هفته نامه روزگار خودرو شماره 63 - مگ لند
0

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

هفته نامه روزگار خودرو شماره 63

‫شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سرمقاله‬ ‫جایگاه کارافرینان‬ ‫در رسانه ‬ ‫کجاست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪63‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫مدیری‬ ‫با لباس کارگری‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫بازار خودرو همچنان پرحاشیه‬ ‫بازار خودرو کشور در چند هفته گذشته با تمام ارامشی‬ ‫که به ظاهر داشت‪ ،‬نوسان هایی را هم تجربه کرد‪.‬‬ ‫باره��ا و بارها درباره ش��رایط خاص کش��ور و تاثیر این‬ ‫وضعیت ب��ر بخش های گوناگون از جمل��ه صنعت خودرو‬ ‫گفته ای��م و در تمامی بخش ه��ا به نوعی تکانه های کوچک‬ ‫و بزرگی را ش��اهد بوده و هس��تیم اما ش��اید بتوان گفت‬ ‫این شرایط خاص برای بازار خودرو چشمگیرتر بوده است‬ ‫و ه��ر هفته خبری تازه‪ ،‬مثبت یا منف��ی‪ ،‬درباره این بازار‬ ‫شنیده می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫برقی شدن‬ ‫سدان لوکس ب ام و‬ ‫و شکار پورشه پانامرای جدید‬ ‫یادداشت ها‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫نیازمند‬ ‫مدیرانی به روز ‪3‬‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬اتفاق ه��ای مختلف��ی در دنیای‬ ‫خ��ودرو رخ داد ک��ه از مهم ترین انه��ا می توان به‬ ‫مش��اهده نسخه جدید پورش��ه پانامرا در خیابان و‬ ‫انتشار اخباری مبنی بر الکتریکی شدن ب ام و سری‬ ‫‪ ۷‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چشمه ای که‬ ‫بی شک‬ ‫دریاچه می شود ‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار موتورسیکلت‬ ‫راکد است‬ ‫افزایش بیش از ‪ ۵۰۰‬درصدی نرخ قطعات در بازار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫راه‪ ،‬موسیقی و‬ ‫جاده ای که‬ ‫پایانی ندارد‪...‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪4‬‬ ‫س��ال گذش��ته با افزایش ن��رخ ارز و دالر‪ ،‬بازار‬ ‫موتورس��یکلت نیز متاثر از این رشد با چالش هایی‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫گاهی با افزایش ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬برابری قیمت ها روبه رو‬ ‫بوده ایم که خرید را برای مش��تریان س��خت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع در ش��رایطی به وج��ود امد که‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت نی��ز در تولی��د با‬ ‫چالش های بسیاری روبه رو هستند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪63‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫به بهانه ضایعه درگذشت بزرگمرد صنعت‬ ‫خودروهای سنگین ایران‬ ‫جایگاه کارافرینان در رسان ه کجاست؟‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫در هفته گذش��ته دو ش��خص مهم از میان ما رفتند‪ :‬حس��ین اهی‪ ،‬شاعر‪،‬‬ ‫پژوهشگر و گوینده رادیو در ‪ ۶۶‬سالگی‪ ،‬و اصغر قندچی‪ ،‬کارافرین و به قولی‬ ‫پدر صنعت کامیون س��ازی کشور در ‪ ۹۱‬س��الگی‪ .‬هر دو بزرگ بودند و برای‬ ‫این کش��ور دلس��وزاندند اما رفتار رسانه ها و به ویژه رس��انه ملی ما با این دو‬ ‫خبر و فرد بس��یار متفاوت بود‪ .‬رادیو در ‪ ۳‬روز از لحظه فوت اهی عزیز دائم‬ ‫خبررس��انی کرد و تشییع جنازه وی را با شکوه برنامه ریزی کردند و قندچی‬ ‫کارافرین در رسانه ملی درگمنامی از میان ما رفت‪ .‬شبیه همین اتفاق بارها‬ ‫افتاده و دل معلم هایی مانند من را شکس��ته اس��ت‪ .‬چرا رس��انه های جمعی‬ ‫این ق��در به هنرمندان توجه می کنند اما کارافرینان را به عنوان کیس��ه پول‬ ‫می بینند؟ ‬ ‫البته شاید حق داشته باشند‪ .‬به هرحال هنرمند جاودانه است و کارافرین‬ ‫اث��ری مقطع��ی دارد و اصوال به درد پ��ول خرج کردن می خ��ورد! بماند که‬ ‫همی��ن نیم نگاه به هنرمندان واقعی این روزها جای خود را بیش��تر به توجه‬ ‫به س��لبریتی هایی داده که بیشتر انها هنرشان تخدیر ذهن افراد و لذت انی‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫اما نتیجه این رفتار رسانه ها برای ما ایرانیان چیست؟ در ‪۲۰۰‬سال گذشته‬ ‫ش��اهد بوده ایم که ما ایرانیان‪ ،‬بزرگان صنعتی و اقتصادی خود را به درستی‬ ‫تکری��م نکرده ایم‪ .‬روزی انها را به عرش اعال می بریم و روزی دیگری به فرش‬ ‫می کش��انیم و بعد هم از یاد می بریم‪ .‬ما در ‪ ۲۰۰‬سال گذشته‪ ،‬اسم چند نفر‬ ‫را به عن��وان متحول کنن��ده صنعت و اقتصاد ثبت کرده ایم و چند نفر ش��اعر‬ ‫و نویس��نده؟ چرا نمی توانیم ن��ام چند نفر ادم کارافری��ن ملی را در همین‬ ‫‪۴۰‬س��ال گذشته به یاد بیاوریم؟ روزی بابک زنجانی و منصور اریا را به عنوان‬ ‫کارافری��ن نمونه معرفی می کنیم و برحس��ب اینکه چقدر پول داده باش��ند‬ ‫در ویترین رس��انه ها به نمایش درمی اوریم و روزی دیگر همان ها را به عنوان‬ ‫مفسد فی االرض معرفی می کنیم‪ .‬به برخی هم مدال افتخار ملی می دهیم و‬ ‫بر حس��ب وظیفه لحظاتی قیافه انها را در تلویزیون نشان می دهیم و روزی‬ ‫دیگر انها را به فراموشی می سپاریم‪ .‬‬ ‫البته ناگفته نماند در چند سال گذشته صداوسیما از برخی نخبگان علمی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬اقتصادی و پزش��کی کش��ور دعوت کرده است؛ نه برای تکریم‪ ،‬بلکه‬ ‫به دلیل نمایش و پرکردن ساعت‪ .‬بماند که برای برخی از دعوت ها و برنامه ها‬ ‫هم به ویژه درباره کارافرینان بزرگ‪ ،‬تا درامدی کس��ب نشود‪ ،‬از نمایش هم‬ ‫خبری نیس��ت‪ .‬برخ��ی از این برنامه ها هم انقدر مصنوع��ی از فرد کارافرین‬ ‫تعری��ف می کنند که نه تنها تاثیر فرهنگی مثبتی در جامعه ندارد‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫تنفر و انزجار می شود‪ .‬‬ ‫حتم��ا می دانید ثروت کارافرینان ایرانی خارج از کش��ور خیلی بیش��تر از‬ ‫ثروت کارافرینان در داخل کش��ور اس��ت‪ .‬چرا؟ فرهنگ به ارث رس��یده ما‬ ‫به گونه ای است که جامعه جلوی قدرت‪ ،‬تکریم می کند و پشت سرش نقد و‬ ‫گاه ناسزا و نفرین‪ .‬در فرهنگ گذشته ما همیشه پادشاهی بوده که ثروت را‬ ‫در میان رعیت تقس��یم می کرده است‪۴۰ .‬سال است انقالب کرده ایم و نظام‬ ‫پادش��اهی را کنار زده ایم و قرار است روی پای خود بایستیم‪۴۰ .‬سال است‬ ‫قرار اس��ت سهم پول نفت را در بودجه کش��ور به حداقل برسانیم و از طریق‬ ‫دریافت مالیات کش��ور را به شکل پایدار و اصولی بچرخانیم‪ .‬اما ثروت چگونه‬ ‫به وجود می اید؟ کارافرینان و کارگرانی که به انها احترام می گذارند و انها را‬ ‫همراهی می کنند مهم ترین رکن ایجاد ثروت در هر کش��وری هستند‪ .‬اصوال‬ ‫فرهن��گ احترام ب��ه کار و کارافرینی و نبوغ و خالقی��ت منجر به محصول‪،‬‬ ‫مهم ترین رکن پیشرفت کشورهای پیشرفته است‪.‬‬ ‫وقتی به کارافرین احترام نگذاریم و فقط او را کیسه پول متحرک ببینیم‪،‬‬ ‫نتیجه اش این می ش��ود که می بینیم‪ .‬از کارگر گرفته تا قانون گذار و مجری‬ ‫قانون همه از کارافرین توقع دارند تا او پول را به جامعه برگرداند‪ .‬اما س��وال‬ ‫نمی کنن��د که چگونه قرار اس��ت این پول تولید ش��ود‪ .‬نتیجه اش می ش��ود‬ ‫به��ره وری پایین و درنهایت امکان پذیر نب��ودن رقابت پذیری‪ .‬در مجموع هم‬ ‫وقتی تعداد و اثر کارافرینان جامعه کم باش��د‪ ،‬تاثیر انها در اقتصاد و مالیات‬ ‫کش��ور به اندازه کافی باال نخواهد رفت و درنتیجه همچنان وابسته به فروش‬ ‫نفت و موادمعدنی می مانیم‪ .‬نتیجه اش چیست؟ ‬ ‫ام��روز که نمی توانیم نفت صادر کنیم‪ ،‬نرخ مرغ و گوش��ت در کش��ورمان‬ ‫س��ر به فلک می کشد‪ .‬مس��ئوالن می گویند دان مرغ و خوراک دام از خارج‬ ‫می اید و گرانی ان را توجیه می کنند‪ .‬اما نمی دانم گرانی پیاز و سیب زمینی‬ ‫را چگونه توجیه می کنند‪ .‬تا وقتی که کش��ور ساختاری صنعتی و فراصنعتی‬ ‫پی��دا نکند‪ ،‬ثروت از طری��ق کارافرینی و خالقیت و نواوری ایجاد نش��ود و‬ ‫کارافرینی در کش��ور ارزش تلقی نشود‪ ،‬وضع به همین منوال است‪ .‬یک روز‬ ‫نرخ مرغ پایین می اید و عده ای مرغدار به خاک س��یاه می نش��ینند و روزی‬ ‫دیگر که نرخ مرغ باال می رود‪ ،‬مس��ئوالن دس��ت به دعا به س��وی دولت های‬ ‫خارجی برداشته و واردات را به عنوان درمان این درد به کار می گیرند‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت روی پای خود بایس��تیم باید فرهنگ مان را از «وابس��تگی‬ ‫به فرهنگ «توس��عه و کارافرین��ی» تغییر دهیم‪ .‬باید ابت��دا یاد بگیریم که‬ ‫همان قدر که دولتمردان و هنرمندان و نویسندگان و شعرای بزرگ را محترم‬ ‫می شماریم و تکریم می کنیم‪ ،‬دانشمندان‪ ،‬کارافرینان و مدیران بزرگ کشور‬ ‫را نیز تکریم کنیم و حداقل در مقاطعی مانند درگذشت ش��ان‪ ،‬خبرهای شان‬ ‫را همگان��ی بدانیم و ان را بهانه ای کنیم تا از بزرگی انها و راه ش��ان صحبت‬ ‫کنی��م تا بچه های ما یاد بگیرند که بزرگی از منظر ما چیس��ت و اماده طی‬ ‫مسیر سخت بزرگ شدن شوند‪.‬‬ ‫باید به انها یاداوری کنیم که بیش��تر ب��زرگان علمی‪ ،‬صنعتی و اقتصادی‬ ‫ما چگونه با تالش و پش��تکار راه های س��خت را به خود هموار کردند و برای‬ ‫جامعه خود مفید بودند‪ .‬همان طور که در بهشت زهرا قطعه هنرمندان داریم‪،‬‬ ‫باید قطعه کارافرینان و دانش��مندان هم داشته باش��یم‪ .‬اینها حداقل کاری‬ ‫اس��ت که ما می توانیم نه برای انها که از میان ما رفته اند‪ ،‬بلکه برای اعتالی‬ ‫فرهنگ خود انجام دهیم‪.‬‬ ‫باید از همه فرصت ها در توسعه ساخت داخل بهره ببریم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه شورای معاونان این وزارتخانه‬ ‫با اش��اره به اقدام های اساسی انجام شده در راستای تحقق اهداف نهضت‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬بر لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و فرصت های قانونی‬ ‫برای توسعه ساخت داخل در سطح کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در این جلسه اظهار کرد‪ :‬پیرو فرمایش‬ ‫رهبر معظ��م انقالب درباره مس��ئولیت و وظیفه ب��زرگ وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در تحقق اهداف رونق تولید و ساخت داخل‪ ،‬خوشحالیم‬ ‫که امروز گام های خوبی برداش��ته ش��ده و مقدمات مناس��بی هم برای‬ ‫بالفعل سازی توانمندی های ساخت داخل کشور فراهم امده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای تسریع در نتیجه گیری و هدفمندی اقدام های در‬ ‫حال انجام در حوزه ساخت داخل‪ ،‬متولی مشخصی در این باره به عنوان‬ ‫یک متمرکز در سطح وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعیین شده است‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به اصالحیه جدید قانون «حداکثر اس��تفاده از توان‬ ‫تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی» خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫وج��ود یک قانون موث��ر در این بخش تا حدودی مغف��ول مانده بود که‬ ‫ب��ا تصویب قانون جدی��د‪ ،‬باید همه ظرفیت های موجود برای دس��تیابی‬ ‫به نتایج مدنظر به طور کامل به کار گرفته ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫روی خط خبری خودروسازان‬ ‫‹ ‹برنامه دولت تثبیت نرخ خودرو است‬ ‫تجارت تاکید کرد‪ :‬برای توفیق هر چه بیشتر طرح ساخت داخل باید روی‬ ‫اقبال و توجه عمومی به این حوزه دقت نظر بیشتری داشته باشیم چراکه‬ ‫مش��روعیت و موفقیت هر طرحی بستگی کامل به اقبال عمومی و توجه‬ ‫مردم دارد‪ .‬رحمانی نتایج نهضت س��اخت داخل را موثر در اینده کش��ور‬ ‫قلم��داد کرد ک��ه در صورت موفقیت این ط��رح و خودکفایی بخش های‬ ‫اساس��ی صنعت کش��ور از کاالهای وارداتی‪ ،‬می تواند به انقالبی بزرگ در‬ ‫عرصه اقتصادی و صنعتی کشور بینجامد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین گفت‪ :‬تولی��د خودرو پس از‬ ‫نوسان هایی در ماه های گذش��ته‪ ،‬اکنون به تعادل رسیده و به طور مرتب‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬نرخ خودرو نیز در هفته های گذش��ته(به جز اواسط‬ ‫هفته گذشته که با مسبب ان برخورد خواهد شد)‪ ،‬روند کاهشی به خود‬ ‫گرفته بود‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬در دس��توری به س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬افزایش نرخ برخی محصوالت یکی از خودروس��ازان که‬ ‫هفته گذش��ته اتفاق افتاد در دست بررسی اس��ت که ایا ناشی از اشتباه‬ ‫سیستمی بوده یا دلیل دیگری داشته است‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬اگ��ر این افزایش قیمت ها‬ ‫برخالف مصوبه ها بوده باش��د‪ ،‬به ش��دت با ان برخورد خواهیم کرد و در‬ ‫صورتی که اشکال سیستمی بوده باشد نیز باید دلیل ان بررسی شود‪.‬‬ ‫ موتور تاکید کرد‪:‬‬ ‫رحمان��ی همچنین درباره افزایش دوباره ن��رخ روغن ‬ ‫هرگونه افزایش قیمتی بیش از مصوبه س��تاد تنظیم بازار تخلف است که‬ ‫در این زمینه به شکل میدانی با متخلفان برخورد می شود‪.‬‬ ‫تعمیرگاه های مرکزی ایران خودرو پایلوت ارائه خدمات رنگ و بدنه شدند‬ ‫مرک��ز خدم��ات رن��گ و بدن��ه تعمیرگاه ه��ای‬ ‫مرک��زی ایران خ��ودرو ب��ه عن��وان نمایندگی های‬ ‫منتخب(پایلوت) ارائه خدم��ات رنگ با فناوری روز‬ ‫دنی��ا و با مواد اولیه با کیفیت باال‪ ،‬از این پس اماده‬ ‫خدمت رسانی به مشتریان هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬نمایندگی ه��ای مرکزی‬ ‫ایران خودرو(تحت مدیریت شرکت همگام خودرو) از‬ ‫این پس با در اختیار داش��تن به روزترین تجهیزات‬ ‫و امکان��ات درباره خدم��ات رنگ و بدن��ه‪ ،‬خدمات‬ ‫متف��اوت و وی��ژه ای را ب��ه دارن��دگان محص��والت‬ ‫ایران خودرو ارائه می کند‪ .‬مرکز خدمات رنگ و بدنه‬ ‫ش��رکت همگام خودرو با در اختیار داشتن سالنی به‬ ‫مس��احت ‪۳۵۰‬متر مربع و بهره گی��ری از تجهیزات‬ ‫مدرن از جمله کوره های رنگ پیش��رفته‪ ،‬خشک کن‬ ‫موضعی ‪ ،IR‬میکس��ر تم��ام اتوماتیک‪ ،‬اتاق ترکیب‬ ‫و س��اخت رنگ مطابق با اس��تانداردهای روز اروپا و‬ ‫همچنین بهره مندی از رنگ های بسیار باکیفیت ‪ ،‬از‬ ‫شرکت های معتبر در سطح جهان‪ ،‬سعی دارد ضمن‬ ‫مشکلی در تحویل محصوالت ثبت نامی‬ ‫سراتو وجود ندارد‬ ‫قائم مقام مدیرعامل س��ایپا در بازاریاب��ی و فروش با بیان اینکه هیچ‬ ‫مش��کلی در تحویل س��راتوهای ثبت نامی نخواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬پس‬ ‫از انتش��ار توقف تولید س��راتو‪ ،‬تعدادی از مشتریان گروه خودروسازی‬ ‫سایپا نگران خودروهای ثبت نامی خود شده اند که باید به این گروه از‬ ‫هموطنان اطمینان خاطر بدهیم که خودرو انها بدون مش��کل تحویل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬مجید باق��ری اظهار ک��رد‪ :‬تولید محصوالت‬ ‫س��راتو تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت و بر همین اساس تمام‬ ‫خودروهایی که پیش تر ثبت نام ش��ده یا در طرح فروش فوری اخیر به‬ ‫مشتریان عرضه تا یک ماه اینده تحویل خریداران خواهد شد‪.‬‬ ‫باقری درباره فعال بودن فروش محصول س��راتو در س��ایت اینترنتی‬ ‫گروه خودروسازی سایپا نیز گفت‪ :‬فروش فوری سراتو از دو هفته پیش‬ ‫اغاز ش��ده و درحال حاضر نیز فعال اس��ت و این اطمینان را می دهیم‬ ‫هموطنان��ی که در این طرح ف��روش اقدام به ثبت نام کرده یا می کنند‪،‬‬ ‫خودرو خود را در موعد مقرر تحویل خواهند گرفت‪.‬‬ ‫با اهالی بهارستان‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادعای زیانده ب��ودن خودروس��ازان را کذب‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬خودروس��ازان قیمت خ��ودرو را در‬ ‫صورت های مالی‪ ،‬واقعی و به روز محاسبه نمی کنند‪.‬‬ ‫س��یده حمی��ده زرابادی در گفت وگو ب��ا خانه ملت‬ ‫ت خودرو از س��ایت های‬ ‫درب��اره ضرورت ح��ذف قیم ‬ ‫اینترنتی‪ ،‬گفت‪ :‬حذف قیمت ها تاثیر چندانی بر کاهش‬ ‫قیمت خودرو و مس��کن نداش��ت و تنها باعث ارامش‬ ‫روانی و کاهش تشویش اذهان عمومی شد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم قزوی��ن‪ ،‬ابیک و الب��رز در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬اگرچه مطرح می شود قیمت از‬ ‫اگهی خودرو و مس��کن در سایت های اینترنتی حذف‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما در جزئیات این اگهی ها قیمت درج شده یا‬ ‫سرنخی داده شده که خریدار و بازدیدکننده بتواند به‬ ‫راحتی قیمت نهایی کاال را تشخیص دهد‪ .‬این نماینده‬ ‫تضمی��ن کیفیت نهای��ی کار‪ ،‬زیبایی را به خودروی‬ ‫مشتریان بازگرداند‪.‬‬ ‫تکنسین های تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو نیز در‬ ‫همین راستا‪ ،‬با حضور مستمر در دوره های اموزشی‬ ‫فنی و تخصصی‪ ،‬تحت نظارت متخصصان ش��رکت‬ ‫اروپایی شناخته شده در این زمینه‪ ،‬به تسلط کامل‬ ‫در این باره دست یافته اند‪.‬‬ ‫راه ان��دازی مراک��ز تخصص��ی در تعمیرگاه ه��ای‬ ‫مرکزی ایران خ��ودرو از جمله تعمی��رات تخصصی‬ ‫ایران خودرو به سامانه اطالعات مکانی پیوست‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو با بهره گیری از دانش و توانایی داخلی و لزوم توجه‬ ‫به منابع انرژی در س��ازمان‪ ،‬به سیس��تم مختصات جهانی متصل شد و سامانه‬ ‫اطالعات مکانی جی ای اس(‪ )GIS‬را راه اندازی کرد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬امروز‬ ‫با توجه به هزینه های باالی ایجاد‪ ،‬نگهداری و تعمیرات زیرساخت های انرژی و‬ ‫تجهیزات تامین کننده انرژی ها و همچنین گران بودن منابع انرژی و لزوم دقت‬ ‫در براورد هزینه های مالی در ش��رکت های بزرگ تولیدی‪ ،‬بکارگیری سیس��تم‬ ‫اطالع��ات مکانی یا جی ای اس اهمی��ت و جایگاه ویژه ای پیدا کرده اس��ت‪ .‬بر‬ ‫مبنای این گزارش‪ ،‬ایران خودرو با توجه به وسعت باالی سایت مرکزی(مساحت‬ ‫تقریبی ‪ ۳۰۰‬هکتار) و برخورداری از تجهیزات گس��ترده و ارزش��مند تولیدی‬ ‫متمرکز در این س��ایت‪ ،‬ضرورت تامین و نگهداری درس��ت منابع تولیدکننده‬ ‫انرژی و پیچیدگی و گستردگی شبکه های توزیع انرژی(افزون بر ‪ ۷۰۰‬کیلومتر)‬ ‫به عنوان س��رمایه های مالی و تولیدی‪ ،‬س��امانه اطالعات مکانی یا جی ای اس را‬ ‫راه اندازی کرده اس��ت‪ .