روزنامه صمت شماره 1326 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1326

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1326

روزنامه صمت شماره 1326

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تاکید بر تکمیل طرح های نیمه تمام تا پایان دولت‬ ‫برای توسعه کشور نیازمند‬ ‫صنعت الومینیوم هستیم‬ ‫چهار شنبه‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به برنامه خود برای بازدید از مجتمع‬ ‫بزرگ الومینیوم جنوب در شهرستان المرد گفت‪ :‬برای توسعه کشور به شدت‬ ‫نیازمند صنعت الومینیوم هس��تیم‪ .‬جهانگیری افزود‪ :‬ظرفیت کشور در این‬ ‫زمینه محدود اس��ت و بخش وسیعی از مواد اولیه الومینیوم باید از خارج از‬ ‫‪2‬‬ ‫کشور وارد شود‪.‬‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1326‬پیاپی ‪2644‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای اتاق‬ ‫تصادفا شما مرفه بی درد هستید‬ ‫(بخش پنجم)‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫جنگ اینده‬ ‫برسر عناصر نادرخاکی‬ ‫‪6‬‬ ‫فرصت های تولید ارزرمزها‬ ‫به نرخ صادراتی‬ ‫‪7‬‬ ‫دم خروس طرح‬ ‫موسسه های اجاره داری‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫خطوط اهنی در بنادر جان می گیرند؟‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رئیس جمهوری قانون موافقتنامه تشکیل منطقه ازاد تجاری ایران و اوراسیا را ابالغ کرد‬ ‫توقف در ایستگاه ممنوعیت واردات ایران‬ ‫س��رانجام انتظار به پایان رس��ید و موافقتنامه تجارت ازاد بین ایران و اوراس��یا‬ ‫تصویب و از س��وی مقامات عالی کش��ور ابالغ شد‪ .‬اتفاق مهمی که ایران مدت ها‬ ‫ق ان رایزنی ها و مذاکرات زیادی انجام داد‪ .‬براس��اس‬ ‫به دنبال ان بود و برای تحق ‬ ‫روند قانونی نهایی ش��دن موافقتنامه‪ ،‬پس از رای مثبت مجالس کشورهای عضو‬ ‫اوراس��یا‪ ،‬مجلس شورای اسالمی ایران نیز با ان موافقت و پس از تصویب و ابالغ‬ ‫به رئیس جمهوری‪ ،‬حس��ن روحانی هم نسبت به ابالغ موافقتنامه اقدام کرد‪ .‬اینها‬ ‫در حالی است که یک مشکل اساسی از سوی ایران وجود دارد که مانع از اجرای‬ ‫این موافقتنامه خواهد شد و ان هم‪ ،‬ممنوعیت واردات برخی کاالها از سوی ایران‬ ‫برای همه کش��ورها است‪ .‬مدیر کل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت در‬ ‫ای��ن باره می گوید‪ :‬تا زمانی که موض��وع ممنوعیت واردات برخی کاالها اصالح و‬ ‫پیگیری نش��ود برای این موافقتنامه رویکرد اجرایی در کار نخواهد بود و در عمل‬ ‫‪7‬‬ ‫کارها به تعویق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫کارشناسان در بررسی تحقق اهداف حمل ونقل ریلی در سند چشم انداز عنوان کردند‪:‬‬ ‫حمل ونقل ریلی از صنعت فوالد جا ماند‬ ‫‪11‬‬ ‫چابهار در اولویت توسعه ریلی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫غربت راه اهن در بندرهای کشور‪ ،‬حکایت تازه ای نیست‬ ‫و سال هاس��ت مس��ئوالن درباره لزوم رس��اندن سهم ‪۱۵‬‬ ‫درصدی فعل��ی بندرها از حمل ونقل ریل��ی به ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫س��خن می گویند؛ اتفاقی که سال هاس��ت در دس��تور کار‬ ‫دولتمردان بوده اما تاکنون عملیاتی نشده و به دلیل تمرکز‬ ‫بندره��ا بر حمل جاده ای و افزایش هزینه تمام ش��ده کاال‪،‬‬ ‫زیان ای��ن غفلت تاریخی به مصرف کنن��ده نهایی تحمیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن روزها بار دیگ��ر خبرهای ت��ازه ای از برنامه ریزی‬ ‫برای توس��عه ریلی بندرها به گوش می رسد؛ گرچه تمرکز‬ ‫برنامه جدید‪ ،‬توس��عه ریلی بندر ش��هیدرجایی اس��ت اما‬ ‫برخ��ی معتقدند اگر قرار اس��ت گام��ی در زمینه جبران‬ ‫عقب ماندگی تاریخی بندرها از توسعه ریلی برداشته شود‪،‬‬ ‫بندر چابهار در اولویت است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫خواننده ای از قول امیرعلی بنی اسدی که من نمی شناسم در دنیای مجازی نوشته است‪:‬‬ ‫وقتی به ماری انتوانت‪ ،‬ملکه فرانس��ه گفتند مردم نون ندارند بخورند‪ ،‬گفت‪« :‬خب کیک‬ ‫بخورند»‪ .‬جالبه بدونید ایشون اخرین ملکه پیش از انقالب کبیر فرانسه بود و ازسوی مردم‬ ‫گردن زده شد! به این فکر می کنم که چه چیزی ماری انتوانت را نفرت انگیز می کند؟ ماری‬ ‫انتوانت اگر س��کوت کرده بود انقدر رسوا نمی ش��د‪ .‬او اگر حتی بی تفاوت از کنار گرسنگی‬ ‫مردم می گذشت انقدر زشت و کریه نمی بود‪ .‬ماری انتوانت جایی است عقب تر از بی تفاوتی‪.‬‬ ‫او مرفه ای اس��ت که درکی از رنج دیگری ندارد‪ .‬نادان اس��ت اما نادانی به تنهایی این اندازه‬ ‫زش��ت نیس��ت؛ انچه او را کریه تر می کند‪ ،‬خودخواهی عمیق اوست‪ .‬همین است که نادانی‬ ‫باعث س��کوتش نمی ش��ود‪ .‬او بدون اینکه رنج دیگری را فهمیده باش��د راه حلی ابلهانه ارائه‬ ‫می کن��د؛ راه حل��ی که نه تنه��ا دردی را دوا نمی کند بلکه از این رو که ریش��ه رنج دیگری را‬ ‫به رسمیت نمی شناسد بر زخم او نمک می پاشد‪ .‬ماری انتوانت ترکیب نادانی و خودخواهی‬ ‫است‪ .‬ترکیبی که هر جا شکل بگیرد دیگران را به شدت می رنجاند‪.‬‬ ‫اقای بزرگمهر‬ ‫سال هاس��ت که جنابعالی می نویس��ید‪ ،‬چه ش��د؟ حاصل کتاب بی نظیر شما «مدیریت‬ ‫کوتوله ها» به کتاب «مدیریت لی لی پوت ها» رس��ید‪ .‬انه��ا رنج دیگری را نمی فهمند‪ ،‬فقط‬ ‫حساب های بانکی شان را می شناسند و در نهایت می گویند بروید کیک تان را بخورید‪.‬‬ ‫* استاد کیامهر‪ ،‬سرمقاله نویس روزنامه جهان صنعت می نویسد‪ :‬ناصرجان باید بگویم به‬ ‫تمام معنا گل کاشتی و در بخش اول مقاله ات دردهای چند میلیون ملت گرفتار و فقرزده را‬ ‫فریاد کشیدی و یک بار دیگر نشان دادی که نویسنده و روزنامه نگاری مردمی و دردشناس‬ ‫هس��تی‪ .‬ارزو دارم چالش مقدس��ی را که با این مرفهان کامال بی درد و پشت کرده به رنج ها و‬ ‫دردهای بی شمار این ملت اغاز کرده ای با قلم و اندیشه توانای خودت ادامه دهی و با نورافکن‬ ‫مقاله های افش��اگرانه ات بر ظلمتکده ای که مرفهان بی درد برای پنهان کردن خود از چشم‬ ‫افکار عمومی سال هاست ایجاد کرده اند نور بتابانی‪ .‬با تمام اخالصم به تو درود می فرستم‪.‬‬ ‫* عزیزی دیگر که خود با نوش��ته هایش بیشتر از من (تلنگر) می زند نوشته است‪ :‬جناب‬ ‫بزرگمهر به نظرم مخاطب خود را به درستی انتخاب نکرده اید‪ .‬در همین ابتدا برادرانه توصیه‬ ‫می کن��م برای اینکه خدای نکرده هزاران نفر عضو اتاق را م��ورد تهمتی قرار ندهید‪ ،‬از بکار‬ ‫ب��ردن افعال جمع ب��رای همه اتاق پرهیز کنید و از کلمات قطع��ی در جمالت مانند «فقط‬ ‫و قطعا و حتما و‪ »...‬کمتر اس��تفاده کنید‪ .‬مثل همین جمله؛ «فقط بدنبال منافع ش��خصی‬ ‫هس��تند» چون اتاق مثل یک جامعه اس��ت و هزاران نوع رفتار و کردار و نیت و عملکرد در‬ ‫ان وجود دارد‪.‬‬ ‫بعد هم از سایت شخصی ریاست اتاق این حکایت را نقل قول کرده اند‪:‬‬ ‫« در فاصل��ه ‪ ۴۵‬کیلومتری ما روس��تایی بود که یک دبس��تان داش��ت‪ .‬در ‪6‬س��الگی به‬ ‫ان مدرس��ه می رفتم‪ .‬باید برای رس��یدن به دبس��تان فاصله ای ‪ ۱۵‬کیلومتری را پیاده طی‬ ‫می کردم‪ .‬صبح ها دفتر مش��قم را با چند تکه نان در دس��تمالی بسته و ان را به پشت گرفته‬ ‫و پیاده به مدرس��ه می رفتم‪ .‬گاهی در برف و بوران می ماندم و دس��تان کوچکم یخ می زد و‬ ‫گاهی در تاریکی ش��ب به خود می لرزیدم اما از رفتن به مدرس��ه غافل نمی شدم‪ .‬روزی را به‬ ‫یاد دارم که مورد حمله س��گ گله قرار گرفتم و بر اثر فرار کفش هایم را جا گذاش��تم‪ .‬انقدر‬ ‫دویدم که بیهوش بر زمین افتادم‪ .‬چوپانی مرا با پاهای زخمی یافت و به روس��تا رساند و من‬ ‫از خطر مرگ در بیابان َرستم‪» ...‬‬ ‫* برای اینکه همه مطلب مردانه نش��ود س��رکار خانمی هم چند بار نغمه سر داده اند که‬ ‫موضوع ش��امل اکثریت اعضای هیات نمایندگان در تمامی اتاق ها می ش��ود و اختصاص به‬ ‫فرد خاصی ندارد‪ .‬نه تنها اتاق ها بلکه نفرات دیگری هم در مکان های دیگر هس��تند که سوار‬ ‫تاکس��ی‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬مترو و‪ ...‬نمی ش��وند و از وضعیت جامعه خبر ندارن��د‪ .‬اقای اتاق یک نفر‬ ‫نیست‪ ،‬در کل اتاق ها و جامعه ما‪ ،‬در همه جا‪ ،‬مشاهده می شوند‪ .‬اگر قرار باشد نقد کنیم دور‬ ‫از انصاف اس��ت که فقط یک نفر نقد ش��ود‪ ،‬همه نفرات صاحب پست‪ ،‬مقام‪ ،‬مدیر‪ ،‬مسئول‪،‬‬ ‫نماینده و‪ ...‬ش��امل این ش��رایط و وضعیت هستند‪ .‬از نوش��ته های اقای بزرگمهر احساس‬ ‫می کنم که مشکل بیشتر خصومت و دلخوری شخصی ایشان با اقای‪ ...‬است تا مسائل دیگر‪.‬‬ ‫چه کس��ی از این جمع سوار تاکس��ی و‪ ...‬می ش��ود که حاال اقای بزرگمهر انتظار از ریاست‬ ‫اتاق ایران دارند! این مس��ائلی که در متن فرمودند‪ ،‬سطح کالن دارد و مقصر یک فرد یا نهاد‬ ‫یا مربوط به یک زمان خاص نیس��ت‪ .‬بیماری اقتصاد ریش��ه ای و عمیق است و در یک زمان‬ ‫کوتاه ش��کل نگرفته اس��ت‪ .‬مگر خود اقای بزرگمهر جدا از این جامعه هستند؟ خودشان در‬ ‫راستای رسیدن به اهدافی که نوشتند چه کارهایی کردند؟! با نقد کاری پیش نمی رود‪ ،‬ابتدا‬ ‫بفرمایید عملکرد خودتان چه بوده؛ ممنون می شویم‪.‬‬ ‫* جسارتا هم اگر به طور اصولی بخواهید عملکرد اتاق ایران را نقد بفرمایید روش منطقی‬ ‫ان اس��ت که از ابتدای ش��کل گیری اتاق ایران و از عملکرد نخستین رئیس شروع شود‪ ،‬بعد‬ ‫دومی��ن و‪ ...‬تا نفر اخر به زمان حال برس��ید و باتوجه به مقتضیات زمان و وضعیت اقتصاد و‬ ‫شاخص های دیگر با همدیگر مقایسه کنید‪.‬‬ ‫* دیگری نوشته است‪ :‬نه مرفه بودن فی نفسه عیب به شمار می رود و نه برخوردار نبودن از‬ ‫رفاه‪ُ ،‬حسن‪ .‬ما سال هاست که اصل را فراموش کرده ایم و فرعیات را در اولویت قرار داده ایم‪.‬‬ ‫ارزوی من این اس��ت که همه مردم از رفاه برخوردار باش��ند و به گمان من به احتمالی افراد‬ ‫مرف��ه بهت��ر می توانند این ماموری��ت را انجام دهند تا انان که رف��اه را عیب تلقی می کنند‪.‬‬ ‫اگاهی‪ ،‬دانش‪ ،‬بینش و نگرش افراد‪ ،‬مهم ترین عوامل اثرگذار در عملکرد انهاس��ت؛ فارغ از‬ ‫رفاه یا برخوردار نبودن از رفاه‪ .‬می توان مانند گاندی ساده زیس��ت بود و جامعه را به س��وی‬ ‫تعال��ی رهنمون کرد یا مانند بیل گیتس‪ ،‬اس��تیوجابز و مای��ک زاکربرگ در عین رفاه‪ ،‬برای‬ ‫جامعه مفید واقع شد‪.‬‬ ‫و ده ها نفر نوشته اند‪:‬‬ ‫ اقا ما اصال تا حاال نمی دانستیم این اتاق ها یعنی چه و چکار می کنند؟‬‫ همیشه برایم سوال بود که چرا عملکرد اتاق های چندگانه مورد نقد نیست؟‬‫ غیر از اتاق بازرگانی‪ ،‬اتاق های اصناف و اتاق تعاون هم عملکرد بسیار ضعیفی دارند‪.‬‬‫ سرانجام یکی پیدا شد که در رسانه جواب ادعاهای اتاق را بدهد‪ ،‬دمتون گرم‪.‬‬‫ جای پرداختن به اعضای اتاق ها خالی بود‪.‬‬‫ اتاق از ان جاها است که حسابی جای رانت دارد‪ .‬بحث را ادامه بدهید‪.‬‬‫ صراحت این نقد به حدی است که جایی برای دفاع ندارد‪.‬‬‫ حرف پوپولیستی از هر دو طرف پسندیده نیست‪.‬‬‫ این ها حرف های باقیمانده از مدیران دوران جنگ است‪.‬‬‫ نگاه سرمایه دار زالوصفت از سال ها پیش در الگوی ذهنی همه ما وجود دارد‪.‬‬‫ نه همه سرمایه داران زالوصفت هستند و نه همه کارگران فرشته مظلوم‬‫ اقای محترمی هم کمی اتهام را در چند نوبت تکرار کرده است‪.‬‬‫*یادداشت ها و دیدگاه های عزیزان و خوانندگان این یادداشت ها‪ ،‬حتی انها که فحاشی و‬ ‫اتهام زنی را دوست دارند‪ ،‬برایم بسیار جذاب و خواندنی بود و نشان از توجه و اهمیت موضوع‬ ‫داشت و دارد‪ .‬پاسخ کامل را در یادداشت شماره بعد خواهم داد‪ ،‬اما به کسانی که پاسخ های‬ ‫غیرمرتب��ط داده اند توصیه می کنم یادداش��ت ها را با دقت بیش��تری بخوانند‪ .‬موضوع ما نه‬ ‫دفاع از کارگر بوده و نه حمله به س��رمایه داری‪ ،‬نه موضوع شخص خاص بوده و نه سوار مترو‬ ‫و تاکسی شدن‪ ،‬به دوستان توصیه خواندن دقیق تر دارم‪.‬‬ ‫قسمت پایانی یادداشت‪ ،‬شماره بعد‪...‬‬ ‫تاکید جهانگیری بر تکمیل طرح های نیمه تمام تا پایان دولت دوازدهم‬ ‫برای توسعه کشور نیازمند صنعت الومینیوم هستیم‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با ه��دف بازدید و بهره برداری از‬ ‫چندین پروژه مهم صنعتی و عمرانی در شهرستان های المرد‪،‬‬ ‫ُمهر و جهرم به اس��تان فارس سفر کرد و در بدو ورود به فرودگاه‬ ‫بین المللی المرد مورد اس��تقبال عنایت اهلل رحیمی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫فارس و دیگر مسئوالن قرار گرفت‪ .‬معاون اول رییس جمهوری‬ ‫گفت‪ ۲ :‬س��ال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و تعداد زیادی‬ ‫طرح های نیمه تمام در کش��ور وجود دارد که باید تالش کنیم‬ ‫با برطرف کردن موانع‪ ،‬طرح های نیمه تمامی را که از پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی خوب��ی برخوردارند‪ ،‬تا پایان عمر دول��ت دوازدهم به‬ ‫نتیجه برسانیم‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران‬ ‫در فرودگاه المرد‪ ،‬با اش��اره به برنامه ریزی پیش��ین استانداری‬ ‫ف��ارس برای حضور وی در ش��یراز و دیگر شهرس��تان ها گفت‪:‬‬ ‫در نخس��تین فرصت به این شهرس��تان ها س��فر خواهیم کرد؛‬ ‫برنامه س��فر یکروزه امروز به شهرستان های المرد‪ ،‬مهر و جهرم‬ ‫اختصاص خواهد داشت‪ .‬وی با اشاره به برنامه خود برای بازدید‬ ‫از مجتمع بزرگ الومینیوم جنوب در شهرس��تان المرد گفت‪:‬‬ ‫برای توسعه کشور به شدت نیازمند صنعت الومینیوم هستیم‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬ظرفیت کش��ور در این زمینه محدود است و‬ ‫بخش وسیعی از مواد اولیه الومینیوم باید از خارج از کشور وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به دلیل اینکه در تولی��د الومینیوم انرژی‬ ‫زیادی مصرف می ش��ود‪ ،‬به طور تقریبی در بیش��تر کشورهای‬ ‫حاش��یه خلیج فارس این صنعت پیشرفت کرده و ایران باوجود‬ ‫اینکه در صنعت الومینیوم پیشینه بسیار طوالنی دارد نیازمند‬ ‫کارهای جدی تر و بزرگ تری در این زمینه اس��ت‪ .‬جهانگیری‬ ‫یک��ی از طرح های مهم در ح��ال اجرای صنع��ت الومینیوم را‬ ‫مجتمع الومینیوم جنوب شهرس��تان المرد دانس��ت و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬حجم س��رمایه گذاری چن��د میلی��ارد دالر و چند هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت ‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری اظهار کرد‪:‬‬ ‫از انجا که بهره برداری از این پروژه قدری طوالنی ش��ده بازدید‬ ‫از ای��ن طرح را در این س��فر در دس��تور کار ق��رار داده ایم تا در‬ ‫صورت وجود موانع و مش��کالت نس��بت به رفع ان اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی اب��راز امیدواری کرد ب��ا رفع موانع پی��ش روی اجرای این‬ ‫پروژه‪ ،‬در س��ال جاری یا اینده شاهد بهره برداری از ان باشیم‪.‬‬ ‫جهانگیری بازدید از دو طرح بزرگ پترو پیمان دانا و پاالیشگاه‬ ‫س��پهر پارسیان را از دیگر برنامه های سفر خود به استان فارس‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬این دو طرح پاالیشگاهی و پتروشیمی نیز که‬ ‫با حجم س��رمایه گذاری چند هزار میلیارد تومانی در حال اجرا‬ ‫هستند‪ ،‬نقش تعیین کننده ای در توسعه کشور خواهند داشت‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در دو س��ال پایانی دولت یازدهم بای��د تمرکز خود را‬ ‫به طور ویژه بر مجموع��ه ای از طرح های مهم و کلیدی در حال‬ ‫اجرا در سراس��ر کشور معطوف کنیم تا سریع تر به بهره برداری‬ ‫برسند‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری گفت‪ :‬در سفر به شهرستان‬ ‫جهرم نیز بررس��ی موضوع اب اش��امیدنی و همچنین نیروگاه‬ ‫برق این شهرس��تان را در دس��تور کار داریم‪ .‬جهانگیری در این‬ ‫س��فر از پروژه الومینیوم جنوب در شهرس��تان المرد و شرکت‬ ‫پترو پیمان دانا (تولیدکننده بنزین) و طرح اس��تحصال اتان در‬ ‫پاالیشگاه سپهر پارسیان در شهرستان ُمهر بازدید کرد‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری در ادامه برنامه های این س��فر یکروزه‪ ،‬پس‬ ‫از ش��رکت در جلس��ه بررسی توسعه جنوب اس��تان فارس در‬ ‫المرد‪ ،‬با حضور در شهرس��تان جهرم‪ ،‬طرح راه اندازی س��امانه‬ ‫انتقال اب از س��د س��لمان فارس��ی و تصفیه خانه اب جهرم را‬ ‫افتتاح کرد‪ .‬بازدید و بهره برداری از طرح توسعه فاز بخار نیروگاه‬ ‫جهرم از دیگر برنامه های جهانگیری در این سفر یکروزه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات سفر از قول استاندار فارس‬ ‫اس��تاندار فارس در تشریح س��فر جهانگیری به فارس گفت‪:‬‬ ‫شهرس��تان المرد نخستین میزبان دکتر جهانگیری در جریان‬ ‫س��فر به ف��ارس بود و مع��اون اول رئیس جمه��وری در برنامه‬ ‫اغازین س��فر خود از مجتمع بزرگ الومینی��وم جنوب بازدید‬ ‫کرد‪ .‬عنایت اهلل رحیمی افزود‪ :‬س��اخت این مجتمع از مصوبات‬ ‫س��فر دکتر حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری به استان فارس‬ ‫اس��ت که باتوجه به اثار و برکاتی که اجرای این طرح در مس��یر‬ ‫توافقی بهتر از برجام در کار نخواهد بود‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه با تاکی��د بر اینکه‬ ‫توافق��ی بهت��ر از برج��ام در کار نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬نوش��ت‪« :‬تیم ب» این حماقت را به‬ ‫ترامپ قالب کرد که از بین بردن برجام از‬ ‫طریق تروریسم اقتصادی وی را به توافق‬ ‫بهت��ر می رس��اند‪ .‬به گ��زارش اداره کل‬ ‫اطالع رس��انی و س��خنگویی وزارت امور‬ ‫خارجه‪ ،‬محمدجواد ظریف در حس��اب‬ ‫کاربری خود در توییتر تاکید کرد‪« :‬تیم‬ ‫ب ای��ن حماقت را به دونالد ترامپ قالب‬ ‫ک��رد ک��ه از بین بردن برج��ام از طریق‬ ‫تروریسم اقتصادی وی را به توافقی بهتر‬ ‫خواهد رساند‪ .‬همزمان با اینکه به گونه ای‬ ‫فزاینده روش��ن می شود که توافقی بهتر‬ ‫در کار نخواهد بود‪ ،‬انها به طور مضحکی‬ ‫خواهان پایبن��دی کامل ایران به برجام‬ ‫هس��تند‪ .‬وزیر امور خارجه تصریح کرد‪:‬‬ ‫راه خ��روج وجود دارد؛ ام��ا نه وقتی که‬ ‫تیم ب کار را در دست داشته باشد‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه در پیام دیگری در حس��اب‬ ‫کارب��ری خود در توییتر نوش��ت‪ :‬توقیف‬ ‫غیرقانون��ی نفتکش حامل نف��ت ایران‬ ‫ازسوی بریتانیا به نیابت از تیم ب‪ ،‬دزدی‬ ‫دریایی است‪ .‬محمدجواد ظریف در این‬ ‫توییت اظهار کرد‪ :‬ایران نه عضو اتحادیه‬ ‫اروپاس��ت و نه مشمول هیچ گونه تحریم‬ ‫نفتی اروپا‪ .‬اخرین بار که بررس��ی کردم‪،‬‬ ‫اتحادیه اروپا مخالف فراس��رزمین گرایی‬ ‫ب��ود‪ .‬ظریف تصریح کرد‪ :‬رک و راس��ت‬ ‫اینکه توقی��ف غیرقانونی نفتکش حامل‬ ‫نفت ایران ازس��وی بریتانی��ا به نیابت از‬ ‫تی��م ب‪ ،‬دزدی دریایی اس��ت‪ .‬این یک‬ ‫بدعت خطرناک اس��ت ک��ه باید همین‬ ‫االن پایان یابد‪.‬‬ ‫توسعه کش��ور و استان دارد‪ ،‬با اهتمام ویژه ای ازسوی دولت در‬ ‫حال پیگیری است‪ .‬رحیمی گفت‪ :‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫در ادام��ه این س��فر به شهرس��تان ُمهر رفت و ضم��ن بازدید از‬ ‫طرح های اس��تحصال ات��ان و طرح تولید بنزین‪ ،‬در نشس��تی‬ ‫ب��ا محوریت توس��عه جنوب اس��تان فارس ش��رکت کرد‪ .‬وی‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬باتوجه به لزوم دسترس��ی صنایع ب��ه منابع ابی و‬ ‫نزدیکی مناطق جنوبی فارس به خلیج فارس‪ ،‬بس��تر مناسبی‬ ‫ب��رای اس��تقرار صنایع در این منطقه ازس��وی دول��ت فراهم و‬ ‫س��رمایه گذاری های زیادی در این زمینه انجام ش��ده و انتظار‬ ‫می رود با تاکید معاون اول رئیس جمهوری در این سفر‪ ،‬توسعه‬ ‫این منطقه شتاب بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس با اشاره به اینکه هم اینک طرح های عمرانی‬ ‫به ارزش��ی افزون بر ‪۵۰‬هزار میلیارد توم��ان در نقاط گوناگون‬ ‫اس��تان در حال اجرا اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تالش ما این اس��ت که‬ ‫پروژه ه��ای بزرگ در دس��ت اجرا که برخ��ی از انها ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیکی دارند تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری‬ ‫برس��ند‪ .‬اس��تاندار فارس همچنین گفت‪ :‬واح��د بخار نیروگاه‬ ‫س��یکل ترکیب��ی ‪ ۳۲۰‬مگاواتی جه��رم با حض��ور معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری و وزیر نیرو به بهره برداری رس��ید‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫طرح ابرسانی به شهر جهرم از سد سلمان فارسی و تصفیه خانه‬ ‫اب این شهر نیز از دیگر پروژه های بهره برداری شده در این سفر‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری به استان فارس است و مردم منطقه‬ ‫از مزایای دسترس��ی به اب اش��امیدنی ذخیره شده در این سد‬ ‫بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫نظام سازمان امور مالیاتی باید استعالمی باشد‬ ‫محمدج��واد اذری جهرمی پس از حضور‬ ‫در نشس��ت کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ب��ا موضوع ط��رح جامع‬ ‫مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه نظام سازمان‬ ‫امور مالیاتی باید اس��تعالمی باشد‪ ،‬گفت‪ :‬دو‬ ‫دیدگاه متفاوت درباره کمک به سامانه جامع‬ ‫مالیات��ی وجود دارد که دیدگاه نخس��ت این‬ ‫است که تمامی سازمان ها تمام اطالعات خود‬ ‫را به س��ازمان ام��ور مالیاتی ارائه دهند و این‬ ‫س��ازمان باید بانک اطالعاتی تشکیل دهد و‬ ‫ان را پردازش کند‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬وزیر‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات با بیان اینکه‬ ‫مدل دیگر این اس��ت ک��ه نهادهای گوناگون‬ ‫باید امکان دسترس��ی س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫به اطالعات و اس��تعالم را فراهم کنند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس انچه که در دبیرخانه شورای‬ ‫اجرای��ی فن��اوری اطالعات درب��اره تصویب‬ ‫ایین نامه ه��ای تعامل پذی��ری اطالعات بین‬ ‫س��ازمان های گوناگون جری��ان دارد‪ ،‬اعتقاد‬ ‫ما این اس��ت که نظام باید اس��تعالمی باشد‪.‬‬ ‫اذری جهرمی ادامه داد‪ :‬سازمان امور مالیاتی‬ ‫از برخی زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات درخواس��ت کرده اطالعاتی‬ ‫را در اختی��ار ای��ن س��ازمان ق��رار دهن��د و‬ ‫تفاهمنامه ای نیز به ش��رکت پس��ت ارسال و‬ ‫درخواس��ت کرده ای��ن اطالعات را در اختیار‬ ‫س��ازمان قرار دهد اما شرکت پست می گوید‬ ‫برخی اطالعات درخواستی وجود ندارد تا در‬ ‫اختیار این سازمان قرار گیرد‪ .‬وزیر ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات تصریح کرد‪ :‬مقرر ش��د در‬ ‫مدت یک هفته جلس��ه ای بین شرکت پست‬ ‫و س��ازمان امور مالیاتی برگزار و اگر اختالف‬ ‫نظری در ش��یوه تعامل وجود دارد منعکس و‬ ‫پس از جمع بندی اجرایی شود‪.‬‬ ‫برنامه دولت کنترل و کاهش تورم است‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی گفت‪ :‬دولت ب��ه کمک تمام‬ ‫ابزاره��ا و امکاناتی که در اختیار دارد و با سیاس��ت گذاری ها و‬ ‫اقدام ه��ای کالن اقتصادی‪ ،‬ت��ورم را مدیریت می کند و مانع از‬ ‫افزایش ان می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا فرهاد دژپسند در حاشیه‬ ‫گرامیداش��ت روز جهانی تعاون و بیس��ت وپنجمین س��الگرد‬ ‫راه اندازی اتاق تعاون کش��ور در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫ی��ک امار نقطه به نقطه و یک امار منتهی به دوازده ماهه داریم‬ ‫و براس��اس اعالم رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و سخنگوی‬ ‫دولت تورم ماهانه روند کاهش��ی پیدا کرده اس��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این روند کاهش��ی نش��ان می دهد که به سمت مدیریت‬ ‫تورم در حرکت هستیم‪ .‬وزیر اقتصاد درباره سهم ‪ ۶.۷‬درصدی‬ ‫تعاونی ها در اقتصاد کشور گفت‪ :‬در افزایش سهم تعاونی ها دو‬ ‫عکس روز‬ ‫بحث مطرح اس��ت؛ یک طرف دولت اس��ت و طرف دیگر خود‬ ‫تعاونی ها هس��تند‪ .‬دژپس��ند افزود‪ :‬در دولت‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی برنامه ها را‬ ‫طوری طراحی می کنند که زمینه برای افزایش سهم تعاونی ها‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬طرف دیگر خ��ود تعاونی ها هس��تند که باید در‬ ‫بخش های گوناگون وارد شوند تا به این سهم برسند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫شروع نظارت بر مصرف برق‬ ‫اداره های پایتخت‬ ‫بدون شرح‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫رئیس کارگروه پایش‪ ،‬نظارت و مدیریت مصرف برق سازمان ها و اداره های شرکت توزیع‬ ‫نی��روی ب��رق تهران بزرگ گف��ت‪ :‬اعزام گروه های ارزیابی و پایش مص��رف انرژی اداره های‬ ‫سطح پایتخت برای ممیزی و مدیریت مصرف برق از روز گذشته اغاز شد‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬تورج سروش گفت‪ :‬کارگروه پایش‪ ،‬نظارت و مدیریت مصرف برق‬ ‫س��ازمان ها و اداره ها با هدف ارزیابی‪ ،‬ممیزی و مدیریت مصرف برق در س��اعت اوج مصرف‬ ‫برق و پیگیری محورهای ابالغی ازس��وی اس��تانداری تهران مبنی بر کاهش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫مصرف برق اداره ها از روز گذشته فعالیت خود را به طور رسمی اغاز کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوجه به‬ ‫ابالغ بخشنامه استانداری تهران مبنی بر لزوم مدیریت مصرف انرژی اداره ها و سازمان های‬ ‫اجرایی‪ ،‬نهادها و سازمان های غیردولتی‪ ،‬در راستای ضرورت صرفه جویی و کاهش مصرف‬ ‫انرژی‪ ،‬مدیریت مصرف برق و قطع سامانه های سرمایشی از ساعت ‪ ،۱۳‬پایش خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه پایش‪ ،‬نظارت و مدیریت مصرف برق سازمان ها و اداره ها ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫اهداف طرح ریزی ش��ده در ش��رکت توزیع نی��روی برق تهران بزرگ‪ ،‬از روزهای گذش��ته‬ ‫برنامه ریزی های الزم انجام و در روزهای پیش رو تیم های نظارتی‪ ،‬فنی و ارشادی در سطح‬ ‫پایتخت‪ ،‬نظارت خود را با اعزام ‪ ۲۵۰‬همکار فنی در زمینه اجرای بخشنامه یادشده و حصول‬ ‫اطمینان از قطع سامانه های سرمایشی در ساعت اعالم شده‪ ،‬اغاز خواهد کرد‪ .‬تنظیم حداقل‬ ‫‪ ۲۵‬درج��ه س��انتی گراد دمای محیط کار اداره ها در مدت زم��ان کار اداری‪ ،‬اطمینان از به‬ ‫مدار امدن دیزل ژنراتورهای همه اداره ها‪ ،‬صنایع‪ ،‬کشاورزی و‪ ...‬از ساعت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬و اصالح‬ ‫سامانه های روشنایی محیط کار ازجمله موارد ارزیابی کارگروه یادشده عنوان شده است‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دفت�ر مقام معظم‬ ‫رهب�ری‪ -‬حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای در‬ ‫پیامی درگذش��ت ایت اهلل سیدمحمد حسینی‬ ‫شاهرودی را تسلیت گفتند‪ .‬در متن پیام رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی امده است‪ :‬رحلت فقیه‬ ‫ربانی ایت اهلل اقای حاج سیدمحمد شاهرودی‬ ‫را ک��ه از فقهای برجس��ته حوزه علمیه نجف و‬ ‫در سال های پس از انقالب ساکن قم بودند‪ ،‬به‬ ‫حوزه های ق��م و نجف و به عموم ارادتمندان و‬ ‫شاگردان ان مرحوم و به خصوص به اقازادگان‬ ‫ِ‬ ‫شریف‬ ‫و بازماندگان ایشان و وابستگان به بیت‬ ‫والد ایش��ان مرحوم ایت اهلل العظمی شاهرودی‬ ‫از مراج��ع دوره قبل در نجف‪ ،‬تس��لیت عرض‬ ‫می کنم و علو درجات و رحمت و مغفرت الهی‬ ‫را برای ان مرحوم مسالت می نمایم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور‬ ‫در دیدار محمد بدر ناصر‪ ،‬معاون وزیر کش��ور‬ ‫عراق در محل وزارت کش��ور‪ ،‬ضمن پیش��نهاد‬ ‫بازگش��ایی مرز خس��روی گفت‪ :‬در این مسیر‬ ‫مس��ائل امنیت��ی دیاله را با هم��کاری یکدیگر‬ ‫می توانی��م حل کنی��م‪ .‬وزیر کش��ور در بخش‬ ‫دیگ��ری از س��خنان خود ب��ه ترددهای مرزی‬ ‫دو کش��ور اشاره کرد و تس��ریع روند تجارت و‬ ‫مبادالت میان دو کشور را خواستار شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬عل��ی ربیع��ی‪ ،‬س��خنگوی دول��ت‬ ‫در حاش��یه ایی��ن روز جهان��ی تع��اون و‬ ‫بیست وپنجمین س��الگرد راه اندازی اتاق تعاون‬ ‫ای��ران در جمع خبرن��گاران گفت‪ :‬تا زمانی که‬ ‫اروپ��ا به برجام پایبند باش��د ما نی��ز به همان‬ ‫میزان پایبند خواهیم بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مش��اور امنیت ملی امریکا ضمن‬ ‫ط��رح ادعاهای��ی علی��ه ای��ران گفت‪ :‬فش��ار‬ ‫حداکث��ری ب��ر ای��ران ادامه خواه��د یافت‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه خبری نش��نال‪ ،‬جان بولتون در‬ ‫نشس��تی با طرح ادعاهایی علیه ایران گفت ما‬ ‫فش��ار بر حکومت ایران را ادامه خواهیم داد تا‬ ‫زمانی که برنامه هس��ته ای خود را کنار بگذارد‬ ‫و ب��ه انچه ان را فعالیت ه��ای مخرب ایران در‬ ‫خاورمیان��ه و هدای��ت و حمایت تروریس��م در‬ ‫سراسر جهان خواند‪ ،‬پایان بخشد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت ام��ور خارج��ه روس��یه در‬ ‫بیانیه ای اعالم ک��رد‪ :‬اجرای بلندمدت و پایدار‬ ‫برجام فقط ب��ا پایبندی همه طرف های درگیر‬ ‫ب��ه تعهدات خود امکان پذیر اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫وزارت خارجه روس��یه اج��رای برجام با حفظ‬ ‫موازن��ه منافع و تمرکز بر اص��ول اقدام متقابل‬ ‫که پایه و اس��اس معامله هس��ته ای را تشکیل‬ ‫می دهد‪ ،‬ممکن است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش خبرگزاری شینهوا‪ ،‬کاخ‬ ‫س��فید در بیانیه ای اعالم کرد رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا با امانوئ��ل مکرون‪ ،‬همتای فرانس��وی‬ ‫خود در تماس��ی تلفنی درباره ایران گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس ای��ن بیانیه‪ ،‬ترام��پ و مکرون‬ ‫درب��اره تالش های مداوم برای اطمینان حاصل‬ ‫کردن از اینکه ایران به س�لاح هسته ای دست‬ ‫پی��دا نکن��د و همچنین درب��اره انچ��ه رفتار‬ ‫بی ثبات کننده این کشور در خاورمیانه خوانده‬ ‫شده رایزنی کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا – الن دانک��ن‪ ،‬معاون وزی��ر خارجه‬ ‫انگلی��س درب��اره اظه��ارات جنجال��ی کی��م‬ ‫داراک‪ ،‬س��فیر ای��ن کش��ور در واش��نگتن که‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا را ف��ردی بی کفایت‬ ‫خوان��ده ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬انچ��ه او گ��زارش کرده‬ ‫در باالتری��ن س��طح کیفی��ت بوده ک��ه ما از‬ ‫دیپلمات های خود در شبکه دیپلماتیک انتظار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬امانوئ��ل بن‪ ،‬مش��اور رئیس جمهوری‬ ‫فرانسه امروز با دریابان علی شمخانی‪ ،‬نماینده‬ ‫رهبر معظم انقالب و دبیر ش��ورای عالی امنیت‬ ‫مل��ی دی��دار و گفت وگو خواهد ک��رد‪ .‬در این‬ ‫دیدار اخرین وضعیت پیگیری اجرای تعهدات‬ ‫کش��ورهای اروپایی در برجام و مکانیس��م های‬ ‫مقابله با تحریم های یکجانبه امریکا مورد بحث‬ ‫و بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬یوکی��ا امان��و‪ ،‬مدی��رکل اژان��س‬ ‫بین الملل��ی ان��رژی اتمی با انتش��ار گزارش��ی‬ ‫غنی س��ازی فراتر از ‪ ۳.۶۷‬درصدی در ایران را‬ ‫تایی��د و اعالم کرد برابر اع�لام اپراتور کارخانه‬ ‫غنی سازی سوخت‪ ،‬این غنا ‪ ۴.۵‬درصد است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سرلش��کر محمد باقری‪ ،‬رئیس ستاد‬ ‫کل نیروه��ای مس��لح گفت‪ :‬توقی��ف نفتکش‬ ‫ایرانی از س��وی انگلیس بدون پاس��خ نخواهد‬ ‫مان��د و در صورت مقتض��ی‪ ،‬در زمان و مکانی‬ ‫مناسب‪ ،‬پاس��خ این اقدام ذلت بار مد نظر قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬محمدباقر نوبخت درباره اینکه گفته‬ ‫می شود در بخش پرداخت های کمک بالعوض‬ ‫به مناطق سیل زده تاکنون اقدامی انجام نشده‬ ‫و وعده های دولت در این زمینه اجرایی نشده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این گونه نیس��ت؛ براساس اماری که من‬ ‫در دست دارم تاکنون ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫بخش کمک های بالعوض به مناطق س��یل زده‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای اتاق‬ ‫تصادفا شما مرفه بی درد‬ ‫هستید (بخش پنجم)‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫ترخیص قطعات‬ ‫بی کیفیت با مجوز‬ ‫سازمان ملی استاندارد‬ ‫جمعیت مبارزه با‬ ‫ترافیک‬ ‫چابهار در اولویت‬ ‫توسعه ریلی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیشتر موارد دانش��گاه ها تالش می کنند با تولید پایان نامه‬ ‫و رس��اله محورهایی که به عنوان مش��کالت صنایع مطرح‬ ‫ش��ده را بررسی کنند‪ .‬این در حالی است که رفع مشکالت‬ ‫جدی ت��ر نیاز به ورود پژوهش��گاه های تخصصی و توانمند‬ ‫دارد‪ .‬دانش��جوها در یک دوره چند ساله اموزش می بینند و‬ ‫احتمال اینکه در این دوره بتوانند یک فعالیت منس��جم را‬ ‫پیگیری کنند در نظام اموزش عالی کش��ور ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬این ظرفیت وجود ندارد که دانش��جو در‬ ‫مقطع کارشناس��ی از اغاز تا پایان دوره تحصیل روی یک‬ ‫پروژه کار کند‪ .‬بر این اساس باید این موضوع را هم در نظر‬ ‫داش��ت که در موسسه های پژوهشی افراد شاغل هستند و‬ ‫موسس��ه ها می توانند روی پروژه های کالن زمان منسجم و‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫«نهضت ساخت داخل»‬ ‫پشتیبان تولید‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹باید نتیجه گرا بود‬ ‫در بیش��تر موارد دانش��گاه ها تالش می کنند با تولی��د پایان نامه و‬ ‫رساله محورهایی که به عنوان مشکالت صنایع مطرح شده را بررسی‬ ‫کنن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که رفع مش��کالت جدی تر نی��از به ورود‬ ‫پژوهشگاه های تخصصی و توانمند دارد‬ ‫‹ ‹چرا صنعت؟ چرا دانشگاه؟‬ ‫حس��ین ساسانی‪ ،‬تحلیلگر توسعه پایدار در این زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬در بخش ارتباط صنعت و دانش��گاه باید این‬ ‫موضوع را درنظر داش��ت که پیش از دولت یازدهم ش��اهد‬ ‫اق��دام خاص��ی در ای��ن زمینه نبودیم‪ .‬هرچن��د که یکی از‬ ‫مهم ترین محورهای توس��عه در دنیا ارتباط بخش تولید با‬ ‫بخش های اموزشی است اما در ایران این موضوع به تازگی‬ ‫مطرح ش��ده و هنوز یک دهه از ان نمی گذرد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫باید توجه کرد که به دلیل عقب بودن این ارتباط نسبت به‬ ‫روابط مشابه در کشورهای دیگر‪ ،‬نهادهای مسئول در ایران‬ ‫باید با سرعت بیشتری فعالیت ها را پیش برند‪.‬‬ ‫ساسانی با تاکید بر اینکه دولت بهبود ارتباط بخش تولید‬ ‫ش کشور را نباید محدود به صنعت و دانشگاه کند‪،‬‬ ‫با اموز ‬ ‫توضیح داد‪ :‬مش��کلی که در این زمینه ایجاد می شود اینکه‬ ‫بخش های مولد کش��ور که صنعتی نیس��تند در ارتباط با‬ ‫نهادهای اموزشی عقب می افتند و جبران این عقب افتادگی‬ ‫در ادامه بس��یار دش��وار می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بسیاری از‬ ‫نهادهای پژوهش��ی و علمی امروزه در کشور وجود دارد که‬ ‫ی کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت‬ ‫می توانند با بخش صنعت همکار ‬ ‫بیش از هر موضوعی به دنبال ارتباط با دانش��گاه ها اس��ت‪.‬‬ ‫این تحلیلگر توس��عه پایدار معتقد اس��ت دولت باید مسیر‬ ‫همکاری های بخش مولد با مراکز اموزشی را تسهیل کند‪.‬‬ ‫اینکه دولت تنها بر صنعت و دانش��گاه تاکید داش��ته باشد‬ ‫باعث می ش��ود بخش قابل توجه��ی از ظرفیت های علمی‬ ‫کش��ور بدون اس��تفاده بماند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موضوع دیگری‬ ‫که در زمینه دانش��گاه ها مطرح می ش��ود این اس��ت که در‬ ‫رحیم زارع‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی درباره میزان قراردادهای بخش صنعت و دانشگاه به‬ ‫گفت‪ :‬حجم قراردادهای امضاشده رشد قابل توجهی‬ ‫داشته و به ‪ ۳‬برابر رسیده اما متاسفانه به لحاظ ریالی بسیار‬ ‫ضعیف اس��ت‪ .‬زارع با اش��اره به اینکه ب��رای افزایش حجم‬ ‫ریالی و فعالیتی در قراردادها می توان از مدل های متفاوت‬ ‫تامین مالی اس��تفاده کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قرا ر اس��ت دانشگاه‬ ‫مشکلی را در بخش صنعت برطرف کند و بخش صنعت نیز‬ ‫تالش کند تا مهارت فارغ التحصیالن افزایش یابد‪ .‬دو طرف‬ ‫در ای��ن زمینه باید خدمات��ی را که ارائه می دهند‪ ،‬تضمین‬ ‫کنند‪ .‬متاسفانه یکی از موضوع هایی که در کشور ما نهادینه‬ ‫شده‪ ،‬بحث عقد قرارداد بدون پایش تعهد است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دانش��گاه باید بیش��تر هزینه فعالیت های بخش صنعت را‬ ‫زمان��ی بدهد که افزایش مهارت در بخش صنعت به نتیجه‬ ‫رس��یده باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بخش صنعت نیز باید به همین‬ ‫ش��کل رفتار کند‪ .‬نمی توان توقع داش��ت که دانشگاه پروژه‬ ‫کاهش قیمت تمام ش��ده بخش صنع��ت را از یک کارخانه‬ ‫بگیرد‪ ،‬روی ان کار کند‪ ،‬هزینه تراشی شود و کاهش هزینه‬ ‫تولید به نتیجه نرس��د‪ .‬هم دانشگاه و هم صنعت باید برای‬ ‫رش��د کیفی و کمی یکدیگر تالش س��ودمند کنند‪ .‬در این‬ ‫زمینه باید نتیجه گرا بود زیرا نتیجه فعالیت ها است که به‬ ‫رشد واقعی می انجامد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫رحیم زارع‬ ‫برگزاری نخستین جلسه شورای راهبری هفدهمین دوره‬ ‫جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫نخس��تین جلس��ه ش��ورای راهبری‪ ،‬ب��ه عنوان‬ ‫باالتری��ن رکن هفدهمی��ن دوره جایزه ملی تعالی‬ ‫سازمانی با حضور معاونان‪ ،‬مدیران کل و نمایندگان‬ ‫برخی نهاد ها و سازمان های اجرایی کشور و رئیسان‬ ‫برخی تشکل های علمی و تخصصی مرتبط‪ ،‬برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ابوالفض��ل کیانی بختی��اری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ی در این جلس��ه ضمن‬ ‫س��ازمان مدیری��ت صنعت ‬ ‫بیان تاریخچه ای از فعالیت های ‪ ۱۷‬س��اله برگزاری‬ ‫جایزه و تاثیر ان اظهار کرد‪ :‬در طول ‪۱۷‬سال اجرای‬ ‫جای��زه ملی‪ ،‬با تکیه بر تجربه های کسب ش��ده در‬ ‫طول س��ال های گذشته‪ ،‬این فرصت فراهم شده تا‬ ‫س��ازمان های ایرانی در تمام بخش های اقتصادی و‬ ‫زمینه ه��ای مختلف فعالیت‪ ،‬در فرایند جایزه ملی‬ ‫تعالی س��ازمانی شرکت کنند و دستاوردهای خود‬ ‫را در اس��تقرار ش��بکه های نوی��ن مدیریتی که در‬ ‫چارچوب مدل تعالی س��ازمانی به اجرا گذاشته اند‪،‬‬ ‫با دیگر س��ازمان ها مقایس��ه کنند و به این ترتیب‬ ‫در فض��ای تبادل تجربه ها‪ ،‬یافته ه��ا و دانش خود‬ ‫را ب��ا دیگران به اش��تراک بگذارند‪ .‬کیانی بختیاری‬ ‫در ادام��ه پیش��نهاد ک��رد‪ :‬تمامی س��ازمان ها در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی و عمومی مانند نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬شهرداری ها‪،‬‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات‪ ،‬و‪ ...‬فرایند «تعالی‬ ‫س��ازمانی» را در ح��وزه تخصصی خ��ود از طریق‬ ‫بستری که س��ازمان مدیریت صنعتی فراهم کرد ه‬ ‫اجرا کنند؛ رس��الت ملی این سازمان نیز حمایت از‬ ‫این موارد است‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫وظیفه خ��ود می داند تحلیل جامع��ی از اطالعات‬ ‫مربوط به تعالی س��ازمان ها را همراه با امار دقیقی‬ ‫از مس��یر «عارضه یابی تا بهب��ود» انها و همچنین‬ ‫«نتای��ج پای��داری» دیگر س��ازمان های حاضر در‬ ‫فرایند ارزیابی تعالی سازمانی را به منظور استفاده‬ ‫در تصمیم گیری ه��ای کالن تهی��ه و ب��ه مقامات‬ ‫باالدس��ت ارائه کند‪ .‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی تاکید کرد‪ :‬در سالی که با تدبیر رهبر معظم‬ ‫ن «رونق تولید» نام گذاری ش��ده‬ ‫ا نق�لاب‪ ،‬به عنوا ‬ ‫اس��ت‪« ،‬تعالی سازمانی» نقش بسیار پررنگی دارد‬ ‫و ب��ه بنگاه ها برای دس��تیابی به رونق تولید کمک‬ ‫می کند‪ .‬کیانی بختیاری درب��اره هدف گذاری های‬ ‫امس��ال جایزه تعالی س��ازمانی اظهار کرد‪ :‬امسال‬ ‫مرکز تعالی سازمانی موظف شده در زمینه توسعه‬ ‫تعالی سازمانی در شرکت های دانش بنیان و موضوع‬ ‫مسئولیت اجتماعی متمرکز شود‪ .