روزنامه صمت شماره 1332 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1332

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1332

روزنامه صمت شماره 1332

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1332‬پیاپی ‪ 16 2650‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫ویژه نامه‬ ‫نخستین نمایشگاه‬ ‫فرصت های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید‬ ‫منتشر شد‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫نخس����تی��ن نم����ایش����گ��اه ف��رصته����ای‬ ‫س����اخ���ت داخ������ل و رون�����ق ت����ولی�����د‬ ‫تیرماه‪1398‬‬ ‫ایدرو ‪IDRO -‬‬ ‫واحد نمونه استاندارد ملی‬ ‫دارنده تندیس زرین تعالی سازمانی‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫امکان ردیابی مسیر توزیع دارو فراهم شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫لطفا به مدیران تان بگویید‬ ‫بچه را زمین بگذارند‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪ ۲‬زیرساخت حیاتی‬ ‫برای رونق ساخت داخل‬ ‫‪3‬‬ ‫راهکار های رونق تولید‬ ‫در معادن‬ ‫راه مفسدان دارویی بسته می شود‬ ‫ در حال��ی خبرهای��ی مبنی بر کمبود برخ��ی داروها در بازار به گوش می رس��د که وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی به تازگی تاکید کرده است تعداد اقالم دارویی که مطرح‬ ‫می شود در بازار نیستند‪ ،‬بسیار محدود و کمتر از ‪ ۲۰‬قلم است‪.‬از سوی دیگر‪ ،‬کارشناسان‬ ‫مهم ترین مش��کل کنونی در بخ��ش دارو را اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به کل واردات و‬ ‫بخش��ی از تولید می دانند و می گویند ه م قاچاق خروجی و هم مش��کالتی در توزیع دارو‬ ‫و ایجاد رانت در بخش داروهای وارداتی را ش��اهد هس��تیم‪ .‬به تازگی در حاشیه نمایشگاه‬ ‫الکامپ‪ ،‬نس��خه موبایلی اپلیکیش��ن پرونده الکترونیک س�لامت رونمایی شد ‪ .‬انطور که‬ ‫به نظر می رسد با این اتفاق مهم راه فساد در حوزه دارو بسته خواهد شد و مفسدان دارویی‬ ‫‪7‬‬ ‫نمی توانند در فضایی غیرشفاف و ناسالم در تامین و توزیع دارو خللی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چالش های صنعت دارو‬ ‫در کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫صنعت ماینینگ‬ ‫و عبور از لبه تیغ منافع ملی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪8‬و‪9‬‬ ‫خانه نخریم؛ اجاره هم نکنیم؟!‬ ‫سرکوب فعالیت های اقتصادی‬ ‫غیرمولد و محتکرانه‬ ‫‪13‬‬ ‫سرنوشت اقتصاد در دست «ساخت داخل»‬ ‫‪3‬و‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مس��ئوالن مصمم هس��تند تا بتوانند از طریق مالیات ستانی و‬ ‫تشدیدبرنامه هایمبارزهبافرارمالیاتیتاحدیجلویفعالیت های‬ ‫سوداگرانه و اخالل زا را بگیرند و فضای مخرب سفته بازی و داللی‬ ‫را کاه��ش دهن��د‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬در ماه های گذش��ته‪ ،‬طرح های‬ ‫مالیاتی متنوعی در دستور کار قرار گرفت؛ از جمله دریافت مالیات‬ ‫از ثروت های باداورده و فعالیت های اختالل زا‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نخستین نمایشگاه «فرصت های ساخت داخل و رونق تولید» درحال برگزاری است‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫جنابعالی هم به طور حتم این حکایت را بارها ش��نیده اید که نوکر‬ ‫بدقیافه نتراش��یده ای س��عی می کرد بچه ای را که در بغل داشت‪ ،‬با‬ ‫خنداندن و ابنبات و شیرینی از گریه کردن بازدارد‪ ،‬اما هرچه بیشتر‬ ‫تالش می کرد‪ ،‬کمتر موفق می ش��د و کودک همچنان وحشت زده‬ ‫و گریان بود‪ .‬عابری که از کنار انها می گذش��ت به غالم نخراش��یده‬ ‫نتراش��یده گفت‪ :‬تو بچه را زمین بگذار‪ ،‬خود بچه ارام می شود‪ .‬زیرا‬ ‫کودک بیش��تر از خودت می ترس��د با این قیافه بی ریخت و لبخند‬ ‫بی ربط و ابنبات بدمزه ای که در دست گرفته ای‪...‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫این قصه حکایت ما مردم و مسئوالن شده است‪.‬‬ ‫باید از جنابعالی خواهش کنیم که به مس��ئوالن محترم بفرمایید‬ ‫لطف نموده و ما را مس کنند و بچه را زمین بگذارند تا شاید ارامش‬ ‫به اقتصاد و صنعت و تجارت و ارز و سکه و مسکن و بازار برگردد‪ ،‬زیرا‬ ‫تجرب��ه ثابت کرده هر روز که اقای��ان یک مصاحبه ناقابل می کنند‪،‬‬ ‫هم��ه بازارها به هم می ریزد‪ .‬موضوع هم به یک نفر یا یک مس��ئول‬ ‫مرتبط نمی ش��ود‪ .‬همه در کار هم دخالت می کنند و همه به عنوان‬ ‫کارش��ناس اظهارنظر می فرمایند و اصال تکلیف روش��ن نیست که‬ ‫محدوده وظایف به طور مثال رئیس دفتر جنابعالی چیست؟‬ ‫مس��ئول تنظیم وقت ها است یا وزیر خارجه؟ رئیس دفتر است یا‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه؟ مسئول دیدارهاست یا وزیر اقتصاد؟‬ ‫کارش��ناس ارتباطات است یا وزیر نفت؟ ایش��ان سخنگوی دولت‬ ‫است یا دیگری؟‬ ‫از ای��ن گون��ه تداخل وظای��ف از وزیران گرفته تا ف�لان رئیس و‬ ‫کارشناس اداره هر روز در رس��انه ها دیده می شود‪ .‬مثل اینکه همه‬ ‫در یک تاکس��ی نشسته اند و اجازه دارند درباره نخود و لوبیا تا انرژی‬ ‫هسته ای اظهار فضل کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه واقعا بازار در عمل نشان داده که در تعطیالت وضعیت‬ ‫اقتصادی ارامش بیش��تری را تجربه می کند و مردم کار خودش��ان‬ ‫را بهتر تنظیم می کنند و به س��رانجام می رس��انند‪ .‬این تجربه را در‬ ‫تعطیالت سه هفته ای نوروز هر سال داشته ایم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫باور کنید اظهارنظر مس��ئوالن در همه موارد با شک و تردید ملت‬ ‫همراه اس��ت و به طور معمول مردم از حرف های ش��ان نتیجه گیری‬ ‫عکس می کنند‪ .‬هر وقت مس��ئول محترم��ی می گوید فالن جنس‬ ‫گران نمی شود ان کاال با هجوم خریداران به طور حتم گران می شود‪،‬‬ ‫وقتی می گویند فراوان در بازار یافت می شود‪ ،‬از نظر مردم به معنای‬ ‫ان است که به طور حتم نایاب می شود‪.‬‬ ‫مردم از س��خنان مس��ئوالن‪ ،‬معنای متضاد ب��رای خود تعریف‬ ‫می کنند و این باید برای ش��ما و س��ایر مدیران بسیار نگران کننده‬ ‫باش��د‪ .‬باید اطمینان مردم به سخنان مس��ئوالن را به کمک شما و‬ ‫رسانه ها برگردانیم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫یک راه حل ساده کمتر حرف زدن است‪ .‬بارها نوشته و شنیده ایم که‬ ‫توصیه می شود اگر حرف زدن بلد نیستید‪ ،‬حرف نزدن را تمرین کنید‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د االن وقت حرف نزدن بعضی از مس��ئوالن است‪.‬‬ ‫دادن وعده های توخالی‪ ،‬فقط ش��رایط را س��خت تر می کند‪ .‬کافی‬ ‫است به موضوع ارز توجه کنیم‪ .‬مردم باور ندارند که جز دولت و بانک‬ ‫مرکزی عوامل دیگری در گرانی ارز دخالت داشته باشند! و این یعنی‬ ‫هر وقت رئیس بانک مرکزی دوس��ت داش��ته باشد با یک مصاحبه‬ ‫بازار ارز را ارام و هر وقت بخواهد می تواند ان را اش��فته کند‪ .‬همین‬ ‫االن نرخ ارز رو به س��قوط گذاشته که امیدواریم با هدایت جنابعالی‬ ‫تا همان نرخ هایی که ش��ما معتقدید باید باشد‪ ،‬کاهش یابد تا سبد‬ ‫خانواده ها کمی پروپیمان تر شود و باز امیدوارم با سخنان و عملکرد‬ ‫نسنجیده روبه رو نشویم و قیمت ها دوباره در روال صعود قرار نگیرد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫من اگر به جای جنابعالی بودم در این دو س��ال باقیمانده دولت به‬ ‫مس��ئوالن تذکر می دادم که بچه را زمین بگذارند و از هر گونه وعده‬ ‫و کلنگ زنی دس��ت بردارند‪ ،‬بودجه های موج��ود را هزینه به پایان‬ ‫رس��اندن طرح های نیمه تمام می ک��ردم‪ ،‬به عنوان رئیس جمهوری‬ ‫هی��چ ط��رح جدیدی را اغ��از نمی ک��ردم و در دیدارهای اس��تانی‬ ‫واقعیت ه��ا را با م��ردم مطرح و به تمام ش��دن طرح های نیمه تمام‬ ‫همت می کردم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫این ابنبات وعده ها بس��یار بدمزه ش��ده است‪ .‬از روزگاری که قرار‬ ‫ش��د پول نفت س��ر سفره مردم اورده شود‪ ،‬س��فره ها و غذاها بسیار‬ ‫بدمزه شده است‪ .‬همه می دانند که نفت نمی تواند مزه خوبی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬یک قطره ان برای بدمزه ک��ردن یک دیگ بزرگ اش کافی‬ ‫اس��ت‪ .‬اش مان بسیار بدمزه و انقدر شور شده که این وصف را گاهی‬ ‫از زبان دولتمردان هم می شنویم‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت می گوید ‪2‬میلیون دالر گرفته اند که استنت قلب‬ ‫وارد کنند اما سر از کابل برق دراورده است‪ .‬معاون مطبوعاتی ارشاد‬ ‫خب��ر از ‪ 20‬میلیون دالری می دهد که برای واردات کاغذ روزنامه ها‬ ‫ازس��وی افراد واهی گرفته ش��ده و بعد اس��تعفا داده می شود و االن‬ ‫روزگار مطبوعات بسیار تاسف اور شده و مناسب نیست که تعطیلی‬ ‫مطبوعات ایران به دوران ریاس��ت جمهوری جنابعالی گره بخورد؛‬ ‫تعطیلی هر روزنامه و مجله یعنی نابودی بخشی از فرهنگ جامعه‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مردم همیشه نگران مسائل داخلی هستند؛ به طور مثال وقتی هر‬ ‫روز خبری تازه و دستاوردی جدید از دادگاه های اقازاده ها به بیرون‬ ‫درج می کند‪ ،‬جامعه به جای ارامش‪ ،‬دچار اضطراب می ش��ود‪ .‬مردم‬ ‫انقدر که از مس��ائل داخلی اشفته می شوند به ترامپ و ناو بزرگش و‬ ‫خالی بندی های سیاسی و خارجی کاری ندارند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫نگرانی از گذشته و حال و اینده را جنابعالی می توانید با دستورات‬ ‫ن تبدیل کنید‪.‬‬ ‫به موقع ب ه راحتی خیال هموطنا ‬ ‫حفظ برجام محور گفت وگوی تلفنی رئیسان جمهوری ایران و فرانسه‬ ‫روحانی ‪ :‬ایران مصمم به باز گذاشتن همه مسیرها برای حفظ برجام است‬ ‫رئیس��ان جمهوری ایران و فرانس��ه در تماسی‬ ‫تلفن��ی درب��اره مهم ترین مس��ائل و موضوعات‬ ‫دوجانب��ه‪ ،‬منطق��ه ای و بین المللی ب��ا یکدیگر‬ ‫گفت وگ��و و بر ضرورت اس��تمرار تالش ها برای‬ ‫حفظ و ادامه توافق برجام تاکید کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬حس��ن روحان��ی عص��ر‬ ‫پنجش��نبه در گفت وگ��وی تلفنی ب��ا «امانوئل‬ ‫مک��رون» رئیس جمه��وری فرانس��ه‪ ،‬اهتمام و‬ ‫تالش فرانس��ه برای حفظ برجام را حائز اهمیت‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران مصمم‬ ‫به بازگذاش��تن همه مس��یرها برای حفظ برجام‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری با اش��اره به سفر نماینده‬ ‫وی��ژه رئیس جمه��وری فرانس��ه به کش��ورمان‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬طرف های ایران��ی و اروپایی برجام‬ ‫باید تالش کنند تا گام های متوازنی در راس��تای‬ ‫رئیس جمه��وری با بیان اینک��ه در دنیای‬ ‫امروز با یک انقالب بزرگ دیجیتالی و فضای‬ ‫مجازی روبه رو هستیم که چه بخواهیم و چه‬ ‫نخواهیم یک واقعیت اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫فضای بزرگ یک فرصت برای کش��ور است‬ ‫و ایج��اد تس��هیالت الزم ب��رای بهره گیری‬ ‫نس��ل جوان از فضای مجازی از افتخارهای‬ ‫دولت های یازدهم و دوازدهم به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی در نشس��ت ایران هوشمند‬ ‫و ایین گشایش بیس��ت وپنجمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی الکام��پ‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬هرچند‬ ‫ممکن است عده ای بخواهند به نفع شخصی‬ ‫یا جمعی از این فضا سوءاس��تفاده کنند اما‬ ‫هی��چ گاه نمی ش��ود یک حرک��ت بزرگ و‬ ‫جهانی را به خاطر عده ای سوءاستفاده کننده‬ ‫تعطیل کرد‪ .‬رئیس جمهوری با اشاره به اینکه‬ ‫امروز همه ش��هرها و ‪ ۷۸‬درصد روس��تاهای‬ ‫کشور از اینترنت پرسرعت یا اینترنت همراه‬ ‫نسل سوم و چهارم برخوردارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از افتخ��ارات بزرگ دول��ت یازدهم و‬ ‫دوازدهم ایجاد فضای جدید برای کسب وکار‬ ‫حفظ این توافق برداش��ته شود‪ .‬روحانی تشدید‬ ‫تحریم ه��ا علیه ایران ازس��وی امریکا را در بقای‬ ‫برجام مشکل افرین دانس��ت و افزود‪ :‬افرادی در‬ ‫امریکا هس��تند که نمی خواهن��د تالش ها برای‬ ‫حفظ برجام موفق باش��د؛ نمونه ان تصمیم اخیر‬ ‫کنگ��ره امریکا در دزدی پول ملت ایران اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه باوجود مش��کالت‬ ‫و کارش��کنی ها معتقدیم طرف ها باید از فرصت‬ ‫رفع مشکالت استارت اپ ها مسئولیت سنگین دولت است‬ ‫و تحوالت اجتماعی و سیاسی است‪ .‬روحانی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه امروز یک اس��تارت اپ قادر‬ ‫اس��ت اش��تغال عظیم��ی در کش��ور ایجاد‬ ‫کن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬اینکه یک اس��تارت اپ بتواند‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار ش��غل در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬افتخار بزرگی برای نسل جوان و‬ ‫تحصیلکرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم‬ ‫است‪ .‬رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز‬ ‫بی��ن واقعیت موجود در فض��ای مجازی که‬ ‫شرایطی مدرن است با شرایط سنتی دیروز‪،‬‬ ‫فاصله ای بس��یار زیاد وجود دارد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید این فاصله را کم کنیم که البته این کار‬ ‫اس��انی نیس��ت و اگر این جمع جوان وجود‬ ‫نداش��ت و اراده قدرتمند جوانی نبود‪ ،‬به طور‬ ‫قطع عقب نشینی می کردند‪ .‬روحانی با اشاره‬ ‫به برخی از این فشارها و موانع ازجمله صدور‬ ‫مجوزهای الزم و مقررات مربوط به گذشته‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شرایط با گذشته بسیار متفاوت است‬ ‫و بار مس��ئولیت س��نگینی ب��ر دوش دولت‬ ‫است تا این مشکالت و موانع را برطرف کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بی��ان اینکه دنیای جدید‬ ‫باوجود فرصتی که ایجاد کرده‪ ،‬ممکن است‬ ‫دولت تولیدکننده خوبی نیست‬ ‫عل��ی الریجان��ی در جم��ع‬ ‫کارافرین��ان و صنعتگران اس��تان‬ ‫البرز با اش��اره به بازدیدهای خود‬ ‫و طرح س��والی ازسوی تولیدگران‬ ‫درب��اره تولیدمحور بودن امس��ال‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم��ه باید برای رونق‬ ‫تولید ت�لاش کنیم‪ .‬ای��ن روحیه‬ ‫ارزشمند اس��ت که روی پای خود بایستیم‬ ‫و ان را ب��اور کنیم‪ .‬تولیدکنن��دگان باید با‬ ‫چنین روحیه ای با مشکالت مقابله کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی در تولید افزود‪ :‬دولت تولیدکننده‬ ‫خوبی نیس��ت‪ .‬اقتصاد سالم‪ ،‬اقتصاد ثروت زا‬ ‫اس��ت‪ .‬کمال یافتگ��ی و بل��وغ در اقتصاد ما‬ ‫وج��ود ندارد و این ضعف اس��ت اما دولت با‬ ‫بسترسازی شرایط را برای کارافرینان فراهم‬ ‫می کند تا این ضعف جبران شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برخی دعواهای سیاس��ی‬ ‫در کش��ور وجود دارد و وقتی که پای منافع‬ ‫ملی در میان اس��ت نباید دعواهای حیدری‬ ‫و نعمتی داش��ته باش��یم بلکه باید با درایت‬ ‫اختالف نظره��ای فرعی را حذف و اراده ها را‬ ‫به سمت مسائل جدی کشور سوق داد‪.‬‬ ‫رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫باقیمان��ده به خوب��ی اس��تفاده و بهره ب��رداری و‬ ‫کارشناسان دوطرف با خالقیت خود راهکارهای‬ ‫مناس��بی را برای حفظ و ادامه برجام پیدا کنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اروپا باید تالش های خود را در راس��تای‬ ‫تامین منافع مش��روع ایران و ایجاد اتش بس در‬ ‫ای��ن جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران تس��ریع‬ ‫کند‪ .‬روحانی تبادل از طریق اینستکس همزمان‬ ‫با ورود پول فروش نفت از این طریق را در راستای‬ ‫اس��تمرار تالش ها برای حفظ برجام مهم دانست‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬گذشت زمان و از دست رفتن‬ ‫فرصت ها ایران را مجبور به اجرای گام سوم خود‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬رئیس جمهوری لغ��و تحریم های‬ ‫امریکا را راهکاری دیگر برای اس��تمرار تالش ها‬ ‫در راس��تای حف��ظ و ادام��ه برجام و بازگش��ت‬ ‫شرایط به گذشته دانست و گفت‪ :‬به هیچ عنوان‬ ‫تردی��د نکنی��د که هم��ه در حال‬ ‫فعالیت هس��تند ت��ا زمینه بهبود‬ ‫تولی��د در کش��ور ایج��اد ش��ود‪.‬‬ ‫س��اختار بودج��ه کش��ور در حال‬ ‫تغیی��ر اس��ت و ن��وع پرداخ��ت‬ ‫یارانه ه��ا به مردم بای��د به گونه ای‬ ‫باش��د که خللی در تولی��د ایجاد‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫یارانه های فسادزا در کشور وجود دارد که‬ ‫در ای��ن میان افزایش نرخ ارز مش��کالتی را‬ ‫برای اقتصاد ایجاد می کن��د‪ .‬منابع ارزی ما‬ ‫از نفت و صادرات غیرنفتی مشخص است و‬ ‫باید در خریدها اولویت در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه مقننه ب��ا بیان اینکه نقدینگی‬ ‫یک��ی از مش��کالت بخ��ش صنعت اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬براساس قانون سهم صنعت‬ ‫از تس��هیالت ‪ ۴۰‬درصد است‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که س��ال گذشته ‪ ۲۷‬درصد به صنایع‬ ‫پرداخت شد که خالف اس��ت‪ .‬بانک ها باید‬ ‫احس��اس مسئولیت کنند و به بانک مرکزی‬ ‫نیز اعالم شد که س��هم صنعت باید رعایت‬ ‫شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بازفعال شدن واحدهای‬ ‫تولیدی باید مورد تاکی��د قرار گیرد و همه‬ ‫بای��د به گون��ه ای فعالی��ت کنند ک��ه تولید‬ ‫شتابان شود‪.‬‬ ‫فضایی برای سوءاس��تفاده باش��د‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫امکان دارد عده ای بخواهند با سوءاستفاده از‬ ‫فضای مجازی به ابرو‪ ،‬حیثیت‪ ،‬امنیت و اموال‬ ‫مردم تعرض کنند که باید جلوی انها گرفته‬ ‫شود‪ .‬روحانی با بیان اینکه به فضای مجازی‬ ‫امن‪ ،‬اس��ان و ارزان و همچنین مقرراتی که‬ ‫همگان بتوانند از این فضا به راحتی استفاده‬ ‫کنن��د‪ ،‬نیازمندیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید نس��ل جوان‬ ‫و جامع��ه خود را با ش��رایط جدی��د‪ ،‬کامال‬ ‫منطبق کند و از این فضا بیش از پیش بهره‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه راهی‬ ‫جز هم��کاری همه قوا که نماین��دگان انها‬ ‫در شورای عالی فضای مجازی حضور دارند‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بدون همکاری و تشویق‬ ‫جامع��ه و نس��ل جوان رس��یدن ب��ه اهداف‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ .‬روحانی با اشاره به اینکه‬ ‫امروز در ش��رایطی هس��تیم که قدرت های‬ ‫ب��زرگ با اعم��ال تحری��م‪ ،‬یکجانبه گرایی و‬ ‫س��لطه از طریق فضای مج��ازی می خواهند‬ ‫تسلط خود را بر کشور اعمال کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬راه��ی ج��ز خوداتکایی‪ ،‬هم��کاری با‬ ‫راهکاره��ای چندماهه ب��رای توقف فعالیت های‬ ‫ای��ران قاب��ل قب��ول نیس��ت‪ .‬رئیس جمه��وری‬ ‫فرانس��ه نیز در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به‬ ‫ض��رورت تالش طرف ها ب��رای کاهش تنش ها و‬ ‫حفظ برجام‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه همواره افراطیونی‬ ‫هس��تند که از تالش کش��ورها برای رسیدن به‬ ‫صل��ح جلوگیری می کنند و اع�لام امریکا مبنی‬ ‫بر س��خت تر کردن تحریم ها علی��ه ایران در این‬ ‫راستا است‪ .‬رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه‬ ‫اروپ��ا اقدام های خود را برای فعال ش��دن عملی‬ ‫اینستکس تس��ریع کرده‪ ،‬به بیانیه مشترک سه‬ ‫کش��ور اروپایی در زمینه تامی��ن منافع ایران در‬ ‫برجام اش��اره ک��رد و اف��زود‪ :‬تحریم های اعمال‬ ‫ش��ده ازس��وی امریکا همکاری تجاری بسیاری‬ ‫از کشورها با ایران را دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫کشورهای دوس��ت و پیش��رفت علم وجود‬ ‫ندارد و کش��ورهای دوس��ت بای��د در کنار‬ ‫یکدیگر باش��ند و ق��درت فن��اوری خود را‬ ‫در فض��ای مج��ازی ب��اال ببرن��د ت��ا جلوی‬ ‫سوءاستفاده سلطه طلبان و ایجاد موانع برای‬ ‫پیشرفت کشورها را بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری همچنین از ش��رکت های‬ ‫نوپ��ای کس��ب وکار ک��ه تح��ول بزرگی در‬ ‫کش��ور به وج��ود اورده ان��د قدردان��ی کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬با اس��تفاده از فضای‬ ‫مجازی و اس��تارت اپ ها می توانیم بازار را با‬ ‫تولیدگ��ر اش��تی دهیم و عل��م را با فناوری‬ ‫جدید‪ ،‬اش��نا کنیم‪ .‬امروز نمی توانیم در امور‬ ‫مربوط به محیط زیس��ت‪ ،‬کنت��رل اب ها و‬ ‫فناوری های نوین ابی��اری فضای مجازی را‬ ‫نادی��ده بگیریم و راهی نداری��م جز اینکه از‬ ‫فناوری نوین استفاده کنیم‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫با تاکید بر اینکه دولت برمبنای اصول خود و‬ ‫قول هایی که به مردم داده برای باز بودن این‬ ‫فضا ایس��تادگی خواهد ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬از تمام‬ ‫توان خود برای این منظور استفاده خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ترامپ با فشار حداکثری به مذاکره با تهران نمی رسد‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران‪ ،‬رویک��رد فش��ار‬ ‫حداکث��ری را ناش��ی از دادن‬ ‫مش��اوره های بیمارگونه به ترامپ‬ ‫دانس��ت و گفت فکر نمی کنم این‬ ‫رویک��رد او را به جای��زه مذاکره با‬ ‫تهران برس��اند‪ .‬محمدجواد ظریف‬ ‫در گفت وگو با «نش��نال اینترس��ت» درباره‬ ‫ادعای امریکایی ها مبنی بر هدف قرار دادن‬ ‫یک پهپ��اد ایرانی در تنگه هرم��ز افزود‪ :‬در‬ ‫تماس��ی که با تهران داش��تم‪ ،‬هیچ اطالعی‬ ‫درباره از دست دادن پهپاد نداریم‪ .‬ظریف در‬ ‫پاسخ به این پرسش که مقامات ترامپ اعالم‬ ‫کرده اند حدود ‪ ۵۰۰‬نیروی دیگر به عربستان‬ ‫س��عودی اعزام خواهند کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این یک‬ ‫حرک��ت نمادین اس��ت که ب��ه امنیت هیچ‬ ‫کس��ی کمک نمی کند‪ .‬به طور مسلم‪ ،‬امنیت‬ ‫منطقه ما نمی تواند از خارج خریداری شود‪.‬‬ ‫معتقدیم که کش��ورهای منطقه باید امنیت‬ ‫خود را از طریق همکاری و مجمع منطقه ای‪،‬‬ ‫ن��ه از طریق تالش ب��رای خرید ان از خارج‬ ‫تامین کنن��د‪ .‬وزیر امور خارج��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در بخ��ش دیگ��ری از این‬ ‫مصاحبه با بیان اینکه ترامپ به دنبال جنگ‬ ‫نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬او در تالش است تا از طریق‬ ‫عکس روز‬ ‫فش��ار به توافق بهتری دست یابد‪.‬‬ ‫اگر به او توصیه ش��ده که این گونه‬ ‫توافق بهتری به دست می اورد‪ ،‬فکر‬ ‫می کنم مشاوره بد یا بیمارگونه به‬ ‫او داده ش��ده اس��ت‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرسش که ایا فکر می کنید‬ ‫ترامپ دوست دارد رفتاری مشابه‬ ‫رفتاری که با کره ش��مالی داش��ته را درباره‬ ‫ایران تکرار کند و نشست مستقیمی با تهران‬ ‫داشته باشد؟ گفت‪ :‬من فکر می کنم او این را‬ ‫گفت‪ ،‬اما از نظر من رویکرد فشار حداکثری‪،‬‬ ‫او را ب��ه ای��ن جایزه نمی رس��اند‪ .‬وی درباره‬ ‫ارزیاب��ی عملکرد اروپا نی��ز تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫اروپ��ا بخواهد منافع خود را دنبال کند‪ ،‬باید‬ ‫مس��یر دیگری را بپیماید‪ .‬فکر نمی کنم انها‬ ‫اراده سیاس��ی الزم را ب��رای پرداخت هزینه‬ ‫اس��تقالل خود گرد اورده باشند‪ .‬این رایگان‬ ‫به دس��ت نمی اید‪ .‬وی درب��اره احتمال وقوع‬ ‫جنگ هم گفت‪ :‬الزم اس��ت از ان جلوگیری‬ ‫شود اما نمی توانیم از منطقه خودمان فاصله‬ ‫بگیریم‪ .‬ما انجا هستیم و نمی توانیم حرکت‬ ‫کنی��م‪ .‬عضو ش��ورای عالی امنیت ملی ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فکر می کنم هر کس��ی که جنگ‬ ‫را اغاز کند‪ ،‬پایان دهنده ان نخواهد بود و ما‬ ‫نمی خواهیم اغازگر ان باشیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اغاز سفر منطقه ای «ظریف»‬ ‫به امریکای جنوبی‬ ‫جشن «نوروز صیاد» در جزیره قشم‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬ایسنا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه کش��ورمان دیروز جمعه‪ ۲۸ ،‬تی��ر نیویورک را به‬ ‫مقصد ونزوئال ترک کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدجواد ظریف به منظور‬ ‫شرکت در اجالس وزیران امور خارجه «نم» به کاراکاس سفر می کند‪.‬‬ ‫ای��ن اجالس از ‪ ۳۰‬تی��ر تا اول مرداد (‪ ۲۱‬ت��ا ‪ ۲۳‬ژوئیه) در کاراکاس‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬ظریف ضمن ش��رکت در این نشس��ت ب��ا تعدادی از‬ ‫همتای��ان خود دیدار و رایزنی خواهد ک��رد‪ .‬رایزنی با رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫رئی��س مجل��س و وزیر امورخارج��ه ونزوئال از دیگر برنامه های س��فر‬ ‫ظریف به ونزوئال اس��ت‪ .‬او سپس به منظور رایزنی با مقامات نیکاراگوئه‬ ‫و بولیوی عازم این دو کشور امریکای جنوبی خواهد شد‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران شنبه هفته گذشته‬ ‫برای ش��رکت در نشست س��االنه مقامات عالی رتبه شورای اقتصادی‪-‬‬ ‫اجتماعی ملل متحد عازم نیویورک ش��د‪ .‬ظریف در جریان سفر ‪۶‬روزه‬ ‫خود به نیویورک ضمن شرکت و سخنرانی در این اجالس با تعدادی از‬ ‫رسانه های معتبر جهان ازجمل ه سی ان ان‪ ،‬ان بی سی و‪ ...‬گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫او همچنین عصر پنجش��نبه به وقت نیویورک با دبیر کل سازمان ملل‬ ‫رایزنی و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬رهبر معظم انقالب در پیامی درگذش��ت‬ ‫عالم بزرگوار حجت االسال مو المسلمین حاج سید‬ ‫علیرض��ا حائری را تس��لیت گفتن��د‪ .‬در متن پیام‬ ‫تس��لیت ایت اهلل خامنه ای امده است‪« :‬درگذشت‬ ‫تاسف انگیز عالم بزرگوار حجت االسالم والمسلمین‬ ‫اقای حاج س��ید علیرضا حائری را ب��ه بازماندگان‬ ‫و خاندان مک��رم و ارادتمن��دان و همکاران علمی‬ ‫ایش��ان در موسس��ه دائرهالمعارف فقه که اخیرا به‬ ‫ریاس��ت ان منصوب ش��ده بودند‪ ،‬تس��لیت عرض‬ ‫می کنم‪ .‬خدمات علم��ی و تبلیغی این عالم فرزانه‬ ‫ذخی��ره ماندگاری برای خ��ود ان مرحوم و یادگار‬ ‫ارزن��ده ای ب��رای عالقه مندان و راه جوی��ان و مایه‬ ‫رحمت و مغفرت الهی است؛ انشاءاهلل‪».‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رهب��ر معظم انقالب اس�لامی با صدور‬ ‫حکم��ی حجت االس�لام محم��د عب��ادی زاده را‬ ‫به عن��وان نماینده ولی فقیه در اس��تان هرمزگان و‬ ‫امام جمعه بندرعباس منصوب کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جمه��وری امریکا مدعی ش��د‬ ‫نیروه��ای نظامی این کش��ور در تنگ��ه هرمز‪ ،‬یک‬ ‫هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را در فاصله حدود‬ ‫یک کیلومتری یک ناو امریکایی هدف قرار داده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت دفاع امریکا نیز اخبار منتشرشده‬ ‫درب��اره هدف قرار گرفتن این پهپ��اد را تایید کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬دقایقی‬ ‫بعد از ادعای ترامپ مبنی بر س��رنگونی یک پهپاد‬ ‫ایرانی ازس��وی ناو امریکایی در تنگه هرمز‪ ،‬توییتی‬ ‫منتش��ر کرد و با انتش��ار نقش��ه ای که مرزهای دو‬ ‫کش��ور ایران و امریکا در ان برجسته شده‪ ،‬در یک‬ ‫کلمه نوش��ت‪« :‬یاداور»‪ .‬ظریف به طرف امریکایی‬ ‫یاداوری ک��رده که رویکردش��ان در این منطقه تا‬ ‫چ��ه اندازه مداخله جویانه بوده و ناوهای انها چقدر‬ ‫از مرزه��ای امریکا دور و ب��ه مرزهای ایران نزدیک‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سید عباس عراقچی در واکنش به ادعای‬ ‫ترامپ مبنی بر سرنگونی یک پهپاد ایرانی ازسوی‬ ‫ناو امریکای��ی در تنگه هرمز در صفحه توییتر خود‬ ‫نوش��ت‪ :‬ما هیچ پهپادی را نه در تنگه هرمز و نه در‬ ‫هی��چ جای دیگر از دس��ت نداده ایم‪ .‬نگرانیم که ناو‬ ‫هواپیمابر باکسر پهپاد امریکایی را به اشتباه ساقط‬ ‫کرده باشد!‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��خنگوی ارش��د نیروهای مس��لح‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ادعای رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا درباره س��رنگونی پهپاد ایران��ی را تکذیب‬ ‫کرد‪ .‬سردار ابوالفضل شکارچی اعالم کرد‪ :‬برخالف‬ ‫ادعای واهی و برخاس��ته از توه��م ترامپ‪ ،‬تمامی‬ ‫پهپاده��ای متعلق به جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫منطقه خلیج ف��ارس و تنگه هرم��ز ازجمله پهپاد‬ ‫م��ورد نظر رئیس جمه��وری امریکا پ��س از انجام‬ ‫ماموریت شناس��ایی و کنترل برنامه ریزی شده به‬ ‫سالمت به پایگاه های خود بازگشته اند و هیچ گونه‬ ‫گزارشی دال بر مقابله عملیاتی ناو یواس اس باکسر‬ ‫امریکایی گزارش نشده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نماینده دائم عربس��تان در سازمان ملل‬ ‫متحد با اعالم اینکه کشورش خواهان جنگ با ایران‬ ‫نیس��ت‪ ،‬از انجام برخی تماس ها با تهران خبر داد‪.‬‬ ‫عبداهلل المعلمی در مقر س��ازمان ملل در نیویورک‬ ‫اعالم کرد عربس��تان خواهان جنگ با ایران‪ ،‬چه در‬ ‫یمن و چه در هیچ جای دیگری نیست‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬س��فیر انگلی��س در ایران تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫خ�لاف انچه برخی رس��انه ها القا کرده اند س��طح‬ ‫کلی نیروه��ای م��ا در منطقه افزای��ش نمی یابد‪.‬‬ ‫راب مک ایر با بازنش��ر یادداش��ت وزارت دفاع این‬ ‫کش��ور‪ ،‬در حساب توییتری خود نوشت‪ :‬یادداشت‬ ‫منتش��ر شده نشان می دهد کش��تی هایی که عازم‬ ‫خلیج فارس هس��تند‪ ،‬براساس یک رویه چرخشی‬ ‫مش��خص جایگزین کش��تی های دیگر می شوند؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬سطح کلی نیروهای ما در منطقه برخالف‬ ‫انچه برخی رسانه ها القا کرده اند‪ ،‬افزایش نمی یابد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬خبرگ��زاری رویت��رز گ��زارش داد‬ ‫س��خنگوی دولت جبل الطارق خبر مالقات فابیان‬ ‫پی��کاردو‪ ،‬رئیس این دولت ب��ا مقام های ایرانی در‬ ‫لندن را تایید کرده اس��ت؛ دی��داری که محوریت‬ ‫ان رایزنی درباره نفتکش «گریس ‪ »۱‬بوده اس��ت‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت جبل الطارق این مالقات را مفید و‬ ‫مثبت قلمداد کرد‪ .‬او از بیان جزئیات بیشتر درباره‬ ‫ماهیت یا محتوای این گفت وگوها خودداری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش رویترز‪ ،‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه روس��یه از کشورهای اروپایی خواست‬ ‫تا در تعیی��ن مواضع خود درباره برجام ش��فافیت‬ ‫بیشتری به خرج دهند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬اس��تیون منوچین‪ ،‬وزی��ر خزانه داری‬ ‫امریکا با بیان اینکه هر کس��ی که از دالر اس��تفاده‬ ‫می کن��د بای��د از تحریم های امری��کا پیروی کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬م��ا می خواهی��م اطمینان حاص��ل کنیم‬ ‫که اینس��تکس دقی��ق عمل می کن��د و تداخلی با‬ ‫تحریم های ما نداشته باشد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬به گزارش رویت��رز‪ ،‬پنی موردانت‪ ،‬وزیر‬ ‫دفاع انگلیس‪ ،‬ضمن وعده دفاع از منافع این کشور‬ ‫در خلیج فارس از ایران خواس��ته ت��ا تنش ها را در‬ ‫خلیج ف��ارس کاه��ش دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬مهم اس��ت‬ ‫پیامی روشن به ایران بدهیم و ان این است که ما از‬ ‫انها می خواهیم از این وضعیت عقب نشینی کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫لطفا به مدیران تان بگویید‬ ‫بچه را زمین بگذارند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫پیوند علم‬ ‫و صنعت روی بستر‬ ‫«ساخت داخل»‬ ‫خانه نخریم؛‬ ‫اجاره هم نکنیم؟!‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از تفاوت های داخلی سازی و واردات محوری گزارش می دهد‬ ‫صنایع و معادن مجلس‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کش��ور ب��رای تولی��د نی��از ب��ه واردات مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم دارند‪ .‬این امار نشان می دهد که ساخت‬ ‫داخل در کشور باید بر تامین مواد اولیه و قطعات مورد‬ ‫نیاز تولید متمرکز ش��ود‪ .‬در این شرایط می توان مانع‬ ‫خروج ارز از کشور ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مزیت مهم تری‬ ‫که رونق س��اخت داخل دارد‪ ،‬اشتغال و بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور اس��ت‪ .‬به طور کلی‪ ،‬بیشتر مشکالت‬ ‫اقتصادی کشور به دلیل ضعف طرف خریدار و افزایش‬ ‫تورم تولید بوده اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬با توس��عه ساخت‬ ‫داخ��ل می توان قدرت خرید م��ردم را افزایش داد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط طبیعی اس��ت که توان و تیراژ تولید نیز‬ ‫ب��اال می رود‪ .‬هنگامی که تولیدکننده تعداد محصوالت‬ ‫بیش��تری را در یک ب��ازه زمانی تولید کند و به فروش‬ ‫برساند بدیهی است که نرخ تمام شده محصول برای او‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا توضیح داد‪ :‬با رونق س��اخت داخل به‬ ‫طور دقیق شرایط برعکس بحران های اقتصادی کشور‬ ‫می شود‪ .‬در ش��رایط وخیم اقتصادی هم مصرف کننده‬ ‫توان خرید را از دس��ت می دهد و ه��م تولیدکننده با‬ ‫افزایش ت��ورم تولید روبه رو می ش��ود‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که رونق ساخت داخل ش��رایط را به طور کامل‬ ‫دگرگون می کند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬وقتی ساخت داخل‬ ‫به رونق منطقی برسد‪ ،‬هم تورم بخش تولید کاهش و‬ ‫ه��م قدرت خرید مصرف کننده افزایش می یابد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬حمایت از ساخت داخل از جمله سیاست هایی‬ ‫اس��ت که اج��رای مناس��ب ان می تواند کل ش��رایط‬ ‫اقتصادی کشور را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقد است که رونق س��اخت داخل عالوه بر‬ ‫بهبود زیرس��اخت های اقتص��ادی و پایه پولی منجر به‬ ‫اقتدار بیشتر کشور نیز می شود‪ .‬در شرایطی که اقتصاد‬ ‫ایران وابسته به واردات مواد اولیه و صادرات نفت خام‬ ‫اس��ت‪ ،‬سطح اس��یب پذیری باال می رود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که با تامی��ن نیازهای داخل��ی می توانیم اقتدار‬ ‫اقتصادی کشور را نیز حفظ کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت یک بار قید منافعش را بزند‬ ‫رض��ا جاللی‪ ،‬تحلیلگر امور صنایع درباره نمایش��گاه‬ ‫س��اخت داخل به‬ ‫گفت‪ :‬اینکه دولت به حمایت‬ ‫از بخش خصوصی فکر می کند اتفاق بس��یار مناسبی‬ ‫اس��ت و می تواند زمینه ساز رشد این بخش در اقتصاد‬ ‫باش��د اما متاسفانه در کنار حمایت از بخش خصوصی‬ ‫شاهد حمایت از بخش دولتی هم هستیم‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث می شود رش��د بخش خصوصی هرگز به میزانی‬ ‫نرس��د که بتواند ب��ا بنگاه های دولت��ی رقابت کند‪ .‬در‬ ‫کن��ار ای��ن موضوع باید در نظر داش��ت که متاس��فانه‬ ‫بنگاه های خصولتی در اقتصاد ایران سهم بسیار زیادی‬ ‫دارن��د و این ام��ر فضا را برای بخ��ش خصوصی تنگ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫جالل��ی توضیح داد‪ :‬س��اخت داخل بای��د با حمایت‬ ‫مال��ی و پولی دولت از بخش خصوصی باش��د‪ .‬در این‬ ‫صورت می توان امیدوار بود که نقش دولت و بنگاه های‬ ‫خصولتی در کش��ور کمرنگ شود‪ .‬دولت با مجموعه ای‬ ‫از سیاس��ت های حمایتی به سراغ بخش تولید می اید‪.‬‬ ‫در اقتصاد دولتی ایران مش��خص است که سهم دولت‬ ‫و بنگاه ه��ای خصولت��ی در اقتص��اد بیش��تر از بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬حمای��ت بنگاه های دولت��ی و خصولتی‬ ‫هم بیش��تر از بخش خصوصی می شود‪ .‬این چرخه در‬ ‫اقتصاد ایران سال ها است که به وجود امده و برای رفع‬ ‫ان راهی جز جراحی اقتصادی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر امور صنای��ع معتقد اس��ت که امروز ‬ ‫واحدهای خصوصی نمی توانن��د با دولت رقابت کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط دولت به بنگاه های زیانده یا مشکل دار‬ ‫تس��هیالت می دهد ک��ه این منجر ب��ه افزایش بدهی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در همی��ن ش��رایط بنگاه ه��ای خصولتی و‬ ‫دولتی سودده مش��وق دریافت می کنند و این موضوع‬ ‫پیوس��ته شکاف بین بخش خصوصی و بخش دولتی را‬ ‫افزای��ش می دهد‪ .‬دولت باید برای حمایت از س��اخت‬ ‫داخل اولویت را به ش��رکت های بخش خصوصی بدهد‬ ‫و همچنین زمینه س��از خروج خ��ودش از بنگا هداری‬ ‫مس��تقیم و غیرمستقیم شود‪ .‬اگر یک دولت در کشور‬ ‫منافع بنگاه��داری خودش را رها کن��د‪ ،‬خواهیم دید‬ ‫که چگونه زمینه رش��د و ارتقای اقتصادی ایران فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫سایه رکود برسر‬ ‫‪ ۲۰‬درصد واحدهای‬ ‫تولیدی کشور‬ ‫رضا جاللی‬ ‫تامین ‪ ۶۷‬درصد مواد اولیه تولید دارو در کشور‬ ‫در نشس��ت تخصص��ی پایش صنع��ت دارو با‬ ‫تاکید بر تعمیق و توس��عه ساخت داخل در این‬ ‫صنعت اعالم ش�� د ‪ ۹۷‬درصد از میزان نیاز کشور‬ ‫با تولیدات ایرانی تامین می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬فرش��اد مقیمی در نشس��ت‬ ‫پایش صنایع کل کش��ور که این هفته با بررسی‬ ‫وضعیت صنع��ت تولید دارو برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن صنعت یکی از مهم تری��ن اولویت های نظام‬ ‫بوده و با س�لامت و جان مردم ارتباط مس��تقیم‬ ‫دارد و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اماده‬ ‫اس��ت با حمایت از این صنعت بس��ترها را برای‬ ‫توس��عه تولید ملی در این زمینه فراهم کند‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به تامین ‪ ۶۷‬درصد مواد اولیه تولید دارو‬ ‫در کشور خاطر نشان کرد‪ :‬کاهش وابستگی ارزی‬ ‫ج و توسعه و تعمیق ساخت داخل یکی از‬ ‫به خار ‬ ‫الزام ها بوده و در این راس��تا‪ ،‬برنامه های حمایتی‬ ‫برای داخلی س��ازی محصوالت با کیفیت و دارای‬ ‫توجیه اقتصادی پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به س��هم‬ ‫‪ ۹۷‬درص��دی محصوالت دارویی ایران��ی از بازار‬ ‫مصرف تصریح کرد‪ :‬با توج��ه به اظهارات انجمن‬ ‫س��هم خوبی در بازار مصرف و داخلی سازی مواد‬ ‫اولیه تولید دارو وجود دارد و این بس��تر می تواند‬ ‫جهشی برای پوش��ش تمام بازار مصرف دارو در‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬مقیمی در ادامه درباره مشکالت‬ ‫تامی��ن ارز مورد نی��از ب��رای واردات م��واد اولیه‬ ‫تولید دارو و حمایت از توس��عه و تعمیق ساخت‬ ‫داخل این صنعت ب��ا ارائه راهکارهایی برای رفع‬ ‫مش��کالت و چالش های این صنعت خاطر نش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با اعالم‬ ‫فراخ��وان ب��ه همه نهاد ه��ا و تش��کل ها اقدام به‬ ‫رونق تولید داخل می تواند بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫مشکالت اقتصادی کشور را برطرف کند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬نمی توان از زیرساخت های مورد نیاز رونق‬ ‫تولید ملی چش��م پوش��ید‪ .‬در شرایطی که نیاز‬ ‫بخش تولید و صنعت کش��ور به خارج از مرزها‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد اس��ت در گام نخس��ت باید‬ ‫راهی برای تس��هیل مبادالت بین المللی در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬ساخت داخل با اینکه می تواند مقاومت‬ ‫اقتص��اد کش��ور را در براب��ر بی تعهدی ه��ای‬ ‫بین الملل��ی افزای��ش دهد اما اج��رای ان نیاز‬ ‫ب��ه بهبود رواب��ط دارد‪ .‬بخش خصوصی امروزه‬ ‫نمی تواند با تکیه بر توان خودش مسیر ساخت‬ ‫داخل را بپیماید‪ .‬این بخش در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته عالوه بر اس��یب های فراوانی که دیده‬ ‫مس��یر رشد و توس��عه را نیز گم کرده است‪ .‬بر‬ ‫این مبنا‪ ،‬برای رونق ساخت داخل کشور باید در‬ ‫راستای بهبود روابط خارجی گام های محکمی‬ ‫ب��ردارد‪ .‬در این صورت می توان با اس��تفاده از‬ ‫توان ارزه��ای خارجی اقتصاد را تقویت و برای‬ ‫س��اخت داخل برنامه ریزی ک��رد‪ .‬همچنین از‬ ‫دیگر سیاس��ت هایی که می تواند ساخت داخل‬ ‫را به نقطه مناس��بی برساند‪ ،‬حذف تمام قوانین‬ ‫مزاحم تجارت و تولید است؛ بسیاری از قوانینی‬ ‫ک��ه در ای��ن بخش وج��ود دارد قدیمی بوده و‬ ‫ش��رایط کنونی کش��ور لزوم بازنگ��ری در انها‬ ‫را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬با اصالح‬ ‫قوانی��ن داخل��ی و روابط بین الملل��ی می توان‬ ‫الگوی توسعه ساخت داخل را محقق کرد‪.‬‬ ‫شناس��ایی نیازمندی های صنعتی کشور کرده و‬ ‫در این راستا‪ ،‬نخس��تین نمایشگاه «فرصت های‬ ‫س��اخت داخل و رونق تولی��د» از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬تیر‬ ‫در محل نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬مع��اون ام��ور صنای��ع از نماین��دگان‬ ‫تش��کل های تخصص��ی صنعت دارو خواس��ت تا‬ ‫میزی از نیازهای تولید خود را در این نمایش��گاه‬ ‫یا نمایش��گاه های دیگر به نمای��ش بگذارند تا با‬ ‫حضور س��رمایه گذاران و صنعتگران امکان تامین‬ ‫محص��والت داروی��ی و م��واد اولیه ای��ن صنعت‬ ‫با تکیه ب��ر توان داخلی بیش از گذش��ته فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬مقیمی در پایان درباره مش��کالتی مانند‬ ‫ناهماهنگ��ی بین نهاد های مرتب��ط ‪ ،‬بهره برداری‬ ‫ناقص ش��هرک تخصصی دارویی برکت به دلیل‬ ‫موضوع ه��ای زیس��ت محیطی نکته هایی مطرح‬ ‫ط در س��طح کالن‬ ‫کرد و مقرر ش��د با نهاد مربو ‬ ‫نشس��ت هایی برگزار و راهکاره��ای اجرایی برای‬ ‫تسریع در توس��عه تولید این صنعت اتخاذ شود‪.