‬این س��امانه در س��ال ‪ ۹۷‬با همت و همکاری مدیران‬ ‫معاونت خدمات فنی و معاونت مهندس��ی س��ازمان و سیس��تم ها و کوش��ش‬ ‫کارشناس��ان مجرب و متعهد در این شرکت پیاده سازی و سامانه تحت وب ان‬ ‫عملیاتی ش��د و تا به امروز توانسته در شناسایی و مکان یابی درست شبکه های‬ ‫انرژی و در اختیار قرار دادن اطالعات عمومی ابنیه و س��اختمان ها‪ ،‬کانال های‬ ‫انرژی در سایت پالن شرکت به طور انالین‪ ،‬کمک شایانی به مجریان تعمیرات‬ ‫و نگهداری کرده و با ارائه اطالعات درس��ت و روزامد ش��ده‪ ،‬از بروز حوادث و‬ ‫تخریب های احتمالی هنگام حفاری ها جلوگیری کند‪ .‬همچنین این سیس��تم‬ ‫در این��ده می تواند با توس��عه قابلیت ه��ای کنونی در شناس��ایی و کنترل نت‬ ‫س��اختمان ها و ابنیه و تاسیس��ات داخل��ی‪ ،‬حوزه مدیریت ش��هری‪ ،‬نظارت بر‬ ‫تجهیزات و ماشین االت صنعتی خاص در شرکت‪ ،‬کنترل دارایی ها و همچنین‬ ‫فرایند جابه جایی خودروهای تولیدی ایران خودرو در راستای حفظ و نگهداری‬ ‫سرمایه های گروه صنعتی ایران خودرو اثربخشی باالیی داشته باشد‪ .‬با بکارگیری‬ ‫این سیستم‪ ،‬ایران خودرو به نخستین شرکت خودروسازی تبدیل می شود که از‬ ‫س��امانه اطالعات مکانی راستای افزایش بهره وری و نگهداری سرمایه های خود‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬سامانه اطالعات مکان یا جی ای اس‪ ،‬سیستمی‬ ‫رایانه مبنا‪ ،‬متش��کل از سخت افزار‪ ،‬نرم افزار و داده است که کاربر برای دریافت‪،‬‬ ‫ش و نمایش انواع اطالعات مکانی و‬ ‫ذخیره سازی‪ ،‬بهنگام سازی‪ ،‬پردازش‪ ،‬ویرای ‬ ‫مکان مرجع‪ ،‬از ان بهره گرفته و انجام پردازش های بس��یار سخت و زمان گیر با‬ ‫ان برای کاربران تسهیل می شود‪.‬‬ ‫ادعای زیانده بودن خودروسازی ها کذب است‬ ‫م��ردم در مجل��س دهم با بی��ان اینکه بر‬ ‫نح��وه قیمت گ��ذاری خ��ودرو و اج��رای‬ ‫تعه��دات خودروس��ازان نظارت��ی وجود‬ ‫ندارد و تولیدکنن��ده قیمت محصوالت را‬ ‫تعیین می کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫خودروس��ازان بر اساس سیاست های خود‬ ‫قیمت خودرو را تغیی��ر دهند؛ افزایش یا‬ ‫کاه��ش قیمت خ��ودرو با خودروس��ازان‬ ‫ارتباط مستقیم دارد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و ادعای‬ ‫این ش��رکت مبنی بر اینکه گرانی ناش��ی از ایراد فنی‬ ‫سیس��تم فروش بوده را بهانه خودروس��ازان دانست و‬ ‫گفت‪ :‬این ش��رکت ها تنها به دنبال سود خود هستند‬ ‫در صورتی که ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه ایراد‬ ‫فنی باع��ث افزایش قیمت محصوالت این‬ ‫شرکت ها شده را واقعی تصور کنیم دولت‬ ‫باید به عنوان ناظر خودروس��از را جریمه‬ ‫کرده تا از بروز دوباره این اتفاق جلوگیری‬ ‫کن��د‪ ،‬این گونه اقدامات باعث ایجاد تنش‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫بازار خودرو به برای خودروسازان مناسب‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬محدودیت در واردات و‬ ‫برخی شرایط و تسهیالتی که دولت برای خودروسازان‬ ‫در نظ��ر گرفته باعث ایجاد بهترین ش��رایط برای این‬ ‫شرکت ها شده است‪.‬‬ ‫زراب��ادی درباره ورود مجدد ش��ورای رقابت به روند‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬باید دی��د با ورود مجدد‬ ‫شورای رقابت در پروس��ه قیمت گذاری‪ ،‬خودروسازان‬ ‫از قیمت ه��ای تعیی��ن ش��ده تمکین می کنن��د یا نه‬ ‫تخصیص ‪۳۰۰‬میلیون دالر برای واردات مواد اولیه الستیک‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید‬ ‫تایر در نظر گرفته شد‪ ،‬گفت‪ :‬به ازای واردات‬ ‫یک کیلو مواد اولیه مورد نیاز تولید الستیک‬ ‫تنها یک دالر پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت وگو با خانه ملت درباره‬ ‫وضعیت تولید الستیک‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫ارز مورد نیاز تولید الس��تیک تامین شود تولیدکنندگان‬ ‫می توانن��د ‪85‬درصد تایر مورد نیاز خودروهای س��واری‬ ‫و ‪75‬درص��د خودروهای س��نگین را تولی��د کنند‪ .‬البته‬ ‫ب��ا راه ان��دازی خط تولید الس��تیک س��نگین در یکی از‬ ‫کارخانه ه��ای داخلی نی��از تایر خودروهای س��نگین به‬ ‫صورت ‪100‬درصدی در داخل تامین می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کارگروه صنعت کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس در‬ ‫سه جلسه با حضور تولیدکنندگان‪ ،‬واردکنندگان و بانک‬ ‫مرکزی مشکل تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان تایر را‬ ‫مورد بررس��ی قرار داد در نهایت مقرر ش��د؛ ‪300‬میلیون‬ ‫گیربکس اتوماتیک و خدم��ات رنگ و بدنه عالوه بر‬ ‫انتق��ال دانش و فناوری به کش��ور عزیزمان و ایجاد‬ ‫اش��تغال در صنع��ت خ��ودرو‪ ،‬موجب��ات افزای��ش‬ ‫رضایت مندی مش��تریان از خدم��ات پس از فروش‬ ‫ایران خ��ودرو را فراهم اورده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫در راس��تای تامین رضایت مش��تریان‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫رنگ و بدنه در تعمیرگاه مرکزی شماره یک با توجه‬ ‫به ظرفیت موج��ود با مراجعه حضوری و بدون اخذ‬ ‫نوبت انجام می شود‪.‬‬ ‫دالر برای تامین م��واد اولیه وارداتی در نظر‬ ‫گرفته ش��د و مس��ئول اعتبارات ارزی بانک‬ ‫مرکزی نی��ز پرداخت و تخصیص این اعتبار‬ ‫را تضمی��ن کرد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس با بی��ان اینکه برای پیگیری‬ ‫امور مرب��وط به تخصیص ارز ب��رای واردات‬ ‫مواد اولیه تولید الستیک نمایندگان انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان تایر و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت معرفی ش��دند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولید تایر به کائوچو‬ ‫نی��از دارد که این ماده در داخل تولید نمی ش��ود و باید‬ ‫زمینه واردات ان فراهم ش��ود‪ .‬از این رو برای واردات هر‬ ‫کیلو تایر ‪ 4‬دالر ارز دولتی پرداخت می ش��ود اما به ازای‬ ‫واردات م��واد اولیه م��ورد نیاز تولید تای��ر تنها یک دالر‬ ‫پرداخت می شود در واقع با واردات مواد اولیه در هر کیلو‬ ‫سه دالر صرفه جویی ش��ده‪ ،‬اشتغال افزایش پیدا کرده و‬ ‫رون��ق تولید پیدا می کند‪ .‬ملک��ی در پایان گفت‪ :‬موضوع‬ ‫قیمت الس��تیک در بازار باید از س��وی سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ساماندهی شود‪.‬‬ ‫زی��را درحال حاضر خودروس��ازان ب��ا اهرم هایی مانند‬ ‫بیکاری کارگران و صورت های مالی ‪-‬که نش��ان دهنده‬ ‫ورشکس��تگی انهاس��ت‪ -‬دولت را تهدید می کند و در‬ ‫نتیجه دولت نیز در برخورد با انها دس��ت به عصا عمل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صورتی که خودروس��ازان با کمبود‬ ‫قطعه روبه رو ب��وده و نمی توانند تعهدات و فروش های‬ ‫قبلی خ��ود را تحوی��ل دهند‪ ،‬چگون��ه خودروهایی با‬ ‫‪۵‬درصد زیر حاشیه بازار به فروش می رساند‪.‬‬ ‫زراب��ادی درب��اره صورت ه��ای مالی خودروس��ازان‬ ‫که نش��ان دهنده ورشکستگی انهاس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان در این صورت ه��ای مالی قیمت واقعی‬ ‫خود را درج نمی کند در واقع قیمت انها بر اساس سال‬ ‫گذشته محاسبه می شود درحالی که قیمت خودرو طی‬ ‫یک سال گذشته چند برابر شده است‪.‬‬ ‫نقص در نظام توزیع الستیک کشور‬ ‫رئیس کمیته حمل ونقل کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی یک��ی از مهم ترین‬ ‫مش��کالت و دغدغه ه��ای رانندگان‪،‬‬ ‫نق��ص در نظ��ام توزیع الس��تیک در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬بنابراین باید مکانیسم‬ ‫دقی��ق و منس��جمی ب��رای ارائه این‬ ‫محصول در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ش��ادمهر کاظم زاده در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اغاز طرح توزیع سیستمی تایر سنگین در‬ ‫‪ ۱۰‬استان کشور‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس گزارش های ارائه‬ ‫ش��ده‪ ،‬در سال گذش��ته حدود یک میلیون حلقه‬ ‫الس��تیک میان رانندگان توزیع شده اما بر اساس‬ ‫اطالعات رس��یده‪ ،‬این رانندگان تا پایان س��ال باز‬ ‫ب��ه حدود یک میلیون حلقه الس��تیک جدید نیاز‬ ‫دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حمل ونقل جاده ای در س��ال‬ ‫به حدود ‪۵‬میلیون حلقه الستیک جدید نیاز دارد‪،‬‬ ‫ح��ال وزارتخانه ه��ای صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫راه وشهرس��ازی باید راهکار درس��تی‬ ‫را ب��رای توزیع این محص��ول اجرایی‬ ‫کنن��د‪ .‬در ش��رایط کنون��ی حداکثر‬ ‫ظرفی��ت کارخانج��ات داخل��ی برای‬ ‫تولی��د الس��تیک ‪۵ . ۱‬میلی��ون حلقه‬ ‫است‪ ،‬از این رو باقی این محصول باید‬ ‫از خارج از کشور وارد شود‪ .‬کاظم زاده‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬ب��ا توجه به مش��کالت‬ ‫تحریمی‪ ،‬کارخانجات داخلی باید در جهت افزایش‬ ‫میزان تولید الستیک در کشور اقدام کنند‪ ،‬در این‬ ‫صورت می ت��وان با مدیریت بازار و تزریق تولیدات‬ ‫داخلی‪ ،‬مش��کالت حمل ونقل جاده ای و رانندگان‬ ‫را حل کرد‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی یکی از مهمترین مش��کالت‬ ‫و دغدغه ه��ای رانن��دگان‪ ،‬نقص در نظ��ام توزیع‬ ‫الس��تیک در کشور اس��ت‪ ،‬بنابراین باید مکانیسم‬ ‫دقیق و منس��جمی برای ارائه این محصول در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫بازار خودرو همچنان پر حاشیه‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪63‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫نیازمند مدیرانی به روز‬ ‫ابوالحسن امیری نظری‬ ‫کارشناس بازار خودرو‬ ‫ش�هناز صفائی‪ :‬ب��ازار خودرو کش��ور در چند‬ ‫هفته گذش��ته با تمام ارامش��ی که به ظاهر داشت‪،‬‬ ‫نوس��ان هایی را هم تجربه کرد‪ .‬بارها و بارها درباره‬ ‫ش��رایط خ��اص کش��ور و تاثیر ان ب��ر بخش های‬ ‫گوناگون و از جمله صنعت خودرو کش��ور گفته ایم‬ ‫و برای تمامی بخش ها به نوعی تکانه های کوچک و‬ ‫بزرگی را شاهد بوده و هستیم اما شاید بتوان گفت‬ ‫این ش��رایط خاص برای بازار خودرو چش��مگیرتر‬ ‫بوده اس��ت و هر هفته خبری تازه‪ ،‬مثبت یا منفی‪،‬‬ ‫درب��اره این بازار به گوش مان می رس��د و این گونه‬ ‫نمود می یابد ک��ه باید یک اتف��اق غیرمنتظره رخ‬ ‫دهد و یک ش��به تمام این نگرانی ه��ا را کم کند و‬ ‫این بازار ارامش خود را بازیابد که البته یک ش��به‬ ‫به وقوع نخواهد پیوست‪.‬‬ ‫در روزگار خودرو نیز به واسطه رسالتی که داریم‪،‬‬ ‫ه��ر هفت��ه پیگیر وضعی��ت این بازار هس��تیم و با‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬صاحب نظران و فعاالن این حوزه به‬ ‫گفت و گو می نشینیم و هدف این است که ما هم به‬ ‫س��هم خودمان گام کوچکی در مسیر کمک به این‬ ‫صنعت برداریم‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬در این شماره از روزگار خودرو دیدگاه‬ ‫چند نفر از صاحب نظران و فعاالن صنعت خودرو را‬ ‫درباره وضعیت این بازار در چند هفته گذشته جویا‬ ‫شده ایم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫این ب��ازار را در روزهای این��ده چگونه پیش بینی‬ ‫می کنی��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ازار خودرو یک ب��ازار لحظه ای‬ ‫است و قیمت خودروها مدام در ان تغییر می کند؛‬ ‫یعن��ی قیمتی که ام��روز برای یک خ��ودرو اعالم‬ ‫می شود با فردا متفاوت است و این تغییرات قیمتی‬ ‫بس��تگی به میزان عرضه خودروس��ازان دارد و اگر‬ ‫محدودیت عرضه نداش��ته باش��یم‪ ،‬قیمت ها رو به‬ ‫کاهش خواهد رفت‪ .‬گفتنی اس��ت خبرهای منفی‬ ‫هم بر این بازار تاثیر گذار اس��ت و اگر بازار متاثر از‬ ‫یک خبر منفی نباشد قیمت ها روند کاهشی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬خبرهای منفی برای بازار بار روانی به همراه‬ ‫دارد و بر قیمت محصوالت تاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل خاصی در بازار خودرو نیست‬ ‫نعمت اهلل کاش��انی‪ ،‬فعال بازار خودرو نیز درباره‬ ‫وضعی��ت کلی این بازار ب��ه روزگار خودرو گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر شاهد اشفتگی در بازار خودرو کشور‬ ‫نیس��تیم و عرضه و تقاض��ا در این بازار روال عادی‬ ‫دارد‪ .‬هفته گذش��ته یکی از خودروس��ازان اندکی‬ ‫قیمت محصوالت خ��ود را افزایش داد که بعد هم‬ ‫اعالم کردند اشتباه شده و دوباره مبلغی که اضافه‬ ‫دریافت شده را برمی گردانند و قرار شده این مبلغ‬ ‫چ��ه ب��وده‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��رایط فق��ط عرضه بر‬ ‫ب��ازار تاثیر دارد و باعث ایجاد نوس��ان های قیمتی‬ ‫می شود‪ .‬متاسفانه خودروسازان خودرو را تبدیل به‬ ‫یک کاالی سرمایه ای کرده اند و وقتی یک محصول‬ ‫به عنوان کاالیی س��رمایه ای تعریف می شود‪ ،‬به طور‬ ‫مسلم عرضه و تقاضا بر وضعیت بازار ان تاثیرگذار‬ ‫خواه��د بود‪ .‬وقتی عرضه به میزان کافی نباش��د و‬ ‫تقاضا بیشتر باشد در نهایت شاهد افزایش قیمت ها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫حیدری در ادامه افزود‪ :‬به طور کلی می توان گفت‬ ‫میزان عرضه تاثیر زیادی بر این بازار دارد و به نوعی‬ ‫این تاثیرگذاری چش��مگیر است که حتی می توان‬ ‫گفت عامل این نوس��ان ها چیزی به غیر از وضعیت‬ ‫عرضه محصوالت خودروس��ازها نیس��ت؛ یعنی نه‬ ‫دالر و نه هیچ ارز دیگری حتی تحریم ها هم تا این‬ ‫حد بر این صنعت تاثیرگذار نیس��ت زیرا در برخی‬ ‫محصوالت قطعات ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬درصد بومی سازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��طح کالن سیاس��ت هایی در ای��ن صنعت‬ ‫وج��ود دارد که به طور طبیعی بر بازار ان هم تاثیر‬ ‫می گذارد و ان سیاس��ت گران فروختن محصوالت‬ ‫‹ ‹ثبات نسبی حاکم است‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو درباره وضعیت بازار خودرو در‬ ‫چند هفته گذش��ته در گفت و گو با روزگارخودرو‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬درحال حاضر ثبات نس��بی بر این بازار‬ ‫حاکم است‪.‬‬ ‫در محصوالت ش��رکت س��ایپا افزای��ش قیمتی‬ ‫نمی بینیم و گاه به این دلیل که این خودروس��از به‬ ‫مشتریان خود خودرو عرضه می کند‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫قیمت ها در محصوالت این خودروساز هستیم‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬پراید ‪ ۱۱۱‬از ‪48‬میلیون و ‪500‬‬ ‫ه��زار تومان با کاه��ش قیمتی که هفته گذش��ته‬ ‫تجرب��ه ک��رد‪ 48 ،‬میلی��ون تومان قیم��ت خورد‬ ‫و ن��رخ تیب��ا از ‪51‬میلیون و ‪ 500‬ه��زار تومان به‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان رس��ید‪ .‬در هفته‬ ‫گذشته همچنین تیبا ‪ 57 ،۲‬میلیون تومان و ساینا‬ ‫‪57‬میلی��ون و ‪ 500‬هزار تومان و ‪ ۱۳۱‬هم در بازار‬ ‫حدود ‪ ۴۴‬میلیون تومان معامله می شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬محصوالت ایران خودرو سه ش��نبه ‪۸‬‬ ‫مرداد افزایش قیمت داش��ت که البته در ادامه هم‬ ‫خب��ر این افزایش قیمت را تکذیب کردند و گفتند‬ ‫در دعوتنامه ها اش��تباه ش��ده و از روز چهارش��نبه‬ ‫‪9‬م��رداد دوباره کاهش قیمت ه��ا را در محصوالت‬ ‫ایران خودرو داش��تیم‪ .‬اما به هر حال‪ ،‬این خبر یک‬ ‫م��وج منفی در بازار ایجاد کرد و دو‪ ،‬س��ه هفته ای‬ ‫طول می کشد تا دوباره بازار خودرو به ارامش نسبی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مدتی ش��رکت ایران خ��ودرو محصوالت خود را‬ ‫فاکتور نمی کرد‪ ،‬اما از ابتدای هفته گذش��ته برخی‬ ‫از محص��والت خود را به مش��تریان تحویل داد که‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۵‬میلی��ون تومان ش��اهد کاه��ش قیمت ‬ ‫محصوالت بودیم و این وضعیت ادامه دار اس��ت‪ .‬در‬ ‫کل با توجه به انچه ش��اهد ان هس��تیم‪ ،‬می توان‬ ‫گفت ثبات نسبی بر بازار خودرو حاکم است‪.‬‬ ‫موتمنی در ادامه درباره وضعیت عرضه و تقاضای‬ ‫محصوالت واردات��ی اظهارکرد‪ :‬در بازار خودروهای‬ ‫وارداتی هم ش��اهد افزایش قیمت ها نیس��تیم و در‬ ‫چن��د هفته گذش��ته که ت��ا حدودی این ب��ازار را‬ ‫بررس��ی کرده ام‪ ،‬ثبات قیمتی ب��ر بازار خودروهای‬ ‫وارداتی حاکم بوده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش خبرن��گار روزگار‬ ‫خ��ودرو که به عنوان فع��ال بازار خ��ودرو وضعیت‬ ‫سعید موتمنی‪:‬‬ ‫بازار خودرو یک‬ ‫بازار لحظه ای‬ ‫است و قیمت‬ ‫خودروها مدام‬ ‫در ان تغییر‬ ‫می کند‬ ‫حمیدرضا‬ ‫نعمت اهلل‬ ‫حیدری‪ :‬عامل‬ ‫کاشانی‪:‬‬ ‫نوسان های بازار‬ ‫اشفتگی‬ ‫وضعیت عرضه‬ ‫بازار خودرو‬ ‫محصوالت‬ ‫تحت تاثیر‬ ‫خودروسازها‬ ‫تحریم ها و‬ ‫است‬ ‫قیمت دالر است‬ ‫برگشت داده ش��ود و در این زمینه مشکل خاصی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروشندگان خودرو در ادامه افزود‪ :‬اشفتگی کلی‬ ‫بازار خ��ودرو در س��طح کالن تحت تاثیر تحریم ها‬ ‫و قیمت دالر اس��ت ب��ا این حال در ای��ن مدت با‬ ‫درای��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و کنترل‬ ‫دقیق��ی که نهادهای مربوط بر بازار دارند‪ ،‬وضعیت‬ ‫خودروس��ازها عادی شده و مشکل خاصی در بازار‬ ‫خودرو نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه فرایند مناسبی ندارد‬ ‫در ادام��ه حمیدرض��ا حیدری‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروشندگان مش��هد هم درباره‬ ‫وضعی��ت بازار خ��ودرو به روزگار خ�ودرو گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه در این مدت خودروس��ازان به تعهدات‬ ‫خود عمل نکردند و این موضوع باعث شد خودروها‬ ‫دچ��ار جهش قیمتی و برخی محص��والت در بازار‬ ‫ازاد حدود ‪ ۴‬تا ‪۵‬میلیون تومان گران تر شود‪.‬‬ ‫حیدری درباره پیش بین��ی خود از وضعیت بازار‬ ‫خودرو در روزهای اینده هم گفت‪ :‬اگر شرکت های‬ ‫س��ازنده ب��ه تعه��دات خ��ود عم��ل و خودروهای‬ ‫ثبت نام��ی را واگ��ذار کنن��د‪ ،‬فعال ثبات نس��بی بر‬ ‫این بازار حاکم اس��ت‪ .‬ضمن اینکه قرار است مبلغ‬ ‫اضاف��ه ای که از مردم گرفته ش��ده به انها باز گردد‬ ‫و پیش بینی می ش��ود با این اقدام وضعیت بازار به‬ ‫ش��رایط قبل باز گردد‪ ،‬در غی��ر این صورت جهش‬ ‫قیمتی را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار روزگارخودرو‬ ‫که دلیل اشفتگی بازار خودرو در دو هفته گذشته‬ ‫علی خسروانی‪:‬‬ ‫بازار‬ ‫خودروهای‬ ‫وارداتی‬ ‫در چند هفته‬ ‫گذشته راکد‬ ‫بوده است‬ ‫است‪ .