هفته نامه ونوشه شماره 73 - مگ لند

هفته نامه ونوشه شماره 73

هفته نامه ونوشه شماره 73

هفته نامه ونوشه شماره 73

‫با حضور مدیر کل اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫برنامه سنجش سالمت جسمانی و امادگی‬ ‫تحصیلی نواموزان دو ورود به دبستان‬ ‫سال ‪ 99‬اغاز شد‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫را بخوانید‬ ‫شماره ‪ / 73‬هفته نامه ونوشه ‪ 21 /‬تیر ‪ 8 / 1399‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 1000‬تومان‬ ‫تالطم بازار از بی تدبیری برخی مسئولین است‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫را بخوانید‬ ‫فرمانده انتظامی استان مازندران‪:‬‬ ‫کاهش ‪ 23‬درصدی نزاع‬ ‫و درگیری در استان‬ ‫مازندران‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫مسافران به مازندران‬ ‫سفر نکنند‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران‪:‬‬ ‫‪۱۴۰‬خانواده مددجوی‬ ‫بهزیستی مازندران این‬ ‫هفته خانه دار می شوند‬ ‫حمایت استاندار مازندران از فعالیت های شهرداری در جذب سرمایه گذار؛‬ ‫یافتن سرمایه گذار در شرایط دشوار امروز‪،‬‬ ‫هنر شهردار ساری است‬ ‫یادداشت‬ ‫معضل ترافیک در گرو فقر فرهنگی‬ ‫*تبدیل ترافیک به یک مساله اجتماعی در شهر!‬ ‫سرهنگ پرویز شعبانی‬ ‫نیاز به حمل و نقل ‪ ،‬به تاریخ‬ ‫تمدن بر می گردد ‪ .‬اولین یا‬ ‫ابتدایی ترین تسهیالت حمل‬ ‫و نقــل ‪ ،‬گذرگاههایی بودند‬ ‫که از طریق باز کردن مسیر‬ ‫‪ ،‬در جنگل ها ساخته شدند‬ ‫‪ .‬و نیزبــرای عبــور حیوانات‬ ‫اهلی راه ها عریض تر و بهتر‬ ‫گردیدنــد ‪ .‬با اختــراع چرخ‬ ‫و اســتفاده از ان راه ســازی‬ ‫پیشرفت کرد ‪ .‬اکثر راه های‬ ‫اولیه به واسطه رومیها ساخته‬ ‫شــد ‪ .‬تا قرن هفده و هجده‬ ‫روشهای راه سازی رومیان در‬ ‫بسیاری از کشورها و به ویژه‬ ‫اروپا ‪ ،‬مورد استفاده قرار گرفت ‪.‬‬ ‫با رشــد ســریع شــهرها و ترافیک در جاده ها و همچنین افزایش سرعت ‪ ،‬مسئله تراکم و‬ ‫تصادفــات مطرح گردید ‪ .‬بدین ترتیب مســائل ترافیک و جاده ها ‪ ،‬با همه پیچیدگی های‬ ‫ان مورد توجه واقع شدند ‪ .‬این مسائل شامل ارتباط داخلی طبیعت شهر و قوانین فیزیکی‬ ‫زمان ‪ ،‬فاصله و حرکت می گردیدند ‪ .‬بنا براین موضوع جدید مهندسی ترافیک به وجود امد‬ ‫‪ ،‬که بر مطالعه و اصالح عملکرد ترافیک در شبکه جاده ها ‪ ،‬تقاطع ها و پایانه ها تاکید دارد ‪.‬‬ ‫تبدیل ترافیک به یک مساله اجتماعی در شهر!‬ ‫شــهرها‪ ،‬ترکیبی از فضاهای خصوصی و عمومی هستند که به گونه ای پیچیده در یکدیگر‬ ‫تداخــل پیدا کرده انــد ولی ان چه که در فضای عمومی مهم بوده فرهنگســازی در زمینه‬ ‫اســتفاده از وســایل حمل و نقل عمومی و احترام به حقوق شهروندی است‪ .‬این فرهنگ و‬ ‫رفتار مثبت اجتماعی می تواند به سالمتی محیط زیست و کاهش ترافیک کمک کند‪ .‬افراد‬ ‫از مشــکالت ترافیکی اگاهند‪ ،‬تبعات گســترده ان را به عنوان یک مساله عام می دانند و‬ ‫معتقدند که ترافیک به یک مساله اجتماعی در شهر تبدیل شده است‬ ‫راهکارهایی برای حل معضل ترافیک‬ ‫در طول سالیان ‪ ،‬شیوه های قانون گذاری ‪،‬عوامل ایمنی بسیاری را الزامی کرده است که از‬ ‫جمله چراغ های راهنمایی ‪ ،‬سپرهای ضربه گیر ‪ ،‬کمربند صندلی و حفاظ ها و داشبوردهای‬ ‫ایمن ‪ ،‬سیلندرهای با ترمزهای دوگانه و دیگر پیشرفت ها در سیستم طراحی وسایل نقلیه‬ ‫را می توان نام برد ‪.‬اما موضوع قابل ذکر این است که بطور کلی ما در زمینه اموزش ترافیک‬ ‫فقر فرهنگی داریم ‪ .‬ما اغلب نمی دانیم که ابزار ترافیک جزء اموال عمومی است یا شخصی‬ ‫‪ .‬و هنوز نمی دانیم که اینهمه عالئم نصب شــده در خیابان ها برای تزئین نیســتند ‪ .‬هنوز‬ ‫نحوه استفاده صحیح از بوق ‪ ،‬چراغ ‪ ،‬چراغ راهنما را نمی دانیم تا چه رسد به نحوه استفاده‬ ‫از کمربند ایمنی و ما اغلب با خرید یک دســتگاه اتومبیل ( بخصوص برای افرادیکه امکان‬ ‫خرید اتومبیل گرانتر را دارند ) در موقع رانندگی بیش از طراح و ســازنده ان به خود می‬ ‫بالیم‪ .‬به نظر می رســد بهترین راه حل این معضل اجتماعی ‪ -‬اقتصادی ‪ -‬فرهنگی اموزش‬ ‫فرهنگ ترافیک است ‪.‬‬ ‫اموزش ترافیک بصورت بنیادی و فرهنگی بهتراســت از گروههای سنی پایین و از سطوح‬ ‫کودکســتان و دبستان وســپس مدارس راهنمائی و دبیرستان شروع شود تا این فرهنگ از‬ ‫کودکی در برای نســل اینده حک شــود ‪ .‬عالوه بر انســان که اولین عنصر تشکیل دهنده‬ ‫ترافیک اســت با عامل دیگری روبرو هســتیم و ان راننده است که باید فرهنگ استفاده از‬ ‫وســیله نقلیه خود و کاربرد انرا بخوبی بداند و بشناسیم تا بتواند بصورتی رانندگی کند که‬ ‫خــود انتظار دارد دیگران رانندگی کنند ‪.‬باید توجه داشــت که اموزش باید بطور مداوم و‬ ‫مســتمر برای این گروه از رانندگان که نقش بسیار حساســی را در ترافیک شهرها بعهده‬ ‫دارند انجام بشود ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تشدید محدودیت های کرونایی‬ ‫در شهرهای قرمز مازندران‬ ‫‪7‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫سرعت انتقال ویروس کرونا در مازندران ‪ ۲‬برابر شد‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت که‬ ‫ســرعت انتقال ویروس کرونا در این استان طی‬ ‫روزهای اخیر رو به افزایش رفته و از حدود هفت‬ ‫دهم در اوایل تیــر ماه جاری هم اکنون به ‪۱.۴‬‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنــگار ایرنا ‪ ،‬دکتر ســید عباس‬ ‫موســوی روز چهارشــنبه در گفــت و گــو با‬ ‫خبرنگاران در ساری افزود ‪ :‬البته سرعت انتقال‬ ‫در شــهرهای دارای وضعیت قرمز بیشتر است و‬ ‫در این شــهرها ســرعت انتقال به حدود ‪ ۲‬نفر‬ ‫رســیده اســت به این معنا که هر فرد مبتال به‬ ‫کرونــا می تواند ‪ ۲‬نفر را بــه این ویروس مبتال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی از شــهرهای امل ‪ ،‬بهشهر‪ ،‬نوشهر و بابل به‬ ‫عنــوان مناطق دارای وضعیت قرمز کرونایی نام‬ ‫برد و گفت که وضعیت در شهرهای قائمشهر و‬ ‫رامسر نیز نارنجی اســت و عدم رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشــتی ‪ ،‬نزن ماســک و رعایت نکردن‬ ‫فاصله گذاری فیزیکی می تواند وضعیت قرمز را‬ ‫به تمامی شهرهای مازندران تحمیل کند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران هشدرا‬ ‫داد ‪ :‬بــا توجــه به نزدیکی شــهرهای اســتان‬ ‫مازنــدران به یکدیگر ‪ ،‬وضعیــت قرمز کرونایی‬ ‫در یک شهرستان می تواند تهدید این وضعیت‬ ‫برای ســایر شهرستان ها نیز باشد و با این رویه‬ ‫خطــر پذیری اســتان مازندران بیش از ســایر‬ ‫استان های کشور است‪.‬‬ ‫احتمال بازگشت محدودیت های‬ ‫سختگیرانه‬ ‫دکتر موسوی دلیل افزایش امار بیماران کرونایی‬ ‫بستری در بیمارستان های استان طی روزهای‬ ‫اخیر را ناشــی از عادی انگاری بیماری کرونا از‬ ‫ســوی اکثر مردم اعالم کرد و اظهار داشت ‪ :‬با‬ ‫توجه به این که حدود ‪ ۸۰‬درصد از مردم استان‬ ‫هنوز به ویروس کرونا مبتال نشــدند ‪ ،‬در صورت‬ ‫عــدم رعایت پروتکل های بهداشــتی بخصوص‬ ‫استفاده نکردن از ماسک و رعایت نکردن فاصله‬ ‫گذاری فیزیکی ‪ ،‬وضعیت بســیار بدی دامنگیر‬ ‫استان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد ‪ :‬طوالنی شــدن زمان کنترل‬ ‫بیماری کرونا در اســتان نه تنها به عادی سازی‬ ‫رفتار در جامعه می انجامد ‪ ،‬بلکه سبب می شود‬ ‫تا کار برای درمانگران فرسایشی شود و این رویه‬ ‫نیز خطر را بیش از گذشته افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این مســئول تنها راهکار بــرای کنترل بیماری‬ ‫کرونــا در مازنــدران را پرهیــز از فرسایشــی‬ ‫شدن این دوران دانســت و گفت ‪ :‬عدم رعایت‬ ‫محدودیــت های اجتماعی بــه خصوص پس از‬ ‫بازگشــایی و برخی اشتغال های پرخطر شامل‬ ‫تاالرهــای پذیرایی و برگزاری مراســم ختم و‬ ‫عروسی استان را به سمت افزایش شدن ویروس‬ ‫کرونا پیش برد و اکنون نیز عدم کنترل ان می‬ ‫تواند مازندران را به سمت بحرانی تر شدن پیش‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران گفت ‪:‬‬ ‫اگر روند افزایشی در اســتان ادامه داشته باشد‬ ‫‪ ،‬احتمال برگشــت برخی محدودیت ها با وجود‬ ‫پیش بینی برخی مشــکالت اقتصادی در استان‬ ‫مازندران وجود دارد و همه ما برای عدم اجرای‬ ‫این محدودیت ها راهی جز رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نداریم‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در حال حاضر حــدود ‪ ۵۰۰‬بیمار‬ ‫کرونایی صرفا در بیمارستان های تحت پوشش‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران بستری هستند و‬ ‫تحت درمان قرار دارند و پیش بینی می شود در‬ ‫روزهای اینده این امار نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫موسوی گفت ‪ :‬افزایش بیش از ظرفیت بیماران‬ ‫مــی توانــد فعالیت بیمارســتان های اســتان‬ ‫مازندران را که با روند کاهشــی کرونا ‪ ،‬به حالت‬ ‫عادی خود برگشــته بودند ‪ ،‬تحــت تاثیر قرار‬ ‫دهد و مشکالت دیگری را در استان برای سایر‬ ‫بیماران ایجاد کند‪.‬‬ ‫مهاجران بومی عامل افزایش‬ ‫سرعت انتقال‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مورد‬ ‫ارتباط افزایش امار بیماران کرونایی در اســتان‬ ‫با برداشــته شــدن محدودیت های ســفر هم‬ ‫توضیح داد ‪ :‬در ابتدای شیوع ویروس کرونا برای‬ ‫جلوگیری از ورود الودگی این ویروس به استان‬ ‫نظر بر اجرای محدودیت هــا بود که با اپیدمی‬ ‫شــدن این بیماری در اســتان محدودیت های‬ ‫ســفر به خصوص در مورد کسانی که ویالهای‬ ‫شــخصی دارند و امکان برگــزاری تجمعات را‬ ‫ندارند ‪ ،‬برداشــته شــد ضمن این که سفر این‬ ‫افراد تاثیر چندانی در سرعت انتقال ندارد‪.‬‬ ‫وی مشــکل اصلی را مربوط بــه بومیان مهاجر‬ ‫دانســت و افزود ‪ :‬برگشــت این مسافران برای‬ ‫دید و بازدید خویشاوندان می تواند باعث برپایی‬ ‫تجمعات و برخی نشست های تجمعی باشد که‬ ‫خطر انتقال ویروس را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫براســاس اخرین گــزارش هم اکنــون حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬بیمار کرونایی در ســطح بیمارستان های‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران بستری هستند‬ ‫و با احتســاب بیماران بستری در مراکز درمانی‬ ‫تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل تعداد‬ ‫بیماران کرونایی در ســطح استان بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫نفر رسیده است که نسبت به هفته گذشته امار‬ ‫بیماران حدود ‪ ۵۰‬درصد بیشتر شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ / 21‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪73‬‬ ‫خبــر‬ ‫مدیرکل انتقال خون مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۹۶‬بهبودیافته کرونایی‬ ‫در استان مازندران نسبت‬ ‫به اهدای پالسمای خون‬ ‫اقدام کردند‬ ‫مدیرکل انتقال خون مازندران‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۹۶‬بهبود‬ ‫یافته کرونایی مازندران نسبت به اهدای پالسمای خون‬ ‫اقدام کردند‪.‬‬ ‫ذوالفقار تقوی اظهار داشــت‪ :‬در پالســمای خون افراد‬ ‫بهبود یافته کووید ‪ 19‬سپر دفاعی در برابر ویروس کرونا‬ ‫وجود دارد که با تزریق این پالسما به بیماران‪ ،‬سیستم‬ ‫ایمنی بدن ان ها تقویت می شود‬ ‫وی از بهبود یافتگان کووید ‪ 19‬خواست تا با شرکت در‬ ‫طرح جمع اوری و ذخیره پالسما با هدف تامین نیازهای‬ ‫درمانی پیش بینی شده مراکز درمانی‪ ،‬پالسمای خون‬ ‫خود را برای درمان بیماران اهدا کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقــال خون مازنــدران از مراجعه ‪ 96‬نفر از‬ ‫بهبودیافتگان کووید ‪ 19‬برای اهدای پالسما در دو ماه‬ ‫گذشــته در انتقال خون بابل خبــر داد و گفت‪ :‬از این‬ ‫تعداد ‪ 78‬واحد پالســما دریافت شده است‪ .‬پالسمای‬ ‫خون از افرادی دریافت می شــود کــه از زمان بهبودی‬ ‫انان حداقل یک ماه گذشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داوطلبان اهدای پالســما معاینه و مشــاوره‬ ‫می شــوند و پس از انجــام برخی ازمایشــات اولیه در‬ ‫صورت دارا بودن شــرایط از انها پالســما دریافت می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تقوی تاکید کرد‪ :‬افراد ‪ 18‬تا ‪ 60‬سال که شرایط عمومی‬ ‫اهدای خون را دارند‪ ،‬می توانند با مراجعه به مرکز انتقال‬ ‫خون شهرستان بابل و پس از انجام برخی ازمایشات و‬ ‫دارا بودن شرایط برای اهدای پالسما اقدام کنند‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران‪:‬‬ ‫فعالیت های فرهنگی در‬ ‫دانشگاه به سه عنصر استاد‪،‬‬ ‫کارمند و دانشجو وابسته‬ ‫است‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشــگاه مازندران‪ ،‬سومین‬ ‫جلسه شورای سیاست گذاری شورای معاونان فرهنگی‬ ‫و اجتماعی دانشــگاه ها و مراکز اموزش عالی کشور به‬ ‫میزبانی دانشگاه الزهرا برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬دکتر حیدر جانعلی زاده معاون‬ ‫فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه مازندران در این جلسه با‬ ‫اشــاره به این که کرونا در عین این که خسارت زا است‪،‬‬ ‫نعمت افرین نیز اســت‪ ،‬رشــد میزان استفاده از فضای‬ ‫مجازی در ایــن ایام را قابل توجه دانســت و با تاکید‬ ‫بر مظلومیــت فرهنگ در فضای قدیــم و جدید‪ ،‬نگاه‬ ‫استراتژیک به فرهنگ و سرمایه گذاری در امور فرهنگی‬ ‫در این فضای مظلومانه را یک پایه و نیاز اساســی برای‬ ‫اثربخشی و استمرار فعالیت های فرهنگی خواند‪.‬‬ ‫دکتر جانعلی زاده از سیاســت اماده ســازی و تسهیل‬ ‫زیرســاخت های الزم برای امور فرهنگی به عنوان یکی‬ ‫از سیاســت ها و راهبردهای موثر در این مســیر اشاره‬ ‫کرده اســت و با گالیه از عدم وجود سامانه الکترونیکی‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی در بســیاری از‬ ‫دانشــگاه های مطرح کشور‪ ،‬خواســتار ورود و مدیریت‬ ‫وزارت علوم در این عرصه شد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه ضمن تاکید بر‬ ‫لزوم تولید محتوای فرهنگی در فضای جدید‪ ،‬بازنگری‬ ‫ایین نامه ها با هدف ایجاد مشارکت‪ ،‬افزایش جذابیت و‬ ‫ســهولت را امری ضروری دانست و با اشاره به سیاست‬ ‫راهبرد حرکت و تالش فرهنگی بر اســاس تحقیق که‬ ‫در دانشــگاه های کشور در حال انجام است‪ ،‬این جلسه‬ ‫را گامی در پاســخ به این سوال عنوان کرد که اگر ما به‬ ‫ســمت فعالیت فرهنگی برویم‪ ،‬در چه محورهایی باید‬ ‫متمرکز شویم؟‬ ‫دبیر شــورای هماهنگی معاونــان فرهنگی و اجتماعی‬ ‫دانشــگاههای منطقــه دو کشــور بر ســرمایه گذاری‬ ‫دغدغه مندانــه در راســتای احیا و اســتمرار فرهنگ‬ ‫جهادی در دانشــگاه ها تاکید کرد و پیشنهاد کرد تا در‬ ‫نکوداشت چهلمین سال گرد گرامی داشت دفاع مقدس‬ ‫در دانشگاه ها‪ ،‬از ظرفیت گروه جهادی علویون استفاده‬ ‫کــرده و با ایجاد یک مــکان تحقیقاتی در دانشــگاه‪،‬‬ ‫دانشجویان را به سمت مهارت اموزی هدایت کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فعالیت های فرهنگی در دانشــگاه به ســه‬ ‫عنصر اســتاد‪ ،‬کارمند و دانشــجو وابسته است و شاید‬ ‫یکی از محورهایی که معاونت فرهنگی می تواند باز کند‪،‬‬ ‫اســتفاده از دانش اموختگان برای حل مشکالت است‪.‬‬ ‫همچنین با طرح مجدد پیشــنهاد نام گــذاری «هفته‬ ‫فرهنگ» در تقویم ملی‪ ،‬از شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫خواست تا در این خصوص وارد عمل شود‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫اجتماعــی ـ فرهنگـــی‬ ‫استاندار مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫بکارگیری از ظرفیت بنیاد نخبگان برای حل مسائل مازندران‬ ‫در زمینه های مختلــف انتخاب و به بنیاد ملی نخبگان‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ ‫استاندار ادامه داد‪ :‬این طرح ها در حیطه کاری دانشگاه‬ ‫های مازنــدران‪ ،‬علوم پزشــکی‪ ،‬صنعتی نوشــیروانی‪،‬‬ ‫علوم کشــاورزی‪ ،‬انیستیتو پاســتور امل‪ ،‬سازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬مرکز تحقیقات کشــاورزی‪ ،‬اســتانداری و‬ ‫شرکت گاز استان است‪.‬‬ ‫ازادبخت نیز در این نشســت به برنامه های بنیاد برای‬ ‫تبدیل دانش نخبگان به سرمایه در استان اشاره داشت و‬ ‫گفت‪ :‬شناسایی شاخص های استان پیشرفته به منظور‬ ‫ارتقــا وضعیت مازندران و شناســایی فعــال نخبگان و‬ ‫حمایت و هدایت انان از جمله این برنامه ها است‪.‬‬ ‫وی در خصوص طرح شــهید احمدی روشن بیان کرد‪:‬‬ ‫این طرح در مورد هســته های مســئله محور تشکیل‬ ‫می شــود به گونه ای که یک استاد خبره به همراه ‪15‬‬ ‫دانشجوی نخبه و استعداد درخشان در ارتباط با مسائل‬ ‫مختلف استان بعد از تایید شــورای راهبری بنیاد ملی‬ ‫نخبگان شروع به کار می کنند و حداکثر بایست تا ‪ 9‬ماه‬ ‫خروجی بررسی حل مسئله مشخص شود‪/.‬ایسنا‬ ‫اســتاندار مازندران با بیان اینکه‪ ،‬بازنگری فعالیت های‬ ‫اتاق فکر جهت انجــام بهتر و مطلوب تر کارها‪ ،‬ضروری‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از ظرفیت بنیاد نخبگان برای حل مسائل‬ ‫استان استفاده شود‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش روابط عمومی اســتانداری مازندران‪،‬‬ ‫احمد حســین زادگان در نشســت با محمد ازادبخت‪،‬‬ ‫رییــس بنیاد نخبگان اســتان بر ارتباط دو ســویه بین‬ ‫دانشگاه های استان و بنیاد تاکید داشت‪.