هفته نامه شنبه شماره 156 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه شنبه شماره 156

صفحه بعد

هفته نامه شنبه شماره 156

هفته نامه شنبه شماره 156

‫ اولـین هـفته نامه اخـتصاصی اسـتارتاپ ها‬ ‫شـنـبـه‪13 /‬مـهـرماه‪ /98‬سـال پـنجم‪ /‬شـماره‪156‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪No.156\ Vol.5\ Sat\ Oct. 5th\ 2019‬‬ ‫‪16‬صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪ 3‬اسرتاتژی‬ ‫در ساخت‬ ‫سلیف کامنت های‬ ‫ویدئویی‬ ‫‪13‬‬ ‫بازاریابی دیجیتال‬ ‫با بهره گیری از ویدئوی مشتریان‬ ‫‪16‬میلیونابرشـــــــــــــــــنیدهشــــدیم‬ ‫امیرحسین مددی‪ ،‬بنیانگذار و‬ ‫مدیرعامل شنوتو از رکوردی که در‬ ‫‪10‬ماه گذشته زده اند‪ ،‬میگوید‪.‬‬ ‫مددی معتقد است یک میلیون و‬ ‫‪400‬هزار نفر شنونده پادکست در‬ ‫ایران وجود دارد و حجم ساالنه این‬ ‫بازار ‪504‬میلیارد تومان است‬ ‫‪6‬‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫‪E d i t o r i a l‬‬ ‫دیتاک در جست وجوی بازار‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫عکس‪ :‬مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫پاناک پلتفرمی برای‬ ‫دیوایس های هوشمند‬ ‫تـیـتـرهـای امـروز‬ ‫‪To d a y ' s H e a d l i n e s‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یرا‬ ‫مشرت ‬ ‫به فروشنده‬ ‫تبدیلکن‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫من نمی دانم!‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ارتباط احساسی‪ ،‬پیوند‬ ‫عاطفی بین برند و‬ ‫مشتری منجر به فروش‬ ‫بیشترمی شود‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ!‬ ‫روﯾﺪاد‬ ‫‪Event‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاىﺑﺮﻧﺪ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪ 13‬ﻣﻬﺮ ‪ .1398‬ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ‪ .‬ﺷﻤﺎره ‪156‬‬ ‫‪Sponsored‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺧﻠﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﻧﻮاوراﻧﻪ و ﺗﺤﻮلاﻓﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﻰ‬ ‫ﺷــﺨﺼﻰ ﺑﺎ دوﺳــﺘﻰ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻦ ﮔﻨﺪم‬ ‫داﺷــﺘﻢ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﻣﻮﺷــﺎن ﺗﻤﺎم ﺧﻮرده‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ «.‬او ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻦ ﮔﻨﺪم داﺷﺘﻢ‪،‬‬ ‫ﺗﺎ ﻣﻮﺷﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺧﻮرده ﺑﻮدم‪«.‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاى ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫اﻃــﻼع از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى اﺳــﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاى ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳــﻌﻰ دارد ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد‪ .‬زﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺰارى ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﮑﺸــﻨﺒﻪ ‪ 14‬ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﻣﮑﺎن ان ﺑﺮج‬ ‫ﻓﻨﺎورى اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﺷــﺮﮐﺖ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺷــﺨﺼﯿﺖ‬ ‫‪ 14‬ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ‬ ‫و ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ان ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﻰ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؛ ﻟﺬا‬ ‫ﻣﻬﺮ ﮐﺎرﮔﺎه »ﺧﻠــﻖ اﺳــﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﻧﻮاوراﻧﻪ و‬ ‫‪ 18‬ﺗﺤﻮلاﻓﺮﯾــﻦ« ﻗﺼــﺪ دارد ﺗــﺎ ﺑــﺎ ﻣــﺮور‬ ‫ﻣﻮردﮐﺎوىﻫﺎﯾﻰ دﻗﯿﻖ و واﻗﻌﻰ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدهاى از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ‪ ،‬اﭘﻞ‪،‬‬ ‫اﯾﻨﺘﻞ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﻬﺎ‬ ‫را اﺳــﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻌﻰ دارد ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺳــﻮال ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﻧﻮاوراﻧﻪ و‬ ‫ﺗﺤﻮلاﻓﺮﯾﻦ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﻮد‪ .‬زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى‬ ‫ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ ‪ 18‬ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﻣﮑﺎن ان ﻫﺘﻞ اﺳﮑﺎن‬ ‫اﻟﻮﻧﺪ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاى ﺣﺮﻓﻪاى اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام‬ ‫ﻣﻬﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺎرﻫﺎى رﺳﻤﻰ ﺣﺪود ‪ 30‬درﺻﺪ از‬ ‫‪ 19‬اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬از ﻃﺮﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎى وﯾﮋه اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﺑﺮاى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﮏروزه ﻗﺼﺪ دارد ﻓﻨﻮن‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺘــﻮاى ﺣﺮﻓﻪاى را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﻣﻮزش دﻫﺪ‪ .‬زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫‪19‬ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﻣﮑﺎن ان ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺑﻬﺎران ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﯿﻢﺳﺎزى ﻣﻮﺛﺮ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ‬ ‫ﻣﻬﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه اﻣﻮزﺷــﻰ ﺳﻌﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫‪ 20‬ﻣــﻼک و ﻣﻌﯿــﺎر اﻧﺘﺨــﺎب ﻫﻢﺗﯿﻤــﻰ در‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن اﻋﻀﺎ اﻣﻮزش‬ ‫داده ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺣــﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت درونﺗﯿﻤﻰ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ارزﻧﺪهاى اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬در ﭘﺎﯾﺎن ﺳــﻌﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﻰ ﺗﯿﻢﺳﺎزى‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ .‬زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى‬ ‫ﮐﺎرﮔﺎه ﺷــﻨﺒﻪ ‪ 20‬ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﻣﮑﺎن ان ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺗﻬﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﯾﮑــﻰ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﻫﺮ‬ ‫‪ 21‬اﺳــﺘﺎرﺗﺎپ و ﮐﺎراﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﻰ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮداورى‬ ‫ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻣﺮى ﺿﺮورى ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬ﺳﻌﻰ ﺑﺮ ان‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺎه‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﺑﺴــﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮى در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى روﯾﺪاد ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪21‬ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﻣﮑﺎن‬ ‫ان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺰاد ﺗﻬﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫روﯾﺪاداﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ‬ ‫ﭘﺮدﯾﺲﺗﮏ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﭘﺮدﯾﺲﺗﮏ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﯾﺪادﻫﺎى‬ ‫‪ 18‬ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان‬ ‫و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪه ﮐﻤــﮏ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ را ﺑﺮاى ﮐﺸﻒ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰﻫﺎى ﺧﻮد‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ روﯾﺪادﻫﺎ‪ ،‬ﭼﯿﺴﺘﻰ‬ ‫اﺳــﺘﺎرﺗﺎپ‪ ،‬اﯾﺪهﭘﺮدازى‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻰ اﯾﺪه و‬ ‫اﺟﺮاى ان ﺑﻪﺻﻮرت اﺻﻮﻟﻰ ﺑﯿﺎن ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬ﻫﺪف‬ ‫ﻧﻬﺎﯾــﻰ ﭘﺮدﯾﺲ ﺗــﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزى‬ ‫ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ‪ .‬اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد از ﺳﺮى روﯾﺪادﻫﺎى‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻰﭘﺮدﯾﺲﺗﮏروزﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‪ 18‬ﻣﻬﺮﻣﺎه‬ ‫در ﺷﻬﺮ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸــﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ‬ ‫ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷــﻮد‪ .‬اﯾﻦ روﯾــﺪاد ﺑﺮاى‬ ‫اﺷــﻨﺎﯾﻰ اﻓﺮاد ﻣﺸــﺘﺎق ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‪،‬‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى راهاﻧﺪازى ان و اﯾﺪهﭘﺮدازى اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨــﺎن و ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎى ﻣﻄﺮح و‬ ‫ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اول روﯾﺪاد از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ در داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ازاد واﺣﺪ ﭘﺮدﯾــﺲ و ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در‬ ‫ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺑــﺮارى‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺳــﺎزﻣﺎن‬ ‫‪ 16‬ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان از ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳــﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى ﺣــﻮزه ﻓﻀﺎﯾﻰ در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷــﺮﯾﻒ ﺧﺒﺮ داد‪ .‬وى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى ﺣﻮزه‬ ‫ﻓﻀﺎﯾﻰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻓﻀﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺮﯾﻒ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷــﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪» :‬در ﮐﻨــﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى‬ ‫ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷــﻮد‪ 2 ،‬روﯾﺪاد‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت در ﺣﻮزهﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى و ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺣﻮزه ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ‬ ‫اﺳــﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ ﻣﯿﺎن داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و ﭘﺮﺷــﻮر در داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻓﻀﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ‪ 12‬ﺗﺎ ‪ 18‬ﻣﻬﺮﻣﺎه‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد و‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در‬ ‫ﺣﻮزهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮاﻓﻀﺎ‪ ،‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‪ ،‬ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺎﺑــﺮات و ﺑﺮق ‪ 16‬ﺗﺎ ‪ 18‬ﻣﻬﺮﻣــﺎه ﺟﺎرى در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی‬ ‫ﺛﺮوتاﻓﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى‬ ‫‪ 21‬ﺛﺮوتاﻓﺮﯾــﻦ ﺑﺎ ﻫــﺪف ﻣﻌﺮﻓﻰ‬ ‫راهﻫﺎى راهاﻧﺪازى اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى‬ ‫اﻣﻮزﺷــﻰ ﺑﻪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻬﺎ در‬ ‫روزﻫﺎى ‪ 21‬ﺗﺎ ‪ 23‬ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺟﺎرى در داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮى از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد‪ ،‬اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫در ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و‬ ‫ﺗﺠﺎرب ﺧــﻮد را ﺑــﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاک‬ ‫ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺟﻮاﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ و ﺗﺠﺎرى را دارﻧﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﻮزش ﻣﻰﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‬ ‫ﻣﻮﻓــﻖ را راهاﻧﺪازى و ﻫﺪاﯾــﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺧﻠﻖ‬ ‫اﺳــﺘﺎرﺗﺎپ ﺛﺮوتاﻓﺮﯾﻦ‪ ،‬دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴــﺖ‬ ‫اﺳــﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ‪ ،‬ﻫــﮏ رﺷــﺪ‪ ،‬ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎى رﻓﻊ اﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪ راه‬ ‫ﭘﯿﺮوزى و اﺻﻮل ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﻰ و ﺑﺎزىﺳﺎزﺷﻮ از‬ ‫ﻣﺤﻮرﻫــﺎى اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﻰ اﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺒﺎرت از ﻓﻨﺎورىﻫﺎى‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ اﻣﻮزش‪ ،‬اﺳــﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى اﻣﻮزﺷــﻰ‪،‬‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮى )ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﻰ(‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن و ﺑﺎزىﻫﺎى‬ ‫راﯾﺎﻧﻪاى ﺑﻮﻣﻰ اﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم رواﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ داﻧﺸــﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘــﻰ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿــﺮ‪،‬‬ ‫ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وبﺳــﺎﯾﺖ ‪ eduexpo.ir‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫ﺗﻠﻪﮐﺎم ﻟﻐﻮ ﺷﺪ‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎى‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎ اﻧﺘﺸــﺎر اﻃﻼﻋﯿــﻪاى در ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻟﻐﻮ ﺑﺮﮔﺰارى ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ و اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﻰ‬ ‫)اﯾﺮان ﺗﻠﻪﮐﺎم( در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 8‬ﺗﺎ ‪ 11‬ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ‬ ‫داد‪ .‬در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ اﻣﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫اﻣﺎدهﻧﺒﻮدن ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ‪ ICT‬ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ دوره‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﺪد ﺑﺮﮔﺰارى‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎىﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰﺗﺎﮐﯿﺪﮐﺮدهﻋﻠﻰرﻏﻢ‬ ‫اﻣﺎدﮔﻰ و ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﺎﻣﻞ دﺳــﺖاﻧﺪرﮐﺎران‬ ‫ﺑﺮﮔﺰارى ﺗﻠﻪﮐﺎم‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﺎدﮔﻰ ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫ﺣﻮزه ‪ ICT‬ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺰارى اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫روﯾﺪاد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد اﺷــﺎره ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷــﺪ و زﻣﺎن ﺑﺮﮔــﺰارى ﻣﺠــﺪد ان ﺑﻪزودى‬ ‫اﻋﻼم ﻣﻰﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ﮔــﺰارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﮐﺎﮐﺎ دزﻓﻮﻟﻰ‬ ‫ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳــﺮى ﺑﻼﮐﭽﯿــﻦ اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨــﻮان روﯾﺪادى‬ ‫ﻋﻠﻤﻰﺗﺨﺼﺼﻰ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎورى و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در اﯾﺮان در روزﻫــﺎى ‪ 6‬و ‪ 7‬ﻣﻬﺮﻣﺎه‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ارﯾﺎﻫﻤﺮاه و داﻧﺸــﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎى‬ ‫ﺷــﻬﯿﺪ ﻗﻨﺪى وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷﺪ‪ 4 .‬ﺑﺨﺶ ﮐﻠﻰ روﯾﺪاد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از‪ :‬ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺗﺎﮐﺲ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﻧﻞﻫﺎى ﮔﻔﺖوﮔﻮ‪ ،‬اراﺋﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزى‪ .‬در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﻼﮐﭽﯿﻦﺗﺎﮐﺲ‪،‬ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﺣﻮزهﺑﻼﮐﭽﯿﻦ‪،‬ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰﻫﺎﯾﻰ‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻰ‬ ‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرى ان اراﺋﻪ دادﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺑﺨﺶﭘﻨﻞﻫﺎىﮔﻔﺖوﮔﻮ‪،‬ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰﻫﺎوﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎىﺗﻌﺎﻣﻠﻰ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز درﺑﺎره رﻣﺰارزﻫﺎ و ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در‬ ‫اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺣﻮزه‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪ .‬در ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ‬ ‫اﺳــﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى ﺑﻼﮐﭽﯿﻨﻰ اﯾﺮان ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ ﮐﺎر‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزى‪ ،‬ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﯾﻦ‬ ‫ﺣﻮزه ﻓﺮﺻﺖ ارﺗﺒﺎطﮔﯿﺮى و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن و اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪى‬ ‫ﺣﻮزه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و رﻣﺰارزﻫﺎى ﮐﺸــﻮر را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬در روز‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻤﺎﯾﺶ‪ ،‬اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮداﻧﻰ)ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ( ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم اﻣﻮزش ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در ﮐﺸﻮر‬ ‫از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎرىﺳــﺎزى ﻃﺮحﻫﺎى ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى‬ ‫ﮔﺴﺘﺮده ان در اﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ‪ .‬در اداﻣﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎﯾﺶ‪ ،‬اﺳــﻤﻌﯿﻞ ﺛﻨﺎﯾﻰ)ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ارﯾﺎﻫﻤﺮاه( ﺑﻪﻋﻨﻮان‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳــﺨﻨﺮان ﮐﻠﯿﺪى‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ﻧﻘﺶ‬ ‫ان در ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ« ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬وى ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﮕﺮش‬ ‫و زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎورى ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫اﻣﻮزش و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره ﮐﺮد و‬ ‫اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ،2030‬ﺣﺪود ‪ 3.1‬ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن‬ ‫دﻻر ارزشاﻓﺮﯾﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﺛﻨﺎﯾﻰ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ‬ ‫ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ »اﯾﺎ دوﻟﺖﻫﺎ و رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﺎران اﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ان؟«‪ .‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ)ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ارﯾﺎﻫﻤــﺮاه( دوﻣﯿﻦ‬ ‫ﺳــﺨﻨﺮان ﮐﻠﯿﺪى ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫رﻣﺰداراﯾﻰ«‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮ ورود ﮐﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان‬ ‫را ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد‪ .‬وى ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى‬ ‫اﻧﻮاع داراﯾﻰﻫﺎ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ داراﯾﻰﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاى‪ ،‬داراﯾﻰﻫﺎى‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻰ‪/‬ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ و داراﯾﻰﻫﺎى ذﺧﯿﺮهارزش ﭘﺮداﺧﺖ و از‬ ‫رﻣﺰداراﯾﻰ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻧﻮﯾﻦ داراﯾﻰ ﯾﺎد ﮐﺮد و در اداﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى رﻣﺰداراﯾﻰﻫﺎ و رﻣﺰارزﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﮐﻨﯿﺰهﮐــﺮدن در ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬در‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦﺳﺨﻨﺮاﻧﻰﮐﻠﯿﺪىازﺑﺨﺶﺑﻼﮐﭽﯿﻦﺗﺎﮐﺲ‪،‬اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر‬ ‫ﭼﭙﺮﻧﻮى از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﭘﻠﺘﻔﺮم ‪ Ergo‬ﺑﺎ زﺑﺎن‬ ‫اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﭘﻮل ﻗﺮاردادى« ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫وى ﺣﺮﮐﺖ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ در ﺣﻮزه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ را ﯾﮑﻰ از‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎى ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮد‬ ‫و ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﻰ ﺗﺄﮐﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮد‪» .‬ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ذاﺗﻰ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ«‪» ،‬رﻣﺰارزﻫﺎى‬ ‫ﺑﺎﺛﺒﺎت« و »ﻧﻘﺶ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎ و ﭘﺎرکﻫﺎى ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى‬ ‫در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ«‪ ،‬ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰﻫﺎﯾﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫در اﯾﻦ روز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫در روز دوم ﻧﯿــﺰ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠــﻰ ﻣﺪاحﻋﻠﻰ)ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎتﻋﻠﻤﻰ‬ ‫ﺷــﺮﯾﻒ( در ﺳــﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﺮا ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ؟« از‬ ‫ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺿﺮورت ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﻬﺪى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪى)دﺑﯿﺮ ﺳــﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ و‬ ‫ﻓﻨﺎورى رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮرى( ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮاورى‬ ‫و ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ« ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫»ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ«‪» ،‬ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ«‬ ‫و »ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه رﻣﺰارزﻫﺎ«‪ ،‬ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰﻫﺎﯾﻰ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ دﮐﺘﺮ روحاﷲ رﺣﻤﺎﻧــﻰ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﻧﻮاورى دﯾﺠﻰﮐﺎﻻ‪ ،‬اﻣﯿﺮﻫﺎﻣﻮﻧﻰ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان و‬ ‫ﺳﺮﻫﻨﮓ رﺟﺒﻰ ﻣﻌﺎون ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از ﺟﺮاﯾﻢ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﻓﺘﺎ در ﭘﺎﯾﺎن روز دوم اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳــﺖ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳــﺮى ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ اﯾﺮان از ﺳﻮى‬ ‫ﺷــﺮﮐﺖ ارﯾﺎﻫﻤﺮاه و ﺑــﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ازﻣﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و‬ ‫ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه داﻧﺸــﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭘﺘﺴﺎ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮرى‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ‬ ‫اﯾﺮان و ﺟﻤﻌﻰ از ﺣﺎﻣﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪاى و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى ﻓﻌﺎل در‬ ‫ﺣﻮزه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر‬ ‫ﺑﺎﺣﻀﻮرﺟﻤﻌﯽازﻣﺴﺌﻮﻻنوﻓﻌﺎﻻناﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎیﻓﻌﺎل درﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺮرﺳــﻰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ‬ ‫ﮐﺴﺐوﮐﺎر در زﯾﺴــﺖﺑﻮم ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﻰ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺴــﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى‬ ‫ﻓﻌــﺎل در ﺣــﻮزه ﻣﺠــﺎزى در ﻣﺤــﻞ ﻫﺘﻞ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن‬ ‫ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎرک‬ ‫ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه‪ ،‬در اﯾﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﺻﻤﯿﻤﻰ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷــﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﻰ ﺗﯿﮏ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﺎدل‬ ‫ﻧﻈﺮ و ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﻣﺸــﮑﻼت و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎى اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎى‬ ‫ﻓﻌﺎل ﺣــﻮزه ﻣﺠﺎزى ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ‪ ،‬ﻫﺮﯾــﮏ از ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺸــﮑﻼت و راﻫﮑﺎرﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ‬ ‫رﻓﻊ اﻧﻬــﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ‪ .‬در اﺑﺘﺪاى اﯾﻦ ﻧﺸﺴــﺖ راﺣﻠﻪ‬ ‫ﻣﯿﻼدى‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﺗﯿــﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه اوﻟﯿﻦ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﮐﺸﻮر در ﺧﺎرج از‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷــﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از راهاﻧﺪازى‬ ‫ﺗﯿﮏ‪ ،‬ﺷــﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و‬ ‫ﺗﯿﮏ‪ ،‬ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهاى ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در‬ ‫ﺧﺎرج از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺷــﺮوع ﮐﺮد«‪ .‬وى اﻓﺰود‪» :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺴــﺘﺮ و زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳــﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮده و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻮزه رﺷﺪى ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ‪ ،‬ﺑﺮاى راهاﻧﺪازى اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺪم‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺸــﺘﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﻢ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮاى‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ«‪ .‬ﻣﯿﻼدى ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫»ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺣﺎﻻ وﻗﺖ ان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ‪ «.‬وى اﻓﺰود‪:‬‬ ‫»ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷــﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ‬ ‫دوﺑﺎره ﭼﻨﺪﺳﺎل ﺑﻌﺪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺎرى‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳــﺖ‪ «.‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﺗﯿﮏ ﺗﺼﺮﯾﺢ‬ ‫ﮐﺮد‪» :‬ﻫﺪف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮى و ﻫﻤﮑﺎرى ﻫــﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﻰ را در‬ ‫زﯾﺴﺖﺑﻮم ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﻰ اﺳــﺘﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ‪ «.‬وى ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸــﻰ ﻣﺴــﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪» :‬در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ اداﻣﻪدار ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ و‬ ‫ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺑﺮایﻫﻤﻪ‬ ‫ﺑﺪوناﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺗﭗﺳﯽﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاىﺑﺮﻧﺪ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫»ﺗﭗﺳﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ«‪ ،‬ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﭗﺳﻰ ﺑﺮاى‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﻰ راﺣﺖﺗﺮ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﻰ‬ ‫اﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ داده اﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺮاى اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎره ‪ 1630‬ﺗﻤﺎس‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﭗﺳﻰ داد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﭗﺳــﻰ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿــﺎز ﺑﺮﺧﻰ از‬ ‫ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ روشﻫﺎى ﺳــﺎدهﺗﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﻰ‬ ‫اﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻰﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﻰﻫﺎ‬ ‫را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺗﭗﺳــﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﭗﺳﻰ‬ ‫در اﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ‪ ،‬اراﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮى ﮐﺪ ﺷــﻬﺮﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ‪ 7‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ 12‬ﺷﺐ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪ 1630‬ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﭗﺳﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره‬ ‫‪ 1630‬ﺗﻤــﺎس ﺑﮕﯿﺮد و از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎى ﺗﭗﺳــﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮاى او ﻧﻘﺶ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ را ﺑــﺎزى ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺤﺾ‬ ‫ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ‪ ،1630‬ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ادرس دﻗﯿﻖ‬ ‫ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺴــﺎﻓﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و روى اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‬ ‫ﻋﻼﻣﺖﮔﺬارى ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرو‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ )راﻧﻨﺪه( ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰﺷﻮد و ﺳﻔﯿﺮ‪،‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻠﻰ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬ ‫اﺳــﺖ‪ ،‬ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ روى ﺧﻂ‬ ‫ﺗﻠﻔﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﭗﺳﻰ زﻧﮓ زده ﺑﻮد‪ ،‬ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﻰ درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او اﻃﻼع داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺳــﻔﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺪا‪ ،‬ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﮏ‬ ‫ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﻰ دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ از رﺳﯿﺪن ﺳﻔﯿﺮ ﻣﻄﻠﻊ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﻰ‪ ،‬ﺳﻔﯿﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﻰ از ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬در‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت‪ ،‬ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﯿﺎﻣﻰ ارﺳﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻋﺪد ‪ ،،1‬دوﺑﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را‪ ،‬ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺑﺪون‬ ‫ﻃﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻰ‪ ،‬ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﭗﺳــﻰ ﺗﻠﻔﻨــﻰ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻰ از اﻓــﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸــﺎن‬ ‫ﺗﭗﺳــﻰ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم‬ ‫دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﮐﺴﻰ اﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ‬ ‫راﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺪون اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﺗﭗﺳﻰ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎى ﻫﻤﮑﺎرى را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ‪ «.‬در‬ ‫اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ و ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﻰ اﺳﺘﺎن و‬ ‫راﻫﮑﺎرﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ رﻓﻊ ان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳــﺖ‬ ‫اﻣﺎر ﺑﺎﻻى ﺑﯿﮑﺎرى اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ‬ ‫در ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ اﻣﺎر‪ ،‬ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﻰ در‬ ‫اﺳــﺘﺎن و ﻟﺰوم اﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزى در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در‬ ‫ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼت ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮاى اراﺋﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ‬ ‫در زﻣﯿﻨﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻰ‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫توجه به اقتصاد دانش بنیان‬ ‫ابعث کاهش ملموس مشکالت موجود یم شود‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪N e w s L e t t e r‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫دعوت رهبر معظم انقالب اسالمی از مردم برای مصرف کاالهای داخلی‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی‪ ،‬در روز دوشنبه ‪ 11‬مردادماه در‬ ‫دیدار هزاران نفر از قشرهای گوناگون مردم استان های مختلف کشور‪ ،‬پیشرفت های‬ ‫علمی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی کشورمان را پس از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬در یک ارزیابی‬ ‫منصفانه تحسین برانگیز خواندند و خاطرنشان کردند‪« :‬مسیر تبدیل ایران عزیز به یک‬ ‫کشور اسالمی الگو‪ ،‬البته زمانبر و نیازمند همت و تالش بی وقفه مسئوالن و ملت است‪».‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اســامی تنهــا راه تبدیل ایران به یک کشــور نمونه را تکیه بر‬ ‫ظرفیت ها و امکانات داخلی برشــمردند و تاکید کردند‪« :‬تحقق این هدف‪ ،‬نیازمند‬ ‫راهبرد و برنامه ریزی صحیح‪ ،‬کار و تالش بی وقفه و پرهیز از تنبلی و بیکارگی و اعتماد‬ ‫و اطمینان به دشمنان است‪».‬‬ ‫ایشان خاطرنشــان کردند‪« :‬گاه دشمن موانعی بر سر راه ایجاد می کند که می توان با‬ ‫عقل و تدبیر این موانع را برطرف کرد اما در هیچ شرایطی نباید به او اطمینان کرد‪».‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با تاکید مجدد بر لزوم تکیه‬ ‫نظری و عملی مســئوالن بر ظرفیت ها و اســتعدادهای فراوان داخلی کشور‪ ،‬احیای‬ ‫واحدهای کوچک و متوســط و توجه به اقتصاد دانش بنیان را باعث کاهش ملموس‬ ‫مشکالت موجود خواندند‪ .‬ایشــان با دعوت از مردم برای مصرف کاالهای داخلی از‬ ‫من نمی دانم!‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫‪E d i t o r i a l‬‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سرد بیر‬ ‫مثل هر روز گوشــه ای از فضای اشتراکی‬ ‫زاویه نشسته بودم‪ ،‬ســر صحبت با دختر‬ ‫جوانی که روبه رویم نشســته بود‪ ،‬بازشد‪.‬‬ ‫در مورد اســتارتاپش توضیح داد و اینکه‬ ‫‪3‬‬ ‫جمله لواز م خانگی افزودند‪« :‬متاســفانه با وجود تاکید بر ضرورت ممنوعیت واردات‬ ‫کاالهای دارای مشــابه داخلی‪ ،‬بازارها پر از کاالهای خارجی است و تولید داخلی در‬ ‫فشار قرار دارد‪».‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬برخورد قاطع با قاچاقچیــان عمده و از بین بردن اجناس کالن‬ ‫قاچاق را‪ ،‬کامال ضروری برشمردند و افزودند‪« :‬ادامه وضع فعلی تولید داخلی‪ ،‬یعنی‬ ‫بیکاری جوانان‪ ،‬رکود بیشتر و زندگی دشوار مردم؛ این ها را که دیگر نمی شود با ارتباط‬ ‫با امریکا و اروپا حل کرد‪ ،‬بلکه باید مسئوالن اقدام کنند‪».