‬رویکردی که در شرایط کنونی به بازار خودرو‬ ‫کمک می کند به موقع بودن ثبت نام ها و روند عرضه‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر فروش به اندازه کافی انجام شود به طور‬ ‫حتم قیمت ها هم افت بیش��تری خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫س��ایت ثبت نام باز می ش��ود اما فراین��د ثبت نام و‬ ‫عرضه درست نیست و کسی نمی تواند ثبت نام کرد‬ ‫اما از سوی دیگر محصوالت خودروسازها وارد بازار‬ ‫ازاد می ش��ود و با ن��رخ مصوب و بیش��تر از ان به‬ ‫فروش می رسد که هدف هم دقیقا همین است‪.‬‬ ‫حی��دری درباره پیش بینی خ��ود از بازار خودرو‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬فعال روند حاکم ادامه خواهد داشت‬ ‫چراک��ه نرخ خودروهایی تولی��دی انها تا حدی که‬ ‫باید افزایش یابد‪ ،‬افزایش یافته اس��ت‪ .‬البته شاید‬ ‫نرخ ها افتی هم نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار وارداتی ها همچنان راکد است‬ ‫علی خس��روانی‪ ،‬فعال ب��ازار خودرو نی��ز درباره‬ ‫ای��ن بازار به روزگارخودرو گف��ت‪ :‬بازار خودروهای‬ ‫وارداتی در چند هفته گذش��ته همچنان راکد بوده‬ ‫و خودروهای این ب��ازار با همان ‪30‬درصد ظرفیت‬ ‫واقعی خرید و فروش می شوند‪ .‬این بازار وابسته به‬ ‫نرخ ارز است‪.‬‬ ‫در کش��ور ما از یک س��و نوسان های نرخ ارز و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬کاهش توان مال��ی خریداران خودرو‬ ‫بر بازار خودروهای واردات��ی تاثیر می گذارد‪ .‬انچه‬ ‫از ش��رایط کلی بازار می توان گفت این اس��ت که‬ ‫مردم منتظرند ببینند اتفاق جدیدی برای این بازار‬ ‫خواه��د افتاد یا خیر‪ .‬این فع��ال بازار خودرو افزود‪:‬‬ ‫در مقاب��ل خودروه��ای داخلی هم کاهش نس��بی‬ ‫قیمت ها را تجربه کردن��د‪ .‬بازار خودروهای داخلی‬ ‫در یکی‪ ،‬دو هفته گذش��ته ثبات داشت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بس��یاری از خریداران توان خرید خودروهای‬ ‫واردات��ی را ندارن��د و مجبورند س��راغ خودروهای‬ ‫داخل��ی برون��د و به همی��ن دلیل ق��دری در بازار‬ ‫خودروهای داخلی تقاضا بیش��تر شده است‪ .‬البته‬ ‫شرکت های خودروساز در عمل بازار را کنترل و از‬ ‫ارزان شدن قیمت ها جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫خس��روانی در ادامه اظهار ک��رد‪ :‬هفته پیش هم‬ ‫خودروس��ازان به روال پیشین‪ ،‬قیمت ها را افزایش‬ ‫دادند و بع��د ان را تکذیب کردند‪ .‬این روند؛ یعنی‬ ‫گران ک��ردن خودروها و دوب��اره برگرداندن ان به‬ ‫قیمت ه��ای قبلی خود ب��ر بازار تاثیرگذار اس��ت‪.‬‬ ‫خبر منتشر می ش��ود و شاید ‪15‬درصد شنوندگان‬ ‫تکذیب ان را بش��نوند ان هم زمان��ی که خبر اثر‬ ‫خود را گذاشته است‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت بازار خودرو در روزهای اینده‬ ‫گف��ت‪ :‬در این هفته اتف��اق خاصی در این بازار رخ‬ ‫نخواه��د داد و ش��رایط همین گون��ه ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬البته قیمت خودروها در بازار متفاوت است‬ ‫چون در شرایط رکود افرادی که نیاز به پول دارند‬ ‫خودرویی که در اختیار دارند را ارزان تر می فروشند‬ ‫و این اختالف قیمت ایجاد می کند و به نوعی شاهد‬ ‫هس��تیم که در این بازار اخت�لاف قیمت اعالمی و‬ ‫عملیاتی زیاد است (قیمت اسمی و واقعی)‪.‬‬ ‫به عبارت��ی خودروها یک قیمت اس��می دارند و‬ ‫یک قیمت واقعی که با ان خرید و فروش می شوند‪.‬‬ ‫در حال حاضر به این دلیل که خریدار کم است در‬ ‫بازار کس��ی که قصد خرید دارد به دنبال ارزان ترین‬ ‫خودرو است؛ بنابراین قیمت واقعی خودروها بسیار‬ ‫پایین تر از قیمت اعالمی است‪ .‬کسی که می خواهد‬ ‫خ��ودرو خود را معامله کند باید قیمت ان را پایین‬ ‫بی��اورد ت��ا بتوان��د ان را به فروش برس��اند که این‬ ‫رویکرد اختالف قیمت بی��ن عرضه کننده ها را کم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدی��ران صنعت خودرو کش��ور به نوعی مقصر اش��فتگی ب��ازار خودرو‬ ‫هستند‪ .‬شاید فش��ار مدیران سطوح باال برای پاسخگو بودن خودروسازان‬ ‫به مردم فقط به ظاهر بازار خودرو را عادی کرده است‪ .‬سال گذشته سبد‬ ‫کاالهایی به نمایندگی ها برای تامین بخش��ی از نقدینگی خودروسازان به‬ ‫انها فروخته می ش��د‪ .‬ای��ن نمایندگی ها مبلغی را به خودروس��ازان کمک‬ ‫می کنند‪ ،‬نه به دلیل اینکه کار صنعت خودرو کش��ور راه بیفتد و مش��کل‬ ‫ان برطرف ش��ود‪ ،‬بلکه برای اینکه س��بد کاالیی خوب��ی با قیمت مصوب‬ ‫خریداری کنند و بعد در بازار ازاد زیر قیمت بفروش��ند‪ .‬از این رو معتقدم‬ ‫مشکالت این صنعت به مدیران ان برمی گردد‪.‬‬ ‫موضوع دوم درباره این صنعت تفاوت حقوق یک کارش��ناس و مهندس‬ ‫تحصیلکرده و طراح با یک مدیر اس��ت که گاه با یک مدرک و تحصیالت‬ ‫بی ربط شاهد هستیم مدیریت یک بخش مهم از صنعت خودرو را برعهده‬ ‫دارد و از مزای��ا و حق��وق چش��مگیری هم برخوردار اس��ت در مقابل ان‬ ‫مهن��دس مکانیکی ک��ه توانمند تر بوده و طراحی ه��ای همان مجموعه را‬ ‫برعهده دارد‪ ،‬از یک حقوق حداقلی برخوردار است‪.‬‬ ‫در این میان گاهی شاهدیم مدیران برخی از این واحدهای خودروسازی‬ ‫اخراج یا بازخواس��ت می شوند که این راه حل نیست‪ .‬بسیاری از مدیران ما‬ ‫در صنعت خودرو قدیمی و برخی حتی پیش��ینه ‪ 40‬س��اله دارند‪ .‬هر چه‬ ‫در توان داش��ته اند در این صنعت صرف و تمام برنامه هایی که داش��ته اند‬ ‫را پی��اده کرده اند و اکنون ط��رح و برنامه جدیدی برای نجات این صنعت‬ ‫ندارند‪ .‬این مدیران باید کنار گذاشته شوند و افراد جدیدی جایگزین انها‬ ‫ش��ود‪ .‬فرد جدیدی که بیاید توانمن��دی دارد فکر دارد و طراحی و علم او‬ ‫روزامد اس��ت‪ .‬می تواند کار کند و البت��ه کار هم می کند چون جویای نام‬ ‫اس��ت و انگیزه دارد اما باید از تجربه مدیران باتجربه قدیمی هم استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫موضوع بعدی این است که خواسته یا ناخواسته وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برخورد جدی با خودروس��ازان درباره عملکردشان ندارد‪ .‬از این رو‬ ‫در این صنعت شاهد تحول اساسی نیستیم‪.‬‬ ‫مدیران باالدس��تی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نیز مطبوعات‬ ‫پیگی��ر تحوالت در صنعت خودرو و نیز س��اماندهی بازار ان هس��تند اما‬ ‫هنوز تغییر اساسی رخ نداده است‪ .‬اینکه برخی کارشناسان درباره توسعه‬ ‫و ش��کوفایی صنعت خودرو به نوسانات ارزی اش��اره می کنند تا حدودی‬ ‫می تواند تاثیرگذار باش��د اما معتقدم بیش��تر مش��کالت ای��ن صنعت‪ ،‬به‬ ‫مدیریت درون سازمانی ان برمی گردد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افت تیراژ خودرو‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخست سال‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گاهی شاهد اقدام ها و اجرای برنامه هایی هستیم‬ ‫ک��ه ما را به ط��ور جدی به فک��ر فرومی برد و چون‬ ‫به ط��ور مس��تقیم در جریان علت انها نیس��تیم و‬ ‫دالی��ل ای��ن رخدادها برای ما مش��خص نیس��ت‪،‬‬ ‫س��وال برانگیز می ش��وند‪ .‬این وضعی��ت را در چند‬ ‫هفته گذشته در بازار خودرو شاهد بودیم‪.‬‬ ‫همه می دانیم که بازار خودرو در نوس��ان اس��ت‬ ‫و ش��رایط مطلوبی ندارد و یک اش��تباه یا سیاست‬ ‫بدون تدبیر‪ ،‬ارامش��ی که به س��ختی مدت کوتاهی‬ ‫اس��ت برای این بازار ایجاد شده را دچار یک تکانه‬ ‫ناگهان��ی می کند که به طور قط��ع تاثیری هر چند‬ ‫موقتی بر جا خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال می توان ب��ا کمی دق��ت و تدبیر‬ ‫مش��تری مدارانه مانع رخ دادن چنی��ن اتفاق هایی‬ ‫ش��د‪ .‬مه��م نیس��ت ای��ن اش��تباه از س��وی کدام‬ ‫واح��د یا بخش خ��اص رخ داده‪ ،‬انچ��ه در این باره‬ ‫اهمی��ت دوچن��دان دارد ای��ن اس��ت ک��ه بدانیم‬ ‫در ش��رایط کنون��ی همه فع��االن ای��ن صنعت با‬ ‫کوچک تری��ن اقدام��ی تاثی��ر مثبت ی��ا منفی بر‬ ‫تمام��ی چرخ��ه فعالی��ت ای��ن صنع��ت خواهند‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬پس باید مراقب بود و ب��ا احتیاط عمل‬ ‫کرد‪ .‬البته این موضوع نه تنها در شرایط کنونی که‬ ‫به عنوان شرایطی ویژه تعریف می شود و نه فقط در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬بلکه همیشه و در تمام حوزه ها باید‬ ‫مورد توجه مس��ئوالن‪ ،‬مدیران و فعاالن اقتصادی‬ ‫کشور از سطوح باال تا پایین ترین سطح باشد‪.‬‬ ‫در زنجی��ره یک فعالی��ت اقتص��ادی موفقیت و‬ ‫شکس��ت‪ ،‬نتیجه کالن ترین و خردتری��ن اقدام ها‪،‬‬ ‫برنامه ها و گاه واکنش ها بوده و بهتر است این تفکر‬ ‫همه جانبه نگر باشد و برای ان فرهنگ سازی شود‪.‬‬ ‫بررس��ی امارهای منتش��ر ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حاکی‬ ‫از کاهش تولید دو خودروس��از بزرگ کش��ور در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال در‬ ‫همسنجی با سال گذشته است‪ ،‬به طوری که ایران خودرو ‪۳۵.۴‬درصد افت‬ ‫و سایپا ‪۲۹.۵‬درصد کاهش را ثبت کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬در این مدت‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو موفق به تولید‬ ‫‪۱۱۹‬هزار و ‪ ۷۵۸‬خودرو ش��د که ‪۱۱۸‬هزار و ‪ ۴۳۷‬خودرو انها خودروهای‬ ‫س��واری است‪ .‬تولید سواری در این گروه صنعتی در ‪ ۴‬ماه نخست امسال‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افت ‪۳۵‬درصدی همراه شد‪.‬‬ ‫ت��ا پایان تیر ‪ ۸۰۵‬وانت و ‪ ۴۴۴‬کامیونت‪ ،‬کامیون و کش��نده از س��وی‬ ‫ابی پوش��ان جاده مخصوص تولید شد که در همسنجی با سال گذشته به‬ ‫ترتیب افت ‪۶۵.۵‬درصدی و ‪۱۱.۲‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫در مدت یادشده‪ ،‬تولید مینی بوس‪ ،‬میدل باس و اتوبوس در ایران خودرو‬ ‫با ثبت رش��د ‪۳۸.۵‬درصدی به ‪ ۷۲‬خودرو رس��ید‪ ،‬اما عدد صفر در مقابل‬ ‫تولید ون از سوی این گروه صنعتی ثبت شد‪.‬‬ ‫بر پایه اماره��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نارنجی پوش��ان جاده‬ ‫مخصوص ت��ا پایان تیر ‪۱۳۴‬هزار و ‪ ۷۹۲‬خودرو انواع خودرو تولید کردند‬ ‫ک��ه ‪۱۱۹‬هزار و ‪ ۵۲۳‬انها را خودروهای س��واری تش��کیل می داد‪ .‬تولید‬ ‫س��واری در این مدت‪ ،‬افت ‪۳۲.۵‬درصدی در مقایسه با سال گذشته ثبت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تولید وانت در این گروه خودروسازی افزایشی بود و با ثبت‬ ‫رشد ‪۲۱.۷‬درصدی در مقایسه با سال گذشته به ‪۱۵‬هزار و خودرو رسید‪.‬‬ ‫تولید فقط ‪ ۴‬ون (افت ‪۸۲.۶‬درصدی در همس��نجی با س��ال گذشته) و‬ ‫‪ ۱۰۲‬کامیونت‪ ،‬کامیون و کشنده(افت ‪ ۹۳.۷‬درصدی در همسنجی با سال‬ ‫گذش��ته) از دیگر امارهای قابل توجه تا پایان تیر امس��ال در سایپا است‪،‬‬ ‫اما تولید مینی بوس‪ ،‬میدل باس و اتوبوس در این گروه تا این موقع از سال‬ ‫همچنان صفر است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪63‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار لوازم یدکی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وخامت حال بازار‬ ‫لوازم یدکی خودرو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫افزایش بیش از ‪۵۰۰‬درصدی نرخ قطعات در بازار‬ ‫مهدیه احمدی‪:‬‬ ‫ای��ن روزها از کمب��ود قطعات در بازار ل��وازم یدکی‬ ‫خودرو و افزایش ‪۳۰۰‬درصدی نرخ انها‪ ،‬س��خن بسیار‬ ‫اس��ت‪ .‬مصرف کنندگان نسبت به این مسئله گالیه مند‬ ‫هستند اما عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫لوازم یدکی معتقد است درحال حاضر بازار لوازم یدکی‬ ‫خودرو راکد است و به همین دلیل شاهد فراوانی قطعه‬ ‫در بازار هستیم‪ .‬سیدمهدی کاظمی گفته بود قیمت ها‬ ‫از ابتدای س��ال فقط ‪۱۰‬درصد افزایش یافته و تا امروز‬ ‫تغییری نداشته است؛ البته به غیر از قطعات خودروهای‬ ‫لوکس که تعداد محدودی از انها در کشور تردد دارند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬برای تامی��ن قطعات س��ایر خودروها‬ ‫مش��کلی وجود ندارد و قطعات مورد نیاز انها‪ ،‬تولید یا‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫تولید قطعات نسبت به سال گذشته در سطح بسیار‬ ‫مطلوبی قرار دارد‪ .‬برخی قطعه س��ازان عنوان می کنند‬ ‫دو نوب��ت کاری فعالی��ت واحدهای خ��ود را به ‪ ۳‬نوبت‬ ‫کاری افزای��ش داده ان��د و گالیه مندی مصرف کنندگان‬ ‫بیش��تر مربوط به کمبود یا گران��ی قطعات خودروهای‬ ‫لوکس است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود قطعه و گرانی ان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در حالی فعاالن و کارشناس��ان بس��یاری در صنعت قطعه کشور از ورود و‬ ‫خرید و فروش قطعات بی کیفیت و حتی دس��ت دوم و س��وم در بازار لوازم‬ ‫یدکی می گویند (موضوعی که چند س��الی اس��ت بازار با ان روبه رو اس��ت)‬ ‫برخی مس��ئوالن اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی منکر ان ش��ده و‬ ‫اعالم می کنند‪ ،‬مشکلی در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وقت��ی از کوچ��ه پس کوچه های تنگ و قدیمی چراغ ب��رق عبور می کنید‬ ‫فروش��ندگان از فعالیت زیرپله ای برخی افراد با کارگران غیرقانونی‪ ،‬پش��ت‬ ‫برخ��ی دیوارها می گوین��د که به تعمیر قطعات کارک��رده می پردازند و بازار‬ ‫قطعات با کیفیت را از س��که انداخته اند‪ .‬نرخ تمام شده پایین‪ ،‬کاهش سطح‬ ‫درامد مردم و درخواس��ت برای محصوالت ارزان قیمت گزینه کیفیت را زیر‬ ‫سوال برده و حتی بازار تقاضا قطعات ارزان قیمت زیرپله ای سکه است‪.‬‬ ‫ب��ا تم��ام این معضالت و مش��کالت‪ ،‬انکار ای��ن وضعیت بازار‪ ،‬ب��ازاری به‬ ‫گس��تردگی ب��ازار لوازم یدکی خودرو کش��ور ج��ای تعج��ب دارد‪ .‬مدیران‬ ‫اتحادیه بیش از انکه نگران وضعیت کلی صنف خود باش��ند به موقعیت های‬ ‫اجتماعی خود می اندیش��ند‪ .‬پاک کردن صورت مسئله انقدر امر عادی است‬ ‫که به راحتی افراد به جای پذیرفتن حقیقت و چاره اندیش��ی‪ ،‬مس��ئله را وارد‬ ‫مسیر دیگری می کنند‪.‬‬ ‫اتحادیه در هر بار پرسش از وضعیت بازار‪ ،‬از ارامش و نبود مشکالت گفته‬ ‫و اینکه همه چیز در کنترل است‪ .‬درحالی که به عنوان مثال‪ ،‬تامین کنندگان‬ ‫بازار از افزایش ‪۳۰۰‬درصدی قطعات داخلی و ‪۶۰۰‬درصدی قطعات خارجی‬ ‫می گویند مدی��ران اتحادیه از افزایش فقط‪۱۰‬درص��دی نرخ قطعات داخلی‬ ‫س��خن می رانند‪ .‬گرانی را فقط مربوط به قطعات خودروهای لوکس دانسته‬ ‫ک��ه به دلیل تعداد محدود انه��ا و اعمال تحریم ها در ب��ازار کمیاب و نایاب‬ ‫ش��ده اند و بازرگانان ناگزیرند به تعداد س��فارش ش��ده با دور زدن تحریم از‬ ‫کش��ورهای همسایه وارد کش��ور کنند‪ .‬پرسش این اس��ت که ایا مسئوالن‬ ‫اتحادی��ه تفاوت افزایش ‪۱۰‬درصدی تا ‪۳۰۰‬درص��دی را نمی دانند یا درباره‬ ‫بازار دیگری سخن می گویند؟‬ ‫به طور معم��ول‪ ،‬وقتی خبرنگاری به س��راغ تش��کل هایی مانند انجمن ها‬ ‫و اتحادیه ه��ا می رود با دی��واری به نام روابط عمومی روبه رو اس��ت که برای‬ ‫گفت وگو با هر یک از اعضای انجمن یا اتحادیه مجوز را باید انها صادر کنند‬ ‫و تعیین شود با چه کسی گفت وگو شود‪ .‬جالب است در پاسخ به چرایی این‬ ‫امر هم استدالل می کنند برای اینکه حرف ها یکی باشد‪.‬‬ ‫سوءاس��تفاده به جای استفاده از رتبه و جایگاه روابط عمومی در کشور هم‬ ‫چالش فرهنگی دیگری است که به تمام مشکالت موجود دامن زده است‪.‬‬ ‫نابس��امانی بازار در کنار نپذیرفتن وضعیت بحرانی ان معضل جدی است‬ ‫ک��ه وضعیت ب��ازار لوازم یدکی خودرو را روزبه روز بدت��ر می کند‪ .‬امروز بازار‬ ‫ل��وازم یدکی خودرو بیماری اس��ت که نیاز به درمان دارد ام��ا تا مدیران و‬ ‫مسئوالن نپذیرند درمان حاصل نمی شود و وضعیت بیمار روزبه روز وخیم تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در گفت وگو با فعاالن بازار لوازم یدکی خودرو مطرح شد‬ ‫‹ ‹ممنوعیت واردات جدی نیست‬ ‫محس��ن جلیل��ی یکی از فع��االن بازار ل��وازم یدکی‬ ‫تیر سال ‪ ،۹۷‬وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(محمد‬ ‫خ��ودرو درباره وضعیت این بازار به روزگارخودرو گفت‪ :‬شریعتمداری) اعالم کرده بود واردات تمام کاالهایی که‬ ‫با افزایش نرخ دالر‪ ،‬بهای قطعات بس��یار افزایش یافت در داخل تولید مش��ابه دارند‪ ،‬ممنوع اس��ت‪ .‬اما جلیلی‬ ‫اما با افت نرخ ارز‪ ،‬ش��اهد کاهش ن��رخ قطعات در این درباره ممنوعی��ت واردات قطعات گفت‪ :‬این ممنوعیت‬ ‫بازار نبودیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این موضوع هم برای قطعات ‪100‬درصدی نیست و به عنوان مثال از ‪ 100‬قلم قطعه‪،‬‬ ‫داخل��ی و هم وارداتی صدق می کن��د زیرا تولیدکننده ممکن است واردات تعداد محدودی از انها ممنوع باشد‪.‬‬ ‫ن زمینه وجود ندارد‪،‬‬ ‫داخلی هم در بحث بیمه‪ ،‬مالیات و‪ ...‬مش��کالت خود را وی با بیان اینکه مدیریت��ی در ای ‬ ‫دارد و افزایش نهاده های تولید باعث ش��ده تا نرخ تمام اظهارک��رد‪ :‬واردات لنت ترمز ممنوع اس��ت درحالی که‬ ‫ش��ده محصوالت انها هم باال برود‪ .‬این فعال بازار لوازم تولیدات داخلی به ویژه در بخش خودروهای س��نگین‪،‬‬ ‫یدکی با بی��ان اینکه درحال حاضر دچار کمبود قطعات پاس��خگوی نیاز بازار نیست‪ .‬این پاسخگو نبودن هم در‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع اگر قطعات‬ ‫بح��ث کیفیت و هم تیراژ مطرح اس��ت‬ ‫مورد نیاز تامین ش��ود‪ ،‬عرضه و تقاضا‬ ‫چراکه الیاژی که لنت ترمزهای سنگین‬ ‫محسن جلیلی‪:‬‬ ‫ت��وازن خواهد داش��ت و قیمت ها هم‬ ‫ایران��ی دارند به لحاظ کیفیت از مش��ابه‬ ‫نرخ برخی قطعات‬ ‫بی رویه باال نمی رود‪.‬‬ ‫خارجی پایین تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت قیمت ها‬ ‫در بازار لوازم‬ ‫یدکی خودرو بین‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا‪۶۰۰‬درصد‬ ‫افزایش‬ ‫یافته است‬ ‫جلیلی در پاس��خ به پرسشی مبنی‬ ‫بر اینک��ه ایا ن��رخ برخ��ی قطعات تا‬ ‫‪۳۰۰‬درص��د افزای��ش یافت��ه‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫بل��ه‪ .‬حتی برای برخی قطعات ش��اهد‬ ‫افزایش ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬درصدی قیمت ها‬ ‫نیز هس��تیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬دیس��ک‬ ‫صفح��ه پرای��د ک��ه س��ال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪100‬ه��زار تومان ب��ود امروز ‪۵۴۰‬ه��زار تومان خرید و‬ ‫فروش می ش��ود‪ .‬یا دیس��ک صفحه پژو ک��ه ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫تومان ب��ود‪ ،‬امروز ب��ه مبلغ ‪۸۸۰‬هزار توم��ان فروخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در بخش تولی��دات داخلی‪ ،‬بحث نقدینگی‬ ‫تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده و ناچار افت تیراژ را‬ ‫برای انها رقم زده اس��ت‪ .‬در بخش قطعات خارجی هم‬ ‫با وجود فراهم بودن منابع مالی‪ ،‬گشایش اعتبار نشده و‬ ‫ش انجام نمی شود‪.‬‬ ‫ثبت سفار ‬ ‫� کیفیت‪ ،‬قربانی کاهش س�طح‬ ‫درامدها‬ ‫جلیلی از کمبود تیراژ در زمینه تولید‬ ‫لنت ترم��ز گف��ت‪ :‬درحالی که بس��یاری‬ ‫نس��بت به م��وازی کاری قطعه س��ازان‬ ‫در این محص��ول گالیه مند هس��تند و‬ ‫می گوین��د در بخش لنت ترمز واحدهای‬ ‫زیادی در کش��ور فعال هستند‪ .‬جلیلی‬ ‫در این باره توضیح داد‪ :‬ش��اید کمتر از ‪ ۱۰‬برند معروف‬ ‫و معتبر داش��ته باش��یم و باقی کارگاه ه��ای کوچک و‬ ‫زیرپله ای س��ازنده لنت ترمز هس��تند که ممکن اس��ت‬ ‫مجوز رسمی هم نداشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار یاداور ش��د‪ :‬فرام��وش نکنیم مردم‬ ‫به دنبال کاالهای ارزان قیمت بوده و این روزها نس��بت‬ ‫به کیفیت محصوالت فکر نمی کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر‬ ‫نرخ لنت ترم��ز اصل ‪۴۰۰‬هزار تومان باش��د یک راننده‬ ‫تاکس��ی ترجیح می ده��د لنت ترمز ‪۸۵‬ه��زار تومانی را‬ ‫خبر‬ ‫سخنگوی شرکت نفت ایرانول خبر داد ‪:‬‬ ‫ایرانول محصوالت جدید با باالترین سطح‬ ‫کیفی جهان به بازار عرضه کرد‬ ‫مدیرروابط عمومی و تبلیغات ش��رکت نفت ایرانول از تولید و عرضه گسترده‬ ‫محصوالت جدید ایرانول با باالترین س��طح کیف��ی روز جهان از هفته جاری به‬ ‫بازار خبر داد‪ .‬به گزارش صمت‪ ،‬عل��ی غیاثیان افزود‪ :‬به دنبال کمبود محصوالت‬ ‫جدید ایرانول و درخواس��ت مش��تریان عمده عرضه محصوالت ایرانول با سطح‬ ‫کیفی باال شامل روغن موتور سوپر رونیا با سطح کیفی ‪ SN‬و گرید ‪ 5 W30‬و‬ ‫با تاییدیه رنو فرانسه‪ ،‬روغن موتور سوپر رونیا مخصوص خودروهای هیبریدی با‬ ‫سطح کیفی ‪ SN‬و گرید ‪ ،0 W20‬روغن موتور سوپر رویال با سطح کیفی ‪SM‬‬ ‫و گرید ‪ ،W405‬روغن موتور تترا با سطح کیفی ‪( SL‬نخستین روغن موتور پایه‬ ‫گیاهی ایران)‪ ،‬روغن موتور ریسینگ با سطح کیفی ‪ ،SL‬روغن موتور ‪ 12000‬با‬ ‫سطح کیفی ‪ SJ‬و روغن موتورسیکلت ویژه موتورهای چهارزمانه با نام «موتورو»‬ ‫با تاییدیه ‪ JASO MA‬ژاپن به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هدف ما در ایرانول تولید محصوالتی روزامد و با فناوری‬ ‫باال و قابل رقابت از لحاظ کیفیت در حد و اندازه بازارهای جهانی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به تغییرات فناوری در تولید خودروه��ا و وجود خودروهای روز جهان‬ ‫در ای��ران نیاز به تولید روغن موتورهایی با کیفی��ت مورد نیاز این خودروها که‬ ‫با فناوری های جدید همخوانی داش��ته باشد‪ ،‬احس��اس می شد که توانستیم در‬ ‫ش��رکت نفت ایران��ول این نیازها را به خوبی تش��خیص داده و نس��بت به تهیه‬ ‫فرموالس��یون این روغن ها با انجام پژوهش های گس��ترده و تحقیق روی تولید‬ ‫روانکارهای با کیفیت و فناوری باال در راستای رفع نیاز کشور اقدام کنیم‪.‬‬ ‫غیاثیان با اش��اره به س��ال رونق تولید‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه پس از ‪ 20‬س��ال‬ ‫تعمیرات اساسی پاالیشگاه روغن سازی ابادان پس از ‪ 2‬ماه با موفقیت انجام شد‬ ‫که انتظار می رود ظرفیت تولید این پاالیش��گاه افزایش یابد‪ .‬مدیرروابط عمومی‬ ‫و تبلیغات ش��رکت نفت ایرانول‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به منظور کمک به مصرف کنندگان‬ ‫در انتخاب روغن موتور مناس��ب خودروی خود برای نخس��تین بار ربات انتخاب‬ ‫روغن موتور به نشانی ‪ telegram.me/roghanyabbot‬را راه اندازی کردیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال جاری ش��رکت نفت ایرانول بیش از‬ ‫‪ 9‬هزار میلیارد ریال فروش داش��ته که نس��بت به س��ال قبل حدود ‪ 90‬درصد‬ ‫رش��د دارد‪ .‬غیاثیان شفاف سازی و حذف واس��طه ها را از برنامه های این شرکت‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬برای نخستین بار سامانه شناسایی تامین کنندگان و پیمانکاران‬ ‫ش��رکت نفت ایرانول راه اندازی ش��ده اس��ت و متقاضیان می توانند به نش��انی‬ ‫‪ www.iranol.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫برای خودرو خود خریداری کند‪ .‬جلیلی درباره حمایت‬ ‫از مصرف کنن��دگان و صاحبان خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬صاحب‬ ‫خودرو برای خرید یک قلم کاال به بازار مراجعه و ناگزیر‬ ‫همان را گران خریداری می کند‪ ،‬اما فروش��نده در کنار‬ ‫افزایش نرخ قطعات‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬عوارض ش��هرداری‬ ‫و‪ ...‬را ه��م دارد‪ .‬از این رو فروش��نده باید برای بقا بتواند‬ ‫بازار فروش خود را مدیریت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دردسرهای بازار‬ ‫تولید دیسک چرخ و قطعات الیاژی داریم اما با نرخ باال‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬در بحث قطعات مورد نیاز خودروهایی‬ ‫ک��ه تعداد محدودی در کش��ور تردد دارن��د مانند بنز‪،‬‬ ‫قطعات کمیاب و نایاب است و بازرگانان ناگزیر از طریق‬ ‫پاکستان‪ ،‬عراق‪ ،‬امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫و از کانال هایی که دارند‪ ،‬تعداد محدودی از این قطعات‬ ‫را وارد می کنند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬این امر هزینه انها را بسیار‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگزوز همین مدل بین‬ ‫‪ ۱۵‬ت��ا ‪۲۰‬میلیون خرید و فروش می ش��ود درحالی که‬ ‫همین قطعات پیش تر به شکل انبوه‪ ،‬کانتینری همراه با‬ ‫سایر قطعات وارد می شد‪.‬‬ ‫پیمان فلسفی حقیقی از دیگر فعاالن بازار لوازم یدکی‬ ‫که بیش��تر تامین کنن��ده قطعات خودروه��ای پرتیراژ‬ ‫داخلی است درباره وضعیت بازار به روزگارخودرو گفت‪:‬‬ ‫� نبود نظارت و اشفتگی بازار‬ ‫عرض��ه قطعات در بازار لوازم یدکی کم‬ ‫فلس��فی حقیقی اظهارک��رد‪ :‬البت��ه‬ ‫اس��ت از این رو رقابتی شکل نمی گیرد‬ ‫پیمان‬ ‫واردات برخی قطعات به نسبت راحت تر‬ ‫که ب��ا ای��ن رقابت قیمت ها شکس��ته‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬قطعات خودروهایی فلسفی حقیقی‪:‬‬ ‫اس��ت و با وارد ک��ردن انها قیمت ها در‬ ‫اگزوز بنز در‬ ‫بازار می شکند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬بلبرینگ‬ ‫مانند پراید و پ��ژو که جزو خودروهای‬ ‫پرای��د که ‪۶۰‬هزار توم��ان بود با کمبود‬ ‫پرتیراژ داخلی هس��تند ب��ا نرخ باال در‬ ‫بازار لوازم‬ ‫در ب��ازار ب��ه ‪۲۲۰‬ه��زار تومان رس��ید‬ ‫نهایت تامین می ش��ود اما تهیه برخی یدکی بین ‪ ۱۵‬تا‬ ‫ام��ا ب��ا واردات ‪۱۳۰‬هزار تومان ش��د‪،‬‬ ‫اقالم خودروه��ای وارداتی که بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬قلم را شامل می شود در این بازار ‪۲۰‬میلیون خرید‬ ‫اما س��رپلوس پرای��د ‪۶‬دالر اس��ت اگر‬ ‫دردسرساز ش��ده است‪ .‬این فعال بازار و فروش می شود ‪۴۰‬درصد تعرفه را به ان اضافه کنیم در‬ ‫نهایت ‪۹‬دالر یعنی بین ‪ ۹۰‬تا ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫در دسته بندی قطعات و مشکالت انها‬ ‫توم��ان می ش��ود‪ ،‬درحالی ک��ه در بازار‬ ‫گفت‪ :‬به طور کلی مشکالت قطعات در‬ ‫بازار خودرو در ‪ ۳‬گروه دس��ته بندی می شوند؛ بلبرینگ ‪۲۰۰‬هزار تومان خرید و فروش می شود‪ .‬نوعی نابسامانی‬ ‫که در ایران تولید می ش��ود اما کیفیت مناس��ب ندارد در این بازار حاکم است که نیاز به نظارت جدی دارد‪.‬‬ ‫این فعال بازار لوازم یدکی در پایان گفت‪ :‬نرخ و تعداد‬ ‫ضمن انکه تیراژ ان‪ ،‬پاسخگوی نیاز بازار کشور نیست‪.‬‬ ‫گروه دوم س��رپلوس اس��ت که در داخل تولید نداریم و قطعات در بازار در دو گروه داخلی و وارداتی‪ ،‬بستگی به‬ ‫با واردات باید تامین ش��ود و گران تمام می ش��ود‪ .‬گروه عواملی مانند نرخ مواد اولیه و تامین ان برای داخلی ها‬ ‫سوم‪ ،‬تسمه ها هستند که پیش تر در داخل (کفش ملی) دارد ت��ا تیراژ تولید افزای��ش یافته و در نتیجه قیمت ها‬ ‫تولید می ش��د اما مورد حمایت قرار نگرفت و تولید ان تثبیت شود یا حتی در رقابت با وارداتی ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫متوقف ش��د؛ بنابراین درحال حاضر بیشتر مشکل بازار در بحث قطعات وارداتی نرخ به طور مستقیم به نرخ ارز‬ ‫در این ‪ ۳‬گروه اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در داخل کش��ور بستگی دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیریت بازار مواد اولیه در اختیار دالالن است‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان خودرو استان تهران در تشریح موانع پیش‬ ‫روی فعاالن قطعه سازی اظهارکرد‪ :‬برای تهیه مواد اولیه‬ ‫داخلی در ش��رایط کنونی باید به دنبال دالالن این مواد‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫عل��ی یکه فالح ب��ا بیان این مطلب درب��اره رفع موانع‬ ‫محیط کس��ب وکار در گفت وگو با پرشین خودرو گفت‪:‬‬ ‫یکی از مسائل مطرح ش��ده در این زمینه به عنوان یک‬ ‫معضل‪ ،‬کارت های بازرگان��ی‪ ،‬مفاصاهای بیمه و دارایی‬ ‫اس��ت که به طور یک گلوگاه جلوی ص��ادرات را گرفته‬ ‫است؛ به همین منظور موارد مورد تایید بیمه باید از این‬ ‫موضوع حذف و تعهدی انجام شود که قطعه سازان برای‬ ‫ارسال محصوالت خود بیش از این دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان خودرو اس��تان تهران با اشاره به مشکالت‬ ‫قطعه س��ازان اظهارک��رد‪ :‬ش��رکت های قطعه س��ازی‬ ‫به دلیل پرداخت نش��دن مفاصا‪ ،‬کارت ه��ای بازرگانی و‬ ‫صادرات انها به مش��کل خورده اس��ت؛ به همین سبب‬ ‫در این انجمن خواس��تار رفع موض��وع بیمه و دارایی از‬ ‫تاییدیه های تمدید کارت بازرگانی هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت درب��اره تاثیر تع��دد انجمن های‬ ‫ن کرد‪ :‬با زیرساخت هایی که قطعه سازان‬ ‫قطعه سازی بیا ‬ ‫و مجموعه سازان در تهران در این چندین سال به وجود‬ ‫اورده اند‪ ،‬در انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان خودرو استان تهران برای پیشبرد هدف‬ ‫مش��ترک‪ ،‬به دنب��ال پر کردن خال همدل��ی و همفکری‬ ‫قطعه س��ازان هس��تیم و می توان با بررس��ی و همفکری‬ ‫مدلی را ایجاد کرد که خودروساز‪ ،‬قطعه ساز و توافق های‬ ‫اقتص��ادی در مذاکره ای برد‪ -‬برد انجام ش��ود تا کس��ی‬ ‫نتوان��د از حد و حدود خوی��ش عبور کند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫تعادل��ی به وجود می اید که چرخ��ه تولید و به دنبال ان‬ ‫خودرو سازی و زنجیره تامین ان به زنجیره مصرف وصل‬ ‫و یک چرخه درست ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تشکل های واقعی قطعه سازان و خودروسازان‬ ‫سبب رشد فناوری‪ ،‬تحقیق و توسعه و تامین هزینه های‬ ‫پیشبرد صنایعی می شود که درحال حاضر بومی نیست و‬ ‫می توان کشور را به خودکفایی رساند‪.‬‬ ‫یکه ف�لاح در پای��ان با اش��اره به کم��ک دولت برای‬ ‫برداشتن تحریم های داخلی گفت‪ :‬مواد اولیه و تولیدات‬ ‫مورد نیاز قطعه سازان از ش��رکت های داخلی به گونه ای‬ ‫شده که باید سراغ دالالن برویم تا مواد اولیه تهیه کنیم‬ ‫و شرکت های بزرگ فوالد و پتروشیمی به دنبال دریافت‬ ‫پ��ول پس از تحویل کاال هس��تند ک��ه پیش تر اعتباری‬ ‫فروخته می شد‪ .‬این امر نیاز نقدینگی تولیدکنندگان را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬در این راس��تا بای��د نهادی به موضوع‬ ‫رسیدگی کند‪.‬‬ ‫افزایش نامتعارف نرخ قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره وضعیت لوازم یدکی خودرو در بازار گفت‪ :‬مشکل اصلی‬ ‫که بس��یاری از ان گالیه می کنند مربوط به قیمت نامتعارف‬ ‫ل��وازم یدکی خودرو اس��ت‪ .‬در این باره نظارت بر بازار و قیمت ‬ ‫محصوالت وجود ندارد و برای ان باید به دنبال راهکار بود‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬درب��اره وضعیت قیمت قطعات در بازار‬ ‫لوازم یدکی خودرو به گس��ترش نیوز گفت‪ :‬کشور در بازار‬ ‫لوازم یدکی کمبودی ندارد اما متاسفانه قیمت ها نامتعارف‬ ‫اس��ت و کنترل نمی ش��ود‪ .‬بیش��تر افراد از نحوه توزیع و‬ ‫قیمت ها در این بازار گالیه مند هستند که متاسفانه حاکی‬ ‫از نب��ود نظ��ارت و کنترل بر بازار لوازم یدکی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بعضی قطعات که در بازار کمیاب هس��تند به دلیل‬ ‫احتکار از س��وی برخی افراد و فروشندگان است و این امر‬ ‫بازار را دچار چالش کرد ه اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه تولید داخل‬ ‫به لح��اظ تیراژ و تامین بازار مش��کلی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در‬ ‫بحث کنترل و نظارت جدی تر عمل ش��ود بخش زیادی از‬ ‫مشکالت برطرف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چینی های دردسرساز‬ ‫رضیان با بیان اینکه بیش��تر قطعات��ی که از خارج وارد‬ ‫کشور می شود چینی است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه قطعات چینی‬ ‫بازار را پر کرده اس��ت و کنترل��ی روی این موضوع وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در کنار این موضوع‪ ،‬یک سلس��له قطعاتی که باید‬ ‫از سوی تامین کنندگان داخلی تامین شود‪ ،‬تولید نشده و‬ ‫به ش��کل تقلبی و بی کیفیت زیرپله ای ساخته و وارد بازار‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نتیجه این قطعات برای خریداران مشکالت‬ ‫گوناگونی را ایجاد کرده اس��ت و در این باره باید به برخی‬ ‫تصادفات اش��اره کرد که ناش��ی از عرض��ه همین قطعات‬ ‫بی کیفیت بوده اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬باید این مشکالت حل‬ ‫ش��ود و اجازه نداد تا سوداگران از این بازار سود نامتعارف‬ ‫داشته باشند‪ .‬بسیاری از دالالن به دلیل اینکه خرید چنین‬ ‫قطعاتی سود باالیی دارد و قیمت انها ارزان تمام می شود‬ ‫به سمت عرضه این گونه قطعات می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع قطعات از سوی قطعه سازان‬ ‫رضی��ان درباره توزی��ع قطعات به بازار گفت‪ :‬مش��کلی‬ ‫که درحال حاضر وجود دارد این اس��ت که برخی قطعات‬ ‫تحریم اس��ت و امکان ورود انها از مج��اری قانونی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬همین امر بازار قطعات را با مش��کل روبه رو کرده و‬ ‫این بازار را نابسامان کرده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬حدود ‪۳۰‬درصد قطعات بازار وارداتی است و با‬ ‫توجه به اینکه بخش عمده ای از انها چینی اس��ت کیفیت‬ ‫الزم را نداش��ته و عم��ر زیادی ندارند‪ .‬بازار باید به ش��کل‬ ‫درستی مدیریت شود‪.‬‬ ‫وی در اش��اره به راهکارها هم گفت‪ :‬پیش��نهاد می شود‬ ‫قطع��ات از مج��اری قطعه س��ازان و خودروس��ازان و ب��ه‬ ‫ش��کل اینترنتی یا از طریق نمایندگی ه��ای مجاز به بازار‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬بس��یاری قطعات خودروها در داخل کشور‬ ‫تولید می ش��ود و توزی��ع قطعات نیز باید ازس��وی همان‬ ‫قطعه س��ازان باشد تا معضالت امروز در بازار مانند احتکار‬ ‫را شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬این اش��فتگی ب��ازار لوازم یدکی خودرو ناش��ی از‬ ‫نب��ود برنامه ریزی صحیح از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نیز از س��وی خودروس��ازان اس��ت‪ .‬در این باره‬ ‫باید فعال ت��ر عمل کنند‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صورتی‬ ‫که ش��رکت های خودروسازی هماهنگی داشته باشند این‬ ‫امکان وجود دارد که قطعات مختلف به بازار راه پیدا کند‪.‬‬ ‫همچنین فراموش نکنیم بخشی از خودروهای داخلی در‬ ‫پارکینگ ها هنوز تجاری نش��ده اند ک��ه این خودروها نیز‬ ‫به دلی��ل نقص قطعه بوده و مش��کل دیگ��ری در صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬بنابراین در این باره قطعه س��ازان نیز باید‬ ‫برای رفع این مش��کالت در کنار تامین بازار با خودروساز‬ ‫همکاری کنند‪ .‬همچنین اعالم شده تمامی این خودروها‬ ‫تا شهریور تکمیل می شوند و وضعیت انها مشخص خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬درحال حاضر اط�لاع دقیقی وجود ن��دارد که نقص‬ ‫قطعه چه تعداد از این خودروها برطرف شده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫سیستم صوتی فوق قدرتمند نسل جدید کورت‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار روزگار خودرو‪ ،‬سیس��تم‬ ‫صوتی بوز (‪ )Bose‬یکی از برندهای مش��هور است‬ ‫که خودروس��ازان مختلف جهان بر اس��تفاده از ان‬ ‫هم نظرند‪.‬‬ ‫این شرکت برای نسل جدید کورت از ‪ ۱۴‬اسپیکر‬ ‫اس��تفاده کرده است که بیشترین تعداد نصب شده‬ ‫روی یک خودروی دونفره است‪.‬‬ ‫در نتیجه می توان گفت که این سیس��تم صوتی‪،‬‬ ‫بلندترین و ش��فاف ترین صدا را برای این خودرو به‬ ‫ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫متخصصان صدا گفته اند که جابه جایی پیشرانه از‬ ‫قسمت جلوی خودرو به عقب باعث ایجاد تغییراتی‬ ‫روی کابین ش��ده است‪ .‬این مورد باعث شد که کار‬ ‫تعبیه اسپیکرها برای متخصصان شرکت بوز سخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پ��س از بررس��ی های پ��ی در پی‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫سیس��تمی صوتی طراح��ی کرد ک��ه تاکنون روی‬ ‫هیچ یک از محصوالت شورولت وجود نداشته است‪.‬‬ ‫در ای��ن خ��ودرو از اس��پیکرهای ‪ ۲.۵‬و ‪ ۳.