعث می شود همیشه به خارجی ها‬ ‫وابس��ته و به کوچک ترین و ابتدایی ترین کاالها نیازمند باشیم‪،‬‬ ‫در حال��ی که باید بدانیم معادن و منابع محدودیت دارند و مانند‬ ‫نفت روزی تمام خواهند شد؛ بنابراین باید در مقابل خام فروشی‬ ‫مواد معدنی فکری کرده و سعی کنیم تفکرمان را به سمت رشد‬ ‫و رونق فراوری و افزایش ارزش افزوده مواد معدنی س��وق دهیم‪.‬‬ ‫م��ا باید در مقابل خام فروش��ی مواد معدنی مقاومت کرده و س��عی کنیم‬ ‫تفکر خود را به س��مت رش��د و رونق فراوری و افزای��ش ارزش افزوده‬ ‫مواد معدنی سوق دهیم‪ .‬همین طور باید سعی کنیم مواد را فراوری و به‬ ‫صورت محصول نیمه تمام شده یا تمام شده عرضه کنیم‬ ‫باید سعی کرد مواد را فراوری کنیم تا باعث افزایش ارزش افزوده‬ ‫شود؛ همچنین دانش فنی فرایند مذکور را باید نهادینه کرد که‬ ‫یکی از ش��اخص های مهم توسعه پایدار در صنعت است‪ .‬چنین‬ ‫سیاستی از استراتژی های اصلی شرکت میرکو است که در حال‬ ‫اجرای ان هستیم و بر ان تمرکز داریم‪.‬‬ ‫€ €ب�رای جلوگیری از خام فروش�ی م�واد معدنی‪ ،‬چه‬ ‫سیاستی را باید در پیش گرفت؟‬ ‫در این روند‪ ،‬توجه و حمایت از ش��رکت هایی که در فراوری‪،‬‬ ‫س��اخت قطعات‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬سیس��تم ها و م��واد اولیه وارداتی‬ ‫ب��ا تفکر مهندس��ی فعالی��ت می کنند‪ ،‬بس��یار مفید اس��ت‪ .‬از‬ ‫بخش های مهندس��ی‪ ،‬تحقیق و توس��عه و پژوه��ش و در کلیه‬ ‫واحده��ای صنعتی که به بومی س��ازی و فرایندهای یاد ش��ده‬ ‫اعتقاد دارند‪ ،‬انتظار م��ی رود که به جای اینکه مواد خام معدنی‬ ‫را از کش��ور خارج کنند انها را فراوری کرده تا ارزش افزوده مواد‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫به نظر من در این مس��یر اتاق های بازرگانی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی کش��ور نقش‬ ‫مهم��ی دارند‪ .‬این مجموعه ها می توانن��د به روش های منطقی‬ ‫از خروج مواد خ��ام جلوگیری کرده و درعین حال از واحدهایی‬ ‫فعال در فراوری‪ ،‬حمایت کنند‪ .‬در این راس��تا کلیه سازمان ها‪،‬‬ ‫نهاده��ا و ارگان ها باید از تولیدکنندگان حمایت کنند در حالی‬ ‫که بسیاری از این مجموعه ها به حرف و شعار بسنده می نمایند‪.‬‬ ‫م��ن معتقدم تنها راه برون رفت اقتص��اد ایران‪ ،‬حمایت از تولید‬ ‫داخلی و توسعه پایدار است‪ .‬وقتی می توانید اقتصاد را مدیریت‬ ‫کنی��د ک��ه منابع اقتص��ادی و مالی حاصل از تولی��د صنعتی را‬ ‫حمایت کنید‪ .‬تولید هم باید همراهی سازمان هایی مثل بانک ها‬ ‫و سازمان ها را داشته باشد‪ .‬اگر فقط به سمت کاالیی غیر از تولید‬ ‫داخلی بروی��م در عمل تولید داخلی شکس��ت می خورد و یک‬ ‫کشور صد درصد وابسته خواهیم داشت‪.‬‬ ‫€ €فراوری و توجه به بهره وری از چه نظر اهمیت دارد؟‬ ‫فراوری چندین حس��ن دارد؛ نخست اشتغال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وقتی ش��ما ماده ای را فراوری می کنید‪ ،‬مجبور هستید حلقه ها‬ ‫و زنجیره ه��ای مختلف کارخانه ه��ای جانب��ی را ایجاد کنید؛‬ ‫درنتیجه به افزایش اش��تغال کمک می کنید‪ .‬مس��ئله دیگر در‬ ‫زمینه فراوری این است که در این روند‪ ،‬دانش به صنعت منتقل‬ ‫شده و درعین حال ارزش افزوده ایجاد می شود‪ .‬با ارزش افزوده‪،‬‬ ‫صنایع کوچک تقویت می شوند و رشد می کنند‪ .‬پس از فراوری‬ ‫باید بدانیم س��ازمان هایی می توانند بقا یابن��د که به بهره وری‪،‬‬ ‫کاهش هزینه تمام ش��ده و بهبود کیفیت و محیط زیست توجه‬ ‫کنن��د‪ .‬در این روند‪ ،‬مجموعه های مختلف باید روی بهره وری و‬ ‫هزینه های تمام ش��ده کار کنند‪ .‬باید هزینه ها را خرد کرده و هر‬ ‫فعالیتی را در خط تولید با س��ازمان های مدیریتی اندازه گیری‬ ‫کنند تا به سمت کاهش هزینه ها بروند‪ .‬برای این مهم باید روی‬ ‫مواد و بهبود ماشین االت کار کنند‪ .‬بیشتر معادن به ماشین االت‬ ‫خارجی وابسته اند اما به عنوان یک مجموعه فعال سعی می کنیم‬ ‫ماش��ین االت داخلی را بهینه کنیم‪ .‬در زمینه اموزش هم خیلی‬ ‫کار داری��م و باید ب��ه ان اهمیت دهیم‪ .‬ما در میرکو معتقدیم که‬ ‫اموزش هزینه نیس��ت و سرمایه گذاری برای پیشرفت در اینده‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواریم امس��ال برای فعاالن داخلی و تولیدکننده ها‬ ‫سال خوبی باشد‪ .‬پیش از تحریم ها بیشتر معدنکاران‪ ،‬مواد مورد‬ ‫نیاز خود را از خارج تامین می کردند و وابسته به خارج بودند که‬ ‫با وجود تحریم ها در این روند اختالل ایجاد ش��د و مجموعه ای‬ ‫مثل میرکو درحال حاضر توانسته نیاز معدنکاران را رفع کند‪.‬‬ ‫€ €تحریم ه�ا ب�ر کار ش�ما به عنوان یک فع�ال معدنی‬ ‫چه تاثیری گذاش�ته اس�ت؟ در زمینه بومی س�ازی چه‬ ‫اقداماتی انجام داده اید؟‬ ‫تحریم ه��ا بر فعالیت معدنی ها تاثیر گذاش��ته اس��ت؛ به طور‬ ‫مثال چسب هایی مورد نیاز معدنی ها است که به دلیل تحریم ها‬ ‫افزایش نرخ داش��ته و بسیاری از متقاضیان و فعاالن معدنی را با‬ ‫مشکل روبه رو کرده اما میرکو با استفاده از دانش بومی توانسته‬ ‫اس��ت این نیاز داخلی را براورده کند‪ .‬ما با کمک نیروی انسانی‬ ‫متخص��ص و توانمند از ابتدا تا انتها چس��ب را در کارخانه تولید‬ ‫کرده ایم‪ .‬به این ترتیب س��عی کرده ایم واحد پژوهش و توسعه را‬ ‫برای بومی س��ازی فعال کنیم‪ .‬در ضمن چندی��ن ثبت اختراع‬ ‫داش��ته ایم که می توان به نوار نقاله‪ ،‬ش��بکه انتقال مواد و فرمول‬ ‫الس��تیک های صنعتی اشاره کرد‪ .‬در این روند‪ ،‬واحد پژوهش و‬ ‫توس��عه شروع به فرمول س��ازی کرده‪ ،‬نمونه زده و پس از تایید‬ ‫نهایی در اختیار مشتری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در پایان امید اس��ت ب��ا حمایت کلیه س��ازمان ها و نهادها از‬ ‫تولید داخلی بتوان نسبت به انجام بهینه فرایندهای مهندسی‬ ‫و ف��راوری مواد خام معدنی ب��رای تولید محصوالت نیمه تمام و‬ ‫تمام شده با هدف کاهش هزینه ها‪ ،‬بهبود کیفیت و محیط زیست‬ ‫با رویکرد ایجاد توس��عه پایدار نسبت به افزایش ارزش افزوده و‬ ‫بهره وری اقدام کرد‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫عملکرد درخشان و کم نظیر شرکت مورد توجه و تقدیر سهامداران حقیقی و حقوقی قرار گرفت‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫پتروشیمی شازند‪ ،‬مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان‬ ‫س��هام شرکت پتروشیمی شازند برای سال مالی منتهی‬ ‫به ‪ ۲۹‬اس��فند‪ ،۱۳۹۷‬روز دوش��نبه مورخ ‪ ۹۸/۰۴/۱۰‬با‬ ‫حضور ‪ ۸۶/۶۴‬درصد از نمایندگان س��هامداران حقوقی‬ ‫و حقیقی در محل تاالر اندیش��ه حوزه هنری س��ازمان‬ ‫تبلیغات اسالمی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫این مجمع به ریاس��ت اقای دکتر خدامرادی نماینده‬ ‫محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان‬ ‫رئیس مجمع‪ ،‬اقای��ان خمیجانی نماینده محترم تاپیکو‬ ‫و توکل��ی نماینده محترم صندوق بازنشس��تگی کش��ور‬ ‫به عنوان ناظران مجمع و همچنین با حضور جناب اقای‬ ‫مهن��دس ولدخانی مدیریت محت��رم عامل‪ ،‬جناب اقای‬ ‫مهن��دس پورمحمد معاونت محت��رم تولید‪ ،‬جناب اقای‬ ‫علی اکبری معاونت محترم مالی ش��رکت و دبیر مجمع‪،‬‬ ‫نمایندگان س��ازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق‬ ‫به��ادار و همچنین جناب اقای دکتر مش��ایخی‪ ،‬رئیس‬ ‫محترم هیات مدیره ش��رکت و دیگر سهامداران حقیقی‬ ‫راس ساعت ‪ ۱۰‬صبح تشکیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تور جلس�ه از س�وی دبی�ر ب�ه این ش�رح‬ ‫قرائت شد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اس��تماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل‬ ‫و بازرس قانونی برای س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند‬ ‫‪.۱۳۹۷‬‬ ‫‪ -۲‬بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪.۱۳۹۷‬‬ ‫‪ -۳‬انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪.۱۳۹۸‬‬ ‫‪ -۴‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج اگهی های‬ ‫رسمی شرکت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره‪.‬‬ ‫‪ -۶‬س��ایر مواردی ک��ه در صالحی��ت مجمع عمومی‬ ‫عادی ساالنه است‪.‬‬ ‫سپس گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت پتروشیمی‬ ‫ش��ازند به صورت گ��زارش مصور به مجمع ارائه ش��د و‬ ‫حاضران جلسه از صورت های مالی و فعالیت های شرکت‬ ‫در سال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۱۳۹۷‬اگاهی یافتند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی ش��رکت‬ ‫قرائت ش��د و س��هامداران محترم‪ ،‬پرس��ش های خود را‬ ‫در زمینه ه��ای مختلف مط��رح کردند‪ .‬اق��ای مهندس‬ ‫ولدخان��ی‪ ،‬اقای دکتر خدامرادی و اقای علی اکبری نیز‬ ‫به پرسش های سهامداران محترم پاسخ دادند‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی س��االنه ش��رکت پتروشیمی شازند‬ ‫مصوب شد که سود نقدی هر سهم ‪ ۱۵۰۰‬ریال در نظر‬ ‫گرفته شود که بر اساس برنامه زمانبندی اعالم شده‪ ،‬به‬ ‫حساب سهامداران پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است صورت های مالی شرکت در سال منتهی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹‬مورد بررس��ی و تصویب مجمع قرار‬ ‫گرفت و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس‬ ‫قانون��ی و روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان‬ ‫روزنامه های رسمی ش��رکت انتخاب شدند‪ .‬همچنین بر‬ ‫اس��اس تصمیم های مجمع‪ ،‬اعضای حقوقی هیات مدیره‬ ‫قبلی دوره گذشته دوباره به مدت ‪ ۲‬سال به عنوان عضو‬ ‫هیات مدیره انتخاب شدند‪.‬‬ ‫همچنین جن��اب اقای مهندس‬ ‫ولدخانی‪ ،‬مدیریت محترم عامل‬ ‫ش��رکت در س��خنانی ضم��ن‬ ‫قدردانی و تشکر از حمایت های‬ ‫تم��ام س��هامداران حقیق��ی و‬ ‫حقوقی و تالش های شبانه روزی‬ ‫همکاران خ��ود‪ ،‬بیان کردند که‬ ‫عملکرد ش��رکت پتروش��یمی شازند در س��ال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫عملک��ردی درخش��ان‪ ،‬کم نظی��ر و بی س��ابقه در تاریخ‬ ‫فعالیت این شرکت بوده و به فضل پروردگار در این سال‬ ‫رک��ورد ‪ ۵۳۰۶۸‬میلیارد ریال فروش‪ ۳۷۰ ،‬میلیون دالر‬ ‫صادرات و س��ود خالص ‪ ۱۲۸۰۵‬میلیاردریالی را به ثبت‬ ‫رساندیم‪.‬‬ ‫مدیریت محترم عامل با اش��اره ب��ه فعالیت های موثر‬ ‫و بی نظیر ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اظهار کردند در این‬ ‫سال با وجود مشکالت فراوان در تامین خوراک مجتمع‬ ‫و موان��ع متع��دد در تولید ازجمل��ه تحریم های ظالمانه‬ ‫بین المللی و برخی مش��کالت داخل��ی ازجمله اعتصاب‬ ‫رانندگان کامیون‪ ،‬با عزم و اراده تمام مدیران و کارکنان‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‪ ،‬توانستیم عملکردی درخشان‬ ‫و قاب��ل قب��ول به نمایش بگذاریم و ب��ا همت مضاعف و‬ ‫مدیریت درست‪ ،‬مشکالت پیش امده را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۷‬ش��رکت پتروشیمی‬ ‫ش��ازند ب��ا تاکید بر توان داخلی‪ ،‬بی��ش از ‪ ۳۵۰‬قطعه و‬ ‫تجهیزات حساس مورد نیاز واحدهای تولیدی مجتمع را‬ ‫تولید کرد که این مهم در طول فعالیت های این شرکت‬ ‫بی سابقه است‪.‬‬ ‫جناب اقای مهندس ولدخانی به دیگر دس��تاوردهای‬ ‫شرکت در سال گذشته پرداخته و خاطرنشان کردند‪ :‬از‬ ‫دیگر اقدامات و برنامه های موثر پتروش��یمی ش��ازند در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬می توان به همکاری با ش��رکت پژوهش و‬ ‫فناوری برای س��اخت کاتالیست ‪ SAC500‬به منظور‬ ‫تولی��د محصول برتر پایپ پلی اتیلن س��نگین ‪PE100‬‬ ‫به عنوان تنها تولیدکننده ان در کش��ور‪ ،‬امضای قرارداد‬ ‫با ش��رکت ماشین س��ازی اراک برای س��اخت ‪ ۲‬مخزن‬ ‫ک��روی گاز مایع هر کدام به ظرفیت ‪ ۳۰۰۰‬متر مکعب‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی ب��رای دریافت پس��اب ش��هرهای مهاجران‬ ‫و ش��ازند ب��ه منظور کاه��ش بهره ب��رداری از منابع اب‬ ‫زیرزمین��ی و همچنی��ن اقدام��ات کم نظیر ش��رکت در‬ ‫راستای مس��ئولیت های اجتماعی و اشتغالزایی و کمک‬ ‫به رونق اقتصادی اس��تان مرکزی و شهرس��تان ش��ازند‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدیریت محت��رم عام��ل از امادگی کامل‬ ‫شرکت برای تعمیرات اساسی در اول مرداد سال جاری‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کلنگ عملیات اجرایی چهارمین منطقه ویژه اقتصادی ایمیدرو به زمین زده شد‬ ‫یادداشت‬ ‫از کمیت تا‬ ‫کیفیت حضور‬ ‫زنان در معادن‬ ‫گوِرس‬ ‫تِ ِروِر این ‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خبر‬ ‫سود ‪3‬هزار و ‪841‬‬ ‫ریالی هر سهم گروه امیر‬ ‫مجم��ع عمومی عادی س��االنه س��ال مالی‬ ‫منته��ی به ‪ 1397‬ش��رکت گ��روه صنعتی و‬ ‫معدن��ی امیر ‪10‬تیر س��ال ج��اری با حضور‬ ‫‪۵۳.۲‬درصد س��هامداران‪ ،‬بازرس و حسابرس‬ ‫قانونی و نماینده سازمان بورس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بررس��ی عملکرد مالی‪،‬‬ ‫عملیات��ی و تصوی��ب گزارش ه��ای مالی در‬ ‫دس��تورکار ای��ن مجمع قرار داش��ت‪ .‬اعضای‬ ‫هیات رئیس��ه مجمع از س��وی س��هامداران‬ ‫انتخاب شدند و ش��ریفی نیز به عنوان رئیس‬ ‫مجمع انتخاب شد‪.‬‬ ‫مهم تری��ن دغدغ��ه س��هامداران‪ ،‬زم��ان‬ ‫بازگش��ایی نماد وامیر در ب��ازار پایه فرابورس‬ ‫و ام��کان معامالت ان و زمان اجرایی ش��دن‬ ‫افزایش سرمایه بود‪.‬‬ ‫توضی��ح مبس��وطی از س��وی حس��ینی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت در این زمینه ارائه ش��د‪.‬‬ ‫مهم تری��ن مانع برای بازگش��ایی نماد س��هم‬ ‫نب��ود کد مل��ی بی��ش از ‪16‬هزار س��هامدار‬ ‫حقیقی ش��رکت بوده اس��ت‪ .‬از ای��ن تعداد و‬ ‫در ‪ 2‬فراخ��وان‪ ،‬فقط ه��زار س��هامدار اقدام‬ ‫به ارائه کد ملی کردند که ش��رکت از س��ایر‬ ‫بانک های اطالعاتی ک��د ملی بخش عمده ای‬ ‫از س��هامداران را مشخص کرد و در حال ارائه‬ ‫به سپرده گذاری است‪ .‬هم اکنون فرایند نهایی‬ ‫مراح��ل اداری در س��ازمان بورس و ش��رکت‬ ‫سپرده گذاری در حال انجام است‪.‬‬ ‫همچنین اجرایی ش��دن افزایش س��رمایه‬ ‫منوط به بازگشایی نماد در فرابورس است‪.‬‬ ‫در پای��ان مجم��ع و پ��س از تصوی��ب‬ ‫صورت های مالی و تصمیم گیری درباره سایر‬ ‫مواد قانونی تقس��یم سود نقدی ‪ 385‬تومانی‬ ‫(تقس��یم ‪10‬درصد س��ود) مورد تصویب قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫در مناطق ویژه‬ ‫خلیج فارس‪،‬‬ ‫المرد و‬ ‫پارسیان‪،‬‬ ‫سرمایه های‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫برای توسعه‬ ‫صنایع معدنی به‬ ‫کار گرفته شده‬ ‫است‬ ‫عملیات اجرایی فاز نخس��ت منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫کاشان با حضور خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬خداداد غریب پور‬ ‫با ابراز قدردانی از پیگیری های نماینده مردم کاشان‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی و مسئوالن شهرستان و‬ ‫نیز استان اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این چهارمین منطقه‬ ‫ویژه ای است که از سوی ایمیدرو فعالیت خود را اغاز‬ ‫می کند و قرار است با س��رمایه های بخش خصوصی‬ ‫توسعه یابد‪.‬‬ ‫وی نقش ایمیدرو در توس��عه را به عنوان سازمان‬ ‫راهبر عنوان کرد و گفت‪ :‬زیرس��اخت ها از سوی این‬ ‫س��ازمان تامین می ش��وند تا زمینه جذب سرمایه ها‬ ‫مهیا شود‪.‬‬ ‫غریب پور ادامه داد‪ :‬زیرس��اخت های دوران ساخت‬ ‫اماده شده و قرار است در این منطقه‪ ،‬صنایع معدنی‬ ‫و ماشین االت ایجاد شوند‪ ،‬تولید انرژی انجام شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه بنا بر ضرورت‪ ،‬ایمیدرو اقدام به‬ ‫مشارکت با بخش خصوصی می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫س��ازمان در مناطق چهارگانه وی��ژه اقتصادی که بر‬ ‫عهده دارد‪ ،‬س��رمایه های بخش خصوصی را به سمت‬ ‫تولید و اشتغال هدایت می کند‪.‬‬ ‫غریب پور یاداور ش��د‪ :‬در مناطق ویژه خلیج فارس‪،‬‬ ‫المرد و پارس��یان‪ ،‬سرمایه های بخش خصوصی برای‬ ‫توسعه صنایع معدنی به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی قدمت کاش��ان را به بلن��دای تاریخ عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬امیدواریم اقدامات توسعه ای در این منطقه‪،‬‬ ‫زمینه پیش��رفت و رونق تولید در این شهرس��تان را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹باال بردن توان ساخت داخل‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود‪ :‬یکی از محورهای‬ ‫اصلی توس��عه در ش��رایط کنونی به ویژه تحریم‪ ،‬باال‬ ‫بردن ت��وان داخلی در ایجاد دانش و تولید تجهیزات‬ ‫به طور بومی است‪.‬‬ ‫وی به برنامه کالن ایمیدرو در حوزه اکتشاف اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اکتش��اف‪ ،‬گام نخس��ت توسعه معدن و‬ ‫صنایع معدنی اس��ت که این س��ازمان اکنون برنامه‬ ‫جدیدی در سطح ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع در دست‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های منطقه ویژه کاشان‬ ‫س��یدجواد س��اداتی نژاد‪ ،‬نماینده مردم کاشان در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اقدام انجام شده را اغازی‬ ‫بر توسعه اش��تغال در منطقه دانس��ت و یاداور شد‪:‬‬ ‫ای��ن منطقه ‪ ۱۲‬س��ال پرفراز و نش��یب را گذرانده و‬ ‫خوش��بختانه ب��ا پیگیری ه��ای رئیس هی��ات عامل‬ ‫ایمیدرو به مرحله اجرایی رسیده است‪.‬‬ ‫وی به نمایندگی از مردم کاشان از اقدامات ایمیدرو‬ ‫در ای��ن منطقه قدردانی کرد و اف��زود‪ :‬قرارگیری در‬ ‫کریدور ش��مال جنوب‪ ،‬نیروی انسانی مستعد‪ ،‬وجود‬ ‫سرمایه های قابل توجه و دسترسی به بازار مصرف از‬ ‫مزیت های این منطقه است‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد‪ ،‬کاشان را پنجمین شهر ثروتمند ایران‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬باتوجه به این امر مش��کل چندانی‬ ‫در جذب سرمایه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تخصی��ص اعتبار مورد نیاز‪ ،‬کمک‬ ‫بزرگی به ایجاد و توس��عه زیرس��اخت ها و در نهایت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته بی��ش از هر زمان‬ ‫دیگ��ری‪ ،‬بخش مع��دن در س��طح جهان به‬ ‫پررن��گ ش��دن حض��ور زن��ان در این بخش‬ ‫پرداخت‪ .‬چش��مگیرتر از هر اقدامی‪ ،‬ترس��یم‬ ‫چش��م انداز بی اچ پی بیلتون ب��ود که بر مبنای‬ ‫ان وع��ده حض��ور ‪ ۵۰‬درص��دی زن��ان را در‬ ‫همه س��طوح حرفه ای تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی) داد‪ .‬در همی��ن س��ال‬ ‫فورتس��کیو و ریوتینتو بر رشد شمار کارکنان‬ ‫زن خود تاکید کردند‪.‬‬ ‫تعادل جنس��یتی نه تنها در معادن بلکه در‬ ‫س��ایر بخش ها نیز همواره یکی از دغدغه های‬ ‫اف��کار عموم��ی در جوامع توس��عه یافته بوده‬ ‫است‪ ،‬اما انچه اکنون با افزایش شمار زنان در‬ ‫حرفه معدنکاری بیش از پیش موردتوجه قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬نیاز به رشد بیشتر امنیت و سالمت‬ ‫انها در معادن اس��ت؛ مقول��ه ای که با قوانین‬ ‫جاری در این حوزه ارتباط قوی پیدا می کند‪.‬‬ ‫حضور زنان در معادن تنها به معنای استخدام‬ ‫انها نیس��ت‪ ،‬بلکه به معن��ای رفع محرومیت‬ ‫انها در این بخش در ابعاد گوناگون اس��ت که‬ ‫در نتیجه ان‪ ،‬نیاز به ارتقای قوانین و تطبیق‬ ‫ش��رایط کار با حضور انها وجود دارد تا بتوان‬ ‫نیروی حاضر را به ارتقا در س��طوح مدیریتی‬ ‫س��وق داد و نسل جوان تر را برای ورود به این‬ ‫بخش ترغیب کرد‪.‬‬ ‫نیاز به این تغییرات‪ ،‬ش��رکت های معدنی‬ ‫داعیه دار تعدیل جنسیتی را به اعمال اقداماتی‬ ‫وادار می کن��د که در نوع خود ویژه به ش��مار‬ ‫می ایند؛ اقداماتی که نه تنها به ورود زنان بلکه‬ ‫به سهولت شرایط کار انها در سطوح گوناگون‬ ‫ای��ن بخش می انجام��د و نیاز ب��ه بکارگیری‬ ‫تس��هیالت را در زمینه های امنیتی‪ ،‬جسمی‪،‬‬ ‫بهداش��تی و روانی یاداور می شود‪ .‬درنتیجه‪،‬‬ ‫تع��ادل جنس��یتی را نمی ت��وان در افزای��ش‬ ‫کمیت حضور زنان در این بخش خالصه کرد‬ ‫و چیزی که در کنار این مقوله برای غول های‬ ‫معدنی مدعی الزم است‪ ،‬ارتقای شرایط کار و‬ ‫کیفیت حضور انهاست‪.‬‬ ‫یزِن‬ ‫منبع‪ :‬وب سایت سیت ‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫استقرار صنایع غیرفلزی و تولید انرژی های تجدیدپذیر در کاشان‬ ‫سرمایه و سود ش��رکت ها صرف رشد ارزش افزوده شود تا عالوه بر‬ ‫رشد اش��تغال و درامدزایی‪ ،‬شاهد افزایش سهم این بخش در تولید‬ ‫ناخالص داخلی باشیم‬ ‫تبدیل ش��دن کاش��ان به هاب لجس��تیک کاش��ان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استقرار صنایع کانی های غیرفلزی‬ ‫دی��روز عملی��ات اجرایی فاز نخس��ت منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی کاشان با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬در این منطقه‪ ،‬صنایع تولید ماش��ین االت‬ ‫عام بخش معدن‪ ،‬صنایع کانی های غیرفلزی و تولید‬ ‫انرژی تجدیدپذیر مستقر خواهند شد‪.‬‬ ‫بخشی از فعالیت های قابل استقرار در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی کاشان‪ ،‬مربوط به صنایعی است که با هدف‬ ‫برندسازی و تخصص ویژه در منطقه انجام می شوند‪.‬‬ ‫صنای��ع مورد نظ��ر از جمله کانی ه��ای غیرفلزی‪،‬‬ ‫ماشین االت تولید و انتقال برق‪ ،‬استقرار نیروگاه های‬ ‫تولی��د ب��رق از مناب��ع تجدیدپذیر‪ ،‬ماش��ین االت با‬ ‫کاربری عام و خاص به ویژه در حوزه معدن‪ ،‬استقرار‬ ‫واحده��ای فراوری امالح تبخی��ری و بازیافت فلزات‬ ‫است‪.‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی کاش��ان به استناد ایجاد ‪۲۳‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی و بر اس��اس مصوبه اول ابان‬ ‫‪ ۸۹‬ش��کل گرفت و در ‪ ۲۶‬اذر ‪ ۹۱‬ایمیدرو به عنوان‬ ‫مسئول منطقه معرفی شد‪.‬‬ ‫این منطقه در ‪ ۳۰‬کیلومتری ش��مال کاش��ان قرار‬ ‫دارد و مساحت ‪ ۱۳۴۵‬هکتاری دارد‪.‬‬ ‫اقداماتی ک��ه تاکنون در این منطقه انجام ش��ده‪،‬‬ ‫ش��امل مطالع��ات ط��رح جامع و تصوی��ب در هیات‬ ‫وزی��ران و دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق ازاد‪ ،‬انجام‬ ‫مطالع��ات ط��رح تفصیل��ی و اماده س��ازی‪ ،‬دریافت‬ ‫مجوز محیط زیس��ت فاز نخس��ت‪ ،‬تامی��ن اب و برق‬ ‫دوران س��اخت و همچنین برنامه ری��زی برای تامین‬ ‫زیرس��اخت دوران بهره برداری‪ ،‬تامین زیرساخت های‬ ‫موقت از جمله اب‪ ،‬برق‪ ،‬جاده دسترسی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫انتخ��اب پیمان��کار فنس کش��ی و س��اخت جاده‬ ‫دسترسی فاز نخست را می توان از دیگر اقدامات این‬ ‫منطقه نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت سود شرکت های بزرگ معدنی‬ ‫و صنایع معدنی به سمت « توسعه»‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد‪ :‬سیاست ما‬ ‫حرکت از س��مت تقسیم سود ش��رکت های بزرگ به‬ ‫سوددهی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬خ��داداد‬ ‫غریب پ��ور که ظهر دیروز در فوالد امیرکبیر کاش��ان‬ ‫و در جمع مدیران شهرس��تان‪ ،‬نماینده مردم کاشان‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان اصفهان و رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫کاش��ان س��خن می گفت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬بای��د نگاه‬ ‫بلندمدت به توسعه بیندازیم‪ .‬ایمیدرو نیز شرکت های‬ ‫بزرگ معدنی و صنایع معدنی را به هدایت س��ود به‬ ‫طرح های توسعه تشویق می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه این امر از پش��تیبانی ایمیدرو‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‪ ،‬در طرح های توس��عه‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ از منابع عموم��ی‪ ،‬ریالی هزینه‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت‪ ،‬رقیب بخش خصوصی در معدن‬ ‫نیست‬ ‫غریب پور ب��ا اعالم این خبر که دولت به هیچ وجه‬ ‫رقی��ب بخ��ش خصوصی در مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرح های توسعه باید دارای‬ ‫راهبرد باش��ند‪ ،‬ب��ه طوری که س��ودی باالتر از بهره‬ ‫بانکی را به دنبال داشته باشند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬س��رمایه و س��ود ش��رکت ها صرف‬ ‫رشد ارزش افزوده ش��ود که عالوه بر رشد اشتغال و‬ ‫درامدزایی‪ ،‬ش��اهد افزایش سهم این بخش در تولید‬ ‫ناخالص داخلی باشیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بنگاه های تولیدی از تقس��یم و توزیع‬ ‫سود به سمت انباشت سرمایه حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی در عی��ن حال خبر داد که ش��رکت های بزرگ‬ ‫این حوزه از بخش اکتش��اف‪ ،‬به عنوان حلقه نخست‬ ‫و به صورت کنسرسیوم وارد بخش اکتشاف شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئولیت های اجتماعی‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو در بخ��ش دیگری‬ ‫از س��خنانش توج��ه به مس��ئولیت اجتماع��ی را از‬ ‫اولویت ه��ای ش��رکت های معدنی و صنای��ع معدنی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫غریب پور که پس از ارائه گزارش تولید‪ ،‬توس��عه و‬ ‫اقدامات فوالد امیرکبیر س��خن می گفت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫رش��د تولید و کاهش مصارف انرژی در این شرکت‪،‬‬ ‫نشان از توجه به س��رمایه های اجتماعی و اعتماد به‬ ‫نیروی انسانی دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان با‬ ‫اعتماد متقابل توانس��ته به بومی سازی برخی قطعات‬ ‫و تجهیزات دست یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح ‪ ۳۰۰‬هزار تنی ورق گالوانیزه‬ ‫حمیدرضا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه نیز‬ ‫در ای��ن برنام��ه گفت‪ :‬فوالد امیرکبیر که س��هم ‪۵۳‬‬ ‫درص��دی ان متعلق ب��ه فوالد مبارکه اس��ت‪ ،‬برنامه‬ ‫اجرای طرح جدید ‪ ۳۰۰‬ه��زار تنی ورق گالوانیزه را‬ ‫پیش رو دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این طرح در راس��تای‬ ‫اه��داف کالن فوالد مبارکه و به طور یکپارچه تعریف‬ ‫شده است تا سهم ‪ ۲۰‬درصدی از تولید ورق گالوانیزه‬ ‫را همچنان در اختیار داش��ته باش��د‪ .‬س��اداتی نژاد‪،‬‬ ‫نماینده مردم کاش��ان در مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫از نگرش خروج دولت از رقابت با بخش خصوصی در‬ ‫معدن و صنایع معدنی اس��تقبال کرد و ان را خبری‬ ‫خوش��ایند برای بخش خصوصی دانس��ت‪ .‬وی نیز از‬ ‫هدایت بخش قابل توجهی از سود شرکت های بزرگ‬ ‫به توسعه حمایت کرد‪.‬‬ ‫داده های انجمن جهانی فوالد حکایت از حضور شرکت های ایرانی در فهرست ‪ ۲۰‬فوالدساز برتر جهان دارد‬ ‫رشد دو پله ای ایمیدرو در تولید جهانی فوالد خام‬ ‫ثمن رحیمی راد ‪ :‬در سال گذشته میالدی‪ ،‬ایمیدرو نوزدهمین‬ ‫ش��رکت برتر جهان در تولید فوالد خام بود‪ .‬این را امار و ارقامی‬ ‫نش��ان می دهد که انجمن جهانی فوالد منتش��ر کرده است‪ .‬این‬ ‫ارقام همچنین حکایت از رشد دو پله ای ایمیدرو در سال گذشته‬ ‫میالدی در مقایس��ه با سال ‪ ۲۰۱۷‬و رش��د ‪ ۴‬پله ای در ان سال‬ ‫نس��بت به سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی دارد‪ .‬انجمن جهانی فوالد پیش تر‬ ‫در گزارشی رقم تولید فوالد خام ایران را در سال گذشته میالدی‬ ‫‪ ۲۴.۵‬میلیون تن اعالم کرده و از رش��د س��االنه ‪ ۳‬پله ای ایران و‬ ‫رسیدن به جایگاه دهم جهان خبر داده بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬انجم��ن جهانی فوالد در وب س��ایت خود‬ ‫فهرست شرکت های فوالدساز جهان را که رقم تولید انها در سال‬ ‫گذش��ته میالدی بیش از ‪۳‬میلیون تن بود‪ ،‬منتشر کرد‪ .‬داده های‬ ‫این فهرست نشان می دهد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران در این فهرس��ت صدو نه گانه رتبه ‪ ۱۹‬را دارد‪.‬‬ ‫بنا بر داده های این فهرست‪ ،‬رقم تولید فوالد خام ایمیدرو در سال‬ ‫گذشته میالدی ‪ ۱۶.۷۹‬میلیون تن بوده‪ ،‬در حالی که این سازمان‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی رتبه ‪ ۲۱‬و در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی رتبه‬ ‫‪ ۲۵‬این فهرس��ت را به خود اختص��اص داده بود‪ .‬همچنین تولید‬ ‫ایمیدرو در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪ ۱۵.۶۰‬میلیون تن و در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۱۴.۰۲‬میلی��ون تن بود‪ .‬انجمن جهانی فوالد در‬ ‫حاش��یه این فهرس��ت توضیح می دهد که رقم تولید ایمیدرو در‬ ‫واقع میزان تولید ش��رکت های فوالدمبارکه‪ ،‬فوالد اصفهان‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان و شرکت ملی فوالد ایران را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن فهرس��ت همچنی��ن حکای��ت از ان دارد ک��ه ش��رکت‬ ‫ارسلورمیتال در کش��ور کوچک و ثروتمند لوکزامبورگ در سال‬ ‫گذشته میالدی نیز همانند ‪ ۲‬سال پیش از ان‪ ،‬نخستین و برترین‬ ‫تولیدکننده فوالد خام جهان بود و رقم تولید ان در سال گذشته‬ ‫میالدی به ‪ ۹۶.۴۲‬میلیون تن رس��ید‪ .‬رقم تولید ارس��لورمیتال‬ ‫در س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی به ترتیب ‪ ۹۷.۳‬و ‪۹۵.۴۵‬‬ ‫میلیون تن بود‪.‬‬ ‫دومی��ن تولیدکننده برتر فوالد خام جهان در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی همانند سال های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ،۲۰۱۶‬گروه چاینابائو بود‪ .‬این‬ ‫شرکت چینی در سال گذشته نسبت به ‪ ۲‬سال پیش رشد تولید‬ ‫داشت و این س��ال را با تولید ‪ ۶۷.۴۳‬میلیون تن سپری کرد‪ ،‬در‬ ‫حالی که رقم تولید ان در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪ ۶۵.۳۹‬میلیون تن‬ ‫و در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ۶۳.۸۱ ،‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫رتب��ه س��وم تولید فوالد خام جهان را در س��ال گذش��ته‪ ،‬یک‬ ‫ش��رکت ژاپنی به خود اختصاص داد‪ .‬این ش��رکت نیپون استیل‬ ‫کورپو ِریش��ن است که در سال گذش��ته میالدی ‪ ۴۹.۲۲‬میلیون‬ ‫تن فوالد خام تولید کرد‪ .‬رقم تولید ان در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫‪ ۴۷.