هفته نامه روزگار خودرو شماره 64 - مگ لند
0

هفته نامه روزگار خودرو شماره 64

هفته نامه روزگار خودرو شماره 64

هفته نامه روزگار خودرو شماره 64

‫برقی ها جهان‬ ‫را تغییر می دهند‬ ‫شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سرمقاله‬ ‫قانون ناقص‬ ‫الودگی هوا‬ ‫و خودروهای‬ ‫‪2‬‬ ‫اسقاطی‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪64‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫تردد ‪۶۰۰‬هزار خودرو فرسوده در پایتخت‬ ‫مدیران ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران در گزارش��ی‬ ‫اع�لام کردند تا ‪ ۳‬س��ال این��ده فقط در کالنش��هر تهران با‬ ‫بحران تردد بیش از ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬هزار خودرو فرسوده روبه رو‬ ‫خواهیم ش��د که این امار فقط برای خودروهای سبک است‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می ده��د حدود ‪۴‬میلی��ون و ‪۲۰۰‬هزار خودرو‬ ‫سبک و س��نگین تجمیع پالک در تهران داریم و با توجه به‬ ‫اینکه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در سال جاری‬ ‫به کمترین میزان ممکن رس��یده و حتی صفر ش��ده به دلیل‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو‪ ،‬تعداد خودروهای اسقاطی در این‬ ‫کالنش��هر به شدت در حال افزایش است؛ از این رو تا یکی‪ ،‬دو‬ ‫س��ال اینده با بحران جدی تردد خودروهای فرسوده روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫گزارش روز بین الملل‬ ‫از ساخت خودرو افرود‬ ‫تا درز مشخصات نسل جدید دیفندر‬ ‫یادداشت ها‬ ‫در هفته گذش��ته اتفاق ه��ای زیادی در دنیای خ��ودرو رخ داد‬ ‫ک��ه از جمل��ه مهم تری��ن انه��ا می ت��وان به حضور مرس��دس بنز‬ ‫‪ AMG GT BLACK SERIES‬در خیابان ها و انتشار اخباری‬ ‫درباره مش��خصات فنی نس��ل جدید لندروور دیفندر اش��اره کرد‪.‬‬ ‫پیکاپ ش��ورولت س��یلورادو نیز قرار است شاهد تغییرات بزرگ در‬ ‫بخش طراحی داخلی باش��د و این اتفاق برای جی ام س��ی س��یرا نیز‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬با توجه به اینکه قرار است نسل جدید کادیالک اسکلید‬ ‫رونمایی شود رندرهایی نیز از ان منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کدام حمل ونقل‬ ‫عمومی؟!‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش روز داخلی‬ ‫طرح های اسقاط‬ ‫برجا مانده‬ ‫‪6‬‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری‬ ‫هنوز بومی سازی نشده است ‪7‬‬ ‫قوانین‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫توقف نوسازی ناوگان در جاده تحریم‬ ‫‪6‬‬ ‫پویش ملی «بومی سازی قطعات خودرو در گروه خودروسازی سایپا» ادامه دارد‬ ‫در ادام��ه اجرای پویش ملی بومی س��ازی قطعات‬ ‫صنعت خودرو در گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬مدیران‪،‬‬ ‫مهندسان‪ ،‬متخصصان و کارکنان شرکت سایپاشیشه‬ ‫موفق ش��دند ‪ ۳‬پروژه و طرح داخلی س��ازی را در این‬ ‫شرکت با موفقیت اجرا کنند‪.‬‬ ‫با اجرای این طرح ها‪ ،‬این شرکت با همکاری شرکت‬ ‫طیف طرح پارس��یان که متش��کل از فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاه های معتبر ایرانی هس��تند‪ ،‬موفق به اجرای‬ ‫ساخت داخل‪ ۳‬دستگاه مورد نیاز خود شد‪.‬‬ ‫عب��داهلل تراب��ی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت سایپاشیش��ه درباره ‬ ‫‪۳‬طرح اجرا ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سال «رونق تولید»‪ ،‬شرکت‬ ‫سایپاشیشه در راستای بیانات‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب مبنی بر‬ ‫رون��ق تولی��د داخل��ی و‬ ‫اش��تغالزایی جوانان‪ ،‬با تش��کیل کارگروه تخصصی در‬ ‫زمینه بومی سازی تجهیزات صنعتی خارجی و تکیه بر‬ ‫توان ش��رکت های داخلی و نخبگان کشور توانست ‪۳‬‬ ‫اجرای موفق ‪ ۳‬طرح داخلی سازی در شرکت سایپاشیشه‬ ‫طرح مورد نیاز خود را با ش��رکت های داخلی به مرحله‬ ‫اجرا دراورد‪ .‬وی در تش��ریح دس��تاوردها و اقدام های‬ ‫اخیر ش��رکت سایپاشیش��ه با روزنامه روزگا ر خودرو‬ ‫گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €پیش�ینه و زمان ش�روع به فعالیت شرکت‬ ‫سایپاشیشه را بگویید‪.‬‬ ‫ش��رکت سایپاشیشه در سال ‪ ۱۳۷۸‬با عنوان طرح‬ ‫توسعه ش��رکت شیشه نشکن س��ایپا (کرج) در شهر‬ ‫صنعتی البرز قزوین اغاز ب ه کار کرد‪ .‬در س��ال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫به طور رس��می اق��دام به تولید انبوه در این ش��رکت‬ ‫اغاز ش��د و ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬م��ورد پذیرش‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار یک کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت سایپاشیشه دارای اس��تاندارد ‪ ۷۰۹‬ایران از‬ ‫موسس��ه اس��تاندارد ایران و تحقیقات صنعتی ایران‪،‬‬ ‫گواهینام��ه ‪ ISO ۹۰۰۲: ۱۹۹۴ - ECE-R۴۳‬اروپا‬ ‫و ‪ ISO /TS ۱۶۹۴۹: ۲۰۰۲‬از ‪ BV‬انگلستان است‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت موفق ب��ه دریافت تندیس طالیی‬ ‫نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬گرید ‪ A‬در میان سازندگان شرکت سازه گستر‬ ‫واگن های حمل شیشه در کوره های خم و‬ ‫نشکن شیشه عقب خودرو‬ ‫در ط��ول ‪ ۲۰‬س��ال کارک��رد ک��وره خم و‬ ‫نش��کن شیش��ه عقب خ��ودرو (‪)CBTS1‬‬ ‫ش��رکت سایپاشیش��ه در چند مرحله اقدام‬ ‫به داخلی س��ازی واگن های مس��تهلک کوره‬ ‫نام برده به واس��طه ش��رکت های داخلی کرد‬ ‫که متاس��فانه هر بار با شکس��ت روبه رو شد‬ ‫و مجب��ور ب��ه تامین انها از ش��رکت خارجی‬ ‫فنالندی می شد‪.‬‬ ‫تواف��ق با ش��رکت طیف طرح‬ ‫ ‬ ‫ب��ر مبنای‬ ‫پارس��یان‪ ،‬طرح تحقیقاتی و ساخت از سوی‬ ‫این شرکت کلید زده شد‪ .‬در نخستین مرحله‬ ‫تحقیقات انجام ش��ده‪ ،‬شبیه س��ازی رایانه ای‬ ‫واگن ها از سوی این شرکت انجام شد‪.‬‬ ‫در ای��ن شبیه س��ازی رایان��ه ای ابت��دا‬ ‫طرح س��ه بعدی واقع��ی واگن ها به وس��یله‬ ‫نرم افزاره��ای تخصصی و در ش��رایط دمایی‬ ‫کوره به دست متخصصان شرکت طیف طرح‬ ‫پارس��یان و به وسیله رایانه مورد بررسی های‬ ‫دقی��ق مهندس��ی قرار گرفت‪ .‬پ��س از تایید‬ ‫فعالیت شبیه س��ازی رایانه ای شرکت طیف‬ ‫طرح پارس��یان اقدام به س��اخت نخس��تین‬ ‫نمون��ه واگن ک��رد‪ .‬نمونه ساخته ش��ده پس‬ ‫از بارگ��ذاری در ک��وره و در ش��رایط واقعی‬ ‫کاری ب��ه مدت یک ماه کاری مورد بررس��ی‬ ‫و پایش دقیق قرار گرفت‪ .‬س��رانجام تعداد ‪۶‬‬ ‫واگ��ن مربوط به ک��وره ‪ CBTS1‬و تعداد ‪۲‬‬ ‫‪ ۲CBTS‬از س��وی شرکت‬ ‫ ‬ ‫واگن برای کوره‬ ‫طیف طرح پارسیان ساخته و تحویل شرکت‬ ‫سایپاشیشه شد که هم اکنون در چرخه تولید‬ ‫نیز قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫س��ایپا و عنوان واحد برتر صنایع و معاون کشور برای‬ ‫‪ ۶‬س��ال متوالی شده است‪ .‬شرکت سایپاشیشه دارای‬ ‫ازمایش��گاه ویژه صنعت شیش��ه و تنه��ا همکار اداره‬ ‫اس��تاندارد برای ازمون های شیش��ه های خودرویی‪-‬‬ ‫ساختمانی‪ -‬اشپزخانه ای است‪.‬‬ ‫€ €میزان تولید سایپاشیش�ه در س�ال چقدر‬ ‫اس�ت و ب�رای چ�ه خودروهایی شیش�ه تولید‬ ‫می شود؟‬ ‫باتوجهبهفناوری هایموجوددرشرکتسایپاشیشه‪،‬‬ ‫این ش��رکت قادر به تولید س��االنه ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۲۰‬هزار‬ ‫مجموعه کامل شیش��ه های خودرویی (سواری) است‬ ‫ک��ه این اختالف ‪ ۲۰‬هزارتایی ب��ه علت تنوع تعداد و‬ ‫نوع تولید خودروهای گروه خودروساز ی سایپا است‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر از فناوری خاصی برای تولید‬ ‫شیشه استفاده می کنید؟‬ ‫با توجه به رشد روزافزون تولیدات و تنوع خودروها‬ ‫در گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬فناوری های به کار رفته‬ ‫در سایپاشیشه‪ ،‬از بروزترین فناوری های روز دنیا انجام‬ ‫شده است‪ .‬همه فناوری های به کار رفته از سوی رایانه‬ ‫م��ورد پایش و تولید قرار می گیرند‪ .‬دقت در س��اخت‬ ‫و کیفیت محصوالت ش��رکت همواره مدنظر مدیریت‬ ‫ش��رکت و مدیران ان قرار داش��ته و دارد‪ .‬به طور کلی‬ ‫باید گفت که فناوری های ب ه کار رفته در این شرکت از‬ ‫کشورهای المان‪ ،‬فنالند‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین و ایران هستند‪.‬‬ ‫€ €مش�کالت اصل�ی و چالش ه�ای ش�رکت‬ ‫چیست؟‬ ‫از جمل��ه مش��کالت اصلی و چالش های ش��رکت‬ ‫سایپاشیش��ه می توان به نب��ود نقدینگی برای تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬باال بودن نرخ بهره تس��هیالت بانکی‪ ،‬نبود‬ ‫امکان تامین قطعات یدکی با منش��ا خارجی‪ ،‬کیفیت‬ ‫نامناسب مواد اولیه داخلی در برخی موارد‪ ،‬باال بودن‬ ‫نرخ مواد اولیه و نبود شبکه قیمت گذاری و نظارت بر‬ ‫ان در بازار و بی ثباتی قیمت ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €درب�اره م�واد اولی�ه و می�زان واردات نی�ز‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫درحال حاضر به ط��ور تقریبی ‪۹۵‬درصد مواد اولیه‬ ‫این ش��رکت از قبیل شیش��ه‪ ،‬رنگ لعاب س��رامیکی‪،‬‬ ‫خمیر نقره و سایر اقالم مصرفی در داخل کشور تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬برخی از اقالم مانند طلق میان الیه و برخی‬ ‫از انواع چس��ب ها مثل چسب مخصوص پایه اینه نیز‬ ‫از شرکت های خارجی تامین می شود‪.‬‬ ‫€ €صادرات به کش�ورهای خارجی داشته اید؟‬ ‫اگر پاسخ مثبت است‪ ،‬کدام کشورها؟‬ ‫بل��ه‪ .‬درحال حاضر به ع��راق ص��ادرات داریم‪ .‬در‬ ‫گذش��ته نیز صادراتی ب��ه ترکیه داش��تیم‪ .‬عالوه بر‬ ‫ص��ادرات مس��تقیم ب��ه ع��راق از س��وی ش��رکت‬ ‫سایپاشیشه‪ ،‬این شرکت مس��ئولیت تامین قطعات‬ ‫یدکی شیش��ه در خودروهای صادراتی شرکت سایپا‬ ‫را نیز بر عهده دارد‪.‬‬ ‫طرح های داخلی سازی شده در شرکت سایپاشیشه‬ ‫اسپیندل موتورهای دریل خط اماده سازی شیشه های جانبی‬ ‫در تولید شیش��ه های جانبی خودرو‪،‬‬ ‫به طور عمو م ‪ ۲‬عدد سوراخ برای امکان‬ ‫نصب باالبر شیشه تعبیه می شود‪ .‬با توجه‬ ‫به ترد بودن شیشه و امکان شکست ان‬ ‫در زمان س��وراخ کاری‪ ،‬در این قس��مت‬ ‫از دس��تگاهی با عنوان اسپیندل موتور‬ ‫سوراخ کاری به کار می رود‪ .‬دقت ساخت‬ ‫ب��اال و کم بودن می��زان لرزش و لقی در‬ ‫اجزای این اسپیندل ها باعث شده بود تا‬ ‫سال ها این قطعه از خارج از کشور تهیه‬ ‫شود‪ .‬با توجه به مشکالت تامین قطعات‬ ‫دقیق خارجی به علت تحریم ها‪ ،‬شرکت‬ ‫سایپاشیش��ه بر ان ش��د‬ ‫تا اقدام به داخلی س��ازی‬ ‫ای��ن قطع��ه مه��م کند‪.‬‬ ‫ط��رح تحقیقات��ی و‬ ‫بررس��ی امکان س��نجی‬ ‫س��اخت ای��ن قطع��ه از‬ ‫سوی واحد فنی شرکت‬ ‫سایپاشیش��ه و ش��رکت‬ ‫طی��ف ط��رح پارس��یان انجام ش��د که‬ ‫خوش��بختانه س��رانجام منج��ر به عقد‬ ‫قرارداد س��اخت بین ‪ ۲‬ش��رکت ش��د‪.‬‬ ‫نکت��ه دارای اهمی��ت در بررس��ی های‬ ‫انجام ش��ده مدت زمان گارانتی تامین و‬ ‫تعمیر این دس��تگاه شرکت طیف طرح‬ ‫پارسیان است‪ .‬برمبنای تجربه سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬این دستگاه ها که قبال از خارج‬ ‫از کش��ور (المان) تهیه می ش��ده است‬ ‫در عم��ل ‪ ،‬به دلی��ل نبود امکان ارس��ال‬ ‫دوب��اره انه��ا و هزینه بر ب��ودن ان فاقد‬ ‫هرگون��ه گارانتی ب��وده در حالی که بر‬ ‫اس��اس قرارداد مش��ترک‬ ‫ب��ا ش��رکت طی��ف طرح‬ ‫پارس��یان‪ ،‬دستگاه های در‬ ‫حال ساخت دارای گارانتی‬ ‫تعمیر به مدت ‪ ۲‬س��ال و به‬ ‫ صورت رایگان است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ش��رکت‬ ‫طیف طرح پارسیان درحال‬ ‫س��اخت ‪ ۸‬عدد از اس��پیندل موتورهای‬ ‫خاص سوراخ کاری شیشه برای شرکت‬ ‫سایپاشیش��ه اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه زمان‬ ‫موردنی��از‪ ،‬مقرر ش��ده این دس��تگاه ها‬ ‫در زمان تعطیالت تابس��تانی ش��رکت‬ ‫سایپاشیش��ه(هفته پایانی مرداد)‪ ،‬نصب‬ ‫و مورد بهره برداری قرار گیرند‪.‬‬ ‫دستگاه برش اتوماتیک طلق میان الیه‬ ‫به ط��ور کلی برای تولید شیش��ه جل��و خودرویی‬ ‫از ‪ ۲‬الیه شیش��ه ب��ه ضخام��ت ‪ ۲.۲‬میلی متر و یک‬ ‫طلق میان الیه (‪ )PVB‬ب��ه ضخامت ‪ ۰.۷۶‬میلی متر‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گی��رد‪ .‬درحال حاضر در تمام‬ ‫شرکت های تولیدکننده شیشه های خودرویی فرایند‬ ‫برش طلق میان الیه از سوی دست اپراتور انجام شد‪.‬‬ ‫این امر باعث می ش��ود که مق��دار طلق برش خورده‬ ‫شده دارای خطا و پرت زیادی باشد‪ .‬به همین منظور‬ ‫تحقیقات گس��ترده ای در اینترنت از سوی واحد فنی‬ ‫و مهندس��ی شرکت سایپاشیش��ه انجام شد‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه کس��ب یک فیل��م تبلیغاتی از عملکرد دس��تگاه‬ ‫از اینترنت‪ ،‬ش��رکت سایپاشیش��ه بر ان ش��د تا برای‬ ‫داخلی سازی ان اقدام کند‪ .‬با توجه به تبحر‪ ،‬جسارت‬ ‫و عملکرد شرکت طیف طرح پارسیان درباره ساخت‬ ‫واگن های کوره ها و همچنین اس��تفاده از برنامه های‬ ‫شبیه س��ازی رایانه ای‪ ،‬در زمینه ساخت این دستگاه‬ ‫نیز از خدمات این شرکت استفاده شد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ساخت دستگاه یادشده نزدیک به ‪۸۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد‪ .‬با اجرای طرح های پیش گفته‪ ،‬ش��رکت‬ ‫سایپاشیش��ه عالوه بر جلوگی��ری از توقف خط تولید‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬موفق به صرفه جویی ارزی‬ ‫ش��ایان توجهی نیز شده است‪ .‬شرکت سایپاشیشه در‬ ‫س��ال جاری مبلغی افزون ب��ر ‪ ۵۰۰‬هزار یورو را برای‬ ‫جلوگی��ری از خروج ارز از کش��ور هدف گذاری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در طول ‪۴‬ماه گذش��ته مبلغ ‪ ۱۱۶‬هزار یورو از‬ ‫این هدف محقق شده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪64‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫قانون ناقص الودگی هوا و‬ ‫خودروهای اسقاطی‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو کشور‬ ‫مدی��رکل دفتر صنای��ع خ��ودرو و نیرومحرکه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬باید به این‬ ‫موض��وع که بازارهای داخلی متزلزل و وابس��ته به‬ ‫ش��رکت های خارجی نباشد‪ ،‬فکر کنیم و اگر برای‬ ‫بخشی از جامعه خودرو خارجی خاصی نیاز داریم‬ ‫باید در حوزه صادرات محصوالت داخلی خود هم‬ ‫کار کنیم‪.‬‬ ‫س��یدرضا مفی��دی در گفت وگو با ش��اتا گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م پس از گذر از ش��رایط فعل��ی بتوانیم‬ ‫فرصت ه��ای متقابل را به وجود اوری��م‪ ،‬یعنی اگر‬ ‫از محصوالت چینی اس��تفاده می کنیم؛ بتوانیم در‬ ‫بازارهایی که چین فعالیت می کند‪ ،‬س��هم بگیریم‬ ‫و در س��ایر کشورهای مشارکت کننده هم باید این‬ ‫استراتژی را پیاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه تمام��ی تولید کنندگان‬ ‫خ��ودرو ش��امل ش��رکت های خودروس��از بزرگ‪،‬‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط و واردکننده ها ملزم به تامین‬ ‫قطعات و خدمات پس از فروش هس��تند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬تمامی این گروه ه��ا باید در قبال محصوالتی‬ ‫ک��ه به بازار عرضه می کنند یا در اختیار مردم قرار‬ ‫می دهند‪ ،‬در دوره ضمانت کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫نسبت به ارائه خدمات‪ ،‬متعهد باشند‪ .‬مفیدی ادامه‬ ‫داد‪ :‬انها باید در دوره وارانتی(‪۱۰‬س��ال) قطعات را‬ ‫در اختی��ار مصرف کننده ه��ا قرار دهن��د‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت خدمات پس از ف��روش و تامین قطعات به‬ ‫خریداران س��راتو ادامه خواهد داش��ت؛ از این رو‪،‬‬ ‫مصرف کنندگان خودروهایی ک��ه تولید انها قطع‬ ‫ش��ده است‪ ،‬متضرر نخواهند شد‪ .‬وی توجه به این‬ ‫مسئله را از وظایف دفتر کنترل و نظارت وزارتخانه‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬کارشناسان هنگام اعطای مجوز‬ ‫برای عرضه خودرو این موضوع را کنترل می کنند‬ ‫تا مشکلی پیش نیاید‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫برنامه ای در راستای صدور مجوز برای خودروهای‬ ‫ساخته شده(سی بی یو) نداریم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ماده ‪ 8‬قانون هوای پاک‪ ،‬در راس��تای از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده از‬ ‫چرخه حمل ونقل است؛ در این ماده چنین امده‪:‬‬ ‫تمامی اش��خاص حقیقی و حقوقی مالک وس��ایل نقلیه موتوری اعم از سبک‪،‬‬ ‫نیمه سنگین‪ ،‬سنگین و موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن‬ ‫به س��ن فرس��ودگی از رده خارج و مس��ئولیت خود را از این جهت‪ ،‬نزد یکی از‬ ‫موسس��ه های بیمه داخلی با نظارت بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران بیمه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تعیین س��ن فرسودگی و بیمه انواع وس��ایل نقلیه موتوری موضوع این ماده‬ ‫بر اس��اس ایین نامه ای اس��ت که حداکثر در مدت ‪ 3‬ماه پس از ابالغ این قانون‬ ‫به پیش��نهاد مشترک س��ازمان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیات وزیران‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫حمل بار و مس��افر‪ ،‬صدور گواهی معاینه فنی‪ ،‬تخصیص بیمه ش��خص ثالث‪،‬‬ ‫خری��د و فروش‪ ،‬نق��ل و انتقال و تردد وس��ایل نقلیه موتوری فرس��وده ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬پلی��س راهنمایی و رانندگی نی��روی انتظامی جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫خودروهای فرس��وده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وس��ایل نقلیه‬ ‫غیرمجاز در معابر‪ ،‬محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬جریمه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ -۱‬دول��ت موظ��ف اس��ت‪ ،‬از مح��ل صرفه جویی حاص��ل از بهبود و‬ ‫مدیریت س��وخت ناش��ی از اجرای این قانون‪ ،‬س��ازکار و تس��هیالت الزم برای‬ ‫جایگزین��ی خودروهای فرس��وده حمل ونقل عمومی با خودروه��ای نو را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ - ۲‬دولت مکلف اس��ت‪ ،‬در بودجه س��االنه ردیف��ی به منظور اعطای‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت برای جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫موجود با کارمزد ‪4‬درصد با بازپرداخت ‪10‬سال تعیین کند و به تصویب مجلس‬ ‫شورای اسالمی برساند‪.‬‬ ‫نکته های بدیهی ولی مورد غفلت واقع ش��ده در بیش��تر این قوانین را باید به دلیل‬ ‫فقدان دید کارشناسی‪ ،‬لحاظ نشدن شرایط موجود کشور و واکنش های کوتاه مدت‬ ‫پرهزین��ه و بی حاصل دانس��ت‪ .‬یکی از ای��ن مواردی که چالش های بس��یاری برای‬ ‫شهروندان‪ ،‬دست اندرکاران و نهادهای ذی ربط به وجود اورده را در این ماده می توان‬ ‫یافت‪ .‬س��ناریوی الودگی هوا نش��ان دهنده ناهماهنگی سیاس��ت های تاثیرگذار در‬ ‫این فرایند اس��ت‪ .‬این معض��ل نتیجه عملکرد بخش ها و برخ��ی از نهادهای متولی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هرداری ها‪ ،‬وزارتخانه های کش��ور‪ ،‬راه‪ ،‬مسکن و شهرس��ازی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬حفاظت محیط زیست‪ ،‬نیروی انتظامی و سازمان مغفول مانده در این بخش‬ ‫سازمان برنامه و بودجه است‪.‬‬ ‫با سهل انگاری و کاهش به یک نهاد خاص نمی توان ان را مقصر دانست‪ .‬اگرچه این‬ ‫مناسبت ها در ش��رایط فعلی بین نهادها اتفاق افتاده و هر سازمان دیگری را محکوم‬ ‫می کند اما حاصل این جنگ زرگری چه سودی برای ملت داشته است‪.