۵‬اینچی‬ ‫اس��تفاده ش��ده‪ ،‬ضمن اینکه اس��پیکر واید رنج ‪۴‬‬ ‫اینچی نیز مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬یک س��اب ووفر ‪ ۱۰‬اینچی نیز روی‬ ‫هر یک از درهای خودرو نصب ش��ده است‪ .‬برند بوز‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪63‬‬ ‫از زمانی که نس��ل چهارم کوروت در س��ال ‪۱۹۸۴‬‬ ‫میالدی س��اخته شد‪ ،‬با ش��رکت شورولت همکاری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ش��رکت بوز اع�لام کرد ک��ه از ابتدا‬ ‫می دانس��تیم با توجه به این که پیشرانه کوروت در‬ ‫بخش عقب قرار دارد باید سیس��تم صوتی به نحوی‬ ‫س��اخته ش��ود که کابین از صداهای پیشرانه ایزوله‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫در عین حال باید این سیستم صوتی بهترین صدا‬ ‫را به سرنش��ینان خودرو ارائه دهد و به گونه ای یک‬ ‫هماهنگی میان این دو مورد وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اتفاق های خودرویی این هفته به روایت روزگار خودرو‬ ‫برقی شدن سدان لوکس ب ام و‬ ‫و شکار پورشه پانامرای جدید‬ ‫شروین اش�یدری‪ :‬هفته گذشته‪ ،‬اتفاق های مختلفی‬ ‫در دنیای خ�ودرو رخ داد که از مهم ترین انها می توان‬ ‫به مش�اهده نسخه جدید پورش�ه پانامرا در خیابان و‬ ‫انتش�ار اخباری مبنی بر الکتریکی ش�دن ب ام و سری‬ ‫‪ ۷‬اش�اره ک�رد‪ .‬فولکس واگن از ون مس�افری خود که‬ ‫کالیفرنی�ا نام دارد با اس�تایلی جدی�د رونمایی کرد و‬ ‫‪ ۲‬نس�خه دیگر از پورش�ه ‪ ۹۱۱‬م�دل ‪ ۲۰۲۰‬نیز معرفی‬ ‫ش�دند‪ .‬ائودی نیز برای حضور در بین خودروس�ازانی‬ ‫که به ساخت خودروهای الکتریکی می پردازند‪ ،‬نمونه‬ ‫ارزان تر از شاس�ی بلند ‪ E-TRON‬را معرفی کرد‪ .‬در‬ ‫این میان لندروور نیز برای محصول مشهور خود یعنی‬ ‫دیفندر پکیج هایی برای بروزرس�انی عرضه کرد و یک‬ ‫خبر خ�وش برای عالقه مندان خودروه�ای کانورتیبل‬ ‫عضالن�ی نیز رقم خ�ورد‪ .‬جزئی�ات اتفاق ه�ای هفته‬ ‫گذشته در دنیای خودرو را در این گزارش بخوانید‪.‬‬ ‫لینکل��ن از برنده��ای مط��رح امریکای��ی در‬ ‫خودروس��ازی اس��ت که فناوری های وی��ژه ای را در‬ ‫محصوالت خود به کار می برد‪ .‬این خودروس��از در مدل‬ ‫اویتر (‪ )Aviator‬از یک سیس��تم تعلیق ویژه استفاده‬ ‫کرده است‪ .‬سیستم تعلیق قابل تنظیم‪ ،‬فناوری چندان‬ ‫جدیدی نیس��ت و در برخی خودروها اس��تفاده شده اما‬ ‫برند لینکلن روی مدل اویتر از سیستم تعلیق هوشمند‬ ‫کمال راحتی داخل کابین لینکلن ‪AVIATOR‬‬ ‫بهره برده تا بیشترین نرمی و راحتی را برای سرنشینان‬ ‫فراهم اورد‪ .‬این نکته را نیز باید گفت خودروهایی مانند‬ ‫مرس��دس بنز کالس اس‪ ،‬ائودی ‪ A۸‬و شاسی بلندهای‬ ‫لوک��س ف��ورد از این سیس��تم برخ��وردار هس��تند‪ .‬در‬ ‫خودروی لینکلن اویتر ‪ ۱۲‬سنس��ور به کار رفته اس��ت‬ ‫که وظیفه اس��کن س��طح جاده را بر عه��ده دارند‪ .‬این‬ ‫سنس��ورها عوام��ل مختلف س��طح ج��اده و همچنین‬ ‫ون مسافرتی فولکس واگن با استایل جدید‬ ‫پس از اینک��ه تصاویر مختلفی از ون مس��افرتی‬ ‫فولکس واگن در هفته گذش��ته منتش��ر ش��د‪ ،‬این‬ ‫برن��د المان��ی از ون کالیفرنیا رونمای��ی کرد‪ .‬تمام‬ ‫نس��خه های ای��ن ون از طراحی جدی��د برخوردار‬ ‫هس��تند و از جمله این موارد می توان به چراغ های‬ ‫‪ LED‬جدید اشاره کرد‪ .‬یکی از مهم ترین تجهیزات‬ ‫این ون‪ ،‬کنترل پنلی اس��ت که باالی کنس��ول قرار‬ ‫دارد و با اس��تفاده از ان می ت��وان میزان ورودی نور‬ ‫ب��ه کابین را کنترل ک��رد‪ .‬ون کالیفرنی��ا در بخش‬ ‫فنی از فرم��ان الکترومکانیکال به جای هیدرولیک‬ ‫می��زان تکان های خ��ودرو را ‪ ۵۰۰‬بار در ثانیه بررس��ی‬ ‫می کنند‪ .‬سنسورها نیز تا مسافت ‪ ۱۵‬متر را زیر پوشش‬ ‫قرار می دهند‪ .‬زمانی که س��طح جاده بلند باش��د سطح‬ ‫کمک فنرها به گونه ای باال و پایین می ش��ود که کمترین‬ ‫ضربه به کابین منتقل شود‪ .‬سنسورها نیز در هماهنگی‬ ‫ب��ا یک دوربی��ن که در بخش جلوی خ��ودرو قرار دارد‪،‬‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬مسئول ساخت این سیستم تعلیق در‬ ‫نیسان ورسا‪ ،‬همچنان جزو اقتصادی ترین ها‬ ‫با وجود اینکه نیس��ان ورس��ا ارزان ترین خودرو در‬ ‫امریکا نیس��ت اما همچن��ان یک��ی از اقتصادی ترین‬ ‫محص��والت در ب��ازار خ��ودرو ب��ه ش��مار م��ی رود‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��ورولت اس��پارک یکی از ارزان ترین‬ ‫گزینه ه��ا ب��ا نرخ ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۲۲۰‬دالر اس��ت اما نرخ‬ ‫نیس��ان ورسا از ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۳۷۰‬دالر شروع می شود و با‬ ‫ای��ن وجود همچنان طرفداران زیادی دارد‪ .‬خریداران‬ ‫با پرداخت مبلغ یاد ش��ده‪ ،‬نسخه پایه ورسا را دریافت‬ ‫می کنند که از گیربکس دستی ‪ ۵‬سرعت بهره می برد‬ ‫اما ب��ا پرداخت ‪ ۱۶۷۰‬دالر می توانید صاحب نس��خه‬ ‫اس��تفاده کرده ک��ه می توان ان را نوعی پیش��رفت‬ ‫دانس��ت‪ .‬از جمله تجهیزات ایمنی در ون کالیفرنیا‬ ‫نی��ز می توان به مواردی نظیر ش��بکه نگهداری بین‬ ‫خطوط و دس��تیار پارک اش��اره کرد‪ .‬گفتنی است‬ ‫کالیفرنی��ا از پیش��رانه ‪ ۲‬لیتری دی��زل بهره می برد‬ ‫که اس��تانداردهای اروپا را نیز گذرانده اس��ت‪ .‬تمام‬ ‫نس��خه ها به طور استاندارد با سیستم محور محرک‬ ‫جلو عرضه می ش��وند اما امکان انتخاب شبکه چهار‬ ‫چرخ متحرک نیز به صورت اپشن از سوی مشتریان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫شکار پورشه پانامرا ‪۲۰۲۱‬‬ ‫پورش��ه پانام��را یک��ی از س��دان ها و محصوالت‬ ‫پرطرف��دار ای��ن برند المانی اس��ت که م��دل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫ان در خیابان‪ ،‬ش��کار عکاسان ش��ده است‪ .‬نسل دوم‬ ‫پانام��را همچنان ظاه��ری جذاب و ت��ازه دارد‪ ،‬حتی‬ ‫زمان��ی که با محصوالت جدید س��ایر خودروس��ازان‬ ‫نظی��ر مرس��دس بنز ‪ CLS‬و ب ام و س��ری ‪ ۸‬گ��رن‬ ‫کوپه مقایسه می ش��ود‪ .‬با این وجود پورشه قصد دارد‬ ‫ی پانام��را را انجام دهد‪ .‬به تازگی‬ ‫تغییرات و بروزرس��ان ‬ ‫تصاویری از نس��خه واگن پورش��ه پانامرا منتشر شده‬ ‫که در اصطالح به ان اس��پرت توریزمو گفته می ش��ود‬ ‫در حالی که بس��یاری از عالقه مندان خودرو و طرفداران‬ ‫برن��د لندروور منتظر پرده برداری از نس��خه جدید دیفندر‬ ‫هس��تند‪ ،‬لندروور راهی جدی��د برای ارتق��ای این افرودر‬ ‫قدیمی انتخاب کرده است‪ .‬پکیج هایی برای ایجاد تغییرات‬ ‫روی دیفندر‪ ۹۰‬و ‪ ۱۱۰‬تولید شده از سال ‪ ۱۹۹۴‬تا ‪۲۰۱۶‬‬ ‫ائودی‪ ،‬نسخه پایه از شاسی بلند الکتریکی خود‬ ‫یعنی مدل ‪ QUATTRO ۵۰ E-TRON‬را‬ ‫معرف��ی کرد که پیش از مدل ‪ ۵۵‬قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو ب��ه پکیج کوچک ت��ری از باتری با‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۷۱‬کیلووات س��اعت مجهز ش��ده که‬ ‫ظرفی��ت ان ‪ ۲۵‬درصد نس��بت به نس��خه ‪۵۵‬‬ ‫کمتر اس��ت‪ .‬بنابراین مسافت قابل پیمایش نیز‬ ‫تا ح��دودی کاهش پی��دا می کند‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫ازمایش های انجام ش��ده در این خودرو‪ ،‬امکان‬ ‫پیمایش ‪ ۲۹۹‬کیلومتر با یک بار ش��ارژ باتری ها‬ ‫و بر اس��اس ان می توان ش��اهد تغییرات ب��ود‪ .‬در این‬ ‫خودرو از رینگ های ‪ ۲۱‬اینچ اس��تفاده ش��ده و ظاهر‬ ‫اگزوزها نیز تغییر کرده است‪ .‬هنوز تصاویری از داخل‬ ‫خودرو منتشر نش��ده اما احتمال اینکه بروزرسانی در‬ ‫داخل خودرو انجام ش��ده باشد کم است چراکه پانامرا‬ ‫درحال حاضر از طراحی جدیدی در بخش داخلی بهره‬ ‫می ب��رد‪ .‬با این وجود انتظار می رود که پورش��ه پانامرا‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬فیس لیفت ش��ده پیش از پایان سال رونمایی‬ ‫ش��ود‪ ،‬همچنین احتم��اال با سیس��تم هیبرید عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫لندروور دیفندر‪ ،‬اماده تغییرات جدید‬ ‫میالدی در نظر گرفته شده که بخش های مختلفی را شامل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬همچنین نرخ این پکیج ها از ‪ ۴۳۲‬پوند ش��روع‬ ‫می ش��ود‪ .‬این نکت��ه را باید در نظر گرفت که اگر از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬می�لادی صاحب دیفندر هس��تید‪ ،‬پکیج هایی برای‬ ‫افزایش توان و گش��تاور پیشرانه وجود دارد‪ .‬قدرت پیشرانه‬ ‫باعث می شوند‪ .‬در نسخه مجهز به سقف مستحکم‪ ،‬به ‪۴‬‬ ‫ثانیه نیاز است تا سرعت خودرو از حالت سکون به ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت برسد‪ .‬در صورتی که صاحب نسخه ‪S‬‬ ‫باش��ید‪ ،‬این مدت به ‪۳.۸‬ثانیه می رسد که می توان ان را‬ ‫فوق العاده دانس��ت‪ .‬درحال حاضر این امکان وجود دارد‬ ‫که مشتریان‪ ،‬هر ‪ ۲‬نسخه پایه کررا یعنی کوپه و کبریوله‬ ‫را س��فارش دهند‪ .‬نرخ نسخه کوپه ‪ ۹۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دالر‬ ‫و نرخ نسخه کبریوله ‪ ۱۱۰‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دالر است‪ .‬زمان‬ ‫س��دان لوک��س ب ام و یعن��ی س��ری ‪ ۷‬یک��ی از‬ ‫محصوالت با پرس��تیژ این خودروس��از المانی اس��ت‬ ‫ضمن اینکه با پرداخت مبلغ بیش��تر می توان گرمکن‬ ‫صندلی ها را نی��ز به این امکانات اضافه کرد‪ .‬نیس��ان‬ ‫ورسا جدید به زودی به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫می تواند با افزایش ‪ ۳۹‬اسب بخاری به ‪ ۱۶۰‬اسب بخار برسد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت حداکثر س��رعت این نوع دیفندرها به ‪۱۷۰‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت خواهد رس��ید که چنین سرعتی برای‬ ‫یک خودروی افرود‪ ،‬بیش از حد نیاز است‪ .‬امکان سفارش‬ ‫انواع مختلف رینگ و الس��تیک‪ ،‬سیس��تم ترمز و سیستم‬ ‫وج��ود دارد که این رقم ب��رای مدل ‪ ۵۵‬حدود‬ ‫‪ ۴۱۷‬کیلومت��ر اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اینکه پکیج‬ ‫باتری ها ظرفی��ت کمتری دارد‪ ،‬وزن خودرو نیز‬ ‫کاهش یافته اما همچنان مشکل کاهش مسافت‬ ‫پیمایش وجود دارد‪ .‬این خودرو از ماه اینده در‬ ‫اروپا به فروش می رس��د‪ .‬درباره سایر مشخصات‬ ‫فن��ی‪ ،‬خودروی یادش��ده می توان��د در مدت ‪۷‬‬ ‫ثانیه از حالت س��کون به سرعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت دست پیدا کند و حداکثر سرعت ان‬ ‫‪ ۱۹۰‬کیلومتر بر ساعت است‪.‬‬ ‫تعلیق برای خودروهای دیفندر وجود دارد که مشتریان‬ ‫می توانن��د بر اس��اس نی��از خود‪ ،‬انه��ا را انتخ��اب کنند‪.‬‬ ‫مش��تریانی که از این اپش��ن ها اس��تفاده می کنند تاییدیه‬ ‫لندروور را دریافت و از تور تاسیسات لندروور کالسیک در‬ ‫بریتانیا بازدید خواهند کرد‪.‬‬ ‫عرضه داج چلنجر کانورتیبل در کارولینا‬ ‫اگر به وب سایت داج مراجعه کنید شاهد ‪ ۹‬نسخه‬ ‫مختل��ف از مدل چلنجر خواهید ب��ود اما هیچ یک از‬ ‫مدل ها کانورتیبل نیست‪ .‬بس��یاری از عالقه مندان‬ ‫خودرو به ویژه نمونه ه��ای عضالنی تمایل زیادی به‬ ‫خودروهای کانورتیب��ل دارند که جای خالی چنین‬ ‫نسخه ای در بین مدل های چلنجر احساس می شود‪.‬‬ ‫یکی از فروش��ندگان خودرو در کارولینای شمالی‪،‬‬ ‫نس��خه کانورتیبل این خودرو با کیت بدنه عریض را‬ ‫عرضه خودرو به خریداران نیز اوایل س��ال اینده است و‬ ‫مدتی پس از عرضه کررا به بازار‪ ،‬نسخه ‪ ۴‬چرخ متحرک‬ ‫با نام کررا ‪ ۴‬نیز عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫ب ام و سری ‪ ۷‬برقی‬ ‫ک��ه گمانه زنی های مختلفی درباره الکتریکی ش��دن‬ ‫ان در این��ده وج��ود دارد‪ .‬با توجه ب��ه اطالعاتی که از‬ ‫وبالگ ب ام و به دس��ت امده‪ ،‬نس��ل جدید این خودرو‬ ‫به زودی در یک نس��خه الکتریکی عرضه خواهد ش��د‪.‬‬ ‫این اطالعات چندین ماه پس از انتش��ار خبری مبنی‬ ‫بر استفاده نکردن ب ام و از پیشرانه ‪ ۱۲‬سیلندر منتشر‬ ‫ش��د‪ .‬این احتمال وجود دارد که س��ری ‪ ۷‬الکتریکی با‬ ‫عنوان ‪ i۷‬عرضه ش��ود‪ ،‬همچنین بر اس��اس اطالعات‬ ‫دیگ��ری ک��ه از وب�لاگ ب ام و درز پیدا ک��رده‪ ،‬پکیج‬ ‫باتری ها نیز از ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۲۰‬کیلووات ساعت خواهد بود‪.‬‬ ‫اتوماتیک ش��وید‪ .‬این خودرو در گران ترین مدل‪۱۸ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۴۰‬دالر به فروش می رس��د و ب��ا این وجود‬ ‫همچن��ان یک��ی از گزینه ه��ای در دس��ترس ب��رای‬ ‫بس��یاری از اقش��ار است‪ .‬نیسان ورس��ا در بخش فنی‬ ‫از پیشرانه ‪ ۴‬س��یلندر ‪ ۱.۶‬لیتری استفاده می کند که‬ ‫در مدل کیکس این برند نیز وجود دارد‪ .‬این پیش��رانه‬ ‫می تواند دارای حداکثر توان ‪ ۱۲۲‬اسب بخار و حداکثر‬ ‫گش��تاور ‪ ۱۵۴‬نیوتن متر باش��د‪ .‬از امکانات استاندارد‬ ‫ورس��ا می توان به شبکه ورود و اس��تارت بدون کلید‪،‬‬ ‫نمایشگر روی داشبورد و شیشه های برقی اشاره کرد‪،‬‬ ‫معرفی نسخه پایه ائودی ‪E-TRON‬‬ ‫معرفی پورشه ‪ ۹۱۱‬کررا کوپه و کبریوله‬ ‫‪ ۸‬ماه پس از اینکه پورش��ه از نسخه ‪ ۲۰۲۰‬محصول‬ ‫پرطرفدار خود یعنی مدل ‪ ۹۱۱‬کررا رونمایی کرد‪ ،‬این‬ ‫برند نسخه های کررا کوپه و کررا کبریوله را معرفی کرد‪.‬‬ ‫این خودروها از پیش��رانه ‪ ۳‬لیتری ‪ ۶‬سیلندر با حداکثر‬ ‫توان ‪ ۳۷۹‬اس��ب بخار و حداکثر گشتاور ‪۴۴۹‬نیوتن متر‬ ‫بهره می برند‪ .‬گیربکس ‪ ۸‬سرعت اتوماتیک دوال کالچ‬ ‫برای این خودروها در نظر گرفته شده اند و مدل هایی که‬ ‫با پسوند ‪ S‬تولید می شوند توان بیشتر ‪ ۴۴۳‬اسب بخار را‬ ‫خودروسازی لینکلن گفته که این سنسورها با همکاری‬ ‫کمک فنرها می توانند در مدت یک پلک زدن‪ ،‬جابه جایی‬ ‫و تغییر حالت را در سیستم تعلیق ایجاد کنند‪ .‬اطالعاتی‬ ‫که از سوی سنسورها دریافت و پردازش می شود حدود‬ ‫‪ ۲۳۰۰۰‬داده در ثانیه است‪ .‬سیستم یاد شده که در این‬ ‫خودرو قرار دارد به نام ‪AIR GLIDE‬شناخته می شود‬ ‫و سفارش ان جداگانه است‪.‬‬ ‫با توجه به این قضی��ه انتظار می رود این خودرو بتواند‬ ‫مس��افتی حدود ‪ ۷۰۰‬کیلومتر را با یک بار شارژ شدن‬ ‫بپیماید‪ .‬پیشرانه ای که برای این خودرو در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود توانایی تولید حداکثر توان ‪ ۶۵۰‬اسب بخار را‬ ‫خواهد داش��ت و با این وجود می توان س��ری ‪ ۷‬را یکی‬ ‫از قدرتمندترین س��دان های لوکس دانست‪ .‬ب ام و به‬ ‫ش��دت در حال حرکت به سمت س��اخت خودروهای‬ ‫الکتریکی اس��ت و این احتمال وجود دارد که س��ری‬ ‫‪ ۷‬برقی در س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی یا اوایل س��ال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میالدی عرضه شود‪.‬‬ ‫عرضه می کند‪ .‬فروش��نده این خودرو نرخ ‪ ۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۹۵‬دالری ب��رای ان در نظر گرفته و در ارزان ترین‬ ‫حالت ممکن‪ ،‬بدون کیت بدنه نرخ چلنجر کانورتیبل‬ ‫‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬دالر اس��ت‪ .‬خودرویی که از پیشرانه‬ ‫‪ ۵.۷‬لیت��ری ی��ا ‪ ۶.۴‬لیتری بهره می برد و س��قف ان‬ ‫قابلی��ت باز ش��دن دارد می تواند برای دوس��تداران‬ ‫خودرو بسیار جذاب باش��د چراکه صدای گوش نواز‬ ‫پیشرانه را به طور واضح خواهید شنید‪.‬‬ ‫استینگر‪ ،‬اسپرت تر از گذشته‬ ‫استینگر را می توان یکی از محصوالت ویژه کیا دانست‬ ‫که با تولید ان توجه همگان به این برند کره ای جلب شد‪.‬‬ ‫کیا‪ ،‬نسخه ای اسپرت و ویژه مسابقه از استینگر ساخته و‬ ‫معرفی کرده است که با کد ‪ GT۴۲۰‬شناخته می شود‪.‬‬ ‫این خودروی ویژه پیس��ت‪ ،‬از یک پیشرانه تقویت شده‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬گ��روه فنی کیا در بریتانیا مس��ئول‬ ‫تقویت پیشرانه و ساخت این خودروی مسابقه ای بودند‬ ‫و این خودرو در حقیقت حاصل تالش این گروه اس��ت‪.‬‬ ‫حداکثر توان پیش��رانه این خودرو به ‪ ۴۲۲‬اس��ب بخار و‬ ‫حداکثر گش��تاور ان به ‪ ۵۶۰‬نیوتن متر رس��یده که این‬ ‫اعداد در نس��خه پایه به ترتیب ‪ ۳۶۵‬اس��ب بخار و ‪۵۱۰‬‬ ‫نیوتن متر اس��ت‪ .‬در طراحی و ساخت این خودرو گروه‬ ‫فنی هیوندای که در روسلش��ایم المان مستقر است نیز‬ ‫حضور داش��ت‪ .‬از تغییرات مه��م در بخش فنی می توان‬ ‫به اس��تفاده از ش��مع های جدید‪ ،‬فیلت��ر هوای ‪،K&N‬‬ ‫خروجی ه��ای جدی��د اگ��زوز س��اخت ‪،MILLTEK‬‬ ‫تایره��ای پیرل��ی اس��ترس بارهای مقاوم تر‪ ،‬سیس��تم‬ ‫ترم��ز برمبو و ح��ذف کاتالیزور اش��اره ک��رد‪ .‬طراحان‬ ‫برای اینکه مطمئن ش��وند گیربک��س بهترین عملکرد‬ ‫را در پیس��ت مس��ابقه دارد‪ ،‬از ی��ک خنک کننده روغن‬ ‫استفاده کردند‪ .‬با توجه به اینکه خودروی یاد شده فقط‬ ‫برای اس��تفاده در پیست مس��ابقه طراحی شده است‪،‬‬ ‫تجهیزات و امکانات داخل کابین نیز تا حد امکان حذف‬ ‫شده اند‪ .‬به همین دلیل برخی ادوات مانند صداگیرهای‬ ‫کابین و چراغ های سپر عقب برداشته شدند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫روزگارخودرو بازار موتورسیکلت را بررسی می کند‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪63‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد تولید موتورسیکلت های برقی در جهان‬ ‫چشمه ای که‬ ‫بی شک دریاچه می شود‬ ‫سپیده قاضی نژاد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫امروز موج س��اخت محص��والت الکتریکی و برقی‪ ،‬به صنعت موتورس��یکل ‬ ‫ت‬ ‫نیز رس��یده اس��ت؛ موجی ک��ه چیزی س��د راه ان نخواهد ش��د و به طور قطع‬ ‫همه کش��ورها را با خود هم��راه می کند‪ .‬بر اس��اس پیش بینی ها‪ ،‬میزان فروش‬ ‫موتورسیکلت برقی در جهان‪ ،‬تا سال ‪۲۰۲۳‬میالدی(‪1402‬خورشیدی) به حدود‬ ‫‪۴۰‬میلیون دس��تگاه خواهد رسید که این رقم ش��گفت انگیز است‪ .‬در سال های‬ ‫اخیر رش��د بخش الکتریکی در صنعت موتورس��یکلت قابل توجه بوده است و بر‬ ‫اساس امار منتشر شده در جهان در ماه های گذشته این بازار فروش چشمگیری‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫بیش��تر کارشناس��ان این صنعت معتقدند چین یک��ی از مهم ترین بازار های‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی خواه��د ب��ود ک��ه انتظار م��ی رود بیش��ترین تعداد‬ ‫موتورسیکلت برقی در ان به فروش برسد‪.‬‬ ‫بر همین مبنا پیش بینی می ش��ود حدود ‪ ۳۵‬تا ‪۳۶‬میلیون موتورسیکلت برقی‬ ‫در ‪ ۴‬سال اینده در این کشور پرجمعیت که قطب اقتصادی نیز به شمار می رود‬ ‫به فروش برسد‪ .