‬‬ ‫وی خواستار مطالبه گری بنیاد نخبگان در مورد مسائل‬ ‫استان شــد و بیان کرد‪ :‬بازنگری فعالیت های اتاق فکر‬ ‫جهت انجام بهتر و مطلوب تر کارها‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫حســین زادگان با اشاره به پتانســیل صندوق نواوری‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این صندوق ظرفیت بســیار خوبی در کشور‬ ‫محســوب می شــود که می توان برای توسعه استان از‬ ‫ان بهره برد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد قابل توجه ای طرح از ســازمان‬ ‫ها و دانشــگاه ها در غالب طرح شــهید احمدی روشن‬ ‫توســط بنیاد نخبگان استان دریافت شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫بیــن مجموع این طرح ها و برنامــه ها‪ ،‬نهایتا ‪ 19‬طرح‬ ‫فرمانده انتظامی استان مازندران‪:‬‬ ‫کاهش ‪ 23‬درصدی نزاع و درگیری در استان مازندران‬ ‫فرمانده انتظامی استان مازندران از کاهش ‪ 23‬درصدی‬ ‫نزاع و درگیری و دســتگیری بیش از ‪ 70‬نفر از اراذل و‬ ‫اوباش در سطح استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســردار مرتضی‬ ‫میرزایی در نشست خبری با خبرنگار واحد مرکزی خبر‬ ‫صدا وســیمای مرکز مازندران بــا ارزوی توفیقات روز‬ ‫افزون برای مردم عزیز استان‪،‬گفت‪ :‬به منظور پاسخگویی‬ ‫به مطالبات مردمی فرماندهی انتظامی استان مازندران‬ ‫به صورت مداوم هر ســه ماه یکبار گزارشــی از اقدامات‬ ‫و عملکردهای مجموعه فرماندهی انتظامی اســتان را از‬ ‫طریق رسانه ملی به سمع و نظر مردم خواهد رساند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان مازندران با ارائه گزارشــی از‬ ‫عملکرد انتظامی اســتان در سه ماهه گذشته با قدردانی‬ ‫از تعامل‪ ،‬همراهی و پشــتیبانی دستگاه های اجرایی از‬ ‫نیروی انتظامی اســتان از جمله دســتگاه قضائی‪ ،‬اداره‬ ‫اطالعات‪ ،‬سپاه‪ ،‬بســیج‪ ،‬استانداری و سایر دستگاه های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬گفت‪ :‬بحمداهلل در طول این مدت نتایج خوبی‬ ‫را در برقراری امنیت استان شاهد بودیم ‪.‬‬ ‫سردار میرزایی با اشاره به ارائه خدمات قضائی پلیس به‬ ‫شــهروندان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اجرای ‪ 18‬هزار و ‪ 144‬حکم‬ ‫قضائی‪ ،‬ابالغ ‪ 32‬هزار و ‪ 192‬مورد اوراق قضائی‪ 6 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 344‬مورد جلب و دســتگیر ‪ 10‬هزار و ‪ 585‬مجلوب‬ ‫تحت تعقیب مراجع انتظامی و قضائی از جمله اقدامات‬ ‫انتظامی استان بوده است‪.‬‬ ‫ایــن مقام انتظامی نظارت بر صنــوف را یکی از دغدغه‬ ‫های مردم اســتان برشــمرد و با اشــاره به افزایش ‪12‬‬ ‫درصدی بازدیدهای نظارتی از واحدهای صنفی اســتان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ســه ماهه اول امسال از ‪ 15‬هزار و ‪ 477‬واحد‬ ‫صنفی سطح استان بازدید شد‪.‬‬ ‫وی از کشــف ‪ 39‬هزار و ‪ 768‬قلم داروی قاچاق‪ 3 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 155‬ثوب البسه قاچاق و هزار و ‪ 150‬قلم انواع لوازمی‬ ‫ارایشی و بهداشــتی قاچاق در این بازدیدها خبر داد و‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در این راســتا هزار و ‪ 946‬واحد صنفی‬ ‫متخلف در سطح استان پلمب شد‪.‬‬ ‫میرزایی با اشــاره بــه افزایش ‪ 125‬درصدی کشــف و‬ ‫برخــورد با جرائم اینترنتی در اســتان‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫برداشت اینترنتی از حساب بانکی افراد در سطح استان‬ ‫طی ســه ماه گذشــته با افزایــش‪ 230‬درصدی همراه‬ ‫بوده اســت که در مجموع شاهد افزایش ‪ 125‬درصدی‬ ‫کشفیات در حوزه جرائم اینترنتی استان بوده ایم ‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان مازندران در ادامه با اشــاره به‬ ‫موفقیــت های خوب انتظامی اســتان در مبارزه با مواد‬ ‫مخدر از افزایش ‪ 17‬درصدی کشــف مواد مخدر در سه‬ ‫ماهه نخســت امســال خبر داد و گفت‪ :‬عالوه بر ان با‬ ‫رصدهــای اطالعاتی صورت گرفتــه در طی مدت اخیر‬ ‫کشــفیات مواد مخدر در استان نســبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ 61‬درصد افزایش داشته است ‪.‬‬ ‫وی از انهدام ‪ 16‬باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بیــش از یک تن و ‪ 70‬کیلو گرم انواع‬ ‫مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون از سودحویان و‬ ‫قاچاقچیان مواد مخدر در سطح استان کشف شد‪.‬‬ ‫میرزایــی از اجرای طرح های انتظامی برای جمع اوری‬ ‫و درمان معتادان متجاهر در ســطح اســتان خبر داد و‬ ‫ابراز امیدواری کرد‪ :‬بــا هماهنگی های صورت گرفته با‬ ‫دســتگاه های قضائی و نهادهای مســئول در اینده ای‬ ‫نزدیــک اقدامات موثری در این زمینــه صورت خواهد‬ ‫گرفت و کمتر شــاهد حضور این افراد در سطح جامعه‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫سردار میرزایی به بیان فعالیت های مرکز مشاوره ارامش‬ ‫و دوایر مددکاری اجتماعی در کالنتری ها نیز پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬در سه ماهه نخســت امسال ‪ 985‬فقره پرونده‬ ‫در مرکز مشــاوره ارامش و ‪ 3‬هــزارو ‪ 839‬فقره پرونده‬ ‫به واحدهای مددکاری کالنتری ها ارجاع داده شــد که‬ ‫از این تعداد ‪ 77‬درصد منجر به صلح و ســازش شد که‬ ‫از نتایج بارز این دســتاورد کاهش مراجعات به محاکم‬ ‫قضائی است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان مازندران با اشــاره به چندین‬ ‫برابر شــدن جمعیت اســتان در برخی از فصول سال با‬ ‫توجه به حجم مســافرت ها به این استان که بین ‪ 7‬تا ‪9‬‬ ‫میلیون نفر تخمین زده می شــود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫حجم از مســافرت ها با توجه به زیرســاخت های ایجاد‬ ‫شده در استان عالوه بر ایجاد بار ترافیکی منجر به بروز‬ ‫مشکالتی برای مردم اســتان نیازمند تالشی مضاعف از‬ ‫سوی کارکنان انتظامی استان است‪.‬‬ ‫وی از کاهش ‪ 47‬درصدی تصادفات خســارتی و کاهش‬ ‫‪ 28‬درصدی متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در سطح‬ ‫استان نیز خبر داد و اظهار داشت‪ :‬در این راستا با تالش‬ ‫های صورت و همت مردمی شــاهد کاهش ‪ 44‬درصدی‬ ‫تصادفات رانندگی در سطح استان بودیم‪.‬‬ ‫به گفته ســردار میرزایــی با توجه به وضعیت شــیوع‬ ‫بیماری کرونا در سه ماهه اول سال جاری شاهد کاهش‬ ‫‪ 20‬درصدی مسافرت ها به این استان بوده ایم اما اقامت‬ ‫شبانه مسافران در استان تا ‪ 2‬برابر افزایش داشته است ‪.‬‬ ‫ســردار میرزایی از افزایش ‪ 175‬درصدی دســتگیری‬ ‫مجرمان در حوزه های مختلف اعم از قاچاق کاال‪ ،‬جعل‬ ‫و کالهبرداری و ‪ ...‬خبــر داد و گفت‪ :‬در بحث مبارزه با‬ ‫مظاهر علنی فســاد و مخالن نظــم و امنیت عمومی با‬ ‫همکاری های صورت گرفته با دســتگاه قضائی‪ ،‬سپاه و‬ ‫دســتگاه اطالعاتی نتایج خوبی را در سطح استان شاهد‬ ‫بودیم ‪.‬‬ ‫میرزایی با اشــاره به تماس های مــردم با مرکز فوریت‬ ‫های پلیســی ‪ 110‬عنوان داشــت‪ :‬در سه ماهه گذشته‬ ‫بیــش از ‪ 578‬هزار و ‪ 430‬مــورد تماس تلفنی با مرکز‬ ‫فوریت های پلیس ‪ 110‬برقرار شــده کــه از این تعداد‬ ‫‪ 187‬هزار و ‪ 682‬مورد منجر به عملیات پلیسی و حضور‬ ‫پلیس در صحنه شده است‪ 361 ،‬هزارو ‪ 827‬مورد برای‬ ‫دریافت مشــاوره و راهنمایی از پلیس و ‪ 38‬هزار و ‪931‬‬ ‫مورد ان غیر قابل رسیدگی بوده است‪.‬‬ ‫مقــام ارشــد انتظامی اســتان مازنــدران با اشــاره به‬ ‫رضایمتنــدی ‪90‬درصــدی مــردم از پلیــس از ادامه‬ ‫طــرح های اطالعاتــی و عملیاتی پلیــس در مبارزه با‬ ‫هنجارشــکنان و مخالن نظم و امنیت مردم خبر داد و‬ ‫اذعان داشــت‪ :‬با رصدهای اطالعاتی صورت گرفته سایر‬ ‫افرادی که با ایجاد رعب و وحشــت برای نوامیس مردم‬ ‫در حالت متواری قرار دارند نیز دستگیر و برخورد جدی‬ ‫با انان صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫میرزایی با اشــاره به شیوع بیماری کرونا و کاهش حجم‬ ‫مسافرت ها به استان از امادگی کامل پلیس برای اجرای‬ ‫طرح های انتظامــی در مواقع ضروری خبر داد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬انتظار ما از مردم و مسافران این استان رعایت‬ ‫کامل قوانین‪ ،‬مقررات و مســائل فرهنگی در ســواحل‪،‬‬ ‫گردشگاه ها و کلیه مناطق شهری است و اگر قصوری در‬ ‫این زمینه صورت بگیرد قاطعانه با اینگونه افراد برخورد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان مازندران از کاهش ‪ 23‬درصدی‬ ‫نزاع و درگیری در استان خبر داد و با اشاره به تحرکات‬ ‫تعدادی اراذل و اوباش اســتان در فضــای مجازی و ‪...‬‬ ‫گفت‪ :‬همانطــوری که در بدو ورود به اســتان به مردم‬ ‫قول داده ام در طول ایــن مدت چندین طرح عملیاتی‬ ‫در سطح اســتان اجرا شد که بیش از ‪ 70‬نفر از افرادی‬ ‫که اقدام به ایجاد رعب و وحشــت برای شهروندان می‬ ‫کردند با همکاری دســتگاه قضائی‪ ،‬سپاه و دستگاه های‬ ‫اطالعاتی دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی به هنجار شــکنان هشــدار داد‪ :‬با ادامه طرح های‬ ‫عملیاتــی پلیس و همکاری دســتگاه هــای اجرایی با‬ ‫افــرادی که بخواهند امنیت مردم را خدشــه دار کنند‪،‬‬ ‫قاطعانه برخورد خواهد شد تا شاهد هیچگونه گردنگشی‬ ‫و شرارت در سطح استان نباشیم‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه با قدردانی از‬ ‫حمایت های بی دریغ مردم و دســتگاه قضائی از جمله‬ ‫دادســتان امل از نیروی انتظامی به کسانی که از اراذل‬ ‫و اوباش حمایت کنند‪ ،‬هشدار داد‪ :‬از نظر پلیس کسانی‬ ‫که تحت هر عنوانی از این افراد حمایت کنند و وابستگی‬ ‫به این افراد داشــته باشــند جزء مخالن نظم و امنیت‬ ‫جامعه به شمار می روند‪.‬‬ ‫معاون سواداموزی اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬نفر از اموزش دهندگان مشمول تبصره ‪ ۱۰‬ماده ‪ ۱۷‬در ازمون استخدامی‬ ‫اموزش دهندگان شرکت خواهند کرد‬ ‫معاون سواداموزی اموزش وپرورش مازندران از شرکت‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬نفــر از امــوزش دهندگان مشــمول تبصره ‪۱۰‬‬ ‫ماده ‪ ۱۷‬در ازمون استخدامی اموزش دهندگان استان‬ ‫مازندران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اموزش و‬ ‫پرورش مازندران؛ « داود تقی نیا» با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫براساس دستورالعمل ‪ 31/1/98-5/710‬وزارت اموزش‬ ‫و پرورش ‪ ۱۹۵۵‬نفر از اموزش دهندگان مشمول تبصره‬ ‫‪ ۱۰‬ماده ‪ ۱۷‬شناســایی و تعداد ‪ ۱۳۶۷‬نفر حائز شرکت‬ ‫در ازمون استخدامی اموزش دهندگان شدند‪.‬‬ ‫ازمون در شهرســتان های بابل و ساری در مکان های‬ ‫مشخص شده طبق برنامه ریزی های قبلی به شرح زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪-1‬ساری داشکده فنی امام محمد ساختمان چمران َ‪-2‬‬ ‫سالن امتحانات دانشکده فنی امام محمد بافر ‪ -3‬ساری‬ ‫ساختمان اموزشی دانشکده فنی سما ‪-4‬ساری موسسه‬ ‫اموزش عالی هدف‬ ‫‪ - 1‬بابل ســاختمان خیام دانشگاه صنعتی نوشیروانی‬ ‫بابــل ‪-2‬ســاختمان شــماره ‪ 1‬و‪ 2‬دانشــگاه صنعتی‬ ‫نوشیروانی بابل‬ ‫وی بــا تاکید بر رعایــت تمامی پروتکل بهداشــتی در‬ ‫برگزاری ازمون و با صدور مجوز از وزارت بهداشــت و‬ ‫درمان ‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ازمون اســتخدامی اموزش دهندگان‬ ‫استان در روز جمعه ‪ ۲۰‬تیرماه و توسط جهاد دانشگاهی‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون ســواد اموزی اموزش و پرورش استان با اشاره به‬ ‫نحوه برگزاری ازمون و مــکان ازمون‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫ازمون با توجه به اهمیــت کاهش تجمعات فقط در دو‬ ‫شهرستان به صورت متمرکز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشــاره به محل ازمون‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫معاون ابتدایی اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫مطالبه گری اجتماعی در زمینه حقوق کودک باید تقویت شود‬ ‫معــاون ابتدایی اموزش و پرورش مازندران در جلســه‬ ‫استانی کمیته کاری حقوق کودک ضمن ابراز امیدواری‬ ‫ازینکه جلساتی در این سطح و با حضور همه دستگاه ها‪،‬‬ ‫موجب تامین حداکثری حقوق کودک در جامعه شــود‬ ‫گفــت‪ :‬اموزش و پرورش مازندران نیز با داشــتن مراکز‬ ‫مشــاوره و مرکز مشــاوره خانــواده‪ ،‬اداره اســیب های‬ ‫اجتماعــی و میز «نماد» تالش دارد ضربه و اســیب به‬ ‫کودکان را کاهش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اموزش و‬ ‫پرورش مازندران؛ «سید عیســی میرشفیعی» در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬وظیفه اول اموزش و پرورش پیشــگیری است و‬ ‫اماده سازی نســل سالمی که در بزرگســالی دچار این‬ ‫بزه کاری ها و مشکالت تربیتی نشوند یعنی تربیت نسل‬ ‫سالمی که بتواند بر خودش مدیریت کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کــرد‪ :‬مطالبات اجتماعی در حوزه‬ ‫حقــوق کودک پایین اســت و ما به مــوازات این که در‬ ‫این جلســات می نشینیم و تصمیماتی می گیریم جامعه‪،‬‬ ‫رســانه ها و مردم را نیز باید تشــویق کنیم تا نسبت به‬ ‫حقوق کودک حساس باشند‪.‬‬ ‫میرشــفیعی همچنین گفت‪ :‬اگر ما بتوانیم مکانیســمی‬ ‫طراحــی کنیم که حساســیت و حرکت بیشــتری در‬ ‫جامعه نســبت به حقوق کودک ایجاد شــود فردا روزی‬ ‫اگر امــوزش و پرورش یا هر دســتگاهی در این بخش‬ ‫کوتاهی کرد‪ ،‬افکار عمومی او را زیر سوال می برد و مدیر‬ ‫و مســئول ان مجموعه نیز مجبور است حرکتی به خود‬ ‫بدهد و نارسایی های حوزه حقوق کودک را تدبیر کند‪.‬‬ ‫معــاون ابتدایی اموزش و پرورش در ادامه خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬حکمی که برای یک مادر مجرم صادر می شود‪ ،‬یک‬ ‫حکم نانوشــته ای به موازات این حکم نیز برای کودکش‬ ‫صادر می شــود به عنوان مثال مادری که ده سال حبس‬ ‫گرفته فرزندش ده ســال از مادر محروم می شود و این‬ ‫تبعات بسیاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در پیوند با همین موضوع گفت‪ :‬من یک پیشــنهاد‬ ‫ســاده دارم و ان این اســت که اگر صالح می دانید در‬ ‫این جلسه مصوب شود و امار تمام مادرانی که در زندان‬ ‫هستند و کودک زیر ‪ ۱۸‬ســال دارند یعنی در اول مهر‬ ‫فرزند مدرســه رو دارند اما در زندان هستند از هفته اخر‬ ‫شــهریور تا هفته اول مهر به مــدت ‪ ۱۵‬روز به مرخصی‬ ‫بیایند تا شــاهد رفتن فرزند خود به مدرسه باشند چون‬ ‫این کودک حق دارد در مهرماه که همه کودکان به اتفاق‬ ‫مادران خود به مدرسه می روند‪ ،‬مادرش را در کنار خود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اقتصــادی‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪ / 21‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪73‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران‪:‬‬ ‫ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی استان مازندران به ‪ 95‬درصد می رسد‬ ‫در حال حاضر ‪ 5/99‬درصد جمعیت شهری و ‪ 94‬درصد‬ ‫جمعیت روستایی استان مازندران از نعمت گاز بهره مند‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان مازندران‪،‬‬ ‫«جعفــر احمدپور» مدیرعامل شــرکت گاز اســتان در‬ ‫حاشیه نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که‬ ‫در ســالن کنفرانس شهید رجایی ستاد شرکت ملی گاز‬ ‫ایران برگزار شد‪ ،‬با بیان این مطلب‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با بهره‬ ‫برداری از پروژه های گازرســانی روستایی‪ ،‬ضریب نفوذ‬ ‫گاز در ایــن حوزه تا پایان ســال‪ ،‬به ‪ 95‬درصد افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ســال گذشته ‪ 601‬کیلومتر‬ ‫شــبکه تغذیه و توزیع اجرا‪ 27 ،‬هزار و ‪ 933‬انشــعاب‬ ‫نصب و بالغ بر ‪ 66‬هزار مشترک جدید پذیرش شده اند‬ ‫و ‪ 64‬هــزار مترمکعب بر ســاعت گاز طبیعی جایگزین‬ ‫ســوخت های فسیلی در صنایع اســتان شده که شامل‬ ‫‪ 341‬واحد صنعتی می شود‪.‬‬ ‫احمدپــور با بیان این که ســال گذشــته در مجموع‪،‬‬ ‫حــدود ‪ 7‬میلیارد و ‪ 587‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫در اســتان مازندران مصرف شده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از این‬ ‫میزان‪ 3 ،‬میلیــارد و ‪ 728‬میلیون مترمکعب در بخش‬ ‫خانگــی‪ ،‬یک میلیارد و ‪ 78‬میلیون مترمکعب در بخش‬ ‫صنعتی‪ ۲ ،‬میلیــارد و ‪ 86‬میلیون مترمکعب در بخش‬ ‫نیروگاهی‪ 345 ،‬میلیــون مترمکعب در بخش ‪CNG‬‬ ‫و ‪ 350‬میلیون مترمکعــب در بخش های دیگر مصرف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان مازندران ضمن بیان این‬ ‫مطلب‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بر اساس مصوبه شرکت ملی گاز‬ ‫ایــران‪ ،‬تحقق اهداف در ‪ 3‬بخش احداث شــبکه‪ ،‬نصب‬ ‫انشعاب‪ ،‬اشتراک پذیری و میزان مصرف گاز بوده که ما‬ ‫در بخش نخست‪ 64 ،‬درصد‪ ،‬در بخش دوم معادل ‪107‬‬ ‫درصد و در بخش اشــتراک پذیری نیز حدود ‪ ۹5‬درصد‬ ‫به اهداف مورد نظر دست یافته ایم‪.‬‬ ‫گازرسانی به ‪ 78‬روستا؛ برنامه سال ‪99‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنان خود در مورد اهــم برنامه های‬ ‫شرکت گاز استان مازندران در سال جهش تولید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اجرای بیش از ‪ 52‬کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در‬ ‫زمینه گازرسانی به صنایع و ‪ ،CNG‬جذب حدود ‪200‬‬ ‫مشترک جدید صنعتی‪ ،‬جذب ‪ 70‬هزار مشترک جدید‬ ‫شــهری و روســتایی‪ ،‬همچنین اقدام در زمینه کاهش‬ ‫هدررفت گاز طبیعی‪ ،‬استفاده از کنتورهای ارتقاء یافته‪،‬‬ ‫مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار‪ ،‬شناسایی مصارف‬ ‫غیرمتعارف و تعمیر و کالیبراســیون‪ ،‬از اهم برنامه های‬ ‫شرکت گاز استان مازندران در سال جاری است‪.‬‬ ‫احمدپور همچنین برنامه گازرســانی به ‪ 78‬روســتا تا‬ ‫پایان ســال و بهره برداری از این طرح ها به گونه ای که‬ ‫ضریب پوشــش گازرسانی روستایی به باالی ‪ 95‬درصد‬ ‫برســد‪ ،‬از اهم برنامه های اولویت دار شرکت گاز استان‬ ‫مازندران در سال جاری برشمرد ‪.‬‬ ‫به گفته احمدپور‪ ،‬طی ‪3‬ماه نخســت امسال در استان‬ ‫مازندران در زمینه گازرســانی به شهرها و روستاها ‪11‬‬ ‫هزار مشــترک جدید پذیرش و تعداد کل مشــترکین‬ ‫اســتان‪ ،‬به یک میلیون و ‪ 452‬هزار و ‪ 953‬مشــترک‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی در خصــوص گازرســانی به واحدهــای صنعتی و‬ ‫تولیــدی نیز خاطرنشــان کرد‪ :‬در بخــش صنایع نیز‪،‬‬ ‫بــرای ‪ 200‬واحد باقی مانده از مصوبه شــورای اقتصاد‬ ‫برنامه ریزی شــده کــه این واحدها شــامل‪ ،‬مرغداری‪،‬‬ ‫دامپروری‪ ،‬گلخانه‪ ،‬کارخانه تولید اسفالت و ‪ ...‬می شود‬ ‫که امیدواریم تا پایان ســال جاری‪ ،‬بتوانیم بیش از ‪90‬‬ ‫درصد واحدهای مشمول مصوبه شورای اقتصاد را تحت‬ ‫پوشش قرار دهیم‪.‬‬ ‫سراب پولدار شدن با فروش زمین های اجدادی‬ ‫قارچ های بُتنی از جان شمال چه می خواهند‬ ‫وقتی وارد اســتان مازنــدران به ویژه شــهرهای غربی‬ ‫ان با وجــود فاصله نزدیک بین کوه و دریا می شــویم‪،‬‬ ‫دیگــر مناطق شــبیه به گذشــته نیســتند و با هجوم‬ ‫فراگیر خوش نشــین ها‪ ،‬مسافران و گردشــگران‪ ،‬روزانه‬ ‫به ساخت و ســاز ها اضافه شده و جذابیت ها را نیز کاهش‬ ‫داده اســت‪ .