هفته نامه ونوشه شماره 74 - مگ لند

هفته نامه ونوشه شماره 74

هفته نامه ونوشه شماره 74

هفته نامه ونوشه شماره 74

‫رونمایی از پوستر «سه شنبه های تکریم»‬ ‫با حضور مدیر کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫را بخوانید‬ ‫شماره ‪ / 74‬هفته نامه ونوشه ‪ 28 /‬تیر ‪ 8 / 1399‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 1000‬تومان‬ ‫‪ ۶۰‬درصد شهرهای مازندران‬ ‫در وضعیت قرمـز‬ ‫تیترهای روز‬ ‫نوسازی مسکن روستایی‬ ‫در مازندران کلید‬ ‫مهاجرت معکوس‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‬ ‫تحقق اهداف‬ ‫فردی و سازمانی‪ ،‬مستلزم‬ ‫برنامه ریزی است‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫را بخوانید‬ ‫جهاد کشاورزی مازندران‬ ‫نسبت به خطر کرم‬ ‫ساقه خوار برای کشت‬ ‫دوم برنج هشدار داد‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫از سوی وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫انتصاب مجدد رییس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران به‬ ‫عنوان رییس شورای کالن‬ ‫منطقه یک کشور‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫ماسـک بزنید تا‬ ‫سالـم بمانید‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫گام محکم شهردار ساری برای پروژه شهرک نارنجستان؛‬ ‫پایان بافت فرسوده؛ اغاز تحولی نو‬ ‫‪1‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اعتیاد همچنان برجامعه سایه افکنده‪ /‬ریشه کن‬ ‫کردن اعتیاد‪ ،‬عزمی ملی می طلبد‬ ‫بدون شک و تردید‪،‬‬ ‫یکــی از معضالت‬ ‫بزرگ اجتماعی که‬ ‫به عنــوان عاملی‬ ‫خطرناک بر سالمت‬ ‫فرد و جامعه ســایه‬ ‫افکنــده ‪ ،‬معضــل‬ ‫اعتیاد است‪...‬‬ ‫اعتیاد نه تنها فرد‪ ،‬بلکه‬ ‫خانــواده و اطرافیــان‬ ‫شــخص را نیز بشدت‬ ‫تحــت تاثیر قــرار می‬ ‫دهد‪ .‬رشــد و گسترش‬ ‫ایــن معضــل در بین‬ ‫قشــر جــوان جامعه‪،‬‬ ‫جدی بودن این اسیب‬ ‫سرهنگ پرویز شعبانی‬ ‫اجتماعــی را بیــش از‬ ‫پیش گوشزد می نماید‪.‬‬ ‫کارشناسان بر این اعتقادند که شواهد و امارهای موجود نشان از پایین امدن‬ ‫میانگین سنی مصرف کنندگان و گرایش و تمایل قشر جوان و حتی نوجوان‬ ‫به ســمت این معضل اجتماعی می باشــد‪ .‬اعتیاد‪ ،‬طالق‪ ،‬بیکاری‪ ،‬مفاســد‬ ‫اخالقی و حاشیه نشــینی از جمله اسیب های اجتماعی است که دولت در‬ ‫برنامه ششم توسعه خود تاکید زیادی بر حل این معضالت داشته است ‪.‬‬ ‫بدون تردید‪ ،‬همگان برای معتاد شــدن و وارد شــدن به ایــن دنیای پر از‬ ‫تباهی و ســیاهی امادگی دارند‪ .‬چرا که همه ی انســان ها از عضوی به نام‬ ‫مغز برخوردار می باشــند که می تواند در شرایط مشابه انها را به سمت این‬ ‫دام سوق دهد‪ .‬مواد مخدر بر جنبه هایی از مغز که نظارت و کنترل بر روی‬ ‫نیازهای مهم و اساســی انسان را دارند‪ ،‬مسلط شده و این ابعاد مغز را مطیع‬ ‫خود می سازد‪.‬‬ ‫پدیــده اعتیاد‪ ،‬منحصر به طبقه خاصی از نظر اجتماعی نیســت و هر طبقه‬ ‫و هر قشــری را می تواند به دام خود بیاندازد ‪ .‬اگرچه ممکن است اعتیاد به‬ ‫عنوان یکی از اســیب های بزرگ اجتماعی برای همیشه ریشه کن نشود‪ .‬اما‬ ‫با اندیشیدن تمهیدات مناسب و اقدامات مقتضی می توان با کنترل و مسلط‬ ‫شــدن بر این معضل خانمان ســوز‪ ،‬از یک بحران و رکود اجتماعی جدی و‬ ‫خطرناک جلوگیری به عمل اورد‪.‬‬ ‫منشــا کار در گسترش اعتیاد «سیاسی» بود‪ ،‬هر چند امروز یک کنواسیون‬ ‫جهانی برای مقابله با ان تشــکیل شــده اما عزم جدی در این زمینه نیست‬ ‫چراکه اگر تمام دولت ها مصمم بودنــد که با موادمخدر مقابله کنند امکان‬ ‫ریشه کن کردن ان وجود داشت و امروز اراده برای ریشه کن کردن ان وجود‬ ‫ندارد زیرا تجارت ان بســیار بزرگ اســت و به دلیل این سود‪ ،‬بسیاری افراد‬ ‫وارد این عرصه شده اند و مافیای بزرگی شکل گرفته و امروز هر نوع مفسده‬ ‫و اسیب اجتماعی ریشه در اعتیاد دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکی از ضــرورت های‬ ‫اساســی مدیران برای‬ ‫تثبیــت موقعیت خود‬ ‫در ســازمان هــا بــه‬ ‫عنوان اولین وظیفه از‬ ‫وظایف فرایند مدیریت‬ ‫‪ ،‬برنامه ریزی اســت‪.‬‬ ‫برنامــه ریزی فرایندی‬ ‫منظم مداوم و حساب‬ ‫شــده ومنطقی جهت‬ ‫دار و دورنگــر بــه منظــور هدایت وارشــاد فعالیتهای‬ ‫جمعی و فردی برای رســیدن به هدف مطلوب اســت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی چه در ســطح مدیران عالی و چه در سطح‬ ‫مدیران اجرایی و چه در میان کارکنان موسســات و یک‬ ‫برنامه ریزی دقیق و حســاب شده میتواند در باال بردن‬ ‫راندمان و کارایی کارکنان و ارتقائ بهره وری سازمانها و‬ ‫با ســاده کردن روش های کار سبب خوشحالی کارکنان‬ ‫و افزایش انگیزه شــان برای کار بهتر نقش بسیار موثری‬ ‫داشته باشــد ‪ .‬مدیران نهادها و موسسات اهمیت برنامه‬ ‫ریــزی را میدانند و اصول نظــری ان را احتماال دریافته‬ ‫اند ‪ .‬اما بســیاری از انان وقت کافی برای مطالعه شرایط‬ ‫و امکانــات برای یافتــن راه های”بهتر”صرف نکرده اند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی از وظایف بســیار مهم مدیران محسوب می‬ ‫شــود و با سایر وظایف ان ها ارتباطی تنگاتنگ دارد‪ .‬اگر‬ ‫نگــرش مبتنی بر برنامه ریزی در سراســر زندگی فردی‬ ‫و ســازمانی تســری یابد‪ ،‬نوعی تعهد به عمل بر مبنای‬ ‫تعقــل و تفکر اینده نگر و عزم راســخ بر اســتمرار ان‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬به نوعی‪ ،‬تحقق اهداف فردی و سازمانی‪،‬‬ ‫مستلزم برنامه ریزی است‪ .‬نیاز به برنامه ریزی از انجا است‬ ‫که همه ســازمان ها با فعالیت در محیطی پویا‪ ،‬درصدد‬ ‫ان هستند که منابع محدودشــان را برای رفع نیازهای‬ ‫متنوع و فزاینده خود صرف نمایند و این پویایی محیط و‬ ‫وجود تالطم و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی‪،‬‬ ‫بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه ریزی می افزاید‪.‬‬ ‫با حضور استاندار مازندران؛‬ ‫مجتمع بومگردی دانش اموزی ورسک سوادکوه افتتاح شد‬ ‫*سعدی پور‪ :‬مجتمع گردشگری ورسک محل تمرین زندگی اجتماعی دانش اموزان است‬ ‫مجتمع بومگردی دانش اموزی ورسک سوادکوه‬ ‫عصر امروز با حضور اســتاندار مازندران‪ ،‬مدیرکل‬ ‫اموزش و پــرورش‪ ،‬مدیرکل نوســازی مدارس‪،‬‬ ‫فرماندار سوادکوه‪ ،‬رئیس ســازمان دانش اموزی‬ ‫استان و دیگر مسئوالن افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی‬ ‫امــوزش و پرورش مازندران؛ اســتاندار مازندران‬ ‫در این مراســم انجــام پروژه مجتمع اموزشــی‬ ‫گردشــگری ورســک را نمونــ ه مطالبه گــری و‬ ‫رســیدن به هدف دانست که نشــان داد می توان‬ ‫از ظرفیت هــای خالی‪ ،‬ظرفیت پر ســاخت و در‬ ‫تنگناها کار بزرگ انجام داد‪.‬‬ ‫احمد حسین زادگان اهمیت این پروژه را در توجه‬ ‫به ســازمان های مردم نهاد و غیردولتی و توسعه‬ ‫اجتماع محور برشــمرد و گفت‪ :‬باید به این نتیجه‬ ‫برســیم که دولت موضوعات مختلف اموزشــی‪،‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬اقتصاد و اســیب ها و غیــره را با کمک‬ ‫مردم حل کند و دولت قرار نیســت که اقتصاد را‬ ‫اداره کند بلکه باید بسترسازی و پیش ساخت ها را‬ ‫اماده کند و تحویل بخش خصوصی و تشکل های‬ ‫مردم نهاد دهد تا ان ها بر اساس اهداف حوزه های‬ ‫فعالیت خود‪ ،‬باری از روی دولت بردارند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اولوبت بخشــی بــه افزایش کمی و‬ ‫کیفی تشکل های مردم نهاد‪ ،‬سازمان دانش اموزی‬ ‫را یکی از ســازمان های غیردولتی برشــمرد که‬ ‫ظرفیت قانونی دارد و می توان در سیاست گذاری‬ ‫ان نقش افرینــی کــرد و ادامــه داد‪ :‬باید تمام‬ ‫‪۵۰۰‬هزار دانش اموز مازندران عضو این تشــکل‬ ‫شــوند‪ ،‬اگر می خواهیــم که جامعــه به محیط‬ ‫زیست و گردشــگری اهمیت دهد‪ ،‬مصرف انرژی‬ ‫بهینه شــود‪ ،‬جوانان اموزش های مهارتی ببینند‬ ‫و فرهنگ ســازی شود از طریق اموزش و پرورش‬ ‫ممکن است‪.‬‬ ‫اســتاندار مازنــدران بــا بیان اینکــه یک بخش‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬اموزش اســت‪ ،‬بخش مهم تر ان‬ ‫را تربیت نسل اینده برشمرد که اموزش مهارت ها‬ ‫و مشارکت های اجتماعی از اولویت های ان است‬ ‫و کار اصلی سازمان دانش اموزی هم همین عنصر‬ ‫تربیت است‪.‬‬ ‫او به اهمیت گردشــگری در توسعه استان اشاره‬ ‫کرد و بــا انتقاد از اینکه به گردشــگری دریایی‪،‬‬ ‫گردشــگری دینی‪ ،‬طبیعت گــردی و بوم گردی‬ ‫توجه نشده است‪ ،‬از ســازمان میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری خواست که برای ظرفیت های اموزش‬ ‫و پرورش برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫حســین زادگان انجــام پروژه مجتمع اموزشــی‬ ‫گردشــگری ورســک را نمونــه ی مطالبه گری و‬ ‫رســیدن بــه هدف دانســت و گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫بروکراســی زاید باعث می شــود کارهــا با تاخیر‬ ‫انجام شــود‪ .‬این پروژه اما نشان داد که می توان‬ ‫از ظرفیت هــای خالی‪ ،‬ظرفیت پر ســاخت و در‬ ‫تنگناها کار بزرگ انجام داد‪.‬‬ ‫استاندار با تاکید بر اینکه این مرکز می تواند برای‬ ‫تمام کشور الگو باشد تصریح کرد‪ :‬که از این دست‬ ‫پروژه ها باید دســت کم یکی در هر شهرســتانی‬ ‫داشــته باشیم و ســازمان دانش اموزی به عنوان‬ ‫متولی در هر شهرستان مشغول به این کار شود‪ .‬و‬ ‫همچنین در ارتباط با تشکل های مردم نهاد افزود‪:‬‬ ‫برایشــان کاغذبازی و لجاجت نکنیم و با گفتگو و‬ ‫بر اساس عقالنیت و انصاف تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫مجتمع اموزشــی و گردشــگری ورســک واقع‬ ‫در شهرســتان ســوادکوه‪ ،‬مجموعه ای متشــکل‬ ‫از ســه ســاختمان اقامتگاه‪ ،‬رســتوران و موزه‪-‬‬ ‫مدرسه اســت که پیش از این مدرسه راهنمایی‬ ‫شــبانه روزی حضرت زینب بوده و سال هاست که‬ ‫خالی از دانش اموز اســت‪ .‬ســازمان دانش اموزی‬ ‫مازندران کار تعمیر و بازسازی این مکان را از ابان‬ ‫مــاه ‪۹۸‬اغاز کرد‪ .‬این مرکز ‪۷‬ســوئیت و ظرفیت‬ ‫پذیــرش ‪۸۰‬مهمــان را دارد و نزدیکی ان از نظر‬ ‫جغرافیایی به ابشــار و خط راه اهن و رودخانه بر‬ ‫جاذبه های گردشگری ان می افزاید‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫مجتمع گردشگری ورسک محل تمرین‬ ‫زندگی اجتماعی دانش اموزان است‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران با اشــاره به‬ ‫رویکــرد اموزش و پــرورش از حافظه محوری به‬ ‫ســمت مهارت اموزی و خالقیت محوری‪ ،‬مجتمع‬ ‫اموزشــی و گردشگری ورســک را محل تمرین‬ ‫اجتماعــی دانش اموزان و امــوزش مهارت های‬ ‫زندگی به انان برشمرد‪.‬‬ ‫به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی‬ ‫امــوزش و پــرورش مازنــدران؛ «علی رضــا‬ ‫ســعدی پور» در ایین افتتاح مجتمع اموزشــی‬ ‫گردشگری ورسک که با حضور استاندار مازندران‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬با اشاره به رویکرد اموزش و پرورش‬ ‫از حافظه محــوری بــه ســمت مهارت امــوزی‬ ‫و خالقیت محــوری گفــت‪ :‬تمریــن اجتماعــی‬ ‫دانش امــوزان و امــوزش مهارت هــای زندگی‬ ‫بــه انان نیاز بــه مرکز گردشــگری و بومگردی‬ ‫و اردوگاهی دارد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬نهادینه کــردن مهارت های زندگی‬ ‫اجتماعی با وجود چنین مراکزی با توانمندسازی‬ ‫انان در این فضاها امکان پذیر است‪.‬‬ ‫سعدی پور گفت‪ :‬این امر در سازمان دانش اموزی‬ ‫اتفاق افتاد و برنامه داریم در اســتان ظرفیت های‬ ‫بالاســتفاده امــوزش و پــرورش را تبدیــل به‬ ‫مجتمع هــای گردشــگری و بومگــردی کنیم‪.‬‬ ‫در برخی شهرســتان ها در دســت اقدام است و‬ ‫مجتمع ورســک پایلوتی برای گسترده شدن این‬ ‫طرح می شود‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش و پرورش مازنــدران همچنین‬ ‫از احداث موزه اموزش و پرورش در شهرســتان‬ ‫ساری خبر داد و اعالم کرد که در شهرستان ها و‬ ‫مناطق هم برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ / 28‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪74‬‬ ‫خبــر‬ ‫توصیه های تغذیه ای گروه های‬ ‫پر خطر در بیماران کرونایی‬ ‫‪ -۱ ‬مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین ‪ A‬و ‪( C‬اب نارنج یا‬ ‫ابلیمو تازه یا لیمو ترش تازه)و مصرف سبزی و ساالد همراه با غذا‬ ‫‪ -۲‬به طــور کلی به منظور پیشــگیری از ابتال به بیماری و‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف روزانه ‪ ۳‬واحد(یک لیوان‬ ‫ســبزی خام یا نصف لیوان ســبزی پخته) از گروه سبزی ها‬ ‫به جز ســبزی های نشاســته ای و حداقل ‪ ۲‬واحد میوه(یک‬ ‫عدد از میوه با اندازه متوســط مثل ســیب‪ ،‬پرتقال‪ ،‬کیوی‪،‬‬ ‫نارنگی‪ ،‬لیموشــیرین‪ ،‬یا ‪۳‬تا ‪ ۴‬عدد زردالو‪ ،‬یا نصف لیوان اب‬ ‫میوه طبیعی و یا نصف لیوان هندوانه و ‪ ) ...‬توصیه می شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از هویــج و کدوحلوایی به علت اینکه منابع گیاهی خوب‬ ‫ویتامین‪ A‬هستند در غذاهای روزانه استفاده شود‪ .‬در ضمن‬ ‫ســبزی های ســبز تیره مثل اســفناج‪ ،‬برگ چغندر و برگ‬ ‫های تیره رنگ کاهو از دیگر منابع این ویتامین می باشــند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مصــرف جوانه ها گندم‪ ،‬ماش و شــبدر و یا پیاز خام به‬ ‫علت داشتن ویتامین‪ C‬همراه غذا توصیه می شود و از دیگر‬ ‫منابع ویتامین‪ C‬انواع کلم‪ ،‬گل کلم‪ ،‬شــلغم‪ ،‬فلفل ســبز و‬ ‫فلفل دلمه ای‪ ،‬جعفری‪ ،‬پیازچه‪ ،‬شاهی و گوجه فرنگی است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اســتفاده از منابــع پروتئینــی در غــذای روزانــه‬ ‫مثــل حبوبــات یــا تخــم مــرغ حایــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫‪ -۶‬کمبــود ریــز مغذی هایــی مثل اهن و روی سیســتم‬ ‫ایمنــی را تضعیــف می کنــد از منابع غذایی ایــن دو ریز‬ ‫مغذی می توان از گوشــت یا حبوبات بــه عنوان جایگزین‬ ‫مناســب گوشت‪،‬شــیر لبنیات و ســبزی های برگ سبز و‬ ‫انواع خشــکبار نام برد که مصرف ان ها توصیه شــده است‪.‬‬ ‫‪ -۷‬توصیه بــه مصرف مایعات گرم نظیــر چای کم رنگ به‬ ‫مقدار مناسب به ویژه در صورت وجود احتقان گرفتگی بینی‬ ‫‪ -۸‬از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده اند‪.‬مثل تخم مرغ‬ ‫عسلی و کباب هایی که مغز پخت نشده اند خودداری شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬نکته کاربردی برای دورهمی ها‬ ‫و مهمانی ها در دوران کرونا‬ ‫تردیدی نیست که بی مباالتی در برابر کرونا هزینه های گاه‬ ‫جبران ناپذیری به قیمت سالمتی و یا حتی جان خودمان و‬ ‫یا عزیزانمان خواهد داشت‪ .‬از طرف دیگر نمی توانیم زندگی و‬ ‫کار خود را تعطیل کنیم؛ چون هیچ چشم اندازی برای پایان‬ ‫یافتن کابوس کرونا طی هفته ها و حتی ماه های اتی نداریم‪.‬‬ ‫در صورتــی که ضــروری بدانیم بــه دیــدار و مالقات با‬ ‫عزیزانمــان برویم و یــا در یک جمع محــدود خانوادگی‬ ‫حضــور بهم برســانیم؛ بهتر اســت اصول و نــکات زیر را‬ ‫رعایت کنیم تا کمتر به خود و دیگران اســیب برســانیم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حتی المقــدور دیدوبازدیدهایمــان را یک خط در میان‬ ‫کنیم‪ .‬یعنی یک بــار به صورت مجازی و یک بار به صورت‬ ‫حضوری‬ ‫‪ -۲‬جمــع بزرگ تشــکیل ندهیم‪ .‬حداکثر حضــور ما در‬ ‫دوران کرونــا در یک جمع باید محــدود به دورهمی های‬ ‫کوچک خانوادگی ( کمتر از عدد انگشــتان ‪ ۲‬دست) باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اگر امکان داریم به هزینه جمعی دستگاه های تب سنج‬ ‫بخریم تا پیش از گردهمایی های خانوادگی دمای بدن افراد‬ ‫را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اگر در خانه میزبان ســالمند وجــود دارد حتی المقدور‬ ‫ســعی کنیم فرزندان خردســال خــود را به انجــا نبریم‬ ‫و اگــر می بریــم انهــا بــه ســالمندان نزدیک نشــوند و‬ ‫خودمــان نیز فاصله حداقل ‪ ۲‬متــر را از انها رعایت کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ثابت شــده یکــی از راه هــای اصلی انتقــال ویروس‬ ‫کرونــا از طریــق هوا و از طریــق پراکنده شــدن قطرات‬ ‫ریــز تنفســی در فضــا به هنــگام حــرف زدن اســت؛‬ ‫بنابرایــن ارام صحبــت کنیــم و کمتــر صحبــت کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۶‬همــواره تاریخ رفــت و امدها و تماس هــای خودمان‬ ‫را بــه همراه ذکــر اعضای حاضر در یــک دفترچه کوچک‬ ‫یادداشت کنیم‪ .‬این موضوع برای ردیابی دالیل الوده شدن‬ ‫در صــورت ابتال به عفونــت در اینده بــه کار خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬ســعی کنیــم مــدت دیدوبازدیدهایمــان طوالنــی‬ ‫نشــود‪ .‬اگر مســاله ســر زدن به پــدر و مادر ســالمند و‬ ‫نظایــر ان اســت ایــن کار با رعایــت فاصلــه احتیاطی‬ ‫و در عــرض ‪ ۳۰‬دقیقــه هــم کفایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬اگــر امکان دارد دیدوبازدیدهای ایــام کرونا کوتاه مدت‬ ‫و حداکثــر به صرف یک میان وعده‪  ‬باشــد و حتی المقدور‬ ‫دورهمی هــای همــراه با صــرف یک وعده اصلی نباشــد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬به هیچ وجه از گرفتن هرگونه مهمانی با جمعیت زیاد از‬ ‫تولد گرفته تا دیگر جشن ها و عزا و‪ ...‬اکیدا خودداری کنیم‪.‬‬ ‫این کار نوعی خودکشی دســته جمعی محسوب می شود‪ .‬‬ ‫‪ -۱۰‬اگــر بــرای یــک دورهمــی کوچــک خانوادگــی‬ ‫میزبــان هســتیم پیــش از امــدن مهمانــان تمهیدات‬ ‫الزم را بــرای تعییــن جای هر یــک از مهمانان داشــته‬ ‫باشــیم و مبلمان منــزل را بــا فاصله گــذاری بچینیم‪ .‬‬ ‫‪ -۱۱‬در صورتی که میزبان هستیم حتما‪  ‬پنجره های منزل‬ ‫را باز کنیم تا هوا در جریان باشــد و بهتر است تا ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫پس از خارج شدن اخرین مهمان از خانه تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬حتما تالش کنیــم در مدت حضور مهمانان در خانه‪،‬‬ ‫هر یک از انها از یک لیوان‪ ،‬پیش دســتی و ظرف و قاشق‬ ‫و‪ ...‬اســتفاده کند و ظــروف مهمان ها جابجا نشــود و هر‬ ‫یک از مهمان هــا از ظروف بخصوص خود اســتفاده کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬پــس از رفتــن مهمان ها‪ ،‬ظروف اســتفاده شــده را‬ ‫جــدا بشــوییم و ابکشــی کنیم و انهــا را دســتکم تا ‪۲‬‬ ‫روز بــا ظروف مــورد اســتفاده خودمان مخلــوط نکنیم‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬هنگام صحبت کــردن‪ ،‬به ویژه در مهمانی ها که غالبا‬ ‫با صدای بلند صحبت می کنند قطرات تنفســی روی اشیا و‬ ‫ســطوح می نشیند و ممکن است روی خوراکی ها بنشیند و‬ ‫انها را الوده کند‪.‬بهتر است خوراکی های مورد مصرف را یک‬ ‫به یک بیاوریم و به مهمان ها تعارف کنیم و روی میز و وسط‬ ‫جمع مهمان ها نگذاریم‪ .‬کشیدن یک سلفون روی خوراکی‬ ‫هــا در روی میز راهکار خوبی اســت که می توان انجام داد‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬شــاید هم رعایت برخی از موارد بــاال نوعی احتیاط‬ ‫وســواس گونه باشــد و دالیل علمی و ثابت شده (به ویژه‬ ‫درباره الودن شــدن با خوراکی) نداشــته باشد؛ اما ویروس‬ ‫کرونا ویــروس تازه و ناشناســی اســت؛ بنابراین احتیاط‬ ‫شــرط عقل اســت و رعایت دقیق همه مــوارد و احتیاط‬ ‫هــا در نهایت به نفــع همه (میزبــان و مهمان) اســت ‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫اجتماعــی ـ فرهنگـــی‬ ‫ترکش های کرونا و تعطیلی طوالنی مدت مهدهای کودک‬ ‫ســاری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬مهدهای کودک به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬پنجمین ماه تعطیلــی را طی می کنند و ازجمله‬ ‫مراکز اسیب دیده ناشی از کرونا هستند‪.