روزنامه صمت شماره 1345 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1345

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1345

روزنامه صمت شماره 1345

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تحریم وزیر خارجه‬ ‫به معنای شکست در دیپلماسی است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1345‬پیاپی ‪2663‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقدامی بی تاثیر‬ ‫بر زندگی شهروندان‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫واردات هیبرید‬ ‫سراغاز تولید برقی ها‬ ‫سرمایه گذاری در زنجیره‬ ‫الومینیوم نیازمند تعادل‬ ‫نیاز‬ ‫بازار کار‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سامانه رصد نرخ ‪۱۰۰‬قلم کاالی اساسی فعال شد‬ ‫چهره ‬ ‫لزوم تعیین تکلیف قطار‬ ‫تهران‪-‬اصفهان‬ ‫وزی��ر امور خارجه گفت‪ :‬افرادی که به دنبال خواندن فاتحه دیپلماس��ی هس��تند باید‬ ‫خیل��ی صبر کنند‪ .‬چ��ه جان بولتون و همراهانش در امریکا و چه دوس��تانی در داخل که‬ ‫به دنبال نفی و مرگ مذاکره هستند‪ ،‬برای خواندن فاتحه دیپلماسی خیلی باید صبر کنند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف در نشس��ت خبری که روز گذش��ته در وزارت امور خارجه برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تحریم وزیر امور خارجه یک کش��ور یعنی در مذاکره و گفت وگو کم اورده اند‪.‬‬ ‫یعنی شکست در گفت وگو‪ ،‬شکست در دیپلماسی و مخالفت با گفت وگو‪ .‬مسیری که انها‬ ‫‪2‬‬ ‫پیش گرفته اند هر روز به سمت ناکامی در گفت وگو پیش می رود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل قیمت ها را نصب کنید‬ ‫اپلیکیشن مرتبط با کنتر ‬ ‫به تازگی س��امانه ای روی کار امده که می تواند انقالبی در تنظیم بازار و کنترل قیمت ها ایجاد‬ ‫کند؛ البته اگر زیرس��اخت ها به درس��تی کار کنند و مردم نیز همراهان خوبی باش��ند‪ .‬در این‬ ‫سیس��تم نرخ ‪۱۰۰‬قلم کاالی حس��اس و ضروری از سوی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان در س��امانه ثبت می ش��ود و مردم نیز می توانند با نصب اپلیکیش��ن موردنظر‬ ‫نس��بت به رصد قیمت ها و ثبت ش��کایت های خ��ود اقدام کنند‪ .‬این امر ع�لاوه براینکه جلوی‬ ‫گرانفروش��ی را می گیرد‪ ،‬میزان مش��ارکت مردم در تنظیم بازار را نیز بیشتر خواهد کرد‪ .‬شنبه‬ ‫گذشته سخنگوی دولت گفته بود‪ :‬سازمان حمایت قیمت های قابل قبول ‪100‬قلم کاال را در این‬ ‫سامانه اعالم می کند تا در صورت بروز تخلف مردم بتوانند شکایت خود را از طریق یک نرم افزار‬ ‫کاربردی (اپلیکیش��ن) اعالم کنند‪ .‬پیش از این هم وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از راه اندازی‬ ‫این س��امانه خبر داده و اعالم کرده بود‪ :‬وقتی مردم نرخ کاالهای اساسی را بدانند‪ ،‬گران فروشی‬ ‫واحدهای صنفی کمتر می شود و اگر هم واحدی کاالیی را گران تر عرضه کند‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫‪7‬‬ ‫می توانند شکایت خود را در این اپلیکیشن ثبت کنند ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برای کاهش تصادف ها‬ ‫صورت مسئله را پاک نکنیم‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪13‬‬ ‫تحریم ها رونق تولید را‬ ‫به پایین دست الومینیوم برگرداندند‬ ‫‪4‬‬ ‫اصناف را در مدسازی دستکم نگیرید‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تخصیص یک درصد‬ ‫از مالیات ارزش افزوده‬ ‫به توسعه شهرک های صنعتی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫محمدصادق جنت‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫اخری��ن روزهای هفته گذش��ته هیات دولت کلیات حذف‬ ‫صفر از پول ملی ایران را تصویب کرد و از ان پس حذف صفر‬ ‫از اسکناس به یکی از موضوعات مورد بحث بین کارشناسان‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫پی��ش از صفرزدای��ی از اس��کناس ها ای��ن پرس��ش پیش‬ ‫می ای��د که چرا صفرهای روی اس��کناس اضافه می ش��وند؟‬ ‫دلیل ان س��اده و یک مش��کل تکراری س��االنه است؛ یعنی‬ ‫کسری بودجه دولت‪ .‬هرگاه مخارج دولت بیشتر از درامدش‬ ‫باشد‪ ،‬ساده ترین راه برای جبران ان‪ ،‬چاپ اسکناس است که‬ ‫سبب می شود حجم اسکناس در گردش و نرخ کاالها (تورم)‬ ‫متناسب با هم افزایش پیدا کنند‪.‬‬ ‫دولت ها مش��کل افزایش حجم اس��کناس در گردش را با‬ ‫چاپ اسکناس درش��ت تر (افزایش صفر روی اسکناس) حل‬ ‫می کنند و در مقابل تورم ایجادش��ده‪ ،‬سهم مصرف کنندگان‬ ‫می شود‪ .‬با تکرار سال به سال این داستان‪ ،‬وقتی اسکناس ها‬ ‫خیلی درشت شدند و تعدد صفرهای روی اسکناس‪ ،‬مشکل‬ ‫محاس��به در معام�لات را ایج��اد کرد‪ ،‬دوب��اره دولت ها وارد‬ ‫عمل می ش��وند و تعدادی از صفرهای روی اسکناس ها را که‬ ‫به تدریج در طول س��ال ها اضاف��ه کرده اند به ناگهان حذف و‬ ‫گاهی هم واحد پول را عوض می کنند؛ راهکاری که در برخی‬ ‫کشورها تجربه شده و اجرای ان چند سالی است که در کشور‬ ‫ما هم در دست بررسی است‪ .‬این داستان تا زمانی که دولت‬ ‫کسری بودجه داشته باشد و نمایندگان مجلس با پولی کردن‬ ‫ان (چاپ اسکناس) موافقت کنند‪ ،‬تکرار می شود‪.‬‬ ‫اما داس��تان کسری بودجه‪ ،‬بزرگ شدن عدد روی پول در‬ ‫گردش و ایجاد تورم‪ ،‬مختص اس��کناس و دوران ما نیس��ت‪.‬‬ ‫نمونه های گوناگونی گزارش ش��ده که دولت ها در دوره های‬ ‫مختلف تاریخی هرگاه با کس��ری بودجه روبه رو ش��ده اند‪ ،‬با‬ ‫کاهش وزن س��که یا خل��وص انها بر تعداد س��که های رایج‬ ‫می افزودن��د و گرانی (تورم) ایجاد و برای کنترل گرانی‪ ،‬نانوا‪،‬‬ ‫قصاب و بقال را فلک می کردند‪.‬‬ ‫امدن اسکناس به جای سکه سبب اسان تر شدن این روند‬ ‫با اضافه کردن صفر روی اس��کناس ش��د‪ .‬پول رایج در ایران‬ ‫بعد از اس�لام س��که دینار بوده که با احتمال زیاد به تقلید از‬ ‫ساسانیان ضرب شده است‪ .‬روند کم ارزش شدن دینار به دلیل‬ ‫تقلب در وزن و خلوص ان تا دوران قاجار ادامه داش��ته است‬ ‫(اضافه کردن صفر)‪ .‬ابتدا سامانیان اقدام به تعویض پول رایج‬ ‫کردند و یک ش��اهی را معادل ‪ ۵۰‬دینار به گردش انداختند‪.‬‬ ‫نادرشاه سکه نادری را معادل ‪ ۱۰‬شاهی ضرب کرد‪ .‬در دوران‬ ‫قاج��ار ابت��دا قران را معادل ‪ ۱۰۰۰‬دین��ار ضرب کردند و در‬ ‫ادامه‪ ،‬ناصرالدین ش��اه که مخارج ارگ س��لطنتی را سنگین‬ ‫کرده و همواره با کس��ری بودجه دست به گریبان بود‪ ،‬حذف‬ ‫صفر را با چاپ اس��کناس یک تومانی به جای ‪ ۱۰۰۰۰‬دینار‬ ‫شروع کرد و با اضافه کردن صفر تا اسکناس ‪ ۵۰‬تومانی ادامه‬ ‫داد که سبب تورم نرخ کاالها به ویژه نان شد و برای مبارزه با‬ ‫ان‪ ،‬دستور داد نانواها را فلک کنند‪ .‬امدن ریال به جای قران‬ ‫و افزایش صفرها و بزرگ ش��دن اع��داد را هم می توان تکرار‬ ‫همین داستان قلمداد کرد‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر انچه گفته ش��د می ت��وان گفت تا دولت کس��ری‬ ‫بودجه داش��ته باش��د و نمایندگان مجلس هم ان را تایید و‬ ‫بودجه دولت را با کس��ری تصوی��ب کنند‪ ،‬اضافه کردن صفر‬ ‫و صفرزدایی از اس��کناس و به تبع ان‪ ،‬تورم نرخ کاالها ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫اما به باور بس��یاری از کارشناسان اقتصادی‪ ،‬حذف صفر از‬ ‫پ��ول ملی اثر اقتصادی قابل مالحظ��ه ای ندارد؛ یعنی بر نرخ‬ ‫رش��د اقتصاد ملی‪ ،‬قدرت خرید پول ملی‪ ،‬نرخ تورم‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫و در نهایت زندگی شهروندان به طور تقریبی بی تاثیر است‪.‬‬ ‫ب��ه اس��تدالل ه��واداران «صفرزدایی از پ��ول ملی» این‬ ‫کار س��بب کاه��ش حجم اس��کناس های در گردش‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه چاپ و نوس��ازی اس��کناس در گردش‪ ،‬کاهش مشکل‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬محاس��به و ش��مارش اس��ان پول ب��رای فعاالن‬ ‫بازار‪ ،‬مردم‪ ،‬کاس��بان و بانک ها‪ ،‬مبادالت اسان تر‪ ،‬حساب ها‬ ‫و ترازنامه ه��ای قابل فهم ت��ر و بازگرداندن اعتبار پول ملی در‬ ‫نظر شهروندان و طرف های خارجی معامله با ایران می شود‪.‬‬ ‫اما در مقابل منافع یادشده‪ ،‬ایجاد هزینه هایی مانند مخارج‬ ‫جمع اوری و امحای اس��کناس ها و مسکوکات موجود‪ ،‬چاپ‬ ‫و توزیع اس��کناس و مس��کوکات جدید‪ ،‬تغییر نرم افزارهای‬ ‫بانک ها‪ ،‬ش��رکت ها و واحدهای تولیدی‪ ،‬مس��ائل و مشکالت‬ ‫حقوق��ی در دع��اوی ب��رای قراردادها و اس��ناد مالی پیش از‬ ‫صفرزدایی بعد از انجام این کار و‪ ...‬نیز قابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫در مجموع می توان گفت حذف صفر اس��کناس ها و گاهی‬ ‫تغییر واحد پول ملی پس از چند دهه تورم دورقمی و درشت‬ ‫شدن اسکناس های در گردش‪ ،‬پدیده ای است که می تواند از‬ ‫سر ناچاری اجرایی شود اما زمان مناسب برای صفرزدایی از‬ ‫پول ملی چه زمانی است؟‬ ‫به باور بسیاری این برنامه تنها درصورت ایجاد ثبات و رونق‬ ‫در اقتص��اد مل��ی ممکن خواهد بود ت��ا هزینه دولت از محل‬ ‫مالیات ها تامین ش��ود؛ شرایطی که در چشم انداز کوتاه مدت‬ ‫اقتصاد ایران قابل تصور نیست‪.‬‬ ‫درنهایت اینکه پیدایش صفرها روی اس��کناس ها و اس��ناد‬ ‫مبادالت پولی‪ ،‬پیامد ضعف و ناکارامدی اقتصاد ملی و چاپ‬ ‫بی ضابطه اسکناس ازسوی بانک مرکزی برای تامین کسری‬ ‫بودج��ه دولت اس��ت‪ ،‬نه عامل ان و تا زمان��ی که دولت ها به‬ ‫بی انضباطی مالی خود ادامه دهند‪ ،‬حذف صفر از ریال‪ ،‬سریال‬ ‫تکراری خسته کننده ای خواهد بود‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه گف��ت‪ :‬افرادی ک��ه به دنبال‬ ‫خواندن فاتحه دیپلماس��ی هستند باید خیلی صبر‬ ‫کنند‪ .‬چه جان بولتون و همراهانش در امریکا و چه‬ ‫دوس��تانی در داخل که به دنبال نفی و مرگ مذاکره‬ ‫هس��تند‪ ،‬برای خواندن فاتحه دیپلماسی خیلی باید‬ ‫صب��ر کنند‪ .‬ب ه گزارش ایرن��ا محمدجواد ظریف در‬ ‫نشست خبری که روز گذشته در وزارت امور خارجه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تحریم وزیر امور خارجه یک‬ ‫کش��ور یعن��ی در مذاکره و گفت وگو ک��م اورده اند‪.‬‬ ‫یعنی شکست در گفت وگو‪ ،‬شکست در دیپلماسی و‬ ‫مخالفت با گفت وگو‪ .‬مسیری که انها پیش گرفته اند‬ ‫هر روز به س��مت ناکامی در گفت وگو پیش می رود‪.‬‬ ‫ظریف خاطرنشان کرد‪ :‬دوران کنونی جهان‪ ،‬دوران‬ ‫سلطه نیس��ت‪ .‬بازیگران متنبه و انسان ها قدرتمند‬ ‫ش��ده اند‪ .‬قدرت ش��ما خبرن��گاران به دلیل افزایش‬ ‫قدرت انس��ان اس��ت‪ .‬امروز یک خبرن��گار می تواند‬ ‫مع��ادالت را جابه جا کند‪ .‬ای��ن واقعیت دنیای امروز‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر ام��ور خارج��ه کش��ورمان تاکید کرد‪:‬‬ ‫رس��انه می تواند به اینده جهان ش��کل بدهد‪ .‬دوران‬ ‫ابرقدرت ها س��ر امده و دوران انس��ان ها و مردم اغاز‬ ‫ش��ده و خوش��حالیم که جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫طول ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته هیچ وقت در کنار قدرت ها‬ ‫نبوده و در کنار مردم بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ امپراتوری پاینده نیست‬ ‫ظری��ف در ادامه گفت‪ :‬ای��ران از جنس دیگر و بر‬ ‫چند هزار سال تمدن استوار است‪ .‬دوران امپراتوری‬ ‫ای��ران چندی��ن برابر کل عمر ایاالت متحده اس��ت‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه گفت‪ :‬برای ما ای��ن قدرت گذرا‬ ‫اس��ت و هیچ امپرات��وری پاینده نیس��ت؛ می دانیم‬ ‫هیچ قدرتی ابدی نیس��ت‪ ،‬تنها ابرقدرت خدا اس��ت‬ ‫و ممکن اس��ت شما برای برخی خدا باشید‪ ،‬اما هیچ‬ ‫گاه برای ایران‪ ،‬خدا نخواهید ش��د‪ .‬ظریف گفت‪ :‬این‬ ‫بار هم به لطف خدا فش��ارهای ش��ما را با پیش��رفت‬ ‫جبران می کنیم‪ ،‬فش��ارهای شما را با تاکید بر توان‬ ‫ملی جبران می کنیم‪ ،‬فش��ارهای ش��ما را با اقتصاد‬ ‫مقاومتی و روابط با کشورهای دیگر و مانند همیشه‬ ‫ب��ا اعتقاد به مردم خود‪ ،‬جبران می کنیم‪ ،‬اما پش��ت‬ ‫مردم پنهان نمی ش��ویم‪ .‬وزیر امور خارجه گفت‪ :‬ما‬ ‫خادم مردم هستیم و حمایت از حقوق مردم وظیفه‬ ‫ما است؛ نه تنها وظیفه انسانی و وظیفه اخالقی‪ ،‬بلکه‬ ‫وظیفه امنیت ملی ما اس��ت‪ .‬ظریف اظهار کرد‪ :‬ما از‬ ‫مردم خود شرمنده ایم؛ به مردم خود وامدار و بدهکار‬ ‫هستیم؛ ما خیلی باید کار کنیم تا بتوانیم انچه را که‬ ‫ای��ن مردم برای ما انجام داده اند‪ ،‬جبران کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه افزود‪ :‬مردم ولی نعمت و صاحب اختیار‬ ‫ما هس��تند؛ ما صاحب اختیار مردم نیستیم‪ .‬به امید‬ ‫خدا با همین رابطه ای که با مردم در طول ‪ 40‬سال‬ ‫ایجاد ش��ده و داش��ته ایم و داریم‪ ،‬هر کس که به این‬ ‫فکر باش��د که با فشار بر این مردم بزرگ می تواند به‬ ‫ارزوهای خود برس��د به طور حتم این ارزو را با خود‬ ‫به گور می برد‪ .‬وزیر امور خارجه در ادامه روز خبرنگار‬ ‫را به همه خبرنگاران تبریک گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹در نیوی�ورک به من گفته ش�د تحریم‬ ‫می شوی‬ ‫وزیر امور خارجه در پاس��خ به نخس��تین پرسش‬ ‫درباره دیدار با رند پال‪ ،‬سناتور امریکایی در نیویورک‬ ‫و رد پیشنهاد وی برای حضور در کاخ سفید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باره��ا گفته ام که من در زم��ان حضور در نیویورک‪،‬‬ ‫برای ش��رکت در جلس��ات مجمع عموم��ی یا دیگر‬ ‫جلسات سازمان ملل می روم و در حقیقت سفر من به‬ ‫امریکا نیست‪ .‬امروز هم به همین محدوده محبوس‬ ‫هستم و خوش��بختانه جای دیگری نمی توانم بروم؛‬ ‫هرچند محدودیت برای همکارانم غیرانسانی است‪،‬‬ ‫اما مش��کلی ندارم‪ .‬ظریف ادامه داد‪ :‬در نیویورک از‬ ‫ظریف نماد ورزیدگی و سختکوشی دیپلماسی‬ ‫ایران است‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با حض��ور در وزارت امور خارجه‬ ‫ب��ا محمدجواد ظریف دی��دار کرد‪ .‬در این‬ ‫دیدار حسین جابری انصاری‪ ،‬معاون امور‬ ‫مجل��س و ایرانی��ان وزارت امور خارجه و‬ ‫س��ید عب��اس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی این‬ ‫وزارتخانه نیز حضور داش��تند‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت‪ ،‬عل��ی الریجانی در ابتدای این‬ ‫دی��دار ب��ا تش��کر از اقدام ه��ای وزیر امور‬ ‫خارج��ه کش��ورمان گف��ت‪ :‬ش��ما در این‬ ‫عرصه‪ ،‬مجاهدانه و خس��تگی ناپذیر عمل‬ ‫کردید و دس��تاوردهای بس��یاری را برای‬ ‫انقالب اس�لامی و نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ب��ه ارمغان اوردید‪ .‬ش��ما نماد ورزیدگی و‬ ‫سختکوشی دیپلماسی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران هس��تید‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬محمدجواد ظریف را دیپلماتی‬ ‫ورزیده و باهوش خواند و ادامه داد‪ :‬ش��ما‬ ‫به عنوان مس��ئول سیاست خارجی کشور‪،‬‬ ‫با جدیت‪ ،‬هوش��مندی‪ ،‬پشتکار و با اقتدار‬ ‫از مصال��ح ملی دفاع می کنید و تالش های‬ ‫ش��ما در عرصه بین الملل��ی موثر بوده‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل است که دشمنان ملت دست‬ ‫به تحریم شما زده اند‪ .‬محمدجواد ظریف‪،‬‬ ‫وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان نیز در این‬ ‫دیدار‪ ،‬با تش��کر و قدردانی از حضور رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در وزارت امور‬ ‫خارج��ه اظهار کرد‪ :‬ب��ا تمام توان از منافع‬ ‫مل��ی و حقوق مل��ت در عرصه بین المللی‬ ‫دفاع و حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه در بیانیه پایانی نشست‬ ‫استانه با تاکید بر این مهم که منازعه سوریه هیچ‬ ‫راه حل نظامی ندارد‪ ،‬وضعیت شمال شرق سوریه را‬ ‫مورد بررسی قرار داده و اعالم کردند امنیت و ثبات‬ ‫بلند م��دت در این منطقه تنه��ا ازطریق احترام به‬ ‫حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور قابل دستیابی‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایلنا در متن بیانیه مشترک ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و ترکیه امده اس��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران‪ ،‬فدراس��یون روس��یه و جمه��وری ترکیه‬ ‫به عنوان ضامنین نشس��ت استانه‪ ،‬تعهد قوی خود‬ ‫را نس��بت به حاکمیت‪ ،‬استقالل‪ ،‬اتحاد و تمامیت‬ ‫ارض��ی جمهوری عربی س��وریه و در مقابل اهداف‬ ‫صبح اول وقت تا پایان ش��ب گفت وگو‪ ،‬س��خنرانی‬ ‫ی��ا دیدار با مقامات گوناگ��ون را در برنامه دارم‪ .‬این‬ ‫مالقات ها از نظر من ش��فاف است‪ .‬با افرادی هم که‬ ‫دی��دار دارم اف��رادی خارج از مجموع��ه قوه مجریه‬ ‫امریکا هستند؛ سناتورها‪ ،‬نمایندگان‪ ،‬اصحاب رسانه ‬ ‫یا گروه های فکری‪ .‬وی با بیان اینکه همه امریکایی ها‬ ‫ی بیان نیس��تند و ممکن اس��ت برای‬ ‫معتقد به ازاد ‬ ‫دیدارکنندگان مش��کلی ایجاد ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫این اس��اس هیچ گاه اعالم نکردیم گروه های نخبگی‬ ‫و س��ناتورها چه کسانی هس��تند‪ .‬اگر انها خودشان‬ ‫خواس��تند می توانند بگویند که با من دیدار کرده اند‬ ‫و چه گفته اند‪ ،‬اما روش ما نیس��ت که اعالم کنیم با‬ ‫چه کس��انی دیدار می کنیم‪ .‬رئیس نهاد دپپلماسی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه به عن��وان دپیلمات بای��د بتوانم در‬ ‫جلس��ات مذاکره کنم و طرف مقابلم هم احس��اس‬ ‫کن��د که می تواند با من به ج��ای مصاحبه‪ ،‬مذاکره‬ ‫کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قرار باش��د موضوعات مورد‬ ‫گفت وگ��و را در بیرون طرح کنم‪ ،‬موجب می ش��ود‬ ‫طرف مقابل احساس کند در حال مصاحبه است که‬ ‫این س��م مهلکی برای دیپلماسی است‪ .‬ضمن انکه‬ ‫به عنوان دیپلمات وظیف ه دارید دیپلماسی کار خود‬ ‫را پی��ش ببری��د و نباید ان را با دیپلماس��ی عمومی‬ ‫اشتباه گرفت‪.‬‬ ‫ظری��ف افزود‪ :‬اگر قرار باش��د ص��ورت مذاکرات‬ ‫به عن��وان خب��ر اعالم ش��ود‪ ،‬طرف مقاب��ل دیگر در‬ ‫جلس��ات با ش��ما گفت وگو نمی کند و فقط جمالت‬ ‫کلیش��ه ای می گوید‪ ،‬به همین دلیل اخبار از مالقات‬ ‫مختصر است زیرا قرار نیست دیپلماسی رسانه ای را‬ ‫با دیپلماس��ی رسمی قاطی کنیم؛ هرچند همه چیز‬ ‫ما ش��فاف اس��ت‪ .‬وی با اشاره به س��فر اخیر خود به‬ ‫نیویورک خاطرنشان کرد‪ :‬در سفر به نیویورک به من‬ ‫گفته شد تا ‪ 2‬هفته دیگر تحریم می شوم؛ مگر انکه‬ ‫منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد‬ ‫عکس روز‬ ‫وزیر امور خارجه در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر‬ ‫تلقی تحریم شما بر پایان مذاکره تاکید کرد‪ :‬به نظر‬ ‫من مذاکره و دیپلماس��ی هیچ گاه پایان نمی پذیرد‪.‬‬ ‫مذاکره در برنامه کاری من همواره وجود داش��ته و‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬حتی در ش��رایط جنگ هم مذاکره‬ ‫وجود خواهد داش��ت‪ .‬ظریف با اش��اره به دش��منان‬ ‫مذاکره گف��ت‪ :‬افرادی که به دنب��ال خواندن فاتحه‬ ‫دیپلماس��ی هس��تند بای��د خیلی صب��ر کنند‪ .‬چه‬ ‫جان بولتون و همراهانش در امریکا و چه دوستانی در‬ ‫داخل که به دنبال نفی و مرگ مذاکره هستند‪ ،‬برای‬ ‫خواندن فاتحه دیپلماس��ی خیل��ی باید صبر کنند‪.‬‬ ‫مس��ئول نهاد دیپلماسی ایران همچنین در پاسخ به‬ ‫پرسشی دیگر مبنی بر علت انجام این تحریم افزود‪:‬‬ ‫اقدامی ک��ه امریکا انجام داده‪ ،‬نش��ان دهنده وجود‬ ‫دو گفتمان در جهان اس��ت؛ گفتمانی که مبتنی بر‬ ‫گفت وگو و تعامل اس��ت و جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫خ��ود را متعهد به ان می دان��د و گفتمانی دیگر که‬ ‫امریکا در ان تنها است‪.‬‬ ‫ش��اید کش��ورهای دیگر جس��ارت مقابله با ان را‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ ،‬اما در این گفتمان هم��راه امریکا‬ ‫نیس��تند؛ گفتمان مبتنی ب��ر قلدرمابی‪ ،‬زورگویی و‬ ‫تهدید‪ .‬ظریف تاکید کرد‪ :‬شما امروز نمی توانید یک‬ ‫نفر را پیدا کنید که از گفتمان یک جانبه گرایی امریکا‬ ‫حمایت کند‪ .‬نشست مطبوعاتی وزیر امور خارجه در‬ ‫محل وزارت امور خارجه با حضور خبرنگاران داخلی‬ ‫و خارجی برگزار شد‪ .‬در این نشست محمود دعایی‪،‬‬ ‫عل��ی ربیع��ی و محمدجواد ظری��ف در ابتدا به ایراد‬ ‫س��خن پرداختند و پس از ان خبرنگاران رسانه های‬ ‫گوناگون پرسش های خود را مطرح کردند‪.‬‬ ‫ظریف یک رسانه است‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬ظریف یک رسانه است‪ ،‬نگذاریم در‬ ‫برابر پارازیت های خصومت ورز خارجی‪ ،‬صدای ایران شنیده‬ ‫نش��ود‪ .‬علی ربیعی در نخس��تین نشس��ت خبری وزیر امور‬ ‫خارجه با تبریک روز خبرنگار گفت‪ :‬ظریف هم یک رس��انه‬ ‫اس��ت؛ هم تولید محتوا می کند‪ ،‬هم ابزار انتقال پیام را دارد‬ ‫و هم بازخورد پیام را می گیرد و هم دچار پارازیت می ش��ود‪.‬‬ ‫پارازیت ه��ای داخلی را از این رس��انه ب��زرگ ملی بگیریم و‬ ‫نگذاری��م در برابر پارازیت های خصومت ورز خارجی‪ ،‬صدای‬ ‫ایران ش��نیده نش��ود‪ .‬س��خنگوی دولت گفت‪ :‬هیچ دوره ای‬ ‫مانند امروز نس��بت رس��انه با ایران به این اندازه نبوده است‪.‬‬ ‫هیچ دوره ای اینچنین سیاس��ت خارجی‪ ،‬وزیر و وزارت امور‬ ‫خارجه در س��پهر عمومی حضور نداشته و در کمتر دوره ای‬ ‫وزیر امور خارجه کشوری تا این حد در سطح جهانی مطرح‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬سخنگوی دولت اظهار کرد‪ :‬هیچ دوره ای مانند‬ ‫امروز کاخ س��فید علیه ایران بسیج نشده بود و علیه دولت‪-‬‬ ‫ملت نش��انه گیری ازسوی کاخ س��فید و رژیم صیهونیستی‬ ‫انجام نش��ده بود‪ .‬سخنگوی دولت با اشاره به هجمه ها علیه‬ ‫و اصول منش��ور س��ازمان ملل متحد مورد تاکید‬ ‫دوباره قرار می دهن��د‪ .‬همچنین طرفین بر احترام‬ ‫به تصمیم های حقوقی بین المللی شناخته شده در‬ ‫سطح جهان ازجمله مفاد قطعنامه های سازمان ملل‬ ‫متحد به ویژه قطعنامه ‪ ۴۹۷‬شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل که اشغال جوالن سوریه را رد می کند‪ ،‬تاکید‬ ‫کردند‪ .‬همچنین ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه‪ ،‬وضعیت‬ ‫ادلب را به طور مفصل مورد بررسی قرار دادند و بر‬ ‫ضرورت برقراری ارام��ش میدانی از طریق اجرای‬ ‫کامل تمام��ی توافق های مربوط ب��ه ادلب به ویژه‬ ‫تفاه��م منعقد ش��ده تاکید کردند‪ .‬این کش��ورها‬ ‫نگرانی جدی خود را درباره حضور گس��ترش یافته‬ ‫ان پیشنهاد را بپذیرم که خوشبختانه قبول نکردم‪.‬‬ ‫‹ ‹اف�رادی که دنب�ال فاتحه دیپلماس�ی‬ ‫هستند باید صبر کنند‬ ‫ظری��ف تصری��ح کرد‪ :‬هی��چ دوره ای قدرت ه��ای متخاصم‬ ‫خارجی تا این حد‪ ،‬بر عملیات روانی در ایران مس��لط نشده‬ ‫بودن��د‪ .‬امروز خ��اک ما مورد هجوم قرار نگرفته‪ ،‬خرمش��هر‬ ‫فیزیکی تس��خیر و ابادان فیزیکی محاصره نشده است‪ ،‬بلکه‬ ‫می خواهند ذهن و عزت ما را تسخیر کنند و در افکار‪ ،‬خانه ها‬ ‫و در مقابل بیماران و معیش��ت مردم دش��منی خود را ابراز‬ ‫کنن��د‪ .‬ربیعی با بی��ان اینکه هیچ دوره ای اف��کار عمومی تا‬ ‫این اندازه متوجه سیاس��ت خارجی نبوده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در هی��چ دوره ای افکار عمومی در برابر تناقضات کوتاه مدت‬ ‫قرار نداش��ته است‪ .‬ما امروز بیش از هر دوره ای به تاب اوری‬ ‫روان��ی و انس��جام درونی نیاز داریم‪ .‬ام��روز همه موجودیت‬ ‫ایران به تالش های رس��انه ای ما نیاز دارد و رسانه ها در خط‬ ‫اول این نبرد هس��تند و سالح ما قلم های ماست چون مورد‬ ‫هجوم خاک نیست بلکه روان جامعه است‪ .‬دستیار ارتباطات‬ ‫اجتماعی رئیس جمهوری خطاب به وزیر امور خارجه با بیان‬ ‫اینکه مردم‪ ،‬ش��ما و تالش های ت��ان را می فهمند‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫شما در دل و روح جامعه ایران جای دارید‪ .‬‬ ‫گروه تروریستی «تحریر الشام» در این منطقه ابراز‬ ‫و بر ع��زم خود مبنی بر ادامه هم��کاری به منظور‬ ‫نابودی نهایی داع��ش‪ ،‬جبهه النصره و دیگر افراد‪،‬‬ ‫گروه ه��ا‪ ،‬تش��کل ها و موجودیت های وابس��ته به‬ ‫القاعده یا داعش و نیز دیگر گروه های تروریس��تی‬ ‫که ازسوی ش��ورای امنیت سازمان ملل شناسایی‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬تاکید کردند‪ .‬این سه همچنین وضعیت‬ ‫ش��مال شرق س��وریه را مورد بررس��ی قرار داده و‬ ‫تاکید کردند که امنی��ت و ثبات بلندمدت در این‬ ‫منطقه تنها از طریق احترام به حاکمیت و تمامیت‬ ‫ارضی این کش��ور قابل دس��تیابی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه تمامی تالش ها برای‬ ‫ایجاد رویدادهای جدی��د میدانی به بهانه مبارزه با‬ ‫تروریسم ازجمله ابتکارات غیرمشروع خودمختاری‬ ‫را رد و ع��زم خود برای مقابله با دس��تور کارهای‬ ‫جدایی طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت‬ ‫ارضی س��وریه و نیز تهدید امنیت ملی کشورهای‬ ‫همسایه را ابراز کردند‪ .‬این سه کشور یاداور شدند‬ ‫که منازعه س��وریه هی��چ راه حل نظام��ی ندارد و‬ ‫بر تعهد خویش برای پیش��برد فرایند سیاس��ی با‬ ‫راهبری و مدیریت س��وری و تسهیل سازمان ملل‬ ‫در راستای قطعنامه ‪ ۲۲۵۴‬شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل و تصمیم های کنگره گفت وگوی ملی س��وریه‬ ‫در سوچی تاکید کردند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ابالغ ایین نامه استخراج فراورده های پردازشی‬ ‫رمزنگاری شده‬ ‫گلوگاه‪ ،‬قطب انجیر ایران‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری ایین نامه اجرایی اس��تخراج فراورده های پردازش��ی رمزنگاری شده در کشور را‬ ‫به منظور ایجاد بستری امن‪ ،‬کم هزینه‪ ،‬شفاف و پرسرعت برای تبادالت اقتصادی و بکارگیری با رویکرد تسهیل‬ ‫فضای کسب وکار ابالغ کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت‪ ،‬براساس این ایین نامه‪ ،‬استفاده‬ ‫از رمز ارزها (فراورده های پردازش��ی رمزنگاری ش��ده) تنها با قبول مس��ئولیت خطرپذیری (ریس��ک) ازسوی‬ ‫متعام�لان خواهد بود و مش��مول حمای��ت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و اس��تفاده از ان در مبادالت‬ ‫داخل کش��ور مجاز نیست‪ .‬براس��اس این مصوبه‪ ،‬استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری شده (ماینینگ)‬ ‫با دریافت مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجاز اس��ت‪ .‬همچنین س��ازمان ملی استاندارد ایران موظف‬ ‫اس��ت با همکاری وزارتخانه های نیرو و ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬برچس��ب انرژی و استانداردهای کیفیت‬ ‫توان الکترونیکی و اس��تانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات تولید رمزارزها (ماینینگ)‬ ‫را تدوین و ابالغ کند‪ .‬تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها تنها با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری‬ ‫یا س��اخت نیروگاه جدید خارج از ش��بکه سراس��ری خواهد بود؛ بر این اساس تعرفه برق متقاضیان استخراج‬ ‫فراورده های پردازش��ی رمزنگاری ش��ده (ماینینگ) با نرخ متوس��ط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه‬ ‫نیما که ازس��وی وزارت نیرو تعیین و اعالم می ش��ود‪ ،‬محاس��به و اعمال خواهد شد‪ .‬همچنین تعرفه گاز مورد‬ ‫نیاز متقاضیان اس��تفاده کننده از برق تولیدی خارج از ش��بکه وزارت نیرو با نرخ ‪ ۷۰‬درصد متوس��ط ریالی گاز‬ ‫صادراتی با نرخ تس��عیر س��امانه نیما محاس��به می شود و تعرفه سوخت مایع نیز با نرخ متوسط ریالی سوخت‬ ‫مایع صادراتی با نرخ تس��عیر س��امانه نیما که ازس��وی وزارت نفت تعیین و اعالم می ش��ود‪ ،‬محاسبه و اعمال‬ ‫خواهد شد‪ .‬مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬گروه طالب��ان اعالم کرد خواس��تار روابط‬ ‫گسترده سیاسی با کش��ورهای جهان است‪ .‬این گروه‬ ‫با اش��اره به س��فر هیات سیاس��ی طالبان به جاکارتا و‬ ‫دس��تاوردهای مثبت این س��فر‪ ،‬خواس��تار گسترش‬ ‫روابط با دیگر کش��ورهای جهان ش��د‪ .‬طالبان با اشاره‬ ‫به مذاکرات صلح و تماس این گروه با کشورهای چین‪،‬‬ ‫روس��یه و اندونزی‪ ،‬از دیگر کشورها برای گفت وگوی‬ ‫مستقیم دعوت کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رند پال‪ ،‬س��ناتور جمهوریخواه عضو کنگره‬ ‫امری��کا با بی اثر دانس��تن و مخالفت ب��ا اعمال تحریم‬ ‫یا جن��گ علیه ای��ران‪ ،‬خواس��تار توجه ب��ه مواضع و‬ ‫دیدگاه های مبتنی بر منافع ملی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬برای حل بحران میان ایران و امریکا شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه با ابراز تاس��ف از کش��تار دهها تن از شهروندان‬ ‫در دو ایال��ت امریکا با مردم این کش��ور به ویژه خانواده‬ ‫قربانیان ای��ن جنایت های هولناک اب��راز همدردی و‬ ‫ب��رای دهها مجروح این حوادث تل��خ ارزوی بهبودی‬ ‫و سالمتی کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬برنی س��ندرز‪ ،‬نامزد انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمهوری امری��کا در گفت وگویی اعالم کرد که اماده‬ ‫است در صورت منتخب شدن به طور مستقیم با ایران‬ ‫مذاکره کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��عید نمکی‪ ،‬وزی��ر بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی در نشست مشترک خبری با جمیل‬ ‫جب��ق‪ ،‬همتای لبنان��ی خود گف��ت‪ :‬اقدام های دولت‬ ‫امریکا در تحریم داروه��ای مورد نیاز بیماران ایرانی و‬ ‫فش��ارهای واشنگتن بر حوزه بهداشت و سالمت ایران‬ ‫جنایت علیه بش��ریت اس��ت‪ .‬وی اقدام های امریکا در‬ ‫اعمال تحریم علیه حوزه بهداش��ت و سالمت کشورها‬ ‫را غیرمنطقی و غیرانسانی ارزیابی کرد و ادامه داد‪۹۷ :‬‬ ‫درص��د داروهای مورد نیاز بیماران را در داخل کش��ور‬ ‫تولی��د می کنیم و تنها برای تامین ‪ 3‬درصد از داروها با‬ ‫مشکل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ماتی��و تول��ر‪ ،‬س��فیر امریکا در ع��راق در‬ ‫میزگردی با رس��انه های عراقی اعالم کرد تالش هایی‬ ‫ازس��وی واش��نگتن برای حل بحران می��ان امریکا و‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران وج��ود دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫مدعی شد کانال های ارتباطی مستقیمی میان تهران‬ ‫و واشنگتن برای حل بحران میان دو کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬بثینه شعبان‪ ،‬مش��اور سیاسی و رسانه ای‬ ‫بشار اسد‪ ،‬رئیس جمهوری سوریه در یک گفت وگوی‬ ‫ازاد در مرک��ز فرهنگ��ی «طرطوس» گف��ت‪ :‬ائتالف‬ ‫استراتژیک سوریه با روسیه یک ائتالف تاریخی است‬ ‫که هی��چ کس نمی تواند ان را تضعیف کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫رواب��ط ما با ایران نیز از زمان پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫روابط��ی تاریخی و اس��تراتژیک اس��ت و تحت تاثیر‬ ‫اظهارات کس��انی که به نفع صهیونیس��م و اسرائیل به‬ ‫ایران حمله می کنند قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬فلوران��س پارل��ی‪ ،‬وزی��ر دفاع فرانس��ه‬ ‫گفت‪ :‬پاری��س‪ ،‬برلین و لندن برنام��ه دارند در زمینه‬ ‫خلیج فارس ب��ه همکاری و تبادل اطالعات بپردازند تا‬ ‫امنی��ت دریانوردی را تحکیم کنند ام��ا این امر بدون‬ ‫بکارگی��ری تجهیزات نظامی بیش��تر انج��ام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬پادلی افزود‪ :‬ما س��عی داریم خودمان را به عنوان‬ ‫کش��ورهای اروپایی س��اماندهی کنی��م اما چیزی که‬ ‫قطعیت دارد این است که اقدام های ما تنها یک هدف‬ ‫خواهد داش��ت و ان کاهش تنش های موجود و دفاع از‬ ‫منافع مان خواهد بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬راشد بن عبداهلل ال خلیفه‪ ،‬وزیرکشوربحرین‬ ‫در نشستی مدعی شد ایران و قطر به دنبال ایجاد فتنه‬ ‫و هرج ومرج در بحرین هستند اما تالش های انها ناکام‬ ‫خواه��د ماند زی��را وحدت و وفاداری مل��ت بحرین به‬ ‫پادشاه این کشور س��دی در برابر این تالش ها خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی با طرح این ادعا ک��ه دخالت های قطر و ایران‬ ‫در امور بحرین مسئله جدیدی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ایران‬ ‫ش��یعیان بحرین را هدف قرار داده‪ ،‬قط��ر هر دو فرقه‬ ‫(شیعه و اهل سنت) را قرار داده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اسکات موریسون‪ ،‬نخس��ت وزیر استرالیا‬ ‫درب��اره تالش ه��ای امریکا برای تش��کیل یک ائتالف‬ ‫در تنگه هرمز به بهانه محافظت از کش��تیرانی در این‬ ‫منطقه گفت‪ :‬بس��یار اهمی��ت دارد که ما تنگه هرمز را‬ ‫از چیزی که درحال حاضر هست‪ ،‬امن تر کنیم‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت هرگونه همکاری استرالیا با امریکا در تنگه‬ ‫هرمز منوط به جزئیات این ماموریت و اندازه ان است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ش��ینزو ابه‪ ،‬نخس��ت وزیر ژاپن از س��فر به‬ ‫فرانس��ه برای شرکت در نشست ‪ ۷‬کشور صنعتی خبر‬ ‫داد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بعد از نشس��ت موف��ق جی ‪ ۲۰‬تمایل‬ ‫دارم گفت وگوه��ای صادقانه ای در فرانس��ه با رهبران‬ ‫کش��ورهای صنعتی درباره مس��ائل گوناگون و مهمی‬ ‫مانن��د ارتقای تجارت ازاد‪ ،‬حفاظت از محیط زیس��ت‬ ‫و موضوعاتی مانند کره شمالی و ایران داشته باشم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ب��ه گزارش بلومبرگ براس��اس امار حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د ایرانی هایی که تاکن��ون فعالیت تجاری با‬ ‫امارات داش��ته اند‪ ،‬به دلیل محدودیت ها و بلوکه شدن‬ ‫حس��اب ها و کاهش ارزش ریال مجبور شده اند روابط‬ ‫خود را ب��ا امارات متوقف کنند و تع��داد زیادی از این‬ ‫افراد‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬ترکیه و گرجستان را به جای امارات‬ ‫انتخاب کرده اند‪ .‬از س��وی دیگر از سرگیری مذاکرات‬ ‫میان ایران و امارات نش��ان از این دارد که بهبود روابط‬ ‫میان این دو کشور محتمل است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬ایت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی‪ ،‬محمدجواد‬ ‫حش��متی‪ ،‬معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور را‬ ‫به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تحریم وزیر خارجه به معنای شکست در دیپلماسی است‬ ‫اقدامی بی تاثیر‬ ‫بر زندگی‬ ‫شهروندان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫تخصیص یک درصد‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫ت ارزش افزوده‬ ‫از مالیا ‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره‬ ‫‪ 1345‬به توسعه شهرک های صنعتی‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫قانون به دنبال‬ ‫شناسایی شریک جرم‬ ‫رانندگان‬ ‫پیشروی خطوط مترو‬ ‫در نصف جهان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارشناسان بر اهمیت واگذاری ‪ 2‬خودروساز تاکید کردند‬ ‫‹ ‹فرایندی مهم و زمانبر‬ ‫محس��ن رزم خواه از فعاالن صنعت خودرو در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که ایا خصوصی سازی به رفع مشکالت‬ ‫صنعت خودرو کمک می کن��د یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬برای حل‬ ‫مشکالت صنعت خودرو یک سلسله اقدام های ریشه ای‬ ‫و س��اختاری باید انجام ش��ود و فقط با شو و تبلیغات‪،‬‬ ‫شاهد اتفاق خاصی در این صنعت نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمینه چند موضوع اساس��ی‬ ‫مطرح است‪ .‬نخست اینکه باید استراتژی داشته باشیم‪.‬‬ ‫یعنی در قالب اس��تراتژی که ب��رای این صنعت تعریف‬ ‫می کنیم‪ ،‬حرکت کنیم و به تحقیق و توس��عه بپردازیم‪.‬‬ ‫دومین مس��ئل ه مالکی��ت صنعت خودرو اس��ت‪ .‬دولتی‬ ‫بودن رانت را به دنبال دارد ‪ ،‬ضمن اینکه پیشرفتی برای‬ ‫این صنعت حاصل نمی شود‪ .‬در مقابل با خصوصی سازی‬ ‫رقابت ش��کل می گیرد و این رویکرد رقابتی‪ ،‬بر کیفیت‬ ‫محصوالت تاثیر می گذارد و سبب رفع بحران های ناشی‬ ‫از رانت های دولتی می شود‪ .‬سومین موضوع به سیاسی‬ ‫ب��ودن صنعت خودرو برمی گردد‪ .‬بای��د ارتباط مان را با‬ ‫دنیای خارج بیشتر کرده و با کشورهای صاحب فناوری‬ ‫و صنع��ت روز جهان ارتباط برقرار کنی��م‪ .‬این اتفاق ها‬ ‫به سرعت رخ نمی دهد و نیازمند زمان است‪.‬‬ ‫رزم خ��واه ب��ا بیان اینک��ه چهارمین مورد‪ ،‬س��اختار‬ ‫داخلی صنعت خودرو کش��ور اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫س��اختار داخلی صنعت خودرو در کش��ور ما نامتوازن‬ ‫و از لح��اظ هزین��ه و قیمت تمام ش��ده‪ ،‬متورم اس��ت‪.‬‬ ‫چون س��اختار این صنعت انحصاری است‪ ،‬رقابت در ان‬ ‫معنایی ندارد‪ .‬باید این ویژگی انحصارگرایی را از صنعت‬ ‫خودرو دور کنیم تا با رقابت پذیری به کیفیتی در سطح‬ ‫بین المللی برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نهایت مش��کلی که متاسفانه تمام‬ ‫بخش های اقتصادی و سیاسی کشور را فراگرفته‪ ،‬فساد‬ ‫مال��ی اس��ت‪ ،‬باید با این فس��اد به طور ج��دی برخورد‬ ‫خصوصی سازی به شـرط‬ ‫سعید مدنی‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫شهناز صفائی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رضایی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اگر خصوصی س��ازی با هدف مش��خص توسعه صنعت خودرو انجام شود و‬ ‫به ط��ور زیربنایی در این صنعت اتفاق بیفتد‪ ،‬به طور قطع در رفع مش��کالت‬ ‫این بخش تاثیرگذار خواهد بود‬ ‫کنیم‪ .‬در بخش خرید و فروش‪ ،‬توزیع‪ ،‬در ش��رکت های‬ ‫بازرگانی و در روابط خودروس��از و قطعه ساز شاهد این‬ ‫فساد هستیم که موجب می شود سازندگان محصوالت‬ ‫بی کیفیت نفوذ بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫رزم خواه تصریح کرد‪ :‬اگر به این موضوع ها در س��طح‬ ‫کالن و به ط��ور جدی توجه کرده و براس��اس انها گام‬ ‫به گام مش��کالت این صنعت را برطرف کنیم‪ ،‬می توان‬ ‫امی��دوار بود ای��ن صنعت نجات پیدا کن��د‪ .‬البته تاکید‬ ‫می کنم فقط با خصوصی سازی مشکالت صنعت خودرو‬ ‫برطرف نمی شود و در یک فرایند زمان بر و چند وجهی‬ ‫با یک سلسله اقدام ها باید به صنعت خودرو کمک کنیم‬ ‫و ان را از بحران نجات دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استراتژی داشته باشیم‬ ‫رضا رضایی یکی دیگر از کارشناس��ان صنعت خودرو‬ ‫و از پیشکسوتان قطعه سازی نیز درباره خصوصی سازی‬ ‫در ای��ن صنع��ت گفت‪ :‬اگ��ر خصوصی س��ازی با هدف‬ ‫مش��خص توس��عه صنعت خودرو انجام ش��ود و به طور‬ ‫زیربنای��ی در ای��ن صنعت اتف��اق بیفت��د‪ ،‬به طور قطع‬ ‫در رف��ع مش��کالت ای��ن بخ��ش تاثیرگ��ذار خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬نخس��ت باید زیرس��اخت ها را فراهم‬ ‫کنی��م‪ .‬بدون هدف و برنامه مش��خص و بدون توجه به‬ ‫نق��اط قوت و ضعف این صنع��ت نمی توان این برنامه را‬ ‫با موفقیت پیش برد‪ .‬خصوصی سازی یک فرایند زمانبر‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر ای��ن رویکرد نه تنه��ا در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬بلکه در تمام بخش ها و صنایع دیگر هم مطرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬موض��وع مه��م و قابل‪‎‬توجه در‬ ‫حرکت به س��مت خصوصی س��ازی این است که بخش‬ ‫ خصوصی جامع الش��رایط بخش دولتی به شمار می رود‪.‬‬ ‫در این مس��یر دولت باید در سطح کالن بر روند کارها‬ ‫نظارت داشته باشد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬دولت چین تصمیم‬ ‫گرفته تعداد خودروسازی های خود را از ‪ ۵۶‬خودروساز‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵‬خودروس��از کاهش دهد زیرا ب��رای این کار در‬ ‫کاهش تولید ‪ 2‬خودروساز بزرگ کشور در ‪4‬ماه نخست سال‬ ‫بررس��ی امارهای منتشر ش��ده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت حاک��ی از کاه��ش تولی��د دو‬ ‫خودروس��از بزرگ کشور در ‪ ۴‬ماه نخست امسال‬ ‫در همسنجی با س��ال گذشته است‪ ،‬به طوری که‬ ‫ایران خودرو ‪۳۵.۴‬درصد افت و سایپا ‪۲۹.۵‬درصد‬ ‫کاهش را ثبت کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬در این مدت‪ ،‬گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو موفق ب��ه تولید ‪۱۱۹‬ه��زار و ‪۷۵۸‬‬ ‫خودرو ش��د که ‪۱۱۸‬ه��زار و ‪ ۴۳۷‬خ��ودرو انها‬ ‫خودروهای س��واری اس��ت‪ .‬تولید سواری در این‬ ‫گروه صنعتی در ‪ ۴‬ماه نخست امسال در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذش��ته با افت ‪۳۵‬درصدی‬ ‫همراه شد‪.‬‬ ‫تا پایان تیر ‪ ۸۰۵‬وانت و ‪ ۴۴۴‬کامیونت‪ ،‬کامیون‬ ‫و کشنده از سوی ابی پوشان جاده مخصوص تولید‬ ‫ش��د که در همسنجی با س��ال گذشته به ترتیب‬ ‫افت ‪۶۵.۵‬درصدی و ‪۱۱.۲‬درصدی داش��ته است‪.‬‬ ‫در مدت یادش��ده‪ ،‬تولید مینی بوس‪ ،‬میدل باس و‬ ‫اتوبوس در ایران خودرو با ثبت رشد ‪۳۸.۵‬درصدی‬ ‫واردات‬ ‫هیبرید‬ ‫سراغاز تولید‬ ‫برقی ها‬ ‫به ‪ ۷۲‬خودرو رسید‪ ،‬اما عدد صفر در مقابل تولید‬ ‫ون از سوی این گروه صنعتی ثبت شد‪.‬‬ ‫ب��ر پای��ه اماره��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬نارنجی پوش��ان ج��اده مخصوص تا پایان‬ ‫تی��ر ‪۱۳۴‬هزار و ‪ ۷۹۲‬خ��ودرو انواع خودرو تولید‬ ‫کردند ک��ه ‪۱۱۹‬هزار و ‪ ۵۲۳‬انه��ا را خودروهای‬ ‫سواری تشکیل می داد‪.‬‬ ‫تولید س��واری در این مدت‪ ،‬افت ‪۳۲.۵‬درصدی‬ ‫در مقایسه با سال گذشته ثبت کرد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫تولید وانت در این گروه خودروسازی افزایشی بود‬ ‫و با ثبت رش��د ‪۲۱.۷‬درصدی در مقایس��ه با سال‬ ‫گذشته به ‪۱۵‬هزار و خودرو رسید‪.‬‬ ‫تولی��د فق��ط ‪ ۴‬ون (اف��ت ‪۸۲.