هفته نامه روزگار خودرو شماره 66 - مگ لند
0

هفته نامه روزگار خودرو شماره 66

هفته نامه روزگار خودرو شماره 66

هفته نامه روزگار خودرو شماره 66

‫خودروهای برقی‬ ‫روزبه روز هوشمندتر‬ ‫می شوند‬ ‫شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سرمقاله‬ ‫واردات خودروهای‬ ‫سبک و سنگین‬ ‫مستعمل‬ ‫اری یا خیر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪66‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫واردات خودرو در دوراهی کارکرده و صفر کیلومتر‬ ‫با توجه به اینکه واردات خودرو صفر کیلومتر به کش��ور در ش��رایط حاضر‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬نظرهایی درباره واردات خودروهای کارکرده مطرح شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ورود خودروهای نو به کش��ور هزین��ه زیادی دارد چراک��ه به میزان‬ ‫تعرفه ها و عوارض نیز مربوط می ش��ود‪ .‬به این ترتیب پیشنهادهایی داده شد‬ ‫تا خودروهای کارکرده بتوانند به کش��ور راه پیدا کنند اما همچنان ابهام ها و‬ ‫مسائل مختلفی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گفت و گوی هفته‬ ‫بودجه واردات خودرو کار کرده‬ ‫در تولید هزینه شود‬ ‫طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی سنگین پیرو دستور‬ ‫رئیس جمهوری و ابالغ وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وقت در‬ ‫دستورکار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در این طرح که با هدف بهینه س��ازی مصرف سوخت و‬ ‫کاهش الودگی های زیس��ت محیطی تعریف ش��ده‪ ،‬با تخصیص‬ ‫حداکثر ‪۵۰‬درصد نرخ فروش خودروها به عنوان یارانه از سوی‬ ‫دول��ت از محل صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف س��وخت‪،‬‬ ‫ق��رار بود ‪۲۰۲‬هزار و ‪۵۰۰‬خودرو تجاری س��نگین در‬ ‫‪6‬‬ ‫‪۳‬سال جایگزین خودروهای فرسوده موجود شود‪.‬‬ ‫گزارش بین الملل‬ ‫لو رفتن اطالعات پورشه تایکان‬ ‫و رونمایی از نخستین ون برقی بنز ‪5‬‬ ‫ازسوی مدیرعامل جدید گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫محور برنامه ها و فعالیت های ایران خودرو تشریح شد‬ ‫مدیرعام��ل جدید گ��روه صنعتی ایران خودرو با تاکی��د بر ایجاد اتحاد‬ ‫بین الیه ه��ای گوناگون کارگری‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬باالدس��تی‪ ،‬قطعه س��ازان و‬ ‫شریکان تجاری و مبارزه با رانت و فساد‪ ،‬صیانت از حقوق مصرف کننده‪،‬‬ ‫تقویت زنجی��ره تامین‪ ،‬افزایش کیفیت و تیراژ تولید‪ ،‬توس��عه و تعمیق‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬بهره مندی از روش های نوین تامین مالی‪ ،‬توجه به منابع‬ ‫انسانی و تعامل موثر با نهادهای حاکمیتی‪ ،‬تشکل های تخصصی و مراکز‬ ‫دانشگاهی را از مهم ترین اولویت های این خودروسازی عنوان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬دکتر فرش��اد مقیمی در جلس��ه معارفه خود‬ ‫به عن��وان مدیرعامل گروه صنعتی ایران خ��ودرو که با حضور معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ایران برگزار ش��د‪ ،‬ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بزرگوار باهنر‬ ‫و رجایی و هفته دولت‪ ،‬رونق تولید را اولویت نخس��ت و اصلی برای اداره‬ ‫ایران خ��ودرو عنوان کرد و گفت‪ :‬بای��د رونق تولید را معنا کنیم و به طور‬ ‫قطع با این اقدام تمامی اهدافی که دشمنان با اعمال تحریم برای صنعت‬ ‫کشور در نظر گرفته اند‪ ،‬خنثی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬چه بس��ا در گذشته نیز در این بخش اقدام هایی انجام‬ ‫ش��ده که پرچم رونق تولید برافراشته بوده اما باید با اقدام های اصالحی‬ ‫و اجرای برنامه ها و فعالیت های جدید سرعت تولید را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو پاش��نه اش��یل تولی��د را تامین‬ ‫قطعات دانس��ت و گفت‪ :‬راهکار برون رفت از این مش��کل احیای شرکت‬ ‫ساپکو با ماموریت های جدید در حوزه تامین قطعات متناسب با شرایط‪،‬‬ ‫تامین به موقع با هزینه کم و کیفیت باال است‪.‬‬ ‫دکتر مقیمی با اش��اره به بازدی��د تازه از خطوط تولی��د ایران خودرو‪،‬‬ ‫توجه به منابع انس��انی را از دیگر محوره��ای اصلی فعالیت ها و برنامه ها‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی حضور دارند‬ ‫و ش��ادابی و انگی��زه و ظرفیت های موجود در ایران خ��ودرو می تواند در‬ ‫راستای تحقق اهداف مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ایجاد همبس��تگی و همدلی بی��ن الیه های گوناگون‬ ‫کارگری‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬قطعه س��ازی و ش��ریکان تجاری گفت‪ :‬ظرفیت های‬ ‫انس��انی درون سازمانی یکی از منابعی است که به ان توجه ویژه و اتحاد‬ ‫و همبستگی را در این بخش دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خ��ودرو کارگران در خط مقدم‬ ‫تولید قرار دارند و ما باید با سعه صدر قدردان این عزیزان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو بکارگیری روش های نوین تامین‬ ‫مال��ی را دیگر مح��ور برنامه ها عن��وان کرد و گفت‪ :‬روش های پیش��ین‬ ‫را مطاب��ق با ش��رایط حاکم بر کش��ور تغییر خواهی��م داد و از روش ها و‬ ‫مکانیسم های تامین مالی جدید استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی شفاف س��ازی و مبارزه با فس��اد و رانت را از دیگر برنامه های خود‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬باید اهداف اصلی مجموعه را در همین راستا به تحقق‬ ‫کامل برسانیم‪.‬‬ ‫دکت��ر مقیم��ی در ادام��ه هم راس��تایی و هم گرایی بین قطعه س��ازان‬ ‫و خودروس��ازی را یک��ی از نق��اط اصل��ی و رم��ز موفقیت دانس��ت و بر‬ ‫نق��ش بی بدیل زنجیره تامی��ن تاکید و تصریح ک��رد‪ :‬پرداخت بدهی به‬ ‫قطعه س��ازان را براساس چارچوب مصوب و با استفاده از سازکار مشخص‬ ‫جناب اقای دکتر مقیمی‬ ‫انتصاب شایس��ته جنابعالی به عنوان مدیرعامل گروه صنعتی ایران خ�ودرو را تبریک عرض نموده‪ ،‬موفقیت و‬ ‫س��ربلندی روزافزون ش��ما را از درگاه خداوند متعال خواهانیم‪ .‬بی ش��ک حضور مدیر باتجربه و خوشنامی همچون‬ ‫جنابعالی مایه خیر و برکت برای صنعت خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر عامل و کارکنان موسسه مطبوعاتی و فرهنگی صمت‬ ‫و روشنی انجام خواهیم داد‪ .‬وی توسعه و تعمیق ساخت داخل را از دیگر‬ ‫برنامه های این خودروس��ازی برش��مرد و افزود‪ :‬تمرکز بر تعمیق ساخت‬ ‫داخل در صنعت خ��ودرو و بهره مندی از ظرفیت های موجود در صنعت‬ ‫قطعه س��ازی در تامین و تولید قطع��ات و تجهیزات خودرو از موضوعات‬ ‫راهبردی و کلیدی در این دوره از فعالیت بنده خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو در ادامه حف��ظ و صیانت از‬ ‫حق��وق مصرف کننده را از دیگر اولویت های ای��ن مجموعه توصیف کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬همکاری و تعامل موثر با نهادهای حاکمیتی مانند وزارت دفاع‪،‬‬ ‫سازمان استاندارد‪ ،‬محیط زیست و همچنین تشکل های تخصصی و مراکز‬ ‫دانش��گاهی و دانش بنی��ان نیز از جمله برنامه ه��ای کلیدی در این دوره‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش اصحاب رس��انه را ی��ار دوازدهم‬ ‫ایران خ��ودرو عن��وان کرد و گفت‪ :‬همکاری بس��یار نزدیک��ی با اصحاب‬ ‫رسانه خواهیم داش��ت و در دوره های زمانی مشخصی نتایج عملیات در‬ ‫حوزه ه��ای برنامه ای را از طریق رس��انه ها به اطالع م��ردم عزیز خواهیم‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫دکتر مقیمی اظهار کرد‪ :‬اصحاب رس��انه چشم بینای مردم هستند که‬ ‫باید عملکرد ما را با حساس��یت زیر نظر بگیرند‪ .‬ما یکی از مکانیسم های‬ ‫اخذ اطالعات بازخوردی را از این روش تنظیم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کار جهادی را که در گذشته اغاز شده و در ‪ 10‬روز اخیر با‬ ‫تکمیل بیش از ‪ ۲۱‬هزار خودرو در روزهای تعطیل عینیت یافته‪ ،‬تقویت‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد‪ :‬باید هم محور باشیم تا‬ ‫اهداف مشترک مان در حوزه های گوناگون از کارگران تا مدیران گرفته تا‬ ‫تامین کنندگان و شریکان تجاری را محقق کنیم‪.‬‬ ‫دکتر مقیمی در پایان اظهار امیدواری کرد‪ :‬با توکل به خدا و پشتوانه‬ ‫تمامی س��ازمان ها و نهادهای مرتبط با فعالیت خودروس��ازان و همراهی‬ ‫و همدلی تمامی س��رمایه های انس��انی و مدی��ران مجموعه ایران خودرو‬ ‫بتوانیم در مس��یر منویات رهبر معظم انقالب‪ ،‬اهداف دولت تدبیر و امید‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حرکت و توفیقات خوبی کسب کنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ضرورت سازکارهای قانونی برای واردات خودرو های دست دوم‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪66‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫واردات خودروهای سبک و‬ ‫سنگین مستعمل اری یا خیر‬ ‫امین دلیری‬ ‫کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه‬ ‫در بره��ه زمان��ی فعلی‪ ،‬صنعت خ��ودرو ای��ران به دالیل گوناگ��ون که مجال‬ ‫ش��رح ان در این نوشتار نیست‪ ،‬دچار س��ردرگمی و اشفتگی در تصمیم سازی‬ ‫و تصمیم گیری ه��ای مدیریت��ی ش��ده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط به دلی��ل کمبود‬ ‫عرض��ه خودرو‪ ،‬افزایش نرخ ارز و همچنین وجود ش��ایعه ها و اثار روانی بس��یار‬ ‫ملتهب کننده‪ ،‬بازار خودرو بیش از پیش دچار مشکل شده است‪ .‬ادام ه این روند‬ ‫نه به سود خودروسازان است و نه به سود مصرف کنندگان‪ ،‬بلکه به زیان صنعت‬ ‫خودرو است زیرا مدیران و برنامه ریزان خودروسازان به لحاظ افزایش بی رویه نرخ‬ ‫خودروهای داخلی و س��هل الوصول بودن س��ودهای انی‪ ،‬از برنامه های راهبردی‬ ‫خود غافل می شوند و به علت باال رفتن هزینه های سربار و تولید‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫نرخ تمام‪ /‬ش��ده خودروهای داخلی خواهد ش��د‪ .‬خودروس��ازان در این مسابقه‬ ‫افزایش قیمت‪ ،‬در نهایت بازنده هستند چون هرگونه تحرک و نواوری تحت تاثیر‬ ‫این بازار بی قاعده قرار خواهد گرفت‪ .‬مصرف کننده نیز بدون وجود فضای رقابتی‬ ‫در بازار حاکم‪ ،‬حق انتخاب از او سلب شده و مجبور است خودرو مورد نیاز خود‬ ‫را با هر کیفیت و نرخی خریداری کند‪.‬‬ ‫در چنی��ن وضعیتی با وج��ود محدودیت ش��دید واردات خودروهای خارجی‪،‬‬ ‫کمبود منابع ارزی کش��ور‪ ،‬التهاب در بازار خودرو و ش��رایط تحریم همه جانبه‪،‬‬ ‫هیچ گون��ه س��ناریوی جایگزین را برای گری��ز از این معم��ای مارپیچ گونه برای‬ ‫سیاس��ت گذاران و برنامه ری��زان باقی نمی گ��ذارد؛ بنابراین دوب��اره برنامه ورود‬ ‫خودروهای س��نگین و سبک دست دوم (مس��تعمل) خارجی درحال حاضر بین‬ ‫صاحب نظران و مس��ئوالن مطرح ش��ده و دارای نظرهای موافق و مخالف زیادی‬ ‫است‪ .‬با وجود بازار داخلی فعلی که فاقد هرگونه رقابت تحریک امیز برای بهبود‬ ‫کیفیت‪ ،‬بهره وری‪ ،‬نواوری و خالقیت و نرخ اس��ت‪ ،‬واردات خودروهای مستعمل‬ ‫را بیش از هر زمان دیگری توجیه می کند‪.‬‬ ‫البته اولویت نخست با واردات خودروهای سنگین مانند ماشین االت راهسازی‬ ‫(کمپروس��ور‪ ،‬لودر و بیل مکانیکی)‪ ،‬وس��ایل حمل ونقل س��نگین و‪ ...‬است‪ .‬در‬ ‫مرحله دوم واردات خودروهای س��واری با تعرفه های ترجیهی اس��ت‪ .‬به ترتیبی‬ ‫ک��ه چنانچه واردات خودرو بدون انتقال ارز باش��د‪ ،‬با تعرفه صفر انجام ش��ود و‬ ‫در ص��ورت تخصیص ارز از س��وی بانک مرکزی یا از س��وی صرافی ها با نظارت‬ ‫بانک مرکزی‪۵ ،‬درصد تعرفه برای هر س��ال مدل‪ ،‬حتی بیش��تر تا ‪ ۵‬سال برای‬ ‫مدل های پایین تر اجازه ورود داده ش��ود‪ .‬در ضمن الزم اس��ت در مصوبه دولت‬ ‫ضوابط ورود خودروهای دست دوم به طور روشن مشخص شود تا تفسیری برای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک‪ ،‬س��ازمان ملی استاندارد و شماره گذاری‬ ‫باقی نگذارد‪.‬‬ ‫نتیجه اینکه‪ ،‬واردات خودروهای مستعمل که درحال حاضر بحث ان در رسانه ها‬ ‫و محافل گوناگون خبری به شدت باز شده است‪ ،‬راهکار پسندیده ای است که در‬ ‫شرایط فعلی می تواند‪ ،‬بازار اشفته فعلی خودرو را سروسامان دهد‪ .‬همان طور که‬ ‫در سال های گذشته نیز درباره واردات ماشین االت سنگین و خودرو اقدام شده‪،‬‬ ‫درحال حاضر به نظر می رس��د طرح این موضوع می تواند تنگناها و مشکالت نیاز‬ ‫بازار داخل به ماش��ین االت سنگین و سبک خودرو را کاهش داده و تصمیم های‬ ‫الزم از سوی دولت ایجاب می کند که به فوریت باید گرفته شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازار سیاه بنزین در جایگاه های سوخت‬ ‫کارت سوخت به منظور سروسامان دادن بازار بنزین به میدان امد اما مواردی‬ ‫مشاهده شده که عده ای از متصدیان در برخی جایگاه ها‪ ،‬سفره سوءاستفاده خود‬ ‫را پهن کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اوایل خرداد بود که خبر طرح الزام استفاده از کارت سوخت‬ ‫شخصی منتشر شد و تاکنون نیز برای فراهم شدن زیرساخت های ان اقدام های‬ ‫گوناگون انجام شده و ان طور که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعالم کرد‬ ‫قرار بر این بود ابتدا این طرح در ‪ ۴‬کالنشهر و سپس در کل کشور اجرایی شود‪،‬‬ ‫این در شرایطی است که از ‪ 22‬مرداد که این طرح به طور رسمی اغاز به کار کرد‬ ‫تا اول شهریور‪ ،‬شاهد تغییرات چندانی در این حوزه نبودیم چراکه کارت سوخت‬ ‫جایگاه داران در اختیار تمام متقاضیان قرار داشت‪.‬‬ ‫البت��ه از ان زم��ان زمزمه هایی برای محدودیت در لیت��راژ کارت جایگاه داران‬ ‫مطرح ش��د و سرانجام اول شهریور میزان س��وخت گیری با کارت ازاد جایگاه ها‬ ‫در کل کش��ور در ه��ر بار س��وخت گیری‪ ،‬از ‪ ۶۰‬لیتر به ‪ ۳۰‬لیت��ر کاهش یافت‪.‬‬ ‫تحلیلگران بر این عقید ه هس��تند که جدا از منافعی که احیا کارت س��وخت به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬باید به این موضوع نیز توجه کرد که این اقدام ممکن اس��ت موجب‬ ‫سوءاستفاده برخی افراد نیز بشود‪.‬‬ ‫طی تماس های تلفنی و گزارش های مردمی که به ایسنا اعالم شده‪ ،‬در برخی‬ ‫جایگاه ها متصدیان جایگاه در ازای کارت س��وخت مبلغی را از مشتریان دریافت‬ ‫می کنند که براس��اس گفته های فاطمه کاهی‪ ،‬س��خنگوی ش��رکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی به ایسنا‪ ،‬این کار به طور کامل غیرقانونی بوده و هیچ جایگاهی‬ ‫حق دریافت هزینه جداگانه را از مشتریان ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این مس��ئله ک��ه جایگاه ها نباید بابت کارت س��وخت مبلغی‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مش��تریان در صورت برخورد با این مس��ئله می توانند‬ ‫به منظور گزارش تخلف با شماره ‪ 09627‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫دستیار ویژه و مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تشریح کرد‬ ‫اقدام هایی برای اصالح صنعت خودرو در حال انجام است‬ ‫س��اماندهی ب��ازار خودرو یکی از اهداف مه��م وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت‪ .‬شرایط فعلی کش��ور و اعمال تحریم‪ ،‬مشکالتی در تولید و عرضه خودرو‬ ‫ب��ه بازار به وجود اورده و مدیران باالدس��تی به دنبال راهکارهایی برای خروج از‬ ‫این وضعیت هستند‪ .‬دستیار ویژه و مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم‬ ‫اینک��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ‪ ۱۴‬اقدام و برنامه مهم و تاثیرگذار را برای‬ ‫اصالح صنعت خودرو در س��الی که به تدبیر رهبر معظم انقالب به عنوان «رونق‬ ‫تولید» نام گذاری شده‪ ،‬در دستور کار خود قرار داده‪ ،‬این ‪ ۱۴‬اقدام را تشریح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح برای ساماندهی صنعت خودرو‬ ‫صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع اثرگذار در درامد سرانه تولید ناخالص‬ ‫کش��ور لکوموتیو حدود ‪ ۶۰‬صنعت به ش��مار می رود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬صادق‬ ‫نجفی‪ ،‬مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اقد ام های این وزارتخانه‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به خودروس��ازان دس��تور داده نرخ‬ ‫خودروهای پیش فروش ش��ده معوق را براس��اس ق��رارداد افزایش ندهند ‪ .‬در‬ ‫همین راستا دستورهای الزم برای اعمال فیلتراسیون قوی تر در شبکه فروش‬ ‫خودرو نیز برای رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی داده شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده و جلوگیری‬ ‫روی خط خبری خودروسازان‬ ‫ی انجام‬ ‫از رش��د روزافزون نرخ در بازار خودروهای وارداتی نیز اقدام های موثر ‬ ‫ش��د‪ .‬دس��تیار ویژه و مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه از‬ ‫ابتدای سال کاهش نوسان ها و ثبات بخشیدن به بازار خودرو و افزایش عرضه‬ ‫خودرو به بازار انجام ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این راستا سیاست کاهش واردات‬ ‫کااله��ای تولید داخل و افزایش صادرات ب��ه اجرا در امد و از بخش خصوصی‬ ‫برای س��رمایه گذاری در توس��عه ساخت داخل دعوت ش��د‪ .‬نجفی با یاداوری‬ ‫برگزاری موفقیت امیز نخس��تین نمایش��گاه فرصت های ساخت داخل و رونق‬ ‫تولید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در حوزه افزایش‬ ‫س��اخت داخلی قطعات و پیوند دادن تولیدکنندگان و قطعه س��ازان کشور با‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬گامی محکم در راستای رفع نیازهای تولید است‪ .‬وی با اعالم‬ ‫اینکه ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان به خودروسازان برای تزریق در بخش زنجیر تامین‬ ‫خود و قطعه س��ازان پرداخت شده‪ ،‬گفت‪ :‬رونق تولید با تامین مواد اولیه برای‬ ‫بخش تولید و رس��اندن تولید روزانه صنعت خودرو از ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۲۲۰۰‬خودرو‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪ .‬دستیار ویژه و مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ادامه داد‪ :‬به خودروسازان دستور داده شد ه اجازه واردات قطعاتی که در کشور‬ ‫تولید می ش��وند را صادر نکنند و در همین راس��تا به معاونت های امور صنایع‬ ‫و ایدرو اس��تفاده حداکثری از سرمایه های انس��انی کشور برای ساخت داخل‬ ‫ابالغ ش��ده است‪ .‬نجفی حمایت از واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی‬ ‫را تنها راه نجات صنعت خودرو دانس��ت و افزود‪ :‬حمایت از همکاری نخبگان‬ ‫دانش��گاهی و ش��رکت های دانش بنیان در همکاری با قطعه س��ازان در بخش‬ ‫س��اخت داخل قطعات «های تک» و حمایت و هم��کاری از حضور نخبگان و‬ ‫توانمندی های صنایع دفاعی کشور در بخش داخلی سازی قطعات «های تک»‬ ‫نیز با این هدف بوده است‪.