‬‬ ‫در کنار تعطیلی مراکز علمی و اموزشــی ناشی از کرونا‪،‬‬ ‫شــاید تعطیلی مهدهای کودک از مسائل مغفول باشد‪.‬‬ ‫مهدهای کودکی که روزانه پذیرای کودکان بودند تا در‬ ‫کنار بازی‪ ،‬اموزش هم بدهند اما امروز تعطیل هستند‪.‬‬ ‫برخی پدران و مادران شــاغل بــرای نگهداری از فرزند‬ ‫خود‪ ،‬پرســتار کودک اســتخدام کرده اند تــا در زمان‬ ‫تعطیلی مهد کودک ها‪ ،‬مراقب فرزند انها در خانه باشد‪،‬‬ ‫برخی کودکان به اجبار به پدر بزرگ و مادر بزرگ‪ ،‬خاله‬ ‫و عمه و یا هر فامیل دیگری سپرده می شوند تا در زمان‬ ‫نبود مادر در خانه‪ ،‬از انها نگهداری کنند‪.‬‬ ‫امــوزش کودکان زیر ‪ ۶‬ســال‪ ،‬رها شــده‪ ،‬بــه دلیلی‬ ‫تعطیلــی پارک هــا‪ ،‬کــودکان فضای بــازی در اختیار‬ ‫ندارند و با تعطیلی مهدهــای کودک‪ ،‬کودکان به اجبار‬ ‫خانه نشین شده اند‪.‬‬ ‫اگرچه جوامــع مختلف‪ ،‬فرهنگ ســازی در زمینه های‬ ‫بســیاری را به ســنین زیر ‪ ۶‬ســال منتقل کرده اند تا‬ ‫پایه گــذاری اصولی انجام شــود اما اکنــون کرونا‪ ،‬این‬ ‫بخش را به تعطیلی مطلق کشــانده و عالوه بر اســیبی‬ ‫کــه به کودکان وارد می شــود‪ ،‬مشــاغل مرتبط با مهد‬ ‫کودک هم تحت تاثیر قرار گرفته و شــاغالن این بخش‪،‬‬ ‫اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫اسیب های کرونا بر مهدهای کودک‬ ‫مدیرکل بهزیســتی مازندران در گفت و گو با ایرنا اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در مازندران ‪ ۷۹۶‬مهد کودک داریم و با شــیوع‬ ‫کرونا این مراکز تعطیل شدند‪.‬‬ ‫فــرزاد گوهردهی افزود‪ :‬از ابتدای تیرماه که به مهدهای‬ ‫کودک اجازه بازگشایی دادند ‪ ۱۹۰‬مهد کودک در استان‬ ‫بازگشایی شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه مابقــی مهدهــا در تعطیلی موقت‬ ‫تابستانه هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استقبال خانواده ها از مهد‬ ‫کودک ها کاهش یافته اســت و کمتر فرزندان خود را به‬ ‫این مراکز می فرستند‪.‬‬ ‫این مســئول ادامه داد‪ :‬کرونا باعث شــده خانواده ها از‬ ‫پرستار کودک در منزل استفاده کنند و به این منظور از‬ ‫مربیان مهدهای کودک استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫گوهردهی با اشاره به اینکه مهدهای کودک در مازندران‬ ‫در مجموع بیش از پنجهزار نیروی کار داشــتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر از مربیان اکنــون از ظرفیت بیمه‬ ‫بیکاری بهره مند هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی مازندران درباره مشــوق های دولت‬ ‫بــرای مهدهای کودک‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بخشــش و‬ ‫معافیت هــای مالیاتــی‪ ،‬بیمه ای و تســهیالتی و تنفس‬ ‫تســهیالت بانکی از اقداماتی است که دولت در راستای‬ ‫حمایت از این مراکز انجام داده است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬چنانچه از افراد جامعه هدف بهزیســتی در‬ ‫مهدهای کودک به کارگیری شــود بــه ازای ایجاد هر‬ ‫شغل ‪ ۵۰‬میلیون تومان تسهیالت می پردازیم دولت هم‬ ‫به ازای هر نیروی کار بیمه شــده تسهیالت ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫تومانی می پردازد‪.‬‬ ‫گوهردهی یاداور شد‪ :‬کادر خدماتی مهدهای کودک از‬ ‫مشاغل اسیب دیده هستند که بیمه هم ندارند‪.‬‬ ‫مازندران دومین اســتان در کشور از نظر تعداد استقرار‬ ‫مهدهای کودک است‪ ،‬حاال مهدهای کودک در تعطیلی‬ ‫به ســر می برند‪ ،‬مربیان بیکار شده اند و درامدی ندارند‪،‬‬ ‫صاحبــان امتیاز مهدهای کودک هــم مانده اند با اجاره‬ ‫ســاختمان و دیگر هزینه ها و کودکی که در مهد نیست‬ ‫تا شهریه ای پرداخته شود‪.‬‬ ‫تلویزیون پاسخگوی نیاز اموزشی کودک نیست‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون توســعه و همیاری مهدهای‬ ‫کودک مازندران در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬سالمت‬ ‫و اموزش کودکان به معنای ســامت و اموزش خانواده‬ ‫و جامعه است‪.‬‬ ‫مهرنــوش میر راســخیان با بیان اینکــه اولویت ما باید‬ ‫پرداختن به مســائل کودکان باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز مردم‬ ‫درگیر همه چیز هستند جز اینکه فکر کنند کودکان در‬ ‫چه وضعیتی قرار دارند حال ان که بر اساس پیمان نامه‬ ‫حقوق کودک‪ ،‬متعهد هستیم که منافع و مصالح کودکان‬ ‫را در همه احوال رعایت کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در بحــران کرونا‪ ،‬کودکان از مهد‬ ‫کودک بــه خانه رفتند‪ ،‬گفــت‪ :‬ایا خانــواده برای این‬ ‫کودکان برنامه دارد‪ ،‬ایا صرف اســتفاده از پرســتار در‬ ‫خانه کفایــت می کند‪ ،‬ضمن اینکه برنامه های تلویزیونی‬ ‫که تعامل یک ســویه دارد نمی تواند به وضعیت کودکان‬ ‫رسیدگی کند‪.‬‬ ‫میر راســخیان یــاداور شــد‪ :‬مهدهای کــودک تنها و‬ ‫اســتانداردترین نهاد اجتماعی اســت که بعــد از نهاد‬ ‫خانواده‪ ،‬کودکان را برای زندگی اماده می کند‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ ۱۵‬هزار مهد کودک در سراســر‬ ‫کشــور با یکصدهزار نیروی شاغل رسمی و غیر رسمی‬ ‫داریــم‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬حدود ‪ ۱۱‬هزار مهــد کودک در‬ ‫مناطق روستایی‪ ،‬حاشیه ای و کم برخوردار قرار دارند‪.‬‬ ‫راسخیان ادامه داد‪ :‬در مازندران حدود ‪ ۸۰۰‬مهد کودک‬ ‫فعال داریم که ‪ ۵۰‬درصد این مهدها در مناطق روستایی‬ ‫و حاشــیه ها قرار دارند و حدود ‪۶‬هزار نفر در این مهدها‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در کنــار مهدهای کــودک‪ ،‬مراکز‬ ‫دیگری هم ارتزاق می کردند‪ ،‬افزود‪ :‬مراکز فروش وسایل‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬لوازم تحریر‪ ،‬پوشاک‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬جمعی از‬ ‫متخصصان‪ ،‬روانشناســان‪ ،‬مددکاران و دیگر مشاغلی با‬ ‫مهدهای کودک مرتبط بودند که امروز اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون توســعه و همیاری مهدهای‬ ‫کودک مازندران با اشاره به اینکه مهد کودک یک پایگاه‬ ‫اجتماعی در هر محله و منطقه بود که خدمات اموزشی‬ ‫که ارائه می داد در تعامل مستقیم با خانواده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬پایه های شــخصیت در ‪ ۶‬سال نخست زندگی شکل‬ ‫می گیرد و مهم ترین سال های زندگی فرد است و مشکل‬ ‫ما این اســت که مهد کودک را ماننــد بنگاه اقتصادی‬ ‫می بینند نه یک نهاد اجتماعی‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از اوایل اســفند ماه ســال گذشته بنا‬ ‫بر تصمیم ســتاد ملی کرونا‪ ،‬مهدهــای کودک تعطیل‬ ‫شدند و از ‪ ۲۴‬خرداد دستور بازگشایی در برخی شهرها‬ ‫دادنــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چون وضعیت شــهرها قرمز و زرد‬ ‫اســت دائم اعالم تعطیلی می کنند وضعیت نابسامان و‬ ‫بی ثباتی داریم‪.‬‬ ‫بانک ها همکاری نمی کنند‬ ‫میر راســخیان اظهار کرد‪ :‬با وجود اینکه جزو مشــاغل‬ ‫اسیب دیده از کرونا هســتیم اما بانک ها به هیچ عنوان‬ ‫همکاری نمی کنند‪ ،‬اســتمهال اقساط شامل ما نشده و‬ ‫در خرداد هم نتوانستیم شروع به کار کنیم و نمی دانیم‬ ‫سیاستگذاران چه تصمیمی برای ما خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارکنان ما هنوز از مقرری بیمه بیکاری‬ ‫برخوردار نشدند‪ ،‬گفت‪ :‬وام کارا و سامانه تسهیالت کرونا‬ ‫برای مهدهای کودک کارســاز نیســت چون با گرفتن‬ ‫تســهیالت و تعطیالت مداوم مهد کــودک‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫اقساط را بپردازیم‪.‬‬ ‫ایــن مدیر مهد کودک با اشــاره به اینکه مشــوق ها و‬ ‫بســته های حمایتی برای مربیان ما اتفاق نیفتاده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر ســر گرفتن وام‪ ،‬قوانین دســت و پاگیر و چالش‬ ‫بسیار زیاد اســت و زمان همچنان می گذرد و موقعیت‬ ‫ما ثبات ندارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه کــودکان وضعیت نابســامانی دارند‬ ‫چــون دولت برای ادامه کار مهدهــای کودک برنامه ای‬ ‫ندارد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با حــذف مهد کودک ازصحنه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی جامعه‪ ،‬دولت ها خسارت‬ ‫چشم گیری را متحمل خواهند شد‪.‬‬ ‫میر راســخیان یاداور شد‪ :‬کودکان در سن رشد هستند‬ ‫و در این ایام اضطراب و ترس ناشــی از کرونا بسیار زیاد‬ ‫اســت اگر به دنبال حقوق کودک هستیم دولت باید از‬ ‫مهد کودک حمایت کند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مهد کودک می تواند برای کودکان بر‬ ‫اســاس برنامه کاربردی اموزش از راه دور‪ ،‬برنامه داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اموزش حضــوری و نیمه حضوری‬ ‫ظرفیتی است که در استان ما وجود دارد اما مورد غفلت‬ ‫قرار گرفته اســت‪ ،‬معتقدیم کودک نباید برای دریافت‬ ‫امــوزش در فضای مجازی قرار گیــرد بلکه افرادی باید‬ ‫این اموزش را دریافت کرده و به کودک منتقل کنند‪.‬‬ ‫واگذاری پیش دبستانی به مهد کودک‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون توســعه و همیاری مهدهای‬ ‫کــودک مازندران با اشــاره بــه اینکه وقتــی فضای‬ ‫اموزشــی و ظرفیت وجود دارد واگذاری اموزش پیش‬ ‫از دبســتان به مهدهای کودک می توانــد این مراکز را‬ ‫از تعطیلــی نجات دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســرانه اموزشــی‬ ‫مهدهــای کــودک میانگیــن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬متر مربع‬ ‫اســت این فضای اموزشــی خالی از کودک مانده و به‬ ‫راحتــی می تــوان از این فضا اســتفاده و از خســارت‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬اگرمهدهای کــودک از بین برود‬ ‫مراکز زیرزمینی شروع به کار خواهد کرد و معلوم نیست‬ ‫چه خسارتی برای این نسل باقی بماند‪.‬‬ ‫میر راسخیان با اشاره به اینکه دولت به مهدهای کودک‬ ‫وام بالعوض اختصــاص دهد‪ ،‬افزود‪ :‬دولت یارانه دهد تا‬ ‫مهدهای کودک ســر پا باقی بمانند‪ ،‬وضعیت معیشــت‬ ‫کارکنان مهدهای کودک باید تامین شــود و کمک کند‬ ‫صاحبان امتیاز مهدهای کودک بتوانند به کار خود ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز صدای کودکان باشــیم‪ ،‬کودکان‬ ‫چــه در خانه یا مهدکودک نیاز بــه برنامه دارند‪ ،‬صدا و‬ ‫ســیما از پس این برنامه برنمی اید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مازندران‬ ‫بعد از اســتان تهران‪ ،‬جزو اســتان هایی است که تعداد‬ ‫باالیی مهد کودک دارد و توانسته در این سال ها بالغ بر‬ ‫‪ ۹۰‬درصد کودکان زیر ‪ ۶‬سال را زیر پوشش قرار دهد‪.‬‬ ‫میر راســخیان گفت‪ :‬مهد کودک ضرورت زندگی امروز‬ ‫اســت و اینچنین نیســت که فقط مادران شاغل‪ ،‬فرزند‬ ‫خود را به مهد کودک بسپارند‪.‬‬ ‫حاال حدود پنج ماه از شــیوع کرونا می گذرد‪ ،‬مهدهای‬ ‫کــودک تعطیل هســتند و معدود مراکــزی که اجازه‬ ‫فعالیت دریافت کرده اند هم خالی از کودک باقی مانده اند‬ ‫و بیــم خانواده ها مانع شــده تا کودک خــود را به مهد‬ ‫کودک بسپارند‪.‬‬ ‫کتابی با خاطرات خانطومان‬ ‫ایرنا ‪ -‬ماشــین عروس شهید مشتاقی مزین به گل های‬ ‫شــیپوری سفید بود و حاال مادر شهید هر بار با گل های‬ ‫شیپوری بر سر مزار فرزند شهیدش حاضر می شود‪ ،‬این‬ ‫بخشی از کتاب مشتاق الحسین است‪.‬‬ ‫انچه نام خانطومان را در ذهن مردم ایران و به ویژه مردم‬ ‫مازندران‪ ،‬ماندگار کرد‪ ،‬اگرچه به موقعیت استراتژیک ان‬ ‫بی ربط نیســت اما در اصل ریشه در اتفاق دردناکی دارد‬ ‫که از پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت سال ‪ ۹۴‬اغاز شد و‬ ‫در روز جمعه‪ ،‬همزمان با عید مبعث‪ ،‬به اوج خود رسید‪.‬‬ ‫عید مبعثی که با اخبار رسیده از درگیری های سخت در‬ ‫این شــهرک واقع در بلندی هــای رودخانه قویق به کام‬ ‫همه تلخ شد‪.‬‬ ‫خبرهــا حاکی از مواجهــه ناگهانی جبهــه مقاومت‪ ،‬با‬ ‫تهاجم وحشــیانه بیش از ‪۲‬هزار تکفیری جبهه النصره‬ ‫بود که با بیرق نیروهای به اصطالح میانه روی موسوم به‬ ‫جیش الفتح دســت به نقض اتش بس زده بودند‪ .‬اتشی‬ ‫که خیلی زود معلوم شــد چیزی جز یک خدعه از سوی‬ ‫حامیان تروریســم برای رفع تسلط نیروهای مقاومت از‬ ‫اتوبان حلب دمشق نبود‪.‬‬ ‫در این میان اما مردم مازندران جمعی از بهترین فرزندان‬ ‫خود را از دست دادند‪ ،‬کســانی که نام هر کدام شان به‬ ‫تنهایــی مایه عزت و ابروی یک ملت اســت‪ ۱۳ .‬دالور‬ ‫مازندرانی در واقعه خانطومان به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫کتاب حاضر‪ ،‬حاصل حدود ‪ ۲۵‬ســاعت مصاحبه سیده‬ ‫معصومه محمدپور با خانواده‪ ،‬دوستان و همرزمان شهید‬ ‫حسین مشتاقی اســت‪ .‬کتاب مشتاق الحسین‪ ،‬مملو از‬ ‫خاطرات خواندنی از شــهید مشــتاقی است که توسط‬ ‫خانواده و همرزمانش بیان شــده است‪ .‬این کتاب هفته‬ ‫گذشته با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی رونمایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حسین مشــتاقی در دوم اردیبهشت سال ‪ ۱۳۶۴‬در نکا‬ ‫متولد شد و در شانزدهم اردیبهشت سال ‪ ۱۳۹۴‬در ‪۳۱‬‬ ‫ســالگی در خانطومان به شهادت رسید‪ .‬پیکر این شهید‬ ‫یک سال پس از شهادت‪ ،‬به اغوش میهن بازگشت و در‬ ‫زادگاهش به خاک ســپرده شــد‪ .‬از این شهید ‪ ۲‬فرزند‬ ‫دختر و پسر به یادگار مانده است‪.‬‬ ‫کتاب با صحبت های مادر شــهید اغاز می شود» من در‬ ‫یک خانواده مذهبی بزرگ شــدم‪ .‬ان وقت ها که مردم‬ ‫خیلی اهل دعای توســل در شب های چهارشنبه نبودند‬ ‫پدرم هر عصر سه شنبه‪ ،‬دعای توسلش به راه بود‪ .‬اینطور‬ ‫هــم نبود که فقط اهــل دعا و نماز باشــد‪ ،‬پدر و برادر‬ ‫بزرگ ترم‪ ،‬انقالبی بودند‪ .‬نوار ســخنرانی و اعالمیه های‬ ‫امام را به خانه می اوردند‪ .‬ما کوچک ترها یواشکی گوش‬ ‫می دادیم اما چون ســنی نداشــتیم ما را به راهپیمایی‬ ‫نمی بردنــد‪ .‬صبر می کردیم انها بروند پشــت سرشــان‬ ‫راهی می شدیم‪.‬‬ ‫تولد حسین اقا‬ ‫محمدعلی مشتاقی پدر شــهید حسین مشتاقی درباره‬ ‫تولد این شــهید گفت‪ :‬درد زایمان خانم که شروع شد‬ ‫نزدیکی هــای اذان صبح بود‪ .‬در ایــن منطقه خانه های‬ ‫زیادی ســاخته نشــده بود‪ ،‬ما بودیــم و همین چند تا‬ ‫همســایه دور و بر‪ .‬خانم همســایه را صدا زدم و خودم‬ ‫رفتم دنبال ماشــین‪ .‬ان موقع ها از تاکسی تلفنی خبری‬ ‫نبود‪ .‬فقط کنار کالنتری چند تا از تاکســی های شهری‬ ‫کشیک می ایســتادند که خدا را شکر‪ ،‬در نزدیکی خانه‬ ‫مــا بود‪ .‬می رفتــم دنبال مادرخانم تا با هــم خانم را به‬ ‫بیمارستان برسانیم ولی حســین راه ما را کوتاه تر کرد‪.‬‬ ‫وقتی وارد حیاط شدم دیدم صدای بچه گریه بلند است‪،‬‬ ‫از مناره مسجد اذان می گفتند‪ .‬این را به فال نیک گرفتم‪.‬‬ ‫ســکینه صادقی مادر شهید مشتاقی هم روایتی از شب‬ ‫تولد فرزندش دارد‪ :‬ان شــب خانم های همسابه را صدا‬ ‫زدم کــه بروند دنبال ماما‪ .‬خودم اب گذاشــتم که گرم‬ ‫شــود و وســایل دیگر را اماده کردم‪ .‬حســین اقا را به‬ ‫تنهایی به دنیا اوردم‪ .‬ان موقع ‪ ۱۹‬ســاله بودم‪ ،‬صدای‬ ‫اولین گریه حســین با اذان صبح همراه شد‪ .‬تنم لرزید‪،‬‬ ‫گفتم عجب وقتی به دنیا امد‪ ،‬وقت اذان صبح روز میالد‬ ‫اباعبداهلل‪ .‬اســمش را حسین گذاشــتیم‪ .‬بعضی اشناها‬ ‫که به دیدن ما می امدند می گفتند «اســمش حســین‬ ‫نذارین‪ ،‬حســین ها شلوغ و بازیگوش می شن» می گفتم‬ ‫نه‪ ،‬پسرم اســمش را با خودش اورده؛ بعدها فهمیدم نه‬ ‫فقط اســمش که رسمش را هم با خودش اورد‪ .‬حسین‬ ‫اقا روز پاسدار به دنیا امد‪.‬‬ ‫نذر امام زمان(ع)‬ ‫مادر شهید ادامه داد‪ :‬همیشــه به بچه ها می گفتم شما‬ ‫نذر امام زمان (ع )هستید‪ ،‬اصال برای سربازی امام زمان‬ ‫(ع *بود که دوست داشــتم پسردار شوم‪ .‬حسین که از‬ ‫سربازی برگشت به ما گفت»فکر می کنم تو لباس سپاه‬ ‫بهتر می تونم برای ســربازی امام زمان(ع) اماده شم‪ ».‬با‬ ‫موقعیتی که پدرش در شهر داشت‪ ،‬می توانست دستش‬ ‫را جایی بند کند ولی حسین دوست داشت پاسدار شود‪،‬‬ ‫رفتن به سپاه انتخاب خودش بود‪ ،‬ما هم دوست داشتیم‬ ‫و قبول کردیم‪.‬‬ ‫روایت شب عروسی از زبان مادر شهید‬ ‫وقتی عروس و داماد به تاالر امدند فامیل برف شــادی‬ ‫ریختند و دســت زدند‪ .‬عروس و داماد هیچکدام خواهر‬ ‫نداشــند‪ .‬وقتی دیدم هیچ کس نیســت که دامن لباس‬ ‫عــروس را نگه دارد خودم رفتــم و ان را گرفتم‪ .‬هر که‬ ‫می گفت»چرا تو؟» می گفتم من هم خواهر عروسم و هم‬ ‫خواهر داماد‪.‬‬ ‫دسته گل عروسی شان گل شیپوری سفید بود‪ .‬در حیاط‬ ‫خانه خودمان شیپوری سفید داشتیم‪ .‬بعد از عید ان را‬ ‫می چیدم و هر وقت به خانه شــان می رفتم گل می بردم‪.‬‬ ‫حســین و خانمش خیلی دوست داشتند‪ .‬االن هر وقت‬ ‫می خواهم به مزارش بروم از این گل می چینم و می برم‬ ‫البته اگر فصل گل دادنش باشد‪.‬‬ ‫سفر اخر‬ ‫شهید مشتاقی به همســرش گفته بود که قرار است به‬ ‫سوریه اعزام شــوند اما تاریخ دقیق اعزام را نمی دانست‪.‬‬ ‫در ان فروردیــن کــه به خانطومان اعزام شــد‪ ،‬شــب‬ ‫در منــزل پــدر همســر مانده بودند‪ .‬همســر شــهید‬ ‫می گوید»می خواســتیم بخوابیم که تلفنش زنگ خورد‬ ‫و خبر دادند ساعت ‪ ۲‬شب اعزام به سوریه است‪ ،‬به من‬ ‫گفت که بچه ها را بیاورم که با انها خداحافظی کند‪».‬‬ ‫رفتــم و بچه ها را به اتاق اوردم‪ .‬حســین اقا همیشــه‬ ‫امیرمهــدی را به ســینه اش می چســباند و محکم بغل‬ ‫می گرفت‪ .‬اما ان شــب بچه ها را بــرای چند ثانیه بلند‬ ‫کرد و خیلی ســریع بوســید و پایین گذاشــت‪ .‬تعجب‬ ‫کــردم‪ .‬پیش خودم گفتم شــاید چون خواســتم بابا و‬ ‫مامان متوجه نشوند این کار را کرد‪ .‬اما االن می دانم که‬ ‫نمی خواست دلبستگی کار دستش بدهد و پای رفتنش‬ ‫سست شود‪.‬‬ ‫موقــع خداحافظــی خیلــی گریــه می کــردم و دیدم‬ ‫چشــم هایش پر از اشــک شــد‪ .‬اولین بار بود که موقع‬ ‫خداحافظی او هم گریه می کرد‪ .‬واقعا لحظه سختی بود‪.‬‬ ‫تا وقتی به پیچ کوچه برسد و از نظرم دور شود به عقب‬ ‫نگاه می کرد و دست تکان می داد‪.‬‬ ‫شهادت‬ ‫ســاعت ‪ ۶‬غروب بود که در یکی از پیام رسان ها خواندم‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬نفر از مدافعان حرم مازندرانی‪ ،‬در ســوریه به‬ ‫شــهادت رســیدند‪ .‬همان لحظه به خودم گفتم حسین‬ ‫شهید شد‪.‬‬ ‫تسبیح به دســت باالی ســر امیرمهدی نشسته بودم‪،‬‬ ‫بی صدا گریه می کردم و دعا می کردم اســم حســین در‬ ‫میان شــهدا نباشــد‪ .‬در یکی از گروه ها اسامی شهدا را‬ ‫منتشر کردند ساعت یک و بیست دقیقه شب بود‪ .‬بچه ها‬ ‫و پدر و مادرم خواب بودند‪ .‬برای اینکه از صدای گریه ام‬ ‫بیدار نشوند به حمام رفتم و زار زدم‪.‬‬ ‫روزهای سخت دلتنگی‬ ‫می دانستم زندگی با تکاوری که عضو یگان صابرین است‬ ‫همراه با ســختی است ولی از اول دوست داشتم همسر‬ ‫چنین مردی شــوم‪ .‬دوری و دلتنگی و ندیدن او سخت‬ ‫بود مخصوصا وقتی دوقلوها به دنیا امدند‪ ،‬اما حسین که‬ ‫می امد تمام ســختی هایی که کشیدم را جبران می کرد‪.‬‬ ‫من هم در عوض پای قولی که به او داده بودم ایســتادم‪.‬‬ ‫قول دادم صبوری کنم و خدای حسین شاهد است یک‬ ‫بار هم پیش کسی از سختی زندگی گالیه نکردم‪.‬‬ ‫امــروز هم گالیــه ای ندارم‪ ،‬نمی گویم چــرا رفت و چرا‬ ‫شهید شد‪ ،‬فقط تحمل دلتنگی سخت است‪.