هفته نامه روزگار خودرو شماره 62 - مگ لند
0

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

هفته نامه روزگار خودرو شماره 62

‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سرمقاله‬ ‫زیان خودروسازان‬ ‫وهم یا واقعیت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫احتکار لوازم یدکی‬ ‫و ماجرای داخلی سازی ‬ ‫وارداتی ها‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫تبصره های خصوصی سازی یک صنعت‬ ‫این روزها در بیش��تر بخش هایی که به نوعی مدیریت دولتی حاکم شده‪،‬‬ ‫یکی از راهکارها برای حل مشکالت و رفع موانع در مسیر حرکت و پیشرفت‬ ‫اقتصادی کشور ‪ ،‬خصوصی سازی است‪.‬‬ ‫ای��ن رویکرد در صنعت خودرو به عنوان یک صنعت دولتی که تحت تاثیر‬ ‫ن شده نیز مطرح است‪.‬‬ ‫تحریم ها و شرایط خاص داخلی دچار بحرا ‬ ‫از ی��ک س��و صنعت خ��ودرو ی��ک صنعت پیچیده به ش��مار م��ی رود و‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬خصوصی س��ازی دارای س��ازکاری خ��اص ب��ا جنبه های‬ ‫گوناگون در س��طوح مختلف ساختاری و س��ازمانی است و به راحتی محقق‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت ها‬ ‫خصوصی سازی پایانی بر‬ ‫اشتباهات مدیریتی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫واردات هیبرید‬ ‫سراغاز تولید برقی ها‬ ‫‪4‬‬ ‫بهراد کوچولو‬ ‫و دوچرخه های نارنجی‬ ‫‪7‬‬ ‫واردات خودروهای هیبرید تبلیغی است‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫زیان خودروسازان؛‬ ‫وهم یا واقعیت‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫‪ ۳۱‬تیر دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع زیان خود را بیش از ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعالم کردند‪ .‬این موضوع از چند منظر قابل بررس��ی است‪ .‬اما جالب اینجاست که برخالف‬ ‫انتظار شخصی من که منتظر سواالتی در مورد علل ان بودم‪ ،‬اکثریت در باره صحت وسقم ان‬ ‫گفت وگو می کردند‪ .‬باورم نمی شد کسی در زمینه صحت زیاندهی صنعت خودرو در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬شک داشته باشد‪ .‬چراکه خودم شخصا به عنوان یک کارشناس معمولی با اطالعات‬ ‫خیلی س��اده و بدیهی بارها محاس��به کرده ب��ودم و زیانی بیش از ای��ن را برای این صنعت‬ ‫پیش بینی و اعالم کردم‪ .‬هم اکنون تعجب من این است که چرا زیان اعالم شده خیلی کمتر‬ ‫از پیش بینی ها است‪ .‬اما با کمی دقت متوجه شدم علت اشتباهات من و امثال من این بود که‬ ‫مبنای تیراژ تولید را برنامه سال ‪ ۹۷‬در نظر گرفته بودیم درحالی که خودروسازان از برنامه‬ ‫تولید هم عقب ماندند و بدین ترتیب از انجا که زیاندهی انها متناس��ب با تعداد خروجی از‬ ‫خودروسازی است‪ ،‬میزان خسارت نیز کمتر بود‪ .‬اما چرا زیان دهی خودروسازان در چنین‬ ‫ش��رایطی قطعی است ؟ خیلی ساده است‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬ارزش متوسط ریال در مقابل دالر‬ ‫در صنع��ت و به طور خاص صنعت خودرو حدود ‪۵۸‬درصد کاهش پیدا کرد‪ .‬س��ال ‪ ۹۶‬نرخ‬ ‫موثر ‪ ۳۷۰۰‬تومان و در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۸۸۰۰‬ب��ود‪ .‬یاداوری می کنم به دلیل نوع و میزان‬ ‫تخصیص ارز طی سال‪ ،‬نرخ تورم در صنایع و کسب وکارهای مختلف‪ ،‬متفاوت است‪ .‬باتوجه‬ ‫ب��ه این امر باید قیمت خودروهای س��اخت داخل حداقل معادل همی��ن کاهش به مقدار‬ ‫‪۱۳۷‬درص��د افزایش می یافت‪ .‬البته از انجا که معم��وال انتظار داریم هزینه های کارگری و‬ ‫مدیریت با دستور دولت ثابت بماند و فقط هزینه مواد و ورودی های بین المللی متغیر باشد و‬ ‫با دقت به این امر که حدود ‪۷۰‬درصد قیمت خودرو ناشی از مواداولیه ان است‪ ،‬باید حداقل‬ ‫ح��دود ‪۹۶‬درصد افزایش در قیمت خودرو را ش��اهد بودیم‪ .‬همین جا یاداوری کنم برخی‬ ‫تصور می کنند فقط به میزان ارزبری یک خودرو‪ ،‬قیمت خودرو وابسته به قیمت ارزش ریال‬ ‫اس��ت اما واقعیت این است که تمام مواد اولیه در ایران دارای مکانیزم قیمت گذاری معادل‬ ‫ارزش ریال هستند‪ .‬بنابراین وقتی ارزش ریال تغییر می کند‪ ،‬قیمت های مواداولیه تولیدی‬ ‫کشور که با قیمت های بین المللی خود را تطبیق می دهند‪ ،‬به همان نسبت تغییر می کنند‪.‬‬ ‫بماند که در این میان طبق دستور دولت‪ ،‬سطح حداقل دستمزدها و نهایت کل دستمزدها‬ ‫با تورمی حداقل ‪۲۰‬درصدی مواجه شد‪ .‬همچنین دولت از حقوق خود مانند هزینه انرژی‪،‬‬ ‫بیمه و مالیات و افزایش انها به هیچ وجه کوتاه نیامد درحالی که سال گذشته بیش از ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در دو خودروس��از بزرگ زیان اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬دولت طبق قانون حداقل‬ ‫‪۹‬درص��د مالیات ارزش افزوده خود را مس��تقیم از روی هر فروش خ��ودرو می گیرد‪ .‬البته‬ ‫حقش اس��ت و باید بگیرد تا بتواند کش��ور را اداره کند‪ .‬اما ای��ن حرکت های قانونی نیز اثار‬ ‫خود را در افزایش هزینه های تولید گذاشت‪ .‬با تمام این اطالعات درست و البته تقریبی‪ ،‬هر‬ ‫ادم عاقلی متوجه می ش��ود که قیمت خودرو باید به طور قابل توجهی افزایش یابد اما دولت‬ ‫ب��ا مکانیزمی به نام ش��ورای رقابت برای جلوگیری از افزای��ش قیمت کاالهای مهم(و البته‬ ‫اساسی ) با قیمت گذاری دستوری و اجازه فقط ‪۷.۲‬درصدی سبد خودرو‪ ،‬تالش کرد جلوی‬ ‫افزایش قیمت های کاالهایی مانند خودرو را بگیرد‪ .‬نتیجه خیلی واضح بود و در همان ابتدا‬ ‫از سوی کارشناسان پیش بینی شد‪ ،‬قیمت واقعی کاال در بازار باال می رود و تولیدکنندگان‬ ‫زیان می دهند‪ .‬اینکه االن شاهد بیش از ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان زیان در دو خودروساز اصلی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬تعجب ندارد بلکه سوال این اس��ت که چرا مسئوالن اصول اقتصادی را تا این حد‬ ‫نادیده گرفتند ؟ اگر خودروسازان طبق برنامه خودرویی که در ابتدای سال ارائه کرده بودند‪،‬‬ ‫پیش می رفتند این زیان حداقل ‪۲۰‬درصد افزایش می یافت‪ .‬جالب اینجاست که همه شاهد‬ ‫بودیم که باوجود پیش فروش های دس��توری و انواع حرکت های تبلیغاتی مسئوالن مبنی‬ ‫بر اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده اس��ت باز هم شاهد افزایش قیمت های خودروهای تولیدی در‬ ‫بازار به س��طح پیش بینی ش��ده و حتی باالتر از ان بودیم‪ .‬به گونه ای که در مقاطعی حداقل‬ ‫‪۳۰‬درصد هم نس��بت به واقعیت ها حباب قیمتی داش��تیم‪ .‬این رفتار قانون گذار و مجری‬ ‫نه تنها باعث زیان صنعت خودرو ش��د بلکه زیان مردم را به عنوان مصرف کننده و س��هامدار‬ ‫به دنبال داش��ت‪ .‬زیان صنعت خودرو از جیب دولت و س��هامدار خارج می ش��ود و به جیب‬ ‫دالالن می رود‪ .‬البته دالالن هم جزء این ملت هستند اما نتیجه اقتصادی ان تجمع پول در‬ ‫ت است و این خالف اصول ما برای ایجاد یک جامعه‬ ‫دست عده ای خاص ان هم بدون زحم ‬ ‫عدالت محور است‪ .‬نکته ای دیگر که اذهان عمومی را درگیر می کند موضوع بهره وری و لزوم‬ ‫افزایش ان است‪ .‬چرا صنعت خودرو به خود این زحمت را نداد که بهره وری خود را باال ببرد‬ ‫تا این زیان کمتر ش��ود ؟ بهره وری در صنایع و به ویژه صنایع بزرگ از چند طریق مش��خص‬ ‫می تواند تغییر معناداری کند‪ ،‬تغییر فناوری‪ ،‬بهبود فرایندها‪ ،‬تغییر محصول‪ ،‬بهبود رفتار‬ ‫منابع انس��انی‪ ،‬بهبود استفاده از منابع مالی و افزایش تیراژ‪ .‬تغییر فناوری‪ ،‬بهبود فرایندها‬ ‫ و تغییر محصول‪ ،‬برای انکه به نتیجه معنی دار برسد نیازمند سرمایه گذاری سنگین است‬ ‫و در صنعتی که با زیان تولید می کند‪ ،‬یافت نمی ش��ود‪ .‬بهبود رفتار منابع انس��انی نیازمند‬ ‫ابزارهای مدیریتی و تعدیل نیرو است‪ .‬در کشور ما قوانین کار‪ ،‬نفوذهای سیاسی‪ ،‬پارتی بازی‬ ‫و تصمیمات پوپولیس��تی مس��ئوالن‪ ،‬ابزارهای کلیدی مدیریت منابع انسانی را از مدیران‬ ‫صنایع بزرگ‪ ،‬حتی در بخش خصوصی گرفته است درنتیجه هر کاری برای بهبود بهره وری‬ ‫نیروی انسانی انجام شود‪ ،‬تغییر معناداری در بهره وری کل نشان نمی دهد‪ .‬بهبود استفاده‬ ‫از منابع مالی یکی از ابزارهای خوبی اس��ت که در س��ال های گذشته مدیران صنعت سعی‬ ‫کردند از ان حداکثر استفاده را کند اما مجموعه دستورالعمل های دولت باعث شد صنعت‬ ‫طی س��ال گذشته ناچار به اس��تفاده از منابع مالی گران قیمت شود‪ .‬حتی انتهای سال که‬ ‫دولت و مجلس تصمیم گرفتند به صنعت کمک کنند تا قطعه سازان نابود نشوند و از بیکاری‬ ‫هزاران کارگر جلوگیری ش��ود‪ ،‬تنها بخشی از نقدینگی با شرایط بسیار سخت و با بهره باال‬ ‫در اختیار خودروسازان قرار گرفت‪ .‬البته در مورد تبعات روش اجرای این طرح باید مفصل‬ ‫در جای دیگر توضیح داد اما همین قدر بدانید که نحوه کمک مس��تقیم به قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫تبعات مدیریتی و ضدبهره وری به همراه داش��ت که نتای��ج ان به این زودی ها رفع نخواهد‬ ‫شد‪ .‬افزایش تیراژ تولید نیز یکی دیگر از عوامل بهبود بهره وری است که حداقل نتیجه ان‬ ‫کاهش هزینه های س��ربار تولید است‪ .‬این موضوع نیز به دلیل مشکالت اساسی فوق الذکر‬ ‫نه تنه��ا امکان پذیر نبود بلکه کامال ب��ه صورت معکوس عمل کرد و تیراژ به طور معنی داری‬ ‫پایین امد و البته همچنان در سال ‪ ۹۸‬باوجود تمام تالش ها و افزایش نسبی‪ ،‬همچنان زیر‬ ‫مقیاس های اقتصادی خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه باید باور کنیم که صنعت خودرو در سال ‪۹۷‬‬ ‫زیان ده بوده اس��ت‪ .‬همچنین از همین االن پیش بینی می کنم اگر تصمیماتی که مجلس‬ ‫برای بازگرداندن قیمت گذاری دس��تور گرفته اس��ت‪ ،‬اجرایی شود‪ ،‬این زیان دهی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬ادامه خواهد یافت‪ .‬در وضعیت فعلی هم که کمی قیمت ها ازاد شده است باتوجه به رفع‬ ‫نشدنبیش��تر موانع تولید‪ ،‬کاهش ‪۳۶‬درصد ارزش موثر ریال نس��بت به سال قبل‪ ،‬تعهدات‬ ‫معوق زیاد خودروس��ازان با قیمت های س��ال قبل و سخت تر ش��دن تحریم ها و باال رفتن‬ ‫هزینه های دورزدن تحریم ها و سرمایه گذاری در تعمیق ساخت داخل‪ ،‬همچنان زیان دهی‬ ‫ادامه خواهدداشت‪.‬‬ ‫داخلی سازی ‪۱۰‬میلیارد دالری محصوالت وارداتی‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه نمایش��گاه‬ ‫فرصت های ساخت و رونق تولید پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری درباره‬ ‫ساخت داخل برگزار شده و حضور معاونان رئیس جمهور‪ ،‬وزرا‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی و مس��ئوالن قوه قضاییه در نمایش��گاه نشانگر‬ ‫اهمیت و جایگاه این نمایش��گاه بوده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬هدف معرفی نیازها‬ ‫است تا شرکت های توانمند برای داخلی سازی انها اعالم امادگی کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬رحمانی به انعق��اد قراردادها در صنعت خودرو‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ش��رکت هایی مانند سازه گستر‪ ،‬ساپکو و قطعه سازان‬ ‫‪۸۵‬میلی��ون یورو برای داخلی س��ازی قطعات و ملزومات مورد نیازش��ان‬ ‫قرارداد بستند‪ .‬همچنین ش��رکت هایی مانند مخابرات‪ ،‬ایرانسل و همراه‬ ‫اول هزاران قطعه برای داخلی سازی به نمایشگاه اورده بودند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با تاکید بر اینکه رس��انه ها به انعکاس‬ ‫مطل��وب فضای به وجود امده برای تعمیق س��اخت داخل کمک کنند‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬داخلی س��ازی ‪۱۰‬میلیارد دالر اق�لام و قطعات وارداتی بین‬ ‫ش��رکت هایی که می خواهند س��اخت داخل کنند توزیع ش��ده است‪ ،‬تا‬ ‫ش��رکت های داخلی این قطعات را داخلی سازی کنند و این موضوع خود‬ ‫نقش مهمی در اشتغالزایی و ایجاد اشتغال جدید خواهد داشت‪.‬‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین مواردی را به اس��تانها تفویض کردیم تا خودشان کار‬ ‫را با سرعت بیشتری جلو ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح مسیر خودروسازی در کشور‬ ‫وی با بیان اینکه قیمت ارز نیز در این روزها تثبیت شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تثبیت نرخ ارز به نفع تنظیم بازار و تولید است و در این چند ماه کارهای‬ ‫بزرگی مانند همین نهضت س��اخت داخل نیز شروع شد که ظرفیت های‬ ‫جدیدی برای تولید و اشتغال در بردارد‪.‬‬ ‫رحمان��ی با تاکید بر اینکه وظیفه مان حمایت از تولید اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در استان ها تیم های کارشناسی تشکیل شده که به سراغ واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولیدی می روند و مش��کالت و مس��ائل انه��ا را جمع بندی‬ ‫روی خط خبری خودروسازان‬ ‫تامین مالی ‪۳۰۰‬میلیارد تومانی ایران خودرو از طریق بازار سرمایه‬ ‫معاون مال��ی گروه صنعتی ایران خ��ودرو از تامین مالی‬ ‫این شرکت با روش انتشار اوراق رهنی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬ابوالفضل اس��ماعیل زاده با اشاره به میزان تامین‬ ‫مالی انجام ش��ده ایران خودرو از طریق بازار س��رمایه گفت‪:‬‬ ‫این خودروس��از در دو س��ال گذش��ته به میزان ‪۱۰‬هزار و‬ ‫‪۷۸‬میلیارد ریال از طریق دو ابزار تامین مالی از طریق بازار‬ ‫س��رمایه تامین منابع کرده است‪ .‬وی گفت‪ :‬نخستین ابزار‬ ‫تامین مالی نوین استفاده شده ازسوی شرکت ایران خودرو‬ ‫در ای��ن ب��ازه زمانی‪ ،‬اوراق مرابحه بوده که در س��ال ‪ ۹۶‬به‬ ‫حجم ‪۷‬هزار میلیارد ریال با نرخ سود ‪۱۸‬درصد ساالنه و با‬ ‫سررس��ید ‪ ۴‬ساله منتشر شد‪ ،‬این بار ایران خودرو از طریق‬ ‫انتشار اوراق رهنی حجمی معادل ‪۳‬هزار و ‪۷۸‬میلیارد ریال‬ ‫با نرخ س��ود ‪۱۶‬درصد س��االنه و با سررسید ‪ ۲‬ساله منتشر‬ ‫کرد‪ .‬اس��ماعیل زاده درباره لزوم اس��تفاده از سازکار اوراق‬ ‫رهن��ی به عنوان اب��زار تامین مالی گفت‪ :‬در انتش��ار اوراق‬ ‫رهنی‪ ،‬ش��رکت هایی که دارای مطالبات رهنی از مشتریان‬ ‫خود هس��تند‪ ،‬می توانند با واگ��ذاری مطالبات رهنی خود‬ ‫ب��ه نهاد واس��ط‪ ،‬تامین مالی کنن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن اوراق ایران خودرو از طری��ق واگذاری ‪۵۰‬هزار و ‪۴۵۷‬‬ ‫قرارداد از تس��هیالت رهنی اعطایی به مش��تریان خود به‬ ‫ش��رکت واس��ط مالی مهر یکم مطالبات خود را تبدیل به‬ ‫وجه نقد کرده و وجوه حاصل از انتش��ار در راس��تای تامین‬ ‫س��رمایه در گردش استفاده خواهد شد‪ .‬معاون مالی گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو افزود‪ :‬عالوه ب��ر موضوع تامین مالی‬ ‫طراح��ی ابزاره��ای نوی��ن و تعامل جدی با بازار س��رمایه‬ ‫به عن��وان یک��ی از اصلی ترین منبع تامین وجه در تولید در‬ ‫دس��تورکار ایران خودرو ق��رار دارد تا از روش های گوناگون‬ ‫و متن��وع و به تب��ع ان حفظ و گس��ترش فعالیت های این‬ ‫شرکت را به همراه داشته باشد‪ .‬وی تبدیل مطالبات رهنی‬ ‫اینده به وجه نقد مورد استفاده در جریان تولید را از دیگر‬ ‫مزیت های این روش دانس��ت و گفت‪ :‬شرکت ایران خودرو‬ ‫به عنوان پیش��روترین تولیدکننده از این روش بهره می برد‪.‬‬ ‫اسماعیل زاده اظهار کرد‪ :‬سرمایه گذاران می توانند از طریق‬ ‫مراجعه به تمامی شرکت های کارگزاری عضو بورس تهران‬ ‫نسبت به خرید اوراق اقدام کنند‪ .‬وی از بانک سپه به عنوان‬ ‫بانک ضامن اوراق نام برد و گفت‪ :‬ضمانت اصل و س��ود این‬ ‫اوراق را این بانک بر عهده داش��ته و تضمین نقدش��وندگی‬ ‫اوراق نیز ازسوی تامین سرمایه نوین و تامین سرمایه امید‬ ‫به عنوان بازارگردانان اوراق انجام ش��ده است‪ .‬اسماعیل زاده‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬س��اختار این اوراق به گونه ای طراحی ش��ده‬ ‫که تمامی ریس��ک های مربوط به س��رمایه گذاران پوشش‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬همچنین ایران خودرو به عن��وان عامل وصول‪،‬‬ ‫مسئولیت وصول تمامی اقساط مربوط به تسهیالت رهنی‬ ‫اعطایی به مشتریان خود را برعهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫با هدف تحقق خودکفایی و در حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‬ ‫عقد قرارداد ‪۴۲۰‬میلیارد تومانی ساپکو با ‪ ۱۷‬سازنده داخلی‬ ‫ش��رکت س��اپکو در راس��تای بومی س��ازی قطعات‬ ‫پیشرفته خودرو با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو‪ ۲۱ ،‬پروژه به‬ ‫ارزش ‪۴۲۰‬میلیارد تومان با ‪۱۷‬سازنده داخلی امضا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در حاش��یه برگزاری نمایشگاه‬ ‫فرصت های ساخت داخل و رونق تولید‪ ،‬قرارداد ساخت‬ ‫قطع��ات ب��ا فناوری باال بی��ن مدیرعامل س��اپکو و ‪۱۷‬‬ ‫سازنده برتر داخلی به امضا رسید‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫با اجرای این ‪ ۱۷‬قرارداد‪ ،‬برای دناپالس توربوش��ارژ به‬ ‫ازای ه��ر خودرو ‪۲۲۵‬یورو و برای دیگر خودروها به طور‬ ‫متوس��ط ‪۸۰‬یورو کاهش ارزبری براورد شده است‪ .‬در‬ ‫مجم��وع و با لحاظ تیراژ س��االنه ‪۵۰۰‬ه��زار خودرو در‬ ‫س��ال‪۳۸ ،‬میلیون یورو صرفه جوی��ی ارزی برای صنعت‬ ‫قطعه کش��ور به ارمغان خواهد اورد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این‬ ‫قرارداده��ا به دنبال اعالم طرح ملی جه��اد خودکفایی‬ ‫از س��وی ساپکو و بس��یج صنایع گوناگون برای کاهش‬ ‫وابس��تگی در صنایع با ارزب��ری و دانش فنی باال به بار‬ ‫نشسته است‪.‬‬ ‫ایساکو با گذر از تحریم ها اول شد‬ ‫ش��رکت خدمات پ��س از فروش ایران خودرو(ایس��اکو)‬ ‫در س��ال «رونق تولید» با کس��ب باالتری��ن امتیاز در بین‬ ‫شرکت های ارائه دهنده خدمات‪ ،‬برای دهمین سال متوالی‬ ‫مقام نخست این حوزه را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬براس��اس نتایج ارزیابی ش��رکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران از عملکرد شرکت های‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو در س��ال ‪ ۹۷‬شرکت ایساکو‬ ‫ب��رای دهمین س��ال متوالی با کس��ب امتی��از ‪ ۸۲.