هفته نامه روزگار خودرو شماره 79 - مگ لند
0

هفته نامه روزگار خودرو شماره 79

هفته نامه روزگار خودرو شماره 79

هفته نامه روزگار خودرو شماره 79

‫شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سرمقاله‬ ‫محیط زیست‬ ‫محیط زندگی‬ ‫من و توست‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت ها‬ ‫حفظ محیط زیست‬ ‫با بکارگیری‬ ‫قطعات نانو‬ ‫‪3‬‬ ‫شناسایی‬ ‫ عوامل تصادف‬ ‫مدیریت «جا بنداز‬ ‫راه بنداز»‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2020‬‬ ‫سال سوم شماره‪79‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫اجرای طرح نوین‬ ‫در پیش فروش خودرو‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫خال های صنعت قطعه‬ ‫در استاندارد سازی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫گزارش ها‬ ‫گارانتی‪ ،‬حلقه گمشده‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫افزای��ش قیمت ی��ک محصول به ط��ور قطع روی‬ ‫ن��رخ قطع��ات و تعمیر انها هم تاثی��ر می گذارد‪ .‬این‬ ‫روزها‪ ،‬افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۳‬درصدی نرخ خودرو(قیمت‬ ‫کارخان��ه)‪ ،‬در کنار افزایش بی رویه قیمت ها در بازار‪،‬‬ ‫کمب��ود نقدینگ��ی و کاهش تولید قطع��ات و قدرت‬ ‫خرید مردم‪ ،‬س��بب ش��ده ش��اهد تردد خودروهایی‬ ‫بسیار فرسوده‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پای فیات‬ ‫به ایران باز می شود؟‬ ‫محدودیت ه��ای تحریم��ی یک��ی از چالش های‬ ‫صنایع داخلی به ویژه خودروس��ازی کش��ور بوده و‬ ‫ارتباط��ات بین المللی را به حداقل می رس��اند‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬صنعتگران از فناوری روز جهان عقب‬ ‫مانده و نمی توانند خ��ود را روزامد کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬با اعمال تحریم های جدید در مرداد ‪ ۹۷‬دو‬ ‫خودروساز فرانسوی همکاری خود را با ایران قطع‬ ‫ک��رده و به تعهدات خ��ود در قبال بازار ایران عمل‬ ‫نکردند‪ .‬این در حالی است که سفیر‪...‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 1 ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2020‬‬ ‫سال سوم شماره‪79‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫محیط زیست‬ ‫محیط زندگی من و توست‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫اتش س��وزی بیش از ‪ ۳۰۰‬هکت��ار جنگل در چن��د روز اخیر بخش کوچکی‬ ‫از بی توجهی ما مردم به محیط زیس��ت مان اس��ت؛ داس��تانی که تمامی ندارد‪.‬‬ ‫سال هاس��ت که جنگل ها و مراتع اتش می گیرند‪ ،‬می س��وزند و هر روز از حجم‬ ‫جنگل های کشور کاسته و تعداد درختان کمتر و ابعاد مراتع کوچک تر می شود‪.‬‬ ‫ازبین رفتن محیط زیست بر اثر اتش سوزی در کنار ده ها اتفاق طبیعی مانند‬ ‫س��یل و زلزل��ه و گردباد و توفان و خاک و باد و بقیه م��وارد که باعث ویرانی و‬ ‫ناب��ودی کوه و جن��گل و دره و بیاب��ان و رودخانه و دریا ش��ده‪ ،‬در کنار موارد‬ ‫غیرطبیعی که ساخته و پرداخته بشر امروز است‪ ،‬همه و همه به یکدیگر کمک‬ ‫می کنند که شرایط محیط زیست ما روز به روز بد و بدتر شود‪.‬‬ ‫برای اینکه بدانیم با محیط زیس��ت چه کرده ایم‪ ،‬کافی اس��ت که تصاویر سی‪،‬‬ ‫چهل س��ال قبل شهرهای کش��ور‪ ،‬جنگل ها و مراتع را ببینیم و ان را با شرایط‬ ‫امروز مقایس��ه کنیم‪ .‬جنگل های شمال کش��ور به عنوان مهم ترین جنگل ایران‬ ‫در مع��رض ناب��ودی کامل قرار گرفته اس��ت‪ .‬سال هاس��ت ک��ه جنگل ها مورد‬ ‫سوءاس��تفاده دزدان چوب قرار می گیرند و از جنگلداری هم کاری برنمی اید و‬ ‫س��ودجویان در حال سوءاس��تفاده از این منبع خدادادی هستند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫تبدی��ل جنگل ه��ای انبوه به ویال با دید چند درخ��ت‪ ،‬تبدیل زمین های برنج و‬ ‫چای و گندمزار به مرکز خرید و مغازه و فست فود و اپارتمان و برج با دید دریا‪،‬‬ ‫شکل دیگری از نابودی محیط زیست است‪.‬‬ ‫در کجای جهان خط س��احلی را ارگان های دولتی و خصوصی با سندسازی و‬ ‫بی سند تصرف می کنند و روسای جمهوری هم در دوره انتخابات قول ازادسازی‬ ‫خط س��احلی را می دهند و بعد یک متر هم ازاد نمی ش��ود و در هر دوره بخش‬ ‫بیشتری به تصرف ارگان و سازمانی درمی اید‪.‬‬ ‫از اس��تارا تا بندر ترکمن حدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتر خط س��احلی دریای ش��مال‬ ‫در ‪ ۳‬اس��تان گیالن و مازندران و گلس��تان در اختیار ویالنش��ینان قرار گرفته‬ ‫اس��ت؛ س��احلی که متعلق به همه مردم ایران و نسل های گذشته و اینده است‬ ‫و براس��اس مقرارت شهرس��ازی و قوانین باید در اختیار منابع طبیعی باشد و از‬ ‫انحصار هر فرد و س��ازمانی خارج شود‪ .‬اما دیگر نمی توان در جاده های شمالی‪،‬‬ ‫دریا را به تماش��ا ایس��تاد‪ .‬حاال کدام اس��تانداری پیدا خواهد شد که بتواند این‬ ‫اس��ب چموش قدرت و زیاده خواهی را رام و زین قانون را بر انها س��وار کند و‬ ‫حق مردم را بستاند‪.‬‬ ‫از بین رفتن جنگل ها و مراتع یکی از دالیل مشخص وقوع سیالب های فصلی‬ ‫در شمال و مرکز و جنوب کشور است‪.‬‬ ‫ره��ا ک��ردن هرگونه زبال��ه در کنار دری��ا و می��ان جنگل ه��ای باقیمانده و‬ ‫رودخانه های کشور و به تازگی در بیابان و همیشه در خیابان بخشی از فرهنگی‬ ‫است که در بی فرهنگی تعریف می شود‪.‬‬ ‫سال هاس��ت که نتوانسته ایم تکلیف مان را با جمع اوری زباله شهری و تفکیک‬ ‫ان از مبدا روشن کنیم و هنوز از این طالی کثیف بهره الزم را نبرده ایم‪.‬‬ ‫بالیی که در خوزس��تان با از بین رفتن پوش��ش های گیاهی به وجود امده و‬ ‫ش��رایط را برای هموطنان جنوبی ما بسیار سخت تر کرده و زندگی ساکنان این‬ ‫مناطق چند ماه از س��ال با گرد و غبار درهم امیخته ش��ده‪ ،‬از بی توجهی مردم‬ ‫و مسئوالن می گوید‪.‬‬ ‫مقایس��ه تصاویر کارون‪ ،‬بزرگ ترین رودخانه کشور در منطقه اهواز‪ ،‬در اغاز و‬ ‫پایان چهل س��ال گذشته نش��ان از عقب نشینی و حجم رسوبات و از بین رفتن‬ ‫بزرگ ترین منبع ابی کشور دارد‪.‬‬ ‫بازی فوتبال در زاینده رود نش��ان از عمق فاجعه ابی دارد که یکی دو نس��ل‬ ‫دیگر جز نفرین بر گذشتگان‪ ،‬کار دیگری از دست شان برنخواهد امد‪.‬‬ ‫پایین رفتن ذخایر اب های س��طحی و زیرزمینی در همه جای کش��ور‪ ،‬تنها‬ ‫به دلی��ل اتفاقات جوی و قرار گرفتن ای��ران در منطقه کم اب جغرافیای جهانی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫از بین رفتن بزرگ ترین دریاچه نمک جهان و خشک شدن دریاچه ارومیه به‬ ‫اندازه کافی در این چند سال مورد بحث و بررسی بوده است‪.‬‬ ‫الوده شدن سواحل جنوبی کشور به نفت و گاز و از بین رفتن سواحل عسلویه‬ ‫و حتما مکران در اینده نه چندان دور‪ ،‬بخشی از بی توجهی سازمان های مسئول‬ ‫به محیط زیست در برابر رشد و توسعه صنعتی است‪.‬‬ ‫موضوع��ات دیگر محیط زیس��ت از قبیل حیات وح��ش و از بین رفتن غزال و‬ ‫گوزن تا ببر و شیر ایرانی و پرنده و چرنده از دیگر نشانه های این موضوع است‬ ‫که چیزی برای نسل های اینده باقی نگذاشته ایم‪.‬‬ ‫ک��م کاری س��ازمان های حفاظتی از محیط زیس��ت تا جنگلبانی و ش��یالت و‬ ‫امثالهم به عنوان س��ازمان های تزئینی و بی توجه��ی دولت ها و کمبود بودجه و‬ ‫نی��روی انس��انی و ابزار و امکانات‪ ،‬همه کمک کرده اند ت��ا در کنار نبود اموزش‬ ‫پایه ای از طریق اموزش و پرورش از کودکی و صدا وس��یما و رس��انه های دیگر‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت کش��ور ه��ر روز بیش��تر از دی��روز در معرض ناب��ودی و تهاجم‬ ‫زیاده خواهان امروزی قرار گیرند‪.‬‬ ‫ش��هرهای بزرگ از تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬مشهد تا ش��هرهای کوچک که‬ ‫روزگاری ب��ا کوچه باغ های خود خاطره می س��اختند با تفک��ر درامدزایی دولت‬ ‫س��ازندگی ب��ه رهبری کارگ��زاران ش��هرداری چی از بی��ن رفته ان��د و به جای‬ ‫درخت��ان چن��ار و بل��وط و گ��ردو‪ ،‬برج ه��ای ده بیس��ت طبق��ه در کوچه پس‬ ‫کوچه های شان متولد شدند تا با فرهنگ تراکم فروشی به درامدهای پنهان انان‬ ‫افزوده شود‪.‬‬ ‫حفظ محیط زیست را نمی توان تنها از مسئوالن خواست؟ حفظ محیط زیست‬ ‫اول برعهده مردم است؛ رها نکردن یک ته سیگار در کوچه و خیابان تا تفکیک‬ ‫ک��ردن زباله در خان��ه‪ ،‬نریختن ته مانده غذا در بیابان تا پالس��تیک در خیابان‪،‬‬ ‫روشن نکردن اتش در جنگل تا نچیدن یک شاخه گل در پارک ها‪ ،‬همه و همه‬ ‫نیاز به اموزش و تربیت دارد‪.‬‬ ‫دولت ها نیز باید فکری برای تهیه حداقل ها از سطل زباله تا چند بالگرد برای‬ ‫خاموش کردن اتش در هزاران هکتار جنگلی که دارد می سوزد بکنند و به نسل‬ ‫اینده و حفظ محیط زیست به طور جدی فکر کنند‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‪:‬‬ ‫‪ ۳۲‬هزار دستگاه خودرو اماده تحویل می شود‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫ب��ا ترخیص قطع��ات مورد نیاز خودروه��ا به زودی‬ ‫‪۳۲‬هزار دس��تگاه خ��ودرو تکمیل و ام��اده تحویل‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬حسین مدرس خیابانی‪،‬‬ ‫در حاشیه بازدید از مجموعه تولیدی لبنیات میهن‬ ‫در اسالمشهر در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫صادرات مواد لبنی در س��ال ‪ ۹۸‬نسبت به سال قبل‬ ‫ان با ‪ ۳۰‬درصد افزایش به ‪ ۱/۱‬میلیارد دالر رسیده‬ ‫اس��ت که پیش بینی می ش��ود‪ ،‬امس��ال نیز ش��اهد‬ ‫افزایش بیشتری باشیم‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی افزود‪ :‬فعالیت یک واحد صنعتی‬ ‫موفق حاصل یک کار و تالش ش��بانه روزی اس��ت؛‬ ‫ایج��اد یک واحد صنعتی یک تاثی��ر امکان ناپذیر از‬ ‫فرهن��گ منطقه دارد‪ ،‬فرهنگ و مناس��بات منطقه‬ ‫و فعالیت ه��ای انج��ام ش��ده در این منطقه نش��ان‬ ‫می ده��د‪ ،‬حمای��ت از کار وتولید و ت�لاش برعمده‬ ‫مسائل اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و‪ ...‬منطقه غالب بوده و‬ ‫دارای موفقیت است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه فعالیت چش��مگیر ای��ن واحد‬ ‫تولی��دی موفق بیان کرد‪ :‬در ش��رایطی که بیماری‬ ‫کرونا در فعالیت های اجتماعی کش��ور اثرگذار بوده‪،‬‬ ‫ای��ن واحد صنعتی نه تنها تولی��د را تعطیل نکرده‪،‬‬ ‫بلکه با رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی با حفظ و‬ ‫اقدامات ایمنی س�لامت‪ ،‬کنترل بهداشتی پرسنل‪،‬‬ ‫افزایش تولید هم داش��ته باش��د‪ ،‬این یک فرهنگ‬ ‫است وباید القاء شود‪ ،‬کشور در هر شرایطی به تولید‬ ‫نیاز دارد و با تقویت بخش تولید می توان به رش��د و‬ ‫شکوفایی دست یافت‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با‬ ‫بی��ان اینک��ه جهش ص��ادرات بدون جه��ش تولید‬ ‫امکان پذیر نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با حمایت و پشتیبانی‬ ‫از دستگاه های س��تادی و همت واحدهای تولیدی‬ ‫می ت��وان‪ ،‬بازاره��ای منطق��ه و کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس و حتی کش��ورهای ش��مال دریای خزر‬ ‫را به دس��ت اورد و ش��اهد افزایش صادرات لبنیات‬ ‫و کااله��ای ایرانی بود‪ ،‬ما می توانیم بازارهای منطقه‬ ‫را به دست بگیریم‪ .‬وی راه اندازی واحدهای تولیدی‬ ‫صنعت��ی راکد و نیمه فعال را یکی از اقدامات عملی‬ ‫ب��رای جه��ش تولید در امس��ال بر ش��مردو گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر در قریب به هزار واحد شهرک صنعتی‬ ‫موجود در کش��ور‪ ،‬افزون بر ‪ ۵۰‬ه��زار واحد صنعتی‬ ‫کوچک و بزرگ مس��تقر هس��تند ک��ه از این تعداد‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۰‬هزار واحد راکد و غیر فعال اند؛ تالش‬ ‫می کنیم با تفکیک اس��تانی و رفع موانع تولید این‬ ‫واحدها هرچه س��ریع تر فعال شوند‪ ،‬این بزرگ ترین‬ ‫ماموری��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت در س��ال‬ ‫جهش تولید است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با اش��اره به وجود تعداد زیادی خودرو در پارکینگ‬ ‫خودروس��ازها بیان کرد‪ :‬خودروسازان نیاز دارند که‬ ‫هر چه س��ریع تر محصول تولیدی خود را بفروشند‪،‬‬ ‫وجود تع��دادی خودرو در پارکینگ خودروس��ازها‬ ‫احتکار نیس��ت‪ ،‬با هماهنگی به عمل امده با گمرک‬ ‫و ترخی��ص قطعات م��ورد نیاز خودروه��ا که هنوز‬ ‫موف��ق به تولید انه��ا در داخل نش��ده ایم به زودی‬ ‫‪ ۳۲‬ه��زار دس��تگاه خودرو تکمیل و ام��اده تحویل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه بازار همچنان تشنه است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما‬ ‫به دنبال رفع خالهای موجود در این زمینه هستیم‪،‬‬ ‫خودروس��ازها ه��م در تالش هس��تند ب��ا افزایش‬ ‫به��ره وری و جلوگیری از افزایش قیمت‪ ،‬محصوالت‬ ‫خود را عرضه کنند و درحال حاضر ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫قیمت تمام شده‪ ،‬خودروها به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبری خودروسازان‬ ‫تجاری سازی حدود ‪ ۹‬هزار محصول ایران خودرو‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خ��ودرو درباره تعهدات‬ ‫قبل��ی ای��ن خودروس��ازی گف��ت‪ :‬تعه��دات قبلی‬ ‫در وضعی��ت مناس��بی ق��رار دارد و تحویل س��ایر‬ ‫محصوالت نیز با س��رعت و جدیت در حال پیگیری‬ ‫است به نحوی که امیدواریم ظرف چند ماه اینده به‬ ‫صفر برسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬فرش��اد مقیم��ی درباره‬ ‫وضعی��ت تولید روزانه این ش��رکت گفت‪ :‬تولیدات‬ ‫روزان��ه ای��ران خ��ودرو ‪ ۲‬ه��زار دس��تگاه اس��ت‪.‬‬ ‫خوشبختانه مشکلی در باب حوزه تولید وجود ندارد‬ ‫و چالش ه��ای جزئی نیز با ورود سرپرس��ت جدید‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت حل و فصل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ترخیص قطعات مان��ده در گمرک نظیر‬ ‫کاتالیس��ت که به دلیل محدودی��ت در تولید مواد‬ ‫اولیه ان‪ ،‬ظرفیت داخلی سازی این قطعه در کشور‬ ‫وج��ود ندارد اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر اس��اس اخرین‬ ‫اخبار رس��یده‪ ،‬مشکالت ترخیص بخشی از قطعات‬ ‫مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنعتی ایران خودرو با اشاره‬ ‫ب��ه موفقیت این ش��رکت در تجاری س��ازی حدود‬ ‫‪ ۹‬ه��زار خودرو در تعطیالت ‪3‬روزه اخیر اظهار کرد‪:‬‬ ‫با ترخیص قطعات از گمرک‪ ،‬عرضه خودرو با تعداد‬ ‫و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت‪ .‬مقیمی شرط‬ ‫برخ��ورداری نکردن از پالک فع��ال برای دارندگان‬ ‫خودروه��ای فرس��وده را مدنظ��ر ق��رارداد و گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس تصمیم گیری ه��ای اینده حتم��ا زمینه‬ ‫حضور دارندگان خودروهای فرس��وده در طرح های‬ ‫ف��روش فراه��م خواهد ش��د و س��ن فرس��ودگی‬ ‫براس��اس چارچوب ها و ابالغیه های اعالمی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره پالک ه��ای ج��اری گف��ت‪ :‬اولویت‬ ‫با اهالی بهارستان‬ ‫نماین��ده منتخ��ب دوره یازده��م مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬برخورداری از چند خودرو به ازای هر‬ ‫نفر در جامعه‪ ،‬حاکی از رشد میزان تقاضا در بازار است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخ��ودرو‪ ،‬لطف اهلل س��یاه کلی افزود‪:‬‬ ‫انباش��ت تقاضا در حوزه خودرو و بر هم خوردن تعادل‬ ‫در بازار ناش��ی از بروز وقفه یا کاه��ش فروش خودرو‬ ‫از سوی خودروس��ازان به دلیل شیوع ویروس کرونا و‬ ‫همچنین کاهش تولید بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬محدودیت ه��ای ایجاد ش��ده در تولید‬ ‫و عرض��ه خودرو‪ ،‬منجربه عدم تناس��ب میان عرضه و‬ ‫تقاضا و بروز گرفتاری هایی برای صنعت خودرو خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��یاه کلی درباره تاثیر داللی بر التهاب بازار خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬داللی قطعا در بازار خودرو وجود دارد؛ بنابراین‬ ‫می بایس��ت خودروس��ازان با دقت عمل‪ ،‬مانع از ایجاد‬ ‫فاصله میان مصرف کننده و تولیدکننده و سوء استفاده‬ ‫برخی از این وضعیت شوند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬نمایندگان مجل��س نیز در این باره‬ ‫قطعا نظارت خواهند داش��ت و در صورت مش��اهده و‬ ‫ارائه گزارش‪ ،‬برخورد الزم انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫نماین��ده منتخ��ب م��ردم در دوره یازدهم مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره ادعای خودروسازان مبنی بر‬ ‫اینکه فرمول ش��ورای رقاب��ت در تعیین قیمت خودرو‬ ‫هزینه انها را پوش��ش نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬به اعتقاد بنده‬ ‫درحال حاض��ر برخورداری افراد بدون خودرو از این‬ ‫طرح های فروش و اماده سازی فضا برای انها است و‬ ‫وزارتخانه برای سایر متقاضیان که نیاز به جابه جایی‬ ‫خودرو دارند تصمیم گیری و به خودروس��ازی ابالغ‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنعتی ایران خ��ودرو درباره‬ ‫ش��روط مندرج در طرح ف��روش فوق العاده تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هدف از این ش��روط‪ ،‬رسیدن خودرو به دست‬ ‫مصرف کننده واقعی است به نحوی که فروش فوری‬ ‫ان پ��س از خرید‪ ،‬از س��وی متقاضی��ان غیرواقعی‬ ‫غیرممکن ش��ود و شرط رهن یک ساله سند خودرو‬ ‫نی��ز در ای��ن زمینه قرار دارد که با همکاری س��ایر‬ ‫دستگاه ها امکان پذیر شده است‪.‬‬ ‫مقیم��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ا پیش بینی ه��ای‬ ‫قبل��ی تمام��ی راه ه��ای ورود مصرف کنن��دگان‬ ‫غیرواقع��ی ب��ه طرح ه��ای فروش مس��دود ش��ده‬ ‫و انگی��زه ای ب��رای س��ودجویان باقی نمان��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنعتی ایران خودرو خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬تمام خودروهای بنزین س��وز خودروس��ازی‬ ‫از تاییدی��ه اس��تاندارد یورو‪ ۵‬برخوردار هس��تند و‬ ‫هیچ گونه مشکلی درباره شماره گذاری این خودروها‬ ‫و تحویل ان به متقاضیان وجود ندارد‪.‬‬ ‫برگزاری قرعه کشی طرح فروش فوق العاده سایپا‬ ‫مراس��م قرعه کش��ی طرح فروش فوق العاده گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا با حضور نهاده��ای نظارتی و ‬ ‫نماین��دگان وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬در طرح فروش فوق العاده‬ ‫گروه خودرو س��ازی س��ایپا ‪ ۱۰‬هزار نفر می توانستند‬ ‫برای خودروهای تیبا‪ ،‬تیبا ‪ ،2‬س��اینا‪ ،‬وانت ریچ‪ ،‬وانت‬ ‫زامیاد دوگانه س��وز‪ ،‬وانت س��ایپا ‪ ۱۵۱‬و وانت زامیاد‬ ‫دیزل ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس در طرح فروش فوق العاده س��ایپا‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۸۰‬هزار نفر موفق به ثبت نام ش��دند‬ ‫که از این میزان ‪۸‬درصد به علت مغایرت با ش��روط‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (نداش��تن گواهینامه‬ ‫و داشتن پالک جاری)‪ ،‬ریزش داشتند‪ .‬در این طرح‬ ‫ب��زرگ ملی‪ ،‬خودروی س��اینا تقاضایی معادل ‪۲۱۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۹۵‬دستگاه داش��ت که ظرفیت پیش بینی‬ ‫ش��ده ان ‪ ۱۹۰۰‬دس��تگاه بود و ‪۱۰‬درصد این رقم‬ ‫معادل ‪۱۹۰‬دس��تگاه به طور رزرو پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۳۰۷‬هزار و ‪ ۲۹‬متقاضی برای خودروی‬ ‫تیب��ا ثبت نام کرده بودند ای��ن در حالی که ظرفیت‬ ‫پیش بینی ش��ده برای این خودرو ‪ ۲‬هزار دس��تگاه‬ ‫ب��وده و رزرو نیز ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه مع��ادل ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ظرفیت است‪.