‬‬ ‫اجتماعــی‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪ / 28‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪74‬‬ ‫رونمایی از پوستر «سه شنبه های تکریم»‬ ‫با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‬ ‫پوستر طرح «سه شــنبه های تکریم» با حضور مدیر‬ ‫کل فرهنگ و ارشــاد اســامی مازندران‪ ،‬مدیر ســتاد‬ ‫هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان و‬ ‫مسئوالن دیگر در ساری رونمایی شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابــط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی مازندران؛ پوستر طرح «سه شنبه های تکریم»‬ ‫با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران‪،‬‬ ‫فرماندار مرکز استان‪ ،‬مدیر حوزه هنری استان‪ ،‬مسئول‬ ‫سازمان بسیج هنرمندان استان‪ ،‬جانشین لشکر عملیاتی‬ ‫ویــژه ‪ 25‬کربال‪ ،‬مدیر ســتاد هماهنگــی کانون های‬ ‫فرهنگی و هنری مساجد استان در ساری رونمایی شد‪.‬‬ ‫«عبــاس زارع»‪ ،‬طی ســخنانی در ایــن ایین رونمایی‬ ‫گفت‪ :‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ستاد هماهنگی‬ ‫کانون های فرهنگی هنری مســاجد در طرح سه شنبه‬ ‫هــای تکریم بــه دیدار خانــواده های معظــم و معزز‬ ‫شهدا می روند‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران اظهار کرد‪:‬‬ ‫در یکی از ســه شــنبه های تکریم در مازندران‪« ،‬سید‬ ‫عباس صالحی»‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به صورت‬ ‫انالین‪ ،‬حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امروز چهارشــنبه (‪ 25‬تیر) در سه شنبه‬ ‫های تکریم که از کتاب «مشتاق الحسین» که مجموعه‬ ‫خاطرات مدافع حرم شــهید حسین مشــتاقی است با‬ ‫حضور خانواده این شــهید‪ ،‬رونمایی می شــود که باید‬ ‫اخالق و کردار چنین شــهدایی در جامعه‪ ،‬اشاعه یابد و‬ ‫به صورت الگو برای جوانان شود‪.‬‬ ‫زارع بر بکارگیری هنر‪ ،‬رســانه و تبلیغات تاکید کرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬با زبان و ادبیات جوانان باید شهدا به عنوان‬ ‫الگو به انها‪ ،‬شناسانده شود‪.‬‬ ‫وی اذعان داشــت‪ :‬گروه های هدف طرح «سه شنبه های‬ ‫تکریــم» را معلمان‪ ،‬نخبگان‪ ،‬کســبه محــل‪ ،‬خیرین‪،‬‬ ‫خانواده های شهدا و ایثارگران‪ ،‬مروجان ارزش ها و فضائل‬ ‫دینی‪ ،‬نوجوانان و جوانان ممتاز‪ ،‬کارافرینان‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫ورزشــکاران‪ ،‬خانــواده موفق‪ ،‬مفاخــر فرهنگی هنری‪،‬‬ ‫همســایگان و خادمین مسجد‪ ،‬مســئولین تاثیرگذار و‬ ‫مســجد محور و گروه های جهــادی و محرومیت زدایی‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫زارع گفت‪ :‬محله و خانــواده بنیان از رویکردهای طرح‬ ‫سه شنبه های تکریم است که هر کانون فرهنگی هنری‬ ‫مساجد می تواند با هماهنگی امام جماعت مسجد نسبت‬ ‫به تعیین شاخص های جزئی با لحاظ اقتضائات محلی و‬ ‫بومی در این راستا اقدام کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬خانواده شهید حسین مشتاقی از شهدای‬ ‫مدافع حرم که در خانطومان‪ ،‬جرعه نوش شربت شیرین‬ ‫شهادت شد در این ایین رونمایی‪ ،‬شرکت داشتند و به‬ ‫بیان خاطرات خویش از این شهید پرداختند‪.‬‬ ‫با پیگیری رئیس شورای شهر ساری برگزار شد ؛‬ ‫نشست هم افزایی برای تعیین تکلیف پروژه نارنجستان (محله اذربایجانی ها)‬ ‫نشســت هم اندیشــی و هم افزایی مدیران شهری ساری‬ ‫و مدیرکل راه و شهرســازی مازندران در راســتای اجرای‬ ‫پروژه نارنجستان (محله اذربایجانی ها) با حضور رئیس و‬ ‫نائب رئیس شورای اسالمی شهر ساری ‪ ،‬شهردار و معاونان‬ ‫شــهردار و مدیرکل راه و شهرســازی صبح امروز در دفتر‬ ‫مدیرکل راه تشکیل شد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی شــهر ساری‬ ‫در این نشســت که با پیگیری شمشیربند رئیس شورای‬ ‫شهر ساری برگزار گردید وی با بیان اینکه قرار بود پروژه‬ ‫نارنجستان از طریق سرمایه گذاری اجرا شود اما تا کنون‬ ‫اتفاقی نیفتاد افزود ‪ :‬مردم پیگیر این موضوع هستند و به‬ ‫نظرم دیگــر نمی توان به انها وعده داد بلکه باید با کمک‬ ‫هم و با هم افزایی شــهرداری و اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫این پروژه را عملیاتی کرد ‪.‬‬ ‫رئیس شــورای شهر ساری گفت ‪ :‬نکته ی مهم این هست‬ ‫که اگر قرار بر اجرایی شــدن پروژه می باشد باید به گونه‬ ‫ای برنامه ریزی شود که بتوانیم اطالعات درست به مردم‬ ‫بدهیم و با جدیت پایه کار باشیم ‪.‬‬ ‫شمشیربند با تاکید بر اینکه با حرف زدن کاری پیش نمی‬ ‫رود اظهار داشت ‪ :‬باید تصمیم بگیریم و اجرا کنیم تا مردم‬ ‫دلســرد نشوند ‪.‬وی خاطر نشان کرد ‪ :‬بنده با اقای عبوری‬ ‫معــاون وزیر راه صحبت کردم ایشــان هم برای کمک به‬ ‫پروژه اعالم امادگی کرده و ما باید از این موقعیت استفاده‬ ‫کنیم ‪.‬رئیس شورای شهر ساری تصریح کرد ‪ :‬انچه مردم‬ ‫از ما توقع دارند شروع عملیات پروژه است ‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه نائب رئیس شورای اسالمی شهر ساری نیز‬ ‫بر ضرورت اجرای پروژه نارنجســتان تاکید کرد و گفت ‪:‬‬ ‫باید زمینه ی اجرای این پروژه فراهم اید منتها چون جزو‬ ‫کاربری های فضای خصوصی اســت شهرداری نمی تواند‬ ‫برای تملک ورود کند ولی مــی تواند در چارچوب قانون‬ ‫مشارکت نماید ‪.‬‬ ‫زلیکانی افزود ‪ :‬یکی از مشــکالت حال حاضر شــهرداری‬ ‫ها نداشتن منابع درامدی پایدار می باشد لذا خوب است‬ ‫شــهرداری به ازای مششاررکت در پروژه در ارزش افزوده‬ ‫ان شــریک باشد وی ادامه داد ‪ :‬به نظر من باید با مالکین‬ ‫توافــق و زمینه ی اجرای پروژه را فراهم کرد ‪ .‬ســازمان‬ ‫عمران شهرداری هم می تواند با امکاناتش بعنوان پیمانکار‬ ‫همکاری کند ‪.‬‬ ‫زلیکانی یاداور شــد ‪ :‬برای صدور پروانه و ورود به ضوابط‬ ‫طرح تفضیلی ناگزیر از تغییر ضوابط هســتیم که مستلزم‬ ‫پرداخت عوارض می باشد ‪.‬‬ ‫مــدرکل راه و شهرســازی نیز در این نشســت بــا ابراز‬ ‫خرســندی از تعامالت فی مابین مدیریت شــهری مرکز‬ ‫اســتان و ســازمان تحــت مدیریتش اعالم کــرد ‪ :‬برای‬ ‫اجرای پروژه نارنجســتان دو ســناریو تعریف کرده ایم ‪.‬‬ ‫یکی با مشــارکت بنگاه هایی که در حوزه بافت فرسوده و‬ ‫بازافرینی کار می کنند مثل بانک های ملت و مسکن که‬ ‫هردو اعالم امادگی کردند اما نــگاه انها این بود که ابتدا‬ ‫بازافرینی صوررت گیرد تا ســرمایه گذاری توجیه داشته‬ ‫باشــد ‪.‬نظری افزود ‪ :‬با ســتاد اجرایی فرمان امام نیز وارد‬ ‫مذاکره شدیم و این ستاد هم پذیرفت در قالب اقدام ملی‬ ‫به پروژه کمک کند ‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد ‪ :‬این دســتگاه ها نیاز به ردیف ملی‬ ‫ندارند و لذا نیمی از مشکالت حل می باشد و ما باید برای‬ ‫ازادسازی و اجرای طرح تفاهم کنیم ‪.‬‬ ‫گفتنی است در این نشست پس از بحث و تبادل نظر مقرر‬ ‫شــد طرح توجیهی پروژه تهیه و ضمن شناســایی پالک‬ ‫هــای موجود و تهیه شناســنامه امالک و زمانبندی طرح‬ ‫بســته ی پیشنهادی برای اجرای پروژه در چارچوب طرح‬ ‫ملی مسکن تهیه شود ‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد هزینه های بستری بیماران کرونایی توسط بیمه پرداخت می شود‬ ‫ســاری‪ -‬مدیرکل بیمه سالمت مازندران گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۹۰‬درصد هزینه های بیماران کرونایی بســتری‬ ‫شــده و ‪ ۷۰‬درصد هزینه های خدمات سرپایی بیماران‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬رســول ظفرمند عصر شنبه در‬ ‫گفتگو با خبرنگاران اظهار داشــت‪ :‬با تخصیص اعتبار از‬ ‫ســوی سازمان بیمه ســامت ایران مبلغ ‪ ۶۱۰‬میلیارد‬ ‫ریال از مطالبات دانشــگاه های علوم پزشکی مازندران و‬ ‫بابل در راســتای حمایت هرچه بیشــتر از کادر درمان‬ ‫استان در مقابله با شیوع ویروس کرونا پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن امروز مبلــغ ‪ ۶۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫از مطالبات دانشــگاه های علوم پزشــکی استان شامل‬ ‫‪ ۴۸۹‬میلیارد ریال به دانشــگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫و مبلغ ‪ ۱۲۱‬میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی بابل‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی پرداخــت منظم مطالبات موسســات درمانی طرف‬ ‫قرارداد توسط ســازمان بیمه سالمت را حاصل انضباط‬ ‫مالی و پیگیری های سرپرســت ســازمان بیمه سالمت‬ ‫برشــمرد و افــزود امیدواریم ایــن پرداخت ها موجب‬ ‫دلگرمی هرچه بیشــتر تمامی تالشگران عرصه سالمت‬ ‫علی الخصــوص کادر درمان و پرســتاران در مقابله با‬ ‫ویروس کرونا باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران با بیان اینکه در ارتباط‬ ‫با هزینه بستری یک بیماری کرونایی در بیمارستان های‬ ‫دولتی در زمان حاضر بالغ بر ‪ ۹۰‬درصد هزینه های بیمار‬ ‫بستری و ‪ ۷۰‬درصد ســرپایی در بیمارستانها پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬خدمات‪ ،‬ازمایش ها‪ ،‬تصویر برداری‬ ‫و اقدامات پاراکلینیکی برای بیماران کرونایی بســتری‬ ‫در بیمارستان تحت پوشــش بیمه سالمت است و بالغ‬ ‫بــر ‪ ۹۰‬درصد هزینه های ان ها توســط این ســازمان‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــدود نیمــی از جمعیت اســتان تحت‬ ‫پوشــش بیمه ســامت مازندران قرار دارند و ســاالنه‬ ‫بیــش از ‪ ۷‬هزار میلیارد ریال بــرای هزینه درمان بیمه‬ ‫شــدگان به موسســات درمانی طرف قرارداد اســتان‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ناامیدی جوانان امروز‪،‬‬ ‫معضل بزرگ فردای‬ ‫ایران ماست‬ ‫سمانه صادقی‬ ‫خبرنگار و فعال‬ ‫رسانه ای مازندران‬ ‫وارش نیوز‪ /‬امروزه داشــتن زندگی معمولی را حتی در‬ ‫خواب و رویا هم نمی شود دید چه برسد به واقعیت‪...‬‬ ‫وارش نیوز‪ /‬ســمانه صادقی؛ اقتصاد‪ ،‬بیکاری‪ ،‬مسکن‪ ،‬ازدواج و‬ ‫حتی فرزند اوری مسائلی اســت که امروزه جوانان به ان بیش‬ ‫از پیش می اندیشند و این اندیشه ها بر سالمت جسم و روحشان‬ ‫تاثیر بســزایی دارد چراکه اندیشــیدن به این مسائل فشارهای‬ ‫عصبی را تشــدید کرده و گاهی این فشــارها در برخی افراد به‬ ‫اعتیاد منجر می شود‪.‬‬ ‫اعتیــاد نیز اینده جوان و بنیان خانواده اش را تضعیف یا حتی از‬ ‫هم می گســاند‪ ،‬فشارهای عصبی‪ ،‬اعتیاد و در نهایت ان طالق‪،‬‬ ‫همان معظل اصلی جامعه که سالهاست گریبان گیر جوامع شده‬ ‫و عواقب نابسامانی را به بار اورده است‪.‬‬ ‫اما کهنساالن یا میانساالن امروز ما‪ ،‬همان جوانان دیروزند که با‬ ‫تالش و کوشش و ارزوهای بسیار‪ ،‬امروز یا به نتیجه رسیده اند و‬ ‫یا نرسیده اند‪ ،‬در حال حاضر با اوضاع نابسمان اقتصادی که با ما‬ ‫عجین شده‪ ،‬حتی برای فردا نمی توان برنامه ریزی کرد‪ ،‬چه برسد‬ ‫اینده فرزندان که نیازمند عزم جدی تری است‪.‬‬ ‫امید بخشــیدین به جوانان با خانه هــای ‪ 25‬متری جز ناامیدی‬ ‫چیزی در بر نــدارد؛ همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند‪:‬‬ ‫مشکالت نباید جوان را ناامید کند چراکه ناامیدی سم است‪.‬‬ ‫از ســویی باید نگران تحریم ها بود و از سوی دیگر نگران افزایش‬ ‫نامحسوس قیمت ها که مجال اندیشیدن به خویشتن را از جوانان‬ ‫گرفته است‬ ‫ســال گذشــته بنا به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله عالی)‬ ‫سال رونق تولید نام گذاری شد اما سنگ اندازی های فراوانی برای‬ ‫تولید‪ ،‬پیش روی تولید کنندگان بود و امســال نیز سال جهش‬ ‫تولید نام گذاری شد در واقع بی ثباتی قیمت ها حتی تولید را هم‬ ‫دچار مشــکل کرد چه رسد به جهش ان‪ .‬بنابر نظر کارشناسان؛‬ ‫ایران رو به ســالخوردگی می رود و این یعنــی فاجعه ای دیگر!‬ ‫درست زمانی که باید به فکر ازدواج جوانان و فرزند اوری بیشتر‬ ‫بود و برای تشــکیل خانواده راه را برای ان ها هموار کرد‪ ،‬جوانان‬ ‫به ســوی بن بست های دست ساخته هدایت شده و همه افکار و‬ ‫رشته های تفکر جوانان به سوی تباهی کشانده شد‪.‬‬ ‫مسکن‪ ،‬افزایش بی رویه قیمت لوازم خانگی‪ ،‬سکه‪ ،‬طال و اما در‬ ‫نهایــت درصد باالی نرخ بیکاری و پایان ان نیز تعیین خط فقر‬ ‫از سوی مسئولین ذیربط تا ناحقی حقوق و مزایای کار از جمله‬ ‫مصادیق است‪.‬‬ ‫*مسئولین امر* دولت تدبیر* مجلس شورای اسالمی‪َ ،‬م ِن جوان‬ ‫چگونه با شرایط کنونی که شما برایمان تدارک دیده اید به فردایم‬ ‫بیاندیشم‬ ‫بدانید‪ ،‬ناامیــدی جوانان امروز‪ ،‬معضلی بزرگ برای فردای ایران‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫خبـــر‬ ‫کتاب «مشتاق الحسین(ع)»‬ ‫در ساری رونمایی شد‬ ‫نوسازی مسکن روستایی در مازندران کلید مهاجرت معکوس‬ ‫ســاری‪ -‬ایرنا‪ -‬در حالی دولت وارد هشــتمین و اخرین‬ ‫ســال ریاســت بر قوه اجرایی می شــود کــه در کنار‬ ‫سیاســت های حمایتی از کشــاورزان که رشــد قیمت‬ ‫محصــوالت را به دنبال داشــت‪ ،‬نوســازی مســکن با‬ ‫تســهیالت ارزان قیمت انگیزه بــرای مهاجرت معکوس‬ ‫را افزایش داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا ‪ ،‬براســاس امار رســمی بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی مازندران از سال ‪ ۹۳‬تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۸‬صرفا از محل تسهیالت نوســازی مسکن روستایی‬ ‫حــدود ‪ ۲۳‬هــزار واحد مســکونی جدید و نوســاز در‬ ‫روســتاهای استان مازندران احداث شد و هم اکنون نیز‬ ‫حدود پنج هزار واحد جدید در دست ساخت قرار دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر ان پیش بینی می شــود با افزایش سقف اعتبار‬ ‫واحدهای مســکونی روســتایی با وام ارزان قیمت پنج‬ ‫درصدی که به حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال در ســال جدید‬ ‫رســید و بزودی نیز با ابالغ بانک مرکزی به بانک های‬ ‫عامل رنگ اجرایی به خود می گیرد‪ ،‬تقاضا برای نوسازی‬ ‫مســکن روســتایی افزایش یابد و بار دیگر روســتاهای‬ ‫استان نیز شــاهد مهاجرت معکوس جوانان به سرزمین‬ ‫ابا و اجدادی خود باشند‪.‬‬ ‫طبق امار رســمی تاکنون در دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫حــدود ‪ ۶‬هزار میلیارد ریال تســهیالت صرفا در بخش‬ ‫نوسازی مســکن روســتایی به روســتاییان این خطه‬ ‫شــمال کشــور پرداخت شد که با احتســاب تسهیالت‬ ‫اشتغالزایی این امار پرداختی به حدود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال می رسد‪.‬‬ ‫در مجموع در دولت فعلی در شهرها و روستاهای استان‬ ‫مازندران در این مدت حدود ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مســکونی‬ ‫جدید صرفا از محل تســهیالت بانکی ســاخته شد که‬ ‫معادل ‪ ۱۰‬درصد از کل واحدهای مســکونی ســرپا در‬ ‫مناطق شهری و روستایی استان است ‪.‬‬ ‫مهاجرت معکوس به روستاها‬ ‫معاون بازسازی مسکن روســتایی بنیاد مسکن استان‬ ‫مازندران گفت‪ :‬از ســال ‪ ۹۳‬تا پایان سال ‪ ۹۸‬حدود ‪۲۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬واحد مســکونی در این اســتان با دریافت‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت ‪ ،‬نوسازی و مقاوم سازی شد‪.‬‬ ‫علی رضــا قلی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا میزان‬ ‫پرداخت تســهیالت ارزان قیمت برای ســاخت مسکن‬ ‫روســتایی را به طور میانگین برای هر واحد مســکونی‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون ریال اعالم کرد که سرجمع ان به حدود ‪۶‬‬ ‫هزار میلیارد ریال می رسد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از محل اعتبار نوســازی مسکن سال ‪۹۸‬‬ ‫نیز برای حدود ‪ ۸‬هزار واحد مسکونی مجوز صادر شد که‬ ‫حدود ‪ ۵‬هزار متقاضی برای دریافت تســهیالت ساخت‬ ‫مســکن به بانک های عامل معرفی شــدند که ســقف‬ ‫دریافت این تســهیالت نیز مطابق با سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫قلی نژاد خاطرنشــان کرد ‪ :‬در سال جاری دولت سقف‬ ‫تسهیالت ســاخت مســکن روســتایی را حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریال تعیین کرد که نســبت به ســال گذشــته‬ ‫سقف تســهیالت حدود ‪ ۲۰‬رصد رشد یافت و به محض‬ ‫ابالغ به بانک های عامل روســتاییان متقاضی می توانند‬ ‫از این تســهیالت با ســقف مصوب برای ساخت مسکن‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫معاون بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان مازندران‬ ‫از روســتاییان این اســتان خواســت تا برای نوسازی و‬ ‫بازسازی واحدهای مســکونی با تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫مصوب دولت اســتفاده کنند و مشکلی از لحاظ اعتباری‬ ‫برای پرداخت به روستاییان متقاضی وام وجود ندارد‪.‬‬ ‫قلی نژاد اظهارداشــت ‪ :‬افزایش سقف تسهیالت مسکن‬ ‫روســتایی در ســال های اخیــر به نوعــی انگیزه برای‬ ‫بازگشــت جوانان به روســتاها را افزایش داد و به نوعی‬ ‫مهاجرت معکوس روســتاییان مازنی به ســرزمین ابا و‬ ‫اجدادی کلید خورد‪.‬‬ ‫بــه گفته وی از ســال ‪ ۸۴‬که طرح نوســازی مســکن‬ ‫روســتایی در سطح کشور شروع شــد حدود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫واحد مســکونی در روستاهای اســتان مازندران مقاوم‬ ‫ســازی شــد و همچنان نیز بیش از ‪ ۲۲۰‬هــزار واحد‬ ‫مسکونی فرسوده در روســتاهای استان مازندران وجود‬ ‫دارد که نیاز به نوسازی و مقاوم سازی دارد‪.‬‬ ‫معاون بنیاد مســکن مازنــدران اظهار داشــت ‪ :‬دولت‬ ‫تسهیالت خوبی را برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی‬ ‫با نرخ پایین پیش بینی کرد و امیدواریم روستاییانی که‬ ‫واحدهای مســکونی انها در زمره واحدهای فرسوده قرار‬ ‫دارد‪ ،‬برای دریافت تسهیالت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اســتان مازندران حدود ســه هزار روســتا دارد که ‪۴۷‬‬ ‫درصد از جمعیت ســه میلیون و ‪ ۲۸۳‬هزار نفری ( طبق‬ ‫سرشماری ‪ )۹۵‬در این روستاها سکونت دارند‪.‬‬ ‫کتاب «مشــتاق الحســین(ع)» امروز(‪۲۵‬تیر) با حضور خانواده‬ ‫معظم شهید مدافع حرم حسین مشــتاقی در استانه چهلمین‬ ‫ســالگرد دفاع مقدس در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫مازندران رونمایی شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫مازندران‪ ،‬معصومه فرجی معاون فرهنگی رسانه ای این اداره کل‬ ‫و مســئول کمیته انتشارات چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس‬ ‫مازندران گفت‪ :‬کتاب «مشــتاق الحســین(ع)» روایت زندگی‬ ‫شــهید مدافع حرم «حسین مشــتاقی» به نویسندگی «زینب‬ ‫بابکی» امروز(‪25‬تیر) با حضور خانواده معظم این شهید واالمقام‪،‬‬ ‫عباسعلی رضایی فرمانداری ساری‪ ،‬عباس زارع مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اســامی مازندران‪ ،‬ارزو ولی پور مدیرکل کتابخانه های‬ ‫عمومی مازندران‪ ،‬بهرام ســبک ملک جانشــین فرمانده لشکر‬ ‫عملیاتی ‪ ۲۵‬کربال مازندران‪ ،‬مهدی معصومی گرجی مدیر حوزه‬ ‫هنری مازندران و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در استانه‬ ‫چهلمین ســالگرد دفــاع مقدس در اداره کل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی مازندران رونمایی شد‪.‬‬ ‫فرجی اذعان داشت‪ :‬کتاب «مشتاق الحسین(ع)» زندگی «حسین‬ ‫مشتاقی» از تولد در سال ‪1364‬تا شهادت در اردیبهشت ‪1395‬را‬ ‫از زبان مادر‪ ،‬پدر‪،‬همسر‪ ،‬هم رزمان روایت می کند‪.‬‬ ‫این مســئول فرهنگی بیان داشت‪ :‬انتشارات سرو سرخ در نوبت‬ ‫اول بهار ‪1399‬هزار نســخه از این کتاب را در ‪248‬صفحه روانه‬ ‫بازار نشر کرده است‪.