‬جای مناظر جنگل های سرســبز شمال را‬ ‫ســاختمان های بلند مرتبه گرفته اند که جذابیت طبیعت‬ ‫را کم کرده و وضعیت ناراحت کننده ای دارد‪ .‬اگر بومیان‬ ‫از اینده خبر داشــته باشند شاید کمتر از ورود مسافران‬ ‫خوشحال شوند‪.‬‬ ‫درست اســت که ورود مسافران و گردشگران جنبه های‬ ‫مثبت زیادی برای شهرســتان به دنبال دارد اما از طرفی‬ ‫نیز ساخت وســاز های بلند مرتبه و پر تراکــم به ویژه در‬ ‫مناطق روستایی باعث از بین رفتن بافت روستایی شده‬ ‫که البته این به معنی عدم توسعه گردشگری و رونق شهر‬ ‫و روستا نیست‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه روستاها باید با برنامه و مدیریت درست‬ ‫در راستای امکانات موجود پیشرفت داشته باشد تا برای‬ ‫زیرساخت ها نیز دچار مشکل نشویم‪.‬‬ ‫گذشتگان ســال ها بر روی زمین ها کار کردند و با امید‪،‬‬ ‫انها را برای نســل های اینده نگهداری کردند اما امروزه‬ ‫بیشــتر جوانان با فروش و یک شــبه پولدار شدن موافق‬ ‫هســتند که اگر زمین ها به فروش برســانند مدت زمان‬ ‫کوتاهی پول و همچنین ســرمایه ای که به عنوان زمین‬ ‫تلقی می شده‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫می توان با برنامه ریزی درســت و حمایت مســووالن در‬ ‫زمینه بوم گردی و گردشگری فعالیت هایی را ایجاد کرد‪،‬‬ ‫اما از طرفــی نیز باید گفت مردم ایــن روزها به قدری‬ ‫درگیر مشکالت معیشتی هستند که ذهنی برای دغدغه‬ ‫اینکه زمین ها را از دست می دهند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫از دیگر مشــکالت ایجادشــده بــر اثر افزایــش تراکم‬ ‫ساختمان ها عدم وجود زیرســاخت های اب و جاده که‬ ‫از مهم ترین ها بوده و این خدمات برای جمعیت گذشته‬ ‫و میزان ســکونت بومی منطقه بود کــه اکنون با ایجاد‬ ‫ســاختمان ها و افزایش جمعیت هم برای مردم بومی و‬ ‫هم گردشگران مشکالتی به وجود امده است‪.‬‬ ‫حال ســوال این اســت که ایا تنها با عدم فروش زمین‬ ‫توســط مردم محلی و یا از طرفی تنهــا با جلوگیری و‬ ‫تاکید مسووالن این مسئله حل می شود؟‬ ‫مسلماً خیر و باید همه با همکاری هم برای حل مشکل‪،‬‬ ‫اقداماتی انجام دهند تا در اینده ای نه چندان دور شــهر‬ ‫را برج های سر به فلک کشیده محصور نکند‪.‬‬ ‫لزوم ایجاد حساسیت در دستگاه ها و خود مردم‬ ‫محمد ازاد فرماندار رامســر‪ ،‬با اشــاره به اینکه بیشــتر‬ ‫ساخت وســاز های انجام شــده در مناطق جنگلی دارای‬ ‫مجــوز هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬تنهــا در میــزان تراکم بعضی ‬ ‫ســاختمان ها دچار تخلفاتی هستند که اشکاالت قانونی‬ ‫به انها مترتب اســت‪.‬وی با تاکید به مردم که از فروش‬ ‫زمین ها خودداری کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما همیشــه بر این‬ ‫موضوع تاکید می کنیم که افزایش قیمت زمین به معنی‬ ‫نهایی شدن قیمت نیست و فروش زمین به دلیل از دست‬ ‫رفت سرمایه ملی گزینه مناسبی نیست‪.‬‬ ‫فرماندار رامســر با اشــاره به اینکه با فــروش زمین در‬ ‫حوزه تولید‪ ،‬ایجاد شــرکت ها و ســرمایه گذاری ها دچار‬ ‫مشــکل می شویم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم و مسووالن باید به‬ ‫فکر ایجاد کســب و کار در حوزه اقتصادی و گردشــگری‬ ‫در مناطق باشند‪.‬وی به خانه ســازی بیشتر گردشگران‬ ‫به عنوان خوش نشــین ها اشاره کرد و افزود‪ :‬این افراد در‬ ‫طول ســال تنها اندکی به این مناطق ســفر می کنند و‬ ‫سرمایه ملی استفاده نمی شود اما زیرساخت های مختلف‬ ‫باید برای ان فراهم شود‪.‬‬ ‫فرماندار رامســر خاطر نشــان کرد‪ :‬البته این موضوع در‬ ‫سطح کشور به ویژه در استان مازندران مشاهده می شود‬ ‫کــه تاکیــد داریم از فــروش زمین خودداری شــود و‬ ‫ســرمایه گذاری ها در قالب بوم گردی و گردشگری بسته‬ ‫به امکانات و شرایط مناطق صورت بگیرد‪.‬وی در ادامه با‬ ‫اشاره به اینکه اگرچه درست است مردم دچار مشکالت‬ ‫اقتصادی و معیشتی هستند و گاهی نیازمند مبالغی اما‬ ‫این مبلغ که از فروش زمین به دست می اید‪ ،‬انی بوده و‬ ‫در مقابل ســرمایه زمین را نیز از دست می دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از متولیان‪ ،‬دســتگاه ها و همچنین دولت خواســتاریم‬ ‫که به حوزه کشــاورزی و تولیدی توجه داشته تا مردم‬ ‫بتوانند درامد الزم را کســب کنند و برای فروش انگیزه‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫ازاد بــا تاکید بــر اینکه از نظــر ما ساختمان ســازی‬ ‫ســرمایه گذاری تلقی نمی شــود بلکه هدررفت سرمایه‬ ‫ملی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون در بعضی مناطق روستایی‬ ‫ســاختمان های پرتراکــم وجــود دارد در صورتــی که‬ ‫زیرســاخت های اب و جاده وجود نــدارد و هم موجب‬ ‫اختالل در زندگی روستائیان مقیم روستا و هم مشکالتی‬ ‫را برای گردشگران ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی بــار دیگر از همه مردم و دســتگاه ها خواســت که‬ ‫حساســیت داشــته باشــند و تنها نباید از یک دستگاه‬ ‫انتظــار داشــت و افــزود‪ :‬الزم بــه ذکر اســت که از‬ ‫ساخت وســازهای قانونی حمایت کرده و روی سخن ما‬ ‫بیشتر ساختمان سازی های غیرقانونی است‪.‬‬ ‫* تغییر نگاه به زمین در جهت استفاده اقتصادی‬ ‫از ان سوق یافته است‬ ‫محمدعلی امین پاک رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی‬ ‫رامســر نیز‪ ،‬با اشــاره به اینکه وضعیت ساخت وساز در‬ ‫اراضــی زراعی و باغی مشــمول قانون حفــظ کاربری‬ ‫می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت و سازها به دو گونه دارای مجوز‬ ‫ی هستند‪.‬‬ ‫و بدون مجوز به دلیل متفاوت بودن کاربر ‬ ‫وی به ساخت وساز های در محدوده طرح هادی روستاها‬ ‫که متولی ان اداره بنیاد مســکن اســت‪ ،‬اشــاره کرد و‬ ‫افــزود‪ :‬برای ساخت وســاز خارج از محدوده روســتاها‬ ‫گشــت حفاظت از اراضی جهاد کشاورزی که در مناطق‬ ‫مختلف گشــت زنی می کند‪ ،‬انها را شناسایی کرده و اگر‬ ‫در شــروع کار باشد توقیف عملیات‪ ،‬و اگر هم ساختمان‬ ‫ســاخته شده باشــد طبق ماده ‪ ۳‬قانون‪ ،‬شناسایی و به‬ ‫مراجــع قضایی گزارش داده می شــود و مراحل خود را‬ ‫طی می کند‪.‬‬ ‫رئیس امور اراضی جهاد کشــاورزی رامســر با تاکید بر‬ ‫اینکــه مردم نیز در ســاماندهی ها طریق ســامانه ‪۱۳۱‬‬ ‫می تواننــد به مــا کمک کننــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ســامانه‬ ‫به صورت شبانه روزی بوده و اگر کسی شاهد ساخت و ساز‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬برداشــت و دپو خاک و یا قطع اشیا و درختان‬ ‫بود از طریق ســامانه ‪ ۱۳۱‬به ما گــزارش داده و جهاد‬ ‫کشــاورزی وارد عمل می شود‪.‬وی به وجود مشکالت در‬ ‫زمینه تغییــر کاربری زیاد در مازندران و غرب اســتان‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬امروزه نگاه به زمین تغییر یافته و به‬ ‫جای اینکه به ان دید موروثی داشته به جنبه اقتصادی‬ ‫به ان نــگاه می کنند که در این زمینه فرهنگ ســازی‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬ ‫امین پــاک خاطر نشــان کــرد‪ :‬همانگونه کــه اجداد ما‬ ‫زمین هــا را به صورت ارثــی و موروثی بــرای فرزندان‬ ‫خــود نگهداری کردنــد ما نیز از این میــراث باید برده‬ ‫و بــه ایندگان انتقــال دهیم البته امــروزه این دیدگاه‬ ‫کمرنــگ شــده که الزمــه ان حفظ حفــظ و فرهنگ‬ ‫ســازی و حمایت مسئولین امر اســت که در این زمینه‬ ‫به روســتائیان کمک کنند تا بتوانند از زمین های خود‬ ‫اشتغال زایی کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه فرهنگ ســازی در این زمینه بسیار‬ ‫مهم اســت که باید به صورت جدی روی ان کار شــود‬ ‫چون ممکن اســت در اینده نزدیک زمین ها را از دست‬ ‫بدهیم‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬حفظ و صیانت از اراضی وظیفه‬ ‫ملی و همگانی اســت و باید ســعی شود در امر تولید از‬ ‫انها استفاده کرده تا شعار اقتصاد مقاومتی در این بستر‬ ‫شکل گیرد‪.‬‬ ‫* ضروری بودن ایجاد فرهنگ عدم فروش زمین‬ ‫برای نجات زمین های شمال حمیدرضا رحیمیان رئیس‬ ‫اداره منابع طبیعی رامســر با اشــاره به اینکه ساخت و‬ ‫ســاز در شمال کشــور از ارزش زمین کاسته و زمین از‬ ‫بافت ســنتی خارج می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬این امر تاســف بار‬ ‫اســت و واکنش گردشگران دلســوز و همچنین مردم‬ ‫منطقه را برمی انگیزد‪.‬وی با اشاره به اینکه در این زمینه‬ ‫تاســف و تعصب داریم و باید بافت منطقه حفظ شــود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬البته در کنــار ان امکاناتی نیز برای جوانان‬ ‫فراهم شــود تا ایجاد اشــتغال در راستای توسعه روستا‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره منابع طبیعی رامســر با تاکیــد بر اینکه‬ ‫منابــع طبیعی حافظ میراث ملی و گذشــته اســت که‬ ‫ایــن میراث باید به ایندگان تحویل داده شــود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فرهنگ ســازی در ایــن بخش بســیار پر اهمیت‬ ‫اســت و نیاز به همدلی دســتگاه ها برای توسعه روستا‬ ‫وجــود دارد تا در کنــار عدم تغییر کاربــری غیرمجاز‪،‬‬ ‫روستا از داشــته هایش برای تولید در قالب گردشگری‪،‬‬ ‫بوم گردی‪ ،‬کشــاورزی و منابع طبیعی بهره برده و ایجاد‬ ‫ثروت کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در حوزه منابع طبیعی باید گفت‬ ‫زمین های روســتایی ارزشــمندترین زمین ها هستند‪،‬‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬امروزه مردم به دنبال موقعیت و تبدیل‬ ‫به نقدینگی هستند که البته شرایط مردم اینطور اقتضا‬ ‫می کنــد اما به طور جدی جای تاســف دارد که نیازمند‬ ‫ســازماندهی و برنامه ریزی کالن مســووالن اســت تا‬ ‫فرهنگ سازی صورت گیرد‪.‬‬ ‫رحیمیان با تاکید بر اینکه در کنار همه این ها اداره منابع‬ ‫طبیعی از طریق دهیاران و شوراها پیگیر بوده و در کنار‬ ‫حمایت ساخت وســاز مجاز در عرصه روستایی‪ ،‬اگر هم‬ ‫ساخت وساز غیرمجاز انجام گرفت شرایط زمین تصرفی‬ ‫شــده و پرونده قضایی تشکیل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬گاهی نیز‬ ‫به لحاظ اهمیت منابع طبیعی برای مردم و اگاه بودن و‬ ‫حساســیت باالی مردم گزارش داده و استعالمات انجام‬ ‫شده و پیگیری می شود که مالک عمل نقشه های اجرای‬ ‫قانون هستند‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬به طــور کلی مردم مــا به بافت‬ ‫روســتایی عالقه زیادی دارند اما اســتفاده بیش از حد‬ ‫از زمین های روستایی به ضرر همه مردم خواهد بود که‬ ‫باید بر اساس قانون و ضوابط انجام گیرد تا بنیه اقتصادی‬ ‫روستا را نیز قوی کند‪.‬‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی رامســر به دستگاه های متولی‬ ‫اشــتغال زایی توصیه کرد که با مــردم همکاری کرده و‬ ‫پروژه های پیشنهادی خود را ارائه دهند تا جوانان منطقه‬ ‫بتوانند از انها در جهت اشتغالزایی خود استفاده کنند و‬ ‫ادامه داد‪ :‬شهرستان رامسر با وجود موقعیت های نزدیکی‬ ‫کوه و دریا و جنگل های هیرکانی از زمین های روستایی‬ ‫به خوبی می توان در جهت تامین درامد استفاده کرد که‬ ‫اگر در قالب قوانین منابع طبیعی نیز می تواند طرح هایی‬ ‫را در این زمینه ها ارائه دهد‪.‬‬ ‫* وضع قوانین جدید تنها راه جلوگیری‬ ‫ساخت و ساز ها‬ ‫امیرحســین حالجیان دبیر انجمن ترانه نجات طبیعت‬ ‫(ترنج) با اشــاره به اینکه این روزهــا در برخی مناطق‬ ‫تو ســازهایی خارج از قاعــده و قانون‬ ‫روســتایی ساخ ‬ ‫ســاخته می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬می توان قانون تعریف کرد که‬ ‫براساس ان ســاخت بیش از تراکم مشخصی غیرقانونی‬ ‫اســت و یا اینکه حق ســاخت برج در مناطق مسکونی‬ ‫روستایی ندارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با پیگیری این قانون تا حد زیادی‬ ‫می توان از ساخت و ســاز ها جلوگیری کرد‪ ،‬همانگونه که‬ ‫در طی قانون هــای جدید میزان عقب نشــینی خیابان‬ ‫و کوچه هــا تغییر می کنــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگــر بخواهیم‬ ‫می توانیم قوانین جدید ســاخت و ســاز ایجاد کرده و یا‬ ‫تغییر دهیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ترانه نجات طبیعت (ترنج) به وضع معیشت‬ ‫مردم اشــاره کرد و با تاکید بر اینکه محیط زیســت به‬ ‫معنــی ســرمایه گذاری و پس انداز برای اینده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امــروزه به دلیــل مشــکالت اقتصــادی مردم‬ ‫به دنبــال منفعت خود هســتند و نمی توانند برای اینده‬ ‫پس انداز کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برخی مناطق روستایی که ساخت و سازها‬ ‫در ان زیــاد اســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬البته ســاختمان ها‬ ‫به صورت ویالیی ســاخته می شــود که بافت روســتا را‬ ‫حفظ کرده و این موارد مشــکل افرین نیســتند‪ ،‬اما در‬ ‫برخی مناطق برج ها و ساختمان های سربه فلک کشیده‬ ‫را شاهد هســتیم که چشم انداز روستا را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهند که این درست نیست‪.‬‬ ‫این فعال محیط زیستی در ادامه خاطر نشان کرد‪ :‬هتل ها‬ ‫و مجتمع های گردشگری سبب توسعه گردشگری روستا‬ ‫هستند که میزان تخریب انها نسبت به مجتمع مسکونی‬ ‫کمتر بوده و همچنین می توان برای هتل ها شــرایطی را‬ ‫تعریــف کرد که به عنوان مثــال در چارچوب خاص و یا‬ ‫با ایجاد تصفیه خانه فاصالب‪ ،‬رعایت پروتکل بهداشــتی‬ ‫و تفکیک زباله و‪ ...‬شــروع بــه کار کند اما برای مجتمع‬ ‫مسکونی که تخریب بیشتری نیز به طبیعت وارد می کند‬ ‫اهرم فشاری وجود نداشته و نمی توان این قواعد را پیاده‬ ‫کــرد‪.‬وی با تاکید بــر اینکه راه حلی جــز وضع قوانین‬ ‫جدید ساخت وســاز وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما همه مشکالت‬ ‫را می بینیــم امــا کاری نمی توان انجام داد‪ ،‬مشــکالت‬ ‫بــرق‪ ،‬اب و فاصالب‪ ،‬اینترنت و‪ ...‬که دامن گیر مردم ان‬ ‫مناطق است‪.‬‬ ‫دبیــر انجمن ترانه نجات طبیعت خودجوش بودن مردم‬ ‫در جلوگیری از ساخت وســاز ها را نیز راه دیگری دانست‬ ‫و افــزود‪ :‬اما همانگونه که بیان شــد برخــی از مردم به‬ ‫دنبــال منافع خود بــوده و به محیط زیســت بی توجه‬ ‫هستند‪ /.‬فارس‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫اب و هوای مازندران‬ ‫کویری می شود؟‬ ‫مازندران بســیاری از محققان معتقدند با وجود اینکه مازندران‬ ‫چند سالی اســت که مرحله ترسالی را می گذارند اما این افت و‬ ‫خیزها طبیعی اســت و هر سال بر گرم شدن هوا در این استان‬ ‫و کاهــش رطوبــت می انجامد‪ ،‬به گونه ای که‪ ،‬مســئول پدافند‬ ‫غیرعامل اداره کل هواشناســی مازنــدران می گوید که‪ ،‬با وجود‬ ‫ان چنانی نبودن تفاوت شــب و روز در تابستان‪ ،‬هرچه به جلو‬ ‫می رویم رطوبت کمتر می شــود‪ ،‬تفاوت دما در شب و روز بیشتر‬ ‫شده و این امر نشان دهنده نزدیک شدن به شرایط اب و هوایی‬ ‫مناطق کویری است‪.‬‬ ‫شــاید بســیاری از مردم فقط نام موضوعی چون تغییر اقلیم را‬ ‫شنیده و در خصوص ان اطالعات به دست نیاورده باشند‪ ،‬برخی‬ ‫هم شاید ویژه تر ان را دنبال کرده اند و گاها از سوی شبکه های‬ ‫تلویزیونی و یا شــبکه های مجازی اخبار مربوط به این پدیده را‬ ‫دنبال کرده باشــند‪ ،‬موضوعی که این روزهــا‪ ،‬با وجود انکه در‬ ‫میان مسئوالن و مردم کمرنگ دیده می شود‪ ،‬محققان را حساس‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پس از چند سال خشکسالی تقریبا شدید در مازندران‪ ،‬دو سالی‬ ‫می شود که مازندران‪ ،‬پرباران شده و در میان مردم تناقض پایان‬ ‫خشکســالی و اغاز ترسالی و برعکس شنیده می شود‪ ،‬موضوعی‬ ‫که هنوز اندیشمندان این بخش ان را نه قبول و نه رد کرده اند‪.‬‬ ‫تغییر اقلیم و اثر ان بر مازندران‬ ‫بســیاری از محققــان معتقدند که ایــن تغییر اقلیــم نتیجه‬ ‫دســت کاری های انســان به وجود امده اســت‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫پرفسور رائینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی ساری در این خصوص به این موضوع اشاره می کند که‪،‬‬ ‫گرمایش فراگیر و تغییر اقلیم یک روند است و با افزایش گسیل‬ ‫گازهای گلخانه این روند همچنان با شــیب تندتر رو به افزایش‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫وی معتقد بــود که‪ ،‬از اغاز این روند تاکنــون دمای کره زمین‬ ‫کمی بیش یک درجه سانتی گراد افزایش یافته است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫بیشترین افزایش از دهه ‪ ۱۹۷۰‬رخ داده است‪ ،‬برای نمونه از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬میالدی تقریبا هر ســال از سال پیش از خود گرمتر بوده‬ ‫است و تاکنون گرمترین سال اندازه گیری شده ‪)۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫بوده است‪.‬هرچند رائینی معتقد است این تغییر اقلیم مطرح شده‬ ‫از سوی دانشمندان با عدم قطعیت مشخص است اما به این نکته‬ ‫اشــاره می کند که‪ ،‬تغییر اقلیم بر الگو و مقدار بارندگی مازندران‬ ‫اثر گذاشــته اســت‪ ،‬برای نمونه فراوانی بارندگی های سیل اسا‬ ‫بیشــتر شده اســت که اثرات ویرانگری دارند‪ ،‬همچنین فراوانی‬ ‫خشکسالی ها نیز بیشتر شده است‪.‬‬ ‫وی به این نکته نیز اشــاره می کند که‪ ،‬پیامد این همه تغییرات‬ ‫می توانــد کاهش ذخیــره اب ابندان ها‪ ،‬اب هــای زیرزمینی و‬ ‫کاهش انباشــت برف در باالدست رودخانه ها باشد که در نتیجه‬ ‫بر تولید محصول اثر فراوانی می گذارد‪ ،‬ویرانی محیط زیســت‪،‬‬ ‫تغییر سیمای گیاهی منطقه‪ ،‬کوچ گیاهان‪ ،‬افات و بیماری های‬ ‫غیربومی نیز از پیامدهای این تغییر هســتند که به گستردگی‬ ‫برای منطقه گزارش شده است‪.‬‬ ‫خشکسالی در مازندران رو به افزایش است‬ ‫رحیم یوســفی زاده معاون اداره کل هواشناسی مازندران‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اخرین مدل های اقلیمی ایران و کشورهای همسایه با وضعیت‬ ‫مناســب بارندگی طی چند سال اینده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در کنار این‬ ‫بارندگی مناســبی که روی خواهد داد‪ ،‬شــاهد افزایش دما نیز‬ ‫خواهیم بود‪.‬وی با بیان اینکه شرایط خشکسالی‪ ،‬ترسالی و نرمال‬ ‫برای مازندران در طی سه دهه تکرار شده است‪ ،‬افزود‪ :‬به نحوی‬ ‫که تا پیش از ترسالی‪ ،‬روند فراوانی‪ ،‬شدت و مدت خشکسالی رو‬ ‫به افزایش بوده است‪.