‬با محاسبه سرانگشتی می توان دریافت که حدود ‪ ۴‬تا ‪۵‬میلیون‬ ‫دس��تگاه دیگر از مجموع فروش جهانی متعلق به بازار های امریکا و اروپا باش��د‪.‬‬ ‫البته همه این اعداد و ارقام طبق پیش بینی های انجام ش��ده محقق نخواهد شد‬ ‫و ممکن است کم یا زیاد شود‪.‬‬ ‫ترغیب مردم به اس��تفاده بیشتر از انرژی پاک برقی و ترویج فرهنگ استفاده‬ ‫از موتورس��یکلت به جای خودرو به طور حتم نه تنها به این بازار در جهان کمک‬ ‫می کند که حتی س��بب خواهد ش��د برای حفظ محیط زیست و کاهش الودگی‬ ‫هوا به دولت ها نیز کمک بس��یاری کند‪ .‬االینده بودن موتورسیکلت های بنزینی‬ ‫که نوع کاربراتوری انها در کشورها منجر به فاجعه زیست محیطی می شوند‪ ،‬یکی‬ ‫از دالیلی اس��ت که شرکت های بزرگ تولید کننده موتورسیکلت به سمت تولید‬ ‫موتورسیکلت های پاک حرکت کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین تعداد ش��رکت های اس��تارت اپی که در زمینه خ��ودرو الکتریکی و‬ ‫موتورسیکلت برقی فعالیت می کنند رو به افزایش است و در این امر شرکت های‬ ‫بزرگ موتورسیکلت سازی همراهی می کنند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته که ش��رکت موتورسیکلت س��ازی هارلی دیویدس��ون امریکا‬ ‫به مناس��بت جش��ن ‪ ۱۱۵‬س��الگی خود از موتورس��یکلت برقی جدیدی به نام‬ ‫‪ LiveWire‬رونمای��ی ک��رد‪ ،‬این تفکر ب��ه وجود امد که این موتورس��یکلت‪،‬‬ ‫انقالبی در صنعت موتورس��یکلت ب��ه وجود خواهد اورد‪ .‬به گفته کارشناس��ان‬ ‫صنع��ت خودرو و موتورس��یکلت‪ ،‬یک نگاه به برندها و محص��والت تجاری بازار‬ ‫امریکا نش��ان می دهد هرگاه نام انقالب به میان امده‪ ،‬بخش��ی از ان مربوط به‬ ‫محصوالت الکتریکی بوده است‪.‬‬ ‫باتری خودروها‪ ،‬باتری های الکتریکی خودروهای برقی‪ ،‬شارژر باتری‪ ،‬پیشرانه‬ ‫خودروهای برقی‪ ،‬پیشرانه موتورس��یکلت‪ ،‬سیستم انتقال قدرت برای خودروها‬ ‫و درنهایت موتور الکتریکی برای موتورس��یکلت ها نمونه هایی اس��ت که درکنار‬ ‫انها نام یک انقالب صنعتی و الکتریکی هم امده اس��ت‪ .‬درحقیقت هرگاه بحث‬ ‫الکتریکی ش��دن در کنار صنایع به میان می اید ش��اهد انقالب و تحول عظیمی‬ ‫در دنیای صنایع هستیم‪.‬‬ ‫در ای��ران نی��ز در س��ال های اخیر‪ ،‬عرضه موتورس��یکلت برق��ی در برخی از‬ ‫شرکت های بزرگ و با نام و نشان داخلی افزایش قابل توجهی داشته است؛ با این‬ ‫حال‪ ،‬بازار فروش محصوالت الکتریکی به دلیل فقدان بس��ترهای الزم و ترویج‬ ‫فرهنگ استفاده از ان مغفول مانده است‪.‬‬ ‫اگرچه اس��تراتژی های جدید زیست محیطی از سوی س��ازمان محیط زیست‬ ‫و مناب��ع طبیع��ی در ایران‪ ،‬ش��هروندان را به اس��تفاده از انرژی ه��ای پاک و نو‬ ‫س��وق می دهد اما از انجایی که براس��اس بررس��ی های انجام ش��ده ‪۹۰‬درصد‬ ‫مش��تریان موتورس��یکلت جزو قش��ر کم درامد هس��تند و این موتورسیکلت ها‬ ‫ب��رای انها صرفه اقتص��ادی ندارد‪ ،‬هن��وز خریداران را ترغیب ب��ه خرید نکرده ‬ ‫اس��ت‪ .‬اما رش��د تولید موتورس��یکلت های برقی در دنیا چش��مه ای اس��ت که‬ ‫بی ش��ک ب��ه دریاچ��ه تبدیل خواهد ش��د و به س��وی دریاش��دن خواهد رفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واکنش پلیس به حکم صدور گواهینامه‬ ‫ت برای زنان‬ ‫موتورسیکل ‬ ‫معاون��ت اجتماعی پلیس راهور درباره رای ش��عبه ‪ ۳۱‬دی��وان عدالت اداری‬ ‫ت ب��رای زنان‪ ،‬اطالعیه ای صادر کرد و از‬ ‫مبنی بر صدور گواهینامه موتورس��یکل ‬ ‫درخواست تجدیدنظر درباره این حکم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش سایت پلیس‪ ،‬در این اطالعیه امده است‪« :‬به استناد تبصره ماده‪۲۰‬‬ ‫قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی مصوب س��ال ‪ ،۱۳۸۹‬ص��دور گواهینامه‬ ‫رانندگی موتورس��یکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬رای بدوی ش��عبه‪ ۳۱‬دیوان عدالت اداری فقط برای شاکیه محترم‬ ‫صادر شده و طبق ماده‪ ۶۰‬قانون دیوان عدالت اداری قابل تسری به عموم نیست‬ ‫و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد‪.‬‬ ‫با توجه به وجود رای متناقض در این زمینه از ش��عبه دیگر در دیوان عدالت‬ ‫اداری‪ ،‬نسبت به رای صادره تجدید نظرخواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین‬ ‫بررسی های الزم قانونی معمول شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬پلیس راهور مجری قانون بوده و‬ ‫تصمیمات قطعی و نهایی شده قانونی را به اجرا خواهد گذاشت‪».‬‬ ‫س�پیده قاضی نژاد‪ :‬بازار موتورسیکلت‬ ‫در جهان به دلیل رش��د جمعیت‪ ،‬افزایش‬ ‫حج��م ترافی��ک در کالنش��هرها و افزایش‬ ‫قیمت وسایل نقلیه شخصی‪ ،‬رونق فراوانی‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫برخ��ی در ای��ران از موتورس��یکلت‬ ‫اس��تفاده ای همچون خودرو وانت می کنند‬ ‫و از ان برای ارتزاق اس��تفاده می کنند؛ در‬ ‫ایران حتی ش��اهد ای��ن بوده ایم که افراد و‬ ‫راکبان موتورسیکلت ها اقدام به جابه جایی‬ ‫وس��ایل خانه مانن��د یخچال‪ ،‬اج��اق گاز و‬ ‫ماش��ین لباسش��ویی‪ ،‬ف��رش و کارتن های‬ ‫ب��زرگ در خیابان ها می کنن��د تاجایی که‬ ‫برای به دس��ت اوردن پول و یک لقمه نان‬ ‫حالل‪ ،‬جان خود را نیز به خطر می اندازند‪.‬‬ ‫اما از س��ال گذش��ته با افزای��ش نرخ ارز‬ ‫و دالر‪ ،‬ب��ازار موتورس��یکلت نی��ز متاثر از‬ ‫این رش��د ب��ا چالش های��ی روبه رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬گاه��ی با افزای��ش ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬برابری‬ ‫قیمت ه��ا روب��ه رو بوده ای��م ک��ه خرید را‬ ‫برای مش��تریان س��خت کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫موض��وع در ش��رایطی به وج��ود ام��د که‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت نیز در تولید‬ ‫با چالش های بس��یاری مانن��د توقف تولید‬ ‫موتورس��یکلت کاربرات��وری و ممنوعی��ت‬ ‫ش��ماره گذاری ای��ن موتورس��یکلت ها و از‬ ‫سویی اجبار تولیدکنندگان برای دستیابی‬ ‫ب��ه اس��تانداردهای یورو ‪ ۴‬روبه رو ش��دند‪.‬‬ ‫بررس��ی های ب��ازار نش��ان می ده��د ک��ه‬ ‫موتورس��یکلت های هندی س��ال گذش��ته‬ ‫قیمت شان حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان بود اما‬ ‫درحال حاضر ح��دود ‪ ۳۰‬میلیون تومان در‬ ‫بازار خرید و فروش می شوند‪ .‬در کنار این‪،‬‬ ‫ارزان ترین موتورسیکلت های بازار هم از ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان قیمت گذاری شده اند‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت درحالی ب��ا این قیمت ها‬ ‫عرضه می ش��ود که در ماه های اخیر کسی‬ ‫ت��وان خرید ان را با رش��د ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۴‬برابری‬ ‫ن��دارد‪ .‬بنابرای��ن این قیمت ها ب��رای بازار‬ ‫موتورس��یکلتی که در رکود است عقالنی و‬ ‫اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قدرت خرید مردم‬ ‫محم��د خادم منصوری‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان دوچرخ��ه و موتورس��یکلت‬ ‫و لوازم یدک��ی درب��اره وضعی��ت ب��ازار‬ ‫موتورس��یکلت به خبرن��گار روزگارخودرو‬ ‫گفت‪ :‬برخی قیمت های اعالمی در رسانه ها‬ ‫و برخی س��ایت ها از موتورس��یکلت به دور‬ ‫از واقعی��ت اس��ت‪ .‬فروش��ندگان بر مبنای‬ ‫میزان سود تعیین ش��ده محصوالت را در‬ ‫بازار عرضه می کنند و کارخانه های تولیدی‬ ‫ب��ه واحدهای عرضه کننده اجازه نمی دهند‬ ‫موتورس��یکلت ها را ب��ا قیمت های نجومی‬ ‫غیرواقعی خرید و فروش کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رشد قیمت موتورسیکلت‪،‬‬ ‫قدرت خری��د افراد را کاهش داده و عاملی‬ ‫ش��ده تا حجم عرضه و تقاضا و کسب وکار‬ ‫صنف فروش��ندگان موتورسیکلت به شدت‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه و‬ ‫موتورس��یکلت و لوازم یدک��ی درباره تاثیر‬ ‫قیمت های درج ش��ده در سایت های تبلیغ‬ ‫و ف��روش اظهار ک��رد‪ :‬مردم در س��ایت ها‬ ‫به دنب��ال قیم��ت ارزان هس��تند و اعالم‬ ‫قیمت های گران در س��ایت س��ودی برای‬ ‫فروش��نده ندارد و قیمت های غیرواقعی در‬ ‫این س��ایت ها بر بازار نباید تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫اگرچه در این باره نباید از استرس��ی که به‬ ‫مردم وارد می شود‪ ،‬گذشت‪.‬‬ ‫او همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه توق��ف‬ ‫شماره گذاری موتورس��یکلت ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫در چن��د روز اخیر از پالک گذاری برخی از‬ ‫موتورسیکلت ها به دلیل قوانین راهنمایی و‬ ‫رانندگی و محیط زیست همچون استاندارد‬ ‫س��وخت جلوگیری شد که این موضوع نیز‬ ‫بر کاهش عرضه تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫خادم منص��وری تاکی��د ک��رد‪ :‬عرض��ه‬ ‫بازار موتورسیکلت راکد است‬ ‫‹ ‹قیمت باتری مانع اصلی‬ ‫در ای��ن زمین��ه ابولفضل حج��ازی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره انجمن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫ای��ران ب��ه روزگارخ�ودرو گف��ت‪ :‬از انجایی‬ ‫ک��ه نرخ موتورس��یکلت های برق��ی و باتری‬ ‫انه��ا بس��یار باالس��ت‪ ،‬تقاضای��ش را در‬ ‫ب��ازار تحت ش��عاع ق��رار می ده��د‪ .‬در ای��ن‬ ‫موتورس��یکلت ها ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬بات��ری اس��تفاده‬ ‫می شود که نرخ انها بیش از ‪ ۳‬میلیون تومان‬ ‫است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬قیمت موتورسیکلت های‬ ‫بنزینی ب��ا موتورس��یکلت های برقی تفاوت‬ ‫زی��ادی دارد اما به دلی��ل ارزان بودن قیمت‬ ‫بنزین و اس��تهالک کم بنزینی ه��ا‪ ،‬مردم از‬ ‫موتورس��یکلت های برقی استقبال نمی کنند‬ ‫که این موضوع‪ ،‬طبیعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشویق مردم به خرید برقی ها‬ ‫محمد خادم منصوری‪:‬‬ ‫برخی قیمت های اعالمی‬ ‫در رسانه ها‬ ‫و برخی سایت ها‬ ‫از موتورسیکلت‬ ‫دور از‬ ‫واقعیت است‬ ‫بهمن ضیامقدم‪:‬‬ ‫تا زمانی که‬ ‫فرهنگ سازی و‬ ‫تسهیالت برای خریدار‬ ‫فراهم نشود جایگزینی‬ ‫بنزینی ها با برقی ها‬ ‫امکان پذیر نیست‬ ‫موتورس��یکلت به ش��دت کاه��ش یافته و‬ ‫همچنی��ن ب��ا افزای��ش ن��رخ دالر واردات‬ ‫جدیدی انجام نشده است‪ .‬اینکه کارخانه ها‬ ‫توان واردات با قیمت دالر بازار ازاد را دارند‬ ‫یا خیر‪ ،‬موضوع دیگری است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با توجه به این ش��رایط انتظار‬ ‫می رود تولید موتورسیکلت در داخل کشور‬ ‫انجام شود تا وابستگی واردات کاهش یابد‪.‬‬ ‫گرفته شدم و پایم شکست‪ .‬وقتی به راننده‬ ‫اعت��راض کردم که چرا حواس��ش نیس��ت‬ ‫گف��ت که من متوجه صدای موتور نش��دم‬ ‫و نتوانستم خودرو را کنترل کنم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر ان روز کاله ایمن��ی‬ ‫نداش��تم به طور قطع دچار اس��یب جدی‬ ‫از ناحیه س��ر می ش��دم‪ .‬تا چند ماه از کار‬ ‫بی کار شدم و خانواده ام دچار مشکل شدند‪.‬‬ ‫بنابراین تصمیم گرفتم ان را بفروشم‪.‬‬ ‫عل��ی نجف��ی ‪۳۶‬س��اله نی��ز در این باره‬ ‫ب��ه خبرن��گار روزگارخ�ودرو گف��ت‪:‬‬ ‫موتورس��یکلت های برقی برای افراد ناتوان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقت��ی پش��ت ای��ن موتورس��یکلت ها‬ ‫می نش��ینید ابه��ت موتورس��یکلت های‬ ‫قدیم��ی را ندارد‪ .‬برادر من که کم س��ن و‬ ‫سال است از این موتورها استفاده می کند‪.‬‬ ‫به نظرم این موتورس��یکلت ها ب��رای افراد‬ ‫مبتدی و کم سن وس��ال مناس��ب اس��ت‪.‬‬ ‫وقتی از او پرسیدیم که چرا به این موضوع‬ ‫توجه نمی کند که این موتورس��یکلت های‬ ‫کاربراتوری بس��یار االینده هستند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هزینه تعمیرات این موتورس��یکلت ها‬ ‫بس��یار پایین اس��ت‪ .‬هرجا موتورس��یکلت‬ ‫خ��راب ش��ود‪ ،‬به راحت��ی می ت��وان ی��ک‬ ‫تعمیرکار پیدا کرد اما موتورس��یکلت های‬ ‫برق��ی اینگون��ه نیس��تند و حت��ی هزینه‬ ‫تعمیرات انها نیز گران تر از بنزینی ها بوده‬ ‫و صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫مهری عزیزی ‪۲۶‬ساله با دیدن اینکه در‬ ‫این راستا در حال پرس وجو هستم‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد که چرا از خانم ها سوال نمی پرسید ما‬ ‫هم از موتورسیکلت سواری لذت می بریم و‬ ‫به ان عالقه داریم‪.‬‬ ‫وقت��ی ب��ه او درب��اره ممنوعیت ه��ای‬ ‫موتورس��یکلت س��واری و ص��ادر نش��دن‬ ‫گواهینام��ه برای بانوان گفتیم‪ ،‬در پاس��خ‬ ‫گفت‪ :‬بل��ه‪ .‬می دانم که برای خانم ها امکان‬ ‫صدور گواهینامه نیس��ت ام��ا برخی اوقات‬ ‫با برادرم موتورس��یکلت س��واری می کنم‬ ‫و امی��دوارم قانون ص��دور گواهینامه برای‬ ‫بانوان قطعی ش��ود زیرا شنیده ام راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی مل��زم ب��ه ص��دور گواهینامه‬ ‫‹ ‹استقبال نشدن از برقی ها‬ ‫بازار موتورس��یکلت های برقی نیز مانند‬ ‫موتورس��یکلت های بنزین��ی در چند وقت‬ ‫اخی��ر چندان متقاضی نداش��ته و برخی از‬ ‫تولیدکنندگان عنوان می کنند هزینه های‬ ‫جانبی باال مانند قیمت باتری علت ان است‪.‬‬ ‫تولی��د و رواج موتورس��یکلت های برق��ی‬ ‫در ایران چندی اس��ت که بر س��ر زبان ها‬ ‫افت��اده اس��ت و نهادهایی مانند س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودج��ه و س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ای��ران (ای��درو) برای‬ ‫تولی��د و مونت��اژ ی��ا جایگزین��ی انه��ا با‬ ‫موتورس��یکلت های بنزینی فراخوان صادر‬ ‫کرده اند اما همچنان این موتورس��یکلت ها‬ ‫م��ورد اس��تقبال خری��داران نیس��تند‪.‬‬ ‫در ادام��ه روزگارخودرو س��راغ تعدادی از‬ ‫راکبان موتورسیکلت رفت که از این وسیله‬ ‫نقلیه کسب روزی می کنند‪.‬‬ ‫سعید حس��ینی ‪۴۷‬س��اله که یک پیک‬ ‫موتوری اس��ت در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه چرا از موتورس��یکلت برقی اس��تفاده‬ ‫نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬این موتورسیکلت ها قدرت‬ ‫کاف��ی ندارند و کس��انی که از این وس��یله‬ ‫نقلیه برای کسب درامد استفاده می کنند‪،‬‬ ‫نمی توانند کارایی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عمر باتری ه��ا کوتاه و هزینه‬ ‫خرید انها باالست‪.‬‬ ‫عل��ی مهدی پ��ور ‪۲۵‬س��اله ک��ه در یک‬ ‫شرکت نامه رس��ان فعالیت دارد هم عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬من عاش��ق این موتورس��یکلت های‬ ‫برقی بودم و یکی از انها را همان موقع که‬ ‫در ایران تولید و فروش ش��ان رونق داشت‪،‬‬ ‫خریدم ام��ا در تقاطع خیاب��ان مطهری و‬ ‫میرزای شیرازی چون این موتورسیکلت ها‬ ‫بی صدا هس��تند از س��وی یک خودرو زیر‬ ‫ابوالفضل حجازی‪:‬‬ ‫به دلیل ارزان بودن‬ ‫قیمت بنزین و استهالک‬ ‫کم موتورسیکلت‬ ‫بنزینی‪ ،‬مردم از‬ ‫موتورسیکلت های برقی‬ ‫استقبال نمی کنند‬ ‫موتورس��یکلت ب��رای بان��وان ش��ده اند‪ .‬او‬ ‫که بس��یار مش��تاق بود تا نظرش را بگوید‬ ‫با اش��اره به ی��ک موتورس��یکلت برقی که‬ ‫کن��ار خیاب��ان پارک اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این‬ ‫موتورسیکلت ها برای بانوان خیلی بی خطر‬ ‫هس��تند‪ .‬به نظر من اگر تس��هیالت خوبی‬ ‫به مردم داده ش��ود به طور قطع استقبال از‬ ‫این موتورس��یکلت ها افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫او همچنین ب��ا خنده می گوی��د امیدوارم‬ ‫دوچرخه و موتورسیکلت سواری برای بانوان‬ ‫ازاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود زیرساخت ها مانع توسعه‬ ‫در ادام��ه بهمن ضیامق��دم‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت ایران ب��ه خبرنگار‬ ‫روزگارخ��ودرو گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬قبل‬ ‫از انکه دولت به مس��ئله موتورسیکلت های‬ ‫برقی ورود کند‪ ،‬پژوهش هایی در این زمینه‬ ‫در انجمن انجام ش��د و قبل از ان هم یکی‬ ‫دو ش��رکت عضو انجمن به تولید و عرضه‬ ‫موتورس��یکلت برقی پرداختند‪ .‬اما به دلیل‬ ‫انکه زیرس��اخت های الزم هن��وز به وجود‬ ‫نیامده است و تا زمانی که فرهنگ سازی و‬ ‫زمینه تسهیالت برای خریدار مانند وام های‬ ‫بالعوض ی��ا وام با س��ودهای پایین فراهم‬ ‫نشود‪ ،‬استقبال از برقی ها و جایگزینی انها‬ ‫با بنزینی ها امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫ضیامق��دم ادام��ه داد‪ :‬بح��ث اصلی در‬ ‫این زمینه نخس��ت قیمت تمام ش��ده این‬ ‫محصوالت و دیگری استقبال کم و فقدان‬ ‫تقاضا در بازار برای خرید موتورسیکلت های‬ ‫برقی است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬قیمت تمام شده موتورسیکلت‬ ‫برقی بسیار باالست و هزینه های نگهداری‬ ‫نی��ز برای م��ردم گران اس��ت‪ .‬ضمن انکه‬ ‫عمر باتری ها دو س��ال پس از مصرف تمام‬ ‫می شود‪ .‬دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫ادامه داد‪ :‬باتری موتورس��یکلت های برقی‬ ‫مانند خ��ودرو نیاز به تعویض دارد‪ .‬خریدار‬ ‫دو س��ال پس از تردد باید حدود ‪۵۰‬درصد‬ ‫قیمت موتورسیکلت را برای تعویض باتری‬ ‫هزین��ه کن��د‪ .‬ام��ا موتورس��یکلت هایی با‬ ‫سوخت فسیلی چنین مش��کالتی را برای‬ ‫مردم ایجاد نمی کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پلیس شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را فراهم کند‬ ‫رئیس کمیس��یون س�لامت شورای اس�لامی ش��هر تهران درباره صدور‬ ‫حکم ش��عبه یک دیوان عدالت اداری مبن��ی بر الزام پلیس راهور به صدور‬ ‫گواهینام��ه رانندگی موتورس��یکلت ب��رای زنان گفت‪ :‬این اق��دام خوب و‬ ‫مثبت اس��ت و امیدواریم پلیس و نیرو های انتظامی ش��رایط الزم را فراهم‬ ‫و همکاری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬زهرا صدراعظم نوری گفت‪ :‬تعداد موتورسواران زن در‬ ‫جامعه ما خیلی نیست اما همان تعدادی که عالقه مند هستند باید شرایطی‬ ‫فراهم شود که گواهینامه اخذ کنند و بر اساس قانون و مقررات اقدام کنند‬ ‫و تخلفی انجام نشود‪ .‬این عضو شورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬امیدواریم این‬ ‫زنان نیز با رعایت ش��ئونات و ارزش های حاکم بر کشور مبادرت به این کار‬ ‫ورزند و بر اس��اس ضوابط عمل کنند‪ .