روزنامه صمت شماره 1329 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1329

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1329

روزنامه صمت شماره 1329

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ناکارامدی دولت در خدمت‬ ‫به مردم سخنی ناروا است‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت‪ :‬در ‪ ۱۴‬ماه گذشته امریکا سخت ترین تحریم ها‬ ‫را علیه ملت ایران اعمال کرده اما در هر مس��یری که امریکایی ها‪ ،‬چه اجتماعی‪ ،‬چه‬ ‫سیاس��ی و چه حقوقی پیش رفتند‪ ،‬شکس��ت خوردند‪ .‬حسن روحانی در جمع مردم‬ ‫خراسان شمالی اظهار کرد‪ :‬اگر امروز کسی ادعا کند در اراده ملت ایران در سایه این‬ ‫فش��ارها تزلزل ایجاد ش��ده‪ ،‬این سخن ناروا‪ ،‬نادرس��ت و دروغ است‪ .‬ما در این کشور‬ ‫مشکل داریم؛ در شرایط بسیار سختی زندگی می کنیم اما در عین حال دست به دست‬ ‫‪2‬‬ ‫هم داده ایم و در کنار هم ایستاده ایم و از مشکالت عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1329‬پیاپی ‪ 16 2647‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره ها‬ ‫حمایت دولت از سرمایه گذاری‬ ‫در پایین دست الومینیوم جاجرم‬ ‫‪6‬‬ ‫یارانه نان‬ ‫حذف نخواهد شد‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نقد اتاق بازرگانی‬ ‫و بخش خصوصی‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫هدررفت تسهیالت‬ ‫تیشه ای بر ریشه صنایع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معادن پر سود‬ ‫در اولویت هستند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مصوبه صدور مجوز اقامت ‪ 5‬ساله برای «ارزاوران خارجی»‪ ،‬دستاورد سفر دولتی ها به چابهار بود‬ ‫سرمایه گذارخارجی حقوق شهروندی می خواهد‬ ‫اوایل تیر امس��ال محمد نهاوندیان‪ ،‬معاون اقتص��ادی رئیس جمهوری در راس هیاتی‬ ‫با هدف بازدید از طرح ها و پروژه های زیرس��اختی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬صنعتی و تجاری منطقه ازاد‬ ‫چابهار و شهرس��تان های چابهار و کنارک به این منطقه س��فر کرد که در این بازدیدها با‬ ‫موضوع عجیبی روبه رو ش��د و ان اینکه س��رمایه گذاران خارجی در ایران که گاه بیش از‬ ‫‪250‬هزار دالر هم ارز وارد کشور کرده اند‪ ،‬از حداقل ها محروم هستند و مانند یک شهروند‬ ‫عادی با انها برخورد نمی شود؛ از همین رو موضوع در هیات دولت مطرح و نتیجه مصوبه‬ ‫اخیری بود که از س��وی مع��اون اول رئیس جمهوری ابالغ ش��د‪ .‬بنابراین می توان گفت‬ ‫مصوبه صدور مجوز اقامت ‪ 5‬س��اله برای «ارزاوران خارجی»‪ ،‬دس��تاورد سفر دولتی ها به‬ ‫چابهار بود‪ .‬با این همه س��رمایه گذاران خارجی از حقوق ش��هروندی برخوردار نیستند‬ ‫ی خارجی همواره‬ ‫و به گفته مس��ئوالن و کارشناس��ان بین المللی در بخش سرمایه گذار ‬ ‫باید ش��رایط و امکاناتی را فراهم کنیم تا جذب س��رمایه های خارجی افزایش پیدا کند و‬ ‫‪7‬‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت برای واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط اختصاص یافت‬ ‫روزهای خوب تولید‬ ‫می رسد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫جذب اتباع خارجی ب ه قصد‬ ‫سرمایه گذاری یا خرید اقامت؟‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪7‬‬ ‫فنون تجارت کاالهای معدنی‬ ‫را جدی نمی گیریم‬ ‫‪5‬‬ ‫ ماجرای پول اضافه ای‬ ‫که مسافران قطار می دهند‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقد اتاق بازرگانی‬ ‫و بخش خصوصی‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫اله مراد سیف‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫در بخش نخست توضیح دادم که جایگاه بخش خصوصی در کنار‬ ‫بخش تعاون و بخش دولتی در قانون اساسی پیش بینی شده و تعریف‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬از بخ��ش خصوصی‪ ،‬در ظاهر ابهامی ندارد‪ ،‬اما مش��کالت‬ ‫اساس��ی دارد‪ .‬همچنی��ن بیان کردم بخش هایی مانند کش��اورزان و‬ ‫دامداران و سایر فعاالن خرده پا در بخش کشاورزی و مصرف کنندگان‬ ‫متول��ی مش��خصی ندارن��د‪ ،‬اما بحث اصلی من نق��د نامه رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران به دولت است که در ‪ ۱۲‬ماده پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫انچه که در بخش نخست گفته شد مقدمه ای بود تا نگاه دقیق تری‬ ‫به مواضع اخیر رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‬ ‫(که رئیس پارلمان بخش خصوصی هم اس��ت) داش��ته باشیم و نامه‬ ‫ایش��ان خطاب به دولت را به بوته نقد بگذاریم‪ .‬ایش��ان در این نامه‬ ‫که به معاون اول رئیس جمهوری نگاش��ته ش��ده‪ ،‬با انتقاد از چرخه‬ ‫معیوب سیاس��ت گذاری های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری‪،‬‬ ‫به تشریح نتایج این سیاست ها در اقتصاد پرداخته و برای خروج کشور‬ ‫از مشکالت‪ ۱۲ ،‬راهکار به این شرح ارائه کرده است‪:‬‬ ‫اول‪ :‬توقف تخصیص ارز یارانه ای به نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان برای تمامی‬ ‫کاالها و خدمات‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬تامین ارز برای نیازهای قانونی کش��ور اعم از واردات تمامی‬ ‫کاالها و کاالهای اساسی‪ ،‬به بازار ثانویه ارز واگذار شود‪.‬‬ ‫ت در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه‬ ‫سوم‪ :‬از کنترل نرخ ارز و دخال ‬ ‫داده شود عرضه و تقاضای واقعی‪ ،‬نرخ ارز را در این بازار تعیین کند‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط ‪ ۸۰‬درصد و صنایع بزرگ ‪۹۰‬‬ ‫درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند و باقی‬ ‫ارز به مصرف بازپرداخت وام های ارزی‪ ،‬هزینه دفاتر خارج از کش��ور‪،‬‬ ‫هزینه های نقل وانتقال ارز و مانند ان برسد‪.‬‬ ‫پنجم‪ :‬دولت هم مانند سایر بخش ها‪ ،‬ارز قابل عرضه خود را در بازار‬ ‫ثانویه به فروش برساند و مازاد درامد حاصل از فروش ارز (تفاضل نرخ‬ ‫ارز مقرر در بودجه س��ال با نرخ فروش در بازار ثانویه) را به صندوقی‬ ‫مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند‪.‬‬ ‫شش�م‪ :‬نظام س��همیه بندی س��وخت های قاچاق پذی��ر (بنزین و‬ ‫گازوئیل) دوباره برقرار ش��ود و مازاد بر س��همیه با نرخ ازاد به فروش‬ ‫برسد و عواید مربوط نیز به صندوق یادشده واریز شود‪ .‬در ضمن بازار‬ ‫ثانویه معامله س��همیه راه اندازی یا امکان نقل وانتقال س��وخت بین‬ ‫دارندگان کارت برقرار شود‪.‬‬ ‫هفتم‪ :‬دس��ت کم ‪ ۵۰‬درص��د درامد واریزی به صندوق یادش��ده‬ ‫درقال��ب یارانه نقدی به حس��اب دهک های پایی��ن درامدی (‪ ۵‬تا ‪۷‬‬ ‫دهک پایین جامعه) واریز شود‪.‬‬ ‫هش�تم‪ :‬دولت از محل باقیمانده درامد ناشی از فروش ارز نسبت‬ ‫به تامین کس��ری سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط که‬ ‫به دلیل تغییر قیمت ها اتفاق می افتد اقدام کند‪ .‬همچنین بدهی های‬ ‫خ��ود ب��ه بخش خصوصی‪ ،‬تامین اجتماعی و بانک ه��ا را از این محل‬ ‫تسویه کند‪.‬‬ ‫نه�م‪ :‬تم��ام مقرراتی که در چند ماه گذش��ته در زمینه واردات و‬ ‫صادرات وضع و موجب پیچیده ش��دن و پرهزینه ش��دن فرایندهای‬ ‫تجارت خارجی کش��ور ش��ده‪ ،‬اصالح ش��ود‪ .‬به طور مش��خص روال‬ ‫پیچیده ثبت سفارش و مراحل گوناگون ان و همچنین محدودیت ها‬ ‫و ممنوعیت های صادراتی‪ ،‬موضوع این بند است‪.‬‬ ‫ده�م‪ :‬معافیت های مالیاتی صادرات م��واد اولیه مورد نیاز صنایع‬ ‫کشور‪ ،‬اعم از پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و برخی مواد معدنی‬ ‫ب��رای ایجاد مطلوبیت در فروش مواد به صنایع داخل کش��ور حذف‬ ‫ش��ود‪ .‬این معافیت اعم از حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین‬ ‫حذف استرداد مالیات ارزش افزوده است‪ .‬منابع حاصل از این بند به‬ ‫حساب سازمان تامین اجتماعی برای تامین بیمه بیکاری و نیز کاهش‬ ‫حق بیمه سهم کارفرما واریز شود‪.‬‬ ‫یازدهم‪ :‬درباره کاالهایی که نهاده های تولید انها (اعم از اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز و‪ )...‬از یارانه برخوردار است و صادرات انها موجب افزایش قیمت‬ ‫در داخل کش��ور و کمبود کاال می ش��ود‪ ،‬عوارض متناس��ب صادراتی‬ ‫وضع ش��ود‪ .‬درب��اره مصادیق این بند‪ ،‬به جهت حساس��یت موضوع‪،‬‬ ‫به طور حتم نظر اتاق ایران دریافت ش��ود‪ .‬در ضمن عوارض دریافت‬ ‫ش��ده به طور مش��خص در ردیفی برای حمای��ت از صنایع کوچک و‬ ‫متوسط واریز شود‪.‬‬ ‫دوازده�م‪ :‬برای جلوگی��ری از افزایش بیش از حد نرخ نهاده های‬ ‫وارداتی‪ ،‬حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین االت به حد صفر و حقوق‬ ‫ورودی سایر کاالها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد‪.‬‬ ‫این یادداشت ادامه دارد‬ ‫یارانه نان حذف نخواهد شد‬ ‫خبر‬ ‫علی ربیعی در نشس��ت با اهالی رس��انه با تبریک میالد امام رضا‬ ‫(ع) درباره اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده به شهرک های‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬بخش��ی از مالیات ارزش افزوده را به ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اختص��اص می دهیم‪ .‬در الیح��ه مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫که در مجلس مطرح اس��ت‪ ،‬بخش��ی به ش��هرک های صنعتی که‬ ‫فعالیت های اقتصادی انجام می دهند اختصاص داده می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬ربیعی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه‬ ‫مردم نگران هستند که باتوجه به تحریم ها افرادی سودجو باعنوان‬ ‫دورزننده تحریم وارد میدان ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ها ش��رایطی را‬ ‫ایج��اد کردن��د که تورم و افزایش نرخ ارز ایجاد ش��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫مس��ائل غیراقتصادی دخیل بوده است‪ .‬واقعا تحریم های این دوره‬ ‫با تحریم های دوره گذشته قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫ربیعی درباره حذف یارانه ها و یارانه نان گفت‪ :‬روز گذشته گفتند‬ ‫یارانه نان حذف شده است‪ .‬به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده و یارانه‬ ‫نان حذف نخواهد شد‪ .‬انچه اتفاق افتاد برای اردهای صنعتی بود‬ ‫و به ارد نان یارانه تعلق خواهد گرفت‪ .‬درباره حذف س��ه دهک از‬ ‫دریافت یارانه ها باید بگویم به طور سنتی هر اندازه که مقدور باشد‬ ‫انجام می دهیم‪.‬‬ ‫جلس��ه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫بررس��ی اص�لاح س��اختار بودجه روز گذش��ته با‬ ‫حضور محمد باقر نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه‬ ‫و بودجه برگزار ش��د‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬اصالح‬ ‫س��اختار بودجه مورد تاکی��د رهبر معظم انقالب‬ ‫اس��ت و رئیس مجلس شورای اسالمی بهمن ‪۹۷‬‬ ‫از دستور رهبر معظم انقالب مبنی بر لزوم ساختار‬ ‫بودجه کش��ور در مدت ‪ ۴‬ماه (تا تیر جاری) خبر‬ ‫داد؛ بر این اس��اس دولت مکلف است برنامه خود‬ ‫را درباره اصالح س��اختار بودجه کشور به مجلس‬ ‫ارائ��ه دهد‪ .‬ط��رح اولیه اصالح س��اختار بودجه با‬ ‫رویکرد وابس��تگی به نفت ش��نبه در شورای عالی‬ ‫هماهنگ��ی س��ه قوه مطرح و کلی��ات ان به تایید‬ ‫رسیده است‪ .‬کلیات این طرح در ‪ ۴‬محور اساسی‬ ‫ش��امل درامدزایی پایدار‪ ،‬هزینه کرد کارا‪ ،‬ارتقای‬ ‫ثبات‪ ،‬توس��عه و عدالت و اصالحات نهادی و نظام‬ ‫بودجه ریزی بررس��ی ش��ده و به تصویب رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت‬ ‫جمه��وری‪ ،‬این اصالحات مبتنی ب��ر برنامه های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و سیاس��ت های کل��ی ابالغی‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در موارد ذی ربط و همچنین‬ ‫اصالحات اساسی مورد نیاز برای کاستن وابستگی‬ ‫بودجه کشور به درامدهای نفتی و ثبات اقتصادی‬ ‫تنظیم ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس در این جلسه‬ ‫کلیات اصالح س��اختار بودجه در ‪ 4‬محور اساسی‬ ‫ش��امل درامدزایی پایدار‪ ،‬هزینه کرد کارا‪ ،‬ارتقای‬ ‫ثبات‪ ،‬توس��عه و عدالت و اصالحات نهادی و نظام‬ ‫بودجه ریزی به تصویب رس��ید‪ .‬س��ران سه قوه و‬ ‫اعضای جلس��ه ب��ا تصویب کلیات طرح یادش��ده‬ ‫موافق��ت و مقرر کردن��د موضوع های اولویت های‬ ‫اصالح س��اختار در چارچوب طرح کلی در دستور‬ ‫کار جلسه اینده قرار گیرد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال وزیر امور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫گفت‪ :‬یکی از پیشنهادهای مطرح شده در اصالح‬ ‫س��اختار بودجه‪ ،‬تدوین بودجه به طور دوس��االنه‬ ‫بوده که هم اکنون در حال بررسی در شورای عالی‬ ‫اقتصادی قوای س��ه گانه است‪ .‬البته این موضوع با‬ ‫قانون اساس��ی مغایرت دارد که در حال بررس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دولت دوازدهم افزود‪ :‬به دلیل‬ ‫اینک��ه تدوین دوس��االنه بودجه با قانون اساس��ی‬ ‫مغایر است‪ ،‬این پیشنهاد باید به مجمع تشخیص‬ ‫مصلح��ت نظ��ام ب��رود و در انجا تصویب ش��ود‪.‬‬ ‫محمدباق��ر نوبخت نیز در جلس��ه دیروز مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با اش��اره به تعریف ‪ ۹‬بسته برای‬ ‫اصالح ساختار بودجه گفت‪ ۹ :‬بسته برای این امر‬ ‫تعریف ش��د که هر یک از این بسته ها نیز تعدادی‬ ‫برنامه دارد و در جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫ق��وا ب��ه تصویب رس��ید و ام��روز در مجلس ارائه‬ ‫ش��د‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با تاکید بر‬ ‫اینکه تدوین دوس��االنه بودجه جزو ابالغیه رهبر‬ ‫معظم انقالب بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای پایداری بودجه و‬ ‫تصمیم ها‪ ،‬مقرر ش��د افق پیش بینی را برای منابع‬ ‫و مصارف دوس��اله در نظر بگیری��م تا با اطمینان‬ ‫بیشتر درباره اینده تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫روحانی در سفر کاروان تدبیر و امید به خراسان شمالی‪:‬‬ ‫ناکارامدی دولت در خدمت به مردم سخنی ناروا است‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران گفت‪ :‬در ‪۱۴‬‬ ‫ماه گذش��ته امریکا سخت ترین تحریم ها را علیه‬ ‫مل��ت ایران اعمال کرده اما در هر مس��یری که‬ ‫امریکایی ه��ا‪ ،‬چه اجتماعی‪ ،‬چه سیاس��ی و چه‬ ‫حقوقی پیش رفتند‪ ،‬شکست خوردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت حسن‬ ‫روحانی در جمع مردم خراس��ان ش��مالی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر امروز کسی ادعا کند در اراده ملت ایران‬ ‫در سایه این فشارها تزلزل ایجاد شده‪ ،‬این سخن‬ ‫ناروا‪ ،‬نادرست و دروغ است‪.‬‬ ‫اگر امروز کسی مدعی شود نظام‪ ،‬ملت و دولت‬ ‫ناکارامد اس��ت‪ ،‬بی تردید این س��خن ناصحیح و‬ ‫ناروا اس��ت‪ .‬ما در این کش��ور مش��کل داریم؛ در‬ ‫شرایط بسیار سختی زندگی می کنیم اما در عین‬ ‫حال دس��ت به دس��ت هم داده ایم و در کنار هم‬ ‫ایستاده ایم و از مشکالت عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ام�ار بی�کاری و بدهی‬ ‫خارجی‬ ‫رئیس جمه��وری در ادام��ه به ارائ��ه اماری از‬ ‫ش��اخص های اقتص��ادی کش��ور در یک س��ال‬ ‫گذش��ته پرداخت و اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۱۴‬ماهی که‬ ‫فش��ار تحریم بر ما شدید ش��ده‪ ،‬ایا بدهی های‬ ‫خارج��ی ما کاهش یافته یا نه؛ اگر کاهش یافته‬ ‫یعن��ی ملت ما ملت پیروز و موفقی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬هر کش��وری که در مضیقه قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬بدهی هایش افزای��ش می یابد چون‬ ‫درامدش کم می شود‪.‬‬ ‫روحانی بیان کرد‪ :‬در س��ال ‪۱۲ ،۹۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی��ون دالر بدهی خارجی داش��تیم که‬ ‫اکن��ون این رقم ‪ ۹.۵‬میلیارد دالر اس��ت؛ یعنی‬ ‫بدهی خارجی ما حدود ‪ ۲۵‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬روحانی اظهار کرد‪ :‬در طول این یک سال‬ ‫باوجود س��ختی ها‪ ،‬اشتغال افزایش و بیکاری ما‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری گفت‪ :‬نرخ‬ ‫بیکاری سال گذشته ‪ ۱۲.۱‬درصد بوده اما اکنون‬ ‫‪ ۱۰.۸‬درصد است؛ یعنی ‪ ۳۲۱‬هزار شغل از بهار‬ ‫سال گذشته تا امسال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از ‪ ۱۰‬ه�زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان پروژه‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به برنامه های س��فر‬ ‫دولت به خراسان شمالی‪ ،‬خطاب به مردم گفت‪:‬‬ ‫خادم شما افتخار دارد که اعالم کند امروز ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان پروژه بهره برداری خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬باوجود سختی هایی که‬ ‫داشتیم و داریم‪ ،‬امروز یک طرح بزرگ اقتصادی‬ ‫و صنعتی یعنی ش��مش الومینی��وم در جاجرم‬ ‫بهره برداری می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از این کارخانه‪ ،‬خراسان شمالی به یکی از مراکز‬ ‫بزرگ کش��ور در تولید پودر و شمش الومینیوم‬ ‫تبدی��ل خواهد ش��د‪ .‬روحانی اظه��ار کرد‪ :‬ملت‬ ‫ایران به کارگران‪ ،‬مهندس��ان‪ ،‬س��رمایه گذاران‪،‬‬ ‫تالش��گران و دانش��جویان و جوانان این اس��تان‬ ‫افتخ��ار می کند که این اس��تان را س��رزنده نگه‬ ‫داشته اند‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪ :‬امروز در بخش‬ ‫ب��رق و اب ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان طرح و‬ ‫پ��روژه بهره برداری خواهد ش��د‪ .‬فاز دوم نیروگاه‬ ‫گازی ش��یروان و پس��ت برق ان به عنوان بخش‬ ‫بزرگی که می تواند برق اس��تان را تامین کند‪ ،‬به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬سد‬ ‫و همچنین کانال های انتقال اب در منطقه س��د‬ ‫چندیر امروز بهره برداری می شود که در سایه ان‬ ‫ابرس��انی به ‪ ۳۰‬روستا با جمعیت ‪ ۲۱‬هزار نفر و‬ ‫ابی��اری ‪ ۵۶۰‬هکتار زمین و اش��تغالزایی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫نفری محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه ویژه دولت به حمل ونقل‬ ‫رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬در این سفر دولت‬ ‫تصمی��م گرفته اجرای ‪ ۸۱۱‬میلیارد تومان طرح‬ ‫و پروژه را اغاز کند‪ .‬روحانی اظهار کرد‪ :‬بخشی از‬ ‫قول هایی که در سفر پیشین (سال ‪ )۹۴‬به مردم‬ ‫اس��تان دادیم اجرایی ش��ده و بخشی نیمه کاره‬ ‫است اما مقدار اعتباری که در نظر گرفته بودیم‬ ‫از ‪ ۶۲۵‬میلی��ارد تومان ب��ه ‪ ۷۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی یکی از اولویت های دولت برای این استان‬ ‫را پایان طرح های نیمه تمام س��فر پیشین عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در جلسه ای که با وزیران و استاندار‬ ‫و مقامات محلی اس��تان داش��تیم اعالم ش��د ‪2‬‬ ‫پروژه در ح��وزه حمل ونقل از اولویت ویژه برای‬ ‫استان برخوردار است؛ بنابراین مقرر شد در مدت‬ ‫باقیمان��ده از عمر دول��ت دوازدهم اینها تکمیل‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نخس��تین ط��رح‪ ،‬بزرگراه‬ ‫بجنورد به گرگان اس��ت که در این س��فر ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای تکمیل این جاده اختصاص‬ ‫یافت زیرا هم برای مردم استان و هم برای زائران‬ ‫اهمی��ت دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬دومی��ن طرح راه اهن‬ ‫است تا در نخستین گام بخش جوین به اسفراین‬ ‫متصل شود که ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان برای اجرای‬ ‫ان نیاز است‪ .‬روحانی اختصاص ‪ ۷‬میلیارد تومان‬ ‫برای تکمیل اس��تادیوم های ورزشی استان را از‬ ‫دیگر برنامه های دولت برش��مرد و گفت‪ :‬انشااهلل‬ ‫در جلس��ه شورای اداری اس��تان که عصر امروز‬ ‫(روز گذش��ته) برگزار می ش��ود‪ ،‬درب��اره اجرای‬ ‫بقیه طرح هایی که قول ش��ان را به مردم اس��تان‬ ‫داده ایم‪ ،‬گفت وگو خواهیم کرد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬مجموع اعتباراتی که برای این اس��تان در‬ ‫نظر گرفته ش��ده ش��امل منابع دولتی‪ ،‬صندوق‬ ‫توس��عه ملی یا نهادهای غیردولتی اعم از منابع‬ ‫ارزی و ریال��ی‪5 ،‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫خواهد بود که نش��ان می دهد این دولت به فکر‬ ‫مردم ایران و مردم خراسان شمالی است‪.‬‬ ‫ایران به صادرات نفت در هر شرایطی ادامه می دهد‬ ‫وزیران خارجه ایران و انگلیس ش��نبه تلفنی‬ ‫گفت وگو کردن��د و جرمی هانت بر حق تهران‬ ‫در ص��ادرات نف��ت تاکید ک��رد و محمدجواد‬ ‫ظری��ف نیز گفت به ص��ادرات نفت خود در هر‬ ‫ش��رایطی ادامه خواهیم داد‪ .‬به گزارش وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬ظریف در این گفت وگو با اش��اره‬ ‫به مقصد قانونی نفتکش گریس یک در ش��رق‬ ‫مدیتران��ه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتحادیه اروپا که همواره‬ ‫مخالف اعمال فراسرزمینی تحریم های امریکا‬ ‫ب��وده نمی تواند خود به چنین اقدامی مبادرت‬ ‫ورزد و دولت انگلیس باید به سرعت برای پایان‬ ‫توقی��ف غیرقانونی نفتک��ش ایرانی‪ ،‬تمهیدات‬ ‫الزم را به عمل اورد‪.‬‬ ‫در ای��ن گفت وگو ظری��ف همچنین درباره‬ ‫نازنی��ن زاغری و دیگر اف��راد دوتابعیتی که به‬ ‫دلیل جرایم امنیتی در ایران دستگیر شده اند‪،‬‬ ‫خط��اب ب��ه همت��ای انگلیس��ی خ��ود گفت‪:‬‬ ‫دس��تگیری و محاکمه این اف��راد به روال های‬ ‫قانونی انجام ش��ده و از دول��ت انگلیس انتظار‬ ‫می رود به اجرای قانون و اس��تقالل قوه قضاییه‬ ‫در جمه��وری اس�لامی ایران احت��رام بگذارد‪.‬‬ ‫هانت‪ ،‬وزیر خارجه انگلیس هم با تاکید بر حق‬ ‫ای��ران در صادرات نفت خود و ب��ا ابراز نگرانی‬ ‫از افزای��ش تنش ها در منطقه‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد که نتایج بررسی های حقوقی و قضایی در‬ ‫جبل الطارق موجب رهاس��ازی زودتر نفتکش‬ ‫گریس یک که حامل نفت ایران اس��ت‪ ،‬ش��ود‪.‬‬ ‫در همین حال جرمی هانت در توییتی‪ ،‬تماس‬ ‫تلفن��ی خ��ود با محمدجواد ظریف را س��ازنده‬ ‫خوان��د و افزود‪ :‬ب��ه وی اطمینان داده اس��ت‬ ‫نگرانی انگلیس درباره مقصد نفتکش (سوریه)‬ ‫و نه مبدا ان بوده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر مطمئن شویم نفتکش ایرانی به‬ ‫سوریه نمی رود‪ ،‬ازادی ان را تسهیل می کنیم‪.‬‬ ‫هانت در توضی��ح مذاکره با ظریف افزود‪ :‬وزیر‬ ‫خارجه ایران خواهان حل این مس��ئله است و‬ ‫به دنبال افزایش تنش ها نیس��ت‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫انگلیس همچنین اعالم کرد با فابیان پیکاردو‪،‬‬ ‫وزیر اعظم دولت محلی جبل الطارق نیز تلفنی‬ ‫صحبت کرده است‪.‬‬ ‫حمایت اتحادیه اروپا از طرح عراق برای کاهش تنش ایران و امریکا‬ ‫نماین��ده عال��ی اتحادی��ه اروپا در سیاس��ت‬ ‫خارج��ی گف��ت‪ :‬باتوجه ب��ه افزای��ش تنش ها‬ ‫میان امریکا و ایران‪ ،‬اروپا از پیش��نهاد کنفرانس‬ ‫منطق��ه ای ع��راق حمایت می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا ب��ه نق��ل از اسوش��یتدپرس‪ ،‬فدری��کا‬ ‫موگرین��ی‪ ،‬رئی��س سیاس��ت خارج��ه اتحادیه‬ ‫اروپا در نخس��تین سفر خود بعد از سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫میالدی (‪1393‬خورشیدی) به بغداد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اتحادیه رویکرد خود برای مقابله با شرایط سخت‬ ‫منطقه را با عراق به اشتراک گذاشته و هم اکنون‬ ‫اولویت این است که از تشدید و هرگونه محاسبه‬ ‫اشتباه که می تواند منجر به پیامدهای خطرناک‬ ‫برای عراق و فراتر از ان ش��ود جلوگیری ش��ود‪.‬‬ ‫موگرینی ادامه داد‪ :‬اتحادیه اروپا اماده اس��ت از‬ ‫طرح کنفرانس منطقه ای عراق به هر طریقی که‬ ‫می تواند مفید باش��د‪ ،‬حمایت کند‪ .‬او گفت نیاز‬ ‫به کاهش تنش ها و پیدا کردن راه برای گفت وگو‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬محمدعلی الحکی��م‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫عکس روز‬ ‫ع��راق نی��ز گفت‪ :‬در حالی که م��ا خود در حال‬ ‫جنگ با تروریس��م هستیم‪ ،‬منطقه برای جنگ‬ ‫جدید اماده نیس��ت‪ .‬الحکی��م افزود‪ :‬عراق نباید‬ ‫صحنه ای برای درگیری باشد اما باید در حل این‬ ‫بحران با س��ایر کش��ورهای عربی‪ ،‬به ویژه کویت‬ ‫و عم��ان‪ ،‬نق��ش حمایتی ایفا کنی��م‪ .‬همچنین‬ ‫عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر عراق در دیدار‬ ‫با موگرینی‪ ،‬مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا گفت اروپا برای بغداد یک ش��ریک کلیدی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش دفتر رس��انه ای نخست وزیری‬ ‫ع��راق‪ ،‬عبدالمه��دی در این دیدار بی��ان کرد‪:‬‬ ‫بغ��داد به دنبال س��رمایه گذاری اتحادیه اروپا در‬ ‫عراق و افزایش هم��کاری در تمامی زمینه های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر عراق تصریح کرد‪ :‬بغداد با پیروزی‬ ‫ب��ر داعش‪ ،‬هزینه زی��ادی داد و نتایج حاصل از‬ ‫این پیروزی برای بغداد‪ ،‬منطقه و جهان از جمله‬ ‫اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫دستاوردهای یک سفر استانی‬ ‫مسابقات ازاد کشوری کمان سنتی در تبریز‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس مهر‬ ‫حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬به همراه شماری از وزیران و اعضای هیات دولت‬ ‫تدبیر و امید‪ ،‬صبح روز گذش��ته وارد فرودگاه بجنورد ش��د‪ .‬بهره برداری از ‪ ۲‬واحد بخار نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی شیروان‪ ،‬شرکت در شورای اداری و برنامه ریزی خراسان شمالی و دیدار با فعاالن‬ ‫اقتصادی و نخبگان این اس��تان از برنامه های س��فر یکروزه رئیس جمهوری به خراس��ان ش��مالی‬ ‫بود‪ .‬براس��اس اعالم اس��تاندار خراسان شمالی‪ ،‬در جریان این سفر ‪ ۱۳۲‬پروژه عمرانی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫زیربنایی در قالب ‪ ۳۰‬طرح در شهرس��تان های گوناگون به بهره برداری می رس��د‪ .‬برای اجرای این‬ ‫طرح ها در مجموع ‪ ۸‬هزار و ‪ ۴۲۰‬میلیارد ریال و ‪ ۵۹۴‬میلیون یورو از منابع دولتی و نیز ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۳۷۰‬میلیارد ریال اعتبار از منابع بخش خصوصی سرمایه گذاری و با اجرای این طرح ها برای ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۸۴‬نفر شغل ایجاد شده است‪ ۲.‬واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫یورو سرمایه گذاری‪ ،‬اماده بهره برداری است که با اجرای هر واحد بخار‪ ۱۶۰ ،‬مگاوات به توان تولید‬ ‫برق در این نیروگاه افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬س��د و شبکه ابیاری چندیر در شهرستان راز و جرگالن با‬ ‫هزار و ‪ ۴۴۰‬میلیارد ریال اعتبار و شبکه ابیاری غالمان با ‪ ۲۴۴‬میلیارد ریال اعتبار نیز طرح هایی‬ ‫هس��تند که در این س��فر کاروان دولت تدبیر و امید به خراسان ش��مالی به بهره برداری رسیدند‪.‬‬ ‫پروژه ارتقای تصفیه خانه فاضالب اسفراین‪ ،‬کارخانه شمش الومینای جاجرم‪ ،‬فوالد کیمیای صبا‬ ‫و طرح کیمیاداران نوین ش��مال در اس��فراین از دیگر طرح های بهره برداری ش��ده در سفر کاروان‬ ‫تدبیر و امید است‪ .‬استان خراسان شمالی دارای ‪ ۸‬شهرستان و ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫بررسی تدوین بودجه دوساالنه در مجلس و شورای هماهنگی قوای سه گانه‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نیویورک تایم��ز نوش��ت‪ :‬در حال��ی که‬ ‫تنش ه��ا میان تهران و واش��نگتن پی��ش می رود‪،‬‬ ‫انگلیس ب��رای کاهش این تنش پیش��نهاد ازادی‬ ‫نفتک��ش ای��ران را مط��رح می کند‪ .‬به نوش��ته این‬ ‫روزنامه‪ ،‬انگلیس ش��نبه ش��ب به ایران پیش��نهاد‬ ‫داد در صورتی که کش��تی ایران��ی ضمانت دهد که‬ ‫به س��وریه برنمی گردد‪ ،‬لندن ازادی ان را تس��هیل‬ ‫می کند‪ .‬این پیش��نهاد دولت لن��دن در حقیقت به‬ ‫علت تمایل نداش��تن انگلیس ب��رای افزایش تنش‬ ‫می��ان امریکا و ایران در منطقه و جلوگیری از بر هم‬ ‫خوردن بیشتر توافق برجام است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سفیر ایران در انگلیس به توقیف نفتکش‬ ‫گریس یک واکنش نش��ان داد و گفت‪ :‬اگر نفتکش‬ ‫و محموله ایران ازاد نش��ود‪ ،‬اقدام انگلیس بی پاسخ‬ ‫نمی مان��د‪ .‬حمی��د بعیدی نژاد با انتش��ار پیامی در‬ ‫توییتر نوش��ت‪ :‬کش��تی ها قانون و رویه ای را نقض‬ ‫نمی کنن��د ام��ا انگلی��س ب��ا دزدی دریایی چنین‬ ‫تخلفی را مرتکب ش��ده اس��ت‪ .‬انگلیس با اش��تباه‬ ‫محاس��باتی در توقیف غیرقانونی نفتکش [ایران]‬ ‫نباید دوباره اشتباه خود را تکرار کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزی��ر خارجه کش��ورمان ب��ا همتای‬ ‫ن��روژی اش تلفن��ی گفت وگ��و ک��رد‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظریف در مس��یر س��فر خود به نیویورک در توقفی‬ ‫کوتاه در ن��روژ‪ ،‬در گفت وگویی تلفنی با خانم «اینه‬ ‫اریکس��ون س��ورایده» همتای نروژی خود درباره‬ ‫روابط دوجانبه‪ ،‬برجام و مسائل منطقه ای گفت وگو‬ ‫و تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئی��س کمیته دوما (پارلمان) روس��یه‬ ‫از دولت این کش��ور خواس��ت به کش��ورهای دیگر‬ ‫خاورمیان��ه نیز س��امانه پدافند موش��کی اس‪۴۰۰‬‬ ‫بفروش��د‪ .‬لئونید اسلوتس��کی افزود‪ :‬گرچه ترکیه‬ ‫نخس��تین کش��ور در خاورمیانه اس��ت که چنین‬ ‫تس��لیحاتی دریاف��ت می کن��د اما ما س��امانه های‬ ‫مدرن ت��ری نی��ز داری��م که ام��کان ف��روش ان به‬ ‫کش��ورهای خاورمیان��ه وج��ود دارد؛ ضمن اینکه‬ ‫روس��یه می توان��د همکاری ه��ای فش��رده تری‬ ‫ب��ا کش��ورهای خاورمیانه داش��ته باش��د و حجم‬ ‫همکاری های خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬جان ابی زید‪ ،‬س��فیر امریکا در عربستان‬ ‫س��عودی در تازه تری��ن اظهارات خ��ود علیه ایران‬ ‫مدع��ی ش��د‪ :‬اقدام ه��ای ای��ران تروریس��م را به‬ ‫کش��ورهای منطقه و همسایه وارد می کند؛ چیزی‬ ‫ک��ه ما به ان نیازی نداری��م‪ .‬اقدام های تهران باعث‬ ‫ش��ده منطقه در بی ثباتی به س��ر بب��رد‪ .‬نیروهای‬ ‫تح��ت فرماندهی ایران باعث هرج و مرج و اش��وب‬ ‫در کشورهای همسایه می شوند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان‬ ‫از هم داس��تانی برخی با امریکا و رژیم صهیونیستی‬ ‫در بازگرداندن پروژه امنیتی سازی ایران ابراز تعجب‬ ‫کرد‪ .‬س��ید عباس موس��وی در صفحه توییتر خود‬ ‫درباره هم داس��تانی برخی افراد با دش��منان ایران‪،‬‬ ‫نوش��ت‪ :‬از مهم ترین دستاوردهای برجام شکستن‬ ‫پروژه امنیتی س��ازی ایران پس از نزدیک ‪ ۴۰‬سال‬ ‫بود‪ .‬رژیم های امریکا و صهیونیستی با ادعای اینکه‬ ‫ایران در برجام سر دنیا کاله گذاشت در حال تخریب‬ ‫ان و بازگرداندن همان پروژه اند‪ .‬هم داستانی برخی‬ ‫در این زمینه قدری تعجب برانگیز است!‬ ‫مه�ر‪ -‬س��لیمان س��ویلو‪ ،‬وزیر کش��ور ترکیه‬ ‫درباره ش��رایط مهاجران افغانستان در ایران گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از مهاج��ران افغان در س��ال های اخیر در‬ ‫حال بازگش��ت به کشور خودشان هستند و بخشی‬ ‫دیگر نی��ز به طور غیرقانونی از راه ترکیه به س��مت‬ ‫اروپ��ا می روند‪ .‬درباره این موضوع با س��ران ایران و‬ ‫افغانس��تان گفت وگ��و می کنیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬هفته‬ ‫گذش��ته مقام های کش��ورهای ترکی��ه‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬ایران‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانس��تان و پاکس��تان‬ ‫نشستی را برگزار و درباره مهاجرت های غیرقانونی‪،‬‬ ‫ت��رور و قاچاق گفت وگو کردن��د‪ .‬در روزهای اینده‬ ‫یک نشست دیگر برگزار می شود تا درباره اقدام های‬ ‫عملی در این باره مذاکره کنیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬لعی��ا جنی��دی‪ ،‬در ایی��ن رونمایی از‬ ‫منش��ور حقوق شهروندی مش��هد که در تاالر شهر‬ ‫مشهد برگزار شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هیچ دولتی در اداره‬ ‫کشورش توفیق پیدا نمی کند؛ مگر اینکه مردمش‬ ‫در ان مش��ارکت داش��ته باش��ند و باید این مسئله‬ ‫پررنگ تر شود‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬س��یده فاطمه حس��ینی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با اش��اره به مذاکرات با هیات رئیس��ه کمیس��یون‬ ‫اقتصادی درباره برگزاری جلس��ه ای برای بررس��ی‬ ‫دقیق خاله��ای قانونی ح��وزه ارز دیجیتال و ارائه‬ ‫س��ازکارهای قانون��ی ب��رای قانونمند ک��ردن این‬ ‫حوزه گفت‪ :‬ما درخواس��ت خود در زمینه برگزاری‬ ‫این جلس��ه را با رئیس کمیسیون اقتصادی مطرح‬ ‫کرده ایم و قرار است این جلسه به زودی برگزار شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬علی ادیان��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه در اوایل‬ ‫ی��ا اواخر مرداد اس��تفاده از کارت س��وخت الزامی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد قرار نیست نرخ بنزین افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ایرج مسجدی‪ ،‬سفیر ایران در عراق در‬ ‫پیامی انتخاب دوباره «نوری المالکی» به عنوان دبیر‬ ‫کل حزب «الدعوه االسالمی» را به وی تبریک گفت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫ماجرای پول اضافه ای‬ ‫که مسافران قطار‬ ‫می دهند‬ ‫ایده ها و اندیشه ها‬ ‫بازاری شوند‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت برای واحدهای کوچک و متوسط اختصاص یافت‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دول��ت با حمایت از طرح های کوچک و متوس��ط می تواند بخش��ی از‬ ‫مشکالت حوزه اقتصا د را برطرف کند اما در اجرای این سیاست باید‬ ‫توان بنگاه های کوچک و متوسط را نیز درنظر گرفت‬ ‫‹ ‹کاهش توان بنگاه های تولیدی‬ ‫‹ ‹لزوم ایجاد تنوع در ابزار تامین مالی‬ ‫رحی��م زارع‪ ،‬عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی درب��اره سیاس��ت های جدی��د بانک‬ ‫مرکزی به‬ ‫گفت‪ :‬بانک مرکزی از س��ال گذش��ته‬ ‫سیاس��ت هایی را ب��رای کنترل و ثبات ن��رخ ارز در نظر‬ ‫گرفت و خوش��بختانه این سیاس��ت ها منجر به کاهش‬ ‫و ثبات نس��بی نرخ ارز ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز وضعیت‬ ‫ارز در کشور مناسب نیس��ت و باید موضوع هایی که در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد با جدیت بیش��تری پیگیری شود‪.‬‬ ‫زارع با اش��اره به اینکه دخالت دولت در اقتصاد کش��ور‬ ‫باید به عنوان سیاس��ت گذار باش��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از‬ ‫دالیلی که س��ال ‪ ۹۸‬نس��بت به س��ال گذشته وضعیت‬ ‫بهتری دارد این است که دخالت های دولت در سال ‪۹۸‬‬ ‫کاهش یافته و دولت بیش��تر به وظیفه اصلی خود یعنی‬ ‫سیاس��ت گذاری پرداخته اس��ت‪ .‬این عضو کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اس�لامی درباره ارائه ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت به صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫توضیح داد‪ :‬متاسفانه بودجه امسال هنوز تصویب نشده‬ ‫و این ارقام نمی تواند ضمانت اجرایی داش��ته باشد‪ .‬یکی‬ ‫از مواردی که باید هرچه س��ریع تر پیگیری شود‪ ،‬تهیه و‬ ‫تدوین سند بودجه امسال است‪ .‬پیش از تدوین این سند‬ ‫دولت می تواند برای ارائه تس��هیالت برنامه ریزی کند و‬ ‫حتی احتمال اجرای انها نیز وجود دارد اما هنوز مجلس‬ ‫شورای اس�لامی چنین موضوعی را به تصویب نرسانده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه واحده��ای صنعتی امروز‬ ‫نی��از به ثبات اقتصادی و تامین مالی دارند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫بس��ته های دولت برای تامین مالی بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط تنوع و جذابیت کافی را ندارد‪ .‬دولت باید تالش‬ ‫کند تا شرایط پرداخت و بازپرداخت تسهیالت را متنوع‬ ‫کند تا سرمایه گذاران با گزینه های بیشتری برای تامین‬ ‫مالی از طریق دریافت تسهیالت روبه رو شوند‪ .‬متاسفانه‬ ‫یک مدل تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی در کشور‬ ‫وجود دارد و هر س��ال هم تامین مالی بنگاه ها بیش��تر‬ ‫از همین مس��یر انجام می ش��ود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫عالوه بر ابزار بازار س��رمایه می توان از ابزار متنوع بانکی‬ ‫نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫وحید شقاقی شهری‬ ‫«ایدرو» رکورد دار‬ ‫نصب سکوی گازی در‬ ‫خلیج فارس‬ ‫رحیم زارع‬ ‫در قالب تبصره ‪ ۱۸‬الیحه بودجه اجرایی می شود‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم ک��رد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال با بازگش��ت ‪ ۱۳۰‬واحد صنعت��ی به چرخه‬ ‫تولی��د ‪ ۹‬ه��زار فرصت ش��غلی پایدار ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محس��ن‬ ‫صالحی نی��ا در همایش صنعتگران شهرس��تان س��بزوار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در قال��ب تبصره ‪ ۱۸‬الیحه بودجه برای رونق تولید ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال از محل صندوق توس��عه ملی و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال از منابع داخلی بانک ه��ا به واحدهای کوچک و‬ ‫متوسط تولیدی پرداخت می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این تسهیالت در‬ ‫‪ ۳‬محور س��رمایه در گردش‪ ،‬نوسازی صنایع و طرح های دارای‬ ‫پیشرفت فیزیکی بیش از ‪ ۶۰‬درصد پرداخت خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫اختصاص ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریال برای واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫صنعتی ایران اضاف��ه کرد‪ :‬واحدهای تولیدی در این‬ ‫‪ ۳‬مح��ور بر مبنای ظرفیت ها با ثبت درخواس��ت در‬ ‫س��امانه بهین یاب و تایید در کارگروه تسهیل مراکز‬ ‫استان ها برای پرداخت به بانک ها معرفی می شوند‪.‬‬ ‫صالحی نیا با اشاره به اینکه ‪ ۴۰۰‬ناحیه صنعتی در‬ ‫کش��ور درحال فعالیت اس��ت و امسال نیز ‪ ۳۵‬ناحیه‬ ‫به بهره برداری می رس��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬نواحی صنعتی‬ ‫بر حس��ب ظرفیت ه��ا و قابلیت های مناطق با توجه به رش��د‬ ‫سرمایه گذاری و تقاضاها توسعه می یابد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۱۱‬هزار واحد تولیدی در ش��هرک های صنعتی کش��ور راکد و‬ ‫نیمه فعال است که احیای ‪ ۲‬هزار واحد در دستور کار قرار دارد‬ ‫و در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال با بازگش��ت ‪ ۱۳۰‬واحد به چرخه‬ ‫تولید‪ ۹ ،‬هزار فرصت شغلی پایدار شده است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم س��بزوار در مجلس شورای اسالمی نیز در این‬ ‫همایش گفت‪ :‬زیرساخت های توسعه صنعتی و تولید‬ ‫با همت مس��ئوالن در شهرستان سبزوار فراهم شده‬ ‫و باید از سرمایه گذاران بومی برای ساخت واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی شهرستان دعوت شود‪ .‬رمضانعلی‬ ‫س��بحانی فر با تاکید بر ل��زوم تقویت بخش بازرگانی‬ ‫شهرستان سبزوار افزود‪ :‬مجوز استقرار اداره گمرک در سبزوار‬ ‫از س��وی رئیس کل گمرک کش��ور صادر ش��ده و پس از تهیه‬ ‫مکان این واحد تابستان امسال مستقر می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫ب��رای تقویت بخش بازرگانی س��بزوار‪ ،‬راه اندازی اتاق بازرگانی‬ ‫این شهرس��تان ضروری اس��ت و با ایجاد ان‪ ،‬ارتباط موثری با‬ ‫کش��ورهای دیگر برق��رار و زمینه های ص��ادرات انواع تولیدات‬ ‫و محص��والت شهرس��تان فراهم می ش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫زیرساخت های ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سبزوار شامل اب‪،‬‬ ‫برق و دیوارکشی در حال ایجاد است‪.‬‬ ‫دیگر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی نیز با‬ ‫اشاره به رشد صنعت در این شهرستان گفت‪ :‬از ابتدای امسال‬ ‫تا کنون‪ ۳۸ ،‬جواز تاسیس صنعتی با سرمایه ثابت ‪ ۸۱۴‬میلیارد‬ ‫ریال در این شهرستان صادر شده است‪.‬‬ ‫حس��ین مقصودی افزود‪ :‬س��ال گذش��ته نی��ز ‪ ۱۶‬معدن با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۸۴‬میلی��ارد ری��ال و اش��تغال ‪ ۹۷‬نفر در این‬ ‫شهرستان فعال شده است‪.‬‬ ‫معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‬ ‫معاون��ت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫بسترس��ازی و حمای��ت از راه انداری هلدینگ های اس��تانی با‬ ‫هدف جذب سرمایه های مردمی را دست کم در ‪ ۳‬استان دنبال‬ ‫می کنیم‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬سعید زرندی گفت‪ :‬هدف این طرح‪،‬‬ ‫هدایت و جذب س��رمایه های سرگردان به سوی بخش صنعت‬ ‫و تولید کش��ور اس��ت و این کار را با همکاری سازمان بورس و‬ ‫اوراق به��ادار پیگیری می کنیم‪ .‬معاونت ط��رح و برنامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برنامه جدی امس��ال در مجموعه وزارتخانه این است که‬ ‫بتوانیم س��رمایه های س��رگردانی را که در اقتصاد کشور وجود‬ ‫دارد به س��مت تولید هدایت کنیم‪ .‬زرندی گفت‪ :‬اقتصاد ایران‬ ‫لزوم هدایت سرمایه های سرگردان به سمت تولید‬ ‫دچ��ار پارادوکس نقدینگی ش��ده اس��ت و در حالی‬ ‫ک��ه نقدینگی بس��یار باالیی در کش��ور وجود دارد و‬ ‫مشکالت زیادی در اقتصاد ایجاد کرده‪ ،‬بخش تولید‬ ‫با کمبود ش��دید نقدینگی روبه رو اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باید به س��وی هدایت نقدینگی به سمت تولید پیش‬ ‫برویم‪ .