‬‬ ‫شــایان ذکر است عوامل اجرایی کتاب «مشتاق الحسین(ع)»در‬ ‫حاشیه رونمایی این کتاب معرفی و تجلیل شدند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ / 28‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪74‬‬ ‫اقتصــادی‬ ‫یادداشت‬ ‫خم شدن کمر تولیدکننده ایرانی زیر سیل واردات؛‬ ‫دانستنی های ترافیکی ‪:‬‬ ‫در صحنه تصادفات چگونه‬ ‫کمک کنیم؟‬ ‫هنگامی که شخصی در اثر ســانحه رانندگی مجرو ح می‬ ‫شود ‪ ،‬دقایق اولیه پس از تصادف برای حفظ جان وی بسیار‬ ‫ک کمک دهنده در اداره کردن‬ ‫مهم و نقش شما به عنوان ی ‬ ‫صحنه حادثه و مصدومین احتمالی بسیار حیاتی ست ‪.‬‬ ‫قبل از حضــور در صحنه حادثه ابتدا نســبت به ارزیابی‬ ‫موقعیت اقدام و در کمال خونســردی ‪ ،‬از ایمن بودن محل‬ ‫مطمئن شــوید و خطراتی از قبیل اتش سوزی یا انفجار را‬ ‫مد نظر قرار دهید‪.‬‬ ‫تا حد امکان مصدوم را از خطر دور کنید ‪.‬همیشــه به یاد‬ ‫داشته باشید که در قدم اول باید مراقب سالمت خود باشید‬ ‫اگر چنانچه با کمک های اولیه اشــنایی ندارید ســریعا با‬ ‫مراکــز درمانی و امدادی تمــاس بگیرید و تقاضای کمک ‬ ‫کنید و چنانچه مهارت کافی در این زمینه دارید اقدامات‬ ‫بدوی را تا رسیدن کادر درمانی اغاز کنید ‪.‬‬ ‫مصدومین را بررسی کنید و در ابتدا به مداوای مصدومینی‬ ‫بپردازید که در موقعیت خطرناکتری هستند و اسیب های‬ ‫انها بسیار شدید است ‪.‬‬ ‫در صورتی که خطر جدی مصدوم را تهدید نمی کند ‪ ،‬سعی‬ ‫کنید بدون جابجا کردن مصدوم را درمان کنید ‪.‬‬ ‫زمانیکه تصادف در نقطه کور مانند پیچ جاده واقع شــده‬ ‫‪ ،‬یک نفر باید در فاصله مناســب از محل حادثه با عالمت‬ ‫دادن (تکان دادن پارچه یا روشــن کردن اتش در شب) به‬ ‫دیگر رانندگان وجود حادثه را اطالع داد و از وقوع تصادفات‬ ‫بعدی پیشگیری کند‪.‬‬ ‫در صورت وجود مصدوم در صحنه حادثه ‪ ،‬برای امدادخواهی‬ ‫با شماره های ‪ ( ۱۱۵‬اورژانس ) ‪( ۱۱۲ ،‬هالل احمر ) ‪۱۱۰ ،‬‬ ‫( فوریــت های پلیســی ) ‪ ( ۱۲۰ ،‬پلیس راهور ) و ‪( ۱۲۵‬‬ ‫اتش نشانی ) بنا بر اقتضا و نوع تصادف تماس بگیرید‪ .‬زیرا‬ ‫تصادفات زیادی هستند که فقط جنبه خسارت به خودرو را‬ ‫دارند و کسی مصدوم نشده است‪.‬‬ ‫در زمان تماس بــا مراکز امدادی و انتظامی ‪ ،‬اطالعاتی در‬ ‫مورد نــوع حادثه‪ ،‬تعداد مصدومین و میزان اســیب ها را‬ ‫اعالم کنید‪.‬‬ ‫ضمن حفظ ارامش به سواالت کارشناس و اپراتور مربوطه‬ ‫بطور کامل پاسخ دهید و به این نکته توجه داشته باشید که‬ ‫دادن شرح حال درست باعث افزایش سرعت امداد رسانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برای اعالم ادرس محل حادثه عجله نکنید و چنانچه ادرس‬ ‫محل را نمی دانید از دیگران کمک بخواهید‪.‬‬ ‫بــرای ادرس دادن در جــاده ها ‪ ،‬ابتدا به مســیر حرکت‬ ‫خود اشــاره کنید (مثال اصفهان ‪-‬تهران) سپس از اخرین‬ ‫تابلوهای جاده ای که در مسیر دیده می شود کمک بگیرید‪.‬‬ ‫چنانچــه در صحنه حادثه نیاز به نجات مصدومین باشــد‬ ‫(مانند بسته شــدن دربهای خودرو یا واژگونی ) این موارد‬ ‫را نیز اطالع دهید‪.‬‬ ‫از جابجا کردن غیر اصولی مصدومین در صحنه حادثه جدا‬ ‫خودداری کنید زیرا احتمال تشــدید اسیب در انها وجود‬ ‫دارد (خصوصا اسیب به سر و ستون فقرات)‬ ‫تا رسیدن نیروهای امدادی ‪ ،‬در صورت امکان عالیم حیاتی‬ ‫بیمار را کنترل کنیــد و اقدامات فوری مانند باز کردن راه‬ ‫هوایی و کنترل خونریزی را انجام دهید‪.‬‬ ‫مســیر را برای ورود خودروهای امدادی به محل حادثه باز‬ ‫نگهدارید و از ازدحام در محل حادثه بپرهیزید ‪...‬‬ ‫ستوانیکم مرتضی ابراهیمی‪.‬کارشناس پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی استان مازندران‬ ‫خبــر‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی و پاکسازی نقاط‬ ‫الوده در ساری‬ ‫ســاری‪ -‬وارش نیوز‪ /‬فرمانده انتظامی شهرســتان ساری از‬ ‫دستگیری ‪ ۲۶‬ســارق و کشف اموال سرقتی در طرح ارتقاء‬ ‫امنیت اجتماعی این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سرهنگ" ناصر علی‬ ‫صفر پور" با اعالم این خبر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به منظور پاکسازی‬ ‫نقاط الوده و مقابله با توزیع کنندگان موادمخدر‪ ،‬ســارقان‬ ‫و مجرمان ســابقه دار‪ ،‬طرح عملیاتی ارتقاء امنیت اجتماعی‬ ‫در مناطق الوده و جرم خیز بخش انتظامی فرح اباد ســاری‬ ‫اجرا شد ‪.‬وی‪،‬افزود‪ :‬در اجرای این طرح ماموران انتظامی این‬ ‫فرماندهی با هماهنگی قضائی و در عملیاتی ضربتی موفق به‬ ‫شناسایی و دستگیری ‪ 26‬متهم به سرقت‪ 16 ،‬عامل تهیه و‬ ‫توزیع مواد مخــدر و ‪ 26‬نفر از متهمان تحت تعقیب مرجع‬ ‫قضائی در سطح حوزه استحفاظی شدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ صفرپور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در اجــرای این طرح‪ 3‬تن‬ ‫چوب االت جنگلی قاچاق‪ 5 ،‬قبضه سالح شکاری غیر مچاز‪،‬‬ ‫یک کیلوگرم مواد مخدر‪ ،‬یک دســتگاه موتور سیکلت و ‪2‬‬ ‫دســتگاه دوچرخه ‪ 20،‬عدد ابزار و وسایل منازل مسکونی و‬ ‫‪ 15‬قطعه تجهیزات داخلی خودرو سرقتی کشف شد ‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی ســاری در پایان از توقیف ‪ 23‬خودرو و ‪29‬‬ ‫موتور سیکلت متخلف در اجرای این طرح خبر داد و ضمن‬ ‫تقدیر از همکاری خوب مردم با پلیس اظهار داشــت‪ :‬هدف‬ ‫از اجــرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکســازی مناطق‬ ‫الــوده‪ ،‬ایجاد امنیت پایدار و ایجاد اســایش و ارامش برای‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫مقــام معظم رهبری از ســال ‪ ۹۰‬تاکنــون در نامگذاری‬ ‫ســال ها به اقتصاد نگاه ویژه ای داشــته اند و بر بکارگیری‬ ‫روش هایی برای رســیدن به خودکفایی در تولید‪ ،‬توسعه‬ ‫اقتصادی و کم کردن وابســتگی به دیگر کشــورها تاکید‬ ‫کرده انــد و در حال حاضر نتیجه تولید و اشــتغال چیزی‬ ‫به جز محصول نیســت و فروش محصول نیز معنایی جز‬ ‫حمایت از تولیدکننده ندارد‪.‬‬ ‫وارش نیوز؛ بهناز مقدس‪ /‬ســرویس اقتصادی؛ متاســفانه‬ ‫تحریم های اقتصادی و ســوء مدیریت هایی که روز به روز‬ ‫فشــار اقتصادی بر مردم را افزایش می داد‪ ،‬کم بود‪ ،‬کرونا‬ ‫هم امد و اکنون اداره کشــور در این وضعیت ساده نیست‬ ‫و بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا را هم به چالش‬ ‫کشیده است‪ ،‬چه رسد به دولت تدبیر و امید‪.‬‬ ‫هزینه هــای درمانی مقابله با کرونــا و کمک های مالی ای‬ ‫که دولت حســب وظیفه باید به مردم و به خصوص قشر‬ ‫اســیب پذیر ارائه دهد‪ ،‬قوز باالی قوز شده و در این مقطع‬ ‫که از باب فروش نفت و کســب درامــد بیش از هر زمان‬ ‫دیگری مشــکل داریــم‪ ،‬دولت و به تبــع ان مردم را در‬ ‫بدتنگنایی قرار داده است‪.‬‬ ‫در همین وضعیت مجلســی جدید شروع به کار کرده که‬ ‫راه یافتگان ان تا دیروز‪ ،‬منتقدان ســفت و ســخت دولت‬ ‫و سیاســت های اقتصــادی ان بوده و وعــده داده اند که‬ ‫سامانی به اوضاع اقتصادی کشور می دهند‪.‬بر همین اساس‬ ‫انتظار می رود اقایان در مجلس یازدهم از سیاســی کاری‬ ‫فاصلــه گرفته و اقدامات واقعــی در جهت بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی و معیشتی مردم انجام دهند‪.‬در مجموع اقدامات‬ ‫اولویّتــداری که بــرای مجلس یازدهم در راســتای عمل‬ ‫به وظایف و رســالتهای انقالبی خــود و به منظور ارتقای‬ ‫کارامدی نظام اقتصادی کشور پیشنهاد میشود را میتوان‬ ‫به شرح ذیل ارائه داد‪.‬‬ ‫دکتر مهدی بشارتده سلوطی دکترای اقتصاد در گفت وگو‬ ‫بــا وارش نیوز؛ در این باره می گوید‪ :‬به نظر می رســد که‬ ‫توجه به مسائل اقتصادی‪ ،‬باید مهمترین اولویت و دغدغه‬ ‫ی مجلس یازدهم باشد چراکه مسائل اقتصادی معیشتی‬ ‫اکنون هم گســترده تر و عمومیت یافته تر از سایر مسائل‬ ‫اســت و هم نقطه اســیب پذیری کشــور از تهاجم های‬ ‫خارجی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬براین اســاس و با توجــه به چالش ها و‬ ‫مسائل اقتصادی کشور مجلس باید با توجه به سرفصل ها‬ ‫اقدامات انقالبی از جمله بهبود شــاخص ســهولت فضای‬ ‫کسب و کار را در کشور انجام دهد‪.‬‬ ‫این دکتــرای اقتصاد ادامــه داد‪ :‬در اخرین گزارش بانک‬ ‫جهانی در خصوص شــاخص فضای کسب و کار در سال‬ ‫‪ ،2018‬ایران در میان ‪ 190‬کشور جهان‪ ،‬در جایگاه ‪124‬‬ ‫ایستاده که در مقایسه با سال قبل(‪ ،)2017‬چهار پله تنزل‬ ‫نیز داشته است‪ .‬براســاس تازهترین امار بانک جهانی در‬ ‫گزارش «سهولت کسب و کار»‪ ،‬رتبه ی ایران ‪ 127‬است‪.‬‬ ‫بشارتده سلوطی خاطرنشان کرد‪ :‬نمره باالی ایران در این‬ ‫شاخص نشان می دهد که راه اندازی‪ ،‬سوداوری و استمرار‬ ‫کســب و کارها در ایران با مشکل جدی مواجه بوده و در‬ ‫نتیج ه این وضعیت‪ ،‬تولید در داخل کشور در قدم نخست‬ ‫خود با چالش های جدی مواجه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این وضعیت که تولیدکننده و ســرمایه گذار‬ ‫ایرانی و حتی خارجی با موانع زیادی مواجه است‪ ،‬میل به‬ ‫تولید کاســته و در نتیجه‪ ،‬بازار داخلی با رکود در تولید و‬ ‫مشکل عرضه کاالهای ایرانی مواجه خواهد شد که همین‬ ‫امر‪ ،‬سبب روی اوردن به واردات نیز می شود‪.‬‬ ‫ایــن دکترای اقتصــاد افزود‪ :‬چنانچه کســب و کاری در‬ ‫این شــرایط نیز شــکل بگیرد و بتواند دوام بیاورد‪ ،‬هزینه ‬ ‫پای اقتصاد ایران می لنگد؟‬ ‫تمام شده کاالهای تولیدی ان باال خواهد بود و تولیدکننده‬ ‫مجبور است در مقایســه با کاالهای وارداتی خارجی‪ ،‬ان‬ ‫را بــا قیمت باال به بــازار عرضه کنــد بنابراین در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬رونق تولید روز به روز دچار افت می شود‪.‬‬ ‫بشــارتده ســلوطی با بیان اینکه حال مجلس یازدهم در‬ ‫راســتای رســالت های انقالبی و کارامدســازانه خود باید‬ ‫تالش کند تا پارامترهای دهگانه ای که منجر به ســهولت‬ ‫فضای کسب و کار می شــود را تسهیل سازد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬تشریفات و هزینه های راه اندازی کسب و‬ ‫کارها مانند اخذ مجوزها‪ ،‬دسترسی به برق و ثبت مالکیت‬ ‫شرکتها را باید به حداقل ممکن برساند‪.‬‬ ‫وی جلوگیری از واردات بی رویه را دومین اقدام دولت در‬ ‫راستای اقدامات انقالبی دانست و گفت‪ :‬هرچند در برخی‬ ‫حوزه هــا که به هر دلیلی‪ ،‬کاالی داخلی تولید نمی شــود‪،‬‬ ‫چاره ای جز واردات نیســت اما منظور از واردات به عنوان‬ ‫چالــش و مانعی بــرای حمایــت از کاالی ایرانی‪ ،‬واردات‬ ‫کاالهایی است که اوالً مشابه داخلی دارند و ثانیاً کاالهای‬ ‫مصرفی اند و نه سرمایه ای‪.‬‬ ‫این دکترای اقتصاد یاداور شد‪ :‬به عبارتی‪ ،‬افت واردات به‬ ‫کشور این است که این واردات‪ ،‬مکمل تولید داخلی برای‬ ‫رفع نیازهای بازار نیست‪ ،‬بلکه رقیب تولید داخلی است و‬ ‫در واقع‪ ،‬واردات به ایران هم هوشمند نیست‪ ،‬هم از الگوی‬ ‫خاصی پیروی نمی کند و هم بــه میزان زیادی‪ ،‬از طریق‬ ‫راه های غیرقانونی چون مافیا و قاچاق وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫بشارتده سلوطی تصریح کرد‪ :‬دقت در برخی امارها گویای‬ ‫این واقعیت است که کمر تولیدکننده ایرانی در زیر سیل‬ ‫واردات به خوبی خم شــده است به عنوان مثال‪ ،‬به گفته‬ ‫رئیس ســازمان توســعه تجارت‪ ،‬میزان واردات رســمی‬ ‫پوشاک به کشور در سال ‪ ،96‬حدود ‪ 59‬میلیون دالر بوده‬ ‫است‪ ،‬در حالی که براساس گزارش مرکز تجارت بین الملل‬ ‫صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به ایران حدود‬ ‫یک میلیارد دالر بوده اســت که این تفاوت‪ ،‬بیانگر حجم‬ ‫قاچاق پوشاک به ایران است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیان کرد‪ :‬بنا به امــاری دیگر‪ ،‬فقط در ‪۱۱‬‬ ‫ماهه اول سال ‪ ،۹۶‬حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان کاالهای‬ ‫مصرفی غیرضروری به کشور وارد شده است یعنی معادل‬ ‫ایجــاد ‪ ۴۰۰‬هزار شــغل‪ ،‬واردات برخی اقــام غیرضرور‬ ‫همچون واردات اقالمی مانند ســنگ پا‪ ،‬ســنجاق قفلی‪،‬‬ ‫ســگک‪ ،‬فالســک‪ ،‬ادامس‪ ،‬دســتگیره در و پنجره‪ ،‬قفل‪،‬‬ ‫چکش و پتک‪ ،‬بیل‪ ،‬فندک‪ ،‬ســس‪ ،‬قرقره‪ ،‬کلنگ‪ ،‬قیچی‪،‬‬ ‫چتر‪ ،‬زیپ‪ ،‬شامپو‪ ،‬شــانه سر و‪ ...‬نشان دهنده بی برنامگی‬ ‫در حوزه ی واردات و البته‪ ،‬میزان اسیب های این پدیده بر‬ ‫ت تولید و کار و کارگر ایرانی است‪.‬‬ ‫ساح ‬ ‫این دکترای اقتصاد گفت‪ :‬در واقع‪ ،‬این حجم از واردات‪ ،‬ان‬ ‫هــم واردات اقالم غیرضروری که در داخل نیز توان تولید‬ ‫ان ها وجــود دارد‪ ،‬بیش از انکه توجیــه فنی و اقتصادی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬گواه این حقیقت است که واردکنندگان این‬ ‫کاالها با سودهای میلیاردی و در غفلت نهادهای مسئول‪،‬‬ ‫کمر به نابودی تولید و تولیدکننده ملی بسته اند و جز سود‬ ‫و نفع شخصی‪ ،‬چیز دیگری برایشان مهم نیست‪.‬‬ ‫بشارتده ســلوطی خاطرنشــان کرد‪ :‬کاالهای مصرفی در‬ ‫یازده ماه اول ســال ‪ 1397‬نیز حــدود ‪ 16‬درصد از کل‬ ‫حجم واردات کشور را به خود اختصاص داده است؛ رقمی‬ ‫که با حجــم واردات کاالهای ســرمایه ای برابری می کند‬ ‫و در این شــرایط‪ ،‬مجلس باید به هوشمندسازی واردات‬ ‫متمرکز شــود‪.‬وی افزود‪ :‬یکی ممنوعیت واردات کاالهایی‬ ‫است که مشابه داخلی دارند‪ ،‬دوم به جای تمرکز بر واردات‬ ‫کاالهای مصرفی‪ ،‬باید تالش شود که کاالهای سرمایه ای و‬ ‫واســطه ای به کشور وارد شود و در نهایت نکت ه سوم همانا‬ ‫جلوگیری از واردات کاالهای غیرضروری است‪.‬‬ ‫استاد دانشــگاه علم و فناوری مازندران مبارزه با فساد از‬ ‫سومین اقدامات انقالبی این مجلس دانست و گفت‪ :‬تولید‬ ‫در ایران با عارض ه بزرگی به نام شــبکه های فساد و مافیا‬ ‫دســت و پنجه نرم می کند‪ ،‬امار میزان فســاد و شاخص‬ ‫ادراک فســاد در ایران که هر ساله از سوی سازمان مردم‬ ‫ نهاد «شــفافیت بین الملل» اعالم می شود‪ ،‬نمره و وضعیت‬ ‫مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬ایران در گزارش ســال ‪ 97‬ســازمان‬ ‫شفافیت بین الملل در مورد شاخص ادراک فساد‪ ،‬با کسب‬ ‫‪ 28‬امتیاز یعنی دو امتیاز پائین تر از ســال گذشــته‪ ،‬در‬ ‫رتبــه ‪ 138‬جهان (در میان ‪ 180‬کشــور) قرار گرفته که‬ ‫نشان دهنده تنها هشت پله تنزل نسبت به سال قبل است‪.‬‬ ‫ایران در سال های اخیر هرگز نتوانسته است امتیازی باالتر‬ ‫از ‪ 30‬و رتبــه ای بهتر از ‪ 120‬در شــاخص ادراک فســاد‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫بشــارتده ســلوطی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق وضعیت‬ ‫قاچــاق و رقم باالی ان در کشــور کــه می تواند از دیگر‬ ‫اقدامــات انقالبی باشــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بــرای دمیدن روح‬ ‫پویایی و نشــاط در حیات اقتصادی کشــور‪ ،‬حتما باید با‬ ‫قاچاق مبارزه شود‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬امار اقتصادی کشور در‬ ‫سال ‪ 1396‬گویای رقمی حدود ‪ 13‬میلیارد دالری قاچاق‬ ‫در کشور است‪ ،‬مجلس انقالبی و کارامد باید تالش کند تا‬ ‫با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی خود‪ ،‬دستگاههای‬ ‫مسئول در امر مبارزه با قاچاق را فعالتر و چابکتر سازد‪.‬‬ ‫وی اصالح ســاختار بودجه را اقدامی انقالبی دیگر دانست‬ ‫و گفت‪ :‬سهم کم بودج ه تحقیق و پژوهش‪ ،‬فراوانی بودجه‬ ‫جاری کشــور در مقایســه با بودجه بخش های عمرانی و‬ ‫زیرساختی‪ ،‬وابستگی بودجه به نفت‪ ،‬کم توجهی به اقتصاد‬ ‫مقاومتی در طرح ریزی بودجه از زمان ابالغ سیاســتهای‬ ‫کلی اقتصــاد مقاومتی و‪ ...‬ازجمله مهمترین عیوب بودجه ‬ ‫بندی در کشور است‪.‬‬ ‫این دکترای اقتصــاد ادامه داد‪ :‬وجود این عیوب ســبب‬ ‫می شــود که بخش هایی مانند شرکت های دانش بنیان که‬ ‫براحتی می توانند ظرفیت های تولیدی و اقتصادی کشــور‬ ‫را در زمانــی کوتاه ارتقا دهند‪ ،‬با مشــکالتی چون کمبود‬ ‫نقدینگی و سرمایه مواجه شوند و حال مجلس یازدهم باید‬ ‫به رفع این نقایص در ســاختار بودجهی ساالنه ی کشور‬ ‫توجه جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫بشــارتده ســلوطی بیان کرد‪ :‬اصالح نظام بانکی در یک‬ ‫نــگاه کلی‪ ،‬از بنگاه داری بانک ها‪ ،‬نرخ باالی ســود بانکی‪،‬‬ ‫نرخ باالی بهره ی بانکی و حتی دادن بهره به ســپرده های‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬فعالیت بانک هــا در بازارهای غیرمولد‪ ،‬دولتی‬ ‫بــودن بانک ها و در نتیجــه‪ ،‬تاثیرپذیری نظــام بانکی از‬ ‫اقتصــاد دولتی و تصمیمات سیاســی‪ ،‬گرایش بانک ها به‬ ‫سمت بنگاه های بزرگ و شرکت های با توان مالی باال و در‬ ‫نقط ه مقابل ایــن‪ ،‬عدم حمایت جدی از بنگاه های کوچک‬ ‫و متوسط‪ ،‬خصوصی ســازی ابتر بانک ها و رشد بانک های‬ ‫خصوصی؛ بی ثباتــی نظام بانکی و سیاســت های ان که‬ ‫مانعی عمده برای جذب سرمایه گذاری خارجی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حمایــت نکردن جدی از کارافرینی و ایده های‬ ‫نــو با تاکید بر نظام وثیقه محوری و‪ ...‬به عنوان عمده ترین‬ ‫مشــکالت نظام بانکی یاد کرده اند‪ .‬مســلم است که در‬ ‫اینگونــه وضعیتی‪ ،‬نظام بانکی کشــور نــه تنها در جهت‬ ‫حمایت از رونق اقتصادی قــرار ندارد‪ ،‬بلکه در عمل خود‬ ‫مانعی جدی است‪ ،‬براین اساس‪ ،‬وادار کردن بانک مرکزی‬ ‫و وزارت اقتصاد به تالش برای اصالح نظام بانکی کشــور‬ ‫باید جزو اولویتهای مجلس یازدهم باشد‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه علــم و فنــاوری مازنــدران حمایت از‬ ‫شــرکت های دانش بنیان را موضوع حائز اهمیت جدی از‬ ‫چند جهت دانست و افزود‪ :‬اول اینکه در سطح دنیا شاهد‬ ‫افزایــش دانش محوری و دانش بنیانی اقتصادها هســتیم‪،‬‬ ‫دوم اینکه در سال های اخیر در داخل کشور پیشرفت های‬ ‫قابل توجهی در دســت یابی به دانش های راهبردی صورت‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬بنابرایــن‪ ،‬برای تقویت اقتصاد کشــور باید‬ ‫تالش شــود تا از یافته های علمــی و روش ها و ابزارهایی‬ ‫که این پیشرفت ها می تواند در خدمت اقتصاد و تولید قرار‬ ‫دهد‪ ،‬بهره برداری شود‪.‬‬ ‫این مدرس اقتصاد خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه می توان‬ ‫به حمایــت از تحقیقات علمــی‪ ،‬حمایــت از نخبگان و‬ ‫استعداهای برجســته‪ ،‬افزایش ســهم تحقیق و پژوهش‬ ‫از تولید ناخالــص ملی‪ ،‬حمایت هــای مالیاتی و تعبیه ی‬ ‫مشــوق هایی مانند راحتی در ثبت شرکت و‪ ...‬در راستای‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد‪.‬‬ ‫بشارتده سلوطی بیان کرد‪ :‬فعالسازی دیپلماسی اقتصادی‬ ‫علی رغم انکه در پیشــرفت اقتصادی به طور اعم و رونق‬ ‫تولیــد به طــور اخص‪ ،‬باید نــگاه به درون و شــکوفایی‬ ‫اســتعدادها و ظرفیت های درونی باشــد اما در این میان‬ ‫می بایســت از ظرفیت های خارج از کشور نیز برای تقویت‬ ‫این استعداهای داخلی هم استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬به نظر می رســد که موفقیــت در این زمینه‬ ‫به کیفیت دیپلماســی اقتصادی کشــور‪ ،‬چــه از مجاری‬ ‫رســمی دیپلماتیک و چــه از مجاری غیررســمی مانند‬ ‫بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی‪ ،‬بســتگی دارد اما روی‬ ‫ســخن در اینجا معطوف به دیپلماســی رسمی است‪ ،‬در‬ ‫واقع‪ ،‬دیپلماســی اقتصادی هم برای معرفی ظرفیت های‬ ‫اقتصادی ایران جهت ســرمایه گذاری خارجی و هم برای‬ ‫کشــف ظرفیت های بکــر ســرمایه گذاری و فعالیت برای‬ ‫بخش خصوصی در خارج از کشــور می تواند به عنوان ابزار‬ ‫و در عین حال‪ ،‬روشــی برای تقویت اقتصاد کشور مدنظر‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش؛ در این راستا به نظر می رسد که تقویت‬ ‫ســاختارهای اقتصادی در وزارت خارجــه‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫دیپلمات های اشنا به مسائل اقتصادی یا تقویت مشاوران‬ ‫(مشــاوره های) اقتصادی به دیپلمات هــا و دخیل کردن‬ ‫بخــش خصوصــی و مالحظات ان در سیاســت گذاری و‬ ‫اجرای سیاست و روابط خارجی می تواند در کارامدسازی‬ ‫و بهینه ســازی دیپلماســی اقتصادی موثر باشد و در این‬ ‫زمینــه‪ ،‬باز مجلس می تواند با نظارت بر اجرای سیاســت‬ ‫و روابط خارجی و مطالبه از دســتگاه های تعیین کننده و‬ ‫مجری سیاســت خارجی‪ ،‬به ان ها در راستای فعال سازی‬ ‫دیپلماسی اقتصادی کمک کند‪/.