روزنامه صمت شماره 1343 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1343

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1343

روزنامه صمت شماره 1343

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫گام سوم کاهش تعهدات برداشته خواهد شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫دولت امریکا چهارش��نبه‪ ۹ ،‬مرداد در ادامه رفتارهای دوگانه خود‪ ،‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه جمهوری اسالمی ایران را تحریم کرد‪ .‬این اقدام امریکا که از یک سو تظاهر به تنش زدایی و‬ ‫تمایل به مذاکره می کند و ازسوی دیگر بر در دیپلماسی قفل می زند‪ ،‬واکنش ها و بازتاب گسترده ای‬ ‫ازسوی کشورهای گوناگون و رسانه های بین المللی در رد این اقدام واشنگتن به دنبال داشت‪ .‬وزارت‬ ‫خارجه المان تحریم وزیر خارجه ایران ازس��وی امریکا را نادرس��ت خواند و اعالم کرد به همکاری‬ ‫دیپلماتیک با وی ادامه می دهد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬این وزارتخان��ه اعالم کرد اقدام ایاالت متحده‪ ،‬نفی‬ ‫راه حل های دیپلماتیک اس��ت؛ بنابراین برلین این اقدام را درس��ت نمی داند‪ .‬وزیر خارجه کشورمان‬ ‫گفت‪ :‬گام س��وم کاهش تعهدات برجامی در ش��رایط فعلی برداشته خواهد شد و تنها حق جمهوری‬ ‫اسالمی است که درباره اجرا شدن یا نشدن ان تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1343‬پیاپی ‪ 16 2661‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره ‬ ‫بهره برداری از ‪ ۹۷‬طرح صنعتی‬ ‫و معدنی با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫واقعیت های اقتصادی را‬ ‫به روشنی دریابیم‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫جایگاه کارافرینان‬ ‫در رسانه ‬ ‫خال بانک اطالعاتی‬ ‫بومی سازی در صنعت‬ ‫موج ناامیدی در فضای‬ ‫کارافرینی از بین می رود؟‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مداخله ‪ ۲۵‬نهاد کار دست حمل ونقل بین المللی داد‬ ‫سرعت گیرهای ترانزیت ایران‬ ‫عبور ‪ ۶‬میلیون تن کاال از مسیر ایران‪ ،‬عملکرد فعلی ثبت شده ترانزیت کشورمان است که با‬ ‫در نظر گرفتن میزان حمل کاالهای سوختی به ‪ ۱۲‬میلیون تن در سال می رسد‪ .‬فعاالن حوزه‬ ‫حمل ونقل بین المللی می گویند ترانزیت ایران در س��ال های گذش��ته بسیار بیشتر از این رقم‬ ‫بوده و درواقع در این زمینه عقب گرد داشته ایم‪ .‬از سوی دیگر دولت با اعتراف به موانع ترانزیت‬ ‫در ایران‪ ،‬اعالم کرده ظرفیت واقعی ترانزیت کشورمان تا چند برابر رقم ‪ ۱۲‬میلیون تنی فعلی‬ ‫و بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تن اس��ت اما موانع پیش روی ترانزیت‪ ،‬کش��ور را از درامدهای بیشتر‬ ‫در این بخش محروم کرده اس��ت‪ .‬براساس امار اعالم شده از سوی معاون حمل ونقل وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬با در نظر گرفتن کاالهای سوختی‪ ،‬مجموع ترانزیت کاال از ایران به ‪ ۱۲‬میلیون تن‬ ‫در سال می رسد‪ ،‬در حالی که این رقم باید بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تن باشد‪ .‬باتوجه به موقعیت‬ ‫جغرافیایی ایران‪ ،‬کشور ما مسیر مناسبی برای کاالهای عبوری کشورهای دیگر از جمله هند‪،‬‬ ‫چین و حتی اروپاس��ت اما انطور که فعاالن عرصه حمل ونقل بین المللی می گویند موانعی در‬ ‫کار است که بهره برداری از این فرصت را دشوار کرده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫لوله های بدون درز‬ ‫نیازمند شمش الیاژی‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫افزایش طلب ها و جابه جایی مهره ها‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حذف صفر؛ ویرانگر‬ ‫یا نجات دهنده؟‬ ‫«فرانچایز» در ایران‬ ‫جدی تر می شود‬ ‫بازی جدید برای تاخیر در پرداخت بدهی قطعه سازان‬ ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫واقعیت های‬ ‫اقتصادی را‬ ‫به روشنی دریابیم‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫هدف گی��ری نرخ رش��د اقتصادی ‪ ۸‬درصدی‪ ،‬یک��ی از وجوه‬ ‫مش��ترک اهداف برنامه های توسعه اخیر به شمار می رود‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که باوجود تکرار این هدف‪ ،‬به گفته برخی کارشناسان‬ ‫و براس��اس ش��واهد موجود اقتصاد ایران‪ ،‬عملکرد دهه گذش��ته‬ ‫اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی با وضع مطلوب دارد زیرا تحقق‬ ‫نرخ های رشد باال نیازمند الزام هایی است و با بی توجهی به فراهم‬ ‫ساختن انها و پایبند نبودن سیاست گذاران به لوازم ان‪ ،‬دستیابی‬ ‫به نرخ های رش��د مورد نظر دشوار خواهد بود‪ .‬سال گذشته مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی با انتشار گزارشی‪ ،‬فاصله‬ ‫عملکرد دهه گذشته اقتصاد ایران با وضع مطلوب را تشریح کرد‬ ‫و از الزام های تحقق نرخ های رشد باال سخن گفت‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس برای معرفی این الزام ها به بررس��ی‬ ‫‪ ۱۳‬اقتصادی که در دهه های گذش��ته نرخ های رشد ‪ ۸‬درصدی‬ ‫و باالتر را به طور مس��تمر تجربه کرده اند‪ ،‬پرداخت و پیش��نهاد‬ ‫کرد نتایج این بررسی مورد اجماع بلندمدت سیاست گذاران قرار‬ ‫گیرد‪ .‬کارامدی دولت‪ ،‬نقش دولت در س��رمایه گذاری (س��رمایه‬ ‫فیزیکی‪ ،‬زیرساخت و سرمایه انسانی)‪ ،‬انتقال دانش فنی‪ ،‬رقابت‬ ‫و تحول ساختارها بر محور مولد بودن‪ ،‬توجه به بازار کار‪ ،‬سیاست‬ ‫صنعتی و توسعه صادرات‪ ،‬مدیریت درست نرخ ارز‪ ،‬ورود سرمایه‬ ‫و ورود تدریج��ی به بازارهای مالی‪ ،‬ثب��ات اقتصاد کالن‪ ،‬برابری‬ ‫فرصت ه��ا‪ ،‬توس��عه منطق��ه ای و درنهای��ت مدیری��ت انرژی و‬ ‫محیط زیس��ت از مهم ترین الزام هایی بودند که براساس گزارش‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در ‪ ۱۳‬اقتصادی که در‬ ‫دهه های اخیر نر خ رشد ‪ ۸‬درصدی و باالتر را به طور مستمر تجربه‬ ‫کرده اند‪ ،‬رعایت ش��ده اند‪ .‬دهه های متمادی است که ‪ ۱۳‬اقتصاد‬ ‫جهان توانس��ته اند به طور متوس��ط ‪ ۷‬درصد یا بیشتر رشد کنند‪.‬‬ ‫این ‪ ۱۳‬اقتصاد که رش��د باال و مس��تمر را امکان پذیر ساخته اند‪،‬‬ ‫عبارتند از بوتس��وانا‪ ،‬برزیل‪ ،‬چی��ن‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫کره‪ ،‬مالزی‪ ،‬مالتا‪ ،‬عمان‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬تایوان و تایلند‪.‬‬ ‫در این بین باید توجه داش��ت که کش��ورهای بوتسوانا‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫اندونزی‪ ،‬مالزی‪ ،‬عمان و تایلند دارای منابع غنی هستند؛ بنابراین‬ ‫تجربه این اقتصادها ش��واهدی برای امکان پذیری رش��د باال در‬ ‫اقتصاده��ای مبتنی بر منابع فراهم می کند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که تجربه رش��د اغلب کش��ورهای در حال توس��عه غنی از نظر‬ ‫منابع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬معادن و س��ایر منابع طبیعی حاکی از ان اس��ت‬ ‫که اقتصاد این کشورها با چالش هایی نیز روبه رو بوده و نتوانسته‬ ‫با س��رمایه گذاری درامد حاصل از فروش منابع طبیعی ظرفیت‬ ‫رشد خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر عواید ارزی حاص��ل از صادرات منابع طبیعی‪،‬‬ ‫این کش��ورها را دچار بیماری هلندی کرده و انگیزه ایجاد تنوع‬ ‫در محصوالت و مقاصد صادراتی را کاهش داده اس��ت‪ .‬در مقابل‬ ‫تعدادی دیگر از کشورهای غنی از نظر منابع‪ ،‬عواید ارزی حاصل‬ ‫از صادرات منابع را براساس استراتژی رشد خود‪ ،‬در اولویت های‬ ‫رش��د کشور س��رمایه گذاری و در نتیجه رشد باال و مستمری را‬ ‫تجربه کرده اند که از تجربه های موفق مورد بحث در این گزارش‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته قابل توجه ان اس��ت که این ‪ ۱۳‬اقتصاد موفق دارای‬ ‫‪ ۵‬ویژگی مش��ترک هس��تند که عبارتند از بهره برداری کامل از‬ ‫ظرفیت های فناوری‪ ،‬دانش و رموز کار به طوری که در دوره رشد‬ ‫سریع این ‪ ۱۳‬اقتصاد از ظرفیت اقتصاد جهانی حداکثر استفاده‬ ‫را کردند؛ دس��تیابی به جایگاه حفظ ثبات اقتصاد کالن؛ داشتن‬ ‫میزان باالی پس انداز و سرمایه گذاری؛ بکارگیری مکانیسم بازار‬ ‫به عنوان تخصیص دهنده اصلی منابع و در نهایت داش��تن دولت‬ ‫متعهد به رشد‪ ،‬معتبر نزد عموم و توانمند‪.‬‬ ‫ب��رای دس��تیابی به ای��ن ‪ ۵‬ویژگی نیاز به اس��تراتژی رش��د‬ ‫واحد برای سیاس��ت های اقتصادی اس��ت که این اس��تراتژی در‬ ‫س��ایه دولت کارامد‪ ،‬سطح باالی س��رمایه گذاری‪ ،‬انتقال دانش‬ ‫فن��ی‪ ،‬رقابت و تحول س��اختاری‪ ،‬ایجاد ش��غل مول��د از طریق‬ ‫س��رمایه گذاری و صادرات‪ ،‬توس��عه صادرات و سیاست صنعتی‪،‬‬ ‫مدیریت درس��ت نرخ ارز‪ ،‬ثبات اقتصاد کالن‪ ،‬برابری فرصت ها و‬ ‫توس��عه متوازن منطقه ای محقق می شود‪ .‬حال باتوجه به تجربه‬ ‫‪ ۱۳‬اقتصاد موفق در دس��تیابی به رش��د اقتصادی ‪ ۸‬درصدی و‬ ‫باالتر در چند دهه‪ ،‬چگونه می توان از وضع موجود برای رسیدن‬ ‫به وضع مطلوب و ممکن اس��تفاده کرد‪ .‬ش��اید وقت ان اس��ت‬ ‫که واقعیت های اقتصادی را به روشنی دریابیم‪ .‬ایران می توانست‬ ‫اقتصادی ‪ ۸۰۰‬میلیارد دالری داش��ته باشد و نداشتن دسترسی‬ ‫راح��ت ب��ه بازاره��ای صادرات��ی خدم��ات و کاال موجب عقب‬ ‫افتادن از ترکیه و عربس��تان ش��ده اس��ت؛ از فرصت ها استفاده‬ ‫کنیم!‬ ‫«عرب مازار» عضو شورای عالی‬ ‫سیاست های اصل ‪ ۴۴‬شد‬ ‫خبر‬ ‫رئیس جمهوری در حکمی دکتر عب��اس عرب مازار را به عنوان‬ ‫«عضو صاحب نظر اقتصادی در ش��ورای عالی اجرای سیاست های‬ ‫کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی» منصوب کرد‪ .‬به گزارش ایسنا در متن‬ ‫حکم حسن روحانی امده است‪« :‬در اجرای بند ‪ ۱۷‬ماده ‪ ۴۱‬قانون‬ ‫اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران و سیاس��ت های کلی اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬نظر به س��وابق و تجارب ارزنده جنابعالی و باتوجه‬ ‫به پیش��نهاد وزیر محت��رم امور اقتصادی و دارای��ی به موجب این‬ ‫حکم به عنوان «عضو صاحب نظر اقتصادی در شورای عالی اجرای‬ ‫سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی» منصوب می شوید‪.‬‬ ‫توفیق ش��ما را در انجام شایس��ته وظایف محوله ب��ا رعایت اصول‬ ‫قانون مداری‪ ،‬اعتدال گرایی و منش��ور اخالقی دولت تدبیر و امید از‬ ‫خداوند متعال مسالت می نمایم‪».‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اس�لامی با تاکید بر‬ ‫اینکه مقاومت باید به تفکر راهبردی در کشور‬ ‫تبدیل ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران فریب حرف های وسوس��ه امیز و صوری‬ ‫دش��من را نمی خورد و پخت��ه عمل می کند‪.‬‬ ‫عل��ی الریجان��ی در دی��دار با اعض��ای خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت جوانان ایران گفت‪:‬‬ ‫بای��د راه های گوناگون توس��عه در بخش های‬ ‫مختلف را پیدا کرد‪ ،‬چرا که نواوری در دوران‬ ‫س��ختی ایجاد می ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫نظام اداری کشور بزرگ و مشکل افرین است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬دولت ها باید کمترین دخالت را در‬ ‫اقتصاد داشته باش��ند و تنها بسترها را فراهم‬ ‫و از بخش خصوصی حمایت کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت‪ ،‬رئیس قوه مقننه با بیان اینکه باید‬ ‫از مش��ارکت بخ��ش خصوصی در‬ ‫تدوین قوانین و سیاس��ت گذاری ها‬ ‫استفاده ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در کمیسیون ها‬ ‫و جلس��ات علنی مجل��س در کنار‬ ‫نماین��ده دول��ت‪ ،‬از نماینده بخش‬ ‫خصوص��ی برای اظهارنظ��ر درباره‬ ‫طرح ها و لوایح اس��تفاده می کن��د‪ .‬الریجانی‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه در ش��رایط فعلی کش��ور‬ ‫بای��د راه حل ه��ای اصول��ی و قابل اج��را ارائه‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از اهداف ایجاد تاالر‬ ‫گفت وگو بین بخش خصوصی و دولت این بود‬ ‫که هر دو بخش مش��کالت یکدیگر را درک و‬ ‫برای رفع ان ب��ه هم کمک کنند‪ .‬رئیس نهاد‬ ‫قانون گذاری کش��ور با تاکید بر اینکه کارهای‬ ‫نمایش��ی و ش��عاری در استفاده از‬ ‫ظرفیت جوانان دردی از کشور دوا‬ ‫نمی کند‪ ،‬افزود‪ :‬باور به اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت جوان��ان باید در حوزه های‬ ‫گوناگون ایجاد ش��ود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه در تصمیم گیری ه��ای‬ ‫نظ��ام جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫بخش ه��ای گوناگون‪ ،‬پختگ��ی و تعمق وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬درهای کش��ور برای توافق‬ ‫بسته نبود‪ ،‬اما امریکایی ها گستاخی و بدعهدی‬ ‫کردن��د که باید در براب��ر زیاده گویی های انها‬ ‫ایس��تادگی ک��رد‪ .‬الریجان��ی با بی��ان اینکه‬ ‫مسائل راهبردی کشور با دوراندیشی و تعمق‬ ‫عملیات��ی می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬نظ��ام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با برخی حرف های وسوسه امیز‬ ‫و صوری دش��من فریب نمی خ��ورد و پخته و‬ ‫س��نجیده عمل می کند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به فکر حل مشکالت‬ ‫مردم اس��ت و در عین ح��ال برای انکه منافع‬ ‫کشور حفظ شود و دشمنان بر سر جای خود‬ ‫نش��انده شوند‪ ،‬مقاومت باید به تفکر راهبردی‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه زمین��ه برای قدرتمند کردن ایران‬ ‫بیش از پیش فراهم اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه‬ ‫بخش ه��ای کش��ور به دنبال این هس��تند که‬ ‫بس��ترهای س��رمایه گذاری را فراهم و فضا را‬ ‫برای س��رمایه گذاران باز کنند‪ .‬در ابتدای این‬ ‫نشس��ت برخی از اعضای خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت جوانان ایران به بی��ان دیدگاه ها و‬ ‫دغدغه های خود پرداختند‪.‬‬ ‫المان‪ ،‬فرانسه و بریتانیا از تحریم ظریف حمایت نکردند‬ ‫ظریف‪ :‬گام سوم کاهش تعهدات برداشته خواهد شد‬ ‫دولت امریکا چهارش��نبه‪ ۹ ،‬م��رداد در ادامه‬ ‫رفتارهای دوگانه خود‪ ،‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران را تحریم‬ ‫ک��رد‪ .‬این اقدام امریکا که از یک س��و تظاهر به‬ ‫تنش زدایی و تمایل به مذاکره می کند و ازسوی‬ ‫دیگر بر در دیپلماسی قفل می زند‪ ،‬واکنش ها و‬ ‫بازتاب گسترده ای ازسوی کشورهای گوناگون و‬ ‫رسانه های بین المللی در رد این اقدام واشنگتن‬ ‫به دنبال داش��ت‪ .‬وزارت خارج��ه المان تحریم‬ ‫وزیر خارجه ایران ازس��وی امریکا را نادرس��ت‬ ‫خوان��د و اعالم کرد به هم��کاری دیپلماتیک با‬ ‫وی ادامه می دهد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬این وزارتخانه‬ ‫اعالم کرد اقدام ایاالت متحده‪ ،‬نفی راه حل های‬ ‫دیپلماتیک اس��ت؛ بنابراین برلی��ن این اقدام را‬ ‫درست نمی داند‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارجه المان ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫در ش��رایط کنون��ی حفظ کانال ه��ای ارتباطی‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از تنش ه��ا ضروری اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬وزیران خارجه المان‪ ،‬فرانسه‬ ‫و بریتانی��ا در تم��اس منظم با جواد‬ ‫ظریف هس��تند و به ای��ن کار ادامه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپ��ا پیش تر اعالم کرده‬ ‫هم��کاری با وزیر خارجه ایران به دو‬ ‫دلی��ل تداوم خواهد یافت؛ نخس��ت‬ ‫انکه او ارش��دترین دیپلمات دولت ایران اس��ت‬ ‫و دوم‪ ،‬به دلی��ل حفظ مناس��بات دیپلماتیک با‬ ‫تهران‪.‬‬ ‫خاویر سوالنا‪ ،‬مسئول پیشین سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا نیز تحری��م وزیر ام��ور خارجه‬ ‫کش��ورمان ازس��وی وزارت خزان��ه داری ایاالت‬ ‫متح��ده امریکا را یک اش��تباه بزرگ دانس��ت‪.‬‬ ‫وزارت خارجه فرانس��ه نیز با اعالم اینکه پاریس‬ ‫ب��ا تصمیم دولت امری��کا در تحریم محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر خارجه ایران مخالف است‪ ،‬خواستار‬ ‫حل دیپلماتیک اختالف ها شده است‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه فرانس��ه با صدور‬ ‫بیانی��ه ای ب��ه تحری��م محمدجواد‬ ‫ظریف ازس��وی امریکا واکنش نشان‬ ‫داده و گفته به همراه المان و بریتانیا‬ ‫با این اقدام واش��نگتن مخالف است‪،‬‬ ‫چراکه معتقد است «تمامی درهای‬ ‫دیپلماتی��ک بای��د گش��وده بماند؛‬ ‫به ویژه باتوجه به تنش های اخیر‪».‬‬ ‫‹ ‹اجرا در شرایط فعلی‬ ‫در همی��ن حال وزیر ام��ور خارجه گفت‪ :‬گام‬ ‫س��وم کاهش تعهدات برجامی در شرایط فعلی‬ ‫برداش��ته خواه��د ش��د و تنها ح��ق جمهوری‬ ‫اسالمی است که درباره اجرا شدن یا نشدن ان‬ ‫تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدج��واد ظریف در‬ ‫گفت وگوی��ی گف��ت‪ :‬هم��ه کش��ورهای عض��و‬ ‫کمیسیون مش��ترک برجام به اجماع رسیده اند‬ ‫ک��ه امری��کا باع��ث هم��ه تش��نج ها ش��ده و‬ ‫خواس��ته های ایران از ابتدا مش��خص و روشن‬ ‫بوده و انتظاری فراتر از برجام نداشته است‪ .‬وی‬ ‫در ای��ن گفت وگو که با خانه ملت انجام ش��ده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما گفتیم اگر برجام به طور کامل ازس��وی‬ ‫دیگران اجرا نش��ود ما هم به همان شکل ناقص‬ ‫ان را اج��را می کنیم و البت��ه همه اقدام های ما‬ ‫در چارچ��وب برج��ام بوده اس��ت‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫کشورمان تاکید کرد‪ :‬گام سوم کاهش تعهدات‬ ‫برجامی در ش��رایط فعلی برداشته خواهد شد و‬ ‫تنها حق جمهوری اسالمی است که درباره اجرا‬ ‫شدن یا نشدن ان تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫ظریف با اش��اره به خواست برخی کشورهای‬ ‫عض��و ‪ ۴+۱‬ب��رای لغو اجرای گام س��وم کاهش‬ ‫تعه��دات برجام��ی گف��ت‪ :‬ای��ن در اختیارات‬ ‫جمهوری اس�لامی است که در این باره تصمیم‬ ‫بگی��رد و به ط��ور حتم اگر تعه��دات طرف های‬ ‫خارجی برجام اجرا نش��ود ای��ن گام در امتداد‬ ‫اقدام های پیشین برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۹۷‬طرح صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری ‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اع�لام کرد‪:‬‬ ‫همزمان با س��فر رئیس جمهوری و هیات دولت‬ ‫به استان اذربایجان ش��رقی‪ ۹۷ ،‬طرح صنعتی‬ ‫با س��رمایه گذاری بیش از ‪۱۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫و زمینه اشتغال برای ‪ ۲‬هزار نفر به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی در تش��ریح‬ ‫برنامه ه��ای حوزه صنعت در این س��فر‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ط��رح تولی��د شیش��ه و بطری شیش��ه ای‬ ‫ش��رکت اذر مهر هریس با سرمایه گذاری افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۲۵۶‬میلیارد ریال و اش��تغالزایی ‪ ۶۶‬نفر از‬ ‫جمله واحدهای صنعتی اس��ت که وارد چرخه‬ ‫تولید شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح تولید میلگرد اجدار شرکت‬ ‫ف��والد صنعت صائب تبریز با س��رمایه گذاری ‪۶‬‬ ‫هزار میلیارد ریالی و اش��تغالزایی مستقیم برای‬ ‫ح��دود ‪ ۳۳۰‬نف��ر‪ ،‬طرح تولید کنس��انتره میوه‬ ‫غیرمرکبات شرکت گل کام اذر با سرمایه گذاری‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۶‬میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۱۰۰‬نفر و همچنین ‪ 3‬طرح تولیدی‬ ‫فرش دستباف‪ ،‬انواع کفش تزریقی و لباس های‬ ‫نظام��ی و مردانه در بنی��اد تع��اون زندانیان با‬ ‫س��رمایه گذاری تقریب��ی ‪ ۶۳‬میلی��ارد ری��ال و‬ ‫اش��تغالزایی برای ‪ ۵۰۰‬نف��ر از دیگر طرح هایی‬ ‫هستند که همزمان با حضور رئیس جمهوری در‬ ‫استان اذربایجان شرقی به شکل ویدئو کنفرانس‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ‪ ۴۵‬درصد کفش کش�ور در‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در تش��ریح‬ ‫برنامه های توس��عه ای بخش صنعت اذربایجان‬ ‫ش��رقی اظه��ار ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه ظرفیت های‬ ‫تولیدی صنعت کفش در این استان‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار ش��هرک فناوری‬ ‫کف��ش تبری��ز مکان یاب��ی ش��ده و‬ ‫نخستین ازمایشگاه تخصصی کفش‬ ‫در تبریز راه اندازی خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ ۴۵ :‬درص��د از کفش‬ ‫کش��ور در اذربایجان ش��رقی تولید‬ ‫می ش��ود و این مهم می طلبد که در‬ ‫جهت تامین نیاز داخلی و شناس��ایی بازارهای‬ ‫جدید صادراتی روی صنعت کفش این اس��تان‬ ‫سرمایه گذاری هدفمندتری انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کلنگ زنی ش�هرک صنعتی مس در‬ ‫ورزقان‬ ‫رحمان��ی اع�لام ک��رد‪ :‬طرح توس��عه مس‬ ‫س��ونگون در حال اجرا است و در همین راستا‬ ‫ش��هرک صنعتی م��س در ورزق��ان کلنگ زنی‬ ‫ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه ذخایر شناسایی ش��ده‬ ‫م��س س��ونگون ‪ ۳‬میلیارد تن اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬باتوجه به حج��م ذخای��ر قابل توجه در‬ ‫منطقه‪ ،‬س��رمایه گذاری افزون بر ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو از محل منابع داخلی و فاینانس خارجی‬ ‫روی مس س��ونگون در دس��تور کار و در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه ظرفیت تولی�د و صادرات‬ ‫فرش‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با اش��اره‬ ‫ب��ه افتتاح نمایش��گاه ف��رش تبریز ب��ا حضور‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده برای توس��عه ص��ادرات و حمایت‬ ‫از تولیدکنن��دگان ای��ن کاالی هنر‪-‬صنع��ت‪،‬‬ ‫امیدواریم در س��ال اینده شاهد شکوفاتر شدن‬ ‫ظرفیت ه��ای تولیدی ای��ن کاال در اذربایجان‬ ‫عکس روز‬ ‫ش��رقی و حتی س��ایر نقاط کشور‬ ‫باش��یم‪ .‬رحمانی یکی از مهم ترین‬ ‫دغدغه های فعاالن ح��وزه فرش را‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و زیر پوشش‬ ‫قرار گرفتن هم��ه قالیبافان عنوان‬ ‫و اب��راز امی��دواری کرد با تش��کیل‬ ‫کارگروه های تخصصی‪ ،‬این دغدغه‬ ‫به کمترین میزان ممکن برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت اش�تغالزایی الومین�ای‬ ‫سراب‬ ‫وی با اش��اره به اقدام های اجرایی در زمینه‬ ‫طرح تولید الومینا در شهرستان سراب به عنوان‬ ‫م��اده اولیه الومینیوم در کش��ور‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫بهره برداری از این طرح به همراه کارخانه ذوب‬ ‫مس سونگون از مطالبات مردم منطقه است که‬ ‫برای تسریع در این امر با جدیت موارد مرتبط‬ ‫با طرح ها را دنبال می کنیم و انش��ااهلل به زودی‬ ‫ش��اهد بهره برداری از این طرح ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه‬ ‫زیرساخت های گوناگون طرح الومینای سراب‬ ‫اماده ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با راه ان��دازی الومینای‬ ‫س��راب برای ‪۵‬ه��زار نف��ر به طور مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم ش��غل ایجاد می ش��ود‪ .‬رحمانی‬ ‫قطع وابس��تگی کشور به ماده الومینا را نتیجه‬ ‫راه اندازی کارخانه الومینای س��راب دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬این طرح برنامه های جانبی هم دارد که‬ ‫از جمله انها می توان به طرح فناوری سیس��تم‬ ‫خشک برای به کمترین میزان رساندن مصرف‬ ‫اب و حفظ محیط زیست اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های توس�عه ش�رکت پاالیش‬ ‫نفت تبریز‬ ‫رحمان��ی اعالم کرد‪ :‬طرح تولید روغن پایه و‬ ‫روغن های روانساز شامل طرح اختالط و تولید‬ ‫روغن های روانس��از با ظرفی��ت ‪ ۴۰‬هزار تن در‬ ‫سال و هزینه ‪ ۱۵‬میلیون یورویی و طرح تولید‬ ‫روغ��ن پایه با ظرفیت ‪ ۹۰‬هزار تن در س��ال و‬ ‫هزین��ه یک میلی��ون یورویی در این س��فر به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح تولید گازوئیل یورو ‪ ۵‬شامل‬ ‫طرح تصفیه نفت گاز جدید با ظرفیت ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز و هزینه ‪ ۷۰‬میلیون یورویی‪ ،‬طرح‬ ‫ارتق��ای کل بنزین تولیدی به اس��تاندارد یورو‬ ‫‪ ۵‬ش��امل طرح بنزین س��ازی جدید با ظرفیت‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زار بش��که در روز و هزینه ‪ ۲۶۵‬میلیون‬ ‫یوروی��ی و طرح تغیی��ر کاربری واح��د تبدیل‬ ‫کاتالیستی به واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک‬ ‫با ظرفیت ‪ ۱۰‬هزار بش��که در روز و هزینه ‪۱۰‬‬ ‫میلیون یورویی‪ ،‬از دیگر طرح هایی است که در‬ ‫س��فر کاروان تدبیر و امید به استان اذربایجان‬ ‫ش��رقی با حضور دکتر روحان��ی به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از بخش گاز نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی هریس‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در س��فر‬ ‫رئیس جمهوری به اس��تان اذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هریس و فاز‬ ‫توس��عه پاالیش��گاه تبریز نیز مورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این فاز‬ ‫ازس��وی مهندسان و کارشناسان توانمند ایرانی‬ ‫راه اندازی و س��اخته شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬فاز‬ ‫توس��عه بنزین س��ازی در پاالیش��گاه تبریز نیز‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬این فاز توسعه ای‬ ‫ظرفی��ت تولید ‪ ۳‬میلیون لیتر بنزین یورو ‪ ۵‬در‬ ‫روز را دارد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫گول کالهبرداران‬ ‫«مشاوره سربازی» را نخورید‬ ‫عکس روز نشنال جئوگرافیک کرانه های مکران در دریای عمان‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫رئیس اداره س��رمایه انس��انی سرباز س��تاد کل نیروهای مسلح درباره سوءاستفاده برخی‬ ‫کالهبرداران با عنوان «مشاوره سربازی» هشدار داد‪ .‬به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬سردار موسی‬ ‫کمالی با هشدار درباره سودجویی برخی افراد باعنوان «مشاوره سربازی» اظهار کرد‪ :‬جوانان‬ ‫و خانواده ها درباره مس��ائل مربوط به س��ربازی تنها به اخبار منتشرش��ده ازسوی ستاد کل‬ ‫نیروهای مس��لح و س��ازمان وظیفه عمومی توجه کنند‪ .‬رئیس اداره س��رمایه انسانی سرباز‬ ‫س��تاد کل نیروهای مس��لح از جوانان و س��ربازها خواس��ت به اظهارنظرها و پیشنهادهایی‬ ‫که ازس��وی برخی افراد س��ودجو در زمینه سربازی داده می شود‪ ،‬توجه نکنند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخی سامانه ها‪ ،‬کانال ها و پویش ها تشکیل شده که به عنوان مشاور سربازی کاسبی‬ ‫می کنن��د‪ .‬این اف��راد در واقع اطالعات موجود درباره س��ربازی را جمع اوری می کنند و به‬ ‫س��ربازان می فروش��ند‪ ،‬در صورتی که هیچ موضوع جدیدی ازسوی انها مطرح نمی شود و‬ ‫همان قوانین و مقررات موجود یا برخی اطالعات دروغین درباره سربازی را ارائه می کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫دولت ها باید کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشند‬ ‫ایلن�ا‪ -‬هایکو م��اس‪ ،‬وزیر خارجه الم��ان گفت این‬ ‫کش��ور در ائتالف دریایی امریکا در تنگه هرمز مشارکت‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬ماس در جمع خبرنگاران تاکید کرد المان‬ ‫به دنبال پرهیز از تشدید تنش است و قائل به امکان حل‬ ‫تنش ها از طریق نظامی نیست‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر امریکا در الم��ان از دولت انگال مرکل‬ ‫ب��رای مش��ارکت نک��ردن در ائتالف دریای��ی امریکا در‬ ‫تنگه هرمز به ش��دت انتقاد کرده اس��ت‪ .‬ریچارد گرنل‪،‬‬ ‫گفت الم��ان به عن��وان بزرگ ترین اقتص��اد اروپا‪ ،‬باید‬ ‫مسئولیت های بیشتری را در جهان بپذیرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬روزنامه مانیچی ژاپن خب��ر داد دولت ژاپن‬ ‫تصمیم گرفت��ه در ائتالف دریایی به رهب��ری امریکا در‬ ‫تنگه هرمز مش��ارکت نکند‪ .‬یک مق��ام ژاپنی گفت این‬ ‫کشور اوضاع را «زیرنظر دارد» و با امریکا و سایر کشورها‬ ‫در ای��ن زمینه «همکاری نزدیک��ی» دارد اما در ائتالف‬ ‫دریای��ی به رهب��ری امری��کا در تنگه هرمز مش��ارکت‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬علی ربیعی در حساب شخصی خود در توییتر‬ ‫در واکنش به تحریم ظریف ازس��وی وزارت خزانه داری‬ ‫امریکا نوشت‪ :‬اقدام امریکا با قصد خاموش کردن صدای‬ ‫ ای��ران در جه��ان نش��ان داد ک��ه خالف ادع��ای برخی‬ ‫برنامه س��ازان مدعی داخلی‪ ،‬نهاد دیپلماسی کشور یک‬ ‫حفره و یک منفذ برای نفوذ امریکا نیس��ت؛ کامال و دقیقا‬ ‫برعکس‪ ،‬دیپلماسی ما قابلیت نفوذ در جامعه امریکایی‬ ‫در باالترین استانداردهای دیپلماسی عمومی را دارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام در بیانیه ای‬ ‫تحری��م محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه دولت‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران را محکوم و این کار را ناش��ی‬ ‫از ضعف و اس��تیصال امریکا در برابر انتش��ار پیام نورانی‬ ‫انقالب اسالمی ایران در سرتاسر جهان برشمرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت خارجه فرانس��ه با ابراز تاسف و نگرانی‬ ‫خود از خروج امریکا از پیمان منع موشک های هسته ای‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬پایان این پیمان‪ ،‬خط��ر بی ثباتی در اروپا را‬ ‫افزایش می دهد و نظام بین المللی کنترل تسلیحات را از‬ ‫بین می برد‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فرانسه متاسف است که هیچ راه حلی برای‬ ‫حفظ پیمان منع موشک های هسته ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬فرانس��ه ب��ا تاکید بر اینک��ه ازادی ناوبری در‬ ‫خلیج ف��ارس یک عنصر اساس��ی امنی��ت منطقه ای و‬ ‫تجارت جهانی اس��ت اعالم ک��رد‪ :‬گفت وگوها با برلین و‬ ‫لندن برای جلوگیری از تشدید تنش ها در خلیج فارس و‬ ‫تقویت شرایط امنیتی در منطقه ادامه دارد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی ش�ورای نگهبان‪ -‬ایت اهلل‬ ‫احمد جنتی‪ ،‬دبیر ش��ورای نگهبان با اش��اره به جنایات‬ ‫س��عودی ها در یم��ن تاکید ک��رد‪ :‬باید هرچه س��ریع تر‬ ‫ای��ن جنگ پایان یابد و نهادهای مس��تقل بین المللی به‬ ‫جنایت های سعودی رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬پای��گاه خب��ری دب��کا وابس��ته ب��ه رژیم‬ ‫صهیونیستی مدعی ش��د امارات و عربستان تماس های‬ ‫مخفیانه خود با ایران را افزایش داده اند و ولیعهد سعودی‬ ‫به طور جدی درحال بررسی گفت وگو با تهران است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ان��ور قرقاش‪ ،‬وزیر مش��اور در ام��ور خارجه‬ ‫امارات متحده عربی در توییتی نوشت‪ :‬بازنشر نیروها در‬ ‫الحدیده نتیجه گفت وگوهای گسترده با ائتالف است‪ .‬ما‬ ‫با عربس��تان برای اس��تراتژی های مرحله اینده در یمن‬ ‫تواف��ق کردیم‪ .‬در پرونده ایران نیز به موضع مش��ترکی‬ ‫برای خودداری از مقابله و اولویت عملیات سیاسی دست‬ ‫یافتیم؛ حال انکه قطر تالش می کند با بزرگ نمایی یک‬ ‫نشست معمولی از اب گل الود ماهی بگیرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارج��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران تروریس��م اقتصادی تازه ایاالت متحده‬ ‫علیه روس��یه را محکوم کرد‪ .‬سید عباس موسوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جنون امریکایی ها در اس��تفاده افراطی از تروریسم‬ ‫اقتص��ادی و مجازات ه��ای غیرقانون��ی و یکجانبه علیه‬ ‫کشورهایی که مانند انها نمی اندیشند و رفتار نمی کنند‪،‬‬ ‫ترفند شکست خورده ای است که کارایی خود را از دست‬ ‫داده و به ط��ور حت��م نتیجه ای برای ان کش��ور به دنبال‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬محمدج��واد ظری��ف در توییتی نوش��ت‪ :‬با‬ ‫پیش��رفت گفت وگوهای منطقه ای ایران و معاهده عدم‬ ‫تعرض‪ ،‬تیم ب کوچک تر می ش��ود‪ .‬امریکا باید از منزوی‬ ‫کردن خود دس��ت بکشد و واقعیت های جدید جهانی را‬ ‫بپذیرد‪ .‬قدرت و تجارت بین المللی در حال تغییر اس��ت‪.‬‬ ‫نه تروریسم اقتصادی علیه ایران و چین و نه خارج شدن‬ ‫از معاهده موش��ک های میان برد با روسیه این حقیقت را‬ ‫تغییر نمی دهد‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی ریاس�ت جمه�وری‪-‬‬ ‫محم��ود واعظ��ی‪ ،‬رئی��س دفت��ر رئیس جمه��وری با‬ ‫رجب طی��ب اردوغ��ان رئیس جمهوری ترکی��ه دیدار‬ ‫و درب��اره راه ه��ای تقوی��ت همکاری های دو کش��ور در‬ ‫هم��ه عرصه ه��ای مورد عالق��ه گفت وگ��و و تبادل نظر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رابرت هانتر‪ ،‬دیپلم��ات کهنه کار امریکایی و‬ ‫سفیر پیشین این کشور در ناتو گفت‪ :‬اقدام دولت ترامپ‬ ‫ب��رای تحریم محمد جواد ظریف بیش از پیش به اعتبار‬ ‫ایاالت متحده اس��یب می رساند و هزینه سنگینی برای‬ ‫واشنگتن خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��عید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی از اجرای مرحله جدید طرح تحول نظام سالمت‬ ‫در کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬این مرحله با ‪ 3‬رویکرد تقدم‬ ‫پیش��گیری بر درمان‪ ،‬تقدم درمان س��رپایی بر بستری‬ ‫و توسعه زیرس��اخت ها به ویژه در مناطق کم برخوردار و‬ ‫مرزی اجرا می شود‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫افزایش طلب ها و‬ ‫جابه جایی مهره ها‬ ‫سرعت گیرهای‬ ‫ترانزیت ایران‬ ‫گازرسانی به ‪ ۳‬هزار‬ ‫روستا در سال‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در بازدید مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس‪ ‬و فرماندار اس��تهبان از شهرک صنعتی‬ ‫استهبان بر توسعه این شهرک صنعتی ‪ ،‬راه اندازی ناحیه‬ ‫صنعتی ایج‪ ،‬توس��عه زیرساخت ها برای تبدیل شهرک‬ ‫صنعتی استهبان به ش��هرک تخصصی صنایع انجیر و‬ ‫راه اندازی خوش��ه صنعتی انجیر اس��تهبان تاکید شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‬ ‫با اش��اره به ظرفیت های شهرس��تان استهبان به عنوان‬ ‫بزرگ ترین قطب تولید انجیر دیم‪ ،‬از برنامه ریزی برای‬ ‫تبدیل ش��هرک صنعتی اس��تهبان به شهرک صنعتی‬ ‫تخصصی انجیر خبر داد‪.‬‬ ‫اخرین هفته تولید‬ ‫محصول مشترک سایپا و‬ ‫کیاموتورز‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹لزوم اجرای طرح توسعه‬ ‫بیش از ‪۷۰‬درصد از واحدهای تولیدی مس��تقر در شهرک صنعتی‬ ‫اس��تهبان مرتبط با بسته بندی‪ ،‬فراوری و س��ایر صنایع جانبی انجیر‬ ‫فعالیت می کنند که این موضوع‪ ،‬بس��ترهای الزم را برای تبدیل این‬ ‫شهرک صنعتی به عنوان شهرک تخصصی انجیر فراهم کرده است‬ ‫توسعه صادرات‪ ،‬توسعه بازار‪ ،‬ارتقای فناوری و تورهای‬ ‫نمایش��گی داخلی و خارج��ی به اعضای خوش��ه ارائه‬ ‫خواه��د داد‪  .‬فتوحی در ادامه از امادگی این ش��رکت‬ ‫برای ایجاد ناحیه جدید صنعتی در ش��هر ایج استهبان‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه توانمندی های موجود‬ ‫در منطق��ه ای��ج در زمینه تولید محص��والت زراعی و‬ ‫باغی به وی��ژه انار و درخواس��ت س��رمایه گذاران برای‬ ‫راه اندازی‪ ‬صنای��ع تبدیل��ی و تکمیلی کش��اورزی‪ ،‬در‬ ‫بازدی��دی که از ش��هر ایج انجام ش��د توجیه اقتصادی‬ ‫و ظرفیت ایجاد ناحیه صنعتی در منطقه بررس��ی شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با برگزاری جلس��ه با بخشدار‪ ،‬شهردار‬ ‫و برخی اعضای شورای اسالمی شهر ایج پس از امکان‬ ‫سنجی اراضی موجود در منطقه‪ ،‬مقرر شد مذاکراتی با‬ ‫یکی از نهادها برای مش��ارکت در ایجاد ناحیه صنعتی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ف��ارس تصریح ک��رد‪ :‬در صورت وج��ود زمین‬ ‫مناس��ب و نیز تامین اب‪ ،‬ایجاد این ناحیه صنعتی نیز‬ ‫در دستور کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد زیرس�اخت های صنعت�ی و جذب‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫در ای��ن جلس��ه فرماندار شهرس��تان اس��تهبان نیز‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار را از مهم تری��ن اولویت ها در این‬ ‫شتاب در اجرای طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم‬ ‫با حضور مدیران ارش��د سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران( ایدرو) و مس��ئوالن استانی و شهرستان‪،‬‬ ‫موانع اجرایی طرح تولید کاغذ از کربنات کلس��یم در‬ ‫شهرک صنعتی خرامه بررسی شد‪.‬به گزارش‬ ‫در این بازدید معاون نوس��ازی و بهره برداری س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران با بی��ان اینکه این‬ ‫س��ازمان درحال حاضر ‪ ۳۲‬طرح صنعتی را در سراسر‬ ‫کشور در مرحله اجرا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم ترین این‬ ‫طرح ها طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم است که به‬ ‫صورت ‪۱۰۰‬درصد دولتی اجرایی خواهد ش��د‪ .‬محمد‬ ‫نوری امیری ب��ا بیان اینکه منابع مالی این طرح تامین‬ ‫شده و مشکل کمبود منابع نداریم‪ ،‬گفت‪۱۲.۵ :‬میلیون‬ ‫دالر مناب��ع ارزی و ‪۳۷‬میلی��ارد تومان نیز منابع ریالی‬ ‫برای اجرای این طرح در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬وی بر‬ ‫تقویت ش��رکت گسترش کاغذ س��بز خرامه به منظور‬ ‫تسهیل در اجرای عملیات این طرح تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م این طرح تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬به بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ای��ران در ادامه با بیان اینکه بیش از‬ ‫‪۵۰‬درصد از تجهیزات این طرح باید از خارج از کش��ور‬ ‫تامین ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با رفع مشکل انتقال ارز‬ ‫در بانک های خارجی که ناش��ی از تحریم های ظالمانه‬ ‫امریکاست بتوانیم این طرح را هرچه سریع تر تامین و‬ ‫تجهیزات را وارد کنیم‪ .‬نوری امیری در ادامه با قدردانی‬ ‫از تالش های س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران و ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‬ ‫برای تامین زمین مورد نیاز در ش��هرک صنعتی خرامه‬ ‫برای س��اخت این کارخانه‪ ،‬گفت‪ :‬همکاری مناس��بی‬ ‫در ای��ن زمین��ه انجام و مش��وق های مناس��بی نیز از‬ ‫سوی ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان فارس به‬ ‫ط��رح اختصاص یافت‪ .‬عض��و هیات عامل ایدرو نیز در‬ ‫ای��ن ایین با عذرخواهی از تاخی��ر در اجرای این طرح‬ ‫گف��ت‪ :‬برای جبران این تاخی��ر‪ ،‬برنامه ریزی عملیاتی‬ ‫طرح را به گونه ای تنظیم کرده ایم که این مجموعه در‬ ‫دهه فجر س��ال ‪ ۹۹‬به بهره برداری برسد‪.‬سعید فائقی‬ ‫با اش��اره به اهمیت اجرای این طرح به عنوان یک طرح‬ ‫مهم و ارزش��مند زیست محیطی گفت‪ :‬تولید محصول‬ ‫با ارزش کاغذ از ماده معدنی کربنات کلس��یم که باعث‬ ‫حفظ جنگل ها و جلوگیری از قطع درختان می ش��ود‬ ‫بسیار مهم است‪.‬رئیس هیات مدیره کارخانه گسترش‬ ‫کاغذ س��بز خرامه نیز با بیان اینکه این طرح در اسفند‬ ‫سال گذش��ته از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کلنگ زن��ی ش��د و عملیات اجرای ان ب��ه علت برخی‬ ‫موانع تاکنون اغاز نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با ثبت شرکت‬ ‫دولتی گسترش کاغذ سبز خرامه‪ ،‬مراحل اجرای طرح‬ ‫ش��تاب گرفته و مرحله نخس��ت فراخوان مناقصه ان‬ ‫نیز برگزار ش��ده و در مرحل��ه دوم نیز به زودی تا پایان‬ ‫مرداد تشکیل و پیمانکار صالحیت دار انتخاب خواهد‬ ‫شد‪ .‬هوش��نگ موحدی افزود‪ :‬با تصمیم اتخاذ شده در‬ ‫سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫س��هام این طرح دولتی ش��ده و این ط��رح با اعتبارات‬ ‫ایدرو انجام خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمینه فناوری و‬ ‫ماش��ین االت این طرح نیز با شرکت های مطرح دارای‬ ‫فناوری خارجی مذاکرات الزم انجام شده و امیدواریم‬ ‫با تامین ماش��ین االت و تهیه نقشه نهایی‪ ،‬اجرای این‬ ‫طرح در ماه های اینده اغاز ش��ود‪.‬موحدی اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪۸۰‬درصد از مواد اولیه این طرح را ماده معدنی کربنات‬ ‫کلسیم تشکیل می دهد‪.