‬‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬مدیرکل صنایع غیر فلزی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز با تش��ریح‬ ‫وضعیت صنعت دارو و تبیین ظرفیت های مستتر‬ ‫در این صنعت از ایجاد بس��ترهایی برای تسریع‬ ‫در رفع مش��کالت واحده��ای صنعتی خبر داد و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬با هماهنگی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬مش��کالت مط رح ش��د ه بررسی و‬ ‫تصمیم های الزم برای تبیین استانداردهای مورد‬ ‫تایید سازمان حفاظت محیط زیست و تسریع در‬ ‫بهره برداری از شهرک تخصصی در حوزه صنعت‬ ‫دارو اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬فعالیت های‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬درصد واحدهای تولیدی کش��ور‬ ‫با رک��ود روبه رو اس��ت‪ .‬محس��ن صالحی نیا در‬ ‫حاشیه بازدید از ش��رکت ارتباط نوراور شهرک‬ ‫صنعتی کاس��پین دو شهرس��تان ابیک به ایلنا‬ ‫گف��ت‪ :‬حدود ‪ ۸۵۰‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در‬ ‫حال بهره برداری در کل کش��ور سیاست گذاری‬ ‫الزم را انج��ام می دهند که حدود ‪ ۴۴‬هزار واحد‬ ‫در این ش��هرک ها مس��تقر هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬بر‬ ‫اس��اس امار ارائه شد ه از س��امانه انالین موجود‪،‬‬ ‫مش��خص ش��ده که فعالیت های بین ‪ ۲۰‬تا ‪۲۲‬‬ ‫درص��د واحده��ای تولیدی راکد اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫هیات مدی��ره و مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که چ��ه برنامه هایی برای خروج‬ ‫واحده��ای تولی��دی از رک��و د در دس��تور کار‬ ‫دارید‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬برنامه های گوناگونی اعم از‬ ‫تامین تس��هیالت‪ ،‬پایش وضعی��ت تولید و رفع‬ ‫مش��کالت واحدها(در صورت وجود مش��کل با‬ ‫نهادهای اجرای��ی) در کارگروه رفع موانع تولید‬ ‫و‪ ...‬در دس��تور کار این سازمان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫صالحی نیا با بیان اینکه س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران شناسایی مشکالت‬ ‫و مس��ائل واحدهای تولیدی و صنعتی را برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه امسال با عنوان‬ ‫«رونق تولید» نام گذاری شده ‪ ،‬تالش می شود تا‬ ‫مش��کالت و مسائل واحدها حل شود‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به محدودیت های ایجاد شده در امر‬ ‫واردات ب��رای تولید‪ ،‬می ت��وان گفت که فرصتی‬ ‫برای تولیدکنندگان فراهم شده تا بتوانند شرایط‬ ‫الزم تولید را ایجاد کنند و در رونق تولید گام های‬ ‫موث��ری بردارند‪ .‬مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫پرس��ش که عمده‬ ‫ ‬ ‫و تج��ارت در پاس��خ ب��ه این‬ ‫مش��کالت واحدهای تولیدی و صنعتی چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تامین نقدینگی‪ ،‬رشد نهاده های تولیدی‪،‬‬ ‫رش��د ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬برابری تامین مواد اولیه‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫و هزینه مترتب بر تولید بیش��ترین مش��کالت و‬ ‫تقاضای بیان ش��ده از س��وی واحدهای تولیدی‬ ‫است که به منظور استمرار تولید‪ ،‬نقدینگی الزم‬ ‫باید برای واحدها فراهم ش��ود‪ .‬صالحی نیا افزود‪:‬‬ ‫با هماهنگی شبکه بانکی و ابالغیه بانک مرکزی‬ ‫ب��رای تامین نقدینگی واحده��ای تولیدی اقدام‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی مطرح کرد‪ :‬از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اعالم ش��د که بیش از ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای تامین تسهیالت‪ ،‬سرمایه در‬ ‫گردش و تامین و نوس��ازی ماشین االت واحدها‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹تاثیر رونق ساخت داخل بر اقتصاد‬ ‫حمایت از س��اخت داخل البته موضوعی نیست که‬ ‫به تازگی اغاز ش��ده باشد و پیش از این نیز وعده هایی‬ ‫داده شده بود‪ .‬سیدجواد حسینی کیا‪ ،‬عضو هیات رئیسه‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درب��اره حمای��ت از س��اخت داخل ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه در زمینه حمایت از ساخت داخل تا کنون‬ ‫اقدام هایی انجام شده که پیش از این شاهدش نبودیم‬ ‫و این موضوع نشان از اهمیت ساخت داخل دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد واحده��ای صنعتی‬ ‫محمدرضا منصوری‪ /‬عضو کمیسیون‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد واحدهای صنعتی کش��ور ب��رای تولید نیاز به‬ ‫واردات مس��تقیم و غیرمس��تقیم دارند‪ .‬این امار نشان می دهد که‬ ‫س��اخت داخل در کشور باید بر تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز‬ ‫تولید متمرکز شود‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۲‬زیرساخت‬ ‫حیاتی‬ ‫برای رونق‬ ‫ساخت داخل‬ ‫سرنوشت اقتصاد در دست «ساخت داخل»‬ ‫عبارت «س��اخت داخ��ل» تا چند س��ال پیش بین‬ ‫بیش��تر مردم کشور ش��اخصی بود که انها را از خرید‬ ‫محص��ول تا حد زیادی منصرف می ک��رد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫از س��ال های گذش��ته تاکنون‪ ،‬به ویژه پس از بازگشت‬ ‫تحریم ها مس��ئوالن و مردم به این نتیجه رسیدند که‬ ‫واردات به معنای وابس��تگی اس��ت و در ش��رایطی که‬ ‫ایران دارد باید تا حد امکان نیازهای کش��ور در داخل‬ ‫برطرف ش��ود‪ ،‬البته باید این موضوع را در نظر داش��ت‬ ‫که صادرات و واردات به گفته بس��یاری از تحلیلگران‬ ‫این حوزه‪ ،‬نشان از حیات اقتصادی یک کشور دارد اما‬ ‫این موضوع برای کش��ور ما که بیش��ترین تحریم ها و‬ ‫کمترین تعهدات بین المللی را تجربه کرده نوع دیگری‬ ‫است‪ .‬بر مبنای شرایط بین المللی و شیوه همکاری های‬ ‫خارجی‪ ،‬موضوع س��اخت داخل در س��ال های گذشته‬ ‫اهمیت بیش��تری یاف��ت‪ .‬رفته رفته تعداد بیش��تری از‬ ‫مردم دریافتند که استفاده از محصول ایرانی به معنای‬ ‫ایجاد اشتغال برای فرزندان و رونق اقتصادی خودشان‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکننده ایرانی نیز ای��ن موضوع را پذیرفت‬ ‫که حض��ور در بازار به معنای ارائ��ه بهترین کیفیت و‬ ‫نرخ اس��ت‪ ،‬البته در این زمینه هنوز مشکالت بسیاری‬ ‫وجود دارد که شامل رفتار برخی از مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان می شود اما به طور کلی نگاه استفاده از‬ ‫محصوالت داخلی در کشور نسبت به دوره های پیشین‬ ‫تفاوت قابل توجهی ک��رده و این موضوع می تواند نوید‬ ‫روزهای اقتصادی بهتر را بدهد‪.‬‬ ‫ب��ا اینک��ه معادله س��اخت داخل به نظ��ر دو طرف‬ ‫بس��تگی دارد که ش��امل مصرف کننده و تولیدکننده‬ ‫می ش��ود اما نقش حاکمیتی دولت‪ ،‬برخی وزارتخانه ها‬ ‫و نهادها نی��ز در این زمینه تاثیر قابل توجهی می تواند‬ ‫داشته باشد‪ .‬با توجه به همین هدف‪ ،‬نمایشگاه ساخت‬ ‫داخل در کش��ور راه اندازی ش��د‪ .‬در جری��ان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه س��اخت داخل‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬یک��ی از اه��داف اصلی این‬ ‫نمایش��گاه عبور از محدودیت ه��ای تحمیلی در تامین‬ ‫نیازمندی های صنعتی و معدنی کشور از طریق واردات‬ ‫اس��ت که در عمل با تکیه بر توان داخلی بتوانیم مانع‬ ‫عملیاتی ش��دن اهداف پلید دش��منان نظام در توقف‬ ‫تولید کشورمان شویم‪ .‬وی همچنین خبر داد‪ :‬در قالب‬ ‫ارائه تس��هیالت ویژه‪ ،‬حمایت ه��ای تجاری و تعرفه ای‬ ‫و‪ ...‬از تولیدات ش��رکت های طرف قرارداد نمایش��گاه‬ ‫فرصت های ساخت داخل حمایت خواهیم کرد‪ .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لرستان در مسیر‬ ‫توسعه صنعتی‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫گسترش و نوسازی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نخستین نمایشگاه «فرصت های ساخت داخل و رونق تولید» گشایش یافت‬ ‫یادداشت‬ ‫اپشن های‬ ‫ایمنی در نسل‬ ‫جدید خودروها‬ ‫پیوند علم و صنعت روی بستر «ساخت داخل»‬ ‫محمدجواد شریفی‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫ویژه‬ ‫«امدادگلس»‬ ‫خدمتی به گستره تهران‬ ‫با تکمی��ل ناوگان ش��رق تهران‪ ،‬خدم��ت «امداد‬ ‫ن س��ال گذش��ته به شکل ازمایشی‬ ‫گلس» که از بهم ‬ ‫اغاز شده بود‪ ،‬اکنون به طور رسمی در تمامی پایتخت‬ ‫ب��ه اج��را در امد و به ای��ن ترتیب برای نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور خدم��ات مرب��وط ب��ه تعوی��ض و نصب‬ ‫شیش��ه خودرو در س��بد خدمات امدادی مشتریان‬ ‫ایران خ��ودرو قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬خدمت‬ ‫«امدادگلس»باهدفتعویضشیشه هایخودروهای‬ ‫گروه صنعتی ایران‏خودرو در محل موردنظر مشتری‪،‬‬ ‫در کمترین زمان ممکن طراحی و اجرایی شده است‪.‬‬ ‫شرکت امدادخودرو ایران با برخورداری از بزرگ‏ترین‬ ‫ناوگان امداد خودرویی کش��ور در راس��تای توس��عه‬ ‫خدمات امدادی و جلب حداکثری رضایت مشتریان‪،‬‬ ‫این خدمت جدی��د را به مجموعه خدمات نوین خود‬ ‫اف��زوده اس��ت‪ .‬مصطفی عامری‪ ،‬مدیر مهندس��ی و‬ ‫کیفی��ت ضمن اعالم این خبر افزود‪ :‬مرحله نخس��ت‬ ‫خدمت امدادگلس به ش��کل ازمایشی در شهر تهران‬ ‫راه اندازی شد که با تکمیل ناوگان‪ ،‬گستره این خدمت‬ ‫در سراسر شهر تهران برای مشتریان قابل ارائه است‪.‬‬ ‫مرحله بعدی این خدمت در حومه تهران و س��پس در‬ ‫سراسر کش��ور اجرایی خواهد شد‪ .‬عامری در ادامه از‬ ‫برنامه ه��ای این خدمت در این��ده نزدیک خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با برنامه ریزی انجام ش��ده خدمت امدادگلس‬ ‫فقط به تعویض شیشه منتهی نشده و خدماتی مانند‬ ‫تعویض اینه ها و چراغ های خودرو در محل درخواست‬ ‫مش��تری نیز در دس��تورکار قرار گرفته اس��ت‪ .‬ثبت‬ ‫درخواست خدمت «امدادگلس» مانند دیگر خدمات‬ ‫امدادی این ش��رکت با ش��ماره سراسری ‪۰۹۶۴۴۰‬و‬ ‫همچنین ‪ Web App‬و س��ایت‪www.۰۹۶۴۴۰.‬‬ ‫‪ com‬ب��رای تعیین نوبت در دس��ترس مش��تریان‬ ‫شرکت امدادخودروایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نیازمحوری نمایشگاه ‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫‪ ،‬محمدباق��ر عالی‪ ،‬مع��اون وزیر‬ ‫به گ��زارش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس هیات عامل ایدرو در‬ ‫ایین گشایش نخس��تین نمایشگاه فرصت های ساخت‬ ‫داخ��ل و رونق تولی��د گفت‪ :‬ای��ن نمایش��گاه یکی از‬ ‫مهم تری��ن نواوری های صنعتی و علمی کش��ور در نیم‬ ‫قرن گذشته به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه نیازمندی های صنایع کش��ور در‬ ‫گروه ه��ای هدف ک��ه درحال حاضر از طری��ق واردات‬ ‫تامین می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش اقدام ها و اعالم نیازها‬ ‫پس از نمایش��گاه در کمیس��یون های تخصصی به طور‬ ‫فش��رده بررس��ی می ش��وند‪ .‬رئیس هیات عام��ل ایدرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این نمایشگاه ‪۲‬هزار نیاز بخش صنعت‬ ‫جمع سپاری می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه نیازمحور بدون‬ ‫اغراق نخستین نمایشگاه در صنعت کشور‪ ،‬در راستای‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی است‪ .‬وی با اشاره به ‪ ۵۳‬سالگی‬ ‫ایدرو خاطرنشان کرد‪ :‬این نمایشگاه در ادامه ساالنه به‬ ‫ارائه نیازمندی های ملی و استانی در کشور می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایه های ارتباط دانشگاه و صنعت‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫منصور غالمی‬ ‫در ادام��ه منص��ور غالم��ی‪ ،‬وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فن��اوری با اش��اره به امار دانش��جویان کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪۴‬میلیون دانش��جو در کش��ور در حال تحصیل هستند‬ ‫ک��ه می توانن��د در بازه زمانی کوتاه م��دت در صنعت و‬ ‫حوزه های مربوط به ان به کار گرفته ش��وند ‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در تمام اس��تان ها و شهرس��تان های کش��ور مرکزهای‬ ‫علمی از پژوهش��گاه تا پارک های فناوری برپا است که‬ ‫می توانند به بخش صنعت و تولید ورود و به پیش��رفت‬ ‫این بخش کمک کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر ‪۶‬ه��زار واحد فناوری در‬ ‫پارک های فناوری مستقر هستند که براساس نیازهای‬ ‫بخش صنعت شکل گرفته اند‪ .‬همچنین پژوهشگاه ها در‬ ‫کنار دانش��گاه ها‪ ،‬ظرفیت هایی را در اختیار کشور قرار‬ ‫داده اند که جزو فعالیت های اقتصادی و صنعتی بوده و‬ ‫می توانند بستری برای تولید باشند‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با اش��اره به توانمندی‬ ‫کشور در بخش ازمایشگاهی‪،‬گفت‪۱۳ :‬هزار ازمایشگاه‬ ‫در کش��ور فعالی��ت دارن��د ک��ه از دیگ��ر ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی ه��ای داخلی به ش��مار می روند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بی��ش از ‪۵‬ه��زار قرارداد بی��ن مراکز علم��ی و صنایع‬ ‫کش��ور منعقد ش��ده که س��رمایه گذاری این قرارداد ها‬ ‫‪۹۵۲‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال پذیری در کنار مهارت اموزی‬ ‫وزیر علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه ها‬ ‫به دنبال مسائل مالی و درامد نیستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف‬ ‫دانشگاه ها رونق کسب وکار با توجه به فناوری های روز‬ ‫جهان است‪ .‬دانشگاه ها کمک به صنعت را وظیفه خود‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬به طور قط��ع‪ ،‬پژوهش در حوزه‬ ‫فناوری و انتق��ال و بکارگی��ری فناوری های جدید در‬ ‫صنعت‪ ،‬فرصت های ش��غلی جدید از طراحی تا ساخت‬ ‫ان��واع تجهیزات صنعتی ایجاد می کند‪ .‬غالمی در ادامه‬ ‫این مسئله به موضوع اشتغالزایی اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه اش��تغال وزارت عتف(علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری)‬ ‫ت�لاش دارد تا بس��تر ورود مس��تقیم فارغ التحصیالن‬ ‫ب��ه صنع��ت و خدم��ات فراهم ش��ود و ای��ن نیروهای‬ ‫اموزش دیده دغدغه اشتغال نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وزارتخانه پیش تر در حوزه اموزش‬ ‫ب��رای فناوری جدید هدف گذاری داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫ب��ا حرکت صنع��ت به س��وی عل��وم و فن��اوری‪ ،‬این‬ ‫اموزش ها س��ودمند خواهد بود‪ .‬ضمن انکه تالش شده‬ ‫دانشجویان با بازار کار اش��نا و توانمند شوند؛ بنابراین‬ ‫ط��رح اش��تغال پذیری و مهارت ام��وزی در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سیس��تم ترم��ز به عن��وان یک��ی از حیاتی تری��ن‬ ‫تجهیزات ایمن��ی در خودروها وظیفه مهمی بر عهده‬ ‫دارد و به همین دلیل از ابتدای اختراع خودرو همواره‬ ‫ش��اهد پیش��رفت و تکامل‪ ،‬ظهور‪ ،‬نواوری و تنوع در‬ ‫سیس��تم های ترمز خودرو بوده ای��م‪ .‬امروزه برخالف‬ ‫گذش��ته سیس��تم ترمز‪ ،‬فقط برای کاهش سرعت و‬ ‫متوقف کردن خودرو نیست‪ ،‬بلکه روی فرمان پذیری‪،‬‬ ‫پای��داری خودروها‪ ،‬توزیع نیروی ترمز و حتی ش��ارژ‬ ‫بات��ری خودروهای هیبریدی اثر می گ��ذارد‪ .‬به طور‬ ‫کلی‪ ،‬سیس��تم ترمزهای گوناگ��ون از اصول فیزیکی‬ ‫یکس��انی پیروی می کنند و تنها تفاوت انها در میزان‬ ‫اثربخشی و نحوه انتقال نیروی پای راننده به ترمزهای‬ ‫تعبیه ش��ده در چرخ ها است‪ .‬ترمزها به ‪ ۳‬دسته کلی‬ ‫مکانیک��ی‪ ،‬هیدرولیکی و برقی تقس��یم می ش��وند‪.‬‬ ‫سیس��تم ترم��ز مکانیکی‪ :‬ای��ن ترمزها از نخس��تین‬ ‫نمونه تهیه ش��ده در خودروها هستند که نیروی پای‬ ‫راننده از طریق پدال ترمز به یک کابل واس��ط منتقل‬ ‫می ش��ود و کابل نیروی وارد ش��ده را به کفشک های‬ ‫ترمز منتقل می کنند‪ .‬اگرچه این سیستم ساده است‬ ‫اما ایرادهایی دارد که سبب شد به مرور زمان استفاده‬ ‫از ان منس��وخ ش��ود؛ از جمله ایرادهای اساس��ی این‬ ‫سیستم احتمال پارگی سیم ترمز و از کار افتادن کلی‬ ‫سیستم ترمز است‪ .‬سیستم ترمز هیدرولیکی‪ :‬اساس‬ ‫عملکرد ترمزهای هیدرولیکی تاحدودی مشابه ترمز‬ ‫مکانیکی اس��ت با این تفاوت که به جای س��یم در ان‬ ‫از لوله های حاوی س��یال غیرقابل تراکم(روغن ترمز)‬ ‫اس��تفاده شده است‪ .‬به عالوه‪ ،‬به واسط ه سهولت چند‬ ‫برابر کردن نیروی پای راننده در این سیستم‪ ،‬می توان‬ ‫از ترمزه��ای دیس��کی به ج��ای ترمز های کاس��ه ای‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬در این سیس��تم با فشردن پدال ترمز‪،‬‬ ‫ابتدا نیروی پای راننده به واس��ط ه شکل اهرمی پدال‬ ‫چن��د برابر ش��ده و در مرحل ه بعد به پیس��تون اصلی‬ ‫سیستم ترمز اعمال می شود‪ .‬سیستم ترمز الکتریکی‪:‬‬ ‫جدیدتری��ن دس��تاورد در فناوری ترم��ز خودروها‪،‬‬ ‫سیس��تم ترمز الکتریکی اس��ت‪ .‬در این سیس��تم که‬ ‫به نام ترمز سیمی (‪ )Brake By Wire‬نیز شناخته‬ ‫می شود‪ ،‬هیچ اتصال مکانیکی میان پدال ترمز و واحد‬ ‫اعمال کنن��ده ترمز وجود ن��دارد‪ .‬در ترمز الکتریکی‪،‬‬ ‫سیس��تم با دریاف��ت و ارس��ال پارامترهای��ی مانند‬ ‫میزان فش��ار پای راننده روی پدال و سرعت فشردن‬ ‫پدال ترمز ب��ه هر چرخ‪ ،‬بهترین ش��رایط ترمزگیری‬ ‫ب��رای هر چ��رخ را اعمال می کن��د‪ .‬از مزیت های این‬ ‫سیس��تم می توان به تعامل مناس��ب با سیستم کروز‬ ‫کنترل هوش��مند برای حفظ فاصل�� ه از پیش تعیین‬ ‫ش��ده با خ��ودرو جلوی��ی و همچنی��ن ترمزگیری تا‬ ‫توقف خ��ودرو(در مواقع لزوم) ب��دون دخالت راننده‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با اس��تفاده از این سیستم‪،‬‬ ‫اتصاالت مکانیکی حذف می ش��وند ک��ه این امر خود‬ ‫س��بب کاهش فضای مورد نیاز‪ ،‬کاهش صدا و لرزش‬ ‫می شود‪ .‬تنها چالش در استفاده از این سیستم ایجاد‬ ‫حس القای ترمزگیری در پدال ترمز است‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۲۷‬تی��ر ‪ ۹۸‬ایین گش��ایش نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه «فرصت های س��اخت داخل و رونق تولید»‬ ‫ب��ا حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬وزارت دفاع‪ ،‬سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬شرکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران‪ ،‬صن��دوق نواوری و ش��کوفایی و مرکز‬ ‫همکاری ه��ای تحول و پیش��رفت از س��وی س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) برگزار شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این نمایش��گاه با مشارکت ‪ ۲۱۰‬مرکز‬ ‫صنعتی‪ ،‬علمی‪ ،‬پژوهشی و دانش بنیان از ‪ ۲۷‬تا ‪۳۰‬تیر‬ ‫در مح��ل نمایش��گاه های بین الملل��ی ته��ران در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫برای جهاد خودکفایی‪ ،‬خودباوری بس��یار مهم اس��ت و امام(ره) با‬ ‫بیان اینک��ه «ما می توانیم»‪ ،‬ب��ر روحیه خودباوری تاکید داش��تند‪.‬‬ ‫مس��ئله خودباوری بارها از سوی رهبر معظم انقالب نیز تکرار شده‬ ‫است‪ .‬ما باید باور کنیم‪ ،‬می توانیم به عمق ساخت داخل و خودکفایی‬ ‫برس��یم‪ .‬ضمن اینکه ظرفیت های مطلوبی در کش��ور وجود دارد که‬ ‫راه را هموار می کند‬ ‫‹ ‹فرصت های مطالعاتی در خدمت صنعت‬ ‫منص��ور غالم��ی‪ ،‬وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‬ ‫با اش��اره ب��ه فرصت ه��ای مطالعاتی ایجاد ش��ده برای‬ ‫دانش��جویان دوره دکترا و مرتبط کردن انها با صنعت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��وق دادن فرصت مطالعاتی دانش��جویان‬ ‫دوره دکترا به س��وی بخش تحقیق و توسعه(‪)R&D‬‬ ‫کمک زیادی به روزام��دی واحدهای صنعتی می کند‪.‬‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری این موضوع را جزو‬ ‫فعالیت های خود قرار داده و در راس��تای توسعه ارتباط‬ ‫صنعت و دانشگاه ها در تالش است‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬حضور جوان��ان تحصیلک��رده در‬ ‫صنعت برای دو طرف س��ودمند اس��ت و به��ره ان در‬ ‫اینده نصیب کش��ور می ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با انتقال‬ ‫چالش های صنعت به مراکز علمی‪ ،‬راحت تر می توان به‬ ‫حل مش��کالت موجود صنعت پرداخت؛ بنابراین پایش‬ ‫و س��امانه ارتباط دانش��گاه و صنعت جزو کارهای مهم‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری است که به طور جدی‬ ‫در حال پیگیری ان هستیم؛ اینکه ضعف ها کاسته شده‬ ‫و از این تعامل پشتیبانی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت هیات علمی دانشگاه ها‬ ‫غالم��ی در بخش��ی دیگ��ر از س��خنان خ��ود ب��ه‬ ‫دس��تاوردهای نمایش��گاهی علم و فناوری اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در نمایشگاه س��ال گذشته فناوری های به دست‬ ‫امده برای تولید و ساخت محصوالت داخلی عرضه شد‬ ‫و این موفقیت بزرگی برای س��ال نخس��ت شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬دانش��گاه ها و س��ایر مراکز علمی پژوهشی‬ ‫بود‪ .‬از این رو‪ ،‬امس��ال مش��ارکت ها در امر تولید داخل‬ ‫به ش��کل جدی ت��ری از س��وی ای��ن مراک��ز در ح��ال‬ ‫پیگیری و انجام اس��ت؛ بنابراین وزارتخانه امادگی دارد‬ ‫برای اسیب شناس��ی و حل معض�لات موجود در تمام‬ ‫حوزه های صنعتی همکاری داش��ته باشد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫اعضای هیات علمی دانش��گاه ها را تشویق به مشارکت‬ ‫در بخش تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی کرده ایم تا‬ ‫به عنوان ماموریت برای کارهای پژوهشی با این بخش ها‬ ‫همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کنار این موضوع پایان نامه دانشجویان‬ ‫فرصتی دیگر اس��ت که می تواند به س��وی موضوع های‬ ‫صنعتی‪ ،‬اقتصادی و تجاری توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری تمام تالش‬ ‫خود را به کار بسته تا ظرفیت و توان مراکز علمی را در‬ ‫کنار ظرفیت های صنعتی قرار دهد چراکه صنایع بزرگ‬ ‫به عنوان لکوموتیوهای پیش��ران بوده و توسعه فعالیت‬ ‫انها صنایع زیردستی را نیز به تحرک وامی دارد‪ .‬این امر‬ ‫به ویژه در صنعت خودرو قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫غالمی در پایان گفت‪ :‬تمام مرکزهای علمی کش��ور‬ ‫از دانش��گاه ها تا پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان‬ ‫ب��رای کمک به بخش ه��ای صنعتی ب��زرگ و کوچک‬ ‫امادگ��ی کام��ل دارند‪ ،‬فق��ط همه باید ب��ا همکاری و‬ ‫فداکاری‪ ،‬انچه هدف گذاری شده را پیگیری و در نهایت‬ ‫اهداف را محقق کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خودباوری رمز موفقیت‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از دیگر‬ ‫سخنران های این ایین با بیان اینکه نمایشگاه حاضر به‬ ‫همت نهادهای گوناگون برگزار ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫فرصت های ساخت داخل و رونق تولید اغاز یک حرکت‬ ‫اس��ت‪ .‬جهاد خودکفایی از مهر س��ال گذشته در دیدار‬ ‫رهبر انقالب با مس��ئوالن کش��ور که تاکید بر ساخت‬ ‫داخل داشتند‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راس��تا خودباوری بسیار مهم است‬ ‫و امام(ره) در بخش��ی از سخنان خود با بیان اینکه «ما‬ ‫می توانیم» بر روحیه خودباوری تاکید داش��تند‪ .‬مسئله‬ ‫خودباوری بارها از س��وی رهبر معظم انقالب نیز تکرار‬ ‫شده است‪ .‬ما باید باور کنیم‪ ،‬می توانیم به عمق ساخت‬ ‫داخل و خودکفایی برس��یم‪ .‬ضم��ن انکه ظرفیت های‬ ‫مطلوبی در کشور وجود دارد که راه را هموار می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬درحال حاضر بازاری ‪۸۰‬میلیونی در اختیار‬ ‫داریم در کنار ان‪ ،‬بازار کش��ورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫هم فعال اس��ت؛ بنابراین با ظرفی��ت و امکاناتی مانند‬ ‫موقعیت اس��تراتژیک کش��ور‪ ،‬منابع معدن��ی و نیروی‬ ‫انس��انی اموزش دیده می توانیم در راستای خودکفایی‬ ‫گام های بزرگی برداریم‪ .‬وی با تاکید بر این مس��ئله که‬ ‫صنعت فعال باشد بخش های دیگر هم فعالیت خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد مقاومتی در این مسیر تولید رونق‬ ‫می گیرد و اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به نام گذاری‬ ‫امس��ال گفت‪ :‬چند سالی اس��ت که رهبری نام گذاری‬ ‫س��ال را به حوزه اقتصاد اختصاص داده و امس��ال هم‬ ‫با ش��عار «رونق تولید» روحیه و انگیزه ای مضاعف داده‬ ‫ش��د‪ .‬تمام صنعتگران در تالش هس��تند تا چرخ تولید‬ ‫پویاتر از گذشته بچرخد‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر اینکه مردم باید احساس کنند در‬ ‫جبهه اقتصادی مسئوالن در حال تالش هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر با همی��ن روند نهضت خودکفایی ادامه یابد به طور‬ ‫قطع به موفقیت های بزرگی دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬صنع��ت دارای دو ب��ال ب��رای پ��رواز‬ ‫اس��ت؛ فناوری و صادرات‪ .‬هر بخش از صنایع ش��امل‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬دریایی و‪ ...‬موفق ش��وند‬ ‫زنجیره تولید صنعتی تشکیل می شود و حرکت می افتد‬ ‫و اشتغالزایی می کند‪.‬‬ ‫رحمان��ی از خبرهای خوب در حوزه اش��تغال هم به‬ ‫کاهش امار بیکاری اشاره کرد و افزود‪ :‬امار بیکاری بین‬ ‫فارغ التحصیالن‪۱.۴ ،‬درصد کاهش یافته که ش��اید رقم‬ ‫بزرگی نباش��د اما همین که امار بیکاری روند افزایشی‬ ‫نداشته نشان از تاثیر کارهای انجام شده در حوزه رونق‬ ‫تولید و عمق ساخت داخل دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشی با معرفی توانمندی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به بحث واردات‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مس��ئله واردات با دو موضوع قابل پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬کاال و قطعات��ی که در داخل تولید می ش��وند و‬ ‫کل نیاز بازار را پوش��ش می دهن��د‪ .‬واردات این نوع از‬ ‫کاالها به طور کامل ممنوع اس��ت‪ .‬گروه دوم ان دسته‬ ‫از محصوالتی است که تولیدشان نیاز کشور را برطرف‬ ‫نمی کند‪ .‬در این راس��تا وزارتخانه با سیاست گذاری در‬ ‫حوزه تعرفه ها از تولید داخل حمایت می کند‪.‬‬ ‫رحمانی در بخش��ی دیگر از س��خنانش به مذاکرات‬ ‫خود ب��ا انجمن ها و تش��کل های حوزه ه��ای گوناگون‬ ‫صنایع اش��اره کرد و گفت‪ :‬انجمن های هر صنعتی باید‬ ‫بخش��ی را در وب سایت های خود راه اندازی کنند که به‬ ‫معرفی فرصت ه��ا‪ ،‬توانمندی ها و نیازها بپردازد‪ .‬ضمن‬ ‫انکه متناسب با هر نمایشگاه تخصصی‪ ،‬پیوست ساخت‬ ‫داخل تهیه و تنظیم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همراهی نهادها برای خودکفایی‬ ‫رض��ا رحمان��ی از تعام��ل وزارتخانه ه��ای گوناگون‬ ‫مانند علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‪ ،‬وزارت دفاع و‪ ...‬برای‬ ‫داخلی س��ازی قطعات مورد نی��از صنایع گفت و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برای رس��یدن به هدف بای��د تفکرها تغییر کند و‬ ‫این نوع نمایش��گاه ها برگزار می ش��ود که متاثر از انها‬ ‫به نوعی رویکردها تغییر کند‪ .‬س��ال های قبل برگزاری‬ ‫نمایشگاه با هدف عرضه محصوالت جدید برگزار می شد‬ ‫اما نمایش��گاه امسال تقاضامحور است و نیازمندی ها به‬ ‫نمایش گذاش��ته شده تا هر نهاد صنعتی و غیرصنعتی‬ ‫با توجه به ظرفیت و امکاناتی که دارد بخش��ی از کار را‬ ‫انجام ده��د و در قطعات که وابس��تگی ارزی داریم به‬ ‫خودکفایی برسیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صنعت خودرو گفت‪ :‬به خودروسازان‬ ‫تاکید ش��ده نمایش��گاه ها باید به طور دائم��ی برگزار و‬ ‫ادامه یابن��د که تمام قطعات مورد نیاز‪ ،‬داخلی س��ازی‬ ‫شوند‪ .‬ضمن انکه عملکردها و کارهای انجام شده باید‬ ‫اطالع رسانی ش��ود تا مردم در جریان امور قرار گیرند‪.‬‬ ‫در صنعت خ��ودرو با وجود فعالیت ‪ ۱۲۰۰‬قطعه س��از‬ ‫ضروری اس��ت بومی س��ازی قطعات به ش��کل جدی از‬ ‫سوی تشکل ها و انجمن ها پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬مش��کل اصلی خودروس��ازی ها در‬ ‫بخش س��اخت برده��ای الکترونیکی اس��ت که در این‬ ‫راس��تا وزارت دفاع و همچنین س��پاه برای ساخت این‬ ‫قطعات اعالم امادگی کرده ان��د؛ بنابراین درحال حاضر‬ ‫نباید خودروها به ش��کل ناقص تولید ش��وندو در کف‬ ‫کارخانه ها باقی بمانند و بای��د خودروها تکمیل و وارد‬ ‫بازار ش��وند‪ .‬رحمانی با اش��اره به کاه��ش امار واردات‬ ‫گفت‪ :‬سال گذش��ته با حرکت به سوی ساخت داخل‪،‬‬ ‫واردات به ط��ور میانگی��ن ‪۲۲‬درص��د کاهش داش��ت‬ ‫و ای��ن خبر خوبی برای بخش تولید کش��ور اس��ت‪ .‬در‬ ‫انته��ای ای��ن ایین‪ ،‬نخس��تین نمایش��گاه فرصت های‬ ‫س��اخت داخل و رونق تولید‪ ،‬تفاهمنام��ه چهار جانبه‬ ‫بین معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬وزارت عل��وم تحقیقات و‬ ‫فن��اوری و نیز صندوق ن��واوری و ش��کوفایی به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫غوغای تعرفه واردات‬ ‫این بار برسر اورانیوم‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫فوالد داخلی در حال فاصله‬ ‫گرفتن از نرخ های جهانی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معادن کوچک در انتظار نگاه مدیران دولتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹معادن کوچک‪ ،‬نیازمند حمایت‬ ‫مصطفی جهانی‪ ،‬کارشناس معدن با بیان اینکه ظرفیت‬ ‫مع��ادن کوچک در ایران زیاد اس��ت ب��ه روزگار معدن‬ ‫گفت‪ :‬امریکا‪ ،‬کانادا و اس��ترالیا از بزرگ ترین قطب های‬ ‫معدن��ی هس��تند که از داش��تن معادن زی��اد در ایران‬ ‫تعجب می کنند و وقتی از ظرفیت های معدنی ما مطلع‬ ‫می شوند نگاه و باورشان تغییر می کند‪.‬‬ ‫جهان��ی با اش��اره به اینک��ه معادن کوچ��ک نیازمند‬ ‫حمایت دولت هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از انجایی که معادن‬ ‫ب��زرگ در کش��ور ما تعداد زیادی ندارن��د و در کل ‪۱۲‬‬ ‫مع��دن هس��تند‪ ،‬دولت مجبور اس��ت بر رش��د معادن‬ ‫کوچک تمرکز کند‪.‬‬ ‫در این روند‪ ،‬معادن کوچک به شدت نیازمند حمایت‬ ‫دول��ت هس��تند و در هم��ه زمینه ها ازجمل��ه مالیات‪،‬‬ ‫صادرات و بیمه باید موردتوجه بیش��تر قرار گیرند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس معدن با بیان اینک��ه مالیاتی که معدنداران‬ ‫پرداخت می کنند زیاد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫رق��م مالی��ات پرداختی از س��وی فع��االن معدنی زیاد‬ ‫اس��ت به دشواری می توانند ان را پرداخت کنند‪ .‬با این‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطف��ی غنیمتی‪ :‬مهم ترین مش��کلی که در بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی کوچک وج��ود دارد‪ ،‬تصدی گری غیرتخصصی دولت و حمایت‬ ‫نکردن از بنگاه های کوچک و متوسط معدنی است‬ ‫شرایط‪ ،‬به دنبال راهی می گردند که از پرداخت ان فرار‬ ‫کنن��د‪ .‬او با اش��اره به اینکه بیش��تر معادن کوچک در‬ ‫مناطق محروم و بیابانی هس��تند و باید از مالیات معاف‬ ‫ش��وند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با اینکه بر اساس قوانین‪ ،‬صنایعی که‬ ‫در مناطق محروم هس��تند بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬س��ال معافیت‬ ‫مالیات��ی دارند اما خیلی وقت ها نمی توانند از این قانون‬ ‫استفاده کنند چراکه سازمان مالیاتی‪ ،‬دنبال بهانه است‬ ‫که فقط از انها مالیات بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن کوچک اسیب پذیرند‬ ‫مصطفی غنیمتی‪ ،‬کارش��ناس مع��دن در گفت وگو با‬ ‫روزگار مع��دن با بیان اینکه معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫اس��یب پذیر هس��تند به بررسی مش��کالت این معادن‬ ‫پرداخت و اظهار کرد‪ :‬مهم ترین مش��کلی که در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی کوچک وجود دارد‪ ،‬تصدی گری‬ ‫غیرتخصص��ی دول��ت و حمای��ت نک��ردن از بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط معدنی است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫تصدی گ��ری دول��ت در معادن ب��زرگ‪ ،‬معادن کوچک‬ ‫موردتوج��ه چن��دان ق��رار نمی گیرند و نس��بت به انها‬ ‫بی مهری می شود‪.‬‬ ‫غنیمت��ی با اش��اره ب��ه تحریم ها‪ ،‬افزایش ن��رخ ارز و‬ ‫پیامدهایی که برای معادن به وجود امده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیشتر معادن کوچک با مشکل تامین مالی و همچنین‬ ‫نبود امکان بهره گیری از فناوری های نوین در بخش های‬ ‫مختلف اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری صنایع معدنی‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬این معادن برای توسعه به صرف هزینه‬ ‫ل دارند‪ .‬مسئله دیگر‪،‬‬ ‫نیاز دارند اما در تامین ان مش��ک ‬ ‫ابزاراالت قدیمی و کهنه ای است که انها را درگیر کرده‬ ‫و ب��ه دلیل تحریم ه��ا و افزایش ن��رخ ارز هم در تامین‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین االت معدن��ی با مش��کل روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬توس��عه نیافتن زیرس��اخت های‬ ‫موردنی��از معادن ازجمل��ه تامین اب‪ ،‬توس��عه ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل و ع��وارض گمرکی از دیگر مش��کالت این‬ ‫بخش از صنعت تولیدی کشور است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن‪ ،‬مهم ترین راهکار برای توسعه‬ ‫معادن کوچ��ک را حمایت دولت در ایجاد جذابیت این‬ ‫دس��ته از معادن دانس��ت و بیان کرد‪ :‬دولت می تواند با‬ ‫تس��هیل تامین مالی و اعطای تسهیالت بانکی‪ ،‬اعمال‬ ‫معافیت های مالیاتی و جذب س��رمایه گذاری خارجی از‬ ‫توسعه معادن کوچک حمایت کند‪.‬‬ ‫غنیمتی همچنین از لزوم شکل گیری سازمان معادن‬ ‫کوچک س��خن گف��ت و اظهار کرد‪ :‬ایجاد س��ازمانی با‬ ‫عنوان س��ازمان معادن کوچک مانند س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬همسوس��ازی قوانین محیط زیس��تی و منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬فرهنگ س��ازی و اش��نایی جامعه روستایی با‬ ‫نقش معدن در توس��عه پایدار کشور و هماهنگ سازی‬ ‫صنایع ب��زرگ معدنی در حمای��ت از صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط معدنی هم از دیگر مواردی اس��ت که باید به‬ ‫ان توجه کرد‪.‬‬ ‫مصطفی جهانی‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫خبر‬ ‫برخی نمایندگان به‬ ‫وزیران می گویند فالن‬ ‫معدن را به فرزندم‬ ‫ندهی استیضاح می شوی‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان معدن مطرح شد‪:‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر‪ ،‬مع��ادن کوچ��ک و متوس��ط‬ ‫موردتوجه ق��رار گرفته اند‪ .‬در اهمی��ت این معادن باید‬ ‫گفت ‪ ۸۵‬درصد اش��تغال بخش معدن در ایران مربوط‬ ‫به ‪SME‬های معدنی یا معادن کوچک است‪ .‬همچنین‬ ‫این معادن کوچک و متوس��ط بیش از ‪ ۶۰‬درصد سهم‬ ‫س��رمایه گذاری ها را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اند‪ .‬اما‬ ‫همان طور که از نام انها مش��خص است‪ ،‬معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط به ای��ن دلیل که از منابع عمومی اس��تفاده‬ ‫نمی کنند‪ ،‬اسیب پذیر هستند و با تحریم ها‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫ارز و نوسان بازار اسیب می بینند‪.‬‬ ‫چندی پیش نیز رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب‬ ‫و روی در پنجمین نشست شورای سیاست گذاری خانه‬ ‫مع��دن ایران در حمایت از معادن کوچک خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت چنانچ��ه به رون��ق تولید می اندیش��د‪ ،‬از‬ ‫بهره برداران معادن کوچک حمایت کند و مجوز واردات‬ ‫ماش��ین االت دس��ت دوم معدنی بر اس��اس تش��خیص‬ ‫بهره بردار را صادر کند‪ .‬حس��ن حس��ینقلی تاکید کرد‪:‬‬ ‫انتظ��ار داریم که معادن کوچ��ک از پرداخت عوارض و‬ ‫حقوق گمرکی معاف باشند‪.‬‬ ‫درب��اره اینکه معادن کوچک چه مش��کالتی‬ ‫دارن��د و برای ح��ل انها چه راهکارهای��ی وجود دارد با‬ ‫کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ایت اهلل محمد یزدی‪ ،‬عضو فقهای ش��ورای‬ ‫نگهبان در گفت وگویی درباره روابط وزیران و‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬من‬ ‫بی پروا می گویم؛ نماین��دگان هم می خواهند‬ ‫بش��نوند میان برخی از نماین��دگان با وزیران‬ ‫ساخت و پاخت هایی وجود دارد‪ ،‬به نحوی که‬ ‫به عنوان نمونه فالن وزیر را صدا می زنند و از‬ ‫او می خواهند که «فالن معدن را به من یا به‬ ‫فرزند و داماد من بده» تا از ان استفاده کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬وی اف��زود‪ :‬در این گونه‬ ‫روابط فاس��د‪ ،‬امتی��از قرارداده��ای ویژه را از‬ ‫وزی��ران مطالبه و تهدید می کنن��د که اگر با‬ ‫خواست شان موافقت نشود‪ ،‬انها را به مجلس‬ ‫احض��ار می کنند یا برای پاس��خ به س��وال و‬ ‫استیضاح‪ ،‬انها را به مجلس فرا می خوانند‪.‬‬ ‫ایت اهلل یزدی تصریح کرد‪ :‬وزیر بیچاره هم‬ ‫که گیر این چنین نمایندگانی افتاده اس��ت‪،‬‬ ‫می خواهد ابرویش محفوظ بماند اما اگر میان‬ ‫وزیران و این گونه وکال قراردادی تنظیم و از‬ ‫این امتیازات سوءاستفاده شود‪ ،‬چون وزیر هم‬ ‫امضا کرده است هر دو مرتکب تخلف شده اند‬ ‫و در پیش��گاه خداون��د نتیجه اعمال ش��ان را‬ ‫خواهند دید‪.‬‬ ‫این عضو فقیه ش��ورای نگهب��ان افزود‪ :‬اما‬ ‫اگر وزیران به این گونه نمایندگان بگویند که‬ ‫خالف نمی کنند و تصری��ح کنند که مطالبه‬ ‫انها خالف قانون است حتی اگر به استیضاح‬ ‫و برکن��اری انها منجر ش��ود‪ ،‬عملکرد چنین‬ ‫وزیرانی ش��رعی اس��ت و نمایندگانی هم که‬ ‫ساخت و پاخت می کنند عملکردشان مشروع‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی انگی��زه برخ��ی اف��راد ب��رای داوطلبی‬ ‫نمایندگی مجلس ش��ورای اس�لامی را مادی‬ ‫دانس��ت و تصری��ح ک��رد‪ :‬اگر برخ��ی دنبال‬ ‫دنیاطلب��ی نیس��تند‪ ،‬هزینه ه��ای هنگفت��ی‬ ‫که ب��رای نمایندگ��ی صرف می کنن��د برای‬ ‫چیست؟‬ ‫مگر در دوره ‪ ۴‬س��اله در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی قرار اس��ت چق��در حقوق ب��ه انها‬ ‫پرداخت ش��ود؟ پس معلوم اس��ت که دنبال‬ ‫چیزهای دیگری هم هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد‬ ‫سرمایه گذاری یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون یورویی صنعت مس برای توسعه پایدار‬ ‫اردشیر س��عدمحمدی با بیان اینکه در سال گذشته به‬ ‫باالترین رکورد تولید کنسانتره مس به میزان یک میلیون‬ ‫و ‪۱۸۰‬هزار تن دس��ت یافتیم‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در س��ال‬ ‫گذشته ش��اهد تولید بیشترین میزان تولید مس محتوی‬ ‫معدنی به میزان ‪۲۹۸‬هزار تن از زمان راه اندازی بودیم‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬اردشیر سعدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران در مجمع عمومی عادی‬ ‫س��االنه ش��رکت ملی صنایع مس با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان فروش با‬ ‫میانگین قیمتی ‪ ۶۵۰۰‬دالر به ازای هر تن مس داش��تیم‬ ‫که ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان ان سود بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به جایگاه کنونی این‬ ‫ش��رکت در بازار س��رمایه گفت‪ :‬در پایان س��ال ‪ ۹۷‬رتبه‬ ‫ش��رکت مس در بین ‪ ۵۰‬ش��رکت فعال تر ب��ورس از ‪۳۰‬‬ ‫ب��ه ‪ ۳‬ارتق��ا یافت که این رتبه بر اس��اس اخرین گزارش‬ ‫سازمان بورس برای ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬همچنان حفظ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��عدی محمدی با تاکید بر ارزش بنیادی شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران در بین ش��رکت های کشور و سوداوری‬ ‫ان برای س��هامداران در سال های متمادی گفت‪ :‬شرکت‬ ‫مس در ‪ ۱۲‬سال گذشته بازدهی مثبت ‪ ۱۶۱۶‬درصدی را‬ ‫نصیب سهامدارانش کرده است‪.‬‬ ‫امروز ب��ه ازای هر تن مس حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۷۰‬دالر‬ ‫س��رمایه گذاری الزم اس��ت که این می��زان در ایران به ‪۸‬‬ ‫هزار دالر می رس��د؛ بنابراین ایران یک فرصت عالی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در زمینه مس در اختیار دارد‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت از جهان عقب می مانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به اینک��ه هم اکنون‬ ‫ارزش بازار ش��رکت مس ‪ ۳۲۶‬میلیارد ریال است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای حفظ جایگاه ش��رکت مس و افزایش سوداوری باید‬ ‫اس��تراتژی ش��رکت مس را بر مبنای توسعه اکتشافات و‬ ‫بهره ب��رداری از طرح های توس��عه و افزایش تولید تعریف‬ ‫کنیم تا عالوه بر حفظ موقعیت کنونی‪ ،‬شاهد ارتقای رتبه‬ ‫تولید در بین شرکت های برتر جهان باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا توسعه؟