‬همچنین در باره‬ ‫ترویج تعالی سازمانی در صندوق های بازنشستگی‬ ‫برای رفع مش��کالت این صندوق ها اقدام کند‪ .‬وی‬ ‫درباره دیگ��ر هدف گذاری جایزه تعالی س��ازمانی‬ ‫اف��زود‪ :‬امس��ال م��دل تعالی بنگاه ه��ای کوچک و‬ ‫متوس��ط با همکاری مراکز معتب��ر اروپایی به ویژه‬ ‫المان‪ ،‬طراحی و ارائه می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫«توسعه تولید و تعمیق‬ ‫س��اخت داخ��ل» را‬ ‫محور اصلی برنامه های‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران در س��ال «رونق تولید» عنوان کرد و این‬ ‫مه��م را پش��تیبان تولید و موجب��ات پایداری‬ ‫اش��تغال و کاه��ش وابس��تگی ها دانس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��اتا‪ ،‬محس��ن صالحی نیا با اش��اره به‬ ‫فضای اقتصادی کش��ور‪ ،‬مناسب ترین راه برای‬ ‫پای��داری اقتص��اد را توج��ه ویژه به «س��اخت‬ ‫داخ��ل» دانس��ت و اظه��ار ک��رد‪ :‬حمای��ت و‬ ‫پش��تیبانی از تولی��دات داخلی موجب پایداری‬ ‫اش��تغال‪ ،‬تامین نیازهای اساسی مردم‪ ،‬کاهش‬ ‫وابس��تگی به واردات‪ ،‬عامل جلوگیری از خروج‬ ‫ارز و در نهای��ت موجبات ش��کوفایی اقتصادی‬ ‫کش��ور است‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در راستای ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های س��خت افزاری و ارائه خدمات‬ ‫نرم اف��زاری ب��رای س��رمایه گذاری صنعت��ی‬ ‫در کش��ور‪ ۳ ،‬برنام��ه عملیات��ی را ذی��ل محور‬ ‫«توس��عه تولی��د و تعمیق س��اخت داخل»‪ ،‬تا‬ ‫پایان امس��ال در دستور کار ویژه خود قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫فعال سازی ظرفیت خالی ‪ ۱۱۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور‪،‬‬ ‫ارتق��ای و افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضالب‬ ‫ش��هرک های صنعتی چرمش��هر در استان های‬ ‫خراس��ان رض��وی و ته��ران به منظ��ور اجرای‬ ‫پروژه توس��عه تولید و تجارت صنایع نس��اجی‬ ‫و پوش��اک با هدف رش��د ‪ ۲۵‬درصدی و ایجاد‬ ‫اش��تغال برای ‪ ۹۳‬هزار نف��ر و همچنین اجرای‬ ‫طرح توس��عه ‪ ۴۰‬خوش��ه صنعت��ی را از جمله‬ ‫برنامه های مهم این س��ازمان در س��ال «رونق‬ ‫تولی��د» اعالم ک��رد‪ .‬صالحی نیا همچنین ایجاد‬ ‫دبیرخانه نظام مبادالت پیمانکاری فرعی در ‪۱۰‬‬ ‫استان کشور به منظور توسعه تعامل و همکاری‬ ‫بین خریداران و س��ازندگان تجهیزات‪ ،‬قطعات‬ ‫و ماش��ین االت صنعتی و تقویت توانایی صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط حوزه پیمان��کاری از طریق‬ ‫تکمیل و بهبود زنجیره ارزش انها برای افزایش‬ ‫تولید و اشتغالزایی‪ ،‬به روز اوری فرایندهای فنی‬ ‫و محصوالت‪ ،‬بهب��ود قابلیت رقابت بین المللی‪،‬‬ ‫جلب س��رمایه گذاری و س��فارش های خارجی‪،‬‬ ‫تش��ویق جایگزین��ی واردات و رش��د صادرات‬ ‫محص��والت را از دیگ��ر ظرفیت های س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به‬ ‫منظور «توس��عه تولید و تعمیق ساخت داخل»‬ ‫عن��وان کرد‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬افزایش اگاهی و‬ ‫جلب مش��ارکت مردم نسبت به سرمایه گذاری‬ ‫تولی��دی در راس��تای توس��عه تولید س��اخت‬ ‫داخ��ل‪ ،‬رف��ع قوانین مخ��ل و مزاح��م تولید و‬ ‫تس��هیل و روان س��ازی فرایندهای تولیدی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬کاهش واردات محصوالت دارای مشابه‬ ‫تولی��د داخل‪ ،‬تغییر نگ��رش فرهنگی در خرید‬ ‫محصوالت ایران��ی به جای محصوالت خارجی‪،‬‬ ‫اج��رای کام��ل قانون بهب��ود مس��تمر فضای‬ ‫کسب و کار‪ ،‬تشویق مردم به تشکیل تعاونی های‬ ‫تولیدی ب��ه منظور افزایش هم افزایی در تولید‪،‬‬ ‫هدای��ت و تخصی��ص مناب��ع بانک��ی و تامی��ن‬ ‫نقدینگی الزم برای فعالیت های مولد اقتصادی‪،‬‬ ‫گس��ترش مناس��بات و پیوندهای منطقه ای و‬ ‫حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‬ ‫مبادالت اقتصادی و تجاری‪ ،‬حمایت از نوسازی‬ ‫و تجهی��ز بنگاه ه��ای تولی��دی ب��ه دانش فنی‬ ‫روز ب��ا هدف ارتقای به��ره وری و رقابت پذیری‪،‬‬ ‫هدایت برنامه ریزی ش��ده درامده��ای ارزی به‬ ‫س��مت سرمایه گذاری های مولد پایدار و تدوین‬ ‫و اجرای بس��ته جامع خدم��ات اعتباری‪ ،‬بانکی‬ ‫و مال��ی ویژه واحدهای معتبر کش��ور از جمله‬ ‫راهکارهای حمایت از تولید داخلی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چند راهکار برای رشد ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫ارتباط صنعت و دانشگاه از جمله موضوع هایی است که‬ ‫در سال های گذش��ته بسیاری از مسئوالن و کارشناسان‬ ‫کش��ور بر ان تاکید کرده اند‪ .‬پس از روی کارامدن دولت‬ ‫یازده��م بهب��ود این ارتباط در دس��تور کار وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت وقت قرار گرفت‪ .‬شناس��ایی مش��کالت و‬ ‫تدوین مس��یر بهبود روابط دانش��گاه با بخش صنعت دو‬ ‫موضوعی بود که بس��یار س��ریع پیش برده ش��د و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توانست مسیر بهبود این ارتباط‬ ‫را شناسایی کند‪ .‬با روی کارامدن دولت دوازدهم نیز این‬ ‫موضوع از دستور کار خارج نشد و وزیران صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت توانستند در ادامه مسیر پیشین گام های مهمی‬ ‫بردارن��د‪ .‬مجموعه فعالیت هایی که در راس��تای ارتباط‬ ‫صنعت و دانش��گاه انجام شد نتیجه را به جایی رساند که‬ ‫چندی پیش‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از افزایش قراردادهای بین صنعت و دانش��گاه ها خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در س��ال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ،۹۶‬قراردادهای بسته ش��ده‬ ‫بی��ن دانش��گاه و صنعت ‪ ۳‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬اقدام های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال «رونق تولید»‬ ‫پیرامون ‪ ۷‬محور مرتبط با دانش��گاه ها برنامه ریزی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این محورها با ‪ ۳۵‬برنامه سیاس��تی تعیین شد که‬ ‫عبارتند از‪ :‬توس��عه تولید و تعمیق ساخت داخل‪ ،‬توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬توسعه معادن و صنایع معدنی‪ ،‬توسعه‬ ‫فن��اوری و ش��رکت های دانش بنیان با تغیی��ر رویکرد از‬ ‫مونتاژ به نواوری‪ ،‬مدیریت بازار و س��اماندهی لجس��تیک‬ ‫بو کار‪ ،‬تامی��ن منابع مالی و‬ ‫تج��اری‪ ،‬بهبود فضای کس�� ‬ ‫توسعه سرمایه گذاری‪ .‬با این حال‪ ،‬رضا رحمانی در ادامه‬ ‫توضیح داد‪ :‬هرچند قراردادهای بین دانشگاه و صنعت به‬ ‫‪ ۳‬برابر رس��یده اما عدد این قراردادها فقط ‪ ۹۵۲‬میلیارد‬ ‫تومان است‪ .‬بر اساس انچه تا کنون مطرح شده‪ ،‬قرار است‬ ‫ صنعت نیازهای خود را شناس��ایی و به دانش��گاه ها اعالم‬ ‫کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬دانش��گاه برای پیشبرد انچه صنعت نیاز‬ ‫دارد باید براورد هزینه داشته باشد و بخش صنعت باید در‬ ‫این زمینه از دانشگاه ها حمایت کند؛ این موضوعی است‬ ‫که تا کنون مطرح ش��ده و دولت نیز می تواند با هماهنگی‬ ‫بیش��تر بین متولیان بخش صنعت و دانشگاه گره هایی را‬ ‫که اکنون وجود دارد‪ ،‬برطرف کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫جایگاه‬ ‫صنعت سبز‬ ‫در تولید‬ ‫تایرهای نوین‬ ‫با عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مطرح شد‬ ‫ترخیص قطعات بی کیفیت با مجوز‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چن��دی پیش رئیس اتحادیه تعمی��رکاران تهران از‬ ‫فعالیت زیرپله ای دالالن در بازس��ازی قطعات خودرو‬ ‫خبر داده و گفته بود عرضه لوازم یدکی خودرو به بازار‬ ‫قطره چکانی انجام می شود‪.‬‬ ‫علیرض��ا نیک ایی��ن در پایگاه خبری ات��اق اصناف‬ ‫تهران اعالم کرده بود‪ ،‬عده ای س��ودجو از کمبود مواد‬ ‫اولیه در بازار سوءاس��تفاده کرده و با بازسازی و تعمیر‬ ‫قطعات یدکی غیراستاندارد(زیرپله ای) انها را با عنوان‬ ‫برندهای معروف در بازار به فروش می رسانند؛ بنابراین‬ ‫اگ��ر نهادهای ذی رب��ط کمبود مواد اولی��ه را مدیریت‬ ‫نکنند در ماه های اینده بازار ش��رایط مناسبی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار راکد‬ ‫سیدمهدی کاظمی‬ ‫فعالیت‬ ‫زیرپله ای یک‬ ‫تولیدکننده‬ ‫حاکی از این‬ ‫است که‬ ‫سرمایه الزم‬ ‫را در اختیار‬ ‫ندارد‪ .‬اگر این‬ ‫واحدها کیفیت‬ ‫و استاندارد‬ ‫تولید قطعات را‬ ‫رعایت کنند چه‬ ‫ایرادی دارد‬ ‫قطعه ای در‬ ‫فضایی کوچک‬ ‫تولید شود؟‬ ‫سیدمهدی کاظمی‪ ،‬عضو هیات مدیره اتحادیه صنف‬ ‫فروش��ندگان لوازم یدکی درباره وضعیت بازار قطعات‬ ‫و رش��د قیمت انها به‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر بازار‬ ‫لوازم یدکی خودرو راکد اس��ت و به همین دلیل شاهد‬ ‫فراوان��ی قطعه در بازار هس��تیم‪ .‬ضمن اینکه قیمت ها‬ ‫از ابتدای س��ال که فقط ‪۱۰‬درص��د افزایش یافته بود‬ ‫تا امروز‪ ،‬دیگر تغییری نداش��ته اس��ت؛ البته به غیر از‬ ‫قطعات خودروه��ای لوکس که تعداد محدودی از انها‬ ‫در کشور تردد دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن قطع��ات بیش��تر مربوط ب��ه بدنه‬ ‫خودروهای��ی اس��ت ک��ه در تصادف ها دچار اس��یب‬ ‫شده اند‪ .‬کمبود قطعات این نوع خودروها سبب گرانی‬ ‫قطعات انها در بازار لوازم یدکی شده است‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬دلی��ل افزای��ش قیم��ت قطعات‬ ‫خودروهای لوک��س‪ ،‬تعداد کم این ن��وع خودروها در‬ ‫بازار اس��ت که سبب شده تامین و واردات قطعات انها‬ ‫برای بازرگانان توجیه اقتصادی نداش��ته باش��د‪ .‬ضمن‬ ‫انکه هنوز هم ساخت داخل قطعات این خودروها اغاز‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم‬ ‫یدکی تاکید کرد‪ :‬برای تامین قطعات س��ایر خودروها‬ ‫مش��کلی وجود ندارد و قطعات مورد نی��از انها‪ ،‬تولید‬ ‫یا وارد می ش��ود‪ .‬گفتنی است تولید قطعات نسبت به‬ ‫سال گذشته در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و برخی‬ ‫قطعه سازان عنوان می کنند ‪ ۲‬نوبت فعالیت واحدهای‬ ‫خود را به ‪ ۳‬نوبت کاری افزایش داده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ممنوعیت واردات کاالهای مش��ابه‬ ‫تولی��د داخل��ی گف��ت‪ :‬نس��بت ب��ه واردات قطع��ات‬ ‫سختگیری می ش��ود‪ ،‬اما این امر نباید به گونه ای باشد‬ ‫ک��ه در بازار دچار کمبود قطعه ش��ویم چراکه ظرفیت‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی برای پوش��ش کل بازار پایین‬ ‫اس��ت و نمی توانند کل نیاز بازار ب��ه قطعات را به طور‬ ‫صددرصدی تامی��ن کنند؛ بنابراین ض��رورت دارد در‬ ‫کن��ار تولی��د قطعات‪ ،‬بخش��ی از انها وارد ش��ود‪ .‬این‬ ‫رویکرد به رقابتی شدن بازار هم کمک می کند‪.‬‬ ‫کاظمی با بیان اینکه فروش��ندگان بازار لوازم یدکی‬ ‫تمام تالش خود را به کار بس��ته اند تا قطعه ای در بازار‬ ‫دچ��ار کمبود نش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ب��رای تامین قطعات‬ ‫خودروهایی که تعداد محدودی از انها در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬فروشندگان لوازم یدکی با صاحبان این خودروها‬ ‫قرارداد می بندند و پس از چند روز از طریق کشورهای‬ ‫همسایه قطعات مورد نیاز انها تامین می شود و طبیعی‬ ‫است که نرخ انها باالتر می رود‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬گالیه من��دی مصرف کنندگان هم‬ ‫بیش��تر مربوط به کمبود یا گرانی قطعات خودروهای‬ ‫لوکس است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعات زیرپله ای داریم یا خیر‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم‬ ‫یدکی درب��اره تعمیر قطعات کارک��رده و ورود انها به‬ ‫ای��ن بازار و تولید و عرضه قطعات بی کیفیت زیرپله ای‬ ‫گفت‪ :‬این مس��ئله از سوی اتحادیه تعمیرکاران تهران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در دنیای کنونی هر روز شاهد تخریب بیش‬ ‫از پیش محیط زیست بر اثر اجرای انواع طرح ها‬ ‫و پروژه های توسعه ای مانند طرح های صنعتی‪،‬‬ ‫تولیدی و‪ ...‬هس��تیم؛ بنابراین اتخاذ سیاست ها‬ ‫و اجرای برنامه های اصالحی در راستای بهبود‪،‬‬ ‫کاه��ش و گاه رف��ع اثار س��وء چنین اقدام هایی‬ ‫الزامی اس��ت‪ .‬مش��کالت الودگی هوا‪ ،‬گرمایش‬ ‫زمین‪ ،‬تغییرات اقلیمی‪ ،‬خشکس��الی و استفاده‬ ‫از انرژی برای انس��ان ها‪ ،‬اجتناب ناپذیر اس��ت و‬ ‫از انجای��ی ک��ه جه��ان کنونی‪ ،‬جه��ان رقابت و‬ ‫ظه��ور فناوری ه��ای برتر و پیش��رفت و تجارت‬ ‫اس��ت‪ ،‬هرگونه توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫ب��دون رویک��رد راهبردی نس��بت به محافظت‬ ‫و صیانت از محیط زیس��ت‪ ،‬حیات انس��ان ها را‬ ‫ب��ا خط��ر جدی روبه رو خواهد کرد‪ .‬بقای بش��ر‬ ‫در گرو همزیس��تی مسالمت امیزش با طبیعت‬ ‫اس��ت‪ .‬تدوی��ن‪ ،‬برنامه ری��زی و نهادینه کردن‬ ‫رابط��ه بخ��ش صنع��ت با حفظ محیط زیس��ت‬ ‫باید از اهداف و برنامه های هر س��ازمان صنعتی‬ ‫قرار بگیرد و پاس��داری از محیط زیس��ت در گرو‬ ‫رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و‬ ‫حرکت به سوی سبز کردن صنعت باشد‪ .‬عالوه بر‬ ‫اینها‪ ،‬نواوری س��بز باعث افزایش مزیت رقابتی‬ ‫ش��رکت ها می شود‪ .‬پیاده سازی برنامه هایی در‬ ‫راس��تای نواوری س��بز برای شرکت ها و صنایع‬ ‫غیرسبز مانند ش��رکت های تایرسازی‪ ،‬چالشی‬ ‫بزرگ است زیرا این شرکت ها اغلب فاقد منابع‬ ‫و دانش فنی الزم برای گام نهادن در این مسیر‬ ‫هس��تند که باید ان را به دس��ت اورند‪ .‬نواوری‬ ‫س��بز با اصطالح فرایندها‪ ،‬اقدام ها‪ ،‬سیستم ها و‬ ‫محصوالت تولیدی به توسعه پایدار و محافظت‬ ‫از محیط زیس��ت کمک می کند‪ .‬در ادبیات این‬ ‫نواوری‪ ،‬واژه هایی مانند نواوری زیست محیطی‪،‬‬ ‫نواوری فناوری های دوس��تدار محیط زیس��ت و‬ ‫فناوری های س��بز مطرح می شود‪ .‬شرکت های‬ ‫تایرسازیداخلیبه نوعیجزوصنایعپایین دستی‬ ‫پتروش��یمی هس��تند و از عقب ماندگی فناوری‬ ‫رن��ج می برند‪ .‬این ش��رکت ها به دالیل گوناگون‬ ‫مانند تحریم ها‪ ،‬نبود مدیریت درس��ت و کمبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬فاصله معنا داری با هم رده های خود در‬ ‫کشورهای پیشرفته پیدا کرده اند چراکه استفاده‬ ‫نک��ردن از فن��اوری روز و همچنین بهره بردن از‬ ‫تجهیزات و دس��تگاه های از رده خارج‪ ،‬هرچند‬ ‫نیروی انس��انی متخصصی همراه داش��ته باشد‪،‬‬ ‫باع��ث ش��ده انتقاده��ای بس��یاری از اختالف‬ ‫کیفیتی انها نس��بت به برندهای برتر جهان به‬ ‫گوش برس��د‪ .‬الس��تیک های نخی و رادیال که‬ ‫در جه��ان تولید می ش��وند با توج��ه به فناوری‬ ‫روز صنعت پتروش��یمی‪ ،‬هر روز پیش��رفته تر و‬ ‫باکیفیت ت��ر می ش��وند درحالی که اس��تفاده از‬ ‫ای��ن فناوری ه��ا در تولید تایرهای داخلی کمتر‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬تایر جزو ‪ 7‬طرح اس��تراتژیک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬تحت تاثیر‬ ‫فناوری ‪ ESBR‬مورد اس��تفاده در صنعت تایر‪،‬‬ ‫محصوالت این صنعت براس��اس استانداردهای‬ ‫کیفی و زیست محیطی بین الملل تولید می شود‪.‬‬ ‫تای��ر خ��ودرو از دو بخش اصلی تش��کیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نخس��تین بخش‪ ،‬حلقه اصلی تایر است‬ ‫ک��ه ‪۸۰‬درص��د مواد اولیه در س��اخت ان مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد و به ان ‪ PBR‬می گویند‪.‬‬ ‫بخش دوم رویه تایر است که از موادی به نام ‪SBR‬‬ ‫س��اخته و فقط ‪۲۰‬درصد تایر خودرو را ش��امل‬ ‫می شود‪ .‬جالب است بدانیم این حجم از تولید‪،‬‬ ‫نقش بسزایی در ‪ ۳‬عامل کاهش مصرف سوخت‪،‬‬ ‫افزایش ایمنی و کاهش اسیب به محیط زیست‬ ‫دارد‪ .‬در ایران براساس امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تولید تایر براس��اس چشم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫باید به ‪۷‬هزار تن در سال برسد که در این صورت‬ ‫اس��تفاده از ‪ SBR‬یا همان رویه تایر به س��االنه‬ ‫‪۱۴۰۰‬تن خواهد رسید‪ .‬در واقع تولید رویه تایر‬ ‫با روش نواورانه جدید‪ ،‬به تولید تایرهای سبزی‬ ‫منتهی می ش��ود که مش��کل زیس��ت محیطی‬ ‫کمتری دارند چراکه یکی از مش��کالت صنعت‬ ‫تایر‪ ،‬بازیافت نش��دن الس��تیک های مستعملی‬ ‫اس��ت که با انباش��ته شدن در انبارها‪ ،‬مشکالت‬ ‫بس��یاری را برای این صنعت ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مزیت های تولید تایر س��بز در کش��ور عبارتند از‬ ‫کاهش و حذف مواد غیردوستدار محیط زیست‬ ‫در فرموالسیون امیزه های مصرفی‪ ،‬افزایش عمر‬ ‫مفی��د تایره��ا به میزان ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬درصد‪ ،‬کاهش‬ ‫وزن تای��ر ک��ه منجر به کاهش مصرف مواد اولیه‬ ‫از ‪ ۷‬ت��ا ‪۱۰‬درص��د می ش��ود‪ ،‬مقاومت غلتش��ی‬ ‫پایین تر(به میزان ‪۱۶‬درصد) که موجب کاهش‬ ‫مصرف س��وخت خودرو به می��زان ‪۲.۵‬درصد و‬ ‫به دنبال ان کاهش االینده های زیس��ت محیطی‬ ‫ناشی از مصرف سوخت خودرو از جمله کاهش‬ ‫انتش��ار گاز‪ CO ۲‬از اگزوز خودروها می ش��ود‪،‬‬ ‫کاه��ش مص��رف انرژی در تولید تایر و در نهایت‬ ‫کاهش حجم تایر های کارکرده(پس��ماندها) رها‬ ‫شده در طبیعت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ع��ده ای س��ودجو از کمبود م��واد اولیه در ب��ازار سوءاس��تفاده کرده و با‬ ‫بازس��ازی و تعمیر قطعات یدکی غیراستاندارد(زیرپله ای) انها را با عنوان‬ ‫برندهای مع��روف در بازار به فروش می رس��انند؛ بنابرای��ن اگر نهادهای‬ ‫ذی ربط کمبود مواد اولیه را مدیریت نکنند در ماه های اینده بازار ش��رایط‬ ‫مناسبی نخواهد داشت‬ ‫چند بار مطرح ش��ده و ما ه��م پیگیر موضوع بوده ایم‪.‬‬ ‫تولید زیرپله ای قطعه نداریم‪.‬‬ ‫پیش ت��ر فعاالن ب��ازار لوازم یدک��ی به‬ ‫گفته‬ ‫بودن��د فعالی��ت زیرپله ای قطع��ات یدک��ی به ویژه در‬ ‫زمینه قطع��ات پرمصرف در کش��ور‪ ،‬زیاد اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع به دلیل رعایت نشدن استانداردها برای قطعات‬ ‫فوق ایمنی نگران کننده اس��ت‪ .‬کاظمی در توضیح این‬ ‫مس��ئله گفت‪ :‬تولید زیرپله ای مرب��وط به اتحادیه ما و‬ ‫صنف توزیع قطعات نمی ش��ود و م��ردم برای اعتراض‬ ‫نس��بت به کیفیت قطع��ات و تولید زیرپل��ه ای باید به‬ ‫انجمن های قطعه س��ازی کش��ور که رس��یدگی به این‬ ‫موض��وع در حیطه وظای��ف انهاس��ت‪ ،‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فق��ط مجوز فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان را صادر می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر فروشنده ای قطعه بی کیفیت در اختیار‬ ‫مصرف کننده قرار دهد‪ ،‬به طور قطع مش��تری برای بار‬ ‫دوم از ان فروش��نده قطعه مورد نیاز خود را خریداری‬ ‫نمی کند‪ .‬بنابراین در این چرخه‪ ،‬تولیدکننده زیرپله ای‬ ‫هم ناگزیر اس��ت به دنبال ارتقای کیفیت تولیدات خود‬ ‫باش��د‪ .‬فعالیت زیرپله ای یک تولیدکننده حاکی از این‬ ‫اس��ت که سرمایه زیادی در اختیار ندارد و ماشین االت‬ ‫کم��ی دارد و نمی تواند انها را تبدیل به کارخانه کند و‬ ‫فعالیت خود را گسترش دهد‪ .‬اگر کیفیت و استانداردها‬ ‫را رعای��ت کنند‪ ،‬چه ای��رادی دارد قطعه ای در فضایی‬ ‫کوچک تولید ش��ود؟ در نظر داش��ته باشید کسانی که‬ ‫نمی توانن��د عل��ت بی کیفیتی قطع��ات را در بازار بیان‬ ‫کنند‪ ،‬به س��خنانی کذب مانند تولید زیرپله ای متوسل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫برخی محصوالت با اجاره پارکینگ ها از س��وی افراد‬ ‫و ب��دون مجوز تولید می ش��وند‪ .‬کاظم��ی در این باره‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬این مس��ئله به صن��ف و اتحادیه ما مربوط‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬اما اگر عنوان ش��ود تولیدکننده ای قطعه ای‬ ‫را در این وضعیت تولید و همانجا به فروش می رس��اند‪،‬‬ ‫به طور حتم اتحادیه ورود کرده و برخورد می کند‪ ،‬اما تا‬ ‫امروز چنین موضوعی برای رسیدگی به اتحادیه ارجاع‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫کاربران به اپلیکیشن ایساکو رای مثبت دادند‬ ‫مدیریت طراحی و توسعه سیستم های شرکت‬ ‫خدمات پس از فروش ایران خودرو‪ ،‬موفق شد با‬ ‫بهبود و توس��عه مستمر اپلیکیش��ن ایساکو به‬ ‫سطح باالیی از رضایت کاربران دست یابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در اپلیکیش��ن ایس��اکو‪،‬‬ ‫امکانات متن��وع و کاربردی همچ��ون دریافت‬ ‫نوبت پذیرش نمایندگی؛ درخواس��ت اتوکلیک‬ ‫برای تعویض روغن‪ ،‬فیلترها‪ ،‬ش��مع ها‪ ،‬لنت ها‬ ‫و‪ ...‬در مح��ل و زم��ان موردنظ��ر مش��تری؛‬ ‫درخواس��ت امداد فوری ش��امل امدادرسانی به‬ ‫خودرو متوقف ش��ده‪ ،‬حمل خ��ودرو معیوب به‬ ‫محل نمایندگی ها‪ ،‬مشاوره برای رفع ایراد از راه‬ ‫دور؛ امکان مش��اهده اطالعات خودرو و سوابق‬ ‫تعمیراتی و مش��اهده نرخ قطعات و دس��تمزد‬ ‫خدمات قاب��ل ارائه در ش��بکه خدمات پس از‬ ‫فروش وجود دارد که مشتریان متناسب با نیاز‬ ‫خود می توانند از انها بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گفت��ه محمد حس��ن پور‪ ،‬مدی��ر طراحی و‬ ‫توس��عه سیس��تم های ش��رکت خدمات پس از‬ ‫فروش ایران خ��ودرو‪ ،‬رابط کاربری نو‪ ،‬کاربردی‬ ‫بودن و تجمیع سرویس های خودرویی مورد نیاز‬ ‫مخاطب در اپلیکیشن ایساکو‪ ،‬باعث محبوبیت‬ ‫این اپ در دنیای فناوری های نوین ش��ده است‪.‬‬ ‫افزوده ش��دن ویژگی های جدید به طور مستمر‬ ‫در هر نسخه نیز از دالیل جذب باالی مخاطب‬ ‫و افزایش شمارگان نصب ان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظر می رس��د با پیش��رفت ‬ ‫فناوری اطالعات و تغییر ذائقه مش��تریان برای‬ ‫اس��تفاده از فناوری های جدید‪ ،‬بخشی از سهم‬ ‫رضایت مندی مشتریان از خدمات پس از فروش‬ ‫محصوالت س��ی اس ای(‪ ،)CSI‬وابس��ته به این‬ ‫فناوری ها خواهد بود‪.‬‬ ‫او در این ب��اره اف��زود‪ :‬اپلیکیش��ن ایس��اکو‪،‬‬ ‫متناسب با تمامی سیستم عامل های گوشی های‬ ‫تلفن همراه طراحی و در اختیار مش��تریان قرار‬ ‫داده ش��ده و رضایت مش��تریان از ان با بیش از‬ ‫‪۲۰۰‬هزار دانلود فعال و دریافت نظر حدود ‪۷‬هزار‬ ‫کاربر‪ ،‬از بازارگاه های کافه بازار‪،Google Play ،‬‬ ‫مایکت و‪ ...‬به رش��د چش��مگیری رسیده است‪.‬‬ ‫این اعداد و ارقام در مقایس��ه با اپلیکیشن های‬ ‫‹ ‹رد موضوع فروش قطعات کارکرده‬ ‫ایا اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی با موضوع‬ ‫قطعات کارکرده که تعمیر ش��ده و در فروشگاه ها دوباره‬ ‫به عن��وان قطعه ای نو به فروش می رس��ند‪ ،‬برخورد کرده‬ ‫اس��ت؟ کاظمی با بیان اینکه یکی از س��مت های وی در‬ ‫اتحادیه کارشناس قطعه و رسیدگی به شکایت های مردم‬ ‫درباره قطعات فروخته ش��ده در بازار لوازم یدکی اس��ت‪،‬‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش گفت‪ :‬پرونده ها بیشتر مربوط‬ ‫به گران فروش��ی‪ ،‬بی کیفیتی قطع��ات یا فروش قطعه ای‬ ‫به جای قطعه دیگر بوده اس��ت‪ .‬روند کار اتحادیه در این‬ ‫مواقع این گونه اس��ت که فروش��نده را می خواهد و به او‬ ‫تذک��ر می دهد‪ .‬ضمن انکه تاکید می کنیم فروش��ندگان‬ ‫بای��د ام��وزش ببینند ت��ا در کار خود تخص��ص الزم را‬ ‫به دست اورند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬اتحادیه در رس��یدگی به ش��کایت ها‬ ‫کوتاه��ی نمی کند و در کوتاه تری��ن زمان ممکن موضوع‬ ‫را حل وفص��ل و ان را پیگیری می کند‪ .‬در بیش��تر مواقع‬ ‫تعمیرکار قطعه را درس��ت نبس��ته است و وقتی موضوع‬ ‫به اتحادیه تعمیرکاران اعالم می ش��ود‪ ،‬پس از رسیدگی‬ ‫تعمیرکار خسارت را می پردازد‪ .‬در چند نوبت نیز اتحادیه‬ ‫ب��ه جمع اوری قطعات بی کیفیت از س��طح بازار مبادرت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی کیفیت ها در بازار جا خوش کرده اند‬ ‫کاظمی در پاسخ به این پرسش که چند درصد قطعات‬ ‫بازار لوازم یدکی از کیفیت الزم برخوردار نیستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به جرات می ت��وان گفت این قطعات بی��ش از ‪۱۰‬درصد‬ ‫نیست اما نمی توانیم انها را از بازار جمع کنیم‪ ،‬زیرا بازار‬ ‫لوازم یدکی بازاری بسیار گسترده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بازار محدود به تهران نیست و در سراسر‬ ‫کشور فروش��گاه های لوازم یدکی فعالیت دارند؛ از این رو‬ ‫ممکن اس��ت در چراغ برق قطعه ای بی کیفیت نباشد اما‬ ‫در فالن شهرس��تان باش��د که ان هم مربوط به اتحادیه‬ ‫تهران نیس��ت‪ .‬البته به اعتبار اتحادیه ما اس��یب می زند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫درب��اره اینکه بیش��ترین قطعات بی کیفیت ش��امل چه‬ ‫قطعاتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیشترین قطعات بی کیفیت شامل‬ ‫مش��ابه در صنعت خودرو‪ ،‬سایر صنایع تولیدی‬ ‫و مجموعه ه��ای خدمات پس از فروش‪ ،‬بس��یار‬ ‫باالتر اس��ت‪ .‬این امر مهم نشان دهنده پیشرفت‬ ‫حوزه خدمات پ��س از ف��روش ایران خودرو در‬ ‫بهره برداری از فناوری های نوین و اهمیت باالی‬ ‫رضایت مش��تری در زنجیره ارزش این ش��رکت‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه تشریح کرد‪ :‬طراحی‪ ،‬ارائه و‬ ‫توسعه این اپلیکیشن باعث راحتی و سرعت در‬ ‫دریافت خدمات ازس��وی مشتریان خدمات پس‬ ‫از فروش ایران خودرو ش��ده است‪ .‬این پیشرفت‬ ‫به این دلیل برای ما اهمیت دارد که نشان دهنده‬ ‫تالش رو به جلو در مسیر بهبود رضایت مشتریان‬ ‫اس��ت و به زودی ش��اهد ارائه خدمات متفاوت‬ ‫خودرویی بیش��تر‪ ،‬از طریق اپلیکیش��ن ایساکو‬ ‫خواهیم بود‪ .‬حس��ن پور در پایان گفت‪ :‬مشتریان‬ ‫خدمات پس از فروش ایران خودرو با جست وجوی‬ ‫«اپلیکیشن ایساکو» در اینترنت یا مراجعه به لینک‬ ‫"‪۴۴۱ =https://www.isaco.ir/main/?p‬‬ ‫می توانند اپلیکیش��ن ایس��اکو را روی گوشی های‬ ‫هوشمند خود نصب کنند‪.‬‬ ‫تسمه تایم‪ ،‬تس��مه دینام و بلبرینگ هرزه گرد( بلبرینگ‬ ‫تایم) می شود که جزو قطعات پرمصرف هستند‪ .‬لنت ترمز‬ ‫هم از قطعات پرمصرف خودرو اس��ت اما نسبت به سایر‬ ‫قطع��ات پر مص��رف از لحاظ کیفیت از ش��رایط بهتری‬ ‫برخ��وردار اس��ت‪ .‬در این قطعه بی��ش از ‪ ۲۰‬برند ایرانی‬ ‫فعالی��ت دارند و تعداد مصرف کنن��دگان ناراضی ان کم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود لنت ترمزهای خارجی در بازار ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این بازار لنت ترمزهای چینی دردسرس��از شده اند‬ ‫اما باز هم نسبت به چند سال گذشته از حجم انها کاسته‬ ‫شده است‪ .‬این فعال بازار لوازم یدکی با بیان اینکه عرضه‬ ‫قطعات بی کیفیت بیش��تر مربوط ب��ه محصوالت وارداتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان داخلی در زمینه تسمه تایم‬ ‫و دینام حتی به عراق و س��وریه هم صادرات دارند‪ .‬حتی‬ ‫برخی قطعات به ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬کش��ور جهان صادر می شود‪.‬‬ ‫قطعات بی کیفیت با مهر تایید کاظمی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که قطعات بی کیفیت خارجی به ش��کل قاچاق‬ ‫وارد کشور می ش��ود یا به طور رسمی‪ ،‬گفت‪ :‬این قطعات‬ ‫به طور رس��می از طریق گمرکات کشور وارد می شود اما‬ ‫اینکه چگونه س��ازمان ملی استاندارد مجوز ترخیص انها‬ ‫را می دهد‪ ،‬پرسشی است که باید از خود انها پرسید‪ .‬اگر‬ ‫اداره گمرک و سازمان ملی استاندارد با اتحادیه همکاری‬ ‫کنن��د‪ ،‬می توانیم قطعات بی کیفیت را پی��ش از ورود به‬ ‫بازار شناس��ایی کنی��م‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬اتحادیه پیش از‬ ‫ورود قطعات داخلی به بازار نخس��ت چند نمونه از انها را‬ ‫روی خودروی��ی نصب و ازمایش می کند در صورت تایید‬ ‫قرارداد بسته و سفارش چند هزار تا داده می شود‪ .‬درباره‬ ‫قطع��ات خارجی هم باید همین رویکرد اجرا ش��ود‪ .‬وی‬ ‫در ادامه یاداور ش��د‪ :‬مدتی اس��ت گمرک ب��ا اتحادیه در‬ ‫زمینه ترخیص قطعات همکاری زیادی دارد تا بازار دچار‬ ‫کمبود قطعه و در نتیجه گرانی ان نشود‪ .‬به طور قطع اگر‬ ‫این روند با س��رعت بیشتری همراه ش��ود‪ ،‬بازار با کمبود‬ ‫قطعه روبه رو نخواهد شد‪ .‬کاظمی در پایان به خریداران‬ ‫توصیه کرد‪ :‬قطعات را از فروش��گاه های مجوزدار و دارای‬ ‫شناسنامه خریداری کنند‪ .‬از فروشگاه های اینترنتی خرید‬ ‫نکنند چون در صورت خریداری قطعه بی کیفیت‪ ،‬موضوع‬ ‫قابل پیگیری نیست‪ .‬مورد داشته ایم که مصرف کننده ای‬ ‫قطعه ای را تلفنی خریداری کرده و کاال اش��تباه ارس��ال‬ ‫شده یا کیفیت الزم را نداشته است و وقتی اتحادیه برای‬ ‫پیگیری با شماره موردنظر تماس گرفته‪ ،‬برای بار دوم این‬ ‫فروشند ه به تلفن ه اتحادیه پاسخ نداده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در زمینه فروش انالین قطعات نیز برخی تولیدکنندگان‬ ‫برای حذف واس��طه ها و جلوگیری از افزایش قیمت ها به‬ ‫این س��و حرکت کرده ان��د؛ بنابراین ب��رای حفظ حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده نباید ب��رای حذف این فروش��گاه ها اقدام‬ ‫کرد‪ ،‬بلکه بهتر است قوانین حقوقی را برای انها تصویب‬ ‫کنیم‪ .‬در جهان کنونی فروش��گاه های انالین بخش��ی از‬ ‫ب��ازار را تش��کیل می دهن��د و هر روز وس��یع تر از دیروز‬ ‫فعالیت های انالین انجام می شود‪ .‬به نظر می رسد به جای‬ ‫پاک کردن صورت مسئله برای رفع یک چالش یا معضل‬ ‫باید راهکار منطقی برای حل ان ارائه کرد‪ .‬گفتنی است‬ ‫یکی از بخش های که درباره ان شکایت هایی به سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده‪ ،‬مربوط به‬ ‫تعمیرگاه های خودروهای سبک بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬عباس تابش‪ ،‬رئیس سازمان حمایت‬ ‫از دریاف��ت و ثب��ت ‪17‬ه��زار و ‪ 879‬گزارش و ش��کایت‬ ‫مردم��ی در حوزه کاال و خدمات در خرداد امس��ال خبر‬ ‫داده و گفت��ه بود از این تعداد ش��کایت‪15 ،‬هزار و ‪166‬‬ ‫م��ورد مربوط ب��ه کاال و ‪2‬هزار و ‪ 713‬ش��کایت مربوط‬ ‫ب��ه خدمات بوده ک��ه به ترتی��ب ‪ 85‬و ‪15‬درصد را در‬ ‫بر می گیرد‪ .‬بیش��ترین ش��کایت های دریافتی در بخش‬ ‫خدمات در حوزه رستوران های غذاخوری و تعمیرگاه های‬ ‫خودروهای سبک بوده است‪.‬‬ ‫بهره وری در پارس خودرو افزایش یافت‬ ‫مدی��رکل بازرس��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در بازدی��د از ش��رکت پارس خ��ودرو گف��ت‪ :‬از زم��ان‬ ‫حضور س��یدجواد س��لیمانی در گروه سایپا‪ ،‬بهره وری و‬ ‫ش��فافیت عملکرد در این مجموعه بیش از پیش ش��ده‬ ‫و ای��ن مه��م به ویژه در پارس خودرو ملموس اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی پارس خودرو‪ ،‬اکبر صادقی افزود‪:‬‬ ‫حاکمیت و مجموعه نظام نس��بت ب��ه ادامه تولید ملی‬ ‫حساسیت بسیاری دارد و مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به دنبال حمایت از صنایع کشور و ایجاد فضا و‬ ‫فرصتی برای تولید کنندگان داخلی است‪ .‬شفاف سازی‬ ‫خودروس��ازان درباره تصمیم ها و اگاه سازی مردم باید‬ ‫در دس��تورکار باش��د تا تعامل برقرار شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تالش های زیادی در شرکت پارس خودرو در دوران‬ ‫تحریم انجام ش��ده و امروز تعهدات کمتری نس��بت به‬ ‫ماه های گذش��ته باقی مانده است‪ .‬مبارزه با رانت و انجام‬ ‫فرایند هایی برای شفاف سازی از جمله مواردی هستند‬ ‫که در پارس خودرو به روش��نی دیده می ش��ود‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬افزایش بهره وری از اولویت های پارس خودرو بوده‬ ‫و امید است در اینده نیز برای ارتقای هر چه بیشتر این‬ ‫مهم‪ ،‬رویکردها در همکاری با ش��ریکان خارجی تغییر‬ ‫کند‪ .‬مدیرکل بازرس��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به استفاده بهینه از منابع ادامه داد‪ :‬با مدیریت‬ ‫جدید در گروه س��ایپا‪ ،‬بهینه س��ازی مناب��ع و فرایند ها‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگون انجام ش��ده و به همین دلیل به‬ ‫میزان زیادی ش��کایت های مردمی کاهش یافته اس��ت‬ ‫زیرا مردم با شفاف سازی شرایط‪ ،‬متوجه شدند احتکاری‬ ‫در کار نبوده و مسائل و موانع امروز ناشی از تحریم های‬ ‫ظالمانه اس��ت که باید با همکاری یکدیگر از انها عبور‬ ‫کنیم‪ .‬صادقی در پایان گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب دغدغه‬ ‫خودکفایی و استفاده از توانمندی های داخلی را دارند که‬ ‫خوش��بختانه مشخص شد پارس خودرو با فعالیت هایی‬ ‫که در حوزه داخل س��ازی محصوالت انجام داده‪ ،‬به این‬ ‫موضوع توجه ویژه ای دارد‪ .‬ناصر اقامحمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت پارس خودرو نیز ضمن ارائه گزارشی از شرایط‬ ‫موج��ود در حوزه های گوناگون چ��ون تولید‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫منابع و‪ ...‬بخش��ی از چالش های این ش��رکت در مسیر‬ ‫تولی��د و خودکفایی را بیان کرد و گفت‪ :‬پارس خودرو با‬ ‫همت کارکنانش در تالش است از سختی ها در شرایط‬ ‫تحریم عبور کند و عزم خود در رس��یدن به خودکفایی‬ ‫در داخل سازی قطعات را مدت هاست‪ ،‬جزم کرده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫سنگ تزئینی و‬ ‫خاک نسوز فارس‪ ،‬حرف‬ ‫اول را می زند‬ ‫حمل ونقل ریلی‬ ‫از صنعت فوالد جاماند‬ ‫‪ 50‬مگاوات به ظرفیت‬ ‫برق کشور‬ ‫افزوده می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نمایشگاه سنگ تزئینی‪:‬‬ ‫تحریم ها مانعی برای صادرات سنگ تزئینی نبودند‬ ‫‹ ‹تالش دولت برای ایجاد زمینه مناسب فعالیت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫خبرن��گار‬ ‫ک��ه وزارتخان��ه چه‬ ‫تدابیری برای حمایت مالی و معنوی از‬ ‫فعاالن حوزه س��نگ اندیش��یده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در قالب برنامه های مختلف سعی‬ ‫می کنیم ب��ه فعاالن ای��ن حوزه کمک‬ ‫کنی��م‪ .‬م��ا تمام تالش خود را به کار می گیری��م تا زمینه هایی را‬ ‫فراهم کنیم که فعاالن حوزه سنگ شرایط مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ای��ن رو دولت تس��هیالتی را در نظ��ر گرفت ه که‬ ‫می ت��وان از ان جمل��ه‪ ،‬به طرح رونق تولی��د‪ ،‬تبصره ‪ ۱۸‬و حتی‬ ‫تس��هیالت اش��تغال روستایی اش��اره کرد تا فعاالن حوزه سنگ‬ ‫قدرت مانور بیش��تری داش��ته باشند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬شرکت در‬ ‫چنین نمایش��گاه هایی نیز از جمله دغدغه های ما است تا فعاالن‬ ‫حوزه سنگ بتوانند توانمندی های خود را نشان دهند‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی در ادامه تاکید کرد‪ :‬جهت گیری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بر این اهداف برنامه ریزی شده است که هر مانعی‬ ‫بر سر راه فعاالن اقتصادی را به طور بهینه رفع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بنگاه سیاست گذاری سنگ فعال شد‬ ‫رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه در جمع‬ ‫‹ ‹ظرفیت ‪ ۱۸۰‬میلیون تنی سنگ در کشور‬ ‫سیف اهلل امیری‪ ،‬مدیرکل صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫حاشیه این نمایشگاه درباره این پرسش‬ ‫که وضعیت حوزه س��نگ‪ ،‬امروز چگونه‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬صنعت س��نگ‬ ‫وضعیت بسیار خوبی دارد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫تحریم ه��ا هم نتوانس��ته تاثیر چندانی‬ ‫روی صنع��ت س��نگ بگ��ذارد و ان را از رون��ق نینداخته اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر در حوزه سنگ ‪ ۱۸۰‬میلیون تن متر مربع ظرفیت‬ ‫ایجاد کرده ایم که از این عدد ‪ ۸۰‬میلیون تن را تولید می کنیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره‬ ‫توانمندی ها‪ ،‬ساخت ابزاراالت و ماشین االت داخلی مرتبط با این‬ ‫حوزه نیز اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر تمام ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫س��نگبری را در کش��ور می سازیم و خوش��بختانه مشکلی از نظر‬ ‫س��اخت ان نداری��م‪ .‬تا جایی که در توان مان بوده‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان را تش��کیل داده ایم تا به سمت خودکفایی و استقالل‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫امی��ری درب��اره فرصت��ی که پ��س از تحریم ها برای کش��ور و‬ ‫تولیدکننده های داخلی ایجاد شده‪ ،‬گفت‪ :‬ما تحریم ها را به عنوان‬ ‫فرصت می بینیم تا مش��کلی برای م��ان پیش نیاید‪ .‬به طور مثال‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬س��نگ اهن را به طور خام از کشور خارج می کردیم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪ :‬یازدهمین نمایش��گاه بین المللی سنگ های‬ ‫تزئینی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات مربوط روز گذش��ته با‬ ‫حضور مقامات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیسان انجمن ها‬ ‫و اتحادیه های مرتبط در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫ته��ران اغ��از به کار کرد‪ .‬این نمایش��گاه از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬تیر در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی برقرار است‪.‬‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه بین المللی س��نگ های تزئینی‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات مرب��وط در ‪ ۴‬بخش اصلی اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬فراوری و صادرات برگزار ش��د و در ان کارخانه های‬ ‫س��نگبری‪ ،‬معادن سنگ‪ ،‬سازندگان ماشین االت معدن‪ ،‬حفاری‬ ‫و ف��راوری س��نگ‪ ،‬تولیدکنن��دگان ابزاراالت ف��راوری معدن و‬ ‫صادرکنن��دگان و واردکنندگان با یکدیگر ب��ه رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫همچنین برنامه ریزی ش��ده که هیات های تجاری خارجی برای‬ ‫بازدید از نمایشگاه و اشنایی با توانمندی های داخلی حضور یابند‪.‬‬ ‫خبرنگاران به توانمندی های کشور در حوزه سنگ اشاره کرد‪ .‬وی‬ ‫سپس به مشکالت این حوزه پرداخت‪ :‬ایران در حوزه ذخایر سنگ‬ ‫از ظرفیت باالیی برخوردار است‪ .‬هرچند این حوزه ظرفیت هایی‬ ‫بس��یاری دارد اما متاسفانه بخشی از ان بی استفاده مانده‪ ،‬به این‬ ‫معن��ی ک��ه در بازار داخلی تقاضا کم ش��ده و صادرات نیز کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬صادرات سنگ با رشد ‪ ۵‬درصدی همراه‬ ‫بود اما ظرفیت سنگ ایران بسیار بیشتر از این امارهاست‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره اهمیت افزایش صادرات در‬ ‫حوزه س��نگ اظهار کرد‪ :‬یکی از کارهای مهمی که باید پیگیری‬ ‫کنیم‪ ،‬افزایش صادرات است که در این زمینه اقدام های مختلفی‬ ‫باید انجام شود‪ .‬در این زمینه کمک خواهیم کرد صادرکنندگان‬ ‫داخلی در نمایشگاه های خارجی‪ ،‬شرکت و بازاریابی کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی تاکید کرد‪ :‬امروز مهم ترین موضوع در حیطه فعالیت‬ ‫م��ا‪ ،‬فروش و بازاریابی اس��ت که بیش��ترین نم��ود ان در زمینه‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬باید صادرات را در اولوی��ت برنامه های خود قرار‬ ‫دهیم‪ .‬در این بین تحریم ها مانعی برای صادرات ایجاد نمی کنند‬ ‫چراکه بیشتر صادرات ما به کشورهای همسایه انجام می شود‪.‬‬ ‫او درب��اره همفکری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با فعاالن‬ ‫حوزه س��نگ نیز گفت‪ :‬کار مهمی که امس��ال انجام دادیم‪ ،‬این‬ ‫بود که با انجمن سنگ جلسه هایی برگزار کردیم و سعی داشتیم‬ ‫از توانمن��دی و همفکری انها اس��تفاده کنیم‪ .‬در این روند‪ ،‬بنگاه‬ ‫سیاس��ت گذاری س��نگ را فعال و مطرح کردی��م که با محوریت‬ ‫بخش خصوصی پای کار بیایند‪ .