‬اقتصاد و اندیشه‪.‬‬ ‫خلف وعده ‪ 4‬ساله بسته شدن پرونده مسکن مهر مازندران‬ ‫پرونده مسکن مهر مازندران در حالی قرار بود که چهار‬ ‫سال گذشته بسته شود اما هنوز مدیران و مجریان‪ ،‬این‬ ‫پرونده را در جلســات شورای مســکن دست به دست‬ ‫می کنند و حتی مبادرت به تحویل واحدهای مسکونی‬ ‫بدون اسانســور و راه پله به گوش وزیر راه و شهرسازی‬ ‫هم رسیده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری فارس مازندران ـ سرویس اقتصادی‪-‬پرونده‬ ‫واحدهای نیمه کاره مســکن مهر مازندران باید تا پایان‬ ‫ســال بسته شــود؛ این مطلبی اســت که از سال ‪۹۵‬‬ ‫تاکنون در استان بارها و بارها از سوی مسووالن مسکن‬ ‫و راه و شهرسازی مطرح شده است‪.‬‬ ‫مهران مهردادی مدیرمسکن اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫مازندران در سال ‪ ۹۵‬سه ســال بعد از روی کار امدن‬ ‫دولت تدبیر و امید از بسته شدن پروند مسکن مهر در‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫مســوول اســتانی در حالی ظاهرا روی کاغذ بنا دارند‬ ‫پرونده مســکن مهر را ببندند که چالش های زیادی در‬ ‫مسکن مهر میارکال و مسکن مهر نکا وجود دارد‪.‬‬ ‫هم صدایی در ارتباط با بســته شــدن پرونده مســکن‬ ‫مهر در اســتان مازندران در ســال ‪ ۹۸‬بسیار جدی تر‬ ‫شده اســت و مهدی رازجویان معاون عمرانی استاندار‬ ‫مازنــدران چندین بــار و محمد نظــری مدیرکل راه‬ ‫و شهرســازی مازنــدران نیــز در تریبون های مختلف‬ ‫خبر از بســته شــدن پرونده مســکن مهــر مازندران‬ ‫را مطرح کردند‪.‬‬ ‫اما به نظر می رسد که چالش های مسکن مهر در حدی‬ ‫اســت که حتی روی کاغذ هم امکان بســته شدن ان‬ ‫وجــود ندارد به طوری که در یک ســالگی اخرین قول‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی مازندران‪ ،‬هنوز این پرونده در‬ ‫جلسه شورای مسکن استان دست به دست می چرخد‬ ‫به طوری که مهدی رازجویان معاون عمرانی اســتاندار‬ ‫مازنــدران در هفتادونهمین جلســه این شــورا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به پیشــرفت فیزیکی پروژه های مســکن‬ ‫مهر در اســتان باید بــا همت و تعامل دســتگاه های‬ ‫خدمات رسان استان خدمات شهری و زیربنایی پروژها‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مسکن دغدغه اصلی و ابتدایی برای هر‬ ‫خانواده ای محسوب شده‪ ،‬از این رو بر طرف کردن این‬ ‫مسئله توســط خدمتگزاران مردم در دولت ها می تواند‬ ‫عاملی مهمی در جهــت تعامل‪،‬همدلی و اعتماد مردم‬ ‫به ان دولت باشد‪.‬‬ ‫در ادامه محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران‬ ‫ابی ُاتیسم یاداور دلهای اسمانیست اینها دستهای فرشتگان ُاتیسم هستند‬ ‫که برای محبت وتوجه بسوی شما دراز شده اند؛‬ ‫این فرصت طالیی را دریابید‬ ‫خدا همین نزدیکی هاست‬ ‫با اشاره به همکاری و تعامل دستگاه های خدمات رسان‬ ‫با مجریان طرح مســکن مهــر در مازندران‪،‬گفت‪ :‬طی‬ ‫جلســات منظم و پیگیری های مجدانه مســووالن امر‬ ‫بســیاری از مشــکالت با همفکری دســتگاه ها مرتفع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی مازندران بــا بیان اینکه در‬ ‫شورای تامین مسکن اســتان و کمیته های فنی ان به‬ ‫طور منظم تشکیل و مشــکالت مربوط به مسکن مهر‬ ‫طــرح و پیگیری می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬بــا تعامل و همدلی‬ ‫تمامی دستگاه های مرتبط با مسکن مهر بتوانیم پروژه‬ ‫مسکن مهر را هرچه سریع تر به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫از نــوع ادبیــات متولیان امر در حوزه مســکن به نظر‬ ‫می رسد که قصه پرقصه مسکن مهر در استان مازندران‬ ‫همچنان ادامه داشــته باشد و بنا نیست که متقاضیان‬ ‫مســکن مهر در میــارکال و نکا به ارامش نســبی در‬ ‫واحدهای مسکونی که تحویل گرفته اند برسند‪.‬‬ ‫تحویل واحدهای مســکونی بدون اسانسور و حتی راه‬ ‫پله از جمله چالش های مســکن مهر در نکا اســت که‬ ‫اطالعات ان حتی به گوش وزیر راه و شهرســازی هم‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫انتظار است که وقتی مسووالن استانی تصمیم به بسته‬ ‫شدن پرونده مســکن مهر گرفتند‪ ،‬نگاهی به راه پله ها‬ ‫بدون دستگیر و چاله های بدون اسانسور در مسکن مهر‬ ‫نکا داشته باشــند و همزمان بسته شدن این پرونده ها‬ ‫لبخند رضایت بر ســاکنان مســکن مهر در میارکال و‬ ‫مسکن مهر نکا دیده شود‪.‬‬ ‫اقتصادی ‪-‬اجتماعی‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪ / 28‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪74‬‬ ‫طرح تحول فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برنامه‬ ‫هفتم پیگیری می شود‬ ‫نماینده مردم ســاری و میاندورود در مجلس شــورای‬ ‫اســامی در بازدید از اداره کل کانــون پرورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان گفت‪ :‬طرح تحول کانون می تواند در‬ ‫برنامه هفتم مجلس مورد پیگیری و حمایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫طرح تحــول فعالیت کانون پرورش فکــری کودکان و‬ ‫نوجوانان در برنامه هفتم پیگیری می شود‬ ‫به گــزارش خبرگزاری فارس از شهرســتان ســاری‪،‬‬ ‫منصــور علی زارعــی نماینده مردم ســاری در مجلس‬ ‫شــورای اســامی بــا حضــور در اداره کل کانــون‬ ‫پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان مازنــدران با اهم‬ ‫فعالیت‪‎‬هــای کانون اشــنا شــد‪.‬وی با مهــم خواندن‬ ‫کانون پــرورش فکــری کودکان ونوجوانــان در تامین‬ ‫اینده ای روشــن برای کــودکان ونوجوانــان‪ ،‬این نهاد‬ ‫فرهنگی را مبنا و پایه شــکل گیری شخصیت کودکان‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ســاری و میاندورود در مجلس شــورای‬ ‫اســامی گفت‪ :‬اگر قرار اســت هر اتفاقــی بیفتد باید‬ ‫در حــوزه کودک ونوجــوان محقــق شــود و بر همین‬ ‫اساس‪،‬حمایت از طرح ها و برنامه های کانون الزم است‪.‬‬ ‫زارعی با حمایت از کانون یاداور شد‪ :‬طرح تحول کانون‬ ‫می تواند در برنامه هفتم مجلس مورد پیگیری و حمایت‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫یزدان شــناس مدیرکل کانون پــرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانــان مازندران در ادامه به تشــریح فعالیت های‬ ‫کانون و تاثیر ان در رشــد اســتعدادها و توانایی هایی‬ ‫کودکان ونوجوانان پرداخت و افزود‪ :‬یکی از اهداف مهم‬ ‫کانون توسعه عدالت فرهنگی در روستاها و نقاط کمتر‬ ‫توسعه یافته است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کتاب خانه هــای ســیار روســتایی یکی از‬ ‫ظرفیت های مهم ما در ارائــه خدمات فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و ادبی به کودکان ونوجوانان روســتایی اســت و تالش‬ ‫داریم تا با توســعه این امر بتوانیم خدمات کانون را به‬ ‫روستاهای بیشتری ارائه کنیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان‬ ‫مازندران با اشــاره به اینکه کتاب خانه ســیار روستایی‬ ‫یک خودروی کابین دار اســت که بــا وجود یک مربی‬ ‫به ‪ ۲۰‬روســتا خدمات فرهنگی ارائه می کند‪ ،‬خواستار‬ ‫حمایت مســووالن به ویژه نمایندگان مجلس از اینگونه‬ ‫طرح ها شد‪ ،‬اضافه داشت‪ :‬حمایت نمایندگان‪ ،‬مسووالن‬ ‫و خیران در تجهیز کانون به ناوگان خودرویی می تواند‬ ‫در ایجاد نشاط و رشد استعدادهای کودکان ونوجوانان‬ ‫روستایی موثر باشد‪.‬‬ ‫یزدان شــناس یکی از مشــکالت عمده کانون را تبدیل‬ ‫وضعیت بخش وســیعی از مربیــان و نیروهای قرادادی‬ ‫عنوان کــرد و افزود‪ :‬این مســاله می توانــد در ایجاد‬ ‫امنیــت روانــی مربیان که نقــش مهمــی در ارتباط‬ ‫بــا نســل جوان جامعــه دارنــد ایفا کند و خواســت‬ ‫تــا در این حــوزه هم نماینــدگان مجلــس از کانون‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫در ادامــه این برنامــه‪ ،‬نماینده مردم ســاری از مرکز‬ ‫فرهنگی هنری شــماره ‪ ۳‬و مرکز نجوم کانون ساری و‬ ‫دفتر کانون زبان استان هم بازید کرد‪.‬‬ ‫جهاد کشاورزی مازندران نسبت به خطر کرم ساقه خوار برای کشت دوم برنج هشدار داد‬ ‫ساری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬خوشه های شالی کشت اول در مازندران‬ ‫این روزها در حالی به مرحله طالیی شــدن و برداشــت‬ ‫رسیده است که خطر گسترش تخم ریزی کرم ساقه خوار‬ ‫‪ ،‬کشــت دوم برنــج را برای کشــاورزانی کــه توجهی‬ ‫به توصیه هــای کارشناســان ندارند در همــان مرحله‬ ‫خزانه گیری تهدید می کند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم جهاد کشاورزی مازندران ‪ ،‬کشت نخست‬ ‫برنج در اســتان هفته جاری در بعضی مناطق به مرحله‬ ‫برداشت می رسد‪ .‬کشت دوم برنج عمدتا در شالیزارهایی‬ ‫انجام می شود که برداشــت محصول کشت نخست ان‬ ‫پیش از نیمه اول مرداد برداشت شود‪.‬‬ ‫مدیــر حفظ نباتات جهــاد کشــاورزی مازندران ضمن‬ ‫هشــدار به شــالیکارانی که قصد کشت دوم را دارند ‪ ،‬از‬ ‫انان خواســت تا پیش از خزانه گیری نســبت به مبارزه‬ ‫اصولی با کرم ساقه خوار اقدام کنند‪.‬‬ ‫عبدالرحمان زاغی روز شــنبه به خبرنــگار ایرنا گفت ‪:‬‬ ‫بررسی های میدانی کارشناسان ما حاکی است که برخی‬ ‫از کشاورزان نسبت به خزانه گیری و بذرپاشی در حاشیه‬ ‫کشت اول اقدام کرده اند تا برای کشت دوم اماده شوند‬ ‫ولی باید توجه داشــته باشند که خزانه اشان بشدت در‬ ‫معرض تهدید کرم ساقه خوار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬برای این که خزانه ها به تخم افت کرم ساقه‬ ‫خوار الوده نشوند ‪ ،‬الزم است کشاورزان با ایجاد پوشش‬ ‫روی خزانــه های رو بــاز ‪ ،‬ان را در برابربا افت حفاظت‬ ‫کنند‪.‬زاغی گفت ‪ :‬پوشــش حفاظتی بــرای خزانه بهتر‬ ‫اســت با تورهای ضد حشــره مانند پشه بند انجام شود‬ ‫چون این اقدام پیشــگیرانه نقــش موثری در جلوگیری‬ ‫از تخــم ریزی کرم ســاقه خــوار در خزانــه و کاهش‬ ‫الودگی دارد‪.‬‬ ‫وی نصب تله های نوری در حاشــیه خزانه برای شــکار‬ ‫پروانــه ها قبل از تخم ریزی را هم برای کاهش الودگی‬ ‫نشاءها بســیار مثمر ثمر دانست و افزود ‪ :‬اقدام دیگری‬ ‫که کشــاورزان باید انجام دهند ‪ ،‬وارســی نشــاء هنگام‬ ‫انتقال به زمین اصلی برای امحاء دســتجات تخم افت یا‬ ‫حذف بوته های الوده است ‪.‬‬ ‫مدیــر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی مازنــدران تاکید‬ ‫کــرد ‪ :‬کشــاورزانی که قصد کشــت دوم را دارند حتما‬ ‫بــا کارشناســان حفظ نباتــات و کلینیک هــای گیاه‬ ‫پزشــکی برای اخــذ اطالعت فنــی و زمان مناســب‬ ‫برای انجــام مبارزه شــیمیایی هم هماهنگــی الزم را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫وی مدیریــت افت کرم ســاقه خــوار را نیازمند مبارزه‬ ‫تلفیقی دانســت و گفت ‪ :‬مبــارزه تلفیقی نه تنها باعث‬ ‫کاهش مصرف سموم می شود ‪ ،‬بلکه ضریب موفقیت را‬ ‫هم افزایش می دهد ضمن این که با کاهش هزینه برای‬ ‫کشــاورز همراه خواهد بود‪.‬بر اســاس امارسازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی مازندران امســال حدود ‪ ۲۱۵‬هزار هکتار از‬ ‫زمین های استان زیر کشــت برنج رفته است‪ .‬برخی از‬ ‫کشــاورزان که قصد کشــت دوم برنج را دارند طی چند‬ ‫روز گذشته خزانه گیری را برای تولید بوته نشاء مجدد‬ ‫اغاز کردند‪.‬به اعتقاد کارشناسان موسسه تحقیقات برنج‬ ‫و حفظ نباتات مازندران ‪ ،‬ســابقه بی توجهی کشاورزان‬ ‫در مدیریــت خزانه گیری برای کشــت دوم طی ســال‬ ‫های گذشــته سبب شد تا ضریب اســیب پذیری در اثر‬ ‫طغیان افت کرم ســاقه خوار برنج در استان چندین برابر‬ ‫شــود‪.‬عدم مدیریت علمی افت کرم ساقه خوار پیش از‬ ‫کشــت دوم سبب می شود تا نسل ســوم و چهارم این‬ ‫افت طغیان کنند ‪ ،‬وضعیتی که به اعتقاد کارشناســان‬ ‫کشــاورزی حتی با مبارزه شــیمیایی و سمپاشی های‬ ‫مکرر هم قابل کنترل نیست‪.‬‬ ‫طی یک دهه اخیر کرم ســاقه خوار نسل اول و دوم در‬ ‫کشــت اول با عملی کردن توصیه های کارشناســان از‬ ‫جمله شــخم زمســتانه و از بین بردن علفهای هرز کنار‬ ‫مزرعه نه تنها به مرحله طغیان نمی رســد ‪ ،‬بلکه طبق‬ ‫امار جهاد کشاورزی مازندران حتی مصرف سم دیازینون‬ ‫و گرانوله نیز به شــدت کاهش یافت ‪ ،‬اما با گســترش‬ ‫کشت دوم برنج نسل سوم و چهارم این افت به دلیل بی‬ ‫توجهی در مدیریت خزانــه گیری به مرحله طغیان می‬ ‫رسد‪.‬بررســی های میدانی خبرنگار ایرنا نشان می دهد‬ ‫که امســال با توجه به وضعیت ذخیره اب پشت سدها و‬ ‫اببندان هــا و همچنین تداوم روان اب در رودخانه ها ‪،‬‬ ‫کشاورزان بیشتری در حال خزانه گیری برای کشت دوم‬ ‫در حاشــیه شالیزارهای زیر کشــت اول هستند و پیش‬ ‫بینی می شــود که میزان کشت دوم بیشتر از سال های‬ ‫گذشته باشد‪.‬‬ ‫تا پیش از این تاخیر دو هفته ای کشــت نخســت برنج‬ ‫در مازنــدران به خاطر شــیوع کرونا ایــن گمانه زنی را‬ ‫تقویــت کرده بــود که احتماال میزان کشــت دوم برنج‬ ‫در استان کاهش خواهد یافت‪.‬ســال گذشته طبق امار‬ ‫رســمی جهاد کشــاورزی مازندران حــدود ‪۱۰۵‬هزار‬ ‫هکتــار از زمین های شــالیزاری اســتان بــه ‪ ۲‬روش‬ ‫پرورش ســاقه یا دونوچ و نشــاء دوباره زیر کشت برنج‬ ‫رفتــه بود که بــه دلیل ســرمای زودرس و طغیان کرم‬ ‫ســاقه خوار نسل ســوم چهارم بســیاری از شالیکاران‬ ‫متضرر شدند‪.‬‬ ‫کشــت دوم برنج به روش نشاء مجدد که همانند کشت‬ ‫اول نیازمند صرف هزینه های شــخم و شیار‪ ،‬دستمزد‬ ‫نشاکاری‪ ،‬ابیاری و سمپاشــی و دیگر کارهای ضروری‬ ‫برای نگهداری است؛طبق توصیه کارشناسان باید تا قبل‬ ‫از بیستم مرداد ماه نشاکاری شود‪.‬‬ ‫جزئیات تکان دهنده کالهبرداری در ارامستان ساری‪ /‬از فروش نجومی قبرها‬ ‫نبش قبرهای قدیمی!‬ ‫تا ِ‬ ‫یک منبــع اگاه در گفت وگو با فارس با اعالم تخلفات‬ ‫در سازمان ارامســتان شهرداری ساری گفت‪ :‬سازمان‬ ‫ارامستان شــهرداری ساری قبرهایی را تا قیمت ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیون تومان به مردم فروخته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫خبری مبنی بر بازداشــت رئیس ســازمان ارامستان‬ ‫شهرداری ســاری به همراه چند نفر دیگر از کارکنان‬ ‫این سازمان به عنوان متهمانی که اقدام به فروش قبر به‬ ‫قیمت باالتر از نرخ ساالنه شورای اسالمی شهر ساری‬ ‫می کردند‪ ،‬دست به دست شد‪.‬‬ ‫یــک منبــع اگاه در ایــن زمینه طــی گفت وگویی‬ ‫اختصاصی با فارس به جزئیات این ماجرا پرداخت‪.‬‬ ‫این منبــع اگاه در گفت وگو با فارس‪ ،‬با بیان اینکه در‬ ‫شــهر ســاری چند ارامگاه داریم که دو ارامگاه شهید‬ ‫زارع و ارامگاه عمومی ســاری (مالمجدالدین) زیر نظر‬ ‫سازمان ارامستان شــهرداری ساری است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاســفانه در ارامگاه عمومی ســاری(مالمجدالدین)‬ ‫کالهبــرداری صــورت گرفته و قبور به نــرخ باالتر از‬ ‫مصوبات شــورا به فروش رفته و متهمان در این زمینه‬ ‫به مصوبات شورا توجهی نداشتند‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه بزهکاران شناســایی شده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید ان شهروندانی که در ‪ ۶‬ماه دوم ‪ ۹۸‬که قبرها را با‬ ‫قیمت باالتری خریدند را نیز پیدا کنیم‪.‬‬ ‫این منبع اگاه در ادامه گفت وگو با فارس‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫اینکه مصوبه فروش قبر حدود ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان و در باالترین حد بــا هزینه تجهیز ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تومان در ســال ‪ ۹۹‬تعیین شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما‬ ‫سازمان ارامستان شهرداری ساری قبرهایی را تا قیمت‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون تومان نیز به مردم فروخته است‪.‬‬ ‫وی با اعــام اینکه طــی بررســی های صورت گرفته‬ ‫و مســتندات‪ ،‬قبــور از ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۱۸۰‬میلیــون تومان‬ ‫بــه فروش رفته و حتــی متهمان اقدام بــه نبش قبر‬ ‫نیز کــرده بودند‪ ،‬اضافــه کرد‪ :‬قبوری کــه متعلق به‬ ‫دیگران بوده را پس از گذشــت سال ها‪ ،‬استخوان های‬ ‫انها به بیرون کشــیده و در چاله ای دفن شــده است‬ ‫تا امــکان فروش قبر به همان ترتیــب و کالهبردارانه‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫ایــن منبع اگاه بــا بیان اینکــه در ســال های اخیر‬ ‫امکان تدفین امــوات به دلیل کمبود فضــای ارامگاه‬ ‫مالمجدالدیــن‪ ،‬به صــورت محــدود انجام می شــد‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬متهمان بــا این عنوان کــه قبرها محدود‬ ‫اســت‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری در فــروش قبــر‬ ‫و داللی کردند‪.‬‬ ‫وی با اظهار اینکه با توجه به ســطح دسترسی مناسب‬ ‫ارامــگاه مالمجدالدیــن و تمایل زیاد مــردم به این‬ ‫ارامگاه عمومی شــهر ساری‪ ،‬متاســفانه متصدیان از‬ ‫این موضوع سوءاســتفاده کردند‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬تاکنون‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬خانواده که قبر را بــه قیمتی فراتر از نرخ‬ ‫واقعــی خریداری کردنــد در محاکم قضایی دســت‬ ‫به شکایت زده اند‪.‬‬ ‫این منبــع اگاه درباره چگونگی کشــف این ماجرا به‬ ‫خبرنــگار خبرگزاری فارس‪ ،‬گفت‪ :‬یــک تاجر پس از‬ ‫پرداخت ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان برای خرید قبر‪ ،‬گزارش و‬ ‫شکایت خود را ارائه کرد که سرانجام از طریق نهادهای‬ ‫امنیتی این تخلف در مدار بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بــا عنوان اینکــه کالهبــرداری فــروش قبر به‬ ‫ی و پیش فروش‬ ‫قیمت های نجومی به دو صــورت دفن ‬ ‫انجام شــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز این ‪ ۵۰‬نفر که قبر را‬ ‫گران تر از قیمت مصوب شــورا خریدند‪ ،‬نیز به دادسرا‬ ‫احضار نشدند‪.‬‬ ‫این منبــع اگاه در پاســخ بــه این ســوال خبرنگار‬ ‫خبرگزاری فارس که ایا پول ها به حســاب ســازمان‬ ‫ارامستان شهرداری واریز می شد یا به حساب شخصی‬ ‫افراد؟ اضافه کرد‪ :‬پول ها به حســاب سازمان ارامستان‬ ‫واریز می شد اما چون بانک نرم افزاری نداشتند‪ ،‬باید با‬ ‫بررسی حساب های بانکی به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۴۰۰ :‬صفحه پرینــت از بانک دریافت‬ ‫شــد‪ ،‬به همین دلیل عنوان می کنیم که امار دقیقی از‬ ‫شاکیان احتمالی پرونده نداریم اما با یک تیم قوی در‬ ‫حال بررسی هستیم‪.