۷۰‬که‬ ‫باالترین امتیاز کس��ب شده تا کنون در دوره های گوناگون‬ ‫ارزیاب��ی بوده‪ ،‬در بین تمامی ش��رکت های خودروس��از از‬ ‫جمله تولیدکننده و عرضه کننده‪ ،‬مقام نخس��ت را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫س��یدرضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایساکو گفت‪ :‬در این دوره‬ ‫از ارزیابی ه��ا ‪ ۴۵‬ش��رکت خودروی��ی داخل��ی و خارجی و‬ ‫در مجموع ‪ ۲۰۴۰‬نمایندگی مجاز‪ ،‬مورد بررس��ی ش��رکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران قرار گرفت و ش��رکت‬ ‫ایس��اکو با برخورداری از حدود ‪ ۸۰۰‬نمایندگی در سراسر‬ ‫کش��ور توانست در صدر شرکت های خدمات پس از فروش‬ ‫کشور قرار گیرد‪ .‬وی در این باره افزود‪ :‬اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺒﮏ در کل کشور در این دوره‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎدل ‪ ۷۱‬بوده و ش��رکت ایس��اکو با کسب امتیاز ‪۸۲.۷۰‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲‬امتی��از باالت��ر از خط معی��ار و از نظر ایین ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍیی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ در جایگاه‬ ‫«انطباق خیلی زیاد» قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایس��اکو ادامه داد‪ :‬سال ‪ ۹۷‬به دلیل مشکالت‬ ‫ناشی از فشار تحریم ها یکی از بحرانی ترین سال های صنعت‬ ‫کش��ور بوده‪،‬اما شرکت ایس��اکو با هدف قرار دادن افزایش‬ ‫رضایت مش��تریان و تالش چند برابری‪ ،‬توانس��ت در تمام‬ ‫شاخص های ارزیابی موفق عمل کند و این موفقیت حتی در‬ ‫ش��اخص «تامین قطعات» نیز نمود پیدا کرد‪ ،‬به نحوی که‬ ‫امتیاز شرکت ایساکو در این حوزه به عدد ‪ ۹۰‬رسید‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬این رشد چشمگیر در حالی به عنوان دستاورد‬ ‫اخی��ر گ��روه صنعتی ایران خودرو ثبت ش��د ک��ه به دلیل‬ ‫سختگیرانه تر شدن معیارهای پایش و روند نظارت شرکت‬ ‫بازرسی نسبت به تمام دوره های ارزیابی‪ ،‬افزایش هر صدم‬ ‫با اهالی بهارستان‬ ‫خودروسازان و اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��دن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت‬ ‫استانداردس��ازی خ��ودرو تاح��دودی‬ ‫ب��ه ش��وخی گرفت��ه ش��ده‪ ،‬در حالیک��ه‬ ‫خودروس��ازان باید خودروی��ی جایگزین‬ ‫پراید کنند که از یک س��و نرخ مناس��بی‬ ‫داشته و از س��وی دیگر از استانداردهای‬ ‫الزم برخوردار باشد‪.‬‬ ‫غالم محم��د زارع��ی در گفت وگ��و ب��ا خان��ه ملت‪،‬‬ ‫درباره وضعیت اجرای اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫در تولی��د خودروه��ای داخلی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫استانداردس��ازی خودرو تاحدودی به ش��وخی گرفته‬ ‫شده و باید هرچه سریع تر ازسوی خودروسازان عملی‬ ‫ش��ود تا مردم بتوانند از خودروهایی استفاده کنند که‬ ‫از ایمنی کافی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم بویراحمد و دنا در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬ب��ا بیان اینکه خ��ودرو باید اس��تانداردهای‬ ‫الزم را به دس��ت اورد تا کش��ش و اعتم��اد در جامعه‬ ‫نس��بت به محصوالت داخلی ایجاد شود‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه‬ ‫برخ��ی پراید را قاتل مردم ایران می دانند‪ ،‬اما برخی از‬ ‫تصادف ها ناشی از اشتباه های رانندگی و جاده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره برخ��ی صحبت ها مبنی ب��ر اینکه چرا‬ ‫درچند س��ال گذش��ته خط تولی��د پراید‬ ‫متوقف نش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬پرای��د بازار‬ ‫خوبی در کش��ورهای همس��ایه داشت از‬ ‫سوی دیگر بیش��تر مصرف کنندگان این‬ ‫خودرو طبقه کم درامد جامعه هس��تند و‬ ‫این خودرو منبع درامد افراد زیادی است‬ ‫به همین دلیل حذف پراید از خط تولید‪،‬‬ ‫مسئوالن را با تردید روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بی��ان ک��رد‪ :‬خودروس��ازان بای��د خودرویی‬ ‫جایگزی��ن پراید کنند که از یک س��و از نظر نرخ برای‬ ‫قش��ر کم درامد جامعه مناسب بوده و از سوی دیگر‪ ،‬از‬ ‫اس��تانداردهای الزم برخوردار باشد‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجل��س دهم ادامه داد‪ :‬اگرچه خودروس��ازان تمام‬ ‫ت�لاش خود را ب��رای تولید محص��والت متنوع به کار‬ ‫گرفته اند اماکمیت انها در کیفیت لنگ می زند‪ .‬باید به‬ ‫جای تنوع محصوالت‪ ،‬خودرو باکیفیتی ساخته می شد‬ ‫که قابل رقابت با چهارچرخ های خارجی باش��د‪ .‬زارعی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خودروس��ازان تن��وع خودروهای تولیدی‬ ‫را افزای��ش دادند اما برای کیفیت انه��ا اقدامی انجام‬ ‫ندادند‪ ،‬در واقع پلتفرم های گوناگونی طراحی شده اما‬ ‫به کیفیت محصوالت توجهی نشده است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫کامیون های تولید ش��ده در کارخانه مشکین شهر حدود ‪۴۰‬درصد از‬ ‫همتای وارداتی انها‪ ،‬ارزان تر است‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت وگو با خانه ملت در توضیح سرمایه گذاری های‬ ‫انجام ش��ده برای راه ان��دازی کارخانه کامیون سازی مشکین ش��هر‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بخش خصوصی حدود ‪۴۰۰‬میلیارد تومان برای ساخت و‬ ‫راه اندازی این کارخانه هزینه کرده است‪ .‬نماینده مردم مشکین شهر‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬اگرچه شکل ظاهری کامیون های‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در ادامه درباره خودروهای در پارکینگ‬ ‫خودروس��ازان هم گفت‪ ۳۰ :‬تا ‪ ۴۰‬هزار خودرو به دلیل نبود کاتالیس��ت‬ ‫در پارکینگ ها مانده اند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضارحمانی در برنامه نگاه یک‬ ‫ش��بکه یک س��یما گفت‪ :‬وضعیت صنعت خودرو در ش��ان مردم کشور‬ ‫نیس��ت و بیشترین مشکالت را در این صنعت داریم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ا بیان اینکه اصالح��ات را در صنعت خودرو اغ��از کرده ایم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در ش��روع وزارت من بحث حیات و ممات صنعت خودرو کش��ور‬ ‫مطرح بود‪ ،‬اما اکنون به س��مت اصالح کیفیت و نرخ و خصوصی س��ازی‬ ‫کردن واقعی این صنعت حرک��ت می کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬تعداد خودروهای‬ ‫کف پارکینگ های خودروس��ازان‪ ،‬کاهش یافته اس��ت و اگر یک خودرو‬ ‫قابل عرضه باش��د و خودرو س��ازان ان را عرضه نکنند‪ ،‬به طور قطع با انها‬ ‫برخورد می کنیم‪ .‬او افزود‪ ۳۰ :‬تا ‪ ۴۰‬هزار خودرو به دلیل نبود کاتالیست‬ ‫در پارکینگ ها مانده اند‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬در صنعت خودرو مسیر اصالح را‬ ‫اغاز کرده ایم و در این زمینه با کسی مماشات نمی کنیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو بر سر دو راهی‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع‬ ‫و مع��ادن مجلس ش��ورای اسالم��ی درباره‬ ‫افرادی ک��ه به دنبال خرید سه��ام دولت در‬ ‫«ایران خ��ودرو» و «سایپا» هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس ش��نیده ها برخ��ی از قطعه سازان‬ ‫مانن��د کروز به دنبال خری��د سهام دولت در‬ ‫ایران خ��ودرو و سایپ��ا هس��تند چراکه این‬ ‫ش��رکت ها درحال حاض��ر در خودروسازی ها‬ ‫سه��ام دارن��د و ب��ه این ص��ورت انحص��ار بیش��تری در‬ ‫خودروسازی ها ایجاد می ش��ود‪ .‬سیدجواد حسینی کیا در‬ ‫گفت وگ��و با خانه مل��ت درباره واگذاری سه��ام دولت در‬ ‫«ایران خودرو» و «سایپا»‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از پیش ش��رط های‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫حمایت از رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫واگ��ذاری سهام دول��ت در ایران خودرو و سایپ��ا بود تا با‬ ‫تحق��ق این مهم دولت تصدی گری در خودروسازی را رها‬ ‫کرده و فقط نقش سیاست گذار‪ ،‬ناظر و حامی را ایفا کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم سنقر در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬در‬ ‫صورتی که دولت تصدی گ��ری خود در خودروسازی ها را‬ ‫خاتمه دهد‪ ،‬می تواند در صورت خودداری خودروسازان از‬ ‫تولید خودروی باکیفی��ت و روزامد‪ ،‬تعرفه واردات خودرو‬ ‫را صف��ر کرده و اج��ازه ورود خ��ودروی باکیفیت را صادر‬ ‫کامیون های داخلی ارزان تر از انواع خارجی‬ ‫این کارخانه ش��بیه بنز هس��تند اما پلتفرم و بدن��ه انها ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫تولید داخل است‪ .‬این کارخانه به مرحله نصب ماش��ین االت رسیده‬ ‫و امی��دوارم ت��ا دو ماه اینده ب��ا حضور رئیس جمه��وری در منطقه‬ ‫راه اندازی شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در مرحله نخست راه اندازی کارخانه‬ ‫کامیون سازی مش��کین شهر حدود ‪ ۵۰۰‬نفر و تا فروردین سال ‪،۹۹‬‬ ‫حدود هزار نفر مشغول می شوند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‬ ‫با بیان اینکه در مرحله نهایی کارخانه کامیون سازی مشکین ش��هر ‪۵‬‬ ‫هزار نفر در این کارخانه مشغول به فعالیت می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد‬ ‫امتیاز در حوزه های مختلفی همچون ارزیابی نمایندگی ها‪،‬‬ ‫ارزیاب��ی فراینده��ای پذیرش تا ترخی��ص‪ ،‬فرایند تامین‬ ‫قطعات و سایر حوزه ها برای تمام بخش های شرکت بسیار‬ ‫چالش برانگیز بود‪ .‬حسینی همچنین افزود‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬ارتقای درجه و کیفی��ت نمایندگی ها را‬ ‫یک��ی از مبناه��ای ارزیابی قرار داده و اع�لام کرده بود در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬دست کم ‪۳۵‬درصد نمایندگی های ش��رکت های‬ ‫خدم��ات پ��س از فروش باید به رتبه یک ارتقا یابند؛ بر این‬ ‫اساس ش��رکت ایس��اکو به شکلی در شبکه خدمات پس از‬ ‫ف��روش ارتقا ایجاد کرد که ‪۵۲‬درصد از نمایندگی های این‬ ‫ش��رکت؛ یعنی بیش از ‪ ۳۵۰‬نمایندگی در سطح کش��ور‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر دارای رتبه یک ارائه خدمات هس��تند‪ .‬وی‬ ‫ای��ن موفقیت را دستاورد رهنمودها و حمایت های هاش��م‬ ‫یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو و حاصل‬ ‫کوش��ش نمایندگی های مجاز و همکاران ش��رکت ایساکو‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬بهره من��دی از فاکتورهایی همچون طرح‬ ‫پایش و ارتقای شبکه خدمات با بهره گیری از سامانه هوش‬ ‫تج��اری(‪ ،)BI‬اجرای طرح عارضه یاب��ی از نمایندگی های‬ ‫غیرممت��از ب��ا پذیرش باال به منظ��ور ارتقا ارائ��ه خدمات‪،‬‬ ‫اج��رای طرح پیگیری مش��تریان(فالواپ)‪ ،‬پایش و کاهش‬ ‫م��دت زمان پذیرش تا ترخیص خ��ودرو؛ نظارت‪ ،‬کنترل و‬ ‫ترخی��ص خودروهای متوق��ف در نمایندگی ها(بیش از ‪۳‬‬ ‫روز) و توسع��ه نمایندگی های منتخب ارائه خدمات خاص‬ ‫و بهب��ود سطح دسترسی مش��تریان به این نمایندگی ها از‬ ‫عل��ل مهم دستیابی ب��ه این جایگاه بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیگی��ری و عارضه یاب��ی مراجعات تکراری خودروها به‬ ‫شبکه نمایندگی ها و کنترل کیفیت تعمیرات انجام شده از‬ ‫دیگر علل رشد شرکت ایساکو در ارزیابی های یادشده بوده‬ ‫است‪ .‬حسینی در پایان گفت‪ :‬امیدواریم با برنامه ریزی های‬ ‫انج��ام ش��ده در حوزه خدمات پس از ف��روش ایران خودرو‬ ‫ک��ه امیخته به فن��اوری روز‪ ،‬خالقی��ت و نیازمند تالش و‬ ‫بالندگ��ی همکاران است‪ ،‬بتوانیم کیفی��ت ارائه خدمات را‬ ‫به طور مس��تمر بهبود بخشیم و با توان مضاعفی که حاصل‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال موفقی��ت پیاپی است‪ ،‬بتوانیم ب��ه دستاوردهای‬ ‫بزرگ تری در حوزه افزایش رضایت مشتریان دست یابیم‪.‬‬ ‫کند‪ ،‬در صورت تحقق این مهم خودروسازان‬ ‫فعالیت های خود را متناسب با ش��رایط روز‬ ‫تنظیم ک��رده و محصول باکیفی��ت و مورد‬ ‫رضای��ت م��ردم تولید می کنن��د‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براساس شنیده ها برخی از قطعه سازان‬ ‫مانن��د کروز به دنبال خری��د سهام دولت در‬ ‫ایران خ��ودرو و سایپ��ا هس��تند چراکه این‬ ‫ش��رکت ها درحال حاض��ر در خودروسازی ها‬ ‫سه��ام دارن��د و ب��ه ای��ن ص��ورت انحص��ار بیش��تر در‬ ‫خودروسازی ها ایجاد می شود‪ .‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬تعرفه‬ ‫واردات در اختیار دولت است و می توان با اولتیماتوم های‬ ‫مناس��ب خودروسازان را به ساخ��ت محصوالت باکیفیت‬ ‫مجب��ور کند‪ .‬ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم درباره‬ ‫صحبت های رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه‬ ‫سهام دولت در ایران خودرو و سایپا قابل واگذاری نیست‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬خودروسازی ها حیاط خلوت دولت هس��تند به‬ ‫همین دلیل برخی افراد ت�لاش می کنند از واگذاری انها‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬حس��ینی کیا تصریح کرد‪ :‬برخی از افراد‬ ‫به دنبال این هستند که خودروسازی ها را نیز مانند دشت‬ ‫مغان‪ ،‬پاالیش��گاه کرمانش��اه و‪ ...‬به تاراج گذاشته و تهاتر‬ ‫کنند و صنعت خودرو را به غارت ببرند‪.‬‬ ‫صنعتی بی��ش از ‪ ۵‬هکتار و ‪ ۳۲‬سوله با بی��ش از ‪۲‬هزار مترمربع‬ ‫دارد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بدترین شرایط این کارخانه حدود ‪۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ارزش افزوده ایجاد می کند و به این ترتیب از حجم واردات کاسته‬ ‫می شود‪ .‬ملکی بیان کرد‪ :‬با وجود تامین نیاز داخل می توان شرایط‬ ‫صادرات کامیون های تولیدی به خارج از کش��ور را نیز فراهم کرد‪،‬‬ ‫زیرا کامیون ه��ای ساخت داخل حدود ‪۴۰‬درص��د از کامیون های‬ ‫وارداتی ارزان تر است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫تبصره های خصوصی سازی یک صنعت‬ ‫شهناز صفائی‪ :‬این روزها در بیشتر بخش هایی‬ ‫که به نوع��ی مدیریت دولتی حاکم ش��ده‪ ،‬یکی از‬ ‫راهکارها برای حل مشکالت و رفع موانع در مسیر‬ ‫حرکت و پیشرفت اقتصادی کشور‪ ،‬خصوصی سازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن رویکرد در صنع��ت خ��ودرو به عنوان یک‬ ‫صنع��ت دولتی که تحت تاثیر تحریم ها و ش��رایط‬ ‫خاص داخلی دچار بحران شده نیز مطرح است‪.‬‬ ‫از ی��ک سو صنعت خودرو ی��ک صنعت پیچیده‬ ‫به ش��مار می رود و از س��وی دیگر‪ ،‬خصوصی سازی‬ ‫دارای سازک��اری خ��اص ب��ا جنبه ه��ای گوناگون‬ ‫در سط��وح مختلف ساخت��اری و سازمانی است و‬ ‫به راحتی محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫با تمام این احوال می توان پیش از گام نهادن در‬ ‫این مس��یر با مطالعات کارش��ناسانه دقیق و بدون‬ ‫جهت گیری‪ ،‬یک چش��م انداز کلی و مشخص از ان‬ ‫ترسیم کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که این‬ ‫امر کمکی به صنعت بحران زده خودرو در کش��ور‬ ‫ما می کند ی��ا خیر و اگر پاسخ مثبت است در چه‬ ‫ش��رایطی این امر مفی��د و ثمربخش خواهد بود و‬ ‫ای��ا موفقیت این صنع��ت را در بلندمدت تضمین‬ ‫می کند؟‬ ‫به دلی��ل اهمیت خصوصی سازی‪ ،‬این موضوع در‬ ‫نشست های گوناگون فعاالن این صنعت نیز مطرح‬ ‫می ش��ود؛ چنانچه ابتدای هفته جاری در نشست‬ ‫خبری انجمن سازندگ��ان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر این انجمن با اشاره به‬ ‫موضوع خصوصی س��ازی در این صنعت اظهارکرد‬ ‫که خصوصی سازی در کش��ور م��ا کارنامه چندان‬ ‫مناس��ب و قابل قبولی ندارد و صنایع واگذار ش��ده‬ ‫ب��ه بخ��ش خصوصی در بیش��تر واحده��ای خود‬ ‫ب��ا بحران هایی رو به رو ش��ده اند و اگ��ر قرار است‬ ‫خصوصی س��ازی به این ش��کل در صنعت خودرو‬ ‫دنبال شود با ان مخالف است‪.‬‬ ‫خصوصی س��ازی یک راهک��ار مناسب برای حل‬ ‫مشکالت صنعت خودرو است البته در صورتی که‬ ‫این صنعت به اهلش واگذار شود و ارزش ریالی ان‬ ‫مورد ارزیابی دوباره قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی س�ازی فراین�دی مه�م و‬ ‫زمان بر‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬پایانی بر‬ ‫اشتباهات مدیریتی صنعت خودرو‬ ‫و از لحاظ هزینه و قیمت تمام ش��ده‪ ،‬متورم است‪.‬‬ ‫چون ساختار این صنع��ت انحصاری است‪ ،‬رقابت‬ ‫در ان معنایی ندارد‪ .‬باید این ویژگی انحصارگرایی‬ ‫را از صنعت خودرو دور کنیم تا با رقابت پذیری به‬ ‫کیفیتی در سطح بین المللی برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نهایت مش��کلی که متاسفانه‬ ‫تم��ام بخش ه��ای اقتص��ادی و سیاسی کش��ور را‬ ‫فراگرفته‪ ،‬فساد مالی است‪ ،‬باید با این فساد به طور‬ ‫جدی برخورد کنیم‪.‬‬ ‫در بخش خرید و فروش‪ ،‬توزیع‪ ،‬در شرکت های‬ ‫بازرگانی و در روابط خودروساز و قطعه ساز ش��اهد‬ ‫این فس��اد هس��تیم که موجب می شود سازندگان‬ ‫محصوالت بی کیفیت نفوذ بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫رزم خ��واه تصریح کرد‪ :‬اگر ب��ه این موضوع ها در‬ ‫سط��ح کالن و به طور جدی توجه کرده و براساس‬ ‫انها گام به گام مش��کالت ای��ن صنعت را برطرف‬ ‫کنی��م‪ ،‬می توان امیدوار بود این صنعت نجات پیدا‬ ‫کند‪ .‬البته تاکید می کن��م فقط با خصوصی سازی‬ ‫مش��کالت صنعت خودرو برطرف نمی ش��ود و در‬ ‫یک فرایند زمان بر و چند وجهی با‬ ‫یک سلسله اقدام ها باید به صنعت‬ ‫خ��ودرو کم��ک کنی��م و ان را از‬ ‫بحران نجات دهیم‪.