۶‬درص��دی در‬ ‫همس��نجی با س��ال گذش��ته) و ‪ ۱۰۲‬کامیونت‪،‬‬ ‫کامی��ون و کش��نده(افت ‪ ۹۳.۷‬درص��دی در‬ ‫همسنجی با سال گذشته) از دیگر امارهای قابل‬ ‫توجه تا پایان تیر امسال در سایپا است‪ ،‬اما تولید‬ ‫مینی بوس‪ ،‬میدل ب��اس و اتوبوس در این گروه تا‬ ‫این موقع از سال همچنان صفر است‪.‬‬ ‫س��طح کالن برنامه ری��زی کرده و با هدف مش��خصی‬ ‫پیش می رود‪ .‬برنام ه دیگری که این غول خودرو س��ازی‬ ‫دارد ای��ن اس��ت که در مدت ‪ ۵‬س��ال تولید ‪۴‬درصدی‬ ‫خودروه��ای برق��ی خ��ود را ب��ه ‪۲۵‬درصد برس��اند؛ از‬ ‫ای��ن رو برنامه ریزی کرده و به خودروس��ازان خود اعالم‬ ‫ک��رده ک��ه ‪۵۰‬درصد قیمت خ��ودرو برق��ی را خریدار‬ ‫بپ��ردازد و ‪۵۰‬درصد باقیمانده را دول��ت بدون بهره به‬ ‫خری��دار پرداخت کند‪ .‬تمام ای��ن تصمیم ها برگرفته از‬ ‫برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کالن در این کشور‬ ‫است‪ .‬در چین بدون برنامه و مطالعه کارشناسانه کاری‬ ‫انجام نمی شود‪ .‬در سطح سازمانی‪ ،‬معاونت خودرو دارد‬ ‫و با همین رویکردی که در پیش گرفته در مدت ‪۲۰‬سال‬ ‫توانسته تیراژ تولید خود را به ‪۲۲‬میلیون خودرو در سال‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه ما نیز در صنعت خودرو کش��ور‬ ‫باید در گام نخس��ت زیرساخت ها را فراهم کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پ��س از تامین زیرس��اخت ها‪ ،‬در ادامه بای��د قوانین را‬ ‫بازنگ��ری و اصالح کنیم‪ .‬سیاس��ت های تش��ویقی برای‬ ‫خودروس��از‪ ،‬قطعه س��از و مصرف کننده داشته باشیم و‬ ‫تمام اینها یعنی دولت سیاس��ت گذاری کالن را برعهده‬ ‫بگیرد و بخش خصوصی نیز در مرحله اجرا ایفای نقش‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمان��ی ک��ه تصمیم گرفتیم در مس��یر‬ ‫خصوصی س��ازی گام برداریم باید با برنامه پیش برویم‪،‬‬ ‫اهداف مش��خصی داش��ته باش��یم و برنامه ریزی کنیم‬ ‫چراکه داشتن برنامه جزء بسیار مهمی برای رسیدن به‬ ‫موفقیت است‪ .‬عالوه بر اینها در کنار اقدام هایی که باید‬ ‫انجام دهیم باید شفاف س��ازی و روشنگری کنیم تا در‬ ‫هر مرحله گام هایی که برمی داریم مشخص و در مسیر‬ ‫موفقیت باشد‪.‬‬ ‫رضای��ی در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬البته خصوصی س��ازی‬ ‫زمان می خواهد و باید در عین حال که اهداف بلندمدت‬ ‫داری��م‪ ،‬در دوره های زمانی مش��خص اهداف خاصی را‬ ‫برای هر دوره تعریف و تالش کنیم براساس این برنامه‬ ‫ب��ه اهداف دس��ت یابیم‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬بدانیم پس از‬ ‫یک س��ال ک��دام هدف ما و چگونه باید محقق ش��ود و‬ ‫می��زان تحقق یافتن ان هدف را در همان مقطع زمانی‬ ‫پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫رضایی در پایان با بیان اینکه بحث فناوری و داش��تن‬ ‫دان��ش روز هم مهم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای توجه به تمام‬ ‫مواردی که مطرح ش��د باید نقش��ه راه داش��ته باشیم؛‬ ‫یعنی از اس��تراتژی مصوب و مش��خصی پیروی کنیم‪.‬‬ ‫هر س��ال رهبر معظم انقالب ش��عارهایی خوبی را برای‬ ‫نام گذاری سال انتخاب می کنند که در ذات خود خوب‬ ‫است اما این شعارها در جایی کارایی دارد که به شعور‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬صنعت خودرو‪ ،‬صنعت پیچیده ای است و‬ ‫نیاز به اف��رادی خالق با جهان بینی و توان دسترس��ی‬ ‫به فن��اوری و دان��ش روز دارد؛ بنابرای��ن مدیریت این‬ ‫صنعت باید با بررس��ی های دقیق و کارشناسانه به افراد‬ ‫شایس��ته و کاردان سپرده شود‪ .‬در نهایت اینکه ابزارکار‬ ‫بخش خصوصی باید فراهم باش��د و دس��ت من بخش‬ ‫خصوص��ی را باز بگذارند‪ .‬وقتی دس��ت من را ببندند و‬ ‫به اب بیندازند که نمی توانم ش��نا کن��م‪ .‬با تمام اینها‪،‬‬ ‫معتقدم با در اختیار داش��تن دان��ش و فناوری فرصت‬ ‫داریم و می توانیم موفق شویم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‪،‬‬ ‫صنعت پیچیده ای‬ ‫است و نیاز به‬ ‫افرادی خالق‬ ‫با جهان بینی و‬ ‫توان دسترسی‬ ‫به فناوری و‬ ‫دانش روز‬ ‫دارد؛ بنابراین‬ ‫مدیریت این‬ ‫صنعت باید با‬ ‫بررسی های‬ ‫دقیق و‬ ‫کارشناسانه به‬ ‫افراد شایست ه و‬ ‫کاردان سپرده‬ ‫شود‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در ی��ک ن��گاه کالن و ف��را موضوع��ی‪ ،‬نه تنه��ا برای‬ ‫خصوصی س��ازی در صنعت خ��ودرو‪ ،‬بلک��ه در تمامی‬ ‫بخش ها و برای تمام تغییراتی که از س��طوح کوچک تا‬ ‫بزرگ به دنبال انجام ان هس��تیم و به باور کارشناس��ان‬ ‫راهکاری برای حل یک مش��کل یا رفع یک مانع است‪،‬‬ ‫انچه بیشتر خودنمایی و مسیر حرکت را شفاف می کند‪،‬‬ ‫پژوهش و مطالعه کارشناسانه و برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫این یک اصل اساس��ی اس��ت که همیشه و همه جا‬ ‫کارب��رد دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای حل یک مش��کل باید‬ ‫راهکارهایی چندجانبه را مدنظر قرا داد‪.‬‬ ‫بنابر انچه کارشناس��ان صنعت خودرو مطرح کردند‬ ‫و م��ا بخش هایی از انه��ا را در این گ��زارش اورده ایم‪،‬‬ ‫مش��کالت این صنعت فقط با خصوصی س��ازی برطرف‬ ‫نخواهد ش��د و الزمه کمک ب��ه این صنعت برای خروج‬ ‫از وضعیت بحرانی کنونی‪ ،‬همه جانبه نگری اس��ت‪ .‬البته‬ ‫که خصوصی س��ازی یک راه��کار قابل قبول برای کمک‬ ‫س��اختاری به صنعت خودرو کش��ور اس��ت اما برطرف‬ ‫کننده تمام مشکالت این صنعت نیست‪.‬‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫فقط با‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫مشکالت صنعت‬ ‫خودرو برطرف‬ ‫نمی شود و در یک‬ ‫فرایند زمانبر و‬ ‫چند وجهی با یک‬ ‫سلسله اقدام ها‬ ‫می توانیم به‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫کمک کنیم و ان‬ ‫را از بحران نجات‬ ‫دهیم‬ ‫عرضه محصوالت جدید ایرانول با باالترین سطح کیفی به بازار‬ ‫مدیرروابط عمومی وتبلیغات ش��رکت نفت‬ ‫ایرانول از تولید و عرضه گس��ترده محصوالت‬ ‫جدی��د ایرانول ب��ا باالترین س��طح کیفی روز‬ ‫جهان از هفته جاری به بازار خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ ‪ ،‬عل��ی غیاثی��ان اف��زود‪:‬‬ ‫به دنب��ال کمبود محصوالت جدی��د ایرانول و‬ ‫درخواست مش��تریان عمده عرضه محصوالت‬ ‫ایرانول با س��طح کیفی باال شامل روغن موتور‬ ‫سوپر رونیا با سطح کیفی ‪ SN‬و گرید ‪W30‬‬ ‫‪ 5‬و با تاییدیه رنو فرانس��ه‪ ،‬روغن موتور سوپر‬ ‫رونیا مخصوص خودروهای هیبریدی با سطح‬ ‫کیف��ی ‪ SN‬و گری��د ‪ ،0 W20‬روغ��ن موتور‬ ‫س��وپر روی��ال با س��طح کیف��ی ‪ SM‬و گرید‬ ‫‪ ،W405‬روغن موتور تترا با س��طح کیفی ‪SL‬‬ ‫(نخس��تین روغن موتور پایه گیاه��ی ایران)‪،‬‬ ‫روغ��ن موتور ریس��ینگ با س��طح کیفی ‪،SL‬‬ ‫روغ��ن موت��ور ‪ 12000‬با س��طح کیفی ‪ SJ‬و‬ ‫روغن موتورسیکلت ویژه موتورهای چهارزمانه‬ ‫با نام «موتورو» با تاییدیه ‪ JASO MA‬ژاپن‬ ‫به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه هدف م��ا در ایرانول‬ ‫تولی��د محصوالتی روزامد و ب��ا فناوری باال و‬ ‫قاب��ل رقابت از لحاظ کیفی��ت در حد و اندازه‬ ‫بازاره��ای جهان��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫تغیی��رات فناوری در تولی��د خودروها و وجود‬ ‫خودروهای روز جه��ان در ایران نیاز به تولید‬ ‫روغ��ن موتورهایی ب��ا کیفیت م��ورد نیاز این‬ ‫خودروها که با فناوری ه��ای جدید همخوانی‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬احساس می ش��د که توانستیم‬ ‫در ش��رکت نفت ایرانول این نیازها را به خوبی‬ ‫تشخیص داده و نس��بت به تهیه فرموالسیون‬ ‫این روغن ها با انجام پژوهش های گس��ترده و‬ ‫تحقی��ق روی تولید روانکاره��ای با کیفیت و‬ ‫فناوری باال در راس��تای رفع نیاز کشور اقدام‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫غیاثیان با اش��اره به سال رونق تولید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه پس از ‪ 20‬سال تعمیرات اساسی‬ ‫پاالیشگاه روغن س��ازی ابادان پس از ‪ 2‬ماه با‬ ‫یادداشت‬ ‫این روزها در بیش��تر بخش هایی که به نوعی مدیریت‬ ‫دولتی حاکم شده‪ ،‬یکی از راهکارها برای حل مشکالت‬ ‫و رف��ع موانع در مس��یر حرکت و پیش��رفت اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬خصوصی سازی اس��ت‪ .‬این رویکرد در صنعت‬ ‫خ��ودرو به عن��وان یک صنع��ت دولتی ک��ه تحت تاثیر‬ ‫تحریم ها و ش��رایط خاص داخلی دچار بحران شده نیز‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫از یک سو صنعت خودرو یک صنعت پیچیده به شمار‬ ‫می رود و از سوی دیگر‪ ،‬خصوصی سازی دارای سازکاری‬ ‫خ��اص ب��ا جنبه ه��ای گوناگ��ون در س��طوح مختلف‬ ‫س��اختاری و سازمانی اس��ت و به راحتی محقق نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬با تمام این اح��وال می توان پی��ش از گام نهادن‬ ‫در این مس��یر ب��ا مطالعات کارشناس��انه دقیق و بدون‬ ‫جهت گیری‪ ،‬چش��م انداز کلی و مش��خص از ان ترسیم‬ ‫کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که این امر کمکی‬ ‫به صنعت بحران زده خودرو در کشور ما می کند یا خیر‬ ‫و اگر پاس��خ مثبت است با چه ش��رایطی این امر مفید‬ ‫و ثمربخ��ش خواهد ب��ود و موفقیت ای��ن صنعت را در‬ ‫بلندمدت تضمین می کند‪.‬‬ ‫به دلی��ل اهمیت خصوصی س��ازی‪ ،‬موضوع از س��وی‬ ‫فعاالن صنعت خودرو بارها مطرح و دنبال ش��ده است؛‬ ‫به ط��وری که مازی��ار بیگل��و‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودروی��ی عن��وان می کند‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی در کش��ور ما کارنامه چندان مناسب‬ ‫و قابل قبول��ی ن��دارد و صنای��ع واگذار ش��ده به بخش‬ ‫خصوصی در بیشتر واحدهای خود با بحران هایی رو به رو‬ ‫شده اند و اگر قرار است خصوصی سازی به این شکل در‬ ‫صنعت خودرو دنبال ش��ود‪ ،‬انجمن با ان مخالف است‪.‬‬ ‫خصوصی سازی یک راهکار مناسب برای حل مشکالت‬ ‫صنعت خودرو اس��ت البته در صورت��ی که این صنعت‬ ‫به اهلش واگذار ش��ود و ارزش ریال��ی ان مورد ارزیابی‬ ‫دوباره قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موفقیت انجام ش��د که انتظار می رود ظرفیت‬ ‫تولید این پاالیشگاه افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیررواب��ط عموم��ی و تبلیغ��ات ش��رکت‬ ‫نف��ت ایران��ول‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬به منظور کمک‬ ‫ب��ه مصرف کنندگان در انتخ��اب روغن موتور‬ ‫مناس��ب خ��ودروی خود ب��رای نخس��تین بار‬ ‫رب��ات انتخ��اب روغ��ن موت��ور ب��ه نش��انی‬ ‫‪ telegram.me/roghanyabbot‬را‬ ‫راه اندازی کردیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری‬ ‫ش��رکت نفت ایرانول بی��ش از ‪ 9‬هزار میلیارد‬ ‫ریال فروش داش��ته که نس��بت به س��ال قبل‬ ‫حدود ‪ 90‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫غیاثیان شفاف سازی و حذف واسطه ها را از‬ ‫برنامه های این ش��رکت دانست و گفت‪ :‬برای‬ ‫نخستین بار سامانه شناسایی تامین کنندگان و‬ ‫پیمانکاران شرکت نفت ایرانول راه اندازی شده‬ ‫اس��ت و متقاضیان می توانند به نشانی‪www.‬‬ ‫‪ iranol.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫واردات خودرو به دلیل مشکالتی که در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و نیز محدودیت های‬ ‫ارزی به وج��ود ام��د ب��ه یکب��اره ممن��وع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جلوگی��ری از واردات خ��ودرو س��بب ش��د‬ ‫قیم��ت خودرو به وی��ژه خودروهای خارجی که‬ ‫بیش��تر انها لوکس بودند‪ ،‬افزای��ش یافته و این‬ ‫رویک��رد بر ن��رخ خودروهای داخل��ی هم تاثیر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫به هر ترتیب مجموع مش��کالت ایجاد ش��ده‬ ‫ناش��ی از ممنوعی��ت واردات خ��ودرو‪ ،‬اعم��ال‬ ‫تحریم ه��ای ظالمان��ه علی��ه صنع��ت خودرو‬ ‫ای��ران از س��وی امری��کا‪ ،‬ت��رک ش��رکت های‬ ‫اروپای��ی و ش��ریکان خودروس��ازان هم��ه و‬ ‫همه سبب ش��د بازار دچار اش��فتگی و التهاب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د در چنین ش��رایطی اینکه‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای‬ ‫با عنوان «طرح ساماندهی بازار خودرو»‪ ،‬تعیین‬ ‫کردن��د واردات خودروه��ای س��واری هیبرید‬ ‫و برق��ی تا زم��ان تولید انها در داخل کش��ور از‬ ‫پرداخت حقوق ورودی معاف هس��تند ش��اید‬ ‫ش��روع یک حرکت مناس��ب بوده و ثمره خوبی‬ ‫برای بازار و صنعت خودرو به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫به هرح��ال خودروه��ای هیبرید مش��کالت‬ ‫زیست محیطی و الودگی هوا را ندارند و در حال‬ ‫حاضر کش��ورهای جهان به س��مت و سوی این‬ ‫خودروه��ا حرکت کرده اند و در این مس��یر راه‬ ‫طوالنی در پیش است‪.‬‬ ‫از انجایی که صنعت خودرو جهان به س��مت‬ ‫تولید خودروه��ای هیبریدی رفته ما هم باید با‬ ‫واردات این موضوع را در صنعت خودرو کش��ور‬ ‫کلید بزنیم تا از قافله عقب نمانیم‪.‬‬ ‫به ه��ر ترتی��ب ممکن اس��ت بح��ث مطرح‬ ‫ش��دن واردات خودروه��ای هیبرید باب فتحی‬ ‫ش��روع دوباره واردات خ��ودرو و رفع ممنوعیت‬ ‫ثبت سفارش خودرو باشد‪.‬‬ ‫ام��ا نباید این موضوع نیز نادیده گرفته ش��ود‬ ‫که مش��کالت ارزی نیز به قوت خود باقی است‬ ‫و به احتم��ال زیاد مجلس نیز در این باره در حال‬ ‫رایزنی است‪.‬‬ ‫در نهای��ت واردات خ��ودرو باید ازاد ش��ود و‬ ‫مشکالت ارزی را باید به گونه ای دیگر حل کرد‪.‬‬ ‫پیش تر هم مطرح ش��ده بود که این مسئله باید‬ ‫بدون انتقال ارز باشد‪.‬‬ ‫افراد بس��یاری خارج از کش��ور س��رمایه دار‬ ‫هس��تند و می توانند به واردات خودرو نیز کمک‬ ‫کنند و با توجه به شرایط فعلی خودرو در کشور‬ ‫حاش��یه س��ود خوبی برای انها به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اگر این امر محقق ش��ود تالط��م بازار خودرو‬ ‫ت��ا حدودی فروکش می کن��د‪ .‬البته باید مراقب‬ ‫بود روند انتقال ارز از داخل نباش��د که ما را دچار‬ ‫مش��کل کند و با ارز های سرمایه گذاران خارج از‬ ‫کش��ور و منش��ا ان خارج از کشور باشد‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت هزینه ارزی س��نگینی را برای کشور‬ ‫به همراه دارد و در این ش��رایط چنین هزینه ای‬ ‫را نمی توان تامین ک��رد‪ .‬باید باور کنیم واردات‬ ‫خودروه��ای هیبرید فضای خودروس��ازی ها را‬ ‫بهبود می بخش��د و به روزامدی صنعت خودرو‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫اگرچه حرکت به س��وی تولی��د خودروهای‬ ‫برق��ی زمانبر اس��ت اما ت��ا زمانی ک��ه نتوانیم‬ ‫این خودروه��ا را در ایران تولی��د کنیم واردات‬ ‫خودروها ادامه خواهد داش��ت‪ .‬البته نباید از این‬ ‫نکته غافل ش��د که واردات خودروهای هیبرید‬ ‫باید با هدف تولید باشد‪.‬‬ ‫بای��د با ش��رکت های معتبر خارج��ی تولید‬ ‫خودروه��ای برقی همکاری کنیم ت��ا بتوانیم با‬ ‫یک سازماندهی این خودروها را وارد کرده و در‬ ‫اینده برای تولید این خودروها مذاکره کنیم‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم واردات خودرو را به ساخت داخل‬ ‫گره بزنیم برگ برنده ای در دست ما خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا این موضوع به ش��رطی انجام می ش��ود‬ ‫ک��ه در قراردادها دیده ش��ده و در ای��ن زمینه‬ ‫اینده نگری شود‪.‬‬ ‫ضم��ن انک��ه واردات این خودروه��ا نباید به‬ ‫ش��کل پراکنده باش��د که در بحث خدمات پس‬ ‫از فروش انها دچار مشکل شویم‪.‬‬ ‫در این ب��اره بای��د یک ی��ا دو ش��رکت معتبر‬ ‫انتخ��اب و مجوز واردات برای انها صادر ش��ود و‬ ‫این ش��رط هم باید مدنظر قرار بگیرد که ساخت‬ ‫داخ��ل ای��ن خودروه��ا در ایران نی��ز پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ضرورت اختصاص‬ ‫‪۵‬درصد از ارزش کاالها‬ ‫به صنعت بسته بندی‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در صورتی که هر‬ ‫تولیدکننده ‪۵‬درصد از ارزش کاالی تولیدی خود‬ ‫را برای ارتقای صنعت بس��ته بندی استفاده کند‬ ‫در اینده می تواند س��ود فراوانی به دس��ت اورد‪.‬‬ ‫س��یدجواد حسینی کیا در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫ی عنوان کرد‪:‬‬ ‫درباره وضعیت صنعت بس��ته بند ‬ ‫بسته بندی و بازاریابی جهانی یکی از اصلی ترین‬ ‫موانع پیش روی صادرات در ایران اس��ت‪ ،‬ذائقه‬ ‫مشتری به درستی تشخیص داده نشده در نتیجه‬ ‫محصوالت تولیدی متناس��ب با نیاز و خواس��ته‬ ‫متقاضیان تولید نمی ش��ود‪ .‬نماینده مردم سنقر‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬بس��یاری از‬ ‫محص��والت ایرانی مانند زعفران‪ ،‬پس��ته‪ ،‬نخود‪،‬‬ ‫تخم��ه افتابگ��ردان و‪ ...‬جزو بهتری��ن برندها در‬ ‫دنیا هس��تند اما به دلیل ضعف کشور در صنعت‬ ‫بس��ته بندی‪ ،‬ای��ن محص��والت نمی توانن��د در‬ ‫بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند‪،‬‬ ‫در این شرایط محصوالت ایرانی به سایر کشورها‬ ‫صادر ش��ده و در کشور مقصد پس از بسته بندی‬ ‫مناس��ب با قیمت های بس��یار ب��اال در بازارهای‬ ‫جهانی عرضه و ارزش افزوده سهم سایر کشورها‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگرچ��ه درحال حاضر‬ ‫گام های��ی برای توس��عه صنعت بس��ته بندی در‬ ‫کش��ور برداشته ش��ده اس��ت اما کافی نیست و‬ ‫بای��د با تخصی��ص اعتبارات مناس��ب و واردات‬ ‫ماش��ین االت و دس��تگاه های روزام��د‪ ،‬زمین��ه‬ ‫ارتق��ای فرایند بس��ته بندی را فراهم کرد‪ .‬عضو‬ ‫هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باید با تخصیص اعتبارت مناسب راه را‬ ‫برای ارتقا و پیش��رفت صنعت بسته بندی هموار‬ ‫کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در صورتی که هر تولیدکننده‬ ‫‪۵‬درص��د از ارزش کاالی تولی��دی خود را برای‬ ‫ارتق��ای صنع��ت بس��ته بندی مص��رف کند در‬ ‫اینده می تواند س��ودهای فراوان ب ه دست اورد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا تصریح کرد‪ :‬عده ای تصور می کنند‬ ‫هزینه برای بهبود صنعت بسته بندی و تبلیغات‬ ‫اضافی اس��ت حال انکه این موارد سرمایه گذاری‬ ‫اس��ت و می تواند ارزش افزوده چند برابری برای‬ ‫کشور به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫توسعه بنگاه های‬ ‫اقتصادی کوچک در گرو‬ ‫بازاریابی بین المللی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت‪ ،‬عرضه محصوالت به بازار‬ ‫یکی از مش��کالتی اس��ت که بنگاه های اقتصادی‬ ‫کوچک و متوسط با ان دست وپنجه نرم می کنند‬ ‫و بازاریاب��ی بین الملل��ی تنها راه حل این مش��کل‬ ‫است‪ .‬رمضانعلی س��بحانی فر در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت درباره وضعیت بنگاه های اقتصادی کوچک‬ ‫و متوسط‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر کمبود سرمایه در‬ ‫گردش به معضلی برای این بنگاه ها تبدیل ش��ده‬ ‫که برای رفع ان باید به دنبال تخصیص تسهیالت‬ ‫بانکی بود‪ .‬نماینده مردم س��بزوار‪ ،‬جغتای‪ ،‬جوین‬ ‫و خوش��اب در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط اقتص��ادی باید به ‬ ‫شکل خوشه های صنعتی فعالیت کنند تا بتوانند‬ ‫اثرگذاری مناسبی در افزایش ارزش افزوده و تولید‬ ‫ناخالص ملی داشته باش��ند حال انکه در شرایط‬ ‫فعلی ای��ن بنگاه ها عملکرد خوش��ه ای ندارند در‬ ‫نتیجه فعالیت ش��ان ب��ه صورت پراکنده اس��ت‪.‬‬ ‫س��بحانی فر با بیان اینکه درحال حاضر بنگاه های‬ ‫اقتصادی کوچک و متوسط در بازاریابی با مشکل‬ ‫روبه رو هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عرضه محصوالت به‬ ‫بازار یکی از مش��کالتی است که این واحدها با ان‬ ‫دس��ت وپنجه نرم می کنند در نتیجه منابع مالی‬ ‫الزم ب��رای جذب بازارهای ه��دف را ندارند‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اشتغالزایی در بنگاه های کوچک نسبت‬ ‫به بنگاه های ب��زرگ به س��رمایه گذاری کمتری‬ ‫نیاز دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در صورتی که بنگاه های‬ ‫کوچک به ش��کل خوشه ای عمل کنند‪ ،‬می توانند‬ ‫در جای��گاه بنگاه ه��ای بزرگ نی��ز نقش افرینی‬ ‫کنند‪ .‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی اضافه کرد‪ :‬در شرایط اقتصادی‬ ‫نامناسب کشور بیش��ترین اسیب متوجه صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬نرخ‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬افزایش هزینه مواد اولیه‪ ،‬استفاده از‬ ‫منابع ارزی و‪ ...‬بیشترین اسیب را برای بنگاه های‬ ‫اقتصادی کوچک ایجاد می کند‪ .‬سبحانی فر ادامه‬ ‫داد‪ :‬تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط(‪)SME‬ها یکی از اصلی ترین‬ ‫موضوع هایی است که باید جزو اولویت های کشور‬ ‫باش��د چراکه با س��رمایه گذاری اندک در این در‬ ‫واحدها به راحتی می توان اشتغال ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد ‬ ‫ت ارزش افزوده به توسعه شهرک های صنعتی‬ ‫تخصیص یک درصد از مالیا ‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫از برنامه های‬ ‫اصلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این است‬ ‫که واحدهای‬ ‫راکد و غیرفعال‬ ‫دوباره به چرخه‬ ‫تولید بازگردند‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های ش��هرک های صنعتی را یکی‬ ‫از اولویت ه��ای ای��ن وزارتخان��ه اعالم ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫همکاری مجلس ش��ورای اسالمی قرار است یک درصد‬ ‫از مالیات ه��ای ارزش افزوده ک��ه از واحدهای تولیدی‬ ‫گرفت��ه می ش��ود‪ ،‬در زمینه توس��عه زیرس��اخت های‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬هزینه شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محس��ن صالحی نیا در ایین تودیع‬ ‫و معارف��ه مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫سیستان وبلوچس��تان با بیان اینکه توسعه زیرساخت ها‬ ‫در شهرک های صنعتی کش��ور مدنظر است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این مرحله وظیفه بررسی همه جانبه درباره شهرک ها و‬ ‫اولویت بخشی جذب منابع و اعتبارات است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قرار اس��ت با همکاری مجلس شورای‬ ‫اس�لامی یک درص��د از مالیات ه��ای ارزش افزوده که‬ ‫از واحده��ای تولی��دی گرفت��ه می ش��ود‪ ،‬در زمین��ه‬ ‫ی هزینه‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های ش��هرک های صنعت ‬ ‫ش��ود که با جمع س��ایر منابع دیگر می توان مشکالت‬ ‫زیر س��اخت ها در این حوزه را حل کرد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫از برنامه های اصلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫اس��ت که واحدهای راکد و غیرفع��ال دوباره به چرخه‬ ‫تولید بازگردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بحث توس��عه بس��تگی به‬ ‫خوشه های صنعتی در س��ازمان صنایع کوچک دارد و‬ ‫این خوش��ه های الگو و به واحدهای تولیدی کوچک از‬ ‫نظر صادرات و به سازی فعالیت شان و‪ ...‬کمک می کند‪.‬‬ ‫علیرضا ن��ورا‪ ،‬معاون اقتصادی اس��تاندار سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان نیز گفت‪ :‬این اس��تان با وجود ش��رایط‬ ‫منحصربه فرد و راه های دسترس��ی به اب های ازاد‪ ،‬در‬ ‫زمینه صنعتی به دلیل نبود فرهنگ سرمایه گذاری در‬ ‫بخش صنعت توس��عه نیافته و شاخص های صنعتی ما‬ ‫در مقایسه با کشور بسیار پایین است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫سیستان وبلوچستان در سال های گذشته بیش از پیش‬ ‫از سوی مسئوالن نظام مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عملیات توسعه زیرساخت هایی مانند راه‪ ،‬راه اهن‪،‬‬ ‫گاز و‪ ...‬در حال انجام اس��ت که اینها نیز خود به نوعی‬ ‫زیرس��اخت صنعت اس��ت‪ .‬وی وجود مع��ادن غنی در‬ ‫سیستان وبلوچستان را عامل و زمینه ساز توسعه استان‬ ‫معاون��ت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫متوسط زمان صدور مجوز از سوی وزارتخانه حدود ‪ ۴‬روز است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��عید زرندی درباره موضوع موانع تولید‬ ‫گف��ت‪ :‬البته برخی مجوزها منوط به گرفتن موافقت نهادهایی‬ ‫مانند محیط زیس��ت اس��ت ک��ه کمی صدور مج��وز را زمان بر‬ ‫می کن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬برای صدور جواز تاس��یس برخی واحدها‬ ‫که مواد اولیه ان نفت و پتروشیمی است باید نهاد های مسئول‬ ‫با همکاری مجلس ش��ورای اس�لامی قرار اس��ت یک درصد از مالیات های‬ ‫ارزش اف��زوده که از واحدهای تولیدی گرفته می ش��ود‪ ،‬در زمینه توس��عه‬ ‫ت شهرک های صنعتی‪ ،‬هزینه شود‬ ‫زیرساخ ‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه شورای عالی معادن‬ ‫استان به ریاست اس��تاندار فعال شده و کارگروه ستاد‬ ‫تس��هیل و رف��ع موانع تولید به دلیل رفع مش��کالت و‬ ‫موانع پیش روی تولید نیز در حال فعالیت اس��ت‪ .‬نورا‬ ‫با بیان اینکه سیستان وبلوچستان را می توان به استانی‬ ‫توس��عه یافته تبدیل کرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید از تمام ظرفیت ها‬ ‫به ویژه منطقه ازاد چابهار که در فهرس��ت تحریم های‬ ‫ظالمانه قرار نگرفته اس��تفاده ش��ود و با ایجاد منطقه‬ ‫ازاد سیستان که مکمل منطقه ازاد چابهار است استان‬ ‫به توس��عه و ش��کوفایی اقتصادی برس��د‪ .‬وی توجه به‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی و تامین اعتبارات مورد نیاز‬ ‫انها را ضروری دانس��ت و افزود‪ :‬خوش��بختانه با انتقال‬ ‫خطوط گاز به ش��هرک های صنعتی مش��کل س��وخت‬ ‫واحدها حل خواهد شود‪.‬‬ ‫نادر میرشکار‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیستان وبلوچس��تان نی��ز ب��ا تاکید بر اینکه توس��عه‬ ‫زیرساخت های شهرک های صنعتی باید در اولویت قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی واحدهای مس��تقر در این شهرک ها‬ ‫مش��کل کمبود اب دارند که ض��رورت دارد برای رفع‬ ‫این مش��کل مهم اقدام ه��ای الزم انجام ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫‪۳۰‬چالش صنعت با نظام مالیاتی احصا شد‬ ‫با تامین مواد اولیه ان موافقت کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این اس��تعالم ها‬ ‫زمان صدور مجور را کمی طوالنی می کند‪.‬‬ ‫معاون��ت طرح و برنامه همچنین گفت‪ :‬نزدیک به ‪ ۳۰‬چالش‬ ‫اصلی بخش صنعت با نظام مالیاتی جمع اوری و در جلس��ه ای‬ ‫با حضور رئیس س��ازمان مالیاتی مطرح ش��د‪ .‬زرن��دی افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم قوانین مرتبط با مالیات هر چه س��ریع تر در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی به تصویب برس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اینکه بیش از‬ ‫‪۶۰‬درصد مالیات کش��ور بر دوش بخش صنعت اس��ت را باید‬ ‫با کمک مجلس و س��ازمان امور مالیات��ی حل کنیم‪ .‬معاونت‬ ‫ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین درباره‬ ‫برنامه های وزارتخانه درب��اره تولید گفت‪ :‬محور اصلی برنامه ها‬ ‫بر مبنای نهضت س��اخت داخل دنبال می ش��ود‪ .‬در س��اختار‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬مرکز س��اخت داخل ایجاد ش��ده که به طور ویژه و‬ ‫متمرکز همه امور داخلی س��ازی را پیگیری کن��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستان وبلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه زیرس��اخت به ویژه اب و برق مش��کل‬ ‫اساس��ی در ش��هرک های صنعتی وج��ود دارد که باید‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای توس��عه صنعت در‬ ‫سیستان وبلوچس��تان نیاز اس��ت برنامه های اساسی و‬ ‫اصولی ارائه و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫میرش��کار به برخی واحدهای تولیدی بدون استفاده‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬ب��رای رونق و دوب��اره برگرداندن‬ ‫چرخ��ه تولی��د به ای��ن واحده��ا باید تالش ش��ود که‬ ‫خوش��بختانه برنامه ه��ای خوبی در ای��ن زمینه در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫سیستان وبلوچس��تان بیان کرد‪ :‬با توجه به مش��کالت‬ ‫صنعتی که در این اس��تان وجود دارد در حوزه اعطای‬ ‫تس��هیالت و یاران��ه نباید س��هم این اس��تان با س��ایر‬ ‫استان ها یکسان در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ایین نامه های مربوط به قانون حداکثر اس��تفاده از توان داخل‬ ‫که به تازگی ابالغ شده در حال نهایی شدن است‪.‬‬ ‫زرندی به نمایشگاهی که به تازگی در راستای نهضت ساخت‬ ‫داخل برگزار ش��ده بود اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این نمایش��گاه‬ ‫‪۲‬هزار نی��از تولید که پیش تر از طریق واردات تامین می ش��د‬ ‫شناسایی و صدها میلیارد تومان قرارداد برای داخلی سازی ان‬ ‫بسته شد‪.‬‬ ‫در ایین گرامیداشت دهه تولید ملی خراسان جنوبی عنوان شد‬ ‫ ایین گرامیداشت دهه تولید ملی خراسان جنوبی با حضور‬ ‫محس��ن صالحی نی ا مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫رئیس هیات مدیره صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬‬ ‫محم��د امید مع��اون مناطق محروم نهاد ریاس��ت جمهوری و‬ ‫محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی برگزار شد‪.‬‬ ‫تکمیل زیرساخت های خراسان جنوبی با ‪ 5‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫‹ ‹انقلاب صنعتی در خراس�ان جنوب�ی با ‪ ۸‬طرح‬ ‫صنعتی‬ ‫داود ش��هرکی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه تبصره ‪ ۱۸‬منابع خوبی‬ ‫وج��ود دارد و به صنعتگ��ران اعطا خواهد ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫توس��عه استان نیازمند زیرس��اخت ها است‪.‬به گزارش‬ ‫از خراسان جنوبی‪ ،‬وی با اش��اره به اینکه با اعتبار ‪۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان توانس��تیم معادن خراس��ان جنوبی را شناسایی کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬توجه به ارزش افزوده مواد معدنی نقش موثری در تولید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ش��هرکی با تاکید بر اینکه بازار فروش بیش��ترین مش��کل‬ ‫صنعتگران خراس��ان جنوبی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران با محوری��ت ارائ��ه توانمندی های‬ ‫خراسان جنوبی در مزار شریف افغانستان برگزا ر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یاداور ش��د‪:‬‬ ‫رویکرد ما درون اس��تانی نیس��ت بلکه باید برای حفظ صنعت‬ ‫از کش��ورهای همس��ایه نیز بهره ب��رد‪ .‬وی با بی��ان اینکه در‬ ‫حوزه س��رمایه گذاری ها ‪ ۴‬طرح جدید با بنیاد برکت با اعتبار‬ ‫‪۲۰۰‬میلی��ارد تومان‪ ۴ ،‬طرح صنعتی با س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)‪ ،‬فراوری مواد معدنی زغال سنگ‬ ‫و طال با س��رمایه گذاری ایمیدرو و شستا با اعتبار ‪۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در استان توافق شده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ارتباط خوب بین‬ ‫صنعتگران و دانش��گاه ها توان علمی مدیران و دانشگاه را ارتقا ‬ ‫می دهد و به توسعه استان کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای تامی�ن زیرس�اخت های صنعت�ی اس�تان‬ ‫امادگی کامل داریم‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در این ایین بیان کرد‪ :‬جایی باید‬ ‫ی خو د را باور نداش��ته باش��یم‪ .‬وی با‬ ‫نگران باش��یم که توانای ‬ ‫‹ ‹حداقل سرمایه گذاری در معادن ‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫باقری‪ ،‬رئیس خانه معادن خراس��ان جنوبی نیز در این ایین‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬حداقل س��رمایه گذاری در مع��ادن کانی غیرفلزی‬ ‫حدود ‪ ۴‬میلیارد تومان است و دیگر نمی توان با سرمای ه اندک‬ ‫معدنکار ش��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ریسک سرمایه گذاری در‬ ‫معادن بس��یار باال اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬یک معدنکار در پله اول نیاز‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵‬میلیارد تومان س��رمایه دارد و اگ��ر نمی توانید تامین‬ ‫کنی��د به این س��رمایه گذاری ورود نکنید‪ .‬باقری با بیان اینکه‬ ‫تمام س��رمایه صندوق تضمین سرمایه گذاری معدنی پول ‪۵۰‬‬ ‫دستگاه بولدوزر می شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ساماندهی معادن کوچک‬ ‫نیاز به سرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نهبندان جدول مندلیف است‬ ‫اش��اره به اینکه تمام واحدهای تولیدی قابلیت اصالح ساختار‬ ‫و توس��عه دارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر تولید بر مبن��ای تامین نقدینگی‬ ‫مناس��ب و با ایجاد زیرساخت ه ا انجام ش��ود ما هیچ مشکلی‬ ‫از لح��اظ بازار نداریم‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ش��رایطی را فراهم کرده اس��ت که کاالهایی‬ ‫که در داخل تولید می ش��ود وارد نشود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در خراسان‬ ‫جنوبی و سیستان واحدهای تولیدی صادرات محور وجود دار د‬ ‫که اگر به درستی مدیریت نشوند‪ ،‬از بین خواهند رفت‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت وعده داد تا زیرس��اخت های‬ ‫ش��هرک های صنعتی فراهم می ش��ود و اف��زود‪ :‬وظیفه بخش‬ ‫دولتی تامی��ن منابع دولت��ی‪ ،‬تامین زیرس��اخت های صنایع‬ ‫خوشه ای‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی است‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا بی��ان ک��رد‪ :‬اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬همچنین خانه صنعت و معدن با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی مواد اولیه موادهای تولیدی را فراهم کنند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر انس��جامی در این مح��دوده تعریف کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫تقسیط بدهی ها‪ ،‬ارائه تسهیالت جدید‪ ،‬تامین زیرساخت های‬ ‫اولیه و توس��عه س��رمایه گذاری اولیه را انجام دهیم و از توان‬ ‫ستاد رفع موانع تولید بهره بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۸‬درص�د از صنایع خراس�ان جنوبی کوچک‬ ‫هستند‬ ‫محسن احتش��ام‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد‪:‬‬ ‫امسال دهمین سالی است که رهبر معظم انقالب شعار سال را‬ ‫با محوریت تولید نام گذاری کرد ها ند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ ۷۸‬درصد از صنایع خراس��ان جنوبی‬ ‫صنایع کوچک هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬ما صنعتگ��ران از دولت توقع‬ ‫داریم گام های بزرگی برای تولید بردارد‪ .‬احتشام با بیان اینکه‬ ‫م��دل تولید محوری نیازمند اصالح نظ��ام پولی‪ ،‬مالی و بانکی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قانون تامین اجتماع��ی نیاز به بهبود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی به واحدهای اسیب دیده از تحریم ها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صنعتگران اس��تان نیازمند پوشش ریسک های سرمایه گذاری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اس��تراتژی توس��عه صادرات بای��د بر مبنای‬ ‫صنای��ع راهبردی ق��رار گیرد‪ .‬احتش��ام از اس��تاندار و معاون‬ ‫اقتصادی وی قدردانی کرد و افزود‪ :‬توسعه استان در گرو نظام‬ ‫مدیریتی است و استاندار و تیم اجرایی استان به صورت جدی‬ ‫پیگیر رفع مشکالت صنعتگران هستند‪.‬‬ ‫نظ��ر افضلی‪ ،‬نماین��ده مردم نهبندان و سربیش��ه نیز گفت‪:‬‬ ‫نیروی انس��انی سرمایه اصلی کشور است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫خراس��ان جنوبی با نیروی انس��انی خوبی که دارد چرا توسعه‬ ‫نیافته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬چش��م انداز ‪ ۱۴۰۰‬را ترسیم کردیم اما ایا‬ ‫می توان در پایان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬گفت به توسعه دست یافته ایم‬ ‫یا خیر؟ رئی��س مجمع نمایندگان مردم خراس��ان جنوبی در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینک��ه مصرف نفت مانع‬ ‫توسعه کشور شده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نفتی که می تواند موجب‬ ‫فراهم سازی زیرساخت باش��د‪ ،‬فقط مصرف می شود‪ .‬افضلی با‬ ‫بیان اینکه شهرس��تان نهبن��دان را می توان به جدول مندلیف‬ ‫توصیف کرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬انواع مواد معدنی و کویری بکر‬ ‫در این شهرستان وجود دارد اما نبود زیرساخت ها مانع توسعه‬ ‫این شهرس��تان شده اس��ت‪ .‬وی برق و اب را یکی از مهم ترین‬ ‫عوامل توسعه دانست و یاداور شد‪ :‬در صنایع هم باید فناوری ها‬ ‫روزامد ش��ود تا توس��عه تحقق یابد‪ .‬وی با اشا ره به اینکه نگاه‬ ‫دولت به خراسان جنوبی تغییر یافته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بازاریابی‬ ‫یکی از مهم ترین زنجیره های تولید اس��ت که خراسان جنوبی‬ ‫به شدت به ان نیاز دارد‪ .‬افضلی با بیان اینکه این استان نیازمند‬ ‫‪ ۵‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین زیرس��اخت ها اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دو روز اینده در دفتر دکتر جهانگیری مجمع نمایندگان‬ ‫با حضور استاندار و تمام وزیران‪ ،‬جلسه ویژه ای در بحث توسعه‬ ‫خراسان جنوبی برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫اغوش باز معادن به روی‬ ‫ایده های نو‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بخشنامه های دولتی مزاحم صادرات محصوالت الومینیومی‬ ‫تحریم ها رونق تولید را‬ ‫به پایین دست الومینیوم برگرداندند‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬از زمان تحریم ها‪ ،‬تولید صنایع پایین دس��ت‬ ‫الومینیوم رونق بیش��تری گرفته اس��ت‪ ،‬به گونه ای که بیش��تر‬ ‫کارخانه های این صنعت‪ ،‬در ‪ ۱.۵‬س��ال گذش��ته با تمام ظرفیت‬ ‫کار می کنند و حتی با وجود تحریم ها زمینه صادراتی بیش��تری‬ ‫برای انها مهیا ش��ده اس��ت‪ .‬اما تولیدکنن��دگان در این صنعت‬ ‫معتقدند که قوانین دولتی در زمینه صادرات دست وپاگیر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مانع تراشی صادراتی‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‪ ،‬عضو هیات مدیره س��ندیکای صنایع‬ ‫الومینی��وم ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا تحریم ه��ای امریکا و به نوع��ی من��ع واردات‪ ،‬تولید صنایع‬ ‫پایین دس��ت الومینیوم رونق گرفت اما موضوع قابل توجه اینکه‬ ‫مسئوالن با وضع قوانین به گونه ای جلوی این رونق را گرفتند‪.‬‬ ‫بی توجه��ی به نح��وه قیمت گ��ذاری مواد اولیه و مس��ائل و‬ ‫مشکالت هزینه ای و سرمایه در گردش صنایع پایین دست باعث‬ ‫ش��ده است قیمت تمام ش��ده افزایش یابد و نتوانیم با بازارهای‬ ‫جهانی رقابت کنیم‪ .‬دولت نیز قوانینی را وضع کرده که س��بب‬ ‫به هم ریختن زمینه های صادراتی شده است‪ .‬برای نمونه در زمینه‬ ‫صادرات تعهدسپاری ارزی را قانونی کرده که صادرکننده با دالر‬ ‫‪۱۳‬هزار تومانی هزینه و تولید کند و با دالر ‪ ۱۱‬هزار تومانی ارز‬ ‫خود را به س��امانه نیما بازگرداند‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫با این روش های درپیش گرفته ش��ده‪ ،‬تحریم های امریکا سبب‬ ‫رونق صنایع پایین دس��ت شد اما دولت با قوانینی که وضع کرد‪،‬‬ ‫به گونه ای س��بب تحریم برای صادرکنندگان شد که اثرات رونق‬ ‫ناشی از تحریم ها را از بین ببرد‪ .‬این عضو هیات مدیره سندیکای‬ ‫صنایع الومینیوم ایران در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬برخی بازارهای‬ ‫مناسب را به دلیل قانون «صادرات فقط با ارز» از دست دادیم‪.‬‬ ‫برای نمونه به دلیل مش��کالت حم��ل و نقل و بیمه بازارهای‬ ‫دوردس��ت را از دس��ت دادیم‪ ،‬اما بازارهای نزدیک مانند عراق و‬ ‫افغانستان که به تازگی راهی برای صادرات باز شده بود‪ ،‬با قوانین‬ ‫دولت متزلزل ش��د‪ .‬حقیقی در ادامه خاطرنشان کرد ‪ :‬زمانی که‬ ‫دول��ت معامل��ه با پیله ورها که به ش��کل ریالی انجام می ش��د را‬ ‫قبول نمی کند و صادرکننده را مجبور به مبادالت ارزی می کند‪،‬‬ ‫بازارهایی که با ریال معامله می شوند را متزلزل می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راهکارهایی برای صادرات صنایع پایین دست‬ ‫الومینی��وم عن��وان ک��رد ‪ :‬دولت باید سیاس��ت های خ��ود را به‬ ‫یادداشت‬ ‫ابوالفض�ل رضایی‪ -‬دبیر س�ندیکای صنای�ع الومینیوم‬ ‫ای�ران‪ :‬یکی از نیازهای صنعت الومینیوم‪ ،‬مدرنیزه ش��دن‬ ‫خطوط بیلت انهاس��ت؛ چراک��ه خطوط بیلت ریزی مدرنی‬ ‫در کش��ور راه اندازی نش��ده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫با فناوری قدیمی خطوط بیلت راه اندازی می ش��وند که به‬ ‫یقین فناوری قدیمی س��بب هدررفت س��رمایه ش��رکت ها‬ ‫می ش��ود‪ .‬هرچن��د در چند وق��ت گذش��ته بازدیدهایی از‬ ‫تعدادی از ش��رکت های تولیدی پروفیل در س��طح کش��ور‬ ‫ی برای تولید بیلت‬ ‫انجام شده که نشان دهنده سرمایه گذار ‬ ‫س��مت ص��ادرات غیرنفت��ی پیش بب��رد‪ .‬همان گون��ه که رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب مط��رح کردند‪ ،‬باید به س��مت رون��ق تولید و‬ ‫صادرات پیش رفت‪ .‬در حال حاضر ش��عار سال که همان «رونق‬ ‫تولید» اس��ت‪ ،‬با عمل دس��ت اندرکاران همخوانی ندارد و دولت‬ ‫بای��د موان��ع صادراتی ایج��اد نکند و ارز خ��ود را از صادرکننده‬ ‫تامی��ن نکن��د و اجازه بدهد تولی��د با صادرات بیش��تری رونق‬ ‫بگی��رد‪ .