‬‬ ‫مســئول پدافند غیرعامل اداره کل هواشناسی مازندران با بیان‬ ‫اینکه افت و خیز خشکسالی و ترسالی همواره وجود داشته است‬ ‫اما تعداد خشکسالی روبه افزایش است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ترسالی که‬ ‫در حال حاضر در مازندران وجود داشــته طی ســی سال قبل‬ ‫هم بوده اســت به این معنی که تناوب ‪ ۳‬سال ترسالی و ‪ ۳‬سال‬ ‫خشکســالی همواره وجود داشــته و یک روند عادی و طبیعی‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫افزایش نگران کننده خشکسالی در مازندران‬ ‫یوســفی زاده ترســالی فعلی را پایانی بر خشکســالی سال های‬ ‫گذشته نداست و گفت‪ :‬اقلیم منطقه اینگونه بوده است که بعد از‬ ‫چند سال خشکسالی این ترسالی و وضعیت نرمال بروز می کند‬ ‫اما تعداد خشکسالی ها در حال افزایش است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬انچه مهم اســت اینکه کل جهان و مازندران به‬ ‫سمت خشکسالی در حال حرکت است‪.‬‬ ‫ادامه گرمایش جهانی‬ ‫مسئول پدافند غیرعامل اداره کل هواشناسی مازندران ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی از دانشمندان اقلیم بر این عقیده هستند که در صورتی که‬ ‫گازهای گلخانه ای هم اکنون متوقف شود بازهم گرمایش جهانی‬ ‫تا ‪ ۶۰‬سال اینده ادامه داشته باشد زیرا ماندگاری برخی گازها در‬ ‫جو زیاد است که باعث حفظ گازهای گلخانه ای شود‪.‬‬ ‫یوســفی زاده با اشــاره به اینکه گرمایش جهانی که بر مازندران‬ ‫نیز تاثیرگذار اســت‪ ،‬روند فراوانی و افزایشی خشکسالی ان طی‬ ‫سال های اینده با شدت بیشتری قابل مالحظه خواهد بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این نرمال بودن شرایط دلیل بر پایان خشکسالی ها نیست‪.‬‬ ‫وی بــا ابراز نگرانی از وضعیت اب و هوایــی در مازندران گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه شرایط خوبی که نشان دهنده ترسالی کامل در مازندران‬ ‫باشــد وجود ندارد و به طور کل روند و فراوانی خشکسالی ها در‬ ‫این استان روبه افزایش است‪.‬‬ ‫مسئول پدافند غیرعامل اداره کل هواشناسی مازندران عملکرد‬ ‫نامناسب انسان ها راعامل اصلی گرمایش جهانی دانست و گفت‪:‬‬ ‫اسفالت‪ ،‬ساخت و سازهای بی رویه‪ ،‬از بین بردن جنگل‪ ،‬برداشت‬ ‫بی رویه از درختان جنگل و ویالســازی در دل ان‪ ،‬از علل اصلی‬ ‫برهم خوردن موازنه انرژی است‪.‬‬ ‫یوســفی زاده با بیان اینکــه روند خشکســالی در مازندران به‬ ‫سمت نزدیک شــدن به مناطق کویری را نشان می دهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به علت شــرایط اب و هوایی در مازندران‪ ،‬تفاوت شب و روز در‬ ‫تابستان انچنان نبوده اســت اما هرچه به جلو می رویم رطوبت‬ ‫کمتر می شــود‪ ،‬تفاوت دما در شب و روز بیشتر شده که این امر‬ ‫نشان دهنده نزدیک شدن به شرایط اب و هوایی مناطق کویری‬ ‫است‪ /.‬ایسنا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ / 21‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪73‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عادت هایی که برای زندگی‬ ‫زناشویی مشکل ایجاد می کنند‬ ‫برای این که زندگی زناشــویی خوبی داشــته باشیم‪ ،‬الزم‬ ‫نیســت به دنبال راه های معجزه اسا باشید‪ ،‬ضمن این که‬ ‫باید بدانید که خوشــبختی در زندگی زناشــویی و داشتن‬ ‫یک زندگی زناشــویی موفق بعد از ازدواج هیچ ارتباطی به‬ ‫رویاپردازی و ایده ال نگری نداشــته و در عین حال چیزی‬ ‫نیست که بدون هیچ گونه تالش و اراده ای تحقق بپذیرد‪.‬‬ ‫الزم اســت بدانید که اگر واقعا قصد بهبود شرایط زندگی‬ ‫زناشــویی خودتان را دارید یکی از بهترین اقداماتی که می‬ ‫توانید انجام دهید شناسایی عوامل مخرب در زندگی است‬ ‫که ما در این مطلب از انها با نام دشمن زندگی زناشویی یاد‬ ‫می کنیم و قصد داریم تا برخی از ان ها را در ادامه مطلب‬ ‫بیان کنیم ‪ .‬تلویزیون‬ ‫تلویزیون قاتل عشق است‪.‬‬ ‫در این مورد هیچ شــکی نداشته باشید! حتی کامال توصیه‬ ‫می شود که شام خوردن جلوی تلویزیون راممنوع کنید‪.‬‬ ‫هر شــب غذا خوردن جلوی تلویزیون به همراه گویندگان‬ ‫نمی گذارد حواستان به همسرتان و فرزندانتان باشد‪ ،‬از ان‬ ‫گذشــته ان قدر جلوی تلویزیون به تماشای فیلم مشغول‬ ‫بــوده اید که وقتی به رختخواب می روید‪ ،‬حتی دیگر وقت‬ ‫ندارید با هم حرف بزنید و از حال یکدیگر باخبر شوید‪.‬‬ ‫تنها چاره کار این است که این دشمن را از زندگی عاشقانه‬ ‫بیرون بیندازید! برای ان که در این کار زیاد ســخت گیری‬ ‫نکرده باشید ‪ ،‬می توانید موافقت کنید که در هفته ‪ ،‬بعضی‬ ‫از شب ها تلویزیون خاموش باشد‪.‬‬ ‫البتــه فراموش نکنید که تلویزیون در رابطه میان والدین و‬ ‫فرزندان نیز بعضا نقش های مخرب زیادی دارد‪.‬‬ ‫خانه نشینی‬ ‫ممکن اســت به خاطر تلویزیون و یا بنــا به دالیلی‪ ،‬دیگر‬ ‫بیرون نروید! البته حتما الزم نیســت که رستوران های ان‬ ‫چنانی بروید و یا از همســرتان چنین انتظاری را داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬چرا که به هر حال اصل قضیه این اســت که شما‬ ‫اوقاتی را با هم و به بهترین شــکل سپری کنید‪ .‬حاال می‬ ‫توانید غذایی که در منزل تهیه کرده اید را به پارک ببرید و‬ ‫یا این که اگر می توانید به رستورانی که در ان خاطره های‬ ‫خوشی داشته اید‪ ،‬بروید‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنید که نباید با هزینه تراشــی های بی مورد‪،‬‬ ‫به گونه ای متحمل هزینه بشــوید کــه دیگر نخواهید به‬ ‫رستوران بروید‪.‬‬ ‫اگر هم به ســینما عالقه دارید و از ان لذت می برید‪ ،‬می‬ ‫توانیــد با تفاهم بر روی فیلم خاصی‪ ،‬از تماشــای ان لذت‬ ‫ببرید و فراموش نکنید کــه صله رحم را همواره در برنامه‬ ‫های خودتان بگنجانید‪.‬‬ ‫مبادا طوری رفتار کنید که ببینید دیگر از گردش های دو‬ ‫نفره و شب نشینی های رمانتیک خبری نیست! باید دوباره‬ ‫ان حال و هوا را به دســت اورید و به اتفاق یکدیگر از خانه‬ ‫بیرون بزنید! حاال که به تازگی از شر تلویزیون خالص شده‬ ‫اید‪ ،‬سعی کنید که توجه به همسرتان‪ ،‬تلویزیون جدید شما‬ ‫باشد!‬ ‫رسیدگی به وضع ظاهر‬ ‫فکر نکنید چون دیگر زن و شوهر هستید و چندین سال از‬ ‫زندگی مشترکتان می گذرد‪ ،‬باید نسبت به وضع ظاهرتان‬ ‫بی خیال شــوید! چرا که در روایات اسالمی هم نسبت به‬ ‫این که هر کدام از زن و شــوهر خودش را برای همسرش‬ ‫اراسته کند‪ ،‬تاکیدات و سفارشات بسیار فراوانی وجود دارد‪.‬‬ ‫پس بهتر اســت که دست از شــوریدگی و نا مرتب بودن‬ ‫بردارید‪ ،‬موهایتان را ژولیده و درهم رها نکنید‪ ،‬از ریخت و‬ ‫پاش کردن در خانه خودداری کنید و به خودتان برســید!‬ ‫همسرتان مطمئنا شــما را همان گونه که هستید دوست‬ ‫دارد‪ ،‬با این حال چرا ســعی نمی کنید خود را به بهترین‬ ‫شــکل نشان دهید؟ به این ترتیب به او نشان می دهید که‬ ‫حضور او و تاثیری که بر او می گذارید برایتان مهم است‪.‬‬ ‫خانواده همسر‬ ‫نه‪ ،‬مطمئنا تمام خانواده های همسر ان گونه که در فیلم ها‬ ‫به صورت منفی نشــان داده می شوند‪ ،‬نیستند‪ ،‬پس سعی‬ ‫کنیــد که از تلقین منفی به ذهنتــان کامال دوری کنید و‬ ‫این باور را در خودتان تقویت کنید که تفاهم بین همسر و‬ ‫خانواده شما اغلب می تواند گرم و صمیمانه باشد‪ ،‬اما نکته‬ ‫مهم ان اســت که بدانید زمانی که این تفاهم به حد کافی‬ ‫وجود دارد ‪ ،‬چیزی را به همسرتان تحمیل نکنید‪.‬‬ ‫چنانچه احساس می کنید که همسرتان از رفت وامد های‬ ‫اخر هفته کم کم خسته می شود به او اصرار نکنید اخر هر‬ ‫هفته برای ناهار با خانواده شــما باشد و البته این قاعده در‬ ‫مورد میهمانی های همکاران و دوســتان قدیمی نیز صدق‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نبود برنامه‬ ‫تشــکیل خانواده به معنای گذراندن زندگی بدون در نظر‬ ‫گرفتن اینده نیســت‪ .‬شــما باید به اتفاق هم اینده تان را‬ ‫بسازید‪ .‬از برنامه های کوتاه مدت (مکانی که تعطیالت را در‬ ‫ان جا می گذرانید‪ ،‬خرید اتومبیل و‪ )...‬گرفته تا برنامه های‬ ‫بزرگ تر (بچه دار شــدن‪ ،‬عازم شهر دیگری شدن و‪ )...‬بی‬ ‫درنــگ در مورد اینده تان و اینکه چگونه با ان روبه رو می‬ ‫شوید فکر کنید‪ .‬این عمل روابط شما را منسجم تر و شور‬ ‫و شوق پیش روی در زندگی را در شما شعله ور می کند‪.‬‬ ‫سکوت‬ ‫مطمئنا عدم گفت و گو برای زندگی زناشــویی مضر است‪.‬‬ ‫این امر بنا به دالیل مختلف اغلب ناشی از کمبود وقت و یا‬ ‫بی توجهی زن و مرد نســبت به یکدیگر است که در باال از‬ ‫انهــا نام برده ایم‪ ،‬با این حال‪ ،‬معموال گفت وگو میان زن و‬ ‫مرد صورت می گیرد‪ ،‬اما هیچ یک از طرفین به حرف های‬ ‫یکدیگر گوش نمی دهند در این حالت‪ ،‬موضوعی را با هم‬ ‫مطرح کنید و ســعی کنید حقیقتا حرف طرف مقابل تان‬ ‫را بفهمید‪ .‬درصورت نیاز‪ ،‬بــی درنگ از یک روان درمانگر‬ ‫کمک بگیرید‪.‬‬ ‫البته ناگفته نماند که متاســفانه بعضی از زن و شــوهرها‪،‬‬ ‫حرف هایی می زنند که اگر سکوت کنند و ان ها را نگویند‪،‬‬ ‫بسیار برای ان ها بهتر است… پس حاال تصمیم و تشخیص‬ ‫ان که چگونه سکوت زندگی را بشکنید‪ ،‬با خودتان است‪.‬‬ ‫تهیه وتنظیم ‪ :‬ســیده مریم کربالیی کارشــناس‬ ‫روانشناسی ومددکار اجتماعی کالنتری ‪ 11‬سیمرغ‬ ‫هفته نامه‬ ‫اجتماعــی‬ ‫معاون استاندار مازندران ‪:‬‬ ‫افزایش سطح نشاء مکانیزه برنج در استان مازندران به ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار‬ ‫معاون اســتاندار مازندران گفت‪ :‬بــا پرداخت ‪ ۲۴۳‬فقره‬ ‫تســهیالت خرید نشــاکار به ارزش ‪ ۱۱‬میلیارد تومان در‬ ‫مدت ‪ ۲‬ماه در سال جدید‪ ،‬سطح نشا مکانیزه برنج استان‬ ‫از ‪ ۶۵‬به ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار افزایش یافت‪.‬‬ ‫حسن خیریانپور‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬زهکشی اراضی و جمع‬ ‫اوری اب های ســطحی‪ ،‬راه انــدازی پایانه های صادراتی‬ ‫محصوالت استراتژیک کشــاورزی از قبیل برنج‪ ،‬مرکبات‪،‬‬ ‫گل و گیاه‪ ،‬محصوالت شــیالتی و کیوی‪ ،‬از اقدامات الزم‬ ‫برای دستیابی به جهش تولید در استان است‪.‬‬ ‫وی خواستار واردات برنج قهوه ای به جای برنج سفید شد‬ ‫و افزود‪ :‬می توان با تبدیل و بســته بندی مناسب برنج‪ ،‬به‬ ‫صادرات برنج اقدام کرد‪.‬‬ ‫معاون استاندار مازندران بســته بندی مناسب محصوالت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬برندســازی‪ ،‬انبارداری مناســب و سورتینگ‪،‬‬ ‫صنایع تبدیلــی و تکمیلی‪ ،‬گیاهان دارویــی‪ ،‬اببندان ها‪،‬‬ ‫مکانیزاســیون و زراعت چوب را از برنامه های مهم استان‬ ‫برای تحقق جهش تولید در حوزه کشــاورزی استان بیان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬کشاورزی مهمترین مسئله در استان است و‬ ‫ساالنه هفت میلیون تن از بهترین محصوالت کشاورزی در‬ ‫این استان تولید می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه باید برای جهش کمی و کیفی تولید به‬ ‫کشاورزی توجه کنیم‪ ،‬خواستار توجه به ترویج ارقام جدید‬ ‫با رویکرد تجاری در حوزه باغبانی شد‪.‬‬ ‫خیریان پور افزود‪ :‬اصالح نژاد دام برای تامین شیر و گوشت‪،‬‬ ‫اصــاح بذر‪ ،‬استانداردســازی کمــی و کیفی محصوالت‬ ‫کشاورزی و تجاری ســازی و اقتصادی کردن کشاورزی از‬ ‫مسائل قابل توجه برای رسیدن به جهش تولید است‪.‬وی با‬ ‫اشاره به اهمیت استفاده از تکنولوژی های جدید در کاهش‬ ‫هزینه و ارتقا کیفیت‪ ،‬بر بهره گیری از ظرفیت شرکت های‬ ‫دانش بنیان در حوزه کشاورزی تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون اســتاندار مازندران‪ ،‬پرداخت ‪ 243‬فقره تسهیالت‬ ‫خرید نشاکار به ارزش ‪ 11‬میلیارد تومان در مدت ‪ 2‬ماه در‬ ‫ســال جدید را از اقدامات مهم و تاثیرگذار برای دستیابی‬ ‫به جهش تولید نام برد و افزود‪ :‬با پرداخت این تسهیالت‪،‬‬ ‫سطح نشــا مکانیزه برنج استان از ‪ 65‬به ‪ 100‬هزار هکتار‬ ‫افزایش یافت‪ /.‬تسنیم‬ ‫مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربال‪:‬‬ ‫تالطم بازار از بی تدبیری برخی مسئولین است‬ ‫مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربال تالطم‬ ‫بازار را از بی تدبیری برخی مســئولین دانســت و گفت‪:‬‬ ‫بازاریــان برای ارزانــی و اعتدال در بــازار همت جهادی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرگــزاری بســیج از مازنــدران‪ ،‬حجت‬ ‫االسالم و المسلمین غالمحســن تسخیری مسئول دفتر‬ ‫نمایندگی‪ ،‬ولی فقیه در ســپاه کربال در نشست صمیمی‬ ‫با روســای اتاق اصناف‪ ،‬انجمن اسالمی بازار‪ ،‬نمایندگان‬ ‫اصناف مازندران در کشــور و فرماندهان حوزه های بسیج‬ ‫اصناف اســتان با اشــاره به شرایط حســاس اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬پیامبــر گرامی اســام در خصوص جایــگاه بازار‪،‬‬ ‫بازاریــان و بازرگانــان‪ ،‬احادیــث فراوانی دارنــد که در‬ ‫فرهنگ اسالم کاســب‪ ،‬تاجر و بازاری‪ ،‬یک جایگاه بسیار‬ ‫مهمی دارد‪.‬‬ ‫حجت االســام تســخیری با بیان اینکه بعضی ها فکر‬ ‫می کنند اســام تک بعدی اســت و فقط به بعد معنوی‬ ‫می پردازد‪ ،‬افزود‪ :‬درصورتی که احادیث و روایت بسیاری‬ ‫در خصوص مسائل اقتصادی وجود دارد که کمتر از ابعاد‬ ‫معنوی انسان نیست‪.‬‬ ‫مسئول دفتر نمایندگی‪ ،‬ولی فقیه در سپاه کربال در ادامه‬ ‫با مروری اجمالی به زندگی انبیاء و ائمه معصمومین (ع)‬ ‫یاداور شــد‪ :‬ائمه معصومین (ع) از ان دسته افرادی بودند‬ ‫که در اقتصاد نقش موثر داشتند‪.‬‬ ‫حجت االســام تســخیری درهمین بــاره توضیح داد‪:‬‬ ‫ماجرای فدک یک ماجرای اقتصادی اســت‪ ،‬ماجرای باغ‬ ‫مدینه حضرت امیرالمومنیــن علی (ع) و حفر چاه های‬ ‫متعدد توســط خود حضرت یک جنبــه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫حتی فعالیت امــام صادق (ع) رئیس مذهب تشــیع در‬ ‫باغات خود یک افعالیت اقتصادی است‪.‬‬ ‫مسئول دفتر نمایندگی‪ ،‬ولی فقیه در سپاه کربال با تاکید‬ ‫بــر اینکه بزرگان ما بصورت عادالنه و منصفانه در عرصه‬ ‫اقتصاد نقش موثر داشتند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیامبر گرامی‬ ‫اســام در شان یک کاسب و بازاری می فرمایند کسی که‬ ‫کاالی خود را به بازار اســامی عرضه کند‪ ،‬مجاهد فی‬ ‫سیبل اهلل است‪.‬‬ ‫حجت االسالم تسخیری با تاکید براینکه بازاری که باعث‬ ‫رونق بازار و فعالیت کســب و کار می شــود‪ ،‬مجاهد فی‬ ‫ســیبل اهلل اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ ،:‬اما به فرموده رسول اهلل‬ ‫(ص) کســی که بــازار را تعطیل کــرده و کاال را احتکار‬ ‫می کند‪ ،‬مانند کســی است که به قران و دین خدا ملحد‬ ‫و کافر شده است‪.‬‬ ‫مســئول دفتــر نمایندگی‪ ،‬ولــی فقیه در ســپاه کربال‬ ‫افزود‪ :‬شــان مســلمانی ان اســت که همه چیز در بازار‬ ‫اســامی به وفور باشــد‪ ،‬برای اینکه ارزانی ایجاد شود و‬ ‫مسمانان با عزت زندگی کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام تســخیری در ادامه بــه نقش دولت در‬ ‫فراوانــی کاال و اقالم در بازار اشــاره کــرد و گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید شــان امت اسالمی را حفظ کرده و تسهیالت را برای‬ ‫بازاریان فراهم کند و همچنین مقدمات ورود کاال به بازار‬ ‫و نظارت را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫مســئول دفتــر نمایندگی‪ ،‬ولی فقیه در ســپاه کربال با‬ ‫تاکید براینکه دست دولت ها باید برای حمایت بازار باشد‬ ‫نه اینکه دســت در جیب بازار و بازاری ها بگذارد‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬نکات فراوانی در قران امده اســت‪ ،‬که در جامعه‬ ‫اسالمی باید نعمت ها فراوان باشد لذا این نعمت فراوان بر‬ ‫اثر ایمان و تقوا بدست میاید‪.‬‬ ‫حجت االسالم تســخیری با بیان اینکه یک بازاری باید‬ ‫منصف‪ ،‬با ایمــان و با تقوا باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬مالی که بازاری‬ ‫بدســت میاورد و ان را توزیع می کنــد اینجا تقوا باعث‬ ‫می شود بازار نعمتش برکت پیدا کند‪.‬‬ ‫مسئول دفتر نمایندگی‪ ،‬ولی فقیه در سپاه کربال با تاکید‬ ‫بر اینکه بازاری باید تمام تالشش را در راستای ارزان قرار‬ ‫دادن کاال به مردم باشد‪ ،‬به حدیثی از پیامبر (ص) اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بعضی از افراد ارزو می کنند کاالی شان گران‬ ‫شود‪ ،‬درصورتی که پیامبر (ص) می فرمایند‪ :‬هر کس یک‬ ‫شــب در ارزوی گرانی برای امت من باشد‪ ،‬اعمال چهل‬ ‫ساله او تباه می شود‪.‬‬ ‫حجت االســام تســخیری در ادامه با انتقاد از اینکه در‬ ‫جامعه اســامی بعضی ها به نام تدبیر و امید ته دل مردم‬ ‫را خالــی می کنند‪ ،‬بیان کرد‪:‬افزایــش قیمت دالر از بی‬ ‫تدبیری هاست‪.‬‬ ‫به گفته مسئول دفتر نمایندگی‪ ،‬ولی فقیه در سپاه کربال‬ ‫ایران اسالمی یک کشــور ثروتمند بوده و دارای امکانات‬ ‫است‪ ،‬اما بی تدبیری برخی مسئولین سبب می شود‪ ،‬بازار‬ ‫در ابعاد مختلف دچار تالطم شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم تسخیری با بیان اینکه زندگی مردم بخاطر‬ ‫همین بی تدبیری ها دچار سختی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬بعضی‬ ‫سودجو ها اقالم را احتکار می کنند و برخی ها فقط شعار‬ ‫میدهــد که ما مقابله می کنیم لــذا این عامل هم باعث‬ ‫متالطم شدن امت اسالمی می شود‪.‬‬ ‫مسئول دفتر نمایندگی‪ ،‬ولی فقیه در سپاه کربال در ادامه‬ ‫با تصریح بــر اینکه امروز مردم در ســختی قرار دارند و‬ ‫بازاریــان همان طور کــه در دوران دفاع مقدس خود را‬ ‫ثابــت کردند‪ ،‬امــروز هم باید کمک کار مردم باشــند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امروز بازاریان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫حجت االسالم تسخیری با بیان اینکه بعضی ها ازدولت ها‬ ‫ناامید شدند‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬مردم از دستان پرتوان و تالش‬ ‫بازارن ناامید نیســتند و ان شــاء اهلل با هم اندیشی و هم‬ ‫افزایــی و با توجــه به طرفیت های زیادی که در اســتان‬ ‫مازندران است‪ ،‬بتوان در عرصه های سختی که مردم با ان‬ ‫دست و پنجه نرم می کنند‪ ،‬از انها حمایت کرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر نمایندگی‪ ،‬ولی فقیه در سپاه کربال در پایان‬ ‫با یاداوری نقش موثر بــازار و بازاریان در رزمایش کمک‬ ‫مومنانه و حمایت از مردم در شرایط کرونایی‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بازاریان باید تالش کنند تا بازار به اعتدال برسد‪.