‬‬ ‫خ��ودروی تیبا‪ ۲‬نیز با ‪ ۲۹۶‬هزار و ‪ ۹۴۲‬تقاضا در‬ ‫رتبه دوم ق��رار دارد در حالی که ظرفیت پیش بینی‬ ‫شده برای این خودرو ‪ ۲۵۰۰‬دستگاه و رزرو ان نیز‬ ‫‪ ۲۵۰‬دس��تگاه اس��ت‪ .‬وانت ‪۱۵۱‬با ‪ ۶۳‬هزار و ‪۷۱۸‬‬ ‫تقاض��ا در رتبه چهارم تقاضاه��ای طرح فروش فوق‬ ‫العاده ق��رار دارد که ظرفیت پیش بینی ش��ده برای‬ ‫این خودرو هزار دس��تگاه و ظرفی��ت رزرو ان ‪۱۰۰‬‬ ‫دس��تگاه است‪ .‬نیس��ان دوگانه سوز اپش��نال با ‪۵۹‬‬ ‫حذف داللی با نظارت دقیق بر فرایند قرعه کشی و تحویل خودرو‬ ‫انتظارات خودروس��ازان بیش از حد معمول اس��ت در‬ ‫صورت��ی که توجه بیش��تر ب��ه مصرف کنن��ده باید در‬ ‫دس��تور کار قرار گیرد زیرا ب��راورد هزینه ای که مردم‬ ‫باب��ت خودروهای داخل��ی پراخت می کن��د‪ ،‬وضعیت‬ ‫منصفانه ای را نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫س��یاه کلی گفت‪ :‬عدد تعیین ش��ده از سوی شورای‬ ‫رقاب��ت ب��ه عن��وان قیمت خ��ودرو پایین نیس��ت که‬ ‫خودروسازان درصدد اعتراض برامده اند در صورتی که‬ ‫می بایس��ت به ارزیابی می��زان رضایت مصرف کننده از‬ ‫قیمت ها پرداخت‪.‬‬ ‫وی درباره درخواس��ت قطعه س��ازان از خودروسازان‬ ‫مبنی ب��ر افزایش قیم��ت قطعه به دلی��ل افزایش نرخ‬ ‫مواد اولی��ه و چالش های خودروس��ازان در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬قطعه س��ازان مظلوم ترین بخش خودروس��ازی‬ ‫داخلی به قطعه س��ازان تعل��ق دارد زیرا قطعه تولیدی‬ ‫انها به ارزان ترین قیمت از سوی خودروساز خریداری‬ ‫می ش��ود و همین امر موجب ورود خسارات فراوان به‬ ‫قطعه سازان شده است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم قزوی��ن در دوره یازده��م مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر خودرو بر اس��اس‬ ‫مبلغ��ی که بابت تولید قطعه به قطعه س��ازان پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬س��اخته ش��ود بس��یار ارزان تر خواهد بود؛‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۸۷‬دس��تگاه و ظرفیت ‪ ۱۶۰۰‬دس��تگاه‪،‬‬ ‫پی��کاپ ریچ با ‪ ۳۷‬ه��زار و ‪ ۷۳‬دس��تگاه و ظرفیت‬ ‫‪ ۱۲۰‬دس��تگاه و نیسان دیزل نیز با ‪ ۱۱‬هزار و ‪۹۳۳‬‬ ‫تقاض��ا و ظرفیت ‪ ۸۸۰‬دس��تگاه در رتبه های بعدی‬ ‫ق��رار گرفتند که از ای��ن تعداد خ��ودرو ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫به صورت رزرو پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬در مجموع یک میلی��ون و ‪ ۷۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۹۳‬درخواس��ت به ثبت رس��ید که ب��ا ‪ ۷.۸‬درصد‬ ‫ری��زش ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۳۱۶‬نفر فاقد ش��رایط ش��ناخته‬ ‫ش��ده که در نهایت ‪ ۹۹۲‬هزار و ‪ ۲۷۷‬تقاضا به تایید‬ ‫رسید‪ .‬بر اس��اس پاالیش های انجام شده ‪ ۹۹۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۷‬نف��ر تعداد متقاضیان واجد ش��رایط در طرح‬ ‫ف��روش فوق الع��اده بودند که با احتس��اب ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه خودرو هر ‪ ۹۹‬نفر امکان برنده ش��دن یک‬ ‫خودرو را داشتند‪.‬‬ ‫در حاش��یه این مراس��م‪ ،‬مجید باقری؛ قائم مقام‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا درب��اره روند‬ ‫تحوی��ل خودروهای ثبت نام ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬از بهمن‬ ‫س��ال گذشته و همزمان با التهاب بازار خودرو ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار خودرو به مردم تحویل ش��ده است همچنین از‬ ‫ابتدای امسال نیز ش��اهد رشد ‪ ۵۵‬درصدی تحویل‬ ‫خودرو بوده ایم که نش��ان از تالش سایپا برای عرضه‬ ‫مستمر خودرو در بازار است‪.‬‬ ‫بنابراین خودروس��ازان باید هزینه های سربار را کاهش‬ ‫دهند‪ .‬س��یاه کل��ی تاکید کرد‪ :‬قطعه س��ازان به عنوان‬ ‫تولیدکنن��ده‪ ،‬مردمان ش��ریفی هس��تند ک��ه قطعات‬ ‫تولی��دی انها ب��ا ارزان ترین قیمت و حت��ی با زیان به‬ ‫ دس��ت خودروساز می رس��د و در این باره‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫محق هستند‪.‬‬ ‫وی درباره این موضوع ک��ه ایا حقوق مصرف کننده‬ ‫در طرح ه��ای جدی��د پیش ف��روش خ��ودرو مبنی بر‬ ‫قرعه کش��ی رعایت خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر شرایط در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ده به ط��ور کامل با انص��اف و عدالت‬ ‫رعایت ش��ود و همچنی��ن فرصت ثبت ن��ام به تمامی‬ ‫متقاضیان داده شود‪ ،‬می توان امیدوار به رعایت حقوق‬ ‫مصرف کننده بود‪.‬‬ ‫سیاه کلی گفت‪ :‬ثبت نام اینترنتی‪ ،‬دسترسی تمامی‬ ‫متقاضیان از سراسر کش��ور را هموار کرده و در ایجاد‬ ‫شرایط برابر در مقایسه با گذشته‪ ،‬کمک رسان است‪.‬‬ ‫نماین��ده منتخ��ب م��ردم در دوره یازدهم مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره تاثیر ش��رایط جدید فروش‬ ‫خ��ودرو بر حذف داللی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در مرحله‬ ‫ثبت ن��ام‪ ،‬نیروی انس��انی دخالت ندارد ام��ا در مرحله‬ ‫قرعه کش��ی و در زمان تحویل خودرو‪ ،‬به واسطه نقش‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬نیازمند نظارت دقیق هستیم و در این‬ ‫صورت است که دالالن نمی تواند نقش موثری در بازار‬ ‫خودرو ایفا کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫شنبه‬ ‫راه های گریز از االیندگی خودرو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬در بسیاری از روزهای سال‪ ،‬وضعیت‬ ‫هوا به ویژه در کالنش��هرها نامناسب و بعضا به خطرناک ترین‬ ‫وضعیت خود می رس��د؛ خودروها‪ ،‬کارخانه ها‪ ،‬سیستم های‬ ‫گرمایشی خانه ها و‪ ...‬همه مقصران وضعیت موجود هستند‪.‬‬ ‫یکی از کارشناس��ان پیش��تر به «روزگار خودرو» گفته بود‪،‬‬ ‫اگر خودرو س��نگین دارای اس��تانداردهای یورو‪ ۴‬است‪ ،‬باید‬ ‫به ع�لاوه فیلتر دوده باش��د‪ ،‬اما خودرو با اس��تاندارد یورو‪ ۵‬با‬ ‫استاندارد ‪( EEV‬اس��تاندارد االیندگی ‪ EEV‬به عنوان یک‬ ‫نقطه ش��روع برای تدوین اس��تاندارد االیندگی یورو ‪ ۶‬برای‬ ‫خودروهای دیزلی اس��ت‪ .‬براس��اس برچس��ب ‪ EEV‬که به‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۵‬اضافه می شود‪ ،‬سطح االیندگی خودروهای‬ ‫دیزلی برای انتشار نیتروژن اکسید بدون تغییر و در حد ‪ ۲‬گرم‬ ‫بر کیلووات ساعت باقی می ماند‪ ،‬اما حد انتشار ذرات جامد یا‬ ‫‪ PM‬س��ختگیرانه تر می شود) باشد‪ .‬فیلترها می توانند ذرات‬ ‫االین��ده خروجی اگزوز یک خودرو دیزل��ی را تا ‪۹۵‬درصد و‬ ‫بی��ش از این عدد کاهش دهن��د‪ ،‬حتی به طورتقریبی به صفر‬ ‫برسانند‪ .‬شروع این امر با شهرداری تهران و نصب فیلتر دوده‬ ‫روی تعدادی اتوبوس بود‪ .‬وزارت نفت برای تردد خودروهای‬ ‫س��نگین بین ش��هری تعهد داده ت��ا در جایگاه های منتخب‬ ‫بین شهری سوخت با اس��تاندارد یورو‪ ۴‬تامین کند و در تمام‬ ‫کش��ور سوخت دیزل یورو‪ ۴‬در دس��ترس باشد و نظارت این‬ ‫امر بر عهده س��ازمان حفاظت محیط زیست است؛ همچنین‬ ‫براس��اس امار به دس��ت امده‪ ،‬از کل ذرات معلق در کالنشهر‬ ‫تهران‪ ،‬حدود ‪۴۰‬درصد ان مربوط به خودروهای دیزلی یعنی‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و کامیونت دیزلی بوده و سهم خودروهای‬ ‫بنزینی (خودروهای سواری‪ ،‬موتورسیکلت و وانت ها) حدود‬ ‫‪۲۱‬درصد اس��ت‪ .‬بنابر گزارش پایگاه خبری س��بقت ازاد‪ ،‬در‬ ‫کشورهای صنعتی جهان‪ ،‬دولت ها قوانینی برای خودروهای‬ ‫دس��ت دوم وضع می کنند ت��ا نگهداری این گون��ه خودروها‬ ‫با هزینه هایی ب��رای صاحبان انها همراه باش��د‪ .‬هزینه های‬ ‫اضافی مانند مالیات سنگین‪ ،‬نقل وانتقال پرهزینه‪ ،‬تعمیرات‬ ‫و نگهداری پرخرج‪ ،‬هزینه معاینه فنی و‪ ...‬از ان جمله هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬این هزینه ه��ا باعث کاه��ش ارزش خودرو‬ ‫می ش��ود و صاحبان انها ترجیح می دهن��د به جای پرداخت‬ ‫ان هزینه ه��ا‪ ،‬یک خودرو نو خریداری کنند‪ .‬در اتحادیه اروپا‬ ‫عمر مفید خودرو بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬س��ال است و به دلیل الزامات‬ ‫زیس��ت محیطی و جلوگیری از انباشت خودروهای فرسوده‬ ‫در گورس��تان های خودرو‪ ،‬فقط ‪۵‬درصد خودروهای فرسوده‬ ‫می توانند به گورستان ها منتقل ش��وند و ‪۹۵‬درصد انها باید‬ ‫م��ورد بازیافت قرار گیرند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬خودروهایی که در‬ ‫کشورهای اروپایی تولید می شوند‪ ،‬باید دارای میزان مصرف‬ ‫س��وخت و انرژی پایین و قطعات انها قابل بازیافت باش��ند و‬ ‫فلزات سمی در فرایند ساخت انها باید به حداقل برسد‪ .‬المان‬ ‫تنها کش��وری اس��ت که با برخورداری از فناوری پیش��رفته‪،‬‬ ‫توانایی بازیافت تمام خودروهای فرس��وده این کشور را دارد‬ ‫و از س��ال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی (‪۱۳۸۵‬خورشیدی) باید ‪۸۰‬درصد‬ ‫قطع��ات خودروهای از رده خارج بازیافت ش��ود‪ .‬عمر مفید‬ ‫یک خودرو در کشورهایی که دارای استاندارد باال‪ ،‬جاده های‬ ‫مناسب و باکیفیت هس��تند‪ ،‬به طور متوسط‪ ۱۰‬سال است و‬ ‫پس از ان افراد خودرو خود را تعویض می کنند‪ .‬متاس��فانه در‬ ‫کش��ور ما با توجه به اینکه نگهداری خودرو دست دوم هزینه‬ ‫خاص��ی برای مال��ک ان ندارد و به دلیل ن��رخ پایین تر‪ ،‬هنوز‬ ‫عالقه زی��ادی برای نگهداری انها در بین م��ردم وجود دارد؛‬ ‫از این رو همچنان خودروهای با بیش از ‪ ۳۰‬س��ال کارکرد در‬ ‫کش��ور تردد دارند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬ایران یکی از کش��ورهایی‬ ‫اس��ت که با بیشترین خودروهای اس��قاطی در صدر ایستاده‬ ‫و بخش زی��ادی از الودگ��ی موجود مربوط ب��ه خودروهای‬ ‫فرس��وده اس��ت‪ .‬در ادامه «روزگار خودرو» برای بررسی این‬ ‫موضوع به س��راغ عیس��ی کالنتری‪ ،‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کش��ور رفت‪ .‬وی‬ ‫بخ��ش زی��ادی از الودگ��ی هوا کش��ور را مربوط ب��ه صنایع‬ ‫متحرک دانست‪.‬‬ ‫€ €کارشناسان بیشترین سهم الودگی هوا را مربوط‬ ‫به ن�اوگان حمل ونقل عمومی و غیرعمومی فرس�وده‬ ‫می دانند‪ ،‬اینکه برخی از این خودروها باالی ‪ ۴۰‬س�ال‬ ‫عم�ر دارند و سال هاس�ت از عمر مفید انها گذش�ته‬ ‫اس�ت؛ از این رو از س�وی برخی کارشناسان و مدیران‬ ‫ش�هری جایگزین�ی انها ب�ا خودروهای دس�ت دوم‬ ‫اروپایی مطرح ش�د‪ .‬ای�ا ورود این خودروها به کاهش‬ ‫الودگی هوا کمکی خواهد کرد؟‬ ‫حجم زیادی از خودروهای کش��ور اسقاطی بوده و طبیعی‬ ‫اس��ت هوای سالم نداشته باشیم‪ .‬امارها در این زمینه نشان از‬ ‫یک فاجعه برای هوای پاک کش��ور دارد‪ .‬این ناوگان فرسوده‬ ‫اگ��ر بهتری��ن بنزین های جه��ان را هم مصرف کن��د باز هم‬ ‫االیندگی باالیی دارد‪ .‬اینکه گفته می ش��ود ‪۶۱‬درصد ذرات‬ ‫معل��ق برای منابع متحرک و ‪۸۳‬درصد گازهای االینده برای‬ ‫صنایع متحرک است‪ ،‬در واقع این خودروها نفس مردم ایران‬ ‫را بریده اند‪ .‬متاس��فانه صنعت خودرو ل��وس بار امده و بازار را‬ ‫به ش��کل انحصاری در اختی��ار دارد‪ .‬واردات خودرو‪ ،‬ممنوع‬ ‫اس��ت و هر محصول با هر سطح اس��تاندارد و کیفیتی تولید‬ ‫ش��ود‪ ،‬بازار ف��روش دارد‪ .‬جایگزینی ه��م به دلیل تحریم ها‬ ‫و محدودیت ه��ای ارزی وجود ندارد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۸۰‬درص��د موتورس��یکلت ها بای��د جایگزین ش��وند و هر‬ ‫موتورسیکلت فرسوده کاربراتوری به اندازه ‪ ۸‬خودرو سواری‬ ‫الودگی ایجاد می کند‪ .‬وقتی این میزان الودگی که به وس��یله‬ ‫موتورس��یکلت ایجاد می شود‪ ،‬مورد محاسبه قرار گیرد‪ ،‬عدد‬ ‫بزرگی خواهد ش��د‪ .‬در شرایطی که هوا سرد می شود و تابش‬ ‫خورش��ید به حداقل می رسد ما خطرناک ترین روزهای سال‬ ‫را داریم و از ‪ ۱۵‬اذر تا ‪ ۱۵‬دی هوای کش��ور در خطرناک ترین‬ ‫وضعیت خود به لحاظ االیندگی قرار دارد‪ ،‬زیرا ذرات و گازهای‬ ‫تولیدی از خودروها به س��طح زمین نزدیک تر می ش��وند‪ .‬در‬ ‫فصل س��رما در بیشتر االینده ها مربوط به خودروهای دیزلی‬ ‫و در فص��ل گرم��ا مربوط به خودروهای بنزینی اس��ت؛ البته‬ ‫این گونه نیس��ت که بنزینی ها در فصل س��رد سال تاثیری بر‬ ‫افزایش الودگی هوا نداش��ته باشند‪ ،‬بلکه پس از دیزلی ها قرار‬ ‫می گیرن��د‪ .‬با این وجود با واردات خودروهای دس��ت دوم هم‬ ‫مخالف هستم‪ ،‬زیرا این خودروها همان اسقاطی های اروپایی‬ ‫است که کنار گذاشته می شوند‪.‬‬ ‫€ €در این ش�رایط‪ ،‬چرا استاندارد گازوئیل قرار است‬ ‫از سال ‪ ۱۴۰۰‬الزامی شود؟‬ ‫خوش��بختانه درحال حاضر اس��تاندارد بنزی��ن ارتقا پیدا‬ ‫کرده ک��ه اگر این امر از س��وی وزارت نفت محقق نمی ش��د‬ ‫ب��ا این وضعیت خودروهای اس��قاطی‪ ،‬جامعه دچار ش��رایط‬ ‫اضطراری می شد‪ .‬کیفیت بنزین و گازوئیل نسبت به گذشته‬ ‫خیلی بهتر ش��ده و براس��اس قانون از مرداد امسال باید تمام‬ ‫بنزین های تولید کش��ور با اس��تاندارد یورو‪ ۵‬باشد‪ .‬اگر بهبود‬ ‫وضعیت س��وخت های فس��یلی نبود امروز هوای کل کش��ور‬ ‫در حالت ناس��الم قرار داش��ت و همه واحدهای صنعتی باید‬ ‫تعطیل می ش��دند؛ بنابرای��ن درحال حاضر بزرگ ترین عامل‬ ‫االیندگ��ی هوا صنایع متحرک و خودروس��ازی ها هس��تند‪.‬‬ ‫وضعی��ت فعلی هوا از س��ال ها پیش از س��وی کارشناس��ان‬ ‫پیش بینی ش��ده بود و نس��بت به ان هش��دار داده بودند‪ .‬چرا‬ ‫با چنین ش��رایطی وقت��ی قانونی تصویب می ش��ود دوباره با‬ ‫اعت��راض برخی صنعتگران معلق می مان��د؟ به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫قرار ب��ود مه��ر ‪ ۹۵‬تولی��د موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫متوقف ش��ود‪ ،‬اما در نهایت ش��اهد هس��تیم بیشترین تعداد‬ ‫موتورسیکلت کاربراتوری در این سال تولید شد‪ .‬این وضعیت‬ ‫برای صنعت خودرو به ویژه درباره اسقاط خودروهای فرسوده‬ ‫هم ص��دق می کند‪ .‬زمانی که صنعت��ی وضعیت مالی خوبی‬ ‫دارد و س��رمایه دار است‪ ،‬به راحتی می تواند خواسته های خود‬ ‫را پیش ببرد‪ .‬قانون گذاران کش��ور قوانین انحصاری برای یک‬ ‫صنعت مانند صنعت خودرو به وجود می اورند و خودروس��از‬ ‫وقتی واردات خودرو ممنوع می ش��ود با دس��تی باز می تواند‬ ‫ه��ر انچه می خواهد‪ ،‬انجام دهد‪ .‬وقت��ی واردات ازاد هم با ان‬ ‫تعرفه های گمرکی و س��ود بازرگانی باال تا حدی قدرت رقابت‬ ‫خود را از دس��ت می دهد‪ ،‬می شود انحصار‪ .‬در شرایط انحصار‬ ‫هر محصولی تولید شود مردم ناچار ان را خریداری می کنند‪.‬‬ ‫اعالم کردیم از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۹‬در هیچ شرایطی خودرو‬ ‫کمتر از اس��تاندارد یورو‪ ۵‬اجازه شماره گذاری ندارد؛ بنابراین‬ ‫خودروس��ازان الزام دارند در محصوالت شان استاندارد یورو‪۵‬‬ ‫را رعایت کنند‪ .‬این صنعت به نام تولید داخل س�لامت جامعه‬ ‫و محیط زیس��ت را به بازی گرفته است و برای سالمتی مردم‬ ‫ارزش قائل نیست‪ .‬گویا الودگی را حق مردم می دانند‪.‬‬ ‫€ €وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و تج�ارت به عنوان متولی‬ ‫این صنع�ت باید به موضوع رس�یدگی کند‪ ،‬درس�ت‬ ‫است؟‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت هم حریف خودروس��از‬ ‫نمی شود‪ .‬خودروساز سرمایه دار است و هر اعتراض و گالیه ای‬ ‫را از بی��ن می برد و اجازه عمل نمی دهد‪ .‬به بهانه های گوناگون‬ ‫تبلیغات در اختیارش است و رسانه ها در خدمت شان هستند‬ ‫و مدعی اس��ت اگر تولید نکند ‪ ۲‬میلیون نفر بیکار می ش��وند؛‬ ‫بنابرای��ن س�لامتی جامعه به لح��اظ بهداش��تی و اقتصادی‬ ‫به س��خره گرفته شده است‪ .‬جالب اس��ت بدانید که جهان به‬ ‫این نتیجه رسیده تا سال ‪ )۱۴۰۱( ۲۰۲۲‬خودروهای سواری‬ ‫دیزل��ی را تولی��د نکنند‪ .‬در این میان‪ ،‬ایران خ��ودرو برای این‬ ‫خودروها سرمایه گذاری کرده است‪ .‬این هزینه های هنگفت‬ ‫به همین راحتی هدر می رود‪ .‬وقتی انحصار باش��د توجهی به‬ ‫کیفیت نخواهد شد و افکار عمومی به بازی گرفته می شوند‪.‬‬ ‫€ €در شرایط فعلی راهکار چیست؟‬ ‫راهکاره��ای کوتاه مدت مانند تعطیلی مدرس��ه ها‪ ،‬اجازه‬ ‫تردد ن��دادن به کامیون ها‪ ،‬اجرای زوج و ف��رد خودروها از در‬ ‫من��زل و‪ ،...‬برای حل مش��کل فعلی وضعیت هوای کش��ور‪،‬‬ ‫مناسب نیس��ت‪ .‬راهکار اصلی این است که انحصار از صنعت‬ ‫خودرو برداش��ته و خودروس��از ملزم به ورود به عرصه رقابت‬ ‫ب��ا محصوالت خارجی ش��ود‪ .‬به طور قطع‪ ،‬در ب��ازار رقابتی و‬ ‫ازاد وضعیت استانداردها و کیفیت ارتقا پیدا می کند‪ .‬فعاالن‬ ‫صنعت خ��ودرو عنوان می کنند مخالفتی ب��ا واردات ندارند‪،‬‬ ‫به شرط اینکه تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز انها هم پایین‬ ‫باشد‪ .‬در این باره مدیران هر تصمیمی می خواهند‪ ،‬بگیرند اما‬ ‫نباید س�لامت مردم را به پول بفروشیم‪ .‬امروز سالمت مردم با‬ ‫پول معاوضه می ش��ود‪ .‬خودروساز با انحصار هیچ نیازی برای‬ ‫بهب��ود کیفیت نمی بین��د‪ .‬در حالت انحص��ار صنعت خودرو‬ ‫حاضر نیست با افزایش س��رمایه گذاری برای ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالتش از مقدار سودش کم کند‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان حفاظت محیط زیست به طور مستقیم با‬ ‫خودروسازان مذاکره داش�ته و موارد مربوط را به انها‬ ‫اعالم کرده است؟‬ ‫مذاکره با خودروس��از تا زمانی که ای��ن صنعت انحصاری و‬ ‫قوانین به س��ود انهاس��ت‪ ،‬فایده ندارد و به نوعی در این زمینه‬ ‫اس��تثمار وج��ود دارد‪ .‬همان ط��ور که گفت��م در کوتاه مدت‬ ‫نمی ت��وان ب��رای کاهش حج��م الودگی ه��وا کاری از پیش‬ ‫ب��رد اما برای اینک��ه در بلندمدت معضل ه��وای الوده را رفع‬ ‫کنیم‪ ،‬نخست باید انحصار شکسته و واردات با تعرفه مناسب‬ ‫انجام شود‪ .‬س��ازمان تجارت جهانی(‪ ) WTO‬تعرفه واردات‬ ‫را ‪۱۲‬درصد اع�لام کرده اما ما می توانیم ب��ا تعرفه ‪۱۶‬درصد‬ ‫خودرو باکیفیت وارد کنیم زیرا براس��اس مصوبات س��ازمان‬ ‫تج��ارت جهان��ی حداکث��ر متوس��ط تعرف��ه واردات ‪ ۱۲‬و‬ ‫حداکثر تعرفه ‪۱۶‬درصد اس��ت‪ .‬پس واردات خودرو باید ازاد‬ ‫ش��ود و خودروس��ازان به دنبال ش��ریکی برای بهبود کیفیت‬ ‫محصوالت ش��ان باشند‪ .‬عنوان می ش��ود تولید پراید به دلیل‬ ‫غیراس��تاندارد بود ان متوقف و تیبا جایگزین ان می شود‪ .‬چه‬ ‫تفاوتی بین انهاس��ت؟ پراید و تیبا ب��ا یکدیگر تفاوتی ندارند‪.‬‬ ‫موتور و سیستم داخلی همان است و تنها بدنه تغییر می کند‪.‬‬ ‫خودروهای جایگزین اعالم شده وضعیتی بهتر از خودروهای‬ ‫قبل ندارند؛ بنابراین تاکید می کنم نخس��تین مش��کل ما در‬ ‫بحث الودگی هوا‪ ،‬خودروها و موتورسیکلت ها هستند‪.‬‬ ‫€ €گفته می ش�ود در کش�ورهای صنعتی با نو شدن‬ ‫فن�اوری‪ ،‬خودروهای قدیمی تر به ط�ور معمول‪ ،‬هر ‪۳‬‬ ‫سال با خودروهای جدید جایگزین می شوند و کیفیت‬ ‫انها خیل�ی باالتر از خودروهای س�نگینی اس�ت که‬ ‫درحال حاضر در کشور ما تردد دارند‪ ،‬چرا با جایگزینی‬ ‫این خودروها مخالف هستید؟‬ ‫نبای��د از ابتدا پایه را غلط گذاش��ت‪ .‬س��ال ‪ ۱۳۶۹‬مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تصویب کرد که خودروسازان وارد رقابت با‬ ‫خودروس��ازان جهانی ش��وند و تعرفه واردات براساس تعرفه‬ ‫جهان��ی یعنی هم��ان ‪۱۲‬درصد س��ازمان تج��ارت جهانی‬ ‫باشد‪ ۵ .