‬ای��ن عضو هیات مدیره س��ندیکای صنای��ع الومینیوم‬ ‫ای��ران ادامه داد ‪ :‬تامین س��رمایه در گردش موضوع مهمی برای‬ ‫واحدهای پایین دس��ت الومینیوم است و باید زمینه تسهیل ان‬ ‫را دولت مهیا کند‪ .‬از س��وی دیگ��ر تامین نرخ مواد اولیه به نرخ‬ ‫جهانی و نه باالتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ارز نیمایی به ازاد نزدیک تر شده است‬ ‫همچنی��ن درباره وضعیت بازار صادراتی صنایع پایین دس��ت‬ ‫الومینیوم افشین مقتدر‪ ،‬مدیرعامل کارخانه الومینیوم پارس در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬اقدام هایی که از سوی دولت و با‬ ‫محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انجام شده‪ ،‬سبب شده نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز ازاد نزدیک شود‬ ‫که همین اقدام مزیت هایی برای صادرات داشته است‪.‬‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫اری��ا صادق نی��ت حقیقی‪ :‬با تحریم ه��ای امریکا و به نوع��ی منع واردات‪،‬‬ ‫تولی��د صنایع پایین دس��ت الومینیوم رونق گرفت ام��ا موضوع قابل توجه‬ ‫اینکه مسئوالن با وضع قوانین به گونه ای جلوی این رونق را گرفتند‬ ‫مقتدر در ادامه توضیح داد ‪ :‬تا پیش از این‪ ،‬دولت براس��اس‬ ‫قانون صادرکنندگان را موظف کرده بود ارز خود را به سامانه نیما‬ ‫بازگردان��د و با توجه ب��ه این موضوع که تفاوت قیمت معناداری‬ ‫بین ارز نیمایی و ازاد وجود داش��ت‪ ،‬درنتیجه صادرات توجیهی‬ ‫نداشت‪ .‬وی افزود ‪ :‬هم اکنون فاصله نرخ ازاد و نیمایی به حدود‬ ‫هزار تومان رس��یده اس��ت که امیدواریم این اختالف نیز کمتر‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل کارخانه الومینیوم پارس با بیان اینکه تفاوت‬ ‫نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز ازاد‪ ،‬دو اثر برجای گذاشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نخست اینکه تقاضا برای خرید از خارج و ثبت سفارش ها کاهش‬ ‫پی��دا کرده اس��ت‪ .‬دوم اینکه از انجا که ن��رخ نیمایی و نرخ ازاد‬ ‫به طور تقریبی یکی شده است‪ ،‬سبب شده قیمت کاال با احتساب‬ ‫هزینه حمل و نقل‪ ،‬مشابه قیمت داخلی تمام شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هم ثبت س��فارش ها کمتر و ه��م وضعیت صادرات‬ ‫روشن تر شده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در زنجیره الومینیوم نیازمند تعادل‬ ‫اس��ت و این موضوع نویدبخش کاهش انحصار تولید بیلت‬ ‫و از هم��ه مهم تر افزایش س��طح کیف��ی بیلت تولیدی و به‬ ‫دنبال ان بهبود کیفیت پروفیل های داخلی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫به ط��وری که اکنون با افتخار می توان پروفیل های تولیدی‬ ‫کشور را در سطح تولیدات وارداتی و حتی به مراتب بهتر از‬ ‫نوع وارداتی برش��مرد‪ .‬اما سرمایه هایی که باید جذب بدنه‬ ‫صنعت و س��رمایه در گردش ش��رکت های الومینیوم شود‪،‬‬ ‫به واسطه نبود تعادل در تولید و عرضه سبب سوق صاحبان‬ ‫صنایع و این شرکت ها به سرمایه گذاری برای ریخته گری و‬ ‫تولید بیلت شده است‪ .‬هرچند این سرمایه گذاری‬ ‫می تواند نکته های مثبت بس��یاری داشته باشد‪،‬‬ ‫ام��ا اگر ای��ن موضوع مدیریت نش��ود ع�لاوه بر‬ ‫هدررفت س��رمایه ها در اینده‪ ،‬برای شرکت های‬ ‫ب��زرگ تولیدکننده بیلت و ش��رکت های کوچک‬ ‫س��رمایه گذار سبب بروز مشکل می شود‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه حجم مصرف فعلی بیلت در کش��ور‪ ،‬چنانچه‬ ‫روند سرمایه گذاری برای ایجاد واحد ریخت بیلت به همین‬ ‫ش��کل پی��ش برود‪ ،‬با حج��م زیادی از واحده��ای تولیدی‬ ‫بیلت روبه رو می ش��ویم که برای جذب مش��تری‬ ‫و ف��روش کاالی خ��ود به ناچار ب��ه رقابت منفی‬ ‫ب��ا هم پرداخته و بر س��طح کم��ی و کیفی تولید‬ ‫داخلی اثرگذار خواهند بود‪ ،‬کمااینکه در ش��رایط‬ ‫فعل��ی هم ای��ن رقابت ها به وضوح دیده ش��ده و‬ ‫بدون شک با افزایش تعداد واحدهای ریخت بیلت‬ ‫این تنش ها بیشتر شده و به ناچار منجر به حذف‬ ‫برخی واحدها و سرمایه ها می شود‪.‬‬ ‫همچنین با ادامه روند ایجاد واحدهای کوچک ریخته گری‬ ‫به واس��طه محدودیت سرمایه گذاری‪ ،‬این واحدها در اینده‬ ‫به ن��درت می توانن��د خ��ود را ب��ا فناوری ه��ای روز تطبیق‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫چنانچه دولت و نهادهای تصمیم گیر سطح همکاری های‬ ‫خ��ود را پیش از اتخ��اذ تصمیم ها با تش��کل ها و انجمن ها‬ ‫بیش��تر و با انها در این زمینه مش��ورت کنند‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و هدایت س��رمایه های کوچک و بزرگ به س��مت س��اخت‬ ‫واحدهای با ارزش افزوده باالتر و صادرات و تکمیل زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬تولید و توزیع به بهترین شکل ممکن خواهد رفت‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 2150‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در سال ‪1397‬‬ ‫به گزارش خبرنگار صمت مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت توسعه‬ ‫خدمات دریایی و بندری سینا با حضور ‪87/13‬درصد از سهامداران شرکت‬ ‫در مح��ل تهران‪ ،‬اتوبان یادگار امام ش��مال‪ ،‬خروجی چمران جنوب‪ ،‬هتل‬ ‫پارس��یان اوین(س��الن کوه نور)‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این جلس��ه به ریاست اقای‬ ‫محمدرضا بیگدلی و نظارت خانم نسیم کاظمی مالیری و امیر اهنگریان‬ ‫ابهری و اقای مجتبی دلگش��ایی به منش��ی جلسه تشکیل شد‪ .‬در ابتدای‬ ‫این مجمع اقای دکتر دلگش��ایی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن ارائه گزارش‬ ‫عملکرد هیات مدیره به سواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت و سپس بازرس‬ ‫قانون��ی گزارش خود را قرائت نمودند‪ .‬س��پس صورت های مالی و ترازنامه‬ ‫ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬به تصویب سهامداران‬ ‫رسید و با تقسیم مبلغ ‪ 2150‬ریال سود به ازای هر سهم موافقت گردید‪.‬‬ ‫انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت و موسسه‬ ‫حسابرسی مفیدراهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و‬ ‫علی البدل برای سال مالی ‪ 1398‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫دکتر دلگش��ایی با اشاره به عملکرد ش��رکت در سال مالی مورد گزارش‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬درامدهای عملیاتی ش��رکت از ‪ 4109‬میلیارد ریال در‬ ‫سال ‪ 96‬به ‪ 4828‬میلیارد ریال در سال ‪ ،97‬معادل ‪ 17/49‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که س��ود ناخالص رشد ‪ 83/19‬درصد را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬ش��ایان ذکر است س��ود عملیاتی شرکت در سال ‪97‬‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ 96‬با افزایش ‪ 89/99‬درصدی همراه بوده است که نشان‬ ‫از عملکرد چشمگیر مدیریت و پرسنل سختکوش این شرکت خوشنام در‬ ‫بازار س��رمایه دارد‪ .‬سود خالص شرکت توس��عه خدمات دریایی و بندری‬ ‫س��ینا علی رغم مش��کالت گوناگون صنعت از مبلغ ‪ 643‬میلیارد ریال به‬ ‫‪ 1073‬میلیارد ریال معادل ‪ 66/78‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬جمع دارایی های شرکت از رشد ‪ 26/05‬درصدی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است بدهی های سال مالی مورد گزارش ‪ 20/80‬درصد افزایش‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬سود انباش��ته ‪ 73/51‬درصد و حقوق صاحبان‬ ‫س��هام از ‪ 1173‬میلیارد ریال به ‪ 1631‬میلی��ارد ریال برابر ‪39/08‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹‹پیا م هیات مدیره‬ ‫سهامداران ارجمند‪:‬‬ ‫خداوند منان را ش��اکریم که در س��ال مورد‬ ‫گ��زارش ک��ه بر پای��ه فرمایش مق��ام معظم‬ ‫رهب��ری مزین به س��ال «اقتص��اد مقاومتی‪:‬‬ ‫تولید‪ -‬اش��تغال» بود‪ ،‬توفیق خدمتگزاری به‬ ‫ش��ما نی��کان را عنای��ت فرم��ود‪ .‬همچنین‬ ‫مفتخری��م تمام��ی کوش��ش های مجموعه‬ ‫هم��کاران اع��م از مدی��ران‪ ،‬مهندس��ین‪،‬‬ ‫کارشناسان و کلیه کارکنان زحمتکش در حد‬ ‫وس��ع و توان به رغم تمامی ش��رایط رقابت پیرامونی در محیط کسب وکار‪،‬‬ ‫فضای رکود در اثر شرایط اقتصادی و فراز و نشیب های سپری شده در کشور‬ ‫را با جدیت و تالش در سایه الطاف حضرت حق پشت سر نهاده و عملکرد‬ ‫یک ساله شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا را در مجمع عمومی‬ ‫عادی س��الیانه به محضر س��هامداران محترم تقدیم نمائیم‪ .‬هیات مدیره و‬ ‫مدیریت شرکت مفتخر است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور‬ ‫حفظ و حراس��ت از این امانت گرانبها که مس��ئولیت ان را به عهده دارد‪ ،‬از‬ ‫انجام هیچ تالش و کوششی دریغ نورزیده و با همدلی و مشارکت عمومی‬ ‫خانواده معظم شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با اعتقاد راسخ‪،‬‬ ‫تالش خستگی ناپذیر و بهره مندی از اندیشه های تمامی همکاران‪ ،‬با نظم و‬ ‫انضباط سازمانی در تحقق اهداف سازمان کوشا باشد‪.‬‬ ‫‹‹هیات مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا‬ ‫اهم فعالیت های شرکت طی سال مالی مورد گزارش‪:‬‬ ‫عملکرد سال مالی ‪ 1397‬که خالصه ای از ان در این گزارش به استحضار‬ ‫می رس��د‪ ،‬گویای این مطلب اس��ت که شرکت توس��عه خدمات دریایی و‬ ‫بن��دری س��ینا علی رغم تم��ام محدودیت های موجود‪ ،‬توانس��ته به نتایج‬ ‫رضایت بخشی دسترسی پیدا نماید‪ .‬اهم فعالیت ها عبارتند از‪:‬‬ ‫‹‹عملیات‪:‬‬ ‫* تخلی��ه و بارگی��ری ‪ TEU 1.062.534‬کانتینر در س��ال ‪ 1397‬که‬ ‫معادل ‪ 57‬درصد حجم کانتینر کل کشور می باشد‪.‬‬ ‫* انبارداری ‪ TEU 152.908‬کانتینر در سال ‪1397‬‬ ‫* انبارداری ‪ 414.844‬متریک تن مواد نفتی در سال ‪1397‬‬ ‫* تخلیه و بارگیری ‪ 1.976.181‬متریک تن مواد نفتی در سال‪1397‬‬ ‫* حمل‪ ،‬تخلیه و بارگیری ‪ 3.249.369‬تن کاالی عمومی در سال ‪1397‬‬ ‫* انبارداری ‪ 1.644.445‬تن کاالی عمومی در سال ‪1397‬‬ ‫‹‹جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫در حال حاضر مجموع کل تخلیه و بارگیری کانتینر (‪ )TEU‬در س��ال‬ ‫‪ 1397‬در کلیه بنادر کشور ‪ TEU 1.861.614‬می باشد که نسبت به سال‬ ‫گذش��ته ‪39‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬از این مقدار سهم شرکت توسعه‬ ‫خدمات دریایی و بندری سینا ‪ TEU 1.062.534‬می باشد که در مجموع‬ ‫‪57‬درصد از کل خدمات ارائه شده و حائز رتبه اول در کشور می باشد‪.‬‬ ‫‹‹تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‪:‬‬ ‫‪ -1‬ریسک رکود اقتصادی‬ ‫رکود اقتصادی و به تبع ان کند ش��دن روند واردات و صادرات در کش��ور‬ ‫می تواند کاهش تقاضای مصرف را به دنبال اورده و یکی از عوامل ریسک‬ ‫در این صنعت و کاهنده سود در کوتاه مدت باشد‪ .‬موقعیت مناسب شرکت‬ ‫توس��عه خدمات دریایی و بندری س��ینا نسبت به س��ایر رقبا ریسک این‬ ‫شرکت را تا حدودی کاهش می دهد‪ .‬افزایش کیفیت و تنوع ارائه خدمات‬ ‫و نیز ارائه خدمات خاص با حاشیه سود بیشتر و نیز استفاده از روش های‬ ‫نوین بازاریابی و برنامه ریزی و نیز مدیریت هزینه ها و همچنین گس��ترش‬ ‫برند ش��رکت توس��عه خدمات دریایی و بندری سینا از برنامه های شرکت‬ ‫جهت مقابله با کاهش سوداوری ناشی از رکود اقتصادی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ریسک تجاری‬ ‫مشکالت ناشی از عملکرد سیستم بانکی نظیر انتقال وجه نقد از بانک های‬ ‫مورد تحریم به بانک های معتبر درخارج از کشور‪ ،‬افزایش نرخ کارمزد و نرخ‬ ‫تورم و نیز باالبودن نرخ سودتسهیالت بانکی و محدودیت در دسترسی به‬ ‫تسهیالت بانکی خارجی از جمله ریسک های این صنعت می باشد‪ .‬باتوجه‬ ‫شروع‬ ‫طراحی‬ ‫‪1393‬‬ ‫مدت‬ ‫ساخت‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫براورد هزینه‬ ‫اولیه‬ ‫‪427‬میلیارد ریال‬ ‫هزینه کرد تاکنون‬ ‫‪435‬میلیارد ریال‬ ‫به وضعیت عرضه و تقاضای کاال در کشور و ظرفیت های ایجادشده‪ ،‬موضوع‬ ‫صادرات از اهمیت بس��زایی برخوردار می باشد که سیاست گذاری های زیر‬ ‫می تواند در افزایش یا کاهش صادرات و واردات تاثیرگذار باشد‪:‬‬ ‫ افزای��ش نرخ ارز موجب افزایش ص��ادرات و کاهش ان موجب کاهش‬‫صادرات می گردد‪.‬‬ ‫ تعامل و روابط حس��نه با کشورهای همسایه‪ ،‬عقد قرارداد و پیمان های‬‫اقتصادی صادرات و واردات کشور را تسهیل خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ -‬اج��رای سیاس��ت های تش��ویقی دولت درخصوص ص��ادرات‪ ،‬افزایش‬ ‫صادرات را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ معافیت های مالیات��ی صادرات��ی اثرمثبت بر توس��عه خدمات خواهد‬‫داشت‪.‬‬ ‫ تس��هیل امور حمل ونق��ل برای صادرات‪ ،‬افزایش ص��ادرات را در پی‬‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ریسک تکنولوژی‬ ‫عامل تحریم و محدودیت های وضع ش��ده از س��وی استکبار جهانی برای‬ ‫کش��ور باعث عدم دسترس��ی به تکنولوژی های نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫روز دنیا و نیز محدودیت امکان س��اخت دس��تگاه ها و نرم افزارهای مورد‬ ‫نیاز در داخل کش��ور ازجمله عوامل ریس��ک در این صنعت است‪ .‬استفاده‬ ‫اثربخش از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی کشور ازجمله عوامل کاهنده‬ ‫این ریس��ک می باشد‪ .‬سطح تکنولوژی ش��رکت توسعه خدمات دریایی و‬ ‫بندری س��ینا دارای جدیدترین نس��ل ماش��ین االت در مقایسه با رقبا در‬ ‫این صنعت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ریسک نوسانات نرخ بهره‬ ‫تغییر نرخ بهره عمدتا می تواند از کانال تغییر در سطح موجودی مطلوب‬ ‫س��رمایه این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد به این صورت که کاهش نرخ‬ ‫به��ره باعث کاهش هزینه فرصت س��رمایه گذاری‪ ،‬کاهش هزینه حقیقی‬ ‫اجاره سرمایه و همچنین کاهش هزینه مالی اخذ تسهیالت شده و درنتیجه‬ ‫سوداوری پروژه ها و به تبع ان افزایش سرمایه گذاری در این بخش می شود‪.‬‬ ‫‪ -5‬ریسک نوسانات نرخ ارز‬ ‫باتوج��ه ب��ه تغییر نرخ ارز و نیاز جدید ارزی جهت خرید ماش��ین االت و‬ ‫نیز س��رمایه گذاری های جدید یکی از ریس��ک های احتمالی این ش��رکت‬ ‫می باشد‪ .‬افزایش نرخ ارز اگرچه هزینه شرکت ها را در سرمایه گذاری های‬ ‫ارزی افزایش می دهد اما از طرفی افزایش نرخ ارز موجبات افزایش مقداری‬ ‫و ریالی صادرات را فراهم می نماید و شرکت های داخلی را نیز تحت تاثیر‬ ‫مثبت خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹‹پروژه ها‪:‬‬ ‫‪ -1‬پروژه احداث سایت ‪ 15‬هکتاری بندر شهید رجائی‬ ‫براورد اتمام‬ ‫بخش سیویل‬ ‫‪439‬میلیارد ریال‬ ‫پیشرفت‬ ‫برنامه ای‬ ‫‪100‬درصد‬ ‫پیشرفت‬ ‫واقعی‬ ‫‪ 91.2‬درصد‬ ‫پیشرفت واقعی‬ ‫ساختمان و سوله‬ ‫‪ 11.2‬درصد‬ ‫عملیات اجرایی سال ‪97‬‬ ‫ اتمام عملیات ساخت ساختمان پست برق و تکمیل نواقص اجرایی‬‫ ش��روع عملیات س��اخت س��اختمان اداری در دو طبقه و به مس��احت‬‫تقریبی ‪ 1200‬مترمربع‬ ‫ ش��روع عملیات احداث س��وله فلزی ‪ CFS‬به مس��احت تقریبی ‪5000‬‬‫مترمربع‬ ‫ خرید متریال س��ازه س��وله به وزن تقریبی ‪ 420‬تن و همچنین خرید‬‫سایر تجهیزات مورد نیاز ساخت سوله و ساختمان اداری‬ ‫‪ -2‬پروژه احداث یک پس�ت اسکله و ‪ 15‬هکتار سایت کانتینری‬ ‫در جزیره نگین بوشهر‬ ‫شروع‬ ‫طراحی‬ ‫‪1394‬‬ ‫مدت‬ ‫ساخت‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫اتصال ‪ 2‬خط اختصاصی شرکت نفت بهران به اسکله ‪ 37‬و ‪38‬‬ ‫ تهیه و ارسال اسناد مناقصه انجام خدمات بازرسی و محاسبه احجام‬‫بارگیری و تخلیه‬ ‫ تکمی��ل عملی��ات خط��وط انتق��ال از ش��رکت های خ��ط نق��ره ای‬‫قش��م و ایران مارین س��رویس به اس��کله های ‪ 37‬و ‪ 38‬توس��ط شرکت‬ ‫شهاب گستر‬ ‫ ش��روع و اتمام عملیات اجرای سیس��تم گرمایش��ی خطوط انتقال از‬‫شرکت پاسارگاد به اسکله ‪37‬‬ ‫ تکمیل عملیات احداث خطوط فراورده های سبک و سنگین شرکت‬‫ایرانول و جهان مخزن‬ ‫براورد هزینه اولیه‬ ‫هزینه کرد تاکنون‬ ‫براورد اتمام بخش سیویل‬ ‫‪ 2.548‬میلیارد ریال‬ ‫‪ 551‬میلیارد ریال‬ ‫‪ 2.548‬میلیارد ریال‬ ‫عملیات اجرایی سال ‪97‬‬ ‫ تکمیـل نواقـص ساخت اسکله بتنـی توسط شـرکت بسپار سـازه بندر‬‫ خرید و نصب تجهیزات بوالرد و فندر‬‫ ش��روع عملیات احداث حفاظت از اس��کله و پس��کرانه توسط شرکت‬‫مندرود از طریق برگزاری مناقصه‬ ‫ خرید لوله های مورد نیاز طرح حفاظت از اس��کله و پس��کرانه (‪4300‬‬‫متر طول از "‪ 46‬تا "‪ )20‬و (‪ 4300‬متر طول "‪)6‬‬ ‫‪ -3‬پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی(ره)‬ ‫عملیات اجرایی در سال ‪97‬‬ ‫‪ -‬برگزاری مناقصه محدود جهت خرید اهن االت س��اپورت طبقه دوم‬ ‫پیشرفت‬ ‫برنامه ای‬ ‫پیشرفت واقعی‬ ‫‪ 45.24‬درصد‬ ‫‪ 45.37‬درصد‬ ‫‹‹برنامه های اینده شرکت‪:‬‬ ‫ تکمیل و بهره برداری طرح ها و پروژه های در دست اقدام‬‫ بهینه سازی و بازسازی ماشین االت و تجهیزات‬‫ افزایش سهم عملیات شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا‬‫ حفظ وگسترش برند تجاری شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا‬‫ ت�لاش در جهت افزایش س��طح تحصیالت‪ ،‬اموزش منابع انس��انی‪،‬‬‫افزایش انگیزه در کارکنان و جذب نیروی انسانی متخصص‬ ‫ کنترل هـزینه هاوافزایش بهـره وری به منظورحفـظ و افزایش سوداوری‬‫ حفظ و نگهداشت و ارتقای استانداردها‪ ،‬افزایش کیفیت خدمات ارائه‬‫شده و افزایش بهره وری انرژی و سوخت های فسیلی‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫(‪)45.286‬‬ ‫(‪)128.332‬‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سنوات قبل‬ ‫(‪)382.881‬‬ ‫(‪)113.949‬‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم (ریال)‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫‪4.828.141‬‬ ‫(‪)2.886.507‬‬ ‫‪1.941.634‬‬ ‫(‪)197.688‬‬ ‫‪1.743.946‬‬ ‫(‪)173.618‬‬ ‫‪1.570.328‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪4.109.436‬‬ ‫(‪)3.049.559‬‬ ‫‪1.059.877‬‬ ‫(‪)141.940‬‬ ‫‪917.937‬‬ ‫(‪)94.642‬‬ ‫‪1.957‬‬ ‫(‪)92.685‬‬ ‫‪825.252‬‬ ‫(‪)496.830‬‬ ‫‪1.073.498‬‬ ‫(‪)181.584‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)181.584‬‬ ‫‪643.668‬‬ ‫‪2.660‬‬ ‫(‪)513‬‬ ‫‪2.147‬‬ ‫‪1.431‬‬ ‫(‪)115‬‬ ‫‪1.316‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی نیاز به تامین قطعات و ماشین االت معدنی مطرح شد‬ ‫محمد کشانی از مدیرعاملی فوالد‬ ‫خوزستان استعفا داد‬ ‫خبر‬ ‫اغوش باز معادن به روی ایده های نو‬ ‫علی محمدی مدیرعامل‬ ‫فوالد خوزستان شد‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی محمدی‬ ‫محمد کشانی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ایین تودیع و معارفه جدید فوالد خوزس��تان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬علی محم��دی در ایینی با حضور‬ ‫خداداد غریب پ��ور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیـدرو‬ ‫به عن��وان مدیرعامل جدید فـوالد خوزس��تان‬ ‫معارفه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محم��دی در حکم��ی‬ ‫از س��وی نماینده س��هامدار اصلی این ش��رکت‬ ‫(پاین��دگان)‪ ،‬س��کان هدای��ت ش��رکت ف��والد‬ ‫خوزستان را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫محم��دی پیش از این‪ ،‬معاون منابع انس��انی‬ ‫و ام��ور اجتماعی فوالد خوزس��تان بود و اکنون‬ ‫جایگزین محمد کش��انی در این س��مت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفته ش��ده است‪ ،‬محمد کش��انی در راستای‬ ‫طرح ادغام بانک ها از مدیرعاملی فوالد خوزستان‬ ‫استعفا کرده بود که با توجه به معرفی بانک سپه‬ ‫به عنوان سهامدار عمده جدید فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫وی در راستای احترام به حقوق سهامدار جدید‪،‬‬ ‫از س��مت خود اس��تعفا داده اس��ت‪ .‬اس��تعفای‬ ‫کش��انی از س��وی هیات مدیره فوالد خوزستان‬ ‫پذیرفته شده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬محمد کشانی‬ ‫نیز با دریافت حکمی از سوی خداداد غریب پور‪،‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو به عنوان مش��اور‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو منصوب شد‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬ش��رکت های معدنی از استفاده از تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت فرسوده رنج می برند و بیشتر به دلیل‬ ‫تحریم ه��ا و افزایش ن��رخ ارز در هماهنگی با فناوری‬ ‫روز مش��کل دارن��د‪ ،‬در حالی که معدن ب��ه فناوری‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و قطع��ات روز نیازمند اس��ت و هرچه‬ ‫فناوری جدیدتر باش��د‪ ،‬کیفیت و کمیت توان عرضه‬ ‫کشور را نیز افزایش می دهد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان این حوزه مطرح می کنند باید به توان‬ ‫داخل��ی توجه ک��رد و از دانش متخصصان بخش های‬ ‫مختلف معدن و صنعت کش��ور به��ره گرفت‪ .‬روزگار‬ ‫مع��دن دراین باره با کارشناس��ان این حوزه گفت وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬چهره فوالدی‬ ‫هیات مدیره بورس کاال‬ ‫مشخص شدند‬ ‫محم��ود اکبری مع��اون ف��روش و بازاریابی‬ ‫فوالد مبارک��ه‪ ،‬بهمن تجلی زاده معاون فروش و‬ ‫بازاریابی فوالد خوزس��تان و نعمت اهلل محسنی‬ ‫معاون بازرگانی ذوب اهن اصفهان که در جایگاه‬ ‫مع��اون بازاریابی و فروش ش��رکت های فوالدی‬ ‫هس��تند‪ ،‬به عن��وان هیات مدیره ب��ورس کاالی‬ ‫ایران انتخاب شدند‪.‬‬ ‫به گزارش چی�لان‪ ،‬در انتخاب اعضای هیات‬ ‫مدیره ب��ورس کاالی ایران‪ ۳ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫ای��ن ش��رکت از معاون��ان فروش ش��رکت های‬ ‫فوالدی هستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬تا پیش از نعمت اهلل محسنی‪،‬‬ ‫منصور ی��زدی زاده عضو هیات مدی��ره و رئیس‬ ‫هیات مدیره بورس کاالی ایران بود‪.‬‬ ‫ش��اهین چراغ��ی نی��ز ب��ه نمایندگ��ی از‬ ‫سرمایه گذاری توس��عه ملی‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫بورس کاالی ایران شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند تامین ماشین االت هستیم‬ ‫برنامه ای به‬ ‫نام فن بازار‬ ‫در شهرک های‬ ‫صنعتی داریم و‬ ‫در ان این هدف‬ ‫را دنبال می کنیم‬ ‫که نیاز واحدها‬ ‫و ایده ها را جمع‬ ‫کنیم و انها را به‬ ‫هم ارتباط دهیم‬ ‫ارش طاهری نیا‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ارش��د معدن مس میدوک در‬ ‫شهر بابک با اشاره به نیازمندی‬ ‫کش��ور به قطعات و ابزاراالت‬ ‫معدن��ی در گفت وگو با‬ ‫مطرح کرد‪ :‬درحال حاضر یکی‬ ‫از اصلی تری��ن دغدغه ه��ای‬ ‫مع��دن و معدن��کاری در کش��ور‪ ،‬مش��کل تامی��ن‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬قطع��ات و لوازم یدکی اس��ت‪ .‬امروز به‬ ‫لحاظ تامین ماش��ین االت در سطح کشور مشکالتی‬ ‫داریم‪ .‬متاسفانه فناوری ما در حدی نیست که بتوانیم‬ ‫س��اخت و تولی��د تمام تجهیزات معدن��ی را خودمان‬ ‫انجام دهیم‪ .‬با توجه به این ش��رایط مجبوریم برخی‬ ‫ماش��ین االت مثل تراک ه��ای معدنی را از خارج وارد‬ ‫کنیم‪ .‬طاهری نیا ادامه داد‪ :‬با پیش��روی استخراج در‬ ‫مع��ادن‪ ،‬عمق انها افزایش می یابد؛ درنتیجه در اینده‬ ‫نزدیک مجبور هس��تیم تعداد ماشین االت را با توجه‬ ‫ب��ه حجم عملی��ات معدنکاری افزای��ش دهیم تا تناژ‬ ‫تولید افزایش یابد‪ .‬ما در ش��رایطی هستیم که باید به‬ ‫سمت معادن عمیق پیش برویم و با شرایطی که داریم‬ ‫ارش طاهری نی��ا‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی م��س از صنعتکاران‬ ‫کش��ور خواس��ت در زمینه ساخت و تولید ماش��ین االت وارد شوند‬ ‫و تاکی��د کرد از ایده های انها حمای��ت می کند‪ .‬از این رو امیدواریم‬ ‫صنعتکاران و متخصصان کش��ور هم وارد عرصه ش��وند و با شرکت‬ ‫مس و معادن دیگر همکاری کنند‬ ‫نمی توانی��م خیلی خوب به کارم��ان ادامه دهیم‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس معدن با اش��اره به نگاه توسعه ای شرکت‬ ‫ملی مس اظهار کرد‪ :‬در شرایط امروز‪ ،‬نیازمند دیدگاه‬ ‫توس��عه ای به معدنکاری هستیم‪ .‬در شرکت ملی مس‬ ‫ای��ران تصمیم گرفته اند در اندازه بزرگ افزایش تولید‬ ‫دهی��م‪ .‬این کار هم مس��تلزم این اس��ت ک��ه بتوانیم‬ ‫ماشین االت موردنیاز خود را تامین کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی مس از صنعتکاران کش��ور خواست در‬ ‫زمینه ساخت و تولید ماشین االت وارد شوند و تاکید‬ ‫ک��رد از این موض��وع حمای��ت می کن��د‪ .‬امیدواریم‬ ‫صنعتکاران کش��ور هم وارد عرصه ش��وند و با شرکت‬ ‫مس و معادن دیگر همکاری کنند‪ .‬طاهری نیا با اشاره‬ ‫ب��ه تاثیر منفی تحریم ها بر مع��دن و فعالیت معدنی‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬پیش از تحریم ها در تامین ماش��ین االت‬ ‫مشکلی نداشتیم‪ ،‬درحالی که وقتی با تحریم و افزایش‬ ‫نرخ ارز روبه رو ش��دیم تامین قطعات برای پیمانکاران ‬ ‫بس��یار سخت ش��د‪ .‬طاهری نیا در ادامه درباره اینکه‬ ‫ظرفی��ت تولی��د ابزاراالت و ماش��ین االت را به لحاظ‬ ‫علمی و فنی داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شرکت ملی مس از این‬ ‫مه��م اس��تقبال می کند ک��ه با کارافرین��ان بازدید و‬ ‫مالقات کند تا در صورت امکان نیازهای مان را برطرف‬ ‫کنیم و داخل کش��ور دس��ت به بومی س��ازی و تولید‬ ‫بزنی��م‪ .‬به این ترتی��ب تحریم ها زمینه رش��د صنایع‬ ‫داخل��ی را ایج��اد می کنن��د‪ .‬هرچند بعض��ی اوقات‬ ‫مشکالتی را ایجاد کرده اما باعث می شود به تولیدات‬ ‫داخلی بها دهی��م‪ .‬به این ترتیب اگر نیت و همت الزم‬ ‫را داشته باشیم می توانیم موفق شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه تامین ماشین االت‬ ‫ارسالن شجاعی‪ ،‬مدیر پروژه‬ ‫نظ��ام مب��ادالت پیمانکاری‬ ‫فرع��ی و فع��ال در دبیرخانه‬ ‫تجهیزات معدنی و س��یمانی‬ ‫در ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان کرمان (مپفا)‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ام��روز با اجبار از دس��تگاه هایی که س��ال های‬ ‫گذشته وارد کشور شده بودند‪ ،‬استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانه بیشتر انها هم دچار استهالک شده و بسیار‬ ‫قدیمی اند‪ .‬به همین دلیل در حوزه تامین ماشین االت‬ ‫و ابزاراالت مش��کل اساسی داریم‪ .‬شجاعی ادامه داد‪:‬‬ ‫ام��روز در ح��وزه ابزاراالت و ماش��ین االت با انچه در‬ ‫جهان است‪ ،‬فاصله بسیار زیادی داریم‪.‬‬ ‫شجاعی با ابراز تاسف از اینکه نمی توانیم دستگاه هایی‬ ‫ک��ه ب��ه روز هس��تند را وارد کش��ور کنیم‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر اگر بخواهیم همان دس��تگاه ها را نیز وارد‬ ‫کنی��م‪ ،‬با توجه به افزایش نرخ ارز کار بس��یار مش��کلی‬ ‫است‪ .‬مسئله دیگر‪ ،‬تحریم ها هستند که اجازه نمی دهند‬ ‫فعاالن معدنی در حوزه بین الملل فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف دانش‬ ‫او با اش��اره ب��ه تاثیرگذاری تحریم ه��ا بر فعالیت‬ ‫معدنی اظهار کرد‪ :‬فع��االن معدنی پس از تحریم ها‬ ‫ب��ا مش��کل زی��ادی روبه رو ش��دند چراکه مش��کل‬ ‫قیمت گذاری نهایی و تامین مواد اولیه‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫انها را اذیت می کند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به مشکل ضعف دانش‬ ‫در ح��وزه تامین ماش��ین االت معدن��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مس��ئله دیگر‪ ،‬تجهیز و کامل ک��ردن فناوری برای‬ ‫تولید در حوزه معدن است‪.‬‬ ‫دراین بی��ن دغدغ��ه مجموعه ما این اس��ت که با‬ ‫بزرگ کردن مجموعه ه��ای کوچک و ارتباط برقرار‬ ‫کردن بین انها با واحدهای کارفرما باعث شویم انها‬ ‫بتوانند فناوری روز را اس��تفاده کنند‪ .‬در این روند‪،‬‬ ‫ش��رکت های کوچک معدنی نیز بهای تمام ش��ده را‬ ‫کاهش می دهند و توانمندتر می شوند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬م��ا برنام��ه ای ب��ه نام فن ب��ازار در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی داری��م و در ان این هدف را‬ ‫دنبال می کنیم که نیازهای واحدها و ایده ها را جمع‬ ‫کنیم و انها را به هم ارتباط دهیم‪ .‬س��عی می کنیم‬ ‫واحده��ای تولیدکننده که ابزاراالت داخلی دارند را‬ ‫شناس��ایی و انه��ا را به معدن��کاران معرفی کنیم تا‬ ‫پیمانکاران خ��ود را تقویت کنند و در مرحله بعدی‬ ‫به دنبال افزایش صادرات باش��یم‪ .‬ش��جاعی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه تا امروز ارتباط خوبی داش��ته ایم‬ ‫و با تاج��ران خارجی و ات��اق بازرگانی افغانس��تان‬ ‫جلسه های موثری برگزار کردیم‪ .‬در اینده ای نزدیک‬ ‫هدف بعدی ما عراق و اذربایجان است‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب ب��ا وج��ود تحریم ه��ا ب��اور دارم‬ ‫درحال حاض��ر زمان خوبی اس��ت که ب��ه بازارهای‬ ‫کش��ورهای همس��ایه ورود کنیم؛ کش��ورهایی که‬ ‫به س��مت صنعتی ش��دن می روند و اکنون نیازمند‬ ‫قطعات و ابزاراالت هستند‪.‬‬ ‫تالش مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه در تولید‬ ‫و رفع وابستگی به بیگانگان قابل قدردانی است‬ ‫ای��ت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد‬ ‫نماین��ده ولی فقی��ه و امام جمع��ه اصفهان‬ ‫در دی��دار ب��ا مدیرعام��ل ف��والد مبارکه‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬تالش مدیری��ت و کارکنان‬ ‫فوالد مبارکه در تولید و رفع وابس��تگی به‬ ‫بیگانگان قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫امام جمع��ه اصفه��ان با اش��اره به نقش‬ ‫مدیری��ت در اداره ام��ور تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫همان گونه ک��ه امیرمومن��ان علی(ع) هم‬ ‫تاکی��د فرموده اند‪ ،‬کارها باید به افراد خبره‬ ‫و مس��تعد سپرده ش��ود تا انها تجربه خود‬ ‫را در راه پیش��رفت ای��ن م��رز و بوم به کار‬ ‫گیرن��د و این امر ب��ا وجود مدیریت کارامد‬ ‫ف��والد مبارکه و مجاهدت های کارکنان ان‬ ‫در حال تحقق اس��ت‪ .‬ب��ه یقین این تجربه‬ ‫می تواند در پیش��رفت و ابادانی کشور موثر‬ ‫باشد‪ .‬وی دستیابی به رکوردهای پی درپی‬ ‫در ف��والد مبارکه را مصداق عینی مدیریت‬ ‫ل قدردانی کارکنان این‬ ‫موث��ر و تالش قاب�� ‬ ‫واحد صنعتی دانست و گفت‪ :‬خودکفایی در‬ ‫تولید محصوالتی که کش��ور را از بیگانگان‬ ‫بی نی��از می کن��د‪ ،‬باعث افزای��ش روحیه و‬ ‫امی��د در کش��ور و تقویت ن��گاه اقتصادی‬ ‫درون زاس��ت ک��ه هم��واره م��ورد تاکی��د‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب بوده اس��ت‪ .‬ایت اهلل‬ ‫طباطبایی نژاد در پایان سخنان خود اظهار‬ ‫امیدواری کرد که مدیران و کارکنان در راه‬ ‫تولید و عزت و سربلندی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران همچنان موفق باش��ند‪ .‬در این دیدار‬ ‫صمیمان��ه عظیمیان ضمن ارائه گزارش��ی‬ ‫از دس��تاوردهای ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬و ‪۴‬ماه از س��ال جاری گفت‪:‬‬ ‫مدیری��ت و کارکنان فوالد مبارکه از همان‬ ‫ابتدای س��ال‪ ،‬تاکید رهبر معظم انقالب بر‬ ‫اهمیت رونق تولید را نصب العین خود قرار‬ ‫داده ان��د و با تالش مضاع��ف‪ ،‬باوجود همه‬ ‫محدودیت ها و موانعی که دش��من بر س��ر‬ ‫راه تولید و اقتصاد کش��ور قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫توانس��ته اند ب��ه موفقیت ه��ای جدی��دی‬ ‫در ایج��اد ارزش اف��زوده اقتص��ادی برای‬ ‫ذی نفعان ش��رکت‪ ،‬بومی سازی تجهیزات‬ ‫و قطع��ات موردنیاز صنعت فوالد کش��ور و‬ ‫ثبت رکوردهای جدید در سال رونق تولید‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫عظیمی��ان مدی��ران و کارکن��ان فوالد‬ ‫مبارکه را س��ربازان وطن دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫تالش خواهیم کرد تا در جبهه صنعت و در‬ ‫بزرگ ترین فوالدسازی کشور که سرچشمه‬ ‫رون��ق تولید اس��ت در باال و پایین دس��ت‪،‬‬ ‫بسیاری از صنایع را زیر پوشش قرار دهیم‬ ‫و به گون��ه ای عمل کنیم که همچنان نظام‬ ‫مقدس جمهوری اس�لامی در کمال اقتدار‬ ‫اقتصادی‪ ،‬پایدار باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫اماده تفویض بیشتر‬ ‫وظایف هستیم‬ ‫خارجی ها نمک گیر‬ ‫خورشت و کباب های‬ ‫ایرانی می شوند‬ ‫اصناف را در مدسازی‬ ‫دست کم نگیرید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫سامانه رصد نرخ ‪۱۰۰‬قلم کاالی اساسی فعال شد‬ ‫ل قیمت ها را نصب کنید‬ ‫اپلیکیشن مرتبط با کنتر ‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬به تازگی سیس��تمی روی کار امده که می تواند‬ ‫انقالب��ی در تنظیم بازار و کنت��رل قیمت ها ایجاد کند‪ ،‬البته اگر‬ ‫زیرس��اخت ها به درس��تی کار کنند و مردم نیز همراهان خوبی‬ ‫باش��ند‪ .‬در این سیس��تم جدید نرخ ‪۱۰۰‬قلم کاالی حساس و‬ ‫ضروری مردم از س��وی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان در س��امانه ثبت می ش��ود و مردم نیز می توانند‬ ‫با نصب اپلیکیش��ن مورد نظر نس��بت به رص��د قیمت ها و ثبت‬ ‫ش��کایت های خود اقدام کنن��د‪ .‬این امر ع�لاوه براینکه جلوی‬ ‫گرانفروشی را می گیرد‪ ،‬میزان مشارکت مردم در تنظیم بازار را‬ ‫نیز بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫شنبه گذشته سخنگوی دولت در نشستی خبری خود گفته‬ ‫بود‪ :‬سازمان حمایت قیمت های قابل قبول در ‪100‬قلم کاال را در‬ ‫این س��امانه اعالم می کند تا در صورت بروز تخلف مردم بتوانند‬ ‫ش��کایت خود را از طریق یک نرم افزاری کاربردی (اپلیکیشن)‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫پی��ش از این هم وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و قائم مقام‬ ‫بازرگان��ی او از راه ان��دازی این س��امانه خب��ر داده و اعالم کرده‬ ‫بودن��د‪ :‬وقتی مردم ن��رخ کاالهای اساس��ی را بدانند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫گران فروش��ی واحدهای صنفی کمتر می شود و اگر هم واحدی‬ ‫کاالی��ی را گران ت��ر عرضه کن��د‪ ،‬مصرف کنن��دگان می توانند‬ ‫ش��کایت خود را در این اپلیکیش��ن ثبت کنند تا در سریع ترین‬ ‫زمان ممکن به انها رسیدگی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت مردم به خرید با نرخ واقعی‬ ‫رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫به تازگ��ی اهداف کلی راه اندازی س��امانه رصد ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی‬ ‫اساس��ی را مبتنی بر ایجاد امنیت روانی برای مصرف کنندگان‬ ‫توصیف کرد و از فعال شدن این سامانه خبر داد‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫عباس تابش در برنامه تیتر امش��ب ش��بکه خبر‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫سامانه در دس��ترس همگان بوده و مردم با نصب اپلیکیشن ان‬ ‫می توانند عالوه بر نس��خه وب‪ ،‬نرخ کاالها را در لحظه بررسی و‬ ‫شکایت های خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این س��امانه به طور ازمایش��ی اجرایی شده‬ ‫و به تدریج اماده و کامل تر خواهد ش��د‪ ،‬بر این اس��اس درج نرخ‬ ‫‪ ۱۰۰‬قلم کاال الزامی و باید با نرخ عرف س��امانه ‪ ۱۲۴‬یکی باشد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با این س��امانه قرار اس��ت مردم به سمت خرید با نرخ‬ ‫واقعی هدایت ش��وند و می توانند بیشترین و کمترین نرخ کاال را‬ ‫رصد کنند که با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫تابش درباره صندوق های مکانیزه گفت‪ :‬تنظیم بازار از تامین‬ ‫کاال شروع و در مرحله دوم بازرسی مطرح می شود؛ بنابراین هر‬ ‫قدر تامین دقیق تر و بهتر باش��د بازرسی ها با مشکالت کمتری‬ ‫انجام می شود‪ .‬سامانه جامع تجارت نیز در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت عملیاتی ش��ده و در حال فعالیت است اما برای اجرای‬ ‫کامل ان باید سامانه های دیگر در نهاد های اجرایی نیز از طریق‬ ‫وب به سامانه جامع وصل و تبادل اطالعات انجام شود‪.‬‬ ‫ی درباره نرخ کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار است اطالع رسان ‬ ‫حساس و ضروری مورد نیاز مردم در قالب این سامانه انجام شود‬ ‫و مردم بر مبنای این مقایسه قیمتی‪ ،‬عالوه بر اینکه کاال را با نرخ‬ ‫رقابتی خریداری می کنند‪ ،‬شکایت های خود از عرضه کنندگان‬ ‫کاال را به ط��ور لحظه ای ثبت کرده و به واحد بازرس��ی و نظارت‬ ‫اصناف و س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫اطالع دهند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬دامنه کاالهای اعالم نرخ ش��ده در این س��امانه‬ ‫به س��رعت گس��ترش خواهد یافت و تع��داد ان از ‪ ۱۰۰‬قلم کاال‬ ‫فراتر خواهد رفت؛ ضمن اینکه امکان ثبت ش��کایت نیز از طریق‬ ‫این اپلیکیش��ن فراهم شده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫کاال نی��ز می توانند ن��رخ کاالهای خود را به ط��ور خوداظهاری‬ ‫در این س��امانه به ثبت رس��انده تا پس از تایید سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬نرخ انها در س��امانه به ثبت‬ ‫رس��یده و در اختی��ار عموم م��ردم قرار گیرد‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫حمای��ت اعالم کرد‪ :‬هم اکنون این س��امانه برای عموم مردم در‬ ‫دس��ترس است و برای نسخه های گوش��ی تلفن همراه اندروید‬ ‫فعال بوده و برای نسخه ‪ IOS‬نیز در یک ماه اینده فعال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وب س��ایت ‪ WWW .۱۲۴.IR‬نیز از قابلیت کارکردی‬ ‫همین اپلیکیشن برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرایند ثبت شکایت و رسیدگی به ان‬ ‫درباره فرایند اس��تفاده و روش کار این سامانه معاون بازرسی‬ ‫و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان اظهارکرد‪ :‬بازرس��ی ش��کایت ها هم اکنون نیز‬ ‫از طریق س��امانه ‪ ۱۲۴‬در حال انجام اس��ت‪ ،‬اما تفاوت س��امانه‬ ‫جدید این اس��ت که دسترس��ی ب��ه لینک ثبت ش��کایت ها در‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی نرخ کاالها و خدمات نیز فراهم شده است؛‬ ‫مصرف کننده می تواند در این اپلیکیشن نسبت به ثبت شکایت‬ ‫اقدام کرده و کد رهگیری دریافت کند‪ .‬شهرام میراخورلو به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬مصرف کننده می تواند با استفاده از کد رهگیری‪ ،‬از نتیجه‬ ‫ش��کایت خود مبنی بر اینکه ان واحد به تعزیرات معرفی ش��ده‬ ‫یا خیر‪ ،‬مطلع شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر مستندات فرد شاکی کافی باشد‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به شکایت او در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬برای کاالهایی که ظن به احتکار‪ ،‬قاچاق یا امتناع از عرضه‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬نیازی به ارائه مستندات نیست و بازرسان ما‬ ‫در بازه زمانی یک ساعت در تهران و نیم ساعت در شهرستان ها‬ ‫در محل حضور می یابند‪.‬‬ ‫میراخورلو درباره شکایت هایی که نیاز به ارائه مستندات دارد‬ ‫نیز گفت‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر کس��ی از یک ش��رکت خودرویی‬ ‫ش��کایت داشته باش��د و اعتراض او درباره پرداخت نکردن سود‬ ‫مشارکت ازسوی خودروس��از باشد‪ ،‬نیاز به بررسی مستندات و‬ ‫کار کارشناس��ی وجود دارد؛ در چنین ش��رایطی اگر مستندات‬ ‫کافی باشد زمان زیادی طول نمی کشد؛ در هر صورت‪ ،‬در موعد‬ ‫مقرر به شکایت های تمامی مصرف کنندگان رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫وی درباره اثربخش بودن ش��کایت ها اظهارکرد‪ :‬نخستین بار‬ ‫که از واحد صنفی ش��کایت شود‪ ،‬پرونده تخلف گران فروشی به‬ ‫میزان گران فروش��ی که انجام داده تنظیم می شود‪ .‬اگرتعزیرات‬ ‫رای به متخلف بودن این واحد داد و برای بار دوم و سوم نیز تخلف‬ ‫او محرز ش��د‪ ،‬پارچ ه در ان واحد نصب ش��ده و متخلف بودنش‬ ‫به عموم مردم اعالم می ش��ود؛ یعنی اگر تخلف واحد صنفی در‬ ‫یک س��ال بیش از‪ ۳‬مرتبه باشد‪ ،‬نصب پارچه و تعطیلی واحد را‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫میراخورل��و با اعتقاد ب��ه اینکه راه اندازی اپلیکیش��ن جدید‬ ‫می تواند به کاهش گران فروش��ی ها کمک کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬هرقدر‬ ‫کانال دسترس��ی خود را با مردم بیش��تر کنیم‪ ،‬میزان مشارکت‬ ‫مردم در این حوزه ها بیشتر می شود‪.