هفته نامه روزگار خودرو شماره 67 - مگ لند
0

هفته نامه روزگار خودرو شماره 67

هفته نامه روزگار خودرو شماره 67

هفته نامه روزگار خودرو شماره 67

‫پورشه و فولکس واگن‪،‬‬ ‫اماده عرضه نخستین‬ ‫خودرو تمام برقی‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو و‬ ‫تحقیق و توسعه ‪2‬‬ ‫یادداشت ها‬ ‫جای خالی‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫در صنعت‬ ‫خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هزینه تحقیق در صنعت خودرو‬ ‫م درصد‬ ‫کمتر از یک ده ‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪67‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫در عرف بین الملل‪ ،‬هزینه ای که هر ش��رکت در صنعت خودرو‬ ‫جهان (خودروسازی و قطعه سازی) برای تحقیق و توسعه می کند‪،‬‬ ‫بی��ن ‪ ۳‬تا ‪۶‬درصد اس��ت و اگر بخواهیم ب��ه میانگین جهانی این‬ ‫بخش اشاره کنیم‪ ،‬این عدد حدود ‪۴‬درصد از کل فروش است‪ .‬در‬ ‫حالی که این عدد در ایران چه در شرکت های قطعه سازی و چه‬ ‫خودروسازی به دهم درصد هم نمی رسد‪ .‬در واقع بودجه تحقیق‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫شماره گذاری دیزلی ها‬ ‫منوط‪‎‬به رعایت‬ ‫استانداردهای جدید ‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫صنعت موتورسیکلت نیازمند‬ ‫تصمیم گیری های چندجانبه‬ ‫ت می اندازد؟‬ ‫صنعت خودرو چگونه پوس ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪7‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫و توس��عه شرکت ها بسیار محدود است‪ .‬قیمت گذاری محصوالت‬ ‫به گونه ای است که برای تولیدکنندگان نمی صرفد یک ریال برای‬ ‫این بخش (تحقیق و توسعه) هزینه کنند‪.‬‬ ‫سهم تحقیق و توسعه‬ ‫در کارخانه های‬ ‫تولید خودرو‬ ‫ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫واحد تحقیق و توسعه‬ ‫در یک خوشه صنعتی‬ ‫معنادار می شود‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بومی سازی و داخلی سازی قطعات همیشه سرلوحه‬ ‫فعالیت واحدهای تولیدی بوده اس��ت‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫شرایط ویژه ای بر اقتصاد کشور حاکم شده و تحت تاثیر‬ ‫این وضعیت‪ ،‬ظرفیت صنعت موتورس��یکلت کش��ور از‬ ‫تولید ‪ ۶۲۰‬هزار موتورس��یکلت در س��ال به ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪67‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫صنعت خودرو و تحقیق و توسعه‬ ‫سعید موسوی‬ ‫پژوهشگر و محقق دانشگاه‬ ‫ورود نخس��تین اتومبیل های س��واری به کش��ورمان را به دوره س��لطنت‬ ‫مظفرالدین ش��اه قاجار نسبت می دهند‪ .‬گفته می ش��ود وی در بازگشت از‬ ‫س��فر اروپایی اش به کشور با خود دو خودروی سواری هم اورده بود که دو‬ ‫راننده فرانس��وی هدایت این انها را بر عهده داش��تند‪ .‬یکی از انها در مسیر‬ ‫بندر انزلی به تهران خراب ش��د و همان جا ماند اما دومی به تهران رس��ید‬ ‫و چشم اهالی دارالخالفه به جمال خودروی سواری در کشور روشن شد‪.‬‬ ‫با ورود خودروی سواری به کشور و افزایش تدریجی ان‪ ،‬نیازهای جدیدی‬ ‫در حوزه های مختلف اقتصادی‪ -‬اجتماعی و فرهنگی برای مردم و مسئوالن‬ ‫کشور تعریف شد و مفاهیم جدیدی وارد فرهنگ واژگان عمومی مردم شد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬با افزایش واردات خودروی سواری به کشور مسئله ساخت‬ ‫داخل و تولید خودرو در کش��ور هم در برنامه مس��ئوالن و صنعتگران قرار‬ ‫گرفت و ش��اید حدود س��ال های ‪ ۱۳۳۹‬بود که نخستین خودروهای جیپ‬ ‫به عنوان خودروی س��واری در کشور مونتاژ و روانه بازار شدند‪ ،‬تا سال های‬ ‫‪ ۱۳۴۵‬و ‪ ۱۳۴۶‬ک��ه تولیدات کارخانه ایران ناس��یونال قدیم و ایران خودرو‬ ‫جدید با عنوان اتومبیل پیکان که برگرفته از فناوری و ماشین االت کارخانه‬ ‫تالبوت انگلستان و طراحی های انجام شده در ان واحد صنعتی بود‪.‬‬ ‫از ان تاریخ تا کنون بیش از ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته است‪ ،‬یعنی بیشتر از ‪۵۰‬‬ ‫سال است که کشورمان کارخانه های بزرگ مجهزی در زمینه مونتاژ و تولید‬ ‫خودرو دارد و در طول این نیم قرنی که از عمر ان گذشته است انواع و اقسام‬ ‫مدل ها و خودروها با نام های گوناگون و در طرح ها و س��بک های مختلف از‬ ‫س��وی خودروس��ازان وطنی تولید و روانه بازار مصرف داخلی و در مقاطعی‬ ‫بازار صادرات شده است‪.‬‬ ‫اما مش��اهده می ش��ود که هم��واره فاصله قابل مالحظه و مش��خصی بین‬ ‫کیفی��ت خودروهای س��اخت داخل با مدل های مش��ابه خارجی انها وجود‬ ‫دارد و هر گاه که اجازه واردات به خودروهای س��اخت کشورهای اروپایی و‬ ‫امریکایی داده ش��ده‪ ،‬سیل مشتاقان و عالقه مندان برای خرید و استفاده از‬ ‫این خودروها وجود داشته است‪ ،‬هر چند که به دلیل حمایت های تعرفه ای‬ ‫از س��اخت خودرو در داخل و مسئله نرخ ارز در کشور بخشی از عالقمندان‬ ‫و مش��تاقان به خرید خودروهای وارداتی‪ ،‬به دلیل مس��ائل اقتصادی‪ ،‬از این‬ ‫بازار بیرون مانده اند‪.‬‬ ‫چه عاملی باعث ش��ده اس��ت که خودروهای داخلی نتوانند نیاز و اشتیاق‬ ‫عالقه مندان به خرید خودرو با تنوع در نیازها و عالیق و تفاوت در سلیقه ها‬ ‫را پاسخگو باشند‪ ،‬چرا خودروهای وطنی همچنان از دید مسئوالن ذی ربط‬ ‫ب��ه عنوان یک��ی از عوام��ل اصلی مرگ و می��ر در جاده های کش��ور معرفی‬ ‫می شوند؟ چرا هیچ گاه مصرف کنندگان خودروهای داخلی از کیفیت و نحوه‬ ‫کار این خودروها‪ ،‬حتی در مقایسه با هزینه خرید انها‪ ،‬راضی نبوده اند؟ چرا‬ ‫کیفیت خودروها گاه در طول سال های تولید نه تنها بهبود نمی یابد بلکه به‬ ‫گفته برخی از رانندگان حرفه ای سال به سال دریغ از پارسال‪.‬‬ ‫به نظر می رسد دو مسئله عمده در صنعت خودروی کشورمان ا ن گونه که‬ ‫باید و ش��اید مورد توجه جدی قرار نگرفت��ه و با وجود ادعاهایی که در این‬ ‫حوزه ها می ش��ود انچه در عمل اتفاق افتاده نتوانسته است پاسخگوی نیاز و‬ ‫خواست مشتریان داخلی باشد‪ ،‬این دو مسئله یکی بحث طراحی در صنعت‬ ‫خودرو است و دومی بحث ‪ R&D‬یا تحقیق و توسعه‪.‬‬ ‫در بخش طراحی‪ ،‬به دلیل نداشتن استراتژی و راهبرد مشخص در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬هنوز که هنوز اس��ت با گذشت بیش از ‪ ۵۰‬سال از عمر این صنعت‬ ‫نمی توانیم ادعا کنیم که خودرو ساز به مفهوم واقعی هستیم و توان طراحی‬ ‫ی��ک خودرو با ویژگی ها و مش��خصات خاص خودم��ان را داریم‪ .‬طراحی به‬ ‫مفهوم طراحی ظاهر و ش��کل خودرو‪ ،‬طراح��ی قطعات و ترکیب مواد برای‬ ‫تولی��د این قطع��ات طراحی خطوط تولید و مونتاژکام��ل هر خودرو و تهیه‬ ‫نقشه ها و اسناد فنی و‪....‬‬ ‫در بهتری��ن حالت با مهندس��ی معک��وس و بازمهندس��ی و کپی برداری‬ ‫از قطع��ات ی��ک خ��ودرو وارداتی برای تولی��د ان قطعه ب��رای یک خودرو‬ ‫تولی��دی کارهایی انجام می دهیم اما با هزینه ه��ای گزاف و نتایج نه چندان‬ ‫امیدوارکنن��ده مثل طراحی و تولی��د موکت کف صندوق عقب پیکان که از‬ ‫خودر و پژوی فرانسه الگوبرداری و کپی برداری شده بود و ده ها مثال مشابه‬ ‫دیگر‪.‬‬ ‫در بخ��ش تحقیق و توس��عه با وجود اینکه در س��ال هایی در ش��رکت های‬ ‫خودروساز بزرگ کشورمان واحدهایی با این عنوان ایجاد شدند و گاه منابع‬ ‫و بودجه های س��نگینی هم به انها اختصاص داده ش��د اما به تدریج فعالیت‬ ‫این واحدها رو به کاهش گذاشت و هر انچه با عنوان تحقیق و توسعه در انها‬ ‫انجام می ش��د در عمل‪ ،‬نتوانست توس��عه و بهبود چشمگیری در کیفیت و‬ ‫کارکرد تولیدات داخلی ایجاد کند‪ ،‬البته به طور حتم این فعالیت ها نتایجی‬ ‫داشته است اما این نتایج هرگز به گونه ای نبوده که کیفیت تولیدات داخلی‬ ‫را در مقایس��ه با نمونه های مشابه خارجی انها قابل مقایسه کند و مشتاقان‬ ‫خرید خودرو را در صورت داش��تن توانایی خرید خودروهای خارجی‪ ،‬از ان‬ ‫بازار منصرف و روانه بازار داخلی کند‪.‬‬ ‫امروزه بخش تحقیق و توس��عه‪ ،‬که به تعبیری تبدیل به طراحی و توس��عه‬ ‫یا ‪ D&D‬ش��ده اس��ت حرف اصلی را در تمامی تولیدات صنعتی از جمله‬ ‫صنعت خودرو می زند‪ .‬در بازار رقابتی امروز غفلت از فعالیت های توسعه ای‪،‬‬ ‫چه در حوزه طراحی و چه در حوزه تولید و مونتاژ باعث کاهش س��هم بازار‬ ‫و کاسته شدن از میزان در امد و سود خودروسازان می شود‪.‬‬ ‫با وجود تمامی مشکالت اقتصادی‪ ،‬توسعه فعالیت های واحدهای ‪R&D‬یا‬ ‫‪ D&D‬باید در دس��تور کار مدیران شرکت های خودرو و قطعه سازی باشد‪،‬‬ ‫به نحوی که ثمره و نتایج فعالیت انها در تغییرات قابل لمس و قابل مشاهده‬ ‫در تولید سال های بعد در مقایسه با سال های گذشته برای مصرف کنند گان‬ ‫هم اقناع کننده باش��د و عالقه بیش��تر انها برای خرید از تولیدات داخلی را‬ ‫سبب شود‪.‬‬ ‫خودروسازان پس از کوچک شدن واگذار می شوند‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬ما سبک س��ازی خودروسازان‬ ‫را ش��روع کردیم و در نهایت خود انها را واگذار خواهیم کرد‪ .‬مجوزهای‬ ‫قانون��ی ان را نیز از وزارت اقتصاد گرفته ایم اما اگر اکنون با این وضعیت‬ ‫واگذار شوند به سرنوشت واگذاری های قبلی دچار خواهند شد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره نحوه واگذاری خودروس��ازان‬ ‫گف��ت‪ :‬در بح��ث نحوه واگ��ذاری ما ب��ه دنبال این هس��تیم ک��ه ابتدا‬ ‫کوچک سازی و س��پس واگذار کنیم‪ ،‬اینکه خصوصی سازی های قبلی به‬ ‫چه نتایجی منجر ش��ده بحث جداگانه ای اس��ت‪ .‬اینکه مش��کل دارند و‬ ‫هیچ کس از ان راضی نیس��ت ش��کی در ان نیس��ت‪ ،‬دولت عالقه ای به‬ ‫بنگاهداری ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خودروس��ازی و قطعه سازی یک مجموعه به هم پیوسته‬ ‫است پس نباید گفت فقط س��ایپا و ایران خودرو را شامل می شود‪ .‬اعالم‬ ‫کردیم که این ش��رکت ها نباید اموال و امالک غیرتولیدی داشته باشند‪،‬‬ ‫دلیل ندارد این شرکت ها یا زیر مجموعه انها ملک بخرند در حالی که این‬ ‫ش��رکت ها مشکل س��رمایه در گردش دارند لزومی ندارد شرکت دیگری‬ ‫تاسیس کنند‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬سبک س��ازی اغاز شده و در نهایت خودروسازان واگذار‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬مجوزهای قانون��ی ان را از وزارت اقتصاد گرفته ایم اما اگر‬ ‫اکنون با این وضعیت واگذار شوند به سرنوشت واگذاری های قبلی دچار‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬نکته دیگر این است که واگذاری باید به اهلش باشد چون‬ ‫در برخی خصوصی س��ازی ها مالکیت به فردی واگذار شده که فقط مبلغ‬ ‫تعیین ش��ده را پرداخت کرده که این شیوه درستی نیست‪ ،‬باید تخصص‬ ‫روی خط خبری خودروسازان‬ ‫و عالقه هم وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬در اینده این خودروسازان مجبور هستند که چند قطب‬ ‫ش��وند و باید ش��رایطی را به وجود اوریم که انها بدون دخالت دولت با‬ ‫هم رقابت کنند‪ .‬کش��ور ب��ازار خوبی دارد و اگر چند خودروس��از وجود‬ ‫داش��ته باش��د ناگزیر به رقابت خواهند بود و از این حالت ش��به انحصار‬ ‫خارج می شوند‪.‬‬ ‫وی درباره ارتباط خودروس��ازان داخلی با غول های این صنعت گفت‪:‬‬ ‫در ح��وزه خودرو یک سلس��له مباحث فناوری نیز مطرح اس��ت؛ ما باید‬ ‫با برخی ش��رکت های پیش��رو در این صنعت ارتباط داش��ته باشیم اما با‬ ‫نگاه برد‪-‬برد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬رنو با هر دو خودروس��از اصلی ما ش��ریک‬ ‫بود‪ ،‬مش��خص اس��ت که برای این ش��رکت هیچ رقابتی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫هر ش��رکت باید همکار جداگانه داش��ته باشد‪ .‬شرکت های رنو و پژو با ما‬ ‫نشست ستاد تعمیق و توسعه ساخت داخل قطعات خودرو برگزار شد ‬ ‫در نخس��تین نشست ستاد تعمیق و توسعه ساخت‬ ‫داخل ایران خودرو بر اجرای فرایند توس��عه س��اخت‬ ‫داخ��ل و نظامات موجود‪ ،‬تحلیل ریس��ک پروژه های‬ ‫خودکفایی مربوط به میز یک و دو با محوریت تعمیق‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬روش های پیش��نهادی ب��رای تامین‬ ‫نقدینگی الزم برای توسعه داخلی سازی تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬نخستین نشست ستاد تعمیق‬ ‫س��اخت داخل ایران خودرو به ریاست فرشاد مقیمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬مدیران ارش��د‪،‬‬ ‫مش��اور معاونت امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬مدیر گ��روه پژوهش های صنع��ت و معدن‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست فرش��اد مقیمی گفت‪ :‬داخلی سازی‬ ‫قطعات در دو دهه گذش��ته در کش��ور مطرح اس��ت‬ ‫اما به دلیل نداش��تن چارچوب مش��خص و نظام مند‬ ‫خیلی راهگش��ا نبوده اس��ت‪ .‬وی با تاکی��د بر ایجاد‬ ‫فرایند شفاف در توسعه س��اخت داخل تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر فرایند داخلی س��ازی قطعات را شفاف و نظام مند‬ ‫طراحی کنیم‪ ،‬محصول با کیفیت تحویل می گیریم‪.‬‬ ‫مقیمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید در نظام مندس��ازی‬ ‫داخلی س��ازی قطع��ات‪ ،‬ریس��ک ها و گلوگاه ه��ای‬ ‫پروژه های خودکفایی قطعات مرتبط با میز یک و دو‬ ‫صنعت را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای مدیریت واردات و کنترل ثبت س��فارش قطعات‬ ‫وارداتی باید وضعیت تولید قطعاتی که خودکفا شده‬ ‫یا در حال خودکفایی است را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گزارش دهید‪.‬‬ ‫مقیم��ی اف��زود‪ :‬همچنین بس��ته ارائه مش��وق به‬ ‫سازندگان برای پیشبرد پروژه های خودکفایی نیز باید‬ ‫از س��وی ساپکو بررسی و اعالم شود‪ .‬او یاداوری کرد‪:‬‬ ‫امروز یکی از چالش های موجود داخلی سازی قطعات‬ ‫که نیازمند هدف گذاری است‪ ،‬نبود چارچوب مشخص‬ ‫در تجمیع نیازها و تقاضاست‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو ادامه داد‪ :‬در این فرایند داخلی س��ازی‬ ‫قطعات باید میزان داخلی س��ازی هر قطعه و ارزبری‬ ‫هر محصول‪ ،‬تضمین خرید از س��ازندگان بابت قطعه‬ ‫خودکفا شده‪ ،‬مشخص شود‪ .‬مقیمی تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫در توس��عه داخلی سازی قطعات پیش��رفته خودرو از‬ ‫توان مهندسی صنایع دفاع تا شرکت های دانش بنیان‬ ‫استفاده بهینه کنیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه منص��ور منص��وری‪ ،‬مدیرعامل س��اپکو‬ ‫گزارشی از روند داخلی سازی قطعات و امضای قرارداد‬ ‫با س��ازندگان ارائ��ه داد و اظهارکرد‪ :‬در میز نخس��ت‬ ‫تعمیق س��اخت داخ��ل قطعات صنعت خ��ودرو‪۱۷ ،‬‬ ‫ق��رارداد با حجم ریالی ‪ ۴۲۰‬میلی��ارد تومان به امضا‬ ‫رسید و در میز دوم نیز به زودی برای تولید ‪ ۳۴‬قطعه‬ ‫ب��ا کاهش ارزبری ‪ ۴۴‬میلیون یورویی با ‪ ۱۶‬س��ازنده‬ ‫برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور مضایقه نخواهیم کرد‬ ‫دشمن هدف گیری شده که وجود مشکل‬ ‫در بخش��ی از ان مانن��د دومینو به س��ایر‬ ‫بخش ها منتقل می شود‪.‬‬ ‫وی در عین حال گفت‪ :‬با س��ازکارهای‬ ‫مختلفی توانسته ایم جلو برویم و در مقابل‬ ‫مش��کالت بایس��تیم‪ .‬درحال حاضر وفاق و‬ ‫اتحاد درونی بیش از گذش��ته باید نمایان‬ ‫ش��ود تا بتوانیم مس��ائل را ب��ا هماهنگی‬ ‫سیستمی بیشتر مدیریت کنیم و پیروزی‬ ‫را برای کشور رقم بزنیم‪.‬‬ ‫مقیمی با اش��اره به مس��ائل موجود در‬ ‫حوزه کشتیرانی و طوالنی شدن فرایندهای‬ ‫حمل و ترخیص که هزینه های سرباری را‬ ‫ب��ه مجموعه تحمیل می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫با اس��تفاده از س��ازکارهای مش��خصی در‬ ‫همکاری ه��ای مش��ترک از چالش ه��ای‬ ‫موج��ود بکاهی��م‪ .