روزنامه صمت شماره 1333 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1333

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1333

روزنامه صمت شماره 1333

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫جلسه روحانی با مدیران ارشد بخش مسکن‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1333‬پیاپی ‪2651‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تسهیالت مسیر استارت اپ ها‬ ‫را هموار نمی کند‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫راه رشد‬ ‫اقتصادی‬ ‫زغال سنگ همچنان‬ ‫دوست داشتنی است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهوری در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن به منظور پیگیری اجرای طرح های دولت تدبیر و امید در این‬ ‫بخش‪ ،‬گفت‪ :‬مس��کن یکی از مس��ائل مهم اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و رفاهی مردم است که کاهش دغدغه انها در این بخش‬ ‫در توس��عه اشتغال و رشد اجتماعی کش��ور هم تاثیرگذار است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬روحانی با اشاره به‬ ‫اقدام های انجام ش��ده در دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه های گوناگون مرتبط با بخش مس��کن افزود‪ :‬باید تالش‬ ‫کنیم در ‪ ۲‬س��ال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مس��کن برداریم‪ .‬وی با انتقاد از گزارش ها و اعداد و ارقامی که‬ ‫در زمینه افزایش اجاره بها ازس��وی برخی رس��انه ها منتشر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬براساس امار وزارت راه و شهرسازی در بخش‬ ‫مسکن به طور متوسط در تهران اجاره بها ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است‪ .‬روحانی با ابراز تاسف‬ ‫از وقوع حادثه اتش سوزی در میدان حسن اباد تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اثار و ابنیه تاریخی نشان دهنده هویت ملی و تاریخی و‬ ‫هنر ایرانیان هستند و ارزشی ملی‪ ،‬فرهنگی و باستانی دارند که باید از انها به خوبی محافظت و حراست کرد‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از ‪ ۳‬سامانه ملی حوزه بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رونمایی شد‬ ‫رصد انالین قیمت ها ازسوی مردم‬ ‫همزمان با سومین روز برگزاری نمایشگاه «فرصت های ساخت داخل و رونق‬ ‫تولید» از ‪ ۳‬س��امانه ملی در ح��وزه بازرگانی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رونمایی شد‪ .‬در این ایین رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با حضور‬ ‫در غرفه مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک‪ ،‬در جریان رونمایی از س��امانه های‬ ‫اطالع رس��انی ن��رخ کاال و خدم��ات (‪ ،)۱۲۴‬امت��ا (اح��راز مش��تریان تجارت‬ ‫الکترونی��ک) و ثبت ن��ام غیرحضوری گواه��ی امضای الکترونی��ک قرار گرفت‬ ‫و گف��ت‪ :‬س��امانه ‪ ۱۲۴‬می توان��د در کنترل قیمت ها نقش موث��ری ایفا کند و‬ ‫شهروندان با رصد این سامانه می توانند به طور روزانه و انالین از نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم‬ ‫کاالی اساسی اطالع یابند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوسان نرخ ارز برای اقتصاد‬ ‫بیمار ایران سم است‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪7‬‬ ‫افزایش ضریب خطا‬ ‫منابع را به بیراهه می برد‬ ‫کاه��ش بازده س��رمایه در بخش صنع��ت و تولید باعث‬ ‫کم ش��دن تمای��ل بنگاه��داران ب��رای دریافت تس��هیالت‬ ‫بانکی ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه دولت برای ‬ ‫تس��هیالت دهی به بخش مولد اقتص��اد برنامه ای ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی در نظر دارد‪ .‬ش��رایط اقتصادی کشور نشان‬ ‫می دهد که جذابیت سرمایه گذاری در بخش غیرمولد هنوز‬ ‫بیش از بخش مولد است و برخی پیش بینی ها حاکی است‪،‬‬ ‫فعاالن بازارهای غیرمولد برای تس��هیالت ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی دندان تیز کرده اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مردم ریسک بازار ارز را‬ ‫نمی پذیرند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 32‬قطعه ساز‬ ‫پیشگام تعمیق ساخت داخل شدند‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دالر در چه شرایطی به زیر ‪ 10000‬تومان می رسد؟‬ ‫امضای ‪ ۷۴۰‬میلیارد تومان قرارداد در صنعت خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تسهیالت مسیر‬ ‫استارت اپ ها را‬ ‫هموار نمی کند‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫اعطای وام به اس��تارت اپ ها در واقع خنجری است‬ ‫که به این ش��رکت ها زده می ش��ود‪ .‬این مدل حمایت‬ ‫در دنی��ا هم جواب ن��داده و باتوجه به نرخ بهره بانکی‬ ‫بهره گی��ری از ای��ن ش��یوه می توان��د هزینه س��رمایه‬ ‫شرکت ها را به مراتب افزایش دهد و برای انها خطرساز‬ ‫باش��د؛ بنابراین انچه دارای اهمیت اس��ت ان اس��ت‬ ‫که به روش��نی مش��خص باش��د ایده های شرکت های‬ ‫استارت اپی غیر از درامدزایی برای شرکت چه ارزشی‬ ‫ب��رای جامع��ه دارد‪ ،‬از ای��ن رو بای��د در تدوین طرح‬ ‫تجاری ش��رکت ها دقت نظر کافی لحاظ شود‪ .‬اکنون‬ ‫در زمینه بوم های کسب وکار اطالعات گوناگونی وجود‬ ‫دارد و کتاب ه��ای گوناگونی به چاپ رس��یده که الزم‬ ‫اس��ت فعاالن این عرصه تمرکز باالی��ی بر این بخش‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬ازس��وی دیگر اینکه همکاران تجاری‬ ‫شرکت ها چه کسانی باشند یا حیطه فعالیت انها ملی‬ ‫یا بین المللی تعریف شود‪ ،‬اهمیت بسیاری دارد‪ .‬امروز‬ ‫ش��رکت های هندی باوجود بازار بزرگی که در کشور‬ ‫خود در اختیار دارند‪ ،‬همچنان بر بازارهای بین المللی‬ ‫تمرکز دارند و به دنبال ورود به این بازارها هس��تند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر در طرح تجاری شرکت ها باید به طورحتم‬ ‫مدل ه��ای تامین س��رمایه انها دیده ش��ود و بهترین‬ ‫راهکار نیز ان است که ش��رکت ها با سرمایه شخصی‬ ‫خ��ود کار را اغ��از کنند تا در گام ه��ای بعدی بتوانند‬ ‫شرایط بهتری برای خود فراهم کنند‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال نبای��د از ای��ن نکته غافل ش��د که‬ ‫تامی��ن مالی ارزان قیمت در کس��ب وکارهای گوناگون‬ ‫از ضروریات اس��ت و باید هزینه س��رمایه شرکت ها به‬ ‫دقت تعیین و بررس��ی ش��ود‪ ،‬زیرا بزرگ ترین چالش‬ ‫ش��رکت ها در تامین مالی همین هزینه سرمایه است‪.‬‬ ‫یافتن س��رمایه گذار خطرپذیر از دیگر مواردی اس��ت‬ ‫که اهمیت بس��یار دارد‪ ،‬اما اینکه این س��رمایه گذاران‬ ‫یا ش��ریکان تجاری در حیطه ه��ای دیگر چه خدماتی‬ ‫ارائه می کنند نیز دارای اهمیت بس��یار اس��ت که باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد تا این سرمایه گذاران بتوانند در‬ ‫زمینه های گوناگون خدمات مناسبی ارائه کنند‪.‬‬ ‫اندازه سرمایه موردنیاز شرکت ها نیز امری قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا برای تامین هر میزان سرمایه راهکارهای‬ ‫متفاوت��ی وج��ود دارد‪ .‬همچنی��ن انج��ام مطالع��ات‬ ‫فرصت س��نجی از نیازهای اساسی شرکت ها است که‬ ‫به طورمعمول مورد بی توجهی قرار می گیرد‪ .‬بسیاری از‬ ‫فعاالن حوزه دانش بنیان و استارت اپ ها بر این باورند‬ ‫که ایده انها بس��یار نایاب و بکر است‪ .‬اما سوال مطرح‬ ‫انکه‪ ،‬ایا ممکن نیست در ایران یا جهان دست کم چند‬ ‫نفر پیش از شما این موضوع را در دستور کار قرار داده‬ ‫باشند؟ به همین دلیل ش��رکت ها باید ایده های خود‬ ‫را مورد راس��تی ازمایی قرار دهند‪ .‬در تمام کشورهای‬ ‫جهان گام اصلی برای توس��عه شرکت ها ورود به بازار‬ ‫بورس و سرمایه است که در ایران با توجه به مشکالت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بس��یاری از شرکت ها ترجیح می دهند از این‬ ‫شیوه چشم پوشی کنند‪.‬‬ ‫در نهای��ت می ت��وان گف��ت تخصیص تس��هیالت‬ ‫در بس��یاری از کش��ورهای جهان یک��ی از رایج ترین‬ ‫مکانیس��م های حمایتی برای بخش خصوصی است و‬ ‫در م��وارد قابل توجهی اثربخش ب��وده و نتایج مفیدی‬ ‫دربرداشته است‪ .‬در ایران نیز ارائه تسهیالت می تواند‬ ‫ابزار خوبی برای ش��روع فعالیت یک کسب وکار باشد‬ ‫ام��ا اعطای تس��هیالت ارزان قیمت در ح��وزه فعالیت‬ ‫شرکت های نوپا و استارت اپ ها از الزام ها و سازکارهای‬ ‫ویژه ای برخوردار است که برای موفقیت باید این نکات‬ ‫در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫حال چه باید کرد؟‬ ‫‪ -۱‬توصی��ه می ش��ود به ج��ای حمای��ت م��ادی از‬ ‫استارت اپ ها نظام مالکیت حقوقی را در ایران اصالح‬ ‫کنی��م‪ .‬کارافرین��ی در غ��رب و البته در ش��رق امروز‬ ‫به س��بب تقنین قوانین نظام مالکیت بس��یار پیشرفت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬به ج��ای اعط��ای وام کم به��ره یا ه��ر وامی به‬ ‫اس��تارت اپ ها باید روی ابزارهای بازار س��رمایه مانند‬ ‫تمام کش��ورهای جهان و ممالک مترقی کار کرد‪ .‬بازار‬ ‫ایده‪ ،‬تجاری سازی و عرضه های اولیه‪ ،‬بدون رعایت گام‬ ‫نخست امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬به ج��ای تمام حمایت ها‪ ،‬برای اس��تارت اپ های‬ ‫ایران��ی ام��کان دریافت مش��اوره بین الملل��ی فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬فضای اس��تارت اپی ایران ظرفی��ت بین المللی‬ ‫ش��دن را دارد؛ ان را جهان��ی کنیم‪ ،‬برای برندس��ازی‬ ‫اس��تارت اپ های ایرانی هزینه و برای گرفتن مش��اور‬ ‫بین المللی و صاحب نام تالش کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۵‬قوانین را برای اس��تارت اپ ها تسهیل کنیم‪ .‬در‬ ‫شرایط امروز تس��هیل گری قوانین می تواند برای تمام‬ ‫حوزه ها به ویژه استارت اپ ها بسیار مفید باشد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬زمینه حضور ش��رکت های فناوری بزرگ جهانی‬ ‫در ایران را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫امید است روزی فضای نواوری و استارت اپی ایران‬ ‫به انچه س��زاوارش است برس��د و جوانان ایران زمین‬ ‫بتوانن��د به س��مت ایج��اد اس��تارت اپ های جهانی و‬ ‫منطقه ای بروند‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫در راس��تای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫نواوران و فعاالن حوزه قطعه س��ازی‪ ،‬تا س��قف ‪۴‬‬ ‫هزار میلیارد ریال تسهیالت می گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫بتوانیم با س��رعت بیش��تر بخش هایی که از خارج‬ ‫واردات دارند را خودکفا کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬محمود‬ ‫واعظی در بازدید از بیس��ت وپنجمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی الکامپ ب��ا توضیحات وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات و باحضور در غرفه های گوناگون‬ ‫شرکت های الکترونیک‪ ،‬تجارت الکترونیک‪ ،‬رایانه‬ ‫(س��خت افزار و نرم اف��زار)‪ ،‬خدم��ات اینترنت��ی و‬ ‫اس��تارت اپ ها در عرصه تولید و عرضه محصوالت‬ ‫و خدم��ات صنایع الکترونی��ک و رایانه در جریان‬ ‫دس��تاوردها و تولی��دات و خدم��ات الکترونیک و‬ ‫اینترنتی و فناوری اطالعات کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس جمه��وری ب��ا قدردانی و‬ ‫اع�لام حمایت قاط��ع دول��ت از تولیدکنندگان و‬ ‫ارائه دهن��دگان خدمات ایرانی‪ ،‬تالش برای ارتقای‬ ‫بیشتر کیفیت محصوالت داخلی برای جذب پایدار‬ ‫بازار در فضای رقابتی را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫واعظی در حاش��یه بازدید از این نمایشگاه ها در‬ ‫نشست تخصصی رویکردهای نوین در شکل دهی‬ ‫اقتصاد هوش��مند‪ ،‬با بیان اینکه تحوالت دیجیتال‬ ‫و الکترونی��ک یک��ی از نیازهای اساس��ی کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تحوالت در فض��ای مجازی‬ ‫و هوشمندس��ازی در بخش ه��ای تصمیم گی��ری‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری در کش��ور مغفول‬ ‫مان��ده و باید برای اقتصاد کش��ور با چنین نگاهی‬ ‫برنامه ریزی کرد تا شاهد تحوالت اساسی و جهش‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫باید ش��یوه کش��اورزی س��نتی را به مدرن تغییر‬ ‫دهی��م‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در این صورت ب��ا کمک ابزار‬ ‫دیجیت��ال و ماهواره ای برداش��ت های کش��اورزان‬ ‫چن��د برابر خواهد ش��د‪ .‬واعظی بر تدوین س��ند‬ ‫تحول با کمک تحوالت جدید دنیا ازجمله اقتصاد‬ ‫دیجیتال و هوشمند تاکید کرد و گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫کشورهای جهان این تحوالت فکری را از سال های‬ ‫گذشته ش��روع کردند و باید از تجربه های انها در‬ ‫ای��ن زمینه اس��تفاده و باتوجه ب��ه نیازمندی های‬ ‫داخلی یک سند تحول بومی و ملی تدوین کرد‪.‬‬ ‫واعظی در جمع خبرنگاران نیز با تاکید بر اینکه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه فرصت های س��اخت داخل و‬ ‫رونق تولید‪ ،‬کاری بس��یار بزرگ است‪ ،‬گفت‪ :‬رهبر‬ ‫معظ��م انقالب همواره ب��ر تکیه به ت��وان داخلی‬ ‫کش��ور تاکید دارند و در این نمایشگاه نیز تمامی‬ ‫کارخانه ه��ا‪ ،‬محصوالت و تولیداتی را ارائه کرده اند‬ ‫که پیش تر از خارج وارد می ش��د و دولت امادگی‬ ‫دارد با تولیدکنندگان داخلی قرارداد ببندد‪.‬‬ ‫واعظی ب��ا بیان اینک��ه در مذاکرات ب��ا وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬کارخانه ه��ای بزرگ با‬ ‫دانش��گاهیان‪ ،‬تولیدکنن��دگان و معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمه��وری ارتباطات نزدیک تری‬ ‫برق��رار خواهند ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬بای��د بتوانیم در این‬ ‫نهضتی که با تحریم امریکا ش��روع شده‪ ،‬با سرعت‬ ‫بیش��تر بخش های��ی که از خ��ارج واردات دارند را‬ ‫خودکفا کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس جمه��وری ب��ه برگ��زاری‬ ‫بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ اشاره‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬هر س��ال یک گام جدی رو به جلو‬ ‫برمی داریم‪ .‬کار بزرگی در نمایش��گاه امسال و در‬ ‫نواوری ها انجام ش��ده و استارت اپ های حاضر در‬ ‫نمایشگاه امسال در مقایسه با سال های گذشته به‬ ‫یک برند ملی و منطقه ای تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫واعظی با اش��اره به اینکه نس��ل سنتی مدیران‬ ‫و اصن��اف هن��وز فعالیت ه��ای اس��تارت اپ ها و‬ ‫کس��ب وکارهای اینترنتی را قبول نکرده اند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات‪ ،‬معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و بخش های‬ ‫ذی ربط امادگی دارند تا این بخش های س��نتی را‬ ‫به ابزار روز جهان برای پیشبرد امور متصل کنند‪.‬‬ ‫اماده مذاکره با کشورهای خلیج فارس هستیم‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫گف��ت مردم ای��ران به دلی��ل بدعه��دی امریکا و‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬اعتب��اری برای «تعامل» ب��ا جامعه جهانی‬ ‫قائل نیس��تند‪ .‬ظریف درباره موضوع تعامل ایران‬ ‫ب��ا جامعه جهانی تصریح ک��رد‪ :‬موضوع «تعامل»‬ ‫در ایران اعتبار خود را از دس��ت داده اس��ت‪ .‬مردم‬ ‫به دنبال تعامل با جامعه جهانی نیستند‪ .‬یک دلیل‬ ‫ان امریکا اس��ت که به وعده های خود عمل نکرد‬ ‫و دلیل دیگر ان اروپایی ها هس��تند که نتوانستند‬ ‫روی حرف ه��ای خ��ود بایس��تند؛ به همین دلیل‬ ‫«تعامل» اعتبار خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ایران ادامه داد‪ :‬در حال تالش برای‬ ‫فش��ار اوردن به هیچ کس نیستیم چون کار خود‬ ‫را می کنیم‪ .‬اش��کار است کشوری که ‪ ۱۵۰۰‬مایل‬ ‫خط س��احلی در خلیج ف��ارس دارد‪ ،‬برای امنیت‬ ‫منطقه مهم و موثر اس��ت‪ .‬ما قوی ترین کشور این‬ ‫منطقه هس��تیم و بدون ما‪ ،‬ش��ما امنیتی در این‬ ‫منطقه نخواهید داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا محمدجواد ظریف پنجش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬تیر در گفت وگو با رادیو ملی امریکا «ان پی ار»‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬ایران در ازای لغ��و دائم تحریم های‬ ‫امری��کا‪ ،‬متعهد به بازرس��ی های هس��ته ای دائم‬ ‫استقبال روسیه از هرگونه‬ ‫بهبود روابط امریکا و ایران‬ ‫رئیس جمهوری روسیه باتوجه به افزایش تنش ها‬ ‫در روابط واش��نگتن‪-‬تهران از تاثی��ر منفی ان ابراز‬ ‫نگرانی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از خبرگ��زاری تاس‪،‬‬ ‫والدیمی��ر پوتی��ن‪ ،‬رئیس جمهوری روس��یه درباره‬ ‫تقاب��ل میان امریکا و ایران ابراز نگرانی کرد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن [وضعی��ت] ما را نگ��ران می کن��د‪ ،‬چراکه در‬ ‫نزدیکی مرزهای ما رخ می دهد‪.‬‬ ‫این ممکن است وضعیت پیرامون ایران را بی ثبات‬ ‫کند‪ ،‬برخی کش��ورهایی را که با انها روابط نزدیکی‬ ‫داریم تح��ت تاثیر قرار دهد‪ ،‬موج��ب افزایش موج‬ ‫پناهن��دگان در ان��دازه ای بزرگ ش��ود و به اقتصاد‬ ‫جهانی ازجمله در بخش انرژی اسیب وارد کند‪.‬‬ ‫پوتی��ن افزود‪ :‬ما از هرگونه بهبود در روابط امریکا‬ ‫و ایران اس��تقبال می کنیم‪ .‬حتی گس��ترش اندک‬ ‫تنش ها به سود هیچ کس نیست‪ .‬به نظرم این شامل‬ ‫امریکا نیز می شود‪.‬‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬وی درباره وضعی��ت کنونی اقتصاد‬ ‫ای��ران به دنبال تحریم ها خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫اقتصاد ما در مقایسه با سال گذشته اسیب کمتری‬ ‫می بیند زیرا امریکا همان تحریم ها را ادامه می دهد‬ ‫که ما به انها عادت داش��ته ایم و نیز اش��نا بوده ایم‪.‬‬ ‫واحد پول ما در حال رس��یدن به ثبات است و نرخ‬ ‫رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نیز رو به بهبود است‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع می توانیم بدون درامد نفتی کارهای‬ ‫خود را انجام دهیم و این هدف ما است و امریکا در‬ ‫حال تسریع دستیابی به این هدف است‪.‬‬ ‫‹ ‹اغازگ�ر جن�گ‪ ،‬پایان دهن�ده ان‬ ‫نخواهد بود‬ ‫وزی��ر خارجه ایران درب��اره اینکه ایران و امریکا‬ ‫ت��ا چ��ه میزان به جن��گ نزدیک هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا در این باره گفته ‪ ۱۰‬دقیقه‪.‬‬ ‫امری��کا می تواند جنگ را اغاز کن��د اما نمی تواند‬ ‫پایان دهنده ان باشد‪ .‬هیچ کس نمی تواند جنگی را‬ ‫اغاز کند و خود ان را به پایان برساند‪ .‬این حقیقت‬ ‫تاریخ اس��ت‪ .‬جنگ برای همه ش��رکت کنندگان و‬ ‫حت��ی ناظران ان ویرانگر اس��ت‪ ،‬ب��ه همین دلیل‬ ‫نمی خواهیم وارد جنگ ش��ویم اما این به ان معنا‬ ‫نیست که ما از جنگ فراری خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور امریکا باعث بی ثباتی است‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران جمعه‬ ‫پ��س از س��فر ‪۶‬روزه‪ ،‬نیوی��ورک را برای ش��رکت‬ ‫در اج�لاس جنب��ش عدم تعه��د در ونزوئال ترک‬ ‫ک��رد‪ .‬محمدجواد ظریف در ب��دو ورود به ونزوئال‬ ‫در گفت وگ��و با خبرن��گاران تصریح کرد‪ :‬بس��یار‬ ‫خوش��حالم که برای ش��رکت در نشس��ت جنبش‬ ‫عدم تعهد و یک دیدار دوجانبه به کشور دوست و‬ ‫برادر ونزوئال امده ام‪.‬‬ ‫ظری��ف بااش��اره به اینک��ه جای��ی را در جهان‬ ‫نمی توان یافت که حضور امریکا در ان ثبات بخش‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا در هر نقطه از جهان که قدم‬ ‫می گذارد‪ ،‬ناامن��ی و بی ثباتی ایجاد می کند و این‬ ‫موضوع با حضور امریکا در خلیج فارس‪ ،‬خاورمیانه‬ ‫و همین طور در منطق��ه امریکای جنوبی و التین‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫‹ ‹با ایران بازی نکنید‬ ‫وزیر امور خارجه ایران همچنین در گفت وگویی‬ ‫بر بقا و پیش��رفت ایران و پیش��ینه چندهزار ساله‬ ‫ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از نش��ریه نیویورکر‪،‬‬ ‫محمدج��واد ظریف گفت‪ :‬ما مدت ها پس از رفتن‬ ‫لندن به دنبال راهکاری‬ ‫دیپلماتیک است‬ ‫بدون خرید نفت‪ ،‬اینستکس کارساز نیست‬ ‫وزی��ر امور خارجه انگلی��س در واکنش به توقیف یک‬ ‫نفتکش این کش��ور ازس��وی ایران گفت لندن به دنبال‬ ‫راهکاری دیپلماتیک برای حل وفصل این موضوع است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از رویت��رز جرمی هانت‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه انگلیس‪ ،‬پس از توقی��ف یک نفتکش این‬ ‫کشور ازسوی ایران اظهار کرد‪ :‬این «کامال غیرقابل قبول‬ ‫است» و لندن به گونه ای «مالحظه شده اما قدرتمند» به‬ ‫توقیف این نفتکش ازسوی ایران پاسخ خواهد داد‪ .‬هانت‬ ‫گفت در این باره با مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫گفت وگو کرده و می خواهد با محمدجواد ظریف‪ ،‬همتای‬ ‫ایرانی اش گفت وگو کند‪ .‬وی همچنین در این باره گفت‪:‬‬ ‫م��ا به دنبال انتخاب های نظامی نیس��تیم و خواهان یک‬ ‫راهکار دیپلماتیک برای حل وفصل این وضعیت هستیم‬ ‫اما مصمم هس��تیم که این مس��ئله حل شود‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه انگلیس افزود‪ :‬اگر ازادی کشتیرانی محدود شود‪،‬‬ ‫ایران بزرگ ترین بازنده خواهد بود‪ .‬به س��ود انهاست که‬ ‫هرچه سریع تر درباره این وضعیت تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫رئیس جمه��وری ترامپ نی��ز دوام خواهیم اورد و‬ ‫پیش��رفت خواهیم کرد‪ .‬پیش��ینه ما هزاران ساله‬ ‫است‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان همچنین درباره‬ ‫تهدیدها و اقدام های امریکا علیه ایران به خبرنگار‬ ‫نیویورکر گفت‪ :‬ما همیش��ه پاسخ می دهیم‪ .‬درس‬ ‫عبرت این است که «با ایران بازی نکنید»‪.‬‬ ‫ظری��ف همچنین در گفت وگ��و با «پی بی اس»‬ ‫با اش��اره به حض��ور غیرقانونی امری��کا در منطقه‬ ‫خلیج فارس و ادعاهای مقامات دولت ترامپ مبنی‬ ‫ب��ر انجام اقدام های تحریک امیز ازس��وی ایران در‬ ‫ای��ن منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬اقدام ه��ای ایران تحریک امیز‬ ‫است؟! ما در منطقه خودمان هستیم‪ .‬امریکایی ها‬ ‫از ‪ ۶۰۰۰‬مای��ل دورت��ر به منطقه م��ا امدند؛ این‬ ‫تحریک امیز نیس��ت؟! وی افزود‪ :‬این سیاست که‬ ‫انچ��ه مال من اس��ت‪ ،‬مال من اس��ت و انچه مال‬ ‫شماس��ت قابل مذاکره اس��ت‪ ،‬ج��واب نمی دهد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا بیان اینک��ه اماده ایم با مقامات‬ ‫کش��ورهای خلیج ف��ارس در ه��ر زمان��ی دیدار و‬ ‫گفت وگ��و کنیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ح��زب اهلل یک گروه‬ ‫مهم در لبنان است که در دولت‪ ،‬مجلس و جامعه‬ ‫این کش��ور حضور فعال دارد و نیرویی ثبات س��از‬ ‫است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان‬ ‫در گفت وگو با یک رس��انه عربی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه س��ازکار اینس��تکس در مرحله‬ ‫اجرا اس��ت گفت این س��ازکار بدون انجام‬ ‫نقل وانتق��ال مال��ی در خرید نف��ت ایران‬ ‫نمی توان��د توقع��ات م��ا را به ط��ور کامل‬ ‫براورده کند و کارس��از نیست‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬س��ید عباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت خارج��ه ای��ران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫روزنامه االخبار در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه ابتکار عمل برجام با شکس��ت روبه رو‬ ‫ش��ده‪ ،‬اینده برجام پس از مهلت ‪۶۰‬روزه‬ ‫را چگون��ه می بینید‪ ،‬گف��ت‪ :‬نمی توانیم از‬ ‫واژه «شکست ابتکار عمل» استفاده کنیم‪.‬‬ ‫درست است که برجام در وضعیت مناسبی‬ ‫قرار ندارد اما گفت وگوها و اقدام ها ضرورتا‬ ‫ناموف��ق نبوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬نشس��ت‬ ‫وین س��ازنده بوده و گامی به جلو به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬به طبع میان خواس��ته های ایران‬ ‫و دس��تاوردهای ملموس��ی که جمهوری‬ ‫اس�لامی برای ان تالش می کن��د فاصله‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬با این وج��ود گام های مثبت‬ ‫و رو به جلو در این نشس��ت برداشته شد‪.‬‬ ‫مهم ترین مس��ئله که در این نشست مورد‬ ‫بحث قرار گرفت اینستکس بود و می توان‬ ‫گفت این سازکار به مرحله اجرایی رسیده‬ ‫و ش��اهد انجام تبادالت مالی از طریق این‬ ‫سازکار خواهیم بود‪ .‬این عملیات گرچه با‬ ‫تاخیر و کمتر از توقعات ما اس��ت اما اغاز‬ ‫شده است؛ با این حال بی شک بدون انجام‬ ‫نقل وانتق��ال مالی در خری��د نفت ایران و‬ ‫اختص��اص دادن اعتبارات‪ ،‬این مکانیس��م‬ ‫نمی توان��د به ط��ور کام��ل توقع��ات ما را‬ ‫براورده کند؛ بنابراین از کشورهای اروپایی‬ ‫می خواهی��م که با جدی��ت موضوع فروش‬ ‫نفت ایران را بررسی کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫گوترش خواستار خویشتنداری طرف ها‬ ‫در خلیج فارس شد‬ ‫به یاد قیام ملی سی تیر‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل س��ازمان ملل متحد‬ ‫به توقیف نفتکش انگلیس��ی که قوانین دریایی را‬ ‫رعایت نکرده بود‪ ،‬واکنش نش��ان داد و خواستار‬ ‫خویش��تنداری طرف ه��ا در منطقه خلیج فارس‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا به نقل از تارنمای ش��بکه‬ ‫تلویزیونی الجزیره قط��ر‪ ،‬گوترش در بیانیه ای با‬ ‫اب��راز نگران��ی از حوادث اخی��ر در تنگه هرمز‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت احترام به قوانی��ن و وظایف دریانوردی‬ ‫تاکید کرد‪ .‬دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین‬ ‫خواس��تار خویش��تنداری تمامی طرف ها شد و‬ ‫از انها خواس��ت از انج��ام اقدام هایی که موجب‬ ‫تش��دید تنش می ش��ود‪ ،‬خودداری کنند‪ .‬جمعه‬ ‫ش��ب گذش��ته یک نفتکش انگلیس��ی به دلیل‬ ‫رعایت نک��ردن قوانی��ن و مق��ررات بین المللی‬ ‫دریایی در تنگه هرمز ازس��وی س��پاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی توقیف شد‪ .‬روابط عمومی نیروی‬ ‫دریایی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با تایید‬ ‫ای��ن خب��ر اعالم کرد‪ :‬عصر جمع��ه‪ ۲۸ ،‬تیر یک‬ ‫نفتکش انگلیس��ی با ن��ام «‪”stena impero‬‬ ‫هن��گام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات بین الملل��ی دریای��ی بنا به‬ ‫درخواس��ت س��ازمان بنادر و دریانوردی استان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬ازس��وی یگان ش��ناوری منطقه یک‬ ‫نی��روی دریایی س��پاه توقیف ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا نیز مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان‬ ‫در توضیح دلیل توقیف نفتکش انگلیس��ی گفت‪:‬‬ ‫این نفتکش در مس��یر تردد خود در تنگه هرمز‬ ‫حادثه س��از ش��ده بود‪ .‬اهلل مراد عفیفی پور افزود‪:‬‬ ‫نفتک��ش یادش��ده در مس��یر تردد خ��ود با یک‬ ‫کش��تی صیادی برخورد می کند‪ .‬عوامل کشتی‬ ‫س��انحه دیده صیادی با ش��ناور انگلیسی تماس‬ ‫می گیرن��د اما پاس��خی دریافت نمی کنند‪ .‬وقتی‬ ‫ش��ناور انگلیسی به تماس های ش��ناور صیادی‬ ‫پاسخ نداد‪ ،‬به روال قانونی انها موضوع را به اداره‬ ‫کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اطالع دادند‪ .‬این‬ ‫اداره کل براس��اس روال‪ ،‬موض��وع را به نیروهای‬ ‫نظامی اطالع داد که به دنبال ان شناور انگلیسی‬ ‫به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫‪ ۴‬هزار میلیارد ریال تسهیالت برای قطعه سازان دانش بنیان‬ ‫ خانه ملت‪ -‬س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی‬ ‫�‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران نخس��تین کش��ور خاورمیانه و جهان‬ ‫اس�لام خواهد بود که به فناوری کوانتومی دس��ت‬ ‫پی��دا کرده اس��ت‪ .‬بهروز کمالون��دی در واکنش به‬ ‫برخی اخبار درباره تعطیلی تاسیس��ات هس��ته ای‬ ‫فردو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این تاسیس��ات تعطیل نش��ده و‬ ‫مرکز ملی خال در این مجموعه فعال است و تحقیق‬ ‫و توسعه را روی شیراالت خال انجام می دهد‪.‬‬ ‫ ایس�نا‪ -‬رویت��رز گ��زارش داد ش��رکت نفت‬ ‫�‬ ‫پتروبراس برزیل به دلی��ل تحریم های امریکا علیه‬ ‫ایران‪ ،‬قادر نیست به ‪ 2‬کشتی ایرانی سوخت رسانی‬ ‫کند‪.،‬ای��ن دو کش��تی در اب ه��ای س��احلی بندر‬ ‫پاراناگوا‪ ،‬واقع در ایالت پارانا در جنوب برزیل‪ ،‬لنگر‬ ‫انداخته اند‪ .‬دو کش��تی یادشده محموله های اوره را‬ ‫که در تولید کود شیمیایی کاربرد دارد برای برزیل‬ ‫حم��ل می کردند و قرار بود با محموله ذرت به ایران‬ ‫برگردند‪.‬‬ ‫ مهر‪ -‬صدراعظم المان با ابراز نگرانی از شرایط‬ ‫�‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬بر لزوم برق��راری روابط دیپلماتیک‬ ‫به منظور کاهش تنش ه��ا در این اب ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫انگال م��رکل گفت‪ :‬من نگران اوض��اع خلیج فارس‬ ‫هس��تم‪ .‬نمی ش��ود که ب��دون نگرانی ب��ه وضعیت‬ ‫منطقه نگریس��ت‪ .‬بای��د از تمام��ی فرصت ها برای‬ ‫برق��راری رواب��ط دیپلماتی��ک به منظ��ور کاهش‬ ‫تنش ها استفاده شود‪.‬‬ ‫ اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫�‬ ‫خارجه‪ -‬سیدعباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه با محکوم کردن حمالت تروریس��تی‬ ‫در یک مرکز فرماندهی در قندهار و دانشگاه کابل‪،‬‬ ‫ضم��ن اعالم انزجار ش��دید از این گون��ه اقدام ها و‬ ‫روش ه��ای خش��ونت امیز و غیرانس��انی‪ ،‬با دولت‬ ‫و م��ردم افغانس��تان به ویژه خان��واده قربانیان این‬ ‫حوادث‪ ،‬ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫ ایرن�ا‪ -‬س��خنگوی نه��اد دیپلماس��ی چین با‬ ‫�‬ ‫اش��اره به اینکه امری��کا با اعمال حداکثر فش��ارها‬ ‫علی��ه ای��ران باع��ث افزای��ش تنش ه��ا در منطقه‬ ‫ش��ده‪ ،‬از واشنگتن خواس��ت به فشارها علیه تهران‬ ‫پایان دهد‪ .‬گنگ ش��وانگ افزود‪ :‬چین معتقد است‬ ‫اجرای کامل و موثر توافق هس��ته ای ایران به عنوان‬ ‫قطعنامه الزام اور شورای امنیت‪ ،‬تنها راه واقع بینانه‬ ‫و موثر برای حل مس��ئله هس��ته ای ایران و کاهش‬ ‫تنش ها است‪.‬‬ ‫ ایرن�ا‪ -‬روزنام��ه لبنان��ی النه��ار با اش��اره به‬ ‫�‬ ‫اختالف های امریکا و ترکیه بر سر مسائل گوناگون‬ ‫ازجمله تحویل س��امانه دفاعی «اس‪ »400‬روسیه‬ ‫به انکارا‪ ،‬نوش��ت‪ :‬کارشناس��ان و ناظران سیاس��ی‬ ‫معتقدند این اختالف ها‪ ،‬ترکیه را به ایران نزدیک تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ مهر‪ -‬س��فارت جمه��وری اس�لامی ایران در‬ ‫�‬ ‫دهلی ن��و با صدور بیانی��ه ای مطبوعاتی اعالم کرد‬ ‫اس��مان ایران برای عبور تمام پروازهای بین المللی‬ ‫امن اس��ت‪ .‬خبرگزاری «ای ان ای» به نقل از بیانیه‬ ‫س��فارت جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت جمهوری اس�لامی ای��ران عبور امن و‬ ‫بی خطر پروازه��ای بین المللی از اس��مان ایران را‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫ خانه ملت‪ -‬دس��تیار وی��ژه رئیس مجلس در‬ ‫�‬ ‫ام��ور بین الملل با نبیه بری‪ ،‬رئی��س مجلس لبنان‬ ‫در بی��روت دیدار ک��رد‪ .‬حس��ین امیرعبداللهیان‬ ‫در ابت��دای این دی��دار با تبریک س��الگرد پیروزی‬ ‫مقاوم��ت در جن��گ ‪۳۳‬روزه علیه تجاوز اس��رائیل‬ ‫غاص��ب‪ ،‬ب��ر توس��عه همه جانب��ه همکاری ه��ای‬ ‫پارلمانی و دولتی میان دو کشور تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران امنیت لبن��ان را امنیت‬ ‫منطقه می داند‪.‬‬ ‫ ایس�نا‪ -‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫�‬ ‫جمعه گذش��ته تایی��د کرد که به رند پل‪ ،‬س��ناتور‬ ‫جمهوری خواه از ایالت کنتاکی اجازه داده به منظور‬ ‫کاه��ش تنش ه��ا با ای��ران مذاکره کن��د‪ .‬تارنمای‬ ‫امریکایی پولیتیکو چهارش��نبه گذش��ته گزارش‬ ‫داد ک��ه رند پل پیش��نهاد مالقات ب��ا محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزی��ر امور خارجه ای��ران را به منظور کلید‬ ‫زدن مذاک��رات به نمایندگی از کاخ س��فید داده و‬ ‫ترامپ این پیشنهاد را پذیرفته است‪.‬‬ ‫ ایلنا‪ -‬ملک سلمان‪ ،‬پادشاه عربستان به عنوان‬ ‫�‬ ‫فرمانده کل نیروهای مس��لح این کشور با میزبانی‬ ‫کش��ورش از نیروهای امریکای��ی به منظور ارتقای‬ ‫سطح عملیات مشترک در دفاع از «امنیت منطقه‪،‬‬ ‫ثبات و تضمین صلح در ان» موافقت کرد‪.‬‬ ‫ مهر‪ -‬ع��ادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر عراق‬ ‫�‬ ‫دستور تش��کیل کارگروه تحقیقات درباره حمله به‬ ‫اردوگاه نظامی حشد الشعبی در استان صالح الدین‬ ‫را ص��ادر کرد‪ .‬همچنین وزارت دفاع امریکا دس��ت‬ ‫داشتن نیروهایش در این حمله را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫ ایلن�ا‪ -‬حجت االسالم و المس��لمین منتظری‪،‬‬ ‫�‬ ‫دادس��تان کل کش��ور در نامه ای به مقامات قضایی‬ ‫نیجریه‪ ،‬خواس��تار حمایت از حقوق عالمه ش��یخ‬ ‫زکزاکی شد‪.‬‬ ‫ بی بی س�ی‪ -‬پای��گاه «سی ان بی س��ی» در‬ ‫�‬ ‫گزارش��ی به عواق��ب توافق نکردن با ایران بر س��ر‬ ‫مس��ئله هس��ته ای پرداخ��ت و اذعان ک��رد جنگ‬ ‫احتمالی در خلیج فارس‪ ،‬نرخ نفت را به باالی ‪۱۵۰‬‬ ‫دالر خواهد رساند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫‪ 32‬قطعه ساز‬ ‫پیشگام تعمیق ساخت‬ ‫داخل شدند‬ ‫«مجموعه نمایشگاهی»‬ ‫رونق را به اصفهان‬ ‫بازمی گرداند‬ ‫مورد عجیب و نادر‬ ‫«ترمه» و «باوند»‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ارائه ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت در نبود «سامانه اماری شفاف از تولیدکنندگان»‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کاه��ش بازده س��رمایه در بخ��ش صنع��ت و تولید باعث‬ ‫کم ش��دن تمایل بنگاهداران برای دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫ی تسهیالت دهی‬ ‫ش��ده است‪ .‬این در حالی است که دولت برا ‬ ‫ب��ه بخش مولد اقتص��اد برنامه ای ‪ ۳۰‬هزار میلی��ارد تومانی‬ ‫در نظ��ر دارد‪ .‬ش��رایط اقتصادی کش��ور نش��ان می دهد که‬ ‫جذابی��ت س��رمایه گذاری در بخش غیرمول��د هنوز بیش از‬ ‫بخش مولد اس��ت و برخی پیش بینی ها حاکی است‪ ،‬فعاالن‬ ‫بازارهای غیرمولد برای تس��هیالت ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫دندان تیز کرده اند‪ .‬پیش از این‬ ‫به انحراف تسهیالت‬ ‫از مح��ل در نظر گرفته ش��ده پرداخته بود و حت��ی برخی از‬ ‫امارهای غیررسمی نشانگر اختالفی در بازه ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بود‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬ب��ر مبنای این امارها‪ ،‬اگ��ر انحراف از‬ ‫معیار تسهیالت برطرف نشود‪ ،‬در کمترین حالت ‪ ۵‬هزار و در‬ ‫بیشترین حالت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان فرار سرمایه از بخش‬ ‫تولید ایجاد شده و وارد بخش غیرمولد می شود‪ .‬کارشناسان‬ ‫در این زمین��ه معتقدند اختصاص ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به بخش تولید اگر با موفقیت همراه باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫بازده س��رمایه در بخش تولید را به طور چشمگیری افزایش‬ ‫دهد اما این تس��هیالت اگر مانند گذشته با انحراف تاثیرگذار‬ ‫باشد‪ ،‬بدون ش��ک بخش تولید بیش از شرایط کنونی اسیب‬ ‫خواهد دید‪.