‬بی تردید اق��دام دیوان عدالت اداری‬ ‫بسیار موثر و خوب است و امیدواریم پلیس هم همکاری کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر تهران همچنین گفت‪ :‬من‬ ‫ب��ه عنوان یک زن که ‪۵۰‬درصد جمعیت جامعه را تش��کیل می دهد از این‬ ‫موضوع استقبال می کنم تا شرایط برابر فراهم شود‪.‬‬ ‫تعداد موتورس��واران زن زیاد نیست و نمی تواند ایجاد نگرانی کند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه این افراد با رعایت ش��ئونات و ارزش های حاکم بر جامعه اقدام به این‬ ‫کار خواهند کرد‪.‬‬ ‫حج��ازی درب��اره راه��کار پیش��نهادی‬ ‫ب��رای عالقه من��د ک��ردن م��ردم ب��ه خرید‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی هم گف��ت‪ :‬الزم‬ ‫اس��ت که بس��ته های تش��ویقی و حمایتی‬ ‫از س��وی دول��ت و س��ازمان های مربوط به‬ ‫مصرف کنن��دگان و خریداران اختصاص یابد‬ ‫تا مردم ب��ه خرید موتورس��یکلت های برقی‬ ‫ک��ه می تواند س��بب کاهش الودگ��ی هوا و‬ ‫جمع اوری موتورس��یکلت های فرسوده شود‪،‬‬ ‫تشویق ش��وند‪ .‬ارائه تس��هیالت ارزان قیمت‬ ‫ازس��وی چند بانک مش��خص ب��رای خرید‬ ‫موتورسیکلت های برقی می تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه موتورس��یکلت خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬فرهنگ س��ازی از س��وی رس��انه ها نیز‬ ‫می تواند در این زمینه نقش موثری داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬عالوه بر این کاهش قیمت باتری این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها نی��ز می تواند موضوع‬ ‫جایگزین��ی برقی ه��ا را ب��ا بنزینی ها محقق‬ ‫کن��د‪ .‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت همچنین تاکید کرد‪ :‬بیش��تر‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬قطعات موتورس��یکلت های‬ ‫برق��ی را وارد کرده ان��د همچنی��ن تم��ام‬ ‫اس��تانداردهای تولید ان نیز موجود است اما‬ ‫مش��کل این اس��ت که در بحث فنی‪ ،‬به این‬ ‫دلیل که موتورس��یکلت های برقی بر اساس‬ ‫ولتاژ ش��ماره گذاری می ش��وند‪ ،‬در اداره های‬ ‫پلیس این تعریف فنی انجام نشده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با اش��اره به اختالف های‬ ‫بین س��ازمان اس��تاندارد‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫پلی��س راه��ور در بحث ش��ماره گذاری این‬ ‫موتورس��یکلت ها گفت‪ :‬بیش از ‪ ۴۵‬ش��رکت‬ ‫تولیدکننده یا بازرگانی‪ ،‬موتورسیکلت برقی‬ ‫وارد کرده ان��د‪ ،‬اقدامات اولیه انجام ش��ده اما‬ ‫در ش��ماره گذاری دچ��ار مش��کل ش��ده اند‪.‬‬ ‫همی��ن روند طوالنی ش��ماره گذاری س��بب‬ ‫تخری��ب باتری ه��ای این موتورس��یکلت ها‬ ‫شده و هزینه های سرس��ام اور تهیه باتری و‬ ‫اس��تقبال نشدن مصرف کنندگان را به دنبال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹موتورسیکلت سواران خارجی‬ ‫حج��ازی درب��اره ام��ار اس��تفاده از‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته نیز عنوان کرد‪ :‬در کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی عب��ور و مرور بیش��تر ب��ا دوچرخه‬ ‫ب��ه ص��ورت پدال��ی و برقی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫در چین در یک س��ال بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫موتورس��یکلت تولی��د می ش��ود و ح��دود‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د م��ردم چی��ن از دوچرخه ه��ا و‬ ‫موتورسیکلت های برقی استفاده می کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش روزگار خ�ودرو‪ ،‬افزایش ‪۴۰‬درصدی‬ ‫قیمت موتورس��یکلت در بازار س��بب ش��ده‬ ‫استقبال چندانی از ان نشود در شرایطی که‬ ‫تولید موتورسیکلت نیز با چالش هایی روبه رو‬ ‫است‪ .‬اگر به بازار موتورسیکلت توجه ویژه ای‬ ‫نش��ود ممکن است مشکالت بازار خودرو نیز‬ ‫به این بازار تس��ری کند و شرایط بحرانی را‬ ‫به وجود اورد‪ .‬از س��وی دیگر استفاده مردم‬ ‫از موتورس��یکلت های کاربراتوری فرس��وده‬ ‫افزای��ش یافت��ه و ش��رایط را ب��رای کنترل‬ ‫االیندگی ها در س��طح کالنش��هرها دشوارتر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رای دیوان درباره الزام صدور گواهینامه‬ ‫موتورسیکلت برای بانوان غیرقطعی است‬ ‫مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب‬ ‫دیوان درباره الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورس��یکلت‬ ‫ب��رای بانوان خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن قائمی نس��ب‪ ،‬مدیرکل حوزه‬ ‫ریاس��ت و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در واکنش به خبر منتشر شده در‬ ‫رس��انه ها مبنی بر الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه موتورس��یکلت‬ ‫برای بانوان به موجب رای دیوان عدالت اداری اظهار کرد‪ :‬این رای‪ ،‬رای ش��عبه‬ ‫بدوی بوده و غیرقطعی است‪ .‬قائمی نسب افزود‪ :‬نیروی انتظامی درباره این رای‬ ‫تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرایند قانونی است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫وضعیت بازار دوچرخه قرمز است‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪63‬‬ ‫صنعت دوچرخه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مغز هرگز توانایی های حرکتی‬ ‫دوچرخه سواری را فراموش نمی کند‬ ‫مهیار مخصوص‬ ‫دبیر کارگروه همگانی هیات دوچرخه سواری‬ ‫استان تهران‬ ‫‹ ‹مروری بر تاریخچه دوچرخه در جهان‬ ‫سیدمحمدحس��ین نقیب الس��ادات‪ ،‬یکی از فعاالن‬ ‫ب��ازار موتورس��یکلت و دوچرخ��ه درب��اره تاریخچه‬ ‫دوچرخه پیش‪‎‬تر گفته بود؛ در گذشته وسایل نقلیه ای‬ ‫که برای ترابری انسان به کار می رفته‪ ،‬دارای دو چرخ‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫واژه دوچرخ��ه نخس��تین بار در فرانس��ه در ده��ه‬ ‫‪۱۸۶۰‬میالدی(‪۱۲۳۸‬خورشیدی) استفاده شد‪ .‬این‬ ‫نام موتورسیکلت‬ ‫رهرو‬ ‫رهرو‬ ‫اپاچی‬ ‫اپاچی(انژکتور)‬ ‫اپاچی‬ ‫اپاچی(انژکتور)‬ ‫راکز‬ ‫تی وی اس وگو‬ ‫ان اف‬ ‫باجاج بوکسر‬ ‫بنلی‬ ‫تک تاز‬ ‫تک تاز‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪:‬‬ ‫دوچرخه در قرن ‪۱۹‬میالدی(سده‪۱۲‬خورش��یدی)‬ ‫به‪‎‬عنوان یک وسیله نقلیه معرفی شد و درحال حاضر‬ ‫حدود یک میلیارد دوچرخه در سراس��ر جهان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دوچرخه ها وس��ایل اصلی حمل ونقل در بس��یاری‬ ‫از نقاط جهان به ش��مار می روند‪ .‬دوچرخ ه یک وسیله‬ ‫حمل ونقل بسیار موثر و کارامد برای فاصله های کوتاه‬ ‫و متوسط است‪.‬‬ ‫عالوه‪‎‬بر این دوچرخه ها در مقایس��ه با وسایل نقلیه‬ ‫موتوری دارای مزیت ه��ای گوناگونی از جمله ورزش‬ ‫م��داوم برای راکب ب��ا رکاب زدن‪ ،‬الوده نکردن هوا و‬ ‫محیط زیست‪ ،‬نداش��تن الودگی صوتی‪ ،‬لرزش و صدا‬ ‫برای راکب و محیط زیس��ت و دارای سرعتی مطمئن‬ ‫در تردد همراه با تفریح‪ ،‬لذت و ارامش است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ام��کان مان��ور و جابه جایی بیش��تر در‬ ‫محیط های دشوار و شلوغ‪ ،‬بی نیازی از مصرف سوخت‪،‬‬ ‫نیاز نداشتن به گواهینامه‪ ،‬تعمیرات فنی ناچیز و عمر‬ ‫طوالنی تر لوازم و قطعات ان و مزیت های بسیار دیگر‬ ‫را می توان برای استفاده از دوچرخه برشمرد‪.‬‬ ‫البته این وس��یله س��اده معایبی هم دارد؛ به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در تصادف��ات دوچرخ��ه و دوچرخه س��وار‬ ‫حفظ تعادل برای افراد تازه کار‬ ‫ ‬ ‫اسیب پذیرتر هستند‪،‬‬ ‫سخت است‪ ،‬طوالنی شدن زمان سفر‪ ،‬اسیب پذیری‬ ‫در ش��رایط اب وهوایی نامناس��ب و دیگر اینکه برای‬ ‫سفر های طوالنی نیاز به امادگی جسمانی دارد‪.‬‬ ‫در بسیاری از کشورها‪ ،‬وسیله ای که در حمل ونقل‬ ‫جاده ای بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬دوچرخه‬ ‫اس��ت‪ .‬از زمانی ک��ه دوچرخه به عنوان یک وس��یله‬ ‫حمل ونق��ل م��ورد توجه ق��رار گرفت‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬روش های��ی را برای حمل ه��ر چیزی‪ ،‬از‬ ‫خرید هفتگی گرفته ت��ا کودکان‪ ،‬در دوچرخه ایجاد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫فرهنگ برخی کشورها براس��اس این وسیله نقلیه‬ ‫شکل گرفته و استفاده از دوچرخه به عنوان یک شکل‬ ‫اصلی حمل ونقل توس��عه پیدا کرده اس��ت؛ به طوری‬ ‫که در اروپا‪ ،‬کش��ورهای دانمارک و هلند مردم اغلب‬ ‫از دوچرخه ب��رای حمل ونقل روزمره خود اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وس��یله در ابتدایی ترین شکل در ‪۲۳۰۰‬سال پیش از ترک بن��د‪ ،‬بوق و مانن��د ان ‪۲‬تومان می ش��د‪ .‬با رایج‬ ‫میالد مس��یح(ع) در کش��ورهایی مانند چین‪ ،‬مصر و شدن دوچرخه در دارالخالفه‪ ،‬دکان هایی برای فروش‬ ‫هند کاربرد داشته که روی دیوار غارها نیز اشکالی از و تعمی��ر دوچرخه باز ش��د‪ .‬جعفر ش��هری‪ ،‬مورخ و‬ ‫ان ثبت شده است‪.‬‬ ‫نویسنده کتاب تهران قدیم‪ ،‬نخستین دوچرخه سازی‬ ‫واژه دوچرخ��ه در زب��ان انگلیس��ی از کلمه یونانی تهران را دوچرخه س��ازی حس��ین اقاشیخ در خیابان‬ ‫‪ KYKLOS‬گرفته ش��ده که بعدها در زبان التین به ناصریه (ناصرخسرو) می داند که پس از ان دکانی نیز‬ ‫کلمه ‪ BICYCLE‬تبدیل ش��ده است‪ .‬کلمه پیشوند از سوی شخصی ارمنی تبار به نام ادیک خان در خیابان‬ ‫‪ BI‬ب��ه معنای عدد دو و کلمه پس��وند ‪ CYCLE‬به منوچهری دایر ش��د و به تدریج مغازه های دیگری در‬ ‫معنی دایره اس��ت‪ .‬نخس��تین دوچرخه شناخته شده تهران ب��رای کرایه و تعمیر دوچرخ��ه عمومیت پیدا‬ ‫رسمی در تاریخ این وسیله «سله ریفر» نام دارد که از کردند و دوچرخه س��ازی ی��ا دوچرخه فروش��ی جزء‬ ‫دو طوقه چوبی تش��کیل ش��ده و با استفاده از پاها در چشمگیرترین مشاغل در تهران قدیم به شمار می امد‪.‬‬ ‫حالتی شبیه به راه رفتن این وسیله را به سمت جلو و کرایه دوچرخه ساعتی ‪۱۰‬شاهی بود و پنچرگیری هم‬ ‫عقب هدایت می کرده اند‪ .‬پیشینه این وسیله در جهان ‪۱۰‬شاهی‪ ،‬روغن کاری ‪۲‬ش��اهی و دیگر تعمیرات که‬ ‫طوالنی و حتی به پیش از میالد مسیح(ع) برمی گردد‪ .‬شامل جوشکاری‪ ،‬شکست و بست‪ ،‬پره بندی ها و شل‬ ‫� ورود دوچرخه به ایران‬ ‫و سفت کردن زنجیر بود‪ ،‬روی هم ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬قران می شد‪.‬‬ ‫نقب‪‎‬السادات درباره ورود دوچرخه‬ ‫خری��د و کرایه دوچرخ��ه در ابتدا‬ ‫به ای��ران ه��م گفته ب��ود؛ ماجرای‬ ‫وس��یله بازی و تفریح پسران پولدار‬ ‫به ش��مار می رفت‪ ،‬اما کم کم از جنبه‬ ‫ورود دوچرخ��ه ب��ه ای��ران و حضور حسین نصیرزاده‪:‬‬ ‫ان در پایتخ��ت (ته��ران) جال��ب‬ ‫تفریحی خارج و جزو الینفک اسباب‬ ‫مردم هر سال یا‬ ‫اس��ت‪ .‬دارالخالفه نش��ینان ب��رای‬ ‫کاس��بان دوره گرد‪ ،‬دستفروش��ان و‬ ‫هر ‪ ۶‬ماه یکبار‬ ‫نخس��تین بار در میدان مش��ق (باغ‬ ‫تعمی��رکاران قفل و کلید ش��د‪ .‬اما‬ ‫ملی) چشم ش��ان به دو نوجوان ‪ ،۱۵‬دوچرخه‪‎‬های قدیمی بیشتر دوچرخه سواران تهران قدیم‪،‬‬ ‫حامالن ماس��ت و چلوکب��اب بودند‬ ‫‪ ۱۶‬ساله دوچرخه سوار با شلوارهای خود را با مدل‪‎‬های‬ ‫کوتاه افتاد‪ .‬این مرکب دوپا‪ ،‬از سوی‬ ‫که تغارهای ماست را بر سر نهاده و‬ ‫جدید تعویض‬ ‫انگلیسی ها وارد پایتخت قاجار شده‬ ‫سوار دوچرخه شده و به سرعت خود‬ ‫و نزد تهرانی ه��ای قدیم به «مرکب می‏کردند اما امروز را به مقصد می رس��اندند یا ش��اگرد‬ ‫ش��یطان» معروف بود‪ ،‬چراکه عوام با تعمیر دوچرخه‏های چلوپلوهای��ی که ظروف غ��ذا را در‬ ‫بر این اعتقاد بودند این وسیله نقلیه‬ ‫مجمع می چیدند و با س��رعت رکاب‬ ‫قدیمی سعی در‬ ‫از س��وی ش��یاطین و پریان حرکت استفاده حداکثری از می زدند ت��ا غذا را داغ به مش��تری‬ ‫می کند چون کس��ی نمی تواند‪ ،‬روی‬ ‫برسانند‪ .‬اما همین وسیله نقلیه پس‬ ‫انها دارند‬ ‫دوچ��رخ حرکت کند‪ .‬انها می گفتند‬ ‫از ورود موتورس��یکلت و خودرو که‬ ‫اگ��ر کس��ی مرکب��ی را نگ��ه ندارد‬ ‫به‪‎‬طور قطع سرعت بیشتری داشتند‬ ‫خودش که نمی تواند خودش را نگه دارد‪ ،‬پس چگونه جایگاه خ��ود را به عنوان وس��یله کار و حمل‪‎‬ونقل از‬ ‫می توان��د یکی را هم باالی خود بنش��اند و راه ببرد و دست داد و امروز به عنوان وسیله‪‎‬ای جانبی تنها مورد‬ ‫کسانی که سوار بر این وسیله محیرالعقول می شوند و اس��تفاده افراد معدودی که عموما ورزش��کار هستند‪،‬‬ ‫پیچ وتاب می خورند‪ ،‬به طور حتم بچه شیطان هستند‪ .‬قرار می‪‎‬گیرد‪.‬‬ ‫افراد پیر و س��المند زمانی که دوچرخه را در گذرها � غیرضروری ها حذف شده‬ ‫حس��ین نصیرزاده از فعاالن ب��ازار دوچرخه درباره‬ ‫و خیابان های تهران می دیدند‪ ،‬فورا زیر لب بس��م اهلل‬ ‫می گفتند و وجود این وس��یله عجی��ب و غریب را از وضعیت بازار این وسیله نقلیه به روزگارخودرو گفت‪:‬‬ ‫عالئم ظهور می پنداشتند‪ .‬در هر صورت دوچرخه‪ ،‬دل بازار تقاض��ای دوچرخه به دلیل ق��درت خرید مردم‪،‬‬ ‫بچه های اعیان و پس��ر پولدارهای پایتخت را برده بود به ش��دت افت کرده است‪ .‬امس��ال نرخ موتورسیکلت‪،‬‬ ‫و خانواده هایی که دست شان به دهان شان می رسید‪ ،‬خورو و تمام اقالم مورد نیاز مردم بسیار افزایش یافته‬ ‫به ویژه حاجی ه��ا و بازاری ها برای فرزندان ش��ان این که نرخ دوچرخه نسبت به انها افزایش زیادی نداشته‬ ‫اس��ت اما در ش��رایط س��خت امروز مردم فقط برای‬ ‫وسیله نوظهور را می خریدند‪.‬‬ ‫ن��رخ بهترین‪ ،‬بادوام ترین و خ��وش رکاب ترین نوع اقالم ض��روری زندگی هزینه می‪‎‬کنند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫دوچرخه از ‪۱۰‬تومان ش��روع می ش��د و به ‪۱۵‬تومان به فرهنگ دوچرخه‪‎‬س��واری در کشور گفت‪ :‬فرهنگ‬ ‫می رس��ید که نرخ ل��وازم اضاف��ی ان از جمله‪ ،‬قاب‪ ،‬دوچرخه‪‎‬سواری در کشور ایجاد نشده است و دوچرخه‬ ‫حجم موتور و باتری‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪160‬سی سی‬ ‫‪180‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪110‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪1500‬وات‬ ‫‪2000‬وات‬ ‫قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪8/800/000‬‬ ‫‪10/000/000‬‬ ‫‪20000/000‬‬ ‫‪27000/000‬‬ ‫‪25/000/000‬‬ ‫‪30/000/000‬‬ ‫‪24/000/000‬‬ ‫‪23/000/000‬‬ ‫‪36/000/000‬‬ ‫‪16/000/000‬‬ ‫‪17/000/000‬‬ ‫‪8/800/000‬‬ ‫‪7/800/000‬‬ ‫‪9/000/000‬‬ ‫‪11/500/000‬‬ ‫نام دوچرخه‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪۷)Team‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪۸)Team‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪5)Team‬‬ ‫بونیتو مدل استرانگ ‪۱‬‬ ‫بونیتو مدل استرانگ ‪۲‬‬ ‫ترینکس ام ‪۱۳۶‬‬ ‫ترینکس ام ‪۱00‬‬ ‫کیوب مدل اتنشن ‪2018‬‬ ‫اینتنس مدل چمپیون ‪2‬‬ ‫یکی از محصوالت ضروری خانوارها نیست و استفاده‬ ‫از ان بیش��تر جنبه تفریحی دارد ک��ه با پایین امدن‬ ‫ق��درت خرید خانوارها‪ ،‬به راحتی از زندگی انها حذف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دوچرخه در کش��ورهای بس��یاری مانند‬ ‫چی��ن‪ ،‬هلند و‪ ...‬به دلیل کاه��ش الودگی هوا و حفظ‬ ‫محیط‪‎‬زیس��ت جزء وس��ایل نقلیه روزانه مردم بوده و‬ ‫افراد با دوچرخه در خیابان‪‎‬ها تردد دارند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار دوچرخه ب��ا بیان اینک��ه پیش‏تر‬ ‫ه��م که مردم مبادرت به خری��د دوچرخه می‪‎‬کردند‪،‬‬ ‫بیش��تر به‪‎‬لحاظ جنبه تفریحی‪‎‬ورزشی ان بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چند س��ال پیش یک خانواده وقتی برای خرید‬ ‫دوچرخه و اس��تفاده در سفرها و تفریحات خود اقدام‬ ‫می‪‎‬کردن��د پدر خان��واده برای تمام اعض��ای خانواده‬ ‫دوچرخ��ه می‪‎‬خرید اما درحال حاضر ضمن انکه مردم‬ ‫کمتر به س��فر می‪‎‬روند برای سفر هم فقط مبادرت به‬ ‫خرید اقالم ضروری می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر پیش تر دوچرخه یکی از وس��ایل‬ ‫ب��ازی بود که پدر خانواده برای فرزندش تهیه می‪‎‬کرد‬ ‫در شرایط فعلی برای کمتر هزینه کردن ان را با خرید‬ ‫ت��وپ جبران می‪‎‬کند؛ بنابراین اف��ت بازار دوچرخه به‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم برمی‪‎‬گردد‪.‬‬ ‫� تعمیر به‪‎‬جای تعویض‬ ‫نصیرزاده با گذری به س��ال‪‎‬های نه‪‎‬چندان دور بازار‬ ‫دوچرخ��ه گف��ت‪ :‬مردم هر س��ال یا هر ‪ ۶‬م��اه یکبار‬ ‫دوچرخه‪‎‬ه��ای قدیم��ی خ��ود را با مدل‪‎‬ه��ای جدید‬ ‫تعویض می‏کردن��د اما امروز با تعمی��ر دوچرخه‏های‬ ‫قدیمی س��عی در اس��تفاده حداکث��ری از انها دارند‪.‬‬ ‫تنوع دوچرخه زیاد است و سال به سال مدل‪‎‬ها تغییر‬ ‫می‪‎‬کن��د اما م��ردم دیگر رغبتی به خری��د یا تعویض‬ ‫دوچرخه خود ندارند‪.‬‬ ‫این فعال بازار در پاس��خ به این پرس��ش که به طور‬ ‫میانگین نرخ دوچرخه امس��ال چق��در افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه ب��ه مدل‪‎‬ها افزای��ش قیمت‏ها‬ ‫متفاوت اس��ت؛ نرخ برخی مدل‪‎‬ه��ا ‪۵۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته و بعضی دیگر ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابر شده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫او درباره تولید دوچرخه در کشور هم گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫قطعات دوچرخه وارداتی اس��ت و فق��ط برخی اقالم‬ ‫مانند تنه و الس��تیک در داخل س��اخته می‪‎‬ش��وند‪.‬‬ ‫قطعات��ی مانند دنده نیاز به فناوری باالیی دارد ضمن‬ ‫انکه سرمایه زیادی می‪‎‬خواهد که نسبت به تیراژ تولید‬ ‫ایران نرخ تمام شده ان را غیررقابتی و باال می‪‎‬برد‪.‬‬ ‫این فعال بازار درباره اینکه بیشتر دوچرخه‪‎‬ها از چه‬ ‫کشورهایی وارد می‪‎‬ش��ود به چین اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫البته برخ��ی مدل ها نیز از اروپا می‪‎‬ایند‪ .