۳۶‬میلیون تن بود و این ش��رکت در سال یادشده نیز رتبه ‪۳‬‬ ‫را داش��ت‪ ،‬در حالی که در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی با ‪ ۴۴.۶۵‬میلیون‬ ‫ت��ن تولید‪ ،‬در جایگاه چهارم جهانی قرار گرفته بود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬رتبه سوم تولید جهانی فوالد‬ ‫خام را یک ش��رکت چینی ب��ه نام گروه اچ ب��ی ای اس در اختیار‬ ‫داش��ت که رقم تولید ان در ان س��ال ‪ ۴۶.۱۸‬میلی��ون تن بود‪.‬‬ ‫اچ بی ای اس در س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬و سال گذشته میالدی‪ ،‬جایگاه‬ ‫س��وم را به همتای ژاپنی خود که پیش تر معرفی شد‪ ،‬واگذار کرد‬ ‫و در این س��ال ها رتبه چهارم جهانی را داشت‪ .‬رقم تولید ان نیز‬ ‫در س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬و سال گذش��ته میالدی به ترتیب ‪ ۴۵.۵۶‬و‬ ‫‪ ۴۶.۸۰‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫همچنین بنا بر فهرس��ت منتش��ر ش��ده انجمن جهانی فوالد‪،‬‬ ‫پنجمی��ن ش��رکت برتر تولیدکنن��ده فوالد خام جهان در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی‪ ،‬شرکت پوس��کو در کره جنوبی بود‪ .‬پوسکو که‬ ‫در س��ال های ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۶‬نیز همین رتبه را داشت‪ ،‬سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۷ ،۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۱۶‬میالدی را به ترتیب با ارقام تولید ‪،۴۲.۸۶‬‬ ‫‪ ۴۲.۱۹‬و ‪ ۴۱.۸۰‬میلیون تن پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫ششمین تولیدکننده بزرگ فوالد خام جهان در ‪ ۳‬سال گذشته‪،‬‬ ‫ش��رکت چینی ش��اگانگ گروپ با ارقام تولی��د ‪ ۳۸.۳۵ ،۴۰.۶۶‬و‬ ‫‪ ۳۳.۲۵‬میلی��ون ت��ن به ترتیب برای س��ال های ‪ ۲۰۱۷ ،۲۰۱۸‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی بود‪.‬‬ ‫گروه ان اس��تیل در چین هفتمین تولیدکننده برتر این سال ها‬ ‫ب��ا ارقام تولید ‪ ۳۵.۷۶ ،۳۷.۳۶‬و ‪ ۳۳.۱۹‬میلیون تن به ترتیب در‬ ‫سال های ‪ ۲۰۱۷ ،۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۱۶‬میالدی بود‪.‬‬ ‫شرکت جِ ی اف ای استیل کورپو ِریشِ ن در ژاپن هشتمین شرکت‬ ‫برتر تولیدکننده فوالد خام جهان در س��ال های یادش��ده با ارقام‬ ‫تولید ‪ ۲۹.۱۵‬میلیون تن در سال گذشته میالدی‪ ۳۰.۱۵ ،‬میلیون‬ ‫تن در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۳۰.۲۹‬میلیون تن در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در این میان اما گروه چینی جیان النگ در س��ال گذشته رشد‬ ‫چش��مگیری را در رتبه تولید خود نس��بت به سال های ‪ ۲۰۱۷‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬تجربه کرد‪ .‬این ش��رکت در حالی در سال گذشته میالدی‬ ‫در جای��گاه نهم جهانی با تولید ‪ ۲۷.۸۸‬میلیون تن قرار گرفت که‬ ‫رتبه ان در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی ‪ ۱۴‬با ‪ ۲۰.۲۶‬میلیون تن و در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪ ۱۷‬با تولید ‪ ۱۶.۴۵‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫این فهرست همچنین گروه چینی شوگانگ را دهمین شرکت‬ ‫برتر تولیدکننده فوالد خام جهان در سال گذشته میالدی با رقم‬ ‫تولید ‪ ۲۷.۳۴‬میلیون تن معرفی می کند و نش��ان می دهد رتبه و‬ ‫میزان تولید ان در س��ال گذشته نس��بت به ‪ ۲‬سال پیش تغییر‬ ‫چندانی نکرده است‪.‬‬ ‫س��ایر ش��رکت های برتر پیش از ایمیدرو نیز ‪ ۳‬س��ال گذشته‬ ‫را ب��ا روندی باثب��ات طی کردند و ارقام فهرس��ت انجمن جهانی‬ ‫ف��والد تغییر چش��مگیری در رقم تولی��د انها نش��ان نمی دهد‪.‬‬ ‫براس��اس داده های این فهرست‪ ،‬رتبه یازدهم برترین شرکت های‬ ‫تولیدکننده فوالد جهان در سال گذشته میالدی به گروه فوالدی‬ ‫تاتااس��تیل در هند با رقم تولید ‪ ۲۷.۲۷‬میلیون تن‪ ،‬رتبه دوازهم‬ ‫به ش��رکت امریکایی نوکورکورپو ِریشِ ��ن ب��ا ‪ ۲۵.۴۹‬میلیون تن‪،‬‬ ‫سیزدهم به گروه فوالدی شاندونگ در چین با ‪ ۲۳.۲۱‬میلیون تن‪،‬‬ ‫رتبه چهارده��م به گروه چینی والین با ‪ ۲۳.۰۱‬میلیون تن‪ ،‬رتبه‬ ‫پانزدهم به ش��رکت کره ای هیوندای استیل با ‪ ۲۱.۸۸‬میلیون تن‪،‬‬ ‫رتبه ش��انزدهم به شرکت چینی مانشان استیل با ‪ ۱۹.۶۴‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬رتبه هفدهم به شرکت روس��ی نووولی ِپتسک (ان ال ا مکِی) با‬ ‫‪ ۱۷.۳۹‬میلیون تن و در نهایت رتبه هجدهم و نخس��تین شرکت‬ ‫یاِس دابلیولیمیتِد با ‪۱۶.۸۳‬‬ ‫پیش از ایمیدرو به ش��رکت هندی جِ ‬ ‫میلیون تن اختصاص داشت‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫ب شخصی‬ ‫تسویه حسا ‬ ‫با سوءاستفاده از قانون‬ ‫«اکسپو» فرصتی‬ ‫گرانبها برای‬ ‫تعامل با جهان‬ ‫یک گام برای رفع‬ ‫مشکالت اقتصادی‬ ‫گزارشی ازتصمیم های جدید دولت به سود مردم‬ ‫نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ش��هر افتاب به منطقه ازاد و ویژه اقتصادی تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫دولت این کار را از طریق دبیرخانه انجام می دهد‪.‬‬ ‫اهنگران با تاکید بر اینکه موضوع در مناطق ازاد و ویژه‬ ‫بررسی نشده ‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز تصمیمی درباره تبدیل وضعیت‬ ‫نمایش��گاه ش��هر افتاب گرفته نشده است‪ ،‬با این حال اگر‬ ‫س��ود انجام این کار بیشتر از ضرر ان باشد‪ ،‬برای انجام ان‬ ‫به شهرداری کمک می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل ‪۴۰‬ساله تهران رفع می شود‬ ‫این اظهارات در حالی عنوان شد که مدیرعامل نمایشگاه‬ ‫بین المللی «ش��هر افتاب» با تاکید بر اینکه اقای اهنگران‬ ‫اینها را نگفته و من پس از انتشار مصاحبه ‪ ،‬تلفنی با ایشان‬ ‫صحب��ت ک��ردم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ایش��ان گفتند که بخش��ی از‬ ‫حرف های ش��ان از سوی خبرگزاری یادشده‪ ،‬تحریف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرئ��وف قادری در گفت وگ��و با‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫اق��ای حناچی م��ن را به عنوان نماینده خ��ود در موضوع‬ ‫تبدیل «شهر افتاب» به منطقه ازاد تجاری انتخاب کردند‬ ‫و ب��ه ش��ورای عالی مناط��ق ازاد و ویژه اقتص��ادی معرفی‬ ‫شده ام‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ن ‪ ۳‬تیر به این ش��ورا معرفی ش��دم و‬ ‫‪۱۲‬تیر هم نامه ای از س��وی اق��ای اهنگران دریافت کردم‬ ‫مبنی بر اینکه پیرو تماس تلفنی قبلی‪ ،‬در نشست ‪۱۷‬تیر با‬ ‫محوریت ایجاد منطقه ازاد یا ویژه اقتصادی در شهر افتاب‬ ‫ش��رکت کنم‪ .‬امیدواریم با حمایت دولت و مجلس شورای‬ ‫اسالمی شهر تهران به ویژه شهردار تهران بتوانیم این ایده‬ ‫را به نتیجه برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی «ش��هر افتاب» با بیان‬ ‫اینک��ه حداقل کاری که می توانیم برای مردم تهران انجام‬ ‫دهیم این اس��ت که معضل ‪۴۰‬س��اله ترافی��ک و الودگی‬ ‫زیس��ت محیطی این شهر را برطرف کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع مرحله نخس��ت را پشت س��ر گذاشته و دولت نظر‬ ‫مثبت خود را به کمیس��یون تخصصی ارجاع داده اس��ت‪.‬‬ ‫مرحله دوم ورود شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫اس��ت که پس از تایید‪ ،‬الیحه ان به دولت ارسال می شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری هم دس��تور دادند در یک ماه و نیم نتیجه‬ ‫کار ب��ه هیات دولت برود‪ .‬پس از تایید هیات دولت‪ ،‬الیحه‬ ‫ب��ه مجلس م��ی رود که با نمایندگان ه��م صحبت کردیم‬ ‫و خوش��بختانه بخش��ی از نمایندگانی ک��ه در جریان قرار‬ ‫گرفتند از موضوع استقبال کردند‪ .‬قادری تاکید کرد‪ :‬موانع‬ ‫جدی مقابل این کار نمی بینم چون پروژه استراتژیک است‬ ‫که تبدیل به مطالبه مردم تهران و راهبرد اقتصادی دولت‬ ‫شده است‪ .‬مدیرعامل نمایشگاه بین المللی «شهر افتاب»‬ ‫همچنی��ن با بیان اینکه در راس��تای توس��عه فعالیت های‬ ‫نمایشگاه بین المللی شهر افتاب تمهیداتی اندیشیده شده‬ ‫و در این باره ‪۳‬استراتژی مهم را مطرح کردیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نخس��تین استراتژی‪ ،‬انتقال نمایش��گاه های پر مخاطب از‬ ‫شهر تهران به شهر افتاب است که براساس مصوبه شورای‬ ‫ش��هر تهران در دوره های گوناگ��ون‪ ،‬همه تاکید دارند که‬ ‫به دلیل حل معضل ترافیکی شهر تهران و همچنین کاهش‬ ‫الودگی های زیس��ت محیطی‪ ،‬باید این مهم محقق ش��ود‪.‬‬ ‫این مصوبه ش��ورای شهر به تایید وزارت کشور‪ ،‬فرمانداری‬ ‫و اس��تانداری تهران هم رس��یده و پیرو ان ش��ورای عالی‬ ‫شهرسازی هم کاربری های جدید برای نمایشگاه های دیگر‬ ‫در ش��هر تهران تعریف کرده است و نمایشگاه شهر افتاب‬ ‫را به عن��وان نمایش��گاه دائمی معرفی کردن��د‪ .‬پس از این‬ ‫موضوع‪ ،‬وزیر کشور و استاندار تهران به موضوع ورود کردند‬ ‫و در بخش��نامه ای به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کرد برگزاری هرگونه نمایش��گاه پرمخاطب در شهر تهران‬ ‫ممنوع اس��ت و این نمایشگاه ها باید به شهر افتاب منتقل‬ ‫شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬در راستای این استراتژی مذاکراتی را با‬ ‫وزارتخانه اغاز کردیم و همین هفته هم نشستی با مقامات‬ ‫عالی رتبه داریم که امیدواریم به نتیجه قابل قبولی برسیم‪.‬‬ ‫قادری گفت‪ :‬استراتژی دوم این است که نمایشگاه شهر‬ ‫افتاب به شهر نمایشگاهی و مرکز همایش های بین المللی‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬امروز دیگر نمایشگاه ها به تنهایی نمی توانند‬ ‫جاذب��ه کافی برای فعالیت های اقتصادی داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫بلک��ه بای��د در کنار نمایش��گاه ‪ ،‬جاذبه ه��ای جانبی مانند‬ ‫اقامتی‪ ،‬تجاری‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬ورزش��ی و‪ ...‬داش��ته باشند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه با همکاری و مش��ارکت دو مش��اور خبره در‬ ‫س��طح بین الملل��ی از جمله ش��رکت «جی این پی» المان‬ ‫که رتبه نخس��ت تاسیس نمایش��گاه ها در جهان را دارد و‬ ‫شرکت نقش جهان پارس از ایران‪ ،‬نقشه نمایشگاهی شهر‬ ‫افتاب تعریف شد که برای ان ‪۳‬هتل پنج ستاره‪ ،‬دو مرکز‬ ‫تجاری بزرگ‪ ،‬شهربازی و پارک ابی و خدمات بسیار مهم‬ ‫نمایش��گاهی پیش بینی شده اس��ت‪ .‬مدیرعامل نمایشگاه‬ ‫بین المللی «شهر افتاب» با اشاره به استراتژی سوم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به نظر من اس��تراتژی س��وم‪ ،‬یک پیشنهاد ایده ال و‬ ‫مطلوب مردم تهران و دولت وش��هرداری پایتخت اس��ت و‬ ‫ان ایج��اد منطق��ه ازاد تجاری در جن��وب تهران و حوزه‬ ‫جغرافیایی شهر افتاب است‪ .‬همه می دانیم که تهران فقط‬ ‫پایتخت سیاس��ی ایران نیست‪ ،‬بلکه پایتخت اقتصادی نیز‬ ‫به ش��مار می رود چراکه بیش از ‪۵۵‬درصد مبادالت مالی و‬ ‫اقتصادی کشور و بیش��تر تصمیم گیری ها در تهران انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در امور بازرگانی گفت‪:‬‬ ‫امروز محوری ترین موضوع فرابخش��ی دولت تنظیم بازار و توسعه‬ ‫صادرات اس��ت و هدف اصلی از تنظیم بازار حفظ ارامش و تزریق‬ ‫این ارامش به مردم و ارامش مردم در گرو ارامش بازار است و در‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬جریان تولید نباید متوقف یا حتی کند شود‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی در گفت وگو با شاتا با اشاره به ضرورت‬ ‫فعال شدن بازرسان افتخاری و مردمی‪ ،‬افزود‪ :‬ستاد انصار در حوزه‬ ‫بازرس��ی و نظارت در دهه ‪ ۷۰‬فعال ب��ود و درحال حاضر با وجود‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬میلیون واحد صنفی عالوه به میدان اوردن بازرس��ان‬ ‫صنف��ی به کمک بازرس��ان مردمی و افتخ��اری و هدفمند کردن‬ ‫بازرس��ی ها نیاز داریم‪ .‬وی درب��اره مداخله قیمتی دولت در حوزه‬ ‫ب��ازار نیز اظهارک��رد‪ :‬نگاه مان در مداخله قیمت��ی نگاهی حداقلی‬ ‫اس��ت ولی در قیمت گذاری ‪ ۲۱‬قلم کاالیی که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫می گیرند باید ورود کنیم چراکه نرخ این کاالها باید تثبیت ش��ده‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین در حوزه ارائه خدمات انحص��اری مانند خدمات‬ ‫پست و هواپیمایی و مدرسه و‪ ...‬نیز سازمان حمایت ورود می کند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان‬ ‫اینکه س��امانه ای الکترونیک برای رصد ‪۱۰۰‬قلم کاالی ضروری و‬ ‫پرمصرف مردم در حال طراحی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تالش می کنیم‬ ‫این سامانه در قالب اپلیکیشن در دسترس عموم مردم قرار بگیرد‬ ‫و نرخ عرف کاال را به طور هفتگی با دامنه نرخ (کمینه و بیش��ینه‬ ‫قیمت) و مقایسه با نرخ عرف در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتواند‬ ‫اطالعت الزم در اختیار قرار دهید البته باید به گونه ای منتشر شود‬ ‫تا اعتماد را در بازار به وجوداورد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی درباره طرحی برای تنظیم بازار مواد لبنی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در مرحله نخست می خواهیم به عنوان مثال‪ ،‬نرخ ‪ ۳‬قلم ماده‬ ‫لبنی پرمصرف را استاندارد س��ازی و در بس��ته بندی خاص با نرخ‬ ‫کمتر به شبکه های توزیع خاص برای عرضه ارائه کنیم و پس از ان‬ ‫ازادی عمل بیشتری برای عرضه ان به کارخانه های لبنی بدهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این نکته که در تنظیم بازار‪ ،‬جریان تولید نباید‬ ‫متوقف یا حتی کند ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ه��ر واحد تولیدی باید با همان‬ ‫ظرفیت��ی دارد بدون وقفه کار کند و اگر خیال مان از تولید راحت‬ ‫باشد‪ ،‬می توانیم تنظیم بازار را هم به خوبی انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بکارگیری رایزن بازرگانی در ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره‬ ‫به برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای صادرات به ‪۱۵‬‬ ‫کشور نزدیک و همس��ایه اضافه کرد‪ :‬براساس مصوبه شورای عالی‬ ‫ص��ادرات تکلیف داریم که در ‪ ۱۰‬کش��ور رای��زن بازرگانی به کار‬ ‫بگیریم و براساس هماهنگی با سازمان توسعه تجارت این رایزن ها‬ ‫در یک نظام س��ازمان یافته‪ ،‬مکلف به اجرای یک ش��کل از پیش‬ ‫تعیین ش��ده دارند تا اطالعات بازار های هدف و وضعیت رقیبان را‬ ‫مرتب تهیه و در اختیار تاجران و تولید کنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمدرئوف قادری‬ ‫‹ ‹فرصتی برای جنوب تهران‬ ‫وی گفت‪ :‬در راس��تای توس��عه و احیای جاده ابریش��م‬ ‫به عنوان کری��دور اقتصادی بین المللی به طور قطع جنوب‬ ‫ته��ران ب��ا وجود فرودگاه امام خمین��ی و خط راه اهن و‪...‬‬ ‫فرصت مناس��بی اس��ت‪ .‬در ته��ران همیش��ه یک چالش‬ ‫جدی داش��تیم و ان هم اینکه جذب س��رمایه گذاری های‬ ‫خارجی و داخلی با مش��کل روب��ه رو بوده و فاصله طبقاتی‬ ‫ش��مال و جن��وب تهران یک��ی از معضالت مه��م دیگری‬ ‫بود که همیش��ه بر کاهش ان تاکید ش��ده است‪ .‬بنابراین‬ ‫ب��رای اینکه بتوانیم این فاصل��ه را کم کنیم نیازمند ایجاد‬ ‫جاذبه های اقتصادی در جنوب تهران هس��تیم که منطقه‬ ‫ازاد تجاری یکی از جاذبه های اقتصادی است‪ .‬اوال می تواند‬ ‫س��رمایه های داخلی و خارجی را برای کشور جذب کند و‬ ‫دوما می تواند بروکراس��ی ها را کاهش دهد‪ .‬قادری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع ها را از س��وی ش��هردار ب��ه دولت انتقال‬ ‫دادیم و رئیس جمهوری هم دستور صادر کردند ‪۲۰‬اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬در هی��ات دول��ت مطرح ش��ود‪ .‬هی��ات دولت هم نظر‬ ‫مواف��ق خود را به کمیس��یون تخصص��ی زیربنایی صنعت‬ ‫و محیط زیس��ت دولت ارجاع داد تا کار کارشناس��ی طرح‬ ‫انجام و لوایح ان اماده ش��ود‪۲۰ .‬فروردین ‪ ۹۸‬نیز موضوع‬ ‫در کمیس��یون تخصصی دولت مطرح ش��د و خوشبختانه‬ ‫هر ‪۳‬اس��تراتژی مورد موافقت ق��رار گرفت و درحال حاضر‬ ‫س��ازمان های مربوط ماموریت دارن��د کار مطالعاتی ان را‬ ‫اغاز کنند‪.‬‬ ‫عرضه محصوالت لبنی در بسته بندی های خاص با نرخ کمتر‬ ‫‹ ‹استفاده بهینه از ظرفیت بازارچه ها و مرزنشین ها‬ ‫مدرس خیابان��ی ب��ا تاکی��د بر ض��رورت فعال ش��دن در حوزه‬ ‫نمایشگاهی بیان کرد‪ :‬یکی از جلوه های حضور واحدهای تولیدی‬ ‫ما در بازارهای هدف همین نمایش��گاه ها هستند‪ .‬تسهیل مقررات‬ ‫تجاری را هم در دس��تور کار داریم و ب��ا نظر موافق وزیر و وزارت‬ ‫کش��ور از ظرفیت بازارچه ها و مرزنشین ها با توجه به نیازمندی ها‬ ‫بیشتر استفاده کنیم و در این حوزه ثبت اماری جای ثبت سفارش‬ ‫را ب��ه عنوان یک ه��دف برای تقویت این ظرفیت در دس��تور کار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��وق های صادراتی که مصوبه ش��ورای عالی‬ ‫صادرات اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ثبت برند در کش��ورهای خارجی‪ ،‬کمک به‬ ‫اع��زام هیات های تجاری‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه ها و کمک به ایجاد‬ ‫دفات��ر خارج از کش��ور را در چارچوب این مصوبه در دس��تور کار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ام��ور بازرگانی با‬ ‫تش��ریح تقویت زیرس��اخت های تجاری به عنوان یکی از ‪ ۴‬محور‬ ‫کاری خ��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هر انچه پیش و پ��س از تولید به مصرف‬ ‫کاال مرتبط می شود‪ ،‬مربوط به زیرساخت است از جمله و در قالب‬ ‫سامانه جامع تجارت کارهای خوبی انجام شده است و از مبدا ورود‬ ‫کاال تا رس��یدن به گمرک و سطح عرضه کاالهای اولویت دار رصد‬ ‫و ردیابی می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایرج رهبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حداقل کاری که می توانیم برای مردم تهران انجام دهیم این است‬ ‫که معضل ‪۴۰‬س��اله ترافیک و الودگی زیس��ت محیطی این ش��هر را‬ ‫برطرف کنیم‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مشارکت با‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در بازار مسکن‬ ‫«شهر افتاب» منطقه ازاد تجاری می شود‬ ‫چند ماهی اس��ت زمزمه تبدیل نمایش��گاه شهر افتاب‬ ‫به منطقه ازاد تجاری ش��نیده می ش��ود اما ابهام هایی در‬ ‫این باره وجود دارد؛ برخی ان را ش��ایعه و نشدنی می دانند‬ ‫و برخ��ی دیگ��ر هم از روند رو به جل��وی اتفاق های جدید‬ ‫خبر می دهند‪.‬‬ ‫زمان��ی ک��ه پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران ش��د‪ ،‬بنا به‬ ‫درخواست متولیان و فعاالن «شهر افتاب»‪ ،‬مسائل مربوط‬ ‫به این بخش مورد توجه و در نهایت روی میز هیات دولت‬ ‫قرار گرفت‪ .‬این مس��ائل ش��امل چند استراتژی است و به‬ ‫گفته مدیرعامل «شهر افتاب» با تحقق انها کمک بزرگی‬ ‫به پایتخت و رفع معضالت ان خواهد کرد‪.‬‬ ‫با این حال جعفر اهنگران‪ ،‬مدیر هماهنگی امور مناطق‬ ‫ویژه اقتصادی درباره جزئیات طرح جدید مبنی بر تبدیل‬ ‫ش��دن «ش��هر افتاب» به منطقه ازاد تج��اری اظهار کرد‪:‬‬ ‫کمتر از یک س��ال پیش شهرداری تهران پیشنهاد تبدیل‬ ‫ش��هر افتاب به منطقه ویژه اقتصادی را مطرح کرد و این‬ ‫پیش��نهاد به دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد ارجاع داده‬ ‫شد‪ .‬وی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬همان زمان به طور‬ ‫رس��می از ش��هرداری تهران درخواست کردیم نماینده ای‬ ‫ب��ه دبیرخان��ه معرفی کند تا موضوع را مورد بررس��ی قرار‬ ‫دهی��م‪ ،‬ام��ا نه نماینده ای به دبیرخان��ه معرفی کردند و نه‬ ‫مش��ورتی با این نهاد شد‪ .‬اهنگران با تاکید بر اینکه چنین‬ ‫تصمیم هایی باید با کارشناس��ی دقیق همراه باشد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مس��ائل گوناگون در این زمینه باید مورد بررسی قرار‬ ‫گیرند؛ از جمله اینکه منطقه ویژه اقتصادی چه تسهیالتی‬ ‫می تواند برای شهر افتاب ارائه کند‪.‬‬ ‫مدی��ر هماهنگی امور مناطق وی��ژه اقتصادی ادامه داد‪:‬‬ ‫پس از مدتی شهرداری تهران پیشنهاد دیگری مطرح کرد‬ ‫مبنی بر اینکه شهر افتاب به منطقه ازاد الحاقی به منطقه‬ ‫ازاد فرودگاه امام خمینی (ره) تبدیل شود‪.‬‬ ‫اهنگ��ران ب��ا بیان اینکه منطقه ازاد ف��رودگاه امام (ره)‬ ‫متف��اوت از بقی��ه مناطق ازاد اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬این منطقه‬ ‫براس��اس م��اده ‪ ۱۶۶‬قان��ون برنام��ه پنجم ایجاد ش��ده و‬ ‫مس��ئولیت ان به طور مس��تقیم با وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ماده قانونی تصریح شده منطقه ازاد و ویژه‬ ‫فرودگاه امام براس��اس اساس��نامه ای اداره می شود که به‬ ‫تصوی��ب هیات وزیران می رس��د‪ ،‬یعنی جدای از دبیرخانه‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در قانون تعیین ش��ده که ‪ ۴‬هزار هکتار از‬ ‫‪ ۱۴‬هزار هکتار مح��دوده فرودگاه امام می تواند به منطقه‬ ‫ازاد و منطقه ویژه تبدیل شود که ‪ ۱۵۰۰‬هکتار ان مربوط‬ ‫به منطقه ازاد و ‪ ۲۵۰۰‬هکتار برای منطقه ویژه است‪ .‬حتی‬ ‫نش��انی ان نیز در منطقه فرودگاهی مشخص است و جای‬ ‫دیگری نمی تواند به فرودگاه اضافه شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی همه‬ ‫این پیش��نهادها برای بررس��ی به دبیرخانه ارسال شده اند‪.‬‬ ‫اهنگ��ران با تاکی��د بر اینکه تبدیل وضعیت ش��هر افتاب‬ ‫محدودیت های��ی برای ان ایج��اد می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫مناطق ازاد باید گمرک مس��تقر باشد‪ ،‬یعنی هرگونه ورود‬ ‫و خروجی باید از طریق گمرک انجام ش��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ایجاد گمرک برای نمایش��گاه بین المللی نوعی‬ ‫محدودیت به شمار می اید و شاید به صالح نباشد با توجه‬ ‫به این مس��ائل بخواهیم نمایشگاه بین المللی را به منطقه‬ ‫ازاد ویژه تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهردار تهران‪ ،‬مدیرعامل شهر افتاب را برای‬ ‫حض��ور در دبیرخانه و بررس��ی موض��وع معرفی کرده‪ ،‬اما‬ ‫ایش��ان هنوز مراجعه ای به دبیرخانه نداش��ته است‪ .‬مدیر‬ ‫ش��هر افتاب پیش ت��ر اعالم کرده بود ک��ه در ‪ ۳‬ماه اینده‬ ‫الیحه ش��هر افتاب به هیات دولت ارس��ال می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫اهنگرانی این مسئله را تکذیب کرد و گفت‪ :‬اگر قرار باشد‬ ‫‪7‬‬ ‫جعفر اهنگران‬ ‫رونمایی از بزرگ ترین‬ ‫فرش های دستباف ایران‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران از برگزاری بزرگ ترین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی ف��رش از ‪ ۳‬تا ‪ ۹‬ش��هریور در‬ ‫ته��ران خب��ر داد و گفت‪ :‬ای��ن روی��داد‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫روی��داد بین الملل��ی در حوزه فرش دس��تباف اس��ت‬ ‫که دس��تاوردهای زیادی برای کش��ور خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬فرش��ته دس��تپاک که در نخس��تین‬ ‫کارگروه فرش دستباف استان قزوین حضور یافته بود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در این نمایش��گاه از ‪ ۴‬تخته فرش بی نظیر‬ ‫که بزرگ ترین فرش دس��تباف ایرانی اس��ت‪ ،‬رونمایی‬ ‫خواهد شد‪ .‬این فرش های نفیس در ابعاد ‪ ۴۰۰‬متری و‬ ‫‪ ۶۰۰‬متری است که ادعای ایران را در عرصه فرش که‬ ‫بهترین و نخستین تولیدکننده بی نظیر فرش دستباف‬ ‫جهان هس��تیم را ثابت خواهد ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬هنر‪-‬‬ ‫صنعت فرش دس��تباف محصول��ی بی نظیر در معرفی‬ ‫فرهن��گ و هنر ایرانی و کاالی��ی بی رقیب در بازارهای‬ ‫جهانی اس��ت که با حمایت و توس��عه ان می توان به‬ ‫اقتصاد بدون نفت رس��ید‪ .‬صنعت ف��رش می تواند به‬ ‫اشتغال کشور کمک کرده و در صادرات غیرنفتی نقش‬ ‫مهمی داشته باش��د که تحقق این امر مستلزم کمک‬ ‫همه جانبه و تقویت فعاالن این بخش است‪.‬‬ ‫تولید مشارکتی مس��کن ازسوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی به زودی اغاز می ش��ود‪ .‬در‬ ‫طرحی که دولت برای رونق تولید مس��کن‬ ‫ارائ��ه داده‪ ،‬زمین ش��هری به عن��وان اورده‬ ‫دول��ت در اختی��ار بخ��ش خصوص��ی قرار‬ ‫می گیرد و رایگان نیس��ت‪ ،‬ضمن اینکه اگر‬ ‫دولت برای زمین مسائل مربوط به پروانه و‬ ‫عوارض را حل کرده باشد‪ ،‬این هزینه ها هم‬ ‫محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫در ط��رح تولید مش��ارکتی مس��کن‪ ،‬نرخ‬ ‫زمین با توج��ه به محل ان تغییر می کند و‬ ‫به همین دلیل س��هم و اورده دولت در هر‬ ‫پروژه می تواند متفاوت باش��د‪ ،‬اما میانگین‬ ‫نرخ س��اخت در هر ش��هر تف��اوت چندانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫پ��س از س��اخت ه��ر ی��ک از پروژه های‬ ‫مشارکتی مس��کن‪ ،‬واحدهای ساخته شده‬ ‫براس��اس س��هم دولت و س��ازنده میان دو‬ ‫طرف تقس��یم می ش��ود و اگ��ر در پروژه ای‬ ‫نرخ زمین ‪ ۵۰‬درصد ارزش هزینه تمام شده‬ ‫تولید مس��کن را ش��امل ش��ود‪ ،‬واحدهای‬ ‫س��اخته ش��ده پنجاه‪-‬پنجاه میان دولت و‬ ‫سازنده تقسیم می شود و هر طرف می تواند‬ ‫نسبت به فروش سهم خود اقدام کند‪.‬‬ ‫از نظر ساخت وساز اختالف چندانی میان‬ ‫واحدهای دولتی و س��ازنده وج��ود ندارد و‬ ‫فقط از نظر تزئینات داخلی شاید سازندگان‬ ‫اقدام ه��ای متفاوت��ی داخل واحده��ا انجام‬ ‫دهند که در زمان فروش مشتریان را جذب‬ ‫کنند؛ اما در بحث فروش ازانجایی که در هر‬ ‫پروژه واحدهای هر دو طرف عرضه می شود‪،‬‬ ‫قیمت گذاری رقابتی خواهد بود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه به واس��طه ادامه دار بودن‬ ‫طرح س��اخت مسکن مشارکتی‪ ،‬انبوه سازان‬ ‫نیازمن��د و البته ملزم به ف��روش واحدهای‬ ‫س��اخته ش��ده هس��تند‪ ،‬موضوع احتکار و‬ ‫نگه��داری واحده��ا به منظ��ور ف��روش در‬ ‫قیمت های باالتر‪ ،‬منتفی است‪.‬‬ ‫ضمن اینک��ه با رونق تولید مس��کن‪ ،‬جو‬ ‫روانی بازار نیز فروکش می کند و با کمرنگ‬ ‫ش��دن س��وداگری و متعادل شدن عرضه و‬ ‫تقاضا‪ ،‬قفل بازار مسکن باز خواهد شد‪.‬‬ ‫طرح تولید مش��ارکتی پی��ش از این نیز‬ ‫وجود داشت و در سال های ‪ ۱۳۶۴‬تا ‪۱۳۷۲‬‬ ‫یعن��ی در زمانی ک��ه مرحوم س��راج الدین‬ ‫کازرونی‪ ،‬وزیر مس��کن و شهرس��ازی ایران‬ ‫ب��ود نیز براس��اس م��اده ‪ ۶۷‬قان��ون زمین‬ ‫شهری‪ ،‬س��ازندگان می توانستند زمین های‬ ‫دولتی را بگیرند و به طور مش��ارکتی مسکن‬ ‫تولید کنن��د اما در طرح جدید وزارت راه و‬ ‫شهرسازی این مشارکت با دامنه ای وسیع تر‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگ��ر ان ط��ور ک��ه وزی��ر راه و‬ ‫شهرسازی وعده داده مصوبه شورای پول و‬ ‫اعتبار برای انتقال تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫مش��ارکتی به افرادی که قادر به بازپرداخت‬ ‫اقساط هستند‪ ،‬گرفته شود‪ ،‬طرح مشارکتی‬ ‫تولید مس��کن می تواند با ش��تاب بیشتری‬ ‫اجرای��ی ش��ود و اثرات بیش��تری ب��ر بازار‬ ‫مسکن بگذارد‪ .‬این تسهیالت غیریارانه ای و‬ ‫در حالت عادی با نرخ س��ود معمول بانک ها‬ ‫پرداخت می ش��ود اما به احتمال زیاد برای‬ ‫خان��ه اولی هایی که در مس��کن یکم افتتاح‬ ‫حس��اب کرده اند‪ ،‬ن��رخ س��ود متعادل تری‬ ‫تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫در ‪ ۵‬سال گذشته هیچ طرح قابل توجهی‬ ‫برای تولید مس��کن در کشور وجود نداشته‬ ‫است و کسری عرضه واحدهای مسکونی در‬ ‫شرایط فعلی که به رش��د بی رویه قیمت ها‬ ‫نیز دام��ن زده‪ ،‬یک��ی از پیامده��ای رکود‬ ‫ساخت وساز در ‪ ۵‬سال گذشته بوده که هم‬ ‫ازنظ��ر روانی ب��ازار را تحت تاثیر قرار داده و‬ ‫هم ب��ازار داللی و س��وداگری را گرم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگ��ر تولید مش��ارکتی مس��کن ادامه دار‬ ‫باش��د‪ ،‬ج��و هیجانی بازار مس��کن فروکش‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وقتی بازار منتظر افزایش تولید‬ ‫باشد‪ ،‬س��وداگران و دالالن نیز انگیزه خرید‬ ‫مس��کن به امید رشد نرخ را ندارند و فرایند‬ ‫عرضه و تقاضای مسکن تا حد زیادی واقعی‬ ‫می ش��ود البته مش��روط به اینک��ه حرکت‬ ‫دولت با هدف رونق تولید مس��کن تا زمان‬ ‫متعادل شدن بازار ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از معیار های نادرست تشخیص «وثاقت و امانت» نامزدهای هیات مدیره اتحادیه ها گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫شناسایی‬ ‫محوط ه اسالمی‬ ‫و تاریخی‬ ‫تسویه حساب شخصی با سوءاستفاده از قانون‬ ‫شهرود امیر انتخابی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری گیالن‬ ‫در مت��ون دوران اس�لامی ازجمل��ه‬ ‫سیدظهیرالدین مرعشی از منطقه کهنه گوراب‬ ‫به عنوان بخش��ی از ش��هر تاریخ��ی تمیجان‪،‬‬ ‫در زم��ان حکومت منطقه ای ال کیا یاد ش��ده‬ ‫است‪ .‬سیاحان زیادی ازجمله رابینو و خودزکو‬ ‫ک��ه در دوره قاجار از گی�لان بازدید کردند به‬ ‫اهمیت این ش��هر اشاره کردند‪ .‬حاال گمانه زنی‬ ‫باستان شناسی در این منطقه با مجوز پژوهشگاه‬ ‫سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منجر به‬ ‫شناس��ایی ش��هر گمش��ده کهنه گوراب شده‬ ‫اس��ت و بقایایی از ش��هر تاریخی کهنه گوراب‬ ‫در منطقه املش ش��مالی از سوی کارشناسان‬ ‫باستان شناسی شناس��ایی و کشف شده است‪.‬‬ ‫هیات باستان شناس��ی مش��غول به کار در این‬ ‫محوطه بر این باورند ک��ه به احتمال زیاد این‬ ‫محوط��ه قاب��ل تطبیق با کهنه گ��وراب عنوان‬ ‫شده در متون تاریخی است‪ .‬این محوطه بسیار‬ ‫گسترده با مس��احتی بیش از ‪ ۵۰‬هکتار است‬ ‫که بخش��ی از ان در زیر خانه های روس��تاهای‬ ‫کهنه گوراب‪ ،‬لگموج‪ ،‬ش��کرپس‪ ،‬پیش بیجار و‬ ‫اس��تاد کالیه ق��رار دارد و بخ��ش دیگر ان نیز‬ ‫امروز به دلی��ل وجود زمین های کش��ت برنج‬ ‫تخریب شده اس��ت‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۱۵‬گمانه‬ ‫برای اشکار ش��دن حریم این محوطه باستانی‬ ‫زده ش��ده که همچن��ان به دلیل گس��تردگی‬ ‫محوط��ه‪ ،‬کار ادامه دارد و بر اس��اس اطالعات‬ ‫به دست امده از بررس��ی سطحی و گمانه های‬ ‫حاصل از فعالیت هیات باستان شناس��ی کهنه‬ ‫گ��وراب‪ ،‬ش��واهد اس��تقراری از دوران اوای��ل‬ ‫اسالمی قابل شناسایی است‪ .