‬دولت هم به عنوان حمایت کننده‬ ‫سعی کرده است بستر را اماده کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به واحدهای فراوری و‬ ‫اهمی��ت انها اظهار کرد‪ :‬ما در حوزه مع��ادن‪ ،‬واحدهای فراوری‬ ‫فعالی داریم‪ .‬بیش از ‪ ۶۰۰‬واحد فراوری داریم که نش��ان دهنده‬ ‫ظرفیت مناسب است و این مهم باید افزایش پیدا کند‪ .‬رحمانی‬ ‫ب��ا ابراز امی��دواری از بهبود اینده س��نگ اظهار کرد‪ :‬س��نگ از‬ ‫جمله منابع خدادادی اس��ت‪ .‬امیدواریم پیگیری های الزم ش��ود‬ ‫تا صادرات محصوالت معدنی افزایش یابد و جایگزین درامدهای‬ ‫نفتی شود‪ .‬در این راستا امیدواریم همه کمک کنند تا نقدینگی‬ ‫الزم تامی��ن ش��ود و ش��رایط برای فع��االن این حوزه تس��هیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از س��خنانش با‬ ‫بیان اینکه س��نگ ایران در جهان شناخته ش��ده است‪ ،‬به اهمیت‬ ‫برگزاری این گونه نمایش��گاه ها اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬چیزی که‬ ‫در این نمایش��گاه بارز اس��ت و ان را نس��بت به سال های گذشته‬ ‫متمایز می کند‪ ،‬این است که فعاالن حوزه سنگ به سراغ سلیقه‬ ‫مش��تری ها رفته اند‪ .‬در سال های گذشته شاهد تنوع و رنگ های‬ ‫ویژه زیاد نبودیم اما امس��ال ش��اهد س��نگ هایی با تنوع و رنگ‬ ‫بسیار خوب هستیم‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به حضور خارجی ها در این نمایش��گاه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت های اصلی فعال در حوزه س��نگ در این نمایشگاه‬ ‫حضور دارند که از جمله می توان به چین‪ ،‬ترکیه و ایتالیا اش��اره‬ ‫ک��رد؛ این امر نش��ان می دهد که خارجی ها توانمن��دی ما را در‬ ‫حوزه س��نگ می شناسند‪ .‬این نش��انه خوبی است که خودمان را‬ ‫بیشتر دریابیم‪.‬‬ ‫س��یف اهلل امیری‪ :‬درحال حاضر تمام ماشین االت و تجهیزات سنگبری را‬ ‫در کشور می سازیم و خوشبختانه مشکلی از نظر ساخت ان نداریم‬ ‫س��پس ش��رایطی پیش امد و مجبور ش��دیم واحدهای فراوری‬ ‫را تش��کیل دهیم‪ .‬به جایی رسیدیم که درحال حاضر سنگ اهن‬ ‫خ��ام را خیل��ی کم صادر کرده و همه موج��ودی خود را فراوری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬درباره س��نگ هم وضعیت همین گونه اس��ت‪ .‬ما برای سنگ‬ ‫عوارض گذاشته ایم که به صورت کوپ از کشور خارج نشود بلکه‬ ‫فراوری شده‪ ،‬ارزش افزوده باالیی پیدا کند سپس از کشور خارج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دو گرهی که باید باز شود‬ ‫احمد شریفی‪ ،‬دبیر انجمن سنگ ایران‬ ‫درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه سنگ‬ ‫در حاش��یه این نمایشگاه نیز به‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه امس��ال خیلی خوب‬ ‫برگ��زار ش��ده و از لح��اظ کیفی��ت هم‬ ‫غرفه ها خیلی خوب حاضر شده اند‪.‬‬ ‫ش��ریفی درب��اره اهمی��ت حض��ور‬ ‫خارجی ه��ا در این نمایش��گاه گفت‪ :‬امس��ال امری��کا تحریم ها و‬ ‫مش��کالتی را برای ما در کشورهای دیگر از جمله ایتالیا به وجود‬ ‫اورده و تاکید کرده که کشورهای دیگر در نمایشگاه سنگ ایران‬ ‫حضور پیدا نکنند اما با این وجود چند شرکت حاضر شده اند‪ .‬در‬ ‫ای��ن بین تالش کردیم این ضع��ف را با حضور هیات های تجاری‬ ‫جب��ران کنی��م‪ .‬به این ترتیب حدود ‪ ۳۰‬نف��ر را به عنوان اعضای‬ ‫هی��ات تجاری از کش��ورهای هدف از جمله ع��راق و قطر دعوت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬با وجود اعضای این هیات‪ ،‬امس��ال نمایش��گاه‬ ‫پربار خواهد بود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سنگ ایران در ادامه به دغدغه فعاالن سنگی اشاره‬ ‫و بیان کرد‪ :‬یکی از مش��کالت اصلی فعاالن حوزه س��نگ‪ ،‬رونق‬ ‫صادرات اس��ت؛ متاس��فانه تحریم باعث شده است در جابه جایی‬ ‫پول اذیت شویم‪ .‬پول بیشتر کسانی که دست به صادرات سنگ‬ ‫زده اند‪ ،‬بلوکه شده و در عمل نتوانسته اند ارزاوری به کشور داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬الزم اس��ت در این زمینه دولت و بانک مرکزی باید ورود‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫ش��ریفی در ادامه‪ ،‬به مش��کل دیگر فعاالن سنگی کشور‪ ،‬اشاره‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬امس��ال هزینه های حمل ونقل ‪ ۸‬برابر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کش��تیرانی باید از انها حمایت کند اما تنها نرخ را افزایش داده و‬ ‫به صادرات لطمه زده است‪.‬‬ ‫او در انتها با تاکید بر اینکه تا این ‪ ۲‬گره باز نشود‪ ،‬بخش سنگ‬ ‫رونقی پیدا نمی کند‪ ،‬پیشنهاد داد‪ :‬باید با دولت کارگروه تشکیل‬ ‫دهیم و راهکار پیدا کنیم تا موانع بخش سنگ را برداریم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این نمایش��گاه که از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬تیر در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی در حال برگزاری اس��ت‪۱۲۰ ،‬‬ ‫ش��رکت داخلی و خارجی جدیدترین تولیدات و خدمات خود را‬ ‫ارائه می کنند و در معرض دید عالقه مندان قرار می دهند‪ .‬در این‬ ‫نمایشگاه کشورهایی از جمله ایتالیا‪ ،‬چین و ترکیه حضور دارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫جنگ اینده‬ ‫برسر عناصر‬ ‫نادرخاکی‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫در س��پتامبر ‪( ۲۰۱۰‬ش��هریور‪ -‬مهر ‪)۱۳۸۹‬‬ ‫به ط��ور ناگهان��ی چین ص��ادرات عناص��ر نادر‬ ‫خ��ود را ب��ه دلی��ل افزایش نرخ و ش��اید پاره ای‬ ‫از اختالف ه��ای دیگ��ر به ژاپ��ن متوقف کرد و با‬ ‫توج��ه به اینکه ژاپن مصرف به نس��بت باالیی از‬ ‫این عناصر به وی��ژه در صنایع الکترونیکی دارد‪،‬‬ ‫این وقفه مش��کالتی را برای اینده تولید اینگونه‬ ‫مصنوعات در ژاپن به وجود اورد‪ .‬دلیل این اتفاق‬ ‫ان بود که از ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته به تدریج چین‬ ‫بزرگ ترین تولید کننده و صادر کننده این عناصر‬ ‫ش��ده و تامین حجم باالی این عناصر در شرایط‬ ‫موجود برای تولیدکنندگان متفرقه جهان مشکل‬ ‫شد‪ .‬به یقین این تغییرات بر تولیدات کشور های‬ ‫مصرف کننده این عناصر تاثیرات منفی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬این زنگ خطری برای این کشورهاس��ت‬ ‫و انه��ا باید به دنبال راه های دیگری برای تامین‬ ‫این عناصر باش��ند‪ .‬از انجایی که اقتصاد جهانی‬ ‫پیوس��ته در حال تغییر و مص��رف این عناصر با‬ ‫توج��ه ب��ه تنوع مصارف انها دائم در حال رش��د‬ ‫اس��ت‪ ،‬چین به عنوان بزرگ تری��ن تولید کننده‬ ‫ای��ن مواد می تواند با کنترل ن��رخ و صادرات‪ ،‬از‬ ‫ای��ن مواد به عنوان یک حربه در جنگ اقتصادی‬ ‫در مقابل کشور های مصرف کننده استفاده کند‪.‬‬ ‫به همین دلیل کره جنوبی هم که در شرق اسیا‬ ‫مصرف کنن��ده عم��ده این محصوالت اس��ت با‬ ‫شرایط مشابهی روبه رو است‪ .‬ژاپن و کره جنوبی‬ ‫برنامه هایی برای تهیه این مواد از بستر دریا ها و‬ ‫مناب��ع دیگر در حال اج��را دارند‪ .‬در همین حال‬ ‫م��دت زمانی اس��ت که چین از مح��دود کردن‬ ‫صادرات عناصر ن��ادر خاکی به امریکا می گوید‪.‬‬ ‫مصرف این مواد در امریکا باالست و غیر از چین‬ ‫کش��ور های تولید کنن��ده دیگر این م��واد را در‬ ‫حجم کمی تولید می کنند‪ .‬در نتیجه در صورت‬ ‫عملی ش��دن این تصمیم و با توجه به اینکه ‪۸۰‬‬ ‫درصد از مصرف امریکا از چین تامین می ش��ود‬ ‫و مناب��ع تولی��د این عناص��ر در امریکا به دالیل‬ ‫زیس��ت محیطی تعطیل ش��ده اند‪ ،‬کمبود ان به‬ ‫یت ِک امریکا‬ ‫صنایع گوناگ��ون به ویژه صنایع ها ‬ ‫ضربه خواهد زد‪ .‬این عناصر برعکس نامی که در‬ ‫قدیم بر انها گذاش��ته اند کمیاب نیستند ولی با‬ ‫توجه به میل ترکیبی شدیدی که با سایر عناصر‬ ‫دارند‪ ،‬به صورت خالص یافت نش��ده و بیشتر به‬ ‫صورت ترکیبی در طبیعت حضور دارند‪ .‬گاه نیز‬ ‫در کنس��انتره های معدنی به ویژه سرب‪ ،‬روی و‬ ‫مس ردیابی ش��ده اند‪ .‬در نتیجه اس��تحصال انها‬ ‫هزینه بر و مش��کل اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه تقاضای‬ ‫رو به رش��د این عناصر‪ ،‬دانش��مندان کشور های‬ ‫مصرف کننده پیگیر استحصال این مواد از منابع‬ ‫گوناگون ازجمله زغال سنگ‪ ،‬پساب های معدنی‬ ‫و رس��وبات کف دریاها هس��تند تا بتوانند میزان‬ ‫وابس��تگی های خود را به چین کاهش داده و به‬ ‫خودکفایی نس��بی برس��ند‪ .‬درحال حاضر نیز در‬ ‫امری��کا به ویژه در دانش��گاه کنتاکی بودجه های‬ ‫کالنی از س��وی س��ازمان زمین شناس��ی ایالت‬ ‫متحده به فراوری این مواد تخصیص داده ش��ده‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه مصرف رو به رش��د عناصر نادر‬ ‫خاکی در امریکا این کشور بتواند از اسیب پذیری‬ ‫خود در تامین این مواد تا میزان زیادی بکاهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بررسی وضعیت معادن‬ ‫شن و ماسه ساوجبالغ‬ ‫وضعی��ت فعالی��ت مع��ادن ش��ن و ماس��ه‬ ‫شهرس��تان س��اوجبالغ‪ ،‬یکش��نبه ب��ا حض��ور‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد البرز بررسی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬رعایت الزامات زیس��ت محیطی و ارزیابی‬ ‫کیفی��ت محص��والت معادن از اه��داف بازدید و‬ ‫بررس��ی فعالیت معادن ش��ن و ماسه البرز اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬فتانه شکرالهی‪ ،‬مدیرکل اس��تاندارد البرز‬ ‫گف��ت‪ :‬معادن ش��ن و ماس��ه از عوام��ل اصلی و‬ ‫پایه ای در س��اختمان هستند که اهمیت زیادی‬ ‫دارند و تالش می کنیم به طور مس��تمر پایش و‬ ‫بررسی شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬در استان البرز تمام ‪۲۲‬‬ ‫واحد تولیدی ش��ن و ماس��ه‪ ،‬مشمول استاندارد‬ ‫اجباری هس��تند و توانس��ته اند پروانه استاندارد‬ ‫را کس��ب کنند‪ .‬مدیرکل استاندارد استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای تولیدکنندگان‪ ،‬اس��تمرار کیفیت‬ ‫ضروری اس��ت و اگر متوجه ش��ویم که کیفیت‬ ‫اف��ت کرده‪ ،‬از ادامه فعالی��ت واحدهای متخلف‬ ‫جلوگی��ری خواهیم کرد‪ .‬رئیس انجمن ش��ن و‬ ‫ماس��ه س��اوجبالغ هم از اس��تاندارد بودن تمام‬ ‫محصوالت تولیدی در واحدهای ش��ن و ماس��ه‬ ‫ای��ن شهرس��تان خبر داد و گف��ت‪ :‬واحدهای ما‬ ‫با همکاری و هماهنگی س��ازمان اس��تاندارد به‬ ‫پی��ش رفته و تم��ام تولیدات خود را بر اس��اس‬ ‫الگ��وی ابالغ��ی از س��وی ای��ن س��ازمان ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫جلسه‬ ‫هماهنگی‬ ‫سفر کاروان‬ ‫تدبیر و امید‬ ‫به «خراسان‬ ‫شمالی»‬ ‫جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان‬ ‫خراس��ان شمالی‪ ،‬سه شنبه به ریاست حجت االسالم‬ ‫والمس��لمین حس��ن روحانی رئی��س جمهوری و با‬ ‫هدف بررس��ی نیازمندی ه��ا و روند اجرای طرح ها و‬ ‫پروژه ها در مس��یر تحقق توسعه همه جانبه و پایدار‬ ‫این استان تشکیل شد‪.‬‬ ‫ارائ��ه اخرین گزارش ه��ا از عملکرد و روند اجرایی‬ ‫طرح ه��ا و پروژه های مصوب س��فر پیش��ین رئیس‬ ‫جمهوری ب��ه این اس��تان‪ ،‬نیازمندی های مردم در‬ ‫مناطق مختلف اس��تان خراسان شمالی و همچنین‬ ‫نهای��ی کردن طرح های پیش��نهادی ب��رای تحقق و‬ ‫تس��ریع در پیش��رفت همه جانبه و پایدار استان‪ ،‬از‬ ‫اهداف این نشست بود‪.‬‬ ‫مهم تری��ن برنامه ها و طرح های مرتبط با توس��عه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اس��تان خراس��ان ش��مالی از جمله در ح��وزه جاده‬ ‫و راه اه��ن‪ ،‬بهداش��ت و درم��ان‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬کار و تعاون‪،‬‬ ‫ورزش و جوان��ان‪ ،‬مدیری��ت مناب��ع اب و ان��رژی‪،‬‬ ‫گردش��گری‪ ،‬عمران ش��هری و روس��تایی‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫ام��وزش و همچنی��ن زمینه ه��ای س��رمایه گذاری‬ ‫بخ��ش دولتی و خصوصی در این جلس��ه بررس��ی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫جزئی��ات طرح های جدید که می توانند ش��تاب و‬ ‫تحول خوبی در روند پیشرفت و توسعه پایدار استان‬ ‫خراسان شمالی ایجاد کنند‪ ،‬از سوی رئیس جمهوری‬ ‫و در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به این استان اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ریی��س دفتر رئی��س جمهوری‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودج��ه‪ ،‬رئیس کل بانک مرک��زی و دبیر‬ ‫ش��ورای عال��ی مناط��ق ازاد ب��ه همراه ش��ماری از‬ ‫وزی��ران کابین��ه و همچنی��ن اس��تاندار خراس��ان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬از ش��رکت کنندگان در ای��ن نشس��ت‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫رئی��س جمهوری قرار اس��ت در ادامه س��فرهای‬ ‫اس��تانی خود‪ ،‬ب��ه همراه تع��دادی از اعضای کابینه‬ ‫به زودی به استان خراسان شمالی سفر کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬گفتنی اس��ت روز یکش��نبه فاز‬ ‫نخست الومینیوم جاجرم با حضور مقامات کشوری‬ ‫و استانی در شهرستان جاجرم و در کنار واحد تولید‬ ‫پودر الومینا به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫ف��از نخس��ت ای��ن واح��د ‪100‬هزار تن ش��مش‬ ‫الومنینیوم تولید می کند‪.‬‬ ‫ت��ورج زارع مدیرعامل مجتمع الومینیوم ایران در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫چندی پیش اع�لام کرد تولید‬ ‫الومینیوم در این واحد از اس��فندماه اغاز شده است‬ ‫و در حقیقت افتتاح فعلی بهره برداری رسمی از این‬ ‫کارخانه خواهد بود‪.‬‬ ‫نگاهی به معادن فارس به بهانه سفر معاون اول رئیس جمهوری به این استان‬ ‫سنگ تزئینی و خاک نسوز فارس‪ ،‬حرف اول را می زند‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معادن استان فارس با وجود ظرفیت های باال‪ ،‬تا رسیدن‬ ‫به نقطه مطلوب فاصله دارند‪ .‬سال هاست ایستاده‪ ،‬در مقابل‬ ‫مشکالت کمر خم نکرده و چراغ امید را در دل مردم بومی‬ ‫منطقه روشن نگه داشته است‪ .‬کارخانه کاشی و سرامیک‬ ‫اباده را می گویم که با ظرفیت روزانه ‪ ۴۰‬میلیون متر مربع‬ ‫و ‪ ۲۰‬خ��ط تولی��د به بزرگ ترین کارخانه تولید س��رامیک‬ ‫در کش��ور تبدیل ش��ده و چرخ اقتصاد فارس و کش��ور را‬ ‫می چرخاند‪.‬‬ ‫زن��ده ب��ودن بزرگ تری��ن کارخانه کاش��ی و س��رامیک‬ ‫خاورمیان��ه ب��ه یُمن معدن خاک نس��وز اباده اس��ت که به‬ ‫تنهایی ‪ ۹۵‬درصد خاک مورد نیاز بخش عمده ای از کارخانه‬ ‫کاشی و سرامیک کشور را تامین می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مرکز فارس‪ ،‬امارها‬ ‫نشان می دهد بخش معدن شهرستان اباده از نظر استخراج‬ ‫ماده معدنی و تعداد معادن‪ ،‬به ترتیب مقام دوم و سوم استان‬ ‫ف��ارس را ب��ه خود اختص��اص داده‪ ،‬به طوری که حدود ‪۱۲‬‬ ‫درصد اش��تغال و ‪ ۱۰‬درصد اس��تخراج ساالنه معادن استان‬ ‫مربوط به شهرس��تان اباده اس��ت‪ .‬با وجود این امار و ارقام‬ ‫و اینکه فارس از نظر اس��تخراج معادن رتبه پنجم‪ ،‬از نظر‬ ‫تع��داد مع��ادن رتبه چهارم‪ ،‬از نظر معادن فعال رتبه س��وم‬ ‫و از لحاظ اش��تغالزایی در حوزه معدن‪ ،‬رتبه هفتم کش��ور‬ ‫را دارد‪ ،‬س��هم این بخش در اقتصاد اس��تان ناچیز اس��ت و‬ ‫در جغرافیای توس��عه اقتصادی فارس تا رس��یدن به نقطه‬ ‫مطلوب فاصله دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناهمواری های مسیر توسعه معادن‬ ‫کت��اب ام��ار را که ورق می زنی از این همه ظرفیت حوزه‬ ‫معدن فارس شگفت زده می شوی‪ ۶۱۵ .‬معدن دارای پروانه‬ ‫در اس��تان با ذخیره بیش از ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تن‬ ‫م��اده معدنی و اش��تغال بی��ش از ‪ ۸‬هزار نفر وجود دارد که‬ ‫س��االنه بی��ش از ‪ ۴۹‬میلی��ون تن مواد معدنی از جمله گچ‪،‬‬ ‫اهک‪ ،‬سنگ های زینتی‪ ،‬چینی‪ ،‬گرانیت‪ ،‬کرومیت‪ ،‬مس و‬ ‫منگنز تولید می کنند‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد فارس با استخراج ‪ ۹۰‬درصد خاک‬ ‫نسوز کشور که ماده اولیه مورد نیاز صنایع معدنی به ویژه‬ ‫سیمان است‪ ،‬رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن ‪ ۲۰‬درصد س��نگ تزئین��ی و نما به ویژه‬ ‫مرمریت کشور در فارس تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم کم معادن در توسعه استان‬ ‫عنایت اهلل‬ ‫رحیمی‪ :‬اکتشاف‬ ‫و تاسیس‬ ‫صنایع معدنی از‬ ‫الزامات توسعه‬ ‫استان است‬ ‫و بسترسازی‬ ‫برای مشارکت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫می تواند به‬ ‫توسعه بخش‬ ‫معدنی استان‬ ‫فارس کمک کند‬ ‫خام فروش��ی‪ ،‬فرس��وده ب��ودن و افزای��ش بی روی��ه نرخ‬ ‫دس��تگاه ها و ماش��ین االت معدنی‪ ،‬بروکراسی اداری و نبود‬ ‫بس��ته جذاب برای سرمایه گذاران فقط بخشی از مشکالت‬ ‫حوزه معادن فارس اس��ت که کارشناس��ان و متولیان این‬ ‫حوزه به انها اشاره می کنند‪.‬‬ ‫خلیل س��لیمان پور‪ ،‬رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرس��تان اب��اده می گوید نرخ ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫معدنی که نیاز معدنکاران به سرمایه در گردش را مضاعف‬ ‫می کند؛ بسیار باال رفته و به ویژه در ‪ ۲‬سال گذشته قیمت ها‬ ‫‪ ۴‬برابر ش��ده که این موضوع کار را برای معدنکاران بس��یار‬ ‫سخت کرده است‪.‬‬ ‫به گفته سلیمان پور همچنین در ‪ ۵‬سال گذشته تسهیالتی‬ ‫با بهره مناسب به بخش معدن اختصاص نیافته و این موضوع‬ ‫جذابیت برای سرمایه گذاری در این حوزه را بسیار کمرنگ‬ ‫کرده است‪ .‬وی از روند فرسایشی بروکراسی اداری و طوالنی‬ ‫شدن زمان اصالح محدوده معادن به وسیله اداره ها به ویژه‬ ‫مناب��ع طبیع��ی خبر می دهد و می گوید حمایت ها از بخش‬ ‫معدن به طور عمده در حد بخشنامه باقی مانده و حمایتی که‬ ‫باید در حوزه بانکی یا سازمان های اجرایی مثل امورمالیاتی و‬ ‫منابع طبیعی از معادن شود مشاهده نمی شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫فارس با اس��تخراج ‪۹۰‬درصد خاک نس��وز کش��ور که م��اده اولیه مورد‬ ‫نیاز صنایع معدنی به ویژه س��یمان اس��ت‪ ،‬رتبه نخس��ت کشور را به خود‬ ‫اختص��اص داده اس��ت همچنین ‪۲۰‬درصد س��نگ تزئینی و نم��ا به ویژه‬ ‫مرمریت کشور در فارس تولید می شود‬ ‫اگر مشوق های ویژه سرمایه گذاری های معدنی و بخشودگی‬ ‫یا تقسیط بخشی از مالیات ساالنه واحدهای تولیدی فعال‪،‬‬ ‫جنبه عملی پیدا کند‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت بخش معدن‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫عزت اهلل شکری‪ ،‬رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت فارس هم معتقد است از ظرفیت های موجود‬ ‫معادن و صنایع معدنی اس��تان به طور صددرصد اس��تفاده‬ ‫نمی ش��ود و رکود بازار‪ ،‬همچنین فرس��وده بودن دستگاه ها‬ ‫و ماش��ین االت‪ ،‬مانع رش��د و استفاده از قابلیت های معدنی‬ ‫استان شده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فارس تاکید می کند بدون توس��عه صنایع با فناوری جدید‬ ‫و قابل رقابت با دیگر کشورهای دارای این صنایع نمی توان‬ ‫انتظار داشت صادرات مواد معدنی فراوری نشده انجام شود‬ ‫چ��ون با این دیدگاه‪ ،‬بخش��ی از مع��ادن توان ادامه فعالیت‬ ‫را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫ع��زت اهلل ش��کری در ادامه به اعت��راض و مزاحمت های‬ ‫غیرقانون��ی برخ��ی اف��راد بومی ک��ه باعث توق��ف اجرای‬ ‫عملیات معدنی در برخی مناطق فارس شده‪ ،‬اشاره می کند‬ ‫و می گوید متاس��فانه عزم جدی در مس��ئوالن محلی برای‬ ‫رفع این مشکل وجود ندارد که عالوه بر ضرر و زیان فعاالن‬ ‫بخش معدن‪ ،‬باعث رکود در این بخش شده است‪ .‬شکری‬ ‫همچنی��ن بی توجه��ی بانک ها در پذیرش پروانه معدنی به‬ ‫عنوان وثیقه را از موانع توسعه در حوزه معدن عنوان می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زدودن غبار از چهره معادن‬ ‫اس��تان فارس را از لحاظ اقتصادی‪ ،‬اس��تان کش��اورزی‬ ‫می شناس��ند به نحوی که بیش��تر محصوالت کش��اورزی‬ ‫و باغی کش��ور در این اس��تان کش��ت و تولید می ش��ود‪ .‬اما‬ ‫خشکسالی های پی در پی و محدودیت ابی سیاست گذاران‪،‬‬ ‫استان را به سمت تنوع در تولید و کاهش اتکا به بخش هایی‬ ‫همچون کش��اورزی و اس��تفاده از دیگر مزیت های نس��بی‬ ‫استان سوق داده است‪.‬‬ ‫عنای��ت اهلل رحیمی‪ ،‬اس��تاندار ف��ارس می گوید‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین مزیت های اس��تان‪ ،‬بخش صنعت و معدن اس��ت‬ ‫به ویژه فارس در استخراج خاک نسوز صنعتی و استخراج‬ ‫س��نگ تزئینی کش��ور رتبه نخست را دارد که این مهم باید‬ ‫مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا این مزیت ها هم شغل های‬ ‫پایه ای را ایجاد می کنند و هم مشاغل وابسته و غیرپایه به‬ ‫دنبال ان رشد خواهند کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس‪ ،‬اکتش��اف و تاسیس صنایع معدنی را از‬ ‫الزامات توسعه استان عنوان می کند و می گوید‪ :‬بسترسازی‬ ‫برای مش��ارکت بخش خصوصی می تواند به توس��عه بخش‬ ‫معدنی استان فارس کمک کند‪.‬‬ ‫عنای��ت اهلل رحیم��ی بر توجه ج��دی به بهره مندی مردم‬ ‫و س��اکنان همج��وار مناطق معدن��ی از منافع معادن تاکید‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬در صورتی که مردم در توس��عه معادن‬ ‫مشارکت کنند‪ ،‬مقاومت در برابر توسعه این بخش نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫استاندار فارس همچنین اکتشاف معادن جدید و استفاده‬ ‫از فناوری روز برای رش��د معدن اس��تان را یاداور می ش��ود‬ ‫و می افزای��د‪ :‬بای��د ن��گاه متعادل و علمی که هم باعث حفظ‬ ‫بسترهای طبیعی و محیط زیست می شود و هم بهره برداری‬ ‫از معادن‪ ،‬ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده را در پی دارد‪ ،‬بر‬ ‫بخش معدن حاکم باشد‪.‬‬ ‫کری��م عربی‪ ،‬مدی��ر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و‬ ‫بین المللی اس��تانداری فارس هم می گوید‪ :‬در س��الی که به‬ ‫نام رونق تولید نام گذاری شده‪ ،‬اگر بخواهیم به نتیجه مثبتی‬ ‫در بخش اقتصاد برسیم باید فضای تولید در کشور و استان‬ ‫را به فضای مناس��ب برای حضور فعاالن این عرصه تبدیل‬ ‫کنیم تا تولیدکنندگان با سهولت بیشتری فعالیت کنند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر هماهنگی امور اقتص��ادی و بین المللی‬ ‫استانداری فارس در ادامه تاکید می کند‪ :‬تالش و تمرکز ما‬ ‫در بخ��ش دولت��ی‪ ،‬حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی‬ ‫در اس��تان اس��ت که در این زمینه از هیچ اقدامی فروگزار‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫حمیدرضا ایزدی‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ف��ارس هم با اش��اره به خام فروش��ی به عن��وان مانع اصلی‬ ‫برای س��هیم بودن حوزه معدن در توس��عه اقتصاد فارس‬ ‫می گوید‪ :‬یکی از اولویت های اصلی این س��ازمان‪ ،‬فراوری‬ ‫صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان از‬ ‫بهره ب��رداری از برخ��ی طرح ه��ای ب��زرگ صنعتی که قرار‬ ‫اس��ت رنگ و روی صنعت و معدن اس��تان را به کلی تغییر‬ ‫دهد خبر می دهد و می گوید بهره برداری از مرحله دوم طرح‬ ‫توس��عه ش��رکت ذوب اهن پاسارگاد در کوار‪ ،‬تولید شمش‬ ‫الومینیوم در المرد‪ ،‬مرحله چهارم تولید کاشی و سرامیک‬ ‫در اباده تا بهره برداری از شرکت کربنات سدیم در فیروزاباد‬ ‫و تولی��د کربن��ات س��دیم از گنبدهای نمکی که پایه اصلی‬ ‫تولید شیشه و مواد بهداشتی است‪ ،‬از این طرح هاست که‬ ‫امسال راه اندازی و موجب اشتغال‪ ،‬ایجاد صنایع پایین دست‬ ‫و رونق تولید در استان می شوند‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران (ایمیدرو) که به‬ ‫تازگی برای بررس��ی مس��ائل و مشکالت حوزه معدن فارس‬ ‫به شیراز سفر کرده‪ ،‬در این جلسه با اشاره به اینکه بیشتر‬ ‫معادن فارس را معادن غیر فلزی مثل س��نگ های تزئینی‬ ‫و خاک نسوز تشکیل می دهند‪ ،‬بر راه اندازی کارگروهی از‬ ‫معدنداران و فعاالن معادن برای برطرف کردن مش��کالت‬ ‫و ج��ذب س��رمایه گذاری ب��ا هدف حمای��ت از معادن غیر‬ ‫فلزی فارس تاکید کرد‪ .‬جمال رازقی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫فارس نیز می گوید‪ :‬با وجود مشکالت بخش اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫خصوصی اس��تان برای بخش تولید‪ ،‬رش��د‬ ‫امس��ال بخش‬ ‫ِ‬ ‫وزنی صادرات و تعداد صادرکنندگان هدف گذاری افزایش‬ ‫‪۳۰‬درصدی را در نظر گرفته که امیدواریم با کمک مسئوالن‬ ‫اس��تانی و ملی بتوانیم موانع س��ر راه تولید‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و فعاالن اقتصادی اس��تان را تا حد ممکن برداریم‪ .‬رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی تاکید می کند‪ :‬درحال حاضر ابزارهایی از جمله‬ ‫س��تاد تسهیل‪ ،‬س��تاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت وگو‬ ‫ب��رای رف��ع موردی واحدهای تولی��دی و فعاالن اقتصادی‬ ‫وجود دارد اما پیش��نهاد ما بر تش��کیل جلس��ه ای با حضور‬ ‫نمایندگان سران قوا به دبیری اتاق بازرگانی در فارس است‬ ‫تا بتوانیم تصمیم های کالن و مناسب در حوزه اقتصاد استان‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه پایدار با افزایش سهم معادن در اقتصاد‬ ‫به تاکید کارشناسان اقتصادی‪ ،‬معادن‪ ،‬تامین کننده مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز بس��یاری از صنایع هس��تند و در خودکفایی‬ ‫صنعتی‪ ،‬ایجاد اش��تغال مولد‪ ،‬افزایش تولید ناخالص ملی‬ ‫و درامد س��رانه کش��ور نقش بس��زایی دارند‪ .‬براساس امار‬ ‫جهانی به ازای هر شغل مستقیم در معدن ‪ ۱۷‬شغل وابسته‬ ‫و تکمیلی ایجاد می شود‪ .‬این ظرفیت بزرگ می تواند زمینه‬ ‫بکارگیری هر چه بیش��تر نیروهای انس��انی تحصیلکرده و‬ ‫ج��وان را ک��ه م��ورد تاکید رهبر معظم انقالب در بیانیه گام‬ ‫دوم انقالب است‪ ،‬فراهم کند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر از انجا که معادن ایران بیش��تر در مناطق‬ ‫کمتر رش��د یافته قرار دارند‪ ،‬توس��عه بخش معادن و ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار می تواند بازگشت نیروی کار و رونق مناطق‬ ‫محروم را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین وجود منابع متنوع و بسیار غنی معادن‪ ،‬زمینه‬ ‫صادرات غیرنفتی را فراهم می کند و به باور کارشناسان از‬ ‫انجا که بخش معدن در دوران تحریم کمترین اسیب پذیری‬ ‫را در چرخه تجاری داش��ته و بیش��ترین کمک را به اقتصاد‬ ‫کرده است‪ ،‬در شرایط اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حوزه معدن اهمیت‬ ‫بیش��تری پیدا می کند که این مهم افق روش��ن تری را در‬ ‫مقابل دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار‬ ‫می دهد تا با رفع مش��کالت حوزه معدن‪ ،‬مس��یر توسعه این‬ ‫بخش را هموارتر کنند‪.‬‬ ‫صالحی نیا در ایین تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی خبرداد‪:‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬س��هم دولت‬ ‫در سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی نسبت به بخش‬ ‫خصوصی بس��یار پایین اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن‬ ‫صالحی نیا‪ ،‬دوش��نبه در ایین تکریم و معارفه رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان خراسان رضوی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۶‬س��ال پیش برای معرفی خانم علی رضایی در خدمت شما‬ ‫بودیم‪ .‬ایشان در بدو ورود‪ ،‬شناخت خوبی از عوامل محیطی‬ ‫در بدنه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��تاد داش��تند و‬ ‫سهم دولت در سرمایه گذاری خراسان رضوی پایین است‬ ‫بخش عمده تجربه و س��وابق کاری ایش��ان در س��ال ‪ ۹۲‬به‬ ‫بخش صنعت و معدن باز می گردد که موفقیت بسیار خوبی‬ ‫در متص��ل کردن ای��ن بخش از لح��اظ ارزش افزوده ای که‬ ‫پ��س از تولید در بخش صنعت و معدن داش��تند‪ ،‬در دوران‬ ‫مدیریت ایش��ان حاصل ش��د‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت بیان کرد‪ :‬مهندس مس فروش نیز از پیشکس��وتان‬ ‫ای��ن ح��وزه در بخش های مختل��ف صنعت هس��تند و این‬ ‫ششمین اس��تانی اس��ت که در ان فعالیت می کنند‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬اس��تان خراس��ان‬ ‫رضوی در ‪ ۲‬محور صنایع بزرگ و کوچک جزو اس��تان های‬ ‫شاخص کشور است‪ .‬این استان با وجود رتبه ‪ ۵‬تا ‪ ۶.۵‬درصد‬ ‫در صنعت‪ ،‬در صنایع فوالد‪ ،‬خودرو‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬نساجی و‬ ‫بیش��تر از همه در صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی‪ ،‬سرامد‬ ‫اس��ت‪ .‬صالحی نیا عنوان کرد‪ :‬سهم دولت در سرمایه گذاری‬ ‫در این اس��تان نس��بت به بخش خصوصی بس��یار کم است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مط��رح کرد‪ :‬کارگروه‬ ‫رفع موانع تولید در بسیاری از استان ها پیش رفته و جا دارد‬ ‫از این اس��تان قدردانی شود زیرا در کمتر استانی دیده شده‬ ‫که کارگروه رفع موانع تولید از س��وی ‪NGO‬های خود ان‪،‬‬ ‫اداره ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز به لحاظ برخی محدودیت های‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬مجبور هستیم برخی تصمیم ها را در سطح کالن‬ ‫بگیریم‪ .‬چنین مس��ئله ای علت خاصی ندارد بلکه بر اس��اس‬ ‫محدودیت است و هیچ عالقه ای برای تصمیم گیری در مرکز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫از صنعت «سنگ»‬ ‫تا پنجره ای به سوی تولید‬ ‫ضرورت هدایت پو ‬ ‫ل‬ ‫به سمت تولید‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫رئیس جمهوری قانون موافقتنامه تشکیل منطقه ازاد تجاری ایران و اوراسیا را ابالغ کرد‬ ‫س��رانجام انتظار به پایان رسید و موافقتنامه تجارت‬ ‫ازاد بی��ن ایران و اوراس��یا تصویب و از س��وی مقامات‬ ‫عالی کش��ور ابالغ ش��د‪ .‬اتفاق مهمی که ایران مدت ها‬ ‫به دنب��ال ان بود و برای تحقق ان رایزنی ها و مذاکرات‬ ‫زی��ادی انجام داد‪ .‬براس��اس روند قانونی نهایی ش��دن‬ ‫موافقتنامه‪ ،‬پس از رای مثبت مجالس کشورهای عضو‬ ‫اوراسیا‪ ،‬مجلس شورای اسالمی ایران نیز با ان موافقت‬ ‫و پ��س از تصوی��ب و ابالغ به رئیس جمهوری‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی هم نسبت به ابالغ موافقتنامه اقدام کرد‪ .‬اینها‬ ‫در حالی اس��ت که یک مشکل اساس��ی از سوی ایران‬ ‫وجود دارد که مانع از اجرای این موافقتنامه خواهد شد‬ ‫و ان هم‪ ،‬ممنوعیت واردات برخی کاالها از سوی ایران‬ ‫برای همه کش��ورها است‪ .‬مدیر کل دفتر اروپا و امریکا‬ ‫سازمان توس��عه تجارت در این باره می گوید‪ :‬تا زمانی‬ ‫که موض��وع ممنوعیت واردات برخ��ی کاالها اصالح و‬ ‫پیگیری نش��ود برای این موافقتنامه رویکرد اجرایی در‬ ‫کار نخواهد بود و در عمل کارها به تعویق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۸۶۰‬کاال بین ما و اوراس��یا‬ ‫مبادله ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما و کشورهای عضو اوراسیا‪،‬‬ ‫برخی تعرفه ها را به صفر رسانده ‪ ،‬برخی را کاهش داده‬ ‫و برخ��ی دیگ��ر را نیز ثابت اعالم کرده ای��م‪ .‬این توافق‬ ‫براس��اس دو بخش صنعت و کش��اورزی انجام شده و‬ ‫س��عی ما بر این است که مزیت های ملی را مدنظر قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اروپا و امریکا س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬با تکمی��ل عضویت ما در اوراس��یا می توانیم به‬ ‫موضوع های غیرتعرفه ای هم وارد شویم و دامنه تسهیل‬ ‫تجارت با این کش��ورها را گس��ترش دهی��م‪ .‬در نهایت‬ ‫این گون��ه می ش��ود که اقتصادها بیش��تر ب��ا هم پیوند‬ ‫می خورن��د‪ .‬تصور کنید کاالیی را که بخش��ی از ان در‬ ‫ایران‪ ،‬بخش��ی از ان در بالروس‪ ،‬بخشی در روسیه و‪...‬‬ ‫تولید می ش��ود یا در همین کش��ورهای عضو اوراس��یا‬ ‫فروخته یا به دیگر کش��ورهای جهان صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫منظور از پیمان اقتصادی یعنی همین ارتباط نظام مند‬ ‫بین کشورها در تولید و صادرات و واردات و‪. ...‬‬ ‫‹ ‹نامه الریجانی به روحانی‬ ‫‹ ‹ابالغ رئیس جمهوری‬ ‫در همین راستا رئیس جمهوری نیز قانون موافقتنامه‬ ‫موقت تشکیل منطقه ازاد تجاری بین ایران و اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫حجت االس�لام و المسلمین حس��ن روحانی یک قانون‬ ‫مص��وب مجلس را برای اجرا به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ابالغ کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در اجرای اصل یکصد‬ ‫و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری «قان��ون موافقتنامه موقت تش��کیل‬ ‫منطق��ه ازاد تجاری بی��ن جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و کش��ورهای عضو» را برای‬ ‫اجرا به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف موافقتنامه ایران و اوراسیا‬ ‫معاون پارلمان��ی رئیس جمه��وری از تصویب قانون‬ ‫موافقتنام��ه موقت تش��کیل منطق��ه ازاد تجاری بین‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬حسینعلی امیری اظهارکرد‪ :‬این منطقه ازاد‬ ‫با عضویت جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا و کش��ورهای ارمنس��تان‪ ،‬بالروس‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫قرقیزس��تان و فدراس��یون روس��یه تش��کیل می شود‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود‪ :‬توس��عه تجارت‬ ‫سپهر برزی مهر‬ ‫دبیر سندیکای صنعت برق ایران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹محدودیت ها و ممنوعیت ها باید برطرف‬ ‫شود‬ ‫ممنوعیت واردات بخش��ی از کاالها با توافقنامه اوراس��یا مغایرت‬ ‫دارد ک��ه اگ��ر ای��ن رویکرد اصالح نش��ود ب��ه احتمال زی��اد اجرای‬ ‫موافقتنامه به تاخیر می افتد‬ ‫چندجانب��ه و رواب��ط اقتصادی و تس��هیل تجارت کاال‬ ‫می��ان دولت های عضو از جمل��ه کاهش و حذف موانع‬ ‫تعرفه ای و غیرتعرفه ای از اهداف این موافقتنامه است‪.‬‬ ‫امی��ری از جمله امتیازهای این موافقتنامه را تش��کیل‬ ‫منطق��ه ازاد تجاری با توافق دولت های عضو براس��اس‬ ‫استانداردهای بین المللی اعالم کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫اجرای این موافقتنامه روابط اقتصادی میان کشورهای‬ ‫عضو در منطقه ازاد تجاری‪ ،‬توسعه و در راستای رونق‬ ‫اقتصادی موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای برقراری ارتباط با جهان‬ ‫مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت با‬ ‫بیان اینکه در فرایند توافق با اوراس��یا اخرین کشوری‬ ‫بودیم که باید در مجلس خودمان این موافقتنامه را به‬ ‫تصویب می رس��اندیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��ورای نگهبان هم‬ ‫این مهم را تایید و براساس روال قانونی‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫ب��ه رئیس جمه��وری و ایش��ان هم ان را ب��ه نهاد های‬ ‫اجرایی ابالغ خواهند کرد‪.‬‬ ‫بهروز حسن الفت در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫انچه باید در انتظارش باشیم اجرای هرچه سریع تر این‬ ‫توافقنامه اس��ت‪ .‬براس��اس توافقی که انجام شده‪ ،‬این‬ ‫موضوع باید در ‪ ۲‬ماه پ��س از تصویب پارلمان اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این میان مش��کلی که وجود دارد‪،‬‬ ‫بحث ممنوعیت واردات برخی کاالهایی است که ایران‬ ‫از س��ال گذش��ته ان را اجرایی کرده اس��ت‪ .‬در نتیجه‬ ‫تصمیم گی��ران دولت بای��د تجدیدنظ��ری در این باره‬ ‫داش��ته باشند چرا که ممنوعیت بخش��ی از این کاالها‬ ‫با توافقنامه اوراس��یا مغای��رت دارد که اگر این رویکرد‬ ‫اصالح نش��ود اجرای��ی در کار نخواهد بود و به احتمال‬ ‫زیاد کار اجرای موافقتنامه به تاخیر می افتد‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر اروپا و امریکا س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه منظور از منطقه ازاد تجاری به هیچ‬ ‫عنوان مکان فیزیکی را ش��امل نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تعبیر‬ ‫درس��تی به کار گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬منطقه ای در کار‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه توافقی است که ایران در قالب یک پیمان‬ ‫منطقه ای که بین ‪ ۵‬کشور عضو اوراسیا است‪ ،‬در بخش‬ ‫تعرفه ترجیحی تجاری ان مشارکت کرده است‪.‬‬ ‫الفت با اشاره به تصمیم و برنامه ایران برای عضویت‬ ‫دائمی در اوراس��یا اظهار کرد‪ :‬این موض��وع به فرایند‬ ‫انجام کار و ارزیابی ها بس��تگی دارد‪ .‬درحال حاضر این‬ ‫اتف��اق جدید اغاز راه اس��ت و باید هر س��ال ارزیابی ها‬ ‫انجام ش��ود که پس از ‪۳‬س��ال نتیج ه کار و برایند این‬ ‫عضویت موقت‪ ،‬تصمیم گیری برای اینده را مش��خص‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی معتقد است نگاه کلی در تجارت کشور این است‬ ‫که باید در افق میان مدت به پیمان منطقه ای بپیوندیم‬ ‫چراکه به سود ما است‪ .‬اعضای اوراسیا همسایه های ما‬ ‫تلقی می شوند و در این شرایط‪ ،‬اوضاع و روابط ما بهتر‬ ‫از کش��ور های دیگر است‪ .‬در نتیجه می توانند بازارهای‬ ‫ما به شمار روند‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدی��ر کل دفت��ر اروپ��ا و امریکا س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت‪ ،‬هرقدر بتوانیم پیوندم��ان را در قالب‬ ‫توافق با اوراس��یا توس��عه دهیم‪ ،‬می توان��د به مجموعه‬ ‫تعام��ل اقتص��ادی ما ب��ا جه��ان کمک کن��د چراکه‬ ‫جه��ان سال هاس��ت ب��ه س��مت پیمان ه��ا منطقه ای‬ ‫حرک��ت ک��رده اس��ت و ام��روز نتای��ج مثب��ت ان را‬ ‫می بینیم‪.‬‬ ‫الف��ت تصریح کرد‪ :‬ش��اید مدل دی‪ ۸‬ی��ا اکو تجربه‬ ‫خوب��ی ب��رای ما نبود‪ ،‬ام��ا تصور ما این اس��ت که اگر‬ ‫اوراس��یا به درس��تی راهبری ش��ود‪ ،‬موقعیت و فرصت‬ ‫مناس��بی برای برقراری ارتباط��ات محکم تر اقتصادی‬ ‫ما با کش��ورهای شمالی با محوریت روسیه خواهد بود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه روسیه به تنهایی ‪۷۰‬درصد تعامالت اوراسیا‬ ‫را انجام می دهد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق مش��ترک ایران و قزاقس��تان نیز بر این‬ ‫باور است تا زمانی که در مقررات داخلی مشکل داریم‬ ‫نمی توانیم نتیجه موثری از توافق با اوراس��یا به دس��ت‬ ‫بیاوری��م‪ .‬امی��ر عابدی به‬ ‫گف��ت‪ :‬ممنوعیت ها‪،‬‬ ‫محدودیت ه��ا‪ ،‬تعرفه ها و عوارض تجاری در کش��ور ما‬ ‫باعث کندی اجرا و به نتیجه نرسیدن این اتفاق جدید‬ ‫و به ط��ور کلی روابط ب��ا جهان می ش��ود و نمی توانیم‬ ‫چشم انداز روشنی در این باره داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موافقتنامه های اینچنینی گام نخست‬ ‫برای توس��عه روابط ای��ران با جهان اس��ت؛ در واقع تا‬ ‫ای��ن توافقنامه در نقطه تبادل و اج��را قرار بگیرد باید‬ ‫فرایندی را طی کند که ما هنوز در مرحله نخس��ت ان‬ ‫متوقف شده ایم‪.‬‬ ‫عاب��دی تاکید ک��رد‪ :‬ما بای��د ص��ادرات غیرنفتی را‬ ‫به عن��وان فعالی��ت موث��ر در حوزه تج��ارت خارجی و‬ ‫مولف��ه ای که س��ود کش��ور را به هم��راه دارد‪ ،‬در نظر‬ ‫بگیریم‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه نفت هم دچار تحریم‬ ‫شده و باید صادرات به کشورهای پیرامونی و منطقه را‬ ‫در اولویت قرار دهیم؛ بنابراین از فرصت اوراسیا باید به‬ ‫شکل حرفه ای استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه رئی��س اتاق مش��ترک ایران و قزاقس��تان‪،‬‬ ‫اوراس��یا فرص��ت طالیی اس��ت که بای��د به طور جدی‬ ‫ب��ه ان پرداخت و اهمی��ت این موضوع ب��رای ایران و‬ ‫تاجران ایرانی با کش��ورهای منطقه سی ای اس به ویژه‬ ‫اوراس��یا بس��یار حیاتی اس��ت که باید در اولویت قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬موضوعی که نگران��ی فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی را به همراه دارد‪ ،‬تعرفه ها و ارزش ها اس��ت‪.