‬نصیرزاده در‬ ‫پایان اظهارکرد‪ :‬امس��ال بازار دوچرخه نسبت به سال‬ ‫گذشته بین ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫دنده‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قیمت عمده (تومان)‬ ‫‪1/950/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪2/100/000‬‬ ‫‪2/050/000‬‬ ‫‪2/200/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪2/300/000‬‬ ‫‪2/250/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪1/550/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪2/400/000‬‬ ‫‪1/800/000‬‬ ‫‪8/200/000‬‬ ‫‪1/800/000‬‬ ‫یک نفر کافی است یکبار برای همیشه دوچرخه سواری را یاد بگیرد‪ .‬مهم‬ ‫نیس��ت در چه س��نی چرخ های کمکی دوچرخه را باز می کند و از چه سنی‬ ‫برای همیش��ه دوچرخه را در گاراژ خانه نگه می دارد‪ .‬در هر زمان حتی پس‬ ‫از گذشت ده ها سال مغز همچنان قادر خواهد بود هدایت دوچرخه را به یاد‬ ‫اورد و تعادل فرد را در پدال زدن و نشستن روی زین حفظ کند‪.‬‬ ‫اکنون گروهی از نورولوژیس��ت های دانش��گاه های «ابردی��ن»‪« ،‬رتردام»‪،‬‬ ‫«لندن»‪« ،‬تورین» و «نیویورک» با مطالعه روی اتصاالت میان س��لول های‬ ‫عصبی در مخچه راز این توانایی مغزی را کش��ف کردند‪ .‬در مخچه بخش��ی‬ ‫به ن��ام الیه مولکولی بین نورونی وجود دارد ک��ه اطالعات مربوط به کنترل‬ ‫حرکات را ذخیره می کند‪.‬‬ ‫به نوش��ته «نیچر نوروساینس»‪ ،‬این راز در یک سلول عصبی نهفته است‬ ‫که مکانیس��م های خاطرات حرکتی را تنظیم می کند‪ .‬عملکرد اصلی مخچه‬ ‫ایجاد همکاری میان خروجی های حرکتی مانند حرکات چشم‪ ،‬حفظ تعادل‬ ‫و حرکات نمایشی اس��ت‪ .‬این الیه مولکولی سیگنال های الکتریکی را که از‬ ‫مخچه می رس��ند‪ ،‬کنترل و انها را به خاطرات بلندمدتی تبدیل می کنند که‬ ‫در تمام بخش های مغز درک می شوند‪.‬‬ ‫هدف اصلی این دانشمندان در انجام این پژوهش ها درک روشی است که‬ ‫به کمک ان خاطرات طبقه بندی می ش��وند‪ .‬این نورولوژیس��ت ها در این باره‬ ‫اظهار کرده اند «ما متوجه ش��دیم که سلولی وجود دارد که سیگنال هایی را‬ ‫که از مخچه می ایند به رمز ویژه ای ترجمه کرده و این رمز را به یک خاطره‬ ‫تبدیل می کند‪ .‬این مکانیس��م هر بار که ما یک مهارت حرکتی جدید را یاد‬ ‫می گیری��م اتفاق می افت��د‪ ».‬به این ترتیب این ح��رکات در پایگاه داده های‬ ‫حافظه ذخیره می ش��وند‪ .‬نتایج ای��ن پژوهش ها نه تنه��ا صفحات جدیدی‬ ‫از نوروس��اینس را به روی دانش��مندان می گش��اید‪ ،‬بلک��ه دری نیز به روی‬ ‫توانایی های یادگیری در تقلید عملکردهای مغزی باز می کند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت کس��انی ک��ه از اختالالت مغزی مثل س��کته ی��ا ام اس رنج‬ ‫می برن��د می توانند با کمک نتایج این پژوهش ها و ب��ا کمک پروتزهایی که‬ ‫این مکانیس��م های عصبی را بازسازی می کنند‪ ،‬زندگی عادی خود را از سر‬ ‫گیرند‪ .‬نتایج این یافته ها نش��ان می دهد مغز انس��ان پس از مدتی می تواند‬ ‫خاطرات ذهنی مثل اش��عار حفظ ش��ده را فراموش کند اما هرگز خاطرات‬ ‫حرکتی مثل دوچرخه سواری را از یاد نمی برد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تردد دوچرخه سواران از خط ویژه‬ ‫تکذیب شد‬ ‫مرکز اطالع رس��انی پلیس راه��ور تهران بزرگ اعالم ک��رد‪ :‬خبر موافقت‬ ‫پلی��س راه��ور تهران بزرگ برای ت��ردد دوچرخه س��واران در خطوط ویژه‪،‬‬ ‫نادرست بوده و کذب است‪.‬‬ ‫چن��دی پی��ش‪ ،‬خبرهای��ی از فراه��م ش��دن ام��کان دوچرخه س��واری‬ ‫دوچرخه س��واران در خط ویژه اتوبوس��رانی تهران منتش��ر شد‪ .‬به گزارش‬ ‫تین نیوز‪ ،‬براس��اس این خبر که در ش��بکه های اجتماعی منتشر شده بود‪،‬‬ ‫از قول محمد کاظمی‪ ،‬مدیر بازاریابی «بی دود» امده بود «دوچرخه سواری‬ ‫برای کاربران بی دود در تمامی خطوط ویژه اتوبوس��رانی مناطق ش��هر ازاد‬ ‫است و تنها محدودیت انها تردد در اتوبان هاست»‪.‬‬ ‫در این خبرها تاکید ش��ده بود که سرهنگ سیدمسلم موسوی‪ ،‬جانشین‬ ‫معاون��ت اجتماعی پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران ب��زرگ در این باره‬ ‫گفته که تردد استفاده کنندگان از دوچرخه های اشتراکی بی دود در خطوط‬ ‫‪ BRT‬با رعایت احتیاط مجاز اس��ت و با توج��ه به تعدد پارکینگ های این‬ ‫س��رویس در مرکز ش��هر‪ ،‬این مس��ئله می تواند تردد دوچرخه سواران را در‬ ‫مناطق نزدیک به این خطوط تسهیل کند‪.‬‬ ‫انتش��ار این خبر در ش��بکه های اجتماعی با واکنش منفی کارشناس��ان‬ ‫حمل ونق��ل در این ش��بکه ها روبه رو ش��د چراکه به اعتقاد انه��ا این اقدام‬ ‫خطرناک بوده و ایمنی دوچرخه سواران را به خطر می انداخت‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان حمل ونقل‪ ،‬فلسفه ساخت خطوط ویژه‪ ،‬تردد سریع‬ ‫و کم مانع حمل و نقل عمومی بوده و خودروهای امدادی نیز می توانند از این‬ ‫خطوط استفاده کنند و اینکه دوچرخه سواران در خط ویژه حرکت کرده و‬ ‫امبوالنس و اتوبوس پشت سر انها معطل خالی شدن مسیر باشند با فلسفه‬ ‫ایجاد این خطوط همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫پس از حواش��ی های ایجاد ش��ده درباره این خبر‪ ،‬خبری منتشر شد که‬ ‫ط��ی ان از قول مرکز اطالع رس��انی پلیس راهور تهران بزرگ اعالم ش��د؛‬ ‫به تازگی خبری در فضای مجازی درباره موافقت پلیس راهور تهران بزرگ‬ ‫برای تردد دوچرخه س��واران در خطوط ویژه منتشر شده که نادرست بوده‬ ‫و کذب است‪.‬‬ ‫به گفته پلی��س راهور‪ ،‬راه اندازی خطوط ویژه اتوبوس به منظور س��هولت‬ ‫جابه جایی مس��افران با اس��تفاده از حمل ونقل عمومی و ارائه خدمات ویژه‬ ‫امدادی و انتظامی به شهروندان بوده و همچنان که در ابتدای این مسیرها‪،‬‬ ‫تابلوی ورود ممنوع به اس��تثنای اتوبوس و وسایل نقلیه امدادی و انتظامی‬ ‫نصب شده‪ ،‬به استناد بند ‪ ۴۹‬ماده یک ایین نامه راهنمایی و رانندگی خط‬ ‫ویژه برای تردد وس��ایل نقلیه مجاز اختصاص یافته و تردد دوچرخه سواران‬ ‫در این مس��یر ممنوع اس��ت و ایمنی خود دوچرخه س��واران را نیز به خطر‬ ‫می اندازد‪.‬‬ ‫پلی��س راهور از ش��هروندان تهرانی که از دوچرخه ب��رای جابه جایی در‬ ‫س��طح ش��هر اس��تفاده می کنند درخواس��ت کرده از ورود به خطوط ویژه‬ ‫خودداری کرده و از مس��یر های عموم��ی و مجاز تردد کنند‪ .‬همچنین الزم‬ ‫است مدیریت شهری برای تامین مسیر های ویژه دوچرخه سواران در سطح‬ ‫معابر چاره اندیشی و اقدام کند‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫خبر هفته‬ ‫نخستین جلسه محاکمه‬ ‫کالهبرداران خودرویی‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪63‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه‪ ،‬موسیقی و جاده ای که‬ ‫پایانی ندارد‪...‬‬ ‫رضوان صفری‬ ‫س��فر؛ نیاز این روزهای زندگی ماشینی! دل کندن و رد شدن از هر انچه‬ ‫تکراری است و رسیدن به دنیای تازه ای که نه کسی تو را می شناسد و نه تو‬ ‫کسی را می شناسی‪ .‬عبور از جاده های دور و دراز و گذشتن از کویر و جنگل‬ ‫ی می کنند و‬ ‫به امید رس��یدن به مردمی که بارها و بارها متفاوت از تو زندگ ‬ ‫هنر برقراری ارتباط با دنیای فرهنگ های مختلف و افزودن دوس��تانی از ان‬ ‫فرهنگ ها به دایره دوس��تان قدیمی‪ .‬س��فر می کنیم چون زمان کم و جهان‬ ‫گس��ترده است‪ .‬نفس س��فر؛ رفتن‪ ،‬گشتن‪ ،‬برگش��تن‪ ،‬دیدن و دوباره دیدن‬ ‫است‪ .‬برخی می گویند زندگی یک خیابان کوتاه است که باید تمامش را قدم‬ ‫زد و برخی هم می گویند دس��ت کم یک بار در سال به جایی بروید که پیش‬ ‫از ان هرگز نرفته اید‪.‬‬ ‫بهترین راه برای اینکه بفهمیم کس��ی را دوس��ت داریم این است که با او‬ ‫همس��فر ش��ویم‪ .‬گاهی دیدن خانه های متروک نیم بند مخروبه‪ ،‬درس��ت به‬ ‫اندازه دیدن شکوه کشتی میرزاکوچک خان وسط دریای خزر جذاب است و‬ ‫این گونه است که ذهن هرگز از سفر خالی نخواهد شد‪.‬‬ ‫پای��ان س��فر‪ ،‬اغاز من اس��ت اما به ق��ول جیمز ای میچن��ر‪ ،‬خاطره نویس‬ ‫امریکایی‪ ،‬اگر غذایی را پس می زنید‪ ،‬اداب و رسوم را نادیده می گیرید‪ ،‬از دین‬ ‫و مذهب می ترسید و از مردم فراری هستید‪ ،‬همان بهتر که در خانه بمانید!‬ ‫یادبود‬ ‫سیروس سعادتی‪ /‬فعال صنعت خودرو‬ ‫عمر کاری هفت ساله من در ایران کاوه در زمان‬ ‫روانشاد اصغر قندچی کوتاه بود‪ .‬بیشتر وقت او در‬ ‫دفتر مرکزی شرکت واقع در دوراهی قپان خیابان‬ ‫قزوین سپری می شد و من در محل کارخانه‪ ،‬واقع‬ ‫در کیلومتر ‪ 12‬جاده مخصوص کرج کار می کردم‬ ‫ام��ا وی به طور مرت��ب به محل کارخان��ه مراجعه‬ ‫می کرد تا به مش��کالت تولید و کارگری رسیدگی‬ ‫کن��د‪ .‬در مدت حضورش��ان در کارخان��ه‪ ،‬رفتاری‬ ‫داشتند که سراسر خاطره است‪.‬‬ ‫او یک کارگر بود و از ‪ 16‬یا ‪ 17‬س��الگی کارگاه‬ ‫اهنگ��ری خودروهای س��نگین را در گاراژ رامین‬ ‫واق��ع در خیابان قزوی��ن اغاز و با ات��کا به نیروی‬ ‫بازوان خ��ود اولین کارخانه کامیون س��ازی را در‬ ‫ایران تاس��یس کرد‪ .‬استخدام نیروی کار‪ ،‬زیر نظر‬ ‫مس��تقیم خودش انجام می ش��د و اگر نیروی کار‪،‬‬ ‫کارگر بود‪ ،‬اول دست های کارگر را معاینه می کرد‬ ‫و اگر دس��ت ها زمخت و پینه بسته و کارگری بود‪،‬‬ ‫دس��تور اس��تخدام را صادر می کرد و محال بود با‬ ‫اس��تعفای چنین کارگرانی موافقت کند چون قدر‬ ‫کارگر خودش را می دانس��ت «که حامی بود قشر‬ ‫کارگر را _ به صنعت اگه او زیر و زبر را»‪.‬‬ ‫هنگامی که در کارخانه حضور داش��ت‪ ،‬با توجه‬ ‫به اینکه ناهارخوری مدی��ران جدا بود‪ ،‬از محاالت‬ ‫بود از ان ناهارخوری استفاده کند‪ ،‬به یاد روزهای‬ ‫کارگری‪ ،‬ب��ه ناهارخوری کارگ��ران می رفت و در‬ ‫صف نوب��ت دریافت خوراک به انتظار می ایس��تاد‬ ‫و کارگرها به احترامش کنار می کش��یدند تا ناهار‬ ‫خود را زودتر دریافت کن��د ولی امتناع می کرد تا‬ ‫نوبت ش��ان برس��د‪ .‬پس از دریافت ناهار‪ ،‬به سراغ‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫نخس��تین جلسه رس��یدگی به اتهامات ‪ ۶‬نفر از‬ ‫متهمان ش��رکت های ارمان پرشین پارس‪ ،‬شرکت‬ ‫بین الملل کارما و ش��رکت کارما صبح دوش��نبه به‬ ‫ریاست قاضی قاسمی در مجتمع امام خمینی(ره)‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ای��ن متهم��ان در ‪ ۱۳۷۹‬فق��ره کالهب��رداری‬ ‫مش��ارکت داش��تند که از طریق تبلیغ عامه برای‬ ‫ف��روش خ��ودرو اقدام ب��ه کالهبرداری ب��ه مبلغ‬ ‫‪۷۶‬میلیارد و ‪ ۱۰۴‬میلیون تومان کرده اند‪.‬‬ ‫صدها شاکی در جلسه دادگاه و بیرون از محکمه‬ ‫نظاره گر برگزاری این جلسه بودند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫کلید‬ ‫پکن‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫فرودگاه‬ ‫را به جهان‬ ‫می دهد‬ ‫افزایش قیمت خودرو در کسادی بازار‬ ‫ف��رودگاه بین المللی داکس��ینگ پکن‪ ۳۰ ،‬س��پتامبر‬ ‫ س��ال جاری می�لادی به عن��وان بزرگ ترین ف��رودگاه‬ ‫جهان به بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬هزینه س��اخت این‬ ‫فرودگاه باش��کوه که ماه گذشته میالدی به پایان رسید‪ ،‬‬ ‫با احتس��اب را ه اهن داخلی و جاده های دسترس��ی‪۱۷ ،‬‬ ‫میلیارد یورو بود‪ .‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو به نقل از فیگارو‪ ،‬این پایانه به‬ ‫شکل یک ستاره دریایی در فضایی به مساحت ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫مترمربع در ‪ ۶‬شاخه با سقف یک تکه به وسعت ‪ ۲۵‬زمین‬ ‫فوتبال است‪.‬‬ ‫همچنین دارای ‪ ۸‬باند عملیاتی اس��ت که یکی از انها‬ ‫به هواپیماهای نظامی اختصاص یافته است‪ .‬این فرودگاه‬ ‫ظرفیت جابه جایی ساالنه ‪ ۱۰۰‬میلیون مسافر را دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار انجمن بین الملل��ی حمل ونقل هوایی‪،‬‬ ‫این س��اختمان از فرودگاه هارتسفیلد ‪ -‬جکسون اتالنتای‬ ‫قندچی‪ ،‬مردی خودساخته بود‬ ‫اولی��ن می��زی می رفت ک��ه صندلی‬ ‫خالی داش��ت و همراه کارگران ناهار‬ ‫می خورد‪ .‬ابگوشت جزو برنامه هفتگی‬ ‫خوراک ش��رکت ما بود‪ .‬یکی از روزها‬ ‫کارگران از خوردن ابگوش��ت امتناع‬ ‫کرد‪ .‬این خبر فوری به او که در دفتر‬ ‫مرکزی بود‪ ،‬رسید‪ .‬بالفاصله در محل‬ ‫کارخانه حاضر ش��د و به ناهارخوری‬ ‫رفت‪ .‬یک پرس دیزی شامل دیزی سفالی انفرادی‪،‬‬ ‫کاس��ه و گوش��تکوب الومینیومی‪ ،‬نان س��نگک‪،‬‬ ‫س��بزی خوردن تازه و یک بطری شیشه ای نوشابه‬ ‫دریافت کرد و نشس��ت و مشغول خوردن شد‪ .‬در‬ ‫ادام��ه خطاب به کارگرها گفت‪« ،‬ناش��کری نکنید‬ ‫و قدردان نعمت های خداوند باشید»‪ .‬کارگرها هم‬ ‫با ش��رمندگی تمام ابگوشت را خوردند‪ .‬اما مرحوم‬ ‫قندچ��ی از ان روز دس��تور داد تا ابگوش��ت را از‬ ‫فهرست برنامه خوراکی حذف و یک نوع خورشت‬ ‫را جایگزین بکنند‪.‬‬ ‫اصغ��ر قندچ��ی ایرانی ب��ود و ایران را دوس��ت‬ ‫داش��ت‪ .‬برای شرکت در سمیناری‪ ،‬دعوتنامه ای از‬ ‫کمپانی ماک امریکا امده بود‪ .‬پس از مش��ورت با‬ ‫مدیر کارخانه‪ ،‬قرار ش��د من در ان سمینار شرکت‬ ‫کن��م‪ .‬اولی��ن بار بود چنی��ن دعوتنامه ای ارس��ال‬ ‫ش��ده بود‪ .‬قبل از مسافرت‪ ،‬من را به دفتر مرکزی‬ ‫فراخواند و گفت «حواس��ت باش��د که کشورهای‬ ‫مختل��ف دنی��ا کامیون م��اک تولی��د می کنند و‬ ‫نماینده انها نیز در این س��مینار ش��رکت خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬دوست دارم ش��ان و مقام و منزلت ایران‬ ‫را نزد انه��ا حفظ کنی‪ .‬متین و س��نگین باش‪ .‬از‬ ‫خرج کردن هراس��ی نداشته باش‪ .‬ما کشور فقیری‬ ‫مدیری با لباس کارگری‬ ‫عزی�ز رحیمی اتبات�ان‪ :‬اوس��تا اصغ��ر را از ‪ ۴۰‬س��ال پیش‬ ‫می شناختم‪ .‬اشنایی من با این مرد بزرگوار خیلی اتفاقی بود‪۴۰ .‬‬ ‫سال پیش کسی که برای او کار می کردم مرا برای انجام کاری به‬ ‫گاراژی در خیابان قزوین فرستاد‪ .‬دوستم به من گفت او شخصیت‬ ‫خیلی مهمی اس��ت و با کمی اس��ترس پیش او رفت��م‪ .‬من را به‬ ‫کارگاهی راهنمایی کردند و گفتند انجاس��ت‪ .‬وارد کارگاه ش��دم‬ ‫و پرس��یدم‪« :‬با اقای قندچ��ی کار دارم‪ ،‬او را کجا ببینم؟» مردی‬ ‫با لباس کارگری درحالی که قطعه ای در دس��ت داشت و به سختی‬ ‫مش��غول کار بود س��رش را بلند کرد و گفت «من»‪ .‬ظاهرش با انچه درباره او‬ ‫ش��نیده بودم و لحن بس��یار محترمانه ای که صاحبکارم با بردن اسم او داشت‪،‬‬ ‫خیل��ی متفاوت بود‪ .‬توی دلم خنده ام گرفته بود ک��ه چرا نگران بودم با مدیر‬ ‫کت وشلواری در یک اتاق شیک مواجه خواهم شد و حاال این مرد را می دیدم‪.‬‬ ‫صندلی اورد و به من اشاره کرد‪ ،‬بنشینم و خودش برایم چایی اورد‪ .‬بعدها که از‬ ‫نیس��تیم‪ .‬اگر امریکایی ها ساندویچی‬ ‫تعارف کردن��د‪ ،‬انها را ببر رس��توران‬ ‫لوکس و برای ش��ان اس��تیک سفارش‬ ‫ب��ده‪ .‬فکر نکنی که مهمان هس��تی و‬ ‫مخارجت ب��ه عهده انهاس��ت»‪ .‬پس‬ ‫از صحبت ها‪ ،‬س��فارش ها و توصیه ها‪،‬‬ ‫مدی��ر مال��ی را ص��دا کرد و دس��تور‬ ‫داد تا به اندازه کاف��ی دالر امریکا در‬ ‫اختیار م��ن قرار دهد‪ .‬همچنین گفتنی اس��ت با‬ ‫توجه ب��ه وضعیت ان زمان جاده ه��ای ایران‪ ،‬وی‬ ‫تغییرات عمده ای در فنربن��دی و صندلی ها و نیز‬ ‫ات��اق کامیون های ماک داد و کامی��ون ماک را به‬ ‫قول امروزی ه��ا «ایرانیزه» ک��رد‪ .‬زمانی هیاتی از‬ ‫کمپانی ماک به ایران مسافرت کرد و شعار می داد‬ ‫«‪»American Trucks fo Iranian roads‬‬ ‫یعنی کامیون های امریکایی برای جاده های ایران‪.‬‬ ‫از انجای��ی که مرحوم قندچ��ی تعصب خاصی به‬ ‫ایران و کار خود داش��ت و با توجه به تغییراتی که‬ ‫روی کامیون ها انجام داده بود‪ ،‬بالفاصله پاسخ داد‬ ‫«‪.»Iranian Trucks for Iranian Roads‬‬ ‫یعنی کامیون ه��ای ایرانی برای جاده های ایران‪ .‬از‬ ‫دیگر خصوصیات او این ب��ود که با توجه به اینکه‬ ‫متم��ول بود و می توانس��ت ازخودروه��ای لوکس‬ ‫گران قیمت اس��تفاده کند‪ ،‬چنی��ن نمی کرد و یک‬ ‫‪ 2002 BMW‬داشت که اقشار معمولی جامعه از‬ ‫ان استفاده می کردند‪ .‬راننده هم نداشت و خودش‬ ‫رانندگی می کرد‪ .‬خاطرات زیادی از این بزرگ مرد‬ ‫خودساخته و پدر صنعت کامیون سازی ایران دارم‬ ‫که به قول معروف مثنوی ‪ 70‬من کاغذ است و به‬ ‫همین اندک بسنده می کنم‪ .‬روان شان شاد‪.‬‬ ‫موفقیت های این مرد بزرگ باخبر شدم این خاطره زیبا از سادگی‬ ‫و مهربانی او برای همیش��ه در ذهنم حک شد‪ .‬سال ها دورادور او‬ ‫را می دیدم و به دیده تحسین به وی می نگریستم‪ .‬بزرگ منش بود‪.‬‬ ‫همیش��ه با کارگرها در سالن غذاخوری غذا می خورد و خود را از‬ ‫انه��ا جدا نمی ک��رد‪ .‬مهربان و ارام بود ام��ا در کار جدیت زیادی‬ ‫داشت‪ .‬بسیار توانمند بود و کاری نبود که نتواند انجام دهد‪ .‬ذهنی‬ ‫بسیار خالق داش��ت و به افراد زیادی کمک می کرد‪ .‬روزهایی که‬ ‫کارخانه ماشین س��ازی داش��ت گاهی با یک دهم قیمت خودرو را‬ ‫ب��ه فرد می داد تا کار کند و چرخ زندگی اش بچرخد‪ .‬روزی که خبر مرگ این‬ ‫مرد نازنین را ش��نیدم بسیار متاثر شدم‪ .‬به همان گاراژ قدیمی سر زدم‪ .‬دیدن‬ ‫پالکاردهایی که دوس��تانش زده بودند دلتنگ ترم ک��رد‪ .‬فرزندانش را دورادور‬ ‫می دیدم اما سال هاس��ت از انها بی خبرم‪ .‬امی��دوارم در نیکنامی و نیک ایینی‬ ‫مانند پدرشان باشند‪ .‬بهشت جایگاه انسان های نیک سرشت‪.‬‬ ‫امریکا ک��ه درحال حاضر پرتردد ترین ف��رودگاه جهان با‬ ‫‪ ۱۰۷‬میلیون مس��افر اس��ت‪ ،‬پیش��ی خواهد گرفت‪ .‬این‬ ‫نمِن»‬ ‫فرودگاه ک��ه در ‪ ۴۶‬کیلومت��ری می��دان «تیان ا ‬ ‫واقع ش��ده‪ ،‬به دس��ت «زاها حدید» معمار انگلیس��ی‪-‬‬ ‫ عراقی(ک��ه در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬درگذش��ت) طراحی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ساختمان بسیار بلند‪ ،‬دو بخش عزیمت‪ ،‬دو جایگاه‬ ‫ورود و ایستگاه هایی برای قطارهای پر سرعت و مترو دارد‬ ‫که در طبقه زیرین ان ساخته شده است‪.‬‬ ‫ اکنون شهر پکن با افزایش ترافیک هوایی روبه رو است‪.‬‬ ‫فرودگاه فعلی این ش��هر سال گذشته ب ا ‪ ۵.۴‬درصد رش د‬ ‫جابه جایی از ‪ ۱۰۰‬میلیون مسافر فراتر رفت‪.‬‬ ‫ب��ر مبن��ای اع�لام انجم��ن بین الملل��ی حمل ونق��ل‬ ‫هوای��ی(‪ ،)IATA‬چی��ن در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی به‬ ‫بزرگ ترین بازار حمل ونق��ل هوایی جهان تبدیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬زهرا حسن زاده‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 62

هفته نامه روزگار خودرو 62

شماره : 62
تاریخ : 1398/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!