‬نماینده مردم شهرستان های‬ ‫خرامه کوار و سروس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫و عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نیز خواستار تسریع در اجرای این طرح شد و‬ ‫گفت‪ :‬با اجرای این طرح برای ‪ ۲۰۰‬نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬داریوش اسماعیلی بر همکاری نهاد های‬ ‫اجرای��ی و نیز اهتمام س��ازمان گس��ترش نوس��ازی‬ ‫و صنایع ای��ران به منظور تس��ریع در عملیات اجرای‬ ‫ای��ن طرح تاکید ک��رد‪ .‬فرماندار و ام��ام جمعه خرامه‬ ‫نیز در س��خنانی ب��ر رفع موانع و مش��کالت به منظور‬ ‫سرعت بخش��یدن به مراحل اجرایی طرح تولید کاغذ‬ ‫از کربنات کلس��یم تاکید کردند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس نی��ز گفت‪ :‬برای‬ ‫اجرای ای��ن طرح ‪ ۴‬هکتار از اراضی ش��هرک صنعتی‬ ‫خرام��ه اختصاص یافته و قرارداد ان نیز بس��ته ش��ده‬ ‫است‪ .‬احد فتوحی افزود‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس به منظور تس��ریع در اج��رای این طرح‬ ‫و ب��ا هدف تامین زیرس��اخت ها‪ ،‬اراضی زون خدماتی‬ ‫را ک��ه دارای امکان��ات زیر بنایی بود ب��ا اصالح و تغییر‬ ‫کاربری تبدیل به اراضی صنعتی کرد تا اجرای طرح با‬ ‫مشکل زیرساختی روبه رو نباشد‪ .‬فتوحی همچنین از‬ ‫اختصاص مش��وق های ویژه مانند کاهش سهم نقدی‬ ‫و افزایش سهم بازپرداخت اقساطی حق انتفاع اراضی‬ ‫واگذاری به این ش��رکت در راس��تای کم��ک به رونق‬ ‫تولید و اش��تغال خبر داد و گفت‪ :‬ب��ا اجرای این طرح‬ ‫و بهره ب��رداری از ان ظرفیت تولی��د ‪۲۰‬هزار تن کاغذ‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫شهرس��تان اعالم ک��رد‪ .‬احمدرضا کمالی سروس��تانی‬ ‫بر هم��کاری نهاد ه��ای اجرایی شهرس��تان به منظور‬ ‫اجرای طرح توس��عه ش��هرک صنعتی‪ ‬اس��تهبان و نیز‬ ‫ایج��اد ناحیه صنعتی ای��ج تاکید ک��رد و گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های صنعت��ی برای ج��ذب س��رمایه گذار‬ ‫ضرورتی مهم و گامی اساسی در مسیر توسعه صنعتی‬ ‫و رون��ق تولید به ش��مار می رود و در ای��ن باره اهتمام‬ ‫ویژه ای در شهرس��تان وجود دارد‪ .‬وی در ادامه با اشاره‬ ‫به استقرار واحدهای بسته بندی و فراوری انجیر در این‬ ‫شهرک صنعتی بر تقویت و توانمندسازی این واحدها و‬ ‫رفع مش��کالت انها تاکید کرد‪.‬فرماندار استهبان با بیان‬ ‫اینکه این شهرس��تان عنوان نخس��ت تولید انجیر دیم‬ ‫را ب��ه خ��ود اختصاص داده و انجیر اس��تهبان از لحاظ‬ ‫سطح و میزان تولید در کشور و حتی در جهان کم نظیر‬ ‫اس��ت و مرغوب ترین انجیر در این شهرستان برداشت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬استهبان در س��ال گذشته با صادرات‬ ‫افزون بر ‪۱۶‬هزار تن انجیر س��هم مناس��بی از صادرات‬ ‫خشکبار کشور را به خود اختصاص داد که این موضوع‬ ‫بیانگر اهمیت صادرات انجیر در سبد صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور است‪.‬کمالی سروستانی با اش��اره به تالش ها در‬ ‫ماه ه��ای اخیر برای رف��ع مش��کالت صادرکنندگان و‬ ‫تس��هیل در صادرات انجیر گفت‪ :‬از راه اندازی خوش��ه‬ ‫انجیر حمایت می کنی��م و در این زمینه همکاری های‬ ‫الزم در سطح شهرستان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان ف��ارس و فرمان��دار‬ ‫اس��تهبان و مدی��ران نهاده��ای اجرای��ی از واحدهای‬ ‫صنعت��ی تولی��د گازهای صنعتی‪ ،‬جعبه ه��ای کارتن و‬ ‫بس��ته بندی خش��کبار و حبوبات در ش��هرک صنعتی‬ ‫بازدی��د و مش��کالت واحده��ای تولی��دی را بررس��ی‬ ‫کردن��د‪ .‬همچنین ش��رکت کنندگان در ای��ن برنامه از‬ ‫مجموعه بس��ته بندی زعفران طالی س��رخ اس��تهبان‬ ‫در ش��هر اس��تهبان بازدید و درگفت وگو ب��ا علی اکبر‬ ‫فیاض بخ��ش‪ ،‬کارافری��ن برتر ش��اهد و ایثارگر‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردان��ی از تالش های این جانباز ایثارگر بر حمایت از‬ ‫وی برای ایجاد مجموعه صنعتی بسته بندی زعفران در‬ ‫شهرک صنعتی استهبان تاکید کردند‪.‬‬ ‫احمدرضا کمالی سروستانی‬ ‫ش��رکت کره ای کیاموتورز هم بعد از بدعهدی‬ ‫رنو و سیتروئن فرانسه و برلیانس چین‪ ،‬به پیروی‬ ‫از تحریم های یکجانبه امریکا‪ ،‬به همکاری با ایران‬ ‫و گروه خودروس��ازی س��ایپا پایان داد‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپانیوز‪ ،‬ب ه دنبال پیروی غیرمنطقی شریکان‬ ‫خارج��ی صنع��ت خ��ودرو ای��ران از تحریم های‬ ‫یکجانبه امریکا و بدعهدی انها در تامین قطعات‪،‬‬ ‫ش��رکت کیاموتورز کره جنوبی نی��ز ایران را ترک‬ ‫کرده و به همکاری خود با گروه س��ایپا پایان داد‪.‬‬ ‫به دنبال این تصمیم شرکت کره ای‪ ،‬تولید خودرو‬ ‫کیاس��راتو در س��ایپا نیز این هفته متوقف خواهد‬ ‫ش��د و خطوط تولید ان نیز جمع اوری می شود‪ .‬با‬ ‫خروج کیاموتورز از چرخه تولید مش��ترک خودرو‬ ‫با س��ایپا‪ ،‬این شرکت نیز به جمع شرکت های رنو‪،‬‬ ‫سیتروئن‪ ،‬برلیانس‪ ،‬ولوو و ایویکو خواهد پیوست‬ ‫ک��ه پیش تر با بدعهدی و عمل نکردن به تعهدات‬ ‫خود به تولید مشترک خودرو در ایران پایان داده‬ ‫بودند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬گروه خودروس��ازی سایپا با‬ ‫درک کامل از ش��رایط پیش امده برای هموطنانی‬ ‫که متقاضی تحویل خودروهای تولید مش��ترک با‬ ‫ش��ریکان خارجی بودند‪ ،‬اقدام ه��ای الزم را برای‬ ‫جل��ب رضایت مش��تریان و تبدی��ل خودروهای‬ ‫ثبت نام��ی انها به خودروه��ای قابل تحویل انجام‬ ‫داده و همچنین پیگیری های حقوقی بین المللی‬ ‫را برای احقاق حق ش��رکت و مش��تریانش ادامه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫مدیران خصولتی‬ ‫مانع خصوصی سازی‬ ‫احد فتوحی‬ ‫نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه روش های نادرس��ت خصوصی سازی‬ ‫موجب بیکاری بس��یاری از نیروی کار شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مدیران خصولتی با رانت اطالعاتی تولید و‬ ‫اش��تغال را متوقف کرده اند و همین مدیران مانع‬ ‫جدی برای تحقق خصوصی سازی واقعی هستند‪.‬‬ ‫یعقوب ش��یویاری‪ ،‬عضو کمیس��یون بهداش��ت و‬ ‫درمان مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت‪ ،‬هدف از خصوصی س��ازی را رش��د و توسعه‬ ‫واحدهای تولیدی واگذارشده‪ ،‬کاهش تصدی گری‬ ‫دولت‪ ،‬سپردن کار به اهل ان و کاهش هزینه های‬ ‫دولت دانس��ت و گفت‪ :‬امروز اشتغال زدایی جای‬ ‫اش��تغالزایی و سرمایه بری جای سرمایه گذاری را‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬درحال حاضر هر واحد خصوصی به‬ ‫دنبال تعدیل نیرو اس��ت که مجلس در این راستا‬ ‫باره��ا به وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی و معاون‬ ‫رئیس جمه��ور تذکر داده که خصوصی س��ازی ها‬ ‫دچار مش��کل ش��ده اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫بی��ن خصوصی س��ازی و ت��اراج بیت المال تفاوت‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬باید تعریف درس��تی از‬ ‫خصوصی س��ازی در بین دولتم��ردان و نیز ارکان‬ ‫ت بگوید‬ ‫همه نهاد ها انجام ش��ود و دولت به صراح ‬ ‫ت صحنه خصوصی سازی هاست‪،‬‬ ‫که چه کسی پش ‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری نی��ز نمی تواند مانع‬ ‫روش های غلط خصوصی سازی ها شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«استهبان» شهرک صنعتی تخصصی انجیر می شود‬ ‫احد فتوحی در بازدید از ش��هرک‬ ‫به گزارش‬ ‫صنعتی استهبان که با حضور فرماندار و برخی مسئوالن‬ ‫این شهرستان انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه بخش‬ ‫زیادی از انجیرهای برداشت ش��ده از انجیرس��تان های‬ ‫اس��تهبان به صورت فل��ه ای صادر می ش��ود راه اندازی‬ ‫صنایع فراوری انجیر با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر‬ ‫ضروری اس��ت و این مهم با توس��عه زیرس��اخت ها در‬ ‫شهرک صنعتی استهبان امکان پذیر است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به واگذاری حدود ‪۶۵‬درصد از اراضی ش��هرک صنعتی‬ ‫اس��تهبان بر لزوم اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی‬ ‫اس��تهبان گفت‪ :‬امیدواریم با توجه به وحدت و همدلی‬ ‫ک��ه در بین نهاده��ای اجرایی شهرس��تان وجود دارد‬ ‫طرح توس��عه شهرک صنعتی از طریق الحاق بخشی از‬ ‫اراضی مجاور انجام تا ظرفیت مناس��ب برای تبدیل به‬ ‫عنوان نخس��تین شهرک صنعتی تخصصی انجیر ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬فتوحی اضافه کرد‪ :‬در این زمینه فرایند تملک‬ ‫اراضی و گرفتن استعالم از نهاد ها ی اجرایی در اولویت‬ ‫برنامه های ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‬ ‫ق��رار گرفت��ه و امیدواریم با طی ای��ن مراحل و اجرای‬ ‫طرح های عمرانی و زیرس��اختی بتوانیم بسترهای الزم‬ ‫را ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاری و اس��تقرار واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی فراه��م کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس در ادام��ه با بیان‬ ‫اینکه تاکنون ‪ ۳۱‬قرارداد س��رمایه گذاری با متقاضیان‬ ‫بسته شده و ‪ ۴‬قرارداد جدید نیز به زودی بسته خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد از واحدهای‬ ‫تولیدی مس��تقر در شهرک صنعتی اس��تهبان مرتبط‬ ‫با بس��ته بندی‪ ،‬فراوری و س��ایر صنای��ع جانبی انجیر‪،‬‬ ‫به فعالیت می پردازند که این موضوع‪ ،‬بس��ترهای الزم‬ ‫را برای تبدیل این ش��هرک صنعتی به عنوان ش��هرک‬ ‫تخصصی انجیر فراهم کرده است‪ .‬این مقام مسئول در‬ ‫ادامه راه اندازی خوش��ه انجیر استهبان را از برنامه های‬ ‫ای��ن ش��رکت اع�لام ک��رد و گف��ت‪ :‬ط��رح مطالعات‬ ‫امکان س��نجی ایجاد این خوش��ه انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫با بی��ان اینکه مراحل اجرایی راه اندازی خوش��ه انجیر‬ ‫اس��تهبان با هم��کاری نهاد های اجرایی و تش��کل های‬ ‫بخش خصوصی فعال انجام می ش��ود‪ ،‬ه��دف از ایجاد‬ ‫این خوشه را بسترس��ازی برای هم افزایی و کارگروهی‬ ‫برای ارتقای توان واحدهای تولیدی و صنعتی و حضور‬ ‫در بازاره��ای داخلی و خارج��ی‪ ،‬ارتقای کیفی و کمی‬ ‫تولی��دات‪ ،‬ایجاد برند مش��ترک و ارزش افزوده بیش��تر‬ ‫بیان ک��رد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان فارس افزود‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫حمایت های��ی در قالب اختصاص یاران��ه از برنامه های‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازی جدید برای تاخیر در پرداخت بدهی قطعه سازان‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬زنجی��ره تامین یکی از بخش های‬ ‫اصل��ی صنع��ت خ��ودرو به ش��مار م��ی رود‪ .‬برخ��ی قطعات‬ ‫تامین کننده تک س��ورس (قطعه س��از تامین کننده) دارند و‬ ‫بعضی دیگر س��ورس دوم و گاه س��وم هم در کنارش��ان قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬تعداد س��ورس ها روی تیراژ تولید تاثیر مس��تقیم‬ ‫دارد و طبیعی اس��ت که قطعه س��ازان خواهان تک س��ورس‬ ‫ب��ودن و خودروس��ازان به دنبال تعیین س��ورس های موازی‬ ‫هس��تند‪ .‬تعدد تامین کننده یک قطعه برای شرایط غیرقابل‬ ‫پیش بینی اس��ت تا خط تولید خودروس��ازان تعطیل نشود‪.‬‬ ‫اما تعیین س��ورس در صنعت خ��ودرو داخل به نوعی حربه و‬ ‫چالش تبدیل ش��ده که خودروس��از برای القای خواسته های‬ ‫خود درنظر می گیرد؛ به طوری که اگر قطعه ساز تمکین نکند‬ ‫سورس های موازی در کنار ان گذاشته می شود‪ .‬قطعه سازان‬ ‫ان را ناامن��ی حرفه ای می دانن��د‪ ،‬درحالی که برخی دیگر ان‬ ‫را فرصتی برای رش��د قطعه س��ازان کوچ��ک و تضمین روند‬ ‫تولید عنوان می کنند‪ .‬برای رس��یدن به یک روش منس��جم‬ ‫می توان در این زمینه از تجرب ه کش��ورهای پیشرفته صنعتی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور پیش تر به‬ ‫گفته بود؛ پیش��نهاد قطعه سازان این‬ ‫است که برای هر خودرو‪ ،‬یک سورس‬ ‫تعیین ش��ود و این را تجربه جهانی به‬ ‫م��ا می گوید ک��ه از ابت��دای طراحی‬ ‫خودرو تا خدمات پس از فروش یک مدل باید ادامه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬به این ترتیب اگر برای یک س��ورس مش��کل غیرقابل‬ ‫پیش بینی رخ داد‪ ،‬تنها یک مدل خودرویی درگیر می شود و‬ ‫به س��ایر مدل ها تس��ری پیدا نمی کند‪ .‬بنابراین «یک قطعه‪-‬‬ ‫یک س��ورس» رویکرد مناسب اس��ت و برای موارد استثنایی‬ ‫برنامه های چگونگی تامین پیش بینی ش��ود که در این زمینه‬ ‫می توان از قطعه سازانی که در بازار لوازم یدکی فعالیت دارند‪،‬‬ ‫کمک گرفت‪.‬‬ ‫قطعه سازان کوچک تر به این دلیل که‬ ‫قدرت کمتری دارند‪ ،‬موافق س��ورس‬ ‫دوم و سوم هستند که بخشی از تیراژ‬ ‫را در اختی��ار انها قرار می دهد‪ .‬جعفر‬ ‫نصیری‪ ،‬یکی از فعال صنعت قطعه از‬ ‫ان جمله است‪ .‬او به‬ ‫گفته بود‪،‬‬ ‫تعیین درصدهای خیلی پایین توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد و بهترین تقس��یم بندی بین سورس های اول‪،‬‬ ‫دوم و سوم ‪ ۴۰-۳۰-۳۰‬است‪.‬‬ ‫محمد نصیری از دیگر فعاالن صنعت‬ ‫قطع��ه ه��م در گفت وگ��و با‬ ‫اظهارک��رده ب��ود‪ ،‬سیاس��ت جهانی‬ ‫این گونه اس��ت که برای هر قطعه ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬س��ورس تعیین می ش��ود زیرا یک‬ ‫خودرو حدود ‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬قطعه دارد‬ ‫و اگ��ر بخواهیم این قطع��ات را برای‬ ‫س��ورس ها دس��ته بندی کنیم‪ ،‬به طور تقریبی ‪۱۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫قطعه س��از را شامل می شود‪ .‬البته در این باره باید تیراژ تولید‬ ‫این خودروس��ازان جهانی را با صادراتی که دارند نس��بت به‬ ‫تعداد محدود تولید داخلی صنعت خودرو ایران درنظر گرفت‪.‬‬ ‫مدتی اس��ت نهضت ملی خودکفایی با هدف داخلی سازی‬ ‫قطعات و ماش��ین االت تولید ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬تحریم ها‬ ‫س��بب ش��ده مدیران و مس��ئوالن به توانمندی های داخلی‬ ‫و امکاناتی که در کش��ور وجود دارد‪ ،‬توجه بیش��تری داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬اما دغدغه قطعه سازان مربوط به گذر از دوران سخت‬ ‫امروز اس��ت که با این حجم سرمایه گذاری دوباره اتفاق های‬ ‫تلخ گذشته تکرار نشود و واردات جای تولید را نگیرد در عین‬ ‫حال که نرخ رقابتی ندارد‪.‬‬ ‫افزایش طلب ها و جابه جایی مهره ها‬ ‫قراردادهای بلندمدت برای خرید قطعات است‪ ،‬نه درباره نرخ‬ ‫انها‪ .‬زمانی که نرخ ارز نوس��ان داش��ته باشد و ارزش پول ملی‬ ‫کاه��ش پیدا کند‪ ،‬قراردادهای بلندم��دت با قیمت های ثابت‬ ‫تولید را برای قطعه س��از توجیه نمی کند زیرا قطعه ساز ناگزیر‬ ‫است با زیان محصوالت خود را تولید کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه نمون��ه ای از ای��ن موضوع اش��اره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬امروز ارز ‪ ۸۵۰۰‬تومانی از س��وی خودروس��ازان برای‬ ‫قیمت گذاری قطعات به عنوان نرخ پایه در نظر گرفته می شود‬ ‫و خودروس��ازان بر این مبنا با قطعه س��ازان معامله می کنند‪،‬‬ ‫درحالی که این نرخ در بازار‪ ،‬حدود ‪۱۱‬هزار و ‪۸۰۰‬تومان تمام‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر تغییر و اصالح قیمت ها این گونه باشد مشخص‬ ‫است که قطعه ساز ضرر می کند و اسیب می بیند و سرمایه اش‬ ‫را از دست می دهد‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬با رفتن همتایان بین المللی‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان‪ ،‬هر صنعتگری که برای رسیدن به‬ ‫عمق ساخت داخل بیشتر سرمایه گذاری کرده‪ ،‬بیشتر متضرر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این خسارت را چه کس��ی باید جبران کند؟ چه‬ ‫تضمینی وجود دارد دوباره قطعه س��ازان به همین سرنوش��ت‬ ‫اما به نوعی دیگر دچار نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی مشکالت را برطرف می کند‬ ‫‹ ‹تسری بدهی خودروسازان‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور به‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫شرایطی که تیراژ تولید به شدت افت‬ ‫ک��رده و به ط��ور تقریب��ی هی��چ‬ ‫قطعه س��ازی در تیراژ اقتصادی تولید‬ ‫ندارد‪ ،‬کاهش تیراژ قطعه سازان صرفه‬ ‫اقتصادی نخواهد داش��ت و س��بب می شود هزینه های سربار‬ ‫روی تعداد کمتری از محصوالت سرش��کن ش��ود و نرخ تمام‬ ‫شده باال برود؛ بنابراین در این شرایط زیان قطعه ساز افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کن��ار این موضوع سیاس��ت خودروس��ازان‬ ‫و تعیی��ن س��ورس های جدی��د مطرح اس��ت‪ .‬درحالی که در‬ ‫نشست های گوناگون مدیران ارشد خودروسازی اعالم کردند‬ ‫برای هر قطع ه حداکثر بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سورس گذاشته می شود‪ ،‬نه‬ ‫بیشتر‪ ،‬ولی امروز شاهد شکایت هایی از قطعه سازان گوناگون‬ ‫هستیم که به تازگی سورس های جدید برای انها گذاشته اند و‬ ‫دلیل این امر هم استیصال خودروسازان در بازپرداخت دیون‬ ‫قطعه سازان و اصالح نرخ قطعات بوده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با س��ورس گذاری جدی��د در واقع می خواهند‬ ‫به نوعی قطعه س��ازان دیگر را هم الوده بحث نقدینگی کنند‪.‬‬ ‫هر قطعه س��ازی برای تامین قطعات توان و ظرفیتی دارد و با‬ ‫پرداخت نش��دن هزینه های تولید که در قالب محصوالت در‬ ‫اختیار خودروساز می گذارد‪ ،‬سرمایه اش به خطر می افتد‪ .‬قرار‬ ‫است با س��ورس گذاری جدید از سوی خودروسازان‪ ،‬کسری‬ ‫نقدینگی از یک س��و و اصالح نش��دن قیمت ها از سوی دیگر‬ ‫جبران شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کشور یاداور شد‪ :‬البته انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور به تمام قطعه سازان‬ ‫کش��ور فراخوان داده که گزارش های مکتوب به انجمن اعالم‬ ‫کنند تا این انجمن به طور مستند پیگیر این موضوع شود‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد با بی��ان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫مدیریت ارش��د خودروسازان چنین سیاستی ندارند و به نظر‬ ‫می اید یک سلس��له تخلف ها در سطوح میانی و پایین دستی‬ ‫خودروسازی ها و شرکت های تامین کننده قطعات در حال رخ‬ ‫دادن است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع هم باید به سرعت بررسی و به‬ ‫اطالع مدیران ارش��د خودروسازی و مسئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برسد و جلوی این پدیده شوم که یک مشکل‬ ‫به مشکالت قبلی اضافه می کند‪ ،‬گرفته شود‪.‬‬ ‫خودروس��ازان با س��ورس گذاری های جدید در واق��ع می خواهند به نوعی‬ ‫قطعه س��ازان دیگ��ر را هم ال��وده بحث نقدینگی کنند‪ .‬هر قطعه س��ازی در‬ ‫تامین قطعات توان و ظرفیتی دارد و با پرداخت نشدن هزینه های تولیدش‬ ‫که در قالب محصول در اختیار خودروساز قرار می گیرد‪ ،‬سرمایه اش به خطر‬ ‫می افتد‪ .‬با سورس گذاری جدید از س��وی خودروسازان قرار است کسری‬ ‫نقدینگی از یک سو و اصالح نشدن قیمت ها از سوی دیگر‪ ،‬جبران شود‬ ‫‹ ‹اتفاقی دور از چشم مدیران ارشد!‬ ‫گفت��ه بودند وقتی‬ ‫پیش ت��ر برخی قطعه س��ازان به‬ ‫بدهی خودروس��از به یک��ی از تامین کنن��دگان قطعات زیاد‬ ‫می شود‪ ،‬ان خودروساز سعی می کند با تعیین سورس جدید‬ ‫برای مدتی دوباره قطعات مورد نیازش را بدون پرداخت نقدی‬ ‫هزینه ه��ا تامین کند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬امار قطعه س��ازانی که از‬ ‫خودروس��ازان بدهی دارن��د‪ ،‬باال می رود و چون س��رمایه در‬ ‫گردش این واحدهای تولیدی برنگشته‪ ،‬دچار مشکل می شوند‬ ‫و در نهایت قطعه س��ازان بزرگ اقدام به خرید این واحدهای‬ ‫قطعه س��ازی کوچک با مبلغی ناچیز می کنند یا برخی از این‬ ‫واحده��ا با فروش ماش��ین االت خود تغیی��ر حرفه می دهند‪.‬‬ ‫محبی نژاد درباره تکرار این موضوع در شرایط فعلی اظهارکرد‪:‬‬ ‫این اتفاق از س��وی مدیران میانی و س��طوح پایین واحدهای‬ ‫خودروسازی در حال انجام است و جزء سیاست های مسئوالن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیست‪ .‬دبیر انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که چگونه ممکن اس��ت موضوعی به این مهمی‬ ‫دور از چش��م مدیران ارشد و بدون اطالع مسئوالن وزارتخانه‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تعجب قطعه س��ازان نیز از همین موضوع‬ ‫اس��ت زیرا مدیران ارش��د خودروسازی کشور در نشست های‬ ‫گوناگ��ون سیاس��ت گذاری های خ��ود را در زمینه حمایت از‬ ‫قطعه س��ازان اعالم کرده و مقامات ارش��د وزارتخانه نیز انها را‬ ‫تایید می کنند‪ .‬این نظام چندسورس��ی غلط اس��ت و در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬تقویت س��ورس های فعلی یک اقدام درس��ت به شمار‬ ‫می رود‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال کاهش تعداد‬ ‫قطعه سازان هستند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در حالی که در قرارداد های‬ ‫مربوط به عمق ساخت داخل با قطعه سازان تضمین بازار خرید‬ ‫ب��ه انها می دهند‪ ،‬این رویکرد جای تعجب دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر‬ ‫تبلیغ داخلی سازی با این سیاست ها باشد به جایی نمی رسد؛‬ ‫زیرا پیش تر واردات در کنار قطعات داخلی بود و قطعه س��از با‬ ‫هزینه های باالی تولی��د باید با قیمت های رقابتی محصوالت‬ ‫خارجی مبارزه می کرد و امروز هم با کمبود نقدینگی و عاجز‬ ‫بودن خودروساز از پرداخت هزینه های قطعات که می خواهد‬ ‫ان را با تعیین سورس های جدید جبران کند‪ ،‬در حال اسیب‬ ‫زدن به صنعت قطعه کشور است‪ .‬او گفت‪ :‬اگر امروز بخواهیم‬ ‫در قالب های جدید‪ ،‬رویه ها و سیاس��ت های گذش��ته را دنبال‬ ‫کنی��م (یعن��ی حمایتی از این صنعت نش��ود‪ ،‬معوقه ها زیاد و‬ ‫هم��ان سیاس��ت قدیمی در انعقاد قرارداد بین خودروس��از و‬ ‫قطعه ساز حاکم باشد و‪ )...‬نتیجه ای جز ضرر و زیان ندارد و به‬ ‫جایی نمی رس��یم‪ .‬محبی نژاد درباره دغدغه های قطعه سازان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬صنعتگران این حوزه بیش��تر نگران زمانی هستند‬ ‫که تحریم ها برداش��ته ش��ود‪ .‬به طور قطع با ای��ن تیراژ تولید‬ ‫قطع��ات و به ویژه «های تک» ها‪ ،‬قطعه س��ازان امکان رقابت با‬ ‫همتای��ان بین المللی خ��ود را ندارند؛ چراکه در برخی قطعات‬ ‫تیراژ تولید انها ‪ 100‬برابر شده؛ بنابراین اگر حمایت تعرفه ای‬ ‫نشوند یا نرخ ارز برای انها به نرخ واقعی اصالح و نزدیک نشود‪،‬‬ ‫واحدهای قطعه سازی نمی توانند ادامه حیات دهند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬پیش تر هم تجربه شده که با‬ ‫رفع تحریم ها واردات به راحتی انجام می شود‪ .‬امروز حمایت ها‬ ‫به ویژه از قطعه س��ازانی که مبادرت به داخلی س��ازی قطعات‬ ‫« های تک» و س��رمایه گذاری هنگفتی در این زمینه کرده اند‪،‬‬ ‫باید تضمین شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین خرید محصوالت‪ ،‬نه نرخ انها‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون ام��ور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نشس��ت انعقاد قرارداد داخلی سازی‬ ‫برخی قطعات خودرویی عنوان کرده‬ ‫ب��ود برای تضمین خرید‪ ،‬قراردادهای‬ ‫بلندمدت بس��ته خواهد شد تا هنگام‬ ‫رف��ع تحریم ها مش��کلی ب��رای بازار‬ ‫قطعه س��ازان به وج��ود نیای��د‪ .‬محبی نژاد در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور در پاس��خ به این پرس��ش که انجمن در‬ ‫این ب��اره چ��ه پیش��نهادهایی ارائ��ه داده‪ ،‬گف��ت‪ :‬انجمن در‬ ‫نشس��ت های گوناگ��ون با مدی��ران دولتی و مس��ئوالن و نیز‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی هشدارهای الزم را در این‬ ‫زمینه ارائه داده اس��ت‪ .‬این روزها قطعه س��ازان درگیر مسائل‬ ‫روز هستند و نمی توانند به موضو ع های کالن این صنعت فکر‬ ‫کنن��د و به دنب��ال احقاق حقوق خود در بحث داخلی س��ازی‬ ‫برخ��ی قطع��ات خودروه��ای جدی��د ک��ه ب��ا قرارداده��ای‬ ‫جوینت ونچر(همکاری مشترک) اغاز شده‪ ،‬بروند‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پاس��خ به این پرس��ش که اگر صنعت خودرو‬ ‫خصوصی س��ازی ش��ود ایا ای��ن چالش ها برطرف می ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬هنوز برای ما مش��خص نیس��ت ه��دف از این کار‬ ‫چیس��ت‪ ،‬اما با خصوصی س��ازی صنعت خ��ودرو به طور قطع‬ ‫س��هامداران ان بیش��تر به س��ود بنگاه اقتصادی خود توجه‬ ‫خواهند کرد و مس��ائل پیچیده تر هم می ش��ود؛ بنابراین باید‬ ‫تمام موضوع ها را با هم دید چراکه تورم‪ ،‬نرخ ارز و‪ ...‬از شرایط‬ ‫تاثیرگذار بر صنعت خودرو کشور است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ب��ا هم��کاری دو بخش خصوصی(خودروس��ازی‬ ‫و قطعه س��ازی)‪ ،‬مس��ائل بنگاه��ی پررنگ تر و ش��اخص های‬ ‫خودروسازان اقتصادی می ش��ود؛ یعنی سوداوری در اولویت‬ ‫اس��ت‪ .‬در یک نظام اقتصادی در س��طح کالن اگر برای کشور‬ ‫صرفه اقتصادی واردات بیش از س��اخت داخل باش��د‪ ،‬واردات‬ ‫انجام می ش��ود و در حال حاضر که مانعی به نام تحریم اجازه‬ ‫واردات نمی دهد و نهضت س��اخت داخ��ل اهمیت پیدا کرده‬ ‫است‪ ،‬پس از ان مشخص نیست چه اتفاقی رخ دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید و شرایط تحریمی و غیرتحریمی‬ ‫محبی ن��ژاد در ادامه به ‪ ۳‬عامل مه��م در تعیین قیمت ها و‬ ‫ایجاد صرفه اقتصادی تولید داخل اشاره کرد و گفت‪ :‬نرخ ارز‪،‬‬ ‫ت��ورم و بهره های بانکی تعیین کنن��ده تعرفه واردات یک کاال‬ ‫اس��ت‪ .‬تعرفه در اقتصاد کش��ور دو نقش ایفا می کند؛ نخست‬ ‫جلوگیری از وارد ش��دن ضربه به تولید داخل و دوم حمایت‬ ‫از ان‪ .‬بحث امروز ما برای دوران پساتحریم است و پیش بینی‬ ‫ان روز را هم می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با از بین رفتن تحریم اگر تعرفه ها حمایت کننده‬ ‫نباشد در کنار بهره های سنگین بانکی‪ ،‬تورم و نرخ ارز‪ ،‬تولید‬ ‫داخل اس��یب می بیند و دوباره ش��اهد حجم باالیی از واردات‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫محبی نژاد ادامه داد‪ :‬خودروسازی یک بنگاه اقتصادی است‬ ‫و با خصوصی س��ازی این موضوع بیش��تر برجس��ته می شود و‬ ‫ه��زاران معادل��ه به وجود می ای��د که در یک فرص��ت کوتاه‬ ‫نمی توان به انها پرداخت‪.‬‬ ‫به بهانه ضایعه درگذشت بزرگمرد صنعت خودروهای سنگین در ایران‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ن کاکای�ی‪ -‬عض�و هیات علم�ی‬ ‫دانش�گاه عل�م و صنعت‪ :‬در هفته گذش��ته دو‬ ‫ش��خص مه��م از میان م��ا رفتند‪ :‬حس��ین اهی‪،‬‬ ‫ش��اعر‪ ،‬پژوهش��گر و گوینده رادیو در ‪ ۶۶‬سالگی‪،‬‬ ‫و اصغ��ر قندچی‪ ،‬کارافری��ن و به قولی پدر صنعت‬ ‫کامیون سازی کش��ور در ‪ ۹۱‬سالگی‪ .‬هر دو بزرگ‬ ‫بودن��د و ب��رای این کش��ور دلس��وزاندند اما رفتار‬ ‫رسانه ها و به ویژه رسانه ملی ما با این دو خبر و فرد بسیار متفاوت بود‪ .‬رادیو‬ ‫در ‪ ۳‬روز از لحظه فوت اهی عزیز دائم خبررسانی کرد و تشییع جنازه وی‬ ‫را با شکوه برنامه ریزی کردند و قندچی کارافرین در رسانه ملی درگمنامی‬ ‫از میان ما رفت‪ .‬ش��بیه همین اتفاق بارها افتاده و دل معلم هایی مانند من‬ ‫را شکسته است‪ .‬چرا رسانه های جمعی این قدر به هنرمندان توجه می کنند‬ ‫اما کارافرینان را به عنوان کیسه پول می بینند؟ ‬ ‫البته شاید حق داشته باشند‪ .‬به هرحال هنرمند جاودانه است و کارافرین‬ ‫اث��ری مقطعی دارد و اص��وال به درد پول خرج ک��ردن می خورد! بماند که‬ ‫همین نیم نگاه به هنرمندان واقعی این روزها جای خود را بیش��تر به توجه‬ ‫به س��لبریتی هایی داده که بیش��تر انها هنرش��ان تخدیر ذهن افراد و لذت‬ ‫انی جامعه است‪.‬‬ ‫اما نتیجه این رفتار رسانه ها برای ما ایرانیان چیست ؟ در ‪۲۰۰‬سال گذشته‬ ‫شاهد بوده ایم که ما ایرانیان‪ ،‬بزرگان صنعتی و اقتصادی خود را به درستی‬ ‫جایگاه کارافرینان در رسانه ‬ ‫تکریم نکرده ایم‪ .‬روزی انها را به عرش اعال می بریم و روزی دیگری به فرش‬ ‫می کشانیم و بعد هم از یاد می بریم‪ .‬ما در ‪ ۲۰۰‬سال گذشته‪ ،‬اسم چند نفر‬ ‫را به عن��وان متحول کننده صنعت و اقتصاد ثبت کرده ایم و چند نفر ش��اعر‬ ‫و نویس��نده؟ چرا نمی توانیم نام چند نف��ر ادم کارافرین ملی را در همین‬ ‫‪۴۰‬سال گذشته به یاد بیاوریم ؟ روزی بابک زنجانی و منصور اریا را به عنوان‬ ‫کارافرین نمونه معرفی می کنیم و برحسب اینکه چقدر پول داده باشند در‬ ‫ویترین رس��انه ها به نمایش در می اوری��م و روزی دیگر همان ها را به عنوان‬ ‫مفسد فی االرض معرفی می کنیم ؟ به برخی هم مدال افتخار ملی می دهیم‬ ‫و بر حسب وظیفه لحظاتی قیافه انها را در تلویزیون نشان می دهیم و روزی‬ ‫دیگر انها را به فراموشی می سپاریم؟ ‬ ‫البته ناگفته نماند در چند س��ال گذش��ته صداوس��یما از برخی نخبگان‬ ‫علمی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬اقتصادی و پزشکی کشور دعوت کرده است؛ نه برای تکریم‪،‬‬ ‫ بلکه به دلیل نمایش و پرکردن س��اعت‪ .‬بماند که برای برخی از دعوت ها و‬ ‫برنامه ها هم به ویژه درباره کارافرینان بزرگ‪ ،‬تا درامدی کس��ب نش��ود‪ ،‬از‬ ‫نمایش هم خبری نیس��ت‪ .‬برخی از این برنامه ها هم انقدر مصنوعی از فرد‬ ‫کارافرین تعریف می کنند که نه تنها تاثیر فرهنگی مثبتی در جامعه ندارد‪،‬‬ ‫بلکه باعث تنفر و انزجار می شود‪ .‬‬ ‫حتما می دانید ثروت کارافرینان ایرانی خارج از کش��ور خیلی بیش��تر از‬ ‫ثروت کارافرینان در داخل کش��ور اس��ت ‪ .‬چرا ؟ فرهنگ به ارث رسیده ما‬ ‫به گونه ای اس��ت که جامعه جلوی قدرت‪ ،‬تکریم می کند و پشت سرش نقد‬ ‫و گاه ناسزا و نفرین‪ .‬در فرهنگ گذشته ما همیشه پادشاهی بوده که ثروت‬ ‫را در میان رعیت تقس��یم می کرده اس��ت‪۴۰ .‬سال است انقالب کرده ایم و‬ ‫نظام پادش��اهی را کنار زده ایم و قرار است روی پای خود بایستیم‪۴۰ .‬سال‬ ‫اس��ت قرار است س��هم پول نفت را در بودجه کشور به حداقل برسانیم و از‬ ‫طریق دریافت مالیات کشور را به شکل پایدار و اصولی بچرخانیم‪ .‬اما ثروت‬ ‫چگونه به وجود می اید ؟ کارافرینان و کارگرانی که به انها احترام می گذارند‬ ‫و انه��ا را همراه��ی می کنن��د مهم ترین رکن ایجاد ثروت در هر کش��وری‬ ‫هس��تند‪ .‬اصوال فرهنگ احترام به کار و کارافرینی و نبوغ و خالقیت منجر‬ ‫به محصول‪ ،‬مهم ترین رکن پیشرفت کشورهای پیشرفته است‪.‬‬ ‫وقتی به کارافرین احترام نگذاریم و فقط او را کیسه پول متحرک ببینیم‪،‬‬ ‫نتیجه اش این می ش��ود که می بینیم‪ .‬از کارگر گرفته تا قانون گذار و مجری‬ ‫قانون همه از کارافرین توقع دارند تا او پول را به جامعه برگرداند‪ .‬اما سوال‬ ‫نمی کنند که چگونه قرار اس��ت این پول تولید ش��ود‪ .‬نتیجه اش می ش��ود‬ ‫به��ره وری پایین و درنهایت امکان پذیر نبودن رقابت پذیری‪ .‬در مجموع هم‬ ‫وقتی تعداد و اثر کارافرینان جامعه کم باشد‪ ،‬تاثیر انها در اقتصاد و مالیات‬ ‫کش��ور به اندازه کافی باال نخواهد رفت و درنتیجه همچنان وابسته به فروش‬ ‫نفت و موادمعدنی می مانیم‪ .‬نتیجه اش چیست ؟‬ ‫امروز که نمی توانیم نفت صادر کنیم‪ ،‬قیمت مرغ و گوشت در کشورمان‬ ‫سر به فلک می کشد‪ .‬مس��ئوالن می گویند دان مرغ و خوراک دام از خارج‬ ‫می اید و گرانی ان را توجیه می کنند‪ .‬اما نمی دانم گرانی پیاز و سیب زمینی‬ ‫را چگونه توجیه می کنند‪ .‬تا وقتی که کشور ساختاری صنعتی و فراصنعتی‬ ‫پی��دا نکند‪ ،‬ثروت از طریق کارافرینی و خالقیت و نواوری ایجاد نش��ود و‬ ‫کارافرینی در کشور ارزش تلقی نشود‪ ،‬وضع به همین منوال است‪ .‬یک روز‬ ‫قیمت مرغ پایین می اید و عده ای مرغدار به خاک سیاه می نشینند و روزی‬ ‫دیگر که قیمت مرغ باال می رود‪ ،‬مسئوالن دست به دعا به سوی دولت های‬ ‫خارجی برداشته و واردات را به عنوان درمان این درد به کار می گیرند‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت که روی پای خود بایسیتم باید فرهنگ مان را از فرهنگ‬ ‫وابس��ته به فرهنگ توس��عه و کارافرینی تغییر دهیم‪ .‬باید ابتدا یاد بگیریم‬ ‫که همان قدر که دولتمردان و هنرمندان و نویس��ندگان و شعرای بزرگ را‬ ‫محترم می ش��ماریم و تکریم می کنیم‪ ،‬دانش��مندان‪ ،‬کارافرینان و مدیران‬ ‫بزرگ کشور را نیز تکریم کنیم و حداقل در مقاطعی مانند درگذشت شان‪،‬‬ ‫خبرهای ش��ان را همگانی بدانی��م و ان را بهانه ای کنیم ت��ا از بزرگی انها‬ ‫و راه ش��ان صحب��ت کنیم تا بچه های ما یاد بگیرند ک��ه بزرگی از منظر ما‬ ‫چیس��ت و اماده طی مسیر سخت بزرگ شدن شوند‪ .‬باید به انها یاداوری‬ ‫کنی��م که بیش��تر بزرگان علمی‪ ،‬صنعتی و اقتص��ادی ما چگونه با تالش و‬ ‫پش��تکار راه های س��خت را به خود هموار کردند و برای جامعه خود مفید‬ ‫بودن��د‪ .‬همان طور که در بهش��ت زهرا قطعه هنرمن��دان داریم‪ ،‬باید قطعه‬ ‫کارافرینان و دانش��مندان هم داشته باشیم‪ .‬اینها حداقل کاری است که ما‬ ‫ی انها که از میان ما رفته ان��د‪ ،‬بلکه برای اعتالی فرهنگ‬ ‫می توانی��م نه برا ‬ ‫خود انجام دهیم‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫لوله های بدون درز‬ ‫نیازمند شمش الیاژی‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با تولیدکنندگان داخلی مطرح شد‬ ‫تولید قطعات ماشین االت معدنی ایرانی نیازمند حمایت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫همیش��ه گله از این بوده که چرا ما در حوزه های‬ ‫مختل��ف معدنی تولیدکنن��ده داخل��ی نداریم و از‬ ‫کاالهای خارجی استفاده می کنیم و پاسخ می دهند‬ ‫ک��ه اگر در داخل توانمند بودیم و دس��تی در تولید‬ ‫داش��تیم‪ ،‬تحریم ها و افزایش نرخ ارز نمی توانستند‬ ‫تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫از طرفی کس��انی که دس��تی در تولید دارند باور‬ ‫دارن��د اگرچه ما به اب��زاراالت و قطعات معدنی روز‬ ‫و پیش��رفته به شدت نیازمند هس��تیم اما اگر کسی‬ ‫در این حوزه وارد شود به دلیل موانع کار نمی تواند‬ ‫تاب بیاورد‪ .‬این موضوع بهانه ای شد تا روزگار معدن‬ ‫به ش��رکت های مختلف معدنی س��ر بزن��د‪ ،‬از بین‬ ‫تمام واردکننده های اب��زاراالت معدنی عبور کند و‬ ‫باکسانی که تولیدکننده قطعه یا کاالی تمام شده در‬ ‫این حوزه هستند‪ ،‬گفت وگو کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه جدی تر به حمایت‬ ‫مجتبی محم��ودی‪ ،‬رئیس هیات مدیره ش��رکت‬ ‫کارارول که در حوزه س��اخت خطوط انتقال شامل‬ ‫رولی��ک‪ ،‬درام و تمام س��ازه های نوار نقاله در بخش‬ ‫مع��دن و صنعت فعالیت می کند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬ما‬ ‫ابتدا رولیک را به صورت خیلی ساده تولید می کردیم‬ ‫اما ام��روز ان را با توجه به نمونه های اروپایی تولید‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با بیان اینکه نوار نقاله در معدن‬ ‫همه کاره است و برای جابه جایی شن و ماسه‪ ،‬زغال‬ ‫و نخاله ه��ا کارب��رد دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫کش��ور م��ا نیاز مبرمی ب��ه قطعات خط��وط انتقال‬ ‫دارد؛ از این رو جای خالی چنین وسیله ای احساس‬ ‫می ش��د‪ .‬امروز ما توانسته ایم قطعاتی را تولید کنیم‬ ‫که در مقایس��ه با نمونه خارجی از نظر نرخ بس��یار‬ ‫مناس��ب تر هس��تند‪ .‬محمودی ادامه داد‪ :‬به جرات‬ ‫می توانیم بگوییم بیش��تر م��واد و طراحی این کاال‬ ‫ساخت داخل است و ما در این حوزه توانمند شدیم‪.‬‬ ‫خوشبختانه تا حدود ‪ ۹۰‬درصد‪ ،‬از خارجی ها بی نیاز‬ ‫مجتبی محمودی‪ :‬وقتی به عنوان یک تولیدکننده داخلی معدنی و‬ ‫صنعتی در نمایشگاه خارجی شرکت می کنیم‪ ،‬می بینیم که متقاضیان‬ ‫و شرکت های ایرانی کاالهای موردنیاز خود را از شرکت های خارجی‬ ‫تهیه می کنند و متاسفانه به کاالی ساخت داخل بها نمی دهند‬ ‫هس��تیم و تنه��ا ‪ ۱۰‬درصد به ژاپن وابس��ته ایم که‬ ‫امیدواری��م در ان بخش هم تا چن��د وقت دیگر به‬ ‫خودکفایی برسیم‪.‬‬ ‫او ب��ا انتقاد از اینک��ه تولیدکننده های داخلی بین‬ ‫ایرانی ه��ا هم دیده نمی ش��وند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬وقتی‬ ‫به عن��وان ی��ک تولیدکنن��ده داخلی در نمایش��گاه‬ ‫خارجی ش��رکت می کنیم‪ ،‬می بینیم که متقاضیان‬ ‫و ش��رکت های ایران��ی رولیک مورد نی��از خود را از‬ ‫ش��رکت های خارجی تهیه می کنند و متاس��فانه به‬ ‫کاالی ساخت داخل کشور بها نمی دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین یکی از بزرگ ترین مش��کالت‬ ‫ما واردکننده ها هس��تند‪ ،‬البته از وقتی رهبر معظم‬ ‫انقالب بر تولید داخلی تاکید کردند و قرار ش��د در‬ ‫تامین قطعات به تولید داخلی وابسته شویم و ارز را‬ ‫هم از کشور خارج نکنیم‪ ،‬خوشبختانه شرایط برای‬ ‫شرکت هایی مثل ما که تولیدکننده و خالق هستند‪،‬‬ ‫راهنمای بین المللی مشتری محوری شرکت فوالد خوزستان فراتر از ‪ISO ۹۰۰۰‬‬ ‫س��ازمان بین الملل��ی اس��تاندارد ‪ ISO‬یک��ی از‬ ‫بزرگ ترین و مهم ترین س��ازمان های علمی تخصصی‬ ‫و غیردولتی دنیاس��ت که در س��طح بسیار گسترده ای‬ ‫فعالیت خود را به طور رسمی از سال ‪ ۱۹۴۷‬و با هدف‬ ‫تدوین اس��تانداردهای جهانی ب��رای هماهنگ کردن‬ ‫هرچه بیشتر فعالیت های اقتصادی و صنعتی اغاز کرد‪.‬‬ ‫این س��ازمان که ارتباط بس��یار مهمی با سازمان های‬ ‫اس��تاندارد برخی کشورها برقرار کرده است با تشکیل‬ ‫س��اختاری مشخص و فعالسازی کارگروه های متناظر‬ ‫علم��ی تخصصی در زمینه های گوناگون و با اس��تفاده‬ ‫از نظ��رات خب��رگان و متخصص��ان سراس��ر جه��ان‬ ‫اس��تانداردهای بس��یاری را با رویکرد ایج��اد و بهبود‬ ‫مداوم سیس��تم های مدیری��ت ویژگی های محصول یا‬ ‫خدمات تدوین و معرفی کرده است‪.‬‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی و صنفی ازجمل��ه بنگاه های‬ ‫خدماتی با هدف بهبود مس��تمر فرایندها و فعالیت ها‬ ‫و افزایش هرچه بیش��تر اطمینان مشتریان از دریافت‬ ‫محص��والت و خدمات و در برخی موارد با اس��تفاده از‬ ‫خدمات مش��اوره ای طراحی و استقرار استانداردهای‬ ‫مورد نیاز سیس��تم یا فرایندها‪ ،‬فعالیت های خود را در‬ ‫دس��تور کار مدیریت ارشد قرار داده و از تداوم کسب و‬ ‫کار خود بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫مدیریت ارشد شرکت فوالد خوزستان از سال ‪۱۳۷۱‬‬ ‫با اج��رای پروژه کلیدی انتقال دانش فنی از ش��رکت‬ ‫کوبه استیل ژاپن‪ ،‬بخش مهمی از دانش سازمانی را با‬ ‫صرف میلیون ها دالر هزینه‪ ،‬مس��تند کرد و به موازات‬ ‫ان اس��تقرار نظام مدیریت کیفی��ت را در برنامه خود‬ ‫قرار داد‪ .‬نخس��تین گواهی مدیریت کیفیت در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬براس��اس نیازمندی های استاندارد بین المللی‬ ‫ای��زو ‪ ۹۰۰۱‬نقطه عطفی در تح��ول رویکرد مدیریت‬ ‫ارش��د به منظور بهبود مداوم زیرساخت های مدیریتی‬ ‫ش��رکت بود و پ��س از ان در س��ال های بعد‪ ،‬طراحی‬ ‫و اس��تقرار نظ��ام مدیریت زیس��ت محیطی‪ ،‬ایمنی و‬ ‫بهداش��ت حرفه ای‪ ،‬امنیت اطالع��ات اموزش و انرژی‬ ‫با حمایت هیات مدیره در دس��تور کار مدیریت ارش��د‬ ‫قرار گرفت‪ .‬اس��تقرار نظام های مدیریت به اس��تحکام‬ ‫هرچه بیشتر پایه های فرایندهای کسب و کار انجامید‬ ‫و ش��رکت فوالد خوزستان توانست در شرایط چالشی‪،‬‬ ‫فرایندهای کسب و کار خود را تا کسب عالی ترین رتبه‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬ارتقا دهد‪.‬‬ ‫در این راستا و متناسب با انچه در این فرایند مورد‬ ‫توجه بود‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬توجه هرچه بیشتر به نیازها‬ ‫و انتظارات مش��تریان فراتر از انچه در اس��تاندارد ایزو‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬مورد نیاز بود‪ ،‬در دستور کار مدیریت ارشد قرار‬ ‫گرفت‪ .‬بر این اساس استانداردهای بین المللی مدیریت‬ ‫کیفیت‪ ،‬رضایت مشتری و راهنمایی برای رسیدگی به‬ ‫ش��کایت ها در سازمان به ش��ماره ایزو ‪ ۱۰۰۰۲‬و ایزو‬ ‫‪ ۲۰۱۸ :۱۰۰۰۴‬ب��ا محوری��ت معاون��ت فروش‪ ،‬واحد‬ ‫تحقیق��ات و بازاریابی فروش و ب��ا همکاری واحدهای‬ ‫تضمی��ن کیفیت‪ ،‬اموزش و تحقیقات و توس��عه منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬مرج��ع برنامه ریزی و جلب مش��ارکت تمام‬ ‫ذی نفعان درون س��ازمانی قرار گرفت و اقدامات بهبود‬ ‫و اصالح��ی مناس��بی بر اس��اس نیازمندی های مورد‬ ‫اش��اره در ای��ن اس��تاندارد بین المللی راهنم��ا انجام‬ ‫ش��د‪ .