‬‬ ‫‹ ‹«صنعتگرنماها» در کمین تسهیالت‬ ‫منصور مرادی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه اگر فهرست دقیقی‬ ‫از واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط در دس��ت نباش��د‬ ‫نورچش��می ها و اقازاده ه��ا ب��ه ج��ای تولیدکنن��ده واقعی‬ ‫تسهیالت ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومانی تولید را دریافت می کنند‪،‬‬ ‫ل حاضر اطالع��ات دقیقی درباره‬ ‫ب��ه خانه ملت گفت‪ :‬در حا ‬ ‫بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط در دست نیست در حالی‬ ‫که کشورهایی مانند کره جنوبی که به دنبال سیاست گذاری‬ ‫درست هس��تند‪ ،‬اطالعات دقیقی از تمام واحدهای تولیدی‬ ‫خ��ود در اختی��ار دارند‪ .‬نماینده مردم مریوان و س��رواباد در‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬مدیران اقتصادی در شرایطی‬ ‫می توانند تصمیم های درس��تی بگیرند که اطالعات دقیقی‬ ‫در اختیار داش��ته باش��ند‪ .‬این اطالعات باید ‪ ۳‬مولفه داشته‬ ‫باش��د؛ کافی‪ ،‬به موقع و قابل اس��تناد‪ .‬وی با بی��ان اینکه در‬ ‫ایران اطالعات دقیقی داده نمی ش��ود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬در این‬ ‫شرایط نمی توان تس��هیالت پیش بینی شده برای واحدهای‬ ‫تولیدی کوچک و متوس��ط را با شفافیت توزیع کرد‪ .‬در سایر‬ ‫کش��ورها مردم ملزم هس��تند اطالعات دقیقی از اموال خود‬ ‫در سامانه های رس��می اظهار کنند و در صورتی که فهرست‬ ‫دقیقی ارائه نکنند دولت اموال اظهار نش��ده را ضبط می کند‪.‬‬ ‫این نماین��ده مردم در مجلس دهم اضافه ک��رد‪ :‬باید پس از‬ ‫دستیابی به اطمینان از فهرست واحدهای تولیدی کوچک و‬ ‫متوسط‪ ،‬بانک مرکزی تسهیالت ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومانی را با‬ ‫مکانیسمی شفاف توزیع کند تا زمینه توانمندی کارخانجات‬ ‫فراهم ش��ود و شرکت های ورشکس��ته نیز امکان راه اندازی‬ ‫دوباره را داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر انحراف تسهیالت بر اقتصاد کالن‬ ‫حوزه امار به طور کلی یکی از پربحث ترین مقوله هایی است‬ ‫که در کش��ور مطرح می شود‪ .‬پایین بودن سطح دسترسی به‬ ‫اطالع��ات از یک طرف و نبود س��امانه ام��اری جامع از طرف‬ ‫دیگر باعث ش��ده حتی اعتماد به امارهای رسمی نیز کاهش‬ ‫یابد‪ .‬حسین ساسانی‪ ،‬تحلیلگر توسعه پایدار درباره وضعیت‬ ‫تس��هیالت بخش تولید به‬ ‫گفت‪ :‬نب��ود امار دقیق از‬ ‫تعداد و وضعیت بنگاه های صنعتی و تولیدی در کش��ور باعث‬ ‫می ش��ود برنامه ری��زی برای رونق و توس��عه تولید با خطایی‬ ‫قابل توج هطرح ریزیواجراشود‪.‬دولتمی خواهدبرایدرمان‬ ‫واحدهای صنعتی برنامه ریزی کند اما این در حالی اس��ت که‬ ‫اماری از شرایط و تعداد بنگاه های بیمار وجود ندارد‪ .‬ساسانی‬ ‫با تاکید بر اینکه امار مهم ترین زیرساخت برنامه ریزی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از جمله عواملی که باعث می ش��ود س��االنه میلیاردها‬ ‫تومان س��رمایه از بین برود و به جای رونق تولید شاهد رونق‬ ‫بازارهای غیرمولد باش��یم‪ ،‬همین موضوع است‪ .‬نبود سامانه‬ ‫اماری جامع و ش��فاف باعث می شود ضریب خطا در برنامه ها‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬باید توجه کرد که اثر تس��هیالت بخش تولید‬ ‫اگر وارد این بخش نش��ود‪ ،‬خنثی نیس��ت‪ .‬این موضوع منجر‬ ‫به رش��د بازارهای غیرمولد می شود‪ .‬در نتیجه رشد بازارهای‬ ‫غیرمول��د نیز دوباره منجر به کاهش بازده س��رمایه در بخش‬ ‫مولد می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬خروج تسهیالت از بخش مولد‬ ‫از دو زاویه به اقتصاد کش��ور اسیب می زند؛ نخست هدررفت‬ ‫س��رمایه بخش تولید و دوم تقوی��ت بازارهای در حال رقابت‬ ‫است‪ .‬ساسانی با تاکید بر اینکه درمان به شیوه ارائه تسهیالت‬ ‫ان هم با ضریب باالی انحراف منجر به بروز مش��کالت کنونی‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬با ای��ن حال‪ ،‬دولت و بانک مرک��زی هنوز برای‬ ‫کس��ب امار دقی��ق از تعداد و وضعیت بنگاه ه��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی اقدام شایسته ای انجام نمی دهند‪ .‬تسهیالت دهی به‬ ‫اسم تولید و صرف ان در بخش های غیر مولد باعث رشد رانت‬ ‫و فساد اقتصادی می شود‪ .‬همچنین با توجه به وجود ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیاردتوماناعتباربرایبنگاه هایصنعتیکوچکومتوسط‬ ‫به نظر می رس��د بازارهای غیرمولد رش��د بیش��تری داشته‬ ‫باشند‪ .‬در شرایطی ورق این تسهیالت به نفع تولید برمی گردد‬ ‫که دولت و بانک مرکزی بدون اینکه تولیدکننده را در فش��ار‬ ‫قرار دهد و شرایط تسهیالت را دشوارتر کند‪ ،‬با استفاده از ابزار‬ ‫اماری تسهیالت را به تولیدکنندگان واقعی ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت تولید به نفع نورچشمی ها‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس شورای اس�لامی درباره شیو ه تسهیالت دهی و نبود‬ ‫امار مناس��ب در ای��ن بخش به‬ ‫گف��ت‪ :‬این موضوع‬ ‫عالوه بر اینکه بخش تولید و صنعت کش��ور را دچار اس��یب‬ ‫کرده مش��کالت دیگری را ه��م در اقتصاد کش��ور به وجود‬ ‫اورد است‪ .‬متاس��فانه بخش قابل توجهی از تسهیالت تولید‬ ‫صرف خرید سکه‪ ،‬ارز و مسکن می شود و اماری از این بخش‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با توجه به نوسان های قیمتی احتمال‬ ‫کاه��ش هر ‪ ۳‬وجود دارد‪ .‬این در ش��رایطی اس��ت که فرد با‬ ‫هدف کسب سود و بازپرداخت تسهیالت ان را دریافت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این موضوع منجر می ش��ود وام گیرنده در‬ ‫بازپرداخ��ت ت��وان اقتصادی خود را از دس��ت بدهد و نتواند‬ ‫مناب��ع بانک��ی را جبران کند‪ .‬ب��ر این مبنا‪ ،‬بان��ک به عنوان‬ ‫متولی تسهیالت دهی اس��یب می بیند‪ .‬همچنین‪ ،‬از ارزش‬ ‫س��رمایه به دلیل اینکه ارزش افزوده ای ایجاد نش��ده‪ ،‬کاسته‬ ‫می شود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬هم بانک ها از این موضوع اسیب زیادی‬ ‫می بینن��د و هم فردی که تس��هیالت دریافت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن موضوع بخش مولد اقتصاد ک��ه امروزه نیاز به‬ ‫تامین نقدینگ��ی دارد نیز بهره چندانی از تس��هیالت نبرده‬ ‫اس��ت‪ .‬حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه ادامه تسهیالت دهی‬ ‫در ش��رایط کنونی وضعی��ت اقتصادی کش��ور را پیچیده تر‬ ‫می کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تس��هیالت دهی در نبود س��امانه جامع‬ ‫اماری از وضعیت تولید به نفع هیچ کس نیس��ت جز افرادی‬ ‫که با رانت و فساد به اسم تولید تسهیالت می گیرند و ان را در‬ ‫بازاری که برای نورچشمی ها سود تضمین شده دارد‪ ،‬هزینه‬ ‫می کنند‪ .‬اس��یبی که اقتصاد کشور از این موضوع می بیند‪،‬‬ ‫قابل جبران نیس��ت و به همین دلیل باید جلوی این موضوع‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫استاد دانشگاه و تحلیلگر امور اقتصادی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منصور مرادی‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی‬ ‫اندازه ایجاد ‪ ۷۰‬هزار شغل‪ ،‬بیمه بیکاری پرداخت می شود‬ ‫افزایش شمار دریافت کنندگان بیمه بیکاری زنگ‬ ‫خطر را برای افزایش میزان ریزش مش��اغل بیش��تر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان می گویند با هزینه کردن‬ ‫در زمینه حفظ مشاغل‪ ،‬هزینه های تامین اجتماعی‬ ‫کاهش می یابد و س��ود بیش��تری هم نصیب نیروی‬ ‫کار می ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬هر چند در بیش��تر‬ ‫اس��ناد تدوین و تصویب ش��ده در دهه های گذشته‪،‬‬ ‫از چش��م اندازها و اس��ناد برنام��ه توس��عه گرفته تا‬ ‫بودجه های س��االنه‪ ،‬ایجاد اش��تغال لحاظ و مقابله با‬ ‫بی��کاری یکی از کارویژه ه��ای دولت ها و حتی دیگر‬ ‫سازمان ها معرفی شده اما سال به سال تعداد بیکاران‬ ‫افزایش یافته و نرخ بیکاری بیش��تر ش��ده است‪ .‬در‬ ‫مواردی در کنار هم قرار دادن امارهایی مانند تعداد‬ ‫ش��غل ایجاد شده و نرخ بیکاری این شائبه را به وجود‬ ‫اورد ه که بیش��تر ش��دن نرخ بیکاری در ش��رایطی‬ ‫که چندین فرصت ش��غلی به وجود امده‪ ،‬ناش��ی از‬ ‫هجوم افرادی به بازار کار اس��ت که ت��ازه به فکر کار‬ ‫ک��ردن افتاده اند‪ .‬در این زمین��ه تحلیل های عجیب‬ ‫و غریبی می ش��ود؛ برخی از مسئوالن و کارشناسان‬ ‫اقتص��اد می گویند نمی توانیم ن��رخ بیکاری را پایین‬ ‫بیاوری��م زی��را جوین��دگان کار روز ب��ه روز افزایش‬ ‫می یابن��د‪ .‬ب��ر اس��اس قان��ون‪ ،‬تم��ام مش��موالن‬ ‫قان��ون تامین اجتماع��ی ک��ه تاب��ع قوانی��ن کار و‬ ‫کار کش��اورزی هس��تند‪ ،‬مش��مول بیم��ه بیکاری‬ ‫می ش��وند‪ .‬قانون بیمه بیکاری می گوید بیکار کسی‬ ‫اس��ت که ب��دون میل و اراده بیکار ش��ده و اماده کار‬ ‫باش��د‪ .‬به تازگ��ی ام��اری از افزای��ش تع��داد‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش ضریب خطا منابع را به بیراهه می برد‬ ‫راه رشد‬ ‫اقتصادی‬ ‫دریافت کنندگان بیمه بیکاری منتش��ر شده است‪.‬‬ ‫این امار هر چند مربوط به س��ال گذش��ته است‪ ،‬اما‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی به تازگی ان را‬ ‫منتشر کرده است‪ .‬تعداد مقرری بگیران جدید بیمه‬ ‫بیکاری در اذر ‪ ۹۷‬به عدد ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۵۹‬نفر رس��ید‬ ‫که در مقایسه با ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته‬ ‫ان به ترتیب ‪ ۵.۳‬و ‪ ۳۶.۷‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫هادی ابوی‪ ،‬دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران ایران در این ب��اره می گوید‪ :‬دو دلیل عمده‬ ‫برای افزایش ش��مار دریافت کنندگان بیمه بیکاری‬ ‫دارد؛ یکی مش��کالت اقتص��ادی و تعطیلی‬ ‫وج��ود ‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی و دیگ��ری قراردادهای موقت‬ ‫کار‪ .‬او عن��وان می کن��د‪ :‬به هر حال ش��رایط در یک‬ ‫س��ال گذش��ته به گونه ای پیش رفته که بنگاه های‬ ‫تولیدی با مش��کالت زیادی رو به رو ش��ده اند‪ .‬وقتی‬ ‫ش��رایط اقتصادی خوب نباش��د بنگاه های تولیدی‬ ‫مجبور ب��ه کاهش ظرفیت تولید می ش��وند و حتی‬ ‫در مواردی مجبور هس��تند کال کار را متوقف کنند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی کارگران بیکار می ش��وند و انها‬ ‫نیز به س��مت بیمه بیکاری می روند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫حوزه کار با بیان اینکه گمان نمی کنم افزایش شمار‬ ‫دریافت کنندگان بیمه بیکاری مربوط به ش��رایط بد‬ ‫اقتصادی باش��د‪ ،‬می گوید‪ :‬در این زمینه باز هم باید‬ ‫به س��راغ قراردادهای موقت کار رف��ت‪ .‬قراردادهای‬ ‫موقت کار منجر به ریزش نیروی ش��غلی می ش��ود؛‬ ‫ان قدر که امارهای مربوط به ایجاد ش��غل را بی معنا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل یکی از واحدهای بزرگ نس��اجی کش��ور گفت‪ :‬با افزایش نرخ مواد اولیه و ارز به ویژه در یک س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نیازمندی واحدهای تولیدی به س��رمایه در گردش دس��ت کم ‪ ۳‬برابر ش��ده که باید از س��وی بانک ها‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬علیرضا مظاهری با اشاره به اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه به سر می بریم‪ ،‬به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬برخالف گذش��ته با برنامه ریزی های عادی و کوتاه مدت نمی توان مش��کالت را پشت سر گذاشت‪ .‬هرچند‬ ‫تحریم های ظالمانه کمتر محصوالت نهایی صنعت نس��اجی و پوش��اک را تحت تاثیر قرار داده اما مش��کالتی در‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬قطعات و دستیابی به دانش فنی وجود دارد‪ .‬مظاهری یاداور شد‪ :‬صنعت نساجی‬ ‫به گونه ای است که مجموعه های تولیدی ان باید پیوسته در حال نوسازی و بروز رسانی فناوری های مورد استفاده‬ ‫باش��ند و این مهم به ویژه در بخش های ریس��ندگی‪ ،‬بافندگی و رنگرزی به صورت زنجیروار باید اتفاق بیفت د اما با‬ ‫اعمال تحریم ها دیگر ماشین االت خارجی به تولیدکنندگان داخلی فروخته نشده است‪ .‬وی با اشاره به نام گذاری‬ ‫امس��ال به عنوان «رونق تولید» از س��وی رهبر معظم انقالب‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر نگاه ما به مسائل در شرایط حساس‬ ‫کنونی‪ ،‬عادی و روزمره باشد از رکود و مشکالت خارج نخواهیم شد بلکه الزم است همه نهاد ها برای حل مشکالت‬ ‫و گلوگاه ه��ای تولی��د هماهنگ عمل کنند‪ .‬این فعال صنعتی ادامه داد‪ :‬با ای��ن حال‪ ،‬امروز هماهنگی خوبی بین‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی و سایر نهاد های درگیر در تولید شاهد نیستیم‪ .‬مظاهری اظهار کرد‪ :‬اصل جریان اقتصاد مقاومتی و‬ ‫اینکه در این جنگ نابرابر اقتصادی باید به مقاومت بپردازیم‪ ،‬موضوع اقتصادی اس��ت که شالوده ان بر تولید قرار‬ ‫ت مناسبی از تولید نمی شود و نهاد ها هماهنگی خوبی با هم ندارند‪.‬‬ ‫دارد اما حمای ‬ ‫ی چرا در موضوع تخصیص ارز و منابع بانکی نگاه یکسانی‬ ‫وی این پرسش را مطرح کر د که در برهه حساس کنون ‬ ‫به تولیدکنندگان با سابقه و اهلیت دار با تعداد نیروی کار زیاد و شرکت های با مجوز عادی که سال هاست تولیدی‬ ‫ندارند وجود دارد و نهاد های متولی هیچ تفاوتی بین انها قائل نیستند؟‬ ‫توجه به شاخص‬ ‫هشداردهنده بازار کار‬ ‫یک کارش��ناس اقتصاد گفت‪ :‬بر اس��اس گزارش تازه‬ ‫مرک��ز امار ایران‪ ،‬از مجموع ‪ ۹۳۲‬ه��زار نفر از زنان بیکار‬ ‫جامع��ه‪ ۶۵ ،‬درصد دارای تحصیالت عالیه هس��تند که‬ ‫نش��ان می دهد با وجود س��رمایه گذاری نظام اموزشی‬ ‫کشور‪ ،‬بازار کار از حضور انها بهره الزم را نبرده است‪ .‬رضا‬ ‫وفایی یگانه به ایسنا گفت‪ :‬با وجود انکه در طول چند دهه‬ ‫گذشته سرمایه گذاری زیادی با هدف افزایش بهره وری‬ ‫س��رمایه های انسانی برای توانمندس��ازی نیروهای کار‬ ‫انجام ش��ده است‪ ،‬امارها نش��ان می دهد که بازار کار به‬ ‫اندازه الزم از این س��رمایه های بی شمار بهر ه نبرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نتایج امارگیری مرکز ام��ار ایران از بهار‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬گفت‪ :‬بر اساس این گزارش‪ ،‬نرخ مشارکت‬ ‫اقتصادی نی��روی کار ‪ ۴۰.۶‬درصد بوده و این ش��اخص‬ ‫نخستین شاخص هشداردهنده در بازار کار کشور است‬ ‫که به منزله نبود انگیزه نیروی انس��انی برای ورود به بازار‬ ‫کار است‪ .‬این کارشناس اقتصا د با بیان اینکه پایین بودن‬ ‫شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در بسیاری موارد موجب‬ ‫پایین نش��ان دادن نرخ بیکاری شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ‬ ‫بی��کاری فقط به دلیل نبود تقاضای نی��روی کار در بازار‬ ‫کار‪ ،‬نه به واسطه شاغل شدن افراد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش ‪۳‬برابر شده است‬ ‫ یکی از دولت های پیش��ین ب��ا پایین ترین نرخ جهانی‬ ‫نف��ت در مح��دوده ‪ ۹‬دالر ب��رای هر بش��که و کمترین‬ ‫درامد نفتی روبه رو ش��د‪ .‬این در حال��ی بود که بهترین‬ ‫بودجه های متوازن در هم��ان دوره به به مجلس تقدیم‬ ‫می ش��د‪ .‬نمایندگان و کمیس��یون های مجلس موظف‬ ‫بودند طرح ها و پیش��نهادهای خ��ود را با در نظر گرفتن‬ ‫اینکه مخارج طرح باید از س��وی کدام یک از ارقام لوایح‬ ‫بودجه تقدیمی جایگزین شود‪ ،‬ارائه کنند‪ .‬از این طریق‬ ‫در دوران دولت هفتم و هش��تم بیش��تر پیش��نهادها و‬ ‫پروژه های پیش��نهادی به دلیل اینک��ه پروژه های اولیه‬ ‫اولویت بیشتری را احراز می کردند‪ ،‬حذف می شد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬بودجه دولت با کمترین درامد نفتی و با کمترین‬ ‫کس��ری بودجه می توانس��ت برنامه را به تصویب و اجرا‬ ‫برس��اند‪ .‬اقتصاد امروز ایران نیاز دارد اقدام های مناسب‬ ‫گذش��ته را ارج نه��اده و از روش های س��الم ان پیروی و‬ ‫اقتصادی در واقع مقاومتی یا بدون کس��ر بودجه و بدون‬ ‫فش��ار به رئیس بانک مرک��زی را دوب��اره بنیان گذاری‬ ‫کند‪ .‬فقط در این صورت اس��ت که بودجه های تقدیمی‬ ‫از س��وی دولت به مجلس ش��ورای اس�لامی با کمترین‬ ‫کسری و با کمترین رشد نقدینگی ساالنه روبه رو خواهد‬ ‫ش��د و دیگر خبری از ارقام نجومی و ترسناک رشدهای‬ ‫نقدینگ��ی بیش از ‪ ۲۰‬در ص��د و تورم ه��ای ناگهانی به‬ ‫علت انباش��ته ش��دن و حبس نقدینگی و ظهور ناگهانی‬ ‫ان مانند جریان یک س��ال گذش��ته نخواهیم داش��ت‪.‬‬ ‫سیاس��ت های پولی مالی س��نتی مانند مالیات تورمی‬ ‫دیگر نمی توانند رش��د اقتصادی ایج��اد کنند زیرا تورم‬ ‫حاصل از این سیاس��ت‪ ،‬مانع و مخرب رش��د اقتصادی‬ ‫می ش��وند‪ .‬قیمت ه��ا ک��ه مهم ترین معرف و ش��اخص‬ ‫برای نوع و میزان س��رمایه گذاری فعاالن اقتصاد هستند‬ ‫وظیف��ه هدایت کنندگی خ��ود را از دس��ت می دهند و‬ ‫سرمایه گذاران مردد‪ ،‬سرمایه گذاری های خود را به علت‬ ‫ت اتی به اینده موکول می کنند‪.‬‬ ‫مش��کوک بودن وضعی ‬ ‫در این شرایط پرس��ش اصلی اقتصادی کشور همچنان‬ ‫پابرجا اس��ت‪ :‬چگونه می توان رش��د اقتصادی به دست‬ ‫اورد اگر سیاس��ت افزایش مخارج و سرمایه گذاری های‬ ‫دولت‪ ،‬کارساز نبوده و رشد اقتصادی ایجاد نمی کند؟‬ ‫پول گرایان یا نظریه پردازان نئو کالس��یک و متولیانی‬ ‫ک��ه معتقدند پ��ول نمی تواند تاثیرات مثبتی بر رش��د و‬ ‫توسعه اقتصادی داشته باشد‪ ،‬راه و روش رشد اقتصادی‬ ‫را تنها در سیاس��ت هایی خالص��ه می کنند که کارایی‪،‬‬ ‫بهره وری و اثربخش��ی را در اقتصاد افزایش داده و بهبود‬ ‫بخشند‪ .‬بنابراین‪ ،‬سیاست های موثر در این زمینه شامل‬ ‫مورادی می شود که در ادامه امده است‪:‬‬ ‫ بهب��ود قوانی��ن و مقررات��ی مانند اص�لاح قوانین و‬‫مقررات ضد و نقیص‪ ،‬مبهم و کهنه شده‪ ،‬حذف قوانین و‬ ‫مقررات زائد بی شمار‪ ،‬ساده سازی با هدف بهبود در اجرا‪.‬‬ ‫ مب��ارزه بی ام��ان ب��ا بروکراس��ی ی��ا کاغذب��ازی‪،‬‬‫ساده سازی جریان ها و فرایندهای اداری‪ ،‬منع استخدام‬ ‫در اداره های ش��لوغ و کاهش نیروهای زائد به ویژه حذف‬ ‫مدیریت های زائد‪.‬‬ ‫بو کار از طریق پیگیری و تداوم‬ ‫ بهب��ود فضای کس�� ‬‫قوانی��ن به تصویب رس��یده از س��وی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‬ ‫ در یک کالم‪ ،‬مبارزه بی امان با انواع سوء مدیریت های‬‫موجود در جامعه‬ ‫در این ن��گاره نمونه هایی از بهبود کارایی‪ ،‬بهره وری و‬ ‫اثربخشی مطرح شد تا نش��ان داده شود رشد اقتصادی‬ ‫را بدون سیاس��ت های سنتی پولی و مالی هم می توان به ‬ ‫دست اورد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امضای ‪ ۷۴۰‬میلیارد تومان قرارداد در صنعت خودرو‬ ‫‪ 32‬قطعه ساز پیشگام تعمیق ساخت داخل شدند‬ ‫تولید ‪ 35‬قطعه راهبردی با صرفه جویی ارزی ‪ 85‬میلیون یورو‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬دیروز (‪29‬تیر) در س�ومین روز نخس�تین نمایشگاه‬ ‫فرصت های ساخت داخل و رونق تولید‪ ،‬چندین قرارداد بین خودروسازان‬ ‫و قطعه سازان منعقد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫این قراردادها نخستین گام در راستای اجرای‬ ‫پروژه تعمیق س�اخت داخل بود که قرار اس�ت تا پایان س�ال در چندین‬ ‫نوبت تکرار و خودکفایی مورد نظر در صنعت خودرو محقق شود‪.‬‬ ‫در کنار اجرای برنامه های داخلی س�ازی قرار اس�ت کار های انجام شده‬ ‫به طور هفتگی رصد و به این ترتیب برنامه ها کنترل و پایش ش�وند‪ .‬تحقق‬ ‫این مهم تضمینی برای موفقیت نهضت خودکفایی و تعمیق ساخت داخل‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫محورها و برنامه های رونق تولید‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اشاره به کارهای بزرگی که در کشور اغاز شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز تنها با داخلی س��ازی می توانیم به‬ ‫مقابله با جنگ اقتصادی که شکل گرفته برویم‬ ‫و این یک تکلیف شرعی برای ما است‪ .‬از این رو‬ ‫موضوع رونق تولید در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ‪ ۷‬محور با ‪ ۳۵‬برنامه دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این باره باید سیاس��ت گذاری‬ ‫کنیم که برای رس��یدن به افق ترس��یم ش��ده‬ ‫چه باید ک��رد؟ نهضت س��اخت داخل یکی از‬ ‫محورهای هفت گانه اس��ت که ‪ ۱۰‬برنامه برای‬ ‫ان تعریف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت های تحریم‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه باید م��ردم در جریان تم��ام امور برای‬ ‫داخلی سازی قرار گیرند‪ ،‬افزود‪ :‬واردات یکی از‬ ‫مش��کالت ما در حوزه اقتص��اد بود که در کنار‬ ‫وابستگی‪ ،‬ارز زیادی را از کشور خارج می کرد‪.‬‬ ‫تحریم فرصتی ب��ود که در این باره برنامه ریزی‬ ‫دیگری داش��ته باش��یم‪ .‬واردات خودرو که در‬ ‫گذش��ته با امار زی��ادی وارد می ش��د ممنوع‬ ‫ش��د‪ .‬در این زمینه هم اذر س��ال گذش��ته به‬ ‫خودروسازان تاکید شد قطعات مورد نیاز را در‬ ‫نمایشگاه صنعت خودرو به نمایش بگذارند و با‬ ‫دعوت از قطعه سازان و شرکت های دانش بنیان‬ ‫نیازمندی های خود را اطالع رس��انی کرده و از‬ ‫این ظرفیت برای بومی س��ازی قطعات استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬برای تحق��ق اهداف‪ ،‬اصالح‬ ‫س��اختار هم جزو برنامه ه��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪ .‬از این رو مرکز پیگیری‬ ‫س��اخت داخل در وزارتخانه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫پیگیری ه��ا ب��ه طور ج��دی و هفتگ��ی دنبال‬ ‫می ش��ود‪ .‬در کن��ار ای��ن موض��وع روابط بین‬ ‫خودروساز و قطعه س��از نیز نیاز به اصالح دارد‬ ‫تا با تحقق خودکفایی‪ ،‬فرصت اش��تغال را برای‬ ‫جوانان کشور فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره به‬ ‫قراردادهای بس��ته ش��ده گف��ت‪ :‬در هر یک از‬ ‫ای��ن قرارداده��ا چندین فرصت ش��غلی برای‬ ‫جوانان ایجاد شده که با ادامه دار بودن میزهای‬ ‫تخصصی بومی س��ازی قطعات‪ ،‬امار اشتغالزایی‬ ‫در صنعت خودرو افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬صنعتگ��ران و‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان ب��ه ای��ن نهض��ت‬ ‫پیوس��تند و با هزینه خ��ود کار را جلو بردند و‬ ‫این نشان از همت ملی برای این کار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حکمت برنامه های خودرویی‬ ‫رحمانی با اشاره به نابسامانی صنعت‬ ‫خودرو در سال گذشته و گالیه مردم‬ ‫از وضعی��ت تولید و بازار این صنعت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته با شروع تحریم ها‪،‬‬ ‫موقعیت صنع��ت خودرو بحرانی و ادامه حیات‬ ‫ای��ن صنعت مطرح بود؛ از ای��ن رو هدف اصلی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه حیات این‬ ‫صنعت مهم در کشور بود‪ .‬شاید برای برخی از‬ ‫مردم این ش��ائبه پیش ام��ده که وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نسبت به کیفیت و بازار خودرو‬ ‫بی توجه اس��ت‪ ،‬البته که این گونه نیست‪ .‬برای‬ ‫کمک به این صنعت تالش ه��ای زیادی انجام‬ ‫ش��ده تا بتوانیم از این شرایط به سالمت عبور‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬مش��تریان س��رمایه‬ ‫خودروسازان هس��تند و رضایت مندی انها در‬ ‫تولی��د و کیفی��ت محصوالت در مح��ور توجه‬ ‫وزارتخانه اس��ت اما در ان مقطع زمانی شرایط‬ ‫ایج��اب می کرد تنها به حی��ات صنعت خودرو‬ ‫بیندیش��یم‪ .‬در ای��ن دوره از خودروس��ازان‬ ‫خواسته شد تولید خودروهای پرتیراژ‬ ‫خود را افزایش دهن��د‪ .‬به طور قطع‪،‬‬ ‫در ادام��ه برنامه ها و با تحقق تعمیق‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬نرخ خودرو هم روند‬ ‫نزولی پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همنچنی��ن گفت‪ :‬برنام��ه میان مدت‬ ‫وزارتخان��ه ب��رای صنع��ت خ��ودرو کش��ور‪،‬‬ ‫مفصل ت��ر از برنامه ه��ای کوتاه م��دت خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد هفتگی برنامه ها‬ ‫رحمان��ی با اش��اره به گزارش ه��ای هفتگی‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو اظهارک��رد‪ :‬ه��ر هفت��ه‬ ‫‪ ۵‬موض��وع در صنع��ت خ��ودرو گ��زارش و‬ ‫عملکردها و دس��تاوردها با ام��ار و ارقام اعالم‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬می توانیم این امار را‬ ‫با اعداد و ارقام هفته گذش��ته مقایس��ه کنیم‬ ‫و ب��راوردی از کاره��ای انجام ش��ده داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت برنامه های‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه ب��رای صنعت خ��ودرو در ‪۵‬‬ ‫موض��وع بیان ک��رد و اف��زود‪« :‬ام��ار تولید»‪،‬‬ ‫«انج��ام تعهدات»‪« ،‬تکمی��ل خودروهای کف‬ ‫پارکین��گ»‪« ،‬امار تولید»‪« ،‬واگ��ذاری اموال‪،‬‬ ‫ام�لاک و ش��رکت ها» و «س��اخت داخ��ل»‬ ‫‪ ۵‬موضوعی اس��ت ک��ه برای صنع��ت خودرو‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت دنب��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در توضیح ای��ن موضوع ها گفت‪ :‬به طور‬ ‫هفتگی امار تولید دو خودروساز بزرگ و اینکه‬ ‫چقدر از تعهدات انها نس��بت به پیش خریدها‬ ‫باقی مانده‪ ،‬بررس��ی می شود‪ .‬برنامه ریزی شده‬ ‫ب��ود ‪۸۰‬درص��د تولی��دات روزانه ب��رای انجام‬ ‫تعهدات خودروس��ازان نسبت به پیش خریدها‬ ‫باش��د و ‪۲۰‬درصد از محص��والت هم در قالب‬ ‫پیش ف��روش ف��وری وارد بازار خودرو ش��وند‪.‬‬ ‫پیش فروش فوری در راس��تای تامین نقدینگی‬ ‫م��ورد نیاز روزانه خودروس��ازان در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در بحث تکمی��ل خودروهای‬ ‫ناقص هم امارها روند منفی را نشان می دهد به‬ ‫این معنی که از حجم خودروهای ناقص کاسته‬ ‫ش��ده و امار ای��ن خودروها در ح��ال کاهش‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمینه واگذاری صنعت خودرو نیز در‬ ‫گام نخست برنامه این اس��ت که اموال واگذار‬ ‫ش��ود در ادامه امالک و در نهایت شرکت های‬ ‫خودروس��از‪ .‬این امر مهم باید در مدت ‪ ۲‬سال‬ ‫به س��رانجام برس��د‪ .‬موضوع دیگ��ر در تعمیق‬ ‫س��اخت داخل هم برپایی نمایشگاه های دائمی‬ ‫از نیازمندی ها و بومی سازی تمام قطعات مورد‬ ‫نظر اس��ت که با جدیت و به طور هفتگی دنبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه قطعه س��از باید نسبت به بازار محصوالت‬ ‫خود مطمئن باشد تا سرمایه گذاری کالن برای‬ ‫داخلی سازی داشته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬قراردادهای‬ ‫منعقد ش��ده بین خودروس��ازان و قطعه سازان‬ ‫بلندم��دت اس��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت از انه��ا حمای��ت می کن��د و ارتباط‬ ‫ای��ن دو صنعت بای��د با ه��دف برد‪-‬برد پیش‬ ‫برود‪.‬‬ ‫رحمانی در پایان یاداور ش��د‪ :‬وزارتخانه تنها‬ ‫تس��هیل کننده فرایندهای این برنامه ها اس��ت‬ ‫و در نهای��ت باید صنعت خودرو به اس��تقالل‬ ‫کامل برسد‪ .‬در پایان این نشست قراردادهایی‬ ‫بین خودروس��ازان و قطعه س��ازان ب��ه ارزش‬ ‫‪۷۴۰‬میلیارد تومان منعقد شد‪.‬‬ ‫میز اول به ارزش ‪۸۵‬میلیون یورو‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در نخس��تین میز تخصصی تعمیق س��اخت داخل گفت‪ :‬تالش ها‬ ‫برای تعمیق س��اخت داخل منجر به امضای قراردادهایی به ارزش‬ ‫‪۷۴۰‬میلی��ارد توم��ان بی��ن خودروس��ازان و زنجی��ره تامین برای‬ ‫تولی��د قطعات خودروهای پرتیراژ ش��د‪ .‬بهره برداری از مجموع این‬ ‫قرارداده��ا در طول یک س��ال ‪۸۵‬میلیون ی��ورو ذخیره ارزی برای‬ ‫کشور به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قراردادهایی که امروز به امضا رس��یده‪ ،‬بین ‪ ۳۲‬قطعه س��از برای‬ ‫بومی سازی ‪ ۳۵‬قطعه ای است که برای تامین انها وابستگی ارزی داریم‪.‬‬ ‫مقیمی درباره انتخاب قطعات مورد نظر برای داخلی سازی توضیح داد‪ :‬در‬ ‫این طرح قطعاتی برای داخلی س��ازی انتخاب شدند که نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫دوباره ندارند‪ ،‬اما پیش از این در کش��ور تولید نمی ش��دند‪ .‬از ویژگی های این‬ ‫پروژه‪ ،‬واگذاری ساخت این قطعات به قطعه سازان متوسط و خردی‬ ‫است که پیش تر جزو زنجیره تامین خودروسازان نبودند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬در میز قطعات‪ ،‬معرفی محصوالتی که نیاز به تولید‬ ‫داخل دارند تا پایان سال ادامه خواهد داشت‪ .‬ضمن اینکه این میز‬ ‫برای قطعات سایر صنایع هم تعریف شده است‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬گام بعدی‬ ‫کنترل پروژه ها اس��ت و از هم اکنون کنترل و نظارت روی اجرای‬ ‫پروژه ها به طور هفتگی اغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مقیم��ی با بیان اینکه این میز به توانمندی کش��ور در امر تولید می افزاید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این راس��تا موضوع ثبت س��فارش و تعرفه ها نیز ب��ه زودی با مجوز‬ ‫هیات وزی��ران اص�لاح می ش��ود و تغییراتی در ای��ن زمینه ایج��اد خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫استراتژی بلندمدت تولید‬ ‫در ادام��ه نشس��ت‪ ،‬عل��ی اقامحم��دی‪ ،‬عضو مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام گفت‪ :‬برای مقابل��ه با تحریم واگذاری امور تولید به‬ ‫صنعتگران نخس��تین گام بود‪ .‬تراز تجاری منفی ‪۳۰‬میلیارد دالری‬ ‫در اقتصاد کشور‪ ،‬ناشی از تحریم های جدید بود که تنها راه حل ان‬ ‫تولید داخل است که خوش��بختانه این امر در صنعت کلید خورد‪.‬‬ ‫هدف بزرگی در پیش اس��ت و انچه امروز اغاز شده در مقابل انچه‬ ‫می خواهیم‪ ،‬کوچک است‪ ،‬اما شروع خوبی بود‪.‬‬ ‫اقامحم��دی اظه��ار ک��رد‪ :‬تحریم‪ ،‬جن��گ بلندمدت اقتصادی اس��ت زیرا‬ ‫تحریم ه��ا هیچ گاه به طور کامل برداش��ته نمی ش��ود و فق��ط مقطعی برخی‬ ‫معافیت ها لحاظ می ش��ود که به راحتی با امضای رئیس جمهوری امریکا قابل‬ ‫نقض است؛ بنابراین باید خود را با خودکفایی از چتر تحریم برهانیم‪.‬‬ ‫عضو مجمع تشخیص نظام عنوان کرد‪ :‬رونق تولید‪ ،‬استراتژی قطعی کشور‬ ‫اس��ت و قرار نیست کوتاه مدت و مقطعی باش��د ‪ .‬نیازمند قیام تولیدکنندگان‬ ‫هستیم که در صنعت خودرو همت قطعه سازان را هم می طلبد‪ .‬انها باید اعالم‬ ‫کنن��د در این جهاد خودکفایی چه کارهای��ی را می توانند انجام دهند و چه‬ ‫پیشنهادهایی برای پیشبرد امور دارند‪.‬‬ ‫اقامحمدی با تاکید بر قراردادهای بلندمدت بین خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫گفت‪ :‬روز مبارکی برای صنعت رقم خورده است و شاهد نشست های مستمر‬ ‫و هفتگی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای به سرانجام رساندن نهضت‬ ‫خودکفایی هستیم‪ .‬عضو مجمع تشخیص نظام با اشاره به ‪ ۱۲‬زنجیره تامین‬ ‫تعریف ش��ده در وزارتخانه یاداور ش��د‪ :‬تعمیق ساخت داخل برای‬ ‫س��ایر صنایع غیر از خودروس��ازی در لوازم خانگ��ی‪ ،‬مواد غذایی‪،‬‬ ‫پتروشیمی و‪ ...‬نیز دنبال می شود‪ .‬ضمن اینکه بین زنجیره تولید و‬ ‫توزیع انسجامی شکل گرفته که به زودی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت چارچوبی مشخص برای ان تدوین می شود‪ .‬این اقتصاددان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اث��ار روانی تحری��م از بین رفته اس��ت و جایی که باید‬ ‫اقتصاد ایران زمین بخورد اس��فند سال گذشته بود که اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬خیزش و حرکت برای ادامه فعالیت ها اغاز ش��د‪ .‬خیزش‬ ‫و حرکت دوباره به ویژه در صنعت خودرو متفاوت از تحریم های گذش��ته بود‪.‬‬ ‫اگر در دوره تحریم های قبل اغاز حرکت پس از برجام و اغاز همکاری دوباره‬ ‫ش��رکت پژو و رنو با خودروس��ازان داخلی محقق ش��د‪ ،‬این بار خودروسازان‬ ‫منتظر چنین اتفاقی نبودند و با اتکا بر توان داخل‪ ،‬جهاد خودکفایی را شروع‬ ‫کردند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬صنعت مجهز است و شرکت های دانش بنیان و علمی‬ ‫نیز زنجیره وار عمل می کنند‪ .‬در این فضا وظایف و تکالیف هر بخش مشخص‬ ‫بوده و افراد به طور روش��ن مسیر را می شناس��ند؛ بنابراین به زودی خبرهای‬ ‫خوبی از نواوری و فناوری در صنایع کشور خواهیم شنید‪ .‬باید تولیدکنندگان‬ ‫فراخوانده شوند زیرا اراده ملی برای تعمیق ساخت داخل شکل گرفته است و‬ ‫مجموعه نظا م کشور از این مسئله(خودکفایی) پشتیبانی و حمایت می کنند‪.‬‬ ‫اقامحم��دی در پایان گفت‪ :‬جنگ اقتصادی را با اس��تقالل اقتصادی باید‬ ‫خنثی کرد و این امر در کشور در حال انجام است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫الومینیوم جای پایش را‬ ‫محکم تر می کند‬ ‫ ایران به حلقه محدود‬ ‫تولیدکنندگان الکترود‬ ‫گرافیتی می پیوندد‬ ‫فعاالن صنعت سنگ در گفت و گو با‬ ‫اضافه درامد روزانه‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون دالری از‬ ‫صادرات نفت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عنوان کردند‪:‬‬ ‫توان نمایش سنگ های تزئینی ایران ضعیف است‬ ‫منیر حضوری‪ :‬کش��ور ما در حوزه س��نگ خودکفاست‬ ‫چراک��ه ای��ران ذخای��ر غنی در ان��واع س��نگ های تزئینی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و‪ ...‬دارد‪ .‬ام��روز ‪ ۱۸۰۰‬معدن س��نگ و ‪۶۰۰۰‬‬ ‫کارخانه س��نگبری در کش��ور وجود دارد و ای��ران بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد تن ذخایر م��واد معدنی را در اختیار دارد‪ .‬اینها‬ ‫باعث ش��ده که کشورمان چهارمین ذخایر سنگی جهان را‬ ‫در اختیار داش��ته باش��د و نه تنها به یک مترمربع از سنگ‬ ‫خارجی نیازمند نیس��ت بلکه صد در ص��د نیاز بازار داخلی‬ ‫را تامی��ن می کند اما ب��ا توجه به این توانمن��دی در حوزه‬ ‫صادرات‪ ،‬ان طور که باید خ��وب عمل نکرده ایم‪ .‬انچه برای‬ ‫ما اس��یب اس��ت‪ ،‬ضعف بازارهای صادراتی الزم و رقابت با‬ ‫کش��ورهای رقیب ازجمله چین و ترکیه است‪ .‬روزگار معدن‬ ‫درباره وضعیت سنگ کشور و دالیل و چرایی ضعف صادرات‬ ‫این حوزه با فعاالن سنگی کشور گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتی که ‪ ۱۰۰‬درصد خودکفاست‬ ‫‹ ‹لزوم تمرکز بر صادرات سنگ‬ ‫احمد افش��اری‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫مجموعه سنگ کی تو در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بیان اینکه بیش��ترین‬ ‫مشکل فعاالن حوزه سنگ‪ ،‬سرمایه‬ ‫و س��رمایه گذاری است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت اساس��ی فعاالن‬ ‫حوزه سنگ‪ ،‬نداشتن سرمایه کافی‬ ‫اس��ت که در ای��ن زمینه از دول��ت توقع داری��م در زمینه‬ ‫تسهیالت و زمین از ما حمایت کند‪.‬‬ ‫برای دومین بار پیاپی‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫تندیس زرین سرامدی روابط عمومی را کسب کرد‬ ‫در هش�تمین دوره ایین قدردانی از سرامدان روابط عمومی ایران‪،‬‬ ‫روابط عمومی ذوب اهن اصفهان تندیس زرین دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬عصر روز سه ش��نبه ‪ 25‬تیر‪ ،‬در هش��تمین دوره ایین‬ ‫قدردان��ی از س��رامدان روابط عموم��ی ایران که با حضور جمعی از اس��تادان‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬مدیران و صاحب نظران روابط عمومی کش��ور در دانش��گاه تربیت‬ ‫مدرس برگزار ش��د‪ ،‬از روابط عمومی های برتر کشور با اهدای تندیس بلورین‪،‬‬ ‫سیمین و زرین قدردانی شد‪.