هفته نامه روزگار خودرو شماره 65 - مگ لند
0

هفته نامه روزگار خودرو شماره 65

هفته نامه روزگار خودرو شماره 65

هفته نامه روزگار خودرو شماره 65

‫شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سرمقاله‬ ‫شکنندگی توسعه‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪65‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫ترمز ‪۳۰۱‬‬ ‫صد درصد بومی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫قاچاق تایر همچنان ادامه دارد‬ ‫ام��اری در زمینه میزان و حجم تایرهای قاچاق ش��ده به کش��ور‬ ‫نداریم و البته ماهیت قاچاق به گونه ای نیس��ت که در امار ها بیاید و‬ ‫قابل شمارش باشد‪ .‬قاچاق تایر گاه با شرایط سخت انجام می شود که‬ ‫نشان می دهد س��ود قابل توجهی برای قاچاقچیان به همراه دارد که‬ ‫این سختی را قبول می کنند‪ .‬پیش تر قاچاق تایر خودروهای سنگین‬ ‫خیلی بیش��تر بود‪ ،‬ام��ا درحال حاضر بازار از تای��ر این نوع خودروها‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫به نام واردات‬ ‫به کام متقلبان‬ ‫‪3‬‬ ‫اش��باع شده اس��ت‪ .‬در این میان تایر خودروهای شاسی بلند قیمت‬ ‫بس��یار باالیی دارد‪ .‬برای انهایی که این نوع تایرها را قاچاق می کنند‬ ‫این کار صرفه اقتصادی و سود زیادی به همراه دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت ها‬ ‫توسعه صنعتی‬ ‫دانش محور یا‬ ‫مونتاژمحور‬ ‫گزارش روز بین الملل‬ ‫بازگشت شکوهمندانه‬ ‫کیا موهاوی و خودنمایی‬ ‫بوگاتی با چنتودیچی‬ ‫‪3‬‬ ‫فناوری تکمیلی‬ ‫برای کمک به‬ ‫صنعت تایر‬ ‫‪4‬‬ ‫تقسیط بدهی ها‬ ‫و بخشش جریمه ها‬ ‫از سوی تامین اجتماعی‬ ‫‪8‬‬ ‫نفس های اخر قطعه سازی موتورسیکلت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خبر هفته‬ ‫‪7‬‬ ‫ای��ن هفته اتفاق های مختلف��ی در دنیای خودرو رخ‬ ‫داد ک��ه یک��ی از مهم ترین انها را می ت��وان رونمایی از‬ ‫خ��ودروی جدید بوگاتی دانس��ت‪« .‬چنتودیچی» نامی‬ ‫اس��ت که بوگاتی برای محصول خود در نظر گرفته اما‬ ‫پشت این نام داستان های مختلفی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪65‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫شکنندگی توسعه‬ ‫در صنعت خودرو ایران‬ ‫عبداهلل توکلی الهیجانی‬ ‫دکترای مهندسی خودرو‬ ‫وقتی با نش��انه های عارضه ای روبه رو هس��تیم‪ ،‬ضروری است با شناسایی‬ ‫دقیق نش��انه ها به تعریف روش��ن مس��ئله بپردازیم و س��پس با شناس��ایی‬ ‫ریشه های ب ه وجود اورنده مسئله‪ ،‬روی روش های حل و مهار مسئله متمرکز‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت اگر در همان قدم نخست‪ ،‬نشانه ها را به رسمیت نشناسیم و‬ ‫لجوجانه بر پاک کردن نشانه ها مشغول شویم‪ ،‬مسئله همچنان به قوت خود‬ ‫باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫این روزها صنعت خودرو کشور حال و روز مناسبی ندارد‪ .‬بسیاری‪ ،‬کاهش‬ ‫میزان تولید یا افزایش قیمت ها را بالفاصله به شرایط تحریم کشورمان ربط‬ ‫می دهند اما بی ش��ک ریش��ه این میزان از شکنندگی و ناپایداری در شرایط‬ ‫صنعتی کش��ور را باید در کاس��تی های ناشی از راهبردهای بلندمدت به کار‬ ‫گرفته در این صنعت جست وجو کرد؛ کاستی هایی که حتی اگر تحریم ها نیز‬ ‫نبود دیر یا زود‪ ،‬صنعت خودرو کشور را دچار بحران می کرد‪.‬‬ ‫حال اگر بپذیریم ریش��ه وضعیت جاری‪ ،‬ش��کنندگی و ناپایداری صنعت‬ ‫خودرو کشور است‪ ،‬می توان با تمرکز بر عوامل به وجود اورنده این وضعیت‬ ‫به حل ریش��ه ای مس��ئله پرداخت‪ ،‬در اینجا به اختصار‪ ،‬به دو ریش��ه اصلی‬ ‫ایجادکننده وضعیت موجود اشاره می شود‪:‬‬ ‫الف‪ :‬تس��لط الگوی توس��عه خودکفایی محصول خارج��ی به جای الگوی‬ ‫طراحی و توس��عه محصوالت با برند خودی؛ اگر به تاریخچه صنعت خودرو‬ ‫کش��ور نگاه��ی بیندازیم‪ ،‬الگوی مس��لطی از توس��عه بی��ش از باقی الگوها‬ ‫خودنمایی می کند و ان هم گسترش داخلی سازی یک محصول خارجی در‬ ‫طول زمان(خودکفایی محصول) و سپس در خوشبینانه ترین حالت‪ ،‬توسعه‬ ‫محصوالت جدید بر پایه محصول داخلی سازی شده است‪.‬‬ ‫ام��ا اجرای این الگ��و‪ ،‬دیگر به دالی��ل تغییر و تحوالت ح��ادث در مدل‬ ‫کس��ب وکار حاکم ب��ر صنعت خ��ودرو دنیا‪ ،‬قاب��ل تداوم نیس��ت یعنی در‬ ‫صنعت خودروس��ازی دنیا‪ ،‬انتقالی اساس��ی در نوع نگاه ب��ه زنجیره تامین‪،‬‬ ‫از رویکرد س��لطه جویانه خودروس��از به زنجیره تامی��ن(‪ )Adversarial‬به‬ ‫رویکرد تعاملی(‪ )collaborative‬رخ داده اس��ت‪ ،‬م��دل حاکم بر صنعت‬ ‫خودرو دنیا رابطه ای تعاملی اس��ت که بر اس��اس اس��تراتژی برون س��پاری‬ ‫خودروسازان(‪ )TIERING‬شکل گرفته است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬این خودروس��از نیس��ت که تولیدکنن��ده و صاحب تمام قطعات‬ ‫و زیرمجموعه های��ش اس��ت بلکه خودروس��از ب��ا اتحاد اس��تراتژیکی که با‬ ‫قطعه س��ازان خود ایجاد کرده است در عمل شراکتی پایدار را در طراحی و‬ ‫توسعه محصول بنا می کند یعنی خودروساز تضمین می کند که با برند خود‬ ‫بتواند به عنوان مثال‪ ،‬یک میلیون خودرو را در بازارهای هدف خود بفروشد و‬ ‫به واسطه قراردادهای تضمین خریدی که با زنجیره تامین خود برای تامین‬ ‫مجموعه های مشخصی به تیراژ تعیین شده می بندد هر یک از قطعه سازان‪،‬‬ ‫در طراحی و توس��عه شبکه های مرتبط‪ ،‬شریک می ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬دیگر‬ ‫نمی توان از خودروس��از خارجی انتظار داش��ت در قراردادی با خودروس��از‬ ‫داخلی‪ ،‬امکان داخلی سازی میزان باالیی از زنجیره ارزش را متعهد شود زیرا‬ ‫الزم است خودروس��از خارجی حافظ منافع شریکان استراتژیک خود یعنی‬ ‫قطعه سازان خارجی باشد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬می توان گفت که رویای دس��تیابی به میزان باالی داخلی سازی‬ ‫در قرارداده��ای خودروی��ی پس از برجام نیز در عم��ل غیرقابل تحقق بود‪.‬‬ ‫پس راه حل چیس��ت؟ بی ش��ک راه ح��ل در س��رمایه گذاری ب��ر طراحی و‬ ‫توس��عه محصوالت با برند خودی به جای تکیه بر داخلی س��ازی محصوالت‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬شاید به همین دلیل اس��ت که با وجود انکه همه غول های‬ ‫خودروس��ازی دنی��ا در بازار چی��ن حضور دارند و به تولی��د در داخل چین‬ ‫می پردازند خودروس��ازان چینی هر س��ال مبال��غ هنگفتی را صرف طراحی‬ ‫و توس��عه محصوالت با برند خودی می کنند زیرا طراحی و توسعه محصول‬ ‫کلید دس��تیابی پایدار به تمام ارزش نهفت��ه در زنجیره ارزش یک محصول‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب‪ :‬سیاس��ت گذاری نادرس��ت تعرفه ای کش��ور؛ که زمینه را برای رش��د‬ ‫مونت��اژکاری خودروهای چینی مهیا کرده اس��ت‪ .‬سیاس��تی که س��یگنال‬ ‫نادرستی را به خودروس��ازان در راستای توسعه کسب وکار مبتنی بر واردات‬ ‫«س��ی کی دی» خودروها و مونتاژ انها‪ ،‬به سبب سود مصنوعی ایجاد شده از‬ ‫تفاوت تعرفه های بین مونتاژ صرف و واردات خودرو تکمیل ش��ده (‪)CBU‬‬ ‫می دهد در حالی که س��هم مونتاژ از نرخ خودرو ب��رای خودروهای پرتیراژ‪،‬‬ ‫کمتر از ‪ ۷‬درصد اس��ت (یعنی ارزش اف��زوده مونتاژ در زنجیره ارزش خودرو‬ ‫کمت��ر از ‪۷‬درصد اس��ت) میزان تعرف��ه واردات قطعه به یکب��اره به میزان‬ ‫‪۶۰‬درصد کمتر می ش��ود‪ ،‬این یعنی انکه ما برای مونتاژکاری صرف مش��وق‬ ‫قائل ش��ده ایم حال انکه مونت��اژ خودرو در عمل ارزش اف��زوده چندانی در‬ ‫داخل کشور ندارد (نه شغل قابل مالحظه ای ایجاد می کند‪ ،‬نه زمینه را برای‬ ‫توس��عه های اینده و بلندمدت فراهم می کند و نه حتی به انتقال دانش فنی‬ ‫می انجامد) و البته بس��یاری از عناصر زنجیره ارزش که در کش��ور به وجود‬ ‫امده اند( مانند قالب سازان و‪ )...‬از دایره زنجیره ارزش بیرون می مانند‪.‬‬ ‫هر دو عامل ریش��ه ای نام برده سبب شده است خودروسازان به جای تکیه‬ ‫بر طراحی و توسعه محصوالت با برند خودی که رمز پایداری تولید‪ ،‬عرضه و‬ ‫توسعه صنعتی پایدار است‪ ،‬به تولید و مونتاژ محصوالت خارجی روی اورند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬نشانه هایی که با ان روبه رو هستیم میراث سیاست گذاری صنعتی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬پاک کردن نش��انه ها با تاوانی که مصرف کنن��ده می پردازد‪،‬‬ ‫مسئله ای را که صنعت خودرو کشور با ان روبه رو است را تغییر نخواهد داد‪،‬‬ ‫تحریم ها تنها نشانه های عارضه را پررنگ تر به ما نمایانده اند!‬ ‫از این رو‪ ،‬می توان به تحریم ها به عنوان فرصتی برای بازنگری استراتژیک‬ ‫در برنامه های توس��عه صنعتی کشور نگریست؛ فرصتی که به گمان نگارنده‬ ‫می تواند با خودباوری و مس��ئولیت پذیری بیشتر دریچه ای به سمت احیای‬ ‫صنعت خودرو کشور با تکیه بر طراحی و توسعه محصوالت داخلی باشد‪.‬‬ ‫طرح ساماندهی بازار خودرو اصالح شد‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی هفته گذشته‬ ‫ایراده��ای ش��ورای نگهب��ان ب��ه ط��رح یک فوریتی‬ ‫ساماندهی بازار خودرو را رفع کردند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬این طرح از سوی کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اس�لامی تهیه و تدوین شده‬ ‫بود که پس از تصویب نمایندگان به ش��ورای نگهبان‬ ‫ارجاع ش��ده و این ش��ورا به ‪ ۵‬ماده طرح یک فوریتی‬ ‫ساماندهی بازار خودرو ایراد گرفته بود‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫علنی‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلسه ‬ ‫ایرادهای شورای نگهبان به این طرح را رفع کردند‪.‬‬ ‫نمایندگان برای تامین نظر ش��ورای نگهبان در ماده‬ ‫‪ ۲‬مص��وب کردند که دولت موظف اس��ت در مدت ‪۳‬‬ ‫س��ال از الزم االجرا ش��دن این قانون با اجرای درست‬ ‫سیاس��ت های کلی اصل(‪ )۴۴‬قانون اساس��ی و قانون‬ ‫اجرای سیاس��ت های کلی اصل(‪ )۴۴‬قانون اساس��ی و‬ ‫اصالح��ات بعدی ان و سیاس��ت های کلی تولید ملی‪،‬‬ ‫کار و س��رمایه ایرانی‪ ،‬زمین��ه رقابت پذیری در صنعت‬ ‫خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت فقط اقدام های‬ ‫نظارتی و سیاس��ت گذاری و تنظیم گری را انجام دهد‪.‬‬ ‫در ماده(‪ ،)۲‬عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته»‬ ‫و بعد از عبارت «فراهم کند» «که» حذف می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ادام��ه‪ ،‬نمایندگان مجل��س با اصالح‬ ‫م��اده ‪ ۳‬این طرح موافق��ت کردند‪ .‬این م��اده وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت را مکلف می کند با همکاری‬ ‫وزارتخانه ه��ای ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات‪ ،‬نیرو‬ ‫و راه و شهرس��ازی و معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری نس��بت به تدوین س��ند راهبردی‬ ‫فناوری ه��ای نوی��ن در صنع��ت خ��ودرو از جمل��ه‬ ‫خودروهای تمام برق��ی‪ ،‬ترکیبی(هیبریدی‪ -‬انواعی که‬ ‫قابلیت پر شدن مخزن انرژی یا شار ژ از طریق اتصال به‬ ‫منبع ه��ای خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان‬ ‫اس��تفاده از س��وخت های غیرسنگواره ای(غیرفسیلی)‬ ‫دیگ��ر حداکثر در مدت یک س��ال پ��س از الزم االجرا‬ ‫شدن این قانون اقدام کند‪.‬‬ ‫م��اده ‪ ۵‬اصالحی نیز مقرر م��ی دارد؛ وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با رعایت مواد (‪ )۲‬و (‪ )۳‬قانون بهبود‬ ‫مس��تمر محیط کس��ب وکار مصوب ‪ ۱۶‬بهمن ‪۱۳۹۰‬‬ ‫مکلف است در افق سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله بسترهای‬ ‫الزم را برای ورود فناوری های جدید و مس��تقل تولید‬ ‫خودرو با همکاری ش��رکت های معتبر خودروس��ازی‬ ‫روی خط خبری خودروسازان‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرد‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو تغیی��ر ک��رد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روزگارخودرو‪ ،‬هاشم یکه زارع که از دولت یازدهم سکاندار گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو بود بنا بر تصمیم رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تغییر کرد‪ .‬براس��اس خبرها این س��مت به عباس علی ابادی که پیش از‬ ‫این مدیرعامل مپنا بود پیش��نهاد ش��ده اما هن��وز مدیریت ایران خودرو‬ ‫از س��وی علی ابادی پذیرفته نش��ده است(این س��مت تا زمان چاپ این‬ ‫هفته نامه هنوز از س��وی علی ابادی پذیرفته نش��ده بود)‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫علی اب��ادی‪ ،‬فارغ التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناس��ی و کارشناس��ی‬ ‫ارش��د مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانش��گاه های صنعتی شریف‬ ‫و دانش��گاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه‬ ‫تحویل ‪ ۳‬هزار خودرو به مشتریان‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در روز نخس��ت تعطیالت‬ ‫تابس��تانی‪ ۳ ،‬هزار خ��ودرو فاکتور و ب��رای تحویل به‬ ‫مشتریان در سراسر کشور حمل کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬ب��ا تمرکز ایران خ��ودرو بر‬ ‫تجاری سازی خودروهای ناقص و برنامه تحویل ‪۲۰‬هزار‬ ‫خودرو در دوره تعطیالت تابس��تانی به مشتریان‪ ،‬این‬ ‫خودروس��از در روز نخس��ت تعطیالت‪ ،‬فاکتور‪ ۳‬هزار‬ ‫خودرو را به پایان رساند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬عالوه بر امور مربوط به حوزه فروش‪،‬‬ ‫مدیریت امور مش��تریان ایران خودرو (‪ )CRM‬نیز در‬ ‫روزهای تعطیالت تابس��تانی از ‪ ۲۲‬مرداد تا ‪ ۲‬شهریور‬ ‫پاسخگوی مشتریان است‪.‬‬ ‫ایران خودرو در یک روز ‪ ۴‬هزار خودرو تحویل داد‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خودرو ‪ ۲۶‬م��رداد‪ ،‬همزمان با‬ ‫پنجمی��ن روز تعطیالت تابس��تانی‪ ،‬موف��ق به تحویل‬ ‫‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۶۶‬خودرو به مش��تریان ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬این خودروساز از فرصت تعطیالت تابستانی‬ ‫برای تکمی��ل خودروه��ای ناقص بهره ب��رداری کرده‬ ‫با اهالی بهارستان‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی درباره فعالیت های ضدتولید ملی در‬ ‫کش��ور اعالم کرد‪ :‬متاس��فانه خودخواهی ه��ا در نظام‬ ‫اداری ما دخیل اس��ت و نیز رانتی که بیش��تر به رانت‬ ‫شخصی برمی گردد در ان وجود دارد‪ .‬در این سیستم‪،‬‬ ‫افراد س��عی می کنند با اعمال س��لیقه و با ایجاد مانع‪،‬‬ ‫منافعی را ‪-‬که بیشتر منشا ان فساد است‪ -‬برای خود‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫عب��داهلل رضی��ان در گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫لزوم حمایت از تولید در سال «رونق تولید» و تسهیل‬ ‫مقررات در راس��تای به صرفه ب��ودن تولید اظهار کرد‪:‬‬ ‫بروکراس��ی در کش��ور ما بسیار زیاد اس��ت‪ .‬در فضای‬ ‫تولید یکی از موانع مهم‪ ،‬بروکراسی و مقررات پیچیده‬ ‫موجود در فضای اداری و حاکمیتی کشور است‪.‬‬ ‫جهان یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت های‬ ‫فعال موجود فراهم کند‪ .‬ایین نامه اجرایی این ماده در‬ ‫مدت ‪ ۳‬ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا همکاری اتاق ها و‬ ‫انجمن های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه می شود و‬ ‫به تصویب هیات وزیران می رسد‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای ماده الحاقی اصالح ش��ده‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی موظ��ف هس��تند هنگام ف��روش‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام ش��ده خودرو‪ ،‬درصد سود و نرخ قطعی را محاسبه‬ ‫و به ش��ورای رقابت اعالم کنند‪ .‬تخلف از این امر‪ ،‬جرم‬ ‫به شمار رفته و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری‬ ‫درج��ه ‪ ۶‬موضوع م��اده(‪ )۱۹‬قانون مجازات اس�لامی‬ ‫مصوب یکم اردیبهشت ‪ ۹۲‬محکوم می شود‪ .‬بر اساس‬ ‫اص�لاح م��اده ‪ ۷‬این طرح در صورت وق��وع تصادف تا‬ ‫‪۵‬س��ال پس از نخستین شماره گذاری‪ ،‬شرکت سازنده‬ ‫داخلی یا نماینده رس��می شرکت س��ازنده خارجی یا‬ ‫واردکنن��ده در صورتی که خریدار از این عیب و نقص‬ ‫مطلع نباش��د به میزان دخال��ت عیب و نقص و ایمنی‬ ‫خ��ودرو در وقوع تصادف در میزان خس��ارت و تلفات‬ ‫حادثه‪ ،‬دارای مسئولیت مدنی هستند‪.‬‬ ‫ایرادهای شورای نگهبان درباره این طرح به این شر ح بود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬در ماده ‪ ،۲‬از انجا که بر اس��اس سیاست های بند‬ ‫(ج) اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی واگذاری تنها ‪۸۰‬درصد از‬ ‫سهام بنگاه های مش��مول صدر اصل ‪ ۴۴‬مجاز دانسته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬واگ��ذاری ‪ ۱۰۰‬درص��د ان‪ ،‬مغایر این‬ ‫سیاس��ت ها و در نتیجه بند ‪ ۱‬اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی‬ ‫شناخته شد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در م��اده ‪ ،۵‬به کار بردن خط بیگانه (‪ ،)JV‬مغایر‬ ‫اصل ‪ ۱۵‬قانون اساسی شناخته شد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در ماده ‪ ،۷‬با عنایت به اینکه مشخص نیست مبدا‬ ‫دوره ‪۵‬س��اله چه زمانی اس��ت‪ ،‬ابهام دارد؛ پس از رفع‬ ‫ابهام اظهارنظر خواهد شد‪ .