‬‬ ‫معرفی اعضای جدید هیات مدیره سایپا‬ ‫اعضای جدید هیات مدیره گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫معرفی شدند‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬پیرو برگزاری موفق‬ ‫مجمع س��االنه س��ایپا در ‪ ۳۱‬تیر و نشس��ت هیات مدیره‬ ‫مورخ ‪ ۳۱‬مرداد‪ ،‬س��یدجواد س��لیمانی‪ ،‬معصوم نجفیان‪،‬‬ ‫علی شیخ زاده و حمیدرضا رستگار به عنوان اعضای جدید‬ ‫هیات مدیره س��ایپا معرفی شدند‪ .‬براس��اس این گزارش‬ ‫پنجمین عضو هیات مدیره گروه خودروس��ازی س��ایپا به‬ ‫نمایندگی از شخصیت حقوقی سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) به زودی معرفی خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ا توجه به رویک��رد و راهبرد جدید گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا با محورهای رونق تولید‪ ،‬توسعه بومی سازی قطعات‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬افزایش کیفی��ت محصوالت‪ ،‬توس��عه محصول‬ ‫اعض��ای هیات مدیره ایران خودرو‪ ،‬به اتفاق ارا‪ ،‬فرش��اد مقیمی‬ ‫را به عنوان جوان ترین مدیرعامل این گروه خودروس��ازی منصوب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬با تغییر مدیرعامل پیش��ین ایران خودرو و‬ ‫با تایید اعضای هیات مدیره‪ ،‬فرش��اد مقیمی متولد ‪ ۱۳۵۵‬به عنوان‬ ‫فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو شد‬ ‫مدیرعامل جدید ایران خودرو انتخاب ش��د‪ .‬براس��اس این گزارش‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ،‬دانشجوی دکترای مهندسی صنایع (در حال دفاع‬ ‫از رساله) در دانش��گاه ازاد تهران‪ ،‬دانش اموخته کارشناسی ارشد‬ ‫مدیریت اجرایی و تحصیلکرد ه کارشناسی مهندسی صنایع گرایش‬ ‫تولید صنعتی اس��ت‪ .‬وی س��ابقه عضویت در هیات مدیر ه سازمان‬ ‫با اهالی بهارستان‬ ‫مصرف روزانه ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر بنزین در کشور‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬بدهی خودروس��ازان به بانک ها‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬تعهدات حاص��ل از پیش فروش‬ ‫خ��ودرو و زیان انباش��ته انها ح��دود ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‪ .‬بهرام پارسایی در گفت وگو‬ ‫با خانه ملت درباره مشکالت و ابهام های صنعت‬ ‫خودرو کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬سال هاست هیچ نظارتی‬ ‫بر صنعت خودرو کش��ور انجام نمی ش��ود‪ .‬نحوه پاسخگویی‬ ‫به مش��تریان‪ ،‬تامین حقوق مصرف کنن��ده‪ ،‬کیفیت خودرو‪،‬‬ ‫مص��رف زیاد و‪ ...‬از جمله مواردی اس��ت که در این س��ال ها‬ ‫نارضایت��ی مردم را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫طراح��ی صندوق عقب ‪ ۲۰۶‬در دهه ‪ ۸۰‬حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫دالر هزینه داش��ته که براس��اس نظر کارشناسان با این مبلغ‬ ‫در ان زمان می ش��د یک خ��ط تولید کام��ل را طراحی کرد‬ ‫که به دلی��ل وجود کارهای غیرکارشناس��ی‪ ،‬تدبیر و نظارت‬ ‫نداشتن و سوءمدیریت‪ ،‬شاهد تخلفات گوناگون و ناکارامدی‬ ‫این صنعت و عقب افتادگی ان نس��بت به صنعت مش��ابه در‬ ‫کشورهای دیگر هستیم‪ .‬پارسایی با بیان اینکه برای طراحی‬ ‫س��مند در ده��ه ‪ ۷۰‬که ان زم��ان ن��رخ ارز ‪ ۴۰۰‬تومان بود‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان هزینه ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬چند سال پیش طرح‬ ‫تحقی��ق و تفحص از صنعت خودرو تصویب ش��د اما هرگز به‬ ‫نتیجه نرس��ید‪ ،‬حتی در مجلس شش��م گزارشی از وضعیت‬ ‫صنعت خودرو گرداوری ش��ده بود که متاسفانه اجازه قرائت‬ ‫ان داده نش��د‪ ،‬این اقدام ها نش��ان دهنده مشکالت بسیار در‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ .‬سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬خودروس��ازان موظف بودند با طراحی یک‬ ‫خودرو ایمن در نهایت زمینه توقف خط تولید پراید را فراهم‬ ‫کنند‪ ،‬حال انکه اقدامی در این زمینه انجام نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫سعید باستانی در گفت وگو با خانه ملت درباره صحبت های‬ ‫رئی��س پلیس راهور مبن��ی بر اینکه ش��ماره گذاری پراید‬ ‫از س��ال ‪ ۹۹‬متوقف می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه در س��ال ‪۹۵‬‬ ‫بخش��نامه ای مبنی بر ضرورت توقف خط تولید صادر ش��د‬ ‫اما این بخش��نامه تاکنون اجرایی نش��ده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫شورای اس�لامی اظهارکرد‪ :‬بدهی خودروسازان‬ ‫به بانک ه��ا‪ ،‬قطعه س��ازان‪ ،‬تعه��دات حاصل از‬ ‫پیش ف��روش خودرو و زیان انباش��ته انها حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬این امر گویای‬ ‫این حقیقت اس��ت ک��ه صنعت خودرو کش��ور‬ ‫به طورخودمختار تصمیم گرفته و عمل می کرد‪.‬‬ ‫پارس��ایی با بیان اینکه تا زمانی که فضای رقابتی‬ ‫ایجاد نشود‪ ،‬ش��رایط بهبود نمی یابد‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت تولید‬ ‫کاالی انحص��اری‪ ،‬تولیدکنن��ده دیگر نیازی به پیش��رفت و‬ ‫ترقی ان احس��اس نمی کند زیرا بازار را به طور دائم در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬فضا باید رقابتی ش��ود در غیر این صورت امید چندانی‬ ‫به رونق صنعت خودرو نیس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه هر روز‬ ‫شاهد این هستیم که امکانات‪ ،‬کیفیت و اپشن خودروها کم‬ ‫و قیمت ش��ان افزایش می یابد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وارد کردن فناوری‬ ‫روز جه��ان و رف��ع ممنوعیت واردات خ��ودرو‪ ،‬ایجاد فضای‬ ‫رقابتی و پاس��خگو ک��ردن خودروس��ازان در مقابل کیفیت‬ ‫و امنی��ت خودرو‪ ،‬از الزامات اس��ت‪ .‬نماینده مردم ش��یراز در‬ ‫مجلس شورای اسالمی تشریح کرد‪۱۰۰ :‬درصد مخالف این‬ ‫نظر هس��تم که واردات خودرو به تولید کش��ور اس��یب وارد‬ ‫می کن��د چراکه روزانه مصرف ‪ ۱۰۰‬میلی��ون لیتر بنزین در‬ ‫کش��ور ما در هیچ جای جهان وجود ندارد که دلیل اصلی ان‬ ‫باال بودن مصرف س��وخت خودروهای داخلی اس��ت‪ ،‬دولت‬ ‫س��االنه مجبور به پرداخت میلیاردها تومان یارانه می ش��ود‬ ‫که از طرفی این مسئله باعث افزایش الودگی شده و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬تلفات جاده ای نیز باال رفته است‪.‬‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)‪ ،‬معاونت صنایع کوچک‬ ‫سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی‬ ‫راهبردی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪ ،‬ریاست انجمن ‬ ‫بهره وری ای��ران و همچنین معاونت امور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ت را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫معدن و تجار ‬ ‫طرح ساماندهی بازار خودرو کارشناسی شود‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬تحوی��ل خودروهای پیش فروش ش��ده‬ ‫و انج��ام تعه��دات خودروس��ازان و تامی��ن‬ ‫نیازمندی های داخلی در اولویت قرار دارد و در‬ ‫امر خصوصی س��ازی صنعت خودرو باید بسیار‬ ‫سنجیده عمل کرد تا سامان نسبی بازار خودرو‬ ‫دوب��اره بهم نخورد‪ .‬رضا علیزاده در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫پیرامون خصوصی سازی صنعت خودرو اظهارکرد‪ :‬در اصل‬ ‫موضوع لزوم خصوصی سازی صنعت خودرو تردیدی وجود‬ ‫ن��دارد و ب��رای پیش��رفت صنعت خودرو بای��د این صنعت‬ ‫خصوص��ی ش��ود اما در ش��رایط فعلی باید دس��ت به عصا‬ ‫و س��نجیده عم��ل کرد‪ .‬نماینده م��ردم ورزقان در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬نباید کاری کنیم که با توجه‬ ‫به تحریم ها‪ ،‬بازار داخل و نیازمندی های داخلی دچار تنش‬ ‫ش��ود و الزم است به طور کارشناسی شده و با احتیاط عمل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬بیش��تر مردم جامعه با بازار خودرو س��ر و‬ ‫کار و تعام��ل دارند و این حوزه دارای حساس��یت اس��ت و‬ ‫تامین نیازمندی های داخلی و انجام تعهدات خودروسازان‬ ‫در ارتباط با پیش فروش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است‬ ‫و در اولوی��ت قرار دارد‪ .‬علی��زاده افزود‪ :‬اگر حتی برای یک‬ ‫مقط��ع کوتاه در تحویل خودرو اخالل ایجاد ش��ود ممکن‬ ‫اس��ت این مس��ئله منجر به معضالت اجتماعی و مس��ائل‬ ‫پازل ناقص برای جایگزینی پراید‬ ‫اینک��ه در صورت توقف خ��ط تولید پراید‪ ،‬باید‬ ‫برای قش��رهای کم درامد خودرو ایمن و با نرخ‬ ‫مناس��ب جایگزین کرد‪ ،‬افزود‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫موظ��ف بودند با طراحی خ��ودرو ایمن‪ ،‬زمینه‬ ‫توق��ف تولی��د پراید را فراهم کنن��د حال انکه‬ ‫اقدامی در این زمینه انجام ندادند‪ .‬او اظهارکرد‪:‬‬ ‫نبود واحد تحقیق و توسعه فعال و چتر حمایتی‬ ‫که همواره بر س��ر خودروس��ازان وجود دارد‪ ،‬موجب شده‬ ‫طراحی خودرو ایمن و روزامد به دس��ت فراموش��ی سپرده‬ ‫انتقاد از گرانی لوازم یدکی خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی از گرانی لوازم یدکی خودرو انتقاد کرد‪.‬‬ ‫قرجه طی��ار در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد‬ ‫از افزای��ش قیم��ت خودرو‪ ،‬یک��ی از دالیل ان را‬ ‫نابسامانی و گرانی بازار قطعات یدکی محصوالت‬ ‫دانست و اظهارکرد‪ :‬ش��رکت های خودروسازی‬ ‫همواره نس��بت به نب��ود قطعات ب��رای تکمیل‬ ‫محصوالت نیمه تمام ش��ان اظهار گالیه می کنند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نبود قطعات یدکی موجب افزایش قیمت خودرو ش��ده‬ ‫ک��ه این امر در نا بس��امانی قیمت ها تاثیر گذاش��ته و موجب‬ ‫ش��ده س��وداگران و واس��طه ها نیز از این فضا سوء اس��تفاده‬ ‫کنن��د؛ گرچه واس��طه ها نیز خ��ود‪ ،‬عامل مهم��ی در گرانی‬ ‫خ��ودرو هس��تند‪ .‬نماینده مردم گنب��دکاووس در مجلس با‬ ‫تاکید بر اینکه برخی قطعه س��ازان از فضای موجود نابسامان‬ ‫بازار خودرو سوء اس��تفاده می کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬این امر در گرانی‬ ‫و معرف��ی محص��والت جدید و همچنین بهبود س��اختار‬ ‫مالی و اقتصادی گروه‪ ،‬ترکیب جدید هیات مدیره س��ایپا‬ ‫ب��ا تاکید بر س�لامت کاری و تثبیت ش��فافیت عملکرد‪،‬‬ ‫تمام تالش خود را برای تحقق اس��ناد باالدس��تی‪ ،‬جلب‬ ‫رضایت مشتریان و سهامداران و نیز دستیابی به اهداف و‬ ‫استراتژی های گروه به کار خواهد بست‪.‬‬ ‫خودرو موثر بوده که باید نهاد های نظارتی بیشتر‬ ‫برخ��ورد کنند‪ .‬طیار با اش��اره به نحوه اقدام های‬ ‫برخی قطعه س��ازان در نابس��امانی ب��ازار لوازم‬ ‫یدکی خودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گاهی مشاهده شده‬ ‫برخی قطعه س��ازان با کاهش تولی��د یا احتکار‬ ‫محصوالت‪ ،‬به نابس��امانی بازار خ��ودرو و گرانی‬ ‫محص��والت دامن می زنند که باید با انها برخورد‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر برخ��ی تولیدکنندگان‬ ‫قطع��ات خودرو نیز دچار مش��کالتی هس��تند و ب��ا توجه به‬ ‫افزایش نرخ تورم‪ ،‬شاهد افزایش قیمت نبوده اند‪.‬‬ ‫طیار در پای��ان‪ ،‬یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت خودرو‬ ‫و قطعات یدکی را افزایش نرخ ارز عنوان و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ضروری اس��ت دولت ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی برای قطعات خودرو‬ ‫تخصی��ص دهد تا ش��اهد وضع موجود و افسارگس��یختگی‬ ‫قیمت ها در بازار لوازم یدکی نباشیم‪.‬‬ ‫ش��ود و به همین دلیل در س��ال های گذش��ته‬ ‫خ��ودرو ایمن و باکیفیت تولید نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اضافه کرد‪ :‬زمانی که تولید‬ ‫خودرو با کیفیت به دس��ت فراموش��ی س��پرده‬ ‫ ش��ود‪ ،‬قطعه سازان نیز به موضوع تولید قطعات‬ ‫با فن��اوری روز ورود پی��دا نمی کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬قطعه س��ازی که باالبر شیش��ه پراید تولید می کند‪،‬‬ ‫کارخان��ه خود را فقط برای تولید این قطعه طراحی کرده و‬ ‫بیش��تر دیگر ش��ود؛ بنابراین‪ ،‬در شرایط فعلی‪،‬‬ ‫تحویل خودروهای پیش فروش شده در اولویت‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬نماین��ده مردم ورزق��ان در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬مسئله بعدی این‬ ‫اس��ت که همگام با واگذاری‪ ،‬به طور احتمالی‬ ‫نوسان ها و ش��وک هایی در بازار ایجاد می شود‬ ‫که ممکن اس��ت در ش��رایط فعلی‪ ،‬تحمل این‬ ‫موضوع برای مردم دش��وار باش��د‪ .‬نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬منظور این‬ ‫نیس��ت که خصوصی س��ازی به تاخیر بیفتد اما باید بسیار‬ ‫س��نجیده عمل کرد‪ .‬اگر به روش واگذاری های قبلی پیش‬ ‫برویم‪ ،‬به طور قطع مش��کالتی ایجاد خواهد ش��د؛ بنابراین‬ ‫باید کار را به دس��ت افرادی که به لحاظ فنی و تخصصی و‬ ‫مدیریتی و توان مالی دارای صالحیت هستند‪ ،‬بسپاریم‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ورزق��ان در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در مس��ئله خصوصی س��ازی باید به ش��کل‬ ‫برنامه ریزی ش��ده حرکت کنیم تا سامان نسبی بازار خودرو‬ ‫دوب��اره بهم نریزد‪ .‬علیزاده درباره طرح س��اماندهی صنعت‬ ‫خودرو و کمک این طرح به موضوع خصوصی سازی گفت‪:‬‬ ‫طرح ساماندهی بازار خودرو درد چندانی را دوا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این طرح با محورهای خاصی از طرف طراحان ارائه شد اما‬ ‫بعدها در مراحل گوناگون در کمیسیون ها و صحن مجلس‪،‬‬ ‫دستخوش تغییراتی شد و در واقع به یک شیر بی یال و دم‬ ‫تبدیل شد و نمی توان به این طرح خوشبین بود‪ .‬این طرح‬ ‫نکات مثبتی نیز دارد اما چندان کارساز نیست‪.‬‬ ‫در ص��ورت توقف تولید پراید نمی تواند قطعه دیگری تولید‬ ‫کن��د‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه پراید‬ ‫باید مانند پیکان از رده تولید خارج ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولید‬ ‫خودرو باکیفیت که قابلیت رقابت نیز دارد باید در دستورکار‬ ‫خودروسازان قرار گیرد‪ .‬باستانی درباره برخی ادعاها مبنی‬ ‫ب��ر اینک��ه توقف خط تولی��د پراید موج��ب گرانی خودرو‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مس��ائل همواره مطرح می شود‬ ‫تا از توقف تولید پراید جلوگیری شود اما این خودرو به طور‬ ‫قطع باید از رده خارج شود‪.‬‬ ‫خصوصی سازی و برکت صنعت خودرو‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی اعالم کرد‪ :‬با خصوصی سازی‬ ‫درس��ت‪ ،‬صنعت خودرو پیش��رفت بیش��تری‬ ‫می کند و رقابت در این صنعت ایجاد می ش��ود‪،‬‬ ‫هزینه تمام ش��ده کاهش می یاب��د و برکت به‬ ‫مجموعه وارد می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫درباره موانع موجود بر سر راه تحقق خصوصی سازی صنعت‬ ‫خودرو اظهارکرد‪ :‬موانعی چند بر س��ر راه خصوصی س��ازی‬ ‫صنع��ت خودرو وج��ود دارد‪ ،‬ام��ا مهم ترین مان��ع دولتی‬ ‫بودن این صنعت و مدیران دولتی هس��تند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫س��اوه و زرندی��ه در مجلس ش��ورای اس�لامی اف��زود‪ :‬اگر‬ ‫خصوصی س��ازی به درستی انجام می ش��د رانت در صنعت‬ ‫خودرو وجود نداش��ت و حتی اگر وجود داش��ت این اسیب‬ ‫به بیت المال نمی رس��ید‪ ،‬بلک��ه صاحب مالکیت خصوصی‪،‬‬ ‫متضرر می شد‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در صورت تحقق‬ ‫خصوصی س��ازی درس��ت‪ ،‬رانت ه��ا کاهش و‬ ‫ش��فافیت افزایش می یابد‪ .‬نماینده مردم ساوه‬ ‫و زرندیه در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬در‬ ‫کش��ور ما نیز مانند تمام جهان باید سیستم به‬ ‫صورتی باش��د که هیچ کس نتواند سوءاستفاده‬ ‫کن��د و مدی��ر بخش خصوصی موظف اس��ت ب��رای خود‬ ‫سیس��تمی قرار دهد که امکان سوءاس��تفاده وجود نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫منصوری افزود‪ :‬با خصوصی سازی درست‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫پیش��رفت بیش��تری می کند و رقابت در این صنعت ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬هزینه تمام ش��ده کاهش می یابد و برکت به این‬ ‫جموعه وارد می ش��ود‪ .‬در ش��رایط فعلی در کشور هزینه ها‬ ‫در صنعت خودرو بیشتر هرز می رود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪66‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واردات خودروهای دست دوم‬ ‫نیازمند نگاه کارشناسی تر‬ ‫سپیده قاضی نژاد‬ ‫روزگار خودرو واردات خودروهای دست دوم را بررسی می کند‬ ‫واردات خودروهای دست دوم نیازمند سازکارهای قانونی‬ ‫س�پیده قاضی ن�ژاد‪ :‬اردیبهش��ت امس��ال خبر‬ ‫ازادس��ازی صادرات خودروهای دس��ت دوم چینی و‬ ‫احتمال ورود انها به خاورمیانه س��بب شد تا موضوع‬ ‫واردات این دس��ته از خودروها به کش��ور نیز مطرح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار خودرو‪ ،‬مطرح ش��دن بحث‬ ‫واردات خودروهای دس��ت دوم در اردیبهشت امسال‪،‬‬ ‫س��بب شد تا سفیر ایران در انگلستان هم در توییتی‬ ‫به این موضوع واکنش نش��ان دهد و عنوان کند که‬ ‫واردات خودروهای دس��ت دوم با کیفیت که می تواند‬ ‫نرخ خودروهای مناس��ب را تاحد زیادی کاهش دهد ‹ ‹واردات خودرو دس�ت دوم قیمت ها را‬ ‫کاهش می دهد؟‬ ‫در ایران نیز قابل بررسی جدی است‪.‬‬ ‫موافقان همچنی��ن معتقدن��د واردات خودروهای‬ ‫او در این توییت نوشته است‪ :‬سال هاست بسیاری‬ ‫دست دوم تجربه ای است که در برخی کشورها نتیجه‬ ‫از کش��ورها حتی کش��ورهایی مانند روسیه‪ ،‬چین و‬ ‫مثبتی به همراه داشته و سبب شده کیفیت تولیدات‬ ‫هند ک��ه خ��ود دارای صنایع داخل��ی تولید خودرو‬ ‫داخلی و همچنین رضایتمندی مردم‬ ‫ه��م هس��تند‪ ،‬ب��رای رف��اه م��ردم‪،‬‬ ‫افزای��ش پی��دا کند‪ .‬رئی��س اتحادیه‬ ‫مدیریت ب��ازار‪ ،‬کاهش نرخ و افزایش‬ ‫فروشندگان خودرو از جمله موافقان‬ ‫اس��تانداردهای محیط زیست‪ ،‬واردات‬ ‫طرح واردات خودروهای دس��ت دوم‬ ‫خودروه��ای دس��ت دوم کمپانی های‬ ‫اس��ت و عنوان کرده ک��ه در صورت‬ ‫مه��م اتومبیل س��ازی را ب��ا تعرفه و‬ ‫واردات خودروه��ای دس��ت دوم ‪۴۰‬‬ ‫تضمین کیفیت تسهیل کرده اند‪ .