‬نتیجه ای��ن همکاری ها‬ ‫ب�� ه طور یقین به س��ود بنگاه های تولیدی‬ ‫و اقتصاد کش��ور خواهد بود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫بر طراحی مدلی برای مراودات مالی میان‬ ‫ایران خودرو و کشتیرانی و عمل به تعهدات‬ ‫از س��وی طرف ها تاکید ک��رد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫هدف اولیه ایران خودرو دس��تیابی به تیراژ‬ ‫تولی��د روزانه ‪۲‬ه��زار خودرو اس��ت که با‬ ‫هم��کاری و هم افزای��ی با تم��ام نهادهای‬ ‫ذی رب��ط ب��ه دنب��ال تحقق ان هس��تیم‪.‬‬ ‫افزایش س��رمایه از طری��ق تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی ها نیز یکی از اقدام هایی است که در‬ ‫حال اجرا و پیگیری ان هستیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز در‬ ‫این نشست ضمن تاکید بر همکاری میان‬ ‫نهادها و س��ازمان های ذی ربط برای عبور‬ ‫از ش��رایط فعلی کش��ور گف��ت‪ :‬از کمک‬ ‫برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کش��ور‬ ‫مضایقه نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا مدرس خیابانی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬برای رفع مش��کالت بر اساس اعتماد‬ ‫متقابل باید وارد میدان شویم و همکاری ها‬ ‫را بر اس��اس مدلی که به طرف ها اس��یب‬ ‫نرسد ادامه دهیم‪.‬‬ ‫وی ضم��ن اس��تقبال از بهره من��دی از‬ ‫تسهیالت بانکی در زمینه تامین نقدینگی‬ ‫ایران خ��ودرو درباره مس��ائل کش��تیرانی‪،‬‬ ‫دستور بررسی مفاد پیشنهادی ایران خودرو‬ ‫برای رفع موانع موجود را صادر کرد‪.‬‬ ‫با اهالی بهارستان‬ ‫فروش فوری چالش جدید خودروسازان‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در‬ ‫صورتی که فروش فوری خودروس��ازان‬ ‫کنت��رل نش��ود و خودروس��ازان بدون‬ ‫ضابط��ه اقدام به ف��روش کنند‪ ،‬فروش‬ ‫ ف��وری به چال��ش جدیدی ب��رای انها‬ ‫تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫عبداهلل رضی��ان در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت بیان کرد‪ :‬مقرر ش��ده ب��ود در فروش فوری‪،‬‬ ‫تولید و تحویل خودرو روزامد باشد اما سیاست های‬ ‫کنونی اجحاف در حق مصرف کننده واقعی اس��ت‬ ‫چراکه نه تنها خودروس��ازان ب��ه وعده ها و تعهدات‬ ‫خود عمل نکردند‪ ،‬بلکه س��رمایه م��ردم نیز مدت‬ ‫زیادی در اختیار انها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ب��ا بی��ان اینک��ه در فروش ه��ای فوری‬ ‫نمایندگی ها باید خودرو را به سرعت به مردم تحویل‬ ‫دهند و سیاست «از تولید به مصرف» اجرایی شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر خریداران خودرو‬ ‫بالتکلی��ف مانده اند‪ .‬ف��روش فوری با‬ ‫هدف کاهش تدریج��ی نرخ خودرو و‬ ‫کنترل حاش��یه بازار انجام شد و قرار‬ ‫بود این س��ود در اختیار تولیدکننده‬ ‫ق��رار گی��رد و نق��ش دالالن در بازار‬ ‫کاه��ش یابد اما به نظر می رس��د این‬ ‫اهداف محقق نشده است‪.‬‬ ‫رضیان اف��زود‪ :‬از انجا که تعداد متقاضیان خرید‬ ‫ش فوری بس��یار بود خودروس��ازان‬ ‫خودرو در فرو ‬ ‫نتوانس��تند ب��ه ای��ن نیاز پاس��خ ده��د در نتیجه‬ ‫تجرب��ه قبل��ی انه��ا در پیش فروش ه��ا تک��رار و‬ ‫سوءاستفاده هایی رخ داد‪.‬‬ ‫در صورتی که فروش فوری خودروسازان کنترل‬ ‫نش��ود و انها بدون ضابطه اقدام ب��ه فروش کنند‪،‬‬ ‫فروش ف��وری به چ��اه جدیدی ب��رای انها تبدیل‬ ‫خواهد ش��د که موجب واکن��ش نهادهای نظارتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫داخلی قرارداد امضا می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ساپکو‬ ‫در میز اول و دوم ‪ ۴۳‬پروژه با ‪ ۳۳‬س��ازنده امضا کرده‬ ‫یا در حال امضاس��ت که ح��دود ‪ ۸۱ .۲‬میلیون یورو‬ ‫(به لحاظ تیراژ ساالنه) کاهش ارزبری خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین کیوم��رث فروتنی‪ ،‬مش��اور معاونت امور‬ ‫صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬اغاز نهضت‬ ‫ساخت داخل در صنعت و تشکیل میزهای تخصصی‬ ‫تعمیق س��اخت داخل را یکی از مهم ترین اقدام های‬ ‫انجام شده عنوان کرد و گفت‪ :‬ساماندهی ثبت سفارش‬ ‫واردات قطعات و تجهی��زات خارجی برای حمایت از‬ ‫توسعه تولید ملی ضروری است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برخی از ابراز نگرانی ها از ثبت سفارش‬ ‫قطعات مشابه داخلی‪ ،‬حتی پس از داخلی سازی انها‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬عزم جدی وزارتخانه بر این اس��ت که با‬ ‫ممنوعی��ت یا اعمال نظام تعرفه ای ب��ه رونق تولید و‬ ‫نهضت ساخت داخل کمک کند‪.‬‬ ‫عوامل سه گانه ای که منجر به رشد سایپا می شود‬ ‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در نشس��ت مدیرعام��ل گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ا مدیرعام��ل کش��تیرانی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران‪ ،‬ضم��ن طرح‬ ‫موضوع ها و مسائل موجود در همکاری های‬ ‫در طرف‪ ،‬راهکارهای بهبود این همکاری ها‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬در این نشس��ت‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫ضمن ویژه خوان��دن وضعیت امروز حاکم‬ ‫بر کش��ور‪ ،‬صنعت خودرو را دارای س��هم‬ ‫قابل توجه��ی در اقتصاد کش��ور دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬دول��ت امریکا از ق��رار دادن این‬ ‫صنعت در صدر فهرست تحریم ها اهدافی‬ ‫را دنب��ال می کند و د ر پی زمین گیر کردن‬ ‫ان اس��ت‪ .‬خودروس��ازی عالوه بر اشتغال‬ ‫حدود ‪ ۱.۵‬میلی��ون نیروی کار در زنجیره‬ ‫تولید و خدمات پس از فروش‪ ،‬سهم باالیی‬ ‫در ارزش اف��زوده بخش صنع��ت را به خود‬ ‫اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی تصریح کرد‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫و مهم ترین شرکت خودروسازی با زنجیره‬ ‫تامی��ن گس��ترده مربوط ب��ه ایران خودرو‬ ‫است‪ .‬ظرفیت باالیی در این بخش از سوی‬ ‫بر خالف تعهدات عمل کردند‪ .‬اگر تحریم هم برداش��ته ش��ود انها دیگر‬ ‫در کش��ور جایی ندارند‪ .‬در دوره قبل با وجود قرارداد ‪ ۱۰‬ساله با امضای‬ ‫دو رئیس جمهوری‪ ،‬همکاری خود را قطع کردند‪ .‬با اصالح س��اختارها در‬ ‫اینده شریک خارجی بهتری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬شرکت های زیادی وجود دارند‬ ‫که در کش��ور ما می توانند کار کنن��د‪ .‬ابتدا باید منافع دو طرف‪ ،‬تامین و‬ ‫محصوالت خوب و باکیفیت تولید شود‪.‬‬ ‫با برخی ش��رکت ها مذاکره شده اما یک نکته را هم باید در نظر گرفت‬ ‫که در خودروس��ازی فقط کارخانه های خودروسازی مطرح نیستند تمام‬ ‫انها به ش��رکت های طراحی وابسته اند که بیش��تر انها در ایتالیا و المان‬ ‫مستقر هستند‪.‬‬ ‫رحمانی درباره تحقیق و تفحص انج ام شده در مجلس درباره قرارداد با‬ ‫خارجی ها و اینکه هیچ گونه اطالعاتی در زمینه جزئیات و ضرر و زیان ها‬ ‫منتش��ر نشده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درباره این گونه قراردادها یک سلسله قوانین‬ ‫جهان��ی در بحث قان��ون تجارت وجود دارد که در ص��ورت بروز اختالف‬ ‫می ت��وان به حکمیت یا دادگاه های بین المللی مراجعه کرد‪ .‬این مس��ئله‬ ‫در قراردادهای ما مطرح اس��ت و از نظر حقوقی ش��کایت ش��ده و ضرر و‬ ‫زیان را به طور حتم از انها خواهیم گرفت‪ ،‬البته می شد تضامین سفت و‬ ‫سخت تری را بگیریم و انها را تحت فشار قرار دهیم‪.‬‬ ‫در بحث س��اخت داخل و صادرات می توانستیم شروطی تعیین کنیم‬ ‫که در صورت انجام نش��دن ان ضرر و زیان دریافت شود اما به طور حتم‬ ‫در قراردادهای اینده این موارد رعایت خواهد شد‪.‬‬ ‫سایپا با انتشار گزارش مرداد سبب شد‬ ‫ت��ا بازار‪ ،‬تحول فروش را در این ش��رکت‬ ‫شاهد باشد‪.‬‬ ‫این تح��ول در فروش س��بب اقبال به‬ ‫س��هام شرکت و رش��د قیمتی از یک سو‬ ‫و افزایش کف حمایتی در س��هم از سوی‬ ‫دیگر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬سایپا با گزارش‬ ‫م��رداد نش��ان داد ب��ا س��رعت در حال‬ ‫تکمی��ل و تولید خودرو ب��ه منظور پاس‬ ‫کردن تعهدات پیش فروشی خود است به‬ ‫طوری که در خبرها امده اس��ت شرکت‬ ‫وع��ده داده تا پایان نیمه نخس��ت س��ال‬ ‫تم��ام تعهدات خود را در س��ال ‪ ۹۷‬پاس‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن امر یک نکته مه��م دارد؛ در نیمه‬ ‫دوم س��ال شاهد فروش عمده محصوالت‬ ‫ش��رکت ب��ا قیمت ه��ای جدید ب��وده و‬ ‫گزارش ه��ای نیمه دوم س��ال در س��ایپا‬ ‫متفاوت از نیمه نخست خواهد بود‪.‬‬ ‫در کن��ار تح��ول در تولی��د و فروش‪،‬‬ ‫برنام��ه افزای��ش س��رمایه ‪۲۰۰‬درصدی‬ ‫سایپا از تجدید ارزیابی هم جدی تر دنبال‬ ‫می ش��ود و بازار به شرکت هایی که از این‬ ‫محل افزایش س��رمایه دارند روی خوشی‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫ام��ا س��ومین عام��ل‪ ،‬توجه س��ایپا به‬ ‫اگهی هایی است که نشان می دهد سایپا‬ ‫در مسیر بسیار درستی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ف��روش دارایی های��ی که ش��امل امالک‬ ‫و ش��رکت های زیر مجموعه اس��ت‪ ،‬چند‬ ‫تاثیر مهم بر شرکت دارد‪ :‬نخست‪ ،‬سبب‬ ‫شناسایی س��ود فروش در مرحله نخست‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در مرحله دوم س��بب ورود‬ ‫جری��ان نقدینگی س��نگینی به ش��رکت‬ ‫می ش��ود که این امر خود چندین مزیت‬ ‫دارد؛ ابت��دا س��بب افزای��ش ت��وان مالی‬ ‫شرکت و افزایش تولید و فروش محصول‬ ‫ش��ده و س��پس س��بب کاهش دریافت‬ ‫تس��هیالت در شرکت و در نتیجه کاهش‬ ‫هزینه های مالی خواهد شد‪.‬‬ ‫به طور قطع می توان گفت س��ایپا وارد‬ ‫مس��یر نجات مالی ش��ده اس��ت‪ .‬فروش‬ ‫همه جانبه دارایی ها‪ ،‬سبب تحول شرکت‬ ‫ش��ده و دو عام��ل‪ ،‬یعن��ی اف��ت تولید و‬ ‫هزینه ه��ای مالی باال‪ ،‬بهبود خواهد یافت‬ ‫و امی��د زی��ادی را در ای��ن ش��رکت رقم‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫افراد محدودی قطعات خودرو را وارد می کنند‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬واردات قطعات‬ ‫خودرو در اختیار افراد محدودی است که این‬ ‫امر فس��اد و انحصار ایجاد می کند‪ .‬سیدجواد‬ ‫حس��ینی کیا در گفت وگ��و با خان��ه ملت در‬ ‫تش��ریح دالی��ل گرانی خودرو در یک س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬نقدینگی موج��ود در جامعه‬ ‫یکی از دالیلی اس��ت که در ماه های اخیر به‬ ‫نابسامانی بازار خودرو دامن زده و موجب تالطم های بسیار‬ ‫در این حوزه شده چراکه درحال حاضر نقدینگی باالیی در‬ ‫اختیار مردم اس��ت‪ .‬نماینده مردم در مجلس دهم با بیان‬ ‫اینک��ه مردم برای حفظ ارزش پ��ول خود به دنبال خرید‬ ‫مسکن‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو‪ ،‬ارز و‪ ...‬هس��تند در نتیجه زمینه‬ ‫افزای��ش قیمت ها و س��وداگری ها در ای��ن بازارها فراهم‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬باید از ظرفیت شورای رقابت برای کنترل‬ ‫قیمت ها اس��تفاده ک��رد چراکه با حذف این ش��ورا بهای‬ ‫چهارچرخ ها بی ضابطه افزایش یافت‪ .‬حسینی کیا انحصار‬ ‫صنعت خودرو را یکی دیگر از دالیل گرانی خودرو در یک‬ ‫سال گذشته برشمرد و اظهار کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫مردم ناچارند فقط از دو خودروس��از داخلی‬ ‫خودرو خریداری کنند فساد در این صنعت‬ ‫جاری می شود‪ .‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه واردات قطعات خودرو در اختیار‬ ‫افراد محدودی است که این امر نیز فساد و‬ ‫انحصار ایجاد می کن��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫فعالیت مافیا در صنعت خودرو‪ ،‬س��وداگرانی نیز در بازار‪،‬‬ ‫نرخ خودرو را س��لیقه ای افزای��ش می دهند‪ .‬این نماینده‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزایش نرخ ارز در طول یک سال‬ ‫گذش��ته را از دیگر عوامل افزایش نرخ خودرو دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬برخی از مواد اولیه تولید خودرو وارداتی اس��ت در‬ ‫نتیجه نرخ تمام ش��ده محصول نهایی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫حسینی کیا ادامه داد‪ :‬بومی سازی قطعات خودرو می تواند‬ ‫تا ح��دودی به تولید خ��ودر و ارزان قیمت‪ ،‬ب��ا کیفیت و‬ ‫صادرات مح��ور کمک کند ک��ه درحال حاضر گام هایی در‬ ‫این زمینه برداشته شده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫گزارش روزگار خودرو از نیازهای روز صنعت خودرو‬ ‫ت می اندازد؟‬ ‫صنعت خودرو چگونه پوس ‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪67‬‬ ‫سپیده قاضی نژاد‪ :‬بس��ته بودن در خودروسازی ها‬ ‫روی نواوری های جدید در دنیا این روزها تبدیل به‬ ‫قصه ای تلخ و تکراری ش��ده است‪ .‬خودروسازان در‬ ‫جهان مراکز تحقیق وتوسعه مشترک ایجاد و تالش‬ ‫ می کنن��د تا با ایجاد این مراک��ز تولیدات خود را از‬ ‫هر نظر بهبود بخش��ند اما در ایران و در صنعت دوم‬ ‫کش��ور از ای��ن ظرفیت غافل مانده ان��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روزگار خودرو‪ ،‬کارشناسان صنعت خودرو معتقدند‬ ‫نگاهی به امارهای بین المللی س��ال گذش��ته نشان‬ ‫می ده��د مصرف خ��ودرو حدود ‪ ۵‬درص��د در دنیا‬ ‫کاهش یافته است و این امار معانی بسیاری دارد و‬ ‫نش��ان از ان دارد که خودروسازان در دنیا با چالش‬ ‫بازار رو به رو هستند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‪ -‬سواری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قو توسعه‬ ‫ جای خالی تحقی ‬ ‫ در صنعت خودرو‬ ‫‹ ‹اهمیت ‪R&D‬ها در صنعت خودرو‬ ‫‹ ‹س�ود خودروس�ازان جهانی از تحقیق و‬ ‫توسعه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫به همین س��بب خودروس��ازهای بزرگ که از قبل‬ ‫ادغام هایی را انجام داده اند اکنون به دنبال ابر ادغام ها‬ ‫هس��تند؛ مانند ادغام فیات‪ ،‬کرایس��لر و رن و یا ادغام‬ ‫رنو‪ ،‬نیسان و میتسوبیشی چرا که همه این شرکت ها‬ ‫به این نتیجه رس��یده اند که رقابت در صنعت و بازار‬ ‫خودرو دنیا به شدت سخت ش��ده است و هزینه های‬ ‫تحقیق وتوس��عه به گونه ای شده که به طور حت م رقم‬ ‫تولید انبوه باید افزایش یابد‪.‬‬ ‫از س��ویی‪ ،‬خودروس��ازان در دنیا اکنون به ساخت‬ ‫خودروهای الکتریک��ی روی اورده اند و رقابت در این‬ ‫بخش نیز بس��یار س��نگین شده اس��ت و پیش بینی‬ ‫می شود در ‪ ۱۰‬سال اینده به طور احتمالی اتفاق های‬ ‫بسیار مهمی در صنعت خودرو رخ دهد که ابرادغام ها‬ ‫نی��ز برای کمک به این موضوع در حال انجام اس��ت‬ ‫زیرا ان قدر هزینه های تحقیق وتوس��عه در این حوزه‬ ‫باالست که برای یک شرکت نمی صرفد به تنهایی به‬ ‫این کار ورود کند و همه این موارد نش��ان از اهمیت‬ ‫‪R&D‬ها در صنعت خودرو دارد‪ .‬به همین سبب باید‬ ‫نگاه خودروسازان داخلی نیز به بخش تحقیق وتوسعه‬ ‫بلندمدت باش��د و ب��رای خروج از رون��د مونتاژکاری‬ ‫مراکز مشترک تحقیق وتوسعه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫هیچ اتفاق جدیدی پیش نیامده که دلیل ان هم نبود‬ ‫زیرساخت های الزم صنعت قطعه است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬صنعت قطعه نیازمند اصالح س��اختار‬ ‫اساس��ی اس��ت‪ ،‬ضم��ن انکه دس��تیابی ب��ه اهداف‬ ‫تعریف ش��ده در ای��ن س��ند نیازمن��د وارد ش��دن به‬ ‫حوزه طراحی و تحقیق وتوس��عه اس��ت ک��ه این امر‬ ‫جز با ارتباطات بین المللی محقق نخواهد ش��د و این‬ ‫ارتباطات نی��ز به دلیل تحریم ها امکان پذیر نیس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬پیش��رفتی در زمینه طراحی حاصل نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور قطع با ادامه روند فعل��ی تا زمانی که‬ ‫این ارتباطات به وجود نیاید نمی توان‬ ‫کاری از پی��ش ب��رد و باید در تالش‬ ‫ب��رای تعامل ب��ا صنع��ت بین المللی‬ ‫باشیم‪ .‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��از در‬ ‫دنی��ا از طری��ق افزای��ش هزین��ه‬ ‫تحقیق وتوسعه خود موفق شده اند‬ ‫� ناکام�ی قطعه س�ازان در‬ ‫در بح��ث توس��عه محص��والت‬ ‫تحقیق وتوسعه‬ ‫با کیفی��ت موف��ق عمل کنن��د اما‬ ‫رزم خ��واه تصری��ح ک��رد‪ :‬ورود به‬ ‫خودروس��ازان داخلی با بی توجهی‬ ‫ح��وزه طراحی و تحقیق وتوس��عه در‬ ‫به تحقیق وتوسعه از توسعه بخشی‬ ‫روح اهلل طالبی‪:‬‬ ‫صنعت قطعه نیازمند س��رمایه گذاری‬ ‫این صنع��ت مه��م بازمانده اند‪ .‬در‬ ‫باید خودروسازان‬ ‫اس��ت اما ش��رکت های قطعه س��ازی‬ ‫ای��ن زمین��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫را ملزم به تشکیل‬ ‫ب��ه دلیل کمب��ود نقدینگی ناش��ی از‬ ‫و تج��ارت نیز در برنام��ه راهبردی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو راهکارهای��ی در مراکز تحقیق وتوسعه پرداخ��ت به موقع مطالبات از س��وی‬ ‫ن در تامین‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬همچنی�� ‬ ‫مشترک‬ ‫زمینه توس��عه و گس��ترش کمی و‬ ‫منابع مالی روزمره خود با مش��کالت‬ ‫کیف��ی صنعت خ��ودرو پیش بینی‬ ‫کرد‬ ‫زی��ادی روبه رو هس��تند و ای��ن روند‬ ‫کرده ام��ا هنوز ان گونه ک��ه باید‪،‬‬ ‫اجازه س��رمایه گذاری در زمینه ه��ای جدید را به انها‬ ‫نتیجه خاصی از این راهکارها به گوش نمی رس��د‪ .‬به‬ ‫نمی ده��د‪ .‬درحال حاضر این صنعت با تعدد واحدهای‬ ‫هر حال‪ ،‬باید بپذیریم توسعه مراکز تحقیق وتوسعه در‬ ‫قطعه س��ازی کوچک روبه رو اس��ت که نمی توانند در‬ ‫خودروسازی ها موضوعی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫مقیاس اقتصادی تولید کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬بسیاری از انها‬ ‫‹ ‹تحول در مکانیسم تولید در دنیا‬ ‫مش��کل تولید و نرخ خواهند داش��ت به همین دلیل‬ ‫اکنون در دنیا مکانیس��م های تولید در حال تحول‬ ‫نمی توانند پیش��رفتی داشته باشند‪ ،‬از سوی دیگر نیز‬ ‫اس��ت و صنعت خودرو ایران نمی تواند چشم هایش را‬ ‫ق��ادر به رقابت با قطعات وارداتی نیس��تند که این امر‬ ‫بر این موضوع ببند و اگر به ان توجه نش��ود‪ ،‬صنعت‬ ‫باید در اصالح س��اختار صنعت قطعه مورد توجه قرار‬ ‫خ��ودر و ای��ران نی��ز از دور خارج می ش��و د به همین‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫س��بب اس��تراتژی های بلند م��دت در صنعت خودرو‬ ‫رزم خواه اضافه کرد‪ :‬نیازمند اصالح ساختار اساسی‬ ‫ایران نیازمند تحول اس��ت‪ .‬اگرچه چش��م اندازهایی‬ ‫در صنع��ت قطعه و ادغام ش��رکت های کوچک با هم‬ ‫در صنعت خ��ودرو ایران تعریف می ش��ود اما از انجا‬ ‫و تش��کیل شرکت های بزرگ تر هس��تیم تا واحدهای‬ ‫ک��ه این صنعت هر روز با مش��کالت جدیدی رو به رو‬ ‫قطعه س��از بتوانند با توجه به منابع مالی عمده ای که‬ ‫می ش��ود پربیراه نیس��ت اگر بگوییم چشم اندازها هم‬ ‫ایجاد می شود وارد فاز طراحی و تحقیق وتوسعه شوند‪.‬‬ ‫نی��از به تغیی��ر یا حتی ب��ه انعط��اف در برابر هجوم‬ ‫درحال حاضر اهدافی که در اس��نادی همچون س��ند‬ ‫چالش ها دارند‪.‬‬ ‫چش��م انداز صنعت خودرو پیش بینی می شود‪ ،‬اهدافی‬ ‫‹ ‹تالش برای تعامل با صنعت بین المللی‬ ‫اس��ت که ارزوی مطرح ک��ردن ان را داریم در حالی‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬محس��ن رزم خواه‪ ،‬فعال صنعت‬ ‫که راه و روش های دس��تیابی به انچه دوست داریم را‬ ‫قطعه با بیان اینکه اهداف سند چشم انداز در صنعت‬ ‫تعریف نمی کنیم‪ .‬قطع به یقین راه و روش دس��تیابی‬ ‫قطعه محقق نش��ده اس��ت به روزگار خودرو گفت‪:‬‬ ‫ب��ه این اه��داف هزینه کردن برای تحقیق وتوس��عه و‬ ‫از س��ال ‪ ۹۲‬تاکنون که چش��م انداز صنعت خودرو و‬ ‫تعامالت بین المللی است‪.‬‬ ‫قطع��ه در افق ‪ ۱۴۰۴‬به تدوین رس��ید ت��ا به امروز‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‹ ‹لزوم توجه به واحدهای ‪R&D‬‬ ‫انچ��ه این فعال قطعه س��ازی به ان اش��اره دارد‬ ‫لزوم توجه بیش��تر ب��ه تحقیق وتوس��عه در صنعت‬ ‫قطعه است چرا که هرچه صنعت قطعه با توانمندی‬ ‫و قدرت بیش��تری در ایران ب��ه کار خود ادامه دهد‬ ‫صنعت خودرو نیز توانمندتر خواهد شد‪ .‬در حقیقت‬ ‫می ت��وان گف��ت که کیفی��ت در صنعت خ��ودرو با‬ ‫توانمندسازی قطعه سازان محقق می شود‪.‬‬ ‫ای��ن موضوعی اس��ت که فرش��ید ش��کرخدایی‪،‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن ملی کیفیت ای��ران نیز به ان‬ ‫� سخن پایانی‬ ‫اش��اره دارد و عن��وان می کند که‬ ‫بخ��ش تحقیق وتوس��عه در‬ ‫توجه به واحدهای تحقیق وتوسعه‬ ‫صنعت خودرو تعطیل ش��ده است‪.‬‬ ‫در بخ��ش قطعه س��ازی می تواند‬ ‫ای��ن موضوع��ی اس��ت ک��ه برخی‬ ‫منج��ر به ارتق��ای کیفی تولیدات‬ ‫کارشناس��ان خودروی��ی ب��ر ان‬ ‫ش��ود‪ .‬او ب��ه کمب��ود نقدینگ��ی‬ ‫پافش��اری و عن��وان می کنند پس‬ ‫خودروس��ازان نیز اش��اره می کند‬ ‫از انک��ه امریکا برج��ام را لغو کرد‬ ‫و معتق��د اس��ت در ط��ول زمان‬ ‫و ش��رکت های اروپای��ی و حت��ی‬ ‫همواره سرمایه گذاری روی موارد‬ ‫محسن رزم خواه‪:‬‬ ‫اسیایی ایران را ترک کرد مشکالت‬ ‫دیرب��ازده از اس��تقبال کمت��ری‬ ‫برخوردار بوده که تحقیق وتوسعه ورود به حوزه طراحی و نقدینگی ان قدر به خودروس��ازان‬ ‫تحقیق وتوسعه‬ ‫فش��ار اورده ک��ه حت��ی نهض��ت‬ ‫و طراحی بر محص��ول جدید نیز‬ ‫داخلی س��ازی نیز نتوانسته است به‬ ‫در صنعت قطعه‬ ‫موضوعی دیربازده اس��ت و زمان‬ ‫زی��ادی نی��از دارد تا ب��ه مرحله نیازمند سرمایه گذاری این بخش رونق چندانی بخشد‪ .‬انها‬ ‫معتقدند الزم است وزارت صنعت‪،‬‬ ‫خروجی برسد و از انجا که دغدغه‬ ‫است‬ ‫معدن و تجارت نسبت به تدوین و‬ ‫اصلی تولیدکنن��دگان همواره بر‬ ‫ابالغ استراتژی تحقیق وتوسعه در این بخش اقدام‬ ‫موضوع های کوتاه م��دت بوده‪ ،‬به این موضوع توجه‬ ‫کند و بر اجرای ان نظارت کامل داش��ته باشد‪ .‬از‬ ‫ویژه ای نشده است‪.‬‬ ‫سویی‪ ،‬کارشناس��ان اذعان می کنند خودروسازی‬ ‫‹ ‹هزینه پایین خودروسازان برای توسعه‬ ‫که درامد ان به تحقیق وتوس��عه وابس��ته نیست‪،‬‬ ‫ب��ا وجود انکه در دنیا س��االنه چندین و چند صد‬ ‫هزین��ه ای هم به ای��ن بخش اختص��اص نخواهد‬ ‫دالر برای تحقیق وتوسعه هزینه می شود اما بسیاری‬ ‫داد و هرچ��ه هم بحث از هزینه کرد در این بخش‬ ‫از کارشناس��ان رق��م درنظر گرفته ش��ده ازس��وی‬ ‫ش��ود در حقیقت واقعی نیس��ت چراکه ش��رایط‬ ‫خودروسازان داخلی برای تحقیق وتوسعه را نزدیک‬ ‫صنعت خودرو به نحوی است که برای انها هزینه‬ ‫به یک درصد گردش مالی می دانند و همین اهمال‬ ‫ک��ردن در این بخش فعال صرف��ه اقتصادی ندارد‬ ‫در بخ��ش تحقیق را موجب توس��عه نیافتن صنعت‬ ‫و اینکه بتوانند با وج��ود کمبود نقدینگی بتوانند‬ ‫خودرو کشور می شمارند‪.‬‬ ‫بدهی هایشان به قطعه سازان را بپردازند تا از پس‬ ‫روح اهلل طالب��ی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم‬ ‫تعهدات بر بیایند در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫و صنع��ت نی��ز در ای��ن ب��اره ب��ه روزگار خودرو‬ ‫به هر صورت انچه همه کارشناسان به ان اشاره‬ ‫گفت‪ :‬باید خودروس��ازان را ملزم به تش��کیل مراکز‬ ‫می کنند تدوین و ابالغ اس��تراتژی تحقیق وتوسعه‬ ‫تحقیق وتوس��عه مش��ترک کرد تا ضم��ن خروج از‬ ‫در صنعت خودرو اس��ت‪ ،‬اس��تراتژی ک��ه بتواند‬ ‫جریان مونتاژکاری‪ ،‬رقابت پذیری در صنعت خودرو‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور را از ای��ن وضعیت نجات‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫داده و س��بب ش��ود تا این صنع��ت از دنیا عقب‬ ‫او با اش��اره به ل��زوم تحقیق وتوس��عه در صنعت‬ ‫نمان��د چراکه عقب ماندگی صنعت دوم کش��ور از‬ ‫خودرو عن��وان ک��رد‪ :‬در کش��ورهای صنعتی دنیا‬ ‫دنیا به طور قطع بس��یار گران تمام خواهد شد و‬ ‫یک س��ری مراک��ز تحقیق وتوس��عه مش��ترک بین‬ ‫س��رانجام به نابودی این صنعت نیز منجر خواهد‬ ‫خودروس��ازان که رابط بین صنعت و دانشگاه است‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وجود داش��ته و خودروس��ازان برای کس��ب مزیت‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫‪82/558/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪67/880/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪80/213/000‬‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪38/441/000‬‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪91/000/000‬‬ ‫‪167/000/000‬‬ ‫‪80/000/000‬‬ ‫‪139/000/000‬‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪92/000/000‬‬ ‫‪299/000/000‬‬ ‫‪468/000/000‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫‪44/300/000‬‬ ‫‪53/800/000‬‬ ‫‪92/000/000‬‬ ‫‪287/000/000‬‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪176/000/000‬‬ ‫نس��بی س��رمایه گذاری وی��ژه ای در انه��ا کرده اند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اتصال صنعت و دانش��گاه برای توس��عه‬ ‫محص��ول با برن��د بومی منج��ر ب��ه ارزش افرینی‬ ‫برای کش��ور در بلندمدت می ش��ود‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنعت خودرو ادام��ه داد‪ :‬برای ایجاد رقابت پذیری‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو باید توج��ه ویژه ای ب��ه ایجاد‬ ‫مراکز تحقیق وتوس��عه مش��ترک بین خودروسازان‬ ‫ش��ود‪ .‬خودروس��ازان باید پروژه های��ی برای بخش‬ ‫تحقیق وتوس��عه تعریف کنند تا در اینده بلندمدت‬ ‫مزیت نسبی برای صنعت خودرو ایجاد شود‪.‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2018‬‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫لکسوس‪ T‬ان ایکس ‪۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫‪450/000/000‬‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫‪640/000/000‬‬ ‫‪780/000/000‬‬ ‫‪840/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪645/000/000‬‬ ‫‪810/000/000‬‬ ‫‪670/000/000‬‬ ‫‪1/030/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪930/000/000‬‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫هنگام��ی که در ایران در بهترین ش��رایط س��االنه(در ش��رایط غیرتحریم)‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون خودروی س��واری تولید می ش��ود و ‪۱۰‬هزار دس��تگاه ان دارای‬ ‫ایراده��ای کیف��ی مهم اس��ت ان محص��ول از نظر مش��تریان به ط��ور کامل‬ ‫بی کیفیت و گاهی غیرقابل اعتماد اس��ت‪ .‬اما علت ان چیس��ت؟ اگر بخواهیم‬ ‫واقع بینان��ه ن��گاه کنیم واقعیت ان اس��ت که ما تصور می کنیم سال هاس��ت‬ ‫خودروه��ای با کیفی��ت تولی��د می کنیم اما متاس��فانه نظ��ام تضمین کیفیت‬ ‫در خودروس��ازی به درس��تی مان��ع ورود کااله��ای بی کیفیت نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ نباید این موضوع را هم نادیده گرفت که مس��ئله مهم تر کمبود قطعه س��ازان‬ ‫توانمند و متعهد به کیفیت است که این موضوع خود یک مسئله پراهمیت به‬ ‫قو توسعه در صنعت خودرو‬ ‫شمار می اید و این نشان از ان دارد که برای تحقی ‬ ‫زمان کافی گذاشته نشده است تا بتوانیم خودروسازان و قطعه سازان توانمندی‬ ‫را پرورش دهیم‪.‬‬ ‫اگرچه این موضوع سال هاس��ت که مورد توجه مسئوالن نظام و صنعت قرار‬ ‫گرفته اما کمتر نتیجه ای از ان حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬اما راه حل چیست؟ باید‬ ‫بگوییم که راه حل در بزرگ شدن و قوی شدن قطعه سازان برای رقابت پذیری‬ ‫و س��رمایه گذاری روی تحقیق و توسعه(‪ ) R&D‬و کیفیت است‪ ،‬مهم تر از ان‬ ‫مفهومی به نام تیرینگ (‪)Tiering‬مطرح می ش��ود که در س��ال های گذشته‬ ‫نیز به طور ناقص پیگیری شده است‪.‬‬ ‫البته مفه��وم تیرینگ با مفهوم رده بندی فرق می کن��د چراکه رده بندی به‬ ‫معنی امتیاز دادن به قطعه س��ازانی اس��ت که دارای کیفیت و قابلیت اطمینان‬ ‫بیش��تری هس��تند در اینجا تیرینگ به مفهوم مسئولیت س��پردن و اطمینان‬ ‫کردن به شرکت ها برای تحویل دهی مجموعه ای از قطعات است که به اصطالح‬ ‫به ان ماژول می گویند‪.‬‬ ‫البت��ه بای��د به این نکته توجه داش��ت ک��ه هزینه های م��واد اولیه و تمامی‬ ‫نهاده ه��ای تولید باال رفته ام��ا دولت نمی گذارد قیمت ها باال رود و نتیجه این‬ ‫می ش��ود که خودروس��ازان نیز اجازه نمی دهند که قیمت تولیدات قطعه سازان‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬حال قطعه س��ازانی که بزرگ ش��ده اند و برای خود ابرویی کسب‬ ‫کرده اند‪ ،‬دو راه دارند‪ :‬یا باید از کیفیت بگذرند یا کاالی تولیدی شان را تحویل‬ ‫خودروساز ندهند‪ ،‬که اولی منجر به پایین امدن کیفیت محصول نهایی و البته‬ ‫کاه��ش اطمینان مردم به محصوالت می ش��ود و دومی نیز منجر به خوابیدن‬ ‫خطوط تولید می ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬خودروس��از یا باید با قطعه س��از کنار بیاید‬ ‫که در این حالت اقتدارش زیر س��وال اس��ت و در عین حال پولی ندارد که به‬ ‫قطعه ساز بدهد یا باید به دنبال منبع جدید دیگری بگردد که به صرفه نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬به هر صورت‪ ،‬هم��ه اینها منجر به کاهش کیفیت می ش��ود‪ .‬این چرخه‬ ‫معیوب سال ها ست که تداوم دارد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال باید پذیرفت که با توجه به تولید مونتاژمحور در صنعت خودرو‬ ‫ایران‪ ،‬تحقیق وتوس��عه ان چنان فعال نیست و چش��م صنعت خودرو ایران به‬ ‫روی خروجی تحقیقات ش��رکت های خودروسازی جهان بسته است و با توجه‬ ‫به ش��رایط و سیاس��ت گذاری ها در این صنعت‪ ،‬نمی شود توقع داشت صنعت‬ ‫قو توسعه سوق داده شود‪ .‬اما باید بدانیم که خودروسازی‬ ‫خودرو به سمت تحقی ‬ ‫قو توسعه معنایی ندارد و کشوری که بخواهد با اتکا به دانش فنی‬ ‫بدون تحقی ‬ ‫داخلی خودروس��از ش��ود‪ ،‬هیچ راهی به جز محوریت قرار دادن تولید خود بر‬ ‫قو توسعه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اساس تحقی ‬ ‫خبر‬ ‫ ساختمان سازان‬ ‫برای اسقاط خودرو ورود کنند‬ ‫عضو هیات رئیسه کارگروه صنایع اسقاط با بیان اینکه خودروسازان به وظیفه‬ ‫قانونی خ��ود مبنی بر اینکه ‪۳۰‬درص��د از تولیدش��ان را جایگزین خودروهای‬ ‫فرس��وده کنند‪ ،‬عمل نمی کنند‪ ،‬پیشنهاد کرد که ساختمان سازها در شهرهای‬ ‫ب��زرگ ب��ه ازای پارکینگی که برای هر واحد اپارتمان می س��ازند‪ ،‬یک گواهی‬ ‫اسقاط خریداری کنند‪.‬‬ ‫س��ید ابراهیم مناجاتی در گفت وگو با ایسن ا با ابراز تاسف نسبت به فراموش‬ ‫شدن موضوع اسقاط‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته روال به این صورت بود که خودروهای‬ ‫فرس��وده ابتدا از بازار جمع و اسقاط می شدند‪ ،‬سپس گواهی اسقاط انها برای‬ ‫خودروهای وارداتی صادر می شد‪ .‬این در حالی است که از حدود ‪ ۲‬سال پیش‬ ‫واردات خودرو ممنوع شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته مراکز اس��قاط هر خودر و فرسوده را به نرخ‬ ‫میانگی��ن ‪۴‬میلیون تومان خریدند و اس��قاط کردند اما به دلیل نبود تقاضا در‬ ‫این بازار‪ ،‬نرخ گواهی اس��قاط به زیر یک میلیون تومان رس��یده است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که نرخ گواهی اسقاط خودرو ‪ ۴‬سال پیش حدود ‪ ۴‬میلیون تومان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گفته این عضو هیات رئیسه کارگروه صنایع اسقاط‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫گواهی اس��قاط خودرو وجود دارد که تقاضا برای انها بس��یار کم اس��ت و به‬ ‫همین دلیل واردکنندگان خودرو می گویند که گواهی اس��قاط را بیش از یک‬ ‫میلیون تومان نمی خرند‪ .