‬همچنین اطالق مسئولیت‬ ‫تولیدکننده در جایی که خری��دار عالم به عیوب بوده‬ ‫است‪ ،‬خالف موازین شرع شناخته شد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬واژه های بیگانه «هیبریدی»‪« ،‬مدل»‪« ،‬ش��ارژ» و‬ ‫«فسیلی» در این مصوبه‪ ،‬مغایر اصل ‪ ۱۵‬قانون اساسی‬ ‫شناخته شد‪.‬‬ ‫همچنین این شورا در تذکری اعالم کرده بود که در‬ ‫ماده الحاقی ذیل ماده ‪ ،۶‬عبارت «شورای عالی رقابت»‬ ‫به عبارت «شورای رقابت» اصالح شود‪.‬‬ ‫و همزم��ان با تکمی��ل‪ ،‬درحال صدور س��ند و تحویل‬ ‫خودروها به مش��تریان اس��ت‪ .‬انتظار م��ی رو د با ادامه‬ ‫رون��د کنونی‪ ،‬تعداد خودروه��ای تکمیلی و تحویل به‬ ‫مشتریان تا پایان تعطیالت تابستانی به عددی باالتر از‬ ‫برنامه ‪ ۲۰‬هزار خودرو برسد‪.‬‬ ‫نصیرالدی��ن طوس��ی با گرایش کنترل اس��ت‪ .‬از جمله س��وابق کاری و‬ ‫مدیریتی علی ابادی نیز می توان به فعالیت در جهاد سازندگی‪ ،‬مشارکت‬ ‫در اجرا و مدیریت پروژه های نیروگاهی کرخه و کارون ‪ ،۳‬مدیریت عاملی‬ ‫شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق‬ ‫و انرژی اشاره کرد‪.‬‬ ‫تحویل روزانه بیش از ‪۲‬هزار خودرو‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور‬ ‫فروش با بیان اینکه معاونت بازاریابی و فروش س��ایپا‬ ‫برای پاسخگویی و تکریم مشتریان سایپا در تعطیالت‬ ‫تابس��تانی خودروسازان فعال اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫برنامه ریزی گروه خودروس��ازی س��ایپا ب��رای تکمیل‬ ‫و تجاری س��ازی خودروهای موج��ود در پارکینگ ها‪،‬‬ ‫معاون��ت بازاریاب��ی و ف��روش نیز ای��ن خودروها را به‬ ‫سرعت فاکتور کرده و اقدام های الزم برای تحویل انها‬ ‫به مش��تریان را انجام می دهد‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪،‬‬ ‫مجید باقری افزود‪ :‬براس��اس تالش ها و هماهنگی های‬ ‫همکاران ما در بخش های برنامه ریزی تولید و معاونت‬ ‫فروش‪ ،‬روزانه بیش��تر از ‪۲‬هزار خ��ودرو از محصوالت‬ ‫گروه خودروسازی سایپا تجاری سازی‪ ،‬فاکتور و تحویل‬ ‫مشتریان می شود‪ .‬به گفته وی با تکمیل کاری بیش از‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۳۵۰‬خودرو از محصوالت گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا‪ ،‬تعداد خودروهای تکمیل شده سایپا از ابتدای‬ ‫تعطیالت تابستانی از مرز ‪ ۷‬هزار خودرو گذشت‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه سایپا در امور فروش درباره‬ ‫عرضه س��ایر محصوالت س��ایپا در تعطیالت تابستانی‬ ‫خودروس��ازان نیز گفت‪ :‬فروش فوری خودرو س��راتو‬ ‫همچنان در س��ایت فروش اینترنتی محصوالت سایپا‬ ‫فعال است و مش��تریان می توانند نسبت به خرید این‬ ‫خودرو اقدام کنند‪ .‬همچنین در حال برنامه ریزی برای‬ ‫عرضه تع��دادی از محصوالت تولیدی ش��رکت زامیاد‬ ‫در هفت��ه اینده هس��تیم‪ .‬باقری تاکید ک��رد‪ :‬تحویل‬ ‫خودروهای مشتریان بدون هرگونه وقفه ادامه خواهد‬ ‫داشت تا س��ایپا بتواند ضمن جلب رضایت خریداران‪،‬‬ ‫برنامه های مدنظر خود در این بخش را نیز محقق کند‪.‬‬ ‫رفع مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و نقش بانک ها‬ ‫نماین��ده مردم قائمش��هر‪ ،‬س��واد کوه‪،‬‬ ‫جویب��ار و س��یمرغ در مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی اف��زود‪ :‬در راس��تای تس��هیل‬ ‫مق��ررات ب��رای حمایت از تولی��د یکی از‬ ‫بحث ه��ای مهم این اس��ت که نخس��ت‬ ‫بروکراس��ی موجود را کاهش دهیم‪ ،‬دوم‬ ‫بای��د فضای تولید را به س��متی ببریم که‬ ‫فض��ای نظارتی برعه��ده بخش خصوصی‬ ‫باش��د‪ .‬عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬حذف بروکراسی‬ ‫و ایجاد فضای مناس��ب در فض��ای اداری و حاکمیتی‪،‬‬ ‫به ط��ور یقین در رونق تولید موثر خواهد بود و موجب‬ ‫حذف برخی گره ها تولید می ش��ود‪ .‬رضیان ادامه داد‪:‬‬ ‫متاسفانه خودخواهی ها در نظام اداری ما دخیل است‬ ‫و نیز رانتی که بیش��تر به رانت ش��خصی‬ ‫برمی گردد در ان وجود دارد‪ .‬در این نظام‬ ‫اداری‪ ،‬افراد سعی می کنند با اعمال سلیقه‬ ‫و با ایج��اد مانع‪ ،‬منافع��ی را ‪-‬که به طور‬ ‫عمده منش��ا ان فاسد اس��ت‪ -‬برای خود‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم‬ ‫اف��زود‪ :‬در فض��ای تج��ارت‪ ،‬رقابت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬رقاب��ت در فض��ای تجارت گاهی س��الم و گاهی‬ ‫ناس��الم است؛ این رقابت ناس��الم در کشور ما به ایجاد‬ ‫رانت های��ی برمی گردد که برخی افراد س��عی می کنند‬ ‫ب��ا حذف دیگران‪ ،‬منافع بیش��تری را برای خود تامین‬ ‫کنند‪ .‬عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تصری��ح کرد‪ :‬اگ��ر اخالق‬ ‫قرارداد ‪ ۴۸۵‬میلیون یورویی قطعه سازان و خودروسازان‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی اظهارکرد‪ :‬برای تعمیق داخلی سازی قراردادی افزون‬ ‫بر ‪ ۴۸۵‬میلیون یورو بین قطعه س��ازان و خودروسازان منعقد‬ ‫شده تا زمینه س��اخت قطعات وارداتی در داخل کشور فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با خان��ه ملت درباره‬ ‫گران��ی روغن موت��ور‪ ،‬گفت‪ :‬از یک س��و س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی باید از گران فروش��ی و فروش روغن های تقلبی در‬ ‫ب��ازار جلوگیری کرده و از س��وی دیگر‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫زمین��ه افزایش تولی��د و عرضهاین محصول به ب��ازار و در نتیجه کاهش‬ ‫قیمت ها را فراهم کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��نقر در مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه کیفیت‬ ‫روغ��ن موتورهای ایرانی در برخی موارد از همتایان خارجی بهتر اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تولیدکنندگان روغن موتوره��ای داخلی نباید به بهانه هایی مانند‬ ‫افزایش نرخ ارز قیمت محصوالت خود را افزایش دهند چراکه مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز برای تولید روغن موتور از داخل تامین می ش��ود و متاثر از نرخ‬ ‫ارز نیست‪ .‬وی با انتقاد از افزایش قیمت قطعات یدکی خودرو‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در هر خودرو هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه به کار رفته که بخشی از ان‬ ‫واردات��ی اس��ت و قیمت انها بر اثر نوس��ان های ارزی‪ ،‬تغییر‬ ‫می کند‪ ،‬بهتری��ن راهکار برای جلوگی��ری از افزایش روزانه‬ ‫قیمت قطعات یدکی خودرو‪ ،‬تعمیق داخلی سازی است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی برگزاری نمایش��گاه هایی مانند نمایشگاه‬ ‫فرصت های س��اخت داخل و رونق تولید را راهکار مناس��بی‬ ‫برای کاه��ش قیمت قطعات یدکی دانس��ت و یاداور ش��د‪:‬‬ ‫هفته نخس��ت این نمایش��گاه قراردادی افزون بر ‪ ۴۸۵‬میلیون یورو بین‬ ‫قطعه سازان و خودروسازان به امضا رسید تا زمینه ساخت قطعات وارداتی‬ ‫در داخل کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم اضافه ک��رد‪ :‬وزارت دفاع نیز برای‬ ‫تولی��د قطع��ات مورد نی��از خودروس��ازان وارد میدان ش��ده چراکه این‬ ‫وزارتخانه ظرفیت ساخت ‪ ۱۴۷‬قطع ه مورد نیاز صنعت خودرو را دارد‪.‬‬ ‫حسینی کیا تصریح کرد‪ :‬با تولید قطعات یدکی در داخل زمینه کاهش‬ ‫قیمت ها فراهم می ش��ود چراکه عرضه به بازار افزایش پیدا کرده و دست‬ ‫دالالن برای سوداگری کوتاه خواهد شد‪.‬‬ ‫حرفه ای در کش��ور حاکم نباشد مش��کالتی به وجود‬ ‫می اید که متاس��فانه امروز اخالق عمومی در کشور ما‬ ‫با مشکالتی روبه رو است و در حوزه تولید نیز ما با این‬ ‫معضل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره رف��ع مش��کل کمب��ود نقدینگ��ی‬ ‫تولیدکنن��دگان گف��ت‪ :‬ب��رای رف��ع مش��کل کمبود‬ ‫نقدینگ��ی تولیدکنن��دگان‪ ،‬باید بانک ها س��اماندهی‬ ‫شوند‪ .‬مشکل اساس��ی‪ ،‬بانک ها هستند‪ .‬بانک ها سعی‬ ‫می کنند نقدینگی را به س��متی که بتوانند برای خود‬ ‫سود بیش��تری ایجاد کنند هدایت کنند و این مسئله‬ ‫موجب می شود که تولیدکنندگان دسترسی کمتری به‬ ‫این نقدینگی داشته باشند‪.‬‬ ‫رضی��ان گفت‪ :‬یک��ی از دالی��ل این مس��ئله‪ ،‬نبود‬ ‫مکانیسم درست در کشور برای جذب نقدینگی است‪.‬‬ ‫مصرف بنزین باال ناشی از استاندارد‬ ‫نبودن خودروها است‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی اس��تاندارد نبودن وس��ایل‪ ،‬تجهیزات‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬ماش��ین االت کارخانه ه��ا و خودروها‬ ‫را اصلی تری��ن دلی��ل مصرف ب��االی انرژی در‬ ‫کشور دانس��ت‪ .‬سیدناصر موس��وی الرگانی در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به رتبه نخست‬ ‫ای��ران در بدترین میزان مص��رف انرژی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عموم ماش��ین االت صنایع گوناگ��ون در ایران‬ ‫پرمصرف هس��تند چراکه صاحب��ان کارخانه ها ب ه منظ��ور صرفه جویی در‬ ‫هزینه ها ماشین االت دسته دوم کشورهای پیشرفته را تهیه می کنند که به ‬ ‫دلیل فرس��ودگی مصرف انرژی باال داشته و کمیت و کیفیت تولیدات این‬ ‫ماشین االت پایین است‪ .‬بنابراین‪ ،‬مصرف انرژی را در کشور باال برده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی یکی از دالیل مصرف‬ ‫باالی بنزین را نیز اس��تاندارد نبودن خودروها دانس��ت و ادامه داد‪ :‬اگرچه‬ ‫فرهنگ صرفه جویی در ایران نهادینه نش��ده ام��ا باید دلیل اصلی مصارف‬ ‫باال در بسیاری از حوزه ها را استاندارد نبودن وسایل و تجهیزات دانست‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫گفت وگوی روزگارخودرو با رئیس انجمن لنت ترمز درباره وضعیت تولید و بازار ان‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪65‬‬ ‫به نام واردات‪ ،‬به کام متقلبان‬ ‫مهدی�ه احم�دی‪ :‬لنت ترمز از جمل��ه قطعات‬ ‫فوق ایمن��ی خودرو اس��ت که اماواگره��ای زیادی‬ ‫درباره کیفیت ان در بازار لوازم یدکی کشور‪ ،‬مطرح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ش��نیده ها حاک��ی اس��ت ک��ه تولیدکنن��دگان‬ ‫کارگاه��ی یا به اصطالح زیرپله ای بس��یاری در این‬ ‫حوزه در حال فعالیت هس��تند‪ ،‬اف��رادی که بدون‬ ‫در نظ��ر گرفتن درصد ب��االی ایمنی ای��ن قطعه‪،‬‬ ‫فق��ط می خواهن��د س��همی از س��ود ف��روش این‬ ‫قطع��ه پرمص��رف در بازار داش��ته باش��ند‪ .‬در این ‬ ‫زمینه روزگارخودرو گفت وگویی با سیدحس��ین‬ ‫الجوردی‪ ،‬رئیس انجم��ن صنایع تولید لنت ترمز و‬ ‫کالچ کشور با محور وضعیت تولید و بازار لنت ترمز‬ ‫داشت که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €چق�در از لنت ترمزه�ای موج�ود در بازار‬ ‫قاچاق هستند؟‬ ‫لنت ترم��ز ب��ه دلی��ل وزن ب��اال و حج��م زیاد و‬ ‫همین ط��ور نرخ پایین‪ ،‬انگی��زه باالیی برای قاچاق‬ ‫ان وجود ن��دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬موضوع اصلی تقلب این‬ ‫کاال از سوی برخی س��ودجویان است یعنی برخی‬ ‫تاجران س��ودجو تع��داد اندک��ی کاال را از مبادی‬ ‫رس��می کشور و با پیمودن تش��ریفات قانونی وارد‬ ‫کشور می کنند اما چندین برابر ان کاال را با همان‬ ‫€ €درحال حاضر چند واح�د فعال در زمینه‬ ‫بس��ته بندی و برند ب��ه تولیدکنن��دگان زیرپله ای‬ ‫تولید لنت ترمز و کالچ داریم؟‬ ‫سفارش می دهند‪.‬‬ ‫به ط��ور رس��می ح��دود ‪ ۴۷‬واح��د صنعتی در‬ ‫این تولیدات زیرپله ای و بدون استاندارد هم وارد‬ ‫ح��وزه تولید لنت ترمز و کالچ مجوز تولید دریافت‬ ‫بازار ش��ده و مش��کالت بعدی را به وجود می اورند‪.‬‬ ‫کرده اند که بعضی از انه��ا فعال و برخی غیرفعال‬ ‫کسی هم متوجه این موضوع نشده و نمی تواند مانع‬ ‫و تعطیل هس��تند‪ .‬اگر همین تع��داد تولیدکننده‬ ‫ورود این قطعات به بازار شود زیرا به ظاهر کاالها به‬ ‫فعالیت خود را اغاز کنند و همچنین ش��یفت های‬ ‫شکل رسمی و از گمرکات کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫کاری خ��ود را افزای��ش دهند ب��ا امکانات موجود‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب‪ ،‬س��وداگران ب��ازار ای��ن قطعه‬ ‫این صنف خواهیم توانس��ت عالوه ب��ر تامین بازار‬ ‫فوق ایمنی را به شکل تقلبی تولید و به نام محصول‬ ‫داخ��ل‪ ،‬صادرات قابل توجهی هم داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫خارج��ی وارد ب��ازار می کنن��د‪ .‬همچنی��ن کنترل‬ ‫اما متاس��فانه مشکالت ناش��ی از واردات بی رویه و‬ ‫ظاه��ری لنت ترمزه��ای تقلب��ی از‬ ‫حواش��ی ان موجب ایجاد مشکالت‬ ‫محص��والت اصلی بس��یار دش��وار‬ ‫بزرگی ب��رای تولیدکنندگان معتبر‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته این موضوع برای سایر امار تقریبی نیاز‬ ‫داخلی کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ح��دود ‪ ۱۰۷‬واح��د‬ ‫قطعات هم صادق اس��ت و محدود ساالنه کشور به‬ ‫به لنت ترمز نیست‪.‬‬ ‫تولیدی تا به امروز از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫انواع لنت ترمز‬ ‫€ €نظ�ارت و کنت�رل ای�ن‬ ‫معدن و تج��ارت ب��رای تولید انواع‬ ‫و کالچ حدود‬ ‫مس�ئله(تولید کااله�ای تقلبی‬ ‫لنت ترم��ز و کالچ ج��واز تاس��یس‬ ‫‪۲۷‬میلیون‬ ‫در ب�ازار قطع�ات خ�ودرو)‬ ‫دریاف��ت کرده ان��د‪ ۴۷ .‬واحد پروانه‬ ‫بر عه�ده کدام نهاد اس�ت؟ ایا‬ ‫اس��تاندارد دریافت ک��رده و فعالیت‬ ‫دست انواع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لنت ترمز دیسکی خود را اغ��از کرده اند و تحت پایش‬ ‫باید ورود کند؟ وظیفه انجمن و‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد هس��تند ‬ ‫و ‪۶‬میلیون و‬ ‫اتحادیه ها در این باره چیست؟‬ ‫ب��ه ط��وری ک��ه کارشناس��ان این‬ ‫به ط��ور قط��ع کنت��رل قطع��ات ‪۵۰۰‬هزار دست‬ ‫س��ازمان هر ماه از خ��ط تولید انها‬ ‫نمونه ب��رداری کرده و ای��ن واحدها‬ ‫تقلب��ی و نظ��ارت بر ب��ازار بر عهده انواع لنت ترمز‬ ‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد اس��ت‪.‬‬ ‫را تحت کنترل دارند‪ .‬اما متاس��فانه‬ ‫کفشکی است‬ ‫انجمن تولیدکنن��دگان لنت ترمز و‬ ‫برخ��ی از ای��ن واحده��ا ب��ه دلیل‬ ‫کالچ برای نظارت مستمر و کنترل‬ ‫واردات بی رویه ب��ه حالت تعطیل و‬ ‫بهتر بازار پیش��نهاد ایجاد کارگروهی متش��کل از‬ ‫نیمه تعطیل درامده اند‪.‬‬ ‫نمایندگان س��ازمان اس��تاندارد‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫� ای�ا امار واردات و تع�داد هر محصول که‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬مبارزه با قاچاق‬ ‫وارد ب�ازار لوازم یدک�ی خودرو می ش�ود در‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و انجمن‬ ‫سامانه ای ثبت نمی شود؟‬ ‫تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ را به س��ازمان ملی‬ ‫بله‪ .‬ان دسته از کاالهایی که به طور قانونی و از‬ ‫استاندارد ارائه کرده است‪.‬‬ ‫مبادی رسمی وارد کشور می شوند باید در سامانه‬ ‫به طور قطع ایجاد این کارگروه و انعقاد تفاهمنامه‬ ‫گمرکات کشور ثبت و ضبط شده باشند‪.‬‬ ‫مربوط با س��ازمان مل��ی اس��تادارد گام بزرگی در‬ ‫€ €ب�رای ترخی�ص کااله�ا‪ ،‬س�ازمان مل�ی‬ ‫جهت نظارت و پایش این قطعه فوق ایمنی اس��ت‪.‬‬ ‫اس�تاندارد باید مجوز بده�د‪ .‬در نتیجه امار‬ ‫اما متاسفانه س��ازمان ملی استاندارد این پیشنهاد‬ ‫قطعات ترخیص ش�ده باید مشخص باشد‪ .‬در‬ ‫را نپذیرفت‪.‬‬ ‫ادامه مدیر یا مس�ئولی در ای�ن حوزه پیگیر‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه صنعتی دانش محور‬ ‫یا مونتاژمحور‬ ‫حمیدرضا امیری مقدم‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنایع تولید‬ ‫لنت ترمز و کالچ کشور‬ ‫بویراحمد و‪ ...‬اس��تان های فع��ال در حوزه تولید‬ ‫موضوع نمی ش�ود ک�ه چگونه ی�ک کانتینر‬ ‫لنت ترمز و کالچ هستند‪.‬‬ ‫جن�س وارد ش�ده و مجوز خ�روج گرفته اما‬ ‫� راهکار انجمن برای نظارت و کنترل بازار‬ ‫تعداد بیشتری قطعه وارد بازار شده است؟‬ ‫لنت ترمز چیست؟ ایا این امکان وجود دارد‬ ‫قابل رصد کردن نیس��تند چ��ون واردکننده ای‬ ‫که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مسئولیت‬ ‫ک��ه لنت ترمز موردنیاز خود را ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫ه�ر قطع�ه را برعهده انجمن هم�ان قطعه با‬ ‫زیرپله ای س��فارش می دهد با در دس��ت داش��تن‬ ‫همکاری س�ازمان ملی استاندارد یا اتحادیه‬ ‫برگه س��بز گمرکی‪ ،‬قطعات را به فروشندگان بازار‬ ‫صنف فروشندگان لوازم یدکی بگذارد؟‬ ‫فروخته و ان را فاکتور می کند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد نظارت بر ب��ازار لنت ترمز از س��وی‬ ‫حتی بخش��ی از این لنت ترمزها ب��دون فاکتور‬ ‫ای��ن انجم��ن ب��ا هم��کاری س��ازمان حمای��ت‬ ‫فروخته می ش��ود‪ .‬بنابراین امار توزیع قطعات قابل‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫پیگیری نیستند‪.‬‬ ‫معدن و تج��ارت و‪ ...‬ارائه ش��د اما‬ ‫€ €امار نیاز یک س�اله کش�ور‬ ‫مورد تایید س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫چقدر است؟‬ ‫برخی سوداگران‬ ‫قرار نگرفت‪.‬‬ ‫ام��ار تقریب��ی نی��از کش��ور به‬ ‫تعداد اندکی‬ ‫� پیش ت�ر طرح «کد شناس�ا»‬ ‫انواع لنت ترم��ز و کالچ از مواردی‬ ‫همچون مصرف بنزین و گازوئیل‪ ،‬کاال را از مبادی‬ ‫پیگی�ری ش�د ام�ا در نهای�ت‬ ‫متوق�ف ش�د‪ .