‬‬ ‫محس��ن رزم خ��واه از فع��االن صنع��ت خودرو‬ ‫در پاس��خ به ای��ن پرسش روزگارخ�ودرو که ایا‬ ‫خصوصی س��ازی به رفع مش��کالت صنعت خودرو‬ ‫کمک می کند یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬برای حل مش��کالت‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ی��ک سلس��له‬ ‫اقدام ه��ای ریش��ه ای و ساختاری‬ ‫باید انجام ش��ود و فقط با ش��و و‬ ‫تبلیغات‪ ،‬ش��اهد اتفاق خاصی در‬ ‫� استراتژی داشته باشیم‬ ‫این صنعت نخواهیم بود‪.‬‬ ‫رض��ا رضای��ی یک��ی دیگ��ر از‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمینه‬ ‫کارش��ناسان صنعت خ��ودرو و از‬ ‫چند موضوع اساسی مطرح است‪.‬‬ ‫پیشکس��وت قطعه سازی نیز درباره‬ ‫نخس��ت اینک��ه بای��د استراتژی‬ ‫محسن رزم خواه‪:‬‬ ‫خصوصی س��ازی در ای��ن صنع��ت‬ ‫داش��ته باش��یم یعن��ی در قالب‬ ‫ب��ه روزگارخ�ودرو گف��ت‪ :‬اگ��ر‬ ‫استرات��ژی که ب��رای این صنعت‬ ‫فقط با‬ ‫خصوصی سازی با هدف مش��خص‬ ‫تعری��ف می کنی��م‪ ،‬حرکت کنیم‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫توسعه صنعت خودرو انجام ش��ود‬ ‫و ب��ه تحقیق و توسع��ه بپردازیم‪.‬‬ ‫مشکالت‬ ‫و به طور زیربنای��ی در این صنعت‬ ‫دومی��ن مس��ئل ه مالکیت صنعت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬به ط��ور قطع در رفع‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬دولتی بودن رانت‬ ‫مش��کالت ای��ن بخ��ش تاثیرگذار‬ ‫را به دنب��ال دارد‪ ،‬ضم��ن اینک��ه‬ ‫برطرف نمی شود‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این راستا‪ ،‬نخس��ت‬ ‫پیشرفتی برای این صنعت حاصل‬ ‫و در یک فرایند‬ ‫بای��د زیرساخت ه��ا را فراه��م‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫زمانبر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در مقاب��ل ب��ا خصوصی سازی‬ ‫رقاب��ت ش��کل می گی��رد و این و چند وجهی با یک‬ ‫بدون ه��دف و برنامه مش��خص‬ ‫و ب��دون توج��ه ب��ه نق��اط قوت و‬ ‫رویک��رد رقابت��ی‪ ،‬ب��ر کیفی��ت سلسله اقدام ها‬ ‫محصوالت تاثیر می گذارد و سبب می توانیم به صنعت ضعف ای��ن صنعت نمی ت��وان این‬ ‫برنام��ه را ب��ا موفقیت پی��ش برد‪.‬‬ ‫رفع بحران های ناشی از رانت های‬ ‫خودرو کمک کنیم‬ ‫خصوصی سازی یک فرایند زمانبر‬ ‫دولتی می شود‪.‬‬ ‫سومی��ن موض��وع ب��ه سیاسی و ان را از بحران‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر ای��ن رویکرد‬ ‫نه تنه��ا در صنعت خودرو‪ ،‬بلکه در‬ ‫بودن صنعت خ��ودرو برمی گردد‪.‬‬ ‫نجات دهیم‬ ‫ع دیگر هم‬ ‫تم��ام بخش ها و صنای�� ‬ ‫باید ارتباط مان را با دنیای خارج‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫بیش��تر ک��رده و ب��ا کش��ورهای‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬موضوع مه��م و قابل‪‎‬توجه‬ ‫صاح��ب فناوری و صنعت روز جهان ارتباط برقرار‬ ‫در حرک��ت به سم��ت خصوصی س��ازی این است‬ ‫کنیم‪ .‬این اتفاق ها به سرعت رخ نمی دهد و نیازمند‬ ‫ک��ه بخش خصوصی جامع الش��رایط بخش دولتی‬ ‫زمان است‪.‬‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬در این مس��یر دول��ت باید در‬ ‫رزم خ��واه با بیان اینکه چهارمین مورد‪ ،‬ساختار‬ ‫سط��ح کالن بر روند کارها نظارت داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫داخلی صنعت خودرو کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬دولت چی��ن تصمیم گرفته تعداد‬ ‫ساختار داخلی صنعت خودرو در کشور ما نامتوازن‬ ‫تمایل به‬ ‫خرید سهام‬ ‫خودروسازان‬ ‫بدون‬ ‫سوددهی‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫در نخس��تین ماه های امسال کارشناسان‬ ‫ب��ازار سرمای��ه ب��ا توج��ه ب��ه رش��د سهام‬ ‫خودروسازان اعالم کردن��د با این روند باید‬ ‫در انتظ��ار رش��د ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درص��دی سهام‬ ‫خودروس��ازان باش��یم‪ .‬ای��ن در حالی است‬ ‫که با نزدیک ش��دن به زمان مجامع بورسی‬ ‫خودروس��ازان تاکی��د بر تجدی��د ارزیابی و‬ ‫ف��روش دارایی های مازاد ب��ا هدف خروج از‬ ‫زیان انباشته ش��رکت ها مطرح و بر اجرایی‬ ‫شدن ان است‪.‬‬ ‫به اعتقاد فعاالن بازار سرمایه این اقدام ها‬ ‫را می توان به نوع��ی نیروی محرک صنعت‬ ‫خودروسازی ه��ای خود را از ‪ ۵۶‬خودروساز به ‪۱۵‬‬ ‫خودروساز کاهش دهد‪ ،‬زیرا برای این کار در سطح‬ ‫کالن برنامه ریزی کرده و با هدف مش��خصی پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫برنام��ه دیگری که این غ��ول خودرو سازی دارد‬ ‫ای��ن است ک��ه در مدت ‪ ۵‬س��ال تولید ‪۴‬درصدی‬ ‫خودروه��ای برقی خود را ب��ه ‪۲۵‬درصد برساند؛ از‬ ‫ای��ن رو برنامه ریزی کرده و ب��ه خودروسازان خود‬ ‫اعالم ک��رده که ‪۵۰‬درصد قیمت خ��ودرو برقی را‬ ‫خریدار بپردازد و ‪۵۰‬درصد باقیمانده را دولت بدون‬ ‫بهره ب��ه خریدار پرداخت کند‪ .‬تمام این تصمیم ها‬ ‫برگرفت��ه از برنامه ریزی ه��ا و سیاست گذاری های‬ ‫کالن در این کشور است‪.‬‬ ‫در چین بدون برنامه و مطالعه کارشناسانه کاری‬ ‫انجام نمی شود‪ .‬در سطح سازمانی‪ ،‬معاونت خودرو‬ ‫دارد و با همین رویک��ردی که در پیش گرفته در‬ ‫م��دت ‪ ۲۰‬سال توانس��ته تیراژ تولید خ��ود را به‬ ‫‪۲۲‬میلیون خودرو در سال برساند‪.‬‬ ‫رضای��ی با بیان اینکه ما نی��ز در صنعت خودرو‬ ‫کش��ور بای��د در گ��ام نخس��ت‬ ‫زیرساخت ه��ا را فراه��م کنی��م‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از تامین زیرساخت ها‪،‬‬ ‫� سخن پایانی‬ ‫در ادامه بای��د قوانین را بازنگری‬ ‫در یک نگاه کالن و فراموضوعی‪،‬‬ ‫و اص�لاح کنی��م‪ .‬سیاست ه��ای‬ ‫نه تنها ب��رای خصوصی س��ازی در‬ ‫تش��ویقی ب��رای خودروس��از‪،‬‬ ‫صنعت خ��ودرو‪ ،‬بلک��ه در تمامی‬ ‫قطعه ساز و مصرف کننده داش��ته‬ ‫بخش ه��ا و ب��رای تم��ام تغییراتی‬ ‫باش��یم و تمام اینها یعنی دولت‬ ‫رضا رضایی‪:‬‬ ‫ک��ه از سط��وح کوچک ت��ا بزرگ‬ ‫سیاست گذاری ک�لان را برعهده‬ ‫به دنبال انجام ان هستیم و به باور‬ ‫بگیرد و بخ��ش خصوصی نیز در‬ ‫صنعت خودرو‪،‬‬ ‫کارشناسان راهکاری برای حل یک‬ ‫مرحله اجرا ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫صنعت پیچیده ای‬ ‫مشکل یا رفع یک مانع است‪ ،‬انچه‬ ‫وی افزود‪ :‬زمان��ی که تصمیم‬ ‫است و نیاز به‬ ‫بیشتر خودنمایی و مسیر حرکت را‬ ‫گرفتیم در مسیر خصوصی سازی‬ ‫افرادی خالق با‬ ‫ش��فاف می کند‪ ،‬پژوهش و مطالعه‬ ‫گام برداریم باید ب��ا برنامه پیش‬ ‫کارش��ناسانه و برنامه ریزی ش��ده‬ ‫برویم‪ ،‬اهداف مش��خصی داش��ته جهان بینی و توان‬ ‫باشیم و برنامه ریزی کنیم چراکه دسترسی به فناوری است‪.‬‬ ‫این یک اص��ل اساسی است که‬ ‫داش��تن برنام��ه مرحل��ه بس��یار‬ ‫مهمی ب��رای رسیدن به موفقیت و دانش روز دارد؛‬ ‫همیش��ه و همه جا کارب��رد دارد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر اینه��ا در کن��ار بنابراین مدیریت‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬برای حل یک مشکل‬ ‫بای��د راهکارهای��ی چندجانب��ه را‬ ‫اقدام های��ی که بای��د انجام دهیم این صنعت باید با‬ ‫باید ش��فاف سازی و روش��نگری بررسی های دقیق و مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫بناب��ر انچه کارش��ناسان صنعت‬ ‫کنیم تا در ه��ر مرحله گام هایی‬ ‫ک��ه برمی داری��م مش��خص و در کارشناسانه به افراد خ��ودرو مط��رح کردن��د و م��ا‬ ‫شایست ه و کاردان‬ ‫بخش هایی از انها را در این گزارش‬ ‫مسیر موفقیت باشد‪.‬‬ ‫اورده ایم‪ ،‬مش��کالت ای��ن صنعت‬ ‫رضای��ی در ادامه اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫سپرده شود‬ ‫فقط ب��ا خصوصی س��ازی برطرف‬ ‫البت��ه خصوصی س��ازی زم��ان‬ ‫نخواهد ش��د و الزمه کمک به این‬ ‫می خواه��د و بای��د در عین حال‬ ‫صنع��ت برای خ��روج از وضعی��ت بحرانی کنونی‪،‬‬ ‫که اه��داف بلندمدت داری��م‪ ،‬در دوره های زمانی‬ ‫همه جانبه نگری است‪.‬‬ ‫مش��خص اهداف خاصی را برای ه��ر دوره تعریف‬ ‫البته که خصوصی سازی ی��ک راهکار قابل قبول‬ ‫و ت�لاش کنیم براساس این برنامه به اهداف دست‬ ‫ب��رای کمک ساخت��اری به صنعت خودرو کش��ور‬ ‫یابیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بدانیم پس از یک سال کدام‬ ‫است اما برطرف کننده تمام مشکالت این صنعت‬ ‫هدف ما و چگونه باید محقق ش��ود و میزان تحقق‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یافت��ن ان هدف را در همان مقطع زمانی پیگیری‬ ‫خ��ودرو دانس��ت ک��ه در نهای��ت منجر به‬ ‫افزایش سه��ام خودروسازان و خوش��حالی‬ ‫سهامداران انها خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ین خزلی خرازی‪ ،‬کارش��ناس ارشد‬ ‫ب��ازار سرمایه در گفت وگو ب��ا خودروکار‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به سود عملیاتی منفی ش��رکت های‬ ‫خودروس��از در چند وقت اخی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت ها نه تنها س��ودده نبوده اند‪ ،‬بلکه با‬ ‫زیان انباش��ته زیادی روبه رو شده اند اما بنا‬ ‫به دالیلی‪ ،‬هنوز رغبت برای خرید سهام انها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬دلیل افزایش تقاضا‬ ‫برای خرید سه��ام خودروسازان به دو دلیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رضای��ی در پایان ب��ا بیان اینکه بح��ث فناوری‬ ‫و داش��تن دانش روز هم مهم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫توجه به تمام مواردی که مطرح ش��د باید نقش��ه‬ ‫راه داش��ته باش��یم؛ یعنی از استرات��ژی مصوب و‬ ‫مش��خصی پی��روی کنی��م‪ .‬هر سال رهب��ر معظم‬ ‫انقالب ش��عارهایی خوبی را ب��رای نام گذاری سال‬ ‫انتخاب می کنند ک��ه در ذات خود خوب است اما‬ ‫ای��ن ش��عارها در جایی کارایی دارد که به ش��عور‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو‪ ،‬صنعت پیچی��ده ای است و نیاز‬ ‫به اف��رادی خالق با جهان بین��ی و توان دسترسی‬ ‫به فناوری و دانش روز دارد؛ بنابراین مدیریت این‬ ‫صنعت باید با بررسی های دقیق و کارش��ناسانه به‬ ‫افراد شایسته و کاردان سپرده شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینکه ابزارکار بخ��ش خصوصی باید‬ ‫فراه��م باش��د و دست من بخ��ش خصوصی را باز‬ ‫بگذارن��د‪ .‬وقتی دست من را ببندن��د و مرا به اب‬ ‫بیندازن��د که نمی توانم ش��نا کنم‪ .‬با تم��ام اینها‪،‬‬ ‫معتقدم با در اختیار داشتن دانش‬ ‫و فناوری فرصت داریم و می توانیم‬ ‫موفق شویم‪.‬‬ ‫است؛ نخستین دلیل معافیت مالیاتی دولت‬ ‫برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی های خودروسازان است‪.‬‬ ‫خودروسازان از جمله شرکت هایی هستند‬ ‫ک��ه دارایی های زیادی ب��ا قیمت های بهای‬ ‫دفت��ری در صورت های دفت��ری انها وجود‬ ‫دارد ک��ه به این دلی��ل می توانند با افزایش‬ ‫سرمایه نس��بت به خروج خود از زیان اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خزلی خرازی دلی��ل بعدی افزایش رغبت‬ ‫ب��رای خرید سه��ام خودروس��ازان را امکان‬ ‫ف��روش دارایی های غیرمول��د از سوی انها‬ ‫ دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬براساس سیاست های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خودروسازان‬ ‫مکل��ف ش��ده اند ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫و دارایی ه��ای غیرمول��د خ��ود را به فروش‬ ‫بگذارند که در صورت این اتفاق‪ ،‬سود خوبی‬ ‫برای انها به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فضل مجام��ع خودرویی‬ ‫گفت‪ :‬با این اقدام ها شرکت های خودروسازی‬ ‫از زیان خارج می شوند؛ بنابراین با اعالم این‬ ‫اقدام ه��ا در مجامع‪ ،‬تقاضا برای خرید سهام‬ ‫افزای��ش می یابد که این امر در نهایت منجر‬ ‫به افزایش نرخ سهام خودروسازان می شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫بخش عمده مش��کالت صنعت خودرو کشور به دلیل مدیریت نادرستی است که‬ ‫از دولتی بودن ان نشات می گیرد‪ .‬دولتی بودن صنعت خودرو به طور همزمان رانت‬ ‫و فس��اد را دیکته می کند و امروز ش��اهدیم که رانت و فساد به شکل های مختلف‬ ‫گریبانگیر این صنعت ش��ده و حتی فعالیت مدیران سالم را هم با مش��کل روبه رو‬ ‫کرده است‪ .‬هر جا مدیریت دولتی حاکم باش��د چنین مش��کالتی وجود دارد‪ .‬این‬ ‫امر به دولت هم بس��تگی ندارد؛ یعنی در هر دولتی‪ ،‬مالکیت دولتی این مس��ائل را‬ ‫به وجود خواهد اورد‪ .‬ش��اید بهتر است بگویی��م درحال حاضر صنعت خودرو ما نه‬ ‫خصوصی است و نه دولتی و اصطالح درست تر این است که بگوییم صنعت خودرو‬ ‫م��ا به نوعی بی صاحب اس��ت‪ .‬اگر این صنعت دولتی ب��ود و دولت خود را پاسخگو‬ ‫می دانس��ت‪ ،‬بسیاری از این مس��ائلی که اکنون با انها روبه رو هستیم مانند رانت و‬ ‫فساد در نهادهای قضایی قابل پیگیری و دولت هم پاسخگو بود‪.‬‬ ‫امروز وقتی به اصطالح به صنعت خودرو می گویید دولتی‪ ،‬عده ای مدعی می شوند‬ ‫که این صنعت خصوصی است و وقتی می گویید خصوصی‪ ،‬در مقابل کسی پاسخگو‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته در بین کشورهای جهان نمونه های موفقی از شرکت های دولتی هم‬ ‫وجود دارند‪ ،‬مثل شرکت اف ای‪‎‬دبلیو(‪ ) FAW‬که یکی از بزرگ ترین و موفق ترین‬ ‫خودروسازان دولتی چین است‪ .‬مدیران این خودروساز از سوی دولت چین انتخاب‬ ‫می ش��وند و نظارت ب��ر فعالیت ان به ط��ور کامل از سوی دولت اس��ت‪ .‬دولت در‬ ‫قب��ال همه موض وع های مربوط به این خودروساز پاسخگو است و نهادهای نظارتی‬ ‫می توانند به مسائل مربوط به عملکرد این شرکت خودرویی ورود کنند‪.‬‬ ‫اما در کش��ور م��ا این گونه نیس��ت‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬مدیرعامل ی��ک مجموعه‬ ‫خودرویی در سال های گذش��ته این مجموعه خودرویی را به دلیل اشتب اه های مکرر‬ ‫مدیریتی با چالش ها و مش��کالتی روبه رو کرده است اما در این باره به کس��ی هم‬ ‫پاسخگو نیس��ت‪ .‬اگر از مدیریت این مجموعه درباره سرمایه گذاری هایی که ش��ده‬ ‫پرسش شود پاسخی داده نمی شود‪ .‬یا اگر درباره عملکرد خودروسازها در ثبت نام ها‬ ‫و پیش فروش ها سوال ش��ود پاسخی نخواهید ش��نید‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر بپرسید‬ ‫چ��را در بهمن سال گذش��ته برای تحویل فوری ثبت نام ش��ده اما هنوز خودرو به‬ ‫مشتریان تحویل نشده‪ ،‬پاسخی داده نمی شود‪ .‬اشتباهات مدیریتی زیادی در سطح‬ ‫خودروسازها انجام می ش��ود که کسی درباره انها سوال نمی کند و البته کسی هم‬ ‫پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫ح��ال اگر این یک مجموعه خصوص��ی با یک مدیریت خصوصی واقعی بود‪ ،‬انها‬ ‫حاض��ر نبودند سرمایه های خود را به مدیری که تصمیم های غیرقابل پیش بینی با‬ ‫اینده های نامشخص می گیرد‪ ،‬تحویل دهند‪.‬‬ ‫وقتی می گوییم این واحد خودروسازی دولتی است یعنی سرمایه ای از بیت المال‬ ‫ب��ه خودروساز تزریق می ش��ود و او هم درباره تصمیم های��ی که می گیرد‪ ،‬پاسخگو‬ ‫نیس��ت که تنها نتیجه ان یک ساختار دولتی بدون نظم و برنامه است‪ .‬اینها همه‬ ‫نشان می دهد اگر این صنعت‪ ،‬خصوصی بود این مشکالت ایجاد نمی شد‪.‬‬ ‫به فرموده رهبر معظم انقالب‪ ،‬ما باید به سمت خصوصی سازی برویم‪ .‬خط مشی‬ ‫کل��ی و استراتژی کالن نظام این است ک��ه به سمت خصوصی سازی حرکت کند‪.‬‬ ‫هرچن��د می توان برای ای��ن صنعت یک مدل توسعه ای در نظ��ر گرفت که در ان‬ ‫ش��رکت بزرگ دولتی وجود داش��ته باش��د و می توان برای ان مدل های گوناگون‬ ‫دیگر تعریف کرد‪ .‬البته در همه کشورهای جهان این موضوع که ایا مدل توسعه ای‬ ‫دولتی موفق است یا مدل توسعه خصوصی محل بحث است‪ .‬تاکید می‪‎‬کنم بیشتر‬ ‫مش��کالت صنعت خودرو ما ناش��ی از دولتی بودن و به‪‎‬دنبال ان مدیریت نادرست‬ ‫است و در این باره باید بازنگری شود‪.‬‬ ‫وقت��ی یک ساخت��ار اقتصادی درست براساس مدل هزینه‪-‬فایده ش��کل بگیرد‪،‬‬ ‫افرادی که در این صنعت سرمایه گذاری کرده اند چون به دنبال سود خود هس��تند‬ ‫مجموع��ه خود را به دست مدیران ناشایس��ت نخواهند سپرد‪ .‬در واقع نخس��تین‬ ‫مش��کل صنعت خودرو ما در حوزه مدیریتی نبود شایس��ته ساالری و در مقابل ان‬ ‫رواج پدیده خویشاوندساالری است‪ .‬زمانی که در همه قسمت ها رانت نفوذ می کند‬ ‫ای��ن رانت در حوزه مدیریت به خویش��اوندساالری تبدیل می ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تعداد زیادی از مدیران صنعت خودرو بر اساس روابط خویشاوندی در این سمت‪‎‬ها‬ ‫هس��تند‪ ،‬نه براساس شایستگی ‪ .‬اینها همان کسانی هستند که حقوق های نجومی‬ ‫می‪‎‬گیرند و این مکانیسم شایسته‪‎‬ای نیست‪.‬‬ ‫اگر ‪ ۵۰‬هزار نفر در یک مجموعه خودروسازی مش��غول به کار هستند‪ ،‬پس این‬ ‫واح��د خودروسازی باید ساالنه ‪۲‬میلیون خودرو ب��رای بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫تولی��د کند‪ .‬وقتی به جای ای��ن ‪ ۲‬میلیون‪ ،‬تیراژ تولید ان فق��ط ‪ ۵۰‬هزار خودرو‬ ‫اس��ت دیگر نیازی به ‪ ۵۰‬هزار نفر نیروی انس��انی ندارد‪ .‬م��ا در واقع در قالب یک‬ ‫مدل دولتی دست مان در جیب مردم است و از منافع مردم هزینه می کنیم و سود‬ ‫ان را بخ��ش خاص می برد‪ .‬این بخش خاص متاسفانه زنجیر وار به مبادی قدرت و‬ ‫ثروت متصل هس��تند‪ .‬با تمام این مش��کالت در ظاهر امر تعداد زیادی در صنعت‬ ‫خودرو مشغول فعالیت هستند‪ ،‬کشور صنعت خودرو دارد و به ظاهر در این صنعت‬ ‫اشتغالزایی وجود دارد و تولید ناخالص ملی را باال می بریم‪ ،‬اما واقعیت این است که‬ ‫بخش عمده منافع این صنعت با رانت و فساد به جیب افراد خاصی می رود‪ .‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬وقت��ی بخواهیم به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم این افراد نخس��تین‬ ‫مانع در مسیر اجرایی شدن ان هستند و سعی دارند فرایند ان به سختی بیفتد و‬ ‫برداشت غلطی از خصوصی سازی را انتشار می دهند‪.‬‬ ‫در راست��ای خصوصی سازی صنعت خودرو باید گام به گام پیش برویم و در گام‬ ‫نخست باید شرکت های اقماری انها را به فروش برسانیم‪ .‬همین طرح اگر بخواهد‬ ‫اجرایی شود فرایند ان ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال زمان می برد‪ .‬در مرحله پایانی خودروساز واگذار‬ ‫می شود‪ .‬به هرحال حجم سرمایه گذاری و قیمت واقعی این خودروسازها بسیار باال‬ ‫است‪ .‬البته ما در زنجیره تامین قطعه سازان بزرگی داریم که می توانند وارد فرایند‬ ‫خصوصی سازی ش��وند و قسمت های گوناگون را می توان به این قطعه‪‎‬سازان واگذار‬ ‫کرد‪ .‬در واقع باید سازکارهایی در نظر گرفت که در ان سازکارها مردم به طور واقعی‬ ‫وارد مشارکت شوند و سهام خودرو سازها توزیع و یک هیات مدیره واقعی برای انها‬ ‫تش��کیل ش��ود‪ .‬راهکارهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد و باید روی انها فکر‬ ‫کنیم‪ .‬باید بر اساس خط مش��ی کلی نظام به سمت خصوصی سازی پیش برویم و‬ ‫از تشت ارا فاصله بگیریم‪ ،‬روش های دیگر را تجربه کرده و با تمام قدرت به سمت‬ ‫خصوصی سازی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واردات هیبرید‬ ‫سراغاز تولید برقی ها‬ ‫سعید مدنی‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫واردات خودرو در راستای مش��کالتی که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫نیز محدودیت های ارزی به وجود امد به یکباره ممنوع شد‪ .‬جلوگیری از واردات‬ ‫خودرو سبب ش��د تا قیمت خودرو به ویژه خودروهای خارجی که عمدتا لوکس‬ ‫بودن��د ب��اال رفته و بر نرخ خودروه��ای داخلی هم تاثیر بگذارن��د‪ .‬به هر ترتیب‬ ‫مجموع مشکالت ایجاد شده ناشی از ممنوعیت واردات خودرو‪ ،‬اعمال تحریم های‬ ‫ظالمان��ه علیه صنعت خودرو ایران از سوی امریکا‪ ،‬ترک ش��رکت های اروپایی و‬ ‫شرکای خودروسازان همه و همه سبب شد تا بازار دچار اشفتگی و التهاب شود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در چنین ش��رایطی اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در‬ ‫مصوب��ه ای با عنوان «ط��رح ساماندهی بازار خودرو»‪ ،‬تعیی��ن کردند که واردات‬ ‫خودروهای سواری هیبرید و برقی تا زمان تولید انها در داخل کشور از پرداخت‬ ‫حقوق ورودی معاف هس��تند شاید شروع یک حرکت خوب باشد و ثمره خوبی‬ ‫برای بازار و صنعت خودرو داش��ته باشد‪ .‬به هرحال خودروهای هیبرید مشکالت‬ ‫زیست محیطی و الودگی هوا را ندارند و امروزه دنیا به سمت و سوی این خودروها‬ ‫حرک��ت کرده است و ما نی��ز باید به این سمت حرکت کنی��م‪ .‬اگرچه در ایران‬ ‫سرمایه گذاری های الزم را در این زمینه انجام نداده ایم و راه طوالنی در پیش است‪.‬‬ ‫اما از انجایی که همه دنیا به سمت و سوی تولید خودروهای هیبریدی رفته اند ما هم‬ ‫باید با واردات این موضوع را در صنعت خودرو کشور کلید بزنیم تا از غافله عقب نمانیم‪.‬‬ ‫به هر ترتی��ب ممکن است بحث مطرح ش��دن واردات خودروهای هیبرید باب‬ ‫فتحی نیز برای باز ش��دن مجدد واردات خ��ودرو و رفع ممنوعیت ثبت سفارش‬ ‫خودرو باش��د‪ .‬اما نباید این موضوع نیز نادیده گرفته شود که مشکالت ارزی نیز‬ ‫به قوت خود باقی است و احتماال مجلس نیز در این قضایا در حال رایزنی است‪.‬‬ ‫اما در نهایت واردات خودرو باید ازاد ش��ود و مشکالت ارزی را باید به گونه ای‬ ‫دیگر حل کرد‪.‬پیش تر هم مطرح بود که این مسئله بدون انتقال ارز باشد‪.‬‬ ‫افراد بس��یاری در خارج از کش��ور هس��تند که سرمایه دار بوده و می توانند به‬ ‫واردات خودرو نیز کمک کنند و با توجه به شرایط فعلی خودرو در کشور حاشیه‬ ‫سود خوبی برای انها به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اگ��ر ای��ن امر محق��ق ش��ود تالطم ب��ازار ت��ا ح��دودی فروک��ش می کند‪.‬‬ ‫البت��ه بای��د مراق��ب بود ک��ه روند انتق��ال ارز از داخل نباش��د که م��ا را دچار‬ ‫مش��کل کند و ب��ا ارز های سرمایه گذاران خارج از کش��ور و منش��ا ان خارج از‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬در غیر ای��ن ص��ورت هزین��ه ارزی سنگینی را برای کش��ور به‬ ‫هم��راه داش��ته و در این ش��رایط چنی��ن هزین��ه ای را نمی ت��وان تامین کرد‪.‬‬ ‫باید باور کنی��م که واردات خودروهای هیبرید فض��ای خودروسازی ها را بهبود‬ ‫می بخش��د و به روزامدی صنعت خودرو کمک می کند‪ .‬اگرچه حرکت به سوی‬ ‫تولید خودروهای برقی زمان بر است و تا هنگامی که نتوانیم این خودروها را در‬ ‫ایران تولید کنیم واردات خودروها ادامه خواهد داشت اما نباید از این نکته غافل‬ ‫ش��د که واردات خودروهای هیبرید باید با هدف تولید باشد‪ .‬باید با شرکت های‬ ‫معتبر خارجی تولید خودروهای برقی همکاری شود تا بتوانیم با یک سازماندهی‬ ‫ای��ن خودروه��ا را وارد کنیم و در اینده در جهت ساخ��ت این خودروها مذاکره‬ ‫داشته باشیم‪ .‬اگر بتوان واردات خودرو را به ساخت داخل گره زد برگه برنده ای‬ ‫برای ما خواهد بود‪ .‬اما این موضوع به ش��رطی انجام می ش��ود که در قراردادها‬ ‫ی شود‪ .‬ضمن انکه واردات این‬ ‫این مطلب دیده ش��ده و در این زمینه اینده نگر ‬ ‫خودروها نباید به ش��کل پراکنده باش��د که در بحث خدمات پس از فروش انها‬ ‫دچار مش��کل ش��ویم‪ .‬در این باره باید یک یا دو ش��رکت معتبر انتخاب و مجوز‬ ‫واردات برای انها صادر ش��ود و این ش��رط هم باید مدنظر قرار بگیرد که ساخت‬ ‫داخل این خودروها در ایران نیز پیگیری شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اما و اگرهای خصوصی سازی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬نگاه ما هم‬ ‫براساس تجربه های کش��ورهای موفق در حوزه خودروسازی به این سو است که‬ ‫دولت فقط در جایگاه سیاست گذاری قرار داشته باشد و از این طریق برنامه های‬ ‫بلندمدتی را برای رسیدن به اهداف مشخص ترسیم کند‪.‬‬ ‫رامی��ن نورقلی پور در گفت وگو با خبرخودرو گفت‪ :‬نشس��تی در کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن به منظور بررسی ایرادات ش��ورای نگهب��ان از طرح ساماندهی‬ ‫خودرو تش��کیل شد و اصالحات مورد نظر شورای شورای نگهبان روی ان انجام‬ ‫و طرح برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اصلی ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح‪ ،‬خصوصی سازی صنعت‬ ‫خودرو بود که مجلس به دولت مهلت ‪۳‬ساله برای خروج از فهرست سهامداران‬ ‫دو خودروساز بزرگ داخلی داده بود‪ .‬شورای نگهبان این را مغایر با قانون اساسی‬ ‫دانسته و تاکید داشته که براساس ماده ‪ ۴۴‬قانون اساسی نباید بیش از ‪۸۰‬درصد‬ ‫سهام این صنایع بخش خصوصی قرار گیرد‪ .‬کمیس��یون بر این اساس تغییرات‬ ‫خ��ود را بر طرح اعمال کرد‪ .‬ایرادات دیگر ش��ورای نگهبان به این طرح ش��امل‬ ‫یک سلسله اشکاالت شکلی بود که با هماهنگی فرهنگستان‪ ،‬معادل فارسی ان‬ ‫جایگزین شد‪ .‬نورقلی پور درباره زمان مورد انتظار برای تصویب نهایی در صحن‬ ‫و ارسال برای تایید در شورای نگهبان گفت‪ :‬با توجه به اینکه این طرح با فوریت‬ ‫بررسی و تصویب شده بود احتمال می رود در نخستین فرصت ممکن در صحن‬ ‫مطرح شده و تا دو هفته اینده کار ان در مجلس به پایان رسد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ب��ا بیان اینکه در‬ ‫ص��ورت تصویب و تایید نهایی این طرح‪ ،‬تمامی قوانین مربوط به صنعت خودرو‬ ‫در موارد یاد شده در این طرح لغو خواهند شد‪ ،‬گفت‪ :‬البته اگر ایرادات جزیی که‬ ‫به عقیده من بر طرح وارد است در صحن علنی رفع نشود طرح از طرف شورای‬ ‫نگهبان دوباره برای اصالح به مجلس عودت داده خواهد ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ممکن است این طرح بتواند اصالحات مختصری ایجاد کند اما به نظر نمی رسد‬ ‫تح��ول خاصی در صنعت خودرو ایجاد کند چراکه کامل نبوده و با وجود مطرح‬ ‫کردن موارد مخالفت و ناقص در کمیس��یون ایرادات مورد نظر رفع نشد‪ .‬اگر ما‬ ‫نتوانیم شرکت های خودروسازی عمده خود را به طور کامل خصوصی سازی کنیم‬ ‫باز هم چالش های فعلی و دهه های گذشته را دوباره تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گزارش روزگارخودرو از صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبرید‬ ‫واردات خودروهای هیبرید تبلیغی است‬ ‫س�پیده قاضی ن�ژاد‪ :‬واردات خودروه��ای هیبرید در‬ ‫حالی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در طرح‬ ‫ساماندهی بازار خودرو مطرح شده است که واردات خودرو‬ ‫ممنوع و ثبت سفارش ب��رای واردکنندگان نیز امکان پذیر‬ ‫نیست‪ .‬از سوی دیگر شورای نگهبان به تازگی نسبت به ان‬ ‫ایراداتی وارد کرد و دوباره به مجلس ارجاع شد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگارخودرو‪ ،‬در اواخر اردیبهشت امسال‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای با عنوان‬ ‫«طرح ساماندهی بازار خودرو» تعرفه واردات خودروهای‬ ‫س��واری هیبرید و برقی ت��ا زمان تولید انه��ا در داخل‬ ‫کش��ور را صفر کرده و این خودروه��ا از پرداخت حقوق‬ ‫ورودی معاف ش��دند‪ .‬برخی کارشناسان صنعت خودرو‬ ‫نی��ز بر این بن��د از طرح ساماندهی ب��ازار خودرو منتقد‬ ‫بوده و عنوان می کنند درحال حاضر ش��رایط اقتصادی و‬ ‫سیاسی کشور به گونه ای رقم خورده که حتی اگر واردات‬ ‫ای��ن نوع خودروها بدون تعرف��ه و یا حتی با وضع تعرفه‬ ‫ازاد هم باش��د‪ ،‬ش��رکت های واردکننده خودرو به دلیل‬ ‫محدودیت ه��ای ارزی و محدودی��ت انتق��ال پول و نیز‬ ‫تحریم ه��ای موجود‪ ،‬عمال امکان واردات ندارند؛ بنابراین‬ ‫بحث بر سر این نکات در شرایط فعلی مثمرثمر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای واگذاری‬ ‫در همین رابط��ه محمد منصوری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ب��ه خبرنگار‬ ‫روزگارخ�ودرو گفت‪ :‬یکی از ایرادات��ی که به موضوع‬ ‫صفر ش��دن تعرفه واردات خودروه��ای هیبرید از سوی‬ ‫شورای نگهبان وارد شده موضوع خصوصی سازی صنعت‬ ‫خودرو است‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��ورای نگهبان عنوان کرده که‬ ‫در این مس��ئله مجموعه دولت حتما باید حضور داشته‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین این مسئله باید در صحن مجلس بررسی‬ ‫ش��ده و ممکن است به مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫نیز ارجاع شود‪ .‬بنابراین با این ایراد امکان واگذاری سهام‬ ‫دولت در خودروسازان میس��ر نیست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از ایراداتی که ش��ورای نگهبان به این طرح گرفته‬ ‫وجود کلمات انگلیسی همانند جوینت ونچر و‪ ...‬است که‬ ‫باید حذف و با واژه فارسی جایگزین شوند که انجام شد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم س��اوه تاکید ک��رد‪ :‬با ش��رایطی که‬ ‫خودروسازان دارند موضوع واگ��ذاری صنعت خودرو به‬ ‫بخش خصوصی نیاز به چاره اندیش��ی دارد‪ .‬بر اساس بند‬ ‫ج اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساسی دولت موظف ش��ده است تا‬ ‫‪۸۰‬درصد از سهام بخش های دولتی را به بخش خصوصی‬ ‫واگذار کند اما ‪۲۰‬درصد باقی مانده باید در اختیار دولت‬ ‫باشد‪ .‬بر اساس سخنان محمد منصوری‪ ،‬شورای نگهبان‬ ‫تاکید دارد ‪۲۰‬درصد از سهام خودروسازان باید در اختیار‬ ‫دولت باقی بماند و چون موضوع تعرفه گذاری واردات از‬ ‫جمل��ه ابزارهای اقتصادی در اختیار قوه مجریه است که‬ ‫معموال برای ساماندهی بخش��ی از ب��ازار و یا حمایت از‬ ‫صنعتی خاص مورد استفاده ق��رار می گیرد؛ بنابراین به‬ ‫نظر می رسد ورود مجلس به تغییر یکی از ابزارهای مهم‬ ‫در اختیار دولت‪ ،‬درست نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چانه زنی برای موضوعی که وجود ندارد‬ ‫منص��وری در پاسخ به ای��ن پرسش چه ضرورتی دارد‬ ‫ک��ه موض��وع واردات خودروه��ای هیبری��د در مجلس‬ ‫و در ط��رح ساماندهی بازار خودرو مطرح ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر واردات هی��چ خودروی��ی صرفه اقتصادی‬ ‫نداش��ته و امکان پذی��ر نیس��ت‪ .‬ممنوعی��ت واردات در‬ ‫ش��رایط فعلی کمک مناسبی ب��ه تولیدکنندگان داخلی‬ ‫بود و در حقیقت واردات خودروهای هیبرید با دالر ازاد‬ ‫هی��چ توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬از س��وی دیگر هزینه های‬ ‫گمرکی در چنین شرایطی برای ترخیص بسیار باالست‬ ‫و به طور قطع ش��رایط واردات برای هیچ مدل خودرویی‬ ‫مهیا نیس��ت و واردات خودرو در هال��ه ای از ابهام است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬مطرح ش��دن بح��ث واردات خودروهای‬ ‫هیبرید به سبب ایجاد رقابت برای بازار و تولیدکنندگان‬ ‫و استف��اده و ترویج انرژی های پاک بود اما واردات با ارز‬ ‫ازاد هم مسئله ای نیست که به ان بپردازیم‪ .‬اکنون باید‬ ‫تولید داخل حمایت شود تا حداقل رونق تولید در امسال‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هیبرید موضوعی نمایشی‬ ‫عل��ی ش��کوهی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو و فعال‬ ‫ب��ازار نی��ز در همین رابطه ب��ه روزگارخ�ودرو گفت‪:‬‬ ‫از اردیبهش��ت ‪ ۹۷‬ک��ه واردات خودرو در ای��ران دچار‬ ‫سکته ش��د تا به امروز مش��کل ادامه داشته است‪ .‬به‬ ‫محمد منصوری‪:‬‬ ‫شرایط‬ ‫واردات برای‬ ‫هیچ مدل‬ ‫خودرویی مهیا‬ ‫نیست و‬ ‫واردات خودرو‬ ‫در هاله ای از‬ ‫ابهام است‬ ‫علی شکوهی‪:‬‬ ‫مطرح کردن‬ ‫موضوع واردات‬ ‫خودروهای‬ ‫هیبرید در طرح‬ ‫ساماندهی‬ ‫بازار خودرو تنها‬ ‫جنبه تبلیغاتی‬ ‫دارد‬ ‫نظ��ر می رسد مطرح کردن موض��وع واردات خودروهای‬ ‫هیبری��د در ط��رح ساماندهی ب��ازار خ��ودرو تنها جنبه‬ ‫تبلیغاتی داش��ته و تصور می کنند با مطرح کردن چنین‬ ‫موضوعاتی به ارام کردن جو بازار خودرو کمک می شود‬ ‫درحالی که اش��فتگی بازار مربوط به موضوع های دیگری‬ ‫است‪ .‬مشتریان به واردکنندگان مراجعه و مطالبات شان‬ ‫را می خواهن��د و انه��ا هم چون بدون تکلیف هس��تند‪،‬‬ ‫نمی توانند برنامه ریزی درستی داشته باشند‪ .‬در کنار ان‪،‬‬ ‫ب��ازار نمی تواند قیمت ه��ا را به درستی کنترل و مدیریت‬ ‫کند‪ .‬در نهایت زیان این موضوع متوجه مصرف کنندگان‬ ‫ب��وده ضمن انک��ه هیچ گونه نظم و اصول��ی را برای بازار‬ ‫ایج��اد نخواهد ک��رد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تعرف�� ه و روند واردات‬ ‫خودرو مش��خص است و مطرح کردن موضوعات جدید‬ ‫همانن��د صفر کردن تعرفه هیبریدها از سوی نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی فقط نمایش است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصریح ک��رد‪ :‬سال ‪ ۹۶‬با مش��کالتی‬ ‫روبه رو ش��دیم که نتیجه ممنوعی��ت واردات برای ‪ ۶‬ماه‬ ‫بود‪ .‬قرار بود رویه واردات خودرو مشخص شود اما اکنون‬ ‫شاهد هستیم پس از ‪ ۲‬سال رویه واردات هنوز مشخص‬ ‫نیس��ت‪ .‬هر بار از سوی مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک‪ ،‬سازمان محیط زیس��ت‬ ‫و‪ ...‬مش��کل روی مش��کل اضافه می ش��ود‪ .‬در حقیقیت‬ ‫می توان گفت این موضوع ارتباطی با واقعیت خودروهای‬ ‫هیبری��د ن��دارد و مصوب��ه ای که از س��وی مجلس برای‬ ‫واردات خودروه��ای برقی و هیبرید با تعرفه صفر درصد‬ ‫به امضا رسید تنها یک کار رسانه ای بود‪.‬‬ ‫شکوهی تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که در این سامانه امکان‬ ‫ثبت سفارش وجود نداشته باشد حتی با مصوبات مجلس‬ ‫نی��ز امک��ان واردات وجود نخواهد داش��ت این در حالی‬ ‫است که در مصوبه مجلس‪ ،‬قواعد گمرکی این خودروها‬ ‫مدنظ��ر است نه ثبت سفارش انه��ا‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫خودروهای هیبرید اجازه ثبت سفارش ندارند پس چگونه‬ ‫قرار است وارد ش��وند که تعرفه تعیین می ش��ود‪ .‬ضمن‬ ‫انک��ه واقعیت بازار خودرو با انچه نش��ان داده می ش��ود‬ ‫بس��یار متف��اوت است به ط��وری که تاثی��ر خودروهای‬ ‫وارداتی در بازار‪ ،‬بزرگ نش��ان داده می ش��ود درحالی که‬ ‫مهدی دادفر‪:‬‬ ‫با طرح واردات‬ ‫هیبرید ها موافقت‬ ‫نمی شود چراکه‬ ‫هربار موضوعی‬ ‫در حوزه واردات‬ ‫مطرح شده‬ ‫اما سرانجامی‬ ‫نداشته است‬ ‫سهم خودروهای واردات��ی ‪ ۴‬تا ‪۶‬درصد کل بازار خودرو‬ ‫بوده اما این سهم را بیش از ‪۲۰‬درصد نشان می دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو در مورد انکه بح��ث واردات‬ ‫خودروه��ای هیبری��د در جه��ت تروی��ج استف��اده از‬ ‫انرژی ه��ای پاک اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درصد و ع��دد االیندگی‬ ‫ناشی از خودروهای سواری انقدر پایین است که اصال با‬ ‫موارد دیگر قابل قیاس نیست‪ .‬اگر بخواهید عدد ناشی از‬ ‫االیندگی موتورسیکلت های کاربراتوری که هنوز در حال‬ ‫تردد هس��تند و کامیون های حمل زباله و کاال را در نظر‬ ‫بگیرید بیش��تر این موضوع نمود پیدا می کند‪ .‬در ضمن‬ ‫می��زان واردات خودروهای هیبرید و برقی انقدر کوچک‬ ‫و ک��م است که اصال قابل قیاس با خودروهای تولیدی و‬ ‫وارداتی بنزینی نیس��ت‪ .‬از سوی دیگر زیرساخت ها برای‬ ‫ورود این خودروها در کش��ور فراهم نیست‪ .‬در کشور نه‬ ‫ایس��تگاه های ش��ارژ برق این خودروه��ا موجود است نه‬ ‫ایس��تگاه های تعویض باتری‪ .‬از لح��اظ خدمات فنی نیز‬ ‫هیچ زیرساختی هم برای خدمات دهی ایجاد نشده است‬ ‫و قطعات انها نیز در کش��ور موجود نیست‪ .‬در نتیجه تا‬ ‫این زیرساخت ها وجود نداش��ته باش��د امکان واردات در‬ ‫حجم زیاد برای این خودروها وجود نداش��ته و نمی توان‬ ‫گفت ب��ا واردات هیبریدها می ش��ود استفاده از سوخت‬ ‫پ��اک را تروی��ج داد‪ .