‬ازجمله این اقدامات می توان به ایجاد س��اختار‬ ‫مهندس فروش‪ ،‬بازنگری فرایند رس��یدگی به شکایت‬ ‫مش��تریان‪ ،‬مکانیزه کردن فرایند ارتباط با مش��تری و‬ ‫ازجمله کس��ب بازخورد یا شکایت‪ ،‬برقراری ارتباطات‬ ‫وس��یع تر ب��ا مش��تریان داخل��ی و خارجی و توس��عه‬ ‫فعالیت ه��ای مدیریت تحقیق��ات و بازاریابی فروش و‬ ‫تدوین خط مش��ی بهبود رضایت مش��تری اشاره کرد‪.‬‬ ‫این فعالیت ها با هدف بهبود مستمر رضایت مشتری و‬ ‫باال بردن سطح اطمینان از براورد ه کردن نیازمندی ها‬ ‫و انتظارات مش��تریان و تداوم کس��ب و کار بدون خط‬ ‫پایان ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس دوره های اموزش��ی وی��ژه مدیران‪،‬‬ ‫کارشناس��ان و مس��ئوالن مرتب��ط براس��اس اولویت‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و اجرا ش��ده و این دوره های اموزش��ی با‬ ‫هدف توس��عه اگاهی تمامی کارکنان به ویژه کارکنانی‬ ‫که به طور مس��تقیم با مشتریان و بازخوردهای انان و‬ ‫ازجمله ش��کایت مشتری ارتباط دارند‪ ،‬به طور مستمر‬ ‫برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫فراینده��ای مرتبط با طراحی و اس��تقرار نظام های‬ ‫مدیریت و ازجمله اس��تانداردهای راهنما را می توان به‬ ‫طور خالصه به این شرح مدیریت کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬انتخاب اس��تاندارد مرجع براس��اس ماموریت و‬ ‫اهداف استراتژیک‬ ‫‪ -۲‬بررس��ی وضعی��ت موجود و تحلی��ل انحراف از‬ ‫نیازمندی های استاندارد‬ ‫‪ -۳‬تحلیل ریش��ه ای انحرافات از استاندارد و تعیین‬ ‫اقدامات اصالحی مناسب‬ ‫‪ -۴‬مستندس��ازی‪ ،‬تثبی��ت مس��تندات موردنیاز و‬ ‫اموزش و اگاهی به ذی نفعان درون و برون سازمانی‬ ‫‪ -۵‬اج��رای اقدامات مورد نیاز برای افزایش س��طح‬ ‫اطمینان از انطباق با نیازمندی ها‬ ‫‪ -۶‬اجرای یک دوره ممیزی داخلی و تحلیل داده ها‬ ‫‪ -۷‬اجرای ی��ک دوره بازنگری مدیریت و مروری بر‬ ‫تمام��ی مالحظات و نیازمندی ه��ا و اتخاذ تصمیمات‬ ‫مناسب و اجرا‬ ‫‪ -۸‬انجام پیش ممیزی ازسوی سازمان شخص ثالث‬ ‫صادرکننده گواهی (‪)CB‬‬ ‫‪ -۹‬انج��ام ممیزی اصلی ازس��وی س��ازمان ممیزی‬ ‫ش��خص ثالث صادرکنن��ده گواهی که تح��ت اعتبار‬ ‫سازمان های صاحب صالحیت جهانی قرار دارند (‪)AB‬‬ ‫‪ -۱۰‬اع�لام نتیج��ه حاصل از انطباق ک��ه می تواند‬ ‫دربردارنده این موارد باشد‪:‬‬ ‫الف‪ :‬نقاط قوت‬ ‫ب‪ :‬نقاط قابل بهبود‬ ‫ج‪ :‬ظرفیت مطابق نبودن‬ ‫د‪ :‬مطابق نبودن جزئی یا ‪MINOR‬‬ ‫ه‪ :‬مطابق نبودن اصلی یا ‪MAJOR‬‬ ‫مطابق نبودن اصلی یا ‪ MAJOR‬به مطابق نبودنی‬ ‫گفته می ش��ود ک��ه دربردارنده یک یا چن��د رکورد از‬ ‫نتیجه حاصل از یافته های ممیزی ازس��وی س��ازمان‬ ‫ممیز ش��خص ثالث باش��د که در ادامه به ان اش��اره‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ال��ف‪ :‬مطاب��ق نبودن ب��ا الزامات قانون��ی مرتبط با‬ ‫فراینده��ا و فعالیت ه��ای مورداش��اره در اس��تاندارد‬ ‫بین المللی مرجع‬ ‫ب‪ :‬انحراف اساس��ی یا بنیادی در طراحی یا استقرار‬ ‫نظام مدیریت‬ ‫ج‪ :‬فراوان��ی قابل مالحظه انحراف جزئی مش��ابه از‬ ‫نیازمندی های مورد اشاره در استاندارد‬ ‫د‪ :‬تک��رار مطابق نبودن جزئی که در یک دوره ثبت‬ ‫ش��ده و در دوره بعدی به طور اساس��ی برطرف نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درصورت��ی که نتیجه حاص��ل از یافته های ممیزی‬ ‫ب��ه مطابق نب��ودن اصلی یا ‪ MAJOR‬منجر نش��ود‪،‬‬ ‫س��ازمان مورد ممیزی ازسوی سازمان ممیزی شخص‬ ‫ثال��ث (‪ )CB‬برای صدور گواهی انطباق با اس��تاندارد‬ ‫بین الملل��ی مرجع کس��ب گواهی م��ورد توصیه قرار‬ ‫خواه��د گرفت و این گواهی برای مدت ‪ ۳‬س��ال صادر‬ ‫می ش��ود ی��ا موردممیزی مراقبتی ق��رار می گیرد‪ .‬در‬ ‫ممیزی های مراقبتی که هرس��ال یکبار انجام می شود‬ ‫درصورت مطاب��ق نب��ودن ‪ MAJOR‬دوباره گواهی‬ ‫مورد تمدید قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در پایان گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزستان از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۴‬تاکن��ون موردممیزی ش��خص ثالث در‬ ‫زمینه نظام مدیریت یکپارچه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بهتر شده اس��ت‪ .‬محمودی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که به عنوان تولیدکننده چه انتظاری از دولت دارید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از تولیدکننده ه��ای داخل��ی حمایت کند تا‬ ‫شناخته ش��وند‪ ،‬در غیر این صورت نابود می شویم‪.‬‬ ‫هرچند شرکت هایی که از تولیدکننده هایی مثل ما‬ ‫اس��تقبال کرده اند کم نیستند اما متاسفانه در ایران‬ ‫همیشه تولیدکننده زیر فشار بوده و هیچ استقبالی‬ ‫از او نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقت��ی حدود ‪ ۳۰‬نیرو در مجموعه‬ ‫ش��ما کار می کنند باید ش��رایط را برای ش��ان مهیا‬ ‫کنید‪ ،‬به همی��ن دلیل خیلی وقت ه��ا تولیدمان را‬ ‫ب��ا نرخ پایین به فروش می رس��انیم تا فقط در بازار‬ ‫بمانیم و ‪ ۳۰‬نفر را بیکار نکنیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با ابراز تاس��ف از اینکه در کشور‬ ‫ق��در کار تولیدی را نمی دانند‪ ،‬گف��ت‪ :‬کار تولید پر‬ ‫دغدغه است؛ خیلی ها فروشگاه می زنند و به راحتی‬ ‫پول درمی اورند اما حاضر نیس��تند دس��ت به تولید‬ ‫بزنند ب��ه خاطر اینک��ه تولیدکنن��ده از نیروی کار‬ ‫گرفته تا بیمه و مالیات‪ ،‬دغدغه زیاد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹در داخل توانمند هستیم‬ ‫ارش افتخاری‪ ،‬مدیر شرکت اترین اشتاد با اشاره‬ ‫به تولید دستگاه از سوی متخصصان داخلی در حوزه‬ ‫معدنکاری به‬ ‫گفت‪ ۲ :‬ماه پیش از نخس��تین‬ ‫محصولی که برای نخستین بار در کشور تولید شد‪،‬‬ ‫رونمایی کردی��م‪ .‬این محصول تجهیزی اس��ت که‬ ‫‪ ۲‬س��ر تس��مه را به صورت پرس گ��رم به هم وصل‬ ‫می کند و در فعالیت مع��دن کاربرد زیادی دارد که‬ ‫می توان ازجمله به انتقال مواد‪ ،‬خاک و سنگ اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫افتخ��اری ادامه داد‪ :‬تا پی��ش از این‪ ،‬متقاضیان‬ ‫محص��ول موردنظ��ر را از کش��ورهای مختلفی مثل‬ ‫المان‪ ،‬چین‪ ،‬اس��پانیا و کانادا وارد کشور می کردند‬ ‫اما با اس��تفاده از توان متخصصان داخلی توانستیم‬ ‫هم��ان محصول را در داخ��ل تولید کنیم‪ .‬این فعال‬ ‫معدنی با اش��اره به توانمندی ایرانی ها در س��اخت‬ ‫چنی��ن دس��تگاهی گف��ت‪ :‬در ای��ن محص��ول نه‬ ‫کپی س��ازی شده نه به مهندس��ی معکوس توجهی‬ ‫کرده ای��م‪ .‬در ای��ن روند ب��ا تکی ه بر تفک��ر داخلی‬ ‫توانستیم محصول موردنظر را بسازیم‪.‬‬ ‫افتخاری با بیان اینکه در داخل کش��ور اس��تقبال‬ ‫خوبی از این دس��تگاه ش��ده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نخس��تین‬ ‫ف��روش را به ش��رکت صنعت��ی و معدن��ی گل گهر‬ ‫داش��تیم که نش��ان می ده��د خوش��بختانه فعاالن‬ ‫معدنی داخلی استقبال خوبی از ان کرده اند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با مقایسه تولید داخلی این کاال‬ ‫با تولید خارجی ان گفت‪ :‬اگر یک دس��تگاه اروپایی‬ ‫در مدت ‪ ۴۰‬دقیقه‪ ،‬دما را به ‪ ۱۴۵‬درجه می رساند‪،‬‬ ‫دس��تگاه ایرانی در مدت ‪ ۳‬دقیقه همان کار را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬از طرف دیگر ش��بکه ما تک فاز اس��ت اما‬ ‫ش��بکه های اروپایی‪ ۳‬فاز هس��تند‪ .‬همین مس��ئله‬ ‫تولیدکننده های ما را با مش��کل روب��ه رو می کرد و‬ ‫همیشه ما را به دردسر می انداخت که خوشبختانه با‬ ‫تولید داخلی توانستیم این مشکل را نیز حل کنیم‪.‬‬ ‫افتخاری ب��ا بیان اینکه اگر بخواهی��م‪ ،‬می توانیم‬ ‫س��ازنده های خوب��ی باش��یم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫نخستین فکری که می کنیم این است که چه چیزی‬ ‫به ما می رسد و تا وقتی مطمئن نشویم درامد داریم‬ ‫یا خیر‪ ،‬هزینه نمی کنیم‪ ،‬درحالی که باید نگاه مان را‬ ‫تغییر دهیم‪ .‬باید بررسی کنیم که چه مشکالتی در‬ ‫صنع��ت و معدن وجود دارند و با س��اخت تجهیزات‬ ‫سعی کنیم این مشکالت را رفع کنیم‪.‬‬ ‫او با انتقاد از خریداران داخلی که به دنبال کاالی‬ ‫خارجی هس��تند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما باید ملی گرا باشیم‬ ‫و ب��ه تولیدکننده ه��ای کاالهای داخلی کش��ورمان‬ ‫احت��رام بگذاریم‪ .‬همان طور که ی��ک المانی کاالی‬ ‫ایرانی نمی خرد و به دنبال کاالی خودش اس��ت‪ ،‬ما‬ ‫هم باید ب��ه دنبال کاالی داخلی باش��یم و در برابر‬ ‫خرید کاالی خارجی مقاومت کنیم‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجتبی محمودی‬ ‫ارش افتخاری‬ ‫‪6‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل لوله گستر اسفراین در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫خال بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بومی سازی‬ ‫در صنعت‬ ‫خبر‬ ‫صادرات شمش فوالدی‬ ‫به مثابه صادرات‬ ‫مواد خام است‬ ‫نماین��ده م��ردم کاش��ان و اران بیدگل در‬ ‫مجلس معتقد است‪ ،‬صادرات شمش فوالدی به‬ ‫مثابه صادرات مواد خام است و باید این شمش‬ ‫در صنای��ع پایین دس��تی به مقاط��ع فوالدی‬ ‫مانن��د ورق و پروفیل تبدیل ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬س��یدجواد ساداتی نژاد‬ ‫نماینده مردم کاشان و اران بیدگل در مجلس‬ ‫درباره مشکالت صنایع پایین دست فوالد گفت‪:‬‬ ‫اگر کش��ور به دنبال اج��رای اقتصاد مقاومتی‬ ‫است نباید خام فروشی کند؛ چراکه با فراوری‬ ‫ارزش اف��زوده محص��والت صادرات��ی افزایش‬ ‫پی��دا می کند؛ به ط��ور نمونه بای��د از صادارت‬ ‫نف��ت خام جلوگیری ش��ود و پ��س از افزایش‬ ‫ارزش اف��زوده این ماده در پتروپاالیش��گاه ها و‬ ‫پتروش��یمی ها‪ ،‬زمینه ص��ادرات را فراهم کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کاشان و اران بیدگل در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه بای��د به جای‬ ‫ص��ادرات مواد معدنی خام‪ ،‬پ��س از فراوری و‬ ‫افزایش ارزش افزوده زمینه صادرات انها فراهم‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه س��نگ اهن در کارخانه به‬ ‫شمش فوالد تبدیل شده و دارای ارزش افزوده‬ ‫می ش��ود اما می توان با ادام��ه برخی فرایندها‬ ‫ارزش افزوده این ماده معدنی را بیشتر افزایش‬ ‫داد و اش��تغالزایی را رقم زد‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجلس دهم با بیان اینکه ش��مش فوالدی‬ ‫می توان��د در صنای��ع پایین دس��تی به مقاطع‬ ‫ف��والدی مانند ورق‪ ،‬پروفیل و‪ ...‬تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬صادرات ش��مش فوالدی به مثابه‬ ‫صادرات م��واد خام اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫اموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با بیان اینکه درحال حاضر صنایع پایین دستی‬ ‫فوالد(نوردکاران) مواد اولیه‪ -‬شمش‪ -‬موردنیاز‬ ‫برای تولید میلگ��رد‪ ،‬ورق و‪ ...‬را ندارند‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬شمش خام‬ ‫را به س��ایر کش��ورها صادر می کنند‪ .‬درواقع با‬ ‫این عمل اش��تغال برای کشورهای دیگر ایجاد‬ ‫می شود حال انکه صنایع داخلی که به شمش‬ ‫نی��از دارن��د‪ ،‬نمی توانن��د ان را تامی��ن کنند‬ ‫بنابرای��ن فقط ب��ا ‪۵۰‬درصد ظرفی��ت فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر‬ ‫تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬ش��مش را خام به سایر‬ ‫کش��ورها صادر می کنند و با این عمل اشتغال‬ ‫ب��رای کش��ورهای دیگر ایجاد می ش��ود‪ .‬حال‬ ‫انک��ه صنایع داخلی که به ش��مش نیاز دارند‪،‬‬ ‫نمی توانن��د ان را تامین کنند بنابراین فقط با‬ ‫‪۵۰‬درصد ظرفیت فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫از رویکرد تامین داخلی می گوید‬ ‫لوله های بدون درز نیازمند شمش الیاژی‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫باتوجه به شرایط ارزی کشور و درگیری های‬ ‫سیاسی در منطقه و در سطح جهان می توان‬ ‫اذعان کرد که بومی سازی برای صنعت فوالد‬ ‫ای��ران بدون ریس��ک خاصی اس��ت‪ .‬تا پیش‬ ‫از تحریم ه��ا برخ��ی امکان��ات را در اختی��ار‬ ‫داش��تیم و تامین ارز ب��رای واحدها به راحتی‬ ‫انج��ام می ش��د ولی هم اکن��ون ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت های به وجود امده‪ ،‬ثبت سفارش ها‬ ‫و تخصیص ارز دچار مش��کل اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫اگ��ر بخواهی��م کاالی��ی را وارد کنیم ممکن‬ ‫است دل نگرانی ها برای ورود ان وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬از این رو تولیدکنندگان داخلی باید بر‬ ‫توان داخلی تکیه داش��ته باشند‪ .‬البته برخی‬ ‫از الیاژهای خاص در کش��ور تولید نمی شوند‬ ‫ک��ه باید انها را وارد کنی��م‪ .‬به طور کلی تمام‬ ‫امکانات بومی س��ازی صنعت فوالد در داخل‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬در زمینه انچه موردنیاز است‬ ‫نیز فوالسازان ریسک بومی سازی را می پذیرند‬ ‫اما مهم ترین موضوع این است که هنوز بانک‬ ‫اطالعات��ی دقیق��ی در زمینه بومی س��ازی از‬ ‫س��وی نهاد خاصی در کشور راه اندازی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬چراک��ه برخ��ی تجهیزات ک��ه مورد‬ ‫استفاده صنعت ماست‪ ،‬ممکن است در برخی‬ ‫واحدها س��اخته ش��وند که ما از ان اطالعی‬ ‫نداری��م و در جای��ی ثب��ت نش��ده اند‪ .‬اگرچه‬ ‫برپایی نمایش��گاه فرصت مناس��بی است که‬ ‫این واحده��ا در تعامل با یکدیگر قرار بگیرند‬ ‫ام��ا ممکن اس��ت واحدهای��ی فرصت حضور‬ ‫در نمایش��گاه را نداشته باش��ند که این بانک‬ ‫اطالعاتی می تواند این خالها را پوشش دهد‪.‬‬ ‫این راه��کار می تواند به کمک ش��رکت هایی‬ ‫بیاید که توان مالی چندانی ندارند و منافع ان‬ ‫می تواند به کل صنعت کشور بازگردد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کوروش کیهانی زاده‬ ‫تامی��ن مواد اولیه واحدها و ش��رکت هایی که در زنجیره‬ ‫فوالد مش��غول کار هستند و همچنین بومی سازی زنجیره‬ ‫تولی��د انها با توجه به موض��وع تحریم ها‪ ،‬باید بیش ازپیش‬ ‫موردتوجه قرارگیرد‪ .‬البته از س��ال گذش��ته و با دور جدید‬ ‫تحریم های امریکا‪ ،‬نمایشگاه هایی در راستای بومی سازی و‬ ‫تامین نیاز داخل شرکت هایی که در صنایع گوناگون به ویژه‬ ‫در صنعت فوالد مشغول کار هستند برپا شده است‪ .‬اما باید‬ ‫بعد از برگزاری نمایشگاه نیز در پی تامین نیاز و مواد اولیه‬ ‫این شرکت ها بود‪ .‬یکی از مواردی که با مشکل تامین مواد‬ ‫اولیه روبه رو اس��ت‪ ،‬تولید لوله بدون درز است که بیشتر در‬ ‫صنایع نفت و گاز به کار برده می ش��ود‪ .‬برای تولید لوله های‬ ‫بدون درز به شمش الیاژی نیاز است که در کشور به صورت‬ ‫مح��دود تولید می ش��ود‪ .‬در این زمین��ه‬ ‫با کوروش‬ ‫کیهانی زاده‪ ،‬مدیرعامل لوله گس��تر اس��فراین گفت وگویی‬ ‫انجام داده اس��ت که در ادامه می خوانید‪ .‬الزم به یاداوری‬ ‫اس��ت که شرکت لوله گستر اس��فراین زیر پوشش سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)مشغول به تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €شرکت لوله گستر اسفراین در تامین مواد اولیه‬ ‫خود با چه مشکالتی روبه رو است؟‬ ‫محصول تولیدی ش��رکت لوله گستر اسفراین‪ ،‬لوله بدون‬ ‫درز اس��ت ک��ه ب��رای خطوط نف��ت به کار برده می ش��ود‪.‬‬ ‫درحقیقت ش��رکت ما تنها تولید کنن��ده لوله های فوالدی‬ ‫ب��دون درز مانند لوله های جداری و مغزی موردنیاز صنایع‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی با هدف رفع نیاز کشور است‪ .‬ظرفیت‬ ‫س��االنه ما ‪۱۰۰‬هزار تن است؛ این درحالی است که در ‪۱۵‬‬ ‫س��ال گذشته ش��رکت ما حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن تولید داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬عمده مواد اولیه موردنیاز ش��رکت‪ ،‬شمش الیاژی‬ ‫اس��ت که تنها تولیدکننده این شمش نیز مجتمع صنعتی‬ ‫اسفراین است‪.‬‬ ‫مش��کل این مجتمع‪ ،‬تامین الکترود گرافیتی اس��ت که‬ ‫مواد اولیه اصلی شمش به شمار می رود‪ .‬هرچند برخی مواد‬ ‫اولیه انها فروالیاژها مانند فروکروم و فروس��یلیس و‪ ...‬است‬ ‫ک��ه بای��د انها را نی��ز وارد کرد‪ .‬البت��ه فروالیاژها در داخل‬ ‫تولی��د می ش��وند اما ظرفیت های انها پاس��خگوی کل نیاز‬ ‫کش��ور نیس��ت‪ .‬از این رو این مواد باید وارد کش��ور شود که‬ ‫درحال حاضر در زمینه واردات مش��کل وجود دارد‪ .‬هرچند‬ ‫کوروش کیهانی زاده‪ :‬تنها مواد موردنیاز شرکت ما شمش الیاژی است‬ ‫که در ایران به اندازه نیاز تولید نمی شود‪ .‬از این رو می طلبد در کشور‬ ‫برای تولید این نوع شمش خاص سرمایه گذاری بیشتری انجام شود‬ ‫هم اکن��ون مراوداتی با ترکیه دارند و ش��مش صادر و مواد‬ ‫اولیه وارد می کنند‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت شرکت لوله گستر چه اندازه است و چه‬ ‫میزان شمش الیاژی نیاز دارد؟‬ ‫تنها مواد موردنیاز ش��رکت ما شمش الیاژی است که در‬ ‫کشور به اندازه نیاز تولید نمی شود‪ .‬اگر بخواهیم ان را وارد‬ ‫کنیم‪ ،‬چون این شرکت ها زیرپوشش شرکت های امریکایی‬ ‫هستند با ما همکاری نمی کنند‪ .‬از این رو می طلبد در کشور‬ ‫در تولید این نوع ش��مش خاص س��رمایه گذاری بیشتری‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬اگر واحد اس��فراین با تمام ظرفیت تولید کند‪،‬‬ ‫تولید انها با ‪۴‬هزار تن در ماه از حدود ‪۵۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫بیش��تر نمی شود‪ .‬این درحالی اس��ت که فقط شرکت ما با‬ ‫توجه به قراردادهایی که منعقد کرده است به ماهی ‪۳‬هزار‬ ‫تن نیاز دارد و نیاز کل کشور بسیار باالتر از این رقم هاست‪.‬‬ ‫ظرفیت این شرکت تولیدکننده شمش الیاژی به اندازه دو‬ ‫ ادامه اعتراض فوالدی ها‬ ‫به بخشنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هن��وز اث��رات بخش��نامه های پشت س��ر هم‬ ‫دولتی س��ال گذش��ته که به اعتقاد کارشناسان‬ ‫عمده مش��کالت اقتصادی س��ال ‪ ۹۷‬از همین‬ ‫بخش��نامه های غیرکارشناسی نشات گرفت‪ ،‬در‬ ‫بازارها باقی اس��ت که ب��ار دیگر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت بدون مش��ورت ب��ا انجمن‬ ‫ف��والد ی��ک تصمی��م از جن��س ف��والد گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در بخشنامه ای اعالم کرد که از ‪ ۵‬مرداد‬ ‫س��ال جاری فقط واحدهای نوردی درج شده در‬ ‫فهرس��ت بهین یاب این وزارتخان��ه اجازه خرید‬ ‫ش��مش از ب��ورس را دارند که این بخش��نامه‬ ‫ش��روعی بود بر اعتراض گس��ترده بس��یاری از‬ ‫فعاالن صنعت فوالد‪.‬‬ ‫در ابت��دا به��رام س��بحانی‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران نس��بت به محدود‬ ‫شدن خریداران شمش در نامه ای به معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ضمن اشاره به بخشنامه معاون حقوقی‬ ‫ریاس��ت جمهوری مبنی بر تکلیف وزارتخانه ها و‬ ‫نهاده��ای دولتی برای اخ��ذ و توجه به نظرات‬ ‫تشکل های صنفی درخواس��ت کرد‪ :‬اعتراضات‬ ‫ش��رکت های نوردی برای بررس��ی و اعالم نظر‬ ‫کارشناسی به این انجمن ارسال شده و تا زمان‬ ‫بررس��ی و اعالم نظر انجمن‪ ،‬اجرای نامه شماره‬ ‫‪ ۶۰/۱۲۴۴۳۰‬م��ورخ ‪ ۲‬م��رداد ‪ ۹۸‬درباره الزام‬ ‫به عرضه ش��مش ف��والدی فقط ب��ه واحدهای‬ ‫نوردی درج ش��ده در فهرست بهین یاب متوقف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنین محم��د کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫خوزس��تان ب��ا انتق��اد از مصوبه اخی��ر وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و مح��دود کردن‬ ‫خریداران شمش در بورس گفت‪ :‬افزایش بهای‬ ‫کنس��انتره به عنوان ماده اولی��ه تولید ‪۵‬درصد‬ ‫بهای شمش فوالد را باال برده است‪.‬‬ ‫کش��انی افزود‪ :‬قرار بود به دلی��ل جلوگیری‬ ‫از ص��دور بخش��نامه های ان��ی و توفیق نیافتن‬ ‫اینگونه بخش��نامه ها‪ ،‬از تشکل ها و انجمن های‬ ‫صنفی کمک گرفته شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در تایی��د‬ ‫ای��ن موض��وع رئیس جمه��وری و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت نیز نس��بت ب��ه بهره گیری‬ ‫از نظ��رات کارشناس��ی تش��کل ها تاکید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشانی همچنین افزود‪ :‬در تکمیل این مسئله‬ ‫باید گف��ت ‪۱۹‬تیر ‪ ۹۸‬معاون حقوقی ریاس��ت‬ ‫جمهوری در بخش��نامه ای ب��ه تمامی نهادهای‬ ‫اجرای��ی ب��ر دریافت نظ��رات تش��کل ها تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با وجود ای��ن تاکیدها‪ ،‬اواخر‬ ‫هفته گذشته ش��اهد ابالغیه ای از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن تج��ارت بودی��م ک��ه نه تنها‬ ‫نماینده انجمن فوالد در نشس��ت تصمیم گیری‬ ‫ان حضور نداش��ت بلکه ن��ه ارجاعی به انجمن‬ ‫ش��ده بود و نه نظرخواهی از این تش��کل شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ازای��ن رو در نامه ای اعتراض خ��ود را به این‬ ‫بخشنامه اعالم کردیم و خواستار ان شدیم که‬ ‫از صدور هرگونه بخش��نامه جدید بدون حضور‬ ‫تشکل ها خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سایت بهین یاب زیر سوال است‬ ‫در این زمینه نیز دبیر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران گفت‪ :‬ادعای ما این اس��ت که باید‬ ‫کار کارشناس��ی بی��ن نوردی ه��ا و فوالدی ه��ا‬ ‫ک��ه ه��ر دو عضو ای��ن انجمن هس��تند برگزار‬ ‫می ش��د تا ب��ه ی��ک نظ��ر کارشناس��ی واحد‬ ‫می رس��یدیم‪ .‬وزارتخان��ه ح��ق نداش��ته بدون‬ ‫نظ��ر کارشناس��ی انجمن ف��والد تصمیم گیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خلیفه سلطانی در پاسخ به این پرسش که ایا‬ ‫نظر کارشناس��ی انجمن قبل از صدور بخشنامه‬ ‫به دس��ت معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت رس��یده بود‪ ،‬گفت‪ :‬ابالغیه اواس��ط تیر‬ ‫معاونت حقوقی رئیس جمهوری به همه نهاد ها‬ ‫مبنی بر پیوست کارشناسی موضوع های صنفی‬ ‫حاکی از ان است که برای تمام تصمیم گیری ها‬ ‫بای��د نظر کارشناس��ی انجمن ها و تش��کل های‬ ‫مرب��وط به هر صنف وجود داش��ته باش��د‪ .‬این‬ ‫تصمیم وزارتخانه بدون نظر کارشناسی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران گرفته شده و در این‬ ‫زمینه اعتراض داریم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه در پاس��خ به اینکه ایا بیش��تر‬ ‫ش��رکت ها در س��ایت بهین یاب عضو هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در عمل سایت بهین یاب زیرسوال است‪،‬‬ ‫زیرا تعداد ش��رکت هایی که می توانند در سایت‬ ‫بهین یاب به خرید ش��مش بپردازن��د‪ ،‬محدود‬ ‫است‪.‬‬ ‫خلیف��ه س��لطانی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در این‬ ‫زمین��ه معاونت معدن��ی وزارتخانه باید پاس��خ‬ ‫ده��د که چرا این کار را بدون نظر کارشناس��ی‬ ‫انجم��ن انج��ام داده اس��ت و منتظ��ر پاس��خ‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫سوم نیاز ماست‪ ،‬از این رو کل نیاز کشور را نمی توانند تامین‬ ‫کنند‪ .‬یکی از کارفرماهای ما‪ ،‬ش��رکت ملی نفت اس��ت که‬ ‫در تحویل کاالی خود بس��یار دقیق و حساس هستند‪ ،‬اگر‬ ‫ما براس��اس قرارداد نیاز انه��ا را تامین نکنیم‪ ،‬ما را جریمه‬ ‫خواهند کرد یا اینکه به سمت واردات متمایل خواهند شد‪.‬‬ ‫€ €شمش الیاژی در چه صنایعی کاربرد دارد؟‬ ‫شمش الیاژی نه تنها در صنایع نفت و گاز که در صنایع و‬ ‫ابرازهای خاص مانند صنایع نظامی و‪ ...‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر تقاضا برای شرکت شما چه میزان‬ ‫افزایش یافته است؟‬ ‫در سال جاری با توجه به پیام رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫رونق تولید‪ ،‬واردات کمتر ش��ده اس��ت‪ .‬ش��رکت ما از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬تا هم اکنون حدود ‪۳۰۰‬هزار تن تولید داش��ته‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که ظرفیت س��االنه ما ‪۱۰۰‬هزار تن اس��ت‪.‬‬ ‫یعنی در این مدت کسی به ما کار نمی داد اما در سال جاری‬ ‫‪۳۰‬هزار تن از س��وی ش��رکت نفت تقاضا داشته ایم‪ .‬درنظر‬ ‫بگیرید ش��رکتی که از س��ال ‪ 1385‬کار انچنانی نداشته و‬ ‫دستگاه های ان فرسوده شده یکباره تقاضا برای ان افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬این درصورتی است که شرکت ما نیز برای تولید خود‬ ‫ش��مش الیاژی ندارد‪ .‬هم اکنون با تقاضای باالی هزار تا ‪2‬‬ ‫هزار تن روبه رو هس��تیم که ای��ن موضوع میزان تقاضا را از‬ ‫دست ما خارج کرده است‪.‬‬ ‫€ €کیفیت لوله های تولیدی شما در چه حدی است‬ ‫و ایا استانداردهای الزم را دارد؟‬ ‫کیفی��ت لوله های ما مش��ابه لوله های امریکایی اس��ت‪.‬‬ ‫باالتری��ن اس��تاندارد این لوله ه��ا مربوط به امریکا اس��ت‪.‬‬ ‫درحقیق��ت مبن��ای اس��تاندارد لوله های نفت‪ ،‬اس��تاندارد‬ ‫امریکای��ی اس��ت‪ .‬البت��ه تولیدکنندگان اروپای��ی بهترین‬ ‫کیفیت را در این زمینه دارند و کش��ورهای چین و روس��یه‬ ‫نی��ز این لوله ها را تولید می کنن��د‪ .‬در ایران کارگروه هایی‬ ‫تشکیل شده که روی این استانداردها کار کنند‪ .‬بعد از ‪۴۰‬‬ ‫س��ال تولید به این نتیجه رس��یدیم که به یک ایزو داخلی‬ ‫برس��یم‪ .‬درحال حاضر به دلیل موضوع اس��تاندارد حتی‬ ‫ب��ه ترکیه نیز نمی توانیم صادرات داش��ته باش��یم‪ .‬موضوع‬ ‫اس��تاندارد مط��رح بود و باید اس��تاندارد امری��کا روی لوله‬ ‫ثبت می ش��د؛ با وجود تحریم ها نمی توانس��تیم این عالمت‬ ‫اس��تاندارد را ثبت کنیم‪ ،‬درنتیجه قادر به صادرات نبودیم‪.‬‬ ‫هم اکنون این اس��تاندارد امریکا تبدیل به یک برند ش��ده‬ ‫است‪ .‬در ایران چندان دنبال این استاندارد نرفته اند اما برای‬ ‫صادرات این اس��تانداردها مهم به شمار می روند‪ .‬تجهیزات‬ ‫کارخانه ش��ما تا چه اندازه روزامد ش��ده اس��ت؟ فناوری‬ ‫این ش��رکت از اروپا خریداری ش��ده و نیاز به روزامد شدن‬ ‫دارد‪ .‬البته روزامد کردن ان کار س��خت و پیچیده ای است‪.‬‬ ‫غلتک های موردنیاز را نیز به سختی وارد می کنیم‪.‬‬ ‫€ €ایا تقاض�ای باالیی که هم اکنون ب�ا ان روبه رو‬ ‫هستید را فرصتی برای شرکت خود نمی دانید؟‬ ‫افزای��ش تقاضای کنونی می تواند فرصت مناس��بی برای‬ ‫ش��رکت ما به ش��مار رود که باید ان را غنمیت ش��مرد و از‬ ‫ان اس��تفاده کرد‪ .‬البته ممکن است شرکت ملی نفت با این‬ ‫تقاضاها قصد داشته باشد ما را محک بزند که ایا ما قادر به‬ ‫تولید هس��تیم یا خیر‪ ،‬تا اینک��ه راه واردات را برای خود باز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫واردات کاغذ‬ ‫کتاب های درسی‬ ‫با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫فرانچایز در ایران‬ ‫جدی تر می شود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫محصوالت سینمایی هم به سبد صادرات غیرنفتی اضافه شد‬ ‫‹ ‹توسعه بازارهای جهانی سینمای ایران‬ ‫رئیس س��ازمان امور س��ینمایی و س��معی و بصری‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تفاهمنامه ای با س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫امضا کردیم که براساس ان‪ ،‬بازار های جهانی سینمای‬ ‫ایران توسعه می یابد‪ .‬حسین انتظامی با اشاره به اینکه‬ ‫س��ینمای ایران به عنوان نماینده هن��ر تمدن ایران از‬ ‫ظرفی��ت باالی��ی در جهان برخ��وردار اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تصمیم داریم ظرفیت های موجود را گس��ترده تر کنیم‬ ‫که یکی از راهبرد های س��ینمایی در این باره‪ ،‬توس��عه‬ ‫بازار های جهانی است به این معنا که از ظرفیت اکران‬ ‫و ش��بکه نمایش خانگی در خارج از کش��ور اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬به این ترتیب ه��م به جنبه های‬ ‫دیپلماس��ی عمومی و فرهنگی کشور پرداخته می شود‬ ‫و ه��م برای توس��عه اقتص��اد س��ینما از ظرفیت های‬ ‫صادراتی‪ ،‬کمیس��یون های مش��ترک‪ ،‬نمایش��گاه ها و‬ ‫ایج��اد بازار فیلم اس��تفاده خواهیم ک��رد‪ .‬انتظامی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا بر کیفیت فیلمنامه ها بر‬ ‫راهیابی فیلم های سینمایی به بازار های جهانی نظارت‬ ‫می شود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬هر قدر کیفیت اثار هنری باالتر‬ ‫رود می��زان موفقیت انها در بازار های جهانی بیش��تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان امور س��ینمایی و س��معی و بصری‬ ‫ایران در پاس��خ به این پرس��ش که ایا برای گنجاندن‬ ‫هنرمندان ش��اخص‪ ،‬در فهرس��ت مالی��ات دهندگان‬ ‫برنام��ه ای دارید یا خی��ر‪ ،‬افزود‪ :‬در این ب��اره تدابیری‬ ‫اندیشیده ش��ده که ازسوی سازمان س��ینمایی‪ ،‬خانه‬ ‫س��ینما و س��ازمان امور مالیاتی پیگیری می شود اگر‬ ‫چه از قبل کارگروه مش��ترکی در این باره وجود داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تجارت هنر در کنار هنر تجارت‬ ‫مهراد عباد‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان اثار هنری که برنامه های صنایع خالق خود شامل هنری‬ ‫یا فرهنگی را خارج از کش��ور برگزار می کنند‪ .‬اگر در راس��تای صادرات‬ ‫فعالیت کنند‪ ،‬به طور قطع از پرداخت مالیات معاف خواهند بود‬ ‫‹ ‹ارزاوری صنایع خالق‬ ‫سرپرست سازمان توس��عه تجارت گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫ما این اس��ت که در ‪ ۱۰‬س��ال اینده بتوانیم در بخش‬ ‫صنایع خالق و صادرات ان‪ ،‬ارزاوری داش��ته باشیم و‬ ‫تولید ثروت کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا م��ودودی در جم��ع خبرن��گاران افزود‪:‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬س��ال پیش‪ ،‬ص��ادرات غیرنفتی م��ا کمتر از ‪۳‬‬ ‫میلی��ارد دالر بود اما این می��زان امروز به بیش از ‪۵۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر افزای��ش یافته ک��ه پیش بینی می کنیم‬ ‫در بخ��ش هن��ری و فرهنگ��ی ظرفیت ه��ای الزم‬ ‫وج��ود دارد تا بتوانی��م این زمان را ب��ه نصف کاهش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬برای نیل به این هدف‪ ،‬همه نهادها‬ ‫و س��ازمان های مربوط باید کمک کنند‪ ،‬ما هم ازسوی‬ ‫رایزن��ان بازرگان��ی کمک می کنیم تا ب��رای فیلم های‬ ‫تولیدی‪ ،‬بازار پی��دا کنیم‪ ،‬ضمن اینکه می توانیم برای‬ ‫فیلم های ایرانی نیز سرمایه گذار جذب کنیم؛ بنابراین‬ ‫ب��ا این تفاهمنام��ه از ظرفیت هم��ه بخش های خارج‬ ‫از کش��ور اس��تفاده می کنیم تا محصوالت بین المللی‬ ‫تج��اری تولی��د کنیم‪ .‬م��ودودی گفت‪ :‬فک��ر می کنم‬ ‫صنایع خالق این ظرفیت را دارد که هم بتواند نماینده‬ ‫فرهنگ کش��ور باش��د و هم درامدهای ارزی و اقتصاد‬ ‫صادراتی کشور را توسعه دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بس��یاری از تولیدکنندگان اثار هنری که‬ ‫برنامه های صنایع خالق خود شامل هنری یا فرهنگی‬ ‫را خارج از کشور برگزار می کنند‪ ،‬ممکن است مشمول‬ ‫مالی��ات ش��وند اما اگر در راس��تای ص��ادرات فعالیت‬ ‫کنن��د‪ ،‬به طور قطع از پرداخ��ت مالیات معاف خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان اینکه‬ ‫صادرکنن��دگان اث��ار فرهنگی و هن��ری می توانند از‬ ‫مش��وق های صادراتی نیز استفاده کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫مشوق های صادراتی تاکنون به صادرات اقالم کاالیی و‬ ‫خدمات فنی مهندسی محدود می شد اما امروز می تواند‬ ‫ب��ه صادرات اث��ار فرهنگی و هنری نی��ز تعلق بگیرد؛‬ ‫بنابرای��ن برای حضور بیش��تر در بازارهای بین المللی‪،‬‬ ‫بخش��ی از مش��وق های صادرات��ی را به ص��ادرات اثار‬ ‫فرهنگی و هنری اختصاص خواهیم داد‪.‬‬ ‫مودودی ادام��ه داد‪ :‬امیدواریم ب��ا تفاهمنامه ای که‬ ‫امروز میان س��ازمان توس��عه تجارت و س��ازمان امور‬ ‫س��ینمایی امضا ش��د بتوانی��م همگرای��ی را میان دو‬ ‫سازمان برقرار کنیم و بتوانیم نشان تجاری ایران را در‬ ‫عرصه بین المللی به یک اقتصاد پویا پیوند بزنیم تا هم‬ ‫باع��ث کیفیت بهتر محصوالت ایران��ی و رقابت پذیری‬ ‫انها ش��ود و هم در عین ح��ال بتواند درامدهای ارزی‬ ‫کشور را ارتقاء دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در مت��ن ای��ن تفاهمنامه امده‬ ‫اس��ت‪ :‬در راس��تای بهره گیری از ظرفیت های قانونی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران و به منظور تنوع بخشی‬ ‫به ترکیب س��بد ص��ادرات غیرنفتی کش��ور و تقویت‬ ‫رقابت پذیری‪ ،‬تضمین و تقویت برند ملی ایران در پناه‬ ‫معرفی «صیانت‪ ،‬از تعال��ی فرهنگ‪ ،‬در تاریخ تمدن و‬ ‫هویت دین��ی و ملی» و «افزایش س��هم در بازار پیام‬ ‫تصوی��ری جهان» ای��ن تفاهمنامه ب��ه نمایندگی بین‬ ‫حس��ین انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و رئی��س س��ازمان س��ینمایی و محمدرض��ا مودودی‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت منعقد می ش��ود‪ .‬این‬ ‫تفاهمنام��ه از تاریخ انقضاء به مدت ‪ ۳‬س��ال معتبر و‬ ‫پس از ان در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫برخی از تعهدات س��ازمان توس��عه تج��ارت در این‬ ‫تفاهمنامه شامل‪ ،‬تقویت برند ایران با کمک محصوالت‬ ‫فرهنگی و تصویری شرکت های ایرانی و معرفی انها به‬ ‫بازارهای جهان��ی با هدف بهبود چهره ایران در اذهان‬ ‫و افکار عمومی مردم جهان‪ ،‬توانمندسازی شرکت های‬ ‫فعال در حوزه تولید محصوالت تصویری و س��ینمایی‬ ‫ب��ا ه��دف بین المللی ک��ردن ش��رکت ها و محصوالت‬ ‫وی��ژه در بازارهای هدف صادراتی‪ ،‬حمایت و تش��ویق‬ ‫ش��رکت های صادراتی در حوزه محص��والت فرهنگی‬ ‫تصویری و سینمایی از محل بسته حمایت از صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور‪ ،‬تسری معافیت ها‪ ،‬س��ایر حمایت ها‬ ‫از ص��ادرات کاال ب��ه محص��والت فرهنگ��ی تصویری‬ ‫و س��ینمایی‪ ،‬هم��کاری در ش��کل گیری یک تش��کل‬ ‫صادراتی با عضویت موسس��ه ها و ش��رکت های عرضه‬ ‫بین المللی فیلم به منظور همس��و ک��ردن فعالیت ها و‬ ‫تسهیل در امور صادرات و عرضه تجاری اثار سینمایی‬ ‫استفاده از ظرفیت مرزها در دستور کار دولت است‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری در ام��ور مجلس گفت‪ :‬دولت‬ ‫اس��تفاده از ظرفی��ت م��رز و رونق بازارچه ه��ای مرزی‪،‬‬ ‫مناط��ق ویژه اقتصادی و مناط��ق ازاد را به عنوان یکی از‬ ‫سیاس��ت های بخش اقتصادی در دس��تور کار خود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسینعلی امیری در حاشیه بازدید از مرز‬ ‫ماهیرود شهرس��تان مرزی سربیشه در جمع خبرنگاران‬ ‫اف��زود‪ :‬رهبر معظم انقالب امس��ال را به ن��ام رونق تولید‬ ‫نام گ��ذاری کرده ان��د؛ بنابراین در ش��رایط تحریم‪ ،‬رونق‬ ‫اقتصادی از سیاست های راهبردی دولت است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬رئیس جمهوری نی��ز تاکید دارند‬ ‫اعضای دولت به اس��تان ها س��فر کرده با مردم گفت وگو‬ ‫داش��ته باش��ند و مش��کالت را از نزدیک ببینند‪ ،‬بشنوند‬ ‫و با قش��رهای گوناگ��ون مردم مالقات و سیاس��ت های‬ ‫عمومی دول��ت را در اس��تان ها پیگیری کنن��د‪ .‬معاون‬ ‫پارلمان��ی رئیس جمه��وری اظهارکرد‪ :‬ام��روز با همین‬ ‫نگاه در اس��تان خراس��ان جنوبی هس��تیم روز گذش��ته‬ ‫نیز برنامه هایی در جاهای دیگر اس��تان داش��تیم‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه ظرفیت های خوبی در مرز وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موج ناامیدی‬ ‫در فضای‬ ‫کارافرینی از‬ ‫بین می رود؟‬ ‫از نظ��ر دولت داش��تن مرز یک امتیاز و فرصت اس��ت اما‬ ‫چگونگی و نحوه استفاده از ان براساس برنامه ریزی هایی‬ ‫که باید انجام ش��ود‪ ،‬خیلی تعیین کننده اس��ت‪ .‬امیری‬ ‫افزود‪ :‬امروز با حضور نماینده مردم در مجلس‪ ،‬استاندار‪،‬‬ ‫معاونان و مس��ئوالن خراس��ان جنوبی از م��رز ماهیرود‬ ‫بازدید و ظرفیت ها را از نزدیک مش��اهده کردیم‪ .‬معاون‬ ‫رئیس جمه��وری در ام��ور مجلس ادام��ه داد‪ :‬همچنین‬ ‫نشس��تی با نهاده��ا و بخش های اجرای��ی مرتبط با مرز‬ ‫برگزار و مشکالت مطرح می شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به طور‬ ‫معمول این گونه اس��ت هر کدام از اعضای دولت گزارشی‬ ‫از سفرهای استانی را در نشست هیات دولت تشریح کنند‬ ‫و جای��ی که نیاز به دس��تور رئیس جمهوری یا معاون اول‬ ‫ایش��ان باشد پیگیری می شود و بخش هایی که مربوط به‬ ‫قوه مجریه‪ ،‬نهاد های اجرایی و س��ایر است نیز در دستور‬ ‫پیگیری قرار می دهند‪.‬‬ ‫امیری تاکید کرد‪ :‬فردا گزارش سفر به خراسان جنوبی‬ ‫را در نشس��ت هیات دولت تشریح خواهیم کرد که بخش‬ ‫اصلی گزارش این س��فر در ارتباط ب��ا بازارچه ماهیرود‪،‬‬ ‫ظرفیت ها‪ ،‬شرایط و پیشنهادهای مقامات محلی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬مع��اون رئیس جمه��وری در ام��ور مجلس جمعه‬ ‫گذش��ته وارد بیرجند ش��د و ضمن ادای احترام به مقام‬ ‫ش��امخ ش��هیدان در گلزار شهدای این ش��هر‪ ،‬با خانواده‬ ‫شهیدان ابراهیم و محمد عباسی نیز دیدار کرد‪ .‬بازدید از‬ ‫بازارچه و پایانه مرزی ماهیرود‪ ،‬سایت مرزی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬شرکت در شورای ساماندهی مبادالت مرزی‪،‬‬ ‫کارگروه توس��عه صادرات اس��تان‪ ،‬بازدی��د از واحدهای‬ ‫صنعتی در ش��هرک صنعتی بیرجند و دیدار با مسئوالن‬ ‫اس��تان از برنامه های سفر ‪ ۲‬روزه معاون رئیس جمهوری‬ ‫در خراسان جنوبی است‪ .‬بازارچه ماهیرود در فاصله ‪۲۴۰‬‬ ‫کیلومتری شهر بیرجند و ‪ ۱۴۰‬کیلومتری شهر سربیشه‬ ‫قرار دارد‪ ،‬این بازارچه با ش��هر فراه مرکز استانی به همین‬ ‫ن��ام در افغانس��تان ‪ ۱۵۰‬کیلومتر فاصل��ه دارد‪ .‬فعالیت‬ ‫بازارچ��ه ماهی��رود از تیر ‪ ۸۸‬همزمان با ش��روع فعالیت‬ ‫گم��رک مرز رس��می ماهیرود اغاز ش��د‪ .‬اس��تان مرزی‬ ‫خراس��ان جنوبی به طول ‪ ۳۳۱‬کیلومتر با افغانستان مرز‬ ‫مشترک و ‪ 4‬بازارچه مرزی دارد‪.‬‬ ‫در دیگر کش��ورها‪ ،‬کمک به ایجاد «ب��ازار بین المللی‬ ‫فیل��م» (‪ )International Film Market‬داخل‬ ‫کش��ور یا حضور در بازارهای بین المللی اثار سینمایی‬ ‫و تصوی��ری‪ ،‬معرف��ی به صن��دوق ضمان��ت صادرات‬ ‫(درب��اره ص��دور ضمانتنامه های مورد نیاز) و ش��بکه‬ ‫بانکی در زمینه تس��هیالت بانکی ارزان قیمت تولیدی‬ ‫ب��ه تولید مش��ترک فیلم با دیگر کش��ورها و تولیدات‬ ‫صادرات��ی در چارچوب ضوابط و ایین نامه های مرتبط‪،‬‬ ‫معرفی به ش��بکه بانکی برای دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫ارزان قیم��ت برای اتخ��اذ اس��تودیوهای ارائه خدمات‬ ‫فنی به خارج از کش��ور بدون ایجاد هرگونه تعهدمالی‬ ‫برای س��ازمان و در چارچ��وب ایین نامه های حمایتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬سازمان امور س��ینمایی و سمعی و‬ ‫بصری نی��ز تعهدای��ی برعهده دارد که ش��امل صدور‬ ‫مجوز و حمایت از موسسه های عرضه بین المللی فیلم‪،‬‬ ‫حمای��ت از برگزاری بازار بین الملل��ی فیلم همزمان با‬ ‫جش��نواره جهان��ی فیلم فج��ر‪ ،‬جش��نواره بین المللی‬ ‫فیلم کوتاه تهران و جش��نواره بین المللی فیلم مستند‬ ‫(س��ینما‪-‬حقیقت) و حضور س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران در کارگروه ه��ای مرتبط رویدادهای یادش��ده‪،‬‬ ‫حمای��ت از عرض��ه خدمات و محصوالت س��ینمایی و‬ ‫تصویری در دیگر کش��ورها‪ ،‬صدور مجوز و حمایت از‬ ‫برگزاری رویدادهای تخصصی سینمایی داخل و خارج‬ ‫کش��ور‪ ،‬حمایت از حضور بین المللی سینمای ایران در‬ ‫بازار و رویدادهای معتبر جهانی‪ ،‬همکاری در برگزاری‬ ‫جشنواره تصویر صادرات‪ ،‬مشارکت و حمایت از برگزاری‬ ‫نمایشگاه بین المللی خدمات و محصوالت سینمایی و‬ ‫سمعی و بصری با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫عضوی��ت میز صادرات خدم��ات و محصوالت خالق و‬ ‫نواورانه س��ازمان توس��عه تجارت ایران در کمیته های‬ ‫تخصصی برگزاری بازاره��ای بین المللی فیلم داخل و‬ ‫خارج کشور‪ ،‬مشارکت و همکاری در تشکیل اتاق فکر‬ ‫صادرات صنایع خالق در سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد به منظور اجرای مفاد تفاهمنامه‬ ‫و ایج��اد ات��اق فکر ویژه ب��رای تولید ای��ده و صادرات‬ ‫محصوالت س��ینمایی و تصویری کارگروهی متش��کل‬ ‫از نمایندگان طرفین نس��بت به تدوین بخشنا مه های‬ ‫اجرای��ی اقدام کرده و هر ‪ ۳‬ماه در نشس��تی نس��بت‬ ‫ب��ه پیگی��ری و هماهنگ��ی اج��رای تعه��دات اق��دام‬ ‫ش��ود‪ .