‬مناجاتی با بیان اینکه خودروسازان به وظیفه قانونی‬ ‫خود مبنی بر اینکه ‪ ۳۰‬درصد از تولیدش��ان را جایگزین خودروهای فرس��وده‬ ‫کنن��د عم��ل نمی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر خودرو فرس��وده در س��ال به اندازه ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان سوخت بیشتری مصرف می کند که این مسئله موجب الودگی‬ ‫بیش��تر هوا می شود‪ .‬همچنین اختالف هزینه لوازم یدکی و تلفات تصادف های‬ ‫بین خودروهای فرس��وده و خودروه��ای معمولی از جمله مواردی اس��ت که‬ ‫نشان دهنده لزوم اس��قاط خودروهای فرسوده است‪ .‬عضو هیات مدیره اتحادیه‬ ‫صنایع بازیافت ایران در ادامه پیش��نهاد کرد که در راس��تای س��امان دهی به‬ ‫صنایع اس��قاط‪ ،‬ساختمان سازها در شهرهای بزرگ به ازای پارکینگی که برای‬ ‫هر واحد اپارتمان می سازند‪ ،‬یک گواهی اسقاط خریداری کنند‪.‬پیشنهاد دیگر‬ ‫مناجاتی این اس��ت که گواهی اسقاط خودرو به صورتی باشد که در بانک ها و‬ ‫اداره مالیات به صورت پول محاسبه شود‪.‬‬ ‫فروش‬ ‫‪۱۲۵‬میلیون‬ ‫خودرو برقی‬ ‫تا سال ‪1409‬‬ ‫خورشیدی‬ ‫خودروهای برقی تا س��ال ‪۲۰۳۰‬میالدی(‪۱۴۰۹‬خورش��یدی) به فروش‬ ‫‪۱۲۵‬میلیون دس��تگاه در جهان دس��ت پیدا خواهند کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها قص��د دارند با ه��دف مقابله با الودگی ه��وا و کاهش‬ ‫میزان انتش��ار االینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیش��تر محیط زیست‪،‬‬ ‫خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند‪ .‬افزایش روزافزون‬ ‫خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروهای پاک‪ ،‬موجب‬ ‫ش��ده است شرکت های خودروسازی در سراس��ر جهان به رقابتی تنگاتنگ‬ ‫بپردازن��د و هر ی��ک از برنامه های خود را برای طراح��ی و تولید خودروهای‬ ‫بهت��ر با توان پیمایش بیش��تر رونمای��ی کنند‪ .‬به این ترتیب ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی ب��زرگ تصمیم گرفته ان��د تغییر رویکرد دهند و به س��مت و‬ ‫س��وی س��اخت و طراحی خودروهای برقی‪ ،‬الکتریکی و هیبریدی بپردازند‬ ‫تا در س��ال های اینده‪ ،‬مشتریان خودرو بیشتر به خرید این محصوالت روی‬ ‫بیاورند‪ .‬بر اس��اس گزارش��ی که در ‪ CNBC‬امده‪ ،‬اژانس بین المللی انرژی‬ ‫ب��ه تازگی ب��راورد و اعالم کرده ک��ه خودروهای برقی و الکتریکی تا س��ال‬ ‫‪۲۰۳۰‬میالدی(‪۱۴۰۹‬خورش��یدی) به فروش ‪۱۲۵‬میلیون دس��تگاه در جهان‬ ‫دس��ت پیدا خواهند کرد؛ به این معنا که استقبال شهروندان و مشتریان در‬ ‫بازارهای جهانی از این خودروهای برقی‪ ،‬پاک و دوس��تدار محیط زیس��ت به‬ ‫ش��دت رش��د و افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬این در حالی است که میزان فروش‬ ‫خودروهای برقی در س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی(‪۱۳۹۶‬خورشیدی) با ‪۵۴‬درصد‬ ‫رشد و افزایش به ‪۳.۱‬میلیون دستگاه در جهان رسیده بود‪ .‬بر اساس این امار‪،‬‬ ‫ژاپن و المان در س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی(‪۱۳۹۶‬خورش��یدی) بیشترین میزان‬ ‫رش��د و افزایش را در استقبال و خریداری خودروهای برقی‪ ،‬پاک و دوستدار‬ ‫محیط زیس��ت ب��ه نام خود ثبت کرده اند‪ .‬بس��یاری از کش��ورها قصد دارند‬ ‫ب��ا هدف مقابله با الودگ��ی هوا و کاهش میزان انتش��ار االینده ها و گازهای‬ ‫گلخانه ای و حفظ بیشتر محیط زیس��ت‪ ،‬خودروهای تمام الکتریکی و برقی‬ ‫را به تولید انبوه برس��انند؛ بنابراین بس��یاری از شرکت های خودروسازی در‬ ‫جهان عزم خود را برای تولید انبوه خودروهای برقی جزم کرده و از برنامه های‬ ‫خود به این منظ��ور رونمایی کرده اند‪ .‬افزایش روزاف��زون خودروهای برقی‬ ‫و محبوبیت اس��تفاده بیش��تر از این خودروهای پاک‪ ،‬موجب ش��ده اس��ت‬ ‫شرکت های خودروساز در سراس��ر جهان به رقابتی تنگاتنگ بپردازند و هر‬ ‫یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر با توان پیمایش‬ ‫بیشتر را رونمایی کنند‪ .‬دولت های بسیاری همچون انگلستان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬چین و هند از پیش��گامانی هستند که قصد دارند‬ ‫ب��ه منظور جلوگی��ری از الودگی هوا و حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬تولید و فروش‬ ‫خودروه��ای بنزین��ی و دیزلی را ت��ا دهه ‪۲۰۳۰‬می�لادی (‪ )۱۴۰۹‬و تا دهه‬ ‫‪۲۰۴۰‬میالدی (‪( )۱۴۱۹‬حدود ‪۲‬دهه اینده) ممنوع و متوقف اعالم کنند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪67‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اتفاق های خودرویی هفته گذشته به روایت روزگار خودرو‬ ‫پورشه و فولکس واگن‬ ‫اماده عرضه نخستین خودرو تمام برقی‬ ‫ش�روین اش�یدری‪ :‬این هفته اتفاق های مختلفی در دنیای خودرو افتاد و‬ ‫مانند هفته های گذش�ته دس�ت کم ‪۲‬خبر جدید درباره ساخت خودروهای‬ ‫برقی وجود دارد‪ .‬فولکس واگن و پورش�ه در حال اماده ش�دن برای عرضه‬ ‫نخستین محصوالت برقی خود هستند و هر روز اطالعات جدید انها منتشر‬ ‫می شود‪ .‬فولکس واگن با خودروی جدید و برقی خود یعنی ‪ ۳.ID‬قصد دارد‬ ‫به رقابت با س�ایر خودروس�ازان بپ�ردازد و در این میان عکاس�ان نیز این‬ ‫روش جالب هیوندای برای جذب مشتریان‬ ‫هیوندای در اقدامی جالب به افرادی که محصوالت این برند را ازمایش می کنند‬ ‫یک کارت هدیه ‪۵۰‬دالری می دهد‪ .‬فرایند ثبت نام به طور اینترنتی انجام می شود‬ ‫و اف��راد ب��ه راحتی می توانن��د محل مورد نظر خود را برای ازم��ون درایو از میان‬ ‫فروشندگان مختلف هیوندای انتخاب کنند‪ .‬این نکته را باید گفت که نیاز به ارائه‬ ‫مدرک ویژه برای این کار وجود ندارد اما افراد نیز نمی توانند هر روز ازمون درایو‬ ‫انج��ام دهند و مبل��غ ‪۵۰‬دالر دریافت کنند‪ .‬فردی که ازمون درایو انجام می دهد‬ ‫پس از گذش��ت ‪۶‬ماه دوباره می تواند برای ازمون خودرو اقدام کند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫ب��ا وجود اینکه اعالم هیوندای برای ازمون درایو در نمایندگی های مختلف‪ ،‬همه‬ ‫نمایندگی ه��ا ای��ن کار را انجام نمی دهند و ممکن اس��ت رس��یدن به نمایندگی‬ ‫مشخص‪ ،‬مبلغی را به شما متحمل کند؛ بنابراین باید برای ازمون درایو و دریافت‬ ‫کارت هدیه ‪۵۰‬دالری مبلغی بیش��تر از ‪۵۰‬دالر برای رس��یدن به ان نمایندگی‬ ‫خودرو را در خیابان ش�کار کردند‪ .‬مزدا نیز قصد دارد از خودروی کوپه خود‬ ‫در نمایش�گاه توکیو رونمایی کند و هنس�ی هم این هفته به ارائه پکیج های‬ ‫تقویت برای فورد ماس�تنگ ش�لبی پرداخت‪ .‬هیوندای از یک روش جالب‬ ‫برای جذب مش�تری و تست درایو محصوالت خود رونمایی کرد و ب ام و نیز‬ ‫اقدام به س�اخت مش�کی ترین خودروی جهان کرد‪ .‬ب�رای مطالعه جزئیات‬ ‫بیشتر از اخبار اورده شده با روزگار خودرو همراه باشید‪.‬‬ ‫رکورد جدید بوگاتی‪ ۴۹۰ :‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫صرف کنید‪ .‬البته استفاده از چنین ایده ای برای رسیدن به فروش بیشتر ممکن‬ ‫است کارساز باشد و باید دید هیوندای در اینده چگونه این فرایند را جلو می برد‪.‬‬ ‫بوگاتی به تازگی توانس��ته دوباره با مدل ش��یرون یک رکورد سرعتی جدید را‬ ‫به ثبت برساند‪ .‬شیرون ابتدا توانسته بود به سرعت ‪۴۲۰‬کیلومتر بر ساعت دست‬ ‫پیدا کند و حاال این خودرو به ‪۴۹۰‬کیلومتر بر س��اعت دس��ت یافته اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بخواهید به سرعت باالتر از ‪۴۲۰‬کیلومتر بر ساعت دست پیدا کنید باید کلید ‪v‬‬ ‫مکس را داشته باشید‪ .‬این کلید در اختیار صاحبان شیرون قرار ندارد و شرکت‬ ‫بوگات��ی بای��د این کار را انج��ام دهد‪ .‬با قرار دادن این کلید در داخل جایگاه ویژه‬ ‫خود در کابین‪ ،‬محدودکننده سرعت خودرو غیرفعال می شود‪ .‬عالوه بر این موارد‬ ‫برای رس��یدن به س��رعت باالتر از ‪۴۲۰‬کیلومتر بر ساعت نیاز به یک پیست بلند‬ ‫و بدون پیچ و خم اس��ت که برای رس��یدن به سرعت ‪۴۹۰‬کیلومتر بر ساعت نیز‬ ‫از پیستی در منطقه اهرا‪-‬لسین المان استفاده شد‪ .‬سرعت دقیقی که بوگاتی با‬ ‫شیرون توانست به ان دست پیدا کند‪ ،‬به طور دقیق ‪۴۹۰.۴۸۴‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫است‪ .‬گفتنی است نسخه ای که برای این رکوردزنی از ان استفاده شد‪ ،‬از لحاظ‬ ‫شاسی و تایرها با سایر نمونه های تجاری تفاوت دارد‪.‬‬ ‫رونمایی از فورد ماستنگ شلبی ‪۱۲۰۰‬اسب بخاری‬ ‫هنس��ی یکی از تیونرهای مش��هور خودرو اس��ت که عالق��ه خاصی به‬ ‫محصوالت فورد دارد‪ .‬مدت زمان زیادی از رونمایی فورد ماس��تنگ شلبی‬ ‫‪ GT۵۰۰‬طول نکش��ید که برند هنس��ی ‪۳‬پکیج تقویت برای این خودرو‬ ‫ارائ��ه داد‪ ،‬در حال��ی که قدرتمندترین نس��خه این خ��ودرو توانایی تولید‬ ‫حداکثر توان ‪ ۷۶۰‬اسب بخار را دارد اما این تیونر امریکایی پا را فراتر از این‬ ‫اعداد و ارقام گذاش��ته است‪ .‬با اس��تفاده از نخستین پکیج تقویت هنسی‬ ‫ونوم‪ ،‬فورد ماس��تنگ شلبی می تواند به ‪۸۵۰‬اس��ب بخار و ‪۹۸۳‬نیوتن‪.‬متر‬ ‫گشتاور برسد‪ .‬این عدد برای نخستین و ارزان ترین پکیج است و در نسخه‬ ‫بعدی به ‪۱۰۰۰‬اس��ب بخار و ‪۱۱۵۲‬نیوتن‪.‬متر گش��تاور می رس��د‪ .‬با نصب‬ ‫قدرتمندترین پکیج هنسی روی پیشرانه ‪۵.۲‬لیتری ‪۸‬سیلندر این خودرو‪،‬‬ ‫توان ان به ‪۱۲۰۰‬اسب بخار خواهد رسید که می توان ان را با بوگاتی ویرون‬ ‫سوپراسپرت برابر دانست‪ .‬نکته مهم این است که رسیدن به چنین توانی‬ ‫فقط با اس��تفاده از سوخت ویژه مسابقه به دس��ت می اید‪ .‬هنسی توانسته‬ ‫است با نصب ‪۲‬توربوشارژر و تقویت سیستم سوخت رسانی به این توان باال‬ ‫امکان رونمایی از خودرو ویژه مزدا‬ ‫ب��ر اس��اس گزارش های به دس��ت ام��ده‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت نس��خه ای با قابلیت حرک��ت در خیابان ها‬ ‫از مزدا ویژن‪ ،‬امس��ال در نمایش��گاه توکیو خودرو‬ ‫رونمایی ش��ود‪ .‬مزدا وی��ژن خودرویی مفهومی با‬ ‫چه��ره ای ج��ذاب و منحصر به فرد اس��ت که در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی (‪ )۱۳۹۶‬به نمایش گذاشته‬ ‫ش��د‪ .‬خودرویی که م��زدا از ان رونمایی می کند‬ ‫از ن��وع کوپه چهاردر خواهد بود و فروش و عرضه‬ ‫ان از س��ال ‪۲۰۲۲‬میالدی (‪ )۱۴۰۱‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫از سایر مشخصات فنی می توان به سیستم انتقال‬ ‫توان به محور عقب اشاره کرد ضمن اینکه پیشرانه‬ ‫‪۳‬لیتری ‪۶‬سیلندر برای این خودرو در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این احتمال وجود دارد که پیشرانه‬ ‫دست پیدا کند‪ .‬البته تغییرات دیگر نظیر سیستم اگزوز از جنس فوالد‬ ‫زنگ نزن‪ ،‬اینترکولر تقویت ش��ده‪ ،‬سیستم هوارسانی بهبودیافته‬ ‫و ش��اتون و پیس��تون ها بهتر نیز تاثیرگذار بوده است‪ .‬یکی از‬ ‫نکته های جالب درباره بسته های تقویت هنسی این است که‬ ‫هر کدام از پکیج ها پیش از تحویل به مش��تری در مس��افت‬ ‫‪۲۴۱‬کیلومتر مورد بررسی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل‬ ‫شود هیچ گونه مشکلی برای خودرو به وجود نمی اید‪.‬‬ ‫مشخصات فنی پورشه تایکان‬ ‫پورش��ه تایکان نخس��تین تجربه ای��ن برند در‬ ‫س��اخت خودرو تمام الکتریکی است‪ .‬به طور کلی‬ ‫این خودرو را می توان یکی از مهم ترین محصوالت‬ ‫برقی دانس��ت ک��ه رک��ورد جدیدی در پیس��ت‬ ‫نوربرگ رینگ نیز زده اس��ت‪ .‬با توجه به اطالعاتی‬ ‫که به دس��ت امده‪ ،‬بدون افزایش توان‪ ،‬این خودرو‬ ‫بیش از ‪۶۰۰‬اسب بخار را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫از لحاظ سایر مش��خصات فنی نیز این خودرو‬ ‫به سیس��تم ‪۴‬چرخ متحرک‪ ،‬تایرهای ‪۲۱‬اینچی و‬ ‫سیس��تم تعلیق مستحکم مجهز خواهد بود‪ .‬البته‬ ‫بای��د گفت که قرار اس��ت تایکان در ‪۲‬نس��خه به‬ ‫تولید و عرضه برس��د و زمانی که توان پیشرانه در‬ ‫حالت ‪ OVERBOOST‬باال ب��رود‪ ،‬به بیش از‬ ‫گفته ش��ده با یک سیس��تم هیبرید نی��ز به طور‬ ‫ترکیب��ی فعالیت کند که هن��وز اطالعات دقیقی‬ ‫درب��اره ان وجود ن��دارد‪ .‬با توجه به اطالعاتی که‬ ‫منتش��ر ش��ده‪ ،‬این خودرو می تواند حداکثر توان‬ ‫‪۳۴۵‬اس��ب بخار را ارائه دهد ک��ه رقم قابل قبولی‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫المبورگینی و سوپراسپرتی جدید به نام سیان‬ ‫‪۷۰۰‬اسب بخار می رس��د‪ .‬چنین عددی برای یک‬ ‫س��دان برقی می تواند نظر همگان را به خود جلب‬ ‫کند ضمن اینکه ش��تاب صفر ت��ا صد کیلومتر بر‬ ‫ساعت حدود ‪۲.۵‬ثانیه اعالم شده است‪ .‬نشریه های‬ ‫انگلیسی می گویند که رانندگی با تایکان به شدت‬ ‫هیجان انگیز و سرگرم کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫المبورگین��ی این هفته از سوپراس��پرتی جدید‬ ‫ب��ه ن��ام ‪ sian‬رونمایی کرد که ش��کل و ش��مایلی‬ ‫منحصر به فرد دارد‪ .‬برای نخس��تین بار اس��ت که‬ ‫المبورگین��ی از ترکیب پیش��رانه برق��ی و بنزینی‬ ‫اس��تفاده ک��رده و می ت��وان گف��ت س��یان یکی از‬ ‫قدرتمندترین محصوالت این برند ایتالیایی خواهد‬ ‫بود‪ .‬برندهای مختلف خودروس��ازی و حتی انهایی‬ ‫که در برابر اس��تفاده از پیشرانه های برقی به شدت‬ ‫مخالفت می کردن��د‪ ،‬در حال بهره گیری از این نوع‬ ‫پیشرانه ها هس��تند و المبورگینی نیز از این قاعده‬ ‫مس��تثنا نیس��ت‪ .‬قرار اس��ت س��یان در نمایشگاه‬ ‫فرانکفورت رونمایی شود و احتمال دارد این خودرو‬ ‫جایگزین اونتادور باش��د‪ .‬پیشرانه استفاده شده در‬ ‫س��یان از نوع ‪۱۲‬س��یلندر بنزینی با ‪۷۷۴‬اسب بخار‬ ‫است و پیشرانه برقی نیز ‪۳۴‬اسب بخار اضافه می کند‪.‬‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬قدرت این خودرو به ‪۸۰۸‬اس��ب بخار‬ ‫می رسد و با استفاده از این پیشرانه ها سیان می تواند‬ ‫در مدت زمان ‪۲.۸‬ثانیه از حالت س��کون به سرعت‬ ‫‪۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت برسد‪.‬‬ ‫پیشرانه ارتقا یافته ‪ AMG‬زیر کاپوت پاگانی‬ ‫پاگان��ی و کونیگزگ از خودروس��ازانی هس��تند که به س��اخت خودروهای‬ ‫لوک��س‪ ،‬سوپراس��پرت و همچنی��ن دست س��از می پردازن��د‪ .‬در مصاحب��ه‬ ‫منتش��ر ش��ده از مدیرعام��ل پاگان��ی‪ ،‬ای��ن خودروس��از اع�لام ک��رده که‬ ‫قص��د دارد از پیش��رانه ‪۱۲‬س��یلندر ارتقایافت��ه مرس��دس بنز ‪AMG‬‬ ‫روی محص��والت خ��ود ت��ا س��ال ‪۲۰۲۶‬می�لادی اس��تفاده کن��د‪ .‬پاگانی و‬ ‫مرس��دس بنز همکاری مستقیم خود را از س��ال ‪۱۹۹۴‬میالدی(‪ )۱۳۷۳‬اغاز‬ ‫کردن��د‪ .‬مرس��دس بنز نی��ز اع�لام ک��رده که ب��ه س��اخت پیش��رانه برای‬ ‫زیرمجموعه ه��ای خود نظیر مایباخ و پاگانی ادام��ه خواهد داد‪ .‬این احتمال‬ ‫انتشار تصاویر فولکس واگن ‪۳.ID‬‬ ‫این روزها بیش��تر خودروس��ازان در حال حرکت‬ ‫ب��ه س��مت س��اخت خودروه��ای برق��ی هس��تند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان المانی و برند فولکس واگن نیز از این‬ ‫قاعده مس��تثنا نیس��تند‪ ۳.ID .‬نخستین خودروی‬ ‫کام�لا الکتریکی فولکس واگن خواه��د بود که خبر‬ ‫ساخت ان اواخر اردیبهشت‪ ۹۸‬منتشر شد‪ .‬تصاویری‬ ‫از این خودروی الکتریکی پیش از رونمایی رسمی ان‬ ‫درز کرده و نظر همه طرفداران را به خود جلب کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬فولکس واگن تجربه هایی در زمینه س��اخت‬ ‫خودروهای هیبرید داش��ته اما ‪ ۳.ID‬یک خودروی‬ ‫متفاوت از این برند به شمار می رود‪ .‬گفتنی است این‬ ‫خودرو با ظاهری مس��تتر شده در خیابان ها در حال‬ ‫حرکت بود که ش��کار دوربین عکاسان شده است‪ .‬از‬ ‫لحاظ فنی‪ ،‬فولکس واگن ادعا می کند که باتری های‬ ‫این خودرو سریع تر از هر خودروی الکتریکی دیگری‬ ‫شارژ می شود‪ .