‬وی‬ ‫ت��ا ‪ ۵۰‬درصدی نرخ خ��ودرو در بازار‬ ‫همچنین این را هم اضافه کرد که اگر‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫تحریم صنای��ع خارجی خودرو مانند‬ ‫بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون‬ ‫رن��و و پژو و دیگران انجام نش��ده بود بهرام پارسایی‪:‬‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اسالمی نیز‬ ‫امروز شرایط صنعت خودرو در ایران‬ ‫خودروهای‬ ‫در این باره به خبرنگار روزگار خودرو‬ ‫متف��اوت بود اما در ش��رایط تحریم و‬ ‫دست دوم که‬ ‫گفت‪ :‬تا زمان��ی که فضای رقابتی در‬ ‫محدودیت های متعدد دیگر‪ ،‬موضوع‬ ‫وارد کشور‬ ‫خودروس��ازی ها ما به وجود نیاید نه‬ ‫واردات خودروه��ای دس��ت دوم ب��ا‬ ‫کیفیت خودروها افزایش پیدا خواهد‬ ‫کیفیت ک��ه می تواند نرخ خودروهای می شوند باید از‬ ‫خودروهای تولید کرد و نه کمی��ت و نه حتی خدمات‬ ‫مناس��ب را تا حد زیادی کاهش دهد‬ ‫خ��ود را بهتر خواهند ک��رد و هر روز‬ ‫در ایران نیز شایس��ته بررس��ی جدی‬ ‫داخل کیفیت‬ ‫هم قیمت ها را افزایش خواهند داد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫باالتری داشته‬ ‫ او معتق��د اس��ت ب��ازار انحصاری‬ ‫‹ ‹مط�رح ش�دن واردات‬ ‫اکنون در دست خودروسازی ها است‬ ‫خودروه�ای دس�ت دوم در‬ ‫باشند ‬ ‫و می دانند ه��ر چه را که تولید کنند‬ ‫زمان ممنوعیت واردات‬ ‫مصرف کننده مجبور به خرید و اس��تفاده از ان است‬ ‫ای��ن اظهارات در حالی مطرح می ش��ود که بیش‬ ‫و چاره دیگری هم ندارد و در واقع می شود گفت که‬ ‫از یک سال اس��ت واردات خودروهای صفر به دلیل‬ ‫مصرف کنندگان خودرو داخلی محکوم به استفاده از‬ ‫صرفه جویی ارزی ممنوع ش��ده اس��ت و خودروهای‬ ‫این چهارچرخه های از رده خارج هستند‪.‬‬ ‫واردات��ی نیز در گمرکات برای مدت طوالنی در صف‬ ‫ترخیص باقی ماندند و با پایان مهلت مصوبه ترخیص ‹ ‹واردات دست دوم عامل افزایش رقابت‬ ‫خودروهای وارداتی تعداد بس��یاری از این خودروها در بازار خودرو‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬هر مس��ئله ای که باع��ث افزایش‬ ‫هنوز پش��ت در های گمرک در ح��ال خاک خوردن‬ ‫رقابت در این بازار ش��ود و خودروسازها را وارد کند‬ ‫هستند‪ .‬اما با توجه به اینکه دلیل ممنوعیت واردات‬ ‫ت��ا کیفیت را افزایش دهند یا نرخ را کاهش دهند به‬ ‫خودروهای سواری جلوگیری از هدر رفت ارز از کشور‬ ‫نظر به نفع مصرف کنندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫عنوان ش��د این س��وال پیش می اید که چه تفاوتی‬ ‫پارس��ایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر واردات خودرو با‬ ‫می��ان واردات خودروه��ای صفر و دس��ت دوم وجود‬ ‫نظارت باش��د می تواند کمک کننده باشد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫دارد؟ ضم��ن انکه س��از کار قانونی‪ ،‬ال��زام برای ارائه‬ ‫باید نظارت به گونه ای باش��د ک��ه خودروهای از رده‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬س��ن خودرو‪ ،‬کش��ور سازنده‬ ‫خارج و خراب با مصرف س��وخت باال و االینده وارد‬ ‫و چنین مواردی هم مطرح است که هنوز درباره ان‬ ‫کشور نشود و به عبارت دیگر‪ ،‬خودروهای دست دوم‬ ‫اظهار نظر نشده است‪.‬‬ ‫که وارد کش��ور می ش��ود باید از خودروه��ای تولید‬ ‫البت��ه پ��س از مط��رح ش��دن پیش��نهاد واردات‬ ‫داخل کیفیت باالتری داشته باشند‪.‬‬ ‫خودروهای دس��ت دوم‪ ،‬مخالف��ان و موافقان زیادی‬ ‫این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد‪ :‬اختالف‬ ‫نس��بت به این پیش��نهاد واکنش نشان داده و دالیل‬ ‫قیمت ها بسیار زیاد است و من اطمینان دارم که اگر‬ ‫موافقت ی��ا مخالفت خود را اع�لام کردند‪ .‬مخالفان‬ ‫ای��ن طرح اختصاص ارز به واردات خودرو چه صفر و‬ ‫چه دست دوم را در ش��رایط فعلی امری غیرضروری‬ ‫می دانند و می گویند ک��ه محدودیت واردات اقدامی‬ ‫در راس��تای حمایت از صنعت خودروس��ازی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬اما موافقان واردات می گوین��د که هم اکنون‬ ‫نی��ز ارزبری خودروهای داخل��ی و همچنین قطعات‬ ‫باالس��ت و در نهای��ت‪ ،‬م��ردم هم از کیفی��ت پایین‬ ‫خودروه��ا ناراض��ی هس��تند و واردات می تواند یک‬ ‫راه حل موثر برای بهبود ش��رایط بازار خودرو کش��ور‬ ‫به شمار اید‪.‬‬ ‫کیلومت��ر ام��کان واردات از طری��ق تامین س��رمایه‬ ‫ما در داخل از همین خودرو مدل های ‪ ۲۰۱۵‬به باال‬ ‫خارج��ی را داش��ته باش��ند‪ ،‬خودرو دس��ت دوم این‬ ‫داش��تیم قیمت های انها باالی ‪ ۷‬میلیارد می شد‪ ،‬به‬ ‫امکان را هم ندارد و باید برای ان ارز از کشور خارج‬ ‫همین دلیل من اعتقاد دارم که اگر واردات ازاد شود‬ ‫شود‪ .‬از این رو‪ ،‬این اظهارات در شرایط فعلی کشور‬ ‫و ما بتوانیم خودرو دس��ت دوم را وارد کنیم قیمت ها‬ ‫درس��ت نبوده و تنها یک کار پوپولیس��تی است که‬ ‫در ب��ازار کاهش پیدا می کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به نظر‬ ‫ذهن ه��ا را از اص��ل موضوع که خ��روج خودروهای‬ ‫من‪ ،‬همی��ن کار باعث ایجاد رقاب��ت در بازار خودرو‬ ‫دپویی از گمرکات اس��ت‪ ،‬منح��رف می کند‪ ،‬ضمن‬ ‫هم می ش��ود اما ش��رط ان این است که خودروهای‬ ‫انکه مش��کل ما واردات نیست زیرا دولت در شرایط‬ ‫باکیفیت وارد کش��ور ش��ود و از هم��ه مهم تر اینکه‬ ‫جن��گ اقتص��ادی ق��رار دارد و ارزی ب��رای واردات‬ ‫انحصار در واردات هم وجود نداشته باشد‪ ،‬البته باید‬ ‫خودرو ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن را هم در نظ��ر گرفت که ع��وارض واردات این‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اش��اره به نبود‬ ‫خودروها هم نباید به حدی باش��د که دوباره همین‬ ‫س��ازوکار قانونی و همچنین مش��خص نبودن حجم‬ ‫وضعیت تکرار شود‪.‬‬ ‫واردات و همچنی��ن دریاف��ت خدمات پس از فروش‬ ‫اما مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫از ش��رکت س��ازنده نیز بیان کرد‪ :‬ای��ن نظریه وجود‬ ‫در این باره نظر دیگری دارد‪ .‬وی به خبرنگار روزگار‬ ‫دارد ک��ه هر ایران��ی باید بتواند در ط��ول عمر خود‬ ‫خ��ودرو اظهار کرد‪ :‬اگر قرار اس��ت خودرویی وارد و‬ ‫هر ‪ ۱۰‬س��ال یک بار به انتخاب خود‬ ‫ارز از کش��ور خارج شود چه تفاوتی‬ ‫یک خودرو وارد کند‪ ،‬به ش��رط انکه‬ ‫می کن��د ک��ه این خودرو نو باش��د و‬ ‫شرکت خدمات دهنده در ایران حضور‬ ‫یا دس��ت دوم؟ البته که مطرح شدن‬ ‫داش��ته باشد و نیازی به اجازه گرفتن‬ ‫واردات خودروهای دست دوم و‪ ...‬نیز‬ ‫از شرکت خدمات دهنده نیز نباشد به‬ ‫ب��رای ارام کردن جو بازار و تبلیغاتی‬ ‫طوری ک��ه ورود کاال به کش��ور تنها‬ ‫مطرح می ش��ود و هیچ وق��ت عملی‬ ‫منوط به وجود نماینده ان در کش��ور‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬او ب��ا بی��ان اینکه در‬ ‫باشد نه در ارائه خدمات‪.‬‬ ‫دوره ای دولت س��هامدار شرکت های‬ ‫دادف��ر با اش��اره به م��اده ‪ ۴‬قانون‬ ‫خودروی��ی بود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت به دلیل‬ ‫مهدی دادفر‪:‬‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف کننده در‬ ‫ای��ن نفوذ بر این ش��رکت ها‪ ،‬واردات تا زمان مشخص‬ ‫زمینه ارائ��ه خدمات پ��س از فروش‬ ‫خودرو دس��ت دوم را ممن��وع اعالم‬ ‫ک��رد چراکه ن��رخ ای��ن خودروها به نشدن الزامات‬ ‫تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان‬ ‫قانونی‬ ‫کاالهای س��رمایه ای از جمله خودرو‬ ‫می��زان کارکرد از ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫و داش��تن نمایندگ��ی در ای��ران نیز‬ ‫درص��د کاه��ش می یاف��ت و در این و مقررات خاص‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این ش��رایط باید سن‬ ‫ش��رایط امکان خرید خودرو خارجی واردات خودرو‬ ‫مش��خصی نیز ب��رای واردات خودرو‬ ‫با مدل پایین تر ب��ه نرخ یک خودرو ‬ ‫دست دوم‬ ‫تعیین ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫صف��ر کیلومتر داخلی وجود داش��ت‬ ‫توجیهی‬ ‫هم اکن��ون خودرویی با حداکثر س��ن‬ ‫ک��ه در عمل ب��ه دلیل حف��ظ بازار‬ ‫‪ ۵‬س��ال پس از تولید و مسافت باالی‬ ‫خودروس��ازان داخلی این امر ممنوع‬ ‫ندارد ‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار کیلومتر خودرو مناس��بی‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات خودروه�ای دس�ت دوم نیازمند‬ ‫به ش��مار م��ی رود که ارزش واردات خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ساز کار قانونی‬ ‫بنابراین‪ ،‬تا زمان مش��خص نشدن این موارد واردات‬ ‫دادفر ادامه داد‪ :‬واردات خودرو دس��ت دوم خارجی‬ ‫خودرو دست دوم توجیهی نخواه داشت‪.‬‬ ‫منج��ر به ایجاد بازار انتخابی ب��رای مصرف کنندگان‬ ‫بر اس��اس انچه این مقام مسئو ل مطرح می کند‪،‬‬ ‫می شود اما در ان بازه زمانی که امکان اجرایی شدن‬ ‫عنوان ک��ردن مبحث واردات خودرو دس��ت دوم در‬ ‫این طرح وجود داش��ت که عملیاتی نش��د و مطرح‬ ‫شرایط فعلی ارزی و جنگ اقتصادی موجود ضرورتی‬ ‫کردن چنین بحثی در ش��رایط فعل��ی که دولت در‬ ‫ن��دارد‪ ،‬ضمن انکه زیرس��اخت ها و قوانین ان نیز در‬ ‫جن��گ اقتص��ادی و ارزی قرار دارد تنه��ا یک نکته‬ ‫کشور موجود نیست؛ هرچند که در این شرایط‪ ،‬تنها‬ ‫انحرافی اس��ت و حتی فکر کردن به این موضوع نیز‬ ‫ایجاد بازار ازاد انتخابی منجر به افزایش رضایتمندی‬ ‫اتفاق ناخوش��ایندی است زیرا اصل موضوع را از بین‬ ‫مصرف کنندگان خواهد شد‪.‬‬ ‫می ب��رد‪ .‬او با تاکید بر اینک��ه درحال حاضر بحث که‬ ‫ای��ن موارد در حالی م��ورد تاکید قرار می گیرد که‬ ‫اصل واردات زیر س��وال اس��ت مطرح کردن واردات‬ ‫ب��ه گفته فع��االن این حوزه‪ ،‬خودروهای دس��ت دوم‬ ‫خودروهای دس��ت دوم ضرورتی ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای تامین ارز م��ورد نیاز خود نیازمند خروج ارز از‬ ‫در ش��رایط فعلی این پرسش مطرح می شود؛ در بازه‬ ‫کش��ور هستند و برعکس واردات خودروهای نو هیچ‬ ‫زمانی که واردات و وتولید وجود داشت‪ ،‬چرا واردات‬ ‫منبع تامینی برای انها وجود ندارد‪ .‬حال باید دید که‬ ‫خودروهای دست دوم ازاد نشد؟ بنابراین‪ ،‬صحبت در‬ ‫مسئوالن ذی ربط در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ای��ن باره تلف کردن وق��ت و انحراف از اصل موضوع‬ ‫گم��رک و‪ ...‬چه تصمیمی در این باره می گیرند‪ .‬فعال‬ ‫است و نتیجه ای را حاصل نمی کند‪.‬‬ ‫که مدت هاس��ت در این باره صحبت جدیدی مطرح‬ ‫او اضافه ک��رد‪ :‬ضمن انکه اگ��ر خودروهای صفر‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو از توان و ظرفیت داخل استفاده کند‬ ‫نماینده مردم نجف اباد در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬از مدیرعامل جدی��د ایران خودرو ک��ه با انرژی‬ ‫وارد این عرصه ش��ده‪ ،‬تقاضا داریم با یک روحیه و کار‬ ‫جهادی حیف و میل هایی که در این ش��رکت رخ داده‬ ‫را به حداقل رسانده و از توان و ظرفیت داخلی استفاده‬ ‫بیشتری کند‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل ابوترابی در گفت وگو ب��ا خانه ملت درباره‬ ‫انتخ��اب یک ف��رد ج��وان به عن��وان مدیرعامل جدید‬ ‫ایران خودرو با اش��اره به بیان��ات رهبر معظم انقالب که‬ ‫بر اس��تفاده از نیروی جوان تاکید دارند‪ ،‬افزود‪ :‬جوانان‬ ‫تحولگرا‪ ،‬جوی��ای نام‪ ،‬پرانرژی و به علم روز مس��لط تر‬ ‫هس��تند‪ .‬پس اس��تفاده از نی��روی ج��وان می تواند در‬ ‫ش��رایط فعلی کمک شایانی به کش��ور کرده و به نوعی‬ ‫مشکل گشا باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت ایران خودرو یکی از بزرگ ترین‬ ‫شرکت های کشور اس��ت که انتخاب یک فرد جوان که‬ ‫خ��ود پیش تر در بدنه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بوده به عنوان مدیرعامل ان یک امتیاز به شمار می رود‪.‬‬ ‫ابوترابی درباره تصمیم سریع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای تعیین تکلیف این ش��رکت بزرگ که حتی‬ ‫یک روز بدون مدیریت می تواند زیان باالیی را متحمل‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬پ��س از برکناری مدیرعامل پیش��ین این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تعلل نکرده و‬ ‫این اقدام وی بجا بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم نجف اباد در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در بازار خودرو نگاه به داخل نیس��ت به این‬ ‫معنا که باید س��االنه مس��ابقه های گوناگونی در زمینه‬ ‫طراحی خودرو انجام شود که متاسفانه این کار به دلیل‬ ‫انحصاری که در این حوزه وجود دارد‪ ،‬انجام نمی ش��ود‪.‬‬ ‫از طرفی حیف و میل های زیادی در دو ش��رکت بزرگ‬ ‫خودروس��ازی رخ داده و باع��ث ش��ده عملک��ردی که‬ ‫انتظارمان بود را از خود نش��ان ندهند و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫به دنبال فناوری جدید و کاهش قیمت ها نرفتند‪.‬‬ ‫ابوتراب��ی بیان کرد‪ :‬از مدیرعام��ل جدید که با انرژی‬ ‫وارد این عرصه ش��ده‪ ،‬تقاضا داریم‪ ،‬با یک روحیه و کار‬ ‫جهادی‪ ،‬حیف و میل ها را به حداقل رس��انده و از توان‬ ‫و ظرفیت داخلی استفاده بیشتری کند‪ .‬وی افزود‪ :‬نگاه‬ ‫ما در خودروس��ازی مانند برخی دیگر از صنایع کش��ور‬ ‫به دس��ت غربی ها بوده و عالوه بر کپی کاری‪ ،‬انتظارمان‬ ‫این ب��ود که ش��رکت هایی مثل رنو‪ ،‬س��یتروئن و‪ ...‬در‬ ‫کش��ور ما س��رمایه گذاری کنن��د که در انتها همیش��ه‬ ‫متضرر شده ایم‪.‬‬ ‫ابوترابی تاکید کرد‪ :‬توجه به توان داخلی و اس��تفاده‬ ‫از ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬حذف نگاه مان به غرب‪ ،‬به‬ ‫حداقل رس��اندن هزینه ها و حذف نگاه های سیاسی در‬ ‫خودروسازی که به نوعی به حیاط خلوت دولت ها تبدیل‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬می تواند مش��کالت این صنعت را برطرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدت��ی اس��ت پیش��نهادهایی مبنی ب��ر واردات خودروهای خارجی دس��ت دوم‪،‬‬ ‫تاکس��ی و اتوب��وس ب��ا هدف کاهش ن��رخ خ��ودرو و همچنین تامی��ن خودروهای‬ ‫ن��اوگان ش��هری مط��رح می ش��ود‪ .‬ای��ن پیش��نهادها بیش��تر ب��رای تامی��ن نیاز‬ ‫خودروه��ای س��واری و ناوگان ش��هری مط��رح می ش��ود چرا که برخ��ی معتقدند‬ ‫ب��ه دلیل ش��دت یافتن تحریم ه��ا‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور قادر به پاس��خگویی نیاز‬ ‫مش��تریان ب��ازار خ��ودرو و همچنین ناوگان ش��هری و حمل ونقل عمومی نیس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا از انج ا ک��ه واردات خودرو های صفر نی��ز به دلیل ارزبری زی��اد و ب ه دنبال ان‪،‬‬ ‫نرخ باالیی که بعد از ورود به کش��ور خواهند داش��ت ممنوع شده است و نمی تواند‬ ‫نیاز بازار را تامی��ن کند‪ .‬اما ارائه این راهکار کمی تعجب بر انگیز بود زیرا خودروهای‬ ‫دس��ت دوم نیز مانند خودروهای نو ش��ماره ش��امل مش��کالت ارزبری خواهند شد‪.‬‬ ‫دولت ه��م با توجه به چالش های کنونی تولید خودروهای س��واری‪ ،‬تجاری و باری‬ ‫به دنبال مس��یرهای دیگر برای جایگزینی است تا بتواند در کنار تامین بازار خودرو‪،‬‬ ‫اه��داف و ایده ه��ای زیس��ت محیطی و کاهش الودگی ه��وا را نیز دنب��ال کند‪ .‬اما‬ ‫مشخص نیست ایده ورود دست دوم ها چقدر به دولت در این امر کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫اما نخس��تین دلیل برای ناموفق بودن این پیش��نهاد همان موضوع ارزبری واردات‬ ‫خودروها اس��ت؛ از انج ا که کشور در ش��رایط تحریم قرار دارد و دولت برای کنترل‬ ‫ارزبری کاالهای وارداتی‪ ،‬اقدام به ایجاد محدودیت اختصاص ارز برای برخی از کاالها‬ ‫از جمله خودرو کرده اس��ت‪ ،‬امکان واردات خودرو چه دست دوم و چه نو در شرایط‬ ‫فعلی وجود نخواهد داش��ت‪ .‬دوم انکه تحریم شرایطی را به وجود اورده که بسیاری‬ ‫از نمایندگی های خودروهای مطرح از بازار ایران خارج شده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬در صورت‬ ‫واردات خودروهای دست دوم‪ ،‬موضوع نبود لوازم یدکی این خودروها به طور قط ع در‬ ‫بحث خدمات پس از فروش چالش بر انگیز خواهد بود‪ .‬کارشناسان اقتصاد نیز معتقدند ‬ ‫مجوز واردات خودروهای دس��ت دوم باید مش��روط به ارائه خدمات پس از فروش و‬ ‫وجود لوازم یدکی و قطعات انها در بازار خودرو کش��ور باش��د زیرا کسی نمی خواهد‬ ‫خودروهایی به کش��ور وارد ش��ود که به دلیل نبود لوازم یدکی و قطعه روانه انبارهای‬ ‫خودروهای دس��ت دوم ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬در بررس��ی صدور مجوز واردات خودروهای‬ ‫دس��ت دوم به واردات قطع��ه و لوازم یدکی این خودروها نیز باید توجه جدی ش��ود‪.‬‬ ‫از س��ویی‪ ،‬بس��یاری از موافق��ان ای��ن ط��رح نی��ز معتقدن��د واردات خودروه��ای‬ ‫دس��ت دوم‪ ،‬ه��م قیمت ه��ا در ب��ازار را کاهش می ده��د‪ ،‬هم به نف��ع الودگی هوا و‬ ‫مش��کالت زیس��ت محیطی اس��ت و هم تقاض��ا را پاس��خ خواهد داد ک��ه البته این‬ ‫نظ��ر درباره محیط زیس��ت کم��ی عاقالنه ب��ه نظر نمی رس��د چرا ک��ه خودروهای‬ ‫دس��ت دوم نی��ز مانن��د خودروهای صف��ر نیس��تند تا االیندگی نداش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫از طرف��ی‪ ،‬برخی دیگر نیز پیش��نهاد می کنن��د خودروهایی ک��ه در مناطق ازاد و‬ ‫قش��م و کیش وجود دارند را با پرداخ��ت گمرکی وارد بازار داخلی کنن د چرا که نرخ‬ ‫ای��ن خودروها کم اس��ت و با اس��تقبال مردم ه��م روبه رو خواهند ش��د‪ .‬انها بر این‬ ‫باورن��د که درحال حاضر در مناطق ازاد س��قف خودروهای خارجی که در حد صفر‬ ‫هس��تند را اسقاط می کنند در حالی که این خودروها کمتر از ‪ ۵۰‬هزار کیلومتر کار‬ ‫کرده اند و فقط ‪ ۸‬سال از عمرشان گذشته است و برای این کار مناسب هستند‪ .‬این‬ ‫نظریه هم وجود دارد که ابتدا بهتر اس��ت برای س��اماندهی بازار خودرو و جلوگیری‬ ‫از افزای��ش قیمت ه��ا در این حوزه خودروهای موجود در مناط��ق ازاد مانند جزیره‬ ‫قشم‪ ،‬کیش و بندر انزلی را با پرداخت گمرکی وارد بازار شود سپس اقدام های الزم‬ ‫برای واردات خودرو دس��ت دوم خارجی باکیفیت انجام ش��ود‪ .‬حرف انها این اس��ت‬ ‫خودرو دس��ت دوم عرض��ه را متعادل کرده و با تحق��ق این امر قیمت ها‬ ‫ ‬ ‫که واردات‬ ‫روند کاهش��ی پیدا خواهند ک��رد‪ .‬اما در حقیقت واردات خودرو دس��ت دوم نرخ ارز‬ ‫را ب��اال می برد و در اقتصاد کالن کش��ور ایجاد تنش خواهد کرد‪ .‬از س��ویی نباید از‬ ‫این نکته غافل ش��د که نرخ خودرو هم بعد از مدت کوتاهی دوباره باال خواهد رفت‪.‬‬ ‫همچنین باید به این نکته دقت کرد که اگر دولت بعد از مدتی مانع از واردات شود‬ ‫ممکن است عده ای مدعی شوند که دولت اجازه نداده است قیمت ها پایین بیایند و‬ ‫اگر هم مانع واردات نش��ود‪ ،‬سطح کلی قیمت ها باال خواهد رفت‪ .‬به هر حال‪ ،‬نتیجه‬ ‫انکه با وجود وضعیت فعلی و زعم و گفته بیشتر صاحب نظران در این حوزه واردات‬ ‫خودروهای دس��ت دوم شاید در ‪ ۶‬ماه منجر به کاهش نرخ شود اما بعد از ان دوباره‬ ‫قیمت ها در بازار باال خواهد رفت و در نتیجه این عمل بی س��ود و حاصل می ش��ود‪.