‬در نخس��تین نشست کارگروه ش��یوه برگزاری‬ ‫نشس��ت ها و مح��ل اس��تقرار دبیرخان��ه کارگ��روه و‬ ‫نظ��ارت بر اج��رای تفاهمنامه تعیی��ن و اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تصمیم داریم‬ ‫ظرفیت های‬ ‫موجود را‬ ‫گسترده تر‬ ‫کنیم که یکی‬ ‫از راهبرد های‬ ‫سینمایی در‬ ‫این باره‪ ،‬توسعه‬ ‫بازار های‬ ‫جهانی است‬ ‫‪ ۳‬شرکت خصوصی وارد کننده ذرت الوده‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان استاندارد‬ ‫با اش��اره به توقف و ترخیص نشدن ذرت های‬ ‫الوده در گمرک بندر امام اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۵‬ح��دود ‪ ۱۲۰‬هزار تن ذرت وارد بندر‬ ‫امام ش��د که با کنترل و انج��ام ازمایش های‬ ‫گوناگون‪ ،‬وجود س��م افالتوکسین باالی این‬ ‫محموله به اثبات کارشناسان استاندارد رسید‬ ‫و گواه��ی انطباق ب��رای ای��ن محموله صادر‬ ‫نش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬پس از ‪ ۳‬س��ال ممانعت و‬ ‫تحمل فش��ارهای زیاد از سوی افراد سودجو‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری دس��تور توق��ف واردات‬ ‫ذرت های الوده به کش��ور و برخورد قضایی با‬ ‫متخلفان را صادر کرد‪.‬‬ ‫در همین باره مدیرعامل شرکت پشتیبانی‬ ‫امور دام اعالم ک��رد‪ :‬واردکنندگان ذرت های‬ ‫الوده که چند س��ال پیش اق��دام به این کار‬ ‫ک��رده بودن��د و در نهای��ت محمول��ه انها با‬ ‫دس��تور رئیس جمهوری امحاء شد‪ ۳ ،‬شرکت‬ ‫بخ��ش خصوص��ی بودند و این مس��ئله هیچ‬ ‫ارتباط��ی به وزارت جهادکش��اورزی و بخش‬ ‫دولتی ن��دارد‪ .‬حمید ورناصری در این باره به‬ ‫ایس��نا تاکید کرد‪ :‬هم��ه واردکنندگان مکلف‬ ‫هس��تند‪ ،‬براس��اس اس��تانداردهای اعالم��ی‬ ‫س��ازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد‬ ‫محصوالت و کاالهای خود را وارد کشور کنند‬ ‫و چنین ضوابطی در همه جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫ورناصری افزود‪ :‬شرکت پشتیبانی امور دام‬ ‫به عنوان بخ��ش حاکمیت��ی و دولتی وظیفه‬ ‫تامین نهاده های تولید و پش��تیبانی از بخش‬ ‫دام و طیور کش��ور را برعهده دارد که تاکنون‬ ‫وظای��ف خ��ود را که در اساس��نامه ش��رکت‬ ‫امده رعایت کرده‪ ،‬اما این ش��رکت اطالعات‬ ‫بیش��تری درب��اره واردکنن��دگان ذرت الوده‬ ‫ن��دارد‪ ،‬زیرا در زمینه ص��دور مجوز واردات یا‬ ‫صدور گواهی های بهداشتی وظیفه ای برعهده‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫لو نیم گذش��ته‪ ،‬دو موض��وع عمده‬ ‫در یک س��ا ‬ ‫به ج��و ناامیدی بین کارافرینان کش��ور دامن زده‬ ‫است‪ .‬موضوع نخس��ت التهاب های بین المللی بود‬ ‫که با خ��روج ایاالت متحده امری��کا از برجام برای‬ ‫ایران پی��ش امد و موض��وع دوم تالش های دولت‬ ‫ب��رای اج��رای تغییرات��ی در داخل و به ب��اور خود‬ ‫دول��ت‪ ،‬اصالحاتی در فضای اقتصاد اس��ت‪ .‬اعالم‬ ‫ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان ب��رای دالر‪ ،‬تالش برای نظارت‬ ‫ب��ر نقل وانتق��االت ارزی با اعمال سیاس��ت هایی‬ ‫خاص‪ ،‬کم امدن ارز و سهمیه بندی ان از مهم ترین‬ ‫تالش های دولت در فضای اقتصادی کشور بود که‬ ‫کار را برای کارافرینان سخت تر کرد‪.‬‬ ‫تصمیم های خلق الساعه دولت‪ ،‬اوضاع را در سال‬ ‫گذشته روز به روز برای کارافرینان دشوارتر می کرد‬ ‫و کار به جایی رس��یده بود که به طور روزانه ش��اهد‬ ‫اجرای مقررات تازه ای بودیم و باید کس��ب وکار را با‬ ‫ان مقررات سازگار می کردیم بدون اینکه فرصتی‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬شرایط یک س��ال گذشته در‬ ‫فضای کارافرینی کش��ور به اندازه ای ناامیدکننده‬ ‫بود ک��ه کارافرینان و فعاالن اقتص��ادی از گالیه و‬ ‫ش��کوه مداوم به بی حس��ی در این باره رس��یدند و‬ ‫اینکه به واقع کاری از دست کسی بر نمی اید‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته ترخیص کاالیی که پس از ثبت سفارش‬ ‫در بدتری��ن حالت ‪ ۳‬ماهه از گمرک بیرون می امد‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬ماه طول کش��ید درحالی که درامد یک‬ ‫واردکنن��ده و پرداخت هزینه ه��ای کاری او منوط‬ ‫به واردات و فروش کاال اس��ت‪ .‬ی��ک مورد دیگر از‬ ‫مقررات غیرکارشناس��ی شده سال گذشته تعیین‬ ‫س��قف برای واردات بود‪ .‬براس��اس تصمیم دولت‬ ‫ش��رکت ها باید براس��اس میانگی��ن واردات خود‬ ‫در دو س��ال قبل از س��ال ‪ ،۹۷‬کاال وارد می کردند‪.‬‬ ‫دلیل این تصمیم صرفه جویی ارزی بود اما به دلیل‬ ‫توج��ه نکرد به دیگر پیامده��ای ان‪ ،‬بعضی کاالها‬ ‫کمتر وارد ش��د و قیمت ها در بازار داخل رشد کرد‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال‪ ،‬در صنف گازهای فش��رده و گاز‬ ‫هلیوم یک کاالی اساس��ی است که نرخ هر سیلندر‬ ‫این گاز در اردیبهشت سال گذشته ‪۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫بود‪ ،‬اما به دلیل سیاست های وارداتی دولت‪ ،‬اکنون‬ ‫نرخ هر س��یلندر به ‪۵‬میلیون تومان رسیده اس��ت‪.‬‬ ‫فش��ار این رش��د نرخ به مصرف کنن��ده این کاالی‬ ‫اساس��ی وارد می ش��ود دول��ت هم جز ان اس��ت‪.‬‬ ‫مش��تری عمده این گاز‪ ،‬ش��رکت های نفت وگاز و‬ ‫پتروشیمی دولتی است و این یک خودزنی اساسی‬ ‫ب��رای دولت اس��ت‪ .‬از این گاز ب��رای انالیز مواد در‬ ‫ازمایشگاه ها استفاده می ش��ود و اگر در سال های‬ ‫گذش��ته بنزین را ‪۲۰‬بار ازمایش می کردند‪ ،‬اکنون‬ ‫با رشد نرخ گاز هلیوم ان را ‪۱۰‬بار ازمایش می کنند‬ ‫و کیفیت محص��والت به طور زنجیروار کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬در چنین ش��رایطی ک��ه عرصه در فضای‬ ‫بین الملل��ی روز ب��ه روز بر فعال اقتص��ادی ایرانی‬ ‫تنگ ت��ر می ش��ود و تصمیم های دولت ه��م کار را‬ ‫برای او سخت می کند‪ ،‬کارافرینانی که روح بزرگی‬ ‫دارن��د‪ ،‬می توانند ب��ر فض��ای ناامیدکننده کنونی‬ ‫ب هس��تند و حتی‬ ‫غلبه کنند‪ .‬چنین افرادی کمیا ‬ ‫اکنون مدیران عاملی را می بینیم که نمی توانند به‬ ‫کارمندان خود روحیه بدهند‪ .‬زمانی که دستمزدها‬ ‫به موقع پرداخت نمی ش��ود و درام��د کارکنان به‬ ‫یک س��وم ارزش س��ال گذش��ته رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫روحیه دادن س��خت اس��ت‪ .‬در این بی��ن دو نکته‬ ‫به عنوان دس��تاویزی برای امید به جامعه و فضای‬ ‫کارافرین��ی کش��ور وجود دارد‪ .‬نکته نخس��ت این‬ ‫اس��ت که تالش های دولت برای گفت وگو با جهان‬ ‫به ثمر بنش��یند و نکته دوم‪ ،‬توجه بیش��تر دولت به‬ ‫حرف بخش خصوصی پیش از وضع قوانین اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت پی��ش از تصمیم گیری با تش��کل های‬ ‫تخصصی مش��ورت کند‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت‬ ‫ناش��ی از اجرای تصمیم های غیرکارشناسی شده‬ ‫ایجاد نمی ش��ود‪ .‬قانون ممنوعی��ت واردات کاالی‬ ‫خارجی که تولید مش��ابه داخل با کیفیت یکسان‬ ‫دارد‪ ،‬از جمل��ه مثال های روش��ن توجه نکردن به‬ ‫نظر تش��کل های تخصصی و بروز مشکالت بسیار‬ ‫در فضای اقتصادی است‪ .‬در صنف گازهای فشرده‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬مدل س��یلندر گاز وجود دارد که فقط یک مدل‬ ‫ان در کش��ور تولی��د می ش��ود درحالی که دولت‬ ‫واردات انواع ان را ممنوع کرده اس��ت‪ .‬واردات انواع‬ ‫گاز مجاز اس��ت اما زمانی که نمی توانید سیلندر یا‬ ‫ظرف ح��اوی گاز را وارد کنید‪ ،‬چگونه می خواهید‬ ‫گاز بخرید و به کش��ور بیاورید؟ این درحالی اس��ت‬ ‫که دولت می توانس��ت پیش از اجرای این قانون که‬ ‫همه فعاالن اقتصادی با نفس ان موافق هس��تند با‬ ‫تشکل های بخش خصوصی مشورت کند و جلوی‬ ‫تحمیل زی��ان به فعاالن بخش خصوصی و تحمیل‬ ‫هزینه های گزاف به خود و اقتصاد کشور را بگیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تفاهمنام��ه تنوع بخش��ی به ترکیب س��بد صادرات‬ ‫غیرنفت��ی میان س��ازمان توس��عه تجارت و س��ازمان‬ ‫امور س��ینمایی امضا ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫با توجه‬ ‫به اهمیت باالی توس��عه صادرات غیرنفتی در شرایط‬ ‫حس��اس کنونی‪ ،‬متنوع کردن س��بد صادراتی یکی از‬ ‫مهم ترین اولویت هایی است که باید در دستور کار قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬در این میان س��ازمان توسعه تجارت مبتکرانه‬ ‫دس��ت به این اقدام زده و س��هم صنای��ع خالق را در‬ ‫سبد صادرات غیرنفتی کشور افزایش داده است‪ .‬براین‬ ‫اس��اس تجارت هنر در کنار هنر تجارت قرار گرفته و‬ ‫مقرر شده تا از ان بیشترین بهره را ببرند‪.‬‬ ‫موض��وع تفاهمنام��ه ای ک��ه به امض��ای محمدرضا‬ ‫مودودی‪ ،‬سرپرست س��ازمان توسعه تجارت و حسین‬ ‫انتظامی رئیس س��ازمان امور س��ینمایی و س��معی و‬ ‫بصری رسید‪ ،‬همکاری مشترک به منظور تجاری سازی‬ ‫محص��والت س��معی و بصری تولید داخل‪ ،‬گس��ترش‬ ‫ارتباط��ات و عرض��ه محص��والت فرهنگ��ی و تجاری‬ ‫خدمات و اثار س��ینمایی و تصویری ایران در بازار های‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬همچنین تش��ویق به حمای��ت از این گونه‬ ‫ص��ادرات در قالب بس��ته حمایت از توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی است‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫در تقویت نش��ان تج��اری ایران با کم��ک محصوالت‬ ‫فرهنگی و تصویری ش��رکت های ایرانی‪ ،‬توانمند سازی‬ ‫ش��رکت های فعال در حوزه تولید محصوالت تصویری‬ ‫و س��ینمایی و کمک به ایجاد بازار بین المللی فیلم در‬ ‫داخل کش��ور یا حض��ور در بازار ه��ای بین المللی اثار‬ ‫سینمایی و تصویری‪ ،‬کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان امور سینمایی و سمعی و بصری‬ ‫در ص��دور مج��وز و حمای��ت از موسس��ه های عرضه‬ ‫بین الملل��ی فیلم‪ ،‬حمایت از عرضه خدمات محصوالت‬ ‫س��ینمایی و تصوی��ری در دیگر کش��ورها‪ ،‬حمایت از‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ابزار و تجهیزات سینمایی ساخت‬ ‫ایران و مش��ارکت در تشکیل اتاق فکر صادرات صنایع‬ ‫خالق در سازمان توسعه تجارت همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جنگل راش سوادکوه‬ ‫زیبای زیبایی ها‬ ‫‪8‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫مرد تعرفه ای برگشت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫خبر‬ ‫واردات کاغذ کتاب های درسی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا‪،‬‬ ‫تعرفه های ت��ازه ای برای محصوالت چینی در‬ ‫نظر گرفته که به احتمال زیاد خبر بدی برای‬ ‫مصرف کنن��دگان امریکایی اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪« ،‬سی ان ان»‬ ‫گزارش��ی دراین ب��اره منتش��ر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تعرفه های جدید امریکا‪ ،‬تاثیر گس��ترده تری‬ ‫نس��بت به قبل دارند‪ .‬حاال در این میان‪ ،‬اپل‬ ‫به احتمال زیاد بیش��ترین ضربه را می خورد‪.‬‬ ‫به گفت��ه تحلیلگران‪ ،‬تعرفه ه��ای جدید روی‬ ‫فروش ‪ ۸‬میلیون اپل تاثیر می گذارد‪ .‬براساس‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬اگ��ر دولت ترام��پ تعرفه های‬ ‫جدید وضع کند‪ ،‬بزرگ ترین بازنده ش��رکت‬ ‫اپل خواهد ب��ود‪ .‬این تعرفه ها می تواند فروش‬ ‫س��ال اینده ایفون در ایاالت متح��ده را ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۸‬میلی��ون کاهش دهد‪ .‬ای��ن میزان کاهش‬ ‫درفروش می تواند درامد اپل را در سال اینده‬ ‫میالدی ‪ ۴‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫ترامپ‪ ،‬روز پنجشنبه تهدید کرد تعرفه ‪۱۰‬‬ ‫درص��دی روی ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر از کاالهای‬ ‫چینی که تا کنون مش��مول تعرف��ه نبودند‪،‬‬ ‫اعمال خواهد ش��د‪ .‬این کاالها شامل لپ تاپ‪،‬‬ ‫گوش��ی های تلفن هوشمند و سایر فناوری ها‬ ‫خواهند بود که به ش��دت ب��ه صنایع فناوری‬ ‫امریکا ضربه خواهد زد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته تحلیلگران‪ ،‬ای��ن تعرفه ها ابرهای‬ ‫تی��ره را روی ش��هر کاپرتین��و (ش��هری در‬ ‫س��یلیکون ولی) می گس��تراند و در این میان‬ ‫اپل بیشترین ضربه را می خورد‪ .‬اپل به روشنی‬ ‫میان اتش واشنگتن و پکن گرفتارشده است‪.‬‬ ‫وال اس��تریت همچنان نگران اس��ت جنگ‬ ‫تج��اری می توان��د ب��ه ط��رز قابل توجه��ی‬ ‫هزینه های ایفون در سراسر جهان را افزایش‬ ‫دهد‪ .‬سهام اپل روز پنجشنبه پس ازاین خبر‬ ‫‪ ۲‬درص��د و روز جمع��ه یک درص��د کاهش‬ ‫یافت‪ .‬البته به گفته کارشناسان‪ ،‬اپل می تواند‬ ‫با تنظیم زنجیره تامین خود‪ ،‬برخی از افزایش‬ ‫هزینه ه��ا از طریق تعرف��ه را کاهش دهد‪ ،‬اما‬ ‫این روند کند خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر وضعیت تعرفه به همین ش��کل باش��د‪،‬‬ ‫در دو س��ال اینده ممکن اس��ت اپ��ل بتواند‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۷‬درص��د از تولید ایف��ون را به هند و‬ ‫ویتنام منتقل کن��د؛ بااین حال اپل نمی تواند‬ ‫چی��ن را به ط��ور کامل رها کند و مش��تریان‬ ‫ه��م با افزایش هزینه ها روبه رو خواهند ش��د‪.‬‬ ‫به این ترتیب انها یا خریدهای شان را به تاخیر‬ ‫می اندازند یا به دنبال تلفن هوش��مند دیگری‬ ‫می روند‪ .‬این همان لحظه ای است که تعرفه ها‬ ‫برای اپل مشکل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫راه اندازی خط حمل ونقل‬ ‫یخچالی از جاسک به عمان‬ ‫رای��زن بازرگانی ایران در عمان گفت‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین بار و در راس��تای توسعه و تقویت‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونق��ل بی��ن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و عمان‪ ،‬خط حمل ونقل دریایی‬ ‫یخچالی راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ایران‪ ،‬عباس عبدالخانی‪ ،‬با اعالم این‬ ‫خب��ر اظهارکرد‪ :‬خط حمل ونق��ل یخچالی از‬ ‫طریق دریا برای حمل کاالهای سریع الفس��اد‬ ‫مانن��د میوه ها از بندر جاس��ک ب��ه بندرهای‬ ‫عمان راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن خ��ط حمل ونقل‪ ،‬که‬ ‫ازسوی ش��رکت بخش خصوصی ایرانی ایجاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬تریلی یخچالی حامل میوه روی شناور‬ ‫قرار گرفته و در میدان تره بار مس��قط تخلیه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬حمل میوه های ایرانی به طور‬ ‫غیرمستقیم و از طریق شارجه انجام می شد و‬ ‫اکنون با راه اندازی خط مستقیم حمل میوه به‬ ‫بازار عمان‪ ،‬به دلیل رقابتی تر و سریع تر شدن‬ ‫انتقال‪ ،‬شاهد افزایش صادرات این محصول به‬ ‫بازار عمان خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رحمانی‪ :‬سندی‬ ‫برای ترخیص‬ ‫کاغذ با دالر ‪۹‬‬ ‫هزار تومانی‬ ‫ندیده ام‪ ،‬اما‬ ‫براساس اخرین‬ ‫مصوبه هیات‬ ‫دولت‪ ،‬ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برای کاغذ در‬ ‫نظر گرفته‬ ‫شده است‬ ‫ب��ازار کاغ��ذ در هفته های گذش��ته و به دنبال خروج‬ ‫ن تازه ای را‬ ‫کاغذ از فهرس��ت کاالهای اساس��ی نوس��ا ‬ ‫تجربه کرده‪ ،‬هر چند خروج کاغذ از فهرس��ت کاالهای‬ ‫اساس��ی هنوز نتوانس��ته ‪ ،‬نرخ کاغذ چ��اپ و تحریر را‬ ‫تعدیل کند ‪ ،‬اما تاثیر خوبی بر بازار کاغذ گالسه و مقوا‬ ‫گذاشته است‪ .‬به باور بسیاری از کارشناسان بازار کاغذ‬ ‫خارج ش��دن کاغذ از دای��ره ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی می تواند‬ ‫ب��ازار را تعدیل کرده و به قیمت ه��ای واقعی نزدیک تر‬ ‫کند‪ ،‬با ای��ن حال چند هفته ای از انتش��ار خبر خروج‬ ‫کاغذ می گذرد اما هنوز تغییر محسوس��ی در نرخ کاغذ‬ ‫چاپ و تحریر مش��هود نیس��ت‪ .‬هرچند براساس گفته‬ ‫مسئوالن‪ ،‬کاغذ مورد استفاده برای کتاب های درسی و‬ ‫روزنامه ها همچنان ارز دولتی است؛ بنابراین تا حدودی‬ ‫بازار در ثبات و ارامش به س��ر می برد‪ .‬برهمین اساس‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬ارز اختصاصی‬ ‫کتاب های درس��ی و روزنامه ها همچنان ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫است‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬رضا رحمانی گفت‪ :‬براساس‬ ‫اخرین مصوبه هی��ات دول��ت‪ ،‬ارز اختصاصی به کاغذ‬ ‫کتاب های درس��ی و روزنامه همان ‪ ۴۲۰۰‬تومان بوده‬ ‫و تصمی��م جدی��دی در این باره گرفته نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درباره دس��توری مبنی‬ ‫ب��ر ترخیص کاغذ با دالر ‪ ۹‬هزار تومانی گفت‪ :‬س��ندی‬ ‫ب��رای ترخیص کاغذ با دالر ‪ ۹‬هزار تومانی ندیده ام‪ ،‬اما‬ ‫براساس اخرین مصوبه هیات دولت‪ ،‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برای کاغذ در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگرچه انواع کاغذ شامل صنفی‪ ،‬صنعتی و‪ ...‬وجود دارد‪،‬‬ ‫ولی ارز اختصاصی به کاغذ کتاب های درسی و روزنامه‬ ‫تغییری نکرده و همان ‪ ۴۲۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصی�ص ‪ ۱۳۳‬میلی�ون دالر ارز دولتی و‬ ‫نیمایی برای واردات کاغذ‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬مدی��رکل دفتر برنامه ری��زی تامین‪،‬‬ ‫توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جزئیاتی از امارهای ثبت سفارش‪ ،‬تخصیص ارز دولتی‬ ‫و نیمای��ی و ترخی��ص ان��واع کاغذ و م��واد اولیه ان را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬محمدرضا کالمی در گفت وگو با تسنیم‪،‬‬ ‫با اش��اره به امار واردات کاغذ در سال جاری اظهارکرد‪:‬‬ ‫براساس امار واردات کاالهای اساسی‪ ،‬از ابتدای امسال‬ ‫ت��ا ‪ ۲۲‬تیر‪ ،‬می��زان ثبت س��فارش مواد اولی��ه کاغذ و‬ ‫ثبت سفارش انواع کاغذ بیش از ‪ ۱۷۷‬میلیون دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬همچنین از میان‬ ‫انواع کاغذ و مواد اولیه ثبت سفارش شده‪ ،‬معادل ‪۱۳۳‬‬ ‫میلیون دالر تخصیص ارز شده است‪.‬‬ ‫به گفته کالم��ی‪ ،‬مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی تامین‪،‬‬ ‫توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫از میان ارز تخصیص یافته به واردات انواع کاغذ و مواد‬ ‫اولیه ان تا ‪ ۲۲‬تی��ر‪ ،‬بیش از ‪ ۲۶‬میلیون دالر در قالب‬ ‫نیمایی‪ ،‬تامین ارز شده اند‪.‬‬ ‫قیمت چای اوج گرفت؛ کیلویی‪ ۳۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان!‬ ‫گش��ت وگذاری در بازار چای تهران نشان می دهد نرخ چای‬ ‫ایرانی و خارجی از کیلویی ‪ ۳۰‬هزار تومان تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‬ ‫متفاوت است و این فاصله ‪ ۴‬برابری نرخ ها در حالی اتفاق افتاده‬ ‫که بسیاری از فروشندگان چای‪ ،‬قیمت های باالی خود را روی‬ ‫محص��ول درج نمی کنند و در واقع هر جور دل ش��ان بخواهد‪،‬‬ ‫انها را می فروشند!‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در هفته های گذشته نرخ چای خارجی در‬ ‫بازار افزایش یافت که به گفته حبیب جهان ساز‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫چای کشور‪ ،‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی واردات این محصول دلیل‬ ‫افزایش نرخ ان بوده است‪.‬‬ ‫اما گش��ت و گذاری در بازار نشان می دهد بیش از انچه باید‪،‬‬ ‫نرخ چای افزایش یافته و انگار کسی نیست بر این بازار نظارت‬ ‫کند‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬رئیس س��ازمان چای تاکید کرده است‪:‬‬ ‫«اگرچه چای مش��مول قیمت گذاری نیست‪ ،‬اما نباید مشمول‬ ‫رهاسازی هم بشود‪ ».‬براساس بررسی های میدانی انجام شده‬ ‫درحال حاض��ر نرخ هر کیلوگرم چای ایران��ی در بازار تهران از‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬هزار تومان تا ‪ ۶۰‬هزار تومان متفاوت اس��ت و نرخ‬ ‫چ��ای خارجی هم از کیلویی ‪ ۵۰‬هزار تومان ش��روع و تا ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تومان نیز در بازار چای تهران فروخته می شود‪.‬‬ ‫البت��ه بس��یاری از واحده��ای صنف��ی فروش��نده چای در‬ ‫بورس چ��ای تهران واقع در خیابان مول��وی‪ ،‬روی محصوالتی‬ ‫ک��ه قیمت های باالتر از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان دارند‪ ،‬برچس��ب نرخ‬ ‫نمی گذارند و هر جور دل ش��ان بخواهد انها را می فروش��ند که‬ ‫ننوش��تن نرخ روی محصوالت نیز یکی دیگر از تخلفات صنفی‬ ‫اس��ت که اتاق اصناف ایران و دیگر نهاد های نظارتی باید با ان‬ ‫برخورد کنند‪.‬‬ ‫گزارش تصویری زیر مربوط به بازدید میدانی دیروز شنبه‪ ،‬از‬ ‫بورس چای تهران در خیابان مولوی است‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫گزارش‬ ‫از بهبود شرایط کسب و کارهای خرد با اتکا به روش های مدرن مدیریتی‬ ‫«فرانچایز» در ایران جدی تر می شود‬ ‫‹ ‹فرانچای�ز گس�ترده اصن�اف زیر نظ�ر اتحادیه‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای هفته پیش در نشس��تی‬ ‫خب��ری ب��ه‬ ‫درب��اره کاه��ش‬ ‫اس��یب فروش��گاهای زنجی��ره ای به‬ ‫کس��ب و کارهای های خرد به ویژه در‬ ‫شهرس��تان ها با روش فرانچایز گفت‪:‬‬ ‫این اتحادیه از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تشکیل‬ ‫شد و درحال حاضر حدود ‪ ۱۰۹‬عضو دارد که در ‪ ۱۲۹‬برند و‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ش��عبه (هزار و‪ ۵۰۰‬ش��عبه در تهران) در حال‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر به طور مس��تقیم در این‬ ‫فروشگاه ها در گروه های گوناگون کاالیی ازجمله مواد غذایی‪،‬‬ ‫پوشاک‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬کاال و خدمات در حال فعالیت هستند‬ ‫و روز به روز در زمینه های بازرسی و همکاری با دولت قدرت‬ ‫‹ ‹کارگاه های اموزشی برقرار است‬ ‫انچه دیده می ش��ود اینکه حتی مدرسان کسب وکارها نیز‬ ‫ب��ه اموزش نحوه فرانچایز کس��ب و کار ه��ا روی اورده اند‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه همین امروز کارگاهی اموزش��ی در حوزه «مد‪،‬‬ ‫ف��روش و هویت بخش��ی برن��د» دراین ب��اره اموزش هایی به‬ ‫شرکت کنندگان در این کارگاه اموزشی می دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫هنرانالی��ن به نق��ل از روابط عمومی کارگاه اموزش��ی «مد‪،‬‬ ‫فروش و هویت بخش��ی برند» امیر عمادالسالم اسکویی‪ ،‬مدیر‬ ‫‹ ‹فرانچایز یا کسب و کار مستقل؟‬ ‫افرادی که کس��ب وکاری در س��طح خرد دارند‪ ،‬باید از هر‬ ‫فرصتی اس��تفاده کنند تا فروش بیش��تری داشته و مشتریان‬ ‫وفاداری را برای خود جذب کنند‪ .‬انها ممکن اس��ت کاری را‬ ‫از ابتدا و به طور مس��تقل ش��روع کنند یا اینکه هنگام کار یا‬ ‫ابتدای ان نمایندگی ش��رکت های دیگر را می گیرند‪ ،‬ش��اید‬ ‫هم تصمیم به ش��راکت در قالب فرانچایز با ش��رکتی بگیرند‪.‬‬ ‫درواقع هر دوی این گزینه ها مزایا و معایبی دارند‪ .‬در کسب و‬ ‫کارهای مستقل مسئولیت کسب و کار بر عهده شماست و اگر‬ ‫مش��کلی پیش اید‪ ،‬نمی توانید از سامانه پشتیبانی موجود در‬ ‫س��ازه های بزرگ شرکتی استفاده کنید‪ .‬بیش از حد باید کار‬ ‫کنید حتی اگر ساعات کاری خود را تنظیم کرده باشید‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬س��اعت در هفته کار می کنید‪ .‬اس��تراتژی های کسب و‬ ‫کارتان را خودتان می س��ازید و این ممکن اس��ت یک ریسک‬ ‫برای کس��ب وکار ش��ما باشد‪ ،‬به ویژه اگر تجربه قبلی ندارید و‬ ‫یادداشت‬ ‫حقوق مصرف کننده خواستنی تر شده است‬ ‫مهدی نجف پور‪-‬رئیس هی�ات مدیره انجمن‬ ‫حمای�ت از حق�وق مصرف کنن�دگان ته�ران‪:‬‬ ‫درباره ه��دف ایجاد انجم��ن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان می توان گفت که بر اس��اس‬ ‫ماده ‪ ۹‬قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫مصوب س��ال ‪ ۱۳۸۸‬مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫به منظ��ور س��اماندهی مش��ارکت مردمی در‬ ‫اج��رای سیاس��ت ها و برنامه ه��ای حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف کنندگان‪ ،‬این انجمن تاس��یس‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر در اس��تان های‬ ‫کش��ورمان ش��اهد انتخابات و تش��کیل هیات‬ ‫مدیره های جدی��د برای انجمن ه��ای حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان هس��تیم و این خود‬ ‫محرکی برای افزای��ش تعداد اعضای‬ ‫این انجمن ش��ده اس��ت‪ .‬در تازه ترین‬ ‫امارگیری ها متوجه شده ایم که تعداد‬ ‫اعض��ای انجم��ن حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان از ‪ ۶۰‬ه��زار نف��ر‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫این رقمی است که پس از گذشت‬ ‫کمتر از ‪۹‬ماه از راه اندازی رسمی سامانه جامع‬ ‫عضوی��ت در انجمن ه��ای حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان سراس��ر کش��ور به ان دست‬ ‫یافته ایم‪.‬‬ ‫بهت��ر اس��ت بدانیم ک��ه ش��رایط داوطلبان‬ ‫عضوی��ت در انجمن مطابق با اساس��نامه به ‪3‬‬ ‫نمونه ای از یک واحد سنتی نیازمند فرانچایز‬ ‫به نظر می رس��د نم نمک و بی صدا به سمت فرانچایز کسب‬ ‫و کار ه��ای خرد در حال حرکت هس��تیم‪ .‬حتی محله ای که‬ ‫م��ن در ان زندگ��ی می کن��م (ابتدای پیامبر ش��رقی یکی از‬ ‫کوچه پس کوچه ه��ا) ه��م تجربه ای از فرانچای��ز دارد‪ .‬همین‬ ‫دی��روز بود که با تابلوی یکی از ش��رکت هایی که می دانم در‬ ‫حوزه فرانچایز فعال اس��ت‪ ،‬در محله خودمان خشکم زد و به‬ ‫راس��تی ادعای این شرکت که چندی پیش با یکی از مدیران‬ ‫ان گفت وگویی داشتم‪ ،‬پی بردم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��اید هنوز بس��یاری از م��ردم ندانند‬ ‫فرانچایز چیس��ت؟ خوب اس��ت بدانی��م در روش فرانچایز‪،‬‬ ‫فرانچای��ز گیرن��ده ابتدا مبل��غ اولیه ای پرداخ��ت می کند و‬ ‫در ازای ان اج��ازه اس��تفاده از حق عالم��ت تجاری فرانچایز‬ ‫دهن��ده‪ ،‬حمای��ت مداوم از طرف او‪ ،‬ح��ق فروش محصوالت‬ ‫فرانچایز دهنده و اس��تفاده از ظرفیت اموزشی ان را به دست‬ ‫می اورد‪ .‬این روش مدیریتی در کس��ب و کارها همان چیزی‬ ‫است که به ان نیاز داریم تا در مقابل کسب و کارهای مدرن‬ ‫از فروش��گاه های انالین‪ ،‬اپلیکیشن ها و استارت اپ ها گرفته‬ ‫تا فروش��گاه های زنجیره ای کم نیاوریم و به اصطالح کس��ب‬ ‫و کارهای خرد‪ ،‬تهی از مشتری نشده و ورشکست نشوند‪.‬‬ ‫بیشتری به دس��ت اورده ایم و به نظر می رسد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از عملک��رد ای��ن اتحادیه راضی اس��ت و‬ ‫امیدواری��م که مردم هم از عملکرد فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫راضی باش��ند‪ .‬امیرخسرو فخریان اظهار کرد‪ :‬کار که توسعه‬ ‫پیدا می کند همیش��ه به یک شکل نمی ماند‪ .‬یک روز اتوبوس‬ ‫داری��م و یک روز نوبت به مینی بوس می رس��د‪ .‬فضای کاری‬ ‫همواره در حال تغییر است و مردم هم انتظار دارند که سطح‬ ‫کاال و خدمات در کش��ورمان رش��د داشته باشد و بهبود یابد‪.‬‬ ‫وجود فروشگاه های زنجیره ای در راستای حقوق مصرف کننده‬ ‫الزم و ضروری اس��ت اما کس��ب و کارهای خرد در برخی از‬ ‫شهرس��تان ها گالیه دارند که کس��ب و کار انها متاثر از رشد‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای اس��ت‪ .‬حال اینکه همه جای جهان‬ ‫ش��اهد هستیم که فروش��گاه های زنجیره ای وجود دارد و این‬ ‫ش��کل از خدمات در شهرس��تان های ما هم در حال توس��عه‬ ‫است‪ .‬در این باره فرانچایز در ایران اغاز شده و این روشی است‬ ‫ک��ه در دیگ��ر کش��ور ها ه��م دنبال می ش��ود‪ .‬بس��یاری از‬ ‫فروش��گاه هایی که ما با انها کار می کنیم‪ ،‬شعبه های فرانچایز‬ ‫دارند‪ .‬انها به ش��عبه های خود خدماتی ارائه می دهند‪ .‬ممکن‬ ‫است تابلوی مشترک داشته باشند یا در کسب و کار مشارکت‬ ‫کنن��د‪ .‬درحال حاض��ر از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ش��عبه ای که زیر نظر‬ ‫اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای کار می کنند‪ ،‬حدود‬ ‫هزار تا هزار و ‪ ۵۰۰‬شعبه فرانچایز هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬انها که‬ ‫می خواهند مالکیت کار به دس��ت خودشان باشد‪ ،‬می توانند با‬ ‫یکی از ش��رکت هایی که در این زمینه فعال اس��ت به صورت‬ ‫فرانچایز مش��ارکت داش��ته باش��ند‪ .‬در این زمینه اتفاق های‬ ‫خوبی افتاده است و از روند کار به نسبت راضی هستیم‪.‬‬ ‫مجموعه مد ارت و دبیر اجرایی این کارگاه اموزش��ی ‪۳‬روزه‬ ‫با اش��اره به اینکه برندسازی با اس��تفاده از ابزار و راهکارهای‬ ‫م رش��د و توسعه کسب وکارهاست‪ ،‬اظهار‬ ‫متنوع از مراحل مه ‬ ‫ل گذش��ته و نظر به رش��د روزافزون فعاالن‬ ‫کرد‪ :‬در چند س��ا ‬ ‫حوزه مد و لباس به ویژه در بخش طراحی و مدیریت مزون ها‬ ‫و خانه های مد‪ ،‬واکاوی ابعاد گوناگون هویت بخشی به برندها‬ ‫را موردتوجه قرار داده و به همراه س��ایر دوس��تان و مشاوران‬ ‫گ��روه مد ارت‪ ،‬تالش کرده ایم تا ضرورت توجه به این اصول‬ ‫را برای هنرجویان این عرصه تبیین کنیم‪ .‬اس��کویی با اشاره‬ ‫به اینکه اس��تراتژی های پرداخت موثر به مقوله ترندس��ازی‬ ‫بای��د به عنوان یک اولویت در کار مزون داران و طراحان لباس‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با همین رویکرد کارگاه اموزش��ی «مد‪،‬‬ ‫فروش و هویت بخش��ی برند» ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬مرداد با کسب مجوز‬ ‫از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در هتل انقالب تهران‬ ‫برپا می شود‪ .‬دبیر اجرایی این رویداد افزود‪ :‬اموزش شیوه های‬ ‫نوین فروش‪ ،‬مارکتینگ و فرانچایز مزون ها و فروش��گاه های‬ ‫حوزه مد و لباس از مهم ترین مباحث موردنظر در این کارگاه‬ ‫اموزشی بوده و بیش از ‪ ۹۰‬نفر در این کارگاه حضور خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ش��عبه ای که زیر نظر اتحادیه کش��وری‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای کار می کنند‪ ،‬حدود هزار تا هزار و ‪ ۵۰۰‬ش��عبه‬ ‫فرانچایز هستند‬ ‫در یک راه ناش��ناخته حرکت می کنید‪ ،‬کار برای تان سخت تر‬ ‫می ش��ود یا اگر سال های زیادی به همین کار مشغول بوده و‬ ‫فرصت روزامد کردن دانش تان را نداش��ته اید ممکن است از‬ ‫بازار و تحول های ان اگاهی نداشته و در معرض ورشکستگی‬ ‫ق��رار بگیرید‪ .‬ب��ه احتمال قوی برنام��ه بازاریابی قدرتمند و‬ ‫موفقی ندارید‪ .‬بازاریابی نیازمند پیشینه‪ ،‬محبوبیت و سرمایه‬ ‫بوده که ممکن است فقط یکی از این معیار ها را داشته باشید‪.‬‬ ‫پس می بینید که ایجاد یک کس��ب و کار مس��تقل روندی‬ ‫س��خت و دشوار دارد و باید خیلی از مسائل را مدیریت کنید‬ ‫اما اگر در قالب فرانچایز با ش��رکتی که رمز و راز این کار ها را‬ ‫می داند شراکت کنید‪ ،‬انها با تمام مسائل برخورد می کنند و‬ ‫ش��ما را از این روند س��خت نجات می دهند‪ .‬انها اموزش های‬ ‫الزم را به شما و کارکنان تان ارائه می دهند‪ .‬این به شما امکان‬ ‫می دهد که با اطمینان کامل به کسب وکارتان رسیدگی کنید‪.‬‬ ‫ش��ما به طور م��داوم پش��تیبانی می ش��وید و حمایت های‬ ‫الزم ب��ر اس��اس ق��راردادی که داری��د را دریاف��ت می کنید‪.‬‬ ‫وقتی کس��ب و کار ش��ما از حالت مس��تقل خارج ش��د و به‬ ‫ص��ورت جزئ��ی از مجموع��ه بزرگ تری درام��د‪ ،‬هزینه های‬ ‫بازاریابی میان کس��ب و کارهای زیرپوش��ش تقسیم خواهد‬ ‫ش��د و همین تعدد ش��عبه ها نوعی بازاریابی بوده و درنتیجه‬ ‫کس��ب و کار ش��ما در ذهن مش��تری جای خود را باز خواهد‬ ‫کرد‪ .‬برند های بزرگ و مش��تریان بیش��تر در انتظار شماست‬ ‫و درنهای��ت می توانی��د روی کاالهای ت��ان تخفی��ف ارائ��ه‬ ‫دهید‪ .‬ش��ما مجبور نیستید برای خرید محصوالت موردنیاز‬ ‫خود جس��ت وجوی زیادی کنید و می توانید با نرخ مناسب تر‬ ‫از ش��رکت نمایندگ��ی ان را دریافت کنی��د‪ .‬البته کار کردن‬ ‫در قالب فرانچایز س��ختی های خود را دارد‪ .‬ش��ما نمی توانید‬ ‫ه��ر طور که دل تان خواس��ت محصوالت ت��ان را بچینید‪ .‬نوع‬ ‫رفتارتان با مش��تری دیگر به میل خودتان نیس��ت و باید در‬ ‫چارچوب قوانینی باش��د‪ .‬هر کاالیی را نمی توانید بفروش��ید‬ ‫و بای��د از قوانین��ی که در قرارداد اورده ش��ده اس��ت پیروی‬ ‫کنید‪ .‬درکل اگر به دنبال افزایش فروش و کار کردن حرفه ای‬ ‫هس��تید‪ ،‬فرانچایز واحد صنفی شما با دیگر واحد های صنفی‬ ‫مشابه پیشنهاد می شود‪.‬‬ ‫«مارال فروز» فعال در توسعه و تولید محصوالت سالمت محور‬ ‫م��ورد «تابعیت و متعه��د بودن به‬ ‫نظ��ام جمهوری اس�لامی ای��ران»‪،‬‬ ‫«ثبت درخواست عضویت در سامانه‬ ‫جامع عضویت» و «داشتن دست کم‬ ‫‪ ۱۸‬س��ال س��ن» محدود می ش��ود‬ ‫و هر فرد به وس��یله این س��امانه به‬ ‫نشانی ‪ http: //crps.ir‬می تواند در‬ ‫شهرستان محل اقامت خود عضو شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه عضوی��ت در انجمن محدودیت‬ ‫زمانی نداش��ته و عموم م��ردم در هر زمان که‬ ‫تمایل داش��ته باش��ند می توانند ب��ه عضویت‬ ‫مجم��ع عموم��ی انجم��ن حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان شهر محل اقامت خود درایند‪.‬‬ ‫تلف شدن ‪ ۱۳۰۰۰‬مرغ در یک اتش سوزی‬ ‫ مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد‬ ‫از اتش سوزی در واحد مرغداری در این شهرستان خبر داد‪ .‬رحمان‬ ‫احمدی در گفت وگو با ایسن ا درباره این اتش سوزی گفت‪ :‬مرغداری‬ ‫در ‪ ۲۰‬کیلومتری مهاباد در اثر نش��ت گازوئیل از هیتر دچار حریق‬ ‫ش��د ک��ه ماموران پس از اطالع از موض��وع و اعزام به محل اقدامات‬ ‫اولیه را انجام دادند‪ .‬وی با بیان اینکه س��الن شماره ‪ ۵‬این مرغداری‬ ‫دچار حریق شده بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دود ناشی از خاموش شدن اتش‬ ‫به سایر سالن های مرغداری نیز رسید که در اثر این حادثه ‪۱۳‬هزار‬ ‫مرغ ‪۱۵‬روزه از بین رفتند‪.‬‬ ‫احمدی با اشاره به اینکه براورد خسارت در دست بررسی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود ح��دود ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان به این واحد‬ ‫خسارت وارد شده باشد‪.‬‬ ‫کشف رب فاسد از سردخانه دماوند‬ ‫گشت مشترک بازرسی ویژه سردخانه ها‪ ،‬از‬ ‫س��وی اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دماوند‪،‬‬ ‫تعزیرات حکومتی‪ ،‬اتاق اصناف‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫ش��بکه بهداش��ت و نماینده فرمانداری برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط عمومی اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دماوند در بررسی ها در‬ ‫این گش��ت نظارتی ‪ ۱۰۰‬تن رب گوجه فرنگی‬ ‫فاس��د‪۵۰ ،‬تن مواد کنس��انتره ابمی��وه بدون‬ ‫مشخصات بهداشتی و همچنین ‪۱۵۰‬تن مواد‬ ‫مش��کوک به کنس��انتره قاچاق کشف و ضبط‬ ‫شد که با دستور نماینده تعزیرات شرق استان‬ ‫تهران این سردخانه پلمب شد‪.‬‬ ‫گردهمایی در و پنجره سازان اصفهان‬ ‫همایش اتحادیه صنف در و پنجره ساز الومینیم اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف اصفهان‪ ،‬این نشس��ت پنج شنبه‬ ‫‪ ۱۲‬مرداد با حضور هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان‪ ،‬مدیریت بازرسی اصناف‬ ‫و اعضای این صنف برگزار شد‪ .‬در حاشیه این همایش از پیشکسوتان و رئیسان گذشته‬ ‫اتحادیه قدردانی شد‪.‬‬ ‫شرکت مارال فروز گلستان با خرید دو مجموعه‬ ‫تعطیل و بازس��ازی و احیای تولید انها توانس��ته‬ ‫اس��ت در اس��مان صنایع غذایی ‪۷‬استان شمالی‬ ‫کش��ور خوش بدرخشد‪ .‬مدیرعامل شرکت مارال‬ ‫فروز گلس��تان دراین باره گفت‪ :‬این ش��رکت در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬در راستای منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫و تحقق شعار«اقتصاد مقاومتی‪-‬تولید و اشتغال»‬ ‫ب��ا خرید یک مجموعه تعطیل ش��ده تولیدی در‬ ‫ش��هرک صنعتی علی اباد کتول به وسیله مزایده‬ ‫نس��بت به بازسازی و احیای ان با اعتماد و تکیه‬ ‫بر دانش بومی و استفاده از فناوری روز دنیا اقدام‬ ‫ک��رد‪ .‬غالمرضا مهاج��ر بادکوب��ه در گفت وگو با‬ ‫ادامه داد‪ :‬این مجموعه پس از یک س��ال‬ ‫تالش ش��بانه روزی کارشناسان و افراد متخصص‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگ��ون و مرتب��ط ب��ا صنای��ع‬ ‫غذای��ی در فضایی بیش از ‪ ۶۰‬ه��زار مترمربع و‬ ‫با س��اخت ‪ ۱۶‬سوله سرپوشیده به مساحت بیش‬ ‫از ‪۲۷‬هزار مترمربع به منظور اس��تفاده سالن های‬ ‫تولید با امکان تولید بی��ش از ‪۱۵۰‬نوع محصول‬ ‫در ح��وزه صنای��ع تبدیلی کش��اورزی مانند رب‬ ‫گوجه فرنگی‪ ،‬انواع س��س و چاشنی های غذایی‪،‬‬ ‫انواع کنسروجات غیرگوشتی‪ ،‬انواع کمپوت‪ ،‬مربا‪،‬‬ ‫ترش��ی و ش��وری‪ ،‬انواع برنج و ادویه بسته بندی‪،‬‬ ‫س��ردخانه باالی صفر با ظرفیت ‪۱۲‬هزار تن و ‪۶‬‬ ‫سوله سرپوشیده به مساحت ‪۱۲‬هزار مترمربع به‬ ‫عنوان انبارهای مواد اولیه و محصوالت بازسازی‬ ‫و تجهیز ش��د‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬این مجموعه در‬ ‫‪ ۷‬اس��تان ش��مالی کش��ور (اذربایج��ان غربی‪،‬‬ ‫اذربایج��ان ش��رقی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬گی�لان‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫گلستان و خراسان شمالی) به عنوان بزرگ ترین‬ ‫و بی نظیرتری��ن مجموع��ه تولیدی در اس��مان‬ ‫صنایع غذایی ایران می درخش��د‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۶‬به موازات فعالیت مجموعه‬ ‫تولیدی اش��اره ش��ده پس از مطالع��ات میدانی‬ ‫وس��یع از س��وی کارشناسان و مش��اوران خبره‬ ‫و مدیرعامل��ی غالمرض��ا مهاج��ر بادکوب��ه‪ ،‬این‬ ‫مجموعه نس��بت به خرید و احیای یک مجموعه‬ ‫تعطیل تولیدی دیگر با مس��احتی بیش از ‪۷‬هزار‬ ‫مترمربع که در حوزه صنعت تصفیه و بسته بندی‬ ‫روغن های خوراکی فعالیت داش��ت‪ ،‬اقدام کرد و‬ ‫به س��رعت بازسازی و تجهیز کردن ان نسبت به‬ ‫تولید و عرضه محص��والت این مجموعه تولیدی‬ ‫به بازار انجام ش��د‪ .‬ای��ن مجموعه بزرگ تولیدی‬ ‫در ح��وزه اش��تغال زایی نیز با توج��ه به ظرفیت‬ ‫باال و تن��وع موجود در بخش محصوالت تولیدی‬ ‫از افزون ب��ر ‪۱۵۰‬نف��ر نی��روی کار در بخش های‬ ‫گوناگ��ون به عنوان کارش��ناس صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫فنی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬انب��ار‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬اداری و کارگر‬ ‫س��اده به صورت مس��تقیم و بیش از ‪۴۰۰‬نفر در‬ ‫مقاطع فصلی محصوالت تولیدی کشاورزی بهره‬ ‫می برد‪ .‬ش��رکت مارال فروز گلستان در راستای‬ ‫توس��عه صنای��ع مرتب��ط در بخش طی��ور نیز با‬ ‫بکارگیری مش��اوران زبده و کارازموده و با توجه‬ ‫به ظرفیت های موجود در استان پس از مطالعات‬ ‫وسیع و بررسی های کارشناسانه نسبت به ساخت‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین مجموعه ه��ای تولید زنجیره‬ ‫گوشت سفید کش��ور عزم و اراده خویش را جزم‬ ‫کرده تا بتواند با ساخت این مجموعه تولیدی گام‬ ‫دیگری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی پایدار‬ ‫با تکیه ب��ر دانش جوانان این منطق��ه بردارد‪ .‬با‬ ‫فعالیت در شبکه مجازی به دلیل افزایش رضایت‬ ‫مش��تریان امکان ارتباط با مدیریت این ش��رکت‬ ‫برای تبادل اطالعات فراهم شده است‪ .‬همچنین‬ ‫به منظور سالمت محور کردن محصوالت خود‪ ،‬با‬ ‫ارائ��ه محصوالت باکیفیت از مواد اولیه مرغوب و‬ ‫همکاری با شرکت های بسته بندی دانش بنیان و‬ ‫با بکارگی��ری کارکنان کار ازموده و روز امدترین‬ ‫دس��تگاه ها در نظ��ر دارد ت��ا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫بی��ن ‪ ۱۰‬الگ��وی برتر م��واد غذایی کش��ور قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مارال فروز گلستان در پایان‬ ‫گفت‪ :‬امید است در سایه عنایت پروردگار متعال‬ ‫و مدیریت مبتنی بر شایسته ساالری و همچنین‬ ‫در راس��تای ش��عار س��ال ‪ ۹۸‬که «رونق تولید»‬ ‫اس��ت بتوانی��م در ایجاد یک س��ازمان متعالی و‬ ‫پویا گام برداریم‪ .