‬‬ ‫این منبع اگاه به ضرورت اطالع رســانی در این زمینه‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬بــرای اینکه بتوانیم شــهروندان‬ ‫دیگری که به انها در این بخش ظلم شده را شناسایی‬ ‫کنیم‪ ،‬ضرورت دارد مردم از این پرونده مطلع شــوند و‬ ‫به دادسرا مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفت وگو بــا خبرنگار فــارس‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه پرونده ســازمان ارامســتان شــهرداری ساری‬ ‫بخش هایی شــامل کالهبرداری در فروش قبر و نبش‬ ‫قبــر دارد و همچنیــن جابه جایی های مالــی نیز در‬ ‫ایــن زمینه صورت گرفته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬افراد درگیر‬ ‫این پرونــده به عنوان متهم در حــال حاضر حدود ‪۵‬‬ ‫نفر هستند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫پایان دوران ساسانیان در جنوب‬ ‫دریای مازندران‬ ‫ادامه از شماره قبل‬ ‫از سال ‪ 1387‬که برای اولین بار به باالترین قسمت های‬ ‫طاق دسترسی پیدا کردم‪ ،‬و هم چنین قبل از ان با انتشار‬ ‫مقاله ای انتقادی با نام غریو ســکوت ‪ 1300‬ســاله غار‬ ‫اســپهبد خورشــید‪ ،‬که در دو هفته نامه اَمرداد به چاپ‬ ‫رســید‪ ،‬دالیلی بودند که بتوانم پدر غار شناسی ایران و‬ ‫اولین صعود کننده به غار های اســپهبد و کیجا کرچال‬ ‫را از نزدیک ببینم‪ .‬حاصل این دیدار گفت وگوهای بسیار‬ ‫باارزشــی بود که راهی بود برای تهیه مستندات ترسیم‬ ‫شــده معماری توسط شیخلی کمک فراوان بر شناخت‬ ‫معمــاری وضع موجــود و چیزهایی که اســتاد متوجه‬ ‫شدند و مسائلی که بعدها بنده دیدم‪ .‬یکی از این مسائل‬ ‫حفاری های غیرمجاز در بخش شاه نشین بود‪ .‬زمانی که‬ ‫عکس های جدید را به اســتاد نشان دادم حتی برایشان‬ ‫اشــنا نبود زیرا حفاری ها بسیار گسترده است و مسئله‬ ‫بعدی‪ ،‬معادن شن و ماسه در زیر غار بوده است‪ .‬با توجه‬ ‫به عکســی که از دهه ‪ 30‬این غــار در دامنه و در جاده‬ ‫خطیر کــوه امروزی وجود دارد‪ ،‬جاده امروزی ای در کار‬ ‫نبوده است‪ .‬تاسف شیخلی برای این نابودی منطقه بسیار‬ ‫بوده است‪ .‬طرح هایی که شــیخلی از غار زده است‪ ،‬بی‬ ‫بدیل و منحصر به فرد اســت‪ .‬دقیق ترین نقشه در حال‬ ‫ترسیم است‪ .‬اما بهترین نقشه را می شود نمای برداشت‬ ‫کورکی‬ ‫شــده از جناب شــیخلی دانســت‪ ،‬و هم چنین ُ‬ ‫کــه محمد فالح از جبهه غربی طاق ترســیم کرده بود‪.‬‬ ‫طرح های بنده اولین طرح های با مقیاس ‪ 1.100‬است که‬ ‫بعد از ارائه پایان نامه ام می توانم در اختیار عموم بگذارم‪.‬‬ ‫تغییرات محیطی وارده بر منطقه‪ ،‬از بزرگترین اسیب های‬ ‫بعضی مسئولین در سال های گذشته به سوادکوه است‪.‬‬ ‫واتســر‪َ ،‬ک َمر پُشــت‪ ،‬دواب‬ ‫ایــا مردمان روســتاهای َر َ‬ ‫می توانند به راحتی تنفس کنند؟ ایا به راحتی می شــود‬ ‫طاق اسپهبد را در روز دید؟ کل اتفاق حاصله‪ ،‬اسیب به‬ ‫فرهنگ‪ ،‬تاریخ و مردم شناسی است‪ .‬حدود بیست سال‬ ‫پیش شرایط منطقه به مانند بهشت بوده اما امروز به چه‬ ‫چیزی تبدیل شده است؟‬ ‫در هیچ جای دنیا این گونه به تخریب داده های خداوندی‬ ‫نمی پردازند‪ .‬ســوادکوه می تواند زیبایی ای باشد که تمام‬ ‫دنیا ان را بشناســند‪ .‬متاسفانه با این سطح تخریب یک‬ ‫گردشگر ترجیح می دهد‪ ،‬نقاط دیگر ایران را بازدید کند‬ ‫که دچار بیماری جسمی و روحی نشود‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫با تمام اســیب های وارده بر منطقــه‪ ،‬امیدوارم روزی به‬ ‫ارزش داشته هایمان در سوادکوه برسیم‪ .‬این شهرستان‬ ‫زیبا گنجینه ای از داده های طبیعی و انســانی است که‬ ‫در کنار هم میراثــی را برپا کرده اند که در هر جای دنیا‬ ‫نمی توان شاهد ان بود‪.‬‬ ‫در کشور ایتالیا که از نظر حفاظت میراث فرهنگی زبانزد‬ ‫همگان اســت‪ ،‬با دیدن زیبایی های سوادکوه انگشت به‬ ‫دهان مانده اند و ارزوی برپایــی پایگاه تحقیقاتی ای در‬ ‫اســتان مازندران را دارند که با همکاری میراث و مردم‬ ‫منطقه میسر است‪.‬‬ ‫متاســفانه در مورد مــردم بگوییم که بــه راحتی اجازه‬ ‫داده اند که هر کسی به حفاری منطقه بپردازد و تجاوزی‬ ‫در تمام نقاط ســوادکوه رخ داده که شــاید باور نکردنی‬ ‫باشــد‪ .‬در دل بناهای ســوادکوه هیچ گنجی نیست که‬ ‫حفاران دنبال ان هستند‪.‬‬ ‫در ســوادکوه گنجی وجود دارد که بــه ان نام طبیعت‬ ‫و تاریــخ را می دهیم‪ .‬تا بــه امروز کــه می دانیم بر اثر‬ ‫حفاری های غیرمجاز هیچ حفاری پول دار نشــده است‪.‬‬ ‫حفاران غیرمجاز فقط راه را باز می کنند که هر کسی به‬ ‫منطقه تجاوز کند و به نوعی ســوادکوه را بی ارزش کند‪.‬‬ ‫به امید روزی که بدانیم که گنج همان خداوند است که‬ ‫طبیعت را به ما داده‪ .‬مســئولین نیاز به حمایت مردمی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ / 28‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪74‬‬ ‫شهـــری‬ ‫خبــر‬ ‫گام محکم شهردار ساری برای پروژه شهرک نارنجستان؛‬ ‫پایان بافت فرسوده؛ اغاز تحولی نو‬ ‫در هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر‬ ‫ساری صورت گرفت‪:‬‬ ‫مخالفت با استعفای فرامرز‬ ‫نقیبی و هشدارهای‬ ‫اقتصادی رئیس شورا به‬ ‫مجلس و دولت‬ ‫شورای اسالمی شهر ساری برای هفتاد و چهارمین بار در‬ ‫دوره پنجم فعالیت خود تشکیل جلسه داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی شهر ساری‪،‬‬ ‫دســتور کار این جلسه که از ســاعت ‪ 16‬روز شنبه ‪28‬‬ ‫تیرماه ‪ 99‬با حضور اقایان شمشیربند‪ ،‬زلیکانی‪ ،‬یوسفی‪،‬‬ ‫اقامیری‪ ،‬قاسمی‪ ،‬مدینه‪ ،‬نجاریان و نقیبی اعضای شورا‬ ‫و کریمی معاون فنی و عمرانی شــهرداری برگزار شــد‪،‬‬ ‫بررسی اخرین نامه ها و مصوبات کمیسیون های داخلی‬ ‫شورا بود‪.‬‬ ‫علیجان شمشــیربند رئیس شورای اسالمی شهر ساری‬ ‫در ابتدای این جلســه با اشــاره به افزایش مجدد شیوع‬ ‫ویروس کرونا و قرارگیری شــهر ساری در وضعیت قرمز‬ ‫گفت‪ :‬شرایط امروز مرکز اســتان‪ ،‬رعایت کامل و دقیق‬ ‫پروتکل های بهداشــتی توسط شهروندان را می طلبد و‬ ‫با شــناختی که از همشهریان عزیز وجود دارد اطمینان‬ ‫دارم به زودی بر وضعیت سخت حاضر فائق خواهیم امد‪.‬‬ ‫وی بــا انتقاد از گرانی های اخیر و افزایش قابل مالحظه‬ ‫قیمت اجناس در بازار اظهار داشــت‪ :‬متاسفانه در میان‬ ‫افزایش مجدد شیوع کرونا شاهد رشد بی رویه قیمت ها‬ ‫در بازار هســتیم به گونه ای که هر روز توان خرید مردم‬ ‫رو به کاهش است‪.‬‬ ‫شمشــیربند افزود‪ :‬بعنــوان نماینده مــردم در پارلمان‬ ‫شــهری از دولتمردان و نمایندگان مجلس انتظار داریم‬ ‫تمــام توان خود را به کار ببندند چــرا که معتقدیم این‬ ‫وضع قابل مدیریت است و لذا با توجه به تازه نفس بودن‬ ‫مجلس و کارامدی قوه قضاییه از مدیران اجرایی هم می‬ ‫خواهیم برای بهبود اوضاع از هیچ کوششی دریغ نکنند‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر ساری در ادامه با بیان اینکه‬ ‫استعفای اقای فرامرز نقیبی عضو شورا به صورت کتبی‬ ‫به وی تحویل شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قانون این نامه‬ ‫در جلســه امروز مطرح می شود و بنده با اعالم اینکه با‬ ‫این موضوع مخالف هستم امیدوارم ایشان با رای مخالف‬ ‫شورا به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫در ادامه موضوع اســتعفای فرامــرز نقیبی که دلیل ان‬ ‫مشــکالت شخصی عنوان شــده بود‪ ،‬در جلسه مطرح و‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫علی اکبر زلیکانی نائب رئیس شورای اسالمی شهر ساری‬ ‫در مخالفت با استعفای فرامرز نقیبی اظهار داشت‪ :‬سابقه‬ ‫ایشان از همه ما در شورا بیشتر است و قطعاً بیشتر از هر‬ ‫عضو دیگری با دشواری های نمایندگی مردم در پارلمان‬ ‫محلی اشنا هستند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه حدود یکسال تا پایان عمر شورای‬ ‫شــهر دوره پنجم باقی مانده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬فکر می کنم‬ ‫اســتعفای اقای نقیبی به جز خود ایشان موافق دیگری‬ ‫نداشــته باشــد بنابراین از این عضو محترم و باســابقه‬ ‫خواهش دارم از امروز بســان یک عضو جدید شــورا با‬ ‫انرژی مضاعف به مدیریت شهری ساری کمک نماید‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬نامه استعفای فرامرز نقیبی عضو شورای‬ ‫اســامی شهر ساری درجلســه هفتاد و چهارم این نهاد‬ ‫قرائت و پس از بررســی‪ ،‬با اکثریــت ارا مورد مخالفت‬ ‫اعضاء قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه جلســه‪ ،‬بررســی و تصویب اخریــن نامه ها و‬ ‫مصوبات کمیســیون های داخلی در دستور کار شورای‬ ‫اسالمی شهر ساری قرار گرفت‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫با هدف سهولت عبور و مرور شهروندان و روان‬ ‫سازی ترافیک ‪:‬‬ ‫پروژه ساماندهی و اصالح‬ ‫هندسی خیابان مالمجدالدین‬ ‫اجرایی می شود‬ ‫در راستای رفع گره های ترافیکی و سهولت عبورومرور‬ ‫شهروندان پروژه اصالح هندسی خیابان مالمجدالدین‬ ‫اجرا می شود‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫ســاری‪ ،‬در نشست هم اندیشــی که با حضور مصطفی‬ ‫احمدی فوالدی شــهردار منطقه یک ‪ ،‬مرتضی بربسته‬ ‫رئیس ســازمان عمران و بازافرینی فضاهای شــهری‬ ‫‪ ،‬احمــد گوران رئیس ســازمان مدیریت و مهندســی‬ ‫شــبکه حمل و نقل ‪ ،‬علیرضا سعیدی رییس دفتر فنی‬ ‫شــهرداری و رســول اگوشــی معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شهرداری منطقه یک با موضوع رفع گره های ترافیکی‬ ‫خیابان مالمجدالدین برگزار شــد ‪ ،‬پروژه ساماندهی و‬ ‫اصالح هندســی خیابان مالمجدالدین با هدف سهولت‬ ‫عبور و مرور شهروندان‪ ،‬روان سازی ترافیک و رفع گره‬ ‫های ترافیکی این منطقه مورد بررســی و اجرای ان در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امور بیــن الملل‬ ‫شــهرداری ســاری ‪،‬نشســت ســاماندهی سکونت‬ ‫گاههای غیر رســمی‪،‬بافت های فرسوده و رودکناری‬ ‫با حضور عباس رجبی شــهردار ‪،‬علیجان شمشیربند‬ ‫رئیس شــورای اسالمی و زلیکانی نائب رئیس شورای‬ ‫اســامی شــهر ســاری‪ ،‬معاونان و مدیران مجموعه‬ ‫شهرداری با نظری مدیر کل راه و شهرسازی مازندران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫این نشســت که بــا محوریت تملک و اجراســازی‬ ‫پروژه شهرک نارنجســتان واقع در محله اذربایجانی‬ ‫ها برگزار شــد ‪ ،‬تهیه طرح توجیهی پروژه‪ ،‬شناسایی‬ ‫پالک هــای موجود و تهیه شناســنامه امالک‪ ،‬تهیه‬ ‫زمان بندی اجرای پروژه و ارائه بسته های پیشنهادی‬ ‫توسط شهرداری ساری برای ساخت این مجموعه در‬ ‫چارچوب طرح ملی مسکن مطرح شد‪.‬‬ ‫شــهرداری ســاری در این پروژه بنــا دارد با اجرای‬ ‫سیاســت هــای بازافرینــی و برنامه هــای تجدید‬ ‫حیات شــهری و تامین خدمات مورد نیاز ‪،‬شــرایط‬ ‫کیفــی زندگــی در ایــن ســکونت گاه را توســعه‬ ‫و بهبود دهد ‪.‬‬ ‫عبــاس رجبی شــهردار ســاری در این جلســه به‬ ‫معاونانــش ماموریت داد تــا مــوارد مطروحه را در‬ ‫سریع ترین زمان ممکن بررسی و نسبت به انجام ان‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری‪:‬‬ ‫عملیات خط کشی معابر اصلی شهری استمرار دارد‬ ‫خط کشــی معابــر و خیابان ها از عالئــم ترافیکی مهم‬ ‫محسوب می شــود که نقش بسزایی در کاهش حوادث‬ ‫رانندگی و ایمنی شــهروندان داشته و تاثیر بسیاری در‬ ‫روان سازی ترافیک دارد‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫ساری‪ ،‬احمد گوران رئیس سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل ونقل شــهرداری مرکز مازندران خط کشی‬ ‫معابــر و خیابان هــا را در کاهــش حــوادث رانندگی‪،‬‬ ‫ایمنی شــهروندان و روان ســازی ترافیک مهم دانست‬ ‫و اظهــار کرد‪ :‬در راســتای ارتقا امنیــت عبور و مرور‬ ‫شهروندان‪ ،‬عملیات خط کشی محوری معابر شهری به‬ ‫همت ســازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل‬ ‫شهرداری ساری انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عملیات خط کشــی محوری معابر شــهری‬ ‫باهدف ارتقاء ســطح امنیت عبور و مرور شــهروندان و‬ ‫جلوگیری از تصادفات احتمالی خودروهای درون شهری‬ ‫در خیابان های مهدیه‪،‬پیام نور‪ ۱۵ ،‬خرداد‪،‬انقالب‪،‬شهابی‬ ‫و باغ ســنگ‪ ،‬حدفاصل عبور ذغالچال تا بیمارســتان‬ ‫شــهید زارع ‪ ،‬الین ویژه و ایســتگاه تاکسی و اتوبوس‬ ‫خیابــان جمهــوری و ‪ 18‬دی و رنگ امیزی عابر پیاده‬ ‫مقابل مســجد باقر زادگان و سازمان مدیریت و کمیته‬ ‫امــداد در خیابان معلم و مدرس بــه همراه الین ویژه‬ ‫و ایســتگاه های تاکســی و اتوبوس و معلولین و محل‬ ‫پــارک موتورســیکلت به همــت ســازمان مدیریت‬ ‫و مهندســی شــبکه حمل ونقل شــهرداری ســاری‬ ‫اجرا شد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل‬ ‫شــهرداری ســاری بابیــان اینکه خط کشــی معابر و‬ ‫خیابان های شهر‪ ،‬زیبایی شــهر را دوچندان می کند و‬ ‫استفاده از رنگ هایی با استاندارد روز و قابل رویت بودن‬ ‫از ویژگی های مهم خط کشــی های خیابان های ســطح‬ ‫شهر است‪ ،‬گفت‪ :‬در ســال جاری برنامه ریزی مناسبی‬ ‫برای خط کشی سرعت کاه ها‪ ،‬خیابان های شهر از سوی‬ ‫این سازمان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫گوران با اشــاره به اینکه توجه بــه خطوط راهنمایی‬ ‫و رانندگی باعث کاهــش حجم ترافیک‪ ،‬رعایت حقوق‬ ‫رانندگان و عابران پیاده و نیز رانندگی اصولی می شــود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خط کشــی طولی خیابان ها ‪ ،‬خط کشــی‬ ‫گذرگاه های عابر پیاده و نیز خط کشــی ســرعت گاه ها‬ ‫به موازات هم پیش مــی رود زیرا هرکدام به نوبه خود از‬ ‫اهمیت خاصی برخوردارند‪.‬‬ ‫وی وضعیت اب وهــوا‪ ،‬وجود گردوغبــار‪ ،‬اصطحکاک‬ ‫الستیک خودروها با سطح خیابان ‪ ،‬جنس سنگدانه های‬ ‫اســفالت‪ ،‬علل کم رنگ شــدن و یا محو شــدن کامل‬ ‫خط کشی های معابر در فصول مختلف سال عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این عوامل ســبب می شود که خطوط علیرغم‬ ‫ماندگاری‪ ،‬دچار تیرگی و جرم پذیری شوند و تصور که‬ ‫خطوط پاک شده اند اما پس از هر بارندگی شاهد نمایان‬ ‫شدن خطوط هستیم‪.‬‬ ‫این مســئول یــاداور شــد‪ :‬در ســال های گذشــته‬ ‫خط کشــی معابر به صورت ســاالنه انجام می شد اما در‬ ‫سیاســت گذاری های جدید مدیریت سازمان‪ ،‬این اقدام‬ ‫در طول سال تکرار می شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل‬ ‫شــهرداری ســاری بابیان اینکه خط کشی خیابان های‬ ‫درون شــهری نقش بسیار مهمی در روان سازی ترافیک‬ ‫دارد یاداور شد‪ :‬در قانون راهنمایی و رانندگی هم توجه‬ ‫ی به رانندگی بین خطوط شــده است به گونه ا ‬ ‫ی‬ ‫ویژه ا ‬ ‫که اگر خطوط وجود داشته باشد و خودرویی به حرکت‬ ‫بین ان توجه نداشــته باشد و مدام مسیر خود را تغییر‬ ‫دهد با اعمال قانون مواجه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خط کشی خیابان ها باعث می شود رانندگان‬ ‫مســیر حرکت خودروها را بهتر بشناسند و این موضوع‬ ‫در کاهــش تصادفات هــم تاثیر دارد کمــا اینکه اگر‬ ‫تصادفی هم در درون شــهر رخ دهد با توجه به مسیر‬ ‫حرکت خودروهــا در بین خطــوط راحت تر می توان‬ ‫مقصر را شناسایی کرد‪.‬‬ ‫گوران ادامه داد‪ :‬رانندگی بین خطوط از مصادیق بارز‬ ‫فرهنگ ترافیک محسوب می شــود و رعایت ان نقش‬ ‫مهمی در کاهش بار ترافیک دارد ‪.‬‬ ‫بوستانی دیگر افتتاحی دیگر به همت شهرداری بابل‬ ‫پارک محله ای با اعتباری بالغ بر ‪ ۵‬میلیارد ریال‬ ‫در انتهای شهرک شهاب نیا به بهره برداری رسید‬ ‫به همت شهرداری و شــورای اسالمی شهر بابل‬ ‫شاهد رشد چشــمگیر سرانه فضای سبز بابل در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬هستیم‬ ‫بعد از افتتاح بوســتان گل‪ ،‬بوســتان رضوانی‪ ،‬تاالب‬ ‫موزیرج‪ ،‬تاالب کمانگر کال‪ ،‬بهســازی پارک نوشیروانی‬ ‫و ‪ ...‬بوســتانی دیگــر توســط شــهرداری بابــل‬ ‫احداث شد‬ ‫پارک محله ای با اعتباری بالغ بر ‪ ۵‬میلیارد ریال‬ ‫در انتهای شهرک شهاب نیا به بهره برداری‬ ‫رسید‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری بابل‪ ،‬بوستانی‬ ‫دیگر در شهر بابل و در بلوار مادر‪ ،‬بارفروش‪ ۷‬با حضور‬ ‫ســید مجتبی حکیم شــهرداربابل ‪ ،‬فرامرز ابوالحسنی‬ ‫رئیس شورای اســامی شهر و اعضای شــورا به بهره‬ ‫برداری رسید‪.‬‬ ‫بــا توجه به کمبود فضای ســبز در بابــل و نیاز جدی‬ ‫شهر و شهروندان به فضای سبز‪ ،‬شهرداری بابل احداث‬ ‫پارک محله در نقاط مختلف ســطح شهر را در دستور‬ ‫کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫فضای ســبز کانون شور و نشاط و اجتماعات خانوادگی‬ ‫برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان می باشد‪.‬‬ ‫شهر بابل دارای محالت بسیاری است که برخی از این‬ ‫محالت فضای بکر و مناســبی برای پارک محله داشته‬ ‫که بالاســتفاده مانده و هیچ بهره برداری از ان نشــده‬ ‫اســت‪.‬به همین منظور شــهرداری بابل جهت کاهش‬ ‫فاصله ســرانه فضای ســبز بابل از استانداردهای سرانه‬ ‫فضای سبز ‪ ،‬اقدام به احداث پارک و فضاهای تفریحی‬ ‫نموده تا عالوه بر افزایش سرانه فضای سبز‪ ،‬به شهر نیز‬ ‫جلوه خاصی بخشد‪.‬‬ ‫بعد از احداث بوســتان رضوانی‪ ،‬بهسازی ضلع جنوب‬ ‫شــرقی پارک نوشیروانی‪ ،‬بوستان گل‪ ،‬تاالب موزیرج ‪،‬‬ ‫تاالب کمانگرکال و بوستانهای در دست احداث شهیدان‬ ‫مناسبی و ‪ ، ...‬بوستانی در شهرک شهرداری با اعتباری‬ ‫بالغ بر ‪ ۵‬میلیارد ریال به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫بهداشت سالمت‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪ / 28‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪74‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت در بابل‪:‬‬ ‫افزایش بستری بیماران جوان و میانسال در مازندران نگران کننده است‬ ‫ایســنا‪/‬مازندران معــاون درمان وزارت بهداشــت گفت‪:‬‬ ‫افزایش بســتری بیماران جوان و میانســال در مازندران‬ ‫نگران کننده است‪.‬‬ ‫قاسم جان بابایی در حاشیه نشست هیات رئیسه دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی بابل با اشــاره به اینکــه در هفته ای که‬ ‫گذشت ما یک روند رو به افزایش در میزان تعداد بیماران‬ ‫کرونایی در استان مازندران علی الخصوص در امل‪ ،‬ساری‪،‬‬ ‫بهشهر و بابل داشتیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بیمارستان های بابل‬ ‫عالوه بر بیماران خود‪ ،‬بیماران شــهرهای دیگر استان نیز‬ ‫بستری شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سرعت افزایش تعداد بیماران بستری و‬ ‫مبتال شدن تعداد بیماران جوان و میانسال نگران کننده‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این افزایش نشانه ساده انگاری مردم‬ ‫نسبت به این بیماری بوده است‪ ،‬مراسمات عروسی‪ ،‬تولد‪،‬‬ ‫عزا و مهمانی های خانوادگی باعث شده این بیماری سریع‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشــت با اشاره به اینکه از مردم‬ ‫استدعا داریم مسائل بهداشتی را رعایت کنند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬کادر درمان حدود ‪ ۵‬ماه با این بیماری درگیر هستند‬ ‫و زندگی بسیار سختی را می گذرانند‪.‬‬ ‫جان بابایــی با بیان اینکه تیم دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫بابل تیم بســیار قوی با اســاتید برجسته و مهمی وجود‬ ‫دارد کــه تبحر و تســلط بســیار باالیی دارنــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تســلط و تبحر تیم دانشگاه بابل نســبت به قبل بیشتر‬ ‫شــده و روز به روز بیشــتر خواهد شــد و خداروشــکر‬ ‫میزان مرگ و میر نســبت به اســفند مــاه خیلی کمتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه هرچه تعداد این بیماری بیشــتر‬ ‫شــود خطر بســتری شــدن و مرگ و میر باال می رود‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه در امارهای اســتان برخالف‬ ‫تصور گذشته بیشــتر مبتالیان افراد ســالمند بودند اما‬ ‫اکنون بیماران در ســن جوانی و میانسال با این بیماری‬ ‫درگیر شدند‪.