‬معاونت ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت افزود‪ :‬البته باید س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫تولید را جذاب کنیم‪ ،‬نمی ش��ود بخش مولد مالیات را پرداخت‬ ‫کند و بخش غیرمولد با س��ودهای سرشار‪ ،‬از پرداخت مالیات‬ ‫در امان باشد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬مالی��ات برعایدی س��رمایه برای‬ ‫اقتصاد کشور الزم و ضروری است و امیدواریم هرچه‬ ‫زودتر به اجرا دربیاید‪.‬‬ ‫زرن��دی همچنی��ن توضی��ح داد‪ :‬در ی��زد ب��ه‬ ‫عن��وان نخس��تین اس��تان‪ ،‬جلس��ه ها و مذاکراتی را‬ ‫با س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی برای تش��کیل‬ ‫هلدینگ استانی برگزار کردیم تا بتوانیم این موضوع‬ ‫را به عنوان نخس��تین اس��تان‪ ،‬در کش��ور اجرا کنیم و سپس‬ ‫در س��ایر اس��تان ها نیز اجرا خواهیم کرد‪ .‬زرندی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در گام نخس��ت با حدود ‪ ۳۰‬سرمایه گذار اس��تان یزد مذاکره‬ ‫حضور ‪ ۲۱۰‬شرکت و تشکل در نخستین نمایشگاه ساخت داخل‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫از حضور ‪ ۲۱۰‬ش��رکت و تشکل در نخس��تین نمایشگاه ساخت داخل و‬ ‫رونق تولید خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬محمد رض��ا عبد اللهی با اع�لام این خبر گفت‪:‬‬ ‫نخس��تین نمایشگاه س��اخت داخل با هدف معرفی و شناسایی نیازهای‬ ‫صنایع کشور در زمینه خودرو و قطعات ان‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫صنای��ع دریای��ی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی و مخاب��رات ‪ ۲۷‬تیر در تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گفته عبد اللهی‪ ،‬اخرین زمان ثبت نام برای حضو ر در این نمایشگاه‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬تی ر اعالم شده بود که با استقبال خوبی روبه رو شد‪.‬‬ ‫عبد اللهی خاطر نش��ان کرد‪ ۲۱۰ :‬شرکت در قالب تشکل و ‪ ۸۳‬شرکت‬ ‫تولی��دی به صورت مس��تقیم اقدام به ثبت نام و ش��رکت در نخس��تین‬ ‫اولیه شد تا بتوانیم حدود هزار میلیارد تومان برای این موضوع‬ ‫برنامه ریزی کنیم‪ .‬معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تاکید کرد‪ :‬در این ارتباط به عزم همگانی نیاز اس��ت‬ ‫و مجموعه اس��تان ها هم باید فعال شود و ظرفیت های مردمی‬ ‫را برای فعالیت و مش��ارکت فراهم کنیم‪ ،‬به ویژه خیلی از مردم‬ ‫به منطقه خود تعصب دارند و حاضر به س��رمایه گذاری و ایجاد‬ ‫اشتغال در استان خود هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این موضوع‪ ،‬ش��خص اس��تاندار‪ ،‬نمایندگان و‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید تالش و مشارکت‬ ‫فعالی داشته باشند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه س��اخت داخل و رونق تولی��د کرده اند که در این نمایش��گاه‬ ‫قطعات و نیاز های ساخت داخل خود را عرضه خواهند کرد‪ .‬همچنین از‬ ‫‪ ۲۱‬اس��تان صنایع گوناگون هدف با ارائه نیازهای خود در این نمایشگاه‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره ایدرو گفت‪ :‬نمایشگاه ساخت داخل‪ ،‬محلی برای‬ ‫عرضه شدن نیاز ها است‪.‬‬ ‫انح��راف تس��هیالت از مح��ل تخصی��ص‬ ‫موضوعی است که منجر به هدررفت سرمایه‬ ‫بانک ها می ش��ود‪ .‬این موض��وع عالوه بر انچه‬ ‫مطرح ش��د به کاهش کفایت سرمایه بانک و‬ ‫حفظ جریان رشد منفی صنایع می انجامد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬در شرایطی که اقتصاد کشور به‬ ‫س��مت کوچک شدن حرکت می کند اگر مانع‬ ‫جدی پیش روی ان گذاش��ته نشود‪ ،‬مسیری‬ ‫که بیان ش��د ادام��ه می یابد‪ .‬اینه��ا در حالی‬ ‫اس��ت که هدررفت س��رمایه نه تنها بر رشد‬ ‫منف��ی اقتصا د بی تاثیر نیس��ت بلکه تا حدی‬ ‫سیاست های دس��تیابی به رشد مثبت را هم‬ ‫خنثی می کند‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور کلی حرکت س��رمایه به س��مت‬ ‫تولی��د منج��ر به رش��د اقتصادی می ش��ود‪.‬‬ ‫اکنون با احتس��اب اینکه حجم نقدینگی باال‬ ‫و کم س��ودده بودن صنایع نسبت به بازارهای‬ ‫مالی ب��ه کاه��ش س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫صنعت انجامیده است‪ ،‬اتفاقی که رخ می دهد‬ ‫این اس��ت که تس��هیالت بخش تولید که در‬ ‫قالب جذب نقدینگی از طرف بانک ها ش��کل‬ ‫گرفته به بازارهای مالی هدایت می ش��ود‪ .‬این‬ ‫موض��وع می تواند بخش قابل توجهی از تالش‬ ‫دول��ت برای کاه��ش نقدینگی س��رگردان را‬ ‫خنث��ی کن��د‪ .‬بر ای��ن اس��اس‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫هدررفت س��رمایه باید سیاس��ت اصلی نظام‬ ‫بانکی پیش از ارائه تسهیالت باشد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل‬ ‫س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫در ایین نصب س��کوی‬ ‫گازی ‪ ۱۴‬گف��ت‪:‬‬ ‫مهندسان و متخصصان‬ ‫کشورمان در مجموعه‬ ‫این س��ازمان و مجتمع کشتی س��ازی و صنایع‬ ‫فراس��احل ایران رکورد دار نصب ‪۲۶‬روزه سکوی‬ ‫گازی ‪ ۱ ۴ A‬در منطقه خلیج فارس هس��تند که‬ ‫امیدواری��م ای��ن رکورد در نصب س��کوی ‪۱۴ B‬‬ ‫بهب��ود یابد‪ .‬به گزارش ایدرونی��وز‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس هیات عامل‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران‬ ‫در ایی��ن نص��ب س��کوی گازی ‪ ۱۴ B‬در فاصله‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومت��ری س��احل عس��لویه در اب های‬ ‫خلیج ف��ارس گف��ت‪ :‬مهندس��ان و متخصصان‬ ‫کش��ورمان در مجموعه این س��ازمان و مجتمع‬ ‫کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران رکورددار‬ ‫نصب ‪ ۲۶‬روزه س��کوی گازی ‪ ۱۴ A‬در منطقه‬ ‫خلیج فارس هستند که امیدواریم این رکورد در‬ ‫نصب س��کوی ‪ ۱۴ B‬بهبود یابد‪ .‬محمد باقر عالی‬ ‫این دس��تاورد ها را نتیج��ه اعتماد عملی وزارت‬ ‫نفت به متخصصان ایران در واس��پاری س��اخت‬ ‫‪ ۴‬س��کوی فاز ‪ ۱۴‬از سوی وزارت نفت به ارزش‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی��ون دالر و نی��ز واس��پاری فاز ‪ ۱۴‬به‬ ‫گروه سازندگان داخلی به ارزش ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫برش��مرد‪ .‬به گفته رئی��س هیات عامل ایدرو‪ ،‬در‬ ‫س��اخت این سکو حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر ‪-‬ساعت‬ ‫اشتغال ایجاد شده است‪ .‬برای ساخت این سکو‬ ‫معادل ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر هزینه شده که عالوه بر‬ ‫جلوگی��ری از خ��روج ارز از کش��ور این مبلغ در‬ ‫چرخه کسب وکار های داخلی شده که در شرایط‬ ‫تحریم بس��یار کلیدی است‪ .‬عالی افزود‪ :‬سکوی‬ ‫ ‪ ،۱۴ B‬ایرانی ترین س��کوی گازی کشور است و‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد عملیات مهندسی‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫و بی��ش از ‪ ۶۰‬ردصد قطعات ان س��اخت داخل‬ ‫است‪ .‬با بهره برداری از سکوی ‪ ،۱۴ B‬روزانه ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون فوت مکعب‪ ،‬گاز ترش ‪ ۲۵۰‬هزار بشکه‬ ‫میعان��ات و ‪ ۱۰۰‬تن گوگرد به ظرفیت تولید فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پارس جنوبی افزوده می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وحید شقاقی ش��هری‪ ،‬تحلیلگر امور اقتصادی در این‬ ‫باره به‬ ‫گفت‪ :‬ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی‬ ‫می تواند در تامین نقدینگ��ی انها که امروزه جدی ترین‬ ‫مشکل بخش صنعت اس��ت‪ ،‬کمک بسیاری کند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬باید این موضوع را در نظر داش��ته باشیم که اعتیاد‬ ‫واحدهای تولیدی به تس��هیالت باعث ضعف بیش��تر در‬ ‫بخش تولید می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه صنایع کوچک و متوس��ط امروز‬ ‫می توانن��د در اقتصاد کش��ور نقش قابل توجهی داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دولت با حمایت از طرح های کوچک‬ ‫و متوس��ط می تواند بخش��ی از مش��کالت حوزه اقتصاد ‬ ‫را برط��رف کند ام��ا در اجرای این سیاس��ت باید توان‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط را نیز درنظر گرفت‪ .‬به طور‬ ‫کلی این دس��ته از بنگاه ها ت��وان چندانی برای مقابله با‬ ‫بحران های اقتصادی ندارند و احتمال اینکه به س��رعت‬ ‫از چرخه تولید حدف ش��وند باال اس��ت‪ .‬شقاقی شهری‬ ‫همچنین درباره سیاست های ارزی بانک مرکزی توضیح‬ ‫داد‪ :‬کاهش فاصله نرخ ارز در بازار با نرخ ارز در س��امانه‬ ‫نیم��ا به طور کلی نش��ان از حرکت این بازار به س��مت‬ ‫ثب��ات دارد‪ .‬این موضوع برای بخ��ش تولید‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولی��ه و تجهیز کارخانه ها خبر خوبی اس��ت و می تواند‬ ‫بخش��ی از دغدغه ها را کاهش دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫تابع اتفاق های پیچیده ای اس��ت که ثب��ات ان نیازمند‬ ‫تعیین وضعیت جهانی ایران است‪ .‬در صورتی که کشور‬ ‫به لحاظ روابط سیاس��ی به نقط��ه ثبات و همکاری های‬ ‫مشترک برسد بدون شک ثبات نرخ ارز پایداری بیشتری‬ ‫می یاب��د‪ .‬تا زمان��ی که توافق مناس��بی در زمینه روابط‬ ‫بین المللی حاصل نش��ود نمی توان ش��رایط ن��رخ ارز را‬ ‫باثبات توصیف کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ولی ملکی‪ /‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫همتی در دیدار با هیات رئیس��ه اتاق های بازرگانی‪،‬‬ ‫تع��اون و اصناف ایران با بی��ان اینکه بانک مرکزی در‬ ‫راس��تای حفظ تع��ادل بازارها‪ ،‬کنترل ب��ازار ارز را در‬ ‫دس��تور کار دارد ابراز امی��دواری کرد با تداوم ارامش‬ ‫نسبی بازارها شاهد رونق بیشتر تولید باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک مرک��زی همتی با‬ ‫تاکید بر اینکه بخش غیردولتی بازوی توانمند اقتصاد‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانک مرکزی تمام تالش‬ ‫خود را ب��رای رفع موانع فعاالن بخ��ش غیردولتی به‬ ‫کار می گیرد‪ .‬خوش��بختانه بازار ارز از ثبات برخوردار‬ ‫اس��ت و روند بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات بهبود‬ ‫یافته اس��ت که نش��انه اس��تقبال فع��االن اقتصاد از‬ ‫سیاست های ارزی اخیر است‪ .‬همچنین بانک مرکزی‬ ‫حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط را به‬ ‫ط��ور جدی پیگی��ری می کند‪ .‬در همین راس��تا و به‬ ‫منظ��ور جلوگی��ری از رکود‪ ،‬برنامه ه��ای جدید بانک‬ ‫مرکزی پس از نظرخواهی از کارشناس��ان پولی کشور‬ ‫در حال تدوین اس��ت و در قالب «ط��رح تامین مالی‬ ‫مولد» اجرایی خواهد ش��د‪ .‬همتی با اش��اره به اینکه‬ ‫نظام بانکی با محدودیت های موجود همواره پشتیبان‬ ‫بخش تولید کش��ور بوده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در سال‬ ‫جاری میزان پرداخت تسهیالت به بخش های تولیدی‬ ‫افزایش و تا س��قف ‪ ۳۰‬هزار میلی��ارد تومان اعتبار به‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫هدررفت‬ ‫تسهیالت‪،‬‬ ‫تیشه ای بر‬ ‫ریشه صنایع‬ ‫روزهای خوب تولید می رسد؟‬ ‫تخصی��ص ‪ ۳۰‬ه��زار میلی��ارد تومان اعتب��ار برای‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط و نزدیک شدن نرخ ارز‬ ‫بازار ازاد به ارز نیمایی دو موضوعی است که به تازگی‬ ‫ عبدالناص��ر همت��ی‪ ،‬رئیس کل بان��ک مرکزی مطرح‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫هر چند که هم ارائه تسهیالت و هم دو نرخی بودن‬ ‫بازار ارز از جمله سیاس��ت هایی اس��ت که در شرایط‬ ‫عادی اقتصادی بیشترین انتقاد را به سمت خود روانه‬ ‫می کند اما ش��رایط کنونی تولید به گونه ای است که‬ ‫حتی صاحبان بنگاه های تولیدی و سرمایه گذاران نیز‬ ‫از این سیاست ها اس��تقبال می کنند‪ ،‬البته گفته هایی‬ ‫در این باره وجود دارد که‬ ‫در ادامه به بررس��ی‬ ‫زمینه تثبیت‬ ‫ ‬ ‫انها پرداخته است‪ .‬یکی از موار د در این‬ ‫سیاس��ت ارز دونرخی اس��ت؛ برخی از کارشناس��ان‬ ‫معتقدند س��امانه نیما قرار بود به عنوان یک کاتالیزور‬ ‫در ثبات نرخ ارز نقش داشته باشد و باید پس از انجام‬ ‫ماموریت از بازار حذف ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫به نظر می رس��د نزدیک شدن نرخ ارز بازار ازاد به ارز‬ ‫نیما س��که ای اس��ت که یک روی ان را ثبات بازار ارز‬ ‫و روی دیگر ان را تثبیت سیاس��ت دو نرخی بودن ارز‬ ‫تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئله ژنرال های‬ ‫پارسی‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان صنعت خودرو درباره تعامل این صنعت با مراکز علمی تاکید کردند‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انحراف‬ ‫با وجود‬ ‫‪ 6‬نهاد نظارتی‬ ‫ایده ها و اندیشه ها بازاری شوند‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫بروز ناکارامدی در شاخص های مالی واحدهای‬ ‫خودروسازی ‪ ،‬تعهدات معوق خودروسازان‪ ،‬روابط‬ ‫برخی خودروس��ازان با قطعه سازان خاص‪ ،‬سهام ‬ ‫تودلی‪ ،‬مش��کالت پیش ام��ده در دوران تحریم‪،‬‬ ‫رفتار سیاسی مدیران خودروسازی ها در انتصابات‪،‬‬ ‫بنگاه��داری ش��رکت های خودروس��ازی و ده ها‬ ‫موضوع دیگر این پرسش را ایجاد می کند که چرا‬ ‫با وجود فعالیت نهادهای گوناگون نظارتی‪ ،‬چنین‬ ‫مصداق ه��ای ناکارامد و تخلف هایی رخ می دهد؟‬ ‫ب��ه بیان دیگر چرا باوجود همه تالش های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫س��ازمان حراس��ت کل کشور‪ ،‬س��ازمان بازرسی‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای‬ ‫نظارتی اطالعاتی‪ ،‬هر چند سال یک بار گروه های‬ ‫تحقیق و تفحص تشکیل می شوند‪ .‬برای پاسخ به‬ ‫این پرسش ‪ ۳‬فرضیه مطرح است‪ :‬فرضیه نخست‬ ‫این اس��ت که نهادهای نظارتی از توان کافی برای‬ ‫رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم‬ ‫این اس��ت که ب��ا وجود توان کاف��ی‪ ،‬انگیزه الزم‬ ‫ب��رای برخورد در برخی نهاده��ای نظارتی وجود‬ ‫ندارد و فرضیه س��وم هم این اس��ت که نهادهای‬ ‫نظارت��ی از انحرافات بی خبر هس��تند‪ .‬در تحلیل‬ ‫فرضیه نخس��ت باید گفت که امکانات‪ ،‬اختیارات‬ ‫و ابزاره��ای که در اختیار نهادهای یادش��ده قرار‬ ‫دارد ب��ه روش��نی گویای توانمن��دی و اقتدار این‬ ‫نهاده��ا در رصد‪ ،‬شناس��ایی و برخورد با تخلفات‬ ‫اس��ت‪ .‬بعید به نظر می رسد نهادهای نظارتی که‬ ‫ب��ه خوبی می توانند تهدیدهای خارجی و امنیتی‬ ‫را رص��د کنند‪ ،‬نتوانن��د انحرافات در این بخش را‬ ‫رص��د کنند؛ بنابراین با توجه ب��ه تعدد نهادهای‬ ‫نظارتی و امکانات حداکثری ش��ان فرضیه نخست‬ ‫رد می ش��ود‪ .‬درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد‬ ‫و مس��تندات نش��ان می دهد بروز اتفاق هایی بین‬ ‫برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان می تواند‬ ‫در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باش��د و منافع‬ ‫مش��ترک بی��ن افراد در بح��ث نظارت ها اختالل‬ ‫به وجود اورد‪ .‬در نهایت فرضیه س��وم و بی خبری‬ ‫نهاد های نظارت��ی‪ ،‬پذیرش این فرضیه به معنای‬ ‫ان است که این نهاد ها خود ناکارامد بوده چراکه‬ ‫رسالت و ماهیت تشکیل نهاد های نظارتی اشراف‬ ‫ب��ر عملکرد ها و فرایند ها اس��ت؛ بنابراین اگر این‬ ‫فرضی��ه صحت داش��ته باش��د‪ ،‬بای��د تجدیدنظر‬ ‫اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم‪ .‬جدا از‬ ‫اینکه کدام یک از ‪ ۳‬فرضیه یادشده صحت داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬تجدیدنظر در سیاست ها و مکانیسم های‬ ‫نظارتی یک ضرورت اس��ت‪ .‬هرچند مهم اس��ت‬ ‫ک��دام از یک ‪ ۳‬حال��ت‪ ،‬نبود توان‪ ،‬انگیزه و اطالع‬ ‫عل��ت ناکارامدی نهاد ه��ای نظارتی در نظارت بر‬ ‫خودروس��ازی اس��ت ‪ ،‬اما باید مکانیس��م نظارتی‬ ‫ب��ر این صنع��ت از حالت برخورده��ای انتظامی‬ ‫پدافندی به رصد و پایش افندی و انالین مبتنی‬ ‫بر فرایندهای شفاف تبدیل شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش نرخ روغن موتور‬ ‫متناسب با ارزبری‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت افزایش نرخ روغن موتور‬ ‫بای��د متناس��ب با ارزب��ری این محصول باش��د‪.‬‬ ‫سیدابوالفضل موسوی بیوکی در گفت وگو با خانه‬ ‫مل��ت درباره زمزمه هایی مبنی ب��ر گرانی دوباره‬ ‫روغن موت��ور‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر نوس��ان های‬ ‫قیمتی فقط درباره کاالهایی قابل پذیرش اس��ت‬ ‫که وابستگی ارزی داشته باشند‪ .‬در واقع تغییر نرخ‬ ‫کاالهایی که وارداتی بوده و با ارز تامین می شود‪،‬‬ ‫قابل درک اس��ت‪ .‬افزایش نرخ در ش��رایط فعلی‬ ‫در صورتی که متناسب با ارزبری تولید محصول‬‫نباشد یا مواد اولیه ان تغییر قیمتی نداشته باشد‪-‬‬ ‫ب��رای مردم قابل فهم نیس��ت‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجلس دهم خاطرنش��ان کرد‪ :‬در افزایش نرخ‬ ‫کاالها باید به مس��ائلی مانند میزان ارزبری‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬هزینه حمل ونقل و‪ ...‬توجه کرد در صورتی که‬ ‫این هزینه ها در چند روز گذشته تغییری نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬گران شدن محصوالت پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫موس��وی بیوکی تصریح کرد‪ :‬دولت باید نسبت به‬ ‫افزایش نرخ کاالهایی مانند روغن موتور واکنش‬ ‫نشان داده و با نظارت بر قیمت ها از سوءاستفاده‬ ‫در ای��ن زمینه جلوگی��ری کند و به دنبال تثبیت‬ ‫قیمت ها باشد‪ .‬گفتنی است درحال حاضر زمزمه‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصدی نرخ روغن موتور قوت‬ ‫گرفت��ه و تولیدکنندگان مدعی هس��تند دخل و‬ ‫خرج ش��ان با یکدیگر همخوانی ن��دارد‪ ،‬در واقع‬ ‫اگرچه در ماه های گذش��ته با موافقت س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان نرخ‬ ‫روغن موتور حدود ‪۷۰‬درصد افزایش پیدا کرد اما‬ ‫در چند روز گذش��ته نیز تولیدکنندگان به دنبال‬ ‫افزایش دوباره نرخ ان بودند‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رضایی‬ ‫دانشگاه مرکز‬ ‫مطالعه و پژوهش‬ ‫است و در کنار‬ ‫ان استارت اپ ها‪،‬‬ ‫شتاب دهنده ها‬ ‫و دانش بینان ها‬ ‫هم در حال همسو‬ ‫شدن با صنایع‬ ‫هستند‪ .‬امیدوارم‬ ‫از درون انها‬ ‫تفکرات‪ ،‬ایده ها و‬ ‫اندیشه ها‪ ،‬بازاری‬ ‫شود‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫بودجه های‬ ‫پژوهشی‬ ‫دانشگاه ها‬ ‫برای پروژه هایی‬ ‫هزینه می شود‬ ‫که کاربردی‬ ‫نبوده و مورد‬ ‫نیاز بخش‬ ‫صنعت نیستند‬ ‫گاهی در کش��ور در بخش ه��ای گوناگون‪ ،‬ضعف ها‬ ‫و خالهای��ی وج��ود دارد که با وجود اذع��ان همه به‬ ‫ان‪ ،‬س��ال ها ب��دون ح��ل باق��ی می مانن��د‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در حوزه فرهنگی مرزکش��ی بین اس��تان ها و‬ ‫ش��هرها و اطالق واژه های منفی مانند «شهرستانی»‬ ‫یک��ی از ضعف های فرهنگی به ش��مار می رود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که بسیاری از کشورها در این کره خاکی‬ ‫مرزهای جغرافیایی بین سرزمین ش��ان را برداشته اند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه ای دیگر‪ ،‬وج��ود مرزهای پررنگ بین‬ ‫مراک��ز علمی و بخش صنعت اس��ت(البته تحریم ها و‬ ‫جنگ های اقتصادی در حال کمرنگ کردن این مرزها‬ ‫اس��ت) درحالی که پایه هر صنعتی را دانش تش��کیل‬ ‫می دهد‪ .‬صنعتگر می گوید مهندس پش��ت میزنشین‬ ‫نمی خواهد و معتقد اس��ت اموزه های دانش��گاهی در‬ ‫سطح تئوری هستند و قابلیت عملیاتی شدن ندارند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬پژوهش��گران از این موضوع گالیه مند‬ ‫هس��تند که دس��تاوردهای انها با وجود برد بس��یار‬ ‫در مراک��ز علمی بین المللی‪ ،‬از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی نادیده گرفته ش��ده است و از این ظرفیت های‬ ‫علمی کشور استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫ش��رایط بحران��ی اگرچ��ه به نوعی تهدی��دی برای‬ ‫اس��تقالل یک کش��ور به ش��مار می رود‪ ،‬اما می تواند‬ ‫فرصتی برای توانمندس��ازی و استفاده از ظرفیت ها و‬ ‫امکانات داخلی باش��د که در دوره صلح و ارامش زیاد‬ ‫م��ورد توجه قرار نمی گیرن��د‪ .‬تحریم و تهدید صنعت‬ ‫خودرو کش��ور از س��وی امریکا‪ ،‬فرصتی دوباره برای‬ ‫نمایش عزم ملی در راستای تحقق خودکفایی و غلبه‬ ‫بر فشارهای بیرونی بود که صنعتگران‪ ،‬دانشگاهیان و‬ ‫شرکت های دانش بنیان را بهم نزدیک و با هم همگام‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ش��اید تحریم فرصتی باشد برای شروع‬ ‫و انج��ام ی��ک کار جمعی برد‪-‬برد ک��ه تولیدکننده و‬ ‫محقق هر دو از نتیجه ان رضایت داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف گذاری بدون نتیجه‬ ‫رضا رضایی‪ ،‬یکی از فعاالن و پیشکس��وتان صنعت‬ ‫خودرو در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬نخس��ت به بی اعتمادی‬ ‫دو بخش صنعت و دانش��گاه اش��اره ک��رد و در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬در حالی بین بخش صنعت و دانشگاه در کشور‬ ‫ما تعاملی برقرار نیس��ت که در جهان دانش��گاه های‬ ‫معتب��ر مانن��د ام ای تی و ه��اروارد‪ ،‬اهداف اموزش��ی‬ ‫و تربیت��ی خ��ود را بر پایه تربیت اف��راد کارافرین بنا‬ ‫نهاده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��وزش کارافرینی از س��نین کم اغاز‬ ‫می ش��ود و در مدرس��ه و دانش��گاه به منص��ه ظهور‬ ‫می رس��د‪ .‬این موضوع هرچند در کش��ور ما متولیان‬ ‫زی��ادی دارد‪ ،‬ام��ا در نهایت خروجی م��ورد انتظار را‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬تحقق‬ ‫چنی��ن ام��ر مهم��ی در توس��عه کالن و اس��تراتژی‬ ‫اقتصادی کش��ور پایه ریزی ش��ده‪ ،‬اینکه دانش��گاه ها‬ ‫و به ویژه دانش��کده های تخصصی‪ ،‬نق��ش پررنگی در‬ ‫پیشبرد اهداف کالن کشور داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین انجمن قطعه سازان کش��ور با بیان‬ ‫اینکه بیش از یک دهه پیش‪ ،‬میزگردی با هدف پیوند‬ ‫میان صنعت و دانش��گاه برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫این هدف محقق نش��ده زیرا تعامل بین این دو بخش‬ ‫انس��جام نداش��ت که در نهایت بتواند ب��ه یک برنامه‬ ‫تبدیل ش��ود و به عبارت��ی متصدیان امر به یک نقطه‬ ‫مشترک نرسیدند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با محوریت دانش‬ ‫رضایی با اش��اره به بازار ‪۴۰۰‬میلیونی منطقه گفت‪:‬‬ ‫زمان��ی عراق بازاری برای خودروه��ای ایرانی بود‪ ،‬اما‬ ‫درحال حاض��ر خودروهای کره ای این بازار را اش��باع‬ ‫کرد ه است‪.‬‬ ‫وی با بیان این پرس��ش که کدام کشوری می تواند‬ ‫به رفاه و ارامش ملتش بیندیش��د‪ ،‬اما به تولید و ارائه‬ ‫خدمات توجهی نداش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این همه جوان‬ ‫بی��کار تحصیلکرده می توانند تولید پایدار ایجاد کنند‬ ‫و در ادام��ه رفاه پایدار ب��رای تمامی افراد جامعه رقم‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫رضایی اظهارک��رد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬صنعتگر با تمام‬ ‫مشکالت با عشق و عالقه فعالیت می کند و امیدواریم‬ ‫به سوی دانش محوری حرکت کنند که به طور قطع به‬ ‫سود تمام صنعتگران و شرکت های علمی و در سطح‬ ‫کالن اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تشکیل شورای عالی صنعت‬ ‫تحری��م و تهدید صنعت خودرو کش��ور از س��وی امری��کا‪ ،‬فرصتی‬ ‫دوباره برای نمایش عزم ملی در راستای تحقق خودکفایی و غلبه بر‬ ‫فشارهای بیرونی بود‬ ‫برخی صنعتگران می گویند که به استادان دانشگاه ‬ ‫اعتم��اد ندارن��د زی��را پروژه هایی که به انها س��پرده‬ ‫می شود لو می رود‪.‬‬ ‫رضای��ی در این باره تصریح ک��رد‪ :‬پروژه ای برای از‬ ‫بین بردن نوی��ز داخل خودرو تعریف کردیم (موضوع‬ ‫مهمی اس��ت که در خودروس��ازی های جهان به ان‬ ‫توجه ویژه ای ش��ده اس��ت) و در این ب��اره با دو نفر از‬ ‫اس��تادان دانش��گاه با مبلغ ‪۴۰‬میلیون تومان قرارداد‬ ‫بس��ته ش��د‪ .‬اما در ادامه متوجه ش��دیم ک��ه انها با‬ ‫‪۱۲۰‬میلی��ون تومان ب��ا دیگری قرارداد بس��ته اند در‬ ‫حال��ی ک��ه اطالعات را م��ا در اختیار انها ق��رار داده‬ ‫بودیم‪ .‬این یک بعد مسئله برای ریشه یابی علت برقرار‬ ‫نشدن تعامل بین دانشگاه و صنعت است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه مس��ئله دیگ��ری اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬موضوع دوم این اس��ت که اس��تادان دانش��گاه‬ ‫هم در رش��ته م��ورد نیاز مه��ارت و دان��ش کافی و‬ ‫بروزرسانی شده ای ندارند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬دانش��گاه علم و صنعت چند س��ال‬ ‫اس��ت رش��ته مهندس��ی خودرو را اموزش می دهد‪،‬‬ ‫خروجی ان چه بوده است؟‬ ‫‹ ‹انتظ�ار صنعتگ�ران و پژوهش�گران از‬ ‫یکدیگر‬ ‫دانش اموختگان دانش��گاهی و فعاالن ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان به طور معم��ول این گونه عنوان می کنند‬ ‫که صنعتگران ب��ه انها فرصت هم��کاری نمی دهند‪.‬‬ ‫محمد س��یدجاللی‪ ،‬دانش اموخته مهندسی کامپیوتر‬ ‫معتقد اس��ت در شرایط فعلی که مشکالت مربوط به‬ ‫مبادالت پولی تا حدود زیادی امکان واردات را از بین‬ ‫ب��رده‪ ،‬فرصتی را در اختیار ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫به عن��وان ظرفیت های موجود گذاش��ته ت��ا به بخش‬ ‫صنعت نزدیک تر ش��وند و تعامل بیشتری بین فعاالن‬ ‫این دو حوزه برقرار شود‪.‬‬ ‫محدودیت ها نوعی فرصت بود که صنعتگر را ناگزیر‬ ‫کرد از ظرفیت های داخلی استفاده کند‪ .‬با ین وجود‪،‬‬ ‫به نوع��ی حمایت معنوی نیاز اس��ت تا توانمندی های‬ ‫موجود به منصه ظهور برس��د‪ .‬ما به عنوان یک شرکت‬ ‫دانش بنی��ان انتظ��ار حمایت ه��ای مال��ی نداریم‪ ،‬اما‬ ‫برای ادامه فعالیت نیازمند س��فارش گذاری از س��وی‬ ‫شرکت های صنعتی هستیم‪.‬‬ ‫رضای��ی درب��اره دادن فرصت از س��وی صنعتگران‬ ‫ب��ه ش��رکت های علمی و فن��اوری گف��ت‪ :‬فرصت را‬ ‫باید در دانش��گاه ایجاد کرد‪ .‬دانش��گاه باید بررسی و‬ ‫مطالعه و برای خودروساز پروژه تعریف کند‪ .‬معتقدم‬ ‫دانشگاه های ما ظرفیت این کار را ندارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در برخی علوم مانن��د کامپاندها‪ ،‬مواد‬ ‫پلیمری و‪ ...‬توانس��ته ایم تئوری ه��ا را عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫تاکید می کنم زیرساخت ها باید نخست در دانشگاه ها‬ ‫پیاده شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬فرهنگ سازی شود تا بخش خصوصی‬ ‫اعتماد بیشتری به دانشگاه ها داشته باشد‪ .‬هماهنگی‬ ‫این دو ضلع(صنعت و دانش��گاه) اتفاق های مثبتی در‬ ‫صنعت خودرو رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه یاداور ش��د‪ :‬دانشگاه مرکز‬ ‫مطالعه و پژوهش اس��ت و در کنار ان استارت اپ ها‪،‬‬ ‫ش��تاب دهنده ها و دانش بینان ها هم در حال همس��و‬ ‫شدن با صنایع هستند‪.‬‬ ‫امیدوارم از درون انها تفکرات‪ ،‬ایده ها و اندیشه ها‪،‬‬ ‫بازاری ش��ود‪ .‬صنایع داخلی مانند صنعت غذا‪ ،‬خودرو‬ ‫و لوازم خانگی می توانند به گونه ای کاربردی شوند که‬ ‫مصرف کننده رضایتمندی کامل از انها داش��ته باشد‪،‬‬ ‫‪ ۵‬ستاره برای پژو ‪ ۲۰۰۸‬و سیتروئن ‪C۳‬‬ ‫براساس ارزشیابی کیفی انجام شده در خرداد سال‬ ‫جاری‪ ،‬در گروه خودروهای سبک و در بخش سواری‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬ایران خودرو و س��یتروئن ‪ C۳‬سایپا موفق‬ ‫ج س��تاره کیفی ش��د‪ ،‬در این گروه ‪۱۳‬‬ ‫به دریافت پن ‬ ‫خودرو با چهار س��تاره کیفی وجود داشت و در گروه‬ ‫خودروهای س��نگین ‪ ۴‬خودرو توانستند چهار ستاره‬ ‫کیفی به دست اورند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬براس��اس گ��زارش ارزش��یابی‬ ‫خودروهای ساخت داخل که از سوی اداره کل خودرو‬ ‫و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتشر‬ ‫شد‪ ،‬در خرداد سال جاری در گروه خودروهای سبک‬ ‫و در بخ��ش وانت و فهرس��ت قیمتی ی��ک‪ ،‬وانت نیو‬ ‫پیکاپ فوتون ش��رکت ایران خ��ودرو دیزل با دریافت‬ ‫سه ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی‬ ‫س��اخت داخل را به خود اختص��اص داد و وانت های ‬ ‫م��زدا کارا ‪ ۲۰۰۰‬تک کابی��ن بهم��ن موتور‪ ،‬س��ایپا‬ ‫‪ ۱۵۱‬شرکت س��ایپا بن رو و وانت اریسان در شرکت‬ ‫ایران خودرو دیزل فهرست قیمتی با کسب دو ستاره‬ ‫کیفی در رده بعدی جای گرفتند‪.‬‬ ‫ی مزدا کارا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫در این فهرس��ت قیمتی وانت ها ‬ ‫دوکابین بهمن موتور‪ ،‬وانت های نیسان دوگانه سوز و‬ ‫تک س��وز زامیاد هر کدام یک س��تاره کیفی را از ان‬ ‫خود کردند‪.‬‬ ‫همچنین در گروه سبک و در بخش سواری خودرو‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬ایران خودرو‪/‬ایکاپ و س��یتروئن ‪C۳‬سایپا‬ ‫موفق به دریافت پنج س��تاره کیفی ش��د و بیشترین‬ ‫ضمن انکه صادرات هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫امتی��از را در خرداد امس��ال به خ��ود اختصاص داد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو در فهرس��ت قیمتی دو ق��رار دارد و در‬ ‫این فهرست کیاس��راتوی سایپا و هایما‪ S۷‬اتوماتیک‬ ‫ایران خودرو خراسان هر کدام چهار ستاره کیفی را از‬ ‫ان خود کردند و در رده بعدی جای گرفتند‪.‬‬ ‫‪ JAC-S۵‬و‪ JAC-S۳‬کرمان موت��ور و در ای��ن‬ ‫فهرس��ت قیمتی س��ه س��تاره ای ش��دند‪ .‬همچنین‬ ‫‪ NEW MVMX۳۳S‬ش��رکت مدیران خ��ودرو در‬ ‫این فهرست قیمتی دو ستاره توانست به دست اورد‪.‬‬ ‫در فهرس��ت قیمتی یک نیز دو خ��ودرو نیومزدا ‪۳‬‬ ‫بهمن موتور و س��وزوکی گرندویت��ارای ایران خودرو‬ ‫خراسان هر کدام چهار ستاره کیفی به دست اوردند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در فهرست قیمتی سه‪ ،‬خودروهای‬ ‫‪ B۳۰‬ش��رکت بهمن موت��ور و چان��گان ‪ CS۳۵‬چهار‬ ‫ستاره کیفی به دس��ت اوردند‪ .‬همچنین در فهرست‬ ‫قیمتی چه��ار‪ ،‬خودروهای تندر ‪ ۹۰‬پالس اتوماتیک‪،‬‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬پالس‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک و پژو ‪ ۲۰۷‬همگی‬ ‫از ایران خودرو و پارس تندر ش��رکت پارس خودرو هر‬ ‫کدام چهار ستاره کیفی به دست اوردند‪.‬‬ ‫در این فهرس��ت قیمتی تن��در ‪ ،۹۰‬دنا پالس‪ ،‬رانا‪،‬‬ ‫پ��ژو ‪ ،SD۲۰۶‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬و دانگ فنگ ‪ H۳۰‬همگی‬ ‫از محص��والت ایران خودرو سه س��تاره کیفی را از ان‬ ‫خ��ود کردن��د و خودروه��ای کوییک س��ایپا‪ ،‬دنای‬ ‫ایران خ��ودرو و ‪ NEW MVM۳۱۵‬مدیران خودرو‬ ‫نیز سه ستاره ای شدند‪.‬‬ ‫در ای��ن فهرس��ت خودروهای س��ورن ایران خودرو‬ ‫تبری��ز‪ ،‬پژوپ��ارس ایران خودرو کرمانش��اه‪ ،‬پژوپارس‬ ‫ایران خودرو فارس‪ ،‬پژوپ��ارس ایران خودرو مازندران‪،‬‬ ‫پژوپ��ارس صنای��ع خودروس��ازی ف��ردا‪ ،‬س��مند‬ ‫ایران خ��ودرو تبریز‪ ،‬پژو ‪ ۴۰۵‬ایران خودرو خراس��ان‪،‬‬ ‫س��اینای سایپا‪-‬سیتروئن‪ ،‬تیبا ‪ ۲‬سایپا و تیبای سایپا‬ ‫سیتروئن همگی دو ستاره کیفی را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫در فهرس��ت قیمت��ی پن��ج نیز خودروهای س��ایپا‬ ‫‪ ،X۱۳۱‬س��ایپا ‪ ،X۱۳۲‬س��ایپا ‪ X۱۱۱‬شرکت سایپا‬ ‫و س��ایپا ‪ X۱۳۱‬پارس خودرو همگی دو ستاره کیفی‬ ‫به دست اوردند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬خودرو سنگین چهار ستاره ای‬ ‫در بخش کشنده ها‪ ،‬خودرو کشنده ولوو ‪FH۵۰۰‬‬ ‫ش��رکت س��ایپا دیزل چهار س��تاره کیف��ی را از ان‬ ‫خود کرد و کش��نده فوتون ‪ Auman H۴‬ش��رکت‬ ‫ایران خودرو دیزل سه ستاره کیفی را توانست به دست‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫در بخش کامیونت‪ ،‬کامیونت ایس��وزو ‪NPR۷۵K‬‬ ‫بهم��ن دیزل چه��ار س��تاره کیفی به دس��ت اورد و‬ ‫در بخ��ش کامیون نی��ز کامیون بنز ‪ WH‬ش��رکت‬ ‫ایران خودرو دیزل دو ستاره کیفی به دست اورد‪.‬‬ ‫در بخش اتوبوس نیز اتوبوس بین ش��هری اس��کانیا‬ ‫‪ ۴۲۱۲‬م��ارال از محص��والت ش��رکت عقاب افش��ان‬ ‫ت اورد و مینی بوس ارین‬ ‫سه س��تاره کیف��ی به دس�� ‬ ‫شرکت ایران خودرو دیزل توانست دو ستاره کیفی را‬ ‫از ان خود کند و مینی بوس ایسوز ‪SAHAR‬بهمن‬ ‫دیزل در فهرست چهارستاره ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫محس��ن رزم خواه از کارشناسان صنعت خودرو نیز‬ ‫تالش برای برقراری تعامل بین صنعت و دانش��گاه را‬ ‫به فال نیک گرفت و در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگر ارتباط بین صنعت و دانش��گاه ب��ه معنای واقعی‬ ‫برقرار ش��ود‪ ،‬نتایج خوبی دارد و بس��یار مفید خواهد‬ ‫بود‪ .‬درحال حاضر دانشگاه ها براساس نیازهای صنعت‬ ‫خودرو حرکت نمی کنند‪ .‬اگر به دلیل شرایط به وجود‬ ‫امده این دو قش��ر به هم نزدیک هم شده باشند‪ ،‬گام‬ ‫مثبتی اس��ت‪ .‬امیدواریم این تعامل توسعه پیدا کند‬ ‫و بخش های گوناگون صنعت خودرو با دانش��گاه ها و‬ ‫مراکز علمی ارتباط برقرار کرده و برای خودکفایی از‬ ‫طراحی ت��ا تولید محصوالت پیش��رفته از کمک این‬ ‫مراکز استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو انجمن قطعه س��ازان کش��ور گف��ت‪ :‬راه‬ ‫طوالنی در پیش اس��ت و باید به ش��کل نظام مند در‬ ‫این مس��یر حرکت کنیم‪ .‬متاس��فانه همچنان صنعت‬ ‫خودرو از نداش��تن اس��تراتژی های توس��عه ای دچار‬ ‫چالش اس��ت‪ .‬پیش تر بارها یاداور شده ایم که نیاز به‬ ‫تشکیل ش��ورای عالی صنعت داریم‪ .‬در صورت ایجاد‬ ‫این تش��کل باید در ان اس��تراتژی ها و اهداف صنعت‬ ‫خودرو مشخص شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه حتی در این شرایط‬ ‫بحرانی که نیاز به یک کار تشکیالتی و نظام مند داریم‬ ‫هم اقدامی در این زمینه انجام نشده است‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت برای ریش��ه دار شدن تعامل های این دو بخش‬ ‫به برخی خالهای قانونی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬درباره‬ ‫گالیه مندی صنعتگران از لو رفتن پروژه های ش��ان از‬ ‫س��وی پژوهش��گران‪ ،‬اگر قانون کپی رایت و مالکیت‬ ‫معنوی در کشور به ثبت برسد و به طور جدی و محکم‬ ‫با هرگونه کپی برخورد شود‪ ،‬هیچ کس نمی تواند دانش‬ ‫را به راحت��ی ب��ه دیگری بفروش��د و خیانت در امانت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رزم خ��واه با تاکید بر اینکه باید تعامل و ارتباط بین‬ ‫این دو حوزه برقرار شود‪ ،‬افزود‪ :‬بودجه های پژوهشی‬ ‫دانش��گاه ها ب��رای پروژه های��ی هزین��ه می ش��ود که‬ ‫کاربردی نبوده و مورد نیاز بخش صنعت نیس��تند‪ .‬از‬ ‫فرصت تحریم باید استفاده کرد و عملکردها جهت دار‬ ‫با هدف رفع نیازهای صنعت خودرو کش��ور باش��د و‬ ‫مطالع��ات به ویژه در بخش پایان نامه دانش��جویان در‬ ‫همین راستا انجام شود‪.‬‬ ‫قطعه سازان داخلی و تامین لوازم یدکی‬ ‫عض��و صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت با کاهش نرخ ارز‬ ‫افزایش نرخ ل��وازم یدکی محلی از اعراب‬ ‫ندارد و قطعه سازان داخلی برای تامین نیاز‬ ‫بازار باید وارد میدان شوند‪.‬‬ ‫محمد عزیزی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫درب��اره افزایش نرخ لوام یدک��ی در بازار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در چند هفته گذشته نرخ ارز در بازار‬ ‫نه تنها به ثبات نس��بی رس��ید‪ ،‬بلکه روند‬ ‫کاهش��ی را تجربه کرد‪ .‬در نتیجه افزایش‬ ‫روزانه ن��رخ لوازم یدکی محل��ی از اعراب‬ ‫ندارد و نهاد های نظارت��ی باید به موضوع‬ ‫ورود کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان بای��د به موضوع افزایش‬ ‫نرخ لوازم یدک��ی ورود کرده و دالیل این‬ ‫گرانی را مش��خص کنند‪ ،‬افزود‪ :‬بخش��ی‬ ‫از گرانی ل��وازم یدکی وارداتی به واس��طه‬ ‫افزای��ش نرخ ارز و مش��کالتی ک��ه بر اثر‬ ‫اعمال تحریم ها برای تولیدکنندگان ایجاد‬ ‫ش��د‪ ،‬طبیعی است اما قطعه سازان داخلی‬ ‫نیز توان مناس��بی برای تولی��د قطعات و‬ ‫لوازم یدکی مورد نیاز بازار را دارند که باید‬ ‫برای حل این مشکل وارد میدان شوند‪.‬‬ ‫عض��و صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه قطعه سازان داخلی‬ ‫می توانن��د نی��از ب��ازار را تامی��ن کنن��د‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬خودروس��ازان به قطعه س��ازان‬ ‫بدهکار هس��تند و این بدهی باعث ش��ده‬ ‫قطعه سازان نتوانند در حوزه تامین و تولید‬ ‫مورد نیاز قطعه فعالیت مناس��بی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم‬ ‫ب��ا بیان اینکه قطعه س��ازان برای تولید به‬ ‫نقدینگی نیاز دارند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که خودروس��ازان بدهی خود به‬ ‫قطعه س��ازان را پرداخت کنن��د نقدینگی‬ ‫مورد نیاز برای تولید قطعه فراهم می شود‬ ‫در نتیجه بازار با کاهش عرضه و در نتیجه‬ ‫گرانی روبه رو نمی شود‪.‬‬ ‫عزیزی با بی��ان اینک��ه نمایندگی های‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا خدمات گارانتی را با‬ ‫مردم گران حساب می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در صورتی که مش��تریان ب��رای خدمات‬ ‫وارانتی نیز به سراغ نمایندگی ها روند باید‬ ‫هزینه های بسیاری پرداخت کنند در این‬ ‫شرایط خودروسواران ناچارند به سراغ بازار‬ ‫ازاد و کااله��ای ارزان نرخ در مکانیکی ها‬ ‫رون��د‪ .‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫بای��د به موضوع افزایش ن��رخ لوازم یدکی‬ ‫رسیدگی کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫حمایت دولت از‬ ‫سرمایه گذاری در‬ ‫پایین دست الومینیوم منطقه‬ ‫مافیای اهنین‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫قراضه اهن‬ ‫سومین سکوی‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫نصب شد‬ ‫با کارشناس بین المللی صادرات مواد معدنی مطرح شد‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ظرفیت های بس��یار ش��گفت انگیزی درحوزه مناب��ع طبیعی معدنی‬ ‫ای��ران داریم اما متاس��فانه اعتمادبه نفس صنعت��ی و معدنی ما کم‬ ‫است‪ .‬بنابراین در مسیر توسعه و تولید باید ویترین خود را درست‬ ‫کنیم تا بتوانیم در بازارهای بین المللی حضور یابیم‬ ‫ترکیه به امریکا را داشته است‪ .‬درنتیجه می توانیم به عنوان‬ ‫الگوهای موفق از این کشورها بیاموزیم‪.‬‬ ‫€ €چرا ایران نتوانسته به این مهم دست پیدا کند؟‬ ‫ما ظرفیت های بس��یار ش��گفت انگیزی درب��اره منابع‬ ‫طبیع��ی معدنی ایران داریم اما متاس��فانه اعتمادبه نفس‬ ‫صنعتی و معدنی ما کم اس��ت‪ .‬بنابراین در مس��یر توسعه‬ ‫و تولی��د باید ویترین خود را درس��ت کنی��م تا بتوانیم در‬ ‫بازارهای بین الملل��ی حضور یابیم‪ .‬خیلی ها باور دارند که‬ ‫در س��طح بین الملل��ی مافیا وج��ود دارد و به همین دلیل‬ ‫به راحتی نمی توانند وارد ش��وند اما به باور من و بر اس��اس‬ ‫تجرب��ه و اش��نایی ام با این بازارها بای��د بگویم بحث مافیا‬ ‫نیس��ت بلک��ه کریدورهایی وج��ود دارد که بای��د انها را‬ ‫بشناسیم و در صورت شناخت‪ ،‬راه برای مان هموار است‪.‬‬ ‫€ €این کریدورها کدام هس�تند و برای رسیدن به‬ ‫انها چه باید کرد؟‬ ‫ما در ایجاد زمینه و شرایط الزم در بازار بین المللی نقص‬ ‫داریم‪ .‬در ش��رایط فعلی که تحریم ها اعمال شده و برخی‬ ‫کش��ورها به ناچار از تعامل با ایران عقب نش��ینی کرده اند‪،‬‬ ‫مش��کالت بیشتر خودشان را نش��ان داده اند‪ .‬هنوز برخی‬ ‫ش��رکت های خارجی تمایل دارند با ایران همکاری کنند‬ ‫اما با این شرایط نمی توانند به شرکت های ایرانی دسترسی‬ ‫پیدا کنند‪ .‬در این روند باید به س��مت کش��ورهایی برویم‬ ‫که الگوی این کارها هس��تند و از انها بیاموزیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫در زمین��ه صادرات و بازرگانی خارجی مدل ها را درس��ت‬ ‫یادداشت‬ ‫در کن��ار خبره��ای زی��ادی که از ضعف ماش��ین االت‬ ‫و تجهی��زات معدن��ی می خوانی��م و می ش��نویم‪ ،‬اخباری‬ ‫ه��م درب��اره توانمندی های داخلی می ش��نویم‪ .‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه در گوشه و کنار کش��ور‪ ،‬بهانه خوبی است که‬ ‫با تولیدکننده های ماش��ین االت و ابزاراالت معدنی اشنا‬ ‫ش��ویم و از نزدیک درد دل انها را بش��نویم‪ .‬بیش��تر این‬ ‫افراد گله دارند که چرا دیده نمی ش��وند و مورد توجه قرار‬ ‫نمی گیرن��د‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫با س��یامک اخطاری‪،‬‬ ‫کارش��ناس فنی بین الملل صادرات مواد معدنی گفت وگو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اخطاری در ای��ن گفت وگو به ضعف دانش و‬ ‫فن��ون بازاریاب��ی و بازرگانی معدن��داران و فعاالن معدنی‬ ‫اش��اره می کن��د و این مه��م را عاملی برای دیده نش��دن‬ ‫تولیدکننده های ماش��ین االت معدن��ی می داند‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €دانستن فن بازاریابی و بازرگانی چقدر در رونق‬ ‫صنایع معدنی اهمیت دارد؟‬ ‫دانس��تن فنون بازرگان��ی‪ ،‬صادرات و تجارت‪ ،‬مس��ئله‬ ‫مهمی است اما متاسفانه در بخش تجربی دانش بازرگانی‪،‬‬ ‫خیلی ضعف داریم‪ .