‬‬ ‫چ��ه بهتر انکه کارشناس��ی تر به ان نگاه ش��ود تا از چاله به چ��اه افتادن در موضوع‬ ‫واردات رخ ندهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بدقولی خودروسازان در تحویل‬ ‫خودروهای پیش فروش شده‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد است‬ ‫اگرچه خودروسازان متعهد شدند تا دی امسال خودروهای پیش فروش شده را تحویل‬ ‫دهند‪ ،‬اما شرایط کنونی حکایت از به تاخیر افتادن دوباره تحویل خودروها دارد‪ .‬عبداهلل‬ ‫رضیان در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به بدقولی خودروسازان در تحویل خودروهای‬ ‫پیش فروش شده‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو در شرایط جدید با التهاب شدیدی روبه رو است‬ ‫چراکه از یک سو واردات چهارچرخ ها ممنوع است و از سوی دیگر‪ ،‬تیراژ تولیدات داخلی‬ ‫ب��ر اثر اتفاق های چند روز گذش��ته‪ ،‬کاهش پیدا می کن��د؛ بنابراین تحویل خودروهای‬ ‫پیش فروش ش��ده با مش��کالتی بیش از پیش روبه رو می شود‪ .‬نماینده مردم قائمشهر‪،‬‬ ‫س��وادکوه و جویبار در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬درحال حاضر بیشترین مطالبات‬ ‫مردم درباره خودروهای پیش فروش شده است‪ ،‬درحالی که خودرو کاالیی مصرفی است‬ ‫و باید به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد؛ نه اینکه مردم برای دریافت خودرویی مانند‬ ‫پراید بارها به نمایندگان مراجعه کنند‪ .‬عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه مشکالت مدیریتی که در خودروسازی ها ایجاد‬ ‫ش��د‪ ،‬تیراژ انها را کاهش می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگرچه ایران خودرو و س��ایپا متعهد شدند‬ ‫تمام خودروهای پیش فروش ش��ده را تا دی تحویل دهند اما به نظر می رس��د نتوانند به‬ ‫وعده خود عمل کنند و این امر دست کم ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه به تاخیر می افتد‪ .‬رضیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگرچه خودروس��ازان وعده تحویل خودروهای پیش فروش ش��ده را دادند‪ ،‬اما براساس‬ ‫ش��رایط کنونی صنعت خودرو‪ ،‬این تعهد اجرایی نمی ش��ود که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید با نظارت از بروز چنین امری جلوگیری کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪66‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تسال و مسابقه برقی سازی‬ ‫خلبان اتوماتیک یک فناوری پیشرفته برای کنترل هواپیماست که در شرایط‬ ‫خ��اص به کمک این صنعت و اس��تفاده کنندگان ان امده و مدت‪‎‬هاس��ت از ان‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬اما اکنون صحبت ما درباره هواپیما نیست‪ ،‬بلکه صحبت از‬ ‫فناوری به عنوان خلبانان اتومبیل است که در حال ورود به جاده ها هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار خ��ودرو ب��ه نق��ل از ‪automotive-technology‬‬ ‫خودروه��ای برقی یک انقالب در صنعت خودرو جهان بوده که به س��رعت رو به‬ ‫رش��د و در حال فراگیری است‪ .‬بیشتر ش��رکت های خودروسازی در کشورهای‬ ‫صاحب فناوری برای دس��تیابی به خودروهای بدون راننده یا خودران با یکدیگر‬ ‫در یک رقابت س��خت هستند‪ .‬تس�لا نیز به دنبال پیروزی در میدان استفاده از‬ ‫فناوری های مربوط به خودروهای بدون راننده است و در حال حاضر باید منتظر‬ ‫بروزرسانی های صنعت خودرو جهان باشد تا مشخص شود چه کسی این مسابقه‬ ‫خودرویی را به طور جدی اغاز می کند‪.‬‬ ‫تسال تشنه موفقیت در این مسیر بوده و در تالش است از فناوری اتوپیلوت یا‬ ‫کنترل خودکار پرواز برای س��اخت خودروهای خود بهره گرفته و به سختی در‬ ‫این زمینه کار می کند و اقدامات ایمنی را در مدل های جدید خود بیش��ترکرده‬ ‫ت های‬ ‫و مدام در حال بروزرس��انی تولیدات خود اس��ت‪ .‬کمپانی تس�لا با شرک ‪‎‬‬ ‫گوناگون همکاری می کند تا در نهایت بتواند یک اتومبیل بس��یار ایمن برقی با‬ ‫حداکثر امنیت بسازد‪.‬‬ ‫ولوو ‪ S۶۰‬جدید به نیرومحرکه‬ ‫هیبریدی شارژی مجهز شد‬ ‫ولوو نسخه هیبریدی شارژی را به خط تولید نسل جدید ‪ S۶۰‬افزوده درحالی که‬ ‫خط تولید ان را نیز اصالح کلی کرده اس��ت‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬نس��خه ‪T۸‬‬ ‫جدید به مدل ‪ T۵‬توربوی بنزینی این خودرو پیوسته و دارای موتور بنزینی ‪۳۰۳‬‬ ‫اسب بخاری و یک موتور برقی ‪ ۸۷‬اسب بخاری است‪.‬‬ ‫قدرت کلی ‪ ۳۹۰‬اس��ب بخار کافی اس��ت تا این سدان شتاب صفر تا صد ‪۴.۶‬‬ ‫ثانیه داش��ته باشد‪ .‬باتری ‪ ۱۱.۸‬کیلووات س��اعت مدل ‪ T۸‬این خودرو می تواند‬ ‫طی��ف حرکتی برق��ی ‪ ۵۷‬کیلومتر را فراهم کند درحالی که مصرف س��وخت ان‬ ‫یک لیتر در هر ‪ ۶۲.۵‬کیلومتر اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬م��دل ‪ T۸‬جدید این خودرو‬ ‫همچون ‪ T۵‬از گیربکس اتوماتیک ‪ ۸‬س��رعته متصل به نیرومحرکه ‪Drive-E‬‬ ‫ولوو بهره می برد‪.‬‬ ‫‪ T۸‬عالوه بر نیرومحرکه هیبریدی جدید از دینامیک س��واری ‪ T۵‬نیز بهره مند‬ ‫است که ش��امل کمک فنرهای مقاوم تر‪ ،‬دمپرهایی با واکنش سریع تر‪ ،‬میله های‬ ‫ض��د چپ ک��ردن ضخیم تر و ارتفاع س��واری ‪ ۱۲‬میلی متر کوتاه تر اس��ت‪ .‬دیگر‬ ‫هایالیت های ‪ R-Design Plus‬این خودرو شامل نمایشگر باالی سر‪ ،‬تزئینات‬ ‫بدنه مش��کی براق‪ ،‬رینگ های الی��اژی ‪ ۱۹ ،۱۸‬یا ‪ ۲۰‬اینچ��ی‪ ،‬تزئینات داخلی‬ ‫الومینیومی مشبک و صندلی های اسپرت نیمه چرم است‪.‬‬ ‫ولوو تایید کرده که عالوه بر مدل هیبریدی ش��ارژی جدید و خط تولید اصالح‬ ‫ش��ده‪ ،‬یک مدل ‪ S۶۰‬پولستار نیز در دست س��اخت است‪ .‬به زودی جزئیات این‬ ‫مدل ‪ ۴۰۵‬اسب بخاری ‪ T۸‬مهندسی شده پولستار منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫بوگاتی ‪Centodieci‬‬ ‫در طراحی ذهنی‪ ،‬کروک شد‬ ‫بوگاتی نسخه ای کروک از ‪ Centodieci‬تازه معرفی شده را نخواهد ساخت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬مدل اصلی این خودرو نیز تولید باالی نخواهد داش��ت و فقط‬ ‫‪ ۱۰‬خودرو از این مدل مبتنی بر ‪ EB ۱۱۰‬ساخته خواهد شد که هر یک ‪۸‬میلیون‬ ‫ی��ورو قیمت دارند‪ .‬درحالی که بوگاتی به ‪ ۱۰‬خری��دار این مدل طیفی از رنگ ها را‬ ‫برای انتخاب ارائه می دهد‪ ،‬ساختار ان ثابت خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬به تازگی یک طراحی ذهنی منتش��ر ش��ده که نش��ان می دهد این‬ ‫خودروس��از ق��ادر به انجام چه کاری در این خودرو اس��ت اما تصمی��م ندارد ان را‬ ‫عمل��ی کند‪ .‬در مدل کانورتیبل این خودرو باید شیش��ه عق��ب قاب دار ان حذف‬ ‫شود‪ .‬همچنین ستون های ‪ A‬نیز باید تغییر کنند و حذف سقف می تواند به افزودن‬ ‫جزئیاتی بیش��تر در ستون ‪ B‬منجر شود‪ .‬در این طراحی ذهنی اسپویلر بزرگ عقب‬ ‫‪ Centodieci‬حذف ش��ده که به نظر می رسد اقدامی هوشمندانه در این رودستر‬ ‫باش��د‪ .‬درحالی ک��ه نیرومحرکه چیرون در این مدل تعبیه ش��ده‪ ،‬هیچ ش��کی در‬ ‫فوق الع��اده ب��ودن ‪ Centodieci‬وجود ندارد‪ .‬این خ��ودرو جنجال هایی در زمینه‬ ‫طراحی داشته و نسخه رودستر ان می تواند بر این موضوع تاکید کند‪ .‬ساده تر کردن‬ ‫برخی عناصر بدنه به معنای بدتر شدن همه چیز نیست‪.‬‬ ‫تجهیز مرسدس کالس ‪ C‬جدید‬ ‫به نمایشگرهای بزرگ‬ ‫بیشتر طرفداران خودروها می دانند که این روزها دوره نمایشگرهای بزرگ در‬ ‫کابین خودروها است‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬برندهایی همچون تسال این انقالب‬ ‫را با نمایش��گرهای س��رگرمی اطالعاتی که به طور عمودی کشیده تر می شوند‪،‬‬ ‫پیش بردند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬پورشه کابین تایکان را با نمایشگرهای عریضی که‬ ‫به س��مت سرنشین کشیده می ش��وند‪ ،‬پر کرده است‪ .‬مرسدس نیز تصمیم دارد‬ ‫با کالس ‪ C‬مدل ‪ ۲۰۲۱‬به این انقالب بپیوندد‪ .‬براس��اس اخبار جدید‪ ،‬این برند‬ ‫برای نسل بعدی کالس ‪ C‬سیستم سرگرمی اطالعاتی با نمایشگر لمسی بزرگی‬ ‫تعبیه خواهد کرد که از بخش زیرین کنسول وسط کشیده می شود‪ .‬این سیستم‬ ‫همچنین ترکیبی از پنل تجهیزات و نمایش��گر مرکزی خواهد داشت‪ .‬همچنین‬ ‫گفته می ش��ود این ساختار شبیه به نسخه به کار رفته در کالس ‪ S‬مدل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬اگر ساختار نمایشگر کالس ‪ C‬شبیه به نسخه دیده شده در تصاویر‬ ‫درز کرده کالس ‪ S‬باش��د‪ ،‬پنل تجهیزات ان دارای نمایشگری مجزا از نمایشگر‬ ‫مرکزی خواهد بود اگرچه این نمایش��گر به سمت قسمت زیرین کنسول وسط‬ ‫کش��یده می شود‪ .‬به هر حال‪ ،‬این دو ساختار نمایشگر همچنان با پیشرفت های‬ ‫اخیر در نمایشگرهای س��رگرمی اطالعاتی داخل خودرو هماهنگ خواهند بود‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬گزارش ش��ده کالس ‪ C‬بعدی در ‪ ۱۸‬ماه اینده معرفی می ش��ود‬ ‫و ظاهر کش��یده جدیدی خواهد داشت‪ .‬نیرومحرکه های برقی شده‪ ،‬هیبریدی و‬ ‫هیبریدی ش��ارژی نیز در دس��تور کار این مدل قرار دارند که این برند المانی را‬ ‫بیشتر به سمت انقالب برقی سازی هدایت می کنند‪.‬‬ ‫خودروهای برقی روزبه روز هوشمندتر می شوند‬ ‫ای��ن روزها حتی اگر از عالقه مندان به دنیای خودرو‬ ‫هم نباش��ید‪ ،‬اما کمی با دقت به خبرها گوش کنید‪ ،‬هر‬ ‫روز خب��ر تازه ای درباره خودروهای برقی می ش��نوید‬ ‫و ه��ر چند وقت یکب��ار‪ ،‬یک فن��اوری و امکان جدید‬ ‫ب��رای این خودروها معرفی و کم کم زمینه برای دیدن‬ ‫تعداد بیشتری از خودروهای برقی و خودران در سطح‬ ‫جاده ها فراهم می شود‪.‬‬ ‫اما وقت��ی درباره یک خودرو برقی می ش��نوید‪ ،‬چه‬ ‫تصویری در ذهن ش��ما ش��کل می گیرد؟ ایا این گونه‬ ‫تصور می کنید که به عنوان نمونه سیس��تم موس��یقی‬ ‫ای��ن خودرو‪ ،‬کیس��ه هوا و فرمان ان به گوش��ی تلفن‬ ‫همراه و تجهیزات الکترونیکی دیگری وصل می شود؟‬ ‫اگر چنین می اندیش��ید ذهن شما در این باره در مسیر‬ ‫درستی قرار دارد‪ ،‬اما برقی بودن خودروها بسیار بیشتر‬ ‫از ان چیزی است که به احتمال زیاد می دانید یا درباره‬ ‫انها شنیده اید‪.‬‬ ‫‹ ‹دنیای خودروهای برقی‬ ‫به گزارش روزگار خودرو به نقل از ‪automotive-‬‬ ‫‪ technology‬فناوری که در نهایت با حضور خود به‬ ‫یک خودرو عن��وان برقی بودن اطالق می کند از چراغ‬ ‫جلو و ترمز گرفته تا هش��دار مربوط به کمربند ایمنی‬ ‫داخل خودرو را ش��امل می ش��ود‪ .‬هر ماژول از خودرو ‹ ‹قطعات مهم در یک خودرو برقی‬ ‫برقی یک ابزار الکترونیکی با فناوری باال است‪.‬‬ ‫در اینج��ا به ط��ور مختص��ر ب��ا برخ��ی از قطع��ات‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫پیش‬ ‫بهتر اس��ت با پیش��رفت صنعت خودرو‬ ‫خودروهای برقی اشنا می شویم‪.‬‬ ‫درباره خودروهای برقی به عنوان اینده صنعت خودرو‬ ‫دوربی��ن‪ :‬دوربین یکی از قطع��ات مهم خودروهای‬ ‫در کل جهان بیش��تر بدانید و با جدیدترین فناوری ها برقی اس��ت‪ .‬این قطعه نه تنها در ساخت این خودروها‬ ‫و فرایندهای تولید و بروزرس��انی این خودروها بیشتر حذف نش��دنی است‪ ،‬بلکه هر روز پیش��رفته تر شده و‬ ‫اشنا شوید‪.‬‬ ‫به نوع��ی یک مزیت رقابتی برای فع��االن این بخش از‬ ‫به ط��ور معمول قطعات الکترونیکی که در س��اخت صنعت خودرو اس��ت‪ .‬دوربی��ن در خودروهای برقی و‬ ‫یک خ��ودرو برقی اس��تفاده می ش��ود ش��امل موتور خودران یک قطعه حیاتی برای حسگرهای گوناگونی‬ ‫احتراق‪ ،‬سیستم تزریق سوخت‪ ،‬ترمز ضد قفل‪ ،‬کنترل است که در بخش های مختلف یک خودرو برقی نصب‬ ‫فرمان‪ ،‬سیس��تم های جلوگیری از برخورد‪ ،‬تجهیزات شده است‪.‬‬ ‫مربوط به کنترل صندلی‪ ،‬سیس��تم تهویه هوا‪ ،‬سیستم‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬یک نوع از ای��ن دوربین ها مجهز به‬ ‫ناوبری‪ ،‬بردهای��ی برای کنترل ایمنی و هش��دارهای عملکرد کاهش دهنده سوسو زدن چراغ های ال ای دی‬ ‫امنیت��ی‪ ،‬سیس��تم های کنت��رل مرب��وط ب��ه انتقال‪ ،‬اس��ت که باع��ث کاهش سوس��و زدن چ��راغ هنگام‬ ‫سیستم موس��یقی‪ ،‬بلوتوث‪ ،‬چراغ های جلو و جانبی با رویارویی با عالئم و سیگنال های راهنمایی و رانندگی‬ ‫حسگرهای بسیار حساس و قابلیت استفاده از یو اس بی و همچنین عملک��رد ‪( HDR‬محدوده دینامیکی باال‬ ‫و خدمات وای فای می شود‪.‬‬ ‫ب��رای ارائه یک تصویر واقعی و ش��فاف) می ش��ود که‬ ‫گفتن��ی اس��ت در برخ��ی خودروه��ای برق��ی از می تواند بخش وسیعی را پوشش دهد‪.‬‬ ‫سیستم های تولید برق استفاده می شود که تجهیزات‬ ‫همواره در کنار این دوربین ها یک حس��گر سنجش‬ ‫و فناوری ه��ای ای��ن بخ��ش در این‬ ‫وض��وح تصویر نیز برای نظارت بیش��تر‬ ‫خودروها دارای پیچیدگی‪‎‬های خاص‬ ‫بر کل خودرو و ارائه یک تصویر ش��فاف‬ ‫افزایش‬ ‫و ویژه ای است‪.‬‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬یک خودرو برقی‬ ‫روزافزون‬ ‫افزای��ش روزاف��زون اس��تفاده از‬ ‫یا خودران فقط با کم��ک دوربین های‬ ‫نواوری ه��ای مرب��وط ب��ه دنی��ای‬ ‫استفاده از‬ ‫قدرتمندی ک��ه در زاویه های گوناگون‬ ‫الکترونیک در صنعت خودرو‪ ،‬مس��یر‬ ‫ان نصب ش��ده می تواند به طور ایمن و‬ ‫نواوری های‬ ‫جدیدی به روی این صنعت گش��وده‬ ‫درس��ت حرکت کند‪ .‬این موضوع برای‬ ‫مربوط به دنیای‬ ‫و راه را ب��رای لذت ب��ردن از خدمات‬ ‫خودروهای خودران از اهمیت زیادتری‬ ‫در‬ ‫الکترونیک‬ ‫جدید مربوط ب��ه حمل و نقل هر روز‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫هموارت��ر می کن��د؛ در نتیجه‪ ،‬مردم‬ ‫صنعت خودرو‪،‬‬ ‫ان��واع دوربین ه��ای جانب��ی‪ ،‬نمای‬ ‫داخ��ل‪ ،‬دید جل��و‪ ،‬تقوی��ت دید عقب‬ ‫س��رمایه گذاری شخصی بیشتری در مسیر جدیدی به‬ ‫این زمینه خواهند داشت‪.‬‬ ‫و دوربین ه��ای گوش��ه در زاویه ه��ای‬ ‫وج��ود اینکه این روی این صنعت‬ ‫با تم��ام اینها و با‬ ‫گوناگ��ون ب��رای خودروه��ای برق��ی‬ ‫گشوده و راه را‬ ‫صنع��ت در جهان روند رو به رش��دی‬ ‫تعریف ش��ده و روی انها نصب می شود‪.‬‬ ‫گرفته و در حال پیش��رفت اس��ت اما برای لذت بردن‬ ‫تقاض��ا ب��رای نص��ب دوربین های��ی ‬ ‫به عنوان حس��گر در کمک به راننده در‬ ‫یک خودرو برقی که عنوان هوشمند از خدمات جدید‬ ‫به ان داده می ش��ود بای��د همواره از‬ ‫مربوط به حمل‬ ‫ویژگی پیشرفته تر ش��دن برخوردار‬ ‫و نقل هر روز‬ ‫باش��د و روز ب��ه روز ارتق��ا یاب��د؛ این‬ ‫از ویژگی ه��ای فن��اوری اس��ت ک��ه هموارتر می کند؛‬ ‫گسترش ان پایانی ندارد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬مردم‬ ‫با نگاهی ب��ه صنعت خودرو جهان‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫انتظ��ار می رود تقاضا ب��رای ایمنی و‬ ‫برخورداری از رفاه بیش��تر و امکانات شخصیبیشتری‬ ‫لوکس تر از س��وی مصرف کنندگان‬ ‫در این زمینه‬ ‫باع��ث ایجاد ب��ازاری جدی��د برای‬ ‫خواهند داشت‬ ‫عرض��ه خودروهای برقی بیش��تر در‬ ‫اینده شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪167/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪67/880/000‬‬ ‫‪83/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪700/000/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪665/000/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪160/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫‪80/213/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪840/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫‪310/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫سمند سورن‬ ‫نام خودرو‬ ‫سیستم های پیش��رفته با افزایش تمرکز بر اقدام های هواپیما باش��د و چه در خودرو ی��ک کارکرد دارد و ان‬ ‫ایمن��ی در تصادف��ات جاده ای در ح��ال حاضر به طور این اس��ت ک��ه رویدادهایی که برای ان وس��یله اتفاق‬ ‫قابل توجهی افزایش یافته است‪ .‬بیشتر این دوربین ها می افتد را به طور غیررس��می ضبط و ثبت کند‪ .‬امروزه‬ ‫در مواق��ع الزم به ط��ور خ��ودکار فع��ال می ش��وند‪ .‬ای��ن وس��یله در برخی خودروها ب��رای ثبت اطالعات‬ ‫دوربین های به کار رفته در خودروهای برقی و خودران مربوط به تصادفات رانندگی نصب شده است‪ .‬به عنوان‬ ‫در ادغام با سیس��تم ایمنی و به عبارتی کمک به امنیت نمونه‪ ،‬در کامیون های دیزلی مدرن بر اثر خطا یا تغییر‬ ‫جانی سرنش��ینان خ��ودرو به‪‎‬طور ملموس��ی تکامل ناگهانی در س��رعت چرخ مش��کالتی در سیستم برقی‬ ‫یافته اند‪.‬‬ ‫موتور ایجاد می ش��ود که ممکن اس��ت دلیل تصادف‬ ‫سیس��تم پیش��رفته کنترل موت��ور‪ :‬الگوریتم های باشد‪.‬‬ ‫کنترل در خودروهای برقی قادر هستند گشتاور کامل‬ ‫پ��س از تص��ادف ب��ا کمک جعبه س��یاه مش��خص‬ ‫با شتاب باال و کاهش سریع سرعت را امکان پذیر کنند می شود وس��یله نقلیه قبل‪ ،‬هنگام و بعد از تصادف چه‬ ‫که می توان با اس��تفاده از انها خودرو را به طور درست وضعیتی داش��ته و تا حدودی مش��خص می شود علت‬ ‫و دقیق کنترل کرد‪.‬‬ ‫تصادف چه بوده است‪ .‬سیستم کنترل حرکت‪ :‬کنترل‬ ‫کیت درایوهای هوش��مند یک موت��ور‪ ،‬یک مکمل مبتنی ب��ر وضعیت خودرو از ویژگی های مهم اس��ت‪.‬‬ ‫کامل از نرم افزارهایی ب��رای افزایش کنترل بر خودرو منطقه تش��خیص حرکات روی فرمان بر یک حس��گر‬ ‫و برنامه های مرجع برای کنترل موتور و س��خت افزار را متمرک��ز و باعث واکنش یکپارچ��ه در کنترل خودرو‬ ‫شامل می شود‪ .‬یکی از اخرین مبدل ها در خودروهای می شود‪ .‬این حس��گر مسیر حرکت را مشخص و ان را‬ ‫برقی‪ ،‬دس��تگاه های انالوگ قابل برنامه ریزی و مبتنی اجرا می کند‪ .‬راننده یک خودرو برقی یا سرنش��ین یک‬ ‫بر پردازنده های دو هسته ای و بیشتر است‪.‬‬ ‫خودرو خودران می تواند در منو رایانه خودرو با حرکت‬ ‫خودروه��ای برق��ی و خ��ودران‬ ‫به س��مت باال و پایین‪ ،‬از میان دستورها‬ ‫به وس��یله ی��ک سیس��تم رایان��ه ای‬ ‫یک��ی را ب��ا یک ضرب��ه کوت��اه تایید و‬ ‫جعبه سیاه‪،‬‬ ‫پیچیده کنترل و هدایت می شوند‪ .‬هر‬ ‫دس��توری را برای کنترل خودرو صادر‬ ‫چه در هواپیما‬ ‫چه می گذرد سیس��تم های مدیریت‬ ‫کن��د‪ .‬ای��ن تجهی��زات در بیش��تر‬ ‫موت��ور صنع��ت خودرو پیش��رفته تر‬ ‫خودروه��ای برق��ی و خ��ودران در‬ ‫باشد و چه‬ ‫می ش��وند‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬به تازگی‬ ‫دس��ترس است‪ .‬حس��گر زمان حرکت‬ ‫در خودرو یک‬ ‫ف��ورد نش��ان داده که چگون��ه رایان ه‬ ‫ش��امل ی��ک دوربین س��ه بعدی با یک‬ ‫کارکرد دارد و‬ ‫یک خودرو می تواند وضعیت درایو را‬ ‫حس��گر تصوی��ر ت��ری دی اس��ت که‬ ‫ان این است‬ ‫ح��س کرده و موتور را بر این اس��اس‬ ‫س��یگنال مادون قرمز را به یک تصویر‬ ‫س��ه بعدی تبدیل و براساس ان فرمان‬ ‫تنظی��م کند؛ یعنی اگر در س��فرهای که رویدادهایی‬ ‫روزانه با وس��یله نقلی��ه از یک خیابان‬ ‫صادر ش��ده را با اطالعات بیش��تری به‬ ‫که برای ان‬ ‫شلوغ عبور می کنید‪ ،‬خودرو براساس‬ ‫راننده یا سرنشین منتقل می کند‪.