‬‬ ‫بی ثباتی و نوسان های نرخ ارز و همچنین ممنوعیت ها‬ ‫و محدودیت هایی که ایجاد شده‪ ،‬توافقی که با اتحادیه‬ ‫گمرکی اوراسیا داشتیم را دچار چالش می کند چراکه‬ ‫در منطقه اوراسیا ان را کمتر می پذیرند‪ .‬وقتی ما تعرفه‬ ‫و ارزش کااله��ا را اعالم می کنی��م این موضوع در یک‬ ‫بازه زمانی نمی تواند دس��تخوش تغییرات ش��ود چون‬ ‫توافق ها را زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫عابدی تصریح کرد‪ :‬با ش��رایط وی��ژه اقتصادی که با‬ ‫ان روبه رو هس��تیم‪ ،‬دولت باید با همکاری و مشارکت‬ ‫بخ��ش خصوصی بتواند تصمیم های روش��ن و پایداری‬ ‫را اتخاذ کند‪.‬‬ ‫بهروز حسن الفت‬ ‫امیر عابدی‬ ‫سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی ‪ ۸.۱۱‬میلیارد دالر است‬ ‫کش��ورهای پیش��رو در این صنعت همچون ترکیه‬ ‫که هم اینک باالی ‪ ۱۰‬درصد است‪ ،‬همچنان ناچیز‬ ‫به نظر می رس��د‪ .‬وی گفت‪ :‬با تحقق این امر س��هم‬ ‫گردشگری در تولید ناخالص داخلی از ‪ ۸.۱۱‬میلیارد‬ ‫دالر به باالی ‪ ۲۴‬میلیارد دالر خواهد رس��ید‪ .‬برای‬ ‫تحقق این مهم نیز به سرمایه گذاری افزون بر ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی در بخش گردشگری نیاز است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬میزان ورودی‬ ‫گردش��گران خارجی به کشورمان در سال گذشته و‬ ‫در اوج تحریم ها و ش��رایط خاص حاکم با رشد ‪۵۲‬‬ ‫درصدی نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۷‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار نفر رسید‪.‬‬ ‫ثبت بیش از ‪ ۱۷‬هزار شکایت مردمی در خرداد ‪۹۸‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان از دریاف��ت و ثب��ت ‪۱۷‬ه��زار و ‪۸۷۹‬‬ ‫گزارش و ش��کایت مردمی در ح��وزه کاال و خدمات در‬ ‫خرداد امس��ال خبر داد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬عباس تابش‬ ‫گف��ت‪ :‬از این تعداد ش��کایت ها‪ ۱۵ ،‬ه��زار و ‪ ۱۶۶‬مورد‬ ‫مربوط به کاال و ‪۲‬هزار و ‪ ۷۱۳‬شکایت مربوط به خدمات‬ ‫ب��وده که به ترتیب ‪ ۸۵‬و ‪۱۵‬درص��د را در بر می گیرد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬بیشترین شکایت های دریافتی در بخش کاال در‬ ‫ح��وزه نان‪ ،‬میوه و س��بزی و در بخش خدمات در حوزه‬ ‫رس��توران های غذاخوری و تعمیرگاه های خودروهای‬ ‫سبک بوده است‪ .‬نحوه دریافت شکایات به طورتلفنی‪،‬‬ ‫حض��وری و کتبی بوده که به ترتیب ‪ ۱۱‬هزار و ‪۴ ،۳۸۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۲‬و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۵۳‬مورد را شامل می شود‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫با اش��اره به اینکه از مجموع ش��کایت های رس��یدگی‬ ‫ش��ده ‪۵‬ه��زارو ‪ ۴۳‬مورد متخلف و ‪۵‬ه��زارو ‪ ۶۶۲‬مورد‬ ‫غیرمتخلف شناخته شده اند‪ ،‬تاکید کرد‪۷ :‬هزار و ‪۱۷۴‬‬ ‫مورد در حال بررسی هستند‪.‬‬ ‫ای��ن روزها برای اس��تخراج ارز رمزها در ایران و‬ ‫کس��ب درامد ارزی با برق یارانه ای تکاپویی ایجاد‬ ‫ش��ده که می توان ان را یک فرص��ت ایده ال برای‬ ‫تامین مالی صنعت برق و بنگاه های فعال این بخش‬ ‫دانست‪ .‬در ‪۱۳‬سال گذشته‪ ،‬روند سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت برق کشور کاهشی بوده است و درحال حاضر‬ ‫تولید ب��رق و ایجاد نیروگاه توجیه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫در حال��ی که با ایجاد س��از کارهای قانونی می توان‬ ‫از فرصت پیش امده در تولید و اس��تخراج ارزهای‬ ‫رمزینه در کشور برای جبران نیازهای مالی صنایع‬ ‫برق اس��تفاده کرد‪ .‬در حالی ظرفیت اسمی و عملی‬ ‫تولی��د برق در ایران به ترتی��ب ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫مگاوات اعالم ش��ده که حجم مصرف روزانه مزارع‬ ‫اس��تخراج ارزهای رمزنگاری شده در کشور حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪۱۰۰۰‬م��گاوات اس��ت که در مقایس��ه با‬ ‫ظرفیت تولید برق در کش��ور رقم اندکی به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬صنعت برق کش��ور با چالش جدی در نبود‬ ‫سرمایه گذار روبه رو اس��ت چراکه تولید برق دیگر‬ ‫برای س��رمایه گذار داخلی و خارج��ی توجیه پذیر‬ ‫نیس��ت و س��رمایه گذاران در صورت واقعی شدن‬ ‫ن��رخ ب��رق جذب این صنع��ت می ش��وند و در این‬ ‫صورت امکان بازگشت سرمایه در این بخش فراهم‬ ‫می شود‪ .‬برق مصرفی برای تولید و استخراج ارزهای‬ ‫رمزپای��ه می تواند با نرخ صادراتی در اختیار فعاالن‬ ‫ای��ن بخش ق��رار گیرد‪ .‬نرخ متوس��ط هر کیلووات‬ ‫س��اعت برق در ایران ‪ ۸۰‬تومان است و این در حالی‬ ‫اس��ت که متوسط نرخ تمام ش��ده تولید برق برای‬ ‫وزارت نیرو بدون محاسبه گاز حدود ‪ ۲۰۰‬تومان و‬ ‫با محاس��به گاز مصرفی‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬تومان‬ ‫به ازای هر کیلووات س��اعت اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫دولت برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان یارانه به مشترکان می دهد‪.‬‬ ‫تولی��د هر واح��د بیت کوی��ن ح��دود ‪ ۷۲‬هزار‬ ‫کیلووات س��اعت برق مصرف می کن��د که هزینه‬ ‫واقعی این مصرف حدود ‪ ۳۵‬میلیون تومان اس��ت‪،‬‬ ‫حال انک��ه اس��تخراج کنندگان ای��ن ارز مجازی‬ ‫در کش��ور ک��ه از برق یارانه ای صنعت��ی‪ ،‬خانگی یا‬ ‫کش��اورزی بهره می برند درحال حاضر برای تولید‬ ‫ه��ر بیت کوین فق��ط حدود ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬میلیون تومان‬ ‫پرداخت می کنن��د‪ .‬بنابراین اگر با تدوین قوانین یا‬ ‫ایین نامه های مرتبط از سوی دولت‪ ،‬ساز کار تولید‬ ‫ارزهای رمزپایه در ایران قانونی و نرخ محاس��باتی‬ ‫برای مصرف برق مزارع تولیدی این بخش‪ ،‬واقعی و‬ ‫بر مبنای نرخ صادراتی برق محاسبه شود‪ ،‬منجر به‬ ‫تزریق مالی مناسبی به صنعت برق کشور می شود‬ ‫که در نهایت احیای دوباره این صنعت و زنجیره ان‬ ‫را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬نشس��ت هایی هم می��ان وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان بورس و برخی دیگر‬ ‫از نهاده��ای دولتی برای تدوی��ن ایین نامه مربوط‬ ‫به محاس��به نرخ ب��رق مصرفی تولید و اس��تخراج‬ ‫ارز رمزها در کش��ور برگزار شده است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫براس��اس توافق های به عمل امده‪ ،‬نرخ محاسباتی‬ ‫ای��ن بخش‪ ۷ ،‬س��نت به ازای هر کیلووات س��اعت‬ ‫تعیین و بخش��نامه ان نیز به کمیسیون اقتصادی‬ ‫دولت ارجاع شده که قرار است در هیات وزیران نیز‬ ‫به بحث گذاشته و تصویب شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫حذف برچسب قیمت‬ ‫از روی کاالها‬ ‫غیرقانونی است‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬حذف‬ ‫برچس��ب قیمت از روی کاالها غیرقانونی اس��ت و‬ ‫در صورت اس��تنکاف‪ ،‬پرونده فروشنده متخلف به‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫و تعزیرات حکومتی ارجاع می شود‪ .‬به گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬رضا رحمانی درباره حذف برچسب قیمت از‬ ‫روی کاالها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نصب برچسب قیمت روی‬ ‫کاال الزامی بوده و کنترل های بسیاری برای اجرایی‬ ‫ش��دن این مهم انجام می ش��ود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫حذف برچسب نرخ از روی کاالها‪ ،‬غیرقانونی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درج نش��دن نرخ روی کاالها یکی از مواردی‬ ‫اس��ت که باعث تشکیل پرونده در سازمان حمایت‬ ‫از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی می شود‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به تاثیر راه اندازی‬ ‫س��امانه جامع تجارت در توزیع کاالها تصریح کرد‪:‬‬ ‫تمام��ی این س��امانه ها برای کنت��رل و رصد نحوه‬ ‫توزی��ع کاال طراحی ش��ده تا ردیابی مس��یر توزیع‬ ‫الکترونیکی ممکن شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سهم صنعت گردش��گری در ایران براساس اعالم‬ ‫بانک مرک��زی‪ ۸.۱۱ ،‬میلی��ارد دالر معادل ‪۳‬درصد‬ ‫از تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬اس��ت که معاون‬ ‫رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری این رقم را به نس��بت‬ ‫سهم دیگر رقیبان منطقه ای و جهانی از این صنعت‬ ‫پردرامد قاب��ل قبول نمی داند‪ .‬علی اصغر مونس��ان‬ ‫در گفت وگو با ایرنا در یاس��وج تاکید کرد‪ :‬براساس‬ ‫هدف گذاری و برنامه ریزی س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری سهم صنعت گردشگری‬ ‫در تولید ناخالص داخلی از ‪۳‬درصد به باالی ‪۶‬درصد‬ ‫ارتق��ا می یابد ک��ه البته این عدد به نس��بت برخی‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصت های‬ ‫تولید‬ ‫ارزرمزها به‬ ‫نرخ صادراتی‬ ‫توقف در ایستگاه ممنوعیت واردات ایران‬ ‫رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی در نام��ه ای به‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ۴ ،‬قانون موافقتنامه موقت تش��کیل‬ ‫منطقه ازاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫را اب�لاغ کرد‪ .‬عل��ی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی طی نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫قانون موافقتنامه موقت تش��کیل منطق��ه ازاد تجاری‬ ‫بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫و کشورهای عضو را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬موافقتنامه موقت تشکیل منطقه ازاد‬ ‫تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا‪ ،‬با عضویت جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا و کش��ورهای ارمنس��تان‪ ،‬بالروس‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬قرقیزس��تان و فدراس��یون روسیه تشکیل‬ ‫می ش��ود و هدف ان توسعه تجارت چندجانبه و روابط‬ ‫اقتصادی و تس��هیل تجارت کاال میان دولت های عضو‬ ‫از جمل��ه کاهش و حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کاهش اندک نرخ گوشت‬ ‫با وجود انباشت وام‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از اخرین وضعیت تامین و توزیع گوشت قرمز گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫زنبورداری‬ ‫شغلی زودبازده‬ ‫اما نیازمند‬ ‫اموزش‬ ‫کاهش اندک نرخ گوشت با وجود انباشت دام‬ ‫عفت رئیسی ‪-‬رئیس هیات مدیره کانون‬ ‫علم‪ ،‬فن و دانش زنبورعسل‬ ‫دپوی ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تلفن همراه در بازار‬ ‫خبر‬ ‫اتحادی��ه‬ ‫رئی��س‬ ‫فروش��ندگان گوش��ی‬ ‫ تلفن هم��راه گف��ت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۸۰۰‬ت��ا‬ ‫‪ ۹۰۰‬ه��زار تلفن همراه‬ ‫فروخته نش��ده در بازار‬ ‫وجود دارد که می تواند‬ ‫نیاز کش��ور را تامین کند‪ .‬ابراهیم درستی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و‬ ‫تصویری‪ ،‬تلفن همراه و لوازم جانبی در گفت وگو‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬با بیان اینکه ‪۸۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۹۰۰‬هزار تلفن همراه فروخته نش��ده در بازار‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ش��رکت های واردکننده‬ ‫تلفن همراه که ثبت س��فارش انجام داده اند سهم‬ ‫ب��ازار را تامین کنند‪ ،‬امیدوار هس��تیم بازار تلفن‬ ‫هم��راه با کمبود کاال روبه رو نش��ود‪ .‬درس��تی با‬ ‫تاکید بر اینکه واردات گوش��ی مسافری معایبی‬ ‫را ب��ه دنبال دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬حتی واحد های صنفی‬ ‫نیز در ش��رایط فعلی تمایل دارند کاالی موردنیاز‬ ‫خود از طریق شرکت های واردکننده تلفن همراه‬ ‫تامی��ن کنند چراک��ه خدمات پ��س از فروش و‬ ‫مس��ائل مربوط به ان نسبت به واردات مسافری‬ ‫منطقی تر است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان دستگاه های‬ ‫صوت��ی و تصویری‪ ،‬تلفن هم��راه و لوازم جانبی با‬ ‫اشاره به نشست این اتحادیه و مسئوالن ذی ربط‬ ‫ب��ا هدف رصد بازار تلفن همراه اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫نشست مقرر شد که در صورت تامین نشدن سهم‬ ‫بازار‪ ،‬تدابیر دیگری اندیشیده شود تا بازار تامین‬ ‫شود و اجرای طرح رجیستری ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منصور پوریان‬ ‫علی اکبری‬ ‫حسین محمدی‬ ‫گفته می ش��ود که در چند روز گذش��ته نرخ گوشت‬ ‫نس��بت به م��اه قبل ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار تومان کاهش داش��ته‬ ‫است‪ .‬اما ایا این کاهش نرخ برای مصرف کننده کافی و‬ ‫رضایت بخش اس��ت؟ پاسخ غیر قابل پیش بینی نیست‪.‬‬ ‫خیر‪ .‬این کاهش رضایت بخش نیست‪ .‬نرخ یک کیلوگرم‬ ‫گوشت گوسفند در پایان فروردین ‪ ۴۲ ،۹۷‬هزار و ‪۲۳۹‬‬ ‫توم��ان بود‪ ،‬ول��ی این نرخ در پایان اس��فند ‪ ۹۷‬به ‪۹۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۷۳‬توم��ان رس��ید که نش��ان دهنده افزایش‬ ‫‪۱۲۶‬درص��دی ان در دوره فروردین تا اس��فند س��ال‬ ‫گذشته اس��ت‪ .‬هر یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله‬ ‫هم که در پای��ان فروردین ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۳۹‬هزار و ‪۵۲۷‬‬ ‫تومان به فروش می رفت‪ ،‬در ماه پایانی این سال تا رقم‬ ‫‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۸۲۶‬تومان باال امد‪ .‬این محصول در س��ال‬ ‫گذشته بدون احتس��اب فروردین ‪ ۱۱۹‬درصد افزایش‬ ‫نرخ داشته است‪ .‬حاال هر کیلوگرم گوشت دام سنگین‬ ‫به طور متوسط ‪ ۸۰‬هزار تومان و هر کیلوگرم دام سبک‬ ‫‪ ۸۷‬تا ‪ ۸۸‬هزار تومان در کش��ور به فروش می رسد که‬ ‫نسبت به ماه گذشته کاهش ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار تومانی داشته‬ ‫است‪ .‬این کاهش نرخ اگرچه خوب است اما برای مردم‬ ‫ملموس نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ ‪ ،‬خبرها حاکی از ان اس��ت که با‬ ‫انباش��ت دام در دامداری ها و مازاد دام عش��ایر روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬ایا این به معنای کاهش نرخ است؟ کسی در‬ ‫این باره اظهار نظر نمی کند و مسئوالن به پیگیری های‬ ‫ما پاس��خ نمی دهند‪ .‬حال اینکه وضعیت تامین و توزیع‬ ‫گوشت در کشور چگونه است؟‬ ‫‹ ‹انباشت دام در دامداری ها‬ ‫انباش��ت دام در دامداری های کشور چند روزی است‬ ‫به نق��ل از رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫منص��ور پوریان‪ ،‬رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام‬ ‫کشور در تایید این خبر در گفت وگویی کوتاه با‬ ‫گفت‪ :‬با انباش��ت حدود ‪۲۰‬درصدی دام سبک و حدود‬ ‫‪۳۵‬درصدی دام سنگین در دامداری های کشور روبه رو‬ ‫هس��تیم و این موضوع به تایید وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫رس��یده است‪ .‬این یافته ها بر اساس گزارش هایی که از‬ ‫دامداران به ما می رس��ید دریافت ش��د و پس از ان در‬ ‫بازدیدی این موضوع تایید شد‪.‬‬ ‫وی پیش ت��ر به ایلنا گفت‪ :‬بیش��ترین انباش��ت دام‬ ‫ن تهران اس��ت و پس از ان استان های‬ ‫مربوط به اس��تا ‬ ‫قم‪ ،‬مرکزی و فارس به عن��وان قطب های بزرگ تولید‬ ‫دام قرار دارند‪.‬‬ ‫پوریان با اشاره به کاهش نرخ گوشت قرمز در خرداد‬ ‫و تیر س��ال جاری علت کاهش نرخ گوش��ت را افزایش‬ ‫تولی��د دام داخلی عنوان کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر هر‬ ‫کیلوگرم گوش��ت دام سنگین به طور متوسط ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫تومان و هر کیلوگرم دام س��بک ‪ ۸۷‬تا ‪ ۸۸‬هزار تومان‬ ‫در کش��ور به فروش می رس��د که نسبت به ماه گذشته‬ ‫کاهش ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هزار تومانی داشته است‪.‬‬ ‫پوریان همچنین از افزایش جمعیت دام مولد سبک‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬جمعیت دام مولد سبک از ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫نخستین نشست ویدئوکنفرانس رئیس اتاق اصناف ایران با رئیسان اتاق های اصناف‬ ‫کشور با محوریت بررسی توافق مالیاتی سال ‪ ،۹۷‬یکشنبه ‪ ۱۶‬تیر سال جاری در اتاق‬ ‫اصناف ایران با حضور رئیسان اتاق های اصناف کشور به شکل مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران‪ ،‬سعید ممبینی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫ایران در این نشس��ت گفت‪ :‬برگزاری این نوع نشس��ت ها را در حوزه کمیس��یون های‬ ‫اتاق اصناف‪ ،‬بازرس��ی و نظارت و همچنین ب��ا مدیران روابط عمومی اتاق های اصناف‬ ‫در کش��ور خواهیم داشت تا مشکالت و دغدغه های این واحدها بررسی و مطرح شود‬ ‫و این امادگی را داریم که نشست ها را با حضور هیات رئیسه اتاق های اصناف به طور‬ ‫مشترک داشته باشیم‪.‬‬ ‫ممبینی درباره بررس��ی توافق مالیاتی سال ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ :‬درصد باالیی از مودیان‬ ‫مالیات��ی از وضعیت معافیت مالیاتی و افزایش صفر درصدی توافق مالیاتی س��ال ‪۹۷‬‬ ‫رضایت داشتند و از این نظر خرسندیم‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ایران درباره مباحث مطرح ش��ده در این نشس��ت افزود‪ :‬بحث‬ ‫م��وازی کاری بین نهادها و س��ازمان ها با اصناف‪ ،‬فروش��گاه های زنجیره ای و بررس��ی‬ ‫مش��کالت واحدهای بازرسی و نظارت را با جدیت دنبال خواهیم کرد و به دنبال رفع‬ ‫محدودیت ها و تامین منابع برای حل دغدغه ها و مش��کالت اصناف هستیم و تاکنون‬ ‫اقدامات موثری نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نرم افزار مش��ترکی برای س��امانه بازرسی و نظارت طراحی شده و‬ ‫ب��ه زودی اجرایی خواهد ش��د تا به طور موثرتر بتوان عمل ک��رد و همچنین ایرادها و‬ ‫مش��کالت طرح تسهیم وجوه بررسی ش��ده که یکی از این موارد تاخیر در پرداخت و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زنب��ورداری ش��غل زودبازده��ی اس��ت که‬ ‫هیچ گونه مخاطراتی برای زمین و محیط زیست‬ ‫ندارد و در برنامه های توسعه کشاورزی و غذایی‬ ‫توج��ه به زنبورداری درنهایت کمکی به افزایش‬ ‫کیف��ی و کمی محصوالت کش��اورزی و امنیت‬ ‫غذای��ی اس��ت‪ .‬در بحث حفظ اکوسیس��تم نیز‬ ‫موضوع این اس��ت که ما هر سال هزاران هکتار‬ ‫نه��ال می کاریم اما برای جلوگی��ری از‪ ،‬از بین‬ ‫رفتن طبیعت شایس��ته است با گیاهان دوست‬ ‫باش��یم ک��ه زنبور عس��ل از گرده و ش��هد انها‬ ‫بهره مند ش��ود و به بقای انچه کاش��ته می شود‬ ‫ه��م کمک کند‪ .‬موض��وع دیگر برای جلوگیری‬ ‫از گردوغب��ار و هج��وم ریزگرده��ا در مناط��ق‬ ‫جنوب کش��ور اس��تفاده از زنبور عسل در کنار‬ ‫درخت س��در بهترین گزینه است‪ .‬سازگاری با‬ ‫محیط و بی نیازی به ابیاری دس��تی این درخت‬ ‫برای زنبورعس��ل بس��یار مفید است و کمک به‬ ‫حفاظ��ت از خاک ه��م می کند‪ .‬با وجود این هر‬ ‫کسی نمی تواند زنبوردار خوبی باشد‪ .‬متاسفانه‬ ‫تعداد زنبورداران صعودی و رو به افزایش است‪.‬‬ ‫بی برنامگی در پرداخت وام به قشرهای گوناگون‬ ‫موجب شده گرایش به زنبورداری زیاد شود اما‬ ‫از انجای��ی ک��ه اموزش های الزم ب��ه انها داده‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬بنابراین پرداخ��ت این وام ها به نظر‬ ‫نوعی از سربازکردن برنامه ریزان است که عده ای‬ ‫را بدون اموزش به زنبورداری تشویق می کنند‬ ‫و کنترلی هم بر کار انها ندارند که ایا این افراد‬ ‫ ک��ه از صنف های دیگر تس��هیالت زنبورداری‬ ‫گرفته ان��د ایا در کار خود موفق بوده اند یا خیر‪.‬‬ ‫برای اعالم ادعای کذب ایجاد اشتغال‪ ،‬کارهایی‬ ‫انجام می ش��ود که باعث اسیب رس��انی به سایر‬ ‫زنب��ورداران می ش��وند‪ .‬اموزش در اس��تان ها و‬ ‫شهرس��تان ها از س��وی تعاونی ه��ا و اتحادیه ها‬ ‫انجام می ش��ود اما این اموزش ها ناکافی اس��ت‬ ‫و درنهایت به همین علت بس��یاری از انها دچار‬ ‫زی��ان می ش��وند‪ .‬این در حالی اس��ت که تعداد‬ ‫کلنی ه��ای موجود برای ایران کفایت می کند و‬ ‫کاری که باید انجام دهیم این است که کیفیت‬ ‫را افزای��ش دهی��م و برای افزای��ش این کیفیت‬ ‫در حوزه های��ی مانن��د تامین نه��اده‪ ،‬دارو‪ ،‬ابزار‬ ‫س��اخت کندو‪ ،‬تجهی��زات و روش های تولید و‬ ‫کود محصوالتی که از فراوری های زنبور عس��ل‬ ‫اس��تحصال می شود‪ ،‬س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬در‬ ‫بحث خدمات و تامی��ن نهاده ها نیز زنبورداران‬ ‫در رنج هستند و باید عدالت اجتماعی برای این‬ ‫قشر زحمتکش که دور از خانواده و شهر و روستا‬ ‫در ش��رایط بسیار س��خت و با کمترین امکانات‬ ‫به تولید مش��غولند‪ ،‬فراهم شود‪ .‬انها از خدمات‬ ‫دولتی در موضوع بیمه که بخشی را دولت تقبل‬ ‫می کند‪ ،‬بهره مند نیستند و بسیار ناامید بوده و‬ ‫شرایط مطلوبی ندارند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منصور پوریان‪ :‬نگرانی دامداران از ادامه افزایش انباش��ت دام‬ ‫بجا اس��ت‪ ،‬برای این مش��کل چند راهکار به وزارت جهادکشاورزی‬ ‫پیشنهاد داده ایم‪ .‬امیدواریم با توجه به نتیجه منفی انباشت تولید‬ ‫در دامداری ها‪ ،‬دولت با یکی از انها موافقت کند‬ ‫راس در س��ال گذش��ته به ‪ ۳۱‬میلیون راس در س��ال‬ ‫جاری رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزایش جمعی��ت دام مولد را نویدبخش افزایش‬ ‫تولید در س��ال جاری دانست و گفت‪ :‬پیش بینی اب و‬ ‫هوا نیز نشان می دهد که سال پربارانی را پیش رو داریم‬ ‫که مراتع سبز و زایش های باالی دام ها را درپی دارد‪.‬‬ ‫پوریان با تاکی��د بر اینکه نگرانی دام��داران از ادامه‬ ‫افزایش انباش��ت دام بجا است‪ ،‬افزود‪ :‬برای این مشکل‬ ‫چند راهکار به وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد داده ایم‪.‬‬ ‫امیدواریم ب��ا توجه به نتیجه منفی انباش��ت تولید در‬ ‫دامداری ها‪ ،‬دولت با یکی از انها موافقت کند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کشور راهکارهای‬ ‫پیش��نهادی را خری��د دام های مازاد ازس��وی دولت یا‬ ‫صدور اجازه صادرات دام زنده عنوان کرد‪.‬‬ ‫پوریان اظهار کرد‪ :‬ترکیه از ابتدای خرداد سال جاری‬ ‫ت��ا امروز از طریق بندره��ای جنوبی ما حدود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫راس دام سبک به کش��ورهای حاشیه خلیج فارس و ‪۶‬‬ ‫هزار راس دام س��نگین به عراق صادر کرده اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حالی که این ظرفیت ه��ای صادراتی پیش تر متعلق به‬ ‫ما بود‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه دام مازاد عشایر‬ ‫عضو کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب‪ ،‬مناب��ع طبیعی و‬ ‫محیط زیست مجلس شورای اسالمی نیز درباره شرایط‬ ‫تامین و توزیع گوش��ت گفت‪ :‬فصل کنونی زمان عرضه‬ ‫دام مازاد عش��ایر اس��ت و بخش عمده ای از این دام ها‬ ‫ب��ه بازار عرضه می ش��وند و بخش دیگ��ری را نیز روانه‬ ‫پرواربندی ه��ا می کنند‪ ،‬در این ش��رایط نباید بازار این‬ ‫میزان دچار تنش باشد‪.‬‬ ‫عل��ی اکبری در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره کاهش‬ ‫نیافتن نرخ گوشت قرمز با وجود عرضه کافی دام زنده‬ ‫به بازار گفت‪ :‬فصل کنونی زمان عرضه دام مازاد عشایر‬ ‫اس��ت و بخش عم��ده ای از این دام ها به ب��ازار عرضه‬ ‫می ش��وند و بخش دیگ��ری را نیز روان��ه پرواربندی ها‬ ‫می کنند‪ ،‬در این ش��رایط نباید بازار به این میزان دچار‬ ‫تنش باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز با اشاره به اینکه دالالن نه تنها‬ ‫در بازار گوش��ت قرمز بلک��ه در تمامی بخش ها حضور‬ ‫پررنگی دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخشی از نارسایی ها شامل‬ ‫کمبود عرضه یا افزای��ش نرخ محصوالت که در بازار ها‬ ‫وجود دارد ناشی از بروز و ظهور دالالن است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫بی��ان اینکه وزارت جهاد کش��اورزی ب��ه دنبال حذف‬ ‫دالالن در بازار گوش��ت قرمز اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫روش هایی ک��ه می توان با اس��تفاده از ان دالالن را از‬ ‫بازارها کنار گذاش��ت‪ ،‬ایجاد زنجیره های تولید اس��ت‪.‬‬ ‫حض��ور دالالن در بازارها واقعیتی انکارناپذیر و مخرب‬ ‫اس��ت و بی اعتمادی و ناامی��دی را در جامعه به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اعالم رضایت اصناف از توافق مالیاتی با دولت‬ ‫واریز پول به حساب ها است و جرایم نیز احصاء خواهد شد و قراردادها تفهیم می شود‬ ‫که امکان استفاده از تخفیف ها برای اتحادیه ها بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در ابتدای نشست ویدئو کنفرانس‪ ،‬حسن احمدلو‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫اصناف قم با اشاره به برگزاری ویدئوکنفرانس بیان کرد‪ :‬امیداوریم اینگونه نشست ها که‬ ‫هزینه کمتری دارد بیشتر برگزار شده و نتیجه مثبتی را نیز به دنبال داشته باشد‪ .‬وی‬ ‫درباره توافق مالیاتی س��ال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬توافق بس��یار خوبی برای سال جاری رقم خورد و‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد کاسبان قم اظهارنامه های مالیاتی خود را تحویل دادند که این مسئله‬ ‫بسیار خوبی است‪ .‬در ادامه شاهپور رضایی افشار‪ ،‬رئیس اتاق اصناف اردبیل اظهار کرد‪:‬‬ ‫درباره مالیات ارزش افزوده مش��کالتی در اس��تان داریم که امیدواریم اینگونه مسائل با‬ ‫درایت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و تعامل با دولت و دیگر نهادها برطرف شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه تولیدکنندگان محصوالت در‬ ‫زمینه گوش��ت قرمز و س��ایر محصوالت بای��د فرایند‬ ‫تولی��د و توزی��ع را مدیری��ت کنن��د و در عی��ن حال‬ ‫ش��بکه های تولی��د و توزیع نی��ز توجه کافی ب��ه بازار‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نظارت بر بازار باید مردمی‬ ‫ش��ود و مردم با نظارت بر بازار وضعیت ان را مدیریت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رضایت کبابی ها از توزیع گوشت‬ ‫در چن��د ماه گذش��ته کبابی ها ش��کایت های زیادی‬ ‫درباره توزیع نادرس��ت گوش��ت داش��تند اما حاال این‬ ‫موضوع حل ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه کباب‪ ،‬حلیم‬ ‫و اش در این ب��اره گف��ت‪ :‬از ابت��دای فروردین با توزیع‬ ‫گوش��ت وارداتی در بین تمامی رستوران ها‪ ،‬نرخ غذای‬ ‫اماده شکسته شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف تهران‪،‬‬ ‫حسین محمدی اظهار کرد‪ :‬از ابتدای فروردین با توزیع‬ ‫گوش��ت وارداتی در بین تمامی رستوران ها‪ ،‬نرخ غذای‬ ‫اماده شکسته شد‪.‬‬ ‫به گفته محمدی‪ ،‬ن��رخ کباب کوبیده از ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومان ش��روع می شود و بسته به وزن و نوع گوشت ان‬ ‫در رستوران ها متفاوت است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کباب‪ ،‬حلیم و اش نرخ خرید گوشت‬ ‫وارداتی را ‪ ۴۷‬تا ‪ ۴۸‬هزار تومان و گوشت گرم و تازه را‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۹۰‬هزار تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نهاده��ای نظارتی به طور ش��بانه روزی بر‬ ‫ای��ن صنف نظارت دارند و در صورت مش��اهده تخلف‪،‬‬ ‫با واحد های متخطی برخورد می کنند‪.‬‬ ‫گزارشی که از نظر گذراندیم تایید کننده این است که‬ ‫میزان زیادی از تنش های ماه های قبل رفع ش��ده است‬ ‫و حاال ش��رایط کاهش نرخ گوشت را داریم اما ایا ستاد‬ ‫تنظیم بازار رای به کاهش محسوس گوشت می دهد؟‬ ‫محمود هاش��می‪ ،‬رئیس اتاق اصناف ش��یراز با مثبت ارزیابی کردن توافق مالیاتی‬ ‫امس��ال اظهار کرد‪ :‬مسئله موازی کاری دیگر نهادها با اصناف که به صورت خودجوش‬ ‫عمل می کنند باعث نارضایتی اصناف می شود و اگر اصناف بخواهند کار موفقی داشته‬ ‫باش��ند دیگر نهادها باید دست از موازی کاری بردارند چراکه اصناف تنها تشکل مدنی‬ ‫هس��تند و واحدهای بازرسی و نظارت باید پیگیری وصول داشته باشند و این مسئله‬ ‫باید در هیات دولت مطرح شود‪.‬‬ ‫یوس��ف جعفری‪ ،‬رئی��س اتاق اصناف کرمان افزود‪ :‬رش��د روزافزون فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای که به طور رس��می و غیررس��می فعالیت گس��ترده ای دارند کار کس��به را‬ ‫تحت ش��عاع قرار داده و باعث ابطال تعداد زیادی از پروانه های کسب شده اند و تفاوت‬ ‫نرخ زیادی با واحدهای صنفی نیز ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حریم و حدود صنفی اشباع شده و به ازای هر ‪ ۲۰‬نفر در کرمان یک واحد‬ ‫صنفی دایر است که این رقم با نرم جهانی فاصله بسیاری دارد‪.‬‬ ‫محمدرضا جعفریان‪ ،‬مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران نیز در این نشست مطرح کرد‪:‬‬ ‫توافق مالیاتی امسال خوب بود و بر اساس نظرسنجی انجام شده بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار واحدصنفی نسبت به توافق مالیاتی اظهار رضایت کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه اصناف باید اموزش را س��رلوحه کار خود قرار دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دانایی اس��ت که توانمندی می اورد و اصناف باید مس��تندات و عملکرد فروش خود‬ ‫را داش��ته باشند و از سال ‪ ۹۹‬مالیات بر اس��اس ارائه مستندات و امار خواهد بود و‬ ‫اصن��اف باید به دنبال اموزش و ارائه مدارک باش��ند ت��ا بعدها مورد هجمه ممیزین‬ ‫قرار نگیرند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه فتوکپی و اوزالید‬ ‫رئیس اتحادیه تهیه کنن��دگان فتوکپی‪ ،‬اوزالید و پلی کپی با‬ ‫بیان اینکه مواد اولیه مصرفی این صنف رشد نرخ ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬برابری‬ ‫داش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬دس��تگاه های مورد استفاده در این صنف‬ ‫به شدت قدیمی ش��ده و نیاز به واردات در این زمینه احساس‬ ‫می شود‪ ،‬اما ارزی برای ان درنظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬داود‬ ‫دهخدا اظهار کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته به واسطه رشد نرخ‬ ‫ارز و اعم��ال تحریم های اقتصادی‪ ،‬واردات دس��تگاه های کپی‬ ‫و اوزالید به کش��ور به شدت سخت ش��ده و عموم دستگاه های‬ ‫مصرفی‪ ،‬کارکرده و دست دوم است که در این زمینه‬ ‫نامه نگاری و اطالع رس��انی شده اس��ت‪ ،‬زیرا خرید و‬ ‫واردات کاالهای دسته دوم به کشور هزینه قابل توجه‬ ‫و ارزب��ری بس��یاری دارد‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬دس��تگاه‬ ‫جدی��دی در این صنف به کش��ور وارد نش��ده و این‬ ‫در حالی اس��ت که ارز دولت��ی یا نیمایی به ان تعلق‬ ‫نمی گیرد که در کنار ان تامین و خرید مواد مصرفی‬ ‫همچون پونر و کاغذ در کشور به شدت سخت شده و درمجموع‬ ‫نرخ این مواد در یک س��ال گذش��ته رشد ‪۶‬تا‪۷‬برابری را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی‪،‬‬ ‫اوزالید و پلی کپی یاداور ش��د‪ :‬برای رفع نیاز بازار در‬ ‫زمینه دستگاه های مصرفی‪ ،‬نیاز به واردات مواد اولیه‬ ‫و کاغذ احساس می شود‪ ،‬زیرا استفاده از دستگاه های‬ ‫کارک��رده هزینه های جاری واحدهای صنفی را بیش‬ ‫از گذش��ته افزای��ش داده اس��ت و درمجموع هزینه‬ ‫تعمیر و نگهداری و اس��تفاده از دستگاه های قدیمی‬ ‫در بلندمدت بیش از هزینه خرید دستگاه های جدید و روزامد‬ ‫است‪ .‬دهخدا در پاسخ به این پرسش که ایا این صنف با مشکل‬ ‫تداخل صنفی روبه رو اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بیش��تر واحدهای‬ ‫صنفی یک دستگاه فتوکپی وجود دارد که این موضوع تداخل‬ ‫صنفی به ش��مار می رود‪ ،‬اما بزرگ ترین مشکل این صنف وجود‬ ‫دس��تگاه های کپی و ارائه خدمات اینچنینی از سوی نهاد های‬ ‫گوناگ��ون در س��ازمان های دولت��ی اس��ت‪ .‬وی تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان های دولتی که با ارباب رجوع بس��یاری سروکار دارند‬ ‫محلی را ب��رای ارائه خدمات کپی درنظ��ر گرفته اند و با اجاره‬ ‫دادن ای��ن مکان ها به اف��راد‪ ،‬درامدزایی می کنند که با قوانین‬ ‫نظام صنفی در تداخل است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫نقدینگی در مرز ‪ ۱۹۰۰‬هزار میلیارد تومان قرار گرفت‬ ‫بر اساس جدید ترین امار بانک مرکزی‪ ،‬میزان نقدینگی‬ ‫در پای��ان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در حالی ب��ه ‪ ۱۸۸۲‬میلیارد تومان‬ ‫رس��یده که این رقم نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۶‬معادل ‪۲۳.۱‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪ .‬سرعت رشد نقدینگی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۶‬یک درصد بیش��تر شد ه به‬ ‫طوری که این رش��د که معادل ‪ ۲۲.۱‬درصد بوده در س��ال‬ ‫گذشته به ‪ ۲۳.۱‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫در بررس��ی اجزای نقدینگی‪ ،‬نکته قابل تامل میزان رشد‬ ‫پول اس��ت که سال گذشته یک رکورد کم س��ابقه ای را به‬ ‫ثبت رسانده است‪ .‬در سال گذشته میزان پول با رشد ‪۴۶.۵‬‬ ‫درصدی نسبت به سال ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۲۸۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و میزان ش��به پول نیز با رشد ‪ ۱۹.۶‬درصدی نسبت به سال‬ ‫پیش از ان به ‪ ۱۵۹۷‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫ضرورت هدایت پول به سمت تولید‬ ‫‹ ‹بهره گیری از فرصت نقدینگی در کشور‬ ‫‹ ‹عامل اصلی رشد نقدینگی چه بود؟‬ ‫به هر حال‪ ،‬این امار در حالی از سوی بانک مرکزی به تازگی‬ ‫اعالم شده است‪ ،‬که روز گذشته جعفر مهدی زاده‪ ،‬مدیر اداره‬ ‫بررسی ها و سیاس��ت های اقتصادی بانک مرکزی در دالیل‬ ‫اصلی رش��د نقدینگی توضیح هایی داده اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک ه بررسی اجزای نقدینگی نشان می دهد رشد نقدینگی‬ ‫در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ناش��ی از افزایش ‪ ۲۴.۲‬درصدی پایه‬ ‫پولی و کاهش ‪ ۰.۹‬درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در این میان‪ ،‬خالص دارایی ه��ای خارجی بانک‬ ‫مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر‬ ‫بهبود نس��بی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین‬ ‫بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫مهدی زاده با اش��اره ب��ه اینکه دیگر عام��ل فزاینده پایه‬ ‫پولی در پایان س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬افزایش خالص مطالبات بانک‬ ‫مرکزی از بخش دولتی بوده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫متغیر یادشده اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک ها‬ ‫و موسس��ه های اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به‬ ‫بانک مرکزی (موضوع بند «و» تبصره ‪ ۵‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ ،)۱۳۹۷‬انتقال بدهی برخی از شرکت های دولتی به بانک‬ ‫مرکزی ب��ه بدهی دولت به بان��ک مرکزی (موضوع ماده ‪۶‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‬ ‫مصوب س��ال ‪ )۱۳۹۴‬و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی‬ ‫بابت پش��توانه و تعهدات بین المللی دولت بوده که در عمل‬ ‫فاقد اثار پولی است‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای اعالم بان��ک مرکزی‪ ،‬مدیر اداره بررس��ی ها و‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی این بانک عن��وان کرد‪ :‬هرچند که‬ ‫بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز دارای س��هم فزاینده در‬ ‫رشد پایه پولی بوده اما باید توجه داشت که در ماه های ابان‬ ‫تا اس��فند ‪ ،۱۳۹۷‬بدهی بانک ها به بان��ک مرکزی روندی‬ ‫نزولی داشته به طوری که بدهی بانک ها به بانک مرکزی از‬ ‫‪ ۱۶۰۵.۴‬هزار میلیارد ریال در پایان مهر ‪ ۱۳۹۷‬به ‪۱۳۸۱.۷‬‬ ‫هزار میلیارد ریال در پایان اسفند این سال رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار چیست؟‬ ‫تحلیلگ��ران اقتصا د معتقدند از انجا ک��ه نقدینگی از دو‬ ‫مس��یر پایه پولی بانک مرکزی‪ ،‬یعنی میزان پولی که بانک‬ ‫مرکزی به اقتصاد تزری��ق می کند و همچنین گردش پول‬ ‫در جامعه که به دلیل خلق پول از س��وی نظام بانکی انجام‬ ‫می شود و منشا اصلی گردش پول در جامعه است‪ ،‬افزایش‬ ‫پیدا می کند این موضوع در نهایت می تواند خس��ارت های‬ ‫جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد کند‪.‬‬ ‫عل��م اقتصاد می گوید هر چه رش��د نقدینگی در اقتصاد‬ ‫بیش��تر باشد‪ ،‬تقاضا برای کاال و خدمات نیز افزایش خواهد‬ ‫در حال حاض��ر بهترین و موثرترین راه برای کنترل نقدینگی در اقتصاد‪،‬‬ ‫بستن راه های س��رمایه گذاری غیر مولد با بکارگیری روش های ماندگار و‬ ‫هدایت درست منابع به سمت بخش های مولد است‬ ‫یاف��ت و از انج�� ا ک��ه در کوتاه مدت عرض��ه کاال و خدمات‬ ‫محدود اس��ت‪ ،‬این موضوع منجر به تورم می شود‪ .‬در عین‬ ‫ح��ال‪ ،‬پول زیاد‪ ،‬تقاضای مردم برای خرید کاالها و خدمات‬ ‫مختلف را افزایش می دهد و اگر محصوالت تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی به اندازه کافی نباش��د‪ ،‬راه را ب��رای ورود کاالهای‬ ‫خارج��ی باز ک��رده و رفته رفته مردم کااله��ای خارجی را‬ ‫جایگزی��ن کاالی داخل��ی می کنند که پیام��د ان‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید داخلی و افزایش بیکاری است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬از انجا که رش��د نقدینگی در کش��ور و ادامه دار‬ ‫ن می تواند ش��رایط بحرانی را برای اقتصاد کشور‬ ‫ش��دن ا ‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬تاکید کارشناس��ان این اس��ت ک��ه باید جلوی‬ ‫مس��یر رش��د نقدینگی در کش��ور هرچه س��ریع تر گرفته‬ ‫ش��ود و نقدینگی موجود در جامعه هرچه زودتر از راه های‬ ‫ثبات بخش��ی اقتصاد‪ ،‬هدایت درست منابع به سمت تولید‪،‬‬ ‫کاهش فضای س��فته بازی‪ ،‬کاهش نرخ سود بانکی‪ ،‬ترویج‬ ‫فرهنگ مالیات ستانی و‪ ...‬کنترل شود تا بلکه اقتصاد از این‬ ‫وضعیت نگران کننده رهایی یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت هدایت درست منابع‬ ‫مهدی طغیانی از کارشناسان اقتصاد و استاد دانشگاه در‬ ‫ای��ن باره در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا درنظر گرفتن دو‬ ‫منشا اصلی رشد نقدینگی در کشور یعنی رشد پایه پولی و‬ ‫خلق پول از س��وی بانک ها‪ ،‬باید شرایطی ایجاد شود ک ه اثر‬ ‫این دو عامل بر رشد نقدینگی از بین برود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬دولت ها به دلیل کسری بودجه ای که همواره‬ ‫با ان روبه رو هس��تند‪ ،‬تالش می کنند با استقراض از بانک‬ ‫مرک��زی ب��ه منابع جدیدی دس��ت پیدا کنن��د که همین‬ ‫موضوع س��بب تزریق پول از سوی بانک مرکزی به اقتصاد‬ ‫می شود و زمینه رشد نقدنیگی را فراهم می کند‪ .‬در کنار این‬ ‫موضوع عامل دیگری که در سال های گذشته اقتصاد کشور‬ ‫ال شده و حتی زمانی که دولت اقدام به استقراض از‬ ‫به ان مبت ‬ ‫بانک مرکزی نمی کند باعث رشد نقدینگی می شود‪ ،‬خلق‬ ‫پول به واس��طه نظام بانکی اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بانک ها‬ ‫به دلیل مش��کالت مالی که با ان روبه رو هس��تند در عمل‪،‬‬ ‫بدهی ش��ان به بانک مرکزی در س��ال های گذشته افزایش‬ ‫یافته که این موضوع عاملی ش��ده تا انباش��ت نقدینگی در‬ ‫جامعه روز به روز بیش��تر شود و خسارت زیادی را ان هم در‬ ‫شرایط تحریم و جنگ اقتصادی وارد کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است که در این شرایط از انج ا که‬ ‫بازارها مستعد نوسان می شوند‪ ،‬این نقدینگی انباشته شده‬ ‫حکم ی��ک بمب س��اعتی را پیدا می کند ک��ه می تواند هر‬ ‫بازاری را تخریب و خس��ارت های زی��ادی را به اقتصاد وارد‬ ‫کن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬یکی از راهکارهای مهم در کاهش رش��د و‬ ‫حج��م نقدینگی در کش��ور‪ ،‬کاهش س��رعت خلق پول در‬ ‫شبکه بانکی یا جهت دهی مناسب به این پول ها است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬متاس��فانه با وجود حج��م باالیی از پول های‬ ‫س��رگردان در اقتصاد ‪ ،‬نتوانسته ایم جهت دهی مناسبی به‬ ‫ای��ن پول ها بدهیم و ان را به س��مت بخ��ش مولد و تولید‬ ‫کشور که نیازمند منابع اس��ت هدایت کنیم‪ .