‬س��ال دوره تنفس خودروسازان برای بهبود کیفیت‬ ‫محصوالت شان بود و وقتی تمام شد مجلس طرح را تصویب‪،‬‬ ‫اما شورای نگهبان ان را رد کرد؛ بنابراین خودروسازان و تولید‬ ‫به روال پیشین خود برگشتند‪.‬‬ ‫€ €دلیل رد این مسئله چه بود؟‬ ‫عنوان ش��د با این قانون منافع ملی کشور به خطر می افتد و‬ ‫کارگران بیکار می شوند؛ همین بهانه هایی که امروز هم مطرح‬ ‫می شود‪ .‬درست ‪ ۳۰‬سال پیش بود که مجلس شورای اسالمی‬ ‫این قانون را تصویب کرد و پس از ‪ ۳۰‬سال هنوز همان شرایط‬ ‫‪ ۳‬دهه پیش ب��ر این صنعت حکمفرماس��ت‪ ،‬چراکه انحصار‬ ‫وجود دارد‪ .‬معترف هس��تند متضرر می شوند زیرا هزینه های‬ ‫فراوانی دارند که ضرر نشان می دهد‪.‬‬ ‫€ €در ادامه اگر بخواهیم به سهم کارخانه های صنعتی‬ ‫اشاره کنیم‪ ،‬سهم انها در الودگی هوا چقدر است؟‬ ‫پس از خودرو کارخانه های صنعتی در رتبه دوم قرار دارند‪.‬‬ ‫س��ال گذشته در هیات دولت تصویب شد که هیچ کارخانه ای‬ ‫در کالنش��هرها به ویژه در تهران اجازه ندارد با س��وخت مایع‬ ‫شامل گازوئیل و مازوت فعالیت کند‪ ،‬حتی نیروگاه ها هم اگر‬ ‫با مازوت یا گازوئیل کار می کنند باید تعطیل ش��وند‪ ،‬زیرا پس‬ ‫از کارخانه ها‪ ،‬نیروگاه ها و پاالیش��گاه ها قرار دارند‪ .‬س��هم این‬ ‫دو بخش نس��بت به خودروها خیلی کمتر اس��ت‪ .‬برای از رده‬ ‫خارج کردن خودروهای اس��قاطی ش��امل سواری‪ ،‬سنگین و‬ ‫موتورس��یکلت باید تدبیری اندیشیده شود‪ .‬عنوان شد حدود‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون موتورس��یکلت در سطح کش��ور وجود دارد این‬ ‫یعنی ‪ ۱۱‬میلیون خان��وار‪ .‬در این بخش دولت باید ورود کند‬ ‫و تصمیم بگیرد‪ .‬موتورس��یکلت س��هم زیادی در امرارمعاش‬ ‫خانواره��ای ایرانی دارد درواقع موتورس��یکلت وس��یله کار‬ ‫صاحب ان به ش��مار می رود‪ .‬موتورسیکلت کاربراتوری عامل‬ ‫اصل��ی االیندگی موجود اس��ت حتی اگر نو باش��د‪ .‬وضعیت‬ ‫اسقاط هم در کشور مشخص است‪ .‬این موتورسیکلت ها باید‬ ‫جمع اوری شوند‪.‬‬ ‫€ €براساس ماده ‪ ۱۱‬ایین نامه ماده ‪ ۲‬قانون هوای پاک‪،‬‬ ‫موتورسیکلت سازان کشور ملزم شدند از ابتدای ابان‬ ‫‪ ۹۷‬در ازای تولید هر موتورس�یکلت بنزینی نسبت به‬ ‫اس�قاط یک موتورسیکلت فرس�وده اقدام کنند(این‬ ‫ایین نامه ش�هریور ‪ ۹۷‬به تصویب هیات دولت رسید)‪،‬‬ ‫اما در پایان بهمن همان س�ال بنا به درخواست وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت اجرای این قان�ون برای یک‬ ‫سال به تاخیر افتاد‪ ،‬چرا؟‬ ‫چون سرمایه دار هستند‪ .‬در تصمیم سازان و تصمیم گیران‬ ‫اعمال نفوذ می کنند؛ اس��تثنا پشت اس��تثنا در اجرای قانون‪.‬‬ ‫بهانه می اورند که این کارخانه ‪ ۵۰۰‬نیروی کار دارد‪ ۲۰ ،‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت تولید می کند و اگر تولیدش کم شود‪ ،‬صنعت‬ ‫تعطیل می شود‪.‬‬ ‫€ €ایا نهادی هس�ت که در اجرای قانون یا تعلیق ان‬ ‫حق وتو داشته باشد؟‬ ‫پ��ول؛ با پول صنعتگ��ران اعمال نظر می کنند‪ .‬نخس��تین‬ ‫اولویت س��ازمان حفاظت محیط زیست خودروهای دیزلی و‬ ‫سپس موتورسیکلت ها هستند‪ .‬موتورسیکلت های اسقاطی‬ ‫باید از رده خارج و به سرعت با مدل های نو جایگزین شوند‪.‬‬ ‫€ €برای این امر چقدر سرمایه نیاز است؟‬ ‫دس��ت کم ‪۱۵‬میلیارد دالر س��رمایه برای نوسازی ناوگان‬ ‫موتورس��یکلت نیاز اس��ت‪ .‬این حجم س��رمایه برای واردات‬ ‫موتورسیکلت های با کیفیت همزمان با تولید داخل ان بوده‪،‬‬ ‫زیرا اگر بخواهیم فقط در داخل انها را تولید کنیم‪ ،‬مش��خص‬ ‫نیس��ت چند دهه زم��ان ببرد‪ .‬در این ب��اره اگر تصمیم گیری‬ ‫نشود در فصل سرما هوای س��الم نخواهیم داشت‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬کشور چنین سرمایه ای ندارد و راهکاری به جز تعطیلی‬ ‫مدرسه ها یا برخی از صنایع و کارخانه ها نمی ماند‪ .‬برای هوای‬ ‫پاک دس��ت کم‪ ۵۰‬ت��ا ‪۶۰‬میلیارد دالر پول نیاز اس��ت(برای‬ ‫نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل ش��امل خودروهای س��واری‪،‬‬ ‫س��نگین و موتورس��یکلت)‪ .‬تعداد خودروها اعم از ماشین و‬ ‫موتورس��یکلت س��ال به س��ال افزایش پیدا کرده است‪ ،‬اما با‬ ‫وجود اسقاطی های بسیار هیچ کدام برای اسقاط از رده خارج‬ ‫نش��ده اند؛ از این رو سال به سال حجم الودگی هوا بیشتر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €صنعت خودرو اگر مانند دانشگاه به مدت دو سال‬ ‫به طور موقت تعطیل شود و به تحقیق و توسعه و تولید‬ ‫چند مدل محدود‪ ،‬اما باکیفیت بپردازد‪ ،‬شدنی خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫ب��ه نظر من‪ ،‬اگر صنعت خودرو تعطیل ش��ود‪ ،‬هیچ اتفاقی‬ ‫نمی افتد‪ .‬اس��تاندارد کردن صنعت خودرو مس��ئله ای جدی‬ ‫اس��ت‪ .‬استانداردس��ازی ه��م فقط در می��دان رقابت محقق‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر انحصار شکس��ته ش��ود‪ ،‬می دانند اگر نتوانند‬ ‫رقابت کنند خودبه خود تعطیل می ش��وند و در این ش��رایط‬ ‫انگیزه بیش��تری برای ارتقا و بهب��ود کیفیت محصوالت خود‬ ‫خواهند داشت‪ .‬دروازه واردات باید باز شود و خودروساز بداند‬ ‫دولت جدی است و اهمیت سالمتی مردم بیش از فعالیت چند‬ ‫خودروساز با محصوالت بی کیفیت است‪.‬‬ ‫€ €اجباری ش�دن استانداردهای هش�تادوپنج گانه‬ ‫چق�در در کیفیت و بهبود وضعیت هوای کش�ور تاثیر‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد در این باره تالش و مس��ائل را به‬ ‫خودروسازان گوش��زد می کند‪ ،‬پلیس راهور هم می گوید‪ ،‬اما‬ ‫در نهایت در وضعیت کیفی خودروها تغییری ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫تنها راه ایجاد رقاب��ت و خریداری نکردن خودروهای االینده‬ ‫اس��ت‪ .‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نباید اج��ازه تولید‬ ‫خ��ودرو بی کیفی��ت را بده��د‪ .‬به طور معم��ول‪ ،‬خودروهای‬ ‫پیش فروش ش��ده در همان س��اعت های اولیه ازسوی مردم‬ ‫خری��داری می ش��وند‪ .‬وقتی رقابت نباش��د ه��ر محصولی با‬ ‫کمترین کیفیت هم خریدار خواهد داش��ت‪ .‬تورم باالس��ت؛‬ ‫بنابراین مردم می دانند ام��روز به عنوان مثال اگر یک خودرو‬ ‫را ‪ ۱۰‬میلی��ون توم��ان بخرد‪ ،‬س��ال بعد ‪ ۱۲‬میلی��ون تومان‬ ‫می فروش��د؛ در نتیجه به عنوان س��رمایه مب��ادرت به خرید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان ب�رای کاه�ش الودگ�ی و صیان�ت از‬ ‫محیط زیست چه کاری انجام داده است؟‬ ‫م��ا نمی توانی��م ب��ا علت اصل��ی یعن��ی خودروس��ازان و‬ ‫موتورسیکلت س��ازان بی کیفی��ت مقابل��ه کنی��م‪ ،‬زورمان‬ ‫نمی رس��د چون پولدار هس��تند؛ از این رو با معلول ها مبارزه‬ ‫می کنی��م‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬اعالم می کنیم مان��ع اتش زدن‬ ‫پس��ماندها در جنوب ش��هر ش��وند که یک درصد االیندگی‬ ‫دارند یا مانع فعالیت کارخانه ها با س��وخت مایع ش��وند که ‪۵‬‬ ‫ی��ا ‪۶‬درصد الودگی مربوط به انهاس��ت ی��ا در روزهای الوده‬ ‫ساخت وسازهای شهری و فعالیت معادن شن و ماسه تعطیل‬ ‫شوند که در مجموع ‪۱۷‬درصد الودگی هوا را شامل می شوند‪.‬‬ ‫درحالی که ‪۸۳‬درصد منبع الودگی هوا مربوط به محصوالت‬ ‫خودروس��ازان است‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬بهانه می اورند اگر تعطیل‬ ‫ش��ویم‪ ،‬میلیون ها کارگر بیکار می شوند و سیاست گذاران را‬ ‫می ترسانند‪ ،‬اما نباید ترسی داشت‪.‬‬ ‫€ €بیکاری امروز‪ ،‬معضل بزرگی برای جامعه است‪.‬‬ ‫این اش��تغالزایی ب��ه قیمت مرگ مردم اس��ت‪ .‬باید یکی را‬ ‫انتخاب کرد‪ .‬ایا انتظار داریم اشتغالزایی به قیمت از بین رفتن‬ ‫س�لامت جامعه و محیط زیست محقق شود؟ جالب است در‬ ‫ح��وزه فیلتر دوده یک زمان��ی بهانه می گرفتند با این کیفیت‬ ‫گازوئی��ل نمی توانیم فیلت��ر دوده نص��ب کنیم(فیلتر دوده‬ ‫ب��ا گازوئیل ‪ ۱۵۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬پی پی ام‪ ،‬س��ولفور از بین می رود)‬ ‫درحال حاض��ر گازوئیل‪ ،‬به طور تقریبی اس��تاندارد ش��ده و‬ ‫در مس��یرها خ��اص کمتر از ‪ ۱۰۰‬و حتی ‪ ۵۰‬پی پی ام اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان تصمیم جدی دارد با این بهانه جویی ها برخورد کند‪.‬‬ ‫نباید اجازه داد منافع کالن کش��ور به منافع زودگذر فروخته‬ ‫شود‪ .‬درحال حاضر همان سیاست هایی که به عنوان نمونه در‬ ‫صنعت اب کش��ور دنبال می کنیم‪ ،‬در صنعت خودرو کش��ور‬ ‫هم دنبال می کنیم‪ ،‬همان سیاست هایی که در منابع طبیعی‬ ‫در ش��کل کالن دنبال می ش��ود‪ ،‬برای صنعت هم باید دنبال‬ ‫شود‪ .‬منافع بلندمدت در کشور جایگاهی ندارند فقط به دنبال‬ ‫منافع کوتاه مدت هستیم‪.‬‬ ‫€ €توصیه شما برای کاهش الودگی هوا چیست؟‬ ‫به خودروسازان توصیه می کنم کمی انصاف داشته باشند و‬ ‫سالمت مردم را به پول نفروشند‪ .‬سالمت مردم ارزشی بسیار‬ ‫بیشتر از سودی دارد که از این راه با انحصار قرار است‪ ،‬به دست‬ ‫اورند‪ .‬تولید ملی وقتی مفید اس��ت که با س�لامت در رقابت‬ ‫نباشد‪ .‬تولید ملی در انحصار اقدام های صنعت خودرو‪ ،‬خیانت‬ ‫اس��ت‪ .‬در برخی روزهای سال سی س��ی یو و ای سی یوها پر از‬ ‫افرادی هس��تند که به دلیل الودگی هوا به بیمارستان منتقل‬ ‫شده اند و دیگر جایی برای سایر بیماران نبود‪ .‬چرا باید این گونه‬ ‫باش��د؟ ما در برخ��ورد محدودیت هایی داری��م‪ .‬هنگامی که‬ ‫اجرای ی��ک مصوبه برمبنای قان��ون و ایین نامه ای که دولت‬ ‫تصویب کرده‪ ،‬در تضاد با منافع خودروسازان باشد‪ ،‬بالفاصله‬ ‫ایین نامه اجرای ان را تغییر می دهند‪ .‬وزیران صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در هر دوره وقتی فشار می اورند و از بیکاری می گویند‪،‬‬ ‫در نتیج��ه دولت رای به مس��کوت مان��دن و تعلیق می دهد‪.‬‬ ‫ابزار قانونی را از م��ا می گیرند‪ ،‬چون قانون منوط به ایین نامه‬ ‫اجرایی اس��ت که ان هم در دس��ت هیات وزیران ق��رار دارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬س��ازمان را خلع س�لاح می کنند‪ .‬ما می گوییم‬ ‫دس��ت کم نهادهای اجرایی و سازمان های دولتی خودروهای‬ ‫فرسوده ش��ان را اس��قاط کنند‪ ،‬کس��ی رای نمی دهد‪ ،‬چون‬ ‫‪۸۰‬درصد خودرو این نهادها اس��قاطی اس��ت‪ .‬بهانه این است‬ ‫اگر این خودروها تردد نداش��ته باش��ند چگونه نیروی انسانی‬ ‫خود را جابه جا کنند‪.‬‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2020‬‬ ‫سال سوم شماره‪79‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حفظمحیط زیست‬ ‫با بکارگیری قطعات نانو‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان‬ ‫نانوفناوری ه��ا چ��ه تاثیری بر کیفیت و س�لامت قطع��ات و خودروها دارد؟‬ ‫دس��تاوردهای جدید در نانوفناوری ها به وج��ود امده اند تا کیفیت محصوالت را‬ ‫ارتقا دهند‪ .‬اس��تفاده از ای��ن دانش جدید در صنعت خودرو و قطعه مس��تلزم‬ ‫هزینه و سرمایه گذاری است و متاسفانه ما به دلیل شرایط نامساعد درحال حاضر‬ ‫امکان سرمایه گذاری جدید را نداریم‪ .‬بسیاری از صنعتگران در سطح بین المللی‬ ‫در حال اس��تفاده از فناوری نانو در محصوالت خود هس��تند‪ ،‬زیرا این مس��ئله‬ ‫عالوه بر تاثیر مطلوب بر کیفیت محصوالت روی س�لامتی افراد و محیط زیست‬ ‫هم اثرگذار اس��ت‪ .‬اس��تفاده از فناوری نانو در تولید‪ ،‬پدیده ای جدید است‪ ،‬اما‬ ‫در صنع��ت خودرو جهان فراگیر ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬شیش��ه های نانو‬ ‫ضدلک‪ ،‬ضداب و مه گرفتگی در حال تولید و اس��تفاده از س��وی خودروس��ازان‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن رنگ های نانویی کیفیت بس��یار مطلوبی دارن��د و خودرو در‬ ‫زاویه های گوناگون به رنگ های گوناگون دیده می ش��ود‪ .‬یا اس��تفاده از فناوری‬ ‫نان��و در روکش های صندل��ی انها را ضدلک‪ ،‬ضدچ��روک و ضداحتراق کرده و‬ ‫عم��ر انها را افزایش می دهد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در قطعات فل��زی هم از فناوری‬ ‫نانو اس��تفاده می ش��ود که کیفیت ها را بس��یار ارتقا داده و استهالک انها را به‬ ‫تعوی��ق می اندازد‪ .‬این دانش که در انقالب صنعتی چهارم فراگیر ش��ده‪ ،‬به طور‬ ‫وس��یع در خودروس��ازی جهان به منظور کیفیت و مرغوبی��ت بهتر محصوالت‬ ‫م��ورد اس��تفاده قرار گرفت��ه‪ ،‬به طوری که بیش��تر خودروه��ای وارداتی دارای‬ ‫روکش نانویی هس��تند‪ .‬نااگاهی صنعتگران داخلی از این فناوری نشات گرفته‬ ‫از دغدغه نداش��تن انهاس��ت که برای واردات‪ ،‬خود را درگی��ر تولید نمی کند‪،‬‬ ‫در نتیج��ه به دنب��ال دانش فنی ان نیز نیس��تند درحالی که وقت��ی از اخرین‬ ‫فناوری های جهان اگاه می ش��ویم که خ��ود را ملزم به انتقال دانش فنی قطعه‬ ‫مورد نظر می بینیم‪ .‬گاهی فناوری مورد نظر‪ ،‬کسب می شود اما ب ه دلیل حجم‬ ‫س��رمایه گذاری باالیی که مورد نیاز اس��ت صنعتگر از ساخت قطعات به روش‬ ‫نانوفناوری منصرف می ش��ود‪ .‬با توجه به عملکرد محصوالت نانویی‪ ،‬این دانش‬ ‫تاثیر زیادی حتی در ایمنی خودرو‪ ،‬س�لامت سرنشینان‪ ،‬حفظ محیط زیست و‬ ‫کاهش امار تصادفات خواهد داش��ت‪ .‬فناوری نانو ب��رای موارد گوناگون کاربرد‬ ‫دارد که یکی از مهم ترین انها ایمنی خودرو اس��ت‪ .‬کیفیت و زیبایی محصول‪،‬‬ ‫طول عمر بیش��تر انه��ا‪ ،‬نرخ تمام ش��ده پایین تر و‪ ...‬از جمل��ه مزیت های این‬ ‫فناوری به شمار می رود‪ .‬استفاده از فناوری نانو در تولیدات صنعتی عصر حاضر‬ ‫اجتناب ناپذیر بوده و قطعه سازان باید به این سو حرکت کنند که مانع اصلی در‬ ‫این زمینه‪ ،‬کمبود نقدینگی و نیاز به حجم باالی سرمایه گذاری است؛ بنابراین‬ ‫در صنعت خودرو کشور به ان کمتر بها داده شده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تشکیل ‪ ۳۸‬پرونده‬ ‫قاچاق و کشف ‪ ۴‬هزار و ‪۶۸۳‬خودرو‬ ‫سرپرس��ت معاونت بازرسی سازمان صمت اس��تان تهران از کشف ‪۴‬هزار و ‪۶۸۳‬‬ ‫مورد خودرو در ‪۱۷‬پارکینگ در اردیبهش��ت خبرداد و گفت‪ :‬پس از تایید احتکار‬ ‫این پرونده ها به تعزیرات ارس��ال می شود‪ .‬تیمو ر پورحیدری در گفت وگو با تسنیم‬ ‫درباره امار بازرسی های استان تهران در اردیبهشت امسال اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۵۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۷۲‬بازرس��ی انجام شده در اردیبهشت‪ ۵ ،‬هزار و ‪ ۱۶۲‬پرونده تشکیل شده که‬ ‫ارزش ان بیش از ‪ ۱۷‬میلیارد و ‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بازرسی های‬ ‫انجام ش��ده در حوزه کش��ف کاالهای قاچاق نیز در اردیبهش��ت تع��داد ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪۵۵۵‬م��ورد بوده که تعداد ‪ ۳۸‬پرونده به ارزش بی��ش از ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۴۹۰‬میلیون‬ ‫تومان تش��کیل شده است‪ .‬سرپرست معاونت بازرسی سازمان صنعت استان تهران‬ ‫درباره امار گشت های مشترک با تعزیرات و پلیس امنیت اقتصادی نیز گفت‪ :‬تعداد‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۶۳‬بازرس��ی مشترک انجام شده که ‪ ۸۷۹‬پرونده به ارزش بیش از یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۸۳‬میلیون تومان تش��کیل ش��د‪ .‬پورحیدری درباره بازرسی های انجام‬ ‫شده در بازار خودرو هم خاطرنشان کرد‪ :‬در اردیبهشت ‪۴‬هزار و ‪ ۶۸۳‬مورد خودرو‬ ‫در ‪ ۱۷‬پارکینگ کش��ف شد که پس از بررسی کارشناسی‪ ،‬مدارک خودرو و پالک‬ ‫ان‪ ،‬در ص��ورت قطعی ب��ودن تخلف و احتکار خودرو‪ ،‬پرونده ه��ا به تعزیرات برای‬ ‫برخورد قانونی و اعمال جریمه ارسال می شود‪.‬‬ ‫هشدار نسبت به فعالیت‬ ‫دوباره لیزینگ های غیر مجاز‬ ‫دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با هش��دار دوباره درباره فعالیت شرکت های‬ ‫لیزینگ غیرمجاز‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های لیزینگ غیرمجاز را گزارش دهید‪ .‬به گزارش‬ ‫پژوهش��کده پول و بانکی‪ ،‬محمد هادی موقعی درباره سوءاس��تفاده شرکت های‬ ‫لیزینگ غیرمجاز از اعتماد مردم و هش��دار دوباره در این باره‪ ،‬گفت‪ :‬مردم ما باید‬ ‫بدانند شرکت لیزینگ چیست و چه کارایی دارد‪ .‬نخستین مشخصه شرکت های‬ ‫لیزینگ مجاز‪ ،‬دریافت مجوز از بانک مرکزی اس��ت و ش��ماره مجوز انها شاهد و‬ ‫مصداق خوبی برای احراز صالحیت انها است‪ .‬وی افزود‪ :‬دومین نکته قابل توجه‪،‬‬ ‫عضویت شرکت در انجمن لیزینگ است‪ .‬درباره نوع فعالیت با مشتریان نیز باید‬ ‫گفت‪ ،‬شرکت های لیزینگ قرارداد اعطا تسهیالت را برای تحویل کاال به مشتری‬ ‫منعق��د می کنند و در این ش��رکت ها ثبت نام وجود ن��دارد‪ .‬دبیرکل انجمن ملی‬ ‫لیزینگ ایران در ادامه توضیح داد‪ :‬ثبت نام یعنی ش��ما نام نویس��ی کنید‪ ،‬هزینه‬ ‫پرداخت کنید و کاال را در ماه های اینده تحویل بگیرید‪ .‬در شرکت های لیزینگ‬ ‫ای��ن رویکرد وج��ود ندارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ش��رکت های لیزینگ هم در صورتی که‬ ‫کاال اماده خرید باشد‪ ،‬سهمی که قرار است شرکت لیزینگ به شما وام می دهد‪،‬‬ ‫قرارداد منعقد و صورت جلسه تحویل کاال به شما داده می شود و به عنوان مثال‬ ‫خودرو به ش��ما تحویل داده می ش��ود‪ .‬موقعی تاکید کرد‪ :‬سایت بانک مرکزی و‬ ‫انجم��ن ملی لیزینگ ایران ‪2‬منبع موثق برای اطمینان مجاز بودن یک ش��رکت‬ ‫لیزینگ هس��تند‪ .‬همچنین مش��تریان نیز می توانند هرگونه تخلف یا شکایت در‬ ‫این باره را به انجمن ملی لیزینگ ایران اطالع دهند‪.‬‬ صفحه 3 ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2020‬‬ ‫سال سوم شماره‪79‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روابط عمومی هزینه‬ ‫یا سرمایه گذاری‬ ‫حسن نصیری قیداری‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫یکی از معضالتی که در روابط عمومی های س��ازمان های بدون برنامه و بودجه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بحث مالی و س��رمایه گذاری های روابط عمومی اس��ت‪ .‬فعاالن مالی‬ ‫ی در روابط عمومی را هزینه‬ ‫و ت��ا حدودی ه��م اقتصادی بودج ه و س��رمایه گذار ‬ ‫می دانند‪ ،‬ان هم از نوع س��ربارش‪ .‬انها براس��اس مدلی که بنیان حس��ابداری را‬ ‫ش��کل می دهد (سود=هزینه–درامد)‪ ،‬س��عی دارند برای افزایش سود‪ ،‬هزینه را‬ ‫کاهش دهند و این روش را یکی از اس��تراتژی های مهم مالی سازمان می دانند‪.‬‬ ‫هرچند در همه حال یک هزینه بهینه‪ ،‬درست و کارساز است و هزینه کمتر به‬ ‫معنی کاستن از کیفیت است‪.‬‬ ‫در ن��گاه مال��ی و اقتص��ادی‪ ،‬فعالیت ه��ای روابط عمومی از نوع هزینه اس��ت‬ ‫درحالی که دیدگاه جدید‪ ،‬بازاریابی و تبلیغات و همه بودجه ای که روابط عمومی ها‬ ‫برای اطالع رس��انی هزینه می کنند نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود که دارای‬ ‫نرخ بازگشت سرمایه و س��وددهی بسیار باالیی نسبت به سایر سرمایه گذاری ها‬ ‫به شمار می رود‪ .‬در مدل های جدید کسب وکار اطالع رسانی جایگاه ویژه ای دارد‬ ‫و س��هم مهمی از استراتژی مالی س��ازمان را به خود اختصاص می دهد و بسیار‬ ‫کلیدی اس��ت‪ ،‬استراتژیس��ت های جدید توجه خاصی به این استراتژی احیاگر‬ ‫دارند و می دانند که روابط عمومی می تواند سستی سایر استراتژی ها را نیز پوشش‬ ‫دهد‪ .‬گفتنی اس��ت ما هنوز نتوانسته ایم به مدل یا رابطه ای بین میزان مصارف‬ ‫اطالع رس��انی و توفیق س��ازمانی اعم از رش��د فروش و درامد یا ارتقای کیفیت‬ ‫و افزایش مش��تریان دس��ت یابیم‪ ،‬درحالی که این مدل ها ب��ا مطالعات موردی‬ ‫به راحتی قابل کشف است‪ .