‬این محوطه یکی‬ ‫از ش��اخص ترین محوطه های اس�لامی ش��رق‬ ‫گیالن است؛ وجود بقعه های مربوط به خاندان‬ ‫ال کیا‪ ،‬قبرستان ها‪ ،‬حمام ها‪ ،‬خانه ها و درختان‬ ‫قدیمی در اطراف این محوطه همگی حاکی از‬ ‫اهمیت این محوطه اس��ت‪ .‬امید است با تداوم‬ ‫این پژوهش ها در فصل های اینده نقاط تاریک‬ ‫این دوران اشکار ش��ود‪ .‬کهنه گوراب با عنوان‬ ‫محوط��ه لگموج ‪ A‬و ‪ B‬در فهرس��ت اثار ملی‬ ‫کشور به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استقبال از طرح زیست‬ ‫شبانه در فیروزکوه‬ ‫رئیس اتاق اصناف فیروزکوه از اجرای طرح‬ ‫زیس��ت ش��بانه در فیروزکوه اس��تقبال کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫ای��ران‪ ،‬س��ید محمد کیا ب��ا بیان ای��ن مطلب‬ ‫گفت‪ :‬ویژگی های خاص جغرافیایی فیروزکوه‬ ‫و گردش��گر پذیر ب��ودن این منطقه‪ ،‬ش��رایط‬ ‫مناس��بی را برای اجرای طرح زیس��ت شبانه‬ ‫ایجاد کرده است که باعث سود اصناف و کسب‬ ‫رضایت مردم و مسافران می شود‪ .‬نماینده اتاق‬ ‫اصن��اف ای��ران در اس��تان تهران با اش��اره به‬ ‫جمعیت ‪۱۷‬هزارنفری این شهرستان از فعالیت‬ ‫بی��ش از ‪۲‬ه��زار و‪ ۵۰۰‬واح��د صنف��ی دارای‬ ‫پروانه کس��ب در فیروزکوه خبر داد و افزود‪ :‬با‬ ‫ایجاد و گس��ترش فروشگاه های زنجیره ای که‬ ‫بدون توجه به اهداف و قوانین اولیه تاس��یس‬ ‫می شوند و بدون ضابطه گسترش پیدا می کنند‬ ‫و با تشدید فشارها و شرایط سخت کسب و کار‬ ‫تاکنون ‪۶۸‬واحد صنف��ی خواربار فروش اعالم‬ ‫ورشکس��تگی کرده اند‪ .‬کی��ا از مالیات عملکرد‬ ‫امسال اصناف گالیه کرد و ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫با س��طح پایین درامدی صنف ه��ا با توجه به‬ ‫تش��دید رکود بازار‪ ،‬بیش��تر واحدهای صنفی‬ ‫توانایی پرداخت رقم های مالیاتی ندارند و دچار‬ ‫مشکل هستند‪ .‬رئیس اتاق اصناف فیروزکوه با‬ ‫تاکید بر اهمیت تعامل س��ازمان های ذی ربط‬ ‫حوزه اصناف با اتحادیه ها و تشکل های صنفی‪،‬‬ ‫در ارتق��ای جای��گاه و بهینه س��ازی عملک��رد‬ ‫اف��زود‪ :‬متاس��فانه اداره اماک��ن فیروزک��وه با‬ ‫مدیریت جدید‪ ،‬تعامل و هماهنگی مناس��بی‬ ‫با اصن��اف در انجام امور و مس��ائل واحدهای‬ ‫صنفی و امور مرتبط ندارد‪ .‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫فیروزکوه وضعی��ت اتحادیه ها و اتاق اصناف را‬ ‫از نظر اقتصادی بس��یار حاد دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه بیش��تر اتحادیه ه��ا و ات��اق اصناف‬ ‫حتی در پرداخت حق��وق کارکنان خود دچار‬ ‫مش��کل هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬واحد بازرس��ی و‬ ‫نظارت اصناف ب��ه دلیل تعریف نکردن بودجه‬ ‫و مش��کالت مالی اتاق اصناف شرایط مناسبی‬ ‫را ب��رای انج��ام ماموریت ه��ا و وظایف نظارت‬ ‫بر ب��ازار و برخورد ب��ا تخلف ها ن��دارد‪ ،‬براین‬ ‫اس��اس تخصیص سهم صنف ها از محل جرایم‬ ‫تخلف های صنفی بسیار حیاتی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمود پورسخاوت‬ ‫بر اس��اس قانون اساسی و اصل برائت «هیچ کس از‬ ‫نظر قانون مجرم ش��ناخته نمی ش��ود‪ ،‬مگر اینکه جرم‬ ‫او در دادگاه صال��ح ثابت ش��ود‪ ».‬حال اینکه بخش��ی‬ ‫از قانون نظ��ام صنفی در مغایرت ب��ا این اصل قانون‬ ‫اساس��ی قرار گرفته اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬گفته‬ ‫می ش��ود ماده ای از قان��ون نظام صنف��ی که پیش تر‬ ‫مطاب��ق با قانون اساس��ی بوده اس��ت‪ ۲ ،‬س��ال پیش‬ ‫تغییر کرد و راه را برای تسویه حس��اب های ش��خصی‬ ‫بین برخ��ی از فع��االن صنفی باز ک��رد و این اغازی‬ ‫برای محرومیت برخی از انها از حقوق اجتماعی ش��د‪.‬‬ ‫پیچیدگی قوانین نظام صنفی و تغییرات مکرر ان نیز‬ ‫مزید بر علت ش��ده است تا درست کارانی که از قوانین‬ ‫پیچی��ده س��ر درنمی اورند‪ ،‬در معرض ش��یطنت های‬ ‫رقیبان یا بداخالقان قرار گیرند‪ .‬اما ماجرا چیست؟‬ ‫بر اس��اس ماده ‪ ۳‬ایین نامه اجرای��ی تبصره ‪ ۳‬ماده‬ ‫‪ ۲۲‬قان��ون نظ��ام صنفی‪ ،‬هی��ات مدیره و بازرس��ان‬ ‫اتحادیه ه��ای صنفی باید ‪۱۰‬ش��رط ی��ا ویژگی را دارا‬ ‫باش��ند‪ .‬برای نمونه «تابعیت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫(برابر شناس��نامه)»‪« ،‬داش��تن پروانه کس��ب معتبر‬ ‫دائم (اس��تعالم از اتاق)»‪« ،‬داش��تن دس��تکم مدرک‬ ‫تحصیلی دیپلم برای افراد بدون پیش��ینه عضویت در‬ ‫هیات مدیره‪( ،‬برابر م��درک تحصیلی یا گواهی معتبر‬ ‫از اداره اموزش و پرورش)»‪« ،‬حداکثر س��ن در زمان‬ ‫ثبت نام ‪ ۷۵‬سال (برابر شناسنامه)» و‪...‬‬ ‫اخرین بند از این ماده قانونی داشتن وثاقت و امانت‬ ‫است‪ ،‬با این توضیح که‪« :‬اصل بر صالحیت است مگر‬ ‫وجود مدرک مستندی مبنی بر فقدان وثاقت و امانت‬ ‫مانند ارای قطعی مراجع قضایی یا مصوبه کمیس��یون‬ ‫نظارت مبنی بر تخلف مالی» اس��ت‪ .‬ح��ال اینکه در‬ ‫ای��ن ماده قانونی به جای «اص��ل بر برائت»‪« ،‬اصل بر‬ ‫صالحیت» اورده ش��ده اس��ت و از سوی دیگر فعاالن‬ ‫صنفی می گویند که دخالت دادن کمیس��یون نظارت‬ ‫بر تایید این صالحیت اشکاالتی را پیش اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجازات مضاعف غیرقانونی است‬ ‫علیرضا مهراور‬ ‫ی��ک تحلیلگر قانون نظام صنف��ی در این باره گفت‪:‬‬ ‫قوانین هر روز در حال تغییر هستند و پیچیدگی های‬ ‫فراوان��ی دارن��د که از این رو ممکن اس��ت هر کس��ی‬ ‫تخلفی در زندگی خود انجام داده باشد‪ .‬از انجایی که‬ ‫در این ماده قانونی ب��ه جای «اصل بر برائت»‪« ،‬اصل‬ ‫بر صالحیت» عنوان ش��ده است‪ ،‬چهره های صنفی با‬ ‫هر تخلفی حتی سهوی از نامزدی در انتخابات محروم‬ ‫می ش��وند حتی اگ��ر جریمه تخلف خ��ود را پرداخت‬ ‫کرده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمونه هایی از دردسرهای ایجاد شده‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫علیرضا مه��راور در گفت وگو ب��ا‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬گاه اف��رادی که رتبه باالت��ری دارند‪،‬‬ ‫زیرمجموعه های خ��ود را وادار به اجرای دس��توراتی‬ ‫خالف قوانین می کنند‪ .‬وقتی که فرد از باالدستی های‬ ‫خود ش��کایت می کند بنا بر هم��ان تخلفی که روزی‬ ‫مجب��ور ب��ه اج��رای ان ش��ده اس��ت‪ ،‬از عضویت در‬ ‫هیات مدیره اتحادیه ها محروم می شود‪ .‬بنابراین برخی‬ ‫افراد از قوانین ناقص و نادرست سوء استفاده می کنند‪.‬‬ ‫گاهی ه��م بدون موضع گیری و س��وگیری این قانون‬ ‫اجرا شده و درنهایت شخصی به خاطر یک تخلف خرد‬ ‫دوباره مجازات و از نامزدی در انتخابات منع می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این موضوع بسیار دردسرساز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه بر اساس همین قانون وثاقت و‬ ‫امانت در یکی از شهرستان ها و در اتحادیه ای تا به حال‬ ‫‪ ۴‬نفر که پیش تر رئیس اتحادیه بوده اند‪ ،‬رد صالحیت‬ ‫ش��ده اند و در دور جدید انتخابات نتواسته اند شرکت‬ ‫کنن��د؛ چراکه در دوره قبلی تخلف مالی داش��ته اند و‬ ‫در کمیس��یون نظارت تایید ش��ده است‪ .‬انها با وجود‬ ‫اینکه جریمه تخلف ش��ان را پرداخت کرده اند بازهم از‬ ‫حضور در هیات مدیره محروم هستند‪ .‬درواقع هر فرد‬ ‫را برای یک تخلف باید یک بار تنبیه کرد و نباید چند‬ ‫ب��ار او را تنبیه کرد‪ .‬قانون اساس��ی به صراحت درباره‬ ‫منع مجازات مضاعف س��خن گفته است اما این قانون‬ ‫از این نظر هم با قانون اساسی مغایرت دارد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر قانون نظام صنفی ضعف این قانون را‬ ‫از جنبه ای دیگر بررس��ی ک��رد و افزود‪ :‬همان طور که‬ ‫می دانیم در ش��یوه نامه بند ه ماده ‪ ۵۵‬برای رسیدگی‬ ‫به تخلف ها و نوع تنبیه‪ ،‬اعضای هیات مدیره و بازرس‬ ‫اتحادیه ه��ای اصن��اف و هیات رئیس��ه اتاق ها ‪ ۳‬مدل‬ ‫تنبه را درنظر گرفته اس��ت‪ -۱ :‬تذکر کتبی‪ -۲ ،‬توبیخ‬ ‫کتبی ‪ -۳‬عزل‪ .‬به عنوان نمونه کس��ی در دوره ‪4‬ساله‬ ‫مس��ئولیت خود تخلفی داش��ته اس��ت و کمیس��یون‬ ‫نظارت بر اس��اس نوع تخل��ف او را توبیخ کتبی کرده‬ ‫تصویری از انتخابات در یکی از اتحادیه ها‬ ‫یا اثبات تخلف های مالی در کمیس��یون نظارت وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اینج��ا نکته ای کلی��دی وجود دارد؛‬ ‫اینکه هرکس��ی که پای او به دادگاه می رس��د مجرم‬ ‫نیس��ت‪ .‬قضات نمی گویند هرکس��ی مجرم است مگر‬ ‫اینکه خالف ان ثابت ش��ود‪ .‬در قض��اوت قضات اصل‬ ‫را ب��ر برائ��ت می گذارند‪ .‬حال اینکه چ��را برائت را که‬ ‫اصلی قضایی است برداشته اند و صالحیت را جایگزین‬ ‫ان کرده اند مش��خص نیس��ت‪ .‬به عقیده من این یک‬ ‫انحراف حقوقی است‪.‬‬ ‫اخرین بن��د از ماده ‪ ۳‬ایین نامه اجرایی «تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲۲‬قانون‬ ‫نظ��ام صنفی» که مربوط ب��ه نحوه برگزاری انتخاب��ات هیات مدیره و‬ ‫بازرس��ان اتحادیه های صنفی اس��ت‪ ،‬درباره وثاقت و امانت است‪.‬‬ ‫حال اینک��ه در این ماده قانونی به جای «اصل بر برائت»‪« ،‬اصل بر‬ ‫صالحیت» اورده شده است و از سوی دیگر دخالت دادن کمیسیون‬ ‫نظارت بر تایید این صالحیت اشکاالتی را پیش اورده است‬ ‫است و نفر دوم در اتحادیه ای تخلفی کوچک تر داشته‬ ‫و تنها تذکر کتبی داش��ته اس��ت‪ ،‬اگرچ��ه در ان بازه‬ ‫زمانی نفر دوم تخلف کمتری داش��ته و تنبیه کمتری‬ ‫شده است اما در سال بعد که این افراد برای انتخابات‬ ‫می خواهند نامزد ش��وند نه تنها دوباره تنبیه می شوند‪،‬‬ ‫بلکه این بار به طور برابر تنبیه می شوند و هر دو اجازه‬ ‫حضور در فهرست نامزد ها را ندارند‪ .‬این کار از عدالت‬ ‫به دور است؛ چراکه دو نفر با میزان تخلف های نابرابر‪،‬‬ ‫تنبیهی برابر ش��ده و از حقوق اجتماعی خود محروم‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مهراور در ادامه به این موضوع که اعضای کمیسیون‬ ‫نظ��ارت در تایید وثاق��ت و امانت اف��راد دخالت داده‬ ‫شده اند نیز اش��کال گرفت و گفت‪ :‬کمیسیون نظارت‬ ‫اعضایی از اداره ها و سازمان ها دارد که البته در این باره‬ ‫بحث ه��ای زیادی از جمله وجود ‪ ۱۴‬عضو (عدد زوج)‬ ‫برای رای گیری مطرح است و دیگر اینکه چرا ‪ ۱۴‬نفر‬ ‫از نهادهای مختلف بر سر موضوعی کوچک در اصناف‬ ‫بحث می کنند و نکته بعدی اینکه در قانون گفته شده‬ ‫«رئیس و نایب رئیس» عضو کمیس��یون هستند‪ .‬حال‬ ‫اینکه کدام یک از دو نایب رئیس و از سوی دیگر اینکه‬ ‫باید «رئیس یا نایب رئیس» قید می ش��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫«رئیس و نایب رئیس» در قانون اورده شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬ام��ا در موضوع وثاقت و‬ ‫امانت موضوع وقتی دردسرس��از می ش��ود که به علت‬ ‫اینکه پارامتر مش��خصی برای تعیی��ن نماینده ‪ ۳‬نهاد‬ ‫از این نهاد ها مش��خص نشده اس��ت‪ ،‬نمایندگان این‬ ‫نهاد ها ممکن اس��ت از خود اصناف انتخاب ش��وند یا‬ ‫از افراد غیر مطلع دعوت به حضور در کمیسیون شود‪.‬‬ ‫در برخی از شهرس��تان ها یک نفر با ‪۲‬حق رای در این‬ ‫کمیس��یون حضور می یابد‪ .‬حال اینکه اگر ش��خص یا‬ ‫اش��خاصی با هم اختالف داش��ته باشند که نمونه های‬ ‫ان بس��یار است‪ ،‬خیلی راحت فردی که در کمیسیون‬ ‫نظارت اس��ت نف��ر دوم را که اش��راف کافی به قوانین‬ ‫پیچیده ندارد‪ ،‬به کمیس��یون نظارت احضار کرده و به‬ ‫علت تخلفی یک تذکر ب��ه او می دهند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫فرد مورد نظر از عضویت در هیات مدیره اتحادیه خود‬ ‫محروم می شود‪.‬‬ ‫به گفته این تحلیلگ��ر قانون نظام صنفی‪ ،‬در قانون‬ ‫قبل��ی نظام صنفی و نیز در قانون اساس��ی همیش��ه‬ ‫«اصل بر برائت» بوده اس��ت نه «اصل بر صالحیت» و‬ ‫بر این اساس‪« ،‬هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬مگ��ر اینکه ج��رم او در دادگاه صالح ثابت‬ ‫ش��ود»‪ .‬قانون باید این طور باش��د اما ‪ ۲‬س��ال پیش‬ ‫در ای��ن قان��ون دس��ت برده ش��د و راه برای تس��ویه‬ ‫حساب های شخصی باز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف لغوی وثاقت و امانت‬ ‫محمود پورس��خاوت‪ ،‬تحلیلگر دیگری از قانون نظام‬ ‫صنفی ابتدا به تعریف وثاقت و امانت پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫اج��ازه دهید نگاهی به تعریف وثاقت و امانت داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬در لغت وثاقت به معنای محکم و استوار بودن‬ ‫اس��ت و وقتی یک فرد را محل وثوق می دانند به این‬ ‫معنا است که او انسان درستی است و به عبارت دیگر‬ ‫ب��ه رفتار های اجتماع��ی افراد برمی گ��ردد و وقتی از‬ ‫امانت س��خن به میان می اید امانت در مقابل خیانت‬ ‫مطرح می ش��ود و به کس��ی که خائن در اموال مردم‬ ‫نیست‪ ،‬امین گفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگی استعالم‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حال اگر کس��ی امانت��ی در اختیار‬ ‫داش��ته باش��د و خیانت در امانت کند و کار به مرجع‬ ‫قضایی کشیده ش��ود‪ ،‬انجاست که امانتداری فرد زیر‬ ‫س��وال می رود‪ .‬بنابراین مرج��ع قضایی می تواند محل‬ ‫استعالم امانت باشد‪ .‬وثاقت افراد که یک رفتار انسانی‬ ‫است هم می تواند مورد استعالم قرار گیرد‪ .‬برای نمونه‬ ‫اگر ش��خصی به کسی اتهام بزند اما نتواند ان را اثبات‬ ‫کند‪ ،‬وثاقتش زیر سوال می رود‪ .‬حاال اگر این اتهام زنی‬ ‫او منجر به ش��کایت ش��ود یا افرادی به عنوان شهود‬ ‫وجود داشته باشند‪ ،‬مرجع قضایی می تواند اتهام زننده‬ ‫را محکوم کند‪ .‬م��واد قانونی محکومیت هم برای این‬ ‫کار وجود دارد‪ .‬پس وثاقت هم قابلیت استعالم گرفتن‬ ‫دارد اما موضوع این اس��ت که اصل باید بر برائت افراد‬ ‫باش��د ولی قانون نظ��ام صنفی اص��ل را بر صالحیت‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫پورس��خاوت اظهار ک��رد‪ :‬حال اینکه م��اده ‪ ۴‬ایین‬ ‫دادرس��ی کیفری اصل را بر برائت گذاشته و می گوید‬ ‫ه��ر اقدام محدود کننده ی��ا صلب کننده ازادی و ورود‬ ‫به حریم خصوصی اش��خاص جز به حک��م قانون و با‬ ‫رعایت مقررات و با نظارت مقام قضایی مجاز نیس��ت‪.‬‬ ‫پس اصل ب��ر برائت پایه حقوقی در قانون دادس��رای‬ ‫کیف��ری دارد و ب��رای هم��ه اف��راد جامع��ه مط��رح‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون قبلی درست بود‬ ‫ای��ن تحلیلگر قانون نظام صنفی افزود‪ :‬در ایین نامه‬ ‫‪ ۸۶/۸/۲۲‬به جای ‪ ۱۰‬بند‪ ۸ ،‬بند داشتیم که وثاقت و‬ ‫امانت در ان وجود نداشت اما در ایین نامه ‪۹۲/۱۲/۲۸‬‬ ‫به ‪ ۱۰‬بن��د افزایش پیدا کرد که بند دهم به وثاقت و‬ ‫امان��ت اختصاص یافت‪ .‬در ای��ن ایین نامه اصل ان را‬ ‫ب��ر برائت گذاش��تند مگر اینکه خ�لاف ان در مراجع‬ ‫قضایی ثابت شده باش��د‪ .‬اما در ایین نامه جدید اصل‬ ‫بر صالحیت قرار داده اند مگر اینکه مدارک مس��تندی‬ ‫مبنی بر فق��دان ان صالحیت در ارای مراجع قضایی‬ ‫‹ ‹نظ�ارت کمیس�یون نظ�ارت ب�ر تخلفات‬ ‫شخص حقیقی؟!‬ ‫پورسخاوت گفت‪ :‬نکته دوم این است که چرا اثبات‬ ‫تخلف مالی به مصوبه کمیس��یون نظارت سپرده شده‬ ‫اس��ت؟ کس��ی که می خواهد داوطلب انتخابات هیات‬ ‫مدیره اتحادیه ش��ود‪ ،‬شخصی حقیقی است که زمانی‬ ‫که انتخاب ش��د ش��خصیتی حقوقی می یابد‪ .‬شخص‬ ‫حقیقی تابع بررس��ی های کمیس��یون های نظارت در‬ ‫بخ��ش تخلف های مالی نمی ش��ود‪ .‬ای��ن هیات مدیره‬ ‫اتحادیه ه��ا‪ ،‬ب��ازرس و هیات رئیس��ه اتاق های اصناف‬ ‫هس��تند که ممکن اس��ت تخلف مالی داشته باشند و‬ ‫نه شخصیتی حقیقی‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در ش��یوه نامه بن��د ه م��اده ‪۵۵‬‬ ‫تنبیهات��ی برای اف��رادی که انتخاب ش��ده اند و عضو‬ ‫هیات مدیره اتحادیه هس��تند امده اس��ت‪ .‬بر اساس‬ ‫ماده ‪ ۶‬ان‪ ،‬تخلف هایی ش��امل تشکیل نشدن جلسات‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬نداش��تن مدیر اجرایی‪ ،‬تش��کیل نشدن‬ ‫کمیس��یون اتحادی��ه‪ ،‬گرفت��ن وجوه به نف��ع خود یا‬ ‫س��ازمان صنفی‪ ،‬صدور پروانه کس��ب خ�لاف قانون‪،‬‬ ‫سوء اس��تفاده از موقعیت و س��مت خود و‪ ...‬برشمرده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬هیچ کدام از این تخلف ها مربوط به نامزد‬ ‫انتخاباتی نیست که کمیس��یون نظارت بتواند درباره‬ ‫ان اظهارنظر کند‪.‬‬ ‫پورسخاوت تصریح کرد‪ :‬اگر شخصی حقیقی تخلف‬ ‫مالی داش��ته باش��د دادگاه باید ان را تشخیص بدهد‬ ‫و ن��ه کمیس��یون نظارت‪ .‬البت��ه باید اش��اره کرد که‬ ‫مرجع رس��یدگی به تخلف های مالی ش��خصیت های‬ ‫حقوق��ی هم دادگاه اس��ت‪ .‬اما در تبص��ره ‪ ۳‬ماده ‪۲۲‬‬ ‫قانون نظام صنفی مقرر ش��ده اس��ت که کمیس��یون‬ ‫نظارت‪ ،‬نداش��تن تخلف های مالی شخصیتی حقیقی‬ ‫را تایی��د کند و به عبارت دیگر صالحیت انها را تایید‬ ‫کند‪ .‬ح��ال اینکه چطور چنین چیزی عملی اس��ت؟‬ ‫ای��ن قانون باید اصالح ش��ود تا حقوق اف��راد پایمال‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬اخرین بند از ماده ‪ ۳‬ایین نامه‬ ‫اجرای��ی «تبص��ره ‪ ۳‬م��اده ‪ ۲۲‬قانون نظ��ام صنفی»‬ ‫که مربوط ب��ه نحوه برگزاری انتخاب��ات هیات مدیره‬ ‫و بازرس��ان اتحادیه های صنفی اس��ت و درباره وثاقت‬ ‫و امانت اس��ت‪ ۲ ،‬اش��کال دارد؛ نخست اینکه اصل را‬ ‫به جای برائت بر صالحیت گذاش��ته اند و دیگر اینکه‬ ‫کمیس��یون نظارت را در تایی��د این وثاقت و امانت به‬ ‫گونه ای نادرس��ت دخالت داده اند و این اشکال ها بنابر‬ ‫انچه کارشناس��ی در این گزارش مطرح کرده اس��ت‪،‬‬ ‫موجب سوء استفاده و تسویه حساب های شخصی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تلفات در مرغداری ها بر اثر گرما‬ ‫نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال جاری عام��ل ضریب تبدیل خوراک بیش از س��ال های‬ ‫گذشته بر کاهش جوجه ریزی موثر بوده است؛ چراکه نهاده ها‬ ‫گران شده و هزینه تمام شده تولید افزایش یافته است‪.‬‬ ‫حبیب اسداهلل نژاد در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در واکنش به چرایی‬ ‫افزای��ش نرخ مرغ در چند روز گذش��ته گف��ت‪ :‬کاهش عرضه‬ ‫در مقاب��ل تقاضای بازار‪ ،‬دلیل اصل��ی افزایش نرخ در روزهای‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬هرس��ال با افزایش دمای ه��وا‪ ،‬عرضه مرغ‬ ‫کاهش می یابد و به تبع ان نرخ به طور نسبی افزایشی می شود‪.‬‬ ‫به گفته اس��داهلل نژاد‪ ،‬افزایش تلف��ات در فصل گرما موجب‬ ‫می ش��ود مرغ��داران جوجه ری��زی را کاهش دهند ت��ا تراکم‬ ‫کمتری در سالن های مرغداری ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزایش ضریب تبدیل خوراک به گوش��ت به‬ ‫عل��ت دمای باال را از دیگر دالیل کاهش جوجه ریزی در فصل‬ ‫گرم سال عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته اس��داهلل نژاد؛ در س��ال جاری عامل ضریب تبدیل‬ ‫خوراک بیش از س��ال های گذشته بر کاهش جوجه ریزی موثر‬ ‫بوده است؛ چراکه نهاده ها گران شده و هزینه تمام شده تولید‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه مرغداران‪ ،‬دان ام��اده را حدود ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۵‬درصد گران تر از نرخ دولتی می خرند‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ال‬ ‫جاری ع�لاوه بر گران��ی دان‪ ،‬افزایش نرخ واکس��ن نیز اتفاق‬ ‫افتاده است که در افزایش هزینه تمام شده تولید اثرگذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��داهلل نژاد گفت‪ :‬با توجه به نرخ ‪ ۹‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومانی هر‬ ‫کیلوگ��رم مرغ در مرغداری‪ ،‬انتظار می رود مرغ در بازار حدود‬ ‫‪ ۱۴‬هزار تومان به فروش برسد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫طرح اصالح نظام بانکی در انتظار بررسی مجلس است‬ ‫یک گام برای رفع مشکالت اقتصادی‬ ‫چال��ش عملک��رد نظام بانکی ب��ه عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫مشکالت اقتصاد کشور در حالی در طول دهه های گذشته به‬ ‫دغدغه ای بسیار مهم تبدیل شده که با وجود برنامه ریزی ها‬ ‫و اقدام ه��ای گوناگ��ون برای حل ان‪ ،‬هنوز موفقیت الزم در‬ ‫ای��ن زمینه به دس��ت نیامده و همچن��ان هجوم انتقادها به‬ ‫عملکرد نظام بانکی در ایران پابرجاس��ت‪ .‬بررس��ی ها نشان‬ ‫می دهد تاخیر در اصالح س��اختار نظام بانکی در س��ال های‬ ‫گذش��ته این مش��کالت و به دنبال ان‪ ،‬انتقادها را در بخش‬ ‫اقتصاد ش��دیدتر کرده اس��ت‪ .‬کارشناسان بر این باورند که‬ ‫ب��ا توج��ه به نقش مهم و اثر گذار بانک ها در اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫برای رفع مشکالت اقتصادی و تقویت این بخش‪ ،‬نخستین‬ ‫جای��ی ک��ه بای��د اصالحات در ان انجام ش��ود‪ ،‬نظام بانکی‬ ‫اس��ت؛ اصالحاتی که بتوان��د مطالبات غیرجاری بانک ها را‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬دارایی غیر نقد بانک ها را کم کند‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫بانکی را متعادل سازد‪ ،‬استقالل بانک مرکزی را ارتقا دهد‬ ‫و بس��یاری از مش��کالت دیگر را حل کند تا اثر ان در بخش‬ ‫اقتصاد نمایان شود‪ .‬تاکید کارشناسان این است که اصالح‬ ‫نظام بانکی باید به شکلی‪ ،‬به عنوان یک اولویت مهم کشور‬ ‫معرفی شود و هماهنگی میان نهادهای اجرایی برای تحقق‬ ‫گام به گام نقش��ه اصالح بانک ها برقرار ش��ود تا برنامه اصالح‬ ‫نظام بانکی تنها روی کاغذ باقی نماند و به یکی از چالش های‬ ‫حل نش��دنی اقتصاد کش��ور تبدیل نش��ود‪ .‬اگرچه برای حل‬ ‫مشکالت نظام بانکی‪ ،‬دولت و بانک مرکزی در کنار مجلس‬ ‫و قوه قضاییه دست به کار شده اند اما این مهم هنوز تحقق‬ ‫پیچو خم‬ ‫نیافت��ه و بح��ث اص�لاح نظام بانکی همچن��ان در ‬ ‫عملیاتی شدن است‪ .‬در سال ‪ ،۹۴‬اصالح نظام بانکی به عنوان‬ ‫یکی از طرح های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست های‬ ‫پولی و ارزی برنامه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و سال‬ ‫ی عالی هماهنگی‬ ‫گذش��ته نیز س��ران ‪ ۳‬قوه در قالب ش��ورا ‬ ‫اقتصادی به صورت مشترک درباره ان تصمیم گیری کردند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا مهر س��ال گذشته‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ب��ا ارائه برنامه های خ��ود برای اصالح نظام بانکی اختیارات‬ ‫ویژه ای از سران ‪ ۳‬قوه گرفت که با وجود تالطم های اقتصادی‬ ‫لو فصل‬ ‫اولویت باالیی که حل مشکالت نظام بانکی دارد‪ ،‬ح ‬ ‫ای��ن مه��م همچن��ان در مراحل بعدی قرار گرفته و به گفته‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‪ ،‬طرح اصالح نظام بانکی‬ ‫در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه تسهیالت هدفمند می شود‬ ‫محمدرض��ا پور ابراهیم��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با ایبنا با بیان اینکه‬ ‫ طرح اصالح نظام بانکی از س��وی کمیس��یون اقتصادی به‬ ‫صحن علنی ارجاع شده است‪ ،‬گفت‪ :‬منتظر تعیین دستور‬ ‫کار از سوی هیات رئیسه برای رسیدگی نهایی به این طرح‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی با بیان اینکه با نهایی ش��دن طرح یادش��ده‬ ‫بس��یاری از خالهای موجود در ش��بکه بانکی رفع خواهد‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬با تصویب نهایی این طرح سپرده گیری بانک ها‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری ها و همچنین ارائه تسهیالت هدفمند خواهد‬ ‫شد‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اصالح س��اختار بانکی از جهت بهبود س��اختار بانک‬ ‫از تاخیری است که در بحث اصالح نظام بانکی ایجاد شده و‬ ‫نیاز است تا با یک عزم جدی هر چه زودتر شکل عملیاتی به‬ ‫خود بگیرد‪ .‬این کارشناس با بیان اینکه در سال های گذشته‬ ‫جهت دهی بانک ها ‪ ،‬درست و مناسب نبوده و همین امر هر‬ ‫روز بر مش��کالت بانک ها دامن زده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تاخیر در‬ ‫اصالح این س��اختار هم س��بب ش��ده تا تغییر در ان به یک‬ ‫کار سخت و زمانبر تبدیل شود که تاکنون هم با وجود همه‬ ‫تالش ها به نتیجه نرسد اما به هر حال این مهم باید محقق‬ ‫شود چراکه یک ضرورت است‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ن بانکی‬ ‫‹ ‹بروز رسانی قواعد و قوانی ‬ ‫مرکزی و عملیات بانکی نتایج ملموسی برای بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی و در نتیجه رضایتمندی بیشتر مردم خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عملکرد خالف قانون برخی بانک ها در ارائه‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬افزود‪ :‬ش��نیده می شود که برخی بانک ها با ارائه‬ ‫تس��هیالت نرخ س��ودهای کالنی را ب��ه متقاضیان تحمیل‬ ‫می کنن��د‪ .‬نماین��ده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه مجلس با اصالح طرح بانکداری اسالمی‬ ‫سعی در بهبود وضعیت شبکه بانکی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫با وجود تالش هایی که برای بهبود وضعیت شبکه بانکی در‬ ‫حال انجام اس��ت اما دیده می ش��ود برخی بانک ها با تخطی‬ ‫از قانون س��عی در ارائه تس��هیالت گران به مردم دارند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬به طور مثال‪ ،‬ارائه تسهیالت ‪ ۳۰‬میلیون تومانی با‬ ‫دریافت اوراق و نرخ سود بیش از ‪ ۲۰‬درصد تخلف محرز بانک‬ ‫بوده که بانک مرکزی باید با تشدید مجازات با انها برخورد‬ ‫کند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه نواقص رخ داده در عملکرد شبکه‬ ‫بانکی به علت کاستی از سوی قانون در طرح یادشده رفع شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما در تخلف هایی مانند تخلف در ارائه‬ ‫تسهیالت‪ ،‬بانک مرکزی باید ورود کند زیرا با قانون گذاری‬ ‫نمی توان به تخلف یک یا دو بانک رسیدگی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ریسک فعالیت بانک ها در اقتصاد‬ ‫ ط��رح اص�لاح نظام بانکی در حال��ی همچنان در فرایند‬ ‫رسیدگی و عملیاتی شدن قرار دارد که کارشناسان معتقدند‬ ‫فرایند اصالحات در نظام بانکی باید سرعت بیشتری به خود‬ ‫بگیرد و به این موضوع زودتر رسیدگی شود تا با ریشه یابی‬ ‫مش��کالت گوناگون نظام بانکی و رفع انها‪ ،‬این مهم منجر‬ ‫به بهتر شدن وضعیت موجود اقتصاد شود‪.‬‬ ‫بهاالدین حسینی هاش��می‪ ،‬کارش��ناس ح��وزه بانکی در‬ ‫ای��ن ب��اره در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه بحث اصالح‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬از موضوع های مهمی اس��ت که در س��ال های‬ ‫گذشته درباره ان بحث و بررسی های زیادی شده اما هنوز‬ ‫در عملیاتی کردن ان نتیجه مطلوب حاصل نش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬اینک��ه این اصالحات چه موارد و بخش هایی از نظام‬ ‫بانکی را در بر بگیرد‪ ،‬موضوع بس��یار مهمی اس��ت که ابتدا‬ ‫ی و برای ان هر چه س��ریع تر اقدام ش��ود‪.‬‬ ‫باید اولویت بند ‬ ‫وی با بیان اینکه در سال های گذشته‪ ،‬اعمال سیاست های‬ ‫دس��توری در حوزه بانکی کش��ور‪ ،‬از جمله مواردی است که‬ ‫اس��یب های جدی به نظام بانکی کش��ور وارد کرده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ه نظر می رس��د در بحث اصالحات در نظام بانکی‪،‬‬ ‫ابتدا باید این نگرش نسبت به بانک ها تغییر کند و بیشتر از‬ ‫همه سیگنال های ناسالمی که ازسوی شبکه بانکی به بخش‬ ‫اقتصاد داده می شود‪ ،‬از بین برود‪.‬‬ ‫او معتقد است که در بحث اصالحات باید بحث کیفیت‬ ‫سرمایه‪ ،‬نسبت کفایت سرمایه‪ ،‬نحوه سپرده گیری بانک ها‪،‬‬ ‫میزان تس��هیالت دهی بانک ها‪ ،‬اولویت بندی بخش ها برای‬ ‫تخصی��ص اعتب��ار‪ ،‬کیفی��ت ترکیب س��هامداری بانک ها‪،‬‬ ‫جداس��ازی مدیریت از مالکیت در بانک ها یا همان اس��تقرار‬ ‫کامل حاکمیت شرکتی در نظام بانکی‪ ،‬ارزیابی ریسک های‬ ‫اعتب��اری و عملیات��ی بانک ها و چنی��ن مواردی مورد توجه‬ ‫قرار گیرد و نسبت به بررسی انها اقدام شود‪ .‬به گفته این‬ ‫کارشناس‪ ،‬درصورتی که این موارد عملیاتی شود و ریسک‬ ‫فعالیت بانک ها در اقتصاد کمتر شود‪ ،‬نقش نظام بانکی در‬ ‫ح��وزه اقتص��اد اثر بخش تر خواهد بود و اقتصاد کش��ور را با‬ ‫سمت سالمت و شفافیت بیشتر سوق دهد‪ .‬حسینی هاشمی‬ ‫با بیان اینکه در عین حال باید نحوه نظارت بانک مرکزی بر‬ ‫عملکرد بانک ها نیز مورد بازنگری قرار گیرد و اگر ضرورت‬ ‫داش��ت‪ ،‬حوزه نظارت بر اجرا از سیاس��ت گذاری های پولی‬ ‫که هر دو وظیفه بانک مرکزی اس��ت جدا ش��ود‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫بی تردید این اصالحات اگر انجام شود‪ ،‬نظام بانکی ما از لحاظ‬ ‫استانداردها و شاخص های بانکداری که در دنیا وجود دارد‬ ‫با کش��ورهای پیش��رفته همسو خواهد شد و این یعنی بهتر‬ ‫شدن جایگاه نظام بانکی ما در دنیا‪ .‬به گفته این صاحب نظر‬ ‫حوزه بانکی‪ ،‬تاخیر در اصالح نظام بانکی زمینه ساز تشدید‬ ‫مشکالت فعلی که حاکم بر این بخش است می شود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ضروری است تا اصالحات در حوزه بانکی هر چه زودتر‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬درحال حاضر ما چالش��ی به نام بانکداری داریم‬ ‫ن��ه صنع��ت بانکداری که به بخش های اقتصادی کمک کند‬ ‫و نیاز مالی این بخش ها را برطرف سازد‪.‬‬ ‫حس��ینی هاش��می بر این باور اس��ت که ترکیب پرتفوی‬ ‫فعلی بانک ها‪ ،‬وضعیت دارایی بانک ها‪ ،‬زیاندهی این بخش‪،‬‬ ‫ریسک های عملیاتی که در بانک ها وجود دارد‪ ،‬همگی ناشی‬ ‫علی اصغر پورمتین از کارشناس��ان و صاحب نظران حوزه‬ ‫بانک��ی نی��ز در همین زمین��ه در گفت وگو با‬ ‫معتقد‬ ‫است تاخیر چند ساله در اصالح نظام بانکی کشور و همچنان‬ ‫پرون��ده ان ک��ه بی��ن دولت‪ ،‬مجلس‪ ،‬بان��ک مرکزی و‪ ...‬در‬ ‫تو امد است‪ ،‬اسیب های جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد‬ ‫رف ‬ ‫کرده که شاید رفع ان کار چندان اسانی نباشد‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫درحال حاضر با وجود تغییراتی که در تمامی بخش ها اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت‪ ،‬به نظر می رس��د قواعد و قوانینی که در نظام‬ ‫بانکی فعلی ما در جریان اس��ت خیلی با این ش��رایط جدید‬ ‫همخوانی و مطابقت ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬نمی تواند به شکل کامل‬ ‫جوابگوی خواس��ته ها و نیازهای جامعه و فعاالن اقتصادی‬ ‫ما باش��د‪ .