‬اشنا نبودن با فنون ایجاد ارتباط موثر‪،‬‬ ‫مذاک��ره و انتقال پیام بازرگانی از نقاط ضعف معدنی های‬ ‫ما اس��ت‪ .‬ما برخی از اداب و فنون را جدی نمی گیریم اما‬ ‫ش��اخص های استانداردی وجود دارند که بازرگانان موفق‬ ‫جهان از ان باخبرند‪ .‬به طور مثال درگذشته مشتری ها به‬ ‫معادن و انبارهای کشور مبدا می رفتند و سنگی را عالمت‬ ‫می زدند‪ .‬به این صورت مواد مورد نیاز خود را می خریدند‬ ‫اما سال هاس��ت که این مدل فرق کرده و فروش��نده برای‬ ‫ف��روش م��واد خود بای��د به بازار هدف وارد ش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمینه می توانیم به هند اش��ار ه کنیم‪ .‬این کشور به تازگی‬ ‫خیلی خوب توانس��ته کاالی معدنی خود ازجمله سنگ را‬ ‫در خلیج ف��ارس و به طور وی��ژه در دوبی و ابوظبی نمایش‬ ‫دهد‪ .‬هند در مناطق مختلف دوبی انبار تاس��یس کرده و‬ ‫ش��رکت هایی را راه اندازی کرده است‪ .‬الگوی دیگر‪ ،‬کشور‬ ‫ترکیه اس��ت که از س��ال ‪ ۲۰۰۸‬تا ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪1387‬‬ ‫ت��ا‪ 1397‬خورش��یدی)‪ ،‬باالترین صادرات س��نگ ماربل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معادن پر سود‬ ‫در اولویت‬ ‫هستند‬ ‫فنون تجارت کاالهای معدنی را جدی نمی گیریم‬ ‫نکرده ایم و در این زمینه ضعیف بوده ایم‪ .‬نیاز داریم که در‬ ‫بازارهای هدف‪ ،‬دفتر و شرکت داشته باشیم‪ ،‬انجا شرکت‬ ‫ثبت کنیم و ش��خصیت حقیقی و حقوقی داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫بای��د بدانیم که این امر س��لیقه ای نیس��ت بلکه در تمام‬ ‫دنیا انجام می ش��ود اما ما در این زمینه اقدامی نکرده ایم‪.‬‬ ‫افراد زیادی در ایران توانمند هستند‪ ،‬سرمایه گذاری های‬ ‫خوب��ی ه��م کرده اند و فکر می کنند که کاالی خود را باید‬ ‫به مصرف کننده نهایی بفروش��ند اما موفق نیستند چراکه‬ ‫پی��ش از ورود انها به ب��ازار‪ ،‬کاالهای دیگران فروش رفته‬ ‫است‪ .‬بنابراین شما به عنوان نخستین فروشنده باید بنکدار‬ ‫ان کاال را شناسایی و با او ارتباط برقرار کنید‪ .‬باید بدانیم‬ ‫که بازار اعتمادی‪ ،‬یک بازار بلندمدت اس��ت‪ .‬وقتی ش��ما‬ ‫جایگاه خود را کسب کنید‪ ،‬هم صادرات را در دست دارید‬ ‫و هم تامین کننده مواد معدنی جهان می ش��وید‪ .‬البته این‬ ‫کار نیاز به س��رمایه گذاری و صبوری دارد‪ .‬دراین بین باید‬ ‫ظرفیت یاب��ی کرد و از کس��انی که در ای��ن حوزه توانمند‬ ‫هستند‪ ،‬بهره برد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر فع�االن معدنی‪ ،‬مش�کل تامین‬ ‫قطعات و ماش�ین االت دارند‪ .‬ش�ما چه پیشنهادی‬ ‫برای ان دارید؟‬ ‫این موضوعی اس��ت ک��ه درباره تمام مع��ادن ازجمله‬ ‫س��نگ های ساختمانی وجود دارد‪ .‬امروز مشکل اصلی ما‬ ‫تامین قطعات ویژه اس��ت که برای حل ان باید فناوری را‬ ‫وارد و ماشین االت فعلی را به روزرسانی کنیم‪ .‬بحث دیگر‪،‬‬ ‫تکیه بر توانمندی داخلی اس��ت‪ .‬باعث افتخار اس��ت که‬ ‫می بینیم تولیدکننده های داخلی در این ش��رایط سخت‬ ‫ش��اهکار می کنند و با تکیه بر دانش خود دس��ت به تولید‬ ‫داخلی می زنند‪.‬‬ ‫برای نمون��ه‪ ،‬درحال حاضر جنس چینی خیلی در بازار‬ ‫پرشده و نرخ ان هم ‪ ۸‬برابر کمتر از تولید داخلی است اما‬ ‫ای��ا از نظر بهره وری و ارزش��مندی هم مثل تولید داخلی‬ ‫اس��ت؟ بنابراین باید در خرید کاالهای چینی نیز دقت و‬ ‫سعی کنیم کمتر از انها استفاده کنیم اما از تولید داخلی‬ ‫استقبال کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بارها دیده ایم برخی از معادن‪ ،‬کم س��ود ده‬ ‫هس��تند؛ به این معنی که بیش��تر از اینکه به‬ ‫رش��د اقتصادی کمک کنند‪ ،‬ساختار محیط‬ ‫زیس��ت را به هم می ریزند‪ .‬در این بین برای‬ ‫اینکه بی��ن مع��دن و محیط زیس��ت ارتباط‬ ‫متقاب��ل ایجاد کنیم و ش��اهد توس��عه پایدار‬ ‫باش��یم باید س��عی کنیم معادن کم سودده را‬ ‫نس��بت به معادن پرس��ودده در درجه چندم‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫در ای��ن روند بای��د به زیرس��اخت ها توجه‬ ‫ک��رده‪ ،‬هدفمندتر عمل کنی��م و معادنی که‬ ‫ارزش افزوده بیش��تری به همراه می اورند را‬ ‫در اولویت قرار دهیم‪ .‬این مسئله مهمی است‬ ‫که اگاه باشیم چرخ های معدن‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و توسعه باید با هم بچرخند‪.‬‬ ‫اگ��ر نگاهی ب��ه مع��ادن کش��ور بیندازیم‬ ‫می بینیم با اینکه در هر اس��تانی مواد معدنی‬ ‫خوب��ی داریم اما ان طور که باید متناس��ب با‬ ‫فض��ای اقتصادی ان منطق��ه عمل نکرده ایم‪.‬‬ ‫به این ترتیب بیش��تر م��وارد در حوزه معدن‬ ‫مبتدی عمل ک��رده و در برابر همه معادن به‬ ‫یک ش��کل رفتار می کنیم‪ .‬ب��رای تغییر این‬ ‫رویه باید بر معادنی که مزیت بیشتری دارند‬ ‫و سودشان بیشتر از هزینه شان است متمرکز‬ ‫ش��ویم و معادنی که سود کمتری دارند را در‬ ‫اولویت چندم قرار دهیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از منابع غنی معادن بیش��تر از‬ ‫اینکه به رشد اقتصادی کمک کند می تواند به‬ ‫محیط زیست ضربه بزند‪ .‬در این زمینه خوب‬ ‫اس��ت به کش��ورهای دیگر نگاه کنیم‪ ،‬انها را‬ ‫الگو قرار دهیم و در مس��یر توسعه پایدار گام‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین بهره برداری ازفاز نخست کارخانه تولید شمش الومینیوم جاجرم عنوان کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫ردپای‬ ‫عناصر نادر‬ ‫در کانی سیاه‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال سنگ‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫تورج زارع‬ ‫عبداهلل قدرتی‬ ‫رضا اذری‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬خراس��ان ش��مالی میزبان حسن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری بود‪ .‬در این س��فر ی��ک روزه ‪ ۱۳۲‬پروژه‬ ‫عمران��ی‪ ،‬خدمات��ی و زیربنای��ی در قال��ب ‪ ۳۰‬ط��رح در‬ ‫شهرس��تان های مختلف اس��تان یادش��ده به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬برای اجرای این طرح ها در مجموع ‪ ۸‬هزار و ‪۴۲۰‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال و ‪ ۵۹۴‬میلی��ون یورو از منابع دولتی و نیز ‪۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۷۰‬میلی��ارد ریال اعتبار از منابع بخش خصوصی‬ ‫سرمایه گذاری شده است و با اجرای این طرح ها برای ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۸۴‬نفر اشتغال ایجاد می شود‪ ۲ .‬واحد بخار نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی شیروان با ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫اماده بهره برداری ش��ده که با اجرای هر واحد بخار‪۱۶۰ ،‬‬ ‫م��گاوات ب��ه ت��وان تولید برق در این نیروگاه افزوده ش��ده‬ ‫است‪ .‬اجرای سد و شبکه ابیاری چندیر در شهرستان راز‬ ‫و جرگالن نیز با هزار و ‪ ۴۴۰‬میلیارد ریال اعتبار و شبکه و‬ ‫ابیاری غالمان با ‪ ۲۴۴‬میلیارد ریال اعتبار از دیگر طرح های‬ ‫بهره برداری شده در سفر کاروان دولت تدبیر و امید است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بهره ب��رداری از پ��روژه ارتق��ای تصفیه خانه‬ ‫فاضالب اسفراین‪ ،‬کارخانه شمش الومینای جاجرم‪ ،‬فوالد‬ ‫کیمیای صبا و طرح کیمیاداران نوین شمال در اسفراین از‬ ‫دیگر طرح های بهره برداری ش��ده در سفر رئیس جمهوری‬ ‫است‪ .‬در سفر به خراسان شمالی‪ ۲۸ ،‬پروژه نیز کلنگ زنی‬ ‫شد که برای این پروژه ها ‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۰۷‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫دولتی و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۶۰‬میلیارد ریال اعتبار بخش خصوصی‬ ‫منظور ش��ده و با بهره برداری از ان برای هزار و ‪ ۷۰۵‬نفر‬ ‫اش��تغال ایجاد می شود‪ .‬گفتنی اس��ت کارخانه الومینیوم‬ ‫جاجرم بعدازظهر روز گذشته و به صورت ویدئو کنفرانس‬ ‫از راه دور به دست رئیس جمهوری بهره برداری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از نخس�تین خ�ط تولی�د الف�ا‬ ‫الومینا در کشور‬ ‫روز گذشته همچنین رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در شهرس��تان جاجرم از توابع اس��تان خراس��ان‬ ‫ش��مالی حضور یافت و در ایینی نخس��تین خط تولید الفا‬ ‫الومین��ا در کش��ور را بهره ب��رداری و از ان بازدید کرد‪ .‬این‬ ‫واحد متعلق به شرکت دانش بنیان اراد لیان فراوراریا(الفا)‬ ‫است و در شهرک صنعتی شهید محمدزاده درق قرار دارد‪.‬‬ ‫ای��ن خ��ط تولید الومینا‪ ،‬حاص��ل تولید دانش بنیان با خط‬ ‫تولید ایرانی است که برای ‪ ۴۵‬نفر به طور مستقیم و برای‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفر به طور غیر مستقیم اشتغالزایی می کند‪ .‬همچنین‬ ‫ارزش سرمایه گذاری تولید الفا الومینا معادل ‪ ۲۷۰‬میلیارد‬ ‫ریال اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت این کارخانه از ‪ ۱۷‬اس��فند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬تولید شمش را به صورت ازمایشی اغاز کرد و تا‬ ‫نیمه تیر به تولید ‪ ۱۲۸۲‬تن دس��ت یافت‪ .‬ظرفیت تولید‬ ‫این کارخانه در فاز نخس��ت ‪۴۰‬هزار تن در س��ال اس��ت که‬ ‫با اجرای فازهای تکمیلی به ‪۱۱۰‬هزار تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹الومینی�وم‪ ،‬م�س و ف�والد ه�دف ام�روز‬ ‫تحریم ها‬ ‫‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ش��ورای اداری س��تاد تسهیل و رونق تولید جاجرم و گرمه‬ ‫گفت‪ ۱۴ :‬ماه است که جنگ اقتصادی ضد ایران با شدت‬ ‫اغاز شده و رزمندگان خط اول این جنگ‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫هس��تند‪ .‬ای��ن جنگ تمام عی��ار‪ ،‬به دنبال زمین زدن تولید‬ ‫کشور است‪ .‬باید گفت با اینکه دشمن تمام توان خود را در‬ ‫این زمینه به کار بسته اما صادرات ما در ‪ ۳‬ماه نخست نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تحریم ه��ا این ب��ار از ابتدا صنایع الومینیوم‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬حمل ونقل و نقل و انتقاالت پولی را هدف قرار‬ ‫داد اما باز هم در خدمت تولید هستند‪.‬‬ ‫رحمان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنانش گفت‪ :‬برخی‬ ‫مش��کالت هم در داخل هس��ت که ربطی به تحریم ندارد‬ ‫مانند مس��ائل مربوط به بانک ها‪ .‬اگر بانک ها به واحدهایی‬ ‫ک��ه نیاز به س��رمایه در گ��ردش دارند کمک نکنند یا مانع‬ ‫ایجاد کنند‪ ،‬در این شرایط در حق همه ظلم کرده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به س��فر دیروز رئیس جمهوری به خراس��ان‬ ‫ش��مالی اش��اره کرد و گفت‪ :‬چندین جلسه درباره خراسان‬ ‫ش��مالی داش��تیم و در جریان تمام مش��کالت هس��تم‪ .‬به‬ ‫مناس��بت س��فر رئیس جمهوری‪ ،‬چندین جلس��ه در این‬ ‫زمینه و به منظور شناس��ایی ظرفیت های اس��تان خراسان‬ ‫شمالی با مقامات برگزار شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬کسانی که در عرصه‬ ‫تولید شرکت می کنند‪ ،‬به نوعی در جبهه نبرد حضور دارند‪.‬‬ ‫در تحریم ه��ای جدی��د تمام اهداف تحریم به منظور توقف‬ ‫تولید در کشور بوده است‪ .‬شاهدیم که فلزات از سوی امریکا‬ ‫تحری��م ش��د و تمام این موارد ب��ه دلیل توقف تولید اتفاق‬ ‫افتاده اما خوش��بختانه پس از ‪ ۱۴‬ماه در س��طح کش��ور در‬ ‫بخش تولید شاهد افزایش بودیم‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬افزایش تولید به معنای شکس��ت‬ ‫تهاجم دشمن و موفقیت ما است‪ .‬البته با مشکالتی روبه رو‬ ‫رئیس جمهوری صبح روز گذش��ته پس از دی��دار مردمی با‬ ‫مردم خراس��ان ش��مالی‪ ،‬نیروگاه س��یکل ترکیبی شیروان را‬ ‫بهره برداری کرد و به این ترتیب هزار و ‪ ۴۱۰‬مگاوات برق وارد‬ ‫مدار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این نی��روگاه دارای ‪ ۳‬واحد بخار‬ ‫اس��ت که ‪ ۲‬واحد ان دیروز بهره برداری شد؛ برای ساخت این‬ ‫نیروگاه که عملیات اجرایی ان از س��ال ‪ ۹۲‬اغاز شده‪ ،‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو معادل بیش از ‪ ۸۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اعتبار هزینه شده است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬محسن ارجمند‬ ‫ت��ا ح��دود س��ال ‪ ۲۰۰۸‬می�لادی (‪۱۳۸۷‬‬ ‫خورش��یدی) امری��کا بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫عناص��ر نادر خاکی بود‪ .‬در ان س��ال چین تولید‬ ‫انب��وه ای��ن عناص��ر را با به��ای ‪ ۲۰‬دالر برای هر‬ ‫کیلو اغاز کرد‪ .‬این اتفاق موجب ش��د که امریکا‬ ‫بیش��تر به دلیل الودگی های زیس��ت محیطی و‬ ‫ارائ��ه قیمت های پایین از س��وی چین‪ ،‬معادن و‬ ‫کارخان��ه فراوری ای��ن مواد را تعطیل و نیاز خود‬ ‫را از واردات چی��ن تامی��ن کند‪ .‬از س��ال‪۲۰۱۰‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۸۹‬خورش��یدی) چین با به دس��ت‬ ‫اوردن انحصار تولی��د و صادرات‪ ،‬قیمت ها را باال‬ ‫برد‪ .‬در سال ‪۲۰۱۱‬میالدی (‪۱۳۹۰‬خورشیدی)‬ ‫بهای فلز نئودیمیوم تا س��طح هر کیلو ‪۳۲۰‬دالر‬ ‫باال رفت و مصرف کنندگان را در بحران قرار داد‪.‬‬ ‫پس از ان س��ال اما به تدریج قیمت ها افت کرد و‬ ‫در س��طح هر کیلو ‪ ۵۰‬دالر تثبیت ش��د‪ .‬افزایش‬ ‫بهای عناصر نادر از س��وی چین‪ ،‬موجب ش��د که‬ ‫ب��ار دیگر امری��کا که بزرگ تری��ن مصرف کننده‬ ‫این مواد اس��ت‪ ،‬ب��رای تولید داخلی ب��ا منابع و‬ ‫روش ه��ای جدید برنامه ریزی و س��رمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬با این حال کمترکسی تصور می کرد‪ ،‬روزی‬ ‫یت ِک‬ ‫مواد اولیه تولید دس��تگاه ها و تجهیزات ها ‬ ‫به زغال س��نگ گره بخورد‪ ،‬ولی پژوهش��گران در‬ ‫ازمایش��گاه های مرکز فناوری ملی انرژی امریکا‬ ‫(ان ای تی ال) به این نتیجه رسیدند که عناصر نادر‬ ‫خاکی را می توانند از زغال سنگ و موادی که منشا‬ ‫انها از زغال سنگ است‪ ،‬استحصال کنند‪ .‬عناصر‬ ‫نادر خاکی درحال حاضر از اجزای اساسی و مهم‬ ‫برای ساخت بسیاری از دستگاه های الکترونیکی‪،‬‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬موشکی‪ ،‬راداری‪ ،‬خودروهای برقی و‬ ‫هیبریدی و‪ ...‬به ش��مار می ای��د‪ .‬مصرف انها هر‬ ‫س��ال رو به رشد اس��ت و پیش بینی می شود که‬ ‫در اینده نیز چنین باش��د‪ .‬در گذش��ته های دور‬ ‫بیش��تر این عناصر از مونازیت (فس��فات عناصر‬ ‫ن��ادر) و باستاناس��یت (فلوئ��ور و کربنات عناصر‬ ‫ن��ادر) و خ��اک رس های��ی ک��ه دارای یون های‬ ‫قابل تبادل هس��تند‪ ،‬استحصال می شد‪ ،‬اما امروز‬ ‫در ازمایشگاه های مرکز فناوری ملی انرژی امریکا‬ ‫به این نتیجه رسیده اند که منبع تامین این عناصر‬ ‫در اینده نزدیک در امریکا از زغال س��نگ خواهد‬ ‫بود‪ .‬عالوه بر زغال س��نگ‪ ،‬الیه های رسی تحتانی‬ ‫و فوقانی طبقات زغال س��نگی و پس��اب های این‬ ‫مع��ادن نیز ح��اوی مقداری عناص��ر نادر خاکی‬ ‫است که قابل استحصال هستند‪ .‬بیشتر ترکیبات‬ ‫النتانیدی غیرارگانیک مانند انواع فس��فات ها در‬ ‫زغال س��نگ وجود دارند ک��ه دارای درجه ذوب‪،‬‬ ‫جوش و ترمال دیکامپوزیش��ن باال هس��تند‪ .‬این‬ ‫مواد پس از س��وختن زغال سنگ ها در خاکستر‬ ‫باق��ی مان��ده و تجزی��ه نمی ش��وند‪ .‬همچنی��ن‬ ‫خاکس��تر های حاصل از س��وخت زغال س��نگ‬ ‫یکی از منابع تامین این عناصر به ش��مار می ایند‪.‬‬ ‫اهداف تعیین ش��ده از س��وی مرکز فناوری ملی‬ ‫انرژی امریکا‪ ،‬توسعه فناوری هایی است که بتواند‬ ‫با توج��ه به پرهزینه بودن ف��راوری‪ ،‬این عناصر‬ ‫را در داخل امریکا اس��تحصال کند‪ .‬با این ش��رط‬ ‫ک��ه از نظر اقتصادی توجیه پذیر باش��د و از نظر‬ ‫زیس��ت محیطی نیز اثار مخربی نداش��ته و قابل‬ ‫فروش باش��د‪ .‬نتیجه پژوهش های امکان سنجی‬ ‫تهی��ه این عناصر از زغال س��نگ ها باید تا س��ال‬ ‫اینده میالدی به صورت نمونه به نتیجه برس��د و‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬این عناصر اگرچه نادر نیستند‪ ،‬ولی‬ ‫در طبیعت نمی توان انها را در یک تراکم گسترده‬ ‫در س��نگ ها شناس��ایی کرد‪ .‬به همی��ن دلیل با‬ ‫توجه به فراوانی و در دس��ترس بودن زغال سنگ‬ ‫و مش��تقات ان (گازها‪ ،‬قطران‪ ،‬خاکستر و‪ )...‬این‬ ‫کانی س��یاه را به عنوان کانی تامین کننده عناصر‬ ‫ن��ادر در اینده تعیی��ن کرده ان��د‪ .‬برنامه تدوین‬ ‫ش��ده ازس��وی مرکز فناوری ملی ان��رژی امریکا‬ ‫ش��امل نمونه گیری از معادن متعدد زغال سنگ‬ ‫با کیفیت ه��ای متفاوت‪ ،‬تش��خیص انواع زغال‪،‬‬ ‫غلظ��ت و جدای��ش ای��ن عناصر و مدل س��ازی‬ ‫کامپیوتری است‪ .‬از سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورش��یدی) بیش از ‪ ۸۰۰‬نمونه زغال س��نگ از‬ ‫مکان های گوناگون استخراج و ازمایش های الزم‬ ‫روی انها انجام و جدایش و استحصال عناصر در‬ ‫حد ازمایشگاهی انجام شد‪ .‬در هر حال این عناصر‬ ‫در زغال سنگ‪ ،‬رس ها و ماسه های اطراف طبقات‬ ‫زغال سنگی‪ ،‬پس��اب های معادن و خاکستر های‬ ‫حاصل از س��وخت زغال س��نگ در نیروگاه ها و‪...‬‬ ‫ردیاب��ی و حضور عناصر نادر خاکی در انها تایید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مصرف جهانی این عناصر در سال‬ ‫بیش از ‪۱۲۰‬هزارتن و مصرف امریکا حدود ‪۱۶‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬هزار تن اس��ت‪ .‬پیش بینی می ش��ود امریکا با‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده در اینده ای نزدیک‬ ‫بتوان��د ای��ن نی��از را از منابع داخل��ی مرتبط با‬ ‫زغال سنگ استحصال کند‪.‬‬ ‫حمایت دولت از سرمایه گذاری در پایین دست الومینیوم منطقه‬ ‫امروز یک تفاهمنامه ‪ ۱۳‬ماده ای با استاندار خراسان شمالی امضا کردیم‬ ‫ت��ا زمینه حضور بخش خصوصی در فرصت های س��رمایه گذاری بخش های‬ ‫مختلف فراه��م اید‪ .‬در این زمینه‪ ،‬از پیش��نهادهای بخش خصوصی برای‬ ‫سرمایه گذاری در پایین دست الومینیوم استقبال می کنیم‬ ‫هس��تیم که از جنس تحریم نیس��تند و نمونه انها مالیات‬ ‫اس��ت‪ .‬همت تولیدکنندگان‪ ،‬منجر به موفقیت ما در این‬ ‫عرصه ش��د‪ .‬نخس��تین و مهم ترین عامل موفقیت ما مردم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ج��ای تاس��ف دارد کار واحدی که توانایی‬ ‫تولید دارد‪ ،‬به علت نبود س��رمایه در گردش متوقف ش��ود‬ ‫اما ملت بزرگی هستیم و نمی توانند ما را شکست دهند‪.‬‬ ‫رحمان��ی در ادامه به ظرفیت های شهرس��تان جاجرم و‬ ‫گرمه پرداخت و گفت‪ :‬این ‪ ۲‬شهرستان با این ظرفیت معدنی‬ ‫نباید یک نفر بیکار داش��ته باش��ند‪ .‬ما کش��ور بزرگی داریم‬ ‫و قابل تحریم نیس��تیم‪ .‬امروز یک تفاهمنامه ‪ ۱۳‬ماده ای‬ ‫با اس��تاندار خراس��ان ش��مالی امضا کردیم تا زمینه حضور‬ ‫بخش خصوصی در فرصت های س��رمایه گذاری بخش های‬ ‫مختلف فراهم اید‪ .‬در این زمینه‪ ،‬از پیش��نهادهای بخش‬ ‫خصوصی برای س��رمایه گذاری در پایین دس��ت الومینیوم‬ ‫استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حتی در برداشت از معادن شن و ماسه مشکل‬ ‫داریم‬ ‫عبداهلل قدرتی‪ ،‬فرماندار گرمه در ش��ورای اداری س��تاد‬ ‫تس��هیل و رون��ق تولید شهرس��تان های جاج��رم و گرمه‬ ‫گف��ت‪ :‬پهنه های مطالعه نش��ده معدن��ی‪ ،‬مانع فعالیت در‬ ‫حوزه معادن اس��ت و ما حتی برای برداش��ت از معادن شن‬ ‫و ماسه نیز مشکل داریم‪ .‬این در حالی است که اختیارات‬ ‫در ای��ن زمینه در دس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت و به اس��تان ها تفویض نش��ده است‪ .‬الزم است برای‬ ‫فعال ش��دن معادن اس��تان‪ ،‬اختیارات الزم به اس��تان داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محرومیت زدایی از جاجرم‬ ‫رضا اذری‪ ،‬فرماندار شهرستان جاجرم در جلسه شورای‬ ‫اداری و س��تاد تس��هیل و رونق شهرس��تان های جاجرم و‬ ‫گرمه گفت‪ :‬با بهره برداری از کارخانه ش��مش الومینیوم‪،‬‬ ‫واژه محروم از کنار نام شهرستان جاجرم برداشته می شود‪.‬‬ ‫شهرس��تان های جاج��رم و گرمه‪ ،‬قدمت��ی تاریخی و کهن‬ ‫دارند و با صنایع و اثار باستانی ش��ان معروف ش��ده اند‪ .‬این‬ ‫شهرستان دارای ‪ ۱۵۶‬شهید واالمقام است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دولت تدبیر و امید‪ ،‬شاهد تحول و تعالی‬ ‫و نیز رش��د قابل توجه در تمام ش��اخص ها در شهرس��تان‬ ‫هستیم‪ .‬جمع کل پروژه در دولت یازدهم و دوازدهم حدود‬ ‫‪ ۶۳۵‬پروژه با اعتبار ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان است‪ .‬بهره برداری‬ ‫از تولید ش��مش الومینیوم و درمانگاه و س��ایر موارد باعث‬ ‫می ش��ود ک��ه واژه محرومی��ت از کنار نام این شهرس��تان‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫فرماندار جاجرم ادامه داد‪ :‬این شهرستان در حوزه صنایع‬ ‫و معادن دارای ظرفیت های بیشماری است‪ .‬بهره برداری از‬ ‫فاز نخس��ت تولید ش��مش الومینیوم جاجرم‪ ،‬نشانه رشد و‬ ‫رونق تولید است‪ .‬در بخش حمل ونقل ریلی‪ ،‬راه اهن این‬ ‫شهرستان با بی مهری غیرفعال مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمی�درو اماده ‪۲‬برابر کردن ظرفیت تولید‬ ‫الومینای ایران‬ ‫همچنین خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‬ ‫در ب��دو ورود به ش��رکت الومینای ای��ران و پیش از برنامه‬ ‫بهره برداری از کارخانه الومینیوم جاجرم‪ ،‬در جمع مدیران‬ ‫این شرکت سخن گفت‪ .‬وی با تبریک به مناسبت میالد امام‬ ‫رضا(ع) تصریح کرد‪ :‬ایمیدرو اماده ‪ ۲‬برابر کردن ظرفیت‬ ‫تولید در این شرکت است‪ ،‬به طوری که ظرفیت ساالنه از‬ ‫‪۲۵۰‬هزار تن فعلی به ‪۵۰۰‬هزار تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صورت کش��ف ذخایر جدید بوکس��یت‬ ‫می توان خوراک جدیدی برای پروژه توسعه‪ ،‬تامین کرد و‬ ‫پروژه ‪۲‬برابر شدن ظرفیت را نیز عملی کرد‪.‬‬ ‫غریب پور از توسعه اکتشاف به عنوان یکی از اولویت های‬ ‫ایمی��درو ی��اد کرد و گفت‪ :‬برنامه ای برای اجرای ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫کیلومت��ر مرب��ع ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ارائه‬ ‫کرده ایم و موافقت اولیه هم کسب شده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر بهره گیری از توان‬ ‫بخش خصوصی در اکتشاف اظهار کرد‪ :‬پیش بینی کرده ایم‬ ‫که ‪۱۰۰‬هزار کیلومتر مربع با مش��ارکت کنسرس��یوم های‬ ‫بزرگ معدنی و ‪۲۰۰‬هزار کیلومتر مربع از س��وی ش��رکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران اجرا شود‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد با انجام اکتشافات جدید بتوان‬ ‫ذخایر بوکسیت را در کشور افزایش داد‪.‬‬ ‫غریب پور همچنین به س��فر یک روزه رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به دست رئیس جمهوری‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده برای هر واحد حدود ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫یورو اس��ت‪ .‬با بهره برداری از این نیروگاه که ظرفیت هر واحد‬ ‫ان ‪ ۱۶۰‬مگاوات برق اس��ت‪ ،‬میزان صرفه جویی سوخت ساالنه‬ ‫ان هم به ‪ ۳۷‬میلیون یورو خواهد رسید‪.‬‬ ‫همچنین میزان اش��تغال ایجاد ش��ده در دوره س��اخت این‬ ‫واحده��ا ‪ ۶۰۰‬نفر بوده اس��ت‪ .‬فرماندار ش��یروان در حاش��یه‬ ‫بهره ب��رداری از این نی��روگاه به ایرنا اظهار ک��رد‪ :‬اکنون با ‪۳۰‬‬ ‫درصد تولید نیروگاه س��یکل ترکیبی شیروان در حقیقت تمام‬ ‫نیاز برق اس��تان خراسان ش��مالی تامین می شود و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫م��ازاد تولید ان هم ب��رای تامین برق دیگر اس��تان ها در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫امین رضا مراتی اظهار کرد‪ :‬ظرفیت کنونی تولید این نیروگاه‬ ‫هزار و ‪ ۱۱۴‬مگاوات اس��ت که با بهره برداری از واحدهای بخار‬ ‫در دست اجرا‪ ،‬این رقم به هزار و ‪ ۴۰۰‬مگاوات افزایش می یابد‪.‬‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیبی شیروان ش��امل ‪ ۶‬واحد گازی‪ ،‬هر‬ ‫کدام ب��ا ظرفیت ‪ ۱۵۹‬مگاوات و ‪ ۳‬واح��د بخار هر کدام ‪۱۶۰‬‬ ‫استان خراسان شمالی‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬فعال سازی ‪۱۰‬‬ ‫معدن کوچک استان در سفر دکتر روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫را پیش رو داریم و این برنامه از س��وی بخش خصوصی با‬ ‫حمایت ایمیدرو انجام شده است‪.‬‬ ‫غریب پ��ور همچنی��ن به فعال س��ازی ط��رح الومینیوم‬ ‫جاجرم اش��اره کرد و گفت‪ :‬کارخانه ای که هم اکنون اماده‬ ‫بهره برداری اس��ت تا س��ال ‪ ۹۴‬به عنوان پروژه ای نیمه تمام‬ ‫معرفی ش��ده بود اما با کمک تمام مدیران و کارشناس��ان‬ ‫فعلی و گذشته‪ ،‬طرح بار دیگر فعال شد و مسیر راه اندازی‬ ‫را طی کرد‪.‬‬ ‫وی با یاداوری پیش��رفت ‪۶۵‬درصدی طرح از س��ال ‪۹۴‬‬ ‫ت��ا پایان س��ال ‪ ۹۷‬اف��زود‪ :‬در دوره دکتر کرباس��یان‪ ،‬این‬ ‫طرح مش��کالت را پش��ت سرگذاش��ت و مدیریت مهندس‬ ‫زارع نی��ز س��بب ایج��اد تح��ول در پ��روژه و راه اندازی ان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫غریب پ��ور همچنین به برنامه راه اندازی طرح الومینیوم‬ ‫جنوب‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪ :‬تا اوایل ش��هریور امس��ال‪ ،‬این‬ ‫ط��رح نی��ز به تولید خواهد رس��ید و به این ترتیب ظرفیت‬ ‫تولید الومینیوم کشور به ‪۷۷۰‬هزار تن افزایش می یابد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫بر رش��د بهره وری تاکید کرد و گفت‪ :‬کاهش مصرف ارزی‬ ‫با اجرای سیاست های بومی سازی‪ ،‬یکی از روش های موثر‬ ‫در رشد بهره وری است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬خواستار مستقر کردن گروهی برای تعیین نیازهای‬ ‫ارزی و برطرف ش��دن انها به وس��یله بومی سازی در شرکت‬ ‫الومین��ای ای��ران ش��د‪ .‬غریب پور در عی��ن حال از توجه به‬ ‫رشد بهره وری تولید در این شرکت قدردانی کرد و گفت‪:‬‬ ‫با وجود پایین امدن عیار مواد معدنی بوکسیت و کیفیت‬ ‫پایین ان‪ ،‬شاهد رشد و تثبیت تولید در این شرکت شده ایم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش گفت‪ :‬مسئولیت های‬ ‫اجتماعی و منظور کردن اس��تانداردهای زیس��ت محیطی‬ ‫از سیاس��ت های اصلی ایمیدرو اس��ت که به وسیله شرکت‬ ‫الومینای ایران نیز پیگیری و اجرا می شود‪ .‬غریب پور افزود‪:‬‬ ‫امور رفاهی و ورزشی و همچنین درمانی در جاجرم مورد‬ ‫توجه بیشتری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه متوازن‪ ،‬کشف ذخایر جدید‬ ‫تورج زارع‪ ،‬مدیرعامل الومینای ایران نیز پیش از برنامه‬ ‫بهره برداری از کارخانه الومینیوم جاجرم اظهار کرد‪ :‬طرح‬ ‫الومینیوم جاجرم دارای بیش��ترین بومی سازی در صنعت‬ ‫الومینیوم نسبت به کارخانه های مشابه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تجهیزات به کاررفته در کارخانه الومینیوم‬ ‫نیز از بهترین شرکت ها تامین شده است‪.‬‬ ‫زارع به توسعه متوازن در این شرکت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با انجام حفاری های اکتشافی‪ ،‬میزان ذخایر بوکسیت کشور‬ ‫افزای��ش ‪۲‬براب��ری یافت و اکنون به ذخایر ‪ ۳۸‬میلیون تنی‬ ‫دست یافته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت الومینای ایران یاداور ش��د‪ :‬ذخایر‬ ‫پایین‪ ،‬پاش��نه اش��یل این کارخانه بود که خوش��بختانه با‬ ‫‪۵۰‬هزار متر اکتشاف‪ ،‬از ان مرحله عبور کردیم‪.‬‬ ‫وی درباره نیروهای شاغل در کارخانه الومینیوم جاجرم‬ ‫گفت‪ ۴۰۰ :‬نفر از این رقم به طور مستقیم و ‪ ۱۶۰۰‬نفر به‬ ‫طور غیر مستقیم مشغول به کار شده اند‪.‬‬ ‫زارع همچنی��ن گف��ت‪ :‬در ش��رکت الومین��ای ایران نیز‬ ‫همزمان با بازنشس��تگی برخی کارکنان‪ ،‬اقدام به برگزاری‬ ‫ازمون و جذب نیرو کرده ایم که فرایند ان تا پایان س��ال‬ ‫ب��ه پای��ان می رس��د و ‪ ۳۶۰‬نی��روی جدید جذب ش��رکت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مگاوات است که در مجموع توان تولید ان هزار و ‪ ۴۳۴‬مگاوات‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نیروگاه از نظر بزرگی پس از نیروگاه دماوند تهران و نکا‬ ‫در شمال‪ ،‬سومین نیروگاه بزرگ کشور است‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفر در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان فعالیت می کنند‬ ‫که ‪ ۶۸‬درصد انها بومی هستند‪.‬‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیبی ش��یروان در ‪ ۱۰‬کیلومتری جنوب‬ ‫شرقی شیروان قرار دارد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫امان سیل و ملخ ها‬ ‫به خرما‬ ‫رابطه نفت و بودجه‬ ‫باید قطع شود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫جذب اتباع‬ ‫خارجی به قصد‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫یا خرید اقامت؟‬ ‫سرمایه گذارخارجی حقوق شهروندی می خواهد‬ ‫‹ ‹انتقال دانش فنی‪ ،‬تجربه کاری و اموزه های‬ ‫جدید‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت با تاکید بر اینکه در‬ ‫ی خارجی همواره باید شرایط و امکاناتی‬ ‫بخش سرمایه گذار ‬ ‫را فراهم کنیم تا جذب س��رمایه های خارجی افزایش پیدا‬ ‫کند و تس��هیل ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با حضور سرمایه گذاران‬ ‫خارجی در کش��ور پیوندهای اقتص��ادی خود را در جهان‬ ‫می توانیم قوی و غنی کنیم و در عین حال می توانیم بر این‬ ‫اساس ضربه های ناشی از برخوردهای غیرمتعارف دشمنان‬ ‫مانند تحریم ها را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مودودی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی ظرفیتی اس��ت که همه‬ ‫کشورهای جهان ش��امل توسعه یافته و کمتر توسعه یافته‬ ‫به دنبال ان هس��تند تا بتوانند فضای��ی را فراهم کنند که‬ ‫شرکت های بین المللی به اقتصادشان ورود کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��رمایه گذاری خارج��ی فقط موضوع‬ ‫پول و منابع مالی نیس��ت‪ ،‬بلکه دان��ش فنی‪ ،‬تجربه کاری‬ ‫و اموزه هایی که کش��ورهای خارجی دارند نیز به کش��ور‬ ‫میزب��ان منتق��ل و منعکس خواهد ش��د‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫می ت��وان زنجی��ره ای از تولید را در عرصه بین المللی ایجاد‬ ‫کرد که اقتصاد را قوی کند و اسیب های ناشی از فشارهای‬ ‫بین المللی را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫به گفته سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬در ایران‬ ‫پیش از این هم قانون س��رمایه گذاری خارجی را داش��تیم‬ ‫و فض��ا برای ورود س��رمایه گذاری های خارجی فراهم بود‬ ‫ام��ا به تازگ��ی در س��فری که هم��راه با اق��ای نهاوندیان‪،‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی رئیس جمه��وری ب��ه چابهار داش��تم‬ ‫بخش��ی از تاجران خارجی که در ای��ن منطقه ازاد تجاری‬ ‫س��رمایه گذاری کرده بودند‪ ،‬اعتراض هایی به نحوه برخورد‬ ‫ایرانی ها با خود داشتند که منجر به تغییر این مصوبه دولت‬ ‫شد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬انها اجازه تردد دخارج از منطقه ازاد را‬ ‫نداشتند و اگر قرار بود از مراکز درمانی یا نهادهای دیگر در‬ ‫چابهار یا مناطق اطراف استفاده کنند نیاز به مجوز داشتند‬ ‫‹ ‹برخی کشورها اقامت دائم می دهند‬ ‫هدف از س��رمایه گذاری های خارجی فقط پول و منابع مالی نیست‪،‬‬ ‫بلک��ه دان��ش فنی‪ ،‬تجرب��ه کاری و اموزه هایی که کش��ورهای خارجی‬ ‫دارند نیز به کشور میزبان منتقل خواهد شد‬ ‫و در عی��ن حال برای تحصی��ل و کار فرزندان و همچنین‬ ‫گواهینامه رانندگی و‪ ...‬با مشکالت بسیاری روبه رو بودند‪.‬‬ ‫مودودی ادامه داد‪ :‬این موضوع برای ما تعجب اور بود که‬ ‫چرا باید برای سرمایه گذار خارجی چنین محدودیت هایی‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬برهمین اساس اقای نهاوندیان هم به سرعت‬ ‫موضوع را پیگیری کردند و دستور بررسی دادند و به سرعت‬ ‫در هیات دولت این موضوع مطرح شد‪ .‬در نتیجه در قالب‬ ‫مصوبه ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری این گونه ابالغ‬ ‫ش��د که محدودیت ها باید برداشته و سرمایه گذار به عنوان‬ ‫شهروند عادی شناخته شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ما ب��رای کارگران خارجی که به ایران‬ ‫امده بودند و کار می کردند هم تا این حد محدودیت ایجاد‬ ‫نکرده بودیم که برای س��رمایه گذار خارجی که کارافرینی‬ ‫کرده و ارزاوری برای ما داشته‪ ،‬ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت تاکید کرد‪ :‬امروز‬ ‫همانطور که در عرصه رقابت همه کشورها به دنبال جذب‬ ‫مغزها و فناوری ها و دانش فنی و‪ ...‬هس��تند‪ ،‬سرمایه ها هم‬ ‫درجریان رقابت قرار گرفته اس��ت و س��رمایه ها به سمتی‬ ‫می رود که محیط بهتری داشته باشد‪ .‬خوشبختانه به دلیل‬ ‫اشتراکات فرهنگی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬اقلیمی‪ ،‬محیطی و‪ ،...‬بسیاری‬ ‫از سرمایه گذاران پاکستانی‪ ،‬عراقی و‪ ...‬عالقه مند هستند با‬ ‫ما همکاری و به اقتصاد ایران ورود کنند که ما نیز باید قدر‬ ‫این حضور را بدانیم و کرامت الزم را برای س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی قائل شویم‪ .‬ما باید فضا را به نحوی فراهم کنیم که‬ ‫سرمایه گذاران خارجی با طیب خاطر ورود کنند و به دنبال‬ ‫توسعه سرمایه گذاری های شان در ایران باشند‪.‬‬ ‫مودودی افزود‪ :‬ایران نوزدهمین بازار بزرگ جهان است و‬ ‫این موضوع به میزان کافی برای خارجی ها جذاب است که‬ ‫بخواهند از این ظرفیت بالقوه استفاده کنند؛ بنابراین باید‬ ‫قدر این فرصت را بدانیم و فضا را هموار کنیم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬به ط��ور مش��خص به دنب��ال ای��ن بودیم که‬ ‫هرک��س در ایران س��رمایه گذاری انجام می ده��د باید از‬ ‫هم��ه امکان��ات در اختیار یک ش��هروند ع��ادی برخوردار‬ ‫باش��د و حتی الزم اس��ت این اقامت ‪5‬س��اله را طوالنی تر‬ ‫کنی��م و مح��دود به زمان خاصی نباش��د؛ اما از انجایی که‬ ‫قابلیت تمدید هم دارد امیدواریم بتوانیم بستری را فراهم‬ ‫ی با عالقه س��رمایه های خود‬ ‫کنیم که ش��رکت های خارج ‬ ‫را ب��ه ایران بیاورن��د تا همکاری برد‪-‬بردی با هم داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫پشت پرده رسوب کاالها در گمرک چیست؟‬ ‫هن��وز برخی فع��االن بخش خصوص��ی از ترخیص‬ ‫نشدن کاالهای شان که اتفاقا فاسدشدنی هستند‪ ،‬خبر‬ ‫می دهند اما مس��ئوالن گمرک رسوب کاال در بندرها‬ ‫را تکذیب می کنند‪ .‬پس ماجرا چیس��ت؟ بار نخس��ت‬ ‫نیس��ت که ماجرای رس��وب کاالها در گمرک مطرح‬ ‫می شود و مس��ئوالن گمرک هر بار در مقدمه پاسخ به‬ ‫این مسئله‪ ،‬تفاوت معنای «رسوب کاال» و «موجودی‬ ‫کاال» را یاداور ش��ده اند‪ .‬با این حال هنوز برخی فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی از ترخیص نش��دن کاالهای ش��ان‬ ‫که اتفاقا فاسدش��دنی هم هس��تند‪ ،‬خبر می دهند اما‬ ‫مس��ئوالن گمرک رس��وب کاال در بندره��ا را تکذیب‬ ‫کرده و به ایرنا گفته بودند‪ :‬رس��وب کاالهای اساسی در‬ ‫گمرک صحت نداشته و برای ترخیص کاالهای اساسی‬ ‫مش��کلی وجود ندارد‪ .‬برای پیگیری موضوع به سراغ‬ ‫صادرکنندگانی رفته ایم که پیش تر مس��ئله رس��وب‬ ‫کااله��ای فس��ادپذیر در گمرک را مط��رح کرد ه بود‪.‬‬ ‫محمدمهدی نهاوندی‪ ،‬عضو هیات مدیره فدراس��یون‬ ‫حسن فروزان فرد‬ ‫رئیس کمیسیون حمایت قضایی و‬ ‫مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران‬ ‫واردات ایران در ای��ن باره به ایرنا گفت‪ :‬محصول ذرت‬ ‫دامی و جوی دامی از اس��فند س��ال گذشته در بندرها‬ ‫مانده اس��ت؛ محصولی که در م��دت ‪ ۴۰‬روز و با توجه‬ ‫به رطوبت باال و گرمای بندرها ش��مالی و جنوبی دچار‬ ‫اس��یب دیدگی می ش��وند و کیفیت انها برای مصرف‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬وی از مش��کل برخ��ی واردکنندگان‬ ‫با س��ازمان ام��وال تملیکی نیز خبر داد و مدعی ش��د‪:‬‬ ‫متاس��فانه این س��ازمان بدون توجه به شرایط تحریم‬ ‫و فقط به اس��تناد مقررات و رویه های حاکم در شرایط‬ ‫عادی کش��ور‪ ،‬اقدام به تملک ام��وال تجاری می کند؛‬ ‫درحالی ک��ه صاحب��ان کاال به طور ناخواس��ته و فقط‬ ‫به دلیل تحریم های خارجی و مش��کالت بانک مرکزی‬ ‫در تامی��ن و انتقال ارز مرب��وط‪ ،‬امکان ترخیص کاالی‬ ‫خود از گمرک را ندارند‪ .‬نهاوندی مشکل ترخیص این‬ ‫کاالها را نه به دلیل س��ختگیری گم��رک‪ ،‬که مربوط‬ ‫به تامین ارز دانس��ت و افزود‪ :‬بان��ک مرکزی ارز مورد‬ ‫نیاز برخی از کاالهای اساس��ی را تامین نمی کند یا ارز‬ ‫‹ ‹اقامت ‪5‬ساله‪ ،‬الزم اما ناکافی‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران با بی��ان اینکه موان��ع س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫ای��ران ب��ه دو بخ��ش درونی و بیرونی تقس��یم می ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬موانع بیرونی ش��امل تحریم ها و نبود اطمینان‬ ‫و‪ ...‬اس��ت که باید با سیاس��ت و دیپلماس��ی خارجی حل‬ ‫و فص��ل ش��ود‪ .‬موان��ع بخش درون��ی نیز با اینکه ش��امل‬ ‫چندی��ن بخش اس��ت‪ ،‬اما ب��ه داخل مربوط می ش��ود که‬ ‫مهم ترین انها ش��فاف نب��ودن و دولتی بودن اقتصاد ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجید فانی به‬ ‫گفت‪ :‬دولت مانع بزرگی بر سر راه‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی تلقی می شود و این در حالی‬ ‫است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ‪20‬درصد و دولت‬ ‫‪80‬درصد اعالم می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بخش دیگری از‬ ‫موان��ع نیز به قوانین و مقررات مالکیت خارجی و‪ ...‬مربوط‬ ‫است که باید اصالحاتی نیز در این بخش ها انجام شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با بیان اینکه اقدام اخیر دولت مبنی بر افزایش مدت‬ ‫اقامت در ایران برای س��رمایه گذاران خارجی‪ ،‬انگیزش��ی‬ ‫بوده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این اقدام ایجاد انگیزه برای طرف خارجی‬ ‫است که برای سرمایه گذاری در ایران ترغیب شود‪.‬‬ ‫فان��ی تاکی��د کرد‪ :‬هرچند این اقدام در ش��رایط کنونی‬ ‫خوب و الزم اس��ت‪ ،‬اما کافی نیس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در‬ ‫برخی کش��ورها با همین مبل��غ ‪250‬هزار دالر اقامت دائم‬ ‫به س��رمایه گذار خارجی خواهند داد‪ .‬یا اینکه چین پس از‬ ‫جنگ جهانی دوم برای سرمایه گذاران خارجی خود نشان‬ ‫مش��خصی تعریف کرد که تسهیالت ویژه و احترام خاصی‬ ‫برای انها قائل شوند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬کش��ورهایی مانند چی��ن بر همین‬ ‫اس��اس به رشد پایدار اقتصادی رس��یدند‪ .‬رشد اقتصادی‬ ‫پایدار نیازمند س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی است که‬ ‫ضوابط و شرایط خاصی را می طلبد‪ .‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫س��رمایه گذاری ات��اق بازرگانی ایران تاکی��د کرد‪ :‬این امر‪،‬‬ ‫نش��ان می دهد مانند تخصی��ص دالر ‪ 4200‬تومانی‪ ،‬برای‬ ‫این تصمیم جدید هم هیچ گونه مطالعه و کارشناسی انجام‬ ‫نشده چراکه اقامت ‪5‬ساله برای سرمایه گذاری های مهمی‬ ‫در بخش زیرس��اخت ها و پتروشیمی و‪ ...‬بسیار کم است و‬ ‫حداقل به ‪ 15‬تا ‪ 20‬سال زمان نیاز خواهد بود و در نتیجه‬ ‫‪5‬سال زمان کافی تلقی نخواهد شد‪.‬‬ ‫یوان به تاجران ارائه می دهد که قابل انتقال به حساب‬ ‫فروشنده نیست‪ .‬حتی اگر از طریق صرافی هم قابلیت‬ ‫انتقال داش��ته باشد به گفته صرافی بانک سامان ‪ 4‬ماه‬ ‫زمان می برد تا پول به حس��اب فروش��نده برسد‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به برخی‬ ‫تس��هیالت گمرک ادامه داد‪ :‬اگر اسناد کاال ازاد بوده و‬ ‫فروش��نده س��ند را نزد خود نگه نداشته باشد‪ ،‬گمرک‬ ‫‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬درص��د کاالها را ترخی��ص می کند که این‬ ‫تصمیم صدها میلیارد تومان به اقتصاد کش��ور کمک‬ ‫کرد‪ .‬البته این تصمیم گمرک هم به تازگی با مخالفت‬ ‫بانک مرکزی رو به رو ش��ده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬امکان‬ ‫ترخی��ص باقیمانده کاالها تا زم��ان تامین ارز و انتقال‬ ‫به فروش��نده وجود ندارد‪ .‬بخ��ش عمده ای از کاالهای‬ ‫فسادپذیر که ارزش��ان تامین نشده در بندرها شمالی‬ ‫رس��وب کرده اند و اگر ارز انها به موقع تامین نشود‪ ،‬هم‬ ‫اعتبار تاجران ایرانی زیر سوال می رود و هم ضرر زیادی‬ ‫برای کشور دارد‪.‬‬ ‫ثب��ات سیاس��ی و اقتص��ادی‪ ،‬قاب��ل پیش بین��ی بودن‬ ‫متغیره��ای کالن اقتصادی‪ ،‬بهبود رتبه ایران در ش��اخص‬ ‫س��هولت کس��ب وکار و رتبه بن��دی فع��االن و بنگاه های‬ ‫اقتصادی از مهم ترین مولفه هایی است که فعاالن اقتصادی‬ ‫ب��ر این باورند تقوی��ت انها‪ ،‬منجر به جذب س��رمایه های‬ ‫خارجی در به کش��ور خواهد ش��د‪ .‬اسداهلل عسگراوالدی‪،‬‬ ‫رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین‪ ،‬توجه دولت به‬ ‫سرمایه گذاری خارجی و تصمیم گیری در این حوزه را حائز‬ ‫اهمیت می داند و در عین حال تاکید می کند که بعید است‬ ‫این طرح هیات وزیران از س��وی سرمایه گذاران خارجی با‬ ‫استقبال روبه رو شود‪ .‬وی در توضیح چرایی استقبال نشدن‬ ‫از اعطای مجوز اقامت ‪ 5‬ساله به اتباع خارجی سرمایه گذار‬ ‫در ای��ران‪ ،‬ب��ه «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫قان��ون س��رمایه گذاری در برخ��ی از کش��ورهای اروپایی‬ ‫مانند پرتغال یا چک اس��لواکی‪ ،‬درصورتی که اتباع خارجی‬ ‫مبل��غ ‪ 250‬ه��زار دالر را ن��زد بانک های همان کش��ورها‬ ‫س��پرده گذاری کنن��د‪ ،‬می توانند اقامت دائم ان کش��ور را‬ ‫بگیرن��د‪ .