‬‬ ‫خداحافظی شالیزارهای مازندران با داس‬ ‫هم زمان با وضعیت مناســب تکمیــل دانه ها و طالیی‬ ‫شــدن خوشــه های برنج ‪ ،‬بیش از پنج هزار دســتگاه‬ ‫کمباین پشت مرزهای شــالیزارهای مازندران به خط‬ ‫شده اند؛ وضعیتی که بر اساس پیش بینی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان‪ ،‬برداشت صددرصدی شالی به صورت‬ ‫مکانیزه را نوید می دهد‪.‬‬ ‫مکانیزاسیون در بخش های مختلف کشاورزی مازندران‬ ‫بــا ایجاد خط اعتباری ویژه در دولــت تدبیر و امید از‬ ‫سال ‪ ۹۲‬مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل‬ ‫کشاورزان استان در این سال ها شاهد رشد قابل توجه‬ ‫در زمینه شخم و شیار شالیزارها با تراکتور‪ ،‬نشاءکاری‬ ‫با ماشــین مخصوص و برداشت مکانیزه با کمباین های‬ ‫ویژه بوده اند‪.‬‬ ‫بر پایه امار ســازمان جهاد کشاورزی مازندران از سال‬ ‫‪ ۹۲‬تاکنون بیش از ‪ ۹‬هزار دســتگاه انواع ماشین االت‬ ‫کشاورزی شامل تراکتور ‪ ،‬انواع نشاءکار و کمباین های‬ ‫مخصوص برداشــت برنج به ناوگان کشاورزی این خطه‬ ‫شمال کشور اضافه شده است‪.‬‬ ‫اهمیت کشت شالی به عنوان یک ماده غذایی راهبردی‬ ‫و نقش ان در امنیت غذایی کشور در مازندران همواره‬ ‫مورد تاکید سیاســتگذاران بخش کشاورزی بوده و بر‬ ‫همین اســاس مکانیزه کردن هر چه بیشتر برنجکاری‬ ‫با به کارگیری ماشــین های مدرن از ســال ‪ ۹۲‬شتاب‬ ‫گرفت به طوری که پس از خداحافظی بخش شالیکاری‬ ‫مازندران با تیلر در ســال گذشــته ‪ ،‬امسال همزمان با‬ ‫برداشــت شــالی ‪ ،‬فصل خداحافظی با داس یا به زبان‬ ‫مازندرانی ها « دره « یا « واش ورین « فرا رسیده است‪.‬‬ ‫برنج از محدود محصوالت کشاورزی است که در هر سه‬ ‫مرحله کاشت‪ ،‬داشت و برداشت با مشقت فراوانی همراه‬ ‫اســت و کشــاورزان برنج کار همواره از مرحله شخم و‬ ‫شیار‪ ،‬خزانه گیری تا برداشت و تبدیل ان به برنج سفید‬ ‫باید شــبانه روزی تالش و مراقبت کنند ‪ ،‬اما هر ساله‬ ‫با عملیاتی شدن طرح های توسعه ای و مکانیزه شدن‬ ‫بخش های مختلف این کشــت و کار و تکمیل زنجیره‬ ‫مکانیزاســیون ‪ ،‬بخش بیشتری از مشــقت کشاورزان‬ ‫پایان می یابد‪.‬‬ ‫وضعیت مناســب جوی به لحاظ افتابی بودن و وجود‬ ‫اب های سطحی ناشــی از بارندگی ‪ ،‬سبب شده است‬ ‫تا امســال شــالیزارهای مازندران در شــرایط رویشی‬ ‫و خوشــه گیری قابــل قبولی قرار بگیرنــد و به گفته‬ ‫کارشناسان جهاد کشاورزی ‪ ،‬هم اکنون محصول نیمی‬ ‫از شــالیزارهای استان در اســتانه طالیی شدن دانه و‬ ‫برداشت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اگر چه بیماری ناشــی از شــیوع ویــروس کرونا همه‬ ‫فعالیت ها از جمله کشــاورزی مازندران را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده اســت و زمان کشت شالی را به طور میانگین‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬روز در برخی از نقاط اســتان به نسبت سال‬ ‫های گذشــته به تاخیرانداخته اســت ‪ ،‬اما این بیماری‬ ‫ســبب شد تا به مکانیزاسیون کشــاورزی استان توجه‬ ‫بیشتری شود و به عبارتی دولت در یک اقدام حمایتی‬ ‫ویژه زمینه پرداخت تسهیالت خرید برای دستگاه های‬ ‫نشــا کار و کمباین های مخصوص درو شالی را بیش از‬ ‫هر زمان دیگری فراهم کرده است‪.‬‬ ‫بنا بر امارهای رسمی ‪ ،‬حدود ‪ ۲۱۵‬هزار هکتار از زمین‬ ‫های مازندران امســال زیر کشــت برنج رفته است که‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار هکتار ان به دلیل اضافه شدن ‪ ۳۰۰‬دستگاه‬ ‫نشــاکار به صورت مکانیزه نشاء شده است و همچنین‬ ‫‪ ۷۵۰‬دســتگاه کمباین شالی نیز در سال جاری به این‬ ‫ناوگان اضافه شــد و این بدان معنی است که برداشت‬ ‫شالی امسال صد درصد مکانیزه است‪.‬‬ ‫برداشت مکانیزه شالی پیش از اغاز فعالیت دولت تدبیر‬ ‫و امیــد در مازندران نه تنها کمتــر از ‪ ۳۰‬درصد بود ‪،‬‬ ‫بلکه بخشــی از همین میزان برداشــت هم با کمباین‬ ‫های غالت صــورت می گرفت که بــه معنای حیف و‬ ‫میل بیشتر محصول تلقی می شد ‪ ،‬اما طی هفت سال‬ ‫اخیــر دولت با اهتمام ویژه با هدف کاهش مشــقت و‬ ‫ســختی کار شــالیکاری ‪ ،‬کاهش هزینــه ‪ ،‬ارتقاء بهره‬ ‫وری و کم کردن ضایعات ‪ ،‬با ایجاد خط اعتباری ویژه‬ ‫مکانیزاســیون ‪ ،‬برداشــت مکانیزه را تا سال پیش به‬ ‫حدود ‪ ۸۵‬درصد رساند و انتظار این است که امسال به‬ ‫صد درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫بر اســاس امارهای رسمی ‪ ،‬تنها ســال گذشته ‪۱۳۴‬‬ ‫میلیــارد تومان تســهیالت بابت مکانیزاســیون بخش‬ ‫کشاورزی مازندران پرداخت شد که حدود ‪ ۷۴‬میلیارد‬ ‫تومان ان فقط برای ماشین االت و تجهیزات شالیکاری‬ ‫از جمله تراکتور‪ ،‬دســتگاه نشا کار و کمباین مخصوص‬ ‫درو شــالی بود‪.‬کارشناســان کشــاورزی و کشاورزان‬ ‫معتقدند که برداشت مکانیزه حدود ‪ ۵۰‬درصد از هزینه‬ ‫تمام شده تولید برنج را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫پایان کابوس کمبود نیروی انسانی‬ ‫رئیــس اداره امور فناوری های مکانیزه ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی مازندران در باره وضعیت برداشت مکانیزه‬ ‫شــالی در ســال جاری گفت ‪ :‬با وجود حدود پنج هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬دســتگاه کمباین مخصوص دروی شالی‪ ،‬زمینه‬ ‫برداشت مکانیزه این محصول در تمام اراضی شالیزاری‬ ‫استان فراهم شده است‪.‬‬ ‫بهمن نادری با اعالم این که هر دستگاه کمباین شالی‬ ‫به طور میانگین برداشــت دستکم ‪ ۴۰‬هکتار شالیزاری‬ ‫را انجام می دهد‪ ،‬افزود ‪ :‬در ســال جاری ‪ ۷۵۰‬دستگاه‬ ‫کمباین مخصوص دروی شــالی به ناوگان کشــاورزی‬ ‫مازندران اضافه شده است‪.‬وی ادامه داد ‪ :‬در سال مالی‬ ‫گذشــته از محل خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی‬ ‫‪ ۱۳۴‬میلیارد تومان تســهیالت با نرخ ســود پائین به‬ ‫متقاضیان پرداخت شد که ‪ ۷۴‬میلیارد تومان ان برای‬ ‫خرید تجهیزات شالیکاری از جمله تراکتور‪ ،‬دستگاه نشا‬ ‫کار و کمباین بود‪.‬‬ ‫نادری با پیش بینی این که برداشــت مکانیزه شالی در‬ ‫مازندران از حدود ‪ ۳۰‬درصد ســال ‪ ، ۱۳۹۳‬امسال به‬ ‫‪۱۰۰‬درصد افزایش می یابد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬در واقع امسال‬ ‫سال خداحافظی شــالیکاران مازندران با دروی دستی‬ ‫است ‪ ،‬چرا که کمباین های دروی شالی در هر شرایط‬ ‫زمین و محصول قادر به انجام کار هستند‪.‬‬ ‫این کارشــناس تجهیزات کشــاورزی مازندران توضیح‬ ‫داد‪ :‬اگــر چه تمامی کمباین های مخصوص برداشــت‬ ‫شالی وارداتی اســت‪ ،‬ولی طی چند سال اخیر با بومی‬ ‫کردن تجهیزات و امکانات این دستگاه‪ ،‬نه تنها وضعیت‬ ‫ورود این ماشــین کشــاورزی به زمین هــای باتالقی‬ ‫شــالیزاری بعضی مناطق اســتان فراهم شده ‪ ،‬بلکه با‬ ‫اقدامات اصالحی انجام شده توسط کارشناسان در روند‬ ‫بومی ســازی تجهیزات‪ ،‬میــزان ریزش محصول هم به‬ ‫حداقل رسانده شده است‪.‬‬ ‫فعالیت کمباین های بدون کارت معاینه فنی ممنوع‬ ‫نادری همچنین بر لزوم همکاری صاحبان کمباین ها با‬ ‫کارشناسان کشاورزی در انجام معاینه فنی تاکید کرد و‬ ‫گفت ‪ :‬اتحادیه کمباین داران با هماهنگی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی از ورود کمباین های بدون کارت معاینه فنی‬ ‫به داخل شالیزارها جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ ۵۰ :‬کارشناس مجرب و دارای کارت مهارت‬ ‫فنــی در اســتان کار نظارت بر کمباین ها را از شــرق‬ ‫تا غرب اســتان بر عهــده دارند و از هفته گذشــته با‬ ‫هماهنگی اتحادیه کمباین داران استان به صورت سیار‬ ‫در ‪ ۲‬مرحله وضعیت فنی کمباین ها را اغاز کردند که‬ ‫مرحله اول ان پیش از شروع دروی شالی است که پس‬ ‫از انجام معاینه فنی برچسب ارائه می شود و مرحله دوم‬ ‫نیز حین انجام کار کمباین ها است‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امور فناوری های مکانیزه ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی مازندران در مورد کارمزد امســال کمباین‬ ‫داران نیز گفت ‪ :‬نشســت هــای تخصصی این بخش با‬ ‫اتحادیــه کمباین داران برگزار شــد و نتیجه ان هفته‬ ‫اینده به صورت رسمی اعالم می شود‪.‬‬ ‫راهبرد وزارت کشــاورزی دولت تدبیر و امید توســعه‬ ‫مکانیزاســیون متناسب با شــرایط اقلیمی کشور است‬ ‫و همســو با ایــن رویکرد خط اعتباری مکانیزاســیون‬ ‫کشاورزی با اعتبار ‪ ۷۵۰‬میلیارد تومان در سال ‪ ۹۲‬راه‬ ‫اندازی شد و نمونه بارز استفاده از این فرصت ‪،‬مکانیزه‬ ‫شدن شالیکاری در مازندران است‪ .‬طبق امار رسمی از‬ ‫مرکز مکانیزاســیون وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای‬ ‫دولت تدبیر و امید تا پایان سال گذشته بیش از هشت‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومان در بخش مکانیزاســیون‬ ‫کشاورزی سرمایه گذاری انجام شده است‪.‬‬ ‫ســرانه زمین های شــالیزاری در مازندران هفت هزار‬ ‫متر مربع اســت و بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار برنجکار در ‪۲۲۰‬‬ ‫هزارهکتار زمین به عنوان بهــره بردار امرر معاش می‬ ‫کنند‪.‬مازندران ساالنه با تولید حدود ‪ ۹۵۰‬هزا تن برنج‬ ‫ســفید ‪۴۲،‬درصد برنج مورد نیاز کشــور را تامین می‬ ‫کند‪ /.‬ایرنا‬ ‫اقتصادی ‪-‬اجتماعی‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪ / 21‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪73‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫سرهنگ دکتر سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربال‪:‬‬ ‫گازرسانی به روستاها یک گام در تحقق عدالت اجتماعی است‬ ‫ســرهنگ دکتر ســیاوش مســلمی فرمانده سپاه کربال‬ ‫در نشســت صمیمی با‪ ‬روســای اتاق اصنــاف‪ ،‬انجمن‬ ‫اســامی بازار‪ ،‬نمایندگان اصناف مازندران در کشــور و‬ ‫فرماندهان حوزه های بســیج اصناف استان‪  ‬با اشاره به‬ ‫نقــش اصناف در تاریخ انقالب‪ ،‬گفت‪ :‬صبر و اســتقامتی‬ ‫که اصنــاف در مشــکالت دارند بویژه د راین شــرایط‬ ‫کرونایی که بازار دچار خســارت شده‪ ،‬مثال زدنی است‪.‬‬ ‫سرهنگ دکتر مســلمی با بیان اینکه نظام اداری دچار‬ ‫مشکل است‪،‬افزود‪ :‬اگر مسئولی اعالم می کند خدمتگزار‬ ‫اســت‪ ،‬باید بــا تدبیر عمــل کند‪ ،‬اما متاســفانه برخی‬ ‫مسئولین حرف و عملشان یکی نیست‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه کربال با ابزار تاسف از اینکه برخی از دولتی‬ ‫ها مانع تولید و صادرات هســتند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بازار نباید‬ ‫در شــرایط کرونایی هزینه زیادی بدهد لذا باید پیگیری‬ ‫و تحقیق شــود در کدام بخش مشکالت فراگیر است و‬ ‫طبق اولویت مشکالت را برطرف کرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دکتر مســلمی با تاکید بر اینکه سپاه همدرد‬ ‫مشــکالت مــردم و بازاریان اســت‪ ،‬اضافــه کرد‪ :‬مردم‬ ‫و بازاریان جــز قدرت نرم نظام بوده و ســرمایه درونی‬ ‫کشور هستند اما متاسفانه برخی دولتمردان متوجه این‬ ‫سرمایه درونی نشدند‪.‬‬ ‫سرهنگ دکتر مســلمی با تصریح بر اینکه مردم تامین‬ ‫کننده امنیت در کشــور هستند‪،‬افزود‪ :‬ســپاه در حوزه‬ ‫هــای مختلــف محرومیت زدایــی و خدمات رســانی‬ ‫به مردم پــروژه های بزرگــی را برعهده گرفته اســت‬ ‫لــذا در حوزه اصناف و مشــکالت بازار هــم با توجه به‬ ‫ابزارهــای قانونی میتواند در کنار بازار و اصناف باشــد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه کربال در ادامه از راه اندازی قرارگاه خدمات‬ ‫اجتماعی در ســپاه استان برای رفع مشکالت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ســپاه به عنوان یار و یاور در کنار اصناف اســت‪،‬‬ ‫لذا باید ســاختار و سیستم ها را درســت کرد تا توزیع‬ ‫عدالت در سراسر استان به درستی صورت گیرد چرا که‬ ‫مازندران یکپارچه اســت و مردم نباید احساس واگرایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ دکتر مسلمی با اشــاره اینکه استان مازندران‬ ‫قطب کشاورزی در محصوالت مختلف است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬وظایف سازمان ها و ادارات مرتبط با این حوزه باید‬ ‫پیگیر مشــکالت در این بخش باشــند و برای رفع ان‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه کربال در بخش دیگری از سخنان خود با‬ ‫بیان اینکه نیاز امروزه کشور دیپلماسی تجاری و اقتصادی‬ ‫است‪،‬گفت‪ :‬نباید همه مسائل کشــور را به سیاست گره‬ ‫زد و برخــی سیاســتها هم به کشــور ضرر زده اســت‪.‬‬ ‫سرهنگ دکتر مســلمی در پایان با اشاره اینکه ما روی‬ ‫خط قرمزهــا با توجه بــه قانون پایبند هســتیم و ان‬ ‫حراست از نظام اسالمی و والیت است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬‬ ‫از اصناف با هر ســایق مختلفی که دارند‪ ،‬برای برطرف‬ ‫کردن مشکالت و تقویت و اقتدار نظام حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران‪:‬‬ ‫‪۱۴۰‬خانواده مددجوی بهزیستی مازندران این هفته خانه دار می شوند‬ ‫مدیرکل بهزیســتی مازندران با اشــاره به افتتاح ‪۲۲۷‬‬ ‫پروژه در هفته بهزیستی گفت‪ :‬این هفته ‪ ۱۴۰‬خانواده‬ ‫مددجوی بهزیستی خانه دار خواهند شد‪.‬‬ ‫فرزاد گوهردهی روز شــنبه در حاشــیه اغــاز مانور‬ ‫اورژانس اجتماعی در سراسر مازندران به تشریح برنامه‬ ‫های هفته بهزیســتی استان اشاره کرد و گفت‪ :‬امسال‬ ‫مازندران در هفته بهزیستی بر بهره برداری پروژه های‬ ‫نیمه تمام متمرکز شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به بهره بــرداری از ‪ ۲۲۷‬پروژه در بخش‬ ‫های مختلــف مددجویان بهزیســتی مازندران گفت‪:‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۴۰‬خانه مددجویان بهزیستی بخشی از پروژه‬ ‫های هفته بهزیستی است‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی مازندران با بیان اینکه این تعداد‬ ‫خانه مددجویان جزئی از ‪ ۲‬هزار و ‪۱۰۰‬مسکن افتتاحی‬ ‫بهزیستی است ‪ ،‬گفت‪ :‬این خانه ها روز یکشنبه همراه‬ ‫با سراســر کشــور افتتاح شــده و به مددجویان برای‬ ‫زندگی تحویل می شوند‪.‬‬ ‫گوهردهــی هزینه ســاخت این واحدهای مســکونی‬ ‫را بیــش از ‪ ۱۷‬میلیارد ریال عنــوان کرد و افزود‪۱۵ :‬‬ ‫واحــد مربوط به خانواده هــای دارای ‪ ۲‬معلول به باال‬ ‫و باقی به اعضای دیگر خانواده مددجویان بهزیســتی‬ ‫تحویل می شود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن به افتتاح و بهره بــرداری از ‪ ۵۵‬پروزه‬ ‫اشــتغالزایی برای معلــوالن و خانــواده مددجوئیان‬ ‫بهزیستی در هفته بهزیستی اشاره کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫برای ایجاد این تعداد شــغل ‪ ۲۰‬میلیــارد ریال اعتبار‬ ‫صرف شد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی همچنین به بهــره برداری از ‪۲۷‬‬ ‫پروزه در حوزه پیشــگیری اشاره کرد و افزود‪ ۲ :‬پروژه‬ ‫مربــوط به راه اندازی مجتمع پیشــگیری ‪ ،‬یک پروژه‬ ‫خانه نگهداری کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در‬ ‫شهرستان نکا‪ ،‬یک ســاختمان در شهرستان چالوس‬ ‫برای توانبخشی بیماران اوتیسم و باقی مربوط به مراکز‬ ‫مشاوره روانشناختی می شود ‪.‬‬ ‫مازندرانی ها به اورژانس اجتماعی‬ ‫اعتماد کرده اند‬ ‫گوهردهــی همچنین به خدمات اورژانس اجتماعی در‬ ‫ســال گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬در سال گذشته ‪۱۱۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۱۷‬تماس با مراکز اورژانس اجتماعی اســتان‬ ‫گرفته شــد که رشد ‪ ۱۵‬برابری نســبت به سال قبل‬ ‫خود داشت‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه در کل ســال ‪ ۹۷‬تعداد‬ ‫هشــت هزار و ‪ ۴۶‬مــورد مراجعه به مراکــز ‪ ۱۸‬گانه‬ ‫اورژانــس اجتماعی بهزیســتی در سراســر اســتان‬ ‫انجام شد‬ ‫وی این مســئله را نشان از گســترش دامنه شناخت‬ ‫اورژانس اجتماعی از ســوی جامعه مازندران دانست و‬ ‫افزود‪ :‬برخالف گذشته که مردم مسائل خود را از مراکز‬ ‫پیشــگیری اجتماعی مخفی می کردند‪ ،‬این مســئله‬ ‫نشــان می دهد که اعتماد مردم به اورژانس اجتماعی‬ ‫در حال افزایش است‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی مازندزان بیشــترین میزان تماس‬ ‫با اورژانــس اجتماعی ار مشــکالت خانوادگی عنوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬همســر و کــودک ازاری بیشــترین‬ ‫موضوع تمــاس بــا اورژانــس اجتماعی بهزیســتی‬ ‫مازندران است‪.‬‬ ‫وی هدف اورژانس اجتماعی را نیز مداخله ‪ ،‬پیشگیری‬ ‫و کنترل به هنگام از اســیب هــای فردی و اجتماعی‬ ‫اســت و هدف برگزاری مانور امروز نیز شناخت بیشتر‬ ‫مردم با اورژانس است ‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۲۷‬اسکله چند منظوره در سواحل مازندرانی خزر نهایی شد‬ ‫ســاری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار‬ ‫مازندران از نهایی شدن ساخت ‪ ۲۷‬اسکله چندمنظوره در‬ ‫سواحل این اســتان خبر داد و خواستار شتاب بخشی به‬ ‫روند اجرایی سایر اسکله های مصوب شد‪.‬‬ ‫ساخت اســکله های چند منظوره با تمرکز بر گردشگری‬ ‫و تفریح دریایی در سواحل مازندرانی دریای خزر ارزویی‬ ‫چند دهه ای مردم و مســئوالن استان بود که سرانجام از‬ ‫ابان ماه ســال ‪ ۹۸‬با جانمایی در ‪ ۱۳۴‬نقطه رنگ اجرایی‬ ‫به خود گرفت و سپس تعداد ان با افزایش مکان های قابل‬ ‫اجرا به ‪ ۱۶۵‬اسکله افزایش یافت‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت ایجاد اسکله های چند منظور در سواحل‬ ‫دریــای خزر ‪ ،‬تداخل وظایف دســتگاههای مختلف بود و‬ ‫برای حل این مشــکل هم پاییز پارسال نشستی با عنوان‬ ‫تســهیل ایجاد اسکله های تفریحی و گردشگری بر اساس‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬برنامه ششــم توســعه تشکیل شــد که در ان‬ ‫تمامی دستگاه های اجرایی مربوطه حضور داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اســتانداری مازندران ‪ ،‬حســن‬ ‫خیریانپور با اشــاره به لزوم توسعه گردشگری دریایی در‬ ‫اســتان مازندران از طریق ایجاد اسکله های چند منظوره‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از تشــکیل کمیته های کاری و مطالعه اسناد‬ ‫و بررســی های میدانی ‪ ،‬تعداد ‪ ۱۶۵‬پست اسکله در نوار‬ ‫ساحلی مازندران شناسایی و جانمایی شد‪‎.