‬‬ ‫تفکر جزیره ای حاکم بر نهادهای دولتی معضالت بس��یاری را برای مردم به وجود‬ ‫اورده ازجمل��ه در ماده یادش��ده‪ .‬ایا قانون نویس��ان از وضعیت ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫دورن و برون ش��هری در کش��ور بی اط�لاع هس��تند و ح��ال این قش��ر زحمتکش‬ ‫جامع��ه را نمی دانند؟ در بخش دورن ش��هری مرتضی ضامن��ی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور در گفت و گو با ایرنا گفت‪« :‬اگر اقدامات الزم برای‬ ‫نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی انجام نشود‪ ،‬تعداد تاکس��ی های فرسوده کشور تا پایان‬ ‫س��ال به ‪۱۹۲‬هزار تاکسی می رسد و در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬تعداد تاکسی های فرسوده به‬ ‫‪۲۴۳‬هزار خودرو خواهد رسید‪».‬‬ ‫وی درباره تس��هیالت ارائه شده به تاکسیرانان برای نوسازی تاکسی های فرسوده‬ ‫گفت‪ :‬در طرح گذش��ته ‪۲۰‬میلیون تومان تس��هیالت با س��ود ‪۱۶‬درصد پرداخت و‬ ‫‪۵‬میلیون تومان نیز الش��ه خودرو خریداری می ش��د ‪ ،‬راننده تاکسی نیز با ‪۸‬میلیون‬ ‫تومان می توانس��ت خ��ودرو را تحویل بگیرد ولی در حال حاض��ر با قیمت دوبرابری‬ ‫خودرو روبه رو هستیم‪».‬‬ ‫ب��ا وجود مصرح بودن تبص��ره همین ماده‪ ،‬دولت مکلف ب��ه درنظر گرفتن ردیف‬ ‫بودجه س��االنه برای این امر مهم بوده و نرخ س��ود ان را ‪4‬درصد عنوان کرده اس��ت‪،‬‬ ‫بازهم تس��هیالت بانکی با نرخ ‪۱۶‬درصد به رانندگان تاکس��ی داده می شود‪ .‬با وجود‬ ‫افزایش ‪12‬درصدی س��ود بانکی که برای این قش��ر زحمتک��ش مبلغ قابل توجهی‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬نرخ س��ود بانکی یکی از مهم تری��ن عوامل در فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫با لحاظ چنین س��ودی انگیزه نوسازی ناوگان به شدت کاهش یافته است‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگر حتی در چنین شرایطی با مبلغ وام پرداختی و مبلغ الشه خودرو اسقاط شده‪،‬‬ ‫رانندگان تاکس��ی به علت گران ش��دن خودرو در سطح کش��ور امکان نوسازی را از‬ ‫دست داده اند‪.‬‬ ‫به گفته ضامنی‪ ،‬رانندگان تاکس��ی با ‪8‬میلیون تومان می توانستند صاحب خودرو‬ ‫شوند اما با قیمت های موجود در بازار که از سوی خودروسازان صادر می شود تا ‪4‬برابر‬ ‫افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫روابط اجتماعی به وس��یله قانون رس��میت پیدا می کند‪ .‬تحلی��ل‪ ،‬نیاز قانون بوده‬ ‫و مراح��ل تدوین‪ ،‬تصویب‪ ،‬تایید‪ ،‬تفس��یر‪ ،‬اجرا و نظارت ب��ر قانون بیش از هر چیز به‬ ‫داده های دانش��ی و رعایت اصول کارشناس��ی محتاج اس��ت‪ .‬اسیب شناسی قوانین‬ ‫موج��ود و نظام قانون گرایی بیانگر این واقعیت تلخ اس��ت که مهم ترین و اصلی ترین‬ ‫علت مش��کالت قان��ون در ای��ران‪ ،‬علمی نبودن‪ ،‬فق��دان دید کارشناس��ی و لحاظ‬ ‫نکردن ش��رایط موجود داده های موردنیاز و ش��یوه های قانون گذاری و اجرای قانون‬ ‫است‪.‬‬ ‫این موارد را در این ماده از قانون به صراحت می توان یافت‪ .‬قانونی برای هوای پاک‬ ‫تدوین شده و یکی از مهم ترین شاخص های الودگی هوا خودروهای فرسوده هستند‬ ‫ام��ا نهادهای متولی نه می توانن��د امکانات مادی ان را تهیه کنن��د و نه خودروهای‬ ‫موردنیاز در اختیار ناوگان قرار دهند‪.‬‬ ‫در شماره بعدی به تحلیل ناوگان برون شهری خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫اتکا به توانمندی های داخلی برای تولید خودرو‬ ‫مدی��رکل دفتر صنای��ع خودرو و نی��رو محرکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به ترخیص‬ ‫خودروهایی که در گم��رک متوقف بوده و در این‬ ‫چند م��اه از گمرک ترخیص ش��ده اند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫این تع��داد خ��ودرو واردات��ی‪ ،‬خودروهایی بودند‬ ‫ک��ه هزینه انها به طرف خارجی پرداخت ش��ده و‬ ‫بیش از یک یا دو س��ال در گمرک متوقف ش��ده‬ ‫بودن��د‪ .‬از این رو با بررس��ی های دقیق‪ ،‬موضوع در‬ ‫نهاد ذی ربط پیگیری و تصمیمی مبنی بر ترخیص‬ ‫انها گرفته ش��د‪ .‬این گروه ها ش��امل خودروهایی‬ ‫مانند امبوالنس‪ ،‬خودروهای اتش نش��انی‪ ،‬عمومی‬ ‫و تع��دادی ه��م خودروهای ش��خصی و س��واری‬ ‫می ش��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای پرهیز از زیان بیش��تر‬ ‫س��رمایه گذاری م��ردم و ش��رکت های خصوصی‪،‬‬ ‫تصمیم گرفته ش��د مجوز مح��دود برای ترخیص‬ ‫این خودروها صادر ش��ود و امیدواریم به س��متی‬ ‫برویم که گمرک از خودروهای وارداتی خالی شود‬ ‫و در اینده شاهد ورود قطعات ضروری برای تامین‬ ‫صنعت خودرو کشور باشیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنای��ع خ��ودرو و نیرومحرکه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا تحلی��ل‬ ‫وضعی��ت صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬وضعیت‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬رو به رش��د است و می توان گفت‬ ‫فرصت های��ی که با عن��وان محدودی��ت و تحریم‬ ‫برای این صنعت به وجود امده‪ ،‬فرصت های خوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬قطعه س��ازان و نیروهای متخصص باید از‬ ‫این فرصت بیش��ترین اس��تفاده را ببرند و جبران‬ ‫مافات کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی از کارشناسان حوزه‬ ‫صنع��ت که می گفتن��د در صنعت خ��ودرو مزیت‬ ‫نداریم ام��روزه معتقدند صنعت خ��ودرو به لحاظ‬ ‫س��هم بازار‪ ،‬می��زان اش��تغال و ظرفیت های ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬یک مزیت است و باید از این فرصت استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مفی��دی ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت برخ��ی دالالن‬ ‫فرصت طلب در صنعت خودرو کش��ور گفت‪ :‬داللی‬ ‫با سود غیرمتعارف از نظر ما مذموم است‪ ،‬اما دالل‬ ‫به مفهوم واس��طه گر کاال و ب��ازار نقش مهمی در‬ ‫جامعه ایفا می کن��د‪ .‬مفیدی افزود‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫خالف دیگر بخش ها که متاثر ازتحریم ها به تنگنا‬ ‫و مش��کل برخورده اند؛ مش��کل خاصی ندارد‪ ،‬جز‬ ‫اینکه فعاالن ان باید به خودباوری بیشتری برسند‬ ‫و بر توانمندی های داخلی اتکا کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبری خودروسازان‬ ‫خدمات ویژه امداد خودرو برای ناشنوایان‬ ‫شرکت امداد خودرو ایران در راستای عمل به مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی خ��ود‪ ،‬از خدمت ویژه ای ب��رای ارائه امداد به‬ ‫ناشنوایان کشور رونمایی کرد‪ .‬شرکت امداد خودرو ایران‬ ‫در راستای مسئولیت اجتماعی خود‪ ،‬این امکان را فراهم‬ ‫کرده که از این پس‪ ،‬ثبت درخواس��ت امداد و اس��تفاده‬ ‫از خدم��ات خودروی��ی این مجموعه برای ناش��نوایان‪ ،‬با‬ ‫اس��تفاده از فناوری ه��ای نوی��ن و هوشمندس��ازی ارائه‬ ‫خدمات‪ ،‬به وسیله وب سایت رسمی شرکت امداد خودرو‬ ‫ای��ران‪ ،‬ب��دون نیاز به برقراری تم��اس تلفنی امکان پذیر‬ ‫شود‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این اقدام با توجه به امارهای‬ ‫رسمی منتشر شده از سوی کارگروه شنوایی انجام شده‬ ‫که نش��ان می دهد بیش از نیم میلیون نفر از هموطنان‪،‬‬ ‫کم‏ش��نوا و ناش��نوا هس��تند و با توجه به ساختار شبکه‬ ‫امدادرس��انی مبتنی بر تماس های تلفن��ی‪ ،‬پیش از این‬ ‫امکان ارائه خدمات خودرویی به جامعه ناشنوایان کشور‬ ‫وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬بنابر تمهیدات اندیش��یده شده‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های مناس��بی ایجاد ش��ده تا تمامی مراحل‬ ‫درخواست امداد از هنگام ثبت تا اعزام امدادگر به محل‪،‬‬ ‫به طور انالین ازس��وی مرکز پاسخگویی رصد و از حسن‬ ‫خدمت رسانی امدادگر اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫هموطن��ان ناش��نوا ب��ا مراجع��ه ب��ه وب س��ایت‬ ‫‪ https ://۰۹۶۴۴۰ . com‬می توانن��د هن��گام ثبت‬ ‫درخواس��ت خود گزینه «ناش��نوا» را انتخاب کنند تا‬ ‫تمامی مراحل به‏طور انالین و متناس��ب با شرایط این‬ ‫عزیزان انجام شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬شرکت امداد خودرو ایران‪ ،‬ارائه این‬ ‫خدم��ت جدید را به اطالع انجمن خانواده ناش��نوایان‬ ‫ایران و کانون ناشنوایان ایران رسانده و می کوشد تمام‬ ‫توان خود را در راس��تای عرضه هرچه بهتر خدمات به‬ ‫مشتریان گروه صنعتی ایران‏ خودرو به کار گیرد‪.‬‬ ‫ایران خودرو در تعطیالت تابستانی خودرو تحویل مشتریان می دهد‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو در اطالعی��ه ای اعالم ک��رد‪:‬‬ ‫به منظور تکریم مش��تریان در ایام تعطیالت تابستانی‬ ‫صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬به مش��تریان خ��ودرو تحویل‬ ‫می ده��د‪ .‬به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬در این اطالعیه امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تمامی امور مربوط به حوزه بازاریابی‪ ،‬فروش و‬ ‫امور مشتریان شرکت ایران خودرو شامل تجاری سازی‪،‬‬ ‫ص��دور فاکتور‪ ،‬حم��ل و تحوی��ل خودروه��ا در ایام‬ ‫تعطیالت تابس��تانی طبق روال پیش��ین برقرار بوده و‬ ‫مشتریان می توانند با مراجعه به نمایندگی ها نسبت به‬ ‫تحویل خودروهای فاکتور ش��ده خود اقدام کنند و از‬ ‫خدمات یادشده در این ایام بهره مند شوند‪ .‬همچنین‬ ‫مدیریت امور مشتریان شرکت ایران خودرو(‪)CRM‬‬ ‫در این ایام پاس��خگوی مشتریان بوده و انها می توانند‬ ‫درخواس��ت های خود را به وسیله این امور ثبت کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬تعطیالت تابستانی صنعت خودرو کشور‬ ‫از ‪۲۲‬مرداد اغاز شد و تا ‪ ۲‬شهریور ادامه دارد‪.‬‬ ‫با اهالی بهارستان‬ ‫تشکیل بورس حمل بار و مسافر‬ ‫رئیس کارگروه حمل ونقل کمیس��یون‬ ‫عم��ران مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫طرح تش��کیل بورس حمل بار و مس��افر‬ ‫ق��دم مثبتی در راس��تای شفاف س��ازی‬ ‫حوزه حمل ونقل باری و مس��افری است و‬ ‫امیدوارم سازکاری درست و منسجم برای‬ ‫ساماندهی این بخش طراحی شود‪.‬‬ ‫ش��ادمهر کاظ��م زاده‪ ،‬رئی��س کارگروه‬ ‫حمل ونقل کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگ��و با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره ب��ه اعالم وصول‬ ‫طرح تش��کیل بورس حمل بار و مسافر گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ضرورت ها در حوزه حمل کاال و مس��افر‪ ،‬س��اماندهی‬ ‫ب��ازار تعرفه و بلیت حمل ونقل اس��ت‪ ،‬از این رو به نظر‬ ‫می رس��د که این طرح می توان��د تا حدودی این حوزه‬ ‫را مدیریت کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به تازگی مجلس و دولت با مش��کل‬ ‫بزرگ��ی در زمین��ه حمل ونق��ل کاال و حق��وق مالی‬ ‫رانن��دگان خودروه��ای س��نگین روبه رو ش��دند که‬ ‫خوشبختانه مجلس توانس��ت با برگزاری نشست های‬ ‫گوناگون این مش��کل را تا ح��دودی برطرف کند‪ ،‬اما‬ ‫به ط��ور حتم این مش��کل باید به ش��کل‬ ‫ریشه ای رفع شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬یکی از اعتراض های رانندگان‬ ‫این ب��ود که تعاونی ه��ای حمل ونقل در‬ ‫انتخاب راننده به ش��کل گزینش��ی عمل‬ ‫می کنن��د و این ادعا مطرح می ش��د که‬ ‫راننده وقت��ی برای دریافت ب��ار مراجعه‬ ‫می کند‪ ،‬مدی��ران مربوط مبلغی از تعرفه‬ ‫احتسابی را برای خود برمی دارند‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از مش��کالت ح��وزه حمل ونق��ل باری و‬ ‫مسافر‪ ،‬فعالیت دالالن و س��وداگران است‪ .‬در شرایط‬ ‫کنونی مسافران و رانندگان بیشترین هزینه و زحمت‬ ‫را متحمل می شوند‪ ،‬اما در این میان دالالن بیشترین‬ ‫سود را کسب می کنند‪.‬‬ ‫کاظم زاده تصریح کرد‪ :‬طرح تش��کیل بورس حمل‬ ‫بار و مسافر قدم مثبتی در راستای شفاف سازی حوزه‬ ‫حمل ونقل باری و مسافری است و امیدوارم سازکاری‬ ‫درس��ت و منسجم برای ساماندهی این بخش طراحی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫افزایش تولید و عرضه خودرو‪ ،‬فشار روانی بازار را کاهش داد‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در بازدید از ش��رکت سایپا گفت‪ :‬س��ایپا توانسته با‬ ‫فعالی��ت اقتصادی م��وزون‪ ،‬زمین��ه کاهش قیمت‬ ‫و ت��ورم را در بخ��ش خودروس��ازی کش��ور ایجاد‬ ‫کن��د و با بهبود ش��رایط اش��تغال‪ ،‬فض��ای رقابتی‬ ‫خ��ود را در بازاره��ای داخل��ی و خارج��ی توس��عه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬معصومه اقاپورعلیش��اهی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬گ��روه مدیریتی س��ایپا ب��ا خودباوری‬ ‫و اعتم��اد ب��ه توانمندی ه��ای داخل��ی‪ ،‬نس��بت به‬ ‫اصالح س��اختار تولید در ای��ن مجموعه اقدام کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تولی��د محصوالت برخ��وردار از‬ ‫مزی��ت اقتصادی و رقابتی و دارای بازار مناس��ب در‬ ‫میان قش��رهای جامعه ادام��ه داد‪ :‬با ابتکار مدیریت‬ ‫ارش��د س��ایپا در چند ماه گذش��ته‪ ،‬تولید در سایپا‬ ‫رونق گرفته و این گروه توانس��ته ضمن پاسخگویی‬ ‫به تعهدات قبلی‪ ،‬فشار روانی موجود در بازار خودرو‬ ‫را کاه��ش دهد‪ .‬نماینده مردم در مجلس دهم توان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ری��زی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و حمایت این سازمان از صنعت خودرو کشور‬ ‫را س��تودنی دانست و گفت‪ :‬صنعت خودرو به عنوان‬ ‫نخستین خاکریز مورد طمع تحریم کنندگان کشور‬ ‫قرار داش��ت که با تالش مدیران س��ایپا‪ ،‬این تهدید‬ ‫دشمنان بی اثر شده است‪.‬‬ ‫اقاپ��ور علیش��اهی تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاضر با‬ ‫تالش س��ایپا‪ ،‬ارتب��اط و هماهنگی مناس��بی میان‬ ‫صنعت خودرو و جامعه علمی و دانش��گاهی کش��ور‬ ‫ایج��اد و باعث افزای��ش انگیزه ها برای اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های داخلی شده است‪.‬‬ ‫فروش سایپا در تعطیالت تابستانی تعطیل نیست‬ ‫معاون��ت بازاریاب��ی و ف��روش س��ایپا در تعطیالت‬ ‫تابس��تانی خودروس��ازان نی��ز فع��ال اس��ت و تحویل‬ ‫محص��والت این گروه خودروس��ازی به مش��تریان در‬ ‫تعطیالت تابس��تانی صنعت خودرو نی��ز ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬با اعالم معاون��ت بازاریابی و‬ ‫ف��روش گروه خودروس��ازی س��ایپا مبنی ب��ر فعالیت‬ ‫کام��ل ای��ن معاون��ت در تعطیالت تابس��تانی صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬عرضه محصوالت س��ایپا به ب��ازار و همچنین‬ ‫سایر خدمات مرتبط با این حوزه‪ ،‬در دهه پایانی مرداد‬ ‫همزمان ب��ا تعطیالت تابس��تانی خودروس��ازان ادامه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬معاون��ت بازاریابی و فروش س��ایپا‬ ‫از ‪۲۲‬م��رداد ت��ا ‪۲‬ش��هریور‪ ،‬به طور کامل فع��ال بوده‬ ‫و خدم��ات خود را در اختیار مش��تریان ق��رار خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫دولت به متقاضیان جامانده از دریافت کارت سوخت فرصت دهد‬ ‫عض��و کمیس��یون ان��رژی مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی تاکی��د ک��رد‪ :‬دولت‬ ‫بای��د ب��ه متقاضیانی که هن��وز موفق به‬ ‫دریافت کارت س��وخت نشده اند فرصت‬ ‫دهد و امکان س��وخت گیری در روزهای‬ ‫ابتدایی اجرای ط��رح را برای انها فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هدای��ت اهلل خادم��ی در گفت وگ��و با‬ ‫خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به الزام استفاده از کارت سوخت‬ ‫برای سوخت گیری از س��وی دارندگان خودرو تاچند‬ ‫ن خودرو باید هرچه س��ریع تر‬ ‫روز دیگر گفت‪ :‬دارندگا ‬ ‫برای دریافت کارت س��وخت خود اقدام کنند؛ چراکه‬ ‫اجرای این طرح به نفع انها و کش��ور است و می تواند‬ ‫مانع از ایجاد بس��یاری از مش��کالت در حوزه سوخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه دولت باید به متقاضیانی که‬ ‫هنوز موفق به دریافت کارت س��وخت نشده اند فرصت‬ ‫دهد و امکان سوخت گیری در روزهای ابتدایی اجرای‬ ‫طرح را برای انها فراهم کند‪ ،‬افزود‪ :‬کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در جه��ت حفظ منافع‬ ‫مردم و حل مش��کالت احتمالی برای انها‬ ‫با مس��ئوالن اجرای امر در ارتباط بوده و‬ ‫نشس��ت های پی درپی را برگ��زار خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا ی��اداوری اینکه دول��ت پس از‬ ‫گذشت چند سال از حذف کارت سوخت‬ ‫بازهم ب��ه نتیجه ای مبنی ب��ر ممانعت از‬ ‫گسترش فساد با استفاده از کارت سوخت‬ ‫رسید ه اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امید است مسئوالن برنامه و‬ ‫اه��داف بلندمدت و مش��خصی از احیای دوباره کارت‬ ‫سوخت داشته باشند نه انکه چند صباحی دیگر بازهم‬ ‫نظرشان تغییر کند‪.‬‬ ‫خادم��ی با اعتقاد به اینکه کارت س��وخت می تواند‬ ‫مص��رف س��وخت را بهینه و مجراه��ای قاچاق بنزین‬ ‫و گازوئیل را کش��ف کند‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬اگرچه اجرای‬ ‫طرح احیای کارت سوخت از شهرهای بزرگی همچون‬ ‫تهران‪ ،‬ش��یراز و اصفهان اغاز می شود اما باید به مرور‬ ‫در دیگر شهرها و حتی شهرهای مرزی این طرح اجرا‬ ‫ش��ود تا وزارت نفت امار به نس��بت دقیق��ی از میزان‬ ‫مصرف سوخت پیدا کند و قاچاق کاهش یابد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫چالش تهران در ‪ ۳‬سال اینده‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪64‬‬ ‫تردد ‪۶۰۰‬هزار خودرو فرسوده در پایتخت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کدام حمل ونقل عمومی؟!‬ ‫مرضیه توکل‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬براس��اس گزارش ش��رکت‬ ‫کنت��رل کیفیت هوای تهران‪ ،‬عامل ‪۸۵‬درصد الودگی ‬ ‫ه��وای کالنش��هرها‪ ،‬وس��ایل نقلیه هس��تند‪ .‬ناوگان‬ ‫فرس��وده در چرخ��ه حمل ونقل یک��ی از دالیل مهم‬ ‫االیندگی ش��هرها به شمار می رود و اگر در این زمینه‬ ‫فکر اساسی نکنیم این موضوع گریبانگیر دیگر شهرها‬ ‫هم می شود‪.‬‬ ‫چالش الودگی هوا موجب ش��ده هر س��ال براساس‬ ‫امار‪ ،‬افرادی در پایتخت جان خود را از دس��ت بدهند‪.‬‬ ‫عالوه بر معض��ل الودگی هوا‪ ،‬مصرف ب��االی بنزین و‬ ‫ترافیک کالنش��هرها از دیگر چالش ه��ای خودروهای‬ ‫فرسوده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار س��تاد مدیریت حمل ونقل و سوخت‬ ‫کش��ور‪ ،‬براورد شده تا سال ‪ ۱۴۰۴‬اسقاط خودروهای‬ ‫فرس��وده ب��ه ‪۱.۴‬میلی��ون خودرو برس��د ت��ا تمامی‬ ‫خودروهایی که س��االنه فرس��وده می ش��ود به همراه‬ ‫خودروهای فرس��وده موجود‪ ،‬اسقاط شوند‪ .‬تحقق این‬ ‫هدف با توجه به افت تیراژ تولید خودرو در کشور بعید‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫برای عبور از الودگی هوا باید از تجربه کالنشهرهای‬ ‫دیگر کشورهای جهان استفاده کرده و در گام نخست‬ ‫به س��مت توسعه زیرس��اخت های حمل ونقل عمومی‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تصاعدی خودروهای فرسوده‬ ‫س��یدنواب حس��ینی منش‪ ،‬مدیرعامل ستاد معاینه‬ ‫فنی تهران برای نوسازی ناوگان حمل ونقل خودروهای‬ ‫س��واری به روزگارخودرو اظهارکرد‪ :‬براساس قانون‪،‬‬ ‫برگ��ه معاین��ه فنی ب��ه خودروه��ای فرس��وده تعلق‬ ‫نمی گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براس��اس امار سال ‪ ۹۶‬تردد‬ ‫حدود ‪۱۱۰‬هزار خودرو فرسوده به ثبت رسیده که این‬ ‫رقم هر سال رشد تصاعدی دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نشست مدیران حوزه شهری درباره‬ ‫الودگ��ی هوا که به تازگی برگزار ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران‬ ‫ش��رکت کنترل کیفی��ت هوای تهران گزارش بس��یار‬ ‫نگران کننده ای در این نشس��ت ارائه دادند؛ اینکه تا ‪۳‬‬ ‫س��ال اینده با بحران تردد بی��ش از ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫خودرو فرسوده در تهران روبه رو خواهیم بود‪ .