‬زمانی که س��رمایه گذاران خارجی فرصت اقامت‬ ‫در کش��ورهای اروپای��ی را با همین مبلغ ک��ه دولت ایران‬ ‫تصویب کرده داشته باشند‪ ،‬چه دلیلی دارد که ان ها ایران‬ ‫را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند؟ رئیس اتاق مشترک‬ ‫بازرگانی ایران و چین در پاس��خ به این پرسش که اعطای‬ ‫مجوز اقامت ‪ 5‬س��اله به اتباع خارجی سرمایه گذار می تواند‬ ‫محرک خوبی برای تش��ویق س��رمایه گذاران کش��ورهای‬ ‫همس��ایه در ایران باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬صرف نظر از کش��ورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬در کش��ورهای همس��ایه مانند افغانستان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫ترکی��ه و حتی لبنان هم س��رمایه گذاران با مبلغی حدود‬ ‫‪ 300‬هزار دالر می توانند اقامت بگیرند و با توجه به اینکه‬ ‫ایران به لحاظ ریس��ک س��رمایه گذاری جایگاه اقتصادی‬ ‫قابل توجهی در میان کش��ورهای همسایه ندارد؛ بنابراین‬ ‫این طرح بعید است که سرمایه گذاران کشورهای همسایه‬ ‫را هم جذب کند‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاران خارجی واقعی جذب شوند‬ ‫عالء میرمحمدصادقی‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نیز در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تاکید بر این‬ ‫نکته که در چند سال گذشته سرمایه گذاری خارجی مورد‬ ‫غفلت واقع شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دهه های گذشته متاسفانه‬ ‫کمتر به مس��ئله جذب س��رمایه گذار خارجی پرداخته ایم‬ ‫و در واق��ع خود را از س��رمای ه خارجی محروم کرده ایم‪ .‬به‬ ‫ه��ر حال‪ ،‬بس��تری ک��ه در حال حاضر ای��ران برای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی دارد‪ ،‬به هیچ وجه قابل مقایس��ه با‬ ‫دیگر کش��ورها نیس��ت؛ منتهی کمتر روی این منابع کار‬ ‫و تبلیغ مثبت می کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نظ��ارت یکی از مهم ترین پیش ش��رط های‬ ‫موفقی��ت اج��رای این طرح اس��ت؛ برای نمون��ه اگر اتباع‬ ‫خارج��ی اعالم کردند که قصد س��رمایه گذاری ‪ 250‬هزار‬ ‫دالری دارند‪ ،‬بررسی شود تا به طور حتم کار و انتقال پول‬ ‫به درستی انجام شود‪ .‬عالوه بر این صالحیت سرمایه گذاران‬ ‫پی��ش از انجام ه��ر پروژه ای احراز ش��ود چراکه در برخی‬ ‫از کش��ورهای همس��ایه برخی از افرادی که زمینه تخلف‬ ‫دارند می توانند با جمع اوری این مبلغ در کشور ما به عنوان‬ ‫س��رمایه گذار وارد ش��وند؛ بنابراین باید مراقب باش��یم که‬ ‫به اش��تباه به جای جذب س��رمایه گذار‪ ،‬این افراد را جذب‬ ‫نکنیم‪ .‬در این طرح‪ ،‬هدف جذب س��رمایه و رونق اقتصاد‬ ‫است‪ ،‬نه چیز دیگر‪.‬‬ ‫میرمحمدصادق��ی‪ ،‬اتخ��اذ تدابیری ب��رای جلوگیری از‬ ‫فس��اد و ناامن��ی را یکی از مهم تری��ن مولفه های موفقیت‬ ‫طرح یادش��ده برش��مرد و افزود‪ :‬به یاد دارم که چند سال‬ ‫پیش یکی از بازرگانان خارجی در گفت وگویی که داشتیم‬ ‫تاکید داش��ت که ایران یکی از س��خت ترین کشورها برای‬ ‫گرفتن روادید و اقامت به قصد س��رمایه گذاری است‪ .‬اینکه‬ ‫امروز دولت تصمیم گرفته قدری از این سختی ها کم کند‪،‬‬ ‫به نوبه خود ارزش��مند اس��ت؛ بااین حال دول��ت باید همه‬ ‫جوانب اجرای این طرح را در نظر بگیرد تا موجب فس��اد و‬ ‫ناامنی در فضای اقتصادی کشور نشود‪.‬‬ ‫مجید فانی‬ ‫عالء میرمحمدصادقی‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬به منظ��ور تحق��ق یکی از‬ ‫مهم ترین برنامه های دولت در راستای جذب‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬مج��وز اقامت پنج س��اله به‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی را ابالغ کرد؛ هیات‬ ‫وزیران در نشس��ت ‪ ۹‬تیر ‪ ،۹۸‬وزارت کشور‬ ‫را موظف کرد حداکثر در یک ماه برای اتباع‬ ‫خارجی که دست کم ‪ ۲۵۰‬هزار دالر یا معادل‬ ‫ان به ارزهای دیگر در بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتباری سپرده گذاری بلندمدت یا به همان‬ ‫میزان در ایران سرمایه گذاری کنند‪ ،‬پس از‬ ‫تایید وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‪ ،‬مجوز‬ ‫اقامت ‪ ۵‬ساله صادر کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این تصمیم‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫پیش از هر موضوعی بای��د تعریف خودمان‬ ‫را از «کش��ور خارجی» و «س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی» مش��خص کنیم‪ .‬به شخصه بر این‬ ‫باور هس��تم اعطای ویژگی هایی این چنینی‬ ‫فقط ب��رای برخی از کش��ورهای همس��ایه‬ ‫مانند س��رمایه گذاران افغانی ی��ا عراقی که‬ ‫قصد خرید اقامت ایران را داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫جذاب به نظر می رس��د‪ ،‬وگرن��ه با توجه به‬ ‫وضعیت پیش امده برای کش��ور‪ ،‬بعید است‬ ‫چنین تس��هیالتی برای سایر سرمایه گذاران‬ ‫خارجی که واقعا به دنبال س��رمایه گذاری در‬ ‫کش��ور هس��تند‪ ،‬جذاب به نظر برس��د‪ .‬کما‬ ‫اینکه تصمیم گی��ران در حوزه اقتصاد کالن‬ ‫هم با توجه به محدودیت هایی که اقتصاد ما‬ ‫ناش��ی از اعمال تحریم ها با ان روبه رو است‪،‬‬ ‫به خوبی واقف هستند که این نوع پیشنهادها‬ ‫برای هیچ فعال اقتص��ادی در جهان جذاب‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫در حوزه صنایع غذایی به نظر می رس��ید‬ ‫پ��س از برج��ام و در قال��ب رفت وامدهای‬ ‫انج��ام ش��ده در بعض��ی از موارد‪ ،‬می ش��د‬ ‫جذابیت هایی برای س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫صنای��ع غذای��ی ایجاد ک��رد‪ .‬به وی��ژه اینکه‬ ‫امکان س��رمایه گذاری مشترک با کشورهای‬ ‫همسایه فراهم بود اما متاسفانه ظرفیت های‬ ‫موجود در ابتدا نادیده گرفته ش��د و پس از‬ ‫اغاز تحریم ها هم در عمل همه چیز متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬تا جایی که اطالع دارم‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫خب��ری از س��رمایه گذاری ج��دی در حوزه‬ ‫صنایع غذایی نیست‪ .‬جذب سرمایه خارجی‬ ‫در ش��رایط فعلی‪ ،‬نیازمند پیش ش��رط هایی‬ ‫اس��ت‪ .‬پی��ش از ه��ر موضوعی‪ ،‬بای��د ثبات‬ ‫قوانین اقتصادی و سیاس��ی مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬اینکه متغیرهای اقتصادی داخلی چه‬ ‫برای س��رمایه گذاران خارج��ی و چه فعاالن‬ ‫اقتصادی ت��ا چه اندا زه ای قاب��ل پیش بینی‬ ‫باش��د از مهم تری��ن موضوع هایی اس��ت که‬ ‫باید موردتوجه قرار گیرد‪ .‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫مهم ترین مولفه این اس��ت که وضعیت نرخ‬ ‫ارز ثابت و روشن باش��د‪ .‬رتبه بندی فعاالن‬ ‫و بنگاه های اقتصادی دیگر مولفه ای اس��ت‬ ‫که الزم است بیش از پیش مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬متاسفانه ما در سطح ملی و همچنین‬ ‫در سطح سازمانی و شرکتی فاقد رتبه بندی‬ ‫از س��وی ش��رکت های داخل��ی و همچنین‬ ‫برنده��ای معتب��ر خارجی هس��تیم‪ .‬زمانی‬ ‫که رتبه بندی های اینچنینی وجود نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��اخص بهره وری ای��ران در فضای‬ ‫بین الملل و حتی در مقایس��ه با کش��ورهای‬ ‫همسایه غیرقابل رقابت خواهد بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مصوبه صدور مجوز اقامت ‪ 5‬ساله برای «ارزاوران خارجی»‪ ،‬دستاورد سفر دولتی ها به چابهار بود‬ ‫ی��ک س��فر و پیگی��ری مجدانه ی��ک مس��ئول‪ ،‬باعث‬ ‫بروزرس��انی و تغییر یک مصوبه دولتی ش��د؛ مصوبه ای که‬ ‫الزم و خوب است‪ ،‬اما کافی نیست!‬ ‫اوای��ل تیر امس��ال محمد نهاوندیان‪ ،‬مع��اون اقتصادی‬ ‫رئیس جمه��وری در راس هیاتی با هدف بازدید از طرح ها‬ ‫و پروژه های زیرساختی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬صنعتی و تجاری منطقه‬ ‫ازاد چابهار و شهرستان های چابهار و کنارک به این منطقه‬ ‫سفر می کند که در این بازدیدها با موضوع عجیبی روبه رو‬ ‫می شود و ان اینکه سرمایه گذاران خارجی در ایران که گاه‬ ‫بیش از ‪250‬هزار دالر هم ارزاوری داش��تند‪ ،‬از حداقل ها‬ ‫محروم هس��تند و مانند یک شهروند عادی با انها برخورد‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرست سازمان توسعه‬ ‫تجارت که همراه با نهاوندیان در این س��فر حضور داش��ت‬ ‫در این ب��اره ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬وقتی در جریان مش��کالت‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی ق��رار گرفتیم از این محدودیت ها‬ ‫مانند اینکه حق خارج ش��دن از منطقه ازاد را نداش��تند‪،‬‬ ‫متعجب ش��دیم‪ .‬برهمین اساس اقای نهاوندیان به سرعت‬ ‫موض��وع را در هیات دولت مط��رح کردند و نتیجه مصوبه‬ ‫اخیری بود که از س��وی مع��اون اول رئیس جمهوری ابالغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬هیات وزی��ران در تازه ترین تصمیم‬ ‫خود درباره جذب س��رمایه گذاری خارجی مقرر کرد اتباع‬ ‫خارجی که دست کم ‪ 250‬هزار دالر یا معادل ان به ارزهای‬ ‫دیگر در بانک های ایران س��پرده بلندمدت گذاش��ته یا در‬ ‫ای��ران س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬پس از تایی��د وزارت اقتصاد‬ ‫مجوز ‪ 5‬س��اله اقامت در ایران دریافت می کنند‪ .‬البته این‬ ‫تصمی��م هی��ات دولت‪ ،‬جدید نیس��ت و پیش ازاین هم بر‬ ‫مبنای قانون حمایت و تش��ویق س��رمایه گذاری خارجی‪،‬‬ ‫ان دس��ته از س��رمای ه‪‎‬گذارانی که ‪ ۳۰۰‬هزار دالر در کشور‬ ‫سرمایه گذاری داشتند‪ ،‬برای ‪ ۳‬سال اقامت ایران را دریافت‬ ‫می کردند؛ اما اکنون برای تش��ویق بیش��تر سرمایه گذاران‬ ‫خارجی برای حضور در ایران‪ ،‬این مدت زمان افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رعایت عدالت در توزیع‬ ‫مجوز های نمایشگاهی‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولید و کیفیت میوه نخلستان ها افزایش یافت‬ ‫یادداشت‬ ‫«مهارت اموزی»‬ ‫جدی ‬ ‫شده است‬ ‫امان سیل و ملخ ها به خرما‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نشست اصناف با سازمان‬ ‫امور مالیاتی و بانک مرکزی‬ ‫ات��اق اصن��اف ای��ران در ‪ ۲‬روز گذش��ته‪،‬‬ ‫نشست های مهمی داشته است‪.‬‬ ‫و بر اس��اس اخبار منتش��ر‬ ‫به گزارش‬ ‫ش��ده در کانال خبری اتاق اصناف تهران‪ ،‬شنبه‬ ‫‪ ۲۲‬تیر‪ ،‬هیات رئیسه اتاق های اصناف‪ ،‬بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی و تع��اون ایران با‬ ‫عبدالناص��ر همت��ی رئیس کل بان��ک مرکزی‬ ‫درباره ارائه تسهیالت و رفع موانع ارزی و ریالی‬ ‫در تولید و صادرات نشس��تی داش��تند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬یکش��نبه ‪ ۲۳‬تیر نیز نشست مشترک اتاق‬ ‫اصناف ایران و تهران با س��ازمان امور مالیاتی به‬ ‫منظ��ور پیگیری امور مالیات��ی اصناف با حضور‬ ‫س��عید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران‪ ،‬قاسم‬ ‫نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران و ابراهیم‬ ‫درس��تی نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در اصناف کشور و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف‬ ‫ایران و تهران برگزار ش��د‪ .‬جزئیات و نتیجه این‬ ‫نشس��ت ها تا لحظه تنظیم این خبر اعالم نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امارگیری از باغداران‬ ‫سمینار اموزشی امارگیری باغداری با حضور‬ ‫کارشناس��ان مس��ئول دفترهای امار س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی اس��تان ها‪ ١٦ ،‬تا ‪ ١٨‬تیر‬ ‫س��ال جاری به صورت غیرحض��وری به منظور‬ ‫اش��نایی کارشناسان اس��تانی با اهداف اجرای‬ ‫این امارگیری‪ ،‬پرس��ش ها طرح شد و گرداوری‬ ‫اطالعات به مرحله اجرا درامد‪ .‬به گزارش سایت‬ ‫مرک��ز ام��ار ایران‪ ،‬ای��ن امارگی��ری به صورت‬ ‫نمونه گی��ری از ‪ ٣٠‬تی��ر تا ‪ ٢٢‬مرداد در س��طح‬ ‫بی��ش از ‪٣‬ه��زار و ‪ ٩٩٥‬ابادی و ش��هر نمونه در‬ ‫سراس��ر کش��ور و با مراجعه به بیش از ‪٤٥‬هزار‬ ‫بهره بردار دارای فعالیت باغ اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی تولید‬ ‫محسن رشید فرخی‬ ‫رئی��س انجمن ملی خرما درباره ب��ازار داخلی این‬ ‫محصول گفت‪ :‬درحال حاضر خرمای سال گذشته در‬ ‫انبارها موجود است و کمبودی از این لحاظ نداریم و‬ ‫در صورت نیاز بازار‪ ،‬این خرما ها وارد بازار می ش��وند‪.‬‬ ‫درباره تولید هم به نظر نمی رس��د مش��کلی داش��ته‬ ‫باشیم و پیش بینی حداکثر تولید را داریم‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر با توجه به ش��رایط مس��اعد اقلیمی پیش بینی‬ ‫می ش��ود که تولید خرما در س��ال زراع��ی جدید به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫محسن رشید فرخی در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬درباره‬ ‫پیش بین��ی قیمت ه��ا نی��ز اظهار کرد‪ :‬ن��رخ خرما را‬ ‫نمی توان تنها به میزان تولید وابسته دانست‪ ،‬چراکه‬ ‫معیار های متفاوتی در نرخ نهایی تاثیر گذار است‪ .‬نرخ‬ ‫داده های کشاورزی‪ ،‬س��م و کود و‪ ...‬باال رفته و اینها‬ ‫در نرخ نهایی تاثیر گذار است‪ .‬کشاورز متاثر از تورمی‬ ‫اس��ت که در کش��ور وجود دارد‪ .‬ام��ا درمجموع باید‬ ‫قیمت ها عادالنه باش��د‪ .‬بای��د معیارهای تاثیر گذار بر‬ ‫نرخ محاس��به ش��ود و بعد گفت نرخی ب��اال یا پایین‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ه این پرس��ش که ایا س��یل و حمله ملخ ها‬ ‫در کیفیت خرم��ای تولیدی تاثیر گ��ذار خواهد بود‪،‬‬ ‫اینگونه پاسخ داد‪ :‬س��یل تنها در خوزستان به خرما‬ ‫اسیب رساند و در سایر مناطق تولید خرما با مشکل‬ ‫سیل روبه رو نبودیم و حمله ملخ ها هم تولید خرما را‬ ‫انچنان متاثر نکرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫دبی��ر انجم��ن مل��ی خرم��ای ای��ران نی��ز گفت‪:‬‬ ‫بارندگی های پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری‬ ‫موج��ب افزایش عملک��رد ‪۱.۵‬تنی تولی��د خرما در‬ ‫استان های خوزستان و بوشهر شده است‪.‬‬ ‫مقداد تکلوزاده در گفت وگ��و با ایلنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫به طور معمول متوس��ط تولید خرما در اس��تان های‬ ‫خوزستان و بوش��هر ‪ ۵‬تن در هر هکتار است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیش بینی می شود‪ ،‬در سال جاری میزان تولید‬ ‫خرما در هر هکتار در این دو اس��تان با افزایش بیش‬ ‫از ‪۱.۵‬تنی به ‪ ۶.۵‬تا ‪ ۶.۷‬تن برسد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پ��س از اینک��ه از حج��ره باب��ا و اقاج��ون و‬ ‫خان عم��و بیرون زدیم و تن به اموزش های مادر‬ ‫و مادربزرگ و گلدوزی و خیاطی ندادیم و رفتن‬ ‫به دانش��گاه را برای اش��تغال کافی دانستیم‪ ،‬به‬ ‫یکب��اره با افت مهارت در جامعه روبه رو ش��دیم‪.‬‬ ‫ب��ه مرور کارگرهایی که در کارگاه ها مانده بودند‬ ‫و به دانش��گاه نرفته بودند را س��طح پایین تصور‬ ‫کردیم و بعد ها که کارمان گیر مهارت انها ش��د‪،‬‬ ‫روش کارشان را سنتی و غیر قابل قبول خواندیم‪.‬‬ ‫ام��ا ح��اال ب��ه روزهایی رس��یده ایم ک��ه نیاز به‬ ‫مهارت اموزی در جامعه دوباره احساس می شود‪.‬‬ ‫ب��اور کرده ای��م که همگی از کودک تا س��المند‪،‬‬ ‫بی تجربه یا باتجربه‪ ،‬نیاز به کس��ب مهارت داریم‬ ‫و این ب��ار مهارت اموزی ه��ا ش��کلی مدرن تر به‬ ‫خود گرفته اس��ت‪ .‬اگر به بیلبوردهای تبلیغاتی‬ ‫س��ازمان ها در سطح ش��هر نگاه کنیم‪ ،‬می بینیم‬ ‫که ش��عار ها و جمالت��ی درب��اره مهارت اموزی‬ ‫نوش��ته اند‪ .‬به مدرس��ه ها که سر بزنیم می بینیم‬ ‫ک��ه برخ��ی از انها به اموزش مه��ارت به دانش‬ ‫اموزان ش��ان هم��ت گمارده ان��د‪ .‬در اتاق ه��ای‬ ‫اصناف و اتحادیه ها که س��ال ها به عنوان کس��به‬ ‫سنتی ش��ناخته می شدند که می رویم می بینیم‬ ‫دس��تاورد هایی درباره اموزش مهارت داشته اند‪.‬‬ ‫حت��ی برخ��ی از واحدهای تولی��دی‪ ،‬توزیعی و‬ ‫خدمات��ی نی��ز ب��ه کارکنان خ��ود اموزش های‬ ‫حرف��ه ای می دهند‪ .‬فرانچای��ز بقالی های محلی‬ ‫را راه می اندازی��م و ب��ه انها ام��وزش مهارت در‬ ‫فروش می دهی��م‪ .‬حتی برندهای پوش��اک هم‬ ‫به تازگی ش��ورایی راه اندازی کرده اند که اگرچه‬ ‫با هم رغیب هس��تند اما به ه��م مهارت هایی را‬ ‫ام��وزش می دهن��د و معتقدن��د در نهایت قوت‬ ‫گرفت��ن رغیبان ش��ان به سودش��ان خواهد بود‪.‬‬ ‫ایده پردازان صنایع دستی س��راغ روستانشینان‬ ‫می رون��د و به انها مهارت ه��ای جدیدی را برای‬ ‫بهبود بازار کار صنایع دس��تی اموزش می دهند‪.‬‬ ‫در صنع��ت گردش��گری و بوم گردی نیز ش��اهد‬ ‫افزایش مهارت اموزی هس��تیم‪ .‬سازمان اموزش‬ ‫ی و حرفه ای هم که از گذشته بوده‪ ،‬همچنان‬ ‫فن ‬ ‫ب��ا قدرت کار می کند‪ .‬همه جا صحبت از افزایش‬ ‫مهارت اس��ت و به م��رور در حال «خوداموزی»‬ ‫هستیم؛ یعنی خودمان دور هم جمع می شویم و‬ ‫با تبادل نظر به مهارت های جدید می رسیم‪ .‬حاال‬ ‫به هفته مهارت هم نزدیک می شویم و قرار است‬ ‫از ‪ ۳۱‬تیر تا ‪ ۶‬مرداد‪ ،‬مهارت اموزی را مورد نقد‪،‬‬ ‫بررس��ی و قدردانی قرار دهیم‪ .‬اینها همه نش��انه‬ ‫خوبی است‪ .‬نش��انه اینکه مهارت اموزی اگرچه‬ ‫چندس��الی زیر سایه سنگین س��واد دانشگاهی‬ ‫گم ش��ده بود اما حاال دوب��اره جایگاه خود را در‬ ‫میان افکار عمومی و تصمیم گیری های ملی پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫تابس��تان است و فصل برداش��ت خرما در برخی از‬ ‫مناطق فرا رسیده است‪.‬‬ ‫تیر که می رس��د‪ ،‬هوای بوشهر شرجی می شود اما‬ ‫در همین ه��وای نامطلوب خرماچینان از نخل ها باال‬ ‫می رون��د تا محصول را برداش��ت کنند‪ .‬گرمای بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درج��ه تیر و مرداد بوش��هر به فصل خرماپزان‬ ‫معروف ش��ده و مرداد در این خطه‪ ،‬چله بزرگ است‪.‬‬ ‫شهرستان رودان استان هرمزگان هم چیدن خرما را‬ ‫در ‪ ۹‬هزار هکتار نخلستان اغاز کرده است‪ .‬اما شرایط‬ ‫خرما در انبارها‪ ،‬بازار و البته در تولید چگونه اس��ت؟‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کارشناس��ان می گویند بارش های‬ ‫امس��ال بر تولی��د خرما تاثیر مثبت داش��ته و حمله‬ ‫ملخ ها به نخلس��تان های خوزستان نیز صدمه خاصی‬ ‫وارد نکرده است‪.‬‬ ‫محس��ن رش��ید فرخی‪ :‬س��یل تنها در خوزس��تان به خرما اس��یب‬ ‫رس��اند و در س��ایر مناط��ق تولی��د خرم��ا با مش��کل س��یل روبه رو‬ ‫نبودی��م و حمل��ه ملخ ها ه��م تولید این محص��ول را انچن��ان متاثر‬ ‫نکرد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افزای��ش تولید خرما همراه با بهبود‬ ‫کیفیت بوده اس��ت و می توان گفت در س��ال جاری‬ ‫خرمای باکیفیت تری برای عرضه به بازارهای داخلی‬ ‫و خارجی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫تکلوزاده با بیان اینکه تنها ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد خرمای‬ ‫کشور صادر می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬همین میزان اندک نیز‬ ‫موج��ب تنظیم بازار و تعادل در قیمت ها می ش��ود و‬ ‫تولید را برای نخلستان داران توجیه پذیر می کند‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن ملی خرمای ایران اع��زام هیات های‬ ‫تجاری به کش��ورهای هدف صادراتی ب��رای رایزنی‬ ‫و فراه��م ک��ردن زمین��ه حض��ور در نمایش��گاه ها و‬ ‫تجدیدنظ��ر در مق��ررات صادرات��ی را از اقدامات��ی‬ ‫برش��مرد که می تواند در بازایابی و بازارس��ازی های‬ ‫جدید برای عرضه خرمای کشور موثر باشد‪ .‬تکلوزاده‬ ‫میزان تولید خرما در س��ال ج��اری را یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار تن پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برداشت ‪ ۴۰‬هزار تن خرما از رودان‬ ‫برداش��ت خرم��ا از ‪ ۹‬ه��زار هکتار نخلس��تان های‬ ‫شهرستان رودان استان هرمزگان اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری صدا و س��یما‪ ،‬مدیر جهاد‬ ‫کشاورزی شهرس��تان رودان پیش بینی کرد بیش از‬ ‫‪۴۰‬هزار تن خرما برداش��ت شود‪ .‬ضیاء الدین صامتی‬ ‫افزود‪ :‬از مهم ترین انواع خرما در شهرس��تان رودان؛‬ ‫کریت��ه‪ ،‬المهتری‪ ،‬مرداس��نگ‪ ،‬خنی��زی و مضافتی‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬محصوالت برداشت شده به بازار های‬ ‫داخلی فرس��تاده می ش��وند‪ .‬برداش��ت خرما در این‬ ‫منطقه هرس��ال از اواس��ط خرداد اغاز می ش��ود و تا‬ ‫پایان مهر ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خرمای خوزستان مدیریت واحد ندارد‬ ‫نایب رئی��س انجمن خرمای خوزس��تان نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در استان خوزستان حدود ‪ ١٨٠‬تا ‪٢٠٠‬میلیون‬ ‫تن خرما تولید می ش��ود که بی��ش از ‪ ٥٠‬درصد این‬ ‫محصول صادر می ش��ود‪ .‬خرما در خوزس��تان بعد از‬ ‫نفت و پتروش��یمی ثروت بزرگ این استان است‪ .‬در‬ ‫این اس��تان هم انواع خرم��ای درجه یک و مرغوب و‬ ‫هم صنعتی داریم که هر کدام کاربرد خود را دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی اهواز‪ ،‬سید موسی موسوی افزود‪:‬‬ ‫خوزس��تان با داشتن بیش از ‪ ٧٠‬نوع خرما و ظرفیت‬ ‫باالی این محصول نقش بس��زایی در ایجاد اش��تغال‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به چالش های اخیر در اس��تان و بحران‬ ‫سیل‪ ،‬تنها محصولی که اسیب جدی به ان وارد نشد‬ ‫خرم��ا بود چراکه این محصول مقاوم بوده و کمترین‬ ‫خسارت را در شرایط گوناگون می بیند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بررس��ی هایی که در نشست های‬ ‫کارگ��روه خرم��ا در ات��اق بازرگان��ی اه��واز انج��ام‬ ‫ش��د‪ ،‬متوجه ش��دیم که خرما در اس��تان‪ ،‬مدیریت‬ ‫واح��د و مس��تقلی ن��دارد و ه��ر نه��ادی بس��ته به‬ ‫مناف��ع خود نس��خه ای برای این محص��ول می پیچد‬ ‫ک��ه ارتب��اط خوب��ی هم بی��ن ای��ن نهاد ه��ا وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫موسوی با بیان اینکه ‪ ٤٧‬وظیفه برای انجمن خرما‬ ‫در اساس��نامه ان درنظر گرفته شده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫انجمن خرما فعالیت گسترده ای دارد و افراد حقیقی‬ ‫و حقوقی می توانند عضو ان شوند‪ .‬نایب رئیس انجمن‬ ‫خرمای خوزستان اظهار کرد‪ :‬پس از انتخابات انجمن‬ ‫نخستین نشست در شادگان برگزار شد که نخستین‬ ‫مصوبه ان مستقل شدن انجمن خرمای خوزستان از‬ ‫انجمن ملی خرما است؛ ازاین رو حساب مالی انجمن‬ ‫به صورت جداگانه و فعالیت ان مستقل خواهد بود‪ .‬با‬ ‫همکاری ‪ ۳‬اتاق بازرگانی در استان می توانیم فعالیت‬ ‫خ��ود را پیش ببریم و عضوگیری انجمن را توس��عه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس اطالع��ات به دس��ت ام��ده از اخرین‬ ‫قیمت ها در میدان ه��ای میوه و تره بار هر کیلو خرما‬ ‫پیارم درجه یک ‪ ۳۷‬هزار تومان و درجه ‪ ۳۲ ،۲‬هزار‬ ‫توم��ان؛ هر کیل��و خرمای بیزو درجه ی��ک ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫توم��ان و درجه ‪ ۱۷ ،۲‬ه��زار تومان؛ هر کیلو خرمای‬ ‫الویی درجه یک ‪ ۱۸‬هزار تومان و درجه ‪ ۱۵ ،۲‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫پیش بینی کاهش نرخ سیب زمینی در بازار‬ ‫رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرک��زی میوه و تره بار‬ ‫گفت‪ :‬عرضه انبوه س��یب زمینی در اواسط مرداد از همدان‪،‬‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬عجب ش��یر و اردبیل منجر به شکسته شدن نرخ‬ ‫این محصول در بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ن صابری در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫از کاه��ش چش��مگیر نرخ س��یب زمینی در هفته های اینده‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬عرض��ه انبوه س��یب زمینی در اواس��ط‬ ‫م��رداد از هم��دان‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬عجب ش��یر و اردبیل منجر‬ ‫به شکس��ته ش��دن ن��رخ ای��ن محص��ول در ب��ازار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نرخ سیب زمینی تا اواسط‬ ‫م��رداد تغییر محسوس��ی نخواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگرچه بخش��ی از س��یب زمینی اصفهان وارد بازار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اما تا زمانی که عرضه س��یب زمینی‬ ‫به انبوه نرس��د‪ ،‬ن��رخ در همین ح��د باقی خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫صابری درباره اینکه ای��ا وضع عوارض صادراتی‬ ‫ب��ر س��یب زمینی‪ ،‬تغییری بر ن��رخ محصول ایج��اد خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این مس��ئله نمی تواند بر نرخ س��یب زمینی‬ ‫در ب��ازار تاثیرگ��ذار باش��د و به عبارت دیگ��ر ت��ا زمانی که‬ ‫اتفاق��ی در عرضه رخ ندهد‪ ،‬ن��رخ تغییری نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه بارفروش��ان نرخ ه��ر کیلوگرم‬ ‫س��یب زمینی را در می��دان مرکزی بارفروش��ان ‪۵‬‬ ‫ت��ا ‪۷‬هزار تومان اعالم ک��رد و گفت‪ :‬هم اکنون جز‬ ‫س��یب زمینی‪ ،‬ب��ازار س��ایر محصوالت از ش��رایط‬ ‫متعادلی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه س��االنه ‪ ۵‬میلیون تن س��یب زمینی در‬ ‫کش��ور تولید می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬با احتس��اب تولی��د داخل‪،‬‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن س��یب زمینی م��ازاد داریم که‬ ‫رکود گریبان گیر بازار خدمات رایانه‬ ‫رئیس اتحادی��ه خدمات رایانه اصفه��ان گفت‪ :‬رکود‬ ‫ش��امل حال واحد های صنفی اتحادیه خدمات رایانه نیز‬ ‫شده و خرید و فروش در موارد محدودی انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی اتاق‬ ‫اصناف اصفهان‪ ،‬مجید کرباس��چی با بیان اینکه اماری‬ ‫از میزان ف��روش کاالهای قاچاق در بازار خدمات رایانه‬ ‫در دست نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون گزارشی پیرامون‬ ‫فروش کاالی قاچاق در واحد های صنفی مربوط به اتحادیه خدمات رایانه وجود‬ ‫نداش��ته و بازرس��ی اصناف به صورت کامل از تمام واحدهای صنفی بازرس��ی‬ ‫و نظ��ارت می کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬باید نرخ مصوب اتحادیه ب��رای ارائه خدمات به‬ ‫مشتریان در تمام واحدهای صنفی رعایت شود و درصورتی که بازرسان با اجرا‬ ‫نش��دن نرخ ها در یک واحد صنفی روبه رو ش��وند از ادامه تخلف ان جلوگیری‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬رئیس اتحادیه خدمات رایانه اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح‬ ‫ش��بنم در اتحادیه خدمات رایانه متوقف شده اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش‬ ‫نرخ همگانی که مربوط به اثرات تحریم ها و نوس��انات ارزی بود شامل خدمات‬ ‫رایانه ای و کاالهای الکترونیک ازجمله نوت بوک ها نیز ش��ده اس��ت‪ .‬کرباسچی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تغییرات قیمتی و افزایش نرخ ها مربوط به سال ‪ ۹۸‬نیست بلکه چند‬ ‫ماه پیش افزایش قیمت ها رخ داده و نرخ های مصوب اتحادیه برای ارائه خدمات‬ ‫به مشتریان تاکنون ثابت بوده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از این میزان با کس��ر میزان صنای��ع تبدیلی و بذر‬ ‫مصرفی باید به بازار های هدف صادر شود‪.‬‬ ‫صابری کاهش تولید و س��طح زیر کش��ت سیب زمینی را‬ ‫یکی دیگ��ر از دالیل افزایش نرخ در بازار اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫اگرچه امار دقیقی از میزان تولید‪ ،‬س��طح زیر کشت و سرانه‬ ‫مصرف نداریم‪ ،‬اما در برخی سال ها تولید محصول به قدری‬ ‫باال می رود که برداش��ت ان برای کش��اورز صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد و در مقابل یک س��الی به حدی تولید کاهش می یابد‬ ‫ک��ه مصرف کنن��دگان به س��بب کمبود عرض��ه مجبورند با‬ ‫قیمت های باال اقدام به خرید محصول کنند‪.‬‬ ‫رسته های صنفی نیازمند سالم سازی‬ ‫رئیس ات��اق اصناف ته��ران درب��اره ادغام‬ ‫اتحادیه ه��ا بی��ان کرد‪ :‬در ای��ن زمینه بر این‬ ‫نظر هستم که در وهله نخست باید رسته های‬ ‫صنفی سالم سازی و کارشناسی شوند‪ ،‬برخی‬ ‫از رس��ته های درحال حاض��ر در چند اتحادیه‬ ‫مش��ترک ب��وده که همی��ن عام��ل منجر به‬ ‫اختالف ه��ای بس��یار در اتحادیه ه��ا خواهد‬ ‫ش��دازاین رو با کارشناسی دقیق‪ ،‬هر کدام در جای خود‬ ‫ق��رار می گیرند و پس از کارشناس��ی به راحتی می توان‬ ‫برای ادغام تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف تهران‪،‬‬ ‫قاس��م ن��وده فراهان��ی ب��ا تاکید ب��ر اهمی��ت توجه به‬ ‫کارگاه‪‎‬های تولیدی‪ -‬صنفی در س��ال رونق تولید گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان صنفی و کارگاه‪‎‬های کوچک تولیدی امید‬ ‫کشور هستند چراکه هم توان مدیریت و هم توان تولید‬ ‫دارن��د‪ .‬رئیس ات��اق اصناف تهران تصری��ح کرد‪ :‬در این‬ ‫راس��تا نهادهای مس��ئول باید موانع را از بین ببرند و به‬ ‫تولیدکننده کمک کنند که در این صورت نتیجه بسیار‬ ‫بهت��ر ازانچه تصور می کنند‪ ،‬خواهد ش��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫همین کارگاه های کوچک تولیدی توان رقابت‬ ‫با بس��یاری از کش��ورهای اروپای��ی را دارند و‬ ‫می توانند به ان کشورها صادرات داشته باشند؛‬ ‫اما متاسفانه روزبه روز از تعدادشان کم می شود‬ ‫و تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با توجه به پیام رهبر معظم‬ ‫انق�لاب‪ ،‬انچه امروز باید به ان بها دهیم‪ ،‬رونق‬ ‫تولید است؛ چراکه هر کشوری با تولید و اشتغال می تواند‬ ‫به صعود و س��ربلندی و قدرت اقتصادی برسد؛ ازاین رو‬ ‫ب��رای این تحقق هدف تمامی اتحادیه ها به منظور رونق‬ ‫تولید و مدیریت در کسب وکار مشتاقانه تالش می کنند؛‬ ‫ام��ا برای موفقیت اقتصادی در کش��ور همه جورچین ها‬ ‫باید به درستی در کنار یکدیگر قرار بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬درحال حاضر رکود‬ ‫ب��ازار‪ ،‬هزینه های زیاد تولید‪ ،‬همچنین بروکراس��ی های‬ ‫اداری‪ ،‬دس��ت و پ��ای تولیدکنن��ده را قف��ل و از تولید‬ ‫جلوگی��ری کرده اس��ت‪ .‬موان��ع تولی��د‪ ،‬تولیدکننده را‬ ‫روزب��ه روز مایوس و خس��ته می کند‪ ،‬چ��ه انکه تمامی‬ ‫سرمایه خود را در این راه از دست می دهد؛ بر این اساس‬ ‫اگر در کش��ور به دنبال تولید هستیم باید در جهت ان‬ ‫تالش کرده و مسیر را هموار کنیم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران همچنین درباره اصالح قانون‬ ‫نظام صنفی گفت‪ :‬هنوز هیچ گونه اصالحیه ای به مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تقدیم نشده است‪ .‬در دوره گذشته در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬که قانون اصالح شد به دلیل حضور نداشتن‬ ‫در صحن علن��ی مجلس و اطالع نیافت��ن از اصالحاتی‬ ‫که به قانون خورد اصناف نتوانس��تند از حقوق ش��ان در‬ ‫مجلس دفاع کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انچه امروز بیش��تر م��ورد اعتراض اصناف‬ ‫اس��ت‪ ،‬تعیی��ن م��دت حضور اف��راد صنفی در س��مت‬ ‫هیات مدیره ه��ای ات��اق و اتحادیه هاس��ت‪ .‬تعیین مدت‬ ‫مش��خص برای خدم��ت هیات مدیره در ح��وزه اصناف‬ ‫تصمیمی غیرمنصفانه و غیرکارشناس��انه بوده و انتخاب‬ ‫هیات مدیره ها با اراده و نظر شخصی مردم است‪ .‬فراهانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هیات مدیره اتحادیه ها و اتاق اصناف انتخابی‬ ‫هستند و نه انتصابی‪ ،‬در این زمینه و موارد دیگر که باید‬ ‫در قانون بیشتر به ان پرداخته شود نشست هایی برگزار‬ ‫شده اما هنوز به طور کتبی به مجلس ارائه نشده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫توسعه کشور بدون نظام مالیاتی صحیح‪ ،‬امکان پذیر نیست‬ ‫رابطه نفت و بودجه باید قطع شود‬ ‫پ��س از اعمال تحریم ها و نوس��ان های چند وقت اخیر‬ ‫ب��ازار ارز حجم زیادی از نقدینگی های موجود در کش��ور‬ ‫به س��مت بازارهای غیر مولد همچون‪ ،‬ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬مسکن‪،‬‬ ‫خودرو و‪ ...‬سرازیر شد‪ .‬این مسئله سبب شد تا قیمت ها به‬ ‫شکل افسارگسیخته در تمامی بخش های اقتصاد افزایش‬ ‫یابد و از این بابت س��ود کالنی نصیب برخی افراد شود‪ .‬از‬ ‫انجا که دالالن و سفته بازان در بازارهای گوناگون همواره‬ ‫حضور داش��ته اند و این موضوع به یکی از مشکالت اصلی‬ ‫اقتصاد کش��ور تبدیل شده اس��ت‪ ،‬در مدت اخیر نیز این‬ ‫ افراد به التهاب ها و رش��د س��ریع تر قیمت ها دامن زدند‬ ‫ ‬ ‫وسود های کالنی را به دست اوردند‪.‬‬ ‫یک��ی از موضوع های��ی ک��ه در کن��ار برنامه ریزی های‬ ‫گوناگون برای کنترل و تنظیم این بازارها و کمرنگ کردن‬ ‫فعالی��ت س��فته بازان و دالالن و همچنی��ن جلوگیری از‬ ‫فراری��ان مالیات��ی از ماه های گذش��ته مطرح می ش��ود‪،‬‬ ‫مالیات س��تانی از س��وداگران‪ ،‬س��فته بازان و ان دس��ته‬ ‫از اف��رادی اس��ت که فعالیتی انج��ام می دهند اما مالیات‬ ‫نمی دهن��د؛ موضوعی که در دنیا به عن��وان ابزاری برای‬ ‫رفتارسازی در اقتصاد به کار می رود اما در کشور ما کمتر‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دول��ت و مجل��س ب��ا هماهنگ��ی س��ایر حوزه ه��ای‬ ‫سیاس��ت گذاری در اقتصاد‪ ،‬در تالش هستند تا بتوانند از‬ ‫طریق مالیات ستانی و بهسازی روش ها در حوزه مالیاتی‪،‬‬ ‫ضم��ن بهبود وضعیت اقتص��ا د و کنترل بازارها‪ ،‬گامی در‬ ‫راس��تای ارتق��ای درامدهای مالیاتی دول��ت بردارند و با‬ ‫بکارگیری این روش ها جلوی فراریان مالیاتی را که تعداد‬ ‫انها کم نیست هم بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹از دالالن نشانی دقیقی نداریم‬ ‫در همین راستا‪ ،‬در نشستی که به تازگی علی الریجانی‪،‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی و برخی از‬ ‫مدیران این س��ازمان داشت‪ ،‬ضمن تاکید بر اینکه توسعه‬ ‫ح امکان پذیر نیست‪ ،‬اظهار‬ ‫کشور بدون نظام مالیاتی صحی ‬ ‫کرد‪ :‬باید نظام های جدیدی در حوزه مالیاتی کشور ایجاد‬ ‫ش��ود و همه باید در حوزه فرهنگ سازی مالیاتی فعالیت‬ ‫کنند و جنبه های اقناعی ان از سوی رسانه ها ارائه شود‪.‬‬ ‫رئیس نهاد قانون گذاری کش��و ر با بیان اینکه س��اختار‬ ‫دولت باید کوچک و به اندازه دخل کش��ور‪ ،‬هزینه ش��ود‬ ‫افزود‪ :‬در حوزه مالیاتی باید بهس��ازی روش ها‪ ،‬حرکت به‬ ‫س��مت سامانه های هوشمند و تبادل اطالعات انجام شود‬ ‫که اگر در این راستا دولت الکترونیک ایجاد شود‪ ،‬داده ها‬ ‫ب��ه یکدیگر متصل می ش��ود و می ت��وان از ان برای اداره‬ ‫درست کشور استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برخی زیر تیغ مالیات هس��تند‬ ‫و برخ��ی از پرداخ��ت ان ف��رار می کنن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬از‬ ‫تولیدکنن��ده مالیات گرفته می ش��ود اما از دالل نش��انی‬ ‫دقیقی وجود ندارد تا بتوان از او مالیات دریافت کرد‪.‬‬ ‫الریجانی با بیان اینکه درصد س��ود واحدهای تولیدی‬ ‫مش��خص است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ثروت های باداورده مربوط به‬ ‫کارخانه ها نمی ش��و د چرا که میزان درامدهای واحدهای‬ ‫تولیدی مش��خص اس��ت و صورت های مالی انها نمایان‬ ‫می کن��د که چه می��زان درامد کس��ب می کنند و ثروت‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫علی الریجانی‬ ‫ثروت ه��ای باداورده مرب��وط به کارخانه ها نمی ش��و د چرا که میزان‬ ‫درامد واحدهای تولیدی مشخص است و صورت های مالی انها نمایان‬ ‫می کن��د که چ��ه میزان درامد کس��ب می کنند و ثروت ب��اداورده ای‬ ‫ندارند‬ ‫ب��اداورده ای ندارن��د‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫همچنی��ن اف��زود‪ :‬مردم باید پول خود را وارد حوزه تولید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هزینه های تولید در کش��ور افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید به بخش تولید کش��ور کمک‬ ‫کرد و اگر واحدی جریمه مالیاتی داش��ت ‪ ،‬بخشوده شود‪،‬‬ ‫ش��ود و‬ ‫ ‬ ‫البته این مصوبه می تواند برای ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��ال اجرا‬ ‫پس از ان متوقف شود‪.‬‬ ‫الریجان��ی با تاکید ب��ر اینکه میزان معوق��ات مالیاتی‬ ‫بای��د کاهش یابد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تس��ری مالیات به س��ایر‬ ‫امور اقتصادی مانند ارز‪ ،‬اقدامی مثبت اس��ت اما موضوع‬ ‫مهم تر این است که باید از فرارهای مالیاتی که در کشور‬ ‫رخ می ده��د نی��ز جلوگیری ش��ود‪ .‬رئیس ق��وه مقننه با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه یکی از مش��کالت تولیدکنندگان‪ ،‬نظام‬ ‫فعلی مالیات س��تانی ارزش افزوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش‬ ‫مالیات ارزش افزوده در مدت‬ ‫ ‬ ‫کمیسیون اقتصادی درباره‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه اینده در دس��تور کار صحن علنی مجلس قرار‬ ‫می گیرد تا پس از بررسی و تصویب پرونده ان در مجلس‬ ‫بسته شود‪.‬‬ ‫رئی��س نه��اد قانون گذاری کش��ور با اش��اره به حجم‬ ‫گس��ترده قاچاق در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬میزان قاچاق در کش��ور‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۵‬میلیارد دالر اس��ت که باید بر کاالهای‬ ‫قاچاق جرایم سنگینی وضع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در وص�ول درامدهای مالیاتی نباید تولید‬ ‫اسیب ببیند‬ ‫فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این‬ ‫نشس��ت بر استقرار نظام هوش��مند مالیاتی تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی باید کم کم نفت از بودجه خارج و‬ ‫در اینده نه چندان دور رابطه نفت و بودجه قطع ش��ود و‬ ‫تمرکز کشور باید روی بحث مالیات قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درامده��ای مالیاتی که به دنبال وصول ان هس��تیم باید‬ ‫به گونه ای باش��د که به بخش تولید و فعالیت های س��الم‬ ‫اقتصادی اس��یب نرساند‪ .‬الزمه این موضوع سامان دادن‬ ‫نظام اطالعاتی اس��ت‪ ،‬یعنی نظام اطالعاتی از گسترش و‬ ‫جامعیت الزم برخوردار باش��د تا تمامی سطوح را پوشش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید در کش��ور تقاطع اطالعاتی ایجاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید اطالعات س��ازمان ام��ور مالیاتی با‬ ‫اطالعات سایر نهاد ها درباره یک مودی تقاطع داده شده‬ ‫و پاالیش ش��ود ک��ه این موضوع دق��ت کار را باال برده و‬ ‫وص��ول مالی��ات را بر مبنای اصول به حداکثر رس��انده و‬ ‫اجح��اف مالیاتی برای مودی را به حداقل می رس��اند که‬ ‫این موضوع یک گام به جلو است‪.‬‬ ‫دژپسند با بیان اینکه ضمن نیاز به درامد مالیاتی نباید‬ ‫به مودی فش��ار وارد شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر موضوع تقاطع‬ ‫اطالعات��ی رخ دهد مالیات یک اهرم فش��ار برای فعاالن‬ ‫اقتصاد نمی شود‪ ،‬بلکه یک اهرم برای توسعه فعالیت های‬ ‫اقتصادی سالم کشور شده و کارکرد ان نیز تغییر می یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی برای تحقق‬ ‫درامدهای مالیاتی به دنبال مالیات هوشمند است‪ ،‬یعنی‬ ‫یک نظام هوش��مند مالیاتی را طراحی و مس��تقر کرده و‬ ‫در ای��ن قالب حتی رواب��ط چهره به چهره پرداخت کننده‬ ‫مالی��ات و دریافت کنن��ده ان را حذف می کند به گونه ای‬ ‫ک��ه مودی مالیاتی ب��رای پرداخت مالیات در یک محیط‬ ‫الکترونیکی قرار گرفته و اقدام های خود را انجام می دهد‬ ‫و با ممیز مالیاتی نیز روبه رو نمی شود‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به مزایای نظام‬ ‫هوش��مند مالیاتی تصری��ح کرد‪ :‬از انجا که ب��ا ابزارهای‬ ‫هوش��مند مالیاتی‪ ،‬صحت ارق��ام و اعداد در قالب محیط‬ ‫ی می شود‪ ،‬سهولتی‬ ‫الکترونیکی با تقاطع اطالعاتی ارزیاب ‬ ‫گسترده برای مودی مالیاتی به وجود می اید و مودی نیز‬ ‫برای پرداخت مالیات خود رغبت پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری نهاد ها برای مبارزه با فرار مالیاتی‬ ‫همچنی��ن امیدعلی پارس��ا‪ ،‬رئیس کل س��ازمان امور‬ ‫امیدعلی پارسا‬ ‫مالیاتی کشور در دیدار با رئیس مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫مالیات را ابزار ثبات‪ ،‬پایداری‪ ،‬سالمت‪ ،‬شفافیت و عدالت‬ ‫اقتص��ادی دانس��ت و گفت‪ :‬هم اکنون یک��ی از مهم ترین‬ ‫دغدغه ه��ای ما نوین س��ازی نظام مالیات��ی در همه ابعاد‬ ‫به ویژه طراحی و اس��تقرار س��امانه های هوشمند مالیاتی‬ ‫مبتنی ب��ر ریز داده های تمامی نهاد ه��ای اجرایی دولتی‬ ‫و غیردولت��ی موض��وع م��واد ‪ ۱۶۹‬و ‪ ۱۶۹‬مک��رر قان��ون‬ ‫مالیات های مس��تقیم و اصالح فرایندهای حسابرس��ی و‬ ‫دادرسی و وصول مالیات است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��ازمان ام��ور مالیات��ی وظیفه‬ ‫خطی��ری برعه��ده دارد و تاکنون اقدام های اساس��ی در‬ ‫زمین��ه مدرن س��ازی نظ��ام مالیات��ی انجام داده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ا اس��تفاده از ابزاره��ای الکترونیکی س��رعت‪،‬‬ ‫دق��ت و س��هولت ام��ور مالیات��ی را افزای��ش دادی��م و‬ ‫زیرس��اخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با بیان اینکه‬ ‫زیرس��اخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم‬ ‫ش��ده اما همکاری همه نهاد ها و ارائه اطالعات مورد نیاز‬ ‫نظام مالیاتی‪ ،‬الزمه مبارزه با فرار مالیاتی است‪ ،‬در ادامه‬ ‫اصالح پایه های مالیاتی و اصالح شکل های درامد و هزینه‬ ‫کشور را الزم شمرد و تاکید کرد‪ :‬حاکمیت ها باید بدانند‬ ‫چه کس��ی‪ ،‬کجا و چقدر درامد دارد و برای این کار باید‬ ‫زیرس��اخت های الکترونیکی فراهم شود و همه نهادهای‬ ‫اجرایی موظف ش��وند اطالعات افراد و شرکت ها را کامل‪،‬‬ ‫دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تکلیف تمامی نهاد های اجرایی به ارائه‬ ‫اطالع��ات مورد نی��از نظام مالیاتی بر مبن��ای ماده ‪۱۶۹‬‬ ‫و ‪ ۱۶۹‬مک��رر قانون مالیات های مس��تقیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه هفته گذش��ته جلسه بس��یار خوبی در این‬ ‫باره برگزار ش��د که امیدواریم با توافق های حاصل ش��ده‬ ‫رون��د دسترس��ی م��ا ب��ه اطالع��ات ش��تاب بیش��تری‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫پارسا استقرار س��امانه های فروشگاهی را یکی دیگر از‬ ‫مهم ترین برنامه های سازمان امور مالیاتی دانست و گفت‪:‬‬ ‫با استقرار این سامانه که مکمل برنامه های اطالعاتی نظام‬ ‫مالیاتی اس��ت می توانیم ش��اهد یک نظام مالیاتی کامال‬ ‫مدرن در کشور باشیم‪.