‬‬ ‫در این همایش که به همت موسس��ه فرهنگی روابط عمومی ارمان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬پس از ارزیاب��ی روابط عمومی های برتر کش��ور بر اس��اس مدل تعالی‬ ‫تخصصی شده ‪ EFQM‬در روابط عمومی شامل ‪ ۹‬معیار بنیادین سرامدی و‬ ‫‪ ۸۱‬شاخص فرعی‪ ،‬روابط عمومی های سرامد در ‪ ۳‬سطح زرین(کسب حداقل‬ ‫‪ ۷۰۰‬امتیاز)‪ ،‬سیمین(کس��ب امتیاز بین ‪ ۶۵۱‬تا ‪ )۷۰۰‬و بلورین(کسب امتیاز‬ ‫بین ‪ ۵۵۰‬تا ‪ )۶۵۰‬معرفی شدند‪.‬‬ ‫پس از اعالم بیانیه هیات داوران‪ ،‬روابط عمومی ذوب اهن که در ارزیابی های‬ ‫انجام ش��ده باالترین امتیاز ارزیابی را کسب کرده بود‪ ،‬به عنوان روابط عمومی‬ ‫سرامد(تثبیت سرامدی) معرفی شد و تندیس زرین دریافت کرد‪.‬‬ ‫هدف این همایش‪ ،‬توسعه سرامدی در حوزه روابط عمومی‪ ،‬ارائه مشاوره و‬ ‫کمک به تقویت مستمر ش��اخص های سرامدی در روابط عمومی و معرفی و‬ ‫قدردانی از روابط عمومی های سرامد عنوان شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است مدل تعالی سازمانی ‪ EFQM‬یک استاندارد اروپایی است که‬ ‫به عنوان ابزاری قوی برای س��نجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان های‬ ‫مختلف به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫معیارهای اصلی انتخاب روابط عمومی س��رامد ش��امل «مخاطب گرایی»‪،‬‬ ‫«مدیری��ت فرایندی»‪« ،‬مس��ئولیت اجتماعی»‪« ،‬توس��عه س��طح همکاری و‬ ‫مشارکت با محیط پیرامون»‪« ،‬یادگیری و بهبود مستمر»‪« ،‬تجهیز و نوسازی‬ ‫منابع انسانی»‪« ،‬نتیجه گرایی» و «رهبری و مدیریت» بودند‪.‬‬ ‫در این همایش‪ ،‬یاد مرحوم هوش��نگ عباس زاده‪ ،‬اس��تاد پیشکسوت روابط‬ ‫عمومی گرامی داشته شد و از سوی روابط عمومی ذوب اهن هدیه ای به رسم‬ ‫یادبود به خانواده ایش��ان تقدی��م کردند‪ .‬دکتر دارابی‪ ،‬مدیر کل اس��تان های‬ ‫صداوسیما‪ ،‬در این ایین درباره روابط عمومی هوشمند سخنرانی کرد‪.‬‬ ‫موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫‪ ،‬دریافت تندیس زرین سرامدی روابط‬ ‫عمومی که برای دومین سال پیاپی حاصل شده را به جناب اقای امیری مدیر‬ ‫محترم رواب��ط عمومی‪ ،‬جناب اقای مرادیان مع��اون محترم روابط عمومی و‬ ‫س��ایر همکاران محترم ش��اغل در روابط عمومی به وی��ژه در بخش ارتباط با‬ ‫رس��انه ها‪ ،‬اقایان غریبی‪ ،‬ش��هریاری‪ ،‬ابراهیمی‪ ،‬طیبی و پیرعلی تبریک گفته‬ ‫و از درگاه خداون��د متعال موفقیت روزافزون همه کارکنان ش��رکت س��هامی‬ ‫ذوب اهن اصفهان را مسالت دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مالک رحمت��ی‪ ،‬نایب رئیس انجمن‬ ‫س��نگ ایران در گفت وگو با‬ ‫در اهمی��ت افزایش میزان تولیدات‬ ‫حوزه س��نگ اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫پروانه ه��ای رس��می ک��ه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر کرده‬ ‫باید س��االنه ‪ ۳۰‬میلیون تن سنگ‬ ‫تولید کنیم اما درحال حاضر حدود ‪ ۱۳.۵‬میلیون تن سنگ‬ ‫بهره برداری می کنیم‪.‬‬ ‫رحمتی در ادامه‪ ،‬با اش��اره به توانمندی های حوزه سنگ‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه در صنعت س��نگ در داخل‬ ‫کش��ور خودکفا هس��تیم و ‪ ۱۰۰‬درصد نیاز داخلی کشور را‬ ‫با ‪ ۱۳.۵‬میلیون تن براورده می کنیم‪ ،‬انچه الزم اس��ت تا به‬ ‫ظرفیت ‪ ۳۰‬میلیون تن برس��یم‪ ،‬تمرکز بر صادرات است‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید موانع صادرات را از پیش پای صنعت سنگ‬ ‫برداریم تا بتوانیم رشد کنیم‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجمن س��نگ ای��ران درباره ل��زوم افزایش‬ ‫حمایت ه��ای مالی دول��ت از معدنی ها گف��ت‪ :‬به طور مثال‬ ‫دولت ترکیه برای ش��رکت در نمایش��گاه های خارجی برای‬ ‫فعاالن این حوزه مشوق می گذارد و سعی می کند هزینه های‬ ‫انها را پرداخت کند تا نمایش بهتری بین خارجی ها داشته‬ ‫باش��ند اما در ایران اگر صنعتگران و معدنکاران بخواهند در‬ ‫نمایش��گاه خارجی ش��رکت کنند باید از بازار ازاد‪ ،‬دالر ‪۱۳‬‬ ‫هزارتومانی بخرند و ان قدر با مش��کل روبه رو می ش��وند که‬ ‫ادامه فعالیت برای شان توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫رحمتی با بیان اینکه اگر در این صنعت بتوانیم محصوالت‬ ‫خود را صادر کنیم بدون ش��ک در یک بازه زمانی ‪ ۵‬س��اله‬ ‫به ‪ ۳۰‬میلیون تنی که موردنظر اس��ت خواهیم رسید‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حوزه س��نگ از نظر ماشین االت خودکفا هستیم و‬ ‫هیچ وابس��تگی به خارج از مرزهای ای��ران نداریم‪ .‬بنابراین‬ ‫به راحت��ی می توانیم صنعت س��نگ را در یک زمان به هدف‬ ‫صادراتی برس��انیم چنانچه ام��روز در این حوزه حدود ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون دالر صادرات داریم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ما بای��د بازارهای هدف را ب��رای صادرات‬ ‫س��نگ کش��ور شناس��ایی کنیم که البته درحال حاضر این‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ ۵۰ .‬درصد س��نگ بریده خود را به عراق‬ ‫ص��ادر می کنیم و دراین بین ‪ ۱۵‬کش��ور منطقه‪ ،‬بازار هدف‬ ‫ما هستند‪.‬‬ ‫اگر این بازار هدف را با یک خرد دسته جمعی و همکاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬ات��اق بازرگانی انجمن‬ ‫س��نگ ایران‪ ،‬خانه معدن و فعاالن این صنعت پیش ببریم‪،‬‬ ‫می توانیم صادرات قابل توجهی به کش��ورهای منطقه انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه س��نگ درباره مش��کالت مالی که فعاالن‬ ‫معدنی این روزها با ان س��روکار دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرک‬ ‫صنعتی ش��مس اباد از مناطقی اس��ت که به طور انحصاری‬ ‫در حوزه س��نگ فعالیت می کند؛ در این منطقه بارها برای‬ ‫مجموعه های مختلف پیش امده که با مش��کل مالی روبه رو‬ ‫ش��وند و درنتیجه از ادامه فعالی��ت بمانند‪ .‬برای نمونه چند‬ ‫وق��ت پیش‪ ،‬زمینی ح��دود ‪ ۲۰‬هزار متر در این ش��هرک‬ ‫گرفتیم ام��ا به دلیل مش��کالت مالی‪ ،‬خواس��تار همکاری‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی شدیم و درخواست کردیم که‬ ‫‪ ۲‬قس��ط اولیه را ب��ا تاخیر از ما بگیرند اما متاس��فانه با ما‬ ‫مخالفت شد و نتوانستیم ان طور که شایسته است‪ ،‬فعالیت‬ ‫را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫افشاری اظهار کرد‪ :‬اگر از ما حمایت می شد می توانستیم‬ ‫یک کارخانه راه بیندازیم‪ ،‬به اش��تغال کشور کمک کنیم و‬ ‫سهمی در رونق تولید ایفا کنیم اما متاسفانه با ما همکاری‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫درنتیج��ه‪ ،‬کارخانه ای هم که خریده بودیم نیمه کاره رها‬ ‫شد که متاسفانه نمایانگر بلوکه شدن سرمایه زیاد ما است‪.‬‬ ‫او در ادامه درباره وام های دردسرس��از برای فعاالن معدنی‬ ‫سخن گفت و اظهار کرد‪ :‬وام های زیادی را درخواست دادیم‬ ‫اما پس از دوندگی های زیاد به این نتیجه رس��یدیم که کار‬ ‫اصل��ی خودمان را انجام دهیم‪ ،‬بیش از این معطل نمانیم و‬ ‫به کارمان صدمه نزنیم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه س��نگ درباره اهمیت تمرکز بر صادرات‬ ‫س��نگ و ایفای نقش در بازارهای جهانی گفت‪ :‬ازیک طرف‬ ‫س��نگ ایران ارزان قیمت و نرخ دالر باالست که برای طرف‬ ‫خارجی‪ ،‬تهیه سنگ از ایران می صرفد‪ .‬از طرف دیگر بعضی‬ ‫از س��نگ های کش��ورمان منحصربه فرد هستند مثل سنگ‬ ‫رنگی اذرش��هر و الشتر که ویژه ایران اس��ت‪ .‬به این ترتیب‬ ‫مشتری های زیادی داریم که سنگ را خریداری می کنند و‬ ‫دست به صادرات می زنند‪.‬‬ ‫افشاری ادامه داد‪ :‬باور دارم راه نجات صنعت سنگ ایران‪،‬‬ ‫صادرات است‪ .‬بازار ایران خیلی خوب است که توانسته این ‬ ‫کارخانه ها را حمایت کند‪ .‬در اصفهان کارخانه های سنگ به‬ ‫مال��ک رحمتی‪ ۱۵ :‬کش��ور منطقه‪ ،‬ب��ازار هدف ما هس��تند و دراین بین‬ ‫س��هم صادرات س��نگ بریده به عراق ‪ ۵۰‬درصد اس��ت‪ .‬اگ��ر این بازار‬ ‫هدف را با خرد دس��ته جمعی و هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬انجمن سنگ ایران‪ ،‬خانه معدن و فعاالن این صنعت پیش‬ ‫ببریم‪ ،‬می توانیم صادرات قابل توجهی به کشورهای منطقه انجام دهیم‬ ‫سمت صادرات رفته اند و این مسئله باعث شده است منطقه‬ ‫رونق بگیرد‪ .‬خیلی از کارخانه ها مدت زیادی تعطیل ش��ده‬ ‫بودن��د اما وقتی صادرات دوباره رون��ق گرفت‪ ،‬جان تازه ای‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫دراین بین هنوز نتوانس��ته ایم سنگ را در جامعه جهانی‪،‬‬ ‫خوب بشناس��انیم‪ .‬خیلی جاها از چوب و س��یمان استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬درحالی که می توانیم پیشنهادات خوب سنگی به‬ ‫انها بدهیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زغال سنگ‬ ‫همچنان‬ ‫دوست داشتنی‬ ‫است‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«فیچ سولوشِ نز» از رشد مصرف یک فلز سبک و سازگار با محیط زیست خبر می دهد‬ ‫الومینیوم جای پایش را محکم تر می کند‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میزان تولید‬ ‫الومینیوم چین‬ ‫در سال های‬ ‫پیش رو کاهشی‬ ‫خواهد بود و این‬ ‫کاهش برامده‬ ‫از فشارهایی‬ ‫است که دولت‬ ‫این کشور برای‬ ‫محکم کردن‬ ‫جای پای قوانین‬ ‫زیست محیطی‬ ‫وارد می کند‬ ‫نمایی ازالومینیوم ایرالکو‪ -‬عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫قیل و قال بر س��ر زغال س��نگ بسیار است‬ ‫ام��ا چرا با همه حرف و حدیث ها هنوز س��ایه‬ ‫پررنگ کانی س��یاه از سر بازار مواد معدنی کم‬ ‫نمی شود؟ به چند دلیل؛ زغال سنگ هنوز برای‬ ‫صنایع جهان کاربرد دارد‪ .‬این ماده که چیزی‬ ‫نیس��ت جز چوب های قدیمی ک��ه میلیون ها‬ ‫س��ال زیر فش��ار قرار گرفتند ح��اال همچنان‬ ‫ارزان ترین منبع تولید انرژی در جهان به شمار‬ ‫می اید و بهای ان در مقایس��ه با س��ایر منابع‬ ‫ان��رژی مانند هس��ته ای‪ ،‬گاز طبیع��ی و نفت‬ ‫ارزان تر می شود و همچنین دردسرهای تولید‬ ‫انرژی با نیروگاه ه��ای ابی را هم ندارد‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر ارزان بودن‪ ،‬زغال س��نگ درگیر تنش های‬ ‫سیاس��ی هم نیس��ت و در همه ج��ای جهان‬ ‫ذخای��ر ان یافت می ش��ود‪ .‬ب��ه عبارتی دیگر‬ ‫قدرت های اقتصادی جهان بر س��ر زغال سنگ‬ ‫دعوای��ی ندارن��د‪ .‬زغال س��نگ همچنی��ن از‬ ‫ظرفیت چشمگیرتری در مقایسه با سایر منابع‬ ‫انرژی برخوردار اس��ت و ش��مار افرادی که در‬ ‫فرایند اس��تخراج‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬سوخت و حتی‬ ‫از بین بردن خاکستر زغال سنگ کار می کنند‪،‬‬ ‫می تواند بس��یار بیش��تر از تعداد افرادی باشد‬ ‫که در فرایند انرژی های هس��ته ای‪ ،‬نفت و گاز‬ ‫طبیعی و برق ابی ش��اغل هس��تند‪ .‬این کانی‬ ‫سیاه پرانرژی به طور عمده مصرف داخلی دارد‬ ‫و کمتر پیش می اید که کشوری نیاز به واردات‬ ‫زغال س��نگ داشته باش��د‪ .‬هرچند زغال سنگ‬ ‫االینده اس��ت اما در توان انرژی زایی همتایی‬ ‫ندارد و هیچ ی��ک از رقیبان ان همچون انرژی‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬اب و انرژی های تجدیدپذیر مانند‬ ‫باد و نور خورش��ید نمی توانند ان میزان انرژی‬ ‫که زغال س��نگ تولید می کن��د را تولید کنند‪.‬‬ ‫حال ش��ما منبعی از یک ماده را پیدا کنید که‬ ‫همه این مزایا را در خود بگنجاند‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫گزارش جدید موسس��ه فیچ سولوشِ ��نز از عرضه و‬ ‫تقاضای الومینیوم نشان می دهد بازار جهانی این فلز‬ ‫در چند س��ال اینده با کمب��ود عرضه روبه رو خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این کمبود‪ ،‬برامده از رش��د مصرف در صنایع‬ ‫ساخت وساز‪ ،‬خودروسازی و هوافضای جهان است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬فیچ سولوشِ نز‬ ‫در جایگاه یک موسسه تحلیلگر بین المللی از افزایش‬ ‫تقاضای جهان��ی الومینیوم در چند س��ال پیش رو‬ ‫خب��ر می دهد‪ .‬ای��ن افزایش تقاضا در نتیجه رش��د‬ ‫صنعت ساخت وس��از و افزایش روزافزون مصرف این‬ ‫فلز در خودروس��ازی اس��ت‪ .‬صنعت خودروس��ازی‪،‬‬ ‫الومینیوم را جایگزین مناس��بی برای فوالد می داند‬ ‫ک��ه به کاهش وزن خودرو می انجامد‪ .‬فیچ همچنین‬ ‫پیش بین��ی می کند بازار جهان��ی الومینیوم در بین‬ ‫سال های ‪ ۲۰۱۹‬تا ‪ ۲۰۲۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۸‬تا ‪۱۴۰۲‬‬ ‫خورشیدی) با کمبود پایدار و پیوسته روبه رو باشد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ساخت وس��از و خ��ودرو‪ ،‬صنعت هوافضا‬ ‫نی��ز از صنایعی اس��ت که تقاضا ب��رای الومینیوم را‬ ‫در بازارهای کلیدی رش��د می ده��د‪ .‬در این صنعت‬ ‫هم الومینیوم جایگزین خوبی برای فوالد است و در‬ ‫سازگاری با محیط زیست نسبت به این فلز ارجحیت‬ ‫دارد‪ .‬فی��چ همچنی��ن از چندین معامله چش��مگیر‬ ‫میان تولیدکنندگان صنایع خودروس��ازی و هوافضا‬ ‫با تولیدکنندگان الومینیوم خبر می دهد و می گوید‬ ‫ای��ن معامالت ب��ه افزایش تقاض��ا و ضعف عرضه در‬ ‫چند س��ال گذش��ته منجر شده اس��ت‪ .‬نمونه ای از‬ ‫ای��ن قرارداده��ا در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورش��یدی) میان ش��رکت امریکای��ی ارکونیک و‬ ‫ش��رکت ژاپن��ی تویوتا امضا ش��د‪ .‬در این ق��رارداد‪،‬‬ ‫ارکونی��ک که در مهندس��ی و تولید فلزات س��بک‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬متعهد شد برای چند سال‪ ،‬تقاضای‬ ‫خودروس��از ژاپنی را به الومینی��وم تامین کند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که میزان تولید الومینیوم چین در‬ ‫س��ال های پیش رو کاهشی خواهد بود و این کاهش‬ ‫برامده از فش��ارهایی است که دولت این کشور برای‬ ‫محکم کردن جای پای قوانین زیس��ت محیطی وارد‬ ‫عالوه بر ساخت وس��از و خ��ودرو‪ ،‬صنعت هوافضا نی��ز تقاضا برای‬ ‫الومینی��وم را در بازاره��ای کلیدی رش��د می ده��د‪ .‬در این صنعت‬ ‫ه��م الومینیوم جایگزین خوبی برای فوالد اس��ت و در س��ازگاری با‬ ‫محیط زیست نسبت به این فلز ارجحیت دارد‬ ‫می کند‪ .‬در نتیجه این س��ختگیری ها‪ ،‬تولید این فلز‬ ‫در چی��ن با هزینه بیش��تر همراه اس��ت و به میزان‬ ‫کمتر از گذش��ته خواه��د بود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که چین هم��واره بزرگ ترین تولیدکننده الومینیوم‬ ‫اولیه در جهان بوده است‪ .‬بر اساس داده های منتشر‬ ‫ش��ده در دانشنامه ویکی پدیای انگلیسی‪ ،‬این کشور‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (نیم��ه دی ‪ ۱۳۹۴‬تا نیمه‬ ‫دی ‪ ۳۱.۸۷۳ )۱۳۹۵‬میلی��ون ت��ن الومینیوم اولیه‬ ‫تولید کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که در ان س��ال کل‬ ‫تولی��د الومینیوم اولیه جه��ان ‪ ۵۸.۸۰۰‬میلیون تن‬ ‫ب��ود‪ .‬با این حال فیچ پیش بینی می کند که محصول‬ ‫الومینیوم چین در چند سال اینده همچنان با رشد‬ ‫تدریجی همراه باش��د و از ‪ ۳۴.۳‬میلیون تن در سال‬ ‫جاری میالدی به ‪ ۴۱.۹‬میلیون تن در س��ال ‪۲۰۲۸‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۷‬خورشیدی) برسد‪ .‬این ارقام نشانگر‬ ‫متوس��ط رش��د ‪ ۲.۴‬درصدی در هر س��ال است‪ ،‬در‬ ‫حالی که در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬متوسط رشد تولید‬ ‫الومینیوم چین برای هر سال ‪ ۱۱.۷‬درصد بود‪.‬‬ ‫با این وجود چین همچن��ان نیروی محرک تولید‬ ‫جهانی الومینیوم باقی خواهد ماند و در چند س��ال‬ ‫اینده نیز نیمی از محصول الومینیوم جهان را تولید‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫فی��چ در ادامه این گ��زارش خاطرنش��ان می کند‬ ‫همبس��تگی ش��رکت های مصرف کننده الومینیوم و‬ ‫تولیدکنندگان این فلز در بازارهای خودروساز امریکا‪،‬‬ ‫اتحادیه اروپا و چین ادامه خواهد داش��ت و روند رو‬ ‫به توس��عه این بازارها‪ ،‬فرصت رش��د بیشتری برای‬ ‫این فلز فراهم خواهد اورد؛ با این حال در ش��رایطی‬ ‫ک��ه انتظار می رود همبس��تگی الومینیوم س��ازها با‬ ‫صنای��ع مصرف کننده در طوالنی مدت ادامه داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬افزایش بهای الومینیوم خبر از وزش بادهای‬ ‫مخالف این جریان می دهد‪ .‬بهای الومینیوم در حالی‬ ‫افزایش پیدا می کند که خودروس��ازان در تالشند از‬ ‫هزینه ه��ای تولید کم کنن��د و در نهایت تحلیلگران‬ ‫فیچ پیش بین��ی می کنند مص��رف الومینیوم جهان‬ ‫از ‪ ۶۲.۹‬میلی��ون تن در س��ال ج��اری میالدی به‬ ‫‪ ۷۹.۷‬میلی��ون تن در س��ال ‪ ۲۰۲۸‬رش��د یابد‪ .‬این‬ ‫ارق��ام نش��ان دهنده متوس��ط رش��د ‪ ۲.۸‬درصد در‬ ‫هر س��ال است‪ .‬تمایل ش��رکت های فعال در صنایع‬ ‫خودروس��ازی و هوافضا فقط به افزایش تقاضا برای‬ ‫الومینیوم منجر نشده است‪ .‬در کل‪ ،‬این روزها بازار‬ ‫ه��ر گونه ماده معدنی که وزن خودرو و هواپیماها را‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬داغ است‪ .‬کاهش وزن هواپیما و خودرو‬ ‫می تواند منتهی به کاهش چشمگیر مصرف سوخت‬ ‫شود‪ .‬در نتیجه این رویکرد‪ ،‬صنعت هوافضا حتی به‬ ‫جایگزین کردن الومینیوم با الیاژهای اس��کاندیوم‪-‬‬ ‫الومینیوم فکر می کند‪.‬‬ ‫در ص��ورت تحقق ای��ن اتفاق‪ ،‬تقاضا ب��رای الیاژ‬ ‫یادش��ده می تواند تا حدود ‪ ۸۰‬تن در سال باال رود‪،‬‬ ‫در حالی که مصرف کنونی اکسیداسکاندیوم جهان‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۰‬تن در س��ال اس��ت و همچنین‬ ‫استفاده از الیاژهای اسکاندیوم برای جایگزین شدن‬ ‫با مقدار کم��ی از الومینیومی که در ماش��ین االت‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬نی��از صنعت خودروس��ازی به‬ ‫اس��کاندیوم را ب��اال می ب��رد و این ظرفی��ت را دارد‬ ‫که تقاض��ا برای این فلز را تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۱۴‬خورش��یدی) ب��ه بیش��تر از ‪ ۱۸۰۰‬تن در‬ ‫سال برساند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫مردم ریسک‬ ‫بازار ارز‬ ‫را قبول نمی کنند‬ ‫با کد رهگیری نرخ‬ ‫مسکن به خوبی‬ ‫کنترل می شود‬ ‫از بازدید رایگان‬ ‫تا ستاره های درخشان‬ ‫دنیای فناوری‬ ‫از ‪ ۳‬سامانه ملی حوزه بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رونمایی شد‬ ‫‹ ‹کنترل قیمت ها در بازار‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید از غرفه مرکز‬ ‫توس��عه تجارت الکترونیک در نمایش��گاه الکامپ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��امانه اطالع رسانی نرخ کاال و خدمات در راستای‬ ‫کنت��رل قیمت ه��ا در ب��ازار می تواند نقش موث��ری ایفا‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی تصریح کرد‪ :‬سامانه‬ ‫اطالع رس��انی نرخ کاال و خدمات که رونمایی شد‪ ،‬مورد‬ ‫تاکید رئیس جمهوری هم بود ت��ا مردم بتوانند روزانه از‬ ‫نرخ کاالها اطالع داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این س��امانه قیمت ها را اطالع رس��انی‬ ‫می کند و مردم می توانند مش��کالت را به مراجع نظارتی‬ ‫مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای پیگیری اعالم کنند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این س��امانه می تواند در راس��تای کنترل‬ ‫قیمت ها نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد لحظه ای نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساسی‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیک از فراهم شدن‬ ‫رضی حاجی اقامیری‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹همه ام�ور مربوط به گم�رک الکترونیکی‬ ‫می شود‬ ‫در س��امانه رصد ن��رخ ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساس��ی‪ ،‬نرخ م��ورد تایید‬ ‫س��ازمان حمایت یا همان نرخ مصوب و نرخ بازار که از سوی اصناف‬ ‫تهیه می شود‪ ،‬قرار خواهد گرفت‬ ‫زیرس��اخت رصد انالین نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساسی در‬ ‫کش��ور از س��وی مردم خبر داد و گف��ت‪ :‬گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی از این پس به طور غیرحضوری صادر می شود‪.‬‬ ‫عل��ی رهبری در ایین رونمایی از ‪ ۳‬س��امانه ملی مهم‬ ‫در حوزه تجارت الکترونیکی اظهار کرد‪ ۳ :‬س��امانه مهم‬ ‫ملی کش��ور در ح��وزه تجارت الکترونیک رونمایی ش��د‬ ‫که بر این اس��اس س��امانه احراز هویت مشتریان تجارت‬ ‫الکترونیکی(امت��ا)‪ ،‬ثبت نام غیرحض��وری گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی و اطالع رس��انی نرخ کاال و خدمات رونمایی‬ ‫اغاز به کار خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک به‬ ‫این منظور ایجاد شده تا یک مشتری فقط یکبار اطالعات‬ ‫و داده های خود را وارد س��امانه کرده و به جای اینکه در‬ ‫خریدهای گوناگون خ��ود‪ ،‬از درگاه های الکترونیکی‪ ،‬نام‬ ‫کاربری و رمز عبورهای گوناگون داش��ته باشد‪ ،‬بتواند با‬ ‫یکب��ار احراز هویت‪ ،‬از طریق فناوری ‪ ،SSO‬دسترس��ی‬ ‫به اطالعات خود را در اختیار س��امانه های گوناگون قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در انتهای کار و پس از احراز هویت در این س��امانه‪ ،‬یک‬ ‫ن��ام کاربری و رمز عبور در اختی��ار وی قرار داده خواهد‬ ‫ش��د که روی تمامی س��امانه های کسب و کارها‪ ،‬قابلیت‬ ‫اس��تفاده دارد ضمن اینکه مشکل احراز هویت مشتریان‬ ‫و ادعاه��ای خالف واقع برخی از انه��ا در معامالت روی‬ ‫س��ایت هایی همچون «دیوار» و «ش��یپور» نیز برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رهبری ادام��ه داد‪ :‬در حوزه صدور گواهی الکترونیکی‬ ‫امض��ا نیز اگرچه موضوع صدور گواهی امضا از گذش��ته‬ ‫در کش��ور وجود داش��ته ولی ثبت ن��ام غیرحضوری ان‬ ‫امکان پذی��ر نبوده و یک فرد با مراجعه حضوری به دفاتر‬ ‫پیش��خوان دولت یا اسناد رس��می‪ ،‬باید حدود ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫دقیقه ص��رف و پس از پر کردن فرم ه��ای کاغذی‪ ،‬این‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به کاهش فاصله بین نرخ ارز در بازار ازاد‬ ‫و س��امانه نیم��ا‪ ،‬این موضوع را دلیلی برای کاهش خس��ارت صادرکنندگان و‬ ‫افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا انصاری در گفت وگو با ایبِنا درباره جزئیات دیدار رئیسان و اعضای‬ ‫هیات رئیس��ه ‪ ۳‬اتاق بازرگانی‪ ،‬اصناف و تعاون با عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی در هفته گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬اتاق بازرگانی ایران در یک سال گذشته‬ ‫موض��ع خود را درب��اره ارز تغییر نداده و ما خواهان ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه ارزی اتاق بازرگانی ایران با اش��اره ب��ه پرداخت ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به کاالهای اساسی‪ ،‬غذا‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی گفت‪ :‬نظر اتاق ایران‬ ‫ان است که اگر قرار است به کاالیی یارانه داده شود‪ ،‬این یارانه به طور ریالی و‬ ‫مستقیم به شهروندان پرداخت شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬با وجود پرداخت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و ارمنستان گفت‪ :‬برای‬ ‫توس��عه روابط تجاری و کاهش اثار تحریم ها‪ ،‬ایجاد موسس��ه‬ ‫مالی و اعتباری مش��ترک میان دو کش��ور در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬هروی��ک یاریجانیان با‬ ‫اش��اره به دیدار اخیر خود با رئیس جمهوری ارمنستان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به رئیس جمهوری ارمنستان پیشنهاد کردیم یک موسسه مالی‬ ‫و اعتباری مش��ترک میان دو کش��ور برای دور زدن تحریم ها‪،‬‬ ‫راه اندازی و تاسیس شود که مراحل ان در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اکنون ارزش مبادالت تجاری ایران و ارمنستان‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون دالر اس��ت که در صورت رفع مشکالت می توان‬ ‫ان را توسعه داد؛ ضمن اینکه اکنون بیشتر تبادالت روی حوزه‬ ‫انرژی متمرکز اس��ت و ایران از ارمنس��تان برق وارد کرده و به‬ ‫برگزاری همایش بازرگانی شرق افریقا‬ ‫همچنان می بینیم که نرخ تورم کاالهای اساس��ی باال می رود و اثار منفی این‬ ‫موضوع را از اردیبهشت سال گذشته تاکنون دیده ایم‪.‬‬ ‫انصاری با اشاره به نزدیک تر شدن نرخ ارز در سامانه نیما و بازار ازاد در چند‬ ‫هفته گذشته خاطرنشان کرد‪ :‬رئیس کل بانک مرکزی امیدوار است نرخ ارز در‬ ‫سامانه نیما به تدریج به نرخ بازار نزدیک شود و به این ترتیب اثار منفی که از‬ ‫فاصله موجود بین نرخ سامانه نیما و بازار وجود داشت‪ ،‬کاسته شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬فاصله زیاد بین نرخ س��امانه نیما و ن��رخ ارز در بازار ازاد‬ ‫در ماه های گذش��ته به صادرات‪ ،‬جذب ارز و بازگش��ت ارز حاصل از صادرات‬ ‫به چرخه اقتصادی کش��ور اسیب زد‪ .‬انصاری در عین حال درباره روند نزولی‬ ‫نرخ ارز در بازار در هفته های گذش��ته و نزدیک شدن ان به نرخ نیمایی گفت‪:‬‬ ‫کاهش فاصله بین نرخ بازار ازاد و نیما‪ ،‬میزان خسارت صادرکنندگان را کاهش‬ ‫خواه��د داد و در نتیج��ه میزان ارز حاصل از صادراتی که به کش��ور بازخواهد‬ ‫گشت را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫همایش بازرگانی شرق افریقا با رویکرد حمل ونقل‪ ،‬بانک و بیمه و با حضور فعاالن تجاری‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و بازرگانی بخش خصوصی و دولتی در مرداد امس��ال به همت س��ازمان توس��عه تجارت ایران برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬فرهاد نوری‪ ،‬مدیرکل دفتر توسعه خدمات‬ ‫به گزارش رواب ‬ ‫بازرگانی‪ ،‬هدف از برگزاری این همایش را بررسی مسائل بانکی‪ ،‬بیمه ای و حمل ونقل‪ ،‬به ویژه کشتیرانی‬ ‫و ارائه توانمندی های مجموعه های ایرانی برای کمک به صادرکنندگان کاال به شرق افریقا عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جایگاه خاص قارۀ افریقا در روابط تجاری با جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬افزود‪ :‬نیازهای‬ ‫بازار مصرفی بالقوه و رو به گس��ترش کش��ورهای افریقایی‪ ،‬ان را به عنوان بازاری بی نظیر و متناظر با‬ ‫توانمندی های ایران قرار داده است‪ .‬مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی‪ ،‬با بیان قرابت های فرهنگی‬ ‫و دینی کش��ورهای افریقایی و جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬روابط تجاری با افریقا را کمتر از حد انتظار‬ ‫دانس��ت و خواس��تار توجه ویژه بنگاه های تولیدی‪ -‬صادراتی به بازار افریقا به ویژه ش��رق افریقا ش��د‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬همایش تجارت با ش��رق افریقا با تاکید بر حمل ونقل دریایی‪ ،‬بانک و بیمه چهارشنبه‬ ‫‪ ۲‬مرداد امسال در محل سالن همایش های خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫توسعه روابط تجاری ایران و ارمنستان‬ ‫انها گاز صادر می کند‪.‬‬ ‫یاریجانی��ان اف��زود‪ :‬درحال حاضر کاال های ایران��ی از جمله‬ ‫کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬رنگ س��اختمانی و خ��ودرو و نیز برخی‬ ‫محصوالت پایه ای به ارمنستان صادر می شود‪ ،‬اما در حوزه هایی‬ ‫مانند صادرات توربین به این کش��ور موف��ق نبوده ایم؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که بازار ارمنس��تان ظرفیت بس��یار خوبی دارد و‬ ‫سوئیس‪ ،‬کانادا و گرجستان با این کشور تعرفه ترجیحی دارند؛‬ ‫بنابراین صادرات به این کش��ور می تواند محصوالت ایرانی را با‬ ‫تعرفه های ترجیحی به بازار هایی برس��اند که ارمنستان با انها‬ ‫تعرفه ترجیحی دارد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید زیرساخت هایی مانند جاده ها را نیز روان تر و بهتر کنیم تا‬ ‫کاال های ایرانی بتواند در مدت زمانی کمتر به ارمنستان برسد؛‬ ‫سامانه‬ ‫اطالع رسانی نرخ‬ ‫کاال و خدمات که‬ ‫رونمایی شد‪،‬‬ ‫مورد تاکید‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫هم بود تا مردم‬ ‫بتوانند روزانه از‬ ‫نرخ کاالها اطالع‬ ‫داشته باشند‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در ارتباط هوایی برای مقاصد تجاری میان دو‬ ‫کش��ور ضعف داریم؛ به این معنا که تا پیش از این یک شرکت‬ ‫داخلی هواپیمایی ایران با قیمت هایی حدود ‪ ۳‬برابر اس��تاندارد‬ ‫جهانی پرواز مستقیم ان هم یک بار در هفته به ایروان داشت‬ ‫که مدتی اس��ت متوقف شده و اکنون یک شرکت هوایی دیگر‬ ‫به تازگی جایگزین ش��ده که از س��طح اس��تاندارد بسیار کمی‬ ‫برخوردار است‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان‬ ‫درباره قانون ایجاد منطقه ازاد تجاری میان ایران و اوراسیا که‬ ‫به تازگی از س��وی رئیس جمهور ابالغ ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ارمنستان‬ ‫تنها کش��وری اس��ت که با ایران مرز خاکی دارد و هیچ یک از‬ ‫کش��ور های اوراس��یا این توانایی را ندارند؛ بنابراین ارمنستان‬ ‫می تواند در راه توس��عه این روابط ب��ه خوبی نقش افرینی کند‬ ‫و به همین دلیل اس��ت که نظ��ر رئیس جمهور ایران راه اندازی‬ ‫این منطقه در جلفا و ارس اس��ت که به نظر می رسد اتصال به‬ ‫منطقه ازاد مقری در ارمنستان را پیگیری می کند‪ .‬باریجانیان‬ ‫افزود‪ :‬ماه اینده‪ ،‬نخس��تین هیات تجاری ‪ ۱۰۰‬نفری از تاجران‬ ‫و بازرگان��ان ایرانی را به ارمنس��تان اعزام خواهیم کرد و تالش‬ ‫داری��م ت��ا با برگ��زاری نمایش��گاه های تخصص��ی و حرفه ای‪،‬‬ ‫زمینه ساز همکاری های مشترک دو کشور شویم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کاهش تعرفه های گمرکی میان دو کش��ور‬ ‫نق��ش مهم��ی در افزایش مبادالت تجاری ایران با ارمنس��تان‬ ‫و منطقه اوراس��یا خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تولیدکنندگان و‬ ‫توزیع کنندگان ایرانی بتوانن��د محصوالت و مصنوعات خود را‬ ‫با حداقل تعرفه های گمرکی به ارمنستان و کشور های اوراسیا‬ ‫ص��ادر کنند؛ بازاری افزون بر ‪ ۲۰۰‬میلیون نفر را زیر پوش��ش‬ ‫قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫ن در مرز بازرگان به ‪ ۱۲۰۰‬دستگاه افزایش می یابد‬ ‫ظرفیت تردد کامیو ‬ ‫مدی��رکل رواب��ط بین الملل گمرک جمهوری اس�لامی ایران گف��ت‪ :‬ظرفیت تردد‬ ‫کامی��ون در م��رز بازرگان‪-‬گوربوالغ با توافق مدیران گمرک ای��ران و ترکیه به هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬کامیون افزایش می یابد‪ .‬حس��ین کاخچی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬در نشس��ت‬ ‫مشترک مدیران گمرک ایران و ترکیه‪ ،‬دو طرف درباره افزایش تردد کامیون ها تا ‪۵۰۰‬‬ ‫کامیون از س��وی ایران و ‪ ۷۰۰‬کامیون از سوی ترکیه و ساماندهی مسافران خروجی‬ ‫موافق��ت کردند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬توس��عه ترانزیت دام زن��ده و انتقال تبادل اطالعات‬ ‫گمرکی از دیگر توافق های انجام شده در این نشست مشترک بود‪.‬‬ ‫کاخچی با اش��اره به توافق رئیسان جمهور ایران و ترکیه برای گسترش مبادالت به‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد دالر اظهارکرد‪ :‬مرزهای مش��ترک بازرگان‪ ،‬سرو و رازی و گمرکات مقابل‬ ‫در ترکیه مهم ترین عوامل در رس��یدن به این هدف به شمار می رود که باید تمام توان‬ ‫خود را برای ارتقای مراودات اقتصادی در کنار تسریع در ترخیص کاال و مسافر به کار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫نزدیک ش��دن نرخ ارز بازار ازاد و نیما یک‬ ‫عالمت مثبت از سوی مسئوالن بانک مرکزی‬ ‫تلقی ش��ده و اکنون بحث از همکاری فعاالن‬ ‫اقتصادی و رضایتمندی انها از شرایط به میان‬ ‫امده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که با نزدیک‬ ‫ش��دن نرخ ازاد و نیمایی ب��ه یکدیگر‪ ،‬وجود‬ ‫س��امانه نیما ضرورتی ندارد‪ .‬بانک مرکزی در‬ ‫راه اندازی این س��امانه به دنبال رفع نگرانی از‬ ‫میزان ورود و خروج و ش��یوه های بازگش��ت‬ ‫ان اس��ت اما ب��رای اگاهی از ای��ن نکات هم‬ ‫می توان به برگه های صدور گمرکی نگاه کرد‬ ‫و حت��ی اگر صادرکننده ای ارز خود را در بازار‬ ‫ازاد بفروش��د‪ ،‬میزان ارز از طریق صرافی های‬ ‫رسمی ثبت می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬کنت��رل ورود و خروج ارز‬ ‫هیچ مانعی برای صادرکننده نیست اما مسئله‬ ‫چند نرخی کردن ارز در یک س��ال گذش��ته‬ ‫عامل اصلی سرگردانی و چالش های صادرات‬ ‫است‪ .‬طبقه بندی های گوناگون‪ ،‬بخشنامه های‬ ‫چندگانه چالش برانگیز اس��ت‪ .‬از زمان اعالم‬ ‫ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ب��رای دالر‪ ،‬حرف بانک‬ ‫مرک��زی و رفت��ار ان با صادرکنن��دگان و ارز‬ ‫صادرات��ی باره��ا تغییر ک��رده اس��ت‪ .‬دایره‬ ‫معافیت ه��ا و ممنوعیت ها از س��وی دولت ها‬ ‫باره��ا ب��زرگ و کوچک ش��ده و هی��چ رویه‬ ‫یکنواختی وجود نداش��ته که فعال اقتصادی‬ ‫از طری��ق ان برنامه ریزی کن��د‪ .‬در این میان‬ ‫توصی��ه فعاالن اقتصادی به دول��ت درباره به‬ ‫رسمیت شناختن نرخ ازاد ارز نیز هرگز مورد‬ ‫پذیرش قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫مکانیسم عرضه و تقاضا نزد دولت درباره ارز‬ ‫معنایی ندارد درحالی که هر نوع بازاری که در‬ ‫اینده از سوی دولت برای انواع ارز ایجاد شود‪،‬‬ ‫از یک اصل مهم اثر می پذیرد و ان هم عرضه‬ ‫و تقاضاس��ت‪ .‬همچنین ایجاد بازار متش��کل‬ ‫ارزی ی��ا عرضه ارز در بورس به ایجاد مقررات‬ ‫جدید و دیوان س��االری دامن زده و شرایط را‬ ‫پیچیده می کند و پیچیدگی بیشتر به نوسان‬ ‫نرخ ارز دامن می زند و این برای اقتصاد بیمار‬ ‫ایران که از تحریم ها رنج می برد‪ ،‬مانند س��م‬ ‫عمل می کند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۹‬درصدی خرید‬ ‫گندم از کشاورزان‬ ‫معاون ام��ور برنامه ری��زی و اقتصادی وزیر‬ ‫جهادکش��اورزی اعالم کرد ب��ا وجود افزایش‬ ‫تولید گندم در س��ال جاری‪ ،‬میزان خرید این‬ ‫کاال از س��وی دولت‪ ۹ ،‬درصد در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالمهدی بخشنده در‬ ‫جمع خبرنگاران اظهار ک��رد‪ :‬ما تاکنون ‪۵.۵‬‬ ‫میلیون تن گندم در راس��تای خرید تضمینی‬ ‫از کشاورزان خریداری کرده ایم‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که سال گذش��ته تا پایان سال زراعی‬ ‫‪ ۹.۵‬میلیون تن گندم خریداری شده بود که‬ ‫پیش بینی می کردیم با توجه به افزایش تولید‬ ‫در امس��ال و رس��یدن ان به ‪ ۱۲‬میلیون تن‪،‬‬ ‫میزان خرید این گندم بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا فروش‬ ‫گندم از سوی کش��اورزان در بازار ازاد‪ ،‬دلیل‬ ‫این کاهش سریع بوده‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توان درباره‬ ‫این موضوع با قاطعیت صحبت کرد‪ ،‬اما برای‬ ‫ما مش��خص اس��ت که تعدادی از کشاورزان‬ ‫تصمی��م گرفتند فعال گندم خود را انبار کرده‬ ‫و ان را به دولت نفروشند‪.