‬با توجه به اینکه مشتریان درباره عمر‬ ‫باتری ها نیز نگرانی زیادی دارند‪ ،‬فولکس واگن گفته‬ ‫که باتری ها تا ‪۸‬س��ال یا ‪۱۶۰‬هزار کیلومتر می توانند‬ ‫در شرایط مناسب با دست کم ‪۷۰‬درصد ظرفیت اولیه‬ ‫خ��ود به فعالی��ت ادامه دهند‪ ۳.ID .‬در ‪۳‬نس��خه با‬ ‫باتری های مختلف عرضه می شود که شعاع حرکتی‬ ‫انه��ا ‪ ۴۲۰ ،۳۳۰‬و ‪ ۵۵۰‬کیلومت��ر خواهد بود‪ .‬تقاضا‬ ‫برای خرید این خودرو به حدی زیاد بوده که فروش‬ ‫ان از ‪۱۵۰‬هزار دستگاه نیز عبور کرده و باید منتظر‬ ‫تحویل و رونمایی رسمی ان ماند تا شاهد چهره این‬ ‫خودروی کامال الکتریکی باشیم‪.‬‬ ‫نیز وجود دارد که پاگانی همانند س��ایر خودروسازان به جرگه تولیدکنندگان‬ ‫محص��والت الکتریکی بپیوندد که البته اطالعات دقیقی درباره زمان تولید در‬ ‫دسترس نیست‪ .‬تغییر و تحوالت در برند پاگانی همچنان ادامه خواهد داشت‬ ‫و ساخت خودروی شاسی بلند نیز در دستور کار این خودروساز قرار دارد‪.‬‬ ‫ساخت مشکی ترین خودرو جهان از سوی ب ام و‬ ‫ب ام و ب��رای م��دل مش��هور ‪ x۶‬و نس��ل س��وم‬ ‫ان از ی��ک رن��گ فوق العاده س��یاه اس��تفاده کرده‬ ‫ک��ه می ت��وان گف��ت س��یاه تر از این رن��گ وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬ب��ه تازگی تصاویر جدیدی از نس��ل س��وم‬ ‫ب ام و ‪ x۶‬منتش��ر ش��ده که تفاوت هایی نس��بت به‬ ‫تصاوی��ر گذش��ته دارد‪ .‬ب ام و ب��رای ای��ن خودرو از‬ ‫یک کاور مش��کی ب��ه نام ‪ vantablack‬اس��تفاده‬ ‫ک��رده که می ت��وان ان را س��یاه ترین رنگ در بین‬ ‫تمام خودروها دانس��ت‪ .‬ای��ن رنگ ‪۹۹‬درصد نور را‬ ‫ب��ه خود جذب می کند اما ه��دف بکارگیری چنین‬ ‫رنگی برای ‪ x۶‬چیس��ت؟ ب ام و ب��ا همکاری ‪۲‬برند‬ ‫توانس��ت این رن��گ مش��کی را ب��رای ‪ x۶‬انتخاب‬ ‫کن��د‪ .‬خودروه��ا پی��ش از نمای��ش عموم��ی ب��ا‬ ‫اس��تفاده از پوش��ش های ش��طرنجی در خیابان ها‬ ‫ظاه��ر می ش��وند تا م��ورد بررس��ی و ازمایش قرار‬ ‫بگیرن��د‪ .‬ایده اصلی اس��تفاده از رنگ عنوان ش��ده‬ ‫نیز این اس��ت تا ب��رای محصوالت بع��دی به جای‬ ‫اس��تفاده از پوشش های ش��طرنجی از چنین رنگی‬ ‫اس��تفاده شود‪ .‬مشکی این رنگ به حدی زیاد است‬ ‫ک��ه هیچ گونه جزئیات��ی از طراحی بدنه و خطوط را‬ ‫نمی توان تشخیص داد‪ .‬به طور کلی ظاهر مدل ‪ x۶‬تا‬ ‫حدودی به نسل جدید ‪ x۵‬شبیه است اما تغییراتی‬ ‫نیز در ان داده ش��ده اس��ت‪ .‬این خ��ودرو در بخش‬ ‫فنی از پیش��رانه ‪۳‬لیتری ‪۶‬سیلندر توربو با حداکثر‬ ‫توان ‪۳۳۵‬اس��ب بخار و حداکثر گشتاور ‪۴۴۷‬نیوتن‪.‬‬ ‫متر بهره می برد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪67‬‬ ‫سهم اندک پژوهش در صنعت خودرو‬ ‫هزینه کرد تحقیق در خودرو سازی و قطعه سازی به دهم درصد هم نمی رسد‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم تحقیق و توسعه‬ ‫در کارخانه های تولید خودرو‬ ‫ایران‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫کارشناس حوزه صنعت‬ ‫خبر‬ ‫سایت های جعلی در کمین صاحبان خودرو‬ ‫ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ارسال پیامک هایی به تلفن همراه برخی از هموطنان با موضوع سهمیه بندی‬ ‫بنزی��ن و معرفی س��ایت های غیرقانونی و جعلی برای سوءاس��تفاده از اطالعات‬ ‫ش��خصی و بانک��ی مردم‪ ،‬الزم اس��ت هموطنان در این زمینه هوش��یاری کامل‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این اطالعیه تاکید شده هموطنان از هرگونه ثبت نام‪ ،‬ارائه‬ ‫اطالعات ش��خصی و بانکی و نیز پرداخت وجه به وس��یله وب سایت های یاد شده‬ ‫خ��ودداری کنند‪ .‬هزینه مصوب برای صدور کارت هوش��مند س��وخت‪ ۱۰ ،‬هزار‬ ‫تومان است که به صورت حضوری‪ ،‬در دفاتر پلیس ‪ ۱۰+‬یا هنگام تحویل کارت‬ ‫هوشمند سوخت ازسوی ماموران پست دریافت می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنعت خودرو کشور در نیم قرن گذشته با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده‬ ‫و با وجود پیش��تاز نبودن این صنعت همچنان ب��ه یکی از پرچالش ترین صنایع‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬خودروسازی به عنوان صنعت پیشران و اهمیت ان در عرصه‬ ‫تولید‪ ،‬س��بب ایجاد جایگاهی خاص در اقتصاد کش��ورهای توسعه یافته و دارنده‬ ‫این دانش و فناوری ش��ده است‪ .‬امارها نش��ان می دهد حدود ‪۲۰‬هزار قطعه در‬ ‫خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرد که همین موضوع ظرفیت این صنعت را‬ ‫مضاعف و اهمیت ان را برای دولتمردان و مدیران کشورها دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫ی بر صنایع دیگر به عنوان صنعتی پیش��ران و تولید‬ ‫تاثیر مثبت خودروس��از ‬ ‫ثروت و ارزاوری برای کش��ورهای صاحب صنعت خودرو بخش��ی از مزایای این‬ ‫صنعت پرسود و استراتژیک است‪.‬‬ ‫مزیت دیگر تولید خودرو در هر کشوری ایجاد اشتغال پایدار این صنعت است‪.‬‬ ‫اگرچه میزان اشتغال ایجاد شده خودرو سازی کمتر از ‪۴‬درصد کل اشتغال کشور‬ ‫را ش��امل می شود اما به دلیل پایداری اشتغال ان و حضور متخصصان و کاربرد‬ ‫دانش موثر این صنعت در توسعه صنعتی کشورها‪ ،‬توجه جهان را به خود جلب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اغاز خودرو سازی در ایران به سال ‪ ۱۳۴۴‬برمی گردد زمانی که کره‬ ‫جنوبی صاحب صنعت خودرو ش��د‪ .‬امروز جایگاه کره جنوبی به عنوان پنجمین‬ ‫تولید کنن��ده خودرو در جهان تثبیت ش��ده اما کش��ور هنوز در اغاز راه اس��ت‪.‬‬ ‫راز این تفاوت چیزی جز توجه به تحقیق و توس��عه و باور به پژوهش نیس��ت؛‬ ‫کره ای ها برای تحقیق و توس��عه (‪ )R&D‬ح��دود ‪ ۴‬درصد از فروش محصوالت‬ ‫خود را هزینه می کنند؛ در کش��ور ما س��هم تحقیق و توس��عه در تولید ناخالص‬ ‫داخلی کمتر از یک درصد است‪ .‬البته همین مبلغ هم به درستی هزینه نمی شود‪.‬‬ ‫هنوز مسئله تحقیق و توسعه برای خودروسازان کشور به باوری جدی تبدیل‬ ‫نش��ده است‪ .‬بررسی ها نشان می دهد در س��ال های گذشته صنایع خودروسازی‬ ‫کش��ور در دو کارخانه ب��زرگ کمتر از ‪0/6‬درصد از فروش ش��ان را برای تحقیق‬ ‫و پژوهش اختصاص داده اند‪ ،‬بنابراین نباید انتظار داش��ت خودرو سازی ایران در‬ ‫جایگاهی فراتر از وضعیت فعلی قرار داش��ته باش��د‪ .‬بدون تحقیق‪ ،‬امکان کسب‬ ‫دانش و فناوری و نیز امکان طراحی و رقابت میس��ر نیس��ت‪ .‬ایران با گذش��ت‬ ‫بی��ش از ‪ ۵‬ده��ه فعالیت در صنعت خودر و هنوز صاحب پلتفرم نیس��ت‪ ،‬اگرچه‬ ‫پیشرفت های خوبی داشته اما کافی و راهگشا نبوده است‪ .‬خودروسازان ایرانی و‬ ‫کره ای در ابتدای کار همکاری خود را با شرکت های امریکایی شروع کردند حتی‬ ‫خودرو سازی ایران عالوه بر این تجربه همکاری با کارخانه بنز المان را در کارنامه‬ ‫خود در سال های اغازین فعالیت دارد‪.‬‬ ‫س��ایپا و ایران خودرو محصوالتی را تولید کرده اند که حاصل تحقیق و توسعه‬ ‫بوده اما این روند رو به پیشرفت و کمال نبوده و فرجامی بیش از وضعیت فعلی را‬ ‫به ارمغان نیاورده است‪ .‬پیشرفت و توسعه در خودرو سازی زمانی محقق می شود‬ ‫که یک خودروساز با پژوهش‪ ،‬قادر به طراحی و تولید یک محصول شود و بدون‬ ‫داشتن برند و مالکیت ان صادرات خودرو غیرممکن است‪.‬‬ ‫همچنین خودرو س��ازی به معنی س��اخت همه قطعات نیس��ت بلکه داش��تن‬ ‫دان��ش و فن��اوری ان و در کنار هم قرار دادن قطعات اس��ت‪ .‬همکاری با صنایع‬ ‫خودرو س��ازی جهان بخش��ی از تحقیق و توسعه است‪ .‬بس��یاری از شرکت های‬ ‫موفق خودرو س��ازی در جهان محصوالت مش��ترک تولید می کنند؛ محصوالتی‬ ‫ک��ه حاص��ل پژوهش مش��ترک طرف هاس��ت و ب��ا ای��ن کار عالوه بر اس��تفاده‬ ‫از دان��ش روز باع��ث هم افزای��ی دان��ش و فن��اوری یکدیگ��ر در تولی��د خودرو‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫امروز تحقیق و توسعه نه فقط رسیدن به دانش و فناوری که طراحی‪ ،‬قیمت‪،‬‬ ‫راحتی‪ ،‬سلیقه مشتری و رقیبان و بازار را هم شامل می شود‪ .‬کسب ‪۱۰‬درصد از‬ ‫بازار خودرو جهان از سوی کره جنوبی و حضور خودروهای کره ای در بازار امریکا‬ ‫حاصل سهم قابل توجه پژوهش ها و توسعه در شرکت های خوروساز کره ای است‪.‬‬ ‫بنابراین برای خروج از ش��رایط فعلی صنعت خودر و کشور باید سهم پژوهش در‬ ‫تولی��د ناخالص مل��ی را افزایش داد و اینکه کارخانه های س��ازنده خودرو بخش‬ ‫قابل توجه��ی از فروش خود را برای این منظور س��رمایه گذاری کنند‪ .‬بکارگیری‬ ‫دانش��مندان‪ ،‬کارشناس��ان و نخبگان ای��ن صنعت در کنار هم��کاری تنگاتنگ‬ ‫دانش��گاه با س��ازنده خودرو مجموعه ای دیگر از پرداخت هزینه های پژوهش در‬ ‫این مسیر طوالنی و پیچیده به شمار می رود‪.‬‬ ‫مهدیه احمدی‪ :‬صنعت قطعه اواخر دهه ‪ ۶۰‬و اوایل‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬در کش��ور شکل گرفت‪ .‬بیشتر صنعتگران این‬ ‫حوزه برای بومی‪‎‬سازی قطعات موردنیاز خودروهایی که‬ ‫در داخل تولید می شود با مهندسی معکوس به قطعات‬ ‫موردنظر می رس��ند‪ .‬حال این پرس��ش مطرح می شود‬ ‫که قطعه سازان کشور به عنوان بخش خصوصی چقدر‬ ‫به موضوع تحقیق و توس��عه محص��والت تولیدی خود‬ ‫اهمیت می دهند و چند درص��د از درامد خود را برای‬ ‫این بخش هزینه می کنند؟‬ ‫‹ ‹میانگین بودجه تحقیق و توسعه‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور با بیان اینکه حمایت های دولتی از‬ ‫تحقیق و توس��عه در تمام کشورهای توسعه یافته و نیز‬ ‫در حال توس��عه باالست‪ ،‬افزود‪ :‬به گونه ای که حتی در‬ ‫کش��ورهایی مانند ترکیه و ک��ره جنوبی که می توان به‬ ‫نوعی با ایران مقایسه کرد‪ ،‬دولت ها حمایت های ویژه ای‬ ‫از واحده��ای تحقیق و توس��عه دارند و حتی در ترکیه‬ ‫پروژه هایی در س��طح ملی وج��ود دارد که هزینه های‬ ‫تحقیق و توس��عه را دولت پرداخت می کند بدون اینکه‬ ‫صنعتگ��ر بخواهد یک لی��ر برای این ام��ر هزینه کند‪.‬‬ ‫درواق��ع صنعتگر ب��ا ارائه مدارک و اس��ناد بودجه های‬ ‫مل��ی دارند و این یک تش��ویق مهم ب��رای صنعتگران‬ ‫دارای واحد تحقیق و توس��عه اس��ت‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫خودرو کشور ادامه داد‪ :‬از سویی معافیت های مالیاتی و‬ ‫مشوق های دیگر‪ ،‬کمک می کند تا واحدهای تحقیق و‬ ‫توسعه به عنوان یک رکن اساسی در همه شرکت ها به‬ ‫کار خود به طور جدی ادامه دهند‪.‬‬ ‫ارش محبی‪‎‬ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه‪‎‬س��ازی کش��ور در این‪‎‬باره‬ ‫ب��ه روزگار خ��ودرو گف��ت‪ :‬در ایران واح��د تحقیق و‬ ‫توسعه قطعه سازان تا ‪ ۳‬س��ال گذشته که قراردادهای‬ ‫سرمایه گذاری مش��ترک امضا می کرد و سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در حال انجام بود‪ ،‬بس��یار خوب و فعال عمل‬ ‫می کرد و فعالیت ها در این زمینه کم کم منس��جم شده‬ ‫بود‪ .‬او با اش��اره به اینک��ه در دوره ای عضو هیات مدیره � هزینه ک�رد تحقی�ق و توس�عه به عن�وان‬ ‫انجمن تحقیق و توسعه ایران بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این سرمایه گذاری‬ ‫محبی ن��ژاد در ادامه با اش��اره به راه��کار برون رفت‬ ‫دوره انجمن تحقیق و توس��عه شاهد نوعی انسجام در‬ ‫بخ��ش تحقیق و توس��عه بنگاه های تولی��دی بود‪ .‬وی از وضعی��ت موج��ود در این حوزه گفت‪ :‬نخس��ت باید‬ ‫دیدگاه مس��ئوالن و صنعتگران حوزه‬ ‫افزود‪ :‬در ع��رف بین الملل‪ ،‬هزینه ای‬ ‫خودرو ب��ه س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫ک��ه هر ش��رکت در صنع��ت خودرو‬ ‫تحقیق و توس��عه تغییر کند و از نگاه‬ ‫جهان (خودروس��ازی و قطعه سازی)‬ ‫ی به نگاه سرمایه گذاری برسد‬ ‫پرداخت ‬ ‫برای تحقیق و توس��عه می کند‪ ،‬بین‬ ‫زی��را ما در ازای پرداخ��ت این وجوه‪،‬‬ ‫‪ ۳‬تا ‪۶‬درصد اس��ت و اگ��ر بخواهیم‬ ‫دارایی معنوی سازمان و شرکت خود‬ ‫به میانگین جهانی این بخش اش��اره‬ ‫را ب��اال می بریم‪ .‬اگر به این ش��کل به‬ ‫کنیم‪ ،‬این عدد حدود ‪۴‬درصد از کل‬ ‫این هزینه کرد نگاه شود‪ ،‬شاهد تحول‬ ‫فروش است‪ .‬در حالی که این عدد در‬ ‫اساس��ی در این ح��وزه خواهیم بود و‬ ‫ایران چه در شرکت های قطعه سازی ارش محبی نژاد‪:‬‬ ‫برنام��ه کالن حمایتی ش��کل خواهد‬ ‫و چه خودروس��ازی ب��ه دهم درصد‬ ‫هزینه کرد‬ ‫گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫ه��م نمی رس��د‪ .‬متاس��فانه در عمل‬ ‫خودروساز و‬ ‫در همکاری قطعه س��از و خودروساز‪،‬‬ ‫بودجه تحقیق و توس��عه ش��رکت ها‬ ‫قطعه ساز‬ ‫بای��د خودروس��از هزین��ه این بخش‬ ‫بس��یار محدود اس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫را از زنجی��ره تامی��ن خ��ود بپذیرد و‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫برای تحقیق و‬ ‫تش��ویق کند تا برای قطعه س��از این‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور دلیل این امر‬ ‫توسعه به‬ ‫س��رمایه گذاری به صرفه و توجیه پذیر‬ ‫را کمب��ود نقدینگ��ی در واحده��ای‬ ‫قطعه س��ازی عن��وان ک��رد و گفت‪ :‬دهم درصد هم‬ ‫باشد‪ .‬محبی نژاد با اشاره به مشکالت‬ ‫نمی رسد‬ ‫و معض�لات تحقی��ق و توس��عه در‬ ‫قیمت گذاری قطعات به گونه ای است‬ ‫صنعت به ویژه صنعت خودرو کش��ور‬ ‫که برای تولیدکنن��دگان نمی صرفد‬ ‫گف��ت‪ :‬تمام ای��ن مس��ائل (کمبود و‬ ‫یک ریال برای ای��ن بخش (تحقیق‬ ‫و توس��عه هزینه) کنند‪ .‬ضمن انکه در عرف بین الملل کاستی های نبود خالقیت و نواوری) زیر پوشش بحران‬ ‫خودروس��از هزینه ه��ای تحقیق و توس��عه را روی نرخ صنعت خودرو پیش می اید ک��ه امیدواریم این بحران‬ ‫قطع��ات از قطعه س��از می پذی��رد‪ .‬بنابرای��ن زمانی که هرچه زودتر سایه شومش را از سر این صنعت بردارد‪.‬‬ ‫قرارداد س��رمایه گذاری مش��ترک در ح��ال انجام بود‪‹ ‹ ،‬وضعیت خاص صنعتگر‬ ‫اما س��هیل یزدان‪‎‬بخ��ش‪ ،‬عضو هیات‪‎‬مدی��ره انجمن‬ ‫خارجی ه��ا برخ��ی هزینه های تحقیق و توس��عه را در‬ ‫نرخ قطعات س��فارش ش��ده پذیرفته بودند‪ .‬وی ادامه سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی نیز درباره‬ ‫داد‪ :‬در ایران نه تنها هزینه ای به نام تحقیق و توسعه از واح��د تحقیق و توس��عه در صنعت خودرو کش��ور به‬ ‫سوی خودروساز پذیرفته نمی شود بلکه با این وضعیت پذیرش هزینه این بخش از سوی خودروساز اشاره کرد‬ ‫نقدینگی و مطالبات بسیار معوقه قطعه سازی‪ ،‬در عمل و به روزگارخودرو گفت‪ :‬مجموعه ما طرف قرارداد برای‬ ‫مجالی برای تحقیق و توس��عه باقی نمی ماند‪ .‬درنتیجه انتقال فناوری با شرکت های بزرگ جهان بوده است‪ ،‬از‬ ‫خال این موضوع در صنعت قطعه اقتصادی و مربوط به این رو با توج��ه به تجربه ای که در این بخش دارم باید‬ ‫تاکید کنم یک تفاوت بنیادین بین ایران و کش��ورهای‬ ‫کسری نقدینگی است‪.‬‬ ‫صنعتی وج��ود دارد؛ اینکه در ارتباط با صنعت خودرو‬ ‫‹ ‹خال مشوق های دولتی‬ ‫ارش محبی نژاد در ادامه به دلیل دیگری اش��اره کرد اینگونه اس��ت که قیمت قطعات بر اس��اس انالیز نرخ‬ ‫و گف��ت‪ :‬درحال حاضر خودروس��ازان مدل های جدید تعیی��ن می ش��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب قطعه س��از اطالعات‬ ‫خودروی��ی ارائه نمی دهند و تنوع و خالقیت زیادی در مرتبط خود را نس��بت به قطعه موردنظر به خودروساز‬ ‫صنعت خودرو کش��ور وجود ندارد که بخواهیم ش��اهد ارائه می کند و بر اس��اس نرخ تمام ش��ده ای که تعیین‬ ‫تحقیق و توسعه ویژه ای در صنعت قطعه کشور باشیم‪ .‬می شود قیمت گذاری نهایی می ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫دره��ای صادرات هم درحال حاض��ر به دلیل تحریم ها کش��ورهای خارجی و اروپایی مرسوم است که ‪۵‬درصد‬ ‫بس��ته اس��ت‪ ،‬بنابراین در بازار جهانی هم قطعه س��از از درام��د حاص��ل از فروش خود را ب��ه عنوان تحقیق‬ ‫و توس��عه درنظر می گیرن��د و در انالیز قیمت ها لحاظ‬ ‫نمی تواند فعالیتی داشته باشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬با توج��ه به تم��ام این بحران ه��ا فعالیت می شود‪ .