‬او همچنین عنوان ک��رد‪ :‬دولت نیز‬ ‫اعالم کرده است که در جنگ اقتصادی هیچ هدفی برای‬ ‫واردات خ��ودرو ندارد و مطرح ش��دن این بحث ها سوال‬ ‫برانگیز است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی بی سرانجام‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو نیز‬ ‫همانند علی ش��کوهی به تبلیغاتی بودن موضوع اش��اره‬ ‫ک��رد و معتقد است‪ ،‬در موضوعات مطرح ش��ده همانند‬ ‫صفر ش��دن تعرفه هیبرید ها و ازاد شدن واردات این نوع‬ ‫خودروها ن��ه در جهت اسایش مردم و حفظ منافع ملی‬ ‫بلکه مانوری سیاسی است‪.‬‬ ‫او به روزگارخودرو گفت‪ :‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫و مع��اون حقوق��ی رئیس جمهوری دو بخش��نامه صادر‬ ‫کردند یکی از انه��ا در سال ‪ ۹۵‬بوده و دیگری دو هفته‬ ‫پیش و در این بخش��نامه ها قید شده که نظر تشکل های‬ ‫تخصصی و کارشناسان خبره در کلیه مصوبات و قوانین‬ ‫گرفته شود‪ .‬اما در این موضوع چه کسی از واردکنندگان‬ ‫نظرش را ارائه کرده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫می دانیم که با طرح واردات هیبرید ها موافقت نمی ش��ود‬ ‫چراکه هربار موضوعی در حوزه واردات مطرح ش��ده اما‬ ‫سرانجامی ن��دارد‪ .‬این موضوعات فق��ط جنبه تبلیغاتی‬ ‫دارد‪ .‬یک بار بحث هیبرید ها مطرح می ش��ود و بار دیگر‬ ‫موض��وع واردات خودروهای دس��ت دوم به میان می اید‬ ‫ام��ا انچه دغدغه امروز ما در بحث واردات است ترخیص‬ ‫خودروهایی است که دو سال است در گمرکات کش��ور‬ ‫در ح��ال خ��اک خوردن اس��ت‪ .‬ما می خواهیم ش��رایط‬ ‫به گونه ای رق��م بخورد که بتوانیم خودروها را ترخیص و‬ ‫به صاحبان شان تحویل دهیم‪.‬‬ ‫دادف��ر تاکید کرد‪ :‬من به عنوان نماینده واردکنندگان‬ ‫اعالم می کنم این فعاالن خودرویی دیگر به دنبال واردات‬ ‫خودرو و سرمایه گذاری در این حوزه نیس��تند‪ .‬تعدادی‬ ‫اف��راد و گروه وجود دارن��د که هم در حوزه واردات و هم‬ ‫تولید وارد ش��ده و وابستگی های سیاسی دارند‪ .‬بنابراین‬ ‫در ای��ن فضا دیگ��ر جایی برای واردکنن��ده غیرسیاسی‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬او اضافه ک��رد‪ :‬عده ای ب��ه دنبال حذف‬ ‫واردکنندگان خودرو هس��تند ک��ه در حال تحقق است‪.‬‬ ‫دادف��ر ب��ا تاکی��د بر اینک��ه در عم��ل فعالی��ت تجاری‬ ‫شرکت های واردکننده به صفر رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به ط��ور قطع با این رون��د در اینده خبری از بزرگان این‬ ‫صنف نخواهد بود چراکه حجم فعالیت های انها به حدود‬ ‫‪۵‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو اقدامات اخیر در‬ ‫ای��ن حوزه را غیرعلمی و دور از منطق دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫همچن��ان ب��ر این موضوع تاکی��د دارم که ای��ن اقدام با‬ ‫برنامه ریزی بوده که افراد به هدف از پیش تعیین ش��ده‬ ‫خود رسیدند‪ .‬او با بیان اینکه در مجموع ‪۱۴‬هزار نفر در‬ ‫ش��رکت های واردکننده مش��غول به کار بوده اند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬از این تعداد نیروی کار هم اکنون تنها ‪ ۳‬تا ‪۴‬هزار‬ ‫نف��ر مش��غول فعالیت هس��تند این در حال��ی است که‬ ‫برخی از واردکنندگان نیز اقدام به تعطیلی ش��رکت های‬ ‫زیرمجموعه خ��ود کرده اند‪ .‬دادفر اضاف��ه کرد‪ :‬برخی از‬ ‫ش��رکت ها نیز با اخراج تمام نیروهای کاری خود‪ ،‬دفاتر‬ ‫این ش��رکت ها را تعطیل کرد ه و برخی از ش��رکت ها نیز‬ ‫در انتظ��ار ترخیص باقی مانده خودروهای دپو ش��ده در‬ ‫گمرکات هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بس��یاری از کارشناسان خودرویی معتقدند با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی‪ ،‬بحث بر سر صفر شدن‬ ‫تعرف��ه واردات خودروهای هیبریدی بیه��وده بوده و در‬ ‫ش��رایطی که واردکنندگان هنوز از ترخیص خودروهای‬ ‫دپو ش��ده در گمرک عاجزند چنی��ن تصمیماتی نه تنها‬ ‫هیچ کمکی به ساماندهی بازار خودرو نمی کند بلکه فقط‬ ‫وق��ت و زمان را برای ارائه راهکارهای اصولی و انجام ان‬ ‫هدر می دهد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن توربو‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪76/012/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪87/800/000‬‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪38/541/000‬‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫ناموجود‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪83/000/000‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪163/000/000‬‬ ‫‪94/000/000‬‬ ‫‪308/000/000‬‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫‪275/000/000‬‬ ‫‪45/300/000‬‬ ‫‪56/200/000‬‬ ‫‪93/000/000‬‬ ‫‪293/000/000‬‬ ‫‪177/000/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪780/000/000‬‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫‪720/000/000‬‬ ‫‪680/000/000‬‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫‪880/000/000‬‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫‪710/000/000‬‬ ‫‪690/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪970/000/000‬‬ ‫‪1/380/000/000‬‬ ‫‪1/390/000/000‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خودرویی ها اماده حضور در نمایشگاه فرانکفورت‬ ‫امسال نمایش��گاه صنعت خودرو المان به دوره ‪ ۶۸‬خود‬ ‫وارد خواهد شد و هر روز بر مخاطبان ان اضافه می شود‪ .‬با‬ ‫توجه به این که صنعت خودرو المان بسیار پیشرفته است و‬ ‫زادگاه های برندهای بسیار مشهور مانند بنز‪ ،‬ب ام و‪ ،‬ائودی‪،‬‬ ‫فولکس واگن و‪ ...‬در این کش��ور قرار دارد افراد بسیار زیادی‬ ‫منتظر حضور در این نمایشگاه هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروی��ی تنها از کش��ور الم��ان در این‬ ‫نمایش��گاه حاضر نخواهند ش��د چرا که این رویداد یکی از‬ ‫م��واردی است که برندهای مختل��ف می توانند محصوالت‬ ‫خ��ود را به بهترین ش��کل در معرض دی��د مخاطبان قرار‬ ‫دهند‪ .‬الزم به ذکر است که شرکت های خودروساز معموال‬ ‫تمرکز خاص��ی بر روی چنین نمایش��گاه های بزرگی دارند‬ ‫چراک��ه این نمایش��گاه ها می توانند تاثیر بس��زایی در امار‬ ‫فروش انها داشته باشند‪.‬‬ ‫خودروه��ای مفهومی نی��ز یک��ی از جذابیت های بزرگ‬ ‫چنین رویدادهایی به ش��مار می روند ک��ه عالوه بر جذاب‬ ‫بودن‪ ،‬خودروسازان به وسیل��ه ان توانایی ها و فناوری های‬ ‫جدی��د خ��ود را به رخ رقیب��ان خود می کش��ند‪ .‬دوره ‪۶۸‬‬ ‫نمایش��گاه خودرو المان از تاریخ ‪ ۲۱‬ش��هریور اغاز خواهد‬ ‫شد و تا ‪ ۱۰‬روز ادامه دارد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه صنع��ت خ��ودرو فرانکف��ورت‪ ،‬ی��ک فرصت‬ ‫استثنای��ی برای فعاالن صنعت خودروس��ازی است‪ .‬امروزه‬ ‫صنعت خ��ودرو یکی از مهم ترین صنایع برای کش��ورهای‬ ‫مختلف است که بخش مهمی از درامد یک کشور را شامل‬ ‫می شود‪ ،‬اما مهم تر از مسئله درامد‪ ،‬می توان صنعت فناوری‬ ‫یک کش��ور را با نگاه به خودروهای ان کشور تشخیص داد‬ ‫که در چه مرحله ای است و پیشرفت های ان در مقابل رقبا‬ ‫به چه ص��ورت خواهد بود‪ .‬یک��ی از جذابترین و مهم ترین‬ ‫نمایشگاه های صنعت خودرو جهان نمایشگاه صنعت خودرو‬ ‫فرانکفورت است‪.‬‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لحظه شماری برای نمایشگاه ‪SEMA 2019‬‬ ‫خودروهای تیونینگ شده اماده حضور در الس وگاس‬ ‫ش�روین اش�یدری‪ :‬نمایش��گاه سما (‪ )SEMA‬محلی ب��رای به نمایش‬ ‫دراوردن خودروهای تیونینگ ش��ده و دیزاین ش��ده با ظاهری خاص است‪.‬‬ ‫در میان خودروهای موجود در این نمایش��گاه مواردی وجود دارد که از بقیه‬ ‫خاص تر بوده و طرفداران بیش��تری دارد‪ .‬این نمایش��گاه یک فضای مناسب‬ ‫برای کمپانی ها و شرکت های خودروساز محسوب می شود تا با افزایش کارایی‬ ‫و قدرت عملکردی محصوالتشان به یکدیگر فخر فروخته و قدرت نمایی کنند‪.‬‬ ‫با این وجود در سمای سال گذش��ته برخی از تولیدکنندگان خودرو به غیر‬ ‫از محصوالت عجیب و قدرتمند‪ ،‬محصوالت زیبا و ارزش��مندی را نیز به سما‬ ‫اورده بودند‪ .‬ش��اید در نمایش��گاه های خودروی اروپایی ش��اهد رنگ و لعاب‬ ‫و ظواه��ر با پرستیژ و زیبایی باش��ید یا در نمایش��گاه های اسیایی فناوری و‬ ‫گزینه های متعددی را در خودروها بیابید اما در سما اصالحات و تغییرات در‬ ‫یک نسخه خاص می توانند جذاب تر باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به سما ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‹ ‹سما از کجا شروع شد؟‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۹۰‬ت��ا امروز‪ ،‬ه��ر سال ش��رکت های تولیدکنن��د ه تجهیزات‬ ‫افترمارک��ت‪ ،‬برندهای تیونینگ‪ ،‬خودروسازان‪ ،‬کارگاه های کوچک ش��خصی‬ ‫خودرو و تمام عالقه مندان دنیای تیونینگ در مرکز همایش های الس وگاس‬ ‫امریک��ا‪ ،‬گردهم می این��د‪ .‬سما به عن��وان بزرگ ترین نمایش��گاه تیونینگ‪،‬‬ ‫ش��خصی سازی و قطعات افترمارکت دنیا از سال ‪ ۱۹۶۷‬پس از ش��کل گیری‬ ‫انجم��ن تج��ارت قطع��ات وی��ژه (‪Specialty Equipment Market‬‬ ‫‪ )Association‬در سال ‪ ،۱۹۶۳‬ش��کل گرفت‪ .‬این نمایش��گاه در سال های‬ ‫اول تاسیس‪ ،‬تنها چهار بار از سال ‪ ۱۹۶۷‬تا اغاز ده ه ‪ ۱۹۹۰‬برگزار ش��د اما‬ ‫بعد از ان‪ ،‬هر سال میزبان عاشقان تیونینگ بوده است‪.‬‬ ‫با وجود این که این نمایش��گاه به صورت سالیانه است اما در برخی موارد‬ ‫شاهد این هستیم که ‪ ۳‬سال بین برگزاری ها فاصله افتاده است‪ .‬در نمایشگاه‬ ‫سما که به صورت تخصصی به تجهیزات ویژه و افترمارکت خودروها وابس��ته‬ ‫است می توانید شاهد خودروهای تیونینگ شده چه در ظاهر و چه در بخش‬ ‫فنی باش��ید‪ .‬سم��ا در حقیقت همانطور که گفته ش��د مخف��ف انجمن بازار‬ ‫تجهیزات ویژه در زمینه خودرویی است و خودروسازان در زمینه محصوالت‬ ‫افترمارکت خود سعی می کنند در این نمایشگاه بدرخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات برگزاری سما ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نمایشگاه خودرو الس وگاس (‪ )SEMA Show‬از ‪ ۱۴‬الی ‪ ۱۷‬ابان ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در ش��هر الس وگاس کش��ور ایاالت متحده امریکا برگزار می شود‪ .‬نمایشگاه‬ ‫خودرو الس وگاس یا سما مهمترین نمایش��گاه محص��والت ویژه خودرو در‬ ‫جه��ان است‪ .‬این رویداد نخبگان صنع��ت و جدیدترین محصوالت را در یک‬ ‫مک��ان‪ ،‬یعنی مرکز نمایش��گاه های الس وگاس گرد هم می اورد‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫تجهیزات خودرو الس وگاس به عنوان بخش��ی از نمایشگاه ‪ ،AAIW‬بیش‬ ‫از ‪ ١٠٠٠٠٠‬تن از پیش��گامان صنعت از بیش از ‪ ١٠٠‬کش��ور جهان را جذب‬ ‫هنسی ولوسی راپتور ‪V8‬‬ ‫فورد جی تی سری کربن‬ ‫هنسی یکی از بزرگ ترین شرکت های تیونر امریکایی محسوب می شود‪ .‬انها بیشتر‬ ‫روی خودروه��ای عضالنی امریکایی تمرک��ز می کنند و طی سال های اخیر‪ ،‬فورد اف‬ ‫‪ ۱۵۰‬راپتور یکی از محبوب ترین محصوالت انها بوده است‪ .‬هنسی از فرصت نمایشگاه‬ ‫سما برای رونمایی از اخرین پروژه خود استفاده کرد‪ .‬انها در این پروژه یک پیشرانه‬ ‫‪ ۵‬لیتری ‪ 8‬سیلندر خورجینی ‪ ۷۵۸‬اسب بخاری سوپرش��ارژردار فورد را زیر کاپوتی‬ ‫نصب کرده اند که قب ً‬ ‫ال یک پیش��رانه ‪ ۶‬سیلن��در خورجینی توربو دوقلوی ‪ ۴۵۰‬اسب‬ ‫بخاری اکوبوست انجا قرار داش��ت‪ .‬هنس��ی فقط ‪ ۱۰۰‬دستگاه از این خودرو خواهد‬ ‫ساخت و قیمت پایه ان را ‪ ۱۴۷‬هزار و ‪ ۹۵۰‬دالر تعیین کرده است‪.‬‬ ‫داج دیمن تمام کربنی‬ ‫در نمایشگاه سما امسال‪ ،‬شرکت ‪Speedkore‬‬ ‫پروژه های بس��یار جذاب و با کیفیت فوق العاده‬ ‫باال را ب��ا خود اورده است‪ .‬یک��ی از جذاب ترین‬ ‫انها بدون شک این داج دیمن کامال فیبر کربنی‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که طراح��ی بدنه ان فوق العاده‬ ‫است‪ ،‬ولی این پرفورمنس کم نظیر ان است که‬ ‫این پ��روژه را از دیگر مدل ه��ای ‪Speedkore‬‬ ‫متفاوت می کند‪.‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو از هم��ان پیش��رانه ‪ 6/2‬لیتری‬ ‫هِم��ی ‪ 8‬سیلن��در خورجین��ی سوپرش��ارژردار‬ ‫م��دل استان��دارد‪ Speedkore ،‬موف��ق ش��ده‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬اس��ب بخار قدرت استخراج کند‪ .‬این کار‬ ‫به لطف سوپرش��ارژر بزرگ تر‪ ،‬ارتقای دریچه گاز‬ ‫و همچنین یک دریچه ورودی هوای سرد جدید‬ ‫عملی شده است‪.‬‬ ‫داج رم های تقویت شده‬ ‫موپ��ار نس��خه ای متف��اوت از ‪Ram Rebel‬‬ ‫را در نمایش��گاه سما به نمایش گذاش��ت که به‬ ‫تجهیزات خاصی نیز مجهز بود‪.‬‬ ‫یکی از نکات جالب در مورد این خودرو‪ ،‬رنگ‬ ‫متفاوت و خاص ان است‪ .‬به طور کلی ارتفاع این‬ ‫خ��ودرو ‪ ۲‬اینچ افزای��ش یافته است ضمن اینکه‬ ‫رین��گ ‪ ۱۸‬اینچ و الستیک ‪ ۳۵‬این��چ گودیر بر‬ ‫روی ان ق��رار گرفته است‪ .‬ع�لاوه بر این خودرو‬ ‫نس��خه ای با ارتفاع کمتر نیز در این نمایش��گاه‬ ‫به نمایش گذاش��ته شده است که ‪ ۲‬اینچ ارتفاع‬ ‫کمتر نسبت به نسخه استاندارد دارد‪.‬‬ ‫فورد جی تی تیونینگ شده‬ ‫دو شرکت ‪ Magnaflow‬و ‪Superformance‬‬ ‫با همک��اری یکدیگ��ر در نمایش��گاه سما سال‬ ‫گذشته ظاهر شدند‪.‬‬ ‫ای��ن دو ش��رکت تغیی��ری ب��ر روی فورد‬ ‫‪ GT40‬انج��ام داده اند و بر روی ان پیش��رانه‬ ‫‪ ۳.۵‬لیت��ری ‪ ۶‬سیلن��در اکوبوس��ت به جای‬ ‫پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر تنفس طبیعی قرار داده اند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر تغییری ک��ه در بخش فنی ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ ،‬رنگ امی��زی این خ��ودرو با‬ ‫رنگ ه��ای قرمز‪ ،‬سفید و اب��ی باعث یاداوری‬ ‫نسخه کالسیک جی تی می شود‪.‬‬ ‫فرصت های بیش��مار سوداور ب��ازار خودروهای باری‪ ،‬ش��اسی بلند‪ ،‬خاص و‬ ‫تفریحی می نماید‪ .‬این نمایش��گاه برای حضار سمینارهای اموزشی‪ ،‬جلسات‬ ‫معرفی محص��والت‪ ،‬رویدادهای ویژه و فرصت های ایجاد ارتباط و بس��یاری‬ ‫امکانات دیگر را فراهم می کند‪ .‬نمایشگاه خودرو الس وگاس تضمین می کند‬ ‫که تجربه حضور موفق و مفیدی خواهید داش��ت‪ .‬با ش��رکت در این رویداد‬ ‫می توان جدیدتری��ن کاالها را به بیش از ‪ ٦٠٠٠٠‬خریدار از تمام بخش های‬ ‫صنع��ت تجهیزات خ��اص خودرو عرضه کرد‪ .‬الزم به ذک��ر است که در حال‬ ‫حاضر ثبت نام برای خرید بلیت این رویداد شروع شده است‪.‬‬ ‫نکت ه مهم چند سال اخیر سما‪ ،‬حضور پررنگ خودروسازان مشهور جهان و‬ ‫ارائ ه نمونه های منحصربه فرد با همکاری شرکت های تیونینگ است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬ه��م انواع خودروهای ژاپنی‪ ،‬کره ای‪ ،‬اروپایی و امریکایی در مدل های‬ ‫مختلف سدان‪ ،‬هاچ بک‪ ،‬کوپه‪ ،‬کروک‪ ،‬شاسی بلند‪ ،‬کراس اور‪ ،‬وانت پیکاپ و ‪...‬‬ ‫قهرمانان اصلی سما بودند‪.‬‬ ‫بخ��ش بزرگی از سم��ا ‪ ،۲۰۱۸‬مانند تمام نمایش��گاه های تیونینگ بزرگ‬ ‫جه��ان‪ ،‬در اختی��ار خودروهای ژاپن��ی‪ ،‬به خصوص مدل ه��ای اسپرت دهه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰۰‬بود‪ .‬قطعه سازان و تیونره��ا‪ ،‬جدیدترین محصوالت خود را‬ ‫با پیشکس��وتان دنی��ای تیونینگ خودرو‪ ،‬به نمایش گذاش��تند‪ .‬البته در کنار‬ ‫خودروها‪ ،‬تولیدکنندگان قطعات افترمارکت ژاپن که همیش��ه باکیفیت ترین‬ ‫محص��والت را عرض��ه کرده اند‪ ،‬به سراغ مدل ه��ای جدید و حتی محصوالت‬ ‫خودروسازان خارج از کشور خورشید تابان هم رفتند‪.‬‬ ‫برخالف خودروسازان ژاپنی و امریکایی ها‪ ،‬اروپایی ها چندان به تیونینگ و‬ ‫شخصی سازی اهمیت نمی دهند؛ البته مردم این منطقه‪ ،‬نظر دیگری دارند‪.‬‬ ‫تیونره��ای اروپای��ی با استف��اده از قطع��ات افترمارکت ساخ��ت ژاپن در‬ ‫ق��وای فنی‪ ،‬رینگ و کیت بدن��ه‪ ،‬محصوالت بی ام و‪ ،‬ائ��ودی‪ ،‬فولکس واگن‪،‬‬ ‫المبورگینی‪ ،‬مک الرن‪ ،‬فراری‪ ،‬جگوار‪ ،‬پورش��ه و مرسدس بنز را به شیو ه خود‬ ‫ش��خصی سازی می کنند‪ .‬خودروسازان و تیونرهای امریکایی هرسال در خانه‬ ‫نمایش قابل توجهی دارند‪.‬‬ ‫سم��ا ‪ ۲۰۱۸‬با انواع محصوالت متفاوت فورد‪ ،‬رم‪ ،‬دوج‪ ،‬ش��ورولت و حتی‬ ‫کادیالک باشکوه برگزار شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کن بالک رانند ه مشهور با تعدادی‬ ‫از خودروهای خاص خود نظیر وانت جدید هونی تراک و موستانگ هونیکورن‪،‬‬ ‫در نمایشگاه حضور داشت‪.‬‬ ‫در م��ورد خودروسازان کره ای نیز باید گف��ت‪ ،‬این خودروسازان در دنیای‬ ‫تیونین��گ چندان مورد نظر نیس��تند اما کی��ا با همکاری تیون��ر امریکایی‬ ‫‪ ،DUB‬نمون��ه ای متفاوت از س��دان لوک��س ‪ K900‬و استینگر ‪ GT‬را به‬ ‫سم��ا ‪ ۲۰۱۸‬اورد‪ .‬در ادامه ب��ه معرفی برخ��ی از تیونینگ های خاص سال‬ ‫گذشته می پردازیم‪.‬‬ ‫ش��رکت فورد به عنوان یکی از ش��رکت های خودروساز‬ ‫بزرگ که مستقیما در سما شرکت کرده‪ ،‬سال گذشته یک‬ ‫م��دل جدید فورد جی تی به نام س��ری کربن را رونمایی‬ ‫ک��رد‪ .‬این مدل جدید از اپش��ن های فیبر کربنی بس��یار‬ ‫زیادی از جمله رینگ های فیبر کربنی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ف��ورد با استف��اده از فیبر کرب��ن در بخش های مختلف‬ ‫خ��ودرو از جمل��ه ستون جل��و و پنل ه��ای پایینی بدنه‬ ‫توانسته ‪ ۱۸‬کیلوگرم از وزن خودرو را کم کند‪.‬‬ ‫تسال مدل اس ‪Unplugged Performance‬‬ ‫ش��رکت های تیونینگ معموال عالق��ه زیادی‬ ‫ب��ه کار روی محصوالت تس�لا ندارن��د‪ .‬علت ان‬ ‫بیش��تر اوقات پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی‬ ‫زی��اد پلت فرم ه��ای ان و همچنین ترس خراب‬ ‫کردن انها است‪ .