‬مارال فروز گلستان در سومین‬ ‫جشنواره ملی صنعت سالمت محور حضور خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این جشنواره با رویکرد «ارتقای سالمت‬ ‫محص��والت و خدم��ات» و با هدف شناس��ایی و‬ ‫تشویق برندها و س��ازمان های متعهد به سالمت‬ ‫و معرفی اخرین دستاوردهای صنایع پیشرو ‪۱۵‬‬ ‫م��رداد ‪ ۹۸‬در مرکز همایش های دانش��گاه علوم‬ ‫پزشکی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫بار سفر بسته و حرکت کنید‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد ‪ ۱۹۵‬درصدی‬ ‫صادرات صنایع دستی‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری با اشاره به نتایج بسیار‬ ‫خوب ثبت جهانی روس��تای کلپورگان در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬رشد ‪۱۹۵‬درصدی‬ ‫صادرات صنایع دس��تی این منطقه از مهم ترین‬ ‫نتای��ج ثبت جهانی کلپورگان اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫میراث اریا‪ ،‬پویا محمودیان معاون صنایع دستی‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬در نشست با مدیرکل‬ ‫و معاونان اداره کل میراث فرهنگی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬پس از‬ ‫اینکه کلپورگان به عنوان روستای جهانی سفال و‬ ‫ایرانشهر به عنوان شهر ملی اعالم شدند‪ ،‬صادرات‬ ‫صنایع دس��تی استان با رشد ‪۱۹۵‬درصدی انجام‬ ‫شد که در سال گذشته ‪ ۱۱‬میلیون دالر از مبادی‬ ‫رس��می صادر شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان یک استان اس��تراتژیک در حوزه‬ ‫صنایع دستی است و سوزن دوزی و سفال دو هنر‬ ‫ارزشمند مردان و زنان صنعتگر این استان است‪.‬‬ ‫محمودیان افزود‪ :‬از هنرمندان صنایع دس��تی در‬ ‫تمام استان ها به ویژه از هنرمندان صنایع دستی‬ ‫سیس��تان و بلوچستان و زنان سوزن دوز بلوچ به‬ ‫صورت وی��ژه حمایت خواهیم ک��رد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در نشس��ت بررس��ی ش��هرها و روستاهای‬ ‫مل��ی صنایع دس��تی‪ ،‬هی��ات داوری با بررس��ی‬ ‫الزم و کارشناس��ی دقیق‪ ،‬روستای تنگه سرحه‬ ‫را به عن��وان روس��تای مل��ی حصیرباف��ی اعالم‬ ‫کردن��د‪ .‬محمودی��ان گفت‪ :‬صنایع دس��تی این‬ ‫اس��تان در حوزه اش��تغال‪ ،‬اقتصاد و رشد جامعه‬ ‫حائز اهمیت اس��ت به طوری که امروز با شنیدن‬ ‫واژه صنایع دس��تی‪ ،‬صنایع دس��تی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان نیز یاداوری می ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬بحث تجاری س��ازی صنایع دس��تی که با‬ ‫طراحی‪ ،‬برندسازی‪ ،‬بسته بندی و افزایش حجم‬ ‫س��فارش های انجام می شود‪ ،‬بسیار مهم است و‬ ‫به ط��ور قطع برنامه های دیگ��ری در اینده برای‬ ‫برندس��ازی صنایع دس��تی نیز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری کش��ور پس از این‬ ‫نشست نیز از پارک علم و فناوری زاهدان بازدید‬ ‫به عمل اورد‪.‬‬ ‫گردشی در دومین پارک‬ ‫پرطرفدار اروپا‬ ‫م��ردم اروپ��ا از دس��ته مردم ش��اد در جهان‬ ‫هستند و شهربازی ها نیز از مهم ترین جاذبه های‬ ‫گردش��گری و تفریح��ی در سراس��ر دنیا به ویژه‬ ‫اروپا به ش��مار می ایند که هرس��ال تعداد زیادی‬ ‫برای حضور در این ش��هربازی ها به کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی س��فر می کنن��د‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫پ��ارک «یورو پارک» یا «اروپا پارک» در دس��ته‬ ‫همی��ن ش��هربازی های پرطرف��دار ق��رار دارد‬ ‫که هرس��ال ح��دود ‪ ۴.۵‬میلی��ون بازدید کننده‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن پ��ارک در س��ال ‪ ۱۹۷۵‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۵۳‬خورشیدی) در فضایی به مساحتی ‪۹۵۰‬‬ ‫هزار مترمربع افتتاح شده است و در سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۸۷‬خورش��یدی) پس از شهربازی‬ ‫«دیزنی لند» فرانسه عنوان دومین مکان تفریحی‬ ‫پربازدی��د اروپا را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫شهربازی «یورو پارک» در نزدیکی شهر روست‬ ‫المان واقع ش��ده و از دسته پارک های موضوعی‬ ‫است که بخش های متنوع ان گردشگران زیادی‬ ‫را ب��ه خود جذب می کند‪ .‬ای��ن پارک همچنین‬ ‫به دلیل داش��تن ‪ ۱۲‬ت��رن هوایی هیجان انگیز از‬ ‫شهرت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫ثبت جهانی منبت مالیر‬ ‫در دستور کار‬ ‫اس��تاندار هم��دان با بیان اینک��ه درباره مبل‬ ‫و منبت یکی از ش��هرهای این اس��تان برداشت‬ ‫اش��تباهی از صحبت های من ش��ده است گفت‪:‬‬ ‫ظرفی��ت مب��ل و منبت مالیر بی بدیل اس��ت و‬ ‫ب��ه همین دلیل به دنبال ثب��ت جهانی این هنر‬ ‫صنعت هس��تیم‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬سیدس��عید‬ ‫ش��اهرخی بیان کرد‪ :‬منبت مالی��ر همتا ندارد‬ ‫و اراده‪ ،‬ع��زم‪ ،‬چیره دس��تی و توانمن��دی که در‬ ‫گس��تردگی این هنر وج��ود دارد‪ ،‬در هیچ جای‬ ‫جهان ندیده ایم‪.‬‬ ‫ش��اهرخی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خیل��ی در این‬ ‫زمین��ه تنگ نظر نیس��تیم که دیگ��ران عنوان‬ ‫روستا یا شهر ملی منبت را بگیرند‪ ،‬منبت مالیر‬ ‫دیگر جهانی ش��ده است‪ .‬وی گفت‪ :‬قول قطعی‬ ‫را در ای��ن زمین��ه گرفته ایم و مصمم هس��تیم‬ ‫شهریور امس��ال پس از حضور نماینده سازمان‬ ‫جهانی صنایع دس��تی و محقق ش��دن تعهدات‬ ‫ما و س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری منبت مالیر به طور رسمی جهانی‬ ‫شود و جشن ان را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جنگل راش سوادکوه‪ ،‬زیبای زیبایی ها‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کافی است‬ ‫مسیرتان را از‬ ‫هر جای ایران‬ ‫به سمت جاده‬ ‫سوادکوه کج‬ ‫کنید و خودتان‬ ‫را به روستایی‬ ‫به نام سنگده‬ ‫در سایه سار قله‬ ‫«نرو» برسانید تا‬ ‫یکی از زیباترین‬ ‫و ارزشمندترین‬ ‫جاذبه های‬ ‫طبیعی ایران‬ ‫را ببینید‬ ‫خوش به حالتان اس��ت زیرا هم اکنون بهترین زمان‬ ‫برای س��فر ب��ه جنگل های راش اس��ت‪ .‬اینجا مهمان‬ ‫هوایی معتدل و خنک‪ ،‬همراه با چش��م انداز سرسبز و‬ ‫تشعشع بی نظیر افتاب در میان برگ های درختان سر‬ ‫به اسمان رسیده هستید‪ .‬اگر از طرفداران پروپا قرص‬ ‫پاییز و برگ ریزان هزار رنگش هستید نیز جنگل راش‬ ‫گزینه خوبی برای سفر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اگر بخواهیم فهرس��تی از زیباترین‬ ‫جنگل های ایران برای گشت وگذار و به قول امروزی ها‬ ‫«ارام��ش مطلق» تهیه کنیم‪ ،‬جنگل راش س��وادکوه‬ ‫در این فهرست جایگاهی ویژه خواهد داشت‪ .‬جنگلی‬ ‫که با نام های دیگری همچون جنگل «مرسی سی» و‬ ‫جنگل «سنگده» هم شناخته می شود و شما را راهی‬ ‫دنیایی بهشتی می کند‪.‬‬ ‫جن��گل راش محل رش��د و نمو یک��ی از گونه های‬ ‫کمیاب درخت��ان به نام «راش» اس��ت‪ .‬این جنگل با‬ ‫طبیعت بس��یار زیبای خود می تواند لحظاتی سرشار‬ ‫از ارام��ش را برای تان به ارمغان بیاورد‪ .‬در این جنگل‬ ‫ابشار زیبایی وجود دارد که جلوه ای زیبا از طبیعت را‬ ‫پیش روی تان قرار می دهد‪.‬‬ ‫فرق��ی نمی کن��د از مازن��دران یا تهران و س��منان‬ ‫و ه��ر ج��ای دیگر کش��ور راهی روس��تای س��نگده‬ ‫ش��وید‪ ،‬به هرحال س��روکارتان با ج��اده فیروزکوه و‬ ‫چش��م اندازهای تماشایی ان است‪ .‬بیایید زیبایی های‬ ‫این ج��اده را کنار بگذاریم چراک��ه جلوه های رویایی‬ ‫دیگر انتظارتان را می کش��د‪ .‬همین که از این جاده به‬ ‫سمت روستای سنگده خارج شوید‪ ،‬کم کم پای تان را‬ ‫از روی پدال گاز بر می دارید؛ حس��ی وصف نش��دنی‬ ‫وجودتان را می گیرد و دوس��ت نداری��د این جاده به‬ ‫پایان برسد‪.‬‬ ‫هنوز نرس��یده به روستای س��نگده و جنگل راش‪،‬‬ ‫طبیع��ت کار خ��ودش را می کند و ح��ال و هوای تان‬ ‫دگرگون می شود‪ .‬می توانیم ساعت ها درباره هنرنمایی‬ ‫طبیعت در این ج��اده حرف بزنیم اما همین بس که‬ ‫بدانید ش��ما در جاده تماش��ایی س��نگده هس��تید؛‬ ‫جاده ای که از دو س��و با درختان احاطه ش��ده است‪.‬‬ ‫در بهار و تابستان با سرسبزی به استقبال تان می اید‪،‬‬ ‫در پایی��ز‪ ،‬هزار رنگ به خود می گیرد و در زمس��تان‬ ‫پیراهن عروس بر تن درختان خودنمایی می کند‪.‬‬ ‫هنوز اما تا جنگل راش راه باقی است‪.‬‬ ‫کافی است مس��یرتان را از هر جای ایران به سمت‬ ‫جاده س��وادکوه کج کنید و خودتان را به روس��تایی‬ ‫به نام س��نگده در سایه سار قله «نرو» برسانید تا یکی‬ ‫از زیباترین و ارزش��مندترین جاذبه های طبیعی ایران‬ ‫را ببینید‪.‬‬ ‫قل��ه نرو ب��ه ارتفاع ‪ ۳۶۰۲‬متر واق��ع در خط الراس‬ ‫به نام «نرو» اس��ت که مرز بین اس��تان های سمنان و‬ ‫مازندران به ش��مار می اید‪ .‬ش��روع ای��ن خط الراس از‬ ‫منطق��ه خطیرک��وه و انتهای ان به منطقه فینس��ک‬ ‫یا س��ی اس��تل ‪ -‬بندبن چهاردانگه که اخرین قله این‬ ‫خط الراس هم به همین نام است‪ ،‬ختم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وقت مالقات با درختان راش‬ ‫جنگل راش یا مرسی سی در جوار روستا سنگده جا‬ ‫خوش کرده و دلربایی را از دوردس��ت ترین چشم انداز‬ ‫اغاز می کند‪ .‬انچه به ای��ن جنگل اهمیتی دوچندان‬ ‫می بخش��د‪ ،‬حض��ور درخت��ان زیبای راش اس��ت که‬ ‫گونه ای کمیاب در مناطق کم ارتفاع ش��مال کش��ور‬ ‫به شمار می رود و ارزش طبیعی بسیاری دارد‪.‬‬ ‫انچه در جنگل راش نصیب تان می ش��ود‪ ،‬قدم زدن‬ ‫در مس��یری رویای��ی و لذت بردن از چش��م اندازهای‬ ‫زیبای ان است‪ .‬قدم هایی که شاید هر کدام خاطراتی‬ ‫اگر دوس��ت دارید خاطراتی خوش را برای خود و همس��فران تان خلق‬ ‫کنید‪ ،‬پیک نیک و خوش��گذرانی در جن��گل راش را فراموش نکنید‪ .‬در‬ ‫گوشه و کنار این جنگل می توانید بساط خود را برپا کنید و از این مناظر‬ ‫بهش��ت گونه لذت ببرید‪ .‬فقط یادتان باش��د به طبیعت و زیبایی هایش‬ ‫اسیب نزنید‪ ،‬اتش به پا نکنید و زباله ها را در جنگل رها نکنید‬ ‫به بلندای یک عمر برایتان رقم بزنند‪.‬‬ ‫مس��یر کوهس��تانی و جنگلی رس��یدن به روستای‬ ‫س��نگده (درست مانند خود این روس��تا) زیبا‪ ،‬غنی‪،‬‬ ‫با طراوت و بسیار فرح بخش است‪ .‬از روستا تا ابتدای‬ ‫مس��یر پیاده روی در جنگل راش‪ ،‬جاده خاکی اس��ت‬ ‫ک��ه می توان برای پیمودن ان از ماش��ین های محلی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫در مس��یر پی��اده روی‪ ،‬درخت��ان بلندقامت راش را‬ ‫می بینید که با ارایش��ی خ��اص در کنار یکدیگر صف‬ ‫کش��یده اند‪ ،‬زمین پر اس��ت از برگ های سرخ و زرد‬ ‫و منظره ای هزار و یکرنگ پیش چش��مان تان تصویر‬ ‫می کند که از فرط زیبایی قابل توصیف نیست‪.‬‬ ‫در نزدیک��ی جنگل راش‪ ،‬با درختانی که ارتفاع انها‬ ‫به ‪ ۴۰‬متر هم می رس��د‪ ،‬جاذبه ه��ای طبیعت گردی‬ ‫دیگ��ری نیز وج��ود دارد ک��ه در بین انه��ا می توان‬ ‫ب��ه دریاچ��ه شورمس��ت‪ ،‬جن��گل ارفع ده و س��ایت‬ ‫س��تاره نگری االش��ت اش��اره کرد‪ .‬به ش��ما پیشنهاد‬ ‫می کنیم اگر فرصت کافی دارید حتما از این جاذبه ها‬ ‫نیز بازدید کنید‪.‬‬ ‫اگر خس��تگی را به ج��ان بخرید و هر چه بیش��تر‬ ‫در جن��گل پی��ش بروید عیش ت��ان با دیدن ابش��ار‬ ‫زیب��ای این جنگل ک��ه نامش «اوبن» اس��ت‪ ،‬کامل‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��اهکار خلق��ت را در س��نگده و جنگل‬ ‫زیبای��ش به نظاره بنش��یند‪ ،‬برگ هایی هزار رنگ که‬ ‫همه جا را پوش��انده اند و تصوی��ری به یادماندنی را به‬ ‫ش��ما هدیه می دهند‪.‬در جنگل های راش س��وادکوه‬ ‫مقصدی وج��ود ندارد و به هر ط��رف بنگرید ان قدر‬ ‫از ش��ما دلبری می کند که گوی��ی همه جا مقصدتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۶‬روز نشست تخصصی درباره صنایع دستی گیالن‬ ‫نشس��ت های تخصص��ی صنایع دس��تی اس��تان گیالن‬ ‫در م��وزه میراث روس��تایی گی�لان به م��دت ‪۶‬روز برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از مرک��ز رواب��ط عمومی و‬ ‫اطالع رس��انی اداره کل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری گیالن نشس��ت های تخصصی صنایع دستی در‬ ‫موزه میراث روستایی گیالن برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫گی�لان با اع�لام این خبر اف��زود‪ :‬این نشس��ت ها با هدف‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های موزه میراث روستایی در راستای‬ ‫توس��عه و تروی��ج صنایع دس��تی و به وی��ژه ایج��اد ارتباط‬ ‫س��ازنده با هنرمندان رش��ته های صنایع دس��تی و تشویق‬ ‫ایجاد تش��کل های صنف��ی تخصصی رش��ته های هنرهای‬ ‫س��نتی و صنایع دس��تی در راستای ش��کل گیری شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری هنرهای س��نتی و صنایع دس��تی استان‬ ‫می کنند و به نوعی دیگر از زیبایی ها لذت می برند‪.‬‬ ‫گیالن برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��هرود امیرانتخاب��ی اف��زود‪ :‬این نشس��ت ها به همت‬ ‫معاونت صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی اس��تان گیالن و‬ ‫همکاری موزه میراث روس��تایی گیالن از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۷‬مرداد‬ ‫امس��ال در محل موزه میراث روس��تایی ساختمان اداری‪،‬‬ ‫سالن همایش ها برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫امیرانتخاب��ی ادام��ه داد‪ :‬در این سلس��له نشس��ت های‬ ‫تخصصی مسائل‪ ،‬مشکالت‪ ،‬موانع و ظرفیت های رشته های‬ ‫س��فال و س��رامیک‪ ،‬رش��تی دوزی‪ ،‬لب��اس محل��ی‪ ،‬چادر‬ ‫ش��ب بافی‪ ،‬ش��ال بافی‪ ،‬حصیربافی‪ ،‬مروارباف��ی‪ ،‬بامبوبافی‪،‬‬ ‫منبت چوب‪ ،‬خراطی‪ ،‬معرق چوب‪ ،‬چوب تراشی‪ ،‬گلیم بافی‪،‬‬ ‫بافتنی های س��نتی (بافت ب��ا پنج میل قالب بافی) با حضور‬ ‫هنرمندان و متخصصین این رش��ته ها مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت��ه و در انتها هنرمندان از م��وزه بازدید به عمل‬ ‫خواهند اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹بدون راهنما و تنها سفر نکنید‬ ‫‹ ‹صدای رود را دنبال کنید‬ ‫باید یک تذکر هم بدهیم و ان این اس��ت که حتما‬ ‫در جنگل راش سوادکوه به طور گروهی و با کمک یک‬ ‫راهنم��ا حرکت کنید و در زم��ان مه گرفتگی از گروه‬ ‫خود جدا نش��وید زیرا به راحتی راه را در میان پوشش‬ ‫انبوه گیاهی گم خواهی��د کرد‪ .‬جنگل راش امکانات‬ ‫تفریح��ی چندانی ن��دارد و همین به بک��ر ماندن ان‬ ‫کمک می کند‪ .‬هارمونی رنگ ها‪ ،‬بوی خاص طبیعت‪،‬‬ ‫نس��یم مالیم و خنک‪ ،‬صدای اب و موسیقی پرندگان‬ ‫همه و همه ش��ما را از هر امکانات به اصطالح تفریحی‬ ‫و گردش��گری بی نی��از می کند‪ .‬مهم تری��ن چیزی که‬ ‫در س��فر به این جن��گل نصیب تان می ش��ود‪ ،‬حال و‬ ‫هوای خوش و استفاده از اغوش طبیعت برای کسب‬ ‫ارامش اس��ت‪ .‬ارامشی که ممکن است با هر امکانات‬ ‫تفریحی دیگر بشکند یا از بین برود‪ .‬اما بدون امکانات‬ ‫تفریحی هم می ت��وان در این جنگل خوش گذراند و‬ ‫از دیدنی ه��ای ان لذت برد‪ .‬ب��ا انجام دادن فعالیت ها‬ ‫و تماش��ای جاذبه ه��ا لحظاتی فراموش نش��دنی را در‬ ‫جنگل راش برای خود خلق کنید‪.‬‬ ‫اما جنگل نوردی و پرسه در میان درختان تنومند و‬ ‫بلندقامت راش یکی از فرح بخش ترین تفریحات است‪.‬‬ ‫همین که قدم به جنگل راش می گذارید درختان سر‬ ‫به فلک کش��یده احاطه تان می کنند و ش��ما مسحور‬ ‫زیبای��ی انه��ا می ش��وید‪ .‬خیل��ی عجله نکنی��د‪ ،‬در‬ ‫قدم به قدم ای��ن جنگل زیبایی هایی وج��ود دارند که‬ ‫ممکن است انها را از قلم بیندازید‪ .‬قدم زدن در میان‬ ‫این جنگل مانند گذر از مسیری رویایی است که برای‬ ‫لحظاتی‪ ،‬ارامش را برای شما به ارمغان می اورد‪ ،‬البته‬ ‫برخی هم با اتومبیل بخش هایی از این جنگل را طی‬ ‫همان طور که در جنگل راش قدم می زنید‪ ،‬به صدای‬ ‫طبیعت گوش جان بس��پارید تا در میان جنگل صدای‬ ‫گذر اب ش��ما را همراهی کند‪ .‬این نوای زیبا خس��تگی‬ ‫را برای ش��ما بی معنا می س��ازد‪ .‬این رودخانه با عبور از‬ ‫می��ان جن��گل راش طراوت فضا را چندی��ن برابر کرده‬ ‫و موجب تماش��ایی تر ش��دن ان شده اس��ت‪ .‬همچنان‬ ‫صدای رودخانه را دنبال کنید تا به ش��یرین رود برسید‬ ‫که یکی از سرچش��مه های رودخانه تالر و از گوارا ترین‬ ‫رودخانه های مازندران اس��ت‪ .‬اگ��ر همت کنید و چند‬ ‫ساعت پیاده روی را به جان بخرید‪ ،‬با پیشروی در جنگل‬ ‫صدای ریزش اب به گوش می رسد که حکایت از نزدیک‬ ‫شدن به ابشار دارد‪.‬ابشار زیبای «اوبن» که به فارسی به‬ ‫معنی زیر اب اس��ت که در دل جنگل راش خودنمایی‬ ‫می کن��د و بر زیبایی طبیع��ت اطراف تان می افزاید‪ .‬این‬ ‫ابشار از چشمه های طبیعی باالدست خود و از قله های‬ ‫نروا و نرو سرچش��مه می گیرد و پس از س��رازیر ش��دن‬ ‫در می��ان جنگل به رود تجن می ریزد‪ .‬ارتفاع ابش��ار از‬ ‫سطح اب های ازاد حدود ‪ ۱۸۰۰‬متر است و محیط ان‬ ‫به واسطه سایه جنگلی و ارتفاع زیاد سرد و خنک است‪.‬‬ ‫‹ ‹به طبیعت اسیب نزنید‬ ‫اگر دوس��ت داری��د خاطراتی خوش را ب��رای خود و‬ ‫همس��فران تان خل��ق کنید‪ ،‬پیک نیک و خوش��گذرانی‬ ‫در جن��گل راش را فرام��وش نکنی��د‪ .‬در گوش��ه و کنار‬ ‫جنگل می توانید بساط خود را برپا کنید و از این مناظر‬ ‫بهشت گونه لذت ببرید‪ .‬فقط یادتان باشد که به طبیعت‬ ‫و زیبایی هایش اسیب نزنید‪ ،‬اتش به پا نکنید و زباله ها‬ ‫را در جنگل رها نکنید‪.‬‬ ‫به هر سو که نگاه کنید سوژه ای برای ثبت با دوربین‬ ‫عکاس��ی پیدا می کنید‪ .‬از درختان س��ر به فلک کشیده‬ ‫گرفته تا رقص اب در میان جنگل و ریزش اب از ابشار‪،‬‬ ‫هم��ه و همه می توانند تبدیل ب��ه تصاویری ماندگار در‬ ‫البوم عکس های ش��ما شوند‪ .‬سعی کنید اگر در جنگل‬ ‫اتش روشن کردید از خاموش شدن ان مطمئن شوید‪.‬‬ ‫همچنین از یادگاری نوشتن روی درختان چند میلیون‬ ‫س��اله ان خ��ودداری کنی��د زیرا خود درخت��ان یادگار‬ ‫طبیعت هستند‪.‬‬ ‫رها شدن مکان های گردشگری در فصل های بدون گردشگر‬ ‫نام کلبه یاداور مکانی دنج و س��اده برای ارامش ادمی اس��ت‬ ‫اما کلبه ای که در ش��یراز به نام سعدی معروف است و در مسیر‬ ‫گردش��گری این کالنش��هر نیز واقع ش��ده اکنون به پناهگاهی‬ ‫ب��رای برخی افراد بی خانمان‪ ،‬درمان��ده و معتادان متجاهر برای‬ ‫محفل های شبانه و خفتن انها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬مجس��مه س��عدی در میدانی ق��رار گرفته‬ ‫و م��ردم این میدان را کلبه س��عدی می نامند و در نقش��ه ها و‬ ‫مکاتبات رسمی به نام میدان گلستان شناخته می شود‪.‬‬ ‫زیر این مجسمه‪ ،‬خوابگاه درماندگان و معتادان و جویندگان‬ ‫نان است‪.‬‬ ‫کلبه درویش��ی س��عدی برای کس��انی که خانه و کاش��انه و‬ ‫خان��واده خود را ره��ا کرده اند و تمام درامد روزانه ش��ان را که‬ ‫از جمع اوری و فروش ضایعات و س��ایر مشاغل کاذب است دود‬ ‫می کنند خوابگاه شبانه شده است‪.‬‬ ‫البته در برخی دیگر ا نقاط ش��هر ش��یراز ه��م محل تجمع‬ ‫این افراد اس��ت و مسئوالن ش��هری شیراز می گویند که بودجه‬ ‫نگهداری از این افراد را که تعدادشان حدود ‪ ۲‬هزار نفر تخمین‬ ‫زده می شود‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫فروردی��ن و اردیبهش��ت هر س��ال به دلیل حض��ور پرتعداد‬ ‫گردش��گران‪ ،‬مسئوالن ش��هری ش��یراز به جمع اوری این افراد‬ ‫همت می کنند اما در ‪ ۱۰‬ماه دیگر س��ال ش��هر از وجودشان پر‬ ‫می ش��ود به گونه ای که می توان ردشان را در هر پارک‪ ،‬میدان و‬ ‫زمین خالی گرفت‪.‬‬ ‫کلبه س��عدی که در چند سال گذشته نام میدان گلستان بر‬ ‫ان نهاده ش��ده و مجس��مه ش��یخ اجل در مرکز ان خودنمایی‬ ‫می کن��د نیز از وج��ود این معتادان متجاه��ر و بی خانمان ها در‬ ‫امان نمانده اس��ت‪ .‬کلبه سعدی در مس��یر اصلی دسترسی به‬ ‫مجموعه و ارامگاه سعدی و باغ دلگشا قرار دارد و روزانه هزاران‬ ‫نفر گردش��گر داخلی و خارجی از این مس��یر برای رفتن به این‬ ‫مکان های فرهنگی و تاریخی عبور می کنند‪.‬‬ ‫صدور مجوز موسسه اموزشی گردشگری در قزوین‬ ‫به منظ��ور ارائه اموزش های تخصصی در حوزه گردش��گری و‬ ‫ارتقای سطح ارائه خدمات به گردشگران‪ ،‬مجوز فعالیت موسسه‬ ‫اموزش��ی «خانه سفیران گردش��گری» در قزوین صادر شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری قزوین علیرضا‬ ‫خزائلی‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان قزوین با اعالم این خبر گفت‪ :‬ارائه اموزش های تخصصی‬ ‫در حوزه خدمات گردشگری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص‬ ‫و اگاه برای ارائه خدمات مطلوب به مهمانان و گردشگران ورودی‬ ‫به استان نقش موثری در جذب بیشتر گردشگران و به دنبال ان‬ ‫رش��د و توسعه صنعت گردشگری اس��تان خواهد داشت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به نیاز اموزشی نیروی انسانی استان در حوزه گردشگری‬ ‫افزود‪ :‬موسس��ه اموزش��ی «خانه سفیران گردش��گری» واقع در‬ ‫ش��هر قزوین‪ ،‬به اس��تناد ماده ‪ ۸‬قانون توسعه صنعت ایرانگردی‬ ‫و جهانگ��ردی و م��واد ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬ایین نام��ه اجرای��ی ان‪ ،‬از دفتر‬ ‫کل مطالع��ات و اموزش گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری کش��ور مجوز برگ��زاری دوره های‬ ‫کوتاه م��دت ام��وزش گردش��گری را دریافت کرده و براس��اس‬ ‫این مجوز می تواند در نخس��تین گام فعالیت در رش��ته اموزش‬ ‫راهنمایان طبیعت گردی اقدام به اموزش فراگیران کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫دیدگاه کارشناسان درباره طرح حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‬ ‫گ�روه بازار مالی‪ :‬کلیات طرح حذف صفر از پول ملی در حالی در جلس�ه اخیر هیات دولت به‬ ‫تصویب رس�ید که در این طرح قرار اس�ت ‪ ۴‬صفر از پول ملی حذف شود و واحد پولی کشور از‬ ‫ریال به تومان تغییر کند‪ .‬عمده دلیل به اجرا دراوردن این طرح هم که سال هاست در گیرو دار‬ ‫عملیاتی شدن است‪ ،‬افزایش ارزش پول ملی و همچنین سهولت در خوانش ارقام در محاسبات‬ ‫حسابداری و نقل و انتقال های مالی است‪.‬‬ ‫ح�ذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی در حالی مهر تصویب را از س�وی دولت گرفته که قرار اس�ت ابتدا‬ ‫به مجلس ارس�ال ش�ود و پس از تصویب در مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد و در‬ ‫نهایت اقدام های عملیاتی ش�دن ان انجام شود که به گفته مسئوالن بانک مرکزی یک فرایند‬ ‫دوساله برای به اجرا دراوردن ان باید طی شود‪.‬‬ ‫موضوع حذف صفرها از پول ملی‪ ،‬از زمانی که این طرح در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت‬ ‫یعنی حدود ‪ ۳‬دهه پیش‪ ،‬تاکنون که کلیات این طرح از سوی دولت به تصویب رسیده‪ ،‬همواره‬ ‫بحث های زیادی را با خود همراه کرده است و درباره پیامدها و باید ها و نباید های ان دیدگاه های‬ ‫گوناگونی بیان ش�ده اس�ت‪ .‬برخ�ی درباره اثار مثبت ای�ن طرح می گوین�د و برخی پیامدهای‬ ‫منفی ان را بر ش�اخص های اقتصادی و هزینه ای که به اقتصاد کش�ور تحمیل می کند‪ ،‬بس�یار‬ ‫زیاد می دانند‪ .‬اما با مطرح ش�دن دوباره موضوع تغیی�ر واحد پولی ملی‪ ،‬این روزها اظهارنظرها‬ ‫نسبت به اجرایی شدن یا نشدن این طرح بار دیگر داغ شده است و کارشناسان و صاحب نظران‬ ‫اقتصادی دیدگاه های گوناگونی در این باره بیان می کنند‪.‬‬ ‫یک اقدام ضروری‬ ‫طهماس��ب مظاهری‪ ،‬رئیس کل پیشین بانک مرکزی در این‬ ‫باره در گفت وگو با رادیو با بیان اینکه ریال‪ ،‬هم به لحاظ قانونی‬ ‫و ه��م به لحاظ عملی دیگر معنای اولیه خو د را از دس��ت داده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی اقدامی ضروری و الزامی اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬بعد از یک دوره طوالنی که کش��وری‬ ‫مانند ایران ش��اهد تورم های انباش��ته چن��د ده درصدی بوده و‬ ‫ارزش پولش نسبت به پول دیگر کشورها کاهش پیدا کرده‪ ،‬باید‬ ‫ای��ن اقدام را انجام دهد‪ .‬پیامد اصلی که باید منتظرش باش��یم‬ ‫این اس��ت که ابزار مبادله ای ک��ه در اختیار مردم به عنوان پول‬ ‫ملی هس��ت‪ ،‬از یک نظم و ارامش و انظباط قابل قبولی پیروی‬ ‫می کند‪ .‬واحد پول کش��ور هر عددی باشد‪ ،‬ان واحد‬ ‫پول باید معنادار باشد و با واحد پول کشور بتوان یک‬ ‫خرید مختصر و عادی را انجام داد‪ .‬رئیس کل پیشین‬ ‫بان��ک مرکزی با بیان اینک��ه اجزای واحد پول هم به‬ ‫ل باید معنا دار باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از این‪،‬‬ ‫ط��ور معمو ‬ ‫اجزای ریال ده ش��اهی‪ ،‬نیم ری��ال در مبادالت مردم‬ ‫موضوعیت داش��ت اما اکنون بعد از حدود‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫ارزش پول مان به دلیل سیاس��ت های مختلف و تورم انباش��ته‪،‬‬ ‫کاهش پیدا کرده به نحوی که چون واحد پول ما ریال است هم‬ ‫ب��ه لحاظ قانونی و هم به لحاظ عملی دیگر معنای اولیه خو د را‬ ‫از دست داده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه چرا از لح��اظ قانونی واحد پول‬ ‫معنای خو د را از دس��ت داده توضی��ح داد‪ :‬ماده اول‬ ‫قانون پولی و بانکی این اس��ت ک��ه یک ریال معادل‬ ‫حدود یک صدم گرم طال است و می دانیم که یک صدم‬ ‫گرم طال نزدیک ‪ ۱۰۰۰‬ریال یا شاید هم بیشتر باشد‬ ‫اما می بینیم که یک ریال ما این ارزش را ندارد‪.‬‬ ‫مظاهری درب��اره بی معنا بودن ارزش پول واحد ملی به لحاظ‬ ‫عملی نیز گفت‪ :‬س��که یک ریالی را نمی توانید دست کسی پیدا‬ ‫کنی��د و نمی توان ب��ا ان چیزی خریداری ک��رد و به دنبال ان‪،‬‬ ‫صفرهای زیاد بی اعتباری می اورد‬ ‫محمد ش��ریفی اقبال‪ ،‬کارشناس مس��ائل اقتصادی نیز در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه حذف ‪ ۴‬صفر از واحد پولی‬ ‫کش��ور نمی تواند عملکرد ضعیف دول��ت در اقتصاد را پنهان‬ ‫کند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬اعمال تغییرات در واح��د پولی به منظور‬ ‫بهبود عملکرد اقتصادی مانند این اس��ت که یک دانش اموز‬ ‫نمره ‪ ۶‬را کس��ب کرده باش��د اما برای اینکه عملکرد خود را‬ ‫خوب نش��ان دهد یک خط کنار ان بکشد و ان نمره ضعیف‬ ‫را ب��ه ‪ ۱۶‬تبدیل کند‪ .‬او با اش��اره به تاثیره��ای تصمیم جدید دولت بر‬ ‫تعویض دفترهای حسابرسی‪ ،‬این تاثیرها را بسیار اندک توصیف و اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬برای حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی دولت مجبور اس��ت حجم زیادی‬ ‫از اس��کناس ها‪ ،‬س��که ها و دیگر اوراق بهادار فعل��ی را تعویض کند که‬ ‫این مس��ئله خود می تواند بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل کند‪ .‬این‬ ‫هزینه ها افزایش می یابد‬ ‫کارشناس مس��ائل اقتصادی همچنین به اثار مثبت تصمیم‬ ‫جدی��د دولت در صورت اجرایی ش��دن ان هم اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬واقعیت این اس��ت که ریال فعلی ب��ه دلیل تعداد‬ ‫باالی صفرهای��ی که دارد در اقتص��اد جهانی وجهه چندان‬ ‫خوب��ی ندارد چرا که این تعداد ب��االی صفرها در واحد پولی‬ ‫هر کش��وری می تواند باعث بی اعتباری ان واحد پولی شود‪.‬‬ ‫ش��ریفی اقبال همچنین به تاثیرهای روانی تغییر واحد پولی‬ ‫روی بازار ارز اش��اره کرد و گفت‪ :‬تصور کنی��د الیحه دولت تا چند ماه‬ ‫دیگر به قانون تبدیل ش��ود انگاه یک کارمند به طور متوس��ط حدود ‪۳‬‬ ‫هزار تومان حقوق خواهد گرفت و دالر نیز ‪ ۱۲‬تومان خواهد بود؛ در ان‬ ‫ص��ورت نرخ باالی دالر چندان بزرگ جل��وه نمی کند و این می تواند به‬ ‫لحاظ روانی هراس از گرانی دالر را کاهش دهد‪.‬‬ ‫اول ثبات ایجاد شود‬ ‫کیوان کاش��فی‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران ح��ذف ‪ ۴‬صف��ر از پول‬ ‫ملی را در ش��رایط کنونی کاری عجوالنه‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬دولت کارهای اقتصادی‬ ‫مهم ت��ری نس��بت به حذف صف��ر از پول‬ ‫مل��ی دارد که بای��د به انها بپ��ردازد‪ .‬این‬ ‫کار در شرایط کنونی کشور کاری بیهوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن کار اگرچ��ه به خ��ودی خود‬ ‫کار ب��دی نیس��ت اما جامع��ه اکنون ب��رای پذیرش‬ ‫ح��ذف صف��ر از پ��ول مل��ی ب��ه اجم��اع نرس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این کار ممکن است اثار مثبتی همچون‬ ‫بهبود حس��اب های مالی و‪ ...‬را به همراه داشته باشد ‬ ‫اما نمی توان پیامدهای منفی ان همچون هزینه زیاد‬ ‫مورد نیاز برای تعویض پول کش��ور و‪ ...‬را نیز نادیده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫کاش��فی اضافه کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫از پ��ول مل��ی هیچ تاثیری ب��ر بهبود ق��درت خرید‬ ‫اصالح نظام بانکی در اولویت‬ ‫قدرت اهلل امام وردی‪ ،‬اقتصاددان در گفت وگو‬ ‫با ایسنا با اش��اره به حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‬ ‫و تاثیره��ای احتمالی ان روی اقتصاد کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این طرح زمانی اثر خواهد داش��ت‬ ‫که یک سری پیش شرط هایی رعایت شود‪.‬‬ ‫یکی از عمده ترین این پیش ش��رط ها اصالح‬ ‫نظام بانک��ی و در واقع نظام تولید اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن اتفاق نیفتد‪ ،‬می توانیم بگویی��م که حذف صفرها از‬ ‫پول ملی هیچ تاثیری بر فضای اقتصادی نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان با تش��بیه حذف ‪ ۴‬صف��ر از پول ملی به‬ ‫پوشاندن لباس بر تن یک بیمار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چنین طرحی‬ ‫در اوض��اع اقتصادی کنونی مانند این اس��ت که به جای‬ ‫فراهم کردن ش��رایط درمان بیمار‪ ،‬ب��ه فکر عوض کردن‬ ‫لباس او باشیم‪.‬‬ ‫امیرحس��ین خالقی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا به پیامدهای تصمیم جدید‬ ‫دولت در حوزه حسابداری اشاره کرد و گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس این تغییر و تحوالت در واحد پول ملی‪،‬‬ ‫شبکه های حسابداری نیز باید تغییر و تحوالتی‬ ‫را انج��ام دهند که این عملی��ات خود هزینه زا‬ ‫خواهد بود‪ .‬این اقتص��اددان به یک ابهام دیگر‬ ‫در سازکارهای حس��ابداری هم اشاره کرد و گفت‪ :‬بعضی‬ ‫از نرخ گذاری ها در حوزه سهام کمتر از ‪ ۴‬عدد است‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬یک سهم ممکن است ‪ ۸۷۰‬ریال ارزش داشته باشد‬ ‫ک��ه این با توجه ب��ه تصمیم جدید دولت باید به س��مت‬ ‫باال گرد ش��ود که همین خ��ود می تواند برخی هزینه ها را‬ ‫جامعه هنوز به اجماع نرسیده است‬ ‫نیم��ا امیرش��کاری‪ ،‬مدیر پژوهش��کده پولی و‬ ‫بانک��ی در گفت وگ��و با رادیو نی��ز در این زمینه‬ ‫افزود‪ :‬بر پایه تجرب ه س��ایر کشورها‪ ،‬حذف صفر‬ ‫از پ��ول ملی می تواند هم اثار ش��کلی و هم اثار‬ ‫اقتصادی داشته باشد؛ اثر اقتصادی حذف صفر از‬ ‫پول ملی در اقتصادی نتیجه می دهد که توانسته‬ ‫باش��د برای یک دوره دست کم ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ساله نرخ‬ ‫ت��ورم را ثابت نگه دار د که حذف ‪ ۶‬صفر پول ملی ترکیه پس از ‪ ۸‬س��ال‬ ‫ثابت نگه داشتن نرخ تورم خود نمونه بارزی برای این موضوع است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این اتفاق در صورت کنترل نش��دن نرخ تورم تاثیر‬ ‫اقتصادی چندانی در کش��ور به دنبال نخواهد داشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حذف‬ ‫صف��ر از پ��ول ملی در پایان ی��ک دوره ثبات تورمی بای��د اتفاق بیفتد تا‬ ‫بتواند اثار اقتصادی خود را به نحو بایس��ته و شایس��ته در اقتصاد کشور‬ ‫برجا بگذارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ثبات اقتصادی و تورمی الزمه ورود به این حوزه اس��ت یعنی‬ ‫کش��ور باید از نظر اقتصادی به پایداری مناسبی رسیده باشد‪ .‬مدیر گروه‬ ‫بانکداری الکترونیک پژوهش��کده پولی و بانکی یاداور شد‪ :‬انتظار اینکه با‬ ‫حذف صفر از پول ملی به لحاظ شکلی که یک کار روبنایی است‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ل نیست‪.‬‬ ‫کشور را متحول کند‪ ،‬بجا و معقو ‬ ‫اجزای ی��ک ریال هم معنا ندارد‪ .‬از طرفی‪ ،‬درحال حاضر س��که‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان��ی رواج دارد‪ ۵ ،‬ه��زار ریالی ‪ ۵‬ه��زار برابر واحد پول‬ ‫ما س��که ش��ده و تازه با ان مقدار هم نمی توان خرید زیادی را‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه با این تصمیم باید واحد پول را به واحد‬ ‫پول قابل سنجش��ی تبدیل کرد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نس��بت تورمی که‬ ‫در چند س��ال گذشته داش��تیم به حدی است که اگر ‪ ۴‬صفر را‬ ‫حذف کنیم‪ ،‬پول مان هم نس��بت به قدرت خرید داخل کش��ور‬ ‫و هم نس��بت به ارزش مبادالتی پول های دیگ��ر دنیا معنا پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ام��ام وردی با بیان اینکه ح��ذف ‪ ۴‬صفر از‬ ‫پ��ول مل��ی ممکن اس��ت در کوتاه م��دت اثار‬ ‫روانی داش��ته باشد اما در بلندمدت باعث بروز‬ ‫پیامدهای تورمی خواهد شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تغییر‬ ‫در نحوه ش��مارش پول ملی باعث خواهد شد‬ ‫ت��ا به طور احتمالی یک س��ری از ارقام و اعداد‬ ‫به س��مت باال گرد ش��وند که این پدیده خود‬ ‫می توان��د اثراتی تورمی درکوتاه مدت و بلندمدت داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن ب��ه الزام��ات اداری و دفت��ری این طرح‬ ‫تحوالت در واحد شمارش پول ملی اشاره کرد و گفت ‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی همه اداره ها و شرکت ها باید حساب های‬ ‫دفتری خ��ود را عوض کنند که در چنین ش��رایطی این‬ ‫مسئله نیز هزینه هایی به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫مردم نخواهد داش��ت و حتی ممکن است‬ ‫در اغ��از به دلیل ش��رایطی ک��ه در گرد‬ ‫ک��ردن پ��ول و اس��کناس ها رخ می دهد‪،‬‬ ‫به افزایش قیمت ه��ا نیز تا حدودی دامن‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫ت مجموع ای��ن موارد‬ ‫وی معتق��د اس�� ‬ ‫نش��ان می دهد که ای��ن تصمیم عجوالنه‬ ‫اس��ت و امی��د ان م��ی رود ک��ه مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی بررس��ی جامع تری روی ای��ن الیحه انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کرمانش��اه حذف صفر از پول‬ ‫مل��ی را مس��تلزم وجود ثب��ات اقتصادی در کش��ور‬ ‫دانس��ت و اظه��ار کرد‪ :‬اکن��ون که ثب��ات اقتصادی‬ ‫نداری��م‪ ،‬دولت ابت��دا به فکر ایجاد ثب��ات در اقتصاد‬ ‫کشور باشد‪ ،‬نه اینکه صورت مسئله مشکالت را پاک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��روز دول��ت کاره��ای اقتصادی‬ ‫مهم ت��ری دارد که باید به ان بپ��ردازد که مهم ترین‬ ‫ان‪ ،‬کنترل نقدینگی افسارگسیخته در کشور است‪.‬‬ ‫در اقتصاد بیشتر کند‪ .‬خالقی با رد تاثیرگذاری‬ ‫حذف صفرها از پول ملی بر کاهش تورم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تورم اساس��ا یک پدیده اقتصادی و پولی‬ ‫اس��ت که با سازکارهای بیرونی نمی توان بر ان‬ ‫اثر گذاشت‪ .‬با این حال‪ ،‬چه بسا می توان گفت‬ ‫تصمی��م جدید دولت اگر اجرایی ش��ود‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش برخی هزینه ها هم خواهد ش��د زیرا با‬ ‫تغییر واح��د پول ملی‪ ،‬برخی از ارقام به س��مت باال گرد‬ ‫می شوند و مصرف کنندگان کاالها و خدمات در عمل باید‬ ‫هزینه بیشتری را متقبل شوند‪ .‬این اتفاق به طور احتمالی‬ ‫در کوتاه مدت باعث افزایش فش��ار بر حقوق بگیران خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ساده سازی اقتصاد‬ ‫مهرداد بائوج الهوتی‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی نیز با‬ ‫اش��اره به مزایای حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی گفت‪:‬‬ ‫این طرح در دولت پیش نیز مطرح بوده و اکنون‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر منطقی تر از حذف یک صفر است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ع��رف جامع��ه حذف ‪۴‬‬ ‫صف��ر در معام�لات ب��وده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کس��ی‬ ‫در جامع��ه در محاس��بات مال��ی خود عن��وان ریال را مط��رح نمی کن‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬این اقدام بانک مرکزی در ساده س��ازی اع��داد قابل قدردانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بائوج الهوتی با تاکید بر اینکه این اقدام و حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی در‬ ‫چاپ اس��کناس های جدید نیز منافع بسیاری دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫بانک مرکزی می تواند از نظر روانی نیز در جامعه تاثیرات مثبتی داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬ضمن اینکه با این اقدام تمام محاسبه های بخش حسابداری تغییر‬ ‫یافته و اسناد و مدارک عوض می شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه ساده س��ازی اعداد‬ ‫در قالب حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی باید سال ها پیش انجام می شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با این اقدام مراودات بورس و شبکه بانکی و مالی کشور ساده سازی شده‬ ‫و از این نظر به نفع اقتصاد است‪.‬‬ ‫صرفه جویی در هزینه چاپ اسکناس‬ ‫شهباز حس��ن پور بیگلری‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در این باره در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا ایبنا‪ ،‬ب��ا مثب��ت ارزیابی کردن اق��دام بانک‬ ‫مرک��زی در ح��ذف ‪ ۴‬صف��ر از پول ملی گف��ت‪ :‬این اقدام‬ ‫حت��ی در هزین��ه چاپ اس��کناس نیز صرفه جوی��ی ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اصالح نرخ برابری پول ملی از طریق‬ ‫حذف صفره��ا وجهه ان را در صحنه بین المللی ارتقا می بخش��د‪ ،‬در‬ ‫ادام��ه با بیان اینکه صفر از پول ملی در بس��یاری از کش��ورها حذف‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدام در کنار سایر فعالیت ها می تواند سراغازی‬ ‫ب��رای اصالحات جدی اقتصادی باش��د‪.‬او با تاکید ب��ر اینکه حذف ‪۴‬‬ ‫صف��ر از پول مل��ی به تدریج و ب��ا جایگزین��ی انها با اس��کناس های‬ ‫فرس��وده قبلی وارد چرخه خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هزینه این اقدام‬ ‫قابل مقایس��ه با هزینه چاپ حجم زیاد اس��کناس های فعلی نیس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم‪ ،‬با بی��ان اینکه پیش‬ ‫از ورود بان��ک مرکزی برای حذف ‪ ۴‬صفر هم کس��ی قائل‬ ‫به ریال نبود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اقدام ساده س��ازی مبادالت‬ ‫را ممک��ن می کند زیرا مردم در بس��یاری از معامالت خود‬ ‫درگیر و س��ردرگم نحوه محاس��به تومان به ری��ال بودند‪.‬‬ ‫حس��ن پور بیگلری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اقد ام های‬ ‫مناس��بی را برای جراحی اقتصادی اغاز کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر نیز به تدریج نتایج خود را در اقتصاد کشور هویدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در کنار حذف صفرها ارتقای شاخص های اقتصادی‬ ‫همچون افزایش تولید‪ ،‬نرخ سرمایه گذاری‪ ،‬ازادسازی اقتصادی‪ ،‬حضور‬ ‫بانک های خارجی در کشور‪ ،‬حضور سرمایه گذاران خارجی و‪ ...‬نیز باید‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به طور حتم این اقدام پله ابتدایی تغییرات بسیار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دولت ایران از تصویب الیحه ای مبنی بر تغییر‬ ‫واح��د پول ملی از ریال به تومان و حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫خب��ر داده که برای بدل ش��دن به قانون و پیش‬ ‫از اغ��از ف��از اجرایی ان بای��د موافقت مجلس را‬ ‫نیز جلب کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬یورونیوز با این مقدمه نوشت‪:‬‬ ‫با تصویب نهایی الیحه پیشنهادی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫بند الف ماده نخس��ت قانون پولی و بانکی ایران‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬تصویب ش��ده‪ ،‬بدین صورت‬ ‫اصالح می شود که «واحد پول ایران تومان است‪.‬‬ ‫ه��ر تومان معادل ‪۱۰‬هزار ریال موضوع ماده یک‬ ‫قان��ون یاد ش��ده و مع��ادل ‪« ۱۰۰‬ریال جدید»‬ ‫است‪» .‬‬ ‫اما این اصالح سراغاز یک فرایند زمان بر مالی‪،‬‬ ‫حقوقی‪ ،‬فنی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی است که بنا بر‬ ‫گفته عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ایران اجرای ان نزدیک به ‪ ۲‬س��ال طول خواهد‬ ‫کشید‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۴‬س��ال پی��ش و همزمان ب��ا اغاز اجرای‬ ‫موف��ق طرح حذف ‪ ۶‬صفر از لی��ر ترکیه‪ ،‬برخی‬ ‫اقتصاددان��ان و دولتم��ردان ایران��ی نیز همواره‬ ‫در پی اوج گیری ن��رخ تورم و افزایش نگرانی ها‪،‬‬ ‫ای��ده حذف تع��دادی از صفرهای ریال را مطرح‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫پیش��نهاددهندگان معتقدند با افزایش اسمی‬ ‫و ظاه��ری ن��رخ برابری توم��ان در برابر ارزهای‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬تمایل روانی مردم برای تبدیل پول‬ ‫ملی در حال نزول به دالر کاهش یابد‪ .