‬ ‫س��عد محمدی با طرح این پرسش که چرا صنعت مس‬ ‫ایران باید به س��مت توس��عه و افزایش تولید پیش برود‪،‬‬ ‫خطاب به سهامداران گفت‪ :‬بررسی جایگاه فلز مس نشان‬ ‫فرصت طالیی برای توسعه‬ ‫‪۵‬میلی��ارد تومان ف��روش دارد ک��ه ‪۲.۵‬میلی��ارد تومان‬ ‫ان سود اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در راس��تای دومین هدف شرکت‬ ‫مس که س��رمایه گذاری های جدید در حوزه اکتشافات و‬ ‫گس��ترش ذخایر با هدف افزایش تولید کنس��انتره است‬ ‫‪ ۶۰‬ه��زار کیلومترمرب��ع از کش��ور را اکتش��اف خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه گفته س��عدمحمدی در مجم��وع ‪ ۱۱‬پهنه در‬ ‫اس��تان های کرمان‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪ ،‬ی��زد‪ ،‬اصفهان و‬ ‫سیستان و بلوچستان در اختیار داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر جمع‬ ‫ذخایر قطعی شرکت مس به ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تن‬ ‫می رسد که با اکتشافات جدید‪ ،‬این میزان افزایش خواهد‬ ‫یافت؛ بنابراین با ذخایر کنونی تا ‪ ۵۰‬س��ال و با اکتشافات‬ ‫تکمیلی تا ‪ ۱۰۰‬سال ذخیره خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�روش ‪۳‬ماهه معادل نیمی از درامد س�ال‬ ‫گذشته‬ ‫می دهد ‪ ۵‬عامل بر روند تقاضای این فلز موثر هستند که‬ ‫باید انها را در حوزه توس��عه موردنظر قرار داد و بر اساس‬ ‫ان تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫به گفته س��عد محمدی‪ ،‬نبود جایگزین مناس��ب برای‬ ‫م��س‪ ،‬افزایش مصرف کش��ورهای جه��ان به ویژه چین‪،‬‬ ‫امری��کا و المان ب��ا ‪۵.۶۱‬درصد کل مص��رف مس جهان‪،‬‬ ‫اس��تراتژی امریکا مبنی بر بازسازی زیرساخت ها و تقویت‬ ‫عوامل بنیادی ازجمله موارد الکتریکال‪ ،‬فرودگاه ها‪ ،‬صنایع‬ ‫هوایی و فضایی‪ ،‬حرکت به سمت بهره گیری از خودروهای‬ ‫برقی و کش��ف ذخایر جدید مس در جهان و دستیابی به‬ ‫‪ ۸۳۰‬میلیون مس محتوی ذخیره قابل برداشت معدنی از‬ ‫‪ ۷۹۰‬میلیون در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬عوامل بنیادی برای‬ ‫تصمیم گیری در اجرای طرح های توسعه است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬ب��رای تدوی��ن اس��تراتژی اینده‬ ‫ش��رکت م��س عالوه ب��ر ای��ن عوام��ل بنی��ادی باید به‬ ‫سیاس��ت گذاری های معدنی جهان هم توجه کنیم‪ .‬برای‬ ‫نمونه اتحادیه اروپا در بخش صنعت و معدن‪ ،‬اس��تراتژی‬ ‫ویژه ای برای س��رمایه گذاری های س��ودده در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫این��ده تدوی��ن کرده ک��ه در ان ‪ ۲۰‬عنص��ر و ماده برای‬ ‫سرمایه گذاری مشخص شده اند‪.‬‬ ‫س��عد محم��دی تصری��ح ک��رد‪ :‬خوش��بختانه در این‬ ‫استراتژی‪ ،‬مس یکی از پرس��ودترین عناصر است چراکه‬ ‫تا سال ‪۲۰۲۳‬میالدی ‪ ۵.۲‬میلیون تن به تقاضای جهانی‬ ‫مس افزوده خواهد ش��د و این موضوع نش��ان می دهد که‬ ‫شرکت مس فرصت سرمایه گذاری در طرح های توسعه را‬ ‫نباید از دست بدهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تغییرات مصرف مس در جهان از سال‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬می�لادی تاکنون گفت‪ :‬میزان مصرف جهانی مس‬ ‫در ای��ن بازه زمان��ی به طور مداوم در ح��ال افزایش بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۲۰‬سال گذشته‪ ،‬شیب تولید مس ‪ ۲‬برابر شده‬ ‫و ما نباید از این روند عقب بیفتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با عنوان اینکه در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی‪ ،‬ح��دود ‪ ۹۹‬درصد ش��رکت های جهان در حوزه‬ ‫مس س��ودده بودند‪ ،‬خط��اب به س��هامداران گفت‪ :‬هیچ‬ ‫صنعتی مانند مس سوددهی مطمئن ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت طالیی برای توسعه‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته‪ ،‬جهان در بخش‬ ‫کنسانتره سرمایه گذاری کرده و ما هم یک فرصت طالیی‬ ‫ب��رای این کار داریم چ��را که امار ارق��ام جهانی مصرف‬ ‫مس و همچنین روند افزایش��ی نرخ مس تا س��ال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫میالدی‪ ،‬این موضوع را تایید می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متوس��ط نرخ جهانی مس در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫این��ده ب��ه بی��ش از ‪ ۷۵۰۰‬دالر بر تن می رس��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ام��روز ب��ه ازای هر تن مس حدود ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۵۷۰‬دالر‬ ‫س��رمایه گذاری الزم اس��ت که این می��زان در ایران به ‪۸‬‬ ‫هزار دالر می رس��د؛ بنابراین ایران یک فرصت عالی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در زمینه مس در اختیار دارد‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت از جهان عقب می مانیم‪.‬‬ ‫س��عد محمدی با اش��اره به طرح های توسعه ای صنعت‬ ‫مس در حوزه افزایش ظرفیت تولید کنس��انتره ش��رکت‬ ‫مس گفت‪ :‬با توجه به افزایش مصرف جهانی مس‪ ،‬وجود‬ ‫ظرفیت ‪ ۴۰۰‬هزار تنی ذوب در کش��ور و همچنین حفظ‬ ‫جایگاه صادراتی شرکت مس در حوزه کنسانتره به دلیل‬ ‫ارزش س��وداوری ان‪ ،‬نیاز به یک میلیون تن کنس��انتره‬ ‫داریم که از این می��زان ‪ ۴۵۰‬هزار تن با طرح های درالو‪،‬‬ ‫دره زار و چاه فیروزه تامین خواهد ش��د و برای دس��تیابی‬ ‫به ذخایر جدید و فعال سازی انها باید برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشافات ضامن پویایی شرکت مس است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با تاکید بر اینکه یک کارخانه‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارتن��ی کنس��انتره با قیمت های ام��روزی روزی‬ ‫وی با بیان اینکه ش��رکت مس در س��ال گذشته ‪۲۴۷‬‬ ‫هزار ت��ن کاتد تولید کرد که این می��زان تولید در تاریخ‬ ‫ش��رکت بی س��ابقه بوده‪ ،‬گفت‪ :‬مطمئنیم با وجود توقف‬ ‫چندماهه کارخانه ذوب خاتون اب��اد برای انجام اورهال و‬ ‫توس��عه و نوس��ازی ذوب‪ ،‬امسال بیش��تر از سال گذشته‬ ‫کاتد تولید خواهیم کرد و رکورد س��ال گذشته را با همت‬ ‫زحمتکشان و پرسنل خدوم مس خواهیم شکست‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به عملکرد خوب ش��رکت مس در حوزه‬ ‫فروش در س��ال جاری گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬با توجه به امار‬ ‫تولید و فروش از همه بخش های برنامه جلوتر هس��تیم و‬ ‫در این ب��ازه زمانی با وجود تحریم ه��ای ظالمانه‪ ،‬فروش‬ ‫‪ ۵۱۰۰‬میلی��ارد تومانی داش��تیم یعنی مع��ادل نیمی از‬ ‫درامد کل سال گذشته شرکت مس‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت م��س اذع��ان ک��رد‪ :‬ارزش‬ ‫س��رمایه گذاری های ش��رکت مس‪ ،‬یک میلی��ارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلی��ون ی��ورو و حدود ‪ ۱۳‬ه��زار میلیارد تومان اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواریم با پروژه های جدید به تولید ‪ ۵۴۰‬هزار تن مس‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان با بیان اینکه با همدلی و صداقت می توان‬ ‫طرح های توس��عه را به س��رانجام رس��اند و باعث رونق و‬ ‫اشتغالزایی بیش��تر و رقم زدن روزهای خوب برای کشور‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به روند کنونی‪ ،‬در سال جاری شرایط‬ ‫مناسبی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکار های‬ ‫رونق تولید‬ ‫در معادن‬ ‫قدیر قیافه‪ ،‬نایب رئیس کنفدراسیون‬ ‫صادرات ایران‬ ‫برای رش��د مع��ادن باید خصوصی س��ازی‬ ‫واقعی شود‪ .‬همان طور که رهبر معظم انقالب‬ ‫تاکید کرده اند باید اجازه داده شود که بخش‬ ‫خصوص��ی و بخ��ش مردم��ی اقتصاد‪ ،‬رش��د‬ ‫کند‪ .‬هرچند این مهم در فرمایش��ات ایش��ان‬ ‫در س��ال های اخیر بسیار مس��تتر بود و دائم‬ ‫بر این موضوع تاکید می کردند اما متاس��فانه‬ ‫در ای��ن حوزه اتفاقی از س��وی خصولتی ها و‬ ‫مجموعه هایی ک��ه قدرتی در اختی��ار دارند‪،‬‬ ‫نیفتاده اس��ت‪ .‬گویا انها تمایلی ندارند که از‬ ‫این حوزه خارج شوند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگ��ر اینکه س��ال های س��ال در‬ ‫کش��ور ما به ج��ای تبلیغ س��رمایه گذاری در‬ ‫ح��وزه تولید ث��روت و مجموعه های مختلفی‬ ‫مثل معدن‪ ،‬مردم همیش��ه به سرمایه گذاری‬ ‫در موسس��ه های اعتباری تش��ویق ش��ده اند‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه دیده ایم دائم موسس��ه های‬ ‫اعتب��اری و بانک ها تبلی��غ کرده اند تا پول ها‬ ‫به ج��ای اینکه ج��ذب ب��ورس و فعالیت های‬ ‫مختلف ازجمله معدن ش��وند‪ ،‬در این حوزه ها‬ ‫سرمایه گذاری شوند‪ .‬نتیجه این شد که بیش‬ ‫از هزار میلیارد تومان نقدینگی غیرقابل کنترل‬ ‫در جامعه ش��کل گرفت ک��ه نمی توانند با ان‬ ‫کاری کنند و بالتکلیف مانده است‪.‬‬ ‫ما به دنبال خصوصی سازی واقعی هستیم‪،‬‬ ‫چراک��ه اگر خصوصی س��ازی ش��کل بگیرد و‬ ‫دس��ت بخش های مردمی باز شود‪ ،‬می توانیم‬ ‫در بخش های مختلف ش��اهد رشد اقتصادی‬ ‫باش��یم‪ .‬اگر امروز بخ��ش خصوصی به لحاظ‬ ‫مالی توانای��ی خرید مجموعه ه��ای بزرگ را‬ ‫ن��دارد دس��ت کم مدیری��ت را در اختیارش‬ ‫بگذاریم و موجب رشد ان شویم‪.‬‬ ‫یک��ی از نمونه های موفق این کار‪ ،‬واگذاری‬ ‫یکی از کارخانه های ح��وزه صنایع معدنی از‬ ‫س��وی ایمپاس��کو به یک ش��رکت خصوصی‬ ‫اس��ت که در جریان یک مزایده برنده ش��د‪.‬‬ ‫خوش��بختانه وقتی ای��ن مجموعه خصوصی‬ ‫دس��ت به فعالی��ت زد نه تنها کارخان��ه را از‬ ‫ورشکس��تگی نجات داد بلکه ان را فعال هم‬ ‫ک��رد‪ .‬به این ترتیب کارخان��ه ای که دولت هر‬ ‫س��ال بابت ان مقادیر زی��ادی هزینه می کرد‬ ‫فقط برای اینکه زیان انباش��ته یا بدهی هایش‬ ‫را جب��ران کند‪ ،‬با مدیریت بخش خصوصی و‬ ‫مالکی��ت دولتی روی پای خود ایس��تاد و در‬ ‫حوزه های صادرات و تولید داخل موفق ش��ده‬ ‫ن موارد نشان می دهد که باید‬ ‫اس��ت‪ .‬همه ای ‬ ‫دس��ت بخش خصوصی را برای تولید و رونق‬ ‫اقتصاد باز گذاشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش بهای سنگ اهن‬ ‫در بازار دالیان چین‬ ‫به��ای هر تن س��نگ اهن در ب��ازار کاالی‬ ‫دالیان چین با ‪۱.۲‬درصد کاهش در مقایس��ه‬ ‫با اخرین معامالت انجام شده به ‪ ۸۹۹.۵‬یوان‬ ‫رس��ید و این برخالف رویه افزایش��ی پیشین‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این درحالی است که بهای این ماده معدنی‬ ‫در چی��ن‪ ،‬بزرگ ترین تولید کنن��ده فوالد در‬ ‫جهان‪ ،‬تا سه شنبه گذشته افزایشی شده بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا به نق��ل از رویترز‪ ،‬هر تن‬ ‫سنگ اهن سه شنبه گذش��ته در بازار دالیان‬ ‫‪۱۳۴‬دالر و ‪۳۶‬سنت (‪ ۹۲۴.۵۰‬یوان) معامله‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بنابر اعالم ب��ازار کاالی دالیان چین‪ ،‬بهای‬ ‫مبادالت سنگ اهن با درجه خلوص گوناگون‬ ‫از پنج ش��نبه ‪۰.۰۱‬درص��د افزای��ش خواهد‬ ‫داشت‪ .‬افزایش بهای سنگ اهن‪ ،‬شرکت های‬ ‫تولید کننده ف��والد در چی��ن را نگران کرده‬ ‫تاحدی که دولت این کش��ور را بر ان داش��ت‬ ‫تا راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش بهای‬ ‫این ماده معدنی اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫پیش از این شماری از تحلیلگران اقتصادی‬ ‫گفت��ه بودند که بهای جهانی س��نگ اهن در‬ ‫نیمه دوم س��ال ج��اری میالدی ب��ا کاهش‬ ‫روبه رو خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫بهای س��نگ اهن با درجه خلوص ‪۶۲‬درصد‬ ‫در چی��ن در اوایل ماه جاری میالدی (ژوئیه)‬ ‫کاهش یافت و به ‪۱۱۸‬دالر و ‪۵۵‬سنت در هر‬ ‫تن رسید‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که بهای سنگ اهن با‬ ‫درج��ه خل��وص ‪۶۲‬درصد در چین در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی هرتن ‪ ۶۹‬دالر و ‪ ۴۶‬س��نت‬ ‫بود‪ ،‬درحالی که این رقم اندکی از سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫این فلز‬ ‫گرانبها‬ ‫را نادیده‬ ‫نگیرید‬ ‫جهش بی س��ابقه نرخ پاالدیم در سال جاری میالدی به‬ ‫کانون توجه ها تبدیل ش��ده‪ ،‬درحالی که پالتین هم درخور‬ ‫توجه بیشتری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رای��ان جیانوتو‪ ،‬مدی��ر پژوهش ها در‬ ‫ش��رکت«گرانیت ش��یرز» در این باره به مارکت واچ گفت‪:‬‬ ‫پالتین در روند صعودی فلزات ارزشمندی مانند طال‪ ،‬نقره‪،‬‬ ‫پاالدی��م و رودیوم در یک ماه گذش��ته حضور نداش��ته و از‬ ‫این روند عقب مانده اس��ت‪ .‬به��ای معامالت اتی هر اونس‬ ‫ط�لا ‪ ۲‬هفته پیش به ‪۱۴۲۰‬دالر و ‪۹۰‬س��نت صعود کرده‬ ‫بود که باالترین نرخ در بیش از ‪ ۶‬س��ال گذش��ته بود‪ .‬طال از‬ ‫ابتدای سال جاری میالدی در نیمه دی ‪ ۱۳۹۷‬خورشیدی‬ ‫تاکنون حدود ‪۱۰‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬پاالدیم که‬ ‫ت��ا رکورد ‪۱۵۵۸‬دالر و ‪۱۰‬س��نت صعود ک��رده بود اکنون‬ ‫‪۱۵۴۲‬دالر معامله می ش��ود و از ابتدای سال جاری تاکنون‬ ‫حدود ‪۳۰‬درصد رش��د نرخ داشته اس��ت‪ .‬در مقابل پالتین‬ ‫‪۸۵۰‬دالر معامله می شود که بیش از ‪۴۰‬درصد کمتر از طال‬ ‫و حدود نصف نرخ پاالدیم است‪ .‬درحالی که بهای معامالت‬ ‫اتی هر اونس پالتین در مارس سال ‪( ۲۰۰۸‬اسفند‪-۱۳۸۶‬‬ ‫فروردی��ن ‪ )۱۳۸۷‬به رکورد ‪۲۳۰۰‬دالر صعود کرده بود‪ .‬به‬ ‫گفته جیانوتو‪ ،‬ناکامی برای ش��رکت در روند صعودی طال‬ ‫ممکن است ظرفیت صعودی این فلز را تقویت کند‪ ،‬به ویژه‬ ‫اینکه انتظارات باالیی برای تس��هیل سیاست پولی امریکا‬ ‫وجود دارد‪ .‬نرخ پالتین اکنون بس��یار پایین اس��ت و از نظر‬ ‫تاریخی ارزان به شمار می رود‪ .‬رونا اوکانل‪ ،‬مدیر تحلیل بازار‬ ‫منطقه اروپا‪ ،‬خاورمیانه‪ ،‬افریقا و اسیا در شرکت ای ان تی ال‬ ‫اف سی اس��تون می گوید در س��طح نرخ فعلی‪ ،‬حدود نیمی‬ ‫از تولید پالتین در افریق��ای جنوبی که ‪۵۲‬درصد از عرضه‬ ‫جهانی را تش��کیل می دهد‪ ،‬س��وداور نیست‪ .‬بهای پالتین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پس از کاهش حدود ‪۱۸‬درصدی در س��ال گذشته میالدی‬ ‫بهب��ود پیدا کرده و از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون حدود‬ ‫‪۴‬درصد رش��د کرده اس��ت‪ .‬این فلز در ‪ ۶‬سال گذشته مازاد‬ ‫عرضه داشته است و امسال نیز به احتمال زیاد مازاد عرضه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬با این حال نرخ ان به نس��بت کمتر است و‬ ‫به نظر می رسد بازار پالتین امسال کم وبیش متعادل است‪.‬‬ ‫ش��رکت فوک��وس اکونومیک��س‪ ،‬م��اه ج��اری عرضه‬ ‫جهانی در س��ال می�لادی ج��اری را ‪۷.۹‬میلی��ون اونس‬ ‫و می��زان تقاض��ا را ح��دود ‪۷.۷‬میلیون اون��س پیش بینی‬ ‫کرد‪ .‬ش��رکت سیبانی اس��تیل واتر که یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنن��دگان پاالدیم و پالتین در جهان اس��ت‪ ،‬در ‪۱۸‬‬ ‫ماه گذش��ته خریدهای معدنی قابل توجهی داشته و برای‬ ‫کاهش هزینه ه��ا و بهبود نتیجه مالی گام برداش��ته و این‬ ‫امر ممکن اس��ت به محدودتر ش��دن عرضه منجر شود‪ .‬بر‬ ‫اس��اس گزارش مارکت واپ‪ ،‬در ای��ن بین تقاضای صنعتی‬ ‫گس��ترده ای برای پالتی��ن وجود دارد ک��ه در بخش های‬ ‫گوناگون از خودروس��ازی تا تولید صفح��ه نمایش ایفون‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬البته اوکانل معتقد اس��ت‪ ،‬نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت پالتین در کنترل االیندگی هوای خودروها‬ ‫به س��رعت جای فلز گران تر پاالدیم را بگیرد زیرا این امر به‬ ‫سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد‪.‬‬ ‫طرح های تعرفه ای ترامپ بار دیگر مسئله ساز شد‬ ‫غوغای تعرفه واردات‪ ،‬این بار برسر اورانیوم‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاضر‬ ‫امریکا نیاز خود‬ ‫را به اورانیوم‬ ‫با واردات از‬ ‫روسیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫قزاقستان‬ ‫و ازبکستان‬ ‫تامین می کند و‬ ‫همچنین ارقام‬ ‫وزارت بازرگانی‬ ‫این کشور نشان‬ ‫می دهد که در‬ ‫سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورشیدی)‬ ‫کانادا و استرالیا‬ ‫منبع تامین‬ ‫بیش از نیمی‬ ‫از اورانیوم‬ ‫مصرفی این‬ ‫کشور بودند‬ ‫چندی پس از تصمی��م ترامپ برای افزایش تعرفه‬ ‫واردات فوالد و الومینیوم به امریکا که س��ر و صدای‬ ‫فراوان��ی در جهان برپا کرد‪ ،‬امری��کا از طرحی دیگر‬ ‫مبنی بر افزای��ش تعرفه واردات اورانیوم گفت‪ .‬هدف‬ ‫این ط��رح‪ ،‬تامین امنیت انرژی اس��ت که در امریکا‬ ‫بیش از خارج از کشور محل دغدغه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬یک س��ال پی��ش در همین‬ ‫روزه��ا بود که خبر امد واش��نگتن در حال بررس��ی‬ ‫پژوهش های جدیدی اس��ت ت��ا دریابد ای��ا واردات‬ ‫اورانی��وم امنی��ت مل��ی ای��االت متح��ده را به خطر‬ ‫می ان��دازد و در صورت تایید این موضوع‪ ،‬تعرفه هایی‬ ‫را علیه واردات اورانیوم وضع کند‪ .‬این خبر در حالی‬ ‫منتشر شد که چند ماه پیش از ان‪ ،‬امریکا تعرفه های‬ ‫واردات الومینی��وم و فوالد را ت��ا ‪ ۲۵‬درصد افزایش‬ ‫داد و گزارشی که وب سایت ماینینگ_تکنولوژی‪۸ ،‬‬ ‫ژوئیه امس��ال (‪ ۱۷‬تیر) منتش��ر کرده‪ ،‬حکایت از ان‬ ‫دارد که ط��رح امریکا مبنی بر محدود کردن واردات‬ ‫اورانی��وم به منظور تامین امنیت داخلی این کش��ور‬ ‫هنوز در دس��ت بررسی اس��ت و این کشور را بر سر‬ ‫دوراهی قرار داده است‪.‬‬ ‫از یک س��و با اعمال تعرفه ها اس��تخراج کنندگان‬ ‫اورانی��وم در داخ��ل امریکا‪ ،‬از کاهش واردات س��ود‬ ‫می برند و از سویی دیگر شرکت های هسته ای هشدار‬ ‫می دهند که با این اتفاق بهای اورانیوم در امریکا باال‬ ‫خواهد رفت و به بروز مشکل برای نیروگاه های اتمی‬ ‫می انجامد که سوخت انها از اورانیوم تامین می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که انرژی هسته ای امریکا در‬ ‫رقابت با منابع دیگ��ری از انرژی همچون انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر قرار دارد‪.‬‬ ‫در واقع اعمال تعرفه ها و گران ش��دن اورانیوم‪ ،‬این‬ ‫منبع سوخت را در مقابل سایر منابع سوخت بیش از‬ ‫پیش تضعیف خواهد کرد‪.‬‬ ‫با این حال ‪ ۲‬شرکت تولیدکننده اورانیوم در امریکا‬ ‫به نام های «انرژی فیواِلز» و «یوار‪-‬انرژی» تاس��یس‬ ‫شدند تا از طرحی که امریکا برای محدودیت واردات‬ ‫اورانیوم داشت‪ ،‬پشتیبانی کنند‪.‬‬ ‫نقطه تمرک��ز این طرح‪ ،‬تامین امنی��ت انرژی بود‬ ‫و این ش��رکت ها باید دس��ت کم ‪ ۲۵‬درصد س��وخت‬ ‫رادیواکتی��و موردنی��از تجهیزات امری��کا را از منابع‬ ‫داخل��ی تامین می کردند تا از نی��از امریکا به واردات‬ ‫اورانی��وم بکاهند و در نهایت ب��ه موفقیت امریکا در‬ ‫افزایش تعرفه واردات منجر شوند‪.‬‬ ‫ام��ا ای��ا امری��کا می توان��د ب��ا ایج��اد محدودیت‬ ‫در واردات‪ ،‬پاس��خگوی تقاض��ای داخل��ی باش��د؟‬ ‫درحال حاض��ر این کش��ور نیاز خود را ب��ه اورانیوم با‬ ‫واردات از روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬قزاقستان و ازبکستان تامین‬ ‫می کند و همچنین ارقام وزارت بازرگانی این کش��ور‬ ‫نش��ان می دهد که در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫از یک سو با اعمال تعرفه ها استخراج کنندگان اورانیوم در داخل‬ ‫امریکا از کاهش واردات سود می برند و از سویی دیگر شرکت های‬ ‫هسته ای هشدار می دهند که با این اتفاق بهای اورانیوم در امریکا‬ ‫باال خواهد رفت و به بروز مشکل برای نیروگاه های اتمی می انجامد‬ ‫که سوخت انها از اورانیوم تامین می شود‬ ‫خورش��یدی) کانادا و اس��ترالیا منبع تامین بیش از‬ ‫نیمی از اورانیوم مصرفی امریکا بودند‪.‬‬ ‫تعرف��ه بر ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلی��ون پوند (بیش از یک هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬ت��ن) اورانیوم وارداتی اعمال می ش��ود و امریکا‬ ‫برای رویاروی��ی با اقتضائات تعرفه طرح ش��ده‪ ،‬باید‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬میلیون پوند (نزدیک به ‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن)‬ ‫اورانیوم در سال تولید کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪،‬‬ ‫این کش��ور فقط یک میلیون پوند (حدود ‪ ۴۵۰‬تن)‬ ‫اورانیوم تولید کرده بود‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬فعاالن این بخش چندان مطمئن‬ ‫نیس��تند که افزایش تعرفه ها تولی��د را تحریک کند‪.‬‬ ‫این فرضی��ه نیز وجود دارد ک��ه افزایش تعرفه ها در‬ ‫صورتی می تواند ب��ازار اورانیوم را در امریکا داغ کند‬ ‫ک��ه س��ایر نقاط جه��ان نتوانند ش��کاف عرضه را پر‬ ‫کنند و حت��ی اگر بهای اورانیوم به ان��دازه کافی در‬ ‫داخل کش��ور افزایش پیدا کند‪ ،‬امریکا فقط می تواند‬ ‫‪۱۰‬درص��د نی��از راکتورهای خود را تا س��ال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۰‬خورشیدی) تامین کند‪.‬‬ ‫گروه طالبان‬ ‫معدن الجورد بدخشان را تصرف کرد‬ ‫مقام های دولتی والیت بدخش��ان در ش��مال ش��رق‬ ‫افغانستان می گویند که گروه طالبان‪ ،‬معدن الجورد این‬ ‫والیت در ولسوالی کران ومنجان را تصرف کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از بی بی س��ی‪ ،‬نیک محمد‬ ‫نظری‪ ،‬س��خنگوی والی بدخشان به بی بی سی گفت که‬ ‫گ��روه طالبان ش��ب ‪ ۲۴‬تیر به ولس��والی کران ومنجان‬ ‫حمله کرد و کنترل معدن الجورد این والیت را به دست‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫نظری اف��زود‪ :‬گروه طالبان حدود ‪ ۲۰‬نفر از نیروهای‬ ‫امنیتی را که مس��ئول محافظت این معدن بودند‪ ،‬اسیر‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫گ��روه طالبان هم از تصرف یک منطقه در ولس��والی‬ ‫کران ومنجان خبر داده است‪.‬‬ ‫معدن الجورد بدخش��ان از ش��هرت جهانی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪ ،‬ی��ک پژوه��ش نهاد‬ ‫بین الملل��ی گلوبال ویتنس نش��ان می داد ک��ه درامد‬ ‫گروه های مس��لح از جمله طالب��ان از این معدن برابر با‬ ‫کل درامد افغانستان از بخش معادن این کشور است‪.‬‬ ‫بر اس��اس یافته های این نهاد‪ ،‬رقابت گروه های مسلح‬ ‫بر سر کنترل معادن‪ ،‬پای طالبان را به بدخشان کشانده‬ ‫و این گروه به بزرگ ترین سهامدار معدن الجورد در این‬ ‫والیت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اس��تفن کارت��ر از نویس��ندگان این پژوه��ش در ان‬ ‫زمان به بی بی س��ی گفت��ه بود که حاال پس از تس��لط‬ ‫طالبان بر ولس��والی یمگان بدخشان‪ ،‬س��هم این گروه‬ ‫از درام��د الج��ورد کران ومنجان به ‪ ۵۰‬درصد رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن پژوهش امده بود که رقابت مافیای اقتصادی‬ ‫بر سر کنترل معادن بدخش��ان‪ ،‬ائتالفی ناهمگون را به‬ ‫وج��ود اورده و در مواردی طالب��ان‪ ،‬فرماندهان محلی‬ ‫حزب جمعیت اس�لامی و برخی از مقامات ارشد دولتی‬ ‫را در یک صف قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا افزایش تعرفه های اورانیوم الزامی‬ ‫است؟‬ ‫ب��ا پیش بین��ی چنی��ن چالش هایی ج��ای تعجب‬ ‫نیس��ت این پرس��ش مطرح ش��ود که مزای��ای این‬ ‫طرح چیس��ت؟ هر چن��د ارائه کنندگان این طرح ان‬ ‫را الزامی می دانند‪ .‬کورتیس مور‪ ،‬کارش��ناس توسعه‬ ‫بازار س��وخت در امریکا در ای��ن باره می گوید‪ :‬اعمال‬ ‫محدودی��ت ب��ر واردات اورانیوم ب��رای امنیت ملی و‬ ‫امنیت انرژی امریکا بسیار مهم است‪.‬‬ ‫م��ا بر ای��ن باوریم که امریکا ب��ه بقای یک صنعت‬ ‫س��وخت هس��ته ای ماندگار نی��از دارد و با توس��عه‬ ‫اس��تخراج اورانی��وم می تواند اطمین��ان یابد صنعتی‬ ‫در اختیار دارد که می تواند پاس��خگوی نیاز کشور به‬ ‫سوخت و مواد هسته ای باشد‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬ب��ا این حد از نیاز‪ ،‬امریکا یک س��وم‬ ‫س��وخت هس��ته ای خود را از رقیبان ژئوپلتیک خود‬ ‫مانن��د روس��یه تامی��ن می کن��د‪ .‬چنین وابس��تگی‬ ‫می توان��د منابع تامین انرژی و تامین نیازهای نظامی‬ ‫کش��ور را در معرض اس��یب قرار دهد چون اورانیوم‬ ‫عالوه بر بخش انرژی در صنایعی مانند ساخت سالح‪،‬‬ ‫زیردریایی و هواپیما هم استفاده می شود‪ .‬مور ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬البته می توان ش��ماری از کشورها را از این‬ ‫تعرفه ها مس��تثنا کرد‪ ،‬برای نمونه کانادا و استرالیا را‪.‬‬ ‫با این حال به دلیل طبیع��ت ناپایدار صنعت جهانی‬ ‫اورانیوم هیچ ضمانتی وجود ندارد که حتی بازارهای‬ ‫دوست نیز بتوانند به طور مستمر حجم پایداری را به‬ ‫امریکا عرضه کنند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬روس��یه درحال حاضر حدود ‪ ۷‬درصد‬ ‫ش��بکه برق امری��کا را در کنت��رل دارد؛ رقمی که به‬ ‫نظر می رس��د در چند س��ال اینده افزایش هم پیدا‬ ‫کند‪ .‬این در حالی اس��ت که اس��تخراج اورانیوم در‬ ‫امریکا و کشورهای ش��ریکش مانند استرالیا و کانادا‬ ‫در ح��ال کاهش اس��ت‪ .‬در واقع تولی��د اورانیوم در‬ ‫سراس��ر جهان رو به کساد اس��ت و پیش بینی توقف‬ ‫معدن ِرنجِ ر در استرالیا در جایگاه یکی از بزرگ ترین‬ ‫معادن اورانیوم جهان تا ‪ ۲‬سال اینده‪ ،‬گواهی بر این‬ ‫اتفاق اس��ت‪ .‬کریس گادومسکی‪ ،‬تحلیلگر بلومبرگ‬ ‫نی��ز می گوید‪ :‬بیش��تر افراد فعال در بخ��ش اورانیوم‬ ‫امریکا ب��ر این باورند که اعم��ال تعرفه ها بر واردات‪،‬‬ ‫فعالی��ت صنعت هس��ته ای را بهره مند نخواهد کرد و‬ ‫تنها به سود شمار کمی از معدنکاران این بخش تمام‬ ‫خواهد شد‪ .‬رشته افزایش تعرفه های واردات اورانیوم‬ ‫به امریکا تا همین جا کش��یده ش��ده است‪ .‬تا پایان‬ ‫دوران ریاس��ت جمهوری ترامپ حدود یک س��ال و‬ ‫نیم مانده‪ ،‬هر چند او مجاز است در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی)‬ ‫هم شرکت کند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫پلیس و نیروی نظامی پرو در یک عملیات مشترک بر معدنکاران غیرقانونی غلبه کردند‪ .‬این عملیات‪ ۱۹ ،‬فوریه ‪ ۳۰( ۲۰۱۹‬بهمن ‪ )۱۳۹۷‬در‬ ‫عکاس‪ :‬کریس بورونکِ ل‪ /‬منبع‪ :‬خبرگزاری فرانسه‬ ‫ ‬ ‫جنگل های امازون و منطقه ای در جنوب شرقی پرو انجام شد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫مرغ گران تر‬ ‫از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬تومان نخرید‬ ‫صنعت ماینینگ و عبور‬ ‫از لبه تیغ منافع ملی‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫چالش های‬ ‫صنعت دارو‬ ‫در کشور‬ ‫راه مفسدان دارویی بسته می شود‬ ‫هاله حامدی فر‪ /‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از اپلیکیشن «پرونده الکترونیک‬ ‫سالمت»‬ ‫به تازگی در حاشیه نمایشگاه الکامپ‪ ،‬نسخه موبایلی‬ ‫اپلیکیشن پرونده الکترونیکی سالمت رونمایی شد‪ .‬‬ ‫انطور که به نظر می رس��د با این اتفاق مهم راه فساد‬ ‫در ح��وزه دارو بس��ته خواهد ش��د و مفس��دان دارویی‬ ‫نمی توانند در فضایی غیرش��فاف و ناس��الم در تامین و‬ ‫توزیع دارو خللی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫به گفته رئیس مرکز مدیریت امار و فناوری اطالعات‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی با رونمایی‬ ‫از اپلیکیش��ن پرونده الکترونیک سالمت‪ ،‬امکان ردیابی‬ ‫مسیر توزیع دارو فراهم می شود‪ .‬حمیدرضا صفی خانی‬ ‫در ایین رونمایی از نس��خه موبایلی اپلیکیش��ن پرونده‬ ‫الکترونیک��ی س�لامت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پرون��ده الکترونیک‬ ‫س�لامت درگاهی اس��ت که م��ردم می توانن��د با ثبت‬ ‫اطالعات در ان از سطوح گوناگون خدمات بهداشتی و‬ ‫درمانی برخوردار ش��وند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اطالعات‬ ‫در پرونده الکترونیک س�لامت به ط��ور کامل محرمانه‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اطالعات س�لامت مردم تنه��ا در اختیار‬ ‫پزش��کان قرار می گیرد و برای سایر افراد قابل دسترس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫صفی خان��ی اضافه کرد‪ :‬پرونده الکترونیک س�لامت‬ ‫زمینه س��از برقراری عدالت در حوزه سالمت بین مردم‬ ‫در اقش��ار گوناگون اس��ت‪ .‬رئیس مرکز مدیریت امار و‬ ‫فن��اوری اطالعات وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش‬ ‫پزش��کی با تاکید ب��ر اینکه در نس��خه های بعدی انواع‬ ‫کندینگ نسخه نویس��ی ب��رای صندوق ه��ای بیمه گر‪،‬‬ ‫داروخانه ها و در نهایت مطب های خصوصی اجرا خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬تمام داروها با کد مورد نظر در سامانه ثبت‬ ‫می شوند و ما می توانیم از میزان مصرف دارو و اینکه دارو‬ ‫برای چه کس��ی و به چه میزان تجویز شده اگاه شویم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با استفاده از این سرویس‪ ،‬سازمان‬ ‫غذا و دارو مسیر توزیع دارو تا رسیدن به مصرف کننده‬ ‫را رهگی��ری می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اج��رای طرح ردیابی‬ ‫و ارس��ال دارو از طری��ق س��ازمان غ��ذا و دارو کنترل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمب�ود اساس�ی در دارو و تجهی�زات‬ ‫پزشکی نداریم‬ ‫می ش��ود جلوگیری کرده ایم اما ب��ا وجود این ‪ ،‬برخی از‬ ‫همکاران ما این اقالم را در نسخه بیماران می اورند‪.‬‬ ‫نمکی افزود‪ :‬هنگامی که پزشک نسخه ای را می نویسد‬ ‫بیم��اران به دنبال تهیه ان می رون��د‪ ،‬اما به دلیل اینکه‬ ‫برخی از داروها در بازار نیست بیمار فکر می کند کمبود‬ ‫دارو در ب��ازار وجود دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫در کش��ور کمبود اساس��ی در دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی درباره اینکه‬ ‫تعدادی از پزشکان عنوان می کنند نمونه داخلی برخی‬ ‫از داروها حساسیت زاس��ت یا اینک��ه تاثیری را که باید ‪،‬‬ ‫ندارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬مطرح ش��دن چنین مواردی از س��وی‬ ‫بعضی از هم��کاران ما بی انصافی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫درست است که در تولید برخی از داروها هنوز خودکفا‬ ‫نش��ده ایم و انها را وارد می کنی��م اما در حوزه داروهای‬ ‫اساس��ی چه وارداتی و چه تولی��د داخلی با وجود همه‬ ‫فشارها و تحریم ها مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حذف شود‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫با بیان اینکه هم در تولید و هم در واردات با مشکالتی‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در برخی اقالم دارویی در‬ ‫بازار کمبود هس��ت که در گذش��ته هم بوده و موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت اما برای تامین داروی ساخته ش��ده و‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز ش��رکت های تولید داخل در بخش‬ ‫تامی��ن ارز و همچنین نقل و انتقال های ارز مش��کالتی‬ ‫وجود دارد که تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬محم��ود نجفی ع��رب در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با تاکی��د بر اینکه در کل حوزه کارشناس��ی‬ ‫دارو ب��ا مکانیس��م تزری��ق ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به بخش‬ ‫دارو‪ ،‬ان ه��م فق��ط ب��رای بخش��ی خ��اص‪ ،‬مواف��ق‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬ب��رای داروی ساخته ش��ده ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اختص��اص می یاب��د و وارد می ش��ود‬ ‫ام��ا فقط بخش��ی از تولی��د داخ��ل ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ریسک صادرات به عراق و افغانستان کاهش می یابد‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ایران با‬ ‫تاکید بر حمایت از صادرکنندگان گفت‪ :‬در راستای‬ ‫کاهش ریسک تجاری و سیاسی صادرکنندگان به‬ ‫عراق و افغانستان این صندوق دفاتر خود را در این‬ ‫دو کش��ور به زودی راه اندازی می کند‪.‬افروز بهرامی‬ ‫در گفت وگو با فارس با بیان اینکه عملکرد صندوق‬ ‫ص��ادرات ای��ران در ‪ ۳‬ما ه اغاز امس��ال نس��بت به‬ ‫مدت مشابه س��ال گذشته ‪۱۰۳‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صندوق ضمانت صادرات تالش‬ ‫کرده تا در ش��رایط تحریم خدم��ات متنوع تری را‬ ‫ب��ه صادرکنن��دگان ارائه دهد ب ه ط��وری به حوزه‬ ‫بازار سرمایه هم وارد ش��ده ایم و برای تامین مالی‬ ‫صادرات اقدام ه��ای موثری انجام می دهیم‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه دفتر این صندوق تا دو هفته اینده در‬ ‫عراق گش��ایش می یابد و بعد از ان دفتر افغانستان‬ ‫راه اندازی خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ورود صندوق‬ ‫ضمانت ص��ادرات ایران به بازار س��رمایه در حوزه‬ ‫تامین منابع مالی و س��رمایه در گردش بنگاه های‬ ‫صادراتی برای نخس��تین بار در کشور افتاده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمانت ص��ادرات ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ه طور قطع تاس��یس دفاتر صندوق ضمانت‬ ‫صادرات در بازارهایی مانند عراق و افغانس��تان در‬ ‫افزایش صادرات غیرنفتی موثر اس��ت چراکه یکی‬ ‫از مش��کالت صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان‬ ‫خدمات فنی و مهندسی ریسک تجاری و سیاسی‬ ‫ص��ادرات بوده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ب��رای کاهش این‬ ‫ریس��ک ها صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات ای��ران با‬ ‫اعتبارسنجی شعبه های خود را در کشورهای عراق‬ ‫و افغانستان ایجاد می کند که به یقین اثر مفید ان‬ ‫اشکار می شود‪.‬‬ ‫س��عید عباس��پور با صدور حکمی از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ت به س��مت مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات منصوب‬ ‫تجار ‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬در این حکم امده اس��ت‪« :‬با عنایت به تعهد‪،‬‬ ‫تخصص و شایس��تگی جنابعالی و بنا بر پیش��نهاد قائم مقام وزیر در‬ ‫امور بازرگانی‪ ،‬به موجب این حکم به س��مت مدیر کل دفتر مقررات‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مواد اولیه تولید ارز دولتی می گیرد اما‬ ‫س��ایر اجزا و اقالم برای بسته بندی و‪ ...‬باید در بازار ازاد‬ ‫تهیه شود که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ان تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئی��س کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬با اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به داروی‬ ‫خارجی به نوعی به واردات یارانه می دهیم که این روش‬ ‫از پایه اشتباه است‪ ،‬ضمن اینکه از سوی دیگر با قاچاق‬ ‫خروجی اندکی از دارو روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫نجفی عرب گف��ت‪ :‬عالوه بر اینها‪ ،‬مش��کل اصلی این‬ ‫اس��ت ک��ه وقت��ی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی عرضه می ش��ود‪،‬‬ ‫نظارت ها باید بیش��تر ش��ود و رصدها ب��ه طور کامل و‬ ‫پیوس��ته باش��د که خود این موضوع مشکالتی را ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را تخصیص دادند و بعد هم‬ ‫به دنبال این هس��تند که چه کسی از رانت بهره می برد‬ ‫و سوءاس��تفاده می کن د در حالی ک��ه باید به طور کلی‬ ‫این ارز را حذف کنیم تا ش��اهد اس��یب های بعد از ان‬ ‫هم نباشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در اتاق بازرگان��ی نیز همگی معتقد‬ ‫هستیم این ارز به سود کشور نیست و تا انجا که اطالع‬ ‫دارم ات��اق بیانیه ای را در این باره در روز یکش��نبه‪۳۰ ،‬‬ ‫تیر منتشر خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نکته جالب اینجاس��ت که در داروهایی که‬ ‫فناوری پیش��رفته تری داریم( مانن��د داروهای بایوتک و‬ ‫نان��و) ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تخصی��ص نمی یابد و در واقع‬ ‫هرچ��ه فناوری پیش��رفته تر می ش��ود از یارانه کمتری‬ ‫بهره می برد که متاس��فانه این مهم مفهوم نیس��ت و با‬ ‫اس��تراتژی کش��ور همخوانی ندارد‪ .‬برای ما سوال است‬ ‫ک��ه چه اصراری بر این امر وجود دارد و چرا ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی حذف نمی ش��ود که بخواهد رانت و فساد ایجاد‬ ‫کند و هر روز خبر یک سوءاستفاده را بشنویم‪.‬‬ ‫نجفی عرب اظهار کرد‪ :‬دولت مابه التفاوت این نرخ را‬ ‫می تواند به بیمه ها پرداخت کند که مردم دچار مشکل‬ ‫نش��وند‪ .‬درحال حاضر ‪ ۹۵‬درصد مردم بیمه هستند که‬ ‫می توان به طور طبیعی مابه التفاوت را به بیمه ها عرضه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت دسترس�ی لحظه ای به موجودی‬ ‫شرکت های پخش دارو‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در حالی از قاچاق خروجی گفت که به نظر می رس��د با‬ ‫توجه به بروز پدیده قاچاق معکوس به دنبال اختصاص‬ ‫ارز دولت��ی برای تامین مواد اولی��ه و داروهای وارداتی‪،‬‬ ‫باید نظ��ارت دقیق و هوش��مندانه بر توزی��ع داروها از‬ ‫س��وی معاونت های غذا و دارو در سراس��ر کشور اعمال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در همین ب��اره سرپرس��ت اداره کل دارو و مواد تحت‬ ‫کنترل س��ازمان غذا و دارو‪ ،‬بر لزوم شفاف سازی مراحل‬ ‫توزی��ع دارو از طری��ق ایجاد یک نرم اف��زار جامع تاکید‬ ‫کرد‪ .‬غالمحس��ین مهرعلیان گفت‪ :‬ای��ن امکان باید به‬ ‫گونه ای فراهم ش��ود ت��ا متولیان و ناظ��ران حوزه دارو‬ ‫در معاونت های غذا و داروی سراس��ر کش��ور بتوانند به‬ ‫موج��ودی لحظه ای تمامی ش��رکت های پخش دارویی‬ ‫دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وی با اش��اره به سیاس��ت های جدید‬ ‫س��ازمان غ��ذا و دارو در تامین و توزی��ع عادالنه دارو‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توج��ه به وجود متخصصان و اس��تادان‬ ‫توانمن��د در ح��وزه داروس��ازی‪ ،‬بس��یاری از داروها را‬ ‫می ت��وان با کیفیت مطل��وب در داخل تولید و کش��ور‬ ‫را نس��بت ب��ه تهدی��د تحریم ه��ای ناجوانمردانه بیمه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان‬ ‫غ��ذا و دارو با تاکید بر لزوم ایجاد ی��ک نرم افزار جامع‬ ‫برای نشان دادن ش��فاف تمامی فرایندهای توزیع دارو‬ ‫به دلیل گستردگی و حجم باالی توزیع دارو در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این امکان باید به گونه ای فراهم ش��ود تا متولیان‬ ‫و ناظران حوزه دارو در معاونت های غذا و داروی سراسر‬ ‫کش��ور بتوانند به موجودی لحظه ای تمامی شرکت های‬ ‫پخ��ش دارویی دسترس��ی داش��ته باش��ند و مش��کل‬ ‫کمبوده��ای داروی��ی در کمترین زم��ان را رفع کنند‪.‬‬ ‫در این صورت‪ ،‬متوس��ط زمان دس��تیابی مردم به دارو‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫حمیدرضا صفی خانی‬ ‫محمود نجفی عرب‬ ‫غالمحسین مهرعلیان‬ ‫راهکار حفظ بازار کاالهای صادراتی‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت معتقد اس��ت برای انکه بازار کاالهای‬ ‫صادرات��ی ای��ران حفظ ش��ود‪ ،‬ورود ب��ه عرصه هایی همچون خری��د برندهای‬ ‫خارج��ی که از کاالهای ایرانی اس��تفاده می کنند‪ ،‬راه��کاری مهم و قابل تامل‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدرضا مودودی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬ایران در صادرات‬ ‫برخی کاالها از مزیت نسبی و منابع قابل توجهی برخوردار است‪ .‬برای مثال‪ ،‬ما‬ ‫در عرصه نفت و گاز و کاالهای حاصل از انها همچون صنعت پتروش��یمی‪ ،‬یک‬ ‫مزیت مهم و قابل اتکا داریم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬برایندی که از مشتریان پتروشیمی‬ ‫ن از محبوبیت کاالهای ما در این بخش‬ ‫ایران ب ه دست می اید‪ ،‬مثبت است و نشا ‬ ‫دارد‪ .‬وی با بیان اینکه برای تضمین شدن بازار کاالهای مزیت دار باید شیوه های‬ ‫تجاری گوناگون اجرایی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای توس��عه صادرات پتروشیمی از یک‬ ‫سو‪ ،‬باید زنجیره تولید کاالیی گسترش پیدا کند که این مسئله در سیاست های‬ ‫صنعتی کالن کشور تعریف می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬باید سیاست های تجاری‬ ‫به س��مت افزایش نفوذ کاالهای ایرانی حرکت کند‪ .‬سرپرس��ت سازمان توسعه‬ ‫تجارت در توضیح این رویکرد تصریح کرد‪ :‬امروز بس��یاری از کشورهای جهان‬ ‫برای انکه صادرات خود را تضمین کنند‪ ،‬به س��راغ خرید برندها و کارخانه هایی‬ ‫مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات باز هم تغییر کرد‬ ‫صادرات و واردات منصوب می ش��وید تا در راس��تای سیاس��ت های‬ ‫دولت تدبیر و امید با توکل به خداوند متعال و تالش مجدانه‪ ،‬مدیریت‬ ‫جه��ادی‪ ،‬اتخاذ تصمیمات ش��جاعانه و خردمندان��ه و فعالیت های‬ ‫بی ش��ائبه نسبت به اجرای ماموریت های خطیر و مورد انتظار وزارت‬ ‫متبوع به ویژه ارتقا و ثبات سیاس��ت گذاری در حوزه تجارت خارجی‬ ‫سعید نمکی‬ ‫می روند که اصلی ترین مش��تری محصوالت شان هس��تند‪ .