‬ای�ن ک�د ب�رای‬ ‫تعداد پ�لاک خودروهای��ی که در‬ ‫رسمی کشور‬ ‫شناس�نامه ک�ردن لنت ترمز از‬ ‫حال تردد هس��تند‪ ،‬می��زان تولید‬ ‫وارد می کنند‬ ‫سوی انجمن پیگیری می شود؟‬ ‫و واردات ان��واع لنت ترم��ز و کالچ‬ ‫و‪ ...‬قابل محاس��به اس��ت‪ .‬بنابراین اما چندین برابر‬ ‫بله‪ .‬متاسفانه انجام این طرح فعال‬ ‫ان را با همان‬ ‫متوقف ش��ده بدیهی است با اجرای‬ ‫در حدود ‪۲۷‬میلیون دس��ت انواع‬ ‫لنت ترم��ز دیس��کی و ‪۶‬میلیون و بسته بندی و برند این طرح‪ ،‬رصد و پیگیری کاالهای‬ ‫موجود در بازار راحت تر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪۵۰۰‬هزار دس��ت ان��واع لنت ترمز به تولیدکنندگان‬ ‫� چگون�ه با وج�ود ممنوعیت‬ ‫کفشکی به طور س��االنه در کشور‬ ‫زیرپله ای‬ ‫واردات کااله�ای مش�ابه تولید‬ ‫مصرف می شود‪.‬‬ ‫سفارش‬ ‫داخ�ل دوب�اره مج�وز واردات‬ ‫بدیه��ی اس��ت تولیدکنن��دگان‬ ‫لنت ترمز داده می شود؟‬ ‫داخلی که مج��وز دریافت کرده اند‬ ‫می دهند‬ ‫در این باره وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫خواهند توانست به راحتی این نیاز‬ ‫و تجارت باید پاسخگو باشد زیرا بر اساس ماده ‪۱۶‬‬ ‫را تامی��ن و حتی م��ازاد ان را صادر کنند‪ .‬این امر‬ ‫قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی‬ ‫ضم��ن تامین ب��ازار داخل موجب اش��تغالزایی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬مجوز واردات باید فقط به کاالهایی ارائه‬ ‫کشور ش��ده و ارزاوری مناسبی را به همراه خواهد‬ ‫ش��ود که تولید داخل نداش��ته یا پاسخگوی نیاز‬ ‫داشت‪ .‬اما تولیدکنندگان ب ه دلیل واردات بی رویه‪،‬‬ ‫کشور نباشد‪.‬‬ ‫ریسک س��رمایه گذاری جدید و توسعه واحدهای‬ ‫ح��ال که به همت متخصص��ان داخلی کل نیاز‬ ‫خ��ود را نمی پذیرند چون فکر می کنند در صورت‬ ‫کش��ور از نظر کمی و کیف��ی برای انواع لنت ترمز‬ ‫ارائ��ه روند کنون��ی واردات س��رمایه گذاری جدید‬ ‫تامین می ش��ود از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫توجیهی ندارد‪.‬‬ ‫نیز انتظار می رود با حمایت خود در س��ال رونق‬ ‫€ €تولید لنت ترمز کشور در کدام استان ها‬ ‫اقتص��ادی از تولیدکنن��دگان داخلی پش��تیبانی‬ ‫متمرکز است؟‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬س��منان‪ ،‬کاش��ان‪ ،‬الب��رز‪ ،‬کهگیلویه و‬ ‫مهم ترین دلیل تصادف های جاده ای کشور چیست؟‬ ‫جانشین پلیس راه ناجا با اشاره به سهم ‪۳۱‬درصدی‬ ‫تابس��تان در امار تلفات ناشی از سوانح ترافیکی سال‬ ‫‪ ۹۷‬اع�لام کرد‪ :‬خس��تگی و خواب الودگی که در این‬ ‫فصل بیش از س��ایر فصول نمود پیدا می کند و توجه‬ ‫نکردن رانندگان به جلو که علت عمده ان خس��تگی‬ ‫و خواب الودگی اس��ت باعث بروز بیش از ‪۴۰‬درصد از‬ ‫حوادث ترافیکی جاده ای است‪.‬‬ ‫س��رهنگ ایوب ش��رافتی در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬با توجه به اینکه فصل تابس��تان زمان اوج‬ ‫سفرهای ش��هروندان اس��ت ما در بیش��تر محورهای‬ ‫مواصالتی کش��ور با حجم ترافیکی باال روبه رو هستیم‬ ‫ک��ه این ترافی��ک جاده ای در ش��هریور ب��ه اوج خود‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با وج��ود این افزایش حج��م از ترافیک‬ ‫جاده ای طبیعی اس��ت ش��اهد ازدیاد حوادث ترافیکی‬ ‫باش��یم چراکه همواره هس��تند افرادی ک��ه با رعایت‬ ‫نک��ردن ضوابط و ایجاد فضایی مخاطره امیز برای خود‬ ‫و دیگران حوادثی را رقم بزنند‪ .‬جانشین پلیس راه ناجا‬ ‫با بی��ان اینکه ‪۳۱‬درص��د از کل جان باختگان حوادث‬ ‫جاده ای س��ال ‪ ۹۷‬در کل کشور مختص تابستان بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬این عدد خود گویای حجم حوادث‬ ‫رانندگی در این فصل از س��ال است‪ .‬با توجه به حجم‬ ‫زیاد خ��ودرو در جاده ه��ا کوچک تری��ن بی احتیاطی‬ ‫ممکن است باعث ش��ود که شادترین لحظات زندگی‬ ‫افراد به غمبارترین و تلخ ترین لحظات تبدیل شود‪.‬‬ ‫س��رهنگ ش��رافتی بیان کرد‪ :‬به باور بس��یاری از‬ ‫مردم‪ ،‬این اتفاق ها تنها برای س��ایر افراد رخ می دهد‬ ‫و خود از این اتفاق ها مصون هس��تند در صورتی که‬ ‫این حوادث ممکن اس��ت برای هر کسی که قوانین و‬ ‫مقررات را رعایت نکند رخ دهد‪.‬‬ ‫جانش��ین پلیس راه ناجا تاکی��د کرد‪ :‬توجه نکردن‬ ‫رانندگان به جلو بیشترین علت وقوع تصادف ها است‪.‬‬ ‫همچنین انح��راف به چپ در جاده ه��ای دو طرفه یا‬ ‫همان جاده هایی که مس��یر رفت و برگشت تنها با یک‬ ‫خط جدا شده اند و تصادف های رخ به رخ یا شاخ به شاخ‬ ‫ک��ه از مرگبارترین ح��وادث ترافیکی اس��ت از دیگر‬ ‫موارد مهم وقوع تصادف های جاده ای است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خستگی و خواب الودگی موضوعی است‬ ‫ک��ه در این فصل بیش��تر نمود پی��دا می کند چراکه‬ ‫رانندگان در این فصل بیش��تر از سایر فصول با حالت‬ ‫خستگی و خواب الودگی رانندگی می کنند‪.‬‬ ‫س��رهنگ ش��رافتی گفت‪ :‬توصیه پلی��س راهور به‬ ‫رانندگان این است که قانونمند و ضابطه مند رانندگی‬ ‫کنن��د و به حقوق دیگ��ران تجاوز نکنن��د‪ .‬تخلف از‬ ‫قوانین راهنمایی تجاوز به حقوق دیگران است‪ .‬تجاوز‬ ‫به حقوقی که باعث گرفتن جان خودش��ان و دیگران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ممکن اس��ت بس��یاری از جرایم در حوزه‬ ‫ترافی��ک تنها منجر به ض��رر مالی و مادی به دیگران‬ ‫شود اما در رانندگی با انحراف به چپ عالوه بر تضییع‬ ‫حقوق شهروندان با جان دیگران بازی می شود‪.‬‬ ‫جانش��ین پلیس راه ناجا اذعان ک��رد‪ :‬در ایین نامه‬ ‫راهنمای��ی و رانندگ��ی ‪ ۲۲۳‬م��اده وج��ود دارد که‬ ‫رانندگان باید بر همه این مواد واقف باش��ند و انها را‬ ‫رعایت کنند و فقط به قبولی در امتحان ایین نامه ای‬ ‫در زمان گرفتن گواهینامه اکتفا نکنند چراکه درصد‬ ‫زی��ادی از ای��ن قوانین در ص��ورت مرور نش��دن به ‬ ‫فراموشی سپرده می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬به طور قطع اگ��ر رانندگان با صبر‬ ‫و حوصله بیش��تری رانندگی کنن��د خیلی از حوادث‬ ‫ترافیکی رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫س��رهنگ ش��رافتی در پای��ان گفت‪ :‬خس��تگی و‬ ‫خواب الودگ��ی و توجه نکردن رانن��دگان به جلو که‬ ‫علت عمده ان خستگی و خواب الودگی است نزدیک‬ ‫ب��ه ‪۴۰‬درصد از عل��ل تصادفات ج��اده ای را به خود‬ ‫اختص��اص داده اند‪ .‬پس از ان تجاوز به چپ با س��هم‬ ‫‪۱۴‬درص��دی بیش��ترین دلیل تصادف ه��ای جاده ای‬ ‫کشور بوده است‪.‬‬ ‫اگر صنایع و ش��رکت های فعال در حوزه صنعت خودرو را مورد بررس��ی و‬ ‫ارزیابی قرار دهیم یکی از عارضه های اصلی توسعه نیافتگی این صنعت رویکرد‬ ‫مونتاژمحوری ان اس��ت‪ .‬ش��رکت های بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‬ ‫تولید تالش زیادی کرده اند اما این تالش ها در همان س��طح نخست صنعتی‬ ‫یعن��ی تولید بر مبنای کپی کاری متوقف مانده و تمام کوش��ش ها معطوف به‬ ‫مشابه سازی با کمی تغییرات معمولی بوده است‪ .‬حتی این موضوع مورد طنز‬ ‫بس��یاری از نویسندگان و اهالی رس��انه هم قرار می گیرد‪ .‬صنایع ما مبتنی بر‬ ‫ترکیب ایده های خارجی بوده و نشات گرفته از دانش زیرساخت شناسنامه دار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تمام افراد نس��بت به اقالم مصرفی خودرو یعنی سوخت‪ ،‬الستیک‪ ،‬روغن و‬ ‫لنت ترمز اگاه هس��تند‪ .‬لنت ترمز به عنوان یکی از قطعات پرمصرف در کشور‬ ‫پیش��ینه ‪ ۵۰‬س��اله دارد و اگر فرایند تولی��د ان اعم از ترکیب س��ازی مواد‪،‬‬ ‫عملیات پرس کاری گرم در قالب های فلزی و‪ ...‬مورد بررسی قرار گیرد در بین‬ ‫س��ایر محصوالت از فرایند پیچیده تری برخوردار اس��ت‪ .‬مهم ترین فرایند که‬ ‫کمتر به ان از منظر دانشی پرداخته شده مواد ترکیبی(کامپاند) است که پایه‬ ‫اصلی کیفیت تولید لنت ترمز اس��ت‪ .‬ناگفته پیداست این موضوع می تواند پایه‬ ‫تحقیقات بسیار زیادی برای دانشگاه ها و مراکز تحقیق باشد و در عمل مسیر‬ ‫تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی را به سمت تجاری سازی هدایت کند‪.‬‬ ‫بیش��ترین ارزش افزوده در زنجیره تولید لنت ترمز شناس��ایی و ساخت مواد‬ ‫ترکیبی اس��ت به گونه ای که اگر مواد پایه ای مبتنی ب��ر منابع داخلی یا مواد‬ ‫معدنی موجود در کشور باشد در نرخ تمام شده تاثیر بسیاری داشته و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬در کیفیت و دوام و نیز طول عمر ان تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫عامل��ی ک��ه صنعت خودرو کش��ور را ب��ه وضعیت امروز دچار ک��رده که با‬ ‫کوچک تری��ن رفتارهای مس��تکبرانه صاحبان قدرت با چالش های بس��یاری‬ ‫روبه رو می کند که با حمایت های دولتی هم نمی توان مشکالتش را رفع کرد‪،‬‬ ‫توجه نکردن صنایع خودروس��ازی و قطعه سازی به بن مایه های صنعت به ویژه‬ ‫دانش مواد شناس��ی و ساخت و توسعه دانش و فناوری های پایه ای است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که بارها رهبر معظم انقالب و هوشمندان نظام تاکید بر کسب‬ ‫دانش های کاربردی مبتنی بر زیرساخت ها کرده اند‪.‬‬ ‫صنعت لنت ترمز با پیش��ینه چندین س��اله توانس��ته تا ح��دودی در مقابل‬ ‫ح��وادث و فش��ارهای تحریمی مقاومت بیش��تری کند و این ام��ر هم به این‬ ‫برمی گ��ردد که فعاالن این ح��وزه تالش های دائمی در جس��ت وجوی دانش‬ ‫م��واد اولیه و ترکیبات بومی محور داش��ته اند‪ .‬اما همچن��ان نیازمند روزافزون‬ ‫برای توس��عه دانش پایه ای مواد شناس��ایی و تاثیرات متقابل مواد و عملکرد‬ ‫انها هس��تیم‪ .‬توس��عه صنعت دانش مح��ور تنها کلید موفقی��ت حال و اینده‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ .‬هر چند که س��ال ها شرکت های داخلی بر کوره صنعت‬ ‫مونتاژمح��ور دمیدن��د و اگر این بر همین مدار بچرخد س��ال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۲۹‬خورشیدی) هم ما باید شاهد مونتاژ خودروهای مدل ‪ ۲۰۱۸‬باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نظارت بر کیفیت ارائه خدمات‬ ‫نمایندگی های ایساکو ادامه دارد‬ ‫سفرهای استانی مسئوالن شرکت‬ ‫خدمات پس از ف��روش ایران خودرو‬ ‫در تعطیالت تابستانی خودروسازان‪،‬‬ ‫با بازدید از نمایندگی های استان های‬ ‫ف��ارس و س��منان ادام��ه یاف��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایکوپرس‪ ،‬دو گروه متش��کل‬ ‫از مدیران ارشد شرکت خدمات پس‬ ‫از فروش ایران خودرو‪ ،‬به بازدید از نمایندگی های دو اس��تان فارس و سمنان‬ ‫پرداختند‪ .‬س��یدرضا حس��ینی در حاش��یه بازدیدهایی که از نمایندگی های‬ ‫مرودش��ت‪ ،‬زرقان و سعادت شهر استان فارس داشت‪ ،‬ضمن اشاره به اثربخش‬ ‫بودن این نظارت ها گفت‪ :‬شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو شبکه ای‬ ‫گس��ترده‪ ،‬با حدود ‪ ۸۰۰‬نمایندگی در سراس��ر کشور است که جهش ارتقای‬ ‫رتبه انها براس��اس ارزیابی ‪ ،ISQI‬در یک س��ال گذشته بسیار چشمگیر و در‬ ‫نوع خود رکورد بسیار بزرگی بوده به نحوی که بیش از ‪ ۳۵۰‬نمایندگی مجاز‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬و براساس ارزیابی یادشده حائز «رتبه یک» شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی اس��ت ش��بکه خدمات پس از فروش ایران خودرو‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬دارای ‪ ۱۶۶‬نمایندگ��ی رتبه یک بوده و امارها نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫این رش��د جهشی‪ ،‬ناشی از کش��ف نقاط قابل بهبود در کارگروه های گوناگون‬ ‫ش��رکت‪ ،‬برنامه ریزی درس��ت برای اجرای بهینه‪ ،‬رفع گلوگاه های راهبردی و‬ ‫در نهایت نظارت بر اجرای دقیق ان بوده اس��ت‪ .‬همچنین گفت وگوی رو در‬ ‫رو ب��ا ذی نفعان مجموعه یعنی مدیران نمایندگی ها و مش��تریان‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫اقدام های برای حل مشکالت بدنه خدمات بوده است‪.‬‬ ‫حس��ینی با توجه به رکورد امتیازی که ایساکو در ارزیابی شرکت بازرسی‪،‬‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۷‬در خدمات پس از فروش به دس��ت‬ ‫اورده و طی ان توانس��ته با کسب امتیاز ‪ ۸۲.۵‬رکورد ‪ ۱۰‬سال اخیر را که در‬ ‫اختیار خودش بود ارتقا دهد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم امسال با گذشتن از امتیاز ‪۸۵‬‬ ‫بتوانیم رتبه نخس��ت تقسیم بندی خدماتی را که تا کنون هیچ شرکتی به ان‬ ‫دست نیافته کسب و بار دیگر نشان افتخار ارائه بهترین خدمات به هموطنان‬ ‫را از ان خود کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت گروه دیگری از مدیران خدمات پ��س از فروش ایران خودرو‬ ‫نیز در ش��هر س��منان با بازدید از نحوه ارائه خدمات برخی از نمایندگی های‬ ‫مجاز این استان‪ ،‬نظارت کرده و ضمن گفت وگو با مشتریان حاضر‪ ،‬از نزدیک‬ ‫در جری��ان امور و کیفی��ت خدمت رس��انی و میزان رضای��ت از خدمات این‬ ‫نمایندگی ها شهر یادشده قرار گرفتند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪65‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک فناوری تکمیلی‬ ‫برای کمک به صنعت تایر‬ ‫مجید مهدی جبار‬ ‫مخترع تایرهای بدون پنچر در ایران‬ ‫صنعت تایر یکی از صنایعی اس��ت که موضوع فناوری در ان مطرح و این‬ ‫امر در روند فعالیت و موفقیت ان بس��یار تاثیرگذار اس��ت‪ .‬متاسفانه صنعت‬ ‫تایر در کش��ور ما صنعتی وابس��ته بوده و از نظر فناوری و حتی مواد اولیه و‬ ‫هرگونه امکاناتی که در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬این وابستگی‬ ‫ملموس تر است‪.‬‬ ‫در ای��ن صنعت چه به لح��اظ تامین مواد اولیه و چه فناوری های مورد نیاز‬ ‫نتوانسته ایم به خودکفایی برسیم و دانش فناورانه را برای این محصول به کار‬ ‫ببری��م؛ بنابراین تم��ام فناوری ها‪ ،‬روش ها و حت��ی اموزش های این صنعت‪،‬‬ ‫غیربومی اس��ت و متاس��فانه در تامین نیازهای داخلی محصوالت مربوط به‬ ‫این صنعت اقدام جدی انجام نشده است‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت چنین صنعتی با این وضعیت و این میزان از وابس��تگی با‬ ‫هر تغییر و تحولی که در س��ایر کش��ورهای صاحب فناوری رخ دهد‪ ،‬دچار‬ ‫مشکل می شود‪.‬‬ ‫یکی از بخش هایی که در دور جدید تحریم ها تاثیر زیادی پذیرفت صنعت‬ ‫تایر کش��ور بود که ان را بس��یار اس��یب پذیر کرد‪ .‬در این دوره از تحریم ها‬ ‫شاهد بودیم نرخ محصوالت تایرسازی ها چند برابر و شرایط بازار این صنعت‬ ‫بی ثبات ش��د‪ .‬حتی در یک بازه زمانی‪ ،‬تامین تایرهای مورد تقاضای بازار تا‬ ‫مرز سهمیه بندی هم پیش رفت‪.‬‬ ‫تمام این اتفاق ها و تاثیرگذاری ها به دلیل وابس��تگی صنعت تایر کش��ور‬ ‫به خارج اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان ما نتوانس��ته اند همراه ب��ا فناوری روز جهان‬ ‫پیش بروند و حتی نتوانسته ایم خود را به کشورهای صاحب فناوری نزدیک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫دستگاه ها و ماشین االت مورد استفاده در تایرسازی کشور‪ ،‬اغلب خارجی‬ ‫اس��ت که به روز نگه داش��تن انها نیاز به ارتباط با کشورهای صاحب فناوری‬ ‫دارد و وقتی در برقراری این ارتباط مشکل و مانعی ایجاد می شود‪ ،‬در نهایت‬ ‫صنعت تایر ما اسیب جدی می بیند‪.‬‬ ‫از اوای��ل انق�لاب تاکنون‪ ،‬وارد کننده و مصرف کننده فناوری کش��ور های‬ ‫دیگر بودیم‪ ،‬حتی پیش تر تعدادی دس��تگاه ها وارد کش��ور شد تا در برخی‬ ‫کارخانه های تایرسازی به کار گرفته شود که در ادامه شامل تحریم ها شده و‬ ‫دیگر قابل اس��تفاده نیستند‪ .‬تعداد این موارد هم در صنعت تایر کم نیست‪.‬‬ ‫در واقع هزینه های هنگفتی بابت خرید این دس��تگاه ها صرف ش��ده‪ ،‬اما در‬ ‫عمل بدون استفاده مانده اند‪.‬‬ ‫تمامی این مس��ائل حاکی از این است که در این صنعت روبه جلو حرکت‬ ‫نکرده ایم و فقط مصرف کنن��ده بوده ایم‪ .‬انچه مجموعه ما در قالب ارائه یک‬ ‫فناوری برای تولید تایرهای بدون پنچری در راس��تای کمک به صنعت تایر‬ ‫انجام داده‪ ،‬یک کار تکمیلی است‪.‬‬ ‫م��ا در صنعت تای��ر وارد نش��ده ایم‪ ،‬تایر هم نمی س��ازیم اما ب��ا توجه به‬ ‫فن��اوری که ارائ��ه داده ای��م‪ ،‬می توانی��م با کمک ای��ن فناوری ه��ر تایری‬ ‫که تولی��د می ش��ود از ظریف ترین وکوچک تری��ن اندازه ای��ن تایرها مانند‬ ‫الس��تیک چ��رخ ویلچر یا موتورس��یکلت گرفته ت��ا بزرگ تری��ن انها مانند‬ ‫تایره��ای مورد اس��تفاده در انواع لودر‪،‬کامی��ون و‪ ...