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬با پیگیری های انجام شــده تا کنون موافقت‬ ‫اولیه از سوی ســازمان بنادر و دریانوردی کشور برای ‪۴۳‬‬ ‫پست اســکله به نام اداره کل میراث فرهنگی‪،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی مازندران صادر گردید که عملیاتی شدن‬ ‫این اسکله ها منوط به ثبت نام متقاضیان سرمایه گذاری و‬ ‫تکمیل مدارک توسط انها ‪ ،‬صدور موافقت اصولی اولیه از‬ ‫سوی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫مازندران ‪ ،‬تایید اهلیت مالی و اجرایی متقاضیان ســرمایه‬ ‫گذاری و ثبت نام نهایی انها در ســامانه جامع مدیریت و‬ ‫نظارت بر ســواحل کشور (‪ ) Sn.pmo.ir‬جهت صدور‬ ‫مجوز نهایی به نام متقاضیان سرمایه گذاری داری اهلیت‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫خیریانپور با اشــاره به اینکه تا کنون متقاضیان ســرمایه‬ ‫گــذاری بخش خصوصی برای تعداد ‪ ۲۷‬پســت اســکه‬ ‫چنــد منظوره اعالم امادگی نمودند که مکاتبات اداری و‬ ‫عملیات اجرایی ان در دست پیگیری است ‪ ،‬تصریح کرد ‪:‬‬ ‫متقاضیان سرمایه گذاری برای تعداد ‪ ۱۶‬پست اسکه چند‬ ‫منظــوره از بخش عمومی (شــهرداری ها و دهیاری) می‬ ‫باشند که ضرورت دارد ‪ ،‬شهرداری ها و دهیاری در اسرع‬ ‫وقت نســبت به معرفی اشخاص طرف قرارداد خود اقدام‬ ‫نمایند تا در تحقق برنامه های توســعه گردشگری دریایی‬ ‫در استان مازندران تسریع شود ‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری مازندران ابراز‬ ‫امیدواری کرد که با احداث اســکله هــای چندمنظوره و‬ ‫تفریحی ‪ ،‬امکانات مناســبی در حوزه گردشگری دریایی‬ ‫و رونق صنعت توریسم در استان مازندران فراهم گردد ‪.‬‬ ‫بر اســاس برنامه ریزی و هماهنگــی های صورت گرفته ‪،‬‬ ‫اولویت اجرایی شــدن اســکله های گردشگری و تفریحی‬ ‫در ســواحل مازندران حفظ مسائل و قواعد محیط زیستی‬ ‫است و تمامی فعالیت های اسکله ها در یک کتابچه تعریف‬ ‫شده که با حضور کارشناســان و مسئوالن محیط زیست‬ ‫تنظیم شده و نباید از ان تخطی شود‪.‬در کتابچه تهیه شده‬ ‫برای این منظور نیز تاکید شــده است که تمامی فاضالب‬ ‫فعالیت اسکله ها باید در پس کرانه تخلیه شود و هیچگونه‬ ‫الودگی وارد دریا نشــود که از سوی خود سرمایه گذاران‬ ‫پیشنهاد و مورد تصویب محیط زیست قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اســکله های تفریحی که قرار اســت در سواحل مازندرانی‬ ‫خزر ساخته شود دارای مسیر پیاده روی‪ ،‬رستوران ‪ ،‬کافی‬ ‫شاپ‪ ،‬محل پهلوگیری قایق های موتوری و جت اسکی و‬ ‫فروشگاه صنایع دستی است‪.‬‬ ‫بر اســاس امارهای رسمی ‪ ،‬مازندران ساالنه میزبان بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیون نفر گردشــگر و مسافر است که بیشتر انها‬ ‫به منظور بهره گیری از طبیعت زیبا و دریا به این اســتان‬ ‫ســفر می کنند‪.‬همچنین از ‪ ۲۲‬شهرســتان مازندران ‪۱۵‬‬ ‫شهرستان در خط ساحلی واقع هستند که ‪ ۳۳۸‬کیلومتراز‬ ‫ساحل دریای خزر را در بر گرفته اند‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق مازندران‪:‬‬ ‫پیش بینی همکاری ‪ ١١۶‬مگاواتی طرح های پاسخگویی بار مشترکان‬ ‫همکار برق‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫از پیش بینی همکاری ‪ ١١۶‬مگاواتی مشــترکان همکار‬ ‫در طــرح های پاســخگویی بار در تابســتان امســال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مهندس سید محمد علیان گفت‪ :‬در طرح ها پاسخگویی‬ ‫بار در تابســتان امســال بیش از ‪ ۴۰‬مــگاوات با جلب‬ ‫همکاری مشترکین صنعتی محقق می گردد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیش از ‪ ۶۸‬مگاوات نیــز از طرح های جلب‬ ‫همکاری مشــترکین اداری‪ ،‬ســایر مصــارف دیماندی‪،‬‬ ‫صنایــع کشــاورزی و طیــور شــامل شــالیکوبی ها و‬ ‫مرغداری ها‪ ،‬ســردخانه ها‪ ،‬ایســتگاه های گاز فشرده‬ ‫طبیعی و دارنــدگان مولدهای بــرق خودتامین تحقق‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق مازندران‬ ‫به همکاری خوب مشــترکین ســایر مصارف دیماندی‪،‬‬ ‫جایگاه های سوخت رســانی سی ان جی و نیز استفاده‬ ‫از مولدهــای خود تامین در ســاعات اوج بار پرداخت و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬جایگاه های سی ان جی با همکاری ‪۵‬‬ ‫مگاواتی و مشــترکین سایر مصارف دیماندی با حدود ‪۴‬‬ ‫مگاوات و مولد های خود تامین نیز در ســاعات اوج بار‬ ‫حدود ‪ ۲‬مگاوات در پیک بار تابســتان امسال با شرکت‬ ‫توزیــع نیروی برق مازندران همکاری می نمایند تصریح‬ ‫کرد با همکاری ‪ ۱۰‬درصد مشــترکان خانگی مازندرانی‬ ‫در ساعات پیک بار امسال می توان تابستان کم دغدغه ای‬ ‫پشــت سر گذاشت‪ .‬وی از مشــترکان خانگی مازندرانی‬ ‫خواســت تا در ســاعت اوج مصرف که از ساعت ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬می باشــد از وســایل برقی پر مصــرف و غیر ضرور‬ ‫شامل ماشین لباسشــویی‪ ،‬ظرفشویی‪ ،‬جارو برقی و اتو‪،‬‬ ‫خودداری و اســتفاده از این وسایل را به اوایل صبح و یا‬ ‫اواخر شب منتقل نمایند‪.‬‬ ‫پایان دوران ساسانیان در جنوب‬ ‫دریای مازندران‬ ‫ادامه از شماره قبل‬ ‫دسترسی به غار قلعه در گذشته‬ ‫با توجه به استراتژی این دهانه برای دفاع خانواده اسپهبد‬ ‫خورشید‪ ،‬و پادگان نظامی بودن ان به نظر نمی اید راه از‬ ‫پایین جاده امروزی باشــد‪ .‬جایی که میدان تیر و معادن‬ ‫امروز دیده می شــود با توجه به روایات تاریخی کمینگاه‬ ‫دشمنان اسپهبد بوده است‪ .‬با توجه به گستردگی سازه ای‪،‬‬ ‫شاید قبل از استفاده نظامی از این بنا‪ ،‬می شد از پایین نیز‬ ‫به ان راه یافت‪ ،‬اما به نظر می رســد ورودی و رسیدن به‬ ‫دهانه از ارتفاعات غربی صورت می گرفته جایی که شش‬ ‫دهانه دیگر نیز دیده می شــود‪ .‬در جبهه غربی دهانه نیز‬ ‫در حد وسط مسیر راه و بقایای معماری دیده می شود که‬ ‫بســیار بی ارتباط با داخل طاق نیست‪ .‬به این منظور که‬ ‫می شد راهرو و مسیری از سطوح بیرونی در جبهه غربی‬ ‫برای دسترسی به ساختمان های داخل غار در نظر گرفت‪.‬‬ ‫بدون هیچ گمانه زنی و پیمایش سانتیمتری نمی شود به‬ ‫راه دسترسی غار قلعه در ان دوران فکر کرد‪ .‬با این همه‬ ‫بحث هنوز بعد از ‪ 20‬ســال تالش برای ایجاد پایگاهی‬ ‫دائم‪ ،‬هیچ کاوشی اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫این بنا با سه راهروی اصلی در باالترین بخش غار و مرکز‬ ‫و پایین تریــن بخش‪ ،‬دو بخش شــرقی و غربی بنا را به‬ ‫هم می رســانده اســت‪ .‬در کنار این راهروها‪ ،‬مسیرهای‬ ‫پلکانی ای وجود داشته که ارتباط بین بخش های دیگر را‬ ‫اسان و میسر می کرده است‪.‬‬ ‫ابراهه شاید وجود داشته‪ ،‬اما به دلیل تغییرات جغرافیایی‬ ‫هنوز اثری از گذر اب دیده نمی شــود‪ .‬اما وجود اب انبار‬ ‫در پایین دســت طاق قابل توجه اســت که دو اب انبار‬ ‫دست ســاز و یکی در دل کوه است که بر ان طبقات و‬ ‫معماری را طراحــی کرده اند‪ .‬اگر به زیر دهانه غار توجه‬ ‫کنیم‪ ،‬شاهد شُ ستگی بخشی از صخره هستیم که نشان‬ ‫از گذر اب در گذشــته دارد که در حال حاضر خشــک‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫متاســفانه حفاران غیر مجاز در منطقه در حال تخریب‬ ‫ســازه های باقی مانده در غار قلعه اســپهبد خورشــید‬ ‫هســتند‪ .‬در جبهه غربی دهانه که به شاه نشین منتهی‬ ‫می شود‪ ،‬این غیرمجازان با زدن مسیری با گچ‪ ،‬پله هایی‬ ‫برپــا کرده اند که خود را به گنج هایی که هیچ گاه وجود‬ ‫نداشته برسانند‪.‬‬ ‫در شاه نشــین شاهد گودبرداری هســتیم که گویی با‬ ‫دســتگاه و یا ماشــینی انجا را حفر کرده اند‪ .‬این اتفاق‬ ‫چیــزی جز تخریب را در بر نــدارد‪ .‬اما در این دزدی ها‪،‬‬ ‫طبقاتی در بخش زیرین شــاه نشین به دست امده که‬ ‫تا سی ســال قبل قابل رویت نبوده است‪ .‬فرونشینی در‬ ‫سازه اتفاق افتاده اما در ساختار داخلی طاق به هیچ وجه‪.‬‬ ‫فاجعــه بعدی انجا بــود که در ســال ‪ 1394‬در کنگره‬ ‫معماری و شهرســازی بابلســر به مطالعات گیاه باستان‬ ‫شناسی این بنا اشاره کردم‪ ،‬و از ارزش سازه ای چوب های‬ ‫بــه کار رفته‪ ،‬گفتم‪ ،‬بعد در کمتر از چهار ســال‪ ،‬یعنی‬ ‫تابستان سال ‪ 1398‬زمانی که برای نمونه برداری نهایی‬ ‫چوب های به کار رفته در بنا به طاق رفتم دیدم که تکه ای‬ ‫چوب حدود ‪ 90‬ســانتیمتر را از انجا برداشــتند‪ .‬اینها‬ ‫بزرگترین اســیب های علمی به طاق اسپهبد خورشید‬ ‫اســت‪ .‬نمی دانم چه کسی‪ ،‬اما اگر این تکه چوب به عمد‬ ‫برداشــته شده اســت‪ ،‬باید بدانند که برای ازمایش های‬ ‫شــیمی و فیزیک با ‪ 2‬یا ‪ 3‬سانتیمتر از این چوب ها نیز‬ ‫می شــود به نتیجه رســید‪ .‬نیاز به ربودن کل تیر چوبی‬ ‫نیســت‪ .‬از گفتن مسائل دقیق و علمی این غار قلعه بیم‬ ‫داریم‪ ،‬زیرا هر زمانی زبان به ارزش ان پرداختیم‪ ،‬دست‬ ‫خوش تغییرات فاجعه برانگیزی توسط حفاران غیرمجاز‬ ‫و کســانی که خود را کارشــناس می دانند‪ ،‬اما بی سواد‬ ‫هستند‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫در کنار این گونه تخریب های انسانی‪ ،‬تخریب های معادن‬ ‫شن و ماسه در منطقه دیده می شود‪ ،‬که فریادهایمان تا‬ ‫به امروز که بیش از ‪ 12‬ســال از ان می گذرد به سرانجام‬ ‫نرسیده است‪ .‬این معادن به شکلی زمین را بلعیده اند که‬ ‫اگــر در عکس ماهواره ای به این منطقه نگاهی بیندازیم‪،‬‬ ‫کامال پیشــرفت تخریــب و نابودی محیط زیســت که‬ ‫تاریخی غنی را در خود پرورانده را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫تجاوز به حریم محوطه باستان شناسی که به خاطر این‬ ‫خُ رد شــدن حریم‪ ،‬شاید هیچ گاه نشود این زیبایی را در‬ ‫راستای ثبت جهانی در نظر گرفت‪ ،‬از بزرگترین اسیبهای‬ ‫دیده شده در محوطه های باستان شناسی در ایران است‪.‬‬ ‫ت از‬ ‫تخریب های وارده بر این بنا از سال ‪ 1387‬و با حمای ‬ ‫برداشــت از معادن صورت گرفته و تا به امروز که حدود‬ ‫‪ 12‬ســال از این دست و پا زدن فرهنگی می گذرد‪ ،‬هنوز‬ ‫هم ادامه دارد‪.‬‬ ‫کوه شــروین که طاق اسپهبد بر ان دیده می شود از باال‬ ‫و پایین مورد دست درازی سوءاستفاده گران قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬این مســئله در تمام منطقه دواب و خطیرکوه در‬ ‫سرتنگه به ســمت کنگلو دیده می شود‪ .‬گویی تمام این‬ ‫مغرورین و نابودکنندگان طبیعت خداوند‪ ،‬که بی شــک‬ ‫به دنبال تاریخ گمشــده و دزدی ان هستند‪ ،‬مکان هایی‬ ‫را در نظر گرفته اند کــه ارزش تاریخی دارند‪ .‬اگر به این‬ ‫شــکل پیش برود‪ ،‬تا دو دهه دیگر‪ ،‬بخش کوهســتانی‬ ‫ســوادکوه به صحرایی تبدیل می شــود که مردمان ش‬ ‫هیچ گاه تصورش را نداشته اند‪.‬‬ ‫ادامه را در شماره بعد بخوانید‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ / 21‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪73‬‬ ‫خبــر‬ ‫نماینده مردم رامسر‪ ،‬تنکابن و عباس اباد در‬ ‫مجلس‪:‬‬ ‫کمبود اعتبار عامل رکود‬ ‫چندساله راه تنکابن ‪-‬‬ ‫الموت بوده است‬ ‫تنکابن‪ -‬نماینده مردم شهرستان های تنکابن‪ ،‬رامسر‬ ‫وعباس اباد در مجلــس‪ ،‬عدم تخصیص اعتبار الزم را‬ ‫دلیل رکود چندســاله پروژه راهبــردی راه تنکابن به‬ ‫الموت اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬ســید شمس الدین حسینی‬ ‫بعدازظهــر پنجشــنبه در حاشــیه بازدیــد از پروژه‬ ‫گازرســانی به روســتاهای محور دوهزار و ســه هزار‬ ‫تنکابن گفت‪ :‬این بازدید به منظور رفع موانع گازرسانی‬ ‫در این مسیر بوده که تصمیمات خوبی هم در نشست‬ ‫و بازدید امروز برای حل ان گرفته شد‪.‬‬ ‫وی درباره روند ساخت پروژه راه تنکابن به الموت هم‬ ‫اظهار داشت‪ :‬کلنگ این پروژه در سال ‪ ۹۲‬و در دوره ی‬ ‫وزارت اینجانــب به زمین زده شــد و با توجه به پیش‬ ‫بینی ان در قانون برنامه و بودجه از منابع مالی خوبی‬ ‫هم برخوردار بود‪.‬‬ ‫حسینی با بیان اینکه برای این پروژه از محل واگذاری‬ ‫ســهام بالغ بر ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومــان اعتبار پیش بینی‬ ‫شده بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با گذشت زمان اعتبار دیگری به‬ ‫این پروژه راهبردی اختصاص داده نشــده که این مهم‬ ‫سبب رکود ان شده است‪.‬‬ ‫نماینــده مردم منطقــه در خانه ی ملــت اضافه کرد‪:‬‬ ‫ســاخت این پروژه به دلیل تاثیر بســیار مهم ان در‬ ‫مناســبات اقتصادی و اجتماعی دو اســتان مازندران‬ ‫و قزویــن حائز اهمیت بوده و بــا توجه به بین المللی‬ ‫شدن فرودگاه رامســر این محور می تواند در صادرات‬ ‫محصوالت کشــاورزی منطقه هــم اهمیت راهبردی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬پیگیری و تالش برای تســریع‬ ‫در ســاخت ان در اولویت کاری اینجانب و شهرستان‬ ‫بوده و در حال بررســی موانع و مشکالت فنی و مالی‬ ‫ان هستیم‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫‪ 48‬فوتی ناشی از تصادفات‬ ‫رانندگی در خرداد ماه‬ ‫سالجاری‬ ‫هفته نامه‬ ‫اقتصـادی‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫وضعیت شاخص های کشاورزی در مازندران مثبت است‬ ‫ساری‪ -‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره‬ ‫بــه کافی نبــودن اعتبارات حوزه کشــاورزی گفت‪ :‬این‬ ‫درحالی است که وضعیت شاخص های بخش کشاورزی‬ ‫در استان مثبت و روبه رشد است‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنگار مهر‪ ،‬عزیزاله شــهیدی فر بعدازظهر‬ ‫پنجشــنبه در جلسه بررســی وضعیت اعتباری سازمان‬ ‫جهاد کشــاورزی مازندران که با حضور معاون ســازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی اســتان برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫بخش کشــاورزی به عنوان خط مقدم تولید است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اموزش‪ ،‬ترویج‪ ،‬مراکز جهاد کشــاورزی‪ ،‬نیروهای انسانی‬ ‫متخصص و فعالیت هایی که در این حوزه صورت می گیرد‬ ‫مورد غبطه سایر استان ها است‪ ،‬اما در حوزه اعتبارات ما‬ ‫غبطه سایر استان ها را می خوریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رشــد اعتبارات بخش کشاورزی در کمیته‬ ‫برنامه ریزی شهرســتان ها چشــمگیر نبود در حالی که‬ ‫فعالیت شاخص و اثرگذار شهرستان ها معطوف به بخش‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه به‬ ‫هر میزانی که استان برای پروژه های اب و خاک اعتبار در‬ ‫نظر بگیرد‪ ،‬به همان میزان اعتبارات ملی اختصاص پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشــته جهاد کشاورزی به اهداف‬ ‫خود دست پیدا کرد که همه اینها جز با ایثار‪ ،‬فداکاری و‬ ‫پذیرش همه لطمات و صدمات توسط همکاران ما مسیر‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫این مسوول با اشاره به اینکه ‪ ۹۰‬درصد نیروهای سازمان‬ ‫جهاد کشــاورزی مازندران رســمی هستند و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫نیروها قراردادی هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه با توجه به‬ ‫افزایش هزینه های معیشــتی‪ ،‬افزایش حقوق شامل این‬ ‫قسم از کارکنان نشد‪.‬‬ ‫شــهیدی فر افــزود‪ :‬تنها دســتگاهی هســتیم که بابت‬ ‫ماموریت هایی کــه انجام می دهیم هیــچ پولی دریافت‬ ‫نمی کنیم و تمامی خدماتی که ارائه می دهیم رایگان است‬ ‫و کارشناســان جوان مراکز جهاد کشاورزی فعالیت های‬ ‫بســیار خوبی در حوزه افزایش تولیدات کشاورزی انجام‬ ‫دادند که منجر به رشد اقتصادی کشور شده است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران گفت‪ :‬مراکز‬ ‫خرید تا پاسی از شب دایر است و کارشناسان مستقر در‬ ‫این مراکز نســبت به نظارت بر خرید گندم و کلزا اقدام‬ ‫کردند اما حتی یک ریــال حق الزحمه و جبران زحمت‬ ‫برای این افراد پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫شــهیدی فر بیان کرد‪ ۷۶ :‬نوع محصول کشــاورزی در‬ ‫مازندران تولید می شود که نشان از حجم باالی فعالیت ها‬ ‫در اســتانی است که همگی بر پایه کشــاورزی بنا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوزه امور زمین حساسیت های فراوانی‬ ‫وجود دارد که باید بستر تولید حفظ شود اما هیچ کمک‬ ‫حمایتــی اعتباری برای این بخش در نظر گرفته نشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کورس مرگ در سایه کرونا‪ /‬همایش هزار نفری نمایش اسب های اصیل!‬ ‫امل بوده است‪.‬‬ ‫با توجه بــه اعالم وضعیت قرمز وهمزمــان تصمیم های‬ ‫ســخت کرونایی برای برخی صنــوف‪ ،‬برگزاری همایش‬ ‫اســب های ایرانی در بخــش الریجان شهرســتان امل‪،‬‬ ‫انتقادهای زیادی را درپی داشت‪.‬‬ ‫اوج بی تدبیری در پیک کرونایی‬ ‫امل‪ -‬هر روز محدودیت های ناشــی از شــیوع کرونا در‬ ‫شــهرهای قرمز مازندران بیشتر می شود اما در سایه این‬ ‫بیماری‪ ،‬روز جمعه همایش هزار نفری نمایش اسب های‬ ‫اصیل ایرانی در امل برگزار شده است‪.‬‬ ‫خبرگــزاری مهــر؛ گــروه اســتان ها‪ -‬مهــدی غالمی‪:‬‬ ‫برگزاری همایش و نمایش اســب های اصیــل ایرانی در‬ ‫شــهر کوهســتانی و ییالقی رینه از توابع بخش الریجان‬ ‫شهرستان امل که با حضور حدود هزارنفری شهروندان از‬ ‫مناطق مختلف کشور برگزار شد‪ ،‬با واکنش های شدید و‬ ‫گالیه امیز فعاالن اجتماعی مواجه شد‪.‬‬ ‫این همایش روز جمعه در حالی با حضور حدود هزارنفری‬ ‫مردم بدون رعایت شیوه نامه های بهداشتی در فضای روباز‬ ‫در شهر رینه الریجان شهرستان امل نزدیک ترین شهر به‬ ‫قله دماوند برگزار شد‪ ،‬که به گفته برخی فعاالن اجتماعی‪،‬‬ ‫شورای اسالمی شهر و شــهرداری رینه در برگزاری این‬ ‫مراســم از عوامل بخش خصوصی این همایش پشتیبانی‬ ‫و حمایت کرده بودند‪.‬‬ ‫شهرســتان امل دریک هفته گذشته به علت اوج گیری و‬ ‫شیوع باالی بیماری کرونا در وضعیت قرمز به سر می برد‪.‬‬ ‫در همین راستا روز پنجشنبه استاندار مازندران به همراه‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪ ،‬فرمانده انتظامی و‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان و دیگر مدیران‬ ‫اســتانی در جلسه فوق العاده مقابله با کرونا در فرمانداری‬ ‫شهرستان امل شــرکت و اخرین وضعیت شیوع بیماری‬ ‫کرونا و اعمال محدودیت های جدید در این شهرستان را‬ ‫بررسی و تصمیم های جدید را ابالغ کردند‪.