‬‬ ‫عباس تابش‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫‹ ‹شفافیت قیمت ها و اگاهی مردم بیشتر می شود‬ ‫رئیس ات��اق اصناف با بی��ان اینکه یک��ی از موضوع هایی که‬ ‫موجب سوءاس��تفاده برخی فعاالن بازار می شود‪ ،‬شفاف نبودن‬ ‫قیمت هاس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هرچن��د ما بارها ب��ه موجب قانون‬ ‫هم بخش��نامه ص��ادر و اطالعیه های گوناگون اب�لاغ کردیم و‬ ‫هم تمامی واحدهای صنفی ملزم به نصب برچس��ب هس��تند‪،‬‬ ‫ام��ا گاه��ی مصرف کنن��دگان گالی��ه دارن��د از قیمت ه��ای‬ ‫واقع��ی کاالها اگاه نیس��تند ی��ا اینکه با مراجعه ب��ه یک واحد‬ ‫صنف��ی ب��ا افزایش ناگهانی و ش��دید ن��رخ کاالهای��ی روبه رو‬ ‫ش��ده اند و چ��ون ناگزیر به مصرف هس��تند‪ ،‬انه��ا را خریداری‬ ‫می کنن��د؛ بنابرای��ن می خواهن��د از نرخ واقع��ی کاالها باخبر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫س��عید ممبین��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫با تاکی��د براینکه‬ ‫برخ��ی مواقع مردم به حقوق خود نااگاه هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همیشه سوءاس��تفاده در قیمت ها ناش��ی از نااگاهی خریدار و‬ ‫مصرف کننده است؛ بنابراین زمانی که مصرف کننده دست کم از‬ ‫دامنه قیمتی کاالها باخبر باشد در انتخاب کاالی مورد نیاز خود‬ ‫با اگاهی بیشتری اقدام خواهد کرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه به دلیل‬ ‫نوسان های بازار تعیین نرخ مشخص برای یک کاال دشوار است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬س��امانه ای که به تازگی راه اندازی ش��ده قابلیت دارد اگر‬ ‫کاالی��ی نرخ مصوب دارد‪ ،‬اعالم ش��ود و برای کاالهای دیگر هم‬ ‫دامنه نرخ را در س��طح بازار مشخص می کند‪ .‬این شفاف سازی‬ ‫کمک بس��یار خوبی به تصمیم خریدار ب��رای خریداری کاالی‬ ‫م��ورد نیاز می کن��د‪ .‬به گفته ممبینی‪ ،‬در مجموع این س��امانه‬ ‫اقدام مثبتی است که می تواند مصرف کننده را به سمت خرید با‬ ‫نرخ واقعی س��وق دهد‪ .‬بازرسی اصناف همراه با معاونت بازرسی‬ ‫سازمان های حمایت سراسر کشور به طور موازی امر بازرسی را‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹خالهای موجود رفع شود‬ ‫رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫اینکه هدف و اصل این طرح بسیار عالی است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اینکه‬ ‫شهرام میراخورلو‬ ‫خسرو فروغان گران سایه‬ ‫مردم به رصد قیمت ها و ثبت شکایت ها دسترسی داشته باشند‪،‬‬ ‫اتفاق بس��یار مهم و ارزشمندی است‪ .‬خسرو فروغان گران سایه‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬خالئی ک��ه در این میان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬قدرت نظارتی اس��ت و در ای��ن زمینه نباید فقط به‬ ‫ثبت ش��کایت های مردمی بس��نده کرد‪ ،‬بلکه باید قدرت بخش‬ ‫بازرسی باال برود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خال بعدی رس��یدگی به ش��کایت ها اس��ت‪.‬‬ ‫به دلیل اینکه اکنون س��اختار اقتصادی حساس��ی داریم‪ ،‬باید‬ ‫در تم��ام کاال ها حتی کاالهای اساس��ی که دولت حساس��یت‬ ‫باالیی روی ان دارد‪ ،‬نظارت کامل وجود داش��ته باش��د‪ .‬چراکه‬ ‫در کاالهای اساس��ی نیز ش��اهد تفاوت قیمت ها هستیم و نرخ‬ ‫ثابتی وجود ندارد‪ .‬در این شرایط شکایت مردم بیشتر می شود؛‬ ‫بنابراین باید نیروی بازرس��ی الزم وجود داش��ته باشد‪ .‬به گفته‬ ‫رئیس کمیس��یون بازرگان��ی داخلی اتاق بازرگان��ی ایران‪ ،‬اگر‬ ‫نتوانی��م پاس��خگوی ش��کایت های مردمی باش��یم‪ ،‬این طرح‬ ‫هم عقی��م می مان��د و مانند پادزه��ری برای تخلفات بیش��تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه بی اعتم��ادی مردم هم بیش��تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فروغان گران سایه تاکید کرد‪ :‬قانون‪ ،‬بازرسی ها را به اتاق های‬ ‫اصن��اف واگذار کرده و ایین نامه های خوبی هم در این باره ابالغ‬ ‫ش��ده اس��ت اما پس از مدتی با توج��ه به اینک��ه در قانون قید‬ ‫ش��ده بود یک س��وم درامد جرایم باید هزینه های بازرسی ها را‬ ‫پوش��ش دهد‪ ،‬در اجرا عقب ماندیم تا اینکه امروز شاهد ضعیف‬ ‫شدن بازرس��ی ها و کاهش تعداد انها هس��تیم به نحوی که در‬ ‫کالنشهر ها ش��اید تعداد بازرسی ها به تعداد انگشتان دست هم‬ ‫نرسد‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل در این ش��رایط متخلفان ب��ه هر قیمتی که‬ ‫می خواهند کاال را می فروشند و از الزام نصب برچسب قیمت ها‬ ‫نیز پی��روی نمی کنند‪ .‬او در پایان گف��ت‪ :‬در نهایت اینکه طرح‬ ‫رصد نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم کاال بس��یار مهم و مثبت ارزیابی می شود اما‬ ‫باید در اجرا درست عمل کرد تا این طرح به بن بست نخورد‪.‬‬ ‫نیاز بازار کار‬ ‫یل�دا راه�دار‪ ،‬نایب رئی�س‬ ‫س�ازمان ملی کارافرینی‪ :‬ایا‬ ‫تش��کیل ش��ورای عالی اموزش و‬ ‫تربی��ت فنی وحرفه ای نیاز فضای‬ ‫کسب وکار به تربیت نیروی ماهر‬ ‫را حل وفصل می کن��د؟ در چند‬ ‫س��ال گذش��ته رویک��رد اقتصاد‬ ‫در بیش��تر کش��ورهای پیش��رو‬ ‫در ای��ن زمین��ه از منبع گرای��ی به‬ ‫مهارت گرای��ی تغییریافت��ه و همی��ن موضوع‬ ‫باعث ش��د این کش��ورها در حوزه های نواوری‬ ‫و فن��اوری از پیش��رفت های قابل توجه��ی‬ ‫برخوردار ش��وند‪ .‬نقش راهبردی اموزش های‬ ‫مهارتی در برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری های‬ ‫کالن به ویژه در کش��ورهای درحال توس��عه در‬ ‫تخصص گرایی و ایجاد کسب وکارهای نوین بر‬ ‫پایه کارافرینی‪ ،‬بی بدیل اس��ت‪ .‬کسب مهارت‬ ‫و تخص��ص ضمن انک��ه این ام��کان را فراهم‬ ‫م��ی اورد تا فرد فرصت های ش��غلی مناس��بی‬ ‫به دست اورد از طریق ایجاد فرصت های شغلی‬ ‫جدید ب��ه بهبود فضای کس��ب وکار نیز کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در کش��ور م��ا متولی اموزش ه��ای عملی‪،‬‬ ‫س��ازمان فنی و حرفه ای اس��ت و ب��ا توجه به‬ ‫س��ابقه عملک��ردی این س��ازمان به وی��ژه در‬ ‫س��ال های پ��س از انقالب‪ ،‬نتوانس��ته ان گونه‬ ‫ک��ه باید موف��ق عمل کند البته در س��ال های‬ ‫پایان��ی دهه‪ ۷۰‬و اوایل ده��ه ‪ ۸۰‬اموزش های‬ ‫فنی وحرفه ای افزایش قابل توجهی پیدا کردند‪،‬‬ ‫اما روند پایداری نشان ندادند‪.‬‬ ‫درواق��ع اموزش ه��ای فنی و حرف��ه ای در‬ ‫چند دهه گذش��ته که بنا بود موجب باال رفتن‬ ‫کارایی و کارافرینی نیروی انسانی فعلی شود‪،‬‬ ‫ب��ه نتیج��ه مطلوب منجر نش��ده اس��ت‪ .‬نرخ‬ ‫بیکاری افراد تحصیلکرده در س��ال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۲۸‬درص��د (در مقط��ع کارشناس��ی) بوده که‬ ‫نش��ان از نبود تطابق رش��ته های دانشگاهی با‬ ‫نیاز بازار کار است‪.‬‬ ‫نب��ود ارتب��اط عملی میان مراکز اموزش��ی‬ ‫و صنعتی باعث ش��ده نیروهای��ی پرورش یابند‬ ‫ک��ه چندان موردنیاز بخش ه��ای تولید جامعه‬ ‫نیس��تند و فق��ط به دلی��ل دریاف��ت م��دارک‬ ‫دانش��گاهی و ب��دون توج��ه ب��ه ظرفیت های‬ ‫بالق��وه اقتص��اد وارد نظ��ام ام��وزش عال��ی‬ ‫می ش��وند‪ .‬درحالی که نظام اموزش��ی‪-‬مهارتی‬ ‫کش��ور باید منبع تامین نیروی انس��انی برای‬ ‫فعالیت های بخش صنایع باش��د تا‬ ‫با پیشرفت صنعتی و افزایش تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی و درامد س��رانه‪،‬‬ ‫توانمندی های فردی و ش��غلی نیز‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫مش��کل اصل��ی نب��ود تناس��ب‬ ‫می��ان ب��ازار کار و ام��وزش‪ ،‬نبود‬ ‫نگرش جامع به اموزش ها‪ ،‬اجرای‬ ‫نادرست قوانین مصوب در این حوزه‬ ‫و بی توجه��ی به هرم ه��ای ش��غلی از دالیلی‬ ‫هس��تند که اصالحات جدی را اجتناب ناپذیر‬ ‫می کند‪ .‬این س��ازمان با توج��ه به ماهیتی که‬ ‫دارد دوره های اموزش��ی خود را باید براساس‬ ‫استانداردهای روز جهان برگزار کند و متناسب‬ ‫با ه��ر دوره مدرک معتبر بین المللی ارائه دهد‬ ‫ک��ه در چن��د س��ال گذش��ته به دلی��ل وجود‬ ‫س��رفصل های طوالن��ی دوره ها و بروزرس��انی‬ ‫نشدن مطالب اموزشی از مقبولیت این دوره ها‬ ‫کاسته شده است‪.‬‬ ‫جامع��ه جهانی ام��روز از پیله س��نتی بودن‬ ‫خارج ش��ده و به کس��ب وکارهای ب��ا فناوری و‬ ‫ب��ر پای��ه داده رو اورده که بهره گی��ری از ان‬ ‫نیاز به مهارت جدی��د دارد‪ .‬به جرات می توان‬ ‫گف��ت این چنی��ن دوره های اموزش��ی ش��اید‬ ‫فقط در چند موسس��ه خصوصی ارائه می شود‬ ‫درحالی که اگر هدف از اموزش توس��عه و رشد‬ ‫اقتصادی باش��د س��ازمان فنی و حرفه ای باید‬ ‫اخری��ن روش ها و دان��ش روز را به متقاضیان‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫ش��اهد هس��تیم متقاضی��ان ب��رای دریافت‬ ‫اموزش های عملی ب��ر پایه فناوری های جدید‬ ‫به خارج کش��ور مراجع��ه می کنند که به دلیل‬ ‫خارج ش��دن ارز از کش��ور به لحاظ اقتصادی‬ ‫نیز صرفه ندارد‪ .‬از طرف��ی تعرفه های پایین و‬ ‫موضوع تفکیک جنس��یتی در برگزاری برخی‬ ‫دوره ه��ای فن��ی و حرفه ای همچنی��ن پایین‬ ‫بودن کیفیت فضاها و فرسوده بودن تجهیزات‬ ‫اموزش��ی باعث ش��ده متقاضیان ای��ن دوره ها‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬قانون نظام جامع اموزش‬ ‫و تربیت فن��ی‪ ،‬حرفه ای و مهارتی در ‪ ۲۴‬ابان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ب��ه تصوی��ب مجلس رس��ید اما‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۱۱‬این قان��ون در مدت ‪ ۳‬ماه‬ ‫بای��د ایین نامه اجرایی ان به هیات دولت ارائه‬ ‫می شد که عملی نشد‪.‬‬ ‫موض��وع زمانبر ب��ودن فراینده��ای اداری‬ ‫در بدن��ه دولتی یک��ی از موان��ع اصلی فضای‬ ‫کس��ب وکار به ش��مار می ر ود‪ .‬این ایین نامه با‬ ‫هدف ایج��اد هماهنگی میان عرضه و تقاضای‬ ‫ام��وزش و نهاد ه��ای متول��ی این امر اس��ت‪.‬‬ ‫دس��تیابی به این هدف مس��تلزم ان است که‬ ‫به طور دقی��ق و مبتنی بر واقعیات پژوهش��ی‬ ‫انجام ش��ود و براس��اس ان نیازه��ای در حال‬ ‫تغیی��ر ب��ازار کار شناس��ایی و کارای��ی نظام‬ ‫اموزش��ی مورد ارزیابی قرار گیرد‪ .‬اما چنانچه‬ ‫این قانون مانند س��ایر قوانین با برداش��ت های‬ ‫س��لیقه ای و اج��رای نادرس��ت روبه رو باش��د‬ ‫نمی توان��د اه��داف پیش بینی ش��ده را حاصل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ش��ورای عال��ی ام��وزش و تربی��ت فن��ی و‬ ‫حرفه ای زمان��ی موفق خواهد ب��ود که بتواند‬ ‫اموزش های فنی و حرفه ای را به سمت توسعه‬ ‫پای��دار هدایت کرده و برای عموم افراد جامعه‬ ‫فراهم کند‪ .‬کش��ور المان با سرمایه گذاری در‬ ‫اموزش های مهارتی مبتنی بر صنعت مهندسی‬ ‫توانس��ته فض��ای اقتص��ادی خ��ود را بهب��ود‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫کش��ور کان��ادا نی��ز طری��ق عق��د ق��رارداد‬ ‫می��ان وزارت توس��عه مناب��ع انس��انی ب��ا‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در اجرای‬ ‫برنامه ه��ای کارام��وزی و نظ��ارت و تامی��ن‬ ‫اعتبار الزم پش��تیبانی و هم��کاری دارد‪ .‬نظام‬ ‫فن��ی و حرف��ه ای در ترکی��ه نی��ز مبتن��ی بر‬ ‫اموزش های کارب��ردی در بنگاه های اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهره گی��ری از تجربه کش��ورهای ب��ا اقتصاد‬ ‫مش��ابه برای رف��ع خالهای اموزش��ی و ایجاد‬ ‫هماهنگی میان اموزش ه��ای فنی و حرفه ای‬ ‫و نیازه��ای بخ��ش واقع��ی تولی��د می توان��د‬ ‫اثربخ��ش باش��د با این ش��رط ک��ه فقط یک‬ ‫نهاد مش��خص متول��ی این موضوع باش��د که‬ ‫نیازهای اموزش��ی بازار را به درستی شناسایی‬ ‫و اس��تخراج کرده و در چارچوب قوانین اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��ازمان فنی و حرفه ای به عن��وان یکی از‬ ‫ابزارهای توس��عه صنعتی در امر اماده س��ازی‬ ‫نیروی انس��انی باید با اص�لاح نظام اموزش و‬ ‫تحصی�لات حرف��ه ای از طریق ارتقای س��طح‬ ‫اس��تانداردهای ملی به سطح اس��تانداردهای‬ ‫جهان��ی و بهره گیری از امکان��ات و تجهیزات‬ ‫نوین و مکفی‪ ،‬کیفیت و اثربخش��ی اموزش��ی‬ ‫خود را ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫میزان سم محموله‬ ‫ذرت وارداتی‪ ،‬باالتر‬ ‫از حد استاندارد‬ ‫ن اقتصاد نواوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست کمیسیو ‬ ‫اماده تفویض بیشتر وظایف هستیم‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد گفت‪ :‬میزان‬ ‫س��م محموله ذرت ‪ ۱۲۰‬هزار تنی وارداتی از‬ ‫برزیل باالتر از حد اس��تاندارد و برای انس��ان‬ ‫خطرن��اک اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬نیره‬ ‫پیروزبخ��ت گف��ت‪ :‬یک��ی از ویژگی های این‬ ‫محصول وجود س��م افالتوکس��ین است که‬ ‫در هم��ه جای جه��ان میزان اس��تاندارد ان‬ ‫برای خوراک دام ش��یری و گوش��تی ‪ppb۵‬‬ ‫پیش بینی شده‪ ،‬اما در این محموله ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫تنی میزان س��م بیشتر از استاندارد و باالتر از‬ ‫‪۵ppb‬بود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬کشتی این محموله‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬در گمرک بندر امام خمینی (ره)‬ ‫پهلو گرفت و از همان ابتدا میزان س��م در ان‬ ‫باال بود و باید به کش��ور مبداء مرجوع می شد‬ ‫که این اق��دام انجام نش��د‪ .‬پیروزبخت گفت‪:‬‬ ‫همان زمان در نهاد های متولی و بین ناظران‬ ‫مربوط مباحث گوناگونی مطرح ش��د و عالوه‬ ‫بر ان ‪ ۲‬ه��زار بار ازمای��ش از محموله ذرت‬ ‫انجام و نتیجه ازمایش ها این شد که محموله‬ ‫برای سالمتی انسان مضر است عالوه بر ان با‬ ‫گذشت ‪ ۳‬س��ال از توقف محموله در ورودی‬ ‫کشور‪ ،‬میزان سم ان نیز باالتر هم رفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزیر کش��ور در این ب��اره گزارش‬ ‫الزم را ب��ه رئیس جمهوری داده که در نهایت‬ ‫اقای روحانی باتوج��ه به اهمیت این موضوع‬ ‫در س�لامت مردم تاکید کردن��د که اگر کاال‬ ‫مرجوع نشده باید امحاء شود‪.‬‬ ‫بازسازی سوریه فرصتی‬ ‫برای صدور خدمات‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫رئیس س��تاد توسعه روابط اقتصادی ایران‬ ‫با عراق و س��وریه گفت‪ :‬س��وریه اکنون نیاز‬ ‫به بازس��ازی دارد که ای��ن موضوع‪ ،‬فرصت‬ ‫مناس��بی ب��رای ش��رکت ها به وی��ژه بخش‬ ‫خصوصی ایران در بازار سوریه است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬حسن‬ ‫دانایی ف��ر در حاش��یه همایش اش��نایی با‬ ‫فرصت ه��ای س��رمایه گذاری و تج��ارت ب��ا‬ ‫س��وریه گف��ت‪ :‬تجرب��ه خوب��ی از همکاری‬ ‫در رواب��ط اقتص��ادی با عراق داش��تیم که‬ ‫می توانی��م این تجربه گرانبه��ا را به رابطه با‬ ‫سوریه نیز منتقل کنیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬س��وریه ک��ه جغرافیای‬ ‫منحصر ب��ه ف��ردی در اب ه��ای مدیترانه‪،‬‬ ‫جن��وب اروپا‪ ،‬ش��مال افریق��ا و جهان عرب‬ ‫دارد‪ ،‬نیازمند بازس��ازی اس��ت ک��ه در این‬ ‫ب��اره س��ازماندهی ها و صحبت های��ی در‬ ‫س��طح سیاس��ی و اجرایی به عم��ل امده و‬ ‫هماهنگی های��ی نی��ز انجام ش��ده تا بخش‬ ‫خصوصی ما از این فرصت استفاده کند‪.‬‬ ‫دانایی ف��ر اف��زود‪ :‬همای��ش اش��نایی ب��ا‬ ‫فرصت ه��ای س��رمایه گذاری و تج��ارت ب��ا‬ ‫س��وریه‪ ،‬بخ��ش خصوصی ما را ب��ا نیازهای‬ ‫س��وریه اش��نا و زمینه ای فراهم می کند که‬ ‫بتوانیم در س��وریه حضور موثرتری داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در همه زمینه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صنعتی و تجاری به ویژه در زمینه‬ ‫خدمات فنی مهندسی می توانیم با سوری ها‬ ‫همکاری کنی��م گفت‪ :‬ش��رکت های ایرانی‬ ‫می توانند در صادرات خدمات فنی مهندسی‪،‬‬ ‫بازس��ازی صنای��ع و کش��اورزی تجربه ها و‬ ‫توانمندی های خود را به سوریه انتقال دهند‬ ‫ضم��ن اینکه از نظ��ر سیاس��ی زمینه برای‬ ‫فعالیت ش��رکت های ایرانی در سوریه فراهم‬ ‫است‪ .‬رئیس س��تاد توسعه روابط اقتصادی‬ ‫ایران با عراق و س��وریه گفت‪ :‬بنا نیست در‬ ‫س��وریه س��رمایه گذاری کنیم ی��ا مبالغی را‬ ‫انجا هزین��ه کنیم بلکه بناس��ت از امکانات‬ ‫ش��رکت های خصوصی برای اجرای طرح ها‬ ‫در س��وریه اس��تفاده و ارزاوری کنیم‪ ،‬زیرا‬ ‫بس��یاری در منطقه و جهان منتظر هستند‬ ‫وارد بازار سوریه شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��رایط کنونی به گونه ای است‬ ‫ک��ه ش��رکت های ما ب��رای حض��ور در بازار‬ ‫س��وریه در اولویت هستند و س��وری ها نیز‬ ‫امادگی دارند از ش��رکت های ما اس��تقبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا پدیدار‪:‬‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫انرژی کشور با‬ ‫کاهش اشتغال‪،‬‬ ‫کاهش تولید و‬ ‫توقف فعالیت ها‬ ‫روبه رو است‪ .‬در‬ ‫سال جاری خروج‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مولد از چرخه‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫در مقایسه با‬ ‫سال گذشته‪۳۰ ،‬‬ ‫درصد افزایش‬ ‫یافته است‬ ‫اعضای کمیسیون اقتصاد نواوری و تحول دیجیتال‬ ‫اتاق بازرگانی تهران ک��ه چندی پیش به دیدار وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات رفته و نحوه همکاری ها‬ ‫و تعام�لات بخش خصوصی فعال در کس��ب و کارهای‬ ‫نوین و اس��تارت اپ ها را با محمدجواد اذری جهرمی‬ ‫س��بک و س��نگین کرده بودند‪ ،‬این بار راهی خیابان‬ ‫س��میه شدند تا در نشس��ت با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬نگاه ای��ن وزارتخانه درباره توس��عه اقتصاد‬ ‫فناوری در صنایع کشور را جویا شوند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خب��ری اتاق بازرگان��ی تهران‪،‬‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در کس��ب و کارهای نو در‬ ‫حالی ب��ه این دیدار امدند که در چند روز گذش��ته‬ ‫با مصوب��ه دولت‪ ،‬اس��تخراج رمزارزها در کش��ور به‬ ‫رس��میت شناخته ش��د و از این پس‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت مس��ئول اعطای مجوز در این بخش‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اعض��ای کمیس��یون اقتصاد‬ ‫ن��واوری و تح��ول دیجیتال اتاق تهران در نشس��ت‬ ‫ب��ا رضا رحمانی‪ ،‬تنها نبودند و ع�لاوه بر نایب رئیس‬ ‫اتاق تهران‪ ،‬رئیسان ‪ 5‬کمیسیون تخصصی دیگر این‬ ‫اتاق نیز با حضور در این نشست‪ ،‬به بیان جدی ترین‬ ‫مش��کالت بنگاه های بخش خصوص��ی پرداختند و با‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت پیرامون رفع موانعی که‬ ‫بو کار بنگاه ها وجود دارد به گفت وگو‬ ‫بر س��ر راه کس ‬ ‫نشستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی و تدوین سند تحول‬ ‫در اغاز این نشست‪ ،‬شهاب جوانمردی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتص��اد نواوری و تح��ول دیجیتال اتاق‬ ‫ته��ران‪ ،‬ظه��ور کس��ب و کارهای نو و اس��تارت اپ ها‬ ‫در اقتص��اد کش��ور را فرصتی تاریخی برای رش��د و‬ ‫توسعه صنایع کشور دانست و تصریح کرد‪ :‬همکاری‬ ‫بخش خصوص��ی و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫باید در راس��تای ورود بخش تولید و صنعت کشور به‬ ‫اقتصاد نواوری قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برخ��ی از وزارتخانه ها اقدام‬ ‫به تدوین س��ند تحول دیجیت��ال مرتبط با بنگاه ها و‬ ‫بو کارها کرده اند‪ ،‬از امادگی کمیسیون اقتصاد‬ ‫کس�� ‬ ‫ن��واوری و تحول دیجیتال اتاق تهران برای همکاری‬ ‫ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به منظور ترس��یم‬ ‫مانیفس��ت توسعه و ترویج تحول دیجیتال در صنایع‬ ‫کشور خبر داد‪.‬‬ ‫فرزین فردیس دیگر نایب رئیس این کمیسیون نیز‬ ‫با اش��اره به اینکه اتاق تهران در تالش است در دوره‬ ‫کنون��ی‪ ،‬ایین نامه و قانون مرتبط با س��رمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر ش��رکتی را تدوین کن��د‪ ،‬از وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خواست این اتاق و کمیسیون اقتصاد‬ ‫نواوری و تحول دیجیتال را در طراحی و تدوین این‬ ‫قانون همراهی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹روش رفع تعهد ارزی اختیاری شود‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت محم��د الهوت��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق‬ ‫تهران‪ ،‬در سخنانی به برخی چالش های حوزه تجارت‬ ‫خارجی کشور و بنگاه های فعال در این عرصه‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬وی با بیان اینکه پیچیدگی ها در ثبت س��فارش‪،‬‬ ‫وضعیت واحدهای تولیدی را بحرانی کرده‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬بانک مرکزی با مصوبه چندی پیش‬ ‫خود‪ ،‬چندین روش با مش��خص کردن س��هم‪ ،‬برای‬ ‫رفع تعهد ارزی اعالم کرده مش��کالت صادرکنندگان‬ ‫را حل نمی کند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬پیش��نهاد فعاالن اقتصادی این اس��ت‬ ‫ک��ه روش های تعیین ش��ده از س��وی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫اختیاری شود تا روند بازگشت ارز صادراتی به داخل‬ ‫شتاب بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزایش نرخ حمل و نق��ل را معضل‬ ‫دیگر تجارت خارجی کش��ور بی��ان کرد و تخصیص‬ ‫بودجه مش��وق های صادرات��ی را برای عب��ور از این‬ ‫مشکل دانست‪ .‬این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬پیش��نهاد افزایش س��رمایه صندوق‬ ‫ضمانت ص��ادرات را مطرح کرد و گف��ت‪ :‬منابع این‬ ‫صندوق درحال حاضر کفاف تس��هیل تجارت بنگاه ها‬ ‫را نمی دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا زهره وندی‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنعت و‬ ‫مع��دن اتاق تهران نیز در س��خنانی‪ ،‬ب��ر لزوم تبیین‬ ‫بخش��نامه ها و قوانین مرتبط با شرایط کنونی کشور‬ ‫تاکی��د ک��رد و گف��ت‪ :‬در حالی که کش��ور به تعبیر‬ ‫مقام��ات کش��ور‪ ،‬در جنگ اقتصادی به س��ر می برد‪،‬‬ ‫‹ ‹افزایش دامنه تفویض اختیارات‬ ‫رضا رحمان��ی‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه نظام های فناورانه‬ ‫مرتب��ط با بازار به کمک ه��ای بخش خصوصی نیاز ج��دی دارد و از همراهی‬ ‫بنگاه های استارت اپی در این زمینه استقبال می کند‬ ‫تمام��ی نهاد ها و وزارتخانه های دولتی باید تصمیم ها‬ ‫و بخش��نامه های مرتبط با این شرایط را در راستای‬ ‫تسهیل کسب وکار بنگاه ها اعمال کنند‪.‬‬ ‫او همچنی��ن از وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫پیرامون برنامه های این وزارتخانه در راستای کاهش‬ ‫تصدی گری ها پرسش هایی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توق�ف فعالی�ت ‪ ۷۵‬درص�د بنگاه ه�ای‬ ‫حوزه انرژی‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست‬ ‫ات��اق تهران‪ ،‬نیز ب��ا بیان این امار ک��ه درحال حاضر‬ ‫تعداد بنگاه های حوزه انرژی کشور به ‪ ۳۳۰۰‬شرکت‬ ‫در زمینه ساخت‪ ،‬تامین و پیمانکاری می رسد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه باید اعالم کنیم از ای��ن تعداد ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫بنگاه ها بیکار هس��تند و فقط ‪ ۲۵‬درصد شرکت های‬ ‫حوزه انرژی به فعالیت ادامه می دهند‪.‬‬ ‫ش خصوصی انرژی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر بخ�� ‬ ‫کش��ور با کاه��ش اش��تغال‪ ،‬کاهش تولی��د و توقف‬ ‫فعالیت ها روبه رو است و براس��اس براوردهای انجام‬ ‫شده از تش��کل های این حوزه‪ ،‬در سال جاری خروج‬ ‫بخش خصوص��ی مولد از چرخه اقتصادی کش��ور در‬ ‫مقایس��ه با س��ال گذش��ته‪ ۳۰ ،‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود‪:‬‬ ‫در نشس��ت چندی پیش فع��االن بخش خصوصی با‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬موضوع پذیرش قراردادهای دولتی‬ ‫به عن��وان تضمی��ن‪ ،‬مطرح ش��د که م��ورد موافقت‬ ‫رئیس جمه��وری نیز ق��رار گرفت و دس��تورات اولیه‬ ‫برای تبیین این سازکار از سوی ایشان صادر شد‪ ،‬اما‬ ‫تاکنون هیچ اقدامی از سوی نهاد های مرتبط دولتی‬ ‫در این ارتباط انجام نشده است‪.‬‬ ‫پدی��دار در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش از فعال‬ ‫کردن اعتبار اس��نادی داخلی به عنوان راهکاری برای‬ ‫حل بخش عمده ای از مش��کالت پیمان��کاران حوزه‬ ‫س��اخت یاد کرد و گفت‪ :‬مشخص نیست این سازکار‬ ‫س��رانجام چه زمانی قرار اس��ت به کم��ک بنگاه های‬ ‫بخش خصوصی بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹رسوب اقالم مصرفی در فروشگاه ها‬ ‫کاوه زرگ��ران‪ ،‬رئی��س کمیس��یون کش��اورزی و‬ ‫صنای��ع تبدیلی اتاق تهران‪ ،‬نیز با اش��اره به افزایش‬ ‫نرخ محصوالت غذایی در کش��ور‪ ،‬نگرانی ها از کاهش‬ ‫قدرت خرید مردم و کوچک ش��دن سبد خانوارها را‬ ‫جدی دانس��ت و گفت‪ :‬ش��رایط به گونه ای ش��ده که‬ ‫مصرف برخی اقالم خوراکی و غذایی به شدت کاهش‬ ‫یافته و بخش��ی از کااله��ای مصرفی به دلیل گرانی و‬ ‫ناتوانی مردم برای خرید‪ ،‬در قفسه فروشگاه ها رسوب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد به برچیده‬ ‫شدن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است‪ ،‬افزود‪ :‬تجربه دست کم‬ ‫ی��ک س��ال گذش��ته نش��ان داده ای��ن ارز منجر به‬ ‫نابس��امانی بیشتر در اقتصاد کشور شده و باید هرچه‬ ‫سریع تر راهکار جایگزین برای ان در نظر گرفت‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره‬ ‫به بخشنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره توقف‬ ‫ثبت س��فارش کااله��ای بخش کش��اورزی و غذایی‬ ‫به دلیل تغییرات ایجاد ش��ده در قانون انتزاع‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬هفته گذش��ته‪ ،‬بانک مرکزی مانع تخصیص ارز‬ ‫مواد اولیه واحدهای تولیدی ش��ده است و با توجه به‬ ‫نبود ثبت سفارش ‪ ،‬در اینده نزدیک شاهد پیامدهای‬ ‫منفی این اتفاق ها در بازار داخل هستیم‪.‬‬ ‫زرگ��ران در ادام��ه به فریز ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر ارز‬ ‫در شرکت پش��تیبانی امور دام اشاره و اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬می توان در تامین کاالهای اساس��ی مورد نیاز‬ ‫کشور سریع تر اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جهش به سوی تحول دیجیتال در صنایع‬ ‫سعید زرندی‪ ،‬معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز در این نشس��ت‪ ،‬بر تعیین الگوی‬ ‫همکاری میان این وزارتخانه و بخش خصوصی تاکید‬ ‫کرد و از اعضای کمیسیون های تخصصی اتاق تهران‬ ‫خواست در این مسیر‪ ،‬وزارتخانه را همراهی کنند‪.‬‬ ‫وی س��پس به طرح های مطالعاتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در راس��تای ایج��اد تحول دیجیتال‬ ‫در صنایع گوناگون کش��ور اشاره کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬پ��روژه مطالعاتی با هدف شناس��ایی روش ها‬ ‫و گام های��ی ک��ه بای��د در صنای��ع فوالد‪ ،‬پوش��اک‪،‬‬ ‫لوازم خانگ��ی و صنایع غذایی طی ک��رد تا به تحول‬ ‫دیجیتال و اقتصاد فناورانه در این صنایع منجر شود‪،‬‬ ‫انجام شده است‪ .‬در واقع اصلی ترین برنامه وزارتخانه‬ ‫برای س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬تحول دیجیتال در صنایع کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫زرندی س��پس با بیان اینکه بس��یاری از مشکالت‬ ‫در صنع��ت‪ ،‬تجارت و معدن را می ت��وان با همراهی‬ ‫بخش خصوصی و تشکل ها برطرف کرد‪ ،‬به مشکالت‬ ‫مرتبط با مالیات در کش��ور اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬در‬ ‫حالی نرخ مالیات صنعت در بس��یاری از کشورها در‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬درصد اس��ت که این نرخ در صنعت‬ ‫ایران افزون بر ‪ ۶۱.۵‬درصد است و مالیاتی که بخش‬ ‫خدم��ات پرداخت می کند کمتر از ‪ ۲۰‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫دلی��ل ای��ن اتفاق معاف ب��ودن برخ��ی از حوزه های‬ ‫اقتصادی کشور از پرداخت مالیات است‪.‬‬ ‫محم��د اتاب��ک‪ ،‬نایب رئی��س اتاق ته��ران نیز در‬ ‫س��خنان کوتاهی‪ ،‬از امادگی این اتاق برای همکاری‬ ‫با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای تدوین‬ ‫سند ملی تحول دیجیتال خبر داد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت در این نشست با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه صنعت کش��ور نیاز به تحول اس��تارت اپی‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ص��ادرات غیرنفتی کش��ور‪ ،‬صنایع‬ ‫دانش بنی��ان نقش کمرنگ��ی دارند ک��ه خطرافرین‬ ‫است‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی با بیان اینکه در ح��وزه بازار نیاز به‬ ‫ایج��اد تحوالت مبتن��ی بر دیجیت��ال کامال ضروری‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به س��مت ایجاد س��امانه جامع بازار رفته ایم و نتایج‬ ‫خوب��ی نیز در زمین��ه توزیع به وجود ام��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫این وزارتخانه در حوزه نظام ه��ای فناورانه مرتبط با‬ ‫ب��ازار به کمک های بخش خصوص��ی نیاز جدی دارد‬ ‫و از همراه��ی بنگاه های اس��تارت اپی در این زمینه‬ ‫استقبال می کند‪.‬‬ ‫وی سپس یکی از برنامه های جدی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در ای��ن دوره را تفوی��ض بخ��ش‬ ‫عمده ای از اختی��ارات و وظایف این وزارتخانه عنوان‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬همان طور که از چن��دی پیش اختیار‬ ‫ثبت س��فارش ها به اس��تان ها واگذار شد‪ ،‬به دنبال ان‬ ‫هس��تیم که دامنه تفویض وظایف ای��ن وزارتخانه را‬ ‫گسترده تر کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی همچنین به موضوع حمای��ت از تولید و‬ ‫س��اخت داخل اش��اره و بیان کرد‪ :‬در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت معتقد هستیم که حمایت محدود به‬ ‫تزری��ق پول و منابع مالی نیس��ت و از این رو‪ ،‬اولویت‬ ‫تامین نقدینگی را ب��رای واحدهایی قرار داده ایم که‬ ‫امکان تولید و فروش محصوالت را دارند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه با اش��اره‬ ‫به موضوع فعال ش��دن اعتبار اسنادی داخلی گفت‪:‬‬ ‫ال س��ی داخلی در بخش��نامه ای به بانک ها‪ ،‬عملیاتی‬ ‫ش��ده و کوتاه��ی نظ��ام بانک��ی در ای��ن زمین��ه را‬ ‫نمی پذیریم‪.‬‬ ‫وی سپس درباره بازگش��ت قانون انتزاع به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت گفت‪ :‬به دنبال تصمیم سران‬ ‫س��ه قوه‪ ،‬موض��وع انتزاع بار دیگر ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بازگشت با این حال‪ ،‬از یک ماه و نیم‬ ‫پی��ش تاکنون ارز ب��رای واردات محصوالت موردنیاز‬ ‫کش��اورزی تخصیص نیافته که در مکاتبه با مقامات‬ ‫عالی‪‎‬رتب��ه کش��ور این مس��ئله مطرح ش��ده و مورد‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫رحمانی درباره واردات انجام شده کاالهای اساسی‬ ‫در س��ال جاری اظهارکرد‪ :‬واردات این محصوالت در‬ ‫‪ ۳‬ماه گذش��ته چند برابر افزایش پیدا کرده به طوری‬ ‫که کره به میزان ‪ ۱۰‬ماه واردات س��ال های گذشته‪،‬‬ ‫در این مدت وارد شده و شکر مورد نیاز کشور نیز به‬ ‫اندازه دو سال تامین شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان درباره مصوبه‬ ‫دولت درباره اس��تخراج رمزارزها گفت‪ :‬براساس این‬ ‫مصوبه‪ ،‬فقط استخراج رمزارزها در داخل کشور مجاز‬ ‫و به رس��میت شناخته شده است و خرید و فروش و‬ ‫داد وستد این ارزها در داخل مجاز نیست و باید خارج‬ ‫از کشور نقل و انتقاالت ان انجام شود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳‬برابری ارزش کاالهای صادراتی از« بازرگان»‬ ‫سرپرس��ت اداره کل گمرک بازرگان گفت‪ :‬در ‪۴‬ماه نخست‬ ‫امس��ال ارزش دالری کاالهای صادراتی از این مرز‪ ،‬نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۳‬برابر رش��د داشت‪ .‬صادق‬ ‫نامدار در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد‪ :‬عمده کاالهای صادراتی‬ ‫در این مدت ش��امل محصوالت کش��اورزی و پتروشیمی و‬ ‫مصنوعات س��نگی و فل��زی بود که به کش��ورهای گوناگون‬ ‫جهان صادر شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه ارزش دالری واردات از طریق این‬ ‫مرز در ‪۴‬ماه نخس��ت امس��ال و در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪ ۶۴‬درصد افزایش داشت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این مدت‬ ‫‪۲۳۰‬میلی��ون و ‪۳۰۶‬ه��زار و ‪۵۰۹‬دالر ان��واع ماش��ین االت‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ورق ام دی اف‪ ،‬م��وز‪ ،‬رنگ ‪ ،‬اس��کلت فل��زی‪ ،‬انواع‬ ‫پارچ��ه‪ ،‬لوازم یدکی و قطعات یدک��ی از طریق مرز بازرگان‬ ‫وارد کشور شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره کل گمرک بازرگان ب��ا بیان اینکه واردات‬ ‫کاال از لحاظ وزنی نیز در این مدت ‪۶۹‬درصد افزایش داشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تعداد اظهارنامه ها در این مدت‪۵‬هزار و ‪۹۸۰‬مورد بود‪.‬‬ ‫نام��دار‪ ،‬با بی��ان اینکه ارزش دالری ترانزی��ت کلی از این‬ ‫مرز در ‪۴‬ماه نخس��ت امسال ‪۳۲‬درصد کاهش داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ترانزی��ت کاال از لح��اظ وزنی نیز ‪ ۵‬درصد نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افزایش یافت‪.‬‬ ‫ح��دود یک چه��ارم از کل پایانه ه��ای م��رزی کش��ور در‬ ‫اذربایجان غربی قرار دارد و این اس��تان دارای ‪۵‬پایانه مرزی‬ ‫شامل بازرگان ماکو‪ ،‬رازی خوی و سرو ارومیه در مرز ترکیه‪،‬‬ ‫صنم بالغی پلدش��ت در مرز نخجوان و تمرچین پیرانش��هر‬ ‫در مرز عراق اس��ت‪ .‬گمرک بازرگان یکی از مبادی س��ه گانه‬ ‫تج��ارت مرزی ای��ران و ترکیه به ش��مار م��ی رود که به طور‬ ‫شبانه روزی در ش��مال اذربایجان غربی فعال است؛ این مرز‬ ‫که دروازه ورود ایران به کش��ورهای اروپایی به شمار می رود‪،‬‬ ‫در فاصله یک کیلومتری ش��هر بازرگان از توابع شهرس��تان‬ ‫ماکو در اذربایجان غربی قرار دارد‪.‬‬ ‫گمرک ب��ازرگان در س��ال ‪ ۱۳۰۵‬خورش��یدی راه اندازی‬ ‫ش��د و فقط مرز ‪۲۴‬س��اعته و بین المللی بین ایران و ترکیه‬ ‫اس��ت‪ .‬اذربایجان غرب��ی دارای ‪ ۹۶۰‬کیلومتر مرز مش��ترک‬ ‫با ‪۳‬کش��ور ترکیه‪ ،‬ع��راق و جمهوری خودمخت��ار نخجوان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫اصناف را در مدسازی دستکم نگیرید‬ ‫‹ ‹دبیر کارگروه تغییر کرد‬ ‫فارس در خبری نوش��ته اس��ت که بر اس��اس حکم‬ ‫انتصاب دبی��ر جدید کارگروه س��اماندهی مد و لباس‬ ‫کشور‪ ،‬چند روز پیش دبیر پیشین این کارگروه برکنار‬ ‫شده اما این موضوع رسانه ای نشده است‪.‬‬ ‫بر اساس تصویری که فارس منتشر کرده‪ ،‬در حکمی‬ ‫که ‪۶‬مرداد صادر ش��ده اس��ت حمید قبادی عهده دار‬ ‫این س��مت نیست و مهدی س��یف جمالی جایگزین او‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رسته مد در اتحادیه ها ایجاد می شود‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک‬ ‫تهران گفت‪ :‬هفته گذش��ته نشستی با اعضای اتحادیه‬ ‫تولید کنندگان و فروش��ندگان پوشاک داشتیم که این‬ ‫نشس��ت دور چهارم خود را پشت س��ر گذاشت‪ .‬در پی‬ ‫این نشست ها اینچنین مطرح شد که بخش خصوصی‬ ‫چه در شهرس��تان ها و چه در تهران توانمندی زیادی‬ ‫در ساماندهی مد پوشاک دارند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم ش��یرازی در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫چندس��الی اس��ت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫کارگروهی به نام س��اماندهی م��د و لباس دارد‪ .‬ما هم‬ ‫در این راس��تا چند سالی اس��ت که چنین کارگروهی‬ ‫در اتحادی��ه داریم تا نظرهای م��ان را یکی کنیم و در‬ ‫تعامل ب��ا کارگروه این وزارتخانه نظر جامعی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬در این زمین��ه تعامل به نس��بت خوبی با این‬ ‫کارگروه داش��ته ایم اما هرجا نشستی درباره مد برگزار‬ ‫می ش��ود از ما می پرسند که برای س��اماندهی مد چه‬ ‫کرده ایم؟! پاس��خ ما این اس��ت که متول��ی مد و لباس‬ ‫اتحادیه نیست و جای دیگری است‪ .‬با این حال ما هم‬ ‫بیکار نبوده ایم و اقداماتی داش��ته ایم‪ .‬به طور کلی و در‬ ‫یک کالم اتحادیه ها و اصناف ظرفیت ساماندهی مد و‬ ‫لباس را دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمانی که محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را در دس��ت داش��ت و حاال‬ ‫که حس��ین م��درس خیابانی‪ ،‬قائم مق��ام وزیر در امور‬ ‫بازرگانی اس��ت بخش��نامه ای صادر ش��ده اس��ت که‬ ‫اتحادیه های پوش��اک باید رسته طراحی را درخواست‬ ‫کنند و از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هم مجوز‬ ‫بگیرند تا این رسته ایجاد شود‪.‬‬ ‫وقت��ی بخش خصوصی تولید کننده و عرضه کننده را‬ ‫در دل خود دارد‪ ،‬ج��ذب طراحان لباس به این بخش‬ ‫اس��ان تر خواهد بود و پ��س از ان همکاری طراحان با‬ ‫تولید کنندگان افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫ش��یرازی در پاسخ به این پرسش که اگر ساماندهی‬ ‫مد و لباس ب��ه اتحادیه های صنفی واگذار ش��ود‪ ،‬چه‬ ‫رویکردی در س��اماندهی مد دنبال خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نیازسنجی از مردم درباره مد الزم است و در مقابل ما‬ ‫هم مدی نمی خواهیم که ش��انیت یک ایرانی را زیر پا‬ ‫بگذارد‪ .‬مردم ما مدل های متنوع و شیک می خواهند و‬ ‫اتحادیه ها می توانند به کمک طراحان‪ ،‬تولید کنندگان‬ ‫و عرضه کنندگان مد را ساماندهی کنند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫این روزها نشس��ت هایی از س��وی بخ��ش خصوصی‬ ‫برگزار می ش��ود که بر مدس��ازی و برند سازی پوشاک‬ ‫و کیف و کفش تاکید دارند‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هم کارگروهی به‬ ‫نام «س��اماندهی مد و لباس کشور» داشته و بر اساس‬ ‫خبرهایی که منتشر ش��ده به تازگی دبیر این کارگروه‬ ‫را تغییر داده است‪.‬‬ ‫س��ازمان تبلیغات اس�لامی هم تا ح��دودی خود را‬ ‫موظ��ف می داند که به س��اماندهی م��د بیش از پیش‬ ‫ورود کند و از س��وی دیگر س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری هم در بح��ث بازتعریف‬ ‫لباس های محلی یا مدرن س��ازی دوخ��ت پارچه های‬ ‫دستی اقداماتی انجام می دهد‪.‬‬ ‫درواق��ع بخش خصوصی‪ ،‬دولت��ی‪ ،‬حکومتی و حتی‬ ‫انهایی که در گروه های مردمی قرار می گیرند و عاشق‬ ‫فرهنگ باستانی ایران‪ ،‬ساماندهی وضع معیشتی مردم‬ ‫محروم یا فرهنگ س��ازی اسالمی هستند هم به نوعی‬ ‫استینی برای ساماندهی مد در ایران باال زده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬وقت��ی به عن��وان خبرنگار پای‬ ‫صحبت هرکدام از این بخش ها می نشینیم درمی یابیم‬ ‫ک��ه ادبیات گفتاری انها با هم متفاوت اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫همگی یک چی��ز می خواهند اما حرف ه��م را متوجه‬ ‫نمی شوند‪ .‬گویا هرکدام در جزیره خود ساکن شده اند‬ ‫و عالقه ای به دیدار با ساکنان دیگر جزیره های مرتبط‬ ‫با س��اماندهی مد ندارن��د‪ .‬اینچنین اس��ت که اگرچه‬ ‫درصد بس��یار زیادی از مردم این م��رز و بوم به نوعی‬ ‫در جریان س��ازی های م��د لباس در ای��ران (به عنوان‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬تولیدکننده‪ ،‬سیاس��ت گذار و‪ )...‬دخیل‬ ‫هس��تند اما این س��اماندهی تاکنون محقق نش��ده و‬ ‫احتمال ضعیفی وجود دارد که به این زودی ها ش��اهد‬ ‫ساماندهی ان باشیم‪.‬‬ ‫کسی پاس��خگوی این وضع پریش��ان نیست؟ شاید‬ ‫هیچ کس‪ .‬پس در این گ��زارش تالش می کنیم درباره‬ ‫س��اماندهی مد بگوییم‪ .‬شاید انها که به دنبال شریکی‬ ‫در س��اماندهی مد هس��تند‪ ،‬حرف های تازه ای بشنوند‬ ‫و منج��ر به افزای��ش تعامل انها با هم ش��ود‪ .‬هر چند‬ ‫زمزمه هایی را برای ضرورت تعامل اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم شیرازی‪ :‬موفقیت هایی در حذف پوشاک قاچاق از بازار‬ ‫داش��ته ایم اما مد همچنان ایرانی نشده است؛ چراکه مد ارتباطی با‬ ‫عرضه پوش��اک قاچاق یا ایرانی ندارد‪ .‬م��د در ایران متاثر از فضای‬ ‫مجازی است‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک‬ ‫ته��ران در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬موفقیت هایی در حذف‬ ‫پوش��اک قاچ��اق از بازار داش��ته ایم اما م��د همچنان‬ ‫ایران��ی نش��ده اس��ت؛ چراکه م��د ارتباطی ب��ا عرضه‬ ‫پوش��اک قاچاق یا ایرانی ندارد‪ .‬م��د در ایران متاثر از‬ ‫فضای مجازی اس��ت‪ .‬در شبکه های مجازی مد ترویج‬ ‫می یابد‪ .‬تبلیغات برای طراحی و دوخت و اس��تفاده از‬ ‫لباس های نامتعارف در این فضا انجام می شود‪ .‬افرادی‬ ‫که از ش��هرت عمومی هم برخوردار هس��تند در تبلیغ‬ ‫ای��ن دس��ت از لباس ها نقش ایفا می کنن��د و به مرور‬ ‫استفاده از این نوع لباس ها متداول می شود و درنهایت‬ ‫تولید کنندگان بر اس��اس انچه از س��وی جامعه تقاضا‬ ‫می ش��ود لباس ها را تهیه می کنند‪ .‬چنین شرایطی به‬ ‫این معناس��ت که درحال حاضر م��د از تولید کنندگان‬ ‫اغاز نمی شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬م��ا از م��ردم می خواهی��م ک��ه از‬ ‫فروش��ندگان‪ ،‬انچه مطابق با ش��ان انهاست را مطالبه‬ ‫کنند و اگر مانتوهای نامناس��ب عرضه می شود خرید‬ ‫نکنند تا فروش��ندگان نس��بت به انچ��ه موردمطالبه‬ ‫مشتری است اگاه شوند‪ .‬متاسفانه شاهد هستیم انچه‬ ‫م��ا فروش ان را در مغازه ها ممنوع کرده ایم‪ ،‬از س��وی‬ ‫دستفروشان توزیع می شود و البته فروش هم دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه «ایران شابز» مدسازی را تسهیل‬ ‫می کند‬ ‫رئیس اتحادیه کفش های ماشینی و الستیکی تهران‬ ‫هم درباره س��اماندهی مد و لباس اظهار کرد‪ :‬کارگروه‬ ‫ساماندهی مد و لباس چند سالی است فعالیت داشته‬ ‫و حمی��د قب��ادی در این مدت توانس��ت س��اماندهی‬ ‫طراحان‪ ،‬جشنواره و رسیدگی به مشکالت طراحان را‬ ‫انجام دهد و حاال مهیای ان ش��ده ایم که این کارگروه‬ ‫با اصناف و صنعت ارتباط جدی تری نسبت به گذشته‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬امیدواریم افرادی که وارد این کارگروه‬ ‫می ش��وند‪ ،‬بتوانند قدم ه��ای محکم تری در راس��تای‬ ‫همکاری با بدنه تولید بردارند‪.