‬او بر این باور اس��ت که ناهماهنگی بین ش��رایط و‬ ‫ساختار فعلی نظام بانکی‪ ،‬سبب شده تا نارضایتی ها بیشتر‬ ‫باش��د و انتقادهای زیادی به عملکرد بانک ها وارد ش��و د در‬ ‫حالی که می توان با بازنگری در این شرایط و انجام اصالحات‬ ‫در ساختار نظام بانکی کشور‪ ،‬بخشی از چالش های موجود‬ ‫در بانک ها را برطرف و در نهایت با بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور رضایت نسبی را نسبت به عملکرد بانک ها ایجاد کرد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬یکی از مشکالت فعلی نظام بانکی در‬ ‫ایران هماهنگ نبودن قواعد و استاندارد ها با استانداردهای‬ ‫بین المللی اس��ت که در مس��یر اصالحات می توان با انجام‬ ‫برخ��ی اقدام ه��ا و تغییرات‪ ،‬تاحدی قوانین و س��اختار نظام‬ ‫بانکی مان را به اس��تانداردهای بین المللی نزدیک کرد‪ .‬این‬ ‫مهم به ما کمک خواهد کرد تا در تعامالت مان با دنیا مانع‬ ‫بزرگی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫پورمتی��ن تاکی��د ک��رد که در مس��یر اصالح��ات باید به‬ ‫موضوع کفایت س��رمایه بانک ها‪ ،‬مش��کالتی که در ترازنامه‬ ‫بانک ها وجود دارد‪ ،‬مطالبات غیرجاری‪ ،‬انباشت بدهی های‬ ‫وصول نش��ده دولت و‪ ...‬توجه ویژه ای ش��ود و بازنگری دراین‬ ‫بخش ها یک الزام تلقی می شود چرا که بخشی از چالش های‬ ‫موج��ود در نظ��ام بانکی ناش��ی از همین موارد اس��ت‪ .‬این‬ ‫صاحب نظر پولی نیز بحث استقالل بانک مرکزی را از دیگر‬ ‫موارد بس��یار مهمی دانس��ت که باید در فرایند اصالحات‬ ‫گنجانده شود و افزود‪ :‬اگر این عزم ایجاد شود که این موارد‬ ‫به س��رعت در راس��تای اصالحات در نظام بانکی دنبال شود‬ ‫و شکل عملیاتی به خود بگیرد‪ ،‬این مهم ضمن اینکه به نفع‬ ‫نظام بانکی کشور خواهد بود‪ ،‬می تواند اثر بخشی خوبی در‬ ‫بخش اقتصاد کشور داشته باشد و ما را از شرایط نه چندان‬ ‫مناسب فعلی خارج کند‪.‬‬ ‫محمدرضا پور ابراهیمی‬ ‫بهاالدین حسینی هاشمی‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫بررسی طرح «تامین مالی مولد» برای تامین مالی تولید‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره به تامی��ن مالی تولید از‬ ‫بررسی طرح تامین مالی مولد در کمیته های مشورتی نقدینگی‬ ‫و اعتباری این بانک خبر داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬عبدالناصر همتی‬ ‫در یادداش��تی اینستاگرامی نوشته اس��ت‪ :‬با وجود رشد باالی‬ ‫کل های پولی به ویژه نقدینگی در سال های گذشته‪ ،‬تامین مالی‬ ‫فعالیت های تولیدی همچنان با دشواری روبه رو است‪ .‬افزایش‬ ‫هزینه های تولید در طول یک سال گذشته‪ ،‬نیاز به سرمایه در‬ ‫ن کر ده و باعث دش��واری تامین‬ ‫گردش تولید را به ش��دت افزو ‬ ‫مالی شده اس��ت‪ .‬بانک مرکزی با درک این وضعیت‪ ،‬به دنبال‬ ‫طرح هایی برای حل این دش��واری است‪ .‬اصل اساسی در نگاه‬ ‫بانک مرکزی ان اس��ت که هرگونه طرحی‪ ،‬نخس��ت‪ :‬به تامین‬ ‫مال��ی فعالیت های تولیدی منجر ش��و د و نی��از افزایش یافته‬ ‫س��رمایه در گردش انها را براورده کند‪ .‬دوم‪ :‬منجر به انحراف‬ ‫در مناب��ع نظام بانکی‪ ،‬از این رو‪ ،‬تش��دید فش��ارهای تورمی و‬ ‫قیمتی نش��ود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در کمیته های مشورتی نقدینگی‬ ‫و اعتب��اری بانک مرکزی طرح ه��ای گوناگونی مورد بحث قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬یکی از این طرح ها‪« ،‬تامین مالی مولد» است‪ ،‬به‬ ‫نحوی که با کمترین نیاز به انبس��اط اعتباری و اثر تورمی‪ ،‬نیاز‬ ‫زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از‬ ‫انحراف منابع به سمت فعالیت های غیرمولد به خوبی جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬این طرح پس از نظرخواهی از متخصصان پولی و بانکی‬ ‫جمع بندی و در کنار تالش های جاری بانک های کش��ور برای‬ ‫تامین مالی تولید‪ ،‬در راس��تای جلوگیری از رکود و اعاده رونق‬ ‫تولید به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ش�هرام شیرکوند‪-‬کارش�ناس اقتصاد‪ :‬با توسعه فرهنگ و‬ ‫افزایش سطح سواد مالی و اقتصادی‪ ،‬کیفیت زندگی نیز به سمت‬ ‫توسعه و بهبود پیش می رود‪ .‬از انجا که اقتصاد شامل همه فعالیت ها‬ ‫و معادله هایی اس��ت که مربوط به معیش��ت و زندگی مادی انس��ان‬ ‫می شود‪ ،‬پرداختن به مفاهیم اقتصادی در ارائه و فهم تحلیل های‬ ‫اقتصادی به افراد و تغییر س��بک زندگی تمام اقش��ار جامعه تاثیر‬ ‫مثبت دارد‪ .‬یکی از موضوع هایی که موجب توسعه عدالت اجتماعی‬ ‫و افزایش رفاه در جوامع می شود‪ ،‬باال رفتن اگاهی های مردم نسبت‬ ‫به واقعیت های جامعه و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و توجه دادن‬ ‫اقشار مختلف به پس انداز و سرمایه گذاری با روش سهامداری است‪.‬‬ ‫بو کار و‬ ‫نقش بی بدیل حوزه س��هام و اوراق بهادار در توس��عه کس�� ‬ ‫ارتب��اط بی��ن این حوزه با بخش ه��ای مختلف تولیدی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬این باور را تقویت می کند که سهامداری از ارکان اصلی‬ ‫اقتصاد و تجارت است و عاملی بی رقیب در افزایش رفاه اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه توس��عه اموزش و فرهنگ سهامداری از سوی‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار و جلب کردن توج ه ش��هروندان به‬ ‫این نکته که س��رمایه گذاری در بخش س��هام یکی از تکنیک های‬ ‫ت افزایش سهم بازار‬ ‫بو کار و افزایش درامد است‪ ،‬موجبا ‬ ‫توسعه کس ‬ ‫س��رمایه در اقتصاد ملی را فراهم خواهد اورد‪ .‬در ادامه به مدیریت‬ ‫س��بدگردانی و س��رمایه گذاری در بورس اش��اره خواهم کرد‪ .‬بازار‬ ‫سرمایه به بازارهای مالی به منظور خرید و فروش و دادوستد اوراق‬ ‫قرضه یا بهادار با سررسید بیش از یک سال و دارایی های سررسید‬ ‫گفت��ه می ش��ود که نقش مهمی در گ��رداوری پس اندازها و تامین‬ ‫نیازهای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دارد‪ .‬بازار سرمایه یکی از‬ ‫ارکان مهم اقتصاد است که ان را دماسنج اقتصاد نیز می نامند‪ .‬بازار‬ ‫سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده تر بوده و از تنوع ابزاری‬ ‫توسعه فرهنگ سهامداری و رونق تولید‬ ‫بیش��تری برخوردار اس��ت‪ .‬در واقع بازار سرمایه به منزله‬ ‫پلی اس��ت که پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد‬ ‫مانند شرکت ها یا دولت ها را به واحدهای سرمایه گذاری‬ ‫که به ان نیازمند اس��ت‪ ،‬منتقل می کند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ب��ازار س��رمایه‪ ،‬واحده��ای پس انداز و س��رمایه گذاران‬ ‫را ب��ا ه��م مرتب��ط می کند‪ .‬در عصر کنونی‪ ،‬تنها س��هم‬ ‫کوچکی از س��رمایه گذاری های مردم در جهان به شکل‬ ‫مستقیم انجام می شود و بیشتر سرمایه گذاران‪ ،‬سرمایه گذاری های‬ ‫غیرمستقیم شامل سرمایه گذاری در انواع صندوق ها و سبدگردانی‬ ‫را ترجی��ح می دهن��د و ای��ن خدم��ات در همه کش��ورها از س��وی‬ ‫ش��رکت های تخصصی س��بدگردان که به این منظور ایجاد شده اند‬ ‫و در قالب حساب های مدیریت شده اختصاصی انجام می شود‪ .‬این‬ ‫فرایند را افراد خبره در س��رمایه گذاری بر اس��اس ویژگی ها‪ ،‬سطح‬ ‫ریس��ک پذیری و میزان س��رمایه هر سرمایه گذار انجام می دهند تا‬ ‫س��بدی مناس��ب هر ش��خص تشکیل داده ش��ده و به طور مستمر‬ ‫بر ان نظارت داش��ته باش��ند و اعمال مدیریت کنند و با توجه به‬ ‫متغیرب��ودن عوام��ل موث��ر بر فضای س��رمایه گذاری‪ ،‬تصمیم های‬ ‫مناس��ب به منظور دس��تیابی به اهداف س��بد و ارتقای ارزش ان از‬ ‫طرف مدیر پرتفوی گرفته می ش��ود‪ .‬سبدگردانی‪ ،‬چیدمان درست‬ ‫سرمایه و دارایی ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر‬ ‫دارایی و زمان خرید و فروش انها به دقت تعیین و پایش می شود‪.‬‬ ‫سبد‪ ،‬ترکیبی از انواع اوراق بهادار است که به منظور کاهش ریسک‬ ‫سرمایه گذاری تشکیل می شود‪ .‬سبدگردانی در واقع فرایند ایجاد و‬ ‫نگهداری یک پرتفوی از دارایی های گوناگون و متناسب با اهدافی‬ ‫اس��ت که مش��تری بیان می کند‪ .‬در فرایند س��بدگردانی برای هر‬ ‫س��رمایه گذار‪ ،‬س��بد جداگانه ای تش��کیل می شود که ترکیب ان با‬ ‫توجه به میزان ریس��ک پذیری سرمایه گذار تعیین شده‬ ‫و نظر شخصی وی درباره سرمایه گذاری لحاظ می شود‪.‬‬ ‫این یک تفاوت اساس��ی در س��بدگردانی بوده و در این‬ ‫حالت‪ ،‬سرمایه گذار مالکیت مستقیم بر دارایی های سبد‬ ‫خود دارد اما در صندوق ها این مالکیت مش��اع اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��ویی در صندوق ها‪ ،‬س��رمایه گذار به صورت مستقیم‬ ‫اختیار اعمال نظر در ترکیب دارایی های صندوق را ندارد‪.‬‬ ‫از این حیث‪ ،‬س��بدگردانی ضمن در نظر گرفتن خصوصیات فردی‬ ‫مش��تری یک س��اختار منس��جم‪ ،‬دقیق و در عین حال منعطف و‬ ‫منصفانه را به وی پیش��نهاد می دهد‪ .‬کارمزدها و س��اختار هزینه ای‬ ‫مناس��ب‪ ،‬از دیگر مزایای س��بدگردانی در مقایس��ه با صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری است‪ .‬شرکت های فعال در امر سبدگردانی با استفاده‬ ‫از نی��روی انس��انی متخصص و دانش بنی��ان و بکارگیری روش های‬ ‫علمی به منظور تجزیه و تحلیل مسائل بازار‪ ،‬امکان ارائه خدمات به‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تشکیل سبدهای سرمایه گذاری‬ ‫و مدیریت ان را دارند‪ .‬این شرکت ها همچنین از توانایی الزم برای‬ ‫پذیرش نقش ارکان انواع صندوق های س��رمایه گذاری برخوردارند‬ ‫و می توانند س��مت مدیر را به عنوان رکن اجرایی و س��مت متولی را‬ ‫به عنوان رکن ناظر صندوق برعهده بگیرند‪ .‬بیان این نکته ضرورت‬ ‫دارد که ش��رکت های ارائه دهنده خدمات س��بدگردانی بابت ارکان‬ ‫از س��رمایه گذاران هزینه ای دریافت نمی کنند‪ .‬این ش��یوه مبتنی بر‬ ‫دریافت یک کارمزد ثابت و ناچیز بابت مدیریت سبد و دریافت کارمزد‬ ‫متغیر متناسب با منافع مشتری یا سرمایه گذار به شرط عبور از یک‬ ‫نرخ توافقی س��ود اس��ت که به جذابیت س��بدگردانی می افزاید زیرا‬ ‫سرمایه گذاران تحمل هزینه متناسب با سود حاصل شده را منطقی تر‬ ‫از پرداخت هزینه ثابت می دانند‪ .‬اصلی ترین ویژگی سبدگردانی در‬ ‫بهره گیری از توانمندی حرفه ای مدیر سبد و مشاوره های تیم مدیران‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬این امر موجب می شود تا تمام تصمیم های‬ ‫گرفته ش��ده در نهایت وس��واس و دقت باشد و نظارت های دقیقی بر‬ ‫گزارش های مالی و اخبار بازار سرمایه شود که همین امر سبدگردانی‬ ‫را نس��بت به س��رمایه گذاری انفرادی یا از طریق سایر نهادهای بازار‬ ‫سرمایه متمایز می کند‪ .‬از مهم ترین مزیت های سبدگردانی می توان‬ ‫به اس��تفاده از تجربه و تخصص کارشناس��ان و خبرگان سبدگردانی‬ ‫در کارگزاری‪ ،‬کاهش ریس��ک س��رمایه گذار در قیاس با اقدام خود‬ ‫فرد‪ ،‬اس��تفاده از حداکثر س��ود و بازده س��هام‪ ،‬دسترس��ی به بازار و‬ ‫اگاهی از وضعیت بازار سرمایه‪ ،‬امکان شرکت در عرضه های اولیه‪،‬‬ ‫ام��کان تش��کیل پرتف��وی متنوع بهینه و اگاه��ی از وضعیت مالی و‬ ‫عملیاتی ش��رکت های موجود در بورس اوراق بهادار اش��اره کرد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬برای تش��ویق و ترغیب حضور س��رمایه گذاران در بخش‬ ‫بورس و س��هام و توس��عه سرمایه گذاری در این بخش‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫باید به توس��عه فرهنگ س��هامداری بپردازد و این هیجان معامالتی‬ ‫در بازار س��رمایه می تواند در رس��یدن به بخش��ی از این هدف کمک‬ ‫کند‪ .‬اگر با توس��عه فرهنگ س��هامداری‪ ،‬س��رمایه گذاری در بورس‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬تولید ملی رونق می گیرد و چنانچه تولید ملی در یک‬ ‫کش��ور افزایش یابد‪ ،‬توس��عه اقتصادی در ان کش��ور اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫نتایج رش��د و توس��عه اقتصادی عبارتند از‪ -۱ :‬افزایش ثروت مردم‪،‬‬ ‫‪ -۲‬توس��عه رفاه افراد جامعه‪ -۳ ،‬فقرزدایی‪ -۴ ،‬ایجاد اش��تغال‪ .‬این‬ ‫ل در راستای عدالت اجتماعی هستند و اجرای برنامه های رفاهی‬ ‫عوام ‬ ‫و توسعه عدالت اجتماعی در کشور و حمایت از شهروندان در برابر‬ ‫بحران های اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬امنیت درامد و امید به اینده برای‬ ‫افراد جامعه به ویژه اقشار اسیب پذیر‪ ،‬تقویت شده و موجب‬ ‫یکایک ‬ ‫ارامش درونی و نظم و ثبات اجتماعی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت‪ :‬صرافی‬ ‫ای��ن بان��ک‪ ،‬ارز حاص��ل از صادرات که به ش��کل‬ ‫اس��کناس از س��وی صادرکننده وارد می ش��ود را‬ ‫بدون محدودیت به نرخ ازاد بازار خریداری و ما به‬ ‫ازای ریالی ان را به صورت نقدی پرداخت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات‪،‬‬ ‫علی صالح ابادی با تشریح برنامه های بانک توسعه‬ ‫صادرات برای حمای��ت از صادرکنندگان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ارائه تس��هیالت ب��ه صادرکنندگان ب��ا نرخ های‬ ‫ترجیحی از محل مناب��ع تلفیقی بانک و صندوق‬ ‫توس��عه ملی با نرخ حدود ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۴.۵‬درصد و نیز‬ ‫خریداری ارز حاصل از صادرات از صادرکنندگان‬ ‫به نرخ ب��ازار در اولویت برنامه های بانک توس��عه‬ ‫صادرات در س��ال «رونق تولید» قرار دارد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه درباره وثیقه های تسهیالت تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫مش��تریان بانک خوش حس��اب و از رتبه اعتباری‬ ‫مطلوب��ی برخوردار باش��ند‪ ،‬مش��مول تخفیف و‬ ‫ترجیحاتی در وثیقه ها از س��وی بانک می ش��وند‪.‬‬ ‫به طور قط ع س��ابقه مثبت مشتری‪ ،‬بهترین وثیقه‬ ‫برای بانک است‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات‬ ‫ای��ران ب��ه صادرکنن��دگان توصیه ک��رد به جای‬ ‫اس��تفاده از یک خدمت بانک‪ ،‬از بسته و مجموعه‬ ‫خدمات بانک استفاده کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در حوزه های��ی که محدودی��ت منابع وجود دارد‪،‬‬ ‫بانک خدمات تکمیل��ی مانند صدور ضمانتنامه و‬ ‫اعتبار اسنادی داخلی به مشتریان ارائه می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت بیمه اس�یا مجامع فصلی را‬ ‫برگزار می کند‬ ‫بیمه اسیا با هدف بررسی دقیق و شفاف عملکرد‬ ‫سرپرستی های مناطق ده گانه این شرکت مجامع‬ ‫فصل��ی را برگزار می کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه اسیا‪ ،‬مسعود بادین‪ ،‬نایب رئیس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل بیمه اس��یا با تاکید بر برگزاری منظم‬ ‫مجام��ع فصلی سرپرس��تی های مناط��ق ده گانه‬ ‫بیمه اس��یا‪ ،‬گفت‪ :‬ابت��کار برگزاری مجامع فصلی‬ ‫سرپرس��تی ها‪ ،‬نقطه عطفی در حرکت رو به رشد‬ ‫بیمه اسیا خواهد بود و امیدواریم با تالش و جدیت‬ ‫مدیران مرتبط بتوانیم به اهداف مورد نظر دس��ت‬ ‫پیدا کنیم‪ .‬مدیرعامل بیمه اس��یا بررس��ی دقیق‬ ‫و ش��فاف عملکرد سرپرس��تی ها‪ ،‬تعامل شعب و‬ ‫سرپرستی ها‪ ،‬تعامل سرپرستی ها با مدیریت ها ی‬ ‫مختل��ف و ایجاد اعتم��اد و همدلی بین کارکنان‪،‬‬ ‫پاس��خگویی‪ ،‬رصد بازاره��ای منطقه ای و محلی‪،‬‬ ‫شناسایی نقاط قوت و ضعف فعالیت ها و سرانجام‬ ‫در راس��تای افزایش سهم بازار و س��وداوری را از‬ ‫مهم ترین اهداف برگزاری مجامع فصلی دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم س�اعات کار شعب بانک اینده‬ ‫در نیمه نخست امسال‬ ‫س��اعات کار شعب بانک اینده‪ ،‬تا پایان تابستان‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬در کالنش��هرها و شهرستان های سراسر‬ ‫کش��ور برای حض��ور کارکنان و ارائ��ه خدمات به‬ ‫مش��تریان اعالم شد‪ .‬س��اعت ارائه خدمات شعب‬ ‫بانک اینده در ش��هرهای ته��ران‪ ،‬کرج‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫ش��یراز‪ ،‬مش��هد‪ ،‬تبریز‪ ،‬ارومیه و کاشان‪ ،‬در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۸‬از ش��نبه تا چهارشنبه‪ ،‬از‬ ‫س��اعت ‪ ۷‬و ‪ ۳۰‬دقیق��ه تا س��اعت ‪۱۶‬و‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬س��اعت ارائه خدمات در سایر‬ ‫شهرس��تان ها‪ ،‬از ش��نبه تا چهارش��نبه از ساعت‬ ‫‪ ۷‬و‪ ۳۰‬دقیق��ه ت��ا س��اعت ‪ ۱۴‬ب��وده و باجه عصر‬ ‫این ش��عب از س��اعت ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۵‬دقیقه تا ‪ ۱۸‬و ‪۴۵‬‬ ‫دقیقه‪ ،‬به مش��تریان خدمات ارائه می کند‪ .‬ساعت‬ ‫ارائه خدمات به مش��تریان در شعب بانک در تمام‬ ‫کالنشهرها و شهرستان ها در روزهای پنجشنبه‪،‬‬ ‫از س��اعت ‪ ۷‬و ‪ ۱۵‬دقیقه صبح تا س��اعت ‪۱۳‬و ‪۱۵‬‬ ‫دقیقه اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬س��اعت ارائه خدمات به‬ ‫مش��تریان در جزایر کیش و قشم در نیمه نخست‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۸‬بر اساس تصمیم شورای عالی مناطق‬ ‫ازاد تجاری‪ -‬صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬از ش��نبه تا‬ ‫چهارشنبه از ساعت ‪ ۷‬و ‪ ۳۰‬دقیقه صبح تا ساعت‬ ‫‪ ۱۵‬و ‪ ۳۰‬دقیقه و در روزهای پنجشنبه نیز ساعت‬ ‫کار از ساعت ‪ ۷‬و ‪ ۱۵‬دقیقه صبح تا ‪ ۱۲‬و ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام بانک دی صحت ندارد‬ ‫روابط عموم��ی بان��ک دی با اع�لام اینکه هیچ‬ ‫برنام��ه ای ب��رای ادغام این بانک ب��ا دیگر بانک ها‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬خبر ادغام بانک دی را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫جمش��ید قزوینیان‪ ،‬رئیس اداره روابط عمومی و‬ ‫تبلیغات بانک دی ضمن تکذیب خبر منتشر شده‬ ‫در برخی س��ایت های خبری مبنی بر ادغام بانک‬ ‫دی با بانک های ش��هر و سرمایه تاکید کرد‪ :‬ادغام‬ ‫نهادهای بانک��ی منوط به مصوبه ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار و مجوز بانک مرکزی اس��ت که بر اس��اس‬ ‫اس��تعالم از بان��ک مرک��زی درحال حاض��ر هیچ‬ ‫برنام��ه ای درباره ادغام بانک ه��ای غیرنظامی در‬ ‫دس��تور کار قرار ندارد‪ .‬قزوینیان با اشاره به انتشار‬ ‫اخبار ک��ذب در برخی رس��انه ها مبنی ب��ر ادغام‬ ‫بانک ها‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬بر اس��اس اعالم نظر رسمی‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی تنها موضوع ادغام‬ ‫بانک های نظامی در دس��تور کار قرار دارد و درباره‬ ‫بانک ه��ای غیرنظامی هیچ موضعی اتخاذ نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹خرید ارز اسکناس حاصل از صادرات‬ ‫بدون محدودیت‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫معاون فنی و مهندسی نمایشگاه بین المللی تهران مطرح کرد‬ ‫اخبار‬ ‫شهر افتاب میزبان‬ ‫نمایشگاه نوشت افزار‬ ‫و تجهیزات مهندسی‬ ‫شش��مین نمایش��گاه بین المللی تخصصی‬ ‫نوش��ت افزار و تجهیزات مهندس��ی با حضور‬ ‫محمد رئوف ق��ادری‪ ،‬مدیرعامل نمایش��گاه‬ ‫بین المللی شهرافتاب برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬ششمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی تخصصی نوش��ت افزار و تجهیزات‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬اداری‪ ،‬بایگانی‪ ،‬هنری‪ ،‬اموزشی‬ ‫و کمک اموزش��ی و دفاتر‪ ،‬ب��ا حضور محمد‬ ‫رئوف قادری‪ ،‬مدیرعامل نمایشگاه بین المللی‬ ‫شهرافتاب راه اندازی شد‪.‬‬ ‫در این دوره از نمایشگاه شاخه های مرتبط‬ ‫ب��ه صنع��ت نوش��ت افزار مانن��د محصوالت‬ ‫تحریر‪ ،‬ان��واع دفات��ر‪ ،‬تجهیزات مهندس��ی‪،‬‬ ‫انواع چس��ب‪ ،‬هدایای تبلیغاتی‪ ،‬لوازم اداری‬ ‫بایگانی‪ ،‬بازی های فک��ری کودک‪ ،‬نوجوان و‬ ‫سرگرمی‪ ،‬کیف‪ ،‬کوله و چمدان و شرکت های‬ ‫دانش بنیان مرتبط شرکت داشتند‪.‬‬ ‫ارائه اخری��ن توانمندی ه��ا و فناوری های‬ ‫روز صنعت نوشت افزار‪ ،‬توسعه بازار داخلی و‬ ‫نگاه استراتژیک به بازارهای منطقه ای‪ ،‬انتقال‬ ‫دانش و فناوری صنعت نوشت افزار‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت تولیدی ای��ران‪ ،‬ایجاد ارتباط بین‬ ‫فعاالن صنایع و تجار و شناسایی بازار جدید‬ ‫از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه از ‪۱۱‬تا‪ ۱۴‬تیر از س��اعت ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬در فضای سرپوش��یده ای به مس��احت‬ ‫‪ ۱۴‬هزار مترمربع در ‪ ۲‬س��الن در نمایش��گاه‬ ‫بین المللی شهرافتاب برگزار شد‪.‬‬ ‫«اکسپو» فرصتی گرانبها برای تعامل با جهان‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگزاری بزرگ ترین‬ ‫رویداد صنعت ساختمان‬ ‫جنوب کشور در شیراز‬ ‫بیس��ت و یکمین نمایش��گاه بین المللی و‬ ‫تخصصی صنعت س��اختمان با حضور جمعی‬ ‫از مس��ئوالن کش��وری و اس��تانی و برترین‬ ‫فع��االن حوزه صنع��ت س��اختمان در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری عصر نمایش��گاه‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫فارس صنعت ساختمان را یکی از بزرگ ترین‬ ‫بخش های اقتصادی کش��ور دانست و گفت‪:‬‬ ‫صنع��ت ساخت وس��از به عنوان ی��ک صنعت‬ ‫مادر طیف گس��ترده ای از صنایع وابس��ته را‬ ‫در بر می گیرد و با ایجاد فرصت های ش��غلی‬ ‫گوناگون و کمک به تولید ناخالص داخلی به‬ ‫عنوان محرک رشد اقتصادی کشور از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫س��یدمحمود موس��وی از اس��تان ف��ارس‬ ‫به عنوان یکی از ‪ 4‬استان برتر در حوزه صنعت‬ ‫ساختمان نام برد و افزود‪ ۱۲۸ :‬شرکت کننده‬ ‫در ‪ 4‬س��الن س��رو‪ ،‬بهار‪ ،‬نرگ��س و حافظ و‬ ‫فضای باز نمایش��گاهی در مس��احتی افزون‬ ‫بر ‪ ۱۳‬هزار مترمربع در این نمایشگاه حضور‬ ‫داشتند‪ ۴۵ .‬درصد از این مشارکت کنندگان‬ ‫این رویداد از استان فارس بودند‪.‬‬ ‫موس��وی زمینه فعالیت غرفه داران را تولید‬ ‫ان��واع مصالح س��اختمانی‪ ،‬لول��ه و اتصاالت‪،‬‬ ‫ش��یراالت‪ ،‬بتن‪ ،‬اسانس��ور‪ ،‬ف��وم‪ ،‬تیرچه و‬ ‫بلوک‪ ،‬تاسیسات و سیس��تم های گرمایش و‬ ‫سرمایش‪ ،‬کلید و پریز‪ ،‬کوبیاکس و طراحان‪،‬‬ ‫معماران و مجریان س��اختمانی و غیره اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این نمایشگاه سعی شد عالوه‬ ‫بر حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی و کمک‬ ‫به رونق اقتصادی کشور با حضور نمایندگان‬ ‫برندهای خارجی ب��ه انتقال فناوری و تبادل‬ ‫فناوری کشورهای پیشرفته به تولیدکنندگان‬ ‫داخلی زمینه مساعدی فراهم شود‪.‬‬ ‫موسوی همچنین افزود‪ :‬چند هیات تجاری‬ ‫از کش��ورهای قطر‪ ،‬عراق و افغانستان در این‬ ‫نمایش��گاه حضور داش��تند و عالوه بر بازدید‬ ‫از غرفه ه��ا و محص��والت و خدم��ات ارائ��ه‬ ‫ش��ده توس��ط مش��ارکت کنندگان نمایشگاه‬ ‫س��اختمان‪ ،‬در قس��مت غرف��ه مذاکرات ‪B‬‬ ‫‪ B 2‬س��الن نرگس ب��ا تاج��ران‪ ،‬بازرگانان و‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی در راس��تای انعقاد‬ ‫قرارداد و گسترش تعامالت تجاری فی مابین‬ ‫به مذاک��ره پرداختند‪ .‬مدیرعامل نمایش��گاه‬ ‫بین المللی فارس به برگزاری چندین کارگاه‬ ‫اموزش��ی در ح��وزه صنع��ت س��اختمان با‬ ‫همکاری س��ازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫اس��تان فارس و دانش��گاه ش��یراز و تدریس‬ ‫اس��تادان برجس��ته کشور اش��اره کرد گفت‪:‬‬ ‫استقبال بسیار خوبی از برگزاری این رویداد‬ ‫انجام ش��د و مخاطبانی از سراسر کشور برای‬ ‫بازدیداز بخش های گوناگون این نمایشگاه به‬ ‫استان فارس سفر کردند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین میرظفرجویان‬ ‫براساس براورد‬ ‫برگزارکنندگان‪،‬‬ ‫اکسپو‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوبی حدود‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون نفر‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫خواهد داشت‬ ‫که ‪۸۰‬درصد‬ ‫انها غیربومی‬ ‫هستند‬ ‫از کل فض��ای ‪ ۴۳۸‬هکت��اری اکس��پو‪ ۲۰۲۰‬دوبی‪،‬‬ ‫فضای تخصیص یافته به کشور ایران‪ ۲۰۱۴ ،‬مترمربع‬ ‫اس��ت و ایران جزو کشورهایی است که به طور مستقل‬ ‫پاویون مل��ی خود را برپا خواهد ک��رد‪ .‬در این رویداد‬ ‫‪ ۱۹۲‬کشور حضور دارند و بیش از ‪ ۸۰‬کشور که به طور‬ ‫عمده کشورهای توس��عه یافته هستند‪ ،‬به طور مستقل‬ ‫اقدام ب��ه برپایی پاویون خود در محل های مش��خص‬ ‫شده می کنند‪.‬‬ ‫ط��رح پاوی��ون ایران ب��ه زودی با به پایان رس��یدن‬ ‫مراحل نهایی مس��ابقه طراحی‪ ،‬مش��خص خواهد شد‪.‬‬ ‫اکس��پو ‪۲۰۲۰‬دوبی از ‪ ۲۹‬مهر‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۲۱‬فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در کشور امارات متحده عربی برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون فنی و مهندس��ی نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫در ای��ن زمین��ه گفت‪ :‬با توج��ه به ش��رایط کنونی ما‬ ‫چ��ه در منطق��ه و چه در جه��ان‪ ،‬حض��ور در چنین‬ ‫روی��دادی که در ان بیش��تر کش��ورها حض��ور فعالی‬ ‫دارند و بازدیدکنندگانی از سراسر جهان به بازدید ان‬ ‫می ایند‪ ،‬فرصت بسیار گرانبهایی برای برقراری تعامل‬ ‫و معرف��ی ایران در عرصه های اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اکس��پو‪ ۲۰۲۰‬دوبی را می توان مهم ترین‬ ‫روی��داد س��ال اینده در صنع��ت نمایش��گاهی جهان‬ ‫دانس��ت که به عنوان نخس��تین اکس��پو در یک کشور‬ ‫عرب��ی از ‪ ۲۹‬مه��ر ‪ ۱۳۹۹‬ت��ا ‪ ۲۱‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫امارات برگزار خواهد ش��د‪ .‬ایران نی��ز به عنوان یکی از‬ ‫کش��ور های حاضر در این رویداد در تکاپو برای حضور‬ ‫قدرتمند در این رویداد است‪ .‬با حسین میرظفرجویان‪،‬‬ ‫معاون فنی و مهندسی نمایش��گاه بین المللی تهران و‬ ‫یک��ی از مدی��ران تصمیم گیر در این ح��وزه گفت وگو‬ ‫کرده ای��م تا در جریان مراحل اماده س��ازی ایران برای‬ ‫حضور در این رویداد قرار بگیریم‪.‬‬ ‫€ €در تکاپو برای شرکت در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی‬ ‫هستیم‪ ،‬به نظر شما ضرورت حضور ایران در این‬ ‫اکسپو چیست؟‬ ‫نمایش��گاه ها در عرصه سیاس��ت‪ ،‬اقتص��اد‪ ،‬وضعیت‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگی و هنری ملل‪ ،‬نق��ش موثری ایفا‬ ‫می کنند و اثربخشی نمایش��گاه ها در برنامه ریزی های‬ ‫اقتصادی کش��ورها به خوبی نمایان است‪ .‬این رویدادها‬ ‫اینه تم��ا م نمایی برای اصالح‪ ،‬تقویت و بهبود روش ها‬ ‫و تس��هیل ارتباطات تجاری‪ ،‬دس��تیابی ب��ه بازارهای‬ ‫گوناگون و رونق مبادالت بازرگانی هستند‪.‬‬ ‫یک��ی از ابزاره��ای مهم ب��رای رونق بخش��یدن به‬ ‫اقتصاد در چش��م انداز بلندم��دت و انجام فعالیت موثر‬ ‫برای ارتقای س��طح اش��تغال و ایجاد روابط بین المللی‬ ‫و تب��ادل فرهنگ��ی ملت ه��ا و جل��ب گردش��گران‪،‬‬ ‫نمایشگاه های جهانی(اکسپو) هستند‪ .‬این نمایشگاه ها‬ ‫با نمایشگاه های تجاری که در سطح ملی و بین المللی‬ ‫برگزار می شوند‪ ،‬متفاوت است‪ .‬بسیاری از کارشناسان‬ ‫بین الملل��ی حوزه نمایش��گاه ها اعتقاد دارن��د که این‬ ‫نمایش��گاه ها از پیشرفته ترین و گسترده ترین رویداد ها‬ ‫هس��تند و در بلندمدت در اختیار فعالیت های تجاری‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫درباره نمایشگاه های جهانی باوجود سابقه طوالنی در‬ ‫برگزاری و حضور کشورمان در این گونه نمایشگاه ها چه‬ ‫پیش از انقالب و چه پس از انقالب و با توجه به تعریف‬ ‫جامع‪ ،‬کامل و اهمیت این نمایشگاه ها و حضور مناسب‬ ‫در انها‪ ،‬متاسفانه بیشتر مس��ئوالن‪ ،‬سیاست گذاران و‬ ‫حتی دس��ت اندرکاران حوزه نمایشگاهی به طور کامل‬ ‫اگاهی ندارند و از این فرصت گرانبها که به نوعی مکانی‬ ‫برای نمایش توانمندی های یک ملت است تا اینکه در‬ ‫گذشته چه بوده و انچه به دنبال ان است را بروز دهد‪،‬‬ ‫استفاده الزم را نمی کنند‪.‬‬ ‫اکس��پو‪ ،‬نمایش��گاهی اس��ت جهانی با گرایش های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی که با انتخاب موضوعی‬ ‫اکس��پو‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی را می ت��وان مهم ترین رویداد س��ال اینده در‬ ‫صنعت نمایش��گاهی جهان دانست که به عنوان نخستین اکسپو در یک‬ ‫کشور عربی از ‪ ۲۹‬مهر ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۲۱‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬در امارات برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬ایران نیز به عنوان یکی از کشور های حاضر در تکاپو برای‬ ‫حضور قدرتمند در این رویداد است‬ ‫درب��اره چالش ه��ا و دغدغه ه��ای جامعه بش��ری که‬ ‫ازس��وی میزبان اکسپو برگزیده می ش��ود و کشورها و‬ ‫س��ازمان های بین الملل��ی مش��ارکت کننده با طراحی‬ ‫و ارائه راه حل های در راس��تای ح��ل چالش مورد نظر‬ ‫ب��ا توجه به توانمندی ها و امکانات بومی و س��رزمینی‬ ‫و ب��ا بهره ب��رداری از تاری��خ و فرهن��گ خ��ود اق��دام‬ ‫می کنند‪ ،‬برگزار می ش��ود‪ .‬بیشتر مشارکت کننده ها در‬ ‫تالش هس��تند در راس��تای تم و موضوع اکسپو مورد‬ ‫نظ��ر کاری را ارائ��ه کنند و بقیه کش��ورها نیز با ارائه‬ ‫طرح های معماری ب��ا موضوع های خاص و برگرفته از‬ ‫تاری��خ و تمدن خ��ود و برای برق��راری ارتباطات موثر‬ ‫و ایجاد روابط فرهنگی و توس��عه گردش��گری در این‬ ‫رویداد مش��ارکت می کنند‪ .‬به نوعی اکس��پو‪ ،‬رویدادی‬ ‫چند بعدی اس��ت که در طول برپایی ان مالقات های‬ ‫دیپلماتیک‪ ،‬بحث های اجتماعی و فرهنگی به طور عام‬ ‫و وی��ژه‪ ،‬تماس های اقتص��ادی و همچنین برنامه های‬ ‫زنده اجرای موس��یقی و نمایش به طور همزمان انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پاویون کش��ورها در اکس��پو براس��اس موضوع های‬ ‫خاص بر پا می ش��ود تا تفس��یر کش��ور مرب��وط از ان‬ ‫موض��وع را نش��ان دهد‪ .‬ب��رای برگزاری اکس��پو باید‬ ‫س��الن ها به طورخاص و ویژه طراحی و س��اخته شوند‪.