‬بی تردید اگر‬ ‫این منابع مدیریت ش��ود و در بخش مولد کشور به کار اید‬ ‫دیگ��ر نیازی به اس��تقراض و جبران زی��ان بانک ها از بانک‬ ‫مرکزی نیس��ت و دیگر این عامل نمی تواند منش��ا رش��د‬ ‫نقدینگی باش��د‪ .‬طغیانی معقتد است‪ :‬در عین حال دولت‬ ‫باید فضای س��فته بازی و س��وداگرانه اقتصاد را نه از طریق‬ ‫افزایش نرخ س��ود بانکی بلکه از طریق اعمال سیاست های‬ ‫مالیات��ی کنترل کن��د‪ .‬اینکه برخی عن��وان می کنند برای‬ ‫ماندگاری پول در بانک ها و کاهش فضای س��فته بازی نرخ‬ ‫س��ود بانکی افزایش یابد اصال راهکار درستی نیست و این‬ ‫در نهایت باز هم باعث رشد نقدینگی در جامعه می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ای��ن کارش��ناس‪ ،‬در حال حاض��ر بهترین و‬ ‫موثرتری��ن راه ب��رای کنترل نقدینگی در اقتصاد‪ ،‬بس��تن‬ ‫راه های س��رمایه گذاری غیر مولد ب��ا بکارگیری روش های‬ ‫ماندگار و هدایت درس��ت منابع به سمت بخش های مولد‬ ‫اس��ت و به نظر می رسد در شرایط فعلی جز این‪ ،‬راه دیگری‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫ابراهیم عباس��ی‪ ،‬دیگر کارشناس اقتصاد نیز در این باره‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫رش��د نقدینگ��ی را هم یک فرصت‬ ‫مناسب برای رش��د اقتصاد کشور دانس��ت هم یک عامل‬ ‫مخرب در اقتصاد‪ ،‬و گفت‪ :‬بی تردید نقدینگی های موجود‬ ‫در اقتصاد اگر بتواند به ش��کل هدفمند و مدیریت شده به‬ ‫سمت بخش مولد کش��ور حرکت کند می تواند در شرایط‬ ‫رکودی یک عامل رونق و رش��د اقتصادی تلقی ش��ود و به‬ ‫سرمایه گذاری و اش��تغالزایی کشور کمک کند‪ .‬اما کشور‬ ‫ما همواره به جای اینکه از بخش مزیت دار این نقدینگی ها‬ ‫بهره مند شود‪ ،‬متحمل اسیب ها و خسارت های اقتصادی‬ ‫ان بوده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬حجم باالی نقدینگی در کش��ور که بخش��ی‬ ‫از ان از رش��د پای��ه پول��ی ایج��اد ش��ده و بخش��ی دیگر‬ ‫به واس��طه خلق پول از س��وی بانک ها به وج��ود امده‪ ،‬اگر‬ ‫ص��رف هزینه های ج��اری دول��ت‪ ،‬فضای س��فته بازی و‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش های غیر مولد ش��ود می تواند در‬ ‫نهایت عاملی برای رش��د تورم‪ ،‬بی��کاری و رکود در اقتصاد‬ ‫ش��ود که اینها می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به‬ ‫اقتصاد وارد کند‪.‬‬ ‫ت رفع این مش��کالت و دغدغه ها همگی‬ ‫وی معتقد اس�� ‬ ‫ب��ه بحث مدیریت منابع و هدایت مناس��ب نقدینگی های‬ ‫س��رگردان در کش��ور برمی گ��رد د به این ص��ورت که هر‬ ‫چ��ه این منابع در بخش تولی��د و بخش های مولد صرف و‬ ‫کمتر صرف هزینه های جاری دولت ش��ود یا وارد بازارهای‬ ‫سفته بازی و سوداگری گردد می تواند برای ما یک فرصت‬ ‫تلقی شود و اثار مثبت در اقتصاد به جای بگذارد‪.‬‬ ‫عباس��ی در زمینه تحقق این هدف بر این باور اس��ت که‬ ‫بانک مرکزی باید در سیاست گذاری هایش استقالل کافی‬ ‫داشته باشد تا با تفکیک سیاست های پولی از سیاست های‬ ‫مالی دولت‪ ،‬بتواند با اختیارات الزم‪ ،‬به جای تامین کسری‬ ‫بودج��ه دولت یا اعمال سیاس��ت های تکلیف��ی دولت‪ ،‬با‬ ‫در نظ��ر گرفت��ن توجیه پذیر بودن پروژه ه��ا و بخش هایی‬ ‫که بازدهی مناس��بی دارند‪ ،‬منابع را به سمت ان بخش ها‬ ‫هدایت کند‪.‬‬ ‫او در عی��ن ح��ال ب��ه نظ��ارت بانک ه��ا در فراین��د‬ ‫تس��هیالت دهی به پروژه های اقتصادی تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫بانک ه��ا باید نظارت ش��ان را در فرایند تس��هیالت دهی‬ ‫تقویت کنند تا به ش��کل دقیق مش��خص شود این پول ها‬ ‫در کدام بخش صرف می ش��ود و ای��ن پروژه ها چه بازدهی‬ ‫را ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬دولت باید به ج��ای تکیه بر‬ ‫درامده��ای نفتی‪ ،‬برای صرف اعتب��ارات از طریق افزایش‬ ‫درامد های مالیاتی اقدام کند‪.‬‬ ‫مالیات یک درامد مس��تمر و پایدار اس��ت که می تواند‬ ‫دولت را در بحث ص��رف اعتبارات کمک کند تا دولت نیاز‬ ‫به اس��تقراض از بانک مرکزی نداش��ته باشد که سرانجام‬ ‫این امر باعث رش��د پایه پولی و افزایش نقدینگی ش��ود و‬ ‫در نهای��ت زمینه ایجاد تورم و س��ایر مش��کالت اقتصادی‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫عباس��ی در عین حال واگ��ذاری پروژه ه��ای دولتی به‬ ‫بخش خصوصی و مشارکت این بخش در ساخت وساز ها و‬ ‫همچنین انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه و‪ ...‬را از دیگر‬ ‫راه هایی دانس��ت که می تواند سبب کاهش رشد نقدینگی‬ ‫در کشور شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جعفر مهدی زاده‬ ‫مهدی طغیانی‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹خدمات دیجیتال مارکتینگ به استارت اپ ها‬ ‫مرک��ز نواوری بان��ک ایران زمین ب��ا حضور مدی��ران بانک‬ ‫ایران زمین و جمعی از فعاالن نظام بانکی و پرداخت و اصحاب‬ ‫رسانه رونمایی ش��د‪ .‬عبدالمجید پورس��عید‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫ایران زمین س��خنران ایین گش��ایش مرکز نواوری ایران زمین‬ ‫با اش��اره به اینکه از ‪ ۲‬سال پیش برای تبدیل بانک ایران زمین‬ ‫به بانک دیجیتال برنامه ریزی کرده بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��حالیم‬ ‫که اکنون با ایجاد فضای نواورانه توانس��ته ای م بستری را برای‬ ‫ارائه خدمات به استارت اپ ها و کسانی که ابتکار دارند‪ ،‬فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬فرهاد اینالویی‪ ،‬معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین‬ ‫نی��ز در این ایی��ن از تفاوت این مرکز با دیگ��ر مراکز نواوری‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬اگر درب��اره اس��تارت اپ های فین تکی صحبت‬ ‫می کنی��م باید در کنار ان بانک��داری دیجیتال و باز نیز وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬ما پلتفرم ب��از را در این مرکز ارائ��ه داده ایم و‬ ‫به زودی در حوزه پرداخت و بیمه نیز خدمات خود را در پلتفرم‬ ‫باز ارائ��ه می دهیم‪.‬اینالویی درباره فروش اس��تارت اپی گفت‪:‬‬ ‫فروش مش��کل اساسی همه اس��تارت اپ ها است و ما خدمات‬ ‫دیجیتال مارکتینگ را با همکاری دو ش��رکت به استارت اپ ها‬ ‫ارائ��ه می دهی��م‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬از دیگ��ر خدماتی ک��ه در این‬ ‫مرکز ارائه می ش��ود‪ ،‬به حوزه مالی مربوط است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫استارت اپ ها در حوزه مالی مشکالت بسیاری دارند‪ .‬ما در این‬ ‫مرکز با نظام مش��اوره مالی سعی کرده ایم خدمات مناسبی را‬ ‫برای استارت اپ ها ارائه دهیم‪ .‬خدمات فنی برای استارت اپ ها‬ ‫از دیگر خدماتی است که در این مرکز ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم نتایج برندگان جشنواره کارت های هدیه‬ ‫موسسه کوثر‬ ‫ت دومین دوره جش��نواره‬ ‫برندگان خوش ش��انس اردیبهش�� ‬ ‫کارت های هدیه موسس��ه اعتباری کوثر مش��خص ش��دند‪ .‬به‬ ‫ش روابط عمومی موسس��ه اعتباری کوث��ر‪ ،‬دومین دوره‬ ‫گ��زار ‬ ‫جش��نواره کارت های هدیه موسس��ه اعتباری کوثر از دوشنبه‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۷‬اغاز ش��ده و تا پایان تی�� ر ‪ ۱۳۹۸‬با اهدای‬ ‫اول بهم�� ‬ ‫جوایز ارزنده ادامه دارد‪.‬مشتریان می توانند با مراجعه به بخش‬ ‫مش��اهده امتیاز و نتایج قرعه کشی و وارد کردن شماره کارت‬ ‫هدی��ه از وضعیت خود در قرعه کش��ی اردیبهش��ت و ماه های‬ ‫گذش��ته ای��ن دوره از جش��نواره اگاه ش��وند و برای کس��ب‬ ‫اطالعات بیش��تر و دریافت هدیه به هر یک از ش��عب موسسه‬ ‫اعتباری کوثر در سراس��ر کشور مراجعه کنند یا با شماره تلفن‬ ‫‪ ۰۲۱ -۴۲۸۳۰‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید تضمینی گندم در شعب بانک کشاورزی‬ ‫با عاملیت بانک کش��اورزی از اغاز فصل برداش��ت گندم تا‬ ‫نیمه تی��ر بیش از ‪ ۴‬میلیون تن گندم ب��ه ارزش افزون بر ‪۶۹‬‬ ‫هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک کشاورزی‪ ،‬از اغاز فصل خرید گندم تا کنون‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۸۰‬مرکز خرید در کشور از طریق سامانه جامع الکترونیکی‬ ‫خرید تضمینی گندم بانک کش��اورزی‪ ،‬بیش از ‪ ۴‬میلیون تن‬ ‫گندم ب��ه ارزش ‪ ۶۹۴۴۴‬میلیارد ری��ال را در قالب ‪ ۵۹۸‬هزار‬ ‫محموله از کش��اورزان خریداری کرده اند که ‪ ۵۸۷۵۲‬میلیارد‬ ‫ری��ال معادل ‪ ۸۵‬درصد بهای ان در ش��عب بانک کش��اورزی‬ ‫به حس��اب گندمکاران واریز شده است‪ .‬این گزارش می افزاید‪:‬‬ ‫برداش��ت محصول گندم در ‪ ۳۰‬استان کشور اغاز شده و روند‬ ‫خرید تضمینی و واریز وجوه ان همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹همراه بانک دی بروزرسانی شد‬ ‫با بروزرسانی همراه بانک دی امکان ارائه خدمات الکترونیک‬ ‫مطلوب تر برای مشتریان بانک دی فراهم شد‪ .‬به گزارش اداره‬ ‫روابط عموم��ی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬نس��خه جدید همر اه بانک‬ ‫دی در راس��تای تکریم مش��تریان و ارائه خدمات مطلوب تر با‬ ‫افزودن امکانات بیش��تر و متنوع تر برای کاربران گوش��ی های‬ ‫ی ش��د‪ .‬بر اس��اس اعالم معاونت‬ ‫اندروید و ای اواس بروز رس��ان ‬ ‫فناوری اطالع��ات و بانکداری الکترونی��ک بانک دی‪ ،‬کاربران‬ ‫همر اه بانک باید پس از حذف نسخه قبلی همر اه بانک با مراجعه‬ ‫به وب س��ایت بانک دی به نش��انی ‪ www.day۲۴.ir‬و توجه‬ ‫به سیس��تم عامل تلفن همراه خود (اندروید یا ای اواس) نسخه‬ ‫جدید را از وب سایت بانک دریافت و نصب کنند‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫در نس��خه جدید همر اه بانک دی امکان ورود با اثر انگش��ت و‬ ‫گزارش انتقال وجه پایا و مس��تمر برای کاربران گوش��ی های‬ ‫ای اواس ایجاد شده است‪.‬‬ ‫همچنین در نس��خه جدید اش��کال نمایش تاریخ در برخی‬ ‫از گوش��ی های اندروید برطرف شده است‪ .‬امکان محاسبه شبا‬ ‫از روی شماره کارت (عالوه بر سپرده)‪ ،‬امکان به اشتراک گذاری‬ ‫رس��ید تراکنش و بهبود رابط کارب��ری و رفع برخی ایرادهای‬ ‫جزئی از دیگر تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید همر اه بانک‬ ‫دی است که امکان دریافت خدمات الکترونیک مطلوب تری را‬ ‫برای مشتریان فراهم می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب جدید در بیمه اسیا‬ ‫ایین تودیع و معارفه مدیر بازرس��ی و انتظامات بیمه اس��یا‬ ‫با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه اس��یا‪ ،‬معاونان‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬رئیس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫و مدیر حراست بیمه مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه اس��یا‪ ،‬در این ایین مس��عود‬ ‫بادی��ن‪ ،‬نایب رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل بیمه اس��یا در‬ ‫س��خنانی ب��ا قدردانی از عملک��رد مدیریت پیش��ین و ارزوی‬ ‫موفقیت برای مدیر جدید بازرسی و انتظامات‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد با تالش خالصانه کارکنان حوزه بازرسی‪ ،‬سالمت و امنیت‬ ‫خانواده بزرگ بیمه اسیا‪ ،‬تداوم داشته باشد‪ .‬حجت اهلل صالحی‪،‬‬ ‫مش��اور وزیر و رئیس مرکز حراس��ت وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی نیز ضمن قدردانی از مدیر پیشین بازرسی بیمه اسیا‪ ،‬در‬ ‫سخنانی صیانت از کارکنان‪ ،‬اسناد طبقه بندی شده و امکانات‬ ‫و تجهی��زات را از مهم ترین وظایف حوزه بازرس��ی و انتظامات‬ ‫برش��مرد و اظهار امیدواری کرد ب��ا همدلی و همراهی یکایک‬ ‫کارکنان بیمه اس��یا این امر مهم محقق شود‪.‬وی همچنین با‬ ‫تاکی��د بر لزوم امادگی کامل مس��ئوالن نظام ب��رای مقابله با‬ ‫جنگ اقتصادی دش��من‪ ،‬از توطئه دش��من در فاصله انداختن‬ ‫بین مردم و مسئوالن خبر داد و اظهار کرد‪ :‬با روحیه انقالبی و‬ ‫کار جهادی باید نقش��ه دشمن را در ناکارامد نشان دادن نظام‬ ‫مدیریتی کشور و گسترش ضعف و ناامیدی در بین مردم‪ ،‬خنثی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش از ‪ ۶۰۰‬طرح اشتغالزا با عاملیت پست بانک‬ ‫درحال اجراست‬ ‫معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های‬ ‫کش��ور در همای��ش نکوداش��ت روز دهیاری گف��ت‪ :‬بیش از‬ ‫ی کشور با عاملیت پست بانک‬ ‫‪۶۰۰‬طرح اشتغالزای دهیاری ها ‬ ‫ ایران در حال اجراست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی پس��ت بانک ایران‪ ،‬س��عیدرضا‬ ‫جندقی��ان در ای��ن همایش که با حضور وزیر کش��ور‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا‪ ،‬ش��یری مدیرعام��ل‬ ‫پست بانک ایران‪ ،‬مدیران امور روستایی استانداری ها و جمعی‬ ‫از دهیاران کش��ور برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه های توسعه محور‬ ‫مدیرعامل و مجموعه پس��ت بانک ایران برای خدمت رسانی به‬ ‫روستاها زمینه اجرای بیش از ‪ ۶۰۰‬طرح اشتغالزای دهیاری ها‬ ‫را فراه�� م کرده و تاکنون ‪ ۴۲‬درصد تس��هیالت مربوط به این‬ ‫طرح ه��ا به مبلغ ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬جندقیان تصریح کرد‪ :‬اجرای این طرح ها موجب رونق‬ ‫بیش��تر فعالیت های عمرانی دهیاری ها‪ ،‬ایجاد اش��تغال و رفاه‬ ‫روستاییان می ش��ود و استمرار و توس��عه این گونه طرح ها از‬ ‫مهم ترین برنامه های دولت در روستاها است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک‬ ‫توس��عه ص��ادرات از‬ ‫راه ان��دازی «بانکداری‬ ‫ب��از» در ای��ن بان��ک‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در‬ ‫گذش��ته مشتری برای‬ ‫خدم��ات بانکی باید به‬ ‫ش��عبه بانک مراجعه می کر د اما اکنون مش��تری‬ ‫ب��دون محدودیت می تواند به س��امانه های بانک‬ ‫وص��ل ش��ود و تمام کارهایی که کارمند ش��عبه‬ ‫انج��ام می ش��د را از میز خ��ودش انجام می دهد‪.‬‬ ‫علی صالح ابادی‪ ،‬دیروز در یک نشست خبری با‬ ‫خبرنگاران ضمن اعالم راه اندازی «بانکداری باز»‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بدین ترتیب سامانه ها و شبکه های‬ ‫حسابداری و مالی شرکت به «کربنکینگ» وصل‬ ‫و ش��رکت مثل ش��عبه بانک می ش��ود‪ .‬با توجه به‬ ‫محدودیت ش��عب بانک توس��عه صادرات‪ ،‬با این‬ ‫اق��دام ه��ر ش��رکت می تواند ش��عبه ای از بانک‬ ‫باش��د و همچنی��ن س��رعت و کیفی��ت خدمات‬ ‫باال می رود‪ .‬مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با‬ ‫بیان اینکه جزو نخس��تین بانک هایی هستیم که‬ ‫از خدمات انفورماتیک اس��تفاده می کنیم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬امیدواریم تا پایان سال بیشتر صادرکنندگان‬ ‫بزرگی که مشتری ما هستند مشتری «بانکداری‬ ‫ب��از» ش��وند‪« .‬بانک��داری باز» چند ماه نخس��ت‬ ‫ب��رای رف��ع ایرادهای احتمالی س��امانه اس��ت و‬ ‫س��پس عمومی می ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫س��از کارهای امنیت��ی الزم در این زمینه تدارک‬ ‫دیده شده‪ ،‬گفت‪ :‬هر مشتری به اطالعات خودش‬ ‫دسترس��ی کامل دارد و می تواند مانده حس��اب و‬ ‫گ��ردش وجوه را دریافت کند‪ .‬صالح ابادی ضمن‬ ‫تاکید بر اهمیت صادرات به کش��ورهای همسایه‬ ‫گفت‪ :‬برای کش��ورهای همس��ایه برنامه هایی در‬ ‫بخ��ش ارزی و کانال ه��ای دریافت و پرداخت ارز‬ ‫ت��دارک دیدیم و صرافی ه��ای بانک صادرات در‬ ‫کش��ورهای همس��ایه فعال هس��تند‪ .‬وی یکی از‬ ‫مزیت های بانک توس��عه صادرات را تس��هیالت‬ ‫اعتبار خریدار دانست و افزود‪ :‬به طور عمده از این‬ ‫نوع تسهیالت برای مراودات با کشورهای همسایه‬ ‫به ویژه در حوزه های برق و گاز استفاده می کنیم تا‬ ‫مراودات انرژی را با کشورهای همسایه گسترش‬ ‫دهیم‪ .‬صالح ابادی در زمینه حمایت های ارزی و‬ ‫بین المللی اظهار کرد‪ :‬بانک‪ ،‬ضمانت های مستقیم‬ ‫ب��رای کارفرمایان خارجی ص��ادر می کند‪ .‬وقتی‬ ‫رواب��ط بانکی با خارج محدود می ش��ود‪ ،‬به جای‬ ‫صدور ضمانتنامه از طریق بانک های خارجی ان را‬ ‫مستقیم به نفع کارفرمای خارجی صادر می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات همچنین با اشاره‬ ‫ب��ه وثیقه ارائه پروانه س��بز گمرکی تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای شرکت های صادراتی و تولیدی امکان فراهم‬ ‫شدن این وثیقه را با سهولت بیشتر ایجاد کرده ایم؛‬ ‫چنانکه چک و س��فته هم به عنوان وثیقه قبول‬ ‫می کنیم تا نیاز نقدینگی انها بیشتر نشود‪ .‬به گفته‬ ‫صالح ابادی‪ ،‬اختیارات شعب این بانک نسبت به‬ ‫گذش��ته گس��ترش می یابد‪ .‬وی همچنین درباره‬ ‫حضور بانک توسعه صادرات در بازار متشکل ارزی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬جزو نخستین بانک هایی هستیم‬ ‫که وارد بازار متشکل ارزی می شویم و از روز اول‬ ‫گش��ایش سامانه جزو بازیگران فعال ان خواهیم‬ ‫بود‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات معتقد است‬ ‫از نظر اسکناس هیچ مشکلی برای تعادل بخشی‬ ‫به بازار در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫صالح ابادی در ادامه در پاس��خ به پرسش��ی در‬ ‫زمینه صادرات ریالی به کشورهای همسایه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید به گونه ای عمل شود که ارز تبدیل به کاال‬ ‫و خدمات شده و به کشور بازگردد‪ .‬در شرایطی که‬ ‫کشور به ارز نیاز دارد صادرات ریالی معنایی ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش دیگری مبنی بر دلیل‬ ‫بازنگش��تن ارز حاصل از صادرات به کشور گفت‪:‬‬ ‫برخی صادرکنندگان نسبت به ارزان تر بودن نرخ‬ ‫سامانه نیما نسبت به بازار ازاد گالیه داشتند که‬ ‫اکنون این مش��کل حل ش��ده و نرخ سامانه نیما‬ ‫ب��رای ص��ادرات غیرنفتی نزدیک به ب��ازار ازاد و‬ ‫سناست‪.‬‬ ‫وی مش��کل دوم را باالبودن ارقام اظهار ش��ده‬ ‫ب��رای ص��ادرات در گم��رک دانس��ت و افزود‪ :‬در‬ ‫گمرک ارقامی برای صادرات اظهار می ش��ود که‬ ‫بیشتر از رقم ان در بازار جهانی است‪ .‬صالح ابادی‬ ‫با اعتقاد به اینکه امسال با وجود همه محدودیت ها‬ ‫با کمترین مشکل عبور خواهیم کرد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬صادرکنندگان غیرنفتی در این سال ها مسیر‬ ‫خودشان را پیدا کرده اند و تجربه های خوبی دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه بانک توس��عه صادرات در‬ ‫بخش منابع ارزی و ریالی با مشکل خاصی روبه رو‬ ‫نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بانک یک روز اضافه برداشت‬ ‫نداشتیم و نداریم‪ .‬همچنین‪ ،‬از سال ‪ ۹۴‬تا امروز‬ ‫حتی سپرده گیر در بازار بین بانکی نداشته ایم و در‬ ‫بحث بنگاهداری جزو معدود بانک هایی هستیم‬ ‫که کمترین شرکت ها را دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صدور‬ ‫ضمانتنامه مستقیم‬ ‫برای کارفرمایان خارجی‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫از برگزاری ‪ ۳‬رویداد تخصصی در نمایشگاه بین المللی تهران گزارش می دهد‬ ‫خبر‬ ‫گره کور جانمایی‬ ‫نمایشگاه دائمی البرز‬ ‫باز شد‬ ‫اقای رویداد‬ ‫ایجاد ش��ناخت از برند و نحو ه فروش بدون ش��ک از‬ ‫اولویت های غرفه س��ازی در فضای نمایشگاهی است‪.‬‬ ‫برای ایجاد ش��ناخت برند و نحو ه فروش خود نخس��ت‬ ‫باید بازدید کنندگان را به غرفه نمایش��گاهی تان جذب‬ ‫کنید‪ .‬در ادامه نکاتی درباره غرفه سازی موثر اورده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .۱‬سروصدای سالم ایجاد کنید‬ ‫از صنعت «سنگ» تا پنجره ای به سوی تولید‬ ‫محبوبه قرمز چشمه‬ ‫حسین جعفری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران صبح روز گذش��ته میزب��ان ‪ ۳‬روی��داد تخصصی بود‪.‬‬ ‫یازدهمین نمایشگاه سنگ های تزئینی‪ ،‬معدن و ماشین االت؛‬ ‫هجدهمین نمایش��گاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی‬ ‫و یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته‬ ‫با حضور رض��ا رحمان وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬بهمن‬ ‫حسین زاده مدیرعامل سایت نمایشگاهی تهران و محمدرضا‬ ‫مودودی سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ب��رای ‪ ۴‬روز‬ ‫کارش��ان را اغ��از کردند‪.‬‬ ‫از کم و کی��ف برگزاری این‬ ‫رویدادها گزارش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراوری س�نگ معدنی‪ ،‬مص�داق اقتصاد‬ ‫مقاومتی‬ ‫در راستای‬ ‫برگزاری‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجهیزات‬ ‫ورزشی با مرکز‬ ‫مشارکت های‬ ‫اقتصادی‬ ‫وزارت ورزش‬ ‫و کارگروه ملی‬ ‫المپیک تعامالتی‬ ‫را برقرار و‬ ‫همچنین از‬ ‫فدراسیون ها‬ ‫برای حضور‬ ‫و بازدید از‬ ‫نمایشگاه‬ ‫دعوت کردیم‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه س��نگ های تزئین��ی‪ ،‬مع��دن و‬ ‫ماشین االت در فضایی به وسعت ‪ ۱۰‬هزار و ‪ 200‬مترمربع و با‬ ‫حضور ‪١٠٦‬شرکت داخلی‪ ٢ ،‬شرکت خارجی از کشور ایتالیا‬ ‫و ‪ ۳‬ش��رکت دانش بنیان در سالن های مرکزی ‪ ٦-٥‬و ‪ ٧‬ضمن‬ ‫اس��تفاده بهین��ه از فضای باز در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی کش��ور برگزار ش��د‪ .‬رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت این رویداد را افتتاح کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسش‬ ‫مبنی بر اینکه جایگاه صنعت‬ ‫سنگ تزئینی در اقتصاد مقاومتی کجاست‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬سنگ‬ ‫معدن��ی مصداق اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬به این معنا که ما در‬ ‫داخل کشور تمامی منابع و معادن مورد نیاز را در اختیار داریم‬ ‫و کامال خودکفا هستیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت ‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه گف��ت‪ :‬در حوزه‬ ‫سنگ های تزئینی و معدنی به طور قطع امکان صادرات داریم‬ ‫که در صورت تاکید هرچه بیش��تر بر این امر به منویات رهبر‬ ‫معظم انقالب دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫ازجمل��ه مهم ترین اهداف برگزاری نمایش��گاه بین المللی‬ ‫س��نگ ایران می توان ب��ه افزایش حجم مب��ادالت بازرگانی‬ ‫خارج��ی‪ ،‬توس��ع ه همکاری های اقتصادی درون��ی و بیرونی‬ ‫صنف و صنعت سنگ‪ ،‬ایجاد رقابت سالم داخلی و بین المللی‪،‬‬ ‫تبادل اطالعات و دانش فنی در هم ه زمینه های صنعت سنگ‪،‬‬ ‫انتقال فناوری و توس��عه و گس��ترش ارتباط��ات بین المللی‪،‬‬ ‫توس��عه و گسترش خدمات نرم افزاری و فنی مهندسی سنگ‬ ‫در داخل و تالش برای صادرات ان‪ ،‬توسع ه اطالعات و اموزش‬ ‫عمومی بازدیدکنندگان اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور موث�ر تولیدکنن�دگان داخلی در‬ ‫اسپورتکس تهران‬ ‫نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی امسال ‪۱۸‬‬ ‫س��اله ش��د؛ رویدادی که فراز و نشیب های بس��یاری را از سر‬ ‫گذراند و در سایت های نمایشگاهی گوناگون کلید خورد‪.‬‬ ‫علی محتش��م امیری‪ ،‬مدیر برگزاری نمایشگاه بین المللی‬ ‫ورزش و تجهیزات ورزش��ی در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫رویداد امس��ال در فضایی به وس��عت ‪ ۲۰‬ه��زار مترمربع و در‬ ‫س��الن های ‪ ۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸‬و ‪ ۱۳‬و همچنی��ن س��ری ‪۲۵‬‬ ‫و س��الن ‪ ۲۷‬محل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫برگزار شده است‪ .‬بخش دیگری از این نمایشگاه نیز در فضای‬ ‫وزی��ر صنعت ‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ :‬در حوزه س��نگ های تزئینی و معدنی‬ ‫به طور قط��ع امکان صادرات داریم که در صورت تاکید بیش��تر بر این‬ ‫امر به منویات رهبر معظم انقالب دست خواهیم یافت‬ ‫ب��از میزب��ان مخاطبان اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ای��ن دوره از‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬درصد در بخش داخلی رشد داشتیم و‬ ‫در بخش خارجی ش��اهد افت ‪ ۷۰‬درصدی بودیم‪ .‬در این دوره‬ ‫‪ ۱۵۶‬ش��رکت در نمایشگاه حضور دارند که از این تعداد ‪۱۵۳‬‬ ‫ش��رکت ایرانی و ‪ ۳‬شرکت خارجی هس��تند‪ .‬محتشم امیری‬ ‫مش��ارکت غرفه داران در نمایش��گاه امس��ال را مطلوب تر از‬ ‫س��ال گذش��ته ارزیابی کرد و افزود‪ :‬امس��ال باوجود شرایط و‬ ‫مش��کالت اقتصادی خوشبختانه هم از نظر کمی و هم کیفی‬ ‫شاهد افزایش مشارکت در این نمایشگاه هستیم‪ .‬گفتنی است‬ ‫تمام دست اندرکاران و ش��رکت کنندگان این رویداد در سال‬ ‫جاری اهداف و مسیر فعالیت خود را شعار «رونق تولید» قرار‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت میالد نور ب��ه مهم ترین دس��تاوردهای این‬ ‫رویداد اشاره کرد و گفت‪ :‬مهم ترین دستاوردی که این رویداد‬ ‫در سال های برگزاری داشته بخش تولیدات ان است‪ ،‬گفتنی‬ ‫است که ما امس��ال بخش استارت اپ ها را خواهیم داشت که‬ ‫در کن��ار این رویداد برگزار می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ال جاری‬ ‫و در مدت زمان برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬ش��اهد نخستین رویداد‬ ‫استارت اپ های ورزشی کشور در موضوع های اینترنت اشیاء‪،‬‬ ‫خدم��ات از راه دور‪ ،‬باش��گاه مکانیزه‪ ،‬مربی مج��ازی همراه‪،‬‬ ‫نانوفناوری‪ ،‬گجت ها و پوش��یدنی ها‪ ،‬واقعیت مجازی‪ ،‬هوش‬ ‫مصنوع��ی‪ ،‬ربات و ماش��ین و‪ ...‬خواهیم بود که در نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ورزش وتجهیزات ورزش��ی از انها رونمایی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مدی��ر نمایش��گاه اس��پورتکس در ادامه درب��اره نحوه‬ ‫استقرار ش��رکت های حاضر در نمایشگاه گفت‪ :‬در نمایشگاه‬ ‫‪ ۵‬شاهکلید غرفه سازی موثر‬ ‫روش ه��ا برای جذب بازدیدکنندگان این اس��ت که در‬ ‫نخستین گام انها را برای امتحان کردن محصوالت تان‬ ‫تشویق و به غرفه دعوت کنید‪ .‬هنگام طراحی و ساخت‬ ‫غرفه ب��ا در نظر گرفتن فضای کافی ب��رای قرارگرفتن‬ ‫گروهی از مردم در غرف ه خود‪ ،‬س��مینار یا س��خنرانی یا‬ ‫کارگاه اموزشی برگزار کنید‪ .‬از زبان بدن مثبت استفاده‬ ‫کنید و برای اینکه لبخند بر لب بازدید کنندگان بیاورید‪،‬‬ ‫با انها از طریق پرسش کردن ارتباط برقرار کنید و اماده ‬ ‫پاسخگویی به پرسش های انها باشید‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ها به طور معمول ش��لوغ‪ ،‬پر س��ر وصدا و‬ ‫پرجمعیت هستند؛ بنابراین‪ ،‬یکی از بهترین راه ها برای‬ ‫جلب توجه این است که غرف ه شما هم پرسروصدا باشد‪.‬‬ ‫حتما الزم نیس��ت یک دس��تگاه پخش صدا باکیفیت‬ ‫داشته باش��ید بلکه س��عی کنید با میکروفون در غرفه ‬ ‫خ��ود صحبت کنید ی��ا ویدئویی را نمای��ش دهید که‬ ‫بازدیدکنندگان وقتی از کنار غرف ه نمایش��گاهی ش��ما‬ ‫عب��ور می کنند‪ ،‬امکان دیدن و ش��نیدن ان را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬س��عی کنید هنگام غرفه س��ازی نمایشگاهی‬ ‫فضایی برای نشس��تن بازدیدکنندگان در غرفه فراهم‬ ‫کنی��د؛ بنابراین‪ ،‬انها می توانند بنش��ینند و برای مدت‬ ‫طوالنی یک ویدئو را تماشا کنند‪.‬‬ ‫تا وقتی که پای جایزه ای ارزش��مند در پایان مسابقه‬ ‫در میان باش��د‪ ،‬هر کسی مسابق ه را دوست دارد‪ .‬به این‬ ‫فکر کنید چه محصول یا خدمت ارزشمندی می توانید‬ ‫به ش��رکت کنندگان مس��ابقه ارائه دهی��د‪ .‬اگر بودجه ‬ ‫ش��ما اجازه می دهد‪ ،‬می توانید در راهنمای نمایش��گاه‬ ‫تبلیغ کنید و از نمایشگاه بخواهید مسابق ه شما را اعالم‬ ‫ن زمینه می توانید از شرکت غرفه ساز‬ ‫عمومی کند‪ .‬د ر ای ‬ ‫خود کمک بگیرید‪.‬‬ ‫اگر محصوالتی برای نمای��ش دارید‪ ،‬یکی از بهترین‬ ‫پیش��نهاد های خود را اماده و انه��ا را هیجان انگیز و‬ ‫‹ ‹‪ .۲‬نمایش اموزنده ارائه دهید‬ ‫‹ ‹‪ ۱۱‬سال با رویداد بزرگ در و پنجره‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نمایشگاه دائمی اس��تان البرز که از مصوبات‬ ‫س��فر رئیس جمهوری به این استان بود‪ ،‬پس از‬ ‫سال ها تالش بی وقفه مسئوالن به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬اب��ان ‪ ۹۶‬رئیس جمهوری در‬ ‫سفر به اس��تان البرز پس از بازدید از بخش های‬ ‫گوناگون صنعتی و تولیدی این استان‪ ،‬اعتباری‬ ‫برای س��اخت نمایش��گاه دائمی با هدف معرفی‬ ‫هرچه بیش��تر توان تولید داخلی در این منطقه‬ ‫تعیین ش��د‪ .‬پس از ش��روع عملی��ات اجرایی و‬ ‫ساخت قسمت هایی از دیوار نمایشگاه و تشکیل‬ ‫شرکت نمایش��گاهی با حضور بخش خصوصی‪،‬‬ ‫بن��ا به دالیلی پروژه متوقف ش��د و مجری طرح‪،‬‬ ‫کار را ت��رک ک��رد‪ .‬البته دلیل اصل��ی توقف این‬ ‫پ��روژه این بود که نهاد های اجرایی نتوانس��تند‬ ‫زمی��ن را تحوی��ل دهند‪ .‬در نهای��ت دیروز پس‬ ‫از ‪ ۵‬ماه تالش اس��تاندار البرز برای حل مش��کل‬ ‫س��اخت نمایش��گاه و با توجه ب��ه پیگیری های‬ ‫جدی و نشست های گوناگون‪ ،‬قرارداد واگذاری‬ ‫زمین به امضای بخش ه��ای خصوصی و دولتی‬ ‫رس��ید و زمین ایجاد این پروژه در اختیار بخش‬ ‫خصوص��ی قرار گرفت‪ .‬بنابرای��ن قرارداد بخش‬ ‫خصوصی مکلف ش��ده ت��ا بهار ‪ ۹۹‬نمایش��گاه‬ ‫دائمی اس��تان الب��رز را برای معرف��ی کاالهای‬ ‫تولی��دی این اس��تان تحویل بخ��ش خصوصی‬ ‫دهد‪ .‬معاون اقتصادی اس��تاندار البرز ش��امگاه‬ ‫دوش��نبه دراین باره گفت‪ :‬با تاکید و رصد دقیق‬ ‫اس��تاندار البرز‪ ،‬برنامه زمان بندی تحویل پروژه‬ ‫نمایشگاه دائمی از بخش خصوصی گرفته شده و‬ ‫امیدواریم تا بهار سال اینده نخستین ساختمان‬ ‫برای انتقال نمای گاه ها به نمایشگاه بین المللی‬ ‫شروع به کار کند‪ .‬جهانگیر شاهمرادی افزود‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه مصوبه سفر رئیس جمهوری به استان‬ ‫البرز بود که اعتباری هم برای ان مش��خص شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای این نمایش��گاه ‪ ۲۷‬هکتار زمین در‬ ‫اختیار بخ��ش خصوصی قرار گرف��ت که عمده‬ ‫انه��ا از اتاق بازرگانی‪ ،‬اتاق اصن��اف‪ ،‬اتاق تعاون‬ ‫و س��رمایه گذاران بخش عمومی هستند و با این‬ ‫روند نمایشگاه می تواند برای سال های اینده‪ ،‬با‬ ‫توجه به پیش��ینه خوب اس��تان البرز در صنعت‬ ‫و خدمات نویدبخش رونق و توس��عه البرز باشد‬ ‫و به طور مس��تقیم بر اقتصاد خانوارها تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬زمین نمایشگاه‬ ‫بنا به دالیلی روبه روی ف��رودگاه پیام مکان یابی‬ ‫ش��ده و موقعی��ت خوب��ی دارد‪ .‬در کن��ار ای��ن‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬پایانه صادراتی را هم در نظر داریم که‬ ‫به تازگی کارهای اداری ان شروع شده و به زودی‬ ‫خبرهای خوبی درباره ان منتش��ر خواهد ش��د‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت اس��تان البرز ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی فعال دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ .۳‬مسابقه اجرا کنید‬ ‫‹ ‹‪ .۴‬پیشنهادهای رایگان ارائه دهید‬ ‫کاربردی کنید‪ .‬در غرفه س��ازی نمایش��گاهی‪ ،‬این راه‬ ‫دیگری اس��ت برای تامین بودج ه شما و کاری باارزش‬ ‫اس��ت که تج��ارت ش��ما را به یاد ماندنی کن��د‪ .‬پس از‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬برای بازدید کنندگان خودکاری مناس��ب‬ ‫می تواند جذاب باش��د؛ ولی این روزها بازدید کنندگان‬ ‫به دنبال هدیه های هیجان انگیزتر هستند‪.‬‬ ‫بس��ته به صنعت خود‪ ،‬می توانی��د یک میز‪ ،‬خدمات‬ ‫جانبی گوش��ی تلفن همراه‪ ،‬ش��کالت های خوش��مزه‪،‬‬ ‫ماشین حس��اب جیبی‪ ،‬ش��مع و یا کتاب ه��ای رنگی‬ ‫بزرگسال در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ .۵‬قبل از نمایشگاه بازاریابی کنید‬ ‫در وب س��ایت خ��ود‪ ،‬صفح ه مخصوص��ی در زمینه ‬ ‫ش رو بگذاری��د و ان را برای مش��تریان‬ ‫نمایش��گاه پی�� ‬ ‫قبل��ی خ��ود ایمیل کنی��د‪ .‬همچنین‪ ،‬در ش��بکه های‬ ‫اجتماعی تان اطالع رسانی کنید که مردم می توانند چه‬ ‫نکاتی در غرف ه ش��ما ببینند‪ .‬بازدید کنندگان نمایشگاه‬ ‫اغلب دیدگاهی به غرف ه ساخته ش��ده ای ندارند که قرار‬ ‫است از ان بازدید کنند‪ .‬اگر شرکت خود را از قبل شرح‬ ‫ندهید‪ ،‬ممکن اس��ت مش��تریان بالقو ه خود را از دست‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫امس��ال س��الن های متفاوتی به تجهیزات ورزش��ی‪ ،‬پوشاک‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬اتوماس��یون‪ ،‬ورزش های همگانی‪ ،‬دس��تگاه های‬ ‫بدنس��ازی‪ ،‬مکمل ه��ای ورزش��ی و‪ ...‬اختصاص داده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین از حضور چند هیات و ش��رکت خارجی‬ ‫در نمایشگاه امس��ال خبر داد و افزود‪ :‬ش��رکت های خارجی‬ ‫گوناگونی در نمایش��گاه امسال حضور دارند و از اخرین اخبار‬ ‫و دس��تاورد های جهانی ای��ن حوزه در این روی��داد رونمایی‬ ‫می کنند‪ .‬محتشم امیری خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط سیاسی‬ ‫و اقتص��ادی کش��ور تولیدکنندگان و ش��رکت کنندگان باید‬ ‫بیش��ترین بهره برداری را از این رویداد داش��ته باشند چراکه‬ ‫بازار لوازم ورزش��ی ایران‪ ،‬بازار بس��یار بزرگ و قابل توسعه ای‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو س��ازمان جهانی یوفی گفت‪ :‬مهم ترین تفاوتی‬ ‫که این دوره نس��بت ب��ه دوره های پیش داش��ته یکی بخش‬ ‫اس��تارت اپ ها و دیگری برگزاری کالس مربیگری بدنسازی‬ ‫است که برای ان گواهینامه هم ارائه می شود‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در صنعت ورزش به راحتی می توان گفت تولیدات این صنعت‬ ‫در مقایس��ه با گذشته پیش��رفت زیادی داشته است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در بخش تولید به واس��طه کاه��ش واردات محصوالت‬ ‫خارجی‪ ،‬فعاالن این حوزه با قدرت بیشتری فعالیت می کنند‬ ‫و بازارشان شاهد رشد قابل توجهی بوده است‪ .‬محتشم امیری‬ ‫در پایان گفت‪ :‬در راس��تای برگزاری نمایشگاه ورزش با مرکز‬ ‫مشارکت های اقتصادی وزارت ورزش و کارگروه ملی المپیک‬ ‫تعامالت��ی را برقرار کردیم و همچنین از فدراس��یون ها برای‬ ‫حض��ور و بازدید از نمایش��گاه دعوت کردیم ت��ا از این طریق‬ ‫حمایتی را از انها دریافت کرده باشیم‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابس��ته نیز روز‬ ‫گذش��ته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران برگزار شد‪ .‬متراژ این نمایشگاه حدود ‪٣٠‬هزار‬ ‫مترمربع اس��ت که با حضور ‪ ٢٦٠‬معتبر داخلی‪ ،‬دو ش��رکت‬ ‫اس��تا رت اپ و یک ش��رکت دانش بنیان فعالیت دارد‪ .‬در این‬ ‫رویداد همچنین ‪١٥‬ش��رکت خارجی از چین‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬المان و‬ ‫ترکیه حضور دارند که نس��بت به دیگر رویدادهای بین المللی‬ ‫رکورد بس��یار خوبی به شمار می رود‪ .‬نمایشگاه بین المللی در‬ ‫و پنج��ره در س��الن های ‪ ۳۱-٣٨- ٤٤‬و ‪ ۳۵‬میزبان مخاطبان‬ ‫این صنعت اس��ت‪ .‬فرهاد امینیان‪ ،‬رئیس ستاد برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه گفت‪ :‬نمایشگاه بین المللی در و پنجره از نخستین‬ ‫دوره برپایی ان در سال ‪ ۱۳۸۸‬تا امروز از رشد صعودی بسیار‬ ‫مناس��بی برخوردار بوده و مورد استقبال مطلوب شرکت ها و‬ ‫واحدهای فعال در این صنعت قرار گرفته است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫در نمایشگاه امسال ش��اهد حضور شرکت های دانش بنیان و‬ ‫اس��تارت اپ ها هس��تیم‪ ،‬ضمن اینکه کارگاه های اموزش��ی‬ ‫تخصصی مرتب��ط با موضوع در و پنجره با حضور اس��تادان و‬ ‫کارشناس��ان این صنعت برپا خواهد شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بین المللی بازرگانی و نمایش��گاهی تهران اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫کیفیت و کمیت مطلوب برگزاری‪ ،‬نمایش��گاه بین المللی در و‬ ‫پنجره به عضویت اتحادیه جهانی نمایشگاه ها (‪ )UFI‬درامده‬ ‫که این امر افتخار بزرگی برای این نمایش��گاه به شمار می اید‬ ‫زیرا نمایش��گاه هایی که عضویت اتحادیه جهانی نمایشگاه ها‬ ‫را دارن��د از اعتبار و ش��هرت بین المللی برخوردار هس��تند و‬ ‫همواره مورد توجه مخاطبان صنعت نمایش��گاهی قرار دارند‪.‬‬ ‫امینی��ان ب��ا بیان اینکه نمایش��گاه بین الملل��ی در و پنجره و‬ ‫صنایع وابس��ته بزرگ ترین رویداد تخصصی حوزه صنعت در‬ ‫و پنجره کش��ور است‪ ،‬گفت‪ :‬مخاطبان این نمایشگاه عالوه بر‬ ‫مصرف کنندگان عام‪ ،‬به طور عمده ش��رکت های ساختمانی‪،‬‬ ‫انبوه س��ازان مس��کن و ش��هرک ها‪ ،‬مجتمع های مسکونی‪،‬‬ ‫اداری و تج��اری‪ ،‬هتل ها‪ ،‬بیمارس��تان ها و مراکز اموزش��ی و‬ ‫ورزشی هستند‪ .‬یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و‬ ‫صنایع وابسته به طورتفکیک شده و در سالن های مجزا برگزار‬ ‫می ش��ود که شامل گروه های پروفیل یوپی وی سی‪ ،‬گروه در و‬ ‫پنجره یو پی وی سی‪ ،‬گروه ماشین االت و تجهیزات و گروه در و‬ ‫پنجره الومینیومی است که هرکدام یک یا چند سالن مستقل‬ ‫را در اختی��ار دارند و س��ایر گروه ها مانند یراق االت‪ ،‬شیش��ه‬ ‫پنجره‪ ،‬توری پنجره‪ ،‬نش��ریات تخصصی و س��ایر حوزه های‬ ‫مرتب��ط به عنوان گروه های ثانوی��ه در میان گروه های کاالیی‬ ‫اصلی جانمایی شده اند‪.‬‬ ‫معرف��ی ظرفیت ه��ای بالق��وه و بالفعل صنای��ع و خدمات‬ ‫صنع��ت در و پنج��ره‪ ،‬ایج��اد زمینه ه��ای جذب س��رمایه و‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬اش��نایی با نواوری ها و پیشرفت های صنعت‬ ‫در و پنج��ره‪ ،‬ایجاد فض��ای رقابتی و ارتباط مس��تقیم میان‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان‪ ،‬اش��تغالزایی و یافت��ن‬ ‫بازاره��ای جدید صادرات��ی و افزایش ص��ادرات از مهم ترین‬ ‫اهداف این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارشناسان در بررسی تحقق اهداف حمل ونقل ریلی در سند چشم انداز عنوان کردند‪:‬‬ ‫حمل ونقل ریلی از صنعت فوالد جاماند‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫یکی از زیرس��اخت های مهم صنعت فوالد با توجه به‬ ‫افقی که برای ان درنظر گرفته شده‪ ،‬سامانه حمل ونقل‬ ‫ازجمله ریل اس��ت که با توجه ب��ه روند افزایش میزان‬ ‫تولید و صادرات فوالد در کشور‪ ،‬امری حیاتی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬از این رو با توجه به موازنه در کل زنجیره فوالد‬ ‫و ب��رای رس��یدن به تولی��د ‪۵۵‬میلیون ت��ن و افزون بر‬ ‫‪۲۰‬میلیون تن صادرات‪ ،‬برای توس��عه بندرهای تجاری‬ ‫و تجهیزات بندرها و خطوط‪ ،‬به س��رمایه گذاری حدود‬ ‫‪۱۳۰۰‬میلیون یورویی نیاز است‪ .‬البته در زمینه ساخت‬ ‫ریل نیاز به سرمایه گذاری های بیشتری وجود دارد که‬ ‫نسبت به رشد صنعت فوالد جا مانده است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹توسعه ریل در چشم انداز فوالد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹صنعت ریل کشور فرسوده است‬ ‫وضعیت ریل گذاری برای صنعت فوالد کشور چندان‬ ‫مناسب نیس��ت و این صنعت به عنوان یک زیرساخت‬ ‫ب��رای ف��والدی که برنامه ریزی کرده اس��ت ب��ه تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬برس��د‪ ،‬رش��د‬ ‫قابل توجهی نداش��ته اس��ت‪ .