‬همچنین‬ ‫این امید را به مردم می دهند که دولت برای مهار‬ ‫تورم و انجام اصالحات اقتصادی مصمم ش��ده و‬ ‫کاهش نرخ اسمی کاالها نیز احساس شروع دوره‬ ‫ارزانی را در مردم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫البت��ه انه��ا معتقدند کاهش حجم و س��رعت‬ ‫گردش پول زمینه کاهش واقعی نرخ تورم را نیز‬ ‫فراهم خواهد کرد‪ .‬افزون بر این‪ ،‬سهولت مبادالت‬ ‫پولی و انجام امور حس��ابداری که موجب کاهش‬ ‫هزینه های س��ربار بانکی و معامالتی می ش��ود‪،‬‬ ‫سطح رضایت عمومی را از حذف صفرهای ریال‬ ‫افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫ام��ا تضمی��ن موفقی��ت اج��رای ط��رح ب��ه‬ ‫جری��ان انداخت��ن توم��ان جدی��د‪ ،‬گذش��ته از‬ ‫سیاس��ت گذاری های کالن مورد نیاز‪ ،‬مس��تلزم‬ ‫فراه��م ک��ردن مقدم��ات اجرایی نیز هس��ت‪.‬‬ ‫جم��ع اوری و امح��اء ری��ال قدی��م و طراح��ی‪،‬‬ ‫چ��اپ و توزی��ع توم��ان جدی��د و برنامه ری��زی‬ ‫فنی ب��رای مقابله با بی نظمی ناش��ی از منطبق‬ ‫نب��ودن اطالعات مال��ی قدیمی و جدید از جمله‬ ‫اقدام های پرهزینه ای اس��ت که به دولت تحمیل‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬در عین حال‪ ،‬دول��ت باید بر روند‬ ‫قیمت گ��ذاری کاالها ب��ر پایه پول جدید نظارت‬ ‫کاف��ی و کارامدی داش��ته باش�� د چرا که به طور‬ ‫طبیع��ی در جریان ارزش گذاری دوباره کاالها بر‬ ‫اس��اس پول جدید‪ ،‬برخی فعاالن اقتصا د تالش‬ ‫خواهند ک��رد تا بهای کاالهای ارزان قیمت را به‬ ‫نرخ ُرند واحد جدید پولی نزدیک کنند؛ رخدادی‬ ‫ک��ه موجب بروز پدیده تورمی اجرای سیاس��ت‬ ‫حذف صفرها می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬عالوه بر تشدید‬ ‫نظارت بر قیمت گذاری‪ ،‬انتخاب ضریب مناسب‬ ‫تبدی��ل پول جدید ب��ه واحدهای کوچک تر پول‬ ‫و ضرب متناس��ب س��که های خرد ب��رای مهار‬ ‫ت��ورم کوتاه مدت حفظ صفره��ای ریال اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬همزمان دولت ناگزیر اس��ت مدیریت ابعاد‬ ‫روانی اجرای این سیاست را نیز با جلب اعتماد و‬ ‫همراهی مردم بر عهده بگیرد‪ .‬برخی کارشناسان‬ ‫پیش بین��ی می کنند ک��ه در مقابل حس مثبت‬ ‫به کاهش نرخ اس��می کاالها‪ ،‬سقوط نرخ اسمی‬ ‫کااله��ا و دارایی ه��ای س��رمایه ای م��ردم و نیز‬ ‫حقوق و دس��تمزد ماهانه انها که در س��ال های‬ ‫اخیر و در پی جهش نرخ تورم رشد قابل توجهی‬ ‫پیدا کرده ب��ود‪ ،‬می تواند به عامل منفی روانی و‬ ‫بی اعتمادی عمومی بدل شود‪ .‬عاملی که از حس‬ ‫فقیر ش��دن و از دس��ت رفتن ارزش دارایی ها و‬ ‫س��رمایه ها ناشی می ش��ود‪ .‬در ادامه این تحلیل‬ ‫امده اس��ت‪ :‬برخی صاحب نظ��ران اقتصادی بر‬ ‫ای��ن باورند ک��ه پیش زمینه های اج��رای موفق‬ ‫طرح ح��ذف صفرهای ریال فعال در ایران فراهم‬ ‫نیست‪ .‬اش��اره انها بیشتر به دالیل کامیابی ها و‬ ‫ناکامی های بیش از ‪ ۵۰‬کشوری است که پس از‬ ‫تحمل تورم ه��ای بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد این طرح‬ ‫را در نزدیک به ‪ ۷۰‬س��ال گذش��ته اجرا کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه باور انها‪ ،‬مرور تجربه های موفق المان‪ ،‬هلند‬ ‫و ترکی��ه و ناکامی های برزیل‪ ،‬زیمباوه و ونزوئال‬ ‫یک نتیجه بدیهی دارد؛ اینکه حذف صفرها باید‬ ‫یک��ی از اجزای بس��ته ای از اصالحات اقتصادی‬ ‫باش��د که با هدف مهار رش��د نقدینگی‪ ،‬افزایش‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬کاهش بدهی ها و کسری بودجه‬ ‫دولت‪ ،‬تنش زدایی سیاسی‪ ،‬جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی‪ ،‬توقف تزریق دالرهای نفتی در بودجه‬ ‫جاری کشور و نجات بانک ها از ورشکستگی تهیه‬ ‫و تدوین شده باشد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫حذف صفر؛ ویرانگر یا نجات دهنده؟‬ ‫تحلیل یورونیوز ازتصمیم‬ ‫جدید مالی دولت ایران‬ ‫‪12‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫کمک بانک ملی به‬ ‫واحدهای تولیدی راکد‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران گفت‪ :‬این بانک‬ ‫ب��ا هدف رونق تولید و اش��تغال در کش��ور از‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی راکد حمایت ویژه‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا حسین زاده در‬ ‫جلسه شورای بانک ها در اردبیل افزود‪ :‬مالک‬ ‫اصلی منابع موجود بانک ها خود مردم هستند‬ ‫و بانک ها نیز ت�لاش می کنند تا این منابع را‬ ‫در راستای رفع نیازهای اصلی استان ها هزینه‬ ‫کنن��د‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬در س��ال های اخیر‬ ‫اس��تان اردبی��ل از منابع بانک��ی محروم بوده‬ ‫اما س��ال گذشته ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫فاینان��س داخلی برای راه اه��ن اردبیل‪-‬میانه‬ ‫تامین شد‪ .‬حسین زاده اضافه کرد‪ :‬بانک ملی‬ ‫گام بزرگی در تکمیل راه اهن اردبیل برداشته‬ ‫ب��ا این هدف که مطالبه اصل��ی مردم محقق‬ ‫یابد‪ .‬وی درباره اختصاص تس��هیالت سرمایه‬ ‫در گ��ردش به واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫اف��زود‪ :‬این بان��ک اماده پرداخت تس��هیالت‬ ‫س��رمایه در گردش به واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی صادر ات محور که ارزاوری بیش��تری‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬اس��ت‪ .‬رئیس صندوق توسعه‬ ‫ملی کش��ور هم در این جلسه گفت‪ :‬امسال ‪۵‬‬ ‫راهبرد برای صندوق توس��عه پیش بینی شده‬ ‫که هدایت منابع برای رونق بخش��ی به تولید‬ ‫راهبرد جدی صندوق است‪.‬‬ ‫مرتضی شهیدزاده افزود‪ :‬ارائه بخشنامه ها و‬ ‫قراردادهای بس��ته شده با بانک ها و نهاد های‬ ‫اجرایی نخس��تین راهبرد صندوق است‪ .‬وی‬ ‫همکاری و مساعدت با بخش خصوصی برای‬ ‫اس��تفاده از مناب��ع خارج��ی و اهرمی کردن‬ ‫مناب��ع صن��دوق توس��عه ملی ب��ا بهره گیری‬ ‫از مناب��ع خارج��ی را دیگر راهبرد جس��ورانه‬ ‫صندوق توسعه ملی در سال ‪ ۹۸‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل صن��دوق توس��عه‬ ‫مل��ی هدایت بخش��ی از منابع ب��رای اجرای‬ ‫زیرس��اخت ها و خدمات صادرات��ی به منظور‬ ‫کم��ک به رون��ق تولید را به عنوان س��ومین‬ ‫راهب��رد صندوق برش��مرد و گف��ت‪ :‬که این‬ ‫رویک��رد در ح��ل بح��ران اش��تغال و بهبود‬ ‫معیش��ت مردم موثر خواهد بود‪ .‬ش��هیدزاده‬ ‫افزود‪ :‬اختصاص بخش��ی از منابع به س��رمایه‬ ‫در گ��ردش ب��رای صنع��ت و کش��اورزی نیز‬ ‫ب��ا هدف حفظ اش��تغال و تولی��د موجود در‬ ‫رئ��وس تصمیم گیری ه��ا و اه��داف صندوق‬ ‫قرار خواهد داش��ت‪ .‬وی با توجه به ش��رایط‬ ‫ویژه اقتصادی در کش��ور خواستار هماهنگی‬ ‫و کمک بانک های عام��ل به منظور کمک به‬ ‫بخش خصوص��ی برای راه ان��دازی پروژه های‬ ‫در دس��ت اجرا و همچنین تدوین برنامه های‬ ‫علمی وصول مطالبات از مشتریان شد‪ .‬رئیس‬ ‫صندوق توسعه ملی کش��ور گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫تولی��دی و خدماتی در صورت��ی می توانند از‬ ‫تسهیالت و منابع این صندوق استفاده کنند‬ ‫ک��ه کاال یا خدمات خود را صادر کنند و برای‬ ‫کشور ارزاوری داشته باشند‪.‬‬ ‫داود ش��ایقی‪ ،‬رئی��س س��ازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ری��زی اس��تان اردبی��ل ه��م در این‬ ‫جلس��ه گفت‪ :‬بر اساس امارهای ثبت شده در‬ ‫سرش��ماری سال ‪ ۹۵‬نس��بت شهرنشینی در‬ ‫اس��تان ‪ ۶۲‬درصد و میزان شهرنش��ینی ‪۳۲‬‬ ‫درصد و رشد جمعیت شهری نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۰‬در حدود ‪ ۱.۶۳‬و رشد جمعیت روستایی‬ ‫منفی ‪ ۲.۱‬بوده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��هم هر ی��ک از بخش ها در‬ ‫اش��تغال اس��تان بیان کرد‪ :‬بخش کشاورزی‬ ‫‪ ۳۳.۹‬درص��د‪ ،‬صنع��ت ‪ ۲۴.۴‬درصد و بخش‬ ‫خدمات ‪ ۴۱.۵‬درصد اش��تغال در اس��تان را‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬او با اش��اره ب��ه تولیدات‬ ‫ش��اخص و ظرفیت ه��ای اس��تان در بخ��ش‬ ‫کش��اورزی بی��ان کرد‪ :‬در این بخش اس��تان‬ ‫اردبیل در تولید گندم ابی رتبه ‪ ۶‬و در گندم‬ ‫دیم ‪ ،۴‬عدس یک‪ ،‬س��ویا ی��ک‪ ،‬کلزا رتبه ‪۵‬‬ ‫و س��یب زمینی رتبه ‪ ۲‬کش��ور را دارد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل‬ ‫‪ ۱.۴۱‬درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور را‬ ‫متعلق به اردبیل دانست و گفت‪ :‬درامد سرانه‬ ‫اس��تان اردبی��ل ‪ ۱۰‬میلیون توم��ان بوده که‬ ‫نس��بت به درامد سرانه کشور که ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬در حد مطلوبی قرار ندارد‪ .‬وی‬ ‫درباره ارزش صادرات غیرنفتی اس��تان اظهار‬ ‫ک��رد‪ ۴۴ :‬میلی��ون دالر ص��ادرات کااله��ای‬ ‫غیرنفت��ی مرب��وط به اس��تان اردبیل اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ایقی فعال س��ازی ‪ ۵۰‬واحد راکد‪ ،‬کاهش‬ ‫زمان صدور مجوز‪ ،‬راه اندازی ‪ ۴‬واحد تولیدی‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬بهره برداری از ‪ ۱۸‬کیلومتر از‬ ‫پروژه ‪ ۲‬باند اردبیل به مشگین ش��هر‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفی��ت تخت های اورژان��س اردبیل و اضافه‬ ‫شدن ‪ ۸‬واحد اقامتی گردشگری به مجموعه‬ ‫اس��تان را از جمله برنامه های سال ‪ ۹۸‬عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن اعالم کرد‬ ‫امادگی برای تدوین مدل تامین مالی معادن‬ ‫دو تفاهمنامه با حضور حس��ین عسکری‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره بانک صنع��ت و مع��دن‪ ،‬وجیه اهلل‬ ‫جعف��ری مدیرعامل ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی ای��ران و فری��د دهقان��ی مدیرعام��ل و‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره ش��رکت صن��دوق بیمه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت های معدن��ی در هتل ارم‬ ‫مح��ل همای��ش رونق تولی��د با محوری��ت احیا ‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس به‬ ‫امضای طرف ها رسید‪.‬‬ ‫به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بانک صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬عس��کری ک��ه در پنل سیاس��ت ها و‬ ‫برنامه ه��ای حمایتی ب��رای فعال س��ازی معادن‬ ‫حض��ور داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ور تامی��ن مالی‬ ‫پروژه ها از طریق بانک ها اس��ت و این یک خطای‬ ‫راهبردی است و امروز که با شرایط حاد اقتصادی‬ ‫روبه رو هس��تیم بیشتر واحدهای تولیدی نیازمند‬ ‫منابع مالی برای حفظ تولید هس��تند از طرفی به‬ ‫دلی��ل افزایش نیافتن س��رمایه ای برای بانک ها و‬ ‫حجم مکاتبات معوق توان تسهیالت دهی بانک ها‬ ‫هم کاه��ش یافته و باید س��ازکارها تغییر کند و‬ ‫نحوه تامی��ن منابع مالی از بازار س��رمایه‪ ،‬اوراق‬ ‫مشارکت و‪ ...‬انجام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای اینکه نظام بانک��ی عملکرد‬ ‫خوب��ی برای تامین مالی در بخش معدن داش��ته‬ ‫باش��د باید ش��ناخت ان از ظرفیت ه��ای معدن‬ ‫افزایش یابد و این اگاهی باید از س��وی مسئوالن‬ ‫معدنی به نظام بانکی تزریق ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫م��ا وقت��ی وارد تامین مالی یک طرح می ش��ویم‬ ‫باید به ظرفیت های واحد از جمله ماش��ین االت و‬ ‫بان��ک صنع��ت و معدن اماده اس��ت با مش��ارکت ایمیدرو و‬ ‫صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای بررسی‬ ‫و تدوین مدل تامین مالی معادن کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ اقدام‬ ‫کند که این امر می تواند به عنوان یک راهنما در شبکه بانکی‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‬ ‫نحوه فروش و صادرات ان اگاهی داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫فناوری معدن برای ما مشخص نیست و نظارت بر‬ ‫گروه اجرایی و بازپرداخت هم مهم است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره بان��ک صنع��ت و مع��دن‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بانک صنعت و معدن اماده اس��ت با‬ ‫مش��ارکت ایمیدرو و صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی برای بررس��ی و تدوین مدل‬ ‫تامین مالی معادن کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ اقدام‬ ‫نقش مهم بانک رفاه در ایفای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫توج��ه و همکاری تمامی س��ازمان های دولتی و‬ ‫خصوصی به حوزه س�لامت امری ضروری است که‬ ‫بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود اهتمام ویژه ای به ان دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخب��ار پولی مال��ی‪ ،‬بان��ک رفاه به‬ ‫عنوان بانکی دغدغه مند در حوزه س�لامت و دارای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی گسترده نقش مهمی را در‬ ‫کمک به س�لامت کشور ایفا کرده است؛ این بانک با ارائه خدمات‬ ‫متنوع به س��ازمان تامین اجتماعی و حوزه های زیر پوش��ش ان‪،‬‬ ‫بیمارستان ها‪ ،‬دانش��گاه های علوم پزش��کی و داروخانه های سطح‬ ‫کشور توانسته رضایت باالیی را در بخش اقتصادی سالمت کشور‬ ‫جلب کند‪ .‬درحال حاضر جامعه زحمتکش پزشکان‪ ،‬پیرا پزشکان‪،‬‬ ‫دندان پزش��کان و سازمان نظام پزشکی کش��ور از مشتریان مهم‬ ‫یر وند که در قال��ب طرح های گوناگون‬ ‫و موث��ر بانک به ش��مار م ‬ ‫از جمله «طرح مهر س�لامت» به ارائه تس��هیالت و‬ ‫خدمات متناس��ب با این گروه از مشتریان پرداخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مهم ترین حوزه فعالیت بانک رفاه حوزه س�لامت‬ ‫و درمان کش��ور است که با تمام توان مورد حمایت‬ ‫ای��ن مجموعه ق��رار دارد زیرا بزرگ ترین س��ازمان‬ ‫اجتماع��ی کش��ور س��هامدار ان ب��وده و ح��دود ‪۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار مس��تمری بگیر تامین اجتماعی حقوق خود‬ ‫را از ای��ن بانک دریاف��ت می کنند‪ .‬کارکنان و مدی��ران این بانک‬ ‫هم راستا با سیاست های کالن بزرگ ترین بانک اجتماعی کشور در‬ ‫حوزه س�لامت‪ ،‬در مناسبت های گوناگون به امر مهم اهدای خون‬ ‫پرداخت��ه و در اقدامی زیبنده به صورت گروه��ی و داوطلبانه در‬ ‫راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و با هدف کمک به بیماران‬ ‫نیازمند اقدام به اهدای خون می کنند‪.‬‬ ‫کند که این امر می تواند به عنوان یک راهنما در‬ ‫شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫عسکری خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنین تحول در‬ ‫تامی��ن مالی معادن نیازمن��د ایجاد نگاه متفاوتی‬ ‫ب��ه این بخش اس��ت که این ن��وع ن��گاه باید از‬ ‫س��وی متولی��ان این بخ��ش به ما تزریق ش��ود‪.‬‬ ‫نظام بانک��ی تمایلی به تامین مال��ی برای خرید‬ ‫تجهی��زات معدنی ن��دارد و باید ای��ن موضوع از‬ ‫طری��ق لیزینگ ها انجام ش��ود و مدل های ایجاد‬ ‫مش��ارکت مردمی از پیش��نهادهای ما در بخش‬ ‫معادن کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬موض��وع ای��ن توافقنام��ه‬ ‫اس��تفاده از خدم��ات بانک��ی و ارائه تس��هیالت‬ ‫به بهره ب��رداران و متقاضیان س��رمایه گذاری در‬ ‫معادن غیرفعال یا زیر ظرفیت شناس��ایی ش��ده‬ ‫در ط��رح احی��ا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه مع��ادن‬ ‫کوچک مقیاس بر اساس معیارهای فنی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ه��دف از اج��رای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫استفاده از سرمایه های موجود در بخش خصوصی‬ ‫برای فعال س��ازی معادن کوچک مقیاس‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفی��ت معادن کوچ��ک در افزایش تولیدات‬ ‫معدن��ی و تامین نیازهای صنایع معدنی در حجم‬ ‫باال‪ ،‬تسهیل تامین سرمایه برای معادن‪ ،‬شناسایی‬ ‫فرصت های کوچک معدنی برای سرمایه گذاران در‬ ‫بخش های گوناگون کشور‪ ،‬توسعه و ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار در مناطق کمتر توس��عه یافته‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫فناوری ه��ای جدید برای ف��راوری معادن با عیار‬ ‫پایین تر و استفاده بهینه و بکارگیری از ظرفیت ها‬ ‫و توانایی ه��ای علمی اجرایی موجود‪ ،‬منابع مالی‪،‬‬ ‫داده ها‪ ،‬اطالعات و نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر اه��داف ط��رح احی��ا‪ ،‬فعال س��ازی و‬ ‫توسعه معادن کوچک مقیاس می توان به افزایش‬ ‫س��طح اش��تغال پایدار‪ ،‬رونق تولی��د‪ ،‬حمایت از‬ ‫اس��تارت اپ های معدن��ی و امارگی��ری روزام��د‬ ‫از معادن کش��ور اش��اره کرد‪ .‬این طرح سال ‪۹۶‬‬ ‫ب��ا امض��ا دو تفاهمنامه چهارجانب��ه و به صورت‬ ‫مج��زا بی��ن وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬خانه معدن‪ ،‬انجمن س��نگ اهن ایران‬ ‫و ش��رکت های گل گه��ر و میدکو کلی��د خورده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تسهیالت بانک توسعه تعاون موجب رونق کشاورزی می شود‬ ‫اس��تاندار اردبیل تاکید کرد تس��هیالت بانک‬ ‫توسعه تعاون موجبات رونق تولیدات کشاورزی‬ ‫اس��تان اردبی��ل را فراهم م��ی اورد‪ .‬بهنام جو در‬ ‫جلس��ه کمیس��یون هماهنگی بانک های کشور‬ ‫و نشس��ت ش��ورای برنامه ریزی و توسعه استان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬بانک توسعه تعاون در بهره برداری‬ ‫از پایاب سد سبالن تسهیالت مناسبی اعطا کرده‬ ‫است که در نتیجه بهره برداری از این پایاب ‪ ۳‬هزار هکتار اراضی‬ ‫زراعی قابلیت تبدیل از کش��ت دیم به کش��ت ابی پیدا خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ادامه جلس��ه اس��تاندار اردبیل ضمن قدردانی و تش��کر از‬ ‫خدمات بانک توسعه تعاون گفت‪ :‬برنامه های بانک توسعه تعاون‬ ‫برای اعطای تس��هیالت به منظور ایجاد ‪ ۳۵۰‬هکتار گلخانه در‬ ‫اس��تان اردبیل باعث رونق تولیدات کش��اورزی در فاز گلخانه ای‬ ‫خواهد ش��د که موجبات حفظ و ایجاد اشتغال را‬ ‫در این بخش فراهم خواهد اورد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ابراز امی��دواری کرد با تمهیدات‬ ‫توس��عه ای بانک های استان ازجمله بانک توسعه‬ ‫تعاون‪ ،‬اس��تان اردبیل ظرفی��ت تبدیل به یکی از‬ ‫‪ ۵‬قط��ب برتر گردش��گری کش��ور و محور تولید‬ ‫محصوالت کش��اورزی ارگانیک در س��طح ملی و‬ ‫بین المللی نائل ش��ود‪ .‬حجت اهلل مهدی��ان‪ ،‬رئیس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه تعاون با تش��کر از برگزارکنندگان این‬ ‫جلس��ه‪ ،‬گزارشی از اقدام های توسعه ای بانک توسعه تعاون ارائه‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با توجه به مزیت های باالی اس��تان اردبیل در رونق‬ ‫تولی��د در بخش های کش��اورزی‪ ،‬صنعت و گردش��گری‪ ،‬میزان‬ ‫تس��هیالت پرداختی در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نس��بت به سال گذشته با‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫تالش بانک کشاورزی برای تحقق رونق تولید و ایجاد اشتغال‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت‪ :‬این‬ ‫بانک در کنار س��ایر بانک های کشور‪ ،‬تمام تالش خود را برای‬ ‫تحقق رونق تولید و ایجاد اش��تغال در کشور به کار بسته است‬ ‫و با جدی��ت فعالیت می کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی مدیریت‬ ‫شعب بانک کش��اورزی در اس��تان اردبیل‪ ،‬روح اله خدارحمی‬ ‫ در جلس��ه ش��ورای هماهنگی بانک ها‪ ،‬ش��ورای برنامه ریزی و‬ ‫توس��عه و ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی این استان‬ ‫با اعالم این مطلب افزود‪ :‬بانک کشاورزی نقش تاثیر گذاری در‬ ‫اقتصاد کش��ور ایفا می کند و ضمن حمایت همه جانبه از بخش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬تس��هیالت قابل توجهی نیز در سایر‬ ‫بخش ها مانند ازدواج‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬امور خیریه ‬ ‫و‪ ...‬پرداخته است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در کنار س��ایر ماموریت های‬ ‫بانک‪ ،‬در زمینه توسعه کشت گلخانه ای گام های‬ ‫بزرگ��ی برداش��ته ایم و پرداخ��ت تس��هیالت و‬ ‫حمایت از اجرای این ط��رح را به صورت خاص‬ ‫در نقاط گوناگون کش��ور پیگیری می کنیم‪ .‬خدارحمی افزود‪:‬‬ ‫امس��ال برای توس��عه کش��ت گلخانه ای در کش��ور‪ ،‬پرداخت‬ ‫شروط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک سینا‬ ‫ب��ا اعالم ش��روط س��ه گانه بانک مرک��زی برای‬ ‫برگ��زاری مجم��ع بانک س��ینا‪ ،‬این بان��ک زمان‬ ‫برگ��زاری مجمع عمومی و عادی صاحبان س��هام‬ ‫خ��ود را تعیی��ن کرد‪ .‬به گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬مدیرکل‬ ‫نظارت ب��ر بانک ها و موسس��ه های اعتباری بانک‬ ‫مرک��زی برای برگزاری دو مجمع س��االنه و عادی‬ ‫به طور فوق العاده نوبت دوم بانک س��ینا‪ ،‬ش��روط‬ ‫س��ه گانه را اعالم کرد‪ .‬اعمال تعدی�لات و ثبت اصالحی الزم بابت‬ ‫کسری ذخایر مطالبات غیرجاری به میزان ‪۱۵۰‬میلیارد تومان در‬ ‫بیم��ه س��رمد از جمله س��ازمان هایی به ش��مار می رود که‬ ‫اموزش س��رمایه انسانی به شدت در ان مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش روابط عمومی ش��رکت بیمه سرمد‪ ،‬پژمان نریمانی‪،‬‬ ‫مدیر س��رمایه انس��انی بیمه س��رمد در این باره معتقد است ‬ ‫تدوین برنامه های اموزش��ی در س��ازمان ها باید متناس��ب با‬ ‫برنامه های اس��تراتژیک شرکت باش��د؛ نکته ای که در شرکت‬ ‫بیمه س��رمد مورد تاکید مدیران ارش��د شرکت قرار دارد و بر‬ ‫اس��اس ان‪ ،‬برنامه اموزشی کارکنان شرکت طراحی و تدوین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تقویم اموزشی سال ‪ ۱۳۹۸‬بیمه سرمد مبتنی بر‬ ‫نیازسنجی اموزشی و با در نظر گرفتن شرح مشاغل سازمان و‬ ‫ماتریس مهارت کارکنان به عنوان مرجع برنامه های اموزش��ی‬ ‫این سال تهیه شده است‪.‬‬ ‫حس��اب ها بالفاصله بعد از برگزاری مجمع عالوه بر‬ ‫ذخایر منظور ش��ده در صورت های مالی یادشده‪،‬‬ ‫ توزیع نش��دن سود حاصل از تس��عیر اقالم ارزی با‬ ‫توجه به بخش��نامه ‪۲۲‬خ��رداد این بان��ک‪ ،‬توزیع‬ ‫نش��دن سود قابل تقسیم بین س��هامداران بیش از‬ ‫ال��زام مقرر در قانون تجارت(‪۱۰‬درصد س��ود ویژه‬ ‫ساالنه) باتوجه به نسبت کفایت سرمایه ان بانک و‬ ‫لزوم اعمال تعدیالت بند یک این نامه‪ ،‬از شروط بانک مرکزی برای‬ ‫برگزاری مجمع بانک سینا است‪.‬‬ ‫تس��هیالت به طرح های گلخان��ه ای را به صورت‬ ‫خ��اص در اولویت قرار داده ایم ت��ا ضمن تامین‬ ‫نیاز کش��ور‪ ،‬زمین��ه صادرات محص��والت تولید‬ ‫ش��ده را به کشورهای همجوار از جمله روسیه و‬ ‫اذربایجان فراهم کنیم‪ .‬رئیس هیات مدیره بانک‬ ‫کش��اورزی در این باره گفت‪ :‬امسال طرح ‪۳۵۰‬‬ ‫هکتاری گلخانه ش��هرک کش��اورزی پارس اباد‬ ‫مغان را از س��وی ای��ن بانک در اس��تان اردبی��ل تامین مالی‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬خدارحمی با ارائه امار تس��هیالت های پرداختی‬ ‫تحول دیجیتال باعث تفاوت بیمه نامه افراد می شود‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه ارمان با اش��اره ب��ه تاثیر تحول‬ ‫دیجیتال بر صنای��ع مالی از جمله صنعت بیمه گفت‪:‬‬ ‫تحول دیجیتال باعث متفاوت شدن بیمه نامه هر فرد‬ ‫نس��بت به دیگری خواهد شد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬کامبیز‬ ‫پیکارجو‪ ،‬مدیرعامل بیمه ارمان افزود‪ :‬توسعه یافتگی‬ ‫فرهنگی در هر صنعتی دستمایه تولید و پاالیش خبر‬ ‫و تحلیل از س��وی خبرنگاران اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫امروز در عصر دیجیتال هستیم و نسل بعد در عصر فرادیجیتال زندگی‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬سال ‪ ۱۴۰۵‬سال ورود نسل فرادیجیتال به ویژه در‬ ‫رشد ‪ ۳۰۰‬درصدی برگزاری دوره های اموزشی بیمه سرمد‬ ‫نریمان��ی با بی��ان اینکه این تقوی��م با هدف‬ ‫احی��ای توانمندی های نیروی انس��انی‪ ،‬بهبود و‬ ‫توس��عه توان کارکنان و ش��بکه فروش شرکت‬ ‫ن کرد‪ :‬با اگاهی‬ ‫تهیه ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ا ‬ ‫از اهمی��ت ام��وزش و توس��عه منابع انس��انی‪،‬‬ ‫ل در قالب دوره های‬ ‫برنامه های اموزش��ی هر سا ‬ ‫تخصصی‪ ،‬عموم��ی و مدیریتی برای کارکنان و‬ ‫شبکه فروش تنظیم می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در این میان‪ ،‬اموزش های کوتاه مدت‪،‬‬ ‫محور اصلی برنامه های اموزش شغلی است‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‪۹۷‬‬ ‫در مجموع ‪ ۲۱‬هزار نفر‪-‬س��اعت دوره اموزشی در قالب ‪۶۹۵‬‬ ‫عنوان دوره در رش��ته های گوناگون فنی‪ ،‬عمومی و مدیریتی‬ ‫برای تمامی کارکنان و نمایندگان سراسر کشور برگزار شد که‬ ‫این میزان حدود ‪ ۳۰۰‬درصد نس��بت به سال پیش از ان رشد‬ ‫این بانک‪ ،‬عملکرد مدیریت ش��عب بانک کش��اورزی در استان‬ ‫اردبیل را مثبت ارزیابی کرد و افزود‪ :‬بانک کشاورزی این استان‬ ‫ضمن انجام ماموریت های ابالغی‪ ،‬در زمینه بنگاه های کوچک و‬ ‫متوس��ط و همچنین طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی و‬ ‫عشایری بیشترین پرداختی ها را داشته است‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫کش��اورزی با بیان اینکه پیش��ران توس��عه فقط اعتبار نیست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وجود کارافرینان و مجریان اهل کار و با صداقت از‬ ‫اهرم های مهم توسعه است و این موضوع باعث می شود اعتبار‬ ‫در مسیر درستی هزینه شود‪.‬‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫س��رانه اموزش کارکنان در س��ال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۸‬س��اعت بود ک��ه این ع��دد در س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫‪۲۴‬ساعت رسید‪ .‬سرانه اموزش نمایندگان نیز از‬ ‫‪ ۱۰‬ساعت در سال ‪ ۹۶‬به ‪۱۷‬ساعت در سال ‪۹۷‬‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬ضم��ن اینکه میزان رضایتمندی‬ ‫از دوره های اموزشی نیز از مرز ‪ ۹۱‬درصد عبور‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اثربخش��ی اموزشی در بیمه سرمد از مرز ‪۸۵‬‬ ‫درصد عبور کرده اس��ت‪ .‬مدیر س��رمایه انس��انی بیمه سرمد‪،‬‬ ‫س��رمایه انسانی باتجربه و توانمند را سرمایه اصلی هر سازمان‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬توانمندسازی کارکنان‪ ،‬ضامن موفقیت و‬ ‫پیشرفت سازمان هاست‪ .‬هرچند توانمندسازی منابع انسانی به‬ ‫عوامل زیادی ارتباط دارد و در یک فرایند معنی پیدا می کند‬ ‫صنع��ت مالی خواهد بود‪ .‬در این فضا دیگر بیمه نامه ها‬ ‫مانند امروز صادر نخواهد ش��د و تحول دیجیتال باعث‬ ‫می ش��ود تا بیمه نامه هر فرد با دیگری متفاوت ش��ود‪.‬‬ ‫پیکارجو بخش تحقیق و توس��عه و روابط عمومی را دو‬ ‫رکن بی بدیل صنعت بیمه خواند که باعث رش��د نسل‬ ‫اینده و انتقال مفاهیم به ان خواهند ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بیمه ارمان خاطرنش��ان کرد که در سال های گذشته‬ ‫سطح تحلیل رسانه ها در بیمه بسیار متفاوت تر از گذشته شده و شاهد‬ ‫رنسانسی در این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫اما بدون شک اموزش‪ ،‬رکن اصلی این فرایند است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برگزاری اموزش های پیوس��ته‪ ،‬جامع و اثرگذار‬ ‫با اس��تفاده حداکث��ری از توان فضای مج��ازی و اموزش های‬ ‫الکترونیک��ی و نی��ز بهره گیری از اس��تادان متخصص و نخبه‬ ‫داخل و خارج از س��ازمان‪ ،‬زمینه های توسعه دانش‪ ،‬مهارت و‬ ‫تجربه های کارکنان و نمایندگان ش��رکت و نیز رش��د و تعالی‬ ‫شرکت را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی درباره مهم ترین برنامه های اموزش��ی بیمه س��رمد در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬گفت‪ :‬برگ��زاری ‪ ۲۷۰‬عنوان دوره اموزش��ی در‬ ‫رش��ته های گوناگون فن��ی‪ ،‬عمومی و مدیریت��ی برای تمامی‬ ‫کارکنان و نمایندگان سراس��ر کش��ور در دستور کار قرار دارد‬ ‫و بر مبنای برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬سرانه اموزش کارکنان در‬ ‫بیمه س��رمد در سال جاری از مرز ‪ ۲۵‬نفر‪-‬ساعت عبور خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مداخله ‪ ۲۵‬نهاد کار دست حمل ونقل بین المللی داد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��رایط حمل ونق��ل بین الملل��ی را ب��ه مرحل��ه ای رس��انده بودیم‬ ‫ک��ه ترانزی��ت ایران به م��رز ‪ ۱۸‬میلیون تن در س��ال رس��یده بود‬ ‫ام��ا درحال حاض��ر دوب��اره ب��ه ترانزیت س��االنه ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬میلیون تن‬ ‫بازگشته ایم‬ ‫‹ ‹قوانینی که مانع هستند‬ ‫این پیشکس��وت حمل ونقل بین المللی با بیان اینکه در‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی‪ ،‬دخالت چندانی در طول مسیر‬ ‫اتفاق نمی افتد‪ ،‬افزود‪ :‬در دنیا روال این اس��ت که به عنوان‬ ‫مث��ال اگر کاالی��ی بخواهد از کانادا به اروپ��ا و در ادامه به‬ ‫ای��ران بیاید‪ ،‬در مبدا یک بار کامیون پلمب می ش��ود و در‬ ‫مرزها پلمب را بررس��ی می کنند و اگر س��الم باشد‪ ،‬اجازه‬ ‫ادامه حرکت صادر می شود اما در ایران‪ ،‬هر پاسگاهی برای‬ ‫خود این اختیار را قائل است که پلمب را باز کند و کاال را‬ ‫بیرون بیاورد و بررسی کند‪.‬‬ ‫دانش��مند معتقد است برای توسعه ترانزیت ایران و رفع‬ ‫موانع باید به س��مت ایجاد شرکت های حمل ونقل جاده ای‬ ‫ب��زرگ گام برداری��م‪ .‬او در ای��ن زمینه توضی��ح داد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت ها باید در زمینه ترانزیت تعه��د دهند و به عنوان‬ ‫مث��ال اع�لام کنند کاالی��ی را که در بندرعب��اس تحویل‬ ‫گرفته اند ‪ ۴۸‬س��اعته به فریدون کنار می رسانند و اگر این‬ ‫زمان بیشتر طول کشید‪ ،‬خس��ارت می دهند‪ .‬این موضوع‬ ‫موجب می ش��ود گیرن��ده کاال نیز تکلیف خ��ود را بداند و‬ ‫بتواند برای عرضه کاال یا استفاده از ان برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اهمیت راه اندازی ش��رکت های حمل ونقل‬ ‫جاده ای ب��زرگ با هدف تس��هیل در ترانزیت ایران گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر حدود ‪ ۹۳‬درصد کامیون های فعال در کشور‬ ‫تک مالکی هستند؛ نه شرکت مالکی‪ .‬این وضعیت باید تغییر‬ ‫کن��د و حداقل نیم��ی از کامیون ها ما باید ش��رکت مالکی‬ ‫باشند‪ .‬در این صورت می توانیم منتظر تحول در ترانزیت و‬ ‫افزایش بهره وری در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کانون سراسری انجمن های حمل ونقل بین المللی‬ ‫ایران ب��ا تاکید بر اینکه مس��ائلی مانند تحریم و نوس��ان‬ ‫دالر‪ ،‬مش��کالت جزئ��ی در حوزه ترانزیت هس��تند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تحریم با ترانزیت ما کاری ندارد‪ .‬این ما هس��تیم که‬ ‫نمی توانیم از فرصت ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم داخلی ترانزیت‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل‬ ‫بین المللی نیز معتقد است دخالت حدود ‪ ۲۵‬نهاد‪ ،‬ستاد و‬ ‫وزارتخانه در حوزه حمل ونقل بین المللی‪ ،‬در مسیر ترانزیت‬ ‫مانع تراشی می کند‪.‬‬ ‫جواد سمس��اریلر در جمع خبرنگاران با اش��اره به تعدد‬ ‫سازمان های تصمیم گیرنده در حوزه حمل ونقل بین المللی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دخال��ت نهادهای گوناگون در ام��ر ترانزیت‪ ،‬نوعی‬ ‫خودتحریمی در این حوزه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حمل ونق��ل و ترانزیت در دس��ت بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬اما وقتی ‪ ۲۵‬نهاد در ان دخالت می کنند‬ ‫و به مسئله حالت امنیتی می دهند‪ ،‬مشکالت اغاز می شود‪.‬‬ ‫درواق��ع این س��ازمان ها نه تنها تس��هیالتی ب��ه ترانزیت‬ ‫نمی دهن��د‪ ،‬بلکه با س��ختگیری های بی م��ورد‪ ،‬در کارها‬ ‫مانع تراشی می کنند‪.‬‬ ‫سمس��اریلر یاداور ش��د‪ :‬در سال های گذش��ته شرایط‬ ‫حمل ونق��ل بین المللی را به مرحله ای رس��انده بودیم که‬ ‫ترانزیت ایران به مرز ‪ ۱۸‬میلیون تن در س��ال رسیده بود‬ ‫اما درحال حاضر دوباره به ترانزیت س��االنه ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تن بازگش��ته ایم‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه تحریم ها دلیل‬ ‫کاهش ترانزیت نب��وده و مهم ترین عامل کاهش ترانزیت‪،‬‬ ‫مشکالت داخلی است‪.‬‬ ‫او نیز یکی از مس��ائل پیش روی ترانزیت را مش��کالت‬ ‫گمرکی دانس��ت و گفت‪ :‬گرچ��ه قان��ون و ایین نامه های‬ ‫گمرکی برای تس��هیل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی در‬ ‫سال ‪ ۹۲‬تصویب و ابالغ شد اما بخش مهمی از ایین نامه ها‬ ‫اجرا نمی ش��ود‪ .‬به عنوان مثال بخشنامه شده که باید همه‬ ‫کاالهای وارداتی در س��امانه ثبت سفارش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ثبت ش��ود‪ .‬گمرک نیز ب��ا توجه به این‬ ‫بخش��نامه اجازه ورود کامیون ها را نمی دهد و گاهی تا ‪۱۵‬‬ ‫روز معطلی برای کامیون ها در مرزها اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫به گفته سمس��اریلر‪ ،‬مش��کلی که در ای��ن زمینه وجود‬ ‫دارد این اس��ت که در مصوبه هی��ات دولت‪ ،‬کلمه «ورود»‬ ‫بیان ش��ده که برداش��ت گمرک از ان‪« ،‬عبور» است و به‬ ‫جای انکه اجازه ورود کامیون به داخل مرز و سپس انجام‬ ‫تش��ریفات گمرک��ی داده ش��ود‪ ،‬پیش از ورود ب��ه مرزها‪،‬‬ ‫گمرک اقدام به نگه داشتن کامیون ها می کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل‬ ‫بین المللی با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیم گیرنده درباره‬ ‫حمل ونق��ل بین المللی و ترانزیت گفت‪ :‬عالوه بر وزارت راه‬ ‫و شهرسازی به عنوان مثال وزارت نفت نیز باک کامیون ها‬ ‫را بررس��ی و اگ��ر کامیونی بیش از هزار لیت��ر گازوئیل پر‬ ‫کرده باش��د ان را تخلی��ه می کند‪ .‬به عن��وان مثالی دیگر‬ ‫گمرک برای هر ورود و خروج کامیون ها از دستگاه اسکن‬ ‫کامیون‪ ۱۱۰ ،‬هزار تومان دریافت می کند که این هزینه ها‬ ‫به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬وقت��ی در روند ترانزیت کارش��کنی های‬ ‫فراوانی انجام می ش��ود‪ ،‬طبیعی است صاحبان کاال تمایلی‬ ‫به عبور از ایران نداش��ته باشند‪ .‬وقتی به کشورهای اطراف‬ ‫ن��گاه می کنیم‪ ،‬می بینیم فقط ایران اس��ت ک��ه با چنین‬ ‫مش��کالتی روبه رو است و کشورهای همس��ایه‪ ،‬در جذب‬ ‫بیشتر کاالی ترانزیتی با هم رقابت می کنند‪.‬‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫بهره برداری از ‪۱۰‬‬ ‫ایستگاه خط ‪ ۷‬مترو‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫جواد سمساریلر‬ ‫یادداشت‬ ‫طعم خوش اصالحات سازمانی با چاشنی حفظ سرمایه های انسانی‬ ‫امیر حس�ین صراف‪ -‬تحلیلگر‬ ‫صنعت هوان�وردی‪ :‬س��ازکارهای‬ ‫کش��وری و متعاق��ب ان‪ ،‬س��اختار‬ ‫سنتی س��ازمان ها می توانند متحول‬ ‫ش��وند؛ اگ��ر بخواهیم و مس��ئوالن‪،‬‬ ‫م��ردم و نخبگان جامعه‪ ،‬نقش اصلی‬ ‫و تاریخ��ی خود را در این زمینه ایفا‬ ‫کنند؛ به این ش��کل که اولی فض��ا را با مقررات زدایی و ایجاد‬ ‫ش��فافیت باز و اجماع افرینی کند و دومی با درک مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مش��ارکت سازنده داش��ته‪ ،‬حمایت و پیگیری کند‬ ‫و س��ومی به جای س��کوت یا نقد غیرسازنده شرایط موجود و‬ ‫بیان چندباره مس��ائل بدیهی‪ ،‬راه حل های اجرایی و عملی (و‬ ‫نه ارمانی) ارائه کند‪.‬‬ ‫کتابخانه و بایگانی س��ازمان ها و ش��رکت های مان پر ش��ده‬ ‫از س��ندهای باالدس��تی‪ ،‬گزارش ها و ارزیابی های کارشناسی‬ ‫در زمینه تصحیح فراینده��ا‪ ،‬اولویت بندی اقدام های مقتضی‬ ‫و‪ ...‬اکن��ون زمان تغیی��ر رویه های معم��ول بی حاصل به نفع‬ ‫راهکارهای اجرایی است‪.‬‬ ‫در شرکت هواپیمایی هما با ساختار سازمانی سنتی سلسله‬ ‫مراتب��ی و خطی کنونی‪ ،‬عالوه بر گروه مش��اوران‪ ،‬دس��ت کم‬ ‫‪ ۸‬ح��وزه معاونت در کن��ار ‪ ۸‬حوزه مدیریت کل و ریاس��تی‬ ‫زیرش��اخه مدیریت کالن و در ارتباط مس��تقیم با مدیرعامل‬ ‫هس��تند که اگر او ی��ا قائم مقامش بخواهند به طور متوس��ط‬ ‫نیم س��اعت از وق��ت روزانه خود را برای ام��ور این ‪ ۱۶‬حوزه‬ ‫تحت امر مس��تقیم و برای کارهایی مانند بررس��ی گزارش ها‪،‬‬ ‫رفع مش��کالت‪ ،‬پاس��خ دهی ب��ه نامه ه��ا و گ��ردش کارهای‬ ‫مربوط اختص��اص دهند‪ ،‬فرصت و رمقی ب��رای برنامه ریزی‪،‬‬ ‫سیاست گذاری و در نهایت پیاده سازی امور کالن و راهبردی‬ ‫سازمان متبوع باقی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫راهکار به روز و بهینه برای حل این مش��کل‪ ،‬ادغام و ترکیب‬ ‫حداکث��ری معاونت ه��ا و مدیریت ه��ای دارای ش��رح وظایف‬ ‫همخ��وان ب��ا رعایت الزام های مربوط و س��پس پیاده س��ازی‬ ‫ساختار سازمانی ماتریسی است‪ .‬این شیوه نوین سازماندهی‪،‬‬ ‫نخستین بار در سازمان ملی فضایی امریکا (ناسا) مورد استفاده‬ ‫قرار گرفت و بعدها در دیگر نهادهای دولتی و خصوصی بزرگ‬ ‫کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته‪ ،‬رواج پیدا کرد‪.‬‬ ‫در س��ازمان های ماتریس��ی‪ ،‬گ��ردش کار‪ ،‬ارتباط��ات و‬ ‫گزارش دهی به جای نظام سنتی خطی و سلسله مراتبی به طور‬ ‫ماتریسی تنظیم شده است‪ .‬این شیوه در مدیریت شرکت ها یا‬ ‫پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و در ان کارکنان‬ ‫س��ازمان عالوه بر اینکه به مدیر باالدس��تی خود گزارش کار‬ ‫می دهند (گردش کار عمودی)‪ ،‬به یک مدیر از حوزه دیگر نیز‬ ‫که از نظر جایگاه سازمانی هم سطح انها در حال فعالیت است‬ ‫گزارش و گردش کاری می دهند (گردش کار افقی)‪.‬‬ ‫اه��م اولویت ه��ا برای مدیران در س��ازمان های ماتریس��ی‪،‬‬ ‫س��بک های رهبری مش��ورتی و مزیت اصلی این نوع ساختار‪،‬‬ ‫ایج��اد جری��ان افق��ی منتج ب��ه تس��ریع در گ��ردش کار و‬ ‫مسئولیت ها و نیز اش��تراک گذاری مهارت ها و اطالعات است‬ ‫که درنهایت موجب ش��فافیت نقش کارکنان و بهبود سالمت‬ ‫سازمانی‪ ،‬باال رفتن سطح پاسخگویی و ایجاد دلبستگی شغلی‬ ‫کارکنان در محیطی پویا می شود‪.‬‬ ‫به طور قطع کارشناسان و مدیران صنعت هواپیمایی تجاری‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬دس��ت کم از جنبه نظری با مزیت ه��ای این گونه‬ ‫س��اختار س��ازمانی پویا اش��نایی دارند اما اینکه چرا در عمل‬ ‫این سازماندهی نوین در هیچ کدام از سطوح ماتریسی اندک‪،‬‬ ‫ماتریس��ی یا ابرماتریسی پیاده نشده به این تفکر نادرست در‬ ‫مدیریت کالن صنعت بازمی گردد که اصالح ساختار سازمانی‬ ‫را مترادف با تعدیل بخش عظیمی از نیروی انسانی و افزایش‬ ‫نرخ بیکاری می انگارد؛ بنابراین باید ابتدا نس��بت به تخمین و‬ ‫براورد میزان اس��یب احتمالی‪ ،‬ب��دون هرگونه پیش داوری و‬ ‫پی��ش از گرفتن هرگونه تصمی��م مقتضی در این زمینه اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫براس��اس امار سال ‪ ۱۳۹۶‬صنعت هوایی ایران‪ ،‬در مجموع‬ ‫حمل ونقل مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی ‪ ۲‬شرکت‬ ‫اس��مان با ‪ ۳۸۰۷۲۹۰‬نفر و هواپیمای��ی هما با ‪۳۵۷۰۲۷۵‬‬ ‫نفر در رتبه های دوم و س��وم ایرالین های کش��ور قرار دارند‪.‬‬ ‫براس��اس همین امار‪ ،‬تع��داد نیروی انس��انی دارای قرارداد‬ ‫مس��تقیم با ایران ایر ‪ ۸۷۲۱‬نفر و در اسمان ‪ ۳۳۶۳‬نفر بوده‬ ‫است؛ به عبارت دیگر ایران ایر به ازای هر نیروی انسانی ‪۴۰۹‬‬ ‫نفر و اس��مان ‪ ۱۱۳۲‬نفر را در مجم��وع پروازهای داخلی و‬ ‫خارجی خود جابه جا کرده اند‪ .‬این امار در بازه زمانی مش��ابه‬ ‫برای ش��رکت های هواپیمایی س��نگاپور ایرالینز ‪ ۱۳۵۷‬نفر‪،‬‬ ‫لوفت هانزا ‪ ۱۰۴۷‬نفر و امارات ‪ ۸۶۴‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫مقایس��ه این ارقام نش��ان می دهد شرکت اسمان از لحاظ‬ ‫کمیتی در ش��اخص نسبت جابه جایی تعداد مسافر به تعداد‬ ‫کل کارکن��ان در وضعیت مطلوب قرار داش��ته اما هما به هر‬ ‫دلیل‪ ،‬از تمام ظرفیت های موجود بهره کافی نبرده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ناوگان فع��ال ایران ایر ش��امل ‪ ۲۵‬فروند با‬ ‫‪ ۳۲۵۱‬صندلی و اس��مان شامل ‪ ۱۲‬فروند و مجموع ‪۱۳۵۵‬‬ ‫صندلی است‪.‬‬ ‫این یعنی شرکت های ایران ایر و اسمان به ازای هر صندلی‬ ‫حدود ‪ ۲.