‬‬ ‫جان بابایی با بیان اینتکه سالمندان در اوایل این بیماری‬ ‫خیلی مراعات می کردند اما االن خیلی کم توجه شــده و‬ ‫خانواده ها توجهات کمتری نســبت به این سنین دارند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر اطفال بسیاری با این بیماری‬ ‫درگیر شده اند و نشانه کم توجهی و رعایت نکردن نکات‬ ‫بهداشتی از سوی خانوادها است‪.‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشــت گفــت‪ :‬در مرکز کودکان‬ ‫امیرکال دانشگاه علوم پزشکی بابل تعدای اطفال بستری و‬ ‫تعدادی در منازل خود تحت مراقبت هستند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ستاد مدیریت کرونا قائمشهر با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫️ دکتر سید عباس موســوی‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران در جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان قائمشهر‬ ‫که در ســالن فرمانداری قائم شــهر و با حضور مســولین‬ ‫شهرســتانی و مدیران حوزه سالمت این شهرستان برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با بیان اینکه ویروس کووید‪ ۱۹‬رفتنی نیست بنابراین‬ ‫بایــد تغییر رفتار دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگــر تغییر رفتار در جامعه‬ ‫صورت نگیرد نمی توانیم با این ویروس مقابله کنیم‪.‬‬ ‫دکتر سید عباس موسوی با اشاره به این که مردم نسبت‬ ‫به ویروس اگاهی پیدا کردند و ترس های گذشــته وجود‬ ‫ندارد و تیم درمان نیز نسبت به درمان این ویروس اشنایی‬ ‫پیدا کردند به کاهش روند ابتالی افراد در چند ماه گذشته‬ ‫بــه دلیل جدی گرفتن مردم به هشــدارهای بهداشــتی‬ ‫اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬افراد زیــادی در خانه ها ماندند ‪،‬‬ ‫دســتورالعمل ها را رعایت می کردند و به مسافرت نرفتند‬ ‫که عمال این موارد جلوی انتقال بیماری را گرفته بود‪.‬‬ ‫وی به کاهش شدید مسافرت ها در ماه های گذشته اشاره‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬به دلیل کاهش تردد خودروهای مســافران‬ ‫در جاده های مواصالتی استان‪ ،‬تصادفات رانندگی کاهش‬ ‫پیدا کرده بود و تخت های بیمارســتانی ما به مصدومین‬ ‫تصادفات اختصاص نمی یافت و به این لحاظ کمبود تختی‬ ‫برای بیماران کرونایی وجود نداشت‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران با بیان اینکه در‬ ‫حال حاضر عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی می تواند‬ ‫به سرعت امار ابتالی افراد را افزایش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬استاندار‬ ‫مازندران و همه مدیران ســازمان ها و ادارات در مدیریت‬ ‫کنترل بیماری تالش زیادی کردند ولی برای کاهش تعداد‬ ‫مبتالیان باید اقدامات زیادی صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد شهرســتان های استان‬ ‫قرمز شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل نزدیکی شهرهای استان‬ ‫مراودات مردم زیاد اســت و از قبل نیز قرمز شدن استان را‬ ‫پیش بینی کردیم و هشدار های الزم را دادیم ‪.‬‬ ‫دکتر موسوی با هشدار در خصوص این که میزان بستری‬ ‫بیماران در شــهرهای مختلف استان در حال افزایش است‬ ‫و باید اقدامات الزم در دو هفته اینده صورت گیرد‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد ‪ :‬نگران هستیم اگر با این روند ابتالی بیماران افزایش‬ ‫پیــدا کند ظرفیت خالی برای پذیــرش بیماران در مراکز‬ ‫درمانی ما وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه برای کنتــرل بیماری کرونا باید از‬ ‫تجمعــات جلوگیری شــود و فرهنگ مصرف ماســک را‬ ‫گسترش دهیم با تاکید بر استفاده صحیح از ماسک‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افراد باید هنگام صحبت کردن از ماسک استفاده کنند زیرا‬ ‫ویروس ها از طریق قطره تنفسی می توانند منتقل شوند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران ادامه داد‪ :‬اگر ‪۸۰‬‬ ‫درصد مردم به درســتی از ماسک اســتفاده کنند همانند‬ ‫قرنطینه تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران با اعالم این که‬ ‫تجمعات یکی از عوامل اصلی افزایش بیماری کرونا است و‬ ‫شهرهایی که تراکم زیادی دارند وضعیت ابتالی افراد بدتر‬ ‫اســت به تراکم زیاد قائمشهر و شلوغی بازارهای این شهر‬ ‫اشاره کرد و هشدار داد با این شرایط امار بیماران کرونایی‬ ‫افزایش پیدا می کند‬ ‫دکتر موســوی با بیان این که براساس قانون اگر یک واحد‬ ‫صنفی دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایت نکرد می‬ ‫توان ان را پلمپ کرد‪ ،‬بر غیرقانونی بودن برگزاری هر نوع‬ ‫مجلسی تاکید کرد و گفت‪ :‬باید سیستمی راه اندازی شود‬ ‫که با افرادی که در ویالها و خانه ها مجلس عروسی‪ ،‬تولد‬ ‫و ترحیم می گیرند برخورد شود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد‬ ‫از سوی وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد شهرهای مازندران‬ ‫در وضعیت قرمز‬ ‫انتصاب مجدد رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫به عنوان رییس شورای کالن منطقه یک کشور‬ ‫دانشگاه‪‎‬های علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬بابل‪ ،‬گلســتان‪ ،‬ســمنان و شــاهرود‬ ‫بعنــوان دانشــگاه‪‎‬های مســتقر در کالن منطقــه یک‬ ‫قرار دارند ‪.‬‬ ‫دکتر ســعید نمکی وزیر بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫پزشــکی با صدور حکمی‪ ،‬دکتر ســید عباس موســوی‬ ‫رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی‬ ‫درمانــی مازنــدران را به عنــوان رئیس شــورای کالن‬ ‫منطقــه یــک کشــور بــرای مــدت دو ســال دیگــر‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫براساس مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی دانشگاه‬ ‫ها و دانشــکده های علوم پزشکی کشــور به ‪ ۱۰‬منطقه‬ ‫تقسیم شــدند و دانشــگاه‪‎‬های علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬بابل‪ ،‬گلستان‪ ،‬سمنان‬ ‫و شاهرود بعنوان دانشــگاه‪‎‬های مستقر در کالن منطقه‬ ‫یک قرار دارند‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با بیان اینکه االن‬ ‫نیازمند کارهای ضربتی هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات انجام شده‬ ‫برای کنترل بیماری کرونا که در سایر استان ها انجام می‬ ‫شود نمی تواند در کاهش ابتالی بیماران در مازندران موثر‬ ‫باشــد بنابراین باید یکســری ایده های جدید که مغایرت‬ ‫قانونی نداشته باشد را برای کاهش بیماری انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی در همین زمینه گفــت‪ :‬اگر با هماهنگی اصناف اخر‬ ‫هفته را خلوت کنیم تعداد مســافران نیز کاهش پیدا می‬ ‫کند‪ .‬گفتنی است در ابتدای این جلسه رئیس اداره صمت‬ ‫قائمشــهر ضمن ارائه گزارشــی از وضعیت بازارها و اماکن‬ ‫تجاری و اصناف این شهرستان با تاکید بر تالش جدی بر‬ ‫نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬از بازرسی های‬ ‫سه گانه صبح‪ ،‬ظهر و شبانگاهی توسط اکیپ های تعیین‬ ‫شده تا زمان فروکش کردن شیوع بیماری خبرداد‪.‬‬ ‫همچنین روســای بیمارســتان هــای رازی و ولیععصر‬ ‫قائمشــهر گزارشــی از وضعیت پذیــرش و نحوه خدمت‬ ‫رسانی به بیماران کرونایی ارائه دادند و بر همکاری و تعامل‬ ‫در خصوص مدیریت درمان بیماران این شهرســتان تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایسنا‪/‬مازندران رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫گفــت‪ :‬هم اکنــون بیش از ‪ ۶۰‬درصد شهرســتان های‬ ‫مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند و تعداد بســتری در‬ ‫کل استان در حال افزایش است‪.‬‬ ‫ســیدعباس موسوی در جلســه ســتاد مقابله با کرونا‬ ‫شهرســتان که ظهر امروز در ســالن جلسات فرمانداری‬ ‫قائمشهر برگزار شــد با بیان اینکه در موج جدید شیوع‬ ‫ویروس کرونا با همان شــیوه و پروتکل های بهداشــتی‬ ‫گذشته انجام شــد‪ ،‬گفت‪ :‬مردم نسبت به بیماری کرونا‬ ‫اطالعات مناســبی دارند و با روند درمانی ان به صورت‬ ‫کامل اشنا هســتند و کادر درمانی هم برای درمان این‬ ‫بیماری به مهارت و تجربه الزم رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‬ ‫های بهداشتی نسبت به گذاشته رعایت نمی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با این روند و سیر صعودی که بیماری کرونا در مازندران‬ ‫دارد بســیار نگران کننده اســت و این بیماری با ســایر‬ ‫بیماری ها متفاوت است و ویروس خود را در مدت زمان‬ ‫بسیار کوتاهی به جمعیت زیادی انتقال می دهد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه استفاده‬ ‫از ماســک باید به صورت درســت انجام شود و هر زمان‬ ‫پروتکل های بهداشتی را به درستی انجام ندهیم‪ ،‬دو هفته‬ ‫دیگر با موج جدیدی مواجه می شــویم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه مردم نسبت به ویروس کرونا خوشبین هستند‬ ‫و در تجمعات مختلف شــرکت می کنند و بر این تصور‬ ‫هستند که این بیماری همانند گذشته اثرگذاری ندارد‪.‬‬ ‫موســوی در پایان با اعالم اینکه باید در مازندران اقدام‬ ‫ضربتی انجام شــود‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫شهرســتان های مازندران در وضعیــت قرمز قرار دارند‬ ‫و تعداد بســتری در کل اســتان در حال افزایش است‪،‬‬ ‫بنابراین از مردم می خواهیم‪ ،‬با رعایت بهداشــت فردی‬ ‫و عمومــی کادر درمان را در راه مبــارزه با این ویروس‬ ‫تنها نگذارند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان سوادکوه با حضور استاندار مازندران‬ ‫و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫احمد حسین زادگان اســتاندار مازندران در جلسه ستاد‬ ‫مدیریت کرونا شهرســتان ســوادکوه با اشاره به گردشگر‬ ‫پذیر بودن مناطق مختلف ســوادکوه‪ ،‬جلوگیری از ازدحام‬ ‫جمعیت در این اماکن و پارک های جنگلی را خواستار شد‪.‬‬ ‫استاندار مازندران با بیان این که سهل انگاری در مقابله با‬ ‫کرونا پذیرفتنی نیســت‪ ،‬افزود‪ :‬نظارت و پیگیری کنید تا‬ ‫پروتکل های بهداشتی به نحو شایسته اجرا شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســوادکوه محور ورودی مازندران اســت و باید‬ ‫پیشانی رعایت اصول بهداشتی در استان باشد‪.‬‬ ‫اســتاندار مازنــدران با اشــاره به وضعیــت قرمز چندین‬ ‫شــهر مازندران‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬هیچ راهکاری مهم تر‬ ‫و موثرتر از رعایت فاصله اجتماعی‪ ،‬اســتفاده از ماســک و‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی در مقابله با انتقال و شیوع کرونا‬ ‫ویروس نیست‪.‬‬ ‫دکتر سید عباس موســوی‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران نیز در این جلسه ‪ ،‬ضمن قدردانی از همه کارکنان‬ ‫حوزه بهداشــت و درمان ســوادکوه‪ ،‬گفت‪ :‬در شهرستان‬ ‫سوادکوه به نسبت جمعیت تعداد کمی از افراد مبتال شدند‬ ‫و بنابراین ایمنی در این شهرستان ها شکل نگرفته است و‬ ‫به سرعت می تواند این بیماری گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تعداد بســتری ها به نسبت تخت های بیمارستانی‬ ‫باال است ولی خوشبختانه به دلیل جمعیت کم شهرستان‬ ‫مشکل بزرگی را به لحاظ بستری ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫دکتر موسوی افزود‪ :‬نگرانی ما روستاها و مسافرین و خوش‬ ‫نشــینانی که به صورت دائم در ان زندگی می کنند است‬ ‫و سبب تجمع افراد می شوند که باید ان را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران به برگزاری مراسم‬ ‫عروســی و ترحیم اشــاره کــرد و گفت‪ :‬بیشــتر بیماران‬ ‫بســتری در این مراسمات مبتال شــدند که باید ان را نیز‬ ‫کنترل کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه باید فرهنگســازی الزم برای قرنطینه‬ ‫بیماران کرونایی انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬اطالع رسانی به خانواده‬ ‫و محیــط کار بیمار ارائه می شــود و اگر فرد رعایت نکند‬ ‫همکاران ما می توانند به عنوان تهدید ســامت عمومی از‬ ‫دستگاه قضایی کمک بگیرند‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی شهرستان امل‬ ‫با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫دکتر تورج اســدی‪ ،‬معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫مازندران با حضور در شهرســتان امل از نحوه خدمت رسانی‬ ‫به بیماران کرونا در بیمارستان های این شهرستان بازدید کرد‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران همچنین در‬ ‫جلسه ای با فرماندار ویژه شهرستان امل گزارشی از وضعیت‬ ‫پذیرش و خدمت رسانی به بیماران کرونایی در مراکز درمانی‬ ‫شهرســتان امل ارائه داد و خواســتار کمک و همراهی سایر‬ ‫ارگان های شهری در جهت جلوگیری از گسترش بیماری در‬ ‫سطح منطقه شد‪ .‬دکتر اسدی سپس در دیدار با مدیر شبکه‬ ‫بهداشت و درمان شهرستان و روســای بیمارستان های این‬ ‫شهرســتان‪ ،‬وضعیت و نحوه ارتقای خدمت رسانی به مردم و‬ ‫ایجاد تخت های جدید و افزایش ظرفیت پذیرش بیمار را مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪ .‬در ادامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران در جلســه پزشــکان متخصص عفونی که با حضور‬ ‫دکتر بابامحمودی با موضوع مدیریت بحران کرونا برگزار شد‪،‬‬ ‫حضور یافت‪.‬‬ ‫متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل‪:‬‬ ‫میزان تاثیر واکسن کرونا بر افراد مشخص نیست‬ ‫ســکان نیوز‪/‬مازندران متخصص عفونی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی بابل گفته که‪ ،‬اگر واکسنی برای ویروس کرونا‪،‬‬ ‫ســاخته شود معلوم نیســت که در تمامی افراد و یا تمام‬ ‫گروه های سنی ایمنی ایجاد کند‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫بابل‪ ،‬محمود صادقی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاســفانه به علت عدم‬ ‫رعایت نکات بهداشتی و اقدامات خوبی که طی چند ماه‬ ‫اخیر صــورت گرفته بود دوباره با شــیوع مجدد و با اوج‬ ‫درگیری با عفونت کووید‪ ۱۹‬مواجه شدیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بعضی از واقعیت ها در مورد ویروس وجود‬ ‫دارد که نمی شود انکار کرد‪ ،‬ما تا مدت های طوالنی باید‬ ‫با این ویروس زندگی کنیم‪.‬‬ ‫متخصص عفونی دانشــگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به‬ ‫اینکه‪ ،‬اگر واکسنی برای ویروس ساخته شود معلوم نیست‬ ‫ایا در تمامی افراد و یا تمام گروههای ســنی ایمنی ایجاد‬ ‫کند یا خیر‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬مشــخص نیست که این‬ ‫ایمنی برای چه مدت زمان پایدار خواهد ماند‪.‬‬ ‫صادقــی افزود‪ :‬بهترین راه برای مبــارزه با بیماری همان‬ ‫توصیه های قبلی همان شســتن دست ها‪ ،‬فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و استفاده از ماسک است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه استفاده از ماسک بسیار مهم است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه تعداد زیادی از بیماران را ویزیت کردم‬ ‫که از مراســم عروســی؛ عزاداری و دورهمی خانوادگی‬ ‫مبتال شدند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫رسانه ها ‪ ,‬بازوان توانمند‬ ‫روابط عمومی در کنترل‬ ‫بحران همه گیری کرونا‬ ‫برگــزاری ده ها نشســت خبری و صدهــا مصاحبه‬ ‫اختصاصی با مســئوالن و پزشــکان متخصص ‪ ،‬تهیه‬ ‫و ارســال یادداشــت ها وگزارش های خبری مکتوب‬ ‫و تصویری از وضعیت بیمــاری کرونا ‪ ،‬تدوین و ابالغ‬ ‫دســتورالعمل های اطالع رســانی به واحدهای تابعه‪،‬‬ ‫اجرای ده ها برنامه رادیویی و تلویزیونی و ‪...‬‬ ‫روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران از‬ ‫ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان تاکنون ‪ ،‬با کمک‬ ‫رســانه ها و یاری تمامی کارکنان واحدهای ستادی ‪،‬‬ ‫بهداشــتی و درمانی دانشگاه و همکاری سایر سازمان‬ ‫هــای متولی و همراهی و همدلی مردم عزیز‪ ،‬اقدامات‬ ‫بســیاری را جهت اگاهی رســانی و فرهنگ ســازی‬ ‫با هدف پیشــگیری و کنترل بیمــاری کرونا به انجام‬ ‫رسانده و در این مســیر صعب و دشوار ‪ ،‬سختی ها و‬ ‫مشکالت بسیاری را که در حوصله مخاطب نمی گنجد‬ ‫از سر گذرانده است ‪.‬‬ ‫حجم وســیع اقدامــات انجام شــده و فعالیت های‬ ‫بی شــمار در زمینه اطالع رسانی با محوریت اموزش‬ ‫پیشگیری و کنترل بیماری کرونا که مستلزم حضور‬ ‫شبانه روزی و بعضا» دوری از خانواده و عدم رسیدگی‬ ‫به فعالیت های شخصی بوده و بی شک به دور از عیب‬ ‫و نقص نبوده و به عنوان تجربه ای مهم در اصالح سایر‬ ‫اقدامات مورد لحاظ قرار گرفته اســت‪ .‬در انجام این‬ ‫ماموریت دشوار که وظیفه ای سنگین و رسالتی مهم‬ ‫به دلیل حفظ سالمت مردم خوبمان بر دوشمان نهاده‬ ‫شــد ‪ ،‬ایجاد اتحاد و همدلی از الویت های اول ما بوده‬ ‫‪،‬چرا که نظام جمهوری اسالمی با الهام از دین مبارک‬ ‫اسالم و خصلتهای پاک نبی اکرم (ص) برپایه دوستی‬ ‫‪ ،‬الفت و کمک به دیگران نهاده شده است ‪.‬‬ ‫در ایــن برهه از زمان و در تجربــه ای نو و پر خطر‪،‬‬ ‫مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫با اعتقاد به اهمیت اگاهی بخشــی همه جانبه و موثر‬ ‫در ارتقای ســواد ســامت جامعه ‪ ،‬اقدامات متنوع و‬ ‫بسیاری را به انجام رســانده است‪ .‬از جمله می توان‬ ‫به تشکیل ســتاد اطالع رسانی دانشــگاه و تدوین و‬ ‫ارســال دســتورالعمل های الزم برای واحدهای تابعه‬ ‫در ســطح اســتان ‪ ،‬ایجاد صفحــه اختصاصی کرونا‬ ‫درسایت اطالع رســانی دانشــگاه و بارگذاری روزانه‬ ‫اخبار و مطالب اموزشــی ‪ ،‬مقاله و دستورالعمل های‬ ‫مختلف در زمینه مراقبت های بیماری کرونا و استفاده‬ ‫از ابزارهای تبلیغاتی ‪ ،‬اموزشــی ‪ ،‬رسانه ای‪ ،‬محیطی‬ ‫‪ ،‬درون ســازمانی و برون ســازمانی به صورت مستمر‬ ‫جهت اطالع رســانی به مردم بعنوان اولین بخشی از‬ ‫انبوه این اقدامات می باشد‪.‬‬ ‫برگــزاری ده ها نشســت خبری و صدهــا مصاحبه‬ ‫اختصاصی با مســئوالن و پزشــکان متخصص ‪ ،‬تهیه‬ ‫و ارســال یادداشــت ها وگزارش های خبری مکتوب‬ ‫و تصویری از وضعیت بیمــاری کرونا ‪ ،‬تدوین و ابالغ‬ ‫دســتورالعمل های اطالع رســانی به واحدهای تابعه‪،‬‬ ‫اجــرای ده ها برنامــه رادیویــی و تلویزیونی باحضور‬ ‫مســئولین اجرایی و کارشناســان علمی وتخصصی ‪،‬‬ ‫پاسخگویی به سواالت رســانه ها‪ ،‬تولید ده ها فیلم ‪،‬‬ ‫کلیپ ‪ ،‬تیزر و موشــن گرافی درباره بیماری کرونا از‬ ‫دیگر اقدامات رسانه ای بوده که ضمن انتشار در فضای‬ ‫مجازی از سیمای طبرستان نیز منتشر شدند و تالش‬ ‫شــد تا اندازه بیشــتری از این اثار در حلقه مخاطبان‬ ‫سالمت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫بخش مهم دیگــر اقدامات انجام شــده جهت اطالع‬ ‫رســانی به شــهروندان عزیز مازندرانی همانا تولید و‬ ‫انتشار بسته های ویژه اموزش پیشگیری از کرونا بوده‬ ‫که با اســتفاده از ظرفیت شبکه استانی صدا و سیما‪،‬‬ ‫رســانه ها ‪ ،‬شبکه های اجتماعی ‪ ،‬تلفن های همراه و‬ ‫بیلبوردهای تبلیغاتی و داربســت نصب شده در سطح‬ ‫شــهرها و راه های مواصالتی استان بود که توانستیم‬ ‫تعداد بیشتری از مخاطبان را به پویش های مبارزه با‬ ‫کرونا دعوت نماییم‪.