‬این امر سبب می شود شرکت ها موظف باشند‬ ‫واحدهای تحقیق و توس��عه در کش��ور متوقف اس��ت‪ ،‬بودجه خاصی را در تحقیق و توسعه خود هزینه کنند و‬ ‫درحالی که با ش��رایط موجود کشور باید برعکس باشد‪ .‬هر سال تحوالتی که در این باره داشتند را به خودروساز‬ ‫وقتی تحریم شدیم و اگر قرار است عمق ساخت داخل ارائه می کنند‪ .‬این بر ای این است که قطعه ساز در نوک‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬باید به واحدهای تحقیق و توسعه توجه پی��کان فناوری قرار بگیرد و به ط��ور مرتب با همکاری‬ ‫خودروساز خود را روزامد کرده و در این وضعیت خود‬ ‫بیشتری شود‪.‬‬ ‫این رقم کمتر است‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی ادامه داد‪ :‬در این باره‬ ‫باید تالش ش��ود تا تیراژها افزایش پیدا کند و اگر افق‬ ‫ترسیم ش��ده ‪ ۱۴۰۴‬کشور درباره رش��د تولید خودرو‬ ‫باش��د و اینکه ایران دس��ت کم ‪۳‬میلیون تولید خودرو‬ ‫داشته باشد‪ ،‬می توان امیدوار بود که سرمایه گذاری در‬ ‫ای��ن بخش افزایش پیدا کن��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با وجود‬ ‫شرایط سختی که در کشور از جانب تحریم ها به وجود‬ ‫امد‪ ،‬س��ند چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬کمتر از تولید ‪۲‬میلیون‬ ‫خودرو در س��ال نش��د و این دلیل مطلوبی اس��ت که‬ ‫بگویی��م روی قطعات در امر تحقیق و توس��عه فعالیت‬ ‫مناسبی انجام شده است‪.‬‬ ‫را روزامد نگه دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در شرایطی که ما در‬ ‫کشور فعالیت داریم روش کار اینگونه است که خودرو‬ ‫ابتدا از سوی خودروساز وارد می شود و سپس در روند‬ ‫داخلی س��ا زی‪ ،‬قطعات ساخت داخل می شوند‪ .‬معمول‬ ‫ه��م این اس��ت خودرویی که تولیدش در کش��ور اغاز‬ ‫می ش��ود‪ ،‬دست کم ‪ ۵‬س��ال از عمر تولید ان در کشور‬ ‫مادر گذشته است‪ .‬حتی خودروهایی مانند پژو ‪۲۰۰۸‬‬ ‫یا ‪ ۳۰۱‬که به تازگی وارد ایران شده اند‪ ،‬چندین سال در‬ ‫اروپا تولید داش��ته اند‪ .‬ما همیش��ه این فاصله را با ورود‬ ‫خودروها به داخل کش��ور برای تولید داریم‪ .‬س��پس با‬ ‫ورود این خودروها به کشور پس از خروج از خط تولید‬ ‫خودروساز مادر‪ ،‬خودروس��از ما از قطعه ساز می خواهد‬ ‫که روی قطعات شروع به کار کند‪ .‬حدود ‪ ۶‬ماه تا چند � ارزیابی کیفیت محصوالت‬ ‫یزدان بخش در پاسخ به این پرسش که چرا خروجی‬ ‫س��ال طول می کشد تا برخی قطعات بومی سازی شود‪.‬‬ ‫بنابراین ما همیشه یک فاصله زیاد با قطعات نوفناوری این حجم س��رمایه گذاری در امر تحقیق و توس��عه‪ ،‬در‬ ‫در جهان داریم‪ .‬البته قطعه سازان ایرانی دوباره با همان صنعت خودرو و در ش��کل کالن در اقتصاد کشور دیده‬ ‫روش به تحقیق و توس��عه روی قطع��ات می پردازند تا نمی ش��ود و هنوز هم کیفیت قطع��ات خارجی بهتر و‬ ‫اجزای انها را برای داخلی سازی بشناسند و تولید کنند‪ .‬به روزت��ر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این هزینه کرد بیش��تر نس��بت‬ ‫این ش��یوه به طور عموم در کش��ور به عنوان مهندسی ب��ه تیراژ اس��ت اما اگر به ط��ور مطلق نگاه ش��ود‪ ،‬انها‬ ‫معکوس ش��ناخته می ش��ود‪ .‬یزدان بخ��ش در این باره هزینه بیش��تری برای این امر صرف می کنند‪ .‬موضوع‬ ‫اظهار کرد‪ :‬البته نمی توانیم بگوییم مهندس��ی معکوس کیفیت را هم باید در ش��رایط مساوی موردارزیابی قرار‬ ‫دهیم‪ .‬ب��رای نمونه تندر‪ ۹۰‬به عنوان‬ ‫زیرا ش��رایط س��اخت قطعه بین من‬ ‫خودروی��ی ک��ه در ای��ران و رومانی‬ ‫ایران��ی و قطعه س��از اروپایی متفاوت‬ ‫تولید می ش��د‪ ،‬ش��رکت مادر قطعات‬ ‫است‪ .‬مهندسی معکوس زمانی اتفاق‬ ‫موردنیاز خودروه��ای تولیدیش را از‬ ‫می افتد ک��ه عین همان فرایند اولیه‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی خریداری و برای‬ ‫و م��واد اولیه در بحث بومی س��ازی‬ ‫خودروسازان رومانی صادر می کرد‪ .‬در‬ ‫رعایت ش��ود‪ .‬درحالی که قطعه ساز‬ ‫نتیجه من به عنوان یک قطعه ساز این‬ ‫ایرانی ناگزیر است بنا بر قابلیت هایی‬ ‫برداش��ت را ندارم که کیفیت قطعات‬ ‫که در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬تغییراتی‬ ‫در م��واد اولی��ه بدهد و نی��ز باتوجه سهیل یزدان بخش‪ :‬ال‪ ۹۰‬پایین ت��ر از کش��ورهای دیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬همین دیدگاه را هم نس��بت‬ ‫به ش��رایط کش��ور مجبور هس��تیم‬ ‫هزینه تحقیق و‬ ‫به پژو ‪ ۳۰۱‬دارم و اگر تا پایان س��ال‬ ‫تغییرات��ی در فرایند تولید داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬درنتیجه در عمل قطعه ساز توسعه در صنعت‬ ‫این خودرو به تولید انبوه برسد نباید‬ ‫وارد فراین��د طراح��ی و تحقی��ق و قطعه کشور باالست تفاوت کیفیتی بین قطعات ما و سایر‬ ‫توس��عه با یک تاخیر زمانی می شود‪ .‬اما اتفاقی که برای ما کشورها باشد‪ .‬او در ادامه یاداور شد‪:‬‬ ‫سال هاست قطعاتی در ایران در حال‬ ‫ای��ن همان فاصله فناوری اس��ت که می افتد در تفاوت با‬ ‫تولید اس��ت‪ ،‬درحالی که از عمر تولید‬ ‫بین ما و کشورهای پیشرفته به وجود‬ ‫سازنده مادر‪ ،‬تیراژ خ��ودرو در جه��ان حدود ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫می اید‪ .‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های پایین در کشور ماست می گذرد و دیگر ت��وان رقابت از نظر‬ ‫اس��تاندارد جهانی و ن��رخ را ندارد و‬ ‫خودرویی اظهار ک��رد‪ :‬من به عنوان‬ ‫طبیعی اس��ت یک جایی ما به دلیل‬ ‫کس��ی ک��ه در انجمن قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور مس��ئولیت کارگروه علمی تحقی��ق را به عهده فرسوده ش��دن قالب ها و تجهیزات شاهد افت کیفیت‬ ‫دارد همیش��ه به دنبال این هس��تم تا بتوانیم به عنوان محصوالت باشیم‪.‬‬ ‫قطعه ساز زودتر وارد فرایند شناخت قطعات شویم‪ .‬اگر � طراحی پلتفرم برای چند خودرو‬ ‫سهیل یزدان بخش در ادامه در پاسخ به راهکار توسعه‬ ‫ای��ن اتفاق بیفتد و هر چقدر به س��مت اینکه خودمان‬ ‫طراح باشیم حرکت کنیم‪ ،‬می توانیم در زمینه تحقیق و نواوری در صنعت خودرو گفت‪ :‬اگر درحال حاضر قرار‬ ‫باشد یک تحول بنیادین در صنعت خودرو کشور اتفاق‬ ‫و توسعه در قطعه سازی موفق تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله قطعه ساز ایرانی و خارجی‬ ‫بیفتد‪ ،‬نخس��ت باید وارد بحث طراحی شویم و خودرو‬ ‫س��هیل یزدان بخش در پاس��خ به این پرسش که با جدید از ابتدا تا انتها در کش��ور طراحی و تولید ش��ود‪.‬‬ ‫توجه ب��ه اینکه در انالیز قیمت ها‪ ،‬مبلغی برای تحقیق به هر حال مردم از صنعت خودرو کشور پس از سال ها‬ ‫و توسعه از سوی خودروساز داخلی اعمال نمی شود به فعالیت انتظار دارند خودروهای جدید به بازار ارائه کند‪،‬‬ ‫جز فرایند س��اخت داخل‪ ،‬ایا هزینه کرد در این بخش ضمن اینکه ب��ا ورود ما به طراحی‪ ،‬کیفیت محصوالت‬ ‫صفر اس��ت؟ گفت‪ :‬هزینه تحقیق و توس��عه در صنعت نیز باال می رود‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمینه طراحی های جدید‬ ‫قطعه کشور باالست زیرا ما هم مانند کسانی که سورس خودرویی می ت��وان گفت تا ح��دود ‪۶۵‬درصد قطعات‬ ‫قطعه هستند قطعه را می سازیم‪ .‬اما اتفاقی که برای ما خودروها که پلتفرم مشترک دارند‪ ،‬یکسان هستند اما‬ ‫می افتد در تفاوت با سازنده نخست و مادر این است که مصرف کننده قادر به تش��خیص ان نیس��ت؛ به عنوان‬ ‫تیراژ در کشور ما پایین است‪ ،‬اگر نسبتی درنظر بگیریم نمون��ه ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬خ��ودرو درواقع به لح��اظ قطعات یک‬ ‫قطعه س��از ایرانی بیشتر از انها در حال هزینه کرد برای نوع خودرو به ش��مار می روند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫امر تحقیق و توس��عه نسبت به تیراژ است‪ .‬او افزود‪ :‬به س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی کش��ور‬ ‫این دلیل ما یک عقب ماندگی در سرمایه گذاری فناوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحول و تحقیق و توس��عه به معنای‬ ‫نسبت به انها داریم‪ .‬این را درنظر داشته باشیم ساخت واقع��ی را بای��د در طراحی پلتفرم دی��د؛ پلتفرمی که‬ ‫قطعه ای که روزانه ‪۳‬هزار تولید دارد با قطعه ای که بین بت��وان چند مدل خ��ودرو روی ان پیاده ک��رد‪ .‬به این‬ ‫‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬تا تولید می ش��ود طبیعی اس��ت ‪۵‬درصد ترتیب خودروهایی با کیفیت روز تولید خواهد شد که‬ ‫هزینه تحقیق و توسعه اش تفاوت پیدا کند‪ .‬در نتیجه ما ضعف تیراژ را هم ازبین می برد؛ بالیی که به لحاظ تنوع‬ ‫در شرایطی هستیم که به طور نسبی بیشتر در تحقیق مدل ها گریبانگیر خودروس��ازی و قطعه س��ازی کشور‬ ‫و توسعه سرمایه گذاری می کنیم اما در شکل کالن اگر شده است‪ .‬یزدان بخش در پایان تاکید کرد‪ :‬همت باید‬ ‫عدد مطلق هزینه ش��ده در ایران و کشورهای صنعتی در راستای نوگرایی صنعت باشد درغیر این صورت درجا‬ ‫مقایس��ه شود‪ ،‬به طور عموم به دلیل کوچکی صنعت ما می زنیم‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫روزگار خودرو از وضعیت تولید موتورسیکلت در کشور گزارش می دهد‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪67‬‬ ‫صنعت موتورسیکلت نیازمند تصمیم گیری های چندجانبه‬ ‫صنعت موتور سیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واحد تحقیق و توسعه‬ ‫در یک خوش ه صنعتی‬ ‫معنادار می شود‬ ‫حبیب اهلل محمودان‬ ‫نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش�هناز صفائی‪ :‬این روزها قسمتی از هر موضوع‬ ‫و بحثی درباره صنعت کشور‪ ،‬مسئله تحریم است که‬ ‫تحت‪‎‬تاثیر ان زاویه‪‎‬های گوناگونی از مس��ائل صنعت‬ ‫اش��کار و سبب شده در راس��تای رفع مشکالت این‬ ‫بخش اقتصادی مولد‪ ،‬تدابیری اندیشیده و گام هایی‬ ‫برداش��ته ش��ود‪ .‬ش��اید به همین دلیل اس��ت که از‬ ‫دل تحریم ه��ا با تم��ام موانعی که ایج��اد کرده اند‪،‬‬ ‫فرصت‪‎‬هایی بروز می‪‎‬کن��د و در تمام صنایع به نوعی ‹ ‹دوری از عملکرد جزیره ای‬ ‫رضایی در پاس��خ به این پرسش که چه مشکالتی‬ ‫می ت��وان نمونه هایی از این تهدیده��ا که به فرصت ‬ ‫در مس��یر فعالیت صنعت موتورس��یکلت کشور قرار‬ ‫تبدیل شده اند را برشمرد‪.‬‬ ‫در واقع هر بخشی که نیازی از جامعه را برطرف و دارد‪ ،‬افزود‪ :‬به طور کلی صنعت کشور دچار مشکالت‬ ‫اشتغال ایجاد می کند‪ ،‬دارای اهمیت بوده و وضعیت و مس��ائل زی��اد و دس��ت و پاگیری ش��ده و نیاز به‬ ‫ان‪ ،‬چه در روزهای ش��کوفایی و رونق و چه در زمان تح��والت اساس��ی دارد‪ .‬در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کس��اد و رکود ب��ر کل اقتصاد تاثی��ر دارد‪ .‬نمی توان مس��ائلی که ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫موض��وع تولی��د را نادی��ده گرف��ت و در بحران های برمی‪‎‬گ��ردد تا حدودی برطرف ش��ده اما متاس��فانه‬ ‫اقتصادی ان را به فراموش س��پرد؛ موضوعی که این روابط بین سازمانی و بین وزارتخانه‪‎‬ها که ریشه اصلی‬ ‫روزها در برخی صنایع کش��ور ش��اهد ان هستیم و فعالیت های تحقیق و توس��عه واحدهای صنعتی به‬ ‫به روش��نی می ت��وان دریافت که به بخش��ی هایی از این قس��مت برمی‪‎‬گردد با موانعی روبه رو است‪ .‬عضو‬ ‫صنعت مانند موتورسیکلت سازی با وجود بازار وسیع انجمن صنعت موتورسیکلت کشور به راهکاری برای‬ ‫و اشتغالزایی باالیی که دارد و وضعیت رکودی که با رهایی این صنعت از مش��کالت موجود اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد کارگروه هایی تخصصی‬ ‫ان روبه رو شده‪ ،‬توجهی نمی شود‪.‬‬ ‫متشکل از س��ازمان های ذی ربط که‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگارخ�ودرو‪،‬‬ ‫به نوع��ی در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫بخش زیادی از مش��کالت کنونی‬ ‫دخیل هس��تند‪ ،‬می تواند یک اقدام‬ ‫ت کش��ور با‬ ‫صنع��ت موتورس��یکل ‬ ‫مفید باشد که از یک سو باعث فعال‬ ‫هم��کاری و هماهنگ��ی برط��رف‬ ‫ش��دن واحدهای تحقیق و توسعه و‬ ‫خواهد ش��د؛ بنابراین باید در این‬ ‫تعیین راهبردهای اساسی در صنعت‬ ‫مس��یر مقررات و الزاماتی کارساز‬ ‫موتورس��یکلت و تصمیم س��ازی و‬ ‫از س��وی نهادهای مربوط تعیین‬ ‫تصمیم گیری در این صنعت می شود‬ ‫شود تا این صنعت هر چه سریع تر سیدرضا مفیدی‪:‬‬ ‫در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد حال که برای صنایع و از س��وی دیگ��ر س��بب می‪‎‬ش��ود‬ ‫س��ازمان های گوناگون وظایف خود‬ ‫و ارامش ب��ر واحدهای تولیدی و‬ ‫محدودیت هایی‬ ‫را در یک زمان مش��خص و از پیش‬ ‫بازار ان حاکم شود‪.‬‬ ‫سیدرضا مفیدی هفته گذشته ایجاد شده ضرورت تعیین شده و همسو با یکدیگر انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫در حاش��یه بازدی��د از یک واحد‬ ‫دارد نهادهای‬ ‫رضایی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫تولید موتورس��یکلت در کشور به‬ ‫گوناگون درباره‬ ‫چرا الزام��ات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫وضعیت صنعت موتورس��یکلت و‬ ‫مشکالت ان پرداخت که در ادامه این بخش تدابیری تج��ارت برای صنعت موتورس��یکلت‬ ‫اندیشیده و در‬ ‫اجرای��ی نمی ش��ود‪ ،‬این‪‎‬گونه پاس��خ‬ ‫شرح گفت وگوی با وی و نیز مدیر‬ ‫داد‪ :‬گاه ای��ن اتف��اق رخ می دهد‪ ،‬اما‬ ‫این برند داخلی می اید‪.‬‬ ‫قوانین و مقررات‬ ‫در ش��رایط کنونی چون کش��ور در‬ ‫تولید‬ ‫ظرفیت‬ ‫‹ ‹وضعیت و‬ ‫ی کنند‬ ‫بازنگر ‬ ‫وضعیت عادی نیس��ت بیشتر شاهد‬ ‫مجی��د رضای��ی از فع��االن‬ ‫ان هس��تیم‪ .‬با این حال تولیدکننده‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت کش��ور و‬ ‫مدیرعام��ل مجموع��ه کوی��ر موتور در حاش��یه این فش��ار تحریم ها را درک کرده و براین اس��اس تالش‬ ‫بازدی��د در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار روزگارخودرو می کنی��م خواس��ته های معقول��ی از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بومی س��ازی و داخلی س��ازی قطعات همیشه معدن و تجارت و سایر نهادهای مربوط داشته باشیم‪.‬‬ ‫س��رلوحه فعالیت واحدهای تولیدی بوده اس��ت‪ .‬در البته وزارتخانه هم در این زمینه حمایت می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره فعالیت های جانب��ی در واحد صنعتی‬ ‫حال حاضر‪ ،‬ش��رایط ویژه ای بر اقتصاد کشور حاکم‬ ‫ش��ده و تحت تاثیر ای��ن وضعی��ت‪ ،‬ظرفیت صنعت خود گفت‪ :‬با وجود مش��کالت س��عی داریم هم در‬ ‫موتورسیکلت کشور از تولید ‪ ۶۲۰‬هزار موتورسیکلت ح��وزه تحقی��ق و توس��عه ارتقا پیدا ک��رده و هم به‬ ‫در سال به ‪ ۱۰۰‬هزار موتورسیکلت کاهش پیدا کرده مس��ئولیت های اجتماعی خود عم��ل کنیم و از این‬ ‫که به طور تقریبی ‪ ۳۰‬واحد تولیدی بار این حجم از مس��ائل مهم و روز جه��ان غافل نباش��یم‪ .‬به‪ ‎‬عنوان‬ ‫تولی��د را به دوش می کش��ند؛ یعنی هر واحد به طور نمونه‪ ،‬در تغییر نگرش جامعه نس��بت به اس��تفاده‬ ‫از موتورس��یکلت بودجه‪‎‬ه��ای خاص��ی اختص��اص‬ ‫میانگین باید ‪ ۳‬هزار موتورسیکلت تولید کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تن��وع محصول ب��رای پاس��خگویی به داد ه و معتقدیم موتورس��یکلت نه تنها یک وس��یله‬ ‫نیازهای گوناگون جامعه نیز همواره در دس��تور کار حم��ل و نقل‪ ،‬بلکه راهگش��ای معض�لات مربوط به‬ ‫صنعت موتورس��یکلت قرار داش��ته و دارد؛ بنابراین ترافی��ک‪ ،‬کاه��ش االیندگی و مصرف س��وخت در‬ ‫تولید ‪ ۳‬هزار موتورس��یکلت در س��ال برای هر واحد کالنشهرهاس��ت که متاسفانه برای این نگاه هنوز در‬ ‫تولیدی در راس��تای بومی‪‎‬س��ازی تا حدودی دست جامعه ما فرهنگ سازی نشده است‪.