‬این امار‬ ‫فقط برای خودروهای سبک است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران ادامه داد‪ :‬امارها‬ ‫نش��ان می دهد ح��دود ‪۴‬میلیون و ‪۲۰۰‬ه��زار خودرو‬ ‫سبک و س��نگین تجمیع پالک در تهران داریم که با‬ ‫توجه به اینکه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده‬ ‫امس��ال به کمترین میزان ممکن رسیده و حتی صفر‬ ‫ش��ده و به دلی��ل ممنوعی��ت واردات خ��ودرو‪ ،‬تعداد‬ ‫خودروهای اسقاطی در این کالنشهر به شدت در حال‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫از این رو تا یکی‪ ،‬دو سال اینده با بحران جدی تردد‬ ‫خودروهای فرسوده روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬جدا از معض��ل الودگی و ایمنی این‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬کنت��رل و نوس��ازی انها نی��ز در اینده از‬ ‫مش��کالت بزرگ کش��ور خواهد ب��ود؛ بنابراین با این‬ ‫ش��رایط باید از امروز ب��ه این بیندیش��یم که چگونه‬ ‫می توانی��م این تع��داد خودرو را جایگزین و نوس��ازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران‬ ‫برای تعیین‬ ‫قیمت‬ ‫خودروها‬ ‫امادگی‬ ‫دارد‬ ‫‹ ‹طرح هایی که شروع نشده به پایان رسیدند‬ ‫حس��ینی منش با بیان اینکه مسئله تردد خودروهای‬ ‫فرسوده‪ ،‬موضوعی نیست که شهرداری به تنهایی بتواند‬ ‫ان را برط��رف کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬معضل ت��ردد خودروهای‬ ‫فرس��وده موضوعی کش��وری اس��ت و دولت باید به طور‬ ‫جدی به این موضوع ورود کند و مدیران شهری نسبت به‬ ‫ان حساس��یت بیشتری داشته باش��ند‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫اس��قاط خودروهای فرسوده باید دس��ت کم در واردات‬ ‫قطعات خودرو ی��ا محصوالت مرتبط و حتی غیرمرتبط‬ ‫گنجانده شود‪ .‬البته این فقط یک پیشنهاد است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت چنین طرحی پیش تر مطرح شده بود‬ ‫و نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در ماده ‪ ۱۱‬طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خ��ودرو‪ ،‬به دنبال الزام خودروس��ازان‬ ‫داخلی به اسقاط خودروهای فرسوده بودند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫با توجه به تعداد زیاد خودروهای فرس��وده در کش��ور‪،‬‬ ‫پیشنهاد ش��د واردکنندگان قطعات نیز ملزم به اسقاط‬ ‫خودروهای فرس��وده شوند‪ ،‬اما در نهایت این طرح ها به‬ ‫مرحله اجرا نرسیدند‪.‬‬ ‫کارشناسان در تش��ریح این پروژه عنوان کرده بودند‪،‬‬ ‫این اقدام (ال��زام واردکنندگان قطعات ب��ه ارائه گواهی‬ ‫اسقاط) می تواند به گونه ای طراحی شود تا عالوه بر اینکه‬ ‫روند اسقاط خودروهای فرسوده با شتاب بیشتری انجام‬ ‫شود‪ ،‬میزان واردات قطعات خودرو به کشور نیز مدیریت‬ ‫و محدود شده و داخلی سازی تشویق شود‪.‬‬ ‫سیدنواب‬ ‫حسینی منش‪:‬‬ ‫اسقاط خودرو‬ ‫باید در واردات‬ ‫قطعات یا محصوالت‬ ‫مرتبط و غیرمرتبط‬ ‫گنجانده شود‬ ‫‹ ‹الزام اسقاط براساس مصرف بنزین‬ ‫حس��ینی منش در ادامه س��خنان خود درباره اسقاط‬ ‫خ��ودرو در ازای واردات قطع��ات یا ه��ر کاالی دیگری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این یک پیشنهاد اس��ت تا دولت به جای گرفتن‬ ‫عوارض گمرک از واردکننده‪ ،‬او را ملزم به تهیه و تحویل‬ ‫برگه اس��قاط خودرو کند‪ .‬او افزود‪ :‬نکته بسیار مهم این‬ ‫اس��ت که با توجه به مش��کالت ارزی ش��اید ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو برای مدت طوالنی ادامه داش��ته باش��د؛‬ ‫بنابراین با این روند برای اس��قاط خودروهای فرس��وده‬ ‫حرکت کنیم امی��دی به جایگزینی و نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل نخواهد نبود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ته��ران با بیان اینکه‬ ‫‪ ۲‬سال پیش قانونی در هیات دولت به تصویب رسید‬ ‫مبنی بر اینکه هر خ��ودرو داخلی که بیش از ‪ ۸‬لیتر‬ ‫مصرف بنزین در ‪ 100‬کیلومتر دارد‪ ،‬ملزم به پرداخت‬ ‫هزینه از رده خارج کردن یک خودرو فرس��وده شود؛‬ ‫محمدرضا‬ ‫نجفی منش‪:‬‬ ‫دولت باید ردیف‬ ‫بودجه ای برای‬ ‫موضوع اسقاط‬ ‫خودروهای‬ ‫فرسوده تعریف کند‬ ‫همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬شهریور‬ ‫‪ ۹۶‬ب��ا تصویب بند الحاق��ی ‪ ۴‬به تبصره ‪ ۷‬الیحه بودجه‬ ‫مصوب کردند ک��ه واردکنندگان قطع��ات خودرو‪ ،‬یک‬ ‫مجوز اس��قاط دریاف��ت کنند‪ .‬براس��اس ای��ن مصوبه‪،‬‬ ‫به منظور تس��ریع در امر از رده خارج کردن خودروهای‬ ‫فرس��وده‪ ،‬کاهش الودگی هوای کالنش��هرها و حمایت‬ ‫از تولید داخل‪ ،‬گمرک جمهوری اس�لامی ایران مکلف‬ ‫اس��ت برای ترخی��ص محمول��ه قطعات وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری ش��امل قطعات خودروهای س��بک‪ ،‬سنگین و‬ ‫موتورسیکلت به ازای هر ‪۲۰‬هزار دالر ارزش قطعات وارد‬ ‫ش��ده به احتس��اب هزینه های حمل و بیمه یک گواهی‬ ‫اس��قاط خودرو دریافت کنند‪ .‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫تهران گفت‪ :‬در صورت راه اندازی سامانه ثبت معامالت خودرو‪،‬‬ ‫این اتحادیه با برخورداری از بیش از ‪۱۰‬هزار عضو و کارش��ناس‬ ‫امادگی دارد به جای س��ایت های اگهی دهن��ده به ارائه قیمت‬ ‫واقعی خودروها بپردازد‪.‬‬ ‫سعید موتمنی درباره بازگشت قیمت ها به اگهی های خرید و‬ ‫فروش خودرو در سایت ها و فضای مجازی به اتاق اصناف تهران‬ ‫گفت‪ :‬اگر این س��ایت ها در چارچوب قوانین نظام صنفی عمل‬ ‫کنند‪ ،‬مشکلی پیش نمی اید‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ش��اهدیم اگهی های خودرو در این س��ایت ها‬ ‫بدون انک��ه هویت ف��رد اگهی دهنده‪ ،‬اصالت اگه��ی و اصالت‬ ‫قیمت مشخص باشد‪ ،‬عرضه می ش��ود که هرج ومرج در بازار را‬ ‫به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬او اظهارکرد‪ :‬کافی اس��ت ‪ ۱۰۰‬نفر در‬ ‫ی انها ارائه کنند‪ ،‬انگاه‬ ‫این س��ایت ها قیمتی را برای خودروه��ا ‬ ‫این قیمت تثبیت خواهد شد‪ .‬وی با یاداوری اینکه در ماه های‬ ‫گذش��ته و با برداش��ته شدن قیمت ها از س��ایت های خودرویی‬ ‫ارامش به بازار بازگش��ته بود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ازار به ثبات‬ ‫می��زان واردات قطعات روند تصاعدی داش��ت که برخی‬ ‫معتقد بودند حاک��ی از رونق تولید داخل دارد که تیراژ‬ ‫تولید افزایش یافته‪ ،‬از این رو نیاز قطعه سازان به قطعات‬ ‫منفصله نیز باال رفته اس��ت‪ .‬برخی هم در نقد ان عنوان‬ ‫می کردند قطعه سازان با نام ساخت داخل قطعات را وارد‬ ‫می کنند‪ .‬به هر روی با توج��ه به میزان واردات قطعات‬ ‫پروژه اس��قاط خودرو ب��ه ازای واردات چه خودرو و چه‬ ‫قطعه به سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫حسن‬ ‫زارع نژاد‪:‬‬ ‫هر فرد‬ ‫با تهیه ‪۱۰‬برگه‬ ‫اسقاط‬ ‫یک خودرو نو‬ ‫تحویل بگیرد‬ ‫ای��ن موضوع باید دوباره در دس��تورکار قرار گیرد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر بیشتر خودروهایی که تولید‬ ‫داخل هس��تند مانند پژو ‪ ،۴۰۵‬سمند و خودروهایی‬ ‫در این کالس‪ ،‬مصرف بنزین باالی ‪ ۸‬لیتر دارند‪ .‬البته‬ ‫در ح��وزه وانت ه��ا موضوع بغرنج تر اس��ت و به عنوان‬ ‫مث��ال مصرف بنزین وانت نیس��ان زمانی که بار حمل‬ ‫می کند بی��ش از ‪ ۲۰‬لیتر به ازای ه��ر ‪۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫است‪ .‬بنابراین ضروری است قانون اسقاط خودروهای‬ ‫فرس��وده به ازای مصرف بنزین باال خودروهای تولید‬ ‫داخل در دستورکار قرار گیرد‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬یک��ی از مهم ترین محرک های کاهش‬ ‫الودگی هوا شهر اسقاط خودروهای فرسوده است‪.‬‬ ‫نس��بی رس��یده بود و کاهش متوس��ط ‪۳۰‬درصدی قیمت ها را‬ ‫ش��اهد بودیم‪ ،‬اما بازگش��ت قیمت ها التهاب دوباره در این بازار‬ ‫را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو تهران تاکید کرد‪ :‬همواره به فروشندگان‬ ‫و خری��داران اعالم می کنیم که معامله باید در نمایش��گاه ها یا‬ ‫واحدهای دارای پروانه کس��ب انجام ش��ود ت��ا در صورت بروز‬ ‫مشکل‪ ،‬قابل رهگیری باش��د‪ ،‬اما معامالتی که بر پایه اطالعات‬ ‫موجود در این س��ایت ها انجام می ش��ود با مشکالت چک های‬ ‫تقلب��ی و بی محل‪ ،‬ایراد خودروها و‪ ...‬روبه رو می ش��ود که قابل‬ ‫پیگیری نیس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اتحادیه صنف نمایش��گاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو بیش از ‪۱۰‬هزار عضو در کل کشور دارد‬ ‫که دارای پروانه کس��ب هستند؛ بنابراین یک فعالیت تخصصی‬ ‫انجام می دهند‪ .‬موتمنی تاکید کرد‪ :‬تنها راهکار رفع این مشکل‪،‬‬ ‫راه اندازی سامانه ثبت معامالت خودرو است که مانع از فساد در‬ ‫معامالت و قیمت سازی در س��ایت ها و فضای مجازی می شود‪.‬‬ ‫موتمن��ی با بی��ان اینکه باید خرید و ف��روش خودروها از کانال‬ ‫خاص خود انجام ش��ود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در سال های گذشته مشکل‬ ‫‹ ‹دولت بار خود را بر دوش صنعتگر نگذارد‬ ‫محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬رئیس انجم��ن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫درب��اره الزام واردکنندگان قطعات منفصله به اس��قاط‬ ‫خودروهای فرس��وده به روزگارخودرو گفت‪ :‬اس��قاط‬ ‫خودرو از س��وی قطعه س��از پیش��نهاد معقولی نیست؛‬ ‫چراکه محصول مورد نظر خودرو اس��ت که باید اسقاط‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کش��ور ‪ ۱۵۰۰‬قطعه ساز دارد و تحمیل‬ ‫این موضوع به انها منطقی نیس��ت‪ .‬ضمن انکه تاثیر‬ ‫زیادی هم روی موضوع ندارد‪ .‬دولت خود باید کمک‬ ‫و موضوع را پیگیری و حل کند و نباید بار این موضوع‬ ‫را بر دوش صنعتگران ان هم در وضعیت فعلی ش��ان‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫نجفی منش در این باره پیشنهاد داد‪ :‬دولت باید ردیف‬ ‫بودج��ه ای برای موضوع اس��قاط خودروهای فرس��وده‬ ‫تعریف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم برای اسقاط فرسوده ها اقدام کنند‬ ‫حس��ن زارع نژاد‪ ،‬رئیس انجمن قطعه س��ازی استان‬ ‫قزوی��ن هم در این باره ب��ه روزگارخودرو گفت‪ :‬اینکه‬ ‫واردکننده برای واردات کاال برگه اسقاط خودرو تحویل‬ ‫دهد پیشنهاد خوبی است اما باید دید تا چه حد قابلیت‬ ‫اجرا دارد‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت‪ ،‬ای��ن روش جای تام��ل دارد و باید‬ ‫تمام جوانب ان س��نجیده شود‪ .‬البته می تواند تشویقی‬ ‫برای عمق س��اخت داخل باشد‪ ،‬به شرط اینکه شرایط‬ ‫و زیرس��اخت های ان فراهم و نظ��ارت جدی روی ان‬ ‫اعمال شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه س��ازی استان قزوین افزود‪ :‬برای‬ ‫حل این معض��ل (کاهش الودگی ه��وا و از رده خارج‬ ‫کردن خودروهای فرس��وده) راهکاره��ای دیگری هم‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬دول��ت باید نگرش اقتص��ادی و حمایتی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬به عنوان مثال هر فردی ک��ه ‪ ۱۰‬برگه‬ ‫اس��قاط خودرو تهیه کرد بتواند یک خودرو نو تحویل‬ ‫بگی��رد‪ .‬البت��ه اجرایی ش��دن این موضوع بس��تگی به‬ ‫سیاست های دولت دارد‪.‬‬ ‫زارع ن��ژاد ادامه داد‪ :‬دولت در این باره باید هزینه کند‬ ‫زیرا منجر به کاهش س��وخت و صرفه جویی در مصرف‬ ‫بنزین و گازوئیل می ش��ود‪ .‬همچنین جلوی بس��یاری‬ ‫از ح��وادث گرفته می ش��ود و این موض��وع در کاهش‬ ‫هزینه های درمانی و تعمیری تاثیر بسیاری دارد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬نرخ برگه های اس��قاط با توجه به نرخ‬ ‫خودروها باید نرخ گذاری شود و ممکن است مشکالتی‬ ‫در این ب��اره به وجود اید که می ت��وان موضوع را با نظر‬ ‫کارشناس��ان پیش برد‪ .‬همچنین دولت باید برای این‬ ‫امر متولی تعیین کند که ف��رد برای تحویل برگه های‬ ‫اسقاط به کجا و کدام مرکز مراجعه کند‪.‬‬ ‫زارع نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬تحقق این امر در بلندمدت‬ ‫بهس��ود جامع��ه و صنع��ت اس��ت‪ .‬در بخ��ش صنعت‬ ‫هزینه کرد برای تولید قطعات مصرفی در این خودروها‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬اما اینکه از واردکننده قطعه خواس��ته‬ ‫ش��ود برگه اسقاط تهیه کند با توجه به شرایط فعلی و‬ ‫وضعیت تولید ممکن است مشکل ساز شود و به نتیجه‬ ‫مطلوب نرسیم‪.‬‬ ‫مش��ابهی با روزنامه ها داشتیم که اگهی های بدون شناسنامه و‬ ‫غیرقابل ردیابی و بدون مجوز کسب چاپ می کردند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر سامانه یادشده راه اندازی شود‪ ،‬این‬ ‫اتحادی��ه می تواند با کمک کارشناس��ان خ��ود به تعیین قیمت‬ ‫خودروه��ا پرداخته و همه روزه قیمت انواع خودرو را در مناطق‬ ‫گوناگون کشور اعالم کند‪.‬‬ ‫موتمنی ادامه داد‪ :‬اگر انحصار در صنعت خودرو کشور وجود‬ ‫نداش��ت و تنوع تولید را ش��اهد بودیم و از سویی خودروسازان‬ ‫عرضه را محدود نمی کردند‪ ،‬این مش��کالت را ش��اهد نبودیم و‬ ‫همواره خریداران بودند که در بازار تعیین کننده می شدند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ماه های گذش��ته و پس از انکه قیمت های‬ ‫بی حساب و کتاب خودرو در فضای مجازی و سایت ها‪ ،‬به عنوان‬ ‫یکی از متهمان بروز التهاب در بازار خودرو کش��ور معرفی شد‪،‬‬ ‫دادسرای ناحیه ‪ ۳۱‬تهران حکم بر حذف قیمت در بازار خودرو‬ ‫و مسکن از این سایت های واسط داد و این حکم ازسوی پلیس‬ ‫فتا ابالغ شد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬دقیقه ای در ایس��تگاه اتوبوس منتظر مانده ایم که اتوبوس خطی دیگر‬ ‫برای پوش��ش ضعف این خط از راه می رسد‪ .‬مسافرانی که حاال دیگران تعدادشان‬ ‫به اندازه ای اس��ت ک��ه کل صندلی های اتوب��وس را کامل می کند ب��رای نجات از‬ ‫گرمای طاقت فرس��ا به س��مت اتوبوس هجوم می اورند‪ .‬وارد اتوبوس که می شوی‬ ‫به حدی گرم اس��ت که دلت می خواهد از ش��دت گرمای ان به بیرون برگردی؛ اما‬ ‫چاره ای نیس��ت‪ .‬باوجود تکمیل ظرفیت اتوبوس ‪،‬رانند ه چند دقیقه ای می ایس��تد‬ ‫که با اعتراض مس��افران و غرولندی سرانجام راه می افتد –بماند که بسیار اهسته‬ ‫حرکت می کند تا مس��افری که از حدود ‪ ۵۰۰‬متری ان در حال دویدن به س��مت‬ ‫اتوبوس است به ان برسدـ حدود چند متری حرکت می کند که مسافری می گوید‪:‬‬ ‫ «اقا‪ .‬لطفا کولر رو روش��ن کن» بالفاصله می گوید‪« :‬کولر خرابه؛ اگر س��ختته‪ ،‬بپر‬ ‫پایی��ن» و توقف می کند‪ .‬در ادامه مس��یر‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰‬متری م��ی رود که ناگهان‬ ‫اتوبوس با صدای عجیبی متوقف می ش��ود‪ .‬مس��افری می پرسد‪« :‬خراب شده؟» با‬ ‫تش��ر می گوید‪« :‬بله‪ ،‬خراب شده»‪ ...‬حاال تصور کنید جمعیت حاضر در اتوبوس یا‬ ‫ی برای رسیدن‬ ‫باید در گوش��ه ای از خیابان منتظر اتوبوس بعدی بمانند یا از تاکس ‬ ‫به مقصد اس��تفاده کنند که در این صورت باوجود از دس��ت دادن وقت زیاد برای‬ ‫صرفه جویی مالی‪ ،‬باید همان هزینه را بپردازند‪ .‬این اتفاق ش��اید برای بس��یاری از‬ ‫ما افتاده باشد و به نوعی هر کدام از ما مشکالت حمل ونقل عمومی را تجربه کرده‬ ‫باش��یم؛ حمل ونقلی که مدیریت ش��هری در ترویج استفاده از ان هر روز بیشتر از‬ ‫روز قب��ل جامه می درد و از مزایای ان می گوید اما اقدام مطلوبی برای نوس��ازی و‬ ‫بهس��ازی خودروهای فرس��وده این بخش انجام نمی دهد‪ .‬در شرایطی که الودگی‬ ‫هوای کالنش��هرها به معضلی بزرگ تبدیل ش��ده و مدیران شهری باهدف کاهش‬ ‫ان هر روز راهکاری ارائه می کنند و دس��ت به اقدام هایی از جمله تعطیلی مدارس‬ ‫و مراکز اموزش��ی و اجرای طرح هایی مانند زوج وفرد و‪ ...‬می زنند‪ ،‬ناوگان فرس��وده‬ ‫حمل ونقل ش��هری همچنان پرکار در حال تردد هس��تند و نفس را به سینه شهر‬ ‫تنگ تر می کنند‪ .‬در این ش��رایط سوالی که ایجاد می شود این است که ایا مدیران‬ ‫محترم ش��هری این خودروها را عامل تاثیرگذار بر الودگی نمی دانند یا نوس��ازی و‬ ‫بهس��ازی این خودروها انقدر هزینه بر اس��ت که حذف صورت مس��ئله را به یافتن‬ ‫راه حل برای ان ترجیح داده اند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬ش��هروندان این گونه می اندیش��ند که‬ ‫توس��عه بزرگراه ها و ساخت پل های چندطبقه با هزینه های کالن برای تردد اسان‬ ‫خودروهایی که دیگر زهوارش��ان در رفته و باید راهی مراکز اس��قاط شوند از نظر‬ ‫مدیریت ش��هری اولی تر اس��ت که اگر این گون ه نبود در کنار توسعه زیرساخت ها‪،‬‬ ‫برای نوس��ازی این خودروها نیز اقدامی انجام می دادند‪ .‬کس��ی نیس��ت که معتقد‬ ‫به این امر نباش��د که هوای س��الم ش��هر به طور قطع مهم تر از فضای باز ان برای‬ ‫تردد اس��ت اما عملکرد مدیریت شهری درحال حاضر خالف این امر را القا می کند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د برخی خودروهای موج��ود در ناوگان حمل ونقل عمومی باید برای‬ ‫همیش��ه از خطوط کنار گذاش��ته و راهی مراکز اسقاط شوند اما بخشی از انها نیز‬ ‫با انجام تعمیراتی اساس��ی می توانند دوباره به کار گرفته شوند‪ .‬تردد این خودروها‬ ‫عالوه بر ایجاد الودگی هوا چهره ش��هر را نی��ز نازیبا می کند و جاذبه بصری ان را‬ ‫کاه��ش می دهد‪ .‬اما مهم تر از موارد یادش��ده‪ ،‬احتمال واژگونی این وس��ایل نقلیه‬ ‫به دلی��ل فرس��ودگی و در نتیجه نقص فنی و به خطر افتادن جان سرنش��ینان این‬ ‫خودروها که نمونه ان را دی سال گذشته در دانشگاه علوم تحقیقات تهران شاهد‬ ‫بوده ایم‪ ،‬ضرورت بازس��ازی و نوس��ازی این خودروها را دوچندان می کند؛ هرچند‬ ‫ش��اید نقص فنی و فرس��ودگی خودرو دلیل اصلی این اتفاق و اتفاق های مش��ابه‬ ‫نباش��د اما به طور قطع عاملی تاثیرگذار اس��ت‪ .‬باتوجه به انچه گفته شد مدیریت‬ ‫شهری و البته سازمان های دولتی و خصوصی که از خودروهای سنگین در ناوگان‬ ‫حمل ونقلی خود اس��تفاده می کنند‪ ،‬باید نوسازی خودروهای فرسوده را در اولویت‬ ‫برنامه های خود قرار دهند تا عالوه بر کاهش الودگی هوا و تامین امنیت مسافران‪،‬‬ ‫در ش��هروندان انگیزه ای برای استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی ایجاد شود؛ در‬ ‫غی��ر این صورت تبلیغ برای اس��تفاده از ناوگان حمل ونق��ل عمومی اب در هاون‬ ‫کوبیدن است و نتیج ه مطلوبی به دنبال ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توقف طرح اسقاط خودروهای فرسوده‬ ‫طرح از رده خارج کردن خودرو های فرسوده با توقف واردات خودرو در سال ‪۹۸‬‬ ‫در عمل قابلیت اجرایی ندارد‪ .‬مصطفی حس��ینی‪ ،‬کارشناس خودرو در گفت وگو با‬ ‫ایران اکونومیست گفت‪ :‬موضوع ممنوعیت واردات خودرو در تیر سال گذشته کلید‬ ‫خورد و عاملی شد تا طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به طور کامل متوقف شود‪.‬‬ ‫تا پیش از این با واردات هر خودرو دست کم ‪ ۴‬خودرو فرسوده از رده خارج می شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خودروس��ازان نیز از زیر بار اسقاط خودروهای فرسوده شانه خالی‬ ‫کردن��د و هیچ کس به فکر این نیس��ت که تکلیف حدود ی��ک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫خودرو فرس��وده که س��هم زیادی در الودگی هوا و مصرف ب��االی بنزین دارند در‬ ‫کالنش��هرها چ ه خواهد شد؟ چند ماه دیگر با شروع فصل سرما الودگی هوا بیشتر‬ ‫خواهد ش��د و مسائل زیست محیطی به مردم اس��یب خواهند زد‪ .‬از این رو هر چه‬ ‫زمان نیز بگذرد بر تعداد خودروهای فرس��وده افزوده می ش��ود چون گذشت زمان‬ ‫خودروهای نو را به محاق فرس��ودگی و کهنگی س��وق می دهد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن حال ما هیچ طرحی برای اس��قاط خودروهای مس��تعمل نداریم‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه در ایران خودروهای فرس��وده بیش��تر متعلق به قش��رهای کم درامد بوده و‬ ‫به طور عمده به عنوان وس��یله ای برای کس��ب درامد مورد استفاده قرار می گیرند‪،‬‬ ‫ت��وان خرید خودرو جدید را ندارند و از س��وی دیگر‪ ،‬ب��ا توجه به هزینه های باالی‬ ‫س��وخت و تعمیر و نگهداری خودرو فرس��وده‪ ،‬امکان اس��قاط ان را به دلیل نبودن‬ ‫شرایط مناسب نخواهند داشت‪ .‬حس��ینی گفت‪ :‬بنابراین با تعویض قطعات‪ ،‬سعی‬ ‫در استفاده هر چه بیشتر از این خودروها دارند‪ .‬این پذیرفتنی است که در شرایط‬ ‫تحریم هس��تیم و خودروسازان داخلی با ترک خودروسازان خارجی در چه فشاری‬ ‫برای تولید قرار دارند‪ .‬تولید کاهش یافته و کسری قطعات داریم و می توانیم شرایط‬ ‫خودروس��ازان را درک کنیم‪ .‬اما بهتر اس��ت با دادن تس��هیالت روان و اقساطی به‬ ‫مالکان خودروهای فرسوده انها را تشویق به نوسازی خودروهای خود کنیم‪ .‬کاری‬ ‫که در دیگر کشورهای جهان انجام می شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪64‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تانک «رضوانی» چقدر برای مشتریان تمام می شود؟‬ ‫ش��رکت رضوانی موتورز به تازگی از جدیدترین محصول‬ ‫خ��ود یعنی تان��ک مدل ‪ ۲۰۲۰‬رونمایی کرد‪ .‬این خودرو را‬ ‫می توان یکی از قدرتمندترین شاس��ی بلندهای حال حاضر‬ ‫دانست‪ .‬بنابراین نرخ ان نیز به طور حتم باال خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬خریداران تانک جدید رضوانی‬ ‫برای اینکه بتوانند پش��ت فرمان این خودرو بنشینند باید‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۵۵‬هزار دالر پرداخت کنند‪ .‬این مبلغ مربوط‬ ‫به نس��خه پایه تانک اس��ت و نسخه نظامی ‪ ۲۹۵‬هزار دالر‬ ‫نرخ دارد‪ .‬اگر عالقه مند به خرید کامل ترین نسخه یعنی ‪x‬‬ ‫باشید نرخ ان ‪ ۳۴۹‬هزار دالر اعالم شده است‪ .‬این خودرو ‬ ‫خاص در بخش فنی از پیش��رانه ‪ ۶.۲‬لیتری ‪ ۸‬س��یلندری‬ ‫به��ره می ب��رد که در داج چلنجر دیمن نیز از ان اس��تفاده‬ ‫ش��ده و امکان تولید بیش از ‪ ۱۰۰۰‬اسب بخار توان را دارد‪.‬‬ ‫پیش��رانه موردنظ��ر حداکثر گش��تاور ‪ ۱۱۸۰‬نیوتن متر را‬ ‫دارد و ب��ه ط��ور کلی می توان ان را از جمله پیش��رانه های‬ ‫بسیار قوی در بین خودروهای شاسی بلند دانست‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه اع��داد و ارقامی که درباره پیش��رانه تانک جدید اعالم‬ ‫ش��د‪ ،‬برند رضوانی گفت��ه که این خ��ودرو قدرتمندترین‬ ‫شاس��ی بلند در جهان است‪ .‬اپش��ن دیگری مانند دوربین‬ ‫دید در ش��ب حرارتی با پرداخ��ت مبلغ اضافه ‪ ۵۶۰۰‬دالر‬ ‫قابل س��فارش است‪ .‬اگر بخواهید از لحاظ امکانات تانک را‬ ‫در بهترین حالت داشته باشید می توانید رقم ‪ ۱۲۵۰۰‬دالر‬ ‫برای سیس��تم صوتی حرفه ای‪ ۵۵۰۰ ،‬دالر برای تودوزی‬ ‫کام�لا چرم و ‪ ۸۵۰‬دالر برای دوربین های کناری پرداخت‬ ‫کنید‪ .‬نسخه استاندارد تانک می تواند به پیشرانه ‪ ۲‬لیتری‬ ‫توربو ‪ ۴‬س��یلندر نیز تجهیز ش��ود که این پیش��رانه ‪۲۸۵‬‬ ‫اسب بخار توان را تولید می کند‪ .‬اما رضوانی این پیشرانه را‬ ‫تنها روی محصوالتی که قرار است صادر شوند قرار خواهد‬ ‫داد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مورد پیش��رانه ‪ ۳.۶‬لیتری ‪ ۶‬س��یلندر و‬ ‫‪ ۶.۴‬لیتری ‪ ۸‬س��یلندر نیز قابل س��فارش است‪ .‬در نهایت‬ ‫مش��تریان می توانند از بین پیشرانه ها و امکانات گوناگون‬ ‫سفارش های خود را به این شرکت اعالم کنند‪.‬‬ ‫اتفاق های خودرویی هفته گذشته به روایت روزگار خودرو‬ ‫از ساخت خودر و افرود تا درز مشخصات نسل جدید دیفندر‬ ‫ش�روین اشیدری‪ :‬در هفته گذش�ته اتفاق های زیادی در دنیای خودرو رخ داد که از جمله مهم ترین‬ ‫انها می توان به مش�اهده مرس�دس بنز ‪ AMG GT BLACK SERIES‬در خیابان ها و انتش�ار اخباری‬ ‫درباره مش�خصات فنی نسل جدید لندروور دیفندر اش�اره کرد‪ .‬پیکاپ شورولت سیلورادو نیز قرار است‬ ‫ش�اهد تغییرات بزرگ در بخش طراحی داخلی باش�د و این اتفاق برای جی ام س�ی سیرا نیز خواهد افتاد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه قرار اس�ت نس�ل جدید کادیالک اسکلید رونمایی شود رندرهایی نیز از ان منتشر شده‬ ‫است‪ .‬ائودی و ریمک برای ساخت خودرو الکتریکی با یکدیگر همکاری می کنند و اخباری درباره تحویل‬ ‫سوپراس�پرت پروژه یک مرسدس بنز نیز منتشر ش�ده است‪ .‬پژو یک نمونه افرود از ‪ ۳۰۰۸‬را تولید کرد و‬ ‫مینی نیز جشن تولید رسیدن به رقم ‪ ۱۰‬میلیون را گرفت‪.‬‬ ‫سوپراسپرت مرسدس بنز و مشکالت حضور در خیابان‬ ‫پروژه یک مرسدس بنز خودرویی است که می تواند‬ ‫به نحوی ارزوی عالقه مندان رشته موتوراسپرت را با‬ ‫اوردن فن��اوری فرمول یک ب��ه خیابان ها به حقیقت‬ ‫تبدی��ل کن��د‪ .‬هر چن��د که پی��ش از این خ��ودرو‪،‬‬ ‫اس��تون مارتین ب��ا رونمای��ی از مدل والک��ری نیز از‬ ‫اوردن تجرب��ه خودروهای فرمول یک برای خیابان با‬ ‫قدرتی مش��ابه این محصول خبر داده است و می توان‬ ‫ش��یرون و والکری را از رقیبان جدی ‪PROJECT‬‬ ‫‪ ONE‬دانس��ت‪ .‬این خودرو برای رسیدن به سرعت‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومتر بر ساعت تنها به مدت زمان ‪ ۶‬ثانیه نیاز‬ ‫دارد‪ .‬برای رسیدن به این مدت زمان‪ ،‬یک پیشرانه ‪۱.۶‬‬ ‫لیتری ‪ ۶‬س��یلندر توربو برای ‪PROJECT ONE‬‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت که از خ��ودرو فرمول یک‬ ‫‪ W۰۷ F۱‬ب��ه عاریت گرفته ش��ده و در مرکز خودرو‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬ش��روع تحویل این خودرو زودتر از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬نخواه��د بود چرا که مش��کالتی برای حضور‬ ‫ان در خیابان ه��ا وجود دارد‪ .‬تنها ‪ ۲۷۵‬نس��خه از این‬ ‫خودرو به تولید خواهد رس��ید که که نرخ هر کدام از‬ ‫انه��ا ‪ ۲.۷‬میلیون دالر خواهد بود‪ .‬این نکته را نیز باید‬ ‫گف��ت که در طراحی بدن��ه ‪ PROJECT ONE‬از‬ ‫تکنیک های س��اخت یک خودرو فرمول یک استفاده‬ ‫شده است با این تفاوت که به جای ساخت یک خودرو‬ ‫تک سرنش��ین چرخ باز برای س��اخت یک خودرو دو‬ ‫سرنشین کوپه تالش شده است‪.‬‬ ‫محصول خاص پژو برای افرود‬ ‫ش��اید اگر نامی از خودروه��ای مخصوص افرود به‬ ‫ن اید ابتدا ذهن افراد به س��مت خودروس��ازانی‬ ‫می��ا ‬ ‫مانند جی��پ و لندروور برود‪ .‬خودروس��ازان مختلف‬ ‫به تازگ��ی محصوالتی تولید می کنن��د که ویژه افرود‬ ‫است و پژو نیز از این غافله عقب نمانده است‪ .‬این برند‬ ‫فرانس��وی نمونه ای مفهومی از مدل ‪ ۳۰۰۸‬را ساخته‬ ‫که می توان از ان برای مقاصد افرود نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫از این خودرو تنها یک دس��تگاه ساخته شده که مجله‬ ‫‪ Top gear‬نیز ان را به ویتنام برده تا توانایی های فنی‬ ‫ل خودروهای‬ ‫را مورد بررس��ی قرار دهد‪ .‬به طور معمو ‬ ‫ویژه افرود ‪ ۲‬دیفرانسیل هستند اما این نسخه از ‪۳۰۰۸‬‬ ‫دیفرانسیل جلو اس��ت و بر مبنای اعالم پژو نیازی به‬ ‫سیستم ‪ ۲‬دیفرانسیل وجود ندارد‪ .‬خودر و مورد نظر از‬ ‫پیش��رانه ‪ ۱.۶‬لیتری بهره می برد و تایرهای افرود نیز‬ ‫برای ان در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬مدیرعامل پژو در‬ ‫بریتانیا گفته اس��ت که این مدل از ‪ ۳۰۰۸‬می تواند به‬ ‫خوبی از پس س��خت ترین جاده ها بر بیاید و سیستم‬ ‫کنترل چسبندگی پیشرفته ای روی این خودرو نصب‬ ‫ش��ده است‪ .‬سیستم کنترل چسبندگی پیشرفته پژو‬ ‫یک سیس��تم کنترل کش��ش پیش��رفته است که در‬ ‫حالت های عادی‪ ،‬برفی و ش��نی به خوبی عمل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬تنها نس��خه ای از ‪ ۳۰۰۸‬که مجهز به سیس��تم ‪۲‬‬ ‫دیفرانس��یل اس��ت مربوط به مدل هیبرید می شود و‬ ‫حداکثر توان ان ‪ ۲۹۸‬اسب بخار است‪.‬‬ ‫شکار مرسدس بنز ‪Amg gt black series‬‬ ‫مرس��دس بنز ‪ amg gt‬را می ت��وان یک��ی از‬ ‫محصوالت جذاب و اس��پرت این برند المانی دانست‪.‬‬ ‫مدل ه��ای ‪AMG GT، AMG GT S، AMG‬‬ ‫‪ GT C، AMG GT R‬و ‪AMG GT R PRO‬‬ ‫از جمله نس��خه های مختلف این خودرو است‪ .‬تعداد‬ ‫نسخه های این محصول خاص مرسدس بنز به نسبت‬ ‫زیاد اس��ت اما قرار است نس��خه ای به نام ‪BLACK‬‬ ‫‪ SERIES‬نی��ز از ای��ن خودرو به تولید برس��د‪ .‬یک‬ ‫نمونه ازمایشی از خودرو یادشده در خیابان های اروپا‬ ‫مشاهده ش��ده اس��ت که هود بزرگ ان نیز به شدت‬ ‫جل��ب نظر می کند‪ .‬این کار به این دلیل انجام ش��ده‬ ‫است تا میزان جذابیت نسبت به سایر نمونه ها بیشتر‬ ‫شود‪ .‬در مدل ‪ AMG GT R‬مرسدس بنز از پیشرانه‬ ‫‪ ۴‬لیتری ‪ ۸‬س��یلندر اس��تفاده کرده است که توانایی‬ ‫تولید ‪ ۵۷۷‬اس��ب بخار را دارد‪ ،‬البت��ه این را می دانیم‬ ‫که همین پیش��رانه در مدل ‪ S ۶۳ GT‬می تواند ‪۶۳۰‬‬ ‫اسب بخار توان تولید کند‪ .‬این انتظار وجود دارد که در‬ ‫نس��خه ‪ BLACK SERIES‬توان پیشرانه بیش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬اسب بخار باشد‪ .‬درباره نرخ این خودرو نیز شاید‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰۰‬هزار دالر باش��د چراکه این نرخ مربوط‬ ‫ب��ه م��دل ‪ GT R PRO‬می ش��ود‪ .‬در نتیج��ه مدل‬ ‫‪ BLACK SERIES‬ب��ا توجه به اینکه از پیش��رانه‬ ‫قدرتمندتر و ظاهر جذاب تر بهره می برد به طور حت م‬ ‫قیمتی باالتر خواهد داشت‪.‬‬ ‫محصول جدید ب ام و برای امنیت مسابقات ‪MOTOGP‬‬ ‫انتشار مشخصاتی جدید از نسل جدید لندروور دیفندر‬ ‫معرفی نسخه های سفارشی مازراتی لوانته و کواتروپورته‬ ‫خودرو باید ایرودینامیک باالیی داشته باشد و‬ ‫وزن ان نیز به نسبت سبک است‪ .‬توان پیشرانه‬ ‫خودرو موردنظر ‪ ۶۲۵‬اس��ب بخار اعالم شده و‬ ‫مدت زمان ‪ ۳.۲‬ثانیه طول می کش��د تا سرعت‬ ‫ان از حالت س��کون به ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫گوناگون کرده اس��ت تا در شرایط مختلف به سیستم‬ ‫تعلیق فش��ار بیش از حد وارد نشود‪ .‬نسخه استاندارد‬ ‫نسل جدید دیفندر از رینگ های ‪ ۱۸‬اینچ بهره خواهد‬ ‫برد اما با توجه به س��فارش مشتری امکان استفاده از‬ ‫نمونه های ‪ ۲۲‬اینچ نیز وج��ود دارد‪ .‬کمپانی لندروور‬ ‫اعالم کرده اس��ت که این خودرو ‪۱.۲‬میلیون کیلومتر‬ ‫مسافت را پیموده تا مورد تست و بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ابی تیره اس��ت و کلیپرهای ترم��ز ان نیز ابی خواهد‬ ‫بود‪ .‬برای کابین لوانته نی��ز از همان چرم بهره گرفته‬ ‫ش��ده اما این تفاوت وجود دارد که رنگ ان مش��کی‬ ‫اس��ت‪ .‬مازراتی لوانته ‪ S‬سفارش��ی پس از این رویداد‬ ‫به محل نمایش��گاه پبل بیچ منتقل خواهد ش��د تا در‬ ‫معرض نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫مس��ابقات ‪ MotoGP‬برترین و معتبرترین‬ ‫سری مسابقات موتورسواری جاده ای در جهان‬ ‫است که در ان مستعد و خبره ترین ورزشکاران‬ ‫این رشته با یکدیگر به رقابت می پردازند‪.‬‬ ‫این مس��ابقات همیش��ه در ایجاد رقابت های‬ ‫مهیج و نفس��گیر زبانزد بوده و از این بابت هیچ‬ ‫رشته موتوراسپرت دیگری به پای ان نمی رسد‪.‬‬ ‫یک س��ری خ��ودرو نی��ز وظیفه تامی��ن امنیت‬ ‫مسابقات و همراهی را برعهده دارند‪.‬‬ ‫ب ام و ب��رای این مس��ابقات از خودرو امنیتی‬ ‫جدی��د خود یعن��ی م��دل ‪ M۸‬رونمایی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یک س��ری تغییرات چ��ه روی ظاه��ر و چه‬ ‫بخش فنی این خودرو ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫با توجه به اینکه هنوز هفته هایی تا رونمایی از نسل‬ ‫جدید لندروور دیفندر مانده اس��ت ام��ا اطالعاتی از‬ ‫ان منتشر شده است‪ .‬یک س��ری از کارشناسان فنی‬ ‫توانس��ته اند این خودرو را مورد تس��ت و بررسی قرار‬ ‫دهند‪ .‬یکی از مهندس��ان لندروور اطالعاتی از نس��ل‬ ‫جدید این خ��ودرو اعالم کرده تا به همگان ثابت کند‬ ‫که نس��ل جدید دیفندر همچنان مانند نس��ل قبلی‬ ‫سرسخت است‪ .‬این خودروساز قرار است نسل جدید‬ ‫دیفن��در را با دو نوع سیس��تم تعلیق بادی و فندر لول‬ ‫بس��ته تولید کند که مشتری می تواند به انتخاب خود‬ ‫یکی از انها را س��فارش دهد‪ .‬مدیر بخش مهندس��ی‬ ‫لندروور گفته است که سیستم تعلیق بادی توانمندی‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬لندروور سیس��تم تعلی��ق دیفندر را‬ ‫مجهز ب��ه سیس��تم مانیتورینگ دم��ا در دمپرهای‬ ‫ش��رکت مازراتی در نظر دارد نس��خه هایی ویژه از‬ ‫س��دان کواتروپورته و شاس��ی بلند خود یعنی لوانته‬ ‫را برای ش��رکت در ایین هفته ای مونته ری که محل‬ ‫برگزاری ان کالیفرنیای امریکا اس��ت رونمایی کند‪.‬‬ ‫ای��ن دو خودرو از لحاظ ظاهری تفاوت چش��مگیری‬ ‫با نمونه های اس��تاندارد ندارند اما تغییراتی در بخش‬ ‫کابین ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬مازراتی قصد دارد تنها ‪۵۰‬‬ ‫دس��تگاه از دو مدل یادش��ده را به تولید برس��اند که‬ ‫این خودروها با همکاری ش��رکت ‪Ermenegildo‬‬ ‫‪ Zegna‬ساخته خواهد شد‪ .‬این شرکت از گذشته تا‬ ‫کنون با برند مازراتی همکاری داشته است‪ .‬در فضای‬ ‫داخلی س��دان لوکس کواتروپورت��ه از یک نوع چرم‬ ‫گران و باکیفیت استفاده شده که نام ان په له تسوتا و‬ ‫رنگ قهوه ای تیره دارد‪ .‬رنگ بدنه تمام این ‪ ۵۰‬خودرو‬ ‫جشن تولید ‪ ۱۰‬میلیون مینی‬ ‫تغییرات برای پیکاپ شورولت سیلورادو‬ ‫ائودی و ریمک همکاری می کنند‬ ‫شکل و شمایل نسل بعدی کدیالک اسکلید‬ ‫خودروس��ازی مینی در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬توانست به امار تولید ‪۱۰‬‬ ‫میلیون نسخه از خودر و شهری و‬ ‫کوچک خود دست پیدا کند‪ .‬این‬ ‫خودرو ‪ ۶۰‬س��ال پیش رونمایی‬ ‫ش��د و همچنان با اعم��ال تغییر‬ ‫و تح��والت روی ان از طرفداران‬ ‫خاصی برخوردار است و امار فروش مناسبی دارد‪ .‬امسال کارخانه اکسفورد شرکت‬ ‫مین��ی ب��ه رقم ‪ ۱۰‬میلیون در تولید این خودرو دس��ت یافت‪ .‬این ش��رکت به دلیل‬ ‫رس��یدن به رقم یادش��ده نس��خه ای خاص از مینی مورد نظر را طراحی کرده که در‬ ‫این��ده ای نزدی��ک از ان رونمایی خواهد کرد‪ .‬این خودرو نس��خه ای با میزان تولید‬ ‫محدود اس��ت و نشان ‪ ۶۰‬س��الگی روی بخش های مختلف ان حک خواهد شد‪ .‬این‬ ‫نکته را نیز باید گفت که ‪ ۱۰‬میلیون امین مینی قرار نیس��ت در موزه یا محل خاصی‬ ‫نگهداری ش��ود‪ .‬پیشرانه این خودرو از نوع ‪ ۲‬لیتری ‪ ۴‬سیلندر توربو با حداکثر توان‬ ‫‪ ۱۹۲‬اسب بخار است‪ .‬مینی برخی تغییرات ظاهری خاص مانند روکش چرم قهوه ای‬ ‫ت رینگ های ‪۱۷‬‬ ‫با تزئینات سبز‪ ،‬نشان ها و لوگوهای ویژه روی بدنه و کابین و در نهای ‬ ‫اینچی الیاژی با طراحی ویژه روی محصول جدید خود ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت تغییرات��ی روی ‪۲‬‬ ‫پیکاپ امریکایی پرطرفدار یعنی‬ ‫ش��ورولت س��یلورادو جی ام سی‬ ‫س��یرا ایج��اد ش��ود‪ ،‬البت��ه این‬ ‫تغیی��رات قرار بس��یار وس��یع و‬ ‫قابل توجه باش��د و در هر صورت‬ ‫برای عالقه مندان پیکاپ به ویژه‬ ‫محصوالت امریکایی می تواند مهم باشد‪ .‬بر اساس اطالعاتی که ب ه دست امده مدل‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬قرار است مشمول یک سری تغییرات در بخش طراحی داخلی شود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬عالوه بر تغییر ظاهری این احتمال وجود دارد که امکانات خودرو نیز بهبود‬ ‫پیدا کند‪ .‬درباره شورولت سیلورادو نسل فعلی نیز طراحی داخلی بسیار بد نیست اما‬ ‫قرار است تغییرات بزرگی روی نسل جدید ان اعمال شود‪ .‬این نکته را باید گفت که‬ ‫داج رم از طراحی داخلی بس��یار جذابی بهره می برد و سیلورادو قرار است با تغییرات‬ ‫رقابت را تنگ تر کند‪ .‬بر مبنای گزارش هایی که منتش��ر شده هنوز اطالعات دقیقی‬ ‫از روند بهبودها در کابین خودروهای یادش��ده اعالم نش��ده است‪ .‬قرار است کیفیت‬ ‫مواد استفاده شده بهبود پیدا کند و در بخش طراحی خارجی نیز بهبودهای جزئی‬ ‫اعمال خواهد کند‪.‬‬ ‫م��دل ‪ R۸‬ائ��ودی همچنان‬ ‫در ح��ال ادام��ه حی��ات اس��ت‬ ‫و طرف��داران خ��اص خ��ود را‬ ‫دارد‪ .‬درحال حاض��ر بیش��تر‬ ‫خودروس��ازان در ح��ال حرکت‬ ‫به س��مت س��اخت خودروهای‬ ‫الکتریکی هستند و در این میان‬ ‫همکاری هایی نیز با یکدیگر انجام می دهند‪ .‬گزارش��ی منتش��ر ش��ده که قرار است‬ ‫نسخه ای الکتریکی از ائودی ‪ R۸‬به تولید برسد و در سال ‪ ۲۰۲۳‬یا ‪ ۲۰۲۴‬رونمایی‬ ‫ش��ود‪ .‬ائودی قرار است نام این خودرو را ‪ Rs-etron‬بگذارد‪ ،‬البته تولید ان حاصل‬ ‫هم��کاری ب��ا برند ریمک خواهد بود‪ .‬ای��ن برند همکاری هایی با پورش��ه‪ ،‬بوگاتی و‬ ‫المبورگین��ی نیز دارد که تمام انها زیرمجموعه فولکس واگن هس��تند‪ .‬ائودی ‪R۸‬‬ ‫ل از ‪ ۴‬پیش��رانه الکتریکی بهره خواهد برد و نرخ ان حدود ‪ ۲۲۴‬هزار‬ ‫برقی به احتما ‬ ‫دالر خواه��د بود‪ .‬صفر تا ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت خ��ودرو نام برده ‪ ۲.۵‬ثانیه خواهد‬ ‫بود که می توان این رقم را کامال قابل توجه دانس��ت‪ .‬ش��ارژ باتری به صورت وایرلس‬ ‫انجام خواهد ش��د و با یک بار شارژ مسافت ‪ ۳۰۰‬مایل قابل پیمایش است‪ .‬در زمینه‬ ‫مشخصات فنی و حداکثر توان پیشرانه نیز ‪ ۹۳۸‬اسب بخار خواهد بود‪.‬‬ ‫کدیالک یکی از خودروسازان محبوب‬ ‫امریکای��ی ب��ه ش��مار می رود ک��ه مدل‬ ‫اس��کلید ان طرفداران بسیار زیادی دارد‬ ‫و می توان ان را یک شاسی بلند تمام عیار‬ ‫دانس��ت‪ .‬درحال حاضر هیچ شکی وجود‬ ‫ن��دارد که اس��کلید قرار اس��ت به صورت‬ ‫کامل بازطراحی شود‪ .‬مدل ‪ ۲۰۲۱‬اسکلید نیز با همان ابعاد بزرگ و ‪ ۳‬ردیف صندلی‬ ‫مانند نس��ل های قبل به تولید خواهد رس��ید‪ .‬گفتنی است‪ ،‬افرادی که نیاز به چنین‬ ‫فضای بزرگی در داخل کابین ندارند می توانند روی مدل ‪ xt۶‬از همین برند حساب‬ ‫کنند‪ .‬بر اس��اس رندرهایی که اسکلید نس��ل جدید منتشر شده است دیالیت های‬ ‫عمودی نیز در این خودرو قرار خواهد داش��ت‪ .‬این دیالیت ها به نوعی امضای جدید‬ ‫این برند در طراحی اس��ت که ظاهری جذاب به محص��والت این خودرو داده اند‪ .‬به‬ ‫طور کلی می توان طراحی این خودرو را ش��بیه همان مدل ‪ xt۶‬دانس��ت البته ابعاد‬ ‫ان بزرگ تر خواهد بود‪ .‬بر مبنای تصاویری که از این خودرو ش��کار ش��ده است یک‬ ‫مانیتور لمس��ی بزرگ در مرکز داشبورد قرار خواهد داشت و از چوب در بخش های‬ ‫گوناگون کابین به ش��دت استفاده شده است‪ .‬درباره پیشرانه مورد استفاده نیز خبر‬ ‫قطعی وجود ندارد اما احتمال استفاده از مدل ‪ ۶.۲‬لیتری ‪ ۸‬سیلندر وجود دارد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪64‬‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انسان ها خودروهای خودران را ازار می دهند‬ ‫اتومبیل های برقی‪ ،‬جهان را تغییر خواهند داد‬ ‫ش�هناز صفائی‪ :‬خودروهای برقی طیف گسترده ای‬ ‫را ش��امل می شود و در این میان بارزترین این خودروها‬ ‫که در انها به طور ملموس جریان الکتریسیته حکمرانی‬ ‫می کن��د‪ ،‬خودروه��ای ب��دون راننده یا خودران اس��ت‪.‬‬ ‫این خودروها با ویژگی برجس��ته اس��تقالل در رانندگی‬ ‫این روزها بس��یار مورد توجه قرار دارن��د و توانایی های‬ ‫روزافزون انها از س��وی بسیاری از دوس��تداران خودرو‬ ‫و ش��رکت های بزرگ صنع��ت خودرو دنبال می ش��ود‪.