‬دچار پنچری نش��وند؛‬ ‫یعن��ی ب��ا کمک ای��ن فن��اوری اگر یک می��خ یا عام��ل خارج��ی دیگری‬ ‫داخ��ل تای��ر نفوذ کن��د‪ ،‬نمی تواند ب��اد ان را کم کند و باع��ث پنچری ان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در واقع یک صنعت تکمیلی را برای تایر سازی ایجاد کرده ایم‪ ،‬اما فعاالن و‬ ‫تولیدکنندگان واحدهای تایرسازی فکر می کنند در این زمینه رقابتی وجود‬ ‫دارد و این کار ما فقط یک اقدام رقابتی اس��ت و ش��اید به همین دلیل هم‬ ‫صنعت تایر سازی در کشور ما تمایل زیادی به استفاده از این صنعت تکمیلی‬ ‫که مانع پنچری تایر می شود‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫این فناوری که در کش��ورهای صنعتی س��ال ها اس��ت مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد فناوری تکمیلی در راستای ارتقا و بهبود صنعت تایر کشور به شمار‬ ‫می رود که از سوی تولیدکنندگان نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫درکشور ما هنوز این موضوع که رقابت باعث موفقیت می شود‪ ،‬جا نیفتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیشتر صنایع ما‪ ،‬رقیب را دش��من خود به شمار می اورند در حالی که‬ ‫این گونه نیس��ت دس��ت کم برای این فناوری که ما ارائ��ه کرده ایم‪ ،‬این گونه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در واقع با اس��تفاده از فناوری که در این زمینه عرضه کرده ایم‪ ،‬می توانیم‬ ‫نوع��ی تای��ر تولید کنیم ک��ه در طول زمان دچ��ار پنچری نمی ش��ود و به‬ ‫س��ود صنعت تایر کش��ور اس��ت تا در زمینه تولید حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت که اگر در بخ��ش تولید به س��وی فناوری های جدید‬ ‫جه��ان نروی��م حرف��ی برای گفت��ن نداریم و با برداش��تن چنی��ن گام های‬ ‫فناورانه و تکمیلی می توانیم دس��ت کم در ای��ن حوزه توانمندی های خود را‬ ‫به منص��ه ظهور رس��انده و در زمینه صادرات بازاره��ای منطقه را در اختیار‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اینکه مذاکراتی با برخی تولیدکنندگان تایر انجام ش��د اما انها‬ ‫از ای��ن فناوری اس��تقبال و به دنبال ان در اجرای این ط��رح با ما همکاری‬ ‫نکردند تا به کمک انها در زمینه تایرهای بدون پنچری تولید انبوه داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ب��ا این حال و با وجود تمام مش��کالت خودمان تولید را ش��روع کردیم و‬ ‫درحال حاضر برای ویلچر چون برای جانبازان یک وسیله بسیار مهم است و‬ ‫برای انواع موتورسیکلت ‪ ،‬دوچرخه و سواری سبک و شاسی بلند هم تولیداتی‬ ‫داریم‪ .‬البته نحوه اس��تفاده از این تایرها که ما تولید کردیم برای س��واری ها‬ ‫متفاوت و کوتاه مدت اس��ت و پس از پنچر ش��دن به عنوان پنچرگیر از انها‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬اما برای وسایل نقلیه سبک مانند موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫از همان ابتدا این فناوری داخل تایر ها اس��تفاده می ش��ود و این نوع تایرها‬ ‫دیگر پنچری ندارند‪.‬‬ ‫کارشناسان درباره وضعیت این روزهای بازار تایر می گویند‬ ‫قاچاق تایر همچنان ادامه دارد‬ ‫او افزود‪ :‬در این میان تایر خودروهای شاس��ی بلند‬ ‫شهناز صفائی‪ :‬خسارت های مالی و جانی دو بعد‬ ‫قابل توج��ه و مه��م در واردات غیرقانونی یا به عبارتی قیمت بس��یار باالیی دارد و سود زیادی هم در خرید‬ ‫قاچ��اق هرگونه کاال به کش��ور اس��ت ک��ه نمی توان و فروش این تایر ها وجود دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬قیمت‬ ‫به راحت��ی ان را نادی��ده گرفت‪ .‬این موض��وع به ویژه یک جفت تایر ‪ ۳‬میلیون تومان و باالتر اس��ت و برای‬ ‫در زمین��ه واردات تایر مهم اس��ت‪ .‬بارها مس��ئوالن انهایی ک��ه این نوع تایرها را قاچاق می کنند این کار‬ ‫و رس��انه های گوناگ��ون اع�لام کرده اند بخش��ی از صرفه اقتصادی و سود زیادی به همراه دارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر کش��ور با اش��اره به‬ ‫تصادف ه��ای ج��اده ای ب��ه کیفیت قطع��ات خودرو‬ ‫برمی گ��ردد ک��ه یک��ی از مهم تری��ن ای��ن قطعات‪ ،‬ظرفیت تولید داخل ادامه داد‪ :‬ظرفیت تولید کش��ور‬ ‫تایر اس��ت‪ .‬تایر یکی از کاالهایی اس��ت که ظرفیت در واحدهای تایرسازی برای انواع تایر ساالنه ‪ ۲۷۰‬تا‬ ‫قاچاق پذی��ری باالی��ی داش��ته و براس��اس امارهای ‪ ۲۸۰‬هزار تن است‪ .‬البته واحدهای تولیدکننده کشور‬ ‫اعالم ش��ده در فهرس��ت کاالهای ب��ا باالترین درصد با تمام ظرفیت فعالیت نمی کنند و به علت مشکالتی‬ ‫قاچاق قرار دارد‪ .‬وقتی یک کاال قاچاق می شود‪ ،‬یعنی ک��ه در تامین مواد اولیه این صنعت وجود دارد که از‬ ‫یک س��و ناشی از تحریم ها و از س��وی دیگر‪ ،‬به دلیل‬ ‫سود هنگفتی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پدی��ده قاچاق ب��ا سوء اس��تفاده از تعلل بانک مرکزی است که پی درپی روند انجام کارها‬ ‫بی ثبات��ی ب��ازار و خال ه��ای قانونی اتف��اق می افتد؛ را متوقف می کند و روند اداری کارها ان گونه که باید‬ ‫بنابرای��ن ض��رورت دارد نیاز کش��ور به لحاظ کمی و باش��د نیست و نسبت ب ه اینکه تولید کنندگان چگونه‬ ‫باید تولید خ��ود را ادامه دهند و مواد‬ ‫کیفی از سوی تولیدکنندگان داخلی‬ ‫اولی��ه مورد نیاز خ��ود را تامین کنند‪،‬‬ ‫تامین ش��ود تا تولیدکنندگان سهم‬ ‫اگاهی و ش��ناختی ندارند و نمی دانند‬ ‫بیشتری در بازار داخل داشته باشند‪.‬‬ ‫م��واد اولیه ب��رای تولید کننده حیاتی‬ ‫روزگار خ��ودرو در ای��ن گ��زارش‬ ‫اس��ت و اگر نباشد نمی تواند محصولی‬ ‫وضعیت بازار تایر در چند ماه گذشته‬ ‫را تولید کند‪ .‬در نتیجه این روند تولید‬ ‫را از کارشناس��ان و فعاالن این بازار‬ ‫را ب��ا افت وخی��ز رو ب��ه رو می کند و از‬ ‫جویا شده که در ادامه امده است‪.‬‬ ‫انجایی که واحدهای تولید تایر با این‬ ‫‹ ‹قاچاق تایر ادامه دارد‬ ‫مش��کالت دست و پنجه نرم می کنند‪،‬‬ ‫انجمن‬ ‫مصطفی تنها‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫مصطفی تنها‪:‬‬ ‫نمی توانن��د ب��ا تمام ظرفی��ت فعالیت‬ ‫صنع��ت تایر ایران در پاس��خ به این‬ ‫قاچاق تایر گاه‬ ‫ کنند‪.‬‬ ‫پرس��ش خبرن��گار روزگارخودرو که‬ ‫سخت‬ ‫نیاز ب��ازار به انواع تایر چقدر اس��ت با شرایط‬ ‫� امار ‪ ۴‬ماه نخست امسال‬ ‫تنه��ا با اس��تناد به ام��ار تولید تایر‬ ‫و چ��ه میزان از این نی��از از داخل یا انجام می شود که‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬براس��اس امار ‪ ۴‬ماه‬ ‫در قال��ب واردات و چه میزان به طور‬ ‫نشان می دهد‬ ‫نخس��ت امسال ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۳۷۴‬هزار‬ ‫غیرقانونی و قاچاق تامین می ش��ود‪ ،‬سود قابل توجهی‬ ‫ت��ن تایر رادیال(س��یمی) و حدود ‪۱۲‬‬ ‫گفت‪ :‬بیش��تر تایرهایی ک��ه قاچاق‬ ‫می شوند تایر خودروهای شاسی بلند برای قاچاقچیان‬ ‫ه��زار تن تایر بایاس(نخی) در کش��ور‬ ‫تولید شده که از لحاظ ‪۳‬درصد نسبت‬ ‫به همراه دارد‬ ‫هستند‪ .‬درحال حاضر مانند سال های‬ ‫به ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال گذشته افت‬ ‫نیاز‬ ‫گذشته بخشی از تایرهای مورد‬ ‫که این سختی را‬ ‫تیراژ داشته است‪.‬‬ ‫بازار داخلی کش��ور‪ ،‬قاچاق می شود‪.‬‬ ‫قبول می کنند‬ ‫تنه��ا در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش‬ ‫درست است اماری در این زمینه در‬ ‫روزگارخ��ودرو که چه ن��وع تایرهایی‬ ‫دست نیس��ت‪ ،‬اما براساس تعامالتی‬ ‫ک��ه در بازار دارم به این نتیج ه رس��یده ام‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش��تر به کش��ور قاچاق می ش��ود ‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬هم‬ ‫اماری در زمینه میزان و حجم تایرهای قاچاق ش��ده تایره��ای با فناوری ب��اال و ه��م بی کیفیت ها قاچاق‬ ‫به کش��ور نداری��م و البته ماهیت قاچ��اق به گونه ای می شود‪ .‬ضابطه خاصی ندارد که بگویم در یک دسته‬ ‫نیس��ت که در امار ها بیاید و قابل شمارش باشد‪ .‬اگر بیش��تر قاچاق می ش��ود‪ ،‬یکی کمتر و در واقع هر جا‬ ‫می توانس��تیم اماری از کاالهای قاچاق شده بگیریم سود بیشتری نهفته باشد‪ ،‬قاچاق پررنگ تر است‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر کش��ور با اش��اره به‬ ‫که دیگر قاچاق نبود‪ .‬قاچاق تایر گاه با شرایط سخت‬ ‫انجام می ش��ود که نشان می دهد س��ود قابل توجهی فرایند تولید تایر در کش��ور گفت‪ :‬با توجه به فرایند‬ ‫برای قاچاقچیان به همراه دارد که این سختی را قبول تولی��د تایر برای این محصول فعالیت های زیرپله های‬ ‫نداریم و این رویکرد در تولید تایر عملی نیست‪ ،‬البته‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تنها درب��اره وضعیت کنونی بازار تای��ر ادامه کرد‪ :‬ش��نیده ام برخی واحدها تایرهایی که ساییده شده را‬ ‫پیش تر قاچاق تایر خودروهای سنگین خیلی بیشتر ش��یار می اندازند تا دوباره مورد اس��تفاده قرار بگیرند‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما درحال حاضر ب��ازار از تایر این نوع خودروها که این کار را می توان به طور زیر پله ای هم انجام داد‪.‬‬ ‫اش��باع شده است و البته نیاز بازار به تایر خودروهای تولید زیر پله ای تایر در عمل امکان پذیر نبوده چراکه‬ ‫سبک را هم تولیدکنندگان داخلی تامین می کنند و طول خط تولید تایر حدود یک کیلومتر است‪.‬‬ ‫تنها با بیان اینکه س��ال گذش��ته یک واحد جدید‬ ‫اگر هم افت و خیز و کمبودی در بازار باشد به سرعت‬ ‫تایر س��ازی در استان کردستان ایجاد شد که ظرفیت‬ ‫برطرف می شود‪.‬‬ ‫ن از طریق واردات تامین‬ ‫تولید ان در نهایت ‪ ۵۰‬هزار تن است‪ ،‬افزود‪ :‬کارخانه نی��از بازار به تایر انواع کامیو ‬ ‫ی هم تولیدکنندگان‬ ‫تایرسازی کردس��تان با ظرفیت کامل کار نمی کند و می شود‪ .‬برای خودروهای سوار ‬ ‫ظرفیت ان درحال حاضر س��االنه حدود ‪ ۲۰‬هزار تن داخل��ی تایرهای مورد نی��از این خودروه��ا را تولید‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬انواع تای��ر در همان حجم‬ ‫تایر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ی��ک واحد تایر س��ازی دیگر هم در و با همان کیفیت س��ال های گذش��ته به بازار عرضه‬ ‫اردبیل در دس��ت س��اخت اس��ت که در حوزه تولید می شوند که تایر مورد نیاز خودروهای سنگین بیشتر‬ ‫تایر برای خودروهای س��نگین فعالیت خواهد داشت‪ .‬وارداتی است‪.‬‬ ‫وی در مقایسه وضعیت بازار در ‪ ۴‬ماه نخست سال‬ ‫این واحد ک��ه ظرفیت ان ‪ ۲۵‬هزار تن اس��ت‪ ،‬هنوز‬ ‫به بهره برداری نرسیده و براساس برنامه ریزی ها مقرر جاری در مقایس��ه با سال های گذش��ته اظهارکرد‪ :‬از‬ ‫وضعیت بازار در ‪۴‬ماه نخس��ت خیلی راضی نیس��تیم‬ ‫شده تا ‪ ۳‬سال اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک واحد طرح توسعه نیز در بیرجند ام��ا اعتراضی ه��م نداریم چون ای��ن وضعیت در این‬ ‫در دس��ت اجرا داریم که با راه ان��دازی ان حدود ‪ ۱۰‬بازار عادی شده اس��ت‪ .‬هرگونه تقاضا در بازار تامین‬ ‫هزار تن به ظرفیت قطعی تایرس��ازی بیرجند که ‪ ۱۸‬می شود و در برخی تایرهایی که به اندازه کافی به بازار‬ ‫هزار تن بود‪ ،‬افزوده می شود‪ .‬واحد بیرجند نیز بخشی عرضه نمی شود متقاضی می تواند این تایرها را با نرخ‬ ‫از ماش��ین االت مورد نیاز را خریداری کرده اما تامین باالتر تامین کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار لوازم یدکی خودرو ب��ا بیان اینکه‬ ‫بخش هایی از انها هم باقی مانده است‪ .‬این واحد هنوز‬ ‫درحال حاض��ر ه��م مانند س��ال های‬ ‫نتوانس��ته ارز مورد نیاز خود را تامین‬ ‫گذش��ته همچنان معضل قاچاق انواع‬ ‫کن��د‪ .‬ارز مورد نیاز ای��ن واحد تامین‬ ‫تای��ر را داریم‪ ،‬اف��زود‪ :‬ازجمله دالیل‬ ‫ش��ود مش��خص می ش��ود چه زمانی‬ ‫قاچاق تایر این اس��ت ک��ه به راحتی‬ ‫خط تولید ان راه اندازی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫مج��وز واردات برخ��ی تایره��ا داده‬ ‫اما براس��اس برنامه باید اواخر س��ال‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬ن��رخ دالر ب��اال و پایی��ن‬ ‫کار خ��ود را اغ��از کند‪ .‬البت��ه واحد‬ ‫می ش��ود و ب��ازار ثب��ات ن��دارد‪ .‬این‬ ‫تایرس��ازی اردبیل هم برای تامین ارز‬ ‫وضعی��ت در گرایش یافتن به س��مت‬ ‫مورد نیازش مشکالتی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�ار ب�رای صنعتگر حیاتی‬ ‫قاچاق بی تاثیر نیست‪.‬‬ ‫غفور جعفری‪:‬‬ ‫است‬ ‫جعف��ری ادام��ه داد‪ :‬البت��ه تعداد‬ ‫از دالیل قاچاق‬ ‫تنه��ا درب��اره ام��ار واردات تایر در‬ ‫تایره��ای قاچاق در مقاب��ل تایرهایی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬اماری از واردات س��ال تایر این است که‬ ‫که تولید می شود‪ ،‬عدد باالیی نیست‪.‬‬ ‫به راحتی مجوز‬ ‫ج��اری در دس��ت نیس��ت و گمرک‬ ‫تولید داخلی فقط ب��رای خودرو های‬ ‫امار را اعالم نکرده اس��ت‪ .‬س��ال ‪۹۷‬‬ ‫داخلی اس��ت و به عن��وان نمونه‪ ،‬تایر‬ ‫واردات برخی‬ ‫واردات تایرهای سواری حدود‪۳۰‬هزار‬ ‫خودروهای��ی مانند بنز‪ ،‬ب ام و و تویوتا‬ ‫تایرها داده‬ ‫تن‪ ،‬اتوبوس��ی حدود ‪ ۵۵‬ه��زار تن و‬ ‫نیاز است تا وارد شود‪.‬‬ ‫نمی شود‪ ،‬نرخ‬ ‫� سخن پایانی‬ ‫کش��اورزی ‪۱۱‬ه��زار و ‪500‬تن بوده‬ ‫دالر باال و پایین‬ ‫معضل قاچاق در هر بخشی و برای‬ ‫است‪.‬‬ ‫هر محصولی که باش��د‪ ،‬ی��ک تهدید‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬از یک س��و امار به می شود و بازار‬ ‫ج��دی ب��ر س��ر راه تولید و توس��عه‬ ‫انجم��ن اعالم نمی ش��ود و از س��وی‬ ‫ثبات ندارد‬ ‫فعالیت ها است ضمن انکه هزینه های‬ ‫دیگر‪ ،‬شفاف س��ازی الزم وجود ندارد‪.‬‬ ‫زیادی بر بدنه اقتصاد تحمیل می کند‪.‬‬ ‫ام��ار واردات ب��رای ادام��ه فعالیت ما‬ ‫که صنعتگر هس��تیم‪ ،‬حیاتی است تا نبض بازار را در شاید بخش��ی از ضعف هایی که ما در تولید داریم به‬ ‫دست گرفته و بتوانیم براساس وضعیت بازار نقشه راه این موضوع برگردد که مصرف گرا هستیم و حتی در‬ ‫سخت ترین ش��رایط هم تمام تالش مان این است که‬ ‫طراحی کنیم‪.‬‬ ‫تنه��ا با بیان اینک��ه ارائه ام��ار به ما درب��اره بازار کاالی م��ورد نیاز در اختیار ما قرار بگیرد و گاه راضی‬ ‫ش��ناخت می دهد ‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این امار کمک می کند می ش��ویم ان را از مبادی غیررسمی و قاچاق تامین‬ ‫بازار از یک کاال اش��باع ش��ده یا دچار کمبود نشود‪ .‬کنیم‪ .‬اما اگر بار مس��ئولیت حرکت در مس��یر تولید‬ ‫در اختیار داش��تن امار و شفاف س��ازی برای ش��روع و رون��ق اقتصادی را بر خ��ود تحمیل نکنیم‪ ،‬غافل از‬ ‫ی��ا ادامه طرح های تو س��عه ای الزم اس��ت تا تصمیم اینک��ه بهترین راه همان گام نهادن در مس��یر تولید‬ ‫بگیریم به کدام س��مت حرکت خود را ادامه دهیم‪ .‬تا اس��ت اگرچه در ابتدا سخت و دش��وار باشد‪ ،‬توسعه‬ ‫امار درس��ت و دقیقی در دست نباشد‪ ،‬نمی توانیم از محقق نمی شود‪ .‬تولید در بلندمدت اسایش و رهایی‬ ‫وضعیت بازار کنونی مطلع باشیم و اینده را پیش بینی از وابس��تگی را برای ما به ارمغان می اورد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫انچ��ه در گام نخس��ت ضروری به نظر می رس��د این‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹به وضعیت بازار عادت کرده ایم‬ ‫اس��ت که در ای��ن زمینه فرهنگ س��ازی کرده و بین‬ ‫همچنین غفور جعف��ری از فعاالن بازار تایر با بیان تولیدکنن��دگان رقاب��ت س��الم ایجاد ک��رده و از انها‬ ‫اینک��ه درحال حاضر وضعیت ب��ازار تایر خیلی خوب حمایت شود؛ کمک هایی که همراه با نظارت و کنترل‬ ‫نیس�� ‬ ‫ت در ادامه ب��ه روزگارخودرو گفت‪ :‬بیش��ترین عملکردها باشد‪.‬‬ ‫یارانه تولید تایر به مصرف کننده پرداخت شود‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬تخصیص ارز دولتی ب��ه جای واردات‬ ‫مواد اولی��ه مورد نیاز تولید الس��تیک‪ ،‬به عنوان یارانه‬ ‫به مصرف کننده پرداخت ش��ود تا دست دالالن از بازار‬ ‫تایر کوتاه شود‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬در گفت وگو با خانه ملت درباره‬ ‫تخصی��ص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫تولید الس��تیک‪ ،‬گفت‪ :‬به ب��اور تولیدکنن��دگان‪ ،‬ارز‬ ‫دولتی باید به عنوان یارانه به مصرف کننده و رانندگان‬ ‫پرداخت شود و الستیک در بازار با نرخ ازاد به فروش‬ ‫رسد چراکه با تحقق این امر دست دالالن از بازار کوتاه‬ ‫ش��ده و س��ود حاصل به تولیدکنن��ده و مصرف کننده‬ ‫می رس��د‪ .‬نماینده مردم س��اوه و زرندی��ه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬درحال حاضر نخ مورد نیاز برای‬ ‫تولید تایر با ارز ازاد وارد کش��ور می شود که مشکالت‬ ‫بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در صورت��ی که الس��تیک تولیدی‬ ‫براس��اس نرخ ازاد محاس��به و مابه التفاوت ارز دولتی‬ ‫و ازاد ب��ه مصرف کنن��ده پرداخت ش��ود از یک س��و‬ ‫تولیدکنن��ده ب��دون دغدغه ظرفیت تولی��د را افزایش‬ ‫می دهد و از س��وی دیگر مصرف کنن��ده می تواند تایر‬ ‫موردنی��از خود را با قیمت ه��ای واقعی و بدون حضور‬ ‫سوداگران از بازار خریداری کند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینک��ه واردات الس��تیک بی کیفیت‬ ‫چینی ضرب��ه مهلکی به تولیدکنندگان اس��ت‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬اگرچ��ه درحال حاض��ر تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫ظرفی��ت رف��ع نیاز ب��ازار را ندارند ام��ا در صورتی که‬ ‫حمایت های مناس��بی از انها انجام شود‪ ،‬می توانند در‬ ‫اینده ای نه چندان دور بازار را در دس��ت گرفته و تایر‬ ‫م��ورد نیاز را تولید کنند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫دهم با بیان اینکه واردات بس��یاری از کاالهای اساسی‬ ‫ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بیش از نیاز کش��ور بود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برخی از کاالها و مواد اولیه بیش از ‪ ۲‬برابر نیاز‪،‬‬ ‫وارد کش��ور ش��ده و کاالهای مازاد از مرزها خارج و با‬ ‫توج��ه به افزایش ن��رخ ارز در س��ایر کاالها به فروش‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫منصوری با طرح این پرس��ش که ای��ا می توان باور‬ ‫کرد خانمی خانه دار از ارز دولتی برای واردات الستیک‬ ‫استفاده کرده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید نظارت دقیقی بر‬ ‫فهرس��ت افرادی ک��ه به بهانه واردات تای��ر ارز دولتی‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬وجود داشته باشد تا از رانت‪ ،‬فساد و‬ ‫سوءاستفاده جلوگیری شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬سانروف یکی از اپشن هایی‬ ‫اس��ت که این روزها بس��یاری از خریداران به ان عالقه‬ ‫دارند‪ .