‬‬ ‫در این میدان رقابت‪ ،‬مش��ارکت کنندگان برای حضور‬ ‫هر چه بهتر و چش��مگیرتر سعی در ابداع و ایجاد یک‬ ‫ساختار بیاد ماندنی از خود دارند و در تالشند براساس‬ ‫موضوع اصلی و تم های فرعی اکس��پو‪ ،‬توانمندی های‬ ‫علمی‪ ،‬فن��ی‪ ،‬معماری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬تاریخ��ی و‪ ...‬خود را‬ ‫به نح��و ممکن و زیبا به نمای��ش بگذارند‪ .‬در حقیقت‪،‬‬ ‫اکسپو محل تالقی فرهنگ متجسم ملل و سازمان های‬ ‫گوناگون جهانی و فضایی است برای حضور کشورها در‬ ‫کن��ار هم‪ ،‬تا هویت های زمینه ای و س��رزمینی خود را‬ ‫حول یک مفهوم که در اکسپو پیش رو «اتصال ذهن ها‪،‬‬ ‫خلق اینده» اس��ت‪ ،‬بازافرینی کنند‪ .‬در اکسپو‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوب��ی حضور ای��ران از چند جنبه قاب��ل توجه و مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس براورد برگزارکنندگان‪ ،‬اکسپو‪ ۲۰۲۰‬دوبی‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬میلیون نفر بازدیدکننده خواهد داش��ت که‬ ‫‪۸۰‬درصد انها غیربومی هس��تند‪ .‬گفتنی است از زمان‬ ‫برگزاری اکسپو‪ ،۱۸۵۱‬این نخستین بار است که تعداد‬ ‫بازدید کننده ه��ای غیربوم��ی این روی��داد زیاد و قابل‬ ‫توجه اس��ت از این رو‪ ،‬فرصت بس��یار ن��ادری به وجود‬ ‫ام��ده که در یک برهه زمان��ی ‪ ۶‬ماهه برگزاری‪ ،‬بتوان‬ ‫بهره ب��رداری مناس��بی در همه زمینه ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماع��ی و‪ ...‬و توس��عه روابط ب��ا جامعه‬ ‫بین المللی در محل اکسپو داشت‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اقامت تعداد زیادی از ایرانیان و جامعه‬ ‫متنوع جهانی و س��رمایه دار در کشور امارات در مدت‬ ‫‪ ۶‬ماه برگزاری اکس��پو می توان از جنبه های گوناگون‬ ‫خ��ارج از محل برگزاری نیز ب��ه معرفی توانمندی های‬ ‫علم��ی‪ ،‬فنی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬فرهنگی و‪ ...‬کش��ور پرداخت و‬ ‫ارتباط های در این زمینه ها برقرار کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫همس��ایگی و فاصله بس��یارکم با دوب��ی امکان حضور‬ ‫مناس��ب کش��ورمان در یکی از بزرگ ترین رویدادهای‬ ‫بین المللی و بهبود روابط را فراهم کرده اس��ت‪ .‬هدف‬ ‫دفت��ر نمایش��گاه های بین الملل��ی«‪ »BIE‬کم��ک به‬ ‫تبادالت اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگی و علمی میان کش��ورها‬ ‫و توس��عه این روابط از طریق برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫اکس��پو اس��ت که مواردی همچون دف��اع از زندگی‪،‬‬ ‫توس��عه باثب��ات‪ ،‬بی��ان ایده ه��ا‪ ،‬ش��راکت در اگاهی‬ ‫جمع��ی‪ ،‬پژوه��ش‪ ،‬نواوری ه��ای فناوریک��ی‪ ،‬احترام‬ ‫به ارزش های انس��انی و چند فرهنگ��ی بودن را در بر‬ ‫می گیرد؛ بنابراین عضویت ایران در دفتر نمایشگاه های‬ ‫بین المللی«‪ »BIE‬و مش��ارکت حدود ‪ ۲۰۰‬کش��ور و‬ ‫س��ازمان ب��زرگ بین المللی‪ ،‬فرص��ت بی نظیری برای‬ ‫کش��ورمان اس��ت که ضمن حضور در ای��ن رویداد‪ ،‬به‬ ‫معرفی و برق��راری تبادالت فرهنگی‪ ،‬تاریخی و تحقق‬ ‫اهداف اقتصادی دس��ت پیدا کند و ع�لاوه بر اینها به‬ ‫تقویت روابط بین المللی درباره یک موضوع مش��ترک‬ ‫بپردازد‪ .‬گفتنی است اکس��پوها به مثابه نشانه اعتماد‬ ‫می��ان مل��ل‪ ،‬ابزاره��ای دیپلماتیک موث��ری به لحاظ‬ ‫سیاسی و فرهنگی هستند و کشورهای مشارکت کننده‬ ‫متعهد ب��ه تحقق اهداف اجرایی و ارزش قائل ش��دن‬ ‫برای بش��ر از طریق برگزار کردن اکسپوها و مشارکت‬ ‫در نمایشگاه های یادشده هستند‪.‬‬ ‫€ €فرایند انتخاب طرح پاویون ایران در اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دوبی چگونه و در چه مرحله ای است؟‬ ‫پ��س از تش��کیل س��تاد اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی و‬ ‫پیگیری ه��ای انجام ش��ده برای حضور ای��ران در این‬ ‫رویداد و بررس��ی های گوناگون‪ ،‬مقرر شد طرح پاویون‬ ‫ایران با برگزاری مس��ابقه ای انتخاب ش��ود؛ از این رو‬ ‫با اس��تفاده از تجربه دوره های گذشته و خردجمعی و‬ ‫تدوین و ش��رح خدمات و ایین نامه های ارزیابی کیفی‬ ‫انتخاب مش��اوران ذی صالح با برگزاری دو نوبت اگهی‬ ‫فراخ��وان عمومی ب��رای دعوت از مش��اوران به منظور‬ ‫حضور در مس��ابقه طراحی پاویون ایران‪ ،‬پس از س��فر‬ ‫دکتر حس��ین زاده رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت نمایشگاه ها به کش��ور امارات و تثبیت حضور‬ ‫و انتخاب محل و متراژ پاویون کشورمان که به سرعت‬ ‫انجام شد‪ ،‬ستاد «مسابقه طراحی پاویون ایران» شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫من به عنوان یکی از مدیران ستاد مسابقه‪ ،‬ساماندهی‬ ‫کار را ب��ر عهده گرفت��م و با کمک اعضای س��تاد که‬ ‫نظارت عالیه دکتر حس��ین زاده را نیز به همراه داشت‪،‬‬ ‫پس از نشس��ت های گوناگون کارشناسی و حرفه ای و‬ ‫بررسی اسناد و مدارک مشاوران‪ ،‬در نهایت ‪ ۱۰‬مشاور‬ ‫که امتیاز باالتری کس��ب کرده بودند را انتخاب کردیم‬ ‫و ق��رارداد همکاری برای کم��ک هزینه و تهیه طرح و‬ ‫ماک��ت با انها منعقد و مقرر ش��د در مدت ‪ ۲‬ماه طرح‬ ‫مورد نظر خ��ود را با توجه به دفترچه ش��رح خدمات‬ ‫و موض��وع انتخابی ایران برای اکس��پو تهی��ه کنند و‬ ‫ارائ��ه دهند تا ازس��وی داوران انتخابی که از بهترین و‬ ‫باتجربه ترین استادها از جامعه معماری و دانشگاه های‬ ‫تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪ ،‬ش��هید بهشتی و دانشگاه ازاد‬ ‫هستند‪ ،‬مورد ارزیابی قرار گیرند که در نهایت از میان‬ ‫انها ‪ ۳‬طرح برتر انتخاب خواهد شد و در نیمه نخست‬ ‫خرداد ‪ ۹۸‬به س��رانجام خواهد رس��ید و بیانیه داوران‬ ‫منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه انتخ�اب موضوع«حرکت» برای‬ ‫طراح�ی پاویون ایران‪ ،‬در ط�رح ان چه مواردی‬ ‫باید در اولویت قرار بگیرد؟‬ ‫در نشس��ت توجیهی با مشاوران منتخب و با حضور‬ ‫داوران‪ ،‬رعایت موضوع اصلی اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی یعنی‬ ‫«اتصال ذهن ها‪ ،‬خلق این��ده»‪ ،‬موضوع انتخابی ایران‬ ‫یعنی «حرکت» (پویایی) و همچنین مجموعه مقررات‬ ‫و ضوابط اعالم شده از سوی برگزارکننده‪ ،‬الزامی اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به موارد یادش��ده طراح��ان باید این نکته‬ ‫را م��د نظر ق��رار دهند که ایران س��رزمین همراهی و‬ ‫هم اوایی در عین تنوع‪ ،‬تمایز و تفاوت است و طراحان‬ ‫می توانند با بهره گیری از این گزینه ها نقش��ی را خلق‬ ‫کنن��د که دربرگیرنده جغرافیای ای��ران‪ ،‬تاریخ ایران و‬ ‫نگاه به اینده کش��ور باشد‪ ،‬همچنین می توانند بستری‬ ‫را فراهم کنند که برای تعامل در تمامی سطوح کاربرد‬ ‫داشته باشد و برای بازدیدکننده نیز در عین جذابیت‪،‬‬ ‫قابل توجه باشد و به پرسش های اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬از نظر‬ ‫نواوری‪ ،‬شمولیت و ادراک پاسخ مناسب بدهد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به امکانات و محدودیت ها‪ ،‬پیش بینی‬ ‫ش�ما از حض�ور ای�ران در اکس�پو ‪ ۲۰۲۰‬دوب�ی‬ ‫چیست؟‬ ‫اهمی��ت تعامل و برقراری ارتباط میان انس��ان ها در‬ ‫جوام��ع گوناگون و منافع ناش��ی از این روابط و اینکه‬ ‫تسهیل وسایل ارتباطی تا حد زیادی توانسته اطالعات‬ ‫بس��یاری را در اختی��ار هم��گان قرار دهد‪ ،‬بر کس��ی‬ ‫پوش��یده نیس��ت و نمی توان منکر ان شد‪ .‬با توجه به‬ ‫شرایط ما در منطقه و در سطح جهان‪ ،‬حضور در چنین‬ ‫رویدادی که بیشتر کشورها در ان حضور فعالی دارند‬ ‫و بازدیدکنندگان��ی از سراس��ر جهان ب��ه بازدید از ان‬ ‫می ایند‪ ،‬فرصت بسیار گرانبهایی برای برقراری تعامل‬ ‫و معرف��ی ای��ران در عرصه های اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و‪ ...‬اس��ت‪ .‬همچنین می توان ب��ا بهره برداری‬ ‫ویژه از مناس��بت هایی مانند نوروز‪ ،‬هفته والیت و‪ ...‬در‬ ‫طول ‪ ۱۸۰‬روز برگزاری اکسپو که از اکتبر ‪ ۲۰۲۰‬اغاز‬ ‫می ش��ود و اوایل مارس ‪ ۲۰۲۱‬به پایان می رسد؛ تاثیر‬ ‫حضور کشورمان را دو چندان کنیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫با افزایش خطوط تولید بیلت ایجاد می شود‬ ‫خطر رقابت منفی در کمین بیلت سازی الومینیوم‬ ‫شمش��ال یا بیلت الومینیومی نوعی شمش الومینیومی‬ ‫است که جزو محصوالت نیمه ساخته ریخته گری الومینیوم‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬الیاژ بیل��ت در پروفیل های الومینیومی و‬ ‫صنایع پایین دس��ت ب��ه کار برده می ش��ود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫در کش��ور به ‪۱۰۰‬هزار تن بیلت الومینیوم نیاز اس��ت که از‬ ‫داخل قابل تامین است‪ .‬اما یکی از مشکالت مهم در خطوط‬ ‫تولی��دی این محصول‪ ،‬قدیمی بودن فناوری انهاس��ت که‬ ‫سبب هدررفت انرژی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک مرحله باالتر از شمش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درب��اره تولید بیلت الومینی��وم و کاربرد ان در کش��ور‪،‬‬ ‫هیب��ت اهلل فاضلی‪ ،‬رئیس اتحادیه الومینیوم کاران کش��ور‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بیلت الومینیومی نوعی‬ ‫شمش الومینیومی اس��ت که جزو محصوالت نیمه ساخته‬ ‫ریخته گری الومینیوم به ش��مار می رود و بیشتر در صنایع‬ ‫اکستروژن کاربرد دارد (شکل دادن فلزاتی مانند الومینیوم‬ ‫فرایند مش��خصی دارد که به وس��یله نیروی هیدرولیکی با‬ ‫فش��ار وارد قالب می شود و به عنوان محصوالت اکسترودی‬ ‫در شکل های متفاوت از قالب خارج می شود‪.‬‬ ‫پرس ه��ای اکس��تروژن در اندازه ه��ای معینی س��اخته‬ ‫می ش��وند و اندازه انها ارتباط مس��تقیمی با اندازه شمشی‬ ‫دارد که باید اکس��ترود ش��ود‪ ).‬بیلت الومینیومی بر اساس‬ ‫س��فارش مش��تریان در ان��واع گروه های الی��اژی کارپذیر‬ ‫براساس استاندارد بین المللی و در قطرهای گوناگون تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فاضلی عنوان کرد‪ :‬به عبارت دیگر در مرحله نخست پودر‬ ‫الومینا تبدیل به ش��مش و سپس ش��مش تبدیل به بیلت‬ ‫الومینیوم می ش��ود‪ .‬ترکیب بیلت به لحاظ الیاژی با شمش‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬درجه خلوص ش��مش با بیلت نیز متفاوت‬ ‫است‪ .‬بیلت در خلوص باال بیشتر کاربرد نظامی دارد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که بیلت در چه کارخانه هایی‬ ‫در کشور تولید می شود‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬بیلت را شرکت ایرالکو‬ ‫تولی��د می کند‪ .‬البته برخی کارخانه ها ضایعات را خریداری‬ ‫می کنن��د و ریخته گ��ری انج��ام می دهند و بیل��ت تولید‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اما تنها ش��رکتی که بیلت باکیفی��ت و با رعایت‬ ‫استاندارد تولید می کند‪ ،‬شرکت ایرالکو است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه الومینیوم کاران کشور همچنین در پاسخ‬ ‫هیبت اهلل فاضلی‪ :‬کشور به بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار تن بیلت الومینیوم‬ ‫نیاز دارد که در داخل تولید می شود و بیشتر واحدها نیاز خود را در‬ ‫داخل تامین می کنند‬ ‫به این پرس��ش که چه میزان بیلت در ایران موردنیاز است‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬کش��ور به بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار تن بیلت الومینیوم نیاز‬ ‫دارد که در داخل تولید می شود و بیشتر واحدها نیاز خود را‬ ‫در داخل تامین می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خطوط تولید بیلت روزامد نیستند‬ ‫درب��اره س��رمایه گذاری در خط تولید بیلت در کش��ور و‬ ‫روزامد بودن این خطوط‪ ،‬ابوالفضل رضایی‪ ،‬دبیر سندیکای‬ ‫صنایع الومینی��وم نیز در گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬‬ ‫ت این است که باید این‬ ‫یکی از مسائل مربوط به خطوط بیل ‬ ‫خطوط مدرنیزه ش��وند‪ .‬در این زمین��ه خطوط بیلت ریزی‬ ‫مدرنی در کشور راه اندازی نشده است‪ .‬یک خط مدرن بیلت‬ ‫در ایرالکو موجود است که راه اندازی نشده است‪.‬‬ ‫رضای��ی در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را ایرالکو خط‬ ‫بیلت ری��زی مدرن خ��ود را راه ان��دازی نمی کن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری روی صنعت تولید بیلت با فناوری قدیمی‬ ‫به طور قطع باعث هدر رفتن سرمایه و منابع مالی شرکت ها‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬درحالی که خط مدرن بیلت ری��زی ایرالکو با‬ ‫ظرفیت ‪ 60‬هزار تن در سال در حال خاک خوردن است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در چند وقت گذش��ته بازدیدهایی‬ ‫از تعدادی از ش��رکت های تولیدی پروفیل در سطح کشور‬ ‫داشتیم که به وضوح شاهد سرمایه گذاری های این بخش ها‬ ‫ب��رای تولید بیلت بودی��م‪ .‬اگرچه این موض��وع نویدبخش‬ ‫کاه��ش انحصار تولید بیلت و از همه مهم تر افزایش س��طح‬ ‫کیفی بیلت تولیدی و به تبع ان بهبود کیفیت پروفیل های‬ ‫داخلی ش��ده اس��ت‪ ،‬به طوری که اکنون با افتخار می توان‬ ‫پروفیل های تولیدی کش��ور را در سطح تولیدات وارداتی و‬ ‫حتی به مراتب بهتر از نوع وارداتی دانست‪.‬‬ ‫دبیر س��ندیکای صنایع الومینیوم ادامه داد‪ :‬اما باید این‬ ‫مدیریت تجربه مشتری ‪Customer Experience Management‬‬ ‫ا ست که در تمام نقاطی که با مشتری ارتباط پیدا می کند‪ ،‬بازگو و منتشر‬ ‫‹‹انواع تعاریف مدیریت تجربه مشتری ‪:CXM‬‬ ‫می شود»‬ ‫مدیریت تجربه مش��تری که معادل عبارت انگلیس��ی ‪Customer‬‬ ‫‪Your brand is a story unfolding across all customer‬‬ ‫‪ Experience Management‬اس��ت و در ادبی��ات مدیری��ت ب��ه‬ ‫‪touch points. Jonah Sachs‬‬ ‫اختص��ار ‪ CXM‬یا ‪ CEM‬یا‪ CX‬نامیده می ش��ود‪ ،‬ب��ه دنبال مدیریت‬ ‫‹‹مزایای مدیریت تجربه مشتری‪:‬‬ ‫تجربه مش��تریان در تعامالت خود با سازمان اس��ت تا بتواند با رقم زدن‬ ‫در راس��تای دس��تیابی به اهداف کس��ب وکار‪ ،‬مواردی وجود دارد که‬ ‫تجربه متفاوت برای مشتریان‪ ،‬در همه نقاط تماس (‪،)Touchpoints‬‬ ‫همیشه در کنترل شما نخواهند بود اما انچه همیشه‬ ‫چرخه فروش‪ ،‬نگهداش��ت و فروش مجدد را بهبود بخشد‬ ‫در کنترل کسب وکار است‪ ،‬کیفیت تجربه درک شده‬ ‫و در دنی��ای رقابتی ام��روز‪ ،‬در افزای��ش ارزش طول عمر‬ ‫از سوی مشتری است‪.‬‬ ‫مشتریان (‪ )CLV‬سازمان هر چه اثربخش تر ظاهر شود‪.‬‬ ‫ ارتقای رضایت مشتری‬‫تجربه مش��تری پاس��خ درونی و ذهنی مشتری به هر نوع‬ ‫ افزایش تع��داد تکرار خرید مش��تری و وفاداری‬‫تماس مستقیم یا غیرمستقیم با یک شرکت است‪.‬‬ ‫مشتری‬ ‫پای��ن و گیلمور با بی��ان مفهوم تجربه مش��تری‪ ،‬دنیای‬ ‫ افزایش حمایت مشتری و تعداد معرفی کنندگان‬‫متفاوتی را با مدیریت ارتباط با مش��تری به جهان معرفی‬ ‫ کاهش ریزش مشتریان‬‫کردن��د‪ .‬مدیریت ارتباط با مش��تری با نگاه به مش��تریان‬ ‫ افزایش سهم بازار‬‫س��وداور و حفظ و ادام��ه ارتباط با انها ب��ه عبارتی با دید‬ ‫ ایجاد یک مزیت رقابتی و دستیابی به رهبری بازار‬‫مشتری محور شناخته می شود اما مدیریت تجربه مشتری‬ ‫بهمن تجلی زاده‬ ‫ افزایش درامد و و سوددهی کسب وکار‬‫فقط به دنبال لبخند و رضایت مشتری نیست!‬ ‫مدیر فروش فوالد خوزستان‬ ‫ افزایش مشتریان سوداور‬‫هاروارد بیزینس ریویو‪ ،‬تجربه مش��تری را مجموع تمام‬ ‫ ایجاد ارتباط مشتری قوی تر‬‫تعام�لات مش��تری با یک س��ازمان می داند؛ از اش��نایی‬ ‫ توانایی نواوری های هدفمند و معرفی محصوالت جدید‬‫اولیه مش��تری با س��ازمان و یافتن محصول‪ -‬خدمت س��ازمان گرفته تا‬ ‫ افزایش تعهد کارکنان سازمان و مدیریت ریسک سازمانی‬‫خری��د و‪ ...‬ادام��ه تمام این تعام�لات در کنار یکدیگ��ر لحظات کلیدی‬ ‫‹‹ مزایای مدیریت تجربه مشتری‬ ‫(‪ )Key Touch points‬را ب��رای مش��تری رق��م می زن��د که تجربه‬ ‫ب��ا توجه به قانون «مور» که هر ‪ ۲۰‬س��ال یک بار‪ ،‬انس��ان ه��زار برابر با‬ ‫وی از س��ازمان را ش��کل می ده��د‪ .‬اگ��ر به تم��ام تعامالت مش��تری با‬ ‫دیگ��ران تعامل برق��رار می کند‪ ،‬در تعالی تجربه مش��تری نیز قانونی به‬ ‫س��ازمان که تجربه مش��تری را رقم می زند‪ ،‬مانند یک س��فر نگاه کنید‬ ‫نام «پپرز» بیان ش��د که اهمیت تجربه مش��تری در توفیق کس��ب و کار‬ ‫(‪ ،)Customer Journey‬خدم��ات مش��تری فقط یک ایس��تگاه از‬ ‫به میزان هزار برابر بیش��تر می ش��ود و این بدین معنی اس��ت که تعالی‬ ‫این س��فر اس��ت که بر تعامالت با مشتری نیازمند پش��تیبانی متمرکز‬ ‫تجربه مش��تری موضوع��ی با ارزش و مهمی در بین استراتژیس��ت های‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که تجربه مش��تری تصویری بزرگ تر از تعامالت پیش‬ ‫نوگرای بازاریابی است‪.‬‬ ‫و پس از خدمات مش��تری اس��ت و بر تمام ایستگاه های سفر مشتری در‬ ‫‹‹انتظارات مشتریان در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫سازمان تمرکز می کند‪ .‬همچنین اقای گارتنر‪ ،‬مدیریت تجربه مشتری‬ ‫ایا تا به حال به این نکته فکر کرده اید که در سال ‪ ۲۰۲۰‬مدیریت تجربه‬ ‫را این گونه تعریف کرده اس��ت‪« :‬عمل طراح��ی و برنامه ریزی تعامالت‬ ‫مش��تری (‪ )CEM‬چگونه خواهد بود؟ ایا س��ازمان شما برای رویارویی‬ ‫مشتریان با سازمان و پاسخ به انها به صورتی که تمام انتظارات مشتریان‬ ‫با وضعیت و انتظارات جدید امادگی خواهد داش��ت؟ برای یافتن پاس��خ‬ ‫به طور کامل و حتی فراتر از ان پاسخ داده شوند و در نهایت باعث افزایش‬ ‫این پرسش ها و پی بردن به این موضوع‪ ،‬باید درک درستی از انتظارات و‬ ‫رضایت‪ ،‬وفاداری و کسب حمایت مشتری گردند‪.‬‬ ‫چگونگی رفتار مشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫تجربه مشتری‪ ،‬پاسخ درونی و ذهنی مشتری به هر نوع تماس مستقیم‬ ‫‹‹‪ ۷‬قدم اصلی در طراحی استراتژی تجربه مشتری‬ ‫یا غیرمستقیم با یک شرکت است‪.‬‬ ‫‪ .۱‬چشم انداز موردانتظارتان را از تجربه مشتری ترسیم کنید‬ ‫‹‹تجربه مشتری «خوب و رضایتمند» یعنی این تجربه باید‪:‬‬ ‫در طراح��ی اس��تراتژی تجربه مش��تری ابت��دا باید درب��اره چگونگی‬ ‫ مفید باشد ‪( Useful‬ارزش ارائه شده کاربردی و مفید باشد)‬‫تعامالت برند خود با مش��تری‪ ،‬به یک چش��م انداز مشخص برسید و این‬ ‫ قابل اس��تفاده باش��د ‪( Usable‬ارزش ارائه ش��ده قابل تش��خیص و‬‫چش��م انداز را به شیوه قابل فهمی به کارمندان تان نیز انتقال بدهید‪ .‬این‬ ‫به راحتی قابل استفاده برای مشتری باشد)‬ ‫کار‪ ،‬به رفتار تک تک کارمندان تان شکل می دهد‪.‬‬ ‫ لذت بخش باش��د ‪( Enjoyable‬ارزش ارائه شده از لحاظ احساسی‬‫‪ .۲‬همه مشتریان هدف را شناسایی کنید‬ ‫به طور کامل خوش��ایند و س��رگرم کننده باشد‪ ،‬به گونه ای که مشتری را‬ ‫پس از تعیین اصول مش��تری مداری‪ ،‬قدم بعدی این اس��ت که ببینید‬ ‫مشتاق استفاده از ان کند)‬ ‫کارمندان با چه نوع مش��تریانی سروکار دارند‪ .‬کارمندان تیم پشتیبانی‬ ‫‹‹مقایسه‪ CRM‬و ‪:CEM‬‬ ‫مش��تری می توانند از طریق شخصیت پردازی به شناخت و درک بهتری‬ ‫مدیریت تجربه مش��تری (‪ )CEM‬به این معنی اس��ت که به وس��یله‬ ‫از مش��تریان هدف و نیازهای شان دس��ت پیدا کنند‪ .‬این مرحله ازجمله‬ ‫ش��ناخت خوبی که از مش��تری به دس��ت می اوریم بتوانیم س��لیقه ها‬ ‫مهم ترین مراحل حرکت به سوی مشتری مداری است‪.‬‬ ‫و عالقه ه��ای او را شناس��ایی ک��رده و تجرب��ه ای مخت��ص او را برایش‬ ‫‪ .۳‬با مشتریان تان ارتباط عاطفی برقرار کنید‬ ‫فراه��م کنیم‪( .‬درک ‪ ۳۶۰‬درجه ای مش��تری) در واق��ع مدیریت تجربه‬ ‫چنانچه کارمندان تان بتوانند با مش��تریان ارتباط عاطفی برقرار کنند‪،‬‬ ‫مش��تری خواهان این اس��ت که بتواند با مدیریت ذهن مش��تری نسبت‬ ‫مش��تری تجربه تاثیرگذارتری خواهد داشت‪ .‬مطالعات نشان داده است‬ ‫ب��ه س��ازمان‪ ،‬موجب رضایتمندی او ش��ود‪ .‬به بی��ان دیگر ‪ CEM‬یک‬ ‫که بس��یاری اوقات اس��تمرار خرید از همین مبنای احساس��ی ناش��ی‬ ‫‪ CRM‬مش��تری محور برای سازمان شما خواهد س��اخت که به وسیله‬ ‫می ش��ود‪ .‬مش��تریانی که به یک برند وفادار می مانن��د‪ ،‬در واقع از لحاظ‬ ‫ان موجب افزایش وفاداری مش��تریان‪ ،‬افزای��ش درامد فروش مجدد و‬ ‫عاطفی به برند موردنظر وابسته شده اند‪.‬‬ ‫همچنین یافتن مشتریان جدید به وسیله بازاریابی توصیه ای خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از مش�تریانی ک�ه از محص�والت ی�ا خدمات تان اس�تفاده‬ ‫‪ :CRM‬انچه مش��تری درباره شرکت می اندیش��د را به دست اورده و‬ ‫کرده اند‪ ،‬بازخورد بگیرید‬ ‫توزیع می کند‪.‬‬ ‫جهت اطالع از کیفیت تجربه ای که برای مش��تری رقم زده اید‪ ،‬باید از‬ ‫‪ :CXM‬انچه ش��رکت درباره یک مش��تری می داند را به دست اورده‬ ‫مش��تریان تان بازخورد بگیرید‪ .‬باید ببینی��د بازخوردهای گوناگونی که‬ ‫و توزیع می کند‪.‬‬ ‫دریافت می کنید‪ ،‬متاثر از چه اقداماتی ایجاد ش��ده اند و کدام رفتارها یا‬ ‫مدیریت تجربه مش��تری و مدیریت رابطه مشتری در زمینه موضوعی‪،‬‬ ‫کارهای تیم پش��تیبانی مشتری در ایجاد این بازخوردها دخیل بوده اند‪.‬‬ ‫زمان بندی‪ ،‬نظ��ارت‪ ،‬مخاطب و‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬تمامی اعضا متوجه خواهند ش��د که عملکرد تک تک شان‬ ‫مقصود متفاوت هستند‪.‬‬ ‫چقدر می تواند در تعیین کیفیت تجربه مشتری تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫این شکل نشان می دهد تعامل‬ ‫‪ .۵‬کیفی�ت عملک�رد کارمندان تان را در قال�ب یک چارچوب‬ ‫با مشتریان در زمان های مختلف‬ ‫مشخص ارزیابی کنید‬ ‫و به وسیله هرگونه تعامل برند با‬ ‫در مرحل��ه بعد‪ ،‬باید درباره نیازهای اموزش��ی هریک از کارمندان تیم‬ ‫مشتریان خواهد بود‪.‬‬ ‫پشتیبانی مشتری اطالعات کسب کنید‪.‬‬ ‫«نام تجاری ش��ما داس��تانی‬ ‫‪ .۶‬به طور مداوم از کارمندان تان بازخورد بگیرید‬ ‫بس��یاری از برندها در نظرسنجی های ساالنه‪ ،‬درباره میزان عالقه و تعهد‬ ‫کارمندان ش��ان دیدگاهی کلی به دس��ت می اورن��د و همچنین از میزان‬ ‫قابلیت کسب وکار خود در ارائه خدمات استثنایی مطلع می شوند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نرخ بازگشت سرمایه را اندازه گیری کنید‬ ‫اکنون باید در نتایجی که در کسب وکارتان حاصل شده اند‪ ،‬جست وجو‬ ‫کنی��د‪ .‬ب��ا توجه ب��ه اینکه ارزیاب��ی تجربه مش��تری ازجمل��ه اقدامات‬ ‫چالش برانگیز به ش��مار می رود‪ ،‬به طور معمول برندها از شاخص خالص‬ ‫ترویج کنندگان (‪ )NPS‬اس��تفاده می کنند‪ .‬این ش��اخص با جمع اوری‬ ‫اطالعات از طریق این پرسش به دست می اید‪:‬‬ ‫«ایا حاضرید این برند را به دوستان و بستگان تان معرفی کنید؟»‬ ‫اقدامات��ی در جهت اعمال مدیریت تجربه مش��تری و موارد و مس��ائل‬ ‫بسیاری می تواند تجربه مشتری را متاثر کند‪ ،‬اما باید از کجا اغاز کرد؟‬ ‫در ای��ن بخ��ش ‪ ۳‬گام در جهت اعمال موفق مدیریت تجربه مش��تری‬ ‫مطرح می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬پروفایل کامل و دقیقی از مشتریان خود تهیه و نگهداری کنید‬ ‫‪ -۲‬تمامی تعامالت خود با مشتریان را شخصی سازی کنید‬ ‫‪ -۳‬همیش��ه اطالعات صحیح را در زمان درس��ت و در محل درس��ت‬ ‫تحصیل کنید‬ ‫‹‹اندازه گیری مدیریت تجربه مشتری‬ ‫اندازه گی��ری‪ :‬برای اطمینان از کس��ب منافع پیاده س��ازی ‪ CEM‬در‬ ‫ش��رکت‪ ،‬به اندازه گی��ری دقیق و تطابق انچه در عم��ل اتفاق می افتد با‬ ‫اس��تانداردهای کیفی الزم برای تجربه مش��تری و برند خلق شده برای‬ ‫ش��رکت بای��د پرداخته ش��ود و در عین ح��ال باید بر امور مش��تریان و‬ ‫کارمندان شرکت نظارت جامعی داشته باشیم‪ .‬پژوهش ها در این زمینه‬ ‫نش��ان می دهد تاثیر برنامه های ‪ CEM‬در درامد خالص چشمگیر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی کس��ب وکارها افزایش ‪ ۴۰‬درصدی در درامد و کاهش ‪۸۰‬‬ ‫درصدی را در هزینه های بازاریابی تجربه کرده اند‪ .‬با این حال‪ ،‬این نتایج‬ ‫مثبت مالی (و همچنین دیگر مزایای ‪ ) CEM‬از طریق اس��تراتژی های‬ ‫رشد متوس��ط و بلندمدت متمرکز بر مشتری به دس��ت می اید‪ .‬به طور‬ ‫کلی با استقرار مدل مدیریت تجربه مشتری در سازمان‪۲۰ ،‬تا‪۳۰‬درصد‬ ‫پیشرفت کاری و درامدی را می توان در چند ماه تضمین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع روش های اندازه گیری مدیریت تجربه مشتری‪:‬‬ ‫‪ -۱‬روش ‪ : )NPS) Net Promoter Score‬ش��اخص خال��ص‬ ‫ترویج کنندگان س��ازمان؛ ح��دود ‪ ۷۵‬درصد س��ازمان ها از این روش‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬روش ‪ :)CES) Customer Effort Score‬ش��اخص چالش‬ ‫مشتریان در ارتباط و تماس با سازمان‬ ‫‪ -۳‬روش ‪ : )CSAT) Customer Satisfaction‬ش��اخص‬ ‫سنجش رضایت مشتریان‬ ‫‹‹بعد از ‪ CX‬چه خواهد بود؟‬ ‫‪ CXM‬همچنان یک موضوع داغ و پیش��گام است که به درک مشتری‬ ‫کمک خواهد کرد‪ ،‬چنین تغییراتی در ابتدا باعث می ش��ود بس��یاری از‬ ‫مدیران کس��ب وکار‪ ،‬نتایج به دس��ت امده را اغراق ش��ده تصور کنند در‬ ‫حال��ی که این تغییرات با توجه به پژوهش های انجام ش��ده به طورکامل‬ ‫واقعی خواهند بود‪.‬‬ ‫همان ط��ور که گفته ش��د نتایج واض��ح‪ ،‬قابل اندازه گی��ری و ملموس‬ ‫هستند‪ .‬تیم ‪ Forrester‬در یک مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت خدمات‬ ‫به مشتری‪ ،‬نتایج به دست امده از پاسخ دهندگان را بررسی کردند که در‬ ‫ان کیفیت تجربه مش��تری بر وف��اداری ‪ ۸۱‬درصد‪ ،‬حمایت ‪۸۱‬درصد و‬ ‫افزایش خرید ‪ ۷۳‬درصد رشد را نشان داد‪.‬‬ ‫شرکت هایی که در ارائه تجربه مثبت مشتریان موفق هستند‪ ،‬از ارجاع‬ ‫بیش��تر‪ ،‬وفاداری‪ ،‬حمایت‪ ،‬سهم مشتریان‪ ،‬توس��عه کسب وکار و درامد‬ ‫بیشتر برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫به یاد داشته باشید که رضایت مشتری‪ ،‬قلب فلسفه ‪ CXM‬است‪.‬‬ ‫درک تجربه مشتری‪ ،‬کلید موفقیت هر شرکتی است‪.‬‬ ‫موضوع را مدنظر داش��ت که نب��ود برنامه ریزی برای تولید‬ ‫بیلت ازسوی واحدهای کوچک تر به عنوان مواد اولیه صنایع‬ ‫اکس��تروژن و بخش بزرگی از واحدهای تولیدی الومینیوم‬ ‫و کاهش س��طح کیفی بیلت های توزیعی س��بب سوق این‬ ‫ش��رکت ها به سمت س��رمایه گذاری برای ایجاد واحد ذوب‬ ‫و ریخت بیلت شد‪.‬‬ ‫رضای��ی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد ‪ :‬س��رمایه هایی که‬ ‫باید جذب بدنه صنعت و س��رمایه در گردش ش��رکت های‬ ‫الومینیوم ش��ود‪ ،‬به واسطه این نبود تعادل و بی نظمی ها در‬ ‫تولید و عرضه س��بب سوق صاحبان صنایع و این شرکت ها‬ ‫به سرمایه گذاری برای ریخته گری و تولید بیلت شده است‪.‬‬ ‫هرچن��د این موضوع نکته های مثبت زیادی داش��ته اما اگر‬ ‫این موضوع مدیریت نش��ود عالوه بر هدررفت س��رمایه ها‬ ‫در این��ده‪ ،‬برای ش��رکت های بزرگ تولیدکنن��ده بیلت و‬ ‫شرکت های کوچک سرمایه گذار مشکل ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به حجم مصرف فعلی بیلت در کش��ور‪،‬‬ ‫چنانچه روند سرمایه گذاری برای ایجاد واحد ریخت بیلت به‬ ‫همین شکل پیش رود‪ ،‬با حجم زیادی از واحدهای تولیدی‬ ‫بیلت روبه رو خواهیم بود که برای جذب مش��تری و فروش‬ ‫کاالی خ��ود به ناچار به رقابت منفی با هم پرداخته و به تبع‬ ‫بر س��طح کمی و کیفی تولید داخل تاثیر خواهند گذاشت‬ ‫کما اینکه در ش��رایط فعلی هم این رقابت ها به وضوح دیده‬ ‫شده و بدون ش��ک با افزایش تعداد واحدهای ریخت بیلت‬ ‫این تنش ها بیش��تر ش��ده و به ناچار منج��ر به حذف برخی‬ ‫واحدها و س��رمایه ها خواهد ش��د‪ ،‬همچنین ب��ا ادامه روند‬ ‫ایجاد واحدهای کوچک ریخته گری به واس��طه محدودیت‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬این واحدها در اینده به ندرت می توانند خود‬ ‫را با فناوری های روز منطبق کنند‪.‬‬ ‫دبیر سندیکای صنایع الومینیوم همچنین گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نهادهای تصمیم گیر سطح‬ ‫همکاری های خود را پیش از اتخاذ تصمیم ها با تش��کل ها و‬ ‫انجمن ها بیش��تر کنند و به مشورت با این تشکل ها اهمیت‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬برنامه ری��زی و هدایت س��رمایه های کوچک و‬ ‫بزرگ به س��مت س��اخت واحدهای با ارزش افزوده باالتر و‬ ‫ص��ادرات و تکمیل زنجیره تامین‪ ،‬تولید و توزیع بهتر انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه‬ ‫در گردش‬ ‫خال فلز نقره ای‬ ‫شهرام بیات‬ ‫کارشناس الومینیوم‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هیبت اهلل فاضلی‬ ‫ابوالفضل رضایی‬ ‫صنع��ت الومینیوم ج��زو صنایعی به ش��مار‬ ‫می رود که در حال حاضر از رونق خوبی برخوردار‬ ‫است و به عنوان یک فلز سبک در حال جایگزینی‬ ‫با فلزات دیگر است؛ چراکه صنایع خودروسازی‬ ‫و نانوفناوری بیش از پیش به س��مت اس��تفاده از‬ ‫فلزات سبک در حال پیشروی است‪ .‬اما در صنایع‬ ‫پایین دست الومینیوم که می تواند ارزش افزوده‬ ‫بسیاری را به همراه بیاورد‪ ،‬فناوری قدیمی سبب‬ ‫شده اس��ت که چندان نتوانند در رقابت با جهان‬ ‫این صنعت را پیش ببرند‪ .‬البته یکی از مهم ترین‬ ‫مش��کالتی که صنایع پایین دست با ان دست به‬ ‫گریبان هستند‪ ،‬سرمایه در گردش پایین است تا‬ ‫بتوانند فناوری های جدید خود را روزامد کنند‪،‬‬ ‫چراکه ای��ن واحدها نیاز به پش��توانه قوی مالی‬ ‫دارند‪ .‬فناوری واحدهای صنایع الومینیوم مربوط‬ ‫به دهه ‪ ۷۰‬اس��ت و نیاز به بازسازی اساسی دارد‬ ‫از این رو این واحدها به نوعی دچار عقب ماندگی‬ ‫در زمینه فناوری هس��تند‪ .‬همین روزامد نشدن‬ ‫واحدهای فناوری س��بب شده است که در ‪ ۲‬دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬محصوالت دیگ��ری جایگزین برخی‬ ‫صنایع الومینیوم ش��وند و بازار را به تصرف خود‬ ‫دراورن��د؛ مانند جایگزین��ی در و پنجره پروفیل‬ ‫و «یوپی وی س��ی» با الومینیوم که س��بب شده‬ ‫اس��ت بس��یاری از الومینیوم کارها ورشکس��ته‬ ‫ش��وند‪ .‬البته عالوه بر س��رمایه در گ��ردش‪ ،‬این‬ ‫واحده��ا با کمبود مواد اولیه نیز روبه رو هس��تند‬ ‫چراکه حدود ‪ ۸۰‬درص��د هزینه های ماهانه یک‬ ‫ش��رکت تولیدکننده الومینی��وم‪ ،‬صرف خرید‬ ‫م��واد اولی��ه و حدود ‪ ۲۰‬درصد دیگر نیز ش��امل‬ ‫دس��تمزد می شود‪ .