‬ش��رکت تیونر ‪Unplugged‬‬ ‫‪ Performance‬ی��ک دستگ��اه تس�لا م��دل‬ ‫اس ک��ه مبتنی بر مدل ‪ P100D‬ساخته ش��ده‬ ‫را ب��ه نمایش��گاه سم��ا ‪ ۲۰۱۸‬اورد‪ .‬کیت بدنه‬ ‫‪ S-APEX‬خ��ودرو از ‪ ۱۹‬قطع��ه فیب��ر کربنی‬ ‫تشکیل شده که عرض ان را تقریبا ‪ ۴۰‬میلی متر‬ ‫بیشتر می کند‪ .‬رینگ های فیبر کربنی ‪03-UP‬‬ ‫ساخ��ت ‪ Unplugged Performance‬در‬ ‫مقایسه با رینگ های استاندارد خودرو ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫وزن کمتری دارند‪.‬‬ ‫نوع خاصی از کامارو‬ ‫ش��ورولت رنگی جذاب و متفاوت را برای‬ ‫جدیدترین نسخه کامارو عرضه کرده است‪.‬‬ ‫این رنگ توسط شورولت شوک نامیده شده‬ ‫که بسیار براق به نظر می رسد‪ .‬عالوه بر ارائه‬ ‫کام��ارو با این رنگ‪ ،‬تجهیزات دیگری نظیر‬ ‫بال مشکی ‪ ،‬سیس��تم تهویه پیشرانه بهینه‬ ‫ش��ده ‪ ،‬صندلی های مس��ابقه ای‪ ،‬ترمزهای‬ ‫برمبو و سیس��تم تعلیق متفاوت با نس��خه‬ ‫استاندارد بر روی این خودرو قرار دارد‪.‬‬ ‫نیس��ان در نمایش��گاه سم��ا ‪ ۲۰۱۸‬م��دل‬ ‫‪ ۳۷۰Z‬که خودروی اسپرت نسبتاً قدیمی انها‬ ‫محسوب می شود را با یک پیشرانه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫خورجین��ی توربو ‪ ۳‬لیتری ک��ه از اینفینیتی‬ ‫‪ S Q60‬ق��رض گرفت��ه ش��ده‪ ،‬مجموعه ای از‬ ‫قطع��ات ش��اسی و رینگ هایی جدی��د به روز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫برخ�لاف این تغییر پیش��رانه بس��یار قابل‬ ‫توجه‪ ،‬نیس��ان با همک��اری تیون��ر امریکایی‬ ‫‪ MA Motorsports‬یک مجموعه فالیویل‬ ‫و کالچ مخص��وص ‪ ۳۷۰Z‬را طراحی کرده که‬ ‫ب��ا همان گیربکس دست��ی ‪ 6‬سرعت محبوب‬ ‫هواداران این خودرو کار می کند‪.‬‬ ‫فورد ماستنگ عضالنی‬ ‫فورد چندین کیت بدنه برای ماستنگ‬ ‫جدید در نظر گرفته است که پک شماره‬ ‫‪ ۱‬در این نمایشگاه مد نظر قرار دارد‪ .‬قرار‬ ‫گرفت��ن این پکیج بر روی ماستنگ باعث‬ ‫ش��ده چهره ای جذاب ت��ر و در عین حال‬ ‫عضالنی تر به این خودرو ببخشد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این کی��ت‪ ،‬رینگ های ‪ ۱۹‬اینچی بر روی‬ ‫ماستنگ قرار گرفته که ‪ ۹.۵‬اینچ در جلو‬ ‫و ‪ ۱۰‬اینچ در عقب پهنای بیشتری دارد‪.‬‬ ‫کیا استینگر جی تی و ‪K900‬‬ ‫در نمایش��گاه سم��ا ‪ ۲۰۱۸‬کیا از یک نس��خه‬ ‫ب��ا طراحی فوق الع��اده تهاجمی س��دان بزرگ‬ ‫خ��ود‪ K900 ،‬و همچنی��ن استینگ��ر رونمایی‬ ‫ک��رد‪ K900 .‬که یک سدان هم ان��دازه بی ام و‬ ‫سری ‪ ۷‬محسوب می شود به یک جلوپنجره تیره‬ ‫جدی��د‪ ،‬رینگ های ب��زرگ ‪ ۲۴‬اینچی و طراحی‬ ‫کابین سفارش��ی مجهز ش��ده است‪ .‬نمی گوییم‬ ‫این خودرو زیبا نیست‪ ،‬اما این استینگر جی تی‬ ‫است که به لطف گلگیرهای پهن و عضالنی خود‬ ‫نیسان ‪23 Project Clubsport‬‬ ‫توانسته نظر خیلی ها را در نمایشگاه سما ‪۲۰۱۸‬‬ ‫به خود جلب کند‪.‬‬ ‫نسخه خاص فراری ‪۳۲۸‬‬ ‫یک پ��روژه عجیب و غریب دیگر که به لیس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬راه یافت ف��راری ‪ ۳۲۸‬ساخت فردی‬ ‫ب��ه نام بات��ن است‪ .‬مالک ان‪ ،‬می��چ باتن خودرو را‬ ‫ب��ا استفاده از اینه های یک ‪ ،GT3 ۴۵۸‬چراغ های‬ ‫مه ش��کن ی��ک ف��راری ‪ GTO ۲۸۸‬و رنگ بدنه‬ ‫‪ Grigio Media Ferrari‬ساخت��ه اس��ت‪ .‬در‬ ‫ساخت بدن��ه ان از کربن کوالر استفاده ش��ده که‬ ‫استحک��ام فوق العاده باالیی به ان داده است‪ .‬اقای‬ ‫باتن خ��ودروی خ��ود را به سیس��تم تعلیق بادی‬ ‫‪ AccuAir e-Level‬مجه��ز ک��رده و دو جف��ت‬ ‫رینگ ‪ Rotiform DNO‬هم ظاهر کالسیک ان‬ ‫را کامل کرده اند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار لوازم یدکی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت و گو با دبیر کل انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران مطرح شد‪:‬‬ ‫تکذیب افزایش مجدد قیمت روغن موتور‬ ‫حمیدرضا خلیلی‪ ،‬دبیر کل انجمن پاالیشگاه های روغن سازی‬ ‫ای��ران در خصوص افزایش قیمت روغ��ن موتور گفت‪ :‬به هیچ‬ ‫وجه صحبت رسم��ی و مکاتبه برای گرانی مجدد روغن موتور‬ ‫ص��ورت نگرفته است‪ .‬اگر در ای��ن خصوص رسانه های مختلف‬ ‫صحبت هایی کرده اند خبر ذکر شده مورد تایید انجمن نیست‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است امسال قیمت خوراک شرکت های روغن سازی‬ ‫بی��ش از صد در صد و مواد افزودنی تا ‪ ۲‬برابر افزایش داش��ت‬ ‫همچنین بقیه ملزومات تولید از جمله ظروف و بس��ته بندی ‪۳‬‬ ‫برابر افزایش قیمت را تجربه کرد‪ .‬تا این لحظه سازمان حمایت‬ ‫ب��ر اساس مجوز رسم��ی از طرف کارگروه تنظی��م بازار اجازه‬ ‫افزای��ش قیمت ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬درصدی ب��ه ترتیب برای محصوالت‬ ‫دیزل��ی و بنزین��ی را داده است‪ .‬این کار کام�لا قانونی بود در‬ ‫حالی که افزایش بهای تمام شده محصوالت بیش از این رقم ها‬ ‫اس��ت اما با توجه به فضای فعلی جامع��ه روی این درصدها با‬ ‫سازمان حمایت به توافق رسیدیم‪ .‬وی در خصوص تامین مواد‬ ‫اولیه اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر مواد اولیه پایه خوراکی هس��ت‬ ‫که از پاالیشگاه های نفت دریافت می شود و تامین ان به صورت‬ ‫داخلی است‪ .‬بخ��ش دیگری از مواد اولیه مربوط به افزودنی ها‬ ‫اس��ت که نمونه های خارجی ان در حال وارد ش��دن است‪ .‬ارز‬ ‫م��ورد نیاز این نوع مواد افزودن��ی نیز از صادرات محصوالت به‬ ‫خارج از کشور تامین می شود‪ .‬بحث صادرات در مورد شرکت ها‬ ‫متفاوت است چرا که برای برخی از انها عمده فروش از طریق‬ ‫صادرات اس��ت و برخی دیگر بازار داخل��ی را تامین می کنند‪.‬‬ ‫نکته این است که ش��رکت های تولیدکننده هم اکنون بیش از‬ ‫نیاز داخل در حال تولید روغن موتور هستند و هیچ مشکلی از‬ ‫این بابت وجود ندارد‪ .‬ما ‪ ۸۰۰‬هزار تن ظرفیت تولید در کشور‬ ‫داریم که کل نیاز در بدترین شرایط ممکن ‪ ۵۰۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫پرونده ویژه روزگار خودرو درباره وضعیت تامین قطعات خودرو در بازار‬ ‫احتکار لوازم یدکی و ماجرای داخلی سازی وارداتی ها‬ ‫ش�روین اوش�یدری‪ :‬این روزها تقلب در بازار لوازم یدکی و‬ ‫روانکارهای خودرو نه تنها به یکی از معضالت بزرگ خریداران‪،‬‬ ‫بلکه به مش��کلی برای تعمیرکاران تبدیل ش��ده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫تقلب‪ ،‬افزایش قیمت ها باعث ش��ده صاحبان خودرو در فواصل‬ ‫زمانی بیشتری نس��بت به تعویض قطعات و روانکارهای خودرو‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬بس��یاری از خریداران ل��وازم یدکی دچار معضل‬ ‫ش��ده اند و حتی حاضرند تا چندین برابر قیمت واقعی قطعات را‬ ‫پرداخت کنند اما قطعه اصلی به دست انها برسد‪.‬‬ ‫قطعات و به ویژه روغن موتورهای تقلبی می توانند اسیب های‬ ‫جبران ناپذی��ری به خودرو وارد کنند و در نهایت خرج سنگینی‬ ‫روی دست مش��تری بگذارند‪ .‬درباره وضعیت بازار لوازم یدکی‬ ‫خ��ودرو به طور مفصل گفت وگویی ب��ا دو نماینده مجلس‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو و رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو‬ ‫ته��ران انجام داده ایم ک��ه در ادامه این گزارش مش��روح ان را‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه س�ازان داخل�ی ف�روش اینترنت�ی راه‬ ‫می اندازند‬ ‫‹ ‹اوضاع تامین قطعات بهتر خواهد شد‬ ‫منصوری درباره ف��روش اینترنتی قطعه س��ازان گفت‪ :‬انتظار‬ ‫می رود تا چند ماه اینده وضعیت عرضه و تامین قطعات خودرو‬ ‫مناسب ش��ود و خودروس��ازان نیز به طور مس��تقیم و اینترنتی‬ ‫محصوالت خود را به مصرف کنندگان بفروشند‪.‬‬ ‫قطعه سازان داخلی برای تامین بازار مشکلی ندارند‪ ،‬اما دالالن‬ ‫از انه��ا محص��والت را می گیرن��د و خود به ف��روش می رسانند‪.‬‬ ‫سازندگ��ان قطع��ات از این به بع��د محصوالت خ��ود را به طور‬ ‫مس��تقیم به مردم عرضه خواهند ک��رد‪ .‬با وجود افزایش قیمت‪،‬‬ ‫قطعه سازان به چنین تصمیمی رسیده اند چراکه دالالن قطعات‬ ‫را می گرفتن��د و احتکار می کردند‪ .‬بیش��تر قطعه سازان به دنبال‬ ‫این هس��تند که ف��روش خود را به طور اینترنت��ی انجام دهند و‬ ‫محصوالت را با پیک موتوری به دست مشتریان برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتکار قطعات کمیاب‬ ‫منص��وری در زمینه واردات قطعه گفت‪ :‬ب��ا وجود اینکه نرخ‬ ‫دالر باال رفته اما همچنان از نقاط گوناگون قطعات به کشور وارد‬ ‫می ش��وند‪ .‬البته ما هیچ مسئولیتی در قبال لوازم یدکی وارداتی‬ ‫نداری��م‪ .‬قطعاتی که در داخل تولید می ش��وند نیازی به واردات‬ ‫ندارند و به سادگی نیاز بازار را تامین می کنند‪.‬‬ ‫قطعات چینی در بازار به ش��دت زیاد ش��ده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫قطعات احتکار شده اند و این رویکرد را به طور ویژه برای قطعات‬ ‫مورد نیاز خودروهای وارداتی و همچنین قطعات کمیاب‪ ،‬شاهد‬ ‫هس��تیم‪ .‬احتکارکنندگان در حال حاضر سود می برند اما به طور‬ ‫قطع در اینده نزدیک این بساط جمع خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیم�ت ل�وازم یدک�ی خ�ودرو‪ ،‬کنترل نش�ده و‬ ‫نامتعارف است‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس درب��اره قیمت لوازم یدکی در ب��ازار گفت‪ :‬ما در زمینه‬ ‫لواز م یدکی کمبود نداریم‪ ،‬اما متاسفانه قیمت ها نامتعارف است‬ ‫و کنترل ش��ده نیست‪ .‬بیش��تر افراد از نحوه توزیع و قیمت ها در‬ ‫بازار لوازم یدکی گالیه دارند‪ .‬متاسفانه بر قیمت لوازم یدکی در‬ ‫بازار هیچ نهادی نظارت ندارد و بیش��تر گالیه مندی ها در زمینه‬ ‫قیمت این محصوالت است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬عده ای ممک��ن است برخ��ی از قطعاتی که در‬ ‫ب��ازار کمیاب اس��ت را احتکار کنند و به ب��ازار عرضه نکنند که‬ ‫مش��کالتی ایجاد می کند‪ .‬در زمینه لوازم یدکی که داخل کشور‬ ‫تولید می شود‪ ،‬مشکل چندانی نداریم و در این بخش فقط قدری‬ ‫در کنترل بازار وضعیت نامناسب است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود قطعات چینی به کشور‬ ‫رضی��ان اظهار کرد‪ :‬متاسفانه قطع��ات چینی در حجم باالیی‬ ‫وارد ب��ازار می ش��ود و کنترلی بر می��زان واردات و کیفیت انها‬ ‫نیس��ت‪ .‬درباره یک سری از قطعات که از طریق تولیدکنندگان‬ ‫ن نمی ش��ود‪ ،‬شاهد ورود نوع تقلبی و بدون کیفیت‬ ‫داخلی تامی ‬ ‫این قطعات به بازار هستیم که برای خریداران مسائل گوناگونی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمدرض��ا منصوری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫درباره وضعی��ت تامین لوازم یدکی خودرو در ب��ازار اظهارکرد‪:‬‬ ‫عرض��ه و تقاضا در ب��ازار لوازم یدکی با ه��م همخوانی ندارند و‬ ‫برخ��ی از افراد نیز در این بازار اقدام به احتکار قطعات کرده اند‪.‬‬ ‫تا چند ماه اینده انقدر تعداد شرکت های تحویل لوازم یدکی به‬ ‫منازل افزایش می یابد که وضعیت انهایی که احتکار کرده اند را‬ ‫بد خواهد کرد‪.‬‬ ‫دالالن وارد ب��ازار لوازم یدکی ش��د ه و قطعات را تا چندین برابر‬ ‫قیمت به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫در همی��ن راستا فضا برای فروش��ندگان اینترنت��ی در حال باز‬ ‫شدن است و از طریق این شرکت ها قطعات به سادگی به دست‬ ‫مشتریان و تعمیرگاه ها می رسد‪.‬‬ ‫بنابراین پیشنهاد می کنیم فروش��ندگان کاالها را به مردم ارائه‬ ‫دهند و انصاف داش��ته باش��ند چراکه در غیر ای��ن صورت بازار‬ ‫جدیدی برای فروشندگان اینترنتی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫را ایجاد کرده است و باید این مشکالت را برطرف کرد‪.‬‬ ‫بیش��تر قطعاتی که از خارج کش��ور ب��ه بازار ای��ران راه پیدا‬ ‫می کنند از چین وارد می ش��وند و دالالن این بازار به دلیل اینکه‬ ‫خرید چنین قطعاتی سود باالیی دارد و ارزان تمام می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫این سمت می روند‪.‬‬ ‫� تقل�ب در روغ�ن گیربک�س ‪۱۰‬برابر روغ�ن موتور‬ ‫است‬ ‫‹ ‹توزیع قطعات ازسوی قطعه سازان‬ ‫رضی��ان درباره توزی��ع قطعات به بازار گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫برخ��ی از قطع��ات وارداتی تحریم ش��ده و امک��ان ورود انها از‬ ‫مج��اری قانون��ی وجود ندارد ک��ه همین امر ب��ازار قطعات را با‬ ‫مشکالتی روبه رو و نابسامان کرده است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد قطعات وارداتی هس��تند و با توجه به اینکه‬ ‫بخ��ش عم��ده ای از این قطع��ات چینی است‪ ،‬احتم��اال تقلبی‬ ‫هس��تند و عمر زی��ادی ندارند‪ .‬این موضوع باید مدیریت ش��ود‬ ‫و راه ح��ل ان ای��ن است که قطع��ات از مج��اری قطعه سازان و‬ ‫خودروس��ازان و به طوراینترنتی یا از طریق نمایندگی های مجاز‬ ‫به بازار راه پیدا کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از قطعات خودروها در واحدهای قطعه سازی داخل‬ ‫کشور تولید می شود و به دنبال ان توزیع قطعات نیز باید از سوی‬ ‫همان قطعه سازان انجام ش��ود‪ .‬این نابس��امانی ناشی از نداشتن‬ ‫برنامه ریزی درست و مناسب در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و واحده��ای خودروسازی است‪ .‬قطعه سازان می توانند در تامین‬ ‫بازار حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫در صورتی که ش��رکت های خودروس��ازی با هم هماهنگ‬ ‫باش��ند این امکان وجود دارد ک��ه قطعات مختلف به بازار راه‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫گفتن��ی است در ش��رکت های داخلی یک س��ری خودرو کف‬ ‫پارکینگ ها مانده بود ک��ه به دلیل کمبود قطعه به این وضعیت‬ ‫دچار ش��ده بودن��د؛ بنابراین قطعه س��ازان باید ب��رای رفع این‬ ‫مشکالت در راستای تامین بازار همکاری می کردند‪.‬‬ ‫اعالم ش��ده بود تمامی این خودروها تا ش��هریور سال جاری‬ ‫تکمیل می شوند و وضعیت انها مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر اط�لاع دقیقی وجود ندارد ک��ه چه میزان از‬ ‫مشکل نقص قطعه این خودروها برطرف شده است‪.‬‬ ‫مش��کل تعداد زیادی از این خودروها برطرف ش��ده و میزان‬ ‫خودروه��ای ناقص کف پارکینگ ها کاه��ش یافته است‪ .‬برخی‬ ‫از قطعات وارداتی هس��تند و مش��کل از سمت همین قطعات و‬ ‫تامی��ن انها است‪ .‬مش��کالتی در زمین��ه واردات چنین قطعاتی‬ ‫وجود داشت که در حال حاضر برطرف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیچ و خم ه�ای تامین لوازم یدکی خودروهای‬ ‫وارداتی‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره وضعیت‬ ‫ل��وازم یدکی خودروه��ای وارداتی در بازار اظه��ار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر وضعیت لوازم یدکی درب��اره خودروهای وارداتی به هیچ‬ ‫وجه مناسب نیس��ت‪ .‬قطعات مربوط ب��ه خودروهای وارداتی در‬ ‫بازار وجود دارد‪ ،‬اما بس��یاری از انها در گمرکات باقی مانده است‬ ‫و به دلیل مشکالت فراوان امکان ترخیص انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫بح��ث تحریم و انتقال ارز باعث ش��ده مش��کالتی ب��رای تامین‬ ‫قطع��ات ایجاد ش��ود که البته ب��ا برنامه ریزی قاب��ل حل است‪.‬‬ ‫خودروی��ی که برند روز دنیا اس��ت در تمامی نقاط دنیا قطعات‬ ‫ان عرضه می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری‪:‬‬ ‫دالالن وارد بازار‬ ‫لوازم یدکی شده ‬ ‫و قطعات را تا‬ ‫چندین برابر‬ ‫قیمت به فروش‬ ‫می رسانند‪ .‬در‬ ‫همین راستا فضا‬ ‫برای فروشندگان‬ ‫اینترنتی در حال‬ ‫باز شدن است و از‬ ‫طریق این شرکت ها‬ ‫قطعات به سادگی به‬ ‫دست مشتریان و‬ ‫تعمیرگاه ها می رسد‬ ‫عبداهلل رضیان‪:‬‬ ‫بیشتر قطعاتی که از‬ ‫خارج کشور به بازار‬ ‫ایران راه پیدا‬ ‫می کنند از چین‬ ‫وارد می شوند‬ ‫و دالالن این بازار‬ ‫به دلیل اینکه خرید‬ ‫چنین قطعاتی سود‬ ‫باالیی دارد و ارزان‬ ‫تمام می شود‪ ،‬به‬ ‫این سمت می روند‪ .‬‬ ‫در حال حاضر حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد قطعات‬ ‫وارداتی هستند‬ ‫‹ ‹واردات قطعات تقلبی به کشور‬ ‫دادفر ادامه داد‪ :‬در ح��وزه خودروهای وارداتی قطعات تقلبی‬ ‫وجود دارد‪ .‬هر جایی که سود داش��ته و فضای نظارتی و رقابتی‬ ‫ان کم باش��د‪ ،‬تقل��ب در ان به وجود خواهد ام��د‪ .‬درباره تامین‬ ‫قطعات اجازه ورود افراد برای این کار دچار مشکل است‪.‬‬ ‫اگر دارای نمایندگی باش��ید این امکان وجود دارد که بتوانید‬ ‫ب��ا ثبت سفارش اقدام به واردات قطعه کنید‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫نیز باید به اتحادیه لوازم یدکی مراجعه کنید و راه دیگری وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در حالتی که راه ها بس��ته می شود‪ ،‬قاچاق انجام می شود‪.‬‬ ‫کمبود در بازار سبب قاچاق قطعات می شود و قطعات تقلبی به‬ ‫کش��ور راه پیدا می کند‪ .‬اگر فعاالن این حوزه بتوانند به سادگی‬ ‫قطعات را به کشور وارد کنند شرایط بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬اگر کسی می تواند قطعه ای را از خارج به کشور‬ ‫وارد کن��د این اجازه به او داده ش��ود‪ .‬البت��ه در این زمینه تنها‬ ‫ی��ک مانع به ن��ام استاندارد وجود خواهد داش��ت که باید به ان‬ ‫توجه کرد‪.‬‬ ‫ما در حال حاضر در ش��رایطی قرار داریم که به همگان اجازه‬ ‫واردات قطع��ه داده نمی ش��ود و به همین دلی��ل در بازار لوازم‬ ‫یدکی کمبود داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹زی�ر و ب�م س�اخت داخ�ل قطع�ات خودروهای‬ ‫وارداتی‬ ‫وی درب��اره ساخ��ت داخل قطعات به ذک��ر نکاتی پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬قطعه س��ازان داخلی یقینا می توانن��د در ساخت قطعات‬ ‫مرتبط با خودروهای وارداتی نیز یک سری فعالیت ها انجام دهند‬ ‫مهدی دادفر‪:‬‬ ‫قطعه سازان داخلی‬ ‫یقینا می توانند در‬ ‫ساخت قطعات مرتبط‬ ‫با خودروهای وارداتی‬ ‫ت هایی‬ ‫نیزفعالی ‬ ‫انجام دهند اما نکاتی‬ ‫در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ .‬در اینجا فقط‬ ‫خواستن مطرح نیست‬ ‫بلکه تکنولوژی و‬ ‫اقتصادی بودن نیز‬ ‫جزو مواردی است که‬ ‫باید در ساخت قطعات‬ ‫به ان توجه کرد‬ ‫علیرضا نیک ائین‪:‬‬ ‫پیشنهاد می شود‬ ‫که قطعات ایرانی بر‬ ‫روی خودروها نصب‬ ‫شود چرا که از لحاظ‬ ‫بحث گارانتی شرایط‬ ‫مشخصی دارند‬ ‫و امکان پیگیری‬ ‫وجود دارد‪ .‬قطعات‬ ‫خارجی که وارد‬ ‫بازار شده و شکل و‬ ‫شمایل ان ها مشابه‬ ‫نمونه های اصلی‬ ‫است از نظر ما‬ ‫همگی رد هستند‬ ‫اما نکاتی در این زمینه وجود دارد‪ .‬در اینجا فقط خواستن مطرح‬ ‫نیس��ت بلکه تکنولوژی و اقتصادی بودن نیز جزو مواردی است‬ ‫که باید در ساخت قطعات به ان توجه کرد‪ .‬اگر می خواهید وارد‬ ‫ساخت قطعه ای ش��وید نخس��ت باید قالب سازی انجام شود که‬ ‫هزینه ب��ر است‪ .‬سرمایه گذاری باید متناسب با تعداد خودروهای‬ ‫موجود در کش��ور و مصارف ان باش��د‪ .‬با توجه ب��ه اینکه تولید‬ ‫برخی از قطعات توجیه اقتصادی ندارد بس��یاری از قطعه سازان‬ ‫وارد این حوزه نمی ش��وند‪ .‬ش��رکتی که به عنوان مثال در حال‬ ‫ساخت واتر پمپ خودرو پرای��د است توانایی ساخت این قطعه‬ ‫برای خودرویی مانند لکس��وس را نیز دارد البته پیچیدگی های‬ ‫ان کمی بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت لنت ترمز در واحدهای داخل کشور‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو گفت‪ :‬نکته مهم اینجاست‬ ‫که تعداد خودروهای وارداتی در کشور ما محدود است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل قطعه سازان سرمایه خود را روی ساخت قالب قطعه ای که‬ ‫صرفه اقتصادی ن��دارد‪ ،‬نمی گذارند‪ .‬گفتنی است تنها جایی که‬ ‫قطعه س��ازان داخلی به ان ورود کرده ان��د در ساخت لنت ترمز‬ ‫اس��ت چراکه این قطعه مصرفی اس��ت و قالب خاصی نیز ندارد‪.‬‬ ‫تولید این قطعه سخت نیست و فروش ان به نسبت سریع است‬ ‫و حتی اگر فردی به ندرت از خودرو خود استفاده کند به احتمال‬ ‫زی��اد ساالنه یک تا ‪ ۲‬بار نیاز ب��ه تعویض لنت پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫بیش��تر لنت ها به نوعی طراحی ش��ده که فقط ب��رای یک نوع‬ ‫خودرو استفاده می ش��ود‪ .‬قرار بر ای��ن است واردات قطعاتی که‬ ‫تولید داخل ندارند‪ ،‬ازاد شود‪.‬‬ ‫علیرض��ا نیک ائین‪ ،‬رئی��س اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در‬ ‫زمینه قیمت و تقلبی بودن روغن موتورها در بازار گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫‪ ۴‬ش��رکت اصل��ی روغن ساز ‪ ۷۰‬درصد قیمت ه��ا را تغییر دادند و‬ ‫بس��یار راحت قیمت ها تثبیت ش��د‪ .‬در حال حاضر روغن موتور با‬ ‫‪ ۷۰‬درصد قیمت باالتر نس��بت به گذش��ته به فروش می رسد که‬ ‫این کار منجر ش��د تقلبی ها در بازار به ویژه در نمونه های خارجی‬ ‫به ‪ ۲‬برابر برسد‪ .‬مش��کالت زیادی نیز برای تعمیرکاران در نتیجه‬ ‫همین کار به وجود امده چراکه صاحب خودرو ممکن است نمونه‬ ‫تقلب��ی را بخرد و پس از تعویض روغن موتور‪ ،‬پیش��رانه خودرو با‬ ‫مشکل روبه رو شود‪.‬‬ ‫در نهایت هیچ کس جوابگو نیست و نمی توان سراغ فروشنده روغن‬ ‫رفت ضمن اینکه مالک نیز زیر بار هیچ حرفی نمی رود‪ .‬این موارد‬ ‫به دادگاه ها و بخش های کارشناسی می رود و با صرف مدت زمان‬ ‫زی��اد در نهای��ت باید به این نکته پی برد که روغن دارای مش��کل‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشخیص روغن موتور اصل از تقلبی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمی توان نکته ای درباره تشخیص روغن موتورهای‬ ‫تقلب��ی اع�لام کرد و ب��رای پی بردن به تقلبی ب��ودن باید هر فرد‬ ‫یک ازمایش��گاه داشته باش��د که امکان پذیر نیست‪ .‬بسته بندی ها‬ ‫و چاپ ه��ای امروز به ش��دت نزدیک به نمونه ه��ای اصلی است و‬ ‫دستگاه های پیشرفته ای در این زمینه وارد شده است‪.‬‬ ‫پی��ش از این مکانیک ها می توانس��تند نمون��ه تقلبی را از اصلی‬ ‫تش��خیص دهند اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد‪ .‬به طور‬ ‫کلی توصیه می کنم مردم از نمونه های ایرانی و تعویض روغنی های‬ ‫دارای جواز خرید استفاده کنند‪.‬‬ ‫جوازها نصب ش��ده هس��تند ضمن اینکه اپلیکیش��نی ازسوی‬ ‫انجمن ساخته ش��ده که در ان فهرست تعمیرگاه های مجاز وجود‬ ‫دارد و مردم می توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت روغن گیربکس های بازار‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تعمیرکاران درباره وضعی��ت روغن گیربکس‬ ‫در ب��ازار اظهار ک��رد‪ :‬مابقی روانکارها از جمله روغن گیربکس نیز‬ ‫دچار افزایش قیمت ش��ده اند‪ .‬بخش اعظمی از روغن گیربکس به‬ ‫ص��ورت وارداتی اس��ت و به عنوان مثال ممکن است ‪ ۴‬لیتر از یک‬ ‫روغن بیش از یک میلیون تومان قیمت داش��ته باش��د‪ .‬در این نوع‬ ‫روغن ها می توان گفت تقلب ‪ ۱۰‬برابر بیشتر از روغن موتور صورت‬ ‫می پذی��رد‪ .‬در این زمینه با بازرس��ی اتاق اصناف هماهنگی انجام‬ ‫شده تا از ورود نمونه های تقلبی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه ایرانی بخرید‬ ‫وی در م��ورد خری��داری قطعات و لوزام یدک��ی خودرو به ذکر‬ ‫نکاتی پرداخت و گفت‪ :‬پیش��نهاد می ش��ود ک��ه قطعات ایرانی بر‬ ‫روی خودروها نصب ش��ود چرا که از لحاظ بحث گارانتی ش��رایط‬ ‫مشخصی دارند و امکان پیگیری وجود دارد‪.‬‬ ‫قطعات خارجی که وارد بازار شده و شکل و شمایل ان ها مشابه‬ ‫نمونه های اصلی است از نظر ما همگی رد هستند‪ .‬نمی توان گفت‬ ‫تمام قطعات خارجی تقلبی هستند اما این نکته را می توان درباره‬ ‫بخش اعظمی از انها اعالم کرد‪.‬‬ ‫هن��وز موج��ودی بازار از قب��ل در انبارها وج��ود دارد اما بخش‬ ‫عمده ای از قطعات خارجی در این زمینه تقلبی هستند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت موتور سیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دردسرهای برقی شدن‬ ‫الزامی دیگر در صنعت موتورسیکلت معلق شد‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬صنع��ت موتورسیکل��ت به طور‬ ‫تقریب��ی از سال ‪ ۹۴‬پوست اندازی خود را اغاز کرد‪ .‬پیش از‬ ‫این زمزمه هایی مبنی بر ممنوعیت تولید موتورسیکلت های‬ ‫کاربراتوری ها ش��نیده می شد‪ .‬الودگی هوا که یکی از دالیل‬ ‫ان ب��ه وسایل حمل ونق��ل فرسوده و نی��ز موتورسیکلت ها‬ ‫برمی گش��ت باعث شد تولیدکنندگانی که بیش از نیم قرن‬ ‫تولی��د سی جی ‪ ۱۲۵‬کاربرات��وری را در دستورکار خود قرار‬ ‫داده بودند‪ ،‬مجبور به تغییر رویه شوند‪ .‬سیستم کاربراتوری‬ ‫به دلی��ل امکان تغیی��ر سوخت رسان��ی ان از سوی صاحب‬ ‫موتورسیکل��ت منجر به مصرف سوخت بیش��تر و در نتیجه‬ ‫الودگ��ی بیش��تر هوا می ش��ود‪ .‬از این رو کارش��ناسان برای‬ ‫جلوگی��ری از این میزان االیندگ��ی خواستار تغییر فناوری‬ ‫در صنعت موتورسیکلت کشور شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرای ممنوعیت کاربراتوری ها‬ ‫‹ ‹اجباری شدن استاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫تحوالت صنعت موتورسیکلت به اینجا پایان نیافت‪ .‬سال‬ ‫‪ ۹۶‬بح��ث استاندارد یورو‪ ۴‬و تولید موتورسیکلت های برقی‬ ‫به جای بنزینی مطرح شد‪.‬‬ ‫اجباری شدن استاندارد یورو ‪ ۴‬دوباره تولید موتورسیکلت ‬ ‫را برای مدت��ی متوقف کرد‪ ،‬اما در نهای��ت پیگیری دوباره‬ ‫انجم��ن صنعت موتورسیکلت سبب ش��د اجرای این طرح‬ ‫ب��رای یک سال به تعویق بیفت��د‪ .‬در این فاصله وقفه تولید‬ ‫و نااش��نایی افراد نس��بت به سیس��تم انژکت��وری و عادت‬ ‫مصرف کننده به تغییرات سوخت رسانی برای شتاب بیشتر‬ ‫ب��ازار تقاض��ا را تحت تاثیر ق��رار داد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬روند‬ ‫ی و نیز گرانی ان(البته‬ ‫خدمات ده��ی موتورسیکلت های برق ‬ ‫بیش��تر هزینه این وسیله حمل ونقل مرب��وط به باتری ان‬ ‫است) منجر به کسادی بازار ان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت پالک به شرط اسقاط‬ ‫از ‪ ۳‬تیر ‪ ۹۵‬ثبت سفارش و واردات انجین های کاربراتوری‬ ‫ممنوع و در ادامه از ابتدای مهر همان سال قرار شد پرونده‬ ‫ب��ا تحق��ق استان��دارد یورو ‪ ۴‬ب��رای س��ال ‪ ،۹۷‬موضوع‬ ‫موتورسیکلت ه��ای کاربراتوری بس��ته و تولید انها متوقف اجباری ش��دن ح��ذف کاربراتوری ه��ا از چرخه حمل ونقل‬ ‫ش��ود‪ .‬در این می��ان‪ ،‬برخی تولیدکنندگان ک��ه از موضوع پیش امد و هر تولید کننده موظف ش��د برای پالک گذاری‬ ‫ممنوعی��ت واردات انجین های کاربرات��وری اگاه بودند‪ ،‬در ه��ر موتورسیکلت‪ ،‬یک برگه اسق��اط ارائه دهد که این امر‬ ‫چند ماه نخست سال ‪ ۹۵‬مبادرت به ثبت سفارش انجین های دوب��اره پالک گذاری موتورسیکلت را با اختالل روبه رو کرد‪.‬‬ ‫کاربراتوری بیش از سال های گذشته کردند‬ ‫از ابتدای ابان ‪ ۹۷‬تولید دوباره متوقف شد‪.‬‬ ‫و در نتیجه با ممنوعیت تولید این انجین ها‬ ‫با توقف حدود ‪ ۴‬ماهه تولید و پیگیری های‬ ‫از ابتدای‬ ‫از مه��ر ‪ ،۹۵‬سرمایه های زی��ادی در انبارها‬ ‫دوب��اره انجم��ن صنع��ت موتورسیکل��ت ‪،‬‬ ‫خرداد امسال‪،‬‬ ‫دپو شد که این امر اعتراض هایی را از سوی‬ ‫اجرای طرح با مهلت��ی یک ساله به بهمن‬ ‫تولیدکنندگان به همراه داشت‪.‬‬ ‫‪ ۹۸‬موکول ش��د‪ .‬موضوع ب��ه اینجا پایان‬ ‫تولیدکنندگانی‬ ‫کاربرات��وری‬ ‫تولی��د موتورسیکلت ه��ای‬ ‫نیاف��ت‪ .‬در ادامه اخت�لاف دیدگاه ها و در‬ ‫که ‪۱۰‬درصد‬ ‫برای ‪ ۴‬ماه متوقف و با پیگیری های انجمن‬ ‫نتیجه برداش��ت های متف��اوت از دو ماده‬ ‫محصوالت‬ ‫صنع��ت موتورسیکلت دوباره مجوز ساخت‬ ‫‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬ای��ن مصوبه(ارائ��ه برگه اسقاط‬ ‫خود را به‬ ‫انجین ه��ای کاربراتوری تا پایان سال صادر‬ ‫موتورسیکل��ت ب��ه ازای پالک گ��ذاری هر‬ ‫ش��د‪ .‬مجوز تولید دوباره موتورسیکلت های موتورسیکلت های موتورسیکل��ت و اجب��اری ش��دن تولی��د‬ ‫موتورسیکلت ه��ای برق��ی در واحده��ای‬ ‫کاربرات��ور ی با چالش های بس��یاری همراه برقی اختصاص‬ ‫بود‪ ،‬به گونه ای که قرار ش��د برای جلوگیری‬ ‫صنعت��ی) منجربه ممنوعیت ه��ای بعدی‬ ‫نداده بودند‬ ‫از ورود حجم زیادی از این موتورسیکلت ها‬ ‫شد‪ .‬انجمن به نمایندگی از تولیدکنندگان‬ ‫با ممنوعیت‬ ‫ب��ه بازار که به طور قطع سال ها زمان اسقاط‬ ‫به دنبال این بود که برای امادگی بیش��تر‬ ‫انه��ا به تعویق می افت��اد و در عمل تاثیری‬ ‫و همچنین فراهم شدن موتورسیکلت های‬ ‫شماره گذاری‬ ‫تمام‬ ‫در کاه��ش الودگ��ی ه��وا نداش��ت‪،‬‬ ‫اسقاطی‪ ،‬ال��زام برگه اسق��اط و نیز تولید‬ ‫روبه رو شدند‬ ‫تولیدکنندگ��ان امار انجین های موجود در‬ ‫موتورسیکل��ت برق��ی برای ی��ک سال به‬ ‫انبارهای خود را اعالم کنند‪ .‬امارها نش��ان‬ ‫تعویق بیفتد‪ ،‬اما گویا مس��ئوالن مربوط(‬ ‫می داد حجم زیادی از انجین های کاربراتوری‪ ،‬بیش از میزان پلی��س راه��ور) این موض��وع را فقط مربوط ب��ه ارائه برگه‬ ‫مصرف یک ساله به کش��ور وارد ش��ده است‪ .‬قرار شد وزارت اسقاط دانسته و الزام تولید موتورسیکلت برقی را همچنان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت امار انجین ه��ای کاربراتوری را با برای تولیدکنندگان اجباری می دانس��ت؛ از این رو پس از ‪۳‬‬ ‫شماره شاسی به پلیس راهور اعالم کند تا فقط همان تعداد ماه از ابالغ این مصوبه که بهمن ‪ ۹۷‬بود دوباره پالک گذاری‬ ‫موتورسیکلت پالک گذاری ش��وند‪ .‬حجم باالی انجین های و تولید موتورسیکلت در خرداد ‪ ۹۸‬متوقف ش��د‪ .‬از ابتدای‬ ‫کاربراتوری باعث شد این وزارتخانه ناگزیر به تعدیل و صدور خرداد امس��ال‪ ،‬تولیدکنندگانی ک��ه ‪۱۰‬درصد محصوالت‬ ‫مج��وز برای تعدادی از انها ش��ود‪ ،‬ام��ا در نهایت با اعتراض خ��ود را به موتورسیکلت های برق��ی اختصاص نداده بودند‬ ‫تولیدکنندگ��ان مجوز برای پالک گذاری تمام این انجین ها با ممنوعیت ش��ماره گذاری روبه رو شدند که دوباره انجمن‬ ‫صادر ش��د‪ .‬برای کاهش این حجم قرار بود بخش��ی از این صنع��ت موتورسیکل��ت به دنبال دادخواه��ی از صنف خود‬ ‫موتورسیکلت ها به کش��ورهای همس��ایه صادر ش��ود اما در پیگیر ماجرا شد‪.‬‬ ‫نهایت سر از بازار داخل دراوردند‪ .‬این موضوع ادامه داشت تا ‹ ‹اختالف بین نهادی‬ ‫اینکه در روزهای پایانی بهمن ‪ ۹۵‬دوباره مجوز ساخت برای‬ ‫فرسودگ��ی صنعت موتورسیکلت کش��ور اینکه نیم قرن‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری صادر و در کمتر از ‪ ۲‬ماه بیش ب��ر ی��ک روال تولید داش��ت و به جای تولیدکنن��ده واقعی‬ ‫از نیاز بازار موتورسیکلت کاربراتوری تولید شد‪ .‬پلیس راهور بیش��تر فعاالن این صنع��ت مونتاژکار هس��تند تحوالت را‬ ‫این حجم ش��ماره را پیش بینی نکرده بود از این رو بخش��ی با سختی های��ی همراه کرد‪ .‬از سوی دیگ��ر اجبار تغییرات‬ ‫از موتورسیکلت ه��ا با پالک ‪ ۹۵‬در سال ‪ ۹۶‬ش��ماره گذاری در فاصل��ه زمانی کوت��اه و صدور مجوزها و بخش��نامه های‬ ‫ش��دند‪ .‬به این ترتیب پالک گ��ذاری کاربراتوری ها در ‪ ۳‬ماه متنوع‪ ،‬مس��ائل این صنعت را بس��یار پیچیده کرده است‪.‬‬ ‫نخست سال ‪ ۹۶‬هم ادامه داشت‪ .‬به این ترتیب با توقف کامل اختالف ارا بین تولیدکنندگان موتورسیکلت‪ ،‬کارش��ناسان‬ ‫تولید کاربراتوری موتورسیکلت های انژکتوری جایگزین انها سازمان محیط زیس��ت‪ ،‬کارگروه مل��ی الودگی هوا و پلیس‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫راهور سبب ش��ده این صنعت با تنش های بس��یاری همراه‬ ‫نام موتورسیکلت‬ ‫رهرو‬ ‫رهرو‬ ‫اپاچی‬ ‫اپاچی(انژکتور)‬ ‫اپاچی‬ ‫اپاچی(انژکتور)‬ ‫راکز‬ ‫تی وی اس وگو‬ ‫ان اف‬ ‫باجاج بوکسر‬ ‫بنلی‬ ‫تک تاز‬ ‫تک تاز‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫حجم موتور و باتری‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪160‬سی سی‬ ‫‪180‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪110‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪1500‬وات‬ ‫‪2000‬وات‬ ‫باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬زمانی که طرحی برای این صنعت مصوب‬ ‫می ش��ود در هم��ان ابتدای ام��ر با اختالف بی��ن نهادهای‬ ‫گوناگ��ون ناکارامد می ماند و در نهای��ت به تعویق می افتد‪.‬‬ ‫به طور معمول‪ ،‬صنعتگران معتقدند مصوبات بدون مشورت‬ ‫با فعاالن ای��ن صنعت ابالغ و اجرایی می ش��ود درحالی که‬ ‫تولیدکنندگان هم مش��کالت خ��ود را دارند‪ .‬نبود مدیریت‬ ‫منس��جم در این صنعت و مس��ئولیتی ک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در هدایت ان دارد سبب ش��ده صنعت‬ ‫موتورسیکل��ت‪ ،‬باری به هر جهت ب��ه راه خود ادامه دهد و‬ ‫هر روز اسیب پذیرتر از دیروز شود‪ ،‬بدون اینکه شاهد اتفاق‬ ‫بنیادین در این صنعت باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برداشت های متفاوت از یک مصوبه‬ ‫براس��اس مصوبه ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۹۶‬درب��اره قانون هوای پاک و‬ ‫اسقاط موتورسیکلت های فرسوده‪ ،‬هیات وزیران مصوبه ای را � هزینه برقی ها و کسادی بازار ان‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنع��ت موتورسیکل��ت درب��اره تولی��د‬ ‫ابالغ کرد که دو ماده ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬ان مربوط به موتورسیکلت‬ ‫ب��ود‪ .‬براس��اس م��اده ‪ ۱۱‬ب��رای ه��ر موتورسیکلت��ی که موتورسیکلت ه��ای برق��ی ه��م اظهار ک��رد‪ :‬ب��رای تولید‬ ‫تولیدکنن��ده برای دریافت مجوز پ�لاک اقدام می کند باید موتورسیکلت برقی مش��کل زیرساختی وج��ود ندارد فقط‬ ‫گواهی اسقاط ارائه ش��ود‪ .‬ماده ‪ ۱۲‬ه��م تولیدکنندگان را بازار تقاضای محدود ان سبب ش��ده ت��ا سازندگان رغبتی‬ ‫موظف کرده ‪۱۰‬درص��د سبد محصوالت ‪ ۳‬ماهه خود را به ب��ه تولی��د موتورسیکلت برقی نداش��ته باش��ند‪ .‬برقی های‬ ‫موتورسیکلت های برقی اختصاص دهند‪ ،‬در غیر این صورت تولید ش��ده در انبارها هس��تند و فعالیت در تولید این نوع‬ ‫موتورسیکل��ت منج��ر ب��ه خ��واب سرمایه‬ ‫برابر هر موتورسیکلت برای پالک گذاری‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ش��رایطی که مشکالت تامین‬ ‫باید ‪ ۳‬برگه اسق��اط موتورسیکلت ارائه‬ ‫با پیگیری های‬ ‫مناب��ع مالی واحده��ای صنعتی را با چالش‬ ‫ش��ود‪ .‬همان طور که امد اج��رای ماده‬ ‫انجمن‬ ‫روب��ه رو کرده این امر معض�لات را مضاعف‬ ‫‪ ۱۱‬ب��ا پیگیری های انجمن یک سال به‬ ‫می کن��د‪ .‬وی در ادام��ه درباره نس��بت امار‬ ‫تعویق افتاد و طرح برای بهمن سال ‪ ۹۸‬باالخره ماده ‪۱۲‬‬ ‫تولید برقی ه��ا به موتورسیکلت های بنزینی‬ ‫الزام شد‪ .‬البته بنابر سخنان دبیر انجمن‬ ‫مصوبه ‪ ۳۰‬مهر‬ ‫گفت‪ :‬شاید یک دهم کل تولید موتورسیکلت‬ ‫صنعت موتورسیکل��ت‪ ،‬انجمن به دنبال‬ ‫‪۹۶‬‬ ‫در کش��ور مربوط به انواع موتورسیکلت های‬ ‫تعوی��ق این طرح چ��ه در بحث اسقاط‬ ‫درباره قانون‬ ‫برقی باشد‪ .‬ضمن انکه همچنان مردم تمایل‬ ‫موتورسیکلت و چه اختصاص ‪۱۰‬درصد‬ ‫محص��والت ب��ه موتورسیکلت ه��ای هوای پاک و اسقاط به خرید موتورسیکلت های کاربراتوری دارند‬ ‫که استفاده ان اسان تر و قیمت ان پایین تر‬ ‫برقی ب��ود‪ ،‬ام��ا برداش��ت های متفاوت موتورسیکلت های‬ ‫است‪ .‬مسئله موتورسیکلت های برقی بیشتر‬ ‫منجر به این ش��د که دوب��اره از ابتدای‬ ‫خ��رداد پس از گذش��ت ‪ ۳‬م��اه تاخیر فرسوده‪ ،‬برای یک مربوط به خدمات پس از فروش انها است و‬ ‫سال‬ ‫بسیاری از خریدار از نبود خدمات‪ ،‬گالیه مند‬ ‫در اج��رای طرح اسق��اط‪ ،‬پالک گذاری‬ ‫هس��تند‪ .