‬با این اتفاق هدایت‬ ‫کارخانه ای که مش��تری صادراتی ان کش��ور اس��ت‪ ،‬در اختیار خودش��ان قرار‬ ‫می گیرد و صادرات تضمین خواهد شد‪ .‬ما اگر بتوانیم تنها در حوزه پتروشیمی‬ ‫ع یک برد‬ ‫و با مش��تریان منطقه ای چنین سیاس��تی را پیش ببریم‪ ،‬به طور قط ‬ ‫اقتصادی مهم خواهیم داش��ت‪ .‬مودودی با بیان اینکه سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫داخلی نمی تواند بدون توجه به ش��رایط منطقه ای و جهانی اتخاذ شود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬حفظ کیفیت و ارائه محصوالتی که نیاز روز بازار است‪ ،‬موضوعی مهم است‬ ‫که در حفظ بازارهای صادراتی بیشترین اهمیت را دارد‪ .‬جد ا از ان اتفاق هایی که‬ ‫داخل کش��ور صادرکننده می افتد نیز بر بازار صادراتی تاثیر مستقیم می گذارد‪.‬‬ ‫هرچه ثب��ات اقتصادی و قیمتی حفظ ش��ود‪ ،‬میزان اعتم��اد مصرف کننده به‬ ‫کاالهای صادراتی افزایش خواهد یافت‪ .‬وی گفت‪ :‬بسیاری از کشورهای جهان‬ ‫برای حفظ توان صادراتی خود بر وابس��تگی های متقابل تاکید می کنند‪ .‬اینکه‬ ‫کش��وری برای بلندمدت روی محصوالت ما حس��اب کند و در ازای ان بخشی‬ ‫از نیازه��ای وارداتی ما را نیز تضمین کند‪ ،‬به طور قطع اتفاقی مثبت در مس��یر‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی خواهد بود‪.‬‬ ‫و تدوی��ن و اجرای مقررات این ح��وزه اهتمام و اقدام کنید‪ .‬مدیریت‬ ‫واردات با هدف استفاده از ظرفیت های عظیم کشور‪ ،‬تسهیل شرایط‬ ‫تجارت خارجی‪ ،‬پیش بینی پذیرشدن و شفاف سازی ضابطه گذاری‬ ‫در تج��ارت خارجی‪ ،‬شفاف س��ازی و تس��هیل فرایندهای مرتبط با‬ ‫کارت بازرگانی و ثبت سفارش‪ ،‬تعامل با تشکل های بخش خصوصی‬ ‫از جمله اتاق بازرگانی ایران و انجمن ها و تشکل های تخصصی برای‬ ‫اس��تفاده موثر از ظرفیت های بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تعامل‬ ‫با معاونت ها‪ ،‬س��ازمان های تابع و مجموعه های وابسته مورد انتظار‬ ‫است‪ ».‬پیش از این‪ ،‬سید مهدی نیازی از ‪۲۱‬دی سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۶‬ماه در این سمت مشغول به فعالیت بود‪.‬‬ ‫بزرگ ترین مش��کلی که در صنع��ت دارو وجود‬ ‫دارد بحث قیمت گذاری اس��ت‪ .‬مس��ئوالن وزارت‬ ‫بهداش��ت اعالم می کنند چون ب��ه دارو ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی اختصاص پیدا می کن��د‪ ،‬قیمت گذاری ها‬ ‫انجام می ش��ود و نرخ نباید افزایش یابد در صورتی‬ ‫که این موضوع فقط درباره داروهای وارداتی صدق‬ ‫می کند زیرا تمام هزینه های ان با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫پرداخت می ش��ود و نباید نرخ ان افزایش داش��ته‬ ‫باش��د ام ا ما در داروه��ای تولید داخل حداکثر تنها‬ ‫مواد اولیه را وارد می کنیم و ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ان‬ ‫اختصاص می یابد‪ .‬این در حالی است که نهاده های‬ ‫زی��ادی در تولی��د دارو داریم که به هیچ کدام از انها‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اختصاص پیدا نمی کند و فعاالن‬ ‫صنعت دارو یا با ارز نیمایی یا با ارز ازاد این نهاده های‬ ‫داروی��ی را تهیه می کنن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫بحث قیمت گذاری های وزارت بهداش��ت و فشار بر‬ ‫صنع��ت دارو که اجازه افزایش ن��رخ را نمی دهند‪،‬‬ ‫مشکالت بسیاری را برای تولیدکنندگان داخلی به‬ ‫وجود اورده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬موضوع اختصاص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی چال��ش دیگر صنع��ت دارو و به‬ ‫ص��ورت کلی اقتصاد کش��ور به ش��مار می اید‪ .‬ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی چون ارز یارانه ای اس��ت و به هر حال‬ ‫اس��تفاده کنندگان از این یارانه در مظان اتهام قرار‬ ‫دارند و همیشه تحت نظارت های گوناگون هستند‬ ‫و برای دریافت این ارز هم بروکراس��ی های طوالنی‬ ‫طی می ش��ود و افراد درگیر این فرایند می ش��وند‪.‬‬ ‫ حاضر تحریم ه��ا هم کار را پیچیده تر کرده‬ ‫درحال ‬ ‫اس��ت چرا که زمان زیادی از صاحبان صنعت برای‬ ‫ثب��ت س��فارش و‪ ...‬گرفته می ش��ود‪ .‬باتوجه به این‬ ‫ش��رایط و برای شفاف س��ازی های بیشتر اقتصاد‪،‬‬ ‫پیش��نهاد م��ا ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان به صورت‬ ‫مس��تقیم در بخ��ش دارو و اختص��اص ان به مردم‬ ‫از طریق پوش��ش های بیمه ای است‪ .‬اکنون دولت‬ ‫یاران��ه ای برای دارو می پ��ردازد و در صورت حذف‬ ‫اختص��اص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ب��ه دارو‪ ،‬این یارانه‬ ‫را می ت��وان از طری��ق کانال های بیم��ه ای به بیمار‬ ‫ی بیماران‬ ‫اختص��اص داد ک��ه در نهایت‪ ،‬پرداخت�� ‬ ‫بیش��تر نش��ود‪ ،‬یعنی نرخ دارو افزایش پیدا کند و‬ ‫واقعی شود اما به بیماران فشار جدیدی وارد نشود‪.‬‬ ‫اگر برنامه ریزی ش��ود‪ ،‬امکان اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی در بخش دارو وجود دارد زیرا بعد از اجرای‬ ‫ط��رح تحول س�لامت و بیمه س�لامت ایرانیان در‬ ‫عمل ‪ ،‬تمام مردم کش��ور زیر پوش��ش های بیمه ای‬ ‫قرار گرفتند و این امکان فراهم اس��ت که مدیریت‬ ‫یارانه های بیمه از طریق بیمه ها انجام ش��ود‪ ،‬البته‬ ‫نگرانی هایی هم در ان ش��رایط به وجود خواهد امد‬ ‫اینکه برای مث��ال‪ ،‬دوباره اجازه افزایش قیمت ها را‬ ‫ندهن��د یا اینکه قیمت گ��ذاری باقی بماند و‪ ...‬اما به‬ ‫ص��ورت کلی اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به صالح‬ ‫کش��ور نیس��ت و اگ��ر مدیریت درس��تی در کانال‬ ‫بیمه ای ایجاد ش��ود‪ ،‬س��رانجام اختصاص یارانه از‬ ‫طریق بیمه ها راهکار بهتری خواهد بود‪.‬‬ ‫تکلیف مشورت‬ ‫لعیا جنیدی‪ ،‬مع��اون حقوقی رئیس جمهوری‬ ‫با ابالغ بخش��نامه ای به وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها‪،‬‬ ‫موسسه ها و شرکت های دولتی‪ ،‬نهادهای انقالب‬ ‫اس�لامی و استانداری های سراس��ر کشور از انها‬ ‫خواسته اس��ت در تدوین یا اصالح بخشنامه ها و‬ ‫رویه های کسب وکار با اتاق بازرگانی و تشکل های‬ ‫کارفرمایی و کارگری مش��ورت کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایت خبری اتاق بازرگانی تهران این در حالی‬ ‫است که نمایندگان بخش خصوصی مدت هاست‬ ‫دربار ه اجر ا نشدن مواد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬قانون بهبود مستمر‬ ‫بو کار گالیه مند و منتقد هس��تند‪.‬‬ ‫محیط کس�� ‬ ‫اکن��ون نیز معاونت حقوق��ی رئیس جمهوری در‬ ‫بخش��نامه ای‪ ،‬همه نهادها و س��ازمان ها را مکلف‬ ‫به اجرای این قانون ک��رده و دو تضمین نیز برای‬ ‫اجرای این قانون دیده است‪ .‬این بخشنامه تمامی‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬موسسه ها و شرکت های‬ ‫دولتی‪ ،‬نهادهای انقالب اسالمی و استانداری های‬ ‫سراسر کشور را مورد خطاب قرار داده که در ‪ ۳‬بند‬ ‫تدوین و با امضای لعیا جنیدی ابالغ ش��ده است‪.‬‬ ‫در این بخشنامه امده است‪« :‬در اجرای مواد (‪)۲‬‬ ‫و (‪ )۳‬قان��ون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار‬ ‫مص��وب ‪ ۱۳۹۰‬مبنی بر ل��زوم بهره گیری از نظر‬ ‫تش��کل های اقتصادی غیردولتی مانند اتاق های‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی ایران‪،‬‬ ‫تعاون ایران و تش��کل های کارفرمایی و کارگری‪،‬‬ ‫تمام��ی نهاد های اجرای��ی تکالیف��ی را بر عهده‬ ‫دارند‪ ».‬همچنین در بند نخس��ت این بخش��نامه‬ ‫توجه به دیدگاه های اتاق و تش��کل ها مورد تاکید‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬س��عید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و ام��وزش پزش��کی درب��اره اینکه گفته می ش��ود این‬ ‫روزها‪ ،‬دارو در بازار کم اس��ت و مردم برای تهیه برخی‬ ‫اقالم دارویی با مش��کالتی روبه رو هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫داروهایی که امروز مطرح می ش��ود در بازار کم اس��ت‪،‬‬ ‫خوشبختانه داروهای اساسی نیستند و بسیار محدود و‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬قلم اس��ت‪ .‬وی در گفت وگو با ایلنا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از واردات داروهایی که مش��ابه ان در کشور تولید‬ ‫پرونده الکترونیک س�لامت درگاهی اس��ت که م��ردم می توانند با‬ ‫ثبت اطالعات در ان از س��طوح گوناگون خدمات بهداش��تی و درمانی‬ ‫برخوردار شوند‬ ‫یادداشت‬ ‫امکان ردیابی مسیر توزیع دارو فراهم شد‬ ‫ در حالی خبرهایی مبنی ب��ر کمبود برخی داروها در‬ ‫ب��ازار به گوش می رس��د ک��ه وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی به تازگی تاکید کرده است اقالم دارویی‬ ‫که مطرح می ش��ود در بازار نیس��تند‪ ،‬بس��یار محدود و‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬قلم است‪.‬‬ ‫ای��ن کمب��ود برخی اق�لام دارویی هرچن��د به دلیل‬ ‫تحریم ها و مشکالت نقل و انتقال پول است و نمی توان‬ ‫منکر ان ش��د اما مش��کل حاد و اساسی را ایجاد نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬کارشناس��ان مهم ترین مشکل‬ ‫کنون��ی در بخش دارو را اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫کل واردات و بخش��ی از تولید می دانند و می گویند‪ :‬هم ‬ ‫قاچ��اق خروجی دارو و هم مش��کالتی در توزیع دارو و‬ ‫ایجاد رانت در بخش داروهای وارداتی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چرا همه ناگهان‬ ‫پیر شدند؟‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت و گوی‬ ‫نرگس حافظی‪ :‬مدتی است در کشور شاهد اقبال گسترده‬ ‫مردم و س��ازمان ها به عرصه ماینینگ هستیم‪ .‬نرخ پایین برق‬ ‫در کش��ور به ویژه در حوزه هایی مانند کش��اورزی و اموزش و‬ ‫همچنی��ن هزینه های راه اندازی‪ ،‬نگهداری و پش��تیبانی ریالی‬ ‫ان‪ ،‬س��بب ش��ده رمزارزها به عنوان کس��ب وکاری ب��ا درامد‬ ‫دالری مطل��وب‪ ،‬م��ورد توجه ق��رار گیرد‪ .‬البت��ه در همین جا‬ ‫تاکید می ش��ود‪ ،‬بکارگیری برق کش��اورزی و اموزشی در این‬ ‫صنعت ش��رعا حرام و از جنبه اخالقی با توجه به یارانه ای که‬ ‫دولت برای این مش��ترکان پرداخت می کند‪ ،‬تصرف غیرمجاز‬ ‫به بیت المال به ش��مار می رود و الزم است حاکمیت‪ ،‬با نظارت‬ ‫دقی��ق و کامل‪ ،‬مانع رش��د ای��ن نوع کس��ب وکارهای حرام و‬ ‫غیرمجاز ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬درباره ان��رژی برق – که دغدغه‬ ‫اصلی صنعت ماینینگ اس��ت‪ -‬مصداق های دیگری هم وجود‬ ‫دارد ک��ه می تواند به طور مجاز و قانون��ی در صنعت ماینینگ‬ ‫به کار گرفته ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برق صنعتی یا تولید مازاد‬ ‫نیروگاه های برق را می توان در این صنعت به کار گرفت و برای‬ ‫کش��ور‪ ،‬ارزش اقتص��ادی ایجاد کرد‪ .‬اما چگون��ه؟ برای یافتن‬ ‫پاس��خ این پرس��ش با حبیب اهلل اصغری‪ ،‬ریاست پژوهشکده‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان‬ ‫جهاد دانش��گاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت وگو‬ ‫کرده ایم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €رویکرد اقتصادی حاکم بر رمزارزها چگونه است؟‪.‬‬ ‫رویک��رد اقتصادی حاکم بر رمزارزها را از نگاه مردمی و ملی‬ ‫به دو شکل می توان متصور شد‪ :‬در اینجا نخست خریدوفروش‬ ‫رمزارزها در بازار ها و صرافی ها مطرح می شود‪.‬‬ ‫برخ��ی از م��ردم‪ ،‬رمزارزه��ا را به عنوان یک س��هم یا کاال‬ ‫خریداری و از نوسان های بهای ان استفاده می کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬نرخ بیت کوین از اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬تا تیر ‪ ،۱۳۹۸‬از ‪۳۶۰۰‬‬ ‫دالر به حدود ‪ ۱2۰۰۰‬دالر رسیده و ارزش بیت کوین در طول‬ ‫‪ ۴‬ماه بیش از ‪ ۳‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬ضمن انک��ه پیش بینی ها‬ ‫حاکی از روند صعودی ارزش بیت کوین اس��ت و انتظار می رود‬ ‫این رشد همچنان ادامه یابد‪ .‬بدیهی است چنین نوسانی برای‬ ‫بس��یاری از مردم در کش��ورهای گوناگون انگیزه خرید ایجاد‬ ‫می کن��د و این تقاضای جهان��ی بر نرخ ان می افزای��د‪ .‬اما ایا‬ ‫بیت کوین برای کشور ما ارزش افرین است؟‬ ‫مشابه اتفاقی که برای بیت کوین افتاد را در معامالت بورس‬ ‫نیز شاهد هستیم‪ .‬برخی از سهام به دالیل بنیادی و گوناگونی‬ ‫رش��د کرده و س��هامداران خ��ود را از س��ودهای قابل توجهی‬ ‫بهره مند می کنن��د‪ .‬اصطالح «نوس��ان گیری» در علم بورس‪،‬‬ ‫کامال توصیف شده است و نمونه عینی دارد‪ .‬اصوال رونق بورس‬ ‫و معامالت ان در همین سودها و به ویژه سودهای به اصطالح‬ ‫ش��ارپی نهفته است‪ .‬اما یک جنبه بسیار مهم در دنیای بورس‬ ‫وجود دارد که در بیت کوین مش��اهده نمی ش��ود‪ .‬رونق سهام ‬ ‫ش��رکت های بورسی برای س��هامداران انها بازدهی مالی دارد‬ ‫و به موازات س��هامداران‪ ،‬ش��رکت ها و واحد های تولیدی نیز‬ ‫از این رونق بهره مند می ش��وند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬از فعالیت های‬ ‫بازار بورس هم مردم بهره مند می شوند و هم گردش های مالی‬ ‫مستقیم و غیرمستقیمی که در بورس اتفاق می افتد در فرایند‬ ‫تولید و ارزش افرینی به کار گرفته می ش��ود؛ بنابراین بورس و‬ ‫معامالت ان‪ ،‬مقوله ای علمی و ارزش افرین برای اقتصاد کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مقابل خریدوف��روش بیت کوین در بازار ها و صرافی ها‬ ‫به طور مس��تقیم در امر تولید و کس��ب وکارها نقشی ندارد‬ ‫و ه��ر منفعت��ی ک��ه دارد‪ ،‬ش��خصی و مردمی اس��ت و در‬ ‫خریدوفروش بیت کوین‪ ،‬منفعتی ملی برای اقتصاد کش��ور‬ ‫متص��ور نیس��تیم‪ .‬البته ای��ن موضوع به این معنا نیس��ت‬ ‫که معامالت بیت کوین نباید در کش��ور انجام ش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫تصمیم گیری در این زمینه دانش حقوقی و اقتصادی ویژه‬ ‫خ��ود را می خواهد که نهاد های متولی بای��د به انها توجه‬ ‫کنند‪ .‬در بس��یاری از کش��ورهای جه��ان‪ ،‬رمزارزها به طور‬ ‫قانونی پذیرفته شده اند و به نظر می رسد رویکرد جهانی به‬ ‫رمزارزها‪ ،‬مثبت باشد‪.‬‬ ‫با رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتب‬ ‫صنعت ماینینگ و عبور از ل‬ ‫حلقه ه��ای گوناگونی در صنعت ماینینگ حضور دارند که با تامین منابع و انجام‬ ‫کار و ارائه خدمات‪ ،‬تولید رمزارز را محقق می کنند‪ .‬حضور این حلقه ها در صنعت‬ ‫ماینینگ‪ ،‬چرخه اقتصادی پدید می اورد و هر کسب و کاری که چرخه ای از تبادالت‬ ‫مالی و خدماتی ایجاد کند‪ ،‬ارزش افرین است‬ ‫رمزارزه��ا پدی��ده ای جهانی اس��ت و دیر یا زود‪ ،‬کش��ور‬ ‫م��ا نیز به فعاالن ان خواهد پیوس��ت‪ .‬نه در مقام مقایس��ه‪،‬‬ ‫بلکه فقط برای روش��ن تر ش��دن موضوع‪ ،‬می توان معامالت‬ ‫بیت کوی��ن را مش��ابه خریدوف��روش دالر یا طال دانس��ت‪.‬‬ ‫متاس��فانه در کش��ور ما این نوع معام�لات رواج دارد که به‬ ‫نظر می رس��د برای اقتصاد چندان مطلوب نیس��ت و منجر‬ ‫به ایجاد تور م و هیجان های کاذب اقتصادی می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫تحلیل دقیق این موضوع را باید در علم اقتصاد جس��ت وجو‬ ‫کرد اما در نگاه نخس��ت س��رمایه ای که در امر تولید به کار‬ ‫گرفته نشود و در داللی و واسطه گری به جریان بیفتد‪ ،‬برای‬ ‫کشور سودی نخواهد داشت‪ .‬خوشبختانه در حال حاضر به‬ ‫نظر می رس��د معامالت بیت کوین همچون دالر و طال تاثیر‬ ‫زیادی بر اقتصاد کشور ندارد و پیامدهای منفی که معامالت‬ ‫دالر دارد د ر عرصه بیت کوین مش��اهده نمی شود؛ از این رو‬ ‫پذیرش معامالت بیت کوین و رمزارزها برای کش��ور اسان تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در اینج��ا درباره فعالیت صرافی ها و بازار های رمزارز‪ ،‬ذکر‬ ‫ی��ک نکته ضروری اس��ت و ان اینکه‪ ،‬اگ��ر حاکمیت به هر‬ ‫دلیلی صنعت ماینینگ را بپذیرد ‪-‬کما اینکه ش��ورای عالی‬ ‫مجازی چنین دیدگاهی را مطرح کرده است‪ -‬برای گردش‬ ‫بیت کوین و رمزارزه��ا در اقتصاد باید صرافی ها و بازار ها در‬ ‫داخل کش��ور به ط��ور قانونی فعالیت کنند ت��ا امکان تبادل‬ ‫بیت کوی��ن با ریال فراهم ش��ود‪ .‬ماینرهای��ی که بیت کوین‬ ‫تولید می کنند باید بتوانند در داخل کش��ور بیت کوین را به‬ ‫ریال تبدیل و هزینه ها و س��ود خود را برداشت کنند‪،‬‬ ‫در غیر ای��ن صورت بیت کوینی ک��ه در ایران‬ ‫اس��تخراج ش��ده در صرافی های خارجی‬ ‫عرضه می شود و تا حدی از مزیت ها‬ ‫و منافع��ی که صنعت ماینینگ در‬ ‫چرخه اقتصادی کش��ور خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫دومی��ن رویکرد اقتصادی‬ ‫حاک��م بر رمزارزه��ا‪ ،‬تولید‬ ‫رمزارزها و فعالیت صنعت‬ ‫ماینینگ است‪ .‬این وجه از‬ ‫اقتص��اد رمزارزها‪ ،‬مربوط‬ ‫به تولید ان یا به اصطالح‬ ‫عرف��ی و علم��ی « ماین‬ ‫رمزارزها» اس��ت‪ .‬این وجه‬ ‫اقتص��ادی رمزارزها‪ ،‬به طور‬ ‫کامل متف��اوت از معامالت و‬ ‫تجارت رمزارزها است‪.‬‬ ‫حلقه ه��ای گوناگون��ی در این‬ ‫کسب وکار حضور دارند که با تامین‬ ‫منابع و انجام کار و ارائه خدمات‪ ،‬تولید‬ ‫رمزارز را محقق می کنند‪ .‬حضور این حلقه ها‬ ‫در صنعت ماینینگ‪ ،‬چرخه اقتصادی پدید می اورد و در هر‬ ‫کسب و کاری که چرخه ای از تبادالت مالی و خدماتی ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬ان کسب وکار ارزش افرین است‪.‬‬ ‫ضرورت توس��عه صنعت ماینین��گ را از دو منظر «منافع‬ ‫ملی» و «منافع کس��ب وکار خصوصی» ه��م می توان مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫€ €حضور در صنعت ماینینگ چه «منافع ملی» برای‬ ‫کشور به دنبال خواهد داشت؟‬ ‫این پرسش را از جنبه های گوناگون می توان مورد بررسی‬ ‫قرار داد‪ .‬من به جنبه هایی از ان اشاره می کنم‪.‬‬ ‫‪ )1‬رمزارز به عنوان یک ارزش مالی و اقتصادی در تجارت‬ ‫جهانی پذیرفته شد ه است‪ .‬همان گونه که از ارزی مانند دالر‬ ‫یا یورو در تبادالت جهانی اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬رمزارزها نیز‬ ‫چنین جایگاهی را برای خود ایجاد کرده اند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫س��ایت امازون یا شرکت مایکروس��افت پرداخت بیت کوین‬ ‫را پذیرفته ان��د و در بس��یاری از کش��ورها خودپردازه��ای‬ ‫بیت کوینی راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬گس��ترش و نفوذ رمزارزها در تجارت بین‬ ‫کش��ورهای گوناگون جهان مصداق های زی��ادی دارد‪ .‬برای‬ ‫کش��ور ما نیز با توج��ه به حجم واردات و ص��ادرات صنایع‬ ‫گوناگون‪ ،‬رمزارزها می توانند نقشی مانند ارزهای بین المللی‬ ‫ایفا کنن��د‪ .‬بازرگانان ایرانی با اس��تفاده از رم��زارزی مانند‬ ‫بیت کوین می توانن��د مبادالت اقتصادی و نقل و انتقال های‬ ‫مالی خ��ود را در بازارهای جهان انج��ام دهند‪ .‬یک راهکار‬ ‫برای کس��ب قابلی��ت تجارت ب��ا اس��تفاده از رمزارزها این‬ ‫اس��ت که به عنوان نمونه‪ ،‬بیت کوی��ن را در بازار های جهانی‬ ‫خری��داری کرده و به داخل کش��ور تزریق کنی��م که البته‬ ‫روشن اس��ت چنین رویکردی‪ ،‬ارزش اقتصادی برای کشور‬ ‫ایج��اد نمی کند‪ ،‬چون به ازای تامین بیت کوین در بازار های‬ ‫جهان��ی‪ ،‬باید ارزی بین الملل��ی مانند دالر را هزینه کنیم‪ .‬با‬ ‫توجه به محدود بودن منابع دالری کشور‪ ،‬بدیهی است این‬ ‫وجه از اقتصاد رمزارزه��ا یعنی تجارت در بازار های جهانی‪،‬‬ ‫نمی تواند ارزش ملی به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫وجه دیگ��ر بهره برداری از اقتصاد رمزارزه��ا‪ ،‬تولید ان با‬ ‫استفاده از صنعت ماینینگ است‪ .‬با استفاده از این صنعت و‬ ‫به ازای هزینه کرد انرژی برق‪ ،‬می توان رمزارزها را در داخل‬ ‫تولید و با اس��تفاده از ان در چرخه اقتصادی کش��ور‪ ،‬رونق‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫صنع��ت ماینین��گ‪ ،‬بیت کوین تولید می کن��د و رفتاری‬ ‫مش��ابه منابع ارزی برای کش��ور دارد‪ .‬در واقع با استفاده از‬ ‫منابع داخلی و تا حدی با استفاده از خدمات و تولید کار در‬ ‫کش��ور‪ ،‬ارزی جهانی را به داخل کشور وارد می کنیم که در‬ ‫علم اقتصاد‪ ،‬مقوله ای کامال قابل قبول و تعریف ش��ده است‬ ‫( مش��ابه امر صادرات که ب��ه ازای هزینه کرد منابع داخلی‪،‬‬ ‫ارز وارد کش��ور ش��ده و به چرخه اقتصاد تزریق می ش��ود)‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل تامل اینک��ه مانند امر صادرات ‪ -‬چه از س��وی‬ ‫بخش دولتی چه بخش خصوصی‪ -‬که منجر به خلق ارزش‬ ‫اقتصادی و ملی می ش��ود‪ ،‬صنع��ت ماینینگ‪ ،‬حتی اگر این‬ ‫صنعت از سوی بخش خصوصی به کار گرفته شود‪ ،‬نیز برای‬ ‫کشور ارزش ایجاد می کند و بیت کوین تولیدشده در صنعت‬ ‫ماینینگ در چرخه اقتصاد کش��ور دس��ت به دس��ت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬بازرگانان از این رمز ارزها برای واردات‬ ‫استفاده می کنند و به این ترتیب در هر حلقه از این چرخه‪،‬‬ ‫ارزشی ایجاد و نیازی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ج��دا از اینک��ه رمزارز ها را پ��ول بنامیم یا خی��ر‪ ،‬ارزش‬ ‫رمزارزه��ا در اقتص��اد ملی مش��ابه ارزی مانند دالر اس��ت‪.‬‬ ‫به هر می��زان که برای دالر در اقتصاد کش��ور اهمیت قائل‬ ‫باشیم‪ ،‬رمزارزها نیز می توانند مهم باشند‪ .‬البته تفاوت ذاتی‬ ‫رمزارزها با ارزهای بین الملل��ی دیگر مانند دالر و یورو باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد؛ رمزارزها از س��وی هر کسی و در هر‬ ‫کشوری که منابع الزم را دارد‪ ،‬می تواند تولید شود‪ ،‬اما تولید‬ ‫ارزی مانند دالر سرچش��مه ای خاص در جهان دارد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ضرورت دارد به تولید رمزارزها در کشور توجه و از ارزش‬ ‫تجاری انها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪ )۲‬ایج��اد یک چرخه اقتص��ادی با تبدی��ل منابع انرژی‬ ‫کار س��اده ای اس��ت‪ .‬چرا ما نفت و گاز را به طور خام صادر‬ ‫می کنیم؟ چرا در برخی صنایع‪ ،‬نفت و گاز خام را تبدیل به‬ ‫محصول و سپس صادر می کنیم؟ نفت و گاز منابع خدادادی‬ ‫هس��تند که با صادرات خام یا تبدیل یافته انها‪ ،‬برای کشور‬ ‫منفعت اقتصادی کس��ب می کنیم‪ .‬در کل این فرایند یعنی‬ ‫استخراج‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬تولید محصول‪ ،‬بازرگانی و‪ ،...‬تولیدی‬ ‫انج��ام و خدماتی ارائه می ش��ود و متاثر از این فرایند منابع‬ ‫انس��انی کش��ور درگیر ش��ده و برای کش��ور ارزش افرینی‬ ‫می شود‪ .‬روشن اس��ت که در این روند حلقه های گوناگونی‬ ‫ب��ه هم متصل هس��تند و به ازای ارائه خدم��ات و کارهایی‬ ‫ک��ه انجام می دهند‪ ،‬پول دریافت می کنند تا در نهایت برای‬ ‫اقتصاد ملی ارزش ایجاد کنند‪.‬‬ ‫صنعت ماینینگ نیز همین چرخه ها و حلقه ها را در درون‬ ‫خود دارد‪ .‬در حلقه نخس��ت باید منابع انرژی کش��ور مانند‬ ‫نف��ت و گاز در نیروگاه های گازی‪ ،‬انرژی خورش��یدی‪ ،‬اب‬ ‫و باد به انرژی برق تبدل ش��ود‪ .‬به جای صادرات خام منابع‬ ‫انرژی‪ ،‬می توان ضمن ایجاد اش��تغال و ارائه خدمات‪ ،‬انرژی‬ ‫برق مورد نیاز صنعت ماینینگ را تولید کرد‪ .‬توجه داش��ته‬ ‫باشید که فقط برخی کشورها از این منابع برخوردار هستند‬ ‫و ب��ه نوعی این یک فرصت ب��رای ما که این منابع را فراوان‬ ‫در اختیار داریم‪ ،‬به شمار می رود‪ .‬برای صنعت ماینینگ جدا‬ ‫از انرژی برق‪ ،‬زیرس��اخت ها و امکانات گوناگون دیگری هم‬ ‫مورد نیاز است‪ .‬تجهیزات مکانیکی‪ ،‬برقی‪ ،‬سیم کشی‪ ،‬تامین‬ ‫اینترنت‪ ،‬خنک سازی و‪ ...‬همه این امکانات باید در حلقه های‬ ‫گوناگونی تامین ش��وند‪ .‬در این حلقه ها با ایجاد اش��تغال و‬ ‫ارائه خدمات‪ ،‬محصولی تولید می ش��ود و این ارزش اس��ت‪.‬‬ ‫در انتهای این چرخه‪ ،‬رمزارزها تولید می شود که استفاده از‬ ‫انها ارزش افرینی ملی را برای کشور به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ )۳‬موضوع دیگری که در اینجا مطرح می ش��ود‪ ،‬وضعیت‬ ‫خاص سیاسی کشور است‪ .‬شرایط سیاسی کشور این روزها‬ ‫با بحران های جدی روبه رو اس��ت‪ .‬در حوزه اقتصاد‪ ،‬موضوع‬ ‫تحریم ها اس��یب های جدی ب��ه اقتصاد کش��ور وارد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬یک موضوع کلیدی در بح��ث تحریم ها‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫نب��ودن تبادالت بانکی و مالی اس��ت ک��ه در عمل موضوع‬ ‫صادرات و واردات را با چالش های زیادی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫ش��اید یکی از بهترین راه حل ها برای غلب��ه بر تحریم مالی‬ ‫کش��ور‪ ،‬اس��تفاده از رمزارزها باش��د‪ .‬وجود حریم خصوصی‬ ‫و امکان پذی��ر نب��ودن رصد تب��ادالت در ش��بکه رمزارزها‪،‬‬ ‫س��بب می ش��ود تبادالت مالی به طور امن و غیرقابل رصد‪،‬‬ ‫امکان پذیر باش��د‪ .‬از س��ویی دیگر‪ ،‬به دلیل تحریم و کاهش‬ ‫فروش نفت‪ ،‬منابع ارزی کش��ور دچار کمبود شده که منجر‬ ‫به کاهش واردات و تبادالت تجاری خواهد شد‪ .‬همانطور که‬ ‫اشاره ش��د‪ ،‬خلق رمزارزها می تواند جایگزین مناسبی برای‬ ‫جبران کاس��تی های ارزی کشور باش��د؛ یعنی با تولید رمز‬ ‫ارزها‪ ،‬به عنوان نمونه بیت کوین و ارائه ان در چرخه اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬کمبود ارزی مانند دالر کمتر چالش ایجاد می کند و‬ ‫تاج��ران ما می توانند منابع ریالی خود را با خرید بیت کوین‬ ‫از ماینرها در بازار ها یا از صرافی ها ‪-‬در صورت ایجاد صرافی‬ ‫ازس��وی بانک مرکزی‪ -‬به رمزارز تبدل کنند و با استفاده از‬ ‫انها فعالیت های تجاری خود را انجام دهند‪ .‬منابع ریالی نیز‬ ‫ازسوی ماینرها برای پوش��ش هزینه ها و امکانات مورد نیاز‬ ‫استفاده خواهد ش��د‪ .‬تاجران با استفاده از رمز ارزها‪ ،‬نقل و‬ ‫انتق��االت مالی مربوط به واردات را انجام می دهند و در بازار‬ ‫ب��ه منابع ریالی دس��ت می یابند و به ای��ن ترتیب با تزریق‬ ‫منابع مورد قب��ول در بازارهای جهانی یک چرخه اقتصادی‬ ‫برقرار می شود‪.‬‬ ‫‪ )۴‬توج��ه ب��ه صنعت ماینین��گ به عنوان روش��ی برای‬ ‫ص��ادرات انرژی یک��ی دیگر از موضوع های م��ورد بحث در‬ ‫این صنعت اس��ت‪ .‬می توان صنعت ماینینگ را از جنبه های‬ ‫دیگری بررس��ی ک��رد یعنی صادرات انرژی ‪ .‬اقتصاد کش��ور‬ ‫ما متکی ب��ر صادرات نفت و گاز اس��ت؛ یعنی عمده منابع‬ ‫ارزی کشور برای تزریق در چرخه اقتصاد‪ ،‬از طریق صادرات‬ ‫نفت و گاز تامین می ش��ود‪ .‬از یک سو در سال های گذشته‬ ‫صادرات برق به کشورهای همسایه برای ما درامدهای ارزی‬ ‫ایج��اد کرده و از س��ویی دیگر‪ ،‬صنع��ت ماینینگ با مصرف‬ ‫انرژی باالیی همراه اس��ت‪ .‬در این ش��رایط به نظر می رسد‬ ‫برای کش��ور ما که منابع انرژی خود را صادر می کند و برای‬ ‫این صادرات‪ ،‬منابع انسانی و زیرساختی بزرگی را باید به کار‬ ‫بگیرد‪ ،‬شاید به عنوان یک حرکت استراتژیک در سطح ملی‪،‬‬ ‫بهتر باش��د ای��ن منابع انرژی را در صنع��ت ماینینگ مورد‬ ‫استفاده قرار دهد که نیازی به منابع زیرساختی گران قیمت‬ ‫ندارد و تولید و بهره برداری ان از نظر زمانی‪ ،‬بس��یار سریع‬ ‫است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬صنعت ماینینگ نقشی چون صادرات‬ ‫نف��ت و گاز دارد‪ ،‬ب��ا این تفاوت که در ص��ادرات نفت و گاز‬ ‫چون ماده خام صادر می شود‪ ،‬ارزش افزوده ای برای ان قابل‬ ‫تصور نیس��ت‪ ،‬اما در صنعت ماینینگ به دلیل خلق رمزارز‪،‬‬ ‫ارزش بیشتری برای کشور ایجاد می شود‪ .‬البته این موضوع‬ ‫می توان��د فقط به عنوان یک راهکار برای صادرات انرژی ‪ -‬و‬ ‫نه تمام راه حل های ما – مطرح باشد‪.‬‬ ‫مشابه همین وضعیت در صادرات برق نیز مطرح می شود‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه بتوانیم برق مازاد نیاز کش��ور را به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه صادر کنی��م باید ش��بکه انتقال ب��رق را ایجاد و‬ ‫پش��تیبانی و خدمات نگهداری الزم را در این شبکه فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬به عنوان یک راه حل خوب – و نه اینکه مدعی باشیم‬ ‫بای��د فقط همین راه حل را دنبال ک��رد‪ -‬می توانیم به جای‬ ‫صادرات برق‪ ،‬صنعت ماینینگ را توس��عه داده و برق مازاد‬ ‫کش��ور را در این صنعت مورد اس��تفاده ق��رار دهیم‪ .‬درامد‬ ‫اکتسابی در صنعت ماینینگ چه بسا از درامد صادرات برق‬ ‫بیشتر و ارزشمندتر باشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫باطات جهاد دانشگاهی مطرح شد‬ ‫لبه تیغ منافع ملی‬ ‫‪ )۵‬ی��ک رویک��رد قابل توج��ه دیگر در صنع��ت ماینینگ‪،‬‬ ‫اس��تفاده از انرژی مازاد برق در س��اعت های غیراوج مصرف یا‬ ‫در برخی از فصول س��ال اس��ت که مصرف انرژی برق کش��ور‬ ‫کاه��ش می یابد‪ .‬با توجه به اینکه انرژی برق تولید ش��ده قابل‬ ‫ذخیره سازی نیست‪ ،‬در شرایطی که انرژی برق مازاد نیاز کشور‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬اس��تفاده از ان در صنع��ت ماینینگ و تبدیل‬ ‫ان به ارزش اقتصادی برای کش��ور‪ ،‬نه تنه��ا توجیه پذیر‪ ،‬بلکه‬ ‫الزامی اس��ت‪ .‬البته ش��نیده ها حاکی از ان است که در برخی‬ ‫نیروگاه های کشور‪ ،‬ظرفیت های مازاد تولید به فارم های رمزارز‬ ‫تخصیص داده ش��ده که اگر این فارم ها متولیان ایرانی داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬برای کش��ور امری مطلوب اس��ت ( متاس��فانه برخی‬ ‫خبرهاحاکی از حضور چینی ها در نیروگاه های کش��ور اس��ت‬ ‫که جای تاس��ف دارد)‪ .‬ب��ه غیر از نیروگاه ه��ا‪ ،‬می توان از برق‬ ‫پارک های علم و فناوری نیز استفاده کرد‪ .‬برق این پارک ها در‬ ‫ساعت های خارج از فعالیت های جاری انها می تواند به صنعت‬ ‫ماینین��گ اختصاص یاب��د‪ .‬مراکز مخابراتی در ش��ب‪ ،‬ظرفیت‬ ‫الزم برای حضور در صنع��ت ماینینگ را دارند‪ .‬تاکید می کنم‬ ‫با نگاه ملی به صنعت ماینینگ‪ ،‬اینکه چه کسی و کجا در این‬ ‫صنعت فعالیت می کند‪ ،‬مهم نیست و موضوع بااهمیت استفاده‬ ‫قانونمند و نظام مند از منابع مازاد انرژی و تبدیل انها به ارزش‬ ‫در چرخه اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫€ €به ج�ز منافع ملی‪ ،‬چنانچه بخ�ش خصوصی در این‬ ‫صنعت سرمایه گذاری کند‪ ،‬ایا منافعی نصیب این بخش‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫این گون��ه نیس��ت که بخ��ش خصوصی حلق��ه ای از چرخه‬ ‫اقتصادی باشد‪ ،‬اما هیچ منفعت و سودی در این چرخه به دست‬ ‫نیاورد‪ .‬بدیهی اس��ت که صنعت ماینینگ نیز مشابه صادرات و‬ ‫واردات هم��راه با منفعت و ارزش اقتص��ادی برای متولیان ان‬ ‫اس��ت‪ .‬همانطور که انتظار می رود بخ��ش خصوصی برای رفع‬ ‫نیازهای کش��ور صادرات و واردات انجام دهد و به طور کامل در‬ ‫اقتصاد امری پذیرفته ش��ده است که به ازای تامین این نیازها‪،‬‬ ‫بخش خصوصی منفعت مالی کسب کند‪ ،‬صنعت ماینینگ نیز‬ ‫وضعیت مش��ابهی دارد‪ .‬کسانی که در عرصه ماینینگ فعالیت‬ ‫دارن��د‪ ،‬با در کس��ب وکاری ک��ه دارند منفعت کس��ب کنند تا‬ ‫حضورشان در این صنعت‪ ،‬توجیه پذیر باشد‪ .‬صنعت ماینینگ–‬ ‫ب��ا توجه به وجود منابع انرژی گوناگون‪ -‬می تواند برای کش��ور‬ ‫بس��یار سوداور باشد‪ .‬با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد‬ ‫ملی که بدان اشاره شد‪ ،‬منفعت کسب وکار قابل توجهی در این‬ ‫صنعت نهفته که یک وجه ان‪ ،‬وابستگی ارزش رمزارزها به دالر‬ ‫و ارزش دالر در مقابل ریال اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه هزینه های‬ ‫عم��ده این صنع��ت ریالی و درامد ان به نوعی دالری اس��ت‪،‬‬ ‫بدیهی اس��ت که ارزش زیادی متاثر از فاصله ارزش��ی ریال با‬ ‫دالر و همچنین نوسان های گوناگون دالر با ریال‪ ،‬ایجاد شود‪.‬‬ ‫البته متولیان صنعت ماینینگ عالوه بر س��ودی که کس��ب‬ ‫می کنند‪ ،‬هزینه هایی گوناگون دیگری هم متحمل می ش��وند‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای مربوط به تامین برق‪ ،‬م��کان‪ ،‬اینترنت‪ ،‬راه اندازی‪،‬‬ ‫منابع انس��انی و‪ ...‬و این یعنی چرخش پول در کش��ور‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد از نگاه علم اقتصاد‪ ،‬صنعت ماینینگ – توجه شود که‬ ‫ای��ن صنعت را بای��د از معامالت رمزارزه��ا تفکیک کرد‪ -‬قابل‬ ‫توجه و ارزش افرین است‪.‬‬ ‫€ €نگاه قانون به صنعت ماینینگ چگونه است؟‬ ‫همانطور که اش��اره ش��د‪ ،‬تب��ادالت تجاری ب��ا رمزارزها در‬ ‫جهان به طور روزافزون در حال گس��ترش اس��ت‪ .‬س��ایت های‬ ‫خریدوفروش‪ ،‬درگاه های بیت کوینی راه اندازی کرده و تبادالت‬ ‫خ��ود را با رمزارزها به طور قانونی پذیرفته اند و در بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای جه��ان خودپردازهای بیت کوینی ایجاد ش��ده اند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها رمزارزها را به طور قانون��ی پذیرفته اند و‬ ‫انتظار می رود در س��ال های اینده‪ ،‬رمزارزه��ا به طور کامل در‬ ‫اقتصاد جهانی نقش ایفا کنند‪.‬‬ ‫در کش��ور م��ا هنوز قان��ون خاص��ی درباره ای��ن صنعت و‬ ‫فعالیت های مربوط به ان اعالم نشده است‪ .‬البته گفتمان های‬ ‫زیادی در زمینه این صنعت مطرح اس��ت و در مجموع به نظر‬ ‫می رس��د در این��ده ای نزدی��ک صنعت ماینینگ ب��ا ضوابط و‬ ‫نظامنامه خاص خود‪ ،‬جایگاه قانونی الزم را کس��ب کند‪ .‬شاید‬ ‫مهم ترین چالش این روزهای صنعت ماینینگ‪ ،‬استفاده از برق‬ ‫خانگی و کش��اورزی در این صنعت باش��د که مشکالت الگوی‬ ‫مصرف را در ش��بکه خانگی به همراه داش��ته است‪ .‬استفاده از‬ ‫برق کشاورزی برای صنعت ماینینگ نیز با توجه به یارانه دولت‬ ‫به این بخش با هدف ترویج اقتصاد کش��اورزی‪ ،‬حرمت شرعی‬ ‫دارد‪ .‬لیکن با اس��تفاده از برق صنعت��ی‪ ،‬صنعت ماینینگ نیز‬ ‫مشابه سایر صنایع کشور فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫براساس ش��نیده ها درحال حاضر سازمان فناوری اطالعات با‬ ‫توجه ب��ه چارچوب های معین خود‪ ،‬تفاهمنامه ماینینگ صادر‬ ‫می کن��د که خود تاییدکننده قانونی ب��ودن فعالیت در صنعت‬ ‫ماینینگ در چارچوب فعالیت های صنعتی است‪ .‬تاکید می شود‬ ‫نگرش منفی موجود در کش��ور در ارتباط با صنعت ماینینگ‪،‬‬ ‫مربوط ب��ه فعالیت های خانگی و گاه اس��تفاده از ظرفیت برق‬ ‫کشاورزی و اموزشی برای این صنعت است‪.‬‬ ‫نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫اگ��ر عده ای بخواهند از این برق بدون ضابطه اس��تفاده و‬ ‫با نرخ مصرف خانگی اس��تخراج رمز ارز کنند و پول کالنی‬ ‫هم به جیب بزنند‪ ،‬مطلوب نیس��ت‪ ،‬ام��ا این واقعیت را هم‬ ‫نباید نادیده گرفت که بخش زیادی از ش��بکه برق کشور و‬ ‫منابع تولیدی ما در ساعت های غیراوج مصرف‪ ،‬ازاد است و‬ ‫استخراج رمز ارز به نوعی صادرات ارز به طور مجازی به شمار‬ ‫می رود؛ یعنی بدون سرمایه گذاری و راه اندازی شبکه کالن‬ ‫انتقال برق‪ ،‬می توان با استفاده از استخراج رمز ارز این برق‬ ‫را به طور مجازی صادر کرد‪.‬‬ ‫بای��د مزرعه های ویژه ای در نزدیک��ی نیروگاه ها برای این‬ ‫کار در نظر گرفته ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬نباید نرخ ارائه برق‬ ‫ب��ه این مراکز با نرخ مصرف عادی یکس��ان باش��د با توجه‬ ‫به اینک��ه این افراد درامد ب��االی ارزی دارند نرخ برق باید‬ ‫متناسب با درامد انها تعیین شود‪ .‬این موضوع باید سریع تر‬ ‫تعیین تکلیف ش��ود و این افراد شناسایی شده و بر فعالیت‬ ‫انها نظارت ش��ود تا در س��اعات های غی��ر اوج مصرف برق‬ ‫بتوانند فعالیت کنند‪ .‬‬ ‫مدیرکل حقوقی س��ازمان فن��اوری اطالعات ایران نیز در‬ ‫گفت وگو با رس��انه ها در پاسخ به اینکه ایا می توان از قانون‬ ‫تج��ارت الکترونیک برای اداره این صنعت اس��تفاده کرد یا‬ ‫خیر‪ ،‬می گوید‪ :‬براس��اس ماده ‪ ۲‬قان��ون تجارت الکترونیک‬ ‫در کش��ور‪ ،‬ماینینگ یک کار فناوری اطالعات محور اس��ت‬ ‫و بر همان اس��اس هم می توان با اس��تناد به قانون تجارت‬ ‫ب��رای گ��ردش بیت کوین در چرخ��ه اقتصادی باید صرافی ه��ا و مارکت ها در‬ ‫داخل کش��ور به ط��ور قانونی فعالیت کنن��د تا امکان تب��ادل بیت کوین با ریال‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬ماینرهای��ی که بیت کوین تولید می کنند بای��د بتوانند در داخل‬ ‫کشور بیت کوین را به ریال تبدیل و هزینه ها و سود خود را برداشت کنند‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت بیت کوینی که در ایران اس��تخراج شده به صرافی های خارجی‬ ‫عرضه می ش��ود و تا ح��دی از مزیت ها و منافع صنعت ماینین��گ برای اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬کاسته خواهد شد‬ ‫€ €نگاه مسئوالن کش�ور به صنعت ماینینگ چگونه‬ ‫است؟‬ ‫حمای��ت وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات از اعطای‬ ‫مجوز به مزارع تولی��د بیت کوین در ایران یکی از مهم ترین‬ ‫اتفاق ها بود‪ .‬به گفته وزیر ارتباطات «بخش زیادی از ش��بکه‬ ‫برق کش��ور در س��اعت های غیر اوج‪ ،‬ازاد است و استخراج‬ ‫رم��ز ارز به نوعی صادرات مجازی ارز به ش��مار می رود‪ .‬وزیر‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالعات در گفت وگ��و با ایرنا در پکن‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه اس��تخراج بیت کوین (رم��ز ارز) امروزه‬ ‫پدیده ای رایج در جهان است‪ ،‬خواستار صدور پروانه قانونی‬ ‫برای اس��تخراج کنندگان ان شد‪« :‬باید به فعاالن این بخش‬ ‫پروانه فعالیت قانونی داده ش��ده و امتیازهایی برای انها در‬ ‫نظر گرفته ش��ود تا انها بتواند فعالیت شان را به طور قانونی‬ ‫انجام دهند‪».‬‬ ‫تدوین قان��ون درباره صنعت ماینینگ‪ ،‬باوجود تالش های‬ ‫دول��ت‪ ،‬طوالنی ش��ده و موضوع نیازمند سیاس��ت گذاری و‬ ‫تدوین مقررات در زمانی نزدیک است؛ البته تدوین مقررات‬ ‫در دولت در حال انجام و قرار است مکان هایی در کشور در‬ ‫الکترونیک ان را اداره و برای ان خط مشی تعیین کرد‪.‬‬ ‫ازانجاک��ه اس��تخراج ارز دیجیت��ال‪ ،‬بحث ب��رق و انرژی‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬باید ب��رای ان پروتکل های��ی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫به ط��ور مثال‪ ،‬برای برق ش��رایط وی��ژه ای در نظر بگیرند یا‬ ‫از ش��اغالن در این صنعت بخواهند که برق شان را خودشان‬ ‫تامین کنند‪« :‬بسیاری از صاحبان مزارع ماینینگ‪ ،‬معتقدند‬ ‫توانای��ی س��رمایه گذاری دارن��د و حتی می توانن��د نیروگاه‬ ‫خصوصی ایجاد کنند‪ ،‬برخی حتی پیش��نهاد داده اند برق را‬ ‫به ش��بکه داخلی تزریق کنند و تعامل با این افراد می تواند‬ ‫بحث تامین انرژی را حل کند‪».‬‬ ‫زمانی که س��ازمان های ذی رب��ط بدانند چن��د ماینر در‬ ‫کش��ور فعال اس��ت‪ ،‬انها چه چیزی را مای��ن می کنند و از‬ ‫نظر جغرافیایی کجا مس��تقر هستند‪ ،‬می توانند نظارت های‬ ‫کافی و نیز حمایت ه��ای قانونی را درباره انها انجام بدهند‪.‬‬ ‫اگر فناوری هایی از این دس��ت‪ ،‬به رس��میت شناخته نشود‬ ‫و به دالی��ل واهی رد ش��وند‪ ،‬انها فعالیت ش��ان را به ش��کل‬ ‫پنهانی و زیرزمینی انجام می دهند؛ مسئله ای که زمینه ساز‬ ‫اسیب های جدی قانونی و حقوقی خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €ب�ه قانون گذاران برای توس�عه صنعت ماینینگ چه‬ ‫توصیه ای دارید؟‬ ‫ ‪ -‬در ص��ورت قانونمن��د ش��دن صنعت ماینین��گ‪ ،‬می توان‬ ‫مش��ابه تمام فعالیت های اقتصادی در صنایع گوناگون کشور‪،‬‬ ‫بر ان مالیات وضع کرد‪ .‬اگرچه اعتقاد بر این اس��ت که صنعت‬ ‫ماینینگ در مجموع برای اقتصاد ملی مفید اس��ت اما با وضع‬ ‫مالیات‪ ،‬حق دولت نیز در این کسب وکار محفوظ خواهد ماند و‬ ‫به این ترتیب نقش موثرتر صنعت ماینینگ در اقتصاد و توسعه‬ ‫کش��ور محرزتر خواهد ش��د‪ .‬برای وصول مالیات‪ ،‬صدور مجوز‬ ‫الزامی اس��ت و به دنبال ان نظ��ارت بر فضای صنعت ماینینگ‬ ‫نیز باید جدی تر و کامل تر انجام شود‪ .‬وزارت نیرو با استفاده از‬ ‫ابزارهای علم��ی و تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی‪ ،‬می تواند‬ ‫کمک موثری در کارا بودن نظارت بر این صنعت داشته باشد‪.‬‬ ‫ سوق یافتن سرمایه های مالی کشور به این صنعت یا تمایل‬‫کس��ب و کاره��ا و واحدهای تولیدی کوچک ب��ه این صنعت‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت دیگر عرصه ه��ای تولیدی و اقتصادی کش��ور را‬ ‫دچار بحران کند‪ .‬حاکمیت باید متوجه این موضوع باش��د که‬ ‫تعطیلی واحدهای تولیدی یا استفاده از ظرفیت کامل واحدها‬ ‫و کارخانه ها برای صنعت ماینینگ‪ ،‬تهدید بزرگی اس��ت ‪ .‬برای‬ ‫رفع این تهدید‪ ،‬راهکار حاکمیت معقوالنه کردن سود ماینینگ‬ ‫در کشور است‪ .‬به دلیل ارزانی برق در ایران‪ ،‬به دلیل یارانه های‬ ‫بخش دولتی و همچنین وجود منابع انرژی که متعلق به تمام‬ ‫مردم ایران اس��ت‪ ،‬صنعت ماینینگ سود فوق العاده ای را برای‬ ‫ماینرها ایجاد می کند‪ .‬در واقع بخش مهمی از این س��ود فوق‬ ‫العاده مربوط به بیت المال کش��ور است که حاکمیت باید این‬ ‫بخش از س��ود را به بیت المال برگردان��د‪ .‬چگونه؟ یا با افزایش‬ ‫تعرفه ب��رق در صنعت ماینینگ یا با دریاف��ت مالیات ‪ .‬در این‬ ‫حالت س��ود این صنعت معقول و توجیه پذیر می شود ‪ .