‬این موضوع را س��یدرضا‬ ‫شهرس��تانی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان و بیان کرد‪:‬‬ ‫اگر در راس��تای افق چشم انداز س��ال ‪ ۱۴۰۴‬بخواهیم‬ ‫به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد برس��یم باید در س��ال‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیون ت��ن مواد اولی��ه را جابه جا کنیم‬ ‫که این حجم از جابه جایی با این ش��بکه ریلی قدیمی‬ ‫ب��ه نظر می رس��د جاده یا ری��ل موردنیاز ب��رای جابه جایی فوالد در‬ ‫کشور وجود دارد اما استفاده بهینه از ریل در کشور نمی شود‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫شهرستانی در ادامه با اشاره به واحدهایی که در چند‬ ‫سال گذش��ته وارد مرحله تولید ش��ده اند و واحدهای‬ ‫جدی��د دیگری که در راه هس��تند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن برس��یم‪ ،‬با سامانه‬ ‫حمل ونقل موجود‪ ،‬بدون تردید راه های جابه جایی برای‬ ‫حمل محصوالت فوالدی قفل خواهد شد‪ ،‬در این راستا‬ ‫اگر بودجه ای به این امر اختصاص پیدا نکند با مش��کل‬ ‫اساسی روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫زیرس��اخت هایی که باید رشد پیدا کند‪ ،‬ریل است که‬ ‫در ای��ن زمینه بای��د ‪ ۲‬میلیارد دالر در س��ال فقط به‬ ‫توسعه حمل ونقل ریلی اختصاص پیدا کند و همچنین‬ ‫‪۳‬ه��زار کیلومت��ر نیز به بخش ریلی کش��ور‪ ،‬واگن ها و‬ ‫لکوموتیوهای جدید افزوده شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو اگر این میزان اعتبار اختصاص پیدا نکند‪،‬‬ ‫دس��تیابی به افق چش��م انداز فوالد با مش��کل اساسی‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��ایر زمینه ه��ای حمل ونقل‬ ‫در کش��ور نیز بای��د بهبود یابد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬هم اکنون‬ ‫زنجیره فوالد برای رسیدن سنگ معدن به کارخانه های‬ ‫کنسانتره و از کارخانه کنسانتره به گندله‪ ،‬از گندله به‬ ‫احیا‪ ،‬از احیا به فوالدس��ازی و از فوالدسازی به نورد با‬ ‫مشکالت اساسی حمل ونقل روبه رو هستند‪.‬‬ ‫در زمین��ه ص��ادرات و همچنی��ن چش��م انداز ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن تولید فوالد در س��واحل جنوب‪ ،‬باید شبکه‬ ‫حمل ونقل دریایی بیش از پیش بهبود یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل کشور نیازمند سیستم هوشمند‬ ‫زکریا نایبی مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز‬ ‫نیز در ای��ن زمینه در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش ریل گذاری بستگی به توسعه صنعت راه اهن‬ ‫گس��تر ‬ ‫دارد‪ .‬اگ��ر امروز ح��دود ‪ ۱۵‬هزار کیلومت��ر راه اهن در‬ ‫ثمن رحیمی راد‪ :‬کهربا‪ ،‬س��نگ تزئینی و نیمه قیمتی است‬ ‫که نابس��امانی ش��رایط اس��تخراج ان در مناطق��ی از اوکراین‬ ‫و روس��یه به به��ای تلف��ات مالی و جان��ی ب��رای معدنچیان‬ ‫تمام می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که کش��ورهای یادش��ده‬ ‫باکیفیت ترین انواع این سنگ را در خود جای داده اند‪ .‬درگیری‬ ‫و زد و خ��ورد و اس��یب های برامده از روش اس��تخراج گاه به‬ ‫به��ای جان معدنچیان تمام می ش��ود‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬این مدل‬ ‫استخراج گاه به بایرش��دن زمین محل استخراج می انجامد‪ .‬با‬ ‫این حال این سنگ قیمتی منبع درامد مناسبی برای مردمان‬ ‫محلی به شمار می اید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از ماینینگ تکنولوژی‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫کهربا در روس��یه و اوکراین س��ر و س��امانی ندارد‪ .‬با این حال‬ ‫ذخایر این س��نگ نیمه قیمتی منبع خوب درامد برای مردمان‬ ‫محلی به شمار می اید؛ اتفاقی که به بهای نابودی محیط زیست‬ ‫منطقه و اسیب به اقتصاد این کشورها انجام می شود‪.‬‬ ‫کهربا‪ ،‬یک ِرزین فس��یل ش��ده اس��ت که در ساخت جواهر‬ ‫و س��ایر موارد تزئین��ی به کار می اید‪ .‬این س��نگ در اوکراین‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬لهس��تان و لیتوانی بسیار یافت می شود و کهربای این‬ ‫مناطق به دلیل رنگ بسیار غلیظ عسلی نسبت به انواع ان در‬ ‫امریکای جنوبی مشهور است‪.‬‬ ‫بیشتر ذخایر کهربای جهان را گروه های معدنکار غیرقانونی‬ ‫در روس��یه و اوکرای��ن اس��تخراج می کنند و ب��رای این کار از‬ ‫پمپ های ابی بهره می برند که از ماشین های قدیمی و قطعات‬ ‫خودروهای َون درس��ت ش��ده و به طور ویژه برای اس��تخراج‬ ‫ذخیره کهربا با تراکم و تمرکز کم به کار می روند‪.‬‬ ‫در ی��ک منطقه ممکن اس��ت صدها گروه ب��ه طور همزمان‬ ‫به کار اس��تخراج مشغول باش��ند و هزاران نفر گل و الی را از‬ ‫زیرزمی��ن بیرون بکش��ند تا از میان انها کهربا بیرون کش��یده‬ ‫سراس��ر کش��ور داریم باید تا افق چشم انداز حداکثر به‬ ‫می��زان ‪ 2‬برابر ان را گس��ترش دهی��م‪ .‬البته در زمینه‬ ‫تولید ریل نیز شرکت ذوب اهن اصفهان پیشقدم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در افق چش��م انداز‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۴‬تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن ف��والد برنامه ریزی‬ ‫ش��ده اس��ت که از این می��زان ‪ ۱۰‬میلی��ون تن ان به‬ ‫مناطق سواحل خلیج فارس و در مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫خلیج فارس و سواحل مکران اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫از این رو این طرح ها در مراحل مقدماتی قرار دارند که‬ ‫هم بخش خصوصی و هم بخش های ش��به دولتی قصد‬ ‫دارند در این زمینه سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البت��ه چند طرح در‬ ‫این منطقه مانند فوالد هرم��زگان و مادکوش ایرانیان‬ ‫در چند س��ال گذشته ساخته شده است‪ .‬اما تولید این‬ ‫واحدهای فوالدی که قرار اس��ت در این مناطق ساخته‬ ‫شود‪ ،‬مصرف داخلی ندارند و بیشتر به منظور صادرات‬ ‫برنامه ریزی شده اند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با پیش بردن ای��ن طرح ها در این مناطق‪،‬‬ ‫باید حمل و نقل دریایی را گس��ترش دهیم‪ .‬با توجه به‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده حدود ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۴۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد باقی می ماند که در داخل کش��ور تولید می شود‬ ‫ک��ه برای حمل و نقل ان چه در زمینه مصرف داخلی‪،‬‬ ‫چه صادراتی‪ ،‬باید حمل ونق��ل جاده ای و ریلی را مهیا‬ ‫کرده باشیم‪.‬‬ ‫نایب��ی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬تولی��د فوالد در‬ ‫کش��ور ما در دهه های گذش��ته قطب بندی شده است‬ ‫و هم اکنون ‪ ۳‬قطب اصلی تولید فوالد در کش��ور شامل‬ ‫اس��تان های اصفهان‪ ،‬خوزس��تان و خراس��ان می شود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر نی��ز حدود ‪۷۰‬درصد فوالد کش��ور در‬ ‫ای��ن ‪ ۳‬منطقه و به ص��ورت عم��ده در اصفهان تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از انجا ک��ه اصفهان در مرکز ایران قرار دارد‪ ،‬امکان‬ ‫حمل ونقل محصوالت فوالدی ان به تمام مناطق کشور‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬البته اگر توس��عه های بعدی نیز بخواهد‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬حول و حوش همین مناطق خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ن��اب تبریز در ادامه با‬ ‫اش��اره به وضعیت ریل در کش��ور عن��وان کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د جاده یا ریل موردنیاز ب��رای جابه جایی فوالد‬ ‫در کشور وجود دارد اما استفاده بهینه از ریل در کشور‬ ‫نمی ش��ود و سیستم های اس��تفاده از ان بسیار قدیمی‬ ‫شده اس��ت؛ درحالی که می توان سیستم های ریل را به‬ ‫س��مت سیستم های هوشمند پیش برد تا بتوان از ریل‬ ‫اس��تفاده حداکثری را داشت‪ .‬اما ریل هایی که ما داریم‬ ‫مورد اس��تفاده بهینه قرار نمی گیرند و بیش��تر ظرفیت‬ ‫انها خالی هستند‪.‬‬ ‫نایب��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که قرار اس��ت‬ ‫ریل گذاری از ایران تا س��وریه انجام ش��ود‪ ،‬اگر چنین‬ ‫اتفاقی روی دهد‪ ،‬ب��رای فوالد و در کل صنایع معدنی‬ ‫چه ان��دازه زمینه صادرات به س��وریه را مهیا می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قرار ش��ده اس��ت که ریل از شلمچه تا بصره و از‬ ‫انجا تا الذقیه سوریه ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫این ریل گذاری حدود ‪ ۱۲۰‬کیلومتر از مرز ایران به‬ ‫عراق و حدود ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۴۰‬کیلومتر از عراق به س��وریه‬ ‫خواهد بود که اگر این ریل گذاری انجام شود‪ ،‬می تواند‬ ‫برای صادرات نه تنها فوالد بلکه کل مصالح س��اختمانی‬ ‫و در نگاه کلی تر صادرات ایران به س��وریه بسیار مفید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬بازس��ازی سوریه اغاز شده‬ ‫اس��ت و یکی از مش��کالت ما برای صادرات به سوریه‪،‬‬ ‫حمل و نقل اس��ت ک��ه باید محصول خ��ود را ابتدا به‬ ‫ترکیه و از طریق واس��طه به س��وریه بفرس��تیم که در‬ ‫این میان واسطه ترکیه ای بیشتر از ما سود خواهد برد‪.‬‬ ‫در حال��ی که نفع ان باید ب��ه تولیدکننده فوالد ایرانی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫با این ریل کش��ور ترکیه حذف خواهد شد‪ .‬البته در‬ ‫این راس��تا اگر خط راه اهن کرمانشاه به عراق و از انجا‬ ‫به سوریه وصل شود‪ ،‬وضعیت صادرات ایران به سوریه‬ ‫بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫تشدید رکود‬ ‫در بازار اهن‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫زشت و زیبای کهربا در روسیه و اوکراین‬ ‫شود‪ .‬انها با چکمه و لباس های مندرس در گل ها راه می روند و‬ ‫در میان زباله های شناور در انها این سنگ قیمتی را جست وجو‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این گون��ه بهره ب��رداری غیرقانون��ی از کهرب��ا اس��یب های‬ ‫زیس��ت محیطی بی حس��اب و کتابی را به وجود اورده و به بایر‬ ‫شدن زمین منطقه و تبدیل شدن ان به جایی شبیه به سطوح‬ ‫کره ماه منجر شده است‪ ،‬همچنین مناطق وسیعی از جنگل ها‬ ‫از بین رفته و روش های نادرست استخراج باعث شده که خاک‬ ‫به طور کامل تخریب ش��ود و حیات گیاه��ی نتواند ادامه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در اس��تخراج قانونی کهربا‪ ،‬معدنکار‬ ‫مجبور به احیای جنگل هایی است که از بین برده و معدنکاران‬ ‫غیرقانون��ی در قی��د و بند چنین قوانینی نیس��تند‪ .‬انها زمین‬ ‫استخراج شده را به راحتی رها می کنند؛ زمینی که حاال دیگر‬ ‫قابلیت فعالیت های جایگزین مانند کش��اورزی را ندارد‪ .‬شمال‬ ‫غربی اوکراین و غرب روس��یه‪ ،‬کهرباخیزترین مناطق به شمار‬ ‫می ایند و گروه های معدنکار زیادی را به خود جذب می کنند‪.‬‬ ‫ش��هر کالینینگراد روسیه در بین لیتوانی و لهستان ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫کهرب��ای منطقه بالتیک را تولید می کند و برخی از بزرگ ترین‬ ‫و قدیمی ترین باندها در ان فعال هستند‪.‬‬ ‫نماین��ده مجل��س کالینینگ��راد ک��ه ناش��ر روزنام��ه‬ ‫ُ‬ ‫«ایگوررادنیکو» نیز اس��ت به ش��بکه خبری ان بی سی در این‬ ‫ب��اره گفت‪ :‬اس��تخراج غیرقانون��ی کهربا از پس از فروپاش��ی‬ ‫جماهی��ر ش��وروی و در دوران روس��یه م��درن وجود داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیش��تر اس��تخراج جنبه قانونی ن��دارد و حجم ان س��االنه‬ ‫ب��ه بیش از ‪ ۳۵۰‬تا ‪ ۴۰۰‬تن می رس��د که ای��ن ارقام‪ ،‬حجمی‬ ‫‪۱۰‬مرتبه بیشتر از استخراج رسمی را نشان می دهند‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به ظرفی��ت ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد در چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬باید در سال حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ون تن م��واد معدنی و محصوالت‬ ‫ان بین خطوط و واحدهای گوناگون جابه جا‬ ‫شود‪ .‬این درحالی است که سامانه حمل ونقل‬ ‫کش��ور پاس��خگوی ای��ن مق��دار جابه جایی‬ ‫نیس��ت‪ .‬بنابراین دست اندرکاران باید بیش از‬ ‫پیش به فک��ر س��رمایه گذاری در این زمینه‬ ‫باش��ند‪ .‬در زمینه خطوط ریلی دو کشور باید‬ ‫دو نکته را درنظر گرفت؛ نخست ارتقای سطح‬ ‫به��ره وری ب��رای ریل های موج��ود و دیگری‬ ‫س��رمایه گذاری ب��رای ریل گذاری بیش��تر‪ .‬از‬ ‫این رو به نظر می رسد که توسعه خطوط ریلی‬ ‫و س��رمایه گذاری در ای��ن بخش ب��ا توجه به‬ ‫سرمایه گذاری هایی که تاکنون در این صنعت‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬یکی از چالش های اصلی‬ ‫طرح جامع فوالد است‪.‬‬ ‫زنجیره ف��والد از معدن تا تولید ادامه دارد‪،‬‬ ‫اما تامین لجس��تیک این زنجیره کار راحتی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به ویژه اگر مکان یابی درس��تی برای‬ ‫برخی واحدها انجام نش��ده باش��د که در این‬ ‫صورت این واحدها با مشکل بیشتری روبه رو‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬بنابراین با توجه به اهمیت ریل‬ ‫اگر برنامه ریزی موردنظر در این صنعت انجام‬ ‫نشود‪ ،‬نمی توان انتظار رشد و توسعه در بخش‬ ‫فوالد کش��ور را داش��ت‪ .‬از ای��ن رو اگر بحث‬ ‫توس��عه صنعت ف��والد مطرح می ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫همزمان توس��عه صنعت ریلی نیز مطرح شود‬ ‫تا بتوان به توازن در زنجیره فوالد دست یافت‪.‬‬ ‫عالوه بر اس��یب های زیس��ت محیطی‪ ،‬مانند انچه در هجوم‬ ‫ب��ه ط�لا در امریکا انجام ش��د‪ ،‬حمله به کهرب��ای بالتیک نیز‬ ‫منجر به درگیری بین گروه ها می ش��ود؛ درگیری هایی که گاه‬ ‫به کش��ته ش��دن معدنچیان می انجامد‪ .‬بعضی از معدنچیان از‬ ‫س�لاح های س��رد و گرم همانند چاقو و نارنجک در زدوخورد‬ ‫اس��تفاده می کنن��د و دخالت پلی��س هم در این می��ان موثر‬ ‫نیس��ت‪ .‬عالوه بر خطرهای برخاس��ته از رقابت گروه ها‪ ،‬فرایند‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی نی��ز به خودی خود ب��رای معدنچیان‬ ‫وخی��م و خطرن��اک اس��ت و اگ��ر اقداماتی هم ب��رای حفظ‬ ‫امنیت معدنچیان انجام ش��ده‪ ،‬بس��یار کم و ب��ه یقین ناکافی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیش��تر گودال های حفر ش��ده‪ ،‬لغزنده و مستعد فروپاشی و‬ ‫شکست هستند‪ .‬استخراج غیرقانونی کهربا به اقتصاد اوکراین و‬ ‫روسیه نیز اسیب می رساند؛ فعالیت هایی که هیچ گونه مالیاتی‬ ‫برای ان پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫در همی��ن حال دولت های روس��یه و اوکراین ادعا می کنند‬ ‫که پیگیر این معضل هس��تند‪ .‬کاتی��ا دِکونویدز‪ ،‬رئیس پلیس‬ ‫ملی اوکرای��ن از ایجاد یک واحد فوریت ویژه با هدف پیگیری‬ ‫فعالیت های معدن��کاری غیرقانونی و ناارامی های مدنی برامده‬ ‫از انها خبر داده اس��ت؛ واحدی که از ‪ ۱۵۰‬نیرو از دادس��تانی‬ ‫کل‪ ،‬سرویس امنیتی دولت و پلیس ملی تشکیل شده است اما‬ ‫در میان نیروهای پلیس و صاحب منصبان دولتی هم ش��یوع و‬ ‫گسترش فساد گزارش می شود‪.‬‬ ‫برخی معدنکاران می گوین��د ماموران پلیس از برخی جرایم‬ ‫چشم پوش��ی می کنند و در نتیجه ان به س��همی حتی تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد فعالیت معدنی دست می یابند که اگر معدنکار ان سهم‬ ‫را پرداخ��ت نکند به س��رعت م��ورد پیگیری ق��رار می گیرد و‬ ‫دستگیر می شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف اهن و ف��والد با انتقاد‬ ‫از اینکه مس��ئوالن به صورت روشن نمی گویند‬ ‫چه برنامه ای ب��رای بخش فوالد کش��ور دارند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر هر کیلو میلگ��رد ‪۴۲۰۰‬‬ ‫توم��ان قیمت گذاری ش��ده درحالی که یک ماه‬ ‫پیش هر کیل��و میلگرد بی��ش از ‪ ۵‬هزار تومان‬ ‫بود‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬حمیدرضا رس��تگار با‬ ‫اش��اره به اینکه روند نزولی نرخ انواع محصوالت‬ ‫فوالدی باعث ش��ده تا رکود ش��دیدی در بازار‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ای��ن روزها هیچ برنامه‬ ‫برای بخش فوالد کشور در مراحل تولید‪ ،‬توزیع‬ ‫و حتی ساخت وس��از وجود ن��دارد و همین امر‬ ‫وضعی��ت این بخش را بالتکلیف تر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه تولیدکنن��دگان امروز موانع‬ ‫بس��یاری برای صادرات ف��والد دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫امر عاملی شده تا در سطح بازار داخلی به دلیل‬ ‫نبود رونق در ساخت وساز قیمت ها هر روز روند‬ ‫نزولی داشته باشد که این موضوع به نفع بخش‬ ‫فوالد کشور نیست‪ .‬رئیس اتحادیه صنف اهن و‬ ‫فوالد با انتقاد از اینکه اقایان به صورت روش��ن‬ ‫نمی گویند چه برنامه ای برای بخش فوالد کشور‬ ‫دارن��د‪ ،‬افزود‪ :‬چ��را در بخش های تصمیم گیری‬ ‫هیچ اعالم نظری از توزیع کنندگان نمی ش��ود‪،‬‬ ‫چ��را بای��د قیمت ها ‪ ۱۲۰۰‬توم��ان کاهش پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬با این وضعیت تولیدکننده و توزیع کننده‬ ‫باید چه کار کند؟‬ ‫فوالد سفیددشت‬ ‫واحد نمونه صنعتی‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫همزم��ان با ایام بزرگداش��ت روز ملی صنعت‬ ‫و معدن برای س��ومین سال پی درپی از شرکت‬ ‫فوالد سفیددش��ت به عنوان واحد نمونه صنعتی‬ ‫اس��تان چهارمح��ال و بختیاری در س��ال رونق‬ ‫تولید قدردانی شد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬در گرامیداشت روز صنعت‬ ‫و معدن که با حضور عب��اس تابش معاون وزیر‬ ‫و رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان‪ ،‬اقب��ال عباس��ی اس��تاندار‪،‬‬ ‫مسئوالن استان و صنعتگران استان چهارمحال‬ ‫و بختی��اری در مح��ل ات��اق بازرگانی اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری برگزار شد‪ ،‬برای سومین‬ ‫س��ال پی درپی از ش��رکت فوالد سفیددش��ت‬ ‫به عنوان واحد نمونه صنعتی اس��تان در س��ال‬ ‫رونق تولید قدردانی ش��د‪ .‬گفتنی است‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد سفیددشت با مشارکت ‪۶۵‬درصدی فوالد‬ ‫مبارکه و ‪۳۵‬درصدی س��ازمان ایمیدرو در حال‬ ‫فعالی��ت و تولید اهن اس��فنجی و اماده س��ازی‬ ‫برای به بهره برداری رسیدن قسمت فوالدسازی‬ ‫با پیشرفت فیزیکی بیش از ‪۷۵‬درصدی است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫براس��اس مطالع��ات طرح جام��ع فوالد کش��ور که‬ ‫ازس��وی ش��رکت ملی فوالد ایران انجام شده است‪ ،‬با‬ ‫تحقق برنامه های توسعه پیش رو در زمینه شبکه ریلی‬ ‫دس��تیابی به حمل ونق��ل فوالد در چش��م انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫(ب��ه میزان ‪ ۵۵‬میلیون تن) طول ش��بکه ریلی کش��ور‬ ‫به ‪۲۵‬هزار کیلومتر (سند چش��م انداز) براورد می شود‬ ‫که ‪ ۱۴۵۸۰‬کیلومتر توس��عه را نش��ان می دهد‪ .‬از این‬ ‫مقدار توس��عه سهم فوالد عبارت است از مجموع طول‬ ‫خطوط توس��عه تا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به میزان ‪۱۳۴۵‬‬ ‫کیلومت��ر‪ ،‬مجموع خطوط دوم س��اخت جدید تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به میزان ‪ ۲۱۰۰‬کیلومتر و مجموع طول‬ ‫خطوط تراک بن��دی ‪ ۱۸۰۰‬کیلومتر براورد می ش��ود‪.‬‬ ‫صنعت فوالد در س��ال های گذشته رش��د مناسبی در‬ ‫کش��ورمان داشته اس��ت به گونه ای که تولید فوالد در‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ ۹7‬به حدود ‪25‬میلیون تن رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬تولید ح��دود ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد پیش بینی ش��ده که برای تامین م��واد اولیه ان‬ ‫به ح��دود ‪۱۲۸‬میلیون ت��ن مواد خام در کش��ور نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬با تحق��ق برنامه توس��عه ج��اده ای‪ ،‬ارتباطی و‬ ‫ش��بکه ریل��ی و به منظ��ور امکان پذی��ری حمل ونق��ل‬ ‫فوالد در چش��م انداز پیش رو و برای دستیابی به طول‬ ‫جاده های کشور به ‪۱۲۲۷‬کیلومتر و حدود ‪۵۶۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو نیاز اس��ت‪ .‬همچنین به منظور رس��یدن به طول‬ ‫ش��بکه ریلی کش��ور به ‪ ۳۱۴۵‬کیلومتر و حدود‪۴۸۰۰‬‬ ‫میلیون یورو باید س��رمایه گذاری کرد‪ .‬به منظور توسعه‬ ‫ش��بکه حمل ونق��ل دریایی‪ ،‬با توجه ب��ه موازنه در کل‬ ‫زنجی��ره برای رس��یدن به تولید ‪۵۵‬میلی��ون تن و ‪۳۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۵۰‬میلی��ون تن برای توس��عه بندره��ای تجاری و‬ ‫تجهی��زات بندره��ا به منظور اس��تفاده از تمام ظرفیت‬ ‫ان نیاز به س��رمایه گذاری ح��دود ‪۱۳۰۰‬میلیون یورو‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خطوطی که‬ ‫به صنعت‬ ‫فوالد توازن‬ ‫می بخشند‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫با بهره برداری از واحد نیروگاه سردشت تا پایان هفته‬ ‫گزارش خبری‬ ‫تولید بنزین ایران‬ ‫رکورد می زند‬ ‫س��ال گذش��ته وزارت نفت توانس��ت در تولید‬ ‫بنزی��ن خودکفا ش��ود و دروازه ه��ای واردات این‬ ‫فراورده استراتژیک به کش��ور را ببندد‪ .‬اکنون نیز‬ ‫ش��اهد افزایش تولید این فراورده هستیم تا جایی‬ ‫ک��ه در هفته ج��اری باالترین رق��م تاریخی تولید‬ ‫بنزین در ایران ثبت خواهد ش��د‪ .‬ب ه گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫خودکفای��ی در تولید بنزین یک��ی از اهداف وزارت‬ ‫نفت در چند سال گذشته بوده است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫میزان تولید بنزین در کش��ور به مرور زمان افزایش‬ ‫یاف��ت به طوری که در فاصله س��ال های ‪ ۵۷‬تا ‪۵۹‬‬ ‫به طور میانگین روزان��ه ‪ ۱۴‬میلیون لیتر بنزین در‬ ‫کشور تولید شده که این مقدار در فاصله سال های‬ ‫‪ ۹۶‬تا ‪ ۹(۹۷‬ماه اغاز س��ال) ب��ا افزایش ‪ ۵.۹‬برابری‬ ‫به میانگین روزانه ‪ ۸۳‬میلی��ون لیتر افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬این در حالی اس��ت که مصرف روزانه بنزین‬ ‫در کش��ور نیز رقمی در همین حدود را دنبال کرده‬ ‫ب��ه نحوی که در فاصله س��ال های ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۷‬به طور‬ ‫میانگی��ن روزانه ح��دود ‪ ۸۸‬میلیون لیتر بنزین در‬ ‫کش��ور مصرف شده اس��ت‪ .‬واردات این فراورده در‬ ‫کش��ور اما در فاصله سال های ‪ ۵۷‬تا ‪ ۵۹‬صفر بوده و‬ ‫به تدریج با افزایش تعداد خودروها و رش��د زندگی‬ ‫شهرنش��ینی به ‪ ۳.۷‬میلیون لیت��ر در روز در فاصله‬ ‫س��ال های ‪ ۶۴‬تا ‪ ۶۷‬رس��یده و در فاصله سال های‬ ‫‪ ۸۴‬ت��ا ‪ ۸۷‬به باالترین ح��د (‪ ۱۶.۸‬میلیون لیتر در‬ ‫روز) و پس از ان با روندی کاهش��ی به ‪ ۷.۶‬میلیون‬ ‫لیت��ر در روز در فاصله س��ال های ‪ ۹۲‬تا ‪( ۹۵‬دولت‬ ‫یازدهم) رسیده است‪ .‬رقم واردات بنزین در فاصله‬ ‫س��ال های ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹( ۹۷‬ما ه اغاز سال) ‪ ۵.۹‬میلیون‬ ‫لیتر ثبت ش��ده که ای��ن رقم به گفت��ه مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫از مح��ل راه ان��دازی فازهای س��ه گانه پاالیش��گاه‬ ‫میعانات گازی س��تاره خلیج فارس و دس��تیابی به‬ ‫خودکفایی در تامین بنزین مورد نیاز کش��ور‪ ،‬اغاز‬ ‫مه ر ‪ ۹۷‬به صفر رس��یده و دیگر بنزینی وارد کشور‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در‬ ‫اخری��ن صحبت های خود درب��اره وضعیت تولید‬ ‫بنزین در کش��ور‪ ،‬گفته اس��ت‪ :‬در این هفته مقدار‬ ‫تولید بنزین کشور از ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر در روز عبور‬ ‫می کند و این باالترین رقم تاریخی است که تاکنون‬ ‫داشته ایم‪ .‬وی با بیان اینکه همه فراورده ها از جمله‬ ‫بنزی��ن و گازوئیل‪ ،‬گاز مایع‪ ،‬نفت کوره و س��وخت‬ ‫جت در کش��ور به صورت مازاد برای صادرات وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ب��رای صادرات ای��ن فراورده ها‬ ‫از طریق خش��کی و دریا برنامه ریزی جدی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند ارقام‬ ‫سرس��ام اوری که درباره میزان مصرف س��وخت‪،‬‬ ‫یارانه و قاچاق س��وخت منتشر می شود‪ ،‬زنگ خطر‬ ‫را درباره وضعیت این فراورده نفتی و بودجه ای که‬ ‫در این زمینه دود می ش��ود‪ ،‬به صدا دراورد و دولت‬ ‫را بر ان داش��ت تا راهکاری را برای ساماندهی وضع‬ ‫موجود به کار گیرد‪ .‬برای این منظور س��ناریوهای‬ ‫مختلفی روی میز دول��ت و مجلس قرار گرفت که‬ ‫مهم ترین ان بازگش��ت کارت س��وخت و در پی ان‬ ‫سهمیه بندی بنزین بود‪ .‬در این راستا زمستان سال‬ ‫گذشته‪ ،‬شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی اعالم کرد بازگش��ت کارت س��وخت جدی‬ ‫اس��ت و از مالکان خودرو و موتورسیکلتی که فاقد‬ ‫کارت س��وخت بودند خواس��ت تا ب��رای دریافت‬ ‫کارت س��وخت المثن��ی اقدام کنند‪ .‬س��رانجام بر‬ ‫مبن��ای اعالم امیر وکیل زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ی اس��تفاده‬ ‫ملی پاالیش و پخش فراورده های نفت ‬ ‫از کارت س��وخت اجباری ش��د و عرض��ه بنزین در‬ ‫جایگاه های سراسر کشور از ‪ ۲۰‬مرداد امسال فقط‬ ‫با ارائه کارت هوش��مند سوخت خودرو امکان پذیر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬اصالح الگوی مص��رف انرژی در ایران‬ ‫به یک الزام تبدیل ش��ده و استقرار مدیریت انرژی‬ ‫در صنای��ع مختلف نیز از جمله اقدام هایی اس��ت‬ ‫که به بهبود مصرف کمک می کند‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫فرهنگ س��ازی از الزام های ش��رکت بهینه سازی‬ ‫مصرف س��وخت عنوان ش��ده و این شرکت در این‬ ‫راس��تا برنامه هایی را در نظر گرفت��ه تا بتوان از این‬ ‫بهره را در کشور برد‪.‬‬ ‫افزایش تولید بیشترین ‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 50‬مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده می شود‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توسعه منابع اب و نیروی ایران از وارد‬ ‫مدار ش��دن نخس��تین واحد نیروگاه سردشت تا پایان هفته‬ ‫ج��اری خبر داد و گفت‪ :‬بهره برداری از این واحد ‪ ۵۰‬مگاوات‬ ‫به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬بهروز مرادی با اش��اره ب��ه بهره برداری از‬ ‫طرح های توس��عه مناب��ع اب و خاک در ‪ ۱۲‬اس��تان از اغاز‬ ‫س��ال تاکن��ون‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در این راس��تا ‪ ۶۱‬طرح و ‪۱۲۰‬‬ ‫پ��روژه در حال اجراس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬طرح های یادش��ده‬ ‫در ش��هرهای ایالم‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬گلستان‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬خراسان ش��مالی‪ ،‬خراس��ان جنوبی و خراسان‬ ‫رضوی در حال اجراست‪ .‬مدیرعامل شرکت توسعه منابع اب‬ ‫و نیروی ایران از گش��ایش نخس��تین واحد نیروگاه سردشت‬ ‫ت��ا پایان هفته خب��ر داد و افزود‪ :‬بهره برداری از این واحد ‪۵۰‬‬ ‫مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه می کند‪ ۲ .‬واحد دیگر این‬ ‫نیروگاه نیز بالفاصله وارد مدار شده و در مجمو ع ‪ ۱۵۰‬مگاوات‬ ‫در تیر و مرداد جاری به بهره برداری می رسد‪ .‬مرادی با اشاره‬ ‫به بهره برداری و ابگیری کامل س��د سردشت با حجم مخزن‬ ‫‪ ۳۸۰‬میلیون مترمکعب اظهار کرد‪ :‬سد سرنی در بندرعباس‬ ‫نیز برای تامین اب اش��امیدنی میناب و بندرعباس ابگیری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین امیدواریم ابگیری سد‬ ‫چم شیر را از طریق فاینانس خارجی تا پایان سال اغاز کنیم‪،‬‬ ‫البته احتمال دارد بهره برداری ان به سال اینده موکول شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تبخیر اب پشت سدها‬ ‫بهروز مرادی‬ ‫امیدواریم‬ ‫ابگیری سد‬ ‫چم شیر را از‬ ‫طریق فاینانس‬ ‫خارجی تا پایان‬ ‫سال اغاز‬ ‫کنیم‪ ،‬البته‬ ‫احتمال دارد‬ ‫بهره برداری ان‬ ‫به سال اینده‬ ‫موکول شود‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران در ادامه‬ ‫درباره موضوع تبخیر اب پش��ت س��دها توضیح داد‪ :‬بیش��تر‬ ‫س��دهایی که تبخیر دارند در خوزس��تان واقع شده اند‪ .‬امار‬ ‫تبخیر س��االنه س��دهای خوزس��تان ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬درصد است‪ .‬در‬ ‫واقع هرچه مخزن س��د در مناطق کوهس��تانی باشد‪ ،‬میزان‬ ‫تبخیر کمتر می شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬میزان تبخیر سد کارون ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬درصد حجم اب ورودی به س��د اس��ت‪ .‬مرادی ادامه داد‪:‬‬ ‫در کش��ور س��دهایی وجود دارد که میزان تبخیر انها ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد اس��ت‪ ،‬به ویژه سدهایی که در فالت مرکزی ایران‬ ‫واقع شده اند‪.‬وی درباره اقدام هایی که برای کاهش تبخیر اب‬ ‫پشت سدها در حال انجام است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این راستا با‬ ‫مراکز و موسس��ه های گوناگون در حال مذاکره هستیم‪ .‬یکی‬ ‫از این راهکارها استفاده از مواد مصنوعی است که به صورت‬ ‫غش��ا بر س��طح اب قرار می گیرند اما از انج ا که این اب برای‬ ‫ط سالمت‬ ‫اش��امیدن مصرف می شود‪ ،‬باید سازمان های مربو ‬ ‫مواد را تایید کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت توس��عه منابع اب و‬ ‫نی��روی ای��ران درباره راهکار دیگر توضی��ح داد‪ :‬راهکار دیگر‬ ‫که کمتر از یک س��ال و نیم است مطرح شده نصب پنل های‬ ‫شناور خورشیدی روی سدها است که هم برق تولید می کند‬ ‫و هم میزان تبخیر را کاهش می دهد‪ .‬هنوز در این فاز هستیم‬ ‫ک��ه به طور احتمال��ی کارون ‪ ۴‬را به عنوان ازمایش برای این‬ ‫طرح انتخاب کنیم‪ .‬مرادی با بیان اینکه به طور کلی ‪۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰‬مگاوات برق از س��وی نیروگاه های برقابی کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از این میزان ‪ ۸۵۲۰‬مگاوات از سوی شرکت‬ ‫ط��رح انتقال اب خزر به س��منان ب��ا ایجاد ردیف مطالع��ه و اجرای‬ ‫دوباره در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬در این راستا‪ ،‬قرار است حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب اب از دریای خزر به ش��هرهای فالت مرکزی‬ ‫در استان سمنان برای مصرف اشامیدنی و صنعت منتقل شود‬ ‫توسعه منابع اب و نیروی ایران تولید می شود و تا پایان سال‬ ‫‪ ،۹۹‬ب��ه میزان ‪ ۱۵۰‬مگاوات به ظرفیت نیروگاه سردش��ت و‬ ‫‪ ۲۱۰‬مگاوات به ظرفیت سد و نیروگاه چم شیر اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح های دیگر از س��وی بخش خصوصی اجرا‬ ‫می ش��ود و در این راس��تا برای نیروگاه برقابی ارس فراخوان‬ ‫س��رمایه گذار داده ایم‪ .‬امیدواری��م ‪ ۶۴۰‬مگاوات کارون‪ ۲‬را از‬ ‫طریق بخش خصوصی وارد فرایند اجرا کنیم‪.‬‬ ‫را اجرا کند‪ .‬این ش��رکت ازمایش را انجام می دهد و نتایج را‬ ‫به بخش خصوصی اعالم می کند‪ .‬بخش خصوصی تاکنون در‬ ‫مکران اعالم امادگی کرده اس��ت‪ .‬مرادی در ادامه با اشاره به‬ ‫طرح بازنگری س��دها اظهار کرد‪ :‬در راستای این طرح ارتفاع‬ ‫س��د بختیاری با توجه به شرایط اقلیمی از ‪ ۳۳۰‬به ‪ ۲۷۵‬متر‬ ‫کاهش یافت‪ .‬س��د تنگه معش��وره نیز بازنگری ش��د اما سایر‬ ‫بازنگری ها را نتوانستیم انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران در ادامه‬ ‫با بیان اینکه مطالعات سد و نیروگاه بختیاری در حال تکمیل‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مطالعات با مش��ارکت مش��اور ایرانی و‬ ‫خارجی وارد فاز‪ ۲‬ش��ده اس��ت‪ .‬اجرای ان به ‪ ۲‬میلیارد یورو‬ ‫س��رمایه نیاز دارد ک��ه تامین ان از مناب��ع عمومی و دولتی‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ .‬طرح سد بختیار از سوی مشاور داخلی و‬ ‫با نظارت یک مشاور سوئیسی در حال انجام است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران در ادامه‬ ‫درب��اره اخری��ن وضعیت انتقال اب خزر به س��منان توضیح‬ ‫داد‪ :‬این طرح امس��ال با ایجاد ردیف مطالعه و اجرای دوباره‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬قرار اس��ت حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب اب از دریای خزر به شهرهای فالت‬ ‫مرکزی در اس��تان س��منان برای اشامیدنی و صنعت منتقل‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه اجرای طرح یادش��ده در ‪ ۳‬فصل در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬فصل نخس��ت به اکوسیستم‬ ‫دریایی و نحوه مدیریت پس��اب مربوط می شود‪ .‬در واقع این‬ ‫موضوع در حال بررس��ی اس��ت که انتق��ال اب خزر چگونه‬ ‫اجرا ش��ود که اکوسیس��تم دریا بهم نریزد‪ .‬طرح ازمایش��ی‬ ‫تولید پساب خشک در دست اجراست و ‪ ۵۰‬درصد پیشرفت‬ ‫دارد‪ ،‬در واقع این موضوع در حال بررس��ی اس��ت که چگونه‬ ‫پس��اب خشک در عمق بیش��تر دریا و بر پایه استانداردهای‬ ‫بین المللی مدیریت شود‪ .‬مرادی ادامه داد‪ :‬فصل دیگر جنگل‬ ‫و محیط زیس��ت طبیعی اس��ت‪ .‬مطالعات جامعی ش��ده که‬ ‫کمترین اسیب به جنگل وارد شود‪ .‬در این راستا قرار است با‬ ‫موافقت ش��رکت نفت از خط انتقال نفت و گاز استفاده شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توس��عه منابع اب و نیروی ایران با بیان‬ ‫اینکه فصل دیگر‪ ،‬بحث های اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫‹ ‹تکمیل مطالعات سد و نیروگاه بختیاری‬ ‫� برنامه ریزی برای بهره گیری از اب و خاک شور‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران در ادامه‬ ‫درباره استفاده از منابع اب و خاک شور توضیح داد‪ :‬اب دریا‬ ‫به تنهایی نمی تواند برای کش��اورزی مصرف ش��ود و باید به‬ ‫ان امالح��ی اضافه ک��رد که برای این منظور یک چرخه باید‬ ‫پیموده شود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬میگو به این شیوه پرورش می یابد‪.‬‬ ‫م��رادی ادامه داد‪ :‬در واقع بع��د از اینکه در حوضچه پرورش‬ ‫میگو اب دریا غنی سازی شد‪ ،‬وارد شورورزی می شود و برای‬ ‫گیاهانی که مناسب هستند مورد استفاده قرار می گیر د‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در راستای این طرح چندین مرحله تاکنون اجرا‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نتایج قابل قبولی هم در نوار جنوبی‬ ‫کشور ب ه دست امده‪ ،‬این طرح از خرمشهر تا چابهار به صورت‬ ‫ازمایشی اجرا می شود‪ ،‬البته قرار نیست شرکت اب و نیرو ان‬ ‫امکان افزایش ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی‬ ‫همزمان ب��ا افزایش ظرفیت جذب اتان در چند‬ ‫مجتمع پتروش��یمی‪ ،‬امکان افزایش تولید در سال‬ ‫جاری و نیز سال های اینده فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی‪،‬‬ ‫همزمان با تولیدی ش��دن فاز نخست پتروشیمی‬ ‫بوش��هر در سال جاری و همچنین وارد مدار تولید‬ ‫ش��دن پاالیش پارسیان س��پهر در سال ‪ ،۹۹‬روند‬ ‫افزایش تولید در ‪ ۲‬س��ال این��ده در مجتمع های‬ ‫پتروش��یمی مروارید‪ ،‬اریا ساس��ول‪ ،‬کاویان و جم‬ ‫امکان پذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫قدرت ال��ه فرج پ��ور‪ ،‬مدیرکنترل تولید ش��رکت‬ ‫ملی صنای��ع پتروش��یمی درباره ام��کان افزایش‬ ‫تولی��د مجتمع های تولیدی با توج��ه به باال رفتن‬ ‫تامی��ن خ��وراک انها اظه��ار کرد‪ :‬افزای��ش تولید‬ ‫اتیل��ن و زنجی��ره تولی��د مرب��وط ب��ه ان در‬ ‫س��ال ج��اری و نی��ز س��ال های این��ده ب��ا توجه‬ ‫ب��ه پروژه ه��ای افزای��ش ظرفی��ت مجتمع ه��ای‬ ‫پتروش��یمی مروارید‪ ،‬اریاساس��ول‪ ،‬کاویان و جم‬ ‫امکان پذی��ر خواه��د ش��د و افزون بر انها‪ ،‬ارس��ال‬ ‫محصوالت مایع پارس��یان س��پهر به مجتمع های‬ ‫پتروش��یمی ای�لام و امیر کبی��ر نی��ز می تواند به‬ ‫منظور رفع کمب��ود احتمالی خ��وراک موثر واقع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬امکان تامین خوراک مورد نیاز‬ ‫ب��رای مجتمع های تولیدی با توج��ه به مازاد اتان‬ ‫موجود در کش��ور برنامه ریزی ش��ده و مشکلی در‬ ‫این زمینه وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت انتقال اب خزر به سمنان‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در بحث های اجتماعی دو دانشگاه نامزد‬ ‫شده اند که این بحث ها را در مبدا و مقصد بررسی کنند‪ .‬برای‬ ‫بحث ه��ای اقتص��ادی نیز با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جلس��ه هایی برگزار ش��ده و به این جمع بندی رسیده ایم که‬ ‫اگر اب قرار اس��ت از س��وی صنایع مورد استفاده قرار بگیرد‬ ‫صنایع مبدا باید هزینه را قبول کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای اب‬ ‫اش��امیدنی وزارت نیرو تضمین خرید می دهد اما هزینه اب‬ ‫مورد نیاز صنعت را صنایع مقصد باید برعهده بگیرند‪ .‬مرادی‬ ‫با بیان اینکه هنوز اس��تارت اجرایی طرح انتقال اب خزر به‬ ‫س��منان نخورده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فقط مطالعات اکوسیستم‬ ‫دریایی‪ ،‬جنگلی و محیط زیست تکمیل شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران تاکید کرد‪ :‬از انج ا که‬ ‫انتقال اب هزینه گزافی دارد‪ ،‬دولت نمی تواند تامین مالی ان‬ ‫را برعهده بگیرد و منابع مالی ان ابتدا باید تکمیل و بعد وارد‬ ‫فاز اجرایی شود‪ .‬وی با بیان اینکه برای پروژه انتقال اب خزر‬ ‫به س��منان حدو د ‪ ۹۲۰۰‬میلیارد تومان بر اساس قیمت های‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬س��رمایه نیاز است‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که اجرای این‬ ‫پروژه به ‪ ۴‬سال زمان نیاز دارد‪ ،‬احتمال دارد هزینه مورد نیاز‬ ‫ان نیز بیشتر شود‪ .‬در راستای این طرح ساالنه ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب در مس��افت ‪ ۱۶۰‬کیلومتر باید منتقل ش��ود‪.‬‬ ‫مرادی با اش��اره به جلس��ه ای که ش��نبه بین شرکت توسعه‬ ‫منابع اب و نیروی ایران و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫برگزار ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محیط زیست باید این طرح را‬ ‫تایید کند‪ .‬بر اساس طرحی که مشاور ارائه کرده است‪ ،‬تصفیه‬ ‫باید در مبدا انجام ش��ود که البته برای مدیریت پس��اب هم‬ ‫دانش��گاه بابل و هم مش��اور طرحی را پیشنهاد دادند که باید‬ ‫این طرح ها به هم نزدیک ش��وند‪ .‬پیشنهاد سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت این اس��ت که پس��اب در عمق ‪ ۳۰۰‬متری به‬ ‫صورت افقی مدیریت ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت توسعه منابع‬ ‫اب و نیروی ایران با تاکید بر اینکه برای تامین اب س��منان‬ ‫همه راهکارها بررس��ی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سمنان نخستین‬ ‫استانی است که همه چاه های غیرمجاز ان مسدود شده و از‬ ‫انجا که هیچ راهی برای تامین اب این اس��تان وجود ندارد‪،‬‬ ‫طرح انتقال اب تعریف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جمع اوری روان اب ها‬ ‫مرادی درادامه از امادگی ش��رکت توسعه منابع اب و نیرو‬ ‫ب��رای بهره گیری از روان اب ها خبر داد و گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫اعالم امادگ��ی کرده از روان اب های حاش��یه خلیج فارس و‬ ‫عم��ان اس��تفاده کند‪ .‬درواق��ع از روان اب هایی که از منطقه‬ ‫س��رزمینی خارج ش��ده و وارد اب های عمان به خلیج فارس‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می توانی��م بهر ه بگیریم‪ .‬در این راس��تا طرحی به‬ ‫شعاع ‪ ۱۰۰‬کیلومتر از دریا که نوار ساحلی را شامل می شود‬ ‫اجرا خواهد ش��د و اب ش��یرین کن ها را در این منطقه به کار‬ ‫می گیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال اب به ارومیه‬ ‫م��رادی در پایان درباره اخری��ن وضعیت پروژه انتقال اب‬ ‫به دریاچه ارومیه توضیح داد‪ :‬پیشرفت این پروژه ‪ ۷۸‬درصد‬ ‫است و امیدواریم تا پایان امسال تکمیل شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫خطوط اهنی در بنادر جان می گیرند؟‬ ‫‹ ‹اولویت با چابهار است‬ ‫یکی از فعاالن حمل ونقل دریایی کش��ورمان معتقد‬ ‫اس��ت در زمینه اتصال بندرها به شبکه ریلی‪ ،‬هنوز با‬ ‫نقط��ه ای��ده ال فاصله داریم و بندر چابه��ار در زمینه‬ ‫جبران این عقب ماندگی‪ ،‬اولویت دارد‪.‬‬ ‫مس��عود پل م��ه در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ر ب��ا بیان‬ ‫اینکه درحال حاضر در جنوب کش��ور‪ ،‬فقط بندرهای‬ ‫خرمشهر‪ ،‬بوش��هر (امام خمینی) و بندرعباس (شهید‬ ‫رجایی) به شبکه ریلی متصل هستند‪ ،‬افزود‪ :‬بندرهای‬ ‫ام��ام و خرمش��هر از پیش از انقالب دسترس��ی ریلی‬ ‫داش��تند‪ .