۵‬نیروی انس��انی دارند که در مقابل این اعداد برای‬ ‫س��نگاپور ایرالینز ‪ ۲.۵‬نفر‪ ،‬لوفت هانزا ‪ ۲‬نف��ر (مزیت تعداد‬ ‫ب��االی هواپیماها و صرفه مقی��اس) و هواپیمایی امارات ‪۱.۷‬‬ ‫نفر (مزیت پیاده س��ازی اس��تاندارد ن��اوگان و پرهیز از تنوع‬ ‫بیج��ا در تجهی��زات) بوده و نتیجه مقایس��ه ها نش��انگر این‬ ‫اس��ت که این دو ایرالین دس��ت کم از نظر کمیتی و نسبت‬ ‫تع��داد کارکنان به تع��داد صندلی‪ ،‬در ب��ازه قابل قبولی قرار‬ ‫دارند و فاصله چندانی با ش��اخص های کمی در این زمینه با‬ ‫خطوط هوایی مطرح جهان ندارند و خالف پیش داوری های‬ ‫غیرمستند‪ ،‬تغییر ساختار س��ازمانی این شرکت ها‪ ،‬کمترین‬ ‫اس��یب های جانبی را دارد و تعدیل نیروی گسترده ای انجام‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬اما مدیران کالن بای��د در همین تعدیل اندک‬ ‫رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه از تکمیل‬ ‫خط ریلی چابهار‪-‬زاهدان تا پایان سال اینده‬ ‫یا اوایل سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت پنجشنبه‬ ‫در حاش��یه بازدید از قطعه ‪ ۷‬راه اهن خاش‪-‬‬ ‫زاه��دان گفت‪ :‬این ط��رح باتوجه ب��ه اینکه‬ ‫تکمیل ان‪ ،‬تنها بندر اقیانوس��ی کش��ور را به‬ ‫کریدور جنوب به ش��مال و کریدور ش��رق به‬ ‫غرب کشور متصل می کند از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬ط��ول این طرح ب��ا در نظر‬ ‫گرفتن ایستگاه های بین راهی‪ ۷۳۰ ،‬کیلومتر‬ ‫اس��ت که تاکنون ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫ان در نظ��ر گرفته ش��ده و باقی ان از بودجه‬ ‫عمرانی امسال تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای اینکه این طرح تا پایان‬ ‫سال اینده و حداکثر اوایل سال ‪ ۱۴۰۰‬اماده‬ ‫ش��ود‪ ،‬با قرارگاه خاتم االنبیا توافق هایی شده‬ ‫است‪ .‬اگر زیرساخت های حمل ونقل و ترانزیت‬ ‫کاال در چابهار فراهم ش��ود کشور می تواند از‬ ‫این بندر به طور مستقیم کاالهای صادراتی را‬ ‫به اقیانوس و کااله��ای وارداتی را از اقیانوس‬ ‫به کشور وارد کند‪ .‬چابهار می تواند در کریدور‬ ‫جنوب به شمال و ش��رق به غرب قرار گیرد‪.‬‬ ‫این بندر در فهرس��ت تحریم قرار ندارد و باید‬ ‫از این فرصت طالیی به بهترین شکل ممکن‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نوبخت ادامه داد‪ :‬خط اهن چابهار‪-‬سرخس‬ ‫از پروژه ه��ای بس��یار مهم کش��ور اس��ت که‬ ‫از چابه��ار ب��ه زاهدان و از زاهدان به ش��بکه‬ ‫سراسری متصل می شود‪.‬‬ ‫نیرو هم مراقب باش��ند چراکه یکی از بیماری های سازمانی‬ ‫که برخی مدی��ران در رویارویی با ش��رایط بحران اقتصادی‬ ‫ب��ه ان دامن می زنند‪ ،‬کم خونی س��ازمانی و کنار گذاش��تن‬ ‫نیروهای زبده سازمان است‪.‬‬ ‫مناب��ع انس��انی یک س��ازمان به طور معمول به ‪ ۴‬دس��ته‬ ‫نیروه��ای طالیی (نیروهای بس��یار توانمن��د که حدود یک‬ ‫درصد کل نیروهای س��ازمان را تش��کیل می دهند و بس��یار‬ ‫فراتر از انتظار کار می کنند و نرخ بهره وری س��ازمانی بسیار‬ ‫باالیی دارن��د)‪ ،‬نیروهای نقره ای (ح��دود ‪ ۶‬درصد نیروهای‬ ‫س��ازمان هس��تند که فراتر از انتظ��ار کار می کنند‪ ،‬اما نه به‬ ‫اندازه نیروهای��ی طالیی)‪ ،‬نیروهای برنزی (حدود ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫نیروهای س��ازمان را در بر می گیرند که کار خود را به خوبی‬ ‫و در ح��د وظایف‪ ،‬نه فراتر از ان انجام می دهند) و نیروهای‬ ‫چوبی (اگر ش��رکت را ترک کنند‪ ،‬مجموعه ش��رایط بهتری‬ ‫پیدا خواهد کرد اما چون در بیش��تر سازمان ها‪ ،‬نظام ارزیابی‬ ‫عملکرد وجود ندارد یا به درس��تی پیاده نمی شود‪ ،‬حدود ‪۴۷‬‬ ‫درصد نیروها در این دسته قرار می گیرند) تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫در زمان بحران اقتصادی‪ ،‬نیروهای طالیی و نقره ای تمایل‬ ‫بسیاری برای خروج از سازمان متبوع دارند چراکه در بیرون‬ ‫سازمان خواهان بسیاری پیدا می کنند اما در مقابل نیروهای‬ ‫چوبی‪ ،‬چاپلوسانه به سازمان می چسبند‪.‬‬ ‫درنهای��ت با بازبینی در س��اختار کنون��ی و تدوین چارت‬ ‫سازمانی و شرح وظایف منطبق با استانداردهای روز در کنار‬ ‫برنامه ری��زی برای اموزش یا بازاموزی براس��اس نیاز برخی‬ ‫نیروهای س��تادی کنونی با هدف بکارگیری در بخش صف و‬ ‫عملیات ش��رکت‪ ،‬می توان با حفظ حداکثری سرمایه انسانی‬ ‫موجود نس��بت ب��ه ایجاد تع��ادل در حوزه های کالن صف و‬ ‫س��تاد اقدام و با کمترین اس��یب ممکن‪ ،‬میزان بهره وری از‬ ‫مناب��ع موجود را بیش��ینه کرد‪ .‬برای کس��ب موفقیت در هر‬ ‫زمین��ه ای‪ ،‬ابتدا باید توانایی رویارویی با تغییرات را داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬اینده از ان کسانی است که به استقبالش می روند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن ش��هری تهران‬ ‫و حومه (مت��رو) از تکمی��ل و بهره برداری ‪۲‬‬ ‫ایس��تگاه مترو خط ‪ ۷‬تا پایان ماه جاری خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬بخش ش��رقی خ��ط ‪ ۷‬در مرداد‬ ‫به بهره برداری می رس��د و تا پایان امسال ‪۱۰‬‬ ‫ایستگاه به طول ‪ ۲۲‬کیلومتر وارد مدار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬علی ام��ام از ورود ‪ ۴‬قطار‬ ‫جدید به مترو خبر داد و اظهار کرد‪ :‬همزمان‬ ‫با بهره برداری از بخش شرقی خط ‪ ۴ ،۷‬قطار‬ ‫وارد ای��ن خط خواهد ش��د‪ .‬رام پنجم از نظر‬ ‫تامین منابع مالی برای نصب قطعات مش��کل‬ ‫دارد ک��ه درصورت تامی��ن قطعه‪ ،‬این رام نیز‬ ‫تا پایان ش��هریور وارد م��دار بهره برداری خط‬ ‫‪ ۷‬خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره شیوه هزینه کرد اوراق مشارکت‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی توضیح داد‪ :‬این‬ ‫اوراق از ظرفیت بند «د» تبصره ‪ ۵‬بودجه کل‬ ‫کشور در سال ‪ ۹۷‬بود که مترو در ‪ ۲۸‬اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬موفق به دریافت مجوزها شد‪ .‬در ماه های‬ ‫گذشته مسائل اداری از ‪ ۲‬بانک عامل (اینده‬ ‫و صنعت و معدن) پیگیری ش��د‪ .‬بانک اینده‬ ‫‪ ۹۱۰‬میلیارد توم��ان و بانک صنعت و معدن‬ ‫‪ ۳۹۰‬میلیارد تومان را تقبل کردند‪.‬‬ ‫امام ادامه داد‪ :‬اگهی این اوراق مش��ارکت‬ ‫منتشر و اوراق فروخته شد‪ .‬انتقال این مبلغ‬ ‫به حس��اب مت��رو‪ ،‬تش��ریفات اداری دارد و‬ ‫امیدواریم در یک م��اه اینده مبلغ موردنظر‬ ‫به حساب مترو واریز ش��ود‪ .‬مجوز دریافتی‬ ‫این رقم برای خط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬اس��ت و براس��اس‬ ‫قانون باید ب��رای تکمیل این دو خط هزینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در خط ‪ ۶‬ایس��تگاه امام‬ ‫حس��ین (ع) درحال تکمیل اس��ت و تا پایان‬ ‫ش��هریور به مرحله بهره برداری خواهد رسید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در اینده بخش ش��مالی و میانی خط‬ ‫‪ ۶‬حدفاصل ایس��تگاه می��دان ولیعصر (عج)‬ ‫تا ایس��تگاه س��ولقان مورد بهره ب��رداری قرار‬ ‫می گیرد و اگر پول بیش��تری به حساب مترو‬ ‫واریز ش��ود تعداد ایستگاه ها هم افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته امام باتوجه به اینکه اغاز این برنامه‬ ‫عملیاتی از ابتدای س��ال ب��وده و هنوز مبلغ‬ ‫اوراق مشارکت به حس��اب مترو واریز نشده‪،‬‬ ‫تا پایان س��ال این ایستگاه ها تکمیل نخواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بخش شرقی خط ‪۷‬‬ ‫مرداد ب��ه بهره برداری می رس��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫قرار است ایستگاه مهدیه تا ایستگاه بسیج در‬ ‫مرداد وارد مدار ش��وند‪ .‬امسال درمجموع ‪۱۰‬‬ ‫ایس��تگاه فعالیت خود را اغاز می کنند که از‬ ‫این تعداد‪ ۲ ،‬ایستگاه در مرداد به بهره برداری‬ ‫خواهن��د رس��ید و درب��اره ‪ ۸‬ایس��تگاه دیگر‬ ‫امیدواریم به طور متوسط هر ماه یک ایستگاه‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرعت گیرهای ترانزیت ایران‬ ‫عبور ‪ ۶‬میلیون تن کاال از مس��یر ای��ران‪ ،‬عملکرد فعلی‬ ‫ثبت ش��ده ترانزیت کشورمان اس��ت که با در نظر گرفتن‬ ‫میزان حمل کاالهای س��وختی به ‪ ۱۲‬میلیون تن در سال‬ ‫می رس��د‪ .‬فعاالن حوزه حمل ونق��ل بین المللی می گویند‬ ‫ترانزیت ایران در سال های گذشته بسیار بیشتر از این رقم‬ ‫بوده و درواقع در این زمینه عقب گرد داش��ته ایم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر دولت با اعت��راف به موانع ترانزی��ت در ایران‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده ظرفیت واقعی ترانزیت کش��ورمان تا چند برابر رقم‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تنی فعلی و بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تن است اما‬ ‫موانع پیش روی ترانزیت‪ ،‬کشور را از درامدهای بیشتر در‬ ‫این بخش محروم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫براساس امار اعالم شده از سوی معاون‬ ‫حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬با در نظر گرفتن کاالهای‬ ‫سوختی‪ ،‬مجموع امار ترانزیت کاال از ایران به ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تن در س��ال می رسد‪ ،‬در حالی که این رقم باید بین ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تن باشد‪ .‬باتوجه به موقعیت جغرافیایی ایران‪،‬‬ ‫کشور ما مسیر مناس��بی برای کاالهای عبوری کشورهای‬ ‫دیگ��ر از جمله هند‪ ،‬چین و حتی اروپاس��ت اما انطور که‬ ‫فعاالن عرصه حمل ونق��ل بین المللی می گویند موانعی در‬ ‫کار است که بهره برداری از این فرصت را دشوار کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س کان��ون سراس��ری انجمن ه��ای حمل ونق��ل‬ ‫بین المللی ایران معتقد اس��ت مش��کالت ساختاری و نبود‬ ‫زیرساخت های حمل ونقلی‪ ،‬از مهم ترین مشکالتی است که‬ ‫ترانزیت ایران با ان دست و پنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫مسعود دانشمند در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫درحال حاض��ر مجم��وع ترانزیت کااله��ای غیرنفتی ایران‬ ‫کمتر از ‪ ۶‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مهم ترین مش��کل‬ ‫ترانزیت در کشور ما‪ ،‬مسائل حمل ونقلی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم قوانین ترانزیتی کش��ور ما مشکل‬ ‫دارد‪ ،‬هم نظارت ه��ای ترانزیتی و هم حمل ونقل ترانزیتی ‬ ‫م��ا‪ ،‬افزود‪ :‬ما ش��رکت های حمل ونقلی ب��زرگ نداریم که‬ ‫مس��ئولیت ترانزی��ت را به ط��ور کامل بپذیرن��د و بتوانند‬ ‫ترانزیت را در زمان مقرر انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیس کانون سراسری انجمن های حمل ونقل بین المللی‬ ‫ای��ران اف��زود‪ :‬راه اه��ن ایران اع�لام کرده حداکثر س��یر‬ ‫ش��بانه روزی ش��بکه ریلی ما ‪ ۳۰۰‬کیلومتر اس��ت؛ این به‬ ‫ان معنی اس��ت که ترانزیت کاال با قطار از مس��یری مانند‬ ‫بندرعباس‪-‬سرخس که حدود ‪ ۲‬هزار کیلومتر است‪ ،‬حدود‬ ‫یک هفته طول می کش��د که البته همین زمان هم رعایت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫دانشمند ادامه داد‪ :‬در برخی موارد‪ ،‬شرکت حمل ونقلی‬ ‫که می خواه��د کاال را از بندرعباس ترانزیت کند‪ ،‬کامیون‬ ‫ن��دارد و باید با کامیونی برای حمل ب��ار توافق کند و این‬ ‫کار ممکن است چند روز به مدت زمان ترانزیت کاال اضافه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او ب��ا یاداوری اینکه تش��ریفات داخلی گمرک نیز برای‬ ‫ترانزیت مش��کل افرینی می کند‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬البته در این‬ ‫زمینه گمرک مقصر نیس��ت بلکه قوانین ما مشکل دارند و‬ ‫در هر حال حاضر وضعیت به گونه ای است که هر سازمانی‬ ‫می خواهد نظارت خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫تکمیل راه اهن‬ ‫چابهار‪-‬زاهدان تا ‪1400‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫روحانی در ایین بهره برداری از ‪ ۳‬طرح کلی صنعت پاالیش کشور در تبریز بیان کرد‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات صرفه جویی برق‬ ‫ایرانی ها در تابستان‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬تابس��تان ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬مگاوات در مصرف برق صرفه جویی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬رضا‬ ‫اردکانیان افزود‪ :‬این میزان صرفه جویی از ساخت‬ ‫‪ ۵‬هزار مگاوات نیروگاه جدید با سرمایه گذاری ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالری جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو با بیان اینک��ه انتظار ما این بود که‬ ‫اوج بار مورد نیاز در تابستان ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۶۱‬هزار‬ ‫مگاوات باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬اوج مصرفی که مدیریت‬ ‫کردیم ‪ ۵۷‬هزار مگاوات بیشتر نبود و به عبارتی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳۳۰۰‬مگاوات مصرف مدیریت شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬منابعی که در قبال صرفه جویی‬ ‫ب��رق در اختیار ما قرار گرفته اس��ت در خدمت‬ ‫تولید کش��ور و پایداری صنعت برق خواهد بود‪.‬‬ ‫این نش��ان می دهد اخالق خوب مصرف درست‬ ‫در اب و برق به سرعت جای خود را در کشور را‬ ‫باز کرده اس��ت و نوید اینده ای همراه با اسایش‪،‬‬ ‫امنیت خاطر و رفاه را به جامعه می دهد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو با اش��اره به قرار داش��تن در نیمه‬ ‫م��رداد و اوج بار مصرف برق‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬همراهی‬ ‫و همکاری مردم در بخش های خانگی‪ ،‬صنعت و‬ ‫کش��اورزی به منظور مدیریت مصرف از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫گازرسانی به ‪ ۳‬هزار روستا در سال‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۳‬ط��رح کلی پاالیش��ی و پروژه های وابس��ته به ان‬ ‫با ارزش��ی معادل ‪ ۵۴‬ه��زار و ‪ ۱۵۰‬میلی��ارد ریال‪ ،‬با‬ ‫حضور رئیس جمهوری و همراهی وزیر نفت و تعدادی‬ ‫از اعضای هیات دولت در محل پاالیش��گاه نفت تبریز‬ ‫به طور رسمی به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش شانا‪ ،‬تبدیل استاندارد کل بنزین تولیدی‬ ‫پاالیش��گاه تبریز به اس��تاندارد یورو ‪ ،۵‬تولید گازوئیل‬ ‫ی��ورو‪ ۵‬و تولید روغ��ن پایه و روغن های روان س��از از‬ ‫مجموعه طرح هایی اس��ت که پنجش��نبه ‪10‬مرداد با‬ ‫حضور رئیس جمهوری به طور رس��می به بهره برداری‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫واح��د بنزین س��ازی جدید ب��ا ظرفی��ت روزانه ‪۲۰‬‬ ‫هزار بش��که‪ ،‬تغییر کاربری واحد کاتالیس��تی به واحد‬ ‫ایزومریزاسیون نفتای سبک با ظرفیت ‪ ۱۰‬هزاربشکه‬ ‫در روز‪ ،‬تصفی��ه نفت گاز جدید ب��ا ظرفیت روزانه ‪۳۰‬‬ ‫هزار بش��که‪ ،‬همچنی��ن اختالط و تولی��د روغن های‬ ‫روان س��از با ظرفیت ساالنه ‪ ۴۰‬هزار تن و تولید روغن‬ ‫پایه ب��ه ظرفیت س��االنه ‪ ۹۰‬هزار ت��ن‪ ،‬از پروژه های‬ ‫وابس��ته به ‪ ۳‬طرح کلی هستند که پنجشنبه به طور‬ ‫رسمی به بهره برداری رسیدند‪.‬‬ ‫تبدی��ل کل بنزین تولیدی به اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬به‬ ‫می��زان ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار لیت��ر در روز‪ ،‬تبدیل‬ ‫حدود یک س��وم نفت گاز تولیدی به اس��تاندارد یورو ‪۵‬‬ ‫به مقدار ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار لیتر در روز‪ ،‬تکمیل‬ ‫زنجی��ره تامین و برندس��ازی و تکمی��ل ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫روغ��ن پایه گروه ‪ ۲‬واردات��ی مصرفی واحد اختالط و‬ ‫تولید روغن های روان س��از برای تکمیل زنجیره تامین‬ ‫از دستاوردهای طرح های یادشده به شمار می ایند‪.‬‬ ‫میزان مصرف اب‬ ‫هر خانواده ایرانی‬ ‫متوسط مصرف اب یک خانواده ‪ ۴‬نفره ایرانی‬ ‫در روز ‪ ۶۲۰‬لیتر است که ‪ ۲۰۷‬لیتر ان به مصرف‬ ‫در بخش حمام اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اشپزخانه در زمینه ظرفشویی‪،‬‬ ‫پخت و پز و اش��امیدن و همچنین دستشویی و‬ ‫توالت هر کدام سهم ‪ ۱۲۴‬لیتری در مصرف اب‬ ‫بخش خانگی دارند‪.‬‬ ‫نگاه��ی به س��ایر مصارف ابی خانه ها نش��ان‬ ‫می دهد س��هم لباسشویی ‪ ۸۱‬لیتر‪ ،‬کولر و تهویه‬ ‫مطب��وع ‪ ۲۱‬لیتر و مصارف متفرقه مانند ابیاری‬ ‫فضای س��بز ‪ ۶۳‬لیتر اس��ت‪ .‬بر اس��اس اخرین‬ ‫اماره��ای ش��رکت مدیری��ت مناب��ع اب ایران‪،‬‬ ‫موجودی اب مخازن سدهای کشور در روزهای‬ ‫اغ��از مرداد معادل ‪ ۳۶‬میلی��ارد و ‪ ۳۸۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب است که این رقم نسبت به هفته پیش‬ ‫از ان ‪ ۹۲۰‬میلیون متر مکعب کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کسری مخازن س��دهای کشور به بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیارد متر مکعب رسیده است‪.‬‬ ‫شناسایی پرمصرف ها‬ ‫با کارت سوخت‬ ‫استفاده از کارت سوخت شخصی از ‪ ۲۰‬مرداد‬ ‫اجباری می شود‪ .‬اجباری که در نگاه نخست شاید‬ ‫دردس��رهایی را برای مصرف کنندگان به دنبال‬ ‫داشته باشد اما درواقع این طرح مزیت هایی دارد‬ ‫که می توان دردس��رهای ان را نادیده گرفت‪ .‬به ‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬تا چند روز دیگر استفاده از کارت‬ ‫سوخت ش��خصی در کالنشهرهای تهران‪ ،‬کرج‪،‬‬ ‫تبریز و اصفهان الزامی و س��وخت گیری فقط از‬ ‫ای��ن راه امکان پذیر می ش��ود‪ .‬برای این مهم نیز‬ ‫تدابی��ر گوناگونی در نظر گرفته ش��ده و ان طور‬ ‫که وزیر نفت نیز اعالم کرده‪ ،‬اجرای این طرح در‬ ‫تاری��خ مقرر حتمی خواهد بود‪ .‬عبدالرضا امینی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ارش��د ح��وزه انرژی درب��اره دالیل‬ ‫اجب��ار این ط��رح و مزایای ان گف��ت‪ :‬این طرح‬ ‫ابتدا ب��ه منظور ارزیابی می��زان مصرف اجرایی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چراکه از این راه می توان پرمصرف ها‬ ‫را شناس��ایی و اقدام هایی را در بخش اب و برق‬ ‫که برای برخورد با پرمصرف ها انجام می شود در‬ ‫ای��ن حوزه نیز اجرایی کرد‪ .‬عالوه بر این می توان‬ ‫می��زان مصرف س��وخت خودروهای گوناگون را ‬ ‫ب��ه دس��ت اورد‪ .‬وی با بیان اینک��ه با نظم دهی‬ ‫و س��امان بخشیدن به دس��تگاه های موجود در‬ ‫جایگاه های بنزی��ن می توان ارزیابی های دقیقی‬ ‫از میزان مصرف خودروها به دس��ت اورد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می رس��د تا زمان مش��خص ش��ده‪،‬‬ ‫جایگاه ها اماده سوخت رس��انی با کارت سوخت‬ ‫ش��خصی باش��ند اما اگر این امادگ��ی نیز تا ان‬ ‫زمان وجود نداشته باشد‪ ،‬این موضوع زمینه ساز‬ ‫امادگی کامل جایگاه های س��وخت است‪ .‬امینی‬ ‫با اشاره به تاثیر اجرای این طرح در میزان کنترل‬ ‫قاچاق سوخت در کشور افزود‪ :‬یکی از مزیت های‬ ‫استفاده از کارت س��وخت های شخصی‪ ،‬تعیین‬ ‫میزان استفاده از سوخت در روز است که همین‬ ‫مس��ئله می تواند تا حد زی��ادی میزان مصرف و‬ ‫قاچاق س��وخت را کاه��ش دهد‪ .‬و ی با تاکید بر‬ ‫این مس��ئله که باید برای کنترل قاچاق سوخت‬ ‫اقدام های گس��ترده تری انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مناطق مرزی کشور‪ ،‬زد و بندهایی در این بخش‬ ‫رخ می ده��د و باید مدیریت جدی در این حوزه‬ ‫وجود داش��ته باش��د که کارت س��وخت در این‬ ‫بخش نیز می تواند کمک رسان باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عملکرد‬ ‫وزارت نفت‬ ‫در میدان های‬ ‫مشترک هم‬ ‫قابل توجه بوه‬ ‫به طوری که‬ ‫توانسته ایم در‬ ‫بعضی میدان ها‪،‬‬ ‫معادل و گاهی‬ ‫بیش از طرف‬ ‫مقابل نفت و‬ ‫گاز تولید کنیم‬ ‫‹ ‹خودکفای�ی در تولی�د و تامین گازوئیل‬ ‫و بنزین‬ ‫رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬خودکفای��ی در تولی��د و‬ ‫تامین گازوئیل و بنزی��ن و بی نیازی از واردات گاز در‬ ‫زمس��تان‪ ،‬همچنین ارتقای کیفیت فراورده ها و بهبود‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬از جمله گام ه��ای بلند وزارت نفت در‬ ‫دولت تدبیر و امید است‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی بعد از بهره برداری از ‪ ۳‬طرح صنعت‬ ‫پاالیش کش��ور در تبریز‪ ،‬در جمع مدیران پاالیش��گاه‬ ‫نفت تبریز بیان کرد‪ :‬وزارت نفت و همه ش��رکت های‬ ‫همکار این وزارتخان��ه کار بزرگی را در دولت تدبیر و‬ ‫امید انجام داده اند که خودکفایی در گازوئیل و بنزین‬ ‫از مهم ترین ان است‪ .‬در گاز هم اگرچه در تابستان ها‬ ‫خودکف��ا بودیم اما در زمس��تان نیازمند می ش��دیم و‬ ‫هم اکنون در زمستان ها هم روی پای خود می ایستیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬در تولید نفت هم پس از‬ ‫برج��ام کار بزرگی انجام ش��د و تولید و صادرات نفت‬ ‫در سال ‪ ۹۱‬روزانه ‪ ۹۴‬میلیون لیتر گازوئیل تولید می شد که این‬ ‫رقم در پایان تیر امسال به ‪ ۱۱۵‬میلیون لیتر رسیده است‬ ‫تحول بزرگی را تجربه کرد‪ .‬مهم تر انکه این تحول تنها‬ ‫در چند ماه رخ داد‪ ،‬همه این دستاوردها نشان دهنده‬ ‫همت بزرگ کارکنان و مهندسان صنعت نفت است‪.‬‬ ‫به گفته روحانی‪ ،‬عملکرد وزارت نفت در میدان های‬ ‫مشترک هم قابل توجه بوه به طوری که توانسته ایم در‬ ‫بعضی میدان ه��ا‪ ،‬معادل و گاهی بیش از طرف مقابل‬ ‫نفت و گاز تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی مس��ئله محیط زیس��ت را ب��رای دولت بس��یار‬ ‫بااهمیت خواند و گفت‪ :‬نخس��تین گام ما حذف بنزین‬ ‫پتروشیمی ها بود‪ .‬از انجا که این اقدام الودگی زیادی‬ ‫ایج��اد می کرد به تدریج ان را ح��ذف کردیم‪ .‬نفت گاز‬ ‫هم الودگی زیادی داش��ت اما امروز کیفیت ان بسیار‬ ‫ارتقا یافته اس��ت‪ .‬روحانی ب��ا بیان اینکه اکنون بنزین‬ ‫و گازوئی��ل با کیفیت های مختلف ب��ا یک نرخ عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اگرچ��ه مردم با ن��گاه کردن به‬ ‫ه��وای شهرهای ش��ان متوج��ه بهبود محیط زیس��ت‬ ‫می ش��وند اما بیان ارقام و امار فعالیت هایی که ارتقای‬ ‫کیفیت سوخت در کالنش��هرها انجامیده‪ ،‬بسیار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مس��ئله گاز‪ ،‬بح��ث رف��اه هم به‬ ‫موضوع های زیس��ت محیطی اضافه شده و وزارت نفت‬ ‫کار بس��یار بزرگی انجام داده اس��ت‪ .‬ای��ن روند ادامه‬ ‫دارد که بر اس��اس ان ساالنه ‪ ۳‬هزار روستا گازرسانی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری یاداور شد‪ :‬امروز می توان پاالیشگاه‬ ‫تبریز را پاالیش��گاه پاک معرفی ک��رد و این موفقیت‬ ‫را به صنعت نفت‪ ،‬پاالیش��گاه تبریز‪ ،‬مردم اذربایجان‬ ‫شرقی و مردم ایران تبریک می گوییم‪.‬‬ ‫‹ ‹بهب�ود هوای کالنش�هرها‪ ،‬نتیج�ه ارتقای‬ ‫کیفیت سوخت‬ ‫وزی��ر نفت گفت‪ :‬تولید روزانه بنزین و گازوئیل یورو‬ ‫که در س��ال ‪ ۹۱‬صف��ر بوده‪ ،‬هم اکنون ب��ه ترتیب به‬ ‫ح��دود ‪ ۷۴‬میلیون لیتر و ‪ ۵۰‬میلیون لیتر رس��یده و‬ ‫نتایج ارتقای کیفیت سوخت‪ ،‬به خوبی در بهبود هوای‬ ‫کالنشهرها نمایان است‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه پس از بهره برداری از ‪ ۳‬طرح پاالیشی با‬ ‫حضور رئیس جمهوری در تبریز‪ ،‬در نشستی با حضور‬ ‫مدیران پاالیش��گاه تبری��ز عنوان کرد‪ :‬تولی��د روزانه‬ ‫بنزین کش��ور از ‪ ۵۲‬میلیون لیتر در سال ‪ ۹۱‬به ‪۱۰۷‬‬ ‫میلیون لیتر در تیر امسال رسیده و این رقم در مرداد‬ ‫‪ ۴‬جایگزین قبض کاغذی برق‬ ‫قرار است قبض کاغذی ‪ ۳۶‬میلیون مشترک برق از مهر حذف شود‬ ‫و بدین منظور ‪ ۴‬روش جایگزین معرفی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اساس طرح حذف قبض کاغذی برق‪ ،‬به جای‬ ‫این قبض ه��ا اطالعات مربوط به مصرف و صورتحس��اب برق مصرفی‬ ‫مش��ترکان به صورت الکترونیکی در اختیار انها قرار می گیرد‪ .‬به گفته‬ ‫مسئوالن‪ ،‬صدور قبض کاغذی برای ‪ ۳۶‬میلیون مشترک برق کشور از‬ ‫مهر امسال متوقف خواهد شد و درحال حاضر شماره تلفن همراه بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد مش��ترکان برق به منظور ارسال قبض پیامکی و دیجیتال‬ ‫جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۴‬روش به منظور دریافت ش��ماره تلفن همراه مش��ترکان‬ ‫برای ارس��ال قبض پیامکی درنظر گرفته شده است‪ .‬در روش نخست‪،‬‬ ‫مام��وران قرائت کنتور پس از مراجعه به خانه ها‪ ،‬ش��ماره تلفن همراه‬ ‫مشترک را دریافت و در سامانه ثبت خواهند کرد‪.‬‬ ‫در روش دوم نیز سرش��ماره ای اعالم ش��ده که مش��ترکان با ارسال‬ ‫شماره شناسه اشتراک خود‪ ،‬اطالعات شان در سامانه ثبت خواهد شد و‬ ‫پس از این قبض خود را به شکل پیامک دریافت خواهند کرد‪ .‬در واقع‬ ‫همه مش��ترکان در سطح کشور می توانند با ارسال *‪ *۱‬شناسه قبض‬ ‫‪ #‬به سرش��ماره ‪ ۲۰۰۰۱۵۲۱‬برای ثبت ش��ماره همراه خود در سامانه‬ ‫صدور قبض کشور اقدام کنند‪.‬‬ ‫این اقدام باید با ش��ماره همراهی انجام شود که مسئولیت پرداخت‬ ‫صورتحس��اب برق را برعه��ده دارد‪ ،‬یعنی مالک‪ ،‬مس��تاجر یا هر فرد‬ ‫دیگری که مس��ئولیت صورتحساب برق از س��وی مالک به وی واگذار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬پس از ان راهنمای��ی الزم در قالب پیام��ک در اختیار‬ ‫مشترک قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در روش س��وم نی��ز مش��ترکان می توانند با مراجعه به س��ایت ‪۳۹‬‬ ‫ش��رکت توزیع در سراسر کشور اطالعات خود را ثبت کنند‪ .‬همچنین‬ ‫اپلیکیشنی در سایت های یاد شده قرار گرفته که مشترکان می توانند با‬ ‫اس��تفاده از ان عالوه بر دریافت قبض الکترونیکی‪ ،‬تمامی خدمات پس‬ ‫از فروش را از این اپلیکیشن دریافت کنند‪.‬‬ ‫اگر فردی هم مالک خانه نیس��ت و مس��تاجر اس��ت‪ ،‬بعد از انکه از‬ ‫مح��ل موردنظر نقل مکان کرد‪ ،‬باید شناس��ه قب��ض به همراه ‪ * ۲‬را‬ ‫به همان ش��ماره پیامک کند تا فرایند ارسال قبض ان شماره شناسه‬ ‫متوقف ش��ود‪ .‬سپس شناس��ه قبض خانه جدید خود به همراه ‪ *۱‬را‬ ‫ دوباره پیامک کند‪ .‬اگر مشترکی چند قبض برق دارد می تواند شناسه‬ ‫همه را به طور جداگانه به همرا ه ‪ *۱‬به ش��ماره یادش��ده پیامک کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر برای حدود یک میلیون مش��ترک که شماره همراه انها‬ ‫موجود اس��ت‪ ،‬ب��ه طور موازی هم قبض کاغ��ذی و هم قبض پیامکی‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫به ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر در روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از نظر کیفی نیز بنزین با کیفیت یورو که‬ ‫در س��ال ‪ ۹۱‬تولید ان صفر بوده‪ ،‬در مرداد امسال به‬ ‫باالی ‪ ۷۴‬میلیون لیتر در روز می رسد‪.‬‬ ‫وزیر نفت ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۱‬روزانه ‪ ۹۴‬میلیون‬ ‫لیتر گازوئیل تولید می ش��د که این رقم در پایان تیر‬ ‫امس��ال به ‪ ۱۱۵‬میلیون لیتر رس��یده اس��ت‪ .‬از نظر‬ ‫کیفیت نیز در سال ‪ ۹۱‬تولید گازوئیل یورو صفر بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در پایان تیر امس��ال تولید روزانه گازوئیل‬ ‫یورو به ‪ ۵۰‬میلیون لیتر رسید و این رقم تا پایان سال‬ ‫به ‪۶۰‬میلیون لیتر در روز می رسد‪.‬‬ ‫زنگن��ه با بیان اینک��ه نتایج بهب��ود ارتقای کیفیت‬ ‫س��وخت را مردم در هوای ش��هرها می توانند ببینند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬توسعه گازرسانی هم در بهبود محیط زیست‬ ‫دخیل بوده اس��ت‪ .‬صنایعی که از سوخت های االینده‬ ‫اس��تفاده می کردن��د ام��روز از گاز طبیعی اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬نی��روگاه تبری��ز از نفت‬ ‫کوره اس��تفاد می کرد که االیندگ��ی زیادی به همراه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬این حرکت بزرگ��ی بود که دولت‬ ‫انجام داد و این حرکت می تواند با محدودیت استفاده‬ ‫از خوروهای فرس��وده و معیوب در کالنشهرها تکمیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه این دومین طرح زیست محیطی‬ ‫اس��ت که پس از بندرعباس با حضور رئیس جمهوری‬ ‫به بهره برداری می رس��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تا پایان سال در‬ ‫اصفهان نیز از طرحی یک میلیارد دالری بهره برداری‬ ‫خواهیم کرد ک��ه با این کار‪ ۱۷ ،‬میلیون لیتر نفت گاز‬ ‫یورو ‪ ۴‬و ‪ ۵‬تولید می ش��ود که در بهبود محیط زیست‬ ‫سهمی بسزا خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت درب��اره می��زان خصوصی س��ازی در‬ ‫پاالیش��گاه ها به س��هم ‪ ۸۰‬درصدی بخش خصوصی‬ ‫در ای��ن ح��وزه اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در ای��ن زمینه‬ ‫بای��د توجه کنیم ک��ه نرخ ف��راورده نیز بای��د ایجاد‬ ‫انگی��زه کند ای��ن در حالی اس��ت که اکن��ون عرضه‬ ‫ف��راورده با کیفیت ه��ای گوناگون با ی��ک نرخ انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه گازرس�انی به پش�تیبانی افزایش‬ ‫تولید گاز در عسلویه محقق شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران‪ ،‬موقعیت صنعت‬ ‫گاز کش��ور را در بخش های داخلی و جهانی استثنایی‬ ‫خواند و گفت‪ :‬توسعه پرشتاب گازرسانی در سال های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬در پی تولی��د گاز در عس��لویه (پارس جنوبی)‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫حس��ن منتظ��ر تربت��ی در ایی��ن بهره ب��رداری از‬ ‫طرح ه��ای گازرس��انی ک��ه در قال��ب ویدئوکنفرانس‬ ‫ب��ا حض��ور رئیس جمه��وری برگ��زار ش��د‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫کمت��ر کش��وری هس��ت ک��ه مانن��د ایران‪ ،‬توس��عه‬ ‫گازرس��انی در ان با این شدت و س��رعت انجام شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پش��توانه این توسعه در بخش گازرسانی‬ ‫ب��ه تالش هایی بازمی گردد که در زمینه افزایش تولید‬ ‫گاز در عسلویه (توس��عه میدان مش��ترک گازی پارس‬ ‫جنوبی) انجام ش��ده اس��ت و ما امروز با خیال راحت‬ ‫می توانیم در بخش گازرس��انی ب��ه صنایع نیز با قوت‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫مع��ان وزیر نفت در امور گاز ادامه داد‪ :‬امروز صنعت‬ ‫گاز ب��ه عنوان شناس��نامه انقالب اس�لامی در بخش‬ ‫توس��عه اجتماعی و رف��اه عمومی به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫به ویژه که عمده توس��عه گازرس��انی پ��س از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی انجام شده و پیش از پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی فقط یک روستا گازرس��انی شده بود و امروز‬ ‫ما درباره ضریب نفوذ گازرس��انی به میزان بیش از ‪۹۵‬‬ ‫درصد صحبت می کنیم‪.‬‬ ‫تربتی گفت‪ :‬در اذربایجان شرقی ‪ ۶۷‬شهر داریم که‬ ‫همه انها به ش��بکه گاز کشور متصل شده اند و ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۲۴‬روس��تا داریم که ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۱۱‬روستا قابلیت‬ ‫گازرسانی دارند‪ ،‬از این میان تاکنون به حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫روس��تا گازرسانی ش��ده اس��ت‪ .‬امروز نیز ‪ ۵۳‬روستا‬ ‫متصل و عملیات اجرایی گازرس��انی به ‪ ۱۴۶‬روستای‬ ‫دیگر هم اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه گازرس��انی به ‪ ۲۲۰‬روستای‬ ‫دیگر هم در حال اجراس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اکنون ‪۹۷.۸‬‬ ‫درص��د خانواره��ای اذربایجان ش��رقی از نعمت گاز‬ ‫برخوردارند که این رقم در هفته دولت س��ال اینده به‬ ‫‪ ۹۸.۸‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫تربتی با اش��اره به بهره برداری از طرح گازرسانی به‬ ‫‪ ۵۳‬روستا‪ ،‬طرح گازرسانی به ‪ ۵۶۰‬واحد صنعتی‪ ،‬فاز‬ ‫دوم خ��ط ‪ ۱۶‬اینچ ورزقان‪-‬اهر و اغاز عملیات اجرایی‬ ‫گازرس��انی به ‪ ۱۴۶‬روستا اضافه کرد‪ :‬خط لوله انتقال‬ ‫گاز ورزقان‪-‬اهر ضمن تضمین پایداری ش��بکه شمال‬ ‫استان اذربایجان‪ ،‬سبب تامین گاز نیروگاه اذربایجان‬ ‫شرقی می شود‪ .‬این طرح ها با دستور رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫از طریق ویدئوکنفرانس به طور رس��می به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تولید بیت کوین منوط به واقعی شدن نرخ برق‬ ‫رئیس س��ندیکای برق گفت‪ :‬با تولی��د ارز دیجیتال‬ ‫مشروط بر واقعی شدن تعرفه برق و محاسبه بر مبنای‬ ‫نرخ های جهانی نرخ برق مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫حمیدرضا صالحی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان‪ ،‬ارزان ب��ودن ان��رژی را عام��ل اصل��ی هجوم‬ ‫س��رمایه گذاران بیت کوین در کش��ور دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫اگرچه یارانه برق را نمی توان یک شبه حذف کر د اما در‬ ‫برنامه ای چندساله باید به سمت واقعی شدن نرخ رفت‬ ‫تا از اثار مخرب ارزان بودن انرژی در کش��ور جلوگیری‬ ‫ک��رد‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه در ش��رایط فعلی امکان‬ ‫واقعی ش��دن نرخ برق وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬ابتدا با ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های الزم و فراه��م کردن رفاه نس��بی باید‬ ‫قدرت خرید افراد را برای واقعی ش��دن نرخ حامل های‬ ‫انرژی افزایش داد‪.‬‬ ‫صالحی ادامه داد‪ :‬هم اکن��ون اقتصاد یارانه ای زمینه‬ ‫را برای حضور اس��تخراج کنندگان ارز مجازی در کشور‬ ‫فراهم کرده است و دریافت تعرفه راه حل موقتی خروج‬ ‫بیت کوین در کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬هم اکنون سرمایه گذاران‬ ‫از چندی��ن مزرعه در قالب برق کش��اورزی یا صنعتی‪،‬‬ ‫بیت کوین تولید می کنند که به سبب استفاده از تعرفه‬ ‫یارانه ای‪ ،‬این امر تهدیدی برای صنعت برق کش��ور به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫وی تولید بیت کوین را مشروط بر واقعی شدن تعرفه‬ ‫برق دانس��ت و گفت‪ :‬سرمایه گذاران تولید ارز دیجیتال‬ ‫بای��د بر مبنای نرخ ه��ای جهانی نرخ ب��رق را بپردازند‬ ‫چرا که برق یارانه ای متعلق به عموم مردم کشور است‪.‬‬ ‫رئیس س��ندیکای برق با اشاره به اینکه هزینه تولید‬ ‫ی ‪ ۵‬میلیون تومان است‪ ،‬بیان‬ ‫هر رمز ارز با برق یارانه ا ‬ ‫کرد‪ :‬این در حالی اس��ت که وظیفه اصلی صنعت برق‬ ‫تامین برق موردنیاز داخل و کمک به راه اندازی صنایع‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره ب��ه اینکه تولی��د بیت کوین با برق‬ ‫یاران��ه ای ب��ه ضرر صنعت برق کش��ور اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر نرخ بیت کوین واقعی ش��ود به عنوان کش��ور‬ ‫تولیدکنن��ده انرژی ب��ا این امر مش��کلی نداری م اما در‬ ‫مرحله نخس��ت باید دید که ایا نظام بانکی کش��ور ارز‬ ‫حاصل از بیت کوین را به رسمیت می شناسد یا خیر‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫رحمانی در دیدار جمعی از هنرمندان با هدف تشکیل کارگروه «هنر و صنعت» عنوان کرد‪:‬‬ ‫جمع��ی از هنرمندان و رئیس��ان انجمن ه��ای هنری با‬ ‫رض��ا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت دیدار کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬تع��دادی از هنرمن��دان و رئیس��ان‬ ‫انجمن ه��ای هنری در دیدار با رض��ا رحمانی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ضمن بیان برخی دغدغه های خود‪ ،‬از وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��تار حضور حمایتی پررنگ‬ ‫صنع��ت از هنر ایران ش��دند و رضا رحمانی با اس��تقبال از‬ ‫پشتیبانی همه جانبه صنایع از هنر‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت و تجارت‬ ‫ما برای فرهنگ سازی نیازمند اصحاب فرهنگ و هنر است‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار‪ ،‬هنرمندانی مانند اس��ماعیل اذر‪ ،‬ش��هرداد‬ ‫روحانی‪ ،‬مهدی افضلی‪ ،‬علی شیرازی‪ ،‬حمیدرضا نوربخش‪،‬‬ ‫حبیب اهلل صادقی‪ ،‬محمد معتمدی‪ ،‬اصغر همت‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫اذرنگ‪ ،‬اسماعیل خلج‪ ،‬شهرام گیل ابادی‪ ،‬سیف اهلل پویا راد‪،‬‬ ‫امیرراد و‪ ...‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫مهدی افضلی‪ ،‬مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر‬ ‫اغازگ��ر این نشس��ت صمیمانه بود‪ .‬او گفت‪ :‬مدتی اس��ت‬ ‫گالیه های گوناگونی درباره کمبود برخی مواد اولیه خلق اثار‬ ‫هنری را می شنوم‪ ،‬به موازات ان مدت هاست درباره نهادینه‬ ‫ش��دن همکاری های هنر و صنعت سلس��له نشست هایی را‬ ‫برگزار می کنیم‪ .‬از دیگر س��و‪ ،‬از تمایل جدی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای همکاری با جامعه هنری باخبر شده ام؛‬ ‫از این رو در فرصت کوتاهی که دس��ت داد این نشس��ت را‬ ‫هماهنگ کردیم تا مقدمه ای برای همکاری ها و نشست های‬ ‫بعدی باشد‪ .‬افضلی تاکید کرد‪ :‬تجربه جهانی می گوید هنر و‬ ‫صنعت پیوندی دیرین با هم دارند و کشورهای توسعه یافته‬ ‫از ق��درت هنر بهره های بس��یار می برند‪ .‬ضروری اس��ت در‬ ‫ای��ران هم زمینه ه��ای تعامل هر چه بیش��تر این دو مولفه‬ ‫زیرساختی فراهم شود‪ .‬مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای‬ ‫معاصر افزود‪ :‬خوش��بختانه سال هاس��ت ورزش از موهبت‬ ‫حمایت های توس��عه بخش صنایع بزرگ بهره مند شده‪ ،‬اگر‬ ‫درص��د کوچکی از این حمایت ها ب��ه عرصه هنر اختصاص‬ ‫یاب��د‪ ،‬هم گام هایی ب��زرگ در اعتالی هنر ایران برداش��ته‬ ‫می ش��ود هم صنایع ایران بر بلندای فرهن��گ توانمندتر و‬ ‫کارامدتر جلوه می کند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل اذر‪ ،‬شاعر شناخته شده‪ ،‬خواهان نگاه حمایتی‬ ‫صنایع از ادبیات ایران ش��د‪ .‬او پیش��نهاد داد به دنبال ابراز‬ ‫نگرانی رهب��ر معظم انقالب درباره وضعیت زبان فارس��ی‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای اصولی ترویج��ی دراین باره ب��ا حمایت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت تولید و اجرا شود‪.‬‬ ‫حبیب اهلل صادقی‪ ،‬نقاش‪ ،‬سخنران بعدی این نشست بود‪ .‬او‬ ‫با اشاره به مشکل ممنوعیت واردات اقالم مورد نیاز هنرمندان‬ ‫تجس��می گفت‪ :‬متاسفانه شرایطی فراهم شده که هنرمندان‬ ‫تجسمی برای خلق اثار با محدودیت جدی روبه رو هستند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر یک تیوپ رنگ اکریلیک ‪ ۴۸۰‬هزار تومان اس��ت‬ ‫و این برای هنرمندان از استادان تا جوانان بسیار گران است‪.‬‬ ‫مدادهای هنر نایاب شده اند‪ ،‬زیرا با این استدالل که مداد در‬ ‫داخل تولید می ش��ود جلوی واردات این اقالم گرفته شده در‬ ‫حال��ی که در جهان حدود ‪ 600‬نوع مداد وجود دارد و داخل‬ ‫کش��ور فقط مداد برای تحریر دانش اموزی تولید می شود‪ ،‬نه‬ ‫مدادهای هنری حرفه ای‪.‬‬ ‫عل��ی ش��یرازی دیگر هنرمند تجس��می حاض��ر در این‬ ‫نشس��ت ب��ا بیان اینک��ه در چند س��ال گذش��ته به همت‬ ‫گال��ری داران ایران��ی و اف��رادی ک��ه عاش��قانه کارکردند‬ ‫فرهنگ و هنر به کمک صنعت بیاید‬ ‫ش��ما هنرمندان به صنعت کمک کنید تا کارگروه هنر و صنعت هر‬ ‫چه زودتر تشکیل شود‬ ‫اقتصاد هنر تکان خورده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در دوره های اخیر‬ ‫در حراج ه��ای هنری خارج از کش��ور بخ��ش زیادی از اثار‬ ‫و هنرمندان ش��رکت کننده از ایران بوده و همچنان رکورد‬ ‫میزان ف��روش و باالترین نرخ متعلق ب��ه هنرمندان ایرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که امروز هنرمندان کشورمان‬ ‫نمی توانند مواد اولیه کار خود را پیدا کنند‪ .‬وی اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگر کاالیی نمونه ایرانی داش��ته باش��د ما اصال س��راغ مواد‬ ‫خارجی نمی رویم مانند جوهر خوشنویس��ی که اصال حتی‬ ‫مواد خارجی را هم امتحان نمی کنیم‪ .‬اما درباره نقاش��ی و‬ ‫رنگ های مورد اس��تفاده‪ ،‬هر کدام از هنرمندان به یک نوع‬ ‫رنگ خاص ش��ناخته می شوند و ممکن نیست ان را تغییر‬ ‫دهند‪ ،‬هنر ایران در منطقه شناخته شده است در حالی که‬ ‫ما اکنون از رقیبان کوچک مان در حال جا ماندن هستیم‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت سیف اهلل پویاراد‪ ،‬موسس دوساالنه‬ ‫نقاشی دامون فر با اشاره به اینکه به عنوان نخستین شرکت‬ ‫خصوصی به دلیل دغدغه ش��خصی ‪ ۷‬دوره از این دوساالنه‬ ‫را برگ��زار کرده و تاکنون بیش از ‪ ۱۲‬هزار هنرمند جوان از‬ ‫طریق این جشنواره به جامعه هنری معرفی شده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز برای این امده ام تا موضوع کمبود مواد مصرفی جامعه‬ ‫هنری را مطرح کنم‪ ،‬هزینه خرید این اقالم در مقایس��ه با‬ ‫ارزش افزوده اثار خلق ش��ده بس��یار ناچیز است‪ .