‬‬ ‫درامدهای‬ ‫مالیاتی که به‬ ‫دنبال وصول ان‬ ‫هستیم باید به‬ ‫گونه ای باشد که‬ ‫به بخش تولید‬ ‫و فعالیت های‬ ‫سالم اقتصادی‬ ‫اسیب نرساند‬ ‫حاکمیت ها باید‬ ‫بدانند چه کسی‪،‬‬ ‫کجا و چقدر‬ ‫درامد دارد و‬ ‫برای این کار باید‬ ‫زیرساخت های‬ ‫الکترونیکی‬ ‫فراهم شود‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعاالن اقتصاد بخش غیردولتی‪:‬‬ ‫همه توان خود را برای رفع موانع فعاالن بخش خصوصی به کار می گیریم‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی در دیدار با هیات رئیس��ه اتاق های‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬تعاون و اصناف ایران با بیان اینکه بانک مرکزی در‬ ‫راس��تای حفظ تعادل بازارها‪ ،‬کنترل بازار ارز را در دستور کار‬ ‫دارد ابراز امیدواری کرد با تداوم ارامش نس��بی بازارها ش��اهد‬ ‫رونق بیشتر تولید باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬در نشست هم اندیشی‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی با اعض��ای هیات رئیس��ه اتاق های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬تعاون و اصناف ایران‪ ،‬همتی با تاکید بر اینکه بخش‬ ‫غیردولت��ی بازوی توانمند اقتصاد کش��ور اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بانک مرکزی تمام تالش خود را برای رفع موانع فعاالن بخش‬ ‫غیردولت��ی به کار می گیرد‪ .‬همتی با اش��اره به نزدیک ش��دن‬ ‫ن��رخ ارز بازار ازاد به ارز نیمایی گفت‪ :‬خوش��بختانه بازار ارز از‬ ‫ثبات برخوردار اس��ت و روند بازگش��ت ارز حاصل از صادرات‬ ‫بهبود یافته ک ه اس��تقبال فعاالن اقتصا د از سیاس��ت های ارزی‬ ‫اخیر را نش��ان می دهد ‪ .‬رئی��س کل بانک مرکزی همچنین در‬ ‫پاسخ به درخواس��ت های فعاالن اقتصاد بخش های غیردولتی‬ ‫برای تامین مالی واحدهای تولیدی به تشریح برنامه های بانک‬ ‫مرکزی برای هدایت نقدینگ��ی به واحدهای تولیدی پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬بان��ک مرکزی حمایت از واحده��ای تولیدی کوچک‬ ‫و متوس��ط را به طور ج��دی پیگیری می کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در همین راس��تا و ب��ه منظور جلوگیری از رک��ود‪ ،‬برنامه های‬ ‫جدید بانک مرک��زی پس از نظرخواهی از کارشناس��ان پولی‬ ‫کش��ور در ح��ال تدوین اس��ت و در قالب «ط��رح تامین مالی‬ ‫مولد» اجرایی خواهد ش��د‪ .‬همتی با اشاره به اینکه نظام بانکی‬ ‫با وجود محدودیت های موجود همواره پش��تیبان بخش تولید‬ ‫کش��ور بوده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امسال میزان پرداخت تسهیالت‬ ‫به بخش های تولیدی افزایش خواهد یافت و تا سقف ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان اعتبار به «‪ »SME‬ه��ا اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫اعضای هیات رئیسه اتاق های بازرگانی‪ ،‬تعاون و اصناف ایران در‬ ‫این جلسه با تشکر از توجه بانک مرکزی به دغدغه های فعاالن‬ ‫بخش ه��ای غیردولتی‪ ،‬ثبات بازارها به وی��ژه بازار ارز را حاصل‬ ‫تدابیر بانک مرکزی دانس��تند و از روند ان ابراز رضایت کردند‪.‬‬ ‫نمایندگان فع��االن اقتصاد بخ��ش غیردولتی همچنین ضمن‬ ‫اعالم امادگی برای تعامل و همراهی بیش��تر با سیاس��ت های‬ ‫بان��ک مرکزی به طرح دغدغه های خود درباره رفع موانع ارزی‬ ‫و ریالی تولید و صادرات‪ ،‬افزایش تعامل تجاری با همس��ایگان‪،‬‬ ‫تسریع در رفع تعهد ارزی از طریق واردات در برابر صادرات و‪...‬‬ ‫پرداختند و خواس��تار برگزاری پیوسته این جلسه ها شدند که‬ ‫این درخواس��ت با موافقت عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی همراه بود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹‪ ۲۱‬ه�زار و ‪ ۵۰۰‬زوج از بان�ک تج�ارت وام‬ ‫قرض الحسنه گرفتند‬ ‫مدیر امور اعتباری بانک تجارت از اعطای ‪ ۲۱‬هزار و ‪۵۶۴‬‬ ‫مورد تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج از سوی این بانک در ‪۳‬‬ ‫ما ه نخس��ت امس��ال خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫تجارت‪ ،‬حمیدرضا امین زارع با اشاره به اینکه بخشنامه بانک‬ ‫مرکزی اولویت پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه در س��ال‬ ‫جاری را به هموطنان اسیب دیده از سیل تعیین کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بانک تجارت همسو با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫به س��یل زدگان‪ ،‬در اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به‬ ‫زوج های جوان نیز عملکرد ش��اخصی داشته و در بازه زمانی‬ ‫‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال ب��ه ‪ ۲۱.۵۶۴‬نف��ر از زوج های جوان‬ ‫تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج پرداخته که مبلغ تسهیالت‬ ‫اعطایی افزون بر ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۷۴۶‬میلیون ریال است‪ .‬وی رقم‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اعطایی از سوی این بانک در‬ ‫سال گذش��ته را ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۹۷‬میلیارد ریال اعالم کرد که‬ ‫این تسهیالت به ‪ ۸۴.۳۴۲‬نفر از زوج های جوان پرداخت شده‬ ‫است‪ .‬امین زارع عملکرد بانک تجارت در پرداخت تسهیالت‬ ‫لز دگان را قابل توجه دانست و یاداور‬ ‫قرض الحس��نه به س��ی ‬ ‫ش��د‪ :‬در ‪۳‬ماه نخست امس��ال به ‪ ۵.۹۵۸‬نفر از خانواده های‬ ‫س��یل زده در اس��تان های کش��ور در مجموع ‪ ۱۱۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت پرداخته ایم که س��قف فردی این تسهیالت‬ ‫با توجه به میزان خس��ارت وارد ش��ده به واحدهای مسکونی‬ ‫از ‪۱۵۰‬میلیون ریال تا ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال تعیین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعلام اس�امی برندگان ط�رح همراز باش�گاه‬ ‫مشتریان بانک سینا‬ ‫ایین قرعه کشی «طرح همراز باشگاه مشتریان بانک سینا»‬ ‫برگزار و برندگان ان اعالم شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫سینا‪ ،‬دومین دوره قرعه کشی «باشگاه مشتریان بانک سینا»‬ ‫و نخس��تین دوره قرعه کشی از طرح همراز با حضور چند نفر‬ ‫از مدیران ستادی‪ ،‬مناطق و کارکنان بانک برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫طرح به مش��تریانی که نرم افزار همراه بانک سینا را نصب و از‬ ‫این سامانه استفاده می کنند ‪ ۵۰‬امتیاز هدیه داده می شود و‬ ‫متناسب با فعالیت کاربران در این بستر و انجام تراکنش های‬ ‫گوناگون با کارت بانکی س��ینا‪ ،‬امتیازهای ویژه ای در باشگاه‬ ‫مش��تریان به میزان ‪ ۲‬برابر امتیاز س��ایر درگاه های پرداخت‬ ‫الکترونیک بانک به انها تعلق می گیرد و مش��تریان می توانند‬ ‫ب��ا افزایش تع��داد تراکنش ها‪ ،‬ش��انس برنده ش��دن خود را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬در این طرح کاربران فعال همراه بانک سینا ب ا‬ ‫تراکنش های بانکی که از این درگاه انجام می دهند با کس��ب‬ ‫حداقل ‪ ۳۰۰‬امتیاز در قرعه کش��ی ش��رکت داده می ش��وند‪.‬‬ ‫جوایز این طرح شامل هدایایی غیرنقدی و بسته های متنوع‬ ‫خرید و اس��تفاده از خدمات ویژه گردش��گری در قالب ده ها‬ ‫هدیه ‪ ۲۰‬میلیون ریالی‪ ۱۰ ،‬میلیون ریالی و ‪ ۵‬ریالی است‪.‬‬ ‫‹ ‹فصل جدید تعالی سازمانی در بانک دی اغاز‬ ‫شد‬ ‫با برگزاری نخس��تین جلسه اس��تقرار مدل تعالی سازمانی‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬فصل جدید تعالی س��ازمانی در بانک دی‬ ‫اغاز شد‪ .‬به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی‪،‬‬ ‫نخستین جلسه استقرار مدل تعالی سازمانی در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در بانک دی با حضور اذر محصصی‪ ،‬مدیرکل طرح و توسعه‪،‬‬ ‫علی اصغر ازادی‪ ،‬مشاور بانک در امور تعالی سازمانی‪ ،‬اعض ا و‬ ‫گروه های تسهیلگر این حوزه برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در این جلس��ه که با هدف تبیین‬ ‫یادداشت‬ ‫مالیات برای‬ ‫همه است‬ ‫مراح��ل اجرای��ی پ��روژه تعالی س��ازمانی برگزار ش��د‪ ،‬اذر‬ ‫محصصی‪ ،‬مدیرکل طرح و توس��عه ضمن قدردانی از اهتمام‬ ‫مدیران ارش��د بانک برای اس��تقرار بهره وری و چرخه بهبود‬ ‫مس��تمر در بانک گفت‪ :‬در امس��ال پس از دو س��ال تنفس‪،‬‬ ‫با حمایت مدیریت ارش��د سازمان پروژه تعالی سازمانی اغاز‬ ‫ش��د و مصمم هستیم ضمن گسترش مفاهیم تعالی و اجرای‬ ‫پروژه های بهبود‪ ،‬بتوانیم در راس��تای کسب تندیس حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف ما از این ارزیابی فقط کسب جایزه نیست‬ ‫بلکه برای بهبود مس��تمر‪ ،‬روان س��ازی و چابک سازی بیشتر‬ ‫و ارزش افرین��ی برای ذی نفعان مس��یر تعالی بانک را ادامه‬ ‫خواهیم داد‪ .‬محصصی ضمن قدردانی از همراهی تسهیلگران‬ ‫و کارکن��ان بانک با پ��روژه تعالی س��ازمانی تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس هماهنگی با معاونت سرمایه انسانی‪ ،‬اموزش های الزم‬ ‫برای س��طوح مدیریتی‪ ،‬رئیسان اداره ها و کارشناسان مرتبط‬ ‫برنامه ریزی ش��ده اس��ت و امیدواریم پروژه تعالی س��ازمانی‬ ‫مقدمه ای برای گسترش فرهنگ تعالی و بهروه وری در میان‬ ‫تمامی همکاران باشد‪.‬‬ ‫مالیات مهم ترین منبع درامدی دولت در‬ ‫ش��رایط کنونی کشور است‪ .‬به دلیل اعمال‬ ‫تحریم ها و محدودیت های ناش��ی از تحریم‪،‬‬ ‫کشور باید وابس��تگی اش را به نفت کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬مالی��ات از مهم تری��ن مناب��ع‬ ‫درامدی دولت در ش��رایط فعلی به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اهمی��ت موض��وع مالیات و‬ ‫افزایش درامدهای مالیاتی در کش��ور‪ ،‬این‬ ‫قانون کلی باید برای همه به شکلی یکسان‬ ‫ب��ه اجرا دراید که هر فرد یا بخش��ی که در‬ ‫کش��ور درامدی دارد و فعالی��ت اقتصادی‬ ‫انج��ام می ده��د بای��د مالی��ات پرداخ��ت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کش��ور م��ا در ح��وزه مالیات س��تانی‬ ‫ظرفیت های زی��ادی دارد که می توان از ان‬ ‫به��ره ببرد اما وجود دو چالش بزرگ دراین‬ ‫بخش مانع از تحقق این هدف ش��ده است؛‬ ‫یکی معافیت های مالیاتی و دیگری موضوع‬ ‫بسیار مهم فراریان مالیاتی‪.‬‬ ‫ب��رای پیش��برد اه��داف کالن اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬ما ناچاریم به سمتی حرکتی کنیم‬ ‫که معافیت های مالیاتی به صفر برس��د که‬ ‫البت��ه خوش��بختانه این موض��وع در برنامه‬ ‫ششم توسعه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این رویکرد‪ ،‬باید هر فردی که‬ ‫در کش��ور درامدی دارد مالی��ات پرداخت‬ ‫کند‪ ،‬چه مغازه داری خرد باشد‪ ،‬چه تاجری‬ ‫بزرگ‪.‬‬ ‫اینکه در کشور یک فرد یا بخش با وجود‬ ‫درام��د باالیی ک��ه دارد‪ ،‬مالی��ات کمتری‬ ‫می ده��د‪ ،‬ی��ا از مالی��ات معاف اس��ت یا از‬ ‫دادن مالی��ات س��ربازمی زند نمی تواند ما را‬ ‫در پیش��برد اهداف اقتصادی کش��ور کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه در مقاب��ل‪ ،‬گروه ه��ای‬ ‫ش��غلی هس��تند که با وجود درامد کم اما‬ ‫ملزم ب��ه پرداخت مالیات هس��تند که این‬ ‫تبعیض ها و بی عدالتی ه��ا در حوزه مالیاتی‬ ‫بای��د از بین برود و بر مبن��ای یک رویکرد‬ ‫درس��ت اقتص��ادی‪ ،‬همه بخش ها نس��بت‬ ‫به درام��دی که دارن��د ملزم ب��ه پرداخت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی اس��ت که در طرف‬ ‫دیگ��ر اف��رادی هس��تند ک��ه از پرداخ��ت‬ ‫مالیات فرار می کنند که تعدادش��ان هم کم‬ ‫نیس��ت و در ح��ال حاضر تع��داد زیادی از‬ ‫فراریان مالیاتی را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫ب��رای کاهش تع��داد فراری��ان مالیاتی‪،‬‬ ‫می توان با همکاری س��ایر بخش ها همچون‬ ‫نظ��ام بانکی‪ ،‬ب��ا رصد تراکنش ه��ای باال و‬ ‫مش��کوک‪ ،‬این موضوع را پیگیری و بررسی‬ ‫کرد ت��ا در نهایت ب��رای مالیات س��تانی از‬ ‫اف��رادی که قوانی��ن را دور می زنن��د اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این موضوع در س��ایر کش��ورها به شدت‬ ‫کنت��رل می ش��ود و ه��ر تراکن��ش ب��اال و‬ ‫مش��کوکی در سریع ترین زمان ممکن رصد‬ ‫می شود که این رویکرد باید در کشور ما هم‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ب��ی تردی��د دس��تیابی به این ه��دف به‬ ‫روش های س��نتی ممکن نخواهد بود و الزم‬ ‫است برای ان سامانه های به روزی طراحی و‬ ‫از ابزارهای هوش��مند استفاده شود تا دیگر‬ ‫کس��ی نتواند از عمل به قانون سرباز زند و از‬ ‫دادن مالیات فرار کند‪.‬‬ ‫ما باید به سمت افزایش پایه های مالیاتی‬ ‫حرک��ت کنیم و گس��تره ان را در کش��ور‬ ‫افزای��ش دهیم و این موضوع با همین بحث‬ ‫صفر شدن معافیت های مالیاتی و جلوگیری‬ ‫از راه ه��ای ف��رار مالیات��ی ممک��ن خواهد‬ ‫بود‪ .‬اکنون ش��رایط کشور به گونه ای است‬ ‫ک��ه نرخ مالیات نس��بت به تولی��د ناخالص‬ ‫داخل��ی ‪ ۷.۵‬درصد اس��ت اما ای��ن نرخ در‬ ‫کشور همسایه یعنی ترکیه ‪ ۲۰‬درصد است ‬ ‫در حالی که ما ظرفیت های زیادی در حوزه‬ ‫مالیات ستانی در کشور داریم‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی ک��ه ب��ه دلی��ل‬ ‫محدودیت ه��ای ناش��ی از تحریم ها فروش‬ ‫نفت کاهش یافته‪ ،‬ضروری اس��ت اقدام های‬ ‫الزم ب��رای افزایش درامد ه��ای مالیاتی در‬ ‫کشور انجام ش��ود تا بودجه جاری از محل‬ ‫مالیات ها تامین ش��ود و وابس��تگی بودجه‬ ‫کشور به نفت کاهش یابد ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫اخبار‬ ‫نیازمند برگزاری‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫تولیدمحور هستیم‬ ‫دبی��ر کمیس��یون صنای��ع مجل��س گفت‪:‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه «فرصت های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید» می تواند زمینه س��از شناسایی‬ ‫ظرفیت ها و ارتقای سطح تولید کاالی داخلی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عبداهلل رضی��ان‪ ،‬نماینده مردم قائمش��هر‪،‬‬ ‫سوادکوه‪ ،‬جویبار‪ ،‬سیمرغ و سوادکوه شمالی‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫ستاد خبری نخستین نمایشگاه «فرصت های‬ ‫ساخت داخل و رونق تولید» اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫اینکه بتوانیم ظرفیت های تولید را بشناسیم و‬ ‫کس��ری ها را جبران کنیم به برگزاری چنین‬ ‫نمایش��گاه هایی نیاز داریم‪ .‬این نمایش��گاه ها‬ ‫می توانند به ایج��اد ظرفیت های صادراتی در‬ ‫بخش تولید کمک کنند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه پیش از اعمال تحریم ها‪،‬‬ ‫کاالی ایرانی قابل رقابت با نمونه های خارجی‬ ‫نب��ود و مصرف کننده ها نی��ز از کاالی داخلی‬ ‫اس��تقبال نمی کردن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تحریم ها‬ ‫ظرفی��ت جدی��دی ایجاد کرد تا در راس��تای‬ ‫ارتقای کیفیت و توانمندسازی داخلی حرکت‬ ‫و کسری ها را جبران کنیم‪.‬‬ ‫رضی��ان بی��ان ک��رد‪ :‬اکن��ون اس��تقبال‬ ‫مصرف کننده ایرانی از کاالهای داخلی بیشتر‬ ‫شده است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬کاالهای خارجی‬ ‫ن��رخ باالتری دارند و دسترس��ی ب��ه انها نیز‬ ‫سخت تر اس��ت‪ .‬این ش��رایط‪ ،‬فرصت خوبی‬ ‫برای توانمندسازی و ارتقای کیفیت تولیدات‬ ‫داخلی می تواند ایجاد کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم قائمشهر در مجلس همچنین‬ ‫گفت‪ :‬موضوع اش��تغال را نیز در همین بخش‬ ‫می ت��وان مدیریت کرد؛ تحریم ها باعث ش��د‬ ‫واردات صرف��ه اقتصادی نداش��ته باش��د و ما‬ ‫ناچار ش��ده ایم تولید داخلی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫این روند‪ ،‬ظرفیت اشتغال را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه «فرصت های ساخت‬ ‫داخ��ل و رون��ق تولید» از ‪ ۲۷‬ت��ا ‪ ۳۰‬تیر در‬ ‫محل نمایشگاه های بین المللی تهران ازسوی‬ ‫«ای��درو» برگزار می ش��ود و میزبان نخبگان‪،‬‬ ‫کارافرینان و صاحبان صنایع خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه بزرگ کتاب‬ ‫سمنان برگزار می شود‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان‬ ‫س��منان از برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب این‬ ‫استان به میزبانی شاهرود در اذر امسال خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین علی اصغر فضیلت‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪ :‬این نمایش��گاه از ‪۱۱‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۶‬اذر ب��ا حضور ناش��ران کش��وری برپا‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه نمایشگاه شاهرود‬ ‫شانزدهمین نمایش��گاه کتاب استان سمنان‬ ‫اس��ت‪ ،‬پیش بینی ک��رد‪ :‬بیش از ‪ ١٠٠‬ناش��ر‬ ‫کش��وری تازه های نش��ر و کتاب های منتشر‬ ‫شده را در این نمایشگاه ارائه کنند‪.‬‬ ‫فضیل��ت گفت‪ :‬ه��زاران عن��وان کتاب در‬ ‫موضوع های گوناگون فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬داستان‬ ‫و رمان‪ ،‬دینی و مذهبی‪ ،‬دانشگاهی‪ ،‬کودک و‬ ‫نوجوان و‪ ...‬در این نمایش��گاه در معرض دید‬ ‫دوستداران فرهنگ مکتوب قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان‬ ‫س��منان برپایی نمایش��گاه کت��اب را فرصت‬ ‫مهمی در ایجاد ارتباط مردم با کتاب و ترویج‬ ‫فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه دانست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه برگزاری این نمازیش��گاه‬ ‫بزرگ استانی در سمنان ادامه داد‪ :‬پانزدهمین‬ ‫نمایشگاه کتاب استان سمنان سال گذشته با‬ ‫حضور بیش از ‪ ٢٠٠‬ناش��ر از سراسر کشور و‬ ‫در قالب ‪ ١٢٢‬غرفه در سمنان برپا شده بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه دستاورد های‬ ‫روستاییان و عشایر‬ ‫همدان‬ ‫نمایشگاه دستاورد های روستاییان و عشایر‬ ‫در مجتم��ع ش��هید اوینی همدان گش��ایش‬ ‫یافت‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫این نمایش��گاه در ‪ ۱۴‬غرفه ب��ا هدف معرفی‬ ‫جاذبه ه��ای فرهنگی‪ ،‬طبیعی و گردش��گری‪،‬‬ ‫معرفی مفاخر و مش��اهیر روستاییان و عشایر‬ ‫اس��تان و ارائ��ه محص��والت قاب��ل عرضه در‬ ‫قال��ب برپای��ی غرفه های گوناگون برپا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اجرای ایین های س��نتی‪ ،‬بازی های محلی‪،‬‬ ‫موسیقی سنتی و برگزاری نمایشگاه عکس از‬ ‫دیگر بخش های این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با پیشکسوت صنعت نمایشگاهی تاکید شد‬ ‫رعایت عدالت در توزیع مجوز های نمایشگاهی‬ ‫حسین جعفری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رعای��ت عدالت در توزیع ث��روت یا قدرت همواره در‬ ‫همه س��طوح جامعه یک مناقشه سخت و البته تحقق‬ ‫ان غیرممکن بوده اس��ت‪ .‬مدیران و تصمیم گیرندگان‬ ‫اندکی می توانند ش��رایط کار را برای همه افراد حاضر‬ ‫در یک گروه مش��خص از مخاطب��ان به عدالت نزدیک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در عرص��ه برگ��زاری رویداده��ای نمایش��گاهی نیز‬ ‫رعای��ت عدال��ت دش��واری های بس��یاری دارد‪ .‬برخی‬ ‫رویدادها س��ود بس��یار باالیی را عاید برگزارکنندگان‬ ‫می کنن��د و برخی دیگر اندک! برخ��ی رویدادها متراژ ‬ ‫باالیی دارند و چندین سالن را اشغال می کنند و برخی‬ ‫دیگر ش��اید در حد پر شدن یک سالن نمایشگاهی هم‬ ‫ظرفیت نداشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال حق هم��ه برگزارکنندگان این اس��ت‬ ‫که در طول س��ال دس��ت کم یک یا دو روی��داد برای‬ ‫برگزاری داشته باش��ند‪ ،‬حتی اگر ان رویداد مخاطب‬ ‫چندانی نداش��ته باش��د یا درامد ان رضایت مجری را‬ ‫جل��ب نکند‪ .‬در این باره دولت به عنوان سیاس��ت گذار‬ ‫صنعت نمایش��گاهی موظ��ف به نظارت همیش��گی و‬ ‫کنترل درخواس��ت های برگزاری اس��ت و باید مراقب‬ ‫باشد امنیت شغلی همه برگزارکنندگان را تامین کند‪.‬‬ ‫قص��د داش��تیم مج��وز هش��تمین نمایش��گاه اسانس��ور را که در‬ ‫نمایش��گاه تهران برگزار می ش��ود‪ ،‬دریافت کنیم‪ ،‬ام��ا با وجود تمام‬ ‫بررسی ها و مکاتباتی که با کارگروه صدور مجوزها داشتیم موفق به‬ ‫کسب امتیاز برگزاری این نمایشگاه نشدیم‬ ‫‹ ‹تجربه ما را نادیده گرفتند‬ ‫عظیم دست فال‬ ‫وقتی شرایط‬ ‫برای برگزاری‬ ‫نمایشگاه‬ ‫مساعد نباشد‬ ‫مجری ضرر‬ ‫هنگفتی‬ ‫را متحمل‬ ‫می شود و ما هم‬ ‫متاسفانه از این‬ ‫اتفاق بی نصیب‬ ‫نبودیم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بانیان فردای روشن در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫ب��ه موضوع رعایت نش��دن عدالت در توزیع‬ ‫مجوزهای نمایشگاهی اشاره کرد و گفت‪ :‬امسال قصد‬ ‫داش��تیم مجوز هشتمین نمایش��گاه اسانسور را که در‬ ‫نمایشگاه تهران برگزار می ش��ود‪ ،‬دریافت کنیم‪ ،‬اما با‬ ‫وجود تمام بررس��ی ها و مکاتباتی که با کارگروه صدور‬ ‫مجوزها داش��تیم موفق به کس��ب امتیاز برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه نش��دیم و در نهای��ت برگزاری هش��تمین‬ ‫نمایشگاه اسانسور بر عهده اتاق تعاون قرار گرفت‪ .‬این‬ ‫در حالی بود که در س��ال های گذشته ما این رویداد را‬ ‫برگزار کرده و تجربه کافی برای برگزاری ان داش��تیم‬ ‫اما تجربه های ما را در این زمینه نادیده گرفتند‪.‬‬ ‫دست فال در توضیح بیشتر پیرامون حواشی مربوط‬ ‫به نمایشگاه اسانسور اظهارکرد‪ :‬این نکته را باید یاداور‬ ‫ش��وم که طرح توجیهی نخس��تین نمایشگاه اسانسور‬ ‫متعلق به ش��رکت ما بود که به مدت ‪ ۲‬سال برگزاری‬ ‫ان را برعهده داشتیم‪ ،‬اما در سال سوم سازمان توسعه‬ ‫تجارت مجوز برگزاری ان را از ما گرفت و به ش��رکت‬ ‫دیگ��ری داد‪ .‬پ��س از انک��ه دوره های پنجم و شش��م‬ ‫ازس��وی خود نمایشگاه برگزار شد‪ ،‬نسبت به این روند‬ ‫اعتراض کردیم و حاال که منتظر صدور مجوز برگزاری‬ ‫هس��تیم مانع بزرگی به نام اتاق تعاون س��ر راه ما قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دس��ت فال همچنین افزود‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‬ ‫مجوز برگزاری نمایش��گاه فرش ماش��ینی را در ش��هر‬ ‫افتاب در اختیار داش��تیم و با هر مشقت و سختی که‬ ‫بود دوره نخست ان را برگزار کردیم‪.‬‬ ‫برای دوره دوم ه��م به دلیل تغییراتی که در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و البته شهرداری تهران اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬بسترهای برگزاری محقق نشد‪ .‬به هر حال وقتی‬ ‫شرایط برای برگزاری نمایشگاه مساعد نباشد مجری‬ ‫ضرر هنگفتی را متحمل می ش��ود و ما هم متاسفانه از‬ ‫این اتفاق بی نصیب نبودیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس نمایش��گاهی با اش��اره به همکاری‬ ‫نداش��تن نهادهای مربوط برای ارائه مجوز نمایش��گاه‬ ‫فرش در س��ال ‪ ۹۸‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه امسال مجوز‬ ‫عنوان‪ ،‬اشباع شده و بیشتر رویدادها و عنوان های انها‬ ‫مشابه یکدیگر اس��ت‪ .‬این البته موضوع بدی نیست و‬ ‫نشان دهنده ظرفیت های بی پایان این صنعت است‪ .‬به‬ ‫هر حال‪ ،‬قوانین تا حدی دست و پا گیر و فعالیت برای‬ ‫برگزارکنندگان کمی سخت ش��ده است‪ .‬با این وجود‬ ‫ما تمام تالش مان را می کنیم تا راه مان را پیدا کنیم‪.‬‬ ‫برگ��زاری را نداری��م و مجری ان نخواهی��م بود‪ .‬همه‬ ‫به درس��تی می دانند که برگزاری نمایش��گاه در ش��هر‬ ‫افتاب چقدر دش��وار اس��ت اما به هر حال مس��ئوالن‬ ‫مربوط ش��رایط ما را درک نکردند و اجازه برگزاری را‬ ‫از ما گرفتند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬م��ن پیش��ینه زی��ادی در زمینه‬ ‫برگ��زاری رویداده��ای مرتبط با فرش ماش��ینی دارم‪.‬‬ ‫نمایشگاه فرش ماشینی در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران از جمله این رویدادها اس��ت که ‪۱۱‬‬ ‫س��ال متوالی در برگزاری ان مشارکت و قصد داشتیم‬ ‫تجرب��ه موفق این رویداد را در ش��هر افتاب هم تکرار‬ ‫کنیم که متاسفانه محقق نشد‪.‬‬ ‫دستفال با اش��اره به حمایت نش��دن از سوی دولت‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مش��کالت م��ا ب��ه همین دو م��ورد ختم‬ ‫نمی شود‪ .‬ما نمایشگاهی به نام نیازمندی ها و ملزومات‬ ‫شهری تعریف کردیم اما سازمان توسعه تجارت مدعی‬ ‫ش��د این نمایشگاه با نمایش��گاه های دیگر همپوشانی‬ ‫دارد و نمی توانن��د مجوز برگ��زاری ان را به ما بدهند‪.‬‬ ‫البته این نگاه درس��ت نبود و گروه ه��ای کاالیی ما با‬ ‫رویدادهای دیگری که در این زمینه برگزار می ش��وند‪،‬‬ ‫مغایرت داشت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانی��ان ف��ردای روش��ن تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر س��ازمان توس��عه تج��ارت ‪ ۴‬مورد از‬ ‫نمایش��گاه های م��ا را در دس��تور بررس��ی ق��رار داده‬ ‫اس��ت و ما همچنان منتظر نتیجه نهایی انها هستیم‪.‬‬ ‫امیدواریم این مجوزها به سرنوش��ت رویدادهای دیگر‬ ‫دچار نش��ده و ما بتوانیم فعالیت حرفه ای خود را ادامه‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به موضوع تنوع مجوزهای نمایشگاهی‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬در شرایط فعلی نمایشگاه ها از نظر‬ ‫‹ ‹دست انجمن ها و اتحادیه ها از برگزاری‬ ‫رویدادها کوتاه شود‬ ‫دس��ت فال س��پس دالیل موفق نبودن ش��رکت های‬ ‫نمایش��گاهی در برگ��زاری رویداده��ای موف��ق را‬ ‫دخال��ت نهاده��ای غیرمرتبط دانس��ت و گفت‪ :‬انتظار‬ ‫می رود مس��ئوالن کمی به ای��ن موضوع ها توجه کنند‬ ‫و رانت ه��ا‪ ،‬بی عدالتی ه��ا و حق کش��ی ها را از بی��ن‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫ش��خصا معتقدم بهترین راه حل برای رفع مشکالت‬ ‫فعلی این اس��ت که س��ازمان توس��عه تجارت حضور‬ ‫انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ها و نهادها را در صدور مجوزها کمرنگ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاض��ر مجوز رویدادهای مهم‬ ‫بس��یاری به مجموعه های غیرمرتبط و نااش��نا به امر‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬سپرده شده که همین امر امنیت‬ ‫ش��غلی ما را به خطر انداخته اس��ت و در چند س��ال‬ ‫گذشته متاسفانه مجبور به کاهش نیرو شدیم‪.‬‬ ‫ای��ن م��وارد درب��اره ش��رکت های دیگر ه��م صدق‬ ‫می کند و در دو س��ال گذش��ته بس��یاری از همکاران‬ ‫م��ا مجبور به محدود کردن فضای کس��ب و کار خود‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانیان فردای روش��ن در پایان با اش��اره‬ ‫ب��ه تالش هایی که ای��ن مجموعه در مس��یر برگزاری‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی جدید دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر برگزاری ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬نمایش��گاه را در دس��تور کار‬ ‫داریم و طرح توجیهی انها را نیز به س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ارائه دادیم تا صالحیت ما برای دریافت مجوز‬ ‫و برگزاری نمایشگاه بررسی شود‪.‬‬ ‫امیدواریم دست کم امسال بتوانیم از مسیر برگزاری‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی که فقط کسب و کار ما تلقی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به درامد برس��یم و مجبور نباشیم پرداخت‬ ‫حق و حقوق کارکنان شرکت را به تعویق بیندازیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه چرم‪ ،‬کیف و لوازم کفش تبریز از برگزاری نمایشگاه کفش تبریز خبر داد‬ ‫دستیابی به خودکفایی درتولید کفش‪ ،‬فرصتی نهفته در تهدید‬ ‫به گفت��ه رئی��س اتحادیه چرم‪ ،‬کیف و ل��وازم کفش تبریز‪،‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته نرخ مواد اولیه ای��ن صنعت ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪۳۰۰‬درص��د افزای��ش یافته‪ ،‬در نتیجه ن��رخ کفش ‪۷۰‬درصد‬ ‫گران تر و بازار تقاضای داخلی و خارجی ان راکد شده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا جباری��ان‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫چ��رم‪ ،‬کیف و لوازم کف��ش تبریز در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫از برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه کف��ش تبریز خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این نمایشگاه از اول تا ‪ ۴‬مرداد‬ ‫در محل نمایش��گاه بین المللی تبریز‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اس��تقبال تولیدکنندگان از نمایش��گاه‬ ‫امس��ال نس��بت به سال گذش��ته بیشتر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متراژ‬ ‫نمایش��گاه ‪۴‬هزار مترمربع بوده که نس��بت به نمایشگاه سال‬ ‫گذش��ته حدود ‪۳۰‬درص��د افزایش یافته اس��ت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫تبری��ز در این ب��ازه زمانی میزب��ان ‪۱۱۰‬تولیدکننده کیف و‬ ‫کفش از شهرهای تبریز‪ ،‬تهران‪ ،‬مشهد و قم خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه چرم‪ ،‬کیف و لوازم کفش تبریز درباره حضور‬ ‫کش��ورهای خارجی در این نمایشگاه نیز گفت‪ :‬شرکت کننده ‬ ‫خارجی نداریم اما از تاجران عراق و افغانستان برای بازدید از‬ ‫نمایشگاه دعوت شده است‪.‬‬ ‫ب��ه این دلیل که مجری برگزارکننده نمایش��گاه‪ ،‬اتحادیه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ان گونه که ما می خواس��تیم کارها برای مشارکت و‬ ‫حضور کشورهای دیگر فراهم نشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حضور مدیران و مس��ئوالن در نمایش��گاه‬ ‫کف��ش تبریز بی��ان ک��رد‪ :‬اتحادیه ب��ا دع��وت از مدیران و‬ ‫مس��ئوالن دولت��ی به دنب��ال این اس��ت تا انه��ا از نزدیک با‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان کفش اشنا و چالش های این صنعت‬ ‫را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود بازار داخل‬ ‫جباری��ان در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر وضعی��ت بازار‬ ‫کفش های چرم��ی اظهار کرد‪ :‬یک رکود کل��ی بر تمام بازار‬ ‫ایران حاکم است و صنعت کفش هم از این امر مستثنا نبوده‬ ‫و بازار تقاضا رونق ندارد‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬البته ممنوعیت واردات کاالهای مش��ابه‬ ‫تولید داخل از تیر س��ال گذشته کمک زیادی به رونق تولید‬ ‫کرد و امروز کمتر از یک درصد کفش خارجی در بازار وجود‬ ‫دارد که ان هم به شکل قاچاق وارد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ و افت صادرات‬ ‫رئیس اتحادیه چرم‪ ،‬کیف و لوازم کفش تبریز با اش��اره به‬ ‫ب��ازار صادراتی این صنعت گفت‪ :‬با افزایش نرخ ارز به ویژه از‬ ‫مرداد سال ‪ ۹۷‬تا پایان سال‪ ،‬بازار صادراتی کفش های چرمی‬ ‫بسیار مطلوب بود که امسال با افزایش ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬درصدی‬ ‫نرخ مواد اولیه و افزای��ش ‪۷۰‬درصدی نرخ کفش‪ ،‬ادامه پیدا‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬س��ال گذشته این صنعت تا ‪۴۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات داش��ت و پیش بینی می شود این عدد برای سال ‪۹۸‬‬ ‫به نصف برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫جباریان همچنین به همکاری صنعت کفش با شرکت های‬ ‫دانش بنیان اشاره کرد و گفت‪ :‬اتحادیه با فراخوان و دعوت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه قرار است‬ ‫داخلی سازی حداکثری را برای صنعت کفش محقق کند‪.‬‬ ‫فعالی��ت در این حوزه از چند ماه پیش اغاز ش��ده و حتی‬ ‫نمون��ه ای از م��واد اولیه وارداتی را در اختیار این ش��رکت ها‬ ‫قرار داده اس��ت و ب��ه زودی نمونه ها برای ازمایش در اختیار‬ ‫اتحادی��ه قرار می گی��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬متیل��ن کلراید‪ ،‬ماده ای‬ ‫حالل اس��ت که در ماشین االت صنعت کفش مورد استفاده‬ ‫ق��رار می گیرد و برای نیروهای انس��انی فع��ال در واحدهای‬ ‫صنفی و صنعتی کفش بسیار مضر است‪ .‬در این باره فراخوان‬ ‫داده شده و یکی از شرکت های دانش بنیان نمونه ای را برای‬ ‫جایگزین کردن این ماده تولید کرده که باید منتظر پاس��خ‬ ‫ازمایش ها بود‪.‬‬ ‫جباری��ان در پای��ان با تاکید بر ارتباط صنعت و دانش��گاه‬ ‫گف��ت‪ :‬تحریم نقطه عطفی برای اس��تفاده از توانمندی های‬ ‫داخلی و نزدیک شدن دو حوزه صنعت و دانشگاه به هم بود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب می توان تحقق خودکفای��ی صنایع داخلی را‬ ‫فرصتی نهفته در این تهدید(تحریم) دانست‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫قیمت گذاری ضایعات اهن‪ ،‬براساس فرمول خاصی انجام نمی شود‬ ‫مافیای اهنین قیمت گذاری قراضه اهن‬ ‫بازار قراضه در کش��ور بازاری اس��ت که به دلیل نبود‬ ‫نظارت یک مدیریت واحد در این حوزه‪ ،‬قیمت گذاری های‬ ‫ان ازس��وی یک بنگاه یا افراد خاص انجام می ش��ود‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگر فاکتوری در این بازار رد و بدل نمی ش��ود‬ ‫تا زیر ب��از مالیات نروند‪ ،‬درحقیقت ب��ه صورت مافیایی‬ ‫عمل می کنند‪ .‬این بازار گردش مالی باالیی دارد‪ ،‬هرچند‬ ‫به دلیل غیررسمی بودن‪ ،‬این گردش مالی در جایی ثبت‬ ‫نشده است‪ .‬از این رو دست اندرکاران این حوزه معتقدند‪،‬‬ ‫برای س��اماندهی این بازار خ�لا مدیریت یکپارچه مانند‬ ‫یک اتحادیه یا انجمن احساس می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری تابع فرمول خاصی نیست‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محمد اشناگر‪ :‬در بحث قیمت گذاری قراضه انچه در ‪ ۲‬سال گذشته عرف‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬قیمت گذاری با تاکی��د بر یک بنگاه خاص در ته��ران بود که نرخ‬ ‫مرجع را تعیین می کرد‬ ‫در س��امانه ضایعات خود‪ ،‬شبکه ای را راه اندازی کرده ایم‬ ‫که نرخ ضایعات را براس��اس عرضه و تقاضا تعیین کند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر در ش��هرها برحسب نزدیکی و دوری انها‬ ‫به کارخانه های فوالد یا این موضوع که در ان ش��هر چه‬ ‫اندازه ضایعات اهن وجود دارد قیمت گذاری انجام شود‪،‬‬ ‫چراکه میزان ضایعات اهن در ش��هرهای بزرگ بیشتر از‬ ‫شهرهای کوچک است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو س��امانه را به گونه ای طراح��ی کرده ایم که‬ ‫نرخ گذاری ازس��وی کاربرها انجام ش��ود‪ .‬به عبارتی تمام‬ ‫بنگاه هایی که در سطح کشور در زمینه ضایعات فعالیت‬ ‫می کنند یک پنل در س��ایت ما دارند و قیمت های خود‬ ‫را اعالم می کنند‪.‬‬ ‫ترجیح می دهند که با کارخانه دار طرف حس��اب ش��وند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن کارخانه دارها با پیمانکارها طرف هس��تند‪ .‬این‬ ‫پیمانکارها تامین کننده یک ش��رکت فوالدی می شوند و‬ ‫ش��رکت فوالدی نیز تش��ویق هایی را برای این شرکت ها‬ ‫درنظر می گیرد‪ .‬برای نمونه شرکت فوالد در برابر دریافت‬ ‫حجم باالتر در ماه‪ ،‬تش��ویق هایی را برای ان بنگاه درنظر‬ ‫می گیرد که به ان پاداش گفته می ش��ود‪ .‬پاداش در بازار‬ ‫قراضه بس��یار متداول اس��ت؛ چون خرید بار قراضه یک‬ ‫هنر اس��ت‪ ،‬چراکه در کشور ما قراضه به صورت محدود‬ ‫وجود دارد‪ .‬از این رو اگر بنگاهی بتواند بار بیشتری برای‬ ‫کارخانه مهی��ا کند‪ ،‬کارخانه برای انها تش��ویقی درنظر‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫اش��ناگر همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا در‬ ‫خری��د و فروش ضایع��ات فاکتوری وجود ن��دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ب��ازار ضایعات به دلیل فرار مالیات��ی فاکتوری صادر‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬اشخاصی که از س��وی بنگاه ها در این زمینه‬ ‫فعالیت می کنند طالب این موضوع نیس��تند که مالیات‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬از ای��ن رو بار خود را از طریق پیمانکار یا‬ ‫دالل به کارخانه دار می فروش��ند و در بحث ارزش افزوده‬ ‫این کارش��ناس حوزه ضایعات همچنین در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که مدتی برای س��اماندهی بازار ضایعات و‬ ‫قیمت گذاری مناسب تصمیم گرفته شد تا قراضه نیز در‬ ‫بورس کاال عرضه شود‪ ،‬ایا عرضه ای به نام ضایعات اهن‬ ‫در بورس کاال انجام می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر اگر‬ ‫به فهرس��ت کاالهایی که در بورس کاال عرضه می شود‪،‬‬ ‫‹ ‹بازاری که فاکتور ندارد‬ ‫‹ ‹عرض�ه ای که در بورس کاال به فراموش�ی‬ ‫سپرده شد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬مش�کل اساس�ی قراض�ه اه�ن در زمین�ه‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫همچنی��ن درب��اره قیمت گذاری قراضه اهن مس��عود‬ ‫محرمی‪ ،‬مدی��ر فنی ذوب و نورد ی��ک کارخانه فوالدی‬ ‫تو گو‬ ‫درباره رون��د قیمت گذاری ضایعات ف��والد در گف ‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در ‪۲‬س��ال گذش��ته قراضه اهن با‬ ‫افزایش نرخ چند برابری روبه رو شده است‪.‬‬ ‫محرمی با اش��اره به دالیل گران ش��دن ضایعات اهن‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین دالیل گران شدن نرخ اهن‬ ‫در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬افزایش نرخ فروالیاژهاست؛ چراکه در‬ ‫ب��رای ذوب هر تن قراضه اهن ‪ ۸‬کیلو فروالیاژ اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته با افزایش ن��رخ قراضه واحدهای فوالدی‬ ‫ترجی��ح می دهند که به جای ضایعات از اهن اس��فنجی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬البته تا پیش از این نیز کارخانه های فوالدی‬ ‫ب��ه صورت ترکیبی از اهن اس��فنجی و قراضه اس��تفاده‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر فنی بخ��ش ذوب کارخانه ه��ای فوالدی با‬ ‫اش��اره به مشکل اساس��ی قراضه در کش��ور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم ترین مش��کالت قراضه اهن در کش��ور‬ ‫نداش��تن اتحادیه یا مدیریت واحد برای این حوزه است‬ ‫ت��ا قیمت گذاری زی��ر نظر اتحادیه انجام ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫قیمت گذاری قراضه بدون مدیریت واحد از س��وی برخی‬ ‫بنگاه ها به شکل انحصاری انجام می شود‪.‬‬ ‫محرمی با تاکید بر مشکالت اساسی حوزه قراضه اهن‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هم اکنون در بازار قراضه کش��ور با دو مشکل‬ ‫نبود مدیریت یکپارچه و همچنین کمبود قراضه در بازار‬ ‫روبه رو هستیم که سبب شده است قیمت گذاری به شکل‬ ‫غیرمنسجم انجام شود‪.‬‬ ‫محمد اشناگر‬ ‫مسعود محرمی‬ ‫ابتکار عمل در مقابل محدودیت های اقتصادی ضروری است‬ ‫در ش��رایطی ک��ه اقتص��اد ای��ران در ح��وزه بین الملل��ی با‬ ‫محدودیت های بس��یاری روبه رو اس��ت‪ ،‬ابتکارعمل و خالقیت‬ ‫برای برون رفت از این محدودیت ها ازسوی صنعتگران ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫ایی��ن بهره برداری از کارگاه های تولیدی صنف فلزتراش��ان در‬ ‫ش��هرک صنعتی توس مشهد گفت‪ :‬رونق تولید و فرصت سازی‬ ‫برای رش��د صنعتگران‪ ،‬بهترین راهکار ب��رای برون رفت از این‬ ‫محدودیت هاست‪.‬‬ ‫محسن صالحی نیا با اشاره به بازدیدهای خود از شهرک های‬ ‫صنعتی چند شهرس��تان خراس��ان رضوی افزود‪ :‬این اس��تان‬ ‫ظرفیت های بی ش��مار و بالق��وه ای در حوزه صنع��ت و صنایع‬ ‫معدنی دارد که امید اس��ت با ابتکارعمل این ظرفیت ها به چند‬ ‫برابر افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بازدید از ش��هرک های صنعتی قوچان‪ ،‬درگز‬ ‫و ت��وس و گش��ایش پروژه ه��ای بازچرخان��ی اب‪ ،‬اس��فالت و‬ ‫کارگاه های فلزتراش��ی در مش��هد اظهار کرد‪ :‬برخی واحدهای‬ ‫تولیدی این ش��هرک های صنعتی با مشکالتی همچون تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬ثبت سفارش واردات کاال و نقدینگی الزم برای تولید‬ ‫روبه رو هستند که مشکالت انها در کارگروه های ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید موردبررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۴۴‬هزار واحد تولیدی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی کش��ور فعالیت می کنند که ‪۹۶‬درصد انها جزو صنایع‬ ‫کوچک هستند‪ .‬نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نیز در این ایین گفت‪ :‬س��اماندهی صنف های االینده‬ ‫در ش��هرک های صنعتی در قالب کارگاه ه��ای تولیدی اقدامی‬ ‫در جهت حفظ حقوق ش��هروندی و کمک به ارتقای سطح این‬ ‫صنف های تولیدی اس��ت‪ .