‬پس از انقالب نیز وقتی بندر ش��هیدرجایی‬ ‫در بندرعباس راه اندازی ش��د‪ ،‬ری��ل به انجا هدایت و‬ ‫چابهار در اولویت توسعه ریلی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫دبی��ر انجمن کش��تیرانی‪ :‬اگ��ر چابهار درحال حاضر به ش��بکه ریلی‬ ‫متص��ل ب��ود‪ ،‬امروز همه اس��کله های بن��در امام خمینی پ��ر نبود و‬ ‫در لنگ��رگاه ‪ ۲۸‬کش��تی در انتظار پهلوگیری نبودن��د و برخی از این‬ ‫کشتی ها می توانستند به چابهار بروند‬ ‫پش��تیبانی ش��بکه ریلی از این بندر برقرار شد‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن کش��تیرانی و خدمات وابسته یاداور شد‪ :‬البته‬ ‫هنوز به نقطه ایده ال در زمینه اتصال بندرها به شبکه‬ ‫ریلی نرس��یده ایم و با این هدف که ریل بتواند س��هم‬ ‫قابل توجه��ی از تب��ادل و حمل ونق��ل کاال را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪ ،‬فاصله بسیار زیادی داریم‪.‬‬ ‫پل م��ه با تاکید ب��ر اینکه حمل ونق��ل ریلی یکی از‬ ‫به صرفه ترین وبهینه ترین ش��یوه های حمل ونقل برای‬ ‫هم��ه بندرهای کش��ور اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مهم ترین بندری که باید هرچه زودتر به ش��بکه ریلی‬ ‫کشور بپیوندد‪ ،‬بندر شهید بهشتی در چابهار است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونق��ل دریایی با بی��ان اینکه‬ ‫چابه��ار منطق��ه ای فوق اس��تراتژیک برای کش��ور در‬ ‫همه ش��یوه های حمل ونقل به شمار می رود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫به ویژه تحریم‪ ،‬نقش برجس��ته بندر ش��هید بهشتی را‬ ‫نمایان تر می کند‪ .‬پل مه توضیح داد‪ :‬به دالیل گوناگون‬ ‫حمل ونقل جاده ای ما‪ ،‬نرخ تمام ش��ده بس��یار باالیی‬ ‫دارد‪ .‬این باعث می شود نرخ حمل کاال از هزینه تولید‬ ‫ان بیشتر ش��ود و کاال گران تر به دست مصرف کننده‬ ‫برس��د‪ .‬عضو هیات مدی��ره فدراس��یون حمل ونقل و‬ ‫لجستیک ایران با بیان اینکه حمل ونقل ریلی شرایط‬ ‫بس��یار مطلوب تری برای صاحب��ان کاال رقم می زند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این ش��یوه حمل ونقل مزیت های بی شماری‬ ‫نس��بت به حمل ونق��ل ج��اده ای دارد؛ به عنوان مثال‬ ‫اس��تفاده بیشتر از این ش��بکه موجب کاهش حوادث‬ ‫جاده ای و الودگی های زیست محیطی می شود‪.‬‬ ‫او در بی��ان علت اهمیت داش��تن اتصال زودتر بندر‬ ‫چابهار به شبکه ریلی کشور گفت‪ :‬مشکالت تحریمی‬ ‫که احتمال دارد هر روز توس��عه پیدا کند و تبدیل به‬ ‫مخاطره و گلوگاهی برای حمل ونقل دریایی ما ش��ود‪،‬‬ ‫در چابهار بس��یار کمرنگ تر اس��ت‪ .‬اگر اتصال ریل را‬ ‫معطلی تجهیزات مترو در گمرک‬ ‫دبیر کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬در خط ‪ ۶‬مترو پ��س از بهره برداری‬ ‫از ‪ ۹‬کیلومت��ر جنوبی‪ ،‬هنوز هم موارد نقص ایمنی‬ ‫برطرف نشده است‪.‬‬ ‫محمدعل��ی کرون��ی در گفت وگو با مه��ر با بیان‬ ‫اینک��ه متاس��فانه عملکرد مترو در حدود ‪ ۲‬س��ال‬ ‫س��پری ش��ده از اغاز دوره جدید مدیریت شهری‬ ‫به هیچ عنوان قابل دفاع نیس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به طور تقریبی‬ ‫در هیچ یک از خطوط داخل شهری اقدام قابل توجهی انجام‬ ‫نش��ده و این س��طح ضعیف عملکرد در طول دوران ساخت‬ ‫مترو بی س��ابقه است‪ .‬وی با اش��اره به برطرف نشدن نواقص‬ ‫ایمنی خط ‪ ۶‬افزود‪ :‬براس��اس مدارک رس��یده به کمیسیون‪،‬‬ ‫حتی برخی تجهیزات نصب شده به علت اصرار بر بهره برداری‬ ‫زودهنگام با مش��خصات فنی و قراردادی‪ ،‬مغایر بوده اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن ارائ��ه تاییدی��ه ایمنی ب��رای این بخ��ش از خط ‪۶‬‬ ‫بی ارزش است‪ .‬با این حال پس از بهره برداری‪ ،‬روند پیشرفت‬ ‫فعالیت های اجرایی در این خط بس��یار کند اس��ت و سامانه‬ ‫تهویه خودکار‪ ،‬س��امانه کنترل مرکزی ایس��تگاه ها‪ ،‬س��امانه‬ ‫اعالن و خاموش کردن اتش و پست برق همچنان راه اندازی‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬کرونی بیان کرد‪ :‬درباره خ��ط ‪ ۷‬نیز وضعیت‬ ‫مشابه خط ‪ ۶‬است و همچنان بدون هواکش های میان تونلی‬ ‫در حال بهره برداری اس��ت و عقب ماندگی از زمان بندی های‬ ‫هرچ��ه زودتر به چابه��ار برقرار کنیم‪ ،‬انگیزه ارس��ال‬ ‫کاال به بندر ش��هید بهشتی در صاحبان کاال و خطوط‬ ‫کشتیرانی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل دریای��ی با بیان اینکه به‬ ‫دالی��ل گوناگون در یک غفلت ملی‪ ،‬چابهار تا امروز از‬ ‫مزیت ریل محروم مانده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هرچند دولت در‬ ‫دوره های گذشته سیاس��ت هایی در این زمینه داشته‬ ‫و راه اهن چابهار درحال حاضر در دس��ت اجراست اما‬ ‫توجهی که باید و ش��اید برای رسیدن ریل به چابهار‪،‬‬ ‫وجود نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹معطلی کش�تی ها به دلیل غفلت از توس�عه‬ ‫ریلی‬ ‫دبی��ر انجم��ن کش��تیرانی و‬ ‫خدمات وابسته اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫چابهار درحال حاضر به شبکه‬ ‫ریلی متصل ب��ود‪ ،‬امروز همه‬ ‫اس��کله های بندر امام خمینی‬ ‫پ��ر نب��ود و در لنگ��رگاه ‪۲۸‬‬ ‫کش��تی در انتظار پهلوگیری‬ ‫نبودند و برخی از این کشتی ها می توانستند به چابهار‬ ‫بروند‪ .‬این کارش��ناس حمل ونقل دریای��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫به دلیل اینکه درحال حاضر بن��در امام خمینی مزیت‬ ‫ریلی و زیرس��اخت های الزم برای تخلیه و بارگیری را‬ ‫دارد‪ ،‬مقصد کشتی ها به ویژه کشتی های فله بر و باری‬ ‫شده اما اگر بتوانیم زیرساخت های مناسب لجستیکی‬ ‫از جمل��ه راه اه��ن را در بن��در چابهار فراه��م کنیم‪،‬‬ ‫می توانس��تیم دس��ت کم کاالهایی را که قرار است در‬ ‫شرق‪ ،‬جنوب شرقی و شمال شرقی کشور توزیع شود‪،‬‬ ‫در این بندر تخلیه کنیم‪ .‬این به معنی کاهش مسافت‬ ‫دریای��ی و زمین��ی حم��ل و در نهای��ت‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫تمام شده کاالست‪.‬‬ ‫چندین بار ارائه ش��ده‪ ،‬بسیار محسوس است‪ .‬حتی‬ ‫یک هواکش میان تونلی ب��ا تجهیزات اصلی نیز در‬ ‫‪ ۲‬سال گذشته در این خط راه اندازی نشده است‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون عم��ران و حمل ونقل ش��ورای‬ ‫شهر تهران با بیان اینکه در سایر خطوط نیز رکود‬ ‫فعالیت ها مشهود و دورنمای تکمیل خطوط مترو با‬ ‫ادامه روند فعلی بسیار تاریک است‪ ،‬گفت‪ :‬حتی در‬ ‫خط��وط قدیمی تر مانند خط ‪ ،۴‬از تکمیل ورودی های جدید‬ ‫برای ایس��تگاه هایی که پیش تر به بهره برداری رسیده‪ ،‬عاجز‬ ‫بوده ان��د و در مواردی نس��بت به جمع اوری کارگاه س��اخت‬ ‫ورودی که از پیش اس��تمالک ش��ده بود و تاثیر بسزایی در‬ ‫مسافرپذیری ایستگاه داشت‪ ،‬اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با‬ ‫اشاره به کمبود واگن در مترو گفت‪ :‬باوجود اینکه ‪ ۱۰‬قطاری‬ ‫که از دوره گذش��ته س��فارش داده شده بود و پس از چندین‬ ‫ماه خاک خوردن در گمرک س��رانجام در دی ‪ ۹۷‬بخش��ی از‬ ‫ان ترخیص ش��د‪ ،‬همچنان منتظر ورود یک قطار به ش��بکه‬ ‫هس��تیم و ‪ ۱۵‬درصد تجهیزات واگن ه��ا نیز در گمرک باقی‬ ‫مانده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در زمینه مترو فرودگاه امام تا شهر‬ ‫پرند نیز باوجود اماده بودن بیش از ‪ ۸۵‬درصد زیرس��اخت ها‬ ‫که در ابتدای دوره مدیریت جدید به مترو تحویل داده ش��د‪،‬‬ ‫حتی یک درصد پیشرفت در ‪ ۲‬سال گذشته شاهد نبوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع موانع توسعه ریلی با حمایت مجلس‬ ‫دولت باید موانع‬ ‫موجود در مسیر‬ ‫اتصال بندرها‬ ‫به شبکه ریلی‬ ‫را شناسایی‬ ‫کند و به مجلس‬ ‫در این زمینه‬ ‫گزارش دهد‬ ‫کاهش درامد های شهرداری با حذف زوج و فرد‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان‬ ‫اینکه برخی ما را با اجرای طرح کنترل به کاس��بکاری‬ ‫متهم می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬با اج��رای این طرح درامدهای‬ ‫شهرداری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا محسن پورسیداقایی در جلسه علنی‬ ‫شورای شهر تهران اظهار کرد‪ :‬طرح کنترل الودگی هوا‬ ‫کاسبکارانه نیست چراکه اگر فردی در طرح زوج و فرد‬ ‫می خواس��ت هر روز یک هفته با خودرو خود وارد محدوده شود‬ ‫‪ ۳‬روز رای��گان بود و ‪ ۳‬روز دیگر بای��د بیش از ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‬ ‫پرداخت می کرد اما در طرح جدید بس��ته به س��اعت ورود و در‬ ‫اوج ش��لوغی و برای ‪ ۶‬روز در مجم��وع ‪ ۹۲‬هزار تومان پرداخت‬ ‫می کند‪ .‬یعنی در طرح جدید ‪ ۲۵‬درصد تخفیف دیده شده است‪.‬‬ ‫پورسیداقایی درباره دلیل منتفی شدن اجرای طرح زوج و فرد‬ ‫گفت‪ :‬این طرح کارایی خود را از دست داده بود و اصل موضوع‬ ‫این بود که چگونه می توانیم کاهش تردد خودرو را داشته باشیم‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان داد اگر ما منطقه مرکزی الودگی را کنترل کنیم‬ ‫بقیه محدوده ها کنترل می شود‪.‬‬ ‫وی درباره پیش��ینه طرح زوج و ف��رد تصریح کرد‪ :‬در اذر ‪۸۴‬‬ ‫طرح زوج و فرد متولد و در س��ال ‪ ۸۵‬چون اثار کوتاه مدت این‬ ‫ط��رح مثبت ب��ود‪ ،‬تبدیل به طرحی دائمی ش��د‪ .‬در س��ال ‪۹۰‬‬ ‫محدوده بزرگ تر شد و در سال ‪ ۹۵‬ساعت پایان ان از ‪ ۱۹‬به ‪۱۷‬‬ ‫کاهش یافت‪ .‬در نهایت امسال طرح کنترل الودگی هوا جایگزین‬ ‫محمود اوالد‬ ‫اقتصاددان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئی��س کارگروه بنادر و صنایع دریایی کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس می گوید اگر دولت موانع توس��عه ریلی‬ ‫بندرها را به مجلس معرفی کند‪ ،‬مجلس گام های الزم‬ ‫را برای برطرف کردن این موانع برخواهد داشت‪.‬‬ ‫حس��ین هاش��می تختی نژاد در پاسخ به‬ ‫با‬ ‫تاکید بر لزوم توسعه ش��بکه ریلی در بندرها با هدف‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ای ترانزیت کاال گف��ت‪ :‬کم هزینه و‬ ‫ایمن ت��ر بودن حمل ونقل ریلی نس��بت به حمل ونقل‬ ‫جاده ای موجب ش��ده صاحبان کاال تمایل بیش��تری‬ ‫برای استفاده از این شیوه حمل ونقل داشته باشند‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬ب��ا اتص��ال‬ ‫بندره��ای مهم کش��ور مانند‬ ‫بندر چابهار‪ ،‬ش��هید رجایی و‬ ‫خرمش��هر و حت��ی بندرهای‬ ‫ش��مال ب��ه ش��بکه ریل��ی‪،‬‬ ‫دسترس��ی بندرها به مس��یر‬ ‫ترانزی��ت ریلی تا کش��ورهای‬ ‫همس��ایه و اروپا س��اده تر و کم هزینه تر می ش��ود اما‬ ‫درحال حاض��ر به دلیل متصل نب��ودن برخی بندرها از‬ ‫جمله چابهار ب��ه راه اهن‪ ،‬ترانزیت بار در مس��یرهای‬ ‫خارج��ی‪ ،‬هزینه ب��ر و با برخی مش��کالت در تخلیه و‬ ‫بارگیری همراه است‪.‬‬ ‫نماینده مردم بندرعباس‪ ،‬حاجی اباد‪ ،‬قشم‪ ،‬ابوموسی‬ ‫و خمیر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تجربه‬ ‫کش��ورهای پیشرفته نش��ان می دهد اتصال بندرها به‬ ‫ش��بکه ریلی‪ ،‬نق��ش مهمی در افزای��ش ارزاوری انها‬ ‫داشته‪ ،‬افزود‪ :‬مجلس شورای اسالمی در برنامه ششم‬ ‫توسعه‪ ،‬بر تکمیل شبکه ریلی و توسعه ریلی شهرهای‬ ‫بندری با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه باتوجه به اهمیت اتصال ش��بکه‬ ‫ریلی به بندرها‪ ،‬کمیس��یون عم��ران همچنان پیگیر‬ ‫اج��رای برنامه های دولت در این زمینه اس��ت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬دولت باید موانع موجود در مس��یر اتصال بندرها‬ ‫به ش��بکه ریلی را شناس��ایی کند و به مجلس در این‬ ‫زمینه گزارش دهد تا بتوانیم برای برطرف کردن انها‬ ‫و س��رعت دهی به توس��عه ریلی این مناطق اقدام و از‬ ‫دولت در این زمینه حمایت کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غرب��ت راه اهن در بندرهای کش��ور‪ ،‬حکایت تازه ای‬ ‫نیس��ت و سال هاست مس��ئوالن درباره لزوم رساندن‬ ‫س��هم ‪ ۱۵‬درصدی فعلی بندره��ا از حمل ونقل ریلی‬ ‫به ‪ ۳۰‬درصد س��خن می گویند؛ اتفاقی که سال هاست‬ ‫در دس��تور کار دولتمردان بوده ام��ا تاکنون عملیاتی‬ ‫نش��ده و به دلیل تمرک��ز بندرها بر حم��ل جاده ای و‬ ‫افزایش هزینه تمام شده کاال‪ ،‬زیان این غفلت تاریخی‬ ‫به مصرف کننده نهایی تحمیل ش��ده است‪ .‬این روزها‬ ‫بار دیگر خبرهای تازه ای از برنامه ریزی برای توس��عه‬ ‫ریل��ی بندرها به گوش می رس��د؛ گرچه تمرکز برنامه‬ ‫جدی��د‪ ،‬توس��عه ریلی بندر ش��هیدرجایی اس��ت اما‬ ‫برخی معتقدند اگر قرار اس��ت گامی در زمینه جبران‬ ‫عقب ماندگی تاریخی بندرها از توس��عه ریلی برداشته‬ ‫شود‪ ،‬بندر چابهار در اولویت است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ام��ار رس��می نش��ان می دهد‬ ‫در حالی ک��ه س��االنه در بندر ش��هید رجایی بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬میلی��ون تن کاال جابه جا می ش��ود‪ ،‬س��هم ریل از‬ ‫حمل ونقل این بندر کمتر از ‪ ۱۰‬درصد است‪ .‬همچنین‬ ‫س��هم جابه جایی ریل��ی کانتینر در ای��ن بندر حدود‬ ‫‪ ۳‬درصد براورد می ش��ود‪ .‬این مس��ئله عالوه بر اینکه‬ ‫نشان دهنده جابه جایی بارهای ریل پسند با حمل ونقل‬ ‫جاده ای است‪ ،‬هشداری درباره نتایج این کار در زمینه‬ ‫افزایش ترافیک‪ ،‬الودگی هوا و تصادف های جاده ای در‬ ‫خود نهفته دارد‪.‬‬ ‫در روزه��ای اخی��ر مدیرعام��ل راه اه��ن از امضای‬ ‫تفاهم��ی ریل��ی بین ای��ن نهاد و س��ازمان بن��ادر و‬ ‫دریانوردی با محوریت توسعه ریلی بندر شهیدرجایی‬ ‫خبر داد؛ تفاهمنامه ای که می تواند نویدبخش سرعت‬ ‫گرفتن توسعه ریلی در بندرها باشد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫س��عید رس��ولی در این زمینه‬ ‫گف��ت‪ :‬تالش ما این اس��ت که‬ ‫س��هم جابه جایی ریلی بار را در‬ ‫بن��در ش��هیدرجایی افزای��ش‬ ‫دهیم‪ ،‬ب��ه همین منظ��ور بین‬ ‫شرکت راه اهن و سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‪ ،‬تفاهمنامه هایی امضا شده تا ظرفیت تخلیه‬ ‫و بارگیری اعم از بار فله و کانتینری با اس��تفاده از شبکه‬ ‫ریل��ی در این بن��در افزایش یابد و بار بیش��تری با قطار‬ ‫جابه ج��ا ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه ای��ن موضوع فقط‬ ‫مشمول بندر شهیدرجایی نمی شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سعی‬ ‫ما این اس��ت ک��ه در همه مب��ادی ورودی و خروجی‬ ‫کریدوره��ا‪ ،‬س��هم جابه جای��ی بار با اس��تفاده از ریل‬ ‫افزایش پیدا کند و در شرایطی که کشور با تحریم های‬ ‫اقتصادی روبه رو اس��ت بتوانیم از این ظرفیت بهترین‬ ‫استفاده را ببریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن یاداور شد‪ :‬توسعه ریلی به منظور‬ ‫افزایش جابه جایی ب��ار با ناوگان ریلی‪ ،‬ویژه یک بندر‬ ‫نیس��ت و این برنامه ای است که برای تمامی بندرهای‬ ‫کشور مدنظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دم خروس‬ ‫طرح‬ ‫موسسه های‬ ‫اجاره داری‬ ‫طرح زوج و فرد شد‪.‬‬ ‫پورسیداقایی تاکید کرد‪ :‬در مدت اجرای طرح زوج‬ ‫و ف��رد‪ ،‬خودروهای تهران ‪ ۲‬برابر ش��د و خاصیت این‬ ‫طرح از بین رفت‪ .‬این طرح ناعادالنه بود و رانتی برای‬ ‫پالک زوج ها ایجاد کرده بود چراکه می توانس��تند یک‬ ‫روز بیشتر در هفته نسبت به پالک فردها از تسهیالت‬ ‫طرح استفاده کند‪.‬‬ ‫به گفته پورس��یداقایی‪ ،‬به دلیل اجرای طرح زوج و فرد تمایل‬ ‫اف��راد به خرید خ��ودرو دس��ت دوم بی کیفی��ت افزایش یافت‪،‬‬ ‫به طوری که ش��اخص مالکیت خ��ودرو از ‪ ۱.۳۳‬به بیش از ‪۲.۴۶‬‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پس از بررس��ی و با تصمیم ش��ورای ترافیک‬ ‫تهران مقرر ش��د طرح ترافیک تهران دوحلقه ای شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در این طرح خودروهای پالک تهران ‪ ۲۰‬روز و پالک شهرستان‬ ‫‪ ۱۵‬روز در هر فصل می توانند به طور رایگان وارد محدوده شوند‪.‬‬ ‫تصمیم گرفتیم این ‪ ۸۰‬روز در س��ال به طور فصلی به شهروندان‬ ‫داده شود تا بار ترافیکی زمستان افزایش نیابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای س��اکنان محدوده این طرح یک بار خروج‬ ‫پیش از س��اعت ‪ ۸‬و یک بار ورود بعد از س��اعت ‪ ۵‬رایگان است‪.‬‬ ‫س��اکنان محدوده طرح بع��د از ‪ ۲۰‬روز تردد رایگان به نس��بت‬ ‫س��اعت ش��لوغی از ‪ ۷‬هزار توم��ان تا ‪ ۲۰‬هزار توم��ان پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ط��رح ایجاد موسس��ه های اج��اره داری که‬ ‫گوی��ا ‪ ۱۱‬ماده دارد‪ ،‬یکی از ناامیدکننده ترین‬ ‫طرح ه��ا در ح��وزه مس��کن اس��ت‪ .‬برخی از‬ ‫مهم ترین ایرادهای طرح یادشده به این شرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬براس��اس ای��ن ط��رح‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫اجاره دهنده مسکن‪ ،‬فقط دالل هستند‪ .‬خود‪،‬‬ ‫هیچ واحدی ندارند‪ .‬انها واحدهای کس��انی را‬ ‫که می خواهند خانه ش��ان را اج��اره دهند به‬ ‫مدت دس��ت کم ‪ ۵‬س��ال در اختیار می گیرند‬ ‫و به کس��انی که می خواهند واحد مس��کونی‬ ‫اجاره کنند‪ ،‬به مدت دس��ت کم ‪ ۵‬سال اجاره‬ ‫می دهن��د‪ .‬ایا همه این کاره��ا محض رضای‬ ‫خدا خواهد بود یا در قبال دریافت دستمزد؟‬ ‫تاثیر ان چیس��ت؟ انگیزه ای��ن تغییر دارایی‬ ‫چیست؟ به هم ریختن تمام بازارها و‪...‬؟‬ ‫‪ -۲‬براس��اس ماده ‪ ۲‬این طرح که می گوید‬ ‫«فقط این ش��رکت ها مجاز به اجاره اپارتمان‬ ‫هس��تند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم‬ ‫ملک خ��ود را اجاره بدهند» و ‪ ۴‬که می گوید‬ ‫«هر شرکت اجاره مس��کن‪ ،‬محدوده و ناحیه‬ ‫فعالی��ت مش��خص در ش��هر دارد و موظ��ف‬ ‫اس��ت واحدهای خود را روی اینترنت همراه‬ ‫با اطالعات کامل منتش��ر کن��د‪ ».‬قانون گذار‬ ‫قص��د ایجاد انحصار در بازار اجاره دارد! این را‬ ‫به طور حتم باید در کتاب های اقتصاد نوش��ت‬ ‫که نقش دولت و هدف مداخله‪ ،‬ایجاد انحصار‬ ‫است؛ نه رفع ان!‬ ‫‪ -۳‬براساس ماده ‪ ۳‬که می گوید «هر مالک‬ ‫در یک قرارداد مش��خص به مدت دست کم ‪۵‬‬ ‫س��ال‪ ،‬قراردادی با یک شرکت اجاره مسکن‬ ‫می بن��دد و در این مدت‪ ،‬واح��د اپارتمان در‬ ‫اختیار شرکت و ش��رکت موظف به پرداخت‬ ‫به مالک اس��ت» مالک باید دست کم ‪ ۵‬سال‬ ‫ملک خ��ود را در اختیار ش��رکت قرار دهد و‬ ‫مسلوب االختیار است! چند درصد بازار اجاره‬ ‫مس��کن‪ ،‬فقط برای اجاره است؟ چند درصد‬ ‫ان به طور موقت برای تامین مالی خرید واحد‬ ‫ازس��وی مالک در بازار اجاره عرضه می شود؟‬ ‫چه اتفاقی خواهد افتاد؟‬ ‫‪ -۴‬براس��اس ماده ‪ ۵‬ک��ه می گوید «طول‬ ‫قرارداد مس��تاجر با ش��رکت اجاره مس��کن‬ ‫دس��ت کم ‪ ۵‬س��ال خواه��د بود؛ مگ��ر انکه‬ ‫مس��تاجر قرارداد ب��ا طول زم��ان کمتری را‬ ‫بخواه��د» مس��تاجرها بای��د ق��رارداد اجاره‬ ‫دست کم ‪۵‬س��اله ببندد! این دیگر نوبر است!‬ ‫یعنی اگر مستاجر خانه هم خریده باشد‪ ،‬باید‬ ‫به مس��تاجر بودن ادامه دهد! این یعنی هیچ‬ ‫کس حق ندارد در طول ‪ ۵‬سال تصمیم بگیرد‬ ‫که مهاجرت کند‪ ،‬شرایط زندگی اش را تغییر‬ ‫دهد و حتی بمیرد!‬ ‫‪ -۵‬ماده ‪ ۹‬می گوید «واحدهای مس��کونی‬ ‫(مانن��د هتل ه��ا) س��تاره امکانات��ی دریافت‬ ‫می کنن��د‪ .‬اینکه یک واحد ‪۳‬س��تاره باش��د‪،‬‬ ‫براس��اس امکانات گوناگونی مانند پارکینگ‪،‬‬ ‫تعداد پنجره‪ ،‬اسانس��ور‪ ،‬طبقه و‪ ...‬مش��خص‬ ‫می ش��ود؛ ب��رای ه��ر ناحیه‪ ،‬ن��رخ واحدهای‬ ‫اپارتمان��ی باتوجه به چند س��تاره بودن انها‬ ‫مشخص می شود و در سامانه سراسری امالک‬ ‫اجاره ای ق��رار می گیرد‪ .‬دو واحد که س��تاره‬ ‫یکس��انی دارند بای��د نرخ یکس��انی نیز برای‬ ‫انها لحاظ ش��ود و برای مثال اینکه دو واحد‬ ‫دوس��تاره در یک ناحیه‪ ،‬قیمت های متفاوتی‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬خالف قانون خواهد بود‪ ».‬این‬ ‫م��اده خانه ها را س��تاره دار می کن��د! حتی ‪2‬‬ ‫هتل ‪۵‬س��تاره هم نرخ یکس��ان ندارند اما در‬ ‫این طرح‪ ،‬دو واحد هم ستاره باید نرخ یکسان‬ ‫داشته باشند! عوامل موثر بر نرخ هم به اندازه‬ ‫زیادی محدود ش��ده تا بتوان��د مبنای دقیق‬ ‫اختالف دو واحد و تعیین ستاره و نرخ باشد!‬ ‫‪ -۶‬م��اده ‪ ۱۱‬ک��ه می گوید «ش��رکت های‬ ‫اجاره مس��کن می توانند از تجمیع تعدادی از‬ ‫مش��اوران امالک هر ناحیه که مجوز شرکت‬ ‫اجاره مسکن به انها داده شده‪ ،‬شکل بگیرند»‬ ‫دم خ��روس اس��ت و کاس��بی جدی��د برای‬ ‫مش��اوران امالک! البته وقتی مشاور و همراه‬ ‫وزیر در جلس��ه های مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک باشد‪ ،‬دیگر‬ ‫انتظاری بیشتر از این دارید؟‬ ‫‪ -۷‬بقی��ه م��واد حت��ی ارزش م��اده بودن‬ ‫ندارند! م��اده ‪ ۱۰‬که می گوید «این س��ازکار‬ ‫سبب افزایش شفافیت قیمتی‪ ،‬امکان نظارت‬ ‫و کنت��رل بازار اس��تیجاری ازس��وی دولت با‬ ‫دریاف��ت مالیات خواهد ش��د» نی��ز توصیف‬ ‫اثرات است!‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید صنعتی‬ ‫از زمان ورود‬ ‫کاالهای فرنگی‬ ‫جمعیت مبارزه با ترافیک‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫اواخر دوره ناصرالدین ش��اه قاج��ار و پس از نهضت‬ ‫تنباکو(‪ ۱۲۶۹‬خورشیدی)‪ ،‬فعالیت های صنعتی بیشتر‬ ‫ت بود یا به بیان بهتر‪ ،‬فقط به واردات‬ ‫منحص��ر به تجار ‬ ‫کااله��ای صنعتی اختصاص داش��ت‪ .‬تج��ارت ایران با‬ ‫کش��ورهای خارجی منحص��ر به بلور‪ ،‬چین��ی‪ ،‬مقدار ‬ ‫ت تجملی‬ ‫کمی قند و چای‪ ،‬اس��باب خرازی و محصوال ‬ ‫می شد‪ .‬کاالهای مورد استفاده از داخل هم به گونه ای‬ ‫ب��ود که واردات محصوالت خارجی را محدود می کرد‪.‬‬ ‫ در مناطق مختلف کشور نیز اغلب صنایع دستی تولید‬ ‫می شد و بیشتر روستاها کرباس بافی داشتند‪ .‬چراغ انها‬ ‫از روغ��ن کرچ��ک‪ ،‬چراغدان انها از گل پخته لعاب زده‬ ‫و فیتیله چراغ شان مقداری پنبه بود که کامال پیچیده‬ ‫می ش��د‪ .‬کش��مش‪ ،‬انجیر‪ ،‬توت‪ ،‬برگه و قیسی خشک‬ ‫هم خش��کبار هر منطقه به شمار می امد‪ .‬از ظرف های‬ ‫مس��ی‪ ،‬فرش‪ ،‬نمد‪ ،‬گلیم و قالی تا خوردنی‪ ،‬نوشیدنی‬ ‫و گس��تردنی همه چیز به فراوانی ب��رای تمام طبقات‪،‬‬ ‫از فراورده های داخل کش��ور وجود داش��ت ‪ .‬پاره ای از‬ ‫اش��یای تجملی مانند پوس��ت خز‪ ،‬پوس��ت سنجاب و‬ ‫ش��ال کش��میری و بلور و چینی و لوازم خ��رازی را از‬ ‫خار ج می اوردند که تجارت انها را تاجران مرزی انجام‬ ‫می دادن��د‪ .‬این روند ادامه داش��ت ت��ا اینکه روس ها به‬ ‫تقلید از اروپایی ها کارخانه های ماشینی راه انداختند و‬ ‫از طرف دیگر نیز راه اهن ت ا مرز ایران هم رس��ید‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب‪ ،‬کشور ما هم برای فر اورده های کارخانه انها به‬ ‫بازار جدیدی تبدیل ش��د‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬مسافرت های‬ ‫شاه به فرنگ سطح سلیقه در باری ها و در نتیجه‪ ،‬رجال‬ ‫مملک��ت را ب��اال برد‪ .‬این وضعیت ب��ه طبقات پایین تر‬ ‫جامعه هم سرایت کرد و تغییر لباس ها به تدریج شروع‬ ‫شد و در اواخر حکومت ناصرالدین شاه عمومیت یافت‪.‬‬ ‫ در نتیج��ه‪ ،‬ه��ر یک از این تغییرات ب��اب تازه ای برای‬ ‫شکل گیری تجارت خارجی باز کرد‪ .‬همچنین رفته رفته ‬ ‫صنایع دستی داخلی محکوم به نابودی شدند‪.‬‬ ‫راه اندازی جاده تجاری روس��یه تا مرز ایران و از مرز‬ ‫ای��ران ب��ه پایتخت‪ ،‬روس ها را به فک��ر پیدا کردن بازار‬ ‫ب��رای کاالهای کارخان��ه ای خود انداخت‪ .‬در این میان‬ ‫انگلیس��ی ها هم به رقابت ب��ا روس ها پرداختند‪ .‬انها از‬ ‫س��مت جنوب و راه دریا به فکر ترویج تجارت کاالهای‬ ‫صنعتی خود به ایران بودند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬پول های ایران برای خرید کاالهای خارجی‬ ‫به خارج از مرزه��ای ایران می رفت‪ .‬بنابر این‪ ،‬به تدریج‬ ‫این فکر نیز ش��دت گرف��ت که به جای خرید کاالهای‬ ‫خارج��ی‪ ،‬کارخانه ه��ای خارجی مانن��د پارچه بافی و‬ ‫قندریزی و مانند ان‪ ،‬که محصوالت شان مصرف زیادی‬ ‫در داخل کش��ور داشت‪ ،‬خریداری شود‪ .‬تغییر دیگری‬ ‫که اجباری بود نیز بدین صورت اتفاق افتاد که به جای‬ ‫تاجر ان قبلی باید کارشناس��ان جدید اروپایی وارد این‬ ‫عرصه می شدند‪ .‬به تدریج سفارتخانه ها در داخل کشور‬ ‫ب��ه ص��ورت نمایندگان کمپانی عمل ک��رده و هر یک‬ ‫از کش��ورها در زمین��ه رواج مص��رف کاالهای خود در‬ ‫ای��ران فعالیت می کردند‪ .‬با توجه به انکه کارشناس��ان‬ ‫صنعت��ی خارجی بودند و س��فارتخانه های خارجی نیز‬ ‫در ای��ران فعالیت می کردند‪ ،‬تاج��ران قبلی به دالالن‬ ‫تجارتخانه ه��ای خارج��ی تبدیل ش��دند‪ ،‬البته در این‬ ‫زمینه فعالیت هایی برای س��اخت کارخانه های داخلی‬ ‫انجام ش��د مانند کارخانه قن��د در کهریزک و کارخانه‬ ‫کبری��ت در الهیه از س��وی امین الدول��ه‪ ،‬با بهره گیری‬ ‫از س��رمایه های خارج��ی دایر ش��د ام ا تولی��دات این‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬نتوانس��ت با کاالهای اتریش و سوئد رقابت‬ ‫کند و تعطیل شدند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬ایجاد کارخانه های صنعتی در کش��ور‬ ‫به نتیجه نرس��ید و به جای ان س��ازمان اداری کش��ور‬ ‫انها می توان به تش��کیل‬ ‫تغییرات��ی کرد ک��ه از جمله ‬ ‫بانک ه��ای جدی��د‪ ،‬به وج��ود امدن نهاده��ای اداری‬ ‫مانند ش��هرداری‪ ،‬شهربانی‪ ،‬اداره ثبت اسناد و امالک‪،‬‬ ‫اداره امار‪ ،‬بیمه های اجتماعی و فراهم س��اختن عوامل‬ ‫ارتباطی تمدن جدید مانند تلگراف‪ ،‬توس��عه و تکمیل‬ ‫وس��ایل مخابرات��ی و همین طور وارد ش��دن ایران به‬ ‫اتحادیه پس��تی و تقویت ش��رکت پس��ت و نیز فراهم‬ ‫اوردن زمینه های ص��دور کاالهای خارجی به ایران از‬ ‫طریق ساختن راه اهن دولتی ایران اشاره کرد‪ .‬این روند‬ ‫ل ‪ ۱۳۰۰‬خورشیدی به‬ ‫ادامه داشت تا اینکه از اغاز سا ‬ ‫بع��د فعالیت های جدید صنعتی و س��اختن کارخانه ها‬ ‫ش��کل گرفت‪ .‬این اقدام از این رو انجام ش��د که بتواند‬ ‫به نیازهای داخل کش��ور پاسخ دهد که ان هم ساخت‬ ‫کارخانه های پارچه بافی و نساجی بود‪.‬‬ ‫به همین دلیل نخستین فعالیت هایی که دولت برای‬ ‫ترویج صنایع جدید انجام داد این بود که بهمن ‪۱۳۰۳‬‬ ‫قانونی تصویب کرد که بر اساس ان ‪ ،‬ورود ماشین های‬ ‫صنعت��ی و کش��اورزی تا ‪ ۱۰‬س��ال از پرداخت حقوق‬ ‫گمرکی معاف ش��دند‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬تا مدت ها فقط دو‬ ‫کارخانه نساجی و نخ ریسی در کشور فعالیت می کردند‪.‬‬ ‫اما تا س��ال ‪ ۱۳۱۹‬تعداد انها افزایش پیدا کرد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬در س��ال های بع د فعالیت های صنعتی اهمیت‬ ‫بیش��تری پیدا ک��رد و در قال��ب ایج��اد کارخانه ها ی‬ ‫گوناگون‪ ،‬به تدریج در سراسر کشور گسترش یافت‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳ ۵۵‬در تهران اعالم ش��د ک ه جمعیت تازه ای‬ ‫برای مبارزه با ترافیک تاس��یس ش��ده اس��ت‪ .‬این جمعیت‬ ‫اعالم کر د اس��تفاده از هر نوع وس��یله نقلی��ه موتوری برای‬ ‫اعضای ان ممنوع اس��ت‪ .‬یکی از اعضای هیات موسس این‬ ‫انجمن گفته اس��ت مقدمات گردهمایی عده ای از کس��انی‬ ‫که با اس��تفاده از هر گونه وس��ایل موتوری مخالفند فراهم‬ ‫امده و این انجمن تش��کیل شده است‪ .‬هدف از تشکیل این‬ ‫انجمن ترویج ورزش راهپیمایی و پیاده روی در بین طبقات‬ ‫مختلف‪ ،‬مبارزه با الودگی هوا و مش��کل ترافیک و کمک به‬ ‫بهبود سطح بهداشت عمومی اعالم شد‪ .‬این جمعیت مدعی‬ ‫افزایش تولید‬ ‫بود که مشکل ترافیک تهران در سال ‪ ۱۳۵۵‬به صورت گره‬ ‫کوری در امده اس��ت‪ .‬اعضای ای��ن انجمن به عنوان اخرین‬ ‫راه حل برای ترافیک در روز از اتومبیل اس��تفاده نمی کنند‬ ‫و کس��انی که اتومبیل ش��خصی دارند‪ ،‬ان را در خانه پارک‬ ‫کرده و فقط برای روزهای تعطیل و مواقع مس��افرت ان را‬ ‫مورد استفاده قرار می دهند‪ .‬عالوه بر ان استفاده از اتوبوس‪،‬‬ ‫تاکسی‪ ،‬موتور یا هر وسیله نقلیه موتوری دیگر برای اعضای‬ ‫این جمعیت ممنوع اس��ت‪ .‬انان فواصل کمتر از ‪ ۶‬کیلومتر‬ ‫را باید با پای پیاده طی می کردند‪ .‬همچنین پوشیدن گیوه‬ ‫ برای اعضای این جمعیت جزو واجبات بود‪.‬‬ ‫حمل مسافر با طناب‬ ‫بنابر امار اعالم شده‪ ،‬کارخانه های خودرو سازی ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬ح��دود ‪ ۱۳۰‬هزار اتومبی��ل‪ ،‬اتوبوس‪،‬‬ ‫کامیون‪ ،‬تانکر و مینی بوس تولید کردند‪ .‬به موجب یک‬ ‫گزارش رس��می در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬تولید انواع سواری در‬ ‫داخل به ‪ ۸۷‬هزار دس��تگاه رس��ید که از رشدی حدود‬ ‫‪ ۲۱‬درصد برخوردار بود‪ .‬در همین مدت ‪ ۷‬هزار اتوبوس‬ ‫و مینی ب��وس و ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬کامی��ون و تانکر در‬ ‫داخل ساخته شد‪ .‬به موجب همین گزارش تولید انواع‬ ‫وانت نیز حدود ‪ ۲۴‬دس��تگاه شد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۵۴‬تولید‬ ‫موتور اتومبیل های ‪ ۴‬سیلندر در داخل شروع شد و ‪۹۰‬‬ ‫هزار دستگاه موتور اتومبیل ‪ ۴‬سیلندر در داخل کشور‬ ‫تولید ش��د‪ .‬تعداد موتورهای دی��زل که برای اتوبوس و‬ ‫کامیون های داخلی تولید می ش��د نیز از مرز ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬دستگاه گذشت‪.‬‬ ‫اتومبیل های درازس��یمی را هم��ه دیده اند‪ .‬در‬ ‫تی��ر ‪ ۱۳۰۸‬ای��ن اتومبیل ها که «م��رغ دان» نام‬ ‫گرفته ان��د‪ ،‬مخص��وص حمل ونق��ل مال التجاره‬ ‫بودند‪ .‬اما چندی قبل از دارندگان این اتومبیل ها‬ ‫در تهران سوء استفاده کرده به حمل ونقل مسافر‬ ‫اشتغال داشتند‪ .‬چندی است این موضوع قطعی‬ ‫ش��ده و فقط حق دارند با ان مال التجاره و اثاثیه‬ ‫حمل کنند‪ .‬اما در جاده خراسان این طور نیست؛‬ ‫از این اتومبیل ها زیاد دیده می ش��ود که مس��افر‬ ‫حمل ونقل می کند‪ .‬قس��مت داخلی ان صندلی‬ ‫ن��دارد و مس��افران مجبورند در س��طح اتومبیل‬ ‫بنش��ینند و اغلب به قدری مس��افر جا می دهند‬ ‫که با یک تکان مختصر همه روی هم می ریزند و‬ ‫شاید زمین بیفتند‪ .‬در یک اتومبیل حساب کردم‬ ‫جمع اوری خودرو های دولتی‬ ‫ ابان ‪ ۱۳۰۸‬طرح حذف اتومبیل های وزارتخانه ها ارائه ش��د‪.‬‬ ‫ ‬ ‫در توجی��ه این طرح امده بود‪ :‬مس��ائلی که از نظر صرفه جویی‬ ‫و تقلی��ل مخارج موج��ود مورد توجه اولیای محت��رم امور قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬مخ��ارج غیر ضروری و متفرقه ای اس��ت که فقط‬ ‫جنبه خرجی داراس��ت‪ .‬بدون اینکه اس��تفاده ای از ان مترتب‬ ‫ش��ود‪ .‬ازجمله حذف مخارج غیر الزم‪ ،‬اعتباری است که بیشتر‬ ‫وزارتخانه ها برای اتومبیل داشتند و هر وزارتخانه دارای چندین‬ ‫اتومبیل برای روس��ای ادارات بود‪ .‬بنا بر تصمیم متخذه‪ ،‬اعتبار‬ ‫مخارج کلیه اتومبیل های وزارتخانه ها به استثنای اتومبیل وزرا‬ ‫حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬نفر را جا داده بودند‪ .‬مسافران این اتومبیل ها‬ ‫بیشتر اهالی دهات و اشخاص بی بضاعت هستند‬ ‫که به مش��هد می روند‪ .‬یکی از همین اتومبیل ها‬ ‫را دیدم که مشغول بارگیری و جا دادن مسافر در‬ ‫ش��رف حرکت بود‪ .‬طرفین اتومبیل را از مس��افر‬ ‫پر کرده بودند و در وس��ط و انتهای ان مس��افر‬ ‫می نشاندند‪ .‬شوفر و ش��اگرد شوفر با طناب های‬ ‫محکمی مشغول بستن مسافران اتومبیل بودند‪.‬‬ ‫کت ه��ای انه��ا را با طن��اب به س��یم ها و جدار‬ ‫اتومبیل محکم می بس��تند‪ .‬ش��وفر ب��رای اینکه‬ ‫دست انداز ها و چاله های زیاد راه مسافران را روی‬ ‫هم ریخت��ه و به زمین نیفتن��د‪ ،‬ناچار بود مردم‬ ‫را با این ش��کل فجیع چهار میخ تحت شکنجه و‬ ‫مجازات قرار دهد‪.‬‬ ‫ دی ‪ ۱۳۰۹‬امار واردات خودرو به کشور رقم‬ ‫قابل توجه��ی را ب��ه خود اختص��اص داد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب که در سال ‪ ۱۳۰۸‬تعداد ‪ ۱۵۲۲‬اتومبیل‬ ‫ف دنیا و ‪ ۷‬عدد‬ ‫س��واری از ‪ ۱۵۴‬کارخانه مختل ‬ ‫اتومبیل س��واری که قیمت هر یک از ان بیش‬ ‫از ‪ ۳‬ه��زار تومان ب��وده از ‪ ۶‬کارخانه مختلف و‬ ‫‪ ۱۰۱۵‬ع��دد کامیون بزرگ و کوچک از نزدیک‬ ‫به ‪ ۴۰‬کارخانه اتومبیل سازی و ‪ ۱۰‬عدد اتوبوس‬ ‫و مینی ب��وس از ‪ ۶‬کارخانه مختلف وارد ش��ده‬ ‫است‪ .‬جمع کلیه اتومبیل های واردشده ‪۳۰۵۴‬‬ ‫عدد اس��ت جمع مارک های مختلف بالغ بر ‪۹۰‬‬ ‫است‪ .‬مارک های مزبور که کلکسیونی در ایران‬ ‫تش��کیل داده تا جایی که مش��خص و در امار‬ ‫گمرکی ذکر ش��ده از این قرار اس��ت‪ :‬در درجه‬ ‫تناسب خودرو و تعمیرکار‬ ‫طب��ق براورد مقامات دولتی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۵‬حداق��ل ‪ ۱۵۰‬ه��زار اتومبی��ل‬ ‫جدید بر تع��داد اتومبیل های موجود در‬ ‫ش��هر تهران افزوده می گردید‪ ،‬البته این‬ ‫ب��راورد اولیه و کمتر ب��ود چون حداکثر‬ ‫ان رقمی حدود ‪ ۱۷۰‬هزار اتومبیل بود‪.‬‬ ‫قس��متی از این ‪ ۱۵۰‬هزار اتومبیل های‬ ‫جدید را مونتاژ داخ��ل و بقیه را واردات‬ ‫از خارج تشکیل می دهد‪ .‬در این گزارش‬ ‫امده بود که اگ��ر فرض کنی م هر یکصد‬ ‫اتومبیل جدید جهت س��رویس و تعمیر‬ ‫نیاز به یک تعمیرگاه داش��ته باشد انگاه‬ ‫در مجم��و ع به ‪ ۱۵۰۰‬تعمی��رگاه جدید‬ ‫احتی��اج خواهد بود که یا باید تاس��یس‬ ‫ش��وند ی��ا تعمیرگاه های موج��ود با این‬ ‫ظرفیت گسترش یابند‪ .‬از انجا که طبق‬ ‫ایین نام��ه جهت احداث ی��ک تعمیرگاه‬ ‫جدید احتیاج ب��ه حداقل ‪ ۵۰۰‬متر مربع‬ ‫فضا است‪ ،‬در مجموع برای ایجاد ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تعمیرگاه دس��ت کم ‪ ۷۵۰‬هزار متر مربع‬ ‫بحران الودگی صدا‬ ‫ط��رح مب��ارزه ب��ا الودگی ص��دا از جان��ب س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت تهیه و اعتبار اجرای این طرح از س��وی س��ازمان‬ ‫برنامه تامین ش��د تا در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬اجرا ش��ود‪ .‬طرح مبارزه با‬ ‫الودگ��ی صدا تحت نظر کارشناس��ان خارجی در مرحله نخس��ت‬ ‫در اصفهان و س��پس در تهران به موقع اجرا گذاش��ته می ش��د‪.‬‬ ‫کارشناس��ان مب��ارزه با الودگی صدا مناطق مختل��ف را با عنوان‬ ‫«غوغای ش��هری» مورد بررس��ی قرار داده و بر اس��اس ضوابطی‬ ‫مناطق مذکور را به ‪ ۳‬دس��ته تقس��یم می کردن��د‪ .‬مناطق از نظر‬ ‫واردات بی رویه‬ ‫س��ر و صدا به درجات س��نگین‪ ،‬نیمه س��نگین و س��بک تقسیم‬ ‫می ش��د‪ .‬در مورد تهران در نظر بود که س��ر و صدای ازاردهنده‬ ‫حرکت اتومبیل ها و ص��دای کارگاه ها و هرگونه صدایی که باعث‬ ‫ازار می ش��ود شناسایی شود‪ .‬کارشناسان معتقدند که بسیاری از‬ ‫بیماری های اعصاب و ناراحتی های دستگاه های شنوایی بسیاری‬ ‫از بیماری های روانی ناش��ی از سر و صدای بسیار در شهرهاست‬ ‫و تهران از جمله ش��هر هایی اس��ت که به دنبال تردد بیش از حد‬ ‫خودروها و الودگی هوا دچار الودگی صدا نیز شده است‪.‬‬ ‫اول ماش��ین فورد وارد ایران شده که تعداد ان‬ ‫‪ ۵۸۷‬عدد اس��ت‪ .‬در درجه دوم شورولت ‪۳۱۹‬‬ ‫عدد و بعد بی��وک ‪ ۱۱۳‬عدد در کنار مدل های‬ ‫دیگ��ر ‪ ۱۱‬عدد نیز مدل گمن��ام وجود دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به قیمت ه��ای این اتومبیل ها در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۰۸‬ب��ه طور تقریبی ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۹۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬تومان انواع و اقس��ام اتومبیل سواری و‬ ‫کامیون و موتورس��یکلت و دوچرخه وارد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این رقم بای��د واردات بنزین و روغن‬ ‫و روغ��ن نفت جنوب و پولی که برای اش��یای‬ ‫یدکی داده می ش��ود به حس��اب اورد‪ .‬به طور‬ ‫قطع قیمت اتومبیل واردشده و مصرف سوخت‬ ‫تم��ام اتومبیل ه��ای موج��ود در ای��ران از ‪۱۵‬‬ ‫میلیون تومان تجاوز خواهد کرد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت ها‬ ‫زمی��ن در نق��اط مختل��ف ته��ران الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬اگر برای سرویس‬ ‫و تعمیر ه��ر ‪ ۲۰‬اتومبیل جدید‪ ،‬احتیاج‬ ‫به ی��ک نفر مکانیک باش��د‪ ،‬در کل باید‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬دست کم ‪ ۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نف��ر مکانی��ک تربی��ت ش��ده جدید در‬ ‫رشته های مختلف تعمیر اتومبیل وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬به نظر نمی رسد‬ ‫که افزایش خودروها با تعداد متخصصان‬ ‫تناسب و تعادلی داشته باشد‪.‬‬ ‫«قیم��ت اتومبیل های س��اخت انگلیس و س��ایر کاالهای‬ ‫واردات��ی ویژه قطعات و ل��وازم یدکی اتومبیل های س��واری‬ ‫داخلی که از این کش��ور وارد می شود ارزان خواهد شد‪ ».‬این‬ ‫خبر در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬منتشر شد‪ .‬با توجه به سقوط پی در پی‬ ‫نرخ رس��می لی��ره انگلیس که در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬درمرز ‪۱۲۲‬‬ ‫ریال در نوسان بود‪ ،‬سبب شده که کارشناسان مرکز بررسی‬ ‫قیمت ها دوباره در قیمت های کاالهایی که از این کشور وارد‬ ‫می شود تجدیدنظر کند‪ .‬مرکز بررسی قیمت ها در اوایل سال‬ ‫‪ ۵۵‬به دنبال س��قوط و تغییر نرخ لیره انگلیس‪ ،‬قیمت پیکان‬ ‫را تا ‪ ۵‬هزار ریال کاهش داد‪.‬‬ ‫رونق دست دوم فروشی‬ ‫اعالم شد که دالالن اتومبیل ایرانی در سال ‪ ۱۳۵۳‬نسل‬ ‫اتومبیل های دس��ت دوم را در المان از میان برداشتند‪ .‬کار‬ ‫به جایی رسیده که فروشندگان المانی خریداران ایرانی را‬ ‫«س��نگ قالب» می کنند‪ .‬اما کار خرید اتومبیل دست دوم‬ ‫از المانی ها به همین ج��ا خاتمه نمی یابد‪ ،‬بلکه المانی های‬ ‫جدی برای دالل های ایرانی جوک هم ساخته اند و در پاسخ‬ ‫مشتری های ایرانی خود می گویند‪ :‬چند روز صبر کنید قرار‬ ‫است چند پارتی اتومبیل دست دوم از ایران برسد‪.‬‬ ‫هج��وم ایرانی ها در س��ال ‪ ۱۳۵۳‬به اروپا و به ش��هرهای‬ ‫المان خالصه نمی شود‪ ،‬برخی از خیابان های معروف لندن‬ ‫نی��ز‪ ،‬حکم کوچه مهران خودمان را پیدا کرده و ایرانی های‬ ‫در این سال با جیب های پر از پول‪ ،‬لباس های زنانه و مردانه‬ ‫را از فروش��گاه های انگلیس درو می کردند‪ .‬هجوم مسافران‬ ‫ایران��ی به خارج ش��رایطی را به وج��ود اورده بود که کلیه‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی برای چند هفته اتی مسافر قبول‬ ‫نمی کردند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1326‬‬ ‫پیاپی ‪2644‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت نرخ بلیت سینماها و توجه به سبد فرهنگی خانواده ایرانی‬ ‫شمشیر دو لبه بلیت های نیم بها‬ ‫کنسرت راک‬ ‫در خانه هنرمندان‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۳‬درصدی بلیت س��ینما ها در سال جدید‪،‬‬ ‫برخی از خانواده ها و قش��ر متوسط جامعه را از رفتن به‬ ‫سینما محروم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بلیت س��ینما ها در س��ال جدید با‬ ‫افزای��ش ‪ ۳۳‬درصدی همراه ش��د و از بلی��ت ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان��ی به ‪ ۲۰‬هزار تومانی افزای��ش یافت‪ .‬این رقم در‬ ‫روز های مختلف هفته متفاوت است‪.‬‬ ‫براس��اس تصمیم س��ازمان سینمایی کش��ور بلیت‬ ‫پردیس ه��ای س��ینمایی در ایام تعطیل‪ ،‬پنجش��نبه و‬ ‫جمعه ‪ ۲۰‬هزار تومان و در روز های دیگر هفته ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان نرخ گذاری شده است‪.‬‬ ‫البته براساس روال گذشته بلیت سینما ها در روز های‬ ‫سه شنبه نیم بها (‪ ۱۰‬هزار تومان) اعالم شده است‪ .‬این‬ ‫افزای��ش نرخ در بلیت س��ینما در مقایس��ه با تورم های‬ ‫موجود در بخش های دیگر اقتصادی و فرهنگی ش��اید‬ ‫عدد چشمگیری نباشد‪ ،‬اما وقتی کار به محاسبه اعداد‬ ‫و رقم می رسد نمی توان توقع اتفاق های مناسبی از این‬ ‫تصمیم داشت‪.‬‬ ‫درحال حاضر که س��ینمای ایران ب��ا کمبود مخاطب‬ ‫روبه رو شده اس��ت و امار و ارقام رسمی نشان می دهد‬ ‫فقط ‪ ۳‬درصد مردم در س��ال مخاطب س��ینما هستند‪،‬‬ ‫افزای��ش نرخ بلیت س��ینما می تواند عام��ل جداکننده‬ ‫مردم عادی از سالن های سینمایی باشد‪ .