‬در این‬ ‫وضعیت ش��اهد هج��وم همگانی و جو فراگی��ر نخواهیم بود و‬ ‫تع��دادی معقول به این صنعت روی می اورند یا اینکه تالش ها‬ ‫معط��وف به اس��تفاده از ظرفیت های مازاد می ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬یک کارگاه تولیدی در س��اعت پس از تولید می تواند به‬ ‫این صنعت روی اورد و درامدی برای هزینه های تولیدی خود‬ ‫کسب کند ‪ .‬به هرحال حضور حاکمیت در تعادل بخشی به این‬ ‫صنعت الزامی است‪.‬‬ ‫ قانونمند کردن صنعت ماینینگ و رفع مش��کالت واردات‬‫دس��تگاه های ماینر از طریق مبادی قانونی‪ ،‬می تواند با دریافت‬ ‫حقوق گمرکی‪ ،‬کمک موثری برای توس��عه کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫تاکید می ش��ود قانونمند کردن این صنعت ب��ه همراه نظارت‬ ‫دقیق بر ان‪ ،‬می تواند فضای کس��ب وکار مفید و مطلوبی برای‬ ‫کشور فراهم کند‪ .‬همین موضوع در ارتباط با فعالیت صرافی ها‬ ‫و بازار ها نیز مطرح اس��ت‪ .‬اگرچ��ه درحال حاضر گویا فعالیت‬ ‫رسمی صرافی ها و بازار های رمزارز غیرقانونی است اما واقعیت‬ ‫این اس��ت که این مبادی تبادل رمزارز در کشور وجود دارند و‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬به نظر می رس��د نیاز است بانک مرکزی یا‬ ‫سازمان بورس ضوابطی مشابه با کارگزاری های بورس‬ ‫را برای این بنگاه های اقتصادی تدوین کنند تا در‬ ‫این حوزه نیز‪ ،‬سهم دولت مشخص شده و برای‬ ‫توس��عه کشور به کار گرفته شود‪ .‬گفتنی است‬ ‫ح��ق دولت از این زمینه پدیدار می ش��ود که‬ ‫تولید انرژی برق در کشور با یارانه همراه است‪.‬‬ ‫ الگ��وی مصرف برق خانگ��ی برای صنعت‬‫ماینین��گ مفی��د نیس��ت‪ .‬حاکمی��ت باید تالش‬ ‫کند از رس��وخ این صنعت در کسب وکارهای خانگی‬ ‫ممانعت کند تا زندگی ش��هروندی در کشور با مخاطره روبه رو‬ ‫نش��ود‪ .‬همانطور که اشاره ش��د با ابزارهای هوش مصنوعی و‬ ‫رصد مصارف خانگی می ت��وان مبادی متخلف در این حوزه را‬ ‫شناس��ایی کرد‪ .‬همین موضوع در ارتباط با برق کش��اورزی و‬ ‫اموزش��ی نیز مطرح است‪ .‬امید می رود حاکمیت فضای شفاف‬ ‫و مطلوب��ی ب��رای صنعت ماینینگ فراهم کن��د و فعالیت های‬ ‫غیرقانونی در این حوزه نیز کمتر و کمتر شود‪.‬‬ ‫ باید از حضور ماینرهای چینی در کش��ور ممانعت ش��ود‪.‬‬‫هی��چ توجیهی وجود ندارد صنعتی که ما خود می توانیم ان را‬ ‫راه اندازی کرده و از درامد ان بهره مند شویم (بخش خصوصی‬ ‫یا حاکمیتی فرقی نمی کند)‪ ،‬در اختیار افراد خارجی قرار گیرد‬ ‫هرچند در این میان‪ ،‬بهره ای اندک به واسط های ایرانی خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬ایجاد س��ازکار نظارتی و قوانین بازدارنده ازسوی قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬بسیار می تواند کارگشا باشد‪.‬‬ ‫ نیاز است حاکمیت در زمینه مدیریت منابع انرژی در کشور‬‫برای استفاده در صنعت ماینینگ برنامه ریزی کند‪ .‬نیروگاه های‬ ‫برق‪ ،‬نیروگاه های گازی‪ ،‬پارک ه��ای فناوری‪ ،‬مراکز مخابراتی‪،‬‬ ‫دیتاس��نترهای حاکمیتی و‪ ...‬می توانند بس��ترهای مناس��بی‬ ‫برای توسعه این صنعت باش��ند‪ .‬قانون گذاری برای بکارگیری‬ ‫این مناب��ع در صنعت ماینینگ الزامی اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫ظرفیت های مازاد دیتاس��نترهای س��ازمان فن��اوری اطالعات‬ ‫می تواند محمل مناس��بی برای تولید رمزارزهایی مانند اتریوم‬ ‫باشد‪ .‬یا س��رویس دهنده های ویدئویی در شبکه های اینترنت‪،‬‬ ‫می توانند در س��اعت های غیراوج مصرف از ظرفیت کارت های‬ ‫گرافیکی سرویس دهنده های ویدئویی برای تولید رمزارزهایی‬ ‫مثل اتریوم بهره بگیرند ‪ .‬البته مواردی که اش��اره ش��د در ذیل‬ ‫قانون گذاری وزارت ارتباطات قرار می گیرد و به نظر می رس��د‬ ‫وزارتخانه های دیگ��ر نیز می توانند به طور هدفمند و قانونمند‪،‬‬ ‫ظرفیت ه��ای خود را برای تخصیص به این صنعت مش��خص‬ ‫ک��رده و قوانین الزم برای بهره ب��رداری موثر و قانونمند از این‬ ‫ظرفیت ها را وضع کنند‪.‬‬ ‫ نرم افزارهای مدیریت ماینینگ‪ ،‬مانند نرم افزار ‪،Awesome‬‬‫در مصرف بهین��ه انرژی و در افزایش کیفیت صنعت ماینینگ‬ ‫بسیار موثر هستند‪ .‬متاسفانه بسیاری از کسانی که به این حوزه‬ ‫وارد می ش��وند از وجود چنین نرم افزارهایی بی اطالع هس��تند‪.‬‬ ‫برنامه ترویجی و اموزشی می تواند در ارتقای کیفی این صنعت‬ ‫مفید واقع ش��ود‪ .‬مش��کل دیگر در زمینه ه��ای نرم افزاری این‬ ‫صنعت‪ ،‬نبود نرم افزارهای کیف پول ایرانی در قالب دس��ک تاپ‬ ‫یا سرور است ‪ .‬اس��تفاده از کیف پول های خارجی یا انالین که‬ ‫س��رور ان خارج از کشور است‪ ،‬تهدیدهای امنیتی خاص خود‬ ‫را دارد ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫سقف نرخ یکی از کاالهای پر تقاضای مردم تعیین شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چرا همه ناگهان‬ ‫پیر شدند؟‬ ‫مرغ گران تر از ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان نخرید‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا کالمی‬ ‫مهدی یوسفخانی‬ ‫نمایشگاه بین المللی‬ ‫به مترو متصل می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران در‬ ‫تفاهمنام��ه ای ب��ا ش��رکت مت��رو ته��ران‪ ،‬از‬ ‫اتص��ال مجموع��ه نمایش��گاه بین الملل��ی ب��ه‬ ‫س��امانه مت��رو پایتخت خب��ر داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬تفاهمنامه ای میان ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران‪ ،‬ش��هرداری منطقه یک و مت��رو تهران‬ ‫منعقد شد تا بر اس��اس توافق های انجام شده‪،‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران به سامانه حمل ونقل‬ ‫مترو تهران متصل شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بهمن حس��ین زاده با‬ ‫اشاره به ضرورت اتصال نمایشگاه بین المللی به‬ ‫س��امانه حمل ونقل مترو اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫بین المللی‪ ،‬مجموع��ه ای متعلق به مردم تهران‬ ‫اس��ت و ح��ق مردم اس��ت ک��ه بتوانن��د برای‬ ‫دسترس��ی اس��ان به این مجموع��ه‪ ،‬از مترو به‬ ‫عنوان یک س��امانه حمل ونق��ل عمومی پاک و‬ ‫سریع استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ای��ران افزود‪ :‬بر‬ ‫این اس��اس از چند م��اه گذش��ته مذاکراتی با‬ ‫مسئوالن ش��هرداری و شورای ش��هر اغاز شد‬ ‫تا برای ایجاد دسترسی مناسب شهروندان این‬ ‫منطقه و همچنین ارائه تس��هیالت حمل ونقلی‬ ‫به بازدیدکنندگان نمایشگاهی‪ ،‬ایستگاه مترو در‬ ‫محل نمایشگاه های بین المللی ساخته شود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه هزینه های س��اخت این ایستگاه و‬ ‫برخی تونل های مرتبط با ان را شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران با س��رمایه گذاری بخش خصوصی متقبل‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬س��اخت این ایستگاه مترو و‬ ‫اتصال نمایشگاه بین المللی به سامانه حمل ونقل‬ ‫قطار ش��هری باعث می شود عالوه بر دسترسی‬ ‫اس��ان بازدیدکنندگان به نمایشگاه‪ ،‬روان سازی‬ ‫ترافیک در معابر بزرگراهی حاش��یه نمایش��گاه‬ ‫نی��ز اتفاق بیفتد‪ .‬حس��ین زاده اضافه کرد‪ :‬البته‬ ‫باتوجه ب��ه اینک��ه نمایش��گاه های پرمخاطبی‬ ‫همچون نمایش��گاه کتاب و نمایش��گاه خودرو‬ ‫در نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار نمی شود‬ ‫و ای��ن نمایش��گاه تنها پذیرای نمایش��گاه های‬ ‫تخصصی اس��ت و ظرفیت ه��ای پارکینگ این‬ ‫مجموع��ه نیز ارتقا یافته اس��ت‪ ،‬ت��ا حد زیادی‬ ‫از مش��کالت ترافیکی برگزاری نمایشگاه ها در‬ ‫محل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫کاسته شده است‪.‬‬ ‫علیرضا قاسم زاده‬ ‫ک ماه پیش‬ ‫پ��س از نقد و اعتراض مرغداران‪ ،‬حدود ی ‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی افزایش نرخ مرغ را به س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان و معاون‬ ‫بازرگانی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیشنهاد‬ ‫داد که باالخره پس از بررس��ی ها و کارشناسی الزم‪ ،‬نرخ‬ ‫جدید مرغ تصویب شد‪.‬‬ ‫درحالی از پنجش��نبه ‪ ۲۷‬تیر سال جاری نرخ مصوب‬ ‫مرغ از ‪۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬به ‪۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان از سوی‬ ‫س��تاد تنظیم بازار کشور اعالم شد که نرخ مرغ زنده در‬ ‫مرغداری ها نیز ‪۸‬هزار و ‪۴۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن می گویند مردم در صورت مشاهده هرگونه‬ ‫تخل��ف و عرضه با نرخ باالتر از نرخ مصوب‪ ،‬موضوع را به‬ ‫س��امانه ‪ ۱۲۴‬اطالع دهند اما رئیس صنف فروشندگان‬ ‫پرنده و ماهی معتقد اس��ت‪ ،‬مغازه دار بی تقصیر اس��ت؛‬ ‫چراک��ه نرخ محصول باالتر از ن��رخ مصوب در اختیارش‬ ‫قرار می گیرد و با احتساب سود قانونی اش نمی تواند ان‬ ‫را با ن��رخ ‪۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬تومان به دس��ت مصرف کننده‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫اوای��ل تیر بود که در پی ارائه درخواس��تی از س��وی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی درباره اصالح نرخ جوجه یک روزه‬ ‫و گوش��ت مرغ از سوی وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬ستاد‬ ‫تنظی��م بازار با تاکی��د بر حمایت توام��ان از بخش های‬ ‫تولید و مصرف مقرر کرد وزارت جهاد کشاورزی نسبت‬ ‫ب��ه تامی��ن‪ ،‬توزیع و نظ��ارت حداکثری ب��ر رعایت نرخ‬ ‫مصوب عرض��ه نهاده ها اقدام کند‪ .‬همچنین مقرر ش��د‬ ‫بازار به گونه ای مدیریت ش��ود تا از رسیدن کاال به دست‬ ‫مرغ��داران با حذف واس��طه های غیرض��روری اطمینان‬ ‫حاصل شود‪ .‬در این نشست که به ریاست عباس قبادی‪،‬‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار و معاون بازرگان��ی داخلی و با‬ ‫حضور حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مق��ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در حوزه بازرگانی برگزار ش��د‪ ،‬اعضای‬ ‫س��تاد تنظیم بازار بر فرایند صدور فاکتور در حلقه های‬ ‫متع��دد زنجیره تولی��د مرغ تاکید کردن��د‪ .‬این حلقه ها‬ ‫ش��امل فرایند تولید جوجه یک روزه‪ ،‬فروش مرغ زنده‪،‬‬ ‫مرغ کش��تار شده به وس��یله کش��تارگاه ها‪ ،‬مراکز توزیع‬ ‫عم��ده و خرده فروش��ان اس��ت‪ .‬به این ترتی��ب تکالیف‬ ‫تعیین ش��ده برای نهادهای نظارتی مس��ئول‪ ،‬براس��اس‬ ‫تصمیم های پیش��ین س��تاد تنظیم بازار بار دیگر مورد‬ ‫تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدتی پی��ش نیز خبرها حاک��ی از ان بود که مرغ به‬ ‫کان��ال ‪۱۴‬هزارتومان پرکش��ید‪ .‬برومند چهارائین‪ ،‬عضو‬ ‫هی��ات مدی��ره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی از‬ ‫افزای��ش نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت‪ :‬نرخ این کاال‬ ‫در مراکز خرده فروشی به ‪۱۴‬هزارتومان رسیده و به نرخ‬ ‫منطقی نزدیک شده است‪.‬‬ ‫مرغ در حالی با افزایش نرخ روبه رو ش��ده و مرغداران‬ ‫ن��رخ ‪۱۴‬هزار تومانی را منطقی می دانند که نرخ مصوب‬ ‫از سوی ستاد تنظیم بازار ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس درنهایت‪ ۲۶ ،‬تیر س��ال جاری عباس‬ ‫تاب��ش‪ ،‬رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬نرخ هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده‬ ‫در ب��ازار را ‪۱۲‬ه��زار و ‪ ،۹۰۰‬هر قطع��ه جوجه یک روزه‬ ‫را ‪۲‬ه��زار و ‪ ۲۵۰‬و ه��ر کیلوگرم تخم م��رغ را ‪۷‬هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬همچنین نرخ هر کیلوگرم‬ ‫سبوس هزار و ‪۲۵۰‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رس��انه ها به مردم توصی��ه کرده اند که پس‬ ‫از تفری��ح ک��ردن ب��ا فی��س اپ ان را از روی‬ ‫تلف��ن هوش��مند خ��ود ح��ذف و در انتخ��اب‬ ‫گزینه های دسترس��ی این برنام��ه دقت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫م��وج ب��ه اش��تراک گذاش��تن تصویرهای��ی از‬ ‫پی��ری کاربران جوان در ش��بکه های اجتماعی‬ ‫ب��ا رونق اپلیکیش��ن هایی که عمر س��وژه ها در‬ ‫تصویرهای کنونی را چندس��ال به جلو می برد‪،‬‬ ‫اغاز شده اس��ت‪ .‬ناگهان می بینید که همه پیر‬ ‫شده اند ان هم با اس��تفاده از اپلیکیشنی به نام‬ ‫فیس اپ که می تواند فیلتره��ای خنده داری را‬ ‫روی س��لفی های ش��ما اعمال کند‪ .‬استفاده از‬ ‫فیس اپ در نس��خه موقت رایگان است اما پس‬ ‫از اس��تفاده از ان بای��د از حذف برنامه مطمئن‬ ‫شوید و اجازه ندهید این برنامه به گالری تلفن‬ ‫هوشمند ش��ما دسترس��ی پیدا کند‪ .‬استفاده‬ ‫از فی��س اپ و اپلیکیش��ن های مش��ابه ان که‬ ‫عم��ر ش��ما در عکس های تان را جل��و می برد و‬ ‫به قول معروف ش��ما را پیر می کند‪ ،‬جالب است‪.‬‬ ‫بس��یاری از مردم در سراس��ر جهان خود را از‬ ‫ام��کان تفریح با فیس اپ محروم نمی کنند‪ .‬انها‬ ‫از خود عکس می گیرند‪ ،‬خود را پیر می کنند یا‬ ‫برای خودش��ان ریش وسبیل می گذارند‪ .‬اکنون‬ ‫اپلیکیشن فیس اپ به نخس��تین اپ پرطرفدار‬ ‫در اپ اس��تور تبدیل شده اس��ت اما نکته مهم‬ ‫در موج گسترده استفاده از ان‪ ،‬مسائل امنیتی‬ ‫است که شاید کمترکسی در میان خنده هایش‬ ‫ب��ه ان فکر کند‪ .‬سی ان بی س��ی می نویس��د در‬ ‫سیاس��ت های این اپ امده که فیس اپ تصویر‬ ‫ش��ما را پس از اپل��ود ک��ردن در حافظه خود‬ ‫ذخی��ره می کند و این یعنی س��لفی های ش��ما‬ ‫در فیس اپ ذخیره می ش��ود‪ .‬همچنین جاشوا‬ ‫نوزی‪ ،‬یکی از توسعه دهندگان این برنامه تلفن‬ ‫هوش��مند در توئیتر خود نوش��ت که فیس اپ‬ ‫ممکن اس��ت با دسترسی به گالری تصویرهای‬ ‫تلفن هوش��مند شما تصویرهای دیگری از شما‬ ‫را هم به اش��تراک بگذارد بنابراین به این برنامه‬ ‫فقط اجازه دسترسی به دوربین تلفن هوشمند‬ ‫خود بدهید نه گالری تصویرها‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نرخ مرغ برای مصرف کننده ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان و نرخ مرغ زنده‬ ‫در مرغداری که تولیدکننده به کش��تارگاه می فروش��د نیز ‪۸‬هزار و‬ ‫‪۴۰۰‬تومان اعالم شده است‬ ‫‹ ‹تکلیف تولیدکنندگان‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬س��تاد تنظیم بازار‬ ‫سقف نرخ مرغ برای مصرف کنندگان را ‪ ۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومان مشخص کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرض��ا کالمی اف��زود‪ :‬در پی‬ ‫ارائ��ه پیش��نهادی از س��وی وزارت جهاد کش��اورزی و‬ ‫پس از بررس��ی های انجام شده ازسوی سازمان حمایت‬ ‫تولید کنن��دگان و مصرف کنندگان‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار‬ ‫س��قف نرخ مصرف کننده م��رغ را ‪۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫تعیین کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این اقدام در راستای حمایت از تولید‬ ‫حداکثری م��رغ و همچنین حق��وق مصرف کنندگان و‬ ‫در جهت ایجاد ش��فافیت در بازار این کاال انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به عرضه مرغ‬ ‫ب��ا قیمتی بیش از این نرخ در برخ��ی مناطق ادامه داد‪:‬‬ ‫هرگونه تخطی از نرخ یادشده از سوی نهادهای مسئول‬ ‫مورد اقدام قانونی جدی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫کالمی گفت‪ :‬تولیدکنندگان مکلف ش��دند نسبت به‬ ‫درج نرخ مصرف کننده روی بس��ته بندی کاالها و نصب‬ ‫برچسب و بنر در محل عرضه اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اطالع رسانی درباره قیمت ها از‬ ‫ملزومات تدوین ش��ده در این حوزه است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همه حلقه ه��ای زنجیره تولید مرغ نیز مکلف هس��تند‬ ‫نس��بت به صدور فاکتور رس��می اقدام کنن��د و در این‬ ‫راس��تا با همکاری دادستانی های کل کش��ور‪ ،‬نهاد های‬ ‫نظارت��ی ازجمله س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها و سازمان جهاد کش��اورزی استان ها‪ ،‬بازرسی‬ ‫اتاق اصناف و اتحادیه ها‪ ،‬عهده دار مس��ئولیت نظارت بر‬ ‫اجرای این مهم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعری�ف روش جدی�د ب�رای خری�د از‬ ‫مرغداری ها‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران‬ ‫با بی��ان اینکه نرخ مص��وب مرغ ب��رای مصرف کننده و‬ ‫همچنین مرغدار به طورکامل درس��ت و منطقی اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نرخ مرغ برای مصرف کننده ‪ ۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومان و نرخ مرغ زن��ده در مرغداری که تولیدکننده به‬ ‫کشتارگاه می فروشد نیز ‪۸‬هزار و ‪۴۰۰‬تومان اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی یوسفخانی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫هرچند این تعیین قیمت ها ازنظر کارشناس��ی و با توجه‬ ‫ب��ه نرخ تمام ش��ده برای مرغدار و تولیدکننده درس��ت‬ ‫اس��ت اما متاس��فانه مرغداران معترض هستند و از این‬ ‫تصمی��م پیروی نمی کنند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مرغداران مرغ زنده را به نرخ حدود ‪۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‬ ‫می فروش��ند که بیش از هزارتومان باالتر از نرخ مصوب‬ ‫س��تاد تنظیم بازار اس��ت‪ .‬این موضوع باعث شده تا این‬ ‫کاالی اساس��ی گران تر از ‪۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬تومان به دست‬ ‫مصرف کننده نهایی برسد؛ چراکه کشتارگاه نمی تواند به‬ ‫نرخ مصوب کشتار کند و به مراکز عرضه ارائه دهد‪.‬‬ ‫به گفته رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان پرنده و‬ ‫ماهی ته��ران‪ ،‬نرخ ‪۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬توم��ان هم منطقی و‬ ‫درست است اما مرغداران به دنبال نرخ باالتری هستند‬ ‫که چالشی را به وجود اورده و به دنبال ان پیگیری هایی‬ ‫از س��وی اتحادیه ب��ا هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و ش��رکت پش��تیبانی امور دام انجام شده است‪.‬‬ ‫ما به دنبال این هس��تیم که با ایجاد روش��ی منطقی و‬ ‫ن��و‪ ،‬مرغدار بتواند از طریق کانالی واحد محصوالت را به‬ ‫کشتارگاه های شناخته شده و سالم بفروشد‪.‬‬ ‫یوسفخانی تاکید کرد‪ :‬با این روش می توان راه فروش‬ ‫باالت��ر از ن��رخ مصوب از س��وی مرغدار را بس��ت و نرخ‬ ‫‪۸‬ه��زار و ‪۴۰۰‬تومان را کنترل ک��رد تا بازار برهم نریزد‪.‬‬ ‫در ای��ن روش به عنوان نمونه مرغدار فقط مکلف باش��د‬ ‫چای ایرانی شناسه دار می شود‬ ‫رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫گفت‪ :‬در راستای حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬معرفی چای تولید‬ ‫داخل��ی و همچنین شناس��ایی محصول قاچ��اق‪ ،‬چای ایرانی‬ ‫شناسه دار می شود‪.‬‬ ‫عباس تابش در جریان س��فر به استان گیالن در گفت وگو با‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬هدف این اس��ت که این محصول شناسه دار شود تا‬ ‫چ��ای وارداتی از چای داخلی متمایز و همچنین کاالی قاچاق‬ ‫از غیر قاچاق مش��خص شود و با رصد هزینه حلقه های تولید‪،‬‬ ‫فراوری و بازرگانی‪ ،‬هزینه های تمام ش��ده کاالی تولید داخلی‬ ‫نی��ز در این روند کاهش یابد‪ .‬وی یکی از اقدامات خوب دولت‬ ‫در بخش چای را حذف یارانه چای وارداتی و کمک به رقابتی‬ ‫کردن چای تولید داخلی عنوان و اظهار کرد‪ :‬اگر بتوانیم هزینه‬ ‫تمام ش��ده چای را کاهش دهیم و مزی��ت رقابتی که به تازگی‬ ‫ب��رای چایکاران ایجاد ش��ده را باال ببریم‪ ،‬می توانیم اش��تیاق‬ ‫برای تولید چای در استان گیالن و الهیجان را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره‬ ‫ک��ه محص��ول را به اتحادیه بدهد و ما نی��ز با این روش‬ ‫محصوالت را به کشتارگاه های معتبر عرضه کنیم تا فقط‬ ‫از این تعداد کش��تارگاه ب��ه مراکز عرضه میدان بهمن و‬ ‫سطح شهر عرضه شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درحال حاضر فرایند خرید و فروش‬ ‫م��رغ از در مرغداری کنترل ش��ده نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪۴۰۰‬ف��رد حقیق��ی کش��تارکننده داریم‬ ‫که هرکس��ی به ی��ک نرخ –باالت��ر از ن��رخ مصوب‪ -‬از‬ ‫مرغداری ها می خرد و در تهران کشتار و توزیع می کند‪.‬‬ ‫در این صورت برای خرید از مرغدار رقابت ایجاد می شود‬ ‫که مرغ��دار هم به دنبال س��ودجویی خود ن��رخ را باال‬ ‫می برد و محصول خود را به نرخ غیرواقعی می فروش��د‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان پرنده و ماهی تهران‬ ‫با اش��اره به اینکه ممکن است مردم با قیمت های بیش‬ ‫از نرخ مصوب س��تاد تنظیم بازار در س��طح شهر روبه رو‬ ‫شوند‪ ،‬گفت‪ :‬مغازه دار بی تقصیر است؛ چراکه مرغ با نرخ‬ ‫‪۱۲‬هزار تومان به دس��تش نمی رسد که بخواهد با سود‬ ‫قانونی ‪۸‬درصد‪ ،‬به نرخ ‪۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان مصوب به‬ ‫مصرف کننده بفروشد‪.‬‬ ‫یوسفخانی با تاکید براینکه باید عوامل کشتار متعدد را‬ ‫حذف کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مرغدار باید به اتحادیه تهران که‬ ‫باالترین مصرف را دارد بفروشد و اتحادیه نیز با مدیریت‬ ‫و کنترل های الزم محصول را به کش��تارگاه ها بدهد‪ .‬در‬ ‫این صورت قیمت های کاذب ایجاد نمی شود‪ .‬در این باره‬ ‫یکشنبه نشستی با ش��رکت پشتیبانی امور دام خواهیم‬ ‫داشت و امیدواریم این پیشنهاد ما که روش بسیار خوبی‬ ‫اس��ت را بپذیرند‪ .‬ضمن اینکه این روش در سال ‪ ۸۶‬نیز‬ ‫اجرا شد و به خوبی توانستیم نرخ مرغ را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وقت��ی ‪۴۰۰‬فرد حقیق��ی در پایتخت نیاز‬ ‫روزانه ‪2‬هزارتنی تهران را تامین می کنند‪ ،‬ما باید چگونه‬ ‫کنت��رل کنیم؟ از رصد و مدیریت ما خارج خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن میان اگر با پیش��نهاد ما موافقت و به س��ازمان‬ ‫دامپزش��کی دس��تور داده ش��ود فقط به مرغداری هایی‬ ‫مجوز کس��ب بدهند که محصول خ��ود را به اتحادی ه و‬ ‫کش��تارگاه هایی که اتحادیه معرفی می کند بفروش��ند‪،‬‬ ‫قیمت به طور کامل کنترل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت تمام شده باالست‬ ‫یکی از تولیدکنندگان مرغ گوش��تی نیز با بیان اینکه‬ ‫در هیچ زمانی نرخ گذاری دس��توری در اقتصاد پاسخگو‬ ‫نبوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نرخ تمام شده مرغ درحال حاضر‬ ‫باالتر از نرخ تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫علیرضا قاس��م زاده به‬ ‫گفت‪ :‬نرخ تمام شده در‬ ‫اس��تان ها و در زمان های گوناگون سال متفاوت است و‬ ‫نمی توان یک عدد واحد برای همه کش��ور و کل س��ال‬ ‫تعیین کرد‪ .‬به عنوان نمونه امروز اگر بخواهیم جوجه ریزی‬ ‫داشته باشیم هر عدد ‪۳‬هزار تومان است اما دیروز به نرخ‬ ‫‪۱۴۰۰‬تومان بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما عرضه مستقیم‬ ‫نداری��م بلکه در زنجیره تولید فعالی��ت داریم به گونه ای‬ ‫که تولید ما را ش��رکت مادر زنجیره به فروش می رساند‪.‬‬ ‫زنجیره ها یکی از عوامل پایین نگه داش��تن قیمت هاست‪.‬‬ ‫م��ا اخرین بار حدود ‪ ۱.۵‬ماه پیش م��رغ زنده را به نرخ‬ ‫‪۷‬هزار و ‪۳۰۰‬تومان به فروش رساندیم‪ .‬این تولیدکننده‬ ‫مرغ اظهار کرد‪ :‬مرغ زنده در اس��تان های کش��ور با نرخ‬ ‫‪۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تا ‪۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان به فروش می رسد‬ ‫که نرخ نهایی ب��رای مصرف کننده بین ‪ ۱۴‬تا ‪۱۴‬هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫ی هستند‬ ‫چایکاران راض ‬ ‫حمایت های دولت از کش��اورزی و صنعت چای نیز یاداور شد‪:‬‬ ‫ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی از واردات چای یک��ی از برنامه های‬ ‫حمایت��ی دولت از این بخش اس��ت و باید ب��ه تولید داخلی‪،‬‬ ‫حلقه ه��ای تولید و بس��ته بندی کمک ش��ود و تبلیغ فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از چای تولید داخلی در دستورکار قرار گیرد‪ .‬تابش‬ ‫همچنین خواستار اموزش شیوه صحیح دم کردن چای ایرانی‬ ‫ش��د و ابرازامیدواری کرد که خانواده های ایرانی باافتخار چای‬ ‫تولید کش��ورمان را مصرف کنند‪ .‬وی با اش��اره به س��فرش به‬ ‫الهیج��ان و دیدار با صاحبان چند واحد چایس��ازی و نماینده‬ ‫چایکاران گفت‪ :‬اقدامات دولت در س��الی که به عنوان «رونق‬ ‫تولید» نام گرفته؛ توانسته است رضایت نسبی چایکاران شمال‬ ‫کش��ور را تامین کند و این امر موجب خوش��حالی مس��ئوالن‬ ‫و دولتمردان ش��ده اس��ت‪ .‬ح��دود ‪ ۲۵‬هزار هکت��ار باغ چای‬ ‫در گی�لان و مازن��دران وجود دارد؛ ‪ ۵۰‬کارخان��ه داخلی برند‬ ‫چای در کشور فعال هس��تند و ‪ ۳۰‬کارخانه چای سازی نیز از‬ ‫استانداردهای ملی در تولید چای برخوردارند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان چای کشور از خرید تضمینی حدود ‪ ۶۷‬هزار‬ ‫تن برگ س��بز چای از چایکاران خبر داد و گفت‪ :‬با همکاری‬ ‫خ��وب کارخانه های چای تاکنون ح��دود ‪۸۳‬درصد مطالبات‬ ‫چای��کاران پرداخ��ت ش��ده و چایکاران از ن��رخ و نحوه خرید‬ ‫تضمینی محصول شان راضی هستند‪.‬‬ ‫حبیب جهانس��از در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫فصل برداش��ت چای تاکنون حدود ‪۶۷‬ه��زار و ‪۷۰۰‬تن برگ‬ ‫س��بز چای از چایکاران به ارزش ح��دود ‪۲۰۵‬میلیارد تومان‬ ‫خری��داری کرده ایم ک��ه از این مبلغ ح��دود ‪۸۳‬درصد یعنی‬ ‫‪۱۶۹‬میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪۷۴‬درصد برگ س��بز چای خریداری شده‬ ‫درجه یک و ‪۲۶‬درصد درجه ‪ 2‬اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته هم��واره درصد چ��ای کیفی و درجه ی��ک در چین‬ ‫نخس��ت و چین بهاره‪ ،‬بیشتر از دیگر فصل های برداشت چای‬ ‫است که البته بارندگی های مناسب و انجام عملیات به زراعی و‬ ‫تغذیه گیاهی در این زمینه اثرگذار است‪ .‬اما در چین تابستانه‬ ‫به دلیل گرمای هوا و بارش کم‪ ،‬قدری از کیفیت چای ایرانی‬ ‫کاسته شد که امیدواریم با بارش های اخیر در چین های بعدی‬ ‫جبران شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان چای کشور اعالم کرد‪ :‬همه برگ سبز چای‬ ‫چایکاران ازسوی سازمان چای و کارخانه های بخش خصوصی‬ ‫خریداری می ش��ود و هم اکنون وضعیت به گونه ای اس��ت که‬ ‫صنای��ع تولیدکننده چای خش��ک‪ ،‬برگ س��بز را از چایکاران‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬تومان گران تر می خرند و این یعنی به س��متی‬ ‫حرک��ت می کنیم که خرید توافق��ی جایگزین خرید تضمینی‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫جهان ساز تاکید کرد‪ :‬سازمان چای به عنوان متولی و بخش‬ ‫حاکمیت��ی در این زمینه‪ ،‬هیچ وقت چ��ای و چایکاران را رها‬ ‫نمی کند و در کنار خرید کارخانه های فراوری چای‪ ،‬بخشی از‬ ‫کار را برعهده گرفته تا همچون دوره ها و دولت های گذش��ته‬ ‫چایکاران متحمل زیان نش��وند و چای ایرانی روند روبه رش��د‬ ‫خودش در تولید و بازار را روزبه روز ادامه دهد‪.‬‬ ‫ایران هفدهمین تولید کننده گل در جهان‬ ‫رئی��س هیات مدیره اتحادی��ه تولیدکنندگان گل وگیاه با بیان اینک��ه به دلیل نبود‬ ‫زیرس��اخت های الزم‪۴۰ ،‬درصد گل وگیاه تولید داخ��ل از بین می رود‪ ،‬گفت‪ :‬ایران در‬ ‫جایگاه هفدهم تولید گل در جهان است اما سال گذشته فقط ‪۹۸‬میلیون دالر درامد‬ ‫از صادرات گل داش��ته است‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬غالمعلی ابراهیمی با حضور در شبکه‬ ‫خبر با اشاره به اینکه در ابتدای انقالب اسالمی‪ ،‬ایران وارد کننده گل و گیاه بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امروز با ‪ ۴۵۰۰‬هکتار س��طح زیر کش��ت گل‪ ،‬گیاهان زینت��ی و اپارتمانی و درخت و‬ ‫درختچه های زینتی یکی از صادرکنندگان گل در منطقه هستیم‪ .‬وی گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫تولید گل های تک ش��اخه ای‪ ،‬اپارتمانی‪ ،‬گل های ش��اخه بریده و درختچه های زینتی‬ ‫بیش از ‪۵۸‬هزار نفر اش��تغال مستقیم در کشور وجود دارد‪ .‬ابراهیمی افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫س��االنه ‪۲‬میلیارد و ‪۷۰۰‬میلیون گل به صورت ش��اخه بریده‪۳ ،‬میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون‬ ‫انواع گل های فضای س��بز‪ ،‬باغچ��ه ای‪ ،‬درخت و درختچه ه��ای زینتی و ‪۷۰۰‬میلیون‬ ‫انواع گل های اپارتمانی در کش��ور تولید می ش��ود‪ .‬این تع��داد گل در ‪ ۴‬قطب تولید‬ ‫تهران‪ ،‬مازندران‪ ،‬مرکزی و خوزس��تان تولید می ش��ود‪ .‬رئیس هی��ات مدیره اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان گل وگیاه با اش��اره به جایگاه هفدهم ایران در تولید جهانی گل و گیاه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬میزان صادرات ایران از این مقدار تولید‪۹۸ ،‬میلیون دالر در س��ال ‪ ۹۷‬بود‬ ‫در حالی که ما توان صادرات بیش از ‪۸۰۰‬میلیون دالر در س��ال را داریم‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به بازار بزرگ منطقه ش��امل کشورهایی چون روسیه‪ ،‬عراق‪ ،‬کشورهای حوزه اوراسیا‪،‬‬ ‫کشورهای شرق ایران و حاش��یه خلیج فارس گفت‪۹۵ :‬درصد این کشورها واردکننده‬ ‫گل و گیاه هستند که با تامین ‪۱۰‬درصد این بازار می توانیم یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر درامد داش��ته باشیم‪ .‬بزرگ ترین مشکل در این صنف‪ ،‬ناتوانی در تولید محصول‬ ‫رقابتی به دلیل هزینه باالی تولید و مالیات ارزش افزوده اس��ت‪ .‬زیرس��اخت های الزم‬ ‫برای صادرات به وجود نیامده است و به همین دلیل بیش از ‪۴۰‬درصد گل و گیاه تولید‬ ‫داخ��ل از بین می رود ک��ه با تمهیدات الزم و ایجاد فرصت های صادراتی می توان ان را‬ ‫به فرصت صادرات تبدیل کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فوالد داخلی در حال فاصله گرفتن از نرخ های جهانی‬ ‫‹ ‹قیم�ت داخلی فوالد با ن�رخ قراضه در‬ ‫بازار جهانی برابری می کند‬ ‫درباره اختالف قیمتی بین‬ ‫نرخ فوالد داخلی با جهانی‪،‬‬ ‫چن��دی پیش س��یدبهادر‬ ‫احرامی��ان‪ ،‬نایب رئی��س‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫ف��والد ایران عن��وان کرد‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین مشکالت‬ ‫صادرات فوالد کش��ور‪ ،‬پایین ب��ودن بهای صادراتی‬ ‫فوالد در مقایس��ه با جهان است‪ .‬درحالی که متوسط‬ ‫نرخ جهانی فوالد ‪ ۴۷۰‬دالر در هر تن است‪ ،‬اما فوالد‬ ‫ایرانی ‪ ۳۲۰‬دالر در هر تن دادوستد می شود که یکی‬ ‫از اصلی تری��ن دالیل ان‪ ،‬پایین ب��ودن بیش از حد‬ ‫قیمت ها در بازار داخلی است که مذاکره و چانه زنی‬ ‫روی قیمت ها را دشوار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬احرامیان اظهار کرد‪ :‬دست کم‬ ‫در ‪ ۴‬سال گذشته فوالد ایران ارزان ترین فوالد جهان‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اما به تازگی این فاصله زیادتر هم ش��ده‬ ‫است‪ .‬بخشی از این موضوع و زیادتر شدن فاصله بین‬ ‫قیمت های داخلی و جهانی ناش��ی از سیاس��ت های‬ ‫افراط��ی تنظیم بازار و س��رکوب قیمت ها در داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز نرخ داخلی فوالد با نرخ قراضه در‬ ‫بازار جهانی برابری می کند و این مانند ارزان فروشی‬ ‫‹ ‹به تعامل برد‪-‬برد برسیم‬ ‫مصطف��ی عبدالله��ی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ن��ورد ف��والد‬ ‫ته��ران درب��اره نح��وه‬ ‫قیمت گ��ذاری ف��والد در‬ ‫سطح جهان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��یوه‬ ‫قیمت گ��ذاری ف��والد در‬ ‫جهان مطابق با سایر کامودیتی ها تنها تابع مکانیسم‬ ‫عرض��ه و تقاضا ب��وده و تحوالت بازار م��واد اولیه و‬ ‫بازارهای مص��رف تعیین کننده رون��د نرخ محصول‬ ‫است‪ .‬حتی در کشورهایی مانند روسیه و اوکراین که‬ ‫از م��واد اولیه داخلی برخوردار هس��تند و نیازی به‬ ‫واردات م��واد اولیه ندارند‪ ،‬قیمت گذاری بر اس��اس‬ ‫مکانیسم بازار است‪.‬‬ ‫عبدالله��ی در ادام��ه عن��وان کرد‪ :‬اما در کش��ور‬ ‫نرخ گذاری ها از گذش��ته تابع سیاست های دستوری‬ ‫بوده است‪ .‬دولت به واسطه سهم خود در کرسی های‬ ‫هی��ات مدی��ره صنایع‪ ،‬نق��ش تعیین کنن��ده ای در‬ ‫قیمت گ��ذاری کااله��ای اس��تراتژیک مانن��د فوالد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬با خصوصی س��ازی صنایع بزرگ یا‬ ‫ب��ه عبارتی واگذاری بخش زی��ادی از این صنایع به‬ ‫بخش خصوص��ی‪ ،‬انتظار می رفت که نقش دولت در‬ ‫قیمت گذاری ها تضعیف شود اما با تحوالت سیاسی‬ ‫س��ال گذش��ته و اعمال دوباره تحریم ه��ای ظالمانه‬ ‫علیه کشور‪ ،‬نرخ بازارهای کاالیی منطبق با نوسانات‬ ‫شروع به رشد کرد که کارگروه های تخصصی تنظیم‬ ‫بازار برای جلوگیری از رشد بی رویه نرخ کاالها وارد‬ ‫عمل ش��دند اما به دلیل ضعف نظارت در حلقه های‬ ‫تامین و توزیع بس��یاری از کاالهای اساسی‪ ،‬روند رو‬ ‫به رشد ادامه یافت‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد‪ :‬در زمینه فوالد‪ ،‬به دلیل‬ ‫کنت��رل دولت بر فوالدس��ازان ب��زرگ چه در بخش‬ ‫اعط��ای مجوز صادرات و چه در بخش تامین مواد و‬ ‫تجهیزات موردنیاز از طریق واردات‪ ،‬کارگروه تنظیم‬ ‫بازار مصوبه های گوناگونی را برای کنترل نرخ فوالد‬ ‫در ب��ورس کاال و بازار ازاد ارائه کرد‪ .‬اگرچه در قانون‬ ‫به صراحت اعالم ش��ده که کاالهای پذیرش شده در‬ ‫بورس کاال از ش��مول قیمت گذاری ازس��وی دولت‬ ‫خارج هس��تند‪ .‬این روند ادامه داشت تا اینکه حدود‬ ‫‪۲‬ماه پیش‪ ،‬تمامی ش��یوه نامه های پیشین وزارتخانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و کارگ��روه تنظیم بازار از‬ ‫اعتبار ساقط شد و هم اکنون به طورتقریبی تنها بدنه‬ ‫تصمیم گیری در تعیین نرخ پایه بورس کاال‪ ،‬کارگروه‬ ‫تخصصی تنظیم بازار اس��ت و کسی نمی داند نرخ بر‬ ‫چه اساسی تعیین می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ن��ورد ف��والد ته��ران درب��اره تفاوت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ایران جزو کشورهایی به شمار می رود که در تولید‬ ‫ف��والد از مزیت های��ی برخوردار اس��ت؛ مزیت هایی‬ ‫چون ان��رژی ارزان و تامین س��نگ اهن داخلی که‬ ‫می توان��د نرخ تمام ش��ده فوالد در کش��ور را کاهش‬ ‫دهد و بر قیمت گذاری فوالد تاثیرگذار باش��د‪ .‬البته‬ ‫تولیدکنندگان داخلی فوالد معتقدند‪ ،‬هرچند انرژی‬ ‫و س��نگ اهن ارزان در اختیار فوالدسازان قرار دارد‬ ‫ام��ا درنهایت این عرضه و تقاضا اس��ت که قیمت ها‬ ‫را مش��خص می کن��د و خ��ارج از ان‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫روند دس��توری و غیرواقعی به خود می گیرد‪ .‬زمانی‬ ‫که قیمت گ��ذاری به روش دس��توری پیش می رود‬ ‫قیمت گ��ذاری صادرات��ی نیز به همی��ن روال پیش‬ ‫می رود تا جایی که فوالدس��از مجبور اس��ت شمش‬ ‫تولیدش��ده را به ن��رخ قراضه در جه��ان حراج کند‪.‬‬ ‫بنابراین بیش��تر فوالدس��ازان بر این باور هستند که‬ ‫انرژی ارزان نمی خواهند ام��ا در مقابل دولت اجازه‬ ‫قیمت گذاری نیز نداشته باشد‪.‬‬ ‫البته برخی کارشناسان معتقدند باید مصرف کننده‬ ‫نهایی در داخل کش��ور را نیز مدنظر ق��رار داد و به‬ ‫دلی��ل یارانه ای ک��ه دولت به فوالدس��ازان می دهد‬ ‫درنهای��ت محصول ف��والدی باید با به��ای کمتری‬ ‫به دس��ت مصرف کننده برس��د‪ .‬انها معتقدند زمانی‬ ‫که انرژی و س��نگ اهن ارزان در کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫مصرف کنن��ده چرا باید بهای بیش��تری برای خرید‬ ‫محصول نهایی بپردازد‪.‬‬ ‫ اس��ت و کشور را از درامدهای ارزی بحق ان محروم‬ ‫کرده ایم‪ ،‬زیرا با توجه ب��ه صادرات ‪ ۱۵‬میلیون تنی‬ ‫فوالد با این روند تا ‪۱.۵‬میلیارد دالر درامد صادراتی‬ ‫از دست می رود‪.‬‬ ‫مصطفی عبداللهی‪ :‬س��رکوب قیمت های فوالد فقط اختالف‬ ‫میان نرخ داخلی و صادراتی را افزایش داده است‬ ‫قیمت ه��ای کنونی عن��وان کرد‪ :‬هم اکن��ون تفاوت‬ ‫نرخ بازار داخلی و صادراتی به دلیل سیاس��ت های ‪۸‬‬ ‫هفت��ه اخیر کارگروه تنظیم ب��ازار به باالی ‪ ۶۰‬دالر‬ ‫ب��رای میلگرد و حدود ‪ ۸۰‬دالر برای بیلت رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬درحالی که دولت موفق ش��ده بود نوس��انات‬ ‫ب��ازار ارز را کنت��رل کند تا جذابی��ت قاچاق کاال از‬ ‫س��وی فرصت طلب��ان از بین برود اما س��رکوب نرخ‬ ‫ف��والد در بازار داخل در هفته های گذش��ته موجب‬ ‫شده تا دوباره پنجره ای برای این دست فعالیت ها باز‬ ‫ش��ده و مبادی غیرقانونی دوباره فعالیت های خود را‬ ‫اغ��از کند‪ .‬همچنان که گزارش های رس��یده خبر از‬ ‫خریده��ای ریالی به نیت ص��ادرات می دهد که امر‬ ‫مبارکی نیست‪.‬‬ ‫عبدالله��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬در وهله نخس��ت‬ ‫برای فوالدس��ازان ایران بس��یار بهتر است که دولت‬ ‫ان��رژی را با نرخ معم��ول در اختیار انه��ا بگذارد و‬ ‫دس��ت از قیمت گذاری دس��توری بردارد؛ چون این‬ ‫رفتارها اگرچه در ظاهر نرخ را در بورس کاال کاهش‬ ‫می ده��د‪ ،‬اما به دلی��ل ضعف نظارت ب��ر حلقه های‬ ‫پایین دس��تی توزیع باعث ش��ده در عمل این س��ود‬ ‫از س��مت فوالدس��ازان به س��مت بنگاه ها یا صنایع‬ ‫پایین دس��ت تر انتق��ال یاب��د‪ .‬اگر دول��ت قصد دارد‬ ‫ن را ب��ه زنجیره های پایین تر‬ ‫یارانه انرژی فوالدس��ازا ‬ ‫انتقال دهد‪ ،‬باید توانایی نظارت خود را بر حلقه های‬ ‫پایین دست توزیع افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬همه فوالدس��ازان‬ ‫از این انرژی به یک نس��بت بهره مند نمی شوند‪ ،‬اما‬ ‫قیمت ها برای همه به طور یکس��ان افت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه نیروی انس��انی به کار گرفته ش��ده در‬ ‫کارخانه های فوالد نیز دس��تمزدی مطابق با س��ایر‬ ‫کارکنان در دیگر صنایع دارند و در عمل نیروی کار‬ ‫ارزان در صنعت فوالدسازی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کارخان��ه نورد ف��والد ته��ران درباره‬ ‫قیمت های صادراتی عنوان کرد‪ :‬در بیش��تر بازارهای‬ ‫مص��رف‪ ،‬نرخ ف��والد در ب��ازار داخل��ی از بازارهای‬ ‫صادرات��ی باالتر اس��ت و هم اکن��ون در مصر‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫ترکیه و اتحادیه اروپا ش��اهد این موضوع هس��تیم‪.‬‬ ‫میزان مص��رف در این بازارها به گونه ای اس��ت که‬ ‫بخش زی��ادی از تولی��دات این کش��ورها در داخل‬ ‫مصرف می شود‪.‬‬ ‫مش��کل از انجایی شروع ش��د که بودجه عمرانی‬ ‫کش��ور از س��ال گذش��ته با درنظر گرفتن رشد نرخ‬ ‫مصالح ساختمانی ‪۵۰‬درصد کاهش یافته و خریداران‬ ‫به فوالد نگاه س��رمایه ای پیدا کرده ان��د‪ .‬از این رو با‬ ‫نوسانات قیمت‪ ،‬هیجان کاذب ایجاد می شود و بازار‬ ‫پس از مدتی به رکود سخت فرو می رود‪.‬‬ ‫عبدالله��ی ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬س��رکوب‬ ‫قیمت ها تنها اختالف می��ان نرخ داخلی و صادراتی‬ ‫را افزای��ش داده و راه های فرار را برای فرصت طلبان‬ ‫جذاب تر خواه��د کرد‪ ،‬بنابراین دولت باید به نظرات‬ ‫فعاالن و دلسوزان این صنعت به ویژه انجمن های این‬ ‫ح��وزه توجه کند تا تعاملی برای یک توافق برد‪-‬برد‬ ‫میان دولت و تولیدکنندگان ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حاش�یه س�ود فوالدس�ازان از ان�رژی‬ ‫ارزان است‬ ‫درب��اره نرخ تمام ش��ده فوالد ایران نس��بت به فوالد‬ ‫جهان��ی‪ ،‬مجی��د محمودی‪ ،‬کارش��ناس ف��والد در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬درباره نرخ تمام شده‬ ‫فوالد این موضوع مطرح اس��ت که با وجود تورم در‬ ‫تمام حوزه ها‪ ،‬دولت سال گذشته بهای انرژی را برای‬ ‫فوالدسازان گران نکرد‪ .‬البته بیشترین بخشی که در‬ ‫فوالدس��ازی انرژی مصرف می کند‪ ،‬بخش کوره های‬ ‫قوس الکتریکی در احیای مس��تقیم است که گاز و‬ ‫برق باالی��ی مصرف می کند‪ .‬از ای��ن رو دولت انرژی‬ ‫را بس��یار پایین ت��ر از قیمت های جهان��ی در اختیار‬ ‫فوالدسازان قرار می دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫دالیلی که سال گذشته فوالدسازان را با سود باالیی‬ ‫روب��ه رو کرد‪ ،‬این بود که قیمت ها به صورت ناگهانی‬ ‫افزایش یافت و خرداد و تیر س��ال گذشته به یکباره‬ ‫نرخ فوالدسازان به قیمت های جهانی نزدیک شد‪ .‬با‬ ‫این حال بهای انرژی و س��نگ اهن ایران نسبت به‬ ‫نرخ جهانی بسیار ارزان تر است‪ .‬برای نمونه چین هر‬ ‫تن س��نگ اهن با خلوص ‪ ۶۲‬درص��د را ‪ ۱۲۰‬دالر‬ ‫خریداری می کند‪.‬‬ ‫این درحالی است که سنگ اهنی که فوالدسازان‬ ‫داخلی تهیه می کنند‪ ،‬بسیار ارزان تر از این رقم است‪.‬‬ ‫از انجا که بیشتر معادن سنگ اهن در دست دولت‬ ‫است‪ ،‬از سال گذشته تاکنون دولت نرخ سنگ اهن را‬ ‫گران نکرده است‪ .‬در کل ‪ ۳‬عامل سنگ اهن‪ ،‬برق و‬ ‫گاز در فوالدسازی هزینه های مهمی به شمار می رود‬ ‫که در ‪ ۲‬سال گذشته گران نشده اند‪ ،‬اما فوالدسازان‬ ‫قیمت های خود را افزایش دا ده اند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫البت��ه زمانی که قیمت های انرژی و مواد اولیه ارزان‬ ‫مان��د‪ ،‬دولت به منظور تنظیم ب��ازار ورود و اقدام به‬ ‫قیمت گذاری کرد و این اقدام دولت متقاضی کاذب‬ ‫در بازار را به وجود اورد و س��بب ش��د که بس��یاری‬ ‫از ب��ورس کاال خرید و ب��ه صورت قاچاق محصوالت‬ ‫ف��والدی را صادر کنند و در کل این موضوع س��بب‬ ‫ایجاد رانت و ناهمگونی در بازار فوالد ش��ده بود‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط بود که دولت اجازه افزایش قیمت ها را‬ ‫داد تا اگر سودی از این طریق حاصل شود دست کم‬ ‫به جیب تولیدکننده برود‪.