‬سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی‬ ‫افزود‪ :‬سازماندهی این صنف ها در شهرک های صنعتی می تواند‬ ‫امکاناتی مانند مراکز تحقیق و توس��عه و اس��تارت اپ ها به انها‬ ‫اضافه کند تا به س��طح فن��اوری و ارتقای کیفی تولیدات کمک‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬صنایع خرد ب��ا بودجه کم توان اقتصادی‬ ‫بسیاری برای ارتقای سطح مهارت کارگران ندارند‪ ،‬بنابراین در‬ ‫این راستا دانشگاه ها می توانند از این کارگاه ها در جهت برگزاری‬ ‫دوره کاراموزی دانش��جویان و انتقال فناوری های جدید به انها‬ ‫بهره گیرند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری خراسان رضوی‬ ‫نیز در این ایین گفت‪ :‬ایجاد ش��هرک های صنفی در خراس��ان‬ ‫رض��وی ب��ا کمک اتاق اصناف مش��هد در حال انجام اس��ت که‬ ‫بخشی از اقدامات اولیه انها در بخش رضویه اغاز شده است‪.‬‬ ‫علی رس��ولیان افزود‪ :‬تنها راه کاهش نرخ بیکاری خراس��ان‬ ‫رضوی توس��عه کس��ب و کارهای خرد در قالب ش��هرک های‬ ‫صنعتی و شهرک های صنفی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان رضوی‬ ‫نی��ز در این ایین گفت‪ :‬در فاز نخس��ت بخش واحدهای صنفی‬ ‫تولیدی فلزتراشان شهرک صنعتی توس‪ ۵۰ ،‬واحد کارگاهی با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۶۲‬میلیارد ریالی استقرار یافته و زمینه اشتغال‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر را فراهم کرده است‪ .‬مسعود مهدی زاده مقدم افزود‪ :‬در‬ ‫فاز دوم ‪ ۱۶۰‬واحد کارگاهی فلزتراش��ی در این شهرک مستقر‬ ‫می ش��وند که راه اندازی انها برای هزار و ‪ ۲۵۰‬نفر ش��غل ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۹.۵‬هزار تن لوله ازسوی لوله گستر اسفراین برای شرکت ‪OIEC‬‬ ‫ فرماندار اس��فراین از انعقاد قرارداد میان شرکت لوله گستر اسفراین و شرکت ‪ OIEC‬در استانه‬ ‫س��فر رئیس جمهوری به خراسان ش��مالی خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬طاهر رستمی گفت‪ :‬براساس‬ ‫این قرارداد باید ش��رکت لوله گستر اسفراین برای شرکت یادشده ‪۹.۵‬هزار تن لوله جداری و مغزی‬ ‫تولید کند‪ .‬وی افزود‪ :‬مبلغ این قرارداد ‪۱۴۳‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬به گفته رستمی ‪۹.۵‬هزار تن‬ ‫لوله معادل ‪۱۰۰‬هزار متر خواهد ش��د‪ .‬گفتنی است‪ ،‬شرکت لوله گستر اسفراین لوله های ویژه قابل‬ ‫استفاده از وزارت نفت را تولید می کند که یکی از مشکالت اساسی این شرکت نبوده و سفارش تولید‬ ‫برای این ش��رکت بوده که در استانه س��فر هیات دولت به خراسان شمالی قرارداد یادشده ازسوی‬ ‫این شرکت دریافت شده است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ضایعات اهنی‪ ،‬در نواحی شهری و مسکونی و‬ ‫نیز در نواحی صنعت��ی و کارخانه ها قابل بازیافت‬ ‫هس��تند و ب��ازار ضایعات را ش��کل می دهند اما‬ ‫موضوع قابل توجه س��ودی اس��ت ک��ه برخی‪ ،‬از‬ ‫این بازار به دس��ت می اورند‪ .‬البته موضوع درخور‬ ‫توجه اینکه نرخ تمام ش��ده قراض��ه اهن در بازار‬ ‫از الگوی خاصی پی��روی نمی کند و برخی بر ان‬ ‫حکمرانی می کنند تا این بازار را در دست داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫قیم��ت ضایع��ات اه��ن در ایران ب��ه عوامل‬ ‫گوناگونی بس��تگی دارد که ازجمله نوع ضایعات‬ ‫و کیفی��ت تا هزینه حمل ونقل ان مهم به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬البت��ه جم��ع اوری ضایع��ات برعهده‬ ‫تع��دادی از کارگاه ها و انبارهای اولیه کوچک در‬ ‫سراسر کش��ور است که تامین و عرضه را برعهده‬ ‫دارند‪ .‬ای��ن انباره��ا نرخ پذیر هس��تند و قدرت‬ ‫قیمت گ��ذاری ندارند‪ .‬اما برخی بنگاه های خاص‬ ‫در کش��ور هس��تند که قیمت گذاری ها را انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫همان گونه که عنوان ش��د عوام��ل گوناگونی‬ ‫ب��ر قیمت گ��ذاری ضایعات تاثیرگذار هس��تند‪،‬‬ ‫برای نمون��ه در برخی مناطق کش��ور که هوا رو‬ ‫به س��ردی می رود یکباره قراض��ه با افزایش نرخ‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر برخی کارخانه ها‬ ‫که قراضه بیش��تری به دلی��ل نقدینگی یا دوری‬ ‫و نزدیک��ی به ش��هرهای ب��زرگ دارن��د قیمت‬ ‫قراض��ه برای انه��ا متفاوت اس��ت‪ .‬برخی مواقع‬ ‫قیمت گ��ذاری قراض��ه براس��اس ن��رخ جهانی‬ ‫پیش م��ی رود‪ .‬البت��ه برخی فوالدس��ازان که با‬ ‫اهن اس��فنجی ف��والد تولید می کنن��د‪ ،‬قدرت‬ ‫رقابت پذیری بیش��تری دارن��د‪ .‬درنتیجه رقابت‬ ‫بین واحدهای القایی داخلی ایجاد می ش��ود که‬ ‫در ش��رایط مناس��بی قرار ندارند‪ .‬اما کسانی که‬ ‫در این حوزه مش��غول کار هستند معتقدند‪ ،‬اگر‬ ‫این بازار با نظارت یک انجمن یا نهاد خاصی اداره‬ ‫می ش��د‪ ،‬با مدیریت یکپارچه روند قیمت گذاری‬ ‫مناسب تری را درپیش می گرفت‪.‬‬ ‫راه اندازی خط توسعه ای‬ ‫در فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫خط توس��عه ای ‪ ۳۰۰‬هزار تنی در شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان راه اندازی شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان در بازدید از فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬این واحد ب��زرگ تولیدی را در‬ ‫مس��یر خودب��اوری و رونق تولید دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان که س��هم ‪ ۵۳‬درصدی ان‬ ‫متعلق به فوالد مبارکه اس��ت‪ ،‬برنامه اجرای طرح‬ ‫جدید ‪ ۳۰۰‬هزار تنی ورق گالوانیزه را پیش رو دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عظیمیان تاکید کرد‪ :‬این طرح به منظور دستیابی‬ ‫ب��ه اهداف کالن فوالد مبارکه و به صورت یکپارچه‬ ‫تعریف ش��ده تا س��هم ‪۲۰‬درص��دی از تولید ورق‬ ‫گالوانیزه را همچنان در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بومی س��ازی ‪۱۰۰‬درصدی قطعات‪،‬‬ ‫صرفه جوی��ی ‪۳۵‬درصدی مصرف ان��رژی و امکان‬ ‫ص��ادرات ‪۱۰۰‬درصدی محصوالت ف��والدی گام‬ ‫مهمی است که نش��ان می دهد‪ ،‬خودباوری در این‬ ‫واحد نهادینه شده است‪ .‬خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو ه��م در این بازدید‪ ،‬از هدایت‬ ‫بخش قابل توجهی از س��ود ش��رکت های بزرگ به‬ ‫توس��عه‪ ،‬حمایت کرد و گف��ت‪ :‬در زمینه طرح های‬ ‫توس��عه ای فوالد امیرکبیر کاش��ان ع�لاوه بر ارائه‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬نیمی از سود س��االنه این واحد بزرگ‬ ‫صنعتی هم در این شرکت سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫دریافت مجوز ورود‬ ‫سنگ اهن برای ذوب اهن‬ ‫ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان مج��وز ورود یک‬ ‫میلی��ون و ‪ 750‬ه��زار تن س��نگ اهن را گرفت‪ .‬به‬ ‫گزارش صداوس��یما‪ ،‬مدیرعامل شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان درب��اره ذخیره روزان��ه مواداولیه اصلی از‬ ‫دریافت مجوز ترک تش��ریفات از هیات دولت برای‬ ‫ورود یک میلیون و ‪ 750‬هزار تن سنگ اهن از چاه‬ ‫گز و سنگان خبر داد و گفت‪ :‬در اجرای این مصوبه‪،‬‬ ‫تشریفاتی وجود دارد که در صورت اجرا‪ ،‬بخشی از‬ ‫کمبود سنگ اهن س��ال جاری جبران خواهد شد‬ ‫اما برای اجرا‪ ،‬چند شرط گذاشته شده که درصورت‬ ‫عملی کردن می تواند تا ‪ ۵‬سال ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫منص��ور ی��زدی زاده درب��اره وضعی��ت نیروی‬ ‫انس��انی و س��رانه تولید نیز گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪13‬ه��زارو‪ 400‬نی��روی انس��انی در این ش��رکت‬ ‫مشغول فعالیت هستند که با بازنشستگی تعدادی‬ ‫از انها‪ ،‬افراد شاغل به ‪ 13‬هزار نفر یا کمتر می رسد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫درباره نحوه قیمت گ��ذاری در بازار قراضه اهن محمد‬ ‫اشناگر‪ ،‬مدیر یک سامانه ضایعات در کشور در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ساالنه به صورت میانگین بین ‪۲.۵‬‬ ‫تا ‪ ۳‬میلیون تن قراضه در ایران خرید و فروش می ش��ود‪.‬‬ ‫قیمت ضایعات اهن را با توجه به نرخ شمش فوالد تعیین‬ ‫می کنند‪ .‬حدود ‪ ۲‬س��ال پی��ش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فرمولی را برای ضایعات اهن برحسب نرخ شمش‬ ‫تعیین کرده بود که مبنای ان ش��مش فوالد خوزستان‬ ‫در ب��ورس کاال درنظر گرفته ش��ده بود‪ .‬اما درحال حاضر‬ ‫در زمینه قیمت گذاری ضایعات‪ ،‬کارخانه دارها چندان به‬ ‫ان فرمول پایبند نیستند‪ ،‬چراکه پس از مدتی این نحوه‬ ‫قیمت گذاری را بازار ضایعات نپسندید‪.‬‬ ‫اش��ناگر ادامه داد‪ :‬کارخانه دارها با توجه به رصدی که‬ ‫از نرخ شمش فوالد می کنند و همچنین بر اساس کشش‬ ‫ب��ازار که در فصل ها متفاوت اس��ت‪ ،‬قیمت گذاری انجام‬ ‫می دهن��د و در برخی مواقع نرخ ه��ای کارخانه ها ممکن‬ ‫اس��ت بین ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۱۵۰‬تومان برای ه��ر کیلو متفاوت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تاثیرگ��ذاری برخ��ی بنگاه ه��ا بر‬ ‫قیمت گ��ذاری ضایع��ات ف��والد عن��وان ک��رد‪ :‬در بحث‬ ‫قیمت گذاری قراضه انچه در ‪ ۲‬س��ال گذشته عرف شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬قیمت گذاری با تاکید بر یک بنگاه خاص در تهران‬ ‫بود که نرخ مرجع را تعیین می کرد‪ ،‬اما این انبار نرخ های‬ ‫باالی��ی را تعیین می کرد که کارخانه ها ترجیح نمی دانند‬ ‫که با ان نرخ خرید داشته باشند‪ .‬موضوع ان بود که این‬ ‫انب��ار ارزش افزوده را لحاظ و ان را از فروش��نده دریافت‬ ‫می ک��رد‪ .‬ام��ا کارخانه ها بهای این ارزش اف��زوده را برای‬ ‫فروشنده لحاظ نمی کردند‪.‬‬ ‫اش��ناگر در پاسخ به این پرسش که ایا می توان عنوان‬ ‫ک��رد که ای��ن بنگاه مانند یک مافی��ا در این حوزه عمل‬ ‫می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ .‬ای��ن بنگاه حدود ‪ ۱.۵‬س��ال پیش‬ ‫قیمت گذاری ضایعات اهن را در اختیار داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه ضایعات در ادامه یاداور شد‪ :‬ما‬ ‫نگاه��ی بیندازید‪ ،‬ضایعات نیز در بین انها هس��ت اما در‬ ‫عمل عرضه ای انجام نمی ش��ود‪ .‬البته سازمان حمل ونقل‬ ‫رجا ضایعات ریل را عرضه کرد‪ .‬از انجا که این س��ازمان‬ ‫بار یکدس��تی از ضایعات ریل را عرضه کرد‪ ،‬مشخص بود‬ ‫در کل مربوط به این سازمان است‪ .‬اما سایر بنگاه ها انواع‬ ‫قراضه ها را می توانند عرضه کنند‪ ،‬از این رو در درجه بندی‬ ‫بار نیز اختالف وجود دارد‪.‬‬ ‫پس از ان نیز این اتفاق روی نداد و در کل این عرضه‬ ‫در بورس کاال به فراموش��ی سپرده شد‪ .‬از انجاکه بحث‬ ‫قراض��ه پیچیدگی دارد‪ ،‬به راحت��ی قابل عرضه در بورس‬ ‫کاال نیس��ت‪ ،‬چراک��ه مافیای قیمت گذاری مانع تراش��ی‬ ‫می کنند‪ .‬در کل س��ازکار س��نتی که در این حوزه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مانع ورود ضایعات به بازار بورس کاال است‪ .‬ازاین رو‬ ‫می طلب��د تمهیداتی از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این حوزه اندیش��یده شود تا ورود ضایعات به‬ ‫بورس کاال تسهیل شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اصالح نرخ‬ ‫پایه عرضه‬ ‫میلگرد در‬ ‫بورس کاال‬ ‫تصویب شد‬ ‫نشس��ت کارگروه تخصصی تنظیم بازار فوالد به ریاست‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬مع��اون صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و حضور شرکت های فوالدی بزرگ و بخش‬ ‫خصوص��ی به همراه ب��ورس کاال‪ ،‬ایمیدرو‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫حمای��ت و بازرس��ی کل کش��ور و همچنی��ن اعض��ای‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬دبیر و مدیر اجرای��ی انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد برگزار ش��د‪ .‬موضوع های این نشس��ت بررسی نحوه‬ ‫عرضه محصوالت فوالدی در قالب قراردادهای بلندمدت‪،‬‬ ‫بررسی نحوه مچینگ ورق های فوالدی‪ ،‬اصالح فرمول نرخ‬ ‫پایه ش��مش و میلگرد و اصالح کف عرضه ها در بورس کاال‬ ‫اعالم شده بود‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬وحی��د یعقوبی‪ ،‬مدیر اجرایی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان ف��والد ایران درباره این نشس��ت کارگروه‬ ‫تنظیم بازار فوالد و مصوبه ه��ای ان گفت‪ :‬تداوم معامالت‬ ‫مچینگ ورق های فوالدی در گذش��ته در کارگروه تنظیم‬ ‫بازار تصویب ش��ده بود اما شیوه نامه مچینگ و جزئیات ان‬ ‫هنوز تدوین نش��ده اس��ت‪ ،‬ازاین رو در نشست چهارشنبه‬ ‫گذش��ته این ش��یوه نامه که ازس��وی معاونت امور معدن و‬ ‫صنایع معدنی پیشنهاد شده بود‪ ،‬تدوین‪ ،‬بررسی و تصویب‬ ‫شد‪ .‬بنابراین با تصویب کارگروه اصلی تنظیم بازار مچینگ‬ ‫ورق های ف��والدی دوباره در بورس کاال برقرار می ش��ود و‬ ‫صنایع پایین دس��تی فوالد می توانند م��واد اولیه موردنیاز‬ ‫خود را از بورس کاال تامین کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع مهم دیگر در این نشس��ت اصالح نرخ‬ ‫پایه میلگرد در بورس کاال بود که پیش��نهاد انجمن در این‬ ‫زمین��ه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و درنهایت مقرر‬ ‫ش��د این فرم��ول در کارگروه اصلی تنظیم بازار بررس��ی و‬ ‫در ص��ورت تصوی��ب‪ ،‬اعم��ال و اجرایی ش��ود‪ .‬در فرمول‬ ‫پیش��نهادی انجم��ن‪ ،‬حداکثر نرخ پایه عرض��ه میلگرد در‬ ‫ب��ورس کاال برابر با میانگین موزون نرخ معامالتی ش��مش‬ ‫در یک هفته قبل به عالوه ‪۱۱‬درصد درنظر گرفته ش��ده که‬ ‫مبنای این فرمول یعنی محاسبه حداکثر نرخ پایه میلگرد‬ ‫بر اس��اس نرخ معامالتی شمش مورد موافقت کارگروه قرار‬ ‫گرفت اما به دلیل اختالف نظر اعضای کارگروه‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫درصد پیش��نهادی انجمن مورد بررسی کارشناسی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم قرار گیرد و پیش��نهادهای الزم‬ ‫از س��وی دبیرخانه کارگروه به کارگ��روه اصلی تنظیم بازار‬ ‫ارائه ش��ود که در ص��ورت تصویب‪ ،‬این م��ورد هم اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫یعقوبی ادامه داد‪ :‬درباره موضوع دیگر یعنی قراردادهای‬ ‫بلندمدت نیز صحبت هایی ش��ده که باوجود توافق اعضا بر‬ ‫س��ر کلیت موضوع‪ ،‬اختالف نظرها پیرامون جزئیات و ابعاد‬ ‫ان زیاد بود‪ ،‬به ویژه اینکه حاضران بر س��ر این مسئله که در‬ ‫صورت قرارداد بلندمدت شرکت های تولیدکننده شمش با‬ ‫کارخانه های نوردی‪ ،‬چه میزان از تعهد عرضه ان در بورس‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬توافق نداشتند‪ .‬بنابراین مقرر شد این موضوع‬ ‫به گونه ای به کارگروه اصلی تنظیم بازار ارائه ش��ود که این‬ ‫قراردادها اختیاری باشد و ش��رکت ها الزامی برای قرارداد‬ ‫بلندمدت نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی درب��اره موضوع دیگر که کف عرضه ها در بورس کاال‬ ‫ب��ود نیز اظهار کرد‪ :‬به دلیل گس��تردگی ابعاد موضوع های‬ ‫یادش��ده‪ ،‬این موضوع به نشس��ت بع��دی کارگروه موکول‬ ‫ش��د اما اعضای کارگ��روه تخصصی تنظیم ب��ازار فوالد به‬ ‫اتفاق بر اجرای سیاس��ت همزمان عرضه داخلی و توس��عه‬ ‫صادرات تاکید داش��تند به طوری که صادرات فوالد کشور‬ ‫محدودیتی نداشته باشد‪.‬‬ ‫بهای این‬ ‫قراضه ها‬ ‫چند است؟‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫سومین سکوی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی نصب شد‬ ‫پیش فروش نفت به‬ ‫کشورهای قدرتمند؛‬ ‫پرریسک اما قابل دفاع‬ ‫عض��و کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اعتقاد به اینکه ریسک پیش فروش‬ ‫نفت به کش��ورهای قدرتمند باال اس��ت از این‬ ‫راه��کار جدید دولت ب��رای دورزدن تحریم ها‬ ‫دف��اع کرد‪ .‬عل��ی گلم��رادی در تحلیل راهکار‬ ‫جدی��د دولت ب��رای دورزدن تحریم ها مبنی بر‬ ‫«پیش فروش نفت به کشورهای قدرتمند»‪ ،‬به‬ ‫خانه ملت گفت‪ :‬به یقین هر راهکار منطقی که‬ ‫بتواند به فروش بیشتر نفت منجر شود باید در‬ ‫دستور کار دولت قرار گیرد و البته راهکار جدید‬ ‫پیش فروش نفت نیز با توجه به توان باالی تولید‬ ‫نفت در کش��ور مزایای بس��یاری دارد‪ ،‬هرچند‬ ‫نوس��ان های نرخ و ناپایداری بازار صادرات نفت‬ ‫پرس��ش های تامل برانگی��زی را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم بندر ماهشهر‪ ،‬امیدیه و هندیجان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی راهکار جدید دولت‬ ‫ب��رای دورزدن تحریم ه��ا مبنی بر پیش فروش‬ ‫نف��ت ب��ه کش��ورهای قدرتمند را پرریس��ک‬ ‫خوان��د و افزود‪ :‬با توجه به وابس��تگی کاهش و‬ ‫افزایش نرخ نفت به مولفه های بس��یار در سطح‬ ‫بین الملل‪ ،‬پیش خرید نفت ایران برای بسیاری‬ ‫از خریداران توام با ریس��ک اس��ت اما احتمال‬ ‫دارد ای��ن اقدام برای ایران مفید باش��د چراکه‬ ‫اس��تقبال از ای��ن نوع فروش‪ ،‬پول وارد کش��ور‬ ‫ک��رده و به تولید نفت��ی و افزایش تولید کمک‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬وی در واکنش ب��ه این احتمال‬ ‫ک��ه اگ��ر در طول س��ال های این��ده نرخ نفت‬ ‫افزایش پیدا کند با توجه به نرخ پایین کنونی‪،‬‬ ‫پیش فروش به ضرر کش��ور تمام خواهد ش��د‪،‬‬ ‫مطرح کرد‪ :‬چه کسی می تواند تضمین افزایش‬ ‫ن��رخ نفت را در این��ده دهد درحالی که اکنون‬ ‫کشور با مشکالت مالی بسیاری رو به رو است و‬ ‫دولتمردان باید این روزهای س��خت اقتصادی‬ ‫ناش��ی از تحریم ه��ا را به س�لامت پشت س��ر‬ ‫بگذارن��د‪ .‬گلمرادی با بی��ان اینکه نرخ جهانی‬ ‫نفت چندان باال و پایین نمی ش��ود و مولفه های‬ ‫این تغییر خیلی قابل پیش بینی نیس��ت‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬پولی که امروز بابت پیش فروش نفت در‬ ‫اختیار کشور قرار می گیرد عواید بسیاری مانند‬ ‫گس��ترش زیرس��اخت های افزایش تولید را به‬ ‫همراه خواهد داشت و از همه مهم تر تشکیالت‬ ‫نفت فعال می ماند‪ .‬این عضو کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد است اگر در‬ ‫طول ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال اینده نرخ نفت افزایش پیدا‬ ‫کند با تکیه به ارزش افزوده به دست امده از این‬ ‫پیش فروش‪ ،‬می توان خس��ارت های ناش��ی از‬ ‫افزایش نرخ را جبران کرد‪.‬‬ ‫پاناما حق پرچم خود را‬ ‫از کشتی های ناقض‬ ‫تحریم ها سلب می کند‬ ‫پانام��ا حق پرچم خود را از کش��تی هایی که‬ ‫مقررات بین الملل��ی و تحریم ها را نقض کنند‪،‬‬ ‫سلب خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مقامات پاناما‬ ‫در پی حذف پرچم پاناما از حدود ‪ ۶۰‬کش��تی‬ ‫مربوط به ایران و س��وریه از س��وی رجیستری‬ ‫پانام��ا‪ ،‬به رویترز اعالم کردند پاناما پرچم خود‬ ‫را از کشتی های بیشتری که مقررات بین المللی‬ ‫و تحریم ه��ا را نقض کنند‪ ،‬س��لب خواهد کرد‪.‬‬ ‫دو منب��ع اگاه به رویترز اع�لام کردند پس از‬ ‫وضع دوباره تحریم های امری��کا علیه ایران در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی‪ ،‬خوان کارل��وس وارال‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری پیش��ین پاناما ب��رای حذف‬ ‫پرچم پاناما از ناوگانی متش��کل از ‪ ۵۹‬نفتکش‬ ‫به واسطه رجیستری این کشور‪ ،‬چراغ سبز داد‪.‬‬ ‫بیش��تر این کش��تی ها متعلق به ش��رکت های‬ ‫ایران��ی و همچنین کش��تی هایی بودند که به‬ ‫سوریه نفت رس��انده بودند‪ .‬کشتی «گریس ‪»۱‬‬ ‫ک��ه در جبل الطارق از س��وی نی��روی دریایی‬ ‫س��لطنتی انگلیس به ظن نقض تحریم ها علیه‬ ‫س��وریه توقیف ش��ده‪ ،‬نام پاناما را بر بدنه خود‬ ‫داشت اما دولت پاناما اعالم کرد نام این کشتی‬ ‫در ‪ ۲۹‬مه از رجیس��تری این کشور حذف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با افزایش فش��ار امریکا بر ایران‪ ،‬پاناما‬ ‫اعالم کرده که تالش می کند رجیس��تری خود‬ ‫را از کش��تی ها و ش��رکت های ناقض تحریم ها‬ ‫پاک نگه دارد‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬بر پایه‬ ‫قوانین بین المللی‪ ،‬هر کش��تی تجاری باید در‬ ‫یک کش��ور به ثبت برسد و کشوری که کشتی‬ ‫حامل پرچم ان اس��ت‪ ،‬مس��ئول بازرسی های‬ ‫ایمن��ی و کنترل ش��رایط کاری خدمه اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی که یک کش��تی پرچم خود را از دس��ت‬ ‫می دهد‪ ،‬اگر به سرعت پرچم دیگری پیدا نکند‬ ‫بیمه و رتبه بندی خود را از دس��ت می دهد‪ .‬بر‬ ‫اس��اس اعالم ش��رکت تخصصی «وسل ولیو»‪،‬‬ ‫پاناما با ‪ ۷۱۰۰‬کش��تی ثبت شده‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫ناوگان کشتیرانی دنیا را دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تمامی مراحل‬ ‫تامین قطعات‪،‬‬ ‫ساخت‪ ،‬بارگیری‪،‬‬ ‫انتقال‪ ،‬نصب و‬ ‫راه اندازی این‬ ‫سکوی گازی از‬ ‫سوی شرکت ها‬ ‫و متخصصان‬ ‫داخلی انجام‬ ‫شده است‬ ‫س��ومین عرش��ه دریایی فاز ‪ ۱۴‬پ��ارس جنوبی که‬ ‫پ��س از راه اندازی ان روزان��ه ‪ ۵۰۰‬میلیون فوت مکعب‬ ‫گاز (معادل ‪۱۴.۲‬میلی��ون مترمکعب) به ظرفیت تولید‬ ‫گاز از میدان مش��ترک پارس جنوبی اضافه می ش��ود‪،‬‬ ‫نصب شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در سال گذشته ‪ 2‬سکوی گازی طرح‬ ‫توسعه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی با ظرفیت استخراج روزانه‬ ‫هر کدام ‪ ۵۰۰‬میلیون فوت مکعب (معادل‪۱۴.۲‬میلیون‬ ‫مترمکعب) وارد مدار تولید ش��ده و گاز استحصال شده‬ ‫از این دو سکو پس از فراورش در یکی از پاالیشگاه های‬ ‫منطقه کنگان به شبکه سراسری گاز منتقل می شود‪.‬‬ ‫س��کوی گازی ‪ ،۱۴b‬نزدیک به ‪ ۲۴۰۰‬تن وزن دارد‬ ‫و ‪ ۲۱‬خ��ردا د از ی��ارد صنعتی ایزوایک��و در بندرعباس‬ ‫بارگیری و با ش��ناور تندگویان برای نصب در موقعیت‬ ‫دریای��ی خ��ود‪ ،‬وارد اب ه��ای خلیج ف��ارس و مرز ابی‬ ‫مشترک ایران و قطر شده است‪.‬‬ ‫نکت��ه بااهمیت ان اس��ت که تمام��ی مراحل تامین‬ ‫قطعات‪ ،‬ساخت‪ ،‬بارگیری‪ ،‬انتقال‪ ،‬نصب و راه اندازی این‬ ‫سکوی گازی از سوی ش��رکت ها و متخصصان داخلی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫تولید روزانه ‪ ۵۶.۶‬میلیون مترمکعب گاز غنی‪ ،‬تولید‬ ‫روزانه ‪ ۷۵‬هزار بشکه میعانات گازی‪ ،‬تولید ساالنه ‪۱.۰۵‬‬ ‫میلیون تن گاز مایع «ال پی جی» (پروپان و بوتان) تولید‬ ‫س��االنه یک میلیون تن اتان ب��ه منظور تامین خوراک‬ ‫واحدهای پتروش��یمی و تولی��د روزانه ‪ ۴۰۰‬تن گوگرد‬ ‫تاسیسات از جمله اهداف طرح توسعه فاز ‪ ۱۴‬است‪.‬‬ ‫بخ��ش دریایی این پروژه ش��امل ‪ ۴‬س��کوی دریایی‬ ‫در کل ‪ ۴۴‬چ��اه در فاصل��ه ‪ ۱۰۵‬کیلومت��ری س��احل‬ ‫کنگان‪ ،‬دو رش��ته خط لوله ‪ ۳۲‬اینچ دریایی انتقال گاز‬ ‫به طول تقریبی (ه��ر خط) ‪ ۱۰۵‬کیلومتر‪ ،‬دو خط لوله‬ ‫‪ ۴‬این��چ دریایی برای انتق��ال محلول گالیکول به طول‬ ‫تقریبی (هر خط) ‪ ۱۰۵‬کیلومتر تاسیسات است‪.‬‬ ‫بخ��ش س��احلی نی��ز ش��امل واحده��ای دریافت و‬ ‫جداس��ازی گاز و میعان��ات‪ ،‬تثبیت میعان��ات گازی‪۴ ،‬‬ ‫ردی��ف تصفی��ه گاز ش��امل واحدهای شیرین س��ازی‪،‬‬ ‫نم زدایی‪ ،‬تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتان زدایی هر کدام‬ ‫به ظرفیت پاالیش ‪ ۵۰۰‬میلی��ون فوت مکعب در روز‪،‬‬ ‫واحد فشرده سازی و تراکم گاز برای صادرات‪ ،‬واحدهای‬ ‫با احتس��اب س��کوی ‪ ،۱۴B‬ظرفی��ت تولی��د گاز در بخش فراس��احل فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پ��ارس جنوب��ی ب��ه ‪ ۴۲‬میلی��ون مترمکعب(معادل یک و نی��م میلیارد‬ ‫فوت مکعب) در روز خواهد رسید‬ ‫اس��تحصال و بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی‬ ‫و دانه بندی گوگ��رد و واحد احیای منواتیلن گالیکول‪،‬‬ ‫سرویس های جانبی ش��امل بخار‪ ،‬توزیع برق‪ ،‬ابگیری‬ ‫از دریا و س��رویس های متفرقه مانن��د نیتروژن‪ ،‬هوای‬ ‫فشرده و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬ش��بکه تصفی��ه اب ه��ای صنعتی و‬ ‫فاضالب و ش��بکه های مش��عل برای تخلیه اضطراری‪،‬‬ ‫ش��بکه س��وخت گاز و دیزل پاالیش��گاه‪ ،‬ش��بکه اب‬ ‫اتش نشانی (مخزن و تلمبه ها و شبکه) اتاق های کنترل‪،‬‬ ‫پس��ت های برق‪ ،‬ازمایشگاه‪ ،‬انبار‪ ،‬کارگاه‪ ،‬دفاتر و‪ ...‬و ‪۴‬‬ ‫مخ��زن برای ذخیره و صادرات میعانات گازی و مخازن‬ ‫ذخیره س��ازی ال پی جی جزو بخش س��احلی این طرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫اج��رای پروژه فاز ‪ ۱۴‬به کنسرس��یومی متش��کل از‬ ‫رئیس «ساتبا» مطرح کرد‬ ‫بومی سازی ‪۹۰‬درصد تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫س��ید محمد ص��ادق زاده گف��ت‪ :‬اکنون ‪۹۰‬‬ ‫درصد تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز انرژی های‬ ‫تجدید پذیر داخلی سازی شده است و تولیدات‬ ‫داخلی‪ ،‬قدرت رقابت با مشابه خارجی را دارند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذیر و‬ ‫بهره وری انرژی برق س��اتبا در نشستی با هدف‬ ‫بررس��ی وضعی��ت صنع��ت ب��رق و انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر افزود‪ :‬پنل های خورشیدی ساخت‬ ‫داخل توان رقابت ب��ا بهترین تولیدات خارجی‬ ‫را دارند و ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال اس��ت ک��ه انرژی های‬ ‫تجدید پذی��ر باکمک دولت و مردم رونق گرفته‬ ‫و انرژی ه��ای تجدیدپذیر در این س��ال ها ‪۶۰‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫صادق زاده خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه انرژی های‬ ‫تجدید پذی��ر در مناطق محروم کش��ور موجب‬ ‫رون��ق انها ش��ده و حفظ محیط زیس��ت را هم‬ ‫به خوبی عملیاتی کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس ساتبا از تامین ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه برای انرژی های تجدیدپذیر از س��وی‬ ‫بخش خصوصی خبرداد و گفت‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫در این بخش از س��وی مردم و برای خودشان‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نیروگاه ه��ای انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در هیچ حادثه ای اس��یب نخواهند‬ ‫دید‪ ،‬افزود‪ :‬ایران کشوری با زمین های گسترده‬ ‫و س��طح مناس��بی از تابش خورشید است که‬ ‫می توان برای تولید بیش��تر انرژی تجدید پذیر‬ ‫از ان بهره گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توانیر هم در این نشست با‬ ‫بیان اینکه هنوز یک و نیم میلیارد نفر از مردم‬ ‫جه��ان از نعمت ب��رق محروم هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در کش��ورمان پوشش‬ ‫برق رسانی به ‪ ۱۰۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۶‬برابری صنعت برق در ‪ ۴‬دهه‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬محمد حسن متولی زاده‬ ‫اف��زود‪ :‬برق ای��ران یک صنعت قوی به ش��مار‬ ‫م��ی رود و مصرف برق از ابتدای انقالب تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۶‬برابر ش��ده که بیانگ��ر توانمندی‬ ‫ای��ن صنعت در تامین برق اس��ت‪ .‬بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کش��ور‬ ‫تامین می ش��ود و این صنعت صنعتی خود کفا‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توانیر درباره رمز ارزها هم‬ ‫گف��ت‪ :‬هدف وزارت نیرو این اس��ت که به این‬ ‫بخ��ش برق یارانه دار تعل��ق نگیرد و در صورت‬ ‫تایید انها از سوی مراجع رسمی برق مورد نیاز‬ ‫به انها داده خواهد شد‪ .‬متولی زاده با بیان اینکه‬ ‫مدیری��ت مصرف در کش��ورمان ب��ا روش های‬ ‫س��اده ای ممکن است‪ ،‬افزود‪ :‬سهم مدیریت بار‬ ‫نس��بت به س��رمایه گذاری یک به ‪ ۱۰۰‬است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬باید مدیریت مص��رف جدی گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه رویکرد وزارت نیرو در‬ ‫مدیریت مصرف تشویق محور است و از تقاضای‬ ‫‪ ۲۵‬هزار چاه برای اعمال خاموشی در زمان اوج‬ ‫مصرف خبر داد و گفت‪ :‬پاداش های الزم به این‬ ‫کاربران داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند ‪ ۶۰۰‬میلیون یورو هستیم‬ ‫مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی‬ ‫هم در این نشست با بیان اینکه سرمایه گذاری‬ ‫برای س��اخت نیروگاه به ازای تولید هر مگاوات‬ ‫برق ‪ ۶۰۰‬هزار یورو اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬به عبارتی‪،‬‬ ‫برای ساخت ظرفیت ‪ ۱۰۰۰‬مگاواتی تولید برق‬ ‫نیازمند ‪ ۶۰۰‬میلیون یورو هس��تیم و چنانچه‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد بتوانند ب��رای کاهش‬ ‫مصرف به فرهنگ سازی کمک کنند و از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مگاواتی که با مص��رف بهینه‪ ،‬از میزان مصرف‬ ‫مردم کاس��ته شود‪ ،‬نیاز به سرمایه گذاری ‪۶۰۰‬‬ ‫میلی��ون یورویی در بخش ایجاد ظرفیت تولید‬ ‫صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫محس��ن طرز طلب افزود‪ :‬برای ایجاد ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۵‬هزار مگاوات واحد حرارتی‪ ،‬بیش از ‪۳‬‬ ‫میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است‪.‬‬ ‫وی اس��تفاده از پس��اب تصفیه شده فاضالب‬ ‫برای تامی��ن اب نیروگاه ه��ای حرارتی را یک‬ ‫راهکار موثر در راس��تای کاهش و بهینه سازی‬ ‫مصرف اب برش��مرد و گفت‪ :‬بحث استفاده از‬ ‫پساب فاضالب و کاهش مصرف اب در نیروگاه‬ ‫ش��هید مفتح همدان اجرایی ش��ده‪ ،‬همچنین‬ ‫در ای��ن نیروگاه ب��ا تبدیل برج «ت��ر» به برج‬ ‫«خشک»‪ ،‬توانستیم در مصرف اب صرفه جویی‬ ‫قابل توجهی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تفاده از پس��اب ب��رای تامین‬ ‫اب واحده��ای حرارت��ی و تبدی��ل برج های تر‬ ‫به خش��ک‪ ،‬در دیگر نیروگاه های کشور نیز در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)‪ ،‬شرکت‬ ‫مدیریت طرح های صنعتی ایران‪ ،‬ش��رکت مهندسی و‬ ‫س��اخت تاسیس��ات دریایی ایران‪ ،‬شرکت ملی حفاری‬ ‫ایران‪ ،‬ش��رکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل‬ ‫ایران‪ ،‬شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)‪،‬‬ ‫ش��رکت پایندان و شرکت ماشین س��ازی اراک واگذار‬ ‫ش��ده که مس��ئولیت رهبری کنسرس��یوم را سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) عهده دار است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از سکوی ‪ ۱۴B‬اذر ماه اغاز‬ ‫می شود‬ ‫در جریان عملیات نصب س��ومین سکوی این طرح‪،‬‬ ‫مج��ری طرح توس��عه ف��از ‪ ۱۴‬پارس جنوب��ی ویژگی‬ ‫س��کوی ‪ B‬این فاز را تشریح کرد و گفت‪ :‬پس از پایان‬ ‫عملیات هوک اپ‪ ،‬راه ان��دازی و تکمیل خط لوله دریا‪،‬‬ ‫بهره برداری از این سکو از ابتدای اذر امسال اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدمهدی توس��لی پور اظهار کرد‪ :‬سازه عرشه این‬ ‫س��کو از سوی مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل‬ ‫ایران در یارد ایزوایکو بندرعباس برای برداش��ت روزانه‬ ‫‪ ۱۴.۲‬میلی��ون مترمکعب گاز غنی از میدان مش��ترک‬ ‫پارس جنوبی ساخته شد و به پایان مرحله نصب رسید‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬عرش��ه ‪ ،۱۴B‬با ش��ناور تندگویان به‬ ‫بلوک مخزنی این طرح واقع در ‪ ۱۰۵‬کیلومتری ساحل‬ ‫عسلویه منتقل شده و ش��ناور نصاب ‪-HL ۵۰۰۰‬این‬ ‫ابر سازه ‪ ۱۴۵۰‬تنی را در موقعیت خود نصب کرد‪.‬‬ ‫مجری طرح توس��عه ف��از ‪ ۱۴‬پ��ارس جنوبی درباره‬ ‫مش��خصات و میزان پیش��رفت ساخت س��کوی ‪۱۴B‬‬ ‫گفت‪ :‬در این س��کو ‪ ۸۰‬کیلومتر کابل کشی و ‪ ۳۷‬هزار‬ ‫اینچ قطر لوله کشی انجام شده و پیشرفت ساخت ان به‬ ‫‪ ۹۷‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫توس��لی پور با بی��ان اینکه با بهره برداری از س��کوی‬ ‫‪ ،۱۴B‬افزون بر تولید گاز شیرین‪ ،‬روزانه ‪ ۲۰‬هزار بشکه‬ ‫میعان��ات گازی و ‪ ۱۰۰‬تن گوگرد و س��االنه ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫ت��ن گاز مای��ع و ‪ ۲۵۰‬هزار تن اتان فراوری می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با احتساب س��کوی ‪ ،۱۴B‬ظرفیت تولید گاز در‬ ‫بخش فراس��احل فاز ‪ ۱۴‬پ��ارس جنوبی به ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز(معادل ی��ک و نیم میلیارد فوت مکعب)‬ ‫در روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم مجری این طرح‪ ،‬عرشه اقماری ‪،۱۴D‬‬ ‫اخرین س��کوی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوب��ی که هم اکنون با‬ ‫پیش��رفت ‪ ۹۲‬درصد در یارد ش��رکت صدرا در بوشهر‬ ‫مراحل پایانی س��اخت را س��پری می کند‪ ،‬تا پایان مهر‬ ‫امسال در این موقعیت نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫توسلی پور به پایان عملیات حفاری چاه های این سکو‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬عملیات حفاری چاه های موقعیت‬ ‫این س��کو با دکل حفاری در حال انجام است و مطابق‬ ‫برنامه تا اغاز مهر حفاری ان به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫بخش فراس��احل فاز ‪ ۱۴‬شامل ‪ ۴‬س��کو (دو سکوی‬ ‫اصلی و دو سکوی اقماری) هرکدام با ظرفیت برداشت‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ون فوت مکع��ب گاز از مخزن پارس جنوبی‬ ‫است و س��کوی ‪ ،۱۴B‬دومین سکوی اصلی و سومین‬ ‫سکو از ‪ ۴‬عرشه تولیدی این طرح است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫باوجود جریمه شدن راه اهن‪ ،‬دریافت هزینه خدمات ایستگاهی همچنان ادامه دارد‬ ‫ماجرای پول اضافه ای که مسافران قطار می دهند‬ ‫‹ ‹در هنوز بر همان پاشنه می چرخد‬ ‫با گذش��ت حدود ‪ ۵‬س��ال از چالش به وجود امده‬ ‫می��ان ش��رکت راه اه��ن و ش��رکت های حمل ونقل‬ ‫مس��افری ریلی‪ ،‬هزینه خدمات ایس��تگاهی همچنان‬ ‫از مس��افران دریاف��ت و به حس��اب ش��رکت راه اهن‬ ‫واریز می ش��ود‪ .‬این مس��ئله حتی با واکنش نهادهای‬ ‫حمایتگر از مصرف کنن��ده همراه بوده و ‪ 2‬ماه پیش‪،‬‬ ‫س��ازمان تعزیرات حکومتی ش��رکت راه اهن را بابت‬ ‫دریاف��ت هزینه خدم��ات ایس��تگاهی‪ ۸۲ ،‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون ریال جریمه کرده است‪.‬‬ ‫س��ید یاس��ر رایگانی‪ ،‬سخنگوی س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی در این زمینه گفت‪ :‬س��ازمان بازرس��ی کل‬ ‫کش��ور اردیبهش��ت سال گذش��ته گزارش��ی درباره‬ ‫دریافت هزینه خدمات ایستگاهی‪ ،‬مازاد بر نرخ بلیت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هن��وز زم��ان زیادی از اع�لام خبر جریمه ش��دن‬ ‫ش��رکت راه اهن ازس��وی س��ازمان تعزیرات به دلیل‬ ‫دریاف��ت هزین��ه خدم��ات ایس��تگاهی از مس��افران‬ ‫نگذشته اس��ت اما باوجود محکوم ش��دن راه اهن به‬ ‫پرداخت ‪ ۸‬میلیارد تومان بابت این تخلف‪ ،‬این هزینه‬ ‫همچنان در نرخ نهایی بلیت محاس��به و از مسافران‬ ‫دریافت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫دریافت هزینه خدمات ایستگاهی‬ ‫در ن��رخ بلی��ت از ابتدای مرداد ‪ ۹۳‬اغاز ش��د‪ .‬در ان‬ ‫زمان ش��رکت راه اهن اق��دام به افزای��ش حدود ‪۱۰‬‬ ‫درص��دی به��ای بلی��ت قطارهای بخ��ش خصوصی‬ ‫باعنوان خدمات ایستگاهی کرد که این پول روی نرخ‬ ‫بلیت از مسافران دریافت و به حساب مستقیم شرکت‬ ‫راه اهن ریخته می شود‪.‬‬ ‫در ان زمان محسن پورسیداقایی‪ ،‬مدیرعامل وقت‬ ‫ش��رکت راه اهن درباره علت دریافت این هزینه اعالم‬ ‫کرد‪« :‬براساس قانون‪ ،‬دولت برای ساخت و زیرساخت‬ ‫ایس��تگاه ها هزین��ه می کند ام��ا هزینه اس��تفاده از‬ ‫ایستگاه‪ ،‬برعهده بهره بردار است‪ .‬قانون اجازه می دهد‬ ‫بابت هزینه بهره برداری از ایس��تگاه ها رقمی از مسافر‬ ‫دریافت شود؛ برهمین اساس جدولی برای مسیرهای‬ ‫گوناگون تدوین کردیم تا از هر مسافر رقمی دریافت‬ ‫و ب��رای تجهی��ز نمازخانه ه��ا‪ ،‬پله های برقی و س��ایر‬ ‫هزینه های ایستگاهی مصرف شود‪».‬‬ ‫البت��ه این اق��دام از همان ابتدا ب��ا مخالفت بخش‬ ‫خصوصی روبه رو ش��د و در هم��ان ابتدای امر‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریلی با ارسال‬ ‫نامه ای به مدیرعامل راه اهن‪ ،‬خواس��تار جلوگیری از‬ ‫اقدام خالف قانون اعمال هزینه خدمات ایس��تگاهی‬ ‫در نرخ بلیت قطارهای بخش خصوصی شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نامه ام��ده بود‪« :‬دریاف��ت هزینه خدمات‬ ‫ایس��تگاهی و اف��زودن ان به بهای بلیت مس��افری‪،‬‬ ‫نادرس��ت و مخال��ف ب��ا قان��ون دسترس��ی ازاد ب��ه‬ ‫ش��بکه حمل ونق��ل ریل��ی‪ ،‬ایین نام��ه راه ان��دازی و‬ ‫فعالیت ش��رکت های حمل ونقل ریل��ی و قراردادهای‬ ‫بهره برداری بس��ته ش��ده بین راه اهن و شرکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی بوده و در تضاد اشکار با منافع بخش‬ ‫خصوصی و حقوق قانونی انهاست‪».‬‬ ‫در این نامه تاکید شده است‪« :‬براساس قراردادهای‬ ‫بین شرکت های ریلی و راه اهن‪ ،‬سهم درامدی شرکت‬ ‫راه اهن از فعالیت شرکت های ریلی مسافری به شکل‬ ‫درص��د مش��خصی از به��ای فروش بلی��ت در بخش‬ ‫مس��افری تامین می ش��ود‪ .‬این میزان در شرکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی بخش خصوصی مشخص شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در متن قراردادهای یادش��ده به صراحت‬ ‫تصریح شده که شرکت راه اهن سایر خدمات از قبیل‬ ‫خدمات ایستگاهی را به طور رایگان فراهم می کند‪».‬‬ ‫باوج��ود تاکید س��ازمان تعزیرات حکومتی بر ل��زوم توقف دریافت‬ ‫هزین��ه خدمات ایس��تگاهی‪ ،‬این هزینه همچنان از مس��افران قطار‬ ‫گرفته می شود‬ ‫ازس��وی شرکت راه اهن به سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫ارس��ال کرد ک��ه این گ��زارش پس از رس��یدگی در‬ ‫س��ازمان‪ ،‬منجر به صدور حکم جریم��ه به مبلغ ‪۸۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال ش��د که البته این حکم‬ ‫در مرحله بدوی است‪.‬‬ ‫رایگان��ی افزود‪ :‬در صورت قطعی ش��دن این حکم‪،‬‬ ‫ش��یوه برگش��ت مبلغ اضافه دریافت شده به حساب‬ ‫مسافران باید ازسوی راه اهن مشخص شود‪ .‬همچنین‬ ‫باید دریافت این هزینه از این پس متوقف شود و اگر‬ ‫ادامه پی��دا کند‪ ،‬دوباره به عنوان گرانفروش��ی به این‬ ‫مسئله ورود خواهیم کرد‪.‬‬ ‫باوجود تاکید س��ازمان تعزی��رات حکومتی بر لزوم‬ ‫توقف دریافت هزینه خدمات ایس��تگاهی‪ ،‬این هزینه‬ ‫همچنان از مسافران قطار گرفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسخ راه اهن‬ ‫مدیرکل خدمات ایستگاهی راه اهن می گوید باتوجه‬ ‫به پیگیری این ش��رکت از دیوان عدالت اداری درباره‬ ‫قانونی بودن دریافت هزینه خدمات ایس��تگاهی‪ ،‬این‬ ‫هزینه همچنان از مسافران دریافت می شود‪.‬‬ ‫داوود منصوری در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که‬ ‫چرا باوجود جریمه ‪ ۸‬میلیارد تومانی راه اهن‪ ،‬دریافت‬ ‫هزین��ه خدم��ات ایس��تگاهی از مس��افران همچنان‬ ‫ادام��ه دارد؟ گفت‪ :‬دولت اختیاری ب��ه هیات مدیره‬ ‫راه اه��ن در این زمینه داده و مصوبه دریافت خدمات‬ ‫ایستگاهی نیز ازس��وی هیات مدیره صادر شده و در‬ ‫حال اعمال است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین راه اه��ن در این زمینه‪ ،‬از‬ ‫طریق دیوان عدال��ت اداری اقدام کرده و رای مثبت‬ ‫گرفته اس��ت؛ بنابرای��ن دریافت این هزینه مش��کل‬ ‫قانونی ن��دارد‪ .‬منصوری درباره جزئی��ات هزینه های‬ ‫دریافت��ی بابت خدمات ایس��تگاهی و م��وارد مصرف‬ ‫ای��ن مبالغ گفت‪ :‬هزینه ه��ای مربوط به ارائه خدمات‬ ‫به مس��افران در ایستگاه ها ش��امل کمک های اولیه و‬ ‫جابه جای��ی اف��راد کم توان‪ ،‬خرید تجهی��زات مربوط‪،‬‬ ‫کنترل بلیت‪ ،‬ابگیری قطارها‪ ،‬شست وشو و اب و برق‬ ‫قطارها‪ ،‬حمل زباله و‪ ...‬همگی ازس��وی راه اهن انجام‬ ‫می شود‪ .‬اگر خود ش��رکت های مسافری این موارد را‬ ‫انجام دهند‪ ،‬این هزینه دیگر ازسوی راه اهن در بلیت‬ ‫اعمال و از مسافران دریافت نخواهد شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ما در حال حاض��ر در بخش خدمات‬ ‫ایس��تگاهی ‪ ۱۲۰۰‬نی��روی انس��انی داری��م ک��ه در‬ ‫ایس��تگاه های گوناگ��ون و در ش��غل های متفاوت در‬ ‫حال ارائه خدمات به مس��افران و قطارهای مسافری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫منصوری اضافه کرد‪ :‬در سال ‪ 97-98‬هزینه حقوق‬ ‫ای��ن افراد ح��دود ‪ ۶۰‬میلی��ارد تومان ش��ده و برای‬ ‫س��ال ‪ 98-99‬ای��ن رقم ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫براورد می ش��ود‪ .‬البته این رق��م بدون در نظر گرفتن‬ ‫هزینه ه��ای تجهیزات‪ ،‬اب‪ ،‬ب��رق و گاز‪ ،‬مواد مصرفی‬ ‫و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫به گفته منصوری‪ ،‬گرچه در سال ‪ ۹۶‬شرکت راه اهن‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬میلیارد تومان درامد داشته‪ ،‬اما این درامد‪،‬‬ ‫فقط حدود ‪ ۸۵‬درصد هزینه نیروی انسانی شاغل در‬ ‫این بخش را تامین کرده و هزینه س��اخت مکان های‬ ‫جدید مانند مس��جدها و س��کوها و خرید پله برقی و‬ ‫اسانس��ورها‪ ،‬از محل اعتبارات جاری و عمرانی تامین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط حذف هزینه خدمات ایستگاهی از‬ ‫نرخ بلیت‬ ‫یک��ی از دس��ت اندرکاران حمل ونقل ریلی کش��ور‬ ‫می گوید اگر قرار به حذف هزینه خدمات ایس��تگاهی‬ ‫از نرخ بلیت باش��د‪ ،‬اختصاص یاران��ه ای برای جبران‬ ‫زیان ش��رکت های ریل��ی‪ ،‬می تواند اقدام��ی موثر در‬ ‫تامین این هزینه ها باشد‪.