‬‬ ‫ن ش��ک با فراگیر شدن استفاده از خودران ها شاهد‬ ‫بدو ‬ ‫تغییرات زیادی در بخش های گوناگون حمل ونقل جهان‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫البته این گونه نیس��ت که در استفاده از این خودروها‬ ‫فقط س��بک رانندگی تغییر کند‪ ،‬به عبارتی در رانندگی‬ ‫با اتومبیل های برقی خ��ودران فقط نوع رانندگی تغییر‬ ‫نمی کند‪ ،‬بله این خودروها بر جنبه های گوناگون جامعه‬ ‫انس��انی تاثیر می گذارند و مستقیم یا غیرمستقیم ان را‬ ‫تغییر می دهند؛ بنابراین باید با اگاهی تمام این تغییرات‬ ‫را شناسایی و با انها برخورد کنیم‪.‬‬ ‫براس��اس پژوهش های��ی ک��ه موسس��ه مکنزی(یک‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی) درب��اره خودروه��ای خ��ودران‬ ‫انج��ام داده‪ ،‬پیامده��ا و تغیی��رات قریب الوقوع��ی در‬ ‫انتظار مصرف کنن��دگان این نوع خودروها در سراس��ر‬ ‫جهان اس��ت ک��ه می توان گف��ت رخ دادن انها به نوعی‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت و بای��د از تم��ام تاثیرگذاری های‬ ‫ناشی از بکارگیری و رایج شدن استفاده از این خودروها‬ ‫اگاهی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در اینجا وقتی از تغییر صحبت می کنیم‪ ،‬یعنی تغییری‬ ‫که کم کم و به تدریج‪ ،‬نه تنها بر صنعت حمل ونقل جهان؛‬ ‫بلکه ب��ر تمام جنبه ه��ای زندگی اجتماع��ی تاثیرگذار‬ ‫خواه��د بود‪ .‬تغییراتی که اکن��ون در دنیای خودروهای‬ ‫برقی خودران ش��اهد انها هستیم‪ ،‬بسیار گسترده است‬ ‫و گس��ترده تر هم خواهد ش��د‪ .‬این فناوری پیشرفته در‬ ‫س��اخت خودروها یک جهش بزرگ اس��ت‪ ،‬درس��ت به‬ ‫انداز ه زمانی که در استفاده از اسب ها به سمت استفاده‬ ‫از خودرو رفتیم‪.‬‬ ‫به نظر نویس��نده‪ ،‬این ی��ک روند منف��رد و جداگانه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه نتیجه چندین فرایند موازی اس��ت که با‬ ‫ه��م جمع می ش��وند و در نهایت ی��ک حرکت بزرگ را‬ ‫رقم می زنند‪ .‬این ظرفی��ت در صنعت خودروهای برقی‬ ‫درحال حاضر س��رعت زیادی گرفته و در این عرصه هر‬ ‫روز نمود بیش��تری می یابد‪ .‬براساس گفته های مکنزی‪،‬‬ ‫این رویکرد در صنعت خودرو جهان مرتبط با دو بخش‬ ‫اس��تقالل در حرکت و استفاده از جریان الکتریسیته در‬ ‫وس��ایل نقلیه است که فناوری های مورد استفاده در هر‬ ‫ک��دام از این جنبه ه��ا به طور مداوم در حال پیش��رفت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ای��ن دو روند؛ یعنی اس��تقالل در حرکت و اس��تفاده‬ ‫از جریان الکتریس��ته در حال تس��لط بر هدایت تمامی‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار(فول)‬ ‫پژو ‪ 2008‬‬ ‫سوزوکی ویتارا‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫تیبا‪( 2‬تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتوماتیک‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس کراس‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫وس��ایل نقلیه هس��تند‪ .‬اخری��ن مطالع��ات مکنزی در‬ ‫س��ال ‪ 2019‬میالدی (‪۱۳۹۸‬خورش��یدی) نشان داده‬ ‫بین تولیدکنندگان خ��ودرو‪ ،‬تامین کنندگان تجهیزات‬ ‫اصل��ی‪ ،‬غول های فناوری و اس��تارت اپ های ترکیبی‪ ،‬از‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬به بعد‪ ،‬بیش از ‪ ۳۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫در این ‪ ۴‬فناوری س��رمایه گذاری ش��ده است‪ .‬براساس‬ ‫مطالع��ات انجام ش��ده‪ ،‬از بین این ‪ ۴‬فن��اوری‪ ،‬کاربرد‬ ‫جریان الکتریس��یته در وسایل نقلیه بیشترین پیشرفت‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫انچ��ه از امار عرضه و تقاضای این خودروها به دس��ت‬ ‫می اید این است که وسایل نقلیه برقی در فروش موفق‬ ‫بوده ان��د؛ بنابراین در بازار خودرو تقاضا برای نوع خودرو‬ ‫و قابلی��ت ان در حال جابه جایی اس��ت و در فهرس��ت‬ ‫درخواست بسیاری از مصرف کنندگان خودروهای برقی‬ ‫خ��ودران ق��رار گرفته اند و به نوعی ش��اهد افزایش نفوذ‬ ‫خودران ها در این صنعت هس��تیم که تغییری غیرقابل‬ ‫چشم پوشی اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۱۰‬تا‬ ‫در بازار خودرو‬ ‫جهان تقاضا برای‬ ‫نوع خودرو در حال‬ ‫جابه جایی است و‬ ‫فهرست‬ ‫درخواست‬ ‫مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫خودران است‬ ‫به کارگرفته ش��ده در این بخش‪ ،‬این ظرفیت را دارد که‬ ‫روش زندگی بسیاری از ما انسان ها را تغییر دهد‪.‬‬ ‫مک کنزی همچنین پیش بینی می کند در حمل ونقل‬ ‫عمومی و تجاری ایاالت متحده‪ ،‬استفاده از خودران ها در‬ ‫باالترین سطح یعنی رانندگی کامال خودمختار با نادیده‬ ‫گرفتن انسان‪ ۶۰ ،‬تا‪ ۷۰‬درصد کل مسافت طی شده در‬ ‫این کش��ور را پیش از سال ‪ )۱۴۰۸(۲۰۳۰‬ثبت کند که‬ ‫یک فرصت بزرگ اس��ت زیرا بهره وری افرادی که امروز‬ ‫در بخش‪‎‬های مرب��وط به حمل ونقل فعالیت می کنند را‬ ‫بیشتر می کند‪.‬‬ ‫نویس��نده این گزارش اعتقاد دارد اگ��ر واقعا مردم از‬ ‫رانندگی اتومبیل ازاد شوند و ان را به سیستم الکتریکی‬ ‫خودران ها بسپارند‪ ،‬این تغییر ساالنه ‪ ۸۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫صرفه جویی اقتصادی برای کشور امریکا به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫البته می توان در لحظه های بحرانی مس��ئولیت اصلی‬ ‫ایمنی وسیله نقلیه را از حالت خودران به راننده منتقل‬ ‫هنوز مشخص نیست‬ ‫تسلط خودران ها‬ ‫چگونه اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪ ،‬اما‬ ‫روشن است که‬ ‫تجارت خودروهای‬ ‫دهه های میانی این‬ ‫قرن بسیار متفاوت‬ ‫خواهد بود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد جمعیت ایاالت متحده ترجیح می دهند یک‬ ‫وس��یله نقلیه الکتریکی را هدایت کنند و بر این اساس‬ ‫پیش بینی می شود تا س��ال ‪ ۴۵ ،)۱۴۰۸(۲۰۳۰‬درصد‬ ‫وسایل نقلیه در حال تردد در جاده های این کشور برقی‬ ‫ش��وند و افراد به یک راننده مجازی اجازه دهند ماشین‬ ‫انها را حرکت دهد و از جایی به جای دیگر ببرد‪.‬‬ ‫در می��ان فناوری های مورد مطالعه‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫رانندگی خودمختار در خودران ها بیش��ترین بازخورد را‬ ‫داشته‪ ،‬بیش��تر مورد توجه قرار گرفته و پیشرفت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس گزارش مک کنزی‪ ،‬درامد جهانی در استفاده‬ ‫از خودران ها در مناطق شهری می تواند در سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫(‪ )۱۴۰۸‬به ‪ ۱.۶‬تریلیون دالر در سال برسد‪ ،‬یعنی بیش‬ ‫از دو براب��ر درامده��ای ترکیبی س��ال ‪)۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی مانند فورد‪ ،‬جنرال موتورز‪،‬‬ ‫تویوتا و فولکس واگن‪.‬‬ ‫به گفت��ه مکنزی صنع��ت خودران ه��ا و فناوری های‬ ‫تغییراتی که‬ ‫در صنعت‬ ‫خودروهای‬ ‫برقی خودران‬ ‫شاهد انها‬ ‫هستیم‪ ،‬بسیار‬ ‫گسترده است‬ ‫و گسترده تر هم‬ ‫خواهد شد‬ ‫کرد‪ .‬این یک توانمندی بس��یار با اهمیت اس��ت‪ .‬تغییر‬ ‫نقش از یک مسافر به راننده در یک لحظه اتفاق می افتد‬ ‫و چون گاه��ی پای مرگ و زندگی در میان اس��ت این‬ ‫موضوع بسیار مهمی به ش��مار می رود و به همین دلیل‬ ‫اینجا ان را بیان کردیم‪.‬‬ ‫از ای��ن رو در خودران ها زمان ب��رای انجام این انتقال‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬اگر اتومبیل خودران عالمتی هشداردهنده‬ ‫برای فردی که مس��افر ان است‪ ،‬ارسال کند تا به جاده‬ ‫توجه داش��ته باش��د‪ ،‬وضعیت خ��ودرو و موقعیت ان را‬ ‫به درستی بفهمد و در نهایت با خودرو خود تعامل برقرار‬ ‫کند‪ ،‬همین موضوع زمانبر است و می تواند باعث تاخیر‬ ‫در واکنش نش��ان دادن فرد شده و در نهایت باعث بروز‬ ‫تصادف و اس��یب دیدن مسافر شود‪ .‬این جنبه از تولید‬ ‫خودروهای خودران با راننده مس��تقل‪ ،‬بخش مهمی از‬ ‫رون��د طراحی و تولید این خودروها اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫تولید کنن��دگان خودران ها در تالش هس��تند برخی از‬ ‫چالش های مربوط به این موضوع را برطرف و برنامه های‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫قیمت کارخانه (تومان)‬ ‫‪82/558/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪76/012/000‬‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪87/800/000‬‬ ‫‪114/994/000‬‬ ‫توقف تولید‬ ‫حاشیه بازار‬ ‫‪38/541/000‬‬ ‫‪51/603/000‬‬ ‫‪69/000/000‬‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫‪115/400/000‬‬ ‫‪122/700/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪94/600/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫‪84/700/000‬‬ ‫‪144/000/000‬‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪97/500/000‬‬ ‫‪315/000/000‬‬ ‫‪489/000/000‬‬ ‫‪278/000/000‬‬ ‫‪46/300/000‬‬ ‫‪57/400/000‬‬ ‫‪95/000/000‬‬ ‫‪301/000/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫ان را تنظی��م و هدای��ت کنن��د؛ از ای��ن رو مطالعات و‬ ‫پژوهش ه��ای بس��یاری در این زمینه انجام ش��ده یا در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫ی��ک موض��وع دیگر ک��ه به نوع��ی چال��ش دیگر در‬ ‫مس��یر حرکت صنعت خودرو جهان به س��مت استفاده‬ ‫از خودروهای برقی با راننده مس��تقل(خودران ها) است‬ ‫هزینه بس��یار ب��االی فناوری های مربوط ب��ه تولید این‬ ‫خودروها اس��ت‪ .‬ای��ن هزینه ها به وی��ژه در خودروهای‬ ‫شخصی بسیار چشمگیر و قابل توجه است‪.‬‬ ‫بدون ش��ک هزینه تمام ش��ده می تواند در گس��ترش‬ ‫اس��تفاده از این وسایل نقلیه تاثیرگذار باشد‪ .‬با این حال‬ ‫به گفت��ه مکنزی نمودار تقاض��ای خودران ها در صنعت‬ ‫خودرو جهان‪ ،‬صعودی است‪.‬‬ ‫در مقاب��ل وقتی ب��رای حوزه حمل ونق��ل الگوبرداری‬ ‫صنعتی می کنیم و به وضعیت ناوگان حمل ونقل و امار‬ ‫مربوط به اس��تفاده از خودران ها نگاه��ی می اندازیم‪ ،‬با‬ ‫توج��ه به هزینه هایی ک��ه دارد و تصادف هایی که بر اثر‬ ‫خطای انس��انی رخ می دهد‪ ۶۰ ،‬تا ‪ ۷۰‬درصد مس��افتی‬ ‫ک��ه کامیون های معمولی طی می کنند تا س��ال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫(‪ )۱۴۰۸‬به نوعی به خودران ها واگذار می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬وقتی از وسایل نقلیه شخصی با قابلیت‬ ‫رانندگ��ی خودمختار یا خ��ودران صحبت می کنیم‪ ،‬بازه‬ ‫زمانی اجرا و همه گیر ش��ده بکارگیری این وسایل نقلیه‬ ‫طوالنی تر به نظر می رسد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د در چند س��ال این��ده با چالش هایی‬ ‫درب��اره اس��تقالل راننده ه��ا در اس��تفاده از خودران ها‬ ‫روبه رو ش��ویم‪ .‬صنعت خودرو بای��د مراحل گوناگونی را‬ ‫پشت س��ر بگذارد و وسایل نقلیه بین رانندگی هوشمند‬ ‫و نیمه هوش��مند در تعامل باش��ند و پیش بینی می شود‬ ‫در دوره ای خط��وط وی��ژه ای ب��رای ت��ردد خودران ه��ا‬ ‫داشته باش��یم و شاهد تردد این خودروها در مسیرهای‬ ‫مشخصی خواهیم بود‪.‬‬ ‫البته هنوز مشخص نیس��ت این اتفاق چگونه خواهد‬ ‫افتاد‪ ،‬اما روشن اس��ت که تجارت خودروهای دهه های‬ ‫میان��ی این قرن بس��یار متفاوت از انچ��ه درحال حاضر‬ ‫شاهد ان هستیم خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬برای چند سال اینده همکاری‬ ‫بی س��ابقه ای بین ش��رکت های تولیدکنن��ده فناوری و‬ ‫تولیدکنندگان وس��ایل نقلیه سنتی پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫این همکاری از محصوالت گرفته تا زمینه های گوناگون‬ ‫دیگر را دربرمی گیرد و بسیار گسترده و متفاوت است‪.‬‬ ‫در نهایت استفاده از خودروها برقی بدون راننده یا به‬ ‫عبارتی خودران ها کم کم در جهان بیش��تر خواهد شد و‬ ‫بای��د جنبه های گوناگونی از جامعه را که تغییر می دهد‬ ‫مورد توجه قرار دهیم و به یاد داش��ته باش��یم تردد این‬ ‫خودروها فقط س��بک رانندگی را تغییر نمی دهد‪ ،‬بلکه‬ ‫تاثیرات بیشتری در زندگی اجتماعی خواهند داشت‪.‬‬ ‫منبع‪forbes :‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای توسان ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫توقف فروش‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫توقف فروش‬ ‫نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا سراتو ‪201۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا اسپرتیج ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا اپتیما ‪2017‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫توقف فروش‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫توقف فروش‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪760/000/000‬‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫‪720/000/000‬‬ ‫‪680/000/000‬‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫‪880/000/000‬‬ ‫‪470/000/000‬‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫‪710/000/000‬‬ ‫‪690/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪970/000/000‬‬ ‫‪1/380/000/000‬‬ ‫‪1/390/000/000‬‬ ‫ش��رکت اوبر معتقد اس��ت مردم رفتاری ازاردهنده ب��ا خودروهای خودران این‬ ‫ش��رکت دارند و حتی روند فعالیت این نوع خودروها را مختل می کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫انتخاب‪ ،‬به نظر می رسد با وجود رشد چشمگیر فناوری هنوز هم بسیاری از مردم‬ ‫با پیش��رفت خودروهای خودران کنار نیامده اند چراکه س��عی در ایجاد اختالل در‬ ‫فعالیت این خودروها دارند‪.‬‬ ‫اریک میهوفر‪ ،‬رئیس بخش حمل ونقل ش��هری خودران اوبر در این باره می گوید‪،‬‬ ‫خودروهای خودران اوبر‪ ،‬بارها از س��وی عاب��ران پیاده و دیگر رانندگان در جاده ها‬ ‫مورد ازار و اذیت قرار گرفته اند‪ .‬مردم درباره این نوع خودروها کنجکاو هس��تند و‬ ‫در نتیجه رفتارهایی انجام می دهند که چندان درست نیست‪ .‬رفتارهای افراد بارها‬ ‫باعث متوقف ش��دن بیجای خودروها شده است‪ .‬به نظر می رسد برخی رانندگان و‬ ‫عابران پیاده برای مح��ک زدن قدرت های خودروها خودران ناگهان جلوی خودرو‬ ‫می پرند‪ ،‬سعی می کنند دوربین خودرو را بپوشانند و سایر رفتارهای عجیب را نشان‬ ‫دهند‪ .‬در واقع به نظر می رس��د دوربین های خودروهای خودران اوبر بیش از سایر‬ ‫بخش ها در خطر اس��یب عابران و دیگر رانندگان قرار دارند‪ .‬میهوفر ادامه می دهد‪:‬‬ ‫ما مردم زیادی را می بینیم که با مشاهده خودروهای خودران اوبر تالش می کنند‬ ‫به این خودروها اس��یب برسانند‪ .‬بخش��ی از این رفتار حاصل تالش برای ازمون و‬ ‫خطا و اش��نایی با قابلیت های اوبر اس��ت اما گاهی مسافران فراموش می کنند این‬ ‫رفتارها می تواند به مس��افران اسیب برساند‪ .‬به نظر می رسد تا جا افتادن فرهنگ‬ ‫استفاده از خودروهای خودران راهی بسیار باقی است و اوبر تنها شرکتی نیست و‬ ‫نخواهد بود که در این زمینه با مشکل روبه رو است‪.‬‬ ‫رده بندی خودران ها‬ ‫فناوری خودران رفته رفته در جهان محبوب می شود‪ .‬این فناوری دارای ‪ ۵‬مرحله‬ ‫اس��ت و خودروسازان در تالش هس��تند با استفاده از فناوری روز‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬مراح��ل اول و دوم از س��اده ترین و ابتدایی ترین مراحل‬ ‫هس��تند‪ .‬درحال حاضر خودروسازان برای رس��یدن به مرحله سوم تالش می کنند‪.‬‬ ‫رانندگی بدون اس��تفاده از فرمان برای مدت طوالنی مرحله چهارم و زمانی که به‬ ‫هیچ عنوان نیازی به استفاده از فرمان ندارید مرحله پنجم است‪.‬‬ ‫‹ ‹جنبه اتوماتیک‬ ‫این مرحله ابتدایی ترین بخش بوده و در ان از اطالعات به دست امده از دوربین ها‬ ‫و سنسور های مخصوص استفاده می شود‪ ،‬اما راننده همچنان مهم ترین نقش را بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬این مرحله در اواخر ‪۱۹۹۰‬میالدی (‪ ۱۳۶۹‬خورش��یدی) زمانی معرفی‬ ‫ش��د که مرس��دس بنز با استفاده از رادار و دوربین در خودروهایش استفاده کرد و‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۸۷( ۲۰۰۸‬هوندا سیستم کمکی «رانندگی بین خطوط» را معرفی‬ ‫کرد‪ ،‬اغاز ش��د‪ .‬این ها نخس��تین قدم هایی بودند که در راه کم کردن مس��ئولیت‬ ‫راننده برداشته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تراشه ها و کنترل‬ ‫در مرحل��ه دوم کامپیوتر ها چند کاره انقدر هوش��مند هس��تند ت��ا با توجه به‬ ‫اطالع��ات دریافت ش��ده از منابع‪ ،‬کنترل س��رعت و چرخاندن فرم��ان را بر عهده‬ ‫بگیرن��د‪ .‬مرس��دس می گوی��د که به مدت ‪ ۴‬س��ال ای��ن کار را انجام داده اس��ت‪.‬‬ ‫اخرین مرس��دس کالس ‪ ،S‬دارای فناوری مرحله دوم است‪ .‬این سیستم عملکرد‬ ‫جهت یابی‪ ،‬ترمز و کنترل بنزین را بررسی کرده و با استفاده از اطالعات مسیریابی‬ ‫ماهواره ای‪ ،‬نزدیک پیچ ها ترمز می کند‪ .‬همچنین بدون کمک راننده‪ ،‬فاصله الزم را‬ ‫با دیگر خودرو ها حفظ می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت خودرو و اصول ایمنی‬ ‫مجمع مهندس��ان خودرویی به این مرحله «رانندگی ش��رطی» می گویند‪ .‬این‬ ‫مرحله حالتی اس��ت ک��ه در ان تمامی جنبه های رانندگی برای ش��ما به ش��کل‬ ‫اتوماتیک انجام می شود اما وجود راننده الزم است‪ .‬ائودی خودرو ‪ ۸A‬خود را یک‬ ‫خودران مرحله سومی می داند‪ .‬یعنی مرحله ای که تحت شرایط مشخصی‪ ،‬خودرو‬ ‫به شکل تمام اتوماتیک حرکت می کند‪ .‬اما چگونه؟ با به روزرسانی نقشه ها‪ ،‬استفاده‬ ‫از پردازنده ها و رادار ها و سنسورهایی که اطالعات را از محیط دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمام اتومات‬ ‫اوایل دهه های بعدی‪ ،‬خودروها به ش��کل تم��ام اتوماتیک در مناطق مخصوص‪،‬‬ ‫به ویژه در کالنشهر ها رفت وامد خواهند کرد‪ .‬نقشه های ‪ ،HD‬اطالعات دقیق تر و‪...‬‬ ‫از پیشرفت های این مرحله هستند‪ .‬کریستف ون هوگو می گوید‪ :‬در مرحله چهارم‪،‬‬ ‫الزم نیس��ت ش��ما رانندگی کنید‪ .‬احتماال به جای خریدن یک خودرو‪ ،‬فقط ان را‬ ‫کرایه می کنید‪ .‬مثال برای س��فر به فلوریدا از ان اس��تفاده نمی کنید اما برای دور‬ ‫زدن در اطراف نیویورک چرا‪ .‬اینکه در مناطق مشخصی نقشه های فوق العاده دقیق‬ ‫داشته باشید اسان تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگی اختیاری است‬ ‫تفاوت بین مرحله پنج و چهار بس��یار اس��ان است‪ :‬این مرحله نیازی به مناطق‬ ‫مخصوص برای رفت وامد خودران ها ندارد‪ ،‬بلکه خودران به ش��کل تماما مس��تقل‬ ‫ق��ادر به حرکت و س��فر در همه ج��ا خواهد بود‪ .‬چگون��ه؟ فرکانس ها‪ ،‬اطالعات و‬ ‫کامپیوتره��ای پیش��رفته دریافت کننده انه��ا‪ ،‬این خودران ها را ق��ادر به رانندگی‬ ‫تماما اتوماتیک و بدون نیاز به راننده می کند‪ .‬پیش بینی ش��ده اس��ت که تا س��ال‬ ‫‪ )۱۴۱۴(۲۰۳۵‬تعداد خودران های سرتاسر جهان به ‪ ۲۱‬میلیون خواهد رسید‪.‬‬ ‫هیوندای جدید با باتری خورشیدی‬ ‫وارد بازار شد‬ ‫شرکت خودروسازی هیوندای اعالم کر د نخستین خودر و خود با سقف مجهز به‬ ‫باتری های خورشیدی را روانه بازار کرده است‪ .‬این فناوری تازه نخست روی اخرین‬ ‫مدل سوناتای هیبرید ازمایش شده و بناست در سال های پیش رو‪ ،‬دیگر مدل های‬ ‫تولید این ش��رکت نیز ظاهر ش��ود‪ .‬بکارگیری س��لول های خورشیدی روی سقف‬ ‫خودرو می تواند ضمن تامین برق ان‪ ،‬مصرف س��وخت ماش��ین را نیز بهینه کرده‪،‬‬ ‫از میزان انتش��ار دی اکس��ید کربن بکاهد‪ .‬بنا بر گزارش یورونیوز‪ ،‬این صفحه های‬ ‫س��یلیکونی روی س��قف خودرو نصب ش��ده و می توانند هنگام حرکت بین ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪۶۰‬درصد باتری خودرو را شارژ کنند‪ .‬با ‪ ۶‬ساعت شارژ در روز این خودرو می تواند‬ ‫ساالنه مس��افت ‪ ۱۳۰۰‬کیلومتر را بیشتر از معمول بپیماید‪ .