‬‬ ‫محمودی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا وجود این مس��ائل نرخ‬ ‫ف��والد ای��ران بی��ش از‬ ‫‪۳۰‬درص��د پایین ت��ر از‬ ‫قیمت های جهانی است و‬ ‫اگ��ر دولت اج��ازه افزایش‬ ‫ن��رخ را ب��ه فوالدس��از‬ ‫نمی دهد‪ ،‬به این دلیل است که مصرف کننده داخلی‬ ‫متضرر نشود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا نمی توان بین‬ ‫قیمت ه��ای داخلی ب��ا صادراتی تفاوت قائل ش��د‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر دولت بین نرخ داخل��ی با نرخ صادراتی‬ ‫تفاوت قائل ش��د‪ ،‬فوالدس��ازان به صادرات گرایش‬ ‫پیدا می کنند و صنایع پایین دست با مشکل تامین‬ ‫روبه رو می شوند؛ اتفاقی که هم اکنون نیز در جریان‬ ‫است و فوالدسازان بیش از پیش تمایل به صادرات‬ ‫دارند‪ .‬البته ناگفته نماند که رکود در بازار نیز سبب‬ ‫شده فوالدس��ازان به سمت صادرات کشیده شوند‪.‬‬ ‫چنانچه اگر به امار ‪ ۳‬ماه نخست امسال نیز نگاهی‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬مشاهده می کنیم که حدود ‪۷۰‬درصد‬ ‫محصوالت فوالدسازها اعم از شمش‪ ،‬اسلب و بیلت‬ ‫صادر ش��ده و با توجه به این موضوع نوردکاران که‬ ‫در پایین دس��ت این زنجیره قرار دارند‪ ،‬برای تامین‬ ‫شمش و بیلت خود با مشکل روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فوالدس��ازهای بزرگ کش��ور بیش��تر‬ ‫محص��والت خود را ص��ادر می کنند و از انجا که به‬ ‫دلیل تحریم ها‪ ،‬بازارهای هدف مانند قبل به خرید از‬ ‫ایران تمایل ندارند‪ ،‬فوالدسازها حدود ‪۲۰‬درصد زیر‬ ‫نرخ جهانی محصول خود را به فروش می رسانند‪ .‬با‬ ‫این وجود فوالدس��ازها ترجیح می دهند که شمش‬ ‫و بیلت خود را نقدی صادر کنند تا اینکه در بورس‬ ‫کاال عرض��ه کنند‪ .‬این تفاوت نرخ داخل و صادراتی‬ ‫س��بب می شود که فوالدس��ازان به سمت صادرات‬ ‫گرایش داشته باشند‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به این پرسش که البته‬ ‫در یک دوره ای فوالدسازان برای صادرات ملزم به‬ ‫ارائه در بورس کاال ش��دند‪ ،‬ایا این قانون نتوانست‬ ‫نیاز داخلی نوردکاران را تامین کند‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل‬ ‫این است که فوالدس��ازان تمایل ندارند در بورس‬ ‫کاال عرضه داش��ته باش��ند و ترجیح شان صادرات‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند صادرات دس��ت و پاگیر شده است‬ ‫چراکه از یک س��و ب��رای صادرات بای��د تحریم ها‬ ‫را دور بزنن��د و از س��وی دیگر بای��د ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود را به س��امانه های دولت بازگردانند‪،‬‬ ‫اما ب��ا وجود تمام ای��ن موضوع ها ص��ادرات برای‬ ‫فوالدس��ازها به صرفه تر از تامین نیاز داخلی است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو ن��وردکاران که بیش��تر بخش خصوصی‬ ‫هس��تند به ش��دت گالیه مند هستند که شمش و‬ ‫بیلت در بازار موجود نیس��ت و ب��ا کمبود روبه رو‬ ‫هس��تند و سرمایه در گردش باالیی نیز ندارند که‬ ‫به صورت نقدی خرید کنن��د‪ .‬بنابراین نوردکاران‬ ‫در زمینه قیمت ها و برای تامین ش��مش اعتراض‬ ‫دارند‪ .‬چندین نشست نیز برای رفع این مشکالت‬ ‫بی��ن انجمن فوالد و ن��وردکاران در این زمینه در‬ ‫ماه های گذشته برگزار شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در پایان تاکید کرد‪ :‬اگر مروری‬ ‫بر س��ود عملیاتی و س��ود خالص فوالدس��ازها در‬ ‫سال گذشته داشته باش��ید‪ ،‬درمی یابید حدود ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد با س��ود روبه رو شده اند که این سودها‬ ‫غیرمتعارف اس��ت‪ ،‬در حالی که در بهترین شرایط‬ ‫بازار‪ ،‬فوالدس��ازهای جهان ممکن است حدود ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬درصد سود داشته باشند‪.‬‬ ‫در بازار جهانی نرخ س��نگ اهن حدود ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫دالر در هر تن افزایش یافته اس��ت‪ ،‬اما فوالدسازان‬ ‫جهان��ی نرخ محص��ول نهایی خود را بیش��تر از ‪۵‬‬ ‫درصد افزایش نداده اند و این موضوع س��بب ش��ده‬ ‫که حاشیه سود فوالدسازان جهان به ویژه چینی ها‬ ‫کاه��ش پیدا کند‪ ،‬این در حالی اس��ت که ش��اهد‬ ‫هس��تیم در همی��ن دوره و باوجود رک��ود داخلی‪،‬‬ ‫حاشیه سود فوالدس��ازان افزایش پیدا کرده و این‬ ‫موض��وع از ارزان بودن نرخ انرژی در ایران نش��ات‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تجارت‬ ‫درامدهای نجومی باداورده مشمول پرداخت مالیات می شوند‬ ‫‹ ‹کودکان بانکداری می اموزند‬ ‫اخبار‬ ‫سرکوب فعالیت های اقتصادی غیرمولد و محتکرانه‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ ارائ�ه تازه تری�ن دس�تاوردهای‬ ‫بیمه سامان در الکامپ ‪۹۸‬‬ ‫تو پنجمین‬ ‫ش��رکت بیمه س��امان در بیس�� ‬ ‫نمایش��گاه بین المللی الکترونی��ک‪ ،‬کامپیوتر و‬ ‫تج��ارت الکترونیک (الکام��پ ‪ )۹۸‬حضور فعال‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت بیمه‬ ‫سامان‪ ،‬در این نمایشگاه تازه ترین دستاوردهای‬ ‫ش��رکت به مخاطبان و مشتریان ارائه می شود‪.‬‬ ‫بیمه نام��ه تجهیزات الکترونیک‪ ،‬موبایل و تبلت‬ ‫به عنوان یکی از روزامدترین محصوالت شرکت‬ ‫بیمه س��امان در این نمایش��گاه ارائه می ش��ود‪.‬‬ ‫محصول جدید ش��رکت بیمه س��امان با عنوان‬ ‫بیمه بدنه اتومبیل پیمایشی که حاصل همکاری‬ ‫با س��امانتل اس��ت‪ ،‬به عنوان محصولی نواورانه‬ ‫در این نمایش��گاه ارائه و تشریح می شود‪ .‬امتیاز‬ ‫انحصاری این محصول در اختیار ش��رکت بیمه‬ ‫س��امان است‪ .‬بیمه سامان همچنین در الکامپ‬ ‫تو پنجم میزبان استارت اپ ها و ایده پردازان‬ ‫بیس ‬ ‫در حوزه اینشورتک است‪ .‬این گزارش می افزاید‪:‬‬ ‫در س��الن «الکام جابز» که زمینه ای برای اتصال‬ ‫افراد جویای کار با صاحبان کسب وکار است نیز‬ ‫ش��رکت بیمه سامان حضور فعال دارد و فرصتی‬ ‫را ب��رای هم��کاری با اس��تارت اپ ها و نیروهای‬ ‫متخصص فراهم کرده است‪.‬‬ ‫علی صادقین‬ ‫‹ ‹الیح�ه دریاف�ت مالی�ات از فعالیت ه�ای‬ ‫اختالل زا‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫‹ ‹مقاوم س�ازی اقتص�اد داخل�ی ب�ا‬ ‫رونق تولید‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره بان��ک دی در بازدید از‬ ‫کارخان��ه « کویر تای��ر» بر مقاوم س��ازی اقتصاد‬ ‫داخلی از مس��یر تقویت و رونق بخشی به تولید‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬ب��ه گ��زارش اداره روابط عمومی و‬ ‫ی به همراه‬ ‫تبلیغ��ات بانک دی‪ ،‬رضا س��هم دین ‬ ‫احمد حش��می پور‪ ،‬مدیرکل ح��وزه مدیریت و‬ ‫مس��عود الویریان‪ ،‬رئیس اداره امور شعب جنوب‬ ‫کش��ور و ش��رق تهران در راس��تای گس��ترش‬ ‫مب��ادالت مالی و ارائه خدمات بانکی از کارخانه‬ ‫«کویر تایر» در اس��تان خراس��ان جنوبی بازدید‬ ‫و ب��ا مدیرعامل ای��ن مجموعه دیدار و گفت وگو‬ ‫ک��رد‪ .‬س��هم دینی در ای��ن بازدید ک��ه با هدف‬ ‫حمای��ت از رون��ق تولید و گس��ترش مبادالت‬ ‫مالی با ش��رکت های داخلی انجام ش��د با اشاره‬ ‫به اسیب های موجود در فضای اقتصادی کشور‬ ‫و گف��ت‪ :‬بانک ها اگر بتوانند مش��کل نقدینگی‬ ‫واحده��ای تولیدی را ک��ه به عنوان یک دغدغه‬ ‫مهم در این بخش مطرح اس��ت‪ ،‬رفع کنند گام‬ ‫مهمی در تحقق ش��عار امس��ال برداشته اند که‬ ‫البته این امر در ش��رایطی امکان پذیر اس��ت که‬ ‫بانک ها نیز با مشکل کمبود منابع روبه رو نباشند‬ ‫و توانایی پاس��خگویی ب��ه نیاز تولیدکنندگان را‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬برای ارتقای‬ ‫مناب��ع بانک ها و به دنب��ال ان رونق تولید‪ ،‬باید‬ ‫تالش ش��ود ت��ا فضای س��فته بازی در بازارهای‬ ‫غیرمولد همچون ارز و س��که در اقتصاد کمرنگ‬ ‫ش��ود ت��ا منابعی ک��ه وارد این بازارها ش��ده اند‬ ‫در بانک ه��ا س��پرده گذاری ش��ود و بانک هم با‬ ‫مدیریت مناس��ب‪ ،‬این منابع را به سمت بخش‬ ‫تولید هدایت کند‪ .‬رئیس هیات مدیره بانک دی‬ ‫با اش��اره به اقدام های انجام ش��ده در بانک دی‬ ‫ب��رای ج��ذب و تخصیص بهین��ه منابع تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال های گذشته با تالش شبانه روزی‬ ‫همکاران پرتالش��م در بانک دی موفق ش��دیم‬ ‫برخ�لاف جریان حاکم بر ش��بکه بانکی‪ ،‬جذب‬ ‫مناب��ع ارزان نرخ و کاهش بهای تمام ش��ده پول‬ ‫را ه��دف قرار دهیم و این طریق موفق به تامین‬ ‫مالی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان‬ ‫در بخش ه��ای گوناگون به وی��ژه در حوزه تولید‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫با تشدید فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه در بازارهای‬ ‫گوناگون از جمله ارز و سکه که در پی نوسان های نرخ ارز و‬ ‫روند افزایشی نرخ تورم در بیش از یک سال گذشته ایجاد‬ ‫شد‪ ،‬بس��یاری از افراد ضمن دستیابی به سودهای کالن و‬ ‫نجومی‪ ،‬به دلیل وارد کردن سرمایه های ش��ان به س��مت‬ ‫بخش های غیر مولد‪ ،‬مشکالت و بحران های زیادی را برای‬ ‫بخش واقعی اقتصاد به وجود اوردند و اقتصاد را به س��مت‬ ‫رکود هدایت کردند‪.‬‬ ‫کمو بیش همچنان وجود دارد که‬ ‫این ش��رایط در حالی ‬ ‫مسئوالن اقتصادی کشور مصمم هستند تا بتوانند از طریق‬ ‫مالیات س��تانی و تش��دید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی‬ ‫ت��ا حدی جلوی چنی��ن فعالیت های��ی را بگیرند و فضای‬ ‫مخرب س��فته بازی و داللی را در اقتصاد کاهش دهند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬در ماه های گذشته‪ ،‬طرح های مالیاتی متنوعی‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفت که از ان جمله می توان به طرح‬ ‫دریاف��ت مالیات از خانه های خالی‪ ،‬طرح دریافت مالیات از‬ ‫پیش خریدکنندگان س��که‪ ،‬طرح دریافت مالیات از عایدی‬ ‫سرمایه و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬در کنار این طرح ها که همچنان در‬ ‫گیرودار بررس��ی و اجراشدن اس��ت‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی چندی پیش به تدوین طرحی برای دریافت مالیات‬ ‫از ثروت های باداورده و فعالیت های اختالل زا اش��اره کرده‬ ‫است؛ طرحی که به دنبال این است تا فعالیت سودجویان‬ ‫و دالالن را در فعالیت های اختالل زا ‪-‬که در برهه ای از زمان‬ ‫بخشی از نقدینگی ها را جذب و برای خرید کاالیی تقاضای‬ ‫مصنوعی ایجاد می کنند‪ -‬کاهش دهد‪.‬‬ ‫ان طور که فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫می گوی��د‪ ،‬ه��دف اصلی از تدوین این الیح��ه این بوده که‬ ‫درامده��ای نجومی ب��اداورده که از طریق این نوع فعالیت‬ ‫ایجاد ش��ده مشمول مالیات ش��وند و از این نوع فعالیت ها‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬سازکار دریافت مالیات بر درامد‬ ‫فعالیت های اختالل زا در الیحه تنظیم ش��ده و این الیحه‬ ‫باید ابتدا در دولت بررسی و سپس به مجلس ارسال شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫این الیحه پیش��نهادی ان طور که معاون امور اقتصادی‬ ‫وزارت اقتص��اد به تازگ��ی اع�لام ک��رده‪ ،‬برای بررس��ی به‬ ‫هیات دولت ارس��ال ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬محمد‬ ‫دهقان دهن��وی در ای��ن باره گفت‪ :‬خوش��بختانه مباحث‬ ‫کارشناس��ی و جمع بندی این کار به پایان رس��یده و متن‬ ‫الیحه پیش��نهادی برای طرح در جلس��ه های هیات دولت‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره محت��وای ای��ن الیحه گفت‪ :‬ای��ن الیحه با‬ ‫رویک��ردی نواوران��ه و با هدف بارز س��رکوب فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی غیرمول��د و محتکران��ه تنظیم و تالش ش��ده‬ ‫اس��ت نه تنها هیچ گونه اختاللی در بازارهای مولد و بخش‬ ‫واقعی اقتصاد وارد نش��ود‪ ،‬بلکه اجرای این طرح زمینه ساز‬ ‫مهاجرت سرمایه از فعالیت های اختالل زا و سوداگری هایی‬ ‫که هیچ گونه خلق ارزش اقتصادی ندارند به بخش هایی از‬ ‫اقتصاد باشد که بستر رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم‬ ‫می س��ازند‪ .‬به گفته معاون وزیر اقتصاد‪ ،‬الیحه پیشنهادی‬ ‫با رویکرد از بین بردن زمینه فعالیت های اختالل زا تنظیم‬ ‫شده و با رویکرد معمول مالیات بر عایدی سرمایه متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬به هر ح��ال‪ ،‬در حالی یکی از مش��کالت اصلی در‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬فعالیت های غیرمولد و س��وداگرانه اس��ت و‬ ‫بخ��ش واقعی اقتصاد را نیز تحت تاثیر خ��ود قرار داده که‬ ‫موض��وع دریاف��ت مالی��ات از فعالیت های اخت�لال زا در‬ ‫کنار موض��وع دریافت مالیات بر عایدی س��رمایه‪ ،‬مالیات‬ ‫از خانه های خالی و‪ ....‬قرار اس��ت این ش��رایط را تا حدی‬ ‫‹ ‹سهامداران بیمه نوین‪ ،‬به سود رسیدند‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه بیمه نوین ‪ ۲۶‬تیر برای بررسی و‬ ‫تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪۱۳۹۷‬‬ ‫و تصمیم گیری درباره تقس��یم س��ود با حضور بیش از ‪ ۷۲‬درصد‬ ‫سهامداران در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی و بین الملل بیمه نوین‪ ،‬در این مجم ع عیسی شهسوار‬ ‫خجسته به عنوان رئیس جلسه‪ ،‬سیدحسین خاتمی‪ ،‬نماینده بانک‬ ‫اقتص��اد نوین و همایون باقری طاری‪ ،‬نماینده مجموعه توس��عه‬ ‫صنایع بهش��هر به عنوان ناظران جلسه‪ ،‬نرگس پوالدی به عنوان‬ ‫نماینده حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی‬ ‫رایمند و همکاران و شقایق دیلمی پور‪ ،‬مدیر امور مالی بیمه نوین‬ ‫به عنوان منش��ی جلسه از س��وی حاضران انتخاب شدند‪ .‬در این‬ ‫جلسه همچنین مقدمی به عنوان نماینده بیمه مرکزی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و عابدی ب ه عنوان نماینده س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار حضور داشتند‪ .‬پس از ان‪ ،‬حسین کریم‍خان زند‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیمه نوین به ارائه گزارش هیات مدیره و عملکرد این ش��رکت در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬پرداخت‪ .‬پس از ارائه گزارش هیات مدیره‪ ،‬گزارش‬ ‫حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ارائه پاسخ های‬ ‫الزم درباره بندهای گزارش حسابرس و بازرس‪ ،‬صورت های مالی‬ ‫س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ،۱۳۹۷‬عملکرد هیات مدیره و‬ ‫س��رانجام تخصیص و تقسیم س��ود ‪ ۳۰‬ریالی به ازای هر سهم به‬ ‫تصویب مجمع عمومی عادی س��االنه رس��ید‪ .‬همچنین مبلغ ‪۳‬‬ ‫هزار میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس قانونی و بازرس‬ ‫مستقل تعیین شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ارز به ‪ ۳۱‬هزار زائر سرزمین وحی‬ ‫بان��ک مل��ی ایران تاکنون ارز موردنیاز بی��ش از ‪ ۳۱‬هزار نفر از‬ ‫حجاج اعزامی به س��رزمین وحی را پس از تامین از س��وی بانک‬ ‫نقدینگی هایی که در این بخش ها وجود دارد را به س��مت‬ ‫بخش مولد و واقعی هدایت کند‪ ،‬ضمن اینکه در کنار این‬ ‫موضوع می توان از سیاس��ت های تشویقی همچون اعطای‬ ‫یارانه و تسهیالت به بخش های مولد برای تقویت این بخش‬ ‫بهره برد‪ .‬اینها موضوع هایی اس��ت که می تواند سبب ایجاد‬ ‫موازنه در تخصیص بهینه منابع به سمت بخش مول د شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت عدالت اجتماعی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بانک پاس��ارگاد در اقدامی ابتکاری و با هدف‬ ‫اموزش‪ ،‬فرهنگ س��ازی و س��رگرمی کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬از اپلیکیش��نی با عنوان «س��رزمین‬ ‫ک��ودک» بان��ک پاس��ارگاد رونمایی ک��رد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک پاس��ارگاد‪ ،‬این‬ ‫ن در راستای برقراری تعامل بیشتر با‬ ‫اپلیکیش�� ‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان در بس��تر تلفن های همراه‬ ‫و تبل��ت و ارائ��ه برنامه های کارب��ردی با هدف‬ ‫ام��وزش و فرهنگ س��ازی‪ ،‬بانکداری و مدیریت‬ ‫س��رمایه بارگذاری شد‪ .‬براس��اس این خبر‪ ،‬در‬ ‫ای��ن نرم اف��زار مطال��ب و بخش ه��ای متنوعی‬ ‫مانند داس��تان تعاملی‪ ،‬ب��ازی‪ ،‬اموزش طراحی‬ ‫و نقاش��ی‪ ،‬رنگ امیزی‪ ،‬پخش ویدئ��و‪ ،‬کارتون‬ ‫و‪ ...‬در دس��ترس اس��ت‪ .‬یکی از تمایزهای اصلی‬ ‫این برنامه کاربردی داس��تان تعاملی اس��ت که‬ ‫یک��ی از بهترین ابزارهای رفتاراموزی و اموزش‬ ‫غیرمس��تقیم در دنیا اس��ت و کاربر می تواند در‬ ‫ان به جای ش��خصیت داس��تان‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫کن��د و بر روند و پایان داس��تان تاثی��ر بگذارد‪.‬‬ ‫از اه��داف ای��ن برنامه می توان ب��ه تولید محتوا‬ ‫ب��رای س��رگرمی‪ ،‬ام��وزش و توانمندس��ازی و‬ ‫مهارت افزای��ی خانواده ه��ا و ک��ودکان‪ ،‬اموزش‬ ‫مه��ارت مدیریت س��رمایه‪ ،‬تبیین نقش بانک و‬ ‫مفهوم پس انداز در زندگی به ویژه برای کودکان‬ ‫و مهارت افزایی درب��اره مهارت تصمیم گیری با‬ ‫داستان های تعاملی و‪ . ..‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی‬ ‫مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی از تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬هادی خانی با بیان اینکه کشف‪ ،‬شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی‬ ‫مودیان جدید از مهم ترین برنامه های این سازمان به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین سیاست نظام مالیاتی در سال‬ ‫جاری این اس��ت که با تکمیل پایگاه اطالعات مودیان‪ ،‬کش��ف فرارهای مالیاتی و شناس��ایی فعاالن اقتصادی فاقد‬ ‫پرونده مالیاتی‪ ،‬درامدهای پیش بینی ش��ده امس��ال را محقق کند و در س��الی که رونق تولید در دس��تور کار ارکان‬ ‫گوناگون نظام قرار گرفته‪ ،‬فش��ار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل کند‪ .‬وی از ایجاد ش��رکت های صوری‪ ،‬صدور‬ ‫فاکتورهای جعلی‪ ،‬صادرات صوری‪ ،‬سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران‪ ،‬استفاده غیرقانونی از معافیت های مالیاتی‬ ‫و معامالت غیرواقعی در برخی صنوف به عنوان مهم ترین گریزگاه های مالیاتی یاد کرد و گفت‪ :‬با تکمیل شدن پایگاه‬ ‫اطالعات مودیان‪ ،‬بررس��ی تراکنش های بانکی‪ ،‬رصد اطالعات نظام مالیات ارزش افزوده‪ ،‬بررس��ی صورت معامالت‬ ‫فصلی و همچنین بررس��ی اطالعات س��ایر مراجع می توان با موارد فرار مالیاتی در این حوزه ها مقابله کرد‪ .‬او درباره‬ ‫امار فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده نیز گفت‪ :‬در طول ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫محل شناسایی فرارهای مالیاتی‪ ،‬تشخیص و مطالبه شده است‪ .‬خانی اضافه کرد‪ :‬تنها در سال ‪ ،۱۳۹۷‬رقمی معادل‬ ‫‪ ۱۸۴۰۰‬میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی‪ ،‬تشخیص و مطالبه شده که از این رقم‪ ۱۴۷۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫تومان مربوط به بررس��ی تراکنش های س��نگین و مشکوک بانکی‪ ۱۱۰۰ ،‬میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده ‪۱۸۱‬‬ ‫قانون مالیات های مستقیم و ‪ ۲۵۶۰‬میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوءاستفاده از‬ ‫معافیت های صادرات و مناطق ویژه و ازاد تجاری‪ ،‬صنعتی در زمینه محصوالت پتروشیمی بوده است‪.‬‬ ‫سامان دهد‪ .‬ان طور که کارشناسان می گویند‪ ،‬این موضوع‬ ‫می تواند ابزاری موثر و قوی برای کاهش انگیزه سفته بازی‬ ‫در اقتصاد کشور باشد اما به شرط انکه این گونه فعالیت ها‬ ‫به ش��کل درس��ت شناسایی و با انها برخورد شود و مالیات‬ ‫مضاعف از انها گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی فعالیت های غیر مولد‬ ‫عل��ی صادقی��ن‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن زمینه در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه مالیات از جمله ابزارهای‬ ‫درامدی اس��ت که باید بر اساس قانون در تمامی بخش ها‬ ‫اعمال ش��ود و این موضوع در دنیا پذیرفته ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اما در کش��ور ما به این موضوع خیلی توجه نش��ده و‬ ‫بسیاری از درامدها‪ ،‬فعالیت ها و بخش ها هستند که مالیات‬ ‫نمی پردازند که این موضوع باید به شدت پیگیری شود‪ .‬به‬ ‫گفته این کارش��ناس اقتصاد‪ ،‬درحال حاضر مش��کل اصلی‬ ‫اعمال مالیات و بحث مالیات س��تانی نیس��ت بلکه مشکل‬ ‫شناس��ایی فعالیت ها و درامدهایی اس��ت که باید مشمول‬ ‫مالیات شوند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬درحال حاضر فعالیت هایی در‬ ‫اقتصاد ایران وجود دارد که بدون اینکه بازدهی و توجیهی‬ ‫برای کش��ور داش��ته باشند‪ ،‬رونق گرفته و سود هنگفتی را‬ ‫نصیب برخی اف��راد می کند که این فعالیت ها باید به دقت‬ ‫شناس��ایی و پیگیری ش��ود‪ .‬در این زمینه باید ابتدا تعریف‬ ‫مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران پرداخته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بان��ک ملی ایران‪ ،‬از ‪ ۱۲‬تیر امس��ال تا پایان وقت‬ ‫اداری روز گذش��ته‪ ۳۱ ،‬ه��زار و ‪ ۱۲۷‬زائ��ر ارز موردنیاز خود را از‬ ‫واحده��ای ارزی بان��ک ملی ایران دریافت کرده اند‪ .‬به این حجاج‬ ‫تاکن��ون ‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۱۶۱‬ه��زار و ‪ ۴۴۸‬دالر امری��کا به صورت‬ ‫اسکناس پرداخت شده است‪ .‬پرداخت ارز به زائران حج تمتع در‬ ‫تمامی ش��عب ارزی بانک ملی ایران و حداکثر برای هر زائر ‪۲۰۰‬‬ ‫دالر امریکا انجام می شود‪ .‬زائران می توانند پس از ارائه کارت ملی‬ ‫و احراز هویت شان ‪ ،‬ارز موردنیازشان را دریافت کنند ‪ .‬در صورتی‬ ‫که مدیر کاروان از س��وی س��ازمان حج و زیارت به صورت کتبی ‬ ‫ب��ه عنوان نماینده زائران به بانک معرفی ش��ده باش��د‪ ،‬پرداخت‬ ‫ط به وی و به ش��رط ارائه فرم ها و اس��ناد‬ ‫ارز زائران کاروان مربو ‬ ‫تکمیل ش��ده نیز امکان پذیر است‪ .‬مش��خصات شعب ارزی بانک‬ ‫ملی ایران در بخش واحدهای وب سایت بانک قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت دهی ب�ه ش�رکت های دانش بنی�ان در‬ ‫بانک تجارت‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت با اش��اره به اغ��از به کار دفتر حمایت‬ ‫از ن��واوری بان��ک تج��ارت در صندوق ن��واوری و ش��کوفایی از‬ ‫تس��هیالت دهی به شرکت های دانش بنیان در ‪ ۱۵۰۰‬شعبه بانک‬ ‫تج��ارت خب��ر داد‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬رضا دولت ابادی در ایین اغاز‬ ‫ب��ه کار دفتر حمای��ت از نواوری بانک تجارت در صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مصداق های بارز حمایت از تولید‬ ‫مل��ی‪ ،‬حمایت از طرح های نواورانه و دانش بنیان از طریق تامین‬ ‫مالی و ارائه خدمات مشاوره ای است‪ .‬وی افزود‪ :‬با هماهنگی های‬ ‫انجام ش��ده با صندوق نواوری و شکوفایی دفتری در اختیار بانک‬ ‫قرار داده ش��ده که گروه مستقر در این دفتر‪ ،‬مدارک شرکت ها را‬ ‫بررس��ی می کنند و ‪ ۱۵۰۰‬ش��عبه بانک بر اساس مدارک ارسالی‬ ‫مشخصی از بخش غیر مولد ارائه و مشخص شود که فعالیت‬ ‫این بخش ها برای کدام متغیرهای اقتصادی اختالل ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬وی بر این باور است که مکانیسم و زیرساخت های‬ ‫شناس��ایی بخش های غیرمولد باید ابتدا فراهم شود که به‬ ‫نظر می رس��د دامنه فعالیت این گونه بخش ها در کشور ما‬ ‫هم کم نیس��ت و فقط به بازار ارز و س��که ختم نمی ش��ود‪.‬‬ ‫بی تردید اگر این گونه فعالیت ها در کشور به شکل درستی‬ ‫شناسایی و تفکیک ش��وند می توان امیدوار بود با استفاده‬ ‫از ابزاره��ای مال��ی همچون دریافت مالی��ات‪ ،‬تا حدی این‬ ‫ن شناس��ایی از طریق ثبت‬ ‫فض��ا مدیریت ش��ود‪ .‬صادقی�� ‬ ‫معامالت‪ ،‬شناس��ایی فرایند معام�لات از مبدا تا مصرف‪،‬‬ ‫پیگیری دست به دس��ت شدن کاالها و خدمات به دفعات‪،‬‬ ‫پیگیری از طریق تراکنش هایی که از طریق دس��تگاه های‬ ‫کارتخوان و خدمات الکترونیک بانکی انجام می شود و‪ ...‬را‬ ‫از جمله راه های شناسایی این گونه معامالت غیر شفاف در‬ ‫اقتصاد دانس��ت‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬اگر این فعالیت ها‬ ‫شناس��ایی شوند‪ ،‬در مرحله بعدی می توان از تجربه ای که‬ ‫دنیا از ان بهره گرفته و توانسته موفقیت های زیادی کسب‬ ‫کند اس��تفاده کرد‪ .‬اعمال مالیات ان هم به شکل پلکانی و‬ ‫تصاعدی از فعالیت ه��ای غیر مول د ‪ ،‬می تواند ضمن کاهش‬ ‫فضای س��فته بازی‪ ،‬س��وداگری در اقتصاد را کاهش دهد و‬ ‫از این دفتر تس��هیالت و خدمات موردنیاز را به ش��رکت ها ارائه‬ ‫می دهن��د‪ .‬مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد‪ :‬همچنین با س��ایر‬ ‫حوزه ه��ا مانند ش��رکت های بیمه و صرافی هایی ک��ه با بانک در‬ ‫ارتباط هس��تند‪ ،‬هماهنگی شده تا نیازهای شرکت ها را پاسخگو‬ ‫باش��ند‪ .‬دولت اب��ادی تاکید ک��رد‪ :‬قرارداد با صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی فقط برای پرداخت تسهیالت نیست و خدماتی مانند‬ ‫ارائه ضمانتنامه های ریالی و ارزی و همچنین ال سی های داخلی‬ ‫و خارجی در دس��تور کار قرار دارد که تعدادی از انها نیز اجرایی‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یکی از ابزارهای خوبی که کمترین‬ ‫هزینه را برای ش��رکت ها دارد ال س��ی داخلی اس��ت که می تواند‬ ‫کمک بس��یاری در پیش��برد اهداف تجاری این ش��رکت ها کند‬ ‫ک��ه بانک تجارت امادگی ارائه این خدمت را به ش��رکت ها دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین برای تضمین‬ ‫فروش محصوالت ش��رکت ها اعتباری در قالب طرح اسان خرید‬ ‫ب��رای خریداران درنظر خواهیم گرفت که محصوالت ش��رکت ها‬ ‫را خریداری کنند و در سررس��ید‪ ،‬بانک پول ش��رکت ها را به انها‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عبور «وبصادر» از زیان‬ ‫بان��ک صادرات ایران با انتش��ار گزارش عملکرد ‪ ۳‬ماهه خود با‬ ‫کاهش ش��دید زیان عملیاتی همراه شد و این امر نشان داد بانک‬ ‫در مس��یر رو به رشدی قرار گرفته است‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک صادرات ایران‪ ،‬همان طور که در س��ال ‪ ۹۷‬ش��اهد کاهش‬ ‫ش��دید سطح زیاندهی بانک بودیم‪ ،‬امس��ال با همین روند حتی‬ ‫می توان به خروج بانک از زیان نیز خوش��بین بود‪ .‬این بررس��ی ها‬ ‫نش��ان می دهد‪« ،‬وبصادر» در ‪ ۳‬ما ه سال ‪ ۹۸‬تراز عملیاتی منفی‬ ‫‪ ۴۷۳‬میلیارد تومانی داشته است‪ .‬این در حالی است که بانک در‬ ‫‪ ۳‬ما ه دوره مشابه سال گذشته زیان عملیاتی هزار و ‪ ۱۳۹‬میلیارد‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‪ ،‬دیگر کارش��ناس اقتصاد نیز در این‬ ‫باره در گفت وگو با‬ ‫س��اماندهی فضای س��فته بازی‬ ‫و س��وداگری در بخش ه��ای گوناگون اقتص��اد را از طریق‬ ‫مالیات ستانی و مبارزه با فرار مالیاتی را از اقدام های مثبت‬ ‫و مبارک در اقتصاد دانس��ت و افزود‪ :‬هر اقدامی که بتواند‬ ‫فضای مخرب سفته بازی و داللی را در اقتصاد کاهش دهد‬ ‫می تواند به عنوان یک اقدام مثبت تلقی شود که باید ان را‬ ‫گس��ترش و ترویج داد‪ .‬اینکه درحال حاضر افرادی هستند‬ ‫که با کمترین مش��کل و س��ختی‪ ،‬ب��ه ثروت های باداورده‬ ‫دس��ت پی��دا می کنند ضمن اینکه فعالیت ش��ان به بخش‬ ‫واقعی اقتصاد نیز لطمه می زند‪ ،‬اصال منطقی نیست و باید‬ ‫جلوی فعالیت شان گرفته شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬مهم ترین اقدام در این زمینه شناس��ایی‬ ‫فعالی��ت س��ودجویان و دالالن در فعالیت های اختالل زا و‬ ‫س��وداگرایانه است که در ش��رایط خاص‪ ،‬بخش زیادی از‬ ‫نقدینگی ها را جذب می کنند و باعث تش��دید نوسان های‬ ‫قیمتی در اقتصاد می شوند و از این بخش سود های عجیبی‬ ‫را کسب می کنند‪ .‬او بر این باور است که شناسایی درست‬ ‫و دقیق این افراد و فعالیت می تواند باعث ش��ود تا برخورد‬ ‫جدی با انها شود‪ .‬همچنین می توان از طریق برخی ابزارها‬ ‫همچون مالیات س��تانی انگیزه فعالیت ش��ان را در اقتصاد‬ ‫کم کرد‪ .‬سال هاس��ت که در کش��ور ما همواره یک طبقه و‬ ‫بخش مشخص از جامعه که درامد مشخصی دارند مالیات‬ ‫می پردازن�� د در حال��ی ک��ه در مقابل‪ ،‬اف��راد و بخش هایی‬ ‫هس��تند که با وجود درامدهای زیادش��ان‪ ،‬یا اصال مالیات‬ ‫نمی دهن د یا مالیاتی کمی پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫امیر ت��اش این ش��یوه از اعم��ال قانون مالی��ات را یک‬ ‫بی اعتدال��ی اجتماعی در کش��ور دانس��ت و گفت‪ :‬عدالت‬ ‫اجتماع��ی یعن��ی اینکه بای��د همه درامده��ا‪ ،‬فعالیت ها‪،‬‬ ‫بخش ه��ا و‪ ...‬مالی��ات بدهند و تحقق این ام��ر با ردیابی و‬ ‫شناس��ایی درست ممکن اس��ت‪ .‬به گفته این کارشناس‪،‬‬ ‫اکن��ون درصد زیادی از درامد ها اس��ت که مالیاتی به انها‬ ‫تعل��ق نمی گی��رد در حالی که اگر این درامدها مش��مول‬ ‫مالیات ش��ود‪ ،‬هم درامده��ای مالیاتی افزایش می یابد هم‬ ‫انگیزه س��وداگری و س��ودجویی در کش��ور کم می ش��ود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه عدالت اجتماعی هم در کش��ور حاکم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ت در راس��تای تحقق ای��ن هدف باید‬ ‫وی معتق��د اس�� ‬ ‫نهاد های اطالعاتی‪ ،‬قوه قضائیه‪ ،‬نظام های مالی و اقتصادی‬ ‫کش��ور و‪ ...‬با هماهنگی و اجماع یکدیگر شرایطی را فراهم‬ ‫کنن��د تا هم فعالیت های اختالل زا شناس��ایی ش��وند‪ ،‬هم‬ ‫معامالتی که به ش��کل رانتی در کشور انجام می شود قابل‬ ‫پیگی��ری باش��د‪ .‬بی تردید برخورد با این ن��وع فعالیت ها و‬ ‫دریاف��ت مالیات مضاعف از انها می تواند اقدام پیش��گیرانه‬ ‫و کاهنده برای فعالیت های غیر مولد و اختالل زا در کش��ور‬ ‫باش��د و جلوی دس��تیابی به درامدهای ب��اداورده را برای‬ ‫برخ��ی از اف��راد بگیرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬سیاس��تی که وزارت‬ ‫اقتصاد در بحث مالیات س��تانی و اعمال مالیات های جدید‬ ‫در دستور کار قرار داده‪ ،‬اقدام بسیار خوبی است اما به شرط‬ ‫انکه این افراد به درستی شناسایی شوند و راه های مقابله با‬ ‫انها به شکل کامل اجرا شود‪.‬‬ ‫تومانی شناس��ایی کرده اس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬این زیان س��نگین با‬ ‫کاهش قابل توجه ‪ ۵۸‬درصدی در ‪ ۳‬ما ه امسال همراه شده و نشان‬ ‫می دهد بانک با تحول ش��گرفی روبه رو ش��ده و در نیمه دوم سال‬ ‫حتی می توان به مثبت ش��دن تراز عملیاتی بانک نیز خوش��بین‬ ‫بود‪ .‬جس��ت وجو در میان صورت های مال��ی «وبصادر» حاکی از‬ ‫ان اس��ت ک��ه این بانک در س��ال ‪ ۹۷‬با ت��راز عملیاتی ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫تومان��ی مثبت همراه ش��ده بو د در حال��ی که در ‪ ۳‬ما ه تراز منفی‬ ‫هزار و ‪ ۱۳۹‬میلیارد تومانی داش��ته اس��ت‪ .‬این امر نشان می دهد‬ ‫در نیمه دوم سال وضعیت عملیاتی بانک بهبود قابل توجهی پیدا‬ ‫می کند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬می توان انتظار داشت با توجه به کاهش‬ ‫‪ ۵۸‬درصدی زیان عملیاتی در ‪ ۳‬ماه امس��ال‪ ،‬تا پایان س��ال ‪۹۸‬‬ ‫تراز عملیاتی بانک رش��د قابل توجهی داش��ته و شاهد شناسایی‬ ‫درامدهای مشاع قابل توجهی بانک صادرات ایران در پایان امسال‬ ‫باش��یم‪ .‬همچنی��ن همان طور که از پرتف��وی غنی بانک صادرات‬ ‫ایران مش��خص است‪ ،‬این بانک حجم سرمایه گذاری قابل توجهی‬ ‫در ش��رکت ها دارد ک��ه با توج��ه به تورم اخیر‪ ،‬س��ود ارزش این‬ ‫س��رمایه گذاری ها بهبود زیادی داش��ته اس��ت‪ .‬بانک در سال ‪۹۸‬‬ ‫س��ود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۹۸‬میلیاردی از طریق سرمایه گذاری های خود‬ ‫شناس��ایی و این س��ود با رشد ‪ ۲۳‬درصدی به نسبت دوره مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته همراه ش��ده اس��ت‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬با جهش سود‬ ‫شرکت های زیرمجموعه انتظار می رود بانک در سال ‪ ۹۸‬با جهش‬ ‫مناس��بی در سود سرمایه گذاری های خود همراه شود‪ .‬در نهایت‬ ‫درامدهای مش��اع بانک که از دو س��رفصل درامدهای عملیاتی‬ ‫ناشی از تسهیالت دهی و درامد سود سپرده ها و سرمایه گذاری ها‬ ‫تشکیل شده نشان می دهد که هر دو سرفصل با رشد خوبی همراه‬ ‫و این رش��د س��بب کاهش قابل توجه زیان بانک و حتی خروج از‬ ‫زیاندهی بانک صادرات ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند شرایط بازار مسکن به گونه ای نیست که با «نخریدن» درست شود‬ ‫خانه نخریم؛ اجاره هم نکنیم؟!‬ ‫بهروز حیدریان‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹واکنش مثبت بازار به دعوت وزیر‬ ‫رئی��س اتحادیه مش��اوران ام�لاک در زمین��ه تاثیر‬ ‫نخریدن بر بازار مس��کن با وزیر راه و شهرسازی هم نظر‬ ‫است‪ .‬مصطفی قلی خسروی در پاسخ به‬ ‫در این‬ ‫زمین��ه گفت‪ :‬وقتی بازار وارد رکود می ش��ود و کس��ی‬ ‫خریدار نباش��د‪ ،‬به ط��ور قطع و به ناچ��ار نرخ ها پایین‬ ‫می اید‪ .‬گرچه این قاب��ل پیش بینی بود اما توصیه وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی در زمینه نخریدن خانه تا ارام ش��دن‬ ‫اوضاع بازار نیز در این امر بی تاثیر نبوده است‪ .‬همچنین‬ ‫پایین امدن نرخ ارز بر این مسئله تاثیر داشته است‪.‬‬ ‫به گفته او براساس اعالم مش��اوران امالک تهران‪ ،‬در‬ ‫روزهای اخیر برخی فروش��ندگان اقدام به کاهش مبلغ‬ ‫پیشنهادی برای خانه خود کرده اند‪.‬‬ ‫خسروی تاکید کرد‪ :‬باتوجه به کاهش قیمت ها‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت مردم درحال حاضر دس��ت نگه دارند یا از خرید‬ ‫خانه با قیمت های غیرمنطقی خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط واکنش مثبت بازار به «نخریدن»‬ ‫مدیر گروه مس��کن مرکز مطالعات فناوری دانش��گاه‬ ‫عل��م و صنع��ت معتقد اس��ت افزایش تولی��د و عرضه‬ ‫مس��کن و سختگیری مالیاتی در حوزه مسکن می تواند‬ ‫نخریدن خانه را به عاملی اثرگذار در س��اماندهی بازار‬ ‫مسکن تبدیل کند‪.‬‬ ‫مه��دی غالمی در گفت وگ��و با‬ ‫در واکنش به‬ ‫این سخن وزیر راه و شهرسازی که «مردم خانه نخرند‬ ‫تا ارزان ش��ود» با طرح این پرس��ش ک��ه «مردم خانه‬ ‫نخرن��د؛ اجاره هم نکنن��د؟!» بیان کرد‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫زمانی ش��رایط بازار به گونه ای باشد که نرخ یک کاالی‬ ‫غیرض��روری‪ ،‬غیرواقعی باش��د‪ .‬در ان زمان توصیه به‬ ‫نخریدن‪ ،‬راهکار خوبی اس��ت اما مس��کن کاالی مورد‬ ‫نیاز همه انسان هاس��ت و بدون سرپناه کسی نمی تواند‬ ‫زندگی کند‪ .‬به هرحال اگر مردم خانه نخرند یا نتوانند‬ ‫بخرند‪ ،‬مجبورند س��رپناهی اجاره کنند اما در شرایطی‬ ‫که بازار اجاره هم مانند حوزه خریدوفروش‪ ،‬نابس��امان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اشکار است که مش��کل جای دیگری است و با‬ ‫نخریدن حل نمی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن توضیح داد‪ :‬مشکل‬ ‫فعل��ی حوزه مس��کن‪ ،‬نبود تعادل بی��ن عرضه و تقاضا‬ ‫است‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬به ویژه در شهرهای بزرگ‪ ،‬کسانی‬ ‫که خانه های خود را خالی نگه می دارند و به بازار عرضه‬ ‫نمی کنند‪ ،‬هیچ هزینه ای متحمل نمی شوند‪ .‬وقتی این‬ ‫دو مس��ئله را در کنار هم داریم‪ ،‬مشکل با نخریدن حل‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای حل این مش��کل باید تولید و‬ ‫عرضه به ط��ور جدی اتفاق بیفت��د و مالیات های حوزه‬ ‫مس��کن نیز به شیوه ای اجرا ش��ود که کسانی که خانه‬ ‫احت��کار کرده ان��د و منتظر افزایش قیمت ها هس��تند‪،‬‬ ‫پش��یمان شوند و واحد مسکونی خود را در بازار عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫غالم��ی با تاکید بر اینکه ایج��اد تعادل بین عرضه و‬ ‫تقاضا و اجرای قوانین مالیاتی در حوزه مس��کن‪ ،‬شرط‬ ‫تاثیرگذاری راهکار «نخریدن» بر بازار مس��کن خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ما بای��د در این حوزه رونق پایدار داش��ته‬ ‫باش��یم و مردم احس��اس کنند اگر اکنون خانه نخرند‪،‬‬ ‫تعداد مش��خصی واحد مس��کونی در زمان مش��خصی‬ ‫تولی��د و با نرخ مناس��ب به بازار عرضه خواهد ش��د تا‬ ‫بعدتر بتوانند نیاز خ��ود را در این زمینه برطرف کنند‬ ‫و در کن��ار این مس��ئله‪ ،‬قان��ون طوری اجرا می ش��ود‬ ‫ک��ه گرانفروش��ان نیز ناچ��ار به کاهش ن��رخ خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیر گروه مس��کن مرکز مطالعات فناوری دانش��گاه‬ ‫علم و صنعت با تاکید بر اینکه مش��کل کمبود مسکن‬ ‫را نمی توان در کوتاه مدت حل کرد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬تولید‬ ‫مسکن مسئله ای زمان بر است اما اگر بازار احساس کند‬ ‫که تولید شکل گرفته و مشکل کمبود مسکن در حال‬ ‫حل شدن است‪ ،‬واکنش مثبت نشان می دهد‪.‬‬ ‫غالم��ی ادامه داد‪ :‬ازس��وی دیگر اگ��ر عزم جدی در‬ ‫مسئوالن در زمینه دریافت مالیات سنگین و بازدارنده‬ ‫دبیر کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای ش��هر‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬مدی��ران مت��رو قصد راه ان��دازی خط ‪۷‬‬ ‫مت��رو حدفاصل میدان محمدیه تا ایس��تگاه بس��یج به‬ ‫ط��ول حدود ‪ ۸‬کیلومتر را ب��دون هواکش میان تونلی و‬ ‫پله ف��رار دارند‪ .‬محمدعلی کرون��ی در گفت وگو با مهر‬ ‫با بیان اینکه رویه نادرس��ت بهره برداری ناایمن خطوط‬ ‫مترو ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل نبود سامانه تهویه و سایر‬ ‫اجزای حداقلی برای بهره برداری ایمن‪ ،‬مدیریت شهری‬ ‫جدی��د در ابتدای کار خود نس��بت ب��ه تعطیلی خط ‪۷‬‬ ‫اقدام کرد اما در دوره جدید مدیریت ش��هری به همان‬ ‫منوال نسبت به بهره برداری از خطوط اقدام می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��نیده می شود دوباره قصد راه اندازی‬ ‫یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس معتقد است‬ ‫اینکه وزیر راه و شهرس��ازی ب��رای کاهش التهاب بازار‬ ‫مس��کن‪ ،‬مردم را به نخریدن خانه در ش��رایط کنونی‬ ‫دعوت می کن��د‪ ،‬در کوتاه م��دت می توان��د از تقاضاها‬ ‫بکاهد‪ ،‬اما این اقدام راهکار قطعی نیس��ت و دولت باید‬ ‫به دنبال اجرای سیاس��ت ها و برنامه های اساسی در این‬ ‫زمینه باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬مجید کیان پ��ور افزود‪ :‬علت‬ ‫توج��ه و تاکید نهاده��ای دولتی به وی��ژه وزارت راه و‬ ‫شهرسازی به مسئله تولید انبوه مسکن‪ ،‬متعادل کردن‬ ‫میزان عرضه و تقاضا در بازار مس��کن اس��ت؛ البته این‬ ‫مش��کل در کوتاه م��دت رخ نداده و باید چندین س��ال‬ ‫برای اثرگذاری تولید مسکن بر بازار منتظر ماند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به کاهش ‪ ۶۰‬درصدی خریدوفروش مسکن در‬ ‫چند ماه گذش��ته افزود‪ :‬افزای��ش قیمت ها و ورود بازار‬ ‫مس��کن به رکود تورمی موجب کاهش معامله ها شده‬ ‫و این مس��ئله نش��ان می دهد که بازار‪ ،‬کشش افزایش‬ ‫نرخ را ندارد؛ بنابراین ش��اید بتوان با ایجاد موجی برای‬ ‫نخریدن مسکن‪ ،‬بازار را به سمت کاهش قیمت ها سوق‬ ‫داد‪.‬‬ ‫نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬وقتی بین عرضه و تقاضای مس��کن تعادل‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ ،‬عوامل و ش��اخص های موجود در‬ ‫ب��ازار کمتر اثرگذار خواهند بود‪ ،‬اما وقتی چرخه خرید‬ ‫و فروش نامتعادل شود و تقاضا از عرضه پیشی بگیرد‪،‬‬ ‫کوچک ترین مس��ائل اثری چندبراب��ری پیدا می کنند‪.‬‬ ‫کیان پور ادام��ه داد‪ :‬به طور حتم افزایش نرخ مس��کن‬ ‫دالیل گوناگونی دارد که فعالیت دالالن و س��وداگران‬ ‫و اجرا نشدن قوانین مالیاتی به ویژه مالیات بر خانه های‬ ‫خالی و مالیات بر عایدی س��رمایه بخشی از این دالیل‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما تمام مس��ائل در بس��تر کمبود مس��کن رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫تولید مسکن‬ ‫مسئله ای زمان بر‬ ‫است اما اگر‬ ‫بازار احساس‬ ‫کند که تولید‬ ‫شکل گرفته و‬ ‫مشکل کمبود‬ ‫مسکن در حال‬ ‫حل شدن است‪،‬‬ ‫واکنش مثبت‬ ‫نشان می دهد‬ ‫فرسودگی ‪ ۴۳۰‬اتوبوس تهران تا پایان سال‬ ‫بهره برداری از ‪ ۸‬کیلومتر مترو بدون هواکش و پله فرار‬ ‫خط ‪ ۷‬مترو حدفاصل میدان محمدیه تا ایستگاه بسیج‬ ‫به طول حدود ‪ ۸‬کیلومتر را بدون هواکش میان تونلی و‬ ‫پل��ه فرار دارند‪ .