‬‬ ‫س��ید ابوالفضل بهره دار‪ ،‬رئیس انجمن مهندس��ی‬ ‫حمل ونق��ل ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫با تاکید بر‬ ‫اینکه نرخ بلیت قطار‪ ،‬فرمول مشخص و ویژه ای دارد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬راه اهن یا ش��رکت های مسافری باید همه‬ ‫مس��ائل تاثیرگ��ذار در نرخ بلیت و هم��ه هزینه های‬ ‫ایجاد ش��ده در یک س��فر ریلی را در نظ��ر بگیرند و‬ ‫در عی��ن حال تالش کنند ن��رخ متعادلی برای بلیت‬ ‫تعیین کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینک��ه درحال حاضر قیمت های ارائه‬ ‫ش��ده‪ ،‬واقعی نیس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬راه اه��ن از جمله‬ ‫حوزه هایی اس��ت که بحث یارانه در ان مطرح است‪.‬‬ ‫درواق��ع باتوجه ب��ه زیان ده بودن این ح��وزه به دلیل‬ ‫قیمت های پایین بلیت‪ ،‬یا بای��د دولت یارانه ای برای‬ ‫جب��ران زیان این بخش به ش��رکت ها بده��د یا این‬ ‫هزینه از مسافر و مصرف کننده گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن مهندسی حمل ونقل ایران با یاداوری‬ ‫اینک��ه پیش تر‪ ،‬دول��ت یارانه ای ب��ه راه اهن به عنوان‬ ‫مابه التف��اوت نرخ بلیت با هزینه واقعی انجام س��فرها‬ ‫برای ش��رکت های ریلی پرداخت می کرد‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫روش مناس��ب و معقول��ی برای جب��ران این زیان در‬ ‫نظ��ر گرفت��ه و در بودجه س��االنه ای��ن بخش لحاظ‬ ‫ش��ود‪ .‬این مس��ئله موجب می ش��ود نرخ بلیت برای‬ ‫مصرف کنندگان مناس��ب تر شود و مس��افران از این‬ ‫مسئله متضرر نشوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل ریلی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫در پرس��ش درباره چرای��ی دریاف��ت هزینه خدمات‬ ‫ایس��تگاهی‪ ،‬باید دو س��وی ماجرا یعنی شرکت های‬ ‫ریلی و مس��افران را همزمان در نظر گرفت و تعادلی‬ ‫بی��ن منافع دوطرف برقرار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬ای��ن هزینه روی نرخ بلیت محاس��به و در بلیت‪،‬‬ ‫درج نمی شد‪ .‬اکنون درج شدن این هزینه و پرداخت‬ ‫شدنش ازسوی مصرف کننده‪ ،‬می تواند بازخورد منفی‬ ‫داشته باشد زیرا به هرحال هزینه ای به خانوار تحمیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��اید دول��ت بتواند ب��ا اختصاص‬ ‫یارانه‪ ،‬موجب برداش��ته ش��دن این هزین��ه از دوش‬ ‫مصرف کننده شود اما به هرحال باید منافع دو طرف‬ ‫در تعیین تکلیف هزینه خدمات ایس��تگاهی در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات نرخ خدمات ایستگاهی‬ ‫براس��اس اعالم ش��رکت راه اهن‪ ،‬هزین��ه خدمات‬ ‫ایس��تگاهی با هدف افزایش خدمات به مس��افران در‬ ‫ایس��تگاه های راه اهن کش��ور‪ ،‬هنگام خری��د بلیت از‬ ‫مسافران دریافت می شود‪.‬‬ ‫خدمات ایستگاهی ش��امل پله برقی‪ ،‬رمپ‪ ،‬سامانه‬ ‫صوت��ی و تصوی��ری‪ ،‬س��الن انتظار‪ ،‬مس��جد‪ ،‬بوفه و‬ ‫رس��توران‪ ،‬اینترنت وای فای‪ ،‬س��رویس بهداش��تی و‬ ‫همه خدماتی که پیش از س��فر‪ ،‬هنگام س��فر (هنگام‬ ‫اقامه نماز) و بعد از سفر به مسافران داخل ایستگاه ها‬ ‫ارائه می ش��ود‪ ،‬اس��ت و هیچ ارتباطی ب��ه بود یا نبود‬ ‫پذیرای��ی از مس��افران در قطارهای مس��افری ندارد‪.‬‬ ‫هزین��ه خدم��ات ایس��تگاهی اعم��ال ش��ده باتوجه‬ ‫ب��ه ط��ول و تع��داد ایس��تگاه های مس��یر متف��اوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس انچه در س��ال ‪ ۹۳‬و هنگام اعمال هزینه‬ ‫خدمات ایس��تگاهی روی نرخ بلیت اعالم شد‪ ،‬هزینه‬ ‫خدمات ایس��تگاهی در مسیرهای زیر ‪ ۲۵۰‬کیلومتر‪،‬‬ ‫در نظ��ر گرفته نمی ش��ود‪ .‬این هزینه در مس��یرهای‬ ‫‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۴۵۰‬کیلومت��ر‪ ۴۵۰ ،‬تا ‪ ۶۵۰‬کیلومتر‪۸۵۰ ،‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۵۰‬کیلومتر و مسیرهای ‪ ۱۳۵۰‬کیلومتر به باال‬ ‫دس��ته بندی و تعیین شده است‪ .‬به طور کلی می توان‬ ‫گفت هزینه خدمات ایس��تگاهی حدود ‪ ۶‬درصد نرخ‬ ‫بلیت را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫محمود اوالد‬ ‫اقتصاددان‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داوود منصوری‬ ‫سید ابوالفضل بهره دار‬ ‫طلب ‪ ۷۰۰‬میلیون دالری مترو از دولت‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران گف��ت‪ :‬مترو باب��ت جابه جایی ‪۷‬‬ ‫میلیارد مس��افر و کاهش مصرف س��وخت‪ ۷۰۰ ،‬میلیون دالر از‬ ‫دولت طلب دارد‪ .‬محس��ن هاشمی در گفت وگو با فارس با تاکید‬ ‫بر اهمیت اتصال مترو به ش��هرهای اقماری بیان کرد‪ :‬در اخرین‬ ‫نقش��ه ای که برای مترو تهران کش��یدیم‪ ،‬این موضوع را مدنظر‬ ‫ق��رار دادی��م و به جز ‪ ۸‬خط مترو ‪ ۴‬خط اتصالی داریم که باید به‬ ‫شهرهای اقماری اطراف تهران متصل شوند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬روزانه‬ ‫حدود ‪ ۷۵۰‬هزار س��فر از ش��هرهای اقماری به کالنشهر تهران و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار سفر از شهرهای اقماری به کالنشهرهای دیگر‬ ‫انجام می شود که همین امر موجب افزایش الودگی هوا و افزایش‬ ‫ترافیک در کالنشهرها و رشد مصرف سوخت شده است‪ .‬بهترین‬ ‫روش برای کاهش این ترددها‪ ،‬تکمیل ش��بکه ریلی پرسرعت با‬ ‫تعداد قطار زیاد در زمان های اوج س��فر اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تامی��ن مالی قطاره��ای حومه ای در جهان ب��ا مالیات گرفتن از‬ ‫س��وخت تامین می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در اروپا نرخ واقعی سوخت‬ ‫‪ ۵۰‬س��نت اس��ت‪ ،‬اما با نرخ ‪ ۱.۵‬یورو به مردم ارائه می ش��ود که‬ ‫این یک یورو بابت مالیات گرفته می شود‪ .‬هاشمی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫مالیات برای اختصاص به حمل ونقل عمومی و ریلی اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم در ایران هم چنین مالیاتی بر س��وخت ببندیم و ان را‬ ‫به توس��عه ریلی اختصاص دهیم‪ ،‬با درنظر گرفتن مصرف روزانه‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر بنزین در کشور‪ ،‬باید روزی حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالر یا یورو برای حمل ونقل عمومی اختصاص یابد‪ .‬وی‬ ‫درباره سرنوشت طرح اختصاص یارانه به حمل ونقل ریلی از محل‬ ‫بن��د «ق» تبص��ره بودجه توضیح داد‪ :‬روش بند «ق» این بود که‬ ‫ابتدا راس��تی ازمایی درباره میزان کاهش مصرف سوخت انجام و‬ ‫س��پس این ما به التفاوت مصرف‪ ،‬پرداخت می شد‪ .‬هاشمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬زمانی که در مترو بودم‪ ،‬با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫یادداشت‬ ‫«ببین تفاوت‬ ‫ره از کجاست‬ ‫تا به کجا»؟!‬ ‫توافقنامه امضا کردیم که برای هر سفر ‪ ۲۵‬سنت به مترو بدهند‪.‬‬ ‫قرار بود راس��تی ازمایی کنند و س��پس پول مابه التفاوت مصرف‬ ‫س��وخت را به ما بدهند اما این رقم به ‪ ۱۰‬س��نت کاهش یافت؛ با‬ ‫این حال تاکنون مترو تهران ‪ ۷‬میلیارد س��فر انجام داده اما یک‬ ‫س��نت هم دریافت نکرده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ادعای ما بابت‬ ‫طلب مترو از دولت‪ ،‬به دلیل انجام ‪ ۷‬میلیارد س��فر با اس��تفاده از‬ ‫مترو اس��ت و هیچ رقمی دریاف��ت نکرده ایم‪ .‬اگر این رقم حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلی��ون دالری پرداخت ش��ود‪ ،‬یارانه مترو را به طور کامل‬ ‫پوشش می دهد و بدهی های ما را تسویه می کند‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات س��امانه امالک وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬تغیی��رات ن��رخ مس��کن در یک‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬در مناطق گوناگون شهر تهران‬ ‫بس��یار متفاوت بوده اس��ت‪ .‬درحالی که منطقه‬ ‫یک در س��ال منتهی به دی ‪ ۱۳۹۷‬رش��د ‪۱۱۰‬‬ ‫درصدی نرخ مس��کن را تجرب��ه کرده و نرخ هر‬ ‫مترمرب��ع واحد مس��کونی در منطقه های ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫رشد حدود ‪ ۱۰۰‬درصدی داشته‪ ،‬در منطقه ‪۱۸‬‬ ‫شاهد رشد حدود ‪ ۷۵‬درصدی نرخ هستیم و هر‬ ‫مترمربع واحد مسکونی در منطقه ‪ ۱۶‬رشد نرخ‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی داش��ته است‪ .‬در مجموع‪ ،‬رشد نرخ‬ ‫مسکن در مناطق شمالی شهر بیشتر از مناطق‬ ‫جنوبی بوده است‪ .‬براساس اطالعات این سامانه‪،‬‬ ‫در ‪ ۲۸‬س��ال گذشته نرخ مسکن در منطقه یک‬ ‫ته��ران حدود ‪ ۳۲۰‬برابر ش��ده‪ ،‬درحالی که در‬ ‫منطقه ‪ ۱۶‬این میزان ‪ ۱۳۹‬برابر‪ ،‬در منطقه ‪،۱۸‬‬ ‫‪ ۱۴۸‬برابر و در منطقه ‪ ۱۵۱ ،۲۰‬برابر بوده است‪.‬‬ ‫معنی این ارقام چیست؟ دو شهروند تهرانی را‬ ‫در نظر بگیرید که یکی در منطقه یک و دیگری‬ ‫در منطقه ‪ ۱۶‬اپارتمانی ‪ ۱۰۰‬متری دارند‪ .‬صرف‬ ‫نظر از اینکه متوسط مالکیت در منطقه یک چه‬ ‫میزان بیش��تر از منطقه ‪ ۱۶‬اس��ت‪ ،‬در یک سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬مالک اپارتمان ‪ ۱۰۰‬متری در منطقه‬ ‫یک‪ ،‬در یک س��ال گذشته‪ ،‬بیش از یک میلیارد‬ ‫توم��ان به ارزش دارایی هایش افزوده ش��ده‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که این رقم برای مالک خانه ‪ ۱۰۰‬متری‬ ‫در منطق��ه ‪ ۱۶‬در همین م��دت‪ ۳۰۰ ،‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬این اخت�لاف در ارزش دارایی ها‬ ‫برای امالک بزرگ تر بس��یار بیشتر است‪ .‬فرض‬ ‫کنید ش��هروند س��اکن ش��مال ته��ران دارای‬ ‫خودرو س��انتافه و شهروند س��اکن منطقه ‪۱۶‬‬ ‫دارای پراید اس��ت‪ .‬در اث��ر تغییرات قیمتی‪ ،‬به‬ ‫ارزش دارایی شهروند شمال شهرنشین بیش از‬ ‫‪ ۵‬میلیارد ریال افزوده ش��ده و به ارزش دارایی‬ ‫شهروند جنوب تهران‪ ،‬فقط ‪ ۲۰‬میلیون تومان!‬ ‫مالحظ��ه می کنید که تنها با در نظر گرفتن دو‬ ‫قل��م از دارایی ها‪ ،‬در اثر سیاس��ت های اتخاذی‬ ‫و تغییرات قیمتی ایجاد ش��ده‪ ،‬ش��کاف ارزش‬ ‫دارایی دو ش��هروند ش��مال و جنوب نش��ین در‬ ‫ته��ران بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد ریال ش��ده اس��ت؛‬ ‫یعنی ش��هروند شمال شهرنش��ین بدون هیچ‬ ‫فعالیت��ی ‪ ۱۰‬میلیارد ریال بیش��تر از ش��هروند‬ ‫جنوب شهرنش��ین ب��ه ارزش دارایی های خود‬ ‫اف��زوده اس��ت! حال ای��ن مقایس��ه را بین یک‬ ‫شهروند شمال شهرنشین و یک مستاجر بدون‬ ‫خودرو در جنوب ش��هر انج��ام دهید تا ببینید‬ ‫چه فاجعه ای رخ داده است! در طول یک سال‪،‬‬ ‫با سیاست های نادرس��ت‪ ،‬بیش از یک میلیارد‬ ‫توم��ان رانت نصیب گروه خاصی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اختالف رانت بین این دو که می توانند نماینده‬ ‫دو دهک (نه از نوع اول و دهم که در محاسبات‬ ‫نگنج��د‪ ،‬بلکه به طور مثال دهک ‪ ۶‬و دهک ‪)۳‬‬ ‫باش��ند‪ ،‬در طول یک سال بیش از یک میلیارد‬ ‫تومان است‪ .‬عجیب است که تفاوت یارانه پنهان‬ ‫‪ ۳۲‬میلی��ون تومان��ی ده��ک اول و دهم برای‬ ‫دوستان اهمیت بسیار بیشتری نسبت به تفاوت‬ ‫تغییر در ارزش دارایی های بیش از یک میلیارد‬ ‫تومانی دارد! به راس��تی کدام مهم تر است؟ چرا‬ ‫ب��ه موضوع یارانه ها اینقدر بها می دهیم و اصرار‬ ‫در اصالح ان داریم اما به موضوع رانت بی توجه‬ ‫هس��تیم؟ ایا غیر از این اس��ت که حل موضوع‬ ‫ران��ت‪ ،‬نه تنه��ا درامدی عاید دول��ت نمی کند‪،‬‬ ‫بلکه منافع بس��یاری از دولتم��ردان را به خطر‬ ‫می ان��دازد و در مقابل‪ ،‬اصالح یارانه ها و افزایش‬ ‫نرخ بنزین‪ ،‬درامد ب��رای دولت ایجاد می کند؟‬ ‫چرا به صراحت گفته نمی شود که هدف‪ ،‬تامین‬ ‫درامد برای دولت است؟ به راستی عدالت کدام‬ ‫است؟ ایا با حذف کامل ‪ ۳۲‬میلیون تومان یارانه‬ ‫دهک دهم و پرداخت ان به دهک اول‪ ،‬ش��کاف‬ ‫روزاف��زون بین این دو ده��ک کاهش می یابد؟‬ ‫شکاف یک میلیارد تومانی در ارزش دارایی ها با‬ ‫‪ ۳۲‬میلیون تومان پر می شود؟‬ ‫راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان تا پایان سال‬ ‫مدیرکل سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن اجرا نشدن قانون‬ ‫مالیات بر خانه های خالی را ناش��ی از نبود اطالعات دانست‬ ‫و گفت‪ :‬اگر همراهی الزم انجام ش��ود‪ ،‬سامانه ملی امالک و‬ ‫اسکان تا پایان امسال راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬عب��اس فرهادیه در‬ ‫برنامه تیتر امش��ب ش��بکه خبر به تصوی��ب قانون دریافت‬ ‫مالیات از خانه های خالی در سال ‪ ۹۴‬و موظف شدن وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی برای ایجاد س��امانه ملی امالک و اسکان‬ ‫کش��ور در مدت ‪ ۶‬ماه با هدف شناس��ایی و رصد خانه های‬ ‫خالی و دریافت مالیات از ان گفت‪ :‬علت ایجاد نش��دن این‬ ‫سامانه بعد از ‪ ۴۲‬ماه‪ ،‬به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال‬ ‫‪ ۹۴‬برمی گ��ردد که حجم زیادی تکلیف برای س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تبصره ‪ ۷‬قانون ‪ ۱۶۹‬مکرر نیز وزارت شهرسازی‬ ‫را مکلف کرده بعد از گذش��ت ‪ ۶‬ماه س��امانه ملی امالک و‬ ‫اس��کان کش��ور را ایجاد کند؛ بنابراین بعد از تصویب قانون‪،‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی در این زمینه بررسی هایی انجام داد‬ ‫و متوجه ش��د پایه ای��ن قانون در وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫وجود ندارد و نیاز به همکاری س��ازمان ثبت اسناد و امالک‬ ‫کشور‪ ،‬سازمان ثبت احوال‪ ،‬نهاد های خدمات رسان‪ ،‬شرکت‬ ‫اپراتوره��ای تلف��ن همراه و ثابت و ش��رکت پس��ت دارد تا‬ ‫اطالعات پایه را در اختیار ما قرار دهند‪ .‬فرهادیه گفت‪ :‬برای‬ ‫اجرایی ش��دن این سامانه‪ ،‬جلسه های گوناگونی برگزار شده‬ ‫و دادس��تانی کل کشور نیز برای حل مشکالت و هماهنگی‬ ‫دریافت اطالعات‪ ،‬ورود کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۳۳ :‬س��ازمان برای گرفتن اطالعات شناس��ایی‬ ‫ش��ده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطالعات‪ ،‬مدت زمان‬ ‫اجرا را تا ‪ ۴۲‬ماه طوالنی کرد‪ .‬فرهادیه تصریح کرد‪ :‬رویکرد‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی تاکید بر راه اندازی این سامانه است‬ ‫و ساختار سامانه طراحی و معماری ان نیز تمام شده و فقط‬ ‫هماهنگی س��ازمان ها را الزم دارد‪ .‬باید اطالعات در اختیار‬ ‫سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با کمک سازمان ثبت اسناد‬ ‫برای انتقال اطالعات‪ ،‬این س��امانه تا پایان س��ال راه اندازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬س��عید توتونچی‪ ،‬مدیرکل پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی نیز در این برنامه گفت‪ :‬س��ازمان های‬ ‫نظارتی به س��ازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر مشکل‬ ‫مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه ها برای‬ ‫رفع این مش��کل‪ ،‬اجرای قانون مالیات ب��ر خانه های خالی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه مس��ئولیت راه اندازی این سامانه با‬ ‫وزارت راه و شهرسازی است‪ ،‬افزود‪ :‬براساس امار سرشماری‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۹۰‬واحد مسکونی در تهران‬ ‫داشتیم که ‪ ۱۳‬درصد ان خالی بوده است‪.‬‬ ‫توتونچی ادام��ه داد‪ :‬خانه های خالی ب��ه دالیل گوناگون‬ ‫مانند مس��ائل حقوقی‪ ،‬نبود امکان اس��کان و‪ ...‬بدون سکنه‬ ‫مانده که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررس��ی شود؛ بنابراین‬ ‫نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای اجرای عدالت در بخش های گوناگون نیاز‬ ‫به نظام مالیاتی هوش��مند داریم و در این راه در کنار وزارت‬ ‫راه و شهرسازی هستیم و دولت نیز به دلیل اشراف اطالعاتی‬ ‫در تکمیل بانک اطالعاتی می تواند کمک کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش خبری‬ ‫مسئله ژنرال های پارسی‬ ‫فراز و فرودهای‬ ‫بیت کوین در ایران‬ ‫ه��ر روز فصل جدیدی ب��ه ماجرای پرچالش‬ ‫اس��تخراج ارز مجازی در کشور اضافه می شود؛‬ ‫ماجرای��ی ک��ه ی��ک روز قانون��ی و روز دیگ��ر‬ ‫غیرقانونی خوانده می ش��ود و در نتیجه‪ ،‬فعاالن‬ ‫ای��ن ح��وزه گاهی به عن��وان متهم��ان اصلی‬ ‫افزایش مصرف برق معرفی می ش��وند و گاهی‬ ‫هم اعالم می شود اگر تعرفه ای برای انها تعیین‬ ‫ش��ود‪ ،‬می توانند به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬با ورود کشور به بازه اوج مصرف‬ ‫برق‪ ،‬اخبار اس��تخراج ارز دیجیتال و بیت کوین‬ ‫بیش از پیش داغ می شود و تاثیر این فرایند بر‬ ‫می��زان مصرف برق از اهمیت خاصی برخوردار‬ ‫ش��د‪ .‬در حالی ک��ه وزارت نیرو م��دام از تاثیر‬ ‫اس��تخراج ارز مجازی بر شبکه سراسری برقی‬ ‫و سوءاستفاده فعاالن این حوزه از قیمت ارزان‬ ‫برق در ایران شکایت دارند‪ ،‬فعاالن این حوزه بر‬ ‫این باورند که در اعالم سهم استخراج کنندگان‬ ‫ارزه��ای دیجیت��ال در باال ب��ردن مصرف برق‬ ‫کش��ور و احتمال قطع برق به علت فعالیت انها‬ ‫اغراق ش��ده است‪ .‬انها همچنین اعالم کردند با‬ ‫ه��دف جلوگیری از وارد امدن کمترین فش��ار‬ ‫به هموطنان در فصل تابس��تان و در ر اس��تای‬ ‫همراه��ی با دول��ت و وزارت نیرو در س��اعات‬ ‫اوج مصرف (از س��اعت ‪ ۱۰‬تا ‪ )۱۷‬دستگاه های‬ ‫استخراج ارز دیجیتال خاموش می شود که این‬ ‫روند تا پایان روزهای گرم فصل تابس��تان ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬فعالیت کنندگان این حوزه از دوگانگی‬ ‫برخورد مس��ئوالن نیز انتق��اد و تقاضا کرده اند‬ ‫قانونی شفاف در این حوزه تعریف شود‪ .‬در یک‬ ‫س��وی ماجرا وزارت نیرو از امار و ارقام نجومی‬ ‫مص��رف برق از س��وی اس��تخراج کنندگان ارز‬ ‫مج��ازی حکایت می کن��د و می گوید براوردها‬ ‫حاکی اس��ت که اس��تخراج ارز دیجیتال ‪۵۰۰‬‬ ‫م��گاوات در س��اعت ب��رق مص��رف می کند و‬ ‫اس��تخراج ه��ر بیت کوین مع��ادل مصرف ‪۲۴‬‬ ‫واحد مس��کونی در سال است و در سوی دیگر‬ ‫فع��االن این حوزه عنوان کرده اند که اگر اماری‬ ‫که ارائه می ش��ود صحت داشته باشد‪ ،‬یعنی در‬ ‫ایران ‪ ۵۰‬درصد بیت کوین دنیا تولید می شود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬بان��ک مرکزی که تاکنون رفتار‬ ‫ضد و نقیضی با فعاالن حوزه یادشده داشت‪ ،‬در‬ ‫اخری��ن اظهار نظر خود اع�لام کرد که فعالیت‬ ‫در این بخش غیرمجاز اس��ت و با متعامالن ان‬ ‫برخورد می ش��ود‪ .‬بر مبنای اعالم بانک مرکزی‬ ‫انتش��ار رمز ارز با پش��توانه ریال‪ ،‬طال و فلزات‬ ‫گرانبه��ا و ان��واع ارز در انحص��ار بانک مرکزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬مصطفی رجبی مش��هدی‪،‬‬ ‫س��خنگوی صنع��ت برق با بی��ان اینکه وزارت‬ ‫نیرو تخمی��ن می زند اس��تخراج ارز دیجیتال‬ ‫‪ ۵۰۰‬مگاوات در س��اعت برق مصرف می کند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به عبارت دیگر‪ ،‬یک نیروگاه ‪۵۰۰‬‬ ‫مگاوات��ی باید ب��ه این بخش اختص��اص داده‬ ‫ش��ود‪ .‬درحال حاضر برخی فعاالن این حوزه از‬ ‫انش��عابات غیرمجاز مانند انشعاب کشاورزی یا‬ ‫صنعتی استفاده می کنند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫هنوز تعرفه استخراج ارز مجازی مشخص نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این موضوع در حال رس��یدگی‬ ‫بوده و به زودی تعرفه انها مش��خص می شود‪ .‬تا‬ ‫زمانی هم که تعرفه مش��خص شود‪ ،‬در انحصار‬ ‫بانک مرکزی اس��ت‪ ،‬البته تعرفه ان در کمیته‬ ‫اقتصادی هیات دولت که هم بانک مرکزی و هم‬ ‫وزارت نیرو عضو ان هس��تند‪ ،‬در حال بررس��ی‬ ‫است و هنوز هیچ چیز به صورت رسمی ابالغ و‬ ‫جلس��ه ها هم هنوز تمام نشده است‪ .‬هر خبری‬ ‫هم منتش��ر می ش��ود گمانه زنی است‪ .‬به گفته‬ ‫سخنگوی صنعت برق‪ ،‬تعرفه ‪ ۷‬سنتی که برای‬ ‫اس��تخراج ارز مجازی اعالم شده نیز نه قطعی‬ ‫اس��ت و نه رس��می‪ .‬رجبی مش��هدی در ادامه‬ ‫درباره تاثیر جم��ع اوری مزرعه های بیت کوین‬ ‫در نق��اط مختلف کش��ور روی می��زان مصرف‬ ‫برق توضیح داد‪ :‬تاکنون هر مقداری که مزرعه‬ ‫جمع اوری شده از مصرف کم شده است‪ .‬اما اوج‬ ‫مصرف در کشور حدود ‪ ۵۸‬هزار مگاوات و ‪۵۰۰‬‬ ‫مگاوات نیز جزئی از ‪ ۵۸‬هزار مگاوات است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه منظ��ور وزارت نیرو این‬ ‫نیس��ت ک��ه بیت کوین ه��ا ‪ ۱۰‬ه��زار مگاوات‬ ‫مص��رف می کنن��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بع��د از اینکه‬ ‫تعرفه برای انها مش��خص شود‪ ،‬شرایط اتصال‬ ‫به ش��بکه نیز مشخص می شود و مدیریت پذیر‬ ‫خواهند ش��د یعنی در ساعات اوج مصرف‪ ،‬باید‬ ‫مصرف خ��ود را کاهش دهند یا قطع کنند‪ .‬در‬ ‫این شرایط لطمه ای هم به شبکه های پردازشی‬ ‫انه��ا وارد نمی ش��ود و فقط در ان س��اعات از‬ ‫مناف��ع اقتص��ادی بهره مند نمی ش��وند مانند‬ ‫کارخانه های تولید فوالد‪.‬‬ ‫رجبی مش��هدی تاکید کرد بررس��ی موضوع‬ ‫اس��تخراج ارز مج��ازی هن��وز در اختی��ار‬ ‫کمیسیون اقتصادی هیات دولت است تا تعرفه‬ ‫ان مشخص شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تحلیل و مقاله‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شاهین نورصالحی‬ ‫فرماندهان‬ ‫وفادار در مسئله‬ ‫ژنرال پارسی‬ ‫دائم با یکدیگر‬ ‫در حال همکاری‬ ‫خواهند بود و‬ ‫رقابت کردن‬ ‫در ان به عنوان‬ ‫نوعی اخالل‬ ‫شناخته شده و به‬ ‫سرعت از مدار‬ ‫خارج می شوند‬ ‫طراحی سیس��تم های غیر متمرکز سامانه های دفاعی‬ ‫و نظامی‪ ،‬همچنین سیس��تم های تصمیم گیری خودکار‬ ‫از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است‪ .‬در لحظه ای که‬ ‫نیاز است یک دس��تور جدی مبنی بر اغاز یک عملیات‬ ‫نظامی صادر شود‪ ،‬صدور تاییدیه برای مقصد عملیاتی و‬ ‫اطمینان مقصد عملیاتی از درستی دستور دریافت شده‬ ‫یک مسئله کلیدی است‪ .‬گره های عملیاتی شما در یک‬ ‫نب��رد جدی باید به طور کامل ای��ن اطمینان را حاصل‬ ‫کنند که دس��تور اغاز حمله یا توقف حمله دریافت شده‬ ‫از س��وی انها ب��ه هیچ عن��وان در معرض دس��تکاری‬ ‫گره ه��ای دش��من و در نتیجه یک جن��گ الکترونیکی‬ ‫نبوده اند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ۳ ،‬سازمان ناسا‪ ،‬بخش طراحی موشک های‬ ‫بالستیک در وزارت دفاع ایاالت متحده و دفتر تحقیقات‬ ‫ارتش ایاالت متحده در یک تحقیق مشترک‪ ،‬شکل گیری‬ ‫مفاهیم مربوط به نحوه انتقال پیام یک فرمانده به سایر‬ ‫عوامل تحت فرمان (به نحوی که حتی عوامل دشمن هم‬ ‫نتوانند باعث خدش��ه به محتوای پیام شوند) را در سال‬ ‫‪ ۱۹۸۲‬میالدی(‪ ۱۳۶۱‬خورشیدی) پایه ریزی کرده و به‬ ‫ازمایش��گاه علوم انفورماتیک دانش��گاه برکلی کالیفرنیا‬ ‫س��پردند و گروه تحقیقاتی نام برده نتایج به دس��ت امده‬ ‫را به نام «مس��ئله ژنرال بیزانس��ی» منتشر کرد‪ .‬در این‬ ‫تحقیق در نهایت اعالم می شود‪ :‬در صورتی که پیام های‬ ‫شفاهی تبادل شده در شبکه ای که دست کم ‪ ۳.۲‬عوامل‬ ‫وفادار به فرمانده خود باش��ند‪ ،‬می توانند عوامل نفوذی‬ ‫دشمن را از هر نوع ابتکار عمل دور کنند‪ .‬هر چند حل‬ ‫مسئله ژنرال بیزانسی غیر از برابری تعداد عوامل وفادار‬ ‫و دشمن به ش��کل گراف مس��یر ارتباطی بین انها نیز‬ ‫بس��تگی جدی دارد اما متاس��فانه این نکته اساسی در‬ ‫بسیاری از اموزش های مربوط نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در صفحه ‪ ۱۶‬این مطالعه با شبیه س��ازی‬ ‫فرمانده به عنوان منب��ع ورودی پیام‪ ،‬عوامل زیرفرمان‬ ‫ب��ه عنوان پردازن��ده و وفاداربودن به عن��وان در اختیار‬ ‫داش��تن پردازن��ده س��الم‪ ،‬اع�لام می کن��د بهترین راه‬ ‫برای دس��ت یافتن به یک ش��بکه رایانه ای غیر متمرکز‬ ‫قابل اعتم��اد‪ ،‬ایج��اد تع��دد در بخ��ش فرمانده��ی‬ ‫اس��ت (تمرکززدایی از یک واحد فرماندهی مرکزی) به‬ ‫نحوی که تع��داد زیادی منبع ورودی پی��ام موازی در‬ ‫شبکه موجود باشد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬ی��ک واحد پردازن��ده می تواند تعداد‬ ‫بیش��تر ورودی برای پردازش در اختیار داش��ته باشد و‬ ‫نتایج به دس��ت امده از هر ورودی را مقایس��ه کرده و با‬ ‫اعتماد بیشتری اقدام به اجرای دستورها کند‪.‬‬ ‫اما مس��ئله از جایی بحرانی می ش��ود که قرار باش��د‬ ‫سیس��تمی با فرماندهان موازی ناش��ناس را در دستور‬ ‫کار طراحی قرار دهیم یعنی به طور دقیق ش��رایطی که‬ ‫در ایجاد یک رمز ارز با ان روبه رو هس��تیم‪ .‬در نتیجه به‬ ‫منظور اثبات (‪ )Proof‬اینکه نقشه عمومی عملیاتی که‬ ‫از روز اول برای همه تشریح شده و مورد اجماع همگان‬ ‫ب��وده اس��ت (‪ )Consensus‬با یک فرمان صادرش��ده‬ ‫از س��وی یک فرمانده ناش��ناس به خطر نمی افتد‪ ،‬پای‬ ‫فاکت��ور ت��ازه ای به می��ان می اید که انتظ��ار داریم ان‬ ‫فرمانده ناشناس ان را به انجام رسانده باشد‪.‬‬ ‫رمز ارزه��ای امروزی این بره��ان را از طریق الزام هر‬ ‫فرمانده به انجام یک محاسبه سخت به دست می اورند‬ ‫ب��ه نحوی که ه��ر فرمانده در صورتی ک��ه یک نفوذی‬ ‫دش��من باش��د‪ ،‬مجبور خواهد ش��د که برای ارسال هر‬ ‫دس��تور مغرضان��ه‪ ،‬حجم زی��ادی منابع محاس��باتی و‬ ‫ان��رژی مصرف کند و این هزینه و تاخیر زمانی ش��انس‬ ‫فرماندهان ناش��ناس وفادار را در شبکه باال می برد تا با‬ ‫ارسال پیام های درست تعادل صحت دستورها را به نفع‬ ‫اجماع سیستم باال ببرند‪.‬‬ ‫این روش برای نخستین بار در خدمات دهندگان پست‬ ‫الکترونیکی به منظور مقابله با ارسال کنندگان هرزنامه‬ ‫رواج پیدا کرد و به ‪ Proof-of-Work‬مش��هور شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬با ایجاد یک حاش��یه س��ود منطقی بین‬ ‫تفاوت میزان هزینه برای انرژی موردنیاز و میزان درامد‬ ‫ی��کپژوهش��گرایران��یدریکمطالعهجدی��دروشنواورانه ایبرایحل‬ ‫مش��کلاجماعدرسیس��تم هایغیر متمرکزارائهدادهاس��ت‪.‬دراینروش‬ ‫که «مسئله ژنرال پارسی» نامیده شده است‪ ،‬شرایطی ایجاد می شود که به‬ ‫هرفرماندهناش��ناسفعالدرش��بکهتنهابخش��یازیکحقیقتواحدارائه‬ ‫می شود و در لحظه ای که نیاز به اقدام باشد‪ ،‬هر فرمانده ناشناس ان بخش‬ ‫ازحقیق��تراک��هدراختی��ارداردبابقیهفرماندهاندرقالبتوپولوژیحلقه‬ ‫به اشتراک می گذارد‬ ‫ناش��ی از تولید و ارسال یک دستور جدید (‪ )Block‬در‬ ‫ش��بکه‪ ،‬فرماندهان ناشناس وفادار بدون هر نوع ایرادی‬ ‫ب��ه کار خود ادام��ه می دهند اما دش��منان نفوذی باید‬ ‫برای انجام خرابکاری دائم هزینه کرده و درامد ناش��ی‬ ‫از ارس��ال پیام های مغرضانه‪ ،‬پاسخگوی هزینه های انها‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫ه��ر چن��د ای��ن مدل س��ازی‪ ،‬رمز ارزهای ب��ر مبنای‬ ‫‪ PoW‬را ایج��اد کرد اما دو مس��ئله جدید را با خود به‬ ‫همراه اورد؛ نخس��ت اینکه هی��چ تضمینی وجود ندارد‬ ‫تا فعالیت فرماندهان وفادار همواره با س��ود دهی همراه‬ ‫باش��د‪ .‬در نتیج��ه در مواقعی که ارزش ی��ک رمز ارز در‬ ‫حال س��قوط اس��ت‪ ،‬تردید در ادامه فعالیت فرماندهان‬ ‫ناش��ناس اوج گرفت��ه و ممکن اس��ت از ادامه همراهی‬ ‫در محافظ��ت از مدل اجماع ش��کل گرفت��ه خودداری‬ ‫کنن��د اما حتی در حالتی ک��ه ارزش رمزارز ثابت یا در‬ ‫حال صعود باش��د‪ ،‬میل به دریافت پاداش بیشتر باعث‬ ‫ش��کل گرفتن نوعی رقابت میان فرماندهان وفادار شده‬ ‫و همین امر پایداری ش��بکه را با هزینه های سرسام اور‬ ‫روبه رو می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬شبکه با سخت ت ر کردن مسئله‬ ‫طرح شده سعی در باال بردن هزینه دریافت پاداش برای‬ ‫ه��ر مرحله می کند که همین امر تداوم رویکرد ‪PoW‬‬ ‫ب��ه ایجاد رمزارز ه��ا را با پرس��ش های گوناگونی همراه‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪« ،‬مسئله ژنرال بیزانسی» داشتن تنها‬ ‫یک فرمانده در سیس��تم را به عنوان یک فرض اساسی‬ ‫قبول کرده اس��ت و انجا که از تع��دد منابع برای ورود‬ ‫اطالعات صحبت می کند به روشنی به تعداد مسیر های‬ ‫دریافت پیام از س��وی پردازنده اش��اره دارد که به نظر‬ ‫می رس��د وجود امکان تعدد فرماندهی در یک سیستم‬ ‫غیرمتمرکز‪ ،‬موضوع یک تفس��یر غلط قرار گرفته است‪.‬‬ ‫متن مقاله ژنرال بیزانس��ی برای روشن شدن این نکته‬ ‫مثال می زند‪« :‬پردازنده های پدافند موش��کی می توانند‬ ‫با کمک چندی��ن رادار موازی ام��کان وقوع یک تجاوز‬ ‫هوایی را دقیق تر شناسایی و بر اساس ان اقدام کنند و‬ ‫باید توجه داش��ت رادار در این مثال یک منبع و رسانه‬ ‫ب��رای دریافت ی��ک حقیقت واحد به ن��ام تجاوز هوایی‬ ‫خلق نخستین ارز رمزپایه در ایران با مجوز بانک مرکزی‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون اقتصاد نواوری و تحول دیجیتال‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با ش��تاب زده توصیف کردن اقدام بانک‬ ‫مرکزی در انتش��ار اعالمیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت‬ ‫در حوزه رمزارزها‪ ،‬از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با‬ ‫مجوز بانک مرکزی تولید شده‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫ش��هاب جوانمردی با تاکید بر تس��ریع دول��ت در تدوین‬ ‫رمزپایه در کش��ور‪ ،‬از خلق ارز رمزینه‬ ‫ ‬ ‫قان��ون مرتبط ب��ا ارز‬ ‫جدی��دی در ای��ران خبر داد که به گفت��ه وی‪ ،‬با هماهنگی‬ ‫بانک مرکزی و از س��وی کنسرسیومی از شرکت های بخش ‬ ‫خصوصی در حوزه ای تی ساخته شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اش��اره به اطالعیه تازه‬ ‫بانک مرکزی درباره ممنوعیت مبادله ارزهای رمزنگاری شده‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬مس��ئوالن بانک مرکزی قدری شتاب زده‬ ‫عم��ل کردند و باید ت��ا هفته اینده و رونمای��ی از ایین نامه‬ ‫دول��ت درب��اره فعالیت اقتص��ادی ارزهای رمزین��ه‪ ،‬منتظر‬ ‫می ماندند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫تهران‪ ،‬به گفته جوانمردی‪ ،‬در خال قانونی مربوط به ارزهای‬ ‫رمزینه در کش��ور‪ ،‬دول��ت در عمل ‪ ،‬از مناف��ع این حوزه به‬ ‫دور مانده اس��ت در حالی که ب��ا تدوین قوانین این صنعت‪،‬‬ ‫چارچوب کسب وکار ارزهای رمزینه در کشور شفاف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جوانمردی س��پس از خلق نخس��تین ارز رمزنگاری ش��ده‬ ‫بوم��ی ایران با نام «پیم��ان» خبر داد و گف��ت‪ :‬این رمزارز‬ ‫جدی��د با هماهنگی بانک مرکزی و از س��وی کنسرس��یوم‬ ‫مش��ترک چندین ش��رکت بخش خصوصی در حوزه ای تی‬ ‫و فناوری اطالعات‪ ،‬خلق ش��ده و ضمن انکه پش��توانه ان‪،‬‬ ‫طالس��ت اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایس��ه با سایر‬ ‫رمزارزهای خارجی دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات نماین��دگان اتاق تهران در توضیح کارکردهای‬ ‫ارز رمزپایه خلق ش��ده از سوی بخش خصوصی گفت‪ :‬این ارز‬ ‫رمزنگاری ش��ده با ه��دف کمک به اس��تفاده بهینه از منابع‬ ‫فریز شده بانک ها‪ ،‬خلق شده و به عنوان نمونه‪ ،‬از ان می توان‬ ‫برای تبدیل امالک به وثیقه های مورد نیاز بنگاه ها بهره برد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ارز رمزنگاری ش��ده پیمان در تابستان امسال‬ ‫به صورت تجاری عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬در این مثال عمل تج��اوز هوایی یک‬ ‫فرمان��ده (و تنه��ا حقیق��ت) واحد برای هم��ه رادار ها و‬ ‫پدافند ها در مدل سازی غیرمتمرکز عمل می کند»‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در رمز ارزها‪ ،‬ما واقعا با فرماندهان (و‬ ‫حقایق) گوناگون سر و کار داریم و هر فرمانده ای سعی‬ ‫می کن��د خ��ودش را حقیقت برتر معرف��ی کند که این‬ ‫نوع از رقابت گاهی به خصومت تبدیل ش��ده (‪Selfish‬‬ ‫‪ )Mining‬یا مفه��وم فرمانده وفادار (تولید‪ ،‬نگهداری و‬ ‫انتق��ال ارزش بدون دخالت دولت ها) را به طور کلی زیر‬ ‫سوال ببرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬به منظور ارائه راه حل موثر تر برای‬ ‫حالت به خصوصی از «مس��ئله ژنرال بیزانسی»‪ ،‬تحقیق‬ ‫تازه ای در موسس��ه فناوری کالیفرنیا اغاز می ش��ود که‬ ‫در ان ف��رض ش��ده که هر فرمانده برداش��ت خود را از‬ ‫حقیق��ت واحد مورد اجماع را کس��ب کرده و با دیگران‬ ‫به اشتراک می گذارد‪.‬‬ ‫این تحقیق که در مقاله ای با نام «مسئله ژنرال های‬ ‫چینی» منتش��ر شده‪ ،‬فرض می کند هر فرمانده موجود‬ ‫در ش��بکه غیر متمرکز فرضی‪ ،‬مجهز به یک سنسور دما‬ ‫است و پس از اندازه گیری دمای محیطی(دما به عنوان‬ ‫حقیق��ت واحد) مق��دار کسب ش��ده را در اختیار دیگر‬ ‫فرمانده��ان ق��رار می دهد‪ .‬این تحقیق نش��ان می دهد‬ ‫وجود کوچک ترین اخالل (فرمانده دش��من) در این نوع‬ ‫شبکه می تواند باعث تخریب کل ساختار اجماع شود (و‬ ‫مطابق انچه در بخش قبلی با عنوان برداش��ت نادرست‬ ‫از مس��ئله ژنرال بیزانسی مطرح ش��د) در پایان اجرای‬ ‫همه روش ه��ا و الگوریتم ها‪ ،‬تنها جاذبه و مش��وق های‬ ‫مادی (‪ )incentive‬هس��تند که همچن��ان فرماندهان‬ ‫وفادار را به حفظ اجماع س��وق می دهند‪ .‬یک پژوهشگر‬ ‫ایران��ی نیز به نام ش��اهین نورصالح��ی‪ ،‬در یک مطالعه‬ ‫جدی��د روش نواوران��ه ای برای حل مش��کل اجماع در‬ ‫سیس��تم های غیر متمرکز ارائه داده است‪ .‬در این روش‬ ‫که «مس��ئله ژنرال پارسی» نامیده شده است‪ ،‬شرایطی‬ ‫ایجاد می شود که به هر فرمانده ناشناس فعال در شبکه‬ ‫تنها بخش��ی از ی��ک حقیقت واحد (ط��رح حمله‪ ،‬ثبت‬ ‫تراکنش های رمز ارزها و‪ )..‬ارائه می ش��ود و در لحظه ای‬ ‫که نیاز به اقدام باش��د‪ ،‬هر فرمانده ناش��ناس ان بخش‬ ‫از حقیق��ت را ک��ه در اختی��ار دارد با بقی��ه فرماندهان‬ ‫در قال��ب توپول��وژی حلق��ه (‪ )Ring Topology‬به‬ ‫اش��تراک می گ��ذارد‪ .‬از انجا ک��ه توپول��وژی حلقه در‬ ‫برابر کوچک ترین عامل اخالل دچار مش��کل می ش��ود‬ ‫و محل اخالل را به س��رعت افش�� ا می کند‪ ،‬وجود حتی‬ ‫یک فرمانده دش��من کافی اس��ت ت��ا فرماندهان وفادار‬ ‫متوج��ه وج��ود یک ای��راد در برنام��ه عملیات��ی برای‬ ‫رسیدن به اجماع شده و به کشف و خنثی کردن عامل‬ ‫اخالل(خارج کردن عامل نویز از حلقه) بپردازند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬فرماندهان وفادار در مس��ئله ژنرال پارسی‬ ‫دائ��م ب��ا یکدیگر در ح��ال هم��کاری خواهن��د بود و‬ ‫رقابت کردن در ان به عنوان نوعی اخالل شناخته شده و‬ ‫به سرعت از مدار خارج می شوند‪.‬‬ ‫تعمی��م مث��ال تع��دد رادارها ب��رای بهب��ود کیفیت‬ ‫تشخیص یک حمله هوایی در «مسئله ژنرال بیزانسی»‬ ‫ب��ه «مس��ئله ژن��رال پارس��ی» می تواند به این ش��کل‬ ‫توضیح داده شود که دریافت اطالعات باید از رادارهای‬ ‫غیرهم شکل باش��د‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اجماع در حمله به‬ ‫یک هدف هوایی پ��س از دریافت اطالعات از یک رادار‬ ‫حرارتی در کنار ی��ک رادار رادیویی با موج ثابت و یک‬ ‫رادار داپلر و‪ ...‬حاصل می ش��ود‪ .‬به صورتی که هر کدام‬ ‫تنها بخشی(یا روایتی) از یک حقیقت واحد را ترسیم و‬ ‫بازگو می کنند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬مدل جدیدی از برهان‬ ‫برای مدیریت نس��ل بعدی رمزارز ها با نام ‪Proof-of-‬‬ ‫‪ Consistency‬طراحی و در ‪ bitcointalk‬منتش��ر‬ ‫شده است که بر مبنای ان دو الیه متفاوت از فرماندهی‬ ‫با شرح وظایف متفاوت در شبکه قرار خواهند داشت که‬ ‫میزان پاداش انها پس از اعمال یک اخالل کنترل ش��ده‬ ‫بر عملکرد هر یک از انها تعیین خواهد شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬هر‬ ‫فرمانده (به جهت باال بردن دقت حساسیت خود نسبت‬ ‫به وجود هر نوع عامل نویز مخرب) ملزم به شناسایی و‬ ‫اعالم میزان نویز( اخالل) اختصاصی خود است و در غیر‬ ‫این صورت از دریافت پاداش محروم می شود‪.‬‬ ‫همچنین س��طح دوم از فرمانده��ان وظیفه دریافت‬ ‫و ارس��ال تراکنش های کاربران سیس��تم به فرماندهان‬ ‫سطح یک را بر عهده دارند‪ .‬این سطح تازه از فرماندهان‬ ‫بای��د قبل از ارس��ال تراکن��ش کاربران به س��طح یک‬ ‫فرمانده��ی‪ ،‬روی انها محاس��بات مرب��وط به حل یک‬ ‫مس��ئله س��خت را انجام دهند (‪ )PoW - Mining‬و‬ ‫به این ترتیب یک فرمانده دشمن در سطح دوم توانایی‬ ‫مشغول کردن ظرفیت عملیاتی فرماندهان سطح یک با‬ ‫انواع تراکنش های بی معنی را از دست بدهد‪.‬‬ ‫اما از انجا که این کار را در رقابت با فرماندهان دیگر‬ ‫انجام نمی دهد‪ ،‬مدل کالسیک ‪ PoW‬را به شدت ارتقا‬ ‫داده و همه جوانب هدر رفت انرژی را از مجموعه حذف‬ ‫می کن��د‪ .‬مطالع��ه و مذاکره به منظور تولید نخس��تین‬ ‫رمزارز بر مبنای مدل اجماع ‪ PoCo‬در جریان است‪.‬‬ ‫استفاده مسافران از ارزهای مجازی‬ ‫در حالی که نهادهای مس��ئول در تدوی��ن قوانین مربوط به‬ ‫اس��تفاده از ارزهای دیجیتال‪ ،‬تعلل چندین س��اله داش��ته و به‬ ‫برخورد س��لبی و خنثی روی اورده اند‪ ،‬روند استفاده از این نوع‬ ‫ارزهای مجازی در کش��ور به س��رعت در حال افزایش اس��ت و‬ ‫برخی بازرگانان خرد و مس��افران ایرانی در خارج از کش��ور به‬ ‫جای دالر از این ارزها برای پرداخت و خرید استفاده می کنند‪.‬‬ ‫در شرایطی که به علت تحریم های امریکا‪ ،‬روند مبادالت مالی‬ ‫و پرداخت های بین المللی با چالش روبه رو ش��ده و بازرگانان در‬ ‫انتقال دالر و س��ایر ارزهای مورد نیاز خود از طریق نظام بانکی‬ ‫محدودی��ت دارند‪ ،‬برخی با اس��تفاده از فناوری ه��ای جدید و‬ ‫به ویژه ارزهای دیجیتال توانسته اند این موانع را برطرف کنند‪.‬‬ ‫ت ارزهای دیجیتال‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬برخی مسافرانی که با مزی ‬ ‫اش��نا ش��ده اند به جای حمل دالر یا ارز کشور مقصد‪ ،‬اقدام به‬ ‫واریز بیت کوین در کیف پول الکترونیکی خود (والت) می کنند‪.‬‬ ‫این مس��افران به ج��ای اس��کناس و ارز فیزیکی ک��ه احتمال‬ ‫س��رقتش وجود دارد از این ابزارهای جدی��د برای پرداخت در‬ ‫مراکز تجاری‪ ،‬خرید بلیت هواپیما و پرداخت هزینه رس��توران‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬به نظر می رسد که در سایه تعلل چندین ساله‬ ‫نهاده��ای ذی ربط تصویب قوانین مرتبط ب��ا ارزهای دیجیتال‪،‬‬ ‫مردم راه خود در اس��تفاده از این ارزهای مجازی را یافته و در‬ ‫حال رفع مشکالت ش��ان با بهره گیری از این فناوری های جدید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حمید راد از فعاالن صنعت ارزهای دیجیتال نیز گفت‪ :‬مردم‬ ‫به دلیل اش��نایی با مزایای ارزهای دیجیتال در استفاده از این‬ ‫ارزهای مجازی‪ ،‬جلوتر از مدیران و مسئوالن هستند‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت ارزهای دیجیتال به فعالیت استارت اپ ها در این بخش‬ ‫اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬پلتفرم ه��ای بومی برای فعالیت در این‬ ‫ی تهیه شده که‬ ‫صنعت از س��وی ش��رکت های دانش بنیان ایران ‬ ‫حتی قابلیت گس��ترش به کشورهای همس��ایه را نیز دارند اما‬ ‫ب��ه علت نبود قانون مش��خص و مدون‪ ،‬فعالی��ت انها و امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری انها زیر سوال رفته اس��ت‪ .‬راد خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫اگرچه اس��تفاده از این رمزارزها نقاط ضعف و مش��کالتی دارد ‬ ‫اما مزیت های ان بیش��تر از نقاط ضعف ان اس��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬می توان برای پرداخت های خرد و زیر یک میلیون دالر و‬ ‫دور زدن تحریم ها به راحتی از این ارزهای دیجیتال استفاده کرد ‬ ‫اما بسترهای قانونی ان باید اماده شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1329‬‬ ‫پیاپی ‪2647‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از اهمیت طرح های فصلی کتاب برای رونق بازار نشر‬ ‫تابستانه ای که چراغ کتابفروشی ها را روشن می کند‬ ‫‪ 4‬سال است طرح های تخفیف فصلی کتاب با نام هایی‬ ‫همچون «تابس��تانه کتاب»‪« ،‬پایی��زه کتاب» و «عیدانه‬ ‫کتاب» به عنوان برنامه ه��ای حمایتی دولت از کتاب در‬ ‫فصول گوناگون س��ال اجرا می شود‪ .‬این طرح ها توانسته‬ ‫نظر اهالی کتاب را به خود جلب کند و در همه فصل ها‬ ‫مورد اقبال قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اجرای طرح بهار امس��ال با عنوان‬ ‫«عیدان��ه کتاب ‪ »۹۸‬اگرچه به واس��طه تاخیر در تامین‬ ‫بودجه و تسویه حس��اب با کتابفروش ها مشارکت کننده‬ ‫در پاییز ‪ ،۹۷‬با اما و اگرهایی همراه شد اما باز هم مورد‬ ‫اس��تقبال ناش��ران‪ ،‬مردم و کتابفروش ها قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫اخری��ن طرح حمایتی بیش از ‪ ۱۳‬میلیارد تومان کتاب‬ ‫خریداری ش��د‪ .‬این امار همه اهالی کتاب را به این باور‬ ‫رس��اند که ش��اید کتاب ارزان بتواند مردم را به س��مت‬ ‫مطالعه و خرید کتاب سوق دهد‪.‬‬ ‫طرح ه��ای تخفیف فصلی کتاب البت��ه منتقدان خود‬ ‫را ه��م دارد‪ ،‬این انتقادها بی��ش از هر موضوعی‪ ،‬متوجه‬ ‫نوع برنامه ریزی و اجرای طرح اس��ت‪ .‬البته اهالی نش��ر‬ ‫و کتابفروش ها در کن��ار اقبالی که به طرح های تخفیف‬ ‫کتاب نش��ان داده اند‪ ،‬همیشه از نواقص ان هم صحبت‬ ‫می کنند و از وزارت ارش��اد می خواهن��د برای ارائه بهتر‬ ‫کتاب به مش��تری نواقص این طرح ه��ا را برطرف کند‪.‬‬ ‫ع��ادت کردن مردم به تخفیف کتاب نکته ای اس��ت که‬ ‫همیش��ه کتابفروش ها به عن��وان یک��ی از معایب طرح‬ ‫تخفی��ف از ان یاد می کنند‪ .‬مدیر یک کتابفروش��ی در‬ ‫تبری��ز گفته ب��ود هر دوره تالش می کن��د در طرح های‬ ‫تخفیف کتاب ش��رکت کند‪ ،‬چون به نظرش مزیت های‬ ‫شرکت در این طرح ها بیش از معایب ان است‪ ،‬اما تاکید‬ ‫کرده بود باید چاره ای اندیش��ید تا مردم به خرید فصلی‬ ‫کتاب و فقط با ارائه تخفیف عادت نکنند و فکر نکنند هر‬ ‫وقت به کتابفروش��ی مراجعه می کنند می توانند تخفیف‬ ‫بگیرند؛ این مسئله سبب نزول شان کتاب می شود‪.