‬بنابر اعالم مسئوالن‬ ‫شرکت هیوندای‪ ،‬این مدل هیبرید در کره جنوبی و امریکای شمالی عرضه خواهد‬ ‫شد اما این شرکت هنوز برنامه ای برای توزیع ان در اروپا ندارد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪64‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫روزگار خودرو نوسازی ناوگان تجاری را بررسی می کند‬ ‫توقف نوسازی ناوگان فرسوده تجاری در جاده تحریم‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طرح های اسقاط‬ ‫برجا مانده‬ ‫علی سالک‬ ‫کارشناس حوزه اسقاط‬ ‫در شهرستان ها و کالنشهرها امار خودروهای فرسوده بسیار باالست اما به گفته‬ ‫کارشناس��ان محیط زیس��ت اثرات االیندگی ان به طور دقیق مشخص نیست زیرا‬ ‫حت��ی خودروهای با قدمت ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬س��ال هنوز در جاده ها ت��ردد دارند‪ .‬برخی‬ ‫خودروها از اس��تانداردهای الزم برخوردار نیس��تند که بخ��ش عمده ای نیز ثبت‬ ‫نمی شود و حتی بسیاری از این خودروهای سنگین معاینه فنی را هم دور می زنند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی سنگین پیرو دستور‬ ‫رئیس جمهوری و ابالغ وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دستورکار سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) قرار گرفت‪ .‬این طرح که با هدف بهینه سازی مصرف‬ ‫سوخت و کاهش الودگی های زیست محیطی تعریف شده بود‪ ،‬با تخصیص حداکثر‬ ‫‪۵۰‬درصد نرخ فروش خودروها به عنوان یارانه از سوی دولت از محل صرفه جویی‬ ‫حاصل از کاهش مصرف س��وخت‪۲۰۲ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نوع خودرو تجاری س��نگین‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال جایگزین خودروهای فرس��وده را شامل می شد‪ .‬بنابراین در ‪ ۱۶‬بهمن‬ ‫سال ‪ ۹۶‬رئیس جمهوری طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای و درون شهری و‬ ‫طرح های اشتغالزایی را عنوان کرد و در ‪ ۱۹‬بهمن همان سال این طرح به ایدرو به‬ ‫عنوان س��تاد اجرایی ابالغ شد‪ .‬این طرح از انجایی اهمیت پیدا کرد که در تهران‬ ‫کامیون ها از س��اعت ‪ ۱۲‬ش��ب به بعد تردد ازاد دارن��د و همچنین میزان زیادی‬ ‫االیندگی دارند‪ ،‬به طوری که روزانه ‪۸‬تن اجزای االیندگی به هوا منتش��ر می شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪۵۰‬درصد این تعداد مربوط به کامیون هایی اس��ت که در سطح شهر تردد‬ ‫می کنن��د که با اجرای این طرح و جایگزینی خودروها با اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬نیمی‬ ‫از االیندگی ها از بین می رفت‪ .‬به گفته کارشناس��ان حوزه س��وخت با احتس��اب‬ ‫نوس��ازی ‪۲۰۲‬ه��زار و ‪۵۰۰‬خ��ودرو‪ ،‬صرفه جویی کل ناوگان در مصرف س��وخت‬ ‫در ‪ ۷‬س��ال ‪۲۵‬ه��زار و ‪۴۰۰‬میلیون لیت��ر و صرفه جویی روزان��ه این طرح در کل‬ ‫ناوگان ‪۹.۹‬میلیون لیتر می ش��د‪ .‬این طرح نوسازی ‪۲۰۲‬هزار و ‪۵۰۰‬خودرو ناوگان‬ ‫حمل ونقل فرسوده را دربرمی گرفت که شامل اتوبوس‪ ،‬کامیون‪ ،‬کشنده‪ ،‬کامیونت‬ ‫و مینی بوس بود‪ .‬این طرح ‪۷۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اتوبوس و مینی بوس و ‪۱۲۶‬هزار کامیون‬ ‫و کامیونت را نیز شامل می شد‪ .‬همچنین مقرر شده بود‪ ،‬در مدت ‪۳‬سال بازسازی‬ ‫و نوسازی و درواقع جایگزین شوند اما این طرح در شرایط فعلی و با مطرح شدن‬ ‫بحث تحریم ها از س��وی امریکا متوقف ش��د‪ .‬به گفته مسئوالن دولتی‪ ،‬اجرای این‬ ‫طرح موجب کاهش مصرف سوخت‪ ،‬کاهش االیندگی‪ ،‬باال بردن امنیت در جاده ها‬ ‫می ش��د اما در ش��رایط فعلی که این طرح نصف ونیمه مانده اس��ت‪ ،‬فقط می توان‬ ‫امیدوار بود که ش��رایط برای بهبود اوضاع تولید خودروهای س��نگین بهتر شود تا‬ ‫شاهد ادامه حرکت ابرپروژه اسقاط در کشور باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ظرفیت صنعت خودرو‬ ‫نماد توسعه صنعتی‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫امکان بالقوه ان را دارد تا به صنعتی باظرفیت و پرقدرت تبدیل ش��ود‪ .‬این صنعت‬ ‫ظرفیت اینکه تابلو و نماد توس��عه صنعتی و رواج دهنده ارتقای ظرفیت ها‪ ،‬روش ها‬ ‫و امکانات در صنعت کشور باشد را دارد و می تواند مفاهیم‪ ،‬ملزومات‪ ،‬زیرساخت ها‪،‬‬ ‫ابزار و لوازم توسعه را به سایر بخش های تولیدی گسترش دهد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی در گفت وگو با خبرخودرو اف��زود‪ :‬پیش از اعمال تحریم ها در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬عملکرد ضعیف و غیرقابل قبولی داشتیم و با وجود اگاهی از وقوع‬ ‫تحری��م در این��ده نزدیک‪ ،‬از فرص��ت و زمانی که در اختیار داش��تیم برای تامین‬ ‫مایحتاج گوناگون تولی د ِ برنامه محور س��االنه اس��تفاده نکردی��م و در نتیجه با اغاز‬ ‫گل نشس��ت که با مشکالت مربوط به تیراژ تولید‬ ‫تحریم ها تولید خودرو داخلی به ‬ ‫و در م��واردی کیفیت و به دنبال ان افزایش ن��رخ خودروها‪ ،‬رضایتمندی مردم به‬ ‫پایین ترین حد س��قوط کرد‪ .‬این تنزل‪ ،‬نتیجه ضعف برنامه ریزی و سوء عملکرد در‬ ‫ح��وزه تامین مایحتاج تولید پی��ش از تحریم ها بود‪ .‬وی در ادامه اظهارکرد‪ :‬حال با‬ ‫وجود گذش��ت یک س��ال از تحریم ها نیز اقدام شایسته ای انجام نشده که منجر به‬ ‫بازگش��ت صنعت خودرو به جایگاه مناس��ب و مورد انتظار مردم و سایر ذی نفعان‬ ‫این صنعت ش��ود‪ .‬در واقع نتیجه ای متناس��ب با اقتضائات کش��ور به دست نیامده‬ ‫که در نتیجه ان‪ ،‬صنعت خودرو از گرفتاری هایی که به ان مبتال ش��ده‪ ،‬رها ش��ود‪.‬‬ ‫نجف��ی تاکید کرد‪ :‬تمامی این مش��کالت به دلیل وجود بازار انحصاری خواس��ته یا‬ ‫ناخواس��ته ای اس��ت که در این صنعت ایجاد شده‪ ،‬با این حال در این بستر صنعت‬ ‫خ��ودرو امکان بالق��وه ان را دارد تا به صنعتی با ظرفیت و پرقدرت تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت ظرفیت اینکه نماد توس��عه صنعتی و رواج دهن��ده ارتقای ظرفیت ها‪،‬‬ ‫روش ها و امکانات توس��عه ای در صنعت کش��ور باش��د را دارد و می تواند مفاهیم‪،‬‬ ‫ملزومات‪ ،‬زیرس��اخت ها‪ ،‬ابزار و لوازم توسعه را به سایر بخش های تولیدی گسترش‬ ‫دهد‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی بیان کرد‪ :‬در جهان تولید کنندگان خودرو برای رس��یدن به مقیاس تولید‬ ‫اقتصادی و رس��وخ در بازارها و فروش محصوالت خود باید هزینه های سنگینی را‬ ‫برای تحقیق و توسعه و بازار سازی صرف کنند که با بازار انحصاری موجود‪ ،‬صنعت‬ ‫خودروس��ازی ما نیازی به هزینه بازاریابی و بازارس��ازی ن��دارد؛ در واقع نیازی به‬ ‫هزین��ه برای حفظ بازار خود و رقابت نمی بیند چون در عمل رقابتی در بازار وجود‬ ‫ندارد‪ .‬از نظر قیمت گذاری نیز می تواند با نرخ متورم و غیراصولی تمام شده‪ ،‬بازار را‬ ‫مدیریت کرده و در بسیاری از موارد محصوالت را با قیمت های مورد نظر به فروش‬ ‫برس��اند‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬در چنین‬ ‫محیط یک جانبه و ایزوله ای که خواسته یا ناخواسته برای این صنعت فراهم شده و‬ ‫با توجه به سرمایه گذاری های بزرگ در حوزه های سخت افزاری‪ ،‬نرم افزاری و دانشی‬ ‫که در گذش��ته ش��کل گرفته و هزینه های ان به طور عمده مستهلک شده است‪ ،‬با‬ ‫مدیریت راهبردی‪ ،‬مس��ئوالنه و جامع بر این صنعت امکان رشد و تعالی ان وجود‬ ‫دارد‪ .‬نجفی درباره میزان کارایی طرح ساماندهی بازار خودرو اعالم کرد‪ :‬این طرح‬ ‫را غیرموثر می دانم چراکه ظرفیت الزم را نداش��ته و راهکاری شایس��ته برای ایجاد‬ ‫تحول و بهبود‪ ،‬متناسب با ابعاد‪ ،‬بزرگی‪ ،‬تنوع و تکثر موضوع ها‪ ،‬مسائل و چالش های‬ ‫ت خودرو نیست‪ .‬این مسائل باید در این صنعت دیده و مدیریت شود؛ بنابراین‬ ‫صنع ‬ ‫نمی تواند تحول بنیادینی را موجب شود‪.‬‬ ‫س�پیده قاضی نژاد ‪ :‬طرح کلید ب��ه کلید یا همان راستا‪ ،‬برخی ش��رکت های تولیدکننده با کاهش تیراژ‬ ‫نوس��ازی ‪ ۲۰۲‬هزار خودرو تجاری و سنگین از نیمه تولید در بخش تجاری روبه رو ش��دند و حتی فعالیت‬ ‫دوم س��ال ‪ ۹۶‬اغاز و مقرر ش��د در مدت ‪ 3‬سال این برخی از انها متوقف شد‪.‬‬ ‫غیاث��ی همچنی��ن تصریح ک��رد‪ :‬درکن��ار همه این‬ ‫ط��رح ب��ا هم��کاری وزارتخانه های صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬نفت‪ ،‬راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد عوامل‪ ،‬تصمیم جدید سازمان راهداری نیز برای اینده‬ ‫این طرح نگرانی ایجاد کرد‪ .‬طرحی از س��وی سازمان‬ ‫پیگیری و اجرایی شود‪.‬‬ ‫ای��ن ط��رح در همان روزه��ای ابتدای��ی در بهمن راهداری به تصویب رس��ید که به واس��طه این طرح‪،‬‬ ‫ن س��ال ‪ ۹۷‬واردات کامیون های تجاری دس��ت دوم اجرایی شود و‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬با قدرت اغاز ش��د و تا فروردی ‬ ‫در ایین های گوناگون به طور جدی پیگیری می ش��د؛ این تصمیم برای شرکت هایی که حتی واردات اندکی‬ ‫به گونه ای که در هم��ه ایین های طرح کلید به کلید‪ ،‬داشتند تیر خالص به ش��مار می رفت‪ .‬هرچند واردات‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری وزی��ر وقت صنع��ت‪ ،‬معدن و دس��ت دوم ها نیز به نظر می رس��د موضوع جدی نبود؛‬ ‫تجارت حض��ور می یافت و بر اجرای تمام و کمال این چراکه دیگر خبری از ان به گوش نمی رسد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬تا جایی که اطالع دارم عنوان ش��ده‬ ‫طرح تاکید می کرد‪.‬‬ ‫ام��ا با اعالم خبر خروج امری��کا از برجام و خبرهای ب��ود‪ ،‬به واس��طه این طرح س��امان راه��داری‪ ،‬مجوز‬ ‫اغ��از تحریم ه��ای امریکای��ی در مرداد و ابان س��ال واردات خودروهای س��نگین دس��ت دوم صادر شود و‬ ‫گذشته‪ ،‬اوضاع تولید کمی متفاوت شد و تجاری سازها این امر نگرانی زیادی را برای شرکت های تولیدکننده‬ ‫و واردکنن��ده تج��اری ک��ه حت��ی در‬ ‫را ترساند‪ .‬اکنون نیز امارهای تولید‬ ‫ش��رایط فعلی ه��م کورس��وی امیدی‬ ‫خودروهای تجاری و س��نگین نزولی‬ ‫محمد غیاثی‪:‬‬ ‫داشتند‪ ،‬دو چندان کرد‪ .‬این کارشناس‬ ‫شده و ترس از ادامه تولید با شرایط‬ ‫سخت تحریم همچنان به قوت خود در جریان اجرای‬ ‫حوزه خودروهای تج��اری اضافه کرد‪:‬‬ ‫تحریم های ظالمانه اگر اش��تباه نکن��م ‪ ۵‬س��ال پیش نیز‬ ‫باقی مانده است‪.‬‬ ‫همی��ن ط��رح اجرای��ی ش��د و برخی‬ ‫ ها‬ ‫ی‬ ‫تجار‬ ‫تولید‬ ‫‹ ‹امار‬ ‫امریکا‪ ،‬دیگر‬ ‫ش��رکت ها مش��کالتی به وجود اوردند‬ ‫امار تولی��د خودرو در کش��ور در‬ ‫شریک اروپایی‬ ‫و کامیون های دست دوم را با نوسازی‬ ‫‪ 4‬ماه نخس��ت امسال نشان می دهد‬ ‫در ایران باقی‬ ‫به عن��وان نو وارد کردن��د و به فروش‬ ‫‪ ۲۹۳‬مینی ب��وس و میدل ب��اس و‬ ‫‪ ۱۱۰‬اتوبوس در کش��ور تولید ش��د نماند و همین امر‬ ‫رساندند‪ ،‬از این رو بسیاری از رانندگان‬ ‫ناوگان تجاری درگیر مش��کالتی شدند‬ ‫که در مقایس��ه با س��ال گذشته به‬ ‫سبب توقف‬ ‫و همی��ن امر باعث ش��د حمل ونقل به‬ ‫ترتیب اف��ت ‪۵۵.۱‬درصدی و کاهش‬ ‫اجرای‬ ‫حاش��یه رفته و در مقاب��ل داللی رونق‬ ‫‪۶۴.۲‬درص��دی را نش��ان می ده��د‪.‬‬ ‫اسقاط‬ ‫همچنین تولید کامیونت‪ ،‬کامیون و ابر پروژه‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫شد‬ ‫اگرچه رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫کشنده در این مدت کاهشی بود و با‬ ‫معدن و تجارت در ابتدای اغاز کارش‬ ‫افت ‪۷۶.۷‬درصدی در مقایسه با سال‬ ‫برای هدایت سکان این وزارتخانه اشاره ای بر اجرای‬ ‫گذشته‪ ،‬به هزار و ‪۱۷۴‬دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫حال مس��لم اس��ت که تیراژ تجاری سازان در ‪ 4‬ماه طرح نوس��ازی ناوگان تجاری تا ‪۳‬سال اینده داشت‬ ‫امسال‪ ،‬ارقام مناسب و امیدوارکننده ای را در راستای اما همچنان نگرانی از اینده این طرح در زمان فشار‬ ‫ادام��ه اجرای طرح نوس��ازی ناوگان تج��اری از خود تحریم ه��ای امری��کا و کمبود قطعات و م��واد اولیه‬ ‫تولید این خودروها وجود دارد‪ .‬باید امیدوار باش��یم‬ ‫به جای نگذاشته است‪.‬‬ ‫ت��ا طرح هایی همچون نوس��ازی ‪ ۲۰۲‬ه��زار خودرو‬ ‫‹ ‹نگرانی از اینده ناوگان تجاری‬ ‫محمد غیاثی‪ ،‬کارش��ناس حوزه خودروهای تجاری س��نگین و تج��اری به خاط��ره ای در صنعت خودرو‬ ‫در گفت وگو با روزگار خودرو در این باره عنوان کرد‪ :‬تبدیل نشود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه محمد حس��ین گ��ودرزی‪ ،‬رئیس‬ ‫در زم��ان اجرای ای��ن طرح‪ ،‬برخی ش��رکت ها موفق‬ ‫ش��دندبرخی ال س��ی ها را باز و قطعات موردنیازشان هیات مدی��ره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اس��قاط‬ ‫برای تولید خودروهای س��نگین این ط��رح را تامین و بازیافت خودروهای فرس��وده نیز به خبرنگار روزگار‬ ‫کنند‪ ،‬اما برخی دیگر موفق به واردات قطعات نشدند؛ خودرو گفت‪ :‬قرار بود ‪ ۲۰۰‬هزار دس��تگاه در مدت ‪۳‬‬ ‫نتیجه ان نیز باقی ماندن تعدادی شرکت و برند چینی سال نوسازی شود‪ ،‬از سویی مصوبه ای وجود داشت که‬ ‫خودروسازانی که خودروی سنگین تولید می کنند در‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته او در جریان اجرای تحریم های جدید‪ ،‬دیگر ازای هر ‪۳‬کامیونی که تولید می ش��ود معادل ان یک‬ ‫ش��ریک اروپایی در این ط��رح باقی نماند و همین امر کامیون از رده خارج و برگه اسقاط برای شماره گذاری‬ ‫دلیل کندی اجرای این طرح بزرگ شد‪ .‬در همین صادر ش��ود‪ .‬حال انکه مصوبه هم یک سال به تعویق‬ ‫نام خودرو‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کشنده امیکو‪ -‬تک محور‬ ‫کامیون بنز ‪ -۱۹۲۴‬تک محور باری‬ ‫کامیون بنز ‪ -۱۹۲۴‬تک محور کمپرسی‬ ‫کامیون بنز ‪ -۲۶۲۴‬جفت محور کمپرسی‬ ‫افتاده و در چنین شرایطی باید بگویم متاسفانه اسقاط ‹ ‹بی اثر بودن طرح های جایگزین‬ ‫خودروهای سنگین نیز متوقف شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬می توان‬ ‫او در پاس��خ به پرسشی درباره اینکه ایا از سرگیری گفت خودروهای فرسوده در ناوگان سنگین و تجاری‬ ‫تولی��د خودروهای س��نگین در ی��ک کارخانه جدید به نوعی برای لجس��تیک ش��هری و غیرش��هری یک‬ ‫می تواند به اس��قاط کم��ک کند یا خی��ر عنوان کرد‪ :‬حادثه بالقوه هستند بنابراین هرچه سریع تر باید این‬ ‫حتی اگر کارخانه جدی��دی مانند ایران خودرو دیزل‪ ،‬ناوگان نوسازی شوند اما وقتی دست دولت در شرایط‬ ‫س��ایپا دی��زل و ماموت و‪ ...‬که هن��وز در حال فعالیت تحریم خالی اس��ت و امکان جایگزینی این خودروها‬ ‫هستند ش��روع به کار کند‪ ،‬به حوزه اسقاط نیز کمک را ندارد‪ ،‬طرح ه��ای جایگزینی را تعریف می کند تا از‬ ‫چندانی نخواهد کرد؛ چون تولید خودروهای سنگین ش��رایط به نسبت ایمن این خودروها اطمینان حاصل‬ ‫اگر نگوییم متوقف شده اما روند نزولی به خود گرفته کند‪.‬‬ ‫است و س��اخت یک کارخانه در تولید کمک بسیاری‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ش��اید ط��رح معاینه دوب��اره و ادواری‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬بنابراین اس��قاط خودروهای سنگین نیز کمک��ی به این قضی��ه کند اما واقعیت این اس��ت که‬ ‫رونق نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫بس��یاری از ای��ن خودروها ب��ه دلیل اینکه س��اختار‬ ‫‹ ‹بره�م خوردن معادالت دولت در حوزه مکانیک��ی انها از ش��رایط مطلوب خارج ش��ده هم به‬ ‫اسقاط سنگین ها‬ ‫لحاظ زیس��ت محیطی اسیب رس��ان هستند و هم به‬ ‫به هر حال نباید از این موضوع گذشت که تخصیص دلیل قطعات فرس��وده ای که ای��ن خودروها دارند‪ ،‬به‬ ‫نیافت��ن اعتبار و افزایش نرخ ارز و در‬ ‫لح��اظ ایمنی ی��ک حادث��ه متحرک‬ ‫این راس��تا افزایش ن��رخ خودروهای‬ ‫به ش��مار می ایند که هر لحظه ممکن‬ ‫حسن‬ ‫سنگین همه پیش بینی ها و معادالت‬ ‫است ش��رایط ناامنی را در جاده ها به‬ ‫کریمی سنجری‪:‬‬ ‫دول��ت را ب��رای خری��د خودروهای‬ ‫وج��ود بیاورند‪ .‬بنابراین دولت ش��اید‬ ‫س��نگین بره��م زد؛ ت��ا جای��ی ک��ه خودروهای فرسوده برای انکه ریس��ک این قضیه را پایین‬ ‫عنوان ش��د طرح ج��دی معاینه فنی‬ ‫بیاورد و کنترل مضاعفی داش��ته باشد‬ ‫ناوگان سنگین‬ ‫خودروهای س��نگین و س��ختگیری‬ ‫این طرح های جایگزین را اجرا می کند‬ ‫و تجاری برای‬ ‫بیش��تر به راننده های ای��ن خودروها‬ ‫اما به طور کلی ای��ن طرح ها نمی تواند‬ ‫در دس��تورکار قرار گرفته و بازسازی لجستیک شهری‬ ‫کافی باشد‪.‬‬ ‫خودروه��ای فرس��وده در قدم بعدی و غیرشهری یک‬ ‫به گفته بیش��تر کارشناس��ان‪ ،‬امید‬ ‫به عنوان راه جایگزین طرح نوس��ازی‬ ‫تولیدکنن��دگان خودروه��ای تجاری‬ ‫حادثه بالقوه‬ ‫ناوگان سنگین نیز انتخاب شده است‪ .‬هستند که نباید در به طرح نوس��ازی ناوگان فرسوده بود‬ ‫حسن کریمی س��نجری‪ ،‬کارشناس‬ ‫چراکه بنا بود دولت بخش عمده ای از‬ ‫صنعت خ��ودرو درباره این موضوع به نوسازی انها وقفه بهای قطعات س��ی کی دی را از منابع‬ ‫بیفتد‬ ‫روزگار خودرو عنوان کرد‪ :‬این طرح‬ ‫صندوق توس��عه ملی تامی��ن کند‪ .‬به‬ ‫تا حدودی پیش رفت و دولت بودجه‬ ‫این وسیله بهای قطعات سی کی دی را‬ ‫حدود ‪۲۰‬هزار ناوگان مس��افری و باری و کشنده ها را دولت پرداخت می کرد و مشتری به وسیله صرفه جویی‬ ‫تامین کرد اما دو نکته باعث توقف روند پیش��رفت این ناش��ی از مصرف س��وخت هزینه های پرداختی دولت‬ ‫طرح شد‪ .‬نخست انکه امکان انتقال پول مشکل شده ب��رای قطعات س��ی کی دی را جبران می ک��رد‪ .‬اما در‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین بخ��ش بزرگی از این پ��روژه مربوط چنین ش��رایط اقتصادی مشتریان خودروهای تجاری‬ ‫به خودروهای س��ی کی دی می ش��د و ق��رار بود پیش به خود اجازه نمی دهند سراغ خودروهای تجاری بروند‬ ‫از تحریم ها به وس��یله ش��ریکان تجاری اروپایی و بعد که نرخ تمام شده انها بسیار گران است‪.‬‬ ‫از تحریم ه��ا با چینی ها این امر انجام ش��ود اما بحث‬ ‫ب��ازار خ��اص و مح��دود خودروهای تج��اری باعث‬ ‫ش��راکت چینی ها در این طرح پس از بحث تحریم با می ش��ود پیچیدگی ه��ای حاص��ل از تحریم ها فش��ار‬ ‫نقل و انتقال پول به مش��کل خورده و این طرح را در مضاعف��ی بر ان وارد کند‪ .‬این ناوگان حس��اس و دور‬ ‫محدودیت قرار داده است‪ .‬نکته دوم انکه برخی از این از توجه‪ ،‬فش��ار بس��یار صنعت حمل ونقل را بر دوش‬ ‫ش��ریکان تجاری به علت تحریم ه��ا امکان همکاری با می کش��د‪ .‬هرچند این صنعت درحال حاضر با کاهش‬ ‫خودروسازی های ما را ندارند به همین علت این پروژه ش��دید ترددهای ج��اده ای به دلیل کمب��ود کاالهای‬ ‫در این مرحله متوقف ماند‪.‬‬ ‫وارداتی روبه رو ش��ده اس��ت اما نباید نقش برجس��ته‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم ترین مان��ع در این پروژه تحریم بود ای��ن کالس از خودروه��ا را در الودگ��ی و پاکیزگ��ی‬ ‫و باوج��ود انک��ه دولت نیز تا ح��دودی بودجه الزم را هوای کالنشهرها و محیط زیس��ت نادیده گرفت‪ .‬باید‬ ‫برای این ط��رح دیده بود‪ ،‬امکان عملیاتی ش��دن ان امیدوار باشیم شرایط به گونه ای رقم بخورد که حرکت‬ ‫میسر نشد‪.‬‬ ‫ابرپروژه اسقاط نیز از سرگرفته شود‪.