‬‬ ‫ایشان‪ ،‬مشکالت معیشــتی مردم را دغدغه عمیق و مستمر خود خواندند و افزودند‪:‬‬ ‫«همه مشورت ها با صاحب نظران‪ ،‬نشــان می دهد راه حل این مشکالت تنها در گرو‬ ‫توجه و تکیه بر ظرفیت های داخلی است‪».‬‬ ‫رهبر معظم انقالب رفت وامد ماه های اخیر تجار خارجی را‪ ،‬حداقل تاکنون‪ ،‬بی نتیجه‬ ‫خواندند و افزودند‪« :‬هدف ان ها‪ ،‬تسلط بر بازار مصرف داخلی است؛ در حالی که این‬ ‫مراودات باید به سرمایه گذاری واقعی و انتقال فناوری جدید بینجامد‪».‬‬ ‫در ایــن دیدار قشــرهای مختلفی از مردم اســتان های اذربایجان غربــی‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫سیستان وبلوچستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬کرمان و کرمانشاه حضور داشتند‪.‬‬ ‫شش ماهی است با یکی دو تا از دوستانش‬ ‫روی استارتاپشــان کار می کنند‪ .‬پرسید‬ ‫شــما چه می کنید‪ ،‬گفتم هنــوز ایده ام را‬ ‫عملی نکــرده ام و در حــال تحقیق برای‬ ‫شــروع یک اســتارتاپ هســتم‪ .‬اینطور‬ ‫شــنید که «من به تازگی وارد اکوسیستم‬ ‫استارتاپی ایران شده ام‪ ».‬گفت می خواهید‬ ‫توضیح بدهم استارتاپ چیست؟ از شدت‬ ‫شــوق به اموختن منتظر پاسخم نماند و‬ ‫یک ساعتی برایم توضیح داد که استارتاپ‬ ‫چیست؟ و دریافت هایش از بوم کسب و کار‬ ‫و بیزینس مــدل را توضیــح داد‪« .‬متوجه‬ ‫شــدی؟» ‪ -‬بله‪ ،‬کامال متوجه شدم‪ .‬وقتی‬ ‫رفت ســراغ کارش‪ ،‬در ســکوت محض به‬ ‫انچه از او اموخته بودم و کشــف هایم فکر‬ ‫کــردم‪ .‬دریافتم این بود ادمــی وقتی در‬ ‫موضع ندانستن قرار می گیرد‪ ،‬چیزهایی را‬ ‫می شنود و کشف می کند که قبال به واسطه‬ ‫اینکه «من خودم بهتر از تو می دانم» هرگز‬ ‫نمی شنیده‪ .‬همان گوش دادن‪ -‬همیشه از‬ ‫قبل‪-‬هایی که نمی گذارد چیزی بشنویم‪.‬‬ ‫حتما برای شــما هم پیش امده که فردی‬ ‫یا افرادی می خواسته اند چیزی بگویند تا‬ ‫شما به عنوان یک حرف یا ایده جدید ان را‬ ‫بشنوید اما به محض شنیدن اولین کلمات‬ ‫یا توضیحات اولیه‪ ،‬گوش دادن همیشــه از‬ ‫قبلتان فعال شده است‪ .‬به انها گفته اید‪ ،‬یا‬ ‫به خودتان گوشــزد کرده اید که من همه‬ ‫اینهایی کــه اینها می خواهنــد بگویند را‬ ‫می دانم‪ .‬گوش دادن از قبل هایی که مانند‬ ‫پرده ناپیدایی‪ ،‬دانستن و کشف های جدید‬ ‫را در نگاه و یا دریافت ما می پوشانند‪ .‬نه تنها‬ ‫نمی گذارند حرف همسر‪ ،‬فرزند‪ ،‬پدر‪ ،‬مادر‬ ‫یا ‪...‬کارمندمان را بشــنویم (چراکه از قبل‬ ‫می دانیم چــه خواهند گفــت) حتی این‬ ‫گوش دادن های همیشه از قبل‪ ،‬ما را اداره‬ ‫سعدی‬ ‫هرکــه بــر زیردســتان نبخشــاید‪ ،‬به جور‬ ‫زبردستان گرفتار اید‪.‬‬ ‫‪s‬‬ ‫می کنند‪ .‬مدیری می شویم که همه چیز را‬ ‫خودمان بهتر از همه می دانیم‪ .‬کارمندی‬ ‫می شــویم که بهتر از مدیرمان می فهمیم‪.‬‬ ‫همسری می شویم که باورمان این است که‬ ‫حرف های کسی که با او زندگی می کنیم‪،‬‬ ‫تکراری است یا حرف های مادرمان که هر‬ ‫روز می گوید «بیرون می ری مراقب باش»‪،‬‬ ‫«از خیابــان می گــذری دقت کــن» و‪...‬‬ ‫حرف هایی که دیگر نمی شنویم‪.‬‬ ‫انچه که نمی شــنویم حرف های تکراری‬ ‫مادرمان نیســت‪ .‬گوش دادن همیشــه از‬ ‫قبل یا شــنیدن های همیشــه از قبل مان‬ ‫نمی گــذارد نگرانی ها و عشــق مادرمان‬ ‫را بشــنویم و کشــف کنیم‪ .‬اگر حرفش را‬ ‫خوب بشنویم و احساس کند خوب گوش‬ ‫کرده ایم و بفهمد که حرفش را گرفته ایم و‬ ‫ نگرانی هایش را بفهمیم و اطمینان حاصل‬ ‫کند ما او را شــنیده ایم‪ ،‬انگاه ارام خواهد‬ ‫گرفت ‪.‬‬ ‫با تمایز دادن‪ ،‬دیگر حرف های مادر برایمان‬ ‫تکراری و ازار دهنده نخواهد بود هربار که‬ ‫می گویــد «مراقب بــاش عزیزم» صدای‬ ‫عشق را می شنویم‪.‬‬ ‫حرف اخر‪ :‬گوش دادن های همیشــه از‬ ‫قبل مثل هوا برای پرنده و اب برای ماهی‬ ‫همیشه در گوش دادن هایمان هست و در‬ ‫هر دیالوگ یا خوانش چیزی یا دیدن جهان‬ ‫پیرامونمان فعال می شود‪ .‬وقتی از ان اگاه‬ ‫باشــیم و تمایز قائل شــویم بین دیدن ها‬ ‫و شــنیدن هایمان‪ ،‬انگاه محدودیت های‬ ‫هستی شــناختی ودریافتی کنار می رود‪،‬‬ ‫حرف های جدید می شنویم‪ ،‬ادم ها را دوباره‬ ‫کشف می کنیم‪ ،‬حرف های جدید و جالب‬ ‫و اموزنــده و ایده های ناب را می شــنویم‪.‬‬ ‫همه اینها مســتلزم این است که از موضع‬ ‫ندانستن زندگی کنیم‪ « .‬من نمی دانم»‪.‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫ارســال تجمعــی‪ ،‬همیشــه دغدغه بزرگــی برای‬ ‫بو کارهاســت؛ از اماده ســازی لیست ادرس ها‬ ‫کس ‬ ‫گرفته تا بررســی اینکه ایا بسته ها درست و سالم به‬ ‫مقصد رسیده اند ؟‬ ‫تصور کنید که ارسال هر بسته چه دغدغه هایی دارد!؟‬ ‫هماهنگی با مشــتری‪ ،‬تعیین زمان ارسال بسته ها ‪،‬‬ ‫بســته بندی درســت و دریافت وجه نقد! اسپید به‬ ‫تمامی بخش ها فکر کرده و برای هر بخشی از ارسال‪،‬‬ ‫راهکارهایی جدید و متفاوت را در اختیار شــما قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫روز جهانی پادکست با‬ ‫پادکستر هایایران‬ ‫رویداد روز جهانی پادکست به همت تیم شنوتو‪،‬‬ ‫با حضور پادکستر های ایران در کتابخانه ملی‬ ‫برگزار شد‪ .‬امیر مددی‪ ،‬بنیانگذار شنوتو گفت‪:‬‬ ‫موضوعات شــعر و ادبیات بیشترین شنونده‬ ‫را دارد و شــنوتو امســال ‪ ۱۶‬میلیون پخش را‬ ‫رد کــرد‪ .‬مددی همچنین اعــام کرد که ‪۲۰‬‬ ‫درصد مخاطبان شنوتو افغان هستند‪ .‬علیرضا‬ ‫بنی جانی در این رویداد یکی از پادکست های‬ ‫پاراگرافرابهطورزندهاجراکرد‪.‬کیمیاخسروی‪،‬‬ ‫از رادیو جولون نیز در پنل چهار فصل پادکست‬ ‫فارسی در پاسخ به این سوال مخاطبان که چرا‬ ‫پادکست را انتخاب کردید‪ ،‬گفت‪« :‬ما پادکست‬ ‫را انتخاب کرده ایم چون سانســور به ان ورود‬ ‫نکرده است‪».‬‬ ‫کافه بازار تازه ترین نســخه بازار (بازار‪ )۸‬را‬ ‫با تغییرات عمده ای نســبت به نسخه های‬ ‫پیشــین به صورت رســمی منتشــر کرد‪.‬‬ ‫فعال شــدن ســپر امنیــت‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫فناوری های جدید و بهبــود تجربه و رابط‬ ‫کاربری بازار از جمله این تغییرات است‪.‬‬ ‫دابی سخنگوی علی بابا‬ ‫است و ما نیز باید این عوارض را پرداخت کنیم‪.‬بنیانگذار‬ ‫تپ ســی همچنین به نگرانی ها مبنی بر اینکه این توافق‬ ‫ســبب افزایش کرایه ها می شــود‪ ،‬چنین پاسخ می دهد‬ ‫که نرخ کرایه را رقابت مشــخص می کند و ربطی به این‬ ‫لو نقل و‬ ‫توافق ندارد‪ .‬محسن پورســیداقایی‪ ،‬معاون حم ‬ ‫ترافیک شهرداری تهران نیز در یادداشتی نوشت‪« :‬خدا را‬ ‫سپاسگزارم که پس از بالغ بر یک سال گفت وگو و پیگیری‪،‬‬ ‫«دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان‬ ‫خدمات هوشمند مسافر» از سوی وزارت کشور ابالغ شد‪.‬‬ ‫این دستورالعمل‪ ،‬دستاورد مذاکرات طوالنی و مفصل بین‬ ‫همه طرف های مختلف ذی نفع در موضوع شــرکت های‬ ‫تاکسی اینترنتی بود که با اجماع همه طرف ها بر ضرورت‬ ‫ضابطه مندیاینفعالیت هاوخردگراییجمعی‪،‬بهسرانجام‬ ‫رســید‪ .‬امیدوارم این گام مهم بتواند زمینه ســاز رقابت‬ ‫عادالنه تر‪ ،‬محیط زیست شهری سالم تر و امنیت اجتماعی‬ ‫بیشتر باشد و کمک کند که در عین حفظ مزایا و محاسن‬ ‫فعالیت این شرکت ها‪ ،‬پیامدهای منفی این فعالیت ها نیز‬ ‫کنترل و اصالح شود‪ .‬از همه عزیزانی که در وزارت کشور‪،‬‬ ‫معاونت علمی ریاســت جمهوری‪ ،‬وزارت صمت‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباطات و مدیران برخی از همین شرکت ها که با اهتمام‬ ‫به رعایت منافع عمومی مردم در تدوین این دستورالعمل‬ ‫زحمت کشیدند‪ ،‬به سهم خود تشکر و قدردانی می کنم و‬ ‫حمایت شهرداری تهران را از فعالیت شرکت های اینترنتی‬ ‫در چارچوب رعایــت این دســتورالعمل اعالم می کنم‪.‬‬ ‫امیدوارم احاد مردم از جمله شــهروندان تهران از خیر و‬ ‫برکات این تالش ها بهره مند شوند»‪ .‬تاکسی های اینترنتی‬ ‫بر اســاس این توافق باید ‪ ۱.۵‬درصد از هزینه هر سفر را به‬ ‫شــهرداری پرداخت کنند و از پرداخت ارزش افزوده نیز‬ ‫معاف خواهند شد‪ .‬شــهرداری مکلف است کلیه درامد‬ ‫لو نقل عمومی‬ ‫حاصل از این توافق را صرفا در توسعه حم ‬ ‫و رفع الودگی هوا هزینه کند‪ .‬همچنین به منظور امکان‬ ‫بهره مندی مدیریت شــهری از اطالعات جمع اوری شده‬ ‫برای انجام برنامه ریزی های شهری‪ ،‬ارائه دهندگان خدمات‬ ‫هوشمند مسافر موظفند در صورت درخواست شهرداری‪،‬‬ ‫اطالعات پردازش شــده ســفرها مانند نقشه های تراکم‬ ‫تقاضای الگوهای توزیع سفرها در سطح شهر را در اختیار‬ ‫شهرداری قرار دهند‪.‬‬ ‫براساس رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای‬ ‫شــخصی‪ ،‬ناوگان پر تردد در کالنشهرها ملزم به رعایت‬ ‫لو نقل‬ ‫سن فرسودگی مشــابه ضوابط خودروهای حم ‬ ‫عمومــی خواهند بــود به صورتی که یک ســال پس از‬ ‫تصویب این دســتورالعمل خودروهای باالی ‪ ۱۵‬سال ‬ ‫و ‪2‬سال پس از تصویب این دســتورالعمل خودروهای‬ ‫باالی ‪ ۱۳‬سال و ‪3‬سال پس از تصویب این دستورالعمل‬ ‫پرداخت در محل‪ ،‬سریع تر از همیشه‬ ‫محتوای برند ‬ ‫در شرایط تحریم‪ ،‬سرمایه گذاران خارجی روی‬ ‫استارتاپ های ایران سرمایه گذاری نمی کنند‬ ‫بو کارها نیاز به سرمایه دارند‪.‬‬ ‫و از طرفی کســ ‬ ‫پلتفرم فیروزه پلت پلی میان اســتارتاپ ها و‬ ‫سرمایه گذاران اســت‪ .‬این پلتفرم می خواهد‬ ‫جایخالیبورسدراستارتاپ هاراپرکند‪.‬رامین‬ ‫ربیعی‪ ،‬مدیرعامل فیروزه پلت تاکید می کند که‬ ‫این پلتفرم بازار نیست‪ ،‬بلکه می خواهد بستری‬ ‫فراهم کند که اســتارتاپ ها و سرمایه گذاران‬ ‫بتوانندباهم اشنا شوندوبابررسیو تاییدهویت‬ ‫تیم فیروزه وارد مذاکره شوند‪.‬‬ ‫تغییرات عمده در نسخه‬ ‫جدید کافه بازار‬ ‫ارسال تجمعی تخصص ماست‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫فیروزه پلت رونمایی شد‬ ‫امضای هفت وزیر پای توافق تاکسی های اینترنتی و شهرداری تهران‬ ‫در هیاهوی نظارت‪ ،‬مجوزدادن شــهرداری‪ ،‬کشــاندن‬ ‫تاکســی های انالین به دادگاه و‪ ...‬دستورالعمل نظارت بر‬ ‫تاکسی های انالین منتشر شــد‪ .‬چند هفته اخیر جدال‬ ‫میان نهاد های مختلف به جاهای باریکی کشــیده شده‬ ‫بود و صحبت از تعطیلی تاکسی های انالین نیز گاهی به‬ ‫گوش می رسید‪ .‬شهرداری پایش را در یک کفش کرده بود‬ ‫می گفت باید تاکسی های انالین زیر نظر تاکسیرانی باشند‬ ‫و از این ســازمان مجوز اخذ کنند‪ .‬خبر نظارت کامل بر‬ ‫تاکسی هایاینترنتی ازمهرماهنیزدربرخیرسانه هامنتشر‬ ‫شد‪ ،‬اما با صدور دستورالعمل نظارت بر تاکسی های انالین‪،‬‬ ‫شهرداری صحبت از حمایت به میان اورد؛ دستورالعملی‬ ‫که رضایت نســبی طرفین را داشت و خیال تاکسی های‬ ‫انالین را با به رسمیت شناختن انها راحت کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫دستورالعمل‪ ،‬وزارت کشــور موظف است حداکثر ظرف‬ ‫مدت ‪6‬ماه سماس را راه اندازی و دسترسی های الزم را در‬ ‫اختیار مراجع و ذی نفعان قانونی قرار دهد‪ .‬کلیه اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی که به اطالعات سماس دسترسی دارند‪،‬‬ ‫ملزم به حفــظ محرمانگی و عدم افشــای اطالعات ان‬ ‫هستند و حق استفاده تجاری از این اطالعات را ندارند‪ .‬در‬ ‫دستورالعمل نظارتی دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران‪،‬‬ ‫مسافران و رانندگان با هدف ممانعت از استفاده همزمان‬ ‫کاربران از سایر نرم افزارها ممنوع اعالم شده است‪ .‬ژوبین‬ ‫عالقبند‪ ،‬مدیرعامل اسنپ درباره این بند به ایسنا می گوید‪:‬‬ ‫در رابطه با علت مخالفت باید بگویم که تبصره ‪ ۴‬ماده‪ ۲‬به‬ ‫متن قبلی اضافه شده و در قسمت پایانی تبصره ‪ ۴‬مذکور‬ ‫اشاره به ممنوعیت جلوگیری کاربران از استفاده همزمان‬ ‫ن ها شده اســت‪ ،‬در صورتی که این موضوع در‬ ‫اپلیکیشــ ‪‎‬‬ ‫صالحیــت مراجع ذی صالح دیگر مانند شــورای رقابت‬ ‫بوده و ذکر ان در این دســتورالعمل خالف قانون است و‬ ‫باید حذف شود‪.‬‬ ‫عالقبند همچنین در توییترش می نویسد‪ :‬ما معتقدیم که‬ ‫وضع هرگونه مقررات در نهایت باید ضامن خدمات بهتر‬ ‫برای مردم باشد‪ .‬به همین دلیل از مسئوالن می خواهیم‬ ‫همکاری کنند تا دستورالعمل فعلی را که نگرانی هایی در‬ ‫زمینه حفظ حریم خصوصی و تحمیل هزینه های اضافی‬ ‫به کاربران دارد‪ ،‬مورد بازبینی قرار دهیم‪.‬‬ ‫میالد منشی پور‪ ،‬بنیانگذار تپ سی این توافق را یک توافق‬ ‫برد‪-‬برد می نامد و می نویسد‪ :‬بعد از ‪ ۳‬سال مذاکره سخت‪،‬‬ ‫معتقدم اولین بار است که بخش خصوصی و دولتی‪ ،‬با درک‬ ‫متقابل یکدیگر به نتیجه مشترک رسیده اند‪ .‬هرچند لزوما‬ ‫همه خواسته های طرفین محقق نشده اما این یک توافق‬ ‫برد‪-‬برد اســت که در عین پذیرش خواسته های بنیادی‬ ‫تاکســی های اینترنتی‪ ،‬دغدغ ه نهادهــای عمومی را نیز‬ ‫رفع می کند‪.‬‬ ‫منشی پور همچنین در گفت وگو با شنبه پرس اعالم کرد‬ ‫بو کار ما بود که حاال‬ ‫که‪2‬سال قبل صحبت از تعطیلی کس ‬ ‫با این توافق می توانیم به کار خود ادامه دهیم‪.‬‬ ‫منشــی پور همچنین رضایت خود را از پرداخت عوارض‬ ‫به شــهرداری اعالم می کند و معتقد است در همه جای‬ ‫دنیا استفاده از خدمات شهری با پرداخت عوارض همراه‬ ‫خــبــر‬ ‫‪N‬‬ ‫با اســپید‪ ،‬پول فروش کاالی خود را درب منزل‬ ‫دریافت کنید!‬ ‫در اپدیت جدید اســپید‪ ،‬برای تسهیل ارائه خدمات‬ ‫به مشــتریان و در راســتای رفع مشــکل پرداخت‬ ‫وجــوه نقد دریافتــی درب منزل مشــتریان ‪ ،‬از این‬ ‫پس با کمک سیســتم پرداخت جدید‪ ،‬تمامی وجوه‬ ‫دریافتی مستقیما به حساب کســب وکار فروشنده‬ ‫واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی خادمی مقدم‪ ،‬مدیر عامــل مجموعه‪ ،‬ضمن‬ ‫اعالم خرسندی از این رویکرد‪ ،‬گفت‪ :‬در سیستم قدیم‬ ‫تمامی پرداخت های درب منزل ابتدا به حساب اسپید‬ ‫واریز می شد اما اکنون با سیستم جدید‪ ،‬پول مستقیما‬ ‫به حساب فروشنده کاال پرداخت می شود‪.‬‬ ‫برای اســتفاده از خدمات اسپید کافی است به سایت‬ ‫اسپید به نشانی ‪ www.speeddeliv.com‬سر بزنید‬ ‫و یا با شماره ‪ 91006061‬تماس حاصل کنید‪.‬‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۱۰‬سال از این ناوگان حذف شوند‪.‬‬ ‫عده ای با رویکردهای انقالبی معتقدنداین توافق‪ ،‬توافق‬ ‫بســیار بدی اســت و حتی از ان به عنــوان خیانت نامه‬ ‫یاد می کننــد و براین باور ند که نبایــد هیچ امتیازی به‬ ‫شهرداری داده می شد‪ .‬اما عده ای که رویکرد توسعه ای‬ ‫و اصالحی دارند‪ ،‬بــر این باورند در دعوایی که شــکل‬ ‫گرفته بود‪ ،‬ایــن توافق برای طرفیــن مذاکره برد‪ -‬برد‬ ‫اســت و می تواند به توسعه تاکســی های انالین در کل‬ ‫کشور بینجامد‪ .‬از این پس تاکسی های اینترنتی با مجوز‬ ‫بو کارهای مجازی نیاز به مجوز شهرداری یا‬ ‫اتحادیه کس ‬ ‫دیگر نهادها ندارند‪ .‬با بخشش مالیات برارزش افزوده(اگر‬ ‫اجرا شود) تاکسی های اینترنتی فقط هفت دهم درصد‬ ‫عــوارض پرداخت خواهنــد کرد‪ .‬این عــوارض صرف‬ ‫حمل و نقل عمومی و محیط زیست و کاهش الودگی هوا‬ ‫خواهد شــد‪ .‬همچنین هیچ یک از تاکسی های انالین‬ ‫اجازه سرک کشیدن به گوشی کاربران و راننده ها و منع‬ ‫انها برای کار کردن همزمان با دو یا چند تاکسی انالین‬ ‫را نخواهند داشت‪ .‬بعد از پرداخت یار‪ ،‬این دومین توافق‬ ‫بزرگ بین دولت و استارتاپ هاست‪.‬‬ ‫دســتوالعمل نظارت بر تاکسی های انالین که با امضای‬ ‫وزارت صمت و کشور ابالغ شده‪ ،‬به نظر می رسد با امضای‬ ‫‪7‬وزیر در مسیر بازگشت ناپذیر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫علی بابــا از به کار گیری یک دســتیار صوتی‬ ‫هوشمند خبر داد‪ .‬کاربران می توانند به صورت‬ ‫صوتی مقصد و زمان ســفر خود را اعالم کنند‬ ‫تا علی بابا لیســتی از بلیت های با همان تاریخ‬ ‫را نمایش دهد‪ .‬مجید حسینی نژاد‪ ،‬بنیانگذار‬ ‫علی بابا درباره این دســتیار هوشمند نوشت‪:‬‬ ‫«این دستیار صوتی که توسط تیم ققنوس در‬ ‫گروه علی بابا توسعه داده شده و اپلیکیشن دابی‬ ‫هم توی کافه بازار دارند‪ ،‬کار کم نظیری است و‬ ‫بسیار با کیفیت صدا رو به متن و بعد متن رو به‬ ‫صدا تبدیل میکنــه و اینده صنعت دیجیتال‬ ‫ایران رو عوض میکنه و دور نیست روزی که همه‬ ‫کارهامون رو بهش بسپریم‪ .‬علی بابا یه دستیار‬ ‫صوتی باهوش داره که می تونه خرید بلیت رو‬ ‫یه مرحله راحت تر کنه‪».‬‬ ‫پیاده یک میلیارد تومان‬ ‫سرمایه جذب کرد‬ ‫پیاده بــه مارکت پلیســی بــرای تفریح و‬ ‫سرگرمی تبدیل شده است‪ .‬حسام ارمندهی‪،‬‬ ‫موســس کافه بــازار در ازای ‪۱۰‬درصد از‬ ‫ســهام پیاده‪ ،‬نزدیک به یک میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫شورای رقابت شکایت‬ ‫چیلیوری از اسنپ فود را‬ ‫بررسی می کند‬ ‫علیرضا صادقیان‪ ،‬بنیانگــذار چیلیوری در‬ ‫توییتر خود نوشــت‪« :‬شــورای رقابت روز‬ ‫شنبه ‪ ۱۳‬مهر به بررسی شکایت چیلیوری‬ ‫از اسنپ فود خواهد پرداخت؛ شکایتی که به‬ ‫نظر من تاثیر زیادی بر اکوسیستم استارتاپی‬ ‫و اقتصاد ایران خواهد داشت‪ .‬در صورت عدم‬ ‫برخورد با اسنپ فود‪ ،‬خطری بزرگ سال های‬ ‫اینده در انتظار ما خواهد بود‪».‬‬ ‫تــیــمشــنــبــه‬ ‫شناسنامه‬ ‫صاحب امتیاز‪،‬مد یرمسئول وسرد بیر‪ :‬اکبر هاشمی‬ ‫‪156‬‬ ‫ اولین هفته نامه اختصاصی استارتاپ ها‬ ‫شـنبه‪ 13 /‬مهر‪ /‬ســال پنجم‪ /‬شـمـاره ‪156‬‬ ‫‪shanbemag1 No.156 \ Vol.5\ Sat \ Oct 5 th \ 2019‬‬ ‫سید علیرضا میرزامصطفی‬ ‫مد یرهنری‪ :‬‬ ‫تحریریه ‪ :‬طاهره خواجه گیری‪ ،‬فهیمه خراسانی‬ ‫حامد رسولی‪ ،‬مهران امیری‪،‬علی د زفولی‬ ‫ ‬ ‫ازاده خیرابادی‪ ،‬فریبا عوض زاده‪ ،‬پروانه حسین زاده‬ ‫حمید ابراهیمی‬ ‫ ‬ ‫صفحه ارا‪:‬‬ ‫ویرایش متن‪ :‬امیرهوشنگ توکلی‬ ‫ویرایش عکس‪ :‬پریسا هاجری‬ ‫مشاور مدیرمسئول‪ :‬ابراهیم هاشمی‬ ‫خبرنگار شنبه پرس‪:‬شقایق صفی خانی‬ ‫‪ 16‬صفحه‪ 12000 /‬تومان‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫مدیرارشد اجرایی‪ :‬مونا صارمی‬ ‫کارشناس ارشد مارکتینگ‪ :‬غزل حسینی‬ ‫مسئول فروشگاه اینترنتی شنبه‪ :‬فاطمه حاجی نسب‬ ‫اشتراک‪ :‬شادی بیگدلی‬ ‫همایش ها‪ :‬فرناز رضانیا‬ ‫اکادمی‪ :‬مهدی رجبلو‬ ‫کارشناس شبکه های اجتماعی‪ :‬تهمینه سلیمیان‬ ‫سرپرست بخش دیجیتال‪ :‬فریماه فراهانی‬ ‫شنبه تی وی‪ :‬علی شهبازی‬ ‫شنبه مگ انگلیسی‪ :‬احسان کاوه ئیان‬ ‫امور مالی‪ :‬حسین قربانپور‬ ‫خدمات و پشتیبانی‪ :‬علی اسفندیاری‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬عبداهلل محمدی‬ ‫لو نقل‪ :‬مهدی جلمبادانی‬ ‫حم ‬ ‫چاپ ‪ :‬سالم‬ ‫توزیع‪ :‬شرکت اسپید ‬ ‫تلفن مارکتینگ و اشتراک‪021-86031306-7 :‬‬ ‫نشانی اینترنتی‪shanbemag.com :‬‬ ‫نشانی فروشگاه اینترنتی‪shop.shanbemag.com :‬‬ ‫ایمیل سردبیری ‪sardabir.shanbe@gmail.com:‬‬ ‫اد رس نشریه‪ :‬مطهری‪ ،‬صحاف زاد ه‪ ،‬پالک‪ ،15‬طبقه اول‬ ‫با تشکر از همه انهایی که با عشق از ما حمایت می کنند؛‬ ‫انهایی که شنبه را می خوانند و در روزهای سخت با امیدواری دادن‬ ‫هوای ما را دارند‪.‬‬ ‫اکوسیستم جهان‬ ‫‪WorldsEcosystem‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪4‬‬ ‫داستایوفسکی‬ ‫قدم تازه ای برداشــتن‪ ...‬این چیزی است که‬ ‫مردم بیشتر از ان می ترسند‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫مصر رکورددار‬ ‫سریع ترین رشد‬ ‫اکوسیستماستارتاپی‬ ‫دنیا ‬ ‫مصر‪ ،‬ســرزمین اهرام ثالثه و رود نیل یکی از‬ ‫سریع ترین اکوسیستم های استارتاپی دنیا در‬ ‫منطقهخاورمیانهوافریقاست‪.‬باتوجهبهگزارشی‬ ‫که در ســال ‪ ۲۰۱۸‬توسط مگنیت (‪)Magnitt‬‬ ‫منتشر شــد‪ ،‬مصر ســریع ترین اکوسیستم‬ ‫اســتارتاپی دنیا ســت‪ .‬این کشــور همچنین‬ ‫شاهد افزایش قابل توجه شــمار شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری و صندوق های بین المللی طی‬ ‫چند سال گذشــته بود ه که به همراه ابتکارات‬ ‫دولت‪ ،‬مصر را به قطبی جذاب برای شرکت های‬ ‫استارتاپی در منطقه تبدیل کرده است‪ .‬در این‬ ‫گزارشتصمیمگرفتیم‪5‬چیزیراکهبایددرباره‬ ‫اکوسیستماستارتاپیمصربدانیم‪،‬بهنقلازمجله‬ ‫‪ entrepreneur‬برایتان شرح دهیم‪.‬‬ ‫هیاهوی تبدیل شدن به یونیکورن‬ ‫نکتــه عجیبی که اکوسیســتم اســتارتاپی‬ ‫مصر دارد‪ ،‬این اســت که هنوز هیچ استارتاپ‬ ‫یونیکورنــی به نام خود نــدارد‪ .‬البته چندین‬ ‫شرکت استارتاپی مصر به طرز امیدوارکننده ای‬ ‫به باشگاه ‪ ۱‬میلیارد دالری ها نزدیک هستند‪.‬‬ ‫اســتارتاپ های ‪ ، Swvl ، Vezeeta‬اینستا باگ‬ ‫(‪ ،)Instabug‬یاووتــا (‪ )Yaoota‬و هــاالن‬ ‫(‪ )Halan‬در این لیست هستند‪.‬‬ ‫افزایش مراکز رشد‬ ‫مراکزرشدازاصلی تریننیازهایهراکوسیستم‬ ‫استارتاپی است و اکوسیستم استارتاپی مصر در‬ ‫تالش است تا مراکز رشد در این کشور افزایش‬ ‫داشــته باشند‪ .‬در همین راســتا ‪Flat6Labs‬‬ ‫که یک شــتاب دهنده برجسته در مصر است‪،‬‬ ‫به رشد اســتارتاپ ها کمک می کند‪ .‬در چند‬ ‫سال گذشــته ‪ Flat6Labs‬تنها مرکز رشد در‬ ‫این کشــور بود‪ ،‬اما اکنون مراکز رشد در مصر‬ ‫ر و به افزایش هستند‪ .‬یکی از مهم ترین مراکز‬ ‫رشد دولتی در مصر‪ ،‬فلک (‪ )Falak‬است که در‬ ‫استارتاپ هایی که در مراحل اولیه خود هستند‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری می کند‪.‬‬ ‫تشکر به روش اقای جف‬ ‫مدیرعامل امازون با رفتن روی پشت بام چه می خواست بگوید‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫پروانه حسین زاده‬ ‫جف بــزوس‪ ،‬بنیانگــذار امــازون در ‪ 17‬جوالی‬ ‫(‪ 26‬تیر)‪ ،‬عکســی را در اینســتاگرام خود منتشر‬ ‫کرد کــه واکنش هــای مثبــت و منفــی در پی‬ ‫داشــت‪ .‬در این عکس جف بــزوس در حالی روی‬ ‫ســاختمان کروی دفتر مرکزی امازون در سیاتل‬ ‫ایســتاده که تابلویی را باالی ســرش نگه داشته‬ ‫بود‪ .‬روی این تابلو با حروف درشــت نوشــته شده‬ ‫بــود «‪ .»THANK YOU‬بزوس دلیــل این اقدام را‬ ‫تشکر از فروشــندگان امازون می داند‪ .‬اما حرکت‬ ‫عجیب موســس امــازون انتقــادات زیــادی را‬ ‫دربرداشت‪ .‬ســایت گیگ وایر درباره تصویری که‬ ‫از جف بزوس منتشر شده بود‪ ،‬نوشت‪« :‬مدیرعامل‬ ‫امازون می توانست برای تشکر از فروشندگان این‬ ‫شرکت برای انها ایمیل ارسال یا کارت هدیه ای را‬ ‫تقدیمشــان کند‪ ».‬در صورتی که بسیاری از مردم‬ ‫دنیا احترام جف بزوس به کارمندانش را تحســین‬ ‫کردند‪ .‬امــازون هرســاله برنامه امــازون پرایم‬ ‫(‪ )Amazon Prime‬را برگــزار می کنــد‪ .‬امازون‬ ‫پرایم‪ ،‬سرویســی اشــتراکی بــا امتیازاتی چون‬ ‫حمل ونقل رایــگان و تخفیف در خرید محصوالت‬ ‫صوتی و تصویری است‪ .‬امازون پرایم که مسئوالن‬ ‫امازون ان را بــه جمعه ســیاه (‪)Black Friday‬‬ ‫تشبیه کرده اند‪ ،‬در ‪2‬روز برگزار می شود‪ .‬زمانی که‬ ‫جف بزوس متوجه شد امازون پرایم در طول ‪2‬روز‬ ‫رویداد توانســته ‪175‬میلیون دالر فروش داشته‬ ‫باشد‪ ،‬به دنبال روشی برای تشکر از مدیران فروش‬ ‫این شرکت بود تا باالخره با اقدام عجیب خود توجه‬ ‫بسیاری از افراد را جلب کرد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫‪2‬روز پیش از رویداد امازون پرایم‪ ،‬کارگران امازون‬ ‫و سازمان های طرفدار حقوق مهاجران به امازون‬ ‫پرایم اعتراض کردند‪ .‬تظاهرات این گروه به صورت‬ ‫خیابانی در سانفرانسیسکو‪ ،‬مینه سوتا‪ ،‬نیویورک و‬ ‫سیاتل و در اروپا انجام گرفت‪ .‬تظاهرکنندگان‪ ،‬پرایم‬ ‫را نمونه ای از نژادپرســتی می دانستند‪ .‬کارگران‬ ‫امازون پیامی برای جف بزوس ارســال کردند که‬ ‫در ان امده بود‪« :‬اکنون زمان ان است که به جای‬ ‫توجه به ســود‪ ،‬به مردم توجه کنیــد‪ ».‬کارگران‬ ‫امازون در ‪2‬روز فشــار زیادی را تحمل می کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی امازون در این باره گفته است‪« :‬دولت ها‬ ‫باید استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را بپذیرند‬ ‫تا سوءاستفاده ها برطرف شود‪ ».‬مدیرعامل امازون‪،‬‬ ‫جف بزوس‪ ،‬وقتی دید با وجود تظاهرات و بایکوت‬ ‫امازون پرایم در سال جاری‪ ،‬بهترین فروش تاریخ‬ ‫امازون اتفــاق افتاد‪ ،‬گفت‪ « :‬ما می خواهیم از تمام‬ ‫اعضای پرایم در سراسر دنیا تشکر کنیم‪ » .‬پرایم دی‬ ‫(‪ )This Prime Day‬امســال به دالیلی با پرایم دی‬ ‫سال های قبل فرق می کرد‪ .‬به گزارش شبکه خبری‬ ‫سی ان بی سی امازون توانست در پرایم دی ‪،2019‬‬ ‫بیــش از ‪100‬هزار لپ تاپ‪200 ،‬هــزار تلویزیون‪،‬‬ ‫‪300‬هزار هدفــون‪350 ،‬هــزار محصول لوکس‬ ‫زیبایی و بیش از یک میلیون اسباب بازی بفروشد‪.‬‬ ‫سیاســت جدید امازون در سال جاری این بود که‬ ‫امازون این بار به جای ‪2‬روز ارســال‪ ،‬تنها یک روز‬ ‫ارسال داشته باشد‪ .‬پیش از سیاست جدید امازون‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬ســفارش در هر ساعت با شیفت های‬ ‫‪ 12‬ساعته ارســال می شد که فشار کاری زیادی به‬ ‫کارکنان امازون وارد می شــد‪ ،‬اما با سیاست تازه‬ ‫امازون‪ ،‬استرس ها تاحدودی کم شد‪ .‬جف بزوس‬ ‫‪7‬قانون بــرای موفقیت دارد که معتقد اســت هر‬ ‫کسی با انجام ان موفق می شود‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫قوانین جف بزوس پاسخگویی به مشتریان و توجه‬ ‫به نیازهای انان اســت‪ .‬در واقع مدیرعامل امازون‬ ‫به خاطر همین موضوع پرایم دی را به وجود اورده‬ ‫است‪ .‬او که معتقد است باید ریسک پذیر بود‪ ،‬خطر‬ ‫انتقادات را پذیرفت و به شیوه مخصوص به خود از‬ ‫کارمندان و مشتریانش تشکر کرد‪ .‬جف بزوس به‬ ‫این خاطر که در طی ‪2‬روز پرایم دی‪ 175 ،‬میلیون‬ ‫جنس از امازون خریداری شده و بیش از ‪2‬میلیارد‬ ‫در این فروش به دست اورده است‪ ،‬سختی باال رفتن‬ ‫از ساختمان کروی دفتر مرکزی امازون را به جان‬ ‫خرید تا نشان دهد مشــتریان و کارمندان امازون‬ ‫برایش اهمیت دارند‪ .‬نکته ای که مطرح می شــود‬ ‫این است که اگر امازون به خاطر بایکوت پرایم دی‬ ‫فــروش کمی داشــت‪ ،‬عکس العمــل مدیرعامل‬ ‫امازون چه بود؟‬ ‫تالش های دولت در مقیاس صنعتی‬ ‫وزارت ســرمایه گذاری و همکاری بین المللی‬ ‫مصر تعدادی برنام ه مختلف برای استارتاپ ها‬ ‫دارد‪ .‬این وزارت به بنیانگذاران کمک می کند‬ ‫تا مهارت های کارافرینی خود را توسعه دهند‬ ‫و به سوددهی برسند‪ ، TIEC .‬یا مرکز فناوری‪،‬‬ ‫نواوری و کارافرینی یکی دیگر از سازمان های‬ ‫دولتی مصر است که در حوزه فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطــات فعالیت می کند و به پشــتیبانی‬ ‫زیرساخت های ارتباطی کشور می پردازد‪.‬‬ ‫توسعه فناوری در بدترین شرایط‬ ‫گزارش بیزینس اینسایدر (‪)Business Insider‬‬ ‫در اوایل سال جاری به رشد و توسعه فناوری در‬ ‫مصر پرداخته است و فناوری را مهم ترین بخش‬ ‫اکوسیستم نواوری مصر می داند‪ .‬البته مسائل‬ ‫مربوط به اقتصاد کشور‪ ،‬در پی بحران های بهار‬ ‫عربی و سقوط رهبری حســنی مبارک دچار‬ ‫دگرگونی شد‪ .‬واحد پول رایج مصر در پی این‬ ‫ش شــد و‬ ‫بحران ها در برابر دالر امریکا کم ارز ‬ ‫چندین شرکت مجبور شدن د تا ارام شدن اوضاع‬ ‫اقتصادی به المان‪ ،‬دوبی یا چین بروند‪.‬‬ ‫برگزاری کمپ و رویداد‬ ‫مصر چندین رویداد ساالنه دارد که به تشکیل‬ ‫شــرکت های منطقه ای در مقیــاس جهانی‬ ‫کمک می کنند‪ .‬یکــی از مهم ترین رویدادها‬ ‫در مصر ‪ Techne Summit‬است که پنجمین‬ ‫دوره ان از ‪ 28‬تا ‪ 30‬ســپتامبر (‪ ۶‬تا ‪ ۸‬مهر) در‬ ‫اسکندریه مصر برگزار شد‪ .‬موضوع این رویداد‬ ‫تجارتالکترونیک‪،‬سالمتدیجیتال‪،‬فین تک‪،‬‬ ‫خرده فروشی‪ ،‬بازاریابی و تکنولوژی رسانه ای‬ ‫اســت‪ .‬در این رویداد شــبکه ای متشکل از‬ ‫سرمایه گذارانفرشته(‪ )angel‬ازسراسرمنطقه‬ ‫مدیترانه که به ان « شــبکه ســرمایه گذاری‬ ‫فرشتگان کســب وکار مدیترانه ای» یا « ‪Med‬‬ ‫‪ »Angels‬می گویند‪ ،‬حضور دارند‪ .‬در رویداد‬ ‫‪ Techne Summit‬مصر ســرمایه گذارانی از‬ ‫فرانســه‪ ،‬یونان‪ ،‬تونس‪ ،‬مراکش‪ ،‬مصر‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫اسلونی و کرواسی حضور دارند‪ .‬پلتفرم ‪Med‬‬ ‫‪ Angels‬ادعا می کند که به بیش از ‪۴۰‬شــبکه‬ ‫با ســرمایه گذاران فرشته در ‪ 24‬کشور متصل‬ ‫است‪.‬همچنینبرایاولین باریکرقابتجهانی‬ ‫استارتاپی به نام «جام جهانی استارتاپی» در‬ ‫مصر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫وی چت به سبک امریکایی‬ ‫اپلیکیشن ها ی امریکای التین به دنبال شبیه سازی چینی هستند‬ ‫اپلیکیشن های قدرتمندی چون وی چت (‪)WeChat‬‬ ‫و علی پــی (‪ )Alipay‬به ترتیب جزئــی جدایی ناپذیر از‬ ‫اکوسیستمموبایلچینشدند‪.‬وی چتبیشاز‪ ۱‬میلیارد‬ ‫کاربر فعال در ماه و علی پی ‪ ۱‬میلیارد کاربر فعال ساالنه‬ ‫دارد‪ .‬اگرچه وی چت و علی پی هر دو اپلیکیشــن های‬ ‫پیام رسان هستند‪ ،‬اما انها خدماتی چون تحویل غذا و به‬ ‫اشتراک گذاری دوچرخه را نیز انجام می دهند‪ .‬همچنین‬ ‫وی چت و علی پی ارائه کننده مجموعه کاملی از خدمات‬ ‫مالی مانند پرداخت‪ ،‬بیمه و سرمایه گذاری هستند‪.‬‬ ‫اکنون‪ ،‬شرکت هایی از سراسر جهان در تالشند تا مدل‬ ‫موفقچینیرادرمنطقهخودتکرارکنندوامریکای التین‬ ‫یک منطقه ویژه برای ظهور اپلیکیشن های فوق العاده‬ ‫است‪ .‬جمعیت گسترده امریکای التین‪ ،‬این کشورها را‬ ‫به مناطق ویژه ای برای تولید اپلیکیشن تبدیل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬جمعیت امریــکای التین حدود ‪ ۶۵۰‬میلیون نفر‬ ‫ی‪۶۲، GSMA‬درصد از جمعیت‬ ‫است که براساس داده ها ‬ ‫این منطقه تحت نفوذ گوشی های هوشمند هستند‪.‬‬ ‫بعد از موفقیت باور نکردنی وی چت و علی پی‪ ،‬بسیاری از‬ ‫شرکت هادرسراسرجهانتصمیمگرفتنداپلیکیشن های‬ ‫هوشمند خود را توسعه دهند و مدل وی چت و علی پی‬ ‫را در مناطق مختلف تکرار کنند‪ .‬جنوب شرقی اسیا به‬ ‫خاطر نزدیکی به چین‪ ،‬نفوذ و پــول ان‪ ،‬یکی از اولین‬ ‫مناطقی بود که در ان اپلیکیشن های فوق العاده شروع‬ ‫ب (‪ )Grab‬در سنگاپور و گو جک‬ ‫به ظاهر شدن کردند‪ .‬گر ‬ ‫(‪ )Go-Jek‬در اندونزی در سیستم حمل ونقل توانستند‬ ‫میلیاردها دالر درامد داشــته باشــند و از ورود اوبر به‬ ‫منطقه جلوگیری کنند‪ .‬این اپلیکیشن ها خدمات خود‬ ‫را توســعه داده و به تحویل غــذا‪ ،‬پرداخت ها و خدمات‬ ‫دیگر پرداختند‪.‬‬ ‫در هند‪ ،‬پی تی ام(‪ )payTM‬کیف پول دیجیتالی است که‬ ‫فراتر از خدمات هسته ای خود گسترش می یابد‪ .‬پی تی ام‬ ‫نقش موثری در بازار اپلیکیشــن هند داشته است‪ .‬به‬ ‫خصوص بعد از اینکه تاپزو(‪ )Tapzo‬در ســال گذشته‬ ‫توسط امازون خریداری و بسته شد‪.‬‬ ‫جالب است توجه داشته باشیم که همه برنامه های برتر‬ ‫یکسان نیســتند‪ .‬علی پی از بخش تجارت الکترونیکی‬ ‫علی بابا به وجود امد و بیشتر روی خدمات مالی تمرکز‬ ‫کرد‪ .‬در حالی کــه وی چت کار خــود را به عنوان یک‬ ‫اپلیکیشن پیام رســان اغاز کرد ولی نه تنها کارش را به‬ ‫خدمات مالی گسترش داد‪ ،‬بلکه به خدمات روزمره مانند‬ ‫تجارت الکترونیک‪ ،‬بازی‪ ،‬سفر و بسیاری دیگر از زمینه ها‬ ‫معطوف شد‪.‬‬ ‫چه انتظاری باید از امریکای التین داشته باشیم؟‬ ‫اپلیکیشن های پیشــرفته امریکای التین باید به روش‬ ‫خاص خودشان توسعه پیدا کنند‪ ،‬چون محیط امریکای‬ ‫التین با محیط چین کامال متفاوت است‪.‬‬ ‫اکوسیســتم اینترنــت در امریکای التین به شــدت‬ ‫تحت تاثیر شرکت های فناوری اروپایی و امریکایی است‬ ‫که بر بخش هایی مانند ارتباطات‪ ،‬موسیقی‪ ،‬جست وجو‬ ‫و دیگر حوزه هــا تســلط دارد‪ .‬برای اســتارتاپ های‬ ‫محلی رقابت در ان بازارها کار دشــواری اســت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬اســتارتاپ های کمی وجود دارند که به راحتی بر‬ ‫اســتارت اپ های حمل ونقل درون شهری‪ ،‬تحویل غذا و‬ ‫اپلیکیشن های اقتصادی خارج از منطقه غلبه کرده اند‪.‬‬ ‫برجسته ترین اپلیکیشــن در منطقه امریکای التین‪،‬‬ ‫اپلیکیشن تحویل راپی (‪ )Rappi‬در کلمبیاست‪ .‬راپی‬ ‫در سال ‪ 2016‬کار خود را اغاز کرده و هر چیزی را که در‬ ‫فروشگاه هایامریکایالتین وجوددارد‪،‬تحویلمی دهد‪.‬‬ ‫راپی یکی از قدرتمندترین استارتاپ ها در امریکای التین‬ ‫است که توسط شرکت های سرمایه گذاری قدرتمندی‬ ‫چون سکویا کپیتال(‪ )Sequoia‬و سافت بانک حمایت‬ ‫می شــود‪ .‬با اینکه راپی کار خود را با تحویل غذا شروع‬ ‫کرده اســت‪ ،‬اما اکنون خدماتی از قبیل موتورسیکلت‬ ‫الکترونیکی‪،‬پرداخت ها‪،‬انتقالهمتابه همتا(‪،) P2P‬بلیت‬ ‫تئاتر و سینما فراهم می کند‪ .‬اپلیکیشن راپی همچنین‬ ‫در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله برزیل‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫کلمبیا‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬شیلی‪ ،‬اروگوئه و پرو فعالیت می کند‪.‬‬ ‫دیگــر اســتارتاپ های قدرتمند در حــوزه اقتصادی‬ ‫و تجــارت الکترونیک‪ ،‬جنبــه مالی ان به نــام ‪ meli‬ا‬ ‫(‪ ) Mercado Libre‬و ‪ Mercado Pago‬هستند‪Merc� .‬‬ ‫‪ adoLibre‬یکی از استارتاپ های قدیمی ارژانتین است‬ ‫که در اگوست ‪ 1999‬تاسیس شــده و تاکنون میزبان‬ ‫خرید های الکترونیکی و تجارت انالین بوده است‪.‬‬ ‫‪ M e r c a d o Pa g o‬نیــز ســال ‪ 2004‬در‬ ‫ســن پائولو برزیــل افتتــاح شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ Mercado Pago‬پلتفرم پرداخت های اینترنتی است‪.‬‬ ‫این اســتارتاپ ها به عنوان راهی بــرای پرداخت بین‬ ‫کاربران در بازار شــروع به کار کردنــد اما در نهایت با‬ ‫توسعه فعالیت هایشان توانستند خدمات مالی متنوعی‬ ‫را پوشــش بدهند‪ .‬این دو اســتارتاپ خدماتی مانند‬ ‫پرداخت انالین و افالین‪ ،‬پرداخت صورتحساب و اخیرا‬ ‫ســرمایه گذاری را ارائه می کنند‪ .‬ساالنه چیزی حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تراکنــش تقریبادر تمام امریکای التین‬ ‫توسط این اپلیکیشن اها انجام می شود‪ .‬موویل (�‪Mov‬‬ ‫‪ )ile‬در برزیل رقیب اصلی این دو استارتاپ ارژانتینی‬ ‫و برزیلی است‪ .‬موویل پلتفرم تجارت موبایلی است‪ .‬این‬ ‫استارتاپ یونیکورن با ارزشی بیش از یک میلیارد دالر‬ ‫نیز تعداد زیادی خدمــات‪ ،‬از تحویل غذا تا بلیت های‬ ‫رویداد را ارائه می کند‪ .‬موویل حتی نتفلیکس کودکان‬ ‫در برزیل‪ ،‬مکزیک‪ ،‬کلمبیا و ارژانتین است‪.‬‬ ‫امریکای التیــن یــک منطقــه ویــژه بــرای ظهور‬ ‫اپلیکشن های فوق العاده است ‪.‬‬ ‫شرکت اســپانیایی کبی فای ( ‪ ) Cabify‬به دنبال تایید‬ ‫اپلیکیشن خود اســت و در راستای رضایت مشتریان‬ ‫تالش می کند‪ .‬این شــرکت به تازگی شــروع به ارائه‬ ‫خدمات دوچرخه و اسکوتر به صورت انالین کرده است‪.‬‬ ‫رقابت در حوزه حمل ونقل در منطقه امریکای التین‬ ‫به شدت در حال افزایش است‪ ،‬از طرفی اوبر و دی دی نیز‬ ‫خدمات بیشتری را برای حفظ مشتری اضافه می کنند و‬ ‫می کوشند تا موقعیت خود را ثابت نگه دارند‪.‬‬ ‫اپلیکیشــن های فوق العاده در امریکای التین همانند‬ ‫چین نخواهد بود‪ ،‬زیرا شــرکت های امریکای التین‬ ‫مســیر چین را دنبال نمی کنند چــون بازارها خیلی‬ ‫متفاوت هســتند‪ .‬به همیــن دلیل مقایســه این دو‬ ‫بازار با یکدیگر کار درســتی نیســت و بهتر است بازار‬ ‫اپلیکیشن های جنوب شرقی اسیا را با یکدیگر مقایسه‬ ‫کنیم‪ ،‬چون بازارها بیشتر به هم شبیه هستند‪ .‬درباره‬ ‫بازار اپلیکیشــن های منطقه امریکای التین وضعیت‬ ‫کامال متفاوت اســت زیرا نمی توان بازارهای امریکای‬ ‫التین را با هم مقایسه کرد چون احتماال نتیجه به دست‬ ‫امده یک محیط منحصر به فرد در منطقه خواهد بود‪.‬‬ ‫همانطور که بیشتر شرکت ها به داستان های موفقیت‬ ‫چین نگاه می کنند‪ ،‬ما شــاهد رقابت اســتارتاپ های‬ ‫امریــکای التیــن بیشــتری خواهیم بود کــه برای‬ ‫ساخت اپلیکیشــن های فوق العاده با یکدیگر رقابت‬ ‫می کنند‪ .‬ســرمایه گذاران کســب وکار هم اکنون در‬ ‫حال ســرمایه گذاری روی استارتاپ هایی هستند که‬ ‫به پیشتازان امریکای التین تبدیل خواهند شد‪ .‬چیزی‬ ‫که مسلم است این است که چگونگی اشکار شدن بازار‬ ‫اپ در منطقه امریکای التین هیجان انگیز خواهد بود و‬ ‫مشتریان‪ ،‬برندگان واقعی این نبرد هستند ‪.‬‬ ‫اغاز راه‬ ‫‪S t a r t L i n e‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استارتاپیکهقصدداردبهکسب وکارهاکمککندتابتوانندازداده هابهتریناستفادهراکنند‬ ‫دیتاک در جست وجویابزار ‪ ۲۰۰‬میلیارد توماین‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪i‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫‪v‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫ازاد ه خیراباد ی‬ ‫دنیای داده ها‪ ،‬دنیــای طالیی اطالعات فراوری‬ ‫شده اســت و شــرکت هایی که ارزش داده ها را‬ ‫در می یابند‪ ،‬مسیر گســترده تری پیش رو دارند‪.‬‬ ‫انها بدون این داده های ارزشــمند هرگز تصمیم‬ ‫نمی گیرند‪ .‬انها برای پیشبرد تصمیم گیری های‬ ‫خود هم از انها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫اســتارتاپ «دیتاک» اســتارتاپی است که قصد‬ ‫دارد به کســب وکارها کمک کند تــا بتوانند از‬ ‫داده ها بهترین اســتفاده را کنند‪ .‬دیتاک توسط‬ ‫امیرحســین عســگری به همراه امیراسماعیل‬ ‫محمود ابادی و هامون محمدیان پور بنیانگذاری‬ ‫شده است‪ .‬امیرحسین عسگری متولد ‪ 61‬است و‬ ‫ارشد مهندسی برق و الکترونیک دارد‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫«ما قبل از اینکه دیتاک را راه بیندازیم‪ ،‬در همین‬ ‫حوزه فعالیت داشــتیم و حدود ‪ 9‬سال است که‬ ‫در حوزه بیگ دیتــا و داده کاوی با نگاه تخصصی‬ ‫به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فعالیت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ایــده اولیه این کار در ســال ‪ 89‬شــکل گرفت‪.‬‬ ‫در ان زمان طراحی ســایت انجــام می دادیم و‬ ‫به درخواست یکی از مشــتریان پژوهشی را در‬ ‫فضای وب ایران انجــام دادیم‪ .‬پروژه به تدریج به‬ ‫درخواست مشتری گسترش یافت و تحلیل های‬ ‫اماری مختلفی به ان اضافه شــد‪ .‬همین موضوع‬ ‫باعث شد که ما به این فکر بیفتیم که به جای اینکه‬ ‫این کار را به صورت دستی انجام دهیم‪ ،‬نرم افزاری‬ ‫ تهیه کنیم کــه تحلیل های اماری را از ان طریق‬ ‫انجام دهیم تا با سرعت بهتری کار را انجام دهیم و‬ ‫بتوانیم ان را به مشتریان دیگر نیز در زمینه انالیز‬ ‫داده ها ارائه دهیم‪ .‬کار را به همین منوال گسترش‬ ‫دادیم تا اینکه در سال ‪ 96‬به دلیل مشکالتی که با‬ ‫سرمایه گذار اولیه پیدا کردیم‪ ،‬ما از مجموعه جدا‬ ‫شدیم و استارتاپ دیتاک را راه انداختیم‪».‬‬ ‫در مورد دیتاک بیشــتر توضیح دهید‪ ،‬چه‬ ‫خدماتی را به مشتریان ارائه می دهید؟‬ ‫خدمــات در دیتاک به دو حــوزه دیتا ماینینگ‬ ‫انالین و حــوزه دیتا ماینینگ افالین تقســیم‬ ‫می شود‪ .‬در حوزه دیتا ماینینگ انالین مشتریان ما‬ ‫کسانی هستند که قصد دارند بدانند که در فضای‬ ‫مجازی چه اطالعاتی در مورد انها گفته می شود‬ ‫و یا در مورد رقبای انها نظرها چگونه اســت و یا‬ ‫مشتریانشان در مورد حوزه کاری انها چه نظری‬ ‫دارنــد و مواردی از این دســت‪ .‬در حوزه افالین‬ ‫مشــتریان ما عالوه بر این‪ ،‬خودشــان بیگ دیتا‬ ‫دارند و می خواهنــد روی داده هایی که دارند نیز‬ ‫انالیز انجام شود‪.‬‬ ‫خروجی که از خدمــات دیتاک در اختیار‬ ‫مشتریان قرار می گیرد‪ ،‬در چه قالبی است؟