‬‬ ‫ممنوعیت برگزاری مراســم عروســی و عزا‪ ،‬تعطیلی دو‬ ‫روزه بازار شــهر امل در ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬تیرماه‪ ،‬و افزایش تعداد‬ ‫تخت های بیمارستانی برای حجم باالی بیماران کرونایی‬ ‫در کنــار اعمال مجدد محدودیت ها در شهرســتان امل‬ ‫مهم ترین تصمیم های گرفته شــده مسئوالن استانی در‬ ‫جلسه اضطراری پیشگیری از بیماری کرونا در شهرستان‬ ‫در همین حال شــماری از فعاالن شــبکه های اجتماعی‬ ‫با انتقاد از برگزارکنندگان و حامیان برگزاری جشــنواره‬ ‫ورزشــی اسب در شــهر رینه الریجان امل بیان داشتند‪،‬‬ ‫در روزهایی که بیماری کرونا با سرعت اوج گیری کرده و‬ ‫همه فعالیت های ورزشی کشور به نوعی با تعطیلی اجباری‬ ‫مواجه شــدند‪ ،‬برگزاری این همایش که جمعیت زیادی‬ ‫را دور خود جمع کرده‪ ،‬پاســخی جز تاسف و شرمساری‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این عــده بــا کنایــه به شــهردار رینــه الریجــان از‬ ‫حمایت کننده های برگزاری ایــن همایش‪ ،‬گفتند؛ اقای‬ ‫خسروی خود شــما در مقطعی به بیماری کرونا مبتال و‬ ‫حتی خودتان را قرنطینه کرده بودید‪ ،‬چطور در شرایطی‬ ‫که شهرستان امل در وضعیت قرمز کرونایی به سر می برد‪،‬‬ ‫این همایش را برگزار کردید؟‬ ‫بخشداری الریجان مجوزی نداد‬ ‫در همین حال بخشــدار الریجان از توابع شهرستان امل‪،‬‬ ‫در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬صدور هرگونه مجوز مکتوب و‬ ‫حتی شــفاهی برای برگزاری همایش اسب های ایرانی در‬ ‫شهر رینه را به شدت رد کرد‪.‬‬ ‫یونس حیدری افزود‪ :‬حتــی با اعالم همکاری فرمانداری‬ ‫مبنی بر نصب بنرهای برگزاری همایش در ســطح شهر‪،‬‬ ‫به رئیس شورای شهر رینه نسبت به برگزار نکردن برنامه‬ ‫و حتی عواقب ان در اوج بیماری کرونا به شــدت هشدار‬ ‫دادیم‪.‬وی با بیان اینکه جلســات هماهنگی این همایش‬ ‫پیــش از این در چندیــن نوبت به میزبانی شــهرداری و‬ ‫شورای اسالمی شهر رینه با حضور عوامل بخش خصوصی‬ ‫برگزارکننده همایش برگزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬با این حال در‬ ‫پیگیری پس از برگزاری همایش از رئیس شــورای شهر‬ ‫رینه‪ ،‬هرگونه حمایت و پشــتیبانی این برنامه را تکذیب‬ ‫و رد کرد‪.‬‬ ‫بخشــدار الریجان امل ادامــه داد‪ :‬البته جای تعجب این‬ ‫همایــش‪ ،‬اعطای لوح های ســپاس و تجلیل برای عوامل‬ ‫برگزاری همایش اســب های ایرانی در شهر رینه بوده که‬ ‫به امضای رئیس شــورای شــهر و حتی شهردار رینه نیز‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫حیدری اضافه کرد که از رئیس شــورای شــهر‪ ،‬شهردار‬ ‫و مســئول ورزش شهر رینه خواســته شده تا امروز برای‬ ‫توضیحــات چگونگی و علت برگزاری این همایش در ایام‬ ‫اوج کرونا در فرمانداری ویژه شهرستان امل حاضرشده و‬ ‫پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران با اشاره به‬ ‫اینکه‪ ،‬جلسه اضطراری اجالس اتاق اصناف شهرستان امل‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با اعالم اینکه تاالرهای پذیرایی‪ ،‬قهوه خانه ها‪،‬‬ ‫چایخانه هــا و کافه ها تــا اطالع ثانوی مجــاز به فعالیت‬ ‫نیستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برگزاری تمامی مجالس در این‬ ‫شهرستان که مرتبط با حوزه فعالیتی اصناف است ممنوع‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫وی در پایــان ضمن تاکید بر رعایت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشتی به ویژه اســتفاده از ماسک و دستکش از سوی‬ ‫متصدیان صنفی اعالم کرد‪ :‬بازرسان این سازمان به صورت‬ ‫دائم در شهرستان ها در حال فعالیت بوده و با هرگونه عدم‬ ‫رعایت مسائل بهداشتی و عدم رعایت قوانین نظام صنفی‬ ‫برخورد قانونی خواهند داشت‪.‬‬ ‫حال و روز مازندران از نظر شــیوع کرونا خوب نیســت و‬ ‫اعمال و افزایش محدودیت ها در راســتای پیشــگیری از‬ ‫شیوع این بیماری انجام شده است و برپایی همایش هایی‬ ‫نظیر نمایش اسب های اصیل در همه گیری این ویروس‬ ‫ناخوانده تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫بارقه های امید در دل فرهنگ مازندران روشن شد؛‬ ‫مدیر کل پزشــکی قانونی استان گفت‪ :‬متوفیات ناشی‬ ‫از تصادفــات رانندگــی ارجاعی به پزشــکی قانونی‬ ‫مازندران در خرداد ماه امســال ‪ 48‬نفر ( ‪38‬مرد و ‪10‬‬ ‫زن) هستند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ‪40‬‬ ‫درصد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی ‪ ،‬دکتر عباسی‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬از کل متوفیات حوادث رانندگی خرداد‬ ‫ماه ‪ ،‬محور یرون شــهری ‪ 47‬نفر ‪ ،‬محور درون شهری‬ ‫‪ 17‬نفر‪ ،‬و راه روستایی ‪ 4‬نفر را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫بیشترین و کمترین شهر‬ ‫همچنین بیشــترین فوتی مربوط به شهرهای ساری و‬ ‫میاندرود با ‪ ، 9‬امل و بابل هر کدام با ‪ 6‬فوتی و شــهر‬ ‫رامسر بدون فوتی گزارش شده است ‪.‬‬ ‫به تفکیک وضعیت متوفی‬ ‫بر اســاس این گزارش از این تعداد ‪ 10‬مورد عابر ‪15،‬‬ ‫موتور ســوار ‪ 10 ،‬راننده ‪10 ،‬مورد سرنشــین و ‪ 3‬نفر‬ ‫دوچرخه سوار هستند ‪.‬‬ ‫مصدومین‬ ‫عباسی تعداد مصدومین ناشــی از تصادفات رانندگی‬ ‫ارجاعــی به مراکز پزشــکی اســتان را در خرداد ماه‬ ‫ســالجاری‪ ،‬هزار و ‪ 137‬نفر اعالم کرد که این رقم در‬ ‫مدت مشابه سال قبل ‪ 27‬درصد کاهش داشت ‪.‬‬ ‫ایــن مقام اجرایی اســتان تصریح کــرد‪ :‬از انجائیکه‬ ‫بیشــترین فوتی در جــاده های برون شــهری و راه‬ ‫روستایی رخ داده اســت این می تواند هشداری باشد‬ ‫تا بلکه با رعایت نکات ایمنی از قبیل بســتن کمربند‬ ‫ایمنی برای رانندگان و سرنشینان و نیز عدم مکالمه با‬ ‫تلفــن همراه و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در‬ ‫کاهش تصادفات موثر باشد‪.‬‬ ‫انتظارها برای افتتاح کتابخانه مرکزی‬ ‫مازندران به پایان می رسد‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از به ثمر نشستن‬ ‫مذاکره اســتاندار مازنــدران با رئیس ســازمان برنامه‬ ‫و بودجه کشــور برای تامین اعتبــار تکمیل کتابخانه‬ ‫مرکزی استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل کتابخانه های‬ ‫عمومی مازنــدران‪ ،‬ارزو ولیپور‪ ،‬مدیرکل کتابخانه های‬ ‫عمومی اســتان با اشــاره به روند ‪ ۱۱‬ساله اغاز احداث‬ ‫کتابخانه مرکزی استان در ساری که در طول این سال‬ ‫ها فقط حدود ‪ ۵۰‬درصد پیشــرفت داشته است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬با پیگیری های صورت گرفتــه‪ ،‬این موضوع‬ ‫به یکــی از دغدغه های جناب اقای حســین زادگان‪،‬‬ ‫استاندار مازندران هم تبدیل شــد و ایشان بارها برای‬ ‫تامین اعتبار تکمیل این پروژه رایزنی هایی با مسئولین‬ ‫کشوری انجام دادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خدا را شاکریم که باالخره این پیگیری ها به‬ ‫سر انجام نشســت و در دیدار استاندار محترم با جناب‬ ‫اقای نوبخت‪ ،‬رئیس محترم ســازمان مدیریت و برنامه‬ ‫ریزی‪ ،‬موافقت ایشــان برای اختصــاص مبلغی بالغ بر‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه گرفته شــد که‬ ‫امیدواریم با نهایی شدن‪ ،‬تا پایان سال بتوانیم این هدیه‬ ‫ارزشمند را تقدیم مردم استان کنیم‪.‬‬ ‫ولیپور‪ ،‬افتتــاح این کتابخانه مرکــزی را نوید دهنده‬ ‫یک تحول بزرگ در اســتان دانســت و ابراز امیدواری‬ ‫کرد‪ ،‬فرهنگ اســتان از سال ‪ ۱۴۰۰‬یک سرمایه عظیم‬ ‫مادی و معنوی داشته باشــد که ملجا و پناه جوانان و‬ ‫اندیشمندان و دانش پژوهان استان باشد‪.‬‬ ‫کتابداران و کارگران مازندران در اغاز‬ ‫راهی جدید برای ترویج کتابخوانی‬ ‫رئیــس خانــه کارگران مازنــدران با حضــور در دفتر‬ ‫مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان با ارزو ولیپور‬ ‫دیدار و گفتگ و کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل کتابخانه های‬ ‫عمومی مازندران‪ ،‬صبح امروز (چهارشنبه‪ ۱۸ ،‬تیر ‪)۹۹‬‬ ‫نصراهلل دریابیگی‪ ،‬رئیس خانه کارگر اســتان با حضور‬ ‫در دفتر مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان‪ ،‬با ارزو‬ ‫ولیپور دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫در این نشســت بر لــزوم برنامه ریــزی فرهنگی برای‬ ‫کارگران تاکید شد و از نهاد کتابخانه های عمومی برای‬ ‫اغاز حرکت نوین فرهنگی در بین این قشــر زحمتکش‬ ‫جامعه دعوت بعمل امد‪.‬‬ ‫عضویــت موثر در کتابخانه های عمومی‪ ،‬معرفی ســیر‬ ‫مطالعاتی هدفمند برای کارگران‪ ،‬مســابقات کتابخوانی‬ ‫برای خانواده ها و برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان و‬ ‫همچنین مشاوره های کتابخوانی بعنوان اصول تفاهمی‬ ‫که همکاری کتابداران و کارگران را منجر خواهد شــد‪،‬‬ ‫مورد تاکید قرار گرفت‪.‬از این نشســت می توان به اغاز‬ ‫راهی جدید برای ترویج کتابخوانی با تعامل کتابداران و‬ ‫کارگران مازندران تعبیر کرد‪.‬‬ ‫بهداشت سالمت‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪ / 21‬تیر ‪ / 1399 /‬شماره ‪73‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫مسافران به مازندران سفر نکنند‬ ‫ســاری‪-‬ایرنا‪ -‬معاون کل وزیر بهداشت گفت‪ :‬به دلیل قرمز‬ ‫شــدن وضعیت کرونا در برخی شهرســتان های این خطه‬ ‫شمال کشور‪ ،‬مســافران تهرانی و سایر استان های کشور به‬ ‫این استان سفر نکنند‪.‬‬ ‫دکتر ایرج حریرچی عصر روز چهارشنبه در سومین سفرش‬ ‫به اســتان مازنــدران پس از همه گیری ویــروس کرونا در‬ ‫گفت و گو با خبرنگاران افزود ‪ :‬سفر مردم سایر استان های‬ ‫کشور به این خطه شمال کشور هم می تواند درگیری مردم‬ ‫مازندران را در ارتباط با ویروس کرونا بیشــتر کند و هم این‬ ‫که احتمال ابتال به ویروس را در این افراد به دلیل باال بودن‬ ‫الودگی در مازندران افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در شــرایط فعلی که از یک هفته گذشــته‬ ‫تاکنون روند ابتال به ویروس کرونا در اســتان مازندران روند‬ ‫افزایشی به خود گرفته ؛ درخواست ما این است که مسافران‬ ‫تهرانی و سایر نقاط کشور اعم از جنوب ‪ ،‬غرب و شرق استان‬ ‫های کشور به مازندران سفر نکنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت خاطرنشــان کرد‪ :‬اگرچه خوشبختانه‬ ‫میزان همــه گیری ویروس کرونا در اســتان در یک هفته‬ ‫اخیر همانند اسفند ماه سال گذشــته و فروردین ماه سال‬ ‫جاری نرسیده است ‪ ،‬ولی امار بیماران مبتال به این ویروس‬ ‫و بستری در بیمارستان های مازندران افزایش داشته است‪.‬‬ ‫دکتــر حریرچی دلیل این افزایش را ناشــی از عدم رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به خصوص‬ ‫حضور در تجمعات ‪ ،‬ایین های ختم و عروســی بیان کرد و‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬بررسی وضعیت برخی از بیماران مبتال نشان‬ ‫می دهــد که اکثر این بیماران در این مراســم ها مبتال به‬ ‫کرونا شدند‪.‬‬ ‫وی عدم تغییر رفتاری مردم با ویروس کرونا را از دیگر دالیل‬ ‫ازدیاد امار بیماران مبتال به کرونا و بســتری در بیمارستان‬ ‫هــای مازندران بیان کرد و تصریح کــرد ‪ :‬هم اکنون هفت‬ ‫شهرستان استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند ‪ ،‬به‬ ‫طوری که وضعیت در چهار شهرستان نوشهر‪ ،‬امل ‪ ،‬بابل و‬ ‫بهشهر قرمز شده است‪.‬‬ ‫دکتر حریرچی وضعیت ویروس کرونا را در استان مازندران‬ ‫در مرز هشــدار دانست و عدم پوشش ماســک را به دلیل‬ ‫شرایط شرجی بودن استان از دیگر دالیل روند افزایشی ابتال‬ ‫به بیماری کرونا در این خطه شمال کشور بیان کرده است‪.‬‬ ‫احتمال تعطیلی طرح دریا در ستاد ملی و استانی‬ ‫معاون کل وزیر بهداشت و درمان در مورد ارتباط افزایش ابتال به‬ ‫ویروس کرونا در مازندران با طرح ساماندهی دریا و تصمیم ستاد‬ ‫ملــی مقابله با کرونا در این ارتباط گفت ‪ :‬باید در این ارتباط در‬ ‫ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا بررسی های الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫دکتــر حریرچــی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬به هر حــال طرح‬ ‫دریــا دارای ظرافــت هــای خاصی اســت که بایــد مورد‬ ‫بررســی بیشــتر و دقیــق تر قــرار گیرد و ســپس در ان‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬براســاس امار هــم اکنون حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫بیمــار مبتال به ویروس کرونا در ســطح بیمارســتان های‬ ‫دو دانشگاه علوم پزشــکی مازندران و بابل بستری هستند‬ ‫و ســرعت انتقال ویروس کرونا در این اســتان از یک هفته‬ ‫قبل تاکنون روند افزایشــی به خود گرفت به طوری که امار‬ ‫بیماران مبتال در یک هفته اخیر بیش از ‪ ۵۰‬درصد بیشــتر‬ ‫شد‪.‬خستین بار ویروس کرونا در مازندران سی ام بهمن ماه‬ ‫سال گذشته با شناسایی دو بیمار در بابل شیوع یافت‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫زنگ کمبود تخت مراقبت های ویژه در مازندران به صدا در امد‬ ‫معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران گفت که‬ ‫افزایش بیماران کرونایی با وضعیت حاد تنفسی در یک هفته‬ ‫اخیر ‪ ،‬نگرانی برای کمبود تخت های مراقبت ویژه را در این‬ ‫خطه شمال کشور افزایش داده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا ‪ ،‬دکتر تورج اســدی روز چهارشنبه‬ ‫در گفت و گو با خبرنگاران افزود ‪ :‬در مجموع بیمارســتان‬ ‫های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران ‪ ۴۰۰‬تخت‬ ‫مراقبــت های ویژه دارند که در حال حاضر بخشــی از این‬ ‫تخت ها در اشغال بیماران غیرکرونایی مانند بیماران بدحال‬ ‫تصادفی است و تعدادی از این بیماران هم غیربومی هستند‬ ‫و با توجه به افزایش شمار بیماران بدحال کرونایی در استان‬ ‫باید از هم اکنون چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬البته تاکنون مشــکلی برای بســتری بیماران‬ ‫کرونایی با وضعیت حاد تنفسی در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫وجود نداشت ‪ ،‬ولی روند افزایشی بیماران کرونایی با وضعیت‬ ‫حاد تنفسی در روزهای اخیر نگرانی برای کمبودها را افزایش‬ ‫داده اســت‪.‬این مسئول افزود ‪ :‬مازندران در پیک پذیرایی از‬ ‫مسافران تابستانی قرار دارد و همه ساله در این فصل تعداد‬ ‫زیــادی از تخت های بخش های مراقبت ویژه بیمارســتان‬ ‫های استان به گردشــگران و مسافران اختصاص می یافت‬ ‫ولی امسال اگر بیماران کرونایی بدحال همچنان افزایش یابد‬ ‫‪ ،‬قطعا با کمبود تخت مراقبت های ویژه مواجه می شویم‪.‬‬ ‫اســدی با اعالم این که در حال حاضــر از لحاظ تجهیزات‬ ‫بیمارستانی و حفاظت فردی برای کادر درمانی و بیماران در‬ ‫مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫مشــکلی ندارد ‪ ،‬گفت ‪ :‬نگرانی عمده ما کنترل نشدن روند‬ ‫افزایشــی شیوع بیماری در استان همزمان با مسافرت های‬ ‫تابستانی است‪.‬وی نزدیکی شهرهای مازندران به یکدیگر را‬ ‫یکی از دالیل افزایش شــمار شهرهای دارای وضعیت قرمز‬ ‫کرونایی دانست و افزود ‪ :‬نزدیکی شهرها به یکدیگر به طور‬ ‫معمول مراودات محلی را افزایش می دهد و حتی می تواند‬ ‫الودگی ها را منتقل و ســرعت انتقال بیماری را بیشتر کند‬ ‫برگشت محدودیت های کرونایی به مازندران‬ ‫ساری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬مازندران در حالی همانند سایر استان های‬ ‫کشــور پنجمین مــاه همه گیری ویروس کرونا را پشــت‬ ‫ســر می گذارد که عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی و‬ ‫فاصله گذاری فیزیکی منجر به افزایش امار مبتالیان کرونا‬ ‫شده و یک بار دیگر محدودیت های کرونایی را به این استان‬ ‫بازگردانده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬بر اســاس اعالم دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی مازندران و بابل ‪ ،‬امار بیماران کرونایی بستری در‬ ‫بیمارستان های استان از حدود ‪ ۳۰۰‬نفر طی کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫روز پیش ‪ ،‬روز جمعه تقریبا بــه یکهزار نفر افزایش یافته‬ ‫است ‪.‬‬ ‫اگر چه در گام اول برخی از محدودیت های کرونایی شامل‬ ‫تعطیلی موقت بازار ‪ ،‬ورزش های پرخطر ‪ ،‬بوســتان های‬ ‫شــهری و جنگلی ‪ ،‬تاالرهای پذیرایی ‪ ،‬رستوران ها ‪ ،‬قهوه‬ ‫خانــه ها ‪،‬حتی نماز جمعــه و دورکاری برای افراد دارای‬ ‫بیماری زمینه ای در شهرســتان های بــا وضعیت قرمز‬ ‫کرونایی بویژه امل به عنوان دروازه اصلی ورودی مسافران‬ ‫اقصی نقاط ایران به استان مازندران اعمال شد‪ ،‬ولی پیش‬ ‫بینی می شــود تا با ادامه عادی سازی رفتاری با ویروس‬ ‫کرونا این محدودیت ها در سطح بیشتری ادامه یابد‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران ‪ ،‬هم‬ ‫اکنون شهرســتان های امل ‪ ،‬رامسر‪ ،‬نوشهر‪ ،‬محمود اباد‪،‬‬ ‫ســواد کوه‪ ،‬بابل و قائمشــهر در وضعیت قرمز قرار دارند و‬ ‫عمده محدودیت های مصوب ستاد استانی مقابله با کرونا‬ ‫برای این شهرســتان ها در حال اجراســت و احتمال می‬ ‫رود با گســترش ویروس کرونا در روزهای اینده دامنه این‬ ‫محدودیت ها به ســایر شهرستان ها نیز کشانده شود‪.‬برابر‬ ‫اعالم دانشگاه علوم پزشــکی مازندران هم اکنون وضعیت‬ ‫تعدادی از شهرســتان های مازندران نیز به لحاظ کرونایی‬ ‫نارنجی اســت و با توجه به نزدیکی شهرستان های استان‬ ‫و گردشــگرپذیری ‪ ،‬سرعت شیوع بیماری در استان بسیار‬ ‫بیشتر از سایر نقاط کشور است به گونه ای که در کمتر از‬ ‫‪ ۱۰‬روز گذشته سرعت انتقال بیماری از هفت دهم به ‪۱.۴‬‬ ‫دهم یعنی دو برابر رسیده است‪.‬‬ ‫اعمال محدودیت های سختگیرانه‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران هم گفت ‪ :‬از نظر‬ ‫ما به عنوان متولیان ســامت شاید ادامه محدودیت ها تا‬ ‫پایان ویروس کرونــا ضروری بود ‪ ،‬ولی به دالیلی از جمله‬ ‫وضعیت اقتصادی کشــور و معیشت مردم محدودیت ها از‬ ‫سوی ستاد ملی مقابله با کرونا از جمله سفر برداشته شد و‬ ‫تمام مشاغل پرخطر و کم خطر و سایر فعالیت ها به روال‬ ‫عادی برگشت بدون این که پروتکل های بهداشتی و فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی به درستی اجرایی شود‪.