‬در ایران نیز امروز بیشتر خودروهای جدید داخلی‬ ‫به اپش��ن مجهز شده اند اما سانروف چقدر ایمنی دارد؟‬ ‫لینکلن که از برندهای مطرح خودروسازی در امریکاست‬ ‫برای نخستین بار ایده ساخت سانروف را اجرایی کرد و‬ ‫این اپش��ن را روی مدل ‪ continental mark iv‬در‬ ‫سال ‪۱۹۷۶‬میالدی (‪1355‬خورشیدی) سوار کرد‪ .‬از ان‬ ‫سال ش��رکت های خودرویی دیگر نیز به مرور به سمت‬ ‫اس��تفاده از س��انروف پیش رفتند و این اپش��ن را روی‬ ‫شنبه‬ ‫این اپشن خودرو کشته می دهد!‬ ‫خودروهای خ��ود نصب کردند‪ .‬درحال حاضر س��انروف‬ ‫انواع مختلفی دارد و در حالت های بازشونده یا غیر قابل‬ ‫باز ش��دن در خودروها مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬یکی‬ ‫از نکت هّهایی که درباره س��انروف وجود دارد‪ ،‬ایمنی ان‬ ‫اس��ت چراکه در تصادف ها این اپشن می تواند خطرناک‬ ‫باش��د‪ .‬نزدیک ب��ه ‪۴۰‬درصد تمام وس��ایل نقلیه ای که‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی (‪1396‬خورش��یدی) در امریکا‬ ‫س��اخته شدند از سانروف بهره می برند‪ .‬این اپشن اجازه‬ ‫ورود ن��ور و هوای ت��ازه به داخل کابی��ن را می دهد اما‬ ‫خطراتی نیز دارد‪ .‬گزارش های مختلفی درباره شکستن‬ ‫س��انروف وج��ود دارد و ب��ه عن��وان مثال گزارش��ی از‬ ‫شس��کتن س��انروف یک هیوندای توس��ان مدل ‪۲۰۱۳‬‬ ‫اعالم ش��ده که شیشه های ان روی س��ر راننده ریخته‬ ‫اس��ت‪ .‬در بین تمام خودروس��ازان هیوندای بیش��ترین‬ ‫گزارش ها مربوط به هیوندای توس��ان‪ ،‬نیس��ان مورانو‪،‬‬ ‫ب ام و سری‪ ۳‬و کیا سورنتو می شود‪ .‬بر اساس اماری که‬ ‫در سال ‪۲۰۱۷‬میالدی (‪1396‬خورشیدی) منتشر شد‪،‬‬ ‫میزان شکستگی های س��انروف نیز چندان نادر و ناچیز‬ ‫نیس��ت‪ .‬تنها در همین سال ‪۹۰۰‬مورد شکستن شیشه‬ ‫س��انروف از ‪۳۵‬برند مختلف خودرویی رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪65‬‬ ‫در فاصله س��ال ‪۱۹۹۷‬میالدی (‪1376‬خورش��یدی) تا‬ ‫‪۲۰۰۸‬میالدی (‪1387‬خورشیدی)‪ ،‬نزدیک به ‪۱۴۰۰‬نفر‬ ‫به دلیل مسائل و مشکالت ایمنی سانروف ها‪ ،‬مجروح و‬ ‫‪۳۰۰‬نفر نیز کشته شده اند‪.‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ش�روین اشیدری‪ :‬این هفته اتفاق های مختلفی در دنیای خودرو رخ داد که یکی از مهم ترین‬ ‫انها را می توان رونمایی از خودروی جدید بوگاتی دانست‪« .‬چنتودیچی» نامی است که بوگاتی‬ ‫برای محصول خود در نظر گرفته اما پشت این نام داستان های مختلفی وجود دارد که در ادامه‪،‬‬ ‫متوجه ان خواهید ش�د‪ .‬این بار نوبت به نسخه ای متفاوت از پورشه‪ ۹۱۱‬رسیده است‪ .‬در رقابت ‬ ‫خودروس�ازان‪ ،‬تسلا میدان را برای فروش محصوالت تویوتا تنگ کرده و میزان فروش مدل‪۳‬‬ ‫به ش�دت به کمری نزدیک می ش�ود‪ .‬س�وبارو نیز مدل ‪ ۲۰۲۰‬از لگاس�ی را معرفی کرده که در‬ ‫گران ترین حالت ممکن فقط ‪۴۰‬هزار دالر قیمت دارد‪ .‬در ادامه اتفاق های مهم خودرویی‪ ،‬کیا نیز‬ ‫دوباره به سمت تولید محصول خاطره انگیز موهاوی بازگشته و لکسوس نیز با پاشش یک رنگ‬ ‫خ�اص روی بدنه مدل ‪ LC‬قصد دارد محصولی ویژه را تولید کند‪ .‬برای مطالعه جزئیات بیش�تر‬ ‫خودروهایی که گفته شد با روزگار خودرو همراه شوید و مشروح این اخبار را در ادامه بخوانید‪.‬‬ ‫اتفاق های خودرویی هفته گذشته به روایت روزگار خودرو‬ ‫بازگشت شکوهمندانه کیا موهاوی و خودنمایی بوگاتی با چنتودیچی‬ ‫کیا موهاوی بازگشت‬ ‫پورشه ‪ ۹۱۱‬کبریوله جدید شکار شد‬ ‫به ج��رات می توان مدل‪ ۹۱۱‬یک��ی از پرطرفدارترین محص��والت این برند‬ ‫المانی است‪ .‬این خودرو تاکنون در نسخه های مختلفی تولید شده که از جمله‬ ‫انه��ا می توان به کررا‪ ،‬کررا ‪ s‬و کبریوله اش��اره کرد‪ .‬با توجه به اینکه خودروی‬ ‫یاد شده طرفداران زیادی دارد نسخه های مدل‪ ۹۱۱‬همچنان در حال گسترش‬ ‫هس��تند‪ .‬حاال پورش��ه‪ ۹۱۱‬توربو کبریوله شکار دوربین عکاس��ان شده است‪.‬‬ ‫اگزوزه��ای دوبل بزرگ در این خودرو خودنمایی می کند که این مورد می تواند‬ ‫نشانی از توربو بودن پیشرانه باشد‪.‬‬ ‫در یک ماه گذش��ته نیز یک نمونه متفاوت دیگر از پورش��ه‪ ۹۱۱‬ازمایشی در‬ ‫خیابان ها ش��کار ش��د که کمی با این خودرو تفاوت داشت و این احتمال وجود‬ ‫دارد که مربوط به مدل ‪ S‬باش��د‪ .‬احتماال پیش��رانه‪ ۹۱۱‬کبریوله توربو بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬اسب بخار خواهد داشت و در مدل ‪ s‬نیز این رقم به ‪۶۴۰‬اسب بخار خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬از لحاظ قیمتی نیز پیش بینی می ش��ود که قیمت این خودرو بیش از‬ ‫‪۲۰۰‬هزار دالر باشد‪.‬‬ ‫موهاوی را می توان خودرویی متفاوت در بین محصوالت کیا دانس��ت که‬ ‫البت��ه در ایران نیز حضور دارد‪ .‬حاال کیا نس��ل جدید موهاوی را با ظاهری‬ ‫جدید معرفی کرده اس��ت‪ .‬این خودرو در بخش فنی از پیش��رانه ‪۳‬لیتری‬ ‫‪۶‬س��یلندر با حداکثر توان ‪۲۵۶‬اسب بخار و حداکثر گشتاور ‪۵۶۰‬نیوتن متر‬ ‫بهره می برد‪ .‬کیا برای لوگوی این خودرو از نام موهاوی اس��تفاده کرده که‬ ‫در نوع خود جالب است‪.‬‬ ‫هنوز تصاویری از نمای داخلی کابین منتش��ر نش��ده ام��ا همانند نمای‬ ‫خارجی‪ ،‬شاهد تغییرات گسترده در بخش داخلی نیز خواهیم بود‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه عالمت ‪ 4wd‬نیز در عقب قرار دارد می توان متوجه شد موهاوی از‬ ‫سیس��تم ‪۴‬چرخ متحرک نیز بهره می برد‪ .‬موردی که در گام نخست‪ ،‬توجه‬ ‫همه را به خود جلب می کند طراحی جلوپنجره و ‪۴‬ال ای دی اس��ت‪ .‬تولید‬ ‫این شاس��ی بلند که به نام بورگو نیز شناخته می شد‪ ،‬از سال ‪۲۰۰۹‬میالدی‬ ‫(‪1388‬خورشیدی) متوقف شد اما کیا دوباره تصمیم به احیای ان گرفت‪.‬‬ ‫پیشروی تسال پابه پای تویوتا‬ ‫تس�لا از خودروس��ازان امریکایی است که فروش‬ ‫محصوالت برقی ان روزبه روز در حال افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع را می ت��وان زنگ خطری برای س��ایر‬ ‫خودروسازان دانس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین محصوالت‬ ‫تسال که قیمت کمتری نس��بت به سایر خودروهای‬ ‫این برند دارد‪ ،‬مدل‪ ۳‬اس��ت‪ .‬بر اس��اس امار جدیدی‬ ‫که منتشر شده‪ ،‬تسال مدل‪ ۳‬توانسته در نیمه نخست‬ ‫س��ال از لحاظ میزان فروش در کالیفرنیای امریکا از‬ ‫مدل محبوب تویوتا یعنی کمری جلو بزند‪ .‬از ابتدای‬ ‫س��ال جاری میالدی‪ ،‬نزدیک ب��ه ‪۷۴‬هزار خودروی‬ ‫الکتریکی در کالیفرنیا فروخته شده که می توان ان را‬ ‫یک امار خیره کننده دانست‪ .‬بسیاری از خودروسازان‬ ‫در حال حرکت به س��مت س��اخت خودروهای برقی‬ ‫هستند چراکه تمایل خریداران به این نوع خودروها‬ ‫بیش��تر شده است‪ .‬در میان خودروهای به طور کامل‬ ‫الکتریکی (‪ )BEV‬برند تسال بیشترین رشد فروش را‬ ‫داشته است‪ .‬این برند امریکایی توانسته ‪۴۰‬هزار و ‪۸۵‬‬ ‫خودرو را به فروش برس��اند‪ .‬اگر نگاهی به امار فروش‬ ‫بیندازیم‪ ،‬رتبه نخس��ت بهترین ف��روش‪ ،‬مربوط به‬ ‫هوندا س��یویک با ‪۳۹‬هزار و ‪ ۱۸‬نمونه می شود‪ .‬پس از‬ ‫این‪ ،‬خودرو تویوتا کمری با ‪۳۳‬هزار و ‪۶۳۸‬نمونه قرار‬ ‫دارد‪ .‬تس�لا مدل‪ ۳‬نیز در جایگاه س��وم با امار فروش‬ ‫‪۳۳‬ه��زار و ‪۵‬مورد قرار دارد که برای یک خودروی به‬ ‫طور کامل الکتریکی بسیار مناسب است‪.‬‬ ‫تصاوی��ر مختلف��ی از محصول جدی��د در روزهای‬ ‫گذشته لو رفت و در نهایت‪ ،‬این خودروساز از خودروی‬ ‫جدید خ��ود در همایش پبل بیچ رونمایی کرد‪ .‬به طور‬ ‫کلی چنتودیچی بر مبنای مدل شیرون ساخته شده و‬ ‫می توان شباهت هایی در ظاهر انها مشاهده کرد‪ .‬یکی‬ ‫از سوپراس��پرت های مش��هور بوگاتی‪ ،‬مدل ‪ EB۱۱۰‬‬ ‫تس�لا در س��اخت خودروهای الکتریکی‪ ،‬پیشرفت بسیار زیادی داشته است‪.‬‬ ‫این خودروس��از امریکایی‪ ،‬نمونه های مختلف س��دان و شاسی بلند را نیز تولید‬ ‫کرده اما مدل کانورتیبل را تولید نکرده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه مدل‪ ۳‬تس�لا‬ ‫توانس��ته به فروش موفقی دست پیدا کند‪ ،‬تصاویر رایانه ای گوناگونی برای این‬ ‫خودرو طراحی می شود‪ .‬حاال یک تصویر ذهنی جدید از مدل‪ ۳‬که حالت کوپه و‬ ‫کانورتیبل دارد‪ ،‬منتشر شده است‪ .‬با توجه به این تصویر می توان گفت اگر تسال‬ ‫چنین خودرویی را تولید کند‪ ،‬موفقیتی بیش از پیش به دست می اورد‪ .‬تسال‪۳‬‬ ‫کانورتیبل در این تصویر ش��بیه به خودرویی مانند مزدا ‪ ۵-MX‬شده اما باید‬ ‫منتظر ماند و دید که تسال دست به چنین کاری می زند یا خیر‪ .‬یک نکته درباره‬ ‫خودروهای کانورتیبل ‪۲۹‬نفره این است که بازار فروش انها بسیار بزرگ نیست‬ ‫اما درباره تسال قضیه کمی فرق می کند‪ .‬به طور کلی این برند در حال گسترش‬ ‫محصوالت خود اس��ت و احتمال تولید پیکاپ نیز وج��ود دارد؛ بنابراین انتظار‬ ‫می رود که در اینده‪ ،‬یک خودروی کانورتیبل نیز در خط تولید تسال قرار بگیرد‪.‬‬ ‫سری جدید لکسوس ‪ LC‬با رنگ سبز خاص‬ ‫لکسوس تصمیم گرفته که مدل ‪ LC‬را هر سال‬ ‫با یک رنگ خاص تولید کند‪ .‬سال گذشته‪ ،‬سری‬ ‫‪ Inspiration‬این خودرو با رنگ زرد تولید شد‬ ‫و امسال این سازنده ژاپنی یک رنگ سبز منحصر‬ ‫به فرد را در نظر گرفته است‪ .‬این رنگ را می توان‬ ‫از رنگ ه��ای جذاب و خیره کننده دانس��ت که با‬ ‫رینگ های ‪۲۱‬اینچی جدید‪ ،‬نظر هر بیننده ای را‬ ‫به خود جلب می کند‪ .‬البته لکسوس تغییراتی در‬ ‫بخ��ش طراحی داخلی نیز اعمال کرده و ترکیبی‬ ‫از رنگ ه��ای قهوه ای و مش��کی را ب��ه کار برده‬ ‫است‪ .‬این رنگ ها در بخش های مختلف صندلی‪،‬‬ ‫غربیلک فرمان‪ ،‬تریم درها و داش��بورد هماهنگی‬ ‫جالبی را به وجود اورده که تاثیر زیادی در خرید‬ ‫مشتریان دارد‪ .‬لکس��وس فقط ‪۱۰۰‬نمونه از این‬ ‫خ��ودروی خ��اص را در امریکا تولی��د می کند و‬ ‫چنتودیچی‪ ،‬محصولی جدید از بوگاتی‬ ‫اس��ت و چنتودیچی در زب��ان ایتالیایی به معنای ‪۱۱۰‬‬ ‫است‪ .‬در نتیجه بوگاتی با یک تیر چند نشان زده‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه صد و دهمین سالگرد تاسیس خود را نیز با تولید‬ ‫چنتودیچی گرامی داشته اس��ت‪ .‬بوگاتی ‪ EB۱۱۰‬از‬ ‫جلوپنجره کوچک بیضی شکل بهره می برد و این ظاهر‬ ‫در مدل چنتودیچی نیز تا حدود زیادی حفظ ش��ده اما‬ ‫در عین حال ش��اهد طراحی مدرن و بروز کردن ان نیز‬ ‫هستیم‪ .‬پیشرانه اس��تفاده شده در چنتودیچی همان‬ ‫پیشرانه ای اس��ت که در مل شیرون به کار رفته است‪.‬‬ ‫این پیش��رانه از نوع ‪۸‬لیتری ‪۶‬سیلندر است که البته با‬ ‫تصویر ذهنی جدید از تسال مدل‪۳‬کانورتیبل‬ ‫ایجاد تغییراتی می تواند ‪۱۶۰۰‬اسب بخار توان را تولید‬ ‫کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این خودرو ‪۱۰۰‬اسب بخار توان بیشتر‬ ‫ص می کند‪ .‬با استفاده از این‬ ‫از شیرون دارد که ان را خا ‬ ‫نیروگاه قدرتمند‪ ،‬چنتودیچی می تواند در ‪۲.۴‬ثانیه از‬ ‫حالت سکون به سرعت ‪۱۰۰‬کیلومتر در ساعت دست‬ ‫یابد‪ .‬رس��یدن به س��رعت های ‪ ۲۰۰‬و ‪۳۰۰‬کیلومتر بر‬ ‫س��اعت نیز به ترتی��ب در ‪ ۶.۱‬و ‪۱۳.۱‬ثانیه قابل انجام‬ ‫است‪ .‬حداکثر س��رعت این خودرو روی ‪۳۸۰‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت قفل شده است و در زمان سفارش نیز امکان‬ ‫انتخاب هر رنگی از سوی مشتریان وجود دارد‪.‬‬ ‫همین عامل باعث خاص ش��دن ان ش��ده است‪.‬‬ ‫هر چند تغییراتی در بخش ظاهری ایجاد ش��ده‬ ‫اما پیش��رانه و بخش فنی تغییر خاصی نداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬این قضیه مش��کل خاصی ایجاد نمی کند‬ ‫چراکه پیشرانه ‪۵‬لیتری ‪۸‬سیلندر با حداکثر توان‬ ‫‪۴۷۱‬اس��ب بخار زیر کاپوت این خودرو قرار دارد‪.‬‬ ‫لکس��وس ‪ LC‬فق��ط به ‪۴.۴‬ثانیه نی��از دارد تا از‬ ‫حالت سکون به س��رعت ‪۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫اینفینیتی ‪۵۶۳‬اسب بخاری در راه است‬ ‫چند س��ال پی��ش‪ ،‬اینفینیتی و تیم فرم��ول‪ ۱‬رنو با یکدیگر هم��کاری کردند تا‬ ‫خودروی��ی کوپه‪ ،‬هایبرید و با توان باال را تولید کنند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬بخش طراحی و‬ ‫تولید پیش��رانه به مرحله نهایی رسیده و خودروی ‪ Q۶۰‬سری ‪ BLACK‬در حال‬ ‫ازمایش است‪ .‬این خودرو از پیشرانه ‪۳‬لیتری ‪۶‬سیلندر بهره می برد که با استفاده از‬ ‫ب بخار رسیده است‪ .‬نسخه استاندارد ‪ Q۶۰‬از‬ ‫فناوری های ویژه‪ ،‬توان ان به ‪۵۶۳‬اس ‬ ‫پیشرانه ای با ‪۱۶۳‬اسب بخار توان کمتر استفاده می کند‪ .‬خودروی مورد نظر و جدید‬ ‫اینفینیتی می تواند در مدت ‪۵.۲‬ثانیه به س��رعت ‪۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت دست پیدا‬ ‫کند‪ .‬اینفینیتی همچنان در حال ازمایش و بررسی این خودرو است و فرایند تولید‬ ‫ان را به طور محدود در پایان س��ال ‪۲۰۱۹‬میالدی (‪1398‬خورشیدی) اغاز خواهد‬ ‫کرد‪ .‬نسخه عادی و محور محرک عقب ‪ Q۶۰‬حدود ‪۵۵‬هزار دالر قیمت دارد و نسخه‬ ‫‪ AWD‬ان ب��ه ‪۵۶‬هزار دالر خواهد رس��ید‪ .‬با این تفاس��یر‪ ،‬قیمت خودروی جدید‬ ‫اینفینیتی بیش از ‪۵۷‬هزار دالر خواهد ش��د چراکه عالوه بر تغییرات ظاهری‪ ،‬بخش‬ ‫فنی ان نیز به طور کامل متحول شده است‪.‬‬ ‫جدیدترین خودرو پالگین هایبرید ب ام و رونمایی شد‬ ‫ب ام و قص��د داش��ت ترکیب��ی از قدرتمن��دی‬ ‫و مصرف س��وخت بهین��ه را در محصوالت خود‬ ‫به ویژه س��ری‪ ۳‬اعمال کند‪ .‬ح��اال این قضیه به‬ ‫واقعی��ت پیوس��ته و ای��ن برن��د از ‪۳۳۰‬پالگین‬ ‫هایبری��د ب��ا ترکیب ای��ن مش��خصات رونمایی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬هس��ته مرکزی این خودرو ش��امل‬ ‫پیش��رانه بنزین��ی از ن��وع ‪۲‬لیت��ری تورب��و ب��ا‬ ‫حداکثر توان ‪۱۸۴‬اس��ب بخار است‪ .‬یک پیشرانه‬ ‫الکتریک��ی نیز در کنار این پیش��رانه و گیربکس‬ ‫‪۸‬س��رعت اتوماتیک قرار دارد که ‪۱۱۳‬اسب بخار‬ ‫اضاف��ی نیز ارائه می دهد‪ .‬در نهایت ب ام و س��ری‬ ‫‪۳‬پالگی��ن هایبری��د می تواند ‪۲۵۲‬اس��ب بخار را‬ ‫در اختی��ار راننده بگذارد‪ ،‬البت��ه این خودروهای‬ ‫هایبرید قابلیت وی��ژه ای به نام ‪ xtraboost‬نیز‬ ‫دارند‪ .‬این قابلیت به نوعی ش��بیه به اس��تفاده از‬ ‫نیتراس اکس��ید عمل می کند و توان خودرو را تا‬ ‫‪۴۰‬اسب بخار برای مدت ‪۱۰‬ثانیه افزایش می دهد‪.‬‬ ‫خ��ودروی مورد نظ��ر در مدت زم��ان ‪۵.۹‬ثانیه‬ ‫می تواند از حالت سکون به سرعت ‪۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت دست پیدا کند‪ ،‬البته مشخص نیست‬ ‫که این زمان با حالت ‪ xtraboost‬است یا خیر‪.‬‬ ‫در انتها باید گفت این خودرو در حالت الکتریکی‬ ‫و زمانی که باتری ها به طور کامل ش��ارژ هستند‬ ‫می تواند مسافت ‪ ۵۹‬تا ‪۶۶‬کیلومتر را بپیماید‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار دالر‪ ،‬ارزش گران ترین نسخه خودرو اقتصادی سوبارو‬ ‫سوبارو از خودروسازان مشهور ژاپنی است که نسبت‬ ‫به سایر خودروسازان حواشی کمتری دارد‪ .‬محصوالت‬ ‫ای��ن برند از کیفیت باالیی چ��ه در بخش فنی و چه در‬ ‫بخ��ش ادوات داخل کابین برخوردار اس��ت‪ .‬لگاس��ی‬ ‫یکی از س��دان های مشهور س��وبارو است که نمونه ای‬ ‫اقتصادی به شمار می رود‪ .‬جدیدترین مدل این خودرو‬ ‫یعن��ی ‪ ۲۰۲۰‬ب��ا کامل ترین امکانات فق��ط ‪۴۰‬هزار و‬ ‫‪۹۴۸‬دالر قیمت دارد‪ .‬البته گفتنی است ‪۹۰۰‬دالر نیز‬ ‫به عنوان هزینه تحویل به مش��تری دریافت می ش��ود‪.‬‬ ‫لگاسی به پیش��رانه ‪۲.۵‬لیتری ‪۴‬سیلندر باکسر مجهز‬ ‫ب بخار را‬ ‫اس��ت و توانایی تولید حداکثر توان ‪۱۸۲‬اس�� ‬ ‫دارد‪ .‬این پیش��رانه‪ ،‬ویژه نس��خه های پایه و استاندارد‬ ‫است اما در نسخه باالتر ‪ XT‬پیشرانه ‪۲.۴‬لیتری توربو‬ ‫باکسر استفاده شده است‪ .‬این پیشرانه با یک گیربکس‬ ‫‪ CVT‬اتوماتیک هماهنگ شده‪ ،‬توان ‪ ۲۶۰‬اسب بخار‬ ‫را در اختیار راننده قرار می دهد‪ .‬لگاس��ی در ارزان ترین‬ ‫حالت ممکن ‪۲۳‬هزار و ‪۶۴۵‬دالر قیمت دارد‪ .‬این نکته‬ ‫را نی��ز باید گف��ت که کارخانه‪ ،‬امکان شخصی س��ازی‬ ‫زیادی به مش��تریان نداده و فقط می توان رنگ طراحی‬ ‫داخلی را ابی‪ ،‬مش��کی کریس��تالی‪ ،‬قرمز‪ ،‬خاکستری‬ ‫و س��فید انتخ��اب کرد‪ .‬تمام نس��خه های لگاس��ی در‬ ‫بخ��ش کابی��ن از تودوزی چ��رم ناپا به��ره می برند‪ .‬از‬ ‫لح��اظ امکانات رفاهی نیز یک مانیتور لمس��ی بزرگ‬ ‫‪۱۱.۶‬اینچی در مرکز داش��بورد قرار دارد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫کروزکنترل هوش��مند به عنوان یک اپشن کلیدی در‬ ‫لگاسی تعبیه شده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫ترمز ‪ ۳۰۱‬صد درصد بومی‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪65‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش مردم‬ ‫پراهمیت است‬ ‫رضوان صفری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫الودگی هوا یکی از بزرگ ترین مش��کالت امروز جه��ان و به ویژه ایران بوده که‬ ‫کالنشهرها را به شدت درگیر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬هر سال حدود ‪۷‬میلیون نفر در جهان بر اثر‬ ‫الودگی هوا جان خود را از دست می دهند که بر اساس امار گرداوری شده باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان در س��ال ‪ ،۹۵‬حدود ‪۴۸۱۰‬نفر انها ساکن تهرانند‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫عمده ایجاد الودگی در تهران‪ ،‬دی اکسید گوگردی است که از ناقص سوختن مواد‬ ‫سوختی خودروها و کامیون ها به وجود می اید‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬ارائه تس��هیالت با بازپرداخت بلندمدت برای تش��ویق مردم‬ ‫و ب��ه تعویض خودروهای فرس��وده و جایگزین کردن انها با ان��واع کمتراالینده‪،‬‬ ‫معمول ترین راهکاری است که به ذهن شهروندان می رسد‪.