‬کافی است در شرایط پایدار‪ ،‬هزینه های اطالع رسانی‬ ‫با افزایش فروش یا رضایت کارگران یا مخاطبان و مشتریان مقایسه و ثبت شود‬ ‫روابط تحلیل و در ادامه رابطه ها کش��ف شود‪ .‬یکی از روش ها برای دستیابی به‬ ‫چنین مدلی دایر کردن دفاتر حس��ابداری در روابط عمومی و جداکردن سرفصل‬ ‫هزینه ها از اداری و ثبت هر بودجه ای به نام بخش است‪.‬‬ ‫سال ‪ 1380‬بود و ما در روابط عمومی براساس رویه جاری یکی از فعالیت های‬ ‫اساس��ی اطالع رس��انی را با عنوان س��فر مطبوعاتی اختصاص داده بودیم‪ .‬بدین‬ ‫ص��ورت که س��الی یک ی��ا دو بار خبرن��گاران را با اتوب��وس اختصاصی به یکی‬ ‫از اس��تان های گردش��گر پذیر می بردیم‪ .‬در این س��فر از تعدادی از شرکت های‬ ‫تحت پوش��ش بازدید و با مدیران گفت وگو می ش��د‪ .‬س��فر مطبوعاتی اثربخشی‬ ‫باالی��ی در روابط بین س��ازمان ها و رس��انه ها دارد و موج��ب ارتقای همکاری و‬ ‫حسن رابطه سازمان و واحدها با خبرنگاران و رسانه ها می شود عالوه بر اینکه بر‬ ‫شفافیت سازمانی افزوده می شود‪.‬‬ ‫در طول س��نوات ش��اهد بودیم که در کنار چنین فعالیتی خاطرات مشترک‬ ‫افزایش یافته و تعداد اعتراض ها نس��بت به س��ازمان به ش��دت کاهش و تا حد‬ ‫صفر می رس��د‪ .‬اما متاسفانه درحال حاضر مدیران س��ازمانی این هزینه کردها را‬ ‫جزو مصارف س��ربار به ش��مار اورده و نمی پذیرند‪ ،‬اما اگر تح��والت پس از این‬ ‫امور بررسی شود متوجه خواهیم شد که سود ان به منزله سرمایه گذاری بوده و‬ ‫اعتماد را در دو طرف تامین می کند‪.‬‬ ‫یکی از زبان هایی که مدیران روابط عمومی باید بدان مس��لط باشند و بتوانند‬ ‫س��خن بگویند‪ ،‬زبان اقتصادی و مالی اس��ت انها باید بتوانند با متخصصان این‬ ‫رش��ته ها راحت صحبت و س��خن انها را نیز درک کنند؛ همچنین به زبان انها‬ ‫س��خن بگویند تا بتوانند به توفیق دس��ت پی��دا کنند‪ .‬موض��وع مهم تر هنگام‬ ‫ارزش��یابی عملکرد روابط عمومی است‪ .‬مدیران روابط عمومی دائم با این پرسش‬ ‫مواج��ه هس��تند که نتیجه و س��ود این کار چیس��ت؟ البته تاثی��ر فعالیت های‬ ‫روابط عموم��ی کوتاه مدت نبوده‪ ،‬بلکه در بلندمدت نیز تاثیر گذار اس��ت و حتی‬ ‫نس��ل های اینده نیز از فعالیت های روابط عمومی بهره می برند‪ .‬با این وصف اثار‬ ‫عملکرد روابط عمومی در کوتاه مدت در سود سازمان‪ ،‬فروش‪ ،‬جلب مشتریان و‬ ‫ارتقای برند و تثبیت ذهنیت مثبت نس��بت به سازمان در جامعه به وضوح قابل‬ ‫بیان اس��ت‪ ،‬اگر افزایش درامدی انجام می ش��ود و اگر تعداد مش��تریان افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬هنگامی رخ می دهد که اطالع رس��انی می ش��ود‪ .‬ای��ن مقوله در بانک ها‬ ‫به وضوح قابل مش��اهده است‪ .‬هرگاه تبلیغی انجام می شود‪ ،‬سپرده های مردمی‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬اینکه س��هم هر کدام از عامل ها از این درامد چقدر است؟ نیاز‬ ‫به مطالعات تطبیقی بیشتر دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫احتکار از خودرو به موتورسیکلت رسید‬ ‫مع��اون نظارت ب��ر اماک��ن عمومی پلی��س امنیت ته��ران بزرگ از کش��ف‬ ‫‪۶۴۹‬دستگاه موتورسیکلت ایرانی و خارجی احتکار شده از ‪ ۳‬پارکینگ در حوالی‬ ‫میدان رازی خبرداد‪.‬‬ ‫سرهنگ نادر مرادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬دراین باره گفت‪ :‬خبری درباره دپو‬ ‫تعداد زیادی موتورس��یکلت در ‪3‬پارکینگ در حوال��ی میدان رازی (گمرک) به‬ ‫پلیس رسید که درپی ان رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران قرار گرفت‬ ‫و پس از اطمینان از صحت گزارش دریافتی مجوزهای قضایی الزم برای برخورد‬ ‫با این موارد دریافت شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بررس��ی های انجام شده مشخص شد این موتور سیکلت ها‬ ‫از س��ال ‪ ۹۵‬تاکنون در پارکینگ ها نگهداری ش��ده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬گویا بنا بوده تا‬ ‫افراد فرصت طلب و س��ودجو در زمان و فرصت مناس��بی این موتورس��یکلت ها‬ ‫را ب��ا چن��د براب��ر قیمت در ب��ازار عرض��ه کنند که ب��ا اطالع پلی��س این امر‬ ‫ناکام ماند‪.‬‬ ‫مرادی با اش��اره به عملیات ماموران اظهار کرد‪ :‬ماموران در ‪3‬عملیات همزمان‬ ‫به این ‪3‬پارکینگ رفته و در بازرس��ی از انها ‪ ۶۴۹‬دس��تگاه انواع موتورس��یکلت‬ ‫ایرانی و خارجی را کشف و توقیف کردند که ارزش ریالی انها باالی ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ‪ ،‬در این باره‬ ‫یک تن دستگیر شده و تحقیقات برای دستگیری دیگر همدستان احتمالی وی‬ ‫نیز در حال انجام است‪ .‬همچنین ‪3‬پارکینگ نیز پلمب شد‪.‬‬ ‫پای فیات به ایران باز می شود؟‬ ‫گروه صنع�ت‪ :‬محدودیت ه��ای تحریمی یکی از‬ ‫چالش های صنایع داخلی به ویژه خودروسازی کشور‬ ‫بوده و ارتباطات بین المللی را به حداقل می رس��اند‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬صنعتگران از فناوری روز جهان عقب‬ ‫مان��ده و نمی توانند خود را روزام��د کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬با اعمال تحریم های جدی��د در مرداد ‪ ۹۷‬دو‬ ‫خودروساز فرانس��وی همکاری خود را با ایران قطع‬ ‫ک��رده و به تعه��دات خود در قبال ب��ازار ایران عمل‬ ‫نکردن��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که س��فیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در ایتالیا‪ ،‬از مشکالت برقراری روابط‬ ‫تجاری میان ش��رکت های ایرانی و ایتالیایی گفت و‬ ‫نیز از احتمال حضور فیات در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تحریم و کرونا بر روابط بین الملل‬ ‫خودکفایی و کاهش وابس��تگی یک��ی از راهکارها‬ ‫برای اسیب پذیری اس��ت‪ ،‬اما به طور قطع ارتباطات‬ ‫و همکاری ه��ای بین المللی در فض��ای برد‪-‬برد هم‬ ‫ضرورت دارد‪.‬‬ ‫حمی��د بیات‪ ،‬س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫ایتالیا در گفت وگو با خط بازار از مش��کالت برقراری‬ ‫روابط تجاری میان ش��رکت های ایرانی و ایتالیایی با‬ ‫توجه به تحریم های یک جانبه امریکایی و راه حل های این ب��ازار برای صادرات و تقویت بنیان تولید داخلی‬ ‫درنظر گرفته ش��ده از س��وی س��فارت ب��ا همکاری در کش��ور‪ ،‬ش��رایطی را ایجاد کرده که با محدودیت‬ ‫خودساخته صادرات به ایتالیا روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫اتاق های بازرگانی سخن گفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تجارت با ایتالیا و بازار این کش��ور‬ ‫س��فیر جمه��وری اس�لامی ای��ران در ایتالی��ا در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که روابط اقتص��ادی ایران و همواره ب��رای طرف ه��ای ایرانی از اهمی��ت زیادی‬ ‫ایتالی��ا درحال حاض��ر و با توجه به ش��رایط بحرانی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫به همین دلیل در سال های ‪۲۰۱۷‬‬ ‫کروناویروس چگونه اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی(‪ ۱۳۹۶‬و ‪۱۳۹۷‬‬ ‫دو عام��ل تحری��م و کرونا تاثیراتی‬ ‫خورش��یدی) و براس��اس گ��زارش‬ ‫مقطع��ی ب��ر روابط اقتص��ادی دو‬ ‫دریافت��ی از مرکز ام��ار ایتالیا‪ ،‬این‬ ‫کش��ور داشته اس��ت‪ .‬با این تفاوت‬ ‫کشور نخستین شریک تجاری ایران‬ ‫ک��ه یک��ی ارادی و طوالنی مدت تر‬ ‫در میان کش��ورهای عض��و اتحادیه‬ ‫بوده(تحری��م) و دیگ��ر غیرارادی و‬ ‫اروپا بود‪ .‬در س��ال ‪)۱۳۹۸( ۲۰۱۹‬‬ ‫کوتاه مدت اس��ت‪ .‬از این رو باید دو‬ ‫نیز باوجود تش��دید تحریم ها ایتالیا‬ ‫مقوله تحریم ها و بحران کرونا را از‬ ‫حمید بیات‪ :‬ایران از‬ ‫پس از المان دومین شریک تجاری‬ ‫یکدیگر تفکیک کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به هرحال تحریم های بازار بزرگ و توان‬ ‫ایران بوده است‪.‬‬ ‫� غلبه واردات بر صادرات‬ ‫یک جانب��ه و غیرقانون��ی امری��کا‬ ‫باالی قطعه سازی‬ ‫بیات با بیان اینکه حجم مبادالت‬ ‫مدت هاست شرایط روابط اقتصادی برخوردار بوده و‬ ‫دو کشور در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬در غیاب‬ ‫ایران ب��ا جهان از جمل��ه ایتالیا را‬ ‫تحت تاثی��ر ق��رار داده و منج��ر به ایتالیا نیز یکی از‬ ‫نف��ت‪ ،‬رقمی افزون ب��ر حدود ‪۹۷۷‬‬ ‫کاهش حجم مناس��بات کش��ورها کشورهای پیشرو در میلی��ون ی��ورو ب��ا ت��راز مثب��ت به‬ ‫نف��ع ایتالیا ب��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این‬ ‫با ایران ش��ده اس��ت‪ .‬به تب��ع‪ ،‬این تمام زنجیره تولید‬ ‫ام��ر نش��ان دهنده ای��ن اس��ت که‬ ‫تحریم ها در ایتالیا نیز بس��یاری از‬ ‫خودرو است‬ ‫حت��ی در ش��رایط تحری��م نف��ت و‬ ‫فع��االن اقتصادی را نگ��ران کرده‬ ‫س��ایر کاالهای تحریم��ی‪ ،‬همچنان‬ ‫و بی��ش از همه نهاده��ای مالی و‬ ‫زمینه های بس��یاری برای توس��عه تج��ارت دوجانبه‬ ‫بانک ها با تهدیدات امریکا روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وجود دارد که نیازمند شناس��ایی بیش��تر از س��وی‬ ‫‹ ‹کمبود منابع مالی‬ ‫س��فیر ایران در ایتالیا مش��کل اصلی در تجارت با بخش دولتی و همچنین شرکت های بخش خصوصی‬ ‫ایتالی��ا را کمبود منابع مالی ایران با منش��ا اروپایی است‪.‬‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در ایتالیا با بیان‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬یکی از اصلی ترین اثرات تحریم ها‪،‬‬ ‫توقف برداش��ت نفت از س��وی ش��رکت نفتی انی از اینک��ه کرون��ا در ایتالیا به خودی خ��ود محدودیتی‬ ‫ای��ران و عدم تولید مناب��ع ارزی کافی در ایتالیا بود‪ .‬ب��رای فعالیت تج��اری میان دو کش��ور ایجاد نکرد‪،‬‬ ‫متاسفانه بخش عمده صادرات ایران به ایتالیا را نفت گفت‪ :‬پیش از ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬حجم مبادالت‬ ‫تش��کیل می داد‪ .‬اتکای بیش از حد ب��ه نفت و نگاه ایران با ایتالیا با کاهش قابل توجهی روبه رو شده بود‪.‬‬ ‫واردات��ی از ایتالیا به جای توج��ه به ظرفیت های فقط حواش��ی این امر و توق��ف حرکت کامیون ها در‬ ‫م��رز ترکیه را می توان عمده ترین تاثیر ویروس کرونا‬ ‫ب��ر فعالیت تجاری ما با ایتالیا دانس��ت‪ ،‬زیرا به دلیل‬ ‫نگرانی های موجود‪ ،‬حمل ونقل کاال از مس��یر زمینی‬ ‫دچار وقفه شد‪.‬‬ ‫خوشبختانه از ‪ ۱۵‬خرداد سال جاری براساس توافق‬ ‫ای��ران و ترکیه‪ ،‬مرزهای ورودی به روی کامیون های‬ ‫دو کش��ور باز ش��د که امید می رود این موضوع تردد‬ ‫مج��دد کامیون ه��ای ایرانی به مقصد اروپ��ا را فعال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��فیر ای��ران در ایتالی��ا تصری��ح کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫بررس��ی ها ایتالیا محدودیتی برای کاالهای صادراتی‬ ‫ایران به این کشور ایجاد نکرده است‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫اینک��ه امکان حمل ونقل دریایی بی��ن ایران و ایتالیا‬ ‫در زمان ش��دت ش��یوع ویروس کرونا وجود داشت و‬ ‫درحال حاضر نیز وجود دارد‪ .‬با از سرگیری پروازهای‬ ‫ایران ایر به میالن نیز امکان حمل هوایی میسر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت وارداتی‬ ‫بیات در پاس��خ به این پرسش مبنی بر اینکه کدام‬ ‫محص��والت بین ای��ن دو کش��ور واردات و صادرات‬ ‫می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله محصوالت وارداتی ایران از‬ ‫ایتالیا درحال حاضر می توان به ماشین االت با کاربرد‬ ‫عمومی(موتورهای احتراق‪ ،‬توربین‪ ،‬پمپ‪ ،‬کمپرسور‬ ‫و‪ ،)...‬ماشین االت تخصصی(متالورژی‪ ،‬معدنی‪ ،‬صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬نساجی‪ ،‬چرم و کفش و‪ ،)...‬تجهیزات پزشکی‬ ‫و دندانپزش��کی(پروتز‪ ،‬لن��ز و‪ ،)...‬م��واد ش��یمیایی‪،‬‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬الس��تیک مصنوعی‪ ،‬موتوره��ای برقی‪،‬‬ ‫ژنراتور‪ ،‬ترانسفورماتور‪ ،‬دارو‪ ،‬تجهیزات الکترومکانیکی‬ ‫و الکتروتراپی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫عمده صادرات غیرنفتی ایران به ایتالیا نیز ش��امل‬ ‫محص��والت فوالدی‪ ،‬انواع س��نگ‪ ،‬ش��ن و ماس��ه‪،‬‬ ‫محصوالت ش��یمیایی‪ ،‬مصنوع��ات فلزی‪ ،‬محصوالت‬ ‫کش��اورزی و زراعی‪ ،‬گوش��ت و فراورده های گوشتی‬ ‫و لبنی��ات‪ ،‬لوازم خانگی غیربرقی و ماش��ین االت و‪...‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری خودروسازان ایرانی و ایتالیایی‬ ‫در گذش��ته موض��وع ورود و هم��کاری ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی فیات به ایران مطرح ب��ود‪ ،‬اما این امر‬ ‫اجرایی نش��د و در ادامه شاهد روند صعودی واردات‬ ‫خودروهای فرانسوی به ایران بودیم‪.‬‬ ‫بی��ات در پاس��خ به این پرس��ش که به نظر ش��ما‬ ‫در بحث خودروس��ازی روابط ای��ران و ایتالیا چگونه‬ ‫اس��ت و ایا برنامه ای ب��رای همکاری هایی در این باره‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایتالی��ا به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫کشورهای صنعتی و دومین قدرت تولید صنعتی در‬ ‫اروپ��ا همواره مورد توجه صنعتگران ایرانی بوده و در‬ ‫برهه های گوناگون از ظرفیت های فنی این کشور در‬ ‫ارتقای صنعت ایران استفاده شده است‪.‬‬ ‫هم اکنون نیز بخش قابل توجهی از زیرساخت های‬ ‫صنعتی در ای��ران از فناوری ها و دان��ش فنی ایتالیا‬ ‫به��ره می برند‪ .‬در طرف مقابل نیز بازار بزرگ ایران و‬ ‫تجربه ه��ای موفق در همکاری اقتصادی با طرف های‬ ‫ایران��ی در توجه ایتالیایی ها ب��ه بخش های گوناگون‬ ‫صنعتی و تجاری کش��ورمان موثر بوده اس��ت؛ البته‬ ‫ب��ازار بزرگ و جمعیت جوان کش��ورمان مورد توجه‬ ‫همه خودروس��ازان جهان اس��ت ‪ .‬س��فیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در ایتالیا با بیان اینک��ه هم اکنون با‬ ‫توج��ه به ش��رایط تحریم��ی موض��وع همکاری های‬ ‫بخش خودرو س��ازی در دس��تور کار دو کش��ور قرار‬ ‫ندارد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در صورت رفع موانع موجود‪ ،‬ایران‬ ‫می تواند یکی از بازارهای تعیین کننده برای تولیدات‬ ‫صنعت خودرو ایتالیا باشد‪ .‬ایران از بازار بزرگ و توان‬ ‫باالی قطعه س��ازی برخوردار بوده و ایتالیا نیز یکی از‬ ‫کشورهای پیشرو در تمام چرخه تولید خودرو است‪.‬‬ ‫بی��ات ادام��ه داد‪ :‬روند تاریخی نی��ز حاکی از حضور‬ ‫موف��ق ش��رکت های ایتالیایی در بازار ای��ران دارد و‬ ‫بخش خودرو نیز می توان��د یکی از بخش های موفق‬ ‫اینده باش��د؛ بنابراین با فراهم امدن شرایط‪ ،‬موضوع‬ ‫همکاری ها در انتقال دانش فنی و فناوری های متنوع‬ ‫صنعت خودرو در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ماجرای یک میلیارد دالری که به خودروسازان رسید‬ ‫در اوض��اع و اح��وال ای��ن روزه��ای بازار خ��ودرو و‬ ‫حواش��ی ان اعالم خبری مبنی بر اختصاص یک میلیارد‬ ‫دالر تس��هیالت ارزی از محل صندوق توس��عه ملی به‬ ‫خودروس��ازان موجب گمانه هایی شد از جمله اینکه این‬ ‫رقم سنگین به شرکت های بزرگ خودروسازی اختصاص‬ ‫یافته اس��ت؛ در حالی که در اصل ماجرا این گونه نیست‬ ‫و این یک میلیارد دالر از ‪2‬س��ال گذش��ته و در راستای‬ ‫تقویت ن��اوگان حمل ونقل عمومی و ب��رای خودروهای‬ ‫سنگین از منابع ذخائر ارزی تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬خبری به نقل از شهیدزاده‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عامل صندوق توس��عه ملی منتش��ر ش��د که وی‬ ‫اعالم ک��رده بود «یک میلیارد دالر تس��هیالت ارزی از‬ ‫مح��ل صندوق توس��عه مل��ی به صنعت خودروس��ازی‬ ‫اختصاص یافته تا بتواند تولید داخلی را رونق و با کمک‬ ‫شرکت های دانش بنیان قطعات را در داخل کشور تولید‬ ‫کن��د‪ ».‬بازتاب این خبر قابل توجه بود چرا که این روزها‬ ‫صنعت خودروس��ازی و بازار خودرو در مرکز توجه قرار‬ ‫داشته و مخاطبان ان رضایت چندانی ندارند‪ ،‬به طوری‬ ‫که رشد قیمت ها موجب تصمیم گیری های تازه ای درباره‬ ‫فروش محصوالت ‪ 2‬ش��رکت بزرگ خودروس��ازی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بر این اساس اعالم تسهیالت یک میلیارد دالری‬ ‫برای صنعت خودروسازی واکنش های متفاوتی به همراه‬ ‫داش��ت‪ .‬اینکه ماجرای یک میلیارد دالر صندوق توسعه‬ ‫برای این صنعت چیس��ت و ای��ا این رقم به تازگی و در‬ ‫اختیار کدام شرکت ها قرار گرفته است‪ ،‬موضوعی است‬ ‫که پیگیری ایس��نا از صندوق توسعه ملی با توضیحاتی‬ ‫همراه ش��د که گمانه اختصاص وام یک میلیارد دالری‬ ‫به ش��رکت های ب��زرگ خودروس��ازی را رد می کند‪ .‬اما‬ ‫جری��ان یک میلی��ارد دالر‪ ،‬به اوایل س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و در‬ ‫زمان ش��دت گرفتن تحریم ها و به دنبال ان مش��کالت‬ ‫ایجاد ش��ده در تامین قطعات خودرو برمی گردد‪ .‬در ان‬ ‫زمان پیش��نهاداتی درباره اختصاص منابع برای تقویت‬ ‫ح��وزه حمل ونقل درون ش��هری و برون ش��هری مطرح‬ ‫می ش��ود که در نهایت هی��ات امنای صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی با توجه به اهمیت حمل ونقل و ترانزیت در خرداد‬ ‫همان س��ال مصوبه ای داش��ته که مبلغ��ی بیش از یک‬ ‫میلی��ارد دالر را در اولویت تس��هیالت ارزی خود برای‬ ‫تقوی��ت ناوگان عمومی ق��رار دهد که کمکی به افزایش‬ ‫ظرفی��ت ن��اوگان و همچنی��ن جایگزین��ی خودروهای‬ ‫فرسوده باشد‪ .‬براین اساس حتی پیش بینی می شود که‬ ‫بازپرداخت این تس��هیالت نیز از محل صرفه جویی هایی‬ ‫انجام شود‪ .‬براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی‪ ،‬این‬ ‫طرح ش��امل شرکت های دولتی نیست و از سویی تولید‬ ‫خودروهای س��بک س��واری را دربرنمی گیرد بلکه برای‬ ‫شرکت های خصوصی و به طور خاص تولید خودروهای‬ ‫س��نگین اس��ت‪ .‬ظاهرا این رقم بین یک تا ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫دالر ب��وده که باید با عاملی��ت بانک ها از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی به متقاضیان و در واقع شرکت هایی که از‬ ‫سوی دس��تگاه های ذی ربط مورد تایید قرار می گیرند‪،‬‬ ‫اختص��اص پیدا کنند‪ .‬تاکنون این بررس��ی ها از س��وی‬ ‫دس��تگاه های مربوطه از جمل��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬صندوق توس��عه ملی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه ادامه داشته و فهرست شرکت ها در حال‬ ‫بررس��ی اس��ت‪ ،‬اما مبلغ تعیین ش��ده در بانک مرکزی‬ ‫مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص پیدا کردن‬ ‫به چنین پروژه ای کنار گذاشته شده است که به تدریج‬ ‫و ب��ا تکمیل پرونده ها و در فرایند در اختیار ش��رکت ها‬ ‫قرار خواهد گرف��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که حمل ونقل‬ ‫در بی��ن مصارف منابع صندوق توس��عه ملی جای خود‬ ‫را داش��ته و براس��اس اخرین گزارش عملکرد صندوق‬ ‫تا پایان شهریور سال گذش��ته‪ ۱.۴ ،‬میلیارد دالر تقاضا‬ ‫اعالم وصول و به دنبال ان منابع مسدود شده است که‬ ‫از این رقم برای ‪ ۹۷۷‬میلیون دالر گشایش اعتبار انجام‬ ‫شده که ‪ ۸۶۱‬میلیون دالر پرداختی داشته است‪.‬‬ صفحه 4 ‫شنبه‬ ‫خال های صنعت قطعه در استاندارد سازی‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2020‬‬ ‫سال سوم شماره‪79‬‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شناسایی عوامل تصادف‬ ‫محمدجوادشریفی‬ ‫کارشناس ارشد خودرو‬ ‫گروه صنعت‪ :‬عنوان می ش��ود بخ��ش زیادی از‬ ‫الودگ��ی هوا مربوط ب��ه خودروها و صنایع متحرک‬ ‫بوده که در قبال ان مس��ئولیت های اجتماعی برای‬ ‫صنعتگران تعریف ش��د‪ .