‬‬ ‫وسیله اتفاق‬ ‫حس��گرهایی که دارد این وضعیت را‬ ‫در واق��ع در ح��ال حاض��ر‪ ،‬صنع��ت‬ ‫می افتد را‬ ‫درک ک��رده و باعث می‪‎‬ش��ود موتور‬ ‫خودرو جه��ان در برگیرنده مهم ترین‬ ‫کمتر تحت فشار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به طور غیررسمی و مهیج تری��ن پیش��رفت های فناوری‬ ‫جعبه س��یاه‪ :‬جعبه س��یاه‪ ،‬چه در‬ ‫است و بس��یاری از شرکت های پیشرو‬ ‫ضبط و ثبت‬ ‫در صنعت خودروس��ازی در حال تهیه‬ ‫امروزه‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫برنامه ه��ای خاص��ی ب��رای کم��ک به‬ ‫این وسیله در‬ ‫مشتریان خود با ارائه اطالعات عمیق و‬ ‫دقیق هستند که بخشی از این موضوع‬ ‫برخی خودروها‬ ‫ب��ه واقعیت اف��زوده در ای��ن خودروها‬ ‫برای ثبت‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫اطالعات مربوط‬ ‫رقاب��ت بی��ن برخ��ی ش��رکت های‬ ‫به تصادفات‬ ‫خودروس��از در ای��ن زمین��ه بس��یار‬ ‫ش��دید اس��ت و ما ه��ر روز خبرهایی‬ ‫رانندگی نصب‬ ‫از فناوری ه��ای خ��اص در دنی��ای‬ ‫شده است‬ ‫خودروهای برقی و خودران می شنویم‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬شهناز صفائی‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫‪82/558/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪92/000/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪740/000/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫توقف تولید‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪640/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪268/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪710/000/000‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫‪38/541/000‬‬ ‫‪46/000/000‬‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪690/000/000‬‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫‪57/300/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪......‬‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪93/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫‪298/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪940/000/000‬‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/350/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/350/000/000‬‬ ‫خودروسازی ائودی به ائتالف بنز و بی ام و برای‬ ‫توس��عه س��امانه های هوش��مند خودرویی خواهد‬ ‫پیوست‪.‬‬ ‫یک نش��ریه المانی گزارش کرده است که گروه‬ ‫خودروس��ازی ائ��ودی به منظور توس��عه س��امانه‬ ‫کمک��ی هدایت خودرو به دیگر خودروس��ازی های‬ ‫مط��رح المانی یعنی بنز و بی ام و خواهد پیوس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ان طور که نش��ریه «ویرتشافت‬ ‫ووخ��ه» گ��زارش کرده اس��ت‪ ،‬این ش��رکت ها به‬ ‫دنبال توس��عه عملکردهای فناورانه ای هستند که‬ ‫اتحاد سه غول خودروساز المانی‬ ‫رویای ساخت خودرو خودران با قابلیت حرکت در‬ ‫موقعیت ه��ای پیچیده جاده ای و ش��هری را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬پیش تر دو غول خودروس��ازی بنز و بی ام و‬ ‫الم��ان خبر اتحاد خ��ود برای تولی��د یک خودرو‬ ‫هوشمند خودران تا س��ال ‪۲۰۲۴‬میالدی را اعالم‬ ‫ک��رده بودند که به گفته بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫با هدف تس��لط ب��ر بازار خ��ودرو و مقابله با تالش‬ ‫شرکت های امریکایی است‪.‬‬ ‫قرار اس��ت خودروهای خودران هوشمند دارای‬ ‫قابلیت حرک��ت در اتوبان ها بدون نی��از به راننده‪،‬‬ ‫پارک خودکار و تصمیم گیری هوش��مند در مواقع‬ ‫بحرانی باش��ند‪ .‬بر اس��اس اطالعات منتش��ر شده‬ ‫اولیه‪ ،‬نسخه ازمایشی خودروهای هوشمند جدید‬ ‫المانی تا س��ال ‪۲۰۲۱‬میالدی معرفی خواهد شد‬ ‫اما انتظ��ار نمی رود ک��ه زودتر از س��ال ‪ ۲۰۲۳‬یا‬ ‫‪۲۰۲۴‬میالدی‪ ،‬ام��کان ورود این خودروها به بازار‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫بن��ا بر اعالم این نش��ریه المانی‪ ،‬همکاری س��ه‬ ‫ خودروس��از بزرگ المانی در حاش��یه نمایش��گاه‬ ‫خودرو فرانکفورت در ماه اینده اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫شروین اشیدری‪ :‬این هفته در دنیای خودرو اتفاق های مختلفی افتاد که از مهم ترین‬ ‫انه��ا می توان ب��ه رونمایی از خودرو جدید و مفهومی بنتلی و همچنین ون لوکس و بنز‬ ‫الکتریکی اش��اره کرد‪ .‬در این میان یکی از س��ازندگان قطعات و ل��وازم جانبی اقدام به‬ ‫س��اخت و طراحی کیت بدنه و چراغ های جدید برای جیپ رنگلر کرده اس��ت‪ .‬این خبر‬ ‫می تواند برای صاحبان رنگلر جذاب باشد چراکه ظاهری متفاوت برای این خودرو ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ادامه اخبار‪ ،‬مش��خصات جدید طراحی داخلی پورشه تایکان منتشر شده‬ ‫است و شاسی بلند جدید ائودی نیز در خیابان ها شکار عکاسان شد‪ .‬بر اساس گفته مدیر‬ ‫بخش فروش فورد‪ ،‬مدل ماس��تنگ شلبی نیز در اروپا به مرحله عرضه و فروش نخواهد‬ ‫رسید‪ .‬یک خبر جدید نیز درباره بازی جدید نید فور اسپید منتشر شده است که نشان از‬ ‫حضور نیافتن تویوتا سوپرا در ان دارد‪ .‬در ادامه‪ ،‬با روزگار خودرو همراه باشید و جزئیات‬ ‫بیشتر این اخبار را بخوانید‪.‬‬ ‫رونمایی از بنتلی ‪EXP GT۱۰۰‬‬ ‫بنتلی به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس‪ ،‬از محصول‬ ‫مفهوم��ی الکتریک��ی و خودران به ن��ام ‪GT ۱۰۰ EXP‬‬ ‫رونمای��ی ک��رد‪ .‬این خ��ودرو همانند بیش��تر خودروهای‬ ‫مفهومی‪ ،‬ظاهری متفاوت دارد که می توان ان را تا حدودی‬ ‫اینده نگرانه دانست‪ .‬خودرو مورد نظر از هر زاویه ای جذاب‬ ‫و خیره کننده به نظر می رسد و عدد ‪ ۱۰۰‬در نام ان نیز به‬ ‫دلیل صدمین س��الگرد تاسیس این برند است‪ .‬جلوپنجره‬ ‫ب��زرگ ای��ن خودرو با اس��تفاده از ‪۶۰۰‬ال ای دی س��اخته‬ ‫ش��ده اس��ت که باعث افزایش زیبایی و خاص تر کردن این‬ ‫خودرو می ش��ود‪ .‬در محصوالت بنتلی برای چراغ های جلو‬ ‫از طرح س��نتی و گرد اس��تفاده می شود که این قاعده‬ ‫برای ‪ GT ۱۰۰ EXP‬نیز رعایت ش��ده است‪ .‬در‬ ‫بخش فنی‪ ،‬این خودرو از پیش��رانه الکتریکی با‬ ‫حداکثر گشتاور ‪۱۵۰۰‬نیوتن متر بهره می برد که‬ ‫عددی خارق العاده اس��ت و با استفاده از پیشرانه‬ ‫یاد شده‪ ،‬سرعت خودرو در ‪۲.۵‬ثانیه می تواند به‬ ‫شنبه‬ ‫ائودی‪ ،‬زیرمجموعه ش��رکت فولکس واگن است‬ ‫که در ح��ال همکاری مش��ترک با خودروس��ازی‬ ‫امریکایی ف��ورد برای تولید یک خودرو مش��ترک‬ ‫اس��ت‪ .‬هنوز هیچ جزئیات��ی از خودرویی که قرار‬ ‫اس��ت ب��ه طور مش��ترک از س��وی ای��ن دو غول‬ ‫خودروساز تولید شود منتشر نشده است اما برخی‬ ‫کارشناسان احتمال می دهند این خودرو نیز مانند‬ ‫تالش مش��ترک بنز و بی ام و مبتن��ی بر تولید یک‬ ‫خودرو هوش��مند با قابلیت هدایت خودکار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪66‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اتفاق های خودرویی هفته گذشته به روایت روزگار خودرو‬ ‫لو رفتن اطالعات پورشه تایکان‬ ‫و رونمایی از نخستین ون برقی بنز‬ ‫‪۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت برسد‪ .‬حداکثر سرعت این خودرو‬ ‫نیز روی ‪۳۰۰‬کیلومتر بر ساعت محدود شده و فقط با یک‬ ‫بار ش��ارژ می توان مس��افت ‪۷۰۰‬کیلومتر را پیمود‪ .‬بنتلی‬ ‫می گوید با ‪۱۵‬دقیقه ش��ارژ س��ریع‪ ،‬باتری های این خودرو‬ ‫تا ‪۸۰‬درصد ش��ارژ می ش��وند‪ .‬همان طور که گفته شد این‬ ‫خ��ودرو یک محصول خودران اس��ت که ‪۵‬حالت رانندگی‬ ‫دارد‪ .‬در تم��ام این ‪۵‬حالت‪ ،‬راننده می تواند بدون توجه به‬ ‫فرمان و سایر موارد از سفری راحت و اسوده لذت ببرد‪.‬‬ ‫درز مشخصات جدید از پورشه تایکان‬ ‫تایکان نام خودرو جدید و تمام برقی پورش��ه‬ ‫است که با الهام از مدل مفهومی میشن ‪ E‬قرار‬ ‫است امس��ال به تولید برسد‪ .‬این خودرو از نوع‬ ‫کوپه‪۴‬در خواهد بود و مدیرعامل پورشه‪ ،‬تایکان‬ ‫را اسب جوان و سرزنده معنی کرده است‪ .‬تایکان‬ ‫در حقیقت نخستین محصول از پورشه خواهد‬ ‫بود که تمام برقی است و تولید ان می تواند یک‬ ‫گام بزرگ برای این خودروساز المانی باشد‪ .‬این‬ ‫روزها بیش��تر خودروس��ازان در حال حرکت به‬ ‫سمت ساخت خودروهای برقی هستند و پورشه‬ ‫نیز سعی می کند از این قافله جا نماند‪ .‬بر اساس‬ ‫گفته ها‪ ،‬تایکان از پیش��رانه های الکتریکی ‪۳۲۲‬‬ ‫یا ‪۳۲۴‬الکتریکی بهره می برد‪ .‬به تازگی تصویری‬ ‫از داخل تایکان و داش��بورد ان نیز منتشر شده‬ ‫است‪ .‬این خودرو نخستین محصول برقی است‬ ‫که با موزیک پلیر اپل هماهنگ است‪ .‬خریداران‬ ‫این خودرو دسترس��ی کام��ل و رایگان به بیش‬ ‫از ‪۵۰‬میلی��ون اهنگ خواهند داش��ت که یکی‬ ‫از نکته ه��ای جالب و جدیدی اس��ت که درباره‬ ‫تایکان گفته ش��ده اس��ت‪ .‬با مش��اهده طراحی‬ ‫داخلی تایکان متوجه خواهید ش��د که غربیلک‬ ‫فرمان ان به ش��دت شبیه به مدل ‪ ۹۱۱‬جدید‬ ‫اس��ت‪ .‬پشت امپر نیز دیجیتالی طراحی شده و‬ ‫‪۴‬نوع حالت رانندگی نرمال‪ ،‬اس��پرت‪ ،‬اس��پرت‬ ‫پالس‪ ،‬ایندیویژوال و رینج را در دسترس راننده‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫حضور نیافتن سوپرا در بازی جدید ‪NEED FOR SPEED‬‬ ‫نید فور اس��پید‪ ،‬یکی از بازی های مش��هور‬ ‫اس��ت که عالقه مندان بسیار زیادی از سراسر‬ ‫جه��ان دارد‪ .‬در هفته گذش��ته‪ ،‬ش��ایعه ها و‬ ‫گزارش های مختلف��ی درباره این بازی و روند‬ ‫س��اخت ان از س��وی ‪ EA‬به گوش رسید اما‬ ‫در نهای��ت با رونمایی رس��می‪ ،‬طرف��داران را‬ ‫شگفت زده کرد‪.‬‬ ‫در این بازی‪ ،‬تمرکز زیادی بر مس��ابقه های‬ ‫ش��بانه وجود دارد و در تصاوی��ر و کلیپ های‬ ‫منتش��ر شده نیز ش��اهد این مورد هستیم‪ .‬از‬ ‫جمل��ه مواردی که در این بازی مطرح اس��ت‬ ‫می ت��وان به می��زان تخریب پذی��ری واقعی و‬ ‫ج��ذاب خودروه��ا و ام��کان شخصی س��ازی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬یکی از نکته هایی که عالقه مندان‬ ‫بازی ه��ای خودرویی به ش��دت ب��ه ان توجه‬ ‫می کنند‪ ،‬کامل بودن فهرس��ت خودروهاست‪.‬‬ ‫از خودروه��ای مطرح این روزه��ا می توان به‬ ‫تویوتا س��وپرا اشاره کرد که جای خالی ان در‬ ‫این بازی به ش��دت حس می ش��ود‪ .‬در نسخه‬ ‫قبلی نید فور اس��پید نی��ز محصوالت مختلف‬ ‫از برندهای تویوتا و فراری حضور نداشتند که‬ ‫نکته ای منفی به شمار می رود‪ .‬در بازی جدید‬ ‫نی��د فور اس��پید هیت‪ ،‬بی��ش از ‪۱۲۰‬خودرو‬ ‫وج��ود دارد که پیش��رفت بزرگی نس��بت به‬ ‫نس��خه قبلی اس��ت چراکه در نس��خه قبلی‬ ‫‪۸۰‬خودرو وجود داشت‪.‬‬ ‫شاسی بلند اسپرت و جدید ائودی شکار شد‬ ‫ائودی سعی کرده با استفاده از تغییرات شاسی بلند سایز بزرگ‬ ‫‪ Q۸‬ان را جذاب تر کند‪ .‬حاال نس��خه ‪ RS‬این خودرو به تازگی در‬ ‫خیابان ها از سوی عکاسان شکار شده است‪ ،‬در حالی که می توان‬ ‫تم��ام بخش ها را از بدن��ه خارجی خودرو مش��اهده کرد‪ .‬یکی از‬ ‫بخش های مهم در طراحی این خودرو‪ ،‬جلوپنجره ان اس��ت که با‬ ‫ظاهری خشن طراحی شده است‪.‬‬ ‫خودرو مش��اهده ش��ده‪ ،‬از بخش های ب��زرگ ورودی هوا بهره‬ ‫می ب��رد و ترکیب رنگ مش��کی و قرمز برای ان اس��تفاده ش��ده‬ ‫است‪ .‬درباره پیش��رانه خودرو عنوان شده احتمال های زیاد وجود‬ ‫دارد‪ ،‬البته هنوز اطالعات دقیقی در دسترس نیست‪ .‬این احتمال‬ ‫می رود که پیشرانه پورشه پانامرا توربور سری اس روی این خودرو‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از پیشرانه های مورد نظر نیز مدل ‪۴‬لیتری ‪۸‬سیلندر‬ ‫توئین پاور توربویی است که در المبورگینی اوروس از ان استفاده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هر کدام از این پیش��رانه ها روی شاسی بلند جدید‬ ‫ائ��ودی قرار گیرند بیش از ‪ ۶۰۰‬اس��ب بخار ت��وان دارند‪ ،‬هرچند‬ ‫نخستین ون برقی مرسدس بنز رونمایی شد‬ ‫در س��ال ج��اری‪ ،‬مرس��دس بنز در‬ ‫نمایش��گاه خودرو ژنو از یک ون مفهومی‬ ‫به نام ‪ EQV‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو درحال حاضر ب��ه عنوان‬ ‫محصولی برای تولید انبوه رونمایی ش��ده‬ ‫اس��ت و می تواند با یک بار شارژ‪ ،‬مسافتی‬ ‫حدود ‪۴۰۰‬کیلومتر را طی کند که رقمی‬ ‫قابل قبول اس��ت‪ .‬طراح��ی ون ها چه در‬ ‫بخ��ش داخل��ی و چه در بخ��ش خارجی‬ ‫زیبا نیس��ت اما ش��رایط این ون متفاوت‬ ‫است‪ .‬مرس��دس بنز برای افزایش زیبایی‬ ‫از چراغ های دی الیت نیز اس��تفاده کرده‬ ‫و طراح��ی بخ��ش داخل��ی ان لوک��س‬ ‫اس��ت‪ .‬با اس��تفاده از ای��ن ون می توان ‪۷‬‬ ‫تا ‪۸‬سرنش��ین را جابه جا کرد که ش��رایط‬ ‫و امکان��ات رفاهی فراوان��ی نیز در داخل‬ ‫کابین برای ان در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫ق��درت این ون از یک پیش��رانه که توان‬ ‫را ب��ه محور جلو منتق��ل می کند‪ ،‬تامین‬ ‫می شود‪ .‬پیش��رانه مورد استفاده‪ ،‬توانایی‬ ‫تولید حداکثر توان ‪۲۰۱‬اسب بخار را دارد‬ ‫و یک باتری ‪۹۰‬کیلووات ساعتی برای این‬ ‫ون در نظر گرفته شده است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هنوز اطالعات دقیقی درباره زمان عرضه‬ ‫و نرخ این ون لوکس منتشر نشده است‪.‬‬ ‫‪۶۷۰‬اس��ب بخار نیز از س��وی برخی افراد اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫نکته را نیز باید گفت که سیس��تم ‪۴‬چ��رخ متحرک ائودی یعنی‬ ‫‪ Quattro‬نیز برای خریداران این خودرو در دسترس خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬سیس��تم تعلیق ‪ RS Q۸‬از نوع قابل تنظیم اس��ت‬ ‫که بس��یاری از مش��تریان عالقه خاصی به این اپشن دارند‪ .‬هنوز‬ ‫اطالع��ات دقیقی از زمان تولید و عرضه این خودرو وجود ندارد و‬ ‫باید منتظر اخب��ار جدید ماند‪ .‬این احتمال وجود دارد که خودرو‬ ‫مورد نظر اواخر امسال یا اوایل سال اینده به مرحله تولید برسد‪.‬‬ ‫جیپ رنگلر با ظاهر خشن تر‬ ‫یک��ی از برنده��ای طراح��ی و س��اخت‬ ‫ل��وازم یدکی برای خودروه��ا‪ ،‬کیت بدنه و‬ ‫چراغ ه��ای جدید برای جی��پ رنگلر تولید‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬رنگل��ر یک��ی از محبوب ترین‬ ‫خودروه��ای جی��پ به ش��مار م��ی رود که‬ ‫البت��ه ظاهر ان ممکن اس��ت پس از مدتی‬ ‫خسته کننده شود‪.‬‬ ‫یکی از س��ازندگان قطعات به نام اوراکل‪،‬‬ ‫کیت بدنه و چراغی برای این خودرو تولید‬ ‫ک��رده ک��ه ظاهر ان را بس��یار خش��ن تر و‬ ‫جذاب تر می کند‪.‬‬ ‫هزین��ه خرید کامل قطعات تولید ش��ده‬ ‫به وسیله این برند ‪۸۴۵‬هزار دالر است‪ ،‬البته‬ ‫قطع��ات برای مدل پیکاپ گالدیاتور نیز در‬ ‫دسترس است‪.‬‬ ‫چراغ ه��ای ال ای دی در ای��ن پکیج روی‬ ‫جلوپنج��ره ق��رار می گیرند و ظاه��ر رنگلر‬ ‫را تغیی��ر می دهن��د‪ .‬چرا غ ه��ای قرمزرنگ‬ ‫نیز وج��ود دارند که داخ��ل گلگیرها نصب‬ ‫می شوند و نظر همگان را شب ها به خودرو‬ ‫جلب می کنند‪.‬‬ ‫به طور کلی خریداران با اس��تفاده از این‬ ‫کیت بدنه و چراغ ه��ا می توانند رنگلر خود‬ ‫را از ی��ک خودرو عادی به خودرویی تبدیل‬ ‫کنند که نگاه همه به ان است‪.‬‬ ‫فورد ماستنگ شلبی به اروپا نمی اید‬ ‫امس��ال در نمایش��گاه دیترویت‪ ،‬قدرتمندترین نس��خه از فورد‬ ‫ماس��تنگ ش��لبی رونمایی ش��د‪ .‬این خودرو که با کد ‪GT۵۰۰‬‬ ‫شناخته می شود از رقیبان سرسخت شورولت کامارو و داج چلنجر‬ ‫هلکت است‪ .‬طرفداران خودروهای عضالنی از سال ‪۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫منتظر رونمایی از این نسخه قدرتمند ماستنگ بودند که سرانجام‬ ‫فورد این کار را در س��ال جاری عملی کرد‪ .‬این خودرو از پیشرانه‬ ‫‪۵.۲‬لیتری ‪۸‬س��یلندر ب��ا حداکثر توان ‪۷۵۰‬اس��ب بخار و حداکثر‬ ‫گش��تاور ‪۸۵۰‬نیوتن متر بهره می برد‪ .‬گفتنی است فقط ‪۳‬ثانیه نیاز‬ ‫اس��ت تا س��رعت این خودرو از حالت س��کون به ‪۱۰۰‬کیلومتر بر‬ ‫س��اعت برس��د‪ .‬نکته منفی که به تازگی درباره ای��ن خودرو اعالم‬ ‫ش��ده این است که فقط در امریکا‪ ،‬مکزیک و خاورمیانه به فروش‬ ‫می رس��د و به اروپا راه پیدا نمی کند‪ .‬این خبر را مس��ئول فروش‬ ‫فورد گفته و عالوه بر نس��خه ‪ GT۵۰۰‬مدل ‪ GT۳۵۰‬نیز امکان‬ ‫فروش در اروپا را ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت که ماس��تنگ یکی از‬ ‫پرفروش ترین خودروهای کوپه اس��پرت در اروپا به ش��مار می رود‬ ‫و فروش ان در س��ال ‪۲۰۱۹‬میالدی به ‪۲۳‬هزار دس��تگاه رسیده‬ ‫است‪ .‬قدرتمندترین نسخه ماستنگ در اروپا مدل بالیت است که‬ ‫حداکثر توان ان ‪۴۵۷‬اسب بخار اعالم شده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ 1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪ 2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪66‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر مدیریت‬ ‫کافی نیست‬ ‫خبر‬ ‫نفس تولید الستیک‬ ‫به شماره افتاده است‬ ‫ی��ک تولیدکننده تایر با بیان اینکه اگر ارزی به ما داده نش��ود در تامین مواد‬ ‫اولیه مش��کل به وجود امده و بازار در ماه های اینده با کمبود الس��تیک روبه رو‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬تولید با اینکه باید خط اول جبهه اقتصاد کشور باشد اما امروز‬ ‫نفس هایش به شماره افتاده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬اس��کندر ستود ه با اش��اره به اینکه با وجود تمام تاکیدات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب بر رونق تولید و رفع مش��کالت پی��ش روی تولیدکنندگان‬ ‫گوی��ا هنوز مس��ئوالن اراده ای برای حل این معضالت ندارن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنوز‬ ‫مش��کالت تولید پا برجاست و ما به عنوان تولیدکننده الستیک یک ماه است که‬ ‫نتوانس��ته ایم گشایشی برای واردات مواد اولیه داشته باشیم و ارزی در اختیار ما‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر ارزی به ما داده نشود در تامین مواد اولیه مشکل به وجود‬ ‫امده و بازار در ماه های اینده با کمبود الس��تیک روبه رو خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫موض��وع را در قالب نامه ای به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده ایم تا در‬ ‫این زمینه تصمیم سریعی اتخاذ شود‪.‬‬ ‫این تولیدکننده الس��تیک با بیان اینکه در ش��رایط تحریم با حمایت از تولید‬ ‫داخ��ل می توانیم از تمام ظرفیت ها اس��تفاده و نیازهای داخلی را برطرف کنیم‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تولید تایر برای تولیدکننده داخلی چندین برابر ارزان تر از واردات‬ ‫تایر اس��ت‪ ،‬چرا دولت به این موضوع توجهی نمی کند؟ ما می خواهیم به کش��ور‬ ‫کمک کنیم تا وابس��تگی به واردات نداش��ته باش��یم اما از طرف دیگر هیچ کس‬ ‫واحدهای تولیدی را حمایت نمی کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت تایر ب��ا تاکید بر اینکه چرا اقایان واردات را به تولید ترجیح‬ ‫می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکننده داخلی می تواند ‪ ۷۰‬درصد نیاز تایر کشور را برطرف‬ ‫کند و فقط ما ‪۳۰‬درصد وابس��ته به واردات هس��تیم اما امروز با عدم حمایت ها‬ ‫ظرفیت تولیدکننده داخلی کاهش یافته و حجم واردات به مرور در حال افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا انتقاد از اینکه چرا یک ماه اس��ت بانک مرک��زی ارزی برای‬ ‫واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ ۴۵ :‬درصد مواد اولیه‬ ‫مورد نی��از واحده��ای تولیدی تایر از محل واردات تامین می ش��ود‪ ،‬به ما بگویید‬ ‫وقتی نمی توانیم ارز تهیه کنیم‪ ،‬مواد اولیه را چگونه وارد کنیم‪.‬‬ ‫این تولیدکننده الس��تیک به س��خنان اخیر رهبر معظم انقالب در وجود ‪۷۰‬‬ ‫خوان برای تولیدکنندگان در امر تولید گفت‪ :‬رهبری به نکته خوبی اشاره کردند؛‬ ‫تولی��د با اینکه باید خط اول جبهه اقتصاد کش��ور باش��د ام��ا امروز نفس هایش‬ ‫به ش��ماره افت��اده و هیچ حمایتی از ان نمی ش��ود‪ .‬هر روز س��دی جدید برای‬ ‫تولیدکنن��دگان به وجود می اید به نحوی که پیمودن این همه مراحل برای یک‬ ‫تولیدکننده بس��یار سخت و نفس گیر اس��ت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬تنها راه نجات تولید‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های موجود است اما کسی به این موضوع توجه نمی کند‪ .‬در‬ ‫شرایط بحران تولیدکننده به جای حمایت بدون هیچ سیاست تشویقی به سختی‬ ‫مش��غول فعالیت است‪ .‬امیدوارم فرمایش��ات اخیر رهبری مورد توجه مسئوالن‬ ‫قرار گرفته و انها فکر اساسی برای وضعیت تولیدکنندگان داخلی بکنند‪ .‬ستوده‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر مواد اولیه نداش��ته باشیم‪ ،‬نمی توانیم تولید کنیم و به طور حتم‬ ‫بازار در اینده دچار مش��کل خواهد ش��د مس��ئوالن باید به ای��ن موضوع توجه‬ ‫بیشتری داشته باشند و هر چه سریع تر تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫بودجه واردات خودرو کارکرده در تولید هزینه شود‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬طرح نوس��ازی ناوگان حمل ونقل فعالیت و کار هس��تند‪ .‬زمانی که طرح نوس��ازی خودروهای‬ ‫عموم��ی س��نگین پی��رو دس��تور رئیس جمه��وری و ابالغ فرسوده مطرح ش��د‪ ،‬بحث حدود ‪۲۰۰‬هزار خودرو فرسوده‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وقت در دس��تورکار س��ازمان مطرح ش��د که دولت بر اس��اس این امار نوسازی این ناوگان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) ق��رار گرفت‪ .‬در را در دس��تورکار قرار داد‪ .‬دولت وعده داده بود تا پایان دولت‬ ‫این طرح که با هدف بهینه س��ازی مصرف س��وخت و کاهش دوازده��م این اتفاق بیفتد و قرار بود س��االنه حدود ‪۷۰‬هزار‬ ‫الودگی ه��ای زیس��ت محیطی تعریف ش��ده‪ ،‬ب��ا تخصیص خودرو در ‪ ۳‬سال جایگزین شود‪.‬‬ ‫اما این امر محقق نش��د چون بحث تعرفه ها و کاهش روند‬ ‫حداکثر ‪۵۰‬درص��د نرخ فروش خودروها به عن��وان یارانه از‬ ‫س��وی دولت از محل صرفه جویی حاص��ل از کاهش مصرف تولید پیش امد‪ .‬درواقع دولت بودجه ای برای این امر نداشت‪.‬‬ ‫س��وخت‪ ،‬قرار بود ‪۲۰۲‬هزار و ‪۵۰۰‬خودرو تجاری س��نگین به هر حال قرار بود ‪۸۰‬درصد نرخ این خودروها از سوی دولت‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال جایگزین خودروهای فرس��وده موجود شود‪ ۱۶ .‬به ش��کل وام پرداخت ش��ود و فقط ‪۲۰‬درصد نرخ خودرو از‬ ‫بهمن ‪ ۹۶‬رئیس جمهوری طرح نوس��ازی ناوگان حمل ونقل سوی متقاضی و خریدار پرداخت شود‪.‬‬ ‫ج��اده ای و درون ش��هری و طرح ه��ای اش��تغالزایی را ارائه € €این وام برای مصرف کننده یا همان خریدار درنظر‬ ‫ک��رد و ‪ ۱۹‬بهم��ن همان س��ال این طرح به ای��درو به عنوان گرفته شده بود نه تولیدکننده‪ ،‬درست است؟‬ ‫وقت��ی مصرف کننده ‪۲۰‬درصد پ��ول را تامین می کند ان‬ ‫س��تاد اجرایی ابالغ شد‪ .‬این طرح نوس��ازی شامل اتوبوس و‬ ‫مینی بوس(‪۷۶‬ه��زار و ‪۵۰۰‬اتوبوس و مینی بوس)‪ ،‬کامیون‪۸۰ ،‬درصد قرار بود در قالب اعتبار به تولیدکننده ارائه ش��ود‪،‬‬ ‫کشنده‪ ،‬کامیونت(‪۱۲۶‬هزار کامیون و کامیونت) می شد‪ .‬اما ن��ه متقاضی‪ .‬دولت به طور مس��تقیم این مبلغ را به ش��رکت‬ ‫ب��ا توجه به ش��رایط پیش امده در صنعت خودرو کش��ور به تولیدکننده پرداخت می کرد و انها به ش��کل س��ی کی دی یا‬ ‫دلی��ل اعمال تحریم‪ ،‬این موض��وع به محاق رفت‪ .‬از این رو در به وسیله خودروهایی که عمق ساخت داخل باالیی داشتند‬ ‫ادام��ه برای کاهش الودگی ه��وا موضوع واردات خودروهای مانند بنز ‪۱۰‬تن یا ‪۱۸‬تن تولید می کردند‪.‬‬ ‫از این رو تفاوت در تقاضای خودروهای‬ ‫کارک��رده با عمر پایین مطرح ش��د‪ .‬در‬ ‫سبک و سنگین‪ ،‬باعث می شود به راحتی‬ ‫ادام��ه روزگار خ�ودرو گفت وگویی‬ ‫به دلیل کمبود‬ ‫نتوانی��م درب��اره اینک��ه ای��ا واردات‬ ‫ب��ا حس��ن کریمی س��نجری‪ ،‬یکی از‬ ‫خودروهای تاجران کارکرده خوب است‬ ‫سنگین‬ ‫کارشناسان حوزه خودروهای‬ ‫عرضه در سال های‬ ‫یا خیر قض��اوت کنیم‪ .‬زی��را می گوییم‬ ‫داشت که می خوانید‪.‬‬ ‫گذشته امار‬ ‫خال خودروهای س��نگین در بازار عوامل‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه مش�کالتی که‬ ‫تعداد خودروهای‬ ‫سخت تری نسبت به خودروهای سواری‬ ‫درحال حاضر در تولید و نوس�ازی‬ ‫افزایش‬ ‫فرسوده‬ ‫دارن��د زیرا س��واری ها جایگزین دارند و‬ ‫ناوگان حمل ونقل س�نگین وجود‬ ‫سنگین ها خیر‪.‬‬ ‫دارد‪ ،‬نظ�ر ش�ما درب�اره واردات‬ ‫یافته است‪ .‬برای‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت که کش��ش‬ ‫خودروه�ای س�نگین و تج�اری‬ ‫اتوبوس های‬ ‫افراد ب��ه این بازار براس��اس چه عواملی‬ ‫کارکرده چیست؟‬ ‫شهری سن‬ ‫اتفاق می افت��د؟ در واقع این عامل کار و‬ ‫موض��وع واردات خودروه��ای‬ ‫فرسودگی‬ ‫رونق اقتصادی اس��ت که منجر به جذب‬ ‫کارک��رده برای خودروه��ای تجاری و‬ ‫مش��تری به بازار خودروهای س��نگین‬ ‫س��واری متفاوت است‪ .‬تفاوتی که بین‬ ‫‪ ۱۰‬سال است‬ ‫می ش��ود‪ .‬ام��ا کش��ور درحال حاضر در‬ ‫خودروه��ای تجاری و س��واری وجود‬ ‫درحالی که‬ ‫وضعیت��ی ق��رار دارد ک��ه اقتصادش در‬ ‫دارد‪ ،‬این اس��ت که خودروهای تجاری‬ ‫اتوبوس های در‬ ‫حالت رک��ود بوده و رون��ق اقتصادی به‬ ‫خودروهای کار هس��تند و کس��ی که‬ ‫اندازه کافی در کش��ور وج��ود ندارد‪ .‬در‬ ‫حال تردد کشور‬ ‫خودرو س��نگین خریداری می کند به‬ ‫مع��ادن‪ ،‬مس��کن‪ ،‬راهس��ازی و‪ ...‬برای‬ ‫نی��ت امرارمعاش اس��ت‪ .‬خودروهای‬ ‫بیش از ‪ ۲‬برابر‬ ‫خودروهای سنگین و باری کاری وجود‬ ‫تجاری در ناوگان لجس��تیک ش��هری‬ ‫سن دارند‬ ‫ندارد یا همین ط��ور در بحث صادرات و‬ ‫و بین ش��هری برای کمک ب��ه اقتصاد‬ ‫واردات به اندازه گذشته نداریم که بارها‬ ‫کشور و حمل ونقل جاده ای و رفت وامد‬ ‫بین ش��هری مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬در عمل جایگزینی از بندرها به مراکز ش��هرها جابه جا ش��ود‪ .‬یکی از دالیل رونق‬ ‫ب��رای خودروهای تجاری وجود ندارد‪ .‬به این معنی که کاری کار و فعالیت برای خودروهای کش��نده بحث رونق واردات و‬ ‫که ی��ک خودرو تج��اری انجام می دهد در نب��ودش خودرو صادرات اس��ت‪ .‬رونق نداشتن این بازار(خودروهای سنگین)‬ ‫جایگزین نداریم که بتواند همان کار را انجام دهد‪ .‬البته شبکه به این دلیل اس��ت که کار به ان��دازه کافی برای این خودروها‬ ‫ریلی وجود دارد که مس��ئله ای دیگر است‪ .‬اما برعکس برای وج��ود ن��دارد‪ .‬پس بخش��ی از ظرفیت ناوگان فعلی کش��ور‬ ‫خودرو سواری جایگزین وجود دارد‪ .‬کسی که خودرو سواری غیرفعال اس��ت‪ .‬وقتی با کامیوندارها صحبت شود از نبود کار‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬می تواند از ناوگان حمل ونقل عمومی مانند گله مند هستند‪.‬‬ ‫ام��ا چرا متقاضی در حال فش��ار اوردن اس��ت که نیازمند‬ ‫اتوبوس و مترو اس��تفاده کند‪ .‬به عن��وان نمونه اتوبوس های‬ ‫شرکت واحد یا بین شهری نبودش��ان غیر قابل جبران است خودرو است؟ به همان دلیل سن فرسودگی است‪ .‬بسیاری از‬ ‫و بار نب��ود اینگونه خودروها روی ناوگان��ی دیگر مانند مترو این خودروها س��ن فرسودگی باالیی دارند‪ ،‬بنابراین از طرف‬ ‫تقاضا فش��ار می اید که باید خودرو خود را تعویض کند‪ .‬نرخ‬ ‫منتقل می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬این تفاوت س��بب می ش��ود که ب��ازار تقاضا در خودروهای تجاری و کش��نده ها باالس��ت‪ .‬اگر در گذشته با‬ ‫خودروه��ای تجاری با خودروهای س��واری متفاوت باش��د‪ .‬ح��دود ‪۳۰۰‬میلیون تومان می توانس��تیم ی��ک خودرو کار‬ ‫همچنی��ن این تف��اوت اختالفی را در ح��وزه تقاضا به وجود تهی��ه کنی��م‪ ،‬درحال حاضر بای��د باالی یک میلی��ارد تومن‬ ‫می اورد‪ .‬ط��رف تقاضا برای خودروهای تجاری از س��اختار هم��ان خ��ودرو را خریداری کنیم‪ .‬به عن��وان نمونه کف نرخ‬ ‫متفاوتی نس��بت به خودروهای سواری برخوردار است‪ .‬برای اتوبوس های شهری یک میلیارد تومان است که خودروهای‬ ‫همین نمی توان به راحت��ی گفت که خودروهای تجاری اگر چینی اس��ت (اتوبوس های درون ش��هری)‪ .‬در واقع کسانی‬ ‫تولید نشود مشکلی به وجود نمی اید بلکه برعکس باید خال و که به دنبال واردات خودروهای دس��ت دوم هس��تند همین‬ ‫شرکت های اتوبوسرانی هستند‪.‬‬ ‫کمبود عرضه انها در بازار به گونه ای جبران شود‪.‬‬ ‫همین ط��ور در کامی��ون کمت��ر از ی��ک میلی��ارد‬ ‫ب��ه دلیل کمبود عرضه در س��ال های گذش��ته امار تعداد‬ ‫خودروهای فرسوده افزایش یافت‪ .‬برای اتوبوس های شهری توم��ان نمی ت��وان خودروی��ی را خری��داری ک��رد‪ .‬باری و‬ ‫سن فرس��ودگی ‪ ۱۰‬سال اس��ت درحالی که اتوبوس های در کمپرس��ی و بنزه��ای واگن ه��ود خودروهای��ی ک��ه عمق‬ ‫حال تردد کشور بیش از ‪ ۲‬برابر سن دارند و هنوز در حال ارائه س��اخت داخ��ل بیش��تری دارن��د‪ ،‬ب��االی ‪۶۰۰‬میلی��ون‬ ‫خدمات هس��تند‪ .‬در کامیون هم همین اس��ت‪ .‬طرف تقاضا توم��ان ن��رخ دارن��د و کش��نده ها هم ب��االی ی��ک میلیارد‬ ‫اتوب��وس چون نهادهای دولتی و ش��به دولتی اس��ت انها به تومان‪.‬‬ ‫بنابراین در ش��رایطی که نرخ خودروهای تجاری به شدت‬ ‫محض اینکه به س��ن فرسودگی می رسند تصمیم می گیرند‬ ‫اس��تفاده نکنند‪ .‬اما در بخش خودروهای س��نگین و تجاری باالس��ت و فرصت ه��ای کاری برای این خودروها در س��طح‬ ‫چون طرف تقاضای ان بخش خصوصی است شاهد هستیم پایینی اس��ت‪ ،‬تمای��ل تقاضا برای خرید کمی ش��ک برانگیز‬ ‫حت��ی خودروهای با عمر بیش از ‪۴۰‬س��ال همچنان در حال است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس ارشد اقتصاد‬ ‫برخ��ی بر این تصور هس��تند که با برکناری مدیرعامل قدی��م و تعیین مدیرعامل جدید‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬وضعیت این ش��رکت بهبود خواهد یافت‪ .‬هرچن��د به طور قطع حضور مدیر‬ ‫کارامد در راس ش��رکت های خودروس��ازی می تواند منجر به افزایش کارایی و بهره وری‬ ‫شود اما تجربه نشان داده که در این شرکت ها این قاعده وجود ندارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬این پرسش‬ ‫مطرح است که چرا با وجود اینکه به طور دائم مدیران عامل شرکت های خودروسازی تغییر‬ ‫می کنند اما ناکارامدی صنعت خودرو کاهش نمی یابد؟‬ ‫در یک نگاه کالن اسیب شناسانه‪ ،‬می توان دلیل این موضوع را رویکرد قیم مابانه دولت به‬ ‫صنعت خودرو عنوان کرد‪ .‬متاسفانه با وجود اینکه سهم دولت در شرکت های خودروسازی‬ ‫کمتر از ‪۲۰‬درصد اس��ت‪ ،‬مدیریت شرکت های خودروسازی با نظر دولت ها انجام می شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬دولت ها مقصر اصلی ناکارامدی هس��تند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬رویکرد دولت به صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬در گام نخس��ت ریش��ه عموم مشکالت است و بر این اساس عملکرد مدیران عامل‪،‬‬ ‫علل بعدی هستند‪.‬‬ ‫دخالت دولت در ش��رکت های خودروس��ازی‪ ،‬از انتخاب مدیرعامل گرفته‪ ،‬انتصاب ها تا‬ ‫حمایت های یکجانبه منجر به شکل گیری ساختار معیوبی شده است که به سختی می توان‬ ‫با تغییر مدیران عامل چنین س��اختاری را اصالح کرد‪ .‬هر چند در مواردی هم دیده ش��ده‪،‬‬ ‫مدیران کارامد توانسته اند پیامدهای منفی چنین ساختاری را کاهش دهند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬با توجه به چنین تحلیلی‪ ،‬اصالح صنعت خودرو در گرو تغییر ساختار است‪ ،‬نه‬ ‫مدیران عامل‪ .‬تا زمانی که دولت ش��رکت های خودروس��ازی را حیاط خلوت خود می داند‪،‬‬ ‫نمی ت��وان انتظ��ار بهبود در این صنعت را داش��ت‪ .‬درنتیجه باید پذیرف��ت که دولت عامل‬ ‫ناکارام��دی صنعت خودرو اس��ت که ای��ن رویکرد نیاز به اصالح بنی��ادی و البته در جهت‬ ‫صحیح دارد‪.‬‬ ‫€ €منظور این است که حجم تقاضا برای خودروهای دارد و نرخ تولید به مراتب پایین تر از واردات خودرو به ش��کل‬ ‫س��ی کی دی نو است‪ .‬از سوی دیگر واردات خودرو دست دوم‬ ‫سنگین واقعی نیست؟‬ ‫بل��ه‪ .‬این امار کاذب اس��ت زی��را کار کم و ن��رخ خودروها در این حوزه ارزان تمام نمی ش��ود‪ .‬اگر نهادی وجود دارد که‬ ‫باالست‪ .‬بنابراین فردی که یک کشنده را یک میلیارد تومان توان مالی برای واردات خودروهای مسافری دست دوم مانند‬ ‫خری��داری می کند س��پس در بازار کار ماهانه ی��ک بار دارد اتوبوس‪ ،‬ون و مینی بوس دارد‪ ،‬بهتر است ان را برای تولید در‬ ‫خیل��ی صرفه اقتصادی ندارد که فردی این مبلغ باال را هزینه داخل هزینه کند چون ظرفیت های خالی زیادی داریم‪ .‬توان‬ ‫تولی��د اینگونه خودروها در داخل وجود دارد به ویژه در حوزه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ش��رکت های لیزینگ مانند گذش��ته فعال نیستند‪ .‬دولت خودروهایی مانند ون که موضوع واردات دس��ت دوم ون هم‬ ‫هم در این زمینه بودجه ای مصوب نکرده است‪ .‬با این موضوع امروز مطرح است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در ح��وزه خودروهای س��نگین ضرورتی برای‬ ‫چه عاملی وجود دارد که تالش می کند خودرو تجاری دست‬ ‫واردات دست دو م وجود ندارد‪.‬‬ ‫دوم وارد شود؟‬ ‫همچنین در بخش عرضه‪ ،‬شرکت های تجاری ساز زیادی € €عن�وان کردید واردات این خودروها گران اس�ت‬ ‫در کش��ور داری��م‪ .‬بخش زی��ادی از انها غیرفعال اس��ت‪ .‬به زی�را از اس�تانداردهای روز برخ�وردار هس�تند‪ .‬ایا‬ ‫عنوان نمونه ایران خودرودیزل یا س��ایپادیزل و‪ ...‬ساعت های واردات این خودرو های دارای استاندارد روز نسبت به‬ ‫بی��کاری زیادی دارند‪ .‬بخش��ی از ظرفیت تولی��د انها بدون خودروهای داخلی که دارای اس�تاندارد روز نیستند‬ ‫اس��تفاده مانده؛ چرا بدون اس��تفاده اس��ت؟ چون تقاضایی مزیت ندارد؟‬ ‫اگ��ر همان خ��ودرو را در داخل تولید کنی��م که در برخی‬ ‫ب��رای خودروهای انها وجود ندارد‪ .‬به عنوان نمونه ش��رکتی‬ ‫مانند ایران خودرو دیزل توان تولید کامیون‪ ،‬کمپرس��ی‪ ،‬ون‪ ،‬برنده��ا امکان ان وجود دارد‪ ،‬نرخ تمام ش��ده پایین می اید‪.‬‬ ‫مینی بوس و حتی کش��نده و تا حدودی اتوب��وس را دارد اما درحال حاضر در زمینه کش��نده ها ای��ران در حال همکاری‬ ‫با ش��رکت فوتون چین است‪ .‬بنز‪ ،‬ولوو‪،‬‬ ‫بخشی از ظرفیتش در تمام این حوزه ها‬ ‫اس��کانیا و‪ ...‬ب��ا ما هم��کاری ندارند‪ .‬اما‬ ‫خالی اس��ت یعنی تقاضا به اندازه کافی‬ ‫اگر نهادی‬ ‫چینی ه��ا هنوز همکاری خ��ود را ادامه‬ ‫برای خرید ای��ن خودروها وجود ندارد‪.‬‬ ‫داده ان��د و می توانی��م از ش��رکت هایی‬ ‫به همان دالیلی که عنوان ش��د‪ .‬طرف‬ ‫هست که‬ ‫مانن��د فوت��ون و یوتان��گ ک��ه یکی از‬ ‫عرض��ه خالی و بازار تقاضا راکد اس��ت؛‬ ‫توان مالی‬ ‫بزرگ تری��ن اتوبوس س��ازهای جه��ان‬ ‫به دلیل گران��ی خودرو و کمی کار‪ .‬پس‬ ‫برای واردات‬ ‫هس��تند خدم��ات مناس��ب دریاف��ت‬ ‫چه اصراری برای واردات خودرو وجود‬ ‫خودروهای‬ ‫کنیم‪ .‬وقتی ما خودروهای دس��ت دوم‬ ‫دارد؟‬ ‫وارد می کنیم‪ ،‬نمی توانیم خدمات پس‬ ‫€ €اگر خودروهای س�نگین را به‬ ‫مسافری‬ ‫از ف��روش بگیریم‪ .‬اما اگ��ر خودرویی نو‬ ‫دو بخ�ش اتوبوس ه�ا و تجاری ها‬ ‫دست دوم مانند‬ ‫از ش��رکت چین��ی وارد کنیم با توجه به‬ ‫اعم از کامیون و کش�نده ها تقسیم‬ ‫اتوبوس‪ ،‬ون و‬ ‫اینکه نمایندگی ان هم در کشور فعالیت‬ ‫کنیم‪ ،‬وضعیت تقاضا چگونه است؟‬ ‫همچنین ش�ما از گرانی خودروها مینی بوس را دارد‪،‬‬ ‫دارد‪ ،‬می توانیم نس��بت به خدمات پس‬ ‫از ف��روش ان مطمئ��ن باش��یم‪ .‬برخی‬ ‫گفتی�د‪ ،‬به طور قط�ع خودروهای‬ ‫بهتر است ان را‬ ‫خودروه��ای س��نگین نیز بی��ن ‪ ۱۵‬تا‬ ‫کارکرده نرخ پایین تری دارند‪.‬‬ ‫برای تولید در‬ ‫‪۳۰‬درصد داخلی سازی شده اند‪.‬‬ ‫تنها عاملی که ممکن اس��ت‪ ،‬س��بب‬ ‫داخل هزینه کند‬ ‫ای��ن خودروها هم با اس��تانداردهای‬ ‫ش��ود ت��ا م��ا ب��ه س��مت خودروهای‬ ‫روز وارد و مونت��اژ می ش��وند و ش��اید‬ ‫چون ظرفیت های‬ ‫دس��ت دوم برویم‪ ،‬این اس��ت که انها از‬ ‫استانداردش��ان باالت��ر از خودروه��ای‬ ‫نرخ پایین تری در مقایسه با خودروهای‬ ‫خالی زیادی‬ ‫کارکرده باشد‪.‬‬ ‫صف��ر برخوردار هس��تند‪ .‬البته این هم‬ ‫داریم‬ ‫� در بحث خودروهای چینی البته‬ ‫خیلی واقعی نیس��ت زی��را انها با توجه‬ ‫بیشتر در حوزه خودروهای سواری‬ ‫ب��ه تفاوت برابری نرخ ارز در مقابل ریال‬ ‫عدد قابل توجهی می ش��ود‪ .‬وقتی قرار باشد خودرویی دست هم�ه عن�وان می کنن�د ای�ن خودروه�ا ارزان قیمت‬ ‫دوم وارد ش��ود باید حدود ‪۷۰۰‬میلیون تومان پول پرداخت هستند زیرا تمام سودش�ان در لوازم یدکی انهاست‬ ‫شود‪ .‬دس��ت دوم است اما از اس��تانداردهای روز برخوردار و و قطعات چینی دارای عمر کوتاهی هستند‪.‬‬ ‫در خودروهای س��واری ممکن اس��ت این موضوع مطرح‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال از عمر انها نگذشته اس��ت بنابراین هزینه دارد‪.‬‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته به طور عموم ناوگان شان را پس از باشد اما در اتوبوس شرکتی مانند یوتانگ‪ ،‬موتورش بنز است‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال به فن��اوری جدیدی تغیی��ر و ترجیح می دهند و یکی از به روزترین موتورهای س��ری ‪ ۴۵۷‬شرکت بنز روی‬ ‫خودروهای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال ساخت خود را به کشور دیگری صادر خودروهای این شرکت سوار است‪ .‬گیربکس ان هم از شرکت‬ ‫کنند و ناوگان ش��ان را نوس��ازی کنند‪ .