‬به همین دلیل اگر واحدهای‬ ‫پایین دس��ت در تامین مواد اولیه و س��رمایه در‬ ‫گردش با مشکالتی دست به گریبان باشند‪ ،‬ادامه‬ ‫کار انها بس��یار دشوار می ش��ود و این سبب افت‬ ‫تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫تکثیر اشکال‬ ‫وزیر نفت در پاس��خ به پرسش��ی درباره منتشر کردن‬ ‫اطالعات��ی در زمین��ه راه ه��ای دور زدن تحریم و فروش‬ ‫نفت‪ ،‬گفت‪« :‬اگر این چیزها را درس��ت بگویند‪ ،‬در عمل ‬ ‫پنبه کردن ان چیزی است که ما رشته ایم‪».‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬بی��ژن زنگنه در حاش��یه جلس��ه‬ ‫هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه ایا ش��ما تذکری به ص��دا و س��یما نداده اید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بله صحبت کردم‪ ،‬ایش��ان گفتند کس��انی دیگر قبل از‬ ‫ما این کار را کرده اند؛ گفتیم تکثیر اش��کال رفع اش��کال‬ ‫نمی کند‪».‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬هیچ کس نباید کار خالف کند؛ بعضی‬ ‫رس��انه های خارجی دش��من ما هس��تند و ای��ن کار را‬ ‫می کنند‪ ،‬حتی بازنشر ان کار خوبی نیست و خالف است‪.‬‬ ‫ل رویترز و بقیه می گویند‪ ،‬دروغ‬ ‫زنگنه افزود‪ :‬انچ ه امثا ‬ ‫است و رس��انه های داخلی گول دروغ ها را نباید بخورند‪،‬‬ ‫باید حواس شان جمع باشد‪.‬‬ ‫وزیر نفت اضافه کرد‪ :‬درباره صادرات نفت خواهش من‬ ‫این است که رسانه ها انچه را منتشر کنند که مورد تایید‬ ‫وزارت نفت است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینک��ه هدف از حمله ه��ای اخیر به‬ ‫وزارت نفت تخریب شخص وزیر است‪ ،‬گفت‪ :‬ما کوچک تر‬ ‫از این صحبت هاییم‪.‬‬ ‫زنگنه با اش��اره به دیدار خود با وزیر انرژی عربس��تان‬ ‫در حاش��یه نشس��ت اوپک‪ ،‬افزود‪ :‬در جلسه ‪ ۷‬ساعته با‬ ‫وزیر انرژی عربس��تان صحبت کردیم و نتیجه مذاکرات‬ ‫نیز همان شد که از جلسه اوپک به دست امد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته با یکدیگر احوالپرسی هم داریم که‬ ‫جزو وظایف ذاتی ماست‪.‬‬ ‫وزیر نفت درباره سرنوشت نفتکش ایرانی در بندر جده‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬مقامات ایرانی از طریق ش��رکت ملی نفتکش‬ ‫دنبال این موضوع و بازگرداندن کش��تی به ایران هستند‬ ‫زیرا عالوه بر هزینه های مالی‪ ،‬حضور نیروهای ما در انجا‬ ‫و احتمال فاجعه زیست محیطی نیز مطرح است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هیچ گزارش رس��می و تماس رسمی‬ ‫درباره جاسوسی یک خانم در وزارت نفت و ارتباط وی با‬ ‫‪ ۱۶‬مدیر نفتی از هیچ مرجع رسمی گرفته نشده‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همه مواردی که مطرح می شود شفاهی و غیر رسمی‬ ‫است‪ .‬یکی دو سال پیش یکی از همکاران در وزارت نفت‬ ‫اطالعاتی به صورت غیررس��می ا ز سازمانی گرفته بود اما‬ ‫به طور رس��می چیزی به وزارت نفت اعالم نش��ده است‪.‬‬ ‫زنگنه ادامه داد‪ :‬اگر مراجع قضایی در مناسبات رسمی از‬ ‫وزارت نفت بخواهند که اطالعات را در اختیارش��ان قرار‬ ‫ن کار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫دهد به طور حت م ای ‬ ‫وزیر نفت با اشاره به اینکه مهم ترین تاثیر مواضع ایران‬ ‫در نشست اخیر اوپک در منشور همکاری این سازمان با‬ ‫غیر اوپک نمایان ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تغییرات مهمی از نظر‬ ‫مفهومی در این منش��ور اتفاق افتاد و به نظرم دیگر برای‬ ‫اوپک تصمیمی از بیرون گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫زنگن��ه گف��ت‪ :‬مهم تری��ن هدف ای��ران در نشس��ت‬ ‫ص دو هفتا دو ششم اوپک‪ ،‬حفاظت از موجودیت اوپک بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اوپک س��ازمانی اس��ت که‬ ‫تصمیم های خود را با اجماع می گیرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از همین‬ ‫رو‪ ،‬تصمیم ها نباید از بیرون به این س��ازمان ابالغ ش��ود‬ ‫بلکه اگر قرار اس��ت تصمیمی گرفته ش��ود باید از سوی‬ ‫خ��ود اعضای اوپک باش��د زیرا این فرایند ‪ ۶۰‬س��اله در‬ ‫تاریخ اوپک است‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬به تازگی روال هایی خارج‬ ‫ ش��د که موجب نگرانی اعضای‬ ‫از اساس��نامه اوپک انجا م ‬ ‫اوپ��ک بود‪ .‬اما اگرچه بعضی از اعضای اوپک مطالب خود‬ ‫را علنی نکردند اما این نگرانی وجود داشت که ایران این‬ ‫م��وارد را با صراحت بیان ک��رد که در اجالس وزیران نیز‬ ‫تاثیرگذار ب��ود‪ .‬زنگنه نقش وزیران عضو اوپک را فراتر از‬ ‫تصویب تصمیم های خارج از دایره اوپک دانست و افزود‪:‬‬ ‫تمام مقامات اوپک به دنبال حق مس��اوی هس��تند زیرا‬ ‫همان طور که مطرح ش��د اوپک ب��ا اجماع تصمیم گیری‬ ‫می کند و به نظرم این مهم ترین دس��تاوردی بود که ان‬ ‫را دنب��ال می کردیم‪ .‬وی گف��ت‪ :‬بحث دیگر ایران در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬پاسخ به تحریم ها و ادعاهای امریکا درباره نفت‬ ‫ای��ران بود که از طریق مصاحبه با رس��انه های امریکایی‬ ‫مواضع خود را بیان کردیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تهران ‪ ۱۰‬سال دیگر بی اب می شود‬ ‫درامده‬ ‫ ‬ ‫اژیر خطر تامین اب اس��تان تهران در حالی به صدا‬ ‫که مس��ئو الن معتقدن��د اگر اکنون برای این مس��ئله تدبیری‬ ‫اندیش��یده نشود‪ ،‬تا ‪ ۱۰‬سال اینده با افزایش جمعیت پایتخت‬ ‫در بحران بی ابی گرفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬سال هاس��ت بح��ران بی ابی با سرنوش��ت‬ ‫ای��ران گ��ره خورده اس��ت و تا همین ‪ ۶‬ماه گذش��ته و پیش از‬ ‫بارندگی های سیل اس��ا در ای��ران‪ ،‬امار و ارقام مربوط به ذخایر‬ ‫ابی روی خط قرمز قرار داشت ‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬میزان مص��رف اب در ایران حدود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درص��د فراتر از میانگین جهانی اس��ت در حالی که بر اس��اس‬ ‫اعالم بانک جهانی‪ ،‬س��رانه مصرف اب خانگی برای کشورهای‬ ‫بیابانی مانند ایران باید ‪ ۷۰‬لیتر در ش��بانه روز باش��د اما اکنون‬ ‫این میزان ‪ ۱۵۵‬لیتر است‪.‬‬ ‫بحران اب در ایران تا حدی جدی است که حتی بارندگی های‬ ‫سیل اس��ای اخیر هم هر چند باعث ش��د سال ابی ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬از‬ ‫حیث بارش ها نسبت به متوسط بلندمدت یعنی مدت ‪ ۵۰‬ساله‪،‬‬ ‫‪ ۴۳‬درصد افزایش و نس��بت به س��ال گذشته ابی نیز تا اواسط‬ ‫خردا د نیز ‪ ۱۰۳‬درصد افزایش داش��ته باش��د‪ ،‬مخازن نسبت به‬ ‫س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۱۵‬میلیارد مترمکعب از اب بیش��تری‬ ‫برخوردار ش��وند‪ ،‬تعداد قابل توجهی از تاالب های ایران بین ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬درصد ابگیری ش��وند‪ ،‬ذخایر س��دهای کشور نسبت به‬ ‫سال ابی گذشته ‪ ۱۶‬میلیارد مترمکعب افزایش داشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫باز هم جبران بی ابی ها را نکرد‪ .‬زیرا گفته می شود ایران حدود‬ ‫‪ ۱۰‬سال خشکسالی داشته است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان تامین اب پایتخت که حتی در زمان حال هم‬ ‫با مش��کل روبه رو اس��ت‪ ،‬تا افق ‪ ۱۴۱۰‬و با افزایش ‪ 2‬میلیونی‬ ‫جمعیت این اس��تان به یک بحران جدی تبدیل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫البته برای تامین اب تهران طرح هایی تعریف شده اند که برای‬ ‫تکمی��ل انها به ‪ ۶‬ه��زار میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت اما به‬ ‫گفته مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای تهران‪ ،‬این طرح ها که‬ ‫شامل سامانه جایگزین انتقال اب به البرز و تهران‪ ،‬طرح انتقال‬ ‫اب از رودخانه هراز به کن‪ ،‬طرح عالج بخش��ی س��د الر و طرح‬ ‫تامین اب ش��هر پردیس و منطقه ‪ ۲۲‬تهران می ش��ود‪ ،‬متوقف‬ ‫ش��ده اند و همی��ن موضوع بحران اب پایتخ��ت را جدی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیدحسن رضوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای تهران از‬ ‫بی توجهی نمایندگان تهران به بحران اب این استان گله کرده‬ ‫و می گوید نه نمایندگان ش��هر تهران و نه مسئوالن توجهی به‬ ‫طرح های تامین اب تهران در دراز مدت ندارند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در اس��تان های دیگر از جمله البرز‬ ‫حساس��یت دو چندان اس��ت‪ .‬در حالی که اگر طرح ها متوقف‬ ‫ش��وند‪ ،‬در چند س��ال اینده تامین اب یکی از دغدغه های شهر‬ ‫ته��ران‪ ،‬خواهد ب��ود‪ .‬درحال حاضر هم برای تامین اب تهران با‬ ‫مش��کل روبه رو هس��تیم و اب البرز را به ص��ورت میلی متری‬ ‫تامی��ن می کنیم‪ .‬بیش از ‪ ۵‬ماه اس��ت که از نمایندگان تهران‬ ‫برای توضیح وضعیت اب این استان درخواست جلسه کرده ایم‬ ‫اما انها وقت ندادند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که براوردها نش��ان می دهد جمعیت‬ ‫تهران در افق ‪ ۱۴۱۰‬تعداد ‪ ۲‬میلیون نفر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫پیش بینی ها حاکی از ان اس��ت که تا س��ال ‪ ۵۸۰ ،۱۴۱۰‬هزار‬ ‫نفر به جمعیت پردیس‪ ،‬یک میلیون نفر به منطقه ‪ ۲۲‬تهران و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفر در حواش��ی تهران‪ ،‬به جمعیت اضافه شود و این‬ ‫موضوع بحران اب را جدی تر می کند‪.‬‬ ‫میزان مصرف فعلی ش��هر تهران س��االنه یک میلیارد و ‪۵۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب است و به گفته رضوی اگر طرح های نام برده‬ ‫به موقع اجرا شوند‪ ،‬اب در تهران جیره بندی نخواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه طور کل��ی میزان مصرف اب در اس��تان تهران نیز یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون متر مکعب است و ‪ ۷۰‬درصد اب تهران‬ ‫از اب ه��ای س��طحی و ‪ ۳۰‬درصد از اب ه��ای زیر زمینی تامین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬البته موضوع بحران اب پایتخت از س��وی وزیر نیرو‬ ‫ب��ه اطالع هیات دولت و رئیس جمهوری رس��یده اس��ت و باید‬ ‫منتظر ماند و دید تدبیر دولت و مجلس نشینان برای این بحران‬ ‫چیست‪.‬‬ ‫روند رشد و توسعه ایرانول قابل قدردانی است‬ ‫مع��اون امور اقتص��ادی و برنامه ریزی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی از پاالیش��گاه روغن سازی ایرانول بازدید کرد و روند‬ ‫رش��د و توسعه این ش��رکت را قابل قدردانی دانست و بر ادامه‬ ‫این روند و پیگیری اقدام های توسعه ای و پروژه های سرمایه ای‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫ش��رکت نفت ایران��ول‪ ،‬در این بازدید که مدی��رکل اقتصادی‬ ‫وزارتخانه و کارشناس��ان این حوزه علی س��رزعیم را همراهی‬ ‫می کردند‪ ،‬ضمن ابراز رضایت از روند اقدام های انجام ش��ده در‬ ‫این پاالیشگاه از عملکرد شرکت نفت ایرانول قدردانی و تشکر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫س��رزعیم ب��ا بی��ان اینکه با توج��ه به اقدا م ه��ا و اطالعات‬ ‫عنوان شده شرکت نفت ایرانول جزو شرکت های برتر ما است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬یک��ی از دالیل این موضوع به طور قطع ثبات مدیریتی‬ ‫در این مجموعه اس��ت که باعث رش��د و توسعه در این شرکت‬ ‫شده است‪ .‬وی در ادامه با اشاره به وضعیت تحریم ها در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به این موضوع وضعیت ش��رکت ها و هلدینگ ها‬ ‫را در جری��ان تی��م رصد تحریم قرار دادیم و باید با برنامه ریزی‬ ‫درباره تامین مواد اولیه یا فروش محصوالت در شرایط تحریم‬ ‫از این برهه نیز با درایت به خوبی گذر کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون امور اقتص��ادی و برنامه ریزی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی وضعیت تولید‪ ،‬فروش و منابع انس��انی در ایرانول را‬ ‫خوب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬ش��رکت های زیرمجموعه هلدینگ‬ ‫موظفند در دس��تور عمل مدیریتی‪ ،‬پیوست مدیریتی ریسک‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫س��رزعیم در ادام��ه از توجه به معیش��ت و رف��اه کارگران و‬ ‫راه ان��دازی تعاون��ی کارکن��ان در ایرانول قدردانی و تش��کر و‬ ‫در س��ال رونق تولید بر اس��تفاده از ظرفیت های ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه عیس��ی اس��حاقی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نفت‬ ‫ایرانول نیز ضمن خیر مقدم توضیحاتی درباره جایگاه شرکت‬ ‫نفت ایران��ول در صنعت روانکاران و مجموعه فعالیت های این‬ ‫ش��رکت که منجر به روند رو به رش��د و رکوردش��کنی ایرانول‬ ‫درفروش‪ ،‬افزایش سهم بازار‪ ،‬سود اوری‪ ،‬تولید‪ ،‬صادرات روغن‬ ‫موتور و کاهش خام فروشی در ‪ ۶‬سال گذشته شده است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬کارها در ایرانول بر اس��اس استراتژی تدوین شده‬ ‫‪ ۸‬ساله (‪ )۱۴۰۴‬پیش می رود‪.‬‬ ‫در ادام��ه افضلی عضو هیات مدیره و قائم مقام و معاون تولید‬ ‫و بهره برداری شرکت نفت ایرانول نیز در سخنانی ضمن اشاره‬ ‫به روند فعالیت شرکت نفت ایرانول‪ ،‬تداوم روند فعلی را حاصل‬ ‫ثبات مدیریت در داخل ش��رکت‪ ،‬اعالم کرد‪ .‬وی ضمن تبیین‬ ‫پارامترهای تاثیرگذار بر بنگاهداری شرکت های فعال در عرصه‬ ‫تولید‪ ،‬سهم بازار و سود واقعی عملیاتی شرکت نفت ایرانول را‬ ‫سرمایه واقعی شرکت بیان کرد و خواستار حمایت های عملی‬ ‫وزارتخانه برای تداوم و گس��ترش روند رو به رشد فعلی و ارائه‬ ‫محصوالت جدید در شرایط حساس کنونی شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫از این مسیر هم می توان تحریم ها را دور زد‬ ‫بار بزرگ عبور از تحریم بر دوش بنادر کوچک‬ ‫‹ ‹لزوم تقویت زیرساخت ها در بندرهای کوچک‬ ‫یک��ی از کارشناس��ان حمل ونق��ل‬ ‫کش��ورمان معتق��د اس��ت تجهی��ز‬ ‫زیرساختی بندرهای کوچک از جمله‬ ‫گام ه��ای مهم��ی اس��ت ک��ه دولت‬ ‫می تواند برای رونق دهی به اقتصاد این‬ ‫بندرها بردارد و در این زمینه می توان‬ ‫از مشارکت بخش خصوصی بهره برد‪.‬‬ ‫‪ ،‬در بیان نقش بندرهای کوچک‬ ‫رضا مرادی در پاسخ به‬ ‫در اقتصاد مناطق س��احلی و منطقه ای اظهار کرد‪ :‬حمل ونقل‬ ‫دریایی مزیت های بسیاری نسبت به دیگر شیوه های حمل ونقل‬ ‫دارد که یکی از انها‪ ،‬صرفه جویی بیش��تر در مصرف س��وخت و‬ ‫در نتیجه‪ ،‬کاهش نرخ تمام شده کاالست‪ ،‬به همین دلیل الزم‬ ‫است توسعه حمل ونقل دریایی به ویژه در مناطق ساحلی‪ ،‬بیش‬ ‫از پیش مورد توجه دست اندرکاران حمل ونقل کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫مرادی افزود‪ :‬سازمان بنادر و دریانوردی که خود را متولی اداره‬ ‫نایب رئیس دوم کمیس��یون س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران معتقد اس��ت توسعه بندرهای‬ ‫کوچ��ک می تواند بخش��ی از تحریم ه��ا را بی اثر کند‪ .‬به گزارش‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬مهدی علی پور با بیان اینکه بندرهای‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۳‬بن��در کش��ور در مالکیت س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی است که از این میان‪ ۲۲ ،‬بندر جزو بندرهای کوچک‬ ‫هستند‪ .‬توسعه و رونق پسکرانه ها و بندرهای کوچک‪ ،‬چند سالی‬ ‫است که به یکی از مسائل مورد تاکید این سازمان تبدیل شده و‬ ‫‹ ‹نقش بندرهای کوچک در بی اثر کردن تحریم‬ ‫‹ ‹برنامه های دولت برای بندرهای کوچک‬ ‫نمایی از بندر کنگان‬ ‫اک�رم امین�ی‪ :‬خمیر‪ ،‬ریگ‪ ،‬چوئبده و مقام‪ ،‬برخی بندرهای‬ ‫کشورمان هستند که شاید بسیاری از ایرانی ها تاکنون حتی نام‬ ‫انها را هم نشنیده باشند‪ .‬این غربت‪ ،‬نه گناه شهروندان است؛ نه‬ ‫تقصیر بندرها‪ .‬درواقع تمرکز بیش از اندازه دولت های گوناگون‬ ‫بر توس��عه بندرهای بزرگ و غفلت از رونق بندرهای کوچک و‬ ‫پسکرانه ها موجب شده این بندرها نتوانند در قد و اندازه ای که‬ ‫باید‪ ،‬در حمل ونقل دریایی و در اقتصاد کشور نقش بازی کنند؛‬ ‫ان هم در ش��رایطی که در صورت تنگ تر ش��دن حلقه تحریم‬ ‫و افزایش فش��ار بر بندرهای اصلی و مهم مانند ش��هید رجایی‪،‬‬ ‫بندرهای کوچک می توانند پشتیبان مناسبی برای انجام بخشی‬ ‫بیش از‬ ‫از فعالیت های تجاری کش��ور باش��ند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ۳۰۰‬بندر کوچک در جنوب و ش��مال کش��ور وجود دارند که‬ ‫ازجمل��ه انه��ا می توان به دیلم‪ ،‬گناوه‪ ،‬ریگ‪ ،‬کنگان‪ ،‬جاس��ک‪،‬‬ ‫سیریک‪ ،‬چوئبده‪ ،‬شادگان و گز اشاره کرد‪ .‬باتوجه به نقشی که‬ ‫بندرهای کوچک در اقتصاد مناطق س��احلی دارند و با در نظر‬ ‫گرفتن اینکه اقتصاد بندرهای کوچک به طور مستقیم با اقتصاد‬ ‫شهرهای مجاورشان گره خورده‪ ،‬در سال های اخیر سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی تالش کرده از منظر ویژه ای به این بندرها نگاه کند‬ ‫و توسعه مناطق ساحلی را با هدف بهره برداری بهینه اقتصادی‬ ‫از این بندرها و کاهش مهاجرت به ش��هرها و بندرهای بزرگ‪،‬‬ ‫در دس��تور کار ق��رار ده��د که البته هن��وز این اقدام ها به نتیجه‬ ‫مطلوب نرسیده است‪.‬‬ ‫و بهره ب��رداری بندره��ای ب��زرگ و ایجاد‪ ،‬توس��عه و تجهیز انها‬ ‫می دان��د‪ ،‬نباید از توس��عه و تولی گ��ری بندرهای کوچک غافل‬ ‫ش��ود‪ .‬این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬افزایش بهره وری بندرهای‬ ‫بزرگ به دلیل مبادله کاال (کران بری) با رونق بازارهای محلی و‬ ‫منطقه ای و در پی ان‪ ،‬رونق اقتصادی و افزایش جمعیت ساحلی‪،‬‬ ‫از نقش های مهمی است که بندرهای کوچک بازی می کنند‪ .‬او‬ ‫توضیح داد‪ :‬بسیاری از بازارهای محلی و منطقه ای با ترانشیپ‬ ‫کااله��ای بندره��ای ب��زرگ و برعکس‪ ،‬می توانن��د هزینه های‬ ‫حمل ونقل��ی را به مرات��ب کاهش دهند‪ .‬این کارش��ناس معتقد‬ ‫است برای بهره برداری مناسب از بندرهای کوچک باید گام های‬ ‫عملیاتی در توسعه و ایجاد حداقل زیرساخت های بندری ازجمله‬ ‫اس��کله‪ ،‬تجهی��زات تخلی��ه و بارگیری و دیگر تجهیزات الزم در‬ ‫برخی مناطق س��احلی بندرهای کوچک با ظرفیت حمل ونقل‬ ‫باال برداشته شود‪ .‬واگذاری طرح های توسعه به بخش خصوصی‬ ‫و تعاونی های محلی از جمله اقدام هایی اس��ت که می تواند این‬ ‫بندرها را به رونق بیش��تری برس��اند‪ .‬مرادی توضیح داد‪ :‬برخی‬ ‫اماره��ا درب��اره کران بری از بندرهای بزرگ جنوب به بندرهای‬ ‫کوچک موجود و نش��ان دهنده نقش بندرهای کوچک در رونق‬ ‫بندرهای بزرگ است‪ .‬به عنوان نمونه مدیرکل بنادر و دریانوردی‬ ‫اس��تان هرمزگان اعالم کرد در س��ال گذش��ته از بندرهای این‬ ‫استان ‪ ۱۵.۵‬میلیون تن کاال جابه جا شده است‪ .‬این کارشناس‬ ‫در بیان اقدام های الزم برای ساختارمند کردن بندرهای کوچک‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد س��اختار تش��کیالتی در سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫ب��ا محوری��ت بندره��ای کوچک که می توان ن��ام ان را اداره کل‬ ‫س��اماندهی و بهره برداری بندرهای کوچک گذاش��ت‪ ،‬از جمله‬ ‫اقدام های مفید در این زمینه اس��ت‪ .‬او با تاکید بر لزوم تجمیع‬ ‫چند بندر کوچک منطقه ای در یک بندر هاب کوچک پیرامونی‬ ‫با تمرکز بر امر تجارت‪ ،‬افزود‪ :‬ارائه تسهیالت به اپراتورهایی که‬ ‫تقاضای حضور و استقرار تجهیزات در این بندرها را دارند‪ ،‬ایجاد‬ ‫حداقل س��اختارهای ناوبری و واگذاری پس��کرانه این بندرها به‬ ‫متقاضیان‪ ،‬از دیگر اقدام هایی است که می توان برای ساختارمند‬ ‫ک��ردن بندره��ای کوچک و افزایش بهره ب��رداری از مزیت های‬ ‫انها انجام داد‪.‬‬ ‫کوچک‪ ،‬نقطه قوت بس��یار مهمی برای اقتصاد ایران در دوران‬ ‫تحریم به شمار می روند‪ ،‬گفت‪ :‬می توانیم با توسعه فعالیت های‬ ‫صادراتی از طریق این بندرها هرچند در سطح کوچک تر‪ ،‬شاهد‬ ‫رونق تولید در کشور باشیم‪.‬‬ ‫علی پور گفت‪ :‬ایجاد س��اختار مناسب‬ ‫ب��رای بندره��ای کوچ��ک‪ ،‬ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاری از طری��ق بخ��ش‬ ‫خصوصی و اتصال این بندرها به شبکه‬ ‫ریلی ب��رای انتقال بار می تواند زمینه‬ ‫رون��ق بندره��ای کوچ��ک در دوران‬ ‫تحریم را فراهم کند؛ به ویژه زمانی که‬ ‫بندرهای بزرگ ایران با محدودیت های گوناگونی در زمینه تردد‬ ‫خطوط کشتیرانی روبه رو می شوند‪ .‬عضو اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران با اش��اره به موقعیت استراتژیک ایران‬ ‫گفت‪ :‬اتصال ش��بکه ریلی به بندرهای کوچک می تواند ارتباط‬ ‫ما با کشورهای شمالی و جنوبی منطقه را حفظ کند‪ .‬این مسئله‬ ‫موجب می ش��ود روند فعالیت های تجاری و ارتباط با بازارهای‬ ‫منطقه ای و جهانی حفظ ش��ود‪ .‬علی پور بر لزوم ارائه مش��وق‪،‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت مالی و ارائه خدمات مطلوب برای حضور و‬ ‫فعالیت سرمایه گذاران در بندرهای کوچک تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫رونق بندرهای کوچک و حضور سرمایه گذاران در این بندرها‪،‬‬ ‫ب��ا ه��م ارتب��اط دارند و از هم تاثیر می گیرند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫زیرس��اخت های الزم در بندرها ایجاد ش��ود و فعاالن اقتصادی‬ ‫وضعی��ت را ب��رای س��رمایه گذاری در بندرهای کوچک مطلوب‬ ‫ارزیاب��ی کنند‪ ،‬ع�لاوه بر اینکه رونق این مناطق رقم می خورد‪،‬‬ ‫اورده مالی سرمایه گذاران نیز حفظ و سوددهی انها در برهه های‬ ‫زمانی تعیین شده محقق می شود‪ .‬این عضو اتاق بازرگانی با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه از طریق بندرهای کوچک می توانیم به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه از جمله عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬عراق و کویت‪ ،‬صادرات داش��ته‬ ‫باشیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مسئوالن باید با ایجاد زیرساخت های مناسب‬ ‫حمل ونقلی‪ ،‬شرایط را برای انتقال کاال مهیا و با کاهش هزینه های‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬وضعیت مطلوب تری برای فعالیت بخش خصوصی‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫ب��رای بهره برداری مناس��ب از بندره��ای کوچک باید گام ه��ای عملیاتی در‬ ‫توسعه وایجاد حداقلزیرساخت های بندری در برخیمناطق ساحلی بندرهای‬ ‫کوچک با ظرفیت حمل ونقل باال برداشته شود‬ ‫در این زمینه برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته که از ان جمله‬ ‫می توان به تهیه طرح جامع بندرها با هدف تعیین ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی های بندرهای کوچک اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‪ ،‬حمیدرضا الهیار‪ ،‬معاون‬ ‫مهندس��ی و توس��عه ام��ور زیربنایی‬ ‫س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬بیشتر بندرهای کوچک‬ ‫در جن��وب کش��ور و در اس��تان های‬ ‫هرمزگان‪ ،‬خوزس��تان و بوش��هر قرار‬ ‫دارند که در حال بررسی انها در طرح جامع هستیم‪ .‬او با بیان‬ ‫اینک��ه در ط��رح جامع‪ ،‬همه بندرهایی که در مالکیت س��ازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی هس��تند‪ ،‬بررس��ی می ش��وند تا جانمایی و‬ ‫کاربری های انها براس��اس ظرفیت ها مش��خص شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫هرچند بحث توس��عه درحال حاضر فقط در چند بندر کوچک‬ ‫مطرح اس��ت اما بعد از اماده ش��دن طرح جامع مطالعاتی که در‬ ‫ان همه بندرهای نیازمند توسعه مشخص می شوند‪ ،‬کار جدی تر‬ ‫پیش خواهد رفت‪ .‬الهیار با اشاره به رونق گردشگری در سایه‬ ‫توسعه بندرهای کوچک گفت‪ :‬بررسی ها نشان می دهد افزایش‬ ‫اسکله ها در بندرهای کوچک‪ ،‬بیکاری بومی ها را به میزان باالیی‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کنگان و دیر در اولویت توسعه‬ ‫براساس اعالم سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬بندرهای کنگان و‬ ‫دیر در اولویت توسعه بندرهای کوچک هستند و مطالعات طرح‬ ‫توس��عه انها رو به اتمام اس��ت‪ .‬براساس دستور رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫قرار است بهره برداری از این بندرها با سرمایه گذاری مشارکتی‬ ‫انجام ش��ود؛ برهمین اس��اس‪ ،‬نیمی از هزینه های طرح توس��عه‬ ‫کنگان از محل منابع س��ازمان بنادر و دریانوردی و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫دیگر نیز ازس��وی س��ازمان برنامه و بودجه تامین می شود‪ .‬بندر‬ ‫س��یریک در س��واحل مکران نیز از دیگر بندرهای اولویت دار در‬ ‫طرح توس��عه بندرهای کوچک اس��ت که بنا به اعالم س��ازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی‪ ،‬به تازگی پیمانکار اس��کله ان مش��خص شده‬ ‫و ب��ه زودی کار خ��ود را اغ��از خواهد ک��رد‪ .‬باتوجه به اینکه بندر‬ ‫س��یریک‪ ،‬ظرفیت مطلوبی در بخش حوضچه و پس��کرانه دارد‪،‬‬ ‫به تازگی اس��کله ش��ناور موجود در این بندر تعمیر و یک اسکله‬ ‫شناور هم به این بندر منتقل شده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫فرشاد مقیمی در کارگروه رفع موانع تولید استان فارس خبر داد ‬ ‫ضرورت اجرای شبکه‬ ‫دوم اب رسانی اصفهان‬ ‫خبر‬ ‫افزایش تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی به ‪ ۶۰‬ماه‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫دویست وهشتاد وپنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید استان فارس به ریاست معاون امور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در شهرس��تان سپیدان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اس��تان فارس‪ ،‬ای��ن ایین با‬ ‫حضور فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬س��یدعالالدین خ��ادم‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫شهرس��تان سپیدان در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬احد‬ ‫فتوحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس‪،‬‬ ‫ی مدیر کل دفتر امور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫کری��م عرب ‬ ‫ف��ارس و عبدالحمید اخالص��ی‪ ،‬معاون ام��ور صنایع‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت فارس ب��ه همراه‬ ‫برخی از مدیران و نمایندگان نهادهای اجرایی اس��تان‬ ‫و شهرس��تان سپیدان و فعاالن صنعتی استان برگزار و‬ ‫مشکالت ‪ ۱۴‬واحد صنعتی بررسی و رسیدگی شد‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫اصالح ماده ‪ ۱۶۷‬قانون مالیات های مستقیم و افزایش‬ ‫زمان تقس��یط مالیات بنگاه های تولیدی از ‪ ۳۶‬به ‪۶۰‬‬ ‫ماه خبر داد و گفت‪ :‬همه ما وظیفه داریم با تمام توان‬ ‫زمینه تحق��ق منویات رهبر معظم انق�لاب در زمینه‬ ‫رونق تولید را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی در جلس��ه کارگروه تس��هیل و رفع‬ ‫موانع تولید اس��تان فارس که در شهرس��تان سپیدان‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افزایش زمان تقسیط مالیات‬ ‫بنگاه های تولیدی از ‪ ۳۶‬به ‪ ۶۰‬ماه از مصوبه های سران‬ ‫‪ ۳‬قوه بوده و در راس��تای حمایت از بنگاه های تولیدی‬ ‫و ارتقای تولید و اشتغال انجام شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬واحدهای تولی��دی در صورت ارتقای‬ ‫وضعیت تولید و تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫می توانن��د برای افزایش زمان تقس��یط مالیات بر پایه‬ ‫مصوبه اخیر سران ‪ ۳‬قوه اقدام کنند‪.‬‬ ‫مقیم��ی در ادامه با بیان اینک��ه با توجه به تغییرات‬ ‫محیط کس��ب وکار‪ ،‬با پیش��نهاد س��تاد ملی تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید به س��ران قوا‪ ،‬در زمینه ارائه تضامین‬ ‫از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تس��هیل ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس مصوبه جلسه های سران قوا‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬بنگاه های تولیدی برای ارائه تضامین برای‬ ‫دریافت تس��هیالت‪ ،‬اگر قصد افزایش سرمایه از محل‬ ‫تجدید ارزیابی دارایی ها داش��ته باشند بدون پرداخت‬ ‫مالیات می توانند برای این کار اقدام کنند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬ش��بکه دوم اب رسانی اصفهان‬ ‫ب��زرگ ی��ک مطالب��ه خ��اص اس��ت و برای‬ ‫تکمیل ان ‪ ۳‬ه��زار میلیارد تومان اعتبار نیاز‬ ‫اس��ت و حتی اگر س��د زاینده رود هم سرریز‬ ‫کند‪ ،‬ظرفیت ش��بکه اول اب رسانی اصفهان‬ ‫جوابگوی تامین اب اشامیدنی مردم نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫از اس��تان‬ ‫اصفهان‪ ،‬هاش��م امین��ی با بی��ان اینکه واژه‬ ‫سازگاری با کم ابی به ویژه در اقلیم های خشک‬ ‫و نیمه خش��ک در وزارت نیرو مورد توجه قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه ما در‬ ‫اصفهان با همکاری رس��انه ها برای تحقق این‬ ‫امر فرهنگ سازی خوبی انجام داده ایم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در س��ال ‪ ۹۷‬در بخش خانگی ‪۶.۸‬‬ ‫درصد نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬مدیریت مصرف‬ ‫داش��تیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬در بخ��ش غیرخانگی ‪۷.۱‬‬ ‫درصد کاهش مصرف داشتیم و در مجموع در‬ ‫حوزه اشامیدنی در بخش خانگی و غیرخانگی‬ ‫‪ ۶.۹‬درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫کاهش مصرف داش��ته ایم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاض�لاب اس��تان اصفهان با اش��اره به‬ ‫شرایط س��خت ابی در تابستان سال گذشته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه به دنبال بارش های امسال‪،‬‬ ‫وضعیت ذخیره س��د زاینده رود خوب است و‬ ‫بر اس��اس اخرین امار سد زاینده رود بیش از‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکعب ابگیری شده این در‬ ‫حالی اس��ت که هنوز در برخی از نقاط شهر‬ ‫افت فش��ار اب داریم‪ .‬وی به دلیل افت فشار‬ ‫و گاه قطعی اب در برخی طبقات اش��اره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این موضوع به دلیل تکمیل نش��دن‬ ‫پروژه ش��بکه دوم اب رس��انی اصفهان بزرگ‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که اجرای این س��امانه باید‬ ‫در س��ال ‪ ۸۶‬کام��ل و تحویل ش��رکت اب و‬ ‫فاضالب اصفهان می ش�� د اما به دالیل اداری‬ ‫و ص��دور برخی مجوزها‪ ،‬این پروژه مهم هنوز‬ ‫به سرانجام نرسیده است‪ .