‬‬ ‫عل��ی اژدرکش ب��ه خبرنگار‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش از‬ ‫هر چی��زی باید بدانیم که تعداد زی��ادی از صنف ها و‬ ‫صنایع کش��ور در حوزه مد در حال کار هس��تند و اگر‬ ‫این اصل را بپذیریم و از مد نهراس��یم‪ ،‬بهتر می توانیم‬ ‫مد را س��اماندهی کنیم‪ .‬مد به ط��ور ذاتی یک تهاجم‬ ‫فرهنگی نیست‪ .‬لباس های نظامی‪ ،‬بیمارستانی‪ ،‬اداری‬ ‫و‪ ...‬همگی طراحی می ش��وند و اگر ان��دازه یقه‪ ،‬تعداد‬ ‫دکمه ها یا حتی رنگ انها به درستی تعریف نشود شاید‬ ‫قابل استفاده نباشند‪.‬‬ ‫مد به این معناس��ت و اگر ای��ن تعریف را بپذیریم‪،‬‬ ‫ان زمان می توانیم مد ایرانی و اسالمی را تعریف کنیم‬ ‫ت��ا این مد بتواند با مجموعه ه��ای ما از نظر اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی و اجتماع��ی همخوانی داش��ته باش��د و از‬ ‫مشکالت کشور بکاهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چنانچ��ه بخواهیم بهترین عملکرد را‬ ‫در حوزه مد س��ازی داشته باشیم باید نهاد های دولتی‪،‬‬ ‫طراح��ان‪ ،‬تولید کنن��دگان و توزیع کنندگان را در یک‬ ‫قالب واح��د ببینی��م‪ .‬تصمیم گیری ه��ای پراکنده در‬ ‫برخی نهادها فرایند ه��ای اداری را طوالنی تر می کند‬ ‫و باعث رونق نیافتن تولید می ش��ود که در این صورت‬ ‫خیلی ها این عرصه را ترک خواهند کرد‪.‬‬ ‫انچه امروز می بینیم هم این است که بدنه نهادهای‬ ‫مد س��ازی به بدنه صنف و صنعت وصل نیست و همه‬ ‫ای��ن تقصیر ها به گردن کارگروه مد و لباس نیس��ت و‬ ‫البته همه تقصیر ها هم متوجه اصناف نیست‪ .‬اینها در‬ ‫دو س��اختار متفاوت کار می کنن��د که برقراری ارتباط‬ ‫بین این دو س��خت اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه کفش های‬ ‫ماش��ینی و الستیکی تهران تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۶‬سال‬ ‫پیش طرحی را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه‬ ‫دادیم در راستای اینکه زنجیره تامین مد و پوشاک را‬ ‫از قسمت اموزش عالی (تعلیم و تربیت نیروی انسانی)‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬برندسازی‪ ،‬بازارسازی‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬وزارت اقتص��ادی و دارای��ی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و زیرمجموعه ان اصناف تکمیل کنیم‬ ‫و از همه اینها بخواهیم هر کدام که وظیفه ای در زمینه‬ ‫مد س��ازی دارند در قالب کارگروهی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و با همکاری اتاق اصناف قرار گیرند؛‬ ‫چراک��ه اصناف ظرفیت بس��یار باالی��ی در این زمینه‬ ‫دارند‪ .‬اگر اینچنین می ش��د بودجه و تسهیالتی که به‬ ‫مد س��ازی اختصاص پیدا می کرد‪ ،‬واحد و با مدیریتی‬ ‫صحیح تر هزینه می شد‪ .‬اما این طرح درنهایت در نظام‬ ‫اداری مسکوت ماند‪.‬‬ ‫اژدرک��ش بیان کرد‪ :‬در کارگ��روه مد و لباس وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬از ‪ ۲‬سال پیش بخش کفش‬ ‫و کیف راه افتاد که البته مشورت هایی هم از ما گرفتند‬ ‫اما هنوز به بلوغ کافی نرس��یده است که باید ارتباطات‬ ‫افزایش یابد‪ .‬باید اش��اره کنم که به زودی نمایشگاهی‬ ‫در زمین��ه برند های کی��ف‪ ،‬کفش‪ ،‬لوازم ورزش��ی در‬ ‫ای��ران مال داری��م که در نهایت به مد س��ازی کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این نمایش��گاه که «ایران ش��ابز» خوانده‬ ‫می شود برای نخستین بار در کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل تا امروز خوب نبود‬ ‫میراس��ماعیل صدیق‪ ،‬رئیس اتحادیه پوش��اک کرج‬ ‫نیز درباره توانمندی بخش خصوصی در ساماندهی مد‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬هر نهادی در زمینه مد س��ازی کاری‬ ‫جزی��ره ای انجام می دهد‪ .‬در اصن��اف هم اتحادیه های‬ ‫موازی داریم‪ .‬نهادهای دیگر هم کارهایی در این زمینه‬ ‫انجام می دهند که درنهایت به نتیجه مطلوبی نرسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولید و فروش همه در اختیار اتحادیه ها‬ ‫بوده اما کارگروهی برای ساماندهی مد و لباس در اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی البرز تشکیل شده است‬ ‫که درنهایت تعامل خوبی با اصناف برقرار نکرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت های س�ازمان تبلیغات اسالمی در‬ ‫بازارسازی‬ ‫چنانچه گفته ش��د‪ ،‬برخی نهادها در زمینه مد سازی‬ ‫ورود کرده اند‪ .‬جالب است بدانیم همان قدر که بخش‬ ‫خصوص��ی می گوید با نهاد ها ارتباط گرفته و به نتیجه‬ ‫نرسیده است‪ ،‬طرف مقابل هم اظهارات مشابهی دارد‪.‬‬ ‫از ان جمله می توان به سازمان تبلیغات اسالمی اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا با یکی از مدیران میانی این س��ازمان‬ ‫هم صحبت شدیم تا یک طرفه به قاضی نرفته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس گ��روه اقش��ار اجتماع��ی س��ازمان تبلیغات‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬وقتی کارگروه س��اماندهی مد و لباس‬ ‫ایجاد شد‪ ،‬همزمان تکلیفی برای نهادهای دیگر مانند‬ ‫صداوس��یما و اصناف و نهاد های دیگر ایجاد کرد تا به‬ ‫طور پیوسته الگویی را تولید و ترویج کنند‪ .‬با این حال‬ ‫ایا از سال ‪ ۸۵‬تا امروز موفق بوده ایم؟‬ ‫فرزانه نیکوب��رش راد در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در نمایش��گاه هایی که برگزار ش��د‪ ،‬با نگاه‬ ‫به پوش��ش س��نتی‪ ،‬لباس های جدیدی طراحی شد و‬ ‫ش��اید با استانداردهایی مطابق با فرهنگ ما بود اما در‬ ‫عمل به دلیل گرانی‪ ،‬حمایت نکردن از تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫بی توجه��ی برخی از مدیران تولی��دی به ضرورت های‬ ‫فرهنگ��ی و فعالیت های س��وگیرانه دش��من‪ ،‬قاچاق و‬ ‫واردات پوش��اک ارزان و نامنطبق ب��ا فرهنگ ایرانی‪-‬‬ ‫اسالمی و‪ ...‬استفاده از این نوع لباس ها همه گیر نشد و‬ ‫تولیدکنندگانی که تقاضایی برای تولید انبوه نداشتند‬ ‫با شکس��ت روبه رو ش��دند‪ .‬از س��وی دیگر اصناف هم‬ ‫در مدس��ازی موفق نبودند؛ چراکه تقاضای مش��تریان‬ ‫متاث��ر از فض��ای مجازی اس��ت‪ .‬رهبر معظ��م انقالب‬ ‫وقت��ی از جنگ ن��رم فرهنگی نام بردند منظورش��ان‬ ‫همین بود‪ .‬امروز می بینیم که دش��من کار خود را در‬ ‫تغییر نگرش ها انجام داده اس��ت‪ .‬البته این تهاجم های‬ ‫فرهنگ��ی مربوط به چند س��ال گذش��ته نیس��ت و از‬ ‫دوره های پیش از انقالب هم وجود داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه ه��ر ح��ال افزای��ش همکاری های‬ ‫فرهنگ س��ازان و تولید کنندگان در زمینه مد س��ازی‬ ‫ضروری و امکانپذیر اس��ت و سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫هم امادگی همکاری و برگزاری نشس��ت هایی در این‬ ‫زمینه را دارد‪ .‬این س��ازمان از سال ‪ ۸۴‬تا ‪ ۸۶‬مجموعه‬ ‫اقداماتی در زمینه حمایت از مدس��ازی ایرانی داشت‬ ‫و نشس��ت هایی را با اصناف برگزار کردیم و از اس��تان‬ ‫ته��ران اغاز و به شهرس��تان ها کش��یده ش��د‪ .‬اصناف‬ ‫ه��م از این همکاری ها اس��تقبال کردند ام��ا انها از ما‬ ‫بودج��ه می خواهند و ما در تامی��ن بودجه محدودیت‬ ‫داریم‪ .‬حال اینکه س��ازمان تبلیغات اس�لامی می تواند‬ ‫با اس��تفاده از جمعی��ت بانوان فرهیخت��ه‪ ،‬هیات های‬ ‫مذهب��ی‪ ،‬مداحان‪ ،‬موسس��ه های فرهنگ��ی و قرانی‪،‬‬ ‫مبلغ��ان و‪ ...‬از بازار ای��ن نوع تولی��دات حمایت کند‪.‬‬ ‫بنابراین فرهنگ سازان‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬توزیع کنندگان‬ ‫و‪ ...‬بای��د به علت موفق نب��ودن طرح های قبلی به فکر‬ ‫افزایش همکاری با یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم شیرازی‬ ‫علی اژدرکش‬ ‫امروز‪ ،‬سومین جشنواره‬ ‫ملی صنعت سالمت محور‬ ‫‹ ‹واکنش جنجالی نماینده مجلس‬ ‫در این باره طیبه سیاوش��ی‪ ،‬نماینده مجلس شورای‬ ‫اسالمی و عضو کمیسیون فرهنگی‪ ،‬مدتی پیش به یکی‬ ‫از روزنامه ها گفت‪« :‬نمی توان فقط با قانون گذاری های‬ ‫دس��توری در حوزه های فرهنگی‪ ،‬پیروی از یک الگوی‬ ‫واحد را برای جامعه تجویز کرد‪ .‬به دنبال تصویب قانون‬ ‫مد و لباس در س��ال ‪۱۳۸۵‬یک کارگ��روه مد و لباس‬ ‫تشکیل شد‪ .‬قرار بود این کارگروه وضعیت مد و لباس‬ ‫را در ایران س��اماندهی کند که متاسفانه در این زمینه‬ ‫ناموفق بود‪.‬‬ ‫هر س��ال نمایش��گاه و جش��نواره های مد و لباس از‬ ‫س��وی کارگروه مد و لباس برگزار می شود‪ .‬تالش هایی‬ ‫هم می کنند اما این لباس ها و مدهایی که انها طراحی‬ ‫می کنن��د‪ ،‬تنوع الزم را ندارد و مورد تایید جامعه قرار‬ ‫نمی گیرد‪ .‬اس��تقبال از طراحی های این نمایش��گاه ها‬ ‫بس��یار محدود اس��ت‪ .‬درواقع این طراحی ها درنهایت‬ ‫ب��ه مدهای بازاری تبدیل نمی ش��وند و م��ردم انها را‬ ‫نمی خرند‪ ».‬بر اس��اس گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این اظهارات‬ ‫بعد ها با بازخوردهایی همراه بود‪.‬‬ ‫میراسماعیل صدیق‬ ‫فرزانه نیکوبرش راد‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بر اس��اس قان��ون س��اماندهی مد و لب��اس مصوب‬ ‫‪۱۲‬بهم��ن ‪ ،۱۳۸۵‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫مکلف به تش��کیل کارگروه س��اماندهی فعالیت مد و‬ ‫لباس در کشور شد اما باید پرسید پس از گذشت ‪۱۳‬‬ ‫سال از تصویب این قانون و نداشتن خروجی مناسب‪،‬‬ ‫ایا این قانون نیازمند بررس��ی دوباره و در صورت لزوم‬ ‫تغییر ساختار نیست؟‬ ‫بی��ش از ‪۹۰‬درصد تولید و عرضه پوش��اک در حوزه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و اصناف اس��ت‪ ،‬چه‬ ‫اس��تفاده ای از این ظرفیت می شود و چه اختیاراتی به‬ ‫انها داده شده اس��ت؟ اصناف می خواهند از بودجه ای‬ ‫که برای س��اماندهی مد درنظر گرفته می شود استفاده‬ ‫کنن��د و با هم��کاری نهاد ه��ای دولت��ی و حاکمیتی‬ ‫نب��ض بازار را به دس��تان پرتوان و هنرمن��دان ایرانی‬ ‫بسپارند‪.‬‬ ‫حال باید دید فرهنگ س��ازان تولیدکنندگان به زبان‬ ‫مشترکی برای همکاری دست خواهند یافت؟‬ ‫س��کوت و کسادی بازار فرش دستباف‪ ،‬این‬ ‫صنعت و هنر ارزش��مند ایران��ی را فراگرفته‪،‬‬ ‫فروش��ندگان فرش دس��تباف در رکود به سر‬ ‫می برن��د و از تج��ارت و خری��د و ف��روش‬ ‫چندس��الی اس��ت ک��ه بازمانده ان��د‪ ،‬نگرانی‬ ‫و خ��روج فع��االن قدیم��ی و مع��روف ایرانی‬ ‫دامن گیر کسبه ‪۵۰‬ساله این صنف شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عموم��ی‬ ‫ات��اق اصناف ته��ران‪ ،‬رئی��س اتحادیه صنف‬ ‫فروش��ندگان فرش دس��تباف با ابراز نگرانی‬ ‫برای اعض��ای صنف خود اظهار کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫معیشتی و کسب و کار در صنف فروشندگان‬ ‫فرش دس��تباف نابس��امان بوده و رکود این‬ ‫صنف را فراگرفته است‪.‬‬ ‫س��ید مجتبی عراقچ��ی اف��زود‪۹۰ :‬درصد‬ ‫تولی��د فرش ایران صادر می ش��ود‪ ،‬حال انکه‬ ‫در شرایطی قرار داریم که تولید کم و مصالح‬ ‫و دس��تمزد افزایش داشته که به گران شدن‬ ‫فرش می انجامد و افراد قدرت خرید نداشته و‬ ‫بازار فرش راکد می ماند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راهکار مشکل یادشده بیان‬ ‫کرد‪ :‬اگر فروشندگان فرش را مانند بافندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان از مالی��ات مع��اف کنند یا‬ ‫اینکه مالیات شان صفر شود می توانیم بگوییم‬ ‫می ش��ود در ب��ازار ماند وگرنه ای��ن صنف با‬ ‫ش��رایط فعلی و نبود کس��ب و کار و مالیات‬ ‫باال‪ ،‬بعید اس��ت دوام بی��اورد؛ حال انکه ما از‬ ‫صنف های بسیار قدیمی هستیم و بسیاری از‬ ‫اعضا با سنی باال‪ ،‬عمری را در این حرفه خرج‬ ‫کرده ان��د و تاکنون با چنین رک��ودی روبه رو‬ ‫نبوده و برخی ورشکس��ت ش��ده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫تدابیر س��ازمان امور مالیات��ی می تواند از این‬ ‫بحران جلوگی��ری کرده و خانواده های زیادی‬ ‫را از نگرانی رها کند‪.‬‬ ‫عراقچی افزود‪ :‬اگر س��ازمان ام��ور مالیاتی‬ ‫ضریب مالیات فروش��ندگان فرش دس��تباف‬ ‫را صف��ر کن��د ق��ول می دهم م��ردم به جای‬ ‫خری��د دالر و چیزهای دیگر به س��راغ فرش‬ ‫دس��تباف بیایند و به این صنعت جانی دوباره‬ ‫ببخشند‪ ،‬به طوری که خیابان ها از فروشندگان‬ ‫فرش دس��تباف و ش��هر از نق��ش و نگارهای‬ ‫ایرانی پرمی ش��ود و زندگی به ش��هر و مردم‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬فقط با یک چاره اندیش��ی‬ ‫می توان ب��ه ش��هر و مردمش جان��ی دوباره‬ ‫بخش��ید‪ ،‬این همراهی نه تنها ب��ه این صنف‬ ‫بلکه ب��ه صنعت و هنر ایران��ی خدمت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬رونق فرش در کش��ور باعث رونق ‪۳۵‬‬ ‫شغل خواهد ش��د و از پشمچین تا روفوگر و‬ ‫قالیشوی مشغول شده و جوانان زیادی به کار‬ ‫گمارده خواهند شد و این چرخه بسی خدمت‬ ‫می کند به ایران و ایرانی‪.‬‬ ‫طیبه سیاوشی‬ ‫سومین جشنواره ملی صنعت سالمت محور‬ ‫با رویک��رد «ارتق��ای س�لامت محصوالت و‬ ‫خدمات» با چش��م انداز بهبود نظام س�لامت‬ ‫کش��ور در صنای��ع مرتب��ط و ارتقای س��طح‬ ‫اگاهی‪ ،‬نگرش و فرهنگ استفاده از محصوالت‬ ‫و خدمات س�لامت محور‪ ،‬در راستای کنترل‪،‬‬ ‫نظ��ارت و ارزیاب��ی س�لامت در تولی��دات و‬ ‫خدمات کش��ور‪ ،‬با هدف شناسایی و تشویق‬ ‫برنده��ا و س��ازمان های متعهد به س�لامت و‬ ‫معرفی اخرین دس��تاوردهای صنایع پیش��رو‬ ‫ام��روز ‪۱۵‬م��رداد ‪ ۹۸‬در مرک��ز همایش های‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور مقامات‬ ‫عالی و مسئوالن بخش سالمت کشور برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫و به نق��ل از دبیرخانه‬ ‫جش��نواره ملی صنعت سالمت محور‪ ،‬سالمت‬ ‫امری است که مردم‪ ،‬حاکمیت‪ ،‬دولت و سایر‬ ‫ق��وا و همچنین صاحب��ان صنایع‪ ،‬بخش های‬ ‫تولیدی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬بازرگانی و خدمات دهنده‬ ‫بای��د برای صیانت از ان مس��ئولیت بپذیرند‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به تاکید و ابالغ سیاست های‬ ‫کالن س�لامت از س��وی رهبر معظم انقالب‬ ‫در جه��ت حمایت از تولی��د باکیفیت داخلی‬ ‫و اج��رای طرح تح��ول نظام س�لامت‪ ،‬برای‬ ‫دس��تیابی به جامعه سالم و با نشاط‪ ،‬ضرورت‬ ‫انجام مس��ئولیت های اجتماعی صنایع پیشرو‬ ‫در این حوزه را دو چندان می کند‪.‬‬ ‫نظر به نقش س��ازنده صنایع سالمت محور‬ ‫به عنوان صنایع استراتژیک کشور در پیشبرد‬ ‫اهداف طرح تحول نظام سالمت و سطح کالن‬ ‫کش��ور‪ ،‬حضور نمایندگان ان صنعت و تبادل‬ ‫تجربیات و دانش روز و معرفی اقدامات انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬حضور صاحب��ان صنای��ع و بنگاه های‬ ‫اقتصادی در این جشنواره را ضروری می کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از وحدت نظر در ضرورت هماهنگی نهادهابرای ساماندهی مد و پوشاک گزارش می دهد‬ ‫ضریب صفر مالیات‬ ‫برای فروشندگان فرش‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫خانه موزه ها‬ ‫یاریگر توسعه‬ ‫فضاهای‬ ‫فرهنگی‬ ‫مهدی بزاز دستفروش‬ ‫عضو کارگروه ملی موزه های ایران‬ ‫خانه موزه ه��ا فضاهای کالب��دی برای نمایش‬ ‫بخشی از تاریخ یک ملت به شمار می روند که در‬ ‫هر دوره اجتماعی بنا به ش��رایط اعتباری مکانی‬ ‫و زمان��ی می تواند واجد ارزش گ��ذاری منفی یا‬ ‫مثبت باش��ند؛ بنابراین حفظ خانه موزه ها کمک‬ ‫به توس��عه فضاهای فرهنگی یک جامعه و فراهم‬ ‫کردن زمینه های پژوهش‪ ،‬بررسی و نقد ارا‪ ،‬افکار‬ ‫و اث��ار اش��خاص یا جریان هایی اس��ت که خود‬ ‫قطعه ای از پازل فرهنگی گذش��ته یا معاصر یک‬ ‫ملت اس��ت‪ .‬خانه موزه ها بخشی از رسالت حفظ‬ ‫میراث های فرهنگی یک جامعه برای ایندگان و‬ ‫زیاد بودن فضاهای فرهنگی ان به شمار می ایند‬ ‫ک��ه خانه ه��ای اش��خاص فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی را در بر می گیرد و زمینه الزم را برای‬ ‫ش��ناخت بیش��تر فرد یا جریانی ک��ه وی در ان‬ ‫موثر بوده از طریق لوازم شخصی‪ ،‬دست نوشته ها‪،‬‬ ‫کتاب ه��ا‪ ،‬اث��ار فراهم می کن��د‪ ،‬به عبارتی خانه‬ ‫موزه ه��ا مکانی ب��رای نمایش بخش��ی از تاریخ‬ ‫گذش��ته یا معاصر اس��ت که مخاط��ب را در ان‬ ‫واح��د ب��ه درک موقعیت حاضر وا م��ی دارد‪ .‬در‬ ‫تعریف س��بک خان��ه موزه ها بای��د گفت ارزش‬ ‫تاریخی‪ ،‬معماری و تزئینات خانه به تنهایی فضا‬ ‫را در ردیف خانه موزه ها قرار نمی دهد مگر اینکه‬ ‫در ای��ن تعریف ابتدایی بت��وان چنین خانه هایی‬ ‫را به عنوان موزه هایی با مضمون معرفی س��بک‪،‬‬ ‫تزئینات‪ ،‬تقس��یمات فضایی و معماری یک دوره‬ ‫خ��اص معرفی کرد‪ .‬اذربایجان و تبریز در طول‬ ‫تاری��خ پر افتخار ایران زمین همواره مهد پرورش‬ ‫ب��زرگان نامی بوده ک��ه در عرصه های فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و هنری تاثیرگذار‬ ‫بوده اند و گس��تره ای��ن تاثیرات حتی از مرزهای‬ ‫جغرافیایی ایران نیز فراتر رفته و ازاین رو است که‬ ‫این سرزمین از ظرفیت ویژه ای برای معرفی این‬ ‫شخصیت ها در قالب خانه موزه ها برخوردار است‪.‬‬ ‫امروز در کنار بازشناسی خانه هایی همچون خانه‬ ‫س��تارخان س��ردار ملی‪ ،‬ثقه االسالم شهید‪ ،‬علی‬ ‫مسیو‪ ،‬ش��یخ محمد خیابانی‪ ،‬پروین اعتصامی‪،‬‬ ‫اس��تاد ش��هریار‪ ،‬میرزا جعفر اقا سلطان القرائی‪،‬‬ ‫ح��اج علی ختائی‪ ،‬حاج محمدعل��ی حیدرزاده‪،‬‬ ‫ارفع الملک جلیلی و خانه های تاریخی دیگر باید‬ ‫ظرفیت موجود در این ابنیه شاخص بیش ازپیش‬ ‫موردتوج��ه عالقه مندان به میراث فرهنگی قرار‬ ‫گیرد تا گرد نسیان که بر تن انها نشسته‪ ،‬زدوده‬ ‫ش��ود‪ .‬حال پس از تبدیل خانه استاد شهریار به‬ ‫موزه این ش��اعر نامدار و تاسیس نخستین خانه‬ ‫موزه در تبریز‪ ،‬اینک در خانه س��تارخان‪ ،‬سردار‬ ‫مل��ی نیز به روی عالقه مندان گش��وده ش��ده و‬ ‫خانه ش��یخ محمد خیابانی نیز در حال تبدیل به‬ ‫خانه موزه اس��ت تا گامی هرچند کوچک در این‬ ‫عرصه برداشته باشیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمایش عروسک های‬ ‫سنتی ژاپنی در ایران‬ ‫س��فارت ژاپن در ای��ران از ‪ ۲۱‬اوت همزمان با‬ ‫‪ ۳۰‬مرداد به مدت‪ ۳‬هفته نمایشگاه عروسک های‬ ‫ژاپنی را در محل این سفارتخانه برپا می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬در نمایشگاه عروسک های ژاپنی که‬ ‫با همکاری بنیاد ژاپن برگزار می شود‪ ،‬تعدادی از‬ ‫عروسک های سنتی و مدرن برای نمایش از ژاپن‬ ‫به ایران انتقال پیدا کرده اس��ت‪ .‬این عروسک ها‬ ‫که ب��رای دوره های گوناگونی هس��تند‪ ،‬قدمتی‬ ‫ح��دود ‪ ۲۵۰‬س��ال دارن��د و از برخ��ی از انها در‬ ‫انیمیشن استفاده می ش��ده است‪ .‬بازدید از این‬ ‫نمایش��گاه برای عموم مردم ازاد خواهد بود و در‬ ‫روزهای اینده ایین گشایشی برای این نمایشگاه‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تور گردشگری‬ ‫برای عروس و دامادها‬ ‫مدیریت فرهنگی هن��ری منطقه ‪۱۰‬تور یک‬ ‫روزه فرهنگی تفریحی واموزش��ی «اب و اینه»‬ ‫ویژه زوج های جوان تهرانی را برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫فرهنگس��رای عطار نیش��ابوری؛ اردو یک روزه با‬ ‫نام اب و اینه که در مراکز فرهنگی هنری منطقه‬ ‫‪ ۱۰‬ثبت نام زوج های جوان ثبت نام می شود‪ ،‬روز‬ ‫جمعه ‪ ۱۸‬مرداد برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن طرح در قالب ‪ ۵‬اردو یک روزه از س��وی‬ ‫س��ازمان فرهنگی هن��ری ش��هرداری ته��ران‬ ‫بی��ن‪ ۵۹۸‬زوج جوان که مدت ازدواج انها کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬س��ال اس��ت از مبدا فرهنگس��راهای شهر‬ ‫تهران به مقصد عمارت س��رای کاظمی(منطقه‬ ‫‪ )۱۲‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از دو رویداد مهم غذایی برای جذب گردشگران بیشتر‬ ‫خارجی ها نمک گیر خورشت و کباب های ایرانی می شوند‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اصغر مونسان‬ ‫شهرود امیرانتخابی‬ ‫تجربه گردشگران خارجی با غذاهای ایرانی قصه هایی‬ ‫خواندنی دارد‪ .‬حتی برای خود ما هم خاطراتی از تعارف‬ ‫غ��ذای ایرانی به انها و مزمزه کردن ش��ان جذابیت دارد‪.‬‬ ‫حال اینکه الزم اس��ت غذاهای ایرانی را بیش از پیش و‬ ‫به طور رس��می به جهان معرفی کنیم و این همان کاری‬ ‫اس��ت که متولیان کش��وری مرداد امس��ال به ان توجه‬ ‫خاصی نشان داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬به هر دلی��ل و انگیزه ای که برنامه‬ ‫یک س��فر چیده ش��ود غذا و تغذیه یک��ی از ارکان مهم‬ ‫گردشگری به ش��مار می رود‪ .‬بر این اس��اس و به ویژه در‬ ‫کش��ور ما غذا و تغذیه و نقش انها در صنعت گردشگری‬ ‫قابل تام��ل و نیازمند نگاهی دوباره اس��ت ت��ا بتواند به‬ ‫بازسازی و نوسازی خدماتی بپردازد‪.‬‬ ‫در سفرهای خارجی تجربه طعم های جدید غذایی یکی‬ ‫از جذابیت های سفر است‪ .‬چنانچه در خاطره بلندمدت ما‬ ‫خاطره نامطلوبی از یک سفر به دلیل نامطبوع بودن طعم‬ ‫غذا ایجاد ش��ود می تواند محدودیت های��ی را در انتخاب‬ ‫دوب��اره محل گردش��گری ایجاد کن��د‪ .‬ترکیب خاطرات‬ ‫خوب از محل با طعم غذاها به طور معمول یادگاری است‬ ‫که ما از سفر با خود همراه می بریم‪.‬‬ ‫از مولفه ه��ای اصلی در تامین غذای مس��افران رعایت‬ ‫بهداش��ت و تامین ایمنی غذایی اس��ت ک��ه فرد مصرف‬ ‫می کند‪ .‬منظ��ور از ایمنی غذایی جلوگی��ری از الودگی‬ ‫مواد غذایی اس��ت به میکروارگانیس��م ها یا س��ایر مواد‬ ‫الوده کننده ای که فرد را دچار مسمومیت غذایی می کند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬الودگی به مواد شیمیایی‪ ،‬سمی و‪...‬‬ ‫توجه به بهداش��ت مواد غذایی از انجایی مهم است که‬ ‫عامل بیماری زا در گروه بزرگی از گردشگران ممکن است‬ ‫مس��مومیت ایجاد کرده و برنامه سفر انها را به تجربه ای‬ ‫ناخوش��ایند تبدیل کند‪ .‬به طور معمول مس��مومیت های‬ ‫غذایی می تواند در یک نوبت تعداد زیادی را گرفتار دچار‬ ‫بیماری های ناشی از غذا کند‪.‬‬ ‫غذا یکی از حامل های اصلی فرهنگ هر جامعه اس��ت‪.‬‬ ‫اگر هدف گردش��گران را اش��نایی با فرهنگ هر منطقه‬ ‫بدانیم؛ باید از غذای منطقه به خوبی در این زمینه کمک‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫بخش ه��ای گوناگ��ون از مواد اولیه تهی��ه غذا تا روش‬ ‫پخت‪ ،‬پذیرایی و مصرف غذا ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ‬ ‫و به وی��ژه فرهن��گ عامه هر منطقه دارد‪ .‬برای بس��یاری‬ ‫در س��فرهای خارج��ی تجربه طعم های جدید غذایی یک��ی از جذابیت های‬ ‫س��فر اس��ت‪ .‬چنانچه در خاطره بلندمدت م��ا خاطره نامطلوبی از یک س��فر‬ ‫به دلیل نامطبوع بودن طعم غذا ایجاد ش��ود می تواند محدودیت هایی را در‬ ‫انتخاب دوباره محل گردشگری ایجاد کند‬ ‫از گردش��گران اش��نایی ب��ا ای��ن مراحل چن��ان جذاب‬ ‫اس��ت که بخش بزرگی از صنعت گردش��گری در جهان‬ ‫به گردش��گری خوردن ی��ا غ��ذا (‪)Food Tourism‬‬ ‫اختص��اص یافته اس��ت‪ .‬غذا همچنین حامل بس��یاری‬ ‫از نگرش ه��ا و اعتقاده��ای محلی منطقه گردش��گری و‬ ‫گردشگر اس��ت‪ .‬برای مثال چنانچه مسافر از کشورهای‬ ‫مس��لمان باش��د برایش بس��یار مهم اس��ت که غذای او‬ ‫منطب��ق با قوانین ش��ریعت و از منابع و روش های حالل‬ ‫تهیه شده باشد‪ .‬ممنوعیت و مطلوبیت های فرهنگ غذا‬ ‫چه برای مسافران و چه کسانی که در منطقه گردشگری‬ ‫به ارائه خدمات غذایی مش��غول هس��تند بای��د در نظر‬ ‫گرفته ش��وند‪ .‬با افزایش توجه همگانی به سالمت‪ ،‬باید‬ ‫انتظار داشته باشیم سالمت غذا از موارد مهمی باشد که‬ ‫گردشگران به ان توجه نشان می دهند‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه ای��ران قرار اس��ت تجرب��ه ای از برگزاری‬ ‫جش��نواره ای در این باره داش��ته باش��د‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫نخس��تین جشنواره خوراک ملل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬مرداد در برج‬ ‫میالد برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ خوراک دریچه ای گش�وده به روی‬ ‫گردشگران‬ ‫علی اصغر مونس��ان‪ ،‬معاون رئیس جمه��وری و رئیس‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری مدتی‬ ‫پیش در پیامی به مناس��بت جشنواره خوراک ملل اورد‪:‬‬ ‫فرهنگ و تنوع غذایی به مثابه بخش��ی از میراث فرهنگی‬ ‫جامعه‪ ،‬دارای ظرفیت های گوناگونی برای مطرح ش��دن‬ ‫در حوزه گردش��گری اس��ت‪ .‬امروزه گردشگری خوراک‬ ‫می توان��د تاثیر بس��زایی در توس��ع ه پای��دار اقتصادی‪-‬‬ ‫اجتماعی و زیست محیطی مقصدهای گردشگری داشته‬ ‫باشد و به منافع اقتصادی در عرصه های بین المللی منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬در ادامه این پی��ام امد‪ :‬غذا می تواند‬ ‫بستری مناسب برای اشتغال جوامع در بخش گردشگری‬ ‫و تداوم فرهنگ در ابعاد گوناگون پدید اورد‪ .‬براین اساس‬ ‫مقصدهای گردشگری باید به اهمیت فرهنگ غذایی در‬ ‫زم��ان برنامه ری��زی بلندم��دت برای توس��عه ی صنعت‬ ‫گردش��گری به ویژه توس��عه پای��دار و بوم گردی ها توجه‬ ‫کنن��د‪ .‬بدیهی اس��ت فرهنگ غذایی عنص��ری از میراث‬ ‫فرهنگی اقوام است؛ میراثی که می تواند روابط اجتماعی‪،‬‬ ‫دانش بومی‪ ،‬ذائقه‪ ،‬عادت‪ ،‬روش های اس��تفاده و فراوری‪،‬‬ ‫خواص درمانی و ابعاد متنوع دیگری را از گذشته غذایی‬ ‫ان س��رزمین وام گیرد و موجب تداوم هویت مردمان ان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرهنگ خوراک کش��ورها دریچه ای گشوده‬ ‫به روی گردشگر است که با تجربه و چشیدن ان به عمق‬ ‫فرهنگ ه��ای محلی و میراث ان منطقه از طریق طعم و‬ ‫ذائقه وارد می ش��ود؛ تفاوتی که درک و لمس ان یکی از‬ ‫مهم ترین انگیزه گردش��گران است‪ .‬خوراک ملل مظهری‬ ‫از فرهن��گ مقصد گردش��گری و نوعی از گردش��گری با‬ ‫عالیق خاص اس��ت ک��ه انگیزه اصل��ی ان تجربه کردن‬ ‫غذاها و س��بک های اش��پزی منحصربه فرد یک مقصد‬ ‫خاص اس��ت‪ .‬گردش��گران غ��ذا به دنبال تج��ارب جدید‬ ‫غذاهایی هستند که از ان طریق بتوانند با فرهنگ کشور‬ ‫میزبان اشنا شوند و سرمایه های فرهنگی خود را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مونسان در بخش دیگر پیام نوشت‪ :‬امیدواریم نخستین‬ ‫جش��نواره بین المللی خوراک ملل در کش��ور کهن ایران‬ ‫فرصت مناس��بی را در راستای ارتقای تعامالت فرهنگی‬ ‫براس��اس می��راث غنی کش��ورها در زمینه گردش��گری‬ ‫خوراک را فراهم اورد‪.‬‬ ‫به این ترتیب نخستین جش��نواره خوراک ملل ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬م��رداد در برج می�لاد برگزار می ش��ود اما این فقط‬ ‫روی��داد غذای��ی ایران در مرداد ‪ ۹۸‬نیس��ت‪ .‬نخس��تین‬ ‫همایش گردش��گری خوراک گیالن هم ‪ ۱۴‬مرداد برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪۹‬شهر و ‪ ۳‬روستای صنایع دستی ثبت ملی شدند‬ ‫معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری با تشریح نتایج نشست سومین شورای راهبردی انتخاب‬ ‫ش��هرها و روستاهای ملی صنایع دس��تی از ثبت ‪ ۹‬شهر و ‪ ۳‬روستا‬ ‫به عنوان شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی خبر داد‪.‬‬ ‫پویا محمودیان در گفت وگو با میراث اریا‪ ،‬با اشاره برگزاری سومین‬ ‫شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی در‬ ‫‪ ۳۱‬تیر در تهران تصریح کرد‪ :‬در این شورا ‪ ۲۶‬پرونده از استان های‬ ‫گوناگون با حضور تعدادی از نماین��دگان حوزه های انتخابیه مرتبط‪ ،‬مدیران‬ ‫کل‪ ،‬مسئوالن شهری‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬معاونان صنایع دستی و جمعی از مسئوالن‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفت که در نهایت ‪ ۹‬شهر و ‪۳‬روستای ملی صنایع دستی‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این نشس��ت‪ ۲۶ ،‬پرونده از اس��تان های اذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬بوشهر‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬سیستان وبلوچس��تان‪ ،‬ف��ارس‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬کهگیلویه وبویراحم��د‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬همدان‪ ،‬گلستان‪ ،‬هرمزگان و یزد مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمودیان گفت‪ :‬براس��اس نتایج اعالم ش��ده در این نشست‪ ،‬شهر بروجرد‬ ‫به عنوان ش��هر ملی ورشوسازی‪ ،‬بندر لنگه به عنوان شهر گالبتون دوزی‪ ،‬بایگ‬ ‫در خراسان رضوی به عنوان شهر ملی ابریشم کشی‪ ،‬خوسف در خراسان جنوبی‬ ‫به عنوان ش��هر ملی مله بافی‪ ،‬شیراز به عنوان شهر صنایع دستی‪ ،‬اهواز به عنوان‬ ‫ش��هر مینای صبی‪ ،‬دزفول به عنوان ش��هر کپو بافی‪ ،‬هرس��ین به عنوان شهر‬ ‫گلیم‪ ،‬تویسرکان به عنوان ش��هر ملی منبت گلریز‪ ،‬روستای بحیری از استان‬ ‫بوشهر به عنوان روستای عبابافی‪ ،‬تنگه سرحه از سیستان وبلوچستان‬ ‫به عنوان روس��تای حصیربافی و روس��تای مهرگرد اس��تان اصفهان‬ ‫به عنوان روستای بافته های داری ثبت ملی شدند‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی کشور یاداور شد‪ :‬همچنین براساس نظر این‬ ‫ش��ورا‪ ۷ ،‬شهر و ‪ ۳‬روستای دیگر نیز به طور مشروط ثبت شدند که‬ ‫شهرها و روستاهای مشروط این فرصت را دارند تا در نشست بعدی‬ ‫شورا‪ ،‬پرونده های خود را تکمیل و پس از رسیدن به استانداردهای‬ ‫الزم برای ثبت به عنوان ش��هر یا روس��تای ملی در نشس��ت بعدی ش��ورای‬ ‫راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی مطرح شوند‪.‬‬ ‫محمودیان گفت‪ :‬بر این اساس‪ ،‬شهر فیروزه خراسان رضوی در حوزه تراش‬ ‫س��نگ فیروزه‪ ،‬داالهو در حوزه تنبور‪ ،‬شوشتر در حوزه احرام بافی‪ ،‬هویزه در‬ ‫حوزه بوریابافی‪ ،‬ارومیه در حوزه چوب‪ ،‬اس��کو در حوزه چاپ کالغی‪ ،‬یزد در‬ ‫حوزه زیوراالت س��نتی‪ ،‬همچنین روستای زیارت در استان گلستان در حوزه‬ ‫جاجیم بافی‪ ،‬روس��تای سمقاور در اس��تان مرکزی در حوزه منبت و روستای‬ ‫خرو خراس��ان جنوبی در حوزه تراش سنگ های نیمه قیمتی به طور مشروط‬ ‫ثبت شدند‪.‬‬ ‫معاون صنایع دس��تی کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬فرایند ملی شدن شهرها و‬ ‫روس��تاها حرکتی اس��ت که در راستای برندس��ازی‪ ،‬معرفی و ارتقای جایگاه‬ ‫صنایع دستی شهرها و روستاهای گوناگون و نیز هنرمندان رشته های گوناگون‬ ‫با ی��ک عزم همگانی و مدل مش��ارکتی با هم افزایی نیروهای صنایع دس��تی‬ ‫مسئوالن شهری‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬نمایندگان مجلس و مسئوالن شهرهای گوناگون‬ ‫در سال رونق تولید رقم خورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همایشی در پاسداشت غذاهای گیالن‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫گی�لان چند روز پیش با اش��اره به برگزاری نخس��تین‬ ‫همایش گردش��گری خوراک در این اس��تان به میزبانی‬ ‫الهیجان‪ ،‬گف��ت‪ :‬این همایش با ه��دف معرفی فرهنگ‬ ‫غذایی و نقش ان در جذب گردشگر برگزار می شود‪.‬‬ ‫ش��هرود امیرانتخابی با اش��اره به برگزاری نخس��تین‬ ‫همایش گردشگری خوراک در استان گیالن و به میزبانی‬ ‫شهرس��تان الهیجان‪ ،‬هدف از برگزاری این جش��نواره را‬ ‫معرفی فرهنگ غذایی‪ ،‬اداب پذیرایی و راهکارهای علمی‬ ‫جذب گردش��گران عنوان کرد و افزود‪ :‬ب��ا توجه به تنوع‬ ‫غذایی در اس��تان گی�لان توجه به این ح��وزه می تواند‬ ‫زمینه س��از جذب گردش��گر داخلی و خارج��ی و ایجاد‬ ‫درامد و اشتغال شود‪.‬‬ ‫به گزارش گیالنستان‪ ،‬امیر انتخابی در ادامه تاکیدکرد‪:‬‬ ‫گ‬ ‫معرفی غذاهای بومی و منطقه ای گیالن‪ ،‬احیای فرهن ‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اس��تفاده از غذاه��ای بومی و اصی��ل مناطق‬ ‫گوناگون گیالن در می��ان خانواده ها‪ ،‬ترویج طبخ و ارائه‬ ‫غذاهای س��نتی هر منطقه در رس��توران ها‪ ،‬مراکز تهیه‬ ‫و توزی��ع غذا و هتل ها از مهم تری��ن اهداف برگزاری این‬ ‫همایش است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن همای��ش ب��ا رویک��رد نقش غذا‬ ‫در جذب گردش��گران داخل��ی و خارجی با چش��م انداز‬ ‫دس��تیابی به اهداف گردشگری از طریق معرفی فرهنگ‬ ‫غذایی با اس��تفاده از غذاهای محل��ی و ارگانیک برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬این جش��نواره همزمان با عید‬ ‫قربان گش��ایش خواهد یافت و ‪ ۶‬روز در دهه والیت کار‬ ‫خود را ادامه خواهد داد‪ .‬برگزار کننده جش��نواره خوراک‬ ‫ملل موسسه فرهنگی هنری قاب سبز و حامیان معنوی‬ ‫این روی��داد س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری‪ ،‬اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران‪ ،‬کان��ون جهانگ��ردی و اتومبیلران��ی جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬موسس��ه فرهنگی اکو‪ ،‬شهرداری تهران‪،‬‬ ‫کمیس��یون ملی یونس��کو ایران‪ ،‬س��ازمان صدا وسیمای‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬س��ازمان فرهنگ و ارتباطات‬ ‫اسالمی‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬مجمع رئیسان‬ ‫انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها و سازمان امور‬ ‫عشایری ایران هستند‪.‬‬ ‫شهر بدون کوچه ایران کجاست؟‬ ‫ایران جاذبه های گردشگری زیادی دارد که‬ ‫یکی از انها شهر بدون کوچه است‪ .‬به گزارش‬ ‫باشگاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬در ‪ ۴‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬زمین لرزه ای با قدرت ‪۶٫۷‬ریشتر جنوب‬ ‫استان فارس و حوالی الر را لرزاند‪ .‬الر یکی از‬ ‫زلزله خیزترین مناطق ایران به شمار می اید‪ .‬در‬ ‫این گزارش قصد یاداوری روز های سخت پس‬ ‫از زلزله را نداریم و فقط خواستیم یاداوری کنیم‬ ‫چگونه شهر الر به عنوان شهر بدون کوچه ایران‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫الر اواخ��ر ق��رن شش��م هجری قمری ش��کل‬ ‫گرفت و به گفته پروفسور ژان کالمار‪ ،‬ایرانشناس‬ ‫فرانس��وی تا قرن هفتم و هش��تم هجری قمری‬ ‫نامی از الرس��تان یا س��رزمین الر در جایی ذکر‬ ‫نشده است‪ .‬الرستان در دوره صفویه والیتی مهم‬ ‫در جن��وب فارس بود‪ .‬این ش��هر پس از زلزله به‬ ‫کمک افراد نیکوکار جامه نو به تن کرد‪.‬‬ ‫ش��هر جدید الر با وسعت بیش از ‪ ۱۰۰‬هکتار‬ ‫به گونه ای ساخته ش��د که زلزله نتواند تخریبش‬ ‫کن��د‪ .‬در ای��ن س��بک س��اختن ش��هر از مدل‬ ‫شطرنجی بهره گرفته شد یعنی خیابان ها طوری‬ ‫س��اخته ش��دند که یکدیگر را قط��ع می کردند؛‬ ‫بنابراین امروز هیچ کوچه ای در ش��هر الر وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ش��هر جدی��د الر از ‪ ۲‬بخش باف��ت قدیمی و‬ ‫بافت جدید تش��کیل شده اس��ت‪ .‬بخش قدیمی‬ ‫الر موس��وم به شهر قدیم از محله هایی با نام های‬ ‫محله پاقلعه‪ ،‬محله اردفروش��ان یا ابفروش��ان یا‬ ‫افروشو‪ ،‬محله پیر غیب‪ ،‬محله نو‪ ،‬محله دم گاله‪،‬‬ ‫محله درویشان‪ ،‬محله سبزکوی‪ ،‬محله قنبرعلی‬ ‫بیگی‪ ،‬محله کوریچان و محله کوهوویه تش��کیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از جاذبه های گردش��گری این شهر می توان به‬ ‫گنبد نمکی کهنه‪ ،‬گنبد نمکی کرموستج و قلعه‬ ‫اژدهاپیکر اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫مدیرعامل بانک سپه اخرین وضعیت ادغام بانک های نظامی را اعالم کرد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تع��دد بانک ه��ا و موسس��ه های مال��ی و اعتب��اری‬ ‫و ب��ه دنب��ال ان افزای��ش قارچ گونه ش��عبه های انها‪،‬‬ ‫در حال��ی در س��ال های اخی��ر انتقاده��ای زی��ادی را‬ ‫به گس��ترده ش��دن بازار پولی کش��ور وارد کرد که در‬ ‫نهای��ت ناکارام��دی و عملک��رد نامناس��ب بانک ها در‬ ‫بخش اقتصاد و تهدید به ورشکس��ته ش��دن بانک ها از‬ ‫س��وی دیگر سبب ش��د تا ادغام موسس��ه ها و بانک ها‬ ‫ب��ه عن��وان یک راه��کار منطقی و مناس��ب از س��وی‬ ‫کارشناس��ان و مسئوالن بانکی کش��ور مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫اجرای سیاست کوچک سازی بازار‬ ‫پولی کش��ور از مس��یر ادغام و ایجاد یک بانک قوی تر‬ ‫در حال��ی به عنوان یک راهکار عملی در مدت اخیر در‬ ‫دستور کار قرار گرفت که نتیجه این سیاست گذاری ها‬ ‫ه��م این ش��د که بانک ه��ای نظامی ب��ا یکدیگر ادغام‬ ‫ش��وند؛ سیاس��تی که در ابتدا با طرح موضوع ادغام دو‬ ‫موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه کوثر کلید‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫اگرچه تصور بر این ب��ود که در نهایت تصمیم گیری‬ ‫در باره این ادغام ها نهایی شود اما پایان سال ‪ ،۹۶‬اعالم‬ ‫معاونت نظارت بانک مرکزی از حذف موسسه کوثر در‬ ‫این ادغام حکایت داشت و بانک انصار جایگزین ان شد‬ ‫و بر این اس��اس‪ ،‬اعالم ش��د تا بهار سال ‪ ۹۷‬این ادغام‬ ‫نهایی می شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬موسس��ه ثام��ن در بانک انصار ادغام‬ ‫ش��د و در حالی که قرار بود در ادامه بانک مهر اقتصاد‬ ‫نیز در این دو ادغام شود‪ ،‬اما این اتفاق رخ نداد و مرداد‬ ‫‪ ۹۷‬معاون نظارت پیشین بانک مرکزی در مصاحبه ای‬ ‫اعالم کرد که بانک های وابس��ته به نیروهای مسلح در‬ ‫یک بانک دولتی ادغام خواهند شد‪.‬‬ ‫این خبر در حالی اعالم ش��د که اس��فند س��ال ‪۹۷‬‬ ‫رئیس جمه��وری در پنجاه و هش��تمین مجم��ع بان��ک‬ ‫مرکزی‪ ،‬خب��ر از تصمیم دولت ب��رای ادغام بانک های‬ ‫نیروه��ای مس��لح داد و پ��س از ان بان��ک مرکزی در‬ ‫اطالعیه ای ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مسلح‬ ‫در بانک سپه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتی��ب‪ ،‬بانک مرک��زی با ص��دور اطالعیه‬ ‫‪ ۴‬بن��دی در ‪ ۱۱‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬ضم��ن تایی��د ادغام‬ ‫بانک ه��ای نظامی اعالم کرد‪ :‬با ه��دف متمرکز کردن‬ ‫توانمندی و ظرفی��ت بانک های انصار‪ ،‬قوامین‪ ،‬حکمت‬ ‫ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و موسس��ه اعتباری کوثر در قالب‬ ‫ی��ک بانک واحد با ثبات و کارامدت��ر و به منظور ارائه‬ ‫خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم‪،‬‬ ‫بانک ها و موسس��ه اعتباری یادش��ده در بانک سپه به‬ ‫عنوان نخس��تین بانک ایرانی و یکی از بانک های معتبر‬ ‫دولتی در عرصه بانکداری کش��ورمان ادغام می ش��وند‪.‬‬ ‫این اطالعیه در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شد‬ ‫که پس از چند روز عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی در همای��ش تبیین سیاس��ت ها و فرایندهای‬ ‫اجرایی از نهایی ش��دن طرح ادغام بع��د از ‪ ۴‬ماه خبر‬ ‫داد و گفت پس از این مدت ش��اهد تشکیل بانک سپه‬ ‫جدید با قدرت و توانایی بیشتری خواهیم بود‪.‬‬ ‫ح��ال بعد از ح��دود ‪ ۵‬ماه‪ ،‬مدیرعامل بانک س��په از‬ ‫تعداد ش��عب بانک س��په پس از ادغام به ‪ ۴۵۰۰‬ش��عبه و تعداد‬ ‫کارکنان نیز از ‪ ۱۵‬هزار به بیش از ‪ ۴۳‬هزار نفر می رس��د که نشان ‬ ‫می دهد پس از ادغام بزرگ ترین بانک کشور شکل خواهد گرفت‬ ‫یکسان سازی تابلوهای شعب بانک های ادغامی تا پایان‬ ‫س��ال خبر می دهد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫محمدکاظم‬ ‫چقازردی در نشس��تی خبری که روز گذشته در جمع‬ ‫خبرنگاران برگزار شد‪ ،‬با اشاره به اقدام های بانک سپه‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬درحال حاض��ر مهم ترین‬ ‫پروژه ای که ما بر ان متمرکز هس��تیم‪ ،‬اجرای درست‬ ‫و هدفمند ادغام بانک های نیروی های مس��لح اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬تجربه چنین پ��روژه ای در تاریخ انقالب‬ ‫اس�لامی وجود ندارد و تجربه های جهانی نیز دو مورد‬ ‫بیشتر نبود که برای افزایش کارایی بانک ها بود‪.‬‬ ‫چق��ازردی با بی��ان اینکه نوع ادغام م��ا رویدادی در‬ ‫راس��تای اصالح ساختار بانکی است یا به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫این کار بر اس��اس مسئولیت ها و ش��رایطی که ایجاب‬ ‫می کرده قرار اس��ت انجام ش��ود در ادامه به بانک های‬ ‫خصوصی که در اغاز ده��ه ‪ ۸۰‬برای افزایش کارایی و‬ ‫ایجاد رقابت ایجاد ش��دند اشاره کرد و گفت‪ :‬در اواسط‬ ‫ای��ن دهه بود که م��ا تحریم ش��دیم و در حالی که از‬ ‫لحاظ ارزی فعالیت خوبی داشتیم و بیش از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫از فعالیت های ارزی کش��ور در اختیار بانک س��په بود‪،‬‬ ‫ب��ا تحریم همه بخش ه��ای ارزی مان متوقف ش��د که‬ ‫توانستیم پس از مدتی راه هایی پیدا کنیم که مشکالت‬ ‫مشتریان مان را حل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک س��په با اش��اره به ادغ��ام بانک های‬ ‫نظامی در بانک س��په این موض��وع ر ا ادغام ظرفیت ها‪،‬‬ ‫تجربه ه��ا‪ ،‬نیروها و توانمندی ها و س��رمایه ها دانس��ت‬ ‫که س��بب پیش��رفت بانک س��په می ش��ود و در ادامه‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬درحال حاضر مهم ترین پروژه ای که ما‬ ‫بر ان متمرکز هستیم‪ ،‬اجرای درست و هدفمند ادغام‬ ‫بانک های نیروی های مسلح است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه فعالیت های ادغ��ام باعث مرحله‬ ‫اجرای��ی و عملیات��ی ش��ده و مراحل اصل��ی ادغام را‬ ‫پشت س��ر گذاش��تیم و می خواهیم این کار را با تدبیر‬ ‫انج��ام دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬من ب��رای هر بانک یکی از اعضای‬ ‫هیات مدی��ره را به عن��وان نماینده بانک س��په در ان‬ ‫بان��ک معرفی کردم و این کار به دو دلیل انجام ش��د؛‬ ‫نخس��ت اینکه عملکرد ان بانک را با ادغام همسو کند‬ ‫و ظرفیت های انها را به تدریج شناسایی کرده و بتوانیم‬ ‫از ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل بانک س��په‪ ،‬درحال حاضر بانک‬ ‫س��په به عن��وان قدیمی ترین بانک ایران با ‪ ۹۵‬س��ال‬ ‫پیشینه دارای ‪ ۱۶۰۰‬ش��عبه و حدود ‪ ۱۶‬هزار کارمند‬ ‫است که با ادغام بانک های نظامی ‪ ۲۸۰۰‬شعبه جدید‬ ‫و ‪ ۲۵‬هزار کارمند جدید نیز اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬تع��داد ش��عب این بان��ک پس از‬ ‫ادغ��ام به ‪ ۴۵۰۰‬ش��عبه می رس��د و تع��داد کارکنان‬ ‫نی��ز از ‪ ۱۵‬ه��زار ب��ه بی��ش از ‪ ۴۳‬هزار نفر می رس��د‬ ‫که نش��ان می ده��د پس از ادغ��ام بزرگ تری��ن بانک‬ ‫کش��ور ش��کل خواهد گرفت‪ .