‬ ‫بخش عمده مشــتریان مــا از طریق پنل انالین‬ ‫می تواننــد گزارش هــا و گراف هــای مختلف را‬ ‫براساس داده هایی که نیاز دارند‪ ،‬مشاهده کنند‪.‬‬ ‫بخشی از مشتریان که در خواست تحلیل اضافه تر‬ ‫و جمع بندی نهایی دارند‪ ،‬از ما درخواست می کنند‬ ‫که گزارش تحلیلی برایشــان بنویســیم که تیم‬ ‫تخصصی ما براساس نیاز مشتری گزارش را تنظیم‬ ‫و ارائه می کند‪.‬‬ ‫مخاطبان اصلی شــما چه کسانی هستند و‬ ‫تا کنون چه تعداد کاربر از خدمات اســتفاده‬ ‫کرده اند؟‬ ‫مخاطبان اصلی دیتاک شــرکت ها و بیزینس ها‬ ‫هستند و از سال ‪ 96‬تا کنون حدود ‪ 200‬شرکت از‬ ‫خدمات استفاده کرده اند که از این تعداد حدود‬ ‫‪ 150‬شــرکت به صورت تکرار شونده از خدمات‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫می توانم بگویم در حوزه انالین بخش رسانه ای و‬ ‫افکار عمومی در حال حاضر رهبر بازار هستیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر تعداد رقبا زیاد است بر همین اساس‬ ‫کسی نمی تواند ادعا کند که در همه حوزه ها رهبر‬ ‫است‪ ،‬ولی ما تالش می کنیم حوزه فعالیت خود‬ ‫را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫بســته به نیاز های مشــتری به صورت ماهانه از‬ ‫‪ 200‬تا ‪ 300‬هزار تومان تــا چند میلیون تومان‬ ‫متغیر است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه وضعیت تحریم منجر شده‬ ‫بسیاری از سرویس های انالین خارجی قابل‬ ‫استفاده در ایران نباشــند‪ ،‬این موضع چه‬ ‫تاثیری روی کار شما داشته است؟‬ ‫هزینه استفاده از خدمات چقدر است؟‬ ‫در این مدتی که در این حوزه فعال هستید‪،‬‬ ‫بازار را چطور ارزیابــی کردید‪ .‬فکر می کنید‬ ‫کسب وکارها چقدر به ضرورت تحلیل داده ها‬ ‫برای پیشرفت در کارشان پی برده اند؟‬ ‫به نظر من بازار در مرحله رشد قرار دارد و در حال‬ ‫حاضر بیشتر کســب وکارها فقط برای اطالع از‬ ‫شرایط از این سرویس ها استفاده می کنند و هنوز‬ ‫به این ابزارها به عنوان بازویی برای تصمیم گیری‬ ‫نگاه نمی شود ولی بازار رو به رشد است و به تدریج‬ ‫این حوزه جا می افتد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم ارزیابی از حجم بازار داشــته‬ ‫باشیم‪ ،‬می توانید اعداد و ارقامی ارائه دهید؟‬ ‫اگر فقط بازار انالین را در نظر بگیریم‪ ،‬براســاس‬ ‫بررســی هایی که روی فعاالن بازار در این حوزه‬ ‫انجــام دادیم‪ ،‬تقریبــا گردش مالــی این حوزه‬ ‫چیزی حدود ‪ 20‬میلیارد تومان به صورت ساالنه‬ ‫است‪ .‬در حوزه افالین بازار بسیار بزرگ تر است و‬ ‫گردش مالی ان باالی ارقام ‪ 150‬تا ‪ 200‬میلیارد‬ ‫تومان می رود زیرا حوزه های بســیار متنوعی را‬ ‫در بر می گیــرد‪ .‬بازار هدف ما ‪ 75‬درصد اســت و‬ ‫تحریم ها هم اثر مثبت و هم اثر منفی روی کار ما‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫اثر منفی ان این بوده که بسیاری از شرکت های‬ ‫بزرگ خارجی که مشتری ما بودند‪ ،‬ایران را پس از‬ ‫تحریم ها ترک کردند و ما با خال بازار روبه رو شدیم‬ ‫و از طرف دیگر ما نیز نمی توانیم ســرویس های‬ ‫مورد نیــاز خود در حوزه بیگ دیتــا را از امازون‬ ‫یا مایکروســافت دریافت کنیم‪ ،‬ولی نکته مثبت‬ ‫ان این بود که شــرکت ها و ســازمان های بزرگ‬ ‫مجبور شده اند که از شرکت های ایرانی خدمات‬ ‫داده کاوی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫تا کنون با چه چالش هایی روبه رو بودید؟‬ ‫مهم ترین مشکل این اســت که عمده بازار ایران‬ ‫دولتی است و در اکثر مواقع رانت بیشتر اثر دارد‪.‬‬ ‫هنوز اهمیت تصمیم گیــری داده محور در ایران‬ ‫جا نیفتاده است‪.‬‬ ‫چالش دیگری که وجــود دارد‪ ،‬چالش مهاجرت‬ ‫نخبگان است و اکثر بچه ها قصد مهاجرت دارند و‬ ‫با رفتن یک نیروی کلیدی‪ ،‬بخشی از سرمایه خود‬ ‫را از دست می دهیم‪ .‬چالش نقدینگی نیز از دیگر‬ ‫چالش های ما بوده است‪.‬‬ ‫ظرفیتروبهگسترشبازاراینترنتاشیا‬ ‫پاناک پلتفرمی برای دستگاه های هوشمند‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪i‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫‪v‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫سرعت پلتفرم باال برود‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫علی جباری‬ ‫اســتارتاپ پاناک یک پلتفرم ‪ IOT‬است که توسط‬ ‫احســان واثقی‪ ،‬هومن همت خواه‪ ،‬پژمان ازادگان‬ ‫و محمد زرافشــان در شــهر اهواز راه اندازی شده‬ ‫است‪ .‬احســان واثقی متولد ‪ 67‬در اهواز است و در‬ ‫رشته مهندســی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران‬ ‫اهــواز تحصیل کرده و ارشــد ای تی از دانشــگاه‬ ‫امیرکبیــر دارد‪ .‬هومــن همت خواه دانشــجوی‬ ‫دکتــرای الکترونیک‪ ،‬پژمان ازادگان ارشــد ابزار‬ ‫دقیق و محمد زرافشــان لیسانس کامپیوتر دارند‪.‬‬ ‫با احســان واثقی هم صحبت شــدیم تا بیشتر در‬ ‫مورد پاناک بدانیم‪ .‬او می گوید‪« :‬من از ســال ‪89‬‬ ‫برنامه نویسی انجام می دهم‪ .‬در سال ‪ 92‬با محمد‬ ‫زرافشان یک استارتاپی در اهواز با عنوان اهواز منو‬ ‫راه انداختیم و این اولین تجربه اســتارتاپی ما بود‬ ‫که البته در حال حاضر متوقف شده است‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬من عالوه بر برنامه نویسی به الکترونیک نیز‬ ‫عالقه مند بودم و حوزه ‪ IOT‬را نیز دنبال می کردم‬ ‫و از انجایی که پلتفرم ‪ IOT‬در ایران وجود نداشت و‬ ‫پلتفرم های خارجی نیز به دلیل تحریم برای ایران‬ ‫امکان پرداخت ندارند‪ ،‬به این فکر افتادیم که یک‬ ‫پلتفرم ‪ IOT‬راه بیندازیم و ایده پاناک از همین جا‬ ‫شکل گرفت‪».‬‬ ‫در پلتفرم پاناک چه خدماتی ارائه می دهید؟‬ ‫پلتفرم پاناک یک پلتفرم اینترنت اشیا ست‪ .‬عمده‬ ‫وظیفه پلتفرم های اینترنت اشــیا این اســت که‬ ‫از ابزارک هایــی که افراد و شــرکت های مختلف‬ ‫می سازند‪ ،‬حمایت کند به این ترتیب که این افراد‬ ‫مجبور نباشند که برای گسترش کار خود به دنبال‬ ‫زیرساخت و ســرور و فضای تحت وب باشند بلکه‬ ‫بتوانند اطالعات دیوایس خود را بفرســتند و در‬ ‫اینترنت ذخیره کنند و نمودارهــای مربوط را به‬ ‫صورت انالین مشاهده کنند و در صورت نیاز روی‬ ‫موبایل نوتیفیکیشن دریافت کنند‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫این پلتفرم کمک می کند که دیوایس تولیدشــده‬ ‫توسط سازنده بدون دغدغه به اینترنت وصل شود‪.‬‬ ‫ما در پاناک هم به دنبال همین هدف هســتیم و‬ ‫سرورهای ما داخل ایران است و همین باعث شده ‬ ‫شــما عالوه بر پلتفرم پاناک‪ ،‬دیوایس هایی‬ ‫هم خودتان تولیــد کرده اید‪ .‬در مورد انها هم‬ ‫توضیح دهید؟‬ ‫روبه رو هستند و از جمله چالش هایی که داشته ایم‪،‬‬ ‫کمبود سرمایه بوده است‪.‬‬ ‫و فکر می کنم اگر در این حــوزه خوب کار کنیم‪،‬‬ ‫می توانیم حجم خوبی را به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫برای اینکه بتوانید اسکیل کنید‪ ،‬به چه میزان‬ ‫سرمایه احتیاج دارید؟‬ ‫به صورت کلی‪ ،‬وجود رقیب در این حوزه را‬ ‫فرصت می دانید یا تهدید؟‬ ‫به صورت کلــی ‪ 3‬دیوایس دســتگاه پایش دما‪،‬‬ ‫دســتگاه پایش رطوبــت خاک و هوا و دســتگاه‬ ‫پایش اتاق ســرور تولید کرده ایم‪ .‬دیوایس ها وارد‬ ‫بازار شده اند و ما برای انها کمپین کراودفاندینگ‬ ‫برگزار کردیم و تاکنون موفق شده ایم ‪ 30‬دیوایس‬ ‫را بفروشیم‪.‬‬ ‫از نظر اعــداد و ارقام بــا توجه بــه اینکه صنعت‬ ‫الکترونیک نســبت بــه تولید نرم افــزار هزینه بر‬ ‫است‪ ،‬با توجه به بررســی هایی که انجام داده ایم‪،‬‬ ‫برای اسکیل کردن به حداقل ‪ 500‬میلیون تومان‬ ‫برای تولید ‪ 2000‬دیوایس در کمتر از یک ســال‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫قیمت دیوایس های خــود را چقدر تعیین‬ ‫کرده اید؟‬ ‫حجم بازار اینترنت اشــیا را در ایران چقدر‬ ‫ارزیابی می کنید و فکر می کنید چند درصد این‬ ‫بازار را بتوانید به دست بیاورید؟‬ ‫فعال فقط قیمــت دیوایس پایش دمــا را تعیین‬ ‫کرده ایم که حدود ‪ 750‬هزار تومان است و قیمت‬ ‫‪2‬دیوایس دیگر با مذاکره با مشتری تعیین می شود‪.‬‬ ‫تا کنون چه تعداد دیوایس از خدمات پلتفرم‬ ‫استفاده کرده اند؟‬ ‫پلتفرم هنوز به صورت عمومی منتشــر نشــده و‬ ‫فکر می کنم تا ابان ماه در بازار ارائه شــود‪ .‬تاکنون‬ ‫دیوایس های خودمان از پلتفرم استفاده کرده اند‬ ‫و ‪3‬تولیدکننــده دیگر نیز به صورت ازمایشــی از‬ ‫خدمات استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫با چه سرمایه اولیه ای کار را شروع کرد ید؟‬ ‫ما تاکنون حدود ‪ 50‬میلیون در کار هزینه کرده ایم‬ ‫و به صورت بوت استرپ پیش رفته ایم‪.‬‬ ‫بازار اینترنت اشیا را در ایران چطور ارزیابی‬ ‫کردید‪ .‬ایا ان را رو به رشد می بینید؟‬ ‫بله‪ ،‬به نظرم بازار اینترنت اشــیا مانند اینترنت که‬ ‫در مدت کوتاهی دنیا را تســخیر کرد‪ ،‬می تواند به‬ ‫ســرعت همه گیر شــود‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬در چند‬ ‫سال اینده اکثر وسیله هایی که به صورت روزمره‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬به ســمت اینترنت اشیا خواهد‬ ‫رفت و پتانسیل باالیی در این بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫ایا تحریم ها خللی در روند تولید دیوایس ها‬ ‫ایجاد کرده است؟‬ ‫خوشــبختانه ورود قطعات الکترونیک با مشکل‬ ‫روبه رو نشده اند و در دســترس هستند و معموال‬ ‫دستگاه های اسمبل شده با مشکالتی برای واردات‬ ‫بازار‪ ،‬بازار بزرگی است و به حجم ان روزانه اضافه‬ ‫می شــود چرا که در حال حاضر تمام شرکت های‬ ‫تولید کننده مرتبط به فکر اینترنت اشیا افتاده اند و‬ ‫حوزه های مختلفی روی این حوزه تمرکز کرده اند‬ ‫این بازار در ایران نوپاســت و بیشتر فعاالن در فاز‬ ‫تحقیق و توسعه بوده اند ولی به صورت کلی وجود‬ ‫رقبا منجر می شــود که این حوزه زودتر در جامعه‬ ‫جابیفتد‪.‬‬ ‫بیشتر از چه شیوه هایی برای معرفی خودتان‬ ‫استفاده می کنید؟‬ ‫در حوزه دیوایس ها بیشــتر به صــورت هدفمند‬ ‫در صنایع مختلف دیوایــس را معرفی می کنیم و‬ ‫از دیجیتال مارکتینگ اســتفاده می کنیم و برای‬ ‫پلتفرم بیشــتر قصد داریم از شیوه های اموزشی و‬ ‫برگزاری ورکشاپ استفاده کنیم و یکی از دالیلی‬ ‫هم تا کنون پلتفرم وارد بازار نشده‪ ،‬این است که در‬ ‫حال تدوین استراتژی بازاریابی ان هستیم‪.‬‬ ‫بنیانگذاران‪:‬‬ ‫امیرحسین عسگری‪،‬‬ ‫امی‬ ‫راسماعیل محمود ابادی‬ ‫ وهامون محمدیا ‬ ‫نپور‬ ‫سالشروعفعالیت‪96 :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫اشتغالزایی‪40 :‬نفر‬ ‫سرمای ه اولیه‪:‬‬ ‫‪ 400‬میلیون تومان‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫‪dataak.com‬‬ ‫ناماستارتاپ‪:‬‬ ‫دیتاک‬ ‫مشتریان ما‬ ‫کسانیهستند‬ ‫که قصد دارند‬ ‫بدانند که در‬ ‫فضای مجازی چه‬ ‫اطالعاتی در مورد‬ ‫انهاگفتهمی شود‬ ‫و یا در مورد‬ ‫رقبای انها نظرها‬ ‫چگونه است و یا‬ ‫مشتریانشاندر‬ ‫مورد حوزه کاری‬ ‫انها چه نظری‬ ‫دارند‬ ‫بنیانگذاران‪:‬‬ ‫احسان واثقی‪ ،‬هومن‬ ‫هم‬ ‫ت خواه‪ ،‬پژمان ازادگان و‬ ‫محمد زرافشان‬ ‫سالشروعفعالیت‪97 :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬اهواز‬ ‫اشتغالزایی‪ 4 :‬نفر‬ ‫سرمای ه اولیه‪:‬‬ ‫‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫‪paanaak.ir‬‬ ‫ناماستارتاپ‪:‬‬ ‫پانا ک‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫مدیریت اسان‬ ‫وب سایت با‬ ‫ساپو انالین‬ ‫استارتاپ ساپو انالین به نشانی‪ supo.online‬‬ ‫توسط مهدی فیضی ‪ 34‬ساله متولد اصفهان‬ ‫که در رشته مهندسی نرم افزار در دانشکده فنی‬ ‫مهندسی شهید باهنر شیراز تحصیل کرده و‬ ‫فواد فضیله ‪ 37‬ساله که او هم متولد اصفهان‬ ‫اســت و در رشــته معماری در دانشگاه ازاد‬ ‫خوراسگان تحصیل کرده‪ ،‬بنیانگذاری شده‬ ‫اســت‪ .‬انها تا قبل از راه اندازی این استارتاپ‬ ‫هر دو در یک شــرکت خصوصی مشغول به‬ ‫کار بودند‪ .‬مهدی فیضی سمت برنامه نویس‬ ‫و مدیر بخش وب را داشت‪ .‬او می گوید‪« :‬برای‬ ‫وب سایت های ان شــرکت از چند سیستم‬ ‫چت پشــتیبانی خارجی استفاده کردیم و با‬ ‫مشکالت زیادی روبه رو شدی م و بعضا هم در‬ ‫میانه راه سرویس دهی به شرکت ما را به خاطر‬ ‫ایرانی بودن قطع می کردنــد‪ .‬از انجا بود که‬ ‫درسال ‪ ۹۴‬ایده تولید ساپو چت به شکل بومی‬ ‫شکل گرفت و استارتاپ ساپوانالین متولد شد‬ ‫و در سال ‪ ۹۷‬ایده و محصول دیگری در همین‬ ‫حوزه به نام افزونه ساز تولید شد‪».‬‬ ‫استارتاپ ســاپو انالین در حوزه تولید و ارائه‬ ‫خدمات انالین پشــتیبانی برای وبمستران‬ ‫فعال است‪ .‬دو محصول به نام های ساپوچت‬ ‫و افزونه ســاز تولید و ارائه کرده اند‪ .‬ساپو چت‪،‬‬ ‫سیستم چت پشــتیبانی انالین تماما ایرانی‬ ‫است که برای ارائه خدمات پشتیبانی انالین‬ ‫تولید شده است‪ .‬در گذشته برای پشتیبانی‪،‬‬ ‫ارائه خدمــات و یا فروش محصــول در یک‬ ‫وب ســایت از تماس تلفنی‪ ،‬ارسال تیکت و‬ ‫یا ارسال ایمیل استفاده می شــد‪ .‬امرو ز ابزار‬ ‫جدیــدی به نام سیســتم چت پشــتیبانی‬ ‫انالین بیشــتر مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این ارتباط که بین بازدیدکننده وب سایت و‬ ‫پشتیبان وب سایت برقرار می شود‪ ،‬بر مبنای‬ ‫چت کردن (معموال به صورت نوشتن) است‪.‬‬ ‫این سیستم امکان ارتباط موثر و باکیفیت تری‬ ‫نسبت به روش تماس تلفنی و ارسال تیکت‬ ‫دارد‪ .‬به واســطه چت انالین بسیار سریع تر و‬ ‫مفیدتر شرکت ها می توانند با بازدیدکنندگان‬ ‫وب سایت خود ارتباط برقرار کرده و همچنین‬ ‫اطالعات بسیار مفیدی از مشتریان و میزان‬ ‫رضایت یا شــکایت از محصــول یا خدمات‬ ‫خود دریافت کنند‪ .‬این اطالعات برای بهبود‬ ‫کیفیت محصــول یا خدمات الزم و بســیار‬ ‫کاربردی است‪.‬‬ ‫محصولدیگر‪،‬افزونه سازهموب سایتانالینی‬ ‫است که خدمات سفارشی سازی ابزارک های‬ ‫اماده برای وب ســایت ها را ارائــه می دهد‪.‬‬ ‫افزونه ساز جعبه ابزاری از افزونه (ویجت) های‬ ‫متنوع برای وب سایت ها ســت‪ .‬بدون نیاز به‬ ‫دانش برنامه نویســی برای وب ســایت خود‪،‬‬ ‫پاپ اپ‪ ،‬شمارشگر معکوس‪ ،‬ویجت تماس‪،‬‬ ‫ویجت تلگرام و واتساپ و ‪ ...‬بسازید‪ ،‬افزونه ها‬ ‫را مدیریت کرده و بازدید کننده بیشــتری را‬ ‫جذب کنید‪ .‬محصوالت کامال انالین هستند‬ ‫و شــامل خدمات تحت وب است‪ .‬ساپوچت‬ ‫امکاناتی از جمله ارســال فایل و پیام صوتی‪،‬‬ ‫امتیاز دهی به پشتیبانان‪ ،‬تعریف دپارتمان ها‬ ‫برای شرکت های بزرگ‪ ،‬گزارش های مفصل‬ ‫اماری از عملکرد پشــتیبانان و غیره را ارائه‬ ‫می کند‪ .‬در افزونه ساز نیز امکان ساخت افزونه‬ ‫پاپ اپ‪ ،‬شمارشگر معکوس‪ ،‬افزونه تلگرام و‬ ‫واتساپ و به زودی افزونه پشتیبانی وب سایت‬ ‫قابل ارائه است‪.‬‬ ‫ساپو چت از مرداد ماه‪ 97‬النچ شده و افزونه ساز‬ ‫از پایان تیر ماه ‪ 98‬در نمایشگاه الکامپ امسال‬ ‫با سرمایه اولیه ‪ 15‬میلیون تومان النچ شده و‬ ‫تا کنون حدود ‪ 500‬کاربر از خدمات استفاده‬ ‫کرده اند‪ .‬مدل درامــدی در هر دو محصول‪،‬‬ ‫فــروش حق اشــتراک ماهیانه اســت‪ .‬انها‬ ‫می گویند متاسفانه تاکنون فروشی نداشته اند‬ ‫و کاربران تمایل به استفاده از پالن های رایگان‬ ‫با امکانات محدود را دارند‪ .‬او می گوید‪ « :‬ما برای‬ ‫معرفی خود در نمایشگاه ها و جشنواره های‬ ‫مختلف از جمله نمایشگاه الکامپ و جشنواره‬ ‫وب و موبایل ایران شرکت کردیم‪ .‬از خدمات‬ ‫گــوگل ادز برای تبلیغات اســتفاده کردیم‪.‬‬ ‫از ایمیــل مارکتینــگ اســتفاده کردیم و‬ ‫همچنین با اســتفاده از تولید محتوا‪ ،‬موفق‬ ‫به جذب تعــدادی کاربر از طریق موتور های‬ ‫جست وجو شده ای م و مشــکالت مالی‪ ،‬عدم‬ ‫اعتماد ســرمایه گذاران به پروژه هایی از این‬ ‫جنسوقوانیندست وپاگیراداریاز مهم ترین‬ ‫چالش های ما تا امروز بوده است‪».‬‬ ‫سلبریتی‬ ‫‪C e l e b r i t y‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نادر ابراهیمی‬ ‫هرگز به این فکر نکن که در برابر فاجعه ای که‬ ‫هنوز اتفاق نیفتاده‪ ،‬چگونه عزا بگیری‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪16‬میلیونابر شنیدهشدیم‬ ‫امیرحسین مددی‪ ،‬بنیانگذار و مدیرعامل شنوتو از رکوردی که در ‪ 10‬ماه گذشته زده اند‪ ،‬می گوید‪ .‬مددی مع‬ ‫پادکست در ایران وجود دارد و حجم ساالنه این بازار ‪504‬میلیارد تومان است‬ ‫‪C‬‬ ‫کست باکس ‪275‬برابر‬ ‫شنوتو نیست‬ ‫امیرحسین مددی‪ ،‬متولد ‪ 1356‬در تهران‬ ‫است‪ .‬در دانشــگاه تهران جنوب در رشته‬ ‫ای تی تحصیل کرده و از دوران دانشجویی‬ ‫کار کرده اســت‪ .‬ســال اول دانشــگاه در‬ ‫شــرکتی کاراموزی کرده اســت‪ .‬می گوید‬ ‫فرهنــگ خانوادگی ما به این صورت بود که‬ ‫نمی توانستم بیکار باشم‪ .‬در سال ‪ 94‬شنوتو‬ ‫را راه اندازی کرده و االن تیمی ‪14‬نفره دارد‪.‬‬ ‫در مورد شنوتو‬ ‫شنوتو یک بســتر نرم افزاری برای انتشار‪،‬‬ ‫پخش‪ ،‬اشــتراک گذاری‪ ،‬دانلــود و خرید‬ ‫فایل های صوتی (پادکســت) و کتاب های‬ ‫صوتی در محیط وب و موبایل است‪ .‬شنوتو‬ ‫به کاربران این امکان را می دهد که مجموعه‬ ‫گسترده ای از کتاب های صوتی و پادکست ها‬ ‫را در اختیار داشته باشند‪ .‬از این پادکست ها‬ ‫می توان به صــورت رایگان یا بــا پرداخت‬ ‫هزینــه ای اندک بهره مند شــد‪ .‬همچنین‬ ‫بستری برای نویسندگان و تولیدکنندگان‬ ‫پادکست است تا فایل های خود را با ساخت‬ ‫حســاب کاربری در شــنوتو ایجاد کنند و‬ ‫اخرین فعالیت های علمی و فرهنگی شان را‬ ‫ب خود به اشتراک بگذارند و حتی با‬ ‫با مخاط ‬ ‫قیمت گذاری البوم صوتی خود و فروش ان‪،‬‬ ‫درامدزایی داشته باشند‪.‬‬ ‫سابقه کاری‬ ‫حدود یک سال و نیم در یک شرکت ای تی‬ ‫کار کردم‪ .‬در بخش فنی این شرکت کامپیوتر‬ ‫مونتاژ می کردیم‪ .‬همکاران من همگی ‪ 4‬سال‬ ‫به باال بودند و در طول روز مثال یک سیستم‬ ‫را مونتاژ می کردند اما من خیلی فرز بودم و‬ ‫ ‪ 4‬تا سیستم را تکمیل می کردم‪ .‬مدیرشان‬ ‫هم به من فرصت زیادی برای تجربه می داد‪.‬‬ ‫ت در پاســاژ پایتخت یک مغازه‬ ‫این شــرک ‬ ‫داشــت که غیر از کامپیوتر‪ ،‬سی دی و‪ ...‬هم‬ ‫می فروخت‪ .‬یک مدل فروش شــان این بود‬ ‫که سی دی ها کپی بشود و فروخته شود‪ .‬من‬ ‫مسئول اتاق سی دی ها شدم و سی دی ها را‬ ‫داکیومنت و کپی و اماده ســازی می کردم‪.‬‬ ‫بعد از مدتی با همــکاران صحبت کردم که‬ ‫اگر مثال فتوشاپ ‪ 30‬مگابایت است و ‪WORD‬‬ ‫‪ 50‬مگ است‪ ،‬سی دی هم که ‪ 600‬مگابایت‬ ‫اســت‪ ،‬اینها را به صورت پکیج دربیاوریم و‬ ‫قیمت بیشــتری برایش در نظر بگیریم که‬ ‫شرکت سود بیشتری بکند‪ .‬این طرح خیلی‬ ‫با استقبال مواجه شد‪.‬‬ ‫بعد از یک ســال و نیم‪ ،‬همین روند را برای‬ ‫خودم ادامه دادم و بعــد چند نرم افزار برای‬ ‫خودم ساختم و سعی کردم در بازار‪ ،‬فروش‬ ‫را هم یاد بگیرم و اینها دستاوردهای زیادی‬ ‫برایم داشــت‪ .‬پدرم یک سوئیت در اختیارم‬ ‫قــرار داد‪ .‬کم کم تعداد ســی دی رایترها را‬ ‫زیاد کــردم و نرم افزارهای مالتی مدیا تولید‬ ‫می کــردم و در بازار می فروختم‪ .‬دانشــگاه‬ ‫خیلی کم می رفتم و گرفتن مدرک لیسانسم‬ ‫ســال های ســال طول کشــید‪ .‬در نهایت‬ ‫هم شــرکت خودم را راه انــدازی کردم‪ .‬از‬ ‫همکاران و دوســتانم برای پیشــبرد کارها‬ ‫کمک می گرفتم و دستمزدشان را پرداخت‬ ‫می کردم‪ .‬اسم شرکتم داده پردازی االمیس‬ ‫بــود‪ .‬چون با دولتی هــا کار می کردیم‪ ،‬این‬ ‫شــرکت را ثبــت کردیم‪ .‬فیلــم تبلیغاتی‪،‬‬ ‫فایل های صوتی و ســی دی های اموزشی‬ ‫سفارشی تولید می کردیم‪ .‬در واقع زیرساخت‬ ‫شنوتو از اینجا مهیا شد که ما استدیوی صدا‬ ‫داشتیم‪ .‬این شــرکت هنوز هم کار می کند‪.‬‬ ‫پول اولیه ای کــه برای راه اندازی شــنوتو‬ ‫داشــتم‪ ،‬حدود ‪3‬میلیون بود و طی دو سه‬ ‫ماه شنوتو راه اندازی شد‪ .‬چون من به بهبود‬ ‫مســتمر اعتقاد دارم و کم کم شنوتو را بهتر‬ ‫کردیم‪ .‬حدود یک ســال شنوتو را به همین‬ ‫صورت اداره کردم و بعد از یک ســال جذب‬ ‫سرمایه داشــتیم‪ .‬در ابتدا خودم بودم و یک‬ ‫نفر دورکار‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫رویداد روز جهانی پادکست‬ ‫سال گذشته نخستین دوره را شنوتو برگزار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫‪v‬‬ ‫‪r‬‬ ‫طاهره خواجه گیری‬ ‫امیرحسین مددی‪ ،‬بنیانگذار و مدیرعامل شنوتو است‪ .‬شنوتو‬ ‫بستری نرم افزاری برای انتشار‪ ،‬پخش‪ ،‬اشتراک گذاری‪ ،‬دانلود‬ ‫و خرید فایل های صوتی(پادکســت) و کتاب های صوتی در‬ ‫محیط وب و موبایل اســت‪ .‬این کسب وکار تاکنون توانسته‬ ‫بیش از ‪100‬هزار یوزر برای استفاد ه از خدماتش جذب کند‪.‬‬ ‫شــنوتو روی بازاری با یک میلیون و ‪400‬هزار نفر حساب باز‬ ‫کرده است‪ .‬این جمعیت احتماال ماهانه بین ‪ 15‬هزار تا ‪30‬هزار‬ ‫تومان برای شنیدن فایل های صوتی هزینه خواهند کرد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 96‬طی میزگردی با حضور شما و چند نفر‬ ‫دیگر از افرادی که در زمینه پادکســت فعالیت‬ ‫می کنند‪،‬درموردسرعترشدپادکستپرسیدم‬ ‫و شما گفتی که این رســانه در سطح جهان با‬ ‫سرعت رشد ‪36‬درصد در حال پیشروی است‪.‬‬ ‫االن اوضاع این بازار به چه صورت شده است؟‬ ‫االن می گویم که این رسانه‪ ،‬چابک ترین رسانه موجود‬ ‫در دنیاست و در حال تسخیر بخش بزرگی از فضای‬ ‫رسانه ای جهان است‪.‬‬ ‫در ایران هم این موج راه افتاده‪ .‬چقدر در این‬ ‫زمینه حرفه ای عمل می کنیم و پادکسترهای ما‬ ‫واقعا پادکستر هستند؟‬ ‫فکر می کنم‪10‬درصد از پادکسترهای ایرانی به لحاظ‬ ‫کیفیت تولید‪ ،‬در یک سطح حرفه ای کار می کنند و‬ ‫اثارشان استانداردهای الزم را دارد‪.‬‬ ‫چرا فقط ‪10‬درصد؟‬ ‫کار تمام وقت روی شنوتو‬ ‫از سال ‪ 95‬به صورت تمام وقت روی شنوتو‬ ‫کار می کنم‪ .‬االن وضعیت پایدار خوبی داریم‬ ‫اما ضعف هایی هم داریم و بیشترین ضعف ما‬ ‫روی شمارنده های اســتاندارد است‪ .‬ضعف‬ ‫دیگرمان فضایی اســت که به پادکســترها‬ ‫اختصاص می دهیم‪ .‬ما به چند زبانه شــدن‬ ‫فکر می کنیــم و می خواهیم بــه بازارهای‬ ‫خارج از ایران برویم‪ .‬االن همکارانی در خارج‬ ‫از ایران داریم مانند کست باکس‪ .‬این پروژه‬ ‫در چین و جهان و در بخش پادکچری رشد‬ ‫خیلی خوبی داشته است‪ .‬این کسب وکارها‬ ‫نسخه ایران شــان را هم اماده کرده بودند‬ ‫ولی وقتی وارد ایران شدند‪ ،‬فقط ما بودیم و‬ ‫مجبور شــدند با ما توافق کنند‪ .‬وقتی با هم‬ ‫صحبت می کنیم می بینیم که انها ‪275‬برابر‬ ‫ما بودجه دارند اما ‪275‬برابر بهتر از ما نیستند‬ ‫و حداکثر دوبرابر بهتر از ما هستند‪ .‬ما داریم‬ ‫خودمان را بهبود می دهیم که بتوانیم همپای‬ ‫انها پیش برویم‪ .‬این رقیب سنگین به رشد‬ ‫خیلی کمک کرده است‪ .‬ضمن اینکه در ایران‬ ‫نوار‪ ،‬فیدیبو‪ ،‬ناملیک و‪ ...‬رقبای ما هستند‪.‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪i‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫در حال حاضر‬ ‫‪ 80‬اپلیکیشن‬ ‫خارجی از‬ ‫شنوتو سرویس‬ ‫می گیرند‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ 6‬ماه زمان‬ ‫صرف کردیم که‬ ‫استانداردهایی را‬ ‫رعایت کنیم که‬ ‫در زمین بازی‬ ‫با این خارجی ها‬ ‫باشیم و بتوانیم‬ ‫به انها سرویس‬ ‫میزبانی دهیم تا‬ ‫بتوانند ما را از‬ ‫سرورهای ایران‬ ‫بخوانند و پخش‬ ‫کنند‬ ‫به خاطر نبود امکانات و اینکه این کار در ایران بیشتر‬ ‫به صورت دلی در حال انجام اســت‪ .‬همچنین دنیا‬ ‫در صنعت پادکســت‪ ،‬راه دیگری را می رود که ما تا‬ ‫حدودی از ان دور هستیم‪ .‬دنیا به پادکست به عنوان‬ ‫یک صنعت نگاه می کند و زیرساخت هایش براساس‬ ‫رادیوهای خصوصی چیده می شود و کیفیت برنامه ها‬ ‫به شدت بیشتر است ولی در ایران نگاه به پادکست‬ ‫هنوز حرفه ای نیســت‪ .‬در دنیا‪ ،‬عمر پادکست های‬ ‫تاکشو تقریبا تمام شــده مگر چند تاکشوی خیلی‬ ‫جــذاب‪ .‬اما در ایــران هنوز پادکســترها با افتخار‬ ‫می گویند که مثال دونفری در مورد یک کسب وکار‬ ‫صحبت می کننــد‪ .‬یا راجع به یــک اتفاق تاریخی‬ ‫حرف می زنند‪.‬‬ ‫در حالی که نسل بعدی پادکست ها‪ ،‬پادکست های‬ ‫روایت گونه یا پادکســت هایی است که قصه دارد‪ .‬از‬ ‫این زوایه کمی از سطح جهان عقبیم‪ 10 .‬یا ‪ 15‬سال‬ ‫پیش‪ ،‬شروع سنتی پادکست با بچه های رسانه و رادیو‬ ‫بود و االن استارتاپ ها وارد میدان شده اند و هر کسی‬ ‫می تواند پادکست خودش را بسازد اما نکته مهم این‬ ‫است که باید محتوای دارای شنونده تولید کنیم‪.‬‬ ‫حدودا چه تعداد پادکستر در ایران داریم؟‬ ‫ما‪ 1960‬اکانت برنامه سازی داریم که انها را می توانیم‬ ‫به عنوان یک پادکستر بشناسیم‪ .‬همچنین می توان‬ ‫در نظــر گرفت که ‪ 500‬نفر دیگر هم در تمام فضای‬ ‫دیجیتال و انالوگ کار می کنند‪ .‬بنابراین می توانیم‬ ‫در مورد عدد ‪ 2500‬کانال یا شخص صحبت کنیم‬ ‫که شــخص هم می تواند حقیقی یا حقوقی باشد‪.‬‬ ‫اما کسانی که در یک سرویس استاندارد پادکست‪،‬‬ ‫هاســت می کنند و ‪ RSSFEED‬دارند و می خواهند‬ ‫در همه پادکچرها شنیده شــوند و فارسی زبان هم‬ ‫هستند‪ ،‬بین‪ 300‬تا‪ 350‬کانال (چنل) بیشتر نداریم‪.‬‬ ‫قبل از اینکه به بــازار ایران و جهان بپردازیم‪،‬‬ ‫حال حاضر بیش از ‪ 1950‬اکانت مستقل در شنوتو ایجاد شده‬ ‫و ‪45‬هزار فایل در این کسب وکار وجود دارد‪.‬‬ ‫بنیانگذار شنوتو‪ ،‬پادکست را اینده رسانه ای جهان می داند‬ ‫و معتقد اســت که جبر جهانی در نهایت انحصار محتوایی‬ ‫موجود در ایران را می شکند و ساخت محتوا براساس کیفیت‬ ‫خواهد بود و براساس افراد و نه رسانه ها‪ .‬یعنی نقش اساسی‬ ‫را افراد یعنی محتواسازها خواهند داشت‪ .‬البته مددی معتقد‬ ‫است که محتوای پادکست ها در ایران براساس ترند جهانی‬ ‫نیست و پادکسترهای ایرانی محتوا هایی تولید می کنند که به‬ ‫نوعی تاریخ گذشته هستند اما اگر محتوای نابی تولید شود‪،‬‬ ‫شنیده می شود‪.‬‬ ‫صنعت پادکســت در جهان نیز صنعتی رو به رشد است و‬ ‫کسب وکارهای معتبر جهان در حال سرمایه گذاری در این‬ ‫کمی از شــنوتو صحبت کنیم و اینکه چگونه و‬ ‫براساس چه ایده ای شکل گرفته است؟‬ ‫شنوتو حدودا سال ‪ 94‬کارهای اولیه اش انجام شد‪.‬‬ ‫شنوتو اولین تجربه کاری ات بوده است؟‬ ‫ی مدیا و‬ ‫نه‪ .‬من از دوران دانشــجویی در حــوزه مال ‬ ‫وب فعال بودم‪ .‬به خاطر عالقه مندی به گوش دادن‬ ‫فایل های صوتی کــه در ان زمان محتوای زیادی در‬ ‫این زمینه نداشتیم و صرفا تعدادی سی دی موجود‬ ‫بود‪ ،‬تصمیم گرفتیم که چنین فایل هایی تولید کنیم‪.‬‬ ‫اول روی یک ســاب دامنه از وب سایت شرکت ان را‬ ‫راه اندازی کردیم و یکی از بچه های شرکت به صورت‬ ‫پاره وقت روی ان کار می کرد‪ .‬این سایت دیده می شد‬ ‫و فایل های مدیریتی کــه در ان اپلود کرده بودیم‪،‬‬ ‫شنیده می شد‪.‬‬ ‫تصمیــم گرفتیم که ســایت اختصاصی خودش را‬ ‫راه اندازی کنیم و بعد از مدتی اپلیکیشــنش را هم‬ ‫طراحی کردیم‪ .‬این اپلیکیشــن در ان زمان حدود‬ ‫‪25‬هــزار نصب گرفــت در حالی که شــنوتو هنوز‬ ‫مشکالت زیادی داشت و محصول کاملی نبود‪ .‬یک‬ ‫برنامه تلویزیونی به نام «بــه روز» در بعد از ظهر یک‬ ‫روز جمعه شنوتو را معرفی کرد‪ .‬هر چند سرورهای‬ ‫ما بعد از این اتفاق‪ ،‬دان شــد‪ .‬وقتی سرعت اینترنت‬ ‫افزایش یافت و اســتفاده از گوشی های هوشمند در‬ ‫جامعه شــدت گرفت و ما با اکوسیستم استارتاپی‬ ‫اشنا شدیم‪ ،‬متوجه شدیم که این پروژه می تواند یک‬ ‫کسب وکار باشد‪ .‬من دغدغه خلق محتوا داشتم و در‬ ‫زمینه عکاســی طبیعت و حیات وحش هم فعالیت‬ ‫می کردم‪ .‬از ســال ‪ 95‬هم به صورت تمام وقت روی‬ ‫شنوتو کار کردم‪.‬‬ ‫و برای پیشبرد کار‪ ،‬جذب سرمایه کردید؟‬ ‫بله در سال ‪ ،95‬از سراوا سرمایه جذب کردیم و شاید‬ ‫چون سن من از بقیه بچه های استارتاپی کمی بیشتر‬ ‫بود‪ ،‬سرمایه گذاران بیشتر به من اعتماد می کردند و‬ ‫پیشنهادهایسرمایه گذاریزیادیدریافتمی کردم‪.‬‬ ‫ســراوا نگاه سنتی من را تغییر داد و نگاه جدیدی به‬ ‫من یاد داد‪ .‬شاید در نهایت هم من موفق نشوم ولی‬ ‫همین که در مســیری رو به جلــو تالش می کنیم‪،‬‬ ‫لذت بخش است‪.‬‬ ‫راند اول سرمایه گذاری را از سراوا داشتید؛ بعد‬ ‫از ان سرمایه دیگری هم به شنوتو تزریق شده و‬ ‫اینکه چقدر بوده است؟‬ ‫‪ 2‬راند دیگر هم سرمایه گذاری شده که هر بار توسط‬ ‫خود من این کار انجام شده است‪.‬‬ ‫به رقم سرمایه گذاری سراوا گفتید که اشاره‬ ‫نکنم‪ ،‬اما ســوالم از این جهت اســت که برای‬ ‫استارتاپی مثل شــنوتو تاکنون چقدر هزینه‬ ‫شده است؟‬ ‫به صورت پیش فرض‪ ،‬اداره کسب وکاری چون شنوتو‬ ‫حوزه هســتند‪ .‬در ســال ‪ 2018‬در امریکا درامد حاصل از‬ ‫اسپانسرینگ پادکســت ها تا ‪315‬میلیون دالر بوده اما در‬ ‫همین سال در چین که اغلب فایل ها به صورت بهادار عرضه‬ ‫می شــود‪ ،‬بیش از ‪7‬میلیارد دالر گــردش مالی این صنعت‬ ‫بوده است‪ .‬مدیرعامل شــنوتو همچنین از سرمایه گذاری‬ ‫‪500‬میلیون دالری اســپاتی فای د ر این صنعت گفته است‪.‬‬ ‫مددی می گوید پادکســت ها‪ ،‬به سمت پادکست های بهادار‬ ‫ســوق پیدا کرده اند و بنابراین چنیــن صنعتی می تواند‬ ‫زمینه ساز اشتغال و درامدزایی باشد‪ .‬این فعال استارتاپی‬ ‫در گفت وگو با «شــنبه» ضمن صحبت از شنوتو و روند رشد‬ ‫و جذب سرمایه اش و چگونگی مدیریت سرمایه در شرایط‬ ‫سخت‪ ،‬از بازار پادکست در ایران‪ ،‬صنعت پادکست در جهان‬ ‫و امار و ارقامی که در این حوزه وجود دارد‪ ،‬حرف زده است‪.‬‬ ‫کو نیم میلیارد تومان هزینه‬ ‫هر ســال بین یک تا ی ‬ ‫دارد‪ ،‬اما من این کســب وکار را با ماهی حدود ‪ 60‬تا‬ ‫‪70‬میلیون تومان اداره می کنم‪.‬‬ ‫چطــور چنین کاری می کنیــد؟ االن یکی از‬ ‫دغدغه های بچه های استارتاپی هزینه هاست‪.‬‬ ‫می خواهم با گفتن جزئیات بیشتر‪ ،‬کمی انتقال‬ ‫تجربه بشود به دیگران‪.‬‬ ‫مدل کاری من‪ ،‬توقع من از همکارانم‪ ،‬تفویض کارها‬ ‫و‪ ...‬به نوعی اســت که باید کم هزینه جلو برویم‪ .‬نه‬ ‫اینکه ادم ها و کسب وکار را از بین ببرم بلکه هزینه ها‬ ‫باید درست و بجا انجام شود؛ یعنی از یک نیرو چند‬ ‫مسئولیت بخواهیم و البته هزینه اش را هم بپردازیم‪.‬‬ ‫مثال من اعتقاد دارم که نیروی انسانی یک استارتاپ‬ ‫نباید فقط با یک هدف به شــرکت بیاید و به صورت‬ ‫روتین یک کار را انجام دهد و برود‪ .‬این رویه استارتاپی‬ ‫ن استارتاپ ها را باید براساس‬ ‫و چابک نیست‪ .‬به نظر م ‬ ‫دیدگاه افرادی مانند فریــدون کورنگی اداره کنیم؛‬ ‫یعنی باید طول عمر یک استارتاپ را ‪ 2‬تا ‪ 8‬سال در‬ ‫نظر بگیریم‪ .‬یعنی اگر ‪ 8‬ســال دوام بیاورید‪ ،‬در بازار‬ ‫می مانید‪ .‬پس باید خودمان را برای یک بازه زمانی ‪6‬‬ ‫تا ‪8‬ســال اماده کنیم و برای این مدت‪ ،‬جیره بندی‬ ‫منابع مالی بسیار مهم است‪ .‬روی نظم سازمانی بسیار‬ ‫حساسیم‪ ،‬اما اگر روزی نیروی ما حالش خوب نباشد‪،‬‬ ‫ســخت نمی گیریم و می تواند به خانه برود‪ .‬در واقع‬ ‫مدیریت واقعی از توسعه فردی ناشی می شود و اگر‬ ‫من با‪6‬ماه پیشم هیچ تفاوتی نداشته باشم‪ ،‬نمی توانم‬ ‫مدعی مدیریت باشــم‪ .‬این تغییرات را سهامداران و‬ ‫سرمایه گذاران شنوتو هم می بینند که به من اعتماد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫با این اقدام ها در ســال سختی مثل سال ‪97‬‬ ‫کســب وکارت را حفظ کردی و در سال ‪ 98‬هم‬ ‫ادامهخواهیداد‪.‬درسال‪ 97‬چندینکسب وکاراز‬ ‫بازار کنار رفتند و بنیانگذاران شان تقصیر زیادی‬ ‫را متوجه سرمایه گذاران دانستند‪ .‬تو انگار چنین‬ ‫نظری نداری؟‬ ‫به رغــم همــه اختالفاتی که یــک بنیانگــذار با‬ ‫سرمایه گذارش می تواند داشته باشد‪ ،‬باید بپذیریم‬ ‫که اگر سرمایه گذاران نباشند‪ ،‬این اکوسیستم رشد‬ ‫نمی کند و اساســا کســب وکارها ایجاد نمی شوند‪.‬‬ ‫البته نقدهایی را من به ســرمایه گذارها دارم‪ .‬بعضا‬ ‫می شــنویم که می گویند ارزش این است که کاربر‬ ‫بیشتری از استارتاپ اســتفاده کند‪ ،‬اما این اشتباه‬ ‫است و سرمایه گذار نباید چنین چیزی به صاحبان‬ ‫اســتارتاپ ها بگویــد‪ .‬نباید چرخــه معیوب خلق‬ ‫کنند‪ .‬وقتی به جزئیات بعضی از کسب وکارها دقت‬ ‫می کنیم‪ ،‬می بینیم که هر چقدر بیشتر پول بگیرند‪،‬‬ ‫بیشتر پول می سوزانند‪ .‬سرمایه گذار انتظار دارد که‬ ‫پولش برگردد و باید به خاطر پولش بجنگد‪ .‬بیشتر‬ ‫بچه های استارتاپی‪ ،‬بین سال های ‪ 94‬تا ‪ ،96‬تحت‬ ‫تاثیر حرف های شیرین سرمایه گذاران قرار گرفتند‪،‬‬ ‫اما در ســال ‪ ،97‬به دیوار ســفت برخورد کردند و‬ ‫متوجه شدند که ســرمایه گذار پولش را می خواهد‪.‬‬ ‫ســرمایه گذار باید به عمر بچه ها اهمیت بدهد و به‬ ‫زمانی که صرف می کنند‪.‬‬ ‫برگردیم به شــنوتو؛ امار شنوتو االن چگونه‬ ‫است؟‬ ‫در ســال میالدی کنونی‪ ،‬حدود ‪16‬میلیون بار پلی‬ ‫شده ایم‪ .‬ما تا سال‪ ،2017‬رشد منطقی داشتیم اما در‬ ‫سال های ‪ 2017‬تا ‪ ،2018‬چون پولی برای تبلیغات‬ ‫نداشتیم‪ ،‬سیستم افلییشن با سایت هایی که هر نوع‬ ‫کار دانلــود یا کار محتوامحور انجــام می داد؛ یعنی‬ ‫چنل هایی به انها می دادیم که امکان شنیدن از شنوتو‬ ‫را می داد به چیزی که مدیر محتوای ما تعیین می کرد‪.‬‬ ‫پلی انجا اتفاق می افتاد و پخش از سایت ما بود‪ .‬هم‬ ‫پادکستر راضی بود چون شنیده می شد و هم صاحب‬ ‫ان وب ســایت‪ .‬این اتفاق موجب رشــد شنوتو شد‪.‬‬ ‫کار دیگری که کردیم این بود که فیدهای شنوتو را‬ ‫جنریت کردیم‪ .‬با امدن ‪RSSFEED‬های شنوتو‪ ،‬خود‬ ‫ان اپلیکیشن های جانبی در حال افزایش پخش های‬ ‫ما هستند‪ .‬از برج ‪ 6‬امســال هم اولین نسخه پایدار‬ ‫نسل‪ 3‬ما امد که به رشد ما کمک کرد‪ .‬یک بخشی از‬ ‫جامعه نابینایان هم جزو کاربران دائمی ما هستند که‬ ‫جامعه یوزر ثابتی به شمار می روند‪.‬‬ ‫شنوتو چقدر شنیده می شود و چه تعداد فایل‬ ‫در ان وجود دارد؟‬ ‫بیش از‪45‬هزار فایل االن در سرور ما میزبانی (هاست)‬ ‫شده که با توجه به عددی که از پخش گفتم‪ ،‬به طور‬ ‫میانگین هر فایل حدودا ‪ 398‬بار شنیده شده است‪.‬‬ ‫در دنیا این امار برای هر فایل حدودا ‪ 260‬تا ‪ 270‬بار‬ ‫است‪ .‬هنوز نسبت فایل های شنوتو با شنونده هایش‬ ‫نمی خواند و ان هم به این دلیل است که بسیاری از‬ ‫فایل های ما قدیمی هستند یا کمتر شنیده شده اند‪،‬‬ ‫باید به راهکاری فکر کنیم که رقم شنیده شدن مان‬ ‫به بیش از ‪ 1200‬بار برسد‪ .‬با کار روی یواکس‪ ،‬یوای ‬ ‫و فعالیــت خود پادکســتر و افزایش کیفیت محتوا‬ ‫میسر می شود‪.‬‬ ‫چه تعداد پادکســتر االن با شنوتو همکاری‬ ‫می کنند؟‬ ‫امارمان االن به بیش از ‪ 1950‬اکانت مستقل رسیده‬ ‫که از یک تا ‪3‬هزار فایل بارگذاری کرده اند‪.‬‬ ‫اماری دارید که نشان بدهد یک پادکستر چه‬ ‫میزان درامد از شنوتو دارد؟‬ ‫یکی از کانال ها توانســته است چندین ماه‪ ،‬هر ماه تا‬ ‫‪4‬میلیون تومان از شنوتو درامد داشته باشد‪.‬‬ ‫موضوعاتی که بیشــتر با اســتقبال مواجه‬ ‫می شوند‪ ،‬کدام است؟‬ ‫االن حــدود ‪ 27‬موضــوع در شــنوتو داریــم و‬ ‫در حوزه تبلیغات و پادکچرها هنوز کار زیادی در ایران‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫برای اینکه این بازار را در ایران بهتر بشناسیم‬ ‫و اندازه این بازار را بدانیــم‪ ،‬می خواهم به این‬ ‫سوال پاسخ بدهی که پادکست ها در ایران چقدر‬ ‫شــنونده دارند؟ یعنی چه بخش و چه تعداد از‬ ‫افراد جامعه ایران مخاطب پادکست ها محسوب‬ ‫می شوند؟‬ ‫عتقد است یک میلیون و ‪400‬هزار نفر شنونده‬ ‫ما در شنوتو براســاس تحقیقات و تحلیل هایی که‬ ‫داشته ایم‪ ،‬به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر‬ ‫به صورت بالقوه حدود یک میلیون و ‪400‬هزار نفر در‬ ‫ایران برای شنیدن پادکســت ها امادگی دارند‪ .‬این‬ ‫تعداد از افراد جامعه حاضر هســتند برای شنیدن‬ ‫پادکســت ها‪ ،‬بین ‪ 15‬تا ‪ 30‬هــزار تومان به صورت‬ ‫ماهانه هزینه بکنند‪.‬‬ ‫بنابرایناگرجمعیتمشتاقشنوندهپادکست ها‬ ‫را یک میلیون و ‪400‬هزار نفر در نظر بگیریم و در‬ ‫رقم پرداختی ‪30‬هزار تومان ضرب کنیم‪ ،‬عدد‬ ‫‪42‬میلیارد تومان در ماه به دســت می اید‪ .‬اگر‬ ‫گردش مالی ساالنه این ارقام را هم محاسبه کنیم‪،‬‬ ‫به رقم‪504‬میلیارد تومان می رسیم‪.‬‬ ‫شــما تصمیم گرفتید که به رقم یک میلیون‬ ‫و ‪400‬هزار نفری برســید که بخواهند از شنوتو‬ ‫خرید کنند و هزینه بپردازند‪ .‬االن چه تعداد از‬ ‫این رقم محقق شــده و بابت شنیدن از شنوتو‬ ‫هزینهمی کنند؟‬ ‫حدود ‪100‬هزار کاربر‪.‬‬ ‫چرا از بین ‪80‬میلیون نفر جمعیت ایران‪ ،‬تنها‬ ‫روی یک میلیون و ‪400‬هــزار نفر می توان برای‬ ‫هزینه کردن بابت شــنیدن حساب کرد؟ شما‬ ‫براساس چه پارامترهایی به این عدد رسیدید؟‬ ‫عکس‪ :‬مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫پرطرفدارترین موضوع از لحاظ حجم اپلود‪ ،‬شــعر‬ ‫و ادبیات اســت‪ .‬اما در جهان پرتعدادترین موضوع‪،‬‬ ‫موضوعات دینی است‪ .‬اپل می گوید که ‪14‬درصد از‬ ‫فایل هایی که در فید من وجود دارد‪ ،‬فایل های دینی‬ ‫هستند‪ .‬البته ممکن است که ان فایل فعال هم نباشد‬ ‫اما وجود دارد‪ .‬دســته بندی بعدی ما به لحاظ تعداد‬ ‫فایل‪ ،‬مدیریت و کســب وکار‪ ،‬بعد سالمت و سبک‬ ‫زندگی و‪ ...‬است‪ .‬یک پادکست وقتی در دنیا متولد‬ ‫می شود‪ ،‬میانگین عمرش‪180 ،‬روز است‪ .‬در شنوتو‬ ‫وقتی کسی اکانت می سازد‪ ،‬به طور میانگین ‪99‬روز‬ ‫ان امانت فعال است‪ .‬در دنیا طی ‪180‬روز‪ 7 ،‬اپیزود‬ ‫برای پادکست شــان اپلود می کنند و در ایران طی‬ ‫‪99‬روز‪ 21،‬اپیزود‪ .‬بنابراین نوعی هیجان را می بینیم‪.‬‬ ‫زمان میانگین هر اپیزود در جهان ‪ 40‬دقیقه است اما‬ ‫در شنوتو‪15 ،‬دقیقه است‪ .‬ما پادکست های تحلیلی و‬ ‫قصه و روایت کم داریم و بیشتر در حالت دکلمه است‪.‬‬ ‫از مدل و شیوه درامدزایی شنوتو هم بگویید‬ ‫و اینکه از چه زمانی به سمت درامدزایی رفتید؟‬ ‫از طریق تبلیغات و تقســیم درامد با کســانی که‬ ‫فایل های بهادار داشــتند که ســهم ما تا ‪30‬درصد‬ ‫بود‪ .‬از تیرماه شــنوتوپالس را اضافه کرده ایم که کال‬ ‫محتواهای بهادارمان را که قبال قیمت داشــتند‪ ،‬در‬ ‫قالب بهادار‪-‬رایگان تقســیم بندی شدند و از تلفیق‬ ‫اســتفاده از فایل های بهادار و بعضــی از فیچرهای‬ ‫نرم افزاری‪ ،‬کاربر باید بهایــی پرداخت کند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه پادکســتر هم براســاس میزان شنیده شدن‬ ‫درامد بیشــتری نصیبش می شــود که به ارتقای‬ ‫کیفیت محتوایش هم کمک می کند‪ .‬در مورد اینکه‬ ‫به سمت درامدزایی سوق پیدا کردیم‪ ،‬باید بگویم که‬ ‫سال ‪ 2018‬در امریکا درامدزایی ‪315‬میلیون دالر‬ ‫حاصل از اسپانســرینگ برای پادکست ها بود اما در‬ ‫چین در همان سال‪7.2 ،‬میلیارد دالر گردش مالی‬ ‫این صنعت بود‪ ،‬چون در امریکا اکثر فایل ها رایگان‬ ‫است و االن فایل های بهادار در حال افزایش است‪ .‬ما‬ ‫هم با بررسی این امار به این نتیجه رسیدیم که باید‬ ‫محتوای باکیفیت و بهادار تولید کنیم‪ .‬در واقع حرف‬ ‫من این بود که ســرمایه گذاری در شنوتو باید از راه‬ ‫درامدزایی اش باشد‪.‬‬ ‫برگردیم به بازار پادکست در ایران و جهان‪ .‬االن‬ ‫در سطح جهان اوضاع به چه صورت است؟ اماری‬ ‫از تعداد چنل ها در دنیا دارید؟‬ ‫طبق اماری که ما داریم‪ ،‬در جهان بیش از ‪525‬هزار‬ ‫چنل رایگان داریم که البته اماری هم وجود دارد که‬ ‫عدد این چنل ها را تا ‪2‬میلیــون هم اعالم می کند‪.‬‬ ‫اما من بشــخصه سند یا مقاله مســتندی ندیده ام‬ ‫که این عدد را تایید کنــد‪ .