‬‬ ‫سال هاس��ت که خارج کردن صنایع االینده از محدوده ش��هرها‪ ،‬خارج کردن‬ ‫خودروهای فرسوده قدیمی از ناوگان حمل ونقل شهری و کاهش الودگی از مبدا‬ ‫در دس��تورکار دولت هاست اما به حتم نقش مردم نیز در این بین بسیار پراهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫استفاده از وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و سایر وسایلی که کمترین الودگی‬ ‫را ایجاد می کنند مدت هاست به عنوان اصلی ترین راهکار توصیه می شود‪ .‬توجه به‬ ‫شاخص های فنی خودرو‪ ،‬احساس مسئولیت نسبت به رفع مشکالت فنی وسایل‬ ‫نقلیه که باعث دودزایی ان می شود و پیدا کردن کوتاه ترین مسیر و بهترین زمان‬ ‫سفر درون شهری نیز بااهمیت است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از گل ها و گیاهان اپارتمانی و کاشت درختان و درختچه ها در حیاط‬ ‫خانه ها در کنار فضاهای س��بزی که شهرداری تهران ایجاد کرده نیز راهکار موثر‬ ‫قابل تاملی اس��ت که ش��بکه های ارتباط جمعی رایج در ایران در اطالع رسانی ان‬ ‫بس��یار مفیدند زیرا نباید از نقش درختان و گیاهان به عنوان ریه های زمین غافل‬ ‫شد‪ .‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۷‬قطعه از قطعات میز نخست‬ ‫به تولید انبوه رسید‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬پ��ژو ‪ ۳۰۱‬ب��دون حضور‬ ‫فرانس��وی ها بیش از ‪۶۰‬درصد بومی سازی شد‪ .‬تعامل‬ ‫خودروس��از و زنجی��ره تامین او س��بب ش��د تا تجربه‬ ‫داخلی س��ازی پیکان یک بار دیگ��ر در صنعت خودرو‬ ‫کشور تکرار شود‪.‬‬ ‫در این باره اعالم ش��د‪ ،‬اردیبهشت س��ال اینده این‬ ‫خودرو به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫اما روزهای پایانی تیر س��ال جاری تولید ازمایش��ی‬ ‫پژو ‪ ۳۰۱‬به عنوان نخستین محصول جهاد خودکفایی‬ ‫اغاز و قطعات الکترونیک ان از سوی مهندسان داخلی‬ ‫و پژوهش��گران ایران خودرو طراحی ش��د و به‪‎‬سرانجام‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن گفتنی اس��ت‪ ،‬روی پلتف��رم این خودرو‬ ‫مدل ه��ای دیگری قابل تولید و عرض��ه به بازار داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمز بومی‬ ‫مدی��ر کل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرو محرکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬در نخس��تین میز تعمیق ساخت داخل خودرو‪۷۴۰ ،‬میلیارد تومان قرارداد‬ ‫برای داخلی س��ازی ‪ ۳۵‬قطعه موردنیاز از س��وی ‪ ۳۲‬قطعه س��از بس��ته شده که‬ ‫داخلی سازی ‪ ۷‬قطعه به تولید انبوه رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬س��یدرضا مفی��دی در گردهمای��ی معاونان ام��ور صنایع و‬ ‫نمایندگان س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان ها‪ ،‬با اش��اره به برنامه های‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه ب��رای تعمیق س��اخت داخل بیان ک��رد‪ :‬مدیری��ت برنامه های‬ ‫تعمیق س��اخت داخل به ای��درو واگذار و حدود ‪ ۲۰۰‬قطع��ه از مجموعه قطعات‬ ‫مورد نی��از ب��رای داخلی س��ازی شناس��ایی ش��ده که ه��ر هفته نشس��ت هایی‬ ‫ب��رای پیگی��ری برنامه ها و اقدام های س��اخت داخ��ل برگزار و گ��زارش کار ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به راه اندازی نخس��تین میز س��اخت داخل در حوزه خودرو از سوی‬ ‫دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداوری کرد‪ :‬در‬ ‫این میز حدود ‪۷۴۰‬میلیارد تومان قرارداد برای داخلی س��ازی قطعات و ملزومات‬ ‫موردنیاز بس��ته شد که این قراردادها کاهش ارزبری را به میزان ‪ ۸۵‬میلیون یورو‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این قراردادها مربوط به داخلی سازی ‪۳۵‬قطعه موردنیاز است که‬ ‫میان ‪ ۳۲‬قطعه ساز بسته شده است‪.‬‬ ‫مفیدی با اعالم اینکه ‪ ۷‬پروژه از این ‪ ۳۵‬قطعه تا ‪۲۰‬مرداد به تولید انبوه رسیده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬میز دوم را نیز در نیمه دوم شهریور برگزار خواهیم کرد و میز سوم را‬ ‫به صنعت موتورس��یکلت و قطعات ان اختص��اص خواهیم داد و درنظر داریم میز‬ ‫چهارم را به استان ها واگذار کنیم‪.‬‬ ‫او همچنی��ن اضافه کرد‪ :‬ح��دود ‪۸۴۴‬میلیون یورو برای قطعه س��ازی و تامین‬ ‫کس��ری خطوط قطعه س��ازی درنظر گرفته ش��ده اس��ت که می توان��د به بهبود‬ ‫فرایندها در این حوزه و خودکفایی بیشتر کمک بسیاری کند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫بخش دیگری از س��خنان خود درباره وضعیت خودروس��ازی افزود‪ :‬برنامه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تولی��د یک میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار انواع خودرو اس��ت و ت��ا ‪ ۱۹‬مرداد حدود‬ ‫‪ ۳۱۰‬هزار خودرو تولید ش��د‪ .‬همچنین س��ال گذشته توانستیم حدود ‪ ۹۵۰‬هزار‬ ‫خودرو تولید کنیم‪.‬‬ ‫مفی��دی در بخش دیگری از س��خنان خود درباره ن��اوگان ریلی و حمل ونقلی‬ ‫گفت‪ ۷ :‬واحد واگن س��ازی در کشور داریم که باید با ظرفیت بیشتری کار کنند و‬ ‫برای نخستین بار با تش��کیل کارگروهی برای کوچک ترین قطعات این بخش که‬ ‫می خواهد وارد شود‪ ،‬نشست می گذاریم و تصمیم گیری می کنیم‪.‬‬ ‫داخلی س��ازی قطعات پژو ‪ ،۳۰۱‬به همت و بس��یج‬ ‫همگان��ی قطعه س��ازان برمی گردد و البت��ه در این باره‬ ‫نبای��د از تاثی��ر همکاری دانش��گاه ها و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان غافل شد‪.‬‬ ‫رضا هاش��می یکی از س��ازندگان و تامین‪‎‬کنندگان‬ ‫قطعات پژو ‪ ۳۰۱‬است‪ .‬وی درباره میزان داخلی سازی‬ ‫ترمز ای��ن مدل خودرو ب��ه روزگار خ�ودرو گفت‪ :‬تا‬ ‫‪۹۰‬درصد قطعات م��ورد نیاز برای تولید این خودرو را‬ ‫به س��رانجام رسانده ایم‪ .‬ضمن اینکه قطعه ای که ما در‬ ‫حال ساخت ان هستیم ‪۱۰۰‬درصد داخلی‪‎‬سازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬حدود‪ ۳۰‬س��ال است این قطعه برای‬ ‫تم��ام خودروهای تولید داخل ایران خودرو س��اخته و‬ ‫تحویل می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بی��ن ‪ ۹۵‬ت��ا ‪۹۷‬درص��د ای��ن قطعه‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده بود و فقط اورین��گ و پکینگ(از‬ ‫قطعات ریز) وارد می ش��د که این دو نیز داخلی سازی‬ ‫ش��دند‪ .‬درحال‪‎‬حاضر این قطعات الس��تیکی در کشور‬ ‫تهدید اس��ت اما در بعضی بخش‪‎‬ها فرصتی در اختیار‬ ‫صنعتگران قرار داد تا توانمندی خود را به منصه ظهور‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫تولید می شود در نتیجه ترمز پژو ‪ ۳۰۱‬نیز ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫داخلی‪‎‬سازی شده است‪ .‬این فعال صنعت خودرو افزود‪:‬‬ ‫بارها به رس��انه ها اعالم کرده ام صنعتگر ایرانی پس از‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه نیاز صنعتگران‬ ‫‪ ۴‬دهه فعالیت‪ ،‬توانایی ساخت تمام قطعات را دارد‪.‬‬ ‫هاش��می در ادامه با اشاره به مش��کالت تامین مواد‬ ‫این امر محدود به صنعت خودرو نیست و صنعتگران‬ ‫سایر صنایع مانند نساجی‪ ،‬دریایی و‪ ...‬نیز از توانمندی اولیه از س��وی تولیدکنندگان گف��ت‪ :‬دولت باید فقط‬ ‫روی تولی��د و تامین مواد اولیه م��ورد نیاز صنعتگران‬ ‫زیادی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫عن��وان کردن موضوع هایی مانند فناوری باالی برای داخل��ی س��رمایه‪‎‬گذاری و نباید برای س��اخت قطعات‬ ‫بومی‪‎‬س��ازی قطعات «های تک» و الکترونیکی به نوعی ورود کند‪ .‬تولید و به‪‎‬س��رانجام رساندن ان را بر عهده‬ ‫بهانه جویی برای کاهش تولید داخل و افزایش واردات صنعتگران بگذارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬دولت موظف اس��ت‬ ‫صنع��ت کش��ور را بی��ن صنعتگران‬ ‫است‪ .‬هیچ کاالی مورد نیازی نیست‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬متوس��ط و ب��زرگ توزیع‬ ‫که تولیدکننده داخلی عاجز از تولید‬ ‫کن��د‪ .‬صنعت نباید در چند ش��رکت‬ ‫ان باش��د‪ .‬وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬البت��ه‬ ‫بزرگ متمرکز شود‪ .‬شرایط کشور ما‬ ‫برخی قطع��ات الکترونیک��ی نیاز به‬ ‫به‪‎‬گونه‪‎‬ای است که اشتغالزایی زیادی‬ ‫سرمایه گذاری زیادی دارد‪.‬‬ ‫در واحدهای کوچک صنعتی به‪‎‬وجود‬ ‫باقیمان��ده قطع��ات به اس��تثنای‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫قطعات الکترونیک��ی ریز (نه قطعات‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هر بخش از صنعت‬ ‫های ت��ک به طور کلی) چون تولیدش‬ ‫رضا هاشمی‪:‬‬ ‫چ��ه واحدهای کوچ��ک و چه بزرگ‬ ‫به هزینه س��نگینی نیاز دارد ساخت‬ ‫اف��راد باهوش��ی وج��ود دارن��د ک��ه‬ ‫انه��ا در کش��ور صرف��ه اقتص��ادی‬ ‫ترمز پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫می‪‎‬توانند کارافرین باشند‪.‬‬ ‫ندارد‪ .‬در نتیجه توانایی س��اخت این‬ ‫با توجه به‬ ‫� طراحی قطعه ای بر اس�اس‬ ‫قطع��ات در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬اما‬ ‫فرهنگ رانندگی‬ ‫جغرافیا‬ ‫سرمایه گذاری زیادی می خواهد‪.‬‬ ‫کشور طراحی‬ ‫هاش��می درب��اره مزی��ت ترمز پژو‬ ‫� تحریم فرصت�ی برای اراده‬ ‫ملی‬ ‫‪ ۳۰۱‬اظهار کرد‪ :‬در زمینه تولید ترمز‬ ‫و ساخته شده‬ ‫انجم��ن‬ ‫‪‎‬مدی��ره‬ ‫ت‬ ‫هیا‬ ‫عض��و‬ ‫کشور تجربه ‪ ۴‬دهه‪‎‬ای دارد‪ .‬فراموش‬ ‫و ‪100‬درصد‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان کش��ور در ادامه اظهار‬ ‫نکنی��م صنعتگر ایرانی ح��رف برای‬ ‫بومی است‬ ‫ک��رد‪ :‬باید به نوعی از ترامپ تش��کر‬ ‫گفتن دارد‪ .‬بیش از ‪ ۲۰‬س��ال اس��ت‬ ‫کرد که س��بب شد ما با تکیه بر توان‬ ‫کش��ور در زمینه طرحی و س��اخت‬ ‫و ظرفیت های داخلی وابس��تگی خ��ود را به خارج کم ترم��ز فعالیت دارد‪ .‬طراح��ی ترمز این خودرو با توجه‬ ‫کنیم‪ .‬درواقع تحریم ها باعث ش��د ساخت داخل رونق به جغرافیای کش��ور بزرگ ترین امتیاز ان است‪ .‬وی با‬ ‫بگیرد‪ .‬دلیلی ندارد نفت بفروش��یم و قطعه وارد کنیم‪ .‬بیان اینکه این ترمز با توجه به فرهنگ رانندگی کشور‬ ‫هاش��می گفت‪ :‬سختی س��بب شکوفایی اس��تعدادها طراحی و س��اخته شده‪ ،‬گفت‪ :‬به نوعی این نوع نگاه و‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه ای��ن ترتیب‪ ،‬تحری��م اگرچه ب��ه ظاهر بومی‪‎‬سازی قطعات از روش ساخت مرحوم قندچی به‬ ‫ش��اگردان او به ارث رس��یده‪ ،‬زیرا او هم هنگام تولید‬ ‫کامیون قطعات را براس��اس جاده‪‎‬های کش��ور طراحی‬ ‫می کرد و می‪‎‬س��اخت‪ .‬وی حتی برای مونتاژ‪ ،‬گیربکس‬ ‫کامیون ماک را براس��اس نیاز جاده‪‎‬های کش��ور تغییر‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید انبوه‬ ‫هاش��می درباره به تیراژ رس��یدن قطعات پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫برای تولی��د و عرضه این خودرو به ب��ازار افزود‪ :‬برای‬ ‫تی��راژ مش��کلی وجود ن��دارد و درحال‪‎‬حاض��ر هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬قطعه س��از کوچک تر با ما برای تولید ترمز ‪۳۰۱‬‬ ‫همکاری دارند‪ .‬ما به زیرمجموعه‪‎‬های خود نقشه فنی‬ ‫را می‪‎‬دهیم و این قطعه‪‎‬سازان قطعات ریزتر را تولید و‬ ‫تامی��ن می کنند‪ ،‬در نهایت محصول پایانی؛ یعنی ترمز‬ ‫در شرکت ما تولید می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تا یک ماه این��ده قطعه ای که ما‬ ‫تعهد تولی��د ان را داریم برای مرحل��ه ازمایش اماده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ه زودی نمون��ه ازمایش��ی در اختیار‬ ‫خودروس��از قرار می‪‎‬گیرد و با تایید ان تولید انبوه ان‬ ‫اغاز می ش��ود‪ .‬هاش��می در پایان بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫همتی که بی��ن صنعتگران حوزه خودرو به‪‎‬وجود امده‬ ‫ب��ه‪‎‬زودی بازار ش��اهد مدل‪‎‬ه��ای جدیدت��ر خودرویی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتنی اس��ت با همکاری ‪ ۳۰۰‬قطعه س��از در پروژه‬ ‫‪ ۳۰۱‬ایران خ��ودرو برنامه دارد تا پایان س��ال جاری‪،‬‬ ‫‪۸۰‬درص��د پژو ‪ ۳۰۱‬را بومی س��ازی کند و این خودرو‬ ‫در خوشبینانه ترین حالت تا پایان سال ‪ ۹۸‬و در حالت‬ ‫بدبینانه ترین ش��رایط تا اردیبهشت ‪ ۹۹‬به بازار عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن عن��وان ش��ده با ت�لاش بس��یاری که با‬ ‫س��ختی های زیادی ه��م همراه بوده‪ ،‬این خودروس��از‬ ‫توانس��ته موت��ور‪EC ۵‬ای��ن خ��ودرو را ت��ا ‪۸۰‬درصد‬ ‫بومی سازی کند که عالوه بر استفاده در پژو ‪ ۳۰۱‬برای‬ ‫سایر خودرو ها هم قابلیت اجرا دارد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای ایران‪‎‬خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫وانت اریسان‬ ‫‪51,500,000‬‬ ‫‪53,500,000‬‬ ‫پژو پارس ‪ . LX‬کد ‪19‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪109,000,000‬‬ ‫سمند ‪EF7‬‬ ‫‪69,773,000‬‬ ‫‪87,500,000‬‬ ‫پژو ‪ . 207‬دنده ای‬ ‫‪96,730,000‬‬ ‫سمند ‪LX‬‬ ‫سمند سورن‬ ‫‪66,770,000‬‬ ‫‪82,558,000‬‬ ‫‪95,500,000‬‬ ‫پژو ‪ . 207‬اتوماتیک‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪91,000,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪( 2‬ساده)‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪( 5‬ساده)‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار (ساده)‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫پژو ‪301‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫سمند ‪ . EF7‬دوگانه سوز ‪ -‬کد ‪10‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫رنو تندر پالس دنده‪‎‬ای‬ ‫توقف فروش‬ ‫سمند ‪ . EF7‬دوگانه سوز ‪ -‬کد ‪16‬‬ ‫دنا (تیپ ‪)1‬‬ ‫دنا (تیپ ‪)2‬‬ ‫‪77,500,000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫توقف فروش‬ ‫ناموجود‬ ‫‪131,000,000‬‬ ‫‪111,000,000‬‬ ‫پژو ‪GLX 405‬‬ ‫پژو ‪ GLX 405‬دوگانه سوز‬ ‫پژو ‪SLX 405‬‬ ‫پژو پارس‬ ‫پژو پارس ‪ .‬دوگانه سوز‬ ‫پژو پارس ‪ . LX‬کد ‪18‬‬ ‫‪63,158,000‬‬ ‫‪67,880,000‬‬ ‫‪78,338,000‬‬ ‫‪54,914,000‬‬ ‫‪84,720,000‬‬ ‫‪83,690,000‬‬ ‫‪80,754,000‬‬ ‫‪98,100,000‬‬ ‫‪312,000,000‬‬ ‫‪78,000,000‬‬ ‫‪74,000,000‬‬ ‫پژو ‪2008‬‬ ‫‪114,994,000‬‬ ‫‪83,500,000‬‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫‪67,203,000‬‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫دانگ فنگ ‪( H30‬تیپ ‪)2‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪76,000,000‬‬ ‫‪95,500,000‬‬ ‫‪108,500,000‬‬ ‫پژو ‪508‬‬ ‫دانگ فنگ ‪( H30‬تیپ ‪)1‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫‪79,500,000‬‬ ‫‪98,200,000‬‬ ‫‪154,000,000‬‬ ‫‪168,000,000‬‬ ‫‪155,000,000‬‬ ‫‪67,283,000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار (فول)‬ ‫دنا پالس (تیپ ‪)1‬‬ ‫‪65,578,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪( 2‬فول)‬ ‫‪160,000,000‬‬ ‫‪82,600,000‬‬ ‫‪115,000,000‬‬ ‫‪110,934,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫پژو ‪ 207‬صندوقدار‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ ‪( 5‬فول)‬ ‫‪128,000,000‬‬ ‫دنا پالس (تیپ ‪)2‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪143,000,000‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪95,300,000‬‬ ‫‪95,200,000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪525,000,000‬‬ ‫‪75,000,000‬‬ ‫‪129,000,000‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫‪485,000,000‬‬ ‫‪76,500,000‬‬ ‫‪134,000,000‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪65‬‬ ‫صنعت موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سردرگمی صنعت موتورسیکلت‬ ‫در جاده تاریک تولید‬ ‫روزگار خودرو وضعیت قطعه سازان موتورسیکلت را بررسی می کند‬ ‫س�پیده قاضی ن�ژاد‪ :‬صنعت موتورسیکلت س��ازی‬ ‫ایران شرایط نامناسبی را پشت سر می گذارد‪ .