‬کرونی با طرح این پرس��ش که ایا پس‬ ‫از ‪ ۲‬س��ال قادر نبودند حتی ی��ک هواکش با تجهیزات‬ ‫اصلی در این مس��یر راه اندازی کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اینکه‬ ‫بخش شمالی خط ‪ ۷‬نیز که مدتی پیش راه اندازی شده‬ ‫هنوز هواک��ش میان تونلی ندارد‪ ،‬نش��ان می دهد تذکر‬ ‫اعضای ش��ورا تاثیری در ش��یوه عملکرد مدیریت مترو‬ ‫نداش��ته است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در بهره برداری بخشی از‬ ‫خ��ط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬نیز وعده داده بودند که بعد از بهره برداری‪،‬‬ ‫هواکش ها را اماده می کنند اما بعد از گذشت چند ماه‪،‬‬ ‫هیچ پیشرفت محسوسی ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نخری�دن؛ راه�کاری کوتاه م�دت و‬ ‫غیرقطعی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اتوبوس��رانی تهران‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان س��ال ‪ ۴۳۰‬اتوبوس به س��ن‬ ‫فرسودگی خواهند رسید که باید مخزن های‬ ‫انها تعویض شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر پیمان سنندجی از تحویل‬ ‫‪ ۲۰۰‬مخزن س��ی ان جی خب��ر داد و افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت اتوبوس��رانی دارای ‪ ۲‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫اتوبوس گازس��وز اس��ت‪ .‬ای��ن اتوبوس ها ‪۷‬‬ ‫مخزن سی ان جی دارند که ساالنه روی این‬ ‫مخزن ها‪ ،‬ازمون های چش��می و هر ‪ ۳‬سال‬ ‫یک بار ازمون های هیدرواس��تاتیکی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬وقتی تاریخ انقض��ای مخزن این‬ ‫اتوبوس ها فرامی رسد مجاز به سوخت گیری‬ ‫نیستند و باید مخزن انها تعویض شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا همکاری س��تاد‬ ‫س��ی ان جی کش��ور‪ ،‬تحوی��ل ‪ ۵۰۰‬مخزن‬ ‫س��ی ان جی صورت جلسه ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪۲‬‬ ‫هفته گذشته ‪ ۲۰۰‬مخزن سی ان جی تحویل‬ ‫گرفته شد‪ .‬این ‪ ۲۰۰‬مخزن به طور رایگان به‬ ‫بخش خصوصی تحویل داده ش��ده است‪ .‬با‬ ‫این ‪ ۵۰۰‬مخزن‪ ۷۱ ،‬اتوبوس تعویض مخزن‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به فرسودگی ‪ ۴۳۰‬اتوبوس تا‬ ‫پایان امسال افزود‪ :‬امیدواریم پیش از پایان‬ ‫س��ال بقی��ه مخزن ها تحویل داده ش��وند و‬ ‫مخزن های س��ی ان جی اتوبوس های گازسوز‬ ‫شرکت اتوبوسرانی نیز تعویض شده باشند‪.‬‬ ‫س��نندجی یاداور شد‪ :‬برای شماره گذاری‬ ‫اتوبوس های دارای استاندارد یورو ‪ ۴‬به باال‪،‬‬ ‫نصب فیلتر دوده اجباری است‪ .‬همچنین در‬ ‫زمینه خری��د فیلتر برای اتوبوس های خارج‬ ‫از این اس��تاندارد هماهنگی های الزم انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪ ۵۰‬فیلتر دوده‬ ‫روی اتوبوس ه��ا نصب ش��ده و با نوس��ازی‬ ‫اتوبوس ه��ا دیگر احتیاجی ب��ه نصب فیلتر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫تصویب تسری قوانین منطقه ازاد به بندر چابهار‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت‪ :‬موضوع تسری‬ ‫قوانی��ن منطق��ه ازاد به بندرهای ش��هید بهش��تی و ش��هید‬ ‫کالنت��ری‪ ،‬ماه گذش��ته در ش��ورای هماهنگ��ی اقتصادی به‬ ‫ریاس��ت معاون اقتصادی رئیس جمهوری مصوب و مقرر ش��د‬ ‫در س��تاد هماهنگی اقتصادی س��ران قوا مطرح ش��ود تا طی‬ ‫مراح��ل قانونی و طرح موض��وع در صحن علنی مجلس‪ ،‬بندر‬ ‫چابهار معطل تشریفات مصوب‪ ،‬نماند و از تخفیف های قانونی‬ ‫منطقه ازاد بهره ببرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا محمد راس��تاد در نشست تسریع در امور‬ ‫تج��اری و بازرگانی و ایجاد ترافیک بار و کاال در چابهار افزود‪:‬‬ ‫چابهار سال گذشته تجربه موفقی را پشت سر گذاشت و برای‬ ‫نخس��تین بار کش��تی های حامل دام زن��ده وارد این بندر و با‬ ‫بهترین و باالترین نرم‪ ،‬تخلیه و به پس��کرانه منتقل شد‪ .‬بندر‬ ‫چابهار در ورود کش��تی های کانتینری هم به نرم های بس��یار‬ ‫خوبی دست یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کیفیت خوب زیرس��اخت ها و ظرفیت های‬ ‫بندر چابهار و دس��تیابی ب��ه نرم های قابل توج��ه در عملیات‬ ‫بن��دری ب��رای انواع کاال ادام��ه داد‪ :‬انتظار م��ی رود در زمینه‬ ‫فرایندها و تش��ریفاتی که منجر ب��ه ترانزیت و جابه جایی کاال‬ ‫می شود همکاری همه بخش ها را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫همچنین یزدان س��یف‪ ،‬مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫ای��ران در این نشس��ت با بی��ان اینکه روند ورود کش��تی های‬ ‫این ش��رکت به چابهار تسریع خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تقویت‬ ‫زیرساخت ها در این بندر و ش��کل گیری انبارهای پسکرانه ای‬ ‫برای پشتیبانی از کشتی و بار ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انبار «طریق القدس» به منظور پش��تیبانی از‬ ‫بندر چابهار تا پایان س��ال به بهره برداری می رس��د و انبارهای‬ ‫غل��ه چابهار نیز با کیفیت مناس��ب وارد چرخ��ه بهره برداری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��یف اظهار کرد‪ :‬باتوجه به اینک��ه بندر چابهار بزرگ ترین‬ ‫بندر اقیانوسی کشور است‪ ،‬می تواند پذیرای کشتی های بزرگ‬ ‫روغن باشد و با ساخت مخزن های نگهداری روغن می توان این‬ ‫امکان را در این بندر فراهم کرد‪.‬‬ ‫همچنین بهروز اقایی‪ ،‬مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان‬ ‫و بلوچس��تان در این نشس��ت گفت‪ :‬بندر چابهار می تواند در‬ ‫تامین کاالهای اساسی کشور‪ ،‬کاهش هزینه های وارده بر این‬ ‫نوع کاالها که مورد نیاز اس��تان های شرقی است‪ ،‬رونق تولید‬ ‫و ایجاد صنایع در سیس��تان و بلوچستان و استان های شرقی‬ ‫نقش کلیدی ایفا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ارتقای س��هم تجارت دریایی کش��ور با‬ ‫اس��تفاده از بندر چابهار راهب��ردی در برون رفت از تنگناهای‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی اس��ت‪ ،‬خواس��تار اختص��اص ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کاالهای اساس��ی کش��ور به بندر چابهار و اصالح فرایندهای‬ ‫گمرکی به منظور انتقال کاال به انبارهای خارج از بندر شد‪.‬‬ ‫برنام��ه فضایی اپولو مهم ترین پروژه ناس��ا‬ ‫بوده و هم��واره به عنوان یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫و گران ترین پروژه های تاریخ بش��ری به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ف��ارغ از فرصت ک��م اجرای پ��روژه بعد از‬ ‫س��خنرانی مع��روف کندی در س��ال ‪۱۳۴۱‬‬ ‫(‪ )۱۹۶۲‬که فشار زیادی به مدیران این پروژه‬ ‫وارد ک��رد‪ ،‬کل این پروژه ح��دود ‪۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر (مع��ادل حدود ‪ ۱۲۵‬میلیارد دالر امروز)‬ ‫هزینه داشته است‪ .‬در طول اجرای این پروژه‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰۰‬ش��رکت و س��ازمان گوناگون‬ ‫حضور داشتند و مجموع افرادی که در پروژه‬ ‫ش��رکت کردن��د به بی��ش از ‪ ۴۰۰‬ه��زار نفر‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫مدیریت و هماهنگی بین این تعداد سازمان‬ ‫و اف��راد باتوجه به اینکه ان زم��ان خبری از‬ ‫پس��ت الکترونی��ک و رایان��ه و بس��یاری از‬ ‫ابزاره��ای دیگر که امروز م��ا برای مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی پروژه ها از انها استفاده می کنیم‪،‬‬ ‫نبود‪ ،‬غیرممکن به نظر می رسد‪.‬‬ ‫اج��رای چنی��ن پروژه های��ی هم��واره این‬ ‫اطمینان را به بشر می دهد که اگر برنامه ریزی‬ ‫و مدیریت درست و اصولی در میان باشد‪ ،‬هر‬ ‫کاری ممکن اس��ت و غیرممکن وجود ندارد‪.‬‬ ‫پروژه اپولو در نهایت ‪ ۱۲‬نفر را به ماه فرستاد‪،‬‬ ‫درحالی که بیش��تر مردم‪ ،‬نیل ارمسترانگ را‬ ‫به عنوان نفر نخست که قدم روی ماه گذاشت‪،‬‬ ‫می شناس��ند‪ .‬معروف ترین تصاویری که ما از‬ ‫اپول��و ‪ ۱۱‬و قدم زدن انس��ان روی ماه داریم‪،‬‬ ‫مرب��وط ب��ه ‪ Buzz Aldrin‬اس��ت‪ .‬او حاال‬ ‫‪ ۸۹‬س��اله و مشغول جشن پنجاهمین سالگرد‬ ‫قدم گذاشتن روی ماه است‪.‬‬ ‫تغییر نرخ بلیت هواپیما‬ ‫با کاهش نرخ ارز‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی گفت‪:‬‬ ‫جدول دامنه قیمتی بلیت هواپیما که در اذر‬ ‫سال گذشته از س��وی ایرالین ها مورد توافق‬ ‫قرار گرفته بود‪ ،‬در روزهای اخیر برمبنای ارز‬ ‫‪ ۱۲‬هزارتومانی بروزرسانی شده است‪.‬‬ ‫مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با مهر‬ ‫درباره مشکالت ارزی شرکت های هواپیمایی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬دولت نمی توان��د ارز نیمایی در‬ ‫اختیار ش��رکت های هواپیمایی قرار دهد‪ .‬نرخ‬ ‫ارزی هم که در اختیار شرکت ها قرار می گیرد‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان می رس��د‪.‬‬ ‫ن��رخ دالر در روزه��ای اخیر کاه��ش یافته و‬ ‫امیدواری��م گشایش��ی در وضعیت هزینه های‬ ‫ارزی ایرالین ها و به دنبال ان‪ ،‬نرخ بلیت ایجاد‬ ‫شود اما تا این کاهش نرخ ارز اثر خود را نشان‬ ‫دهد‪ ،‬زمان می برد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بان��ک مرکزی ب��ه ما دالر‬ ‫نمی دهد و ارزهای دیگ��ر مانند روپیه هند و‬ ‫یوان چین به ما داده می ش��ود که نرخ تبدیل‬ ‫انه��ا ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬درصد اس��ت‪ .‬مبلغ��ی را هم‬ ‫صرافی ها باب��ت انتقال ارز دریافت می کنند و‬ ‫در نهای��ت ایرالین ها می توانند دالر را به نرخ‬ ‫باالی ‪ ۱۲‬هزار تومان دریافت کنند‪.‬‬ ‫اس��عدی سامانی با اش��اره به تعریف دامنه‬ ‫نرخی جدید ازسوی ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر کف و سقف قیمتی‬ ‫جدیدی ازسوی ایرالین ها برای بلیت هواپیما‬ ‫بازتعریف ش��ده و چ��ون برخی س��ایت های‬ ‫ف��روش اینترنت��ی بلی��ت هواپیم��ا‪ ،‬به ط��ور‬ ‫غیرقانون��ی بلی��ت را گران ت��ر از نرخ مصوب‬ ‫ایرالین ه��ا می فروختن��د‪ ،‬برای انک��ه امکان‬ ‫نظارت و کنترل قیمت ها وجود داش��ته باشد‪،‬‬ ‫دامن��ه قیمتی را طراحی و در س��ایت انجمن‬ ‫شرکت های هواپیمایی بارگذاری کرده ایم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬این دامنه جدید قیمتی در‬ ‫تیر امسال طراحی و دامنه قیمتی که در اذر‬ ‫‪ ۹۷‬اعالم شده بود‪ ،‬بروز شده است‪ .‬البته بازه‬ ‫قیمت ها به طور تقریبی در همان دامنه جدول‬ ‫س��ال گذش��ته اس��ت اما در برخی مسیرها‬ ‫به دلی��ل طوالنی بودن و ش��رایط خاصی که‬ ‫دارد‪ ،‬تا ‪ ۱۰‬درصد افزایش نرخ داشته ایم‪.‬‬ ‫اسعدی س��امانی افزود‪ :‬در مس��یر پرتردد‬ ‫تهران‪-‬مش��هد که س��قف قیمتی جدول اذر‬ ‫سال گذشته‪ ۸۵۰ ،‬هزار تومان بود در جدول‬ ‫تیر امس��ال به ‪ ۷۵۰‬هزار تومان کاهش یافته‬ ‫که به خاطر تردد باال‪ ،‬شرکت های هواپیمایی‬ ‫تالش داشته اند نرخی را اعالم کنند که زائران‬ ‫و مس��افران تمایل بیش��تری برای مس��افرت‬ ‫هوایی به این شهر داشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خان��ه نخرید ت��ا ارزان ش��ود! این نس��خه وزیر راه و‬ ‫شهرسازی برای بازار افسارگسیخته مسکن است؛ بازاری‬ ‫که گرچه برخی می گویند وارد دوره رکود شده و کمی‬ ‫ارام گرفت��ه اما خرداد را با افزایش ‪ 104‬درصدی نرخ ها‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی درحالی نسخه «نخریدن» را برای‬ ‫ارام کردن بازار خرید و فروش مس��کن می پیچد و رام‬ ‫کردن بازار اج��اره را به اج��رای طرح هایی مانند طرح‬ ‫موسس��ه های اجاره داری گره می زند که نه «نخریدن»‬ ‫درمان بلندمدتی برای دردهای بازار مس��کن است و نه‬ ‫طرح هنوز اجرا نش��ده دولت برای ب��ازار اجاره‪ ،‬تاثیری‬ ‫کوتاه م��دت ‪-‬به ش��رط اجرای فوری‪ -‬در ب��ازار خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در قال��ب طرح اق��دام ملی و طرح ایجاد موسس��ه های‬ ‫اج��اره داری‪ ،‬از مهم ترین برنامه هایی اس��ت که در یکی‬ ‫دو ماه اخیر ازسوی دولت رونمایی و به عنوان اقدام هایی‬ ‫ب��رای افزای��ش عرضه‪ ،‬ایج��اد تعادل در ب��ازار و واقعی‬ ‫ش��دن قیمت ها‪ ،‬هم در بخش خریدوف��روش و هم در‬ ‫بخش اجاره مس��کن معرفی ش��ده ام��ا از انجا که تا به‬ ‫ثمر نشستن این طرح ها و تاثیر احتمالی انها‪ ،‬همچنان‬ ‫راه درازی باق��ی اس��ت و بازار همچنان قص��د ندارد از‬ ‫موضع بلند خود درباره قیمت ها کوتاه بیاید‪ ،‬جدیدترین‬ ‫اقدام مس��ئوالن برای رام کردن قیمت ها‪ ،‬تجویز نسخه‬ ‫«نخریدن» است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی که معتقد اس��ت بخش زیادی‬ ‫از قیمت های عجیب وغریب این روزهای بازار مس��کن‪،‬‬ ‫حباب است و باید به دست مردم تخلیه شود‪ ،‬به تازگی با‬ ‫دعوت از متقاضیان به «نخریدن خانه» اعالم کرده این‬ ‫کار موجب ارام شدن شرایط و ترکیدن حباب قیمت ها‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬به گفته محمد اس�لامی‪ ،‬کاهش خرید و‬ ‫فروش و نبود خریدار واقعی در وضعیتی که فروش��نده‬ ‫زیاد شده‪ ،‬موجب افت قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫(در زمینه احتکار) از حوزه مس��کن دیده شود‪ ،‬باز هم‬ ‫بازار واکنش مثبت نشان خواهد داد؛ البته ممکن است‬ ‫این واکنش فوری نباشد‪.‬‬ ‫اگ��ر مردم خانه نخرند یا نتوانند بخرند‪ ،‬مجبورند س��رپناهی اجاره‬ ‫کنند اما در ش��رایطی که بازار اج��اره هم مانند حوزه خریدوفروش‪،‬‬ ‫نابس��امان اس��ت‪ ،‬اش��کار اس��ت که مش��کل جای دیگری است و با‬ ‫نخریدن حل نمی شود‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۵۰‬سال بعد‬ ‫از سفر انسان‬ ‫به ماه‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫لرستان در مسیر توسعه صنعتی‬ ‫اصفهان کمترین میزان‬ ‫مصرف سرانه اب‬ ‫اشامیدنی را دارد‬ ‫بهروز راعی‪ -‬درحال حاضر سرانه مصرف اب‬ ‫اشامیدنی در بخش خانگی در اصفهان ‪ ۱۴۹‬لیتر‬ ‫اس��ت در حالی که هم اکنون این رقم در کشور به‬ ‫طور میانگین حدود ‪ ۱۵۷‬لیتر است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬سید اکبر‬ ‫بنی طب��اء‪ ،‬مدیر روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب اس��تان اصفهان با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه ‪ ۴‬کالنش��هر از جمله اصفهان رکورددار‬ ‫مصرف اب اش��امیدنی در کش��ور هستند ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬س��ال است که از افق طرح اب رسانی‬ ‫اصفه��ان بزرگ می رس��د ام��ا با وج��ود افزایش‬ ‫جمعیت‪ ،‬اب اش��امیدنی به صورت عادالنه میان‬ ‫مش��ترکان در سطح استان توزیع می شود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه س��االنه بیش از ‪ ۳۰‬هزار انش��عاب به‬ ‫اس��تان اضافه می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر سال به‬ ‫طور میانگین ‪ ۳۰‬هزار مشترک به استان اصفهان‬ ‫افزوده می ش��وند به طوری که هم اکنون بیش از‬ ‫‪ ۴‬میلیون نفر زیر پوش��ش شرکت ابفا قرار دارند‪.‬‬ ‫مدی��ر روابط عمومی و اموزش همگانی ش��رکت‬ ‫اب و فاض�لاب اس��تان اصفهان با اش��اره به تنها‬ ‫بر س��انی اصفهان بزرگ تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��امانه ا ‬ ‫به دلیل حداکثر ظرفیت تنها س��امانه اب رسانی‬ ‫اصفهان بزرگ هم اکنون در تامین اب اشامیدنی‬ ‫مشترکین با کمبود ‪ ۲.۲‬تا ‪ ۲.۵‬متر مکعب در ثانیه‬ ‫روب��ه رو هس��تیم اما با این هم��ه خللی در تامین‬ ‫اب اشامیدنی مش��ترکین به صورت پایدار پدید‬ ‫نیامده اس��ت‪ .‬بنی طبا فرهنگ درست مصرف اب‬ ‫در اصفهان را یکی از عوامل موثر در تامین پایدار‬ ‫اب اش��امیدنی مشترکین برشمرد و خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬استان اصفهان در منطقه گرم و خشک قرار‬ ‫دارد ب��ه ط��وری که میزان بارش در این اس��تان‬ ‫‪ ۵۰‬درصد متوس��ط بارندگی در کشور است و گاه‬ ‫در فصل تابس��تان دمای هوا به حدود ‪ ۴۰‬درجه‬ ‫می رس��د اما مصرف بهینه باعث دسترسی پایدار‬ ‫مردم به اب اش��امیدنی در اصفهان ش��ده است‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل با اش��اره به افزایش دمای هوا‬ ‫در فصل تابس��تان اعالم کرد‪ :‬در فصول گرم سال‬ ‫ب��ا باال رفتن دمای هوا به بی��ش از ‪ ۳۳‬درجه نیاز‬ ‫ابی اصفهان افزایش می یابد و ش��اهد کمبود ‪ ۲‬و‬ ‫نیم مترمکعب اب بر ثانیه در اب رس��انی هستیم‬ ‫که خوش��بختانه با مدیریت مص��رف این کمبود‬ ‫جبران ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بیش از ‪۱۰‬‬ ‫س��ال از افق طرح اب رس��انی اصفهان می گذرد‬ ‫اما با رویکرد س��ازگاری با کم ابی‪ ،‬اب اشامیدنی‬ ‫مشترکین تامین ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون ‪۹۰‬‬ ‫درصد مش��ترکین ک��ه افزون بر ‪ ۲‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد را تشکیل می دهند الگوی مصرف اب‬ ‫را رعایت می کنند که این مهم به دلیل ترغیب و‬ ‫تشویق مردم به فرهنگ درست اب ب ه دست امد‪.‬‬ ‫نمایش توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫استاندار سیس��تان و بلوچستان گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه تاکیدهای رهبر معظم انقالب مبنی بر اهمیت‬ ‫صنعت در پیش��رفت کشور و همچنین شعار سال‬ ‫مبنی بر رونق تولید‪ ،‬رفع مش��کالت صنعتگران و‬ ‫س��رمایه گذاران و رونق مج��دد واحد های انها از‬ ‫اولویت های امس��ال به ش��مار می رود‪ .‬به گزارش‬ ‫از استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬احمد علی‬ ‫موهبتی در حاش��یه بازدید از نخستین نمایشگاه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک و متوس��ط اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان تاکید ک��رد‪ :‬رونق تولید‬ ‫الزامات��ی دارد ک��ه پیش از هر چی��ز باید فرهنگ‬ ‫کار‪ ،‬تالش و کوشش در ان به منصه ظهور برسد‪،‬‬ ‫یعنی فرد بیکاری را بر خود ننگ بداند‪ ،‬مش��کلی‬ ‫که هم اکنون وجود دارد این اس��ت که همگان به‬ ‫دنبال کار اداری هس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫اگ��ر تولیدی انجام نش��ود‪ ،‬تنها برای یک کارخانه‬ ‫یا مجموعه صنعتی نیس��ت برای همگان اس��ت و‬ ‫هم��ه وظیفه داری��م وظایف خود را در قبال ان به‬ ‫خوبی انجام دهیم‪ .‬اگر این اتفاق خوب رخ دهد و‬ ‫بی��کاری را بر خود ننگ بدانیم به طور قط ع رونق‬ ‫تولی��د محقق می ش��ود ‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬هیچ کس‬ ‫حق ایجاد مانع و مشکالت در مسیر رونق تولید و‬ ‫اشتغال در سراسر استان را ندارد و هیچ کوتاهی را‬ ‫در روند کندی تولید پذیرفته شده نیست‪ .‬استاندار‬ ‫سیستان و بلوچستان یاداور شد‪ :‬مصوبه های ستاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید باید با جدیت از سوی‬ ‫مس��ئوالن مرتبط پیگیری و اجرا ش��ود‪ .‬موهبتی‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬برگزاری نمایشگاه توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک فرصت بس��یار خوبی اس��ت برای‬ ‫معرفی توان و ظرفیت های صنعتی استان و کمک‬ ‫ش��ایانی به بازس��ازی برای انها می تواند باشد‪ .‬در‬ ‫نخستین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک‬ ‫و متوسط استان ‪ ۱۰۰‬واحد تولیدی استان حضور‬ ‫یافتند و محصوالت خود را معرفی کردند‪.‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وحید اریافر‪ -‬لرس��تان به واسطه قرار گرفتن در مسیر‬ ‫تهران به جنوب و نزدیکی به استان های مرزی و مرکزی کشور‬ ‫به عنوان یکی از اس��تان های مهم از لحاظ صنعت و تجارت‬ ‫مد نظر قرار گرفته است‪ .‬به گزارش‬ ‫از استان لرستان‪،‬‬ ‫نی��روی کار ارزان و متخص��ص‪ ،‬وجود زیرس��اخت های مهم‬ ‫همچون راه اهن‪ ،‬فرودگاه و ازاد راه های فراوان‪ ،‬معافیت های‬ ‫مالیات��ی و عوارض��ی‪ ،‬همج��واری با اس��تان های صنعتی و‬ ‫مرزی و حمایت مدیران ارش��د اس��تان از تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران می تواند لرس��تان را در زمره استان های در حال‬ ‫توسعه قرار دهد‪ .‬در سال های گذشته نیز این استان به دلیل‬ ‫س��رمایه گذاری های خصوصی و حمایت های دولت توانسته‬ ‫درباره راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی خرد و کالن در‬ ‫کشور گام های خوب و اساسی را بردارد‪ .‬با نام گذاری امسال‬ ‫ن «رونق و تولید» این اس��تان در مسیر جدیدی قرار‬ ‫به عنوا ‬ ‫گرفته و با شناسایی و حمایت های گوناگون در راستای توسعه‬ ‫و اش��تغالزایی طرح های نیمه تمام گام های خوبی برداش��ته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬با در نظر گرفتن همه اس��تانداردها‪،‬‬ ‫محصوالت گوناگون صنایع لرس��تان در ب��ازار رقابتی برای‬ ‫تولی��د و بهره وری قرار گرفته اند ت��ا با حضور موفق خود در‬ ‫میان تولیدکنندگان‪ ،‬بتوانند زمینه اش��تغالزایی و بهره وری‬ ‫را نی��ز ایجاد کنند‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫لرس��تان در ای��ن باره گفت‪ :‬محص��والت واحدهای تولیدی‬ ‫اس��تان باید قابل رقابت در س��طح بازار باش��ند‪ .‬صفی خانی‬ ‫افزود‪ :‬فضا و اینده تولید لرس��تان به مرحله مناسبی رسیده‬ ‫اس��ت و برای واحدهای کوچک راکد باید برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫برخ��ی از این واحدها که امکان احیا ندارند باید تغییراتی به‬ ‫منظور تولیدات قابل رقابت در انها انجام ش��ود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به راه اندازی واحدهای راکد همچون یخچال سازی لرستان‪،‬‬ ‫کاشی جم بروجرد‪ ،‬فاز‪ ۴‬سیمان دورود و دیگر صنایع استان‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬با پیگیری های انجام ش��ده صنایع لرستان در‬ ‫مس��یر تولید و اش��تغالزایی حرکت می کنند‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫کارخانه یخچال س��ازی با مش��ارکت بنیاد برکت با ظرفیت‬ ‫تولی��د ‪ ۱۰‬ه��زار یخچال فعال ش��ده و باید ای��ن روند ادامه‬ ‫یاب��د‪ .‬وی با بیان اینکه فعالیت کارخانه کاش��ی جم بروجرد‬ ‫تو س��از‬ ‫تا یک ماه اینده اغاز می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬عملیات ساخ ‬ ‫فاز ‪ ۴‬س��یمان دورود با پیگیری های مس��ئوالن اس��تانی در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬فاز ‪ ۴‬س��یمان دورود پس‬ ‫از کلنگ زنی های چند باره و با پیگیری های عوامل اس��تانی‬ ‫عالوه بر عملیات ساخت وساز در حال انجام است و یک سری‬ ‫تجهیزات ان نیز وارد س��ایت ش��ده و این نشان از اجرای کار‬ ‫دارد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان لرستان‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬درباره فوالد ذوب اهن ازنا ب��ا توجه به قرارداد‬ ‫مشارکتی که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روی ان تاکید و‬ ‫پیگیری داشت هیچ گونه دغدغه ای وجود ندارد‪ .‬صفی خانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬کارخانه شیش��ه جزو بهترین صادرات کنندگان ما‬ ‫است؛ هم خط و خطوط تولید اضافه شده و هم کوره ان پس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از چند س��ال بازس��ازی شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬فوالد خرم اباد به‬ ‫ورق تبدیل شده و در حال تولید است که این واحد مشکل‬ ‫داش��ت‪ ،‬اکس��یر و دامداران به خروجی رسیده و محصوالت‬ ‫جدی��د را اضافه کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬فوالد خرم اباد از نورد به‬ ‫ورق تبدیل ش��ده و در حالت تولید ورق اس��ت‪ .‬صفی خانی‬ ‫گفت‪ :‬سیلیکون متال بروجرد که پروژه غیرفعال با پیشرفت‬ ‫فیزیکی پایین بوده اکنون فعال ش��ده‪ ،‬همچنین تجهیزات‬ ‫پاالیش��گاه پلدختر وارد شده اس��ت‪ ،‬تاخیر این پروژه برای‬ ‫زمی��ن در اختی��اری بود که مقاومت های الزم را نداش��ت و‬ ‫ب��رای ان کلی هزینه ش��د تا به مقاوم��ت و نصب تجهیزات‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫صفی خان��ی در زمینه صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداش��تی‬ ‫لرستان اظهار کرد‪ :‬استان در این حوزه ظرفیت قابل توجهی‬ ‫دارد و بیش��تر این صنایع افزایش ظرفیت داشته و صادرات‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬صنایع پالس��تیکی امس��ال و سال گذشته‬ ‫تولیدات خوبی داش��ته و چند واحد که طرح توس��عه انجام‬ ‫می دهند و به عراق صادرات دارند‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان لرس��تان درباره کارخانه نس��اجی‬ ‫بروجرد نیز گفت‪ :‬با راه اندازی ‪۲‬طرح جدید در کارخانه های‬ ‫نس��اجی بروجرد به زودی ‪ ۲۰۰‬فرصت شغلی جدید در این‬ ‫واح��د تولیدی ایجاد می ش��ود‪ .‬صفی خانی افزود‪ :‬نس��اجی‬ ‫بروجرد روند توس��عه ای مطلوبی داشته به نحوی که از سال‬ ‫‪ ۹۴‬پ��س از مدت��ی رک��ود با نگاه فنی و علمی و اس��تفاده از‬ ‫مش��اوران باتجربه بازسازی و نوس��ازی شد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولید این کارخانه از حدود ‪ ۸‬میلیون مترمربع به ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫مترمربع در سال ‪ ۹۷‬رسیده که با برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫مقرر شد امسال به بیش از ‪ ۲۸‬میلیون مترمربع افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان لرستان بیان‬ ‫کرد‪ :‬روند توسعه و بروزرسانی خطوط تولید کارخانه نساجی‬ ‫بروجرد به صورت مداوم در حال اجرا ست که با برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده ‪ ۲‬کارخانه جدید تولید شامل خطوط ریسندگی‬ ‫و یک واحد دیگر به زودی در این مجموعه راه اندازی خواهد‬ ‫شد‪ .‬صفی خانی ادامه داد‪ :‬با راه اندازی ‪ ۲‬کارخانه جدید تعداد‬ ‫واحدهای کارخانجات نساجی به ‪ ۹‬و فروشگاه های ان از ‪۳۸‬‬ ‫به ‪ ۷۰‬واحد در کش��ور افزایش می یابد‪ .‬استاندار لرستان نیز‬ ‫از حمایت های همه جانبه دولت برای صنایع بخش خصوصی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬واحد اس��تان در یک س��ال و نیم‬ ‫گذشته به مدار تولید برگشته و تالش می شود مشکالت دیگر‬ ‫واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل استان برطرف شود‪.‬‬ ‫سید موس��ی خادمی افزود‪ :‬راه اندازی دوباره صنایع نساجی‬ ‫بروجرد‪ ،‬کارخانه یخچال س��ازی لرستان و ده ها پروژه دیگر‬ ‫پس از س��یل فروردین‪ ،‬نشان دهنده همت باالی صنعتگران‬ ‫و دولت است تا بتوانند اشتغال پایدار در منطقه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت دوباره کارخانه یخچال سازی لرستان‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬با فعال س��ازی کارخانه یخچال س��ازی خرم اباد‬ ‫ظرفیت اشتغالزایی برای ‪ ۲۵۰‬نفر در استان ایجاد شد‪.‬‬ ‫نقش مشارکت عراق و اصفهان در توسعه روابط اقتصادی دو کشور‬ ‫وزی��ر صنایع عراق گفت‪ :‬مش��ارکت ش��رکت های اقتصادی‬ ‫عراق و اس��تان اصفهان در توس��عه روابط اقتصادی دو کشور‬ ‫نق��ش بس��زایی دارد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫ح الجبوری در نشست بررسی فرصت های تجاری و‬ ‫عبداهلل صال ‬ ‫سرمایه گذاری ایران و عراق در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬س��رمایه گذاری مشترک تولیدکنندگان استان‬ ‫اصفهان با همتایان عراقی می تواند همکاری های اقتصادی دو‬ ‫ط��رف را تعمیق بخش��د‪ .‬الجبوری ایج��اد واحدهای تولیدی‬ ‫در کربال و نجف از س��وی فعاالن اقتصادی اس��تان اصفهان را‬ ‫گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی دو کش��ور ایران و عراق‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬نباید وقت و انرژی در تدارک کمیته های‬ ‫مش��ترک و پروتکل های همکاری گذاش��ت بلک��ه اقدام های‬ ‫عملی می تواند س��طح مراودات دو کشور را افزایش دهد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به پیشینه بلند مدت روابط تجاری ایران و عراق گفت‪:‬‬ ‫هر دو کش��ور خواس��تار توس��عه و تقویت روابط اقتصادی در‬ ‫زمینه های گوناگون هس��تند و بخش خصوصی بهتر از بخش‬ ‫دولت��ی می توان��د در این توس��عه روابط نقش مهم��ی را ایفا‬ ‫کند‪ .‬وزیر صنایع عراق با اش��اره به توانمندی اس��تان اصفهان‬ ‫در دو صنعت پالس��تیک و ف��والد گفت‪ :‬اتاق ه��ای بازرگانی‬ ‫می توان��د زمینه حضور صنعتگ��ران اصفهان را در عراق فراهم‬ ‫کند‪ .‬الجبوری خاطر نش��ان کرد‪ ۱۹۰ :‬پروژه سرمایه گذاری از‬ ‫س��وی وزارت صنایع عراق معرفی می ش��ود و از ش��رکت های‬ ‫ایران��ی به ویژه اس��تان اصفهان اس��تقبال می کنیم که در این‬ ‫پروژه س��رمایه گذاری مش��ارکت کنند و دولت عراق ضمانت‬ ‫‪ ۵۵‬درصد جمعیت شهری کردستان زیر پوشش تامین اجتماعی‬ ‫‪ ۲۶۳‬میلیارد تومان برای درمان بیمه شدگان کردستانی هزینه شد‬ ‫ مدیرکل تامین اجتماعی کردس��تان به پوش��ش‬ ‫‪ ۶۳۴‬ه��زار نف��ر از جمعیت کردس��تان از س��وی‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی اش��اره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫تع��دا د ‪ ۵۵.۹‬درصد جمعیت ش��هری و ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫جمعیت کل استان را شامل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان کردس��تان‪ ،‬س��ید‬ ‫صالح قریش��ی در نشست خبری با رسانه ها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال امار جمعیت زیرپوشش این سازمان‬ ‫در کردس��تان ‪ ۱.۷‬درصد افزایش یافته که نش��ان‬ ‫از هم��ت اداره کل تامین اجتماع��ی اس��تان دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫ریال از تعه��دات کوتاه مدت‪ ،‬بلند مدت و وس��ایل‬ ‫کمک پزش��کی تامین اجتماعی کردستان پرداخت‬ ‫ش��د‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬مس��یر حرکت اداره کل‬ ‫تامین اجتماعی کردس��تان به س��مت الکترونیکی‬ ‫کردن خدمات اس��ت طوری ک��ه درحال حاضر ‪۹۰‬‬ ‫درصد فهرس��ت های بیمه ای‪ ،‬بازرسی از واحدهای‬ ‫کارفرمایی‪ ۴۰ ،‬درصد ابالغ ها و تشکیل پرونده های‬ ‫جدید ب��ه ص��ورت الکترونیک��ی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫قریش��ی گفت‪ :‬هم اکنون تامین اجتماعی کردستان‬ ‫ب��ا راه ان��دازی ‪ ۴‬ش��عبه اقم��اری و ‪ ۸‬کارگ��زاری‬ ‫در شهرس��تان های کردس��تان مس��یر خدمت به‬ ‫بیمه شدگان زیرپوشش خود را بیمه کرده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن گفت‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۲۰۷‬هزار‬ ‫بیمه ش��ده اصل��ی در کردس��تان زیرپوش��ش این‬ ‫سازمان هستند که ‪ ۵۱.۴‬درصد ان را بیمه شدگان‬ ‫اجباری تشکیل می دهند‪ .‬مدیرکل تامین اجتماعی‬ ‫کردستان ادامه داد‪ :‬نس��بت تعداد بیمه شدگان به‬ ‫مستمری بگیران در کردس��تان ‪ ۵.۲۴‬درصد است‬ ‫که نس��بت به رقم ‪ ۴.۹۴‬میانگین کشوری در حد‬ ‫مطلوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین از فعال بودن ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۹۲۳‬کارگاه‬ ‫در اس��تان خب��ر داد که امس��ال ‪ ۷.۲‬درصد تعداد‬ ‫کارگاه ه��ای زیرپوش��ش تامین اجتماع��ی افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬قریش��ی به قانون بخش��ودگی جرایم‬ ‫کارفرمایان خوش حس��اب اش��اره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫قانون از ‪ ۱۳‬خردا د امس��ال ش��روع شده و به مدت‬ ‫‪ ۳‬ماه اجرایی می ش��ود که کارفرمایان می توانن د با‬ ‫مراجعه به شعب تامین اجتماعی درخواست خود را‬ ‫تحویل دهند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال مدی��ر درم��ان تامین اجتماعی‬ ‫اس��تان کردس��تان گفت‪ :‬در سال گذش��ته ‪۱۳۵‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان ب��رای درم��ان مس��تقیم و ‪۱۲۸‬‬ ‫میلیارد تومان هم برای درمان غیرمس��تقیم افراد‬ ‫زیر پوش��ش تامین اجتماعی اس��تان هزینه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬هوش��نگ فوالدی در نشس��ت خب��ری با‬ ‫رس��انه ها اظهار کرد‪ :‬س��ال گذش��ته بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫ه��زار نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی اس��تان‬ ‫مراجع��ه کرده اند که مع��ادل ‪ ۱۳۵‬میلیارد تومان‬ ‫در درمان انها هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬همچنین برای ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار مراجعه‬ ‫ب��ه مراکز طرف ق��رارداد تامین اجتماع��ی از قبیل‬ ‫بیمارستان های دولتی و خصوصی و پزشک عمومی‬ ‫و متخصص‪ ۱۲۸ ،‬میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی استان کردستان گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر این مدیریت در موضوع مراکز ملکی‬ ‫درمانی چه در بخ��ش کمی و چه در بخش کیفی‬ ‫در کش��ور ش��رایط مطلوبی دارد و با اتمام ساخت‬ ‫درمانگاه دیواندره‪ ،‬کردس��تان تنها استانی خواهد‬ ‫بود که در تمامی شهرستان ها دارای مراکز درمانی‬ ‫است‪ .‬مدیر درمان تامین اجتماعی استان کردستان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��ال گذشته ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۹۲۳‬نفر در‬ ‫بیمارس��تان های سنندج و سقز بس��تری شده اند‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۱۶۹‬عمل جراحی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیر درمان اداره تامین اجتماعی کردس��تان هم‬ ‫در این نشس��ت گفت‪ :‬سال گذش��ته یک میلیون‬ ‫نف��ر ب��ه مراک��ز درمان��ی تامین اجتماعی اس��تان‬ ‫مراجعه س��رپایی کردند ک��ه ‪ ۷۶۳‬هزار و ‪ ۵۵۹‬نفر‬ ‫ویزیت پزش��کان عمومی شدند و ‪ ۱۶۲‬هزار و ‪۷۰۷‬‬ ‫نف��ر به پزش��کان متخصص و ‪ ۷۳۹‬ه��زار و ‪ ۹۱‬به‬ ‫دندانپزش��کی مراجعه کردند‪ .‬وی متوس��ط اقامت‬ ‫بیم��ار در مراکز درمانی کردس��تان را ‪ ۲.۳۹‬روز و‬ ‫ضریب اش��غال تخت های بیمارس��تانی را ‪۸۳.۳۶‬‬ ‫درصد بیان کرد‪ .‬فوالدی همچنین گفت‪ :‬نس��بت‬ ‫زایمان سزارین به طبیعی در کردستان ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫است که به دلیل کاهش امار سزارین مورد تشویق‬ ‫مرکز قرار گرفته ایم‪.‬‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی اس��تان کردس��تان‪،‬‬ ‫توس��عه و تجهیز اورژانس بیمارس��تان س��نندج تا‬ ‫سطح استانداردهای بین المللی و افزایش تخت های‬ ‫ان تا ‪ ۲۲‬عدد‪ ،‬خرید و نصب ‪ ۵‬دستگاه رادیولوژی‪،‬‬ ‫دریاف��ت گواهینام��ه ای��زو ‪ ۹۰۰۱‬ورژن ‪ ۲۰۱۵‬از‬ ‫سوی ستاد مدیریت درمان‪ ،‬پلی کلینیک تخصصی‬ ‫س��نندج و درمانگاه قروه و کسب رتبه بیمارستان‬ ‫س��نندج در می��ان ‪ ۶۹‬بیمارس��تان س��ازمان را از‬ ‫دس��تاوردها و اقدام های این مدیریت در کردستان‬ ‫عنوان کرد‪ .‬ف��والدی همچنین گف��ت‪ :‬اغاز پروژه‬ ‫طرح سامانه تولید نسخه الکترونیک و حذف دفاتر‬ ‫درمانی‪ ،‬کس��ب رتبه دوم مدیریت بحران در میان‬ ‫‪ ۲۹‬مدیریت و کس��ب رتبه اول بیمارستان سنندج‬ ‫در ش��اخص درصد سزارین به کل زایمان در میان‬ ‫‪ ۶۹‬بیمارس��تان مرک��ز از دیگر دس��تاوردهای این‬ ‫مدیریت است‪.‬‬ ‫ان را بر عهده می گیرد‪ .‬وی خواس��تار سرعت بخشی مشارکت‬ ‫شرکت های استان اصفهان در صنعت عراق شد و افزود‪ :‬عراق‬ ‫شرکت هایی که در ش��رایط سخت به این کشور کمک کنند‪،‬‬ ‫در ش��رایط ارامش و با ثبات فراموش نمی کند‪ .‬بهرام سبحانی‪،‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت‪ :‬استان‬ ‫اصفه��ان ب��ا ‪ ۹۲۰۰‬واحد صنعت��ی و معادن متن��وع و قطب‬ ‫تولیدات کش��اورزی می تواند نیاز ب��ازار عراق را در بخش های‬ ‫گوناگون تامین کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اصفهان در بخش فوالد‬ ‫می تواند عالوه بر ایجاد واحدهای تولید میلگرد مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز این بخش را تامین کند‪.‬‬ ‫وی خواستار اصالح تعرفه ورود محصوالت فوالدی به عراق‬ ‫شد و گفت‪ :‬برخی از محصوالت فوالدی امکان تولید در عراق‬ ‫نیس��ت و تا زم��ان خودکفایی عراق‪ ،‬ای��ران می تواند با تعرفه‬ ‫مناس��ب نیاز بازار این کشور را برطرف کند‪ .‬سبحانی خواستار‬ ‫تس��هیل نقل و انتقال مالی بین شرکت های عراقی و اصفهانی‬ ‫شد و گفت‪ :‬تغییر شیوه خرید و فروش پیله وری در مرزها باید‬ ‫به فروش پر تعداد و مبتنی بر نظام بانکی تغییر کند تا ش��اهد‬ ‫اس��تمرار و افزایش حجم تجارت دو طرف باشیم‪ .‬نایب رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان از توانایی این اس��تان در تامین مصالح‬ ‫ساختمانی مورد نیاز عراق خبر داد و گفت‪ :‬استان اصفهان در‬ ‫تولید مصالح س��اختمانی جایگاه ویژه ای در کشور دارد‪ .‬سید‬ ‫متقی جاسم‪ ،‬رئیس اتاق صنایع بابل عراق نیز در این نشست‬ ‫خواستار تقویت و توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران عراق‬ ‫با توجه به گذشته شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1332‬‬ ‫پیاپی ‪2650‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫مجموعه های تلویزیونی ترکیه با س��وژه ها و نشانه های‬ ‫تکرارشونده به عنوان المان های جذابیت در این سریال ها‬ ‫توانس��ته اند هرب��ار ب��ر مخاطب��ان و عالقه من��دان خود‬ ‫بیفزایند؛ به طوری که اکنون کش��ورهای زیادی مخاطب‬ ‫این سریال ها هستند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬کانال های تلویزیونی ترکیه عالوه بر اینکه‬ ‫در کش��ورهای خاورمیانه و اس��یایی بازار داغ تری دارند‪،‬‬ ‫تعدادی از کشورهای امریکای التین را نیز زیرپوشش قرار‬ ‫داده اند‪ .‬کاربرد چاش��نی هایی همچون عروس استانبول‪،‬‬ ‫مبارزه دو گروه ظالم و مظلوم و پایانی خوش برای گروهی‬ ‫که مظلوم واقع شده اند(س��ریال کارادایی) و س��وژه های‬ ‫ملودرام که هریک از اعضای خانواده قصه ای دارند(روزی‬ ‫روزگاری)‪ .‬بر خالف اینکه در بسیاری موارد‪ ،‬محتوای این‬ ‫س��ریال ها مانند مجله های زرد تلقی می شود‪ ،‬اما می توان‬ ‫ای��ن فیلم ه��ا را از منظر زندگ��ی هنری و دش��واری کار‬ ‫بازیگران در پش��ت صحنه فیلم ها و الیه های دیگر زندگی‬ ‫انها مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان شنی در پشت صحنه‬ ‫بس��یاری از مجموعه ه��ای تلویزیون��ی در اپیزوده��ا و‬ ‫بخش های طوالنی س��اخته می ش��وند و گاه با داستان ها‬ ‫و بازی ه��ای جذاب برای کش��ور ترکیه فرهنگ س��ازی‬ ‫گسترده ای را انجام می دهند‪.‬‬ ‫از چن��دی پیش تاکن��ون یا بهتر اس��ت بگوییم هر چه‬ ‫می گ��ذرد بر تعداد مخاطبان خارج��ی این مجموعه های‬ ‫تلویزیونی افزوده ش��ده اس��ت به طوری که تماش��اگران‬ ‫این س��ریال ها‪ ،‬عالوه بر خاورمیانه‪ ،‬به ویژه ایران و روسیه‬ ‫در امری��کای التین نیز جزو مخاطبان س��ریال های ترکی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به طوری که ب��ه گفته یک��ی از صادر کنندگان‬ ‫سریال های ترکی‪ ،‬این اثار هم اکنون به بیش از ‪ ۸۰‬کشور‬ ‫در جهان صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درام و خانواده در سریال های ترکی‬ ‫پر بیراه نیس��ت اگر بگوییم موضوع های جهانش��مول و‬ ‫گس��ترده ای چون عش��ق و خانواده در س��ریال های همه‬ ‫کشورها طرفداران خود را دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن زمانی که این چاش��نی ها به ط��ور اغراق امیز‬ ‫در داس��تان ها و فیلمنامه های ترکی گنجانده می ش��ود‪،‬‬ ‫طرفداران متعددی در سراس��ر خاورمیانه و کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر پیدا خواهد کرد‪ .‬س��وژه عش��ق های ممنوع اغلب‬ ‫موضوع ه��ای س��ریال های ترک��ی را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده ان��د‪ .‬نمونه های��ی از ای��ن س��وژه ها را می ت��وان در‬ ‫س��ریال هایی چون کوزی گونی‪ ،‬کاراسودا و‪ ...‬که در ایران‬ ‫نی��ز طرفداران زی��ادی پیدا کرده و س��اعت های طوالنی‬ ‫توانسته مخاطبان را سرگرم کند‪.‬‬ ‫کاجری ویال الس��توالی که بیش از ‪ 10‬س��ال اس��ت در‬ ‫برای انکه یک قس��مت ‪ ۱۳۰‬دقیقه ای در هفت��ه اماده نمایش در‬ ‫تلویزیون شود‪ ،‬گروه تولید باید ‪ ۱۸‬ساعت در شبانه روز کار کند و‬ ‫این زمان یعنی فقط چند ساعت کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫س��ینما و تلویزیون ترکی��ه فعالیت می کن��د و مجموعه‬ ‫تلویزیونی می س��ازد‪ ،‬گفته است‪« ،‬برای انکه یک قسمت‬ ‫‪ ۱۳۰‬دقیقه ای در هفته اماده نمایش در تلویزیون ش��ود‪،‬‬ ‫گروه تولید باید ‪ ۱۸‬س��اعت در ش��بانه روز کار کند و این‬ ‫زمان یعنی فقط چند ساعت کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی های بازی بازیگران مجموعه های‬ ‫تلویزیونی‬ ‫یک��ی از دالیل موفقی��ت مجموعه ه��ای تلویزیونی در‬ ‫فیلمنام��ه‪ ،‬داس��تان‪ ،‬کارگردان��ی و بازی بازیگ��ران انها‬ ‫است‪ .‬بیش��تر بازیگران مجموعه های ترکی به دلیل ایفای‬ ‫نقش های گوناگون مش��هور و به خوبی شناخته می شوند‪،‬‬ ‫اما کیفیت بازی ها و ویژگی های ایفای نقش هم در شهرت‬ ‫انها بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫ب��ازی بازیگران مط��رح در این مجموعه ها‪ ،‬احساس��ی‬ ‫اس��ت و در واقع ش��کل اغراق امیزی از ابراز احساسات در‬ ‫نقش های ش��ان به چش��م می خورد که تماشای ان برای‬ ‫مخاطب��ان لذت بخش اس��ت و گاه مخاطبان با نقش های‬ ‫بازیگران‪ ،‬همذات پنداری کرده یا عشق گمشده خودشان‬ ‫را در این سریال ها دنبال می کنند‪.‬‬ ‫نمایش بیرونی و اغراق امیز از احس��اس عش��ق‪ ،‬خشم‪،‬‬ ‫جنگ و دوس��تی در این سریال ها یکی از محورهای اصلی‬ ‫در جذب مخاطب است‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد زایی و موفقیت س�ریال های ترکی‬ ‫در ایران‬ ‫شبکه های فارسی زبانی مانند شبکه جم نیز برای تقویت‬ ‫کانال ه��ای گوناگون خود از خریداری این مجموعه ها غافل‬ ‫نمانده و با پخش این س��ریال ها تماشاگران ایرانی را درصف‬ ‫طرفداران فیلم های خود قرار داده اند‪ .