‬همچنین باید توجه‬ ‫داش��ت که این طرح به عن��وان طرح پدافند‬ ‫غیرعام��ل‪ ،‬موجب ح��ل مش��کل تامین اب‬ ‫اشامیدنی جمعیت بیش از ‪ ۴‬میلیونی استان‬ ‫اصفهان می ش��ود‪ .‬امینی درب��اره روند اجرای‬ ‫ح گفت‪ :‬شرکت اب منطقه ای اصفهان‬ ‫این طر ‬ ‫اکنون در حال س��اخت تصفیه خانه و خطوط‬ ‫اب رس��انی این طرح اس��ت‪ ،‬تاکید مدیریت‬ ‫اس��تان هم بر تکمیل هر چه س��ریع تر شبکه‬ ‫دوم اب رسانی اصفهان است تا در روزهای اوج‬ ‫مصرف تابستان بتوانیم از ظرفیت این سامانه‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ساخت‬ ‫ش��بکه اول اب رسانی اصفهان بزرگ در سال‬ ‫‪ ۸۶‬تمام ش��د و بعد از ان باید سامانه دیگری‬ ‫وارد مدار می ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬از سال ‪ ۸۶‬تاکنون‬ ‫توانس��تیم ب��ا اعمال مدیریت مص��رف اب را‬ ‫عادالنه میان مشترکین توزیع کنیم به طوری‬ ‫که سرانه مصرف اب در اصفهان از ‪ ۱۸۹‬لیتر‬ ‫در شبانه روز در سال ‪ ۸۶‬به ‪ ۱۴۹‬لیتر در سال‬ ‫‪ ۹۷‬کاهش یافته است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اقدام های‬ ‫فنی پیرامون توزیع عادالنه اب‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫راس��تا ش��هر اصفهان برای عبور از ش��رایط‬ ‫س��خت به ‪ ۲۳‬بخش تقسیم ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۵۶‬ش��هر و ‪ ۳۰۰‬روستا که زیر پوشش طرح‬ ‫اب رس��انی اصفهان بزرگ هس��تند مجهز به‬ ‫ش��بکه هوشمند تله متری ش��دند که این امر‬ ‫موجب توزیع میلی متری اب ش��د و نیز تمام‬ ‫نقاط ش��هر مجهز به ایستگاه انالین مدیریت‬ ‫فش��ار شد‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر حدود ‪۱۱‬‬ ‫هزار لیتر بر ثانیه اب مورد نیاز مردم از طریق‬ ‫تصفیه خانه اب باباشیخ علی تامین می شود و‬ ‫ بقی��ه نیاز ابی در بخش اش��امیدنی از طریق‬ ‫چاهای متفرقه باید کیفیت الزم را داش��ته و‬ ‫مورد تایید مرکز بهداشت استان باشد تامین‬ ‫می شود این در حالی است که خط قرمز ما در‬ ‫استفاده از اب های زیرزمینی‪ ،‬کیفیت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬با وجود کمبود اب‪ ،‬اصال‬ ‫امکان جیره بندی اب در استان اصفهان وجود‬ ‫ن��دارد و با مدیریت مصرف و توزیع تابس��تان‬ ‫را با خیال راحت پشت س��ر می گذاریم‪ .‬امینی‬ ‫درب��اره اب ده��ی چاه های فلم��ن‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال هایی که بارش نرمال بوده است اب دهی‬ ‫چاه های فلمن به بیش از ‪ ۳‬هزار لیتر بر ثانیه‬ ‫رس��یده بود که متاس��فانه در طول یک دهه‬ ‫گذش��ته به دلی��ل وقوع خشکس��الی‪ ،‬اکنون‬ ‫اب دهی ای��ن چاه ها حدود ‪ ۳۰۰‬لیتر بر ثانیه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه درباره کاهش میزان پرت‬ ‫اب یا اب بدون درامد در شبکه های شهری‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در طول چند س��ال گذش��ته با‬ ‫اقدام ه��ای فن��ی ش��رکت ابف��ای اصفهان‪،‬‬ ‫می��زان اب بدون به ‪ ۱۶.۱‬درصد رس��یده که‬ ‫پایین ترین رقم در کشور است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش زمان تقس��یط مالیات بنگاه ه��ای تولیدی از ‪ ۳۶‬به ‪ ۶۰‬ماه‬ ‫از مصوبه های س��ران ‪ ۳‬قوه بوده و در راستای حمایت از بنگاه های‬ ‫تولیدی و ارتقای تولید و اشتغال انجام شده است‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه از‬ ‫تعویق یک ساله اجراییه های بنگاه های تولیدی از سوی‬ ‫بانک ها و سایر نهاد های خدمات رسان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با تایید برنامه تولید و تثبیت اش��تغال بنگاه تولیدی از‬ ‫سوی س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید‪ ،‬اجراییه های‬ ‫واحد های تولیدی به مدت یک سال به تعویق می افتد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از اهتم��ام وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای حمایت از تولید داخل خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫تصویب اصالحیه جدید قانون حداکثر استفاده از توان‬ ‫داخل‪ ،‬که به تازگی ابالغ ش��ده‪ ،‬حق واردات کاالهایی‬ ‫که در داخل تولید می ش��ود را نداریم و این موضوع را‬ ‫باید به عنوان یک اصل بپذیریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه به زودی س��امانه ای با هدف‬ ‫شفاف س��ازی و جلوگی��ری از فس��اد رونمایی خواهد‬ ‫ش��د که در این س��امانه تمامی تولید کنندگان کشور‪،‬‬ ‫مش��خصات فنی محص��والت تولیدی خ��ود را اظهار‬ ‫خواهند کرد تا پس از بررسی ها‪ ،‬ثبت سفارش واردات‬ ‫کاالهای تولید داخل‪ ،‬بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری‬ ‫جلس��ه های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دو سطح ملی و‬ ‫اس��تانی فعالیت می کند و مشکالت تولیدکنندگان در‬ ‫سراس��ر کشور از طریق س��تادهای استانی به کارگروه‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید کشور گزارش می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬این مش��کالت در کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید کش��ور با حض��ور معاونان‬ ‫و نماین��دگان وزارتخانه های مختلف‪ ،‬س��ازمان برنامه‬ ‫و بودجه و اتاق بازرگانی بررس��ی می ش��وند تا پس از‬ ‫طبقه بندی و مش��خص ش��دن درجه اهمیت‪ ،‬پیگیری‬ ‫و حل و فصل ش��وند ک��ه در این زمینه پیش��نهادهای‬ ‫موثر صنعتگران نیز س��تاد ملی تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید مطرح ش��ود تا چنانچه نی��از به دریافت مجوز یا‬ ‫مصوبه قانونی باش��د اقدام شود‪ .‬همچنین معاون امور‬ ‫صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و هیات همراه‬ ‫از واحدهای صنعتی تولی��د خوراک دام و طیور بیضا‪،‬‬ ‫کمربند اخش��ان‪ ،‬کابل ش��یراز و فراسان بازدید کرد و‬ ‫ضمن بررس��ی توانمندی های این واحدها در گفت وگو‬ ‫ب��ا مدی��ران واحد های صنعتی به بررس��ی مش��کالت‬ ‫پرداختند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬شرکت فراسان یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان لوله ه��ای «جی پی ار»‬ ‫در جهان اس��ت که تاکن��ون در اجرای تعداد زیادی از‬ ‫پروژه ه��ای بزرگ نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬نیروگاه ها و‬ ‫خطوط انتقال مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارخان��ه اخش��ان‪ ،‬بزرگ تری��ن و‬ ‫پیشرفته ترین سازنده کمربند ایمنی در ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫کابل ش��یراز تولید کننده انواع سیم و کابل برق و تلفن‬ ‫و ش��رکت تعاون��ی‪ ۲۱‬بیضا بزرگ تری��ن و مجهز ترین‬ ‫تولید کننده خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان در کشور است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان‪:‬‬ ‫سرانه زمین صنعتی کردستان نصف میانگین کشوری است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان کردستان‬ ‫تحقق رونق تولید را عامل خروج از وابس��تگی کش��ور به نفت‬ ‫و شکوفایی اقتصادی دانس��ت و گفت‪ :‬وابستگی دائمی درامد‬ ‫کش��ور به نفت اسیبی است که سال هاست کشور با ان درگیر‬ ‫اس��ت و حمایت ها در سال های گذش��ته اقدام مناسبی بود که‬ ‫در بحث توس��عه بنگاه های کوچک و ب��زرگ اقتصادی و رونق‬ ‫تولید و صنعت اثرگذار بود و وابستگی کشور به نفت را کاهش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از کردس��تان‪ ،‬احمد خس��روی با اش��اره‬ ‫به این نکته که امروزه بس��تر توس��عه حوزه صنعت در استان‬ ‫کردس��تان بیش از پیش فراهم اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬توانمندی های‬ ‫کش��اورزی و حاصلخی��زی اس��تان‪ ،‬بارندگی ه��ای مناس��ب‬ ‫و‪ ...‬از ظرفیت ه��ای منحص��ر ب��ه فرد کردس��تان اس��ت که با‬ ‫بسترس��ازی مناس��ب ب��رای صنعت��ی ک��ردن توانمندی های‬ ‫اس��تان‪ ،‬می توان در زمینه بالفعل کردن نقاط قوت استان گام‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال گذش��ته که به عنوان «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» نام گذاری ش��ده بود‪ ،‬اقدام های حمایتی و برنامه ریزی‬ ‫خوبی در این موضو ع ش��د‪ ،‬به نحوی که در ش��رایط تحریم و‬ ‫وضعیت اقتصاد کشور‪ ،‬در کردستان هیچ واحد تولیدی تعطیل‬ ‫نش��د و از دیگر س��و ‪ ۲۰‬واح��د غیرفعال هم ب��ه چرخه تولید‬ ‫برگشت‪.‬‬ ‫وی ب��ه ارائ��ه مش��وق ها و تس��هیالت خاص و مناس��ب به‬ ‫تولید کنندگان استان اش��اره کرد و گفت‪ :‬امارهای عملکردی‬ ‫این ش��رکت در سال گذش��ته نش��ان می دهد این حمایت ها‬ ‫می تواند کارس��از و در پیش��برد اهداف نظام در حوزه تولید و‬ ‫صنعت اثرگذار باش��د و با نام گذاری سال ‪ ۹۸‬به عنوان «رونق‬ ‫تولید» و اجرای برنامه های اثرگذار وزارت متبوع‪ ،‬بستر فعالیت‬ ‫بیشتر برای پیشبرد اهداف و اجرای برنامه های حمایتی فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خس��روی تحقق ‪ ۶‬درص��دی از برنامه فروش اراضی صنعتی‬ ‫استان در سال گذشته را به عنوان یک اتفاق مبارک در مسیر‬ ‫توس��عه صنعتی اس��تان نام برد و گفت‪ :‬این اقدام جهش��ی در‬ ‫کنار جذب مناس��ب س��رمایه گذار از ش��اخصه های عملکردی‬ ‫این ش��رکت است که در شرایط حساس اقتصادی کشور انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان کردستان‬ ‫راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی بانه را نقطه عطف تاریخ صنعت‬ ‫اس��تان عنوان کرد و افزود‪ :‬بهره ب��رداری از فاز یک این منطقه‬ ‫ویژه در س��ال جاری و با حضور مقامات ارشد کشوری خواهد‬ ‫معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز از انتشار و فروش ‪ ۶۰۰۰‬میلیارد ریال اوراق‬ ‫مشارکت برای ساخت خط‪ ۲‬متر و شیراز خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از اس��تان ش��یراز‪ ،‬محمدهادی هاش��م پور با بی��ان اینکه تعهد‬ ‫بازپرداخت س��ود این اوراق به طور مس��اوی بر عهده دولت و شهرداری شیراز خواهد‬ ‫بود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��ود علی الحس��اب این اوراق ‪ ۱۸‬درصد در نظر گرفته شده و‬ ‫هر ‪ ۳‬ماه یک بار قابل احص ا خواهد بود‪ ،‬ضمن انکه اصل مبلغ نیز در سررس��ید قابل‬ ‫دریافت است‪.‬‬ ‫بنابر گفته معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز مدت مشارکت این اوراق ‪ ۴‬ساله‬ ‫و مقاطع پرداخت سود علی الحساب ان هر ‪ ۳‬ماه یک بار در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��ازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از سوی دولت و‬ ‫بانک شهر‪ ،‬به عنوان مرجع تضمین کننده اوراق مشارکت است‪ ،‬افزود‪ :‬این اوراق معاف‬ ‫از مالی��ات و قاب��ل معامله در بورس بوده و همچنین نزد نظام بانکی کش��ور از مزیت‬ ‫وثیقه گذاری برخوردار است‪.‬‬ ‫هاش��م پور با اش��اره به اینکه در قانون بودجه امس��ال دولت‪ ،‬انتشار ‪ ۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اوراق مش��ارکت از سوی شهرداری ها پیش بینی ش��ده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این راس��تا ش��هرداری ش��یراز با عاملیت بانک شهر نسبت به انتش��ار و فروش ‪۶‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد ری��ال اوراق مش��ارکت ب��ا هدف س��اخت خ��ط ‪ ۲‬مترو اق��دام کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی ش��هرداری ش��یراز با اش��اره به روند انتش��ار این اوراق در‬ ‫ب��ود که درحال حاض��ر ‪ ۸۰‬تولید کننده بوم��ی و ملی متقاضی‬ ‫ساخت واحدهای صنعتی در ان هستند‪.‬‬ ‫خسروی ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود با بهره برداری فاز یک‬ ‫منطقه ویژه بانه بیش از ‪ ۲۰۰۰‬نفر اش��تغالزایی شود و با ادامه‬ ‫این روند در فاز‪ ،۲‬ش��اهد تحوالت خوبی در بحث اشتغالزایی و‬ ‫کاهش امار بیکاری استان باشیم ‪.‬‬ ‫وی به تسریع در راه اندازی شهرک صنعتی شماره ‪ ۴‬سنندج‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��اخت این پروژه بزرگ به مساحت ‪۷۵‬‬ ‫هکتار مدت ‪ ۱۷‬س��ال اس��ت که به دلیل وج��ود معارض های‬ ‫گوناگون مس��کوت مانده و با تکمیل زیرساخت های برق و اب‬ ‫و فاضالب و حل تدریجی مش��کالت معارض��ان امیدواریم در‬ ‫سال جاری ش��اهد بهره بردار ی از فاز یک این شهرک صنعتی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خس��روی س��رانه زمین صنعتی اس��تان را نص��ف میانگین‬ ‫کش��وری عنوان کرد و گفت‪ :‬س��رانه این شاخص در کردستان‬ ‫ب��ا داش��تن ‪ ۱۴۰۰‬هکتار زمی��ن صنعتی در دس��ترس رقمی‬ ‫ت در حالی که میانگین کش��وری ‪۷‬‬ ‫معادل ‪ ۳.۶‬متر مربع اس�� ‬ ‫متر مربع اس��ت و در صورت اجرایی شدن منطقه ویژه مریوان‬ ‫و تحقق ساخت ش��هرک های صنعتی قروه ‪ ،۳‬سقز ‪ ۲‬و بیجار ‪۲‬‬ ‫هر کدام به مس��احت ‪ ۲۰۰‬هکتار‪ ،‬در دو س��ال اینده ش��اهد‬ ‫انتشار اوراق مشارکت برای ساخت خط دوم مترو شیراز‬ ‫س��ال های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬انتش��ار ای��ن اوراق عالوه بر تکمیل خط یک و س��اخت خط ‪۲‬‬ ‫متر و ش��یراز‪ ،‬زمینه مش��ارکت شهروندان در توس��عه‪ ،‬عمران و ابادانی شهر را فراهم‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از انج��ا که در ش��رایط فعلی دولت و ش��هرداری ها‪ ،‬چن��دان نمی توان‬ ‫ب��ه ظرفی��ت بودجه مس��تقیم ای��ن ‪ ۲‬نهاد برای توس��عه مت��رو تکیه ک��رد‪ ،‬برانیم‬ ‫ت��ا از ظرفیت ه��ای دیگ��ر موج��ود در بودج��ه‪ ،‬مانن��د اوراق مش��ارکت اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی ش��هرداری ش��یراز با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از خط‬ ‫یک متر و ش��یراز نیز از سوی انتش��ار و فروش اوراق مشارکت خریداری شده از سوی‬ ‫جبران این عقب ماندگی و رسیدن به میانگین کشوری خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از تغیی��ر نکردن دی��دگاه مردم اس��تان در‬ ‫توسعه پذیری گفت‪ :‬متاسفانه مردم کردستان به دلیل وابستگی‬ ‫زیاد به زمین های حاصلخیز خود در برابر تغییر کاربری اراضی‬ ‫کش��اورزی در اختیار و در بحث تقویت تفکر مبتنی بر توس��عه‬ ‫با راهبرد صنعت مش��کل دارند و باید در مس��یر تغییر دیدگاه‬ ‫مردم گام برداشت‪.‬‬ ‫وی از مسئوالن نهادهای اجرایی‪ ،‬نظام قضایی و بخش دولتی‬ ‫و خصوصی خواست با جدیت بیشتری در مسیر حل مشکالت‬ ‫پیش روی صنعت‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬فرهنگس��ازی‪ ،‬توسعه پذیری و‬ ‫ارتقای سرانه و تقویت بخش صنعت استان به ویژه در بحث رفع‬ ‫مشکل معارضان گام بردارند‪.‬‬ ‫وی ب��ه اهمیت بحث س��اماندهی صنوف مزاح��م در نیل به‬ ‫توس��عه شهری اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر اس��اس تفاهمنامه بین‬ ‫وزارت کش��ور و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی متولی ایجاد شهرک های صنعتی و تامین‬ ‫بس��تر ساماندهی این صنوف است که تحقق این بحث نیازمند‬ ‫تامین زیرس��اخت ها و تملک و واگذاری زمین صنعتی مناسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هروندان اجرا شده و به بهره برداری رسیده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای ادامه روند‬ ‫تکمیل و توسعه زیرساخت های مترو نیز از این ظرفیت بهره خواهیم برد‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی ش��هرداری ش��یراز با بیان اینکه تجربه های ملی نیز نش��ان‬ ‫می دهد که عبور مطمئن از تنگناهای مالی برای توس��عه شهر از مسیر تلفیق اقتصاد‬ ‫شهری و اقتصاد اسالمی میسر خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬تامین منابع مالی ابرپروژه های شهر‬ ‫همچون مترو از محل توس��عه و تحصیل ابزار های مالی یکی از مهم ترین راهکارهایی‬ ‫اس��ت که می تواند در شرایطی که کش��ور تحت تاثیر پیامدهای حاصل از چالش های‬ ‫مالی قرار گرفته است‪ ،‬راهگشا باشد‪.‬‬ ‫هاشم پور اضافه کرد‪ :‬انتشار اوراق مشارکت به سبب ماهیت سوداوری‪ ،‬مشارکت پذیر‬ ‫بودن و برخورداری از مولفه های بانکداری اسالمی همواره در نزد مردم با اقبال روبه رو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬دریافت تسهیالت و انتشار اوراق مشارکت در چارچوب یک بسته سیاستی‬ ‫متناس��ب با پروژه ان هم در شرایط حس��اس کنونی که از سویی کشور با پیامدهای‬ ‫حاصل از رکود اقتصادی روبه رو اس��ت و از سوی دیگر بودجه شهری پوشش مناسبی‬ ‫برای توس��عه طرح های زیرس��اختی و عمرانی نخواهد بود‪ ،‬به عن��وان یک ابزار مالی‬ ‫کارامد در مس��یری هزینه خواهد ش��د که عالوه بر ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬زمینه تکمیل‬ ‫شاخصه های توسعه شهر را فراهم می کند‪.‬‬ ‫مرحله نخست اوراق مشارکت شهرداری شیراز‪ ،‬روزهای پایانی سال ‪ ۹۷‬انجام شده‬ ‫بود و مرحله دوم این اوراق نیز دوم تیر امسال منتشر شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 16‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1323‬‬ ‫پیاپی ‪2641‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫رکورد تعداد اثار میلیاردی هنر ایران شکسته شد‬ ‫ثبت رکورد ‪ ۴۲‬میلیارد تومانی برای حراج تهران‬ ‫یازدهمین حراج تهران با عرضه ‪ ۷۹‬اثر به فروش ‪۴۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۰۴‬میلیون تومان دس��ت یافت‪ .‬یازدهمین‬ ‫حراج تهران که به هنر کالسیک و مدرن ایران اختصاص‬ ‫داش��ت‪ ۱۴ ،‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬در هتل پارسیان ازادی با ارائه‬ ‫‪ ۸۰‬اثر از ‪ ۶۰‬هنرمند برگزار شد‪ .‬در این حراج بیشترین‬ ‫اثار متعلق به ژازه تباتبایی و منیر فرمانفرماییان بود که‬ ‫هر کدام با ‪ ۳‬اثر در این رویداد حضور داشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬این دوره از «حراج تهران» که به‬ ‫معرفی هنر کالسیک و مدرن ایران اختصاص داشت‪ ،‬با‬ ‫حضور ‪ ۷۹‬اثر برگزار ش��د که یک��ی از اثار بدون عنوان‬ ‫از گردونه فروش این دوره خارج ش��د‪ .‬گران ترین اثری‬ ‫که در این دوره از حراج تهران چکش خورد‪ ،‬اثر «س��ر‬ ‫ش��اعر» از پرویز تناولی بود‪ .‬اث��ری بدون عنوان از منیر‬ ‫فرمانفرماییان نیز رتب��ه دوم را با نرخ ‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫چکش این دوره از حراج تهران مانند دوره های پیش‬ ‫در دس��ت حس��ین پاکدل بود‪ .‬نخس��تین اثری که در‬ ‫این دوره به فروش گذاش��ته ش��د اثری بدون عنوان از‬ ‫جمشید س��ماوانیان بود که ‪ ۴۰‬میلیون تومان فروخته‬ ‫ش��د‪ .‬اثر «طبیعت بی جان» از گارنیک در هاکوپیان به‬ ‫ن��رخ ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان به فروش رس��ید‪ .‬همچنین‬ ‫اث��ری بدون عن��وان از پروان��ه اعتمادی ب��ه نرخ ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی��ون توم��ان چکش خ��ورد‪ .‬اثری ب��دون عنوان از‬ ‫جعفر روح بخش نیز ‪ ۲۲۰‬میلیون تومان فروخته ش��د‪.‬‬ ‫اثر ب��دون عنوانی از صادق تبریزی با نرخ ‪ ۴۴۰‬میلیون‬ ‫توم��ان و ‪ ۴۰‬میلیون تومان بیش از بیش��ینه نرخ خود‬ ‫چکش خورد‪ .‬اثر «س��واران را چه شد؟» از ناصر اویسی‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیون تومان خریداری شد‪ .‬اثری بدون عنوان از‬ ‫منوچهر نیازی با بیش��ینه نرخ پیش��نهادی یعنی ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان به فروش رس��ید‪ .‬اثری ب��دون عنوان از‬ ‫عبدالرض��ا دریابیگی به نرخ ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان چکش‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫در ادام��ه اثری بدون عن��وان از لیلی متین دفتری به‬ ‫ن��رخ ‪ ۵۵۰‬میلیون تومان ب��ا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان بیش‬ ‫از بیشینه نرخ اثر به فروش رسید‪ .‬اثری بدون عنوان از‬ ‫منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان نیز ‪ ۳۴۰‬میلیون تومان‬ ‫فروخته شد‪.‬‬ ‫اث��ر «گل ه��ای کوک��ب» از محمود جوادی پ��ور نیز‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلی��ون تومان خریداری ش��د‪ .‬اثری بدون عنوان‬ ‫از ابوالقاس��م س��عیدی هم به نرخ ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‬ ‫چکش خورد‪.‬‬ ‫اث��ری بدون عنوان از احمد وثوق احمدی به نرخ ‪۵۵‬‬ ‫میلی��ون تومان به فروش رس��ید و اثری بدون عنوان از‬ ‫فریده الشایی به نرخ ‪ ۵۵۰‬میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫اث��ری بدون عنوان از س��یراک ملکونی��ان به نرخ ‪۳۸۰‬‬ ‫میلیون تومان خریداری شد‪.‬‬ ‫اث��ری بدون عنوان از مس��عود عربش��اهی در حالی‬ ‫که ‪ ۷۰۰‬میلیون بیش��ینه نرخ پیشنهادی ان بود‪ ،‬یک‬ ‫میلیارد تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫در ادام��ه اثری بدون عن��وان از ابراهیم فرجی با نرخ‬ ‫بی��ش از دو برابر بیش��ینه نرخ پیش��نهادی و به مبلغ‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلی��ون توم��ان چک��ش خ��ورد‪ .‬همچنین اثری‬ ‫بدون عنوان از ژازه تباتبایی به نرخ یک میلیارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون تومان و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بیش از بیشینه نرخ‬ ‫پیشنهادی خریداری شد‪.‬‬ ‫اثری بدون عنوان از هوشنگ پزشک نیا با نرخ کمینه‬ ‫خود یعنی ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان چکش خورد‪ .‬همچنین‬ ‫اثر «خانواده از مجموعه گروگان ها» از بهمن دادخواه به‬ ‫نرخ ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان و ‪ ۱۰۰‬میلیون باالتر از بیشینه‬ ‫نرخ پیشنهادی به فروش رسید‪.‬‬ ‫«کودکان و اسب های س��فالی» اثر جواد حمیدی به‬ ‫ن��رخ ‪ ۱۲۰‬میلیون و ‪ ۳۰‬میلیون بیش از بیش��ینه نرخ‬ ‫پیش��نهادی اثر خریداری ش��د‪ .‬اثری ب��دون عنوان از‬ ‫حس��ین کاظمی نیز با نرخ ‪ ۱۶۹‬میلیون تومان چکش‬ ‫خ��ورد‪ .‬همچنین اثری بدون عنوان از محمود زنگنه به‬ ‫نرخ ‪ ۶۵‬میلیون تومان خریداری شد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گران ترین اثری که در این دوره از حراج تهران چکش خورد‪ ،‬اثر «سر‬ ‫ش��اعر» از پرویز تناولی بود‪ .‬اثری ب��دون عنوان از منیر فرمانفرماییان‬ ‫نیز رتبه دوم را با نرخ ‪ ۳‬میلیارد تومان به دست اورد‬ ‫اثر بدون عنوان پروی��ز کالنتری با نرخ ‪ ۴۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان چکش خ��ورد‪ .‬س��پس اث��ر «تنکه م��اروا» از‬ ‫عبدالحسین (رها) محسنی کرمانشاهی به مبلغ بیشینه‬ ‫نرخ پیشنهادی یعنی ‪ ۶۰‬میلیون تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫«بهار در کوهین» از حس��ین محجوبی نیز به نرخ ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیون تومان چکش خورد‪ .‬همچنین «غروب» اثر ناصر‬ ‫عص��ار به نرخ کمینه و ب��ه مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫اث��ری بدون عنوان از س��هراب س��پهری که به نرخ‬ ‫کمینه و بیشینه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیارد تومان ارائه شده بود‪ ،‬با‬ ‫نرخ ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان چکش خورد‪ .‬اثری‬ ‫ب��دون عنوان از بهمن محصص نیز به نرخ ‪ ۵۵۰‬میلیون‬ ‫تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫اثری ب��دون عن��وان از ابوالقاس��م س��عیدی به نرخ‬ ‫‪۱۷۰‬میلیون تومان و ‪ ۱۰‬میلیون بیش از نرخ بیش��ینه‬ ‫پیشنهادی چکش خورد‪« .‬س��ر شاعر» از پرویز تناولی‬ ‫نی��ز ک��ه با نرخ ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬میلیارد تومان ارائه ش��ده بود‪،‬‬ ‫‪۳‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان خریداری شد‪.‬‬ ‫همچنین اثری بدون عنوان از مس��عود عربشاهی به‬ ‫نرخ کمین��ه یعنی ‪ ۶۰۰‬میلیون توم��ان چکش خورد‪.‬‬ ‫«ستایش کن خداوندی که او باالترین است» از صداقت‬ ‫جب��اری نیز به نرخ کمینه یعنی ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫اثری ب��دون عنوان از رضا مافی ب��ه نرخ کمینه و به‬ ‫مبل��غ ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان خریداری ش��د‪ .‬اثری بدون‬ ‫عنوان از محم��د احصایی با ن��رخ ‪ ۸۵۰‬میلیون تومان‬ ‫به فروش رس��ید‪ .‬اثری بدون عنوان نصراهلل افجه ای به‬ ‫نرخ کمینه و به مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫«می��ز» از کوروش شیش��ه گران به ن��رخ ‪ ۷۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان به فروش رس��ید‪ .‬همچنین دومی��ن اثر صادق‬ ‫تبریزی در این دوره از حراج تهران ‪ ۲۲۰‬میلیون تومان‬ ‫خریداری شد‪.‬‬ ‫اث��ری بدون عنوان از حس��ن زرین قل��م به نرخ ‪۳۶۰‬‬ ‫میلی��ون توم��ان و ‪ ۱۶۰‬میلیون باالتر از بیش��ینه نرخ‬ ‫پیش��نهادی چک��ش خورد‪ .‬اث��ر «می��دان نقش جهان‬ ‫اصفهان» از محمدحسین مصورالملکی نیز با نرخ ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیون تومان خریداری شد‪.‬‬ ‫اث��ر «تک چه��ره می��رزا عبدالوه��اب خواجه ن��وری‬ ‫(نظام المال��ک)» از علی اکبر مزین الدوله نیز با نرخ ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬اثر «تک چهره حس��ین به��زاد» از عباس‬ ‫کاتوزیان با نرخ کمین��ه و به مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‬ ‫به فروش رس��ید‪« .‬پیک نیک» از علی اصغر پتگر با نرخ‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیون تومان خریداری شد‪ .‬اثری بدون عنوان از‬ ‫عباس رس��ام ارژنگی نیز به نرخ بیش��ینه و به مبلغ ‪۸۰‬‬ ‫میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫اث��ری بدون عنوان از محمدحبی��ب محمدی به نرخ‬ ‫کمینه و به مبلغ ‪ ۶۰‬میلیون تومان چکش خورد‪« .‬بازار‬ ‫پارچه فروش ها» یرواند نهاپتیان نیز به نرخ ‪ ۹۵‬میلیون‬ ‫تومان به فروش رس��ید‪ .‬اثری بدون عنوان از س��مبات‬ ‫در کیورغیان به ن��رخ ‪ ۸۵‬میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫همچنین «امامزاده جعفر‪ ،‬ورامین» اثر میشا شهبازیان‬ ‫به نرخ ‪ ۴۴‬میلیون تومان به فروش رس��ید‪« .‬چشم انداز‬ ‫شمال ایران» ِ محسن سهیلی به نرخ ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫خریداری شد‪.‬‬ ‫در ادامه اثری بدون عنوان از کیخسرو خروش که در‬ ‫این حراج ارائه شد بود‪ ،‬به فروش نرسید‪.‬‬ ‫اث��ری ب��دون عن��وان از عیس��ی به��ادری ب��ه نرخ‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون تومان و ‪ ۴۰‬میلیون بیش از نرخ بیش��ینه‬ ‫اثر به فروش رسید‪ .‬اثر مسجد امام اصفهان از حسنعلی‬ ‫وزی��ری ‪ ۳۰‬میلیون باالت��ر از نرخ بیش��ینه و به مبلغ‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫اثری ب��دون عن��وان از محم��ود فرش��چیان به نرخ‬ ‫‪۲‬میلیارد تومان به فروش رس��ید‪ .‬گفته می شود فروش‬ ‫ای��ن اثر در ای��ن دوره رکورد فروش خ��ود را در حراج‬ ‫تهران زده است‪« .‬پرسپولیس» از احمد اسفندیاری نیز‬ ‫با نرخ ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان خریداری شد‪.‬‬ ‫اثری بدون عنوان از ژازه تباتبایی به نرخ بیشینه خود‬ ‫و به مبلغ ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان به فروش رسید‪ .‬همچنین‬ ‫اثر «اس��مان ابی» از منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان با‬ ‫نرخ ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلی��ارد تومان در این دوره از حراج تهران‬ ‫ارائه ش��ده بود‪ ،‬به نرخ ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫به فروش رسید‪.‬‬ ‫اثری بدون عنوان از منصوره حس��ینی به نرخ کمینه‬ ‫و به مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان به فروش رس��ید و اثری‬ ‫بدون عنوان از حس��ین کاظمی به ن��رخ ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫اث��ری بدون عنوان از بهجت صدر نیز به نرخ بیش��ینه‬ ‫پیش��نهادی و به مبلغ یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫چکش خورد‪ .‬اثری بدون عنوان از س��یراک ملکونیان به‬ ‫نرخ کمینه و به مبلغ ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫اثری بدون عنوان از سهراب سپهری که با نرخ کمینه‬ ‫بیش��ینه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیارد تومان در این دوره ارائه ش��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬به ن��رخ ‪ ۲‬میلیارد تومان و به ن��رخ کمینه اثر به‬ ‫فروش رسید‪ .‬درامد حاصل از فروش این اثر به موسسه‬ ‫فرهنگی هنری صفای امید و برای س��اخت مدرس��ه و‬ ‫کتابخانه عمومی واقع در استان تبریز تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫«انه��دام کیهان��ی» از ایدین اغداش��لو ب��ه نرخ یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان به فروش رس��ید‪ .‬اثری‬ ‫بدون عن��وان از ژازه تباتبایی نیز ب��ا نرخ ‪ ۳۸۰‬میلیون‬ ‫تومان خریداری شد‪.‬‬ ‫اث��ری ب��دون عن��وان از علیرض��ا اس��پهبد ب��ا نرخ‬ ‫‪۴۶۰‬میلیون توم��ان چکش خورد‪ .‬اث��ری بدون عنوان‬ ‫از مهدی ویش��کایی نیز با ن��رخ ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان به‬ ‫فروش رس��ید‪ .‬همچنی��ن اثری بدون عن��وان از فریده‬ ‫الش��ایی با نرخ بیش��ینه و به مبلغ ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‬ ‫چکش خورد‪.‬‬ ‫اثر «ارامش در کوی��ر» از عبدالرضا دریابیگی به نرخ‬ ‫کمین��ه و به مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان خریداری ش��د‪.‬‬ ‫اثری بدون عنوان از پروانه اعتمادی نیز به نرخ کمینه و‬ ‫به نرخ ‪ ۳۰۰‬میلیون به فروش رسید‪.‬‬ ‫اثری بدون عنوان از منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان‬ ‫ت ارائه ش��ده در این دوره از‬ ‫که یکی از دو اثر گران قیم ‬ ‫ح��راج تهران بود‪ ،‬به نرخ کمینه و ب��ه مبلغ ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫اث��ری بدون عنوان از جعف��ر روح بخش و اثری بدون‬ ‫عنوان از بهم��ن نیکو نیز فروخته نش��دند‪ .‬اثری بدون‬ ‫عنوان از هوش��نگ پزش��ک نیا از دیگر اث��اری بود که‬ ‫موف��ق به فروش نش��د‪ .