‬امیدواریم بع��د از اتمام‬ ‫فراینده��ا‪ ،‬در دهه اینده جزو کاراتری��ن بانک ها قرار‬ ‫گیریم‪.‬‬ ‫پیش نویس الیحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شد‬ ‫معاون پژوه��ش‪ ،‬برنامه ریزی و ام��ور بین الملل‬ ‫سازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬متن پیش نویس الیحه‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه نهایی ش��ده است و در‬ ‫الیح��ه مالیات بر مجموع درامد گنجانده و تقدیم‬ ‫دولت خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبِنا‪ ،‬احم��د زمانی درب��اره برنامه‬ ‫دولت برای استقرار نظام مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫گفت‪ :‬سازمان امور مالیاتی کشور با درک ضرورت‬ ‫تکمیل و گسترش پایه های مالیاتی به عنوان یکی‬ ‫از راهکارهای توسعه نظام مالیاتی و ارتقای عدالت‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬مطالع��ات و اقدام ه��ای الزم در زمینه‬ ‫استقرار مالیات بر عایدی سرمایه را از اواسط سال‬ ‫گذش��ته اغاز کرد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تحوالت قیمتی در‬ ‫بازار امالک و س��ایر دارایی ها در سال گذشته که‬ ‫ل در هنگام بروز نوس��ان های قیمتی‬ ‫به طور معمو ‬ ‫به شدت هدف فعالیت های بورس بازی و سوداگرانه‬ ‫ق��رار می گیرند و منجر به افزای��ش و انحراف های‬ ‫قیمتی ش��دیدتر ناشی از ورود س��وداگران به این‬ ‫بازارها می شوند‪ ،‬سازمان امور مالیاتی را به تسریع‬ ‫در ارائ��ه ای��ن الیحه مصمم تر س��اخت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫الیح��ه جامع مالیات بر عایدی س��رمایه به نحوی‬ ‫که عایدی همه انواع دارایی هایی از این نوع شامل‬ ‫امالک‪ ،‬مسکن‪ ،‬س��هام‪ ،‬خودرو‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و سکه و‬ ‫س��ایر حق االمتیازها را پوشش دهد‪ ،‬تهیه و تقدیم‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی ش��د‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پیش نویس الیحه مالیات بر عایدی سرمایه با‬ ‫دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه های‬ ‫کارشناس��ی با حضور معاون��ان وزارتخانه و برخی‬ ‫صاحب نظران دانش��گاهی مطرح و تکمیل و نهایی‬ ‫ش��د‪ .‬موضوعی که باید به ان توج��ه کرد دیدگاه‬ ‫برخی کارشناسان و صاحب نظران مالیاتی مبنی بر‬ ‫ضرورت اس��تقرار نظام مالیات بر عایدی س��رمایه‬ ‫در قال��ب نظام مالیات بر جمع درامد اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور بر مبنای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫متن پیش نویس الیحه مالی��ات بر جمع درامد را‬ ‫نیز در دس��ت تهیه دارد و تدوی��ن این الیحه نیز‬ ‫در مراحل نهایی کار قرار دارد‪ ،‬مقرر ش��د ه الیحه‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه‪ ،‬بر اس��اس متن نهایی‬ ‫ش��ده موج��ود در قالب فصل��ی از مالیات بر جمع‬ ‫درام��د درج و تقدیم دولت ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫موارد مطرح شده از سوی برخی رسانه های جمعی‬ ‫مبنی بر ارائه نکردن یا تعلل در ارائه الیحه مالیات‬ ‫بر عایدی سرمایه یا کنار گذاشتن امالک و مسکن‬ ‫از نظام مالیات بر عایدی سرمایه‪ ،‬مصداق ندارد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت صندوق ودیعه مسکن‬ ‫مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی با بیان‬ ‫اینکه اگر س��ازکار تش��کیل صندوق برای پایان‬ ‫تابس��تان بماند‪ ،‬دیگ��ر کارایی نخواهد داش��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با همکاری نظ��ام بانکی و بازار س��رمایه‬ ‫می ت��وان منابع الزم برای صندوق را تجهیز کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬محمد علی دهقان دهنوی افزود‪:‬‬ ‫در س��اختار پیش��نهادی ما برای صندوق ودیعه‬ ‫مس��کن‪ ،‬منابع مورد اس��تفاده برای پرداخت وام‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت که بر این اساس‪ ،‬مشخص‬ ‫ش��ده که منابع از نظ��ام بانکی و بازار س��رمایه‬ ‫تامین شود‪ .‬معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی افزود‪ :‬برای صندوق ودیعه مس��کن نیز‬ ‫همچ��ون بس��یاری از صندوق ه��ای دیگر که در‬ ‫بازار س��رمایه حضور دارند و م��ردم و واحدهای‬ ‫س��رمایه گذاری با خرید منابع صندوق را تامین‬ ‫می کنند‪ ،‬چنین س��از کار ی طراحی ش��ده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در واقع با همکاری نظام بانکی و‬ ‫بازار سرمایه می توان منابع الزم برای صندوق را‬ ‫تجهیز کرد‪ .‬دهقان دهنوی با بیان اینکه پیشنهاد‬ ‫وزارت اقتصاد همچنان در دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫پیش��نهاد تش��کیل صندوق را ارائه کرده ایم اما‬ ‫هن��وز بازخ��وردی نگرفته ایم‪ .‬مع��اون اقتصادی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد‪ :‬ترجیح‬ ‫وزارتخان��ه بر هر چ��ه زودتر به نتیجه رس��یدن‬ ‫تش��کیل صندوق اس��ت زیرا با توجه ب��ه اینکه‬ ‫تابس��تان فصل جابه جایی مس��کن اس��ت‪ ،‬برای‬ ‫تس��هیل کار مستاجران باید زودتر این کار انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته باز هم تاکید می کنم‬ ‫که این موضوع فقط یک پیش��نهاد برای تسهیل‬ ‫کار مس��تاجران است و راه حل کلی این است که‬ ‫سیاست های اصولی و بلندمدت تری برای تولید‪،‬‬ ‫عرضه‪ ،‬تقاضای مس��کن و بحث ه��ای مربوط به‬ ‫نظ��ام اجاره مس��کن اجرا ش��ود‪ .‬دهقان دهنوی‬ ‫گفت‪ :‬این صندوق در کوتاه مدت می تواند کمک‬ ‫کند تا مشکل بخشی از مستاجران حل شود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر س��از کار تش��کیل صندوق برای‬ ‫پایان فصل تابس��تان بماند‪ ،‬دیگر کارایی خاصی‬ ‫نخواهد داش��ت؛ بهتر اس��ت پیش از شهریور که‬ ‫زمان اوج جابه جایی ها است این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫چقازردی با اش��اره به ارزش گذاری ترازنامه بانک ها‬ ‫گفت‪ :‬بیشتر این بانک ها که از نظر ترازنامه در وضعیت‬ ‫مناسب به سر می برند‪ ،‬امیدواریم در مجموع بتوانند به‬ ‫ما کمک کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه فرایندهای عملیات��ی مربوط به‬ ‫ادغ��ام در برنامه زمان بندی مش��خص ش��ده به خوبی‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد تا پایان سال‬ ‫تابلوهای شعب این بانک ها یکسان سازی شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک س��په اظه��ار کرد‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫برخی از ش��عب بانک سپه حذف ش��ده و حتی برخی‬ ‫ش��عب س��ایر بانک ها نیز جایگزین ش��عب ما ش��وند‬ ‫ام��ا به هر ح��ال ت�لاش می کنیم در مدت ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫این��ده به یک��ی از ‪ ۱۰۰‬بانک برت��ر بین المللی تبدیل‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه در کنار بحث مهم ادغام‪،‬‬ ‫موضوع رونق تولید را در بانک مورد توجه قرار داده ایم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در مقطع کنونی ‪ ۹۵‬درصد سپرده های جذب شده‬ ‫در بانک س��په را به صورت تسهیالت پرداخته ایم که از‬ ‫‪ ۸۰‬ه��زار میلیارد ریال وام پرداختی در س��ال جاری‪،‬‬ ‫‪۳۴‬هزار میلی��ارد ریال به بخش تولید پرداخت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چق��ازردی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن در ‪ ۳‬س��ال‬ ‫گذش��ته بی��ش از ‪ ۱۱‬ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫به صنع��ت خودروس��ازی کش��ور پرداخت ش��ده که‬ ‫در پای��ان س��ال گذش��ته‪ ،‬تس��هیالت پرداخت��ی ب��ه‬ ‫خودروس��ازان ‪ ۲۵۰‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن گف��ت‪ ۱۰ :‬هزار میلیارد ری��ال اوراق رهنی‬ ‫خودروس��ازان از س��وی بان��ک س��په ضمان��ت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرعامل بانک س��په‪ ،‬ب��رای بهره برداری‬ ‫از پ��روژه نفت��ی در می��دان نفتی اذر که مش��ترک با‬ ‫همس��ایگان ب��ود‪ ۱.۹ ،‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری از‬ ‫س��وی بانک س��په انجام ش��د که درحال حاضر روزانه‬ ‫چن��د هزار بش��که نف��ت از ان برداش��ت می ش��ود و‬ ‫همچنین توس��عه فازه��ای پارس جنوبی با پیش��رفت‬ ‫‪ ۷۶‬تا ‪ ۹۰‬درصد با تس��هیالت بانک س��په انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۴۷ :‬درصد تس��هیالت بانک سپه به بخش‬ ‫مولد در صنعت‪ ،‬معدن و کشاورزی در قالب ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬طرح تولیدی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن با اش��اره به حوادث قهری و س��یل در‬ ‫س��ال جاری گفت‪ ۸ :‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال برای‬ ‫بافت ه��ای مس��کونی‪ ،‬لوازم خانگ��ی در س��ال ج��اری‬ ‫پرداخت شده اس��ت‪ .‬چقازردی همچنین گفت‪ :‬از نظر‬ ‫نیروی انس��انی نیز بعد از ادغام‪ ،‬نیروی انس��انی بانک‬ ‫س��په جوانان س��ازی خواهد ش��د تعداد ش��عبه ها نیز‬ ‫به تدریج به اندازه بهینه تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به تورم کاالهای اساسی گفت‪:‬‬ ‫این ت��ورم در کنترل و مدیریت قرار گرفته اما در عین‬ ‫ح��ال به دلیل نوس��ان ن��رخ ارز‪ ،‬نیاز ب��ه نقدینگی در‬ ‫واحدهای تولیدی افزایش یافته که بانک سپه با اعطای‬ ‫‪ ۴۷‬درصد از تس��هیالت خود به بخش مولد‪ ،‬به کمک‬ ‫تولید شتافته است‪.‬‬ ‫گروه بازا ر مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۴۷‬درصد‬ ‫تسهیالت‬ ‫بانک سپه به‬ ‫بخش مولد در‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و کشاورزی در‬ ‫قالب ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬طرح‬ ‫تولیدی پرداخت‬ ‫شده است‬ ‫مدی��رکل دفت��ر توس��عه و کارب��رد فن��اوری‬ ‫اطالعات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تدوین‬ ‫ش��یوه نامه اعطای مجوز فعالیت حوزه استخراج‬ ‫ارزهای رمزنگاری شده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت خبر داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬هیات دولت‬ ‫در تصویبنامه ای ایین نامه فرایند ماینینگ رمز‬ ‫ارز ها را تصویب و معاون اول رئیس جمهوری ان‬ ‫را ابالغ کرد‪ .‬بر اساس این تصویبنامه‪ ،‬استخراج‬ ‫ارزه��ای رمزن��گاری ش��ده با دریاف��ت مجوز از‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت مجاز اس��ت و‬ ‫مراکز اس��تخراج رمز ارزها‪ ،‬به عنوان واحد تولید‬ ‫صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی‬ ‫خواهند بود اما در صورتی که این فعاالن در این‬ ‫صنع��ت ارز حاصل از اس��تخراج رم��ز ارزها را بر‬ ‫اس��اس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران به چرخ��ه اقتصادی کش��ور بازگردانند‪،‬‬ ‫مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود‪ .‬دولت در‬ ‫این مصوبه تاکید کرده اس��ت که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت می تواند در مناطق ازاد تجاری‪-‬‬ ‫ صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬صالحیت صدور مجوز‬ ‫یادش��ده را به سازمان های مناطق مربوط حسب‬ ‫مورد واگذار کند که در صورت صدور مجوز برای‬ ‫این مناطق‪ ،‬فعالیت ب��رای ماینینگ وارد مراکز‬ ‫ی دیگر‪،‬‬ ‫وی��ژه اقتصادی و ازاد می ش��ود‪ .‬از س��و ‬ ‫اعالم شده است که استقرار واحدهای استخراج‬ ‫فراورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها‬ ‫ش��امل محدودی��ت مح��دوده ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫ش��هر تهران‪ ۵۰ ،‬کیلومتری شهر اصفهان و ‪ ۳۰‬‬ ‫کیلومتری مراکز س��ایر اس��تان ها نیس��تند که‬ ‫فعالیت را برای ماینرها در تعیین مرکز استخراج‬ ‫تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫در همی��ن بار ه فرزاد اس��ماعیل زاده‪ ،‬مدیر کل‬ ‫دفتر توس��عه و کاربرد فن��اوری اطالعات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره مجوز اس��تخراج‬ ‫رمز ارزها گفت‪ :‬دولت اعالم کرده که اس��تخراج‬ ‫رم��ز ارزها ب��ا مج��وز وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫بو کارها و فعاالن‬ ‫تج��ارت مجاز اس��ت و کس�� ‬ ‫ای��ن بخش باید ب��ا مراجعه ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت پروانه فعالی��ت دریافت کنند‬ ‫و در غی��ر این ص��ورت فعالیت انه��ا غیر قانونی‬ ‫اس��ت و نمی توانند از برق و پهنای باند اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بو کارهای ماینینگ‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬کس�� ‬ ‫نیازمن��د ب��رق و پهن��ای باند اینترنت هس��تند‬ ‫که ب��رای این مس��ائل وظایفی ب��ه وزارت نیرو‬ ‫و ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات اعالم ش��ده و‬ ‫کس��بو کارها ضمن دریاف��ت تاییدیه های الزم‬ ‫ ‬ ‫از وزارت نی��رو بای��د از وزارت نی��رو و ارتباطات‬ ‫تاییدیه های الزم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه پارامتره��ای گوناگونی‬ ‫برای ص��دور پروانه فعالیت در حوزه اس��تخراج‬ ‫رم��ز ارز در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬هم اکنون‬ ‫ش��یوه نامه اعطای مجوز فعالیت حوزه استخراج‬ ‫ارزهای رمزنگاری شده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در حال تدوین است که پس از تکمیل‬ ‫ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکسان سازی تابلوی شعب بانک های ادغامی تا پایان سال‬ ‫تدوین شیوه نامه اعطای‬ ‫مجوز استخراج رمزارز‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹بان�ک مه�ر اقتص�اد ‪ ۳۰۲‬ریال س�ود‬ ‫محقق کرد‬ ‫اخبار‬ ‫بانک مه��ر اقتص��اد در دوره ‪ ۱۲‬م��اه منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اس��فند ماه ‪ ۹۷‬به صورت «حسابرسی نش��ده»‬ ‫به ازای هر س��هم ‪ ۳۰۲‬ریال س��ود محق��ق کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬بر اس��اس شفاف سازی حاصل شده از‬ ‫س��وی بانک مهر اقتصاد در سامانه کدال‪ ،‬این بانک‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬در دوره ‪ ۱۲‬ما ه منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‬ ‫‪( ۹۷‬حسابرسی نش��ده) به ازای هر سهم ‪ ۳۰۲‬ریال‬ ‫س��ود محقق کرده است که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۱۵۶‬درصد رشد داشته که بیشتر به‬ ‫دلی��ل افزایش ‪ ۵۰‬درصد جمع درامدها اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک مهر اقتصاد‬ ‫و بر مبنای عملکرد ‪ ۱۲‬ما ه برای س��ال مالی منتهی‬ ‫به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬مبلغ ‪ ۳.۶۲۳‬میلیارد ریال س��ود‬ ‫خالص محقق کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رون�د مثبت در افزای�ش درامدهای‬ ‫پست بانک‬ ‫پس��ت بانک ایران در سال مالی منتهی به اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬رون��د مثبت درامد تس��هیالت اعطایی خود را‬ ‫در طول ‪ ۳‬س��ال گذشته حفظ کرده و در این مدت‬ ‫به ‪ ۱۱.۲۹۷‬هزار میلیارد ریال درامد رس��یده است‪.‬‬ ‫پست بانک ایران در سال مالی منتهی به اسفند ‪۹۵‬‬ ‫در مجموع ‪ ۶.۹۲۹‬میلیارد ریال درامد تس��هیالت‬ ‫اعطایی و س��پرده گذاری داش��ته که ای��ن رقم در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه ‪ ۹.۷۹۰‬میلی��ارد ری��ال افزایش پیدا‬ ‫ک��رده و در س��ال ‪ ۹۷‬نیز این روند مثب��ت بوده و به‬ ‫عدد ‪ ۱۱.۲۹۷‬میلیارد ریال رس��یده اس��ت‪ .‬خالص‬ ‫سود س��رمایه گذاری های پست بانک ایران در سال‬ ‫مالی منتهی به اس��فند ‪ ۹۷‬ب��ه ‪ ۲۵۴‬میلیارد ریال‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که این بانک در‬ ‫طول س��ال ‪ ۹۶‬فق��ط ‪ ۳۳‬میلیارد ریال س��ود بابت‬ ‫س��رمایه گذاری هایش به دست اورده است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه جمع درامدهای غیر مشاع این بانک در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۵.۳۱۳‬میلیارد ریال رسیده است‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود که درامدهای غیر مشاع این شرکت برای‬ ‫امسال نیز افزایشی باشد‪ ،‬البته پست بانک ایران در‬ ‫سال مالی منتهی به اسفند ‪ ۹۷‬زیان ‪ ۴.۴۳۰‬میلیارد‬ ‫تومانی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬همچنین در سال ‪۹۷‬‬ ‫موجودی نقدی این ش��رکت به طور تقریبی ‪ ۲‬برابر‬ ‫شده و به ‪ ۱۰.۵۱۴‬میلیارد ریال رسیده است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه میزان مطالبات پس��ت بانک ایران از بانک ها و‬ ‫سایر موسسات اعتباری بیش از ‪ ۲‬برابر رشد داشته‬ ‫و به ‪ ۳۸.۰۲۵‬میلیارد ریال رس��یده است‪ .‬در نهایت‬ ‫مجموع دارایی های این ش��رکت به عدد ‪۱۴۵.۰۷۹‬‬ ‫میلیارد ریال در س��ال ‪ ۹۷‬رس��یده اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫جمع بدهی های این ش��رکت نیز رش��د داشته و به‬ ‫‪ ۱۵۲.۵۲۶‬میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیرعامل بانک شهر معرفی شد‬ ‫اعض��ای هیات مدی��ره و مدیرعامل بانک ش��هر‬ ‫معرفی ش��دند‪ .‬به گ��زارش اخبار پول��ی مالی‪ ،‬در‬ ‫ترکیب جدید س��ید محمد مهدی احمدی‪ ،‬احمد‬ ‫درخش��نده‪ ،‬حس��ن رس��تم پناه به عنوان اعضای‬ ‫موظ��ف هیات مدی��ره و محمد علی خادمی س��ید‬ ‫بنادک و عیس��ی قهرمانی چابک به عنوان اعضای‬ ‫غیرموظف معرفی ش��دند‪ .‬در این ترکیب عیس��ی‬ ‫قهرمان��ی چابک به عن��وان رئی��س هیات مدیره و‬ ‫درخش��نده به عنوان مدیرعامل انتخاب ش��ده اند‪.‬‬ ‫این اعضا به اس��تناد مصوب ه مجم��ع عمومی عادی‬ ‫م��ورخ ‪ ۱۳۹۷.۱۲.۲۷‬و جلس�� ه هیات مدیر ه مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۷.۱۲.۲۷‬انتخ��اب و معرف��ی ش��دند‪ .‬در پی‬ ‫اس��تعفای پورزرندی‪ ،‬در خرداد س��ال گذش��ته از‬ ‫س��مت عضویت در هیات مدی��ره و مدیرعاملی این‬ ‫بانک‪ ،‬احمد درخش��نده عضو هیات مدیره و معاون‬ ‫اعتبارات‪ ،‬به عنوان سرپرست بانک شهر معرفی شد‪.‬‬ ‫احمد درخشنده مدیرعامل چندین بانک دولتی و‬ ‫خصوصی از جمله بانک های سپه‪ ،‬سرمایه و شهر را‬ ‫در کارنامه مدیریتی خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت بی وقف�ه وام ازدواج در‬ ‫بانک ملی‬ ‫بان��ک ملی ب��رای حمای��ت از زوج ه��ای جوان‬ ‫و همس��ویی ب��ا سیاس��ت های دولت درتس��هیل‬ ‫ام��ر ازدواج‪ ،‬تس��هیالت قرض الحس��نه را بی وقفه‬ ‫پرداخت می کند تا گره گش��ایی ب��رای تامین این‬ ‫بخ��ش از هزینه ه��ای ض��روری خانوار باش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک ملی‪ ،‬تس��هیل ازدواج‬ ‫جوان��ان ب��ا تخصیص تس��هیالت قرض الحس��نه‬ ‫ازدواج‪ ،‬یک��ی از مهم ترین سیاس��ت های اعتباری‬ ‫بانک ملی اس��ت و از ای��ن رو وام ازدواج بر اس��اس‬ ‫ش��یوه نامه ابالغی بانک مرکزی در تمامی ش��عب‬ ‫ای��ن بان��ک ب��ه ص��ورت روان در ح��ال پرداخت‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬از اغاز امسال تا کنون‪۸۸ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۷۷‬نفر از تسهیالت ازدواج بانک ملی ایران‬ ‫بهره مند ش��ده اند که ارزش ریال��ی ان افزون بر ‪۲۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۲۲‬میلیارد ریال است‪ .‬بانک ملی همچنین‬ ‫سهم چش��مگیری از مجموع وام ازدواج پرداختی‬ ‫در نظ��ام بانکی را داراس��ت به طوری که بر اس��اس‬ ‫امار منتشر شده از سوی بانک مرکزی‪ ،‬نظام بانکی‬ ‫در سال گذش��ته یک میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار مورد وام‬ ‫قرض الحس��نه ازدواج پرداخته که از این رقم‪۲۶۴ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۰۹‬معادل ‪ ۲۲.۵‬درصد س��هم بانک ملی‬ ‫ایران بوده است‪ .‬از سویی‪ ،‬بانک ملی ایران بر مبنای‬ ‫ش��یوه نامه ابالغی بانک مرکزی‪ ،‬وام قرض الحسنه‬ ‫ازدواج را برای هری��ک از زوج ها‪ ،‬تنها با گرفتن یک‬ ‫ضامن معتبر و سفته پرداخت می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در جلسه شورای مدیران‪:‬‬ ‫روند حرکت بانک اقتصاد نوین امیدوار کننده است‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک اقتصاد نوین ضمن تش��ریح‬ ‫عملکرد این بانک‪ ،‬روند حرکتی سال ‪ ۹۸‬را بسیار‬ ‫مثبت و امیدوار کننده ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار پولی مال��ی‪ ،‬علیرضا بلگوری‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در جلس��ه ش��ورای‬ ‫مدیران گفت‪ :‬خوش��بختانه با اقدام های زیربنایی‬ ‫انجام ش��ده در سال گذش��ته‪ ،‬زمینه برای رشد و‬ ‫تعال��ی بان��ک فراهم ش��ده و این رون��د حرکتی‬ ‫مثب��ت از نتای��ج انجام کار اس��تاندارد و باکیفیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ارائه محصوالت و خدمات نوین در‬ ‫ماه های گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬با اقدام های انجام شده با‬ ‫وجود کاهش نرخ س��ود سپرده ها و نرخ تمام شده‬ ‫پول‪ ،‬روند رش��د منابع بانک در وضعیت مناسبی‬ ‫قرار دارد‪ .‬اکنون الزم اس��ت حوزه های اعتبارات‪،‬‬ ‫بانکداری ش��رکتی‪ ،‬سرپرستی ها و شعب بانک با‬ ‫رعایت بهداش��ت اعتباری‪ ،‬برای افزایش متناسب‬ ‫تس��هیالت اعطای��ی و درامده��ای بان��ک اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بلگ��وری کاه��ش مطالب��ات معوق بان��ک را از‬ ‫دیگر توفیق های امس��ال برش��مرد و با قدردانی از‬ ‫فعالیت های حوزه حقوق��ی در زمینه پرونده های‬ ‫بده��کاران ب��زرگ بان��ک گف��ت‪ :‬تعیین تکلیف‬ ‫مطالب��ات معوق بانک و وص��ول انها‪ ،‬روح تازه ای‬ ‫ب��ر پیکر بانک خواهد دمید و امیدواریم تا پایان ‪۶‬‬ ‫خوش��بختانه ب��ا اقدام های زیربنایی انجام ش��ده در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬زمینه برای رش��د و تعالی بانک فراهم شده و این‬ ‫روند حرکتی مثبت از نتایج انجام کار اس��تاندارد و باکیفیت‬ ‫است‬ ‫ ما ه نخست س��ال ‪ ۹۸‬خبرهای بسیار خوبی برای‬ ‫همکاران داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با اشاره به پرونده‬ ‫تعرض به صندوق امانات ش��عبه ش��یراز شمالی‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن پرونده ابع��اد و پیچیدگی های‬ ‫فراوانی داش��ت که خوشبختانه با تالش همکاران‬ ‫مهر تایید سهامداران بر عملکرد بانک پاسارگاد‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه بانک پاسارگاد‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪( ۱۳۹۷‬نوبت دوم)‪ ،‬در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۳‬م��رداد جاری در محل تاالر بزرگ‬ ‫وزارت کش��ور و با حضور بیش��تر سهامداران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫در این مجمع که با حضور بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از س��هامداران برگزار شد‪ ،‬مجید قاس��می به عنوان رئیس‬ ‫جلس��ه‪ ،‬علی اکبر امین تفرش��ی و ارش ب��ه داش به عنوان‬ ‫ناظران و صدیقه نعیمیان به عنوان منش��ی جلسه انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬در این جلسه بانک پاسارگاد با ارائه گزارش عملکرد‬ ‫خود به طور ش��فاف و کامل‪ ،‬به پرس��ش های س��هامداران‬ ‫پاس��خ داد‪ .‬همچنین موارد مطرح ش��ده در جلسه با تایید‬ ‫و رای اعتماد بیش��تر س��هامداران به تصویب رسید‪ .‬تحقق‬ ‫‪ ۱۷۸‬درص��دی اهداف در جذب منابع‪ ،‬افزایش اس��تحکام‬ ‫مال��ی بانک از طریق پوش��ش کامل مطالب��ات غیرجاری‪،‬‬ ‫بهبود نس��بت کفایت س��رمایه‪ ،‬تحقق ‪۱۵۱‬‬ ‫درص��دی اه��داف ارزی بان��ک‪ ،‬تحقق ‪۱۰۴‬‬ ‫درصدی اه��داف درامدهای بان��ک‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ ۷۲۶‬درصدی س��ود خالص بانک (افزایش از‬ ‫‪ ۴۶‬به ‪ ۳۸۰‬ریال) و‪ ...‬از موارد مطرح شده در‬ ‫زمینه عملکرد بانک پاسارگاد در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بود‪ .‬در ادامه ضم��ن تایید صورت های مالی‬ ‫بانک پاس��ارگاد از سوی سهامداران‪ ،‬میزان ‪ ۳۰۰‬ریال سود‬ ‫از محل تس��عیر ارز تعیین ش��د که صرف افزایش سرمایه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین با رای س��هامداران موسس��ه حسابرسی «دایا‬ ‫رهیاف��ت» به عن��وان ب��ازرس اصل��ی و روزنام��ه اطالعات‬ ‫به عنوان روزنامه رس��می بانک پاس��ارگاد تعیین ش��دند‪.‬‬ ‫همچنین با وجود عملکرد درخشان بانک پاسارگاد‪ ،‬ب ه دلیل‬ ‫تقسیم نشدن سود بین سهامداران‪ ،‬اعضای هیات مدیره به‬ ‫درخواست خود‪ ،‬پاداشی دریافت نکردند‪.‬‬ ‫حوزه های حفاظت و انتظامات‪ ،‬بازرسی و حقوقی‪،‬‬ ‫این مس��ئله به خوبی مدیریت ش��د و با همکاری‬ ‫خوب نهادهای قضای��ی و انتظامی‪ ،‬بخش زیادی‬ ‫از ام��وال مش��تریان تحویل ش��د و باق��ی نیز در‬ ‫دس��ت تحویل اس��ت‪ .‬او اف��زود‪ :‬مستندس��ازی‬ ‫ای��ن تجرب��ه منحصربه ف��رد می توان��د م��ورد‬ ‫اس��تفاده و بهره ب��رداری نظام بانکی کش��ور قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫بلگوری حل پرونده شرکت صرافی اقتصاد نوین‬ ‫را از دیگر اخبار خوب این روزهای بانک دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬خوشبختانه با ارائه دفاعیات و ابطال رای‬ ‫دادگاه‪ ،‬بخش عمده ای از مس��ائل این شرکت حل‬ ‫شده است و پس از دریافت مجوزهای الزم از بانک‬ ‫مرکزی به زودی ش��اهد توسعه خدمات قابل ارائه‬ ‫در این شرکت خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک اقتصاد نوی��ن همچنین در‬ ‫زمین��ه برگ��زاری مجام��ع عمومی بان��ک و ارائه‬ ‫گزارش عملکرد به سهامداران‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش های‬ ‫انجام شده در حوزه های مالی و مدیریت شرکت ها‪،‬‬ ‫صورت ه��ای مال��ی در موع��د مق��رر‪ ،‬نهای��ی و‬ ‫مجام��ع ش��رکت های گ��روه نیز به موق��ع برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬ت�لاش کردی��م ب��ر مبنای‬ ‫زمان بندی مشخص ش��ده‪ ،‬مجم��ع عمومی بانک‬ ‫را تش��کیل دهیم ک��ه با انجام اصالح��ات نهایی‬ ‫مد نظر بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫در روزه��ای اینده ش��اهد برگ��زاری ان خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به عملکرد مالی س��ال گذشته بانک‬ ‫اقتصاد نوین گفت‪ :‬زیان اعالمی س��ال ‪ ۹۷‬ناش��ی‬ ‫از تاکید مدیریت ارش��د بانک بر ش��فافیت کامل‬ ‫صورت ه��ای مال��ی ب��ود و تالش کردی��م منافع‬ ‫کوتاه م��دت را قربان��ی مصالح بلندم��دت نکنیم‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ام��روز می توانی��م ادعا کنی��م یکی از‬ ‫ش��فاف ترین صورت های مال��ی را در نظام بانکی‬ ‫کشور ارائه کرده ایم‪.‬‬ ‫بلگ��وری در ادام��ه ضمن اش��اره ب��ه برگزاری‬ ‫مجمع عادی به ط��ور فوق العاده و انتخاب اعضای‬ ‫هیات مدی��ره بانک‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬فارغ از اینکه چه‬ ‫اتفاق هایی در موضوع های مرتبط با س��هامداری‬ ‫بانک رخ می ده��د‪ ،‬باید تمام تمرکز و تالش بدنه‬ ‫اجرای��ی بانک اقتصاد نوین معط��وف به عملکرد‬ ‫باش��د و هم��ه همکاران در ه��ر رده و جایگاهی با‬ ‫رفتار حرفه ای برای انجام کار باکیفیت و استاندارد‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک اقتصاد نوین در پایان توجه به‬ ‫سرمایه انسانی را از رویکردهای استراتژیک بانک‬ ‫برشمرد و ابراز امیدواری کرد با بهبود شاخص های‬ ‫عملک��ردی و ب��ا مس��اعدت هیات مدیره‪ ،‬ش��اهد‬ ‫تحوالتی در این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫رونق تولید ملی با طرح پیوند ایرانی بانک تجارت‬ ‫بان��ک تجارت تا ‪ ۲۴‬میلیون تومان تس��هیالت با نرخ‬ ‫س��ود ‪۱۸‬درصد و اقس��اط ‪ ۳۶‬ماهه ب��رای خرید کاالی‬ ‫ایران��ی اعطا می کند‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫تج��ارت‪ ،‬این بان��ک با همکاری فروش��گاه رفاه با هدف‬ ‫حمای��ت از خانواده ه��ا و رون��ق تولی��د کاالی ایرانی تا‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون تومان تس��هیالت با نرخ س��ود ‪۱۸‬درصد و‬ ‫اقس��اط ‪ ۳۶‬ماهه برای خرید کاالی ایرانی اعطا می کند‪.‬‬ ‫تسهیالتی که از طریق تمامی شعب بانک تجارت به عنوان شعبه عامل‬ ‫حداکث��ر در م��دت ‪ ۳۰‬روز پس از ثبت درخواس��ت متقاضی پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان ثبت نام تسهیالت پیوند ایرانی همزمان با سالروز ازدواج مبارک‬ ‫حض��رت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) از ‪ ۱۲‬مردا د اغاز ش��ده و‬ ‫هموطنان می توانند از طریق نش��انی ‪. http: //peyvand.refah. ir‬‬ ‫برای ثبت درخواس��ت خود اقدام کنند‪ .‬اولویت با متقاضیانی اس��ت که‬ ‫زودت ر درخواست خو د را تکمیل کرده اند‪.‬‬ ‫نکته دارای اهمیت در طرح پیوند ایرانی این است که ضمن حمایت‬ ‫از خانواده های ایرانی‪ ،‬از طریق تحریک تقاضا و افزایش‬ ‫خرید کاالی ایرانی گامی موثر در راستای رونق تولید و‬ ‫کاهش بهای تمام ش��ده کاال برداشته می شود‪ .‬متقاضی‬ ‫تسهیالت با ثبت مشخصات شناسنامه ای خود در سایت‬ ‫یاد ش��ده و انتخ��اب کاالهای موردنیاز و ش��عبه عامل‪،‬‬ ‫معرفی نامه را از س��ایت دریافت و به همراه پیش فاکتور‬ ‫به ش��عبه بانک مراجعه می کند‪ .‬شعب بانک تجارت نیز‬ ‫در مدت ‪ ۳۰‬روز اقدام های اعتبارسنجی را انجام داده و تسهیالت را به‬ ‫حس��اب فروش��گاه زنجیره ای رفاه واریز می کند و سپس متقاضی برگه‬ ‫معرفی نام��ه بانک را به فروش��گاه ارائ��ه می کند و کاالی خود را تحویل‬ ‫می گیرد‪ .‬یکی از مزیت های طرح پیوند ایرانی بخش ضمانت ان است به‬ ‫این نحو که متقاضیان تسهیالت خرید کاالی ایرانی طرح پیوند ایرانی‬ ‫تنها با معرفی یک نفر ضامن با گواهی کس��ر از حقوق یا دو نفر ضامن‬ ‫مورد تایید بانک می تواند این تسهیالت را دریافت کند‪ .‬نکته دیگر اینکه‬ ‫معرفی شدگانی که در مدت ‪ ۳۰‬روز نتوانند مدارک را تکمیل کنند‪ ،‬به‬ ‫صورت مکانیزه از سوی سامانه پیوند ایرانی حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫بانک مسکن به بازار متشکل ارزی می پیوندد‬ ‫رئیس اداره کل امور بین الملل بانک مسکن با تشریح عملکرد‬ ‫بازار متش��کل ارزی‪ ،‬از پیوستن بانک مسکن به این بازار خبر‬ ‫داد‪ .‬فیروزه تباری در گفت وگو با «هیبنا» با تاکید بر اینکه بازار‬ ‫متشکل ارز به دنبال ایجاد سازکار مبادله ارز‪ ،‬مشابه ان چیزی‬ ‫اس��ت که در بورس های کاالیی رایج است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این‬ ‫بازار حجم باالیی از ارز بر اس��اس نرخ پایه پیشنهادی در نظام‬ ‫ن بازار متش��کل عرضه می ش��ود‪ .‬این نرخ پایه‬ ‫معامالتی انالی ‬ ‫می تواند بر اساس شیوه نامه نهاد ناظر بازار به صورت نسبتی از‬ ‫نرخ های پایانی معامالت روز گذش��ته تعیین شود‪ .‬رئیس اداره‬ ‫کل امور بین الملل بانک مس��کن در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫هدف ایجاد بازار متشکل ارزی چیست‪ ،‬گفت‪ :‬اهداف گوناگونی‬ ‫ب��رای ایجاد ان وج��ود دار د اما مهم ترین اهداف‪ ،‬کش��ف نرخ‬ ‫واقعی ارز‪ ،‬ایجاد ش��فافیت در معامالت‪ ،‬تسریع‬ ‫فرایند نقل و انتقال ریال مربوط‪ ،‬ایجاد اطمینان‬ ‫در انج��ام معامله و تس��ویه عملیات‪ ،‬عمق دادن‬ ‫به بازار با افزایش حجم معامالت و متعدد سازی‬ ‫ابزارهای مالی قابل بسط و اتصال به شبکه خبر‬ ‫در اینده برای اطالع رسانی و شفاف سازی دقیق‬ ‫حجم و ارزش معامالت به صورت انالین است‪.‬‬ ‫وی درباره چگونگی فعالیت بانک مس��کن در بازار متش��کل‬ ‫ارزی گفت‪ :‬با شروع فعالیت بازار متشکل ارزی ابتدا بانک ملی‬ ‫به عنوان بانک ازمایش��ی به همراه ‪ ۱۰۰‬صرافی عضو این بازار‬ ‫اقدام به خرید و فروش ارز می کند و به تدریج س��ایر بانک ها از‬ ‫جمله بانک مسکن به جمع انها خواهند پیوست‪.‬‬ ‫حمایت بانک مهر اقتصاد از چاپ و نشر دو عنوان کتاب‬ ‫بانک مهر اقتصاد در راستای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خ��ود و به منظور تروی��ج فرهنگ کتابخوانی از نش��ر دو‬ ‫عن��وان کتاب حمایت کرد‪ .‬به گ��زارش اخبار پولی مالی‪،‬‬ ‫بانک مه��ر اقتصاد‪ ،‬با هدف کمک به جامعه دانش��گاهی‬ ‫کش��ور از انتشار و چاپ کتاب های «سازمان های اخالقی‬ ‫در کس��ب وکار» نوش��ته احد فرامرز قراملکی از استادان‬ ‫دانش��گاه تهران و «مقدمه ای بر سواد مالی» نوشته عادل‬ ‫پیغامی و امین مرادی باصیری از استادان و دانش اموختگان دانشگاه امام‬ ‫صادق(ع) حمایت کرد‪ .‬س��ید ضیاء ایمانی‪ ،‬مدیرعامل بانک مهر اقتصاد‬ ‫در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬تجارت و اقتص��اد در جوامع امروز در س��طوح ملی و‬ ‫بین الملل��ی دو قدرت عمده پیش برنده به ش��مار می روند که در ترکیب‬ ‫ب��ا فناوری های نو به طور فزاینده حوزه ه��ای گوناگون زندگی اجتماعی‬ ‫دبیر نخس��تین همایش سراسری ش��بکه فروش تجارت نو مالک‬ ‫ل از‬ ‫انتخاب نمایندگان‪ ،‬کارگزاران و شعب برتر را دستاوردهای حاص ‬ ‫‪ ۲‬جش��نواره ویژه سال گذشته و بیشترین رقم فروش‪ ،‬اعالم کرد و از‬ ‫اهدای تندیس طالیی به انها خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه‬ ‫تجارت نو‪ ،‬ابوطالب قره چماقلو که معاونت شبکه فروش و توسعه بازار‬ ‫تج��ارت نو را برعهده دارد‪ ،‬درب��اره جزئیات این همایش گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬نماینده و کارگزار برگزیده به همراه ش��عب برتر مورد قدردانی‬ ‫قرار خواهند گرفت که برای تمامی انها لوح و جوایزی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در فرصت به وجود امده س��عی بر این‬ ‫و فرهنگی را تحت تاثیر گس��ترده قرار داده اند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه تج��ارت و اقتصاد بای��د از درون و بی��رون هدایت‬ ‫ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬رعایت اخالق حرف��ه ای یک مزیت رقابتی‬ ‫در راس��تای دستیابی به سود بیشتر اس��ت و در عباراتی‬ ‫چون مس��ئولیت پذیری‪ ،‬حفظ اسرار تجاری‪ ،‬پایبندی به‬ ‫تعهدات‪ ،‬پیش بینی پذیری‪ ،‬رشد پایدار‪ ،‬مشتری مداری‪،‬‬ ‫رقابت‪ ،‬مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬محیط زیست و منافع ملی‬ ‫متجلی شده است‪ .‬ایمانی ابراز کرد‪ :‬در کتاب های ارزشمند «سازمان های‬ ‫اخالقی در کسب وکار » و «مقدمه ای بر سواد مالی» مسائل مهمی درباره‬ ‫اهمی��ت اخالق و دانش تخصص��ی در فعالیت های حرف��ه ای بنگاه های‬ ‫اقتصادی وجود دارد که امیدواریم با مطالعه و مش��ارکت همگانی ش��اهد‬ ‫رشد و اعتالی روزافزون کشور باشیم‪.‬‬ ‫تب��اری با بی��ان اینکه بانک ه��ا و صرافی های‬ ‫عضو بازار متش��کل ارزی باید مبلغی را به عنوان‬ ‫قدرالسهم تاسیس شرکت مدیریت بازار متشکل‬ ‫ارزی پرداخت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مس��کن نیز به‬ ‫عن��وان یکی از اعضای این ب��ازار‪ ،‬برای پرداخت‬ ‫قدرالس��هم خود اق��دام کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عالوه ب��ر ان‪ ،‬ه��ر یک از اعضا بای��د مبلغی را به‬ ‫عن��وان حق عضویت ب ه صورت س��االنه پرداخت کنند که این‬ ‫مبلغ درحال حاضر ‪ ۲۵۰‬میلیون ریال است که ممکن است در‬ ‫اینده رقم ان تعدیل شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره کل امور بین الملل بانک مس��کن درباره کش��ف‬ ‫نرخ در بازار متشکل ارزی توضیح داد‪ :‬نرخ معامالت ارز بر پایه‬ ‫پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان نیروهای مسلح‬ ‫بان��ک قرض الحس��نه مهر ای��ران ب��ه ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نف��ر از بازنشس��تگان نیروهای مس��لح تس��هیالت‬ ‫قرض الحسنه با کارمزد ‪ ۳‬درصد پرداخت می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران‪،‬‬ ‫با توافق های حاصل ش��ده میان بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران و سازمان بازنشس��تگی نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬هزار نفر از بازنشستگان نیروهای مسلح اعم‬ ‫از ارتش‪ ،‬س��پاه‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬وزارت دفاع و س��تاد کل نیروهای‬ ‫مس��لح تسهیالت قرض الحس��نه پرداخت خواهد شد‪ .‬بر اساس این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬متقاضیان می توانن��د پس از دریافت معرفی نامه کتبی‬ ‫از سوی سازمان بازنشس��تگی نیروهای مسلح (سابا)‪ ،‬برای تشکیل‬ ‫پرونده و دریافت تس��هیالت به شعب بانک قرض الحسنه مهرایران‬ ‫شرایط انتخاب نمایندگان و کارگزاران برتر بیمه تجارت نو‬ ‫اس��ت تا با ارج نهادن به تالش همکاران ساعی و کوشا‬ ‫انگیزه سایر نمایندگان و کارگزاران نیز بیشتر و بیشتر‬ ‫ش��ود‪ .‬دبیر همایش با اش��اره به اینکه شیوه نامه های‬ ‫خوب��ی با حمایت مدیرعام��ل و موافقت هیات مدیره‬ ‫مصوب ش��ده و به اط�لاع حاضران خواهید رس��ید‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جش��نواره های فروش بر اساس مدل حرفه ای‬ ‫به منظور پوشش متوازن پرتفوی طراحی می شود که‬ ‫حاصل ان رش��د کمی درامد شبکه فروش و افزایش متقارن پرتفوی‬ ‫شرکت است‪ .‬قره چماقلو گسترش سهم تجارت نو از بازار بیمه را یکی‬ ‫مبادالت عمده ارز تعیین می شود که در اصطالح به ان «کشف‬ ‫نرخ» گفته می ش��ود‪ .‬دولت و بانک مرک��زی ایران امیدوارند با‬ ‫راه ان��دازی این بازار‪ ،‬تهران به مرکز کش��ف ن��رخ برابری دالر‬ ‫امری��کا و ریال ایران بدل ش��ود و این نرخ از نخس��تین دقایق‬ ‫ش��روع روز کاری اقتصاد ایران مش��خص باشد و این شفافیت‬ ‫و روان س��ازی در کار به کاهش ن��رخ ارز در بازار بینجامد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬البته متولیان این بازار امیدوارند با اعمال دامنه محدود‬ ‫نوس��ان روزانه نرخ در بازار متشکل‪ ،‬بتوانند از بروز شوک های‬ ‫قیمت��ی در ان جلوگیری کنند‪ .‬تباری در پایان ابراز امیدواری‬ ‫کرد ب��ا تالش همکاران در بانک مس��کن‪ ،‬این بان��ک در بازار‬ ‫متشکل ارزی حضوری پررنگ داشته باش د تا بتواند گامی مفید‬ ‫در راستای بهبود معامالت ارزی در کشور بردارد‪.‬‬ ‫از اهداف اصلی مجموعه اعالم کرد و افزود‪ :‬انتظار این‬ ‫است که محصول برگزاری این همایش ایجاد باور در‬ ‫میان فعاالن ش��بکه فروش این ش��رکت باشد‪ .‬ایمان‬ ‫ب��ه اینکه بیم��ه تجارت نو با اتکا به فن��اوری و نیروی‬ ‫انس��انی خالق ظرفیت صعود به سطوح باالتر نسبت‬ ‫به جایگاه فعلی و رقابت با بزرگان صنعت بیمه را دارد‪.‬‬ ‫وی نمایش هم راستایی استراتژی مجموعه با فرمان‬ ‫رهبر معظم انقالب در سال « رونق تولید» را یکی از اهداف اصلی این‬ ‫همایش برش��مرد و افزود‪ :‬نشان دادن توانمندی تجارت نو درصنعت‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬س��قف این تس��هیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ریال اس��ت و مدت بازپرداخت تس��هیالت اعطایی‬ ‫حداکثر ‪ ۲۶‬ماهه خواهد بود‪ .‬بنا بر سازکار اعالم شده‬ ‫از سوی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (سابا)‪،‬‬ ‫پرداخ��ت وام به ص��ورت غیرحض��وری و ثبت نام از‬ ‫طریق اینترنت بوده و واجدان شرایط باید دست کم‬ ‫دو سال از بازنشستگی انها گذشته باشد‪ ،‬حقوق زیر‬ ‫‪ ۴‬میلیون و توانایی بازپرداخت اقس��اط را داشته و تاکنون از این نوع‬ ‫ن بازنشس��تگان پس از اطالع از‬ ‫وام اس��تفاده نکرده باشند‪ .‬همچنی ‬ ‫نحوه پرداخت وام از طریق پیامک س��ازمان بازنشس��تگی نیروهای‬ ‫مسلح(س��ابا) می توانن��د ب��ا عضویت در کانال س��روش به نش��انی‬ ‫‪ https: //sapp.ir/sabba.ir‬اطالعات بیشتری کسب کنند‪.‬‬ ‫بیمه‪ ،‬دیدار و ایجاد تعامل بیش��تر میان ارکان مجموعه در راس��تای‬ ‫توس��عه هدفمند و گسترش سهم بازار و اشنایی بیشتر شبکه فروش‬ ‫ب��ا عملکرد‪ ،‬برنامه های اینده و راهبردی ش��رکت از دیگر اهداف این‬ ‫ایین است‪ .‬معاونت ش��بکه فروش و توسعه بازار افزود‪ :‬اعتقاد ما این‬ ‫اس��ت که همه برای رونق تولید تکلیف داریم از انجا که بانک و بیمه‬ ‫س��هل کننده روند تولید هس��تند‪ ،‬در این راس��تا تجارت نو نیز برای‬ ‫تسهیل ارائه پوش��ش های بیمه ای عزم جدی دارد‪ .‬این مهم عالوه بر‬ ‫انکه ب��ه حوزه های تولید و خدمات کمک ش��ایانی می کند خود نیز‬ ‫بخشی از تولید ناخالص داخلی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫قانون به دنبال شناسایی شریک جرم رانندگان‬ ‫در میان��ه دع��وای راننده ه��ا با افس��ر پلیس برای‬ ‫اینکه هر کس ثابت کند مقصر تصادف نبوده‪ ،‬کس��ی‬ ‫حواس��ش نیست که ممکن اس��ت خودرو او یا راهی‬ ‫که در ان مش��غول رانندگی بوده‪ ،‬مقصر باش��د و به‬ ‫جای عصبانیت و خط و نشان کشیدن برای یکدیگر‪،‬‬ ‫بهتر است وضعیت خودرو و جاده را مرور کنند‪ .‬شاید‬ ‫مقصر واقعی‪ ،‬کسی جز انها باشد‪ .‬قوه قضاییه به تازگی‬ ‫اع�لام کرده از این به بع��د‪ ،‬در تصادف های رانندگی‪،‬‬ ‫فق��ط به راننده به چش��م مقصر نگاه نخواهد ش��د و‬ ‫بررسی سهم دیگر عوامل حادثه ساز نیز به طور جدی‬ ‫در دستور کار است‪ .