‬بنابراین فکر می کنم که‬ ‫پادکست های رایگان بیش از ‪525‬هزار کانال هستند‬ ‫که البته همه این کانال ها الزاما فعال هم نیســتند‪.‬‬ ‫همان طور که اشــاره کردم‪ ،‬از بین این تعداد کانال‪،‬‬ ‫سهم ایران بین ‪ 300‬تا ‪ 350‬کانال است‪.‬‬ ‫چه میزان پادکست بهادار داریم؟‬ ‫براساس اماری که مربوط به پایان سال ‪ 2018‬است‪،‬‬ ‫حــدود ‪ 103‬هزار چنل بهادار هم در ســطح جهان‬ ‫داریم؛ یعنی ‪16‬درصد از پادکست های جهان بهادار‬ ‫هستند‪ .‬بنابراین در مجموع حدود ‪628‬هزار چنل تا‬ ‫پایان ســال ‪ 2018‬در جهان وجود داشته است‪ .‬در‬ ‫توضیح این امار باید اضافه کنم که منظور این است که‬ ‫در همه اپلیکیشن های دنیا و روی تمام پلتفرم ها در‬ ‫سطح جهان‪ 628 ،‬هزار چنل صوتی دیجیتال وجود‬ ‫دارد‪ .‬این چنل ها می توانند حاوی صدها اپیزود باشند‪.‬‬ ‫به پادکســتری به عنوان یک شغل می توان‬ ‫نگاه کرد؟‬ ‫بله می شود و االن ارام ارام در ایران به عنوان یک شغل‬ ‫به پادکستری نگاه می شود‪ .‬اما در کشورهای اروپایی و‬ ‫به ویژه امریکا‪5‬درصد پادکستر ها یعنی‪5‬درصد از ان‬ ‫عدد ‪ 525‬هزار تایی که اشاره کردم‪ ،‬بیش از ‪91‬درصد‬ ‫از درامد این صنعــت را از ان خود می کنند و از این‬ ‫طریق زندگی خوبی دارند‪.‬‬ ‫گردش مالی این صنعت چقدر است؟‬ ‫در ســال ‪ ،2018‬در امریکا‪ ،‬بر مبنای اعالم رسمی‬ ‫اژانس هــای تبلیغاتــی پادکســت در ان کشــور‬ ‫‪315‬میلیون دالر درامد حاصل از اسپانسرینگ برای‬ ‫پادکسترها بود‪ .‬البته اسپانسرها روی هر پادکستی‬ ‫هم سرمایه گذاری نمی کنند‪.‬‬ ‫چه تصویری از کلیت ایــن صنعت می توانی‬ ‫ارائه بدهی که بتوان بازیگران و ارکان و مدل های‬ ‫مختلف این صنعت را بشناسیم؟‬ ‫تصویر کلی از لنداســکیپ صنعت پادکست به این‬ ‫صورت اســت که در این تصویر رادیوهای ســنتی‪،‬‬ ‫پادکســت ها یا چنل ها و پادکست نتورک ها حضور‬ ‫دارند‪ .‬در بخش هاستینگ یا میزبانی این صنعت که‬ ‫شــنوتو هم در این بخش فعالیت می کند‪ ،‬بعضی ها‬ ‫سایت های هاست خصوصی خود را دارند‪ .‬بازیگران‬ ‫دیگر این صنعت اژانس هایی هســتند که تبلیغات‬ ‫دیجیتال انجام می دهند‪.‬‬ ‫در ایران چطور؟ چه کســب وکارهایی چنین‬ ‫وظایفی را برعهــده گرفته اند و در حال فعالیت‬ ‫هستند؟‬ ‫االن در ایــران در بخش اژانس هایــی که تبلیغات‬ ‫دیجیتال در صنعت پادکســت انجــام می دهند‪2 ،‬‬ ‫استارتاپ فعالیت شان را اغاز کرده اند که البته باید‬ ‫با کسب وکارهای میزبان همچون شنوتو همکاری‬ ‫کنند‪ .‬به این صورت که ما یک‪ API‬از انها کار کنیم که‬ ‫قبل از پادکست‪ ،‬تبلیغ پخش شود‪ .‬البته در دنیا مدل‬ ‫موفقی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫از دیگر بازیگران این صنعت باید به اپلیکیشن های‬ ‫پادکچر که کارشــان پخش است‪ ،‬اشــاره کنم که‬ ‫امسال در ایران‪ 2‬پادکچر راه اندازی شده اند به نام های‬ ‫«هزاررو»و«پادکده»ولیتارسیدنبهاستانداردهایی‬ ‫که تجربه خوب شنیدن را به کاربر بدهد که کاربر به‬ ‫خاطر استفاده از این محصوالت‪ ،‬محصوالت خوب‬ ‫خارجی را کنار بگذارد‪ ،‬راه طوالنی در پیش دارند و‬ ‫کارشان خیلی سخت است‪ .‬چون باید با کست باکس‬ ‫و اسپاتی فای‪ ،‬سان کالد‪ ،‬اپل پاد کست و‪ ...‬رقابت کنند‪.‬‬ ‫در این میان شنوتو چه کاری انجام می دهد؟‬ ‫در ســمت دیگر بازار‪ ،‬کسب وکارهایی قرار دارند که‬ ‫وظیفه میزبانــی را در این صنعت بــه عهده دارند‪،‬‬ ‫تعدادشان کمتر است و معموال پروژه های بزرگ تر‬ ‫و ســخت تری هستند‪ .‬شــنوتو هم در این بخش از‬ ‫بازار حضور دارد‪ .‬کســب وکارهای مطرح جهانی در‬ ‫این بخش بلوبری‪ ،‬انکر‪ ،‬پیپا‪ ،‬سان کالد و‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫کســی که در این بخش حضور دارد‪ ،‬عمال پادکچر‬ ‫هم است‪ .‬شنوتو پادکســت نتورک راه اندازی کرده‪،‬‬ ‫پادکســت های ایرانی در ان قرار می گیرد و میزبانی‬ ‫می دهــد و این ســرویس را به همــه پادکچرهای‬ ‫خارجی هم می دهیم‪ .‬در حال حاضر ‪ 80‬اپلیکیشن‬ ‫خارجی از شنوتو ســرویس می گیرند‪ .‬بیش از ‪ 6‬ماه‬ ‫زمان صرف کردیم که استانداردهایی را رعایت کنیم‬ ‫که در زمین بازی با این خارجی ها باشیم و بتوانیم به‬ ‫انها سرویس میزبانی دهیم تا بتوانند ما را از سرورهای‬ ‫ایران بخوانند‪ ،‬پخش کنند و‪ ...‬ضمن اینکه مهم است‬ ‫که ما برای کاربر حساب کنیم که چه پادکچرهایی‬ ‫شنیده شده است‪ .‬مثال چند نفر محتوای پادکستر را‬ ‫از کست باکس شنیده‪ ،‬چند نفر از شنوتو شنیده یا از‬ ‫اپل پادکست شنیده و‪ ...‬چون کاربر باید این امار را به‬ ‫اسپانسرش ارائه کند‪.‬‬ ‫چه زمینه های دیگری وجود دارد که مستعد‬ ‫راه اندازی اســتارتاپ است اما کار زیادی در ان‬ ‫زمینه ها نشده است؟‬ ‫ما برای رسیدن به این رقم جمعیت‪80‬میلیون ایرانی‬ ‫ن زدیم که ‪40‬میلیون نفر‬ ‫را در نظر گرفتیم و تخمی ‬ ‫به صورت قابل قبولی به اینترنت دسترسی دارند‪ .‬از‬ ‫این تعداد حدود ‪30‬میلیون نفر توانایی کار با موبایل‬ ‫را دارند‪ ،‬اگر رده سنی‪ ،‬جنسیت و عالقه مندی های‬ ‫فرهنگی شــان را لحاظ کنیم و با امــار و اطالعات‬ ‫واقعیت هــا یا فکت هایی که از کشــورهای اروپایی‬ ‫یا امریکا وجود دارد‪ ،‬به یک عــدد ‪ 8‬میلیون نفری‬ ‫می رسیم؛ یعنی ‪ 8‬میلیون نفر امادگی شنیدن صوت‬ ‫از طریق موبایل شان را دارند‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن این شــرایط در مورد تعداد افرادی‬ ‫که حاضر هستند بابت شنیدن هزینه کنند‪ ،‬به همان‬ ‫عدد تقریبی یک میلیون و ‪400‬هزار نفر می رسیم‪.‬‬ ‫این نکته را هم اضافه کنم که رقبای ما عددی حتی‬ ‫کمتر از این را هم محاسبه می کنند و تعداد افرادی را‬ ‫که در جامعه ایران حاضر هستند به صورت مستمر‬ ‫یا غیرمستمر برای شنیدن هزینه کنند‪ ،‬کمتر از یک‬ ‫میلیون و‪400‬هزار نفر در نظر می گیرند‪ .‬من نقدی به‬ ‫اعداد رقبا و رفقای مان ندارم اما براساس تخمین هایی‬ ‫که زده ایــم‪ ،‬فکر می کنم که باید روی چنین عددی‬ ‫تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫در مقابل تعداد جمعیت کشور‪ ،‬این عدد‪ ،‬عدد‬ ‫بزرگینیست‪.‬شایدیکیازدالیلشبرمی گرددبه‬ ‫این موضوع که معموال محتوا به رایگان در اختیار‬ ‫کاربران ایرانی قرار گرفته است؟‬ ‫یکی از عوامل تاثیرگذار همین مورد اســت‪ .‬در واقع‬ ‫پادکســت جایی در صنعت رسانه است‪ .‬رسانه االن‬ ‫سهمش شده ‪ 12‬ساعت از ســبد زندگی خانوار در‬ ‫روز‪ .‬بخشی از این رسانه ها‪ ،‬دیجیتال است‪ ،‬بخشی از‬ ‫رسانه های دیجیتال‪ ،‬موبایل است و بخشی از کاری‬ ‫که ما روی موبایل انجام می دهیم‪ ،‬شــنیدن است‪.‬‬ ‫به طور کلی ‪4‬کار بــا موبایل انجام می دهیم؛ یا روی‬ ‫سوشیالهستیم‪،‬یاویدئومی بینیم‪،‬یااپلیکیشن های‬ ‫کاربردی استفاده می کنیم یا صدا گوش می دهیم‪.‬‬ ‫صدا هم به این معناســت که اگر مثال فردی فیلمی‬ ‫در اینستاگرام ببیند‪ ،‬سوشیال لحاظ می شود و صدا و‬ ‫ویدئو محسوب نمی شود‪ .‬روی موبایل در جهان‪ ،‬صدا‬ ‫باالترین رده را بعد از سوشیال و اپلیکیشن دارد‪ ،‬ولی‬ ‫از ویدئو جلوتر است‪ .‬در ایران قشر جوان با ویدئو بیشتر‬ ‫ارتباط برقرار می کنند‪ .‬همه این شرایط را که در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬باز هم به همان عدد یک میلیون و ‪400‬هزار‬ ‫نفر می رسیم‪.‬‬ ‫تولیدنشدن خیلی از محتواها چقدر در کم بودن‬ ‫مخاطبان پادکست تاثیرگذار است؟ باالخره ما در‬ ‫ایران زندگی می کنیم که به خاطر شرایط خاصش‪،‬‬ ‫تولید محتوای ازاد شاید تقریبا غیرممکن باشد‪.‬‬ ‫از طرفی نهادها و سازمان هایی هستند که تولید‬ ‫محتوا را به صورت انحصــاری در اختیار دارند‪.‬‬ ‫بنابراین پادکستر بیشتر محتوایی می سازد که‬ ‫شبیه به هم اســت و ما نمی بینیم که محتوایی‬ ‫ساختهشودکهمنشااثرباشدیاجریانیایجادکند‪.‬‬ ‫عالوه بر اینکه ساخت محتوا قوانین و چارچوب های‬ ‫خــودش را در ایــران دارد‪ ،‬ایده ســاخت محتوای‬ ‫جریان ســاز هم در بین پادکســتر کمتر به چشم‬ ‫می خورد‪ ،‬چون محتواساز حتی نیازی نیست که در‬ ‫ایران باشد و می تواند در خارج از ایران محتوای ناب‬ ‫و فارســی خودش را تولید کند و روی سرویس های‬ ‫خارجیمنتشرکند‪.‬اماماچنینمحتوایینمی بینیم‪.‬‬ ‫اگر چنین محتوایی ساخته شود‪ ،‬خریدار دارد‪ .‬البته‬ ‫در دنیا مدل خرید مستقیم یک فایل تقریبا یک مدل‬ ‫تمام شده است و االن از مدل سابسکرایبشن استفاده‬ ‫می شود؛ یعنی محتوا در یک پکیج ارائه شود‪.‬‬ ‫من فکر می کنم که برای بزرگ شدن بازار‪ ،‬باید‬ ‫محتوای دست اولی تولید شود؛ یعنی صرفا نباید‬ ‫از مردم بخواهیم که هر چیزی ما تولید می کنیم‪،‬‬ ‫گوش بدهند و بابتش هزینه کنند‪.‬‬ ‫من با شما موافقم و هیچ شــکی نیست که در همه‬ ‫ارکان این بازار باید تغییرات اساسی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫باید در الیه های مختلف کارهایی انجام داد‪.‬‬ ‫شنوتو برای بزرگ ترشدن این بازار چه کارهایی‬ ‫کرد ه است؟‬ ‫ما به عنوان یک اســتارتاپ به اندازه توان مان‪ 40 ،‬تا‬ ‫‪ 50‬برنامه در استودیوی خودمان تولید می کنیم یا به‬ ‫تولیدشدن شانکمکمی کنیم‪.‬ازابتدایسال‪ 98‬هم‬ ‫تصمیم گرفتیم که تولید چندین پادکست را از ابتدا‬ ‫تا انتها خودمان انجام دهیم که بتوانیم روی موضوع و‬ ‫کیفیت نهایی این پادکست ها کار کنیم‪ .‬ما می بینیم‬ ‫که اگر محتوای خوب خلق شود‪ ،‬راه خودش را برای‬ ‫فروش هم پیدا می کند‪.‬‬ ‫اماری از میزان شنیده شــدن پادکست ها و‬ ‫درامد پادکسترها در جهان دارید؟‬ ‫عالوه بر مواردی که به انها اشاره شد‪ ،‬چه موانع‬ ‫دیگری بر سر راه بزرگ شدن صنعت پادکست‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫به صورت کلی صنعت پادکست گره های زیادی برای‬ ‫بزرگ شدن دارد‪ .‬این گره ها مخصوص ایران نیست و‬ ‫در سطح جهان هم مطرح اســت و ما در ایران با سه‬ ‫چهار ســال اختالف‪ ،‬می توانیم این مشکالت را حل‬ ‫کنیم‪ .‬سال گذشته در روز جهانی پادکست در امریکا‪،‬‬ ‫‪ 9‬ایراد اساســی این صنعت را اعالم کردند‪ .‬مشکل‬ ‫نخستی که بیان شــد این بود که درامد پادکسترها‬ ‫نســبت به تالشــی که می کنند‪ ،‬مناسب نیست و‬ ‫تبلیغات و اسپانسرینگ هم راه تضمین شده ای برای‬ ‫کســب درامد به شــمار نمی رود‪ .‬مشکل دومی که‬ ‫مطرح شــد این بود که تولید محتوای بی کیفیت و‬ ‫غیرمستمر از طرف پادکسترهای اماتور به کیفیت‬ ‫کلی صنعت پادکست لطمه می زند‪ .‬مورد سوم این‬ ‫بود که پادکست ها فقط مربوط به افرادی نیست که‬ ‫خودشان را روشــنفکر می دانند‪ .‬این صنعت نیاز به‬ ‫تبلیغ ســاختارها و موضوعات دیگری هم به عنوان‬ ‫محتوای پادکست دارد‪ .‬مســئله چهارم این بود که‬ ‫اپلیکیشــن های پخش پادکســت‪ ،‬پیشنهادهای‬ ‫مناسبی برای سلیقه کاربران ارائه نمی دهند و تعداد‬ ‫زیادی پادکست ضعیف و قوی در نگاه اول برای کاربر‬ ‫نمایشدادهمی شود‪.‬پنجماینکهخیلیازپادکست ها‬ ‫معتقد هستند که به خاطر تعداد زیادی پادکست ها‬ ‫در اپل‪ ،‬خیلی از پادکست های خوب بدون اینکه در‬ ‫صفحه اول دیده شوند‪ ،‬به صفحات انتهایی می روند و‬ ‫دیگر شنیده نمی شوند‪ .‬مسئله ششم که ما در ایران‬ ‫هم ان را داریم‪ ،‬مربوط به این مسئله است که خیلی‬ ‫از پادکست ها فقط در پادکســت های دیگر تبلیغ‬ ‫می کنند‪ .‬مثال االن کل جامعه پادکســت های ایران‬ ‫همگی در توییتر حضور دارند‪ .‬پس حداکثر ظرفیت‬ ‫ما می شــود کاربران توییتری که به پادکست عالقه‬ ‫دارند‪ .‬به همین دلیل هیچ گاه بازار کلی شنونده های‬ ‫پادکست بزرگ نمی شود‪ ،‬اما چون مطالبه گری اولیه‬ ‫که نیاز به تولید پادکســت را در انها زنده می کند‪،‬‬ ‫در توییتر بیشــتر است‪ ،‬اغلب پادکسترها در توییتر‬ ‫حضور دارند‪ .‬البته ارام ارام به ســمت اینســتاگرام‬ ‫هم ســوق پیدا کرده اند و این کمک می کند که بازار‬ ‫بزرگ تر بشود‪ ،‬چون بیشتر دیده و شنیده می شوند‬ ‫و محیط هایــی که در ان تبلیغ می شــوند‪ ،‬افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬اپل ‪55‬درصد از شــنوندگان پادکست در‬ ‫جهــان را دارد‪ .‬پادکســترها می گویند که به خاطر‬ ‫نوع تفکر مدیران اپل یا مدیران محتوای اپل‪ ،‬بیشتر‬ ‫پادکســت های روزنامه ها‪ ،‬تحلیل های سیاســی و‬ ‫اموزشــی را در صفحه اول اپل قرار می دهند و سایر‬ ‫موضوعات خیلی سریع از صفحه اول بیرون می روند‬ ‫و این مشــکل هفتمی اســت که مطرح شده است‪.‬‬ ‫موضوع هشــتمی که مطرح شــده این اســت که‬ ‫تبلیغات خودکار در صنعت پادکست در سال ‪2017‬‬ ‫نسبت به سال ‪ ،2016‬خیلی کاهش داشت و درامد‬ ‫پادکسترهای ساده ای که اسپانسر نداشتند‪ ،‬کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬اما تبلیغاتی که به صورت هوشمندانه توسط‬ ‫خود پادکستر بیان شــده یا اسپانسرش را خودش‬ ‫گرفته‪ ،‬رشد بیشتری داشتند‪ .‬در رده نهم مشکلی به‬ ‫چشم می خورد که نشان می دهد داشبورد کاربری‬ ‫اپلیکیشن های هاستینگ هم هنوز کیفیت الزم برای‬ ‫تحلیل های حرفه ای را ندارد که این موضوع مسئله‬ ‫مهمی است‪ ،‬چون داشبورد باید بررسی کند که مثال‬ ‫یکاپلیکیشندیگرچگونهبهاوگزارشمی دهد‪.‬مثل‬ ‫این است که ‪ 2‬استارتاپ در یک کشور بخواهند با هم‬ ‫کار کنند که خیلی سخت است‪ .‬حاال فرض کنید در‬ ‫این حوزه چند استارتاپ در کشورهای مختلف قرار‬ ‫باشد با هم کار کنند‪ .‬این کار خیلی سخت است‪.‬‬ ‫سلبریتی‬ ‫‪C e l e b r i t y‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫و این عدد بزرگی اســت و کم نیست‪ .‬البته این رقم‬ ‫و این گــردش مالی هدف ما در شنوتو ســت که به‬ ‫ان برسیم‪ .‬چون صنعت پادکست به شنیدن وصل‬ ‫می شود که می شود مجموع صنعت موسیقی‪ ،‬کتاب‬ ‫صوتی و پادکســت‪ .‬در این میان پادکست با سرعت‬ ‫قابل توجهی در جهان از کتاب صوتی رد شــده و در‬ ‫حالنزدیک شدنبهموسیقیوتحمیل کردنخودش‬ ‫به موسیقی است‪.‬‬ ‫در جهان یک درصد از پادکست ها‪ ،‬بیش از ‪74‬هزار و‬ ‫‪ 750‬بار هر اپیزودشان شنیده می شوند‪ .‬اژانس های‬ ‫تبلیغاتی امریکا می گویند اگر یک پادکست در هر‬ ‫اپیزودی ‪5‬هزار بار شنیده نشود‪ ،‬ما برایش تبلیغات‬ ‫نمی کنیم‪ .‬اگر نرخ کلیک یا نرخ امپرشــن گوگل را‬ ‫روی اینها لحاظ کنیم‪ ،‬می توانیــم تصور کنیم که‬ ‫پادکسترها به ازای هر بار پخش فایل شان‪ ،‬عددی در‬ ‫حدود یک دهم سنت دریافت می کنند‪ .‬این سنجش‬ ‫ماشینی اســت ولی اگر پادکست مربوط به یک فرد‬ ‫خیلی مشهور باشد که اسپانسر قوی دارد‪ ،‬درامدها‬ ‫جور دیگری محاسبه می شود و بسیار بیشتر از چنین‬ ‫رقمی است‪.‬‬ ‫االن کل جامعه‬ ‫پادکست های‬ ‫ایران همگی‬ ‫درتوییتر‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫پسحداکثر‬ ‫ظرفیتما‬ ‫می شود کاربران‬ ‫توییتری که به‬ ‫پادکستعالقه‬ ‫دارند‪ .‬به همین‬ ‫دلیلهیچ گاه‬ ‫بازار کلی‬ ‫شنونده های‬ ‫پادکست بزرگ‬ ‫نمی شود‪،‬‬ ‫اما چون‬ ‫مطالبه گری‬ ‫اولیه که نیاز به‬ ‫تولیدپادکست‬ ‫را در انها زنده‬ ‫می کند‪ ،‬در‬ ‫توییتربیشتر‬ ‫است‪ ،‬اغلب‬ ‫پادکسترها در‬ ‫توییترحضور‬ ‫دارند‬ ‫با این اوصاف‪ ،‬چه اینده ای در انتظار این صنعت‬ ‫است؟‬ ‫براساس اماری که وجود دارد‪ ،‬در سال ‪ ،2017‬تعداد‬ ‫کل پخش ها در جهان حــدود ‪ 13‬میلیارد بود و در‬ ‫سال ‪ 2018‬این رقم به ‪50‬میلیارد پخش رسید که‬ ‫بیشتر روی اپل اتفاق افتاده است‪ .‬همچنین اپل اعالم‬ ‫کرده که در سال ‪525 ،2018‬هزار پادکست داشته‬ ‫که تعداد اپیزودهای شان ‪18‬میلیون فایل بوده است‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه این اســت که در سال ‪ 2019‬یک‬ ‫کانتنت نتورکیبهنام«گیملتمدیا»که‪ 10‬پادکست‬ ‫داشت‪ ،‬بیش از ‪100‬میلیون دالر توسط اسپاتی فای‬ ‫خریداری شــد‪ .‬همچنین اسپاتی فای در اوایل سال‬ ‫‪ 2019‬گفت که می خواهد در این سال‪500 ،‬میلیون‬ ‫دالر در صنعت پادکست سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫بعد از اعالم این رقم ســرمایه گذاری‪ ،‬اول گیملت را‬ ‫خریداری کرد و بعد «انکــر» را که جمعا هزینه ای‬ ‫که برای خرید این دو انجام داد‪ ،‬حدود ‪240‬میلیون‬ ‫دالر بود‪ .‬این نکته را باید یاداوری کنم که این حجم‬ ‫از سرمایه گذاری از روی حدس و گمان نیست و انها‬ ‫براساس تحلیل بازار و اینده ای که برای این صنعت‬ ‫متصور هستند‪ ،‬سرمایه گذاری انجام می دهند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه تمام تحلیلگران اقتصــادی و همه اژانس ها‬ ‫معتقدنــد که وقتــی چنین پولــی در این صنعت‬ ‫سرمایه گذاری می شود‪ ،‬دیگر قرار نیست و امکان پذیر‬ ‫نیست که این ســرمایه از راه تبلیغات برگردد‪ ،‬بلکه‬ ‫از طریق بهادارشــدن پادکست هاســت که چنین‬ ‫سرمایه ای برخواهد گشت‪ .‬پس پادکست های خوب‬ ‫بهادار افزایش خواهد یافــت‪ .‬نکته دیگری هم باید‬ ‫اضافهکنمکهبرخالفکشورهایاروپاییو امریکایی‪،‬‬ ‫بازار دیگری از پادکســت را هم در چین داریم که از‬ ‫همان ابتدای کار‪ ،‬مدل درامدزایی بر این اساس است‬ ‫که کاربر باید عضو پادکست شود و هزینه پرداخت‬ ‫کند‪ .‬مثال موسسه بیت کوین یک پادکست در یکی از‬ ‫این اپلیکیشن های چینی دارد که به صورت ساالنه‬ ‫‪29‬دالر هزینه فالوکردن و عضویت برای کاربران در‬ ‫پی دارد‪ .‬در نهایت اینکه همین که پادکســت ساده‬ ‫تولید می شود به چابک شدنش کمک می کند و دنیا‬ ‫نشان داده که این صنعت رو به جلو ست و من امیدوارم‬ ‫در ایران هم این بازار رشد کند و منشا درامد باشد‪.‬‬ ‫قبال گفته بودید که پادکست ها اینده رسان ه در‬ ‫جهان هستند‪ .‬هنوز هم چنین اعتقادی دارید؟‬ ‫بله این اعتقاد را دارم‪ .‬این حتمی است چون جهان به‬ ‫اینسمتمی رودکهتاچندسالدیگرمامجبوریمکه‬ ‫در قالب چارچوب های جهانی حرکت کنیم‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر االن محدودیت محتوایی و انحصاری وجود دارد‪،‬‬ ‫در سال های اینده این مســائل از بین می رود و این‬ ‫جبر جهانی اســت‪ .‬ضمن اینکه افرادی با افکار ناب‬ ‫وجود دارند که اساسا با رســانه های انحصارگرا کار‬ ‫نمی کنند و می توانند در صنعت پادکســت اتفاقات‬ ‫خوبی را رقم بزنند‪.‬‬ ‫اولـینهـفتهنامه‬ ‫شـنـبـه‪15/‬تـیـرمـاهاخـتصاصیاسـتارتاپها‬ ‫رشد به‬ ‫روش جاجیگا‬ ‫‪/98‬‬ ‫سـالپـنجـم‪ /‬شـماره‪146‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫\‪Sat\ Jul. 6th‬‬ ‫\‪No.146\ Vol.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪146‬‬ ‫بهزعم کا‬ ‫رشناسان‪ ،‬جاجیگا در‬ ‫حال حاضر‬ ‫یکی از ‪3‬استارتاپ‬ ‫برتر ر‬ ‫زرواسیون اقامتگاههای‬ ‫مردمی است‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪10‬‬ ‫باید طول عمر‬ ‫یک استارتاپ‬ ‫را ‪ 2‬تا ‪ 8‬سال‬ ‫در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫یعنی اگر‬ ‫‪ 8‬سال دوام‬ ‫بیاورید‪ ،‬در بازار‬ ‫می مانید‪ .‬پس‬ ‫باید خودمان‬ ‫را برای یک‬ ‫بازه زمانی ‪ 6‬تا‬ ‫‪8‬سال اماده‬ ‫کنیم و برای‬ ‫این مدت‪،‬‬ ‫جیره بندی‬ ‫منابع مالی‬ ‫بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬روی نظم‬ ‫سازمانی بسیار‬ ‫حساسیم‪،‬‬ ‫اما اگر روزی‬ ‫نیروی ما‬ ‫حالش خوب‬ ‫نباشد‪ ،‬سخت‬ ‫نمی گیریم‬ ‫و می تواند به‬ ‫خانه برود‪ .‬در‬ ‫واقع مدیریت‬ ‫واقعی از توسعه‬ ‫فردی ناشی‬ ‫می شود‬ ‫ما را جدی نگرفتند!‬ ‫علیرضا ناظمزاده و‬ ‫پیمان فخاریان‪ ،‬بنیان‬ ‫توسط با‬ ‫گذاران یکتانت می‬ ‫زیگران اصلی بازار‬ ‫گویند علی رغم اینکه‬ ‫نادیده گرفتهشده‬ ‫‪60‬درصد‬ ‫بودند‪ ،‬توانسته اند در‬ ‫از بازار تبلیغات د‬ ‫مدت زمان‪۲‬سال‬ ‫یجیتال در فضای‬ ‫وب را تصاحب کنند‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫اولـینهـفتهنامه‬ ‫شـنـبـه‪12 /‬مـردادمـاهاخـتصاصیاسـتارتاپها‬ ‫راهی که باید رفت!‬ ‫‪i a l‬‬ ‫‪E d i t o r‬‬ ‫‪/98‬‬ ‫سـالپـنجم‪ /‬شـماره‪149‬‬ ‫هیس‪،‬ماشین‬ ‫هافریادنمیزنند‬ ‫‪2019‬‬ ‫\‪Sat\ Aug. 3th‬‬ ‫\‪No.149\ Vol.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫یادداشتیاز‬ ‫مدیرعاملمجموعهمشورپ‬ ‫صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪149‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫تـیـتـرهـای‬ ‫ امـروز‬ ‫چارچرخ‪:‬نگهداریه‬ ‫داستان شکل‬ ‫‪nes‬‬ ‫گیری ‪l i‬و‪' s H e a d‬‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫رشد‪To d a y‬‬ ‫بیاموز‬ ‫درکنار‬ ‫وشمندانهازخودروشخصی‬ ‫فراهم کردنبهترین‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خدماتاضطراریخودرو‬ ‫‪zin‬‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫‪shanbemaga‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫تجربههای‬ ‫من «قسمتاول»‬ ‫وقتی که‬ ‫پول ندارید!‬ ‫‪4‬‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫بیاموز یک‬ ‫اپلیکیشندقیق‬ ‫دراموزشفعال‬ ‫ترین‬ ‫زابن‬ ‫‪ 107‬میلیون صفحه‬ ‫ابزدید ماهانهدر‬ ‫ینینسایت‬ ‫سرمایهگذاران‬ ‫خ‬ ‫صوصی سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ۱۲‬روش استفاده‬ ‫بهینه از لینکدین‬ ‫‪11‬‬ ‫محمدرضا رحمانی‬ ‫مدیر ا‬ ‫جرایی نینیسایت‬ ‫از دالیل مو‬ ‫فقیت بزرگترین‬ ‫شبکه اجتماعی زنانه‬ ‫در‬ ‫ایران میگوید‬ ‫برای درج رپورتاژ در ویژه‬ ‫نامه الکامپ فقط تا‪18‬‬ ‫این ویژهنامه‬ ‫تیر‪ ،‬میتونید از تخفیف‬ ‫عالوه بر توزیع در تمامی‬ ‫‪20‬درصدی استفاده کنید‪.‬‬ ‫مراکز استارتاپی و سرمایه‬ ‫‪6‬گذاری کشور به صورت‬ ‫ویژههـفتهدرنامهنمایشگاه‬ ‫برای‬ ‫اولـین‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫رزرو و هماهنگی با این‬ ‫الکامپ توزیع میشه‬ ‫شـنـبـه‪2 /‬شهریورمـاهاخـتصاصیاسـتارتاپها‬ ‫شمارهها تماس بگیرید‬ ‫و‬ ‫‪ /98‬سـالپـنجم‪/‬‬ ‫ینداد و‬ ‫حل مسائل حقوقی‬ ‫استارتاپها‬ ‫‪i a l‬‬ ‫‪E d i t o r‬‬ ‫شـماره‪151‬‬ ‫مگلند‬ ‫جویگو ‬ ‫یششاپ‬ ‫موتورفجستو‪151‬‬ ‫تـیـتـرهـای امـروز‬ ‫یع‬ ‫مطبوعات در ضای ان‬ ‫الینپلتفرمین با گویش خرید کن!‬ ‫‪2019‬‬ ‫\‪Sat\ Aug. 24th‬‬ ‫\‪No.151\ Vol.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫‪dlines‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫‪To d a y ' s H e a‬‬ ‫ک زندگی ‬ ‫ی که سب بیت‬ ‫کوین یا‬ ‫دیجیتال را کامل می کند‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫ا‬ ‫تریوم‪ ،‬مسئله این‬ ‫است‬ ‫من مقصر هستم!‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یم خواهند ‬ ‫رسمان را بربند!‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارشی از اکوسیستم‬ ‫اس‬ ‫تارتاپی نوظهورغزه‬ ‫سیدهادی ‬ ‫علیرغم علوی‪ ،‬مدیرعامل اس‬ ‫مو‬ ‫تارتاپ تومن میگوید‬ ‫انها را از فقیت این استارتاپ‬ ‫بین‬ ‫عدهای میخواهند‬ ‫کرایه خرد ببرند‪ .‬تومن ماهیانه‬ ‫یک میلیارد تومان‬ ‫تاکسی‬ ‫جمع میکند‪ .‬او از‬ ‫بازار چند ه‬ ‫شروع یک جنگ در‬ ‫زارمیل‬ ‫یاردی پول‬ ‫خردخبر میدهد!‬ ‫طی ‪ 10‬ماهی که‬ ‫فعالیت کرده‬ ‫ایم‪ ،‬کیف پول تومن‪10 ،‬‬ ‫یعنی هر ماه یک‬ ‫میلیارد تومان توسط‬ ‫‪ 500‬هزار نفر میلیارد تومان‪ .‬در تهران و‬ ‫مردم یعنی کاربران‬ ‫شهرستانها حدود‬ ‫تومن شارژ شده است؛‬ ‫تومن را‬ ‫‪35‬هزار تاکسیران از‬ ‫امتحان کردهاند و ‪300‬‬ ‫تومن استفاده کردهاند‪.‬‬ ‫هزار نفر کاربر‪ ،‬دائما از‬ ‫تاکنون ‪2‬میلیون و‬ ‫تومن استفاده میکنند‪.‬‬ ‫‪500‬هزار بار بوده است‪.‬‬ ‫میزان استفاده مردم‬ ‫ایا وقتی‬ ‫من کرایه تاکسی را‬ ‫پرداخت میکنم‪ ،‬در‬ ‫حقوق راننده تاکسی را‬ ‫حال پرداخت پول به‬ ‫شهرداری هستم و‬ ‫پرداخت میکند؟ نه‪ ،‬به‬ ‫نیمهباز‬ ‫هیچ عنوان‪ .‬من به‬ ‫شهرداری از این پول‪،‬‬ ‫است که خود افراد‬ ‫راننده تاکسی پول می‬ ‫مالک محسوب می‬ ‫وجود‬ ‫دهم و این سیستم‬ ‫شوند اما هماهنگی و‬ ‫دارد‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫نظارتهایی هم از طرف‬ ‫اعالم کرده که در مورد‬ ‫یک سازمان یا ارگان‬ ‫مرکزی رگوالتور است‬ ‫سیستم باز و سیستم‬ ‫نیمهباز‪ ،‬کسی حق‬ ‫چون بحث پول مردم‬ ‫مطرح است‪ ،‬اما مثال‬ ‫تصمیمگیرنده اما در‬ ‫ورود ندارد و تنها بانک‬ ‫شهرداری در مورد‬ ‫مورد تاکسی‪ ،‬مالک‬ ‫نیست و تاکسی مال تاکسیرانهاست‪ ...‬اتوبوسرانی مالک است و‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫‪i a l‬‬ ‫‪E d i t o r‬‬ ‫‪ ۵‬عنصرمهم در‬ ‫قانون ح‬ ‫مایت از ورشکستگی‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫‪9‬‬ ‫ویسرویس‬ ‫خدمات‬ ‫پس ازفروشانالین‬ ‫دعوت به نهضت‬ ‫استارتاپ چیست‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫تـیـتـرهـای امـروز‬ ‫‪dlines‬‬ ‫‪To d a y ' s H e a‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اعتبار اجمتاعی ‬ ‫مشا چنده؟‬ ‫هرشهروند‬ ‫می تواند براساس امتیازش‬ ‫از‬ ‫خدمات اجتماعی‬ ‫استفاده و زندگیکند!‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سیستم امیتاز دهی به‬ ‫انسان ها اگر چه در حد‬ ‫یک تخیل بود اما حاال‬ ‫دولت چین و استرالیا‬ ‫در حال اجرای این‬ ‫طرح مخوف هستند‪...‬‬ ‫نسخه دیجیتال‬ ‫شنبه را با تخفیف‬ ‫از شاپ شنبه تهیه‬ ‫کنید‬ ‫هوش مصنوعی‬ ‫‪Artificial intelligence‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪8‬‬ ‫برتراند راسل‬ ‫بذر اندیشه و فکر بپاش‪ ،‬عمل و نتیجه درو کن‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستــــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫مایکروسافت‪،‬روبات‬ ‫تولیدکامنتجعلی‬ ‫ساخت‬ ‫گروه هوش مصنوعی مایکروسافت به طرز‬ ‫عجیبی‪ ،‬فعالیت خــود را روی روبات های‬ ‫هوش مصنوعی به نام دیپ کام( ‪) DeepCom‬‬ ‫منتشر کرده است‪ .‬دیپ کام روباتی است که‬ ‫می تواند برای تولید نظــرات جعلی درباره‬ ‫مقاالت خبری استفاده شود‪.‬‬ ‫به گفته گروه تولیدکننده دیپ کام‪ ،‬نظرات‬ ‫جعلــی می توانند بــرای وب ســایت ها و‬ ‫رسانه های جدید تعامل ایجاد کنند‪ .‬معموال‬ ‫استفاده از حساب های جعلی باعث ترغیب‬ ‫و ایجاد مشــارکت واقعی بــا بحث جعلی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایا ما به کامنت های جعلی نیاز داریم؟‬ ‫اگر بخواهیم جــواب کوتاه بدهیم‪ ،‬قاطعانه‬ ‫می گوییم «نــه»‪ .‬اینترنت در حال حاضر پر‬ ‫است از حســاب های جعلی و روبات هایی‬ ‫که برای سوء اســتفاده از اطالعات عمومی‬ ‫استفاده می شوند‪.‬‬ ‫اما ســوال تیم محققان از مایکروســافت و‬ ‫دانشگاه بیهانگ ( ‪)Beihang University‬‬ ‫در چین این اســت که «استفاده از نظرات‬ ‫جعلی بــرای تحریک و ترغیــب بحث در‬ ‫خوانندگان اخبار واقعی چه ضرری دارد؟»‬ ‫استدالل محققان این است که خوانندگان‬ ‫از ارســال نظرات در زیر مقــاالت خبری و‬ ‫به طور کلی اشتراک گذاشتن نظرات خود‬ ‫لذت می برند‪ .‬ناشــران و خبرگزاری ها نیز‬ ‫از نظرات خوانندگان بی بهره نمی مانند زیرا‬ ‫این نظرات مشارکت انها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫بنابرایــن چرا به همه اینهــا قدرت تقویت‬ ‫هوش مصنوعی اضافه نکنیم؟‬ ‫سیســتم های مجهز به هــوش مصنوعی‬ ‫قادر به تجزیه وتحلیــل کامنت ها خواهند‬ ‫بود‪ .‬همچنین سیســتم هایی از این دست‬ ‫می توانند برای وب سایت های خبری تجربه ‬ ‫جدیدی را به وجود اورند‪ .‬این سیســتم ها‬ ‫مقاالتی که کمترین تعداد کامنت را دارند‪،‬‬ ‫انتخاب کرده و با چت باتز ها انها را مدیریت‬ ‫می کننــد‪ .‬در این پژوهش که در ســایت‬ ‫‪ arxiv.org‬منتشــر شــد‪ ،‬هیچ اشاره ای به‬ ‫خطرهای فنــاوری و کامنت ها یا خبرهای‬ ‫فیک نشده است‪ .‬منتقدان متعددی پیش از‬ ‫این نگرانی های خود را ابراز کرده اند‪.‬‬ ‫همانطــور که رجیســتر( ‪) The Register‬‬ ‫گزارش می دهد ‪ ،‬دیپ کام به طور همزمان‬ ‫از دو شبکه عصبی استفاده می کند که شامل‬ ‫یک شبکه خواننده و یک شبکه تولید کننده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تمام کلمــات در یک مقاله خبری به عنوان‬ ‫بردارهایی بــرای تجزیــه و تحلیل هوش‬ ‫مصنوعی رمزگذاری می شوند‪ .‬قبل از اینکه‬ ‫شــبکه تولید کننده نظر خود را بر اســاس‬ ‫ان ایجاد کند‪ ،‬شــبکه خواننده مهم ترین‬ ‫جنبه های مقاله (شخص‪ ،‬رویداد یا موضوع)‬ ‫را محاســبه می کند‪ .‬محققان‪ ،‬دیپ کام را‬ ‫ روی مجموعه ای از داده های چینی متشکل‬ ‫از میلیون ها نظر واقعی ارسال شــده روی‬ ‫مقاالت خبــری انالین امــوزش داده اند‪،‬‬ ‫همانطور مجموعه داده های زبان انگلیسی‬ ‫را براساس مقاالت خبری در سایت خبری‬ ‫یاهو مرتب کرده اند‪.‬‬ ‫ســاخت روبات تولیدکننده کامنت جعلی‬ ‫یکی دیگــر از جنجال هــای بحث برانگیز‬ ‫مایکروسافت است‪ .‬دیپ کام اولین جنجال‬ ‫مایکروسافت نیست‪3 .‬ســال پیش روبات‬ ‫هوش مصنوعی مایکروســافت به نام تای‬ ‫( ‪ )Tay‬ســریعا کنارگذاشــته شــد‪ ،‬زیرا‬ ‫روبات هوش مصنوعــی تای یاد گرفته بود‬ ‫توییت های نژادپرســتانه و ضد فمینیسم‬ ‫بگذارد‪ .‬تای به خاطر انتشــار ناخواســته‬ ‫توییت های نفرت انگیز مشــهور شده بود و‬ ‫تنها بعد از ‪۱۶‬ســاعت‪ ،‬کنار گذاشــته شد‪.‬‬ ‫به نظر می رســد اموزش هــوش مصنوعی‬ ‫برای مفسران انالین و افرادی که اغلب به‬ ‫دلیل ناشناس بودن تمام مهارت هایشان را‬ ‫از دست می دهند‪ ،‬اصال ایده خوبی نیست‪.‬‬ ‫به نظر می رسد قبل از اینکه دیپ کام واقعا‬ ‫بتوانــد تعامل را برای ســایت های خبری‬ ‫به وجود اورد‪ ،‬با مشــکالت زیادی روبه رو‬ ‫خواهد شد‪ .‬دیپ کام ممکن است با ساخت‬ ‫اظهارنظرها و کامنت های جعلی در جامعه‬ ‫اختالل ایجاد کند و در مقیاس وسیع دردسر‬ ‫به وجــود اورد‪ .‬به همیــن خاطر دیپ کام‬ ‫نیازمند کار بیشــتری اســت‪ .‬دانشمندان‬ ‫ش مصنوعی مایکروسافت در حال حاضر‬ ‫هو ‬ ‫نظرات ایجاد شده توسط روبات دیپ کام را‬ ‫کوتاه و ساده برنامه ریزی کرده اند‪.‬‬ ‫این تحقیق بــه ‪ EMNLP-IJCNLP‬که یک‬ ‫کنفرانس بین المللی پردازش زبان طبیعی‬ ‫اســت‪ ،‬راه یافتــه‪ EMNLP-IJCNLP .‬ماه‬ ‫اینده از ‪ 3‬تا ‪ 7‬نوامبــر(‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬ابان) در‬ ‫هنگ کنگ برگزار می شود‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬محققــان ام ای تی(‪) MIT‬‬ ‫در حال ایجاد یــک ابزار هوش مصنوعی به‬ ‫نام اتاق تست مدل زبان غول پیکر (‪)GLTR‬‬ ‫هستند که می توانند متن نوشتاری هوش‬ ‫مصنوعی را تشــخیص دهند‪ .‬با تولید ابزار‬ ‫هوش مصنوعی ام ای تی‪ ،‬شاهد تحوالتی در‬ ‫بحث نظرات اینترنتی می شویم‪ .‬همچنین‬ ‫مایکروسافت و دیگر شــرکت های سازنده‬ ‫روبات هــای کامنت گــذار بــا چالش های‬ ‫بسیاری روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫کاربردهای هوش مصنوعی برای کسب وکارهای کوچک‬ ‫‪ ۸‬ایدهکسب وکاربراپیههوشمصنوعی‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫پریا هاشمی‬ ‫هوش مصنوعی به ســرعت جای خود را در زندگی‬ ‫روزمره و کسب وکارهایمان باز می کند و کارافرینان‬ ‫زیادی به دنبال فرصت تجاری با اســتفاده از هوش‬ ‫مصنوعی هســتند‪ .‬به همین دلیل تصمیم گرفتیم‬ ‫طیف وسیعی از ایده های اســتارتاپی بر پایه هوش‬ ‫مصنوعی را کشف کنیم‪.‬‬ ‫شرکت های‬ ‫بازاریابی‬ ‫موفقزمان‬ ‫زیادی را صرف‬ ‫تحقیقاتشان‬ ‫کرده اندوهوش‬ ‫مصنوعیازاین‬ ‫تجربیاتدر‬ ‫بازاریابی های‬ ‫هوشمندش‬ ‫استفادهمی کند‪.‬‬ ‫سیستممحرک‬ ‫هوشمصنوعی‬ ‫می تواند‬ ‫عملکردخود‬ ‫رابااستفادهاز‬ ‫«تجربهدرطول‬ ‫زمان » ارزیابی‬ ‫ کند‬ ‫خدمات مالیات برپایه هوش مصنوعی‬ ‫مســائل مالیاتی همواره بحث برانگیزترین موضوع‬ ‫بوده و هست‪ .‬در اکثر کشورهای دنیا پرداخت مالیات‬ ‫بر درامد شخصی ( و نیز مالیات های تجاری کوچک )‬ ‫برای هر کســی یک وظیفه عادی اســت‪ .‬قوانین و‬ ‫مقررات مربوط به مالیات اغلب پیچیده و همیشــه‬ ‫در حال تغییر هستند‪ .‬تحوالت پی در پی در مسائل‬ ‫مالیاتی کار را برای همه دشــوار می سازد‪ .‬عالوه بر‬ ‫اطمینان از محاسبه دقیق مالیاتی مسائلی نظیر فرار‬ ‫مالیاتی نیز مطرح می شــود که باید به ان رسیدگی‬ ‫کرد‪ .‬خدمات دســتگاه های هوش مصنوعی به شما‬ ‫این امکان را می دهد تا به طــور دقیق مالیات خود‬ ‫را محاسبه کنید‪ .‬شرکت های کوچکی که در حوزه‬ ‫هوش مصنوعی فعالیت می کنند ‪ ،‬می توانند با تجهیز‬ ‫دستگاه های مربوط به محاسبه مالیاتی و با استفاده‬ ‫از یادگیری ماشین‪ ،‬به دولت ها و شرکت های دیگر‬ ‫کمــک کنند تا عالوه بر محاســبه مبلــغ مالیات‪،‬‬ ‫پرداخت های مالیاتی را انجام دهند‪.‬‬ ‫وقتی تمام درامدها و هزینه ها به درستی به دست امد‬ ‫و ثبت شد‪ ،‬سپس توسط یک هوش مصنوعی انالیز‬ ‫و بهینه سازی می شود‪ .‬هوش مصنوعی بهترین روش‬ ‫برای تولید اظهارنامه های مالیاتی اســت که افراد و‬ ‫شرکت ها را از کاغذبازی معاف می کند‪ .‬با بهره گیری‬ ‫از امکانات هوش مصنوعی در مالیات‪ ،‬زمان و منابع‬ ‫حفظ می شوند‪.‬‬ ‫خرید شخصی با هوش مصنوعی‬ ‫اپلیکیشن موبایلی بر پایه هوش مصنوعی وجود دارد‬ ‫که به شما نشــان می دهد که چه کاری می خواهید‬ ‫انجام دهید‪ ،‬چه تیپی را دوســت دارید‪ ،‬قصد دارید‬ ‫چقدر و چگونه خرج کنید‪ ،‬چه وقت و کجا می خواهید‬ ‫خرید انجام دهید‪ .‬اپلیکیشن موبایل مجهز به هوش‬ ‫مصنوعی به شما می گوید که چه چیزهایی را دوست‬ ‫دارید یا دوست ندارید‪.‬‬ ‫این اطالعات از طریق تعدادی از برنامه های محبوب‬ ‫که شــما پیش از این از انها اســتفاده کرده بودید‪،‬‬ ‫جمع اوری می شــود‪ .‬ســپس برندها و بازاریابان به‬ ‫منظور کســب درامد بیشتر از انها برای جلب توجه‬ ‫شما استفاده می کنند‪.‬‬ ‫یک دستیار خرید شــخصی که با هوش مصنوعی‬ ‫کار می کند‪ ،‬می تواند محصوالت مناســب را برای‬ ‫شما پیدا کند‪.‬‬ ‫برندها و خرده فروشــان روابط وابسته ای با یکدیگر‬ ‫دارند تا بهترین پیشــنهادها و معامالت را در زمینه‬ ‫کاری خود به شما بدهند‪.‬‬ ‫خدمتگزار با استفاده از هوش مصنوعی‬ ‫از گذشــته تاکنون خانواده هایی که مشغله کاری‬ ‫زیادیداشتند‪،‬ازخدمتگزاراستفادهمی کردند‪.‬هوش‬ ‫مصنوعی این مشکالت را برطرف و به خانواده های‬ ‫زیادیکمککرده است‪.‬حتیاگرکسیخیلیمشغله‬ ‫کاری نداشته باشد نیز هوش مصنوعی زمان کافی‬ ‫برای مدیریت صحیح یک خانواده را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫برنامه های هوش مصنوعی با انواع مختلف وســایل‬ ‫هوشمند خانگی ترکیب می شود‪ .‬برنامه های هوش‬ ‫مصنوعی باعث می شــوند تا مردم همه چیز را روی‬ ‫تلفن های همراهشان کنترل کنند‪.‬‬ ‫حتیهوشمصنوعیمی تواندبهحساببانکیخانوار‬ ‫دسترسی داشته باشــد تا مبلغ سفارش غذا و سایر‬ ‫کاالها را بپردازد‪.‬‬ ‫زنجیره تامین هوش مصنوعی‬ ‫مدیریت زنجیره تامین هوش مصنوعی و زنجیره‬ ‫تامین یک صنعت عظیم اســت‪ .‬با افزایش قیمت‬ ‫لو نقل از یک سو و تقاضای بیشتر برای‬ ‫سوخت و حم ‬ ‫تحویل ازاد از ســوی دیگر‪ ،‬شرکت ها به دنبال این‬ ‫هستند که راه های جدیدی را برای کاهش هزینه ها‬ ‫و براورده ساختن خواسته های خود ارائه دهند‪.‬‬ ‫هوش مصنوعی به مربیان‬ ‫بسکتبال برای پیروزی بر‬ ‫حریفانشان کمک می کند‬ ‫مربیان بســکتبال می توانند از هوش مصنوعی برای‬ ‫تجســم حریفان خود قبل از شروع اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫بســکتبال مانند دیگر بازی هــای تیمی‪ ،‬یک ورزش‬ ‫تاکتیکی اســت‪ .‬مربیان حین بازی هــا برای اجرای‬ ‫استراتژی شان سعی می کنند از حریف پیشی بگیرند‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬همواره یک محدودیت بزرگ وجود دارد‪.‬‬ ‫شــما هرگز نمی توانید کامال مطمئن باشید که تیم‬ ‫مقابل در برابر تاکتیک های شــما چه پاسخی خواهد‬ ‫داد‪ .‬در بازی هایی نظیر بسکتبال و والیبال‪ ،‬استراتژی‬ ‫ممکن است تغییر کند‪ .‬برنامه جدید مبتنی بر هوش‬ ‫مصنوعی به مربیان بسکتبال این امکان را می دهد که‬ ‫بتوانند واکنش های حریف را پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫ایا می توان به وسیله تکنولوژی از حریف پیشی‬ ‫گرفت؟‬ ‫طبق گزارش مجله ســاینس (‪ ،)sciencemag‬این‬ ‫فناوری بــه مربی این امــکان را می دهد تا روی یک‬ ‫صفحه مجازی تعاملی در رایانــه خود‪ ،‬تاکتیک ها را‬ ‫طراحی کند‪ .‬تیم مهاجم توسط نقاط قرمز و تیم مدافع‬ ‫ابی به نمایش در می ایند‪.‬‬ ‫این برنامــه هوش مصنوعی که بر اســاس داده های‬ ‫حرکت بازیکنان تیم ملی بسکتبال برنامه ریزی شده‪،‬‬ ‫طرح های ساده ای که براساس تاکتیک ها روی صفحه‬ ‫ترسیم شده را به شــیوه حرکت بازیکنان هر دو تیم‬ ‫تبدیل می کند‪ .‬این برنامه براساس یک شبکه مخالف‬ ‫مولد ساخته شده اســت که ‪2‬تیم مجازی در مقابل‬ ‫یکدیگر بازی می کنند‪ .‬یکــی از انها حرکات واقعی‬ ‫بازیکن را مبتنی بر اســکچ ها ایجاد می کند و دیگری‬ ‫چگونگی این حرکات را مطابق بــا داده های انجمن‬ ‫ملی بسکتبال‪ ،‬بررسی می کند‪ .‬این بدان معنی است‬ ‫که حرکت ها به تدریج واقع بینانه تر می شوند‪ .‬اگرچه‬ ‫به نظر نمی رسید هواداران بسکتبال قادر به تمایز بین‬ ‫شبیه سازی ها و نمایش های واقعی هستند‪ ،‬بازیکنان‬ ‫ســطح باال اغلب قادر به انجام این کار بودند بنابراین‬ ‫کار بیشتری الزم است‪.‬‬ ‫این سیستم می تواند به مربیان کمک کند تا چگونگی‬ ‫برخورد مدافعان را تجســم کنند‪ .‬می توانیم تجسم‬ ‫کنیم که مربیان و مدیران در هر ورزشــی با استفاده‬ ‫از سیســتم هایی مانند این در زمان اســتراحت بین‬ ‫بازی ها‪ ،‬نحوه عملکرد حریــف را پیش بینی کنند‪ .‬با‬ ‫وجود بحث و مشــاجرات پیرامون فناوری ساده تری‬ ‫که در لیگ برتر انگلیس در فوتبال استفاده می شود‪،‬‬ ‫ایا واقعا این مسئله به نتیجه خواهد رسید؟ ایا خواهیم‬ ‫دید که انســان ها در حال بازی هســتند یا دو هوش‬ ‫مصنوعی علیه یکدیگر بازی می کنند؟‬ ‫محققان برای رســیدن به پاســخ مناسبی برای این‬ ‫پرســش ها‪ ،‬یافته های خود را به صــورت گزارش در‬ ‫کنفرانس بین المللی ماشــین االت رایانه ای که ماه‬ ‫اینده درباره چندرسانه ای ها در نیس فرانسه برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬ارائه می دهند‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعی فرصتی بــرای مدیریت زنجیره‬ ‫تامین و کاهش هزینه ها را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫یک مدیر زنجیره تامین هوش مصنوعی می تواند‬ ‫با نظارت بر سفارشــات جدید و یکپارچه ســازی‬ ‫زیرســاخت های موجود به همراه خدمات جانبی‬ ‫مانند بهینه سازی مســیر عملیات نظارت را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬همه چیز از انبار به مشــتری‪ ،‬مدیریت و‬ ‫‪ ...‬بهینه سازی می شود تا هزینه ها را کاهش داده و‬ ‫کارایی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫بازی های انالین برپایه هوش مصنوعی‬ ‫بازی های انالین جذاب ترین بخش برای نوجوانان‬ ‫و جوانان هســتند‪ .‬بازی های انالین برپایه هوش‬ ‫مصنوعی بازیکنان را به چالش می کشد‪ .‬بازیکنان‬ ‫بســیار خوبی در جهان وجود دارند که بیشترین‬ ‫بخش از زندگی شــان را روی بازی هــای انالین‬ ‫سرمایه گذاری می کنند‪ .‬بازی های انالین مرتبط‬ ‫با هوش مصنوعــی به خصوص در حوزه اموزش به‬ ‫کودکان موثر بود ه و تاکنون بازار خوبی داشته اند‪.‬‬ ‫مدیریت مزرعه با استفاده از هوش مصنوعی‬ ‫غذا بــرای انســان موضوعــی حیاتی اســت و‬ ‫کشــاورزی اهمیت زیادی برای بقای انسان دارد‪.‬‬ ‫با مدرنیزه شــدن همه حوزه ها که کشاورزی نیز از‬ ‫ان مستثنی نیست‪ ،‬تعداد کشاورزان کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬هوش مصنوعی به کشاورزان کمک می کند‬ ‫تا مزارع خود را حتی بدون حضور فیزیکی مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬هوش مصنوعی با پیش بینی تغییرات اب و‬ ‫هوایی‪ ،‬نظارت بر مزارع را ساده تر کرده است‪.