‬‬ ‫معاون ام��ور برنامه ری��زی و اقتصادی وزیر‬ ‫جهادکش��اورزی تصری��ح ک��رد‪ :‬گن��دم جزو‬ ‫کاالهایی اس��ت که در صورت قرارگرفتن در‬ ‫یک انبار م��درن و اس��تاندارد می توان ان را‬ ‫حدود یک ماه نگه داش��ت و هرچند پیشنهاد‬ ‫ما به کشاورزان این بوده که چنین تصمیمی‬ ‫نگیرن��د‪ ،‬اما به احتم��ال زیاد یک��ی از دالیل‬ ‫کاه��ش فروش گندم به دولت همین موضوع‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بخش��نده درباره میزان اعتبارات تخصیص‬ ‫داده شده به خرید تضمینی گندم نیز توضیح‬ ‫داد‪ :‬براساس براوردها تاکنون ‪ ۹۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان گندم تضمینی از کشاورزان خریداری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از ای��ن می��زان ‪ ۷۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تسویه شده و ‪ ۱۹۰۰‬میلیارد تومان به‬ ‫کشاورزان بدهکار هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش بازگشت ارز صادراتی با کاهش فاصله نرخ ازاد و نیما‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاش��یه رونمایی از‬ ‫‪ ۳‬سامانه الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ ابراز امیدواری‬ ‫ک��رد تا پایان امس��ال همه امور مربوط ب��ه گمرک‪ ،‬زیر‬ ‫پوشش گمرک الکترونیک قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬فرهاد دژپس��ند‬ ‫گفت‪ :‬ملزومات الکترونیکی ش��دن اقتصاد در حوزه های‬ ‫گوناگ��ون از جمله مالی��ات الکترونیک ت��ا پایان دولت‬ ‫دوازدهم ایجاد خواهد شد‪ .‬همچنین زیرساخت های الزم‬ ‫برای اقتصاد هوش��مند تا پایان دولت ایجاد می شود‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اقدام های انجام ش��ده در حوزه الکترونیکی‬ ‫کردن بخش های گوناگون اقتص��اد گفت‪ :‬وزارت اقتصاد‬ ‫در سازمان فناوری اطالعات رتبه نخست را در این زمینه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد با اش��اره ب��ه امض��ای تفاهمنامه تبادل‬ ‫داده و اطالع��ات ب��ا وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫افزود‪ :‬این تفاهمنامه برای تامین اطالعات ش��بکه جامع‬ ‫مالیاتی امضا شد تا براساس ان پایه های جدید مالیاتی را‬ ‫شناسایی و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫دژپس��ند تاکید ک��رد‪ :‬تفاهمنامه تب��ادل اطالعات با‬ ‫نهادهای دیگر از جمله قوه قضاییه‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباط��ات‪ ،‬وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی خواهیم داش��ت که به م��ا کمک می کند‬ ‫در شناس��ایی و راس��تی ازمایی اطالعات مربوط به نظام‬ ‫مالیات��ی موفق تر باش��یم‪ .‬همچنین تب��ادل اطالعات به‬ ‫بهبود فضای کسب و کار نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همزمان با سومین روز برگزاری نمایشگاه «فرصت های‬ ‫س��اخت داخل و رونق تولید» از ‪ ۳‬سامانه ملی در حوزه‬ ‫بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در غرفه تجارت‬ ‫الکترونیک رونمایی ش��د‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با حضور در غرفه مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک‪ ،‬در‬ ‫جریان رونمایی از‪ ۳‬س��امانه اطالع رس��انی ن��رخ کاال و‬ ‫خدمات( ‪ ،)۱۲۴‬امتا( احراز مشتریان تجارت الکترونیک)‬ ‫و ثبت ن��ام غیرحضوری گواهی امض��ای الکترونیکی که‬ ‫امروز رونمایی شده بودند‪ ،‬قرار گرفت و گفت‪ :‬این سامانه‬ ‫می تواند در راس��تای کنترل قیمت ه��ا نقش موثری ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��امانه احراز مش��تریان تج��ارت الکترونیک(امتا)‪ ،‬با‬ ‫هدف احراز هویت مشتریان کسب و کار های الکترونیک‬ ‫نخس��تین س��امانه معرفی ش��ده در حاش��یه نمایشگاه‬ ‫بود‪ .‬س��امانه بعدی‪ ،‬س��امانه ثبت نام غیرحضوری گواهی‬ ‫امض��ای الکترونیکی بود که با هدف تس��ریع در ثبت نام‪،‬‬ ‫مراحل تشکیل پرونده و پرداخت هزینه ها رونمایی شد‪.‬‬ ‫همچنین سامانه اطالع رسانی ثبت کاال و خدمات موسوم‬ ‫به سامانه ‪ ،۱۲۴‬سومین سامانه رونمایی شده در حاشیه‬ ‫سومین روز برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید در محل دائمی نمایشگاه های تهران بود‪.‬‬ ‫رونمایی از ‪ ۳‬س��امانه اختصاصی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در حوزه بازرگانی با حضور فرهاد دژپسند وزیر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬م��درس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در امور بازرگانی‪ ،‬رئیسان سازمان توسعه تجارت و‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نوسان نرخ ارز‬ ‫برای اقتصاد‬ ‫بیمار ایران‬ ‫سم است‬ ‫رصد انالین قیمت ها از سوی مردم‬ ‫گواه��ی امضا را دریافت کند ام��ا اکنون با راه اندازی این‬ ‫س��امانه‪ ،‬حضور فیزیکی به حداقل رسیده و کاربر از هر‬ ‫نقطه ای در کشور دسترس��ی به سامانه داشته و در یک‬ ‫تا دو دقیقه‪ ،‬اطالعات خود را ثبت و درخواس��ت گواهی‬ ‫امضا خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی‪ ،‬پس‬ ‫از انج��ام ای��ن مراحل‪ ،‬یک کد رهگی��ری در اختیار فرد‬ ‫متقاضی قرار خواهد گرفت که با در دست داشتن این کد‬ ‫و مراجعه به دفاتر پیش��خوان دولت یا اسناد رسمی‪ ،‬در‬ ‫مدت ‪۵‬دقیقه گواهی امضای خود را دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در س��امانه رصد نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی‬ ‫اساس��ی نیز با همکاری اصناف و س��ازمان حمایت‪ ،‬نرخ‬ ‫مورد تایید س��ازمان حمایت ی��ا همان نرخ مصوب و نیز‬ ‫نرخ بازار که از س��وی اصناف تهیه می شود‪ ،‬روی سامانه‬ ‫ق��رار خواهد گرفت و نرخ ها به ط��ور کامل رصد خواهند‬ ‫شد‪ .‬عالوه بر این حداقل‪ ،‬حداکثر و نرخ ُعرف بازار در این‬ ‫سامانه برای کاالهای اساسی ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در فصل تابستان‬ ‫به رادیاتور خودرو خود‬ ‫توجه کنید‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک‪:‬‬ ‫با کد رهگیری نرخ مسکن به خوبی کنترل می شود‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تخفیف های میلیونی‬ ‫اسیاتک در «الکامپ»‬ ‫ش��رکت اس��یاتک در بیس��ت و پنجمین‬ ‫نمایش��گاه الکترونیک‪ ،‬کامپیوت��ر و تجارت‬ ‫الکترونی��ک ( الکامپ) حضوری قدرتمندانه‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمدعل��ی‬ ‫یوس��فی زاده مدیرعامل اسیاتک در سومین‬ ‫روز نمایش��گاه ضم��ن اب��راز خرس��ندی از‬ ‫اس��تقبال کم نظیر از غرفه اس��یاتک گفت‪:‬‬ ‫اس��یاتک با هدف ارائه انواع س��رویس های‬ ‫ارتباطی باکیفیت‪ ،‬در این نمایش��گاه حضور‬ ‫پی��دا کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اس��یاتک در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی الکام��پ ‪ ،۱۳۹۸‬انواع‬ ‫بس��ته های جذاب و هیجان انگی��ز اینترنت‬ ‫پرس��رعت ‪ +ADSL۲‬به همراه بسته ای از‬ ‫س��ایر محصوالت را با تخفیف های میلیونی‬ ‫هیجان انگی��ز ارائ��ه می دهد‪ .‬یوس��فی زاده‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��رکت اس��یاتک ب��ا دارا بودن‬ ‫کامل ترین س��بد محص��والت اینترنت ثابت‬ ‫کش��ور‪ ،‬در راستای پاس��خگویی مناسب به‬ ‫نیاز انواع مش��ترکان‪ ،‬در نمایش��گاه الکامپ‬ ‫اماده مذاکره و واگذاری س��ایر سرویس های‬ ‫خانگی و س��ازمانی خود همچون تلفن ثابت‬ ‫اس��یاتل‪ ،OWA، Public WiFi ،‬شبکه‬ ‫اختصاصی س��ازمانی ( ‪ ،)VPN‬دیتاسنتر‪،‬‬ ‫پهنای باند اختصاص��ی‪ ،‬تلفن ‪،Toll-free‬‬ ‫خدمات مش��اوره فنی‪-‬مهندسی ( ‪ )ICT‬و‬ ‫خانه هوشمند (‪ )IOT‬نیز است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از انجایی که یکی از دغدغه های اصلی‬ ‫ما در اس��یاتک ع�لاوه بر ارائ��ه راهکارهای‬ ‫ارتباطی با یفیت در سراس��ر کش��ور‪ ،‬تامین‬ ‫و ارائه محتوای مناس��ب برای مش��ترکان و‬ ‫اس��تفاده بهینه از وقت گرانبهای انهاس��ت‪،‬‬ ‫اسیاتک به عنوان یکی از برترین شرکت های‬ ‫ارتباطات ثابت کش��ور‪ ،‬در راس��تای تکریم‬ ‫مش��ترکان و ارتق��ای کیفی��ت زندگی انها‪،‬‬ ‫س��ایت «تماش��اخونه» را به عنوان یکی از‬ ‫تاثیرگزارترین س��ایت های وی اُدی کش��ور‬ ‫راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫یوسفی زاده ادامه داد‪ :‬مشترکان اسیاتکی‬ ‫و عالقه من��دان غیراس��یاتکی می توانند در‬ ‫مدت زم��ان برگ��زاری نمایش��گاه الکامپ‪،‬‬ ‫از تخفیف ه��ای وی��ژه عضوی��ت در س��ایت‬ ‫«تماش��اخونه» بهره من��د ش��وند‪ .‬ب��ه گفته‬ ‫او‪ ،‬امیدواری��م تصمیم گیری ه��ای وزارت‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات درباره نرخ‬ ‫محصوالت به گونه ای باش��د که شرکت های‬ ‫فعال در زمینه اینترنت ثابت بتوانند با تداوم‬ ‫ارائه اینترنت باکیفی��ت‪ ،‬به بقای خود ادامه‬ ‫داده و همچنان در راس��تای ارتقای س��طح‬ ‫کیفیت زندگی مردم گام بردارند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی الکام��پ ‪ ۱۳۹۸‬تا‬ ‫یکش��نبه ‪۳۰‬تیر ادامه داشته و عالقه مندان‬ ‫می توانند نس��بت ب��ه حضور و اس��تفاده از‬ ‫مزایای ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خسروی‬ ‫به محض اینکه‬ ‫با پژو زرد رنگم‬ ‫وارد سعادت اباد‬ ‫می شدم‬ ‫امالکی ها‬ ‫می بستند‬ ‫چون بنده تا‬ ‫این ساعت‬ ‫خریداری نشدم‬ ‫رئیس کنونی اتحادیه مشاوران امالک می گوید شغل‬ ‫امالکی س��خت تر از خدمت در ارتش اس��ت و در عین‬ ‫حال گفت که تصور نمی کرد روزی به ریاس��ت اتحادیه‬ ‫امالک برس��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬مصطفی قلی خسروی‬ ‫رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک که پس از ‪ ۱۴‬س��ال‬ ‫فعالیت ب��ه عنوان رئیس اتحادیه امالک در مهر س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬از انتخابات اتحادیه امالک کنار کش��یده بود‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 2‬س��ال پیش دوب��اره به اتحادیه ام�لاک امد و رئیس‬ ‫اتحادیه ش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۵۲‬با س��مت مشاور و دالل‬ ‫ملک به کمک باجناق خود وارد صنف بنگاه های مسکن‬ ‫به طور جدی ش��د و از سال ‪ ۱۳۶۳‬با تاسیس یک بنگاه‬ ‫در خیابان یوس��ف اباد تاکنون در این محدوده مشغول‬ ‫کار بوده اس��ت‪ .‬خس��روی همچنین از س��ال ‪ ۷۰‬وارد‬ ‫اتحادیه مش��اوران امالک شد و از سال ‪ ۷۸‬تا ‪ ۹۲‬یعنی‬ ‫‪ ۱۴‬سال رئیس اتحادیه امالک بود‪ .‬به اعتقاد او‪ ،‬اگر کد‬ ‫رهگیری به طور کامل اجرا ش��ود نرخ مس��کن به خوبی‬ ‫کنترل می شود؛ چراکه کد رهگیری با لینک شدن تمام‬ ‫سامانه های مرتبط شفاف سازی را ارائه خواهد کرد‪ .‬متن‬ ‫کامل مصاحب��ه مصطفی قلی خس��روی رئیس اتحادیه‬ ‫مشاوران امالک را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ € چرا رس�انه ها گاهی به ش�ما لقب پدر امالک‬ ‫ایران را می دهند؟‬ ‫م��ن قابل نامیده ش��دن به عنوان پ��در امالک ایران‬ ‫نیس��تم و این لقب را برخی از رسانه ها به بنده داده اند‪.‬‬ ‫وقت��ی به مردم بگویی��د نباید گوش کنید و بش��نوید‪،‬‬ ‫گوش های خود را می گیرند و اگر بگویید نبینید چش��م‬ ‫خود را می گیرند و نمی بینند و اگر بگویید نباید بو کنید‬ ‫به طورقط��ع بینی خود را می گیرن��د‪ .‬پس مردم متوجه‬ ‫می ش��وند و مردم فهیمی داری��م‪ .‬وقتی اتحادیه امالک‬ ‫را در س��ال ‪ ۷۶‬تحوی��ل گرفتم با ی��ک میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان پول تحوی��ل گرفتم ک��ه در ان دوره ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان به جمع امور صنفی بدهکار بودند‪ .‬وقتی‬ ‫ب��ه اتحادیه امالک امدم دیدی که به مش��اوران امالک‬ ‫داشتم این بود که مشاور امالک را ارتق ا بدهم‪ ،‬یعنی هم‬ ‫ارتقای معلوماتی و هم این صنف را مطرح کنم‪.‬‬ ‫€ € به نظر ش�ما اعتماد مردم به مشاوران امالک‬ ‫کاهش پیدا نکرده است؟‬ ‫رئی��س قبلی اتحادیه امالک در دهه ‪ ۷۰‬مرد مومن و‬ ‫خوبی بود اما همواره می گفت که با یک عده کالهبردار‬ ‫روبه رو هس��تم و من که در هم��ان روزها بازرس صنف‬ ‫اتحادی��ه امالک بودم از این حرف ها ناراحت می ش��دم‬ ‫ک��ه رئیس صنف امالک نباید اینگونه اظهارنظر کند اما‬ ‫نمی توانستیم باصراحت به شخصی که رئیس اتحادیه و‬ ‫بزرگ صنف بود بگوییم که اینگونه با مشاوران امالک و‬ ‫بنگاه ها برخورد نکند‪ .‬چراکه زمانی که در سال ‪ ۷۶‬رای‬ ‫اوردم حاج محمدرضا ش��ریفی رئی��س اتحادیه امالک‬ ‫و مع��اون او در ان دوره رد صالحی��ت ش��ده بود و من‬ ‫با حاج س��عید امان��ی معتمد رهبری در ب��ازار و رئیس‬ ‫انجمن اسالمی بازار دیدار کرده و اعالم کردم که رئیس‬ ‫اتحادیه امالک معتمد ما اس��ت‪ .‬از همان جا تماس��ی با‬ ‫شریعتمداری وزیر وقت بازرگانی برقرار شد و انتخابات‬ ‫یک س��ال عقب افتاد؛ چراکه من احترام به پیشکسوت‬ ‫و بزرگ تر را جزو واجبات و اصول دین اسالم می دانم‪.‬‬ ‫€ €چگونه به کار امالک روی اوردید؟‬ ‫با باجناقم که در س��ال ‪ ۱۳۴۰‬ت��ا ‪ ۱۳۴۲‬در خیابان‬ ‫خورشید دفتر مشاور امالک داشت‪ ،‬همکاری می کردم‪.‬‬ ‫بعدازظهرها به ان محل می رفتم و به او کمک می کردم‪،‬‬ ‫چ��ون ارتش نمی گذاش��ت به طور کامل ب��ه کار امالک‬ ‫مش��غول ش��وم‪ .‬به ه��ر حال اس��تادم ش��خصی به نام‬ ‫فرزانه بود که ‪ ۱۵‬س��ال پیش به رحمت خدا رفت‪ .‬بعد‬ ‫از اینکه از ارتش بازنشس��ت ش��دم ملکی داش��تم و ان‬ ‫را فروخت��م و یک مغازه در خیابان یوس��ف اباد خریدم‪.‬‬ ‫چون نظامی بودم و ن��اف نظامی ها را با پول و بیزینس‬ ‫نبریده اند‪ .‬نظامی شخصیت دیگری دارد و غرور نظامی و‬ ‫وطن دوستی در سلول های انهاست؛ چون از روز نخست‬ ‫دستوراتی که داده شده روی سلول های انها حک شده‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب مادر تمام نظام ها ارتش است‪ .‬حتی‬ ‫در ان دوران گفته می شد که افسر پیاده عروس میدان‬ ‫نبرد است و مقام باالیی نسبت به افسر زرهی و توپخانه‬ ‫داش��ت‪ .‬به هر حال در مغازه خریداری شده به فعالیت‬ ‫بیش��تری پرداختم‪ .‬به یاد ندارم به کسی گفته باشم که‬ ‫چقدر بابت کمیسیون به من بدهد‪ .‬ان موقع یک درصد‬ ‫(حق کمیس��یون) بود و بعد از انقالب مقداری تغییرات‬ ‫در حق کمیس��یون ها داده ش��د‪ .‬این هم اشتباه بود که‬ ‫بن��گاه دار را وادار می کنن��د که یک مق��دار کوتاه بیاید‬ ‫درحالی که در همه جای جهان حق کمیسیون ‪۶‬درصد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صن��ف س��ازندگان و‬ ‫فروش��ندگان گلگیر و رادیات��ور تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در فصل تابس��تان به دلیل توجه نکردن‬ ‫به رفع رس��وب گرفتگی رادیاتورها یا فش��ار‬ ‫بی��ش از ان��دازه اب داغ‪ ،‬احتم��ال خرابی و‬ ‫سوراخ ش��دن انها بیشتر می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫توصیه می کنیم تا م��ردم درصورتی که امپر‬ ‫خودروی ش��ان به یکباره تغییر می کند و باال‬ ‫می رود‪ ،‬در اس��رع وقت به رادیاتور سازی های‬ ‫دارای پروان��ه کس��ب و مج��از مراجعه کنند‬ ‫تا ناچ��ار به صرف هزینه های گزاف نش��وند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ایت خب��ری ات��اق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬فرهاد کش��انی افزود‪ :‬توج��ه به این‬ ‫نکت��ه ضروری اس��ت که مراجع��ه نکردن به‬ ‫زیرمجموعه های اتحادیه گلگیر و رادیاتور که‬ ‫شامل صافکاری‪-‬اگزوز سازی و رادیاتورسازی‬ ‫اس��ت‪ ،‬باع��ث ایج��اد مش��کالت عدیده ای‬ ‫خواهد ش��د و اتحادیه نمی تواند شکایت ها و‬ ‫زیان های حاصل از این بی توجهی را پیگیری‬ ‫کند‪ .‬کش��انی در ادامه با اعالم ش��ماره تلفن‬ ‫روابط عمومی اتحادی��ه گفت‪ :‬روابط عمومی‬ ‫اتحادیه با ش��ماره تماس ‪۰۲۱-۳۳۰۱۰۳۷۷‬‬ ‫در ساعت های کاری پاسخگوی پرسش مردم‬ ‫تهران است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دکتر توکلی در مرکز پژوهش ها ما را خواس��تند و طرح کاداس��تر‬ ‫را معرف��ی کردن��د‪ .‬در همان طرح کاداس��تر بود که متوجه ش��دیم‬ ‫ک��د رهگی��ری ب��ه درد امالکی ها می خ��ورد و در م��دت ‪ ۶‬ماه درس‬ ‫کد رهگیری را به امالکی های ‪ ۴۰۰‬ش��هر و ‪ ۳۰‬اس��تان دادیم و کد‬ ‫رهگیری جاافتاد‬ ‫است‪ .‬البته این ‪۶‬درصد را هم از فروشنده می گیرند‪.‬‬ ‫€ €اینکه عنوان ش�ده که شما پیش از انقالب در‬ ‫ارتش عضویت داشتید‪ ،‬درست است؟‬ ‫معتقدم نمی توان پیش��ینه خ��ود را پنهان کرد؛ بله‪،‬‬ ‫استخدام ارتش شدم‪ .‬به هر حال ریشه مذهبی در وجود‬ ‫ما رخنه کرده اس��ت‪ .‬در امادگاه ک��ه در کاخ نیاوران و‬ ‫س��عداباد بود بعضی ها مفاتی��ح و نهج البالغه و قران در‬ ‫باالی س��ر خود و کمدهای شان داشتند و بسیاری نماز‬ ‫می خواندند‪ .‬حتی من و دوس��تان به حس��ینیه نیاوران‬ ‫می رفتیم و نماز می خواندیم‪.‬‬ ‫€ €ش�اید س�وال عجیبی باش�د ولی خدمت در‬ ‫ارتش سخت تر بود یا کار مشاور امالک؟‬ ‫مش��اور امالک در جهان کار بسیار سختی است‪ .‬من‬ ‫از همان روز نخس��ت که به تنهایی اقدام به خرید مغازه‬ ‫کردم اعتقاد داش��تم خداوند مشتریان را فرستاده تا به‬ ‫من روزی برس��انند پس من باید به ای��ن مردم احترام‬ ‫بگذارم و این اعتقاد بنده اس��ت‪ .‬من همواره با صداقت‬ ‫برخورد می کردم‪ ،‬به عنوان نمونه برای عروس و دامادی‬ ‫خانه خریده بودم و بعد از سال ها که صاحب فرزند شده‬ ‫بودن��د بازهم پیش م��ن امده بودند تا ب��رای انها خانه‬ ‫بخ��رم‪ .‬چرا در می��ان همه چلوکبابی ه��ای تهران یکی‬ ‫به عنوان چلوکباب رفتاری‪ ،‬یک��ی به عنوان چلوکبابی‬ ‫نایب و یکی به عنوان چلوکبابی شیخ االسالمی معروف‬ ‫و ماندگار می ش��ود؟ پس اگر با مردم درست رفتار شود‬ ‫تبلیغات نیاز نیس��ت؛ مردم کار خوب و بد را می فهمند‪.‬‬ ‫معتقدم قبل از اینکه زبان سخن بگوید چشم و گونه ها‬ ‫هستند که صحبت می کنند‪.‬‬ ‫€ € از زمانی که مغازه خریدید تا زمانی که رئیس‬ ‫اتحادیه شدید چند سال طول کشید؟‬ ‫س��ال ‪ ۶۸‬ج��واز کس��ب دریافت کردم‪ .‬همان س��ال‬ ‫جناب اکبری معاون اتحادیه امالک همس��ایه ما بود که‬ ‫از روبه روی بنگاه امالک من در یوس��ف اباد می گذشت‪.‬‬ ‫به هر حال مش��تریان به گوش او رسانده بودند و او هم‬ ‫به من گفت که باید بازرس اتحادیه امالک ش��وم‪ .‬از او‬ ‫پرس��یدم که بازرس اتحادیه بای��د چه کند؟ گفت‪ :‬باید‬ ‫مغاز ه کس��انی که خالف می کنند را پلمب کنی‪ .‬معاون‬ ‫اول اتحادی��ه ام�لاک با این عمل بن��ده مخالف بود که‬ ‫امالکی شوم‪.‬‬ ‫ما هم نظامی هس��تیم که وقت��ی به ما بگویند نه این‬ ‫کار را نکنی��د بدت��ر دنبال ان می روی��م‪ .‬حتی در زمان‬ ‫ریاس��ت جمهوری مرحوم ایت اهلل هاش��می رفسنجانی‬ ‫به من گفته ش��د که به دلیل پیش��ینه ای که داش��تید‬ ‫صالحیت ش��ما تایید نمی شود‪ .‬به هر حال بعد از مدتی‬ ‫بازرس اتحادیه امالک شدم‪.‬‬ ‫€ € یعن�ی ب�رای ورود ب�ه اتحادیه املاک ابتدا‬ ‫بازرس اتحادیه شدید؟‬ ‫بله‪ ،‬وقتی بازرس اتحادیه ش��دم یک ماشین زرد پژو‬ ‫داش��تم‪ ،‬همان دوران س��عادت اباد و شهرک غرب تازه‬ ‫درحال شکل گرفتن بودند‪ .‬البته شهرک غرب در دوران‬ ‫شاه س��اخته شده بود‪ ۳ .‬پروژه ش��هرک غرب‪ ،‬واوان و‬ ‫اکباتان از پروژه های قبل از انقالب هستند که هر کدام به‬ ‫نوعی برای متقاضیان خاصی ساخته شده بود‪ .‬به محض‬ ‫اینکه با پژو زرد رنگم وارد سعادت اباد می شدم امالکی ها‬ ‫می بستند چون بنده تا این ساعت خریداری نشدم‪ .‬چرا‬ ‫شاید گلدان و هدیه گل و تابلو برای من اورده باشند ما‬ ‫هم همان هدیه ها را در اتحادیه نگه داش��ته ایم و انها را‬ ‫در دیدارهای مان به مسئوالن هدیه می دهیم(با خنده)‪.‬‬ ‫هدیه هایی مانند کتاب های نفیس را هم در اتحادیه نگه‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬ارام ارام در بازرس��ی اتحادی��ه ام�لاک به‬ ‫کمیسیون حل اختالف وارد شدم و نمایندگی مالیاتی و‬ ‫بیمه را هم به من دادند‪ .‬بارها وقتی که بازرس اتحادیه‬ ‫ام�لاک بودم برخی مش��اوران امالک قصد داش��تند با‬ ‫پرداخت رش��وه ب��ه نفع انها رای ص��ادر کنم که هرگز‬ ‫چنین نکردم‪ .‬بعد از مدتی همان افراد برای من بهترین‬ ‫تبلیغ ها را برای رسیدن به ریاست اتحادیه امالک کردند‪.‬‬ ‫زمانی که بازرس اتحادیه بودم ش��هرری‪ ،‬اسالمش��هر و‬ ‫شمیران را رس��یدگی می کردم‪ .‬نماینده های مالیاتی به‬ ‫خوب��ی من را می ش��ناختند‪ .‬تالش می ک��ردم در زمان‬ ‫نوش��تن مالیات برای جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین‬ ‫نقط��ه میزان را رعایت کنم و چ��ون من را مالیاتی ها و‬ ‫دارایی ها به خوبی می ش��ناختند می دانس��تند که نظر‬ ‫بدون پش��توانه فکری برای نوش��تن مالیات نمی دهم و‬ ‫به طور قطع با مطالعه و کارشناسی بوده است‪.‬‬ ‫€ €چند سال رئیس اتحادیه امالک بودید؟‬ ‫‪ ۱6‬س��ال است که رئیس اتحادیه امالک هستم‪ .‬حال‬ ‫هم اگر عمری باقی باش��د رئیس اتحادیه امالک هستم‬ ‫و بعد از پایان دوره خود یعنی با ‪ ۱۸‬سال سابقه از این‬ ‫حرفه خداحافظی خواهم کرد‪.‬‬ ‫€ €چ�را اتحادیه مش�اوران املاک اقدامی برای‬ ‫ش مسکن نمی کند؟‬ ‫پیش فرو ‬ ‫زمانی که احمدی نژاد ش��هردار ته��ران بود در همان‬ ‫دوران برخی انبوه س��ازان و س��ازنده ها و شرکت ها یک‬ ‫ملک را به چند نفر می فروختند‪ .‬مشاوران امالک جرات‬ ‫این کار را ندارند چون کار امالکی ها اعتباری و اعتمادی‬ ‫است‪ .‬اما شرکت های به ثبت رسیده پس از فروش ها هر‬ ‫کاری دوست داشتند می کردند‪ .‬در ان سال ها پیگیری‬ ‫کردیم دیدیم در گذر نوروزخان قولنامه هایی اس��ت که‬ ‫روی طناب اویزان است و به فروش می رسد‪ ،‬هر مشاور‬ ‫امالکی هم یک چاپخانه برای خود داش��ت‪ .‬ما در همان‬ ‫دوران از افراد حقوقی استفاده کرده و ماه ها کار کردیم‬ ‫و یک برگه ا‪ ۳‬درس��ت کردیم و انها را دارای ش��ماره‬ ‫مجبور کردیم که ارزان تر هم بدهیم تا مشاوران امالک‬ ‫اینها را خریداری کنند‪.‬‬ ‫€ €کد رهگیری چه زمانی راه اندازی ش�د؟ اینکه‬ ‫گفته می ش�ود ای�ن کد رهگیری ه�م حفره هایی‬ ‫دارد و می توان کالهبرداری کرد‪ ،‬صحت دارد؟‬ ‫دکت��ر توکل��ی در مرکز پژوهش ها ما را خواس��تند و‬ ‫طرح کاداستر را معرفی کردند‪ .‬در همان طرح کاداستر‬ ‫بود که متوجه ش��دیم کد رهگیری ب��ه درد امالکی ها‬ ‫می خ��ورد و در م��دت ‪ ۶‬ماه درس ک��د رهگیری را به‬ ‫امالکی های ‪ ۴۰۰‬شهر و ‪ ۳۰‬استان دادیم و کد رهگیری‬ ‫جاافتاد‪ .‬اما افرادی که باید همکاری می کردند با ما رفتار‬ ‫خوبی نداشتند‪ .‬برای نمونه ثبت اسناد امالک ما را قبول‬ ‫نداشت‪ .‬باید ثبت اسناد و شهرداری‪ ،‬دارایی و بیمه به ما‬ ‫می پیوستند تا بتوانیم برای مردم شفاف سازی کنیم اما‬ ‫متاسفانه انها همکاری نکردند و این موضوع یک مقدار‬ ‫به بن بس��ت خورد و ما مجبور شدیم برای کد رهگیری‬ ‫از کد پس��تی اس��تفاده کنیم‪ .‬به هر حال دستور دولت‬ ‫وقت این بود‪ .‬وزارت اقتصاد زیرنظر قوه مجریه اس��ت و‬ ‫ثبت اس��ناد هم زیر نظر قوه مجریه بود و بعدها زیرنظر‬ ‫قوه قضاییه رفت‪.‬‬ ‫ب��ه ما اع�لام کردن��د که ک��د رهگی��ری در صورت‬ ‫مفاصاحساب مالیاتی صادر شود و سرانجام جاافتاد‪ .‬یک‬ ‫نفر در س��ال ‪ ۹۴‬ک��ه رئیس اتحادیه نب��ودم نامه ای به‬ ‫دیوان عدالت اداری می نویس��د ک��ه نباید کد رهگیری‬ ‫به این شکل صادر ش��ود و ایشان قسمت دارایی را لغو‬ ‫کردند اما یک عده ای باورش��ان ش��د ک��ه کد رهگیری‬ ‫به طور کلی لغو ش��ده اس��ت‪ .‬پس اگر م��ا می خواهیم‬ ‫به ش��فافیت برس��یم و به نرخ واقعی ملک برای خرید‬ ‫و فروش مسکن برس��یم و امنیت اجتماعی و اقتصادی‬ ‫داشته باشیم باید تمام نهادها مانند شهرداری‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫ثبت اس��ناد و‪ ...‬ب��ا یکدیگر برای صدور ک��د رهگیری‬ ‫ارتب��اط برقرار کنند‪ .‬کد رهگیری هنوز به صورت ناقص‬ ‫در حال صادر ش��دن است‪ .‬اگر می خواهیم به پیشرفت‬ ‫برسیم باید ابتدا به شفافیت دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫€ €یعن�ی معتقدید اگر کد رهگیری به طور کامل‬ ‫اجرا ش�ود نرخ مسکن به خوبی کنترل و مشخص‬ ‫می ش�ود ک�ه یک نف�ر چه تع�داد مس�کن و چه‬ ‫وضعیت مکانی و شغلی دارد؟‬ ‫همین ط��ور اس��ت‪.‬برای نمون��ه همی��ن االن اگر کد‬ ‫رهگیری به طور کامل اجرا شود متقاضی خرید مسکن‬ ‫در تهرانپارس با یک جست وجوی اینترنتی اخرین نرخ‬ ‫خرید و فروش مسکن در ان منطقه را رصد خواهد کرد‪.‬‬ ‫پس کد رهگیری با لینک شدن تمام نهاد های مرتبط و‬ ‫ذی ربط شفاف سازی را ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫در سفری که به یکی از کشورها داشتم در ان کشور‬ ‫به دنبال یکی از دوس��تانم که س��ال ها بود ندیده بودم‬ ‫گش��تم و به راحتی با یک جست وجوی اینترنتی عالوه‬ ‫بر اینکه محل زندگی و شغل او را یافتیم تمام جزئیات‬ ‫ریز زندگی او حتی میزان سپرده بانکی او را نیز به دست‬ ‫اوردم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫با حضور وزیر اقتصاد‬ ‫دالر در چه شرایطی به زیر ‪ 10000‬تومان می رسد؟‬ ‫از ‪ ۳‬طرح ملی رونمایی شد‬ ‫‹ ‹نظارت ها بیشتر شود‬ ‫منص��ور م��رادی‪ ،‬عض��و کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بیش از یک سال است که از اقدام جنجالی و غافلگیر کننده‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری در اعالم‬ ‫ن��رخ دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی می گ��ذرد‪ ،‬روزی ک��ه وی در‬ ‫ن ‪۹۷‬‬ ‫تلویزیون حضور یافت و اعالم کرد که از ‪ ۲۱‬فروردی ‬ ‫نرخ رسمی و قطعی دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان است و قیمت های‬ ‫باالتر از ان مش��مول قاچاق خواهد ش��د‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫ب��ازار ارز ک��ه در پی خروج امریکا از برجام دچار نوس��ان‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬قرار ش��د با نرخ دس��توری سروس��امان بگیرد‬ ‫اما این بازار اش��فته تر از قبل دچار ش��وک ش��دیدی شد‬ ‫و ب��ازار ازاد خریدوفروش ارز بس��ته ش��د و صرافی ها هم‬ ‫اجازه معامله دالری غیر از دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نداش��تند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬خریدوفروش ارز به کوچه پس کوچه های ش��هر‬ ‫کشیده شد و برخالف ادعای جهانگیری‪ ،‬نرخ ارز روزبه روز‬ ‫رون��د صعودی به خود گرفت ت��ا جایی که در نهایت بازار‬ ‫ارز نرخ باورنکردنی ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬هزار تومان را به چشم دید‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ن��رخ دالر دیگ��ر از ای��ن رقم باالت��ر نرفت و با‬ ‫اقدام ه��ای بانک مرکزی مدت ها در محدوده نرخ ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان نوسان داشت و پس از مدتی حتی به محدوده های‬ ‫پایین تر نزول کر د اما حرکت سینوس��ی بازار ار ز از همان‬ ‫زمان تاکنون همچنان ادامه دارد و هر بار ش��اه د هستیم‬ ‫که نرخ دالر ت ا ‪ ۱۵‬هزار تومان باال می رود‪ ،‬بار دیگر ریزش‬ ‫می کن د اما دوباره نوسانی می شود و بر سر دوراهی کاهش‬ ‫یا افزایش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در هفته های گذشته هم که نرخ ارز روی کانال قیمتی‬ ‫ن قرار گرفت تاکید مس��ئوالن این بود که‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار توما ‬ ‫چون فاکتورهای اقتصادی در این رشد نرخ دخیل نیستند‬ ‫و ارز ظرفیت رش��د بیش��تر را ندارد‪ ،‬به طور حت م بار دیگر‬ ‫ب��ه محدوده پایین تر برمی گردد و مس��یر کاهش��ی را در‬ ‫ت نرخ دالر باید‬ ‫پیش می گیرد‪ .‬رئیس جمهوری معتقد اس ‬ ‫پایین تر ا ز ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار تومان قرار گیرد و این نرخ منطقی‬ ‫بازار است‪ ،‬نه نرخ ‪ ۱۳‬هزار تومان‪.‬‬ ‫خ��رداد در دیدار با‬ ‫ ‬ ‫حس��ن روحانی این موضوع را اغاز‬ ‫جمع��ی از کارافرین��ان و فعاالن اقتصا د مط��رح و بر این‬ ‫موض��وع تاکی��د کرد که نرخ ارز ‪ ۱۳‬ه��زار و حتی ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومان نیست و شرایط و مسائل روانی است که در افزایش‬ ‫نرخ ارز وجود دارد‪ .‬رئیس جمهوری در این جلس��ه تاکید‬ ‫کرده بود که قیمت های ‪ ۱۳‬یا ‪ ۱۴‬هزار تومان بازار ازاد را‬ ‫قبول ندارد و بر اس��اس کارشناسی های دولت‪ ،‬نرخ واقعی‬ ‫دالر‪ ،‬کمتر از ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬هزار تومان اس��ت اما متاسفانه جنگ‬ ‫روانی دش��من باعث ش��ده تا نرخ دالر در بازار به رقم های‬ ‫باالتر کشیده شود‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬نرخ ارز در ب��ازار ازاد در حالی در طول دو‬ ‫هفته گذش��ته روند کاهشی به خود گرفته و از باالی نرخ‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار تومان به کانال قیمتی ‪ ۱۱‬هزار تومان افت کرد‬ ‫که این انتظار ایجاد ش��د که ش��اید این نرخ در گام بعدی‬ ‫وارد کان��ال ‪ ۱۰‬ه��زار توم��ان و در نهایت ب��ه نرخ ایده ال‬ ‫رئیس جمه��وری نزدی��ک ش��ود‪ ،‬یعنی دالر زی��ر ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومانی‪.‬‬ ‫ام��ا در اخرین روز هفته گذش��ته‪ ،‬ن��رخ دالر پس از ‪۶‬‬ ‫کاه��ش متوالی‪ ،‬نخس��تین افزایش را ثب��ت کرد و در روز‬ ‫پنجشنبه‪ ،‬شاخص ارزی با ‪ ۲۵۰‬تومان افزایش یافت و در‬ ‫تداوم این روند‪ ،‬بار دیگر به محدوده ‪ ۱۲‬هزار تومان نزدیک‬ ‫ش��د‪ .‬فعاالن بازار در دالی��ل این موضوع عواملی همچون‬ ‫افزایش تنش های سیاس��ی در پایان هفته گذشته‪ ،‬تحت‬ ‫تاثیر قرار گرفتن انتظارات معامله گران بازار از این موضوع‬ ‫و افزایش نسبی تقاضای ارز و‪ ...‬را دخیل می دانند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و صاحب نظران اقتصا د بر این باورند که با‬ ‫وجود نوسان ها در بازار ارز‪ ،‬این روند نمی تواند زمینه رشد‬ ‫قیمت ها را بیش از سطوح فعلی فراهم کند و قیمت ها به‬ ‫ط��ور تقریبی در همین محدوده باقی خواهد ماند‪ .‬اما اگر‬ ‫ت نرخ ارز به سمت منطقی تری حرکت کند‪ ،‬برای‬ ‫قرار اس ‬ ‫تحقق این مهم نیاز به یک س��ری عوامل بنیادی دارد که‬ ‫ابتدا باید فراهم شود‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی مردم منتظر تاثیر پذیری نرخ مسکن‪ ،‬خودرو و حتی‬ ‫نیازهای اساس��ی خود از نرخ ارز و سکه هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت‬ ‫باید تمام تالش خود را در راستای تنظیم نرخ ها انجام دهد‬ ‫ن ب��اره در‬ ‫محاس��بات مجل��س ش��ورای اس�لامی در ای ‬ ‫گفت وگو با ایبنا با بیان اینکه تداوم روند کاهش��ی نرخ ها‬ ‫نیازمند نظارت مس��تمر بر بازار اس��ت با اشاره به وضعیت‬ ‫فعلی بازار ارز و س��که در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬عوامل گوناگونی‬ ‫در روند کاهش��ی ارز و سکه در مدت اخیر دخیل بوده اما‬ ‫سیاس��ت های بانک مرکزی تاثیرگذاری بیش��تری داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم مریوان در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه دولت برای تداوم روند کاهشی نرخ ارز و سکه‬ ‫باید نظارت بیش��تری بر بازار داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬ورود ارز‬ ‫ب��ه بازار و جبران برخ��ی محدودیت های احتمالی ان نیز‬ ‫یک��ی از دیگ��ر دالیل توقف روند افزایش��ی و کاهش نرخ‬ ‫ارز بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مردم در مجلس دهم‪ ،‬ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫بازار متش��کل ارزی توانسته شوک مناسبی به بازار بدهد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دولت باید با نظارت بیشتر بر بازار و مراودات‬ ‫ان رون��د کاه��ش نرخ ها را در بازاره��ای دیگر غیر از ارز و‬ ‫سکه نیز دنبال کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از مقاوم��ت کس��به گوناگ��ون در برابر‬ ‫کاهش نرخ ها انتقاد کرد و گفت‪ :‬بس��یاری از کسبه با این‬ ‫بهان��ه که اجناس را گران تهیه کرده اند نمی توانند با ضرر‬ ‫برای فروش انها اقدام کنند اجازه تداوم روند کاهشی در‬ ‫بازارهای دیگر غیر از ارز و سکه را نمی دهند‪.‬‬ ‫مرادی با بیان اینکه مصاحبه های مثبت مسئوالن نیز در‬ ‫چند ماه گذش��ته توانسته بر جو روانی حاکم بر بازار فائق‬ ‫اید‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه حجم بس��یار زیادی از حباب‬ ‫نرخ ارز و س��که از حیث روانی ایجاد ش��ده بود با این نوع‬ ‫گفت وگوها تعدیل شد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مردم در مجلس دهم‪ ،‬ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫نمی توان ‪ ۱۰۰‬درصد نس��بت به ادامه روند کاهش��ی در‬ ‫بازار ارز و سکه اظهارنظر کرد‪ ،‬گفت‪ :‬شواهد و قرائن نشان‬ ‫می دهد که هیچ دلیلی برای رشد قیمت ها در این حوزه ها‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬مرادی تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی مردم‬ ‫منتظر تاثیر پذیری نرخ مس��کن‪ ،‬خودرو و حتی نیازهای‬ ‫اساسی خود از نرخ ارز و سکه هستند‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت باید‬ ‫تمام تالش خود را در راستای تنظیم نرخ ها انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در بازار ارز ریسک دارد‬ ‫در عین حال‪ ،‬ابراهیم عباس��ی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫این باره در گفت وگو با‬ ‫معتقد اس��ت برخی عوامل‬ ‫اگرچه باعث شد در هفته های گذشته نرخ دالر به سطوح‬ ‫پایین تری از نرخ برس�� د اما از انجا که به طور تقریبی کف‬ ‫قیمت��ی دالر روی نرخ ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۱‬هزار تومان قرار گرفته و‬ ‫مقاومت هایی در بازار وجود دارد که مانع از کاهش بیشتر‬ ‫قیمت ها می ش��ود‪ ،‬این شرایط سبب شده با وجود ریزش‬ ‫و افزایش نرخ دالر‪ ،‬نرخ ها بار دیگر به همین محدوده های‬ ‫فعلی برگردد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کاهش تقاضا در بازار ارز و اعمال برخی‬ ‫سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارزی‪ ،‬در مدت اخیر تا‬ ‫حد زیادی توانسته نرخ ها را در بازار ارز کنترل کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر نرخ بازار ازاد به نرخ نیمایی نزدیک ش��ده و‬ ‫این کم ش��دن فاصله تا حدی توانسته فضای سفته بازی و‬ ‫ران��ت را در بازار ارز کم کند و تقاضای کاذب را به حداقل‬ ‫برساند‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬در حال حاضر مردم ریسک‬ ‫این بازار را قبول نمی کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬مردم ترجیح شان این‬ ‫است که اگر سرمایه ای دارد به جای وارد کردن به بازار ارز‬ ‫ان را در بازار سرمایه که این روزها رونق نسبی پیدا کرده‬ ‫است وارد یا در بانک نگهداری کنند ‪ ،‬ضمن اینکه به دلیل‬ ‫محدودیت های ناشی از تحریم ها‪ ،‬تاحدی تقاضای تجاری‬ ‫ارز هم کم شده که این موضوع نیز عاملی شده که نرخ ها‬ ‫در این بازار تا حد مناس��بی کنترل ش��ود‪ .‬به گفته او‪ ،‬اگر‬ ‫انتظار این اس��ت که نرخ دالر به س��طوح پایین تر از ‪ ۱۰‬یا‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تومان برسد‪ ،‬نیاز به پیش شرط هایی دارد‪ .‬افزایش‬ ‫صادرات‪ ،‬رفع محدودیت ها در فروش نفت‪ ،‬تعامل بیشتر با‬ ‫دنیا‪ ،‬رونق گرفتن اقتصاد داخل و‪ ...‬از جمله عوامل مهم و‬ ‫بنیادی است که می تواند زمینه افت نرخ ارز را فراهم کند‬ ‫و نوسان های این بازار را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫عباسی بر این باور است که اکنون اگر قرار است کمکی‬ ‫به فعاالن اقتصاد ش��ود این اس��ت که دولت در راس��تای‬ ‫ثبات نرخ ارز گام بردارد زیرا با افزایش دامنه نوس��ان های‬ ‫قیمت��ی در بازار این امر می توان��د قدرت برنامه ریزی را از‬ ‫فعاالن اقتصاد بگیرد و بی اعتمادی در اقتصاد ایجاد کند‪ .