‬از یک سو‬ ‫تحریم ه��ای اقتص��ادی بین الملل��ی و از س��ویی دیگر‬ ‫شیوه نامه ها‪ ،‬بخش��نامه ها و دیگر مشکالت داخلی این‬ ‫صنعت را به قهقرا کشانده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فعاالن این صنعت‪ ،‬صنعت موتورس��یکلت‬ ‫از س��ال ‪ ۹۵‬در مع��رض چالش ه��ا‪ ،‬ش��یوه نامه ها و‬ ‫بخشنامه های متفاوتی قرار گرفته و اکنون قطعه سازی‬ ‫موتورسیکلت حدود ‪۹۰‬درصد به تعطیلی کشیده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬انگونه که از سوی فعاالن این صنعت به گوش‬ ‫می رس��د‪ ،‬موتورسیکلت س��ازان از ‪ ۶۰‬کارخانه به ‪۲۰‬‬ ‫کارخانه کاهش پیدا کرده اند که این ‪ ۲۰‬کارخانه نیز با‬ ‫‪۲۰‬درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد اس��ت‪ ،‬با‬ ‫به وجود امدن این ش��رایط در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫افرادی مشغول موج س��واری هستند و ‪۱۰‬درصد افراد‬ ‫نیز در س��ازمان های مربوط نفوذ دارند و از تحریم ها و‬ ‫بخشنامه ها منفعت میلیاردی می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹خالی از مشتری‬ ‫ابوالفضل حج��ازی در گفت وگو ب��ا روزگارخودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬تولید موتورس��یکلت در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته به‬ ‫‪۲۰‬درص��د کاهش پیدا کرده‪ ،‬متاس��فانه ب��ازار خوبی‬ ‫وجود ندارد و خریداری در این بازار نیست‪.‬‬ ‫عضو پیش��ین انجم��ن صنعت موتورس��یکلت ایران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برخ�لاف انکه م��ردم برای خ��ودرو پول‬ ‫می پردازند و ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬ماه بعد خودرو را دریافت می کنند‬ ‫ام��ا موتورس��یکلت به ص��ورت قس��طی در ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬ماه‬ ‫فروخته می شود و خریداری نیز ندارد و می توان گفت‬ ‫موتورسیکلت‪ ،‬تنها کاالیی است که تعداد خریدارانش‬ ‫به ش��دت کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت‪ ،‬صنعت موتورسیکلت و قطعه ‬ ‫ان زنده بماند‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف قطعه سازی‬ ‫اگرچه سال گذشته رئیس سندیکای تولیدکنندگان‬ ‫قطعات موتورسیکلت عنوان کرد که اگر تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت توانایی تولید یک میلیون موتورسیکلت‬ ‫را در س��ال داش��ته باش��ند‪ ،‬س��ندیکای قطعه سازان‬ ‫موتورس��یکلت برای تامین قطعات بدنه موتورسیکلت‬ ‫تا س��قف یک میلی��ون دس��تگاه انها را ب��رای تولید‬ ‫موتورس��یکلت های جدید با اس��تاندارد ی��ورو‪ ۴‬یاری‬ ‫خواهد کرد اما به نظر می رس��د‪ ،‬مش��کالت تولید برای‬ ‫موتورسیکلت س��ازان‪ ،‬قطعه س��ازان را هم درگیر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه توق��ف تولید موتورس��یکلت های‬ ‫بدون اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬بر اساس مصوبه هیات دولت‬ ‫از ابتدای سال گذش��ته‪ ،‬انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫ایران از دولت درخواس��ت ک��رده بود فرصتی ‪۱۰‬ماهه‬ ‫برای تولید موتورس��یکلت هایی با اس��تاندارد یورو‪ ۴‬به‬ ‫تولیدکنندگان داده ش��ود که س��ال گذشته این موقع‬ ‫ای��ن فرصت به انها داده ش��د اما ش��رایط اقتصادی و‬ ‫بخش��نامه هایی که یکی پس از دیگری صادر می شد‪،‬‬ ‫بازهم این صنعت را متوقف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیب ها متوجه قطعه سازان‬ ‫اذر س��ال گذش��ته بود که حبیب اهلل محمودان‪،‬‬ ‫نایب رئیس س��ندیکای قطعه س��ازان موتورسیکلت‬ ‫کش��ور اع�لام ک��رد ک��ه تولی��د موتورس��یکلت‬ ‫‪۹۰‬درص��د کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬او با اش��اره به‬ ‫توان باالی قطعه س��ازان در تامین نیاز کارخانه های‬ ‫موتورسیکلت س��ازی عنوان کرد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫زنجی��ره تامی��ن موتورسیکلت س��ازی زیربنای این‬ ‫صنعت بوده و کارخانجات موتورسیکلت سازی حدود‬ ‫‪ ۲‬سال اس��ت که درحال ریزش هستند و تیراژ انها‬ ‫از یک میلیون دستگاه در سال به کمتر از ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه رس��یده‪ ،‬ازاین رو بیش��ترین اسیب متوجه‬ ‫قطعه سازان ش��ده اس��ت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه قطعه س��ازان در هر شرایطی موظف به تامین‬ ‫نیاز کارخانجات موتورسیکلت سازی هستند بنابراین‬ ‫قادر به تغییر س��اختار یا تعدیل نیرو نیس��تند زیرا‬ ‫ب��رای اموزش نیروه��ای خود متحم��ل هزینه های‬ ‫باالیی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط نامناسب بازار لوازم یدکی‬ ‫از س��ویی ب��ازار ل��وازم یدکی موتورس��یکلت نیز‬ ‫شرایط نامناسبی دارد و چندی پیش عنوان شد که‬ ‫قیمت ها در بازار افزایش داشته است‪.‬‬ ‫در این ب��اره ماش��ااهلل قاس��می نژاد‪ ،‬رئی��س‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان قطع��ات موتورس��یکلت‬ ‫ابوالفضل حجازی‪:‬‬ ‫موتورسیکلت تنها‬ ‫کاالیی است که‬ ‫تعداد خریدارانش‬ ‫به شدت کاهش‬ ‫یافته است‬ ‫صنعت موتورسیکلت دیگر اهمیتی برای انها ندارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به افزایش نرخ مواد اولیه قطعه سازی‬ ‫بیان کرد‪ :‬افزایش نرخ م��واد اولیه منجر به افزایش‬ ‫نرخ قطعه ش��د‪ .‬متاس��فانه با وجود انکه مواد اولیه‬ ‫اصل��ی در داخل کش��ور تولید می ش��ود‪ ،‬سلس��له‬ ‫مرات��ب غیرمتع��ادل توزی��ع انه��ا باع��ث افزایش‬ ‫بی روی��ه قیمت ها ش��ده اس��ت‪ ،‬ب��ه عن��وان نمونه‬ ‫پتروش��یمی با افزایش ‪۳۰‬درصدی‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را به فروش می رس��اند اما تولیدکنندگان با افزایش‬ ‫‪۳۰۰‬درص��دی از ب��ازار تهیه می کنن��د‪ .‬باید بگویم‬ ‫اینگونه که مش��خص اس��ت خانه از پای بست ویران‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ندیکای تولیدکنن��دگان قطعات‬ ‫موتورس��یکلت تاکید کرد‪ :‬ان زمان که س��ندیکای‬ ‫قطعه س��ازان موتورس��یکلت‪ ،‬امادگی خ��ود را برای‬ ‫تامین قطعات بدنه موتورس��یکلت های تولید داخل‬ ‫با اس��تاندارد های جدید به انجمن و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرد‪ ،‬منوط به این موضوع بود‬ ‫که موتورسیکلت س��ازان از پ��س تامین انجین و ان‬ ‫‪ ۴۰‬ت��ا ‪۵۰‬درصد قطعاتی که از خارج کش��ور تامین‬ ‫ماشااهلل‬ ‫قاسمی نژاد‪ :‬صنعت‬ ‫موتورسیکلت اعم از‬ ‫تولید موتورسیکلت‬ ‫و قطعات ان تعطیل‬ ‫شده است‬ ‫ب��ه روزگار خ�ودرو گف��ت‪ :‬فعالی��ت بس��یاری از‬ ‫تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت متوقف شده و‬ ‫انهایی که هنوز در حال فعالیت هستند‪ ،‬با کمترین‬ ‫ظرفیت مش��غول کارند‪ .‬او ب��ا گالیه از اینکه صنعت‬ ‫موتورس��یکلت و قطعه سازی ان به فراموشی سپرده‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬به روزگار خودرو گفت‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫دیگر صنعت موتورس��یکلت در فهرست اولویت ها و‬ ‫سیاست های دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ق��رار ندارد و انق��در دغدغه های دیگ��ری دارند که‬ ‫صنعت موتورسیکلت برای شان مهم نیست‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬تص��ور می کنم با ای��ن وضعیتی‬ ‫که وج��ود دارد صنعت موتورس��یکلت اعم از تولید‬ ‫موتورسیکلت و تولید قطعات ان تعطیل شده است‬ ‫زیرا هم تولید موتورس��یکلت و هم تولید قطعات از‬ ‫سوی تولیدکنندگان متوقف شده است‪.‬‬ ‫قاس��می نژاد اضافه کرد‪ :‬در گذشته عنوان می شد‬ ‫صنع��ت موتورس��یکت مانن��د خ��ودرو موردتوجه‬ ‫مس��ئوالن دولت��ی اس��ت‪ ،‬اگرچه صنع��ت خودرو‬ ‫ه��م این روزه��ا ب��ا مش��کالت و مس��ائل گوناگونی‬ ‫دس��ت وپنجه نرم می کند اما مش��اهده می کنیم که‬ ‫حبیب اهلل محمودان‪:‬‬ ‫با وجود تغییر شغل‬ ‫برخی از قطعه سازان‬ ‫همچنان تعدادی از‬ ‫انها سنگر را خالی‬ ‫نکرده اند‬ ‫می ش��ود بربیایند ام��ا در عمل انها هم نتوانس��تند‬ ‫نیاز تولی��د خود را تامین کنند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬تولید‬ ‫تولیدکنن��دگان قطعات موتورس��یکلت فقط به رفع‬ ‫نیاز بازار محدود ش��ده و تولید انهایی که وابسته به‬ ‫کارخانه های تولید موتورس��یکلت بودند چند ماهی‬ ‫است که متوقف شده است‪.‬‬ ‫قاس��می نژاد با دلخوری از بی تفاوتی مسئوالن به‬ ‫این صنعت بیان کرد‪ :‬جامعه موتورسیکلت س��واران‬ ‫کشور شاید ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد مردم باشد و برای همین‬ ‫این صنعت در اولویت قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬فعالیت بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫قطعات موتورسیکلت متوقف شده و انهایی که هنوز‬ ‫در حال فعالیت هستند‪ ،‬با کمترین ظرفیت مشغول‬ ‫کار هستند و تنها برای رفع نیاز بازار و تقاضایی که‬ ‫برای موتورسیکلت سواران در بازار وجود دارد‪ ،‬است‪.‬‬ ‫البته این موضوع بستگی به نوع قطعه هم دارد‪.‬‬ ‫به طور نمونه اگر باک موتورسیکلتی سوراخ شود‪،‬‬ ‫دچار حریق و اتش س��وزی موتورس��یکلت می شود‬ ‫بنابرای��ن صاحب ان نمی تواند برای جوش دادن ان‬ ‫اق��دام کند و مجبور اس��ت ان را خریداری کند اما‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نفس های اخر قطعه سازی موتورسیکلت‬ ‫سپیده قاضی نژاد‬ ‫قطعه ای که ضرورت ندارد‪ ،‬تولید ان به صرفه نیست‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت‬ ‫مشکالت تولید کنندگان و قطعه سازان موتورسیکلت‬ ‫را برش��مرد و گفت‪ :‬بزرگ ترین مشکل قطعه سازان‬ ‫گران��ی مواد اولیه و باالدس��تی اس��ت و از س��ویی‬ ‫هنگامی که نرخ تولید و محصول نهایی باال می رود‪،‬‬ ‫تقاضا در بازار کم می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارز موردنظ��ر دراختی��ار تولید کننده‬ ‫قرار نمی گی��رد درحالی که ارز نیمایی ش��امل حال‬ ‫انها می ش��ود اما برای گرفتن ان م��دام پاس کاری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬با توجه به انچه به گوش می رسد‪،‬‬ ‫امروز حاصل س��ال ها تجربه و س��رمایه گذاری برای‬ ‫ام��وزش نی��روی کارام��د و متخص��ص در صنعت‬ ‫موتورس��یکلت به حال خود رها ش��ده و ش��نیده ها‬ ‫حاکی از کوچ صنعتگران این صنعت به کش��ور های‬ ‫اطراف اس��ت؛ چراک��ه اتاق فکری وج��ود ندارد که‬ ‫بتوانند در این زمینه تصمیم گیری و سیاست گذاری‬ ‫کرده و مانع از چنین جریانی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگران سنگر را حفظ کرده اند‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬حبی��ب اهلل محمودان با اش��اره‬ ‫به ط��رح انتقال یک��ی از بزرگ تری��ن کارخانه های‬ ‫موتورسیکلت س��ازی در ای��ران ب��ه روزگار خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬امروز برخی از قطعه س��ازان ایرانی با خروج‬ ‫تجربیات و نیروهای کارامد از کشور‪ ،‬اقدام به تولید‬ ‫قطع��ات در ترکیه می کنند‪ ،‬در حالی که تا پیش از‬ ‫این ترکیه در صنعت قطعات موتورس��یکلت بسیار‬ ‫عقب تر از ایران بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ش��رکت باجاج با اس��تفاده از تجربه‬ ‫ب��ازار ای��ران و مدل های موفقی که در بازار کش��ور‬ ‫دارد و بر اس��اس نتایجی که از شرایط اقلیمی و اب‬ ‫و هوایی و گس��تردگی جغرافیایی در ایران به دست‬ ‫اورده‪ ،‬ب��ا انتخاب برخی از مدل ه��ا در حال تولید‬ ‫موفق در این کشورها و واردات به ایران است‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به نق��ش مش��کالت تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت ب��ر قطعه س��ازی نیز عن��وان کرد‪ :‬با‬ ‫وجود تغییر شغل برخی از قطعه سازان اما همچنان‬ ‫تعدادی از انها با تکیه بر توانمندی باال تالش کردند‬ ‫تا حضورشان را در این صنعت حفظ کرده و سنگر را‬ ‫خالی نکنند‪ ،‬چنانچه هم اکنون تعدادی از واحدهای‬ ‫قطعه س��ازی در این صنعت به حوزه خدمات پس از‬ ‫فروش و تامین قطعات موتورس��یکلت های خارجی‬ ‫وارد شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫به گزارش روزگار خ�ودرو‪ ،‬همه فعاالن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت با ابراز نگرانی از این��ده این صنعت‬ ‫خواستار توجه جدی دولت و مسئوالن در این بخش‬ ‫هس��تند تا بیش از این‪ ،‬صنعت موتورسیکلت سازی‬ ‫و در کن��ار ان زنجیره تامی��ن ان دچار ضرر و زیان‬ ‫نشوند‪ .‬در سالی که به فرمایش رهبر انقالب اسالمی‬ ‫به نام رونق تولید مزین ش��ده اس��ت‪ ،‬اکنون انتظار‬ ‫می رود از صنایع مهمی چون صنعت موتورس��یکلت‬ ‫ک��ه به هرحال از تامین نی��از بازار داخلی و ممانعت‬ ‫از خ��روج ارز تا ورود به بازاره��ای جهانی و افزایش‬ ‫اقتدار اقتصادی کشور تاثیر گذار بوده است‪ ،‬حمایت‬ ‫بیشتری شود‪.‬‬ ‫شورای عالی سالمت مانع پالک گذاری کاربراتوری ها شود‬ ‫عض��و کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی ضمن مخالفت با ش��ماره گذاری‬ ‫‪۱۲‬هزار موتورس��یکلت کاربرات��وری‪ ،‬گفت‪ :‬اعضای‬ ‫شورای عالی س�لامت اجازه ش��ماره گذاری و ورود‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری را به تهران ندهد‪.‬‬ ‫بش��یر خالقی با اش��اره به اینکه وزارت بهداش��ت‬ ‫و درمان متولی اصلی س�لامت جامعه اس��ت و باید‬ ‫نس��بت به تاثیرات منفی االینده ها بر سالمت مردم‬ ‫واکنش نش��ان ده��د‪ ،‬به خبرخودرو گفت‪ :‬ش��ورای‬ ‫ عالی س�لامت ک��ه متش��کل از رئیس جمهوری به‬ ‫عن��وان رئیس ش��ورا‪ ،‬وزی��ر بهداش��ت و درمان به‬ ‫عن��وان دبیر‪ ،‬اس��تاندار ب��ه عنوان رئیس ش��ورای‬ ‫سالمت اس��تان و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬وزارت نیرو‪ ،‬وزارت اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬س��ازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به‬ ‫عنوان اعضای این ش��ورا هس��تند که باید به مسائل‬ ‫مربوط به س�لامت مردم به وی��ژه الودگی هوا ورود‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس ده��م خودروها و‬ ‫موتورسیکلت ها را یکی از منابع اصلی تولید الودگی‬ ‫در کالنشهرها دانست و گفت‪ :‬استفاده از بنزین های‬ ‫غیراستاندارد الودگی هوا را تشدید می کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست باید به صورت جدی‬ ‫این موضوع را پیگیری کند و مانع تولید و اس��تفاده‬ ‫از ان شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه افزایش ذرات االینده در‬ ‫هوا برای سالمت مردم بسیار خطرناک است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سازمان محیط زیست و مس��ئوالن مربوط باید مانع‬ ‫تولید خودروهای غیراس��تاندارد ش��وند و از طرفی‬ ‫بای��د ب��ر تولی��دات کارخانه های خودروس��ازی نیز‬ ‫نظارت بیش��تری شود تا اتومبیل ها با استانداردهای‬ ‫ب��اال و با کمترین االیندگی به ش��هرها وارد ش��وند‪.‬‬ ‫خالقی ضم��ن مخالفت ب��ا ش��ماره گذاری ‪۱۲‬هزار‬ ‫موتورسیکلت کاربراتوری‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن مربوط و‬ ‫ی عالی س�لامت و امنیت غذایی نباید‬ ‫اعضای شورا ‬ ‫اج��ازه ش��ماره گذاری و ورود این موتورس��یکلت ها‬ ‫کاربرات��وری را بدهند چراکه می تواند اثرات مخربی‬ ‫بر س�لامتی انسان داش��ته باش��د‪ ،‬تاثیراتی که گاه‬ ‫جب��ران انها‪ ،‬هزینه های چندی��ن میلیاردی را برای‬ ‫درمان به وزارت بهداشت تحمیل می کند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بای��د با جدیت از ورود این نوع وس��یله‬ ‫نقلیه به تهران و شهرهای بزرگ جلوگیری شود‪.‬‬ ‫صنایع در ایران‪ ،‬در ش��رایط س��خت اقتصادی و تحریم با مش��کالت خود‬ ‫دس��ت وپنجه نرم می کنند‪ .‬اما هرکدام از انها که نقشه راهی در گذشته برای‬ ‫انها دیده و برای ان برنامه ریزی شده‪ ،‬قطع به یقین در چنین شرایطی اوضاع‬ ‫بهتری را پشت سر می گذارند؛ اگرچه مسیر برای انها هم سخت و دشوار است‪.‬‬ ‫اما صنعت موتورسیکلت بدون چراغ راهی‪ ،‬مسیری تاریک را در تولید طی‬ ‫می کند و هر روز شاهد تضعیف این صنعت در ایران هستیم‪.‬‬ ‫اگرچه ش��اید در ابتدا به نظر برس��د صنعت موتورس��یکلت همچون صنعت‬ ‫خودرو در ایران موردتوجه اس��ت اما واقعی��ت اینکه نمی توان ان را با صنعت‬ ‫خودرو مقایسه کرد؛ چراکه صنعت خودرو دارای نقشه راه است و اگر نتوانسته‬ ‫ان را به خوبی پیاده کند‪ ،‬به دلیل مس��ائل و مش��کالتی مانند جنگ و تحریم‬ ‫بوده که کشور با ان درگیر می شود‪.‬‬ ‫اما اکنون همه فعاالن صنعت موتورس��یکلت به ای��ن موضوع اذعان دارند‬ ‫که نقش��ه راهی برای صنعت موتورس��یکلت وجود ندارد و این صنعت مغفول‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارشناس��ان این حوزه معتقدن��د‪ ،‬موتورسیکلت س��ازان داخلی‬ ‫دیدگاه صنعتی ندارند و فقط مونتاژکارانی هستند که بیشتر از این از صنعت‬ ‫موتورس��یکلت اگاهی ندارند‪ ،‬به همی��ن دلیل هم از زیرمجموعه های تولیدی‬ ‫و زیربنای اصلی تولید ش��ناختی نداشته و عالقه ای نیز به تشکیل ان ندارند‪،‬‬ ‫حتی به دنبال مطالعه درباره ان نیز نیستند‪.‬‬ ‫نباید از این مس��ئله گذش��ت که کارخان��ه تولیدکننده موتورس��یکلتی در‬ ‫ای��ران زیرمجموع��ه تولیدی ندارد اما خودروس��ازان در زنجی��ره تامین خود‬ ‫زیرمجموعه ه��ای بزرگی از قطعه س��ازان را در اختیار دارند که نش��ان دهنده‬ ‫ارتباط هماهنگ بین این دو صنعت است‪.‬‬ ‫انها به زیرمجموعه های خود قالب و قطعه س��فارش می دهند و برای تامین‬ ‫قطعات موردنیازشان برنامه ای مدون دارند اما در صنعت موتورسیکلت شاهد‬ ‫چنین چیزی نیستیم‪.‬‬ ‫باید به این نکته هم توجه شود که در صنعت خودرو هنگامی که قراردادی‬ ‫منعقد می ش��ود‪ ،‬همان زمان برنامه مش��خصی وجود دارد که کدام قطعه به‬ ‫کدام سورس سفارش داده شود اما در صنعت موتورسیکلت این تفکر صنعتی‬ ‫وجود ندارد و تولیدکنندگان از همان ابتدا برای تهیه قطعات موردنیاز پایبند‬ ‫تهیه قطعات از تولیدات داخلی نیستند و بیشتر به این می اندیشند که چگونه‬ ‫قطع��ات موردنیاز خود را از ش��رکت های چینی و هن��دی تامین کنند یا اگر‬ ‫دول��ت در بحث حمای��ت از تولید داخل محدودیت هایی برای انها گذاش��ته‪،‬‬ ‫چگونه انها را دور بزنند‪ .