‬تولید قطعات با فناوری روز‬ ‫از جمل��ه دانش های جدید مانند نانو می تواند کمک‬ ‫زیادی به کاهش بخشی از این االیندگی کند‪.‬‬ ‫یک��ی از قطعاتی که کارشناس��ان محیط زیس��ت‬ ‫عنوان می کنند ذرات جدا ش��ده از ان در هوا معلق‬ ‫مانده و منجر به الودگی هوا می ش��ود‪ ،‬تایر اس��ت‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود حتی تایرهای نو با نخستین حرکت‬ ‫این ذرات را وارد هوا می کنند‪.‬‬ ‫از دیگر مواد ب��ه کار رفته در صنایع خودرویی که‬ ‫الوده کننده محیط زیست هستند می توان به ازبست‬ ‫در لنت ترم��ز و رها ش��دن باتری به عن��وان زباله در‬ ‫طبیعت اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تایر های سبز نجات دهنده طبیعت‬ ‫س��عید تقوای��ی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫مرک��ز تحقیق��ات صنای��ع‬ ‫الستیک ایران درباره الودگی‬ ‫تای��ر و اقدامات انجام ش��ده‬ ‫برای کاهش ان ب��ه «روزگار‬ ‫خودرو» گفت‪ :‬تایر محصولی‬ ‫است که حدود ‪ ۲۰‬درصد وزنی ان از دوده تشکیل‬ ‫شده و به هر حال هنگام حرکت بخشی از این دوده‬ ‫می توان��د به ‪ CO ۲‬تبدیل و بخش��ی نیز به ش��کل‬ ‫ذرات معلق در هوا منتشر شود‪.‬‬ ‫اساس��ا تولیدکنندگان جهان��ی در حال حرکت به‬ ‫این سو هستند که از دوده کمتری در این محصول‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به همین دلیل س��یلیکا (پرکننده سفید)‬ ‫جایگزین بخش��ی از دوده در تایر ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫صنعت تایر کش��ور هم بعض��ی از تولیدکنندگان به‬ ‫این س��و حرکت کرده اند‪ .‬در واقع س��یلیکا‪ ،‬ماده ای‬ ‫دوس��تدار محیط زیس��ت بوده ک��ه جایگزین دوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع الس��تیک ایران با‬ ‫بیان اینک��ه در صنعت تایر جهان س��خن از حذف‬ ‫کامل دوده نیس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬به دلیل ویژگی های‬ ‫خاصی که دوده دارد‪ ،‬حذف ان از تولید تایر شدنی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬هر چند پژوهش ها به س��مت اس��تفاده از‬ ‫پرکننده های زیس��ت تخریب پذیر(اینک��ه زودتر از‬ ‫بین بروند بدون اینکه به طبیعت اس��یب برسانند)‬ ‫در حرکت اس��ت‪ ،‬از ای��ن رو تولیدکنندگان از روش‬ ‫دوگانه ای که در ان هم از دوده اس��تفاده می شود و‬ ‫هم سیلیکا بهره می برند‪.‬‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫برای تولید‬ ‫خودرو و‬ ‫موتورسیکلت ‬ ‫برقی‬ ‫بعضی از گریدهای دوده مورد استفاده در تایر سبز در ایران‬ ‫تولید نمی شود یا روغن های فرایندی مناسب یعنی روغن هایی‬ ‫که ویژگی های ان متناسب با تایر سبز باشد‪ ،‬برای ساخت تایر‬ ‫سبز به میزان کافی در داخل نداریم و اگر هم باشد خیلی‬ ‫گران هستند‬ ‫تقوایی با اش��اره به برخی اس��تانداردهای جدید‬ ‫برای تایر ادامه داد‪ :‬تالش این است که دو پدیده در‬ ‫تایر کنترل ش��ود؛ نخست اینکه میزان االینده هایی‬ ‫ک��ه به دلیل عملک��رد تای��ر هنگام س��رویس دهی‬ ‫به وج��ود می ای��د‪ ،‬به حداقل برس��د؛ مانن��د اینکه‬ ‫گازه��ای ‪ CO ۲‬و س��ایر گازها که باع��ث الودگی‬ ‫محیط زیس��ت می ش��وند به کمترین می��زان خود‬ ‫برس��ند؛ از این رو استانداردهای جداگانه در این باره‬ ‫تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬مورد دوم هم به میزان مصرف‬ ‫س��وختی که تایر ب��ه خودش اختص��اص می دهد‪،‬‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پدیده ای در تایر به نام مقاومت غلطشی‬ ‫وج��ود دارد که بخش��ی از نیروی پیش��ران خودرو‬ ‫صرف مقابله با ان می ش��ود‪ .‬برای مقاومت غلطشی‬ ‫تایر ه��م اس��تانداردهایی وج��ود دارد ک��ه به طور‬ ‫مستقیم روی میزان مصرف سوخت در خودرو تاثیر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در واق��ع ه��ر چق��در بتوانی��م می��زان مص��رف‬ ‫س��وخت فس��یلی را پایی��ن بیاوری��م‪ ،‬ب��ه هم��ان‬ ‫نس��بت ه��م ب��ه کاه��ش الودگ��ی ه��وا کم��ک‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫تقوای��ی با بیان اینکه در مرک��ز تحقیقات صنایع‬ ‫الستیک ایران دستگاه اندازه گیری مقاومت غلطشی‬ ‫تایر وج��ود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما در این مرک��ز عالوه بر‬ ‫س��نجش استاندارد مقاومت غلطش��ی تایر و تعیین‬ ‫برچس��ب ان��رژی انه��ا‪ ،‬روی محص��والت تولیدی‬ ‫کارخانه ها نیز نظارت داریم تا بتوانیم میزان مصرف‬ ‫س��وخت و در نتیج��ه درصد االیندگی خ��ودرو را‬ ‫کاهش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع الس��تیک ایران‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا تایرهای س��بز در‬ ‫همین زمینه تولید می ش��وند و از س��یلیکا به جای‬ ‫بخش��ی از دوده استفاده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تایر سبز‬ ‫مفهوم��ی جامع ت��ر و کامل ت��ر از ای��ن دارد که ما‬ ‫سیلیکا را به جای دوده به کار ببریم‪ .‬تایر سبز‪ ،‬دارای‬ ‫در جلس��ه کمیت��ه خودرو ک��ه با حضور‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران مکلف شد تا با تشکیل «کمیته‬ ‫دائمی نوس��ازی ناوگان تج��اری» با حضور‬ ‫دستگاه های ذیربط‪ ،‬نس��بت به برنامه ریزی‬ ‫در این حوزه اقدامات الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬جلسه کمیته‬ ‫خودرو با حضور حس��ین م��درس خیابانی‪،‬‬ ‫ویژگی ه��ای خاصی اس��ت که تمام م��واد اولیه ان‬ ‫بای��د جزو مواد مج��از بوده و از قان��ون ریچ پیروی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ای��ن قان��ون سال هاس��ت در اروپا اجرا‬ ‫می ش��ود و مرکز تحقیقات صنایع الس��تیک ایران‬ ‫هم در حال استانداردس��ازی براساس قانون ریچ در‬ ‫محصوالت داخلی صنعت تایر است‪.‬‬ ‫تقوایی در ادامه س��خنان خود گفت‪ :‬در س��اخت‬ ‫تایر س��بز نباید از مواد اولیه ای که در فهرست مواد‬ ‫غیرمجاز قانون ریچ اس��ت‪ ،‬اس��تفاده ش��ود؛ عالوه‬ ‫برای��ن‪ ،‬مقاومت غلطش��ی تایر نیز بای��د به حداقل‬ ‫ممکن برسد‪.‬‬ ‫ی��ک سلس��له ترکیب��ات خطرناک��ی به ن��ام‬ ‫نیتروزامی��ن وج��ود دارد که نباید هنگام س��اخت‬ ‫ی��ا عملک��رد تای��ر در ای��ن محصول وجود داش��ته‬ ‫باش��د یا روغن هایی که در س��اخت تایر سبز به کار‬ ‫گرفته می ش��ود باید عاری از ترکیب��ات اروماتیک‬ ‫چندحلق��ه ای ک��ه به انه��ا ‪ PCA‬گفته می ش��ود‪،‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع الس��تیک ایران‬ ‫یاداور شد‪ :‬هدف از تولید تایر سبز این بود که بیشتر‬ ‫ب��ه داد طبیعت و محیط زیس��ت برس��یم؛ بنابراین‬ ‫تایرهای س��بز تایرهایی هس��تند ک��ه پارامترهای‬ ‫زیس��ت محیطی را در باالترین س��طح استانداردی‬ ‫رعایت می کنند‪ .‬تاکید می کنم تایر سبز ویژگی های‬ ‫زی��ادی دارد و فق��ط این نیس��ت ک��ه تولیدکننده‬ ‫بخش��ی از دوده را بردارد و س��یلیکا را جایگزین ان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر تولید تایر سبز در ایران اجباری شود‪،‬‬ ‫به عن��وان مثال نی��از داریم به ‪ SBR‬ک��ه با فناوری‬ ‫محلول تهیه شود که به ان ‪ SSBR‬می گویند که در‬ ‫ایران ای��ن فناوری وجود ندارد‪ .‬ما در ایران ‪ESBR‬‬ ‫داری��م ک��ه در تایر س��بز نمی توان از ان اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تقوای��ی در پایان اظهارکرد‪ :‬بعض��ی از گریدهای‬ ‫سرپرس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تش��کیل شد‪ .‬در این جلس��ه ضمن بررسی‬ ‫اخری��ن وضعیت نوس��ازی ن��اوگان تجاری‬ ‫کش��ور‪ ،‬مقرر شد تا «کمیته دائمی نوسازی‬ ‫ن��اوگان تج��اری» با مس��ئولیت س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران و با حضور‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی و صندوق توس��عه‬ ‫ملی تشکیل شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس قرار اس��ت که این کمیته‬ ‫دوده مورد اس��تفاده در تایر س��بز در ای��ران تولید‬ ‫نمی ش��ود ی��ا روغن ه��ای فرایندی مناس��ب یعنی‬ ‫روغن هایی که ویژگی های ان متناس��ب با تایر سبز‬ ‫باش��د‪ ،‬برای س��اخت تایر س��بز به میزان کافی در‬ ‫داخل نداریم و اگر هم باشد خیلی گران هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت باتری های برقی ‬ ‫رس��ول پارچه باف دیب��ازر از‬ ‫فع��االن صنع��ت در بخ��ش‬ ‫ازمایش��گاه ب��وده ک��ه درباره‬ ‫خطرات باتری های رها شده در‬ ‫طبیعت ب��ه «روزگار خودرو»‬ ‫گف��ت‪ :‬پس از کارکرد باتری از‬ ‫جمله باتری لیتیوم برای از بین بردن ان باید بازیافت‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر مانند زباله دفن ش��ود برای سفره اب های‬ ‫زیرزمینی در اینده بسیار خطرافرین خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در حوزه خودرو اعم از ماش��ین و موتورسیکلت‬ ‫جهان به سوی برقی کردن انها در حال حرکت است‬ ‫تا از الودگی هوا بکاهد‪ .‬استفاده باتری به جای سوخت‬ ‫فس��یلی بس��یار مناس��ب اس��ت‪ ،‬اما اگر بات��ری این‬ ‫خودروها پس از پایان عمر مفیدشان بازیافت نشوند‪،‬‬ ‫زمینه ساز الودگی چند برابری در طبیعت می شوند و‬ ‫از جمله دردس��رهای اینده دولت ه��ا خواهد بود‪ .‬او‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برای اجرای هر ام��ری باید اینده نگر بود‪،‬‬ ‫زیرا ما در قبال نس��ل های اینده و حق زندگی س��الم‬ ‫انها مسئول هستیم؛ بنابراین شهرداری برای بازیافت‬ ‫باتری ها ورود کرده و انها را از زباله های ش��هری جدا‬ ‫می کند‪ .‬در بخش بازیافت نیز کارهایی در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫پارچه باف دیبازر در ادامه درباره استفاده از ازبست‬ ‫در لنت ترمز هم گفت‪ :‬ام��روز تولیدکنندگان متقاعد‬ ‫ش��ده اند محصولی باکیفیت و با کمترین اس��یب به‬ ‫جامعه و محیط زیست تولید کنند‪ .‬پیش تر صنعتگران‬ ‫از ازبس��ت در لنت ترمز اس��تفاده می کردند‪ ،‬زیرا در‬ ‫ح��رارت باال مقاوم ب��وده و در نتیجه باعث طوالنی تر‬ ‫شدن عمر لنت ترمز می شود‪ .‬لنت ترمز قطعه ای است‬ ‫که همیش��ه در مع��رض ترمزگیری بوده و ازبس��ت‬ ‫ماده ای نس��وز و مقاوم در برابر حرارت اس��ت اما باید‬ ‫توج��ه داش��ت عنصری االین��ده و بس��یار خطرناک‬ ‫برای انس��ان و محیط زیس��ت اس��ت‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر بیشتر تولیدکنندگان‪ ،‬دیگر از این ماده‬ ‫استفاده نمی کنند تا اس��یب ها را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫پارچه ب��اف دیب��ازر در پای��ان گفت‪ :‬افزای��ش اگاهی‬ ‫افراد و فرهنگ س��ازی در حوزه مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫صنعتگران‪ ،‬سبب شده تا نگرانی ها در این حوزه بسیار‬ ‫کمتر از گذشته شود‪.‬‬ ‫با حضور دس��تگاه های ذی رب��ط‪ ،‬به صورت‬ ‫منظ��م و هفتگ��ی تش��کیل جلس��ه داده و‬ ‫گام ه��ای عملیاتی ب��رای نوس��ازی ناوگان‬ ‫تجاری کش��ور را در هماهنگی با وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی برنامه ریزی و پیشرفت کار را‬ ‫پایش کند‪.‬‬ ‫همچنین در این جلس��ه ضمن بررس��ی‬ ‫ابعاد و زیرساخت های تولید موتورسیکلت ها‬ ‫و خودروه��ای برقی‪ ،‬مقرر ش��د ت��ا زنجیره‬ ‫تولید این خودرو مورد بررس��ی قرار گرفته‬ ‫و پش��تیبانی های الزم ب��رای تامین قطعات‬ ‫و داخلی س��ازی انها انجام ش��ود ؛ همچنین‬ ‫هماهنگی ه��ای الزم ب��ا قطعه س��ازان برای‬ ‫تولید قطعات مورد نیاز برای موتورسیکلت ها‬ ‫و خودروه��ای برق��ی به عمل ای��د‪ .‬بحث و‬ ‫بررسی درباره س��رمایه گذاری روی پلت فرم ‬ ‫جدید خودروهای س��واری‪ ،‬ازجمله مباحث‬ ‫مطرح شده در جلسه کمیته خودرو بود‪.‬‬ ‫تحقیقات مختلف نشان می دهد که در حدود ‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۰‬درصد تصادفات‪ ،‬عامل‬ ‫انس��انی‪ ،‬مهم ترین عامل بوده و رعایت نکردن‪ ‬ن��کات ایمنی‪ ‬باعث بروز تصادف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس پلیس راهور ته��ران بزرگ ادامه داد‪ :‬البت��ه این به ان معنا‬ ‫نیس��ت که چشم خود را به دیگر عوامل ببندیم و همیشه عامل انسانی را محور‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫خطایی را انس��ان انجام می دهد و خودرو از مسیر منحرف و واژگون می شود‪،‬‬ ‫اما اگر همین خودرو ایمن باشد‪ ،‬تصادف باعث مرگ نمی شود‪ .‬یا اگر به اصطالح‬ ‫جاده بخش��نده باش��د و شیب کناری ان مناس��ب‪ ،‬بعد از واژگونی‪ ،‬خودرو ملق‬ ‫نمی زند‪.‬‬ ‫م��ا یک نکت��ه را نبای��د فرام��وش کنی��م و ان اینکه‪ ‬وقوع حادثه و ش��دت‬ ‫حادثه‪2 ‬موضوع مختلف و متفاوت اس��ت‪ .‬همان طور که اش��اره کردم‪ ،‬در وقوع‬ ‫حادثه نقش انس��انی ممکن است بس��یار حائزاهمیت باشد‪ ،‬اما در زمینه شدت‬ ‫حادثه‪ ،‬صدمات و خس��ارات‪ ،‬قطعا وضعیت و‪ ‬کیفیت راه و خودرو‪ ‬بسیار حیاتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مجال عوامل موثر در بروز حادثه و احتمال تصادف در خودروها‬ ‫براس��اس اطالعات خروجی مراکز معاینه فنی مش��خص ش��ده اس��ت را مطرح‬ ‫می کنیم‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬تایرها و چرخ ها‬ ‫‪۳۵‬درصد از تصادفات با علت نقص فنی در خودرو براساس اعالم سازمان ملی‬ ‫امنیت ترافیکی بزرگراه های امریکا به علت نقص در تایر ایجاد می شود‪ .‬ترکیدن‬ ‫تایر‪ ،‬فرس��ودگی ان و پنچری ه��ای پیاپی یک تایر و پنچرگی��ری ان می تواند‬ ‫الستیک را مستعد خرابی حین رانندگی و بروز تصادف کند‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬ترمزها‬ ‫براس��اس امار س��ازمان ملی امنیت ترافیکی بزرگراه های امریکا ‪ ۲۲‬درصد از‬ ‫تصادف ه��ای ب��ا علت نقص فنی خودرو به علت خرابی ترم��ز رخ داده اند‪ .‬وجود‬ ‫ایراد در ش��لنگ های مجموعه ترمز‪ ،‬فاسد ش��دن روغن ترمز‪ ،‬تمام شدن لنت و‬ ‫خوردگی دیس��ک‪ ،‬عدم رگالژ سیستم ترمز و مواردی مانند اینها می تواند سبب‬ ‫بروز تصادف شود‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬سیستم تعلیق‪ ،‬جلوبندی و فرمان‬ ‫این ایراد تنها ‪ ۳‬درصد از امار سازمان ملی امنیت ترافیکی بزرگراه های امریکا‬ ‫را شامل می شود و البته دلیل این پایین بودن میزان در امار اعالم شده این است‬ ‫که نقص در این سیستم ها به سادگی عیان نمی شود اما الستیک های ترکیده را‬ ‫به عنوان مثال به سادگی می توان تشخیص داد‪.‬‬ ‫موارد بسیاری در ایمنی خودرو تاثیر گذارند که هر یک از انها وظایفی دارند و‬ ‫مطابق عملکرد شان می توانند در ایمنی خودرو موثر باشند‪ .‬سیستم های ایمنی‬ ‫در خودرو به طور کلی به ‪2‬دسته تقسیم بندی می شوند‪.‬‬ ‫سیستم های ایمنی فعال‬ ‫سیستم های ایمنی غیرفعال‬ ‫سیس�تم های ایمن�ی فعال‪ :‬این ن��وع مکانیزم زمانی که خودرو ش��روع به‬ ‫حرکت می کند فعال است و در هنگام حرکت شرایط ایده ال برای حفظ ایمنی‬ ‫را به منظور جلوگیری از بروز حوادث ایجاد می کند که می توان از انواع این نوع‬ ‫سیستم های ایمنی به شرح زیر نامبرد‪:‬‬ ‫سیستم های ایمنی پایدار کننده خودرو (ترمز ضدقفل ‪ - ABS‬سیستم هشدار‬ ‫باد الس��تیک ها ‪ – TPMS‬سیس��تم کنترل پایداری ‪ - ESP‬سیس��تم هشدار‬ ‫نقطه کور ‪ – BSM‬سیستم دیدی در شب ‪ HID‬و‪)...‬‬ ‫سیستم های ایمنی غیر فعال ‪ :‬این نوع مکانیزم زمانی که خودرو در حرکت‬ ‫بوده ولی انها فعال نیستند و در هنگام غفلت راننده به طور خود کار فعال شده‬ ‫و با هش��دار به راننده مانع از بروز حادثه برای رانند ه و سرنش��ینان خواهند شد‬ ‫از این نوع مکانیزم ها می توان ( سیس��تم هش��دار خروج از خط – سیستم ترمز‬ ‫کمکی ‪) BA‬‬ ‫از دیگر سیس��تم های ایمنی غیر فعال که در هنگام بروز حادثه فعال می شود‬ ‫و باعث حفاظت از جان راننده ‪ ،‬سرنش��ین و حتی عابر پیاده می ش��ود می توان‬ ‫ن – ایربگ عابر پیاده و طراحی شاسی‬ ‫(کمربند ایمنی– ایربگ راننده و سرنش��ی ‬ ‫و اس��تقامت ان نامبرد) یکی از سیستم های س��اده اما کاربردی ‪ ،‬کمربند ایمنی‬ ‫سرنش��ینان اس��ت این سیستم س��اده ایمنی که از دهه های قبل مورد استفاده‬ ‫گرفته اس��ت به عنوان یک��ی از تاثیرگذار ترین موارد ایمنی خودروها ش��ناخته‬ ‫می ش��ود از س��وی دیگر برای اینکه خودرویی ایمن طراحی شود باید سازه ان‬ ‫به گونه ای س��اخته ش��ود که بتواند بیش��ترین نیروهای وارده به بدنه را در خود‬ ‫ج��ذب کند چراکه هنگام برخورد خودرو با خودرو یا موانع ‪ ،‬نخس��تین بخش��ی‬ ‫که می توانید ایمنی سرنش��ینان را بهبود بخش��د سازه شاس��ی و بدنه ان است‪.‬‬ ‫درطراحی شاس��ی خودروهایی جدید س��عی شده است از الومینیوم و در برخی‬ ‫بخش ها از کربن اس��تفاده ش��ود تا میزان ایمنی افزایش یابد متریال الومینیوم‬ ‫نسبت به فوالد که در شاسی خودروهای قدیمی به کار گرفته می شد از استحکام‬ ‫باالتر ‪ ،‬جذب نیروی بیش��تر و کاهش وزن چش��مگیری برخوردار بود از س��وی‬ ‫دیگر تنها جنس سازه شاسی و بدنه در افزایش ایمنی تاثیرگذار نخواهد بود زیرا‬ ‫باید نحوه طراحی سازه شاس��ی به گونه ای باشد که توجه به فرم و مهندسی که‬ ‫در ان به کار گرفته می ش��ود بتواند بیش��ترین نیرو را در سازه به طور مستقیمی‬ ‫پخش کند تا با دفرمه شدن شاسی از صدمه جدی به سرنشینان جلوگیری کند‬ ‫همچنین مهندس��ان خودرویی با طراحی سیس��تم های الکترونیکی هوشمند و‬ ‫جدید توانسته ایمنی سرنشینان را تا حد بسیاری افزایش دهند ‪.‬‬ ‫طراح��ی ایربگ ها درنواحی مختلف کابین و تعبیه سیس��تم های الکترونیکی ‪،‬‬ ‫ایمنی ترمز ایمنی خودرو را درس��طح باالیی نگهداشته است اما فراموش نکنید‬ ‫ک��ه ایمن��ی عابران پیاده نیز در دس��ته ایمن��ی خودرو ق��رار می گیرد طراحی‬ ‫ایربگ ه��ای عابران پیاده و سیس��تم های الکترونیکی مانع برخورد و هش��دار به‬ ‫همان عابر پیاده را نیز ت ا حد چشم گیری افزایش دهد بنابراین امروز شاهد نصب‬ ‫سیستم هایی چون ایربگ عابرپیاده ‪ ،‬سیستم جلوگیری از برخورد با عابر ‪ ،‬سیستم‬ ‫ترمز اضطراری خودکار و سیستم کمکی ترمزهستیم که کمک بسزایی به ایمنی‬ ‫عاب ر پیاده کرده اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2020‬‬ ‫سال سوم شماره‪79‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار لوازم یدکی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت «جا بنداز‪ ،‬راه بنداز»‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور‬ ‫با قیمت گذاری بنزین ‪۳۰۰۰‬تومانی طرح دوگانه سوز کردن خودورهای بعد‬ ‫از چند س��ال س��کوت تب و تاب جدیدی پیاده کرده است‪ .‬البته استارت این‬ ‫ط��رح را باید در ابالغ ایین نام��ه از طرف هیات وزیران در مورخ اس��فند ‪۹۷‬‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫اما بعد از گذش��ته یک ساله اندی از ابالغ ایین نامه طرح به مانند گذشته به‬ ‫صورت کامال ابتر و نادرست و بدون رعایت اصول کارشناسی و فقط بر مبنای‬ ‫تفکر «راه بنداز‪ ،‬جا بنداز» کلید خورده است‪.‬‬ ‫عاقب��ت این طرح را نیز باید در اتالف پول و زمان برای مردم باید دانس��ت‪.‬‬ ‫دراین مجال نمی توان تمامی ابعاد این فرایند را مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬ما به‬ ‫یکی از معضالتی که در دس��تگاه های متولی وج��ود دارد و اینده این فرایند‬ ‫به مانند خودورهای دوگانه ش��ده در طول س��ال ‪ ۸۳‬تا ‪ ۸۸‬از س��وی شرکت‬ ‫گازخودور وابس��ته به سازمان پخش و پاالیش انجام شده بود و در محاق قرار‬ ‫دارد را مورد بررسی تحلیل قرار می دهیم‪.‬‬ ‫طول عمر مفید مخازن ‪ cng‬در خودورها را بر اس��اس تعداد شارژ و یا طول‬ ‫زمان مقرر می کنند‪.