‬این مسئله امیدواری ها را نسبت‬ ‫به کاهش رقم فعلی ‪ ۱۶‬هزار کش��ته در تصادف های‬ ‫جاده ای ساالنه کشورمان افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه در روزهای‬ ‫اخیر ب��ا حضور در یک برنام��ه تلویزیونی اعالم کرد‪:‬‬ ‫براساس قانون جدید در حوادث رانندگی‪ ،‬فقط راننده‬ ‫مقصر تصادف نیست‪.‬‬ ‫غالمحس��ین اس��ماعیلی افزود‪ :‬در ح��وزه حوادث‬ ‫رانندگی‪ ،‬از افتخارات قانون مجازات اس�لامی جدید‬ ‫این اس��ت که خالف قانون پیش��ین که در تصادف ها‬ ‫فقط راننده را مقصر می دانس��ت‪ ،‬امروز مجموعه ای از‬ ‫عوامل را در بروز س��انحه مقصر می دانند‪ .‬یعنی سهم‬ ‫راننده‪ ،‬خودروس��از و وزارت راه و شهرسازی به عنوان‬ ‫متولی جاده ها‪ ،‬ازس��وی کارشناسان به طور دقیق در‬ ‫تصادف ها مشخص می ش��ود و مقصرها مورد تعقیب‬ ‫ق��رار می گیرند و مج��ازات می ش��وند؛ بنابراین دیگر‬ ‫مانند گذشته نیست که در صورت بروز تصادف‪ ،‬فقط‬ ‫راننده مورد تعقیب قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم اصالح ش�یوه برخورد ب�ا مقصران‬ ‫تصادف‬ ‫تص��ادف نق��ش داش��ته باش��د‪ ،‬چ��ون وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی راه ها را بیمه کرده‪ ،‬ش��رکت بیمه گر دیه‬ ‫پرداخ��ت می کن��د و در عمل اق��دام اصالحی انجام‬ ‫نمی دهد‪ .‬در زمینه خودرو و وس��ایل نقلیه هم بسیار‬ ‫کم ش��اهد برخورد بازدارنده بوده ایم و به نظر می رسد‬ ‫در این زمین��ه‪ ،‬معذوریت هایی در برخورد با مقصران‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬به هر حال ناایمن بودن خودرویی مانند‬ ‫پراید به طور کامل ثابت ش��ده و مشخص است نباید‬ ‫این خودرو در جاده ها تردد کند‪ .‬یا برخی خودروهای‬ ‫س��نگین مانند کامیون های بنز که حفاظ جانبی جلو‬ ‫ندارند و وس��یله نقلیه س��واری روبه رو را در تصادف‪،‬‬ ‫له می کنند‪ ،‬نباید در جاده ها تردد داش��ته باش��ند و‬ ‫باوجود اینکه قانون هم در این زمینه داریم‪ ،‬این اتفاق‬ ‫همچنان می افتد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ارش��د مهندس��ی برنامه ری��زی‬ ‫حمل ونق��ل یاداور ش��د‪ :‬تاکنون ش��یوه برخ��ورد با‬ ‫مقص��ران در بخش راه به گونه ای نب��وده که منجر به‬ ‫برطرف شدن نقص و افزایش کیفیت شود و در عمل‬ ‫برخورد بازدارنده ای شاهد نبوده ایم‪.‬‬ ‫محموداب��ادی ب��ا بی��ان اینکه باتوجه به س��خنان‬ ‫س��خنگوی قوه قضایی��ه‪ ،‬به نظر می رس��د برخورد با‬ ‫مقصران تصادف در این بخش ها قرار اس��ت تش��دید‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای تاثیرگ��ذاری و بازدارن��ده بودن‬ ‫برخورده��ا‪ ،‬بهت��ر اس��ت از این ب��ه بع��د برخوردها‬ ‫فقط مادی نباش��د و عالوه بر بازخواس��ت مسئوالن‬ ‫دس��ت اندرکار در زمین��ه راه و خودرویی که در بروز‬ ‫تصادف مقصر بوده ‪ ،‬برخوردهایی مانند حبس‪ ،‬اخراج‬ ‫از مسئولیت‪ ،‬تعقیب قضایی و‪ ...‬به کار گرفته شود که‬ ‫اثرگذاری بیشتری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم توجه به بودجه کاهش تصادف‬ ‫یک��ی از فعاالن حوزه ایمنی راه ه��ا می گوید عالوه‬ ‫بر پیگیری برای شناس��ایی سهم خودرو و راه در بروز‬ ‫تصادف‪ ،‬باید مسئله هزینه کرد درامدهای جریمه های‬ ‫رانندگی در زمینه کاهش تصادف ها نیز جدی گرفته‬ ‫ش��ود زیرا صرف کردن ای��ن درامدها برای اقدام های‬ ‫اصالح��ی و فرهنگ��ی‪ ،‬در کاهش تصادف ه��ا اثرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫حمید صفریان در پاس��خ ب��ه‬ ‫در واکنش به‬ ‫اع�لام قوه قضاییه مبنی بر تش��دید برخورد با عوامل‬ ‫غیرانسانی سهیم در بروز تصادف های جاده ای گفت‪:‬‬ ‫طبیعی اس��ت که برخورد مناسب و به موقع با عواملی‬ ‫ک��ه در ب��روز تصادف ها نقش دارن��د‪ ،‬در کاهش این‬ ‫اتفاق ه��ا موث��ر خواهد بود‪ .‬مطلوب ان اس��ت که در‬ ‫بررس��ی تصادف‪ ،‬فقط بر عامل انس��انی تاکید نکنیم‬ ‫و مش��کالت مربوط به راه و خودرو و س��ایر مس��ائل‬ ‫به ویژه در زمینه مدیریت راه ها را نیز در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫البته این اقدام در گذشته نیز گاهی انجام می شده اما‬ ‫به نظر می رسد قرار است به طور جدی تری در دستور‬ ‫غالمحسین اسماعیلی‬ ‫مهدی محمودابادی‬ ‫حمید صفریان‬ ‫سیر نزولی نرخ مسکن در تهران‬ ‫نگاه��ی به گ��زارش بانک مرکزی درباره مس��کن در مناطق‬ ‫گوناگون نشان می دهد بهای مسکن ‪ ۱۲‬منطقه شهر تهران در‬ ‫تیر نسبت به ماه پیش از ان کاهش یافته که بیشترین کاهش‬ ‫نرخ مسکن در منطقه ‪ ۲۲‬با ‪ ۸.۹‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس براساس انچه بانک مرکزی از امار میانگین‬ ‫نرخ مسکن ‪ ۲۱‬منطقه شهر تهران منتشر کرده‪ ،‬متوسط بهای‬ ‫مس��کن در تیر با ‪ ۰.۴‬درصد افزایش نس��بت به خرداد به ‪۱۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۵۱‬هزار تومان در هر مترمربع رسیده است‪.‬‬ ‫انچ��ه که عجیب به نظر می رس��د ادامه رون��د صعودی نرخ‬ ‫مسکن در منطقه یک تهران است‪ .‬بهای مسکن در منطقه یک‬ ‫در ماه گذش��ته ‪ ۱۱.۲‬درصد رشد داشته‪ ،‬در حالی که منحنی‬ ‫نرخ در این منطقه از زمان ش��روع رش��د نرخ مس��کن همواره‬ ‫صعودی بوده است‪.‬‬ ‫قیمت هر مترمربع مس��کن در منطقه یک به سطح عجیب‬ ‫‪ ۲۹‬میلیون و ‪ ۸۳۳‬هزار تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر نرخ‬ ‫یک واحد مس��کونی ‪ ۷۵‬متری در منطقه یک تهران ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۳۷‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫اما بهای مسکن از منطقه ‪ ۲‬شهر تهران تا منطقه ‪ ۱۰‬تهران‬ ‫در تیر کاهش داشته و در بین مناطق دیگر‪ ،‬در منطقه ‪۲۰ ،۱۳‬‬ ‫و ‪ ۲۲‬هم با افت نرخ روبه رو شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د یکی از دالیل اصلی رش��د نرخ مس��کن در‬ ‫مناط��ق ‪ ۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۱‬و ‪ ،۲۱‬انتق��ال‬ ‫تقاضای خرید مس��کن از منطقه یک تا ‪ ۱۰‬شهر تهران به این‬ ‫مناطق باش��د چراکه با رش��د شدید بهای مس��کن در مناطق‬ ‫دالرهایی که رشت‪-‬استارا نصیب ایران می کند‬ ‫س��اخت خط ریلی رشت‪-‬اس��تارا به عنوان قطع��ه ای مهم از پازل‬ ‫کریدور ش��مال‪-‬جنوب می تواند کشورهای اسیای میانه را از ایران به‬ ‫اب های ازاد متصل و منابع مالی خوبی به ایران برساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پروژه خط ریلی قزوین‪-‬رشت‪-‬اس��تارا (ایران)‪-‬‬ ‫اس��تارا (اذربایجان) که از سال ‪ ۱۳۸۴‬اغاز شده سال هاست به عنوان‬ ‫محوری برای اتصال کش��ورهای اس��یای میانه به اب های ازاد مطرح‬ ‫می ش��ود‪ .‬قطعه قزوین‪-‬رش��ت و همچنی��ن استارا‪-‬اس��تارا در حال‬ ‫بهره برداری اس��ت اما رشت‪-‬اس��تارا (ایران) به دلیل مس��ائل مالی و‬ ‫س��ناریوهایی مبنی بر اجرا به ش��کل پل‪ ،‬کنار س��احل یا داخل دریا‬ ‫هنوز اغاز نش��ده است‪ .‬گفته می شود این پروژه به حدود یک میلیارد‬ ‫دالر سرمایه نیاز دارد که نیمی از ان را ایران و نیم دیگر را جمهوری‬ ‫اذربایج��ان متعهد ش��د ه اند‪ .‬اذری ها برای تکمیل کری��دور قزوین‪-‬‬ ‫رشت‪-‬استارا‪-‬استارا مصمم هستند‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر نشستی در همین زمینه بین وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ایران و وزیر اقتصاد جمهوری اذربایجان برگزار ش��د که طرف ایرانی‬ ‫از مشخص شدن پیمانکار و همچنین تجهیز کارگاه عمرانی این پروژه‬ ‫خبر داد‪ .‬انتظار می رود طرف اذری نیز تا پیش از نشس��ت س��وچی‬ ‫در روسیه‪ ،‬در زمینه تعهدات خود در پروژه اقدام عاجل انجام دهد‪.‬‬ ‫اس��فند س��ال گذش��ته بود که پس از حدود ‪ ۵‬س��ال وقفه شورای‬ ‫هماهنگی کریدور ش��مال‪-‬جنوب با حضور کشورهای عضو در تهران‬ ‫برگزار شد و بررسی مسائل گوناگون به منظور تسریع در فعالیت های‬ ‫ترانزیت��ی ای��ن کریدور در دس��تور کار ق��رار گرف��ت‪ .‬به دلیل ناقص‬ ‫بودن خط ارتباطی درحال حاضر از کریدور ش��مال‪-‬جنوب به میزان‬ ‫ظرفیت ان استفاده نمی شود‪ .‬البته شاهین مصطفی یف‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫اذربایجان خب��ر داده که میزان حمل بار در کریدور ش��مال‪-‬جنوب‬ ‫نس��بت به س��ال اول ‪ ۸‬برابر شده و در ‪ ۶‬ماه نخست امسال نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال پیش ‪ ۶۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫کریدور شمال‪-‬جنوب از ‪ 3‬بخش تشکیل شده است‪ .‬بخش نخست‬ ‫مقوله زیرساخت هاست تا بتوان ظرفیت ترانزیتی کریدور را ارتقا داد‪.‬‬ ‫به طور س��نتی در سال های گذشته بار از این مسیر به اسیای میانه و‬ ‫قفقاز منتقل می ش��د‪ .‬توسعه بندرهای شمالی و جنوبی و به طور ویژه‬ ‫س��اخت راه اهن چابهار‪-‬زاهدان‪ ،‬بافق‪-‬بندرعباس تا سرخس‪ ،‬قزوین‪-‬‬ ‫رشت و ادامه ان تا استارا از جمله اقدام های انجام شده برای تکمیل‬ ‫کریدور شمال‪-‬جنوب اس��ت‪ .‬ایجاد قابلیت برای مدیریت جابه جایی‬ ‫بار که به طور مستقل ازسوی کشورهای گوناگون انجام می شود و نیز‬ ‫ایجاد ظرفیت لجس��تیکی به منظور ارتق��ای توان حمل ونقلی با ایجاد‬ ‫ش��رکت های چندوجه��ی دو بخش دیگر مورد نظر کریدور ش��مال‪-‬‬ ‫جنوب است‪.‬‬ ‫بیان ش��ده‪ ،‬ق��درت خرید خانوار ب��رای خری��د در این مناطق‬ ‫بس��یار کاهش یافته اس��ت‪ .‬دلیل دوم رشد نرخ در مناطق ‪۱۱‬‬ ‫تا ‪ ۱۹‬و ‪ ،۲۱‬تقدم و تاخر رش��د قیمت ها در این مناطق است‪.‬‬ ‫بررسی امار رشد نرخ مسکن از مهر ‪ ۹۶‬تاکنون نشان می دهد‬ ‫موج نخس��ت رش��د نرخ مس��کن ابتدا در این مناطق مشاهده‬ ‫نش��د و افزایش قیمت ها بیش��تر در ‪ ۱۰‬منطقه نخس��ت بود و‬ ‫به تدریج و با فاصله زمانی زیادی به ‪ ۱۰‬منطقه دیگر هم سرایت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فرودگاه مهراباد منتقل نمی شود‬ ‫مدیرکل ف��رودگاه مهراب��اد در هفتادمین س��الروز‬ ‫راه ان��دازی ای��ن فرودگاه گف��ت‪ :‬طرحی ب��رای انتقال‬ ‫فرودگاه مهراباد در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی فرودگاه‬ ‫مهراباد‪ ،‬میرسعید صفی نیا گفت‪ :‬امروز فرودگاه مهراباد‬ ‫دارای ظرفیت بیش از ‪ ۱۵‬میلیون مسافر داخلی است‬ ‫و روزانه بیش از ‪ ۳۵۰‬پرواز بازرگانی و مس��افری با ‪۲۰‬‬ ‫ایرالین و ‪ ۵۰‬پرواز غیرمسافری در ان انجام می شود‪.‬‬ ‫صفی نی��ا درباره نقش ف��رودگاه مهراب��اد در پدافند‬ ‫غیرعام��ل گفت‪ :‬اقدام های پیش��گیرانه ب��ه فرودگاه ها‬ ‫اب�لاغ ش��ده و در تمام م��وارد بحران��ی‪ ،‬فرودگاه ها از‬ ‫امادگ��ی کافی ب��رای رویارویی ب��ا بحران های طبیعی‬ ‫برخوردارن��د‪ .‬در س��یل ن��وروز ‪ ۹۸‬مهراب��اد یک��ی از‬ ‫فرودگاه ه��ای تاثیرگذار در ارس��ال مایحتاج به مناطق‬ ‫س��یل زده بود‪ .‬همچنین تمام اقدام های الزم در زمینه‬ ‫افزای��ش کارای��ی و اثربخش��ی‪ ،‬با امض��ای تفاهمنامه‬ ‫تعبیه زیرس��اخت های الزم انجام شده و حلقه ارتباطی‬ ‫فرودگاه با دیگرسازمان ها برقرار است‪.‬‬ ‫مدی��رکل فرودگاه مهراب��اد افزود‪ :‬تم��ام امکانات و‬ ‫زیرس��اخت های امدادرس��انی فرودگاه مهراباد در حال‬ ‫اماده باش دائمی است و با برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫از جمله گارد (روبه رو ش��دن با بالیای طبیعی) س��طح‬ ‫امادگی فرودگاه به طور مرتب ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه طرحی ب��رای انتقال فرودگاه‬ ‫مهراباد در دس��تور کار نیس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬باتوجه‬ ‫به پیش��ینه ‪۷۰‬س��اله فرودگاه مهراب��اد‪ ،‬در دوره های‬ ‫گوناگون شهرس��ازی حریم فرودگاه ازس��وی متولیان‬ ‫امور ش��هری رعایت نش��ده و ساخت وساز مسکونی به‬ ‫حریم ان تعرض کرده اند‪ .‬در بیش��تر ش��هرهای مطرح‬ ‫جهان چند فرودگاه در یک ش��هر داریم (مانند هیترو‬ ‫و گتویک در لندن یا اس��تانبول و صبیحا در استانبول)‬ ‫و طرح��ی برای انتقال فرودگاه مهراباد در دس��تور کار‬ ‫نیست‪ .‬صفی نیا ادامه داد‪ :‬با اماده شدن زیرساخت های‬ ‫فرودگاه ه��ای امام خمین��ی (ره) و پیام‪ ،‬برخی پروازها‬ ‫ک��ه ب��رای ش��رکت های هواپیمایی توجی��ه اقتصادی‬ ‫داشته باش��ند به این فرودگاه ها انتقال می یابند تا خال‬ ‫پروازهای تجاری که از س��اعت ‪ ۱۲‬شب تا ‪ ۵‬صبح در‬ ‫مهراباد انجام نمی شود را پوشش دهند‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند باتوجه به باال‬ ‫بودن تعداد تصادف های جاده ای‪ ،‬گران شدن‬ ‫بنزین راهکار مناس��بی برای کاهش سفرهای‬ ‫جاده ای و کاستن از میزان تصادف هاست‪ .‬در‬ ‫مخالفت با این س��خن باید یاداوری کرد که‬ ‫مش��ابه همین حرف را مس��ئوالن راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی نی��ز می زنن��د و می گویند برای‬ ‫کاهش تصادف ها و کش��ته های جاده ای‪ ،‬باید‬ ‫جریمه های رانندگی را افزایش داد‪.‬‬ ‫این شیوه بیان مس��ائل درواقع پاک کردن‬ ‫صورت مس��ئله است‪ .‬سفر جزو نیازهای اصلی‬ ‫بشر و یکی از راه های مهم تمدد اعصاب و رفع‬ ‫خستگی های جس��می و روحی انسان هاست؛‬ ‫بنابراین دس��ت اندرکاران حمل ونقل جاده ای‬ ‫به ج��ای اینکه از گران کردن بنزین و افزایش‬ ‫جریمه ه��ای رانندگی س��خن بگوین��د بهتر‬ ‫اس��ت به فکر ایمن کردن حمل ونقل باشند و‬ ‫صورت مسئله سفر را پاک نکنند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که بلیت قطار با افزایش نرخ‬ ‫همراه است و بلیت هواپیما نیز در بیشتر ایام‬ ‫برای خانواده ها کاالیی گران و لوکس به شمار‬ ‫می اید و از سبد هزینه ای خانوار خارج شده‪،‬‬ ‫راهی جز س��فر با خودرو شخصی برای افراد‬ ‫باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر برای برنامه ری��زی در زمینه‬ ‫کاه��ش تصادف ها‪ ،‬نباید نقش راه و وس��یله‬ ‫نقلی��ه را از ی��اد ببریم‪ .‬بخش��ی از تصادف ها‬ ‫به دلیل مش��کالت فنی جاده هاس��ت‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگر برخ��ی ایراده��ا در خودروهای داخلی‬ ‫که ب��رای همگان نیز محرز اس��ت‪ ،‬تبدیل به‬ ‫عامل اصلی بروز بخشی از تصادف ها شده اما‬ ‫متاسفانه این مسائل نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫درگی��ری م��داوم پلی��س در جاده ه��ا ب��ا‬ ‫رانن��دگان و کمی��ن ک��ردن ب��رای جریم��ه‬ ‫خودروس��واران نی��ز یکی از عوام��ل تحریک‬ ‫اعصاب رانندگان است که روی شیوه رانندگی‬ ‫انها اثر می گ��ذارد و می توان��د منجر به بروز‬ ‫تصادف ش��ود‪ .‬در مجموع باید گفت افزایش‬ ‫کیفی��ت خ��ودرو و جاده ه��ا و اص�لاح رفتار‬ ‫پلیس راه در کنار اصالح رفتارهای رانندگان‪،‬‬ ‫می توان��د در کاهش تصادف و تلفات جاده ای‬ ‫نقش افرین باشد‪.‬‬ ‫لزوم تعیین تکلیف قطار‬ ‫تهران‪-‬اصفهان‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬پروژه‬ ‫قطار پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان به عنوان‬ ‫پ��روژه ای ملی باید هرچه زودتر تعیین تکلیف‬ ‫شود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری در جلسه‬ ‫عصر یکش��نبه بررس��ی پروژه قطار پرسرعت‬ ‫تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان با اش��اره ب��ه مدت زمان‬ ‫طوالنی س��پری ش��ده از زمان تصویب و نیز‬ ‫پیش��رفت فیزیکی اندک این پ��روژه‪ ،‬بر لزوم‬ ‫بررس��ی دقیق ابعاد فنی‪ ،‬اقتصادی و اجرایی‬ ‫این پروژه و تعیین تکلیف ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با تاکید بر اهمی��ت این پروژه‬ ‫به عنوان پروژه ای ملی و نیز انتظار مردم برای‬ ‫اجرای ان‪ ،‬از وزارت راه و شهرسازی خواست‬ ‫هرچه زودتر همه جوان��ب این پروژه را مورد‬ ‫بررس��ی قرار دهد و گزارش��ی جام��ع درباره‬ ‫میزان س��رمایه گذاری مورد نیاز‪ ،‬شیوه تامین‬ ‫مالی‪ ،‬ش��یوه بازپرداخت تس��هیالت و برنامه‬ ‫زمان بن��دی اجرای طرح به س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه ارائه کند تا این سازمان تصمیم گیری‬ ‫نهایی را درباره ش��یوه اجرا و تخصیص اعتبار‬ ‫مورد نیاز انجام دهد‪ .‬در این نشس��ت که وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی گزارش��ی از‬ ‫اخرین وضعیت پروژه قطار پرسرعت تهران‪-‬‬ ‫قم‪-‬اصفهان‪ ،‬میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبار‬ ‫مورد نیاز برای تکمیل ان ارائه کرد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت پس از بح��ث و تبادل نظر‬ ‫در زمین��ه جزئی��ات فنی‪ ،‬مس��ائل اجرایی و‬ ‫ضرورت ه��ای اج��رای این پروژه‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در مدت��ی کوت��اه‪،‬‬ ‫گ��زارش دقیقی از ابعاد و جوانب گوناگون ان‬ ‫ش��امل ش��یوه تامین مالی‪ ،‬مدت زمان اجرا‪،‬‬ ‫میزان پیش��رفت فیزیکی و برنامه زمان بندی‬ ‫برای تکمی��ل‪ ،‬تدوین و به س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه ارائه کند تا این سازمان پس از بررسی‬ ‫نظ��ر نهایی خ��ود را در زمینه ش��یوه اجرا و‬ ‫تامین مالی پروژه اعالم کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ی��ک کارش��ناس رس��می دادگس��تری در رش��ته‬ ‫مهندس��ی ترافی��ک می گوید پی��ش از ای��ن نیز در‬ ‫برخ��ی تصادف ها‪ ،‬ع�لاوه بر راننده‪ ،‬س��هم خودرو و‬ ‫جاده نیز مش��خص ش��ده اما برخورد با مقصران این‬ ‫بخش ها به گونه ای نبوده که منجر به بهبود وضعیت و‬ ‫جلوگیری از بروز دوباره تصادف شود‪.‬‬ ‫مهدی محمودابادی در پاسخ به‬ ‫با تاکید بر‬ ‫تاثیرگذار بودن ‪ ۳‬عامل انسان‪ ،‬خودرو و جاده در همه‬ ‫تصادف های رانندگی گفت‪ :‬باوجود تاثیرگذاری همه‬ ‫ای��ن عوامل در تصادف ها‪ ،‬تاکنون در بررس��ی دالیل‬ ‫بروز این حادثه ها‪ ،‬تمرکز اصلی بر عامل انس��انی بوده‬ ‫و در بیش��تر موارد از نقش راه و وس��یله نقلیه در این‬ ‫زمینه غفلت شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته پرونده هایی نیز ب��وده که در انها‬ ‫به نقش وس��یله نقلیه و جاده در بروز تصادف اشاره و‬ ‫براساس بررس��ی ها‪ ،‬نقش داشتن این دو عامل محرز‬ ‫ش��ده که این در زمینه‪ ،‬بررس��ی س��هم جاده بیشتر‬ ‫ج��ا افتاده و در زمینه خودرو هنوز بررس��ی چندانی‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ .‬نکته مهم در این میان‪ ،‬ان است که‬ ‫ای��ن اقدام و تعیین نقش خ��ودرو و راه در علت بروز‬ ‫تص��ادف‪ ،‬در عمل بازخورد و تاثیری در تکرار تصادف‬ ‫نداشته و بازدارنده نبوده است‪.‬‬ ‫محموداب��ادی ادام��ه داد‪ :‬اگر راه و ج��اده در بروز‬ ‫اکرم امینی‬ ‫تاکنون شیوه برخورد با مقصران در بخش راه به گونه ای نبوده که منجر به‬ ‫برطرف ش��دن نقص و افزایش کیفیت شود و در عمل برخورد بازدارنده ای‬ ‫شاهد نبوده ایم‬ ‫مهرداد فرشیدی‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کار قرار بگیرد که جای خشنودی دارد‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه فرهنگی جمعیت طرفداران ایمنی‬ ‫راه ها ادامه داد‪ :‬سازکار برخورد با مقصران غیرانسانی‬ ‫تصادف ها پیش تر تعیین ش��ده ام��ا همه چیز به نوع‬ ‫اعم��ال قان��ون بازمی گردد؛ یعنی اینک��ه عزمی برای‬ ‫اجرای درست قانون در این زمینه وجود داشته باشد‬ ‫یا خیر‪ .‬به طور قط��ع نوع اعمال قانون می تواند منجر‬ ‫به بروز نتیجه بازدارنده شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه باید س��هم هر عام��ل در تصادف‬ ‫به درس��تی و با دقت تعیین شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر کار‬ ‫ب��ه جایی برس��د که هرکس تخلفی ک��رد و تصادفی‬ ‫پی��ش امد‪ ،‬بیمه خس��ارت ان را پرداخ��ت کند‪ ،‬بار‬ ‫مالی بیمه ها افزایش می یابد‪ .‬طبیعی است که در این‬ ‫صورت‪ ،‬بیمه هزینه ها را برای بیمه ش��وندگان افزایش‬ ‫می دهد و فشار این مسئله به مردم وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬راه و وس��یله نقلیه چه بیمه باشند‬ ‫و چه نباش��ند‪ ،‬اگر در تصادف نقش��ی داش��ته باشند‬ ‫و پیگی��ری درس��ت و بازدارنده در ای��ن زمینه اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬طبیعی اس��ت که عملکرد بهتری در اینده از‬ ‫انها خواهیم دید‪.‬‬ ‫صفریان با یاداوری لزوم صرف هزینه برای افزایش‬ ‫ایمنی و کاهش تصادف ها بیان کرد‪ :‬براس��اس قانون‪،‬‬ ‫درامدهای حاص��ل از جریمه ه��ای رانندگی باید در‬ ‫محل خ��ود یعنی افزایش ایمن��ی جاده ها‪ ،‬رفع نقاط‬ ‫حادثه خیز‪ ،‬اقدام های فرهنگی برای کاهش تصادف ها‬ ‫و‪ ...‬هزینه شود اما درحال حاضر این اتفاق نمی افتد و‬ ‫مشخص نیست این درامدها کجا مصرف می شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬اگر ای��ن درامده��ا در جای خود‬ ‫هزینه شود‪ ،‬تاثیر باالیی در کاهش تصادف ها خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قوه قضاییه از سختگیری در تعیین مقصر تصادف های رانندگی خبرداد‬ ‫برای کاهش‬ ‫تصادف ها‬ ‫صورت مسئله‬ ‫را پاک نکنیم‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ساخت دومین خط قطار شهری اصفهان کلید خورد‬ ‫پیشروی خطوط مترو‬ ‫در نصف جهان‬ ‫مترو اصفهان درحال حاضر پذیرای حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر در‬ ‫روز اس��ت‪ .‬مسئوالن امیدوارند تا سال ‪ ۱۴۰۰‬سهم مترو از‬ ‫سفرهای درون شهری اصفهان به دست کم ‪ ۱۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ایده نخس��ت راه اندازی قطار ش��هری‬ ‫در اصفه��ان به زمان س��اخت کارخان��ه ذوب اهن در دهه‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬بازمی گ��ردد‪ .‬در ان زم��ان این ایده اجرایی نش��د و‬ ‫بار دیگر در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬مهندسان مشاور سوئدی‪ ،‬طرحی‬ ‫در زمین��ه مت��رو اصفهان ارائه دادند ک��ه ان نیز در مرحله‬ ‫مطالعه باقی ماند‪ .‬پس از انقالب در چند برهه زمانی‪ ،‬دوباره‬ ‫مطالعاتی در زمینه س��اخت مترو در اصفهان انجام ش��د تا‬ ‫اینکه س��رانجام در میانه ده��ه ‪ ۷۰‬طراحی ابتدایی خطوط‬ ‫قطار شهری اصفهان انجام شد‪ .‬در سال ‪ ۷۹‬بودجه ساخت‬ ‫قطار ش��هری در ‪ ۵‬شهر کش��ور در مجلس شورای اسالمی‬ ‫به تصویب رسید که اصفهان نیز یکی از این شهرها بود‪.‬‬ ‫پس از تصویب بودجه و بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده‬ ‫‪۳‬خط مترو درون ش��هری برای اصفهان در نظر گرفته ش��د‪.‬‬ ‫برای اصفهان خط یک از خیابان امام خمینی تا پایانه صفه‬ ‫به طول ‪ ۲۰‬کیلومتر‪ ،‬خط ‪ ۲‬مترو از خیابان ش��هید غفاری‬ ‫تا خمینی ش��هر به ط��ول ‪ ۲۳‬کیلومتر و خ��ط ‪ ۳‬از میدان‬ ‫ازادی تا نیروگاه اسالمش��هر به طول ‪ ۹.۹‬کیلومتر طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری کامل از خط یک‬ ‫ ساخت نخستین خط مترو اصفهان در سال ‪ ۸۱‬اغاز و در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬از بخش هایی از این خط بهره برداری شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۹۶‬نی��ز کل این خط به بهره برداری رس��ید‪ .‬درحال حاضر‬ ‫اصفه��ان دارای ‪ ۲۰‬کیلومت��ر مت��رو فع��ال در خ��ط یک‬ ‫اس��ت‪ .‬مسیر این خط ش��مالی‪ -‬جنوبی است و ‪ ۲۱‬ایستگاه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ راه اندازی خط ‪ ۲‬مترو در ‪ ۳‬فاز‬ ‫بر اس��اس اعالم شهرداری اصفهان‪ ،‬عملیات حفاری تونل‬ ‫خط ‪ ۲‬مترو این ش��هر به تازگی اغاز ش��ده است‪ .‬طول این‬ ‫خط ‪ ۲۴.۵‬کیلومتر و شامل ‪ ۲۴‬ایستگاه است‪ .‬این خط در‬ ‫‪ ۳‬فاز ساخته می شود‪.‬‬ ‫خط ‪ ۲‬مترو اصفهان از ش��مال غرب��ی اصفهان در جاده‬ ‫حبیب اباد اغاز می شود و در مسیر شهرک امام حسین(ع)‪،‬‬ ‫زینبیه‪ ،‬عاشق اصفهانی‪ ،‬میدان قدس‪ ،‬میدان امام علی(ع)‪،‬‬ ‫چه��اراه شکرش��کن‪ ،‬چه��ارراه فلس��طین و می��دان ام��ام‬ ‫حسین (ع)‪ ،‬دارای ایستگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫این ایس��تگاه ها از محور خیابان طالقانی به بیمارس��تان‬ ‫کاش��انی‪ ،‬از اتوبان ش��هید خرازی به خیابان مدرس نجفی‬ ‫امت��داد می یاب��د و در نهایت به ایس��تگاه میدان ش��هدای‬ ‫خمینی شهر می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬جواد ش��عرباف‪ ،‬مش��اور عالی ش��هردار‬ ‫اصفهان درباره س��اخت دومین خط مترو این ش��هر گفت‪:‬‬ ‫طول خط دوم مترو از ایس��تگاه ش��هرک امام حس��ین(ع)‬ ‫ت��ا میدان امام عل��ی(ع) ‪ ۷.۸‬کیلومتر و از ایس��تگاه میدان‬ ‫امام عل��ی(ع) تا خیابان مدرس نجفی ‪ ۶.۷‬کیلومتر اس��ت‬ ‫که س��اخت این دو بخش از اولویت ه��ای ما در پروژه خط‬ ‫دوم قطار شهری است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ساخت فاز نخست خط دوم مترو اصفهان‬ ‫حدود یک س��ال است اغاز و قرارداد ساخت ‪ ۴‬ایستگاه ان‬ ‫بسته شده‪ ،‬گفت‪ :‬این ایستگاه ها شامل ایستگاه های شهرک‬ ‫امام حس��ین(ع)(دارک)‪ ،‬عاش��ق اصفهانی‪ ،‬زینبیه و عمان‬ ‫س��امانی(مهدیه) است که عملیات اجرایی سازه نگهبان انها‬ ‫از سال گذشته اغاز شده است‪.‬‬ ‫ش��عرباف با اش��اره به اغاز عملیات عمرانی حفاری تونل‬ ‫خط دوم مترو اصفه��ان و انعقاد قرارداد با پیمانکار در این‬ ‫زمین��ه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خرید کاترهد دس��تگاه تی بی ام نیز در‬ ‫ماه های گذشته از سوی پیمانکار و بر اساس قرارداد با یک‬ ‫ش��رکت المانی انجام و پس از حمل ترافیکی ان به ش��هر‬ ‫اصفهان و محل استقرار ماشین حفار‪ ،‬کاترهد نصب شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دو کاترهد در این قرارداد خریداری شد‬ ‫اما یک دس��تگاه ان از گمرک ترخیص ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به دلیل برخی مس��ائل مال��ی برای ترخی��ص هنوز موفق‬ ‫به ترخیص تیغه دوم نش��ده ایم که در اینده این دس��تگاه‬ ‫نیز ترخی��ص و به منظور افزایش س��رعت کار در عملیات‬ ‫عمرانی‪ ،‬مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مش��اور عالی ش��هردار اصفهان افزود‪ :‬در ح��ال انتخاب‬ ‫پیمان��کار برای اغاز عملی��ات عمرانی از ایس��تگاه مدرس‬ ‫نجفی هس��تیم تا در میدان امام علی(ع) ایستگاه ها به هم‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫تو برگش��ت از ش��هرک امام‬ ‫وی از س��اخت دو تونل رف ‬ ‫حس��ین(ع) تا میدان امام علی(ع) در عملیات عمرانی خط‬ ‫دوم مترو اصفه��ان خبر داد و افزود‪ :‬از میدان امام علی(ع)‬ ‫نیز یک تونل تا خیابان مدرس نجفی با دس��تگاه حفاری به‬ ‫قطر ‪ ۹‬متر ساخته می شود‪.‬‬ ‫ش��عرباف بیان ک��رد‪ :‬هزینه عملیات عمرانی از ایس��تگاه‬ ‫حبیب اب��اد با دپو تجهیزات‪ ،‬تعمی��رات و اجرای خط بیش‬ ‫از ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬همچنین هزینه خرید واگن‬ ‫و تجهیزات مخابراتی و برق مترو در خط دوم ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫یورو براورد شده است‪.‬‬ ‫انتشار ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای حمل ونقل عمومی‬ ‫ش��هردار ته��ران جزئی��ات ف��روش ‪ ۳‬ه��زار‬ ‫میلی��ارد توم��ان اوراق مش��ارکت ب��ه منظ��ور‬ ‫توس��عه حمل ونقل عمومی(مت��رو و اتوبوس) را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پیروز حناچی در‬ ‫ص دو پنجاه و نهمین جلس��ه علنی ش��ورای پنجم‬ ‫ش��هر تهران با بیان اینکه ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اوراق مش��ارکت برای تکمیل چرخه حمل ونقل‬ ‫عمومی تهران به فروش می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬از این‬ ‫می��زان ‪ ۲‬هزار میلی��ارد توم��ان در مترو هزینه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گفته وی الیحه ‪ ۲‬فوریتی‪ ،‬روز‬ ‫گذش��ته با استناد به قانون بودجه ‪ ۹۸‬کل کشور‬ ‫و ش��هرداری تهران و به منظ��ور تکمیل خطوط‬ ‫‪ ۶ ،۴ ،۳‬و ‪ ۷‬مترو نوس��ازی ناوگان اتوبوس��رانی‬ ‫به شورا ارائه شد‪ .‬شهردار تهران با بیان اینکه ‪۴‬‬ ‫قطار به زودی به ناوگان مترو اضافه خواهد ش��د‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬درحال حاض��ر امادگی بهره برداری ‪۲‬‬ ‫ایس��تگاه و ‪ ۸‬کیلومتر از بخ��ش جنوبی خط ‪۶‬‬ ‫مترو وجود دارد‪ .‬ش��هردار ته��ران درباره منابع‬ ‫مورد نیاز برای تکمیل خط ‪ ۳‬مترو تهران گفت‪:‬‬ ‫برای تکمیل خط ‪ ۳‬به ‪ ۶۳۷‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز داریم که ‪ ۲۵۰‬میلیارد ان از اوراق مشارکت‪،‬‬ ‫‪ ۴۷‬میلی��ارد از منابع دولت‪ ۱۹۰ ،‬میلیارد منابع‬ ‫ش��هرداری و ‪ ۱۵۰‬میلی��ارد توم��ان نیز از محل‬ ‫مجتمع های ایستگاهی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در زمینه منابع موردنیاز برای تکمیل خط‬ ‫‪ ۴‬مت��رو توضیح داد‪ :‬این خط ب��ه ‪ ۶۸۸‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیاز دارد که ‪ ۱۰‬میلیارد ان از منابع‬ ‫دولت��ی‪ ۲۷۸ ،‬میلی��ارد منابع ش��هرداری‪۲۵۰ ،‬‬ ‫میلیارد از اوراق مش��ارکت و ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫نیز از محل درامد مجتمع های ایستگاهی خواهد‬ ‫بود‪ .‬ش��هردار تهران منابع مورد نیاز برای تکمیل‬ ‫خط��وط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو را نیز ب��ه ترتیب به میزان‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۴۵۵‬میلیارد و ه��زار و ‪ ۸۴۵‬میلیارد‬ ‫تومان عنوان کرد که س��هم اوراق مشارکت سال‬ ‫‪ ۹۸‬در هر ک��دام به ترتیب ‪ ۷۰۰‬و ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان است‪ .‬وی درباره ناوگان اتوبوسرانی گفت‪:‬‬ ‫ب��ه طور کلی ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۹۲۶‬اتوبوس در ش��هر‬ ‫تهران داریم که هزار و ‪ ۳۴۲‬دس��تگاه ان مربوط‬ ‫به ح��وزه عمومی و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۸۴‬دس��تگاه ان‬ ‫مربوط به بخش خصوصی اس��ت و از این میزان‬ ‫‪ ۴۲۸‬دس��تگاه در بخ��ش عموم��ی و ‪ ۲‬ه��زار و‬ ‫‪ ۸۰۴‬دس��تگاه در بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬فرس��وده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران ادامه داد‪ :‬امیدواریم با فروش‬ ‫اوراق مشارکت بتوانیم این ناوگان را هم نوسازی‬ ‫کنیم که بر اس��اس ان ‪ ۵۰‬درصد اصل و س��ود‬ ‫هزینه خرید اتوبوس های جدید از س��وی دولت‬ ‫به عنوان بودجه حمل ونقل باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫جانمایی ‪ ۴‬خط جدید مترو‪ ،‬بدون توجه به طرح تفصیلی‬ ‫عضو شورای ش��هر تهران با اشاره به جانمایی‬ ‫‪ ۴‬خط مترو بدون توجه به طرح تفصیلی گفت‪:‬‬ ‫نرخ تمام شده ساخت مترو افزایش زیادی یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمد ساالری بیان کرد‪ :‬با‬ ‫پیگیری مدیریت شهری در دوره پنجم و به ویژه‬ ‫تاکید ریاست شورا مطالعات و جانمایی خطوط‬ ‫‪ ۱۰ ،۹ ،۸‬و ‪ ۱۱‬مت��رو تهران از س��وی ش��رکت‬ ‫ایرانی گونو با همکاری شرکت فرانسوی سیسترا‬ ‫در حال اتمام و در اس��تانه ارائه به شورای عالی‬ ‫ترافی��ک در ح��د تصمیم گی��ری‪ ،‬ان هم بدون‬ ‫توجه به طرح های جامع و تفصیلی است‪.‬‬ ‫س��االری ب��ا بی��ان اینک��ه پای��ش و راهبری‬ ‫طرح های توس��عه ش��هری به تازگی اغاز شده و‬ ‫قرار اس��ت طرح های جامع و تفصیلی بر مبنای‬ ‫حمل ونقل همگانی‪ ،‬م��ورد بازنگری قرار گیرند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکنون که موضوع طرح تفصیلی ویژه‬ ‫و جدید منطقه ‪ ۲۲‬شهر تهران در دستور جلسه‬ ‫شورای عالی شهرس��ازی و معماری کشور برای‬ ‫تصمیم گیری قرار دارد‪ ،‬هیچ گونه نشانه محکمی‬ ‫از تهی��ه ط��رح توس��عه ش��هری ای��ن منطقه‪،‬‬ ‫مبتنی ب��ر مبانی نظریه حمل ونقل عمومی یافت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫س��االری عنوان ک��رد‪ :‬فراین��د تصویب طرح‬ ‫تفصیلی این منطقه مس��یر قانون��ی خود یعنی‬ ‫تصویب در شورای شهر را طی نکرده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره خط ‪ ۷‬مترو ته��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫گ��زارش مدی��ران مترو ته��ران حکای��ت از ان‬ ‫داش��ت که در مدیریت ش��هری گذشته حدود‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬میلی��ارد تومان و در ای��ن دوره مدیریت‬ ‫ش��هری‪ ،‬بیش از ‪ ۱۲۰۰‬میلی��ارد تومان در این‬ ‫خط هزینه ش��ده و تا پای��ان و تجهیز این خط‬ ‫بر اس��اس نرخ های روز‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان دیگر نیاز است‪.‬‬ ‫ای��ن امر نش��ان از افزایش بی��ش از حد نرخ‬ ‫تمام شده هر کیلومتر طول مترو دارد‪.‬‬ ‫دوچرخه ها شماره گذاری می شوند؟‬ ‫مدی��ر س��امانه حمل ونق��ل پاک ش��هرداری‬ ‫ته��ران از ل��زوم تدوی��ن و بروزرس��انی قوانین‬ ‫دوچرخه س��واری همزمان با توس��عه دوچرخه‬ ‫خبر داد‪ .‬یعقوب ازاده دل در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫با اشاره به لزوم قانونمند شدن دوچرخه سواری‬ ‫در پایتخ��ت‪ ،‬به اطالعیه پلی��س راهور مبنی بر‬ ‫«ممنوعی��ت تردد دوچرخه س��واران در خطوط‬ ‫ویژه» اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬این دغدغه نش��ان‬ ‫می دهد که دوچرخه و دوچرخه سواری به چشم‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫ن برای اینکه‬ ‫وی با بیان اینکه دوچرخه سوارا ‬ ‫از سرعت و امنیت بیشتری برخوردار شوند وارد‬ ‫خطوط می ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬باید همزمان با توسعه‬ ‫دوچرخه س��واری در تهران‪ ،‬بحث تدوین قوانین‬ ‫و بروزرسانی مقررات انجام شود‪.‬‬ ‫ازاده دل ب��ا بیان اینکه برای توس��عه مس��یر‬ ‫دوچرخه س��واری باید کارهای بیش��تری انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۷۰‬کیلومتر مس��یر‬ ‫دوچرخه در داخل ش��هر و ‪ ۷۰‬کیلومتر نیز در‬ ‫مسیرهای تفریحی بوستان ها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه چ��را‬ ‫دوچرخه س��واران از مس��یرهای موج��ود‬ ‫نی��ز اس��تفاده نک��رده و حریم ه��ا را رعای��ت‬ ‫نمی کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از دالی��ل اصلی‪ ،‬پارک‬ ‫موتورس��یکلت ها یا ت��ردد انها در مس��یر ویژه‬ ‫دوچرخه اس��ت ک��ه دوچرخه س��وار را مجبور‬ ‫می کند از س��طح س��واره اس��تفاده کند‪ .‬مدیر‬ ‫س��امانه حمل ونقل پ��اک ش��هرداری تهران با‬ ‫بی��ان اینکه ابت��دا باید مس��یرهای دوچرخه را‬ ‫افزایش داد و در ادام��ه‪ ،‬قانونمند کردن انها را‬ ‫در پی��ش گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬پلی��س نیز باید نظارت‬ ‫خود را افزایش داده و دوچرخه س��وارانی را که‬ ‫از مس��یر خارج می ش��وند‪ ،‬مجاب کند از مسیر‬ ‫وی��ژه خود اس��تفاده کنن��د‪ .‬وی در واکنش به‬ ‫پیش��نهاد ش��ماره گذاری دوچرخه ه��ا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه دوچرخه وس��یله نقلیه به شمار نمی رود‬ ‫که پالک داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬حتی اگر حادثه ای‬ ‫نیز رخ دهد‪ ،‬به دلیل ش��تاب پایین دوچرخه ها‪،‬‬ ‫همان جا می توان دوچرخه س��وار را بازخواس��ت‬ ‫ک��رد‪ .‬ازاده دل با بی��ان اینکه قوانین��ی درباره‬ ‫دوچرخه س��واری موجود اما نیازمند بروزرسانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر فقط ‪ ۱۴۰‬کیلومتر‬ ‫مس��یر دوچرخه در شهر وجود دارد اما باید در‬ ‫بازه ‪ ۵‬ساله این مسیر به ‪ ۵۵۰‬کیلومتر افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫درحال حاضر اصفهان دارای ‪ ۲۰‬کیلومتر مترو فعال در خط یک است‪ .‬مسیر این‬ ‫خط شمالی‪ -‬جنوبی است و ‪ ۲۱‬ایستگاه دارد‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬هزینه س��اخت ایس��تگاه های مترو با‬ ‫شهرداری اصفهان اس��ت و دولت نیز باید هزینه تجهیزات‬ ‫قطار ش��هری را تامین کند‪ .‬مش��اور عالی شهردار اصفهان‬ ‫اف��زود‪ :‬در صورت��ی که عملی��ات عمرانی در خ��ط دوم به‬ ‫خوبی پیش رود‪ ،‬ایس��تگاه های میدان امام حس��ین(ع) تا‬ ‫مدرس نجفی که ش��امل ‪ ۳.۵‬کیلومتر و ‪ ۵‬ایس��تگاه است‬ ‫ب��ا اولویت نخس��ت بهره ب��رداری خواهد ش��د و امیدواریم‬ ‫عملی��ات عمران��ی ای��ن بخ��ش هم از س��ال این��ده اغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیشتر مس��ئوالن وعده راه اندازی خط ‪ ۲‬مترو اصفهان تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۲‬را داده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک بانک مرکزی به خطوط یک و ‪ ۲‬مترو اصفهان‬ ‫با توجه به اینکه مت��رو اصفهان هنوز در تامین ناوگان با‬ ‫مش��کالتی روبه رو است و درحال حاضر فقط ‪ ۱۲‬قطار دارد‪،‬‬ ‫قرار اس��ت با کم��ک بانک مرکزی‪ ،‬در زمین��ه تکمیل این‬ ‫تجهیزات اقدام ش��ود‪ .‬به گزارش ایلن��ا‪ ،‬قدرت اله نوروزی‪،‬‬ ‫ش��هردار اصفهان با اشاره به اینکه رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ای��ران‪ ،‬جمعی از مدی��ران بانک مرک��زی و برخی مدیران‬ ‫بانک��ی دیگ��ر در هفته های اخی��ر مهمان اصفه��ان بودند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا توجه به نشس��ت هایی ک��ه در اصفهان با‬ ‫مدیران بانک مرکزی داش��تیم‪ ،‬قرار ش��د در زمینه تامین‬ ‫مال��ی ‪ ۱۱۳‬میلی��ون یوروی��ی ب��رای خرید قط��ار در خط‬ ‫ی��ک و نیز ب��رای خرید تجهی��زات خط ‪ ۲‬مت��رو اصفهان‬ ‫در قال��ب فاینان��س ‪ ۵۹۰‬میلی��ون یوروی��ی ب��ه ما کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬همچنین مقرر شد مدیران‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬مشکالت موجود برای صدور اوراق مشارکت‬ ‫مترو را حل کنند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از انتشار یک بخشنامه برای دستمزدها در یک صنف سینمایی‬ ‫فیلمنامه نویسان و چالش دستمزد ‪ ۸۰‬میلیون تومانی‬ ‫انتشار نرخنامه رس��می دستمزد فیلمنامه نویسان از سوی‬ ‫کانون فیلمنامه نویس��ان س��ینمای ایران این پرسش را پیش‬ ‫کش��یده که اعداد اعالم ش��ده در این نرخنامه چقدر منطقی‬ ‫اس��ت و چق��در ضمان��ت اجرای��ی دارد؟ به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویس��ی از ان دسته حرفه هایی است که فعاالن این‬ ‫حوزه و بس��یاری از سینماگران‪ ،‬ان را در جرگه «مشاغل» قرار‬ ‫نمی دهند و همواره عنوان می کنند در س��ینمای ایران شغلی‬ ‫به عنوان «فیلمنامه نویس��ی» تعریف نش��ده و ش��اید همین‬ ‫امر باعث ش��ده اثار س��ینمایی و تلویزیون��ی از فقر فیلمنامه‬ ‫رن��ج ببرن��د؛ چراکه فعاالن این عرصه امنیت ش��غلی ندارند و‬ ‫به گفته خودش��ان در میان دیگر حرفه های سینما از کمترین‬ ‫حمایت برخوردار هس��تند‪ .‬این قصه پرغصه س��ال های دور و‬ ‫دراز سینمای ایران است که با برگزاری جشن ها‪ ،‬میتینگ ها‪،‬‬ ‫ورک ش��اپ ها و حتی با اهدای جوایز گوناگون س��امان نیافته‬ ‫اس��ت چراکه هنوز فیلمنامه نویسان معتقدند تمام حمایت از‬ ‫ای��ن صنف به برگزاری همی��ن رویدادها و دورهمی های چند‬ ‫ساعته خالصه می شود و دیگر سراغی از انها گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫در این س��ال ها هرچند تالش های فردی ب��رای بهبود اوضاع‬ ‫فیلمنامه نویسی انجام شده اما هنوز فیلمنامه پاشنه اشیل اثار‬ ‫س��ینمایی و تلویزیونی است و همین می شود که در رویدادی‬ ‫مانند جشنواره فیلم فجر عمده انتقادها به فیلمنامه ها معطوف‬ ‫می شود و مخاطبان رضایتی از عمده اثار پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افشای یک راز مگو!‬ ‫در کن��ار این مباح��ث رقم انعقاد قرارداده��ای هر صنف از‬ ‫س��ینما همواره جزو اس��رار مگو بوده و بیشتر اعضای صنوف‪،‬‬ ‫همیش��ه س��عی دارند رقم قراردادها را از دیگ��ران پنهان نگه‬ ‫دارند‪ ،‬گاهی حتی به این موضوع بُعد جهانی می دهند و مدعی‬ ‫می ش��وند در سینمای جهان هم کس��ی از قرارداد ان دیگری‬ ‫خبر ندارند‪ .‬در حالی که به طور قطع در س��ینمای جهان اعداد‬ ‫و ارقام مرتبط با اقتصاد سینما‪ ،‬شفاف تر از سینمای ما است‪.‬‬ ‫جمع��ه هفت��ه گذش��ته ش��ورای مرک��زی کان��ون‬ ‫فیلمنامه نویسان س��ینمای ای��ران در اقدامی کم س��ابقه نرخ‬ ‫پایه دس��تمزد قرارداد نگارش فیلمنامه در س��ال ‪ ۹۸‬را به طور‬ ‫رسمی اعالم و عنوان کرد نرخ نگارش یک فیلمنام ه سینمایی‬ ‫دس��ت کم ‪ ۸۰‬میلیون تومان است و مناسبات و مالحظه های‬ ‫حرفه ای مانند س��ابقه و تجربه فیلمنامه نویس‪ ،‬ژانر فیلمنامه‪،‬‬ ‫زمان موردنیاز برای تحقیق و پژوهش‪ ،‬حضور سفارش دهنده‬ ‫بین المللی و‪ ...‬دالیلی هس��تند که می توانن��د به افزایش نرخ‬ ‫پایه کمک کنند‪.‬‬ ‫در این ایین نامه نرخ نگارش فیلمنامه سریال های تلویزیونی‬ ‫و ش��بکه نمایش خانگی برای هر قس��مت به ترتیب ‪ ۱۵‬و ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬اما ایا واقعا این قراردادها ضمانت اجرایی‬ ‫دارند یا مانند دیگر امور به دس��ت فراموشی سپرده می شوند و‬ ‫در حد یک ویترین و وعده باقی می مانند؟‬ ‫‹ ‹به استانداردهای جهانی نزدیک شده ایم‬ ‫باب��ک کای��دان‪ ،‬فیلمنامه نوی��س س��ینما و تلویزی��ون در‬ ‫گفت وگ��و با مهر با مثبت خواندن اعالم این نرخ ها گفت‪ :‬تصور‬ ‫من این است که این اعداد و ارقام در برابر هزینه های تولید یک‬ ‫اثر‪ ،‬منطقی و معقول هستند‪ .‬در عین حال اگر بخواهیم همین‬ ‫اعداد را با فرمول هایی که به ش��کل استاندارد در جهان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مقایس��ه کنیم متوجه می شویم که انها یک براورد کلی‬ ‫دارند؛ یعنی انها بر این اعتقاد هستند که ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬درصد هزینه‬ ‫ساخت یک اثر متعلق به فیلمنامه نویس است‪ .