‬به‬ ‫گفته این کارشناس‪ ،‬با به ثبات رسیدن این بازار‪ ،‬به تدریج‬ ‫می توان انتظار داش��ت که دالرهای خانگی هم وارد بازار‬ ‫شود و این موضوع به ریزش بیشتر قیمت ها کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای سفته بازی کم شود‬ ‫بیژن صفوی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد نیز در همین باره در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه هر چه ب��ازار ارزی ما‬ ‫متش��کل تر و عمیق تر باش��د این بازار بیشتر قابل کنترل‬ ‫خواهد بود و نوس��ان های ان به همان نسبت کمتر است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بخش��ی از عمق این بازار وابس��ته به حجم تجارت‬ ‫خارجی ما است‪ .‬به عبارتی‪ ،‬هر چه حجم تجارت خارجی‬ ‫و تعامالت تجاری ما با دنیا گسترش یابد‪ ،‬افزایش ارزاوری‬ ‫ت و عمق بازار ارز را بیشتر‬ ‫به کش��ور را در پی خواهد داش ‬ ‫خواه��د کرد و این یعن��ی پایین امدن قیمت ها و به ثبات‬ ‫رس��یدن نرخ دالر‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬نرخ ها در بازار‬ ‫ارز باید بر اساس عرض هو تقاضا تعیین شود و این یک رویه‬ ‫منطقی است که باید ایجاد شود‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به نوس��ان های اخیر ب��ازار ارز گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر جریان پولی و ارزی کش��ور‬ ‫با در اختیار داش��تن ابزارهای نظارتی و کنترلی می تواند‬ ‫ت��ا ح��د قابل توجه��ی این ب��ازار را کنترل کن��د و جلوی‬ ‫نوس��ان های ارزی را بگی��رد‪ .‬در ای��ن زمینه بانک مرکزی‬ ‫بای��د از افزایش فضای س��فته بازی و دالل��ی در این بازار‬ ‫ک��م کند و با ابزارهایی ک��ه در اختیار دارد جلوی فعالیت‬ ‫دالالن را بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته صفوی‪ ،‬نرخ های فعلی که در بازار وجود دارد‬ ‫نرخ ه��ای منطقی نیس��تند و این نرخ ه��ا نمی تواند برای‬ ‫اقتصاد ما ارزش افزوده ایجاد کند‪ .‬نرخ دالر باید به زیر ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان برسد و این واقعیت اقتصاد کشور است‪ .‬بانک‬ ‫مرک��زی باید در این زمینه اقدام های عملیاتی انجام دهد‬ ‫و تالش کند تا این امر محقق شود‪ .‬این کارشناس معتقد‬ ‫اس��ت اگر جلوی نوسان های ارزی گرفته نشود‪ ،‬نمی توان‬ ‫مانع رش��د نرخ تورم ش��د و این به مش��کالت اقتصادی‬ ‫دام��ن می زند‪ .‬بنابراین‪ ،‬کنترل ب��ازار ارز یک امر ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫بیژن صفوی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹فروش ‪ ۱۲۳‬ملک از اموال مازاد بانک ملت‬ ‫بانک ملت در گزارش��ی روند ف��روش امالک مازاد خود در‬ ‫دوره ‪ ۳‬ماه نخست سال های ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۱۳۹۸‬را اعالم کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬این بانک اطالعات عملکرد‬ ‫فروش امالک مازاد در ‪ ۳‬ما ه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬و همچنین‬ ‫تعداد امالک مازاد فروخته شده ‪۳‬ما ه نخست ‪ ۴‬سال گذشته‬ ‫و مبلغ فروش ان در دوره یادش��ده را اعالم کرد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گزارش بانک ملت‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تعداد ‪ ۲۷‬ملک‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تعداد ‪ ۶۴‬ملک‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬افزون بر ‪ ۹۹‬ملک و‬ ‫امسال ‪ ۱۲۳‬ملک از امالک مازاد بانک ملت به فروش رسیده‬ ‫که در سال جاری تعداد امالک به فروش رسیده نسبت به ‪۳‬‬ ‫سال گذش��ته رشد بسیار زیادی داشته است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بر اساس گزارش منتشرشده درباره مبلغ فروش امالک مازاد‬ ‫فروخته شده بانک ملت در ‪ ۳‬ماه نخست ‪ ۴‬سال گذشته باید‬ ‫گفت که در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬رقم ‪ ۱۶۳‬میلیارد ریال‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬افزون بر ‪ ۳۵۶‬میلیارد ریال‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۷‬در حدود‬ ‫‪ ۳۹۸‬میلی��ارد ریال و در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بیش از ‪ ۷۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال از فروش منابع محقق شده است‪ .‬این بانک تاکید کرده‬ ‫ک��ه روند فروش امالک مازاد در بانک ها روز به روز س��خت تر‬ ‫می شود چراکه به طور طبیعی امالک مرغوب تر و در اصطال ‬ ‫ح‬ ‫سهل البیع زودتر به فروش می روند و انچه باقی مانده امالکی‬ ‫هس��تند که فروش انها دش��وارتر است‪ ،‬در عین حال فروش‬ ‫امالک مازاد بانک ملت در ‪ ۳‬ما ه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬با رشد‬ ‫قابل توجه روبه رو بوده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در اختیار بانک‬ ‫ن این امالک به این معنی نیس��ت که انها این امالک را‬ ‫بود ‬ ‫قبال خریداری کرده اند و در ملک سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت تعامل صنعت بیمه با ‪ ۳‬قوه‬ ‫مدیرعام��ل بیمه تجارت نو با اش��اره ب��ه نقش و اهمیت‬ ‫دبیرکل س��ندیکای بیمه گران ایران در تحوالت صنعت بیمه‬ ‫ب��ر لزوم برقراری تعامالت مناس��ب با ‪ ۳‬ق��وه مجریه‪ ،‬مقننه‬ ‫و قضایی��ه برای پیش برندگی صنعت بیم��ه تاکید کرد‪ .‬نیما‬ ‫نوراللهی در گفت وگو با ایبنا‪ ،‬به انتخابات دبیرکل سندیکای‬ ‫بیمه گ��ران ای��ران پرداخت��ه و گف��ت‪ :‬ب��ا توجه به رس��الت‬ ‫س��ندیکای بیمه گران برای ایجاد همگرایی بین شرکت های‬ ‫بیمه در سطح اقتصاد کشور‪ ،‬دبیرکل نقش مهم و بسزایی را‬ ‫می تواند در این زمینه داش��ته باشد‪ .‬وی یکی از شاخصه های‬ ‫مهم دبیرکل را شناخت مناسب از صنعت بیمه توصیف کرده‬ ‫و افزود‪ :‬یکی دیگر از ش��اخصه های دبیرکل ان اس��ت که در‬ ‫فضای سیاس��ی و اقتصادی وی را بشناسند و بتواند به ویژه با‬ ‫‪۳‬قوه تعامالت خوبی را برقرار کرده و برای صنعت بیمه پیش‬ ‫برندگی داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه تجارت نو با اش��اره به کارنامه دبیران کل‬ ‫س��ندیکای بیمه گران در دوره های گوناگ��ون اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫گذش��ته دیده ایم هر زمان که س��کان دبیرکلی س��ندیکا در‬ ‫دس��ت فرد باتدبیری ب��وده‪ ،‬قوانین خوب��ی در مجلس برای‬ ‫صنع��ت بیمه تصویب و تعامل مناس��بی نیز ب��ا دولت و قوه‬ ‫قضاییه برقرار ش��ده اس��ت‪ .‬نوراللهی همچنین درباره ابطال‬ ‫فرمول بیم��ه مرکزی برای محاس��به خس��ارت خودروهای‬ ‫غیرمتعارف از س��وی هیات دیوان عدال��ت اداری گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع بس��یار ج��دی اس��ت و کمیته تخصص��ی اتومبیل‬ ‫س��ندیکای بیمه گران در حال کار روی ان است‪ ،‬باید اجازه‬ ‫دهیم تا نتیجه بحث های انها مشخص شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اغ�از فعالی�ت ش�عبه جایگزی�ن ش�عبه می�دان‬ ‫حسن اباد بانک صادرات‬ ‫ش��عبه جایگزین ش��عبه میدان حس��ن اباد بانک صادرات‬ ‫ای��ران از صبح دی��روز فعالیت خود را اغاز ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک صادرات ایران‪ ،‬عل��ی حاجی پور‪ ،‬معاون‬ ‫ش��عب و بازاریاب��ی ای��ن بان��ک با بی��ان این مطل��ب گفت‪:‬‬ ‫چهارشنبه هفته گذشته بر اثر اتش سوزی انبار یراق االت در‬ ‫میدان حسن اباد تهران‪ ،‬بخشی از شعبه ‪ ۲۲۰‬بانک صادرات‬ ‫ای��ران که در همان س��اختمان واقع بود‪ ،‬دچار اتش س��وزی‬ ‫شد اما خوشبختانه به سامانه های اصلی و صندوق این بانک‬ ‫اسیبی وارد نشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه دنبال این واقعه و پس از خاموش ش��دن‬ ‫اتش در صبح روز پنجشنبه‪ ،‬برای جلوگیری از کاهش سطح‬ ‫خدمات رسانی به مشتریان ان شعبه‪ ،‬در کمتر از ‪ ۲۴‬ساعت‪،‬‬ ‫با همت و تالش مدیران و همکاران س��تاد مرکزی و منطقه‬ ‫مرکز تهران‪ ،‬ش��عبه دیگری در نزدیکی همان بنا با همان کد‬ ‫ش��عبه‪ ،‬تجهیز و اطالعات مشتریان به ش��عبه جدید انتقال‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫مع��اون ش��عب و بازاریابی بانک صادرات ای��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫تا اطالع ثانوی‪ ،‬ش��عبه ‪ ۲۲۰‬میدان حس��ن اباد به ساختمان‬ ‫جدید واقع در خیابان حافظ‪ ،‬بعد از بازار موبایل ایران‪ ،‬نبش‬ ‫خیابان جامی (چهارراه عزیزخان) منتقل ش��ده و مش��تریان‬ ‫ش��عبه یادش��ده‪ ،‬امور بانکی خود را می توانند در این شعبه‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۳۰۰‬شرکت‬ ‫از فهرست واگذاری ها‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی سازی گفت‪ :‬هیات‬ ‫واگذاری بر اساس درخواست نهاد اجرایی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬طرح را از اولویت امسال خارج کرد و حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬شرکت دیگر در اولویت امسال باقی ماندند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خان��ه مل��ت‪ ،‬میرعلی اش��رف‬ ‫عبداهلل پوری حس��ینی درب��اره اخرین وضعیت‬ ‫واگذاری بنگاه های دولتی‪ ،‬گفت‪ :‬انچه س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی برای واگذاری بنگاه های دولتی‬ ‫اعالم کرده ‪ ۶۱۰‬ش��رکت بود که هیات واگذاری‬ ‫بر اساس درخواس��ت نهاد اجرایی و مسائلی که‬ ‫وجود داشت حدود ‪ ۳۰۰‬طرح را از اولویت امسال‬ ‫خارج کرد و حدود ‪ ۳۰۰‬شرکت دیگر در اولویت‬ ‫امسال باقی ماندند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی سازی با بیان اینکه‬ ‫هیات واگ��ذاری بنگاه های دولت��ی به واگذاری‬ ‫س��هام بورس��ی توجه خاص��ی داش��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬ش��رکت بورس��ی در بی��ن این ‪۳۰۰‬‬ ‫ش��رکت وجود داش��ت که هیات واگذاری انها را‬ ‫در اولوی��ت قرار داد و قیمت های پایه را تصویب‬ ‫کرد که در هفته جاری روزهای مزایده برخی از‬ ‫این ش��رکت ها در بورس فرارسید و بیمه البرز و‬ ‫شرکت پاالیش و پخش شیراز به مزایده گذاشته‬ ‫شدند اما با استقبال روبه رو نشدند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دو هفته دیگر پاالیش��گاه های‬ ‫دیگر و اواخر مرداد ‪ ۳‬بانکی که دولت در ان سهام‬ ‫دارد شامل تجارت‪ ،‬صادرات و ملت در بورس ارائه‬ ‫می ش��وند که مشخص نیس��ت چه میزان از انها‬ ‫استقبال می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با بیان‬ ‫اینک��ه فقط ‪ ۱۸‬ش��رکت از ‪ ۳۰۰‬ش��رکت اصلی‬ ‫ما بورس��ی هس��تند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هیات واگذاری‬ ‫تاکنون درباره نحوه واگذاری س��ایر شرکت های‬ ‫غیربورس��ی فعال نش��ده و تصمیم نگرفته است‬ ‫ک��ه امیدواریم در جلس��ه های بع��د در این باره‬ ‫تصمیم گیری شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تا زمانی که درباره‬ ‫نحوه واگذاری ش��رکت های غیر بورس��ی هیات‬ ‫واگ��ذاری‪ ،‬تصمی م صریح و ش��فاف اتخاذ نکرده‬ ‫نمی توان زمان دقیقی برای خصوصی سازی انها‬ ‫تعیین کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مردم ریسک بازار ارز را قبول نمی کنند‬ ‫ب��ا حض��ور وزیر امور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬از ‪۳‬‬ ‫طرح ملی شبکه تعاملی تحلیلگران جوان اقتصاد‬ ‫ای��ران‪ ،‬برون س��پاری مالی��ات بر نق��ل و انتقال‬ ‫ام�لاک مس��کونی و س��امانه درگاه الکترونیکی‬ ‫سهامداران(دارا) رونمایی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبنا‪ ،‬فره��اد دژپس��ند در ایین‬ ‫رونمای��ی از طرح ها اعالم ک��رد‪ :‬موضوع اقتصاد‬ ‫کالن‪ ،‬بازارهای مالی و تجارت‪ ،‬اقتصاد هوشمند‬ ‫و‪ ...‬از برنامه ه��ای پیش بینی ش��ده برای فعالیت‬ ‫ش��بکه تحلیلگران جوان اس��ت‪ .‬وزیر اقتصاد در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬ش��ناخت نیازها‪ ،‬مشکالت جامعه و‬ ‫انتق��ال ان به وزارت امور اقتص��ادی و دارایی از‬ ‫دیگر ماموریت های این ش��بکه اس��ت و وزارت‬ ‫اقتص��اد در زمینه کس��ب دیدگاه های نخبگان‬ ‫و دریافت س��ازکارهای اجرای��ی نیز از این گروه‬ ‫تحلیلی بهره خواهد برد‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬دانش��جویان دکترا و کارشناسی‬ ‫ارشد اقتصاد در این شبکه حضور خواهند داشت‬ ‫و از نظر انها اس��تفاده می ش��ود‪ .‬وزیر اقتصاد در‬ ‫س��خنانی در ادام��ه رونمای��ی از س��امانه های‬ ‫یادشده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وقتی که بحث تحقق اقتصاد‬ ‫هوش��مند مطرح ش��د‪ ،‬می توان به ابر فرصت ها‬ ‫فک��ر ک��رد و امروز امید تحق��ق این هدف کامال‬ ‫قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هم ابعاد‬ ‫مکانی و هم زمانی در قالب س��امانه های یادشده‬ ‫حذف می ش��وند و بیش از میلیون ها برگ کاغذ‬ ‫نیز صرفه جویی می شود‪ .‬در قالب سامانه مالیاتی‬ ‫نیز تقاضا برای سفر حذف و روابط چهره به چهره‬ ‫نیز حذف خواهد ش��د‪ .‬دژپسند خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫عرض��ه اطالعات مودی بدون دس��تکاری باعث‬ ‫ح��ذف اجحاف به م��ودی و تحقق حقوق دولت‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬س��امانه ش��بکه تحلیلگران‬ ‫ج��وان اقتصاد ایران نیز امروز رونمایی می ش��ود‬ ‫و ما ناچار نیس��تیم برای برون رفت از مش��کالت‬ ‫تنه��ا به نیروهای چند نهاد تکیه کنیم‪ .‬نیروهای‬ ‫فراوان��ی از تحلیلگ��ران اقتص��ادی را داریم که‬ ‫می توانند پیش��نهادها و راهکارهای خود را برای‬ ‫برون رفت از مش��کالت ارائ��ه دهند‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ما می توانی��م بدون قید زم��ان و مکان از‬ ‫دیدگاه های اقتصاددانان جوان بهره مند ش��ویم‪.‬‬ ‫برای اینکه نظام انگیزش��ی زا نیز دیده باش��یم‪،‬‬ ‫س��اختار طراحی شده و مباحث مادی نیز مطرح‬ ‫است‪ .‬شورای راهبری به ریاست معاون اقتصادی‬ ‫وزارتخانه پیش بینی شده و یک شورای راهبری‬ ‫‪ ۱۰‬نف��ره فعال خواهد بود‪ .‬دژپس��ند ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��ورای فن��اوری اطالع��ات نی��ز در وزارتخانه‬ ‫طراحی ش��ده که بتوانیم دستاوردهای علمی در‬ ‫انجام امور داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همه چیز درباره الکامپ ‪۹۸‬‬ ‫از بازدید رایگان تا ستاره های درخشان دنیای فناوری‬ ‫تابس��تان داغ صنعت نمایشگاهی امس��ال با اتفاق های‬ ‫جال��ب و مهمی هم��راه ش��د‪ .‬الکامپ ‪ ۹۸‬یا نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی الکترونیک‪ ،‬کامپیوتر و تج��ارت الکترونیک‪،‬‬ ‫بیس��ت وپنجمین دوره خود را از ‪ ۲۷‬ت��ا ‪۳۰‬تیر در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های تهران تجربه کرد؛ رویدادی که وزیر‬ ‫ارتباط��ات ان را افتتاح کرد و البته انقدر برایش مهم بود‬ ‫ک��ه چند ب��ار دیگر هم به ان س��ر زد و ب��ا فعاالن حوزه‬ ‫استارت اپ ها به گفت وگو نشست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این نمایشگاه که محلی برای عرضه و‬ ‫معرفی خدمات شرکت های فعال در حوزه «ای تی» است‪،‬‬ ‫میزبان بیش از ‪ ۵۰۰‬ش��رکت داخل��ی و خارجی و حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬اس��تارت اپ بود که در حوزه ه��ای گوناگون مرتبط‬ ‫با تجارت الکترونیک از فین تک ها‪ ،‬س�لامت و گردشگری‬ ‫گرفته تا اجاره اپارتمان مبله و بازی های موبایلی فعالیت‬ ‫داش��تند‪ .‬شاید برای شما جالب باشد بدانید تعداد زیادی‬ ‫از استارت اپ های شرکت کننده در نمایشگاه الکامپ ‪۹۸‬‬ ‫از شهرس��تان های گوناگون کش��ور به تهران امده بودند‪.‬‬ ‫این اتفاق جدا از اینکه نویددهنده تحول کسب و کارهای‬ ‫در سراسر کشور است‪ ،‬خبر از تعداد زیاد سفرهای داخلی‬ ‫در ای��ن مدت می دهد‪ .‬جدا از کس��ب وکارهای گوناگون‪،‬‬ ‫عالقه مندان‪ ،‬کارافرینان و دانشجوهای رشته های مرتبط‬ ‫با «ا تی» نیز برای بازدید از نمایشگاه الکامپ ‪ ۹۸‬در مدت‬ ‫برگزاری این نمایشگاه به تهران سفر کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹چند نکته مهم درباره الکامپ‬ ‫‪ -۱‬بازدید رایگان به شرط رعایت رجیستری‬ ‫خیلی ها فرصت ثبت نام انالین برای بازدید از نمایشگاه‬ ‫الکامپ ‪ ۹۸‬را از دست ندادند و پیش از مراجعه به سایت‬ ‫تهران به اصطالح خودشان را رجیستر کردند‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث ش��د ما یک گام به رویداده��ای حرفه ای نزدیک تر‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بازار داغ اجاره های استارت اپی!‬ ‫نکته دوم‪ ،‬مس��ئله اقامت در تهران اس��ت‪ .‬شاید اقامت‬ ‫در هتل نخس��تین و راحت ترین گزینه باشد‪ ،‬اما مطمئن‬ ‫باشید‪ ،‬بهترین و به صرفه ترین نخواهد بود‪ .‬به مدد فعالیت‬ ‫شرکت های اس��تارت اپی در حوزه گردشگری‪ ،‬حاال شهر‬ ‫تهران گزینه های دیگری هم دارد‪ .‬اجاره اپارتمان مبله و‬ ‫در نمایش��گاه الکامپ ‪ ،98‬حضور گسترده اس��تارت اپ ها در قالب «الکامپ‬ ‫استارز» واقعا شگفت انگیز است‪ .‬انتخاب نام الکامپ استارز عالی بوده‪ ،‬چراکه‬ ‫استارت اپ ها چون ستاره هایی در کنار شرکت های بزرگ خواهند درخشید‬ ‫س��وئیت‪ ،‬حاال گزینه های در دسترس و بهتری نسبت به‬ ‫هتل هستند‪ .‬بس��یاری از بازدیدکنندگان که از شهرهای‬ ‫دور و نزدیک به تهران امدند‪ ،‬وضعیت اس��کان خود را با‬ ‫همین اپلیکیش��ن ها مشخص کردند‪ .‬این فضا چند حسن‬ ‫مهم دارد؛ نخست اینکه با اجاره اپارتمان مبله در تهران‪،‬‬ ‫هم امکانات رفاهی بهتری در اختیار خواهید داش��ت‪ ،‬هم‬ ‫دس��ت تان برای انتخاب محل اقامت بازتر است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬اجاره سوئیت در تهران همیشه به صرفه تر از اقامت‬ ‫در هت��ل خواهد بود‪ .‬اگر قصد دارید در اینده با جمعی از‬ ‫دوستان تان س��فر کنید‪ ،‬بدون شک اجاره اپارتمان مبله‬ ‫به صرفه تر از اقامت در هتل خواهد بود‪.‬‬ ‫هرکس��ی هم که از خدم��ات این اپلیکیش��ن ها راضی‬ ‫نبوده‪ ،‬به احتمال زیاد به غرفه مربوط سر زده و شکایتش‬ ‫را به پدیداورندگان کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش های جذاب نمایشگاه‬ ‫الکامپ اس��تارز‪ ،‬الکامپ گیمز‪ ،‬الکام��پ تاکز و الکامپ‬ ‫ترن��دز از بخش های ج��ذاب و پرطرفدار ای��ن رویداد در‬ ‫چند س��ال گذش��ته بوده اند که در نمایشگاه الکامپ ‪۹۸‬‬ ‫نیز تکرار ش��دند‪ .‬الکامپ استارز که فرصتی برای معرفی‬ ‫استارت اپ ها و ارائه دستاوردهای انهاست با توجه به رشد‬ ‫این حوزه از کسب وکارها در کشور طرفداران زیادی پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬نمایشگاه الکامپ ‪ ۹۸‬با راه اندازی این بخش‬ ‫و فراهم ک��ردن فرصت دو دقیقه ای برای اس��تارت اپ ها‬ ‫کم��ک می کند تا انها خود را در معرض قضاوت و داوری‬ ‫متخصصان‪ ،‬سرمایه گذاران و عالقه مندان حوزه «ای تی»‬ ‫قرار دهند و مخاطبان بیشتری پیدا کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه حضور چش��مگیر اس��تارت اپ ها و عالقه‬ ‫بازدیدکنندگان به این ش��رکت ها در چند س��ال گذشته‪،‬‬ ‫مس��ئوالن برگزاری هم همه توان خود را به کار گرفتند تا‬ ‫این بخش ها هیجان انگیز باشند‪.‬‬ ‫الکامپ اس��تارز مانند دوره های قبل‪ ،‬شلوغ ترین بخش‬ ‫نمایش��گاه الکام��پ ‪ ۹۸‬بود‪ .‬ش��اید بپرس��ید مگر در این‬ ‫بخ��ش چه خبر اس��ت و اس��تارت اپ ها چ��ه حرف های‬ ‫ت��ازه ای برای گفتن دارند؟ پاس��خ این اس��ت که الکامپ‬ ‫اس��تارز میزبان ایده های خالقانه در حوزه های اش��نایی‬ ‫است که حاال تبدیل به کسب وکارهای پر رونقی شده اند‪.‬‬ ‫از اس��تارت اپ های حوزه امالک گرفته تا گردش��گری و‬ ‫سالمت و اموزش‪.‬‬ ‫ای��ن بخش انق��در اهمی��ت دارد که جهرم��ی هم در‬ ‫بازدیدی که داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬حضور گسترده استارت اپ ها‬ ‫در قالب «الکامپ استارز» واقعا شگفت انگیز است‪ .‬انتخاب‬ ‫نام الکامپ اس��تارز عالی بوده‪ ،‬چراکه استارت اپ ها چون‬ ‫ستاره هایی در کنار شرکت های بزرگ خواهند درخشید‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهارکرد‪ :‬در مجموع نمایش��گاه الکامپ‬ ‫‪ ۹۸‬با عنوان نمایش��گاه تخصصی فناوری اطالعات امسال‬ ‫از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است؛ شعار اینده‬ ‫بهتر‪ ،‬هدف کسب و کارهایی را در ایران نشان می دهد که‬ ‫به دنبال تغییر برای تمام قشرهای جامعه و ساخت اینده‬ ‫روشن برای همگان است‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی برای خرید اپلیکیش�ن های صنعت‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫در ایی��ن امض��ای تفاهمنام��ه همکاری بین س��ازمان‬ ‫نظام صنفی رایانه ای و ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ب��رای خری��داری اپلیکیش��ن های مربوط به‬ ‫صنعت نمایشگاهی اعالم امادگی شد‪.‬‬ ‫محمدباق��ر اثنی عش��ری‪ ،‬رئیس س��ازمان نظام صنفی‬ ‫رایانه ای‪ ،‬در حاش��یه نمایشگاه الکامپ در نشست خبری‬ ‫تفاهم بین سازمان نظام صنفی رایانه ای و شرکت سهامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی‪ ،‬با بیان اینکه الکامپ بزرگ ترین‬ ‫نمایش��گاه فناوری کشور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود مشکالتی‬ ‫مانند گرما در دو روز برگزاری نمایشگاه‪ ،‬بازدیدکنندگان‬ ‫و ش��رکت کنندگان رضایت نسبی داشتند و امیدواریم در‬ ‫نهایت انها را راضی نگه داریم‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��ازمان نظام صنفی‬ ‫رایانه ای با توجه به اش��رافی که به بازار دارد‪ ،‬مقرر کرده‪،‬‬ ‫ت‬ ‫تجربه و دانش فنی و ش��بکه ارتباطی خود را با ش��رک ‬ ‫نمایش��گاه ها در ارتب��اط بگذارد که ای��ن موضوع یکی از‬ ‫بندهای تفاهمنامه امروز است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در این نشس��ت همچنی��ن بهمن‬ ‫حس��ین زاده‪ ،‬سرپرست ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ب��ا بی��ان اینکه تم��ام تالش م��ان را کردیم‬ ‫نمایش��گاه به بهترین نحو برگزار شود‪ ،‬گفت‪ :‬ما از ابتدای‬ ‫امسال یک فضای جزیره ای برای استارت اپ ها در تمامی‬ ‫نمایش��گاه هایی که برگزار ش��د‪ ،‬از جمله نمایشگاه بانک‪،‬‬ ‫ب��ورس و بیم��ه‪ ،‬نف��ت و پتروش��یمی‪ ،‬گاز و پاالی��ش و‬ ‫نمایشگاه تجهیزات ورزشی‪ ،‬قرار دادیم‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬راه گ��ذار از تحریم ها‬ ‫و تنگناه��ای اقتصادی‪ ،‬اس��تارت اپ های فناوری اس��ت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ها مح��ل عرضه توانایی هاس��ت و نمایش��گاه‬ ‫بین المللی محل شکوفایی استارت اپ های فناوری خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫حس��ین زاده ب��ا دعوت ازاف��راد توانمند برای نوش��تن‬ ‫اپلیکیش��ن ها و برنامه های مربوط‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما نیازمند‬ ‫اپلیکیشن ها و پلتفرم های صنعت نمایشگاهی هستیم که‬ ‫بتواند مواردی مانند روان سازی ترافیک و هوشمندسازی‬ ‫پارکینگ ها را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن امادگ��ی خری��د اپلیکیش��ن های مربوط به‬ ‫صنعت نمایشگاهی را داریم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫رفع مهم ترین گلوگاه صنعت فوالد با اتکا به توان داخل‬ ‫سازمان ایمیدرو در حوزه صنایع معدنی فلزی فعالیت‬ ‫دارد و جزو س��ازمان های دولتی ب��وده که در حمایت از‬ ‫شرکت های داخلی در زمینه بومی سازی همواره پیشگام‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حاش��یه نخستین نمایش��گاه «فرصت های‬ ‫س��اخت داخل و رونق تولید» با عباس نعیمی قائم مقام‬ ‫و مش��اور ارش��د اجرایی ایمیدرو و محمد اقاجانلو مدیر‬ ‫صنایع معدنی ایمیدرو درباره فعالیت های این سازمان در‬ ‫زمینه بومی سازی به گفت وگو نشسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع نیاز فوالدسازان با راه اندازی الکترود‬ ‫گرافیتی اردکان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹مشکل‪ ،‬بومی سازی فاینانس است‬ ‫همچنین محمد اقاجانلو‪ ،‬مدیر صنایع معدنی ایمیدرو‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬سازمان ایمیدرو روی‬ ‫صنایع معدنی فلزی تمرکز داشته است که شامل فوالد‪،‬‬ ‫الومینیوم‪ ،‬مس و مجموعه های باالدستی و پایین دستی‬ ‫عب��اس نعیم��ی‪ :‬ط��رح الکترود گرافیت��ی اردکان ک��ه از قبل‬ ‫تجهیزات ان وارد ش��ده بود تا پایان سال جاری به بهره برداری‬ ‫می رسد‬ ‫ان می شود‪.‬‬ ‫اقاجانلو در پاس��خ به این پرسش که سازمان ایمیدرو‬ ‫در حوزه بومی س��ازی صنایع فلزی چه اقداماتی را انجام‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سازمان ایمیدرو در حوزه فوالد‬ ‫صاحب فناوری ش��ده و چندین شرکت داخلی الیسنس‬ ‫ش��رکت های خارجی را دارند و طراحی های داخلی انها‬ ‫را انجام می دهند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در زمینه تولید فوالد‬ ‫فن��اوری میدرکس و پرد وج��ود دارد که فن��اوری پرد‬ ‫به طورکامل ایرانی است‪ .‬در زمینه فناوری میدرکس نیز‬ ‫دو شرکت وجود دارد‪ ،‬البته به تازگی یک شرکت سومی‬ ‫هم ورود کرده اس��ت که طراحی و عملیات میدرکس را‬ ‫در داخل انجام می دهند و تنها تاییدیه صاحب لیسانس‬ ‫اصل��ی را می گیرند‪ .‬درحقیق��ت می توان ادعا کرد که در‬ ‫این حوزه کل فرایند را بومی سازی کرده ایم‪.‬‬ ‫اقاجانلو با اش��اره به بومی س��ازی در زمینه تجهیزات‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬در زمینه تجهی��زات نیز در ح��وزه فوالد‬ ‫داخلی س��ازی های بس��یاری انجام شده اس��ت‪ .‬اما نکته‬ ‫مهم��ی که باید ب��ه ان توجه داش��ت‪ ،‬فاینانس اس��ت‪.‬‬ ‫زمان��ی که فاینانس خارجی می گیریم‪ ،‬مجبور هس��تیم‬ ‫بنا بر ش��رایط فاینانس‪ ،‬کارها را پی��ش ببریم‪ .‬از این رو‬ ‫اگر روند س��اخت داخل سرعت باالیی ندارد‪ ،‬به این معنا‬ ‫نیس��ت که توانمندی ندارد‪ .‬تنها مشکل فاینانس است‪،‬‬ ‫بنابراین اگر بتوانیم ش��رایط فاینانس کشور را به سمتی‬ ‫ببریم که سازمانی مانند ایمیدرو نگرانی فاینانس خارجی‬ ‫نداشته باشد و برای نمونه مسئولیت ان را بانک مرکزی‬ ‫به عهده بگیرد‪ ،‬ان زمان ش��رکت های داخلی به سمتی‬ ‫پیش می روند که بیش��ترین س��اخت داخل انجام شود‪.‬‬ ‫ش��اید به غیر از بخش هایی همچون ات��ی‪ ،‬ابزار دقیق و‬ ‫برخی قطعات‪ ،‬واحدها قدرت س��اخت بیشتر تجهیزات‬ ‫داخلی را دارند‪.‬‬ ‫مدیر صنای��ع معدنی ایمیدرو ادامه داد‪ :‬در حوزه مس‬ ‫نیز اتفاق های خوبی افتاده و بومی س��ازی به خوبی انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬اقاجانلو با اش��اره به اقدام هایی که در حوزه‬ ‫الومینیوم از سوی ایمیدرو انجام شده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫به تازگی کارخانه الومینیوم جاجرم را گش��ایش کرده ایم‬ ‫که طراحی و اجرای ان به شکل داخلی انجام شده است‪.‬‬ ‫البته به دلیل بحث های مالی ش��رکت ام اف س��ی را وارد‬ ‫کردی��م تا در پای��ان مراحل کار از نظ��ر مالی این پروژه‬ ‫را تکمیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نه�ادی ریس�ک طرح ه�ای بوم�ی را‬ ‫نمی پذیرد‬ ‫اقاجانلو در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از این رو در روند‬ ‫بومی سازی بزرگ ترین مشکل ما مالی است‪ .‬از نظر فنی با‬ ‫مشکالت چندانی روبه رو نیستیم و بخش عمده تجهیزات‬ ‫با همکاری شرکت های صاحب دانش قابل ساخت است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه بومی س��ازی با چه‬ ‫ریس��ک هایی همراه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه ب��ر بحث مالی‬ ‫موضوع ضمانت نیز مطرح اس��ت‪ .‬ما شرکت هایی داریم‬ ‫که صاحب دانش ش��ده اند‪ ،‬اما صندوقی وجود ندارد که‬ ‫این ش��رکت ها را حمای��ت کند‪ .‬کدام ش��رکت‪ ،‬بانک یا‬ ‫صندوقی این طرح ها را ضمانت می کند؟ این بزرگ ترین‬ ‫حلقه گمش��ده اس��ت که ریس��ک پذیری این طرح ها را‬ ‫برعهده نمی گیرد‪ .‬برای نمون��ه در فناوری پرد‪ ،‬ایمیدور‬ ‫این فناوری را که از س��وی ش��رکت ام ای ای انجام شد‪،‬‬ ‫پذیرفت و هم اکنون ‪ ۴‬واحد فوالدس��ازی با فناوری پرد‬ ‫مشغول تولید هستند و شرایط مناسبی برای تولید دارند‬ ‫ش از ‪۱.۵‬میلیون‬ ‫ام��ا باید مدول ‪۸۰۰‬میلیون تن را به بی ‬ ‫ت��ن ارتق��ا بدهیم‪ .‬ای��ن برنامه ها را ش��رکت ام ای ای در‬ ‫دس��ت اق��دام دارد و س��ازمان ایمی��درو از انها حمایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بانک اطالعاتی بومی سازی صنایع معدنی‬ ‫را راه اندازی خواهیم کرد‬ ‫همچنین مجی��د وفایی ف��رد‪ ،‬مدیر مرک��ز تحقیقات‬ ‫فراوری م��واد معدنی ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان ایمیدرو مرکز پژوهشی در زمینه نواوری‬ ‫و بومی س��ازی راه اندازی کرده اس��ت که کار اصلی این‬ ‫مرکز‪ ،‬جمع اوری اطالعات در زمینه بومی سازی زنجیره‬ ‫معدن از اکتش��اف‪ ،‬معدن و استخراج تا فراوری ان است‬ ‫ت��ا نیازه��ای فناوران��ه را احصا کند و ش��رکت هایی که‬ ‫محصوالت نواورانه ای تولید کرده اند را شناس��ایی کند و‬ ‫درنهایت سبب ارتباط بین تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وفایی فرد ادام��ه داد‪ :‬همچنین در این مرکز در زمینه‬ ‫بومی سازی برخی تجهیزات معدنی ورود کرده ایم‪ ،‬برای‬ ‫نمونه سال گذشته تکنرهای خمیری که در کارخانه های‬ ‫فراوری استفاده می شود را برای نخستین بار بومی سازی‬ ‫کرده و ان را به شکل ازمایشگاهی راه اندازی کردیم که‬ ‫نتیجه خوبی نیز گرفتیم‪.‬‬ ‫ب��ه ع�لاوه س��اخت س��امانه های ف��راوری س��یار را‬ ‫از چن��د س��ال پی��ش اغاز و م��واد معدن��ی گوناگون را‬ ‫ازمای��ش کردی��م و نتیجه مثبتی گرفتی��م که می تواند‬ ‫در توس��عه مع��ادن کوچک و چابک س��ازی معادن موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که خال تولیدکنندگان‬ ‫صنای��ع معدنی در زمینه بومی س��ازی نب��ود یک بانک‬ ‫اطالعاتی مناس��ب است‪ ،‬ایا س��ازمان ایمیدرو در صدد‬ ‫ایجاد ان است‪ ،‬گفت‪ :‬این خال وجود دارد و مرکز پژوهشی‬ ‫س��ازمان ایمیدرو قرار اس��ت این اطالعات را جمع اوری‬ ‫کند‪ ،‬البته به طور جداگانه در این زمینه اقدام هایی انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬برای نمونه انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‪،‬‬ ‫ای��ن اق��دام را برای زنجی��ره فوالد انجام داده اس��ت اما‬ ‫در زمینه م��س و الومینیوم هنوز این کار انجام نش��ده‬ ‫که بای��د اقدامات بومی س��ازی این صنای��ع جمع اوری‬ ‫و ای��ن داده ها در ی��ک بانک اطالعات جام��ع بارگذاری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیر مرک��ز تحقیقات فراوری م��واد معدنی ایران در‬ ‫پایان اعالم کرد‪ :‬مرکز پژوهش��ی ایمیدرو اماده دریافت‬ ‫اطالعاتی از اقداماتی که در زمینه نواوری و بومی سازی‬ ‫تجهیزات در کل زنجیره معدن انجام ش��ده‪ ،‬اس��ت و در‬ ‫ای��ن زمینه نیز س��امانه ای ایجاد خواهیم ک��رد که این‬ ‫اطالعات را وارد و خال بانک اطالعاتی را پرکنیم‪.‬‬ ‫محمد اقاجانلو‪:‬‬ ‫ایمیدرو‬ ‫در زمینه‬ ‫بومی سازی‪،‬‬ ‫پروژه ای را‬ ‫پیش می برد‬ ‫برای نمونه‬ ‫پروژه جاجرم‬ ‫که ‪۱۱۰‬میلیون‬ ‫یورو هزینه‬ ‫داشت یک پروژه‬ ‫بومی سازی شده‬ ‫بود که حدود‬ ‫‪۸۰‬میلیون یورو‬ ‫ان از داخل‬ ‫تامین شده بود‬ ‫مسعود محمد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫صنعت ف��والد در کش��ور جزو صنایعی اس��ت که در‬ ‫دهه های گذش��ته از رش��د قابل توجهی برخوردار بوده‬ ‫است‪ .‬البته واحدهای فوالدسازی در کشور در سال های‬ ‫گذش��ته با تکیه بر نیروی داخلی و بومی سازی و روزامد‬ ‫کردن فناوری و دانش فنی‪ ،‬توانس��ته اند میزان بهره وری‬ ‫خود را ارتق��ا دهند‪ .‬اما در یک نگاه کلی عوامل متعددی‬ ‫می توان��د در زمینه افزایش می��زان بهره وری در صنعت‬ ‫فوالد موثر باش��د‪ .‬یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در‬ ‫ارتقای بهره وری‪ ،‬تخصص نیروی انسانی است‪ .‬البته باید‬ ‫در این راس��تا داش��تن فناوری روز را نی��ز درنظر گرفت‪.‬‬ ‫از دیگ��ر عوام��ل تاثیرگذار در می��زان افزایش بهره وری‬ ‫فرایند تولیدی اس��ت که در خط به کا ر گرفته می ش��ود‬ ‫و اگ��ر ناقص به کار گرفته ش��ود‪ ،‬س��بب کاهش میزان‬ ‫بهره وری می ش��ود‪ .‬عامل موثر دیگ��ر در زمینه افزایش‬ ‫به��ره وری مدیریت اس��ت‪ ،‬بنابراین اگ��ر مدیریت یک‬ ‫واحد تولی��دی در جهت کاهش هزینه ه��ا پیش برود و‬ ‫مدیریت مجموعه این موضوع را اولویت برنامه خود قرار‬ ‫ده��د‪ ،‬بهره وری در یک بازه بلندم��دت روندی صعودی‬ ‫خواه��د گرفت‪ .‬البته باید این موضوع را نیز درنظر گرفت‬ ‫که می��زان به��ره وری واحدهای تولی��دی خصوصی با‬ ‫واحدهای شبه دولتی متفاوت است اما تجربه نشان داده‬ ‫که واحدهای ش��به دولتی در کشور به دلیل برخورداری‬ ‫از برخ��ی امکان��ات و تس��هیالت دارای ق��درت رقابت‬ ‫بیشتری هستند‪ .‬بهره وری در بخش خصوصی به عوامل‬ ‫گوناگون��ی بس��تگی دارد‪ .‬یکی از مهم ترین مش��کالت‬ ‫بخش خصوصی این اس��ت که نگاه بلندمدت به موضوع‬ ‫افزایش میزان بهره وری ندارند‪.‬‬ ‫سرنوشت ریل های متروک‬ ‫قم چه می شود؟‬ ‫مدی��رکل راه اهن قم گفت‪ :‬نمی ت��وان همه ریل های‬ ‫متروک قم را بدون طرح کارشناس��ی و دقیق جمع اوری‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن اعتماد درباره تعیین تکلیف‬ ‫برخی از ریل های متروک قم گفت‪ :‬با نگاه کارشناس��ی و‬ ‫مطالع��ات فنی‪ ،‬بخش��ی از خطوط مت��روک راه اهن قم‬ ‫جم��ع اوری می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه نمی توان همه‬ ‫ریل ه��ای متروک قم را بدون ط��رح دقیقی جمع اوری‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با تصوی��ب هیات مدیره راه اهن‪ ،‬خطوط راه‬ ‫اهن در امتداد بلوار امام رضا(ع) که بدون اس��تفاده مانده‬ ‫جمع اوری خواهد ش��د‪ .‬اعتماد درب��اره جمع اوری خط‬ ‫راه اهن دور ش��هر نیز گفت‪ :‬ب��رای جمع اوری خط ریل‬ ‫دورش��هر پس از ارائه پیش��نهاد‪ ،‬در دفتر فنی و با حضور‬ ‫مسئوالن تصمیم گیری می شود تا با طرحی جامع و دقیق‬ ‫اقدام شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در یک نگاه دقیق و فنی باید‬ ‫ببینیم به جای ریل جمع اوری ش��ده چه طرحی داریم و‬ ‫قرار است چه پروژه ای تعریف کنیم و ایستگاه محمدیه را‬ ‫به چه ش��کلی مورد استفاده قرار دهیم که امور را تسهیل‬ ‫کند‪ .‬مدی��ر کل راه اهن قم اف��زود‪ :‬اینکه تصمیم گرفته‬ ‫ش��ود هر ری��ل راه اهنی را به خارج از ش��هر منتقل کرد‪،‬‬ ‫کار کارشناسی و فنی نیست و تنها تاسیسات سنگین راه‬ ‫اهن و قطارهای باری به بیرون از شهر منتقل می شوند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬جمع اوری ریل نیاز به کارشناس��ی دارد و‬ ‫باید طرحی منطقی در قبال جمع اوری ان ارائه شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قائم مقام و مشاور ارشد اجرایی ایمیدرو در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در زمینه تامین نیاز داخلی واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده تنه��ا نیاز مهندس��ی مطرح نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫شرکت ها نیازمند مواد اولیه هستند‪ .‬برای نمونه در زمینه‬ ‫تولی��د فوالد‪ ،‬تامین الکترود گرافیتی برای فوالدس��ازها‬ ‫مشکل ایجاد کرده است و در این راستا فاز نخست طرح‬ ‫الکت��رود گرافیتی اردکان که از قب��ل تجهیزات ان وارد‬ ‫ش��ده بود تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد که‬ ‫بخش قابل توجهی از نیاز الکترود گرافیتی فوالدسازان در‬ ‫داخل را تامین می کند‪.