‬در ایران ‪۴‬‬ ‫تولیدکنن��ده مداد داریم که تنها م��داد دانش اموزی تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬اما به اش��تباه واردات مداده��ای تخصصی هنری‬ ‫ممنوع ش��ده و انواع مدادهای باکیفیت و بی کیفیت به طور‬ ‫قاچاق وارد کش��ور می شود‪ .‬استدعا داریم گشایشی در این‬ ‫زمینه حاصل ش��ود‪ .‬امیر راد‪ ،‬رئی��س هیات مدیره انجمن‬ ‫نقاشان ایران نیز با اشاره به اینکه کمبود مواد مصرفی تولید‬ ‫اثار هنری می تواند پیامدهای بدی برای کشور داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ح��وزه صنعت و هنر از ق��رن ‪ ۱۹‬همراهی و پویایی‬ ‫داش��ته اند و امیدواریم این نشس��ت اغ��از حرکت جدیدی‬ ‫در این زمینه باش��د‪ .‬وی با ارائه پیش��نهاد هایی در این باره‬ ‫گفت‪ :‬به واسطه حضور انجمن ها و خانه های هنری می توان‬ ‫به برگزاری جش��نواره های هنری میان رش��ته ای صنعت و‬ ‫هن��ر فکر کرد‪ .‬همچنی��ن طراحی جوایز هن��ری یا برپایی‬ ‫جش��نواره های در حوزه صنع��ت به عن��وان نمونه‪ ،‬صنعت‬ ‫مجری برنامه های ورزش��ی صداوسیما می گوید‪ :‬اینکه عده ای در‬ ‫سفره صداوس��یما چلوکباب می خورند و عده ای با وجود استعداد‪،‬‬ ‫نان خشک‪ ،‬انسان را ازار می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا جاودانی با اش��اره ب��ه مهاجرت مزدک‬ ‫میرزایی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مهاجرت اساس��ا کار اشتباهی نیست‪ ،‬اما هنوز‬ ‫زود اس��ت بخواهیم در این مورد خاص قضاوت کنیم‪ .‬شاید کسی‬ ‫با توجه به مالک های ش��خصی خ��ود‪ ،‬تصمیم بگیرد جای دیگری‬ ‫زندگ��ی کن��د‪ .‬ناراحت کننده و دور از جوانمردی اس��ت که مطرح‬ ‫می کنند مزدک میرزایی به همراه خود‪ ،‬چیزی برد ه اس��ت‪ .‬تاکنون‬ ‫پاک تر از مزدک میرزایی در میان همکارانم ندیده ام‪ .‬مزدک انسان‬ ‫ش��ریف و پاکی بود و مطمئن باش��ید او از لحاظ روحی زیر فش��ار‬ ‫شدید بوده که تصمیم به مهاجرت گرفته است‪ .‬یک وجب از خاک‬ ‫ایران را نمی توان به هزاران میلیارد تومان‪ ،‬دالر یا پوند فروخت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شما ببینید مزدک چقدر زیر فشار بوده که تصمیم‬ ‫گرفته جایی برای زندگی را انتخاب کند که حداقل وضعیت کاری‬ ‫خودروس��ازی امکان پذیر اس��ت که می توان در این زمینه‬ ‫کارگروهی را تعیین و موارد را بررسی کرد‪.‬‬ ‫در ادامه نشس��ت‪ ،‬حمیدرضا نوربخ��ش‪ ،‬مدیرعامل خانه‬ ‫موسیقی با اشاره به بضاعت محدود وزارت ارشاد در حمایت‬ ‫از فرهنگ و هنر کشور افزود‪ :‬امکانات و فضاهای گسترده ای‬ ‫در اختی��ار مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‬ ‫می تواند حامی فرهنگ باشد‪ ،‬متاسفانه حتی در بخش هایی‬ ‫از زیرمجموعه ش��ما که حامی رویدادهای هنری می شوند‬ ‫هزینه را صرف کنس��رت های پاپ و پرمخاطب می کند در‬ ‫حالی که باید از موس��یقی هویتی مانند ارکسترهای ملی و‬ ‫سمفونیک و موسیقی محلی حمایت کرد‪ .‬وی تاکید کرد که‬ ‫می توان اشتی دوسویه ای بین هنر و صنعت داشت به طوری‬ ‫که هنر هم بتواند ابزاری در راستای دغدغه های این بخش‬ ‫مانند تولید ملی قرار گیرد‪ .‬شهرداد روحانی‪ ،‬رهبر ارکستر‬ ‫س��مفونیک تهران نیز در س��خنانی در زمینه مسائل حوزه‬ ‫موسیقی و فعالیت ارکستر سمفونیک توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫او س��پس با اشاره به اینکه امکان همکاری ارکستر با بخش‬ ‫صنعت برای اجراهای موسیقی و ساخت قطعات سمفونیک‬ ‫وج��ود دارد افزود‪ ۲۵ :‬س��ال پی��ش در پ��روژه ای در اتن‬ ‫شرکت داشتم که ارکستر فیالرمونیک لندن قطعه ای را در‬ ‫اکروپولیس ضبط کرد‪ ،‬به اذعان سازمان جهانگردی یونان‬ ‫پخش همین قطعه به طور قابل توجهی میزان گردشگر این‬ ‫کشور را افزایش داده بود‪ ،‬سابقه این تجربه ها یا همکاری ها‬ ‫در جهان وجود دارد و در ایران نیز قابل اجراست‪ .‬او گفت‬ ‫موزیس��ین ها برای بروزرسانی س��ازهای خود این روزها در‬ ‫بازار با کمبود مواد حرفه ای مانند سیم ساز روبه رو هستند‪.‬‬ ‫محمد معتمدی‪ ،‬خوانن��ده‪ ،‬دیگر هنرمند حاضر در این‬ ‫دیدار گفت‪ :‬موس��یقی ما امروز مانند تجربه ‪۳۰‬سال پیش‬ ‫خانه های قدیمی در کاش��ان اس��ت که هنوز ارزش واقعی‬ ‫ان مش��خص نشده اس��ت‪ ،‬اگر بخشی مانند صنعت به این‬ ‫موضوع توجه کرده و حمایت کند یک س��رمایه گذاری در‬ ‫جریان ایده ال فرهنگی اس��ت که چندین سال بعد نتیجه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ش��هرام گیل اب��ادی‪ ،‬مدیرعام��ل خان��ه تئاتر ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه صنعت ب��ه هنر نیاز دارد و هنر هم برای رش��د به‬ ‫صنعت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هنرمن��دان در جامعه ایران مرجعیت‬ ‫‪ ۲۶‬درص��دی دارند‪ ،‬همین ظرفیت می تواند ش��ما را در‬ ‫اهداف ت��ان مانند همی��ن موضوع حمای��ت از تولید ملی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موضوع دیپلماس��ی فرهنگ��ی افزود‪ :‬در‬ ‫این فصل تحریم ه��ا هنرمندان به راحتی اثار هنری خود را‬ ‫در کش��ورهای دیگر نمایش می دهن��د و حتی فروش اثر و‬ ‫عایدی هم دارند‪ ،‬در بسیاری از کشورها و مراکزی که امکان‬ ‫حضور صنعت نیس��ت اثار هنری به راحتی عرضه می شوند‪،‬‬ ‫به ط��ور مثال همین زعفران ایران��ی را در قالب یک رویداد‬ ‫هنری در کش��ورهای دیگر عرضه کنید ببینید چه نتایجی‬ ‫دارد‪ .‬وی با اش��اره به امتیازدهی به صنایع براس��اس عمل‬ ‫به مس��ئولیت های اجتماعی گفت‪ :‬بخشی از این مسئولیت‬ ‫اجتماعی می تواند هنر باشد‪ ،‬کارگروه صنعت و هنر را شکل‬ ‫بدهید تا بس��یاری از این موارد در ان قابل برشمردن باشد‬ ‫چراکه هنر برای صنعت منافع بی شماری دارد‪.‬‬ ‫در ادامه حمیدرضا اذرنگ‪ ،‬دبیر جش��نواره تئاتر مقاومت‬ ‫خواس��تار حمایت جدی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫این رویداد ملی که پایگاه ان در خرمشهر است‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫اصغر همت و اسماعیل خلج نیز در همین راستا خواهان‬ ‫توج��ه افزون ت��ر صنایع به مقوله فرهنگ و هنر ش��دند‪ .‬در‬ ‫پایان این دیدار رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خطاب به هنرمندان در این نشس��ت ب��ا ذکر خاطره خود‬ ‫از اثر هنری س��ریال «ام��ام علی (ع)» و اثرگ��ذاری ان بر‬ ‫مخاطب گف��ت‪ :‬امروز رو تاریخ��ی و به یادماندنی برای من‬ ‫اس��ت که در حضور اصحاب بزرگ فرهنگ و هنر هس��تم‪.‬‬ ‫زمانی که نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی بودم‬ ‫جمله ای داش��تم «فرهن��گ و هنر باید ب��ه کمک صنعت‬ ‫بش��تابد» ام��روز در کارم این جمله را بیش��تر از همیش��ه‬ ‫احس��اس می کنم‪ .‬وی با سپاس از موسسه توسعه هنرهای‬ ‫معاصر برای تشکیل این نشست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مسائلی مانند‬ ‫فرهنگ سازی در شرایط تحریم‪ ،‬تولید ملی یا موضوع هایی‬ ‫از این قبیل بدون زبان هنر ماندگار نمی شود‪.‬‬ ‫رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫معدن یک نعمت خدادادی اس��ت و تولیدات معدنی امروز‬ ‫کش��ور ارزش��ی بیش از ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر دارد ولی مردم‬ ‫ش��ناخت درس��تی از این معادن ندارند‪ ،‬اینجاست که زبان‬ ‫هنر به کار می اید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برخی صنایع در کش��ور خود هنر‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬اینک��ه چط��ور حمایت معن��ادار مردم از‬ ‫تولی��دات مل��ی را نهادینه کنیم نیازمند زبان هنر اس��ت و‬ ‫این تخصص شماس��ت‪ ،‬ش��ما هنرمندان به صنعت کمک‬ ‫کنید تا کارگروه هنر و صنعت هر چه زودتر تش��کیل شود‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به برنامه در ح��ال اجرای وزارت صنعت‪ ،‬‬ ‫معدن و تجارت با عنوان ارتباط دانشگاه و صنعت که اثرات‬ ‫محسوسی به دنبال داشته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬می توان همین کار را‬ ‫در ح��وزه فرهنگ هم انجام داد‪ ،‬همچنین عالقه داریم اثار‬ ‫هنری براساس موضوع ها و دغدغه های حوزه صنعت تولید‬ ‫شود‪ .‬وی همچنین درباره ممنوعیت واردات ملزومات حوزه‬ ‫هنرمندان تجسمی گفت‪ :‬معاونت بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مسئول بررسی موضوع و پیشنهاد راه حلی‬ ‫برای رفع ان می ش��ود‪ ،‬البته می توان همزمان برنامه ریزی‬ ‫هم برای تولید این مواد در داخل کشور انجام داد‬ ‫عده ای در صداوسیما چلوکباب می خورند و عده ای دیگر نان خشک!‬ ‫ی بهتری داش��ته باش��د‪ .‬باید تاکید کنم از روی‬ ‫و رفاه ‬ ‫ظاه��ر ماجرا قضاوت می کنیم‪ ،‬اما در واقع نمی دانیم در‬ ‫بطن کار‪ ،‬چه اتفاقی افتاد ه اس��ت‪ .‬خدا را شکر می کنم‬ ‫مسئله مهاجرت مزدک هنوز قطعی نشده و خودش ان‬ ‫را تایید نکرده است‪ .‬اگر خدایی نکرده مزدک اشتباهی‬ ‫ک��رده و ب��ا تلویزیونی کار کند که براس��اس معیارهای‬ ‫ما نیس��ت و با منافع ملی کش��ور در تضاد است‪ ،‬شاید‬ ‫خیلی جالب نباش��د‪ .‬به شخصه فکر می کنم انها خیر و صالح ما را‬ ‫نمی خواهند و فقط می خواهند شو تبلیغاتی راه بیندازند‪.‬‬ ‫مجری برنامه گزارش ورزش��ی در پاس��خ به این پرس��ش که تا‬ ‫چ��ه اندازه بی توجهی صداوس��یما به برخی نیروه��ا را عاملی برای‬ ‫مهاج��رت م��زدک میرزایی می دان��د‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توانم اس��مش را‬ ‫بی توجهی بگذارم‪ ،‬امثال مزدک و س��ایر مجریان و گزارش��گران به‬ ‫ان��دازه ظرفیت خود کار می کنند و دیده می ش��وند‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫کارها در صدا و سیما منصفانه تقسیم نمی شود‪ .‬جاودانی همچنین‬ ‫در پاسخ به این پرسش که ایا صحت دارد که صداوسیما‬ ‫توجهی به ایده و طرح های مزدک نداش��ته است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬خودمان هم حقیقتا در چنین وضعیتی قرار داریم‬ ‫و طرح هایی داده ایم که پذیرفته نشده است‪ ،‬اما از سوی‬ ‫دیگر هم شاهد بوده ایم که طرح های ضعیف تر پذیرفته‬ ‫شده اند‪ .‬این به سلیقه مدیران صدا و سیما بستگی دارد‪،‬‬ ‫اما این دلیل نمی ش��ود که از ایران مهاجرت کرده و در‬ ‫کش��ور دیگری زندگی کنید‪ .‬انچه مس��لم اس��ت طرح های زیادی‬ ‫برده ایم که از دید خودمان طرح خوبی بوده و از نگاه سازمان خیر‪.‬‬ ‫وقتی می گویم منصفانه نیس��ت‪ ،‬برای اینکه معیار مشخصی برای‬ ‫کارهای هنری وجود ندارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه مجری‪ ،‬ویترین و‬ ‫شناسنامه یک برنام ه است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مجری‪ ،‬ویترین یک برنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬هیچ وقت کسی‪ ،‬با سنگ ویترین خود را نمی شکند‪ .‬در صدا‬ ‫ش انها طول می کش��د‪ .‬در‬ ‫و س��یما افراد توانمندی داریم‪ ،‬اما پرور ‬ ‫تلویزیون نمی توان خیلی س��ریع نتیج��ه گرفت‪ .‬اینکه قدیمی ها را‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فیلمبرداری «روز صفر» که نخس��تین تجربه‬ ‫س��عید ملکان در مقام کارگردان خواهد بود‪ ،‬با‬ ‫ب��ازی امیر جدیدی به عنوان نقش اصلی این اثر‬ ‫به زودی اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا اواس��ط ماه گذشته شورای‬ ‫پروانه س��اخت ب��ا تولید فیلمنام��ه «روز صفر»‬ ‫موافقت ک��رد‪ .‬با انتش��ار این خبر بس��یاری از‬ ‫رس��انه ها خبر نخستین تجربه کارگردانی سعید‬ ‫ملکان را پوشش دادند‪.‬‬ ‫فیلمنامه «روز صفر» را س��عید ملکان و بهرام‬ ‫توکل��ی به طور مش��ترک به ن��گارش دراوردند‪.‬‬ ‫مل��کان که در ابت��دا به عنوان یک��ی از طراحان‬ ‫مط��رح گری��م در فیلم های س��ینمایی فعالیت‬ ‫می ک��رد پا ب��ه عرصه تولید گذاش��ت و مجری‬ ‫طرح و تهیه کنندگی چندین فیلم س��ینمایی و‬ ‫سریال نمایش خانگی را برعهده گرفت‪ .‬اما او که‬ ‫می خواهد نخس��تین فیلمش در مقام کارگردان‬ ‫را به زودی جل��وی دوربین ببرد امیر جدیدی را‬ ‫برای بازیگر نقش اصل��ی فیلمش انتخاب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جدی��دی پیش از ای��ن با مل��کان در «تنگه‬ ‫ابوقری��ب» هم��کاری داش��ته و ح��اال به عنوان‬ ‫نخس��تین بازیگر «روز صفر» معرفی شده است‪.‬‬ ‫جدیدی دو سال پیش برای بازی در فیلم بهرام‬ ‫توکلی و «عرق س��رد» س��یمرغ بلورین بهترین‬ ‫بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد‪.‬‬ ‫معادی‬ ‫به فیلم مهدویان پیوست‬ ‫معدن یک نعمت‬ ‫خدادادی است و‬ ‫تولیدات معدنی‬ ‫امروز کشور‬ ‫ارزشی بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر دارد ولی‬ ‫مردم شناخت‬ ‫درستی از این‬ ‫معادن ندارند‪،‬‬ ‫اینجاست که‬ ‫زبان هنر به کار‬ ‫می اید‬ ‫حذف کنید تا افراد جدیدی جایگزین شوند‪ ،‬اشتباه است‪ .‬معتقدم‬ ‫نیروی جدید باید انقدر توانمند باش��د تا بتواند جایگاه خود را پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬هیچ مدیری در هیچ س��ازمانی نمی خواهد نیروی با کیفیت‬ ‫را از دس��ت دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬صدا و س��یما س��ازمان بزرگی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این س��ازمان بزرگ‪ ،‬نیروها به اندازه همین سازمان باید‬ ‫بزرگ باشند‪ .‬تاسف می خورم که نگاه منصفانه ای در سازمان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬برای مثال گزارش��گر باید با اس��ودگی خاط��ر فقط به فکر‬ ‫گزارشش باشد و دغدغه دیگر مسائل را نداشته باشد‪ .‬معتقدم عالوه‬ ‫بر اینکه گزارشگر باید تحمل بیشتری داشته باشد‪ ،‬مدیران هم باید‬ ‫س��عه صدر بیشتری داشته باشند و نگاه ش��ان منصفان ه باشد‪ .‬نگاه‬ ‫غیرمنصفانه‪ ،‬افراد را ازار می دهد‪ .‬از خالی بودن سفره گله ای ندارم‪،‬‬ ‫اما وقتی می بینم در کنار این سفره یک نفر چلو کباب می خورد و‬ ‫عده ای با وجود اس��تعداد نان خشک می خورند‪ ،‬اذیت می شوم‪ .‬این‬ ‫اتفاق متاس��فانه فقط ویژه صداوسیما نیست و در کل کشور چنین‬ ‫مسائلی وجود دارد‪.‬‬ ‫پیمان مع��ادی به عن��وان نخس��تین بازیگر‬ ‫«درخت گ��ردو» به کارگردانی محمدحس��ین‬ ‫مهدویان انتخاب شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬پیمان‬ ‫معادی به عنوان نخستین بازیگر «درخت گردو»‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬این فیلم که پروانه ساخت ان ماه‬ ‫گذش��ته صادر شد قرار اس��ت به تهیه کنندگی‬ ‫س��ید مصطفی احمدی تولید ش��ود‪ .‬مهدویان‬ ‫پس از نخس��تین فیلمش با «ماجرای نیمروز»‬ ‫به جش��نواره سی و پنجم امد و سیمرغ بلورین‬ ‫بهتری��ن فیل��م از ن��گاه تماش��اگران را دریافت‬ ‫کرد‪ .‬ای��ن کارگردان همچنین س��ال گذش��ته‬ ‫با «التاری» توانس��ت مخاطبان بس��یاری را به‬ ‫س��الن های سینما بکش��اند و دومین قسمت از‬ ‫فیلم «ماجرای نیمروز» را اماده اکران دارد‪.‬‬ ‫س��یدمصطفی احمدی تهیه کننده «درخت‬ ‫گ��ردو» نیز پی��ش از ای��ن تهیه کنندگی برنامه‬ ‫دورهمی را برعهده داش��ت و این روزها سریال‬ ‫«هیوال» به تهیه کنندگی او و کارگردانی مهران‬ ‫مدیری در شبکه نمایش خانگی پخش می شود‪.‬‬ ‫به گفته عوامل این فیلم «درخت گردو» چند‬ ‫بازیگر مط��رح دیگر دارد که طی روزهای اینده‬ ‫معرفی می شوند‪.‬‬ ‫«کژال» تنها نماینده‬ ‫ایران در جشنواره‬ ‫مستقل فیلیپین‬ ‫فیلم سینمایى «کژال» به عنوان تنها نماینده‬ ‫ایران در جشنواره مس��تقل فیلیپین به نمایش‬ ‫در مى ای��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم س��ینمایی‬ ‫«کژال» به کارگردان��ی نیما یار و تهیه کنندگی‬ ‫جواد نوروزبیگی در چهارمین حضور بین المللی‬ ‫خود در پانزدهمین دوره جش��نواره س��ینمای‬ ‫مستقل فیلیپین با عنوان «سینماالیا» در بخش‬ ‫چش��م اندازهای اسیا از ‪ ٢‬تا ‪ ١٣‬اوت روی پرده‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫این اثر که پیش از ای��ن برنده جایزه بهترین‬ ‫فیلم اسیا از سوی هیات داوران سازمان ارتقای‬ ‫سینمای اسیا(نتپک) بوده و تاکنون با استقبال‬ ‫خوب��ی در کش��ورهای گوناگون جه��ان روبه رو‬ ‫شده‪ ،‬هنوز در ایران اکران نشده است‪.‬‬ ‫صمدى سراغ‬ ‫«صحنه زن» رفت‬ ‫فیلمنام��ه «صحن��ه زن» ب��ه نویس��ندگى و‬ ‫کارگردانى علیرضا صم��دى و به تهیه کنندگى‬ ‫مجید رضاباال براى دریافت پروانه س��اخت ارائه‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلمنامه «صحنه زن»‬ ‫به نویس��ندگى و کارگردان��ى علیرضا صمدى و‬ ‫به تهیه کنندگ��ى مجید رضاباال ب��راى دریافت‬ ‫پروانه ساخت ارائه ش��د تا صمدى پس از فیلم‬ ‫«بى نام��ى» دومین اثر س��ینمایى خ��ود را نیز‬ ‫به زودى مقابل دوربین ببرد‪.‬‬ ‫«صحن��ه زن» فیلمنام��ه اى اجتماع��ى ب��ا‬ ‫موضوع��ى متفاوت و ج��ذاب دارد که بالفاصله‬ ‫پس از دریافت پروانه س��اخت وارد مرحله پیش‬ ‫تولید و انتخاب بازیگر خواهد ش��د و صمدى در‬ ‫این فیلم قص��د دارد از ترکیب بازیگران مطرح‬ ‫سینمایى و تئاترى استفاده کند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫کنسرت هایی‬ ‫که با تک اهنگ‬ ‫پر می شود‬ ‫«افزایش انتشار تک اهنگ می تواند مشکل ساز شود‪،‬‬ ‫به این صورت که انگار بازویی از بدنه موسیقی ما قطع‬ ‫شود‪ .‬تک اهنگ می تواند حیات خود را داشته باشد ولی‬ ‫نباید در کنار ان البوم کمرنگ شود‪».‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬نیما جوان‪ ،‬مدیر نش��ر و پخش‬ ‫ج��وان‪ ،‬درب��اره دالیل گرای��ش هنرمندان ب��ه تولید‬ ‫تک اهن��گ و کاه��ش تع��داد البوم ه��ای موس��یقی‪،‬‬ ‫به هزین��ه باالی تولی��د البوم که باع��ث روی اوردن‬ ‫هنرمن��دان به تک ترک ش��ده‪ ،‬اش��اره می کند و ادامه‬ ‫می ده��د‪ :‬تک ت��رک تنها هزین��ه اس��تودیویی دارد و‬ ‫هزینه هایی همانند تکثیر‪ ،‬چاپ‪ ،‬صنعت و فرایند نشر‬ ‫را ن��دارد؛ به همین دلی��ل هنرمندان به جای اینکه به‬ ‫تولید البوم فکر کنند‪ ،‬س��راغ تولید تک ترک می روند‬ ‫و اگر ان اثر در فضای مجازی با اس��تقبال روبه رو شود‬ ‫به کنس��رت خواهند اندیشید که متاسفانه‬ ‫در نهایت تولید البوم کمرنگ و کمرنگ تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به ج��وان می گوییم ک��ه در غرب تولید‬ ‫تک اهنگ بیش��تر جنبه معرفی یک البوم‬ ‫را دارد‪ .‬او در ای��ن زمین��ه توضیح می دهد‪:‬‬ ‫درست است اما این روند در ایران برعکس‬ ‫اس��ت و ت��ک اهنگ جنب��ه تبلیغاتی برای کنس��رت‬ ‫هنرمن��د را دارد‪ .‬در گذش��ته تولی��د الب��وم در تمام‬ ‫سبک ها از جمله پاپ‪ ،‬راک‪ ،‬جاز و‪ ...‬یک فرایند هنری‬ ‫به ش��مار می رود؛ درواقع البوم محتوای خاصی داشت‬ ‫که برای ان فکر شده بود‪ .‬ولی در حال حاضر با توجه‬ ‫به اینکه دنیای ما مصرفی شده‪ ،‬تک اهنگی که منتشر‬ ‫می شود نماینده معرفی البوم نیست؛ بلکه جنبه جذب‬ ‫و افزایش طرفدار برای دستیابی به موفقیت‬ ‫در کنسرت را دارد‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کننده موس��یقی می گوید که‬ ‫هنرمن��د ب��رای تولید تک ت��رک نیازی به‬ ‫حمای��ت مالی از طرف ناش��ر ندارد؛ چراکه‬ ‫قانون دفتر موس��یقی اج��ازه می دهد خود‬ ‫هنرمن��د به طور مس��تقیم با ارش��اد رو به‬ ‫رو ش��ود و پرونده تش��کیل دهد‪ .‬جوان که در زمینه‬ ‫تولید موس��یقی تلفیقی و کالسیک فعال است‪ ،‬درباره‬ ‫انتش��ار تک ت��رک در حوزه موس��یقی ج��دی توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬درس��ت اس��ت ک��ه تک ترک س��ود مالی به‬ ‫همراه ندارد ولی س��ود معنوی دارد‪ .‬به این منظور که‬ ‫اگر ان تک ترک بین مخاطبان محبوب ش��ود‪ ،‬افزایش‬ ‫مخاطب دارد و کنسرت ها سریع تر پر می شوند و فرقی‬ ‫ندارد حوزه پاپ اس��ت یا جدی‪ .‬او در پاسخ به اینکه‬ ‫ذی نفعان تولید البوم چه کسانی خواهند بود‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫خ��ود هنرمند تا درصدی از این کار س��ود می برد ولی‬ ‫در ادامه وقتی که قصد برگزاری کنس��رت را دارد باید‬ ‫تهیه کننده داش��ته باشد‪ .‬درواقع باید شرکتی باشد که‬ ‫برای اجاره سالن های بزرگ و برگزاری کنسرت مجوز‬ ‫بگیرد‪ .‬پس در چنین حالتی تهیه کننده نیز از انتش��ار‬ ‫تک اهنگ سود مالی خواهد برد‪.‬‬ ‫جوان می گوید‪ :‬افزایش انتش��ار تک اهنگ می تواند‬ ‫مشکل س��از ش��ود‪ ،‬به این ص��ورت که ان��گار بازویی‬ ‫از بدنه موس��یقی ما قطع ش��ود‪ .‬ت��ک اهنگ می تواند‬ ‫حیات داش��ته باشد اما نباید در کنار ان البوم کمرنگ‬ ‫ش��ود‪ .‬درواقع تولید تک ترک خارج از ایران نیز انجام‬ ‫ می شود‪ ،‬اما تولید البوم کمرنگ نخواهد شد‪.‬‬ ‫«امیر جدیدی» بازیگر‬ ‫فیلم سعید ملکان شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪ 2 - 1398‬ذی الحجه ‪ 4 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1343‬پیاپی ‪2661‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش قیمت مرغ در بازار‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫موفقیت کوچک‬ ‫‪ ۷‬نمایشگاه هنری در استان های کشور‬ ‫گال�ری ام�روز‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی‬ ‫علیرضا چلیپا تا ‪ ۲۸‬مرداد در گالری امروز برپاست‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند به نشانی ابشار دوم‪ ،‬کوچه‬ ‫فرشید‪ ،‬شماره ‪ ۳۲۴‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گال�ری زی‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه اث��ار مرجان‬ ‫ان��درودی با نام «اینک اخرالزم��ان» تا ‪ ۱۸‬مرداد‬ ‫در گالری زی به نش��انی شیراز‪ ،‬مجموعه فرهنگی‬ ‫دستمزد قرارداد نگارش فیلمنامه مشخص شد‬ ‫نرخ پایه دس��تمزد نگارش فیلمنامه در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ازس��وی ش��ورای مرک��زی کان��ون فیلمنامه نویس��ان‬ ‫سینمای ایران اعالم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ش��ورای مرک��زی کان��ون‬ ‫فیلمنامه نویسان سینمای ایران در جهت صیانت کاری‬ ‫و دف��اع از حقوق صنفی همکاران‪ ،‬در تازه ترین جلس��ه‬ ‫خود پس از بحث و بررس��ی های کارشناس��ی‪ ،‬به اتفاق‬ ‫ارا‪ ،‬نرخ پایه دستمزد نگارش فیلمنامه را در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫مصوب کرد‪ .‬بر این اس��اس نرخ پایه پیش��نهادی کانون‬ ‫برای نگارش انواع فیلمنامه های داس��تانی به این ش��رح‬ ‫اعالم می ش��ود‪ :‬الف‪ -‬برای نگارش فیلمنامه س��ینمایی‬ ‫مبل��غ ‪ ۸۰‬میلیون توم��ان به عنوان رقم پایه پیش��نهاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬این رقم باید کف قرارداد باش��د‪ .‬افزایش مبلغ‬ ‫قرارداد تا چند برابر این رقم غیرمنطقی نیس��ت‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت که مناسبات و مالحظه های حرفه ای مانند سابقه‬ ‫و تجرب��ه فیلمنامه نویس‪ ،‬ژانر (گون��ه) فیلم‪ ،‬زمان مورد‬ ‫نی��از برای تحقی��ق و پژوهش‪ ،‬حضور س��فارش دهنده‬ ‫بین المللی و‪ ...‬همه علت هایی هس��تند که می توانند به‬ ‫افزایش نرخ پایه کمک کنند‪ .‬ب‪ -‬برای نگارش فیلمنامه‬ ‫س��ریال های تلویزیونی مبلغ ‪ ۱۵‬میلیون تومان برای هر‬ ‫قسمت به عنوان رقم پایه اعالم می شود‪ .‬مبلغ اعالم شده‪،‬‬ ‫حداق��ل دریافتی برای هر قس��مت اس��ت و هزینه های‬ ‫پژوهش باید جداگانه پرداخت ش��ود‪ .‬ج‪ -‬برای فیلمنامه‬ ‫س��ریال های ش��بکه خانگی ‪ ۳۰‬میلیون تومان برای هر‬ ‫قس��مت به عنوان حداقل رق��م پایه قرارداد پیش��نهاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬توضیح این نکته الزم اس��ت که این نرخ ها تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اعتبار دارند‪ .‬ش��ورای مرکزی کانون‬ ‫فیلمنامه نویسان از همه اعضای صنف تقاضا می کند که‬ ‫در جهت حفظ حقوق خود و همکاران شان با رقمی کمتر‬ ‫از این ارقام‪ ،‬قرارداد نگارش فیلمنامه ای را امضا نکنند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتقاد مفید‪ -‬اشاره کنایه امیز به شخص مزاحم و مالل اور‬ ‫‪ -2‬جذب در علم فیزیک ‪ -‬اثر تربیتی ژان ژاک روس��و‪ ،‬نویس��نده و فیلس��وف‬ ‫فرانسوی ‪ -‬حالت ماه در سه شب اخر ماه قمری‬ ‫‪ -3‬عدد ورزشکار ‪ -‬سوره ‪ 39‬قران ‪ -‬شهر تشنه فریب ‪ -‬حکمت ارسطو‬ ‫‪ -4‬صدایی در موسیقی ‪ -‬گیاه طبی کاسنی ‪ -‬زمین دور از اب ‪ -‬نقش هنرپیشه‬ ‫‪ -5‬سیخ اهنی باالی تنور ‪ -‬مددکار ‪ -‬پرداخت بدهی‬ ‫‪ -6‬فاکتور دریافت ‪ -‬اشک او را باور نکنید‬ ‫‪ -7‬نخستین رده اعداد ‪ -‬مختصر و هر چیز سبک و کم وزن‬ ‫‪ -8‬فعل ربطی ‪ -‬نواری که دور نام ه می پیچیدند و ان را مهر می کردند‬ ‫‪ -9‬اشیانه پرندگان شکاری ‪ -‬فدراسیون فوتبال اروپا‬ ‫‪ -10‬ابخوری ‪ -‬اشعه مجهول‬ ‫‪ -11‬با گنجشک مفت است ‪ -‬از فرشتگان مغضوب الهی ‪ -‬پرچم‪ ،‬بیرق‬ ‫‪ -12‬بلندی قامت ‪ -‬موی گردن ستوران ‪ -‬ظلم و ستم ‪ -‬کشنده بی صدا‬ ‫‪ -13‬عقاید شمردنی ‪ -‬فریادی برای تشویق ‪ -‬پدر اعراب ‪ -‬خمیدگی پارچه‬ ‫‪ -14‬شیر کوهی ‪ -‬رئیس حزب ‪ -‬خدمتکار و زیردست‬ ‫‪ -15‬درخواست قرض ‪ -‬درشکه مجلل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪197‬‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ت‬ ‫‪11‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪15‬‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪198‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مقامی در روزنامه ‪ -‬از مکان های دیدنی اصفهان‬ ‫‪ -2‬از جزای��ر ایران��ی در خلیج ف��ارس ‪ -‬ن��ت س��وم موس��یقی ‪ -‬حیران و‬ ‫سرگشته‬ ‫‪ -3‬تولیدمثل ‪ -‬دومین پادشاه از سلسله کیانیان ‪ -‬امت ها‬ ‫‪ -4‬سالح پرتابی باستانی ‪ -‬از انواع ادبیات ‪ -‬حرف درد‬ ‫‪ -5‬خصومت ‪ -‬هر یک از الفبای موسیقی ‪ -‬نگرش و نظر‬ ‫‪ -6‬جامه بلند جلوباز قدیمی ‪ -‬ارنج در‬ ‫‪ -7‬اغوش و کنار ‪ -‬بخشی از دستگاه تنفسی‬ ‫‪ -8‬خرید و فروش کاالی دست دوم ‪ -‬روستا و قریه‬ ‫‪ -9‬میل و رغبت شدید ‪ -‬افزایش برنج پخته‬ ‫‪ -10‬ماه داس گونه ‪ -‬کتاب مقدس هندوان‬ ‫‪ -11‬غذای شب مانده ‪ -‬تصدیق ایتالیایی ‪ -‬جفت بی شباهت‬ ‫‪ -12‬رطوبت اندک ‪ -‬نخستین همسران تاریخ ‪ -‬تسمه چرمین‬ ‫‪ -13‬دلسوزی و بخشایش ‪ -‬از فرشتگان مقرب الهی ‪ -‬کافی و اندازه‬ ‫‪ -14‬حلقه میانجی الستیکی ‪ -‬دورقمی دوم ‪ -‬صوت شناسی‬ ‫‪ -15‬دستمزد ‪ -‬از اصطالحات هواشناسی‬ ‫امیر حسین پورفرخ‪ :‬ما تو محله سی متری جی خونه داریم‬ ‫و کوچه های این محله به طبیعت بافتش به طور معمول ش��لوغ‬ ‫و پر از بچه اس��ت‪ .‬فکر کردم یه کتابخونه عمومی کوچیک برای‬ ‫بچه های کوچه مون درس��ت کن��م‪ .‬اولش ارتب��اط برقرار کردن‬ ‫س��خت بود‪ .‬چند هفته ای وقت گذاش��تم و تو چن��د دقیقه ای‬ ‫ک��ه طول کوچه رو ت��ا دم خونه قدم می زدم با یکی دوتاش��ون‬ ‫دوست ش��دم‪ .‬کافی بود بپرس��م چند تا گل زدین تا با هیجان‬ ‫برام بازیش��ون رو توضیح بدن‪ .‬بعد به دوتاش��ون پیشنهاد دادم‬ ‫اگه دوس��ت دارین کتاب بخونین من تو کتابخونم چند تا کتاب‬ ‫قصه دارم که بهتون امانت بدم‪ .‬گفتم و رفتم‪ ...‬دو روز بعد همون‬ ‫دو نفر تو کوچه اومدن جلو و گفتن عمو پس کتاب چی ش��د؟!‬ ‫همین کافی بود تا با کمک همسرم ملیحه کتابخونه کوچه کتاب‬ ‫ابان متولد بشه‪ .‬ابان اسم پسر ‪۹‬ماهه من و ملیحه ست‪.‬‬ ‫االن ‪ ۹‬عض��و از کوچ��ه خودمون داریم و ‪ ۹‬عضو از کوچه های‬ ‫دیگه‪ .‬تعداد کتاب هامون هم با کمک دوستان و هزینه شخصی‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬جلد رس��یده‪ .‬اشتیاق و اس��تقبال بچه ها واقعا غیرقابل‬ ‫تصوره‪ .‬هر روز غروب مراجعه داریم و هر روز هیجانشون بیشتر‬ ‫میشه‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫درگذشت کارگردان تئاتر برنده‬ ‫‪ ۲۱‬جایزه تونی‬ ‫«هارول��د پرین��س» از چهره ه��ای‬ ‫اس��طوره ای تئاتر ب��رادوی امری��کا که با‬ ‫نمایش های معروفی مانند‍«ش��بح اوپرا»‬ ‫و «سوئینی تاد» ‪ ۲۱‬بار برنده جایزه تونی‬ ‫شده در سن ‪۹۱‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از گاردین‪،‬‬ ‫هارولد پرینس‪ ،‬تهیه کنن��ده و کارگردان‬ ‫تئات��ر برادوی امریکا که با نمایش های موفقی مانند «ش��بح اوپرا»‪،‬‬ ‫«کاب��اره»‪« ،‬کمپان��ی» و «س��وئینی تاد» مرزهای جدی��دی برای‬ ‫نمایش ه��ای موزیکال تعریف کرد‪ ،‬پ��س از یک دوره کوتاه بیماری‬ ‫در ایسلند درگذشت‪.‬‬ ‫وی در ابتدا به عنوان تهیه کننده کار خود را با ساخت مجموعه ای‬ ‫از ماندگارترین نمایش های موزیکال امریکا از «یانکی های لعنتی»‪،‬‬ ‫«داس��تان غرب» تا «یک چی��ز خنده دار ک��ه در راه اتفاق افتاد»‪،‬‬ ‫«ف��ورم» و «فیدلره��ا روی س��قف» اغ��از کرد و س��پس به عنوان‬ ‫کارگ��ردان نمایش موزیکال مهمی از جمل��ه «کاباره»‪« ،‬کمپانی»‪،‬‬ ‫سوئینی تاد»‪« ،‬اویتا» و «شبح اوپرا» را روی صحنه برد‪.‬‬ ‫در سال ‪1394( ۲۰۱۵‬خورش��یدی) نمایشی با عنوان «شاهزاده‬ ‫ب��رادوی» درباره این کارگردان تاثیرگذار در ژاپن روی صحنه رفت‬ ‫که ش��امل مجموع��ه از معروف ترین اهنگ های اث��ار وی بود‪ .‬این‬ ‫نمایش در سال ‪ )1396( ۲۰۱۷‬در تئاتر برادوی امریکا نیز اجرا شد‪.‬‬ ‫کشف مقبره سنگی ‪ ۱۹۰۰‬ساله‬ ‫در ترکیه‬ ‫کاوش��گران موف��ق ش��دن‬ ‫مقبره س��نگی متعلق به قرن‬ ‫دوم پ��س از می�لاد مس��یح‬ ‫را در «ق��ره ب��وک»‪ ،‬یک��ی از‬ ‫اس��تان های ترکی��ه‪ ،‬کش��ف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از دیلی صاباح‪ ،‬این مقبره س��نگی در‬ ‫نزدیکی یک منطقه باستانی که پیش تر به عنوان مکانی برای عبادت‬ ‫مسیحیان شناخته می شد‪ ،‬کشف شده است‪.‬‬ ‫محل کش��ف این مقبره س��نگی در نزدیکی ش��هر زادگاه سنت‬ ‫«الیپیوس » که در گذش��ته با نام «‪ »Hadrianopolis‬شناخته‬ ‫می ش��د و از مهم ترین شهرهای مذهبی نخستین پیروان مسیحیت‬ ‫به شمار می رفت تا اینکه اهمیت خود را در قرن هشتم پس از میالد‬ ‫کم کم از دست داد‪ ،‬قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یک گروه باستان شناس��ی به سرپرس��تی «ارس��ین چلیک باش» ‬ ‫باستان ش��ناس ترکیه ای‪ ،‬در مجموع ‪ 3‬سکه باستانی‪ ،‬ماده ای برای‬ ‫س��رعت بخشیدن به روند تجزیه استخوان ها و یک بطری شیشه ای‬ ‫کوچک در این مقبره س��نگی کشف کردند‪ .‬به گفته «چلیک باش»‪،‬‬ ‫این تیم باستان شناس��ی تاکنون موفق ش��دند ‪ ۳۳‬مقبره را در ابعاد‬ ‫گوناگون در نزدیکی این منطقه کش��ف کنند‪ .‬ای��ن گروه عالوه بر‬ ‫کش��ف مقبره های باستانی از کشف بقایای بنای یک کلیسا در این‬ ‫منطقه خبر داده بود‪.‬‬ ‫روابط عمومی سرامد‪ ،‬پیروز جنگ رسانه ای‬ ‫هش��تمین دوره ایین قدردانی از س��رامدان‬ ‫روابط عموم��ی ب��ا تاکی��د ب��ر توانمندس��ازی‬ ‫روابط عمومی برای عملکرد مطلوب تر در جنگ‬ ‫رس��انه ای و قدردانی از سرامدان روابط عمومی‬ ‫ایران در دانش��گاه تربیت م��درس به کار خود‬ ‫پای��ان داد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫روابط عمومی‬ ‫س��رامد با عملکرد اثربخش‪ ،‬اگاهانه و منسجم می تواند پیروز جنگ رسانه ای باشد‪.‬‬ ‫هوشمند سفیدی‪ ،‬دبیر ایین قدردانی از سرامدان روابط عمومی ایران با اشاره به این‬ ‫موضوع گفت‪ :‬پیام س��رامدی روابط عمومی پویایی‪ ،‬پذیرش اصالح و ضرورت حرکت‬ ‫رو به جلو اس��ت و این‪ ،‬در گرو بهینه کاوی و ارزیابی مستمر عملکرد و بهره گیری از‬ ‫فناوری های نوین ارتباطی خواهد بود‪.‬‬ ‫س��فیدی گفت‪ :‬امروز کش��ور ما در جنگ رس��انه ای اس��ت و در چنین وضعیتی‬ ‫روابط عمومی ه��ا در موض��ع پدافند غیرعامل باید از یک س��و ارتباط خود را با مردم‬ ‫قطع نکنند و از طرف دیگر باید با یک دیپلماس��ی رس��انه ای فعال‪ ،‬امادگی خود را‬ ‫برای مقابله با اطالع رس��انی منفی دش��من حفظ کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬عملکرد حیثیت‬ ‫روابط عمومی ها در این زمینه مش��روط به سرامدی و برتری است و روابط عمومی ها‬ ‫باید در راستای بکارگیری رسانه ها و ظرفیت های رسانه ای کشور برای دفاع از منافع‬ ‫ملی تجهیز شوند‪ .‬دکتر علی دارابی‪ ،‬معاون امور استان های سازمان صداوسیما نیز در‬ ‫این همایش با اشاره به ویژگی های یک روابط عمومی کارامد‪ ،‬تقویت روابط عمومی ها‬ ‫را در مقطع کنونی مورد تاکید قرار داد‪ .‬در ادامه این ایین با حضور و سخنرانی کوتاه‬ ‫تعدادی از پیشکسوتان روابط عمومی از جمله استاد علی میرسعید قاضی‪ ،‬دکتر داود‬ ‫زارعیان و استاد محسن امینی و نیز فرزند مرحوم استاد هوشنگ عباسزاده‪ ،‬خاطره‬ ‫و یاد مرحوم هوشنگ عباسزاده که به تازگی به دیار باقی شتافته‪ ،‬گرامی داشته شد‪.‬‬ ‫در ادامه از تعدادی از پیشکسوتان روابط عمومی شامل خسرو رفیعی‪ ،‬حمید واعظی‪،‬‬ ‫احمد دولتخواه و ابوالقاس��م حکیمیان به عنوان «پیشکسوت سرامد روابط عمومی»‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫عکاس چینی‪ :‬ایران زیباترین مناظر و‬ ‫مهربان ترین مردم را دارد‬ ‫اگر ی��ک گردش��گر تنها با ش��ناخت برپایه‬ ‫تبلیغات منفی رسانه ها تصمیم بگیرد به ایران‬ ‫سفر کند‪ ،‬وقتی به مقصد می رسد به طور قطع‬ ‫از زیبایی های این کشور حیرت زده خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش بی بی سی‪ ،‬شان شائولی‪ ،‬عکاس ازاد‬ ‫و جهانگ��رد چینی‪ ،‬پس از س��فری دوماهه به‬ ‫ایران تعدادی از عکس های خود از نقاط گوناگون این کشور را به نمایش گذاشت‪ .‬او‬ ‫می گوید دوستانش هشدار داده بودند که سفر به ایران کار خطرناکی خواهد بود و او‬ ‫را منع می کردند؛ اما او این تصویرسازی ها را باور نداشت و تصمیم مسافرت به ایران‬ ‫را گرفت‪ .‬او اظهار می کند در برخی ش��هرها و روستاهای دورافتاده ایران با زیباترین‬ ‫مناظر و مهربان ترین مردم روبه رو ش��ده است‪ .‬شان شائولی که در گذشته مدیر یک‬ ‫ش��رکت اینترنتی بوده‪ ،‬می گوید از اینکه ‪ 6‬روز در هفته از س��اعت ‪ 9‬صبح تا ‪ 9‬شب‬ ‫کار می کرده خسته شده بود و حاال هرچند با عکاسی ازاد درامد کمتری دارد اما از‬ ‫زندگی اش بیشتر لذت می برد‪.‬‬ ‫نویسنده کتاب تالشنامه درگذشت‬ ‫س��ید نهضت حس��ینی نژاد کهنس��ال ترین نویسنده و‬ ‫ش��اعر گیالنی درگذشت‪ .‬کتاب تالشنامه اثر ارزشمند این‬ ‫نویسنده اس��ت‪ .‬به گزارش ایبنا سید نهضت حسینی نژاد‬ ‫عصر جمعه به علت کهولت س��ن درگذشت‪ .‬این فرهنگی‬ ‫پیشکسوت اهل سنت رضوانشهری نقش تعیین کننده ای‬ ‫در رش��د و تعالی جامعه ادبی و فرهنگی منطقه داش��ت‪.‬‬ ‫س��ید نهضت حسینی نژاد متولد س��ال ‪ ۱۳۰۳‬بود‪ .‬کتاب‬ ‫تالش��نامه که گذری بر تاریخ تالش و رضوانشهر است‪ ،‬اثری ارزشمند از حسینی نژاد‬ ‫و حاص��ل نی��م قرن تالش‪ ،‬پژوهش و مطالعه این نویس��نده تالش زبان اس��ت‪ .‬پیکر‬ ‫ای��ن فرهنگی بنا بر وصیتش در حیاط منزلش در روس��تای پونل به خاک س��پرده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫شهرهای گوناگون ایران با برگزاری نمایشگاه های‬ ‫انفرادی و گروهی میزبان هنرمندان و عالقه مندان‬ ‫ب��ه هنر هس��تند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫ای��ن هفته‬ ‫تع��دادی از گالری های ش��هرهای گوناگون ایران‬ ‫پذیرای هنرمندان بومی یا مهمان هس��تند تا اثار‬ ‫خود را در شاخه های مختلف هنرهای تجسمی در‬ ‫معرض دید عالقه مندان به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫گال�ری اکن�ون‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه گروهی‬ ‫طراحی و نقاش��ی «‪ ۴۵۵‬کیلومت��ر» تا ‪ ۱۶‬مرداد‬ ‫در گالری اکنون برپاس��ت‪ .‬ای��ن گالری در خیابان‬ ‫خاقانی‪ ،‬کوچه افشین (‪ ،)۱۴‬بن بست حریر‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫گالری نگرش‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه عکس تئاتر‬ ‫کانون عکس اصفهان تا ‪ ۱۶‬مرداد در گالری نگرش‬ ‫به نش��انی خیاب��ان خاقانی‪ ،‬بین وحی��د و خواجه‬ ‫پطرس‪ ،‬نبش بن بست شهپر‪ ،‬شماره ‪ ۳۹۴‬برپاست‪.‬‬ ‫سینمایی هنر ش��هر افتاب‪ ،‬مجتمع خلیج فارس‪،‬‬ ‫بلوک ‪ ۷‬برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری هان‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه نقاشی الهام‬ ‫اعتم��ادی با ن��ام «خیلی دور‪ ،‬خیل��ی نزدیک» تا‬ ‫‪ ۲۰‬مرداد در گالری هان به نش��انی انتهای خیابان‬ ‫عفیف اب��اد‪ ،‬نب��ش کوچ��ه ‪ ،۱۹‬س��اختمان ‪،۱۵۶‬‬ ‫زیرزمین برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری دوران‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه اثار مریم‬ ‫حس��ین خانی تا ‪ ۱۸‬م��رداد در گال��ری دوران به‬ ‫نشانی چهارراه نظر‪ ،‬ابتدای چهارباغ باال‪ ،‬روبه روی‬ ‫انتشارات جنگل‪ ،‬بن بست کیانجو برپاست‪.‬‬ ‫گالری س�رادی پور‪ ،‬خوزس�تان‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫نقاش��ی مس��لم خضری با ن��ام «همچن��ان دوره‬ ‫می کنیم‪ »...‬تا ‪ ۷‬ش��هریور در گالری سرادی پور به‬ ‫نشانی ماهش��هر‪ ،‬ناحیه صنعتی‪ ،‬روبه روی باشگاه‬ ‫پاکروان‪ ،‬ساختمان ندا‪ ،‬طبقه ‪ 3‬برپاست‪.‬‬ ‫تولد کوچه کتاب ابان‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روانشناس‪:‬‬ ‫در نگاه بس��یاری از ما‪ ،‬یک ف��رد خوش تیپ و جذاب‪ ،‬به طور‬ ‫معمول دوست داشتنی تر‪ ،‬شوخ طبع تر و حتی باهوش تر از یک‬ ‫فرد ش��لخته و نامرتب جلوه می کند‪ .‬یک مث��ال بارز این طرز‬ ‫نگاه به دیگران‪ ،‬چهره ها یا همان س��لبریتی ها هستند؛ به این‬ ‫معنی که چون جذابیت‪ ،‬موفقیت و ثروت این افراد را مش��اهده‬ ‫می کنیم‪ ،‬تمایل داریم انها را باهوش‪ ،‬مهربان‪ ،‬ش��وخ و‪ ...‬تصور‬ ‫کنیم‪ .‬بیان این نکته الزم اس��ت که معیار جذابیت در افراد گوناگون نس��بی اس��ت‪ ،‬اما با‬ ‫احتیاط می توان گفت بیشتر افراد‪ ،‬معیارهای مشابهی از جذابیت دارند‪.‬‬ ‫پژوهش های گوناگونی درباره این س��وگیری شناختی که در ادبیات روانشناسی به اثر‬ ‫هاله ای ش��هرت دارد‪ ،‬انجام شده و نش��ان می دهد ما در رویارویی با یک فرد زیبا و جذاب‪،‬‬ ‫امتیاز باالتری درباره صفات ش��خصیتی و ضریب هوش��ی انها در نظر می گیریم و جالب‬ ‫اس��ت که یافته ها نش��ان می دهد احتمال ارتکاب رفتارهای مجرمانه ازسوی افراد جذاب‬ ‫و زیبا را کم می دانیم! مس��لم اس��ت که افراد جذاب‪ ،‬به طور معمول مجموعه ای از صفات‬ ‫مثبت درونی هم دارند که بر جذابیت ظاهری انها می افزاید و در این موضوع بحثی نیست‪،‬‬ ‫اما این ظاهر‪ ،‬بعضی وقت ها می تواند مانند یک تیغ دولبه عمل و این حقیقت را از ما پنهان‬ ‫کند که این افراد هم ممکن اس��ت دروغگو یا خودبین باشند و حتی از جذابیت خود برای‬ ‫مسخ کردن ما سوءاستفاده کنند‪ .‬این اثر را می توان در حوزه مدیریت هم مشاهده کرد‪ .‬به‬ ‫جرات می توان گفت در بیش��تر ارزیابی هایی که بدون دانش روانشناختی انجام می شود‪،‬‬ ‫اثر هاله ای تاثیرگذارترین فاکتور اس��ت!! به عنوان مثال‪ ،‬مدیری را در نظر بگیرید که قرار‬ ‫اس��ت کارایی شغلی کارمند خود را ارزیابی کند‪ .‬مدیر ممکن است یک صفت شخصیتی‬ ‫کارمندش‪ ،‬به طور مثال ش��ور و اش��تیاق کاری را برجس��ته ببیند (زیرا در نگاه این مدیر‪،‬‬ ‫اش��تیاق کار داشتن جذاب است) و ناخوداگاه قضاوتش درباره تمام جنبه های کارمندش‬ ‫تح��ت تاثیر ق��رار بگیرد؛ یعنی باوجود اینک��ه ان کارمند‪ ،‬علم یا توانای��ی مورد نیاز برای‬ ‫ش��غلی که در ان مش��غول است را ندارد‪ ،‬اگر ویژگی اشتیاق در او بارز باشد‪ ،‬امتیازی باالتر‬ ‫از س��طح واقعی توانایی هایش می گیرد! بنابراین دفعه بعد ک��ه قصد دارید فرد دیگری را‬ ‫ارزیابی کنید‪ ،‬چه ان فرد برای مصاحبه ش��غلی امده باش��د‪ ،‬چه نامزد یک سمت سیاسی‬ ‫باش��د‪ ،‬چه شاگرد یا استاد شما باشد یا حتی کسی باش��د که قرار است برای نخستین بار‬ ‫با او به س��ینما بروید‪ ،‬این را در نظر داش��ته باشید که امکان دارد برجسته بودن یک صفت‬ ‫خاص در ان فرد‪ ،‬قضاوت ش��ما درباره س��ایر جنبه های ش��خصیتی او را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهد! و جالب اس��ت که اگاهی صرف از اثر هاله ای‪ ،‬امکان مقابله با ان را اس��ان تر نمی کند!‬ ‫و اتکای ما به تجربه های ش��خصی مان در توانایی شناخت افراد‪ ،‬ان قدرها هم دقیق و قابل‬ ‫استناد نیست‪ .‬روانشناسان برای بررسی ویژگی های افراد‪ ،‬از مهارتی به نام ترسیم نیم رخ‬ ‫شخصیتی اس��تفاده می کنند که یادگیری جنبه های کاربردی ان‪ ،‬می تواند ابزاری مفید‬ ‫برای مدیران موفق باشد‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫نیم رخ حقیقت‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!