‬‬ ‫از دیگر امکانات توســعه کشــاورزی برپایه هوش‬ ‫مصنوعی می توان به هواپیماهای بدون سرنشین‬ ‫اشاره کرد‪ .‬شرکت هایی وجود دارند که سیستم های‬ ‫مبتنی بر هواپیماهای بدون سرنشین را برای کمک‬ ‫به نظارت بر عملیات های کشــاورزی در مقیاس‬ ‫گسترده ارائه می کنند که این مسئله کار نظارت بر‬ ‫مزارع را سریع تر و ارزان تر می کند‪.‬‬ ‫اژانس های بازاریابی هوش مصنوعی‬ ‫باید قبول کنیم کــه بدون بازاریابی‪ ،‬انتظار فروش‬ ‫خوب بی معنا ست‪ .‬هوش مصنوعی به کمک صنعت‬ ‫بســیار پیچیده و چالش برانگیز بازاریابی امده تا با‬ ‫کاهش زمان بازاریابی فروش را افزایش دهد‪.‬‬ ‫بازاریابان به منظور یافتن استراتژی ها و تکنیک های‬ ‫جدید برای کسب مزیت نسبت به رقبا تالش زیادی‬ ‫می کنند اما اساسا در تحقیقات انها خطای زیادی‬ ‫وجــود دارد و فرایند تحقیقات بازاریابی بســیار‬ ‫پرهزینه اســت‪ .‬شــما می توانید تعداد زیادی از‬ ‫اژانس های بازاریابی را پیدا کنید که موفقیت های‬ ‫شگفت انگیز خود را نشان می دهند‪.‬‬ ‫شــرکت های بازاریابی موفق زمان زیادی را صرف‬ ‫تحقیقاتشــان کرده اند و هــوش مصنوعی از این‬ ‫تجربیات در بازاریابی های هوشــمندش استفاده‬ ‫می کند‪ .‬سیستم محرک هوش مصنوعی می تواند‬ ‫عملکرد خود را با استفاده از «تجربه در طول زمان»‬ ‫ارزیابی کند و حداقل یک تضمین پایه به مشتریان‬ ‫احتمالی دهد‪ .‬تضمین پایه به تنهایی می تواند یک‬ ‫مزیت رقابتی مهم در دنیای بازاریابی باشد ‪.‬‬ ‫تحلیلگر کسب وکار هوش مصنوعی‬ ‫هوش مصنوعی با دسترسی کافی به اطالعات در هر‬ ‫بازار خاصی می تواند شکاف بازار را تشخیص دهد که‬ ‫کارافرینان انسانی برای کشف یا گریز از ان زمان‬ ‫زیادی را صرف می کنند‪ .‬تحلیل کســب وکار برای‬ ‫شرکت هایی که در جایگاه رقابتی هستند‪ ،‬بسیار‬ ‫ارزشمند است‪.‬‬ ‫یــک تحلیلگر کســب وکار مصنوعــی می تواند‬ ‫ایده های کســب وکار جدیدی را بــه عنوان یک‬ ‫خدمت ایجــاد کند‪ .‬مردم در هر جایی از جهان که‬ ‫باشند‪ ،‬از طریق تجزیه و تحلیل می توانند بازار خود‬ ‫را ثابت نگه دارند‪ .‬مجموعه عظیمی از اطالعات‪ ،‬از‬ ‫اقتصاد محلی‪ ،‬ایالتی و ملی گرفته تا گرایش های‬ ‫سیاسی‪ ،‬بانکداری و خواسته های مصرف کننده در‬ ‫هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل می شود تا ایده ها‬ ‫و فرصت های تجــاری مفیدی را ایجــاد کند که‬ ‫برای مدت طوالنی پنهان یا کامال از دســت رفته‬ ‫بوده است ‪.‬‬ ‫بو کارها می توانند از یک تحلیلگر‬ ‫کارافرینان و کس ‬ ‫کســب وکار به عنوان یک خدمات پرداختی برای‬ ‫تشخیص شــکاف های موجود در کسب وکارشان‬ ‫استفاده کنند ‪.‬‬ ‫فراتررفنتاز‪ CAD‬؛تشخیصبهکمککامپیوتر ‬ ‫گروه بیمارستانی لوکزامبورگ از هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر رادیولوژی استفاده می کند‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫باران تک نواز‬ ‫شــرکت فنــاوری‪ Sàrl‬و گــروه بیمارســتانی‬ ‫لوکزامبورگ با همکاری رابرت شومین (‪Robert‬‬ ‫‪ )Schumain‬از ‪ HRS‬راه حلی برای تحلیل تصاویر‬ ‫رادیولوژی بر مبنای سیستم هوش مصنوعی به نام‬ ‫بیو مایند (‪ )BioMind‬ارائه می کنند‪.‬‬ ‫این ســازمان ها تفاهمنامه ای را در حضور وزیر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬معاون نخســت وزیر و وزیر بهداشــت‬ ‫لوکزامبــورگ به امضا رســاندند‪ .‬بیو مایند یک‬ ‫سیستم حمایتی تشــخیصی است که از فناوری‬ ‫یادگیــری عمیق برای تحلیــل ناهنجاری های‬ ‫عصبی ماننــد تومورهای مغــزی‪ ،‬بیماری های‬ ‫عروقی و بیماری های قلبی استفاده می کند‪ .‬بیو‬ ‫مایند تشخیصی را توصیه کرده و به طور خودکار‬ ‫گزارشی را برای پزشک متخصص تولید می کند‪.‬‬ ‫دکتر دامین دیتریــچ (‪، )Dr.Damien Dietrich‬‬ ‫مدیر مسئول پزشــکی در ‪ ، HRS‬گفت که گروه‬ ‫بیمارســتان های لوکزامبورگ و شرکت فناوری‬ ‫‪ Sàrl‬در ارزیابی مداوم و بهبود راه حل برای ادغام‬ ‫در روند خدمات بالینی کار خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایــن تفاهمنامه در چارچــوب «افزودن نواوری‬ ‫به بازار فناوری ســامتی» در روز ‪ ۱۹‬سپتامبر‬ ‫‪ 2019‬در مرکز همایش اروپــا در لوکزامبورگ‬ ‫به امضا رسید ‪.‬‬ ‫چرا مسائل مربوط به فناوری سالمت بر پایه‬ ‫هوش مصنوعی مهم هستند؟‬ ‫ش هستند تا با استفاده‬ ‫همه کشورهای دنیا در تال ‬ ‫از فناوری سالمت دیجیتال بر پایه هوش مصنوعی‬ ‫به موفقیت های بزرگی در کسب وکارشان دست‬ ‫یابنــد‪ .‬لوکزامبورگ نیز از این قاعده مســتثنی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫از طرفی تصاویر رادیولوژی نیاز به تحلیل صحیح‬ ‫دارند و بســیاری از مردم تنها به خاطر درســت‬ ‫خوانده نشــدن تصاویر رادیولوژ ی شــان دچار‬ ‫مشکالت عدیده ای شدند‪ .‬در همین راستا راه حل‬ ‫تحلیل تصویــر رادیولوژی بــرای بهبود دقت و‬ ‫کارایی تشــخیص و درمان در گروه بیمارستانی‬ ‫لوکزامبورگ طراحی شد ‪.‬‬ ‫مدیر عامل‪ ، Hanalytics‬ریموند مو(‪Raymond‬‬ ‫‪ )Moh‬گفت‪« :‬در حال حاضر کمبود متخصصان‬ ‫رادیولوژی وجــود دارد‪ ،‬در حالی کــه تقاضا به‬ ‫طور مداوم در حال افزایش اســت‪ .‬پزشــکان از‬ ‫تحلیل رفتگی رنج می برند و سطح باالیی از خطا‬ ‫وجود دارد‪ .‬اگــر فقط یک درصــد از خطاهای‬ ‫پزشکی اصالح شود‪ ،‬ساالنه جان صدها هزار تن را‬ ‫می توان نجات داد‪».‬‬ ‫بیو ماند همچنین یکی از ‪ 5‬شرکت توسعه نرم افزار‬ ‫بــود تا یک تفاهمنامه شــراکت اســتراتژیک با‬ ‫شرکت ‪ GE Healthcare‬در این هفته امضا کند‬ ‫تا به توسعه برنامه های پلتفرم هوش مصنوعی در‬ ‫چین کمک کند‪.‬‬ ‫این شرکت به طور مشترک عضو گروه سنگاپور‬ ‫‪ Hanalytics‬و بیمارســتان ‪ Tiantan‬پکن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتــر ژان باپتیســت (‪Dr Jean-Baptiste‬‬ ‫‪ ) Niedercorn‬عضــو انجمــن رادیولــوژی‬ ‫لوکزامبورگ‪ ،‬گفت‪« :‬ما خوش شانس هستیم که‬ ‫در تخصــص رادیولوژی‪ ،‬در صف اول نواوری کار‬ ‫می کنیم و به سرعت از کاربردهای بالینی حاصل‬ ‫از تحقیقات در فیزیک و اخیرا در علوم کامپیوتر‬ ‫بهره مند می شویم‪».‬‬ ‫فراتر رفتن از ‪ ( CAD‬تشخیص به کمک کامپیوتر )‬ ‫در سال های اخیر بســیار استفاده می شود‪ .‬برای‬ ‫مثــال در ماموگرافــی برای تشــخیص ضایعه‪،‬‬ ‫راه حل های جدیــد هوش مصنوعی مــا را قادر‬ ‫خواهند ساخت تا تشــخیص های خود را اصالح‬ ‫کرده و روند پیگیری بیماران را بهبود بخشیم ‪.‬‬ ‫ساشــا بیلــی(‪ ، )Sasha Baillie‬مدیرعامــل‬ ‫گــروه منافــع اقتصــادی‪ ،‬لوکزینوویشــن‬ ‫(‪ ) Luxinnovation‬گفــت‪« :‬ایــن مشــارکت‬ ‫مبتکرانه‪ ،‬راه را برای بازیگران اصلی مراقبت های‬ ‫بهداشــتی در لوکزامبورگ باز می کند‪ .‬با اجرای‬ ‫راه حل های فناوری جدید پزشــکی کارایی انها‬ ‫افزایــش یافته و مراقبــت از بیمــاران را بهبود‬ ‫می بخشد‪».‬‬ ‫درماموگرافی‬ ‫برایتشخیص‬ ‫ضایعه‪،‬‬ ‫راه حل های‬ ‫جدیدهوش‬ ‫مصنوعیمارا‬ ‫قادرخواهند‬ ‫ساختتا‬ ‫تشخیص های‬ ‫خود را اصالح‬ ‫کرده و روند‬ ‫پیگیریبیماران‬ ‫رابهبودبخشیم‬ ‫استارتاپ های سالمت دیجیتال در تالش برای‬ ‫ساختبیزینس مدلهستند‬ ‫بازار داغ سالمت دیجیتال‬ ‫ســامت دیجیتال هنوز در بســیاری از مــوارد همچون کودک‬ ‫تازه متولد شــده ای اســت‪ .‬در مدت کوتاهی‪ ،‬ســرمایه گذاران و‬ ‫تامین کنندگان به طور یکسان صنعت سالمت دیجیتال را متحول‬ ‫کرده اند‪ .‬ســانتوش موهان (‪ )Santosh Mohan‬مدیرعامل مرکز‬ ‫نواوری دیجیتال بریگهام (‪ ،)Brigham‬اعالم کرد‪« :‬در ‪ 5‬تا ‪6‬سال‬ ‫اینده‪ ،‬صنعت سالمت دیجیتال ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر درامد به دست‬ ‫می اورد‪ ».‬ســانتوش موهان در ادامه صحبت هایش می افزاید‪« :‬ما‬ ‫هنوز در روزهای اول فعالیت خود هســتیم‪ ،‬بــا این حال انتظارات‬ ‫غیر واقعی زیادی از سالمت دیجیتال وجود دارد‪ ».‬فناوری سالمت‬ ‫دیجیتال در یک حباب سرمایه گذاری نیست‪ ،‬اما باید دانست که چه‬ ‫راه حل های سالمت دیجیتالی برای شروع به این کار با ارزش است‪.‬‬ ‫در ژوئن ‪ 2019‬پنلی با حضور جمعی از مدیران استارتاپی در حوزه‬ ‫سالمتدیجیتالبرگزارشدکهدربارهمسائلمربوطبهبیزینس مدل‬ ‫و مشکالت سالمت دیجیتال در ان بحث شد‪ .‬موضوع اصلی در این‬ ‫پنل این بود که باید بدانیم چه کســی برای سالمت دیجیتال پول‬ ‫پرداخت می کند و چطور این مدل های اقتصادی پایدار ســامت‬ ‫دیجیتال را بهبود می بخشــند‪ .‬دکتر کمال جتوانی (‪Dr. Kamal‬‬ ‫‪ ، )Jethwani‬مدیر ارشد پیوت لبز (‪ ،)PivotLabs‬در این پنل گفت‪:‬‬ ‫«بیزینس مدل های ما باید بسیار قوی باشند‪ .‬بیش از‪ ۲۰۰‬سال است‬ ‫که بیمارستان ها مدل های درامدی مختلف را کشف کرده اند و با انها‬ ‫کار می کنند‪ .‬بنابراین باید ثابت کنیم که کدام مدل درامدی از همه‬ ‫بهتر است و ان را توسعه دهید‪».‬‬ ‫همــه حاضــران در این پنل معتقــد بودند کــه وضعیت کنونی‬ ‫سالمت دیجیتال نسبتا خوب اســت زیرا بازار سالمت دیجیتال و‬ ‫استارتاپ های فعال در این حوزه داغ است‪ .‬همچنین سطوح کارایی‬ ‫بیمارســتان ها بسیار خوب هســتند‪ .‬کیفیت در صنعت مراقبت‬ ‫پزشکی اهمیت فوق العاده ای دارد و ارائه کیفیت مناسب دشوار است‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬اکنون اکثر مراکز خدمات پزشکی سعی در ارائه بهترین‬ ‫کیفیت مراقبت از سالمتی را دارند‪ .‬هر چند استارتاپ ها به سادگی‬ ‫وارد این صنعت نمی شــوند‪ ،‬ولی کمال جتوانی در صحبت هایش‬ ‫تاکید کرد که همکاری با اســتارتاپ ها باعث تکمیل شدن قطعات‬ ‫پازل سالمت دیجیتال می شود و به استخدام نیروهای متخصص‬ ‫می انجامد‪ .‬به گفته کمال جتوانی‪ ،‬در ازمایشگا ه پیوت لبز‪ ۷۵‬درصد‬ ‫از کار تیمی مربوط به توســعه و همبستگی اســت‪ .‬این سازمان با‬ ‫شرکت های داروســازی بزرگ‪ ،‬تکنولوژی پزشکی‪ ،‬ارائه کنندگان‬ ‫و شــرکت های نوپا همکاری می کند تا ایده هایی را به دست اورد‬ ‫که بین نواوران مختلف جریان دارد‪ .‬سازمان هایی نظیر پیوت لبز و‬ ‫مرکز نواوری دیجیتال بریگهام تنها سازمان های نواوری نیستند‪.‬‬ ‫این سازمان ها مدل کسب وکار در استارتاپ های پزشکی را توسعه‬ ‫می دهند‪ .‬سوکانیا سودرلند (‪ ) Sukanya Soderland‬مدیر ارشد‬ ‫استراتژی در ماساچوســت در این زمینه می گوید‪« :‬سازمان های‬ ‫سالمت دیجیتال به دنبال همکاری به منظور شناسایی مدل های‬ ‫کسب وکار هســتند‪ .‬یکی دیگر از موضوعاتی که باید در سالمت‬ ‫دیجیتال به ان پرداخت‪ ،‬توسعه و همکاری های چندجانبه است‪».‬‬ ‫جتوانی اظهار داشت که همه ایده ها به مدل کسب وکار پایدار ختم‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫پیوت لبز که دکتر کمال جتوانی مدیر ان است‪ ،‬به دنبال کمک به‬ ‫شرکت ها و سهامدارانی است که در مراحل اولیه قرار دارند‪ .‬در حالی‬ ‫که بازگشت سرمایه در هر تجارتی اهمیت دارد‪ ،‬گاهی سهامداران‬ ‫بیش از پیش روی هدف شخصی خود تمرکز می کنند‪.‬‬ ‫مرکز مراقبت از سالمتی امازون افتتاح می شود‬ ‫امازون در حال راه اندازی مرکزی برای مراقبت از سالمتی‬ ‫است‪ .‬مرکز مراقبت از سالمتی که جف بزوس بنیانگذار‬ ‫امازون تصمیم در ساخت ان گرفته‪ ،‬یک خدمات مراقبت‬ ‫اولیه مجازی برای کارمندانی است که در دفتر مرکزی‬ ‫امازون در سیاتل مســتقر هستند‪ .‬پس از اینکه امازون‬ ‫اطالعات مربوط به این برنامه را به کارمندانش ارسال و‬ ‫وب سایت ‪ amazon.care‬را راه اندازی کرد‪ ،‬جزئیات ان‬ ‫را به رسانه ها گفت و شبکه خبری سی بی ان سی (‪)CBNC‬‬ ‫این خبر را اعالم کرد‪.‬‬ ‫شرکت امازون در ایمیلی که برای کارمندان این شرکت‬ ‫ارسال می شد‪ ،‬نوشت‪« :‬برای کمک به کارمندان امازون‬ ‫به منظور دریافت مشاوره پزشکی عالی و کمک به انها در‬ ‫هر زمانی که نیاز باشــد‪ ،‬ما باید یک برنامه جدید تنظیم‬ ‫کنیم که مناسب کارمندان و وابستگان انها باشد‪».‬‬ ‫ سی بی ان ســی به نقــل از ‪ Amazon Care‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫«نمونه های اولیه ای که از دریافت فرم ازمایشی کارمندان‬ ‫در منطقه سیاتل دریافت شد‪ ،‬نشان داد که ساخت مرکز‬ ‫سالمتی در امازون مزایای بسیار زیادی دارد و ما به دنبال‬ ‫کمک برای ساخت و ارتقای کارکنان در ماه ها و سال های‬ ‫اینده هستیم‪».‬‬ ‫تاثیر ســاخت مرکز مراقبت پزشکی در امازون‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ Amazon Care‬شامل پزشــکی از راه دور‪ ،‬گفت وگوی‬ ‫انالین با یک پرســتار‪ ،‬دریافت دارو و اپلیکیشنی برای‬ ‫تماس های دوره ای با دفتر یا خانه کارمندان می شــود‪.‬‬ ‫امازون پزشــکان را اســتخدام نمی کند‪ ،‬در عوض این‬ ‫شــرکت با یک کلینیک محلی به نام ‪Oasis Medical‬‬ ‫‪ Group‬قراردادی امضا کرده است‪.‬‬ ‫شــاید تصور کنید ‪ Amazon Care‬خدمات ‪ 24‬ساعته‬ ‫ارائه می کند در صورتی که اینطور نیســت‪ .‬از ســاعت‬ ‫‪8‬صبح تا ‪ 9‬شــب در روزهای عادی و از ســاعت ‪ 8‬صبح‬ ‫تا ‪ 6‬عصر در روزهای تعطیل خدمات رســانی می کند‪.‬‬ ‫‪ Amazon Care‬برای مواقع اضطراری پیشنهاد نمی شود‪.‬‬ ‫مرکز مراقبت های پزشــکی امازون بیش از هر چیزی‬ ‫برای جراحت های ســطحی‪ ،‬ســرماخوردگی‪ ،‬الرژی و‬ ‫عفونت مناسب است‪ .‬همچنین از ‪ Amazon Care‬برای‬ ‫سواالت عمومی پزشکی خانواده می توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫روش های درمانی ‪ ،Amazon Care‬مراقبت های پزشکی‬ ‫با چت‪ ،‬ویدئو‪ ،‬موبایل و پیک سالمتی است‪.‬‬ ‫خبر ایجــاد مرکز مراقبت های پزشــکی امازون پس از‬ ‫بیش از یک سال شــایعات منتشر شد‪ .‬مدت هاست که‬ ‫خبرگزاری ها درباره ســاخت کلینیکی برای کارمندان‬ ‫امازون گمانه زنی هایی می کردند‪.‬‬ ‫حاال کــه امازون به طــور رســمی از ‪Amazon Care‬‬ ‫صحبت کرده‪ ،‬سوال کلیدی این است که ایا این خدمت‬ ‫برای کارمندان امازون باقی می ماند یا شــرکت در حال‬ ‫برنامه ریزی ان به شکل دیگری است؟‬ ‫امازون ردپــای اپل را دنبــال می کند‪ .‬اپــل در اوایل‬ ‫ســال‪ AC Wellness  ،2018‬را افتتــاح کــرد‪  ،‬‬ ‫‪ AC Wellness‬کلینیک سالمتی اپل برای کارمندانش‬ ‫است‪ .‬پایگاه خبری موبی هلث نیوز (‪) mobihealthnews‬‬ ‫بر این باور است که اگر امازون قرار است در حوزه مراقبت‬ ‫از سالمتی در نهایت به صورت گسترده تر عرضه شود‪ ،‬باید‬ ‫ن زمینه همچون ‪Berkshire,‬‬ ‫با چند شرکت بزرگ در ای ‬ ‫‪ JPMorgan‬و ‪ PillPack‬همکاری کند‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪h‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وین دایر‬ ‫راه تغییر رفتار‪ ،‬درک منشــا توانمندی است‬ ‫که تویی‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫سرمایه گذاری های نو‬ ‫ روی استارتاپ های‬ ‫سالمت روانی‬ ‫سالمت روانی از موضوعاتی است که این روزها‬ ‫در هر مکانی درباره اش می شــنویم‪ .‬بیش از‬ ‫‪ 650‬میلیونانساندرسراسردنیاازبیماری های‬ ‫اعصاب و روان رنج می برند‪ .‬این امار و ارقام تنها‬ ‫یکی از دالیلی اســت که استارتاپ ها تصمیم‬ ‫به تولید محصوالت مراقبت از ســامت روح و‬ ‫روان می گیرند‪ .‬از طرفی‪ ،‬با پیشرفت فناوری‬ ‫و دیجیتالی شدن زندگی انسان ها‪ ،‬کارافرینان‬ ‫کشورهای مختلف ایده های تازه ای برای ایجاد‬ ‫کســب وکارهای مرتبط با رفتارشناسی ارائه‬ ‫می کنند‪ .‬کار استارتاپ های سالمت روان تنوع‬ ‫زیادی دارد زیرا انها فعالیت های گوناگونی را‬ ‫برای مخاطبانشــان انجام می دهند‪ .‬پیام های‬ ‫روزانــه‪ ،‬خبرنامه های انرژی بخــش‪ ،‬تولید‬ ‫پادکســت ها و ویدئوهای انگیزشی بخشی از‬ ‫عملکرد استارتاپ های سالمت روان هستند‪.‬‬ ‫استارتاپ های ســامت روان در تالشند تا با‬ ‫فراهم کردن خدمات سالمت رفتاری با استفاده‬ ‫از اموزش بهداشــت رفتار‪ ،‬بازدیدهای تلفنی‬ ‫از راه دور‪ ،‬مشــاوره ویدئویــی و محتوای های‬ ‫خوداموزی از سالمت روح و روان مخاطبانشان‬ ‫را هدایت می کنند‪ .‬هدف اصلی شرکت جینجر‬ ‫افرادی هستند که از مشکل اضطراب و نگرانی‬ ‫رنج می برند‪ .‬در یک مطالعه پزشکی دیجیتال‪،‬‬ ‫محققان توانستند ‪ 1435‬اپلیکیشن سالمت‬ ‫روان را در فروشگاه های اپلیکیشن پیدا کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تعداد این برنامه ها خیلی بیشــتر‬ ‫از امار ارائه شــده اســت و روز به روز به تعداد‬ ‫این اپلیکیشن ها افزوده می شود‪ .‬پلتفرم های‬ ‫سالمت روان عموما مشــاوره هایی از راه دور‬ ‫هســتند و یک یا چند متخصص روانشناسی‬ ‫بالینی درس هایی را از راه دور به مخاطبانشان‬ ‫می دهنــد‪ .‬الودگی های صوتــی‪ ،‬جنگ های‬ ‫روانی‪ ،‬درگیری هــای خانوادگی و اجتماعی‬ ‫امار بیماران مبتــا به اختالالت عصبی را باال‬ ‫برده و افزایش برنامه های بهداشت روانی هیچ‬ ‫کمکی به بهبود این بیماران نکرده است؛ زیرا‬ ‫اکثر اپلیکیشن های سالمت روان فاقد اعتبار‬ ‫هســتند‪ .‬در ایران نیز اپلیکیشن های زیادی‬ ‫برای مشاوره‪ ،‬تست روانشناسی و به طور کلی‬ ‫ســامت روان وجود دارد‪ .‬اپلیکیشــن هایی‬ ‫نظیر فول فکر‪ ،‬مشــاوره زندگی‪ ،‬قانون جذب‪،‬‬ ‫مشاور یار‪ ،‬روانشناسی‪ ،‬مشورپ و هاسپیتل در‬ ‫بازار اپلیکیشن هایایران حضور دارند‪.‬همانطور‬ ‫که اپلیکیشن های ســامت روانی در سراسر‬ ‫دنیا روزبه روز بیشتر می شوند‪ ،‬در اکوسیستم‬ ‫استارتاپی ایران هم تعداد اپلیکیشن هایی که‬ ‫به ســامت روان می پردازند‪ ،‬در حال افزایش‬ ‫اســت‪ .‬نکته قابل توجه درباره استارتاپ های‬ ‫سالمت روان این است که این استارتاپ ها قشر‬ ‫خاصی را هدف قرار می دهند‪ .‬در همین راستا‬ ‫مایلیم پلتفرم سالمت روان کانادایی متا را که‬ ‫در این هفته راه اندازی شده‪ ،‬به شما مخاطبان‬ ‫محترم هفته نامه معرفی کنــم‪ .‬متا(‪)META‬‬ ‫یک پلتفرم جدید ســامت را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫این پلتفرم ســامت روان که بــه طور خاص‬ ‫برای دانشجویان طراحی شده‪ ،‬به دانشجویان‬ ‫کمک می کند تا مشکالت روح و روان خود را‬ ‫تسکین دهند‪ .‬پلتفرم تازه متا به دانش اموزان‬ ‫و دانشــجویان اجازه می دهد تا مشاور خود را‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬همچنین هنگام انتخاب مشاور‬ ‫می تــوان زبان و جنس او را نیــز انتخاب کرد‪.‬‬ ‫دانش اموزان می توانند مبلغ مشاوره و استفاده‬ ‫از خدمات را به صورت نقدی و یا از طریق بیمه‬ ‫خود بپردازند‪ .‬این پلتفرم همچنین برای ارائه‬ ‫اطالعات در مورد روش های مدیریت استرس‪،‬‬ ‫پول و روابط طراحی شده است‪ .‬مشکالت روانی‬ ‫در بین دانشجویان نسبتا شایع هستند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫با توجه به ذهن فعال دانشجویان یک سازمان‬ ‫غیرانتفاعــی‪ ۳۹ ،‬درصد دانش اموزان در کالج‬ ‫یک مسئله مربوط به سالمت روانی قابل توجه‬ ‫را تجربه می کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬سازمان بهداشت‬ ‫روانی گزارش می دهد که‪ 2‬دانشجو با افسردگی‬ ‫و اضطراب به دنبال درمان نیستند ‪ .‬مدیرعامل‬ ‫متا ‪ ،‬راج راجــان(‪ ) Raj Rajan‬در گفت وگو با‬ ‫موبی هلث نیوز(‪ )mobihealthnews‬می گوید‪:‬‬ ‫«جامعه امروز ما دارای نســل جــوان زیادی‬ ‫اســت که با همه چیز از فشارهای مالی گرفته‬ ‫تا فشار هم ســاالن و خشونت مواجه هستند‪.‬‬ ‫کالج ها به دنبال راه حل هایی هســتند که هم‬ ‫مقرون به صرفه هستند و هم توسط دانشجویان‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬در متا ما به دنبال‬ ‫راه حلی برای دسترسی دانشجویان به خدمات‬ ‫مراقبت از ســامتی هســتیم و معتقدیم که‬ ‫موفق شــده ایم‪ ».‬کســب وکارهای نوپا یک‬ ‫فرصت مناســب برای مراقبت از دانشجویان‬ ‫هستند‪ .‬دانشــجویان با کمک استارتاپ های‬ ‫ســامت روان می توانند مشــکالت ناشی از‬ ‫افســردگی دوری از خانه را برطــرف کنند‪.‬‬ ‫رابــی کاپ(‪ ،)Robbie Cape‬مدیرعامــل و‬ ‫هم بنیانگــذار اســتارتاپ ‪ 98point6‬در ماه‬ ‫ســپتامبر به خبرنگاران گفت‪« :‬دانشجویانی‬ ‫که با مشکالت سالمت روان دست وپنجه نرم‬ ‫می کنند‪ ،‬اغلب از خانه دور هستند‪ .‬به عنوان‬ ‫یک جمعیت شــناختی بیش از ‪ ۵۵‬درصد از‬ ‫دانشــجویان مراقبت های اولیه را تحت نظر‬ ‫پزشــک متخصص انجام می دهند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫‪ ۴۵‬درصد از دانشــجویان تحت مراقبت های‬ ‫پزشــکی نیســتند‪ .‬بیش از ‪1.7‬میلیون نفر‬ ‫از دانشــجویان هیچ گونــه دسترســی ای به‬ ‫مراقبت پزشــکی ندارنــد‪ 98point6 .‬یکی‬ ‫از ان شــرکت هایی اســت که به دنبال کار با‬ ‫سیستم های دانشگاهی هستند‪.‬‬ ‫تجربه شکست‬ ‫‪Fa i l E x p e r i e n ce‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ناپلئون بناپارت‬ ‫بزرگ ترین خطر در زمان پیروزی رخ می دهد‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫خداحافظی‬ ‫پاندای چینی‬ ‫شاید بتوان گفت مهم ترین عامل در شکست‬ ‫اســتارتاپ ‪ Panda TV‬عــدم مدیریــت در‬ ‫فرایند هزینه ها بوده است‪ ،‬چنین مسئله ای‬ ‫یک تلنگر اساسی برای کسب وکارهای نوین‬ ‫محسوب می شــود‪ ،‬به این معنا که نباید تنها‬ ‫به منابع مالی خود متکی باشــند‪ ،‬بلکه باید‬ ‫در صرف هزینه های جاری‪ ،‬مدیریت و حتی‬ ‫صرفه جویی داشته باشند‪ .‬پلتفرم مذکور که‬ ‫پخش ویدئوهای زنده کاربران را در دســتور‬ ‫کار خود قرار داده بــود‪ ،‬در مدت زمان کوتاه‬ ‫فعالیتی که داشــت‪ ،‬کاربران زیــادی را در‬ ‫سراســر جهان پیدا کرد و به مبالغ باالیی نیز‬ ‫دست یافت‪ ،‬به طوری که چند ماه قبل از اعالم‬ ‫ورشکستگی‪ ،‬سومین بستر پخش انالین در‬ ‫کشور چین محسوب می شــد و ارزش قابل‬ ‫توجهی را ایجاد کرده بود! چنین روندی نشان‬ ‫می دهد که فاصله بین پیروزی و شکست در‬ ‫فضای استارتاپی جهان‪ ،‬بسیار کم بوده و یک‬ ‫کسب وکار موفق‪ ،‬در صورت عدم توجه به نحوه‬ ‫کنترل هزینه ها‪ ،‬ظرف مدت کوتاهی شکست‬ ‫خواهد خورد‪.‬‬ ‫‪ Panda TV‬بستری برای پخش زنده بود که‬ ‫ویدئوهای متنوعی را در شــاخه های ورزش‪،‬‬ ‫بازی و موسیقی از سوی کاربران دریافت کرده‬ ‫و پخش می کرد‪.‬‬ ‫این اســتارتاپ که در سال ‪ ۲۰۱۵‬و در کشور‬ ‫چین تاسیس شده بود‪ ،‬بعد از ‪ ۱۲۸۶‬روز‪ ،‬اتمام‬ ‫فعالیت خود را اعالم کرد‪.‬‬ ‫اگرچه این شــرکت به رشد قابل توجهی نیز‬ ‫دســت یافت و فراز و فرودهای خاص خود را‬ ‫پشت ســر گذاشــت‪ ،‬اما در نهایت نتوانست‬ ‫در مقابل ســیل عظیم شکست تاب بیاورد و‬ ‫از صفحه فعالیت پخش انالین ویدئو به کنار‬ ‫رفت و نهایتا در تاریخ ‪ ۳۰‬مارس سال جاری‪،‬‬ ‫با ارائه یک تصویر از پاندایی که کوله بار خود‬ ‫را بر دوش گرفته‪ ،‬رو به سوی خورشید دارد و‬ ‫دست خود را به نشانه خداحافظی باال اورده‬ ‫است‪ ،‬رسما وب ســایت خود را به روی عموم‬ ‫مردم بست‪.‬‬ ‫در معرض ورشکستگی‬ ‫از جملــه دالیــل عمــده ای که از ســوی‬ ‫کارشناســان برای بسته شــدن وب سایت‬ ‫‪ Panda TV‬ذکر شده‪ ،‬قرار گرفتن در موقعیت‬ ‫بالقوه ورشکستگی است‪ .‬در این میان‪ ،‬نکته‬ ‫حائز اهمیت این است که استارتاپ مذکور در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۸‬به عنوان سومین پلتفرم بزرگ‬ ‫ویدئوی انالین در چین شــناخته شده بود‬ ‫و موســس ان ‪ Sicong Wang‬در کنفرانس‬ ‫ســاالنه تلویزیون چین ادعا کرده بود که این‬ ‫بستر تلویزیونی‪ ،‬به بهترین پلتفرم ویدئویی‬ ‫زنده در چین تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫با وجود داشــتن حمایت قابل توجه از سوی‬ ‫حامیان مالی برجسته‪ ،‬نکته ای که این شرکت‬ ‫از ان غافل شده بود‪ ،‬مدیریت درست هزینه ها‬ ‫بود؛ به طوری که در نهایت هزینه های باالی‬ ‫مربوط به سرورهای پهنای باند و دستمزدهای‬ ‫قابل توجه برخــی کارمندان را نتوانســت‬ ‫مدیریت کنــد و در مرز ورشکســتگی مالی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬موســس این استارتاپ با داشتن‬ ‫‪۴۰‬درصد از سهام این شــرکت‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫ســهامدار ان بود و این درحالی است که در‬ ‫موقعیت ســخت ورشکســتگی‪ ،‬مجبور به‬ ‫پرداخت دســتمزد برخی کارمندان از جیب‬ ‫خود شد؛ چراکه درامد کمپانی قادر به انجام‬ ‫تسویه حساب با انها نبود‪.‬‬ ‫هزینه ها و دستمزدهای باال‬ ‫جالب اســت بدانید که ‪ Panda TV‬در سال‬ ‫گذشته موفق به جمع اوری ‪۱۴۹‬میلیون دالر‬ ‫بودجه شــده و ارزش ظاهری این کمپانی به‬ ‫‪۷۵۰‬میلیون دالر رسیده بود! رسیدن به چنین‬ ‫جایگاهی‪ ،‬در مقابل سقوط ‪۷۷‬درصدی سهام‬ ‫این کمپانی‪ ،‬نکته ای است که باید برای دیگر‬ ‫کسب وکارهای نوین قابل توجه باشد‪ ،‬به این‬ ‫معنا که صرف داشــتن حامیان مالی معتبر‬ ‫و ســرمایه باال‪ ،‬نمی توان یک استارتاپ را در‬ ‫شرایط موفقیت نگاه داشــت و ممکن است‬ ‫برخی هزینه های باال‪ ،‬نهایتا منجر به شکست‬ ‫ان شوند‪.‬‬ ‫هزینه هــای ســنگین بــرای حفــظ این‬ ‫سیستم عامل‪ ،‬از جمله عوامل مهمی به شمار‬ ‫می رود که در فرایند شکست این استارتاپ ذکر‬ ‫شده است‪ ،‬ضمن اینکه پرداخت دستمزدهای‬ ‫باال برای برخی از دست اندرکاران این شرکت‬ ‫نیز در ورشکستگی ان تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫انچه در روند کاری این کســب وکار مشهود‬ ‫است‪ ،‬رشــد ناگهانی‪ ،‬اقبال کاربران و بودجه‬ ‫باالی ان اســت که در کنار یکدیگر موقعیت‬ ‫مناســبی را برای ‪ Panda TV‬رقم زده بودند‪،‬‬ ‫اما نکته مهم در ارتباط با ورشکســتگی این‬ ‫شرکت‪ ،‬خوش بینی بیش از حد و غافل شدن‬ ‫از هزینه های باالی ان بوده است‪.‬‬ ‫یک پلتفــرم انالین که مســئولیت پخش‬ ‫ویدئوهای کاربران را به صورت زنده بر عهده‬ ‫گرفته است‪ ،‬مطمئنا هزینه های باالیی برای‬ ‫حفظ و گسترش پهنای باند خود دارد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه چنین پلتفرمی قطعا پرهزینه خواهد‬ ‫بود؛ در این میان اشتباه اساسی‪ ،‬دلخوش بودن‬ ‫به بودجه باالیی اســت که حامیان مالی این‬ ‫استارتاپ تامین کننده ان بودند‪ ،‬به این معنا‬ ‫کــه پرداخت های باال در قالب دســتمزد به‬ ‫کارمندان‪ ،‬در کنار هزینه های جاری شرکت‪،‬‬ ‫در نهایــت منجر به عدم کنتــرل هزینه ها و‬ ‫ورشکستگی مالی ان شد‪.‬‬ ‫ورشکستیگ در تنگنای زمان‬ ‫استارتاپیکهنتوانستدرزمانمناسبسرمایهجذبکند‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫شادی فریماه‬ ‫شکست‬ ‫استارتاپی‬ ‫مانند ‪Lesara‬‬ ‫می تواند یک‬ ‫نمونه بارز از‬ ‫کسب وکارهایی‬ ‫باشد که‬ ‫در فرایند‬ ‫تصمیم گیری‬ ‫برای رشد‪،‬‬ ‫زمان بندی‬ ‫دقیقی‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫این وب سایت‬ ‫فروش انالین‬ ‫خیلی دیر به‬ ‫فکر توسعه خود‬ ‫و بزرگ ترشدن‬ ‫افتاد و در این‬ ‫میان‪ ،‬برای‬ ‫جذب سرمایه‬ ‫نیز تعلل به خرج‬ ‫داد ‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۳‬استارتاپی در برلین المان راه اندازی‬ ‫شــد که خیلی زود پله های ترقــی را طی کرد و در‬ ‫زمینه تجارت الکترونیک و فروش انالین‪ ،‬در ردیف‬ ‫خرده فروشی های برتر جهان قرار گرفت؛ به طوری‬ ‫که موفق شد بازار خود را در بسیاری از کشورهای‬ ‫اروپایی گسترش بدهد و حتی از طریق تاسیس یک‬ ‫دفتر نمایندگی دیگر در چین‪ ،‬برنامه توسعه خود در‬ ‫بازارهای اسیایی را نیز در دستور کار داشت‪.‬‬ ‫با توجه به پیشرفتی که این کسب وکار در سال های‬ ‫اولیه خود پیدا کرد‪ ،‬خبر شکست و کناره گیری ان‪،‬‬ ‫شوک عظیمی را در بازار تجارت الکترونیک جهان‬ ‫ایجاد کرد‪ ،‬به طوری که رسانه های مختلف جهان‪،‬‬ ‫این خبر را در ابعاد گســترده ای منعکس کرده و به‬ ‫دنبال کاویدن دالیل شکســت ان بودند‪ .‬در ادامه‬ ‫با ما همراه باشــید تا با لغزش های استراتژیک یک‬ ‫استارتاپ موفق اشنا شــده و زمینه های شکست‬ ‫کسب وکارهای حوزه خرده فروشی انالین را بهتر‬ ‫بشناسیم‪.‬‬ ‫روزنه های امید بسته شد!‬ ‫فروشگاه انالین ‪ Lesara‬بسته شــد! این عبارت‪،‬‬ ‫خبری است که مشــتریان فروشگاه مذکور هنگام‬ ‫خرید با ان روبه رو می شوند‪ .‬نداشتن سرمایه گذار و‬ ‫عدم توانایی در جذب سرمایه‪ ،‬به عنوان مهم ترین‬ ‫عوامل برای شکست این استارتاپ ذکر شده اند‪ .‬این‬ ‫شرکت الکترونیکی که در ســال ‪ ۲۰۱۳‬در المان‬ ‫راه اندازی شــده بود‪ ،‬در مدت زمان فعالیت خود‪،‬‬ ‫رشــد قابل توجهی پیدا کرد و موفق به جمع اوری‬ ‫ده ها میلیون یورو شــد‪ ،‬اما در نوامبر سال ‪ ۲۰۱۸‬با‬ ‫مشکالت عدیده مالی روبه رو شد و برای جلوگیری از‬ ‫ورشکستگی‪ ،‬درهای خود را به روی سرمایه گذاران‬ ‫باز کرد؛ در ادامه نیز با پیداشــدن یک سرمایه گذار‬ ‫که به تصاحب این وب سایت عالقه مند بود‪ ،‬روزنه ‬ ‫امیدی پیدا شــد‪ ،‬اما ســرمایه گذار مورد نظر‪ ،‬در‬ ‫اخرین لحظه همکاری خود را قطع کرد و در نتیجه‬ ‫وب سایت فروش انالین ‪ Lesara‬رسما بسته شد‪.‬‬ ‫این کسب وکار به عنوان یکی از اولین شرکت های ‬ ‫خرده فروشی شناخته می شــود که توانست مدل‬ ‫فروش مستقیم به مصرف کننده را به اجرا در اورد‬ ‫و در نهایت نیز موفق شــود موقعیت مناسبی را در‬ ‫مدل مذکور کســب کند‪ .‬در روند فعالیت خود نیز‬ ‫موفقیت های قابل قبولی را به دست اورد؛ ولی شاید‬ ‫بتوانگفتکهاتکابهشرایطمطلوبیکهحاصلشده‬ ‫بود و عدم درک موقعیت تغییر پذیر بازار‪ ،‬به مرور‪،‬‬ ‫مقدمات شکست ان را فراهم کرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر تعهد این استارتاپ نسبت به مشتریان‬ ‫نیز قابل توجه است‪ ،‬به طوری که در وب سایت خود‪،‬‬ ‫در کنار خبر ورشکســتگی‪ ،‬به مشتریان خود این‬ ‫اطمینان را می دهد که به سفارشات در حال انجام‬ ‫انها جامه عمل پوشــانده و محصوالت را به دست‬ ‫مشتریان خواهد رساند‪.‬‬ ‫نداشتن برنامه منسجم در جذب سرمایه‬ ‫تامین اعتبار و سرمایه‪ ،‬فرایندی است که برای هر‬ ‫کسب وکار به شکلی خاص نمایان می شود و اگر از‬ ‫زمان الزم و ضروری ان تخطی شده و دیر یا زود شود‪،‬‬ ‫استارتاپ مورد نظر را به بیراهه خواهد برد‪ .‬وب سایت‬ ‫فروش‪ Lesara‬درتامینبودجهخودبامشکلمواجه‬ ‫شد‪ ،‬به این معنا که خیلی دیر به فکر سرمایه گذاری‬ ‫افتاد و این در حالی است که برای تامین هزینه های‬ ‫بزرگ‪ ،‬باید زمان متناسب با ان در نظر گرفته شود‪،‬‬ ‫به این معنا که مرحله جــذب بودجه از طریق یک‬ ‫سازماندهی منظم پیش برود‪.‬‬ ‫کسب وکار مورد نظر ما در زمان بندی و سازماندهی‬ ‫بودجه خود‪ ،‬بدون برنامه پیش رفت‪ ،‬اول اینکه نیاز‬ ‫به سرمایه را درک نکرده و خیلی دیر به فکر جذب‬ ‫ان افتاد و دوم اینکه برای جذب سرمایه و سازماندهی‬ ‫ان‪ ،‬بدون برنامه عمل کرد‪ .‬اتکا به فروش خوب‪ ،‬جذب‬ ‫کاربران و کســب درامد مناسب‪ ،‬باعث شد که این‬ ‫استارتاپ در ارتباط با ارتقا و توسعه خود بی تفاوت‬ ‫باشد؛ در حالی که چنین وب سایت موفقی‪ ،‬قطعا رو‬ ‫به رشــد بوده و برای بزرگ ترشدن و رشدکردن‪ ،‬به‬ ‫سرمایه نیاز داشت‪.‬‬ ‫توجه به این نکته برای کسب وکارهای نوپا ضروری‬ ‫است که از موفقیت های اولیه خود‪ ،‬چندان خشنود‬ ‫نبوده و این تصور را نداشــته باشند که این شرایط‬ ‫مطلوب‪ ،‬دائمی خواهد بود؛ بلکه باید با بررسی اندازه‬ ‫بازار و نوسانات ان‪ ،‬شرایط تغییر و یا حتی گسترش‬ ‫بو کار خود را از نظر دور نداشته و برنامه ریزی‬ ‫کس ‬ ‫منسجمی برای سرمایه گذاری های بیشتر داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عدم زمان بندی در فرایند توسعه‬ ‫ازنظرکارشناسان‪،‬شکستاستارتاپیمانند‪Lesara‬‬ ‫می تواند یک نمونه بارز از کسب وکارهایی باشد که‬ ‫در فرایند تصمیم گیری برای رشــد‪ ،‬زمان بندی‬ ‫دقیقی نداشــته اند‪ .‬زمانی که یک کســب وکار به‬ ‫موقعیت ارتقا ی خود نزدیک می شود‪ ،‬قطعا نیاز به‬ ‫سرمایه خواهد داشت و برای جذب سرمایه مذکور‬ ‫نیز باید یک برنامه ریزی دقیق را از ماه ها قبل شروع‬ ‫کند؛ این در حالی اســت که این وب سایت فروش‬ ‫انالین‪ ،‬خیلی دیر به فکر توســعه خود و بزرگ تر‬ ‫شدن افتاد و در این میان‪ ،‬برای جذب سرمایه گذارها‬ ‫نیز تعلل به خرج داد‪ .‬یک استارتاپ موفق باید بتواند‬ ‫به این درک درباره خود برسد که چه زمانی موقعیت‬ ‫رشد و ارتق ا داشته‪ ،‬برای رسیدن به یک میزان رشد‬ ‫مشخص‪ ،‬به چه مقدار سرمایه نیاز دارد و در نهایت‬ ‫سرمایه مورد نظر را از چه منابعی و با چه راهکارهایی‬ ‫می تواند جذب کند‪.‬‬ ‫اینده نگری در فرایند رشــد یک استارتاپ بسیار‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪ Lesara .‬باید موقعیت کنونی‬ ‫خــود را درک می کرد و متوجه این نکته می شــد‬ ‫که به عنوان یک خرده فروشــی انالین‪ ،‬رشد قابل‬ ‫توجهی یافته اســت و باید به فکر توسعه خود در‬ ‫مقیاس های بزرگ تر باشد‪ .‬اگرچه دست اندرکاران‬ ‫این کسب وکار‪ ،‬مسئله رشد و توسعه را درک کردند‪،‬‬ ‫اما نداشتن یک زمان بندی دقیق در مراحل کسب‬ ‫سرمایه‪ ،‬باعث عدم موفقیت انها در جذب بودجه‬ ‫شد و در نهایت نتوانستند بازار گسترده ای را که به‬ ‫صورت بالقوه فراهم کرده بودند‪ ،‬به صورت بالفعل‬ ‫گسترش دهند‪.‬‬ ‫مرز باریک موفقیت و شکســت در تجارت‬ ‫الکترونیک‬ ‫بنیانگذار این استارتاپ‪ ،Roman Kirsch ،‬تجارت‬ ‫الکترونیک را کسب وکار بزرگی می داند که بر پایه‬ ‫سرمایه شــکل می گیرد و بنابراین خط باریکی را‬ ‫بین موفقیت و شکست چنین شرکت هایی ترسیم‬ ‫می کند‪ .‬به زعم وی‪ ،‬خرید محصوالت‪ ،‬هزینه های‬ ‫مربوط به بازاریابی و لجستیک‪ ،‬نیاز به سرمایه قابل‬ ‫توجهی دارند و در این میان‪ ،‬خصوصا هنگامی که‬ ‫بحث توسعه شــرکت در مقیاس بزرگ تر مطرح‬ ‫می شــود‪ ،‬اهمیت این مرز و هزینه های مربوط به‬ ‫کسب وکار پررنگ تر جلوه می کند‪.‬‬ ‫بنیانگذار ‪ Lesara‬معتقد اســت که در ‪5‬سال اول‬ ‫فعالیت خود‪ ،‬سرمایه گذاری زیادی را برای توسعه‬ ‫کسب وکار خود انجام داده و نتایج قابل قبولی را نیز‬ ‫به دست اورده بودند‪ ،‬به طوری که در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫به لحاظ درامدی‪ ،‬بیش از ‪۴۵‬درصد رشد داشتند‪،‬‬ ‫اما فرایند سوددهی شرکت نیاز به زمان بیشتری‬ ‫داشت و طبق پیش بینی انها ‪ 2‬تا ‪3‬سال دیگر طول‬ ‫می کشید؛ بنابراین در ادامه راه به سرمایه جدیدتر‬ ‫نیاز داشتند‪ ،‬ولی متاسفانه موفق به جذب چنین‬ ‫بودجه ای نشــدند که قطعا عدم توجه به اهمیت‬ ‫چنیــن فرایندی‪ ،‬در موفق نشــدن انها در جذب‬ ‫سرمایه مذکور تاثیر زیادی داشت‪.‬‬ ‫هزینه های اشتباهی‬ ‫شاید بتوان گفت یکی از اشتباهات استراتژیکی که‬ ‫این استارتاپ در فرایند رشد و توسعه مرتکب شد‪،‬‬ ‫راه اندازی یک مرکز لجستیک برای خود شرکت‬ ‫بود‪ .‬اگرچه وب ســایت فروش انالین ‪ Lesara‬در‬ ‫سال های اغازین فعالیت خود رشد قابل توجهی‬ ‫را تجربه کرد‪ ،‬اما اقدام به چنین کاری ( راه اندازی‬ ‫یک مرکز لجســتیک اختصاصــی ) هزینه های‬ ‫باالیی را رقم می زد که در ان زمان چندان مناسب‬ ‫به نظر نمی رســید‪ .‬فرایند حمل ونقل‪ ،‬انبار داری‪،‬‬ ‫یکپارچه سازی کاالها‪ ،‬جابه جایی‪ ،‬بسته بندی و ‪...‬‬ ‫هزینه بر بوده و حــدود ‪۴۰‬میلیون یورو صرف ان‬ ‫شده بود و این در حالی است که چنین هزینه هایی‬ ‫برای شــرکتی که تازه روی پای خود ایستاده و به‬ ‫یک رشد نسبی دست یافته است‪ ،‬سنگین به نظر‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫اهمیت دادنبهپیشرفتساختارلجستیکیشرکت‬ ‫و سرمایه گذاری برای پیشرفت فناوری ان‪ ،‬در نوع‬ ‫خود یک رویکرد مناسب و دقیق محسوب می شود‪،‬‬ ‫اما این فرایند زمانی راهگشا بوده و باعث پیشرفت‬ ‫شرکت می شــود که در زمان مناسب خود انجام‬ ‫گرفته و سرمایه الزم برای ان وجود داشته باشد‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد اگر سرمایه گذاری فوق در بخش هایی‬ ‫مثل خریــد کاال و بازاریابی صــورت می گرفت‪،‬‬ ‫می توانست در فرایند رشد شرکت و خصوصا روند‬ ‫جذب سرمایه گذاران موفق تر عمل کند‪.‬‬ ‫استارتاپی که قربانی جاه طلبی شد‬ ‫شکست یک شرکت ژاپنی فعال در زمینه دستگاه های‬ ‫مدرن‪ ،‬نتیجه جاه طلبی ای بود که در فرایند اســتفاده‬ ‫از هوش مصنوعی به خرج داد‪ .‬شــکی نیست که جهان‬ ‫معاصر ما‪ ،‬جهان پیشرفت فناوری های نوین است و هر‬ ‫روز شاهد نواوری های جدیدی در این عرصه هستیم‪ ،‬اما‬ ‫رسیدن به نقطه اوج تکنولوژی‪ ،‬رویکرد زمان بری است‬ ‫که هنوز فاصله زیادی با ان داریم و چه بسا که در ابتدای‬ ‫جاده ان ایستاده باشــیم‪ .‬ایده های بلند پروازانه در نوع‬ ‫خود بی نظیر هستند و خصوصا در وهله اول‪ ،‬توجه زیادی‬ ‫را به ســوی خود جلب خواهند کرد‪ ،‬اما نکته اینجاست‬ ‫که ایا یک ایده تحسین برانگیز‪ ،‬به همان اندازه نیز قابل‬ ‫اجرا خواهد بود یا خیر؟!‬ ‫شــرکت ژاپنــی ‪ Seven Dreamers‬کــه ســازنده‬ ‫دســتگاه های هوشــمند در زمینه های مختلف است‪،‬‬ ‫در یکــی از جدیدترین محصوالت خــود‪ ،‬ایده ای را به‬ ‫اجرا دراورد که شــاید چندان بــرای تولید ان امادگی‬ ‫نداشت؛ روباتی هوشمند که قادر به تا کردن لباس های‬ ‫شسته شده و تمیز است! این روبات که ‪ Laundroid‬نام‬ ‫داشت‪ ،‬به دنبال تحقق بخشــیدن به رویایی بود که در‬ ‫سلسله مراتب قبل از خود موفق بوده است‪.‬‬ ‫این رویا در ارتباط با فرایند شســتن و خشــک کردن‬ ‫لباس ها بود؛ قطعا ساختن یک ماشین لباسشویی که کار‬ ‫انسان را در زمینه شست وشوی لباس ها و خشک کردن‬ ‫انها راحت تر کنــد‪ ،‬در اغاز شــکل گیری خود اقدامی‬ ‫جسورانه و بلندپروازانه محســوب می شد‪ ،‬اما این رویا‬ ‫تحقق پیدا کرد‪ .‬در همین راستا‪ Laundroid ،‬روباتی بود‬ ‫که به دنبال گســترش رویایی جدیدتر‪ ،‬در تالش بود تا‬ ‫زحمت تا کردن لباس ها را هم از روی دوش انسان بردارد‪.‬‬ ‫به منظور تحقق این ایده نیز استفاده از فناوری های نوین‬ ‫در زمینه هوش مصنوعی را در دستور کار خود قرار داد‬ ‫و گزینه های جالب توجهی را برای ان تعریف کرد‪ ،‬اما در‬ ‫نهایت‪ ،‬گزینه های متنوع این روبات‪ ،‬در عالم واقع تحقق‬ ‫نیافته و بیشتر شکل یک رویا را به خود گرفتند!‬ ‫ورشکســتگی این شــرکت یکی از دالیل مهم شکست‬ ‫پروژه ‪ Laundroid‬قلمداد شــد‪ ،‬مبلغ این ورشکستگی‬ ‫بالغ بر ‪۲۰‬میلیون دالر بدهی بود که نه تنها موفق به تحقق‬ ‫ایده روبات مذکور نشــد‪ ،‬بلکه بدهی زیادی را نیز برای‬ ‫شــرکت ایجاد کرد‪ .‬همچنین خیزش جاه طلبانه ای که‬ ‫این محصول از همان اغاز بروز داد‪ ،‬در شکست ان بی تاثیر‬ ‫نبود‪ ،‬نوید روبات هوشمندی که امکان تشخیص لباس ها‬ ‫را از یکدیگر داشته باشــد و با صدای افراد‪ ،‬فعالیت های‬ ‫خود را تنظیم کند‪ ،‬نشان از جاه طلبی و بلند پروازی این‬ ‫پروژه داشت و این روند هنگامی که در کنار هزینه های‬ ‫باالی چنین روباتی قرار گرفت‪ ،‬رویای مذکور را به سوی‬ ‫خاموشی ســوق داد‪ .‬در این میان حتی ‪3‬دوره افزایش‬ ‫سرمایه در فاصله سال های ‪ ۲۰۱۵‬تا ‪ ۲۰۱۷‬نیز نتوانست‬ ‫هزینه های این محصول را پوشــش داده و حجم بدهی‬ ‫شرکت را کم کند‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل لباس هــا از طریق هوش مصنوعی و در‬ ‫نهایت انتخاب یک روش هوشــمند برای تا کردن انها‪،‬‬ ‫اقدامی بسیار بلندپروازانه بود که هزینه و انرژی زیادی را‬ ‫از شرکت سازنده خود گرفت و در نهایت نیز با شکست‬ ‫روبه رو شــد؛ به طوری که نســخه نهایی این روبات از‬ ‫نقطه نظر مدت زمان مورد نیاز‪ ،‬تشخیص لباس ها و رنگ‬ ‫انها‪ ،‬با روند ایده الی که در اغاز برای ان تصور شده بود‪،‬‬ ‫فاصله زیادی داشت‪.