‬‬ ‫تولیدکننده را می بندد‪ ،‬ضمن اینکه تولید با ظرفیت ‹ ‹افزایش عرضه موتورسیکلت‬ ‫س��یدرضا مفیدی‪ ،‬مدی��رکل صنای��ع حمل ونقل‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰۰‬یا حتی هزار موتورس��یکلت در س��ال‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در حاش��یه بازدید‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬البته برای این موضوع هم تدابیری از واح��د تولی��د موتورس��یکلت کویر موت��ور درباره‬ ‫اندیش��یده ایم و روی محصوالتی ک��ه اینده بهتری برنامه ه��ای ای��ن وزارتخان��ه برای نوس��ازی صنعت‬ ‫دارند و مطمئن هس��تیم بازار انها چند سال متوالی موتورسیکلت کشور‪ ،‬گفت‪ :‬پیشنهادهای خوبی برای‬ ‫دوام خواهد داشت‪ ،‬سرمایه گذاری کرده و در برخی حمایت و کمک به صنعت موتورس��یکلت ش��ده‪ ،‬اما‬ ‫محصوالت ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد داخلی سازی به سرانجام متاسفانه اثری از پیگیری این پیشنهادها نمی بینیم‪.‬‬ ‫به ط��ور معم��ول‪ ،‬به‪‎‬دنبال پیش��نهادهای ک��ه ارائه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه موتورس��یکلت برقی از دیگر‬ ‫محصوالت کویر موتور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬استراتژی های‬ ‫اصلی ما ارتقا و اس��تفاده بیش��تر از قطعات ساخت‬ ‫داخل است‪ ،‬در این راستا ساخت واحد تولید باتری‬ ‫داخل��ی را در دس��تور کار داده ایم و ت��ا ‪ ۴‬ماه دیگر‬ ‫بهره برداری از خط تولید باتری موتورس��یکلت های‬ ‫برقی را در کشور شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫می شود باید تصمیم های بین س��ازمانی گرفته شود‬ ‫تا این پیش��نهادها منجر به افزایش بیش��تر تقاضا و‬ ‫کمک به وضعیت یک صنعت شود‪.‬‬ ‫مفیدی با اش��اره به بازار عرضه و تقاضا در صنعت‬ ‫موتورسیکلت اظهارکرد‪ :‬س��ال گذشته حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار موتورس��یکلت به بازار عرضه شده‪ ،‬در حالی که‬ ‫ظرفی��ت اس��می ای��ن صنع��ت ح��دود ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت است‪ .‬اینکه حجم تولیدات این صنعت‬ ‫را از س��طح بسیار پایین س��ال گذشته به ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت در سال جاری برس��انیم‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬با تغییر در قوانین و مقررات‪،‬‬ ‫موتورسیکلت س��ازان توان تولید س��االنه ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت را دارن��د که بدون ش��ک بر وضعیت‬ ‫اشتغال و بازار عرضه و تقاضا تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬امیدوارم با کمک اتحادیه فروش��ندگان‪،‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان و فعاالن صنعت موتورسیکلت‬ ‫کش��ور بتوانیم مشکالت این صنعت را برطرف کنیم‬ ‫و شاهد رونق ان با حداکثر ظرفیت تولید باشیم‪.‬‬ ‫اینکه متناس��ب ب��ا این اقدام ها مق��ررات الزم وضع‬ ‫نش��ده‪ ،‬بی نتیجه مانده اس��ت‪ .‬امیدوارم از نیمه دوم‬ ‫سال شاهد تغییر و تحوالتی در این صنعت باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹از بخشی نگری دوری کنیم‬ ‫مفیدی در ادامه با اش��اره ب��ه وضعیت کلی بخش‬ ‫صنعت کش��ور گفت‪ :‬در راستای حل مشکالت بخش‬ ‫صنعت کش��ور ایج��اد تش��کیالتی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬تعیی��ن الزاماتی در راس��تای رفع‬ ‫نیازه��ای ب��ازار و اجرایی کردن روش ه��ای تحریک‬ ‫تقاضا ب��ا بازنگری در قوانین و مقررات می تواند مفید‬ ‫و موث��ر باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬درخواس��ت م��ن به عنوان‬ ‫عضوی از خانواده صنعت کش��ور از مجموعه نهادها و‬ ‫سازمان هایی مربوط این است که از بخشی نگری دوری‬ ‫کنند و صنعت را در س��طح کالن ببینند‪ .‬پیامدهای‬ ‫رکود بخش صنعت فقط ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برنمی گ��ردد‪ ،‬بلکه گریبان بخش های دیگر را‬ ‫هم خواه��د گرفت؛ بنابراین بای��د ضوابط‪ ،‬روش ها و‬ ‫مقرراتی که مربوط به ش��رایط عادی اس��ت بازنگری‬ ‫ش��وند چراکه در شرایط پیش از تحریم می توانستیم‬ ‫‹ ‹نیازمند بروزرسانی و اصالحات‬ ‫با کش��ورهای دیگ�� ر روابط اقتصادی برق��رار کنیم و‬ ‫مدی��رکل صنای��ع حمل و نق��ل‬ ‫وضعیت نقدینگ��ی بهتر از امروز بود‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و در کل وضعی��ت بخ��ش صنع��ت‬ ‫درباره برنامه جایگزینی موتورهای‬ ‫کشور با امروز فرق داشت و قوانین و‬ ‫فرس��وده که ای��ن روزه��ا یکی از‬ ‫ضابطه های ان متناسب با ان شرایط‬ ‫موضوع ه��ای مه��م در صنع��ت‬ ‫بود که الزم است در وضعیت کنونی‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور اس��ت نیز‬ ‫بازنگری ش��وند‪ .‬مفی��دی اظهارکرد‪:‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از راه حل های خروج‬ ‫حال که برای صنایع محدودیت هایی‬ ‫فرس��وده‬ ‫موتورس��یکلت های‬ ‫ایجاد ش��ده ض��رورت دارد نهادهای‬ ‫گوناگون درب��اره این بخش تدابیری‬ ‫حمای��ت سیاس��ت گذار و وزارت مجید رضایی‪ :‬در‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت‪.‬‬ ‫اندیش��یده و در قوانی��ن و مق��ررات‬ ‫شرایط کنونی‬ ‫در ای��ن راس��تا سیاس��ت گذار و‬ ‫بازنگ��ری کنند‪ .‬باید هم��ه نهادها از‬ ‫تالش می کنیم‬ ‫نهاده��ای مربوط بای��د اصالحات‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد‪ ،‬پلی��س راهور‪،‬‬ ‫خواسته های‬ ‫و بروزرس��انی هایی که ب��رای این‬ ‫ش��هرداری ها‪ ،‬وزارت کش��ور و‪ ...‬به‬ ‫اقدام الزم اس��ت را داشته باشند‪.‬‬ ‫پیامدهای رکود در یک صنعت توجه‬ ‫معقولی از‬ ‫وی با اش��اره ب��ه مدت زمان اعالم‬ ‫و ب��ا ایده های بهت��ری از محصوالت‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫فرسودگی موتورسیکلت در کشور‬ ‫داخلی صنعت موتورس��یکلت کشور‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تعیین ‪8‬سال برای اعالم‬ ‫در برنامه ه��ا و طرح های��ی که دارند‪،‬‬ ‫و سایر نهادهای‬ ‫فرسودگی موتورسیکلت ها با توجه‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬در ش��رایطی که در‬ ‫به برنده��ای گوناگونی که در بازار‬ ‫صنعت موتورسیکلت کشور با رکود‪،‬‬ ‫مربوط‬ ‫وج��ود دارند‪ ،‬زمان زیادی اس��ت‪.‬‬ ‫افت تقاضا و دپوی محصوالت روبه رو‬ ‫داشته باشیم‬ ‫البت��ه این مدت ب��رای محصوالت‬ ‫شده‪ ،‬ش��هردار ی ها می توانند اغازگر‬ ‫با کیفیت باال قابل قبول اس��ت اما‬ ‫خوبی ب��رای کمک به ای��ن صنعت‬ ‫درباره موتورس��یکلت هایی با کیفیت متوس��ط باید باشند‪ .‬مفیدی با اشاره به هماهنگی های بین‪‎‬سازمانی‬ ‫بازنگری های��ی در این مدت زمان الزام ش��ده انجام افزود‪ :‬س��ازمان هایی ک��ه در محیط ه��ای اقتصادی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فعالیت می کنند باید هماهنگی های بین س��ازمانی و‬ ‫‹ ‹نهضت ساخت داخل‬ ‫روش ه��ای خ��ود را اصالح کنند‪ .‬در ش��رایطی که با‬ ‫مفی��دی درباره الزامات وزارتخانه در بحث تحقیق محدودیت های ناش��ی از تحریم ها روبه رو هس��تیم با‬ ‫و توس��عه نیز ب��ه روزگارخودرو گف��ت‪ :‬تحقیق و روش های پیش از تحریم نمی توانیم مشکالت کنونی‬ ‫توس��عه س��طح عالی توجه به امکانات کشور است و را برطرف کنیم‪ .‬در این راس��تا باید بخش��ی نگری را‬ ‫پی��ش از پرداختن به موضوع تحقیق و توس��عه در کنار بگذاریم و چندجانب��ه تصمیم بگیریم تا تمامی‬ ‫بخش مهندسی باید از ظرفیت صنایع در بخش های مس��ائل و مشکالت بخش های گوناگون صنعت لحاظ‬ ‫گوناگون به طورکامل استفاده کنیم‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۰۰‬درصد محصوالت مورد نیاز ‹ ‹سخن پایانی‬ ‫صنعت موتورس��یکلت مانند س��ایر صنایع کش��ور‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کشور از طریق واردات تامین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در واحدهای تحقیق و توس��عه روزه��ای س��ختی را س��پری می کن��د با ای��ن حال‬ ‫بررسی های الزم انجام شده و اگر به لحاظ اقتصادی خوش��بختانه راه حل های خ��وب و قابل اجرایی برای‬ ‫امکانات مورد نیاز را فراهم کنیم و نهادهای ذی ربط مش��کالت بخش های گوناگون از سوی صاحب نظران‬ ‫ضواب��ط الزم را وض��ع کنند‪ ،‬می توانی��م اصلی ترین ارائه می شود‪ .‬تشکیل کارگروه های تخصصی و دوری‬ ‫قطعات مورد نیاز برای س��اخت موتورسیکلت را در از بخشی نگری همان گونه که در باال به انها اشاره شد‬ ‫از جمله راهکارهایی اس��ت که با در نظر گرفتن انها‬ ‫داخل تولید کنیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل صنای��ع حمل و نقل اظهارک��رد‪ :‬پیش از در مسیر کمک به این صنعت می توان گام های مثبت‬ ‫اینکه نگران تحقیق و توسعه باشیم که هستیم باید و س��ریع تری برداش��ت‪ .‬در پایان به عنوان یک رسانه‬ ‫از امکاناتی که در کش��ور وجود دارد درست استفاده امیدواریم حلقه اتصالی باش��یم بین صاحبان اندیشه‬ ‫ کنیم‪ .‬به طور قطع‪ ،‬توان تولید بیشتر قطعات وارداتی که راهکارهای��ی برای اقتصاد و صنعت کش��ور ارائه‬ ‫واحدهای صنعت موتورس��یکلت داخل کشور وجود می دهند و مس��ئوالنی که در مق��ام مجری‪ ،‬امکانات‬ ‫دارد که متاس��فانه هنوز ش��اهد اقدام جدی در این الزم ب��رای اجرایی کردن ای��ن راهکارها را در اختیار‬ ‫زمینه نیستیم‪ .‬البته کارهایی شروع شده اما به دلیل دارند‪.‬‬ ‫نخس��تین موضوع��ی که در بح��ث تحقیق و توس��عه باید م��ورد توجه‬ ‫صنعتگ��ران قرار بگیرد و موضوع بس��یار مهمی به ش��مار م��ی رود‪ ،‬تکمیل‬ ‫ساختار صنعت موتورسیکلت کشور است؛ یعنی باید به طور مشخص صنعت‬ ‫موتورسیکلت س��اختارمند و برخوردار از خوشه صنعتی باشد‪ .‬انچه اکنون‬ ‫در ای��ن صنعت ش��اهد ان هس��تیم فعالیت تعدادی کارخانه مونتاژ اس��ت‬ ‫و اینک��ه واحده��ای تولیدی در ای��ن بخش عقبه و عم��ق فعالیت چندانی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫صنعت موتورسیکلت باید یک ساختار مخروطی شکل داشته باشد که در‬ ‫بخش های اصلی و گس��ترده پایین ان قطعه سازان و تولیدکنندگان قطعات‬ ‫گوناگون موتورسیکلت قرار بگیرند و در سطوح بعدی و باالتر واحد تحقیق‬ ‫و توس��عه تعریف شود که براساس این س��اختار فعالیت این واحد متکی بر‬ ‫س��اخت و تولید خواهند بود‪ .‬س��اخت و تولید که بخش��ی از ان در نتیجه‬ ‫فعالیت واحدهای تحقیق و توس��عه ش��کل می گیرد در بخش عمیق تر این‬ ‫ساختار مخروطی شکل قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به تازگ��ی در نشس��تی ک��ه با انجم��ن موتورسیکلت س��ازان داش��تم و‬ ‫موضوع هایی در این زمینه مطرح ش��د که خوش��بختانه فعاالن این بخش‬ ‫به اهمیت واحدهای تحقیق و توس��عه در واحدهای خود واقف هستند‪ .‬این‬ ‫واحدها در راستای ایجاد عمق صنعتی به صنایع کشور کمک می کنند‪ .‬اگر‬ ‫در مس��یر ایجاد عمق تولید صنعتی و خوش��ه صنعتی گام برداریم‪ ،‬تولید و‬ ‫حت��ی صادرات برای فعاالن صنعت موتورس��یکلت کش��ور به صرفه خواهد‬ ‫ب��ود در غیر این صورت؛ یعنی اگر به دنبال ارتقای ابعاد گوناگون محصوالت‬ ‫باشیم اما در کنار ان تولیدی در کار نباشد و برنامه های ما عمق پیدا نکند‬ ‫به نوعی می توان گفت فعالیت های ما هم بیشتر در خدمت کشورهای بیگانه‬ ‫قرار می گیرد تا بازار بومی کشور‪.‬‬ ‫واحدهای تحقیق و توسعه بر بخش هایی که بتوانند توسعه را اجرا کنند‪،‬‬ ‫متکی هس��تند‪ .‬ای��ن واحدها به بخش تولید نیاز دارند‪ .‬به عبارتی نخس��ت‬ ‫باید طرحی برای تولید بومی وجود داش��ته باش��د که پس از ان واحدهای‬ ‫تحقیق و توسعه را راه اندازی کنیم‪ .‬در حال حاضر شاهد نمایشی از تحقیق‬ ‫و توس��عه در واحدهای صنعتی هس��تیم که فقط در قالب چارت سازمانی‬ ‫می ای��د و کارایی ن��دارد‪ .‬واحدهای موتورسیکلت س��ازی در گام نخس��ت‬ ‫بای��د خوش��ه صنعتی ایجاد کنن��د و در ادامه قطعاتی ک��ه تولید می کنند‪،‬‬ ‫شناس��نامه دار باش��ند‪ .‬پس از این فرایند‪ ،‬صنعت موتورسیکلت بازنگری و‬ ‫اصالح س��اختار شود که در نهایت براساس تقاضای بازار‪ ،‬واحدهای تحقیق‬ ‫و توسعه به معنای واقعی عملیاتی شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشتریان خودرو‬ ‫فریب ظاهر و احترام زمان فروش را خوردند‬ ‫یکی از مش��تریان ش��رکت عظیم خودرو گفت‪ :‬این ش��رکت زمان فروش‬ ‫خودرو با چرب زبانی فروش��ندگان خانم و ع��زت و احترام های فراوان ما را‬ ‫فریب داده و به ما خودرو فروخت اما در موعد تحویل با ضرب و شتم مردان‬ ‫درشت هیکل از ما پذیرایی کردند‪.‬‬ ‫یکی از مش��تریان شرکت عظیم خودرو که به تازگی گزارش بدعهدی های‬ ‫ان در تحویل خودروهای ثبت نامی س��ال گذش��ته منتشر شده‪ ،‬از داستان‬ ‫ظاهر فریبنده این ش��رکت برای فروش محصوالت خود در تماس با ایس��نا‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫ای��ن مش��تری عنوان ک��رد‪ :‬در روز ثبت ن��ام زمانی ک��ه وارد نمایندگی‬ ‫عظیم خودرو ش��دیم‪ ،‬هم��ه کارکنان ان ب��دون اس��تثنا خانم هایی موجه‬ ‫با ظاهری اراس��ته بودند که ب��ا چرب زبانی و تعری��ف از ارائه محصوالت و‬ ‫خدمت رسانی به مشتریان‪ ،‬ما را مجاب به ثبت نام خودرو کردند‪.‬‬ ‫حت��ی مرتب هنگام توضیحات مس��ئول ف��روش از ما با چ��ای و قهوه و‬ ‫ش��یرینی پذیرایی می شد اما پس از این مرحله به روزهای تحویل خودرو و‬ ‫پیگیری های مربوط که رس��ید؛ دیگر از ان فضا خبری نبود و در نمایندگی‬ ‫با تعدادی اقا با قدهای بیش از دو متر و هیکل های انچنانی طرف بودیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گذشته از این فضا اما در روز ثبت نام‪ ،‬به ما گفتند نرخ خودروها‬ ‫قطعی است‪ ،‬خودروها را دو ماهه تحویل می دهیم‪ ،‬خودروها وارد شده و از‬ ‫گمرک ترخیص می شوند و‪ ...‬که ما هم اشتباه کرده و قراردادی امضا کردیم‬ ‫که هیچ یک از صحبت های شفاهی ذکر شده در ان قید نشده بود و به جای‬ ‫ان شراکت در ساخت کارخانه و‪ ...‬امده بود‪.‬‬ ‫پس از یک هفته که متوجه ش��دیم چه کاله گش��ادی بر سرمان رفته که‬ ‫البته الزم به ذکر است که زمان یاد شده پیش از موضو ع گرانی ارز و‪ ...‬بود‪،‬‬ ‫به نمایندگی مراجعه کردیم که انها اعالم کردند س��ر حرف خود هستیم و‬ ‫به موضوع های درج شده در قرارداد کاری نداشته باشید‪.‬‬ ‫این مش��تری ش��رکت عظیم خودرو ادامه داد‪ :‬اما پس از گرانی ارز اعالم‬ ‫کردند که ما پیش بینی افزایش نرخ ارز‪ ،‬بحث ممنوعیت واردات‪ ،‬مش��کالت‬ ‫گمرکی و‪ ...‬را نکرده بودیم و در شرایط فعلی باید به نرخ روز تسویه کنید و‬ ‫خودرو را تحویل بگیرد‪ .‬این موضع سبب نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان‬ ‫شد و باقی ماجرا که همه در جریان ان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سال گذشته عباس جعفری دولت ابادی‪ ،‬دادستان وقت‬ ‫تهران در جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسشی درباره بازداشت مدیرعامل‬ ‫شرکت عظیم خودرو و اتهام های وی و تعداد شکات‪ ،‬اظهارکرد‪ ۱۷ :‬پرونده‬ ‫پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت هایی‬ ‫که پرونده های ان ها مفتوح است‪ ،‬شرکت عظیم خودرو است‪.‬‬ ‫این ش��رکت فقط ‪ ۱۵۰‬مجوز پیش فروش خودرو داش��ته‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫حدود ‪ ۴‬هزار پیش فروش انجام داده و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان ش��کات مطالبه‬ ‫دارند و حسب اعالم‪ ۲۰۰ ،‬میلیارد تومان اموال متهمان است‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫کافه دوچرخ‬ ‫بهترین زمان تمرین دوچرخه سواری‬ ‫صبح است یا عصر؟‬ ‫شنبه ‪ 30‬شهریور ‪1398‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪67‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫ویژگی های تایرهای زمستانی‬ ‫هنگام فرا رسیدن زمستان پیشنهاد می شود از تایرهای زمستانی استفاده‬ ‫شود؛ اما این تایرها چه ویژگی هایی دارند؟‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬تایرهای زمس��تانی دارای امتیازاتی در س��اخت‬ ‫هس��تند که انها را برای هوای س��رد و فصل زمس��تان مناس��ب می کند و‬ ‫عملکردشان منجر به ایمنی بیشتر خودرو می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت مواد اولیه و الستیک استفاده ش��ده در تایرهای زمستانی‬ ‫به گونه ای اس��ت که در هوای سرد عملکرد بهتری دارند‪ .‬مهندسی تایرهای‬ ‫زمس��تانی به دلیل جنس مواد مورد اس��تفاده‪ ،‬قدرت و کیفیت انها را برای‬ ‫هوای سرد ارتقا می بخشد‪.‬‬ ‫برای تولید این الس��تیک ها از ماده ای به نام سیلیس استفاده می شود که‬ ‫موجب می شود انعطاف پذیری تایر حتی در دماهای پایین هم حفظ شود‪.‬‬ ‫اج های تایرهای زمس��تانی نسبت به س��ایر تایرها عمیق تر است و هرچه‬ ‫اج ها عمیق تر باش��ند‪ ،‬چس��بندگی تایرها به س��طح زمین بیشتر می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن این نوع تایرها دارای ش��یارها و برش های کوچک تر و بیش��تری‬ ‫هس��تند که ای��ن امر نیز موجب افزایش چس��بندگی تایر به س��طح زمین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چه وقتی باید از تایرهای زمستانی استفاده کرد؟‬ ‫اگر در منطقه ای زندگی می کنید که هوای بس��یار سردی دارد اما بارش‬ ‫و ب��رف چندانی ندارد‪ ،‬نیازی به اس��تفاده از تایرهای زمس��تانی ندارید اما‬ ‫اگر در مکانی زندگی می کنید که وضعیت جوی نامس��اعد اس��ت و برف و‬ ‫باران زیادی می بارد‪ ،‬پیشنهاد می شود برای امنیت و کنترل بهتر خودرو از‬ ‫تایرهای زمستانی استفاده شود‪.‬‬ ‫پیکان نویسی‬ ‫ش�هناز صفائی‪ :‬نمی دونس��تم‬ ‫چ��ه اتفاقی افتاده ک��ه دو خونواده‬ ‫پرجمعی��ت پن��اه اورده بودی��م به‬ ‫پی��کان س��بز دایی؛ درس��ت مثل‬ ‫س��یزده بدرهای اون س��ال ها ک��ه‬ ‫معم��وال بی��ن ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬خان��واده‪ ،‬یه‬ ‫نفر ماش��ین داشت و وضعیت همه‬ ‫خانواده ه��ا همین ج��ور بود‪ .‬خوب‬ ‫ب��ه یاد دارم ک��ه مادرم و زندایی��م خیلی نگران‬ ‫بودن اما من‪ ،‬پس��ردایی و دخترداییم در رویای‬ ‫کودکانه مان خیلی خوش��حال بودیم‪ .‬با این حال‬ ‫برخالف همیش��ه که اتیش می سوزندیم ساکت‬ ‫و م��ودب نشس��ته بودیم بغ��ل مامانامون‪ .‬چون‬ ‫تعدادم��ون زیاد بود جامون راحت نبود‪ .‬از کوچه‬ ‫پس کوچه ه��ا که رد ش��دیم و ب��ه خیابان اصلی‬ ‫رس��یدیم‪ ،‬شهر خلوت و همه جا عجیب و غریب‬ ‫بود‪ .‬مثل ش��هرمون نبود پیش خودم فکر کردم‬ ‫داریم از یه مس��یر دیگه می ریم مسافرت‪ .‬مامانم‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹واردات از مناطق ازاد‬ ‫مهیار مخصوص‪-‬دبیر کارگروه همگانی هیات دوچرخه سواری‬ ‫استان تهران‪ :‬تمرین در صبح بهتر است یا بعد از ظهر؟ این سوال ذهن‬ ‫بیش��تر ورزش��کاران را درگیر خود کرده اس��ت‪ .‬در ادامه به شرح مزایای‬ ‫تمرین در صبح و تمرین در عصر می پردازم تا باتوجه به فاکتورهای خود‬ ‫بهترین انتخاب را داشته باشید‪.‬‬ ‫مزیت های تمرین در صبح‬ ‫افزایش تیزهوشی و هوشیاری و امادگی ذهنی بیشتر برای ادامه روز‬ ‫افزایش انگیزه به منظور انتخاب های غذایی سالم تر‬ ‫افزایش نظم بیشتر از انجایی که خود فرد داوطلبانه برای بهبود شرایط‬ ‫خود زودتر از همیشه از خواب صبحگاهی برمی خیزد‪.‬‬ ‫داشتن وقت ازاد بیشتر بعد از کار برای برقراری روابط اجتماعی‬ ‫ایجاد انگیزه بیشتر در فرد برای شروع یک روز جدید‬ ‫مزیت های تمرین در عصر‬ ‫بازده فیزیک بدنی با گذر زمان در طول روز افزایش پیدا می کند و اوایل‬ ‫بعد از ظهر به اوج خود می رسد؛ یعنی حدود ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪۱۷‬‬ ‫از انجایی که در عصر ش��ما دغدغه رس��یدن به موقع س��ر کار را ندارید‬ ‫همین موضوع باعث می شود زمان بیشتری را صرف انجام تمرینات خود‬ ‫کنید‪ .‬برای تمرینات بعدازظهر ش��ما راحت تر می توانید وعده های غذایی‬ ‫خود و لباس های مخصوص باشگاه را مهیا کنید و زمان کافی برای انجام‬ ‫کارهای خود را خواهید داشت‪.‬‬ ‫انجام تمرینات در بعدازظهر می تواند به بس��یاری از افراد برای خواب‬ ‫ش��بانه راحت تر کمک کند؛ اما نه انقدر دیر که با رکاب زدن و ترش��حات‬ ‫هورمونی س��اعت بیولوژیک بدن به هم بریزد و ساعت استراحت و خواب‬ ‫بدن جابه جا شود!‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اعالم می کند که جا ماندن خودروسازان از‬ ‫سقف پیش بینی تولید خودرو در سال ‪ ۹۸‬تنها به دلیل کمبود نقدینگی است‬ ‫و دولت باید بر اس��اس قانون‪ ،‬به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند‪ .‬احمد‬ ‫نعمت بخش در گفت وگو با خبرخودرو درباره جبران عقب ماندن خودروسازان‬ ‫از سقف پیش بینی تولید خودرو در سال ‪ ۹۸‬و انطباق تیراژ تولید با برنامه های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬مش��کل اساسی در این باره کمبود‬ ‫نقدینگی است‪ .‬با توجه به دستورهای دولتی به شرکت های خودروساز مبنی بر‬ ‫فروش خودرو با قیمت های پیش��ین‪ ،‬هر یک از ‪ ۲‬خودروس��از بزرگ کش��ور‬ ‫حدود ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان زیان دیده اند و این مس��ئله در مجمع ش��رکت ها‬ ‫گ��زارش ش��د‪ .‬دبیر انجمن خودروس��ازان ای��ران گفت‪ :‬بر اس��اس ماده ‪۱۰۱‬‬ ‫برنامه پنجم توس��عه و بند ‪ ۹۷‬اصل ‪ ،۴۴‬دولت موظف اس��ت اگر نرخ کاالیی‬ ‫را کمتر از ن��رخ واقعی تعیین کند‪ ،‬کمک زیان بپردازد‪ .‬انجمن خودروس��ازان‬ ‫ایران به اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول ریاست جمهوری نامه نگاری کرد که بر‬ ‫مبنای دس��تورهای وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و شورای رقابت و با توجه به‬ ‫قیمت های غیرواقعی فروش خودرو‪ ،‬خودروسازان متحمل زیان فراوان شده اند‬ ‫و زندایی��م داش��تن اروم با هم حرف‬ ‫می زدن‪ .‬به میدون شهر که رسیدیم‬ ‫یه سکوت و ترس عجیبی رخنه کرده‬ ‫بود داخل پیکان س��بز داییم‪ .‬به نظرم‬ ‫داش��تم طوالنی تری��ن س��فر عمرم‬ ‫رو می رفت��م‪ .‬کل��ی ذوق داش��تم که‬ ‫داریم یه س��فر طوالنی می ریم چون‬ ‫کلی بار و بنه رو س��قف ماشین بود‪.‬‬ ‫مدت زیادی نگذش��ته بود که پدربزرگم از داییم‬ ‫خواست وایس��ه‪ .‬داییم وایس��اد‪ .‬پدربزرگ رفت‬ ‫پایی��ن و از جلوی چرخ های ماش��ین یه مجمه‬ ‫مس��ی بلند کرد و گذاش��ت توی حیاط خونه ای‬ ‫ک��ه درش باز ب��ود و در حیاط رو بس��ت‪ .‬خوب‬ ‫دقت ک��ردم و دیدیم در حیاط بیش��تر خونه ها‬ ‫بازه‪ .‬حاال با دقت بیش��تری ن��گاه می کردم‪ .‬یهو‬ ‫صدای بلند داییم که گفت س��اکت باشین‪ ،‬من‬ ‫رو ترسوند‪ .‬رس��یده بودیم جایی که کلی سنگر‬ ‫درست ش��ده بود و ماشین های عجیبی در حال‬ ‫تردد بودن‪ .‬اقایی با لباس نظامی جلو پیکان سبز‬ ‫ما رو گرفت و با داییم وارد مکالمه ش��د و به ما‬ ‫گفت به س��رعت حرکت کنید و ما رفتیم‪ .‬بعدها‬ ‫فهمیدم اون روز ش��هر م��ا در محاصره منافقین‬ ‫بوده و ما جزو اخرین نفرهایی بودیم که از شهر‬ ‫خارج شدیم‪ .‬خدا به ما رحم کرده و پیکان سبز‬ ‫دایی به دادمون رسیده بود‪ .‬این خاطره بعدها که‬ ‫مادرم برام تعریف می کرد در ذهنم پررنگ تر شد‬ ‫اما س��بزترین و اثرگذارترین بخش این ماجرا نه‬ ‫پیکان سبز دایی بود و نه اندیشه کودکانه من از‬ ‫یک سفر رویایی‪ ،‬زیباترین داستان خودرویی من‬ ‫دلس��وزی پدربزرگم بود و اینکه به راستی میشه‬ ‫همیش��ه یک انسان بااخالق بود‪ ،‬حتی زمانی که‬ ‫جان خودت و خان��وادت در خطره هم می تونی‬ ‫واالتر بیندیش��ی و بزرگ منش باش��ی‪ .‬تنها چیز‬ ‫باارزشی که در این دنیا یافتم انسانیت بود‪.‬‬ ‫روح پدرب��زرگ عزیزم که به راس��تی انس��ان‬ ‫واالیی بود‪ ،‬غرق در نور و رحمت الهی‪.‬‬ ‫سرنوشت واردات خودرو به کجا ختم می شود؟‬ ‫دادف��ر درباره موضوع واردات خودرو از مناطق ازاد اظهار کرد‪ :‬موضوع واردات‬ ‫خودرو از مناطق ازاد نیز اتفاق نخواهد افتاد؛ چراکه برای واردات خودرو تفاوتی‬ ‫میان این مناطق با س��ایر نقاط وجود ندارد‪ .‬زمانی که مطلبی قابل حل نیس��ت‬ ‫نگاه ه��ا را به س��مت دیگر می کش��انند‪ .‬همین نکته درب��اره واردات خودروهای‬ ‫کارک��رده نی��ز وجود دارد‪ .‬زمانی ک��ه نمونه های صف��ر را نمی توانیم وارد کنیم‪،‬‬ ‫چگونه می توان درباره واردات خودروهای دست دوم صحبت و ان را عملی کرد؟‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد‪ :‬در صورتی که خودرو کارکرده وارد‬ ‫شود‪ ،‬قیمت ها تا نصف مبلغ خودرو صفر کیلومتر کاهش پیدا می کند‪ .‬به طور کلی‬ ‫در حاشیه پیشرفت فناوری در خودروسازی ایران‬ ‫دولت به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند‬ ‫سبزترین خاطره پیکانی من‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه درحال حاضر به طور کلی بیش از‬ ‫‪۶‬هزار خودرو در گمرک ها مانده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روند ترخیص خودروهای وارداتی‬ ‫دپو شده در گمرک های کشور مانند قبل است و تغییری در روند ان ایجاد نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهدی دادفر در گفت وگو با ایس��نا افزود‪ :‬درحال حاضر برای ‪ ۸۰۰‬خودرو‬ ‫گواهی نامه گمرکی صادر شده‪ ،‬حدود ‪ ۱۷۰۰‬دستگاه اظهارنامه گمرکی گرفته اند‬ ‫و ‪ ۲۲۰۰‬خودرو قبض انبار دارند‪ .‬گفتنی است ‪ ۲۷۰۰‬دستگاه نیز تحت نظر مقام‬ ‫قضایی هستند که به طور کلی امارها نشان می دهد بیش از ‪ ۶‬هزار خودرو هنوز‬ ‫در گمرک های کش��ور مانده اند‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬نامه نگاری های مختلفی درباره ترخیص خودروهای مانده در گمرک انجام‬ ‫ش��ده اما تاکنون نتیجه ای نداش��ته است‪ .‬استداللی وجود دارد که گفته می شود‬ ‫مصوب��ه واردات خودروه��ای مانده در گمرک یک بار تمدید ش��ده‪ ،‬اما در ‪ ۴‬ماه‬ ‫نخست سازمان های اجرایی نمی توانستند ان را اجرا کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هماهنگ��ی الزم در ان زم��ان بین بخش های گوناگون وجود نداش��ت‪ .‬به جرات‬ ‫می توان گفت مصوبه تنها ‪ ۲‬ماه امکان اجرا داش��ت اما ترخیص ‪ ۱۴‬هزار خودرو‬ ‫از گمرک در مدت زمان ‪ ۲‬ماه تقریبا غیرممکن بوده است‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫واردات خودروهای کارکرده عالی اس��ت ام��ا افرادی که توانمندی انجام این کار‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬دادفر اظهار کرد‪ :‬انچه که درحال حاضر برای ما از‬ ‫همه چیز بیشتر دارای اهمیت است‪ ،‬ترخیص خودروهایی است که وارد شده اما‬ ‫به دالیل گوناگون ترخیص نمی شوند‪ .‬خودروهای موجود در گمرک اموال مردم‬ ‫است‪ .‬ضمن انکه الزم به یاداوری است تمامی خودروهایی که ترخیص شده اند‪،‬‬ ‫به دست مشتریان رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو در ادامه به پیش��نهاد این انجمن برای از‬ ‫سرگیری واردات اشاره کرد و گفت‪ ۴ :‬پیشنهاد برای واردات خودرو بدون انتقال‬ ‫ارز‪ ،‬به دولت ارائه شده تا شرکت های واردکننده خودرو تعطیل نشوند‪ .‬نخستین‬ ‫راه برای واردات خودرو ان هم بدون خروج ارز‪ ،‬س��رمایه ش��رکت های نمایندگی‬ ‫خارج از کش��ور اس��ت که این ش��رکت ها می توانند تجهیزات و امکانات خود را‬ ‫بفروش��ند و تبدی��ل به خودرو کنند تا کسب وکارش��ان فعال ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنین راه دیگر‪ ،‬استفاده از سرمایه های مردمی است که خارج از کشور زندگی‬ ‫می کنند؛ به عنوان مثال‪ ،‬ایرانی هایی که در خارج از کش��ور صاحب ارز هس��تند‪،‬‬ ‫ب��ا ارز خ��ود خودرو خریداری و ماب��ه ازای ان ریال دریافت کنن��د‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو با بیان اینکه خرید اعتباری از ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫خ��ودرو س��ومین راه برای واردات خ��ودرو بدون خروج ارز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چنین‬ ‫شرکت هایی قابلیت این را دارند که ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال به شرکت های نمایندگی داخل‬ ‫کش��ور اعتباری خودرو داده و هیچ پولی دریافت نکنند چراکه می خواهند بازار‬ ‫خ��ود را در ای��ران به هر قیمتی حفظ کنند‪ .‬دادفر ادامه داد‪ :‬پیش��نهاد دیگر این‬ ‫اس��ت که بخش��ی از پول های دپو شده حاصل از صادرات نفت که به دلیل تحریم‬ ‫در برخی کش��ورها مانده با خرید خودرو به کش��ور برگردانیم تا این صنف بتواند‬ ‫به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫و باید به اس��تناد قانون های یادشده‪ ،‬به خودروسازان کمک زیان پرداخت شود‬ ‫اما این امر محقق نش��د زیرا وضعیت مالی دولت مس��اعد نیست‪ .‬نعمت بخش‬ ‫افزود‪ :‬این مس��ئله به س��تاد اقتصادی س��ران قوا ارجاع داده و بر این اساس‪،‬‬ ‫قرار ش��د به خودروسازان وام ‪۱۱‬هزار میلیارد تومانی اختصاص یابد‪ .‬در اسفند‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬مبلغ ‪۴‬هزار میلیارد تومان از این وام به خودروسازان اعطا شد‬ ‫و به واس��طه ان‪ ،‬تولید خودرو افزایش یافت اما ‪۷‬هزار میلیارد تومان باقیمانده‬ ‫که قرار بود به صورت ارزی پرداخت ش��ود تاکنون پرداخت نش��ده است‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن خودروس��ازان ایران افزود‪ :‬خودروسازان مشکل کمبود نقدینگی دار ند‬ ‫و جاماندن خودروس��ازان از سقف پیش بینی تولید خودرو در سال ‪ ۹۸‬تنها به‬ ‫دلیل کمبود نقدینگی اس��ت؛ اگر نقدینگی خودروس��ازان تامین شود به طور‬ ‫قطع تیراژ تولید افزایش خواهد یافت‪ .‬نعمت بخش گفت‪ :‬خودروس��ازان حدود‬ ‫‪۲۰‬ه��زار میلیارد تومان به قطعه س��ازان بدهی دارند‪ .‬با توجه به این ش��رایط‪،‬‬ ‫توان قطعه س��ازان نیز برای تولید محدود اس��ت و اگر خودروس��ازان مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان را پرداخ��ت کنند‪ ،‬انها می توانند ب��ا دور زدن تحریم ها به خوبی‬ ‫قطعات مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنن د چراکه همچنان حدود ‪۱۴۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو ناقص کف پارکینگ ها وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬کمبود نقدینگی موجب‬ ‫ش��ده خودروس��ازان نتوانند مطالبات قطعه س��ازان را بپردازند و به دنبال ان‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان نتوانند به ش��کل کامل خطوط تولید را تغذیه کنند‪ .‬تنها راه حل‬ ‫این است که بر پایه قانون‪ ،‬به خودروسازان کمک زیان پرداخت شود و اگر این‬ ‫امر انجام نشود دولت حق سهامداران ایران خودرو و سایپا را غصب کرده و این‬ ‫مسئله خالف شرع اس��ت‪ .‬دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت‪ :‬دولت‪ ،‬مالک‬ ‫ایران خودرو و سایپا نیست و نباید خودروسازان را مجبور به فروش محصوالت‬ ‫ب��ا نرخ پایین کند‪ .‬نعمت بخش افزود‪ :‬خودروس��ازان در گمرک قطعاتی دارند‬ ‫ک��ه نقدینگی الزم را برای ترخیص این اقالم و قطعات خودرو «س��ی کی دی»‬ ‫در اختیار ندارند؛ این مس��ائل موجب ش��ده حتی برخ��ی از تعهدات اذر ‪۹۷‬‬ ‫خودروسازان محقق نشود‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید نقدینگی مورد نیاز خودروسازان تامین‬ ‫ش��ود و نخس��تین قدم در این راس��تا پرداخت کمک زیان به خودروسازان بر‬ ‫اساس قوانین ماده ‪ ۱۰۱‬برنامه پنجم توسعه و بند ‪ ۹۷‬اصل ‪ ۴۴‬است یا اینکه‬ ‫دست کم وام ‪۷‬هزار میلیارد تومانی مصوب را به خودروسازان پرداخت کنند تا‬ ‫افزایش تولید محقق شود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
هفته نامه روزگار خودرو 62

هفته نامه روزگار خودرو 62

شماره : 62
تاریخ : 1398/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!