‬‬ ‫کالم اخر انکه تولید و انتشــار فیلم های اموزشــی‪،‬‬ ‫نماهنــگ ‪ ،‬متون و گزارش هــای علمی و تخصصی‪،‬‬ ‫برگزاری کمپین های فرهنگ سازی عمومی و ارسال‬ ‫پیام های اطالع رسانی به مردم از دیگر اقدامات ستاد‬ ‫اطالع رســانی به مســئولیت روابط عمومی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران در راستای افزایش سطح سواد‬ ‫ســامت ‪ ،‬اگاه ســازی‪ ،‬اموزش و کاهش اثرات همه‬ ‫گیری کرونا در جامعه بوده است ‪.‬‬ ‫با همه مواردی که به طور خالصه به انها اشــاره شد‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران با وجود این این که از‬ ‫اولین اســتان های در گیر بیماری کرونا در کشور با‬ ‫شیوع باال بود موفق شد در مدت زمان کوتاهی تعداد‬ ‫مبتالیان و بســتری شدگان کرونا را به حداقل برساند‬ ‫که بی شــک این موفقیت با کمک مــردم در رعایت‬ ‫مالحظات بهداشتی و مشارکت رسانه ها برای اگاهی‬ ‫مردم میسر شد و جز این هم انتظار نبود‪.‬‬ ‫اکنون در ایــن زمان که با اوج گیــری مجدد کرونا‬ ‫مواجهیــم ‪،‬امید داریم تا بار دیگر از اعتماد و اطمینان‬ ‫مردم به رســانه ها بهره جوییم و رسانه ها را به عنوان‬ ‫بازوی توانمندی در کنار خود برای فرهنگ ســازی و‬ ‫اموزش می شناسیم و معتقدیم همانگونه که مسئولیت‬ ‫اجتماعی و پایبندی به اخالق جز الینفک حرفه فعاالن‬ ‫رســانه هاســت ‪ ،‬صداقت ‪ ،‬عینیت گرایی و دوری از‬ ‫سلیقه گرایی و شخصی نگری نیز رمز موفقیت روابط‬ ‫عمومی و رسانه هاست ‪.‬‬ ‫دو بال رســانه و روابــط عمومــی در کنارهم قدرت‬ ‫پــرواز دارند و مــی توانند با پیشــگیری از انتشــار‬ ‫اخبــار کــذب و تحریــف شــده ‪ ،‬اعتمــاد مخاطب‬ ‫فهیــم را بدســت اورده و به مســئولیت اجتماعی و‬ ‫حفظ ارزشــهای اخالقی به عنوان خصلتی شایســته‬ ‫نیزعمل نمایند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬اسماعیل احمدی‬ ‫هفته نامه ونوشه‬ ‫ ‬ ‫ی فرهنگی‬ ‫زمینه ‪:‬اجتماع ‬ ‫تلفن‪01133410728 :‬‬ ‫ ‬ ‫نشانی‪ :‬ساری ‪ -‬کوی اتحاد‪ -‬مجتمع عندلیب‬ ‫چاپ‪ :‬تکتم‬ ‫ ‬ ‫گستره توزیع استان مازندران‬ ‫همراه ‪09355226965 :‬‬ ‫شماره ‪74‬‬ ‫‪28‬س تیر ‪1399‬‬ ‫سردبیر‪:‬سمانه صادقی‬ ‫ماسـک بزنید تا‬ ‫سالـم بمانید‬ ‫* روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی و ارتقاء سطح اگاهی‬ ‫مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به‬ ‫امری مهم زده و با ترویج فرهنگ خود مراقبتی ســعی بر باال بردن سطح سالمت مردم مازندران‬ ‫دارد‪ .‬در گزارشی که می خوانید مازندران در باره ضرورت استفاده از ماسک در اماکن عمومی‬ ‫جهت پیشگیری از ابتال به کرونا مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ســماجت کرونا باعث شــد‪ ،‬ما این دشمن‬ ‫نامرئــی را خیلی جــدی نگرفتیم؟ در هر‬ ‫صورت علی رغم تالش های شــبانه روزی‬ ‫تیم هــای مختلف درمانی در بیمارســتان‬ ‫ها‪ ،‬بار دیگر این میهمان ناخوانده به سفره‬ ‫زندگی ما بازگشــته اســت‪ .‬کادر درمانی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان‬ ‫ســربازان خط مقدم مقابله با این ویروس‬ ‫تالش زیادی کردند اما متاســفانه بار دیگر‬ ‫اغلب نقاط اســتان شــاهد افزایش امار‬ ‫مبتالیان به این اهریمن پر خطر هســتیم‪.‬‬ ‫شــاید یکی از اصلی ترین دلیل بازگشت‬ ‫کرونا به مازندران‪ ،‬حضور پر تعداد مسافران‬ ‫در چند نوبت تعطیلی اردیبهشت و خرداد‬ ‫گذشــته بوده است‪ .‬این وضعیت تنها برای‬ ‫اســتان مازندران رخ نداده و در بســیاری‬ ‫از اســتان های دیگر نیز وضعیت به همین‬ ‫ترتیب اعالم شده است‪ .‬این موضوع تا جائی‬ ‫مشکل افرین شده است که عالی ترین مقام‬ ‫اجرایی کشــور نیز در اخرین جلسه هیات‬ ‫دولت به صورت ویدئو کنفرانســی به تمام‬ ‫استانداران و مسئوالن برای تشدید مقابله‬ ‫بــا کرونا دســتورات الزم را صادر کرد‪ .‬در‬ ‫همین ارتباط روابط عمومی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مازندران برای اطالع رسانی در باره‬ ‫مضرات چنین اقداماتی‪ ،‬طی گزارشی نقطه‬ ‫نظرات کارشناسان معاونت غذا و داروی این‬ ‫دانشــگاه را جویا شده است که در ذیل می‬ ‫خوانید‪.‬‬ ‫*الزام به زدن ماسک‬ ‫در همین راســتا احمد حســین زادگان‪،‬‬ ‫اســتاندار مازندران نیزاز الزامی شــدن‬ ‫استفاده از ماسک در مکان های پرجمعیت‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این مصوبه ســتاد ملی در‬ ‫تمامی مناطق پرتجمع الزم االجراست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ویروس کرونا همچنان وجود دارد‬ ‫و هرگونه عادی انگاری ممکن اســت منجر‬ ‫به شیوع مجدد ان شود لذا تاکید و انتظار‬ ‫داریم مــردم عزیز؛ زدن ماســک‪ ،‬رعایت‬ ‫بهداشت فردی و فاصله اجتماعی را جدی‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫دکتر ســید عباس موسوی رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی مازندران هم در ارتباط با‬ ‫استفاده از ماســک بر این اعتقاد است که‪،‬‬ ‫استفاده از ماسک ‪ ۸۵‬درصد‪ ،‬رعایت فاصله‬ ‫فیزیکی یک متری ‪ ۸۲‬درصد و استفاده از‬ ‫پوشش محافظ چشمی نیز ‪ ۷۸‬درصد انتقال‬ ‫ویروس را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سرعت انتقال در شهرهای دارای‬ ‫وضعیت قرمز بیشتر است و در این شهرها‬ ‫سرعت انتقال به حدود ‪ ۲‬نفر رسیده است به‬ ‫این معنا که هر فرد مبتال به کرونا می تواند‬ ‫‪ ۲‬نفر را به این ویروس مبتال کند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در‬ ‫این باره هشــدارداد که با توجه به نزدیکی‬ ‫شــهرهای اســتان مازندران به یکدیگر ‪،‬‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی در یک شهرســتان‬ ‫می تواند تهدید این وضعیت برای ســایر‬ ‫شهرســتان ها نیز باشد و با این رویه خطر‬ ‫پذیری استان مازندران بیش از سایر استان‬ ‫های کشور است‪.‬‬ ‫*احتمال بازگشت محدودیت های‬ ‫سختگیرانه‬ ‫دکتر موســوی دلیل افزایش امار بیماران‬ ‫کرونایی بستری در بیمارستان های استان‬ ‫طی روزهای اخیر را ناشی از عادی انگاری‬ ‫بیماری کرونا از سوی اکثر مردم اعالم کرد‬ ‫و اظهار داشــت ‪ :‬با توجه به این که حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از مردم اســتان هنوز به ویروس‬ ‫کرونا مبتال نشدند ‪ ،‬در صورت عدم رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی بخصوص استفاده‬ ‫نکردن از ماســک و رعایت نکردن فاصله‬ ‫گذاری فیزیکــی ‪ ،‬وضعیت بســیار بدی‬ ‫دامنگیر استان خواهد شد و طوالنی شدن‬ ‫زمان کنترل بیماری کرونا در استان نه تنها‬ ‫به عادی سازی رفتار در جامعه می انجامد‪،‬‬ ‫بلکه سبب می شود تا کار برای درمانگران‬ ‫فرسایشی شود و این رویه نیز خطر را بیش‬ ‫از گذشته افزایش می دهد‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران‬ ‫اعتقاد دارد که تنها راهــکار برای کنترل‬ ‫بیمــاری کرونــا در مازنــدران پرهیز از‬ ‫فرسایشــی شــدن این دوران است‪ .‬عدم‬ ‫رعایت محدودیت های اجتماعی به خصوص‬ ‫پس از بازگشــایی و برخی اشــتغال های‬ ‫پرخطر شامل تاالرهای پذیرایی و برگزاری‬ ‫مراسم ختم و عروســی استان را به سمت‬ ‫افزایش شــدن ویروس کرونــا پیش برد و‬ ‫اکنون نیز عدم کنترل ان می تواند مازندران‬ ‫را به سمت بحرانی تر شدن پیش ببرد‪.‬‬ ‫اگر روند افزایشــی در استان ادامه داشته‬ ‫باشد‪ ،‬احتمال برگشت برخی محدودیت ها‬ ‫با وجود پیش بینی برخی مشکالت اقتصادی‬ ‫در اســتان مازندران وجود دارد و همه ما‬ ‫برای عدم اجرای ایــن محدودیت ها راهی‬ ‫جز رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی نداریم‪.‬‬ ‫افزایش بیــش از ظرفیت بیماران می تواند‬ ‫فعالیت بیمارستان های استان مازندران را‬ ‫که با روند کاهشــی کرونا ‪ ،‬به حالت عادی‬ ‫خود برگشــته بودند ‪ ،‬تحت تاثیر قرار دهد‬ ‫و مشکالت دیگری را در استان برای سایر‬ ‫بیماران ایجاد کند‪.‬‬ ‫*مهاجران بومی عامل افزایش سرعت‬ ‫انتقال‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در‬ ‫مورد ارتباط افزایش امار بیماران کرونایی‬ ‫در استان با برداشته شدن محدودیت های‬ ‫سفر هم گفت که در ابتدای شیوع ویروس‬ ‫کرونا برای جلوگیــری از ورود الودگی این‬ ‫ویروس به استان نظر بر اجرای محدودیت ها‬ ‫بود که با اپیدمی شدن این بیماری در استان‬ ‫محدودیت های ســفر به خصوص در مورد‬ ‫کسانی که ویالهای شخصی دارند و امکان‬ ‫برگزاری تجمعات را ندارند‪ ،‬برداشــته شد‬ ‫ضمن این که ســفر این افراد تاثیر چندانی‬ ‫در سرعت انتقال ندارد‪.‬‬ ‫برگشت این مســافران برای دید و بازدید‬ ‫خویشاوندان می تواند باعث برپایی تجمعات‬ ‫و برخی نشست های تجمعی باشد که خطر‬ ‫انتقال ویروس را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫*به جای ماسک زدن؛ برای جلوگیری‬ ‫از ابتال به کرونا دست هایتان را مکرر‬ ‫بشویید!‬ ‫شــاید تصاویری که از محــل اپیدمی این‬ ‫بیماری منتشر می شود باعث شده تا مردم‬ ‫این روزها برای اســتفاده از ماسک جهت‬ ‫مقابله با این بیماری ویروسی را جدی گرفته‬ ‫و رغبت بیشــتری نشان می دهند‪ .‬حاال در‬ ‫اماکن عمومی شاهد اســتفاده روزافزون‬ ‫شهروندان عادی از این ماسک ها هستیم‪.‬‬ ‫دکترموسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران اعتقاد دارد‪ :‬هیــچ راهکاری به‬ ‫اندازه شستن مرتب دســت ها نمی تواند‬ ‫در چنین شــرایطی کمک کننده باشــد‪.‬‬ ‫بیماری های ویروســی به ســادگی از راه‬ ‫عطســه و ســرفه افراد را درگیر می کنند‬ ‫پس شستشوی مداوم دست ها می تواند تا‬ ‫حدود زیادی انتقال ساده این نوع بیماری ها‬ ‫را کاهش دهد‪.‬‬ ‫االن در کشور های پیشرفته حتی بچه های‬ ‫ابتدایی هم می دانند که برای سرفه و عطسه‬ ‫کردن بهتر است ناحیه ارنج خود را درگیر‬ ‫کنند‪ .‬یا روی استین لباس عطسه و سرفه‬ ‫کنند و نه روی بخش مرکزی دست ها‪ .‬بعضی‬ ‫از افراد وقتی این توصیه را می شنوند‪ ،‬می‬ ‫پرســند یعنی دستمال هم به کار نمی اید؟‬ ‫دســتمال هم داخل دســت ها قرار دارد و‬ ‫وقتی عطسه و ســرفه می کنیم دست ها‬ ‫درگیر و الوده به ویروس های احتمالی می‬ ‫شوند‪ .‬پس نحوه صحیح عطسه و سرفه روی‬ ‫ناحیه ارنج است که فاصله مناسبی با دست‬ ‫های ما دارد‪ .‬اگر از دستمال هم استفاده می‬ ‫کنیم بالفاصله باید با مواد شوینده مناسب‬ ‫دست ها رااز الودگی ها پاک کنیم‪.‬‬ ‫*دستهایتان را بشوئید‬ ‫االن در جامعــه می بینیم کــه افراد برای‬ ‫مــدت ده دقیقه هم از گوشــی های تلفن‬ ‫همراه شــان فاصله نمی گیرند‪ .‬در محل کار‬ ‫بســیاری از کارمندان ما با کیبورد رایانه ها‬ ‫مشغول هســتند‪ .‬در اماکن عمومی مردم‬ ‫باید از وسایلی اســتفاده کنند که پیش از‬ ‫ان ها افراد زیادی این وسایل را لمس کرده‬ ‫اند؛ بنابراین توصیه جدی ما این اســت که‬ ‫شــهروندان عزیز ما هنگام استفاده از این‬ ‫اســتفاده از این نوع وسایل چیزی نخورند‪.‬‬ ‫برای مدت یک تا دو ســاعت حتما دست‬ ‫هایشــان را بشــویند و از فوم های انتی‬ ‫باکتریال استفاده کنند‪ .‬الزم است که طرز‬ ‫صحیح شستشوی دست ها به طور عملی به‬ ‫کودکان اموزش داده شود تا ابتال به بیماری‬ ‫های ویروسی به حداقل ممکن برسد‪.‬‬ ‫*لزوم استفاده از ماسک» در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫انتقال هوابرد ویروس در شــرایط خاصی‬ ‫مانند صحبت کردن با افراد زیاد در مسافت‬ ‫کوتاه و در یک فضای بســته بدون تهویه‬ ‫نظیر وسایل حمل ونقل عمومی‪ ،‬خطر ابتال‬ ‫به عفونت ویروس را حتی بدون ســرفه یا‬ ‫عطسه نیز امکانپذیر می کند‪.‬‬ ‫در رابطه با همه گیری کووید‪ ،۱۹-‬دو مسیر‬ ‫انتقال اصلی در نظر گرفته می شــود‪ .‬اولین‬ ‫مسیر انتقال از طریق قطرات و دراپلت های‬ ‫تنفسی (قطرات‪/‬ذرات منتشر شده هنگام‬ ‫عطسه‪ ،‬سرفه یا صحبت کردن) است‪ .‬دومین‬ ‫مسیر انتقال از طریق تماس با سطوح الوده‬ ‫زنده یا غیر زنده (دست به دست‪ ،‬دست به‬ ‫سطوح و‪ )...‬است و مسیر سوم نیز که اخیرا‬ ‫توجه بیشــتری از جامعه علمی را به خود‬ ‫جلب می کند مسیر مدفوعی‪ ،‬دهانی است‪.‬‬ ‫برای انتقــال ویروس کرونــا از طریق هوا‬ ‫دو مکانیسم موثر اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫مکانیسم اول انتقال از طریق تماس نزدیک‬ ‫با قطرات و دراپلت های تنفســی درشــت‬ ‫(بزرگتر از ‪ ۱۰‬میکرون) منتشر شده در هوا‬ ‫که معموالً فاصله انتقال این قطرات کمتر از‬ ‫یک یا دو متر از فرد ناقل اســت و از طریق‬ ‫سرفه و عطسه (در مقایسه با سرفه و عطسه‬ ‫کردن که به طور معمول با رها کردن قطرات‬ ‫تنفسی به مراتب بیشــتری همراه است)‬ ‫ایجاد می شوند‪ .‬بسیاری از این قطرات بزرگ‬ ‫روی سطوح و اشــیاء اطراف می نشینند و‬ ‫افراد ممکن است در اثر تماس با این سطوح‬ ‫یا اشیاء و سپس از طریق لمس دهان‪ ،‬بینی‬ ‫یا چشم به عفونت مبتال شــوند‪ .‬اگر افراد‬ ‫در فاصله ای کمتر از فاصله احتیاط (یک تا‬ ‫دومتری فرد الوده) حضور داشــته باشند‪،‬‬ ‫می ­توانند مستقیم ًا با تنفس قطرات عطسه و‬ ‫سرفه شده و یا بازدم فرد الوده‪ ،‬به ویروس‬ ‫مبتال شوند‪.‬‬ ‫مکانیســم دوم انتقال ویروس کرونا‪ ،‬انتقال‬ ‫ویروس از راه هوا و از طریق قطرات تنفسی‬ ‫کوچکتر از ‪ ۵‬میکرون است که این قطرات در‬ ‫هوا شناور مانده و مسافت­ های طوالنی تری‬ ‫جابجا می شوند‪ .‬این قطرات ریز نیز با سرفه‪،‬‬ ‫عطسه و صحبت کردن یا با منشاء فاضالب‬ ‫ایجاد می شــوند‪ .‬قطرات تنفســی درشت‬ ‫در مناطق خشــک اب و هوایی‪ ،‬با از دست‬ ‫دادن و تبخیــر اب به ذرات ریز (کمتر از ‪۵‬‬ ‫میکرون) تبدیل شده که می توانند مدت ها‬ ‫در هوا شــناور باقی بماننــد (قطرات ‪۱۰‬‬ ‫میکرونی در دو دهم ثانیه تبخیر می شوند)‪.‬‬ ‫اندازه یک ویــروس کرونا حدود ‪ ۸۰‬تا ‪۱۶۰‬‬ ‫نانومتر اســت و از چند ساعت تا چند روز‬ ‫فعال باقی می ماند‪ ،‬مگر اینکه نظافت ویژه ای‬ ‫صورت پذیرد‪ .‬ویروس کرونا تا سه ساعت در‬ ‫هوای داخل اماکن و در شرایط عادی دو تا‬ ‫ســه روز بر روی سطوح به صورت فعال و با‬ ‫حفظ قدرت بیماری زایی باقی می ماند‪ .‬ذرات‬ ‫معلق در هوای داخل اماکن (که قبال با حضور‬ ‫افراد بیمار یا ناقل الوده شده است) می تواند‬ ‫به ویروس یا قطرات تنفسی متصل شود‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی این ذرات کوچک ویروسی‬ ‫(بیوائروســل)‪ ،‬به صورت هوابرد باقی می ­‬ ‫مانند و می توانند تا فواصل زیاد جابجا شده‬ ‫و به وسیله جریان هوا در اتاق ها یا کانال های‬ ‫هوای سیستم تهویه حمل شوند‪.‬‬ ‫هرچند که هیچ گزارش یا مطالعه ای وجود‬ ‫ندارد که احتمال ایجاد ایــن بیماری را از‬ ‫طریق هوابرد (ویروس پخش شده در هوا و‬ ‫یــا ذرات معلق الوده به ویروس که به دلیل‬ ‫اندازه بسیار ریز می توانند مسافت طوالنی‬ ‫را در هوا طی کنند) نشان دهد؛ اما این تایید‬ ‫نشدن دلیلی بر عدم رعایت جانب احتیاط‬ ‫نیست‪ .‬این مکانیسم نشان می دهد که حفظ‬ ‫فاصله یک تا دو متری از افراد الوده ممکن‬ ‫است کافی نباشد و در اماکن عمومی (نظیر‬ ‫محل کار‪ ،‬وســایل نقلیــه عمومی و مراکز‬ ‫خرید) بکارگیری تهویــه به منظور تخلیه‬ ‫هوای الوده و تامین هوای پاک مفیدتر است‪.‬‬ ‫سازمان بهداشت جهانی مکانیزم مواجهه‬ ‫با قطرات کروناویــروس کووید_‪( ۱۹‬رنگ‬ ‫ابی تیره) را گزارش کرده اســت‪ .‬رنگ ابی‬ ‫روشن نیز مکانیســم هوابرد کروناویروس‬ ‫و دیگر انفوالنزاهای شــناخته شده است و‬ ‫در حال حاضر هیــچ مدرکی به طور خاص‬ ‫برای کروناویروس کووید‪ 19-‬گزارش نشده‬ ‫است‪ .‬با توجه به موارد ذکر شده و با رعایت‬ ‫جوانــب احتیاط‪ ،‬اهمیت اســتفاده بهینه‬ ‫از تهویه عمومی در پیشــگیری از انتقال‬ ‫ویروس مشخص می شــود؛ چرا که با توجه‬ ‫به محاســبات اولیه رفتار ایروداینامیکی‬ ‫ذرات ریز حاوی ویروس‪ ،‬احتمال غافلگیری‬ ‫جوامع جهانی مبنی بر هوابرد بودن انتقال‬ ‫بیماری وجود دارد‪.‬‬ ‫در این برهه زمانی برای مدیریت این بیماری‬ ‫همه گیر در همه جبهه ها به تالش پیگیر نیاز‬ ‫داریم؛ بنابراین پیشــنهاد می شود‪ ،‬ضمن‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در محل های‬ ‫کار و اماکــن عمومی‪ ،‬اســتفاده از تهویه‬ ‫عمومی و استفاده از ماسک مورد تاکید قرار‬ ‫گیرد؛ بنابراین رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در محل های کار و امکان عمومی و استفاده ‬ ‫از تهویه عمومی و اســتفاده از ماسک در‬ ‫محل های با احتمال تمــاس نزدیک‪ ،‬مورد‬ ‫تاکید است‪.‬‬ ‫*چگونگی تاثیر ماسک در پیشگیری از‬ ‫انتقال کرونا‬ ‫بخش عمده مردم دنیا همزمان با شــیوع‬ ‫ویروس کرونا به اســتفاده از ماســک های‬ ‫بهداشــتی روی اورده اند‪ ،‬زیرا ماســک ها‬ ‫می توانند مانع از انتقال قطرات بزرگی شوند‬ ‫که پس از عطسه و ســرفه دیگران در هوا‬ ‫پخش می شــوند به همین دلیل استفاده از‬ ‫ماسک های بهداشتی مفید است‪.‬‬ ‫عالوه براین ماســک باعث می شود تا فرد‬ ‫نتواند بینی و دهان خود را با دســت لمس‬ ‫کند و بــه این ترتیب امــکان ابتالی او به‬ ‫ویروس به دنبال تماس دست هایش با سطح‬ ‫الوده کمتر است‪.‬‬ ‫اســتفاده از ماسک (شــامل انواع ماسک‬ ‫ساده یا ماســک جراحی) یکی از اقدامات‬ ‫پیشــگیرانه ای اســت که می تواند شیوع‬ ‫برخی بیماری های ویروســی تنفســی از‬ ‫جمله کووید‪ ۱۹-‬را محدود کند و اســتفاده‬ ‫از ماســک در کنار رعایت حداکثری دیگر‬ ‫نکات و توصیه های بهداشت برای جلوگیری‬ ‫از انتقال کووید‪ ۱۹-‬از انسان به انسان بسیار‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به خاص بودن بیماری کرونا‬ ‫و باال بودن دامنه شیوع ان به نظر می‪‎‬رسد‬ ‫عالوه بر نهادینه ســازی مبحث استفاده از‬ ‫ماسک باید تدابیر سخت گیرانه تری لحاظ‬ ‫و این مهم برای همه اجباری شود‪.‬‬ ‫وقتی با همگانی شــدن استفاده از ماسک‬ ‫به عنوان ســاده ترین راه کار ممکن برای‬ ‫پیشــگیری در برابر بیمــاری کرونا خطر‬ ‫ابتال به حداقل می‪‎‬رسد مردم خود نیز باید‬ ‫اهمیت ان را درک کنند و برای استفاده از‬ ‫ماسک منتظر شــنیدن خبر اجباری شدن‬ ‫ان نباشند‪ .‬استفاده نکردن از ماسک باعث‬ ‫می‪‎‬شود تا افراد قانونمند در سایه بی خیالی‬ ‫افرادی خوش خیال به کرونا مبتال شــوند و‬ ‫این روند باالی ابتال برای مدت‪‎‬های طوالنی‬ ‫بر کشور سایه بیندازد‪.‬‬ ‫اســتفاده و پوشیدن ماســک برای افراد‬ ‫پرخطر بخاطر عوارض شدید بیماری در ان‬ ‫ها خیلی مهم و نباید کوتاهی کنند‪.‬‬ ‫*ماسک زدن خطر ابتال به کرونا را ‪۹۵‬‬ ‫درصد کاهش می دهد‬ ‫ماســک موثرترین روش محافظت در برابر‬ ‫کرونا بوده و اگر فرد ســالم و شخص بیمار‬ ‫هر دو ماســک نزنند خطر ابتال بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد است‪ .‬اگر فرد سالم ماسک بزند ولی‬ ‫فرد بیمار ماســک نزند خطر به کمتر از ‪۵۰‬‬ ‫درصد کاهش می یابد‪ .‬اگر فرد بیمار و سالم‬ ‫هر دو ماســک بزنند خطر انتقال بیماری تا‬ ‫‪ ۹۵‬درصد کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫بنا براین مردم همچنان باید نسبت به شیوع‬ ‫کرونا دغدغه داشته باشند و عالوه بر رعایت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی‪ ،‬استفاده از ماسک را جدی بگیرند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه ونوشه

هفته نامه ونوشه 77

هفته نامه ونوشه 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/06/15
هفته نامه ونوشه 75

هفته نامه ونوشه 75

شماره : 75
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه ونوشه 73

هفته نامه ونوشه 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/04/21
هفته نامه ونوشه 71

هفته نامه ونوشه 71

شماره : 71
تاریخ : 1399/04/07
هفته نامه ونوشه 70

هفته نامه ونوشه 70

شماره : 70
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه ونوشه 69

هفته نامه ونوشه 69

شماره : 69
تاریخ : 1399/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!