‬نبود باتری در بازار و اما و اگرهای‬ ‫موتورسیکلت متوقف ش��ود زیرا پلیس‬ ‫به تعویق افتاد‬ ‫گارانت��ی قطعات ای��ن موتورسیکلت به ویژه‬ ‫راه��ور معتقد بود م��اده ‪ ۱۲‬الزم االجرا‬ ‫در بحث باتری‪ ،‬باعث ش��ده تا افراد نس��بت‬ ‫ب��وده و تولیدکنندگانی که نتوانس��تند‬ ‫به خرید ان محتاط تر باش��ند‪ .‬هزینه باالی‬ ‫‪۱۰‬درصد تولید خود را به موتورسیکلت‬ ‫برقی اختصاص دهند برای پالک گذاری باید ‪ ۳‬برگه اسقاط خودروه��ای برق��ی نیاز ب��ه خدمات دهی مطل��وب دارد تا‬ ‫ارائ��ه دهند؛ از این رو تا روش��ن ش��دن موض��وع‪ ،‬دوباره از مصرف کنندگان تشویق ش��وند برای سالمت محیط زیست‬ ‫خرداد امس��ال ش��ماره گذاری موتورسیکلت متوقف ش��د‪ .‬و کاه��ش الودگ��ی هوا نس��بت به خرید و استف��اده از ان‬ ‫به ای��ن ترتیب‪ ،‬براساس ماده ‪ ،۱۱‬ه��ر تولیدکننده موظف استقبال بیش��تری داشته باش��ند‪ .‬ضیامقدم مشکل تولید‬ ‫است برای دریافت شماره برای هر موتورسیکلت‪ ،‬یک برگه موتورسیکلت های برقی را تامین نقدینگی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫اسقاط تحویل دهد و با توجه به ماده ‪ ۱۲‬نیز تولیدکنندگان ق��درت خرید م��ردم کاهش یافت��ه و افراد ت��وان پرداخت‬ ‫موتورسیکلت مکلف هس��تند در هر ب��ازده زمانی ‪ ۳‬ماهه‪ ،‬هزینه موتورسیکلت برقی را ندارند‪ .‬البته مشکل دیگر خال‬ ‫‪۱۰‬درص��د تولی��دات خود را ب��ه موتورسیکلت ه��ای برقی زیرساختی در بحث ش��ارژ باتری ای��ن نوع موتورسیکلت ها‬ ‫اختصاص دهن��د‪ ،‬در غیر این صورت برای پالک گذاری هر اس��ت‪ .‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکل��ت در پاسخ به این‬ ‫ی داخلی سازی نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬کشور‬ ‫موتورسیکلت بنزینی(انژکت��وری) باید ‪ ۳‬برگه اسقاط ارائه پرسش که چرا باتر ‬ ‫در تولید باتری های اسیدی مشکلی ندارد اما چالش در تولید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست تعویق اسقاط‬ ‫و تامین باتری های لیتیومی است‪ .‬وی با اشاره به امار تولید‬ ‫در این ب��اره دوب��اره انجمن نامه نگاری های��ی را با وزارت ‪ ۳‬ماهه نخست سال نس��بت به مشابه سال گذشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داشت و رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬در ‪ ۳‬ماهه نخس��ت امس��ال ‪30‬هزار و ‪ ۲۱۱‬موتورسیکلت‬ ‫مع��دن و تجارت خواسته تولیدکنندگ��ان موتورسیکلت را تولید ش��د که نس��بت به ‪ ۳‬ماهه نخست سال ‪۱۰ ۹۷،‬هزار‬ ‫به مع��اون اول رئیس جمهوری اعالم ک��رد‪ .‬در ادامه بهمن و ‪ ۹۳۱‬دستگاه افزایش تولید داشتیم‪ .‬ضیامقدم در تشریح‬ ‫ضیاءمقدم‪ ،‬دبی��ر انجمن صنعت موتورسیکلت کش��ور در امار تولید عنوان کرد‪ :‬فروردین‪ ،‬اردیبهش��ت و خرداد سال‬ ‫گفت وگ��و با روزگارخودرو گفت‪ :‬ب��ا پیگیری های انجمن ‪ ۹۷‬به ترتیب ‪ ۷۲۶۴ ،۵۶‬و ‪ ۱۱۹۶۰‬موتورسیکلت تولید شد‬ ‫باالخره م��اده ‪ ۱۲‬مصوبه ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۹۶‬درب��اره قانون هوای و س��ال ‪ ۹۸‬این تعداد به ترتی��ب ‪ ۲۰۶۹۹ ،۲۴۹۴‬و ‪۷۰۱۸‬‬ ‫پ��اک و اسقاط موتورسیکلت های فرس��وده‪ ،‬برای یک سال موتورسیکلت بود‪.‬‬ ‫قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪8/800/000‬‬ ‫‪10/000/000‬‬ ‫‪20000/000‬‬ ‫‪27000/000‬‬ ‫‪25/000/000‬‬ ‫‪30/000/000‬‬ ‫‪24/000/000‬‬ ‫‪23/000/000‬‬ ‫‪36/000/000‬‬ ‫‪16/000/000‬‬ ‫‪17/000/000‬‬ ‫‪8/800/000‬‬ ‫‪7/800/000‬‬ ‫‪9/000/000‬‬ ‫‪11/500/000‬‬ ‫به تعویق افتاد‪ .‬این موضوع ‪ 6‬تیر ابالغ ش��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫پ��س از توقف تولید نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬این موضوع سال‬ ‫‪ ۹۸‬هم تکرار ش��د و پالک گ��ذاری به مدت ‪ ۴۵‬روز متوقف‬ ‫ب��ود‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که در این مدت ایا تولید‬ ‫هم متوقف بود‪ ،‬گفت‪ :‬چون باید مشتری سفارش محصول‬ ‫بدهد تا مش��خص باش��د موتورسیکلت برای کدام استان یا‬ ‫ش��هر پالک درخواست ش��ود کم وبیش تولی��د هم متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬به طور معمول تولیدکنندگان مازاد تولید ندارند و بر‬ ‫اساس امار درخواستی موتورسیکلت تولید و افراد بنکدار و‬ ‫فروش��گاه دار تحویل می ش��ود‪ .‬البته این مسئله برای پایان‬ ‫س��ال متفاوت بوده و چون بازار ش��ب عی��د ممکن است با‬ ‫تقاضای بیش��تری روبه رو باش��د تولیدکنندگ��ان با درصد‬ ‫بیشتری تولید می کنند‪.‬‬ ‫نام دوچرخه‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪۷)Team‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪۸)Team‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪5)Team‬‬ ‫بونیتو مدل استرانگ ‪۱‬‬ ‫بونیتو مدل استرانگ ‪۲‬‬ ‫ترینکس ام ‪۱۳۶‬‬ ‫ترینکس ام ‪۱00‬‬ ‫کیوب مدل اتنشن ‪2018‬‬ ‫اینتنس مدل چمپیون ‪2‬‬ ‫دنده‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قیمت عمده (تومان)‬ ‫‪1/950/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪2/100/000‬‬ ‫‪2/050/000‬‬ ‫‪2/200/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪2/300/000‬‬ ‫‪2/250/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪1/550/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪2/400/000‬‬ ‫‪1/800/000‬‬ ‫‪8/200/000‬‬ ‫‪1/800/000‬‬ ‫بهراد کوچولو‬ ‫و دوچرخه های نارنجی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫هفته گذش��ته در یکی از ش��بکه های اجتماعی‪ ،‬مطالب��ی را خواندم که‬ ‫به نظرم امد یا موضوع مورد نظر خوب ترجمه نش��ده یا اینکه واقعا گوینده‬ ‫به انها باور داشته است‪.‬‬ ‫در بخشی از این نوشتار امده بود‪« :‬محمد رشید می گوید ادم دانایی که‬ ‫برای جامعه ای نادان مجاهدت می کند‪ ،‬مانند کس��ی است که خود را اتش‬ ‫می زند تا روشنایی را برای ادمی نابینا ایجاد کند»‪.‬‬ ‫یا «وی��ل دورانت در پایان داستانش درباره سرکش��یدن جام ش��وکران‬ ‫توس��ط سقراط می گوید‪ :‬بدا به حال ادمی که بخواهد جامعه ای را پیش از‬ ‫انکه موعد بیدار شدنش فرا رسیده باشد‪ ،‬بیدار کند‪».‬‬ ‫ب��ر هر دو دیدگاه نقد اساسی وارد است‪ .‬اگر مجاهدت یک فرد دانا برای‬ ‫اف��راد نادان‪ ،‬مثل اتش زدن خود برای نابینا باش��د هی��چ حرکتی نباید تا‬ ‫امروز ش��کل می گرفت و مفهوم جامعه و به دنب��ال ان فرهنگ سازی دچار‬ ‫ایستایی شده‪ ،‬ادامه نمی یافت و متوقف می شد و جامعه بشری دیگر وجود‬ ‫خارجی نداشت‪.‬‬ ‫چگونه ممک��ن است مجاهدت فردی دانا برای جامعه مفید نباش��د‪ ،‬در‬ ‫حالی که در جوامع گوناگون ش��اهد تحوالت فکری و رفتاری هستیم‪ .‬اگر‬ ‫روش��نایی برای فرد نابینا ب��ود که در خوش��بینانه ترین حالت ان باید در‬ ‫همان جامعه ابتدایی و پیشا سنگی باقی مانده باشیم و دیروز و امروز معنا‬ ‫و مفهومی برای ما نداشته باشد‪.‬‬ ‫اگر ویل دورانت در دوران ما بود باید از او می پرسیدیم چه کسی تعیین‬ ‫می کند موعد بیدار ش��دن و دانایی در یک جامعه‪ ،‬چه زمانی است‪ .‬ش��اید‬ ‫روش��نگری سقراط در سوفسطاییان پدر تاثیر نداشت‪ ،‬اما در فرزندان انها‬ ‫چط��ور؟ در جوانانی که هن��وز امادگی تغییر و تح��والت را دارند‪ ،‬چگونه‬ ‫اس��ت؟ مگر غیر از این است که کودک��ان و نوجوانان ظرفیت باالیی برای‬ ‫تربیت پذیری دارند و ش��ور جوانی ح��ال و حوصله تغییرات انها را تضمین‬ ‫می کند؟‬ ‫به ام��روز و نظر خودم درباره یکی از طرح های خوب برگردم‪ .‬پیش تر به‬ ‫طرح «بی دود» نوعی دیدگاه نقادانه داشتم که مردم عادت کرده به راحتی‬ ‫خودرو و موتورسیکلت از ان استقبالی که باید داشته باشند‪ ،‬ندارند و البته‬ ‫این نگاه نقادانه‪ ،‬بیشتر به نوع ساخت و کیفیت دوچرخه ها برمی گشت‪.‬‬ ‫هر طرحی در ابتدا اگر خوب نتواند رضایت جامعه مخاطب را جلب کند‬ ‫در ادام��ه جا انداخت��ن ان و فرهنگ سازی برای ان بس��یار سخت خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬فرهنگ سازی ب��رای دوچرخه سواری یکی از الزامات کش��ور ما است‬ ‫زیرا در کش��ور هشدارها نس��بت به الودگی هوا به ویژه در کالنشهرها مدام‬ ‫تکرار می شود‪.‬‬ ‫به هر روی‪ ،‬نگاه مثبتی به دوچرخه های نارنجی نشسته در گوشه و کنار‬ ‫ش��هر به انتظار مشتری نداشتم‪ .‬اما در دیداری دوستانه در یکی از کافه ها‪،‬‬ ‫یکی از همکاران با پسرش امده بود‪.‬‬ ‫پس��ر کوچولو وقتی فهمید در حوزه خودرو فعالیت دارم از دوچرخه های‬ ‫نارنج��ی پرسی��د‪ .‬پرسش های او هم برخالف نگاه م��ن‪ ،‬نقادانه نبود‪ .‬بهراد‬ ‫به دنب��ال اطالع��ات مثبت و از حضور این دوچرخه ه��ای نارنجی در سطح‬ ‫ش��هر خوشحال بود‪ .‬در ادامه نقد دیدگاه بزرگان باید سوزنی هم به خودم‬ ‫می زدم‪ .‬پس��ر کوچولو پرسش های زیادی کرد و فهمیدم این جامعه تشنه‬ ‫دوچرخه سواری است‪.‬‬ ‫این کودکان‪ ،‬بزرگس��االن فردا هستند و به طور قطع اگر طرح استفاده از‬ ‫دوچرخ��ه ادامه پیدا کند انه��ا را در اینده ای نه چندان دور‪ ،‬در حال رکاب‬ ‫زدن خواهی��م دید‪ ،‬نه در خودروهایی تک سرنش��ین ک��ه در تمام ساعات‬ ‫ش��بانه روز‪ ،‬در ش��لوغی صبحگاهی و ترافیک عصرگاه��ی‪ ،‬زمان را با خیره‬ ‫شدن به جلو و اعصاب های بهم ریخته‪ ،‬به هیچ می فروشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افت ‪ ۲۱‬درصدی تولید الستیک‬ ‫بررسی امارهای منتش��ر ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت حاکی‬ ‫از تولی��د ‪ ۴۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تن الستیک خودرو در به��ار ‪ ۹۸‬و افت ‪۲۱.۶‬‬ ‫درصدی ان در مقایسه با سال گذشته است‪.‬‬ ‫بررسی اماره��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حاکی از این است که‬ ‫در بهار امس��ال ‪ ۱۱۹‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تن روغن موت��ور صنعتی تصفیه اول‬ ‫تولید ش��د که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ‪ ۲۰.۵‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در مدت یاد ش��ده‪ ،‬تولید دوده با افت ‪ ۵.۶‬درصدی در مقایس��ه با سال‬ ‫گذشته به ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن رسید‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ‪ 4‬هزار و ‪ ۲۸۴‬تراکتور در کشور تولید شد‪ .‬این‬ ‫امار در مقایسه با ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۷‬رشد ‪ ۲۶.۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫اما در مدت یادش��ده تولید کمباین با افت ‪۳۹.۴‬درصدی در همسنجی با‬ ‫سال گذشته به ‪ ۸۶‬عدد رسید‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪62‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫اینفو‬ ‫مطبوعات‪100 :‬درصد خودروهای ون کشور فرسوده هستند‬ ‫چهره هفته‬ ‫‪۱۲۰‬هزار میلیارد تومان خسارت صنعت خودرو با لغو برجام‬ ‫خس��ارت براوردی وارده به صنعت خودرو به دلیل عمل نکردن‬ ‫به تعهدات پس��ابرجامی طرف های خارج��ی به خاطر تحریم های‬ ‫امریکا معادل ‪۱۲۰‬هزار میلیارد تومان است که قطعه سازان کشور‬ ‫انتظار دارند این خس��ارت از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در دادگاه ه��ای بین المللی مطرح و از کش��ورهای طرف قرارداد‬ ‫گرفت��ه ش��ود‪ .‬در رسانه ها خبرها بیش��تر در راستای خس��ارت‬ ‫ش��رکت های خودروی��ی طرف خارج��ی با خ��روج از ایران است‬ ‫درحالی که با انعقاد قراردادهای پس��ابرجامی بیشتر قطعه سازان‬ ‫و البت��ه خودروسازان به س��وی فراهم کردن ماش��ین االت و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز ای��ن همکاری ها رفتن��د؛ از جمله برخی قطعه س��ازان قالب های قطعات‬ ‫خودروه��ای جدی��د را ساختند و حتی به ساخت نمون��ه رسیدند‪ ،‬اما با قطع‬ ‫همکاری طرف های خارجی‪ ،‬تمام این سرمایه ها بدون استفاده در کارخانجات‬ ‫باق��ی مانده اس��ت‪ .‬ارش محبی نژاد‪ ،‬دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه سازی کش��ور در گفت وگ��و با ایران اکونومیس��ت گفت‪:‬‬ ‫سه شنبه اول مرداد‪ ،‬انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کش��ور نامه ای برای وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ارس��ال کرده ضمن انکه‬ ‫رونوش��ت ان ب��رای دفت��ر مقام معظم رهب��ری‪ ،‬معاون وزی��ر و خودروسازان‬ ‫زده ش��ده است‪ .‬در این نامه براورد ش��ده خس��ارت های تحریم حداقل برای‬ ‫صنع��ت خودرو ‪۱۲۰‬ه��زار میلیارد تومان بوده است‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از این مبلغ‬ ‫‪۳۰‬ه��زار میلیارد توم��ان خودروسازان متضرر ش��ده اند و حدود‬ ‫‪۱۵‬ه��زار میلیارد تومان مربوط به قطعه سازان ایرانی است‪ .‬مابقی‬ ‫خس��ارت ها در دیگر بخش های این صنعت شامل خواب سرمایه‪،‬‬ ‫تولی��د خودروه��ای ناقص و بیکاری نیروهای ک��ار متخصص و‪...‬‬ ‫اس��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه در ادامه اظهار کرد‪ :‬این ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان را دولت جمهوری اسالمی ایران باید علیه امریکا‬ ‫طرح دع��وی کند و همچنین علیه کس��انی ک��ه معاهده برجام‬ ‫را امضا کردن��د و قراردادهای جوینت ونچر پس��ابرجامی با ایران‬ ‫منعق��د اما در نهایت قطع همکاری کردند مانند ش��رکت های فرانس��وی پژو‪،‬‬ ‫رنو‪ ،‬سیتروئن و شرکت المانی فولکس واگن و شرکت سوئدی ولوو‪ .‬همچنین‬ ‫قطعه سازان وابسته به این شرکت ها که با قطعه سازان ایرانی قرارداد همکاری‬ ‫امض��ا و پس از تهدید امریکا همکاری خود را تعلیق و ایران ترک کردند‪ .‬این‬ ‫چال��ش وارده به قطعه سازان را چه کس��ی پاسخگو است؟ و چه کس��ی قرار‬ ‫است زیان ه��ا را بپردازد؟ محبی نژاد در ادامه سخنان خود با اش��اره به اعالم‬ ‫ش��کایت به دادگاه های بین المللی گفت‪ :‬خس��ارت براوردی وارده به صنعت‬ ‫خودرو به دلیل عدم عمل به تعهدات پس��ابرجامی طرف های خارجی به خاطر‬ ‫تحریم های امریکا معادل ‪۱۲۰‬هزار میلیارد تومان است که قطعه سازان کشور‬ ‫انتظار دارند این خسارت از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران در دادگاه های‬ ‫بین المللی مطرح و از کشورهای طرف قرارداد گرفته شود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫هشدار انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران به افزایش ‪۱۹‬درصدی نرخ خوراک در مرداد‬ ‫افزایش نرخ خوراک روغن موتور و کاهش صادرات‬ ‫به گزارش روزگارخودرو‪ ،‬انجمن پاالیش��گاه های‬ ‫روغن سازی ایران‪ ،‬متش��کل از کارخانه های اصلی‬ ‫تولید انواع روغن های خودرو و صنعتی در کش��ور‬ ‫ک��ه بیش از ‪۹۰‬درص��د نیاز بازار داخل��ی به انواع‬ ‫محصوالت روانکار را تامین می کند‪ ،‬در اطالعیه ای‬ ‫ب��ه نرخ جدی��د خ��وراک مصرفی ای��ن واحدهای‬ ‫صنعت��ی که از س��وی ش��رکت های پاالیش نفت‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬واکنش نش��ان داد‪ .‬در بخشی از این‬ ‫اطالعیه امده که افزایش ‪۱۹‬درصدی نرخ خوراک‬ ‫کارخانه های روغن سازی(لوبکات) در مرداد امسال‪،‬‬ ‫در عمل موجب غیراقتصادی شدن عملیات تولیدی‬ ‫در این واحدها شده و بازار داخلی را تحت تاثیر قرار‬ ‫خواهد داد‪ .‬با توجه به اینکه ناوگان های حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬حمل ونقل ریلی‪ ،‬حمل ونق��ل دریایی و‬ ‫بسیاری از صنایع و حتی خانوارها‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫اصلی ای��ن ک��االی استراتژیک هس��تند‪ ،‬تصمیم‬ ‫افزایش ناگهانی ن��رخ خوراک براساس فرمولی که‬ ‫اساس��ا منطبق با ش��رایط فعلی حاک��م بر فضای‬ ‫اقتصادی کشور نیست‪ ،‬هرج ومرج در بازار و تضییع‬ ‫حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬نرخ خوراک واحدهای‬ ‫روغن سازی از ابتدای امس��ال تاکن��ون ‪۳۸‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته و این در حالی اس��ت که نرخ انواع‬ ‫روغن ه��ای موت��ور ثابت و تحت نظ��ارت سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگ��ان و تولید کنندگان است‪.‬‬ ‫میزان افزایش ن��رخ خوراک از ابتدای سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تاکن��ون حدود ‪۴۲۵‬درصد ب��وده که فقط در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬افزایش��ی به میزان ‪۱۸۲‬درص��د را تجربه‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬ارزش این خوراک به ط��ور تقریبی‬ ‫معادل با ارزش‪ HSFO ۱۸۰‬در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪ .‬در حالی که این فراورده در بازار خلیج فارس‬ ‫با تخفیف حداقل ‪ ۵۰‬دالری به مش��تریان خارجی‬ ‫عرضه می شود‪ ،‬در بازار داخلی با قیمتی ‪۱۵‬درصد‬ ‫باالتر از ن��رخ پایه‪ ،‬در اختی��ار تولید کنندگان که‬ ‫عمده نیاز بازار داخل را تامین می کنند قرار گرفته‬ ‫ک��ه این موضوع جای تامل فراوان دارد‪ .‬در بخش‬ ‫پایانی این اطالعیه تاکید ش��ده است؛ در سالی که‬ ‫بنا به بیانات رهبر معظم انقالب با نام «رونق تولید»‬ ‫نام گذاری شده‪ ،‬فشار حداکثری به تولید کنندگان‬ ‫و در نهایت مردم عادی ک��ه مصرف کنندگان این‬ ‫نوع محصوالت به ش��کل تجاری یا خانگی هستند‪،‬‬ ‫در ازای ش��ناسایی سود باالتر برای ش��رکت های‬ ‫پاالی��ش نف��ت‪ ،‬موضوعی نیس��ت ک��ه نهادهای‬ ‫نظارت��ی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به راحتی از کنار‬ ‫ان عبور کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬با توجه به نرخ فعلی‬ ‫خ��وراک‪ ،‬نه تنها تولی��د داخلی ان��واع محصوالت‬ ‫روانک��ار از حیز انتفاع خارج ش��ده‪ ،‬بلکه صادرات‬ ‫ای��ن محصوالت نیز ب��ا زیانی قابل توج��ه روبه رو‬ ‫شده و ارزاوری شرکت های تولیدی را نیز به شدت‬ ‫تحت تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!