‬در ادامه اثری ب��دون عنوان از‬ ‫احمد اس��فندیاری به نرخ ‪ ۷۵‬میلیون تومان خریداری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اثری بدون عنوان از رضا مافی نیز که با نرخ یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تا یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬ارائه شده بود‪ ،‬فروخته نشد‪.‬‬ ‫همچنین اثر «در پاش فت��اده ام به زاری ‪ /‬ایا بود ان‬ ‫که دست گیرد» از محمد احصایی که با نرخ یک تا یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده بود‪،‬‬ ‫به فروش نرسید‪.‬‬ ‫اثری بدون عنوان از منصور قندریز با نرخ کمینه و به‬ ‫مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان به فروش رس��ید‪ .‬اثر «هیچ»‬ ‫از پروی��ز تناولی نیز به نرخ یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫اثری بدون عنوان از محس��ن وزیری مقدم نیز به نرخ‬ ‫‪ ۵۸۰‬میلی��ون توم��ان خریداری ش��د‪« .‬س��ین الم» از‬ ‫حس��ین زنده رودی اخرین اثر ارائه ش��ده در یازدهمین‬ ‫دوره از ح��راج تهران بود که به ن��رخ کمینه و به مبلغ‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تومان خریداری شد‪.‬‬ ‫دورخیز فیلم تازه کوئنتین‬ ‫تارانتینو برای افتتاحیه‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون دالری‬ ‫یازدهمین‬ ‫حراج تهران با‬ ‫عرضه ‪ ۷۹‬اثر‬ ‫به فروش ‪۴۲‬‬ ‫میلیارد و ‪۲۰۴‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫یازدهمین حراج‬ ‫تهران که به هنر‬ ‫کالسیک و مدرن‬ ‫ایران اختصاص‬ ‫داشت‪ ۱۴ ،‬تیر‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در هتل‬ ‫پارسیان ازادی‬ ‫با ارائه ‪ ۸۰‬اثر‬ ‫از ‪ ۶۰‬هنرمند‬ ‫برگزار شد‬ ‫دستفروشان به خارج از محدوده تئاتر شهر می روند‬ ‫رئیس هیات مدیره خانه تئاتر از تمهیدات جدید مس��ئوالن‬ ‫ش��هری برای جانمای��ی مکانی وی��ژ ه دستفروش��ان‪ ،‬خارج از‬ ‫محدوده تئاتر شهر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از حدود دو س��ال پیش انتقادهای زیادی‬ ‫نس��بت به وج��ود فض��ای غیرفرهنگی و نامناس��ب در اطراف‬ ‫تئاترش��هر مطرح می شد چراکه به بروز ش��رایطی ناامن برای‬ ‫کارکنان و نیز هنرمندان و مخاطبان تئاترهای این مجموعه و‬ ‫شهروندان منجر ش��ده بود‪ .‬اگرچه در مقاطعی به طور متناوب‬ ‫پیاده روهای اطراف چهارراه ولیعصر(عج) و تئاترش��هر از حضور‬ ‫دستفروش��ان خالی می شد اما بعضی بی توجهی ها در پیگیری‬ ‫دائمی اعتراض ها و نارضایتی ها‪ ،‬مدتی پیش منجر به تیراندازی‬ ‫و درگیری میان دو دستفروش در اطراف این مجموعه تئاتری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق باعث ش��د این بار ب��ا انجام یک ط��رح ضربتی‬ ‫پیاده روه��ای اط��راف تئاترش��هر پاکس��ازی و از اجتم��اع‬ ‫دستفروش��ان جلوگیری ش��ود و دستفروش��انی که دو طرف‬ ‫خیابان ولیعصر(عج) در مسیر منتهی به چهارراه ولیعصر(عج)‬ ‫را در قبضه خود داشتند از این اتفاق گله مند شدند و با انتشار‬ ‫نامه ای خواستار برگشت به محل و از سرگیری کار خود شدند‪.‬‬ ‫ام��ا با وجود اجرای این طرح ضربتی‪ ،‬نگرانی از بازگش��ت به‬ ‫وضع ناامن پیشین که ناهنجاری های زیادی را به دنبال داشت‬ ‫همچنان ادام��ه دارد‪ ،‬هرچند باید امیدوار بود که بازخوردهای‬ ‫مثبت اجرای طرح انضباطی‪ ،‬مدیران ش��هری را برای ادامه ان‬ ‫مصمم نگه دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره روابط عمومی ش��هرداری منطق��ه ‪ ۱۱‬تهران‬ ‫اع�لام کرده به دنبال اجرای طرح انضباط ش��هری که با توجه‬ ‫درخواس��ت های مکرر شهروندان‪ ،‬اصناف و هنرمندان مبنی بر‬ ‫وجود ناامنی‪ ،‬س��د معبر و بروز ان��واع ناهنجاری های اجتماعی‬ ‫پیرامون تئاترش��هر و چه��ارراه ولیعصر در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫بازخوردهای مثبتی ازس��وی مدیران تماشاخانه های خصوصی‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش حسن جودکی مش��اور مجموعه تئاتر‬ ‫مس��تقل که در خیابان حافظ و پهنه رودکی قرار دارد‪ ،‬سعید‬ ‫صباحی مدیر تش��ریفات و اجرایی تئاتر ش��هرزاد و داود نامور‬ ‫مدیر تماش��اخانه نوفل لوش��اتو از جمله مدیرانی هستند که با‬ ‫توجه به کارکرد فرهنگی مجموعه های شان و حضور شهروندان‬ ‫و عالقه مندان به تئاتر در س��اعت های گوناگون روز خواس��تار‬ ‫تداوم اجرای این طرح ش��ده اند تا ع�لاوه بر برقراری ارامش و‬ ‫امنیت‪ ،‬جایگاه و ش��ان فرهنگی و هنری تئاترش��هر نیز حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫البت��ه اجرای این طرح عالوه بر هنرمندان برای ش��هروندان‬ ‫به ویژه انهایی که هر روز در این منطقه در حال تردد هس��تند‬ ‫نیز ارامش و امنیت به همراه داشته است‪ .‬ضمن اینکه ایرج راد‬ ‫هم از برگزاری نشستی خبر می دهد که برای رسیدگی به این‬ ‫مسئله تشکیل شده است‪.‬‬ ‫او در گفت وگویی بیان کرد‪ :‬نشستی در شورای شهر با حضور‬ ‫مس��ئوالن گوناگونی از ش��هرداری و پلیس تهران داشتیم که‬ ‫در ان مقرر ش��د تمهیداتی در زمینه دستفروش��ان اندیشیده‬ ‫و محدوده ای برای دستفروش��ان خارج از فضای تئاترش��هر در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ود‪ .‬ایرج راد افزود‪ :‬من نیز پیش��نهاد دادم برای‬ ‫جلوگی��ری از ب��روز چنین مش��کالتی بهتر اس��ت فضاها را با‬ ‫فیلم های مرضیه ریاحی‪ ،‬اقبال شیرازی ثانی‪،‬‬ ‫مری��م زارعی و یاس��ر طالبی به سی وس��ومین‬ ‫جش��نواره جهانی فیلم «ادمونت��ون» کانادا راه‬ ‫یافتند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬این جشنواره یکی از‬ ‫معتبرترین جش��نواره های فیلم کان��ادا و مورد‬ ‫تایید اکادمی اسکار اس��ت‪ .‬بهترین فیلم کوتاه‬ ‫و بهترین انیمیش��ن جشنواره به اکادمی اسکار‬ ‫معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫فیلم ه��ای کوتاه «کالس رانندگی» س��اخته‬ ‫مرضیه ریاحی‪« ،‬خاکس��تری متمایل» ساخته‬ ‫اقب��ال ش��یرازی ثانی‪« ،‬مگرالن» س��اخته مریم‬ ‫زارع��ی (محص��ول مش��ترک ای��ران و کان��ادا)‬ ‫و مس��تند «دلبن��د» س��اخته یاس��ر طالبی به‬ ‫نمایندگی از ای��ران در این رویداد حضور دارند‪.‬‬ ‫سی وسومین جشنواره جهانی فیلم «ادمونتون»‬ ‫کان��ادا ‪ ۲۶‬س��پتامبر ت��ا ‪ ۵‬اکتبر س��ال جاری‬ ‫میالدی برگزار می شود‪.‬‬ ‫تعریفی ویژه بشناس��یم‪ ،‬یعنی اگر فضاها در شهر تعریف شده‬ ‫باش��ند‪ ،‬مشخص می ش��ود که هر مکانی برای چه منظور قابل‬ ‫استفاده است؛ به عنوان نمونه مکانی برای دستفروشان تعریف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حتی ای��ن را هم مطرح ک��ردم که به عنوان مثال می ش��ود‬ ‫پارک دانشجو را به عنوان محلی برای فروش کتاب تعریف کرد‬ ‫ت��ا بازنشس��تگان و جوانانی که در ان پارک ت��ردد می کنند و‬ ‫می نش��ینند‪ ،‬سراغ کتاب ها بروند‪ .‬البته این پیشنهادی مطالعه‬ ‫ش��ده نیس��ت‪ ،‬ولی در یک تعری��ف فرهنگ��ی‪ ،‬می تواند اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫«روزی روزگاری در هالیوود» جدیدترین فیلم‬ ‫کوئنتین تارانتین��و در حالی اکران جهانی خود‬ ‫را از اواخ��ر ماه جاری می�لادی اغاز می کند که‬ ‫پیش بینی می شود ش��روع اکران فیلم با فروش‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون دالری همراه ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‬ ‫به نق��ل از ورایتی‪ ،‬س��فر تارانتینو ب��ه هالیوود‬ ‫دوران هیپی ه��ا از ‪ ۲۶‬ژوئی��ه راه��ی پرده های‬ ‫نقره ای می شود‪.‬‬ ‫«روزی روزگاری در هالیوود» درامی که برای‬ ‫ادای احت��رام به دوران طالیی هالیوود س��اخته‬ ‫ش��ده‪ ،‬چش��م به افتتاحیه ای ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫دالری دارد‪.‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود این فیلم ک��ه با حضور‬ ‫بازیگران درجه یک از جمله لئوناردو دی کاپریو‬ ‫و برد پیت س��اخته ش��ده اکران خود را حدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون دالر اغاز کند‪ .‬برخی از پیش بینی ها‬ ‫هم فروش ان در نخس��تین اخر هفته اکرانش‬ ‫را تا ‪ ۵۰‬میلیون دالر براورد می کند‪ .‬س��ونی که‬ ‫تهیه کننده این فیلم اس��ت ح��دود ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫دالر برای تولید فیلم هزینه کرده است‪.‬‬ ‫به طور معمول‪ ،‬فیلم های تارانتینو در روزهای‬ ‫افتتاحیه فروش زیادی ندارند (بزرگ ترین تجربه‬ ‫ف��روش این کارگردان با فیل��م «جانگوی از بند‬ ‫رها ش��ده» با فروش ‪ ۳۸‬میلی��ون دالری ثبت‬ ‫شده است)؛ اما مدتی طوالنی در سینماها باقی‬ ‫می مانند‪ .‬ال پاچینو‪ ،‬داکوتا فانینگ‪ ،‬کرت راسل‪،‬‬ ‫لنا دانه ام و لوک پری فقید از دیگر بازیگران این‬ ‫فیلم هستند‪.‬‬ ‫افتتاح یک پردیس‬ ‫سینمایی‬ ‫به یاد عباس کیارستمی‬ ‫پردیس س��ینمایی «اکوم��ال» در کرج از ‪۱۴‬‬ ‫تی��ر به احت��رام و یاد عباس کیارس��تمی اکران‬ ‫فیلم های خ��ود را اغاز کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫س��ها علیمرادی‪ ،‬مدیر این پردیس س��ینمایی‬ ‫درب��اره این پردیس تازه س��از توضی��ح داد‪ :‬این‬ ‫سینما اکران فیلم های خود را به احترام سالروز‬ ‫درگذشت عباس کیارس��تمی اغاز کرد ه و قرار‬ ‫اس��ت در چند روز اینده نیز افتتاحیه رس��می ‬ ‫با حضور مس��ئوالن مربوط داش��ته باشیم‪ .‬این‬ ‫پردیس سینمایی که در استان البرز‪ ،‬شهر کرج‪،‬‬ ‫جاده مشکین دش��ت و محله رزکان نو س��اخته‬ ‫ش��ده‪ ،‬یکی از مدرن ترین س��الن های سینمایی‬ ‫این استان خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره تجهی��زات موجود در این پردیس‬ ‫س��ینمایی که حدود ‪ ۲۰‬میلی��ارد تومان هزینه‬ ‫س��اخت ان ش��ده‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬ای��ن پردیس ‪۶‬‬ ‫ن س��ینمایی دارد که شامل سالن های چند‬ ‫سال ‬ ‫منظوره‪ ،‬سیستم صوتی دالبی و سیستم پخش‬ ‫‪ D-cinema‬در یکی از سالن ها و ‪E-cinema‬‬ ‫در دیگر سالن ها هستند‪ .‬این مجموعه در طبقه‬ ‫نخس��ت مجتمع تجاری‪ ،‬فرهنگ��ی و تفریحی‬ ‫اکومال با س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی در‬ ‫‪6‬ماه س��اخته ش��د‪ .‬این پردیس سینمایی ‪۹۳۰‬‬ ‫صندل��ی دارد و ب��ه تفکیک س��الن یک‪۴۹۲ :‬‬ ‫صندلی‪ ،‬س��الن دو‪ ۸۳ :‬صندلی‪ ،‬سالن سه‪۹۵ :‬‬ ‫صندلی‪ ،‬سالن چهار‪ ۹۵ :‬صندلی‪ ،‬سالن پنج‪۴۲ :‬‬ ‫صندلی و سالن شش‪ ۱۲۳ :‬صندلی دارد‪.‬‬ ‫علیم��رادی درب��اره نرخ بلیت این س��ینما با‬ ‫بیان اینکه بهای بلیت در س��اعت های گوناگون‬ ‫متفاوت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این پردیس سینمایی‬ ‫براساس س��الن س��ینمایی‪ ،‬س��اعت و کیفیت‬ ‫پخ��ش‪ ،‬به��ای بلیت ه��ا از ‪ ۱۲‬ه��زار تومان تا‬ ‫‪۲۰‬هزار تومان متغیر خواهد بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫فیلم های کوتاه ایرانی‬ ‫در جشنواره‬ ‫«ادمونتون» کانادا‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 16‬تیر ‪ 4 - 1398‬ذی القعده ‪ 7 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1323‬پیاپی ‪2641‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫در دورهمی نویسندگان به مناسبت روز قلم باعنوان «شب راوی» مطرح شد‬ ‫رهایی از مشکالت به کمک داستان‬ ‫تغییر جهان است‪ ،‬اما برخی می گویند تعبیر جهان‪ .‬من‬ ‫باور دارم اگر تعبیر جهان درس��ت باشد باز هم به تغییر‬ ‫جهان منجر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افرادی که در سیاست‪ ،‬فرهنگ و‪ ...‬حضور‬ ‫دارند هم به دنبال تغییر جهان هستند اما تفاوت شان با‬ ‫هنرمندان این اس��ت که سود و زیان خودشان را در نظر‬ ‫می گیرند و نویس��ندگان تنها کسانی هستند که برای‬ ‫تغییر خود جهان می نویس��ند و به بی��ان موالنا فارغ از‬ ‫سود و زیان هستند‪.‬‬ ‫حس��ین سناپور‪ ،‬دیگر نویسنده حاضر در ایین شب‬ ‫راوی س��خنان خود را به موض��وع کارکردهای انجمن‬ ‫صنفی داستان نویسی اختصاص داد و با اشاره به اینکه‬ ‫از ن��گاه برخی این انجمن تشکیل ش��ده تا با سانس��ور‬ ‫مب��ارزه کند و از نگاه گروه دیگر مس��ائل صنفی مانند‬ ‫دریافت بن کتاب در ان پیگیری می ش��ود‪ ،‬به طرح این‬ ‫موضوع پرداخت که این اهداف فرعی هستند‪.‬‬ ‫این نویسنده با اش��اره به اینکه رشد داستان نویسی‬ ‫در بع��د کمی محقق ش��ده و جای ش��بهه ن��دارد و در‬ ‫بعد کیفی هم رش��د داش��ته ایم؛ هرچن��د برخی ان را‬ ‫قبول ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از انقالب نویس��ندگان نفوذ‬ ‫اجتماعی داش��تند‪ ،‬اما بعد از انقالب از این نفوذ کاسته‬ ‫شده و امروز سینماگران دارای چنین نفوذی هستند‪.‬‬ ‫در ریشه یابی این موضوع باید گفت شمار پایین کتاب‬ ‫ی��ک عامل موث��ر اس��ت و روزنامه نگاران ه��م افتخار‬ ‫می کنند که کتاب ه��ای خارجی می خوانند و توجهی‬ ‫ب��ه اثار داخلی ندارند و انگار باید به انها باج داده ش��ود‬ ‫تا نقد بنویسند‪ .‬ناشران ه م چنین بی توجهی دارند‪.‬‬ ‫نیکنام حس��ین پور‪ ،‬مدیرعام��ل خانه کتاب و احمد‬ ‫مسجد جامعی‪ ،‬عضو ش��ورای شهر که به مناسبت روز‬ ‫قلم دیدار با نویسندگان گوناگون را در دستور کار خود‬ ‫داشتند نیز دقایقی در نشست شب راوی حاضر شدند‬ ‫و به صحبت های سناپور گوش دادند‪.‬‬ ‫احمد مسجدجامعی‪ ،‬عضو شورای شهر در بخشی از‬ ‫این ایین گفت‪ :‬نیازی نیس��ت چنین جلساتی در قالب ‬ ‫رسمی برگزار ش��ود‪ ،‬بلکه نویسندگان می توانند حتی‬ ‫در منزل یک بزرگ تر این عرصه دور هم جمع ش��وند‪.‬‬ ‫کافی است که ضرورت گفت وگو را احساس کنند‪.‬‬ ‫مسجدجامعی در پاس��خ به نقد سناپور که وضعیت‬ ‫داستان را نامطلوب دانس��ته بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫داس��تان و رمان در کش��ور قابل دفاع است‪ .‬یک دلیل‬ ‫ب��رای این موضوع نش��ریه های تخصصی هس��تند که‬ ‫باوجود نرخ باال خیلی زود به فروش می رس��ند و حتی‬ ‫تجدید چاپ می شوند‪ .‬عالوه بر این شکل های جدیدی‬ ‫در حوزه داس��تان وارد ش��ده و در حال تجربه ش��دن‬ ‫هس��تند و دارند جای خودش��ان را پی��دا می کنند که‬ ‫«ناداستان» و «سفرنامه» ازجمله انهاست؛ به عبارتی‬ ‫نس��ل جدید در حال تجربه کردن و پی��دا کردن زبان‬ ‫خودش است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬بخشی در رستوران ‪ -‬کشوری در قاره اروپا همنام با پایتخت خود‬ ‫‪ -2‬تنه خودرو ‪ -‬پست و فرومایه ‪ -‬برتر و باالتر از دیگران‬ ‫‪ -3‬همیش��ه روی یک پاش��نه نمی چرخد ‪ -‬باوقار و نجی��ب ‪ -‬از القاب‬ ‫اروپایی‬ ‫‪ -4‬جفت ماده ‪ -‬سرگشته و متحیر ‪ -‬اداب و سنن ‪ -‬مناجات‬ ‫‪ -5‬با هوی می اید ‪ -‬از حشرات مفید و نام کتابی از موریس مترلینگ ‪-‬‬ ‫اخرین حرف الفبای التین‬ ‫‪ -6‬عاقل و خردمند ‪ -‬رشته ای در شمشیربازی‬ ‫‪ -7‬هنگام غروب افتاب ‪ -‬از اسامی خانم ها‬ ‫‪ -8‬برادر سلم در شاهنامه ‪ -‬موی سر بافته شده‬ ‫‪ -9‬علم احصار و امار ‪ -‬نیکو خواندن قران‬ ‫‪ -10‬سرایت رطوبت ‪ -‬سخن اشاره و کنایه‬ ‫‪ -11‬زدنی بهانه گیر ‪ -‬اشفته و بی نظم عامیانه ‪ -‬بریدن شاخه های اضافی‬ ‫درخت‬ ‫‪ -12‬لوله گوارشی ‪ -‬بسیار تالشگر ‪ -‬کشت بارانی ‪ -‬اوای دهن کجی‬ ‫‪ -13‬افشره میوه ها ‪ -‬ساعت نمایش فیلم در سینما ‪ -‬توشه راه و سفر‬ ‫‪ -14‬احسان و گرامی شمردن ‪ -‬سند و دلیل معتبر ‪ -‬یک مرحله زمانی‬ ‫‪ -15‬ظالم ‪ -‬نخستین فیلم بلند تاریخ سینمای کشورمان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪177‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪178‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ش‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشترک جراید ‪ -‬تندخو و پرخاشگر‬ ‫‪ -2‬فعل ربطی ‪ -‬عنصر کمیاب ‪ -‬ظرف فرو رفته ‪ -‬حباب صابون‬ ‫‪ -3‬از خردمند قبول کنید ‪ -‬مددکاران ‪ -‬قدرت و توانایی‬ ‫‪ -4‬س��یاره ای در منظومه شمسی ‪ -‬رمق واپسین ‪ -‬بالندگی‪ -‬مخزن سوخت‬ ‫خودرو‬ ‫‪ -5‬جامعه اقتصادی اروپا ‪ -‬ضمیر جمع‬ ‫‪ -6‬خاندان ‪ -‬موجود مقابل انس ‪ -‬میل نفسانی‬ ‫‪ -7‬دو برابر ربع ‪ -‬اندام بویایی‬ ‫‪ -8‬فرودگاهی در لندن ‪ -‬دریایی در اندونزی‬ ‫‪ -9‬ممکن و شدنی ‪ -‬فلز الوده کننده هوا‬ ‫‪ -10‬گ��روه دارای ویژگی های مش��ترک ‪ -‬تکرارش پرنده ای می ش��ود ‪ -‬چه‬ ‫زمانی‬ ‫‪ -11‬پیرامون دهان ‪ -‬امیخته با اشتی و سازگاری‬ ‫‪ -12‬اموختن��ی مدرس��ه ‪ -‬وصف اش��تباه خنده دار ‪ -‬ق��دم یک پا ‪ -‬مهرش‬ ‫بی مانند است‬ ‫‪ -13‬اگاه و خبره ‪ -‬فریاد غوغا و هیاهو ‪ -‬شفابخش بیماری‬ ‫‪ -14‬گریز از روی ترس ‪ -‬ارجمندی ‪ -‬گونه ای ساعت یا کاغذ ‪ -‬پروردگار عالم‬ ‫‪ -15‬نمایشنامه ای از برتولت برشت ‪ -‬تیرگی و ظلمت‬ ‫حسن خسروی‪ ،‬استاد دانشگاه‪:‬‬ ‫وقتی اداره امور ش��هری براساس اصول‬ ‫علمی و عقالنیت و منطق باش��د همه چیز‬ ‫درست اس��ت‪ ،‬اما وقتی براساس ازمون و‬ ‫خطا‪ ،‬بی کفایتی‪ ،‬دس��توری‪ ،‬سلیقه ای و‬ ‫تقلید از این و ان باشد‪ ،‬کار خراب می شود‪.‬‬ ‫شهرداری تهران به جای انکه درامدهای‬ ‫پایداری را براساس خدماتی که به شهروندان ارائه می دهد طراحی و‬ ‫اجرا کند‪ ،‬مدام نقشه می کشد که چطور و با چه شگردهایی از مردم‬ ‫مظلوم پول بگیرد و کسب درامد کند؟!‬ ‫بیان مسئله‪:‬‬ ‫بنده به عنوان یک شهروند‪ ،‬یک خودرو خریده ام که از ان استفاده‬ ‫کنم‪ .‬پول خ��ودرو می دهم‪ ،‬پول عوارض‪ ،‬مالی��ات‪ ،‬بیمه و‪ ...‬خودرو‬ ‫را می ده��م تا بتوانم با خیال راحت س��وار خودرو ش��وم و خانواده ام‬ ‫اسوده باشند‪.‬‬ ‫حال ش��هرداری می اید و می گوید فالن روز بیا فالن روز نیا‪ .‬تا این‬ ‫مح��دوده بیا و تا ان محدوده نیا‪ .‬اینجا پ��ارک نکن و انجا پارک کن‬ ‫و پ��ول بده‪ .‬خالصه‪ ،‬اغلب اقدام های ش��هرداری تهران و راهنمایی و‬ ‫رانندگ��ی‪ ،‬تنبیهی و محدودکننده و در جهت نبود رفاه و اس��ایش‬ ‫برای شهروندان است‪ .‬به نظر می رسد طرح زوج یا فرد و طرح کاهش‬ ‫الودگی و‪ ...‬ناقض حقوق شهروندی هستند‪ ،‬زیرا من ماشین دارم اما‬ ‫اجازه عبور و مرور ندارم‪.‬‬ ‫مترو را که درس��ت نمی کنید‪ ،‬اتوبوس��رانی هم که کارامد نیست‪،‬‬ ‫تاکس��ی ها هم که یک حکومت جدا دارن��د‪ ،‬جای پارک و پارکینگ‬ ‫مناس��ب و به صرفه ش��هروندان هم که فراهم نیست و خالصه هیچ‬ ‫خدمات��ی به ش��هروندان ارائه نمی دهید و ه��ر روز هم طرح جدید و‬ ‫فرمول جدید برای اذیت و ازار مردم‪ .‬واقعا چرا؟!‬ ‫چرا مردم دائم باید ضرروزیان سوءمدیریت شماها را بدهند؟‬ ‫اقای��ان به تازگی اعالم کرده اند که با اجرای طرح جدید زوج یا فرد‬ ‫یا همان طرح کاهش الودگی ش��اهد کاهش ب��ار ترافیک در تهران‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫خب درست است‪.‬‬ ‫ب��رای انک��ه مردم را مجب��ور می کنی��د بروند دور قم��ری بزنند‬ ‫(تحریم های ش��ما را دور بزنند) و این باعث افزایش ش��دید مصرف‬ ‫سوخت‪ ،‬الودگی بیش��تر هوا‪ ،‬افزایش استهالک خودروها‪ ،‬از دست‬ ‫دادن زمان و فرصت ها و‪ ...‬می شود که برایند ان صددرصد به ضرر و‬ ‫زیان کش��ور است‪ .‬ایا نرخ تمام شده اینها را حساب کرده اید؟ ایا فکر‬ ‫این همه راننده اسنپ و وانت و‪ ...‬را کرده اید؟ نه واهلل‪.‬‬ ‫ش��ما را به خدا قدری به فکر رفاه و اس��ایش مردم باشید و دست از‬ ‫تنبیه ما بردارید‪.‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫خالقان وحشت گرد هم می ایند‬ ‫جشنواره فیلم های وحشتناک بریتانیا که باعنوان «فرایت فست»‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬امسال میزبان گی یرمو دل تورو خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از ددالین‪ ،‬بیس��تمین جش��نواره فیلم های‬ ‫ترسناک بریتانیا امس��ال میزبان «داستان های ترسناک» دل تورو‬ ‫و «خزیدن» سم ریمی خواهد بود‪.‬‬ ‫در حالی که امس��ال لندن مانند سال های پیش میزبان بیستمین‬ ‫دوره این جش��نواره که در ژانر فیلم های ترس��ناک برگزار می ش��ود‬ ‫اس��ت‪ ۲۰ ،‬فیلم ترس��ناک بین المللی و ‪ ۲۸‬فیل��م بریتانیایی برای‬ ‫نخستین بار در این جشنواره به نمایش درمی ایند‪.‬‬ ‫در می��ان ش��رکت کنندگان داری��و ارجنتو نیز اک��ران ویژه ای از‬ ‫فیلمش «‪ »Tenebrae‬را به نمایش می گذارد و خواهران ساس��کا‬ ‫که دوقلویی از کانادا هس��تند هم با نخس��تین اک��ران جهانی فیلم‬ ‫«ه��ار» خود به این جش��نواره می این��د‪ .‬این فیلم بازس��ازی فیلم‬ ‫کراننبرگ به همین نام‪ ،‬محصول ‪ ۱۳۵۶‬است‪.‬‬ ‫این جش��نواره کارش را با نخستین اکران جهانی فیلم بریتانیایی‬ ‫«همراه پدر» س��اخته انت تیمپسون شروع می کند که در ان الیجا‬ ‫وود بازی کرده و با فیلم «پیدا کردن یک زن خوب س��خت اس��ت»‬ ‫ساخته ابنر پاستول که یک داستان جنایی است و برای نخستین بار‬ ‫اکران می شود‪ ،‬پایان می یابد‪.‬‬ ‫از دیگر فیلم های این دوره می توان به تریلر «اماده یا نه» س��اخته‬ ‫رادیو سایلنس‪« ،‬فیدبک» ساخته پدرو الونسو و «دیوانگی در متد»‬ ‫ساخته جیسون میویس اشاره کرد‪.‬‬ ‫بیس��تمین «فرایت فس��ت» از ‪ ۳۱‬مرداد تا ‪ ۴‬ش��هریور (‪ ۲۲‬تا ‪۲۶‬‬ ‫اوت) برگزار می شود‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۹‬میلیارد ریالی کتاب در وزارت ارشاد‬ ‫هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه ششصدودهم‬ ‫خری��د ‪۳۰‬هزار و ‪ ۴۵۰‬نس��خه کتاب به مبلغ ‪۸‬میلی��ارد و ‪ ۹۴۵‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫ریال را تصویب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در جلس��ه شش��صدودهم هیات انتخ��اب و خرید کتاب وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی خرید ‪ ۳۰۵‬عنوان کتاب در ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۴۵۰‬نسخه به مبلغ‬ ‫‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۹۴۵‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار ریال به تصویب رسید‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید به دنبال انتقاد رسانه ها از خرید این هیات از برخی نهادهای‬ ‫دولتی‪ ،‬در مصوبه تازه این هیات سهم این نهادها از خرید کتاب کاهش پیدا کرده‪ ،‬با‬ ‫این حال کماکان نام موسسه هایی با بودجه دولتی یا عمومی مانند علمی و فرهنگی‬ ‫و مرکز اسناد انقالب اسالمی و باغ موزه دفاع مقدس در این فهرست دیده می شود‪.‬‬ ‫یک فعال بوم گردی درگذشت‬ ‫یکی از پیشکسوتان حوزه بوم گردی که اقامتگاه بارانداز‬ ‫را در روس��تای فرحزاد در ش��هر جندق به عن��وان یکی از‬ ‫نخستین اقامتگاه های بوم گردی راه اندازی کرده بود‪ ،‬صبح‬ ‫روز گذشته بر اثر تصادف‪ ،‬درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫سید هاش��م طباطبایی‪ ،‬عضو جامعه‬ ‫مدیران بوم گردی کش��ور نیز بود‪ .‬وی صبح جمعه در جاده‬ ‫فرحزاد‪-‬مصر تصادف کرد و جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫خان��واده سیدهاش��م طباطبایی همگی از س��ال ها پیش در حوزه گردش��گری و‬ ‫بوم گردی فعالیت دارند‪ .‬مس��ئوالن س��ازمان میراث فرهنگی بارها از اقامتگاه وی در‬ ‫روستای فرحزاد بازدید کرده بودند‪ .‬سیدهاشم طباطبایی همواره میزبان گردشگران‬ ‫خارجی و داخلی زیادی بوده است‪.‬‬ ‫اعالم زمان دقیق برگزاری‬ ‫جشنواره ایینی و سنتی‬ ‫نوزدهمین جشنواره نمایش های ایینی و سنتی از ‪ ۱۹‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬مرداد برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫این جش��نواره که به طور دوس��االنه‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬در دوره جدید با شعار «نمایش های سنتی‬ ‫فرصتی برای تئاتر معاصر ایران» و در ‪ ۱۰‬بخش نمایش��ی‬ ‫و پژوهش��ی میزب��ان عالقه من��دان به گونه ه��ای مختلف‬ ‫نمایش های ایینی و سنتی خواهد بود‪.‬‬ ‫اثاری که در این جشنواره ارائه می شوند‪ ،‬در بخش های صحنه ای‪ ،‬مرور‪ ،‬ایین ها و‬ ‫بازی ها‪ ،‬پژوهش‪ ،‬نقالی‪ ،‬جوانه های نمایشی ایران‪ ،‬خیمه شب بازی (عروسکی سنتی)‬ ‫و شبیه خوانی هستند‪.‬‬ ‫در فاصله حدود یک ماه مانده تا ش��روع جشنواره‪ ،‬تیزری با صدای احترام برومند‬ ‫با مروری بر اثار قهوه خانه ای‪ ،‬ایینی و جوانه های نمایش��ی دوره هجدهم این رویداد‬ ‫منتشر می شود‪ .‬‬ ‫نوزدهمین جش��نواره نمایش های ایینی و سنتی به دبیری داود فتحعلی بیگی در‬ ‫مرداد‪ ،‬همزمان با عید قربان برگزار می شود‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫انجمن صنفی داستان نویس��ی با گذش��ت یک سال‬ ‫از فعالیت ه��ای خود‪ ،‬نخس��تین برنامه دورهمی اهالی‬ ‫قلم و پیشکس��وتان در س��ال ‪ ۹۸‬را در روز قلم (‪ ۱۴‬تیر)‬ ‫باعنوان «ش��ب راوی» برگزار کرد و براساس اعالم‪ ،‬قرار‬ ‫است چنین نشس��ت هایی در اینده به شکل دوره ای و‬ ‫منظم برگزار شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا جم��ال میرصادقی‪ ،‬پیشکس��وت‬ ‫داستان نویس��ی و س��خنران ایین ش��ب راوی با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه در موض��وع برخورد اف��راد با داس��تان یک‬ ‫طبقه بن��دی دوگانه وجود دارد مبن��ی بر اینکه برخی‬ ‫خواندن داس��تان را بیهوده می دانند و به دنبال مطالعه‬ ‫در زمینه های تخصصی تحصیلی ش��ان هستند و گروه‬ ‫دیگر به داستان عالق ه دارند‪ ،‬گفت‪ :‬همه افراد می توانند‬ ‫خودش��ان داس��تان بنویس��ند و طرح این موضوع که‬ ‫داستان نویسی یک موهبت الهی است را دروغ می دانم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داستان نویس��ی حفره وجودی افراد را پر و‬ ‫از مشکالت رها یشان می کند‪ .‬داستان باعث ارامش در‬ ‫زندگی افراد می شود‪ .‬همچنین داستان به سن افراد هم‬ ‫مرتبط نیس��ت و فردی را می شناسم که در ‪۶۰‬سالگی‬ ‫نخستین مجموعه داستانش را به چاپ رساند‪.‬‬ ‫محمود دولت ابادی‪ ،‬دیگر نویس��نده پیشکسوت در‬ ‫این ایین از نویس��ندگان جوان خواس��ت دور هم جمع‬ ‫شوند و جلسات داستان خوانی برگزار کنند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه هوش��نگ گلشیری سنت خوبی را در جلسات‬ ‫داستان خوانی بنا گذاشته‪ ،‬گفت‪ :‬شنیدن داستان حال‬ ‫بهتری نسبت به خواندن ان دارد‪.‬‬ ‫ج��واد مجابی صحبت خود در ایین ش��ب راوی را به‬ ‫ل قلم شروع کرد و گفت‪ :‬هدف از نوشتن‬ ‫نام ازادگان اه ‬ ‫سایه روشن طرح جایگزین‬ ‫زوج و فرد‬ ‫اشکان تقی پور‪ ،‬مدرس دانشگاه و پژوهشگر‪:‬‬ ‫دوس��تی دارم‪ .‬دوس��ت که چه عرض کنم؛ بزرگ تر و‬ ‫س��ایه ای بر سر است و استاد‪ .‬س��عادتمندم که انچنان‬ ‫متواضع اس��ت که در جمع دوستان خویش بنده حقیر‬ ‫را هم پذیرفته اس��ت‪ .‬چون اجازتی نیس��ت و از نگارش‬ ‫بنده بی خبرند‪ ،‬اسم ش��ان را نمی برم و تنها از رسم شان‬ ‫می گویم‪« .‬هفده س��اله» بود ک��ه در خط مقدم دفاع از‬ ‫ترکش نابکار نارنجک او را در کانالی‬ ‫میهن در عملیات رودررو با نیروهای بعثی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫فروغلتاند‪ .‬تنها «هفده س��ال» داش��ت که روده های بیرون زده از زخم عمیق بر‬ ‫ش��کم خود را با دس��تان کوچکش‪ ،‬مردانه به حفره داخل ش��کم برگرداند و با‬ ‫چفیه اش دور ان را بس��ت‪ .‬یک کیلومت��ر تنها در کانال خزید و دو کیلومت ِر بعد‬ ‫را هم بر دوش دوست دیگر جای گرفت تا از میان اتش و خون و پیکر شهدای‬ ‫همرزمش‪ ،‬به نخس��تین بیمارس��تان صحرایی برسد‪ .‬پس از پایان دوران دفاع از‬ ‫مرزپرگهر‪ ،‬مس��ئولیت خ��ود را در قبال میهن فراموش نک��رد‪ .‬با رتبه زیر ‪۲۰۰‬‬ ‫کنکور ان زمان و تعهد ثابت ش��ده اش به کش��ور در عنفوان جوانی‪ ،‬می توانست‬ ‫سالیان‬ ‫حقوق یا علوم سیاس��ی در بهترین دانشگاه های کشور بخواند و در ادامه‬ ‫ِ‬ ‫س��ال دیپلمات‪ ،‬قاضی‪ ،‬وکیل بلندمرتب ه یا نماینده ای در مجلس باشد‪ ،‬اما مانند‬ ‫هفده س��الگی اش که داوطلبانه در جبهه ها از اب و خاک و باورش دفاع می کرد‬ ‫نیک می دانست که چه می خواهد‪.‬‬ ‫را ِه گام نه��ادن در اج��رای مس��ئولیت اجتماعی و خدمتگزاری مس��تقیم به‬ ‫دردمن��دان بزرگوار کهن دی��ار را برگزید‪ .‬روانشناس��ی را در مدارج عالی خواند‬ ‫و اکن��ون پ��س از نزدیک ‪ 3‬دهه و ‪ 2‬س��ال مانده به بازنشس��تگی اش همچنان‬ ‫خدمتگزار جامع ه هدفِ کرامتمند اما نیازمن ِد بهزیس��تی است‪ .‬سال هاست پس‬ ‫از نم��از صبح س��وار بر مینی بوس‪ ،‬اف��زون بر ‪ 100‬کیلومتر را از ش��هر خود به‬ ‫محل خدمتش در ش��هر دیگر اس��تانش می اید و پس از س��اعت کاری دگر بار‬ ‫‪ 100‬کیلومتر می پیماید تا ش��ب هنگام به خانه و خانواده خویش برسد‪ .‬به گفته‬ ‫مددکاران و مدیرانی که هر کدام در مقطعی از خدمت ش��ان ش��اگرد او بوده اند‪،‬‬ ‫«حاجی سال هاست رو ِز شهرش را نمی بیند»‪.‬‬ ‫روز ش��هرش را نمی بین��د اما در جای جای خاطرات ش��هرش ه��م‪ ،‬جایی از‬ ‫ی اس��ت‪ .‬چنانکه در س��طح روستا به‬ ‫خدمت بی منت او بر زبان های منصف جار ‬ ‫روستای اس��تانش نیز چنین اس��ت‪ ...‬همانگونه که در هفده سالگی اش در قبال‬ ‫کشور و باورش چنین بوده است‪.‬‬ ‫ه��رگاه فرص��ت و س��عادتی نصیبم می ش��ود و در کنارش ت�لاش می کنم و‬ ‫می اموزم‪ ،‬بارها به س��خن فردوسی بزرگ می اندیش��م و برای اطرافیانم به زبان‬ ‫می اورم که «یکی مرد جنگی ب ِه از صد هزار»‪ .‬دوس��ت من نمونه بارز ان «یکی‬ ‫مرد جنگی» در سخن حکیم توس است‪.‬‬ ‫تردی��د ندارم مانند دوس��ت و اس��تاد م��ن در کهن دیار بس��یارند؛ عالم اند و‬ ‫مصل��ح و در جس��ت وجوی ارامش مردم کم برخوردار ایران ش��ان‪ .‬جنگ و صلح‬ ‫و کش��مکش های سیاسی س��ردمداران زر و زور در جهان هم بر اراده شان در راه‬ ‫مجنون خدمتند‪.‬‬ ‫خدمت به مردم تاثیری ندارد زیرا دل در گرو عش��ق داده اند و‬ ‫ِ‬ ‫اجتماعی کنونی در تمام قشرهای‬ ‫مانند این سربازان پیشین و تالشگران عرصه‬ ‫ِ‬ ‫جامعه‪ ،‬در س��نین گوناگون‪ ،‬در اقوام و طوایف رنگارنگ سرزمین مان و در میان‬ ‫پیروان ادیان و مذاهب در گستره زیست بوم مان با سلیقه های مختلف اما هدف‬ ‫ِ‬ ‫مشترک ارامش‪ ،‬پیشرفت‪ ،‬استقالل و جاودانگی ایران و ایرانی بسیارند‪.‬‬ ‫مقدس و‬ ‫ای کاش بی��ش از پی��ش و بهتر ببینیم انها را که ادعایی ندارند اما دل و جان و‬ ‫عمر در گرو این اب و خاک و باور پاک شان داده اند و می دهند‪.‬‬ ‫به طور قطع افزایش حساس��یت نگاه مسئوالن عالی رتبه در دیدن‪ ،‬قدردانی و‬ ‫استفاده بهینه از دوستانی اینچنین که تنها سودای عاشقانه خدمت بی منت در‬ ‫راس��تای تخصص خود در سر دارند از واجبات پیشرفت و ارامش ایران اسالمی‬ ‫است‪ ...‬پاینده باد ایران و ایرانی‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫دوستی دارم‪...‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!