‬‬ ‫عباس نعیمی در پاسخ به این پرسش که واحد الکترود‬ ‫گرافیتی اردکان تا چه اندازه نیاز فوالدس��ازان را پاس��خ‬ ‫می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬واحد اردکان ‪۵۰‬درصد نیاز فوالدس��ازان‬ ‫را پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در زمینه تامین کک‬ ‫سوزنی نیز طرحی را در دست اقدام داریم که به زودی به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫قائم مقام و مش��اور ارش��د اجرایی ایمی��درو همچنین‬ ‫یاداور شد‪ :‬حدود ‪۳.۵‬میلیارد دالر طرح را با دستور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موردپیگیری قرار داده ایم که تا‬ ‫پایان سال به بهره برداری برسند‪ .‬ازاین رو با بهره برداری از‬ ‫این طرح ها حدود ‪۵۰‬هزار شغل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نعیمی درباره اکتش��افات انجام ش��ده در کش��ور نیز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اکتش��افات انجام ش��ده تاکن��ون ‪۲۷۰‬هزار‬ ‫کیلومتر خطی بوده است‪ ،‬اما می خواهیم در سال جاری‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر اکتش��اف خطی داشته باشیم‬ ‫ک��ه این رقم بیش از کل اکتش��افات انجام ش��ده و این‬ ‫برنامه در راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب و دستور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫وی درباره نخس��تین نمایش��گاه فرصت های س��اخت‬ ‫داخل و رونق تولید نیز گفت‪ :‬این نمایش��گاه نخس��تین‬ ‫نمایشگاه تقاضامحور بوده و عرضه محور نیست و ما نیاز‬ ‫خ��ود را تقاض��ا می کنیم تا افراد و ش��رکت های نخبه و‬ ‫دانش بنیان ان را تهیه کنند‪.‬‬ ‫نعیمی‪ ،‬قائم مقام و مشاور ارشد اجرایی ایمیدرو با بیان‬ ‫اینکه ایمیدرو و شرکت های خودروسازی از این نمایشگاه‬ ‫می توانن��د بهترین بهره را ببرند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ایمیدرو نیز‬ ‫در کنار دیگر شرکت کنندگان در این نمایشگاه حضوری‬ ‫فعال دارد و ش��رکت های معدنی نیز سعی دارند در سال‬ ‫«رونق تولید» بیشتر از گذشته کار کنند‪.‬‬ ‫مدیر صنای��ع معدنی ایمیدرو ادامه داد‪ :‬یک ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان که دانش خ��ود را به مرحله ط��رح و اجرا‬ ‫رسانده است اگر بخواهد در اندازه بزرگ تر طرحی را اجرا‬ ‫کند‪ ،‬نیازمند ضمانت های مالی اس��ت‪ .‬این شکاف هایی‬ ‫است که نیازمند پر شدن هستند‪.‬‬ ‫اقاجانل��و ادام��ه داد‪ :‬ایمیدرو در زمینه بومی س��ازی‪،‬‬ ‫پ��روژه ای را پی��ش می برد‪ .‬ب��رای نمونه پ��روژه جاجرم‬ ‫ک��ه ‪۱۱۰‬میلی��ون ی��ورو هزین��ه داش��ت‪ ،‬ی��ک پروژه‬ ‫بومی سازی ش��ده ب��ود که حدود ‪۸۰‬میلی��ون یورو ان از‬ ‫داخ��ل تامین ش��ده ب��ود و ‪۳۰‬میلیون ی��ورو اخر ان را‬ ‫ام اف سی تهیه کرده بود‪ .‬اگر این پروژه به درستی طراحی‬ ‫نش��ده بود این سرمایه گذاری به هدر می رفت و همراه با‬ ‫ریسک بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای بومی س��ازی در‬ ‫سازمان ایمیدرو مرکز پژوهش ایجاد شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ ایران به حلقه محدود تولیدکنندگان الکترود گرافیتی می پیوندد‬ ‫بهره وری در‬ ‫صنعتی فوالدین‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫پتروشیمی ادامه دارد‬ ‫عض��و انجم��ن کارفرمای��ی پتروش��یمی گفت‪:‬‬ ‫صادرات طبق روال پیش��ین انجام می شود و اعمال‬ ‫تحریم مش��کلی در محصوالت پتروشیمی ب ه وجود‬ ‫نیاورده است‪ ،‬در زمینه نقل و انتقال پول هم مشکل‬ ‫حادی وجود ندارد‪.‬‬ ‫پرویز صحاف زاده درباره کمبود عرضه کود اوره از‬ ‫سوی پتروش��یمی ها‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬موضوع کمبود‬ ‫مربوط به مصوبه ای اس��ت که بر اساس ان باید نرخ‬ ‫برمبنای نرخ های پایه بورس تعیین شود‪ ،‬نه قیمتی‬ ‫که تا کنون یارانه ای تعیین می شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار است شرکت های پتروشیمی کود‬ ‫اوره را ب��ر پای��ه نرخ بورس تحوی��ل دهند و کاهش‬ ‫عرضه فقط به همین دلیل است‪.‬‬ ‫عض��و انجمن کارفرمایی پتروش��یمی با تاکید بر‬ ‫اینکه هی��چ کمبودی در ک��ود اوره نداریم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قیمت پایه بورس تاکن��ون ‪ ۶۶۰‬تومان بوده و‬ ‫اکنون بر اساس نرخ ‪ ۱۴۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫وی درباره عرض��ه «پت» هم گفت‪ :‬درباره عرضه‬ ‫این محص��ول هم کمب��ودی وجود ن��دارد و مازاد‬ ‫ه��م داریم‪ .‬صح��اف زاده در ادامه درب��اره صادرات‬ ‫محص��والت پتروش��یمی بع��د از اعم��ال تحری��م‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ص��ادرات طبق روال پیش��ین‬ ‫انجام می ش��ود و از این نظر مش��کلی در محصوالت‬ ‫پتروش��یمی نداریم‪ .‬در زمینه نقل و انتقال پول هم‬ ‫مش��کل حادی وجود ن��دارد‪ .‬به تازگی مس��ئوالن‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی اعالم کردند ش��رکت های‬ ‫پتروش��یمی از اغاز تی ر امس��ال از تحویل کود اوره‬ ‫ب��ا قیمت های مص��وب دولت به بخش کش��اورزی‬ ‫خ��ودداری می کنند و اعالم کرده ان��د که کود اوره‬ ‫را فقط بر اس��اس قیمت های ب��ورس کاال به بخش‬ ‫کش��اورزی تحویل خواهند داد‪ .‬اجرایی ش��دن این‬ ‫موضوع منجر ب��ه افزایش ‪ ۳‬برابری نرخ فروش کود‬ ‫اوره تحویلی به کش��اورزان خواهد ش��د‪ .‬با توجه به‬ ‫بارندگی های مناس��ب سال زراعی جاری و افزایش‬ ‫معنادار تقاضا برای کودهای کشاورزی به ویژه کود‬ ‫اوره‪ ،‬تحویل نش��دن این نهاده اس��تراتژیک‪ ،‬تولید‬ ‫محص��والت کش��اورزی و کش��اورزان را به ویژه در‬ ‫مناطق سیل زده با مشکل جدی روبه رو کرده و باید‬ ‫هر چه سریع تر برای ان چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران بر ادامه فروش نفت در هر شرایطی تاکید دارد‬ ‫اضافه درامد روزانه ‪ ۱۴‬میلیون دالری از صادرات نفت‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نه تنها عربستان‬ ‫و امارات بلکه‬ ‫هیچ کشوری‬ ‫نمی تواند‬ ‫خال نفت ایران را‬ ‫پر کند‬ ‫برخالف خی��ال واهی ترام��پ‪ ،‬مس��ئو الن ایرانی بر‬ ‫ای��ن نکته تاکید دارند که نه تنه��ا میزان صادرات نفت‬ ‫ای��ران به صف��ر نزدیک نش��ده بلکه در ح��ال افزایش‬ ‫اس��ت و ایران ب ه هی��چ عنوان از صادرات نفت دس��ت‬ ‫نمی کشد‪.‬‬ ‫ب ه گزارش ایسنا‪ ،‬اگرچه بازار جهانی نفت از ان زمان‬ ‫ک��ه امریکا پس از خروج از برجام اعالم کرد قصد دارد‬ ‫می��زان صادرات نفت ایران را به صفر برس��اند و به طور‬ ‫غیررس��می از عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان‬ ‫اوپک هم درخواس��ت کرد تولیدشان را افزایش دهند‪،‬‬ ‫ت اما تیر ترامپ به‬ ‫شرایط پرتالطمی را پشت سر گذاش ‬ ‫سنگ خورد و نتیجه مطلوبش حاصل نشد‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬اخرین وضعیت فروش نفت ایران سوالی‬ ‫ب��و د که زیاد پرس��یده ش��ده و همچنان ادام��ه دارد و‬ ‫مس��ئوالن نفتی ایران هم در پاسخ به ان‪ ،‬هر بار تاکید‬ ‫دارند که با همه توان برای فروش نفت تالش می کنیم ‬ ‫ام��ا بر این موضوع هم تاکید می ش��ود ک��ه اعالم ارقام‬ ‫صادرات نفت س��خت اس��ت چرا که به گفته زنگنه‪ ،‬اگر‬ ‫بگویی��م وضع مان خوب اس��ت‪ ،‬امریکایی ه��ا ناراحت‬ ‫می ش��وند و فش��ار را زیاد می کنند و اگر بگوییم خوب‬ ‫نیست‪ ،‬مردم نگران می شوند‪ .‬او همچنین درباره اینکه‬ ‫ایا ش��رایط صادرات نفت به سمت بهتر شدن می رود‪،‬‬ ‫اظهار امیدواری کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزوی واهی ترامپ‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬صفر کردن صادرات نفت ایران اگرچه‬ ‫ارزوی امریکایی هاس��ت‪ ،‬ام��ا واهی ب��وده و به نتیجه‬ ‫نخواهد رس��ید؛ این اظهارات زنگنه درباره خواسته های‬ ‫ترامپ برای صفر ش��دن صادرات نفت ایران اس��ت که‬ ‫تاکید دار د ایران در منطقه با هیچ کش��وری دش��منی‬ ‫ندارد اما دو کش��ور منطقه به دنبال ان هس��تند که با‬ ‫صدور بیانیه و صحبت های گوناگون اعالم کنند خروج‬ ‫ایران از بازار نف��ت تاثیری بر بازار ندارد و ظرفیت های‬ ‫اعالمی انها می تواند جایگزین نفت ایران ش��ود اما این‬ ‫صحبت ها حقیقت ندارد و در صورت اعالم‪ ،‬برداش��ت و‬ ‫ذخیره سازی این کشورها به تایید رسمی هیچ سازمان‬ ‫و نهادی نرسیده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬این نکته که جمهوری اسالمی ایران‬ ‫هیچ گاه از نفت به عنوان ابزار سیاس��ی استفاده نکرده‬ ‫و هر کس��ی که از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده‬ ‫کند‪ ،‬باید تاوان خس��ارت های ان را بپردازد هم موضوع‬ ‫روش��نی است اما به گفته وزیر نفت‪ ،‬برخی کشورها به‬ ‫دنبال ان هس��تند تا ‪ ۳‬عضو پایه گذار اوپک را تضعیف‬ ‫کنند که این موضوع منجر به از بین رفتن اوپک خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناتوانی عربستان و امارات‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬نه تنها عربس��تان و امارات بلکه هیچ‬ ‫کش��وری نمی تواند خال نفتی ایران را جبران کند ‪ .‬بازار‬ ‫بی ثبات و شکننده است و این کشورها تمام تالش شان‬ ‫را می کنند تا با تبلیغات و کوچک نمایی اتفاق ها‪ ،‬اجازه‬ ‫ندهن��د نرخ نف��ت افزایش یابد و نرخ را ب��ه زور پایین‬ ‫نگه می دارند‪.‬‬ ‫این اقدام هایی اس��ت که عده ای در بازار در راستای‬ ‫منافع امریکا و رژیم صهیونیس��تی و به خواست این دو‬ ‫کشور انجام می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای صادرات نفت رو به بهبود است‬ ‫اما این موضوع به ضرر مردم‪ ،‬کش��ورهای عضو اوپک‬ ‫و تولیدکنن��دگان نفت و حتی به ضرر مصرف کنندگان‬ ‫نیز هس��ت زیرا به اعتقاد زنگنه‪ ،‬در بازار ایجاد بی ثباتی‬ ‫می کند و شکنندگی در بازار برای هیچ کشوری سودی‬ ‫ن��دارد و این نوس��ان های قیمتی که در ‪ ۲۴‬س��اعت ‪۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۶‬دالر نرخ نفت کاهش می یاب��د‪ ،‬به نفع هیچ کس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این فکر درس��ت نیست که این به نفع مصرف کننده‬ ‫اس��ت زیرا در این ش��رایط‪ ،‬هیچ فردی تکلیف خود را‬ ‫نمی داند و کش��وری که تولیدکننده نفت بوده نمی داند‬ ‫نفت را نگه دارد یا بفروش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬نوس��ان کم بازار‬ ‫نفت به نفع همه اس��ت و نوسان زیاد به نفع هیچ کس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات نف�ت ای�ران در ح�ال افزایش‬ ‫است‬ ‫سایر مس��ئوالن کشور در بقیه حوزه ها نیز یکصدا بر‬ ‫افزایش ف��روش نفت ایران تاکید دارن�� د به طوری که‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی اعالم کرده ایران قله مقاومت‬ ‫تحریمی را پشت س��ر گذاش��ته و باوجود ادعای امریکا‬ ‫مبنی بر صفر ش��دن فروش نفت‪ ،‬روند صادرات نفت در‬ ‫حال افزایش است‪.‬‬ ‫هرچن��د م��ا به اروپ��ا صادرات��ی نداری��م‪ ،‬در نتیجه‬ ‫نمی توانی��م واردات��ی انج��ام دهی��م ام��ا راه حلی که‬ ‫عبدالناص��ر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی پیش��نهاد‬ ‫داده‪ ،‬این اس��ت ک��ه از ما نفت بخرند ک��ه در این باره‬ ‫گفته اند در این موضوع مشکل دارند‪.‬‬ ‫راه دوم ام��ا این اس��ت که اروپایی ها خ��ط اعتباری‬ ‫بدهن��د ت��ا بتوانی��م از انه��ا کاال خری��داری کنی��م‬ ‫و چنانچ��ه ه��ر ک��دام از ای��ن کاره��ا انج��ام ش��ود‪،‬‬ ‫راه ان��دازی اینس��تکس حت��ی ی��ک هفته نی��ز طول‬ ‫نمی کشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مهرداد الهوتی‪ ،‬س��خنگوی فراکس��یون‬ ‫مستقلین مجلس ش��ورای اسالمی به نقل از وزیر نفت‬ ‫اع�لام کرده فضا در زمینه صادرات و فروش نفت رو به‬ ‫بهبود است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ب��ر مبن��ای اع�لام وزارت نف��ت‪،‬‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان هم در‬ ‫تماسی تلفنی با جرمی هانت‪ ،‬وزیر امور خارجه انگلیس‬ ‫ب��ا تاکید بر غیرقانونی ب��ودن تحریم های نفتی امریکا‪،‬‬ ‫اعالم و تاکید کرده جمهوری اسالمی ایران به صادرات‬ ‫نفت خود در هر شرایطی ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹به فروش نفت ادامه می دهیم‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬همواره بر این موضوع تاکید می شود‬ ‫که بحث تحریم از فروش نفت جداس��ت؛ در نتیجه ما‬ ‫اکنون به گفته معاون امور توس��عه و مهندسی شرکت‬ ‫ملی نفت ایران‪ ،‬به فروش نفت ادامه می دهیم چراکه به‬ ‫دنبال ازدیاد برداشت از میدان های نفتی هستیم و اگر‬ ‫ظرفیتی در این حوزه وجود نداش��ت‪ ،‬به طور قطع این‬ ‫کار را انجام نمی دادیم‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬طرح نگهداشت و افزایش توان تولید در‬ ‫میدان های نفتی در دس��ت بهره برداری کشور مشتمل‬ ‫بر ‪ ۳۳‬بس��ته کاری با پیش بینی بیش از ‪ ۶‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری در طول ‪ ۳‬سال تعریف شده و این طرح‬ ‫ملی که با هدف بهره مندی از توان ش��رکت های ایرانی‬ ‫و اش��تغالزایی در دس��تور کار قرار گرفته‪ ،‬به گفته رضا‬ ‫دهقان‪ ،‬مش��تمل بر ‪ ۳۳‬پروژه اس��ت که ‪ ۲۹‬پروژه در‬ ‫بخش خش��کی و ‪ ۴‬پروژه در بخش فراساحل را شامل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن پروژه ها با میانگین س��رمایه گذاری حدود ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیون دالر و در محدوده جغرافیایی ‪ ۷‬استان نفتخیز‬ ‫کشور (خوزستان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬فارس و هرمزگان‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫ای�لام و کهگیلوی��ه و بویر احمد) اجرا خواهند ش��د و‬ ‫پیش بینی می ش��ود با اجرای انه��ا ظرفیت تولید نفت‬ ‫خام کش��ور به طور میانگین حدود ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه در‬ ‫روز افزایش یابد که اضافه درامد روزانه ‪ ۱۴‬میلیون دالر‬ ‫را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم تنها در کوتاه مدت موثر است‬ ‫در همین باره یک کارش��ناس ارش��د حوزه انرژی به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬با برنامه ریزی و تالش می توان همچنان در‬ ‫بازار جهانی نفت حضور داشت‪.‬‬ ‫معتق��دم می توانی��م ب��ه می��زان تحریم ه��ای‬ ‫گذش��ته و حت��ی بیش��تر از ان ص��ادرات نف��ت‬ ‫داش��ته باش��یم و امی��دوار م در ای��ن راه بتوانی��م ب��ا‬ ‫اج��رای سیاس��ت های درس��ت ش��اهد رش��د فزونی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خطیبی با بیان اینک��ه تحریم کنندگان نیز می دانند‬ ‫که تحریم یک کش��ور تنها در کوتاه مدت تاثیر خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعد از یک مدت کشور تحریم شونده‬ ‫خود را با ش��رایط وفق می دهد و می تواند راهکارهایی‬ ‫را برای دور زدن این ش��رایط به وجود اورد و به همین‬ ‫دلی��ل باید گفت که ش��رایط فعلی کش��ور به گونه ای‬ ‫ش��ده که می توانیم بسیاری از تحریم های فعلی را دور‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصریح کرد‪ :‬در شرایط فعلی باید با‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬رایزنی و انجام کار مشترک وزارت خارجه‬ ‫و وزارت نفت در قالب یک دیپلماسی سیاسی خارجی‬ ‫مش��کالت فعلی را برطرف کرد و م��ن معتقدم در این‬ ‫ش��رایط می توانیم نه تنها تحریم ه��ا را دور بزنیم بلکه‬ ‫توسعه صادرات را نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫برزیل برخالف مقررات دریانوردی به کشتی های ایرانی سوخت نمی دهد‬ ‫مورد عجیب و نادر «ترمه» و «باوند»‬ ‫چن��د هفته از زمانی که ترمه و باوند به س��احل برزیل‬ ‫رسیده اند و بارشان را تحویل داده اند می گذرد اما هنوز به‬ ‫ایران برنگشته اند‪ .‬باتوجه به اینکه برزیل از عرضه سوخت‬ ‫به این دو کشتی به بهانه تحریم خودداری می کند‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د اخری��ن راه برای بازگرداندن این کش��تی ها به‬ ‫وطن‪ ،‬فرستادن سوخت از ایران است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫براس��اس انچه رس��انه های ایرانی‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬س��ی ان ان و بی بی س��ی منتشر کرده اند‪،‬‬ ‫دو کش��تی ب��اری ایران��ی به دلی��ل امکان پذی��ر نبودن‬ ‫سوخت رس��انی به انها به دنب��ال تحریم های امریکا‪ ،‬چند‬ ‫هفته اس��ت در س��واحل برزیل ماندگار شده اند و شرکت‬ ‫نف��ت دولتی برزیل به دلیل ترس از تحریم های امریکا‪ ،‬از‬ ‫سوخت رسانی به این دو کشتی خودداری می کند‪.‬‬ ‫این دو کش��تی که متعلق به یک ش��رکت کش��تیرانی‬ ‫دولتی ایران هستند‪ ۲ ،‬ماه پیش با محمول ه کود شیمیایی‬ ‫اوره عازم برزیل ش��دند و بنا بر اخبار‪ ،‬قرار بود با محموله‬ ‫ذرت ب��ه ایران بازگردند اما س��وخت کافی برای این کار‬ ‫ندارند‪ .‬گرچه محصوالت ش��یمیایی ایران ازسوی امریکا‬ ‫تحریم ش��ده اما بنا به گزارش رویترز‪ ،‬خریدار بار این دو‬ ‫کشتی‪ ،‬یک شرکت محلی برزیلی بوده است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود سوخت رسانی با استفاده از واسطه ها به‬ ‫این دو کش��تی امکان پذیر نیس��ت و شاید تنها راه ممکن‬ ‫برای حل مش��کل س��وخت این کشتی ها‪ ،‬ارسال سوخت‬ ‫از ایران باشد‪.‬‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫اکرم امینی‬ ‫براس��اس قوانین بین المللی‪ ،‬هیچ کس حق ندارد از ارائه سوخت‬ ‫به کش��تی ها خودداری کند‪ .‬اگر این مس��ئله روال شود‪ ،‬یک روز به‬ ‫اس��م تحریم‪ ،‬از س��وخت گیری جلوگیری می کنند و روز دیگر ممکن‬ ‫است خود کشتی را بخوابانند و بارش را توقیف کنند‬ ‫‹ ‹شرط سوخت رسانی در قرارداد خرید قید‬ ‫شود‬ ‫یک کارش��ناس حمل ونقل دریایی معتقد اس��ت برای‬ ‫جلوگیری از مشکالتی مشابه انچه برای ترمه و باوند رخ‬ ‫داده‪ ،‬می توان در قرارداد تجاری میان دو طرف برای حمل‬ ‫کاال‪ ،‬شرط تامین سوخت را قید کرد‪.‬‬ ‫مال��ک علی محمدی در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫مشکل پیش امده برای دو کشتی ایرانی در ساحل برزیل‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های گذشته به دلیل دور زدن تحریم های‬ ‫کشتیرانی‪ ،‬سوخت الزم برای رفت و برگشت را در کشتی‬ ‫ذخیره می کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مسئله به ویژه باتوجه به ارزان بودن نرخ‬ ‫س��وخت در ایران‪ ،‬مرسوم و برای کشتی ها به صرفه بود و‬ ‫اکنون نیز راهکار مناس��بی برای جلوگیری از اتفاق های‬ ‫مشابه است‪.‬‬ ‫علی محمدی ادامه داد‪ :‬البته می توان از راه های دیگری‬ ‫نیز سوخت کشتی ها را تامین کرد؛ به عنوان مثال از بازار‬ ‫غیررسمی و با همکاری دیگر شناورهای حاضر در منطقه‬ ‫این س��وخت را خرید‪ .‬البته ممکن است واسطه هایی هم‬ ‫باش��ند که بتوان سوخت را به طور نقدی از انها خریداری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یک راه دیگر هم این است که کشتی هایی‬ ‫که قصد حمل کاال به برزیل را دارند‪ ،‬برای این دو کشتی‬ ‫سوخت ببرند‪ .‬البته این کار باید با اطالع رسانی به کشور‬ ‫مقصد انجام شود‪.‬‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی محمدی با تاکید بر لزوم ذخیره کردن سوخت در‬ ‫مبدا برای پیش��گیری از بروز چنین مشکالتی گفت‪ :‬باید‬ ‫دید ایا ذخیره س��وخت به صرفه تر است یا اینکه به جای‬ ‫این کار‪ ،‬بار بیش��تری به مقصد برده ش��ود‪ .‬به هر حال در‬ ‫جهان این روش مرسومی است که برای ‪ 3‬روز تا یک هفته‬ ‫بیشتر‪ ،‬در مبدا سوخت گیری شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل دریایی با اشاره به مشکالت‬ ‫ناشی از معطلی کشتی های ایرانی در ساحل دیگر کشورها‬ ‫بیان کرد‪ :‬این مسئله هزینه های سنگین ماندگاری شناور‬ ‫را به صاحب کاال تحمیل می کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه ایران همواره با برزیل روابط دریایی و‬ ‫تجاری خوبی داشته و به نظر می رسد حادثه رخ داده برای‬ ‫کش��تی های ایرانی‪ ،‬غیرقابل پیش بینی بوده‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قوانین بین المللی‪ ،‬هیچ کس حق ندارد از ارائه‬ ‫س��وخت به کشتی ها خودداری کند‪ .‬اگر این مسئله روال‬ ‫ش��ود‪ ،‬یک روز به اسم تحریم‪ ،‬از سوخت گیری جلوگیری‬ ‫می کنند و روز دیگر ممکن است خود کشتی را بخوابانند‬ ‫و بارش را توقیف کنند‪.‬‬ ‫علی محم��دی تاکی��د کرد‪ :‬ی��ک اقدام مناس��ب برای‬ ‫جلوگی��ری از بروز اتفاقی مش��ابه انچه برای ترمه و باوند‬ ‫رخ داده‪ ،‬این اس��ت که فروش��نده پیش از ارس��ال کاال با‬ ‫خریدار کاال به این تفاهم برس��د که ش��رط ارسال کاال با‬ ‫کشتی‪ ،‬تامین سوخت است و در غیر این صورت‪ ،‬بخشی‬ ‫از ظرفیت کش��تی برای ذخیره س��وخت استفاده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل دریایی افزود‪ :‬سفارت ایران‬ ‫در برزی��ل و وزارت امور خارجه باید در این زمینه قوی تر‬ ‫عمل کنند و مانع ماندگاری کشتی های ایرانی در ساحل‬ ‫این کشور شوند‪.‬‬ ‫علی محمدی با اش��اره به برخ��ی ضعف های مدیریتی‬ ‫ک��ه منج��ر به بروز مش��کالت ج��دی ب��رای حمل ونقل‬ ‫دریایی می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ش��اهد نب��ود مدیران متخصص‬ ‫در س��مت های دریایی و بندری هس��تیم و همین مسئله‬ ‫موجب برخی اظهارنظرها و تصمیم های غیرکارشناس��ی‬ ‫شده است‪ .‬به نظر می رسد باوجود اظهارنظرهای گوناگون‪،‬‬ ‫هن��وز امادگی مطلوب برای روبه رو ش��دن با تحریم های‬ ‫دریایی در برخی مسئوالن وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فش�ارهای بیرونی؛ عامل ندادن سوخت به‬ ‫ایران‬ ‫یکی دیگر از کارشناسان حمل ونقل دریایی کشورمان‬ ‫نیز معتقد است سوخت ندادن به کشتی‪ ،‬خالف مقررات‬ ‫دریانوردی و انس��انی است و کش��تی های ایرانی باید در‬ ‫شیوه تردد خود در بندرهای خارجی تجدیدنظر کنند‪.‬‬ ‫حسین اصغری در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه تامین‬ ‫سوخت کشتی برمبنای تفاهمنامه هایی است که از پیش‬ ‫بین کش��ورها بسته می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای تامین حجم‬ ‫باالی س��وخت مورد نیاز یک کش��تی‪ ،‬از ماه ها پیش باید‬ ‫هماهنگی انجام ش��ود؛ بنابرای��ن اینکه به طور ناگهانی به‬ ‫یک کش��تی اعالم شود که س��وخت به او داده نمی شود‪،‬‬ ‫مسئله ای عجیب و نادر است و ما در سال های گذشته که‬ ‫تحریم بودیم نیز چنین موردی نداشتیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس حمل ونقل دریایی ادام��ه داد‪ :‬در این‬ ‫زمینه به نظر می رس��د هم طرف ایران��ی پیش بینی های‬ ‫الزم را نداش��ته و ه��م این احتمال وج��ود دارد که طرف‬ ‫برزیلی در اثر فشارهای انی‪ ،‬عهد خود را نقض کرده باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه کش��تی هایی ک��ه ش��ماره ثبت‬ ‫بین المللی شان در فهرست تحریم است‪ ،‬در تجارت مورد‬ ‫اس��تفاده قرار نمی گیرند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اینکه اذوقه و ملزومات‬ ‫س��فر از یک کش��تی دریغ ش��ود‪ ،‬نه تنها خالف مقررات‬ ‫و ع��رف دریانوردی‪ ،‬بلکه خالف اخالق انس��انی اس��ت‪.‬‬ ‫کامل تری��ن س��امانه تضمین ایمنی در کش��تی ها وجود‬ ‫دارد ام��ا وقتی س��وخت به عنوان عام��ل اصلی ایجاد این‬ ‫ایمنی وجود نداشته باشد‪ ،‬این وسیله تبدیل به وسیله ای‬ ‫غیرایمن و رها می شود و این مسئله قابل هضم نیست که‬ ‫ملزومات اولیه ایمنی هم شامل تحریم شود‪.‬‬ ‫او پیشنهاد کرد برای جلوگیری از بروز مشکالت مشابه‬ ‫برای دیگر شناورهای کشورمان‪ ،‬کشتی های ایرانی از این‬ ‫به بعد به بندرهایی بروند که بتوانند مسیر رفت و برگشت‬ ‫را با س��وخت ذخیره ش��ده و همراه خود‪ ،‬طی کنند‪ .‬برای‬ ‫این کار کش��تی ها می توانند بخش��ی از ظرفیت بارگیری‬ ‫خود را تبدیل به تانکرهای سوخت اضافه کنند‪.‬‬ ‫برای تامین‬ ‫حجم باالی‬ ‫سوخت مورد‬ ‫نیاز یک کشتی‪،‬‬ ‫از ماه ها پیش‬ ‫باید هماهنگی‬ ‫انجام شود؛‬ ‫بنابراین اینکه‬ ‫به طور ناگهانی‬ ‫به یک کشتی‬ ‫اعالم شود که‬ ‫سوخت به او‬ ‫داده نمی شود‪،‬‬ ‫مسئله ای عجیب‬ ‫و نادر است‬ ‫وام ودیعه مسکن فقط برای بافت فرسوده‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬انچه در قان��ون برای وام رهن‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬فقط برای افرادی اس��ت که قصد نوس��ازی‬ ‫واحد فرس��وده خود را دارند تا در زمان ساخت وساز در مسکن‬ ‫اجاره ای س��کونت کنن��د‪ .‬محمد اس�لامی در گفت وگو با مهر‬ ‫درباره تس��هیالت ودیعه مس��کن بیان کرد‪ :‬درباره این وام باید‬ ‫از وزیر اقتصاد که پیش��نهاددهنده طرح بوده سوال کنید‪ .‬این‬ ‫طرح وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد می تواند با اختیار خود‪،‬‬ ‫از منابع بانک ها به این طرح تخصیص بدهد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی یاداور شد‪ :‬در قانون وام ودیعه مسکن‬ ‫فقط برای بافت های فرسوده پیش بینی شده تا کسانی که قصد‬ ‫نوس��ازی واحد مس��کونی خود را دارن��د‪ ،‬وام ودیعه‬ ‫مس��کن دریافت کنند و تا وقتی خانه انها س��اخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مکان دیگری برای خ��ود اجاره کنند‪ .‬این‬ ‫موضوعی است که در قانون پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه مسکن استیجاری در قانون‬ ‫مورد تاکید بوده اما در س��ال های گذش��ته ازس��وی‬ ‫انبوه سازان و س��رمایه گذاران‪ ،‬با اقبال روبه رو نشده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای افرادی که بخواهند مس��کن استیجاری تولید‬ ‫کنند‪ ،‬ش��رایط اس��ان تری فراهم می کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫امادگ��ی داریم زمین را بدون انکه وجهش را مطالبه کنیم‪ ،‬در‬ ‫اختیار انبوه سازان قرار دهیم تا خانه های استیجاری‬ ‫بس��ازند که متاسفانه در سال های گذشته سازندگان‬ ‫از این موضوع استقبال نکردند اما اگر اقدام کنند‪ ،‬به‬ ‫انها زمین رایگان می دهیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ایا تشکیل کارگروه تعیین‬ ‫سقف اجاره بها منتفی شده‪ ،‬گفت‪ :‬قرار نبود کارگروه‬ ‫تعیین س��قف اجاره بها تشکیل دهیم‪ .‬دولت هیچ گاه‬ ‫مداخله ای در تعیین اجاره بها نداشته است‪ .‬جامعه حق دارد از‬ ‫دولت انتظار داش��ته باش��د اما در قانون هیچ حقی برای دولت‬ ‫ایجاد نش��ده ک��ه در تعیین اجاره بها دخالت کن��د‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اجاره بها همواره بین موجر و مس��تاجر به توافق می رسد‬ ‫و قوانین��ی ک��ه در این زمینه وجود دارد‪ ،‬نظ��ام حقوقی میان‬ ‫این دو اس��ت‪ .‬م��ا به دنبال ان هس��تیم که براس��اس ماده ‪۲‬‬ ‫قان��ون س��اماندهی و حمایت از تولید و م��اده ‪ ۲‬ایین نامه ان‪،‬‬ ‫موسسه های اجاره داری تشکیل دهیم‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی تصریح کرد‪ :‬ب��ه زودی فراخوان این‬ ‫کار منتش��ر می ش��ود تا افرادی که توانایی دارند‪ ،‬موسسه های‬ ‫اجاره داری راه اندازی کنند‪ .‬به ویژه با کمک استارت اپ ها‪ ،‬بازار‬ ‫اجاره بها را براساس شیوه نامه ای که برای این موسسه ها تنظیم‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬ساماندهی می کنیم‪.‬‬ ‫رویش ‪ ۲‬بوستان جدید در تهران‬ ‫ش��هردار ته��ران از تبدیل ب��اغ وثوق الدوله در جنوب ش��هر‬ ‫تهران به بوستان عمومی‪ ،‬در اینده نزدیک خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا پیروز حناچی در ایین بهره برداری از پروژه های مدیریت‬ ‫شهری و بوستان پدر واقع در منطقه ‪ ۲‬تهران گفت‪ :‬وعده داده‬ ‫بودیم جلوی تخریب باغ ها را بگیریم و بهره برداری از بوس��تان‬ ‫پدر‪ ،‬از مصداق های پیگیری این وعده بود‪ .‬بوس��تان پدر همان‬ ‫باغ عبقری است که با توافق بنیاد مستضعفان تبدیل به فضای‬ ‫عمومی و بوستان شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در طراحی این‬ ‫بوس��تان از سبک باغ ایرانی‪-‬اس�لامی بهره گرفته شده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬وعده داده بودیم که تهران را ش��هری برای همه ببینیم و‬ ‫پروژه هایی که از این پس به بهره برداری می رسانیم‪،‬‬ ‫کمتر از جنس مگاپروژه ها خواهد بود زیرا پروژه های‬ ‫محلی می تواند مردم را به محله های ش��ان عالقه مند‬ ‫کند‪ .‬ش��هردار تهران به فرمان رهبر معظم انقالب در‬ ‫‪ ۱۳‬اس��فند ‪ ۱۳۹۳‬اش��اره کرد و افزود‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در ای��ن روز همه س��ازمان های ذی ربط در‬ ‫حوزه فضای س��بز را به جلوگیری از تخریب باغ ها و‬ ‫زمین های کشاورزی فراخواندند‪ .‬امروز خوشحالیم که به مردم‬ ‫ته��ران گزارش دهیم جل��وی تخریب باغ ه��ا را گرفته ایم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬حدود ‪ ۱۴۰‬هکتار از باغ های شهر تهران براساس مصوبه‬ ‫کرمان صاحب تراموا می شود‬ ‫تفاهمنامه اولیه س��اخت ش��بکه تراموای شهر کرمان‪ ،‬با‬ ‫حض��ور مهران عالم زاده‪ ،‬ش��هردار کرم��ان و احمد خدایی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بخ��ش حمل ونقل ریل��ی گروه مپن��ا به امضا‬ ‫رسید‪ .‬با اجرای این تفاهمنامه‪ ،‬گروه مپنا به انجام خدمات‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬تهیه و س��اخت و اجرای پروژه تراموای شهری‬ ‫کرم��ان (‪ )EPC‬می پ��ردازد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نقل از‬ ‫ش��رکت مپنا‪ ،‬تراموای مدرن شهری کرمان با بهره گیری از‬ ‫توان مش��اوران باتجربه ملی و بین المللی و براساس اخرین‬ ‫اس��تانداردها و جدیدترین امکانات رفاهی و ایمنی در گروه‬ ‫مپنا طراحی و اجرا خواهد شد‪ .‬در تفاهمنامه یادشده‪ ،‬مقرر‬ ‫شده فاز مطالعاتی و جزئیات فنی طرح به زودی اغاز و پس از‬ ‫امکان سنجی ها‪ ،‬تفاهمنامه نهایی (عقد قرارداد) برای پروژه‬ ‫‪ EPC‬س��اخت شبکه تراموای اس��تان کرمان منعقد شود‪.‬‬ ‫این پروژه با قابلیت جابه جایی بیش از یک میلیون مس��افر‬ ‫در س��ال‪ ،‬تاثیری بسزا در تس��هیل جابه جایی شهروندان و‬ ‫رشد صنعت گردشگری شهر تاریخی کرمان خواهد داشت‪.‬‬ ‫برج باغ ها زیر بار رفت و ‪ ۳۰‬درصد تراکم مس��کونی و‬ ‫‪ ۷۰‬درصد نگهداش��ت باغ در عمل به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫امروز این روند اصالح ش��ده و همه باید کمک کنند‬ ‫این مس��یر ادامه پیدا کند‪ .‬باید هم��ه نهادهایی که‬ ‫لکه های بزرگ فضای سبز در اختیار انهاست‪ ،‬در این‬ ‫زمینه همکاری کنند‪ .‬به گفته شهردار تهران‪ ،‬براساس‬ ‫توافق شهرداری و بنیاد مستضعفان‪ ،‬باغ عبقری و باغ‬ ‫وثوق الدوله (که به زودی به بوس��تان تبدیل می شود) به تملک‬ ‫شهرداری درامد تا برای بهره مندی شهروندان از این فضا اقدام‬ ‫شود‪ .‬برای تملک باغ های عبقری و وثوق الدوله در توافق با بنیاد‬ ‫مس��تضعفان‪ ۱۶۰ ،‬میلیارد تومان پرداخت شده است‪ .‬حناچی‬ ‫درباره ش��یوه جلوگیری از تخریب باغ ها گفت‪ :‬راه های زیادی‬ ‫ازجمله بهره گیری از باغ ها برای پرورش گل و گیاه و همچنین‬ ‫ساخت رستوران و حتی استفاده مسکونی با تراکم پایین برای‬ ‫باغ ها در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به پرسشی درباره مشکل مکانیزه شدن پل های‬ ‫عابر پیاده س��طح ش��هر تهران گفت‪ :‬در شرایط تحریم‪ ،‬تامین‬ ‫و تجهیز پله های مکانیزه با مش��کل روبه رو شد و به دنبال این‬ ‫هس��تیم که ب��ا مذاکره با ش��رکت های داخلی این مش��کل را‬ ‫برطرف کنیم‪.‬‬ ‫گیر افتادن دریاچه چیتگر در میان برج ها‬ ‫رئیس کارگروه معماری ش��ورای شهر تهران گفت‪ :‬در طرح تفصیلی‬ ‫جدید منطقه ‪ ۲۲‬تهران‪ ،‬نقشی که برای این منطقه در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫«مرکز اس��تقرار خدمات بزرگ مقیاس با غلبه تفرجگاهی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و خدم��ات در مقی��اس ملی و فراملی» اس��ت‪ .‬علی اعطا در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا اظهار کرد‪ :‬باید از این به بعد از توس��عه کاربری مس��کونی این‬ ‫منطقه کاس��ته ش��ود و انج��ام فعالیت های مرتبط ب��ا نقش منطقه در‬ ‫دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬اعطا ادامه داد‪ :‬یکی از چالش های مهم منطقه‬ ‫‪ ۲۲‬جمعیت پذیری ان اس��ت‪ .‬طرح جامع ته��ران جمعیت پذیری این‬ ‫یادداشت‬ ‫راه حل‬ ‫کرباسچی‬ ‫جواب نمی دهد‬ ‫منطقه را ‪ ۳۵۰‬هزار نفر دانسته اما باتوجه به انچه در حوزه صدور مجوز‬ ‫و پروانه ساخت وساز شاهد هستیم‪ ،‬جمعیت پذیری منطقه به ‪ ۴۷۵‬هزار‬ ‫نفر خواهد رسید‪ .‬اعطا با بیان اینکه بلندمرتبه سازی در منطقه ‪ ۲۲‬فراتر‬ ‫از ظرفیت منطقه است و حتی در سال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬بحث هایی درباره‬ ‫قرارگیری برج ها در مسیر بادهای تهران مطرح شد‪ ،‬افزود‪ :‬بارگذاری ها‬ ‫به اندازه ای اس��ت که حتی دید و منظر عمومی نیز با مشکالتی روبه رو‬ ‫ش��ده؛ به طوری ک��ه دریاچه چیتگر به دلیل برج س��ازی های اطرافش‪،‬‬ ‫محصور و تبدیل به حیاط و حوض تعدادی از برج های اطراف شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از روش های جلوگی��ری از مهاجرت به‬ ‫پایتخت ان اس��ت که هزین��ه زندگی در تهران‬ ‫را انق��در باال ببری��م که برخی به دلی��ل ناتوانی‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تهران را رها و به حاش��یه کوچ کنند‬ ‫یا به شهر خودشان بازگردند‪ .‬این ایده متعلق به‬ ‫اقای کرباس��چی‪ ،‬شهردار تهران در دهه ‪ ۷۰‬بود‪.‬‬ ‫گرچه مراد او از مطرح کردن چنین ایده ای‪ ،‬این‬ ‫نبود که از این پس به حقوق دوردست نش��ینان‬ ‫دستبرد نزنیم و تهران را با هزینه خودمان اداره‬ ‫کنی��م اما الزمه اجرایش این ب��ود که تهرانی ها‬ ‫هزینه بیشتری بپردازند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که با این ایده مخالفت ش��ود و‬ ‫شکست بخورد و شهردار کنار برود‪ .‬تهرانی ها به‬ ‫لطایف الحیل‪ ،‬امکانات را از چنگ شهرس��تانی ها‬ ‫دراورده بودند تا در رفاه و ارزانی باشند و این‪ ،‬با‬ ‫ایده کرباس��چی مبنی بر گرانی زندگی در تهران‬ ‫همخوانی نداش��ت‪ .‬این ایده مردم تهران را به دو‬ ‫گروه تقس��یم می کرد؛ کسانی که تحمل گرانی‬ ‫کاال و خدم��ات در تهران را داش��تند و کس��انی‬ ‫که نداش��تند‪ .‬ایده یادشده باعث نارضایتی گروه‬ ‫نخست می ش��د اما شاید انها حاضر می شدند با‬ ‫پرداخت بیش��تر‪ ،‬تهرانی خل��وت و ارام را تجربه‬ ‫کنند‪ .‬اما گروه دوم به اعتراض های ش��دید روی‬ ‫اوردند و نمایندگان این قشر در حاکمیت موفق‬ ‫ش��دند شهردار را به زیر بکشند و نیازی به رفتار‬ ‫خشن نش��د‪ .‬راه حل مشکالت تهران‪ ،‬تنها گران‬ ‫کردن هزینه زندگی نیست‪ .‬عالج اصلی مشکالت‬ ‫ان اس��ت که فشار برای ورود به تهران کم شود‪.‬‬ ‫برای کاهش این فش��ار باید دالی��ل ایجاد ان را‬ ‫یاداوری کرد که همان تجمیع امکاناتی است که‬ ‫متعلق به همه مردم ایران اس��ت‪ .‬نظام تخصیص‬ ‫اعتبار که در عمل در اس��تخدام تهرانی هاس��ت‪،‬‬ ‫از گل��وی شهرس��تانی ها می زند و ب��ه تهرانی ها‬ ‫می خوراند‪ .‬اگر می خواهیم از مهاجرت به تهران‬ ‫جلوگی��ری کنی��م‪ ،‬باید دس��ت درازی به حقوق‬ ‫شهرستانی ها متوقف شود‪ .‬یک شهرستانی فقط‬ ‫در صورتی ک��ه از بابت تجاوز به حقوقش نگران‬ ‫نباش��د و پول او‪ ،‬خرج خودش شود و نام محروم‬ ‫را از منطق��ه اش بردارند‪ ،‬می توان امیدوار بود که‬ ‫از مهاجرت به تهران منصرف ش��ود‪ .