‬‬ ‫تیم ورک‬ ‫‪T e a m w o r k‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪11‬‬ ‫لئوناردو داوینچی‬ ‫ارزو کردن شرط نیســت‪ ،‬شرط تحقق ارزو‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫راز موفقیت شرکت ها انطور که‬ ‫تصور می کنید‪ ،‬پیچیده نیست‬ ‫گرو ه کاری شاد‪ ،‬تجارت‬ ‫خوشحال‬ ‫بیشترگوشکنید!‬ ‫راه هایساختگروهیموثرازنگاهکارافرینانموفقهندی‬ ‫ســاخت یک تیم موثر‪ ،‬یکی از توانایی هایی است که هم‬ ‫عملکرد مدیران را بهبود می بخشــد و هم به پیشــرفت‬ ‫کاری کارکنان کمک می کند‪ ،‬زیرا تیم یک حلقه اصلی‬ ‫در هر عملکردی است‪.‬‬ ‫اوســتاو باتاچارجی (‪ )Utsav Bhattacharjee‬یکی از‬ ‫بنیانگذاران‪ Reculta‬که شرکتی برای افزایش بهره وری‬ ‫دانش اموزان است‪ ،‬نیاز اولیه برای عضویت در تیم موثر ‬ ‫را توجه به اهداف تیم و اهداف فردی می داند؛ به طوری‬ ‫که تالش های فردی را می توان با تالش های تیمی همسو‬ ‫کرد ‪ .‬به گفته استاو باتاچارجی «کمبود هم ترازی در کار‬ ‫تیمی می تواند فاجعه امیز باشد‪ .‬به تیمی که در مسابقات‬ ‫المپیک برنده شده و یک تیم تازه کار نگاه کنید تا تفاوت را‬ ‫متوجه شوید‪ .‬همبستگی می تواند روی خروجی تیم شما‬ ‫تاثیر زیادی داشته باشد‪ .‬نباید به عنوان یکی از اعضای تیم‬ ‫دنبال کننده ای کور باشید‪ .‬در صورتی که متوجه وجود‬ ‫ابهاماتی در محیط کاریتان شــدید و یــا به توضیح نیاز‬ ‫داشتید‪ ،‬نترسید و سوال بپرسید‪ ».‬از دیگر ویژگی های‬ ‫مهم عضو موثر تیم می توان به ارسال بازخورد و یادگیری‬ ‫پذیرش انتقادها اشاره کرد‪ .‬اگر این کار به درستی انجام‬ ‫شــود ‪ ،‬چون نیازمند تمرین دقیق و طوالنی مدت است‪،‬‬ ‫همانند هر کار دشواری‪ ،‬به بهبود اوضاع کمک می کند‪.‬‬ ‫هر عضو تیم دیدگاه ها و نقاط قوت متفاوتی را برای تیم‬ ‫به ارمغان می اورد ‪ .‬اگر شما فعاالنه در مباحثه مشارکت‬ ‫نکنید‪ ،‬خاصیت منحصر به فردتان را از دســت می دهید‪.‬‬ ‫با توجه بــه اینکه کار در یک تیم تقریبا همیشــه منجر‬ ‫به نوعی تعارض خواهد شد‪ ،‬شــما نمی توانید از چنین‬ ‫شرایطی فرار کنید‪ .‬توصیه استاو باتاچارجی‪ ،‬کارافرین‬ ‫هندی به کســانی که در یک گــروه کاری با یکدیگر کار‬ ‫می کنند این است که به عنوان یک قاعده کلی‪ ،‬به عقاید‬ ‫دیگــران به همان اندازه که به عقاید خودشــان احترام‬ ‫می گذارند‪ ،‬احترام بگذارید‪ .‬باتاچارجی معتقد است که‬ ‫با ایــن روش اعتراضات کاهش یافته و تیم به عنوان یک‬ ‫واحد منسجم عمل می کند‪.‬‬ ‫پییوش کدیــا (‪ ، )Piyush Kedia‬بنیانگذار و مدیر عامل‬ ‫‪ ،Blue Vector‬تجربیــات ســازمانی خــود را با مجله‬ ‫‪ entrepreneur‬به اشتراک گذاشت و از هرج و مرج هایی‬ ‫که سازمان ها با ان درگیر هستند‪ ،‬گفت‪ .‬مدیرعامل ‪Blue‬‬ ‫‪ Vector‬بر این باور است که حضور موثر در یک گروه کاری‬ ‫به مردم و تعامالت انها با یکدیگر بستگی دارد‪ .‬وقتی به‬ ‫خودتان به عنوان یک تــکاور تنها فکر کنید‪ ،‬نمی توانید‬ ‫یک بازیکن تیم باشید‪ ،‬در صورتی شما می توانید عضوی‬ ‫از تیم باشید که همراه بقیه از تیم مراقبت کنید‪ .‬برای این‬ ‫کار چند روش موثر را باید در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫بشــنوید و یاد بگیرید‪ :‬بایــد خود را امــاده کنید تا‬ ‫اطالعاتی را به دست اورید که هیچ کسی نمی تواند به شما‬ ‫بدهد‪ ،‬به دیگران گوش دهید و فارغ از سن و پیشینه انها‬ ‫به انها احترام بگذارید‪ .‬هر کسی می تواند به شما اموزش‬ ‫دهد‪ ،‬حتی کسی که سال ها از شما کوچک تر است‪.‬‬ ‫در صحبت با دیگــران اصرار ورزید‪ :‬سیاســت های‬ ‫دفتری زیادی برای صحبت در ساعات کاری وجود دارد‪،‬‬ ‫در نتیجه ممکن اســت شما حس کنید که نمی توانید با‬ ‫دیگران صحبت کنید‪ ،‬در صورتی که این شــما هستید‬ ‫که باید از زمان های مرده خود برای گفت وگو و تعامل با‬ ‫هم تیمی هایتان بهره مند شوید‪.‬‬ ‫مالقات بعد از ساعت کاری‪ :‬زمانی که از کار فارغ شدید‪،‬‬ ‫با همکارانتان برای خوردن قهوه یا بازی های دسته جمعی‬ ‫بیرون بروید‪ .‬اجازه ندهید این کار توسط مسئول نیروی‬ ‫انسانی اغاز شود‪.‬‬ ‫جایش خانــدور (‪ ،) Jayesh Khandor‬بنیانگذار ‪The‬‬ ‫‪ Brand Saloon‬کــه یک اژانــس دیجیتال مارکتینگ‬ ‫در بمبئــی اســت‪ ،‬در گفت وگو بــا خبرنگار ســایت‬ ‫‪ entrepreneur.com‬گفت‪« :‬مهم نیســت شما چقدر‬ ‫باهوش باشید‪ ،‬برای انکه عضو موثری در یک تیم باشید‬ ‫باید با هم تیمی های خود احساس راحتی کنید‪ .‬در اکثر‬ ‫کســب وکارها‪ ،‬کارمندان اغلب ملزم به انجام پروژه های‬ ‫تیمی هستند که نیازمند همکاری با افراد درون و خارج‬ ‫از سازمان اســت‪ ».‬به عقیده موســس اژانس بازاریابی‬ ‫دیجیتالی ‪ The Brand Saloon‬چنــد نکته مهم برای‬ ‫داشتن یک تیم خوب ضروری است‪.‬‬ ‫بیشــتر گوش کنید‪ :‬اگر به عنوان عضــوی از تیم کار‬ ‫می کنید‪ ،‬فرصت زیــادی برای شــنیدن ایده هایی که‬ ‫اطرافتان را احاطه کرده اند‪ ،‬دارید‪ .‬به توصیه ها و ایده های‬ ‫دیگران گوش کنید حتی اگر برای شــما جذاب نباشند‪.‬‬ ‫شما با شــنیدن نظرات دیگران نشان می دهید که برای‬ ‫نظرات و ارزش های دیگران احترام قائل هستید‪.‬‬ ‫به اعضای تیم خود احترام بگذارید‪ :‬با احترام گذاشتن‬ ‫به اعضای تیمتان‪ ،‬اعتمــاد را در انها افزایش می دهید و‬ ‫به روحیه تیم کمک می کنید‪ .‬اگر شــما به اعضای تیم‬ ‫خود احترام بگذارید‪ ،‬اســیب پذیری و اشتباهات انها را‬ ‫کاهش می دهید‪.‬‬ ‫انعطاف پذیر باشید‪ :‬یاد بگیرید که خود را با هر موقعیتی‬ ‫ســازگار کنید‪ .‬انعطاف پذیری به شما کمک می کند تا با‬ ‫محیط پیرامون خود اشتی کنید و ایده های دیگر اعضای‬ ‫گروه را درک و به انها اعتماد کنید‪.‬‬ ‫تکرار کن تکرار‪...‬‬ ‫چراباوجودکارسختگروهی‪،‬نتیجهدلخواهتانبهدستنمی اید‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪o‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫سارا رضایی‬ ‫ممکن اســت تصور کنید که نبــود گروهی منظم‬ ‫تنهــا در ســازمان های کنونــی وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬اما در حــال حاضــر کمبــود کارگروهی‬ ‫منســجم به وضعیتی اضطراری رســیده اســت‪.‬‬ ‫باورکنید یا نــه‪ ،‬کار تیمی تنها مربــوط به تجارت‬ ‫نیســت بلکه در زندگــی روزمره نیز بــه کار تیمی‬ ‫نیازمندیم‪ .‬طبق یک نظر ســنجی که توسط سایت‬ ‫‪ mindjet.com‬انجام شده‪77،‬درصد پاسخ دهندگان‬ ‫تاییــد کردند که وقــت زیادی را بــرای صحبت و‬ ‫مشارکت با همکاران یا مدیرانشان صرف نمی کنند‪.‬‬ ‫ انها همچنین به عوامل تخریب کارشــان توجهی‬ ‫نداشــتند‪ .‬بیش از نیمی از این پاسخ دهندگان نیز‬ ‫معتقد بودند فقدان کار گروهی منســجم به تضاد‬ ‫بین فردی و هدر رفتن وقت و انرژی منتهی می شود‪.‬‬ ‫بیشتر پروژه های ناموفق در سراسر دنیا به دلیل عدم‬ ‫هماهنگی کارکنــان و بی توجهی به اختالف نظرها‬ ‫بوده است‪ .‬گروه ســرودی را تصور کنید که در یک‬ ‫مسابقه شرکت کرده اند‪ .‬در صورت ناهماهنگی این‬ ‫گروه‪ ،‬نه تنها کار انها گوش شــنونده را ازار می دهد‬ ‫بلکه اختالف نظرهای زیادی را بین خود اعضای گروه‬ ‫سرود به وجود می اورد‪ .‬ارتباط موثر در تعادل کمی‬ ‫و کیفــی قرار دارد‪ .‬به طور خــاص زمانی را که برای‬ ‫همکاری در یک پروژه صرف می کنیم‪ ،‬باید در نظر‬ ‫بگیریم‪ .‬اگر در این پروژه با دیگران تعامل نداشــته‬ ‫باشــیم و نظراتمان را برای خودمان نگه داریم‪ ،‬چه‬ ‫اتفاقی خواهد افتاد؟ پروژه هایی را که در انها بیشترین‬ ‫احساس نارضایتی داشتید‪ ،‬در نظر بگیرید‪ ،‬اگر شما‬ ‫به نظرات دیگران احترام می گذاشتید و انها را بدون‬ ‫قضاوت می شنیدید‪ ،‬چه اتفاقی می افتاد؟ مسلما به‬ ‫جای حرص خوردن از ان پــروژه لذت می بردید‪ .‬از‬ ‫طرفی ناهماهنگی در محیط کار هرچقدر هم شما‬ ‫کارتان را خوب انجام دهید‪ ،‬شبیه این است که شما‬ ‫به همراه دیگر افراد در حال ساخت خطوط راه اهن‬ ‫باشــید و چون با دیگران در تعامل نیستید‪ ،‬ان خط‬ ‫راه اهن یکپارچه نمی شود‪ .‬مثال ساده عینی در این‬ ‫زمینه ماجرای برج معروف پیزا در ایتالیاســت‪ .‬اگر‬ ‫مهندسان پروژه پیزا مدام تغییر نمی کردند و کارگران‬ ‫ان در تعامــل بودند‪ ،‬ایا اکنون بــرج کج پیزا وجود‬ ‫داشت؟ شاید با خود بگویید پیزا یکی از درامدزاترین‬ ‫مکان های گردشگری دنیا ست‪ ،‬اما واقعا این مسئله‬ ‫اهمیتی دارد؟ انچه ما سعی در گفتنش داریم‪ ،‬میزان‬ ‫تعهد و هماهنگی با هم تیمی ها ست‪.‬‬ ‫باید حواســمان به مردم و تیم هایی کــه با انها کار‬ ‫می کنیم‪ ،‬باشــد‪ .‬همچنین در مورد پروژه هایی که‬ ‫برای اجرای انها وظیفه داریم‪ ،‬باید به هم تیمی هایمان‬ ‫کمک کنیم‪ .‬در این گزارش تصمیم گرفتیم ‪ 5‬علتی‬ ‫را که تیم شما ممکن است به خاطرش از ریل خارج‬ ‫شود‪ ،‬بیان کنیم‪.‬‬ ‫یک «چرا» در تیم کاری تان ندارید‬ ‫سایمون سینک (‪ )Simon Sinek‬سخنرانی معروف‬ ‫خود در تد تاک را با چرا اغاز کرد‪ ،‬زیرا اکثر ما در ارتباط‬ ‫با فراتر رفتن از فناوری در ارتباطات تیمی خود به چرا‬ ‫فکر نمی کنیم‪ .‬در صورتی که مه م است بدانیم که چرا‬ ‫کاری را انجام می دهیم نه اینکه چه کاری می کنیم‬ ‫یا چطور ان کار را انجام می دهیم‪ ،‬اما در ابتدا باید از‬ ‫خود بپرسیم «چرا» پروژه ای را اغاز کرده ایم‪ .‬در هر‬ ‫فرصتی تیم خود را جمع کنید و از انها درباره چراهای‬ ‫زندگی کاری شان بپرسید‪.‬‬ ‫از مسیر استخدامتان رضایت ندارید‬ ‫شــما به اندازه کافی وقت برای استخدام نیرو های‬ ‫خوب در نظر نمی گیرید‪ ،‬اســتخدام نیروی کارامد‬ ‫یکحرکتخاموشنیستبلکهیکبیانیهعینیاست‬ ‫که معموال در پایان یک مکالمه پر انرژی و پرحرارت‬ ‫ظاهر می شود‪.‬‬ ‫نکات کلیدی در کارتان را یادداشت کنید تا در اسرع‬ ‫وقت درباره انها با همکارانتان صحبت کنید‪ .‬مدارک‬ ‫و رزومه هر شخصی که برای کار به شما رجوع کرده‬ ‫را در طول جلسات مصاحبه مســتند کرده و ان را‬ ‫در یک مکان مشــترک ذخیره کنید‪ .‬این فرایند را‬ ‫در هنگام بروز پرســش های بعدی تکرار کنید تا از‬ ‫سوء تفاهم های بالقوه در کارتان اجتناب کنید‪.‬‬ ‫اطالعات شما غیر متمرکز است‬ ‫اصطالح رایج برای همبستگی عبارت است از «همه را‬ ‫موافق نگه دارید»‪ .‬زمانی که اطالعات مورد نیاز برای‬ ‫درک و اجرای صحیح یک برنامه یا پروژه به صورت‬ ‫مدارک صفحات گسترده و پلتفرم ها منتشر می شود‪،‬‬ ‫درجه ای از انحراف عمال اجتناب ناپذیر است‪ .‬درباره‬ ‫یک منبع مشترک برای پروژه خود تصمیم بگیرید‬ ‫و به ان پایبند باشــید‪ .‬شما چیزی را می خواهید که‬ ‫با چابکی می توانید از ان اســتفاده کنید و تمام ان‬ ‫منابع متفاوت را با هم ادغام کنید و انها را به شیوه ای‬ ‫شفاف ســازمان یافته و کاربرپسند معرفی کنید‪ ،‬به‬ ‫عنوان مثــال ‪ MindManager‬اطالعات پراکنده را‬ ‫به یک داشــبورد بصری پویا می کشد که به سهولت‬ ‫کار می کند و با صدها برنامه کاربردی همراه است ‪.‬‬ ‫در هر جلسه منبع حقیقت خود را به اشتراک بگذارید‬ ‫تــا اعضای تیم با ان کار کنند و با ان کار کنند‪ .‬به هر‬ ‫پیام سرگردان‪ ،‬پیوست‪ ،‬به روزرسانی و ایده تان پاسخ‬ ‫دهید‪ .‬ممکن است مدتی طول بکشد تا مردم عادت‬ ‫کنند اما بازدهی و هم ترازی ارزش ان را دارد که مدتی‬ ‫با نرم افزارهایی نظیر ‪ MindManager‬کار کنید‪.‬‬ ‫تصمیمات شما پیامدهای گوناگونی دارد‬ ‫با توجه به اینکه چگونه اهدافتان را منظم می کنید‬ ‫و چــه تصمیماتی در مدیریت تیم تــان می گیرید‪،‬‬ ‫می توانید یک تیم متوسط را به تیمی پر از ستارگان‬ ‫تبدیل کنید‪ .‬تصمیمات اتخاذ شــده و اعمال شما‬ ‫می تواند پیامد های مثبت یا منفی داشته باشد‪ .‬روش‬ ‫مدیریتی درست نه تنها جریان های کاری ایجاد شده‬ ‫راخرابمی کندبلکهباعثسردرگمیوعدماطمینان‬ ‫می شود‪ .‬تصمیمات اشتباه شما ممکن است انسجام‬ ‫یک گروه کاری را از بین ببرد‪ .‬پس همه کســانی را‬ ‫که تحت تاثیر تصمیمات شما قرار خواهند گرفت‪،‬‬ ‫شناسایی کنید‪ .‬یک مکان خاص در داشبورد پروژه‬ ‫خود ایجاد کنید که در ان افراد می توانند بحث های‬ ‫افالین مرتبط را دنبال کنند و زمانی در هر جلســه‬ ‫را با تیم بزرگ تر سهیم باشند‪ .‬همه را در یک حلقه‬ ‫نگه دارید‪ .‬نتایج پــروژه و پویایی های تیمی برای ان‬ ‫بهتر خواهد بــود‪ .‬در ارتباط با ایــن موارد هنگامی‬ ‫که یکپارچگی از بین رفته حلقه های ارتباطی شما‬ ‫درهم شکسته می شــوند ‪ ،‬انحراف به ندرت اقدامی‬ ‫برای خرابکاری عمدی است‪ .‬در عوض معموال نتیجه‬ ‫ارتباط ناکافی ورودی و خروجی است‪ .‬سواالت گم‬ ‫می شوند‪ ،‬پاســخ ها نادیده گرفته می شــوند‪ ،‬افراد‬ ‫مختلف چیزهای مختلفی را شنیده اند و قبل از اینکه‬ ‫اعضایتیمدرجهت هایمختلفحرکتکنندیااصال‬ ‫حرکت نکنند ‪ ،‬هر جلسه یا تماس با یک تجدید ارائه‬ ‫سریع از چرا و اهداف خاص پروژه یا تکلیف در دست‬ ‫شروع کنید‪ .‬زمانی را برای بررسی مسائل باز وضعیت‬ ‫کاری‪ ،‬تصمیمات و ایتم های عملی مورد نیاز صرف‬ ‫کنید‪ ،‬سپس بعد از ان یک ایمیل به تیم ارسال کنید‬ ‫که همه انها را خالصه کنید‪ .‬تکرار شــاید جذابیت‬ ‫نداشته باشد اما باعث شــفافیت در محیط کاری و‬ ‫عدم فراموشی مسائل خواهد شد‪ .‬تعداد زیادی از ما‬ ‫عاشق تکرار جدول ضرب نبودیم ولی تنها چیزی که‬ ‫موجب یادگیری جدول ضرب در ما شد‪ ،‬تکرار بود ‪.‬‬ ‫بین کار و خرابی فقط چند حرف کوچک تفاوت است‪.‬‬ ‫شکاف های کوچک می توانند منجر به شکاف بزرگی‬ ‫میان اعضای تیم شوند اگر بدون نظارت رها شوند‪ .‬اما‬ ‫اگر شما بتوانید تراز امروز را تشخیص دهید و ان را‬ ‫اصالحکنید‪،‬باایجادساختارهایاساسیوفرایندهای‬ ‫نو‪ ،‬مانع از شکست پروژه هایتان می شوید‪.‬‬ ‫تکرار شاید‬ ‫جذابیت نداشته‬ ‫باشد اما باعث‬ ‫شفافیت در‬ ‫محیط کاری و‬ ‫عدم فراموشی‬ ‫مسائل خواهد‬ ‫شد‪ .‬تعداد زیادی‬ ‫از ما عاشق تکرار‬ ‫جدول ضرب‬ ‫نبودیم ولی‬ ‫تنها چیزی که‬ ‫موجب یادگیری‬ ‫جدول ضرب در‬ ‫ما شد‪ ،‬تکرار بود‬ ‫جالب ترین مفاهیم برای صاحبان مشاغل‪،‬‬ ‫فرهنگ مشــارکت و ریشه شناسی تجارت‬ ‫اســت‪ .‬چه چیزی باعث می شود گروهی از‬ ‫مردم در کنار هم مشــغول به کار شــوند؟‬ ‫چطور انگیــزه کار کردن پیــدا می کنند و‬ ‫توانمنــد می شــوند؟ دلیــل هماهنگی و‬ ‫مانــدگاری انها چیســت؟ یافتــن جواب‬ ‫سواالتی از این دست در عین پیچیده بودن‪،‬‬ ‫ساده است و موجب شگفتی می شود‪ .‬اغلب‬ ‫مردم برای انکه پاسخشان را دریافت کنند‪،‬‬ ‫کتاب های انگیزشــی را از قفســه تجارت‬ ‫کتابفروشــی ها ورق می زنند و تعدادی از‬ ‫این کتاب های انگیزشی را به دقت مطالعه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫پائــول بالنچــارد( ‪،)Paul Blanchard‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت روابط عمومی رایت‬ ‫انجلز (‪ )RightAngles‬در این باره می گوید‪:‬‬ ‫«بسیاری از کتاب های انگیزشی را خوانده ام‬ ‫و قصــد دارم کتــاب خــودم را بــا عنوان‬ ‫مدیریت ترس بنویسم‪ ».‬در واقع این مدیر‬ ‫روابــط عمومی نیز مانند بســیاری از افراد‬ ‫به کتاب های انگیزشــی بــاور دارد‪ .‬پائول‬ ‫بالنچارد که مشاور تخصصی روابط عمومی‬ ‫اســت بعد از خوانش کتاب های مرتبط با‬ ‫فرهنــگ کاری‪ ،‬نگرانی هــای زیادی برای‬ ‫صاحبان مشــاغل دارد و معتقد است حس ‬ ‫کمبود مشــارکت در کار گروهــی در هر‬ ‫کسب وکاری منطقی هســتند‪ .‬باید بدانیم‬ ‫که نکته قابل توجه‪ ،‬در فرهنگ کاری ایجاد‬ ‫یک شبکه اجتماعی است‪ .‬وقتی صحبت از‬ ‫شــبکه های اجتماعی می شود‪ ،‬همه مردم‬ ‫دنیا تنها به شــبکه های اجتماعی اینترنتی‬ ‫فکر می کننــد در حالی که اینجا صحبت از‬ ‫شبکه ای از انسان ها ست که ما با انها تعامل‬ ‫داریم‪ .‬در تیم های کوچک تر یا ســازمان ها‬ ‫این مسئله بیشــتر نمود پیدا می کند چون‬ ‫بیشــتر وقتمان را در محیط کار ســپری‬ ‫می کنیم‪ .‬کافی اســت در گوگل یا امازون‬ ‫فرهنگ مدیریت را جســت وجو کنیم تا به‬ ‫نتایج خوبی برســیم‪ .‬فرهنگ مدیریتی در‬ ‫این مقاالت از زوایا و رویکرد های متفاوتی‬ ‫بررســی می شــود‪ .‬به همین دلیل نوشتن‬ ‫کتابی دربــاره فرهنگ ســازمانی ممکن‬ ‫است تکراری به نظر برســد اما قرار نیست‬ ‫همه چیز تنها یک بار تکرار شوند‪ ،‬در دنیای‬ ‫امروز مرور دوباره هر مفهوم با ارزشی حاوی‬ ‫نکات از قلم افتــاده خواهد بود‪ .‬نباید از یاد‬ ‫ببریم که ارتباطات تجاری در ‪2‬دهه گذشته‬ ‫تغییرات شگرفی داشته است‪ .‬مردم بیش از‬ ‫هر چیزی کارهای خود را از طریق رسانه های‬ ‫اجتماعی پیگیری می کنند‪ .‬حتی در دنیای‬ ‫کنونی استعفا و اخراج نیز گاهی از طریق یک‬ ‫پیام در رسانه های اجتماعی انجام می شود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد حضور شــبکه های ارتباط‬ ‫جمعی‪ ،‬خوبی ها و بدی های بسیاری داشته‬ ‫است‪ ،‬از این نظر که در سال های اخیر کم کم‬ ‫افراد به دنبال کسب وکارهای فردی رفته اند‪.‬‬ ‫با این همــه هنوز هم بســیاری از افراد در‬ ‫سازمان ها به صورت گروهی کار می کنند و‬ ‫برای انجام کار گروهی بهتر باید گروه شادی‬ ‫داشــت‪ .‬منظور از گروه شاد‪ ،‬دورهمی های‬ ‫هر روزه یا بازی نیست؛ بلکه ارامش فکری‬ ‫کسانی است که با شما همکاری می کنند‪.‬‬ ‫همچنین توانمندسازی همکارانتان باعث‬ ‫می شود انها احســاس مفید بودن کنند‪ .‬از‬ ‫دیگر نقاط توانمندســازی اعتماد به نفس‬ ‫اســت‪ .‬اعتماد به نفس عامل اصلی موفقیت‬ ‫است‪ .‬با تشــویق همکارانتان می توانید به‬ ‫افزایش خالقیت انها کمک کنید‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬اگر ســه راه برای انجام کاری وجود‬ ‫داشته باشــد‪ ،‬می توانید به روش چهارمی‬ ‫فکر کنید‪ .‬از کارکنانتــان حمایت کنید و‬ ‫هر از گاهی به انها استراحت دهید‪ ،‬زیرا هر‬ ‫کســی باید برای مدتی از محیط کاری اش‬ ‫دور شــود تا روزمرگی ها او را در بر نگیرند‪.‬‬ ‫هرچه تیم شــما بهتر و سختکوش تر باشد‪،‬‬ ‫میزان بازدهــی کار نیز به همان اندازه زیاد‬ ‫می شود‪ .‬نباید فراموش کنیم که یک گروه‬ ‫شاد‪ ،‬سوداوری زیادی برای شما دارد و شما‬ ‫در تجارت خوشــحال خواهیــد بود‪ .‬بدون‬ ‫رهبری هدفمند و دانا هیچ شرکتی پیشرفت‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬یک رهبر قدرتمند تمام سعی‬ ‫خود را می کند تا گروه کاری اش را قوی تر و‬ ‫باانگیزه تر کند‪ .‬حقیقت این است که مسائل‬ ‫مربوط به رهبری و کار تیمی به هیچ عنوان‬ ‫پیچیده نیســتند‪ ،‬بلکه به زمان و حوصله‬ ‫نیاز دارند‪ .‬رهبران موفق کســانی هستند‬ ‫که با راهکارهــای متعلق به خود می توانند‬ ‫گروهی شاد و هم بســته را در کنار یکدیگر‬ ‫جمع کنند‪.‬‬ ‫بازاریابی محتوا‬ ‫‪ContentMarketing‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ناپلئون بناپارت‬ ‫بزرگ ترین خطر در زمان پیروزی رخ می دهد‪.‬‬ ‫معرفی‬ ‫‪Introduction‬‬ ‫سلیقه مخاطبان ‪B2B‬‬ ‫با ‪ B2C‬زمین تا اسمان‬ ‫فرق دارد‬ ‫ما در سال ‪ 2019‬زندگی می کنیم‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بسیاری از مشاغل کوچک درگیر این‬ ‫هستند که ترافیک بیشتری را جذب سایت‬ ‫خود کنند‪ .‬در حال حاضر وب ســایت های‬ ‫بســیا ر زیادی در دنیــای اینترنت حضور‬ ‫دارند؛ مشــاغلی اینترنتی که بیشتر انها در‬ ‫حوزه ‪ B2B‬مشغول به کار هستند‪ .‬اما جالب‬ ‫است که اکثر این وب سایت ها مبهم هستند‬ ‫و اســتراتژی محتوای حرفه ای و دقیقی در‬ ‫انها اجرا نشده‪ .‬این در حالی است که چنین‬ ‫وب ســایت هایی باید تبدیل به یک ماشین‬ ‫فروش اساسی شــوند‪ .‬اگر شما صاحب یک‬ ‫کسب وکار کوچک هستید و می خواهید پا‬ ‫بو جوش بگذارید‪ ،‬عجله‬ ‫در این عرصه پر جن ‬ ‫نکنید‪ .‬الزم نیست که شــما در همان ابتدا‬ ‫ترافیک زیادی را به ســایت خود بکشانید‪.‬‬ ‫در ضمن بدانید که اکثر کاربران شــما قرار‬ ‫نیست که کانورت شــوند و از شما خریدی‬ ‫انجام دهنــد‪ .‬اما با این حال همیشــه یک‬ ‫پرسش را باید در گوشــه ذهن خود داشته‬ ‫باشید‪ .‬ان پرســش هم این است که ایا این‬ ‫صفحه یــا قابلیتی که به وب ســایت خود‬ ‫اضافه کردم‪ ،‬فرایند خرید کاربر را ساده تر یا‬ ‫ســخت تر می کند؟ پس با ما همراه شوید تا‬ ‫کمی در مورد انتظاراتی که مشتریان ‪B2B‬‬ ‫از وب سایت شما دارند‪ ،‬بیشتر اشنا شوید‪.‬‬ ‫ی را به فروشنده تبدیل کن‬ ‫مشرت ‬ ‫در طراحی یک وب سایت فروش محور‬ ‫باید به چه پارامتر هایی توجه داشت؟‬ ‫قطعا پارامتر های مختلفی را در طراحی یک‬ ‫وب ســایت فروش محور باید در نظر گرفت‪،‬‬ ‫اما پیش از هرچیز باید یک چارچوب ذهنی‬ ‫کلی در مورد طراحی قالب سایت خود داشته‬ ‫باشــید‪ .‬با این کار قطعا یک گام به موفقیت‬ ‫نزدیک خواهید شد‪.‬‬ ‫ارتباطاحساسی‪ ،‬پیوندعاطفیبینبرندومشتریمنجربهفروش بیشترمی شود‬ ‫‪t‬‬ ‫به سواالت کاربران خود پاسخ دهید‬ ‫در حال حاضر کاربران نســبت به گذشته‬ ‫نوعی‬ ‫استفاده از‬ ‫زﻣﺎن ﺑﺮای‬ ‫برای خرید یک محصول یاروزاﻧﻪ ﭼﻘﺪر‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫خدمات‪ ،‬تحقیقات بیشتری نسبت‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت‬ ‫اﻧﻼﯾﻦی‬ ‫می کنند‪ .‬این یعنی اگر شما م‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ؟به‬ ‫ خواهید‬ ‫ﺻﺮف ﻣﯽ‬ ‫کاربر خود در خرید کمک کنید‪ ،‬باید توانایی‬ ‫پاسخ به ســواالت متعدد او را داشته باشید‪.‬‬ ‫زمانی که کاربر دقیقا قانع نشود که در حال‬ ‫خرید چه محصول یا خدماتی اســت‪ ،‬قطعا‬ ‫وب سایت شــما را ترک می کند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل جزئیات دقیقــی در مورد محصوالت‬ ‫خود ارائه دهید‪ .‬این جزئیات می توانند اعم از‬ ‫دستورالعمل کاربری‪ ،‬مشخصات فنی و تمام‬ ‫جزئیاتی باشد که مشتری می خواهد بداند‪.‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬فرامحتوا‬ ‫‪٪۱۶٫۰۱‬‬ ‫‪٪۱۰٫۱۲‬‬ ‫‪ ۳۰‬دﻗﯿـــﻘــﻪ‬ ‫‪٪۲۶٫۴۰‬‬ ‫‪٪۲۴٫۸۶‬‬ ‫زﯾــﺮ ‪ ۱۰‬دﻗﯿﻘـﻪ‬ ‫‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۲‬ﺳــــﺎﻋﺖ‬ ‫‪٪۳۲٫۵۸‬‬ ‫‪٪۳۶٫۷۱‬‬ ‫روبات قدم‬ ‫‪٪۲۸٫۳۲ ٪۲۵٫۰۰‬شما هیچ وقت با یک کامپیوتر یا یک‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ‪ :‬ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ ۲‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫روباتاﻣﺎری‪:‬‬ ‫ زنید‪ .‬باﺟﺎﻣـــﻌﻪ‬ ‫ کنید‪ ،‬با کامپیوتر‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺒﺎننمی‬ ‫درددل‬ ‫نمی‬ ‫ﺣــﺠﻢ ﻧﻤـــﻮﻧﻪ‪ ۱۲۷۳ :‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻣﺮداد‬ ‫اعتماد ‪ ۶‬اﻟﯽ‬ ‫ روید‪.‬ﭘﮋوﻫـــﺶ‪:‬‬ ‫دیت نمی زﻣﺎن‬ ‫نفر‪۱۳۹۷‬شکل می گیرد؛‬ ‫بین‪۹‬دو‬ ‫ﻣﮑـــــــــــﺎن‪ :‬ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ‬ ‫دو انسان‪ .‬انسان ها با هم ارتباط برقرار کرده و به‬ ‫هم اعتماد می کنند‪ .‬اگر یک نفر به شــما اعتماد‬ ‫نداشته باشــد‪ ،‬ایا از شما چیزی می خرد؟ با شما‬ ‫همکاری می کند؟‬ ‫برای همین اســت که به جای اینکه به برندتان‬ ‫مثل یک ماشین پول ســازی نگاه کنید و چنین‬ ‫ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﺮای‬ ‫‪٪۴۲٫۷۱‬‬ ‫‪٪۴۳٫۵۰‬‬ ‫اﻣﻮزﺷـــــﯽ‬ ‫وجهه ای از برندتان بســازید‪ ،‬باید با انسان ها به‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫اﻧﮕــــﯿﺰﺷﯽ‬ ‫‪٪۱۳٫۷۶‬‬ ‫‪٪۱۸٫۹۱‬‬ ‫شکل انســانی ارتباط برقرار کنید‪ .‬برخی برندها‬ ‫اعتمادسازی کنید‬ ‫‪٪۲۱٫۴۱‬‬ ‫‪٪۱۸٫۴۴‬‬ ‫ﺧـــــــــﺒﺮ‬ ‫پشت صحنه برندشــان را به نمایش می گذارند و‬ ‫خودتان را جای کاربــر بگذارید‪ .‬کاربر قرار‬ ‫ﺳـــــﺮﮔﺮﻣﯽ‬ ‫‪٪۲۲٫۱۲‬‬ ‫‪٪۱۹٫۱۵‬‬ ‫از اعضای مجموعه شان می گویند؛ از احساساتی‬ ‫است از یک برند مجازی خرید خود را انجام‬ ‫که در این برند جاری است‪ ،‬می گویند تا در ذهن‬ ‫دهد‪ .‬به همین دلیل کاربر ترجیح می دهد از‬ ‫کاربران خاطره سازی کنند‪.‬‬ ‫وب سایتی خرید کند که قابل اعتمادتر باشد‪.‬‬ ‫ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﺮای‬ ‫‪٪۴۸٫۶۳‬‬ ‫‪٪۴۶٫۹۸‬‬ ‫وﯾــــــﺪﺋـــﻮ‬ ‫محصوالت شان را با لحنی خاص معرفی می کنند‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫به همین دلیل باید از طرق مختلف‪ ،‬اعتماد‬ ‫ﻣﺘــــﻦ وﺑﻼگ‬ ‫‪٪۱۸٫۰۸‬‬ ‫‪٪۱۹٫۸۵‬‬ ‫شــوخ طبعی های خاص خودشــان را در محتوا‬ ‫کاربــر را به خود جلب کنید‪ .‬جالب اســت‬ ‫‪٪۱۱٫۸۳‬‬ ‫‪٪۱۳٫۰۷‬‬ ‫ﭘﺎدﮐـﺴـــــﺖ‬ ‫دارند و به زبان ساده تر به قلب مخاطب شان نفوذ‬ ‫دﻫﯿﺪ‬ ‫ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ‬ ‫‪٪۱۴٫۱۹‬‬ ‫‪٪۱۸٫۴۴‬‬ ‫مجازیﺗﺎاز‪۱۲‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫فضای‬ ‫بدانید که اعتماد سازی در‬ ‫اﯾﻨﻔـــﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫‪٪۲۱٫۴۶‬‬ ‫‪٪۲۰٫۱۰‬‬ ‫هر برند‪٪۱۱٫۱۶‬روی‬ ‫در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز‬ ‫می کنند‪ .‬برخی هم چهره ای سرد و خشک‪ ،‬بدون‬ ‫است‪۱۸.‬‬ ‫ان چیزی که تصور می کنید‪ ،‬ساده تر ‪ ۱۲‬ﺗﺎ‬ ‫‪٪۹٫۵۱‬‬ ‫وﻗﺖ ﺧﻮد را‬ ‫جان و بدون عاطفه می ســازند‪ .‬محصوالت شان‬ ‫ﻣﺤﺘﻮا‬ ‫‪٪۱۸٫۳۴‬‬ ‫‪٪۲۱٫۳۳‬‬ ‫اراستهﺗﺎو‪۲۱‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫یک نقطه ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪشما‬ ‫تنها کافی اســت ظاهرﺑﻪسایت‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ؟‬ ‫هیچ ارزشــی ایجــاد نمی کنــد‪ .‬کامپیوتری و‬ ‫میزان‪۲‬‬ ‫حرفه ای به نظر برســد‪ .‬قلم شما گواه ‪ ۲۱‬ﺗﺎ‬ ‫‪٪۵۶٫۳۰‬‬ ‫‪٪۵۰٫۷۲‬‬ ‫اتکا قرار‬ ‫پیش بینی شــده هســتند و محتوایی کم رمق و‬ ‫اعتبارتان خواهد بــود‪ .‬غلط های امالیی یا‬ ‫دارد‪ .‬وقتی‬ ‫خسته دارند‪.‬‬ ‫دستوری در هر گوشــه از سایت می توانند‬ ‫دان دریپر‪ ،‬شــخصیت اصلی سریال ‪Mad Men‬‬ ‫اعتماد کاربر را به صورت کامل از بین ببرند‪.‬‬ ‫به کوکاکوال‬ ‫در جایی بــه یکی از نویســنده هایش می گوید‪:‬‬ ‫ﮐﺪام ﭘﻠﺘﻔﺮم را‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫‪٪۶۱٫۵۸‬ی کنید‪،‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽدهید ‪ ٪۷۱٫۲۶‬فکر م‬ ‫‪You Are The Product , You Feeling‬‬ ‫درﯾﺎﻓﺖمشتری نشان‬ ‫ﺑﺮایرا به‬ ‫شخصیت خود‬ ‫وﺑـــــــﻼگ‬ ‫‪٪۲۱٫۱۵‬‬ ‫‪٪۱۱٫۹۸‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای‬ ‫‪ Something. That’s What Sells‬؛ شــما‬ ‫چیزی‬ ‫اﯾـــــــﻤﯿﻞ سایت ‪ ٪۴٫۷۹‬چه‬ ‫دیدن چهره وب‬ ‫گاهی برای مشتریان‪،‬‬ ‫ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد‬ ‫‪٪۷٫۱۹‬‬ ‫محصولی هســتید کــه عرضه می کنید‪ .‬شــما‬ ‫داﻧﯿﺪ؟‬ ‫شما کافی ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﭼﺎﭘﯽ است‬ ‫ﻣﺤﺘﻮایبهتر‬ ‫همین دلیل‬ ‫نیست‪.‬ﻣﯽبه‬ ‫در‪٪۱۰٫۰۷‬‬ ‫‪٪۱۱٫۹۸‬‬ ‫ذهن تان‬ ‫احساساتی دارید و این چیزی است که می فروشد‪.‬‬ ‫در اســتراتژی محتوای خود‪ ،‬چهره واقعی‬ ‫ﮐﺪام ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫‪٪۵۹٫۸۰‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ‬ ‫این ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ بندد؟‬ ‫نقش می‬ ‫‪٪۴۹٫۵۴‬یک‬ ‫عاطفی بین‬ ‫ﺑﺮﻧﺪ این پیوند‬ ‫احساسی‪،‬‬ ‫ارتباط‬ ‫خودتان را به کاربران نشان دهید‪ .‬به واسطه‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫‪٪۱۴٫۱۱‬‬ ‫‪٪۱۵٫۳۶‬‬ ‫امازون چطور؟ دارﯾﺪ؟برند و مشتریانش چیزی است که می فروشد‪ .‬اما‬ ‫کمی خالقیت‪ ،‬صداقت و حس شوخ طبعی‪،‬‬ ‫‪٪۲۷٫۳۰‬‬ ‫اینﺑﺮﻧﺪ‬ ‫وﺑـــــــــــﻼگ‬ ‫کرد؟‬ ‫‪ ٪۱۸٫۳۰‬را ایجاد‬ ‫پیوند احساسی‬ ‫چگونه می توان‬ ‫ارتباط بهتــری را با مشــتریان خود ایجاد‬ ‫وقتی در‬ ‫وﺑﻼگ ﺷــــــــﺨﺼﯽ‬ ‫‪٪۹٫۰۵‬‬ ‫‪٪۶٫۵۴‬‬ ‫کنید‪ .‬این کار به مشــتریان اجازه می دهد‬ ‫پرسونای مشتری؛ ما با چه کسی طرفیم؟‬ ‫مورد اپل فکر‬ ‫که شما را تنها چند صفحه مجازی و اعداد و‬ ‫یکراست سراغ مشتریان برندها می رویم‪ .‬مشتری‬ ‫ارقام نبینند‪ .‬در مورد چالش هایی که پیش‬ ‫می کنید چه؟‬ ‫شما چه خواسته ها و نیازهایی دارد؟ به چه چیزی‬ ‫رو دارید‪ ،‬با مشــتریان صحبت کنید‪ .‬اجازه‬ ‫همیشه چیزی عالقه دارد؟ از چه چیزی متنفر است؟ چه چیزی‬ ‫دهید که صدای شما هم در کنار سایت شما‬ ‫وﯾــــــﺪﺋـــﻮ‬ ‫خوشــحالش می کنــد؟ چه چیــزی ناراحتش‬ ‫شنیده شود‪.‬‬ ‫وجود دارد که‬ ‫می کند؟ چه رویاها و ارزوهایی دارد؟ اصال با چه‬ ‫اﻣﻮزﺷـــــــﯽ انها را خاص‬ ‫کسی طرف هستید؟‬ ‫داستان موفقیت تان در زندگی واقعی را‬ ‫اگر کسی را نشناســید‪ ،‬نمی توانید روی او تاثیر‬ ‫بگذارید‪ ۲‬ﺳــــﺎﻋﺖ می کند‪ .‬اپل از‬ ‫با مشتریان به اشتراک ‪ ۱‬ﺗﺎ‬ ‫بگذاریــد‪ .‬در نتیجــه نمی توانید بــه او چیزی‬ ‫خود‬ ‫موفقیت‬ ‫برخی افراد موفق‪ ،‬از بیــان راز‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ ﺑﺮﻧﺪ این قضیه به‬ ‫بفروشید‪ .‬این یک اصل مهم در بازاریابی و فروش‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ همیشــه افرادی‬ ‫هراس دارند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫بهترین شکل‬ ‫است‪ .‬باید مشتریان تان را بشناسید‪.‬‬ ‫هستند که می خواهند داستان موفقیت افراد‬ ‫ممکن استفاده مخاطب شما را می بیند‪ .‬شما به او لبخند می زنید‪.‬‬ ‫مختلف را بدانند و از انها الگو بگیرند‪ .‬شما جزء‬ ‫او به سمت شــما می اید‪ .‬با او همکالم می شوید‪.‬‬ ‫ان دســته از افرادی باشــید که زندگی خود‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ارتباط برقرار می کنید و حاال در موقعیتی هستید‬ ‫را با دیگران به اشــتراک می گذارند‪ .‬راز های‬ ‫که او به شــما اعتمادی نسبی دارد‪ .‬محصوالت و‬ ‫همیشه سعی‬ ‫موفقیت خود را بیان کنید‪ .‬بگویید که چطور با‬ ‫خدمات خودتان را بــه او عرضه می کنید‪ .‬چقدر‬ ‫چالش های مختلف رو به رو شده و بر انها چیره‬ ‫می کند خاص‬ ‫شــانس فروش دارید؟ حاال این موقعیت را تصور‬ ‫شدید‪ .‬داستانی کوتاه از موفقیت خود را بیان‬ ‫کنید‪ .‬مخاطب شــما را می بیند‪ .‬به ســمت شما‬ ‫باشد‬ ‫کنید و ان را در مرکز وب سایت خود قرار دهید‪.‬‬ ‫اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ از ﻧـﻮع ﻣﯿﺪاﻧـﯽ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف‬ ‫ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻟﺐﻫـﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫـﺎی اﻧﺘﺸـﺎری ﮐـﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎزدﯾـﺪ را دارﻧﺪ‪ ،‬ﺳـﺎﻋﺎت ﻣﺸـﺨﺼﯽ از ﺷـﺒﺎﻧﻪروز‬ ‫و ﻣـﺪت زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ وﻗـﺖ ﺻـﺮف‬ ‫ﻣﺤﺘـﻮا ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻨﺎﺑـﻊ ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد انﻫـﺎ‬ ‫اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻓﺮاﻣﺤﺘـﻮا در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣـﭗ اﺟﺮا‬ ‫ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﭼﻬـﺎر روز ﻣﺘﻮاﻟـﯽ ‪ ۱۲۷۳‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳـﺆاﻻت ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن‬ ‫داد ﮐـﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣـﺮدان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫وﯾﺪﯾﻮﻫـﺎی اﻣﻮزﺷـﯽ در ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﻦ ‪ ۱‬ﺗـﺎ ‪ ۲‬ﺳـﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺧﻮد‬ ‫را در ﺑـﺎزه زﻣﺎﻧـﯽ ‪ ۲۱‬اﻟـﯽ ‪ ۲‬ﺑﺎﻣـﺪاد ﺻـﺮف دﯾـﺪن‬ ‫اﻧﻬـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫بهترین استراتژی محتوا‪ ،‬مهیاکردن‬ ‫بستری برای خرید کاربر‬ ‫هرقدر هم که خدمات یــا محصولی که ارائه‬ ‫می دهید‪ ،‬عالی و بی نظیر به نظر برسد‪ ،‬باز هم‬ ‫اگر بستری مناســب را بری خرید کاربر ایجاد‬ ‫نکنید‪ ،‬به نتیجه مطلوب نخواهید رسید‪ .‬شما‬ ‫باید به طرق مختلــف کاری کنید تا کانورژن‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫فرهنگ‬ ‫می اید‪ .‬شــما کاتالوگ محصوال ت تــان را به او‬ ‫می دهید تا محصول موردنظرش را انتخاب کند‬ ‫و مشغول کار دیگری می شوید‪ .‬اینجا شانس تان‬ ‫برای فروش چقدر است؟‬ ‫بازاریابــی محتــوا هم دقیقــا بر همیــن پایه و‬ ‫اساس شکل گرفته اســت‪ .‬ست گادین در کتاب‬ ‫‪ This is Marketing‬می گویــد‪ :‬غریبه هــا را به‬ ‫دوســت تبدیل کن‪ ،‬دوست را به مشتری تبدیل‬ ‫کن و بعد‪ ...‬مهم ترین کاری که انجام می دهید این‬ ‫ی را به فروشنده تبدیل کن‪( .‬وقتی‬ ‫است‪ :‬مشتر ‬ ‫مشتریان شما تبدیل به فروشنده شوند یعنی برند‬ ‫شما کارش را درست انجام داده است‪).‬‬ ‫وقتی مخاطب تان را می شناســید و می دانید با‬ ‫چه کسی طرف هســتید‪ ،‬محتوایی متناسب با‬ ‫عالیق‪ ،‬خواسته ها و نیازهایش تولید می کنید‪ .‬در‬ ‫حقیقت با او همکالم می شوید‪ .‬گاهی با او شوخی‬ ‫می کنید‪( .‬بله درست است‪ .‬داخل محتوا) گاهی‬ ‫پای حرف هایــش می نشــینید و راه حلی برای‬ ‫مشکالتش ارائه می کنید‪ .‬اینجاست که مخاطب‬ ‫هدف شــما (بخوانید مشتری بالقوه) تحت تاثیر‬ ‫قرار می گیرد و این اعتماد نسبی شکل می گیرد‪.‬‬ ‫حاال شــما در دل مخاطب تان جا پیدا کرده اید‪.‬‬ ‫(کافی نیست؟)‬ ‫تجربه بسازید ‬ ‫تمام تعریف هایی که قبــا از واژه های برندینگ‬ ‫به گوش تان خورده است را فراموش کنید و این‬ ‫تعریف را جایگزین ان کنید‪ :‬برندینگ تجربه ای‬ ‫است که برای مشتریان و مخاطبان تان می سازید‪.‬‬ ‫حاال چگونه این تجربه را از طریق محتوا بسازیم؟‬ ‫اصال تجربــه یعنی چه؟ دوچرخه ســواری یک‬ ‫ ‬ ‫تجربه ناب اســت‪ .‬حتما تجربه اش را داشــتید‪.‬‬ ‫ســفر را تجربه کرده اید‪ .‬بــودن در کنار بهترین‬ ‫دوســتان تان را تجربه کرده اید و صدها و هزاران‬ ‫تجربه دیگــر‪ .‬تجربــه حس و حالی اســت که‬ ‫اولین بار حین پدال زدن دارید‪ .‬بادی اســت که‬ ‫حین دوچرخه ســواری به صورت تان می خورد‪.‬‬ ‫تجربه قدم زدن کنار ســاحل است‪ ،‬وقتی موج ها‬ ‫به پای شما می رسند‪ .‬این تجربه حاال وارد محتوا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تجربه احساســی اســت که بــه مخاطبان تان‬ ‫می دهیــد‪ .‬محصوالت تان را بــه نحوی توصیف‬ ‫کنید که انگار مشتریان شــما همین االن از ان‬ ‫اســتفاده می کنند‪ .‬اجازه دهید محصوالت تان را‬ ‫به خوبی تصور کنند و از طریق محتوا ان را لمس‬ ‫کنند‪ .‬محتوای وبالگ تان را متناسب با احساسات‬ ‫برندتان (شــخصیت برند) بنویسید‪ .‬یک ایماژ و‬ ‫تصویر ذهنی برای مخاطب تان بسازید‪ .‬یک تجربه ‬ ‫فکری‪ .‬چگونه؟‬ ‫وقتی محتوا تولید می کنید‪ ،‬ســعی کنید از نگاه‬ ‫مشــتریان و مخاطبان به قضیه نگاه کنید‪ .‬انها را‬ ‫مخاطب قرار دهیــد‪ .‬موقعیت های مختلف را در‬ ‫ذهن انها رسم کنید‪ .‬گاهی با انها شوخی کنید‪.‬‬ ‫مواقعی هســت که باید کامال جدی باشید‪ .‬لحن‬ ‫خاص خودتان را داشــته باشــید؛ لحنی که هر‬ ‫وقت کاربران محتوای شما را می خوانند‪ ،‬صدایی‬ ‫متناســب با برند و محتــوا و محصوالت تان در‬ ‫ذهن شان بشنوند‪.‬‬ ‫لغ‬ ‫ت محتوا‬ ‫محتوای قفل دار (‪)Gated content‬‬ ‫محتوای قف ‬ ‫لدار‪ ‬که ب ‬ ‫ه‬ ‫عنوان محتوای محرمانه هم شــناخته می شود از کاربران‬ ‫تقاضا می کند‬ ‫تا‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫اطالعات شخصی خود را در برابر دسترسی به محتوا برای‬ ‫ان و ‬ ‫بسایت ارسال کنند‪.‬‬ ‫شما انسان هستید‪ ،‬نه کامپیوتر ‬ ‫همه چیز در مورد یک کانکشن است؛ یک ارتباط‬ ‫که بین مشــتری و برند شــکل می گیرد‪ .‬وقتی‬ ‫مخاطبان شــما محتوای وب ســایت‪ ،‬وبالگ یا‬ ‫محصوالت تان را می خوانند‪ ،‬نباید فکر کنند کسی‬ ‫که این محتوا را نوشته یا کسی که در پشت صحنه ‬ ‫این برند فعالیت می کند یک کامپیوتر است؛ بلکه‬ ‫باید حس کند که او یک انسان است؛ انسانی که‬ ‫نفس می کشد‪ ،‬می خندد و احساساتی دارد‪.‬‬ ‫‪ 95‬درصد از تصمیمات انســان ها احساســی و‬ ‫ناخوداگاه است‪ .‬در این میان منطق فقط ‪ 5‬درصد‬ ‫تاثیر می گــذارد‪ .‬فرقی نمی کند یــک کمپانی‬ ‫‪ B2B‬هستید‪ ،‬الســتیک کامیون می فروشید و‬ ‫یا جواهرات زینتی می فروشــید‪ .‬مشتریان شما‬ ‫احساسی هســتند‪ .‬با احساسات شــان تصمیم‬ ‫می گیرند و تنها راهی که می توانید در ذهن انها‬ ‫جا خوش کنید‪ ،‬از طریق همین احساسات است؛‬ ‫چیزی که بــه ان ‪ Unconscious Branding‬یا‬ ‫برندینگ ناخوداگاه می گویند‪.‬‬ ‫ایــن برندینگ ناخوداگاه را عمدتــا در تبلیغات‬ ‫می بینیم؛ بنرهــای تبلیغاتی بزرگ که عکس ها‬ ‫و متن های احساســی دارند‪ ،‬اما باور کنید یا نه‪،‬‬ ‫بازاریابی محتوا هم می تواند چنین تاثیری روی‬ ‫ذهن مخاطب شما داشته باشد‪.‬‬ ‫کســب و کارهایی که عکس هایی از پشت صحنه ‬ ‫برندشان در اینستاگرام منتشر می کنند‪.‬‬ ‫شــوخی هایی که کاربران در دنیــای اینترنت با‬ ‫برندشان کرده اند را منتشر می کنند‪.‬‬ ‫از خاطــرات و تجربیــات افــراد و کارکنان برند‬ ‫می گویند و می نویسند‪.‬‬ ‫در اتفاقــات مهم جهان حضوری فعــال دارند و‬ ‫محتوایی متناسب با ان تولید می کنند‪.‬‬ ‫روابط عمومــی را وارد پروســه بازاریابی محتوا‬ ‫کرده اند و ارتباطی انسانی با مخاطبان دارند‪.‬‬ ‫این کســب و کارها عمدتا بیشــتر از بقیه دیده‬ ‫می شوند‪ ،‬بیشتر از بقیه تاثیر می گذارند و بیشتر‬ ‫از بقیــه جذب می کنند‪ ،‬چــون روی المان های‬ ‫احساسی تمرکز کرده اند‪.‬‬ ‫داستان بگویید ‬ ‫همه ما داستان ها را دوست داریم‪ .‬داستان چیزی‬ ‫است که مستقیما در تصور ما شکل می گیرد‪ ،‬به‬ ‫دقت به ان گوش می کنیــم‪ ،‬تخیل مان را به کار‬ ‫می اندازیم و منتظریم ببینیم اخر داســتان چه‬ ‫اتفاقــی می افتد‪ .‬احتماال خودتــان هم قبال این‬ ‫تجربه را داشــته اید که وقتی یک متن خشک و‬ ‫نســبتا تخصصی می خوانید به نظر خسته کننده‬ ‫می رسد‪ .‬اما همین که نویسنده شروع به مثال زدن‬ ‫می کن د یا در یک داســتان و یک اتفاق مبحث را‬ ‫به شــما توضیح می دهد بالفاصله مغزتان به کار‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫عصاره تفکر و عمل است‪ .‬مارک ترنر‪،‬‬ ‫ ‬ ‫داســتان‪،‬‬ ‫محقق و متخصص حوزه تفکر شناختی می گوید‪:‬‬ ‫داستان پایه و اساس تفکر است‪ .‬تمام ظرفیت های‬ ‫منطقی به ان بســتگی دارند‪ .‬بیشتر تجربه ها و‬ ‫دانش و تفکری که داریم از طریق داستان ها به ما‬ ‫رسیده اند‪ .‬مهم تر اینکه داستان ها دیرتر فراموش‬ ‫می شوند‪ .‬شــاید هم هیچ وقت فراموش نشوند‪.‬‬ ‫داستان هایی که در کودکی خوانده یا شنیده ایم‪،‬‬ ‫هنوز در گوشه ذهنمان جا دارند‪ .‬شما کدام را به‬ ‫یاد دارید؟‬ ‫دوســت ندارید برندتــان چنیــن تاثیری روی‬ ‫انسان ها داشــته باشد؟ همیشه گوشه ذهن شان‬ ‫جا خوش کند؟ این کاری است که داستانسرایی‬ ‫در مورد برند انجام می دهد‪ .‬این داستانســرایی‬ ‫می توانــد در صفحه درباره ما و وبالگ ســایت و‬ ‫حتی صفحه محصوالت و خدمات ســایت اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬یــک بخش مهم را هــم فراموش نکنید‪.‬‬ ‫ه اســت‪Allen Carr .‬‬ ‫داستان یک نیروی محرک ‬ ‫کتابی در مورد ترک سیگار نوشت؛ کتابی که در‬ ‫ان از تکنیک داستانسرایی استفاده کرده است‪.‬‬ ‫در یک ازمایش که در موسسه ‪TobbacoControl‬‬ ‫انجام شد‪ 300 ،‬نفر که روزانه حداقل ‪ 5‬نخ سیگار‬ ‫می کشند‪ ،‬شــروع به خواندن این کتاب کردند‪.‬‬ ‫نتیجه؟ ‪ 38‬درصد از افرادی که کمتر از یک سال‬ ‫بود ســیگار می کشــیدند‪ ،‬با خواندن این کتاب‬ ‫ســیگار را ترک کردند‪ .