‬‬ ‫ن و کامیونت در هفته ای که گذشت‬ ‫قیمت انواع کامیو ‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪82/960/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪628/000/000‬‬ ‫‪641/140/000‬‬ ‫‪645/210/000‬‬ ‫‪854/900/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪740/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪628/000/000‬‬ ‫‪630/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪850/000/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫کامیونت جک ‪ 6‬تن‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن)‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫کامیونت کاویان ‪ ۶‬تن‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫‪352/000/000‬‬ ‫‪367/700/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫‪470/500/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪280/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری هنوز بومی سازی نشده است‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪64‬‬ ‫به صرفه نبودن ساخت پیشرانه در داخل کشور‬ ‫ش�روین اش�یدری‪ :‬بر اس��اس مصوب��ه دولت در‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬تولید و ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های‬ ‫کاربرات��وری از س��ال ‪ ۹۵‬در کش��ور ممنوع ش��د که‬ ‫ای��ن تصمی��م پیامدهای مختلف��ی داش��ت‪ .‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن دالیل این تصمیم‪ ،‬االیندگی زیاد وس��ایل‬ ‫نقلی��ه عنوان ش��ده و با جایگزینی انه��ا با نمونه های‬ ‫انژکت��وری از می��زان االیندگی کاس��ته می ش��ود اما‬ ‫تولید موتورسیکلت های انژکتوری در کشور همچنان‬ ‫با مش��کالت مختلف همراه اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه کنار‬ ‫گذاش��تن و حذف نمونه ه��ای کاربراتوری از س��طح‬ ‫شهرها نیز فرایند دشواری است‪ .‬یکی دیگر از مواردی‬ ‫ک��ه درب��اره موتورس��یکلت های کاربرات��وری مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نرخ و هزینه تعمی��ر و نگهداری انها مربوط‬ ‫می ش��ود که نسبت به نمونه های کاربراتوری در سطح‬ ‫باالت��ری ق��رار دارد‪ .‬در این میان موتورس��یکلت های‬ ‫برق��ی نیز وجود دارند که برخی خریداران به س��مت‬ ‫انه��ا رفته اند اما همچنان فرهنگ اس��تفاده از انها به‬ ‫طور کامل جا نیفتاده اس��ت‪ .‬درباره پیامدهای حذف‬ ‫موتورس��یکلت های کاربرات��وری‪ ،‬تولی��د نمونه ه��ای‬ ‫انژکتوری و همچنین اس��تفاده از موتورس��یکلت های‬ ‫برقی‪ ،‬روزگار خودرو با حبیب اهلل محمودان نایب رئیس‬ ‫انجمن قطعه س��ازان موتورس��یکلت‪ ،‬هاشم مستوفی‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان مجموعه‬ ‫قطعات موتورسیکلت و علیرضا عابدینی فعال صنعت‬ ‫موتورسیکلت کشور گفت وگویی انجام داده است که‬ ‫مشروح ان را می خوانید‪.‬‬ ‫محمودان درباره حذف موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫و جلوگی��ری از ش��ماره گذاری انها گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری شماره گذاری نمی شوند اما‬ ‫بحث زی��ادی درباره این تصمیم وجود دارد‪ .‬هیچ کدام از‬ ‫کش��ورهای همس��ایه چنین کاری را انجام نداده اند بلکه‬ ‫برنامه زمان بندی شده دارند‪ .‬در زمینه موتورسیکلت های‬ ‫موجود در کشور گفته می شود یک موتورسیکلت ‪۱۰‬برابر‬ ‫خودرو االیندگی دارد که چنین حرفی دروغ است‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬در مناطق روس��تایی می توان از موتوسیکلت های‬ ‫کاربراتوری اس��تفاده کرد و ایرادی در استفاده از این نوع‬ ‫وس��ایل نقلیه وجود ندارد‪ .‬در حقیقت استفاده نکردن از‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری‪ ،‬نوعی ایده ال پردازی است‪.‬‬ ‫تعمیر و نگهداری موتورس��یکلت های کاربراتوری‪ ،‬سخت‬ ‫و دش��وار است ضمن اینکه مشکل االیندگی در روستاها‬ ‫مطرح نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از شماره گذاری کاربراتوری ها‬ ‫در کالنشهرها‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن تولیدکنندگان موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخه ادامه داد‪ :‬بهتر بود جلوگیری از ش��ماره گذاری‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری فقط برای کالنشهرها انجام‬ ‫می شد و در مدت طوالنی‪ ،‬شرایط این وسایل نقلیه شبیه‬ ‫به خودرویی مانند پیکان می شد‪ .‬پیکان نیز درحال حاضر‬ ‫به مناطق روس��تایی رفته و به ندرت در شهرهای بزرگ‬ ‫اس��تفاده می شود‪ .‬به نظر می رس��د رفتار عقالنی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد و شرایط ما از کشورهایی مانند روسیه‬ ‫بهتر نیست‪ .‬ما در ایران متاسفانه فرهنگ تظاهر داریم و‬ ‫به دیدگاه های کارشناسی اهمیت زیادی نمی دهیم‪ ،‬حتی‬ ‫امارهایی در این زمینه اختراع می ش��ود! ‪۲‬سال است که‬ ‫موتورسیکلتی نیز تولید نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری انژکتور‪ ،‬بومی نشده است‬ ‫محم��ودان به نکته های��ی درباره بومی س��ازی انژکتور‬ ‫اشاره کرد‪ :‬کارشناس��ان فنی در قسمت های مدیریتی و‬ ‫سیاست گذاری با بازار بیگانه هستند‪ .‬گفتنی است روسیه‬ ‫و ترکیه پیش��رفت های زیادی در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫داشته اند‪ .‬این نکته را باید گفت که فناوری انژکتوری در‬ ‫کشور بومی نشده است‪.‬‬ ‫ما در صنعت موتورسیکلت از فناوری حقیقی استفاده‬ ‫نمی کنی��م و فن��اوری وارداتی و تکلیفی مورد اس��تفاده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای نمونه یک فناوری به کش��ور وارد می شود و‬ ‫همه باید از ان اس��تفاده کنن��د‪ .‬تا زمانی که یک صنعت‬ ‫بومی س��ازی نش��ود نمی توان مردم را مجبور به استفاده‬ ‫از موتورس��یکلت های انژکت��وری کرد‪ .‬مردم تش��خیص‬ ‫می دهند که موتورس��یکلت های انژکتوری‪ ،‬قابل استفاده‬ ‫و تعمیر و نگهداری هس��تند یا خیر؟ ما در زمینه ساخت‬ ‫خودرو عملکرد بهتری داش��ته ایم اما متاسفانه در زمینه‬ ‫س��اخت موتورس��یکلت نتوانسته ایم به ش��رایط مناسب‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫نام موتورسیکلت‬ ‫رهرو‬ ‫رهرو‬ ‫اپاچی‬ ‫اپاچی(انژکتور)‬ ‫اپاچی‬ ‫اپاچی(انژکتور)‬ ‫راکز‬ ‫تی وی اس وگو‬ ‫ان اف‬ ‫باجاج بوکسر‬ ‫بنلی‬ ‫تک تاز‬ ‫تک تاز‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫انژکتوری هس��تند و اگر ش��رکتی کاربرات��وری تولید کند‪،‬‬ ‫تخلف کرده اس��ت‪ .‬به طور کلی‪ ،‬کنار گذاش��تن نمونه های‬ ‫کاربراتوری کار درس��تی نبود اما در نهایت چنین تصمیمی‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬پ��س از این تصمی��م‪ ،‬هزینه ای به ش��رکت ها‬ ‫تحمیل ش��د و س��ازندگان نیز نتوانس��تند به کیفیت مورد‬ ‫نظرشان برسند‪ .‬تمام موتورسیکلت هایی که تولید می شوند‬ ‫استاندارد هستند و حتی نمونه های کاربراتوری نیز از لحاظ‬ ‫االیندگی‪ ،‬تاییدیه اس��تانداردها را در زمان تولید گرفته اند‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت و خودروی��ی که تولید می ش��وند باید پایش‬ ‫شوند و احتمال اینکه در صورت پایش نشدن‪ ،‬االیندگی یک‬ ‫موتورس��یکلت حتی به ‪ ۱۰‬برابر خودرو برسد نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫االیندگی این نوع وسایل نقلیه باید دوره ای بررسی شود تا در‬ ‫صورت بروز مشکل برطرف شود و به چرخه مصرف بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقطه قوت انژکتوری ها‬ ‫‹ ‹غلبه دیدگاه تجاری بر صنعتی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حقیق��ت دی��دگاه تج��اری س��ازندگان‬ ‫موتورس��یکلت بر دی��دگاه صنعتی غلب��ه دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه تولید موتورسیکلت تنوع دارد‪ ،‬در زمینه قطعه سازی‬ ‫باید تیراژ تولید به س��طح مناس��ب برس��د‪ .‬ساخت داخل‬ ‫بس��یاری از قطعات امکان پذیر اس��ت اما توجیه اقتصادی‬ ‫ن��دارد‪ .‬هر کارخانه ای ‪ ۲۰‬مدل خارج��ی را تولید می کند‬ ‫و در قرارداده��ا هی��چ نام��ی از تعمیر‪ ،‬نگه��داری و حتی‬ ‫بومی س��ازی دیده نمی ش��ود‪ .‬ما باید به کارخانه ها تکلیف‬ ‫کنیم که بومی س��ازی برخی محصوالت را اغاز کنند‪ .‬نرخ‬ ‫برخی قطعات موتورسیکلت از خودرو نیز گران تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت باالی برقی ها‬ ‫محم��ودان‪ ،‬وضعیت موتورس��یکلت های برقی را چنین‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬درباره موتورس��یکلت های برق��ی‪ ،‬فقر فناوری‬ ‫وج��ود دارد و مردم موتورس��یکلتی را خریداری می کنند‬ ‫که قابل اس��تفاده باش��د‪ .‬موتورس��یکلت های برقی‪ ،‬قابل‬ ‫مصرف در کش��ور نیس��تند زیرا از انها برای مس��افت های‬ ‫طوالنی نمی توان اس��تفاده کرد‪ .‬س��ازنده درباره محصولی‬ ‫که می س��ازد اطالعات دقیقی ن��دارد و تنها به انها تکلیف‬ ‫حبیب اهلل محمودان‪:‬‬ ‫ساخت داخل‬ ‫بسیاری از‬ ‫قطعات‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫امکان پذیر‬ ‫است اما توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫ما باید به‬ ‫کارخانه ها‬ ‫تکلیف کنیم‬ ‫که بومی سازی‬ ‫برخی محصوالت‬ ‫را اغاز کنند‬ ‫بین این موتورسیکلت ها وجود دارد و حدود ‪ ۲‬تا ‪۳‬میلیون‬ ‫تومان نیز هزینه تبدیل موتورس��یکلت های کاربراتوری به‬ ‫انژکتوری است‪ .‬کف نرخ موتورسیکلت های نو در ایران ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪۱۳‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی شرکت های ساخت موتورسیکلت‬ ‫هاش��م مس��توفی در زمین��ه تامین و س��اخت قطعات‬ ‫موتورس��یکلت ها گفت‪ :‬با توجه به اینکه بیش��تر شرکت ها‬ ‫محص��والت را ب��ه ص��ورت کام�لا ‪ ckd‬وارد می کنن��د‪،‬‬ ‫قالب س��ازی به صرفه نیس��ت و ش��رکت های مختلفی که‬ ‫در ای��ن زمین��ه فعالی��ت می کرده ان��د‪ ،‬تعطیل ش��ده اند‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت های برقی نیز به طور عمده وارداتی هستند‬ ‫و تولید داخل نش��ده اند‪ .‬پیش��رانه این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫ک��ه بخ��ش اصلی انها به ش��مار م��ی رود‪ ،‬از خ��ارج وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬س��ازندگان مختلفی هم اکنون در زمینه ساخت‬ ‫موتورسیکلت های انژکتوری فعالیت می کنند ضمن اینکه‬ ‫ام��کان تبدیل نمونه های کاربراتوری که در ش��هرها تردد‬ ‫می کنند نیز به نوع انژکتوری وجود دارد‪ .‬ش��رکت هایی نیز‬ ‫این کار را انجام می دهند‪ ،‬البته هزینه این کار به طور دقیق‬ ‫معلوم نیست و به نوع موتورسیکلت بستگی دارد‪.‬‬ ‫هاشم مستوفی‪:‬‬ ‫پیشرانه‬ ‫موتورسیکلت های‬ ‫انژکتوری که بخش‬ ‫اصلی انها به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬از خارج‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫امکان داخلی سازی‬ ‫پیشرانه ها وجود‬ ‫دارد اما شرکت هایی‬ ‫که در راس تولید‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫هستند باید وارد‬ ‫قضیه شوند‬ ‫ش��ده که این کار را انجام دهند‪ .‬تبلیغاتی نیز برای این نوع‬ ‫وسایل نقلیه و فروش انها انجام نشده اما همچنان بسیاری‬ ‫از این محصوالت در انبارها انباش��ته ش��ده اند‪ .‬نرخ این نوع‬ ‫موتورس��یکلت ها به شدت باالست و باید به این قضیه نگاه‬ ‫کنیم که کشور ما نیازمند چه نوع موتورسیکلت هایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹فراخوان کارشناسان موتورسیکلت‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن تولیدکنندگان موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخه گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید فراخوانی‬ ‫دهد تا کارشناسان در زمینه تولید موتورسیکلت و مسائل و‬ ‫مشکالت این حوزه اظهار نظر کنند‪ .‬خودروهای موجود در‬ ‫بازار از پیشرانه های ‪۱.۶‬لیتری به باال استفاده می کنند و این‬ ‫امکان وجود ندارد که االیندگی یک موتورسیکلت با حجم‬ ‫پیش��رانه ‪۱۲۵‬سی سی‪ ،‬بیش از خودرو باشد‪ .‬گفته می شود‬ ‫که االیندگی موتورسیکلت ها نسبت به پیشرانه هایی که در‬ ‫خودروها اس��تفاده می ش��ود ‪ ۷‬یا ‪۱۰‬برابر است‪ .‬افرادی که‬ ‫از موتورسیکلت استفاده می کنند می دانند فاصله پیشرانه‬ ‫این نوع وس��ایل نقلیه با خودروها چقدر اس��ت‪ .‬باید گفت‬ ‫فاصله قیمتی موتورسیکلت های کاربراتوری با انژکتوری به‬ ‫شدت زیاد است‪ .‬حدود ‪ ۴‬یا ‪۵‬میلیون تومان اختالف نرخ در‬ ‫علیرضا عابدینی‪:‬‬ ‫با توجه به تیراژ کم‬ ‫و وجود نداشتن‬ ‫امکان صادرات‬ ‫موتورسیکلت‪ ،‬تولید‬ ‫پیشرانه در کشور‬ ‫توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد‪ .‬پیشرانه ها‬ ‫از چین و هند به‬ ‫کشور وارد می شوند‬ ‫اما از تایوان و کره‬ ‫نیز به طور جزئی‬ ‫واردات‬ ‫داریم‬ ‫‹ ‹چرا استفاده از برقی ها فرهنگ سازی نشد؟‬ ‫مستوفی ادامه داد‪ :‬امکان داخلی سازی پیشرانه ها وجود‬ ‫دارد اما ش��رکت هایی ک��ه در راس تولید موتورس��یکلت‬ ‫هس��تند بای��د وارد قضیه ش��وند‪ .‬دلیل اینکه اس��تفاده از‬ ‫موتورس��یکلت های برقی به طور گس��ترده فرهنگ سازی‬ ‫نش��د‪ ،‬این است که شهرها مس��طح نیستند و باتری ها نیز‬ ‫نرخ زیادی دارند‪ .‬پس از یک یا ‪۲‬س��ال نیاز اس��ت باتری ها‬ ‫تعویض ش��وند و زیرساخت ها نیز باید وجود داشته باشند‪.‬‬ ‫برای نمونه درباره زیرس��اخت ها در یک ساختمان می توان‬ ‫ی��ک مرتبه از برق پارکینگ برای ش��ارژ موتورس��یکلت ها‬ ‫اس��تفاده ک��رد و دفعه های بع��د با فرد برخورد می ش��ود‪.‬‬ ‫مهم تری��ن عوامل اس��تفاده نکردن از موتورس��یکلت های‬ ‫برقی را می توان وجود نداش��تن زیرس��اخت های مناسب و‬ ‫باتری ه��ای انه��ا عنوان کرد که باعث ایج��اد نرخ زیاد انها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پایش میزان االیندگی موتورسیکلت ها‬ ‫علیرض��ا عابدینی‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور درب��اره وضعی��ت االیندگ��ی گف��ت‪ :‬تم��ام‬ ‫موتورس��یکلت هایی ک��ه هم اکنون تولید می ش��وند از نوع‬ ‫قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه در هفته ای که گذشت‬ ‫حجم موتور و باتری‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪160‬سی سی‬ ‫‪180‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪110‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪1500‬وات‬ ‫‪2000‬وات‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪8/800/000‬‬ ‫‪10/000/000‬‬ ‫‪20000/000‬‬ ‫‪27000/000‬‬ ‫‪25/000/000‬‬ ‫‪30/000/000‬‬ ‫‪24/000/000‬‬ ‫‪23/000/000‬‬ ‫‪36/000/000‬‬ ‫‪16/000/000‬‬ ‫‪17/000/000‬‬ ‫‪8/800/000‬‬ ‫‪7/800/000‬‬ ‫‪9/000/000‬‬ ‫‪11/500/000‬‬ ‫نام دوچرخه‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪۷‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪۸‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪۷)Team‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪۸)Team‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪5)Team‬‬ ‫بونیتو مدل استرانگ ‪۱‬‬ ‫بونیتو مدل استرانگ ‪۲‬‬ ‫ترینکس ام ‪۱۳۶‬‬ ‫ترینکس ام ‪۱00‬‬ ‫کیوب مدل اتنشن ‪2018‬‬ ‫اینتنس مدل چمپیون ‪2‬‬ ‫عابدینی در ادامه گف��ت‪ :‬تنها نقطه قوت انژکتوری ها این‬ ‫اس��ت که در این نوع موتورس��یکلت ها با توجه به استفاده از‬ ‫‪ ECU‬میزان االیندگی کنترل خواهد ش��د‪ .‬در صورتی که‬ ‫االیندگی زیاد باش��د مقدار پاشش سوخت تنظیم می شود‬ ‫اما اگر انژکتوری ها نیز پایش نشوند‪ ،‬احتمال االیندگی زیاد‬ ‫ی به انژکتوری‬ ‫در انه��ا وجود دارد‪ .‬امکان تبدی��ل کاربراتور ‬ ‫وجود دارد اما مس��ئله مهم این اس��ت که موتورسیکلت های‬ ‫مستهلک باید از رده خارج شوند‪.‬‬ ‫موضوع مهم این اس��ت ک��ه موتورس��یکلت های موجود‬ ‫در پارکینگ ه��ا ب��ه چرخ��ه حمل ونق��ل بازمی گردند و اگر‬ ‫بازنگردن��د تاثی��ر بس��زایی در کاه��ش االیندگی ش��هرها‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت هزینه تبدیل کاربراتوری‬ ‫ب��ه انژکتوری ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬دالر اس��ت‪ ،‬البته ممکن اس��ت‬ ‫قیمت ها تغییر کرده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات پیشرانه از چین و هند‬ ‫عابدینی درباره س��اخت پیش��رانه موتورسیکلت ها اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬قوای محرک��ه موتورس��یکلت وارداتی اس��ت و هیچ‬ ‫ش��رکتی در این زمینه فعالیتی نکرده است‪ .‬اخباری رسیده‬ ‫که چند ش��رکت اقدامات��ی در این زمینه انج��ام داده اند اما‬ ‫نتیجه هنوز به مرحله بهره برداری نرسید ه است‪.‬‬ ‫با توجه به تیراژ کم و نبود امکان صادرات موتورس��یکلت‪،‬‬ ‫توجی��ه اقتصادی برای تولید پیش��رانه داخل کش��ور وجود‬ ‫ندارد‪ .‬تنوع تولید موتورس��یکلت در کشور بسیار زیاد است و‬ ‫اگر بخواهیم برای تک تک محصوالت‪ ،‬پیش��رانه تولید کنیم‬ ‫صرف��ه اقتصادی ندارد‪ .‬این کار فقط در حالتی ممکن اس��ت‬ ‫که امکان صادرات وجود داش��ته باشد‪ .‬بیشتر شرکت ها نیز‬ ‫اگر بخواهند فعالیت��ی در این زمینه انجام دهند‪ ،‬ابتدا به کار‬ ‫مونتاژ خواهند پرداخت‪ .‬امکان اینکه صددرصد داخلی سازی‬ ‫انجام ش��ود وجود ندارد و برای نمونه‪ ،‬انژکتور به هیچ عنوان‬ ‫در ای��ران تولید نمی ش��ود‪ .‬این پیش��رانه ها از چین و هند به‬ ‫کش��ور وارد می ش��وند اما از تایوان و کره نیز به صورت جزئی‬ ‫واردات داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات گارانتی ش�رکت های تولیدکننده‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫عابدین��ی درباره وضعیت گارانتی محصوالت ش��رکت ها‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ها در زمین��ه خدمات دهی و گارانتی عملکرد‬ ‫متفاوت��ی دارند و برخی از انها خدمات بهتری به مش��تریان‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫با توجه به مصوبه ای که حدود ‪۲‬س��ال پیش در س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان تصویب ش��د‪،‬‬ ‫شرکت ها موظف ش��دند خدمات پس از فروش ارائه دهند و‬ ‫محصوالت خود را یک سال یا ‪۱۰‬هزار کیلومتر گارانتی کنند‬ ‫اما برخی شرکت ها بیش از این زمان و مسافت را نیز گارانتی‬ ‫می کنند‪ .‬گارانتی برخی قطعات و بخش های موتورسیکلت‬ ‫نیز به طور جداگانه اعالم می شود‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬رنگ این نوع وس��ایل نقلیه به طور معمول تا‬ ‫حدود ‪۳‬ماه گارانتی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ایستگاه شارژ برای برقی ها‬ ‫عابدینی در پایان‪ ،‬به مشکالت خودروهای برقی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬موتورس��یکلت برقی در یک تا ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬تولید‬ ‫و رش��د مناسبی داش��ته اما موضوع مهم مربوط به بسترها و‬ ‫زیرساخت های ان است‪.‬‬ ‫برخی ایس��تگاه ها برای ش��ارژ موتورس��یکلت های برقی‬ ‫باید در س��طح ش��هرها برقرار باش��ند و مزایای تشویقی نیز‬ ‫به خریداران داده ش��ود‪ .‬عمده مصرف موتورسیکلت مربوط‬ ‫به کار اس��ت اما موتورس��یکلت برقی که بتوان از ان برای کار‬ ‫اس��تفاده کرد هنوز شناس��ایی نش��ده یا نرخ ان خیلی زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم از این نوع موتورسیکلت ها بیشتر برای مصارف‬ ‫شخصی یا مسافت های کوتاه داخل شهر استفاده می کنند‪.‬‬ ‫دنده‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫قیمت عمده (تومان)‬ ‫‪1/950/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪2/100/000‬‬ ‫‪2/050/000‬‬ ‫‪2/200/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪2/300/000‬‬ ‫‪2/250/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪1/550/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪2/400/000‬‬ ‫‪1/800/000‬‬ ‫‪8/200/000‬‬ ‫‪1/800/000‬‬ ‫صنعت موتور سیکلت و دوچرخه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قوانین دوچرخه سواری‬ ‫چیست؟