‬در شهر تهران‬ ‫هزینه س��ینما رفتن یک خانواده ‪ ۴‬نفری با هزینه های‬ ‫حمل ونقل ح��دود ‪ ۱۵۰‬هزار توم��ان اب می خورد که‬ ‫برای قش��ر متوس��ط جامعه مبلغ قابل توجهی به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫یکی از پیامد های حذف س��ینما از سبد خانواده های‬ ‫ایرانی‪ ،‬کم رونق شدن فیلم دیدن های دسته جمعی در‬ ‫سالن های س��ینما است؛ همان اتفاقی که در چند سال‬ ‫گذشته با ان روبه رو بودیم‪.‬‬ ‫بیش��تر مخاطبان به اصط�لاح س��ینمارو را در چند‬ ‫وقت گذش��ته اف��راد تک نف��ری و دو نفری تش��کیل‬ ‫می دهند که س��ینمای م��ا را به پاتوق ه��ای دو نفری‬ ‫تبدی��ل کرده اس��ت‪ .‬به ط��ور قطع‪ ،‬یک��ی از هدف های‬ ‫مس��ئوالن فرهنگ��ی‪ ،‬ترغی��ب خانواده ه��ای ایران��ی‬ ‫ب��رای اس��تفاده از کاالهای فرهنگی اس��ت که یکی از‬ ‫در دس��ترس ترین انه��ا س��ینما و هنر هفتم به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫استدالل برخی س��ینماگران و اهالی این هنر درباره‬ ‫گرانی بلیت سینما در س��ال جاری افزایش هزینه های‬ ‫تولید و همچنین گران شدن مواد مصرفی در سالن های‬ ‫س��ینمایی است که نسبت به سال های گذشته چندین‬ ‫برابر شده است‪ .‬برخی از سینماگران اعتقاد دارند بلیت‬ ‫سینما اصال تناسبی با افزایش هزینه های تولید ندارد و‬ ‫باید بیشتر از این افزایش یابد‪.‬‬ ‫ج��دا از اینک��ه سیاس��ت گذاران ح��وزه فرهنگ در‬ ‫کش��ور ما چقدر برای محصوالت فرهنگی و خانوادگی‬ ‫برنامه ری��زی دارند و چه کار هایی در طول س��ال انجام‬ ‫می دهند تا خانواده ها را با خیالی اس��وده به سالن های‬ ‫س��ینما بکش��انند‪ ،‬مهم ترین اقدامی که تاثیر مستقیم‬ ‫بسیاریازکشور هایصاحبفناوری‪،‬بودجه هایقابل توجهیبرایمهار‬ ‫اسیب های فرهنگی به جامعه و خانواده در نظر می گیرند و یارانه های‬ ‫مشخصیراهزینهمی کنندتاپیشازدرمان‪،‬برایپیشگیریاقدامکرده‬ ‫باشند‬ ‫ب��ر افزایش امکان اس��تفاده از کااله��ای فرهنگی را در‬ ‫میان خانواده ها میس��ر می کند‪ ،‬متناسب کردن فضای‬ ‫اقتصادی سینما با جیب مردم است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ور های صاحب فناوری‪ ،‬بودجه های‬ ‫قابل توجهی برای مهار اسیب های فرهنگی به جامعه و‬ ‫خانواده در نظر می گیرند و یارانه های مشخصی را هزینه‬ ‫می کنند تا پیش از درمان‪ ،‬برای پیش��گیری اقدام کرده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬نرخ بلیت س��ینما به طور تقریبی حدود‬ ‫‪ ۱۸‬هزار تومان خالص محاس��به ش��ده و با احتس��اب‬ ‫مالیات ارزش افزوده به ‪ ۲۰‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫این موضوع در س��ال های گذشته هم که دریافت ان‬ ‫ازس��وی دولت در قالب یک قانون ابالغ شد‪ ،‬جاری بود‬ ‫و هزین��ه ان به بلیت س��ینما ها اضافه می ش��د که این‬ ‫موضوع نش��ان می دهد نه تنها دولت به طور مستقیم به‬ ‫مردم یارانه فرهنگی نمی دهد‪ ،‬بلکه حتی از اندک پولی‬ ‫که به طور ساالنه از گردش مالی سینما به دست می اید‪،‬‬ ‫نمی گذرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت بلیت سینما‪ ،‬خانوادگی نیست‬ ‫در این ب��اره غالمرضا موس��وی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫ش��ورای عالی تهیه کنن��دگان در گفت وگ��و با باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬درب��اره ورود دولت به بحث کاهش‬ ‫هزینه های بلیت سینما گفت‪ :‬من پیشنهاد دادم حذف‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده از س��وی دولت در بلیت س��ینما‬ ‫اعمال ش��ود‪ .‬تمام گردش مالی سینمای ایران در سال‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان اس��ت که ‪ ۹‬درصد این عدد‬ ‫ش��امل مالیات ارزش افزوده می شود و برای دولت عدد‬ ‫خیل��ی بزرگ��ی نیس��ت و می تواند از ان چشم پوش��ی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬درباره کتاب هم این اتفاق افتاده است‬ ‫و دولت با اختیاراتی که دارد این مالیات را از این کاالی‬ ‫فرهنگی معاف کرده اس��ت و وزیر دستور دادند تا برای‬ ‫ح��وزه کتاب هیچ گونه مالیاتی از مردم دریافت نش��ود‪.‬‬ ‫این موضوع ش��امل حال س��ینما هم می تواند باش��د و‬ ‫برای رفاه حال مردم در ش��رایط کنونی دولت می تواند‬ ‫با اختیاراتی ورود و این موضوع را به سازمان سینمایی‬ ‫ابالغ کند‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به اینکه با حذف مالیات ارزش افزوده‬ ‫‪ ۲‬هزار تومان از نرخ بلیت س��ینما کم می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درخواست ما به عنوان اهالی سینما این است که دولت‬ ‫از حقش که مبلغ قابل توجهی هم نیست بگذرد و اجازه‬ ‫دهد نرخ بلیت سینما در ش��رایط کنونی کمی کاهش‬ ‫یابد تا با وضع مالی خانواده تناس��ب بیش��تری داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزان فروخت�ن خودس�رانه بلیت ه�ای‬ ‫سینما‬ ‫محمدحس��ین فرحبخش با بیاان اینک��ه جلوگیری‬ ‫ت سینماها به طور خودسرانه‬ ‫نکردن از ارزان فروختن بلی ‬ ‫منجر به همه گیرتر ش��دن این مس��ئله می شود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد که ارزان فروختن خودس��رانه بلیت های سینما به‬ ‫یک اپیدمی تبدیل شده بود‪.‬‬ ‫این تهیه کننده و کارگردان س��ینما اظهارکرد‪ :‬قرار بر‬ ‫این اس��ت که دو سانس نخست همه سینماهای کشور‬ ‫نیم بها باشد و نیم بها بودن بلیت ها در روزهای سه شنبه‬ ‫همچنان باقی بماند‪.‬‬ ‫نرخ بلیت س��ینما در ایران انقدر نیست که بتوان ان‬ ‫را نیم بها کرد و فکر می کنم امروز نرخ انقدر باال نیست‬ ‫که مردم توان خرید بلیت های سینما را نداشته باشند‪.‬‬ ‫فرحبخش خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر بلیت های سینما در‬ ‫روزهای دیگر مثل روزهای سه شنبه نیم بها شود‪ ،‬ضربه‬ ‫بزرگی به س��ینمای ایران وارد خواهد شد و این مسئله‬ ‫که برخی س��ینماها به طور خودسرانه بلیت ها را نیم بها‬ ‫و حتی یک س��وم بها کرده بودند‪ ،‬بدون توجه ش��ورای‬ ‫صنف��ی نمای��ش و تصمیم گیری به موق��ع‪ ،‬ممکن بود‬ ‫اسیبی جدی به سینما وارد کند‪.‬‬ ‫من به شخصه ش��اهد بودم برخی سینماها در برخی‬ ‫شهرس��تان ها بلیت ها را به یک سوم نرخ می فروختند و‬ ‫این به طور قطع منجر به داش��تن مخاطبان بیشتر برای‬ ‫ان سینما می شد اما به طور کلی دیگر سینماها متضرر‬ ‫خواهند شد و این به ضرر سینمای ایران است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��دون تصمیم گیری ش��ورای عالی اکران‬ ‫پایین اوردن خودسرانه نرخ بلیت ها همانطور که دیدیم‬ ‫به یک اپیدمی تبدیل می شد و ناگهان متوجه می شدیم‬ ‫ک��ه بدون اع�لام رس��می بلیت س��ینماها ب��ا قیمتی‬ ‫نامشخص در حال فروش است‪.‬‬ ‫به ط��ور قط��ع نیم بها ب��ودن بلیت ها باید به روش��ی‬ ‫قانونمند انجام ش��ود و براس��اس تصمی��م جدیدی که‬ ‫گرفته ش��ده بلیت ها در دو س��انس نخس��ت سینماها‬ ‫نیم بها خواهد بود و از سویی روزهای سه شنبه نیز بلیت‬ ‫سینماها نیم بها به فروش می رسد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده در ادام��ه گفت‪ :‬نیم بها بودن بلیت ها‬ ‫در روزهای سه شنبه‪ ،‬مسئله ای است که برای مردم جا‬ ‫افتاده و اگر کنار برود سینماها ضرر خواهند کرد‪ .‬به طور‬ ‫حتم‪ ،‬بلیت نیم بها در روزهای سه شنبه برای مردمی که‬ ‫شاید توان خرید باالیی ندارند بتواند شرایطی ایجاد کند‬ ‫که به سینما بروند‪.‬‬ ‫در شرایطی که مدیریت و نظارتی بر فروش بلیت های‬ ‫س��ینما نب��ود مطمئن��ا ‪ ۱۰‬درصد س��ینماها با فروش‬ ‫‹ ‹سینما متعلق به همه قشرهای جامعه است‬ ‫نوید اربابیان در پنجمین فستیوال شب های‬ ‫موس��یقی خانه هنرمندان ایران‪ ،‬چهارش��نبه‬ ‫(‪۱۹‬تیر) کنس��رت برگزار می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نوید اربابیان به طور خاص در ژانر راک‬ ‫فعالیت می کن��د‪ .‬او به طور خاص نوازنده گیتار‬ ‫بیس اس��ت اما در بس��یاری از مواقع نوازندگی‬ ‫گیتار کالسیک و گیتار الکتریک را نیز بر عهده‬ ‫داشت ه است‪.‬‬ ‫اما در پنجمین فس��تیوال شب های موسیقی‬ ‫خان��ه هنرمن��دان‪ ،‬نوی��د اربابی��ان (خواننده‪،‬‬ ‫اهنگساز‪ ،‬نوازنده گیتار باس) به همراه مسعود‬ ‫قب��اض زاده (نوازنده گیتار الکتریک)‪ ،‬مس��عود‬ ‫زارعی (کیبورد) و علی باغفر (درامز) چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۹‬تیر‪ ،‬س��اعت ‪ ۲۰‬در خان��ه هنرمندان ایران‬ ‫کنسرت اجرا می کنند‪ .‬این کنسرت چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۹‬تیر‪ ،‬ساعت ‪ ۲۰‬در سالن استاد جلیل شهناز‬ ‫خان ه هنرمندان برگزار می شود‪.‬‬ ‫مستندی‬ ‫درباره جنگ جهانی دوم‬ ‫اماده نمایش شد‬ ‫بلیت های ارزان به س��ود می رس��یدند ولی به طور قطع‬ ‫ادامه این روند به ضرر ‪ ۹۰‬درصد سینماها بود همانطور‬ ‫ت در روزهای سه ش��نبه‬ ‫که ام��روز نیز نیم بها بودن بلی ‬ ‫ش��اید به ضرر ‪ ۱۰‬درصد س��ینماها باشد اما از انجا که‬ ‫برای باقی س��ینماها مفید اس��ت به طور قطع می تواند‬ ‫به عنوان اتفاقی مثبت ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫داری��وش بابائی��ان حذف بلی��ت نیم به��ا در روزهای‬ ‫سه ش��نبه را تصمیمی نادرست دانست و تاکید کرد که‬ ‫نیم بها بودن بلیت در س��اعت های پیش از ظهر هر روز‬ ‫نیز می تواند تصمیمی درس��ت در راستای بیشتر شدن‬ ‫مخاطبان باشد‪.‬‬ ‫داری��وش بابائی��ان‪ ،‬تهیه کننده س��ینما و مدیرعامل‬ ‫موسس��ه فرهنگی هنری شکوفا فیلم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نیم بها‬ ‫بودن بلیت های سینما در روزهای سه شنبه برای مردم‬ ‫مس��ئله ای جا افتاده و به سود س��ینمای کشور است و‬ ‫قش��ری که کمتر می توانند به سینما بروند‪ ،‬سه شنبه ها‬ ‫امکان سینما رفتن شان بیشتر فراهم می شود‪.‬‬ ‫بابائی��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬ح��ذف بلی��ت نیم بها از‬ ‫سینماها در روزهای سه ش��نبه در همان گام نخست و‬ ‫به سرعت منجر به کم شدن مخاطبان سینما نمی شود‪،‬‬ ‫اما به مرور زمان این اتفاق به ضرر سینمای کشور تمام‬ ‫خواهد شد چراکه بس��یاری مواقع افراد زیادی با بلیت‬ ‫نیم بها پای ش��ان برای نخستین بار به سینما باز شده و‬ ‫از مخاطبان اصلی ان می ش��وند و از س��وی دیگر افراد‬ ‫بس��یاری هستند که ترجیح می دهند روزهای سه شنبه‬ ‫به س��ینما رفت��ه و ارزان ت��ر فیلم ببینند‪ .‬س��ینما باید‬ ‫به عن��وان یک تفریح س��الم در دس��ترس همه مردم از‬ ‫قشرهای گوناگون باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره نیم به��ا ش��دن بلیت س��ینماها پیش از‬ ‫س��اعت ‪ ،۱۵‬گفت‪ :‬با نیم بها ش��دن بلیت های س��ینما‬ ‫در س��انس های پی��ش از س��اعت ‪ ،۱۵‬موافق��م چراکه‬ ‫مزیت های بس��یاری برای سینما دارد و منافع زیادی به‬ ‫ان می رساند که یکی از انها می تواند استقبال مدرسه ها‬ ‫از فیلم ها باشد‪.‬‬ ‫مدرس��ه ها می توانن��د ب��ا ت��دارک دی��دن اردوهایی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬دانش اموزان را در این س��اعت هایی که بلیت‬ ‫س��ینماها نیم بها هس��تند‪ ،‬به س��ینما ببرند و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬در تابس��تان نیز که اوقات فراغت دانش اموزان و‬ ‫دانشجویان بیشتر می شود این امکان فراهم است که در‬ ‫این ساعت ها به سینما بروند‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کنن��ده خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن تصمیم از‬ ‫جنبه های بسیاری می تواند به فروش فیلم ها کمک کند‬ ‫و استقبال از سینماها در ساعت هایی که می توان به انها‬ ‫ساعت های مرده گفت نیز به طور قطع بیشتر می شود‪.‬‬ ‫از س��ویی حذف بلیت نیم بها در روزهای سه ش��نبه‬ ‫تصمیم درس��تی نیس��ت و با توجه به اینکه نرخ نیم بها‬ ‫در این روز مسئله ای جا افتاده برای مردم است بسیاری‬ ‫از مخاطب��ان ب��رای دی��دن فیلم ه��ا در روز سه ش��نبه‬ ‫برنامه ریزی می کنند و ب��ه هیچ وجه نباید بلیت نیم بها‬ ‫در روزهای سه شنبه حذف شود‪.‬‬ ‫ابراهی��م ایرج زاد‪ ،‬کارگردان فیلم س��ینمایی‬ ‫«عنکبوت» با بیان اینک��ه این فیلم در مرحله‬ ‫پیش تولید قرار دارند‪ ،‬از حضور محسن تنابنده‬ ‫به عنوان نخستین بازیگر این فیلم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کارگردان فیلم سینمایی‬ ‫«عنکبوت» با تاکید بر اینکه این اثر نخس��تین‬ ‫و تنها پروژه دارای پروانه س��اخت اس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬محس��ن تنابنده‪ ،‬نخستین بازیگری است‬ ‫که حضورش در فیلم قطعی ش��ده و قرار است‬ ‫در نقش قاتل عنکبوتی ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫پیش تولی��د فیل م س��ینمایی «عنکبوت» به‬ ‫کارگردانی ابراهیم ایرج زاد‪ ،‬نویس��ندگی اکتای‬ ‫براهنی و تهیه کنندگی ج��واد نوروزبیگی اغاز‬ ‫و فیلمبرداری ان نیز از ش��هریور شروع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫غالمرضا موسوی‬ ‫محمدحسین فرحبخش‬ ‫مستند داستانی «پرش بلند» روایت داستانی‬ ‫مه��م از جنگ جهان��ی دوم به نویس��ندگی و‬ ‫کارگردان��ی عطا پناهی اماده نمایش ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬این مستند که دومین مستند‬ ‫داستانی عطا پناهی در مقام کارگردان به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬داس��تانی مهم از جنگ جهانی دوم را‬ ‫به تصویر می کش��د‪ .‬منوچهر زن��ده دل‪ ،‬ناهید‬ ‫مس��لمی‪ ،‬مهدی علیپور‪ ،‬غ��زال قربانی‪ ،‬ارش‬ ‫ورنی��ک‪ ،‬مهراد ماکویی‪ ،‬رحم��ان اذری‪ ،‬بهروز‬ ‫سرو علیش��اهی‪ ،‬رضا سلیمانی‪ ،‬حسین پاینده‪،‬‬ ‫پرنیان پزشک پور‪ ،‬مهدی ولی زاده‪ ،‬ایدا مردی‪،‬‬ ‫سعید پارسا‪ ،‬ارین صفایی‪ ،‬میترا قاجار و بهنام‬ ‫علیوند از جمله بازیگران این مس��تند داستانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تولید مستند داستانی «پرش بلند» از اواسط‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬اغاز شده بود که به تازگی پس از‬ ‫پشت سرگذاش��تن مراحل فیلمبرداری و فنی‪،‬‬ ‫اماده نمایش ش��ده است‪ .‬مستند «پرش بلند»‬ ‫به تهیه کنندگی حس��ین افش��ار ازسوی خانه‬ ‫مستند تولید شده و محصولی از سازمان هنری‬ ‫رسانه ای اوج است‪.‬‬ ‫«مرضیه» محرم امسال‬ ‫روی انتن می رود‬ ‫داریوش بابائیان‬ ‫مدیر شبکه دو سیما از طرح ها و سریال های‬ ‫جدید این ش��بکه در تابستان و ادامه سال ‪۹۸‬‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در ماه محرم سریال «مرضیه»‬ ‫از این شبکه پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمدرضا جعفری جلوه‬ ‫درب��اره برنامه ها و س��ریال های تابس��تانی این‬ ‫ش��بکه اظهارکرد‪ :‬چند سریال در دست تولید‬ ‫داری��م که از میان انها س��ریال «س�لام اقای‬ ‫مدی��ر» را به کارگردانی علیرض��ا توانا از هفته‬ ‫این��ده پخش می کنیم که تناس��بی هم با این‬ ‫ای��ام دارد چون یک��ی از موضوع های ان بحث‬ ‫مهارت اموزی های دانش اموزان اس��ت‪ .‬در ماه‬ ‫محرم نیز سریال دیگری با نام «مرضیه» برای‬ ‫پخ��ش داریم که اکنون در حال تولید اس��ت‪.‬‬ ‫سریال های بچه مهندس‪ ۳‬و از سرنوشت را در‬ ‫دستور کار داریم‪.‬‬ ‫جعفری جل��وه همچنی��ن ب��ه اماده ش��دن‬ ‫س��ریالی از سوی حامد عنقا اشاره و اظهارکرد‪:‬‬ ‫س��ه گانه اثار حامد عنقا نی��ز در حال تکمیل‬ ‫اس��ت؛ س��ه گانه ای که از س��ریال تنهایی لیال‬ ‫اغاز شد‪ ،‬در «پدر» ادامه پیدا کرد و امیدواریم‬ ‫قسمت سوم ان هم بتواند توفیق کارهای قبلی‬ ‫را تکرار کند البته این سریال جدید فصل دوم‬ ‫مجموعه «پدر» نخواهد بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫حکم تبرئه‬ ‫برای‬ ‫قاچاقچیان‬ ‫کتاب‬ ‫ب��ا وج��ود اقدام ه��ای گوناگ��ون اتحادیه ناش��ران و‬ ‫کتابفروشان برای مبارزه با قاچاقچیان کتاب خبرهایی‬ ‫از ص��دور حکم تبرئه برای برخی از متهمان این پرونده‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬موضوع قاچاق کتاب در ‪ ۴ ،۳‬س��ال‬ ‫گذش��ته به یکی از محوری تری��ن موضوع های پیرامون‬ ‫صنف ناشر در ایران تبدیل شده است و اتحادیه ناشران‬ ‫و کتابفروشان تهران نیز در راستای مبارزه با این پدیده‬ ‫اقدام ه��ای فراوان��ی را انجام داده اند که ش��اید یکی از‬ ‫مهم ترین انها تش��کیل کارگروهی ب��رای مقابله با این‬ ‫پدیده ش��وم ب��ود که منجر به کش��ف و ضبط انبارها و‬ ‫موسسه های گوناگونی شد که اقدام به انتشار غیرقانونی‬ ‫کتاب می کردند‪.‬‬ ‫زمس��تان سال گذش��ته اعضای کارگروه صیانت این‬ ‫وزارتخان��ه با دعوت از اهالی رس��انه‬ ‫ب��رای نخس��تین بار انب��ار کتاب های‬ ‫قاچاق کش��ف ش��ده را ب��ه نمایش‬ ‫عمومی دراوردند و خبر از ش��کایت‬ ‫اتحادیه از قاچاقچیان کتاب به منظور‬ ‫صیانت از حقوق ناشران دادند‪.‬‬ ‫با ای��ن همه‪ ،‬این روزها خبر صدور‬ ‫حک��م دادگاه ب��رای یک��ی از پرونده ه��ای ب��زرگ این‬ ‫موضوع مربوط به انتش��ارات «ققنوس» منتش��ر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ققنوس در سال های گذشته با انتشار کتاب های‬ ‫پرمخاطب��ی از جمله مجموعه اثار عباس معروفی و نیز‬ ‫کت��اب پرمخاطب ملت عش��ق همواره یک��ی از مقاصد‬ ‫ ‬ ‫قاچاقچی��ان کتاب بوده اس��ت و اث��ار گوناگونی از این‬ ‫ناش��ر از جمله اثار ذکر شده در معرض انتشار و فروش‬ ‫غیرقانونی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در این زمینه مهدی حسین زادگان‪،‬‬ ‫مدیر داخلی انتشارات ققنوس درباره‬ ‫حک��م صادر ش��ده ب��رای پرونده ای‬ ‫ک��ه اتحادیه ناش��ران درب��اره چاپ‬ ‫غیرقانونی کتاب های این موسسه باز‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این شکایت‬ ‫و دادگاه درباره اقدام غیرقانونی موسسه نشری با عنوان‬ ‫«بهنود» بود که دو کتاب سمفونی مردگان و ملت عشق‬ ‫را به طور غیرقانونی منتش��ر کرده و در این زمینه علیه‬ ‫‪۴‬نفر اعالم جرم شده بود‪.‬‬ ‫به گفت��ه حس��ین زادگان در جری��ان دادگاه متهمان‬ ‫اتهام ها را متوجه یک کتابفروش��ی در س��بزوار دانسته‬ ‫و خ��ود را مقصر نمی دانس��تند‪ .‬در نهایت نیز دو نفر از‬ ‫انها تبرئه و برای دو نفر نیز حکم حبس تعزیری‪ ۶‬ماهه‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫ای��ن اتف��اق در حال��ی رخ می دهد ک��ه پرونده های‬ ‫مش��ابهی درباره انتشار غیرقانونی اثار ناشران دیگری از‬ ‫جمله «نگاه» و «ثالث» نیز در دست بررسی و در انتظار‬ ‫صدور حکم است‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۸‬پرونده برای بررس��ی این موضوع از س��وی‬ ‫اتحادیه ناش��ران وکتابفروش��ان تهران تشکیل شده که‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬ش��اکی نی��ز دارد و در عین حال بخش��ی از‬ ‫ناش��ران بزرگ دولت��ی تاکنون در این زمین��ه اقدام به‬ ‫ش��کایت نکرده اند‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار نسخه‬ ‫کتاب قاچاق تاکنون ازس��وی کارگروه صیانت از حقوق‬ ‫ناش��ران کشف ش��ده که براورد می شود بین ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان نرخ داشته باشد‪.‬‬ ‫محسن تنابنده‬ ‫قاتل عنکبوتی می شود‬ ‫چهارشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 19‬تیر ‪ 7 - 1398‬ذی القعده ‪ 10 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1326‬پیاپی ‪2644‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ادبیات کودک و نوجوان مهجور در بازار نشر‬ ‫حدود ‪ 6‬س��ال است که ‪ ۱۸‬تیر به عنوان «روز ملی‬ ‫ادبیات کودک و نوجوان» در تقویم رس��می کش��ور‬ ‫ثبت شده است‪ .‬ش��ورای عالی انقالب فرهنگی بنا بر‬ ‫پیش��نهاد ش��ورای فرهنگ عمومی‪ ،‬این روز را که با‬ ‫روز درگذشت مهدی اذریزدی مقارن است‪ ،‬به عنوان‬ ‫روز ملی ادبیات کودک و نوجوان در کشور نام گذاری‬ ‫کرده و از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬در تقویم رس��می کشور ثبت‬ ‫شده است‪.‬به گزارش‬ ‫به نظر می رسد با گذشت‬ ‫‪ 6‬س��ال از اعالم ای��ن روز به عن��وان روز ملی ادبیات‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬نهادهای گوناگون توجه چندانی به‬ ‫ان نش��ان نمی دهند و سهم ادبیات کودک و نوجوان‬ ‫گویا فقط روزی در تقویم رسمی است‪.‬‬ ‫مهدی حجوانی‪ ،‬نویسنده ادبیات کودک و نوجوان‬ ‫و اس��تاد دانش��گاه درباره انتخاب روزی به نام «روز‬ ‫ملی ادبیات کودک و نوجوان» می گوید‪ :‬من نمی دانم‬ ‫انتخ��اب روزی ب��ه ن��ام روز ملی ادبی��ات کودک و‬ ‫نوج��وان در کنار روزهای دیگری ک��ه به نام ادبیات‬ ‫کودک انتخاب شده مانند ‪ ۱۴‬فروردین «روز جهانی‬ ‫کتاب کودک» و ‪ ۱۶‬ابان «روز کودک»‪ ،‬خوب اس��ت‬ ‫ی��ا ن��ه‪ .‬به نظرم انتخاب نام س��اده ترین کاری اس��ت‬ ‫که ممکن اس��ت اتفاق بیفت��د‪ .‬در مملکت ما خیلی‬ ‫راح��ت نام گذاری می کنن��د‪ ،‬به طوری که برای برخی‬ ‫مناس��بت ها انگار روز کم می اید و همپوشانی ایجاد‬ ‫می ش��ود! او با تاکید بر اینک��ه تاکنون به خوب یا بد‬ ‫بودن انتخاب روزی به نام ادبیات کودک فکر نکرده‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬بد به این جهت اس��ت که س��طح ش��عارها‬ ‫را ب��اال می ب��رد و عده ای از مس��ئوالن و ادم بزرگ ها‬ ‫ارامشی کاذب احس��اس می کنند که گویا به ادبیات‬ ‫کودک هم توجه و ادای دین شده است‪.‬‬ ‫عب��اس جهانگیریان‪ ،‬نویس��نده ادبی��ات کودک و‬ ‫نوج��وان هم در این باره می گوی��د‪ :‬روزی را در تاریخ‬ ‫رسمی ایران به نام یک شخصیت یا گونه ای از ادبیات‬ ‫نام گذاری می کنند که همه اینها تشریفات است‪ ،‬در‬ ‫حالی که نام گذاری ها انجام می ش��ود تا افراد عالقه و‬ ‫ارادت خود را نس��بت به شخص یا موضوع به نمایش‬ ‫بگذارن��د‪ .‬تا جای��ی که من دی��ده ام و انچه به هنر و‬ ‫ادبی��ات مربوط می ش��ود‪ ،‬در حد ثبت در س��النامه‬ ‫رسمی است و دستاورد و بازتاب دیگری ندارد؛ یعنی‬ ‫فقط در این حد است که در سالنامه بنویسند ‪ ۱۸‬تیر‬ ‫روز مل��ی ادبیات کودک و نوجوان اس��ت؛ اما در این‬ ‫روز چه اتفاقی می افتد؟ این نام گذاری چه تاثیری در‬ ‫تیراژ کتاب و معیشت نویس��ندگان ادبیات کودک و‬ ‫ترویج کتاب خوانی دارد؟ به نظرم هیچ تاثیری ندارد و‬ ‫همه این ها نمایش است‪ .‬شاید این نام گذاری ها پاسخ‬ ‫به پیش��نهاد یک نهاد مدنی اس��ت که ش��ورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی با ان موافقت کرده و در تاریخ رسمی‬ ‫می ای��د‪ .‬از نظر من تاثی��ر چندانی ندارد و تجربه هم‬ ‫نش��ان داده تاکنون این گونه بوده است‪ .‬به اعتقاد من‬ ‫همه اینها در حد نامی در سررسیدهاست و نباید انها‬ ‫را جدی بگیریم‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫س��یدعلی کاشفی خوانس��اری‪ ،‬نویس��نده ادبیات‬ ‫کودک و نوجوان و پژوهش��گر نیز در این زمینه بیان‬ ‫می کند‪ :‬من نس��بت به این انتخاب ها بدبین نیستم و‬ ‫فکر می کنم اعالم چنین مناس��بت هایی نشان دهنده‬ ‫پ��ی بردن به ضرورت و اهمیت جای��گاه یک گونه از‬ ‫ادبیات در سیاست گذاری های کالن مسئوالن است‪.‬‬ ‫در مجم��وع اینکه ی��ک روز به اس��م ادبیات کودک‬ ‫داش��ته باش��یم بهتر از این اس��ت ک��ه چنین روزی‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫او درب��اره تاثیرگ��ذاری انتخ��اب چنی��ن روزی بر‬ ‫ادبی��ات کودک و نوجوان‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬واقعیت این‬ ‫اس��ت نام گذاری یک روز یک نشانه است برای اینکه‬ ‫فعالیت ه��ا و برنامه های متنوعی ب��رای یک موضوع‬ ‫طراحی ش��ود‪ .‬برای ما نویس��ندگان کودک‪ ،‬هر روز‬ ‫روز ادبیات اس��ت و روز ملی ادبی��ات کودک با بقیه‬ ‫روزها برای مان فرقی نمی کند‪ .‬این روز تعیین ش��ده‬ ‫تا کس��انی که به ادبیات کودک فکر نمی کنند با این‬ ‫نام گ��ذاری به ی��اد این موضوع بیفتن��د و به ان فکر‬ ‫کنند‪ .‬اینکه این اتفاق چقدر موفق باش��د یا نباش��د‬ ‫به مطالبه گری ما بازمی گردد‪ .‬اینکه در این روز فقط‬ ‫از دس��ت اندرکاران ادبیات کودک بپرس��یم شما چه‬ ‫کردید یا چه می کنید‪ ،‬کافی نیست و باید از نهادهای‬ ‫گوناگونی که وظایفی در حوزه کودک بر دوش دارند‪،‬‬ ‫مطالبه گری ش��ود که شما برای این روز چه کردید و‬ ‫برنامه های تان چیس��ت‪ .‬به نظرم این روز اگر بهانه ای‬ ‫ش��ود تا نهادهای گوناگون یاد ادبیات کودک بیفتند‬ ‫و برنامه هایی هرچن��د کوچک در زمینه این موضوع‬ ‫تعری��ف کنند‪ ،‬می توانیم بگویی��م یک گام رو به جلو‬ ‫برداشت ه و موفق بوده ایم‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ک س‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪10‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪180‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫چ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جایزه ‪ ۳‬میلیونی برای قهرمانان‬ ‫بازی های ویدئویی‬ ‫به همت بنیاد ملی بازی های رایانه ای ماه گذش��ته طرحی تدوین‬ ‫ش��د تا براساس ان به جلب مش��ارکت استریمرها در «جام قهرمانان‬ ‫بازی های ویدئویی ایران» پرداخته شود‪ .‬به گزارش‬ ‫بنیاد ملی‬ ‫بازی های رایانه ای ماه گذش��ته در هم��کاری با مجموعه اپارات گیم‬ ‫طرحی را تدوین کرد تا براس��اس ان به جلب مش��ارکت استریمرها‬ ‫در «جام قهرمانان بازی های ویدئوی��ی ایران» بپردازد‪ .‬همانطور که‬ ‫پیش از این اعالم ش��ده بود براس��اس این طرح استریمرها می توانند‬ ‫نس��بت به میزان مشارکت هواداران ش��ان در مبلغ فروش بلیت های‬ ‫مسابقات «جام قهرمانان بازی های ویدئویی ایران» سهیم شوند‪ .‬این‬ ‫فراخوان که از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۸‬خرداد در جریان بود با اس��تقبال استریمرها‬ ‫روبه رو ش��د؛ به طوری که بیش از ‪ ۷۵‬اس��تریمر ب��رای حضور در این‬ ‫طرح اع�لام امادگی کردند‪ .‬مخاطبان خری��د بلیت «جام قهرمانان‬ ‫بازی ه��ای ویدئوی��ی ایران» می توانند با اس��تفاده از هر یک از کدها‬ ‫‪ ۵‬درص��د تخفیف در خرید بلیت مس��ابقات دریافت و ب��ا این کار از‬ ‫اس��تریمر محب��وب خود حمایت کنن��د‪ .‬در نهایت اس��تریمری که‬ ‫بتواند از طریق کد تخفیف خود بیش��ترین مش��ارکت را نس��بت به‬ ‫س��ایر اس��تریمرها جذب کند‪ ،‬به عنوان تاثیرگذارترین استریمر این‬ ‫طرح انتخاب می ش��ود و در فینال مسابقات جایزه ‪۳‬میلیون تومانی‬ ‫را تصاحب خواهد کرد‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۳۶۰‬تن کاغذ‬ ‫بین مطبوعات کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪181‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نمایش��ی زیب��ا و رنگارنگ‬ ‫از لباس ه��ای س��نتی ای��ران‬ ‫و افغانس��تان ازس��وی س��ارا‬ ‫تبری��زی و گروه��ش در‬ ‫جش��نواره س��االنه راه ابریشم‬ ‫ونک��وور کان��ادا روی صحن��ه‬ ‫رفت‪ .‬به گزارش‬ ‫جش��نواره راه ابریش��م با ه��دف ایجاد رابطه‬ ‫و تعامل بیش��تر میان فرهنگ های گوناگون گردامده در کانادا‪ ،‬اقدام‬ ‫به برگزاری این رویداد فرهنگی هنری کرده که در این راس��تا شاهد‬ ‫حض��ور گروه های مختلف هنری از کش��ورهایی مانن��د ژاپن‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬مالزی‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫ی موس��یقی‪،‬‬ ‫مراکش‪ ،‬ایتالیا و‪ ...‬هس��تیم‪ .‬رقص های س��نتی‪ ،‬اجرا ‬ ‫معرفی صنایع دس��تی کش��ورهای گوناگون‪ ،‬معرفی غذاهای بومی‬ ‫و فناوری از بخش های گوناگون این جش��نواره را تش��کیل می دهد؛‬ ‫غرفه ه��ا و اجراهایی که میزبان هنردوس��تان و مردمان کش��ورهای‬ ‫مختلف هس��تند‪ .‬در این راس��تا در بخ��ش اجراه��ای ایرانی‪ ،‬گروه‬ ‫موس��یقی س��ارا تبریزی‪ ،‬کارگردان و مدیر اجرایی قس��مت معرفی‬ ‫فرهنگ و لباس س��نتی ایران و افغ��ان به همراه افراد گروهش که هر‬ ‫کدام یک لباس از یک خطه را بر تن دارند روی س��ن حاضر ش��ده و‬ ‫لباس های سنتی ایل قشقایی‪ ،‬گیالن‪ ،‬افغان قندهار و کابل‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫کرد و بلوچ را به نمایش گذاش��تند‪ .‬س��ارا تبری��زی درباره این اجرا با‬ ‫توضیح درباره پیش��ینه هر کدام از ای��ن لباس ها و معرفی انها درباره‬ ‫لباس خود که نمایش��گر فرهنگ و هنر افغانستان است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫من به عنوان یک ایرانی تصمیم گرفتم خود لباس افغان بر تن کنم تا‬ ‫جدا از ادای احترام به یک کشور همسایه که مردمانش به زبان فارسی‬ ‫س��خن می گویند یک پیوند صمیمانه تر بین دو کش��ور که تشابهات‬ ‫فرهنگی و زبانی بس��یار دارند ایجاد کنم‪ .‬این جشنواره دوروزه ‪ ۱۵‬و‬ ‫‪ ۱۶‬تی��ر ‪ ۶( ۹۸‬و ‪ ۷‬ژوئی��ه ‪ )۲۰۱۹‬در فضای ب��از ارت گالری ونکوور‬ ‫کانادا برگزار شد‪.‬‬ ‫کارگ��روه توزیع کاغذ مطبوع��ات‪ ،‬با اعالم توزی��ع ‪ ۱۶۰‬تن کاغذ‬ ‫بی��ن ‪ ۳۲۷‬نش��ریه‪ ،‬از اوایل هفت��ه تاکنون‪ ،‬از توزی��ع ‪ ۲۰۰‬تن دیگر‬ ‫ت��ا پایان هفت��ه جاری میان مطبوعات کش��ور خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫در هفتمین جلسه «کارگروه توزیع کاغذ مطبوعات» باتوجه‬ ‫ب��ه موجودی واردکنندگان کاغذ مطبوعات و بررس��ی درخواس��ت‬ ‫نش��ریه ها‪ ،‬تخصیص ‪ ۱۶۰‬تن کاغذ بین ‪ ۳۲۷‬نشریه در سراسر کشور‬ ‫ش��امل هفته نامه‪ ،‬دوهفته نامه و ماهنام��ه نهایی و روند اجرایی ان با‬ ‫ارسال پیامک به مدیران مسئول این رسانه ها‪ ،‬اغاز شد‪ .‬این مجموعه‬ ‫ازس��وی ش��رکت نگارگس��تر و به نرخ کیلویی ‪ 5150‬تومان در حال‬ ‫توزیع اس��ت‪ .‬براساس اعالم کارگروه توزیع کاغذ معاونت مطبوعاتی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ‪ ۲۰۰‬تن کاغذ دیگر هم برای توزیع‬ ‫بی��ن روزنامه ها تخصیص پیدا کرد که تا پایان هفته اعالم و از ابتدای‬ ‫هفته اینده نحوه توزیع و جزئیات ان اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫کمبود بودجه مهم ترین چالش میراث فرهنگی‬ ‫مشاور اجرایی معاون توس��عه مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫در اجرای رس��الت های سه گانه این س��ازمان و صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی‬ ‫چارچوبی به جز قانون نمی شناسیم به گزارش ایسنا‪ ،‬محمود صادقی حسن ابادی در‬ ‫ایین معارفه سرپرس��ت جدید اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫اس��تان کرم��ان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همه بای��د در چارچوب قانون عمل کنن��د و غیر از این‪،‬‬ ‫چارچوب دیگری در س��ازمان می��راث فرهنگی وجود ندارد‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫همه کارهای مرتبط با س��ه حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری باید‬ ‫براساس قوانین و مقررات جاری کشور دنبال شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اجرای رسالت های‬ ‫س��ه گانه این س��ازمان و صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی چارچوبی به جز قانون‬ ‫نمی شناسیم‪ .‬مشاور اجرایی معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور با‬ ‫اشاره به اینکه کمبود بودجه مهم ترین چالش سازمان میراث فرهنگی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بدون شک‪ ،‬درحال حاضر کشور در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد‪.‬‬ ‫خانواده ماندال شرکت تولید فیلم راه می اندازند‬ ‫خانواده نلس��ون مان��دال با همکاری مایکل ش��وگر یک‬ ‫ش��رکت تولید فیلم راه اندازی می کنند‪ .‬به گزارش مهر به‬ ‫نقل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬ش��رکت «ماندال میدیا» ازس��وی‬ ‫خانواده نلسون ماندال با همکاری مایکل شوگر‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫و اژانس تبلیغات��ی «دی ام ا یونایتد» راه اندازی می ش��ود‪.‬‬ ‫«مان��دال میدیا» با هدف قدردان��ی از میراث ضداپارتایدی‬ ‫این رهبر سیاسی افریقای جنوبی فعالیت خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت که ازس��وی خانواده ماندال اداره می شود‪ ،‬قرار است به تولید فیلم های کوتاه‬ ‫و بلند با محتوای ازادی‪ ،‬بخش��ش‪ ،‬صداهای دیگران‪ ،‬مبارزه با نژادپرس��تی‪ ،‬برابری‬ ‫جنس��یتی‪ ،‬اگاهی رس��انی برای س�لامت روحی و عدالت اجتماعی بپردازد‪ .‬ماکازیو‬ ‫ماندال نوش��ت‪ :‬پ��در من عمرش را صرف مبارزه ب��رای ازادی و برابری کرد‪ .‬خانواده‬ ‫من و من بس��یار هیجان زده هستیم که با «شوگر ‪ »۲۳‬در «ماندال میدیا» همکاری‬ ‫می کنیم‪ .‬دختر ‪۶۵‬س��اله مان��دال افزود‪« :‬ش��وگر ‪ »۲۳‬و «دی ام ا یونایتد» نه تنها به‬ ‫ارزش های مهم پدرم باور دارند‪ ،‬بلکه می خواهند ان ارزش ها را با مردم سراسر جهان‬ ‫از طریق هنر‪ ،‬فرهنگ و س��رگرمی به اش��تراک بگذارند‪ .‬هدف این شرکت اموزش و‬ ‫قدرتمندس��ازی جوامع برای کار با یکدیگر در راه رسیدن به عدالت اجتماعی است‪.‬‬ ‫«شوگر ‪ »۲۳‬یک ش��رکت خالق سرمایه گذار است که بر مفاهیم خاص تمرکز دارد‬ ‫و از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون سازنده فیلم ها و سریال های شاخصی مانند فیلم سینمایی‬ ‫«اس��پاتالیت» و سریال های «‪ »The Knick‬ساخته استیون سودربرگ‪« ،‬مجنون»‬ ‫و «من شب هستم» بوده است‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬معادل فارسی برای واژه استرس ‪ -‬چارچوب خاطره انگیز‬ ‫‪ -2‬بزرگ ترین مجموعه فیلمسازی جهان ‪ -‬کشک سیاه‬ ‫‪ -3‬نقطه وسط دایره ‪ -‬از انواع کبک ‪ -‬اصال و هرگز‬ ‫‪ -4‬پرچم‪ ،‬بیرق‪ -‬کیسه چرمی پول ‪ -‬شکوه گوی جدایی ها‬ ‫‪ -5‬مردن از غصه ‪ -‬سوگنامه ‪ -‬کفش الستیکی‬ ‫‪ -6‬از بت های زمان جاهلیت ‪ -‬مکر و حیله‬ ‫‪ -7‬ستاره صبح ‪ -‬بایسته و ضروری‬ ‫‪ -8‬حالت تهوع ‪ -‬گشوده ‪ -‬رمق واپسین ‪ -‬ابر رقیق زمینی‬ ‫‪ -9‬درستکار ‪ -‬سقف مدور‬ ‫‪ -10‬الوان ‪ -‬کشتی نیروی دریایی‬ ‫‪ -11‬روس��تاها ‪ -‬کوهی در استان سیس��تان و بلوچستان ‪ -‬نشانه مفعول‬ ‫بی واسطه‬ ‫‪ -12‬هنوز به لفظ انگلیس��ی ‪ -‬حلقه های به هم پیوس��ته فلزی ‪ -‬از کلمات‬ ‫عطف و ربط‬ ‫‪ -13‬خوراک و طعام زندانیان ‪ -‬عالمت و سمبل ‪ -‬واحد زمان در مسابقات‬ ‫اسب دوانی‬ ‫‪ -14‬انچه بدون تغییر و تنوع باشد ‪ -‬زهد و پارسایی‬ ‫‪ -15‬کیسه نایلونی ‪ -‬متنی که به تصویر کشیده می شود‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارای بینش و اگاهی ‪ -‬شهری در غرب استان کرمانشاه‬ ‫‪ -2‬عمارت باش��کوه و بلند ‪ -‬س��کنه قدیم کشور مصر ‪ -‬پرنده سیاه و خوش اواز‬ ‫جنگلی‬ ‫‪ -3‬کشف حکیم زکریای رازی ‪ -‬درون و میان ‪ -‬ضربه نامحترمانه با سر انگشت‬ ‫پا ‪ -‬بدون صرف زمان‬ ‫‪ -4‬ساقه زیرزمینی گیاهان ‪ -‬حالت درونی ‪ -‬بیم و هراس‬ ‫‪ -5‬نیم صدای باوفای گله ‪ -‬ترقی و پیش��رفت کردن ‪ -‬وصفی برای نوعی درخت‬ ‫سرو ‪ -‬بد و شریر‬ ‫‪ -6‬صدایی حاصل ایجاد ارتعاش سریع ‪ -‬کالبد ‪ -‬خاشاک‬ ‫‪ -7‬واضح و اشکار در نظر عقل ‪ -‬بهشت‬ ‫‪ -8‬تمام و کل ‪ -‬گروه ورزشکاران‬ ‫‪ -9‬تنومند ‪ -‬مجرم گریزان‬ ‫‪ -10‬فرورفتگی سطوح فلزی ‪ -‬اگهی نصف شده ‪ -‬مکمل اوای سرنا‬ ‫‪ -11‬الف روی الف ‪ -‬محصول خبازی ‪ -‬منتظر و مضطرب ‪ -‬صدایی در موسیقی‬ ‫‪ -12‬حیات و زندگی ‪ -‬ابخوری ‪ -‬صالحان‬ ‫‪ -13‬مردم تازی ‪ -‬خرید و فروش ‪ -‬اصل و ریشه ‪ -‬بیماری پوستی حاد‬ ‫‪ -14‬کم خرد ‪ -‬لباس مستعمل و کهنه ‪ -‬چرک بدن از جامه‬ ‫‪ -15‬معبد‪ -‬اسوده و بی قید‬ ‫معرفی لباس های سنتی ایران و‬ ‫افغان در «راه ابریشم»‬ ‫مجتبی لشکربلوکی‪ -‬استاد دانشگاه‪ :‬ما در جامعه مان‬ ‫یک مشکل جدید پیدا کرده ایم‪ .‬افرادی هستند که ظاهرشان‬ ‫کام�لا امروزی‪ ،‬مدرن و کاردرس��ت اس��ت اما بی ش��خصیت‬ ‫هستند‪ .‬این افراد دست کم ‪ 6‬ویژگی دارند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬این افراد ساعت الکچری دارند اما‪...‬‬ ‫این افراد ساعت های الکچری و گران قیمت می بندند مانند‬ ‫برموند‪ ،‬ش��وپارد‪ ،‬امگا‪ ،‬پیاژه‪ ،‬رولکس؛ اما تفاوت بین ‪ ۸‬تا ‪8:15‬‬ ‫را نمی دانند‪ .‬س��اعت را نه برای ان تایم (س��روقت) بودن و مدیریت بهینه وقت خودشان و‬ ‫دیگران‪ ،‬بلکه برای زینت می بندند‪ .‬بدقولند‪ .‬در هر جلس��ه ای دیر می رس��ند‪ .‬به قول شان‬ ‫وف��ا نمی کنن��د‪ .‬تفاوت ‪ ۶۰‬دقیق��ه و ‪ ۶۱‬دقیقه را درک نمی کنند و باب��ت تاخیر خجالت‬ ‫نمی کشند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مدرک دانشگاهی عالی دارند اما‪...‬‬ ‫ل و نگاه شان‪ ،‬با یک فرد فاقد تحصیالت‬ ‫این افراد مدرک دانشگاهی دارند‪ ،‬اما سطح تحلی ‬ ‫دانشگاهی هیچ تفاوتی نمی کند‪.‬‬ ‫این افراد عاجزند از اینکه براساس یک مدل‪ ،‬یک تئوری و یک چهارچوب فکری روشن‬ ‫صحب��ت و تحلیل کنن��د‪ .‬از ان بدتر دارای ثبات فکری نیس��تند و چون چارچوب فکری‬ ‫منس��جم ندارند به تناس��ب ش��رایط‪ ،‬حس و حال و مخاطب‪ ،‬افکار و مواضع خود را تغییر‬ ‫می دهند‪ .‬در یک گفت وگوی یک س��اعته ‪ 3‬موضع متفاوت درباره یک موضوع می گیرند؛‬ ‫چرخش های ‪۱۸۰‬درجه ای در کمتر از ‪ ۱۵‬دقیقه!‬ ‫‪ -۳‬این افراد ماشین های گران قیمت سوار می شوند اما‪...‬‬ ‫این افراد ماشین های گران قیمت به طور عمده خارجی دارند‪ .‬اما توجه ندارند که صدای‬ ‫ضبط شان را در محدوده خودرو خود نگاه دارند‪ .‬انقدر باشخصیت نیستند که برای خانمی‬ ‫ک��ه کودکش را بغل کرده ماش��ین را کام�لا متوقف کنند تا با خیال راح��ت از خیابان رد‬ ‫ش��ود‪ .‬خیابان را سطل اش��غال خود فرض می کنند و ته سیگارشان را به راحتی در سطل‬ ‫اش��غال شخصی شان (همان خیابان عمومی شهر) می اندازند و عالیم و خطوط راهنمایی‬ ‫و رانندگی را چیزهای زائدی می دانند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬این افراد خوش صحبت هستند و خوش محضر اما‪...‬‬ ‫ای��ن افراد از واژه های امروزی اس��تفاده می کنند‪ .‬عالوه ب��ر اینکه خوب و روان صحبت‬ ‫می کنند‪ ،‬زبان خارجی هم بلدند و از برخی اصطالحات خارجی استفاده می کنند‪ ،‬اما دایره‬ ‫واژگان انها شامل برخی واژه ها نمی شود‪ .‬انها بلد نیستند بگویند اشتباه کردم‪ .‬نمی توانند‬ ‫بگویند من این موضوع را بلد نیستم و نمی دانم‪ .‬بلد نیستند بگویند فعال حرفی ندارم؛ باید‬ ‫مطالعه کنم یا باید فکر کنم‪.‬‬ ‫‪ -۵‬این افراد سفر خارجی می روند اما‪...‬‬ ‫اینها درامدش��ان و س��بک زندگی و کارشان به گونه ای است که سفر خارج می روند‪ ،‬اما‬ ‫بلد نیس��تند اداب خوب‪ ،‬افکار خوب‪ ،‬رفتارهای پسندیده را با خود به ارمغان بیاورند‪ .‬انها‬ ‫فقط سرکوفت‪ ،‬حسرت‪ ،‬مرغ همسایه غاز است را برای ما تکرار می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬این افراد گوشی های به روز دارند اما‪...‬‬ ‫این ها گوش��ی های گران قیمت دارند‪ ،‬همچنین شماره تلفن ش��ان ُرند اس��ت اما سواد‬ ‫رس��انه ای ندارند‪ ،‬هر مطلب��ی را می خوانند و هر مطلبی را ف��وروارد می کنند‪ .‬تفاوت یک‬ ‫رخداد واقعی و یک رخداد رسانه ای را نمی دانند‪.‬‬ ‫متوجه نیس��تند که رسانه ها چگونه اطالعات را به طور نامحسوس دستکاری می کنند‪.‬‬ ‫از ان مهم ت��ر در زمینه رعایت مالکیت معنوی از هفت دولت ازاد هس��تند و دزدی محتوا‬ ‫و مطلب می کنند‪.‬‬ ‫تجوی��ز راهب��ردی‪ :‬انچه گفتم را همه ما کمابیش داریم‪ .‬حاال یکی هس��ت که همه این‬ ‫ویژگی ها را دارد و دیگری ممکن است دو تا را داشته باشد‪ .‬ما برای انکه توسعه یافته شویم‪،‬‬ ‫نیازمند انسان هایی هس��تیم که روی شخصیت شان کار کرده اند؛ به عبارتی دیگر توسعه‬ ‫یافته اند‪ .‬ما زمانی توسعه خواهیم یافت که‬ ‫ فرق ‪ 8‬و ‪ 8:15‬را بفهمیم‪.‬‬‫ قاعده مند فکر و گفت وگو (دیالوگ) کنیم‪.‬‬‫ در زندگی جمعی‪ ،‬انضباط رفتاری نشان دهیم (نمونه اش انضباط ترافیکی)‪.‬‬‫ همانگونه که پول و وس��ایل و دوچرخه کس��ی را نمی دزدیم‪ ،‬مطلب و نوش��ته و ایده و‬‫نقاشی دیگران را ندزدیم‪.‬‬ ‫ بیاموزیم که خجالت نکش��یم و بگوییم «بلد نیستم‪ ،‬باید کمی فکر کنم‪ ،‬دانش من در‬‫این زمینه ناقص است و نمی دانم»‪.‬‬ ‫ کش��ورهای پیشرفته را نقد کنیم‪ ،‬حسرت و سرکوفت و ناامیدی را پشت سر بگذاریم‬‫و انچه خوب است را برای کشور خود برداریم‪.‬‬ ‫س��اعت باکالس‪ ،‬سفر خارجی‪ ،‬مدرک دانش��گاهی‪ ،‬گوشی های اخرین مدل و ماشین‬ ‫گران قیمت‪ ،‬توس��عه نمی افریند‪ .‬برای حرکت باثبات و پایدار به سمت توسعه یافتگی‪ ،‬به‬ ‫ذهنیت و شخصیت توسعه یافته نیازمندیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫باکالس های بی شخصیت‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!