‬همچنین در این بین ‪ ZF‬تامین می ش��ود‪ .‬در کل خودروهای سنگین چینی هم از‬ ‫سلس��له دالالنی (دولتی و خصوصی) وج��ود دارد که از قبل قوای محرکه روزامدی برخوردار هستند‪ .‬از سوی دیگر عمر‬ ‫واردات خودروهای دس��ت دوم نفعی نصیب ش��ان می شود‪ .‬مفید اتوبوس های شهری ‪ ۱۰‬سال است و این خودروها برای‬ ‫انهای��ی هس��تند که در دو ط��رف ماجرا ب��وده و به موضوع ‪ ۱۰‬سال پاسخگو هستند یا ش��رکت فوتون‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫واردات خودروه��ای کارکرده دامن می زنن��د‪ .‬ما به نیاز بازار مشترک شرکت بنز است و بهترین موتور و گیربکس را دارد‪.‬‬ ‫کش��ور واقف هس��تیم‪ .‬بیش از ‪۲۰۰‬خودرو سنگین فرسوده قیم��ت واردات خ��ودرو برند ولوو دس��ت دوم معادل خودرو‬ ‫در ناوگان حمل ونقل درون ش��هری و برون ش��هری فعالیت نوی چینی اس��ت درحالی که قوای محرکه هر دو یکی است‪.‬‬ ‫دارن��د و نمی توان منکر ان ش��د‪ .‬اما درحال حاضر به دو دلیل در خودروهای س��نگین چینی ها متفاوت هس��تند چون در‬ ‫ن��رخ باالی این خودروها و بازار تقاض��ای راکد به دلیل رکود قوای محرکه خودروهای تجاری شان از برندهای بنام جهانی‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬تقاضا به اندازه گذش��ته برای خودروهای استفاده می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه نمی توانیم نیاز بخش لجس��تیک را نادیده بگیریم‬ ‫تج��اری به ویژه در بخش باری وجود ن��دارد‪ .‬بحث اتوبوس و‬ ‫خودروهای س��نگین حمل ونقل مس��افر‪ ،‬جدا از این مسئله به وی��ژه در بخش مس��افری کمب��ود وجود دارد اما بیش��تر‬ ‫است‪ .‬مسافر هست و زیرساخت های لجستیک کشور به ویژه مشتری دولتی و شبه دولتی هستند‪ .‬اما چرا اصرار به واردات‬ ‫در کالنشهرها مناس��ب نیست‪ .‬بنابراین بخشی از اتوبوس ها اس��ت‪ ،‬شک برانگیز است زیرا این پرسش مطرح است که اگر‬ ‫ه��م فرس��وده و از رده خارج هس��تند‪ .‬بنابراین در این بخش بودجه دارند چرا در تولید هزینه نمی کنند‪ .‬مذاکرات زیادی‬ ‫کمبود و تقاضا وجود دارد‪ .‬واردات خودروهای کارکرده برای بین شرکت های اتوبوسرانی‪ ،‬شهرداری و‪ ...‬انجام شده اما این‬ ‫این بخش جدا از باری هاست‪ .‬درنتیجه در بخش باری تاکید نهادها حاضر نیس��تند در مسیر تولید سرمایه گذاری کنند و‬ ‫بر واردات خودروهای دست دوم نادرست است و بیشتر ناشی بودجه بدهند‪.‬‬ ‫تردیدی نیست کسانی که از واردات خودروهای دست دوم‬ ‫از قصد ساختار داللی است؛ کسانی که می خواهند از واردات‬ ‫حمایت می کنند به دنبال منافع شخصی هستند درحالی که‬ ‫بهره اقتصادی ببرند‪.‬‬ ‫در خودروه��ای مس��افری ه��م ظرفی��ت تولی��د ب��رای تولید همین خودروها در داخل‪ ،‬روی تحکیم و تقویت اقتصاد‬ ‫خودروهای مس��افری مانند مینی بوس و ون در کشور وجود کشور بسیار اثربخش است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫روزگار خودرو در پرونده ای ویژه بررسی می کند‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪66‬‬ ‫واردات خودرو در دوراهی کارکرده و صفر کیلومتر‬ ‫ش�روین اش�یدری‪ :‬با توجه به اینک��ه واردات‬ ‫خ��ودروی صف��ر کیلومت��ر به کش��ور در ش��رایط‬ ‫حاضر امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬نظرهای��ی درباره واردات‬ ‫خودروه��ای کارک��رده مط��رح ش��ده اس��ت‪ .‬ورود‬ ‫خودروهای نو به کش��ور هزین��ه زیادی دارد چراکه‬ ‫به میزان تعرفه ها و عوارض نیز مربوط می ش��ود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب پیش��نهادهایی داده ش��د تا خودروهای‬ ‫کارکرده بتوانند به کشور راه پیدا کنند اما همچنان‬ ‫ابهام ها و مسائل مختلفی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫ورود خودروهای صفر کیلومتر از س��ال گذش��ته به‬ ‫کش��ور ممنوع شد و مشکالتی نیز برای خریداران و‬ ‫شرکت های واردکننده به وجود امد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫باید ب��ه دنبال راهکاری برای تامی��ن نیازهای بازار‬ ‫ب��ود چراکه عالوه ب��ر خودروهای داخل��ی‪ ،‬نیاز به‬ ‫خودروهای وارداتی نیز وجود دارد‪ .‬در ادامه گزارش‪،‬‬ ‫مسائل مرتبط با ورود خودروهای کارکرده به کشور‬ ‫در گفت وگو با ‪۲‬نماینده مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫یک کارشناس حوزه خودرو بررسی می شود‪.‬‬ ‫فرب��د زاوه کارش��ناس ح��وزه خ��ودرو می گوید‪:‬‬ ‫واردات خودروه��ای کارک��رده را می ت��وان ح��رف‬ ‫عجیبی دانس��ت چراکه حت��ی درحال حاضر امکان‬ ‫ورود نمونه های صفر کیلومتر به کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم نمونه های صفر کیلومتر را با تعرفه کمتر‬ ‫به کش��ور وارد کنیم چرا باید به سمت خودروهای‬ ‫کارک��رده برویم؟ مهم ترین عام��ل گرانی خودرو در‬ ‫ایران تعرفه اس��ت و اگر تعرفه به این اندازه سنگین‬ ‫نبود ش��اهد گران��ی خ��ودروی واردات��ی در ایران‬ ‫نبودیم‪ .‬ما باید مس��ئله تعرف��ه را حل کنیم هرچند‬ ‫که مخالفتی با ورود خودروهای کارکرده به کش��ور‬ ‫نیز نداریم‪ .‬زمانی ک��ه ورود صفر کیلومترها ممنوع‬ ‫می ش��ود بهانه اصلی میزان تعرفه هاست‪ .‬در صورت‬ ‫ورود خودروهای کارکرده به کش��ور باید تا حدی از‬ ‫میزان سختگیری در زمینه استاندارد کاسته شود و‬ ‫می توان همین کار را برای خودروهای وارداتی صفر‬ ‫کیلومتر نیز انجام داد‪ .‬از طرفی باید اجازه داده شود‬ ‫خودروه��ای وارداتی صفر به بازار ورود پیدا کنند تا‬ ‫خود به خود بسیاری مسائل حل شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سختگیری کمتر روی صفر کیلومترها‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکتی که خ��ودرو را به صورت‬ ‫انب��وه خریداری می کن��د حدود ‪ ۳۰‬ت��ا ‪۴۰‬درصد‬ ‫ارزان ت��ر از نرخ اصلی خرید می کند‪ .‬با توجه به این‬ ‫تخفیف ها در حقیقت خودروی صفر کیلومتر با نرخ‬ ‫با ‪ ۳‬تا ‪۴‬س��ال کارکرد خریداری می شود‪ .‬بهتر است‬ ‫خودروی صفر کیلومتر با حجم زیاد به کش��ور وارد‬ ‫ش��ود‪ ،‬به شرط اینکه عوارض و تعرفه ها کاهش پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬دولت مج��از به عوارض غیر تجمعی نیس��ت‬ ‫اما این کار در حال انجام ش��دن اس��ت‪ .‬اگر بناست‬ ‫خودروی یورو‪ ۳‬در قالب خودروی کارکرده به کشور‬ ‫وارد شود بهتر اس��ت اجازه ورود صفر کیلومترهای‬ ‫یورو ‪ ۵‬صادر ش��ود‪ .‬چنین حرکتی معقول تر است و‬ ‫روش های س��اده تری برای کنترل ب��ازار وجود دارد‬ ‫ضمن اینکه امکان پیگیری و ردیابی از لحاظ کیفی‬ ‫و فنی وج��ود ندارد‪ .‬اگر دولت اص��رار بر نظارت به‬ ‫وی��ژه در زمینه خدمات دارد می توان��د نمونه صفر‬ ‫کیلومتر را وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیبریدی ارزان قیمت نداریم‬ ‫زاوه درب��اره هیبریدی ه��ا نیز گف��ت‪ :‬خودروهای‬ ‫هیبریدی مصرف س��وخت پایین ت��ری دارند اما از‬ ‫لح��اظ االیندگ��ی تفاوتی با س��ایر خودروها وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬این خودروها نس��بت به نمونه های مش��ابه‬ ‫فاق��د فناوری هیبری��د گران تر هس��تند و می توان‬ ‫گف��ت خ��ودروی هیبری��د ارزان قیم��ت در جهان‬ ‫نداری��م‪ .‬این تصور که همه اف��راد می توانند صاحب‬ ‫چنین خودروهایی شوند اشتباه است‪ .‬نرخ صادراتی‬ ‫خودرویی مانند تویوت��ا پریوس حدود ‪۲۰‬هزار دالر‬ ‫اس��ت و ب��ا دالر ازاد ن��رخ ان ‪۲۶۰‬میلی��ون تومان‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬در صورت��ی که س��ود‪ ،‬خدمات پس‬ ‫از فروش و س��ایر م��وارد را نیز به ای��ن رقم اضافه‬ ‫کنی��م‪ ،‬خودروی هیبریدی به هیچ وجه نمی تواند با‬ ‫محصوالت داخلی رقابت کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درباره خودروه��ای موجود در مناطق‬ ‫ازاد و بن��ادر‪ ،‬ای��ن موضوع مربوط ب��ه خودروهایی‬ ‫اس��ت که در داخل کش��ور حضور دارن��د‪ .‬اگر این‬ ‫خودروها اسقاط یا از کشور خارج شوند دوباره باید‬ ‫ارزی تخصیص یابد تا خودروی جدید جایگزین انها‬ ‫ش��ود‪ .‬در صورتی که موضوع اس��قاط مطرح باشد‬ ‫نام خودرو‬ ‫سانگ یانگ تیوولی‬ ‫رنو کپچر‬ ‫فولکس واگن تیگوان‬ ‫کیا اپتیما‬ ‫لکسس ‪ ۲۰۰ NX‬توربو‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر‬ ‫نیسان اکس تریل‬ ‫ولوو ‪XC۹۰‬‬ ‫هیوندای سانتافه‬ ‫نیسان جوک‬ ‫مدل‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪۲۰۱۶‬‬ ‫‪۲۰۱۵‬‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪۲۰۱۶‬‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دخالت دولت صنف اسقاط خودروهای‬ ‫فرسوده را فلج کرده است‬ ‫‹ ‹خ�ودرو داخل�ی ب�ه هی�چ وج�ه قابل‬ ‫رقابت با نوع خارجی نیست‬ ‫زاوه‪ :‬اگر بتوانیم‬ ‫نمونه های‬ ‫صفر کیلومتر را‬ ‫با تعرفه کمتر‬ ‫به کشور وارد‬ ‫کنیم چرا باید‬ ‫به سمت‬ ‫خودروهای‬ ‫کارکرده برویم؟‬ ‫مهم ترین عامل‬ ‫گرانی خودرو‬ ‫در ایران تعرفه‬ ‫است‬ ‫رضیان‪ :‬اگر کارکرد‬ ‫خودرویی کمتر‬ ‫از ‪۵‬سال باشد‬ ‫فاصله قیمتی ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصدی با‬ ‫خودروهای صفر‬ ‫کیلومتر موجود‬ ‫در بازار خواهد‬ ‫داشت‪.‬بهتر است‬ ‫سراغ خودروهایی‬ ‫برویم که سابقه‬ ‫حضور در کشور را‬ ‫داشته اند‬ ‫بهتر اس��ت به جای ‪ ۵‬یا ‪۱۰‬سال این عدد به ‪ ۱۵‬یا‬ ‫‪۲۰‬س��ال افزایش یابد تا این مسئله حل شود‪ .‬اگر ما‬ ‫می خواهیم مس��ئله واردات خودرو را حل کنیم باید‬ ‫ریشه یابی شود و شرایط رقابت به وجود اید‪ .‬ما باید‬ ‫با انحصار در خودروس��ازی بجنگیم و س��راغ مسائل‬ ‫حاشیه ای نرویم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�یگنالی ب�رای ازادس�ازی واردات‬ ‫وجود ندارد‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه خ��ودرو درب��اره احتمال‬ ‫ازادس��ازی واردات خ��ودرو گف��ت‪ :‬بعی��د می دانم‬ ‫ازادسازی واردات خودرو انجام شود چراکه سیگنالی‬ ‫از س��مت دولت در این زمینه ارس��ال نش��ده است‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل انتظار نمی رود ش��اهد ازادس��ازی‬ ‫واردات خودرو در س��ال ‪ ۹۸‬باش��یم و شرایط برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬مشخص نیست‪ .‬همان خودروهایی که در‬ ‫گمرک هس��تند با فواصل ‪۳‬ماه یک بار به س��ختی‬ ‫ترخیص می ش��وند که هنوز دلیل این قضیه معلوم‬ ‫نیس��ت‪ .‬از لحاظ قیمتی به نظر می رسد با توجه به‬ ‫اینکه واردات ممنوع اس��ت ش��اهد ثبات قیمتی در‬ ‫خودروهای وارداتی باشیم‪ .‬حتی اگر کاهشی نیز رخ‬ ‫دهد احتمال اینکه قیمت ه��ا دوباره به حالت پیش‬ ‫بازگ��ردد وجود دارد چراکه عرض��ه وارداتی ها انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬زمانی که عرضه وجود نداشته باشد‪ ،‬نرخ‬ ‫برخی خودروهای ‪ ۲۰۱۳‬تا ‪ ۲۰۱۵‬ممکن است حتی‬ ‫از خودروهای صفر کیلومتر نیز باالتر باشد‪ .‬دلیل این‬ ‫قضیه نیز به وارد نش��دن خودروهای جدید از همان‬ ‫مدل برمی گردد‪ .‬با توجه به اینکه عرضه خودروهای‬ ‫وارداتی و حتی برخی از مونتاژی ها قطع شده است‬ ‫ش��اهد افت یا ثب��ات نرخ برای ای��ن محصوالت در‬ ‫اینده خواهیم بود‪ .‬عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره ورود‬ ‫منصوری‪ :‬قبل‬ ‫از اینکه به سمت‬ ‫ورود خودروهای‬ ‫کارکرد ه برویم بهتر‬ ‫است از خودروهای‬ ‫موجود در بنادر‬ ‫برای رفع نیازهای‬ ‫داخلی استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬با ورود‬ ‫خودروهای کارکرده‬ ‫برای تعمیرکاران‬ ‫نیز اشتغال ایجاد‬ ‫می شود‬ ‫کارکرده ها اظه��ار کرد‪ :‬واردات خودروهای کارکرده‬ ‫ب��ه کش��ور امکان پذیر اس��ت اما ‪۲‬موض��وع در این‬ ‫زمینه مطرح اس��ت؛ یکی از این موارد مربوط به این‬ ‫می شود که ش��ورای اقتصادی سران قوا به طور کلی‬ ‫واردات خودرو به کشور را ممنوع کرده است‪ .‬مسئله‬ ‫دیگر به تامین ارز مربوط می شود و در صورتی که از‬ ‫منابع داخلی اس��تفاده شود این احتمال وجود دارد‬ ‫که با واردات خودروهای کارکرده به کش��ور موافقت‬ ‫نکنند‪ .‬این ‪۲‬موضوع مورد نظر هس��تند و منشا ان‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی مواف��ق واردات خودروه��ای کارکرده‬ ‫هس��تیم و اگر بتوانیم از منابع ارزی خارج از کشور‬ ‫اس��تفاده کنیم ام��کان ورود تعداد زی��ادی خودرو‬ ‫وجود دارد‪ .‬مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته‬ ‫اس��ت احتمال دارد افرادی که خودرو به کشور وارد‬ ‫کرده ان��د بخواهند پول ریال را ب��ه دالر تبدیل و از‬ ‫کشور خارج کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اختلاف نرخ صف�ر و کارک�رده چقدر‬ ‫است؟‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬با توجه ب��ه اطالعاتی که در‬ ‫دس��ترس داریم احتمال ازادس��ازی واردات خودرو‬ ‫برای امس��ال بعید اس��ت‪ .‬تفاوت قیمت خودروهای‬ ‫کارکرده با صفر کیلومتر به نوع خودرو و حجم موتور‬ ‫انها بستگی دارد‪ .‬اگر خودرویی زیر ‪۵‬سال کار کرده‬ ‫باش��د فاصله قیمتی ‪ ۳۰‬ت��ا ‪۴۰‬درصد با خودروهای‬ ‫صفر کیلومتر موجود در بازار خواهد داشت‪ .‬از لحاظ‬ ‫خدمات پس از فروش نیز ش��رکت ها باید س��رویس‬ ‫ارائه دهند‪ ،‬ضمن اینکه باید خودروهایی وارد شوند‬ ‫که در کشور امکان خدمات دهی به انها وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در نتیجه بهتر است سراغ خودروهایی برویم‬ ‫که سابقه حضور در کشور را داشته اند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای کارکرده بازار در هفته اول شهریور ‪۹۸‬‬ ‫کارکرد‬ ‫‪۲۳۰۰۰‬‬ ‫‪۳۰۰۰۰‬‬ ‫‪۵۳۰۰۰‬‬ ‫‪۴۵۰۰۰‬‬ ‫‪۱۹۰۰۰‬‬ ‫‪۱۴۰۰۰‬‬ ‫‪۴۲۰۰۰‬‬ ‫‪۲۰۰۰۰‬‬ ‫‪۸۰۰۰۰‬‬ ‫‪۱۵۰۰۰‬‬ ‫قیمت(تومان)‬ ‫‪ ۳۷۰‬میلیون‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫‪ ۸۹۰‬میلیون‬ ‫‪ ۵۶۰‬میلیون‬ ‫‪ ۹۸۰‬میلیون‬ ‫‪ ۶۲۵‬میلیون‬ ‫‪ ۶۶۳‬میلیون‬ ‫‪ ۱.۸۶۰‬میلیارد‬ ‫‪ ۶۳۰‬میلیون‬ ‫‪ ۳۹۹‬میلیون‬ ‫نام خودرو‬ ‫هیوندای ولستر‬ ‫الفارومئو جولیتا‬ ‫الفارومئو میتو‬ ‫ب ام و ‪X۴‬‬ ‫پورشه پانامرا‬ ‫دی اس ‪۵‬‬ ‫رنو تلیسمان‬ ‫فولکس واگن پاسات‬ ‫لکسس ‪IS۲۵۰‬‬ ‫هوندا اکورد‬ ‫مدل‬ ‫‪۲۰۱۶‬‬ ‫‪۲۰۱۶‬‬ ‫‪۲۰۱۲‬‬ ‫‪۲۰۱۶‬‬ ‫‪۲۰۱۱‬‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪۲۰۱۵‬‬ ‫‪۲۰۱۴‬‬ ‫درحال حاض��ر مس��ئوالن تف��اوت خاص��ی بی��ن‬ ‫خودروهای هیبری��دی و معمولی قائل نمی ش��وند‪.‬‬ ‫برای یک م��دت خودروهای هیبریدی بازار بس��یار‬ ‫خوب��ی پیدا ک��رده بودند و تخفیف��ات خوبی به انها‬ ‫داده ش��د‪ .‬افرادی که درحال حاض��ر تصمیم گیرنده‬ ‫هستند تفاوتی در این گونه خودرو نمی بینند و نگاه‬ ‫این اس��ت که به تولید خ��ودروی داخلی ضربه وارد‬ ‫می شود‪ .‬گفته می ش��ود که ما باید به سمت تقویت‬ ‫محص��والت تولید داخلی بروی��م‪ ،‬در صورتی که این‬ ‫خودروه��ا فناوری هیبریدی ندارن��د‪ .‬ما قراردادهای‬ ‫مش��ترکی با پژو‪ ،‬سیتروئن و رنو داش��تیم و اگر در‬ ‫ان قالب پی��ش می رفتیم ام��کان تولید محصوالت‬ ‫جدید وجود داشت اما قراردادها بر هم خوردند و اگر‬ ‫بخواهی��م درحال حاضر به تولید خ��ودرو بپردازیم با‬ ‫توجه به تحریم ها فقط می توانیم نیازهای خودرویی‬ ‫را از ش��رکت های داخلی تامین کنی��م‪ .‬خودروهای‬ ‫داخل��ی به هیچ وج��ه قابل رقابت با ان��واع خارجی‬ ‫نیس��تند چراکه کیفیت پایین تری دارند و قیمت ها‬ ‫نیز باالست‪ .‬این نکته را نیز باید گفت که خودروهای‬ ‫موج��ود در بنادر و مناطق ازاد تعداد بس��یار زیادی‬ ‫ندارند که نیاز بازار را برطرف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهادی متفاوت؛ استفاده از کارکرده های‬ ‫بنادر‬ ‫محمدرض��ا منص��وری‪ ،‬عض��و دیگر کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجل��س درب��اره ورود کارکرده ها‬ ‫پیشنهاد کرد‪ :‬پیش از اینکه بخواهیم به سمت ورود‬ ‫خودروهای کارکرد ه برویم بهتر اس��ت از خودروهای‬ ‫موجود در بنادر برای رفع نیازهای داخلی اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬گفتنی اس��ت ما می توانیم برای ش��رکت های‬ ‫دولتی نیز خودروه��ای کارکرده وارد کنیم تا نیازی‬ ‫به خری��د نمونه های صف��ر کیلومتر وجود نداش��ته‬ ‫باشد‪ .‬در نتیجه با عرضه بیشتر‪ ،‬بازار تنظیم می شود‬ ‫و دالالن از ب��ازار خارج خواهند ش��د‪ .‬امار دقیقی از‬ ‫تع��داد خودروهای کارکرده موج��ود در بنادر وجود‬ ‫ندارد اما ورود انها به بازار باعث ایجاد شوک می شود‬ ‫و توجیهی برای اسقاط انها نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی برای تعمیرکاران‬ ‫منص��وری اف��زود‪ :‬در ص��ورت ورود خودروه��ای‬ ‫کارکرده از س��ایر کشورها نرخ نمونه ای که به عنوان‬ ‫مثال ‪۱۵‬هزار کارکرد دارد حدود ‪۱۶۰‬میلیون تومان‬ ‫خواهد ش��د اما چنین خودرویی در بازار ایران بیش‬ ‫از ‪۵۰۰‬میلیون تومان اس��ت و خودروی کارکرده اگر‬ ‫‪۳‬هزار دالر نرخ داشته باشد حدود ‪۴۰‬میلیون تومان‬ ‫می ش��ود‪ .‬از لحاظ خدمات پس از فروش نیز اشتغال‬ ‫ایجاد خواهد ش��د که می توان��د یکی از نکات مثبت‬ ‫ورود خودروه��ای کارکرده باش��د‪ .‬تعمیرکاران ماهر‬ ‫زیادی در سراسر کشور وجود دارند که شغلی ندارند‬ ‫و با این کار می توانند مشغول به کار شوند‪ .‬در شرایط‬ ‫تحریم که نمی توان دالر را از کش��ور خارج کرد باید‬ ‫مدیریت عرضه داش��ته باش��یم‪۱.۵ .‬س��ال است که‬ ‫چنین پیشنهادی را درباره ورود خودروهای کارکرده‬ ‫بنادر داده ایم اما هیچ گونه پاس��خی تاکنون دریافت‬ ‫نکرده ایم‪ .‬توضیحی نیز درباره اینکه خودروهای سالم‬ ‫اسقاط می شود داده نشده است‪.‬‬ ‫کارکرد‬ ‫‪۹۱۰۰۰‬‬ ‫‪۵۵۰۰۰‬‬ ‫‪۸۱۰۰۰‬‬ ‫‪۳۱۰۰۰‬‬ ‫‪۴۰۰۰۰‬‬ ‫‪۸۰۰۰۰‬‬ ‫‪۲۲۰۰۰‬‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫‪۸۹۰۰۰‬‬ ‫‪۱۰۰۰۰۰‬‬ ‫قیمت(تومان)‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫‪ ۴۹۰‬میلیون‬ ‫‪ ۲۳۸‬میلیون‬ ‫‪ ۱.۴۲۰‬میلیارد‬ ‫‪ ۱.۹۵۰‬میلیارد‬ ‫‪ ۵۲۲‬میلیون‬ ‫‪ ۶۲۰‬میلیون‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلیون‬ ‫‪ ۵۲۰‬میلیون‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط خودروهای فرسوده کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫راه برون رفت از بن بس��ت در حوزه اسقاط خودرو و موتورسیکلت این است‬ ‫ک��ه دولت در این بخش س��رمایه گذاری کند و اگر قادر به س��رمایه گذاری‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بخش خصوصی را به ح��ال خود بگذارد تا این ام��ر را پیش ببرد‬ ‫چراک��ه درحال حاضر دخالت و س��رمایه گذاری نک��ردن دولت این صنف را‬ ‫فلج کرده است‪.