‬‬ ‫ط��ول عمر هر مخازن را ش��رکت تولید کننده مبتنی بر م��واد مصرفی روی‬ ‫مخازن بر اساس استاندارد ملی ‪ ۷۵۹۸‬حک کرده اند‪.‬‬ ‫قریب به اتفاق مخازن تولید شده در کشور حداقل پانزده و حداکثر ‪20‬حک‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر اساس طول عمر ‪ 15‬ساله خودورهای دوگانه شده در ‪ ۸۳‬باید که مخازن‬ ‫و سیستم موجود نصب شده امحا شوند‪ .‬بعد از گذشته بیش از حدود ‪16‬ساله‬ ‫خودوره��ای به امحا این سیس��تم رس��یده اند اما هنوز در بالتکلفیی به س��ر‬ ‫می بردند‪.‬‬ ‫کارت خودور بنزین س��وز بوده ولی خودور دوگانه سوز است‪.‬علت این معضل‬ ‫را باید در عدم هماهنگی و برنامه ریزی سازمان های متولی دانست که هرکدام‬ ‫از این سازمان های «راه خود را دارد اندر پیش»‪.‬‬ ‫با وجود چنین نقص برزگی که حدود ‪2‬دهه است که موجب عذاب و اذیت‬ ‫مل��ت را ب ه وجود اورده و بر اثر این س��هل انگاری چندین نفر از ش��هروندان‬ ‫جان خود را از دس��ت داده اند باز هم به مانند گذش��ته حکایت همچنین باقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۶‬اردیبهشت در گفت وگوی مطرح شده در شبکه خبر درباره جزییات‬ ‫دوگانه س��وز کردند خودوره��ای عمومی مواردی عنوان ش��ده که جای تامل‬ ‫تعمق بسیاری دارد‪.‬‬ ‫در ش��بکه خبر درباره جزییات گازس��وز کردن خودروهای عمومی تصریح‬ ‫ش��د‪« :‬تاکنون ‪ ۴۸۰‬هزار نفر برای گاز سوز کردن خودروهای عمومی ثبت نام‬ ‫کرده اند و ‪ ۷‬هزار خودرو را به طور پایلوت تبدیل کرده ایم و مخزن و لوله های‬ ‫بدون درز هم تامین شده است‪».‬‬ ‫در ادامه این مصاحبه اقای جعفرپور بیان کرد‪:‬‬ ‫«سازمان حفاظت محیط زیست باید استانداردی را در این زمینه تدوین و به‬ ‫ما ابالغ می کرد که هنوز این کار انجام نشده است اما ما برای تسریع روند کار‪،‬‬ ‫اجرای طرح را شروع کرده ایم و منتظر ابالغ استاندارد هم هستیم‪».‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬همچنین پلی��س راهور باید همکاری الزم را ب��رای تبدیل کارت‬ ‫خودروی بنزینی به گازسوز داشته باشد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬در بخش تامین مخزن و م��واد اولیه موردنیاز هم‬ ‫گمرک باید همکاری الزم برای ترخیص هرچه سریع تر کاالها داشته باشد‪.‬‬ ‫مع��اون دفتر خ��ودرو وزارت صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت تاکی��د کرد‪ :‬قیمت‬ ‫حق الزحم��ه انجام خدمات را هم باید س��ازمان حمایت اع�لام کند که البته‬ ‫باید از س��وی س��ازمان اس��تاندارد انجام می ش��د ک��ه تاکنون اعالم نش��ده‬ ‫است‪».‬‬ ‫طرح انجام گرفته حدود هفت هزار خودور دوگانه س��وز ش��ده اند در صورتی‬ ‫که سازمان حفاظ محیط زیست استانداردهای زیست محیطی ان را ابالغ نکرد‬ ‫است و نکته قابل توجه اقرار به این که اجرای طرح شروع شده اما منتظر ابالغ‬ ‫استاندارد زیست محیطی سازمان حفاظ محیط زیست هستند!!!‬ ‫در ادامه اداره کل اس��تاندارد نیز اس��تاندارد رویه نصب و دیگر الزامات مورد‬ ‫قبول خود اعالم نداش��ته است و حتی س��ازمان حمایت حق الزحمه کارگاه را‬ ‫مشخص نکرده اما اجرای طرح شروع شده است!!!‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬اعالم ش��ده بود که برای ثبت نام از طری��ق درگاه ‪iringv.ir‬‬ ‫انجام گیرد که این درگاه از سوی اتحادیه سوخت های جایگزین وابسته وزارت‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت پش��تیبایی می ش��د در صورتی که قاسمی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫پخش فراورده های نفتی گفتند که‪:‬‬ ‫«براساس اعالم شرکت پاالیش و پخش ثبت نام در طرح رایگان دوگانه سوز‬ ‫کردن خودروهای عمومی اغاز ش��د و تنها در س��ایت ‪ gcr.niopdc.ir‬انجام‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫حت��ی درباره س��ایت هم س��ازمان های متولی تفاهم و تعام��ل را با یکدیگر‬ ‫نداش��ته و با موازی کاری موجب اتالف سرمایه و زمان و سر در گمی شهروندان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن فرایند بای��د از دیدگاه های مختل��ف مورد بررس��ی و کنکاش‬ ‫قرار گیرد‪ .‬پیاده س��ازی نس��ل یک برای دوگانه س��وز ک��ردن خودورهای که‬ ‫بیش از ‪6‬دهه اس��ت که منس��وخ ش��ده و عاملی برای عوارض زیست محیطی‬ ‫(الودگ��ی ه��وا) و اس��تهالک بیش از ح��د ب��رای خودورها را بای��د در نظر‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫م��ا در این مج��ال یکی از معضالت ای��ن فرایند را مورد نقد ق��رار داده ایم‬ ‫و ان هم برنامه ریزی نکردن و س��ازمان محوری و تحمیل س�لایق ش��خصی‬ ‫س��ازمان های متولی به جای منافع ملی است که این مورد هم به مانند دیگر‬ ‫م��وارد از فرهنگ غالب مدیریتی دولتی در کش��ور ک��ه «راه بنداز‪ ،‬جا بنداز»‬ ‫تبعی��ت می کند را تحلیل کرده ام��ا دیگر معضالت در این فرایند را نمی تواند‬ ‫نادیده انگاشت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۵‬درصدی قیمت خودرو در بازار ازاد‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی‬ ‫تهران با اش��اره به اقدامات نظارتی انجام شده برای کنترل‬ ‫ب��ازار ازاد خودرو و طرح ه��ای جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای عرضه خودرو از سوی شرکت خودروسازی‪،‬‬ ‫از کاه��ش ‪۳۵‬درصدی قیمت خودرو در بازار ازاد از ابتدای‬ ‫اردیبهشت امسال تاکنون خبر داد‪.‬‬ ‫س��عید موتمن��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا اف��زود‪ :‬هم اکنون‬ ‫در ب��ازار ازاد قیمت های خودرو به قیمت اول اردیبهش��ت‬ ‫بازگش��ته که این اتفاق با اع�لام برنامه های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در نحوه عرضه خ��ودرو‪ ،‬اعالم قیمت های‬ ‫جدی��د و اجرای طرح های نظارتی و کنت��رل بازار رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬هر نوع وقفه در روند عرضه‪ ،‬تعادل بازار‬ ‫خودرو را به هم می ریزد؛ بر این اساس در کنار برنامه ریزی‬ ‫دقیق برای عرضه خ��ودرو باید نظارت نیز به طور همزمان‬ ‫روی فعالیت ش��رکت های خودروس��ازی و بازار ازاد انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬با تدابیر اتخاذ ش��ده و روند نزولی‬ ‫قیمت ه��ا در بازار ازاد خودرو‪ ،‬محتک��ران این بازار را ترک‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫موتمن��ی گفت‪ :‬با ت��داوم عرضه‪ ،‬فاصل��ه قیمت خودرو‬ ‫از درب کارخان��ه تا ب��ازار ازاد کاهش محسوس��ی می یابد‬ ‫و تجرب��ه س��ال گذش��ته در کاه��ش فاصل��ه قیمت ها از‬ ‫اردیبهش��ت تا شهریور نش��ان می دهد که در صورت وجود‬ ‫عرضه مناس��ب و نظارت‪ ،‬جلوی سوداگری در بازار خودرو‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫گارانتی‪ ،‬حلقه گمشده لوازم یدکی‬ ‫گروه صنع�ت‪ :‬افزایش قیمت ی��ک محصول به طور‬ ‫قط��ع روی نرخ قطعات و تعمیر انها هم تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫این روزها‪ ،‬افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۳‬درصدی نرخ خودرو(قیمت‬ ‫کارخان��ه)‪ ،‬در کن��ار افزایش بی رویه قیمت ه��ا در بازار‪،‬‬ ‫کمب��ود نقدینگی و کاهش تولید قطعات و قدرت خرید‬ ‫مردم‪ ،‬سبب شده شاهد تردد خودروهایی بسیار فرسوده‬ ‫در خیابان ها باش��یم‪ .‬مدل هایی از رده خارج ش��ده که‬ ‫هن��گام حرکت باید با فاصله زی��اد از انها قرار بگیرید تا‬ ‫نفس ها کمتر تنگ شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه «روزگار خودرو» درباره‬ ‫وضعیت و استقبال مردم از تعمیر‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬با علیرض��ا نیک ایین‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران گفت وگویی داشته‬ ‫که می خوانید‪.‬‬ ‫این روزها این گونه عنوان می ش��ود ک��ه نرخ قطعات‬ ‫افزایش زیادی داش��ته و افراد کمتر برای تعمیر خودرو‬ ‫به تعمیرگاه ها مراجعه می کنند‪ .‬در این زمینه نظر شما‬ ‫چیست؟‬ ‫در بخش خودروهای داخلی دو خودروساز کشور یعنی‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا‪ ،‬می توان گفت کمبود قطعه وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اما در این قطعات افزایش قیمت داشته ایم‪ .‬هرقدر تجارت گالیه مند هستیم که هر تصمیمی در این حوزه‬ ‫نرخ خودرو در بازار تغییر می کند‪ ،‬به همان نس��بت هم را پش��ت درهای بسته می گیرد و اتحادیه به عنوان یکی‬ ‫در بازار قطعات لوازم یدکی شاهد نوسان نرخ محصوالت از مجموعه های مرتب��ط با این صنعت‪ ،‬از این تصمیم ها‬ ‫هس��تیم‪ .‬اما نرخ دستمزد تعمیر خودرو همان نرخ سال بی اطالع است‪.‬‬ ‫همین می شود که یک قطعه در کشور به یکباره زیاد‬ ‫گذش��ته بوده و اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران‬ ‫و قطعه ای دیگر نایاب می شود و نوسانات قیمتی بسیاری‬ ‫افزایش قیمتی نداشت ه است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬اغلب قطعات��ی که در ب��ازار موجود در بازار به وجود می اورد‪ .‬کرس��ی ثابت نمی خواهیم‪ ،‬اما‬ ‫اس��ت‪ ،‬گارانتی ندارند‪ .‬متاسفانه مکانیک وقتی قطعه ای انتظار داریم وقتی تصمیمی در حوزه قطعه سازی گرفته‬ ‫را خری��داری و نصب می کند‪ ،‬اگر عیب و نقصی داش��ته می شود‪ ،‬چون اتحادیه تعمیرکاران ارتباط مستقیمی با‬ ‫باشد‪ ،‬باید خودش دوباره ان را تامین کند و این معضل این بخش دارند‪ ،‬به عنوان مش��اور نظراتشان هم شنیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بزرگی برای این صنف شده است‪.‬‬ ‫گارانتی برای قطعه س��از داخلی معنا ندارد؛ البته برای € €اینکه عنوان کردید قطعه پس گرفته نمی شود‪،‬‬ ‫قطعات خارجی هم همین امر صادق اس��ت‪ .‬نمی گوییم مرب�وط به فروش�نده ب�ازار لوازم یدکی اس�ت یا‬ ‫مش��کل کمبود قطع��ه نداریم و به ه��ر ترتیب قطعات قطعه ساز؟‬ ‫ج��و حاک��م در ب��ازار قطع��ات به گونه ای اس��ت که‬ ‫خارجی را هم تهیه می کنیم تا تعمیر خودرو انجام شود‪،‬‬ ‫اما قیمت ها با نوس��ان ارز نجومی می ش��ود‪ .‬گاهی هم با نمی توان گفت فروش��نده مقصر است‪ .‬او هم می خواهد‬ ‫رضایت حداکثری مش��تریانش را داشته‬ ‫کمبود قطعه ای در ب��ازار قیمتش به‬ ‫باش��د‪ ،‬اما اگر قطعه س��از قطعه معیوب‬ ‫چندین برابر نسبت به قبل می رسد‪.‬‬ ‫€ €ایا قطعه س�ازان داخلی ملزم هر قدر نرخ خودرو را پ��س نگیرد‪ ،‬فروش��نده ه��م ناگزیر‬ ‫پ��س نمی گیرد‪ .‬کمب��ود قطعات یدکی‬ ‫ب�ه ارائه گارانتی و خدمات پس از‬ ‫در بازار تغییر‬ ‫سبب ش��ده تولیدکنن��ده و توزیع کننده‬ ‫فروش نیستند؟‬ ‫می کند‪ ،‬به همان‬ ‫به نوعی ب��ه مصرف کنن��ده زور بگویند‪.‬‬ ‫این قان��ون برای تمام س��ازندگان‬ ‫الزامی اس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه گویا این نسبت هم در بازار‬ ‫اگر قرار است قطعه ای در بازار به فروش‬ ‫قانون در ب��ازار ل��وازم یدکی داخلی قطعات لوازم یدکی برسد باید دارای تعریف خدمات پس از‬ ‫فروش باش��د‪ .‬اینکه تاکی��د دارم صنف‬ ‫الزامی نیس��ت‪ .‬حتی اگر به اش��تباه‬ ‫شاهد تغییر نرخ‬ ‫تعمی��رکاران ه��م در تصمیم گیری ه��ا‬ ‫صورتی‬ ‫قطعه ای خریداری ش��ود‪ ،‬در‬ ‫محصوالت هستیم‬ ‫حضور داشته باشند به این دالیلی است‬ ‫که ایرادی داش��ته باش��د‪ ،‬با جنگ و‬ ‫که امد‪.‬‬ ‫ج��دال قطعه تعویض می ش��ود و این‬ ‫€ €چن�د درصد قطعات تولید داخل‪ ،‬خدمات پس‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫به لحاظ تحریم تحت فشار هستیم و استفاده کنندگان از فروش ندارند؟ کدام قطعات؟‬ ‫ب��رای قطعات پرمصرف��ی مانند لنت ترمز‪ ،‬دیس��ک و‬ ‫قطعات خ��ود را ملزم به اس��تفاده از محصوالت داخلی‬ ‫کرده اند که انها هم اس��تاندارد الزم را ندارند‪ ،‬اما انتظار صفحه‪ ،‬سرس��یلندر و‪ ...‬بس��یاری از ش��رکت ها گارانتی‬ ‫داری��م حداق��ل اگر قطع��ه ای معی��وب و مرجوعی بود‪ ،‬ارائ��ه نمی دهند؛ البته برخ��ی تولیدکنندگان عالوه بر بر‬ ‫ان را پ��س بگیرند‪ .‬چگونه قطعه س��از خارجی قطعاتش ارائ��ه گارانتی‪ ،‬حت��ی از نظرات و پیش��نهادات اتحادیه‬ ‫را گارانت��ی می کند و اگ��ر عیبی و ایرادی داش��ت‪ ،‬ان برای بهبود محصوالت اس��تقبال هم می کنند‪ ،‬اما بیش‬ ‫را پ��س می گیرد‪ ،‬اما قطعه س��از داخل��ی عنوان می کند از ‪۵۰‬درصد تولیدکنندگان بدون گارانتی محصوالتشان‬ ‫را به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫محصوالتش بدون نقص است؟‬ ‫€ €به ط�ور معم�ول‪ ،‬قطعات دارای نق�ص مرجوع € €وضعی�ت تعمیر خودروه�ا چگونه اس�ت‪ ،‬ایا‬ ‫می شود و قطعه ساز باید به جای انها‪ ،‬قطعات سالم صاحبان خودرو برای تعمیر به تعمیرگاه ها مراجعه‬ ‫می کنند؟‬ ‫تحویل دهد‪ .‬این موضوع درست است؟‬ ‫مس��ئله ای ک��ه در این ب��اره خطرافرین ش��ده‪ ،‬تردد‬ ‫بله‪ ،‬اما این قانون در کش��ور اجرا نمی ش��ود‪ .‬توقع ما‬ ‫این است که در سال جهش تولید از این صنف به عنوان خودروهای با نقص فنی اس��ت‪ ،‬چون هزینه های زندگی‬ ‫مشاور در صنعت قطعه استفاده شود که قطعات با ایراد افزای��ش یافته‪ ،‬مالک رغبتی ب��رای تعمیر خودرو ندارد‬ ‫کمتری تولید و عرضه ش��وند‪ .‬از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و درحالی که ممکن اس��ت این مش��کل در سیستم فرمان‬ ‫باشد که اگر تعمیر نشود‪ ،‬فاجعه افرین است‪.‬‬ ‫€ €چ�را بعضی رانندگان عن�وان می کنند قطعات‬ ‫می ت��وان امار تصادفات را در کش��ور پایین اورد‪ ،‬زیرا استوک خارجی بهتر از قطعات نو داخلی است؟‬ ‫تمام امار کشته شده های جاده ای مربوط به خواب الودگی‬ ‫در این ب��اره بح��ث اس��تفاده از الیاژها مطرح اس��ت‪.‬‬ ‫نبوده و بخش��ی هم مربوط به نقص فنی خودروهاست؛ متاس��فانه در کارگاه ه��ای تولیدی ش��اخص ها در این‬ ‫به ویژه خودروه��ای کاری و مس��افری مانند کامیون ها زمین��ه رعایت نمی ش��ود‪ .‬تجهیزات مورد اس��تفاده در‬ ‫و اتوبوس ه��ا‪ .‬در این زمین��ه‪ ،‬اتحادیه ام��اده همکاری واحدهای صنعتی بس��یار فرسوده هس��تند که احتمال‬ ‫است‪ ،‬به ش��رط اینکه مدیران و تصمیم گیران بخواهند‪ .‬خطا را افزایش می دهد‪ .‬درحال حاضر ماش��ین االتی که‬ ‫اتحادیه نامه های زیادی به سازمان ها و نها دهای مختلف استفاده می شوند‪ ،‬با فناوری های ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬دهه قبل هستند‬ ‫ارس��ال کرده ‪ ،‬اما یک مسئول یا یک مدیر نپرسیده چه و سرعت پایینی دارند‪ .‬اگر مقدار برق مورد استفاده این‬ ‫می گویید که اتحادیه پاس��خ دهد براساس تجربه عملی ماش��ین االت را برای یک ماشین جدید در نظر بگیریم‪،‬‬ ‫می توانیم عیب و نقص تولید فالن قطعه را بگوییم تا این بازده��ی کار ‪ ۲۰‬برابر خواهد بود و البته با درصد خطای‬ ‫اشکال در خط تولید رفع شود‪ .‬اتحادیه می تواند به عنوان کمت��ر‪ .‬در کش��ورهای اروپای��ی وقتی یک خودروس��از‬ ‫کارگاهی اموزش��ی‪-‬تحقیقاتی در خدمت تولید باشد و می خواهد با یک قطعه ساز قرارداد ببندد‪ ،‬عنوان می کند‬ ‫بازخورده��ا را ارائه داده ت��ا عمر و کیفیت قطعه افزایش که نباید عمر تجهیزات س��خت افزاری و نرم افزاری انها‬ ‫یابد‪ .‬درحال حاضر ارتباطی وجود ندارد‪ .‬چه کس��ی باید باال باشد‪.‬‬ ‫این زنجیره و ارتباط را برقرار کند؟ وزارت صنعت‪ ،‬معدن � پس می توان تایی�د کرد برخی قطعات خارجی‬ ‫و تجارت‪.‬‬ ‫استوک باکیفیت تر از قطعات تولید‬ ‫در نشس��ت ها بای��د انجم��ن‬ ‫داخل هستند؟‬ ‫با شیوع‬ ‫کامیون��داران‪ ،‬اتحادیه تعمی��رکاران‪،‬‬ ‫بله‪.‬‬ ‫اتحادیه تاکس��یرانی و‪ ...‬حضور داشته کرونا‪ ،‬تعمیرکاران‬ ‫� کدام قطعات؟‬ ‫گیربکس‪ .‬قطعات م��ورد نیاز تعمیر‬ ‫باشند تا مشخص شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬به طور رایگان ‪۳۰۰‬‬ ‫فالن لنت ترمز چقدر کارکرد به لحاظ‬ ‫گیربک��س و نی��ز دانش ان در کش��ور‬ ‫خودرو را برای‬ ‫کیلومت��ری دارد؟ اما در کش��ور کارها‬ ‫ک��م اس��ت؛ از این رو صاحب��ان خودرو‬ ‫بیمارستان ها ‬ ‫فی البداهه انجام می شود‪.‬‬ ‫به اس��تفاده از گیربکس های اس��توک‬ ‫€ €یکی از موضوعاتی که پیش تر و کادر درمان تعمیر رو اورده ان��د‪ ،‬زیرا قیم��ت انها کمتر از‬ ‫مط�رح ب�ود‪ ،‬اس�تفاده از قطعات‬ ‫محصوالت داخلی اس��ت‪ .‬قطعه ایرانی‬ ‫کردند‬ ‫استوک از سوی صاحبان خودروها‬ ‫هم به لحاظ الیاژی کیفیت الزم را ندارد‬ ‫بود‪ .‬ایا همچنان این معضل وجود‬ ‫که منجر به کاهش عمر قطعه‪ ،‬مثال از‬ ‫دارد؟‬ ‫‪ ۵‬سال به یک سال می شود و هم هزینه باالیی دارند‪.‬‬ ‫بله‪ .‬روزبه روز در حال افزایش است‪.‬‬ ‫€ €استفاده از قطعات دس�ت دوم در خودروهای‬ ‫€ €این مس�ئله برای خودروهای س�واری بیشتر سواری بیشتر است یا سنگین؟‬ ‫است یا سنگین؟‬ ‫برای خودروهای س��بک و س��نگین استفاده می شود‬ ‫به این دلیل که قطعات گران شده اند‪ ،‬امار استفاده از اما اگر به لحاظ تیراژ نگاه ش��ود امار خودروهای سواری‬ ‫قطعات استوک برای خودروهای سواری بسیار باال رفته نسبت به کامیون ها بیشتر است‪ .‬امار خودروهای سواری‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی قیمت خودرو باال می رود نرخ قطعاتش هم کش��ور بیش از ‪ ۱۹.۵‬میلیون خودرو است‪ ،‬اما در بخش‬ ‫به همان نسبت شامل افزایش قیمت می شود‪ .‬در شرایط سنگین ممکن اس��ت به یک میلیون نرسد‪ .‬در پایان از‬ ‫فعل��ی م��ردم در تنگدس��تی تعمیراتی ق��رار گرفته اند‪ ،‬مدیران و تصمیم گیران صنعت درخواست دارم انصاف را‬ ‫زی��را مخارج کار باال بوده و اف��راد تعمیر خودرو را جزو رعای��ت کنند و برای اتخاذ تصمیم ها نظرات فعاالن این‬ ‫اولویت های اخر قرار می دهند‪.‬‬ ‫صنف را هم جویا شوند‪.‬‬ ‫مش��کل دیگری ک��ه گریبانگی��ر تعمیرکاران ش��ده‪،‬‬ ‫این صنف زم��ان دفاع مقدس‪ ،‬پ��س از ان در دوران‬ ‫استفاده از قطعات استوک بدون تعهد گرفتن از صاحب سازندگی‪ ،‬هنگام سیل و زلزله و‪ ...‬حضور پررنگ داشته‬ ‫خودرو است‪ .‬استفاده از قطعه دست دوم به لحاظ قانونی و عالوه بر این‪ ،‬با ش��یوع کرونا تعمیرکاران به طور رایگان‬ ‫ن و کادر درمان تعمیر کرده‬ ‫رد ش��ده اس��ت‪ ،‬چون این قطعات پس از س��ال ها کار‪ ۳۰۰ ،‬خودرو برای بیمارستا ‬ ‫استاندارد الزم را ندارند‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 6 ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2020‬‬ ‫سال سوم شماره‪79‬‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر رویکرد برای توسعه صنعت‬ ‫خودرو و حفظ محیط زیست‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫قرعه کشی گروه صنعتی ایران خودرو انجام شد‬ ‫اجرای طرح نوین در پیش فروش خودرو‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ :‬روز ش��نبه ‪ ۱۷‬خ��رداد‪ ،‬ایی��ن‬ ‫قرعه کش��ی طرح پیش فروش فوق العاده محصوالت‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو با حض��ور نمایندگان‬ ‫دادس��تانی کل کش��ور‪ ،‬وزارت اطالع��ات‪ ،‬پلی��س‬ ‫امنیت اقتصادی نیروی انتظامی‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬س��ازمان بازرسی‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬سازمان بازرس��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و مدیران این خودروس��از در محل ساپکو‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش «روزگار خودرو» این ایین به طور مستقیم‬ ‫و همزمان از طریق ش��بکه ای��ران کاال و لینک های‬ ‫‪ ، @ikco_ir، @ikcopressofficial‬تی��وا و‪...‬‬ ‫پخش شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪10‬شرط برای شرکت در پیش فروش خودرو‬ ‫در فاصله زمانی ‪ ۷‬تا ‪ ۱۴‬خرداد بیش از ‪ ۵‬میلیون نفر برای‬ ‫‪ ۲۵‬هزار خودرو ثبت نام کردند‪ .