‬به طور مثال‪ ،‬اخرین و‬ ‫جدیدترین سریال پر مخاطب ترکی در ایران که بیش از یک‬ ‫سال است پخش می ش��ود‪ istanbolu gelin ،‬یا عروس‬ ‫استانبول نام دارد که همچنان ساخت ان ادامه دارد‪ .‬داستان‬ ‫فیلم نیز براساس رخدادهای واقعی است‪ .‬برخی رسانه های‬ ‫ای��ران‪ ،‬مث��ل خبرانالین‪ ،‬درام��د حاصل از ص��ادرات این‬ ‫سریال ها به کش��ورهای گوناگون را در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪1395‬خورشیدی)‪۳۷۰،‬میلیون دالر اعالم کردند‪ .‬در حالی‬ ‫که این میزان در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪ 1387‬خورشیدی)‬ ‫فقط ‪ ۱۰‬میلیون دالر بود‪ .‬البته سریال هایی مانند «انه» نیز‬ ‫به دلیل بازی و داس��تان موفق از پرمخاطب ترین در کش��ور‬ ‫ترکیه بوده اس��ت‪ .‬به گونه ای که گفته اند بازیگر کودک این‬ ‫فیلم اشک ترکیه را دراورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیگران مشهور؛چهره های محبوب فشن‬ ‫مد ترکیه‬ ‫به طور معمول‪ ،‬برای س��اخت مجموعه های تلویزیونی‬ ‫زمان زیادی صرف می ش��ود‪ .‬بیش��تر ای��ن فیلم ها بیش از‬ ‫نکوداشت ستون های سینمای مستند در ضیافت حقیقت‬ ‫ایین نکوداش��ت محمد تهامی ن��ژاد و ابراهیم مختاری در‬ ‫هتل پارس��یان انقالب به هم��راه قدردان��ی از ‪ ۳‬کارگردان‬ ‫مستندس��از برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬در‬ ‫ابتدای این ایین‪ ،‬محس��ن اس��تادعلی گفت‪ :‬امشب در شب‬ ‫کارگردانان سینمای مستند گردهم جمع شدیم تا خستگی‬ ‫را از تن اعضا به در کنیم‪ .‬امیدوارم این شب به طور مداوم در‬ ‫سال های اینده هم تکرار شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نبای��د از ی��اد ببریم که ش��ب کارگردانان‬ ‫س��ینمای مس��تند به ما یاداوری می کند که انجمن با تعهد‬ ‫به اعضا ش��کل واقعی می گیرد‪ .‬این ش��ب به احترام ش��غل‬ ‫کارگردانی برپا ش��ده است و بسیار خوش��حالم که با نام دو‬ ‫س��تون س��ینمای مس��تند که با پژوهش ها و فیلم های شان‬ ‫زندگ��ی ک��ردم( ابراهیم مختاری و محم��د تهامی نژاد) گره‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫در ادامه کلیپی درباره فعالیت ها و زندگی ابراهیم مختاری‬ ‫پخش ش��د‪ .‬روبرت صافاریان در نکوداش��ت مختاری گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور معمول ما تجربه های مان را جمع بندی نمی کنیم اما‬ ‫ابراهی��م مختاری در فیلم ه��ا و کتاب هایش این کار را انجام‬ ‫می داد‪ .‬او تنها نظریه پرداز س��ینمای مستند است که سعی‬ ‫می کند ان را به مرحله نظریه ارتقا دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در س��ینمای مس��تند با ادم های واقعی‬ ‫س��ر و کار داریم که همین امر کار را س��خت می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫انچه در بیش��تر اثار تهامی نژاد می توان دید این است که با‬ ‫حفظ فاصله و بدون تعجیل به نظاره سوژه ها می نشیند‪ .‬من‬ ‫معتقدم او در کارش به سبک مشاهده گری رسیده است‪.‬‬ ‫باب��ک بهداد‪ ،‬مه��دی قربان پور و روب��رت صافاریان برای‬ ‫تجلیل از ابراهیم مختاری روی س��ن امدن��د و لوح انجمن‬ ‫صنفی کارگردانان س��ینمای مس��تند را به ابراهیم مختاری‬ ‫اهدا کردند‪.‬‬ ‫ابراهیم مختاری در ایین نکوداشت خود گفت‪ :‬خوشحالم‬ ‫از اینکه در جمع مستندس��ازان و دوستانم هستم‪ .‬این شب‬ ‫برای من معنای دیگری دارد و ان در کنار محمد تهامی نژاد‬ ‫بودن اس��ت‪ .‬از هیات مدیره انجمن کارگردانان مستند برای‬ ‫برپایی جشن امشب تشکر می کنم‪.‬‬ ‫در ادامه کلیپی از فعالیت ها و برخی اثارمحمدتهامی نژاد‬ ‫پخش شد‪.‬‬ ‫بی��زار گیتی (مستدس��از) در ایین نکوداش��ت تهامی نژاد‬ ‫گفت‪ :‬تهامی نژاد را از س��ال ها پیش می شناسم و از او بسیار‬ ‫اموخت��ه ام‪ .‬او اه��ل پژوهش اس��ت و در ات��اق تاریکش به‬ ‫سینمای مستند مومنانه معنا بخشید‪.‬‬ ‫محمدرضا اصالنی از مستندس��ازان پیشکسوت نیز گفت‪:‬‬ ‫خانواده مستند‪ ،‬خانواده بسیار شریف و نمونه ای خاصی است‬ ‫و به همین دلیل باید مواظب این خانواده بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه س��ینما برایند هنرهاس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برخالف برخی هنرها مانند نقاش��ی و موس��یقی که مستقل‬ ‫و واحد هس��تند‪ ،‬س��ینما برایند همه اندیش��ه های بش��ری‬ ‫در جه��ان امروز است‪.‬کس��انی که مس��تند می س��ازند باید‬ ‫جهان بینی داش��ته باش��ند زی��را بدون دانش علوم انس��انی‬ ‫نمی توان سینما داشت‪.‬‬ ‫این مستندس��از پیشکسوت خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سینما‬ ‫کس��انی هستند که نظریه پردازی می کنند و تهامی نژاد تنها‬ ‫یک س��ینماگر مس��تند نیست‪ ،‬بلکه پژوهش��گری است که‬ ‫ش��یوه پژوهش را در سینمای ایران پایه گذاری کرد در واقع‬ ‫او با اینکار حوزه تخصص خودش را مشخص کرد‪.‬‬ ‫در ادامه محسن استادعلی‪ ،‬محمدرضااصالنی و بیزار گیتی‬ ‫روی سن امدند و از محمد تهامی نژاد تجلیل کردند‪ .‬محمد‬ ‫تهامی نژاد نیز در ایین نکوداشت خود گفت‪ :‬شب کارگردانان‬ ‫مس��تند دارای زبان مشخصی اس��ت که به مرور زمان قابل‬ ‫درک است‪ .‬این شب به طور قطع در یادها و خاطره ها خواهد‬ ‫ماند‪ .‬امشب نخس��تین دوره این جشن برگزار شده و نهایت‬ ‫سعی و تالش شده تا بی نقص مدیریت شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از اعضای انجمن کارگردانان مس��تند بسیار‬ ‫تش��کر می کنم و صمیمانه دست شان را می فشارم‪ .‬گذراندن‬ ‫یک شب خوب قانون ایین امشب است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این ایین مه��دی گنجی بیانیه هی��ات داوران‬ ‫را قرائ��ت کرد و پ��س از ان ارش اس��حاقی‪ ،‬هادی معصوم‬ ‫دوست نیز به روی س��ن امدند و از ‪ ۳‬کارگردان مستندساز‬ ‫قدردانی کردند‪ .‬تندیس بهترین کارگردانی مستند کوتاه به‬ ‫شیرین برق نورد برای مستند«پنهان»‪ ،‬تندیس بهترین فیلم‬ ‫نیمه بلند مستند به سیدمهدی موسوی برزکی برای مستند‬ ‫«همه نیمه من» و تندیس بهترین کارگردانی فیلم مس��تند‬ ‫بلند به مهدی باقری برای مس��تند« در جس��ت وجوی خانه‬ ‫خورشید» اهدا شد‪.‬‬ ‫از دیگر بخش های این ایین اجرای موسیقی زنده بود‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬قس��مت دارن��د و گاه مدت پخش انه��ا به بیش از یک‬ ‫س��ال هم می رس��د؛ از این رو بازیگران و س��ایر هنرمندان‬ ‫س��ینما و تلویزیون به دلیل طوالنی بودن س��اخت سریال ‬ ‫خسته می ش��وند و برای مدتی در این مجمو عه ها فعالیت‬ ‫نمی کنن��د؛ بنابرای��ن تبلی��غ ان��واع برنده��ا را به عنوان‬ ‫ش��غل انتخ��اب می کنن��د‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬نس��لیهان‬ ‫(‪ ۴ )neslihanatgul‬س��ال اس��ت برند یک ش��امپو را‬ ‫تبلی��غ می کند‪( .‬اگرچه این مث��ال در بحث مد نمی گنجد‬ ‫اما قرارداد به نس��بت طوالنی برای تبلیغ یک برند به شمار‬ ‫می رود)‪.‬‬ ‫مثال دیگر مربوط به کیوان��چ (‪)kivanch tatlitug‬‬ ‫است که زمان قابل توجهی را به تبلیغ یک برند خاص لباس ‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬در ارتباط با همین برند‪serenay‬‬ ‫‪ seri kara‬هم از مدل های موفق به شمار می رود‪ .‬فحریه‬ ‫اوجان(‪ )Fahriye Evcen‬نیز حدود ‪2‬س��ال‪ ،‬تبلیغ یک‬ ‫برند پوش��اک را بر عهده داش��ت و چ��ون به تازگی بچه دار‬ ‫ش��ده فعال چه��ره این برند نیس��ت‪ .‬بس��یاری ازصاحبان‬ ‫برنده��ا‪ ،‬هزینه ه��ای س��نگینی را متحمل می ش��وند تا‬ ‫از چهره ه��ا و بازیگران س��ینما و تلویزی��ون برای تبلیغات‬ ‫برند خود اس��تفاده کنند‪ ،‬زیرا مردم به بازیگران فیلم های‬ ‫خ��ود عالقه من��د هس��تند و با انه��ا و داستان های ش��ان‬ ‫همذات پن��داری می کنن��د؛ بنابرای��ن ب��ه مدلین��گ و‬ ‫تبلیغات شان برای برندهای گوناگون توجهی خاص دارند‬ ‫و این برای جذب مش��تری نکته ای بسیار قابل توجه است‪.‬‬ ‫در جهانی که زیبایی شناس��ی بر تن تمام امور می نشیند‪،‬‬ ‫هنرمندان نیز تالش می کنند در بسترهای گوناگون فیلم‬ ‫و سریال و چهره شدن برای مارک های مختلف بدرخشند‬ ‫تا روزگاری در ذهن ها ماندگار باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور چهره ها در مجله های مد‬ ‫به ط��ور معمول‪ ،‬در مجله ه��ای مد‪ ،‬نقد و یادداش��ت و‬ ‫گزارش��ی منتشر نمی ش��ود‪ ،‬در این مجله ها بیشتر عکس‬ ‫مدل ها را با لباس هایی که مد می ش��وند‪ ،‬چاپ می کنند تا‬ ‫به این وس��یله به ما بگویند چه چیزهایی را باید خریداری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬جان یامان (بازیگر پرنده س��حرخیز) در‬ ‫مجله «ووگ»‪ ،‬مدل برای برند یک چرم شد و مجله ‪helo‬‬ ‫با او مصاحبه مفصلی انج��ام داد‪ .‬اما این اتفاق در هر مجله ‬ ‫مدی نمی افتد‪ .‬با ای��ن توضیح و اقبال بر اهمیت تبلیغات‬ ‫و تنوع بسیاری که در روند ان ایجاد شده‪ ،‬تمام چهره های‬ ‫محبوب مردم نیز به نوعی در رقابت قرار گرفته اند و هر یک‬ ‫سعی دارند گوی سبقت را در این میدان از دیگری بربایند‪.‬‬ ‫باید دید کدام س��تاره س��ریال های تلویزیونی و سینما در‬ ‫تبلیغ برندها و محصوالت روز جهان نیز س��تاره و ماندگار‬ ‫خواهد شد‪ .‬به این سوال «اینده» پاسخ خواهد داد‪.‬‬ ‫سپیده سحر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی رسانه های‬ ‫ایران‪ ،‬درامد‬ ‫حاصل از صادرات‬ ‫این سریال ها‬ ‫به کشورهای‬ ‫گوناگون را در‬ ‫سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی (‪1395‬‬ ‫خورشیدی)‪،‬‬ ‫‪۳۷۰‬میلیون دالر‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫در حالی که این‬ ‫میزان در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬میالدی‬ ‫(‪ 1387‬خورشیدی)‬ ‫فقط ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫دالر بود‬ ‫اغاز هفتمین جشنواره «فیلم شهر»‬ ‫هفتمین جش��نواره بین المللی «فیلم شهر» در حالی اغاز به کار‬ ‫کرد که جوایز اهدا شده و سخنرانی های ایراد شده در ان‪ ،‬نشانی‬ ‫از تفاوت این دوره نسبت به دوره های بی تاثیر قبل نداشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬ایین گش��ایش هفتمین جش��نواره‬ ‫بین المللی «فیلم شهر» به دبیری هاشم میرزاخانی با حضور اهالی‬ ‫هنر و جمعی از مدیران سینمایی در محل پردیس سینمایی ملت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫جش��نواره ای که در طول ‪ ۶‬دوره گذش��ته هم��واره مورد انتقاد‬ ‫طیف��ی از صاحب نظران س��ینمایی بوده که این رویداد را ش��اهد‬ ‫مثالی برای برگزاری رویداده��ای موضوعی متعدد اما بی تاثیر در‬ ‫تقویم تحوالت سینمای ایران قلمداد می کرده اند و انتظار می رفت‬ ‫در دوره هفتم ش��اهد تغییر رویکردهایی در این زمینه باشیم؛ اما‬ ‫ایین گشایش این رویداد نشانی از این تغییر رویکرد نداشت‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین‪ ،‬هاش��م میرزاخانی دبیر هفتمین جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم شهر گفت‪ :‬پردیس ملت به عنوان سرمایه اجتماعی‬ ‫و پای��گاه مهم برای هنرمندان مورد توجه بوده اس��ت و از این به‬ ‫بعد میزبان رویدادهای مهم س��ینمایی کش��ور خواهد بود‪ .‬تالش‬ ‫می کنیم تعداد سالن های بیشتری برای این دوره از جشنواره فیلم‬ ‫فجر اماده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد زیاد اثار رس��یده به جش��نواره و بررس��ی انها‬ ‫ازس��وی هیات انتخاب بسیار س��خت بود و از هیات انتخاب برای‬ ‫همکاری در این زمینه تشکر می کنم‪.‬‬ ‫میرزاخانی تاکید کرد‪ :‬امیدوارم بتوانیم در مسیر فرهنگ سازی‬ ‫برای کشور گام برداریم و مقوله مسئولیت پذیری مسئوالن شهری‬ ‫را گسترش دهیم‪ .‬شعار این دوره «شهروند مسئول و شهر سالم»‬ ‫انتخاب شده و امیدوارم بتوانیم در این زمینه گام برداریم‪.‬‬ ‫در ادامه ایین بزرگداش��ت داریوش اس��دزاده برگزار ش��د و به‬ ‫نمایندگی از وی خانم محمدزاه خواهرزاده این بازیگر روی صحنه‬ ‫امد‪.‬‬ ‫در ادامه ش��بنم قلی خانی و هادی مقدم دوست از داوران بخش‬ ‫«محل��ه» به همراه عزیزاهلل حمیدنژاد فیلمس��از ب��رای تجلیل از‬ ‫برگزیدگان روی صحنه حاضر شدند‪.‬‬ ‫در بخش ویژه «بی قرار توام» با موضوع بررسی فیلم های مرتبط‬ ‫با س��یل اخیر‪ ،‬جایزه اصلی به طور مشترک به مسعود حق دوست‬ ‫برای فیلم «کربالی تو همینجاس��ت» و محمد حاتمی برای فیلم‬ ‫«همسایه سنگ و اب» اهدا شد‪.‬‬ ‫ل��وح تقدیر و جایزه نقدی بخش وی��ژه تهران هم به عنوان رتبه‬ ‫دوم به مهدی شاهس��واری برای فیل��م «خداحافظی» و تندیس‬ ‫جش��نواره‪ ،‬دیپلم افتخ��ار و جایزه نقدی به محمد حس��نی برای‬ ‫فیلم ه��ای «ناپیدا» و «اینجا به تم��ام ازادی ام فکر می کنم» اهدا‬ ‫ش��د‪ .‬در ادامه بخش ویژه جایزه رتبه دوم به مهدی شاهس��واری‬ ‫برای فیلم خداحافظی‪ ،‬رتبه نخست محمد اسدی برای فیلم ناپیدا‬ ‫با گذش��ت ‪ ۳‬روز از اغاز طرح فصلی تابس��تانه‬ ‫کتاب‪۴ ،‬کتابفروشی در اهواز توانسته اند جایگاه‬ ‫ی پرفروش در‬ ‫خ��ود را در می��ان ‪ ۱۰‬کتابفروش�� ‬ ‫طرح‪ ،‬ثبت کنند و استان خوزستان را به جایگاه‬ ‫سوم از فهرست پرفروش ترین استان ها برسانند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبن��ا‪ ،‬تا پای��ان س��ومین روز از‬ ‫برگ��زاری طرح تابس��تانه کت��اب ‪ ،۹۸‬اطالعات‬ ‫ف��روش ‪۱۰۲‬هزار و ‪ ۴۵۰‬نس��خه کتاب به مبلغ‬ ‫‪۲۹‬میلی��ارد و ‪۵۳۸‬میلیون و ‪۹۰۳‬هزار تومان در‬ ‫س��امانه طرح های فصلی خانه کتاب ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس این اطالعات‪ ،‬استان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫اصفهان و خوزس��تان براساس تعداد نسخه های‬ ‫فروخته ش��ده و اس��تان های خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫اصفهان و فارس‪ ،‬پرفروش ترین استان ها به لحاظ‬ ‫مبلغ فروش کتاب‪ ،‬جایگاه های اول تا سوم را در‬ ‫این طرح از ان خود کرده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کتابفروش��ی های پردیس کتاب‬ ‫مشهد‪ ،‬کتاب رشد شعبه نادری اهواز‪ ،‬شهر کتاب‬ ‫شعبه چهارباغ باالی اصفهان‪ ،‬کتاب محام اهواز‪،‬‬ ‫کتاب رش��د ش��عبه مرکزی اهواز‪ ،‬ش��هر کتاب‬ ‫مشهد‪ ،‬دنیای کتاب قم‪ ،‬کتاب شرق اهواز‪ ،‬شهر‬ ‫کتاب شاهین ش��هر و انتش��ارات امام مشهد‪ ،‬ده‬ ‫کتابفروش پرفروش در روزهای نخست تابستانه‬ ‫بوده اند که حضور ‪ ۴‬کتابفروش��ی از اهواز در این‬ ‫فهرست ‪۱۰‬ردیفه‪ ،‬اماری قابل توجه است‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم ونیز با‬ ‫«حقیقت» اغاز می شود‬ ‫«هی��رکازو‬ ‫س��اخته‬ ‫جدیدتری��ن‬ ‫کورئیدا»کارگ��ردان مطرح ژاپن��ی اغازکننده‬ ‫هفتاد و ششمین جشنواره فیلم ونیز خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این کارگردان ژاپنی که سال‬ ‫گذشته با فیلم «دزدان فروشگاه» توانست نخل‬ ‫ط�لای کن را از ان خود کند‪ ،‬با فیلم جدیدش با‬ ‫ب��ازی دو چهره نامدار یعن��ی «ولیت بینوش» و‬ ‫«کترین دنوو» در کنار «اتان هاوک» این بار گام‬ ‫به جشنواره ونیز خواهد گداشت‪.‬‬ ‫«البرت��و باربارا» دبی��ر جش��نواره ونیز فیلم‬ ‫«حقیقت» را تاملی ش��اعرانه بر رابطه میان یک‬ ‫مادر و دختر و حرف��ه پیچیده بازیگری توصیف‬ ‫کرده است‪ .‬هفتاد و ششمین جشنواره فیلم ونیز‬ ‫از ‪ ۲۸‬اوت تا ‪ ۷‬س��پتامبر (‪ ۶‬تا ‪ ۱۶‬ش��هریور) در‬ ‫ایتالیا برگزار می شود و امسال از «پدرو المادوار»‬ ‫کارگردان مطرح اس��پانیایی و «جولی اندروز»‬ ‫بازیگر برنده اس��کار انگلیس��ی با دریافت ش��یر‬ ‫طالی افتخاری ونیز به پاس یک عمر دس��تاورد‬ ‫سینمایی قدردانی می شود‪.‬‬ ‫محمد علیزاده در «سالن‬ ‫میالد» کنسرت می دهد‬ ‫اهدا ش��د‪ .‬در بخش بزرگداشت ها گزارشی درباره پروانه معصومی‪،‬‬ ‫بازیگر سینما و تلویزیون برای حاضران به نمایش درامد‪.‬‬ ‫پروانه معصومی در این ایین گفت‪ :‬من از همه کس��انی که مرا‬ ‫فرام��وش نکردند‪ ،‬تش��کر می کنم‪ .‬با اینکه فاصل��ه زیادی با اینجا‬ ‫دارم‪ ،‬ممنونم کسانی هس��تند که مرا فراموش نمی کنند‪ .‬حسین‬ ‫انتظامی‪ ،‬رئیس س��ازمان سینمایی و صفا صبوری‪ ،‬معاون عمرانی‬ ‫ش��هرداری تهران هدیه ویژه جشنواره فیلم شهر را به این هنرمند‬ ‫اعطاکردند‪ .‬تندیس جش��نوره و دیپلم افتخار در بخش فیلمنامه‬ ‫س��ریال به علیرضا طالب زاده برای سریال «چرخ فلک» اهدا شد‪.‬‬ ‫تندی��س و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن س��ریال هم به س��ارا‬ ‫بهرامی برای س��ریال «پرده نشین» اهدا شد‪ .‬وی پس از دریافت‬ ‫این جایزه گفت‪ :‬از دس��ت دادن مادربزرگم رنج بزرگی بود و این‬ ‫جایزه را به بزرگ ترین مرد زندگی ام پدرم اهدا می کنم‪.‬‬ ‫تندی��س و دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد هم به فرهاد اییش‬ ‫برای بازی در س��ریال «پرده نش��ین» اهدا ش��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬از‬ ‫محمود رضوی و بهروز ش��عیبی برای شجاعت ش��ان برای انتخاب‬ ‫این نقش تشکر می کنم‪.‬‬ ‫تندیس و دیپلم بهترین کارگردانی سریال به همایون اسعدیان‬ ‫برای س��ریال «لحظ��ه گرگ و میش» و تندی��س و دیپلم افتخار‬ ‫بهترین س��ریال هم به محمود رضوی برای سریال «پرده نشین»‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه تندی��س و دیپل��م افتخ��ار بهترین اثر ب��ا محوریت‬ ‫تهران شناس��ی و تهران نگاری به مجید موالیی برای تهیه کنندگی‬ ‫س��ریال «چرخ فلک» اهدا ش��د‪ .‬در بخش لوگو تندیس و دیپلم‬ ‫افتخار به محمد روح االمین برای مجموعه اثارش اهدا شد‪.‬‬ ‫تندیس جشنواره و دیپلم افتخار برای بهترین پوستر اثار کوتاه‬ ‫و مس��تند به علی باقری برای فیلم «مسافر فوکوشیما» و تندیس‬ ‫و دیپلم افتخار بهترین پوس��تر فیلم بلن��د هم به طاها ذاکر برای‬ ‫فیلم «کوپال» اهدا ش��د‪ .‬در بخش عکس‪ ،‬تندیس و دیپلم افتخار‬ ‫به امیرحسین شجاعی برای فیلم «متری شیش و نیم» و تندیس‬ ‫و دیپلم افتخار بهترین انون��س هم به روح اله موحدی برای فیلم‬ ‫«گرگ بازی» اهدا شد‪.‬‬ ‫محم��د علیزاده از خوانندگان موس��یقی پاپ‬ ‫ای��ران مرداد امس��ال پ��س از مدت��ی توقف در‬ ‫برگزاری اجراهای زنده‪ ،‬تازه ترین کنسرت خود‬ ‫را برگ��زار خواه��د کرد‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬محمد‬ ‫علی��زاده از خوانن��دگان موس��یقی پ��اپ ایران‬ ‫‪۷‬مرداد امسال پس از مدت ها توقف در برگزاری‬ ‫اجراه��ای زنده‪ ،‬تازه ترین کنس��رت خ��ود را در‬ ‫سالن میالد نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫براساس برنامه ریزی های انجام گرفته در این‬ ‫کنس��رت که زیر پوشش شرکت «ایران گام» به‬ ‫مدیریت صدرالدین حس��ینخانی برگزار خواهد‬ ‫شد بلیت ها از نرخ ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۷۰‬هزار تومان فروخته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫«نت های مسی یک رویا»‬ ‫در لوکارنو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫مستند «نت های مسی یک رویا» در نخستین‬ ‫حضور بین المللی خ��ود‪ ،‬در بخش رقابتی هفته‬ ‫منتقدان جشنواره لوکارنو‪ ،‬به نمایش در می اید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فهرس��ت فیلم ه��ای‬ ‫حاضر در بخش های گوناگ��ون هفتاد و دومین‬ ‫جش��نواره بین المللی فیلم لوکارنو اعالم ش��د و‬ ‫مستند «نت های مسی یک رویا» به کارگردانی‬ ‫رضا فرهمند و تهیه کنندگی مرتضی شعبانی‪ ،‬در‬ ‫نخستین حضور بین المللی خود در سال جاری‬ ‫می�لادی‪ ،‬در بخش هفته منتق��دان این رویداد‬ ‫س��ینمایی نماینده س��ینمای ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫بخش هفته منتق��دان لوکارنو بر روی فیلم های‬ ‫نواوران��ه ب��ا محتواهای ب��زرگ تمرکز می کند‪.‬‬ ‫فیلم های��ی پررنگ که دیدگاه ه��ای جدیدی را‬ ‫باز می کنن��د و در جهان بح��ث برانگیزند‪ .‬رضا‬ ‫فرهمند س��ال گذشته نیز با مس��تند «زنانی با‬ ‫گوش��واره های باروتی» در بخ��ش رقابتی هفته‬ ‫منتقدان جشنواره لوکارنو حضور یافت‪ .‬هفتاد و‬ ‫دومین جشنواره فیلم لوکارنو از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۷‬اوت (‪۱۶‬‬ ‫تا ‪۲۶‬مرداد) در کشور سوئیس برگزار می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫تجارت موفق مجموعه های تلویزیونی در کشور همسایه‬ ‫حضور پررنگ اهوازی ها‬ ‫در تابستانه‪۹۸‬‬ ‫شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 29‬تیر ‪ 17 - 1398‬ذی القعده ‪ 20 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1332‬پیاپی ‪2650‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬افزایش نرخ بلیت برخی پرواز های داخلی تا یک میلیون و ‪ 200‬هزار تومان‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫گالری گردی در پایتخت در روزهای پایانی تیر‬ ‫نگارخانه ه��ا و گالری ه��ای ته��ران ب��ا برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه های هنری میزبان عالقه مندان به هنرهای‬ ‫تجس��می هس��تند و جمعه هفته گذش��ته نیز نزدیک‬ ‫‪ ۱۰‬نمایشگاه گش��ایش یافت‪.‬‬ ‫در ادامه مروری‬ ‫دارد بر برخی نمایش��گاه هایی که در هفته جاری برگزار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫«خاویر باردم» در نسخه جدید‬ ‫انیمیشن «پری دریایی»‬ ‫واقع شده است‪ .‬این گالری پنجشنبه ها تعطیل است‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری شلمان‬ ‫‹ ‹گالری دنا‬ ‫‹ ‹گالری دستان ‪۲+‬‬ ‫نمایش��گاه گروه��ی اثار تجس��می ب��ه کیوریتوری‬ ‫اوران��وس افش��اریان باعنوان «انس��ان معاص��ر ‪ »۱‬از‬ ‫جمع��ه‪ 28 ،‬تیر تا ‪ 2‬مرداد در گالری نگر برگزار اس��ت‪.‬‬ ‫س��اعت بازدید از این نمایش��گاه هر روز غیر از شنبه ها و‬ ‫پنجش��نبه ها ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۰‬اعالم ش��ده است‪ .‬گالری نگر در‬ ‫خیابان قیطریه‪ ،‬ضلع جنوبی پارک‪ ،‬خیابان روش��نایی‪،‬‬ ‫کوچه دالرام‪ ،‬شماره ‪ ۳۳‬واقع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری ُا‬ ‫‹ ‹گالری نگر‬ ‫‹ ‹گالری ای جی‬ ‫نمایشگاه گروهی اجرا و چیدمان ویدئو به کیوریتوری‬ ‫هادی کمالی مقدم و مینا بزرگمهر باعنوان «تله سیتی»‬ ‫جمعه‪ ۲۸ ،‬تی��ر در گالری ای جی گش��ایش یافت‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه تا ‪ 8‬مرداد ادام��ه دارد‪ .‬اثار هنرمندانی مانند‬ ‫اولیوی��ه ویالنو‪ ،‬یوان��ا اروفات‪ ،‬مین��ا بزرگمهر و هادی‬ ‫کمالی مقدم در این نمایش��گاه ارائه ش��ده است‪ .‬گالری‬ ‫ای جی در خیابان کریمخ��ان‪ ،‬خیابان عضدی جنوبی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۴۳‬واقع شده است‪ .‬امکان بازدید از این نمایشگاه‬ ‫هر روز از ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۱‬فراهم است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه انفرادی عباس خنج��ر جمعه‪ ۲۸ ،‬تیر در‬ ‫گالری گلستان گشایش یافت و تا ‪ 2‬مرداد ادامه دارد‪.‬‬ ‫گالری گلس��تان در دروس‪ ،‬خیابان کماسایی‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۳۴‬واقع ش��ده اس��ت‪ .‬س��اعات بازدید از این نمایشگاه‬ ‫جمعه تا چهارشنبه س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬است‪ .‬این گالری‬ ‫پنجشنبه ها تعطیل است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه انفرادی چیدمان مجس��مه های سفالین‬ ‫عل��ی اعتبار باعن��وان «تزلزل» از جمع��ه‪ ۲۸ ،‬تیر تا ‪4‬‬ ‫مرداد در گالری ویستا برپاست‪ .‬گالری ویستا در خیابان‬ ‫مطهری‪ ،‬خیابان میرعماد‪ ،‬کوچه دوازدهم‪ ،‬ش��ماره ‪۱۱‬‬ ‫نمایش��گاه انفرادی نقاشی س��اناز دزفولیان باعنوان‬ ‫«ذات پنهان» جمعه گذش��ته در گال��ری طراحان ازاد‬ ‫گش��ایش یافت و تا ‪ 2‬مرداد ادامه دارد‪ .‬گالری طراحان‬ ‫ازاد در می��دان فاطمی‪ ،‬میدان گل ها‪ ،‬میدان س��لماس‬ ‫‹ ‹گالری گلستان‬ ‫‹ ‹گالری ویستا‬ ‫‹ ‹گالری طراحان ازاد‬ ‫نمایش��گاه انف��رادی چاپ و چیدمان س��ینا چوپانی‬ ‫باعن��وان معصی��ت (گناه) جمع��ه‪ ۲۸ ،‬تی��ر در گالری‬ ‫دس��تان ‪ ۲+‬گشایش یافت‪ .‬این نمایش��گاه تا ‪ ۱۱‬مرداد‬ ‫برپاست‪ .‬این گالری در خیابان فرشته (فیاضی)‪ ،‬خیابان‬ ‫بیدار‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۸‬طبقه ‪ ۲‬واقع شده است‪ .‬بازدید از این‬ ‫نمایشگاه در روزهای شنبه‪ ،‬یکشنبه و تعطیالت رسمی‬ ‫با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫نمایشگاه انفرادی نقاشی اثار هما عبداللهی باعنوان‬ ‫«س��پنج» از ‪ ۲۱‬تیر تا ‪ 2‬مرداد در گالری ا ُبرگزار اس��ت‪.‬‬ ‫س��اعات بازدید این نمایشگاه یکش��نبه تا پنجشنبه از‬ ‫ساعت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۰‬و جمعه ها از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫این گالری ش��نبه ها تعطیل اس��ت‪ .‬گالری ا ُ در خیابان‬ ‫خیابان س��نایی‪ ،‬خیابان ش��اهین (خدری)‪ ،‬شماره ‪۱۸‬‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری شیرین‬ ‫نمایش��گاه انف��رادی نقاش��ی و چیدم��ان مالح��ت‬ ‫محب خواه از جمعه‪ ۲۱ ،‬تیر تا ‪ 2‬مرداد در گالری شیرین‬ ‫برپا اس��ت‪ .‬س��اعات بازدید از این نمایشگاه ها ‪ ۱۱‬تا ‪۱۹‬‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬بنیان گذار سلسله سربداران ‪ -‬عاشق کوهکن معروف‬ ‫‪ -2‬تغییر مکان یافته ‪ -‬خوش هیکل ‪ -‬تاجدار ماکیان‬ ‫‪ -3‬رب النوع تجارت یونان باستان ‪ -‬سرود نظامی ‪ -‬شیوه های رفتاری‬ ‫‪ -4‬دانه خوشبوی چای ‪ -‬بهار خواب ‪ -‬برنج فروش ‪ -‬نشانه مصدر در فارسی‬ ‫‪ -5‬یک خط شعر ‪ -‬غیر و سایر ‪ -‬مورد پسند‬ ‫‪ -6‬گفت وگوی اهسته و پنهانی ‪ -‬زمان اماده سازی ورزشکاران‬ ‫‪ -7‬چهارمین دوره از دوران زمین شناسی ‪ -‬پیمان نظامی منحل شده‬ ‫‪ -8‬خس��ته ندارد ‪ -‬باران اندک ‪ -‬سخن صریح و بی پروا ‪ -‬طاقچه خانه های‬ ‫قدیمی‬ ‫‪ -9‬بوی خوش ‪ -‬نماد رحمت الهی‬ ‫‪ -10‬رسول پرتحمل خداوند ‪ -‬مجسمه اش از عجایب هفتگانه جهان بود‬ ‫‪ -11‬بستنی االسکا ‪ -‬محل کار فرستاده رسمی ‪ -‬بذله گو‬ ‫‪ -12‬گشوده ‪ -‬جنبش و لرزه ‪ -‬نشانه تیراندازی ‪ -‬رودی در فرانسه‬ ‫‪ -13‬خ��ودرو المانی ‪ -‬ظاهر ترس��ناک ‪ -‬ش��هری در اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫‪ -14‬مایع لعابدار پارچه ‪ -‬برنج با پوست ‪ -‬صدمه دیده بر اثر ضربه ای سخت‬ ‫‪ -15‬درخت انار ‪ -‬از ورزش های پایه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫ص‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫س ش‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪186‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک س‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪187‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫س ش‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬فوریت داشتن ‪ -‬ازادراه‬ ‫‪ -2‬حرف اثبات ‪ -‬کشوری در اروپا با مرکز ویلنیوس ‪ -‬اشاره جمع به دور‬ ‫‪ -3‬س��رپیچی از قول ‪ -‬اتش��دان حمام های قدیمی ‪ -‬محله و برزن ‪ -‬گریه‬ ‫بلند‬ ‫‪ -4‬مزدکار ‪ -‬ناکام و بدطالع ‪ -‬گونه ای چاشنی‬ ‫‪ -5‬شهری در جنوب غربی استان فارس ‪ -‬سرایت رطوبت ‪ -‬تنها و بی یاور‬ ‫‪ -6‬حرف بیست وسوم الفبای یونانی ‪ -‬زمین اماده برای کشت‬ ‫‪ -7‬ط�لای ناب ‪ -‬مظه��ر وفای حیوان��ات ‪ -‬از حامیان نیرومند ابومس��لم‬ ‫خراسانی‬ ‫‪ -8‬عمومی تر ‪ -‬بخورند نامتعادل می شوند‬ ‫‪ -9‬خوشخوان اسیر ‪ -‬سنگ اسیاب ‪ -‬از اقمار مشتری‬ ‫‪ -10‬پول خارجی معتبر ‪ -‬بسیار کوچک‬ ‫‪ -11‬مقام و منزلت ‪ -‬فلز گلوله ‪ -‬سازش پنهانی‬ ‫‪ -12‬گوشه نشین شطرنج ‪ -‬خسارت دیده ‪ -‬نمدمال‬ ‫‪ -13‬ارایش درخت ‪ -‬واحد مزرعه ‪ -‬طریق و اسلوب ‪ -‬نوعی پاافزار‬ ‫‪ -14‬مجرای مایعات در بدنه گیاهان ‪ -‬از فاصله بعید ‪ -‬لحظه بسیار کوتاه‬ ‫‪ -15‬خربزه معطر ‪ -‬کتابی از افالطون‬ ‫«خاوی��ر باردم» در ح��ال مذاکره برای‬ ‫پیوس��تن به فیلم «پری دریایی کوچک»‬ ‫جدیدترین فیلم از س��ری بازس��ازی های‬ ‫کالس��یک شرکت دیزنی است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬این بازیگر‬ ‫برنده اس��کار برای بازی در نقش «ترایتن‬ ‫ش��اه» در فیل��م جدی��د «پ��ری دریایی‬ ‫کوچک» که بازس��ازی انیمیشن معروف وکالسیک دیزنی است‪ ،‬در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و به احتمال فراوان به تیم بازیگران این اثر از جمله‬ ‫«هیل بیلی» در نقش (اریل) و «هری اس��تایل» در نقش (شاهزاده‬ ‫اری��ک) خواهد پیوس��ت‪« .‬ب��اب مارش��ال» کارگردانی بازس��ازی‬ ‫انیمیشن «پری دریایی کوچک» را برعهده دارد که نسخه کالسیک‬ ‫ان در سال ‪1368‬خورشیدی (‪۱۹۸۹‬میالدی) موفق به کسب جایزه‬ ‫اسکار بهترین ترانه و موسیقی متن برای «الن منکن» شد‪ .‬در نسخه‬ ‫جدید این فیلم نیز قرار اس��ت الن منکن موس��یقی کالسیک ان را‬ ‫بروزرسانی کند‪.‬‬ ‫ترجمه رمان «پائولو کوئلیو»‬ ‫در ترکیه دردسرساز شد‬ ‫ایجاد تغییراتی در نس��خه ترجمه شده‬ ‫رمان «یازده دقیقه» اث��ر «پائولو کوئلیو»‬ ‫نویس��نده معروف برزیلی در کشور ترکیه‬ ‫با اعتراض های فراوانی روبه رو ش��ده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از گاردین‪ ،‬پس‬ ‫از انکه خوانندگان ترکیه ای متوجه شدند‬ ‫یکی از ارجاعات موجود در نس��خه ترجمه‬ ‫ترکی رمان «یازده دقیقه» نوش��ته «پائولو کوئلیو» تغییر داده شده‪،‬‬ ‫ناش��ر ترکیه ای این اثر در حال جمع اوری نس��خه های ان است‪ .‬در‬ ‫بخش��ی از ترجمه ترکی این رمان واژه «کردستان» حذف و به جای‬ ‫ان از واژه «خاورمیانه» استفاده شده است‪ .‬در نسخه اصلی این رمان‬ ‫«کوئلیو» می نویسد‪ :‬او به یک کافی نت رفت و در انجا متوجه شد که‬ ‫کردها اهل کردستان هستند؛ کشوری که وجود ندارد و میان ترکیه‬ ‫و عراق تقس��یم ش��ده است‪ .‬اما در نس��خه ترجمه ترکی‪ ،‬بخش دوم‬ ‫جمله تغییر یافته است‪« :‬در اینترنت نوشته بود کردها در خاورمیانه‬ ‫زندگی می کنند‪ ».‬ترجمه ترکی این رمان از سال ‪ 1383‬خورشیدی‬ ‫(‪۲۰۰۴‬میالدی) تاکنون ‪ ۳۸‬بار در ترکیه تجدید چاپ ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫«کان اوز» مدیر نشر «کان» در صفحه توییتر خود به انتقادها واکنش‬ ‫نشان داد و گفت خوانندگان حق دارند از این موضوع عصبانی باشند‬ ‫و ما این مورد را در نس��خه جدید اص�لاح خواهیم کرد‪ .‬نمی دانم چه‬ ‫کس��ی مسئول این مغایرت میان متن اصلی و ترجمه است‪ .‬نسخه ما‬ ‫خیلی قدیمی اس��ت‪ .‬با این وجود ناشر این حق را ندارد که به دلخواه‬ ‫خود متن را تغییر دهد‪.‬‬ ‫فاکتورهای کاهش فروش‬ ‫کتاب های دیجیتال‬ ‫امارهای منتشر شده ازسوی اتحادیه ناشران امریکا نشان می دهد‬ ‫س��یر نزولی فروش کتاب های دیجیتال از ‪ 4‬س��ال پیش شروع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایبنا به نقل از گودایریدر‪ ،‬در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫ج��اری میالدی فروش کتاب های دیجیتال کمتر از ‪ ۵‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪ .‬براس��اس امارها در این ماه ها ناشران امریکایی مبلغی‬ ‫ح��دود ‪ ۲۴۴‬میلیون دالر از طریق فروش این گونه کتاب ها کس��ب‬ ‫کردند که ‪ ۱۰‬میلیون دالر کمتر از دوره مش��ابه س��ال گذشته بود‪.‬‬ ‫امارهای منتش��ر شده ازسوی اتحادیه ناشران امریکا نشان می دهد‬ ‫س��یر نزولی فروش کتاب های دیجیتال از ‪ 4‬سال پیش شروع شده و‬ ‫در س��ال جاری میالدی همچنان ادامه دارد‪ .‬در ‪ 3‬ماه نخست امسال‬ ‫فروش کتاب های صوتی حدود ‪ ۳۵‬درصد افزایش داش��ته که رقمی‬ ‫معادل ‪ ۱۳۳‬میلیون دالر نصیب ناش��ران این کتاب ها کرده است‪ .‬در‬ ‫دوره مش��ابه سال گذشته میزان فروش کتاب های صوتی حدود ‪۹۸‬‬ ‫میلیون دالر بود‪ .‬کاهش فروش کتاب های دیجیتال در ظاهر به نفع‬ ‫کتاب های چاپی و س��نتی بوده‪ ،‬به طوری که فروش این کتاب ها در‬ ‫سال جاری رشد محسوسی داشته است‪ .‬فروش انواع کتاب چاپی با‬ ‫رشد کمتر از ‪ ۱۰‬درصد روبه رو بوده است‪ .‬افزایش فروش کتاب های‬ ‫چاپی خبر خوبی برای کتابفروش��ان مس��تقل و حتی فروشگاه های‬ ‫انالین و رونق کار این فروش��گاه ها بوده است‪ .‬در ‪ 3‬ماه نخست سال‬ ‫ج��اری میالدی میزان ف��روش کتاب های چاپی در فروش��گاه های‬ ‫کتاب مجازی و غیرمجازی ‪۱.۶‬میلیارد دالر بوده که نس��بت به سال‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫کیمیایی‪ :‬ساواک برای تغییر پایان‬ ‫«گوزن ها» کارگردان فرستاد‬ ‫کارگردان فیلم سینمایی «گوزن ها» درباره پایان بندی‬ ‫این فیل��م گفت‪ :‬بع��د از نمایش «گوزن ها» در س��ومین‬ ‫جش��نواره فیلم تهران به دستور س��اواک پایان بندی ان‬ ‫به طور کامل تغییر کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫فیلم «گوزن ها»‬ ‫در نظرخواه��ی اخی��ر ماهنامه «فیل��م» از ‪ ۱۴۰‬منتقد و‬ ‫نویسنده سینمایی‪ ،‬به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای‬ ‫ایران انتخاب شد‪ .‬این چهارمین نظرخواهی مجله یادشده‬ ‫اس��ت که هر ‪ 10‬سال یک بار انجام می شود‪ .‬در نخستین و‬ ‫دومین نظرخواهی هم «گوزن ها» در میان ‪ 10‬فیلم برگزیده بود‪ ،‬اما ‪ 10‬س��ال پیش‬ ‫در س��ومین نظرخواهی‪ ،‬به مقام نخس��ت رس��ید و اکنون هم باوجود افزایش ش��مار‬ ‫منتقدان و گس��ترده تر شدن طیف ش��رکت کنندگان در نظرخواهی‪ ،‬جایگاه خود را‬ ‫حفظ کرده است؛ فیلمی تاثیرگذار که در میان تماشاگران سینما هم بسیار محبوب‬ ‫است‪ .‬برنامه «فیلم کات» با مسعود کیمیایی کارگردان «گوزن ها» گفت وگویی کرده‬ ‫و او درباره برخی جنبه های این فیلم صحبت کرده اس��ت‪ .‬کیمیایی در این گفت وگو‬ ‫اشاره کرده که پایان این فیلم پس از نمایش در سومین جشنواره جهانی فیلم تهران‬ ‫به دس��تور س��اواک به طور کامل تغییر کرد و «گوزن ها» در سال های پیش از انقالب‬ ‫ب��ا پای��ان تغییر یافته به نمایش عموم��ی درامد اما پس از انقالب پایان نس��خه اولیه‬ ‫جایگزینش شد‪.‬‬ ‫امیر برزگر خراسانی درگذشت‬ ‫امیر برزگر خراس��انی‪ ،‬از شاعران مشهدی‪ ،‬صبح جمعه بر‬ ‫اثر بیماری درگذشت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬امیر برزگر خراسانی‬ ‫فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا در رشته نقاشی بود‪ .‬او‬ ‫در جوانی به استخدام دانشکده علوم پزشکی مشهد درامد و‬ ‫سال ها به عنوان مس��ئول روابط عمومی ان دانشگاه خدمت‬ ‫کرد‪ .‬وی عضو هیات رئیس��ه کانون هنرمندان و عضو شورای‬ ‫سیاست گذاری ش��عر بود‪ .‬عالوه بر شعر‪ ،‬نقاشی‪ ،‬موسیقی و‬ ‫تدریس ردیف های دستگاهی اواز اصیل ایرانی از مشغله های این هنرمند فقید بود‪ .‬در‬ ‫کارنامه برزگر خراسانی سرایش ‪ ۱۵‬اثر از جمله «برگی از دیوان امیر»‪« ،‬سخن اینه ها»‪،‬‬ ‫«ش��عر و ش��اعری در اینه زمان»‪« ،‬گزیده ادبیات فارس��ی ش��ماره ‪« ،»۶۸‬از شرنگ و‬ ‫ش��طح»‪« ،‬نماز عاش��قی»‪« ،‬فصل عطش» و «رها در ناکجا اباد» و‪ ...‬به چشم می خورد‪.‬‬ ‫پیکر این شاعر معاصر امروز در مقبره الشعرای شهر توس به خاک سپرده خواهد شد‪.‬‬ ‫اموزش موسیقی در ایران‬ ‫‪ ۸۰‬سال عقب است‬ ‫نادر مشایخی‪ ،‬اهنگساز ایرانی با حضور در استودیو پخش‬ ‫زنده برنامه رادیویی «ارمغان هنر» از شیوه اموزش موسیقی‬ ‫در ای��ران انتقاد و راهکارهایی را برای حل این مش��کل بیان‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬مش��ایخی در ای��ن زمینه گفت‪:‬‬ ‫اموزش موس��یقی در ایران حدود ‪ ۸۰‬س��ال عقب اس��ت‪.‬‬ ‫موس��یقی به هیچ وجه در هنرستان ها و حتی دانشگاه های‬ ‫موس��یقی درس��ت اموزش داده نمی ش��ود‪ .‬متاسفانه باید‬ ‫بگویم که فارغ التحصیالن بعد از دوره اموزشی در مرحله عملی به طور تقریبی مردود‬ ‫هستند‪ .‬در این باره با مسئوالن نیز گفت وگو کرده ام و برای ان راهکار هم دارم‪ .‬راهکار‬ ‫ان هم این اس��ت که جوان ها متد یادگیری را یاد بگیرند و در حقیقت باید به جوان ها‬ ‫ش��یوه تفکر را یاد داد‪.‬ای��ن هنرمند افزود‪ :‬به طور کلی کلمه «تئوری» در موس��یقی‬ ‫اش��تباه جا افتاده اس��ت؛ تئوری یعنی مشاهده کردن‪ .‬ش��ما باید مشاهده شنیداری‬ ‫داشته باشید‪ .‬یعنی بارها و بارها باید به موسیقی در طول روز ورای تمامی کارهای تان‬ ‫گوش فرا دهید که از اهمیت بسیاری برخوردار است‪ .‬مشایخی همچنین درباره انتقال‬ ‫معنای موسیقی در فیلم گفت‪ :‬اهنگسازان برای ساخت موسیقی فیلم باید از صداهای‬ ‫فیلم نیز کمک بگیرند و این را هم در نظر داش��ته باش��ند که برای ابتدا و شروع فیلم‪،‬‬ ‫موسیقی حکم معرفی را دارد و شما را وارد موضوع می کند‪ .‬البته این درباره برخی اثار‬ ‫س��ینمایی که نیاز به موسیقی ندارند و با صداهای محیطی بر مخاطب اثر می گذارند‬ ‫فرق دارد و در واقع این بس��تگی به ژانرهای گوناگون دارد و نمی توان دس��تور واحدی‬ ‫در این زمینه صادر کرد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫نمایش��گاه انف��رادی عکس کاترین نظ��ری باعنوان‬ ‫«مواجهه» جمعه‪ ۲۸ ،‬تیر در گالری دنا گشایش یافت و‬ ‫تا ‪ 2‬مرداد نیز ادامه دارد‪ .‬س��اعت بازدید از این نمایشگاه‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬اعالم ش��ده است‪ .‬عالقه مندان می توانند برای‬ ‫بازدید به نشانی میدان فردوسی‪ ،‬خیابان سپهبد قرنی‪،‬‬ ‫بعد از چهارراه طالقانی‪ ،‬کوچه سوسن‪ ،‬شماره ‪ ۴‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه انفرادی نقاش��ی عل��ی پری��زاد باعنوان‬ ‫«وحش��ی بافت» از جمعه‪ ۲۸ ،‬تیر تا ‪ 3‬مرداد در گالری‬ ‫شلمان برگزار است‪ .‬گالری شلمان در خیابان میرداماد‪،‬‬ ‫نرس��یده به ش��ریعتی‪ ،‬رودبارغربی (جنوب��ی)‪ ،‬کوچه‬ ‫کاووسی واقع شده است‪ .‬ساعت بازدید از این نمایشگاه‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬است‪.‬‬ ‫واقع ش��ده اس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند هر روز غیر از‬ ‫شنبه ها از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬از این نمایشگاه بازدید کنند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مصطفی داننده‪ ،‬نویسنده‪ :‬قیمت مسکن وارد مرحله‬ ‫دلبخواه شده و صاحبخانه ها‪ ،‬خانه های شان را به هر قیمتی‬ ‫که دوست دارند اجاره می دهند یا می فروشند‪ .‬مسکن به مثابه‬ ‫اسبی شده که هیچ رام کننده ای نمی تواند به ان افسار بزند و‬ ‫کنترلش کند‪.‬‬ ‫در ای��ن بازار بی صاحب‪ ،‬مش��اوران امالک بندرعباس��ی‬ ‫دس��ت ب��ه کار جالب��ی زده اند‪ .‬انه��ا کاغذهای��ی را روی‬ ‫شیشه های مغازه خود نصب کرده اند که روی ان نوشته شده است‪« :‬از رهن و اجاره‬ ‫دادن ملک هایی با نرخ نامتعارف‪ ،‬معذوریم»‬ ‫حت��ی برخ��ی از انه��ا در دفترهای خ��ود نوش��ته اند‪« :‬این مل��ک را به دلیل نرخ‬ ‫باالی��ش‪ ،‬پیگی��ری نکنید‪ ».‬ایده خوب و جذابی اس��ت‪ .‬باید از یک ج��ا در برابر این‬ ‫افسارگسیختگی قیمت ها ایستاد‪ .‬حاال انهایی که دوست دارند از این بازار بلبشو برای‬ ‫خود پول پارو کنند مجبور هستند‪ ،‬به ساز این مشاوران امالک برقصند‪ .‬وقتی خانه‬ ‫روی دست شان باد کرد و کسی ان را اجاره نکرد یا نخرید‪ ،‬ان وقت مجبور می شوند‪،‬‬ ‫فتیله نرخ را پایین بکشند و با مردم راه بیایند‪ .‬تا وقتی با نرخ باال می خریم‪ ،‬انها هم‬ ‫با نرخ باال می فروش��ند‪ .‬وقتی ما نخریم انها هم مجبور می ش��ود قیمت ها را کاهش‬ ‫بدهند‪ .‬این مس��ئله نه تنها در مسکن بلکه در بسیاری از کاالها که قیمت شان سر به‬ ‫فلک کش��یده‪ ،‬صادق اس��ت‪ .‬در اینکه دولت و دیگر نهادها باید بازار را کنترل کنند‪،‬‬ ‫حرفی نیس��ت اما خودمان به عنوان بخش��ی از این جامعه که اتفاقا قدرت بی نظیری‬ ‫هم داریم‪ ،‬می توانیم جلوی این افسارگسیختگی را بگیریم‪ .‬یادمان هست که با هجوم‬ ‫به داروخانه ها چه بالیی س��ر نرخ پوشک اوردیم‪ .‬یادمان هست که انقدر خریدیم تا‬ ‫انقدر گران ش��د که بس��یاری از خانواده ها دیگر توان خریدن پوشک برای بچه خود‬ ‫را نداش��تند‪ .‬اگر همه ما بخواهیم از هم س��ود بگیریم‪ ،‬دیگر س��نگ روی سنگ بند‬ ‫نمی شود‪ .‬اوضاع قیمت ها در بازار شبیه جنگلی است که اتش گرفته و به سرعت در‬ ‫حال درگیر کردن همه اس��ت‪ .‬در این اتش اگر ما تنها به فکر خودمان باشیم‪ ،‬شاید‬ ‫چند صباحی از ُهرم اتش در امان باش��یم اما به ط��ور قطع دیر یا زود اتش به خانه‬ ‫ما هم خواهد رس��ید‪ .‬رفتار برخی از ما بنزینی است بر این اتش که ان را شعله ور تر‬ ‫می کند‪ .‬وقتی س��یل یا زلزله می اید تا پیش از اینکه نیروهای امدادی برسند‪ ،‬مردم‬ ‫به داد هم می رسند‪ .‬همسایه به همسایه کمک می کند‪ .‬افراد زیر اوار مانده را خارج‬ ‫می کنند و حسابی هوای هم را دارند‪ .‬قیمت های سر به فلک کشیده همان اوارهایی‬ ‫هستند که بر سر خانواده های ایرانی خراب ش ده اند‪ .‬مغازه دار‪ ،‬امالکی و نانوای محل‬ ‫همان همس��ایه هایی هستند که پیش از هر فرد دیگری می توانند به هم محلی خود‬ ‫کمک کنند‪ .‬گاهی اگر ما دس��ت روی دس��ت بگذاریم ممکن اس��ت اوار قیمت ها‪،‬‬ ‫بنیان یک خانواده را از بین ببرد‪ .‬ممکن است کمر ستون خانواده را خم کند‪ .‬بیاییم‬ ‫هوای همش��هری‪ ،‬هم محله ای‪ ،‬همس��ایه و فامیل خود را داشته باشیم‪ .‬درست مثل‬ ‫امالکی های بندرعباس‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اعتراض به گرانی اجاره به روش بندرعباسی ها‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!