‬در افرادی که وابستگی‬ ‫طوالنی مدت داشتند هم بیش از ‪ 20‬درصدشان‬ ‫سیگار را ترک کردند‪.‬‬ ‫داســتان به همین شکل انســان را هیپنوتیزم‬ ‫می کند‪ .‬این قدرت داستانسرایی است‪ .‬چرا نباید‬ ‫از این اسلحه قدرتمند استفاده کنیم؟‬ ‫شخصی سازی کنید ‬ ‫هــر برند روی یک نقطه اتکا قــرار دارد‪ .‬وقتی به‬ ‫کوکاکوال فکر می کنیــد‪ ،‬چه چیزی در ذهن تان‬ ‫نقش می بندد؟ امازون چطور؟ وقتی در مورد اپل‬ ‫فکر می کنید چه؟ همیشه چیزی وجود دارد که‬ ‫انها را خاص می کند‪ .‬اپل از این قضیه به بهترین‬ ‫شــکل ممکن اســتفاده می کند‪ .‬همیشه سعی‬ ‫می کند خاص باشد‪ .‬همیشه چیزی در ان وجود‬ ‫دارد که وجهه ای متفاوت به ان می بخشد‪( .‬برای‬ ‫همین است که طرفدارانی خاص هم دارد‪).‬‬ ‫شــما هم باید ســعی کنید خودتان باشــید و‬ ‫محتوای خودتان را متناسب با شخصیت برندتان‬ ‫شخصی ســازی کنید‪ .‬خاص باشــید‪ .‬کارهای‬ ‫خالقانــه انجام دهید‪ .‬کارهایــی انجام دهید که‬ ‫برندها و رقبای شــما تا به حــال انجام نداده اند‪.‬‬ ‫محتوایی تولید کنید کــه بقیه تولید نمی کنند‪.‬‬ ‫ایده های خاص خودتان را در حوزه محتوا داشته‬ ‫شیوه خودتان توصیف‬ ‫باشید‪ .‬محصوالت تان را به ‬ ‫کنید‪ .‬این اثر شخصی در ذهن مخاطبان می ماند‪.‬‬ ‫حرف های پایانی‬ ‫برندینگ در یک روز و یک هفته و یک سال اتفاق‬ ‫نمی افتد‪ .‬برندینگ ساختن یک لوگو و یک رنگ‬ ‫و یک شــعار نیســت‪ .‬از لحظه ای که مخاطبان‬ ‫شما چیزی را در گوگل جســت وجو می کنند و‬ ‫لینک وب سایت شما را در نتایج می بینند و وارد‬ ‫سایت تان می شوند‪ ،‬فرایند برندینگ اغاز می شود‬ ‫و تا خدمــات پس از فروش و روابط عمومی ادامه‬ ‫می یابد؛ یک فرایند به هم پیوسته که در این میان‬ ‫محتوا نقش مهمــی دارد‪ .‬نباید به ان بی توجهی‬ ‫کنید‪ .‬هر جمله و هر پاراگراف سایت تان سیگنالی‬ ‫برای برندینگ است‪ .‬ســیگنال های شما در چه‬ ‫وضعیتی قرار دارند؟‬ ‫نقل قول‬ ‫«بازاریابی محتوا مانند یک رابطه دوستی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر در این رابطه فقط از خودتان حرف بزنید‬ ‫دوستی شما در مدت زمان کوتاهی از بین‬ ‫خواهد رفت‪».‬‬ ‫‪ David Beebe‬بازاریاب محتوا‬ ‫چطور دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬هزینه های شما را کاهش می دهد؟‬ ‫‪t‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪r‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫هنگامه رهنما‬ ‫وقتی بودجه بازاریابی زیادی در اختیار داشــته باشید‪،‬‬ ‫می توانیــد به ایجاد تغییرات بزرگ فکــر کنید‪ .‬اما همه‬ ‫تغییرات بزرگ نیازمند تصمیمات استراتژیک هستند ‪.‬‬ ‫دیجیتال مارکتینگ یکــی از مهم ترین بخش های هر‬ ‫کسب وکاری است که به سود شرکت ها کمک می کند‪.‬‬ ‫اما ایا دیجیتال مارکتینگ باعــث کاهش هزینه ها نیز‬ ‫می شود؟‬ ‫کاهش هزینه ها ممکن است برای برخی مناطق ضروری‬ ‫باشد‪ ،‬اما قبل از اینکه شــما هر گونه کاهش شدیدی را‬ ‫در منابع تیم خود و یا تعدیل کارکنانتان در نظر بگیرید‪،‬‬ ‫سعی کنید از کاهش هزینه های سازمانی وحشت نکنید‪.‬‬ ‫این احتمال وجود دارد کــه چند تغییر کوچک موجب‬ ‫صرفه جویی قابل توجهی شود؛ صرفه جویی ای بیشتر از‬ ‫انچه که ممکن است فکر کنید ‪.‬‬ ‫ســاخت فرایندهای کارامد و در اختیار گذاشــتن ابزار‬ ‫به کارکنان‪ -‬ابزارهایی که بــرای بهبود بهره وری به انها‬ ‫نیاز دارند ‪ -‬می تواند مزایای مهمی داشــته باشد‪ .‬در این‬ ‫گزارش نشــان می دهیم که چگونه تیم هــای بازاریابی‬ ‫دیجیتــال می توانند هزینه ها را به روش های ســاده اما‬ ‫موثر کاهش دهند ‪.‬‬ ‫از بازاریابی خودکار غافل نشوید‬ ‫بو کارهای‬ ‫بازاریابی خودکار فرصت مناسبی برای کس ‬ ‫کوچک اســت‪ .‬بازاریابی خودکار بر فعالیت هایی تمرکز‬ ‫می کند که منجر به سود می شوند‪ .‬امرو ز ابزارهای زیادی‬ ‫وجود دارند که بــه مدیریت روزانه فعالیت های شــما‬ ‫می پردازند‪ .‬ابزارهای زمان بندی رســانه های اجتماعی‬ ‫در دســترس هســتند‪ ،‬این ابزارها می توانند ارتباطات‬ ‫شــما را مدیریت کرده و در بهترین زمان مطالب منتشر‬ ‫کنند‪ .‬همچنین چت بات هایی وجود دارند که می توانند‬ ‫به سواالت مکرر مشــتریان پاسخ دهند‪ Mailchimp .‬و‬ ‫‪ Marketo‬به شــما امکان ایجاد و ارســال کمپین های‬ ‫ایمیلی را به یک برنامه زمان بندی می دهند‪ .‬با استفاده از‬ ‫چت بات ها از بازخورد ها و امار کلیدی اطالع پیدا می کنید‬ ‫تا بتوانید موفقیت ان را انالیز کنید‪ .‬اتوماسیون و هوش‬ ‫مصنوعی جایگزینی برای انســان ها نیســتند‪ ،‬اما قطعا‬ ‫می توانند فشار را از بین ببرند‪.‬‬ ‫سخت کار نکنید‪ ،‬باهوش تر کار کنید‬ ‫شعار ســخت کار نکنید بلکه باهوش تر کارکنید‪ ،‬به طور‬ ‫خاص در اژانس هــای بازاریابی به کار می رود‪ .‬زمانی که‬ ‫برای بحث درباره پیشرفت در یک پروژه خاص کسی را‬ ‫مالقات می کنید‪ ،‬باید با او هم نظر باشید و بتوانید بفهمید‬ ‫دقیقا چه چیزی برای مشتری از ابتدا اهمیت دارد ‪.‬‬ ‫از نظر ارتباط تیمی‪ ،‬ســعی کنید با معرفــی ابزارهای‬ ‫پیام رسانی فوری تعداد ایمیل های جزئی را کاهش دهید‪.‬‬ ‫پیدا کردن اجناس ارزان تر‬ ‫حتی شــرکت های دیجیتال به لوازم اداری نیاز دارند و‬ ‫اغلب اوقات ما بیش از حد برای محصوالت مصرفی مان‬ ‫هزینه می کنیم‪ .‬این می تواند به این دلیل باشــد که ما‬ ‫متقاعد شــده ایم که برخی برندها از بقیه بهتر هستند‪،‬‬ ‫چون ما مدت زیادی از انها اســتفاده می کنیم و قیمت‬ ‫انها را پذیرفته ایم‪.‬‬ ‫همیشــه ارزشــش را دارد که کمی وقت صرف خرید و‬ ‫فــروش کنید و ببینید که ایا می توانیــد معامله بهتری‬ ‫را پیدا کنیــد‪ .‬ببینید ایا می توانید پــول کمتری برای‬ ‫کاغذ‪ ،‬جوهر‪ ،‬نرم کننده‪ ،‬لوازم کامپیوتری و لوازم التحریر‬ ‫پرداخت کنید؟‬ ‫استراتژی تان را هدف قرار دهید‬ ‫شــما می توانید وقت زیادی را صــرف بازاریابی کنید و‬ ‫مشــتریان زیادی را به دســت اورید‪ ،‬اما اگر افرادی که‬ ‫به کسب وکار شما جذب می شــوند‪ ،‬عالقه ای به خرید‬ ‫محصوالت شما نداشــته باشند‪ ،‬شما در حال هدر دادن‬ ‫پولتان هســتید‪ .‬ممکن است شــما به دنبال مخاطبان‬ ‫هدف بسیار گسترده باشید‪ ،‬اما باید بدانید بدون توجه به‬ ‫بخش های متمرکز و کوچک تر هرگز موفق نمی شــوید‬ ‫مخاطبان وســیعی را به وجود اورید‪ .‬شما باید براساس‬ ‫اطالعات و نه مفروضات‪ ،‬تحقیق کنید‪ .‬همچنین دقت‬ ‫کنید که به بیش از محدوده سنی و مشاغل نگاه کنید ‪.‬‬ ‫بینش مشتریان نیز باید شامل عادات خرید و اطالعات‬ ‫ســبک زندگی مانند نمایش های تلویزیونی باشــد که‬ ‫دوســت دارند تماشا کنند‪ .‬این کار شــما را قادر خواهد‬ ‫ســاخت تا یک فعالیت بازاریابی سفارشی را ایجاد کنید‬ ‫که به احتمال زیاد به جذب مشتریان جدید ختم می شود‪.‬‬ ‫اســتفاده از نظرســنجی های انالیــن و مصاحبه های‬ ‫مشتریان برای جمع اوری این اطالعات و استفاده از ان‬ ‫برای ایجاد مشتری را در نظر بگیرید‪ .‬شما می توانید درک‬ ‫مشتری خود را در یک سطح عمیق تر افزایش دهید ‪.‬‬ ‫شیوه های غیر قابل استفاده را رها کنید‬ ‫همه کانال های بازاریابی مناسب هر کسب وکاری نیستند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬بسیاری از شرکت ها زمان زیادی را صرف‬ ‫ایجاد محتوا بــرای پلتفرم های رســانه اجتماعی خود‬ ‫می کنند در حالی که در واقعیت‪ ،‬شــبکه های اجتماعی‬ ‫ف قراردادن مشتریان نیست‪ .‬ممکن است‬ ‫جایی برای هد ‬ ‫یک یا ‪2‬هفته را برای خبرنامه ماهانه ایمیل خرج کنید که‬ ‫در واقع هیچ سودی برای شما ندارد و تنها یک کار اضافی‬ ‫است ‪ .‬نگاهی به کانال های خود بیندازید و ببینید کدام‬ ‫یک از انها بسیار سوداور است‪ .‬کانالی که بیشترین سود را‬ ‫برای شما دارد‪ ،‬انتخاب و زمان خود را در ان صرف کنید‪.‬‬ ‫شما لزوما نیازی به توقف استفاده از کانال های ارتباطی‬ ‫ندارید‪ ،‬اما باید مطمئن شوید که از زمان و پول تان عاقالنه‬ ‫استفاده می کنید‪.‬‬ ‫از ابزارهای بازاریابی رایگان استفاده کنید‬ ‫بازاریابی دیجیتال به سادگی با ابزار و پلتفرم های انالین‬ ‫جدید پیشــرفت می کند‪ .‬ابزارهای انالین بازاریابی به‬ ‫سازمان ها و شــرکت ها برای بهبود عملکرد انها کمک‬ ‫کرده انــد‪ .‬برخی از ابزارها به یک هزینه اشــتراک برای‬ ‫بازاریابی و پشــتیبانی خدمات نیاز دارنــد‪ ،‬اما ابزارهای‬ ‫رایگان بسیاری در انجا وجود دارد ‪.‬‬ ‫ابزار رایگان را امتحان کنید تا مطمئن شــوید که تمام‬ ‫ویژگی هایی را که نیاز دارید‪ ،‬فراهم می کنند‪ ،‬اما ممکن‬ ‫است متوجه شوید که می توانید با استفاده از نسخه های‬ ‫ساده تر‪ ،‬پول زیادی پس انداز کنید ‪.‬‬ ‫از کار از راه دور استفاده کنید‬ ‫بــا اینکه کار از راه دور برای هر کســب وکاری درســت‬ ‫نیست‪ ،‬می تواند مزایای زیادی را به تیم های مدرن ارائه‬ ‫کند‪ .‬برقراری ارتباط از طریــق ایمیل و ویدئوکنفرانس‬ ‫برای پیام رسانی فوری انالین هرگز اسان تر نبوده است‪.‬‬ ‫اکنون اعضای تیم قادر هستند در هر مکانی که راحت تر‬ ‫هســتند‪ ،‬کار کنند‪ .‬ممکن اســت فردی به علت دوری‬ ‫راه نتواند مهارت های خود را به وضوح نشــان دهد اما به‬ ‫شیوه فریلنســرها در خانه کار خود را پیگیری کرده و با‬ ‫روحیه مشغول به کار شود‪ .‬در چنین شرایطی بسیاری‬ ‫از هزینه ها کاهش می یابد‪ ،‬چون شما نیاز به اجاره فضای‬ ‫کاری ندارید و هزینه های مربوط به وســایل گرمایشی‬ ‫یا سرمایشــی محیط کار را تامین کنید ‪ .‬شما می توانید‬ ‫جلســات هفتگی ویژه ای تنظیم کنیــد و کل تیم را در‬ ‫یک فضای مجازی یا یک فضای کار اشــتراکی دور هم‬ ‫جمع کنید‪.‬‬ ‫عملکردهایتان را ارزیابی کنید‬ ‫ش زیادی از زمانتان را صرف کارهای خاص‬ ‫اگر شما بخ ‬ ‫می کنید و هیچ راهی برای پیگیری نتایج کارتان ندارید‪،‬‬ ‫باید زمانــی را به این موضوع اختصــاص داده و در روند‬ ‫کاری تان تجدید نظر کنیــد‪ .‬باید بدانید تغییراتی که در‬ ‫حال انجام ان هستید‪ ،‬چه زمانی منجر به کاهش هزینه ها‬ ‫می شود‪ .‬عملکرد خود و اعضای تیم تان را بازبینی کنید‪.‬‬ ‫تیم های بازاریابی به خوبی با اســتفاده از تســت ‪A / B‬‬ ‫میزان تغییرات را اندازه گیری می کنند‪ ،‬بنابراین تغییرات‬ ‫به تدریج گسترش یافته و انها موفق می شوند‪.‬‬ ‫دیجیتالمارکتینگ‬ ‫‪DigitalM ar keting‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪13‬‬ ‫لئوناردو داوینچی‬ ‫ارزو کردن شرط نیســت‪ ،‬شرط تحقق ارزو‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫تکنیک های اثبات شده‬ ‫برای فروش درونگراها‬ ‫اگر یک فروشنده طبیعی نیستید‪ ،‬دست تان‬ ‫را باال ببرید‪ .‬شــما احتماال درونگرا هستید‪.‬‬ ‫هرچند فروشــنده هســتید و باید هر روز با‬ ‫افراد زیادی صحبت کنید‪ ،‬اما صحبت کردن‬ ‫با غریبه ها برایتان بســیار دشوار است‪ .‬نگران‬ ‫نباشید‪ ،‬شما تنها نیستید‪ .‬همه افرادی که در‬ ‫مشاغل مختلف حضور دارند‪ ،‬مطابق با خلق‬ ‫و خوی شــان زندگی نمی کننــد‪ ،‬انها تنها با‬ ‫تمرین های مداوم خود را به کارشان نزدیک تر‬ ‫کرده اند تا موفق شــوند‪ .‬لوی کینگ (‪Levi‬‬ ‫‪ ،)King‬مدیرعامل و هم بنیانگذار اســتارتاپ‬ ‫ناو (‪ )Nav‬در مجلــه ‪ Entrepreneur‬درباره‬ ‫فروشندگان درونگرا نوشته است‪ .‬یکبار خودم‬ ‫را جای شــما گذاشتم و تصمیم گرفتم بدانم‬ ‫درونگرا بودن چگونه است و یک انسان درونگرا‬ ‫چطور می تواند فروشــنده باشد‪ .‬بدون اینکه‬ ‫بدانم خودم هم یکی از فروشندگان درونگرا‬ ‫هستم‪ .‬در اشپزخان ه بودم که اولین تماس های‬ ‫سرد خود را با مشتریان احتمالی گرفتم‪ ،‬چون‬ ‫مشتریانپاسخگونبودند‪،‬مجبورشدمبرایشان‬ ‫پیغام بگذارم‪ .‬وقتی مشتری ها تماس گرفتند‬ ‫با صدای متفاوتی پاسخشان را دادم‪ ،‬انگار انها‬ ‫با پذیرش یک دفتر شــلوغ تماس گرفته اند ‪.‬‬ ‫خیلی زود‪ ،‬به محــض اینکه «خود واقعی»ام‬ ‫را به مشتری نشــان می دادم‪ ،‬همه چیز برای‬ ‫مشتری به شکل سرگرمی اغاز می شد‪ .‬دلیل‬ ‫اصلی اش حقارت و ناشیگری ام بود‪ .‬مهم نبود‬ ‫چه معامله ای داشــتم‪ .‬برای همین تصمیم‬ ‫گرفتم تغییر کنم‪ .‬زمانی که به چند روش مهم‬ ‫برای تغییر در شیوه فروش رسیدم‪ ،‬توانستم در‬ ‫کارم پیشرفت کنم‪ .‬هر کسی می تواند بر نقطه‬ ‫ضعف هایش مسلط شود‪ ،‬فقط کافی است خود‬ ‫را باور کند و به کاری که می کند ایمان داشته‬ ‫باشد‪ .‬فرض کنیم شما سیب می فروشید ولی‬ ‫فروش خوبی ندارید‪ ،‬چون یک انسان درونگرا‬ ‫هســتید‪ .‬با پیروی از ‪ 4‬اصل زیر شــما یک‬ ‫سیب فروش واقعی خواهید شد‪.‬‬ ‫اگر شــما به نفع مشــتری کار کنید‪،‬‬ ‫مشتری نیز به نفع شما کار خواهد کرد‬ ‫شــما می دانید که مشــتری می خواهد اپل‬ ‫بخرد و مشتری می داند که شما می خواهید‬ ‫به او اپل بفروشید‪ .‬هر یک از شما در موقعیتی‬ ‫قرار دارید که به نفع دیگری باشــد‪ .‬احساس‬ ‫خوب دوطرفه ای برای جذب وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫باید خونسرد باقی بمانید و از ان لذت ببرید‪.‬‬ ‫مشــتری باید شــما را به عنوان یک مدافع‬ ‫بی طرفببیند‪.‬انهابایدبدانندشمامی خواهید‬ ‫برایانهاگلبزنید‪،‬ولیهرگزنبایدقبلازاینکه‬ ‫انها به طور خاص درخواســت کنند‪ ،‬توپ را‬ ‫پرتاب کنید‪ .‬برای انجام یک معامله‪ ،‬صبر کنید‬ ‫تا مشتریان صراحتا بگویند یا حداقل به اندازه‬ ‫کافی به معامله اشاره کنند‪ .‬در این مرحله به‬ ‫مشتریان پیشنهاد کنید که از طرف انها اقدام‬ ‫کنید‪ .‬از مدیر خود بپرســید ایا می توانید به‬ ‫مشتریانتخفیفدهید؟طوریرفتارکنیدکه‬ ‫مشتریان حس کنند این کار را برای همه انجام‬ ‫نمی دهید و در مورد انها استثنا قائل هستید‪.‬‬ ‫انها را طوری ببینیــد که می خواهند‬ ‫دیده شوند ‬ ‫بازاریابیدیجیتالبابهره گیریازویدئویمشتریان‬ ‫‪ 3‬اسرتاتژیدرساختسلیف کامنت هایویدئویی‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪o‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫احسان نظری‬ ‫در شــماره گذشــته هفته نامــه از مزایــای‬ ‫ســلفی کامنت های ویدئویی صحبت کردیم و در‬ ‫این شــماره اســتراتژ ی های متفاوت در ساخت‬ ‫سلفی کامنت های ویدئویی را توضیح می دهیم ‪.‬‬ ‫استراتژی شماره ‪1‬‬ ‫اولین استراتژی چیزی است که من ان را «بداهه»‬ ‫می نامم ‪ ،‬چراکه این نوع ویدئوها معموال برنامه ریزی‬ ‫کمتری نیاز دارند و بیشتر خودجوش هستند‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬یک سمینار زنده یا رویدادی را مدیریت‬ ‫می کنید‪ ،‬پیشنهاد می کنم که چند نمونه از سلفی‬ ‫کامنت هــای شــرکت کنندگان را به صورت فیلم‬ ‫دراورید و ان را در خالل یا پایان رویداد پخش کنید‪.‬‬ ‫بعدا می توانید از انها برای پیشبرد رویداد بعدی تان‬ ‫اســتفاده کنید‪ .‬اغلب این نوع ســلفی کامنت ها‬ ‫به وسیله یک گوشــی هوشمند ساخته می شوند و‬ ‫می توانند احساســات مخاطبان را کمی تحریک‬ ‫کنند‪ .‬هیچ ایرادی نــدارد اگر بخواهید ویدئویی با‬ ‫کیفیت بهتر بسازید؛ همه چیز بستگی به این دارد‬ ‫که مخاطبان از شما چه انتظاراتی دارند‪.‬‬ ‫معموال ســاختار این نوع ســلفی کامنت ها به این‬ ‫شکل است‪:‬‬ ‫یک‪ -‬خودتان را معرفی می کنید‪.‬‬ ‫دو‪ -‬بزرگ ترین چالشــی را که قبل از رویداد با ان‬ ‫مواجه بودید‪ ،‬بیان می کنید‪.‬‬ ‫سه‪ -‬بزرگ ترین درس یا تاثیری را که رویداد روی‬ ‫این چالش داشته‪ ،‬شرح می دهید‪.‬‬ ‫مدت زمان اجرای این ویدئوهــا اغلب ‪ 1‬دقیقه تا‬ ‫‪1‬دقیقه و نیم است‪.‬‬ ‫زمانی که کمپین سلفی کامنت های ویدئویی خود‬ ‫را تشکیل دادید‪ ،‬اعتبارتان بیشتر خواهد شد و این‬ ‫کار راه را برای مشــتریان بیشتر جهت شرکت در‬ ‫رویدادهای اینده شما هموارتر می کند‪.‬‬ ‫استراتژی شماره ‪2‬‬ ‫دومین استراتژی «سلفی کامنت های مباحثه ای»‬ ‫هستند‪ .‬در این ویدئو شــما با یکی از مشتریانتان‬ ‫به گفت وگو می نشینید‪ .‬می توانید به تفصیل درباره‬ ‫یکی از پروژه هایی که با هم داشــتید‪ ،‬به صحبت‬ ‫بپردازید‪ .‬این کار این دیدگاه مهم را به مشــتری‬ ‫بالقوه شما می دهد که کارکردن با شما به چه صورت‬ ‫خواهد بود‪ .‬می توانید با اســتفاده از موانع فرمول‬ ‫فروش که در این بخــش توضیح دادیم‪ ،‬به نحوی‬ ‫استراتژیک به پوشــش دهی موضوعات بپردازید‪.‬‬ ‫سلفی کامنت های مباحثه ای می توانند به صورت‬ ‫شخصی یا با اســتفاده از فناوری های انالین مانند‬ ‫اسکایپ ساخته شــوند‪ .‬معموال مدت پخش این‬ ‫ویدئوها بین ‪ 2‬تا ‪ 5‬دقیقه می تواند باشد که انتخاب‬ ‫زمان به عهده شماست‪.‬‬ ‫استراتژی شماره ‪3‬‬ ‫ســومین اســتراتژی«مطالعه موردی» است‪ .‬در‬ ‫اینجا یکی از محصــوالت یا خدمات تان را انتخاب‬ ‫می کنید و یک ویدئو با عناصری که کمی متفاوت‬ ‫هستند‪ ،‬می سازید‪ .‬می توانید از سلفی کامنت های‬ ‫متنوعی که هر کدام یکی از جوانب پروژه را پوشش‬ ‫می دهند‪ ،‬استفاده کنید تا موانع فروش یکی پس‬ ‫از دیگری برای مخاطبان از میان برداشــته شود‪ .‬‬ ‫بخش دیگری از ویدئو می تواند پیشنهاد شما برای‬ ‫کسب منافع بیشتر مشتریان را نشان دهد و نقطه‬ ‫فروش منحصربه فرد شما را هدف قرار دهد‪ .‬مطالعه‬ ‫موردی اهداف اصلی کسب وکارتان را بیان می کند‬ ‫و بررسی تفصیلی پروژه‪ ،‬محصول یا خدمات شما‬ ‫محسوب می شــود‪ .‬مدت زمان ویدئوهای مطالعه‬ ‫موردی حدودا ‪ 3‬دقیقه اســت‪ ،‬اما همانطور که در‬ ‫بخش های قبلی گفتیم هیچ محدودیت زمانی برای‬ ‫استفاده از هیچ کدام از انواع استراتژی های ویدئویی‬ ‫شما وجود ندارد‪ .‬با توجه به مهارت های مورد نیاز‬ ‫برای ســاخت چنین ویدئویی و میزان پیچیدگی‬ ‫ویدئو‪ ،‬شاید بخواهید ســاخت این ویدئو را به یک‬ ‫شرکت تولید ویدئوی حرفه ای بسپارید‪.‬‬ ‫نکته کلیدی‬ ‫می خواهم در اینجا این نکته را به شــما بگویم که‬ ‫گفتن بله به درخواست یک سلفی کامنت ویدئویی‬ ‫توسط مشتری نیازمند این است که‪:‬‬ ‫قبل از اینکه واقعا به دنبال سلفی کامنت مشتریان‬ ‫باشید‪ ،‬باید صادقانه نشان دهید که همواره پیگیر‬ ‫منافع مشــتریان خود بوده‪ ،‬هستید و خواهید بود‬ ‫و تولید سلفی کامنت های ویدئویی نیز در راستای‬ ‫همان منافع مشــتریانتان اســت‪ .‬دادن زمان به‬ ‫مشــتریان برای اماده شــدن و پذیرش این ایده‪،‬‬ ‫به این معناســت که برای انها موقع درخواســت‬ ‫ســلفی کامنت احترام قائــل شــده اید‪ .‬این امر‬ ‫همچنین به این معناست که انها ایده سلفی کامنت‬ ‫را در پس ذهنشان حفظ کرده اند و دائما اموری را‬ ‫که در تعامل با کسب وکار شــما دارند‪ ،‬با توجه به‬ ‫تمامی جوانب مورد بازبینی قرار می دهند و اگر امور‬ ‫بر وفق مرادشان باشد‪ ،‬مطمئن باشید انها همیشه‬ ‫اماده ارائه سلفی کامنت هستند‪.‬‬ ‫چکیده نکات‬ ‫ویدئوهای سلفی کامنت اگر درست مورد استفاده‬ ‫قرار بگیرند‪ ،‬تاثیر بســزایی در جذب مشــتری و‬ ‫افزایــش فروش دارند‪ .‬امروز ایــن ویدئوها یکی از‬ ‫بهترین اســتراتژی های افزایش فروش محسوب‬ ‫می شــوند که بیشــترین پتانســیل را در رشــد‬ ‫کسب وکار شما دارند‪ .‬شما باید داستان های مثبت‬ ‫مشتریانتان را با همه کسانی که می توانند مشتری‬ ‫خوشحال بعدی شما باشند‪ ،‬به اشتراک بگذارید‪.‬‬ ‫برای اســتراتژی ســلفی کامنــت ویدئویی تان‬ ‫برنامه ریزی کنید‪.‬‬ ‫گام اول این است که مشخص کنید کدام نوع ویدئو‬ ‫برایتان مناسب است‪ :‬ویدئویی که با تکیه بر بداهه‬ ‫مشتریان ان را می سازید‪ ،‬سلفی کامنت مباحثه ای‬ ‫یا مطالعه موردی‪.‬‬ ‫گام دوم این است که موانع فروشی را که می خواهید‬ ‫در ویدئویتان به ان بپردازید‪ ،‬مشخص کنید‪.‬‬ ‫گام ســوم این اســت که لیســتی تهیه کنید از‬ ‫مشتریانی که می توانند درباره این موانع در قالب‬ ‫یک سلفی کامنت ویدئویی صحبت کنند‪.‬‬ ‫زمانــی کــه این ســه گام را به ســادگی پشــت‬ ‫ســر گذاشــتید‪ ،‬امــاده خواهید بود تا ســاخت‬ ‫ســلفی کامنت های ویدئویــی کســب وکارتان را‬ ‫شروع کنید‪.‬‬ ‫ویدئوهای‬ ‫سلفی کامنت‬ ‫اگر درست‬ ‫مورد استفاده‬ ‫قرار بگیرند‪،‬‬ ‫تاثیر بسزایی در‬ ‫جذب مشتری‬ ‫و افزایش فروش‬ ‫دارند‪ .‬امروز‬ ‫این ویدئوها‬ ‫یکی از بهترین‬ ‫استراتژی های‬ ‫افزایش فروش‬ ‫محسوب‬ ‫می شوند که‬ ‫بیشترین‬ ‫پتانسیل را در‬ ‫رشد کسب وکار‬ ‫شما دارند‬ ‫مشــتریانتان را طــوری ببینیــد کــه انها‬ ‫می خواهند دیده شوند‪ .‬همه انسان ها عاشق‬ ‫تعریف شنیدن هســتند‪ ،‬پس از مشتریانتان‬ ‫تعریف کنید و بدانید که وقتی از انها تعریف‬ ‫می کنید‪ ،‬فردی که مورد تحسین قرار گرفته‪،‬‬ ‫می خواهد انتظارات شــما را بــراورده کند‪.‬‬ ‫کافی است با مشــتریانتان اینگونه برخورد‬ ‫کنید‪« :‬بسیار فرح بخش است مالقات با افرادی‬ ‫که با وجود همه غذاهای اماده در اطراف‪ ،‬میوه‬ ‫و سبزیجات سالم می خورند یا یکی از مزایای‬ ‫شــغلی من دیدن افرادی مثل شما ست که‬ ‫در مترو به جای خیره شــدن به تلفن‪ ،‬کتاب‬ ‫می خوانند‪ ».‬چه کسی نمی خواهد یک سیب‬ ‫خوشــمزه بخرد‪ ،‬وقتی شما به طور همزمان‬ ‫باعث گرســنگی و عزت نفس انها می شوید؟‬ ‫این حرکت بسیار قدرتمند است اگر بتوانید‬ ‫مشتری را راضی کنید‪.‬‬ ‫قانون طالیی فروش ‪ :‬ساکت شو و فقط‬ ‫گوش کن‬ ‫کارافرین خوب کسی است که می تواند درباره‬ ‫یک محصول یا خدمت با اشــتیاق و اعتماد‬ ‫صحبت کند‪ .‬یــک کارافرین زمانی می تواند‬ ‫تمام این کارها را انجام دهــد که دیگران در‬ ‫سکوت به صحبت های او گوش کنند‪.‬‬ ‫یاد بگیرید که با این ســکوت راحت باشید‪.‬‬ ‫به مشــتری اجازه دهید دربــاره چیزهایی‬ ‫که پیــش از ایــن گفته اید فکر کننــد‪ ،‬انها‬ ‫برای تصمیم گیــری درمورد خرید محصول‬ ‫یا خدمات نیازمند تمرکــز در محیطی ارام‬ ‫هســتند‪ ،‬پس با ســکوت تان به ارامش انها‬ ‫کمک کنید‪ .‬اگر نگرانی انها افزایش یابد‪ ،‬در‬ ‫برابر وسوسه خرید مقاومت می کنند‪ .‬هرچه‬ ‫بیشتر ســاکت بمانید‪ ،‬شانس بیشتری برای‬ ‫شنیدن چیزی دارید که می خواهید بشنوید‪.‬‬ ‫بدانید که چه چیزی را می فروشید‬ ‫شما باید یک قدرت باشید‪ .‬قدرت نشان دهنده‬ ‫یک محرک ناخوداگاه برای اعتماد و اطاعت‬ ‫است‪ .‬اساســی ترین راه برای تاسیس قدرت‬ ‫رســیدن به مهارت کامل در مــورد چیزی‬ ‫است که شــما به دنبال ان هستید‪ .‬شما باید‬ ‫بتوانید مشتری خود را با تمام گزینه ها اشنا‬ ‫کنید‪ .‬گرایش های کارافرینانه در تکنولوژی‬ ‫فروش‪ ،‬موفقیــت در فرایند فروش را تعیین‬ ‫می کنند‪ .‬شــما باید بدانید مشتری به دنبال‬ ‫چه چیزی است؟‬ ‫برنداستوری‬ ‫‪B r a n d s t o r y‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کنفوسیوس‬ ‫ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست‬ ‫امده مانند ابری زودگذر است‪.‬‬ ‫تجربه شکست‬ ‫‪Fa i l E x p e r i e n ce‬‬ ‫پیام رسانی ناشناس می تواند‬ ‫کسب وکاری موفق باشد؟‬ ‫تیغ دولبه ناشناس بودن‬ ‫روزهای نخستین ســال ‪ 2014‬زمان اعالم‬ ‫رســمی تولد نرم افزاری به نام ‪ secret‬بود‬ ‫که روی گوشی های هوشــمند اجرا شده و‬ ‫به کاربران اجازه می داد پیام های خود را به‬ ‫شکل ناشــناس برای دوستان شان یا عموم‬ ‫گیرندگان ارسال کنند‪.‬‬ ‫در دنیای پیام رســان ها نمونه های دیگری‬ ‫همچون ‪ Whisper ، PostSecret‬و ‪YikYak‬‬ ‫هم بودند که امکان ارســال پیام به صورت‬ ‫ناشــناس را ایجــاد می کردند امــا ویژگی‬ ‫«ســیکرت» ان بود که امکان ارســال پیام‬ ‫ناشناس برای دوســتان را فراهم می کرد و‬ ‫این ویژگی برای کاربران جذاب بود‪.‬‬ ‫پایه گــذار این کســب وکار دیویــد بیتو و‬ ‫کریس بادر بودند‪ .‬دیوید پیش از ان رهبری‬ ‫شرکت ‪ Square Wallet‬را برعهده داشت و‬ ‫شریکش نیز در شرکت گوگل به عنوان مدیر‬ ‫محصول کار کرده بود‪ .‬از انجا که کار شرکت‬ ‫مورد اســتقبال قرار گرفته بود‪ ،‬کریس بادر‬ ‫در ابتدای ســال ‪ 2015‬کارش در گوگل را‬ ‫ترک کرد تا همه توان خود را صرف کار روی‬ ‫سیکرت کند‪ ،‬اما انها ناگزیر شدند در اوریل‬ ‫سال ‪ 2015‬کارشان را تعطیل کنند‪.‬‬ ‫شروع به کار ســیکرت را ‪ TechCrunch‬در‬ ‫ماه های پایانی ‪ 2013‬اعالم کرد و شــرکت‬ ‫توانست به ســرعت مبلغ ‪ 1.2‬میلیون دالر‬ ‫سرمایه جذب کند‪ .‬در ادامه و ‪2‬ماه پس از ان‬ ‫بود که برنامک سیکرت به صورت اختصاصی‬ ‫در محدوده سیلیکون ولی منتشر و موضوع‬ ‫در اوایل ســال ‪ 2014‬توســط رســانه ها‬ ‫اعالم عمومی شــد‪ .‬تا ان زمان در مجموع‬ ‫‪1.4‬میلیون دالر سرمایه برای شرکت جذب‬ ‫شده بود‪ .‬در همان ماه اعالم شد که شرکت‬ ‫عرضه کننده لباس ‪ Gap‬به سیکرت ملحق‬ ‫شده و سیکرت هم جایزه ای را برای هکرها‬ ‫اعالم کرد تا نقــاط ضعف نرم افزارش را پیدا‬ ‫کنند‪ .‬بــه فاصله کوتاهی نســخه عمومی‬ ‫نرم افــزار با امکانات جدید عرضه شــ د و در‬ ‫تابستان شرکت موفق به جذب ‪ 25‬میلیون‬ ‫دالر سرمایه دیگر شد‪.‬‬ ‫پــس از ‪ 16‬ماه فعالیت در ماه اوریل ســال‬ ‫‪ 2015‬بنیانگــذاران شــرکت اعالم کردند‬ ‫که تصمیم به تعطیلی کار گرفته اند‪ .‬دیوید‬ ‫بیتو در این باره نوشــت‪ :‬محصول ما توسط‬ ‫‪ 15‬میلیون کاربر اســتفاده شــد و مرزهای‬ ‫رسانه های اجتماعی سنتی را درنوردید‪ .‬به‬ ‫صداقت و ارتباط باز باور دارم و ناشناس بودن‬ ‫وسیله بزرگی برای رســیدن به ان اما یک‬ ‫شمشیر دولبه است که باید با دقت و توجه‬ ‫به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫فعالیت ســیکرت با مخالفت برخی کاربران‬ ‫مواجه شــد‪ ،‬گاردیــن درباره ان نوشــت‬ ‫گرچه سیکرت به شکلی ســریع توجهات‬ ‫را جلــب کرده‪ ،‬اما باید دربــاره انچه که در‬ ‫فضای مجازی بــه اشــتراک می گذاریم‪،‬‬ ‫محتــاط باشــیم‪ .‬در ادامه ایــن روند یکی‬ ‫دیگر از نویسندگان یاداوری کرد که چنین‬ ‫نرم افزارهایی عامل اصلی انتشار دروغ های‬ ‫بدخواهانه درباره افراد و سازمان هاســت و‬ ‫جای تعجب اســت که چرا سرمایه گذارانی‬ ‫که از نظر او اخالق مدار هســتند‪ ،‬حاضر به‬ ‫ســرمایه گذاری در این شــرکت شده اند؟‬ ‫همچنیــن دادگاهی در برزیل اســتفاده از‬ ‫این نرم افــزار را ممنوع کــرده و از گوگل‪،‬‬ ‫ت و اپل خواست که این نرم افزار‬ ‫مایکروساف ‬ ‫را توزیع نکرده و از راه دور نسخه های ان را از‬ ‫روی وسایل کاربران حذف کنند‪.‬‬ ‫ادامه این روند باعث شد که فعالیت شرکت‬ ‫مورد تردید قرار گیرد‪ .‬از طرفی بعدتر برخی‬ ‫نوشته های کاربران و کارکنان روشن کرد که‬ ‫شــرکت در بهبود امکانات و بازسازی رابط‬ ‫کاربری هم دچار اشتباهاتی شده‪ ،‬تعدادی از‬ ‫کارکنان کلیدی از شرکت جدا شدند و چند‬ ‫ماه پیش از تعطیلی تعداد کارکنان از ‪ 20‬نفر‬ ‫به ‪ 10‬نفر رسید‪.‬‬ ‫ســیکرت گرچه همزمان با مــوج عالقه به‬ ‫ناشــناس بودن در اینترنت عرضه شــد‪ ،‬اما‬ ‫اشــتباهات بنیانگذاران موجب شکستش‬ ‫شد‪ .‬انها سهام شــرکت را به صورت نقدی‬ ‫معامله کرده و هر کدام حدود ‪ 3‬میلیون دالر‬ ‫کســب کردند‪ .‬این در حالی بود که شرکت‬ ‫هیچ درامدی نداشــت‪ .‬از طرفی در مقابل‬ ‫انتقادات و حمالتی که سیکرت را تسهیلگر‬ ‫حمالت سایبری می دانست‪ ،‬به موقع اقدام‬ ‫نکردند و پس از یک ســال رشــد اهسته‪،‬‬ ‫تغییراتی در رابط کاربــری دادند که انها را‬ ‫شبیه به محصول رقیب یعنی ‪ Yik Yak‬کرد‪.‬‬ ‫داستانبزرگ ترینتولیدکنندهنرم افزارموسیقیکهنمی شناسیم‬ ‫امسیول چگونه ‪ 50‬میلیون نصب گرفت!‬ ‫‪t‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫مهران امیری‬ ‫ترکیب دو کلمه ‪ sonic‬و ‪ mule‬کلمه جدید ‪smule‬‬ ‫را ایجــاد کرده که نام یکی از شــرکت های بزرگ‬ ‫اما کمتر شناخته شــده در عرصه موسیقی است‪.‬‬ ‫کسب وکار نوپای موسوم به اسمیول که از فعاالن‬ ‫عرصه موسیقی است‪ ،‬نه تولید کننده موسیقی و نه‬ ‫فروشنده یا تهیه کننده موسیقی است‪ .‬این شرکت‬ ‫مجموعه بزرگی از برنامک هایی را تولید و روانه بازار‬ ‫کردهکهدردنیایموسیقیدیجیتالپراوازههستند‬ ‫و به کاربران اجازه می دهند موسیقی خود را تولید‬ ‫و منتشر کنند‪.‬‬ ‫یکی از بزرگ ترین محصوالت این شرکت نرم افزاری‬ ‫به نام ‪ Sing! Karaoke‬است که امکان خوانندگی‬ ‫تعاملی را برای کاربران فراهم می کند‪ .‬این نرم افزار‬ ‫از چنان محبوبیتی بین کاربران برخوردار است که بر‬ ‫اساس امارهای سال‪ 2018‬هر روز تعداد‪ 20‬میلیون‬ ‫اهنگ توســط کاربران ان خوانده می شو د و از ان‬ ‫جالب تر اینکه ‪ 50‬میلیون کاربر در هر ماه دست کم‬ ‫یک مرتبه از این نرم افزار استفاده می کنند که این‬ ‫تعداد تقریبا معادل جمعیت کشــور کره جنوبی‬ ‫است‪ .‬بد نیست بدانیم که در امریکا تنها ‪15‬درصد‬ ‫از کاربران این نرم افزار را از بین نرم افزارهای مشابه‬ ‫در این حوزه تشخیص می دهند‪.‬‬ ‫شرکت اسمیول در حال خارج شدن از سایه است‬ ‫و نرم افزار اصلی خود را هم ‪ smule‬نامیده و تالش‬ ‫می کند برای کاربران نسبت به خدماتی که فراتر از‬ ‫موسیقیارائهمی کند‪،‬شناختایجادکند‪.‬درهمین‬ ‫مسیر شرکت چندین میلیون دالر سرمایه تبلیغات‬ ‫در نظر گرفته تا در تلویزیــون‪ ،‬رادی و و اگهی های‬ ‫دیجیتال ظاهر شود‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2008‬وقتی که جفری اسمیت و شریکش‬ ‫جی وانگ شرکت را تاســیس کردند‪ ،‬تنها یک نام‬ ‫جذاب و ارزوهایی بزرگ داشتند‪ .‬انها می خواستند‬ ‫موسیقی را به ریشه هایش برگردانند و کاری کنند‬ ‫که به هرکــس قدرت لذت بــردن از ان را بدهند‪.‬‬ ‫یکشرکت‬ ‫بزرگچینی‬ ‫نرم افزاری را‬ ‫بهقیمتیک‬ ‫میلیارددالر‬ ‫خریداری کرده‬ ‫که به کاربران‬ ‫اجازه می دهد‬ ‫صدای خود را‬ ‫بافیلماجرای‬ ‫هنرمندان‬ ‫سازگارکنند‪.‬‬ ‫اماجفاسمیت‬ ‫می گوید‪«:‬انچه‬ ‫ماخلقکرده ایم‬ ‫چیزینیست‬ ‫کهفیسبوک‬ ‫یاگوگلیک‬ ‫روز که از خواب‬ ‫بیدارمی شوند‬ ‫بتوانند ان را‬ ‫تکرارکنند‪».‬‬ ‫در ادامه این مســیر بود که اسمیول امروز تبدیل‬ ‫بو جوش از‬ ‫به یک جامعه بزرگ جهانــی و پرجن ‬ ‫عالقه مندان موسیقی شده اند که هر روزه میلیون ها‬ ‫نفر را از سراسر دنیا با هم مرتبط می سازد تا اشتیاق و‬ ‫عالقه شان به موسیقی را با هم به اشتراک بگذارند‪،‬‬ ‫دوستی های جدید خلق کنند‪ ،‬یکدیگر را تشویق‬ ‫کنن د و در نهایت سادگی از لحظاتشان لذت ببرند‪.‬‬ ‫جفاسمیت‪،‬مدیرارشداجراییویکیازبنیانگذاران‬ ‫اســمیول اســت‪ .‬او در بیش از ‪ 26‬ســال هدایت‬ ‫کســب وکارهایی را که خودش پایه گذاشته بود‪،‬‬ ‫برعهده داشــته که برخی از انها عبارت اســت از‬ ‫‪( Envoy‬که توســط شــرکت ‪ Novel‬خریداری‬ ‫شــد) و ‪( Tumbleweed‬که ســهام ان به صورت‬ ‫عمومی در بورس ‪ NASDAQ‬عرضه شد) و شرکت‬ ‫‪( SimplifyMedia‬که توســط گــوگل خریداری‬ ‫شــد)‪ .‬او از کودکی درگیر موســیقی بود‪ .‬مادرش‬ ‫وقتی که ‪4‬ســاله بود‪ ،‬نخستین اموزش های پیانو‬ ‫را به او داد و جف اموختن و نواختن پیانو را تا سال‬ ‫‪ 1989‬که در دانشــگاه اســتنفورد در رشته علوم‬ ‫رایانه تحصیل می کرد‪ ،‬ادامه داد‪ .‬او حتی وقتی که‬ ‫در سال ‪ 2013‬برای دوره دکترای موسیق مبتنی‬ ‫بر رایانه در دانشگاه استنفورد تحصیل می کرد هم‬ ‫پیانو نواختن را ترک نکرد‪ .‬جف پیش از شروع به کار‬ ‫روی کسب وکار خودش در شرکت ای بی ا م در بخش‬ ‫هوش مصنوعی و در مرکز علمی الو التو کار می کرد‬ ‫و پس از ان هم به عنوان مهندس معمار نرم افزار در‬ ‫شرکت ادوبی مشغول بود‪ .‬جف کسی است که یکی‬ ‫از نخســتین برنامک های تعاملی برای استفاده از‬ ‫میکروفن گوشی های هوشمند ایفون را خلق کرد‪.‬‬ ‫امروز بیش از ‪ 350‬میلیون کاربر در سراسر دنیا از‬ ‫یکی از محصوالت رایانه ای تولید شده توسط شرکت‬ ‫او استفاده می کنند‪.‬‬ ‫شرکت اسمیول در واقع یک شــرکت امریکایی‬ ‫تولید کننده نرم افزار است که دفتر مرکزی ان در‬ ‫سانفرانسیســکو قرار دارد‪ .‬این شرکت را به عنوان‬ ‫شرکتیمتخصصدرزمینهتولیدنرم افزارهایتولید‬ ‫موسیقی اجتماعی می شناسند که برنامک هایی را‬ ‫برای اندروید‪ ،‬ای او اس و محیط وب تولید می کند‪.‬‬ ‫جف اسمیتمدیرارشداجراییشرکتمی گوید‪«:‬تا‬ ‫سوگلی مادر گوگل‬ ‫‪ UniteMaster‬و انقالب در کسب وکار تولید موسیقی‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫فریبا عوض زاده‬ ‫در بــازاری که هرکس می تواند خودش موســیقی تولید و عرضه‬ ‫کند‪ ،‬تنها شرکت هایی با فناوری های جدید قادر به حضور هستند ‪.‬‬ ‫شرکت های تولید و ضبط موسیقی منسوخ شده اند‪ .‬انها نتوانستند‬ ‫ی تا پخش موسیقی و فروش بلیت‬ ‫مســیر تحول از فروش ســی د ‬ ‫کنســرت را در این تجارت دنبال کنند‪ .‬وجود این شــرکت ها در‬ ‫موســیقی مترادف با کمک به هنرمندان برای تولید البوم‪ ،‬کسب‬ ‫شهرت و پول بود‪ ،‬اما امروز هر کس می تواند به تنهایی کارهای ضبط‬ ‫را انجام دهد و کسی هم کارهای موسیقی را نمی خرد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫شرکت ‪ UniteMaster‬توانست از ســال ‪ 2016‬با سرمایه ای که از‬ ‫گوگل دریافت کرد‪ ،‬به یکی از بازیگران پرتوان این حوزه تبدیل شود‪.‬‬ ‫امروز الزم است که شرکت های فعال در حوزه موسیقی به فناوری‬ ‫مجهز باشند تا بتوانند تحلیل های خود را با ابزار تبلیغات هدفمند‬ ‫همراه ساخته و درامد کسب کنند؛ اما شرکت های قدیمی استعداد‬ ‫الزم برای ورود به این حوزه را ندارند‪ .‬اســتیو استوت‪ ،‬مدیر سابق‬ ‫اینترسکوپ در سال‪ 2016‬با همین نگاه موفق شد بی سروصدا مبلغ‬ ‫‪ 70‬میلیون دالر سرمایه از شرکت الفابت(شرکت مادر گوگل) جذب‬ ‫کرده و سپس شرکت سرمایه گذار سطح باالیی همچون هورویتز‬ ‫و حتی فاکس قرن بیســتم را هم با خود همراه ســازد‪ .‬نتیجه این‬ ‫تالش ها شرکت ‪ Unite Master‬است که در مدت کوتاه ‪ 8‬ماه پس‬ ‫از راه اندازی توانست خدمات توزیع برخط موسیقی را به هنرمندان‬ ‫ارائه کند‪ .‬بنیانگذار این کسب وکارنوپا می گوید شرکتش قصد دارد‬ ‫فناوری را در خدمت هنرمندان حوزه موسیقی قرار دهد و این کار را‬ ‫با فراهم کردن امکان عرضه موسیقی با قیمت رقابتی دنبال می کند‪.‬‬ ‫همچنین به هنرمندان امکان می دهد مالکیت کامل حقوق اثرشان‬ ‫را در اختیار بگیرند و در کنار ان از ابزار قدرتمند ارتباط با مشتری‬ ‫متکی به امارهای عرضه اثارشان هم استفاده کنند‪ .‬استیو استوت‬ ‫پیش از این از سال‪ 2004‬در یک شرکت تبلیغاتی تولیدات فرهنگی‬ ‫کار کردهکهاینکبهعنوانشریککاریبهیونایت مسترملحقشده‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬انها با شرکت های تجاری صاحب نام برای دسترسی به‬ ‫بخش های مختلف بازار همکاری می کنند‪ .‬بن هورویتز درباره طرح‬ ‫استیو می گوید‪« :‬استیو فکر می کرد چگونه خواهد بود که بتوانیم‬ ‫بستری اماده کنیم تا هنرمندان موسیقی قادر باشند خودشان را به‬ ‫شکلی موثر در بازار معرفی کنند‪ ،‬همان گونه که شرکت های بزرگ‬ ‫فناوری برای خود بازاریابی می کنند؟ چنین بستری هنرمندان را‬ ‫از وابستگی به الگوهای قدیمی رها می کند و در همین حال درامد‬ ‫انها را هم ‪ 10‬برابر افزایش می دهد‪ .‬چنین بســتری عالوه بر اینکه‬ ‫هنرمندان را واقعا مســتقل می کند‪ ،‬صمیمیت بی سابقه ای را بین‬ ‫انها و طرفداران شان ایجاد می کند‪ ».‬همین نگاه بود که مورد توجه‬ ‫لری پیج‪ ،‬یکی از بنیانگذاران گوگل قرار گرفته و باعث شد الفابت‬ ‫مبلغ ‪ 70‬میلیون دالر ســرمایه در اختیار یونایت مستر قرار دهد‪.‬‬ ‫خدمات یونایت مستر از سال ‪ 2017‬شــروع شد و در سال ‪2018‬‬ ‫انها امکانات توزیع را در بستر نرم افزاری خود معرفی کردند که به‬ ‫هنرمندان اجازه می دهد البوم موسیقی خود را بارگذاری کرده و ان‬ ‫را در اختیار همه خدمات دهندگان عرضه موسیقی بگذارند‪ .‬شرکت‬ ‫در سال ‪ 2019‬نخســتین رئیس خود را معرفی کرد‪ .‬لورن ویرتزر‬ ‫که اینک رئیس شرکت است‪ ،‬قبال به عنوان مدیر بخش مشارکت‬ ‫موسیقی در اینستاگرام کار می کرده‪ .‬یونایت مستر در ماه های ابتدای‬ ‫سال ‪ 2019‬نســخه جدید برنامک خود برای گوشی های ایفون را‬ ‫عرضه کرد و به این ترتیب از طریق گوشی های هوشمند هم قابل‬ ‫دسترس شد‪ .‬این برنامک به هنرمندان اجازه می دهد تا به سادگی‬ ‫اثار خود را از طریق نرم افزارهایی همچون دراپ باکس‪ ،‬ای کلو د و‬ ‫توسط گوشی هوشمند به خدمات دهندگانی همچون اسپاتیفای‪،‬‬ ‫ک و یوتیوب منتقل کنند‪ .‬در حالی که بر اســاس‬ ‫تیدال‪ ،‬اپل موزی ‬ ‫گزارش های عمومی ‪67‬درصد از مجموع ‪ 2‬میلیارد دالر ســرمایه‬ ‫جذب شــده در صنعت موسیقی به سمت شــرکت های پاندورا و‬ ‫ساندکلود رفته اما موفقیت یونایت مستر و استقبال هنرمندان نشان‬ ‫داده که این کســب وکار نوپا قادر به خلق فضای جدید برای عرضه‬ ‫مستقیم‪ ،‬سودمن د و مناسب موسیقی است و باید همچنان منتظر‬ ‫شنیدن اخبار موفقیت های ان بود‪.‬‬ ‫پیش از فیسبوک و اینستاگرام‪ ،‬موسیقی تنها شبکه‬ ‫اجتماعی اصیل بود‪ ».‬و شریکش جی وانگ ادامه‬ ‫می دهد‪« :‬هدف نرم افزار این بود که کاربران را درگیر‬ ‫کند‪ ،‬زمانی که کاربر در حال ساخت موسیقی است‪،‬‬ ‫درمی یابد که درگیر فعالیتی لذت بخش شــده‪».‬‬ ‫با همین هدف بود که انهــا کار روی نرم افزارهای‬ ‫خود را شــروع کرده و در سال ‪ 2008‬محصوالتی‬ ‫همچــون ‪Sonic Boom، Sonic Lighter، Sonic‬‬ ‫‪ Vox، Zephyr‬و ‪ Orcania‬را تولید و عرضه کردند‪.‬‬ ‫فعالیت شرکت در واقع تولید نرم افزار مناسب برای‬ ‫خلق موسیقی است‪ .‬انها نرم افزارهایی برای تولید‬ ‫موسیقی می سازند که در همین حال امکان ارتباط‬ ‫بین کاربران را هم فراهم می کند‪ .‬بنای کار شرکت‬ ‫از ابتدا بر این بود که بــه همه این امکان را بدهد تا‬ ‫موسیقی را کشف کرده‪ ،‬در خلق ان سهیم شوند‪ ،‬به‬ ‫ان عالقه مند شد ه و از شنیدنش لذت ببرند‪.‬‬ ‫شــرکت در ســال ‪ 2009‬و ‪ 2010‬هــم تولیــد‬ ‫برنامک هــای حــوزه موســیقی را ادامــه داده و‬ ‫نرم افزارهایی به نام ‪World Stage ، Auto Tune،‬‬ ‫‪ Magic Fiddle ، G lee Karaoke‬و ‪Magic‬‬ ‫‪ Piano HD‬را تولید و روانه بازار کرد‪ .‬انها در ســال‬ ‫‪ 2011‬موفــق به خرید یکی از توســعه دهندگان‬ ‫نرم افزارهای موســیقی به نام ‪ Khush‬شدند و کار‬ ‫تولیــد نرم افزارهای متنوع حوزه موســیقی را در‬ ‫این سال هم ادامه داده و ‪Songify ، Magic Piano‬‬ ‫‪ Smuel‬و ‪Magic Guitar‬راتولیــد و عرضه کردند‪.‬‬ ‫این مسیر در سال های بعد هم ادامه یافته و منجر به‬ ‫خلق نرم افزارهای جدیدتری به نام ‪Beatstream،‬‬ ‫‪ Ocarina، CineBeat، AutoRap، Smule‬و‬ ‫‪ Guitar by Smule‬شدند‪ .‬به این ترتیب اسمیول‬ ‫در طی چند سال در مقام بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫نرم افزار موسیقی شد‪.‬‬ ‫یک گزارش در ســال ‪ 2012‬نشــان می دهد که‬ ‫نرم افزارهای تولید شده توسط اسمیول تا ان سال‬ ‫‪ 61‬میلیون مرتبه نصب شده و در انتهای بهار همان‬ ‫سال تعداد کاربران فعال شرکت از مرز ‪ 15‬میلیون‬ ‫گذشــته و این تعداد کاربر ‪ 750‬میلیــون ترانه را‬ ‫خوانده و بارگذاری کرده اند‪ .‬در همان گزارش امده‬ ‫که نرم افــزار ‪ Magic Piano‬تا ان تاریخ به تنهایی‬ ‫‪21‬میلیون مرتبه نصب شده و هر روز‪730‬هزار کاربر‬ ‫فعال داشته‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نرم افزار ‪ AutoRap‬که در‬ ‫بهار سال‪ 2012‬عرضه شد تا نیمه سال‪ 2012‬تعداد‬ ‫‪ 3‬میلیون نصب داشته و موجب ارتباط ‪350‬هزار‬ ‫کاربر فعال در هر روز شده‪.‬‬ ‫شرکت اســمیول در ســال های ‪ 2008‬تا ‪2011‬‬ ‫موفق به جذب ‪ 25.5‬میلیون دالر سرمایه از اجرای‬ ‫‪4‬مرحله جذب ســرمایه شــد و با تکیه بر همین‬ ‫ســرمایه بود که توانست شــرکت ‪ Khush‬را هم‬ ‫خریداری کند و برنامه خود برای لذت بخش کردن و‬ ‫در دسترس قرار دادن موسیقی را دنبال کند‪ ،‬انگونه‬ ‫که مدیر ارشد اجرایی ان شرکت گفته‪« :‬هدف ان‬ ‫بود که به افرادی که قادر به استفاده از کالس های‬ ‫موسیقی نیستند‪ ،‬امکان خلق موسیقی بدهیم‪».