‬سهم خودروسازان در این‬ ‫پیش فروش برای گروه صنعتی ایران خودرو و گروه صنعتی‬ ‫سایپا به ترتیب ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۱۰‬هزار خودرو بود‬ ‫عالوه بر اینکه ش��ماره شبای اعالمی باید به نام خود‬ ‫متقاضی باش��د؛ چراک��ه وجه برگش��تی در صورت‬ ‫برنده نش��دن در قرعه کش��ی‪ ،‬تنها به شماره شبای‬ ‫اعالم��ی منطبق ب��ا نام ف��رد ثبت نام کنن��ده واریز‬ ‫می ش��ود (البته این بن��د قابلیت اجرا نداش��ت زیرا‬ ‫در ادامه سرپرس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اع�لام کرد هنگام ثبت نام پیش از قرعه کش��ی الزم‬ ‫نیس��ت مبلغی واریز ش��ود‪ .‬در صورت برنده ش��دن‬ ‫در قرعه کش��ی و تایی��د ناظ��ران و اع�لام همگانی‪،‬‬ ‫افراد ‪ ۴۸‬س��اعت زمان دارند تا تمام مبلغ خودرو را‬ ‫واریز کنند)‪.‬‬ ‫‪ -10‬س��ند خودرو تا یک س��ال در رهن ش��رکت‬ ‫باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬خرداد س��ال جاری همزمان با عید سعید فطر‪،‬‬ ‫ط��رح پیش فروش فوق العاده دو خودروس��از بزرگ‬ ‫کش��ور اغ��از و به م��دت دو هفته(چهارش��نبه ‪۱۴‬‬ ‫خرداد) ادامه داش��ت‪ .‬براساس اطالعیه شماره یک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شرایط دهگانه برای‬ ‫شرکت در پیش فروش فوق العاده خودروها به شرح‬ ‫ذیل بود؛‬ ‫‪ -۱‬با هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک ‹ ‹بی�ش از ‪4‬میلی�ون نف�ر متقاض�ی برای‬ ‫ایران خودرو‬ ‫خودرو از خودروسازان وجود داشت‪.‬‬ ‫در فاصله زمانی ‪ ۷‬تا ‪ ۱۴‬خرداد بیش از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫‪ -۲‬مشتریانی که در ‪ ۳۶‬ماه گذشته اقدام به خرید‬ ‫نف��ر برای ‪ ۲۵‬هزار خ��ودرو ثبت نام‬ ‫خودرو از ش��رکت های خودروساز‬ ‫کردند‪ .‬سهم خودروس��ازان در این‬ ‫کرده اند‪ ،‬مجاز به ثبت نام نبودند‪.‬‬ ‫قرار است‬ ‫پیش ف��روش ب��رای گ��روه صنعتی‬ ‫‪ -۳‬داش��تن گواهینامه رانندگی‬ ‫ایران خودرو و گروه صنعتی س��ایپا‬ ‫به زودی‬ ‫برای خریداران الزامی بود‪.‬‬ ‫ب��ه ترتی��ب ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۱۰‬ه��زار‬ ‫باید‬ ‫خ��ودرو‬ ‫‪ -۴‬س��ن خری��دار‬ ‫‪ ۷۵‬هزار خودرو‬ ‫خودرو ب��ود‪ .‬از امار ثبت نامی نیز ‪۴‬‬ ‫باالتر از ‪ ۱۸‬سال و کد ملی‪ ،‬شماره‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬مش��خصات حس��اب دیگر پیش فروش‬ ‫میلیون و ‪ ۳۶۰‬هزار و ‪ ۱۵۳‬نفر برای‬ ‫شود که زمان‬ ‫محصوالت ایران خودرو و باقی برای‬ ‫بانکی‪ ،‬همه باید متعلق به شخص‬ ‫تحویل انها متفاوت محصوالت س��ایپا اق��دام به ثبت نام‬ ‫ثبت نام کننده بود‪.‬‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اف��راد نبای��د پ�لاک خودرو‬ ‫خواهد بود‬ ‫ب��رای ‪ ۴‬محص��ول عرضه ش��ده‬ ‫فعال و نصب شده می داشتند‪.‬‬ ‫ایران خودرو رانا‪ ،‬پژو ‪ SLX ۴۰۵‬با‬ ‫‪ -۶‬خری��دار خ��ودرو‪ ،‬ب��ه هیچ‬ ‫عن��وان حق فروش وکالتی خودرو را ندارد و خودرو موت��ور ‪ ،TU5‬پژو پارس ‪ TU5‬و پژو ‪ ۲۰۶‬معمولی‬ ‫ب��ه ترتیب ‪ ۳۲۵‬ه��زار و ‪ ۵۹۹ ،۳۹۷‬ه��زار و ‪،۴۰۲‬‬ ‫فروخته شده قابل صلح نیست‪.‬‬ ‫‪ -۷‬چنانچ��ه در راس��تی ازمایی مراح��ل فروش‪۲ ،‬میلی��ون و ‪ ۳۸۴‬ه��زار و ‪ ۹۰۱‬و یک میلیون و ‪۵۰‬‬ ‫پرداخ��ت وجه‪ ،‬تحویل خودرو و حتی در بازه زمانی هزار و ‪ ۴۵۳‬نفر ثبت نام کرده بودند‪.‬‬ ‫موعد تحویل این خودروها ‪ ۳‬ماهه است و ‪۱۵۰۰‬‬ ‫پس از تحویل خودرو‪ ،‬مش��خص شود که خریدار از‬ ‫ضوابط ع��دول کرده یا در فراین��د ثبت نام صداقت نفر جایگزین هنگام قرعه کش��ی انتخاب شدند تا در‬ ‫نداشته است‪ ،‬خودرو وی توقیف و مطابق با قانون با ص��ورت نپرداختن وجه از س��وی برندگان در مدت‬ ‫‪ ۴۸‬ساعت با افراد رزروی افراد جدید تعیین شوند‪.‬‬ ‫ان برخورد می شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ه��ر خودرو صف��ر کیلومتری ک��ه در فرایند ‹ ‹حذف حدود ‪ ۴۰‬هزار ثبت نام کننده‬ ‫اصغ��ر حق پن��اه‪ ،‬مع��اون مهندس��ی س��ازمان و‬ ‫تحویل مش��تری ق��رار می گیرد‪ ،‬حداکث��ر باید در‬ ‫م��دت ‪ ۳‬م��اه و پ��س از ت��ردد ‪ 1000‬کیلومتری‪ ،‬سیس��تم های ایران خ��ودرو در ابت��دای ای��ن ایین‬ ‫ب��رای اس��تفاده از گارانت��ی ب��ه نمایندگی ه��ای اظه��ار کرد‪ :‬تمام��ی مراحل قرعه کش��ی از ثبت نام‬ ‫مج��از خدم��ات پ��س از ف��روش خودروس��ازان اولی��ه تا انتخاب برندگان‪ ،‬با نظارت و تایید نهادهای‬ ‫نظارتی ذی ربط انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬امار‬ ‫مراجعه کند‪.‬‬ ‫‪ -9‬مش��تریان باید در ثبت ش��ماره شبا خود در ثبت نام ش��دگان نش��ان می دهد بیش از ‪ 5‬میلیون و‬ ‫س��ایت فروش دقت کنند چراکه مس��ئولیت ورود ‪ 273‬هزار نفر در ثبت نام اولیه به وس��یله سایت امتا‬ ‫ش��ماره شبا به صورت اش��تباه و در نهایت برگشت و س��ایت فروش ایران خودرو در طرح فروش ثبت نام‬ ‫پ��ول به فرد دیگ��ر بر عهده ثبت نام کننده اس��ت؛ کرده ان��د‪ ،‬اما از این تعداد در مرحله راس��تی ازمایی‬ ‫‪ ۱۰۰‬اس��ت‪ .‬گفتنی است با انتخاب دستی گوی ها‬ ‫به عن��وان مثال اگر عدد به دس��ت امده ‪ ۷۸‬بود‪ ،‬این‬ ‫ع��دد برنده نخس��ت بوده و مبنای س��ایر انتخاب ها‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫به این ش��کل که ‪ ۷۸‬به اضافه ‪( ۱۰۰‬نسبت کل به‬ ‫ظرفیت) ش��ده و برنده نفر دوم شماره ‪ ۱۷۸‬جدول‬ ‫اطالع��ات بود‪ .‬نفر س��وم همین ع��دد(‪ )۷۸‬به اضافه‬ ‫‪ ۲۰۰‬ش��ده و به این ترتیب ب��ا افزایش اعداد نفرات‬ ‫بعدی انتخاب می شدند‪.‬‬ ‫‪ 39‬هزار نفر به دلیل ثبت نام در سایت دو خودروساز‬ ‫و بی��ش از ‪ 345‬هزار نفر به دلی��ل دارا بودن پالک‬ ‫نخس��تین مدلی که قرعه کشی ان انجام شد‪ ،‬رانا‬ ‫فع��ال از فراین��د ثبت نام ح��ذف ش��ده اند‪ .‬معاون‬ ‫مهندسی سازمان و سیستم های ایران خودرو تصریح بود که بیش از ‪ ۳۲۵‬هزار نفر برای ان ثبت نام کرده‬ ‫کرد‪ :‬راس��تی ازمایی اطالعات متقاضیان با همراهی بودن��د‪ .‬ظرفیت این محص��ول ‪ ۶۳۰‬خودرو بوده که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و پلیس راهور برای ‪ ۶۳‬نفر هم به عنوان جایگزین انتخاب شدند‪ .‬به این‬ ‫حضور مش��تریان واقعی انجام شده است‪ .‬مکانیسم ترتیب به ازای هر ی��ک رانا‪ ۴۶۹ ،‬نفر ثبت نام کرده‬ ‫قرعه کش��ی و صحت نرم افزار قرعه کش��ی نیز مورد بودند‪.‬‬ ‫عدد به دس��ت ام��ده از گوی ‪ ۳۸۲‬ب��ود که برنده‬ ‫تایید نهادهای نظارتی است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ 10 :‬درصد بی��ش از ظرفیت ثبت نام نخس��ت این مدل به ش��مار می رفت‪ .‬در ادامه برای‬ ‫‪ 15‬ه��زار خ��ودرو به عنوان ظرفیت ذخی��ره تعیین انتخ��اب نفرات دیگر ای��ن عدد ب��ه اضافه ظرفیت‬ ‫و درنظ��ر گرفته می ش��ود تا در صورت��ی که برخی نس��بت به کل(‪ )۴۶۹‬ش��ده و به ترتیبی که در باال‬ ‫پذیرفته شدگان نسبت به پرداخت وجه اقدام نکردند توضیح داده ش��د نفرات بعدی به وس��یله سیس��تم‬ ‫انتخاب می شدند‪.‬‬ ‫با این تعداد جایگزین شوند‪.‬‬ ‫م��دل دوم پژو ‪ SLX ۴۰۵‬با موتور ‪ TU۵‬بود که‬ ‫حق پناه با بیان اینکه نتایج قرعه کش��ی بالفاصله‬ ‫به مش��تریان اطالع رس��انی می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ح��دود ‪ ۶۰۰‬ه��زار نفر برای ان ثبت ن��ام کرده بود‪.‬‬ ‫ظرفیت ان ‪ ۴‬هزار خودرو بوده که‬ ‫اطالعاتی تمامی ثبت نام کنندگان و‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر هم به عن��وان افراد رزرو‬ ‫پذیرفته شدگان در اختیار نهادهای‬ ‫‪ ۴‬دوره فروش‬ ‫ش��ده انتخاب شدند‪ .‬احتمال برنده‬ ‫نظارتی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ش��دن افراد در این م��دل یک به‬ ‫گفتن��ی اس��ت در ای��ن ایی��ن‬ ‫فوق العاده دیگر‬ ‫عنوان ش��د پ��س از تایید اس��امی برای امسال تدوین ‪ ۱۳۶‬بود‪.‬‬ ‫خودرو بع��دی پژو ‪ ۲۰۶‬معمولی‬ ‫برنده ش��دگان از س��وی‬ ‫نهاده��ای شده که به احتمال‬ ‫بود ک��ه بیش از ی��ک میلیون نفر‬ ‫نظارتی به وس��یله پیام��ک افراد از‬ ‫برنده شدن خود در قرعه کشی اگاه زیاد محصوالت جدید ب��رای ان ثبت نام ک��رده بودند که‬ ‫ظرفی��ت ان ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۷۰‬خودرو‬ ‫می ش��وند و عالوه بر این‪ ،‬اسامی در خودروساز را نیز‬ ‫ب��وده و ‪ ۶۳۷‬نف��ر جایگزی��ن هم‬ ‫سایت ایران خودرو نیز قابل مشاهد‬ ‫شامل می شود‬ ‫انتخاب ش��دند‪ .‬شانس برنده شدن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫افراد در پژو ‪ ۲۰۶‬یک به ‪ ۱۴۹‬بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گوی های سرنوشت ساز‬ ‫اخرین خودرو که مردم بیشترین استقبال را از ان‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬بخش��ی از قرعه کش��ی دس��تی و‬ ‫بخش��ی دیگر به وس��یله سیستم انجام ش��د‪ .‬به این در پیش فروش فوق العاده داش��تند پژو پارس ‪TU۵‬‬ ‫ترتی��ب ک��ه ابتدا ب��ا چرخان��دن س��بد گوی ها در بود ک��ه ‪۲‬میلیون و ‪ ۳۸۴‬ه��زار و ‪ ۹۰۱‬نفر ثبت نام‬ ‫نهایت عدد نف��ر اول به طور تصادف��ی انتخاب و در کرده بودند‪.‬‬ ‫ب��رای این مدل هم ظرفیت ‪ ۴‬هزار خودرو درنظر‬ ‫ادامه به وس��یله سیس��تم س��ایر برندگان مش��خص‬ ‫می شدند‪ .‬یکی از مدیران گروه صنعتی ایران خودرو گرفته ش��ده بود و افراد به شکل قرعه کشی انتخاب‬ ‫در توضیح نحوه قرعه کش��ی عن��وان کرد‪ :‬اطالعات ش��دند و ‪ ۴۰۰‬نفر نیز به عنوان جایگزین در صورت‬ ‫تمام متقاضیان به طور تصادفی بهم ریخته می ش��وند پرداخت نشدن وجه از سوی برندگان در نظر گرفته‬ ‫و این گونه نیس��ت که ترتیب به شکل زمان ثبت نام شد‪ .‬نسبت سفارش به ظرفیت ‪ ۵۴۲‬بود‪.‬‬ ‫باش��د و در این باره همه ش��انس مساوی برای برنده ‹ ‹محصوالت جدید در دوره بعد‬ ‫در این ایین عنوان شد پیش فروش ها ادامه دارد و‬ ‫ش��دن دارند؛ عالوه بر اینکه اطالعات خام‪ ،‬اطالعات‬ ‫بهم ریخته ش��ده و اس��امی برن��دگان نهایی به طور قرار است به زودی ‪ ۷۵‬هزار خودرو دیگر پیش فروش‬ ‫شود که زمان تحویل انها متفاوت خواهد بود‪ .‬سهم‬ ‫جداگانه در اختیار نهادهای نظارتی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مکانیسم قرعه کش��ی به این شکل انجام می شود گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در این پیش فروش ‪۴۵‬‬ ‫ک��ه اگر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر ب��رای ‪ ۱۰۰۰‬خودرو ثبت نام هزار خودرو خواهد بود؛ عالوه بر اینکه ‪ ۴‬دوره فروش‬ ‫کرده اند‪ ،‬افراد ثبت نام کننده در یک پکیچ ‪ ۱۰۰‬تایی فوق العاده دیگر برای امس��ال نیز تدوین شده که به‬ ‫دسته بندی می شوند و در هر یک از پکیچ ها یک نفر احتم��ال زیاد محص��والت جدید خودروس��از را نیز‬ ‫امکان برنده ش��ده داشته و ش��انس انتخاب یک به شامل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 4‬مدل عرضه شده‬ ‫این روزها محیط زیس��ت‪ ،‬مد روز روش��نفکران اس��ت‪ .‬هم��گان‪ ،‬دم از حفظ‬ ‫محیط زیس��ت می زنن��د‪ ،‬اما نکت��ه جالب اینجاس��ت که کس��ی از این همگان‬ ‫س��وال نکرد ه که برای حفظ این محیط زیس��ت حاضرند چقدر هزینه کنند‪ .‬سر‬ ‫کالس هایم از دانش��جویان می پرسم‪ ،‬اگر بدانید برای اینکه یک خودرو معمولی‬ ‫مانند پراید یا س��مند بخواهد استاندارد یورو ‪ ۵‬را بگیرد و مصرف سوخت ان به‬ ‫زی��ر ‪ ۶‬لیتر ب��رود‪ ،‬باید حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان هزین��ه کنید‪ ،‬ایا حاضرید این‬ ‫هزین��ه را با رضایت بدهید ؟ به طور طبیعی‪ ،‬هر ادم عاقلی کمی فکر کرده و این‬ ‫هزینه را با هزینه بنزین خود مقایس��ه می کند و فوری پاس��خ می دهد‪ :‬نه! چرا؟ ‬ ‫چون اگر هزینه صرفه جویی شده ناشی از کاهش مصرف بنزین را محاسبه کنیم‪،‬‬ ‫سال ها طول خواهد کشید تا این افزایش هزینه را جبران کند‪ .‬تازه این مربوط به‬ ‫درک مستقیم از مسئله ای واقعی است‪ .‬اما وقتی مردم بدانند که مشکل اصلی‬ ‫فعلی جایی مانند تهران اصال مربوط به خودروهای یورو‪ ۴‬موجود نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫مربوط به نیروگاه ها و انواع کارخانجاتی است که در شرایطی ناچار به استفاده از‬ ‫سوخت نامناسبی مانند مازوت هستند‪ ،‬به طور قطع حاضر نخواهند بود که چنین‬ ‫هزینه هایی را بپردازند‪ .‬از این هم که بگذریم‪ ،‬ایا امروز کس��ی هس��ت که نداند‬ ‫مشکل اصلی االیندگی حمل ونقل ما ناشی از هزاران اتوبوس و کامیون فرسوده‬ ‫و همچنین انواع ماش��ین االت فرس��وده راهسازی اس��ت ؟ تا حاال دقت کرده اید‬ ‫که تهران عمال یک کارگاه بزرگ ساختمان س��ازی بدون ضابطه زیست محیطی‬ ‫اس��ت ؟ روش ها و دس��تگاه های به کار رفته در این ساختمان س��ازی ها‪ ،‬از منظر‬ ‫زیست محیطی غیراستاندارد هستند؛ البته فقط منظورم از نظر دود و االیندگی‬ ‫گازی نیس��ت‪ .‬بس��یاری از این دس��تگاه ها با الودگی صوتی هم اعصاب و روان‬ ‫ش��هروندان را به بازی می گیرن��د‪ .‬بماند که این روزها به جای اینکه مش��کل را‬ ‫حل کنند‪ ،‬پنجره های پی وی س��ی را پیش��نهاد داده و هزین��ه مردم را روزبه روز‬ ‫افزایش می دهند‪ .‬تا حاال فکر کرده اید اگر عمر س��اختمان های ما به جای ‪ ۲۵‬یا‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال به ‪ ۱۰۰‬سال می رس��ید‪ ،‬چقدر الودگی کمتری در زمین های اطراف‬ ‫وارد می ش��د و چقدر مصرف اب و منابع معدنی ارزشمند کم می شد ؟ کسی به‬ ‫فک ر انها نیس��ت‪ .‬همه به خودرو‪ ،‬قیمت و اس��تانداردهای ان چسبیده اند‪ .‬حاال‬ ‫فرض کنیم تمام مش��کالت زیست محیطی ما حل ش��ده و فقط باید خودرو ما‬ ‫از ی��ورو‪ ۴‬به یورو‪ ۵‬ارتقا پیدا کند‪ .‬حاال واقعا چاره کار در دس��تان خودروس��از‬ ‫است؟ به طور قطع‪ ،‬خودروساز می تواند خودرویی با استاندارد باالتر را طراحی و‬ ‫تولید کند (حداقل این طور ادعا کرده اند) اما ‪2‬چیز حتمی اس��ت‪ :‬نخست حتما‬ ‫قیمت تمام شده ان باالتر خواهد بود و دوم اینکه در شرایط فعلی ظرفیت تولید‬ ‫پایین امده و مش��کالت کمبود خودرو در بازار بیشتر خواهد شد و البته حداقل‬ ‫در کوتاه مدت وابس��تگی ما را به خارج بیش��تر خواهد کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬وقتی‬ ‫ای��ن خودروه��ای جدید را در اختی��ار می گیریم‪ ،‬نیازمند س��وخت بهتر و البته‬ ‫گران تر هس��تیم‪ .‬اما چه کسی حاضر است بنزین سوپر گران استفاده کند‪ .‬تازه‬ ‫اگ��ر بخواهد‪ ،‬مگر همه جا پیدا می ش��ود ؟ بماند که باور عمده مردم این اس��ت‬ ‫که بنزین س��وپر فایده ای ندارد‪ .‬نتیجه چه می ش��ود ؟ ه��ر چه در جامعه هزینه‬ ‫کرده ایم که خودرویی با س��طح االیندگی کمتر به دس��ت بیاوریم‪ ،‬عمال دوباره‬ ‫س��ر جای قبلی ایس��تاده ایم؛ چنین خودرویی که با س��وخت باکیفیت پایین تر‬ ‫به کار گرفته می ش��ود‪ ،‬دارای اس��تهالک باالتر خواهد بود‪ .‬پس در عمل ب ا انکه‬ ‫هزینه باالتری داده ایم‪ ،‬نتیجه بهتری کسب نمی کنیم‪ .‬از سویی چون استهالک‬ ‫باالتر می رود ضربه های دیگری در طول عمر مفید خودرو به محیط زیست وارد‬ ‫ن و دیگر قطعات مهم مصرفی در موتور‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬مانند مصرف بیش��تر روغ ‬ ‫از جمله کاتالیس��ت‪ .‬حاال می اییم کاتالیست را عوض کنیم‪ ،‬اصال پیدا نمی شود‪.‬‬ ‫وقتی هم پیدا می کنیم‪ ،‬قیمت ها سرس��ام اور اس��ت و همچنین نگران تقلب در‬ ‫چنین قطعه گرانبهایی هستیم‪ .‬پس بی خیال خرید یک کاتالیست نو می شویم‪.‬‬ ‫نتیج��ه؟ االیندگی باالتر می رود‪ .‬هر وقت خواس��تیم برویم معاینه فنی‪ ،‬خدا را‬ ‫ش��کر کس��ب وکارهایی هس��تند که به ما خدمت می دهند و می توانیم مجوز را‬ ‫دریافت کنیم و از فردا دوباره همان اش و همان کاس��ه اس��ت‪ .‬به عبارتی با این‬ ‫همه زحمت و هزینه ای که در سطح ممکلت می شود‪ ،‬متوجه می شویم با تمرکز‬ ‫روی یک بخش خاص مانند خودرو‪ ،‬که بیش از ظرفیت زیرس��اخت ها پیشرفت‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬پیشرفت بیش��تر لزوما باعث افزایش منافع کل کشور نمی شود‪ .‬تا‬ ‫اینجا انچه گفتم نگاه نزدیک به خودرو و االیندگی بود‪ .‬حال کمی بیاییم از دور‬ ‫به موضوع نگاه کنیم‪ .‬اصوال فکر کرده اید چرا در کش��ور ما مصرف انرژی و انواع‬ ‫س��وخت باالتر از نر م جهانی اس��ت‪ .‬در مصرف زیاد بنزین‪ ،‬گازوییل و گاز زبانزد‬ ‫هستیم؛ البته قیمت ارزان سوخت باعث اسراف کاری ما ایرانیان هم شده است‪ .‬با‬ ‫این قیمت ها تقریبا هیچ روش صرفه جویی مصرف انرژی و اب از منظر اقتصادی‬ ‫جواب نمی دهد و در نتیجه تقریبا بیشتر کارها در حد نمایش باقی مانده است‪.‬‬ ‫از ای��ن موضوع هم که بگذری��م و روی موضوع خودرو متمرکز ش��ویم‪ ،‬تا حاال‬ ‫دق��ت کرده اید حمل ونقل عمومی ما چقدر ناکارامد اس��ت‪ .‬از قطار و هواپیما و‬ ‫اتوبوس و کامیون در حمل ونقل بین شهری بگیرید تا مترو‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬ون و تاکسی‬ ‫داخل شهری‪ ،‬به طور معنی داری غیرقابل اطمینان و باکیفیت پایین هستند‪ .‬ایا‬ ‫ما همان قدر که روی توس��عه جاده ها کار کرده ایم‪ ،‬در این س��ال ها روی توسعه‬ ‫خطوط ریلی هم کار کرده ایم؟ ‬ ‫ای��ا می دانید یک��ی از عوامل مهم الودگی در ش��هرهای ب��زرگ هواپیماهای‬ ‫فرسوده هستند؟ درباره اینکه یک اتوبوس خوب و کارامد تولید االیندگی ان در‬ ‫مقابل خودرو یا موتورسیلکت خیلی کمتر یک دهم به ازای نفر کیلومتر طی شده‬ ‫است‪ ،‬چطور؟ به نظر می رسد اش��کالی اساسی در برنامه ریزی ها و سیاست های‬ ‫زیست محیطی ما در حیطه خودرو وجود دارد‪ .‬ما به جای انکه به مسائل پایه ای تر‬ ‫ب��ا نتایج پایدارتر بپردازیم‪ ،‬یک گوش��ه کار را گرفته ای��م و دائم ان را در بوق و‬ ‫کرنا می کنیم و مدعی هس��تیم که نگران محیط زیست هستیم‪ .‬در نهایت با این‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬کار زیادی برای محیط زیست نمی کنیم‪ ،‬اما هزینه های کلی جامعه‬ ‫را باال می بریم‪ .‬به نظر شما وقت ان نرسیده که با پیشرفت هایی فناوری و دانشی ‬ ‫که در این سال ها به دست امده در سیاست گذاری ها هم تغییر رویکرد بدهیم و‬ ‫با نگاهی جامع از فناوری های نوین سیاست گذاری به طرز مناسبی برای بیشینه‬ ‫کردن منافع ملی بهره ببریم؟‬ صفحه 7 ‫نابودی ‪ ۳۵‬هزار شغل در صنعت خودرو‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 21 1399‬شوال ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪ 2020‬سال سوم شماره ‪79‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88103730:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫رکوردشکنی گوردون موری‬ ‫در کاهش وزن ابرخودروی ‪50.T‬‬ ‫در حالی که بس��یاری از خودروسازان برای افزایش عملکرد محصوالتشان‬ ‫به دنبال نصب موتوری بهتر هس��تند‪ ،‬گوردون موری به س��راغ کاهش وزن‬ ‫خودرو رفته است‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬گوردون موری‪ ،‬شرکت بریتانیایی‬ ‫تولیدکنن��ده ابرخودرو‪ ،‬از رس��اندن وزن خ��ودروی ‪ 50.T‬به ‪ 980‬کیلوگرم‬ ‫و دس��تیابی به هدف س��ال گذش��ته اش خب��ر داد‪ .‬در واق��ع می توان گفت‬ ‫این ش��رکت موفق ش��ده وزن معمول یک ابرخودرو را که به طور میانگین‬ ‫‪1436‬کیلوگرم است به حدود یک سوم کاهش دهد‪.‬‬ ‫باید گفت که با توجه به موتور ‪ V12‬ابرخودروی ‪ 50.T‬و محدودیت های‬ ‫تاثیرگ��ذار روی راحت��ی و ایرودینامیک خودرو‪ ،‬گوردون موری کار بس��یار‬ ‫سختی انجام داده است‪ .‬رژیم ‪ 50.T‬با استفاده از شاسی فیبر کربنی شروع‬ ‫ش��ده است‪ .‬این شاس��ی با طول ‪ 4380‬میلی متر و عرض ‪ 1850‬میلی متر‪،‬‬ ‫در نهای��ت وزنی ‪ 150‬کیلوگرم��ی دارد‪ .