‬در چنین ش��رایطی قطعه س��ازان موتورس��یکلت که‬ ‫وابس��ته به موتورسیکلت سازان هستند و تولیدش��ان وابسته به شرایط تولید‬ ‫موتورسیکلت است‪ ،‬برای بقای صنعت شان حتی به صادرات نیز فکر نمی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فعاالن این صنعت صادرات هم زمینه های خاص خود را الزم دارد‬ ‫و اگ��ر امروز چین قطعه صادر می کند‪ ،‬ابتدا ‪۸۰‬درصد نیاز بازار خود را تامین‬ ‫و سپس به سمت صادرات حرکت می کند‪.‬‬ ‫ب��دون درنظر گرفتن بازار کش��ور هرگ��ز نمی توان به ص��ادرات فکر کرد‪.‬‬ ‫نمی ش��ود از این موضوع هم گذر کرد که ش��رکت های موتورسیکلت فعال در‬ ‫کش��ور به شدت بازارگرا بوده و خود را متعهد نمی دانند و قطعات را خود وارد‬ ‫می کنن��د و حتی برخی ب��ه عنوان تامین قطعات موردنیاز ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫ای��ن صنع��ت‪ ،‬واردات زیادی دارند؛ کاالهایی که در مقایس��ه با قطعات دیگر‬ ‫اهمیت کمتری دارند و برای س��اخت ان در داخل مش��کلی وجود ندارد‪ .‬این‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت با واردات قطعات تصور می کنند که برای تنظیم‬ ‫ب��ازار کار منطقی انجام می دهند‪ ،‬درحالی که هزین��ه برای واردات یک قطعه‬ ‫الس��تیکی کم اهمیت که در داخل تولید می شود‪ ،‬کار درستی نیست و حتی‬ ‫این تعهد در س��ازندگان موتورسیکلت وجود ندارد که از قطعات تولید داخل‬ ‫برای خدمات پس از فروش خود اس��تفاده کنند‪ .‬بنابراین نباید از این صنعت‬ ‫مغفول مانده بدون نقشه راه انتظار زیادی داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برخورد جدی با متخلفان‬ ‫موتورسیکلت سوار‬ ‫رئیس مرکز کنترل هوش��مند ترافیک پلی��س راهور تهران بزرگ از برخورد‬ ‫جدی با تخلف موتورسیکلت سواران خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬س��رهنگ محمد رازقی اظهار کرد‪ :‬موتورس��یکلت‬ ‫به راحت��ی واژگون می ش��ود و می تواند موتورس��وار را در معرض خطر جدی و‬ ‫فّها‪،‬‬ ‫جراحت ش��دید قرار دهد و متاس��فانه در بیش��تر تصادف ها یکی از طر ‬ ‫موتورس��یکلت اس��ت و درصد باالیی از رانندگان این وسیله نقلیه خودشان را‬ ‫ملزم به رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نمی دانند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬پلیس راهور ته��ران در حال اجرای ط��رح ویژه ای برای‬ ‫برخورد با تخلف موتورسیکلت سواران است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز کنترل هوش��مند ترافیک پلیس راه��ور تهران بزرگ ادامه داد‪:‬‬ ‫عب��ور از خط��وط ویژه‪ ،‬عبور از چراغ قرمز‪ ،‬عبور یک طرف��ه‪ ،‬عبور از پیاده رو و‬ ‫حمل بارهای حجیم که به ویژه در محدوده مرکزی شهر زیاد شاهد ان هستیم‪،‬‬ ‫از تخلف هایی است که در این طرح با انها به شدت برخورد می شود و در صورت‬ ‫نیاز وسیله نقلیه متخلف به پارکینگ نیز منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ رازقی گفت‪ :‬به موتورسیکلت س��واران توصیه می ش��ود قوانین و‬ ‫مق��ررات ایین نامه راهنمایی و رانندگی را رعای��ت کنند و بدانند همه قوانین‬ ‫رانندگ��ی که ب��رای خودروها حاکم اس��ت‪ ،‬برای موتورس��یکلت ها نیز اعمال‬ ‫می ش��ود و موتورسیکلت س��وار ملزم به اجرای ان اس��ت‪ ،‬به ط��ور حتم برای‬ ‫تردد در معابر از کاله ایمنی اس��تفاده کنند‪ ،‬از مس��یرهای ویژه و از پیاده روها‬ ‫برای تردد با موتورس��یکلت اس��تفاده نکنند و از جابه جایی بارهای سنگین با‬ ‫موتورسیکلت خودداری شود‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫خبر‬ ‫بیمه راهبردی برای‬ ‫ایجاد امنیت شغلی پایدار‬ ‫شنبه ‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪65‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر هفته‬ ‫تقسیط بدهی ها و بخشش جریمه ها‬ ‫از سوی تامین اجتماعی‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی اس��تان‬ ‫مرکزی از تسهیالت سازمان تامین اجتماعی برای صنعتگران بدهکار به این‬ ‫سازمان در جهت تقسیط بدهی ها و بخشش جرایم انها خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگارخ��ودرو احمدرض��ا رعنایی‪ ،‬رئی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی استان مرکزی گفت‪ :‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی برای صنعتگران بدهکار به این س��ازمان در جهت تقسیط بدهی ها‬ ‫و بخش��ش جرایم تس��هیالتی در نظر گرفته که مهلت استفاده از ان تا ‪۱۳‬‬ ‫شهریور تمدید شده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با تصویب کارگروه تس��هیل و رفع موان��ع تولید در جهت بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار‪ ،‬تولیدکنندگانی که به تامین اجتماعی بدهی دارند و این‬ ‫بدهی مربوط به پیش از س��ال ‪ ۹۶‬اس��ت می توانند از تسهیالت این سازمان‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬تقسیط بدهی صنعتگر از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۴۵‬ماه به اداره کل تامین‬ ‫اجتماعی هر اس��تان تفویض ش��ده‪ ،‬اما چنانچه تولیدکننده ای به هر دلیلی‬ ‫درخواس��ت تقس��یط بدهی در مدت زمان بیشتر داش��ته باشد با هماهنگی‬ ‫تامی��ن اجتماعی اس��تان و انتقال ان به س��ازمان تامی��ن اجتماعی مرکز‪،‬‬ ‫ای��ن مدت زم��ان می تواند تا ‪ ۶۰‬ماه افزایش یابد‪ .‬رعنایی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان هر استان می توانند با مراجعه به اداره کل تامین اجتماعی ان‬ ‫استان درخواست تقسیط ‪ ۶۰‬ماهه داشته باشند‪.‬‬ ‫پیکان نویسی‬ ‫م�ژده پورزک�ی‪ ۷ :‬یا ‪ ۸‬س��ال‬ ‫بیشتر نداشتم‪ .‬شوهر خاله ام پیکان‬ ‫سبزی داش��ت و پدرم رنو خریده‬ ‫ب��ود‪ .‬ان زمان به نظر من ماش��ین‬ ‫پی��کان خیل��ی قدیم��ی می امد‪.‬‬ ‫اما جالب اس��ت بگوی��م که هنوز‬ ‫خیلی ها پی��کان داش��تند‪ .‬به طور‬ ‫مثال دایی جان هم پیکان داش��ت‪.‬‬ ‫مال او هم س��بز ب��ود و تفاوت این دو ماش��ین‬ ‫در پررنگی و کمرنگی رنگ سبزش��ان بود‪ .‬خانه‬ ‫خاله چون پارکینگ نداش��ت شوهرش همیشه‬ ‫ماش��ین را مقابل در خانه و درس��ت زیر پنجره‬ ‫پ��ارک می کرد و ب��ه این ترتیب دی��دن پیکان‬ ‫س��بز با رس��یدن به خانه خاله برایم یک مفهوم‬ ‫را تداعی می کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در حالی مجوز ت��ردد خودروها از دو منطقه‬ ‫ازاد کی��ش و اروند به مدت ‪ ۲‬ماه افزایش یافته‬ ‫ک��ه در ظاهر ب��ا توافق بین مناط��ق‪ ،‬گمرک و‬ ‫استانداری بوده اما پلیس راهور ناجا این جریان‬ ‫را تخلف گمرک در صدور مجوز اعالم و دستور‬ ‫توقیف برخی از خودروها را صادر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا خودروهای مناطق ازاد برای‬ ‫خروج و تردد در س��رزمین اصل��ی نیاز به طی‬ ‫کردن فرایند دریافت مجوز و به عبارتی دریافت‬ ‫مرخص��ی دارند که طی این س��ال ها برای انها‬ ‫زمانی یک ماهه تعریف شده است‪ ،‬اما به تازگی‬ ‫مجوزهای پیوس��ته و ناپیوسته ای در دو منطقه‬ ‫ازاد ب��ا زمان دوماهه صادر ش��ده ک��ه با خود‬ ‫حواشی به همراه داشت‪.‬‬ ‫ماجرا از انجا ش��روع ش��د ک��ه رئیس پلیس‬ ‫راه��ور ناجا اع�لام کرد مج��وز دوماهه ای برای‬ ‫ت��ردد خودروهای منطقه ازاد کیش در س��ایر‬ ‫اس��تان های کشور صادر شده که تخلف گمرک‬ ‫است‪ .‬س��ردار سیدکمال هادیانفر‪ ،‬رئیس پلیس‬ ‫راه��ور ناجا گفته ب��ود باتوجه ب��ه اینکه مجوز‬ ‫گمرک ب��رای تردد دوماهه خ�لاف قانون بود‪،‬‬ ‫دس��تور توقیف برخ��ی از ای��ن خودروها را نیز‬ ‫صادر کرده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬ورود خودروه��ای باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی مناطق ازاد به کشور به جز خودروهای‬ ‫امریکایی بالمانع است و خودروهای کشورهای‬ ‫نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه س��ازکار تاکسی های‬ ‫اینترنت��ی نیازمند قانونمند ش��دن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیم��ه رانندگان‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی راهکاری اساس��ی برای ایجاد امنیت شغلی‬ ‫پایدار برای انها است‪.‬‬ ‫یحی��ی کمالی پ��ور درب��اره تعیین تکلیف وضعیت تاکس��ی های‬ ‫اینترنتی در کش��ور گفت‪ :‬اگر به ط��ور واقع بینانه بخواهیم وضعیت‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی را در حوزه حمل ونقل ش��هری و بین شهری‬ ‫بررس��ی کنیم‪ ،‬می توان به این نتیجه رسید که این تاکسی ها برای‬ ‫ت شغلی ایجاد کرد ه است‪ .‬اما نکته اساسی این‬ ‫بسیاری از افراد فرص ‬ ‫اس��ت که هیچ امنیت ش��غلی برای رانندگان تاکسی های اینترنتی‬ ‫در فراین��د هم��کاری با ش��رکت های اینترنت��ی حمل ونقلی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬نماینده مردم جیرفت و عنبراباد در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬زمانی که شرکت های تاکسی انالین از رانندگان برای‬ ‫خدمات رس��انی در حوزه حمل ونقلی پورس��انت دریافت می کنند‪،‬‬ ‫باید فکر اساسی برای اینده شغلی این رانندگان بکنند‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫ارتق��ای رفاه و ایمنی رانندگان تاکس��ی های اینترنتی الزم اس��ت‬ ‫نگاه ویژه به حمایت هایی از جنس بیمه ش��ود تا رانندگان با خیال‬ ‫اس��وده در این حوزه مشغول شوند‪ .‬کمالی پور با بیان اینکه سازکار‬ ‫عملکردی تاکس��ی های اینترنتی مشخص نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نمی توانیم ارزیابی دقیقی از فعالیت تاکس��ی های اینترنتی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬بنابراین اگر مقرر اس��ت تاکس��ی های اینترنت��ی به نوعی‬ ‫پورس��انت از رانندگان برای خدمات حمل ونقلی دریافت کنند باید‬ ‫قراردادهای کاری براساس قوانین کار ترسیم کنند‪.‬‬ ‫تب بازار‬ ‫خودرو‬ ‫فروکش‬ ‫پیکان بفروش‪ ،‬دختر شوهر بده!‬ ‫ت��ا اینکه یک بار که ب��ه خانه خاله‬ ‫رس��یدم‪ ،‬خبری از پیکان س��بز زیر‬ ‫پنج��ره نب��ود‪ .‬دل��م گرف��ت و کمی‬ ‫س��ردرگم ش��دم‪ .‬در عالم بچگی این‬ ‫چیزها خیلی مهم است‪.‬‬ ‫تا مدت ها نبودن پیکان سبز خیلی‬ ‫ناراحتم می کرد‪ .‬خاله به مادرم گفت‬ ‫ش��وهرش ان را فروخت��ه ت��ا دختر‬ ‫کوچیک��ه را ش��وهر دهد‪ .‬احتماال ب��رای خرید‬ ‫جهیزیه خرج کرده بودند‪ .‬احساس می کردم این‬ ‫اتفاق خیلی بدی اس��ت که یک نفر ماشینش را‬ ‫به خاطر دختر شوهر دادن بفروشد اما هیچ وقت‬ ‫نش��انه ای از غم یا اندوه یا حت��ی تردید در نگاه‬ ‫خاله جان و شوهرش ندیدم‪ .‬دلم می خواست به‬ ‫دختر خاله بگویم که خیلی خودخواه اس��ت که‬ ‫کرد‬ ‫در حاشیه تولید برخی قطعات تقلبی‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬مدتی اس��ت که شاهد کاهش نرخ ارز در بازار هستیم‬ ‫و اگ��ر این روال ادامه پیدا کند‪ ،‬روی س��ایر بازارها نیز تاثیر‬ ‫داشته و نرخ خودرو هم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سعید باستانی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان‬ ‫درباره کاهش نرخ خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬در چند ماه گذش��ته شاهد‬ ‫تغییراتی در حوزه نرخ خودرو بوده ایم که افزایشی خودسرانه‬ ‫به دنبال داش��ت‪ .‬خوش��بختانه مدتی است که شاهد کاهش‬ ‫نرخ ارز در بازار هس��تیم و اگر این روال ادامه پیدا کند روی‬ ‫سایر بازارها نیز تاثیر داشته و نرخ خودرو هم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬در برهه ای از زمان نرخ خودرو بسیار افزایش‬ ‫یاف��ت‪ ،‬در صورتی که اکنون قابلی��ت کاهش نرخ ان وجود‬ ‫دارد و امیدواریم در روزه��ای اینده حباب قیمتی این بازار‬ ‫بشکند و بازار به ثبات برسد‪.‬‬ ‫به خاطر او پدرش ناچار به فروش پیکان سبزش‬ ‫شده است‪ .‬اخر ماشین برای پدر من خیلی مهم‬ ‫بود و البته هنوزم هس��ت و م��ن نمی توانم او را‬ ‫از ماش��ین جانش جدا کنم ام��ا به نظر خانواده‬ ‫خاله ج��ان‪ ،‬این کار خیلی عادی ب��ود و به تنها‬ ‫چی��زی که فک��ر می کردند خوش��بختی دختر‬ ‫کوچیکه بود‪.‬‬ ‫س��ال ها از ان روز گذشته و پس از ان شوهر‬ ‫خاله هیچ وقت ماش��ینی نخرید‪ .‬حاال ‪ ۷۰‬سال‬ ‫را رد کرده اس��ت‪ .‬به او می گویم که از رانندگی‬ ‫پدرم به لحاظ کهولت سن نگرانم‪.‬‬ ‫ش��وهرخاله س��ینه س��پر می کند و با افتخار‬ ‫می گوید‪« :‬پیکان فروختیم دختر ش��وهر دادیم‬ ‫و االن دخت��ر کوچیک��ه نگران کهولت س��ن و‬ ‫رانندگی بابایی اش نیست»‪.‬‬ ‫دردسرهای مجوز دوماهه تردد‬ ‫همس��ایه که در ای��ران در حال تردد هس��تند‬ ‫برای گردش��گری هس��تند و منعی ب��رای انها‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اما اینکه چ��را خودروهای منطقه‬ ‫ازاد کیش مجوز دوماهه برای تردد پیدا کردند‬ ‫و تخل��ف گمرکی اعالم ش��د‪ ،‬موضوعی بود که‬ ‫تاکنون گمرک موضع مشخصی درباره ان نشان‬ ‫نداده و پاس��خی بیان نکرده است‪ ،‬اما اطالعات‬ ‫دریافتی حکای��ت از این دارد که این امر توافق‬ ‫بی��ن گمرک و منطقه ازاد کیش و اس��تانداری‬ ‫ب��وده که در ان زمان حاصل ش��ده و این رویه‬ ‫ادام��ه دارد؛ حتی اگر پلیس راهور ان را تخلف‬ ‫اعالم کرده باشد‪.‬‬ ‫از این ماجرا زمانی نگذشته بود که اعالم شد‬ ‫خودروهای منطق��ه ازاد اروند نیز دارای مجوز‬ ‫دوماهه برای تردد شده اند که البته انچه ازسوی‬ ‫اس��تاندار خوزستان در این زمینه اعالم شده از‬ ‫این حکایت دارد که با موافقت گمرک ایران این‬ ‫اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫وی گفت��ه دلی��ل ص��دور مجوز ب��رای تردد‬ ‫دوماه��ه خودروهای منطق��ه ازاد اروند به این‬ ‫برمی گ��ردد ک��ه باتوجه به ش��رایط اب وهوایی‬ ‫ویژه اس��تان خوزس��تان و در راستای رفاه حال‬ ‫ش��هروندان و درخواست هایی که در این زمینه‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬افزایش زم��ان مرخصی خودروهای‬ ‫پالک اروند مورد توافق قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن ش��رایط مرخص��ی دوماه��ه‬ ‫خودروهای اروند و کیش نیز با یکدیگر متفاوت‬ ‫اس��ت؛ به طوری که ب��رای خودروه��ای کیش‬ ‫مج��وز تردد پیوس��ته دوماهه و ب��رای اروند با‬ ‫فاصل��ه زمانی حداقل یک ماه��ه و دو مرتبه در‬ ‫سال صادر شده است‪.‬‬ ‫اما در ش��رایطی موض��وع ت��ردد خودروها و‬ ‫می��زان مرخصی انها مورد س��وال قرار دارد که‬ ‫تاکنون گمرک و منطقه ازاد درباره این موضوع‬ ‫توضیح صریح��ی ارائه نکرده اند و به نوعی توپ‬ ‫پاس��خ به ابهامات در زمین این س��ازمان ها در‬ ‫حال چرخش است‪.‬‬ ‫اکنون مش��خص نیس��ت دالیل صدور مجوز‬ ‫دوماهه برای این دو منطقه چیس��ت و پرسش‬ ‫مه��م اینکه اگر توافقی انجام ش��ده چرا پلیس‬ ‫راهور ناجا در جریان این موضوع قرار نداشته و‬ ‫مورد تاییدش نیس��ت که اقدام به توقیف برخی‬ ‫از ای��ن خودروها کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این چرا‬ ‫این مجوز مشمول سایر مناطق نشده است؟‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫دالالن را عاملی برای افزایش نرخ خودرو دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫چند ماه گذش��ته بازار سرمایه رها بود که به دنبال ان شاهد‬ ‫افزایش قیمت ها بوده ایم؛ مسئله مهم در کنترل نرخ خودرو‪،‬‬ ‫تامین کاال و مواد اولیه اس��ت ک��ه باید به نحوی برنامه ریزی‬ ‫کرد تا محصول با کمترین هزینه به دس��ت مشتری برسد و‬ ‫دالالن حذف شوند‪.‬‬ ‫باستانی درباره دالیل گرانی خودرو گفت‪ :‬نبود برنامه ریزی‬ ‫برای هدایت س��رمایه های س��رگردان مردم را می توان یکی‬ ‫از دالیل اصلی گرانی خودرو دانس��ت و اگ��ر بتوانیم برنامه‬ ‫ن زمینه داشته باش��یم قیمت ها کاهش پیدا‬ ‫مناس��بی در ای ‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬دولت باید برای هدایت و کنترل س��رمایه های‬ ‫بانکی و بورسی برنامه ریزی می کرد‪.‬‬ ‫نماین��ده مجل��س دهم ب��ا بی��ان اینکه سیاس��ت گذاری‬ ‫پول��ی و مالی کش��ور باید در اولویت کار ق��رار گیرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به ط��ور اصولی س��رمایه های مردم در بخش ه��ای مختلف‬ ‫مانند خودرو‪ ،‬مس��کن و ارز حرک��ت می کند که کنترل این‬ ‫موارد دش��وار خواهد بود‪ .‬باس��تانی با اش��اره به اخبار وجود‬ ‫خودروهای ناقص در کارخانه ها‪ ،‬گفت‪ :‬مدتی است که شایعه‬ ‫انبار خودرو در خودروس��ازی ها پخش ش��ده که اگر این کار‬ ‫انجام شده باشد منطقی نیست و موضوع باید پیگیری شود‪.‬‬ ‫گفتنی است سعید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروشندگان خودرو پیش تر به خبرنگار روزگار خودرو گفته‬ ‫بود خودروس��ازان با مدیریت ب��ازار نمی خواهند نرخ خودرو‬ ‫پایین تر بیاید و در حالی که خرید و فروش��ی در بازار انجام‬ ‫نمی شود نرخ برخی خودروها همچنان حباب دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرده بود‪ :‬با عرضه بیشتر خودرو بازار به تعادل‬ ‫می رسد و بخش زیادی از مشکالت رفع خواهد شد‪ .‬موتمنی‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬با عرضه متناس��ب با تقاضا بای��د دندان طمع‬ ‫سوداگران بازار را کشید و اجازه فعالیت را به انها نداد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
هفته نامه روزگار خودرو 62

هفته نامه روزگار خودرو 62

شماره : 62
تاریخ : 1398/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!