‬‬ ‫در چند ســال اخیر رقابت در بــازار برنامک های‬ ‫موسیقیشدتگرفته‪،‬نرم افزارهایقدرتمندیوارد‬ ‫بازار شده و حتی یک شرکت بزرگ چینی نرم افزاری‬ ‫را به قیمت یک میلیارد دالر خریداری کرده که به‬ ‫کاربران اجازه می دهد صدای خود را با فیلم اجرای‬ ‫هنرمندان سازگار کنند‪ .‬اما جف اسمیت می گوید‪:‬‬ ‫«انچه ما خلق کرده ایم چیزی نیست که فیسبوک‬ ‫یا گوگل یک روز که از خواب بیدار می شوند بتوانند‬ ‫ان را تکرار کنند‪ ».‬اسمیول امروز بیش از‪ 50‬میلیون‬ ‫کاربر فعال در هر ماه دارد و ‪ 2‬میلیون از این تعداد‬ ‫مبلغی معادل ‪ 20‬دالر در ماه یا ‪ 99‬دالر در سال حق‬ ‫عضویت می پردازند‪.‬‬ ‫برای مقایسه بد نیست بدانیم در همین حال رقیب‬ ‫تازه وارد انها ‪ Musical.ly‬در زمانی که به شــرکت‬ ‫خریدار چینی به قیمت یک میلیارد دالر فروخته‬ ‫شــد‪6 ،‬میلیون کاربر داشت و شــرکت ‪ Tidal‬که‬ ‫ی و بیانس ه و‬ ‫عرضه موســیقی را با پشتیبانی جی ز ‬ ‫کانی وست و تعداد دیگری از ابرستاره های موسیقی‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬مدعی است که ‪ 3‬میلیون کاربری را‬ ‫در اختیار دارد که حق عضویت می پردازند‪.‬‬ ‫شرکت اسمیول طبق اخرین گزارش سال ‪2017‬‬ ‫با تعداد ‪ 190‬کارمند توانســته ‪ 101‬میلیون دالر‬ ‫درامد را ثبت کند و در مجموع تا سال‪ 2018‬معادل‬ ‫‪ 156.5‬میلیون دالر سرمایه توسط سرمایه گذاران‬ ‫به این شرکت تزریق شده‪.‬‬ ‫برند و تبلیغات‬ ‫ ‬ ‫‪B r a n d & A d s‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪15‬‬ ‫برندهایرقیبدرکمینیکدیگرنشسته اند!‬ ‫جگوار‪ ،‬مرغ مرسدس بزن را خورد!‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫فهیمه خراسانی‬ ‫فضــای تبلیغات شــهری این روزهــا درتصرف‬ ‫استارتاپ هاست‪ .‬استارتاپ هایی که می کوشند‬ ‫تا روی بیلبوردها قدرت نمایی و فضای تازه ای از‬ ‫رقابت در عرصه تبلیغــات را روکنند‪ .‬به همین‬ ‫مناسبت کوشیدیم تا با نگاهی به رقابت بزرگان‬ ‫برندهای جهان‪ ،‬به گوشــه ای از ایــن رویارویی‬ ‫چالش برانگیز و جذاب بپردازیم‪.‬‬ ‫رقابــت در فضای برندســازی و تبلیغاتی دنیای‬ ‫امروز به حدی قوی اســت که مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫نام برند را قبل از محصــول خریداری می کنند‪.‬‬ ‫بازاریابی رقابتی یکی از ارکان مهم برندسازی به‬ ‫شمار می رود و با پیشرفت فناوری و نفوذ گسترده‬ ‫تکنولوژی دیجیتال‪ ،‬بــه صورت پررنگ تری نیز‬ ‫مطرح شده اســت‪ .‬برندها با چاشنی هایی از طنز‬ ‫و شــوخی‪ ،‬محتوای بازاریابی رقیــب خود را به‬ ‫چالش می کشند و در این میان‪ ،‬حتی ممکن است‬ ‫رگه هایی از جدی بودن را هم در جنگ های رقابتی‬ ‫خود به نمایش گذاشته و یک روند خصمانه را در‬ ‫پیش بگیرند‪.‬‬ ‫اســتراتژی مقایســه ای و تقلیــدی‪ ،‬یکــی از‬ ‫راهکارهایی اســت که رقبا برای شوخی و حتی‬ ‫مســخره کردن همتای خــود از ان اســتفاده‬ ‫می کنند‪ .‬برندی از طریق یک پوســتر یا ویدئو‪،‬‬ ‫محصول خــود را تبلیغ می کنــد و در این میان‬ ‫ممکن است یک برند مشــهور و رقیب‪ ،‬تصویر و‬ ‫یا ویدئوی مذکور را که عموما وایرال شده است‪،‬‬ ‫به چالش بکشد‪.‬‬ ‫وجود چنین ســازوکاری در فضــای تبلیغاتی‬ ‫و برندســازی جهان معمول بوده و بســیاری از‬ ‫برندهای مشهور با استفاده از رویکرد ‪Ambush‬‬ ‫‪( Marketing‬بازاریابــی غافلگیرانه)‪ ،‬در کمین‬ ‫رقبای خود می نشــینند و بــا رصدکردن برنامه ‬ ‫بازاریابی انها‪ ،‬سعی در تولید محتوایی دارند که‬ ‫در عین طنزامیز بودن‪ ،‬رقیب را به چالش بکشد‪.‬‬ ‫هر برنــد در فرایند مقایســه ای‪ ،‬تمایل به اثبات‬ ‫این نکته دارد که محصولــش از دیگر رقبا بهتر‬ ‫است و به همین منظور نیز با استفاده از ابزارهای‬ ‫بیانــی مختلف‪ ،‬موقعیتی طنزامیز را نســبت به‬ ‫برند رقیــب ایجاد می کنــد‪ .‬در ادامه ‪ ۵‬کمپین‬ ‫تبلیغاتی برندهای رقیب را بررسی خواهیم کرد‬ ‫که رویکرد اصلی انها چالــش‪ ،‬جنگ و حمالت‬ ‫غافلگیرانه است‪.‬‬ ‫جگوار‪ ،‬مرغ مرسدس بنز را خورد!‬ ‫در سپتامبر سال ‪ ۲۰۱۳‬مرســدس بنز ویدئوی‬ ‫تبلیغاتی جالبی را منتشــر کرد که تمرکز اصلی‬ ‫ان روی کشف مشترکات مرسدس بنز و مرغ بود‪.‬‬ ‫این کمپین که با هدف برجســته کردن کنترل و‬ ‫ثبات بدنه این ماشین ارائه شد‪ ،‬مرغی را در دستان‬ ‫یک انسان نشــان می دهد که علی رغم حرکات‬ ‫متعددی که در جهــات مختلف دارد‪ ،‬ثبات خود‬ ‫را حفظ می کند‪ .‬شعار «ثبات در همه زمان ها»‪،‬‬ ‫در کنار عبارت «کنتــرل جادویی» قرار گرفته و‬ ‫با هم ردیف قراردادن ثبات و اســتحکام ماشین‬ ‫مرســدس بنز و مرغی که در همه جهات حرکت‬ ‫کرده و در عین حال ثابت اســت و صورتش رو به‬ ‫جلو قرار دارد‪ ،‬قدرت کنترل و ثبات این برند را به‬ ‫صورت برجسته ای بیان می کند‪.‬‬ ‫‪3‬ماه بعد از انتشار این تبلیغ‪ ،‬برند جگوار از طریق‬ ‫ارائه یک ویدئوی تبلیغاتی بــا عنوان «جگوار و‬ ‫مرغ»‪ ،‬تبلیغ مرســدس بنز را به چالش کشــید‪.‬‬ ‫بیننده در اغاز اینطور تصــور می کند که دوباره‬ ‫دستانی با دستکش سفید می خواهند انعطاف و‬ ‫ثبات مرغ را نشان دهند‪ ،‬اما مردی که هدایت مرغ‬ ‫را به صورت کامل در اختیار دارد و حرکاتی که از‬ ‫خود بروز می دهد‪ ،‬جنبه طنزامیز این ویدئو را به‬ ‫بیننده گوشزد می کند و در نهایت حضور ناگهانی‬ ‫یک جگوار و حمله به مرغ و دیدن پرهایی که در‬ ‫اطراف پراکنده شده اند‪ ،‬نشــان از این دارند که‬ ‫جگوار مرغ را خورده است!‬ ‫در ادامه نیز نوشــته «کنترل بدنه جادویی؟! ما‬ ‫انعطاف های گربه ســان را ترجیــح می دهیم!»‪،‬‬ ‫به وضوح تبلیغ سابق مرســدس بنز را به چالش‬ ‫می کشد؛ یعنی این ثبات و کنترل‪ ،‬در مقابل برند‬ ‫جگوار نه تنها جادویی نیست‪ ،‬بلکه در یک چشم‬ ‫بر هم زدن نابود می شود!‬ ‫همچنین در مقابل مفهوم ثبات و کنترل‪ ،‬مفهوم‬ ‫انعطاف پذیری را قرار می دهــد‪ ،‬به این معنا که‬ ‫برند جگوار‪ ،‬دقیقا مانند نام خود‪ ،‬انعطاف پذیری‬ ‫و نرمش گربه ســانان را دارد‪ .‬پیچ وتاب جگوار در‬ ‫مقابل ثبات مرغ قرار داده شده و در نهایت برتری‬ ‫جگوار بیان می شود‪.‬‬ ‫حمله مایکروسافت به گوگل کروم‬ ‫کمپین موسوم به ‪ Scroogled‬یک حمله انتقادی‬ ‫بود که از سوی مایکروسافت علیه تبلیغ ویدئویی‬ ‫مرورگر گوگل کروم انتشــار پیدا کرد‪ .‬در مارس‬ ‫سال‪ ۲۰۱۳‬تبلیغ ویدئویی از سوی گوگل منتشر‬ ‫شــد که بر اهمیت حضور گوگل کروم در همه جا‬ ‫و قابلیت اســتفاده از ان روی همه دستگاه های‬ ‫موبایل‪ ،‬تبلت و لپ تاپ تاکید داشــت‪ .‬ویدئوی‬ ‫مذکور‪ ،‬ایکون مرورگر کروم را نشــان می داد که‬ ‫سفری را اغاز کرده و می تواند روی همه دستگاه ها‬ ‫و سرویس ها و برای همه افراد قابل استفاده باشد‪.‬‬ ‫در ادامه نیز شــعارهایی مانند «برای هر کسی‪،‬‬ ‫در هر جایی‪ ،‬یک مرورگــر برای لپ تاپ‪ ،‬موبایل‬ ‫و تبلــت»‪ ،‬قابلیت کاربردی کــروم را به صورت‬ ‫برجسته ای بیان می کنند‪.‬‬ ‫‪2‬ماه بعد‪ ،‬حمله مایکرســافت از طریق کمپین‬ ‫‪ Scroogled‬اغاز شد که به کاربران کروم هشدار‬ ‫می داد که گوگل از حریم شــخصی انها استفاده‬ ‫می کند! بر همین مبنا‪ ،‬یک ویدئوی مشــابه ارائه‬ ‫داد که به گونه ای تمسخرامیز از ویدئوی گوگل‬ ‫تقلید می کرد و درست مانند همان ویدئو‪ ،‬مرورگر‬ ‫کروم را در همه جا و توسط همه دستگاه ها به کار‬ ‫می گرفت‪ ،‬اما نــکات طنزامیزی نیز در ان وجود‬ ‫داشت؛ مانند اینکه این مرورگر در خصوصی ترین‬ ‫بخش های زندگی افراد سرک می کشید‪.‬‬ ‫نکته متمایز در کلیپ انتقادی مایکروسافت این‬ ‫است که قادر به نفوذ در یک کاربر انسانی نیست‪،‬‬ ‫به طوری که کاربر از ان فرار می کند‪ ،‬زیرا امکان‬ ‫شکستن حریم خصوصی وجود دارد‪ .‬نشان دادن‬ ‫اسکناس های دالر نیز بر این نکته تاکید دارند که‬ ‫گوگل با فرایند تجاری سازی حرکت کرده و پول‬ ‫را هدف عمده خود قرار داده است‪ ،‬به طوری که‬ ‫حاضر به نفوذ در حریم شخصی و ردیابی کاربران‬ ‫است‪ .‬مایکروســافت در انتهای ویدئو تیر خالص‬ ‫را زده و با قرار دادن عالمت ممنوع توســط یک‬ ‫انگشــت روی دایره کروم‪ ،‬خط قرمزی روی این‬ ‫مرورگر می کشد‪.‬‬ ‫جنگ بین دو غول فناوری‬ ‫کاربــرد اســتراتژی های مقایســه ای در فرایند‬ ‫تبلیغاتی را می تــوان در فرایند بازاریابی دو غول‬ ‫برجســته در صنعت فناوری جهان‪ ،‬سامسونگ‬ ‫و اپل‪ ،‬مشــاهده کرد که به منظور دســتیابی به‬ ‫بازار گوشی های هوشــمند‪ ،‬بازاریابی کمینی و‬ ‫غافلگیرانه را در دستور کار خود قرار می دهند‪.‬‬ ‫در اواخر ســال ‪ ،۲۰۱۱‬سامسونگ‪ ،‬یک کمپین‬ ‫بازاریابی به منظور ترویــج محصول جدید خود‬ ‫گلکسی ‪ S II‬راه اندازی کرد و در قالب یک ویدئو‪،‬‬ ‫به صف هــای عریض و طویل مــردم برای خرید‬ ‫ی ایفون‪ ،‬کنایه زد‪ .‬روایت از انجا اغاز‬ ‫گوشــی ها ‬ ‫می شود که طرفداران اپل برای رونمایی از نسخه‬ ‫جدید ایفون در صف ایستاده اند‪ ،‬اما یک موقعیت‬ ‫طنزامیز و ایرونیک ایــن توازن را بر هم می زند‪،‬‬ ‫زیرا افرادی که در صف ایســتاده اند‪ ،‬گوشی های‬ ‫سامســونگ عابرانی را که در حال عبور هستند‪،‬‬ ‫بررسی می کنند!‬ ‫سامسونگ برای تبلیغ گلکســی ‪ S4‬خود نیز از‬ ‫تعریض و کنایه به برند رقیب دســت برنمی دارد‬ ‫و به صورت مقایســه ای و کامال مستقیم این دو‬ ‫تلفن همراه را در یک جشن کنار هم قرار می دهد‪.‬‬ ‫عکســی که با گوشی سامسونگ گرفته می شود‪،‬‬ ‫به راحتی و با در کنار هم قرار دادن دو گوشــی‪،‬‬ ‫به گوشــی همراه دیگران منتقل می شود‪ ،‬اما در‬ ‫این میان کسی که گوشی ایفون در دست دارد‪،‬‬ ‫نمی تواند از این قابلیت اســتفاده کند‪ .‬همچنین‬ ‫موقع غذا خوردن نیز فردی که گوشی سامسونگ‬ ‫در دست دارد‪ ،‬می تواند بدون لمس گوشی و تنها‬ ‫با اشــاره روی ان‪ ،‬به تلفن خود جواب دهد؛ این‬ ‫در حالی اســت که کاربر ایفون می خواهد حین‬ ‫پاسخ دادن به گوشی خود همین کار را انجام دهد‪،‬‬ ‫اما تنها یک تقلید خنده دار نصیبش می شود!‬ ‫نکتــه ای کــه در بازاریابی رقابتی سامســونگ‬ ‫در مقابــل اپل وجــود دارد‪ ،‬این اســت که برند‬ ‫سامسونگ مستقیما اپل را مورد هجوم قرار داده‬ ‫و از طریق به رخ کشیدن قابلیت های سامسونگ‬ ‫و برجسته کردن محدودیت های اپل‪ ،‬کاربران اپل‬ ‫را مغموم و زیان دیده نشان می دهد؛ به طوری که‬ ‫مخاطب می تواند بفهمد که کاربر اپل واقعا دوست‬ ‫دارد یک گوشی سامسونگ داشته باشد!‬ ‫جنگ های افسانه ای کوکاکوال و پپسی‬ ‫اگر بخواهیــم از بازاریابی رقابتــی و رجز خوانی‬ ‫برندها برای یکدیگر حــرف بزنیم‪ ،‬قطعا نباید از‬ ‫‪ 2‬برند مشهور نوشابه جهان‪ ،‬پپسی و کوکاکوال‪،‬‬ ‫غافل شــویم‪ .‬فرمول کوکاکوال در ســال ‪۱۸۸۶‬‬ ‫اختراع شده و در سال ‪ ۱۹۰۲‬نیز به محبوب ترین‬ ‫نوشــیدنی در ایاالت متحده امریکا تبدیل شد؛‬ ‫در مقابل‪ ،‬دستورالعمل پپســی در سال ‪۱۸۹۸‬‬ ‫اختراع شــد و نام برند پپسی کوال در سال ‪۱۹۰۳‬‬ ‫به ثبت رســید! به این معنا که برند پپسی‪ ،‬زمانی‬ ‫تجارت خود را اغاز کــرد که کوکاکوال‪ ،‬به عنوان‬ ‫معروف ترین برند نوشــیدنی امریکا‪ ،‬شــناخته‬ ‫می شــد‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬پپســی طعم مشابهی با‬ ‫کوکا داشت و بنابراین از همان اغاز فعالیت خود‪،‬‬ ‫وارد یک روند رقابتی بزرگ و به قول معروف چشم‬ ‫ و هم چشــمی با کوکاکوال شد که تا امروز نیز این‬ ‫روند ادامه دارد‪ .‬در ادامه به چند نمونه موردی از‬ ‫حمالت پپسی به کوکاکوال اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫با توجه به اینکــه برند کوکاکوال بــه ارزش های‬ ‫ســنتی پرداختــه و قابلیــت نوشــیدنی خود را‬ ‫برجسته می کند‪ ،‬روند بازاریابی رقابتی پپسی بر‬ ‫جوانگرایی تاکید دارد و بســیاری از کمپین های‬ ‫تبلیغاتی که در یک فضای مقایسه ای با کوکاکوال‬ ‫می سازد‪ ،‬بر همین نکته تاکید دارند‪ .‬در ویدئوهای‬ ‫تبلیغاتی پپسی‪ ،‬طرفداران برند کوکاکوال‪ ،‬عموما‬ ‫افراد مســن‪ ،‬مربوط به نسل گذشته و میانساالنی‬ ‫هســتند که اهنگ های قدیمی گوش می دهند‬ ‫و در مقابــل انها جوانانی قرار دارند که به ســبک‬ ‫روز زندگــی کرده و نوشــابه های پپســی را در‬ ‫دســت دارند که برخالف طعم سنتی کوکاکوال‪،‬‬ ‫طعم های میوه ای مختلفــی دارند‪ .‬حتی می توان‬ ‫گفت این تنــوع طعم نیز به نوعــی یک تعریض‬ ‫به ســنتی بودن برند رقیب محســوب می شود‪.‬‬ ‫شــاید یکی از تندروترین کمپین های تبلیغاتی‬ ‫که پپســی در مقابل رقیب خود ارائه کرده است‪،‬‬ ‫یک ویدئوی کوتاه از پسربچه ای است که در حال‬ ‫خرید نوشابه از دستگاه های هوشمند است‪ ،‬ابتدا‬ ‫دو قوطی کوکاکوال ســفارش می دهد‪ ،‬اما به جای‬ ‫نوشــیدن انها‪ ،‬دو قوطی مذکــور را زیر پای خود‬ ‫قرار می دهد تا دســتش به دکمه ای که مربوط به‬ ‫پپسی است‪ ،‬برســد و یک قوطی پپسی می خرد‍!‬ ‫کمپین دیگری به نام «هیچ چیز به جز پپســی»‬ ‫نیز ‪ 2‬برنــد را در تقابل با یکدیگــر قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪2‬فرد که هر یک کاله های برند پپسی و کوکا را بر‬ ‫چشم انداز‬ ‫‪L a n d s c a p e‬‬ ‫سر داشته و فروشنده برندهای مذکور هستند‪ ،‬در‬ ‫یک اغذیه فروشــی کنار هم می نشینند‪ .‬علی رغم‬ ‫اینکــه در مقابل هر یــک از انها قوطی نوشــابه‬ ‫شرکت خودشان قرار دارد‪ ،‬رفتار دوستانه ای نشان‬ ‫می دهند‪ ،‬به طوری که نماینده کوکا از نوشابه خود‬ ‫به طرف مقابل می دهد و او هم پس از نوشــیدن‪،‬‬ ‫تشکر می کند و ان را پس می دهد؛ روند رقابتی و‬ ‫تهاجمی برند پپسی در این تبلیغ زمانی برجسته‬ ‫می شود که نماینده پپسی نوشابه خود را به نماینده‬ ‫کوکا تعارف می کند و او پس از نوشیدن‪ ،‬نوشابه را‬ ‫پس نمی دهد! یعنی نماینده و فروشنده این برند‬ ‫هم در مقابل نوشابه پپسی تسلیم می شود! رقابت‬ ‫افسانه ای بین کوکاکوال و پپسی تبدیل به جنگی‬ ‫شــده که چندین دهه ادامه داشــته و طبیعتا به‬ ‫حیات خود ادامه خواهد داد و در این میان ابزارهای‬ ‫نوین فنــاوری در فضای دیجیتال نیــز امکانات‬ ‫بیشتری را در اختیار این دو برند‪ ،‬به منظور تقویت‬ ‫فرایند رقابتی خود‪ ،‬قرار داده اند‪.‬‬ ‫جنگ بیلبوردی بین ب ام و و ائودی‬ ‫در سی وپنجمین سری مسابقات رالی‪ ،‬برند ب ام و‬ ‫بیلبوردی را منتشر کرد که به نوعی اغازکننده یک‬ ‫جنگ بین برند ائودی با ب ام و شــد‪ .‬بیلبورد اولیه‬ ‫ب ام و درباره انتخاب درســت یــک موتور در این‬ ‫مسابقات بود و برای بیان این مفهوم نیز از استعاره‬ ‫صفحه شطرنج استفاده کرده و موتورها را به مهره‬ ‫شطرنج تشــبیه کرده بود‪ ،‬با این شــعار که برای‬ ‫پیروزی در این بازی باید از مهره مناسب استفاده‬ ‫کرد‪ .‬اگرچــه در این بیلبورد هیچ تعریضی به برند‬ ‫ائودی دیده نمی شد‪ ،‬اما ائودی یک بازی تبلیغاتی‬ ‫جالب را شــروع کرد که در نهایت فضای تبلیغات‬ ‫چاپی این دو برند را بــه یک صحنه جنگ تبدیل‬ ‫کرد! ائودی خیلــی زود بیلبوردی را برای معرفی‬ ‫مدل ‪ A4‬نصب کرد با این شــعار «شــطرنج؟ من‬ ‫ترجیح می دهم رانندگی کنم!» و حتی در بیلبورد‬ ‫دیگری به منظور تحریک ب ام و برای شــرکت در‬ ‫این رقابت‪ ،‬مســتقما به ب ام و اشاره کرد و نوشت‪:‬‬ ‫«منتظر حرکت بعدی انهاست!»‬ ‫ب ام و نیــز بیلبوردی ســه برابر انــدازه بیلبورد‬ ‫ائودی را در طرف دیگر جــاده قرار داد‪ ،‬با عبارت‬ ‫میخکوب کننده‪« :‬کیش و مات!»‬ ‫قرار گرفتن بیلبورد بزرگ ائودی درست در کنار‬ ‫بیلبورد ب ام و کــه عکس خودرو ‪ R8‬روی ان قرار‬ ‫داشــت‪ ،‬پاسخ دندان شــکنی به ب ام و بود‪ ،‬با این‬ ‫مضمون که شما همان مهره پیاده شطرنج هستید‬ ‫که توان مقابله با شاه ما را ندارد!‬ ‫در نهایت نیز ب ام و در پاسخ به این جنگ تصویری‬ ‫و متنی‪ ،‬بالونی را باالی سر بیلبورد ائودی قرار داده‬ ‫و تصویری از خودرو ‪ F1‬خــود را روی ان نمایش‬ ‫می دهد‪ .‬روی بالون نیز عبارت ‪ Game Over‬نوشته‬ ‫می شود که به نوعی بیان کننده پایان بازی است‪.‬‬ ‫اگرچه این بازی جنجالی به ظاهر به اتمام رسید‪،‬‬ ‫اما جنگ بیلبــوردی ب ام و و ائودی کماکان ادامه‬ ‫داشــت و رجز خوانی ها و قدرت نمایی های این ‪2‬‬ ‫برند در بزرگراه های شهرهای معروف دنیا‪ ،‬ادامه‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫بازاریابی کمینی؛ ابزاری‬ ‫قدرتمند در جنگ‬ ‫برندها‬ ‫در تبلیغات‬ ‫پپسی‪،‬‬ ‫طرفداران‬ ‫کوکاکوال‪،‬‬ ‫افراد مسن‬ ‫و مربوط‬ ‫به گذشته‬ ‫هستند که‬ ‫اهنگ های‬ ‫قدیمی گوش‬ ‫می دهند و‬ ‫در مقابل انها‬ ‫جوانانی قرار‬ ‫دارند که به‬ ‫سبک روز‬ ‫زندگی کرده‬ ‫و نوشابه های‬ ‫پپسی را در‬ ‫دست دارند‬ ‫که برخالف‬ ‫طعم سنتی‬ ‫کوکاکوال‪،‬‬ ‫طعم های‬ ‫میوه ای دارند ‬ ‫ســود‪ ،‬هدف عمده فعالیت های تبلیغاتی و‬ ‫برندسازی به شمار می رود و بر همین اساس‬ ‫نیز نام های تجــاری‪ ،‬فعالیت های بازاریابی‬ ‫خود را بر اســاس باالتر بردن میزان ســود‬ ‫تنظیم می کنند؛ از طرفی رقابت روزافزون و‬ ‫فشرده ای که در فضای تجاری جهان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬چشم داشتن به رقبا و به نوعی در کمین‬ ‫انها نشستن را در قالب یک رویکرد بازاریابی‬ ‫به نام ‪ Ambush Marketing‬رقم زده است‪.‬‬ ‫به طوری که امروز بسیاری از برندهای بزرگ‬ ‫جهان از این شیوه به منظور ایجاد یک روند‬ ‫جنگجویانه اســتفاده می کنند تا بتوانند از‬ ‫طریق رجزخوانی‪ ،‬برجسته کردن نقاط ضعف‬ ‫رقیب و مطرح کردن نقاط قوت خود‪ ،‬جایگاه‬ ‫خود را در این بازار رقابتی حفظ کنند‪.‬‬ ‫بازاریابی کمینی چیست؟‬ ‫‪ Ambush Marketing‬بــه معنــای حمله‬ ‫غافلگیرانه اســت‪ ،‬به این صورت که برندی‬ ‫در کمین رقیب خود نشسته باشد و در یک‬ ‫حرکت ناگهانی به ان حمله کند! البته معنای‬ ‫این اصطالح در طول زمان تغییر کرده است‪،‬‬ ‫در گذشته این اصطالح وقتی به کار می رفت‬ ‫که فردی یا برندی در تالش بود که بتواند به‬ ‫یک رویداد یا برند خاص مرتبط شود و عموما‬ ‫هیچ هزینه ای هم در بر نداشــت‪ ،‬اما در حال‬ ‫حاضر اســتراتژی های بازاریابی کمینی به‬ ‫عنوان یک ابزار کلیدی در جنگ های تجاری‬ ‫استفاده می شــوند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬کمپانی‬ ‫‪ A‬و ‪ B‬را در نظر بگیرید که قرار اســت هر دو‬ ‫اسپانسر یک رویداد شوند‪ ،‬حال اگر کمپانی‬ ‫‪ A‬بدون اطالع دادن بــه رقیب خود‪ ،‬طوری‬ ‫برنامه ریزی کند و اینطور نشــان دهد که او‬ ‫تنها اسپانسر این رویداد است‪ ،‬کمپانی ‪ B‬در‬ ‫ورطه بازاریابی کمینی قرار گرفته است‪ .‬در‬ ‫ادامه به معرفی ‪3‬رویکرد عمده در بازاریابی‬ ‫کمینی می پردازیم که در فضای برندسازی‬ ‫و تبلیغت جهان‪ ،‬نمونه های مشخصی دارند‪.‬‬ ‫بازاریابی کمینی درنده‬ ‫درندگی‪ ،‬صفتی است که برای حیوانات صیاد‬ ‫بــه کار می رود؛ یعنی حیوانــی که با طعمه‬ ‫قــرار دادن و صید حیوانات دیگــر‪ ،‬گذران‬ ‫زندگی می کند‪ .‬این نوع بازاریابی زمانی رخ‬ ‫می دهد که یک برند به منظور به دست اوردن‬ ‫سهم بازار از رقیب خود‪ ،‬مصرف کنندگان را‬ ‫سردرگم کرده و بازار را از ان خود کند‪ .‬نمونه‬ ‫چنین بازاریابی غافلگیرانه ای را می توان در‬ ‫جام ‪ ۱۹۹۷‬اســیا مشاهده کرد که علی رغم‬ ‫اینکه پپسی حامی رســمی این رویداد بود‪،‬‬ ‫کوکاکوال حق پخش تلویزیونی را از ان خود‬ ‫کرد و مخاطبان در تشخیص این نکته که چه‬ ‫کسی حامی رسمی است‪ ،‬سردرگم شدند‪.‬‬ ‫بازاریابی کمینی ‪Coattail‬‬ ‫این اصطالح در رابطه با فرایندی به شــمار‬ ‫می رود که یک برنــد از طریق برند دیگری‬ ‫خود را برجســته کنــد‪ Coattail .‬دنباله ای‬ ‫است که از کمر پالتو اویزان می شود‪ .‬بر این‬ ‫اساس گویی یک برند به صورت غافلگیرانه ای‬ ‫اویزان یک برند دیگر می شود‪ .‬در حقیقت این‬ ‫شیوه باعث می شود که یک برند از طریق یک‬ ‫واســطه خود را به رویداد و یا وضعیت مورد‬ ‫نظر خود نزدیک کند‪ .‬مثال ادیداس اسپانسر‬ ‫بازیکنی می شود که مورد حمایت برند نایکی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نقض نام تجاری‬ ‫گاهی اوقات ممکن است یک نام تجاری از ارم‪،‬‬ ‫لوگو‪ ،‬شعار‪ ،‬عالمت و‪ ...‬یک برند دیگر استفاده‬ ‫کند‪ ،‬این شیوه یک نوع از بازاریابی کمینی به‬ ‫شمار می رود که عموما برای کم کردن قدرت‬ ‫ارتباطی رقیب و سردرگم کردن مخاطبان‪ ،‬از‬ ‫ســوی دیگر رقبا انجام می شود‪ .‬مثال بارزی‬ ‫که در این زمینــه وجود دارد‪ ،‬عالمت صلیب‬ ‫ســرخ جهانی اســت که لوگوی اختصاصی‬ ‫این برند محسوب می شود‪ ،‬اما توسط برخی‬ ‫ بیمارستان ها و مراکز درمانی هم مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد که به نوعــی نقض نام تجاری‬ ‫صلیب سرخ است‪.‬‬ ‫رپورتاژ‬ ‫‪R e p o r t a g e‬‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪156‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مدیریت انواع حساب ها‬ ‫و کارت های بانکی‬ ‫با اپ صاپ‬ ‫ناپلئون بناپارت‬ ‫بزرگ ترین خطر در زمان پیروزی رخ می دهد‪.‬‬ ‫محتوای برند ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫بهادر کاردل‬ ‫بنیانگذار مگ لند‬ ‫قبل از دویدن‪ ،‬ابتدا‬ ‫کمی راه بروید‬ ‫یکی از اشــتباهات شــایع در بین کسانی‬ ‫که ایده ای دارند و قصــد دارند وارد فضای‬ ‫کار افرینی و استارتاپی شوند‪ ،‬این است که‬ ‫در همان ابتدا به سراغ افراد یا تیم های فنی‬ ‫رفته و در مورد زمــان و هزینه و چگونگی‬ ‫پیاده ســازی ایــده خود با انهــا صحبت و‬ ‫مشــورت می کننــد‪ .‬غافــل از اینکه قبل‬ ‫از راه رفتن‪ ،‬شــروع به دویــدن کرده اند و‬ ‫مراحل بســیار مهمی را قبل از فاز طراحی‬ ‫و پیاده ســازی نرم افزار ایده خــود‪ ،‬نادیده‬ ‫گرفته انــد که می توانــد به راحتی منجر به‬ ‫شکست یک کســب و کار نوپا شود‪ .‬اولین و‬ ‫مهم ترین قدم بعــد از پیدا کردن یک ایده‬ ‫مناسب این اســت که بتوانیم بسنجیم که‬ ‫ایده چقدر قابلیت تجاری ســازی دارد یا به‬ ‫بیان ســاده تر اینکه چه مشکلی را می تواند‬ ‫حل کند یا چه کمبودی را می تواند برطرف‬ ‫کند‪ .‬ایده ای که صرفا نواورانه باشد اما نیاز‬ ‫بخشی از مخاطبان را برطرف نکند‪ ،‬ریسک‬ ‫باالیی جهت تجاری ســازی دارد و ممکن‬ ‫است علی رغم تبلیغات و بازاریابی قادر نباشد‬ ‫نیاز را در بازار ایجاد کرده و به ان پاسخ دهد‪.‬‬ ‫در قــدم بعدی باید تحقیــق و تحلیل بازار‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫اینکه ایا بــازار قابل قبولی برای محصول یا‬ ‫خدمت ما وجود دارد و اگر وجود دارد‪ ،‬حجم‬ ‫این بازار بر اســاس تعداد کاربران متقاضی‬ ‫چقدر اســت‪ .‬ایا محصول کامــا جدید و‬ ‫بی رقیب اســت یا اینکه رقیبان جدی برای‬ ‫ارائه محصــول در بازار مــورد نظر حضور‬ ‫دارند‪ .‬رقیبان مســتقیم کدامند‪ .‬منظور از‬ ‫رقیبان مستقیم کســب و کارهایی هستند‬ ‫که محصول یا خدمت مشابه ارائه می کنند‬ ‫که دقیقا به نیــاز جامعه مخاطبان هدف ما‬ ‫پاسخ می دهند‪.‬‬ ‫ســهم هرکدام از رقبا از بازار موجود چقدر‬ ‫است‪ .‬میزان ســهم بازار با تقریب مناسبی‬ ‫مشــخص می کند که میزان قدرت و نفوذ‬ ‫هریک از رقبا در بازار چقدر اســت‪ .‬رقبای‬ ‫غیر مســتقیم کدامند‪ .‬منظــور از رقیبان‬ ‫غیر مستقیم کسب و کارهایی هستند که از‬ ‫نظر امکانات‪ ،‬جامعه مخاطب و نوع فعالیت‬ ‫این پتانســیل را دارند که محصول ما را به‬ ‫سبد محصوالت خود اضافه کنند و به رقیب‬ ‫مستقیم تبدیل شوند‪.‬‬ ‫مزیت رقابتی و نقاط ضعف هریک از رقبای‬ ‫مستقیم چیست‪ .‬بر اســاس این اطالعات‬ ‫می توانیم با دقت بیشــتری مشخص کنیم‬ ‫که ایا محصول ما مزیت رقابتی موثر نسبت‬ ‫به محصول رقبا دارد یا اینکه فقط یک برتری‬ ‫نه چندان موثر دارد که به راحتی توسط رقبا‬ ‫قابل تقلید و تکرار است‪.‬‬ ‫طراحــی مزیــت رقابتی موثر بــا توجه به‬ ‫وضعیت بازار و رقبا مهم ترین رکن ساختن‬ ‫یک کسب و کار جدید است که بدون ان باید‬ ‫پشت سر رقبای بزرگ و زیر سایه انها رقابت‬ ‫کرد‪ .‬معموال مزیت رقابتی همان جرقه ایده‬ ‫اولیه است که به ذهن کارافرین می رسد اما‬ ‫اصطالحا خام اســت و نیاز به چکش کاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫زمانی که وضعیت بازار و رقبا‪ ،‬مزایای رقابتی‬ ‫و نقاط ضعف و خال های بازار مشــخص شد‬ ‫زمان اصالح و بهینه ســازی مزیت رقابتی‬ ‫اســت که به بهتریــن نحو بتوانــد به نیاز‬ ‫مخاطبان پاســخ داده و سهم قابل قبولی را‬ ‫در رقابت با سایر رقبا به دست اورد‪ .‬همچنین‬ ‫نبایــد به راحتی بــرای رقبا قابــل تقلید و‬ ‫کپی برداری باشد وگرنه رقبا به راحتی شما‬ ‫را پشت سر خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫یافتن پاســخ مجموعه موارد گفته شــده‬ ‫در باال بســیار ضروری است و ممکن است‬ ‫چند ماه به طول انجامــد اما زمانی که این‬ ‫مجموعه اطالعات گرداوری شد‪ ،‬بر اساس‬ ‫ان می توانیم چارچــوب یک طرح تجاری‬ ‫حساب شــده را طرح ریزی و اســتراتژی‬ ‫دقیقی برای شــروع کســب و کار و ورود به‬ ‫بازار داشــته باشــیم‪ .‬پــس از اینکه طرح‬ ‫تجاری و بوم کسب و کار تکمیل شد‪ ،‬نوبت‬ ‫به بررسی امکان فنی پیاده سازی پلتفرم یا‬ ‫بو کار می رسد‪.‬‬ ‫اپ کس ‬ ‫در این مرحله به لطف مشخص بودن طرح‬ ‫تجاری و چارچوب مشــخص ویژگی های‬ ‫کسب و کار‪ ،‬پروپوزال کاملی جهت ارائه به‬ ‫مشــاوران و تیم فنی وجود دارد و مشاوران‬ ‫فنی به جای اینکه با ایده پردازی های خارج‬ ‫از موضوع و شاخه به شــاخه رفتن از مسیر‬ ‫اصلی خارج شوند‪ ،‬تمرکز کافی و موثری بر‬ ‫کلیات و جزئیات پروژه خواهند داشت‪ ،‬در‬ ‫نتیجه مدت زمان و هزینه بررسی‪ ،‬طراحی‬ ‫و پیاده ســازی پروژه کاهش یافته و ریسک‬ ‫عدم تطبیق محصول پیاده سازی شــده با‬ ‫انچه کارفرما از تیم فنی انتظار دارد‪ ،‬به طور‬ ‫چشمگیری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ضرورت حضور بانک ها در حوزه فین تک‬ ‫اپلیکیشن صاپ؛ رویکرد دیجیتال ابنک صادرات‬ ‫خدماتی که‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫صاپ ارائه‬ ‫می دهد‪،‬‬ ‫نسبت به دیگر‬ ‫شرکت های‬ ‫پرداختی‬ ‫متنوع تر و‬ ‫جذاب تر است‪.‬‬ ‫رویکرد بانک‬ ‫صادرات ایران‬ ‫در ارائه این‬ ‫اپلیکیشن‪،‬‬ ‫مبتنی بر‬ ‫سرویس های‬ ‫عمومی و‬ ‫اختصاصی‬ ‫است که به‬ ‫ترتیب برای‬ ‫مشتریان‬ ‫شبکه بانکی‬ ‫و مشتریان‬ ‫این بانک ارائه‬ ‫می شوند ‬ ‫تحوالت روز افزون فضــای دیجیتال‪ ،‬بر بخش های‬ ‫زیادی از ســاختار زندگی انسان سایه افکنده است‬ ‫و بانکداری نیز از جمله حوزه هایی به شــمار می رود‬ ‫که از این تحوالت بر کنار نمانده است؛ به طوری که‬ ‫می توان بانکداری نوین را از نوع ســنتی ان متمایز‬ ‫کرد‪ .‬در روزگاری نه چندان دور‪ ،‬مراجعان بانک ها در‬ ‫صف های طوالنی می ایستادند و با پر کردن فرم های‬ ‫متفاوت‪ ،‬فرایند مالی مورد نظر خود را انجام می دادند‪،‬‬ ‫رفته رفته با ظهور خودپردازها در فضاهای شــهری‬ ‫و حتی در فروشــگاه ها‪ ،‬روند گردش پولی سرعت‬ ‫بیشــتری گرفت و در نهایت‪ ،‬بانکداری الکترونیک‬ ‫در قالب اینترنت بانک و اپلیکیشن های متعدد‪ ،‬باب‬ ‫جدیدی را در بانکداری جهان گشود که بسیاری از‬ ‫محدودیت های مکانی و زمانی فعالیت های بانکی را‬ ‫حذف می کند‪.‬‬ ‫زنگ خطر برای بانک ها‬ ‫بانکداری باز و بانکداری دیجیتال مفاهیم جدیدی‬ ‫هســتند که به دنبــال بانکــداری الکترونیک و‬ ‫بانکداری مجــازی وارد فضای تجارت شــدند و‬ ‫تحوالت بی ســابقه ای را در حوزه بانکداری جهان‬ ‫رقم زدند که ظهور گســترده فین تک ها از نمونه‬ ‫بارز این تحوالت به شمار می رود‪ .‬بر همین اساس‬ ‫اگر بانک ها با این تحوالت همراه نشوند‪ ،‬سهم انها‬ ‫از بانکداری خرد هر چه کمتر خواهد شــد‪ ،‬چراکه‬ ‫امرو ز ارائه خدمات پرداختی و حضور برجســته‬ ‫ســرویس های خرد مبتنی بــر کارت‪ ،‬که عموما‬ ‫از ســوی بازیگران غیربانکی راه اندازی شده اند‪،‬‬ ‫یک خطــر جدی برای بانک ها به شــمار می رود‪.‬‬ ‫مشتریانی که می توانند سازوکارهای مالی و بانکی‬ ‫خود را از طریق خدمات پرداختی یک اپلیکیشن‬ ‫موبایلی انجام دهند‪ ،‬به بانــک مراجعه نخواهند‬ ‫کرد؛ زیرا چنین روندی باعث صرفه جویی در وقت‬ ‫و هزینه انها می شود‪.‬‬ ‫با وجود چنین مســائلی بود کــه بانک صادرات‬ ‫ایران تصمیم به گســترش خدمــات بانکی خود‬ ‫در حوزه دیجیتــال و طراحی اپلیکیشــن صاپ‬ ‫گرفت‪ ،‬چراکه ارائه خدمات توســط فین تک ها‪،‬‬ ‫اســتارتاپ ها و اپلیکیشــن ها در حوزه بانکداری‬ ‫خرد‪ ،‬نیاز مشتریان را نسبت به مراجعه حضوری‬ ‫به شــعبه ها کم می کند‪ ،‬حال این خود بانک است‬ ‫که باید یک تصمیم درست در این راستا اتخاذ کرده‬ ‫و با روی اوردن به بانکــداری دیجیتال‪ ،‬از کاهش‬ ‫تدریجی مشتریان خود جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ استراتژی تعامل نه تقابل!‬ ‫اســتراتژی بانک صادرات در برابر چنین شرایطی‪،‬‬ ‫مبتنی بر تعامل است نه تقابل‪ .‬به این معنا که تجربه‬ ‫تقابل با بازیگران جدید در سال های گذشته‪ ،‬نتایج‬ ‫خوبی به دنبال نداشــت و بنابراین باید در مواجهه با‬ ‫چنین وضعیتی‪ ،‬یک تعامل سازنده را با فین تک ها و‬ ‫استارتاپ های فعال در این حوزه ایجاد کرد‪ ،‬تعاملی‬ ‫کهمنجربهبرد طرفینشدهودرنهایتمد لبانکداری‬ ‫به سمتی حرکت کند که هر دو گروه‪ ،‬یعنی بانک ها و‬ ‫بازیگران غیربانکی‪ ،‬منتفع شوند‪ .‬بانک صادرات با ارائه‬ ‫اپلیکیشن صاپ‪ ،‬راهبرد هوشمندانه ای را اتخاذ کرد‬ ‫که نشان دهنده این نکته است که این بانک نسبت به‬ ‫تغییر شرایط رقابتی بازار بی تفاوت نبوده و به دنبال‬ ‫سازوکاری است که در نهایت هر سه گروه مشتری‪،‬‬ ‫بانک و فین تک ها در این بازار به تعادل برسند‪.‬‬ ‫صاپ به عنوان اولین اپلیکیشنی که خدمات کارت به‬ ‫کارت را از مبدا بانک صادرات ایران به دیگر بانک ها‬ ‫ارائه می کند و همچنین به عنوان تنها سامانه ای که‬ ‫امکان صدور انالین و مســتقیم بیمه نامه را فراهم‬ ‫کرده است‪ ،‬تحولی نوین در نظام بانکداری کشور به‬ ‫شمار می رود که از قافله فناوری های دیجیتال عقب‬ ‫نمانده است و با در نظر گرفتن مزیت های شاخص تر و‬ ‫متمایزتر نسبت به همتایان فین تکی خود‪ ،‬سهم خود‬ ‫را در بانکداری خرد الکترونیک نظام بانکی کشــور‬ ‫گسترش می دهد‪.‬‬ ‫پیشخوان بانکی صادرات‬ ‫اپلیکیشــن صاپ یک نمونه از پلتفرم های بانکی به‬ ‫شمار می رود که از ســوی بانک صادرات ارائه شده‬ ‫و در کنار سرویس های پرداختی که دیگر بازیگران‬ ‫غیربانکی این حــوزه ارائه می دهند‪ ،‬فعالیت خود را‬ ‫به عنوان یک اپلیکیشن که مستقیما از سوی بانک‬ ‫طراحی شــده‪ ،‬اغاز کرده است‪ .‬از انجایی که کاربرد‬ ‫گسترده اپلیکیشــن های موبایلی‪ ،‬امکان مراجعه‬ ‫مشــتریان را به بانک ها کاهش داده اســت‪ ،‬توسعه‬ ‫چنین اپلیکیشــن هایی در بدنه بانک ها ضروری به‬ ‫نظر می رسد و بر همین اساس نیز صاپ به عنوان یک‬ ‫پیشخوان بانکی در این زمینه راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه بانک صادرات از اغاز شــکل گیری‬ ‫بانکــداری الکترونیک‪ ،‬جزو ســرامدان این حوزه‬ ‫بوده است‪ ،‬نســبت به تغییرات بازار پرداخت های‬ ‫بانکی خرد‪ ،‬بی تفاوت نبوده و به دنبال اجرای سامانه‬ ‫همراه بانک صادرات‪ ،‬طراحی یک اپلیکیشن بانکی را‬ ‫نیز در دستورکار خود قرار داده و از طریق ان‪ ،‬سادگی‬ ‫و ســهولت خدمات بانکی را برای مشــتریان خود‬ ‫فراهم کرده است‪ .‬مزیتی که صاپ نسبت به همتای‬ ‫قدیمی تر خود‪ ،‬یعنی همراه بانک صادرات دارد‪ ،‬این‬ ‫است که نه تنها مشتریان بانک صادرات‪ ،‬بلکه همه‬ ‫مشتریان بالقوه نظام بانکی را در دایره خدمات خود‬ ‫داشــته و نیاز همه مشتریان شبکه بانکی را مرتفع‬ ‫می کند‪ ،‬ضمن اینکه به مشــتریان بانک صادرات‬ ‫سرویس های شاخص تری را نیز ارائه می دهد‪.‬‬ ‫ســرویس های اختصاصــی کــه در همراه بانک‬ ‫صادرات‪ ،‬براساس حساب مشتریان‪ ،‬ارائه می شود‪،‬‬ ‫در اپلیکیشن صاپ نیز موجود بوده و بنابراین طبق‬ ‫اصل «چــون که صد امد نود هم پیش ماســت»‪،‬‬ ‫کاربران صاپ می توانند با انتخــاب یک گزینه به‬ ‫همراه بانک صادرات نیز دسترسی داشته باشند و از‬ ‫سرویس های شاخص تر ان استفاده کنند‪ .‬از انجایی‬ ‫که ارائه خدمات در اپلیکیشن صاپ بر اساس کارت‬ ‫بانکی بوده و در همراه بانک بر پایه حســاب بانکی‬ ‫است‪ ،‬خدمات همراه بانک‪ ،‬اختصاصی تر و متنوع تر‬ ‫هستند و در نتیجه کاربران صاپ از طریق اتصال به‬ ‫همراه بانک‪ ،‬قادر به استفاده از خدمات متنوع تری‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫صاپ؛ یک اپلیکیشن جامع بانکی‬ ‫فعال ســازی همراه بانک صادرات نیــاز به مراجعه‬ ‫حضوری به شعبه داشت که چنین رویکردی برای‬ ‫مشــتریانی که از طریق گوشــی همراه خود امور‬ ‫بانکی را انجام می دادند‪ ،‬چندان خوشایند نبود‪ ،‬بر‬ ‫همین اســاس نیز بانک صادرات با طراحی و ارائه‬ ‫اپلیکیشن صاپ‪ ،‬این مشکل را برطرف کرده است‪،‬‬ ‫به این معنا که استفاده از صاپ‪ ،‬چه در مرحله نصب‬ ‫و چه در دیگر مراحل خدماتی ان‪ ،‬کامال انالین بوده‬ ‫و مشتریان می توانند تمام مراحل نصب‪ ،‬راه اندازی‬ ‫و سایر فعالیت های بانکی خود را به صورت انالین‬ ‫انجام دهند‪ .‬بنابراین عــاوه بر مخاطبان عمومی‬ ‫این اپلیکیشــن‪ ،‬حتی مشتریان بانک صادرات نیز‬ ‫می توانند بدون مراجعه حضوری‪ ،‬اپلیکیشن صاپ‬ ‫را نصب کرده و از خدمات ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که پیشخوان صاپ‪ ،‬خدمات خود را‬ ‫به صورت متمرکز و یک جا به مشتریان ارائه می دهد‬ ‫که این نکته در مقایسه با خدمات برخی از بانک ها که‬ ‫برای نیازهای مختلف مشتریان‪ ،‬چندین اپلیکیشن‬ ‫ارائه می دهند‪ ،‬یک مزیت عمده به شمار می رود‪.‬‬ ‫بانک صادرات از طریق بررســی زیرســاخت ها و‬ ‫بهینه ســازی مســائل امنیتی‪ ،‬ضریب امنیت این‬ ‫اپلیکیشن را بسیار باال برده و می توان گفت که این‬ ‫بانک امنیت را فدای کسب وکار نکرده است؛ این در‬ ‫حالی است که بسیاری از اپلیکیشن های پرداختی‬ ‫موجود در بازار‪ ،‬با توجه به وابســتگی کمتری که‬ ‫به سیســتم بانکی دارند‪ ،‬نسبت به مسائل امنیتی‬ ‫حساسیت کمتری نشــان می دهند‪ ،‬به طوری که‬ ‫حتی بــرای ورود نیز از نام کاربــری و کلمه عبور‬ ‫استفاده نمی کنند‪ .‬از سوی دیگر عدم احراز هویت‬ ‫کاربران منجر به ایجاد سوءاستفاده هایی از طریق‬ ‫این اپلیکیشــن ها شده اســت‪ ،‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫ســرویس صاپ بانک صــادرات از طریق محکم‬ ‫ساختن زیرساخت های امنیتی خود‪ ،‬خطرات ناشی‬ ‫از چنین شرایطی را به حداقل رسانده است‪ .‬احراز‬ ‫هویت مشتری در صاپ تنها با ورود شماره همراه در‬ ‫فرایند ثبت نام صورت می گیرد و در نتیجه‪ ،‬امکان‬ ‫سوءاستفاده در بستر اپلیکیشــن بسیار کم رنگ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از انجایی که صاپ یک اپلیکیشن وابسته به بانک‬ ‫است‪ ،‬میزان و تنوع خدماتی که ارائه می دهد‪ ،‬نسبت‬ ‫به دیگر شرکت های پرداختی که رویکرد مالی دارند‪،‬‬ ‫متنوع تر و جذاب تر است‪ .‬رویکرد بانک صادرات در‬ ‫ارائه این اپلیکیشن‪ ،‬مبتنی بر سرویس های عمومی‬ ‫و اختصاصی است که به ترتیب برای مشتریان شبکه‬ ‫بانکی و مشتریان بانک صادرات ارائه می شوند؛ ضمن‬ ‫اینکه بازاریابی هدف این بانک نیز بر پایه گسترش‬ ‫خدمات شاخص و متمایز به شبکه مشتریان نظام‬ ‫بانکی است تا بتواند از این طریق نیز دایره مشتریان‬ ‫خود را گسترده تر کند‪.‬‬ ‫فرایند توسعه ای اپلیکیشن صاپ‬ ‫با گذشت‪ ۶‬ماه از زمان رونمایی صاپ‪ ،‬این اپلیکیشن‬ ‫رشد قابل قبولی را تجربه کرده است و بیش از یک و‬ ‫نیم میلیون کاربر واقعی را جذب کرده که این امار با‬ ‫توجه به مدت زمان فعالیت ان‪ ،‬رشد چشمگیری را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬توسعه خدمات نیز در‬ ‫برنامه هایایناپلیکیشنگنجاندهشده‪،‬ضمناینکه‬ ‫هدف گذاری مبتنی بر ‪ ۵‬میلیون کاربر فعال نیز در‬ ‫دستورکار بانک صادرات قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنین الزم به ذکر است که خدمات صاپ در حال‬ ‫حاضر از مبدا ‪ ۱6‬بانک بزرگ کشــور ارائه می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر تغییراتی که در نمای ظاهری این اپلیکیشن‬ ‫ایجاد شده اســت‪ ،‬خدماتی مانند توسعه خدمات‬ ‫بیمه ای و امکان ثبت نام در سامانه سجام نیز به این‬ ‫اپلیکیشن اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫تهران تا سیلیکون ولی‬ ‫سومین دوره رویداد سایکل میتس به میزبانی علی بابا در دفتر «روز اول» برگزار شد‬ ‫سومین دوره رویداد ســایکل میتس چهارم مهر به‬ ‫میزبانی علی بابا در دفتر «روز اول» برگزار شــد‪ .‬در‬ ‫این رویداد مدیران کســب وکارهای ایرانی علی بابا‪،‬‬ ‫کافه بازار‪ ،‬تپ ســی‪ ،‬کارگزاری مفیــد و ابراروان در‬ ‫کنار مدیران کسب وکارهایی از سیلیکون ولی مانند‬ ‫‪ Walmart‬و ‪ Blend‬از تجربیــات خــود در ارتباط با‬ ‫مدیریت محصول‪ ،‬تیم هایشان و‪ ...‬سخن گفتند‪.‬‬ ‫ســایکل میتس رویدادی غیرانتفاعی اســت که به‬ ‫همت برخی فعاالن اکوسیســتم اســتارتاپی ایران‬ ‫برگزار می شــود و در هر دوره میزبان یک کسب وکار‬ ‫یا استارتاپ خواهد بود تا در شرایطی که فرصت های‬ ‫اموزشــی برابر و هم راســتا با نیاز اســتارتاپ های‬ ‫ایرانی برای همــه وجود ندارد‪ ،‬نقــش کوچکی در‬ ‫اشتراک گذاری دانش تخصصی این حوزه ایفا کند‪.‬‬ ‫طبق روال رویدادهای سایکل میتس‪ ،‬ارائه دهندگان‬ ‫قسمتی از زمان شان را در مورد تجربیات گذشته خود‬ ‫صحبت کردند و بخش دیگری از ان را به ســواالت‬ ‫پرسیده شده در سامانه پرسش و پاسخ سایکل میتس‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫سخنران های خارجی نیز به وســیله همین ابزار به‬ ‫ســواالت شــرکت کنندگان پخش زنده و حضوری‬ ‫رویداد پاســخ دادند‪ .‬ســایکل میتس برای تسهیل‬ ‫دسترســی مخاطبان خود به محتوای رویدادهایش‬ ‫در شــهرهای دیگر و محدودیت فضا برای پذیرایی‬ ‫از همــه عالقه مندان‪ ،‬امکان دسترســی به محتوای‬ ‫هر رویداد را روی سرویس لحظه نگار برایشان فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬شما با مراجعه به این سرویس می توانید‬ ‫سواالت پرسیده شــده و محتوای ارائه سخنران های‬ ‫رویدادهای سایکل میتس را مشاهده کنید‪.‬‬ ‫و در اخر الزم به ذکر اســت که برگزاری رویدادهای‬ ‫غیرانتفاعی بدون حمایــت حامیانی که دغدغه های‬ ‫مشترکی با برگزار کنندگان ان دارند‪ ،‬میسر نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رویداد سوم سایکل میتس نیز با حمایت ویژه علی بابا‪،‬‬ ‫کارگزاری مفید و ابراروان برگزار می شود و حامیان‬ ‫دیگری که همواره ما را در ساخت این جامعه فعال و‬ ‫پویا همراهی کردند‪.‬‬ ‫شــما می توانید با دنبال کردن ســایکل میتس در‬ ‫شبکه های اجتماعی اینستاگرام‪ ،‬لینکدین و توییتر در‬ ‫جریان اخرین رویدادهای سایکل میتس قرار بگیرید‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه 159

هفته نامه شنبه 159

شماره : 159
تاریخ : 1398/08/11
هفته نامه شنبه 158

هفته نامه شنبه 158

شماره : 158
تاریخ : 1398/08/04
هفته نامه شنبه 157

هفته نامه شنبه 157

شماره : 157
تاریخ : 1398/07/20
هفته نامه شنبه 155

هفته نامه شنبه 155

شماره : 155
تاریخ : 1398/07/06
هفته نامه شنبه 154

هفته نامه شنبه 154

شماره : 154
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه شنبه 153

هفته نامه شنبه 153

شماره : 153
تاریخ : 1398/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!