‬موتور ‪ 4.0‬لیتری ‪ V12‬این خودرو‬ ‫‪ 485‬کیل��ووات توان دارد و وزن ان با تم��ام متعلقات به ‪ 180‬کیلوگرم می‬ ‫رس��د؛ که البته ‪ 60‬کیلوگرم سبک تر از موتور ‪ V12‬مک الرن ‪ F1‬است‪ .‬در‬ ‫قسمت داخلی خودرو نیز از صندلی های جدید استفاده شده که مجموعا ‪7‬‬ ‫کیلوگرم سبک تر هستند‪.‬‬ ‫الپاین به برند تولید خودروهای برقی‬ ‫تبدیل می شود‬ ‫رئی��س هیات مدیره رنو گفت الپاین باید جدا نگران وضعیت اش در اینده‬ ‫باشد‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬برند اسپرت الپاین در سال ‪ 2017‬از سوی رنو‬ ‫احیا ش��د و در زمینه برنامه خود برای تولید ی��ک خودروی با عملکرد باال‪،‬‬ ‫خودروی فوق العاده ‪ A110‬را معرفی کرد‪ .‬این خودرو و نس��خه های مش��ابه‬ ‫ان هم اکن��ون در تاسیس��ات ‪ Dieppe‬محل قدیم��ی تولید محصوالت رنو‬ ‫اسپرت تولید می شود‪.‬‬ ‫ام��ا در حال حاضر این��ده الپاین و تولید محصوالت��ش در هاله ای از ابهام‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬تاسیسات ‪ Dieppe‬اگرچه در سال گذشته از سوی گروه‬ ‫رنو به روزرس��انی شد ولی حاال به عنوان بخشی از برنامه ‪ 1.7‬میلیارد پوندی‬ ‫کاه��ش هزینه ها‪ ،‬در فهرس��ت تعطیل��ی قرار گرفته و گم��ان می رود تولید‬ ‫خودروی ‪ A110‬در ان به زودی متوقف شود‪.‬‬ ‫ژان دومنی��ک س��نار‪ ،‬رئیس هیات مدیره رنو در پاس��خ به س��والی درباره‬ ‫جزئیات این برنامه گفت‪« :‬الپاین برند بس��یار خوبی اس��ت اما تاسیس��ات‬ ‫‪ Dieppe‬به اندازه کافی تولید ندارد‪ .‬ما باید به افزایش ارزش این تاسیسات‬ ‫کمک کنیم»‪ .‬وی گفت اینده برند الپاین پس از پیوستن لوکاده مئو‪ ،‬مدیر‬ ‫جدیدش به ان مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫رنو اعالم کرده اس��ت در زمینه برنامه های جدید خود تمرکز بیشتری بر‬ ‫تولید خودروهای برقی خواهد گذاشت و احتماال الپاین را به یک برند تولید‬ ‫خودروهای برقی با عملکرد باال تبدیل خواهد کرد‪ .‬این تصمیم به رنو کمک‬ ‫می کن��د عالوه بر حفظ نام رنو محصوالت برقی جدیدی را برای رقابت روانه‬ ‫بازار کند‪ .‬با همه این ها همچنان ‪ Dieppe‬برای تولید خودروهای برقی هم‬ ‫فضای کمی دارد و این یعنی یا باید تاسیس��ات فعلی گس��ترش یابد یا خط‬ ‫تولید ان به جای دیگری منتقل شود‪.‬‬ ‫کمک حاکمیت المان به صنعت خودرو‬ ‫وزیر اقتصاد المان ‪ ۵‬میلیارد یورو معادل ‪ ۵.۶‬میلیارد دالر برای خریداران‬ ‫خودرو بُن اختصاص داده تا مردم تش��ویق به خرید خودرو شوند‪ .‬به گزارش‬ ‫سایپانیوز به نقل از رویترز‪ ،‬با توقف خطوط تولید قطعه و خودرو و تعطیلی‬ ‫سراسری و ماندن مردم در خانه و درنتیجه کاهش تقاضا برای خرید خودرو‬ ‫به خاطر ش��یوع جهانی کرونا‪ ،‬فروش جهانی خودرو در س��رازیر تندی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬یک نظرسنجی که توسط موسسه ‪ Ifo‬انجام شده نشان می دهد که‬ ‫بخ��ش صنعت خودروی المان در پایین ترین حد خود از س��ال ‪ ۱۹۹۱‬قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬دولت ائتالفی المان که با کنترل اش��تراکی ‪2‬حزب سوسیال‬ ‫دموکرات و دموکرات مسیحی اداره می شود از روز سه شنبه ‪ ۱۳‬خرداد بسته‬ ‫محرک اقتصادی را که ارزش ان ‪ ۸۰‬میلیارد یورو اس��ت ارائه کرد‪ .‬بُنی که‬ ‫ب��ه خریداران خودرو اختصاص یافته برای محصوالت برقی اس��ت و تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬بیش��تر مهلت ندارد‪ .‬البته این پیش��نهاد دولت المان با موانع‬ ‫زیادی رو به رو است‪ .‬نوربرت والتر‪-‬بورهان رئیس حزب سوسیال دموکرات در‬ ‫مصاحبه با رویترز گفت‪ :‬طرفدار حمایت از صنعت خودرو است ولی عالقه ای‬ ‫ندارد که کمک های دولت به س��مت خرید خودروهای درون س��وز (احتراق‬ ‫داخلی)‪( ،‬بنزین یا گازوئیل سوز) هدایت شود و ان را مسیر نادرستی می داند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪« :‬اگر قرار است دولت یارانه (سوبسید) بدهد‪ ،‬بهتر است که به‬ ‫سمت قوای محرکه جایگزین تغییر جهت دهد‪.‬‬ ‫اگر تخفیفی قرار اس��ت داده ش��ود باید به خری��د خودروهای برقی تعلق‬ ‫بگیرد‪ ».‬برنامه اقتصادی دولت این گونه پیش بینی کرده است که به ازای هر‬ ‫خودرو ‪ ۲۵۰۰‬یورو مشوق در نظر گرفته شود‪ .‬برای خودروهایی که از لحاظ‬ ‫مصرف س��وخت بهینه تر هس��تند ‪ ۵۰۰‬یورو بیشتر در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫ب��رای خودروهای برقی ‪ ۱۵۰۰‬یورو بیش��تر و ب��رای هیبریدی ها ‪ ۷۵۰‬یورو‬ ‫بیشتر از پایه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫برخی از سیاس��ت گذاران اعتقاد دارند که مشوق ها نباید فقط به نفع یک‬ ‫صنعت اختصاص پیدا کند و اگر هم بس��ته حمایتی در نظر گرفته می شود‬ ‫باید روی سیاست های اب و هوایی تاثیر مستقیم داشته باشد‪.‬‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬صنعت خ��ودروی اروپا کمربندها را‬ ‫س��فت می کند تا برای از دس��ت رفتن ‪۲۵‬هزار شغل‬ ‫روبه رو شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬ضربه ویرانگری که ش��یوع‬ ‫جهان��ی ویروس کرونا بر پیکر صنع��ت خودروی اروپا‬ ‫وارد اورد توج��ه هم��ه را به خود جل��ب کرد که خبر‬ ‫از دست رفتن ‪۳۵‬هزار ش��غل در قطعه سازی و مونتاژ‬ ‫خودرو از فرانسه تا سوئد منتشر شد‪.‬‬ ‫رنو فرانس��ه از نابود ش��دن ‪ ۱۴،۶۰۰‬شغل خبر داد‬ ‫ک��ه به کاهش ‪ ۲۰‬درصد از ظرفیت تولید این کمپانی‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫اتولی��و ‪ .Autoliv Inc‬مس��تقر در اس��تکهلم که‬ ‫بزرگ تری��ن تامین کننده کمربند ایمنی و کیس��ه هوا‬ ‫اس��ت‪ ،‬و بعد از ان ب ام و خب��ر از اخراج ‪ ۵۰۰۰‬کارگر‬ ‫و «زد اف فردریش ش��افن» کاهش ‪ ۱۵،۰۰۰‬موقعیت‬ ‫شغلی را اعالم کردند‪.‬‬ ‫کرونا دو ضرب��ه ویرانگر به صنعت خودرو وارد کرد‪،‬‬ ‫ابت��دا ب��ا تعطیل��ی در زنجیره تامین قطع��ه که باعث‬ ‫متوقف ش��دن خطوط تولید در قطعه س��ازی و مونتاژ‬ ‫ش��د‪ ،‬و ضربه دیگر به خاطر تعطیلی سراسری مردم و‬ ‫ماندن انها در خانه بود‪.‬‬ ‫با بس��ته شدن نمایندگی های فروش و خدمات پس‬ ‫از ف��روش‪ ،‬مردمی ک��ه در خانه مان��ده بودند‪ ،‬خرید‬ ‫خ��ودرو را متوقف کردند‪ .‬بنابرای��ن ضربه کرونا هم به‬ ‫تولید بود هم به فروش‪.‬‬ ‫دلب��س‪ ،‬مدیرعام��ل موقت رن��و درباره‬ ‫لکوتیل��ده ُ‬ ‫چابک س��ازی س��خت و تلخ رنو گف��ت‪« :‬این موقعیت‬ ‫اقتص��ادی متخاصم به ما محدودیت های مدل کس��ب‬ ‫و کارم��ان را نش��ان داد‪ ،‬ما بیش از اندازه روی رش��د‬ ‫بی س��ابقه ی بازارهای درحال توس��عه و حجم فروش‬ ‫حساب باز کرده بودیم‪».‬‬ ‫اقدام های دس��تپاچه و از سر درماندگی شرکت های‬ ‫اروپایی در روبه رو ش��دن با ویروس کرونا‪ ،‬در بدترین‬ ‫هنگامه برای سیاست مداران و مدیران ارشد شرکت ها‬ ‫به وجود امده است‪.‬‬ ‫حکومت ه��ا وادار ب��ه تصویب و اج��رای کمک ها و‬ ‫امداده��ای مالی بی س��ابقه ای برای زنده نگه داش��تن‬ ‫کس��ب و کارها و حفظ مش��اغل ش��ده اند‪ .‬کارخانه ها‬ ‫و ش��رکت های تولی��دی هم وادار به کوچک س��ازی و‬ ‫چابک س��ازی برای وفق پذیری با کاهش شدید تقاضا‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫برای مثال از ‪۱۴،۶۰۰‬نفری که رنو در سراس��ر دنیا‬ ‫اخ��راج می کن��د‪ ۴،۶۰۰ ،‬نف��ر در خ��ود کارخانه های‬ ‫فرانس��ه تعدیل می شوند که حدود ‪۱۰‬درصد از نیروی‬ ‫کار این کمپانی به شمار می اید‪.‬‬ ‫ه��ر چند ک��ه ای��ن تعدیل نی��رو ابت��دا اختیاری و‬ ‫داوطلبان��ه و با بس��ته های حمایتی از بازنشس��تگی و‬ ‫بازخرید پرس��نل اغاز می شود‪ .‬در سطح جهانی هم از‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار پرس��نل ‪ ۱۰‬هزار نفر شغل خود را در رنو از‬ ‫دست می دهند‪.‬‬ ‫از س��ویی فی��ات هم از دول��ت ایتالی��ا تقاضای وام‬ ‫‪۶.۹‬میلیارد دالری برای حف��ظ عملیات خود در اروپا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫فولک��س واگن هم با فش��ار اتحادیه ه��ای کارگری‬ ‫درباره اخراج نیروی انس��انی رو به رو است‪ .‬در اسپانیا‪،‬‬ ‫نیس��ان به عنوان ش��ریک تجاری رنو‪ ،‬با خش��م مردم‬ ‫بارس��لونا رو به رو شده که قرار اس��ت کارخانه خود را‬ ‫در ان ش��هر تعطیل کند‪ .‬درالم��ان‪ ،‬ب ام و هم درحال‬ ‫مذاکره با اتحادیه های کارگری برای تخصیص مش��وق‬ ‫ب��رای خ��روج داوطلبانه نی��روی کار از ای��ن کمپانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فعال که بخش��ی از کارکنان ان ب��ه مرخصی بدون‬ ‫حق��وق رفته اند و برخ��ی از کارکن��ان پیمانکار هم با‬ ‫کاهش ساعت کاری روبه رو هستند‪.‬‬ ‫زداف ب��ه عنوان بزرگ تری��ن تامین کنندگان ترمز و‬ ‫سایر قطعات خودرو ‪۱۰‬درصد از نیروی انسانی جهانی‬ ‫خ��ود را می کاهد که رقمی بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار ش��غل‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازار خودرو در ژاپن وخیم و در چین رو به رشد است!‬ ‫در حالی که وضع بازار خودرو در ژاپن رو به وخامت‬ ‫اس��ت میزان فروش خودرو در بس��یاری از بازارهای‬ ‫بزرگ در جهان به ویژه چین در ماه گذشته میالدی‬ ‫روند رو به رشدی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امار گزارش های منتشر شده از‬ ‫سوی انجمن خودروسازان چین‪ ،‬به نظر می رسد که‬ ‫با فروکش ک��ردن تب ویروس کرون��ا در چین بازار‬ ‫فروش خودرو در این کشور برای دومین ماه متوالی‬ ‫ش��اهد یک رشد قابل توجه نس��بت به ماه های قبل‬ ‫بوده اس��ت به گونه ای که میزان ف��روش خودرو در‬ ‫ماه گذش��ته میالدی یعنی مه ‪ ۲۰۲۰‬در چین ‪۱۱.۷‬‬ ‫درصد رشد افزایش داشته و به ‪ ۲.۱۴‬میلیون دستگاه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس بررس��ی و تحلیل کارشناس��ان فعال در‬ ‫حوزه خ��ودرو ک��ه در وبس��ایت ‪ asia.nikkei‬نیز‬ ‫امده اس��ت‪ ،‬کم��ک و تس��هیالت مالی ارائه ش��ده‬ ‫از س��وی دولت چی��ن تا حد زیادی به رش��د تقاضا‬ ‫و تقوی��ت بازار خ��ودرو در این کش��ور کمک کرده‬ ‫اس��ت تا خودروس��ازان بتوانن��د از بحران های مالی‬ ‫ناش��ی از ش��یوع گس��ترده و پاندمی ویروس کرونا‬ ‫عبور کنند‪.‬‬ ‫البت��ه به نظر می رس��د س��ایر بازاره��ای بزرگ و‬ ‫مهم جه��ان همچون ایاالت متح��ده و اروپا وضعیت‬ ‫رو به رش��د و امیدبخش��ی همچون چی��ن را تجربه‬ ‫نکرده ان��د‪ .‬ب��ه عنوان مث��ال‪ ،‬میزان ف��روش خودرو‬ ‫در ب��ازار ایاالت متحده امریکا نی��ز در ماه مه ‪۳۰.۱‬‬ ‫درص��د کاهش داش��ته و به ‪ ۱.۱۱‬میلیون دس��تگاه‬ ‫رس��یده اس��ت که البته در مقایس��ه با میزان ان در‬ ‫اوریل (‪ ۴۶.۶‬درصد) رش��د تقریبا مناسبی را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫همچنین میزان فروش خ��ودرو در بازار المان نیز‬ ‫در م��اه گذش��ته میالدی کاهش��ی ‪۴۹.۵‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده که نس��بت به می��زان ان در اوریل که‬ ‫‪۶۱.۱‬درصد بود‪ ،‬رشد اندکی داشته است‪.‬‬ ‫اوضاع در انگلستان نیز تغییر چندان مثبتی نکرده‬ ‫و میزان فروش خ��ودرو از ‪ ۹۷.۷‬درصد در اوریل به‬ ‫‪ ۸۹‬درصد در ماه مه امس��ال می�لادی کاهش یافته‬ ‫اس��ت که هنوز رقم باالیی برای یکی از بزرگ ترین و‬ ‫مهم ترین بازارهای فروش خودرو در جهان به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫براس��اس امار و گزارش های منتشر شده از سوی‬ ‫انجمن خودروس��ازان و فروشندگان وسایل نقلیه در‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬بازار فروش خودرو در این کش��ور که میزبان‬ ‫بزرگترین خودروسازان جهان است‪ ،‬با وجود بسیاری‬ ‫دیگر از بازارهای جهان وضعیت بدتری نسبت به ماه‬ ‫اوریل پیدا کرده اس��ت؛ به گونه ای که میزان فروش‬ ‫خ��ودرو در ماه مه ‪ ۴۴.۹‬درصد کاهش داش��ته و به‬ ‫‪ ۲۱۸‬هزار و ‪ ۲۸۵‬دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نرخ کاهش ان در ماه قبل‬ ‫از ان یعنی اوریل ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‪ ۲۸.۶ ،‬درصد ثبت‬ ‫و گزارش شده بود‪.‬‬ ‫از زم��ان ش��روع گس��ترده و همه گی��ری ویروس‬ ‫خطرن��اک و مرگب��ار کرون��ا صنعت خودروس��ازی‬ ‫در جه��ان ب��ا مش��کالت و چالش ه��ای متع��ددی‬ ‫روب��ه رو ش��ده و تحت تاثی��ر اف��ت ش��دید تقاضای‬ ‫مش��تریان در بازارهای جهان��ی‪ ،‬تعطیلی کارخانه ها‪،‬‬ ‫فروش��گاه ها و نمایش��گاه های خودرو ب��ا بحران های‬ ‫مال��ی بی س��ابقه ای نی��ز دس��ت و پنجه ن��رم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رشد چشمگیر سهم خودروهای برقی از بازارهای جهانی‬ ‫می��زان ف��روش خودروهای برقی پاک و دوس��تدار‬ ‫محیط زیس��ت در برخی از مناطق جهان در سال های‬ ‫اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بس��یاری از کشورهای جهان در‬ ‫س��ال های اخیر تصمی��م گرفته اند با ه��دف مقابله با‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬کاهش میزان انتشار االینده ها و گازهای‬ ‫گلخان��ه ای و همچنین حفظ بیش��تر محیط زیس��ت‬ ‫ب��ه حمایت از خودروس��ازان فع��ال در صنعت تولید‬ ‫خودروه��ای الکتریکی‪ ،‬هیبریدی و پالگین هیبریدی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫به همین ترتیب ش��رکت های خودروسازی بزرگی‬ ‫نیز تصمیم گرفته اند که تغییر رویکرد داده و به سمت‬ ‫و س��وی ساخت طراحی و توسعه خودروهای یادشده‬ ‫اقدام کنند تا در سال های اینده مشتریان بیشتری را‬ ‫به سمت و سوی این محصوالت پاک جذب و ترغیب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حاال براس��اس تازه ترین امار و گزارش های منتشر‬ ‫ش��ده در وبسایت ‪ ،cleantechnica‬به نظر می رسد‬ ‫ک��ه میزان خودروهای برق��ی در برخی مناطق جهان‬ ‫از جمل��ه کش��ورهای ایاالت متحده امری��کا‪ ،‬چین و‬ ‫اروپا از رش��د قابل توجهی برخوردار ش��ده اس��ت به‬ ‫گونه ای که در ‪5‬س��ال اخیر س��هم خودروهای برقی‬ ‫در ایاالت متح��ده از ‪۰.۷‬درصد به ‪۱.۹‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫س��هم خودروهای برقی در بازار کشورهای اروپایی‬ ‫نیز از ‪۱.۳‬درصد به ‪۳‬درصد و در چین نیز از یک درصد‬ ‫به ‪۵.۱‬درصد در سال ‪۲۰۱۹‬میالدی رشد افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن بدان معناس��ت که س��هم خودروه��ای برقی‬ ‫از ب��ازار ف��روش خ��ودرو در چی��ن بی��ش از ‪۴‬برابر‬ ‫افزای��ش یافت��ه اس��ت و از انجایی که این کش��ور از‬ ‫بزرگ تری��ن و مهم تری��ن بازاره��ای ف��روش خودرو‬ ‫در جه��ان به ش��مار م��ی رود‪ ،‬این ام��ر می تواند یک‬ ‫نقط��ه امیدبخ��ش در صنع��ت خودروس��ازی جهان‬ ‫به ش��مار م��ی رود و تاثیر به س��زایی در تعیین اینده‬ ‫خودروه��ای برقی پاک و دوس��ت دار محیط زیس��ت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫افزای��ش روزاف��زون خودروهای برق��ی و محبوبیت‬ ‫استفاده بیش��تر از این خودروهای پاک‪ ،‬موجب شده‬ ‫است ش��رکت های خودروس��ازی در سراسر جهان به‬ ‫رقابت��ی تنگاتن��گ پرداخته و هر ی��ک از برنامه های‬ ‫خ��ود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان‬ ‫پیمایش بیشتر رونمایی کنند‪.‬‬ ‫از جمله محبوب ترین و بهتری��ن خودروهای برقی‬ ‫موج��ود در بازاره��ای جهانی می توان ب��ه خودروی‬ ‫الکتریک��ی ب��ی ا مو ای‪ ،)BMW i۳( ۳‬فولکس واگن‬ ‫ای گل��ف (‪ ،)VW e-Golf‬ب��ی ام و ‪ ۲۲۵‬ایک��س ای‬ ‫(‪ ،)XE ۲۲۵ BMW‬ب��ی ام و ‪ ۵۳۰‬ای (‪BMW‬‬ ‫‪ ،)e ۵۳۰‬میتسوبیش��ی اوتلن��در پالگی��ن هیبریدی‬ ‫(‪ ،)Mitsubishi Outlander PHEV‬رن��و زوئی‬ ‫(‪ ،)Renault Zoe‬خ��ودروی پالگی��ن هیبری��دی‬ ‫مین��ی کانتریم��ن (‪،)Mini Countryman‬‬ ‫خ��ودروی الکتریک��ی اس��مارت فورت��ور (‪Smart‬‬ ‫‪ ،)Fortour‬نیس��ان لی��ف (‪،)Nissan Leaf‬‬ ‫خودروی الکتریکی هیون��دای ایونیک (‪Hyundai‬‬ ‫‪ ،)ioniq EV‬هیون��دای کونا الکتریکی (‪Hyundai‬‬ ‫‪ ،)Kona EV‬تس�لا م��دل ‪،)۳ Tesla Model( ۳‬‬ ‫ائ��ودی ای ت��رون (‪ ،)Audi e-Tron‬کی��ا س��ول‬ ‫الکتریکی (‪ ،)Kia Soul‬ولوو ایکس س��ی ‪ ۶۰‬پالگین‬ ‫هیبریدی(‪ ،)PHEV Volvo XC۶۰‬پورشه پانامرا‬ ‫پالگی��ن هیبری��دی (‪ ،)Porshe Panamera‬کیا‬ ‫نی��رو پالگی��ن هیبری��دی (‪)Kia Niro PHEV‬‬ ‫و اس��مارت فورت��و ( ‪)Smart Fortwo EV‬‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫روند رو به رشد فروش خودرو در امریکا‬ ‫ب��ه نظر می رس��د ک��ه میزان ف��روش بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی در ایاالت متح��ده در ماه‬ ‫گذش��ته میالدی بهبود یافته و روندی رو به رش��د را‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬بازارهای فروش خ��ودرو که به‬ ‫ش��دت تحت تاثیر گس��ترده و بحرانی پاندمی ویروس‬ ‫کرونا در کش��ورهای مختلف جهان ق��رار گرفته بود‪،‬‬ ‫حاال به نظر می رس��د که در ماه مه ‪ 2020‬نس��بت به‬ ‫ماه قبل از ان یعنی اوریل رش��د قابل توجهی را تجربه‬ ‫کرده و تا حدی بهبود یافته است‪.‬‬ ‫از بزرگ ترین ش��رکت های خودروس��ازی که سهم‬ ‫قابل توجهی در بازار ای��االت متحده امریکا را به خود‬ ‫اختصاص داده ان��د‪ ،‬می توان به هیوندای‪ ،‬تویوتا‪ ،‬مزدا‪،‬‬ ‫جنرال موتورز و فورد اشاره کرد‪.‬‬ ‫با اینکه تقریبا هیچ کدام از انها در ماه اوریل س��ال‬ ‫جاری میالدی گزارش��ی از میزان فروش ماهانه خود‬ ‫را منتش��ر نکردند‪ ،‬اما به وضوح اعالم کردند که شاهد‬ ‫بدتری��ن عملکرد و میزان ف��روش خود از بحران مالی‬ ‫سال ‪ 2008‬و ‪ 2009‬میالدی بوده اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارشی که در وبس��ایت اتو بالگ امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬میزان فروش ش��رکت کره ای هیوندای موتورز‬ ‫در ب��ازار ایاالت متح��ده در ‪ ،2020‬حدود ‪ 13‬درصد‬ ‫کاه��ش داش��ته اس��ت ک��ه البت��ه از پیش بینی های‬ ‫انجام ش��ده موسسات کارشناس��ان فعال در موسسه‬ ‫‪ Cox Automotive‬که براورد کرده بودند میزان‬ ‫فروش این خودروساز ‪ 33‬درصد کاهش خواهد یافت‪،‬‬ ‫بس��یار بهتر بوده و ع��دد باالتری را به ثبت رس��انده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه جنس��یس‪ ،‬بعن��وان برن��د زی��ر مجموع��ه‬ ‫خودروهای لوکس هیون��دای در این ماه با ‪ 31‬درصد‬ ‫کاهش در می��زان فروش خود روبه رو ب��وده که البته‬ ‫نس��بت به ام��ار و ارقام م��اه قبل از ان بهب��ود یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫می��زان فروش ش��رکت های ژاپنی تویوت��ا موتورز و‬ ‫م��زدا در بازار این کش��ور نیز در ماه مه س��ال جاری‬ ‫میالدی به ترتیب کاهشی ‪ 26‬درصدی و یک درصدی‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ .‬کراس اوورمزدا س��ی ایکس ‪30‬‬ ‫یک��ی از دالیل موفقیت قابل توجه م��زدا در این بازار‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫جی��م کاین‪ ،‬س��خنگوی ش��رکت امریکایی جنرال‬ ‫موتورز به عنوان نخس��تین و بزرگ ترین خودروس��از‬ ‫در ایاالت متح��ده نی��ز در این ب��اره خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫س��عی داریم به منظور جبران خسارات وارده ناشی از‬ ‫شیوع گسترده و بحران پاندمی کرونا تولید محصوالت‬ ‫جنرال موت��ورز را در کارخانه های امریکایی خود باال‬ ‫ببریم و تعطیلی دو هفته ای مرس��وم و هر س��اله خود‬ ‫را در تابس��تان ک��ه از تاریخ ‪ 29‬ژوئن اغاز می ش��ود‪،‬‬ ‫لغو کنیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
هفته نامه روزگار خودرو 62

هفته نامه روزگار خودرو 62

شماره : 62
تاریخ : 1398/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!