‬‬ ‫مسئله دیگری که همیشه به عنوان یکی از نواقص این‬ ‫طرح یاد می ش��ود‪ ،‬اطالع رسانی ناقص به کتابفروشی ها‬ ‫اس��ت که به دنبال این اطالع رس��انی ناقص بس��یاری از‬ ‫کتابفروشی ها از شرکت در ان جا می مانند‪ .‬نکته بعدی‬ ‫ک��ه به نظر می رس��د به کمب��ود بودجه مربوط باش��د‪،‬‬ ‫پرداخت های نامنظم مطالبات کتابفروش ها اس��ت‪ .‬این‬ ‫بی نظمی به ویژه در پرداختی های پاییز ‪ ۹۷‬س��بب شده‬ ‫بعضی کتابفروش ها از شرکت در طرح منصرف شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ری�زی منظ�م ب�ه جای درخواس�ت‬ ‫بودجه بیشتر‬ ‫ب��ا توجه ب��ه این اس��تقبال و نتیجه امیدبخش��ی که‬ ‫طرح های تخفیف کتاب داش��تند چ��را دولت‪ ،‬بودجه و‬ ‫یارانه بیش��تری برای این بخش‪ ،‬در اختیار وزارت ارشاد‬ ‫ق��رار نمی دهد ت��ا نواقصی که مربوط به بودجه اس��ت‪،‬‬ ‫برطرف و طرح با جامعیت بیشتری اجرا شود؟‬ ‫حجت االس�لام نصراهلل پژمانفر‪ ،‬نماینده مردم مشهد‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ این پرسش گفت‪:‬‬ ‫دول��ت بودج��ه را در اختیار وزارتخانه ق��رار می دهد اما‬ ‫نمی تواند به او تحمیل کند که بودجه را در چه بخش��ی‬ ‫استفاده کند‪ .‬وزارت ارشاد و شخص وزیر وقتی می بیند‬ ‫طرح های تابس��تانه و عیدانه از س��وی مخاطب‪ ،‬ناشر و‬ ‫کتابف��روش مورد اقبال قرار گرفت��ه‪ ،‬باید در این بخش‬ ‫سرمایه گذاری بیش��تری کند‪ .‬در حقیقت وزارت ارشاد‬ ‫برای بودج ه خود باید برنامه ریزی کند که پول را بیشتر‬ ‫به کدام بخش اختصاص دهد‪ ،‬به ویژه اینکه اقای صالحی‬ ‫خود در جریان این طرح است و بارها هنگام اجرای طرح‬ ‫به کتابفروش��ی ها س��ر زده و اقبال مردم را هم به خرید‬ ‫کتاب در فصل تخفیف به چشم خود دیده است‪.‬‬ ‫ی با‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالم ‬ ‫بیان اینکه بخشی از موفقیت یک طرح مرهون بودجه و‬ ‫بخش دیگر متوجه برنامه ریزی درست است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای رسیدن به یک هدف‪ ،‬مسائل مالی و بودجه بخشی‬ ‫از ماجراس��ت و برنامه ریزی که باید برای تخصیص این‬ ‫بودجه انجام شود‪ ،‬مهم تر اس��ت‪ .‬از وزارت ارشاد انتظار‬ ‫می رود در تخصیص بودجه هایی که برای یارانه کتاب در‬ ‫اختیار دارد با برنامه ریزی بیش��تری عمل کند تا طرح ها‬ ‫به نتیجه دلخواه برس��ند‪ .‬به هر ح��ال یارانه های مربوط‬ ‫ب��ه طرح های تخفیفی کتاب حمای��ت دولت از کتاب و‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طرح تابستانه کتاب‪ ۹۸‬در همه شهرها به مدت ‪ ۱۰‬روز و در تهران‬ ‫به مدت ‪ ۸‬روز برگزار می ش��ود؛ این طرح در اس��تان ها از ‪۲۵‬تیر تا‬ ‫‪3‬مرداد و در شهر تهران از ‪۲۷‬تی ر تا ‪3‬مرداد در کتابفروشی ها اجرا‬ ‫می شود‬ ‫مطالعه اس��ت تا به دنبال ان کتاب به سبد کاالی مردم‬ ‫اضافه شود‪ .‬وزارت ارشاد موظف است با یک برنامه ریزی‬ ‫دقیق‪ ،‬از این امکان به بهترین شکل ممکن استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد روزهای طرح کم شود‬ ‫کتابفروش ه��ا هم ب��ر اختص��اص بودجه بیش��تر به‬ ‫طرح ه��ای تخفی��ف کت��اب تاکید می کنند‪ .‬س��یدعلی‬ ‫کاشفی خوانساری‪ ،‬نویسنده و عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫کودکان و نوجوان نیز با اعالم حمایت کامل از طرح های‬ ‫فصلی یارانه حمایتی از کتابفروش ها‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر اس��ت‬ ‫یارانه های��ی که صرف نمایش��گاه کتاب می ش��ود را به‬ ‫سمت کتابفروشی ها س��وق دهیم‪ .‬از راهکارهایی که به‬ ‫تقویت تالیف منجر ش��ود‪ ،‬اس��تقبال می کنیم؛ بنابراین‬ ‫ممکن اس��ت تفاوت ‪ ۵‬درصدی در خرید کتاب تالیفی‬ ‫و ترجمه ای کافی نباشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیش��نهاد می کنم در ای��ن طرح ها به‬ ‫س��مت کیفی س��ازی برویم؛ به این صورت که فهرست‬ ‫کتاب های برگزیده در جش��نواره های گوناگون کتاب در‬ ‫کشور شامل تخفیف بیشتری شود‪ .‬مهم ترین انتقاد ما به‬ ‫این ط��رح‪ ،‬از بین رفتن تخفیف برای کتاب های کودک‬ ‫و نوجوان بود‪ .‬باید توجه داش��ته باش��یم نهادینه کردن‬ ‫فرهنگ مطالعه از دوران کودکی ش��کل می گیرد؛ از این‬ ‫رو درخواس��ت داریم تا حد امکان این بخش از تخفیف‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫کاشفی خوانساری در پایان گفت‪ :‬انجمن نویسندگان‬ ‫و بیش��تر نویس��ندگان کودک و نوجوان امادگی خود را‬ ‫برای حضور در کتابفروشی ها‪ ،‬امضای کتاب و گفت وگو‬ ‫ب��ا مخاطبان اعالم می کند چراکه این گونه فعالیت ها در‬ ‫کوتاه م��دت به افزایش فروش کت��اب و در بلندمدت بر‬ ‫نوشته نویسنده ها تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دست مان بسته است‬ ‫معاون فرهنگی وزیر ارشاد پیش از این گفته بود‪ :‬یکی‬ ‫از وظایف ذاتی این معاونت در وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی کمک به گس��ترش کتابخوانی و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بهبود وضعیت نش��ر کش��ورمان اس��ت‪ ،‬از این رو تالش‬ ‫می کنی��م در مناس��بت های گوناگ��ون‪ ،‬تمهیداتی برای‬ ‫تحق��ق این هدف و جذب مردم به مطالعه بیندیش��یم‪.‬‬ ‫ط��رح تخفیف فصلی کتاب هم یکی از همین حمایت ها‬ ‫اس��ت‪ .‬به واس��طه محدودیت های مالی‪ ،‬دس��ت مان در‬ ‫اختص��اص بودج��ه به طرح ه��ای حمایتی چن��دان باز‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما اختصاص همین بودجه ‪ ۲.۵‬میلیارد تومانی‬ ‫ب��رای دوره اخیر طرح تخفیف فصل��ی کتاب هم به هر‬ ‫حال اقدامی است که منجر به افزایش عالقه مندی مردم‬ ‫به خرید کتاب و رونق کتابفروشی ها در زمان های مورد‬ ‫نظر می شود‪.‬‬ ‫محس��ن جوادی تاکید کرده بود‪ :‬شاید این حمایت ها‬ ‫سهم چندانی در بازار نشر کشور نداشته باشد‪ ،‬اما به طور‬ ‫قطع در افزایش روحیه امیدواری فعاالن عرصه نش��ر و‬ ‫همچنین ش��وق بیش��تر مردم به خرید و مطالعه کتاب‬ ‫موثر خواهد بود‪ ،‬وگرنه نمی توان مدعی این ش��د چرخ‬ ‫صنعت نش��ر با این حمایت ه��ا می چرخد! طرح تخفیف‬ ‫فصلی کتاب بدون ایراد نیس��ت اما همان طور که اشاره‬ ‫ش��د‪ ،‬مزیت ه��ای ان بیش از نقدهایی اس��ت که به ان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�روع طرح تابس�تانه کتاب ‪ ۹۸‬از ‪ ۲۵‬تیر‬ ‫در استان ها‬ ‫مدیرعام��ل خان��ه کت��اب اظهارکرد‪ :‬طرح تابس��تانه‬ ‫کتاب‪ ۹۸‬در همه ش��هرها به م��دت ‪ ۱۰‬روز و در تهران‬ ‫به مدت ‪ ۸‬روز برگزار می ش��ود؛ این طرح در استان ها از‬ ‫‪۲۵‬تیر تا ‪3‬مرداد و در شهر تهران از ‪۲۷‬تی ر تا ‪3‬مرداد در‬ ‫کتابفروشی ها اجرا می شود‪.‬‬ ‫نیکنام حسینی پور گفت‪ :‬در شرایط سخت اقتصادی‪،‬‬ ‫س��رانه مصرف فرهنگ و هنر کاهش پیدا کرده اس��ت؛‬ ‫بنابراین دولت به دنبال راهکار هایی است که این سرانه را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬برخی حوزه ها مانند سینما‪ ،‬موسیقی‪ ،‬هنر‬ ‫و‪ ...‬جذابیت بیش��تری دارند اما در حوزه کتاب‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکه به نوعی زیرس��اخت همه انها است‪ ،‬شاید خبر این‬ ‫همایش کمتر باش��د؛ بنابراین این وظیفه دولت ها است‬ ‫که به افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی کمک کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از راه های کم هزین��ه و پرفایده‪،‬‬ ‫طرح ه��ای فصلی حمای��ت از مصرف کنن��دگان واقعی‬ ‫خرید کتاب از کانال و مس��یر کتابفروش��ی ها است که‬ ‫بیش��تر کتابفروش ها و ناشران و مصرف کنندگان اذعان‬ ‫دارند در ش��رایط حاضر‪ ،‬بهترین الگو برای مصرف یارانه‬ ‫حوزه نش��ر اس��ت؛ بنابراین برای جلوگیری از انحراف و‬ ‫اصالح فرایندها نیاز به همفکری اصحاب فرهنگ و هنر‬ ‫داریم‪ ،‬به ویژه کتابفروش��ی های ک��ه در خط مقدم ارائه‬ ‫خدمت به مخاطبان و مصرف کنندگان واقعی کتاب قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه کتاب اظهار کرد‪ :‬از تمام کتابفروشی ها‬ ‫و ناش��رانی که به عرضه کتاب می پردازند انتظار می رود‬ ‫خودشان هم بر اجرای این طرح ها نظارت داشته باشند‪.‬‬ ‫به طور معمول ما نمی دانیم چه خطاهایی ممکن اس��ت‬ ‫زمان اجرای طرح اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬ممکن اس��ت کتاب هایی که مشمول‬ ‫یارانه نیس��تند را به جای یک کتاب مش��مول یارانه به‬ ‫سیس��تم وارد کنند و کتاب دیگ��ری یا کاالهایی غیر از‬ ‫کتاب که مش��مول یارانه نمی ش��وند را به مصرف کننده‬ ‫تحویل دهند؛ بنابراین س�لامت طرح و ادامه و دوام ان‬ ‫منوط به این است که در چارچوب مقررات تعریف شده‬ ‫حرک��ت کند‪ .‬در این زمینه می توانید به ما راه حلی ارائه‬ ‫بدهی��د که ابزار کنترل��ی ما در حوزه کتابفروش��ی ها و‬ ‫مصرف کنندگان چگونه باشد‪.‬‬ ‫حسینی پور بیان کرد‪ :‬با توجه به افزایش قیمت کتاب‬ ‫و نوس��ان های قیمت کاغذ و مواد اولیه چاپ بعضی از‬ ‫مصرف کنندگان و کتابفروش ها خواهان افزایش سقف‬ ‫خرید هستند‪ ،‬البته این گروه باید محدودیت های منابع‬ ‫را ه��م در نظر بگیرند‪ .‬به عقی��ده من‪۲۰‬درصد افزایش‬ ‫شاید مناسب باش��د با وجود اینکه این درصد مطلوب‬ ‫ما نیس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه توجه ب��ه کتابفروش ها‬ ‫چند س��الی اس��ت در دس��تور کار معاون��ت فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی قرار گرفت��ه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نهاده��ای دیگر نیز به همین نس��بت حضور فعاالنه ای‬ ‫در توجه به کتابفروش��ی ها داش��تند تا اینکه نگاه ها به‬ ‫س��مت کتابفروش��ی ها س��وق پیدا کند‪ .‬تا چند سال‬ ‫پیش‪ ،‬نگاه ها ناش��رمحور بود و به همین دلیل بخش��ی‬ ‫از یاران��ه در این ح��وزه طراحی می ش��د‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که کتابفروش ها در چرخه تولید نشر مهم ترین‬ ‫حلقه هس��تند و در صف نخست ذائقه مصرف کنندگان‬ ‫را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی پور با اش��اره به زم��ان اغاز طرح تابس��تانه‬ ‫کتاب‪ ۹۸‬در کتابفروش��ی های عضو طرح در اس��تان ها‬ ‫گفت‪ :‬طرح تابس��تانه کتاب‪ ۹۸‬در استان ها به مدت ‪۱۰‬‬ ‫روز و در ش��هر ته��ران به مدت ‪ ۸‬روز برگزار می ش��ود؛‬ ‫این طرح در اس��تان ها از ‪ ۲۵‬تیر تا ‪ ۳‬مرداد و در ش��هر‬ ‫تهران از ‪۲۷‬تی ر تا ‪۳‬مرداد در کتابفروشی ها اجرا می شود‪.‬‬ ‫برگزاری بخش��ی از طرح تابستانه کتاب‪ ۹۸‬با مشارکت‬ ‫کتابفروش ها اس��ت‪ .‬با توجه به محدودیت منابع تالش‬ ‫کردیم کتابفروشی هایی که اعتبار انها باالی ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫توم��ان اس��ت‪ ،‬در ‪ ۴۰‬درصد اخر یارانه با ما مش��ارکت‬ ‫کنند‪ .‬به همین ترتیب کتابفروش��ی هایی که اعتبار انها‬ ‫بی��ن ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلی��ون تومان اس��ت در ‪۲۰‬درصد اخر‬ ‫یارانه و کتابفروش��ی ها با کمت��ر از ‪ ۵‬میلیون تومان در‬ ‫‪ ۱۰‬درصد اخر یارانه وارد مرحله مش��ارکتی ش��وند‪ .‬با‬ ‫این ش��یوه می توانیم منابع را مدیریت و کتابفروش��ی ها‬ ‫را برای ماندن تا اخرین روز تش��ویق کنیم‪ .‬مش��ارکت‬ ‫کتابفروش ها در اجرای این دوره اختیاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫‪ ،‬در ه��ر دوره از اجرای طرح های‬ ‫به گ��زارش‬ ‫فصلی کتاب به طور متوسط ‪ ۸۰۰‬کتابفروشی مشارکت‬ ‫داش��تند‪ .‬تعداد خریداران نی��ز در مجموع بیش از یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر بوده اس��ت؛ به عب��ارت دیگر‪،‬‬ ‫براساس امار هر دوره به طور متوسط ‪ ۲۰۰‬هزار خریدار‬ ‫به ثبت رسیده است‪ .‬همچنین‪ ،‬تعداد کتاب های فروخته‬ ‫ش��ده ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار و ‪ ۹۲۷‬جلد و مبلغ فروش‬ ‫کتاب حدود ‪۸۷‬میلیارد تومان بوده که شامل ‪۱۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان یارانه است‪.‬‬ ‫در هر دوره از‬ ‫اجرای طرح های‬ ‫فصلی کتاب‬ ‫به طور متوسط‬ ‫‪ ۸۰۰‬کتابفروشی‬ ‫مشارکت‬ ‫داشتند‪ .‬تعداد‬ ‫خریداران نیز‬ ‫در مجموع بیش‬ ‫از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفر بوده است‬ ‫سریال تاریخی «جیران» به کارگردانی «حسن‬ ‫فتح��ی» و تهیه کنندگی«اس��ماعیل عفیفه» در‬ ‫مرحله پیش تولید و انتخاب و س��اخت لوکیشن ها‬ ‫کلی��د خورد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬اس��ماعیل عفیفه‬ ‫در گفت وگوی��ی اع�لام ک��رد‪ :‬فیلمنام ه س��ریال‬ ‫«جی��ران» در نشس��ت های اخیر ش��ورای پروانه‬ ‫اثار غیرس��ینمایی‪ ،‬پروانه س��اخت گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫فیلمنامه این س��ریال تاریخی را احسان جوانمرد و‬ ‫حسن فتحی نوشته اند و با کارگردانی حسن فتحی‬ ‫ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫عفیف��ه در ادامه اف��زود‪ :‬پیش تولید‪ ،‬س��اخت و‬ ‫انتخاب لوکیشن های «جیران» در تهران اغاز شده‬ ‫است و به زودی عوامل و بازیگران این سریال معرفی‬ ‫خواهند شد‪ .‬همچنین این تهیه کننده ذکر جزئیات‬ ‫درباره سریال را به اخباری که به طوررسمی از سوی‬ ‫روابط عمومی پروژه ارسال می شود‪ ،‬موکول کرد‪.‬‬ ‫حس��ن فتحی پی��ش از این س��ریال هایی چون‬ ‫«ش��هرزاد»‪« ،‬در مس��یر زاینده رود»‪« ،‬اشک ها و‬ ‫لبخندها»‪« ،‬می��وه ممنوعه»‪« ،‬مدار صفر درجه»‪،‬‬ ‫«ش��ب دهم»‪« ،‬پهلوانان نمی میرند» و فیلم های‬ ‫س��ینمایی چ��ون «ی��ک روز دیگ��ر»‪« ،‬کیف��ر»‪،‬‬ ‫«پستچی س��ه بار در نمی زند» و «ازدواج به سبک‬ ‫ایرانی» را کارگردانی کرده است‪.‬‬ ‫یادبود مریم میرزاخانی‬ ‫در «چرخ»‬ ‫هفتمین قس��مت فصل جدی��د «چرخ» با یادی‬ ‫از فعالیت های علمی دکت��ر مریم میرزاخانی روی‬ ‫انتن ش��بک ه چهار م��ی رود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫سومین هفت ه برنام ه «چرخ» با گفت وگویی درباره ‬ ‫زندگ��ی علمی مرح��وم دکتر مری��م میرزاخانی‪،‬‬ ‫ریاضیدان برجس��ت ه ایرانی و برن��د ه جایز ه جهانی‬ ‫م��دال فیل��دز اغاز خواهد ش��د‪ ۲۳ .‬تیر‪ ،‬س��الروز‬ ‫درگذش��ت دکت��ر میرزاخان��ی‪ ،‬نخس��تین برنده ‬ ‫ایران��ی مدال فیلدز اس��ت‪ .‬در بخش روایت خبری‬ ‫«چ��رخ»‪ ،‬مجی��د کریمی به مهم تری��ن خبرهای‬ ‫روز دنیای علم ش��یمی می پردازد‪ .‬مجل ه تصویری‬ ‫«چرخ» مهم تری��ن رویدادهای عل��م و فناوری را‬ ‫با نگاه��ی تخصصی و به زبانی س��اده بررس��ی و با‬ ‫حضور کارشناسان‪ ،‬اس��تادان دانشگاه و نخبگان‪،‬‬ ‫مس��ائل روزمر ه زندگی را واکاوی می کند‪« .‬چرخ»‬ ‫تابس��تان امس��ال در ‪ ۳‬روز یکش��نبه‪ ،‬دوش��نبه و‬ ‫سه شنبه‪ ،‬از س��اعت ‪ ۱۹‬به طور زنده از شبک ه چهار‬ ‫پخش می ش��ود‪ .‬مجری «چرخ» حافظ اهی است‬ ‫و محمد جباری س��ردبیری برنام��ه و الهه بهبودی‬ ‫تهیه کنندگی «چرخ» را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫«تپلی و من» از این هفته‬ ‫روی پرده سینما می رود‬ ‫«تپلی و من» هش��تمین فیلم سینمایی حسین‬ ‫قناعت چهارشنبه ‪ ۲۶‬تیر اکران می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪« ،‬تپل��ی و م��ن» عن��وان اخرین س��اخته‬ ‫حسین قناعت است و هشتمین فیلم او پس از فیلم‬ ‫«الزانیا» اس��ت که سال گذش��ته بر پرده سینماها‬ ‫رفت‪ .‬این فیل��م درون مایه ای متفاوت نس��بت به‬ ‫تجربه ه��ای قبلی قناعت دارد و از روز چهارش��نبه‬ ‫به اکران عمومی درخواهد امد‪ .‬در این فیلم حسن‬ ‫معجونی‪ ،‬میتراحجار‪ ،‬یوس��ف تیموری‪ ،‬سیروس‬ ‫گرجس��تانی‪ ،‬نادر س��لیمانی و رامین ناصرنصیر‪،‬‬ ‫س��امیار محمدی‪ ،‬مرتضی زارع‪ ،‬عباس محبوب و‬ ‫حسین پور اسماعیل بازی کرده اند‪ .‬تهیه کنندگی‪،‬‬ ‫نویس��ندگی و کارگردان��ی فیلم برعهده حس��ین‬ ‫قناعت است و س��رمایه گذاران ان بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی‪ ،‬حس��ین پوراس��ماعیل و حس��ین قناعت‬ ‫هس��تند‪« .‬تپلی و من» برنده پروانه زرین بهترین‬ ‫بازیگر کودک از س��ی ویکمین دوره جشنواره بین‬ ‫المللی کودک نوجوان اصفهان در سال ‪ ۱۳۹۷‬شد‪.‬‬ ‫جایزه بهترین کارگردانی‬ ‫برای مازیار میری‬ ‫از جشنواره روسیه‬ ‫مازی��ار میری از جش��نواره ای در روس��یه برنده‬ ‫جای��زه بهتری��ن کارگردان��ی برای فیلم «س��ارا و‬ ‫ایدا» ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم «سارا و ایدا»‬ ‫در بخش مسابقه چهاردهمین جشنواره فیل ‪‎‬م های‬ ‫خانوادگی روسیه در شهر یاروسالول به نمایش در‬ ‫امد و امشب در مراسم اختتامیه مازیار میری جایزه‬ ‫بهترین کارگردانی را برای این فیلم دریافت کرد‪.‬‬ ‫این فیل��م تاکنون در جش��نواره های فیلم های‬ ‫ایران��ی در داالس ش��ید (تگ��زاس)‪ ،‬س��ینه ایران‬ ‫(تورنتو)‪ ،‬فیلم های اس��یایی (بارس��لونا)‪ ،‬تفلیس‪،‬‬ ‫برنامه تکمیلی خانه اس��یا (مادری��د)‪ ،‬یازدهمین‬ ‫جش��نواره بنگل��ور و جیپور (هند) حضور داش��ته‬ ‫است و در جشنواره جیپور هند سال ‪ ،۲۰۱۸‬جایزه‬ ‫بهترین فیلم اسیایی را دریافت کرد‪ .‬چهاردهمین‬ ‫جش��نواره فیل ‪‎‬م های خانوادگی روسیه از ‪ ۱۶‬تا ‪۲۲‬‬ ‫تیر (‪ ۷‬تا ‪۱۳‬ژوئیه) درشهر یاروسالول برگزار شد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫خط نستعلیق‬ ‫به عنوان خط‬ ‫رسمی ایران‬ ‫در مجلس‬ ‫بررسی‬ ‫می شود‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در بازدید از نمایش��گاه نقاش��ی خط «بهمن پناهی» بر‬ ‫پیشنهاد این هنرمند در تصویب خط نستعلیق به عنوان‬ ‫خط رس��می ایران در مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این پیش��نهاد در نشس��ت های کمیسیون‬ ‫فرهنگ��ی مجلس با وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫مطرح خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��یده فاطمه ذوالق��در‪ ،‬نماینده‬ ‫مجل��س و عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در بازدید از نمایشگاه نقاشی خط بهمن پناهی‬ ‫ب��ا عن��وان «موزیکالیگرافی» گف��ت‪ :‬هنرمندانی مانند‬ ‫پناه��ی که در غ��رب تحصیل ک��رد ه و روحیه و اخالق‬ ‫ش��رقی خ��ود را حفظ کرده ان��د می توانند اثار بس��یار‬ ‫فوق العاده ای را خلق کنند‪ .‬هنرمندانی از این دست که‬ ‫ه��م تفکر غربی را در غرب به دس��ت‬ ‫اورده اند و هم میراث ایرانی اسالمی‬ ‫را دارند می توانن��د این دو رویکرد را‬ ‫با هم تلفیق و اث��ار جاودانی را خلق‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی نق��ش مراکز فرهنگی همچون‬ ‫بنی��اد افرینش ه��ای هن��ری نی��اوران را در حمایت و‬ ‫ایجاد فرصت برای هنرمندان ایرانی خارج از کش��ور را‬ ‫بس��یار مهم و تاثیر گذار عنوان کرد‪ .‬او صحبت هایش از‬ ‫پیش��نهاد بهمن پناهی مبنی بر معرفی خط نستعلیق‬ ‫به عنوان خط رس��می ایران در نوشته ها‪ ،‬مکاتبات‪ ،‬پول‬ ‫رسمی کشور و‪ ...‬به عنوان خط تاریخی‪ ،‬سنتی استقبال‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این پیش��نهاد در نشس��ت های کمیسیون‬ ‫فرهنگ��ی مجلس با وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫مط��رح خواهد ش��د و امی��دوارم در‬ ‫نهای��ت عملی ش��ود‪ .‬نماینده مردم‬ ‫تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫نی��ز بهم��ن پناه��ی را هنرمن��دی‬ ‫حاذق دانس��ت و افزود‪ :‬این هنرمند‬ ‫به زیبایی از تن��وع رنگ و حروف به‬ ‫شکل های گوناگون اس��تفاده کرده است و به طور قطع‬ ‫اثار این هنرمند در اینده ارزش خود را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا عارف با اشاره به هنر در دیپلماسی فرهنگی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬زبان هنر‪ ،‬زبان کاهش تنش ها است‪.‬‬ ‫زبان صلح اس��ت‪ .‬زبان وحدت است‪ .‬زبان انسجام است‬ ‫و به طور قطع هنر می تواند بیانگر فرهنگ و تمدن کهن‬ ‫و عمیق ایرانی و در راس��تای کاهش تنش ها و تبلیغات‬ ‫سوء که علیه فرهنگ ایران می شود موثر باشد‪.‬‬ ‫ذوالقدر‪ ،‬نماینده مجلس و عضو کمیس��یون فرهنگی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نیز ضمن بازدید از نمایشگاه‬ ‫نقاشی خط بهمن پناهی در گفت وگویی با روابط عمومی‬ ‫بنی��اد افرینش های هنری نیاوران با ذکر این مطلب که‬ ‫اثار بهمن پناه‪ ،‬تلفیقی از مدرنیته و سنت است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این هنرمند تالش کرده تا میراث ایرانی را در اثار خود‬ ‫ب��ه نمایش بگذارد‪ .‬این اثار قدرت تخیل انس��ان را باال‬ ‫می برد و انسان را به فکر وا می دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت نمایشگاه نقاش��ی خط بهمن پناهی با‬ ‫عنوان موزیکالیگرافی تا ‪ ۲۸‬تیر در گالری ش��ماره یک‬ ‫فرهنگسرای نیاوران برپا اس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۱‬و در روزهای تعطیل از س��اعت ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۱‬به‬ ‫فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫حسن فتحی با «جیران»‬ ‫در نمایش خانگی‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 24‬تیر ‪ 12 - 1398‬ذی القعده ‪ 15 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1329‬پیاپی ‪2647‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫دبیر جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان‪:‬‬ ‫حضور ‪ ۴۴‬کشور در اصفهان‬ ‫را به س��تاد جش��نواره ارائه کنند و ما منتخب فیلم های‬ ‫جشنواره را در ان استان ها به نمایش می گذاریم‪.‬‬ ‫تاب��ش از توجه اصحاب رس��انه به موض��وع کودکان‬ ‫کار و حض��ور انها در جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬در تالش��یم با اختصاص سهمیه ای‬ ‫به کودکان کار ش��اهد حضور انها در س��الن های سینما‬ ‫باش��یم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬برگزاری چنین جش��نواره های‬ ‫بین المللی در ش��هری مانند اصفهان که شهر دوستدار‬ ‫ک��ودک و عضو ش��بکه ش��هرهای خالق جهان اس��ت‪،‬‬ ‫بی ش��ک بس��یار موثر خواهد بود‪ .‬وی از تالش اصحاب‬ ‫رسانه در انعکاس اخبار و رویدادهای مربوط به جشنواره‬ ‫فیل��م ک��ودک و نوج��وان قدردانی و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫رس��انه ها بُعد جدی جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان‬ ‫هس��تند و اگر همکاری انها نباشد تالش های مسئوالن‬ ‫جشنواره برای عموم منعکس نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاب��ش اظهار کرد‪ :‬م��ا در گفت وگوها و تعامالتی که با‬ ‫ش��هردار اصفهان داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که‬ ‫جش��نواره های فیلم یکی از حلقه های گمش��ده صنعت‬ ‫سینماس��ت‪ .‬وی اب��راز امی��دواری کرد در ای��ن دوره از‬ ‫جشنواره فیلم کودک و نوجوان محور تاریخی و فرهنگی‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬راندمان ‪ -‬دارای شهرت خوب‬ ‫‪ -2‬مهارت بسیار در انجام کاری ‪ -‬مانومتر‬ ‫‪ -3‬غالف سالح ‪ -‬دهانه قنات که اب از انجا ظاهر می شود ‪ -‬جوهر‬ ‫پتاس‬ ‫‪ -4‬چرک و پلیدی ‪ -‬اشخاص و کسان ‪ -‬موضوع نهفتنی‬ ‫‪ -5‬ضمیر ناپیدا ‪ -‬مردم فریبی ‪ -‬سیاره های اسمانی‬ ‫‪ -6‬غله بر افشان برزگران ‪ -‬بردگی و دربند افتادن‬ ‫‪ -7‬پرشکوه و تجملی ‪ -‬باد مخالف‬ ‫‪ -8‬نیکوکاری برای ثواب ‪ -‬دسته پیستون‬ ‫‪ -9‬باران تند و درشت قطره ‪ -‬نویسنده و محقق‬ ‫‪ -10‬کتابی از هرمان هس��ه‪ ،‬نویس��نده المان��ی ‪ -‬مجموعه قطعات‬ ‫مونتاژ نشده الکترونیکی‬ ‫‪ -11‬ورزش سبک ‪ -‬عنوانی برای میوه دستنبو ‪ -‬خطاب خودمانی‬ ‫‪ -12‬همراه خاشاک ‪ -‬قالبی برای شعر ‪ -‬واهمه‬ ‫‪ -13‬بی رنگ و جال ‪ -‬ناپایدار و نیست شونده‪ -‬پیشه ور‬ ‫‪ -14‬ایاب و ذهاب ‪ -‬تدوین‬ ‫‪ -15‬اسب خوش حرکات ‪ -‬همسر هیتلر‪ ،‬رهبر حزب نازی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خ‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫پ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س ک‬ ‫ج‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫س س‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ک ش‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫س ش‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫س ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪183‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫‪11‬‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مناس��ب ترین زمان ب��رای حاضر بودن در جایی‪ -‬ایالتی از یک کش��ور که‬ ‫دارای ازادی عمل داخلی باشد‬ ‫‪ -2‬نوعی کشت ‪ -‬نام کوچک شکسپیر ‪ -‬چهره تلویزیونی‬ ‫‪ -3‬اسلحه ساز ‪ -‬وسیله عکاسی ‪ -‬رسته جانوری‬ ‫‪ -4‬دارای خوی وحشیانه ‪ -‬تخته چوب پهن و نازک ‪ -‬رقیب زن شوهردار‬ ‫‪ -5‬اخرین بازمانده رایش س��وم‪ -‬دانش دیپلماس��ی ‪ -‬پلن��گ تازی ‪ -‬عالمت‬ ‫مفعولی‬ ‫‪ -6‬نوعی پخت برنج ‪ -‬پایان روز ‪ -‬اجاق گاز سربسته‬ ‫‪ -7‬گرفتنی بهانه جویان ‪ -‬کاهش تدریجی‬ ‫‪ -8‬انکار وجود یا حقیقتی ‪ -‬خواستن از خداوند‬ ‫‪ -9‬سپیده صبح ‪ -‬کابوی مشهور تگزاسی‬ ‫‪ -10‬شیار روی شیشه ‪ -‬صدمه و اسیب ‪ -‬چروک پوست‬ ‫‪ -11‬کالم تعجب ‪ -‬زنگ شتر کاروان ‪ -‬با طراوت ‪ -‬خرس سماوی‬ ‫‪ -12‬جهتی در جغرافیا ‪ -‬اوراق بهادار ‪ -‬جویای شغل‬ ‫‪ -13‬سالله و تبار ‪ -‬تدابیر جنگی ‪ -‬پناهگاه‬ ‫‪ -14‬یار و مونس ‪ -‬مقام خدایی ‪ -‬درخت خوش قد و قامت‬ ‫‪ -15‬کشوری در مرکز اروپا ‪ -‬مولد برق را به حرکت درمی اورد‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪184‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اس��تفن کینگ‪ ،‬نویس��نده شناخته شده‬ ‫ژان��ر وحش��ت و یک��ی از منتق��دان دونالد‬ ‫ترام��پ معتقد اس��ت زندگی ب��ا مدیریت‬ ‫رئیس جمهوری کنونی امریکا ترس��ناک تر‬ ‫از داستان های او است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا به نقل از هیل‪ ،‬اس��تفن‬ ‫کینگ‪ ،‬نویس��نده اثار ژانر وحشت ‪ ۴۰‬سال‬ ‫پی��ش ظهور فردی با ویژگی های دونال��د ترامپ را پیش بینی کرده بود‬ ‫ام��ا در مصاحب��ه ای جدید ب��ا «دیس نیوز» اعالم ک��رد حقیقت خیلی‬ ‫ترسناک تر از تصور من است‪.‬‬ ‫در ای��ن مصاحب��ه از کین��گ پرس��یدند ای��ا دوره دونال��د ترامپ از‬ ‫داستان های ش��ما ترسناک تر است؟ و نویسنده داستان «درخشش» و‬ ‫«ان» در پاسخ بیان می کند‪« :‬پاسخ این پرسش کوتاه است‪ :‬بله‪ .‬معتقدم‬ ‫دوره ترامپ از داستان های من ترسناک تر است‪».‬‬ ‫کینگ ادعا می کند به قدرت رسیدن ترامپ را ‪ ۴۰‬سال پیش در کتاب‬ ‫«منطقه م��رده» پیش بینی کرده و می افزاید‪« :‬متقاعد ش��ده بودم که‬ ‫سیاستمداری به قدرت می رسد که عادی نیست و حاضر است هر حرفی‬ ‫را به زبان بیاورد تا نظر امریکایی ها را جلب و تخیل شان را نابود کند‪».‬‬ ‫یکی از ش��خصیت های اصلی داس��تان «منطقه مرده» تاجری بدون‬ ‫ترس به نام گرگ استیلس��انی اس��ت که سیاس��تمدار می شود‪ .‬کینگ‬ ‫می گوید‪ :‬ش��خصیت اصل��ی کتاب «منطق��ه مرده» به بیان س��خنان‬ ‫احمقان��ه ای معروف اس��ت که هیچ ک��س باورش ندارد ی��ا حداقل فکر‬ ‫می کردیم باور ندارند‪.‬‬ ‫در «منطقه مرده» رس��انه ها به پویش استیلسان شک دارند اما کمی‬ ‫بعدتر خش��ونت در خیابان ها راه می افتد؛ «وقتی گرگ وارد سیاس��ت‬ ‫می شود گروهی دوچرخه سوار را با خودش همراه می کند تا از او حمایت‬ ‫و با مخالفانش برخورد کنند‪».‬‬ ‫مارس گذش��ته دونالد ترامپ هم متهم به خشونت شد زیرا گفته بود‬ ‫اگر حامیانش در نیروی پلیس‪ ،‬نیروهای نظامی و گروه دوچرخه سواران‬ ‫عصبانی ش��وند برای همه بد می ش��ود! سپتامبر گذش��ته هم در میانه‬ ‫پویش انتخاباتی جاش هاولی‪ ،‬نماینده میس��وری در سنای امریکا اعالم‬ ‫کرد مخالفانش خوش ش��انس هس��تند که «ما صلح را دوست داریم!»‬ ‫کین��گ می گوید‪« :‬هنگام نوش��تن منطقه مرده نگ��ران بودم که ادمی‬ ‫مانند گرگ استیلس��انی به قدرت برس��د‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا شود‬ ‫و جنگ جهانی س��وم را اغاز کند‪ .‬دوس��ت نداش��تم چنین ادمی را در‬ ‫صحنه سیاس��ت ایاالت ببینم اما االن گرگ استیلس��انی در کاخ سفید‬ ‫زندگ��ی می کند‪ ».‬کینگ یکی از منتقدان ترامپ اس��ت و اغلب رئیس‬ ‫کاخ س��فید را مورد تمسخر قرار می دهد و س��ال گذشته نوشته بود که‬ ‫اس��تفاده ترامپ از توییتر پنجره ای ب��ه درون ذهن پر از اختالل ترامپ‬ ‫به خوانندگان ارائه می کند‪ .‬کین��گ در پایان مصاحبه اش گفت ترامپ‬ ‫مناسب ریاست جمهوری امریکا نیست و باید هرچه زودتر برکنار شود‪.‬‬ ‫اغاز بازدید عمومی‬ ‫از هرم ‪ ۴۶۰۰‬ساله در مصر‬ ‫مس��ئوالن میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫مص��ر درهای ه��رم ‪ ۱۰۱‬مت��ری و عجیب‬ ‫جن��وب قاهره را به روی عموم گردش��گران‬ ‫گشودند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪ ،‬در هرم‬ ‫خمی��ده که حدود ‪ ۴۶۰۰‬س��ال پیش برای‬ ‫فرعون «سنفرو» ساخته شده و با ساختاری‬ ‫عجیب تحولی بزرگ در ساختار اهرام مصری ایجاد کرد‪ ،‬پس از مدت ها‬ ‫به طور رسمی برای گردشگران گش��ایش یافت و حاال بازدیدکنندگان‬ ‫می توانن��د از یک تونل باریک ‪ ۷۹‬متری به س��مت دو اتاق در باالی این‬ ‫س��ازه بزرگ حرکت کنند‪ .‬همچنین یک ه��رم ‪ ۱۸‬متری در کنار هرم‬ ‫خمیده وجود دارد که به احتمالی متعلق به همس��ر «س��نفرو» است و‬ ‫از زمان کش��ف در سال ‪ ۱۳۳۵‬برای نخس��تین بار به طور رسمی امکان‬ ‫بازدید عمومی از ان وجود دارد‪ .‬هرم خمیده یکی از سه هرمی است که‬ ‫برای دودمان چهارم فراعنه مصر ساخته شده است‪ .‬این هرم در محوطه‬ ‫باستانی دهش��ور در جنوب گورس��تان ممفیس یکی از میراث جهانی‬ ‫یونس��کو قرار دارد‪ .‬این اثر تاریخی دارای ظاهری عجیب است و ‪ ۴۹‬متر‬ ‫ابتدایی ان که سنگ های به کار رفته در ان به خوبی حفظ شده با شیب‬ ‫‪ ۵۴‬درجه ای ساخته شده اما از ان ارتفاع به بعد شیب هرم به سمت نوک‬ ‫ان به تدریج کاهش می یابد‪ .‬ش��کل زاویه ای هرم خمیده با اضالع صاف‬ ‫هرم سرخ در بخش شمالی و همچنین هرم بزرگ جیزه متناقض است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن مصر در تالش��ند صنعت گردشگری را در محوطه دهشور‬ ‫که در فاصله ‪ ۲۸‬کیلومتری جنوب قاهره قرار دارد و چندان گردشگری‬ ‫در مقایسه با هرم بزرگ جیزه ندارد‪ ،‬رونق دهند‪.‬‬ ‫قدیمی ترین نقال ایران‬ ‫در بیمارستان بستری شد‬ ‫قدیمی ترین مرشد و نقال ایران در بیمارستان بستری شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا مرشد سید مصطفی سعیدی درحال حاضر‬ ‫به عنوان قدیمی ترین مرش��د و ش��اهنامه خوان ایران شناخته‬ ‫می ش��ود که ‪ ۸۳‬س��ال س��ن دارد‪ .‬او که مدتی است از بیماری‬ ‫رنج می برد و گویا حال چندان مس��اعدی ه��م ندارد‪ ،‬به گفته‬ ‫صمدیان‪ ،‬از دوس��تان و همکارانش‪ ،‬در یکی از بیمارستان های‬ ‫اراک بس��تری شده و قرار اس��ت ازمایش هایی روی وی انجام‬ ‫شود تا چگونگی درمان مشخص و در صورت امکان‪ ،‬شرایط انتقال او به تهران فراهم شود‪.‬‬ ‫این هنرمند بروجردی از معدود مرش��دهای ایران اس��ت که طومار دارد و کتاب هایی از او‬ ‫نیز چاپ شده است‪.‬‬ ‫چهارسوی خیال مجسمه سازان‬ ‫در خانه هنرمندان‬ ‫ششمین نمایشگاه گروهی اثار اعضای انجمن مجسمه سازان ایران باعنوان «چهارسوی‬ ‫خیال» در گالری های خانه هنرمندان ایران گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در این نمایش��گاه ‪ ۱۸۲‬اثر از ‪ ۱۶۰‬هنرمند به نمایش گذاش��ته ش��د‪.‬‬ ‫بنا بر س��نت همیشگی چهارس��وی خیال‪ ،‬اثار به انتخاب هنرمندان و بدون داوری به این‬ ‫نمایشگاه راه یافته اند‪ .‬علیرضا خاقانی‪ ،‬هنرمند مجسمه ساز درباره چهارسوی خیال گفت‪:‬‬ ‫این نمایش��گاه اثار اعضای انجمن مجسمه س��ازان را به نمایش دراورده اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫فراخوانی که ازس��وی انجمن اعالم ش��د‪ ،‬اعضا می توانستند حداکثر ‪ ۳‬اثر از کارهای اخیر‬ ‫خود را در این رویداد به نمایش بگذارند‪ .‬شش��مین نمایشگاه چهار سوی خیال تا ‪ ۴‬مرداد‬ ‫در گالری های خانه هنرمندان ایران دایر است‪.‬‬ ‫معماران ایرانی برنده مسابقه‬ ‫طراحان برتر انگلیس شدند‬ ‫‪ 2‬معم��ار ایران��ی امس��ال عنوان درج��ه عالی‬ ‫ن��واوری در طراح��ی را از مس��ابقه بین الملل��ی‬ ‫طراحان برتر در انگلیس از ان خود کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬نیما و س��ینا کیوان��ی که در‬ ‫س��ال های گذشته موفق به کسب جوایز گوناگون‬ ‫جهانی طراحی ش��ده بودند‪ ،‬امسال عنوان درجه‬ ‫عالی نواوری در طراحی را از مسابقه بین المللی طراحان برتر در انگلیس از ان خود کردند‪.‬‬ ‫این جایزه به انتخاب هیات داوران مجموعه مجله ‪ Lux Life‬در انگلیس به این استودیوی‬ ‫معماری ایرانی تعلق گرفته اس��ت‪ .‬در واقع این جایزه‪ ،‬پس از بررس��ی اثار و فعالیت های‬ ‫ش��رکت ها و دفاتر فع��ال در زمینه طراحی معماری‪ ،‬معم��اری داخلی‪ ،‬طراحی مبلمان و‬ ‫گروه های فعال در زمینه طراحی در صنعت س��اختمان و خانه در سراس��ر جهان با مالک‬ ‫قرار دادن خالقیت و نواوری به کار رفته ازس��وی ان ش��رکت ها و رشد و تعالی انها در این‬ ‫حرفه و نه تنها به دلیل ش��هرت ان مجموعه ها‪ ،‬به منتخبان این ش��رکت ها اعطا می شود‪.‬‬ ‫امس��ال هیات داوران این مس��ابقه به دلیل نواوری به کار رفت��ه در اثار این گروه معماری‬ ‫ایرانی در تلفیق معماری س��نتی ایران با معماری مدرن ای��ن جایزه را به طور افتخاری به‬ ‫این گروه اختصاص داده است‪.‬‬ ‫نیما و سینا کیوانی پیش از این هم با طراحی و اجرای پروژه های معماری «ارسی خانه»‪،‬‬ ‫«مهرخانه»‪« ،‬خانه تبدیل ش��ونده»‪« ،‬دروازه گیالن» و «پردیس خانه» توانسته اند جوایز‬ ‫معتب��ر بین الملل��ی را از ان خود کنند‪ .‬اثار انها در بس��یاری از مجله ها و کتاب های معتبر‬ ‫معماری جهان به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهروز راع�ی‪ :‬دبیر جش��نواره بین المللی فیلم های‬ ‫ک��ودک و نوج��وان گفت‪ ۴۴ :‬کش��ور متقاض��ی اکران‬ ‫فیلم ه��ای تولی��دی خود در ح��وزه ک��ودک و نوجوان‬ ‫در س��ی ودومین دوره برگ��زاری جش��نواره بین المللی‬ ‫فیلم های کودک و نوجوان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬علیرضا تابش در نشست‬ ‫هم اندیش��ی مدیران‪ ،‬خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانه‬ ‫اصفهان با مدیران س��ی ودومین جش��نواره بین المللی‬ ‫فیلم کودک و نوج��وان که در کتابخانه مرکزی اصفهان‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فیلم های داخلی و خارجی این‬ ‫جش��نواره در ‪ ۱۱‬سالن س��ینما با ظرفیت ‪ ۲‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫صندل��ی که هزار و ‪ ۷۰۰‬صندل��ی ان در محور فرهنگی‬ ‫چهارب��اغ ق��رار دارد اکران می ش��ود‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬به‬ ‫احتم��ال زیاد س��ینما بهمن در منطقه خوراس��گان به‬ ‫فهرست سینماهای جشنواره افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه س��ینمای ایران در ح��وزه کودک و‬ ‫نوج��وان تولید انبوهی ن��دارد اضافه ک��رد‪ ۱۹۴ :‬اثر در‬ ‫بخش س��ینمای ایران به دبیرخانه جش��نواره رسید که‬ ‫از ای��ن تعداد ح��دود ‪ ۱۵‬اثر در بخش فیلم س��ینمایی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تش��ریح کرد‪ :‬در این دوره از جشنواره ‪۱۸۵‬‬ ‫فیل��م س��ینمایی‪ ،‬فیلم بلن��د و کوتاه‪ ،‬پویانمای��ی و‪ ...‬از‬ ‫س��ینمای ایران و جهان اکران می ش��ود‪ .‬دبیر جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم های ک��ودک و نوجوان پیش بینی کرد‬ ‫تعداد مخاطبان جش��نواره امس��ال ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫داشته باش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬استان ها و شهرستان های‬ ‫عالقه من��د به نمایش فیلم های جش��نواره در اس��تان و‬ ‫شهرس��تان موردنظرش��ان می توانند درخواس��ت خود‬ ‫چهارباغ به عنوان منطقه اصلی جش��نواره انتخاب شود‪.‬‬ ‫تابش با اش��اره به اینکه امیدواریم ش��اهد حضور پرشور‬ ‫خبرنگاران داخلی و خارج��ی در این رویداد بین المللی‬ ‫باش��یم تاکید کرد‪ :‬در تالشیم جشنواره ای در شان شهر‬ ‫تاریخ��ی و فرهنگی اصفهان برگ��زار کنیم‪ .‬دبیر اجرایی‬ ‫سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان‬ ‫در اصفهان در این نشس��ت هم اندیشی گفت‪ :‬شهرداری‬ ‫اصفهان به حمایت از جشنواره فیلم کودک و نوجوان دو‬ ‫نگاه ویژه دارد که یکی از انها ساختار برگزاری جشنواره‬ ‫است‪ .‬ایمان حجتی کارکردهای اجتماعی و بین المللی‬ ‫را از جمله کارکردهای جش��نواره فیلم کودک و نوجوان‬ ‫دانست و افزود‪ :‬به طور قطع بهترین ابزار برای تاثیرگذاری‬ ‫استفاده از هنر است و با استفاده از توسعه صنعت سینما‬ ‫می ت��وان از ظرفیت های هنری بهره بیش��تری برد‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬ش��هرها برای بازاریاب��ی خود تالش می کنند‬ ‫رویدادهای بزرگ و با اعتبار باال را به شهرهای خود ببرند؛‬ ‫بنابراین جش��نواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در‬ ‫اصفهان‪ ،‬شهر دوس��تدار کودک و عضو شبکه شهرهای‬ ‫خ�لاق کارک��ردی مثبت و موث��ر خواهد داش��ت‪ .‬دبیر‬ ‫اجرایی سی دومین جش��نواره بین المللی فیلم کودکان‬ ‫و نوجوانان در اصفهان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در جش��نواره‬ ‫سال گذشته ‪۹‬هزار نفر از مناطق کمتر برخوردار شهر از‬ ‫طریق فرهنگسراها ثبت نام و به وسیله اتوبوس های ویژه‬ ‫جش��نواره به سینما فلسطین منتقل شدند و به تماشای‬ ‫فیلم های جشنواره نشستند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬شهرداری و‬ ‫سازمان های اجرایی در اصفهان در تالش برای تمرکز بر‬ ‫حوزه کودکان هستند و رسانه ها می توانند در همگرایی‬ ‫بین این نهاد ها کمک کننده باشند‪.‬‬ ‫استفن کینگ‪ :‬دوره ترامپ‬ ‫از داستان های من ترسناک تر است‬ ‫محم�د اق�ازاده‪ ،‬روزنامه نگار‪:‬حف��ظ امنی��ت‬ ‫ملت ها در مفه��وم وس��عت یافته اش گوهرترین وظیفه‬ ‫حاکمیت هاس��ت‪ .‬امنیت در معنای عادت شده اش اصال‬ ‫بدون ذهن امن که انسان ها از طریق ان احساس ارامش‬ ‫بکنند قابل تحقق نیست‪ .‬بدون ذهنی امن انسان ها قادر‬ ‫نیستند امروزشان را اداره و فردای شان را بسازند و بدون‬ ‫این ساختن بقای جامعه منتفی است‪.‬‬ ‫قوه قضاییه و ضابطین اش تنها بخشی از این احساس ذهنی را می توانند شکل‬ ‫دهند و نهادهای دیگر با ایجاد رفاه و اس��ایش س��هم بیشتری دارند اما کار قوه‬ ‫قضاییه چون تضمین اجرای قوانین و تنظیم روابط انس��انی و اجتماعی اس��ت‪،‬‬ ‫اهمیت بسیاری دارد‪ ،‬به همین دلیل باید درباره کارکرد این قوه از نو بازاندیشی‬ ‫کرد و هر تحول قضایی باید از این منظر رصد و هدایت شود‪.‬‬ ‫دوستی باتجربه می گفت در جهان امروز قوه قضاییه و ضابطینی که در اختیار‬ ‫دارد دو اس��تراتژی متف��اوت و حتی متناقض را توام��ان پیش می برند تا امنیت‬ ‫ذهنی جامعه تضمین ش��ود‪ .‬این تناقض نه تنها مشکل افرین نیست‪ ،‬بلکه حلقه‬ ‫مکملی اند که غیاب هر کدام از ان‪ ،‬دیگری را از کارکردش تهی می کند‪ ،‬چراکه‬ ‫قصد هر کدام از این دو استراتژی ایجاد امنیت در اصلی ترین مفهوم ان است‪.‬‬ ‫استراتژی نخست با همه ابزار می کوشد امکان وقوع جرم را کاهش دهد و به‬ ‫این دلیل سعی می کند در برابر هر کس که ظرفیت تخطی از قانون را دارد مانع‬ ‫بگذارد و حتی به طور پیشگیرانه دست به دستگیری بزند؛ از این رو این احتمال‬ ‫وجود دارد که بیگناهی هم به اشتباه دستگیر شود اما استراتژی دوم مکانیسمی‬ ‫را برمی گزیند که فرد بیگناه بالفاصله ازاد شود‪.‬‬ ‫استراتژی دوم درست برعکس عمل می کند و تمام شبکه از ظابطبن‪ ،‬دادسراها‬ ‫تا دادگاه ها می کوش��ند دالیلی به نفع ازادی متهم فراهم کنند و اگر جرمی هم‬ ‫رخ داده باشد سعی می کنند با کمترین مجازات زمینه برگشت مجرم به جامعه‬ ‫را فراهم کنند‪.‬‬ ‫تعیی��ن حداقل و حداکثر مجازات برای همی��ن منظور در اختیار قضات قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬مجازات های جایگزین حبس و دادن عفو مش��روط نمونه روشن از این‬ ‫استراتژی است و راه های گوناگون دیگر وجود دارد و حتی می توان راه های تازه‬ ‫را اختراع کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه ب��ه دالیل تراکم پرونده ه��ا و تنازع های جناحی و ش��رایط بحرانی‬ ‫اس��تراتژی دوم در سال های اخیر کمرنگ و حتی بی رنگ شده‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫زندان ه��ا بیش از ظرفیت ش��ان زندان��ی دارند و هر تحولی در ق��وه قضاییه باید‬ ‫اس��تراتژی دوم را تا مرزه��ای غایی اش پیش ببرد و حد نهای��ی زندان زدایی را‬ ‫در جرای��م ج��دی بگیرد‪ .‬تجربه تاریخ بش��ری نش��ان می دهد این اس��تراتژی‬ ‫هنجارگریزی‪ ،‬قانون شکنی و بحران های مجرمانه را به کمترین میزان می رساند‪.‬‬ ‫البت��ه این امر نیاز به کاهش قوانینی دارد ک��ه می خواهد جایگزین عرف ها و‬ ‫عادت های فردی ش��ود‪ .‬س��ختگیری بیش از حد و ازدحام زندانی در زندان ها به‬ ‫جای کاهش جرایم‪ ،‬جرم را عادی می کند و فرد چون احساس همدردی جامعه‬ ‫را ندارد تبدیل به مجرم همیشگی می شود‪ .‬تجربه تاریخی نشان می دهد هرقدر‬ ‫مجازات ها افزایش یابد احتمال وقوع جرایم بیش��تر و بیش��تر می ش��ود‪ .‬باید راه‬ ‫درست را از واقعیت اموخت‪ ،‬نه از عادت های متصلب‪ .‬مجازات حداقلی و تفسیر‬ ‫قانون به نفع متهم س��پر دفاعی جامعه اس��ت که جرایم را کاهش و اعتماد به‬ ‫بی طرفی و کارایی نهاد های ذی ربط را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارکرد امنیت در نظام قضایی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!