‬از همین رو من‬ ‫فکر می کنم اگ��ر به این صورت به موضوع ن��گاه کنیم به طور‬ ‫تقریبی به همین اعدادی که از س��وی ش��ورای مرکزی کانون‬ ‫فیلمنامه نویسان س��ینمای ایران اعالم شده‪ ،‬می رسیم از این‬ ‫فیلمنامه نویسان برخوردار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد سینمای‬ ‫ایران را فیلم ه��ای کمدی می چرخاند و هر جا صحبت از پول‬ ‫باشد در کنار ان قدرت هم وجود دارد و زمانی که یک نویسنده‬ ‫به جایی برس��د که فیلمنامه هایش موجب فروش باالی فیلم‬ ‫ش��ود به جایگاه خوبی دست پیدا می کند و می تواند کمی قید‬ ‫و شرط برای فیلمساز بگذارد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹قانون روتینی که دیگر رعایت نشد‬ ‫ش��ورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان س��ینمای ایران در اقدامی‬ ‫کم سابقه نرخ پایه دستمزد قرارداد نگارش فیلمنامه در سال ‪ ۹۸‬را‬ ‫ه سینمایی‬ ‫به طور رسمی اعالم و عنوان کرد نرخ نگارش یک فیلمنام ‬ ‫دست کم ‪ ۸۰‬میلیون تومان است‬ ‫رو به نظرم قدری به استانداردهای جهانی نزدیک شده ایم‪.‬‬ ‫کای��دان ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬وقتی س��اخت یک فیلم‬ ‫سینمایی اجتماعی در ساده ترین حالت بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫توم��ان هزینه برمی دارد اگر بخواهیم با همان فرمول ‪ ۷‬درصد‬ ‫حس��اب کنی��م س��هم فیلمنامه نویس به ط��ور تقریبی ‪100‬‬ ‫میلیون تومان می ش��ود‪ ،‬ان ‪ ۳‬درصد باقیمانده هم با س��ابقه‬ ‫نویس��ندگی‪ ،‬ژانر و‪ ...‬متغیر است‪ .‬گاهی هم فیلمنامه ای برای‬ ‫س��ینمای تجاری نوش��ته می ش��ود که نرخ نگارش ان تغییر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬من فکر می کن��م با این اع��داد و ارقام به همان‬ ‫فرمول های اس��تاندارد جهانی نزدیک می ش��ویم‪ .‬با توجه به‬ ‫جایگاه فیلمنامه و توانی که یک فیلمنامه نویس باید به ش��کل‬ ‫منطقی برای یک اثر بگذارد‪ ،‬اعداد و ارقام اعالم ش��ده منطقی‬ ‫هس��تند‪ .‬با این کار نویسندگان امنیت ش��غلی پیدا می کنند‬ ‫و متوجه می ش��وند برای مثال وقتی فیلمنامه یک س��ریال را‬ ‫می نویسند‪ ،‬دیگر الزم نیست چند کار دیگر را هم انجام دهند‬ ‫چراکه می توانند با دریافتی همان یک سریال امور جاری خود‬ ‫را سپری کنند در نتیجه کیفیت کار هم کاهش پیدا نمی کند‬ ‫از همین رو من موافق اعالم نرخ ها هستم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضمانت اجرایی چنین نرخنامه ای صفر است‬ ‫شادمهر راس��تین‪ ،‬منتقد و فیلمنامه نویس اثار سینمایی و‬ ‫تلویزیونی ضمن انتقاد نس��بت به وضعیت فیلمنامه نویس��ان‬ ‫در ای��ران درب��اره این موضوع گف��ت‪ :‬در عم��ل صنفی به نام‬ ‫فیلمنامه نویس��ی که بتوان��د فعالیت کند و تاثیرگذار باش��د‪،‬‬ ‫نداریم‪ .‬می دانم دوستان کانون فیلمنامه نویسان تالش کردند‬ ‫دس��ت کم حقوق فیلمنامه نویس��ان را رعایت کنند اما حقوق‬ ‫فیلمنامه نویس��ان برای هیچ نه��ادی در ایران اهمیتی ندارد و‬ ‫این نگرانی وقتی بیش��تر می ش��ود که ضمانت اجرایی چنین‬ ‫نرخنامه ای به طور تقریبی نزدیک به صفر باشد‪ .‬اعضای کانون‬ ‫فیلمنامه نویس��ان با حساس��یت و درایت تصمیم گرفتند نرخ‬ ‫نگارش فیلمنامه را در راس��تای حمایت از فیلمنامه نویس��ان‬ ‫قیمت گذاری کنند اما اصال صنفی به نام فیلمنامه نویس��ان و‬ ‫شغلی به نام فیلمنامه نویس��ی مورد توجه هیچ نهادی نیست‬ ‫نه وزارت ارش��اد‪ ،‬نه فارابی و نه نهادهایی که ماموریت دارند به‬ ‫امور فرهنگی و فیلمنامه ای سینما رسیدگی کنند‪ ،‬هیچ کدام‬ ‫توجهی به این حوزه ندارند‪.‬‬ ‫نویس��نده فیلمنامه سریال «خانه س��بز» افزود‪ :‬مهم ترین‬ ‫موضوع این اس��ت که هر کس��ی می تواند فیلمنامه ای را با هر‬ ‫قیمت��ی بنویس��د و حتی با وجود چنین ق��راردادی این اتفاق‬ ‫رخ می دهد‪ .‬مهم ترین کس��انی که این مس��یر را طی می کنند‬ ‫کارگردان��ان و تهیه کنندگان هس��تند‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫وظیف��ه نهادهای دولتی این اس��ت که از ی��ک صنف در برابر‬ ‫صنف های دیگر حمایت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی این حوزه هیچ‬ ‫اهمیتی برای انها ندارد ودر عمل ماموریت خودش��ان را انجام‬ ‫ی نداشته باشد هر‬ ‫نمی دهند‪ ،‬طبیعی است که اگر صنفی حام ‬ ‫کسی می تواند حقوق ان صنف را زایل کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که دولت بودجه و نیروی انسانی برای جلوگیری از این امر دارد‬ ‫و حمایت از صنوف جزو بخش��نامه های همه نهادهای دولتی‬ ‫اس��ت اما به دالیل تاریخی و فرهنگی این نهادها هیچ عالقه ای‬ ‫به حمایت از فیلمنامه نویسان ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت شغلی نداریم‬ ‫پیمان عباسی‪ ،‬فیلمنامه نویس سینمای ایران که این روزها‬ ‫فیل��م «زهرمار» را روی پ��رده دارد در گفت وگ��و با خبرنگار‬ ‫با اش��اره به نبود امنیت ش��غلی در فیلمنامه نویس��ی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مفهوم��ی به نام امنیت ش��غلی در ایران برای یک‬ ‫نویس��نده وجود ندارد‪ .‬من درحال حاضر امنیت ش��غلی دارم‪،‬‬ ‫ام��ا این امنی��ت را جامعه کاری به م��ن نمی دهد‪ ،‬بلکه خودم‬ ‫ای��ن امنیت را ایجاد کردم‪ .‬یک نویس��نده ب��رای ایجاد امنیت‬ ‫ش��غلی باید به طور دائم مش��غول نوشتن باش��د و توانایی ها و‬ ‫خالقیت خ��ود را به کار ببرد‪ .‬همچنین با ذائقه فیلمس��ازان و‬ ‫سیاس��ت گذاران این عرصه‪ ،‬اشنایی داش��ته باشد‪ .‬نویسنده‬ ‫نبای��د وقت��ی به یک جایگاه ایده ال رس��ید از نواوری دس��ت‬ ‫بکش��د زیرا خیلی راحت از دور خارج می شود‪ .‬نویسنده ای را‬ ‫می شناس��م که روزی ارزوی رس��یدن به جایگاه او را داش��تم‬ ‫اما متاس��فانه فراموش ش��ده و دیگر خالقیت گذشته را ندارد‬ ‫و حتی برای نوش��تن یک قرارداد با دس��تمزد نه چندان خوب‬ ‫دچار مش��کل شده اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫فیلمنامه نویس��ان کمدی از جایگاه محکم تری نسبت به دیگر‬ ‫خس��رو نقیبی‪ ،‬س��خنگو و عضو ش��ورای مرک��زی کانون‬ ‫فیلمنامه نویسان س��ینمای ایران در تشریح فرایند استخراج‬ ‫و الزام انتش��ار نرخنامه فیلمنامه نویس��ی گفت‪ :‬عدد تولید در‬ ‫س��ینمای ایران در چند س��ال گذش��ته یک جهش ‪ ۳‬برابری‬ ‫داش��ت و به طور تقریبی عوامل تمام صنف هایی که در جریان‬ ‫تولید قدرت داش��تند‪ ،‬دستمزدهای شان را باال بردند اما یکی‬ ‫از صنف هایی که این کار را به طور جدی نتوانست انجام بدهد‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویس��ان بود‪ ،‬به این دلیل که پیش از تولید‪ ،‬به نوعی‬ ‫درگیر فرایند تولید می شدند‪ .‬ضمن اینکه برخی فیلمنامه ها‬ ‫را پی��ش از افزای��ش قیمت ها فروخته بودن��د‪ ،‬برخی ها هم با‬ ‫دفات��ری کار می کردن��د که قراردادش��ان برای پی��ش از این‬ ‫افزای��ش قیمت ها بود‪ .‬یک قانون روتی��ن داریم مبنی بر اینکه‬ ‫‪ ۵‬درصد هزینه تولی��د باید به فیلمنامه نویس تعلق بگیرد‪ ،‬اما‬ ‫ب��ا توجه به افزایش قیمت ها‪ ،‬یکب��اره از یک عدد تولیدی یک‬ ‫میلی��ارد و نیمی ب��ه عدد حداقل ‪ ۳‬میلیاردی رس��یدیم که با‬ ‫همین فرمول ‪ ۵‬درصد س��هم فیلمنامه نویس باید حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان در نظر گرفته می ش��د‪ ،‬اما در همین بازه زمانی‬ ‫که دس��تمزد بازیگران و سایر عوامل چند برابر شد‪ ،‬نه تنها این‬ ‫اتفاق نیفتاد‪ ،‬بلکه فشارهایی روی فیلمنامه نویسان وارد شد و‬ ‫همچنان سهم فیلمنامه نویسان همان ‪ ۲۰‬میلیون تومان بود‪،‬‬ ‫زیرا برخی فیلمنامه نویس��ان از سهم واقعی خود اگاه نبودند‪.‬‬ ‫نقیبی تصریح کرد‪ :‬می دیدیم برخی به شورای مرکزی مراجعه‬ ‫و درباره قیمت های واقعی س��وال می کردند از س��وی دیگر به‬ ‫تهیه کنندگان درباره رقم قرارداد فیلمنامه نویس��ان اعتراض‬ ‫می کردیم و انها همواره می گفتند رقم قراردادها را مش��خص‬ ‫کنی��د‪ .‬این موضوع ها ش��ورای مرکزی را بر ان داش��ت تا یک‬ ‫ن��رخ حداقلی برای نگارش فیلمنامه اعالم کند‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫نرخ حداقلی را برای این در نظر گرفتیم که بش��ود موارد دیگر‬ ‫مانند س��ابقه فیلمنامه نویسی‪ ،‬ژانر فیلم و‪ ...‬را نیز به ان افزود و‬ ‫ن��رخ پایه افزایش پیدا کند ولی به نظر عدد درس��ت برای یک‬ ‫فیلمنامه همان ‪ ۵‬درصد اس��ت یعنی از یک پروژه ‪ ۳‬میلیاردی‬ ‫باید ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان به فیلمنامه نویس برس��د با این وجود‬ ‫نص��ف این عدد را به عنوان ن��رخ پایه در نظر گرفتیم تا حداقل‬ ‫فیلمنامه نویسانی که در این مدت با رقم های ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومانی کار می کردند‪ ،‬بدانند کف رقمی که باید دریافت کنند‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون تومان اس��ت یعنی ‪۲.۵‬درصد از بودجه یک فیلم‪.‬‬ ‫سخنگوی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران توضیح داد‪:‬‬ ‫فیلم هایی در گروه «هنر و تجربه» و در ش��رایط دیگر ساخته‬ ‫می ش��وند که بودجه های کمتری دارند‪ ،‬فک��ر کردیم در یک‬ ‫پ��روژه یک میلیارد و نیمی که ارزان قیمت اس��ت‪ ،‬این عدد در‬ ‫شکل حداقلی می تواند در حکم همان ‪ ۵‬درصد باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫ب��ه نظرم این حداقل قیمت ها یک رقم خوب و دس��تمزدهای‬ ‫زیر ان مردود است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬به طور تقریب��ی در همه جای جهان‬ ‫هر صنفی کف قرارداد دارد و فرایند تولید ش��فاف اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع فقط در س��ینمای ایران پنهان مانده و جزو اسرار مگو‬ ‫است به نظرم این شفاف سازی در راستای اهداف وزارت ارشاد‬ ‫اس��ت و کمک می کند مردم بدانند چه ع��ددی به هرکدام از‬ ‫صنف ها و عوامل تولیدی اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫بابک کایدان‬ ‫تهیه کنن��ده فیل��م س��ینمایی «م��ن م��ادر هس��تم»‪ ،‬گفت‪،‬‬ ‫درحال حاضر بیش از ‪ ۹۰‬درصد اثار تولید شده در سینمای ایران‬ ‫با سرمایه بخش خصوصی ساخته می شود و سرمایه گذاران در این‬ ‫حوزه باید حدود مسائل اقتصادی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدغالمرضا موسوی درباره ورود سرمای ه بخش‬ ‫خصوصی به س��ینمای ای��ران‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬درحال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد اثار تولید ش��ده در س��ینمای ایران با س��رمایه بخش‬ ‫خصوصی س��اخته می ش��ود اما بحث مطرح این اس��ت که این ها‬ ‫چه نوع س��رمایه ای اس��ت؟ وی افزود‪ :‬چند س��ال پیش همزمان‬ ‫با تولید مجموعه شهرزاد برای شبکه نمایش خانگی‪ ،‬هشدار دادم‬ ‫که امکان دارد س��رمایه هایی مطمئن و سالم وارد این حوزه نشود‪.‬‬ ‫این مس��ئله خیلی جدی گرفته نشد و فقط در حد گفت وگوهای‬ ‫مطبوعات��ی باقی ماند‪ .‬این تهیه کننده س��ینما با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه س��ینمای ایران نی��از به تزریق پول توس��ط‬ ‫بخش ه��ای خصوصی گوناگون دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اثاری‬ ‫که در س��ال تولید می ش��وند به جز تعداد معدودی که‬ ‫از بودجه دولتی اس��تفاده می کنند‪ ،‬با س��رمایه گذاری‬ ‫خصوصی ساخته می شوند‪ .‬در بحث تولید اثار سینمایی‬ ‫شاید بیش از ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬سرمایه گذار داریم که از این‬ ‫میان ممکن اس��ت تعداد انگشت شماری باش��ند که سرمایه انها‬ ‫سالم به شمار نمی اید‪ .‬موسوی اظهار کرد‪ :‬هر نوع سرمایه ای (سالم‬ ‫یا ناسالم) هنگامی س��ینما را دچار مشکل می کند که اقتصاد ان‬ ‫را ملتهب کند‪ .‬زمانی که در پرداخت های شان روش های معقول را‬ ‫پیروی نکنند‪ ،‬طبیعتا به سینما از بعد اقتصادی اسیب می رسانند‪.‬‬ ‫هنرمند اسکاری‬ ‫علیه ترامپ‬ ‫شادمهر راستین‬ ‫پیمان عباسی‬ ‫خسرو نقیبی‬ ‫‪ ۹۰‬درصد اثار سینمایی کشور در بخش خصوصی تولید می شود‬ ‫در حقیقت مس��ئله مهم این اس��ت که س��رمایه هایی‬ ‫که وارد س��ینما می ش��ود به طور منطقی هزینه شود و‬ ‫ورود ان منجر به رفتار غیرمنطقی نش��ود‪ .‬تهیه کننده‬ ‫فیلم س��ینمایی «بغ��ض»‪ ،‬با بیان اینکه اف��رادی که با‬ ‫س��رمایه های ناس��الم وارد سینما شدند بس��یار معدود‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬ضمن اینکه بسیاری از کسانی که متهم‬ ‫به داشتن پول کثیف هستند‪ ،‬پول کثیف ندارند و اتفاقا‬ ‫براس��اس دقتی که در کار و زندگی انها می ش��ود سرمایه حاصل‬ ‫از زحم��ت را اورده اند‪ .‬نکته اصلی در مس��ئله اقتصاد و س��رمایه‬ ‫س��ینمای ما این اس��ت که چه کسانی در س��ینمای ایران با باال‬ ‫بردن س��طح دستمزدها در اقتصاد سینما اختالل ایجاد می کنند؟‬ ‫ب��ه نظر من باید با این س��رمایه گذاران حتی اگر با پول تمیز وارد‬ ‫نهمین قس��مت از مجموعه فیلم های «س��ریع‬ ‫و خش��ن» محص��ول یونیورس��ال‪ ،‬اک��ران خود را‬ ‫با ف��روش چش��مگیر ‪ ۱۸۸.۸‬میلی��ون دالری در‬ ‫سینماهای امریکا و ‪ ۶۳‬کشور دیگر اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از اسکرین‪ ،‬فیلم اکشن و‬ ‫هیجانی «هابز و ش��او» به کارگردانی «دیوید لیچ»‬ ‫ک��ه نهمین فیلم ساخته ش��ده در دنیای فیلم های‬ ‫«س��ریع و خش��ن» اس��ت‪ ،‬در حالی که چند فیلم‬ ‫پرفروش دیزنی و س��ونی نی��ز در حال اکران بودند‬ ‫توانست فروش��ی افزون بر ‪ ۱۸۸‬میلیون دالر را در‬ ‫گیشه جهانی سینما رقم بزند‪.‬‬ ‫این فیلم با بازی س��تاره های هالیوودی «دواین‬ ‫جانسون»‪« ،‬جیس��ون اس��تتهام» «ادریس البا»‬ ‫و «هل��ن می��رن»‪ ۱۲۰ ،‬میلی��ون دالر از ف��روش‬ ‫هفته نخس��ت اکران خود را از مح��ل اکران در ‪۶۳‬‬ ‫کش��ور جهان به دس��ت اورد و پس از «سرنوش��ت‬ ‫خشمگین» و «سریع و خشن ‪ ،»۷‬باالترین فروش‬ ‫اغازین تمامی محصوالت یونیورسال را به نام خود‬ ‫ثبت کرد‪.‬‬ ‫«هابز و ش��او» دنباله رس��می مجموعه «سریع‬ ‫و خش��ن» نیس��ت و برگرفته از این مجموعه فیلم‬ ‫اکش��ن و هیجانی اس��ت‪ .‬داس��تان فیل��م «هابز و‬ ‫ش��او» دو س��ال پس از اتفاق های فیلم «سرنوشت‬ ‫خشمگین» به وقوع می پیوندد و مامور باتجربه ای‬ ‫به ن��ام «ل��وک هابز» تصمیم می گیرد با دوس��ت و‬ ‫رقی��ب قدیمی اش «دکارد ش��او» همکاری کند تا‬ ‫ماموریت یک خالفکار مخوف به نام «بریکستون»‬ ‫را متوقف کنند‪.‬‬ ‫اما فیلم‪-‬انیمیش��ن «شیرش��اه» نیز ب��ا اضافه‬ ‫کردن ‪ ۱۱۰‬میلیون به فروش خود‪ ،‬مجموع فروش‬ ‫جهانی خود را به ‪ ۱.۱۹۶‬میلیارد دالر رس��اند که از‬ ‫این رقم ‪ ۷۶۵‬میلیون دالر از محل س��ینماهای ‪۵۳‬‬ ‫کشور جهان کسب شده است‪.‬‬ ‫چهارمین قس��مت از انیمیش��ن های «داستان‬ ‫اس��باب بازی» نیز ب��ا اضافه ک��ردن ‪ ۱۷.۴‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬ف��روش جهانی خود را ب��ه ‪ ۹۵۹‬میلیون دالر‬ ‫ارتق��ا داد‪« .‬مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خانه» هم به لطف‬ ‫ف��روش ‪ ۲۰۵‬میلیون دالری ک��ه تاکنون در چین‬ ‫داشته‪ ،‬از مرز فروش یک میلیارد دالر عبور کرد‪.‬‬ ‫این حوزه ش��ده اند‪ ،‬برخورد شود و اجازه ندهند براساس خواست‬ ‫ش��خصی انها س��ینمای ایران دچار اسیب ش��ود و در اقتصاد ان‬ ‫اخالل به وجود اید‪.‬‬ ‫موس��وی درب��اره ورود س��رمایه گذاران ب��ه س��ینما گفت‪ :‬هر‬ ‫سرمایه گذاری باید تکلیفش روشن باشد که ایا برای کار اقتصادی‬ ‫وارد سینما شده اس��ت یا فقط می خواهد فیلمی ساخته شود که‬ ‫بگوید ان فیلم را دوس��ت دارد و به ساخت ان کمک کرده است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران اگر می خواهند کار اقتص��ادی کنند طبیعتا باید‬ ‫چند نکته را مد نظر داش��ته باشند‪ .‬شناس��نامه و رزومه حرفه ای‬ ‫تهیه کننده و کارگردان یک فیلم از جمله مس��ائلی اس��ت که باید‬ ‫در رس��یدن به یک سرمایه گذاری منطقی و اقتصادی به ان توجه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هنرمند اهنگساز برنده اسکار با سرزنش ترامپ‬ ‫او را الهام بخ��ش تروریس��ت ها در تیراندازی های‬ ‫اخیر امریکا خواند‪ .‬به گزارش مهر به نقل از ورایتی‪،‬‬ ‫جان لجند چهره مشهور دنیای موسیقی که هرگز‬ ‫ی خود نس��بت به ترام��پ را پنهان نکرده‬ ‫نگاه منف ‬ ‫اس��ت‪ ،‬به دنبال تیراندازی در ال پاس��و و اوهایو در‬ ‫همین پایان هفته‪ ،‬با چندین پست که منتشر کرد‬ ‫ترامپ را الهام بخش خشونت ها خواند‪ .‬این خواننده‬ ‫و ترانه س��را در یکی از توییت های��ش ضمن اینکه‬ ‫نوش��ت دلش با قربانیان حادثه ال پاس��و و دیتون‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کش��ور ما چنین تجربه های تلخی را‬ ‫خیلی زیاد داش��ته است و ما نیاز داریم رهبران مان‬ ‫درباره این اعمال صحبت کنند‪ .‬باید اس��لحه های‬ ‫جن��گ را از خیابان ها بیرون کش��ید و با ایدئولوژی‬ ‫شیطانی ملت گرایی سفید که الهام بخش بسیاری‬ ‫از این رفتارهای تروریستی است‪ ،‬مبارزه کرد‪ .‬وی‬ ‫در جایی دیگر افزود‪ :‬وقتی ما س��م نژادپرس��تی را‬ ‫که از دهان رئیس جمهوری بیرون می اید محکوم‬ ‫می کنیم و به سیاس��ت های وی اعتراض می کنیم‪،‬‬ ‫پای مرگ و زندگی در میان است‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫مرتب الهام بخش قاتالن می شود‪ .‬خود او بخشی از‬ ‫مشکل اس��ت‪ .‬اوایل هفته نیز لجند ترامپ را برای‬ ‫اس��تفاده از توییت ه��ای نژادپرس��تانه اش درباره‬ ‫ش��هر بالتیمور به باد اعتراض گرفته بود و ترامپ را‬ ‫نژادپرس��تی کوفتی خطاب کرده بود‪ .‬لجند برنده‬ ‫‪ ۹‬جایزه گرمی اس��ت و س��ال ‪2015‬میالدی برای‬ ‫موزیک «‪ »Glory‬تهیه ش��ده برای فیلم «سلما»‬ ‫که فیلمی ضدنژادپرس��تی و درب��اره حقوق مدنی‬ ‫سیاهپوستان امریکا بود‪ ،‬جایزه اسکار دریافت کرد‪.‬‬ ‫در تیراندازی روز شنبه در والمارت در غرب تگزاس‬ ‫دس��ت کم ‪ ۲۰‬نفر کش��ته و ‪ ۲۲‬ت��ن دیگر زخمی‬ ‫ش��دند و تیراندازی یکش��نبه در اوهایو ‪۱۰‬کشته و‬ ‫‪۲۶‬زخمی بر جای گذاشت‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫نوازندگان‬ ‫مازندرانی‬ ‫هشتمین‬ ‫روز جشنواره‬ ‫جوان را‬ ‫تسخیر کردند‬ ‫فضل اهلل دهقان‪ ،‬ابوالحس��ن خوش��رو‪ ،‬ارسالن طیبی و‬ ‫مس��لم فهیمی داوران اجراهای روز هش��تم سیزدهمین‬ ‫جش��نواره ملی موس��یقی جوان بودند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��یزدهمین جشنواره موس��یقی جوان روز یکشنبه به‬ ‫اج��رای هنرمندان مازندران��ی در بخش های دوتار‪ ،‬قرنه‪،‬‬ ‫اواز‪ ،‬س��رنا‪ ،‬کمانچه‪ ،‬لَل ِوا (نی چوپان) و دسرکوتن (نقاره‬ ‫مازندران) اختصاص داش��ت و هنرجویان در تاالر رودکی‬ ‫مقابل هیات داوران متشکل از فضل اهلل دهقان‪ ،‬ابوالحسن‬ ‫خوشرو‪ ،‬ارسالن طیبی و مسلم فهیمی به اجرای قطعات‬ ‫خ��ود پرداختند‪ .‬جش��نواره در بخش نخس��ت با حضور‬ ‫نوازندگان دوتار مازندران فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬در رده‬ ‫سنی الف پارسا گلس��تانی‪ ،‬محمدحسین طیبی‪ ،‬ارمین‬ ‫بکروی‪ ،‬ابوالفضل عبدیان‪ ،‬سیدمهدی انوراجمی ساداتی‪،‬‬ ‫امیرعل��ی خیاطی قاس��م خیلی‪ ،‬س��یدامیررضا محمدی‬ ‫س��یدکالئی و محمد محمدی کیانی به نوبت‬ ‫روی صحن��ه حاض��ر ش��دند و ب��ه اج��رای‬ ‫قطعات خود پرداختند‪ .‬س��پس مجید بتیار‪،‬‬ ‫امیرحس��ین یعقوب��ی‪ ،‬علیرض��ا پورحاجی‪،‬‬ ‫س��یدعلی محمدس��ید کالئ��ی و امیرعل��ی‬ ‫جهانبخش در رده س��نی ب و همچنین یاسر‬ ‫کعب��ه پنبه چوله از رده س��نی ج به رقابت با‬ ‫یکدیگر پرداختند‪ .‬پس از استراحتی کوتاه‪ ،‬نوبت به اجرای‬ ‫ساز قرنه رسید و ابتدا حسام بتیار و ارش احمدزاده از رده‬ ‫سنی الف روی صحنه حاضر شدند و قطعات خود را اجرا‬ ‫کردند‪ .‬س��پس حسین جهانی نسب و امیرمحمد خطیبی‬ ‫از رده س��نی ب و میالد امینی از رده س��نی ج در مقابل‬ ‫هی��ات داوران ق��رار گرفتند و قطعات خود را اجرا کردند‪.‬‬ ‫بخش دوم روز هش��تم جشنواره به بخش های اواز و سرنا‬ ‫اختصاص داش��ت و مهدی کارگر واسکسی از‬ ‫رده س��نی الف به اجرای اواز پرداخت و پس‬ ‫از او‪ ،‬یونس قریشی امرئی و ارمان فالح پور از‬ ‫این رده سنی همچنین امیرحسین فضلی راد‬ ‫از رده سنی ب و امیرحسین جعفری و فرشید‬ ‫اسکندری از رده سنی ج به نوبت روی صحنه‬ ‫حاضر شدند و به اجرای اواز پرداختند‪ .‬بخش‬ ‫دوم جشنواره با اجرای ساز سرنا به پایان رسید و حسین‬ ‫جهانی نس��ب از رده سنی ب نخستین شرکت کننده این‬ ‫بخ��ش ب��ود‪ .‬در ابتدا در بخش کمانچه‪ ،‬حس��ام بتیار از‬ ‫رده س��نی الف روی صحنه حاضر ش��د پس از او مهدیس‬ ‫فقهی��ان‪ ،‬مهدی ش��یخ نژاد‪ ،‬س��ینا معصوم نی��ا و نیایش‬ ‫طالبی از این رده س��نی‪ ،‬صالح جعفری‪ ،‬س��عید ضیایی‪،‬‬ ‫گلمهر عالمی‪ ،‬کمیل مس��لمی پرکوهی و سیدمحمدرضا‬ ‫محم��دی س��یدکالئی از رده س��نی ب و ارمین باکویی‪،‬‬ ‫علیرضا رس��ولی‪ ،‬پویا محس��نی‪ ،‬فرشید اسکندری و پیام‬ ‫درواح کنگلوئ��ی از رده س��نی ج به اج��رای قطعات خود‬ ‫پرداختند‪ .‬حضور دوباره محمدرضا درویشی‪ ،‬مشاور دبیر‬ ‫جش��نواره در بخش موس��یقی نواحی و همچنین حضور‬ ‫هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجس��می برای سومین‬ ‫بار در س��یزدهمین جش��نواره موس��یقی جوان‪ ،‬از نکات‬ ‫حاش��یه ای هشتمین روز جش��نواره ملی موسیقی جوان‬ ‫بود‪ .‬سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با دبیری‬ ‫هومان اس��عدی و با مشارکت اس��تادان موسیقی کشور‬ ‫ازس��وی انجمن موس��یقی ایران‪ ،‬با حمایت معاونت امور‬ ‫هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬دفتر موسیقی و‬ ‫با همکاری بنیاد رودکی از ‪ ۵‬مرداد تا ‪ ۵‬ش��هریور در تاالر‬ ‫رودکی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫«سریع و خشن» به صدر‬ ‫گیشه سینما بازگشت‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪ 4 - 1398‬ذی الحجه ‪ 6 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1345‬پیاپی ‪2663‬‬ ‫علیرضا داوود نژاد‪ ،‬نویس�نده و کارگردان‪ :‬این مطلب‬ ‫به بهانه توضیحی درباره س��ه عنوان اموزش‪ ،‬بازار و تولید ملی‬ ‫و شرحی بر ارتباط و در هم تنیدگی انها نگاشته شده است‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‹ ‹اموزش‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش چندبرابری قیمت دفتر مشق در بازار‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کتاب‬ ‫پرفروش های تابستانه کتاب‬ ‫محم��ود دولت ابادی و فاضل نظ��ری به ترتیب با‬ ‫‪ ۱۴۴۸‬و ‪ ۱۲۲۱‬نسخه پرفروش ترین نویسندگان این‬ ‫دوره از طرح های فصلی موسسه خانه کتاب بودند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫یازدهمی��ن دوره طرح «توزیع‬ ‫یاران��ه کت��اب از طری��ق کتابفروش��ی ها» باعن��وان‬ ‫«تابس��تانه کتاب ‪ »۹۸‬با ش��عار «کتاب‪ ،‬همنش��ین‬ ‫دلنش��ین» از ‪ ۲۵‬تیر تا ‪ ۳‬مرداد به مدت ‪ ۱۰‬روز در‬ ‫کتابفروش��ی های عضو طرح در استان ها و از ‪ ۲۷‬تیر‬ ‫تا ‪ ۳‬مرداد به مدت ‪ 8‬روز در شهر تهران برگزار و در‬ ‫ای��ن دوره کتاب های تالیفی ب��ا تخفیف ‪ ۲۵‬درصد و‬ ‫کتاب های ترجمه با تخفیف ‪ ۱۵‬درصد عرضه شد‪.‬‬ ‫در تابس��تانه کت��اب امس��ال داس��تان خارجی با‬ ‫‪ ۳۳۰۵۰‬نسخه‪ ،‬دین با ‪ ۲۹۴۸۹‬نسخه‪ ،‬داستان ایرانی‬ ‫با ‪ ۲۷۸۲۲‬نس��خه‪ ،‬روانشناس��ی با ‪ ۱۸۹۳۶‬نس��خه‪،‬‬ ‫ادبیات خارجی (ش��عر‪ ،‬طنز‪ ،‬نمایش��نامه‪ ،‬مقاله‪ )...‬با‬ ‫در می��ان ‪ ۱۰‬اثر پرفروش ادبی کتاب های «نخل و‬ ‫نارنج» اثر وحید یامین پور‪« ،‬شرح جامع مثنوی» اثر‬ ‫کریم زمانی‪« ،‬اکنون» اثر فاضل نظری و «مثل خون‬ ‫در رگ های من» نامه های احمد شاملو به همسرش‪،‬‬ ‫اثاری هس��تند که برای نخستین بار در فهرست ‪۱۰‬‬ ‫اثر برتر طرح های فصلی خانه کتاب قرار گرفته اند‪ .‬در‬ ‫جدول شماره یک فهرس��ت ‪ 10‬کتاب پرفروش این‬ ‫حوزه را می بینیم‪.‬‬ ‫نش��ر چشمه و انتشارات سوره مهر به ترتیب با ‪۱۳‬‬ ‫اثر و ‪ ۷‬اثر در صدر ناشران برتر به لحاظ فروش تعداد‬ ‫عنوان قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ناشران برتر‪:‬‬ ‫‹ ‹پرفروش ترین کتاب ها‪:‬‬ ‫‹ ‹وضعیت کتاب های شعر‪:‬‬ ‫در میان کتاب های ش��عر تنها کتاب های هوشنگ‬ ‫ابتهاج‪ ،‬فاضل نظری‪ ،‬رباعیات عین القضات همدانی و‬ ‫گزیده شاهنامه دیده می شود‪ .‬البته کتاب هایی مانند‬ ‫شرح جامع مثنوی و شرح دیوان شمس تبریزی نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬با این حال می توان گفت فاضل نظری با‬ ‫داشتن ‪ ۶‬کتاب پرفروش در فهرست ‪ ۱۰۰‬کتاب برتر‬ ‫به تنهایی جور شاعران را کشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نویسندگان برتر‪:‬‬ ‫در میان نویس��ندگان محم��ود دولت ابادی‪ ،‬فاضل‬ ‫نظ��ری‪ ،‬نادر ابراهیمی و هوش��نگ م��رادی کرمانی‬ ‫پرفروش ترین کتاب ها‬ ‫تعداد فروش‬ ‫‪۸۶۱‬‬ ‫‪۸۴۱‬‬ ‫‪۷۵۰‬‬ ‫‪۶۲۱‬‬ ‫‪۵۴۸‬‬ ‫‪۴۷۳‬‬ ‫‪۴۶۸‬‬ ‫‪۴۶۴‬‬ ‫‪۴۱۰‬‬ ‫‪۳۸۵‬‬ ‫جدول شماره یک‬ ‫نام نویسنده‬ ‫بزرگ علوی‬ ‫عباس معروفی‬ ‫وحید یامین پور‬ ‫محمود دولت ابادی‬ ‫کریم زمانی‬ ‫فاضل نظری‬ ‫احمد شاملو‬ ‫نادر ابراهیمی‬ ‫روزبه معین‬ ‫زویا پیرزاد‬ ‫ناشر‬ ‫نگاه‬ ‫ققنوس‬ ‫کتاب جمکران‬ ‫چشمه‬ ‫اطالعات‬ ‫سوره مهر‬ ‫چشمه‬ ‫روزبهان‬ ‫نیماژ‬ ‫مرکز‬ ‫نویسندگان پرفروش‬ ‫رتبه‬ ‫نام‬ ‫نویسنده‬ ‫تعداد تعداد‬ ‫کتاب فروش‬ ‫‪۱‬‬ ‫محمود دولت ابادی‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۱۴۴۸‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫عباس معروفی‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۱۲۲۱‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫فاضل نظری‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۱۲۱۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫نادر ابراهیمی‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۱۰۸۵‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫بزرگ علوی‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۸۶۱‬‬ ‫جدول شماره ‪2‬‬ ‫رتبه نام کتاب‬ ‫‪ ۱‬چشم هایش‬ ‫‪ ۲‬سمفونی مردگان‬ ‫‪ ۳‬نخل و نارنج‬ ‫‪ ۴‬جای خالی سلوچ‬ ‫‪ ۵‬شرح جامع مثنوی معنوی‬ ‫‪ ۶‬اکنون‬ ‫‪ ۷‬مثل خون در رگ های من‬ ‫‪ ۸‬یک عاشقانه ارام‬ ‫‪ ۹‬قهوه سرد اقای نویسنده‬ ‫‪ ۱۰‬چراغ ها را من خاموش می کنم‬ ‫‪ ۱۸۱۳۴‬نس��خه و شعر فارس��ی با ‪ ۱۶۴۶۲‬نسخه در‬ ‫صدر امار موضوعی پرفروش ترین کتاب های عمومی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫تعداد عنوان بیش��تری نسبت به س��ایر نویسندگان‬ ‫دارند‪ ،‬اما اس��امی پرفروش ترین نویسندگان طرح به‬ ‫شرح جدول شماره ‪ 2‬است‪.‬‬ ‫شگرد کتابفروشی کانادایی‬ ‫برای جذب مشتری‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارازموده و سرد و گرم روزگار دیده ‪ -‬باغبان‬ ‫‪ -2‬سپهساالر اشکانیان ‪ -‬شکاف و روزن ‪ -‬یگانه و نامی برای اقایان‬ ‫‪ -3‬اواز جمعی ‪ -‬قدرت صحبت ندارد ‪ -‬باالترین رنگ ‪ -‬شفابخش بیماری‬ ‫‪ -4‬ضمیر مفرد غایب ‪ -‬از نیروهای ارتشی ‪ -‬اشتی و صلح ‪ -‬دهان تازی‬ ‫‪ -5‬باالپوش قدیمی مردانه ‪ -‬اهنگساز المانی‪ ،‬سازنده سمفونی و مقدار زیادی‬ ‫از موسیقی مجلسی ‪ -‬کلمه پرسش‬ ‫‪ -6‬فرق میان سر ‪ -‬سهل انگار‬ ‫‪ -7‬درخت نوجوان ‪ -‬شاعر مانلی‬ ‫‪ -8‬هشداردهنده خودرو است ‪ -‬به جا اوردن فریضه دینی‬ ‫‪ -9‬هوای گرفته ‪ -‬سمت و سو‬ ‫‪ -10‬جای احرام بستن حاجیان برای حج ‪ -‬سران و بزرگان‬ ‫‪ -11‬تازه اذری ‪ -‬از القاب رستم ‪ -‬سازمان ازادی بخش فلسطین‬ ‫‪ -12‬مظهر حیات ‪ -‬به یک باره ‪ -‬شایسته و درخور ‪ -‬موی درهم پیچیده‬ ‫‪ -13‬تصویر کردن خطی ‪ -‬پل مش��هور راه اهن سراس��ری کش��ور در اس��تان‬ ‫مازندران ‪ -‬رژه نظامی ‪ -‬دورقمی دوم‬ ‫‪ -14‬مداد نوکی ‪ -‬واحد پول در کشور چین ‪ -‬مفارقت‬ ‫‪ -15‬برنامه های رایانه ای ‪ -‬پیراستن متن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ج‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ج‬ ‫‪10‬‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪200‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪199‬‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬محافظت و مراقبت از شخصی خاص ‪ -‬شهری در جنوب استان کردستان‬ ‫‪ -2‬پهلوان برج نل فرانس��وی در داس��تان میش��ل ژیواگو ‪ -‬پیشوند نداشتن‬ ‫ بالین‬‫‪ -3‬محل ورود به جایی ‪ -‬اختراع نیوبری انگلیس��ی در س��ال ‪ 1808‬میالدی‬ ‫ همنشین عسل‬‫‪ -4‬دنباله رو عروس ‪ -‬درفش معروف ایران باستان ‪ -‬تصدیق ماکسیم گورکی‬ ‫‪ -5‬رودی در جنوب شرقی اروپا ‪ -‬بی بنیان ‪ -‬کوچک تر از کبک‬ ‫‪ -6‬ایستگاه راه اهن ‪ -‬نوعی از صمغ‬ ‫‪ -7‬حرف انتخاب ‪ -‬دور از هم‬ ‫‪ -8‬فرستنده موج ‪ -‬دارای حرفه مشترکند‬ ‫‪ -9‬امر به ساییدن ‪ -‬ضمیر اول شخص مفرد‬ ‫‪ -10‬بهارخواب ‪ -‬ظرف قدیمی فلزی‬ ‫‪ -11‬شکل ماه شب اول ‪ -‬برامدگی کف الستیک خودرو ‪ -‬صنعت پارچه بافی‬ ‫‪ -12‬مدرن ‪ -‬ورزشکار وسط گود زورخانه ‪ -‬شهر ساحلی کشتی پذیر‬ ‫‪ -13‬یکتاست و صفت پروردگار ‪ -‬گستره وسیع ابی ‪ -‬الف روی الف‬ ‫‪ -14‬مهربان و دلسوز ‪ -‬دریای عرب ‪ -‬از حواس پنجگانه‬ ‫‪ -15‬تداوم داشتن‪ -‬بیشتر شدن‬ ‫مالک یک کتابفروشی در‬ ‫کانادا برای جذب مشتری از‬ ‫روش ق��رار کور ب��ا کتاب ها‬ ‫استفاده کرده که با استقبال‬ ‫خوب��ی ازس��وی مش��تریان‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا به نقل از گلوبال نیوز حدود یک س��ال پیش‬ ‫تام لی‪ ،‬مالک کتابفروش��ی تروبادور در ش��هر اوتاوا کانادا متوجه‬ ‫پایین امدن فروش کتاب های کتابفروشی اش نسبت به سال های‬ ‫گذشته ش��د‪ .‬او به ایده ای نیاز داش��ت تا بتواند مانند سال های‬ ‫گذشته مش��تریان را به خرید کتاب از کتابفروشی خود ترغیب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫«ق��رار کور با کتاب ها» ایده ای بود که مالک این کتابفروش��ی‬ ‫کانادای��ی از ان ب��رای تش��ویق مش��تری ها ب��ه ورود به داخل‬ ‫کتابفروشی اش و خرید کتاب استفاده کرد‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬این ایده ای اس��ت ک��ه ان را از اینترنت دزدیدم و‬ ‫فکر کردم باید روش جدید و خوبی برای فروش کتاب ها باش��د‬ ‫و همین طور هم شد‪.‬‬ ‫هر هفته لی یک لوله کاغذ کادویی قهوه ای روش��ن می خرد و‬ ‫کتاب ها را مانند هدیه های کریس��مس با دقت با ان بسته بندی‬ ‫می کند‪ ،‬اما به جای استفاده از روبان‪ ،‬یک سربرگ کوچک را که‬ ‫سرنخ ها و نش��انه هایی از محتویات داخل کتاب روی ان نوشته‬ ‫ش��ده با نخ نازکی دور کتاب ها می پیچد و سپس عبارت «هیچ‬ ‫کتابی را از روی ظاهر ان قضاوت نکنید» را با ماژیک درش��تی‬ ‫روی کتاب بس��ته بندی شده می نویس��د و نقل قولی را از داخل‬ ‫کتاب ذیل ان برای خواننده احتمالی اضافه می کند‪.‬‬ ‫او اظهار می کند‪ :‬پیچیدن کتاب ها چند دقیقه زمان می برد‪ ،‬اما‬ ‫پیدا کردن نقل قول مناس��ب یا دادن نشانه هایی از کتاب کمی‬ ‫کار را دشوارتر و زمان بر می کند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬این ای��ده برای یک کتابفروش هزینه خیلی‬ ‫کم��ی دارد و مهم ت��ر از هر چیز الزم اس��ت او بخواهد کمی از‬ ‫پوس��ته س��نتی معمول و تکراری و امنیت محدود شغلی خود‬ ‫خارج ش��ود و ایده های جدید را امتحان کند‪ .‬به ش��خصه بیشتر‬ ‫کتاب هایی را برای بسته بندی انتخاب می کنم که برنده یا نامزد‬ ‫جوای��ز ادبی بوده اند و اگر مش��تری بعد باز ک��ردن کتاب ان را‬ ‫دوست نداشت با کتاب دیگری برایش تعویض می کنم‪.‬‬ ‫او امی��دوار اس��ت م��ردم ب��ا خواندن کت��اب دوب��اره روحیه‬ ‫ماجراجویی خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫افزایش عالقه مردم امریکا‬ ‫به کتاب های ترجمه‬ ‫افزایش تع��داد کتاب های‬ ‫ترجم��ه ش��ده در امری��کا‬ ‫برای کشوری که روی چاپ‬ ‫کتاب ه��ای زبان انگلیس��ی‬ ‫تعصب خاصی دارد‪ ،‬همیشه‬ ‫یک رکورد است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبنا به نقل از کوارتز‪ ،‬براس��اس امارهای دولتی امریکا در سال‬ ‫‪ ) 1397( ۲۰۱۸‬ح��دود ‪ ۶۳۲‬عن��وان کتاب از زبان های دیگر به‬ ‫انگلیس��ی ترجمه و چاپ شد که در نوع خود رکورد بی سابقه ای‬ ‫بوده است‪ .‬البته سال گذشته پنجمین سال متوالی بود که تعداد‬ ‫عنوان کتاب های ترجمه ش��ده بیشتر از ‪ ۶۰۰‬عنوان بود که این‬ ‫تعداد برای کش��وری ک��ه روی چاپ کتاب های زبان انگلیس��ی‬ ‫تعصب خاصی دارد‪ ،‬همیشه یک رکورد است‪ .‬براساس امارهای‬ ‫موجود از س��ال ‪ ۱۳۸۷‬ت��ا ‪ ۱۳۹۷‬ح��دود ‪ ۵۸۰۰‬عنوان کتاب‬ ‫داستان و شعر ترجمه ش��ده در امریکا منتشر شده که نیمی از‬ ‫این تعداد مربوط به ‪ ۹‬کشور جهان بوده که ‪ 7‬کشور ان در قاره‬ ‫اروپا واقع شده اند‪ .‬البته تعداد این کشورها در سال های اخیر در‬ ‫حال افزایش اس��ت‪ .‬دو کش��ور چین و ژاپن در اسیا بیشترین‬ ‫س��هم کتاب های ترجمه ش��ده به انگلیس��ی را دارند‪ .‬براساس‬ ‫داده های منتشر شده ازسوی اتحادیه ناشران امریکا حدود ‪۱۰۷‬‬ ‫هزار جلد از این کتاب ها متعلق به نویس��ندگان فرانسوی است‬ ‫و ‪ ۹۰‬ه��زار جلد نیز به المانی ها تعلق دارد‪ .‬چاد پوس��ت‪ ،‬مدیر‬ ‫بخش داده های کتاب های ترجمه ش��ده مجله پابلیش��رزویکلی‬ ‫اعتقاد دارد بعد از حادثه یازدهم سپتامبر مردم امریکا عالقه مند‬ ‫به خواندن کتاب هایی از نویسندگان دیگر نقاط جهان شده اند‪.‬‬ ‫استقالل پایدار ملی در گرو تولید کاالی مرغوب و رقابت پذیر‬ ‫برای بازار داخل‪ ،‬منطقه و جهان است‪ .‬تولید چنین کاالیی نیز‬ ‫در گرو داشتن نیروی انسانی خوش قریحه‪ ،‬متخصص و خالق‬ ‫اس��ت و به طریق اولی داش��تن این گونه از نیروی انسانی منوط به برخورداری از یک نظام‬ ‫اموزشی پاسخگو به نیاز امروز و فردای جامعه و زندگی جاری و روزمره مردم است‪.‬‬ ‫ایا از اساس نظام اموزشی ما از مهد کودک تا دانشگاه هرگز به دنبال این گونه پاسخگویی‬ ‫بوده و هست؟‬ ‫ده ها میلیون نواموز و محصل و دانش��جو بهترین اوقات روز‪ ،‬ماه و سال خود را در اختیار‬ ‫مربیان‪ ،‬معلمان و اس��تادان نظام اموزش��ی کش��ور قرار می دهند تا یاد بگیرند چگونه از‬ ‫دست ها و مغزهای خود برای تامین معاش و رفع معضالت جامعه استفاده کنند‪.‬‬ ‫اموزش یعنی توانبخشی‪ ،‬اموزش یعنی تقویت حواس‪ ،‬اموزش یعنی فعال کردن مغز‪،‬‬ ‫اموزش یعنی خالق کردن دست‪.‬‬ ‫بدون چش��م دقیق‪ ،‬گوش حس��اس‪ ،‬مغز دانا‪ ،‬دس��ت توانا و سرانگش��تان ماهر‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی خوش قریحه‪ ،‬متخصص و خالق ساخته نمی شود‪.‬‬ ‫چش��می که نقطه‪ ،‬خط‪ ،‬سطح‪ ،‬حجم‪ ،‬سایه روشن‪ ،‬طیف نور و رنگ را در ترکیب و تنوع‬ ‫پایان ناپذیر انها ببیند‪ ،‬گوش��ی که تناس��ب اوا و توالی و ضرباهنگ و هارمونی را تشخیص‬ ‫بدهد‪ ،‬مغزی که با تفکر تجربی و تخیل خالق اشنا باشد‪ ،‬دستی که با گل و سنگ و چوب‬ ‫و فلز دم خور بوده و سرانگشتانی که فوت و فن مهارتی ویژه را ازموده باشد؛ بدون این همه‬ ‫هیچ مردمی گذارش��ان به مس��یر ابداع‪ ،‬ابتکار و خالقیت نیفتاده و نام و اوازه ای در تولید‬ ‫کاالی مرغوب و رقابت پذیر پیدا نکرده اند‪.‬‬ ‫در بازار پررقابت امروزی که حریفان از همین اس��تانبول بغل گوش مان صف کشیده اند‬ ‫و تا میالن‪ ،‬برلین‪ ،‬پاریس‪ ،‬لندن‪ ،‬نیویورک‪ ،‬ش��انگهای‪ ،‬س��ئول و کلکته در کنار این یکی‬ ‫گوشمان بازارها را در دست گرفته اند و کمابیش توان خود را صرف اموزش های توانبخش‬ ‫تجرب��ی و ازمایش��گاهی و کارگاهی می کنند و حتی المقدور همه گون��ه حمایت را برای‬ ‫راه ان��دازی زنجیره های موف��ق تولیدی و خدماتی به کار می گیرن��د و انبوهی از کاالهای‬ ‫مرغوب و رقابت پذیر را روانه بازار می کنند‪ ،‬ما کجای کار هس��تیم و چگونه مهیای ورود و‬ ‫ماندگاری و توفیق در این بازار می ش��ویم؟ اگر الزمه اس��تقالل پایدار کشور تولید کاالی‬ ‫مرغوب و رقابت پذیر است و چنین تولیدی به نیروی انسانی کارازموده نیاز دارد و پرورش‬ ‫ای��ن نیرو منوط به توانبخش بودن نظام اموزش اس��ت و اگر ب��اور داریم که حواس دقیق‪،‬‬ ‫مغز دانا‪ ،‬دس��ت توانا‪ ،‬سرانگشت ماهر‪ ،‬گام استوار و بدن چاالک از لوازم ضروری دستیابی‬ ‫ملت به س�لامتی و سعادت و رفاه و سربلندی و عظمت ایران است‪ ،‬الزم است با واقع بینی‬ ‫وضعی��ت امروز نهادهای اموزش��ی خود را یک ب��ه یک از مهد کودک تا دانش��گاه از نظر‬ ‫بگذرانیم و دریابیم که با بهترین اوقات عمر فرزندان این سرزمین چه می کنیم و با اموزش‬ ‫جداافتاده از پرورش و بیشتر متکی به کالس و میز و نیمکت و گفت وشنود و تکرار و حفظ‬ ‫و تمرینات تستی انها را به کدام سرمنزل مقصود می بریم؟‬ ‫‹ ‹بازار‬ ‫بازار محل خرید و فروش کاال و خدمات اس��ت‪ .‬در بازار اس��ت که ارزش اقتصادی کاال‬ ‫و توان رقابت پذیری ان با کاالی مش��ابه اش��کار می شود‪ .‬س��فارش کاال از مقتضیات بازار‬ ‫سرچش��مه می گیرد و سرنوش��ت کاال نیز در گرو ویژگی های بازار و کم و کیف کاال و شیوه‬ ‫حضور و عرضه ان در بازار است‪.‬‬ ‫ه��ر بازاری ویژگی ه��ای خود را دارد و مختص��ات تاریخی و جغرافیایی هر کش��ور در‬ ‫ش��کل گیری بازار ان مملکت تاثیری تعیین کننده دارد‪ .‬به طور مثال بازارهای خاورمیانه‬ ‫به طور مس��تقیم تحت تاثیر موضوع سوخت های فسیلی هس��تند و معادالت اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬امنیتی و نظامی انها نیز از این واقعیت تاثیر می پذیرد و به اداب زندگی‬ ‫و کار روزمره بازاریان و مش��تریان انها شکل می دهد‪ .‬سبقت جویی گرایش های گوناگون‬ ‫در غلبه بر مقتضیات این بازارها روش های متفاوتی را در مدیریت انها و شیوه سامان دادن‬ ‫به مناسبات اقتصادی شان ایجاب می کند‪ .‬گرایش متمایل به خام فروشی ذخایر و معادن‬ ‫و عالقه مندی به واردات کاالی اماده و مرغوب به طور معمول به تقویت بازار مصرف دامن‬ ‫می زند و در کنار ان گرایش به توانبخش��ی ملی و ورود به عرصه تولید رقابت پذیر رویکرد‬ ‫دیگری را در سیاست گذاری این گونه کش��ورهای تک محصولی رقم می زند‪ .‬کشورهایی‬ ‫ک��ه از گرایش ه��ای مصرفی اس��تقبال می کنند به طور معم��ول از اموزش های تجربی و‬ ‫ازمایشگاهی و کارگاهی فاصله می گیرند و دانش تستی و مهارت های بروشوری برای انها‬ ‫کفای��ت می کند‪ .‬این نوع رویکرد نه تنها تمایل چندانی به تقویت نیروهای خوش قریحه و‬ ‫متخصص و خالق ندارد بلکه گهگاه به ویژگی های این طیف از نیروی انس��انی نیز با دیده‬ ‫تردید و انکار می نگرد‪.‬‬ ‫جدول ارزش��ی و نظام منزلتی چنین رویکردی جز پول معیار دیگری ندارد و با انفعال‬ ‫و تقلی��د و اطاعت پذی��ری اس��ان تر کنار می اید‪ .‬بازاری گش��وده به روی انب��وه واردات و‬ ‫روی گردان��ده از ت�لاش و برنامه ری��زی و کار منظ��م و پیگیر برای تولید و بس��ته بندی و‬ ‫عرضه کاالی مرغوب داخلی از ویژگی های بالفصل این رویکرد اس��ت‪ .‬پیداس��ت در کنار‬ ‫این گونه از بازارها نظام اموزشی نیز فارغ از نیازهای رایج و روزمره مردم راه خود را می رود‬ ‫و نونه��االن و ک��ودکان‪ ،‬نوجوانان و جوان ترهای ان س��رزمین را به جای فراگیری صنایع‬ ‫دستی و اموزش های تجربی در کارگاه و ازمایشگاه و یادگیری فوت وفن تولید انچه مردم‬ ‫از بازار می خواهند‪ ،‬در کالس های دربس��ته پشت نیمکت ها می نشاند تا معلم تجربه هایی‬ ‫را که دیگران در ازمایشگاه و کارگاه به دست اورده اند با گچ رنگی و نقاشی لوله ازمایشگاه‬ ‫برای انها تش��ریح کند‪ .‬بنابراین سرشت‪ ،‬سرگذشت و سرنوش��ت امر اموزش عمومی در‬ ‫کش��ورهای برخوردار از سوخت فس��یلی در گرو نوع بازار مسلط بر مناسبات تولید کاال و‬ ‫عرضه خدمات در ان مرز و بوم است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ملی‬ ‫تولید ملی فراورده ویژه قریحه‪ ،‬تخصص و خالقیت مردم یک سرزمین است که به شکل‬ ‫کاال و خدمات مرغوب و رقابت پذیر به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫س��رزمینی که در مدرس��ه های خود صنایع دس��تی می اموزد و ح��واس دقیق‪ ،‬هوش‬ ‫سرش��ار‪ ،‬دست خالق و بدن چابک تربیت می کند‪ ،‬از پیش موفقیت خود را در بازار عرضه‬ ‫و تقاضا تضمین کرده است‪.‬‬ ‫یاداوری این نکته بی فایده نیس��ت که پروژه هوش مصنوعی را کس��انی پیش می برند‬ ‫که در صنایع دس��تی باالتری��ن رتبه ها را دارند‪ .‬کار با حس بینایی‪ ،‬حس ش��نوایی‪ ،‬مغز‪،‬‬ ‫دس��ت‪ ،‬سرانگشتان‪ ،‬حرکات پا و بدن شرط اول ورود به تولید ربات های انسان گونه است‪.‬‬ ‫ربات هایی که قرار اس��ت ارتش های فردای این جهان را تش��کیل بدهند‪ .‬پیوند زدن نظام‬ ‫اموزش به ازمایش��گاه و کارگاه و زنجیره های تولید اس��تاندارد ماجرایی اس��ت که جز با‬ ‫حاکمیت قانون و برچیده ش��دن بازارهای س��یاه و برق��راری نظارت های صنفی و تامین‬ ‫امنیت بازار پا نمی گیرد و به سرانجام نمی رسد‪ .‬انچه به تولید ملی میدان می دهد بازار امن‬ ‫و امان و معرفی فراگیر و تبلیغ اثرگذار محصوالتی است که نظام اموزشی کشور را پشتوانه‬ ‫خود دارد و موفقیت انها خانواده ها را از نقش تاثیرگذار اعضا و فرزندان شان در بازار عرضه‬ ‫و تقاضا مطمئن و خوش��حال می کند ‪ .‬برای خانواده ها تحمل مش��قت های زندگی وقتی‬ ‫اسان می شود که دستاورد ان افزایش دانایی و توانایی فرزندان و تجهیز انها به مهارت های‬ ‫الزم برای زندگی‪ ،‬امرار معاش و مش��ارکت در تولید و عرضه کاالی موفق و حاضر در بازار‬ ‫باشد‪ .‬وفاق عمومی در ارمان تولید ملی می تواند زمینه ساز تحول در نظام اموزش‪ ،‬تامین‬ ‫امنیت در بازار و ترویج تعاونی های تولیدی و خدماتی باش��د‪ .‬راه بردن به چنین مقصدی‬ ‫گرچه دشوار می نماید اما برای ایران عزیز ما راه دیگری به سوی اینده روشن وجود ندارد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی جا دارد دانشگاهیان‪ ،‬صنعتگران‪ ،‬بازاریان‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران‪،‬‬ ‫مجلس��ی ها‪ ،‬وکال و مدیران دولتی همه با هم زیر یک س��قف حاضر شوند و برای برقراری‬ ‫پیوند بین نظام اموزش و بازار کار چاره اندیش��ی کنند و راه اندازی‪ ،‬حفظ‪ ،‬رونق و اعتالی‬ ‫تولید ملی را وجهه همت قرار دهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اموزش‪ ،‬بازار و تولید ملی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!