‬‬ ‫محمدحس��ین گودرزی در گفت وگ��و با خبرخودرو اظهار کرد‪ :‬اس��قاط‬ ‫خ��ودرو در کش��ور به طور کلی تعطیل ش��ده و مهم ترین دلیل این اس��ت‬ ‫که دولت با ادعای نبود منابع‪ ،‬به هیچ عنوان بودجه ای را برای اس��قاط در‬ ‫نظر نمی گیرد‪ ،‬در حالی اس��ت که اس��قاط نکردن‪ ،‬برای دولت هزینه زاست‬ ‫زیرا به دنبال اس��قاط نکردن خودروهای فرس��وده‪ ،‬در حوزه های سالمت و‬ ‫الودگی هوا هزینه هایی ایجاد می شود اما اگر در اسقاط سرمایه گذاری شود‬ ‫از هزینه ه��ای یادش��ده و ازدیاد مصرف بنزین‪ ،‬جلوگی��ری و مصرف بهینه‬ ‫سوخت محقق می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط خودروهای فرس��وده کش��ور افزود‪:‬‬ ‫نخس��تین اقدام برای برون رفت از بن بس��ت یادشده این است که دولت در‬ ‫بخش اسقاط سرمایه گذاری کند و اگر قادر به سرمایه گذاری نیست‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی را به حال خود بگذارد تا این اقدام را انجام دهیم؛ در این صورت‪،‬‬ ‫دولت باید تنها نقش نظارتی داش��ته باش��د و دخالت��ی در این حوزه نکند‬ ‫چراک��ه درحال حاضر دخالت و س��رمایه گذاری نک��ردن دولت این صنف را‬ ‫فلج کرده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر ‪۲‬میلی��ون و ‪۱۷۰‬ه��زار خ��ودرو فرس��وده در‬ ‫س��طح کش��ور در ح��ال تردد هس��تند که س��االنه ب��ه این تع��داد افزوده‬ ‫می ش��ود و گواه ان اینکه س��ال گذش��ته ‪۱.۵‬میلیون خودرو فرس��وده در‬ ‫کش��ور در حال تردد بود که امس��ال به بیش از ‪۲‬میلیون خودرو رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گ��ودرزی گف��ت‪ :‬ارزش گواهی اس��قاط در مقایس��ه با ن��رخ خودروهای‬ ‫فرس��وده در بازار ازاد بسیار پایین است زیرا نرخ خودرو فرسوده دست کم‬ ‫‪۶‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬درحالی که نرخ گواهی اس��قاط حدود یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬ه��زار توم��ان تا یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان اس��ت ب��ه این معنا‬ ‫که هر مرکز اس��قاط بای��د ‪ ۴‬تا ‪۵‬برابر ارزش گواهی اس��قاط هزینه کند تا‬ ‫یک خودرو فرس��وده خریداری ش��ود که یکی دیگر از معضالت این حوزه‬ ‫است‪.‬‬ ‫جایگزینی برقی ها به جای فرسوده ها‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت قم گفت‪۲ :‬س��اله می توانیم‬ ‫موتورسیکلت های برقی را جایگزین انواع فرسوده کنیم‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��ه دلیل تغییر‬ ‫مقطعی سیاس��ت های دولت‪ ،‬برای تولیدکنندگان امنیت ایجاد نش��ده که‬ ‫روی موتورسیکلت های برقی سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تولید موتورس��یکلت های برقی‪ ،‬طرح و ایده های جدیدی‬ ‫ارائه شده که بر اساس این طرح ها می توانیم در ‪۲‬سال ‪۸۰‬درصد موتورهای‬ ‫فرسوده را با موتورسیکلت های برقی جایگزین کنیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت قم با بی��ان اینکه اگر تعداد‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی در خیابان ها افزایش یابد‪ ،‬اس��تفاده از ان به مد‬ ‫تبدیل می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از طرف دیگر امنیت جانی در موتورسیکلت های‬ ‫برقی بیش��تر اس��ت که این موضوع نیز می تواند به جذب مش��تریان کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حج��ازی ب��ا بی��ان اینک��ه س��ازمان های مربوط ب��ه بخش س�لامت و‬ ‫محیط زیس��ت می توانن��د ب��ا پخ��ش تیزر ب��ه ترغیب م��ردم به اس��تفاده‬ ‫از موتورس��یکلت های برق��ی کم��ک کنند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬دول��ت باید برای‬ ‫اس��تفاده از موتورس��یکلت های برقی انگیزه ایجاد کند‪ .‬ب��رای نمونه دولت‬ ‫می تواند به وس��یله بانک ه��ا تس��هیالت ارزان قیمت در اختی��ار مردم قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دول��ت می تواند یارانه بنزین را حذف کند‪۹۵ ،‬درصد ان را در‬ ‫بودجه های ملی و توس��عه زیرساخت ها اس��تفاده کند و ‪۵‬درصد باقی مانده‬ ‫که درحال حاضر صرف هزینه س��وخت موتورس��یکلت ها می شود‪ ،‬در بخش‬ ‫فرهنگ سازی برای استفاده از موتورسیکلت های برقی و سرمایه گذاری برای‬ ‫تولید این نوع موتورسیکلت ها استفاده کند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه دولت می توان��د کارت خرید ‪۱۰‬میلی��ون تومانی برای‬ ‫خرید موتورسیکلت های برقی به هر خانواده اختصاص دهد و اقدامات الزم‬ ‫برای جلوگیری از تخلفات در زمینه اس��تفاده از این تسهیالت را نیز انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت قم با بی��ان اینکه با اجرای‬ ‫چنین طرحی تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی می توانند در مدت ‪۲‬سال‪،‬‬ ‫‪۳‬میلیون موتورسیکلت فرس��وده را جمع اوری و با موتورسیکلت های برقی‬ ‫جایگزین کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ باال و شتاب کمتر موتورسیکلت های برقی‬ ‫از عوامل کم بودن تقاضا در این بخش است چراکه ‪۹۰‬درصد موتورسواران‬ ‫افراد کم درامد جامعه هستند‪.‬‬ ‫به گفته حجازی به دلیل هزینه های جانبی استفاده از خودرو در سال های‬ ‫اینده تعداد خودروس��واران کمتر می ش��ود و افراد بیش��تری به استفاده از‬ ‫موتورسیکلت روی می اورند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش بین��ی می کنیم در س��ال های اینده ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت سوار در کش��ور اضافه شود؛ بنابراین بهتر است پیش از اینکه‬ ‫پیش بینی ما محقق ش��ود‪ ،‬دولت برای فرهنگ س��ازی و سرمایه گذاری در‬ ‫بخش موتورسیکلت های برقی اقدام کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس امارهای پلیس تا دی سال گذشته ‪۹‬میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود داشت‪ .‬هر ‪۱۰‬موتورسیکلت‬ ‫کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی‪ ،‬ذرات معلق‬ ‫تولید می کنند اما می ت��وان با تبدیل موتور کاربراتوری به انژکتوری‪ ،‬تعداد‬ ‫ذرات معلق را تا ‪۹۰‬درصد کاهش داد‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫خبر‬ ‫واکنش ابتکار به صدور گواهینامه‬ ‫موتورسیکلت برای زنان‬ ‫شنبه ‪ 9‬شهریور ‪1398‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪66‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫پیکان نویسی‬ ‫پیکان رو ببرین‬ ‫خاطراتشو برگردونین‬ ‫معصومه صفری‬ ‫گذش��ته؛ غوطه ور ش��دن در خاط��رات؛ زندگی های راحت تر و س��اده تر؛‬ ‫خونه ه��ای ی��ه طبقه حی��اط دار پردرخ��ت‪ ،‬ماش��ین ش��ورولت قدیمی و‬ ‫پیکان‪...‬‬ ‫اینه��ا بخش��ی از چیزای��ی هس��تن که ه��ر روز موق��ع م��رور خاطرات‬ ‫ت��وی ذه��ن م��ا رژه م��ی رن‪ .‬برگش��ت ب��ه گذش��ته ت��وی ای��ن دوره‪،‬‬ ‫انق��در ج��ذاب ش��ده ک��ه ی��اداوری خاط��رات هم��ه ج��وره ل��ذت ‬ ‫بخشه‪.‬‬ ‫دهه ‪ 60‬رو می ش��ه با پیکان گوجه ای جوانانش شناخت‪ .‬یه عده هم بودن‬ ‫که مثل پدر و دایی من پیکان کرم رنگ داشتن‪.‬‬ ‫م��ا بچه ه��ا هر ک��دو م نوار کاس��ت جداگانه داش��تیم که در س��فر از بابا‬ ‫می خواس��تیم نوبت��ی ت��وی ضبط ماش��ین بذاره‪ .‬باب��ای باحوصل��ه ما هم‬ ‫یذ اش��ت و بعد نوبت نوار کاس��ت بعدی‬ ‫واس��ه هر کدوم مون یه ربع وقت م ‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫یک س��اعت اخر هر س��فر رو هم هر ترانه ای که خودش و مامان دوس��ت‬ ‫داشتن گوش می دادن‪.‬‬ ‫هر وقت اس��م پیکان میاد فوری یاد س��فرهامون می افتم‪ .‬چقد همه چی‬ ‫خوب بود‪.‬‬ ‫خبر هفته‬ ‫معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از برگزاری نشس��ت ها‬ ‫ی مکاتبات برای ارائه «گواهینامه موتورس��یکلت برای زنان»‬ ‫و پیگی��ر ‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬به این جمع بندی رس��یدیم که هیچ مغایرت قانونی‬ ‫در ای��ن زمینه وج��ود ندارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬معصومه ابتکار با بیان‬ ‫اینکه هیچ مخالفتی برای ارائه گواهینامه موتورس��یکلت به زنان وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬مغایرت قانونی وجود ندارد و اگر زنان تمایل و نیاز داشته‬ ‫باشند باید بتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند و اگر هم در‬ ‫ایین نامه ای مشکل وجود دارد یا سیاست نانوشته ای داریم امید است‬ ‫که برطرف ش��ود‪ .‬وی درباره تاثیر موتورس��یکلت بر محیط زیست نیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬در دوران فعالیت خود در محیط زیست طرفدار موتورسیکلت‬ ‫برق��ی ب��ودم و بر این باورم ک��ه موتورهای بنزین��ی‪ ،‬دو زمانه و چهار‬ ‫زمان��ه الودگی زی��ادی ایجاد می کند‪ ،‬به همین دلی��ل از این موضوع‬ ‫بسیار حمایت می کنم‪ .‬به نظر هم موضوع موتورسیکلت و هم دوچرخه‬ ‫بخش��ی از ان به موضوع سالمت و بخشی دیگر به حفظ محیط زیست‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬معاون رئیس جمهوری در ام��ور زنان و خانواده در ادامه‬ ‫اس��تفاده از موتورس��یکلت و دوچرخه را س��بک زندگی خوب دانست‬ ‫و گفت‪ :‬درحال حاضر کم تحرکی اسیب زاس��ت‪ ،‬پس چه اش��کالی وارد‬ ‫است اگر بتوانیم چنین فعالیت هایی را گسترش دهیم؟ ابتکار با اشاره‬ ‫به اینکه مش��کل و مانع قانونی در این زمینه وجود ندارد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در این زمینه پیگیری های��ی انجام دادیم؛ به طور خاص در زمینه ارائه‬ ‫گواهینام��ه موتورس��یکلت برای زنان نشس��ت ها و مذاکراتی را برگزار‬ ‫کردیم و پیگیری های مکاتباتی را نیز در این راس��تا انجام دادیم و به‬ ‫این جمع بندی رس��یدیم که هیچ مغایرت قانونی در این زمینه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬پرونده‬ ‫تعزیراتی‬ ‫برای‬ ‫خودروسازان‬ ‫براس��اس اعالم یکی از دارندگان خودروهای‬ ‫رن��و فلوئنس که ازس��وی ش��رکت نگین خودرو‬ ‫گارانتی شده است؛ خدمات پس از فروش برای‬ ‫این محصول دارای گارانتی ‪۵‬ساله در خوزستان‬ ‫وج��ود ن��دارد و خدمات تنها ب��ه تعویض اب و‬ ‫روغن محدود شده است‪.‬‬ ‫این خریدار خودرو رن��و فلوئنس در تماس با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من خودرو رنو فلوئنس مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬را در اس��تان خوزستان با گارانتی ‪۵‬ساله‬ ‫نگین خودرو خریداری کردم‪ .‬اکنون خودرو دچار‬ ‫نقص شده است‪ .‬الزم به ذکر است که تنها یک‬ ‫نمایندگ��ی نگین خودرو ب��رای خدمات پس از‬ ‫ف��روش این محصوالت در اس��تان خوزس��تان‬ ‫اخبار‬ ‫ای��ن خودرو در بازار ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان بود که‬ ‫م��ن این خودرو را به ن��رخ ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان‬ ‫به دلی��ل گارانتی رس��می ‪۵‬س��اله ان خریداری‬ ‫کردم اما اکنون متوجه ش��ده ام که برای تعمیر‬ ‫و خدم��ات باید به اس��تان های دیگ��ر مراجعه‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫در پیگیری های خبرنگار ایسنا در این زمینه از‬ ‫نمایندگی رسمی و مرکزی شرکت نگین خودرو‬ ‫در تهران‪ ،‬پاسخ مس��ئول مربوط به این صورت‬ ‫ب��ود که ما از عل��ت این موضوع (ت��ردد خودرو‬ ‫در یک اس��تان و ارائه خدمت در اس��تان دیگر)‬ ‫اطالعی نداریم ام��ا موضوع را از مدیران مربوط‬ ‫پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزایش کیفیت خودرو در گرو بروزرسانی چرخه تولید است‬ ‫عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬مدیرعام��ل جدی��د‬ ‫ایران خودرو می توان��د با انتخاب افراد‬ ‫مطمئن‪ ،‬متعهد و حس��اس نسبت به‬ ‫بیت الم��ال کارنامه خوب��ی از خود در‬ ‫ایران خودرو به جای بگذارد‪.‬‬ ‫اکب��ر رنجب��رزاده در گفت وگو ب��ا خانه ملت‬ ‫درب��اره اولویت ه��ای فرش��اد مقیم��ی به عنوان‬ ‫مدیرعامل جدی��د ایران خودرو‪ ،‬گف��ت‪ :‬ارزیابی‬ ‫هوش��مندانه‪ ،‬دقی��ق و عمیق مدی��ران میانی و‬ ‫پایین دس��تی حاض��ر در ایران خ��ودرو یک��ی از‬ ‫الزامات مقیمی اس��ت تا می��زان توانایی و تعهد‬ ‫این افراد مشخص شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم اس��داباد در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه مدیر توانمند اما ناکارامد‬ ‫ارزش ماندگاری ن��دارد‪ ،‬افزود‪ :‬مقیمی می تواند‬ ‫ب��ا انتخاب اف��راد مطمئ��ن‪ ،‬متعهد و‬ ‫حساس نس��بت به بیت المال کارنامه‬ ‫خوبی از خود در ایران خودرو به جای‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اظه��ار ک��رد‪ :‬هزینه ه��ای‬ ‫تولید خودرو در کش��ور باال است؛ بنابراین باید‬ ‫دومی��ن برنام��ه مدیرعامل جدی��د ایران خودرو‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ای تولی��د باش��د ت��ا م��ردم‬ ‫بتوانن��د خ��ودرو ارزان قیم��ت بخرن��د و خرید‬ ‫چهارچرخ ها به ارزو و امالی برای جوانان تبدیل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س ده��م‬ ‫افزای��ش کیفی��ت خودروهای داخل��ی را یکی‬ ‫از الزام��ات خودروس��ازان برش��مرد و اضاف��ه‬ ‫ک��رد‪ :‬می ت��وان ب��ا واگ��ذاری س��هام دولت در‬ ‫خودروس��ازی ها‪ ،‬بروزرس��انی چرخ��ه تولی��د‪،‬‬ ‫مش��ارکت با ش��رکت های خارجی و اس��تفاده‬ ‫از ت��وان داخل زمینه افزای��ش کیفیت را فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش تی��راژ تولی��د خ��ودرو‬ ‫موجب بیش��تر ش��دن عرض��ه و کاه��ش نرخ‬ ‫خ��ودرو می ش��ود؛ بنابرای��ن باید ب��ا بکارگیری‬ ‫ظرفی��ت داخلی بر تع��داد دس��تگاه های تولید‬ ‫افزود‪.‬‬ ‫رنجب��رزاده در پایان تصری��ح کرد‪ :‬باید برنامه‬ ‫خودروسازان به گونه ای باشد که خودرو باکیفیت‬ ‫و ارزان قیمت برای اقش��ار کم درامد تولید شود‬ ‫و این امر محقق نمی ش��ود؛ مگ��ر انکه مدیران‬ ‫پاکدامن‪ ،‬س��الم و‪ ...‬در کن��ار مدیرعامل جدید‬ ‫ایران خودرو فعالیت کنند‪.‬‬ ‫بازیگر سینما وارد صنعت خودرو شد‬ ‫به تازگ��ی محمدرضا گل��زار فعالیت اقتصادی‬ ‫جدی��د خود را اغاز کرده و از این پس در بازار و‬ ‫صنعت خودرو ایران هم فعال خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش اسب بخار‪ ،‬گلزار به تازگی با انتشار‬ ‫یک تیزر در صفحه اینس��تاگرام خود اعالم کرد‬ ‫با گروه طراحی اش پا به عرصه سفارشی س��ازی‬ ‫خودروها گذاش��ته و در اص��ل برنامه بازطراحی‬ ‫کابین خودروها را دارد‪ .‬می توان حدس زد پس‬ ‫از ای��ن کار‪ ،‬گلزار فعالی��ت خودرویی خود را به‬ ‫بازطراحی اجزای بیرونی خودروها نیز گسترش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫رضا گلزار اعالم کرد به پشتوانه گروه صنعتی‬ ‫«ای��ران روور» فعالی��ت خ��ود را اغ��از و گروه‬ ‫‪ R&R‬را تاس��یس کرده است‪« .‬ریزار روور» نام‬ ‫ایا واردات خودروهای دست دوم انحصاری می شود؟‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به ‪ ۶‬پرونده تعزیراتی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬از نوس��ازی ‪ ۲۰۲‬هزار خودرو در طرح نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل تجاری خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا رضا رحمانی اظهار ک��رد‪ :‬راهکار ما برای‬ ‫جلوگیری از افزایش و نوس��ان قیم��ت مایحتاج مردم‪ ،‬افزایش‬ ‫تولید و کنترل بازار است‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه برای سامان بخشیدن به وضعیت‬ ‫بازار خودرو تولید در اسفند نسبت به ابان گذشته ‪ ۱۵۴‬درصد‬ ‫افزایش یافته بود‪ ،‬گفت‪ :‬دو خودروس��از کش��ور براساس قانون‬ ‫‪ ۲۰‬درصد مجوز فروش فوری دارند و براس��اس برنامه مکتوب‬ ‫این دو خودروساز تا پایان امسال تعهدات خود را به روز خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به مشکالتی که بعد از‬ ‫اعمال تحریم ها در تولید برخی از خودروها ایجاد ش��د‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برای ح��ل مش��کل ثبت نام کنن��دگان راه حل هایی ارائه‬ ‫خودرو در خوزستان و خدماتش در شیراز‬ ‫وج��ود دارد ک��ه ان نی��ز ارائ��ه خدم��ات برای‬ ‫تعمی��ر خودرو را به تعویض اب و روغن محدود‬ ‫ک��رده و گفته بیش از این کاری از دست ش��ان‬ ‫برنمی اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به من اعالم شده برای عیب یابی و‬ ‫تعمیر خودرو خود به نمایندگی های نگین خودرو‬ ‫در یکی از استان های فارس (شیراز) یا اصفهان‬ ‫مراجعه کنم‪ .‬س��وال م��ن اینجاس��ت که «اگر‬ ‫نمی توانی��د خدمات ارائه کنید چ��را خودرو به‬ ‫مردم می فروش��ید یا گارانت��ی می کنید؟ ان هم‬ ‫ب��ا نرخ باالتر از ب��ازار با عنوان گارانتی ‪۵‬س��اله‬ ‫خدمات پس از فروش»‪.‬‬ ‫این مشتری خاطرنشان کرد‪ :‬در ان زمان نرخ‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫تجاری گلزار در بازار خودرو اس��ت و از نش��ان‬ ‫رولزرویس ب��رای طراحی لوگو اس��تفاده کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬چرم دوزی ه��ای سفارش��ی‪ ،‬نص��ب‬ ‫صندلی ه��ای ‪ ،VIP‬اضاف��ه ک��ردن تجهیزات‬ ‫خاص به داخل کابی��ن‪ ،‬نورپردازی و‪ ...‬از جمله‬ ‫فعالیت ه��ای گروه ‪ R&R‬یا هم��ان ریزار روور‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫کرده ای��م‪ .‬برخی مواقع خودرو متناس��ب نداریم که ناچاریم با‬ ‫مش��تری مصالحه کنیم و زمانی که امکان تولید خودرو وجود‬ ‫نداش��ته باشد با جایگزین کردن نوع خودرو رضایت مشتری را‬ ‫جلب می کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی با اش��اره ب��ه ‪ ۳‬برابر ش��دن تولید خ��ودرو گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۶‬پرون��ده تعزیرات��ی ب��رای خودروس��ازان در‬ ‫جریان اس��ت که از طریق س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان پیگیر اجرای تعهدات انها هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیگیر وضعیت کس��انی هم که از اس��فند س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تاکنون نتوانس��تند خودرویی مانن��د کوئیک را تحویل‬ ‫بگیرند‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه با بیان اینکه کنترل‬ ‫بازار و افزایش تولید باعث می شود صنعت خودرو روزامد شود‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تولید خودروهای خارجی و تامین قطعات انها در‬ ‫ش��رایط فعلی مشکل اس��ت‪ .‬تا چند ماه قبل نه تولید بود و نه‬ ‫امیدی به تحویل خودرو اما در اصالح وضعیت و کنترل گرانی‬ ‫خودرو جدی هس��تیم‪ .‬رحمانی در ادامه درباره طرح نوسازی‬ ‫ناوگان خودروهای تجاری گفت‪ ۲۰۲ :‬هزار خودرو که ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫خودرو ان اتوبوس و عمومی است با تخصیص ‪ ۱۱‬هزار میلیارد‬ ‫یورو ازسوی دولت بازسازی می شود که ‪ ۲۰‬درصد نرخ خودرو‬ ‫را مشتریان پرداخت می کنند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
هفته نامه روزگار خودرو 62

هفته نامه روزگار خودرو 62

شماره : 62
تاریخ : 1398/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!