‬البته ممکن‬ ‫است این هم به گرانی برای تهرانی ها منجر شود‬ ‫ام��ا این گرانی با گرانی نوع مدیریت کرباس��چی‬ ‫تف��اوت ماه��وی دارد‪ .‬در گران س��ازی از ن��وع‬ ‫کرباس��چی‪ ،‬ارتفاع دیوار برای جلوگیری از ورود‬ ‫مهاج��ران باالتر می رود اما در گرانی نوع اخیر از‬ ‫ارتفاع اب پشت سد کاسته می شود‪ .‬اصالح از نوع‬ ‫کرباسچی‪ ،‬ناپایدار و تنش زاست اما اصالح از نوع‬ ‫اخیر‪ ،‬سازنده و براساس عدالت است زیرا امکانات‬ ‫بین تهران و شهرس��تان به طور یکس��ان تقسیم‬ ‫می شود و هر که بیشتر تالش کند‪ ،‬بهره بیشتری‬ ‫می برد؛ چه تهرانی باشد‪ ،‬چه شهرستانی‪ .‬در این‬ ‫ش��یوه‪ ،‬مردم هر ش��هر یا روس��تا هزینه انچه از‬ ‫ان برخوردار می ش��وند را خ��ود می پردازند و به‬ ‫بودجه عمومی متکی نیس��تند‪ .‬با هیچ توجیهی‬ ‫نمی توان بودجه عمومی را خرج یک ش��هر کرد‬ ‫و به ط��ور مثال‪ ،‬از جیب همه ملت‪ ،‬بلیت مترو را‬ ‫به تهرانی ها ارزان فروخت‪ .‬در این ش��یوه گرچه‬ ‫هزینه تهرانی ها زیاد می ش��ود اما درمقابل‪ ،‬فشار‬ ‫برای افزایش جمعیت از روی تهران برداش��ته و‬ ‫نرخ رش��د جمعیت ان ناشی از مهاجرت ها‪ ،‬کم‬ ‫می شود و چه بسا مهاجرت معکوس رخ دهد زیرا‬ ‫بازگرداندن سهم شهرستان ها از درامد عمومی‪،‬‬ ‫به معنای س��رمایه گذاری در دوردس��ت است‪ .‬با‬ ‫ایجاد شغل‪ ،‬مهم ترین انگیزه شهرستانی ها برای‬ ‫امدن به تهران یعنی بیکاری از بین می رود‪.‬‬ ‫راه دیگر جلوگیری از مهاجرت به تهران‪ ،‬بردن‬ ‫امکانات به دوردس��ت بود؛ راه��ی که در ابتدای‬ ‫پی��روزی انقالب ب��رای جلوگیری از مهاجرت به‬ ‫تهران ازس��وی مس��ئوالن پیگیری ش��د‪ .‬هزینه‬ ‫زیادی نیز برای بردن برق و اب و گاز به روستاهای‬ ‫دور و کم جمعیت انجام شد اما این ایده شکست‬ ‫خورد و روند مهاجرت به تهران کند نش��د‪ .‬ادامه‬ ‫رون��د ناخنک زدن به س��هم دوردست نش��ینان‬ ‫باعث ش��د تا بردن امکاناتی از جمله اب و برق و‬ ‫گاز به روستاها اثربخش نباشد‪ .‬حاال دیگر کسی‬ ‫از مس��ئوالن این روش شکس��ت خورده را دنبال‬ ‫نمی کند و کسی جوابگوی هزینه های ان نیست‪.‬‬ ‫نمی ش��ود سهم شهرس��تان ها را در تهران جمع‬ ‫و در تهران‪ ،‬دس��تور بازتوزی��ع ان به صاحبانش‬ ‫را ص��ادر کنیم‪ .‬این مکانیس��م منج��ر به عدالت‬ ‫نمی ش��ود و نتیجه اش همین اس��ت که بسیاری‬ ‫از مدرس��ه ها در مناطق دوردس��ت‪ ،‬حتی برای‬ ‫گرمایش‪ ،‬مش��کل اساس��ی دارند و در مواردی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از وسایل گرم کننده ناایمن به سوختن‬ ‫و مرگ دانش اموزان منجر شده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫«مجموعه نمایشگاهی» رونق را به اصفهان بازمی گرداند‬ ‫‪ ۵۹‬شهر ایران در‬ ‫وضعیت قرمز تنش ابی‬ ‫خبر‬ ‫تابس��تان امس��ال ح��دود ‪ ۲۸.۶‬میلی��ون نفر‬ ‫از جمعیت کش��ور در ‪ ۲۳۳‬ش��هر در تنش ابی‬ ‫قرار دارند که بارندگی های مناس��ب س��ال ابی‬ ‫ج��اری و بهب��ود ذخایر س��دها موجب ش��ده تا‬ ‫این رقم نس��بت به س��ال گذش��ته ‪ ۶.۴‬میلیون‬ ‫نفر کاهش داش��ته باش��د‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬در‬ ‫س��ال ابی جاری‪ ،‬بهبود نس��بی ذخایر سدهای‬ ‫کشور به عنوان بخشی از منابع تامین کننده اب‬ ‫اشامیدنی شهرها و روستاهای کشور تحت تاثیر‬ ‫بارش ها‪ ،‬س��بب بهتر ش��دن وضعیت تامین اب‬ ‫اشامیدنی ش��هرها و روستاهای کشور شده و تا‬ ‫حدودی از دغدغه های وزارت نیرو و شرکت های‬ ‫زیرمجموعه برای تامین این ماده حیاتی کاسته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر پایه گ��زارش رس��می وزارت نیرو‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس پیش بینی انجام ش��ده‪ ،‬تابستان امسال‬ ‫ح��دود ‪ ۲۸.۶‬میلیون نفر از جمعیت کش��ور در‬ ‫‪ ۲۳۳‬شهر در تنش ابی زرد‪ ،‬قرمز و نارنجی قرار‬ ‫دارند که بارندگی های مناسب سال ابی جاری و‬ ‫بهبود ذخایر سدها موجب شده تا این رقم نسبت‬ ‫به س��ال گذش��ته ‪ ۶.۴‬میلیون نفر کاهش داشته‬ ‫باش��د‪ .‬منظور از تنش اب اش��امیدنی‪ ،‬حداکثر‬ ‫می��زان اب م��ورد نیاز در اوج مصرف نس��بت به‬ ‫حداکثر ظرفیت تولید یک ش��هر است‪ .‬بر اساس‬ ‫بررس��ی ها ‪ ۵۹‬شهر کشور امس��ال از نظر سطح‬ ‫تنش در وضعیت قرمز(یعنی کمبود بیشتر از ‪۲۰‬‬ ‫درصد) قرار دارند و در اوج مصرف روزانه احتمال‬ ‫کمب��ود اب در انها وجود دارد‪ .‬در این س��طح از‬ ‫تنش ابی ‪ ۲۵‬ش��هر دارای کمبود تولید بیشتر از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد و دارای مخزن کافی و ‪ ۳۴‬شهر دارای‬ ‫کمبود تولید بیشتر از ‪ ۲۰‬درصد و کمبود مخزن‬ ‫هستند‪.‬تابس��تان امس��ال ‪ ۳۴‬شهر از نظر سطح‬ ‫تن��ش در وضعیت نارنجی (یعنی کمبود بین ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰‬درصد) قرار دارند و در اوج مصرف روزانه‬ ‫احتم��ال کمبود اب در انه��ا وجود دارد‪ .‬در این‬ ‫س��طح نیز ‪ ۱۷‬شهر دارای کمبود تولید بین ‪۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰‬درص��د و دارای مخزن کافی و ‪ ۱۷‬ش��هر‬ ‫دارای کمبود تولید بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد و کمبود‬ ‫مخزن هستند‪ ۱۴۰ .‬شهر کشور تابستان امسال‬ ‫از نظر سطح تنش در وضعیت زرد قرار دارند در‬ ‫اوج مصرف س��اعتی احتمال کمبود اب در انها‬ ‫ی انجام شده‪ ۱۴ ،‬شهر‬ ‫وجود دارد‪ .‬بر اساس بررس ‬ ‫این سطح دارای کمبود تولید کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫و کمب��ود مخازن ذخیره‪ ۷ ،‬ش��هر دارای کمبود‬ ‫تولی��د کمتر از ‪ ۱۰‬درص��د و دارای مخزن کافی‬ ‫و ‪ ۱۱۹‬ش��هر فاقد کمب��ود تولید و دارای کمبود‬ ‫مخزن هستند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬کمبود اب‬ ‫در اوج مصرف تابستان امسال ‪ ۱۴‬مترمکعب در‬ ‫ثانیه خواهد بود که این رقم در س��ال گذش��ته‬ ‫ح��دود ‪ ۲۲‬مترمکعب در ثانیه بوده و بر اس��اس‬ ‫پیش بینی انجام ش��ده بیش��ترین احتمال تنش‬ ‫در استان های اصفهان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬فارس‪ ،‬کرمان و هرمزگان‬ ‫رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫فرصتی نو‬ ‫در کارافرینی روستایی‬ ‫ش��بکه تولید برق خورش��یدی خارج از شبکه‬ ‫ب��ه صورت باتری ه��ای قابل ش��ارژ فرصت های‬ ‫کارافرینی را برای زنان روس��تایی در بس��یاری‬ ‫از مناط��ق جه��ان که ام��کان متصل ش��دن به‬ ‫ش��بکه ب��رق وجود ن��دارد فراهم اورده اس��ت‪.‬‬ ‫زنان روس��تایی به عنوان مهندسان خورشیدی‬ ‫ام��وزش داده می ش��وند ت��ا هم معیش��ت خود‬ ‫و ه��م دیگران را بهبود بخش��ند‪ .‬دسترس��ی به‬ ‫ان��رژی پ��اک تاثیر مثبتی بر س�لامت‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫فعالیت های معیش��تی پایدار‪ ،‬افزایش بهره وری‬ ‫و افزایش ایمنی و اش��تغال پایدار در روس��تاها و‬ ‫مناطق عش��ایری در پی دارد‪ ،‬به ویژه در مناطق‬ ‫عش��ایری که امکان دسترسی به شبکه های برق‬ ‫نبوده و زنان مجبور به حمل هیزم برای سوخت‬ ‫هس��تند دسترس��ی به انرژی های پاک خارج از‬ ‫شبکه انها را از رنج روزمره نجات خواهد داد البته‬ ‫جنگل ها و مراتع نیز از برداشت ناپایدار به عنوان‬ ‫سوخت محافظت خواهد کرد‪ .‬انرژی خورشیدی‬ ‫تولی��د ب��رق خارج از ش��بکه می تواند بس��تری‬ ‫ب��رای کارافرینی ایجاد کند و زنان روس��تایی از‬ ‫راه ه��ا مختلف از مزیت های ان بهره مند ش��وند‪.‬‬ ‫بو کارهای‬ ‫انرژی های پاک امکان گسترش کس ‬ ‫ش��بکه ای و انالی��ن را فراهم می کند‪ .‬اس��تقرار‬ ‫زن��ان روس��تایی اموزش دیده در ح��وزه انرژی‬ ‫خورش��یدی در روستاها عالوه بر نفع مادی‪ ،‬موج‬ ‫مثبت روانی ایجاد کرده و اعتماد به نفس و میل‬ ‫ب��ه خودکفای��ی را در جامعه روس��تایی نهادینه‬ ‫می کند‪ .‬هم اکنون در روس��تاهای هند این روند‬ ‫در حال اجرا ست و مدل های موفق کسب و کاری‬ ‫ایجاد شده که با بهره های کم تجهیزات استقرار‬ ‫برق خورش��یدی خارج از شبکه به صورت باتری‬ ‫را فراهم کرده اس��ت‪ .‬در روس��تاهای هدف زنان‬ ‫ب��ه صورت گروه های تخصصی اموزش می بینند‬ ‫و ی��ک نف��ر به عنوان س��رگروه انتخاب ش��ده و‬ ‫باتری های شارژ شده را اجاره می دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهم�ن راع�ی‪« -‬کم��ک ب��ه توس��عه اقتصادی‬ ‫ش��هر» اصلی ترین کلیدواژه بازدید اعضای ش��ورای‬ ‫اس�لامی شهر و مدیران ش��هری اصفهان از پروژه در‬ ‫حال س��اخت نمایش��گاه بین المللی ب��زرگ اصفهان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از استان اصفهان‪ ،‬رئیس و اعضای‬ ‫شورای اسالمی ش��هر به همراه معاونان شهرداری با‬ ‫حضور در پروژه در حال ساخت نمایشگاه بین المللی‬ ‫بزرگ اصفهان‪ ،‬اخرین وضعیت پیش��رفت این پروژه‬ ‫بزرگ شهری را بررسی کردند‪.‬‬ ‫در این بازدید‪ ،‬دس��تورهای الزم برای تس��ریع در‬ ‫روند س��اخت بزرگ ترین پروژه اقتصادی کالنش��هر‬ ‫اصفهان صادر ش��د ت��ا در س��ریع ترین زمان ممکن‬ ‫شاهد بهره برداری از ان باشیم‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی ش��هر اصفهان در بازدید از‬ ‫این پروژه بزرگ اقتصادی با اشاره به اینکه نمایشگاه‪،‬‬ ‫زمینه س��از بازگش��ت رون��ق اقتصادی به کالنش��هر‬ ‫اصفهان است‪ ،‬گفت‪ :‬اصفهان به عنوان یکی از مراکز‬ ‫مهم و بزرگ اقتصادی کشور‪ ،‬نیازمند برخورداری از‬ ‫یک مجموعه نمایشگاهی مناسب برای ارائه تولیدات‬ ‫و خدمات شرکت های سراسر کشور بود‪.‬‬ ‫فتح اهلل معین اف��زود‪ :‬اصفهان به دلیل برخورداری‬ ‫از موقعی��ت جغرافیایی بس��یار مطل��وب و وضعیت‬ ‫اقتصادی خاص‪ ،‬می تواند به عنوان یکی از قطب های‬ ‫اقتص��ادی کش��ور در زمینه ه��ای گوناگون��ی مانند‬ ‫تجارت‪ ،‬صنعت و کش��اورزی مطرح ش��ود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫بهره برداری از یک نمایشگاه استاندارد‪ ،‬بزرگ و مدرن‬ ‫می توان��د جایگاه اصفه��ان را در این عرصه ها تثبیت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه روند پیش��رفت فیزیکی‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی ب��زرگ اصفهان در دو س��ال‬ ‫گذش��ته بس��یار مطل��وب ب��وده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫امیدواری��م هر چه زودتر ش��اهد بهره ب��رداری از فاز‬ ‫یک ای��ن مجموعه بزرگ اقتصادی باش��یم تا کمک‬ ‫ش��ایانی به رون��ق اقتصادی بیش��تر ش��هر اصفهان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر اصفهان ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه مجموع��ه مدیری��ت ش��هری و ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های اصفه��ان یک تنه به می��دان امدند و‬ ‫برای ساخت و تکمیل این پروژه تالش کردند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه ش��رکت نمایشگاه های اصفهان در‬ ‫اجرای این پروژه بزرگ درگیر بروکراس��ی های اداری‬ ‫س��ازمان ها و نهاد ه��ای دولتی و تش��کل های بخش‬ ‫خصوص��ی نش��د و یک تنه ت�لاش ک��رد زمینه های‬ ‫الزم ب��رای تکمیل پروژه نمایش��گاه ب��زرگ را ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به زم��ان بهره برداری از نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی ب��زرگ اصفه��ان‪ ،‬گفت‪ :‬تاکید ش��ورای‬ ‫ورود دوباره واحدهای نیمه تعطیل در چرخه سرمایه گذاری‬ ‫استاندار فارس با اشاره به واحدهای تولیدی تعطیل‬ ‫یا تملک شده از سوی بانک ها‪ ،‬از تالش برای قرارگیری‬ ‫دوباره ای��ن واحدها در اختیار س��رمایه گذاران خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اس��تان ف��ارس‪ ،‬عنایت اهلل‬ ‫رحیمی در جری��ان بهره برداری کارخانه گل پونه در‬ ‫شهرک صنعتی ش��یراز عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان سال‬ ‫«رونق تولید» نام گذاری شده‪ ،‬مدیریت ارشد استان‬ ‫توجه به مس��ائل و مش��کالت واحد ه��ای تولیدی و‬ ‫تش��ویق به ادامه فعالیت انها را با جدیت در دس��تور‬ ‫کار قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارخانه گل پونه فعالیت خوبی را‬ ‫اغاز کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬امروز به مجموعه ای سر زدیم‬ ‫که فعالیت ان تکمیل کننده زنجیره تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی به ویژه سبزیجات است که با سرمایه گذاری‬ ‫حدود ‪ ۹‬میلیارد تومان راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫استاندار فارس با اش��اره به اینکه نیمی از سرمایه‬ ‫یادشده با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه تامین‬ ‫شده است‪ ،‬به اشتغال ‪ ۱۳۰‬نفر در این کارخانه اشاره‬ ‫و تاکی��د کرد‪ :‬بی تردید چنین واحدهایی که تولید را‬ ‫به سمت بهینه ش��دن پیش برده و سود اوری و بازار‬ ‫فروش داخلی و خارجی دارند باید مورد حمایت قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫رحیم��ی با تاکی��د بر اهمیت بازدی��د از واحدهای‬ ‫تولیدی و بررس��ی مش��کالت و مس��ائل انها‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��نیدن مسائل و مش��کالت صنعتگران سبب‬ ‫خواهد شد در کارگروه های رفع موانع تولید و جذب‬ ‫سرمایه گذاری به رفع این مشکالت پرداخته و شاهد‬ ‫حرکت مثبت استان در راستای رونق تولید باشیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬سیاست کلی مدیریت ارشد استان‬ ‫فارس این اس��ت ک��ه کارخانه ه��ا و واحدهای تولید‬ ‫فع��ال به ظرفیت اس��می خود رس��یده و واحدهای‬ ‫نیمه تعطیل نیز به چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫اس��تاندار ف��ارس ی��اداور ش��د‪ :‬توجه به تش��ویق‬ ‫س��رمایه گذاران و ایجاد تس��هیالت در راستای ایجاد‬ ‫واحدهای تولیدی جدید نیز در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫رحیمی با اش��اره به کاهش نرخ بیکاری استان در‬ ‫بهار ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۷‬از ‪ ۸.۹‬به حدود ‪ ۷‬و رتبه دوم اس��تان‬ ‫در این زمینه عنوان کرد‪ :‬به نظر می رسد فعالیت های‬ ‫مثبتی تاکنون انجام شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین اب��راز امیدواری کرد با تالش بخش‬ ‫خصوصی و همکاری نهاد های اجرایی شاهد رونق هر‬ ‫چه بیشتر تولید در استان فارس باشیم‪.‬‬ ‫اسالمی شهر و مدیران شهری این است که نمایشگاه‬ ‫بزرگ تا پایان امس��ال به بهره برداری برس��د‪ .‬بر این‬ ‫مبنا‪ ،‬شورای ش��هر نیز بودجه مورد نیاز را تصویب و‬ ‫حمایت های خود را بر تکمیل ان متمرکز کرده است‪.‬‬ ‫معی��ن اب��راز امی��دواری ک��رد ب��ا اج��رای ای��ن‬ ‫پ��روژه‪ ،‬زمین��ه رون��ق کس��ب و کارها در اصفه��ان‬ ‫ایجاد ش��ود تا ش��اهد توس��عه اقتصادی این ش��هر‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫اصفهان نیز در این بازدید ویژگی اینده شهر اصفهان‬ ‫را نمایش��گاه بین المللی بزرگ دانست و گفت‪ :‬اکنون‬ ‫ویژگی ب��زرگ ش��هرهای توس��عه یافته‪ ،‬رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی انها است‪ .‬از این رو‪ ،‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫بزرگ‪ ،‬به مهم ترین مش��خصه ش��هر اصفهان تبدیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫علی یارمحمدی��ان با بیان اینکه پروژه نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی ب��زرگ اصفهان‪ ،‬بس��تری برای توس��عه‬ ‫همه جانبه این ش��هر خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬فضای در نظر‬ ‫گرفته ش��ده برای این نمایش��گاه‪ ۴۷ ،‬هکتار اس��ت‬ ‫ک��ه فاز نخس��ت ان ‪ ۱۷‬هکتار را ش��امل می ش��ود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه در طرح های توس��عه ای امکان توس��عه‬ ‫ای��ن پ��روژه ب��ه ‪ ۱۵۰‬هکتار نی��ز پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه فاز نخس��ت نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی ب��زرگ اصفه��ان‪ ۱۵ ،‬ه��زار مترمرب��ع‬ ‫فض��ای مفی��د نمایش��گاهی را در اختی��ار فع��االن‬ ‫اقتص��اد و عالقه من��دان به حضور در نمایش��گاه های‬ ‫گوناگ��ون می گ��ذارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در کنار س��الن‬ ‫اصلی این نمایش��گاه‪ ۳۵ ،‬هزار مترمربع فضای روباز‬ ‫نمایشگاهی پیش بینی شده تا فعاالن اقتصا د بتوانند‬ ‫با انس��جام بیش��تری در نمایش��گاه اصفهان حضور‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫اصفهان با تاکید ب��ر اینکه پس از بهره برداری از این‬ ‫پروژه‪ ،‬فضای نمایش��گاهی موجود در این کالنشهر‪،‬‬ ‫‪۵‬برابر خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اج��رای این پروژه در‬ ‫فضای پرنوس��ان کنونی اقتصاد بس��یار دشوار و مهم‬ ‫اس��ت اما در صورت بهره برداری می تواند مش��کالت‬ ‫فع��االن اقتص��اد در رون��ق کس��ب و کارها را نیز ر فع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در براوردهای اولی��ه‪۱۵۰ ،‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان اعتب��ار به منظ��ور تکمی��ل پروژه‬ ‫نمایش��گاه بین المللی بزرگ پیش بینی ش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه با کاه��ش و صرفه جویی اصولی‬ ‫در هزینه های س��اخت نمایش��گاه بین المللی بزرگ‪،‬‬ ‫توانسته ایم شرایط مس��اعدی برای تکمیل‪ ،‬گشایش‬ ‫و بهره برداری از ان در سریع ترین زمان ممکن فراهم‬ ‫اوریم‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک استان فارس‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس از برگزاری‬ ‫نخستین نمایش��گاه بزرگ توانمندی های صنایع کوچک استان در‬ ‫مردا د امسال در شیراز خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اس��تان فارس‪ ،‬اح��د فتوحی اف��زود‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه همزمان به مناس��بت هفته حمایت از صنایع کوچک از‬ ‫‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬مرداد امسال در مجموعه نمایشگاه های بین المللی فارس‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��هم ‪ ۹۴‬درصدی صنایع کوچک از کل صنایع‬ ‫موجود در استان فارس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمایشگاه توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک فارس در راس��تای نام گذاری امس��ال از سوی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب با عنوان «رونق تولید» و با ه��دف حمایت از محصوالت و‬ ‫کاالهای تولید استان و نمایش توانمندی های صنایع کوچک برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ف��ارس با بیان‬ ‫اینکه این نمایش��گاه‪ ،‬بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی در بخش ارائه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک در جنوب کش��ور به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همزمان با برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬نشست های رودررو‪،‬‬ ‫نشس��ت ها وکارگاه ه��ای اموزش��ی‪ ،‬پاویون ه��ای تخصصی معرفی‬ ‫ش��رکت های مدیریت صادرات با هدف تسهیل فرصت های زنجیره‬ ‫تامین ب��ازار از طریق نمای��ش محصوالت و خدمات نشس��ت های‬ ‫تج��اری رودررو‪ ،‬تب��ادل اطالع��ات‪ ،‬ایده ه��ا و فناوری‪ ،‬ن��واوری و‬ ‫بین المللی سازی نیز برگزار می شود‪.‬فتوحی همچنین از برنامه ریزی‬ ‫برای حضور هیات های تجاری و اقتصادی کشورهای هدف صادراتی‬ ‫و نی��ز حضور رایزن��ان تجاری ایران در کش��ورهای هدف و رایزنان‬ ‫کش��ورهای هدف صادرات��ی در ایران در این نمایش��گاه خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬بر اس��اس هماهنگی با ش��رکت های شهرک های‬ ‫صنعتی سراسرکش��ور‪ ،‬تور صنعتی بازدید فعاالن صنعتی و تولیدی‬ ‫اس��تان های کشور نیز برگزار خواهد شد تا بستر مناسبی برای ارائه‬ ‫توانمندی های تولید استان در سطوح ملی و بین المللی فراهم شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در نخس��تین نمایشگاه بزرگ توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک اس��تان‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬واحد صنعتی کوچک و متوس��ط از‬ ‫سراسر اس��تان در بخش های صنعتی‪ ،‬ماشین االت و صنایع فلزی‪،‬‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداش��تی‪ ،‬صنایع ش��یمیایی‪ ،‬پالس��تیک‬ ‫و پتروش��یمی‪ ،‬لوازم خانگ��ی‪ ،‬برق و الکترونیک و صنایع نس��اجی‪،‬‬ ‫چرم و پوش��اک حضور خواهند یاف��ت‪ .‬فتوحی همچنین از حضور‬ ‫منس��جم خوش��ه های صنعت��ی گالب و عرقیات گیاه��ی میمند‪،‬‬ ‫ب گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫گیاه��ان دارویی‪ ،‬خرم��ای جنوب‪ ،‬ش��وریجات و ر ‬ ‫فرش دس��تباف و خوشه س��نگ در این نمایشگاه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مرک��ز مبادالت پیمانکاری نظام فرعی فارس‪ ،‬فن بازار منطقه فارس‬ ‫و کنسرس��یوم های صادراتی نیز توانمندی های خود را ارائه خواهند‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان فارس تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برای حمایت از واحد های تولیدی و صنعتی به منظور حضور‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬حمایت هایی مانند تخصیص یارانه ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۴۲‬میلیارد ریال خسارت به سیل زدگان فارس‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمران��ی اس��تانداری ف��ارس‬ ‫مدع��ی ش��د ک��ه تاکن��ون افزون ب��ر ‪ ۱۴۲‬میلی��ارد ریال‬ ‫خس��ارت ب��ه س��یل زدگان در این اس��تان پرداخت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اس��تان ف��ارس‪ ،‬محمودرض��ا‬ ‫رضایی کوچ��ی اعالم کرد‪ :‬مبلغ ‪ ۱۴۱‬میلیارد و ‪ ۸۳۵‬میلیون‬ ‫ریال به س��یل زدگان استان فارس خس��ارت پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬این میزان خس��ارت در قالب تس��هیالت‬ ‫س��اخت و تعمیر مس��کن و همچنین کمک های معیشتی و‬ ‫بالعوض به س��یل زدگان و اس��یب دیدگان از سیل در فارس‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫نتایج طرح امارگیری نیروی کار در بهار سال ‪ ۹۸‬حاکی از‬ ‫ان اس��ت که استان های همدان و فارس کمترین میزان نرخ‬ ‫بیکاری را در میان استان های کشور داشته اند و نرخ بیکاری‬ ‫در اس��تان تهران نیز ‪ ۲.۲‬درصد نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اس��اس اطالعات منتشر شده از سوی‬ ‫مرک��ز امار ایران در بهار س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نرخ بیکاری در حالی‬ ‫‪ ۱۰.۸‬درصد گزارش شده که در زمستان سال گذشته ‪۱۲.۱‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫گ��زارش نتایج طرح امارگیری نیروی کار در بهار امس��ال‬ ‫نش��ان می دهد که هم��دان دارای کمترین ن��رخ بیکاری و‬ ‫چهارمحال و بختیاری بیکارترین استان کشور بوده است‪.‬‬ ‫رضای��ی کوچی با قدردانی از مش��ارکت بنیاد مس��کن و‬ ‫بانک ه��ای عامل در معرفی و پرداخت تس��هیالت به مالکان‬ ‫واحدهای خسارت دیده از سیل افزود‪ :‬بر اساس ارزیابی های‬ ‫انجام ش��ده در س��یل امسال ‪ ۶۰۵‬واحد ش��هری و یک هزار‬ ‫و ‪ ۳۷۸‬واحد روس��تایی نیازمند بازس��ازی کامل و ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۵۴‬واحد ش��هری و روس��تایی نیازمند تعمیرات تشخیص‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه ب��راورد انجام ش��ده در زمین��ه حجم‬ ‫خس��ارت واردش��ده به این واحده��ا‪ ۱۴۰۰ ،‬میلی��ارد ریال‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از یک ماه پیش تاکن��ون و بعد از ابالغ‬ ‫اعتب��ارات ب��ه بانک ه��ا‪ ،‬عقد ق��رارداد به خس��ارت دیدگان‬ ‫اغاز ش��ده و امیدواری��م بانک ها با رفع موان��ع موجود برای‬ ‫دریاف��ت ضمان��ت زنجی��ره ای و پرداخت تس��هیالت اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رضای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه تاکن��ون ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬نفر از‬ ‫اسیب دیدگان س��یل مبلغ ‪ ۵۶‬میلیارد ریال کمک بالعوض‬ ‫در قال��ب تعمیر واحدها و معیش��ت دریافت کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مبلغ ‪ ۵۰‬میلی��ارد ریال هم به صورت بالعوض به افرادی که‬ ‫خودرو انها خس��ارت دیده یا کسانی که بر اثر سیل مصدوم‬ ‫شده اند کمک شده است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس تسهیالت‬ ‫معیشتی پرداخت ش��ده در این استان را ‪ ۴۹‬میلیارد و ‪۷۸۸‬‬ ‫میلی��ارد ریال اع�لام و اضافه کرد‪ :‬این میزان تس��هیالت به ‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬واحد خسارت دیده تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫کمترین و بیشترین نرخ بیکاری سهم کدام استان هاست؟‬ ‫اس��تان همدان با ‪ ۶.۱‬درصد و پس از ان فارس با ‪۷‬درصد‬ ‫دارای کمتری��ن ن��رخ بیکاری در میان اس��تان های کش��ور‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫بیش��ترین می��زان بیکاری ه��م متعلق ب��ه چهارمحال و‬ ‫بختیاری با ‪ ۱۶.۷‬درصد اس��ت و اس��تان های خوزس��تان با‬ ‫‪ ۱۶.۲‬درصد‪ ،‬لرس��تان ‪ ۱۶.۱‬درصد و هرمزگان ‪ ۱۵.۹‬درصد‬ ‫در رده های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری در اس��تان همدان در حالی روند کاهش��ی را‬ ‫نش��ان داده و به ‪ ۶.۱‬درصد در بهار امس��ال رسیده است که‬ ‫این نرخ در زمس��تان سال گذشته ‪ ۱۱.۶‬درصد گزارش شده‬ ‫بود و در مدت مش��ابه س��ال ‪ ۹۷‬یعنی بهار سال پیش ‪۸.۲‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫شکاف بیکاری استان ها نش��ان دهنده فاصله باالترین نرخ‬ ‫بیکاری با پایین ترین نرخ بیکاری استان ها در یک سال است‬ ‫که این شاخص از تفاضل باالترین نرخ بیکاری با پایین ترین‬ ‫نرخ به دست می اید‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توجه اینکه اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با‬ ‫وجود انکه در میان اس��تان های کش��ور بیکارترین اس��تان‬ ‫کش��ور به شمار می رود‪ ،‬در بهار س��ال گذشته‪ ،‬نرخ بیکاری‬ ‫‪۲۲.۸‬درصدی را تجربه کرده که با کاهش��ی ‪ ۷.۲‬درصدی به‬ ‫‪۱۵.۶‬درصد در زمستان سال ‪ ۹۷‬رسیده است‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری استان تهران نیز در بهار امسال‪ ۱۰.۱ ،‬درصد‬ ‫گزارش ش��ده که با توجه به تجرب��ه بیکاری ‪ ۱۲.۳‬درصدی‬ ‫در بهار س��ال گذش��ته می توان گفت بیکاری در تهران ‪۲.۲‬‬ ‫رضای��ی خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬کمک های بالع��وض تاکنون‬ ‫به بازماندگان ‪ ۱۳‬نفر جان باخته س��یل اس��تان فارس‪۲۳ ،‬‬ ‫مصدوم حادثه‪ ۳۷۸ ،‬خودرو حادثه دیده پرداخت شده است‬ ‫و مال��کان ‪ ۱۰۸‬خ��ودرو نیز برای حمل خ��ودرو به خارج از‬ ‫استان فارس خسارت دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫معاون اس��تانداری فارس حج��م کل کمک های پرداختی‬ ‫در ای��ن م��وارد را ‪ ۳۱‬میلیارد و ‪ ۷۲۳‬میلی��ون ریال اعالم و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از این میزان ی��ک میلیارد و ‪ ۸۵۰‬میلیون‬ ‫ری��ال ب��ه بازماندگان متوفیان س��یل‪ ۲۷ ،‬میلی��ارد و ‪۷۱۸‬‬ ‫میلی��ارد ریال به خودروهای خس��ارت دیده و یک میلیارد و‬ ‫‪ ۱۹۸‬میلیون ریال برای حمل خودروها و سایر به مصدومان‬ ‫این حادثه پرداخت شده است‪.‬‬ ‫درصد کاهش یافته اس��ت‪ ،‬البته نرخ مشارکت اقتصادی در‬ ‫تهران از ‪ ۴۰.۱‬به ‪ ۳۹.۷‬درصد رسیده و کاهش ‪ ۰.۴‬درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بیش��ترین نرخ مش��ارکت اقتصادی نیز به اس��تان گیالن‬ ‫اختص��اص دارد و پ��س از ان مازن��دران‪ ،‬زنجان‪ ،‬خراس��ان‬ ‫شمالی و همدان در میان استان های کشور از نرخ مشارکت‬ ‫بیش��تری برخوردار بوده اند‪ .‬گزارش مرک��ز امار و اطالعات‬ ‫راهب��ردی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی از نتایج طرح‬ ‫امارگیری مرکز امار ایران نش��ان می دهد در بهار امسال از‬ ‫مجموع ‪ ۲۷‬میلی��ون و ‪ ۳۳۹‬هزار و ‪ ۴۳۱‬نفر جمعیت فعال‬ ‫کشور‪ ۲۴ ،‬میلیون و ‪ ۳۸۲‬هزار و ‪ ۷۴۴‬نفر شاغل و ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۵۶‬هزار و ‪ ۶۸۷‬نفر بیکار بوده اند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1333‬‬ ‫پیاپی ‪2651‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ۳‬زبان انگلیس��ی‪ ،‬ایتالیایی و المانی نوشته شده بود‬ ‫«ربوده ش��ده» در جایگاه نس��خه اصلی اویخت‪ .‬وی‬ ‫گفت با این اقدام تالش می کند افکار عمومی از جمله‬ ‫بازدیدکنندگان موزه را نس��بت به دزدیده شدن این‬ ‫اثر اگاه کند و مانع خرید و فروش ان شود‪.‬‬ ‫ای��ن اث��ر تا اغاز جن��گ جهان��ی دوم در مجموعه‬ ‫از وضعیت سینمای کودک به بهانه اکران چند فیلم در تابستان‬ ‫رونق گیشه با قهرمان های کودکان‬ ‫از ابتدای دهه ‪ ۶۰‬تا اواخر دهه ‪ ۷۰‬را باید اوج سینمای‬ ‫کودک در ایران دانست؛ سینمایی که در ان بزرگانی مانند‬ ‫ایرج طهماس��ب‪ ،‬مرضیه برومن��د‪ ،‬حمید جبلی‪ ،‬کامبوزیا‬ ‫پرتوی‪ ،‬مس��عود کرامتی و محمدرضا هنرمند رشد یافتند‬ ‫و با کار در این گونه فیلم های سینمایی برای خود شهرتی‬ ‫دست و پا کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬حاال دو دهه ای می ش��ود که دیگر‬ ‫رون��ق از س��ینمای کودک ما رخ��ت بربس��ته و از میان‬ ‫کارگردانان یادش��ده نیز‪ ،‬هرچند ایرج طهماسب‪ ،‬مرضیه‬ ‫برومن��د و حمید جبلی همچنان در ای��ن گونه فیلم های‬ ‫س��ینمایی فعالی��ت می کنند اما دیگر از ان همه ش��ور و‬ ‫اشتیاقی که باعث رونق گیشه می شد‪ ،‬خبری نیست‪.‬‬ ‫تا همین چند س��ال پیش هم از‪ ۱۰‬اثر پرفروش سینما‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬فیل��م کودک جای داش��ت اما حاال در‬ ‫تمام طول س��ال شاید به زحمت بتوان ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬فیلم کودک‬ ‫اکران کرد که ان هم بسیار کم سروصدا و ارام روی پرده‪،‬‬ ‫نمایش داده می شوند و پس از چند روز پرونده اکران انها‬ ‫برای همیشه بسته می شود‪.‬‬ ‫اطمین��ان دارم ب��ا فیلم ه��ای خوب��ی ک��ه تولید می ش��ود می توان‬ ‫سرمایه گذاران را ترغیب کرد تا سراغ سینمای کودک بروند و باعث‬ ‫رشد بیشتر این سینما شوند‬ ‫‹ ‹توجه دولت به سینمای کودک‬ ‫کامبوزیا پرتوی‪ ،‬کارگردان فیلم سینمایی «کامیون» با‬ ‫اشاره به وضعیت سینمای کودک گفت‪ :‬سینمای کودک و‬ ‫نوجوان انقدر مهجور است که اثار دولتی که در این حوزه‬ ‫تولید می شوند هم به اکران نمی رسند‪.‬‬ ‫وی ب��ا یاداوری اهمی��ت توجه به س��ینمای کودک و‬ ‫نوجوان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون فقط اسمی از سینمای کودک‬ ‫و نوج��وان باقی مانده اس��ت‪ .‬البته تلویزی��ون همچنان با‬ ‫پخش کارتون های بعضا جذاب کودکان را به هنر نمایش‬ ‫عالقه مند نگاه داشته اما سینما در این گونه هنری به طور‬ ‫کامل فراموش شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارگردان س��ینما افزود‪ :‬س��ینمای کودک در هر‬ ‫ش��رایطی نیاز به حمای��ت دارد و مهم ترین حمایت از ان‬ ‫در واقع اکران است که متاسفانه این روزها در پایین ترین‬ ‫سطح قرار دارد‪.‬‬ ‫پرتوی ب��ا بیان اینکه حتی بنیاد س��ینمایی فارابی هم‬ ‫ک��ه یک نهاد کامال دولتی اس��ت‪ ،‬از فیلم های کودکی که‬ ‫حمایت مالی کرده هنوز نتوانس��ته اند اکران شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقت��ی فارابی نمی توان��د فیلم های کودک خ��ود را اکران‬ ‫کند از فیلم های بخش خصوصی به طورقطع توقعی نباید‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬نویس��نده فیلم س��ینمایی «من ترانه ‪۱۵‬‬ ‫س��ال دارم» ادامه داد‪ :‬در دوران��ی که از فیلم های کودک‬ ‫حمایت می ش��د و این فیلم ها امکان اکران داش��تند‪ ،‬اثار‬ ‫بسیار باکیفیت و تاثیرگذاری ساخته شد؛ بنابراین اکنون‬ ‫نیز برای بازگش��ت رونق به س��ینمای کودک چاره ای جز‬ ‫حمای��ت در اکران نداری��م‪ .‬پرتوی گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫فیلمس��ازان تنها به امید جشنواره فیلم کودک و نوجوان‬ ‫اثار نه چندان قوی و تاثیرگذاری می س��ازند که درنهایت‬ ‫پ��س از چند اکران در جش��نواره فیلم کودک مانند دیگر‬ ‫اثار این سال ها به ارشیو می روند‪.‬‬ ‫وی یک��ی از اس��یب های ج��دی به س��ینمای کودک‬ ‫و نوجوان را فیلمس��ازی برای جش��نواره ها عنوان کرد و‬ ‫توضیح داد‪ :‬چند س��الی است برای سرپا ماندن جشنواره‬ ‫فیل��م کودک ب��ا حمایت های دول��ت و در مدت یک ماه‬ ‫به ط��ور ش��تابزده چند فیلم ب��رای این جش��نواره تولید‬ ‫می شود که واقعا تاسف بار است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت فیل�م ک�ودک و ض�رورت احیای‬ ‫سالن های سینما‬ ‫محس��ن علی اکب��ری‪ ،‬تهیه کنن��ده فیل��م س��ینمایی‬ ‫«اس��ترداد» نیز درب��اره از رونق افت��ادن فیلم کودک در‬ ‫دو دهه گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬هنرمندان باید مباحث س��نتی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی و تاریخ��ی را ب��ه موضوع ه��ای روز و گفتمان‬ ‫مناس��ب برای کودکان و نوجوانان امروز در سینما تبدیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫علی اکبری ادامه داد‪ :‬در چند سال گذشته شاهد بودیم‬ ‫وقتی یک فیلم خوب کودک س��اخته می ش��د‪ ،‬هم سالن‬ ‫سینما و هم نوبت اکران در اختیار ان فیلم قرار می گرفت؛‬ ‫بنابرای��ن هنرمندان با س��اخت اثار باکیفی��ت می توانند‬ ‫جایگاه س��ینمای کودک را دوباره در سینمای ایران احیا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم س��ینمایی «مریم مق��دس» با تاکید‬ ‫بر ضرورت تشکیل سینمای س��رگروه کودک و نوجوان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظرم باید به تش��کیل گروه س��ینمایی کودک و‬ ‫نوج��وان‪ ،‬توجه ویژه کنیم‪ .‬همچنین باتوجه به راه اندازی‬ ‫پردیس ه��ای س��ینمایی گوناگ��ون در این س��ال ها‪ ،‬هر‬ ‫پردیس می تواند یکی از س��الن ها را به نمایش فیلم های‬ ‫ک��ودک و نوجوان اختصاص دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این زمان‬ ‫ش��اید توقع زیادی باشد که از هنرمندان گالیه کنیم که‬ ‫چرا در حوزه کودک و نوجوان فعال نیس��تند‪ .‬به هر حال‬ ‫انها می خواهند هنرشان دیده شود و این روزها سینمای‬ ‫کودک از اکران‪ ،‬بسیار دور است‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم «کتاب قانون» درباره تاثیر جش��نواره‬ ‫بین المللی فیل م کودک و نوجوان بر ارتقای این س��ینما‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬جش��نواره بین المللی فیل م ک��ودک و نوجوان‬ ‫در مقطع��ی به دلیل اینکه امکان دسترس��ی به فیلم های‬ ‫روز جهان را فراهم می کرد‪ ،‬مخاطبان زیادی داش��ت اما‬ ‫هرچه پیش رفتیم‪ ،‬دسترس��ی مخاطبان به فیلم های روز‬ ‫بیشتر شد و این کار هنرمندان را سخت کرد و جشنواره‬ ‫جذابیت گذشته خود را از دست داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ق�د و قواره س�ینمای کودک با بزرگس�ال‬ ‫برابری می کند‬ ‫حسین قناعت معتقد اس��ت جشنواره فیلم کودک در‬ ‫این س��ال ها تنها جایی بوده که سینمای کودک را زنده‬ ‫نگه داشته اس��ت‪ .