‬ ‫مهیار مخصوص‬ ‫دبیر کارگروه همگانی هیات دوچرخه سواری‬ ‫استان تهران‬ ‫دوچرخه سواری دارای قانونی است که با تدوین و اجرای زیرساخت های الزم‪،‬‬ ‫طرح کاهش الودگی هوا و فرهنگ س��ازی برای افزایش امار دوچرخه سواران‬ ‫بسیار راهگشا خواهد بود‪.‬‬ ‫قانون نخس��ت‪ :‬این موضوع باید روش��ن شود که دوچرخه س��وار در مسیر‬ ‫رفت وامد خودروها حرکت کند یا خیر‪ .‬باید دلیل مناسبی ارائه شود زیرا این‬ ‫روش‪ ،‬هم برای دوچرخه س��واران و هم رانندگان خودروها ایمن تر اس��ت‪ .‬این‬ ‫قانون باید اجرا ش��ود و برای دوچرخه س��وارانی که بر خالف جهت رفت وامد‬ ‫وس��ایل نقلیه حرکت می کنند مجازات هایی در نظر گرفته شود‪ .‬هر چند این‬ ‫واقعیت هم وجود دارد که بسیاری از خیابان ها یک طرفه هستند‪ .‬باور کردن‬ ‫این موضوع برای من س��خت اس��ت که با دوچرخه‪ ،‬ی��ک محله را دور بزنیم‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه می توانیم دوچرخه را با دس��تان مان حرک��ت دهیم و در پیاده رو‬ ‫قدم بزنیم‪.‬‬ ‫قانون دوم‪ :‬قانون «منتهی الیه س��مت راس��ت» باید ممنوع شود زیرا باعث‬ ‫می ش��ود دوچرخه سواران تا انجا که ممکن است‪ ،‬این کار را انجام دهند‪ .‬این‬ ‫کار در جنبه های مختلف‪ ،‬ش��کل تنبیه��ی دارد و یکی از موارد مهم ان‪ ،‬این‬ ‫است که شهرها دارای قانون «وسیله نقلیه با سرعت حرکت اهسته» هستند‬ ‫که نیازمند اس��ت وسایل نقلیه دارای حرکت اهسته تر در سمت راست باشند‬ ‫تا به وس��ایل نقلیه ای که سریع تر حرکت می کنند‪ ،‬اجازه دهند از سمت چپ‬ ‫عبور کنند‪ .‬قانون حرکت در منتهی الیه س��مت راس��ت‪ ،‬نه تنها به طور ویژه ای‬ ‫باعث تبعیض درباره دوچرخه س��واران می ش��ود بلکه قان��ون زائد و بیهوده ای‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫قانون سوم‪ :‬یک پیشنهاد درباره قانون دوم‪ ،‬تشویق به استفاده از مسیر ویژه‬ ‫دوچرخه سواری است اما تعهدی در این باره نمی توان داد‪ .‬این مسیرها به ویژه‬ ‫در برخی ش��هرها‪ ،‬برای حف��ظ و نگهداری و تعمیر و تمی��ز کردن خیابان ها‬ ‫در نظر گرفته می ش��وند و یک مخزن برای برف س��نگین زمس��تان هستند‪.‬‬ ‫بنابراین گاهی اس��تفاده از این مس��یرها غیرممکن است‪ .‬بیشتر این مسیرها‪،‬‬ ‫خ��راب و به دلی��ل دارا بودن گودال ه��ا و موانع‪ ،‬فاقد ایمنی هس��تند‪ .‬وقتی‬ ‫ش��رایط اجازه می دهد که دوچرخه س��واران باید از مسیرهای قابل دسترسی‬ ‫برای دوچرخه سواری استفاده کنند اما این موضوع نباید برای دوچرخه سواران‬ ‫حاض��ر روی ی��ک جاده‪ ،‬حالت تنبیهی داش��ته باش��د‪ ،‬به وی��ژه در زمانی که‬ ‫گزینه های دیگری در دس��ترس هس��تند‪ ،‬همین وضعیت برای ش��انه خاکی‬ ‫جاده یا مسیر فرعی نیز مصداق دارد‪.‬‬ ‫قانون چهارم‪ :‬قانون «توقف ایداهو» را به رس��میت بشناسید‪ .‬این قانون به‬ ‫دوچرخه س��واران اج��ازه می دهد از یک چه��ارراه‪ ،‬در هنگامی که چراغ قرمز‬ ‫اس��ت‪ ،‬عبور کنن��د‪ ،‬البته وقتی که هی��چ رفت وامدی از مس��یر مقابل انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫ه��ر چن��د باید ی��اداوری کن��م که ای��ن موضوع ب��دان معنی نیس��ت که‬ ‫دوچرخه سواران می توانند از جلوی یک عالمت توقف نیز عبور کنند‪.‬‬ ‫قان��ون پنج��م‪ :‬مانند قان��ون چهارم‪ ،‬وقتی دوچرخه س��واران ب��ا توقف یک‬ ‫اتوبوس مدرس��ه روبه رو می ش��وند و خیابان شلوغ اس��ت‪ ،‬باید توقف کنند یا‬ ‫مکث کوتاهی کنند س��پس به ارامی و با احتی��اط بگذرند‪ .‬افراد پیاده به ویژه‬ ‫کودکان‪ ،‬دارای اولویت در استفاده از این مسیر هستند‪.‬‬ ‫قانون شش��م‪ :‬قانون صریح درباره دوچرخه س��واران وجود داش��ته باشد که‬ ‫نتوانند در پیاده رو‪ ،‬پارک کنند‪.‬‬ ‫قانون هفتم‪ :‬نوردهی در جلو و عقب دوچرخه باید وجود داشته باشد‪ .‬وقتی‬ ‫از دوچرخه در شب استفاده می شود‪ ،‬در بیشتر شهرها‪ ،‬یک نور سفید در جلو‬ ‫نیاز است اما در بعضی موارد‪ ،‬یک نور قرمز در عقب‪ ،‬احتیاج است که به جای‬ ‫نور از منعکس کننده استفاده می شود‪.‬‬ ‫این المپ ها را به گونه ای در جلو و عقب نصب کنید که بتوانید مس��یر خود‬ ‫و وس��ایل نقلیه را ببینید و انها نیز ش��ما را ببینن��د‪ .‬انعکاس دهنده ها باید بر‬ ‫طرفین دوچرخه وجود داش��ته باشند اما ش��یوه نصب انها باید قابل انعطاف‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫قانون هش��تم‪ :‬دوچرخه س��واران باید تصمی��م خود را درب��اره دور زدن یا‬ ‫پیچیدن با عالئم دس��تی نش��ان دهند اما نباید این کار را به طور مداوم انجام‬ ‫دهن��د بلک��ه در فاصله نزدیکی از خودروها باید ای��ن کار را انجام دهند چون‬ ‫دوچرخه س��واران برای کنترل دوچرخه به هر دو دس��ت نی��از دارند‪ .‬باید به‬ ‫هنگام پیچیدن‪ ،‬از عالمت دهی مداوم دستی پرهیز کنید‪.‬‬ ‫قانون نهم‪ :‬از کاله ایمنی باید اس��تفاده شود‪ .‬البته این کاله خیلی هم الزم‬ ‫نیس��ت؛ موضوع داغی از س��وی موافقان و مخالفان درباره استفاده یا استفاده‬ ‫نکردن ان وجود دارد اما این کاله به سادگی و به طور ویژه از سر شما در برابر‬ ‫خطرها‪ ،‬محافظت می کند‪.‬‬ ‫من تایید می کنم که بعضی از این قوانین ممکن است موقع دوچرخه سواری‪،‬‬ ‫سخت به نظر برسند اما اگر می خواهید این روند را سرعت دهید و دوچرخه ها‬ ‫به عنوان وس��ایل نقلیه پذیرفته ش��وند‪ ،‬بهترین کار این اس��ت که از قوانین‬ ‫پی��روی ش��ود‪ .‬ضمن اینکه دوچرخه ه��ا نیاز به تصویب قوانی��ن ویژه دارند و‬ ‫دوچرخه س��واران قانون ش��کن برای اف��رادی که در پیاده روها ق��دم می زنند‪،‬‬ ‫خطرناک هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امستردام بهشت دوچرخه سواری‬ ‫به گزارش اس��کان نیوز؛ روزانه یک چهارم جمعیت هلند از دوچرخه استفاده‬ ‫می کنن��د و ‪ ۷۵‬درصد دانش اموزان دبیرس��تانی نیز ب��ا دوچرخه رفت و امد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بر اساس امار‪ ،‬دوچرخه س��واران نسبت به رانندگان‬ ‫از امنی��ت باالت��ری برخوردارند و تلفات ناش��ی از دوچرخه س��واری به میزان‬ ‫چشمگیری کمتر از حوادث رانندگی است‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫دانستنی‬ ‫از روغن سوزی بیشتر بدانیم‬ ‫شنبه ‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره‪64‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ی بابا‬ ‫پیکان کرم ‬ ‫ماشین اهالی محل‬ ‫پرستو صفری تاج‬ ‫اگ��ر پیکان را عضوی از خانواده های دهه های ‪ ۵۰‬تا ‪ ۸۰‬بدانیم اش��تباه نکرده ایم‪ .‬این‬ ‫خودرو با تمام سادگی در همه روزهای تلخ و شیرین مردمان ان روزها نقش داشت‪ .‬پدرم‬ ‫بازنشس��ت ارتش بود و پیکانی داش��ت که عصای دستش بود نه فقط برای پدر که برای‬ ‫همه فامیل‪ ،‬دوست و اشنا تا همسایه و هم محلی کاربرد داشت‪ .‬هرجا نیاز به خودرو بود؛‬ ‫از عروس��ی‪ ،‬جشن و س��فر گرفته تا ایین ختم و‪ ...‬را با پیکان پدر گذراندیم‪ .‬پس از پایان‬ ‫جش��ن عروس��ی‪ ،‬ما بودیم و پیکان پدر و چند نفری از فامیل که همه با هم سوار بر ان به‬ ‫منزل مان بازمی گشتیم‪ .‬در خان ه ما به روی همه باز بود‪ .‬روزی زنگ خانه به صدا درمی امد‬ ‫و اقای همسایه از پدر درخواست کمک می کرد تا همسرش را برای زایمان به بیمارستان‬ ‫برساند‪ .‬روز دیگر پسر جوان همسایه می گفت قرار است داماد شود و برای ماشین عروس‬ ‫و گل زدن‪ ،‬پیکان را می خواهد‪ .‬به س��فر که می رفتیم اگرچه خودروهایی دیگری مانند‬ ‫ن پدر با همه‬ ‫کادیالک‪ ،‬ش��ورولت‪ ،‬بنز و ب ام و در جاده ها خوش می درخشیدند اما پیکا ‬ ‫س��ادگی و فرسودگی برای ما بچه ها حال خوشی داشت وصف ناپذیر‪ .‬فراموش نمی کنم‬ ‫‪۲‬خانواده بر ان سوار می شدیم؛ ‪۴‬نفرمان بر صندلی های عقب‪۳ ،‬نفر بر صندلی های جلو‬ ‫و ما بچه ها هم روی پای بزرگ ترها جا می گرفتیم‪ .‬به این ترتیب راهی جاده ها و شهرهای‬ ‫ن پیکان کرم رنگ پدر‪ ،‬اما در جاده‬ ‫شمالی می شدیم‪ .‬با همه سختی مسیر و جوش اورد ‬ ‫خوش بودیم و با لبی خندان به مقصد می رسیدیم‪ .‬حال به این فکر می کنم که اگر پیکان‬ ‫نبود‪ ،‬نیمی از خاطرات کودکی ما چه می شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رض�وان صفری‪ :‬تهران‪ ،‬ش��هر‬ ‫‪۸‬میلی��ون و ‪۶۰۰‬ه��زار نف��ری که‬ ‫روزانه میلیون ه��ا نفر در ان تردد‬ ‫می کنن��د ب��ا مش��کالت عجیب و‬ ‫غریبی دس��ت و پنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫هر روز در مترو‪ ،‬اتوبوس و تاکس��ی‬ ‫ش��اهد درگی��ری لفظی مس��افر و‬ ‫راننده یا فروش��نده مترو هس��تیم‬ ‫که یکی مدعی اس��ت پول اضافه پرداخت کرده‬ ‫و دیگه مدعی اس��ت پول خرد ن��دارد که بقیه‬ ‫پول مس��افر را برگرداند‪ .‬بر اساس امار سال ‪۹۴‬‬ ‫شهر تهران که از س��وی‬ ‫گرداوری شد‪،‬‬ ‫متروی تهران روزانه حدود ‪۳‬میلیون و ‪۱۳۰‬هزار‬ ‫اخبار‬ ‫نفوذ روغن به باالی پیس��تون و سوختن ان با هوا و بنزین را‬ ‫روغن سوزی می گویند‪.‬‬ ‫علت ه��ای روغن س��وزی عبارتن��د از شکس��تن رینگ ه��ای‬ ‫پیس��تون‪ ،‬خورده شدن جداره س��یلندر‪ ،‬الغر شدن پیستون و‬ ‫خرابی گیت و الستیک های ان(متعلقات سرسیلندر)‪.‬‬ ‫اما عالئم روغن س��وزی عبارتند از خروج��ی دود ابی رنگ از‬ ‫لوله اگ��زوز به طور دائمی‪ .‬اگ��ر دود ابی در ابت��دای گاز دادن‬ ‫از لول��ه اگ��زوز‪ ،‬خارج س��پس قطع ش��ود‪ ،‬از خراب��ی گیت و‬ ‫الس��تیک های ان خواهد بود(متعلقات سر سیلندر)‪ .‬همچنین‬ ‫داخ��ل لوله اگزوز چرب می ش��ود و وقتی دس��تمال کاغذی را‬ ‫داخ��ل لوله اگزوز قرار دهیم دس��تمال کاغ��ذی چرب خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬یا اگر در قالپاق موتور را ب��از کنید‪ ،‬دود ابی از ان خارج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چ��ون محفظ��ه کارتل که روغ��ن در ان ق��رار دارد به باالی‬ ‫سرس��یلندر راه دارد و چیزی که محفظ��ه احتراق را به کارتل‬ ‫گازبندی می کند رینگ ها هس��تند‪ ،‬اگر رینگ ها ضعیف باشند‬ ‫روغن س��وزی اتف��اق می افتد زی��را روغن از کن��ار رینگ ها به‬ ‫محفظ��ه احت��راق راه می یابد و می س��وزد و گازهای حاصل از‬ ‫س��وختن نیز از محفظه احتراق به کارت��ل و از کارتل به باالی‬ ‫موتور یعنی همان جایی که قالپاق موتور قرار دارد‪ ،‬راه می یابد‬ ‫و با باز کردن در قالپاق این گازها خارج می شوند‪.‬‬ ‫در این موقعیت‪ ،‬مکانیک ها به اصطالح می گویند موتور بخار‬ ‫دارد‪ .‬به ط��ور معم��ول در این حالت موتور نی��از به تعمیر کلی‬ ‫یعنی تعویض رینگ و پیستون و شاید تراش سیلندر یا تعویض‬ ‫سیلندر دارد‪.‬‬ ‫اتوبوس های‬ ‫بدون‬ ‫معاینه فنی‬ ‫مجوز تردد‬ ‫ندارند‬ ‫قصه سکه های سرگردان‬ ‫نف��ر را در ‪۲۱۷‬کیلومت��ر خط��وط و‬ ‫‪۱۲۲‬ایس��تگاه در زیر زمین جابه جا‬ ‫می کن��د‪ .‬س��که های خ��ردی که به‬ ‫هر بهانه به مس��افر برنمی گردند در‬ ‫پایان هر م��اه‪ ،‬گردش مالی میلیونی‬ ‫ایجاد می کنند‪ .‬در تاکسی های سطح‬ ‫ش��هر هم اوضاع بهتر از این نیست‪.‬‬ ‫برنگش��تن بقیه پول به دلیل کمبود‬ ‫پول خرد اگ��ر نگوییم دغدغه مردم اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫ب��ه حت��م باعث تکدر خاطر ش��هروندان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گرچه بهترین راه برای حل این مشکل در مترو‬ ‫در حال حاضر فقط استفاده از بلیت الکترونیک‬ ‫است اما باید فکری هم به حال مسافران گذری‬ ‫ک��ه به طور موردی از بلیت کاغذی برای گذر از‬ ‫گیت استفاده می کنند‪ ،‬شود‪ .‬ضمن اینکه هنوز‬ ‫به طور فراگیر س��امانه ای در تاکسی ها نیز برای‬ ‫استفاده از بلیت الکترونیک در نظر گرفته نشده‬ ‫و مردم باید پول نق��د پرداخت کنند؛ از این رو‬ ‫مشکل در این مورد با بلیت الکترونیک هم حل‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫حال پرسش��ی که به ذهن می رسد این است‬ ‫که مسئول سروس��امان دادن به این مشکل به‬ ‫طور مشخص خود مسافران هستند یا رانندگان‬ ‫تاکس��ی و فروش��ندگان بلیت مترو یا مس��ئول‬ ‫مربوط در تاکسیرانی‪ ،‬مترو و بدنه دولت؟‬ ‫ما در ش��رایط تحریم نمی توانیم به خودروس��ازان برای اسقاط فرسوده ها‬ ‫فش��ار بیاوریم اما می توانیم با اعمال قوانینی ش��رایط را برای صاحبان این‬ ‫ن��وع خودروها ط��وری فراهم کنیم که هزینه نگهداری خودرو برای ش��ان‬ ‫باال باش��د و با دادن وام های کم بهره و عرضه خودروهای نو انها را مایل به‬ ‫خرید خودرو نو با شرایط اسان کنیم‪ .‬کریمی سنجری تصریح کرد‪ :‬سیاست‬ ‫تنبیهی و تش��ویقی همزمان می تواند برای مصرف کننده خودرو کارس��از‬ ‫باش��د و صاحبان خودروهای فرسوده را به سمت جایگزینی خودروی شان‬ ‫هدای��ت کند‪ .‬ما نمی توانیم نزدیک به ‪۲‬میلیون خودرو فرس��وده را نادیده‬ ‫بگیریم و برای ان چاره اندیش��ی نکنیم‪ .‬اگرچ��ه تیراژ تولید خودروهای نو‬ ‫کاهش یافته اما دلیل نمی شود که از فرسوده ها غافل شویم‪.‬‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو به دنبال ازادسازی واردات‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو گفت‪ :‬برای ازادس��ازی واردات‬ ‫خودرو در حال مذاکره با مسئوالن دولتی هستیم‪.‬‬ ‫مه��دی دادف��ر در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬پ��س از خروج‬ ‫خودروه��ای مانده در گمرک ه��ا‪ ،‬صنف واردکنندگان خ��ودرو تعطیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درب��اره پیگی��ری ازادس��ازی واردات خ��ودرو به طور‬ ‫مس��تمر در حال مذاکره با مس��ئوالن دولتی هستیم و مکاتبه هایی نیز‬ ‫ب��ا رئیس جمه��وری و معاون اول ریاس��ت جمهوری داش��ته ایم تا برای‬ ‫مجموعه واردکنندگان خودرو فکری کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود‪ :‬پیش��نهادهایی در این زمینه‬ ‫داده ش��ده که ب��رای واردات خودرو نیاز ب��ه ارز نداریم و تامین خودرو‬ ‫بدون دریافت وجه نیز می تواند انجام شود‪ .‬سرمایه های ایرانیان خارج از‬ ‫کش��ور در شرایط تحریمی نیز قابل استفاده است و می توان از ان برای‬ ‫واردات خودرو استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه امکان واردات خودرو در عمل وجود دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫دغدغه ما زیرس��اخت های ایجاد شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شاخص بودن‬ ‫در حاشیه فرسودگی خودروهای سنگین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اع�لام کرد‪ :‬پس‬ ‫از پیگی��ری و انجام مکاتبات در چن��د مرحله‪ ،‬تعداد‪۵۰۰‬‬ ‫مخزن ‪ CNG‬تولید ‪ ۲۰۱۸‬به ش��رکت واحد تحویل شد‪.‬‬ ‫تس��ت مخ��ازن ‪ CNG‬اتوبوس های گازس��وز از الزامات‬ ‫معاینه فنی خودروهاست و همه خودروهای گازسوز پیش‬ ‫از معاینه فنی باید نس��بت به اخ��ذ تاییدیه مخازن اقدام‬ ‫کنند‪ .‬اتوبوس های ب��دون معاینه فنی و با مخازن معیوب‬ ‫نیز مجوز اشتغال در خطوط را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫پیم��ان س��نندجی در گفت وگو با خبرخ��ودرو گفت‪ :‬با‬ ‫پیگیری های ش��رکت واحد اتوبوسرانی و مکاتبه با وزارت‬ ‫کش��ور و نهاده��ای مرب��وط‪ ،‬تاکنون ‪۵۰۰‬مخ��زن تولید‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬در چن��د مرحل��ه به ش��رکت واحد تحویل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬تمام هزینه های تامین مخازن و تحویل‬ ‫در محل اعالم ش��ده به عهده ش��رکت واحد اتوبوس��رانی‬ ‫اسقاطی ها در انتظار تسهیالت‬ ‫در شرایط تحریم که خودروسازان در فشار هستند و توان اجرای طرح از‬ ‫رده خارج کردن خودروهای فرسوده را ندارند‪ ،‬می توان با پرداخت وام های‬ ‫کم بهره‪ ،‬مردم را به سمت خرید خودروی نو سوق داد‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی س��نجری‪ ،‬کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو در گفت وگو با‬ ‫ایران اکونومیس��ت در این باره گفت‪ :‬در کشورهای پیش��رفته شرایط را به‬ ‫س��ویی می برند که مالک خودروی فرس��وده مایل به اسقاط خودرو شود‪.‬‬ ‫در این کش��ورها هزینه نگهداری خودروی مس��تعمل باالست و دولت ها با‬ ‫عناوینی چون اخذ مالیات‪ ،‬مصرف سوخت‪ ،‬االیندگی و استاندارد‪ ،‬شرایط‬ ‫سختی را پیش روی مالک خودرو قرار می دهند تا با استفاده از تسهیالت‬ ‫لیزینگی و اقس��اطی نسبت به خرید خودروی نو اقدام کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫خودروهای وارداتی و پیشرو بودن انها در ارائه مدل های نو به کشور در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬درحال حاضر مطرح است؛ در نتیجه باید راه ورود چنین‬ ‫خودروهایی به کش��ور باز بماند و مردم بدانن��د فناوری روز خودرو چه‬ ‫چیزهایی را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال تا زمانی که خودروهای هیبریدی در ایران ش��ناخته‬ ‫نش��ده باش��ند‪ ،‬م��ردم و صنعت خودرو ب��ه س��مت ان نخواهند رفت‪.‬‬ ‫محدودیت های��ی که بر واردات خودرو اعمال ش��ده‪ ،‬باعث می ش��ود از‬ ‫فناوری های روز جهان عقب بمانیم و به دنبال ان نرویم‪.‬‬ ‫دادفر اظهار کرد‪ :‬اگر امروز گفته می ش��ود که خودروسازان داخلی به‬ ‫س��مت خودروهای برقی و هیبریدی بروند‪ ،‬به این دلیل است که زمانی‬ ‫شاهد ورود چنین خودروهایی به کشور بوده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن در صورتی اس��ت که خودروه��ای هیبری��دی در جهان خیلی‬ ‫هم جدید نیس��تند‪ .‬ای��ن نکته را نیز باید گفت که اگ��ر امروز مردم به‬ ‫خودروهای گیربکس اتوماتیک عالقه مند ش��ده اند‪ ،‬به این دلیل اس��ت‬ ‫ک��ه بیش از ‪ ۲۰‬س��ال واردکنندگان خ��ودرو در ح��ال واردات چنین‬ ‫خودروهایی به کشور بوده اند‪.‬‬ ‫ته��ران اس��ت و س��ازمان مدیری��ت ش��رکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی ایران‪ ،‬مسئول نظارت بر استانداردهای‬ ‫مورد نیاز برای این کار بوده اس��ت‪ .‬پرداخت هزینه نصب‬ ‫و امحای مخازن فرسوده نیز بر عهده بهره برداران اتوبوس‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫سنندجی با بیان اینکه این تعداد مخزن تخصیص یافته‬ ‫فقط تامین کننده نیاز ‪۷۱‬اتوبوس اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای سایر‬ ‫اتوبوس هایی که تاریخ انقضای مخازن انها نزدیک اس��ت‬ ‫بای��د هر چه س��ریع تر برای تخصیص مخازن به ش��رکت‬ ‫واحد اقدام ش��ود تا با جایگزین کردن این مخازن به جای‬ ‫مخازن مس��تهلک شده از بروز مش��کل برای شهروندان و‬ ‫دارندگان اتوبوس ها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اتوبوس��رانی اعالم ک��رد‪ :‬ازمایش‬ ‫مخ��ازن ‪ CNG‬اتوبوس ه��ای گازس��وز از الزامات معاینه‬ ‫فن��ی خودروهاس��ت و همه خودروهای گازس��وز پیش از‬ ‫معاین��ه فنی باید نس��بت ب��ه اخذ تاییدیه مخ��ازن اقدام‬ ‫کنند‪ .‬اتوبوس های ب��دون معاینه فنی و با مخازن معیوب‬ ‫نی��ز مجوز اش��تغال در خطوط را نخواهند داش��ت و این‬ ‫مه��م منجر به توقف این اتوبوس ها خواهد ش��د؛ بنابراین‬ ‫هیچ اتوبوس��ی با مخازن معیوب امکان تردد در ش��هر را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��ا توجه به تخصیص نیافت��ن اتوبوس نو به‬ ‫ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران در س��ال های اخیر و با‬ ‫توجه به پایان عمر مفید مخازن اتوبوس های گازس��وز‪ ،‬در‬ ‫عمل این اتوبوس ها از چرخه خدمات رسانی خارج خواهند‬ ‫شد و این موضوع موجب ایجاد خلل در جابه جایی مسافر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��نندجی تصریح کرد‪ :‬محل بودجه تامین این مخازن‬ ‫بر اساس مصوبه هیات دولت در وزارت کشور‪ ،‬تعیین و از‬ ‫این راه تامین شده است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
هفته نامه روزگار خودرو 62

هفته نامه روزگار خودرو 62

شماره : 62
تاریخ : 1398/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!