‬این کارگردان سینما که به زودی فیلم‬ ‫س��ینمایی «تپلی و من» را که سال گذشته در جشنواره‬ ‫کودک اصفهان شرکت داشت‪ ،‬در سینماها اکران می کند‪،‬‬ ‫درباره وضعیت اکران سینمای کودک و جشنواره اصفهان‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬حضور مس��ئوالن و دس��ت اندرکارانی که در‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی هس��تند‪ ،‬به عنوان برگزارکنندگان‬ ‫جش��نواره فیلم کودک‪ ،‬پیامی مثبت برای برگزاری بهتر‬ ‫جشنواره به همراه دارد‪ ،‬هرچند باید ببینیم چه اثاری به‬ ‫جشنواره می رس��ند‪ .‬با این حال جدا از جشنواره‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد س��ینمای کودک در ‪ ۳ ،۲‬سال گذشته با توجه‬ ‫به فیلم هایی که به نمایش درامده و فروش خوبی هم که‬ ‫داشته باعث ش��ده مردم و همینطور سینماداران اعتماد‬ ‫بیشتری به این سینما پیدا کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در واقع این تجربه ها در اکران نش��ان می دهد‬ ‫اگر شرایط نمایش فیلم ها به درستی فراهم شود‪ ،‬فیلم های‬ ‫س��ینمای کودک با سینمای بزرگسال برابری می کند‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬با وجود برخی گالیه های همکاران‪ ،‬نگاه من‬ ‫به س��ینمای کودک و وضعیت ان مثبت است و الزام به‬ ‫اکران فیلم کودک در س��رگروه های س��ینمایی را اتفاقی‬ ‫فرخنده می دانم‪ ،‬اگرچه ممکن اس��ت شرایطی به وجود‬ ‫ای��د که در زمان مناس��بی تصمیم برای اکران از س��وی‬ ‫س��رگروه ها گرفته نش��ود‪ ،‬ولی مهم این اس��ت که به هر‬ ‫حال این اتفاق خواهد افتاد و به مرور زمان ش��رایط بهتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬معتقدم باید در کنار انتقادها نگاه مثبت‬ ‫هم داش��ته باش��یم؛ به عنوان نمونه‪ ،‬در نیمه دوم س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬چند فیلم کودک روی پرده س��ینماها بودند و‬ ‫فروش خوبی هم داشتند‪ .‬این اتفاق خوبی بود وگرنه همه‬ ‫می دانیم که جش��نواره کودک در این سال ها تنها جایی‬ ‫بوده که س��ینمای کودک را زنده نگه داش��ته و اگر این‬ ‫جشنواره نبود‪ ،‬بهانه ای برای وجود و حمایت از سینمای‬ ‫کودک هم نبود تا اصال فیلم کودکی تولید شود‪ .‬ما خوب‬ ‫می دانیم س��ینمای کودک در گیش��ه و اک��ران در حال‬ ‫مبارزه با فیلم های بزرگساالن است و خوشبختانه فروش‬ ‫فیلم های کودک و نوجوان در چند س��ال گذش��ته نشان‬ ‫داده که جایگاه این س��ینما در اکران کمتر از س��ینمای‬ ‫بزرگسال نیست‪.‬‬ ‫قناعت گفت‪ :‬اطمینان دارم با فیلم های خوبی که تولید‬ ‫می ش��ود و پیش از این هم تولید شده و تجربه ان را در‬ ‫‪ ۶‬ماه دوم سال گذشته داشتیم می توان سرمایه گذاران را‬ ‫ترغیب کرد تا س��راغ سینمای کودک بروند و باعث رشد‬ ‫بیشتر این سینما شوند‪.‬‬ ‫او در پایان با اش��اره به فیلمی ک��ه به زودی روی پرده‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬خانواده ها ب��ا اطمینان خاطر زیاد‬ ‫می توانند همراه فرزندان ش��ان به تماشای این فیلم بروند‬ ‫و به طور حتم اس��تقبال و رضایت از ان از دیگر فیلم هایم‬ ‫یعن��ی قهرمانان کوچک و دزد و پ��ری که انها هم مورد‬ ‫استقبال قرار گرفتند‪ ،‬بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د انچه بیش از همه ای��ن روزها باعث‬ ‫افت سینمای کودک شده‪ ،‬سامان نداشتن وضعیت اکران‬ ‫اس��ت؛ یعنی اگر رونق اکران بار دیگر به سینمای کودک‬ ‫بازگردد‪ ،‬به طورحتم در اینده ای نه چندان دور فیلمسازان‬ ‫مطرح س��ینما ب��ه س��راغ این گونه فیلم های س��ینمایی‬ ‫خواهند رفت‪.‬‬ ‫تولید «پیشی میشی»‬ ‫اغاز شد‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تا همین چند‬ ‫سال پیش‬ ‫هم از‪ ۱۰‬اثر‬ ‫پرفروش سینما‬ ‫دست کم ‪ ۳‬یا ‪۴‬‬ ‫فیلم کودک بود‬ ‫اما حاال در تمام‬ ‫طول سال شاید‬ ‫به زحمت بتوان ‪۳‬‬ ‫یا ‪ ۴‬فیلم کودک‬ ‫اکران کرد که‬ ‫ان هم بسیار‬ ‫کم سروصدا‬ ‫و ارام روی‬ ‫پرده‪ ،‬نمایش‬ ‫داده می شوند و‬ ‫پس از چند روز‬ ‫پرونده اکران‬ ‫انها برای همیشه‬ ‫بسته می شود‬ ‫روایت داریوش مودبیان از نمایش «جشن سالگرد»‬ ‫داریوش مودبیان گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۷۷‬داس��تان نمایش��ی از انتون‬ ‫چخ��وف را ترجمه کرده ام که ب��ه زودی در قالب مجلدی با عنوان‬ ‫«دوستان ما بد زندگی می کنیم» منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایش «جش��ن س��الگرد» نوش��ته انتون‬ ‫چخوف با ترجمه و کارگردانی داریوش مودبیان از ‪ ۲۵‬تیر س��اعت‬ ‫‪ ۲۰‬در خانه موزه اس��تاد عزت اله انتظامی (قیطریه) با بازی س��ارا‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬بهادر باس��تان حق‪ ،‬سعید پارسا‪ ،‬احسان صاحب الزمانی‪،‬‬ ‫جعفر عباس زاده‪ ،‬کورش قهرمانی‪ ،‬کمند کبیری‪ ،‬افرین نوری نژاد‪،‬‬ ‫نگار نیکنامی و داریوش مودبیان روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫داری��وش مودبیان درب��اره انتخاب و اجرای این اثر نمایش��ی از‬ ‫چخ��وف گفت‪ :‬به طور معمول اثار نمایش��ی را ترجمه می کنم که‬ ‫امکان اجرا به کارگردانی خودم را داش��ته باش��د و در این نمایش‬ ‫نقشی را نیز برای خودم در نظر گرفتم‪ .‬ارتباط من با داستان های‬ ‫نمایش��ی ب��ه دوران نوجوانی ام باز می گ��ردد و در همان دوران با‬ ‫چخوف و اثارش اشنا شدم‪.‬‬ ‫این مترجم و کارگردان درباره روند شکل گیری نمایش «جشن‬ ‫س��الگرد» خاطرنش��ان کرد‪ :‬این اثر به دنبال کارگاه نمایشی که با‬ ‫هنرجویان روی اثار چخوف کار می کردیم‪ ،‬ش��کل گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫یک کمدی شاد با ریتمی فزاینده‬ ‫پی��ش از این نیز بارها اثار صحنه ای و تلویزیونی را به این ش��کل‬ ‫و حت��ی با حضور چهره ه��ا اجرا کرده ام‪ .‬در ای��ن کارگاه نیز قصد‬ ‫داش��تیم داستان های انتون چخوف را به شکل نمایشی دراوردیم‬ ‫که پس از مدتی از ش��روع ورک ش��اپ ها من بیمار شدم و پس از‬ ‫وقفه ای‪ ،‬زمانی که به منظور ادامه کارگاه ها بازگش��تم بران شدم تا‬ ‫«جشن سالگرد» را با هنرجویان تمرین و به صحنه اوریم‪.‬‬ ‫او ضمن اش��اره به اینکه «جشن سالگرد» کمدی بسیار مفرحی‬ ‫از جنس کارهای چخوف اس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬این نمایش کمدی‬ ‫اجتماعی است و به زندگی انسان ها اشاره دارد‪ .‬داستان ان روسی‬ ‫است و در سال ‪ ۱۹۰۰‬میالدی نوشته شده و قصه ان در یک بانک‬ ‫می گذرد‪ .‬گرچه داستان ان متعلق به سال های دور است اما درباره‬ ‫ویژگی ها و زندگی ما صحبت می کند‪.‬‬ ‫مودبیان درباره س��بک و فضای اجرایی این اثر نمایش��ی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این اثر یک کمدی ش��اد با ریتم فزاینده و پرش��تاب اس��ت‪.‬‬ ‫داستان ان درباره جشن سالگرد تاسیس بانکی است که این جشن‬ ‫بهم می خورد و به س��رانجام نمی رسد‪ .‬در این نمایش سعی مان بر‬ ‫این بوده با تماش��اگر ارتباط نزدیکی برقرار کنیم و به این منظور‬ ‫محل ورود تماشاگر به صحنه را از اتاق رئیس بانک در نظر گرفتیم‬ ‫و بازیگران در همان بدو ورود در کنار مخاطبان هستند‪.‬‬ ‫مترجم و کارگردان نمایش «دهشت و نکبت رایش سوم» درباره‬ ‫میزان وفاداری اش به نمایشنامه «جشن سالگرد» در اجرا تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬انچه در متن بوده ا را ب��دون تغییرات روی صحنه اورده ام؛‬ ‫همان شخصیت ها‪ ،‬همان گفتار و همان فضای پیشنهادی چخوف؛‬ ‫چراکه اثار چخوف دارای الیه های پنهان و زیرمتن هایی است که‬ ‫باید کشف شود و نباید چیزی به ان افزوده یا از ان کم شود‪.‬‬ ‫او ضم��ن بیان اینکه اثار انتون چخوف س��هل ممتنع اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ظاه��ر در اثار چخوف اتفاق��ی نمی افتد و کنش‬ ‫دراماتیکی ارس��طویی ندارد‪ ،‬اما محور اصلی نمایشنامه را بازیگر و‬ ‫کارگردان باید کشف و نشان دهند‪.‬‬ ‫داریوش مودبیان درباره طراحی صحنه نمایش «جشن سالگرد»‬ ‫گفت‪ :‬طراحی صحنه دفتر کار رئیس بانکی خصوصی است‪ .‬اجزا‪،‬‬ ‫وس��ایل‪ ،‬لباس ها و بازی ها واقع گراس��ت اما واقع گرایی که مدنظر‬ ‫چخوف است‪.‬‬ ‫او درباره موس��یقی این اثر یاداور شد‪ :‬موسیقی نمایش انتخابی‬ ‫از البوم «فندق شکن» چایکوفسکی است که چخوف بسیار به ان‬ ‫عالقه من��د بوده و درباره اش صحبت کرده اس��ت‪ ۱۰ .‬قطعه از این‬ ‫حس��ین حیدری پ��ور نمای��ش «علی��ه من‬ ‫ش��هادت نده ‪ »۹۰‬را با موض��وع دوری عادل‬ ‫فردوس��ی پور و ح��ذف برنام��ه ‪ 90‬به صحنه‬ ‫می برد‪.‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حس��ین حیدری‬ ‫پور نمایش «علیه من ش��هادت نده ‪ »۹۰‬را به‬ ‫نویس��ندگی ارمان طیران از اواس��ط مرداد در‬ ‫تماشاخانه «سپند» روی صحنه می برد‪.‬‬ ‫ای��ن نمای��ش ق��رار اس��ت ب��ه دوری عادل‬ ‫فردوس��ی پور از تلویزیون و ح��ذف برنامه نود‬ ‫از زاوی��ه ای متفاوت بپ��ردازد‪ .‬حیدری پور که‬ ‫پی��ش از این نمایش «چ��ه می کنه این! عادل‬ ‫فردوسی پور» را در س��ال ‪ ۹۴‬در فرهنگسرای‬ ‫نی��اوران روی صحنه ب��رده؛ در ای��ن نمایش‬ ‫فوتب��ال را از چندین زاوی��ه گوناگون واکاوی‪،‬‬ ‫اسیب شناس��ی و بررس��ی می کند و تعطیلی‬ ‫برنام��ه نود را پس از‪ ۲۰‬س��ال یک��ی از دالیل‬ ‫روی صحنه بردن این نمایش می داند‪.‬‬ ‫البوم را که مناس��ب فضای نمایش بود را انتخاب کردم و در قالب‬ ‫پلی بک پخش می شود‪.‬‬ ‫داریوش مودبی��ان در پایان صحبت هایش گفت‪ :‬این کارگاه که‬ ‫به اثار چخوف می پردازد از بهمن س��ال گذشته اغاز شد و پس از‬ ‫وقف��ه ای به دلی��ل بیماری من‪ ،‬دوباره از دو م��اه پیش با تمرکز بر‬ ‫«جش��ن س��الگرد» ادامه یافت تا اکنون که به مرحله اجرا رسید‪.‬‬ ‫امیدوارم این کارگاه های اموزش��ی با حضور جوان ها و کار بر اثار‬ ‫مطرح جهانی ادامه داش��ته باش��د و چراغ این نوع تئاتر خاموش‬ ‫نش��ود‪ .‬دیگر عوامل این نمایش عبارتند از طراح صحنه‪ ،‬داریوش‬ ‫مودبیان؛ اجرای صحنه‪ ،‬س��عید عس��کری و ط��راح لباس‪ ،‬مهرناز‬ ‫عباسی‪ .‬عالقه مندان می توانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال‬ ‫تهیه کنند‪.‬‬ ‫فیل��م س��ینمایی «پیشی میش��ی» ب��ه‬ ‫تهیه کنندگ��ی احمداحم��دی و کارگردان��ی‬ ‫حس��ین قناعت مراحل پایان��ی پیش تولید را‬ ‫ط��ی می کند و به زودی فیلمب��رداری ان اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬رضا شفیعی جم‬ ‫و به��اره رهنما نخس��تین بازیگرانی هس��تند‬ ‫ک��ه برای ایفای نقش ه��ای اصلی در این فیلم‬ ‫قرارداد امضا کرده اند‪.‬‬ ‫پیشی میشی یک کمدی خانوادگی پربازیگر‬ ‫است و با توجه به فیلم های قبلی احمداحمدی‬ ‫تهیه کننده ردکارپت ( رضا عطاران) و الزانیا (‬ ‫حسین قناعت) پیش بینی می شود از فیلم های‬ ‫کمدی موفق امسال باشد‪.‬‬ ‫«پیشی میشی» در حالی مراحل پایانی پیش‬ ‫تولید را طی می کند که دیگر بازیگران و عوامل‬ ‫کامل ان در روزهای اینده اعالم می شود‪.‬‬ ‫در خالصه داستان این فیلم امده است هیچ‬ ‫عشقی به اندازه عشق فرهاد به ملوس پرشور و‬ ‫دردسرساز نیست‪ ،‬شاید به دلیل شباهت فرهاد‬ ‫به الن دلونه که همه رو عاشق خودش می کند‪.‬‬ ‫جایزه‬ ‫«ارتور سی کالرک»‬ ‫به تید تامپسون رسید‬ ‫تی��د تامپس��ون جای��زه ادب��ی «ارت��ور‬ ‫س��ی کالرک» را برای ن��گارش رمان «گالب»‬ ‫از ان خ��ود کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از‬ ‫بوکسلر‪ ،‬جایزه «ارتور سی کالرک» در ایینی‬ ‫در ‪ ۱۷‬ژوئی��ه به «تامپس��ون» اهدا ش��د‪ .‬این‬ ‫نویسنده برای خلق رمان «گالب» که داستان‬ ‫تهاجم بیگانگان را روایت می کند مبلغ ‪۲۰۱۹‬‬ ‫پوند نیز دریافت کرد‪.‬‬ ‫تامپسون برای کسب این جایزه با سو برکی‬ ‫برای اث��ر ‪ ، semiosis‬یو ها ل��ی برای رمان‬ ‫«تفن��گ از گور برخاس��ته»‪ ،‬احمد س��عداوی‬ ‫برای رمان «فرانکش��تین در بغداد»‪ ،‬سایمون‬ ‫اس��تالنهاگ برای رمان «دولیت الکتریکی» و‬ ‫الیا وایتلی برای رمان «پوست شل» به رقابت‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫اندرو ام باتلر رئیس هیئت داوران این جایزه‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬رقابت امس��ال بس��یار نزدیک بود‪.‬‬ ‫جایزه «ارتور سی کالرک» هر سال به برترین‬ ‫رمان علمی تخیلی بریتانیا اهدا می شود‪.‬‬ ‫جایزه ‪ 100‬میلیونی‬ ‫«ستاره ساز» به نفر اول‬ ‫فصل نخست مس��ابقه «ستاره ساز» به پایان‬ ‫رس��ید و قسمت اخر این مس��ابقه اول مرداد‬ ‫پخش می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مس��ابقه‬ ‫تلویزیونی «ستاره س��از» سرانجام پس از پایان‬ ‫چالش های مرحله نهایی خود به قسمت فینال‬ ‫رسید‪ .‬قسمت پایانی این برنامه سه شنبه اول‬ ‫مرداد با انتخاب اس��تعدادهای برت��ر به پایان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫«ستاره س��از» تاکنون ‪ ۵۳‬قسمت روی انتن‬ ‫ش��بکه ‪ ۳‬برده اس��ت و مرحله نهایی ان در ‪۳‬‬ ‫هفته گذش��ته با حض��ور ‪ ۶‬نوجوان برتر دنبال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫میالد بهرامیان‪ ،‬مه��دی پورجاللی‪ ،‬مرتضی‬ ‫س��جادی‪ ،‬امیرحس��ین شهس��واری‪ ،‬علیرضا‬ ‫صفری و عباس کهری��زی‪ ،‬بازیکنان راه یافته‬ ‫به بخش فینال نخستین فصل از «ستاره ساز»‬ ‫بودند ک��ه درنهایت این هفته‪ ،‬ب��ا رای داوران‬ ‫و ارای مردم��ی ‪ ۳‬برگزی��ده نهایی مش��خص‬ ‫خواهند شد‪ ۳ .‬برگزیده نهایی این مسابقه‪ ،‬به‬ ‫ترتیب ‪ ۱۰۰‬میلیون‪ ۴۰ ،‬میلیون و ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان جایزه دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫شاهکار هنری‬ ‫پس از ‪۷۵‬‬ ‫سال به موزه‬ ‫فلورانس‬ ‫بازگشت‬ ‫یک اثر برجس��ته نقاش��ی که بیش از ‪ ۷‬دهه پیش‬ ‫از گال��ری موزه فلورانس خارج ش��ده ب��ود‪ ،‬به لطف‬ ‫«دیپلماس��ی اثر هنری» میان ایتالیا و المان به این‬ ‫موزه بازگردانده شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬گلدان گل اثر یان فن هایسوم (‪Jan‬‬ ‫‪ )van Huysum‬هلن��دی در دوره اش��غال ایتالی��ا‬ ‫ازسوی المان در جنگ جهانی دوم با هدف محافظت‬ ‫از ان‪ ،‬از کاخ موزه پاالتس��و پیتی (‪)Palazzo Pitti‬‬ ‫فلورانس ب��ه مکانی دیگر منتقل ش��د‪ .‬پس از پایان‬ ‫جنگ‪ ،‬با عقب نشینی نیروهای نازی این تابلوی هنری‬ ‫به وسیله کشتی نیروهای اشغالگر از ایتالیا خارج شد‬ ‫و در نهایت به دست یکی از سربازان المانی افتاد‪ ،‬و او‬ ‫نیز ان را به همسرش هدیه کرد‪.‬‬ ‫خبر بازگش��ت این اثر برجس��ته هن��ری اواخر ماه‬ ‫ژوئ��ن (اوایل تی��ر) در بیانیه ای مش��ترک ازس��وی‬ ‫وزیران خارجه المان و ایتالیا منتش��ر ش��ده بود‪ ،‬اما‬ ‫روز پنجشنبه گذشته وزیر خارجه المان هایکو ماس‬ ‫(‪ )Heiko Mass‬اع�لام کرد راهی ایتالیا اس��ت تا‬ ‫در یک ایین رس��می به همراه همتای ایتالیایی خود‬ ‫تابل��وی طبیعت بی جان هیوس��وم را به همان مکانی‬ ‫که دوک بزرگ ل��ورن‪ ،‬لئوپولد دوم‪ ،‬برای ان در نظر‬ ‫گرفته بود‪ ،‬بازگرداند‪.‬‬ ‫تالش برای بازگرداندن این اثر رنگ روغن از اوایل‬ ‫س��ال میالدی ج��اری به طور جدی در قالب انتش��ار‬ ‫پس��ت هایی در رس��انه های اجتماعی و اینترنت اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬ایک اشمیت (‪ ،)Eike Schmidt‬مدیر گالری‬ ‫اوفیت��زی که پاالتس��و پیتی زیرمجموعه ان اس��ت‪،‬‬ ‫عکس س��یاه و س��فید این اثر را که در حاشیه ان به‬ ‫پاالتس��و پیت��ی فلورانس در معرض نمای��ش بود‪ .‬اما‬ ‫پ��س از انتقال به مکانی دیگ��ر به منظور نگهداری‪ ،‬و‬ ‫س��پس در المان‪ ،‬از سرنوش��ت ان خبری در دست‬ ‫نب��ود تا اینکه در س��ال ‪ ۱۳۷۰‬پیش��نهاد بازگش��ت‬ ‫ای��ن تابل��وی نقاش��ی ب��ه ایتالی��ا در ازای دریاف��ت‬ ‫مبالغ��ی هنگف��ت مطرح ش��د‪ .‬اخرین ت�لاش برای‬ ‫فروخت��ن ای��ن اث��ر هن��ری در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اسوش��یتدپرس گ��زارش داد ک��ه م��اس در ایین‬ ‫بازگشت اثر یان فن هایسوم‪ ،‬ضمن انکه موفقیت این‬ ‫دیپلماس��ی هنری را نتیجه «اروپاگرایی واقعی‪ ،‬و نه‬ ‫شعارگونه» دانست‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادیه اروپایی که تنوع و‬ ‫همبستگی نداشته باشد مانند موزه ای است که اثاری‬ ‫برای نمایش ندارد و گلدانی است که گل ندارد‪.‬‬ ‫اجرای تئاتری با موضوع‬ ‫تعطیلی برنامه ‪۹۰‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 30‬تیر ‪ 18 - 1398‬ذی القعده ‪ 21 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1333‬پیاپی ‪2651‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫از گذرگاه شمس و شاهنامه تا خیابان شازده کوچولو و صد سال تنهایی‬ ‫‹ ‹کتاب میان اهالی روستا جایگاه واالیی‬ ‫دارد‬ ‫قباد یاری درباره انتش��ار عکس روستا و معابر ان در‬ ‫ش��بکه های مجازی داخل��ی و بین المللی گفت‪ :‬مردم‬ ‫این روستا از کودکان تا بزرگساالن و ریش سفیدان نگاه‬ ‫وی��ژه ای به کتاب دارند‪ .‬در حقیق��ت کتاب بین اهالی‬ ‫روستا جایگاه واالیی در مناس��بات و رفتارهای روزانه‬ ‫به خود اختصاص داده‪ ،‬به همین دلیل برای نام گذاری‬ ‫کوچه ها‪ ،‬خیابان ها‪ ،‬معابر و گذرگاه های روس��تا بعد از‬ ‫مش��ورت با اهالی و رای گیری از انها نام نویس��ندگان‪،‬‬ ‫ش��اعران و اث��ار جاودان انها در ح��وزه ادیبان ایرانی و‬ ‫چهره های جهانی را انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه این م��روج کتاب‪ ،‬در سراس��ر کش��ور در‬ ‫نام گ��ذاری کوچه ه��ا‪ ،‬خیابان ها و میدان ه��ا در کنار‬ ‫نام ه��ای بزرگی که بس��یاری از انها یادگاران ش��هید‬ ‫دوران دف��اع مقدس یا چهره ه��ای تاثیرگذار پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی هستند‪ ،‬ش��اهد اس��تفاده از اسامی‬ ‫تکراری فراوانی هس��تیم که ش��اید ب��رای مخاطبان‬ ‫جذابیت نداشته باش��د‪ .‬وی ضمن تاکید بر انکه از ‪۹۰‬‬ ‫معبر موجود در روس��تا از خیابان ت��ا میدان و گذرگاه‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬معبر را به نام نویس��ندگان یا اثار مهم ادبیات ایران‬ ‫و جهان نام گ��ذاری کرده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬در این روس��تا بر‬ ‫تابل��وی کوچه ها و خیابان ها و گذرگاه هایی نام حافظ‪،‬‬ ‫ش��اهنامه‪ ،‬مثنوی و دیوان شمس گرفته تا کتاب های‬ ‫جهانی مانند شازده کوچولو‪ ،‬صد سال تنهایی و بهشت‬ ‫گمش��ده را می توان مش��اهده کرد‪ .‬دهیار روس��تای‬ ‫تاجی اباد همدان با اش��اره به کمک های نویس��ندگان‬ ‫سرشناس کش��ور در طرح توسعه کتابخانه این روستا‬ ‫گفت‪ :‬علی اصغر س��یدابادی در طرح توسعه کتابخانه‬ ‫روس��تا بس��یار همراه ما بود‪ .‬با کمک او ب��ه تعدادی از‬ ‫روستاهای دیگر کشورها پیشنهاد دادیم کتاب معروف‬ ‫خود را برای نام گذاری در روس��تای مان معرفی کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین از هیات هایی از دیگر کش��ورها‬ ‫دع��وت کردیم تا به روس��تای مان بیایند و در مراودات‬ ‫فرهنگی بتوانیم ش��اهد پیمان خواهرخواندگی میان‬ ‫روس��تای تاجی اباد با یک��ی از روس��تاهای فرهنگی‬ ‫و ادبیاتی دیگر کش��ورها باش��یم‪ .‬امید است مسئوالن‬ ‫همراه اهالی کتاب دوست روستای تاجی اباد باشند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪12‬‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪187‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ک ش‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪188‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چند س��ال پیش مطلبی از هوس��رل‪ ،‬بنیان گذار پدیدارشناسی‬ ‫دیدم که گفته بود‪« :‬بس��یاری از مش��کالت بش��ر از شیوه سوال‬ ‫پرس��یدن او اغاز می شود»‪ .‬این مطلب خیلی ذهنم را درگیر کرد‬ ‫و اصال نمی فهمیدم منظور هوس��رل چیس��ت تا اینکه ویدئویی از‬ ‫استیو جابز دیدم و یاد جمله هوسرل افتادم‪.‬‬ ‫پرس��ش هایی که اس��تیو جابز در ان ویدئو پرس��ید‪ ،‬هیچ کدام‬ ‫با «چرا» ش��روع نش��د (؟!) خیلی برایم جالب ش��د و چند کلیپ‬ ‫و مطل��ب دیگر از اس��تیو جابز دیدم و جالب ب��ود که هیچ کدام‬ ‫از پرس��ش های جابز با «چرا» شروع نمی ش��د؛ همه با «چگونه و‬ ‫چطور» شروع می شد که مرا وادار کرد قدری بیشتر به این موضوع‬ ‫بپردازم‪.‬‬ ‫شروع به مطالعه کردم و اثار دیوید برنز‪ ،‬کیوساکی‪ ،‬رابینز‪ ،‬دارن‬ ‫ه��اردی و چند نف��ر دیگر را که در زمین��ه رفتاردرمانی و فناوری‬ ‫موفقیت فعال هس��تند‪ ،‬مطالعه کردم و نتیجه برایم ش��گفت انگیز‬ ‫بود که در ادامه توضیح می دهم‪.‬‬ ‫بشر موجودی تجربه گراست و هنگامی که پدیده ای نو را تجربه‬ ‫می کن��د در مغز او نتایج ثبت می ش��وند و از ان نتایج در برخورد‬ ‫با پدیده های تازه اس��تفاده می کند‪ .‬در واقع وقتی ما پرسشی را با‬ ‫«چرا» شروع می کنیم مغز به دنبال تجربه های گذشته می گردد‪.‬‬ ‫برای مثال چرا فالن اتفاق افتاد؟ چرا فالن حکومت سقوط کرد؟‬ ‫چرا در فالن ازمون قبول نشدم؟ چرا من ادم موفقی نیستم؟ چرا‬ ‫اینقدر فقیرم؟ چرا مردم اینقدر بی تفاوت و ظلم پذیر هس��تند؟ و‬ ‫مواردی از این دست‪ .‬پاسخ تمام این پرسش ها در گذشته است‪.‬‬ ‫حرف هوس��رل خیلی درس��ت و جالب بود‪ .‬نکته ای که متوجه‬ ‫ش��دم این بود که ادم های تاثیرگذار و موف��ق تاریخ مانند «ولتر‪،‬‬ ‫نلس��ون مان��دال‪ ،‬گان��دی‪ ،‬لوترکینگ‪ ،‬جاب��ز‪ ،‬ایالن ماس��ک و‪»...‬‬ ‫پرسش های ش��ان را با «چرا» ش��روع نکردند که توانستند دنیای‬ ‫م��ا را تغییر بدهند‪ .‬انها پرسش های ش��ان را با «چگونه یا چطور»‬ ‫پرسیدند‪.‬‬ ‫چگون��ه می توانیم جامعه موفقی باش��یم؟ چگون��ه می توانیم بر‬ ‫دش��من غلبه کنیم؟ چگونه مردم به حقوق برابر خواهند رس��ید؟‬ ‫چگونه دنیای بهتری خواهیم داشت؟ و‪...‬‬ ‫ح��اال پرسش��ی ک��ه مط��رح می ش��ود این اس��ت ک��ه «تفاوت‬ ‫پرس��ش هایی که با چرا شروع می شوند با پرسش هایی که با چگونه‬ ‫شروع می شوند در چیست؟» در ادامه به این پرسش پاسخ می دهم‪.‬‬ ‫همان گونه که اش��اره شد پاس��خ پرسش هایی که با «چرا» شروع‬ ‫می ش��وند در گذشته هستند و دلیل و چرایی یک اتفاق و پدیده را‬ ‫بیان می کنند و بستگی به نوع تجربه های ما دارد‪.‬‬ ‫برای مثال پاس��خ پرس��ش «چرا من اینقدر ادم فقیر و بدبختی‬ ‫هس��تم؟» از این دس��ت دالیل اس��ت‪ :‬چون «پدر و مادر من فقیر‬ ‫بودن��د‪ ،‬خانواده م��ا پرجمعیت بود‪ ،‬هیچ وقت س��رمایه کافی برای‬ ‫ش��روع کار خوبی نداش��تم‪ ،‬از بچگی ادم بدشانسی بودم و‪ .»...‬این‬ ‫پاسخ ها در بهترین حالت دالیل درستی برای این فقر ارائه می کنند‬ ‫و در نتیجه من می پذیرم که تا ابد فقیر باش��م و به این سرنوش��ت‬ ‫راضی شوم‪ .‬اما پاس��خ پرسش هایی که با «چگونه یا چطور» شروع‬ ‫می شوند عالوه بر پاسخ چرایی مسئله‪ ،‬راهکار عملی برای برون رفت‬ ‫یا حقیقت بخش��ی به چیزی را بیان می کنند و تمام پاس��خ هم در‬ ‫گذش��ته نیس��ت و نیاز به تفحص و تحقیق و تفکر بیش��تر دارد و‬ ‫برعکس پرس��ش هایی که با «چرا» ش��روع می شوند‪ ،‬پاسخ ها اماده‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫به طور مثال «چگونه می توانم فقیر نباشم؟ چگونه می توانم فالن‬ ‫کار را ب��ا موفقیت انجام ده��م؟ چگونه می توانیم تالش کنیم؟ و‪»...‬‬ ‫پاس��خ دادن به این پرسش ها راحت نیست و نیاز به تحقیق و تفکر‬ ‫دارند و نتیجه هرچه باش��د یک راهکار عملی است که ممکن است‬ ‫درست یا غلط باشد اما به هر حال یک راهکار است‪.‬‬ ‫متاس��فانه ما ایرانی ها هرگز یاد نگرفتیم که درس��ت بپرس��یم و‬ ‫به طور تقریبی تمام پرس��ش های مان را با «چرا» ش��روع می کنیم‪.‬‬ ‫چن��د روز پیش معلمی از دانش اموزی پرس��یده بود تحقیق کنید‪:‬‬ ‫«چ��را محیط پارک های ما پر از اش��غال اس��ت؟» دانش اموز کلی‬ ‫پاسخ درباره بی فرهنگی مردم نوشته بود و از من خواست که ببینم‬ ‫پاس��خ ها درست اس��ت یا خیر؟ بی تردید قصد معلم فرهنگ سازی‬ ‫بود اما اگر پرس��ش را این گونه مطرح می ک��رد بهتر نبود‪« :‬چگونه‬ ‫محیط پارک های ما می تواند همیش��ه تمیز باشد؟» تا طرز درست‬ ‫فکر کردن را از همان کودکی به بچه ها یاد دهیم‪.‬‬ ‫خوش��بختانه معلم از پیش��نهاد من اس��تقبال کرد و خیلی هم‬ ‫خوش��حال شده بود‪ .‬مسلما پاسخ پرس��ش «چرا نمی توانیم‪.....‬؟» با‬ ‫پرسش «چگونه می توانیم‪...‬؟» خیلی متفاوت است‪.‬‬ ‫پاس��خ اول��ی در بهترین حالت دالی��ل ناتوانی و دوم��ی راه های‬ ‫توانستن است‪ .‬پاسخ اولی باعث ناامیدی و یاس و دومی پر از انرژی‬ ‫مثبت‪...‬‬ ‫چگونه نخبه ها را جذب کنیم!‬ ‫حسین تهرانی‪ ،‬اس�تاد دانشگاه‪ :‬حدود ‪ ۳‬سال است که از طریق شرکت‪،‬‬ ‫درگی��ر پروژه ه��ای گوناگونی در س��نگاپور هس��تم و در طول ای��ن مدت بارها‬ ‫متخصص های طرف سنگاپور ما (که به طور عمده چینی بودند)‪ ،‬به ناگهان وسط‬ ‫پروژه ناپدید می شدند و تغییر اعضای پروژه‪ ،‬برای ما امری معمول شده بود‪ .‬برای‬ ‫ما همیشه سوال بود که اینها کجا می روند و کجا بیشتر و بهتر از سنگاپور به این‬ ‫متخصصان امکانات و پول می دهد!‬ ‫تا اینکه چند وقت پیش به طور اتفاقی یکی از انها را در سمیناری دیدم و در‬ ‫پاس��خ پرس��ش من که چرا رفتی و کجا رفتی‪ ،‬بیان کرد پیشنهاد حقوق بسیار‬ ‫باالتری از شرکت های چینی داشتم و هم اکنون به چین بازگشته ام! (من همیشه‬ ‫فکر می کردم اینها به سیلیکون ولی و کالیفرنیا رفته اند)‬ ‫فرار مغزها و نخبه ها در چین بس��یار بیش��تر از ما اس��ت اما مدیران خردمند‬ ‫همراه با ش��رکت های عظیم و ثروتمند چینی‪( ،‬به علت نیاز برای توسعه بیشتر)‬ ‫بس��تری را فراهم کرده اند که متخصصان و نخبه های چینی از سراسر جهان در‬ ‫حال هجوم به کشورشان هستند!‬ ‫در ایران نیز نهاد تحقیقات فناوری ریاست جمهوری و سورنا ستاری (به شخصه‬ ‫ایشان را مدیر سالم و کارامدی می دانم) پیگیر بازگشت نخبگان به ایران هستند‪.‬‬ ‫دکتر ستاری به همراه تیم شان زحمت زیادی می کشند اما با سیستم و حمایت‬ ‫محدود دولتی و صنعت ورشکسته هیچ گاه نمی توان نخبه ها را جذب کرد‪.‬‬ ‫پرس��ش این اس��ت که نخبه و متخصص ایرانی را که به طور متوس��ط بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬ه��زار دالر درام��د س��االنه دارد و در یک محیط ارام و بدون اس��ترس‬ ‫و ب��دون مدیری از نوع ژن خوب‪ ،‬مش��غول کار اس��ت با چه مش��وقی می توان‬ ‫ج��ذب ک��رد!! در حالی که وزیر م��ا هم نیم ای��ن مبلغ‪ ،‬درامد قانونی س��االنه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫چگون��ه می ت��وان نخبه ها را با ی��ک بودجه محدود و کم دولت��ی‪( ،‬که ان هم‬ ‫بستگی مستقیم به میزان فروش نفت و نرخ ان دارد) تشویق به بازگشت کرد‪.‬‬ ‫به نظ��رم تا زمانی که صنعت و اقتصاد نیرومند و ثروتمندی نداش��ته باش��یم‬ ‫که برای رش��دش نیاز به افراد متخصص باش��د‪ ،‬صحبت و تالش برای بازگشت‬ ‫نخبه ها‪ ،‬هدر دادن وقت و هزینه است!!‬ ‫«عشق خرکی» خواندنی شد‬ ‫رمان عش��ق خرکی نوش��ته «کترین دان» به فارسی‬ ‫ترجمه و منتشر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر نش��ر مش��کی رمان عش��ق خرکی‬ ‫نوش��ته کترین دان‪ ،‬نویسنده امریکایی را با ترجمه نیما‬ ‫جاللی پور روانه بازار کتاب کرد‪.‬‬ ‫دان ک��ه ج��دا از نویس��ندگی‪ ،‬منتقد‪ ،‬صداپیش��ه و‬ ‫مج��ری برنامه های رادیویی نیز ب��وده‪ ،‬در این رمان که‬ ‫معروف ترین اثر وی اس��ت و در زمره نامزدهای جایزه کتاب ملی ایاالت متحده‬ ‫نیز قرار داش��ته‪ ،‬با خلق شخصیت های گوناگون س��عی کرده نوعی همدردی و‬ ‫همذات پنداری میان خود و مخاطبانش ایجاد کند‪.‬‬ ‫این رمان به باور منتقدان یکی از ش��گفت انگیزترین رمان های امریکایی دهه‬ ‫‪ 80‬اس��ت؛ یک اثر فانتزی گروتسک و زنده که بس��یاری ان را بدلی مناسب از‬ ‫رم��ان «طبل حلبی» کونترگراس می نامند و البته قواعد و قوانین خاص خودش‬ ‫را نیز دارد‪ .‬این کتاب از سوی نشر مشکی در ‪ ۴۷۶‬صفحه منتشر شده است‪.‬‬ ‫«مشروطه از دامن طنز» منتشر شد‬ ‫کت��اب مش��روطه از دامن طن��ز با موض��وع واکاوی‬ ‫طن��ز و کاریکاتور در جنبش مش��روطه به قلم نس��ترن‬ ‫خواجه ن��وری‪ ،‬اس��تاد و عض��و هیات علمی دانش��کده‬ ‫ارتباطات و رسانه ازسوی انتشارات اطالعات منتشر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر ه��دف مولف از تالی��ف کتاب حاضر‬ ‫ازسوی پژوهشگر‪ ،‬شناسایی نقش کاریکاتور و مطبوعات‬ ‫طنز در تنویر افکار عمومی در دوران مشروطه و بررسی‬ ‫نقش نشریه های طنز در عالقه مند ساختن عموم مردم به مطبوعات و سرنوشت‬ ‫سیاسی انها عنوان شده است‪ .‬این کتاب پس از تعریف طنز و تفاوت ان با سایر‬ ‫ان��واع فکاهه به طور اجمالی‪ ،‬به وضع عموم��ی و اجتماعی دوران قاجار پیش از‬ ‫مش��روطیت اش��اره کرده و به تش��ریح نقش مطبوعات طنز در برپایی و پویایی‬ ‫مشروطیت و واکاوی نقش افراد تاثیرگذار در این برهه پرداخته است‪ .‬انتشارات‬ ‫اطالعات این کتاب را با نرخ ‪ ۴۰‬هزار تومان منتشر کرده است‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬واژه معادل فرانشیز مصوب فرهنگستان زبان فارسی ‪ -‬اسب خوش نژاد‬ ‫‪ -2‬از انواع کاالها ‪ -‬نیکو و مناسب ‪ -‬تغار گلی‬ ‫‪ -3‬کالم الزم االجرا ‪ -‬نام قدیم تایلند ‪ -‬بعد از موعد‬ ‫‪ -4‬دنبال��ه رو س��وزن ‪ -‬واح��د پول در گرجس��تان ‪ -‬واحدی در ارت��ش ‪ -‬از بازی های‬ ‫گروهی نفس گیر‬ ‫‪ -5‬سحر و جادو برای امدن باران در نزد مغوالن‪ -‬فرکانس در اصطالح فیزیک ‪ -‬وسیله‬ ‫بازی و جنگ‬ ‫‪ -6‬پیمان شکن ‪ -‬کنجد اسیاب شده‬ ‫‪ -7‬اشکار شده و با دلیل ‪ -‬فیلسوف یا طبیب‬ ‫‪ -8‬لحظه کوتاه ‪ -‬حرف نداشتن ‪ -‬نیم صدای مار ‪ -‬دوستی‬ ‫‪ -9‬تسمه چرمین ‪ -‬شاعر و موسیقیدان ایرانی قرن چهارم هـ ‪.‬ق‬ ‫‪ -10‬مخفی و مکتوم ‪ -‬فرق میان سر‬ ‫‪ -11‬گروهی ورزشی ‪ -‬پنهان داشتن راز ‪ -‬نخستین رکن نماز‬ ‫‪ -12‬توقف اسب جلوی مانع ‪ -‬چاره اندیشی ‪ -‬ذره ای بسیار ریز خاک ‪ -‬خمیدگی پارچه‬ ‫‪ -13‬می گیرند تا پرواز کنند ‪ -‬امد و شد ‪ -‬سالم و بی نقص‬ ‫‪ -14‬تماس هندسی ‪ -‬وسیله ورزشی پرتابی ‪ -‬شترمرغ امریکایی‬ ‫‪ -15‬از پادشاهان کیانی ‪ -‬شخص اول قوه مجریه‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کنایه از انچه در ان حس��اب و کتابی نیس��ت و بسیاری از ان سوءاستفاده‬ ‫می کنند ‪ -‬خوب و خوش واقع شدن امور (صالح)‬ ‫‪ -2‬گشوده ‪ -‬شهری در استان زنجان ‪ -‬شیر کوهی‬ ‫‪ -3‬همیش��ه روی ی��ک پاش��نه نمی چرخد‪ -‬بیه��وده و هرز‪ -‬واح��د توان در‬ ‫الکتریسیته ‪ -‬راه انداختنی با جنجال‬ ‫‪ -4‬وجه مشترک دوچرخه و ماشین ‪ -‬زهد و پارسایی ‪ -‬پسوندی برای شباهت‬ ‫‪ -5‬رادار ‪ -‬دست یافتن و رسیدن ‪ -‬فاصله زمانی‬ ‫‪ -6‬اموختنی کالس ‪ -‬تیررس گلوله‬ ‫‪ -7‬افشره میوه ها ‪ -‬حرف انتخاب ‪ -‬کنش و رفتار‬ ‫‪ -8‬حیوان قطبی ‪ -‬کبک کوهستان‬ ‫‪ -9‬گواهی درستی ‪ -‬موبد زرتشتی ‪ -‬حرف صلیب‬ ‫‪ -10‬دانه نهانزایان ‪ -‬حبس سنگین‬ ‫‪ -11‬بی برق و جال ‪ -‬کندن زمین ‪ -‬از مرکبات‬ ‫‪ -12‬همه و سراسر ‪ -‬پایتخت موریتانی ‪ -‬پیکرنگار‬ ‫‪ -13‬جوانمرد ‪ -‬زیبای افسانه ها ‪ -‬درجه ورزشی رزمی ‪ -‬ساقه قطور درختان‬ ‫‪ -14‬گوشواره ‪ -‬از فیلسوفان یونان باستان ‪ -‬عدد ورزشی به هم زن‬ ‫‪ -15‬رهبر انقالبی کشور غنا ‪ -‬استبداد و خودکامگی‬ ‫چرا یا چگونه؟‬ ‫یادداشت‬ ‫نام گ��ذاری گذرگاه ها و معابر روس��تای تاجی اباد‬ ‫همدان به نام اثار بزرگ ادبیات و نویس��ندگان مطرح‬ ‫ایران��ی و خارجی ب��ه کمک دهیار و م��روج فرهنگ‬ ‫کتاب خوانی این روس��تا‪ ،‬نام این روس��تا را در فضای‬ ‫مجازی و عرصه بین المللی مطرح کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به تازگی عکسی از یک روستای توابع‬ ‫استان همدان در فضای مجازی بسیار دست به دست‬ ‫ش��د و دامنه انتش��ار ان به حوزه بین المللی رس��ید و‬ ‫واکنش های نویس��ندگان‪ ،‬منتقدان و کارشناس��ان‬ ‫ادبی جهان را به دنبال داشت‪ .‬اما ماجرا از چه قرار بود؟‬ ‫عکس��ی در اینس��تاگرام از یکی از مروجان بی ادعای‬ ‫فرهنگ و ادبیات کشور منتشر شد که تابلوهای معابر‪،‬‬ ‫کوچه و خیابان های روس��تای تاجی اباد‪ ،‬روس��تایی‬ ‫کردنش��ین از توابع اس��تان همدان را کنار هم نشان‬ ‫م��ی داد‪ .‬تابلوی معابر‪ ،‬گذرگاه ه��ا و خیابان های این‬ ‫روس��تا به نام یکی از نویسندگان بزرگ ایران و جهان‬ ‫ی��ا کتاب ادبی بزرگ ایرانی و بین المللی مزین ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نام یکی از کوچه های این روس��تا ش��اهنامه‪ ،‬گذر‬ ‫بعدی دیوان ش��مس و معبر بعدی شازده کوچولو و به‬ ‫همین ترتیب ای��ن معابر به نام بزرگان ادبیات ایران و‬ ‫جهان یا اثارشان نام گذاری شده بود‪.‬‬ ‫نام های این تابلوها به س��ه زبان فارس��ی‪ ،‬انگلیسی‬ ‫و کردی نوش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬این روزها همزمان با‬ ‫اجرای طرح تابس��تانه کت��اب ‪ ۹۸‬با ش��عار «کتاب؛‬ ‫همنش��ین دلنش��ین» س��راغ قب��اد ی��اری‪ ،‬مروج‬ ‫ِ‬ ‫فرهن��گ بی ادعای روس��تای تاجی اب��اد رفتیم تا از‬ ‫زب��ان او درباره این ط��رح‪ ،‬ویژگی ها و بازخوردهایش‬ ‫بشنویم‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫سارا اصغری‪ ،‬نویسنده‪:‬‬ ‫او در نیمه ش��رقی یک شهر ش��لوغ زندگی می کند‪.‬‬ ‫هرچند حدود یک س��وم از عم��رش را به تنهایی در این‬ ‫ش��هر سپری کرده‪ ،‬اما به یاد ندارد چرا و چگونه به این‬ ‫شهر امده است‪.‬‬ ‫سبک زندگی او‪ ،‬از گزند روزگار در امان نگهش داشته‬ ‫اس��ت‪ ...‬تنها مسیری که می شناسد‪ ،‬معبر خانه تا محل‬ ‫کار و از محل کار تا خانه اس��ت‪ .‬حتی شمردن هم بلد نیست تا سال هایی که از‬ ‫عمرش س��پری شده را در برابر داش��ته هایش قرار بدهد‪ .‬البته سبک زندگی اش‬ ‫به هیچ وجه مالل انگیز نیس��ت‪ ،‬چراکه به طرز عجیب و باورنکردنی چیزهایی را‬ ‫رصد می کند که در میان هیاهوی این شهر برای دیگران ناشناخته و گم هستند‪.‬‬ ‫او رنگ برگ ها و ارایش تمام درختان مس��یرش را رصد می کند و اگر درختی‬ ‫خش��کیده و دلتنگ باش��د او هم خشکیده و دلتنگ می ش��ود‪ .‬بازی نور و سایه‬ ‫برای��ش زیباترین بازی دنیاس��ت‪ ...‬همیش��ه تغیی��ر طول س��ایه ها را باتوجه به‬ ‫فصل ه��ای گوناگون با ح��س غریزی اش اندازه گیری می کن��د‪ ...‬روزهای ابری و‬ ‫خش��ک و مرطوب را به راحتی با چشمان بس��ته از یکدیگر تشخیص می دهد‪...‬‬ ‫هرچند روزهای درخش��ان بهاری به طرز محسوس��ی‪ ،‬نظام فکری اش را به هم‬ ‫می ریزد و او را دچار بیقراری می کند اما از روزهای کوتاه و شب های بلند پاییزی‬ ‫س��یری ناپذیر اس��ت‪ .‬البته نزدیکی عجیبی با فصل ها دارد و با رفتن یک فصل‬ ‫دلتنگ ان می ش��ود و گمان می کند اگر روزی در این دنیا نباشد‪ ،‬بی شک دلش‬ ‫برای چرخش فصل ها تنگ خواهد بود‪...‬‬ ‫او عاش��ق ص��دای اب اس��ت و تفاوت صدای اب��ی که از جویبار ی��ک دره از‬ ‫کوهساران باالشهر می اید با صدای ابی که از جدول های خیابان شهر می گذرد‬ ‫را با چش��مان بسته می تواند از یکدیگر تشخیص دهد و فکر می کند اگر صدای‬ ‫اب ب��ا چرخش ف��واره ای‪ ،‬جویباری‪ ،‬دریای��ی یا بارانی در این هس��تی ارتعاش‬ ‫نداشت‪ ،‬به طور حتم حس شنیداری این دنیا با مشکلی روبه رو می شد‪...‬‬ ‫او تم��ام قمری ه��ای محله را با اس��می که خودش برای انه��ا انتخاب کرده‪،‬‬ ‫می شناسد و فکر می کند که پرنده ها هم می توانند دوستان خوبی برایش باشند‪...‬‬ ‫پی نوشت‪ :‬سالم‪ .‬من راوی داستان «او» هستم‪ .‬البته نه یک راوی دانای کل!‬ ‫چون او ‪ 7‬روز است که به محل کارش نیامده و من نمی دانم چرا؟ فقط می دانم‬ ‫که او کس��ی را در این ش��هر ندارد‪ ...‬لطفا اگر کسی «او» را پیدا کرد به طورحتم‬ ‫به من خبر بدهد‪...‬‬ ‫انسانک‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫داستان «او»‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!