‬‬ ‫دکتر سید عباس موســوی افزود ‪ :‬متاسفانه تمام دستگاه‬ ‫هایی که به دالیل اقتصادی به ما برای بازگشــایی مشاغل‬ ‫کم خطر و پرخطر و ســایر فعالیت های صنفی فشار وارد‬ ‫کردند و قول اجرای درست پروتکل های بهداشتی و فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی را از سوی این کسب و کارها دادند‪ ،‬امروز‬ ‫فعالیت نظارتیشــان در این ارتباط کم رنگ شد و افزایش‬ ‫امار بیماران کرونایی را در استان به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران گفت ‪ :‬برداشتن‬ ‫محدودیت های کرونایی باعث تغییر رفتار مردم نسبت به‬ ‫این ویروس خطرناک شد و این عادی سازی رفتاری بدون‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری فیزیکی و‬ ‫حتی استفاده از ماسک باعث شده تا سرعت انتقال افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫دکتر موسوی در مورد ارتباط افزایش امار بیماران کرونایی‬ ‫استان مازندران با برداشتن محدودیت های سفر هم گفت ‪:‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که انتقال ویروس کرونا در استان‬ ‫توسط مســافران غیر بومی که دارای ویالهای شخصی در‬ ‫استان هستند به نســبت بومیان مهاجر کمتر است ‪ ،‬چرا‬ ‫که مســافران غیر بومی مانند بومیان مهاجر در بازگشــت‬ ‫به استان مراودات با دوستان‪ ،‬خویشاوندان درجه یک خود‬ ‫دارند‪.‬وی افزود ‪ :‬بومیان مهاجر در خارج از استان مازندران‬ ‫با ارتباطات خانوادگی خودشــان بیشتر به انتقال ویروس‬ ‫کمک کردند و بخشی از دردسرهای ما در ارتباط با افزایش‬ ‫ســرعت انتقال ویروس که در یک هفتــه اخیر به دو برابر‬ ‫رسیده ‪ ،‬ناشی از همین افراد بومی مهاجر است که با رعایت‬ ‫نکردن فاصله گذاری فیزیکی و شــرکت در مراسم جشن‬ ‫تولد‪ ،‬عروســی و ختم و عزاداری مشــکالت ما را بیشتر از‬ ‫دوره اول شیوع کرونا کرده اند‪.‬‬ ‫دبیر شورای سالمت استان مازندران گفت ‪ :‬افزایش سرعت‬ ‫انتقال ویروس در روزهــای اخیر در مازندران و قرارگیری‬ ‫هفت شهرســتان در زمره وضعیت قرمز ‪ ،‬ادامه همان موج‬ ‫اول کرونایی است و با این وضعیت همه ما باید تالش کنیم‬ ‫که سرعت انتقال را کاهش دهیم چرا که به دلیل عدم ابتال‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از مردم اســتان در مــوج اول به ویروس کرونا ‪،‬‬ ‫در این دوره در خطر ابتال قرار دارند و چنانچه حداقل ‪۲۰‬‬ ‫درصد از این افراد در این مرحله گرفتار شوند ‪ ،‬مشکالت ما‬ ‫از حداقل ‪ ۱۰‬استان کشور بدتر می شود‪.‬‬ ‫دکتر موســوی اظهار داشت ‪ :‬اگرچه ممکن است از لحاظ‬ ‫زیرساخت بیمارســتانی و تامین تجهیزات حفاظت فردی‬ ‫در این مرحله نسبت به دوره اول مشکالت کمتری داشته‬ ‫باشیم ‪ ،‬ولی ورود بیماری به دوره فرسایشی هم باور پذیری‬ ‫مردم را نســبت به کشــندگی بیماری کاهش می دهد و‬ ‫هم این که درمانگران ما را دچار مشــکل و توانایی انها را‬ ‫برای ادامه فعالیت سلب می کند‪.‬وی تنها راهکار پیش رو‬ ‫برای کنترل بیماری کرونا در مازندران را اجرای سختگیرانه‬ ‫پروتکل های بهداشتی ‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی‬ ‫و حتی برگشــت برخی محدودیت ها به خصوص اجباری‬ ‫شدن اســتفاده از ماســک در بیرون از منزل و کم کردن‬ ‫ارتباطات اجتماعی دانست و از مردم خواست تا برای حفظ‬ ‫ســامت خودشــان و کمک به درمانگران این مسایل را‬ ‫رعایت کنند‪.‬رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت ‪:‬‬ ‫برای نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی و فاصله‬ ‫گذاری فیزیکی ‪ ،‬بســته نظارتی تدوین شــد و در اختیار‬ ‫اتحادیه ها و تشــکل های صنفــی و اداره کل صنعت قرار‬ ‫گرفت تــا انها بر عملکرد زیرمجموعه خود در اجرا نظارت‬ ‫داشــته باشــند و ما هم نظارت عالیه بر این روند خواهیم‬ ‫داشت و قطعا با واحدهایی که نخواهند پروتکل ها را رعایت‬ ‫کنند‪ ،‬برخورد می شود و واحدهای انها برای مدت زیادی‬ ‫پلمپ خواهد شد‪.‬‬ ‫ضمن این که حضور مسافران و گردشگران در فصل تابستان‬ ‫هم مزید بر علت اســت برای این کــه انها معموال به چند‬ ‫شهرستان و گاهی تمامی نقاط استان سفر می کنند‪.‬‬ ‫معاون دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران گفت ‪ :‬با افزایش‬ ‫ســرعت انتقال کرونا ‪ ،‬بخشــی از تخت های ویژه و عادی‬ ‫بیمارستانی باید برای بستری بیماران کرونایی اختصاص یابد‬ ‫و ایــن رویه در مرحله دوم پیک ویــروس کرونا به نظر می‬ ‫رســد نسبت به ماه های اول شیوع این ویروس بیشتر باشد‬ ‫و تمام فعالیت ها در اســتان باید در راستای رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشتی ‪ ،‬فاصله گذاری فیزیکی بخصوص استفاده از‬ ‫ماسک باشد‪.‬‬ ‫پرهیز از سفر غیر ضرور‬ ‫اســتاندار مازنــدران هم گفــت ‪ :‬در شــرایطی که هفت‬ ‫شهرستان اســتان وضعیت قرمز کرونایی را پشت سر می‬ ‫گذارند ‪ ،‬انتظار ما این اســت که مــردم اقصی نقاط ایران‬ ‫ســفرهای غیر ضروری به این اســتان نداشته باشند و ما‬ ‫امادگی پذیرایی از انها را در این شرایط نداریم‪.‬‬ ‫احمد حســین زادگان افزود ‪ :‬عالوه بر این ‪ ،‬درخواســت‬ ‫ما از مردم اســتان نیز این اســت که از هر گونه اجتماع و‬ ‫حضور در مراسم عروســی و عزا به خصوص در شهرهایی‬ ‫با وضعیت قرمز خودداری کنند و دستگاه های متولی نیز‬ ‫مســوول مقابله با تجمع ها شدند و تمام واحدهای صنفی‬ ‫و صنعتی اســتان نیز باید پروتکل های بهداشتی و فاصله‬ ‫گذاری فیزیکی را به درســتی اجرا کننــد و در واحدهای‬ ‫کسب و کارشــان ضمن اینکه خودشان از ماسک استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬از ارایه خدمات به کســانی که ماسک نمی زنند‬ ‫نیز خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬در شــرایط فعلی برخی محدودیت ها برای‬ ‫واحدهای صنفی شامل پاساژ ها‪ ،‬تاالرهای پذیرایی و غیره‬ ‫در شهرســتان های با وضعیت قرمز کرونایی به خصوص‬ ‫امل به طور موقت اجرا می شــود و چنانچه برای افزایش‬ ‫این محدودیت ها برای ســایر نقاط استان نیز در راستای‬ ‫سالمت شهروندان نیاز به دریافت مجوز از ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا باشد‪ ،‬این کار انجام می شود‪.‬‬ ‫استاندار مازندران با اشاره به موثر بودن استفاده از ماسک‬ ‫بــرای کاهش انتقال ویــروس کرونا ‪ ،‬از تمام شــهروندان‬ ‫خواست تا با ماسک وارد اجتماع شوند‪.‬‬ ‫ویــروس کرونا که ســی ام بهمن ماه ســال گذشــته با‬ ‫شناســایی ‪ ۲‬بیمار در شهرســتان بابل در مازندران شیوع‬ ‫یافــت ‪ ،‬پس از ‪ ۲‬ماه و اواخــر فروردین ماه به نقطه ثبات‬ ‫رســید ‪ ،‬وضعیتی که تا نیمه تیر ماه جاری ادامه داشــت‬ ‫ولی به دلیل انچه که عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫و فاصله گذاری اجتماعی اعالم شــد‪ ،‬در یک هفته گذشته‬ ‫روند صعودی یافت‪.‬‬ ‫نیروهایی که در قالب قراردادهای موقت ‪ ۸۵‬روزه در دوران کرونا به کمک دانشگاه علوم پزشکی مازندران امدند‬ ‫در اولویت استخدام این دانشگاه قرار می گیرند‬ ‫دکتر محمد پنبه چی معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه‬ ‫ریزی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران با اعالم مطلب فوق‬ ‫افزود ‪ :‬در دوران کرونایی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران‬ ‫‪ ۴۳۰‬نفر که ‪ ۱۳۰‬نفرشــان را پرستاران تشکیل می دادند از‬ ‫بین نیروهای داوطلب ثبت نامی برای همکاری در زمان همه‬ ‫گیری این ویروس به طور موقت به کار گرفت‪.‬‬ ‫دکتر پنبه چی اظهار کرد ‪ :‬با وجود این که تمام این پرستاران‬ ‫از طریق شرکت های خدمات در دوران همه گیری کرونا برای‬ ‫کمک به بیمارســتان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران به‬ ‫کار گرفته شدند ‪ ،‬ولی دستمزدشان همسان با سایر نیروهای‬ ‫درمانی رسمی و پیمانی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫معاون توســعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازندران اضافه کرد ‪ :‬عالوه بــر ان منابعی که در‬ ‫قالب اعتبار تشویقی در دوران کرونا به دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازنــدران اختصاص یافت‪ ،‬مطابق با جدول پرداختی به این‬ ‫نیروها نیز این هدیه تشویقی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫دکتر پنبه چی در مورد میزان اعتبار تشویقی اختصاصی برای‬ ‫پرداخت به کارکنان حوزه بهداشتی و درمانی در دوران کرونا‬ ‫گفــت ‪ :‬در مجموع حدود ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال اعتبار برای این‬ ‫بخش به دانشــگاه علوم پزشکی مازندران اختصاص یافت که‬ ‫این پرداختی به تناسب حوزه های تخصصی بهداشت و درمان‬ ‫به کارکنان خط مقدم مقابله با کرونا پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به گفته معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران در سال گذشته در مجموع ‪ ۶۱۰‬نیروی‬ ‫جدید به استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران در امدند و‬ ‫پیش بینی می شود از محل استخدام سه هزار پرستار جدید‬ ‫در سطح کشــور نیز سهمیه ای برای علوم پزشکی مازندران‬ ‫اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫دکتر پنبه چی افزود ‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۵۰‬نفر پرستار و حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬نیروی پشتیبانی در قالب نیروهای شرکتی در دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی مازندران از میان نیروهــای ‪ ۸۵‬روزه فراخوان‬ ‫شــدند و در مراحل بعدی نیز تالش می شود تا این نیروها با‬ ‫الویت استخدام شوند‪.‬‬ ‫دکتر تورج اسدی‪ ،‬معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫در حال حاضر کمبود تخت های بیمارستانی نداریم‬ ‫دکتر تورج اســدی‪ ،‬معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران با بیان اینکه شرایط امروز ما نسبت به ماه های‬ ‫گذشته متفاوت است‪ ،‬گفت‪ :‬در اسفند و فروردین میزان‬ ‫ابتــای ما چند نفر بود ولی در حــال حاضر میزان ابتال‬ ‫افزایش پیدا کرده بنابراین باید اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه در چند ماه گذشــته میزان اپیدمی‬ ‫به تدریــج کاهش پیدا کرد‪ ،‬افــزود‪ :‬در چند هفته اخیر‬ ‫بــه دلیل عدم توجه مــردم به پروتکل های بهداشــتی‪،‬‬ ‫بازگشایی ها و تجمعات غیر ضروری شاهد افزایش ابتالی‬ ‫بیماران هستیم‪.‬‬ ‫دکتر اســدی با تاکید بر اینکه شرایط استان مازندران با‬ ‫سایر استان ها متفاوت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در استان مازندران‬ ‫تعدادی از استان ها وضعیت قرمز و نارنجی دارند و برخی‬ ‫از شهر ها نیز اتش زیر خاکستر هستند بنابراین باید همه‬ ‫‪7‬‬ ‫مردم رعایت کنند‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران با بیان‬ ‫اینکــه فصل تابســتان و با افزایش ســفرها بخشــی از‬ ‫‪ICU‬را بیماران تصادفی اشــغال مــی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضر کمبود تخت های بیمارســتانی نداریم و در‬ ‫چنــد روز اینده تخت هــای ویژه را به ظرفیت اســتان‬ ‫اضافه می کنیم‪.‬‬ ‫تشدید محدودیت های‬ ‫کرونایی در شهرهای قرمز‬ ‫مازندران‬ ‫ایسنا‪/‬مازندران رئیس مرکز بهداشت استان مازندران با بیان‬ ‫اینکه استفاده از ماســک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫جزو حقوق شــهروندی و وظیفه همه مردم است‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش بیمــاران در مازندران‪ ،‬با توجه به افزایش‬ ‫بیمــاران در مازندران‪ ،‬طبق مصوبه ســتاد مقابله با کرونا‬ ‫کشــور در شــهرهای قرمز تدابیر الزم برای اجرای برخی‬ ‫محدودیت ها صورت گرفت‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫مازنــدران‪ ،‬حامد روحانی زاده‪ ،‬بــه افزایش بیماران مبتال‬ ‫به کووید ‪ ۱۹‬در اکثر شــهرهای استان مازندران اشاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬به دلیل افزایش امار بیمــاران مراجعه کننده به‬ ‫مراکز درمانی‪ ،‬اقدامات پیشگیرانه را در سطح استان تشدید‬ ‫کرده ایم‪.‬وی با بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫و مراعات بهداشــت فردی می تواند ابتال به این بیماری را‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به افزایش بیماران در مازندران‪،‬‬ ‫طبق مصوبه ســتاد مقابله با کرونا کشور در شهرهای قرمز‬ ‫تدابیر الزم برای اجرای برخی محدودیت ها صورت گرفت‬ ‫و از فعالیت برخی از مراکز پرتجمع نیز جلوگیری به عمل‬ ‫خواهــد امد‪.‬روحانی زاده تصریح کــرد‪ :‬ادارات نیز موظف‬ ‫شدند از ارائه خدمات به افرادی که پروتکل های بهداشتی‬ ‫را رعایت نمی کنند خودداری کنند‪.‬‬ ‫معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با بیان‬ ‫اینکه استفاده مناسب از ماسک می تواند تا حدود زیادی از‬ ‫ابتال افراد به این بیماری جلوگیری کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬استفاده‬ ‫از ماســک و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی جزء حقوق‬ ‫شــهروندی و وظیفه همه مردم است تا بتوان از گسترش‬ ‫و انتقال ان به دیگران جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وی بر به کار بســتن همه دســتورالعمل های بهداشتی به‬ ‫صورت دقیق و عدم حضور در مکان های شلوغ و پرهیز از‬ ‫مسافرت های غیر ضرور و عدم برگزاری مراسم و تجمعاتی‬ ‫که تعداد زیادی از افراد کنار هم قرار می گیرند برای قطع‬ ‫زنجیره و همه گیری بیماری تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز بهداشت استان با بیان اینکه اگر مردم پروتکل‬ ‫های بهداشــتی را رعایت نکنند با مشکل جدی مواجه می‬ ‫شــویم‪ ،‬بر تشــدید نظارت بر فعالیت اصناف تاکید کرد و‬ ‫افزود‪ :‬همه اصناف و کســبه موظف به رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی هســتند و در صورت تخلف با متخلفین برخورد‬ ‫جدی قانونی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس مرکز بهداشت استان مازندران‪:‬‬ ‫استفاده از ماسک و رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی جزو‬ ‫حقوق شهروندی و وظیفه‬ ‫همه مردم است‬ ‫دکتر حامد روحانی زاده‪ ،‬معاون بهداشــتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازندران به افزایش بیماران مبتال به کووید ‪۱۹‬‬ ‫در اکثر شــهرهای استان مازندران اشــاره کرد و گفت‪ :‬به‬ ‫دلیل افزایش امار بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی‪،‬‬ ‫اقدامات پیشگیرانه را در سطح استان تشدید کرده ایم‪.‬‬ ‫?وی با بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی و مراعات‬ ‫بهداشت فردی می تواند ابتال به این بیماری را کاهش دهد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به افزایش بیماران در اســتان ‪ ،‬طبق مصوبه‬ ‫ستاد مقابله با کرونا کشــور در شهرهای قرمز تدابیر الزم‬ ‫برای اجرای برخی محدودیت ها صورت گرفت و از فعالیت‬ ‫برخی از مراکز پرتجمع نیز جلوگیری به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫?دکتر روحانی زاده افزود‪ :‬ادارات نیز موظف شدند از ارائه‬ ‫خدمات به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی‬ ‫کنند خودداری کنند‪.‬‬ ‫معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با بیان‬ ‫اینکه استفاده مناسب از ماسک می تواند تا حدود زیادی از‬ ‫ابتال افراد به این بیماری جلوگیری کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬استفاده‬ ‫از ماســک و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی جزو حقوق‬ ‫شــهروندی و وظیفه همه مردم است تا بتوان از گسترش‬ ‫و انتقال ان به دیگران جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫?وی بر بکار بســتن همه دســتورالعمل های بهداشتی به‬ ‫صورت دقیق و عدم حضور در مکان های شــلوغ و پرهیز‬ ‫از مســافرت های غیر ضرور و عدم برگزاری مراســمات و‬ ‫تجمعاتــی که تعداد زیادی از افراد کنار هم قرار می گیرند‬ ‫برای قطع زنجیره و همه گیری بیماری تاکید کرد‪.‬‬ ‫?رئیس مرکز بهداشت استان با بیان اینکه اگر مردم پروتکل‬ ‫های بهداشــتی را رعایت نکنند با مشکل جدی مواجه می‬ ‫شــویم‪ ،‬بر تشــدید نظارت بر فعالیت اصناف تاکید کرد و‬ ‫افزود‪ :‬همه اصناف و کســبه موظف به رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی هســتند و در صورت تخلف با متخلفین برخورد‬ ‫جدی قانونی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬اسماعیل احمدی‬ ‫هفته نامه ونوشه‬ ‫ ‬ ‫ی فرهنگی‬ ‫زمینه ‪:‬اجتماع ‬ ‫تلفن‪01133410728 :‬‬ ‫ ‬ ‫نشانی‪ :‬ساری ‪ -‬کوی اتحاد‪ -‬مجتمع عندلیب‬ ‫چاپ‪ :‬تکتم‬ ‫ ‬ ‫گستره توزیع استان مازندران‬ ‫همراه ‪09355226965 :‬‬ ‫شماره ‪73‬‬ ‫‪ 21‬تیر ‪1399‬‬ ‫سردبیر‪:‬سمانه صادقی‬ ‫با حضور مدیر کل اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫برنامه سنجش سالمت جسمانی و امادگی تحصیلی نواموزان‬ ‫بدو ورود به دبستان سال ‪ 99‬اغاز شد‬ ‫با حضور مدیــر کل اموزش و پرورش مازندران برنامه‬ ‫سنجش سالمت جسمانی و امادگی تحصیلی نواموزان‬ ‫بدو ورود به دبستان سال ‪ 99‬اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اموزش‬ ‫و پــرورش مازندران؛ « علیرضا ســعدی پور» در طی‬ ‫مراســمی که امروز در شهرستان ســاری برگزارشده‬ ‫بود‪ ،‬اغاز برنامه ســنجش سالمت جسمانی وامادگی‬ ‫تحصیلی نواموزان بدو ورود به دبستان سال تحصیلی‬ ‫جدید را اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه در این طرح ســنجش حدود‬ ‫‪ 23000‬نواموز مورد ارزیابی قــرار می گیرند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬انجام ســنجش در ‪ 23‬پایگاه اصلی و ‪ 17‬پایگاه‬ ‫فرعی‪ ،‬صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این مقام مســئول با اشــاره به اینکه در این پایگاه ها‬ ‫عالوه بر ســنجش تحصیلی نوامــوزان‪ ،‬امکانات الزم‬ ‫به جهت بینایی ســنجی و شنوایی سنجی و بهداشت‬ ‫نیز تعبیه شــده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫پیش امده به سبب ویروس کرونا‪،‬خانواده های محترم‬ ‫با نوبت دهی که از قبل صورت می گیرد اقدام به انجام‬ ‫امور مربوط به سنجش خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫سعدی پور با اشــاره به اینکه دانش اموزان و نواموزان‬ ‫با توجه به موقعیــت جغرافیایی محل زندگی خانواده‬ ‫انها مورد ســنجش قرار خواهند گرفت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬روزانه حــدود ‪ 20‬دانش امــوز و نواموز مورد‬ ‫ســنجش قــرار میگیرند و ثبــت نــام دانش اموزان‬ ‫و نوامــوزان هــم بــا توجه بــه همین ایتــم انجام‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران با اشــاره به اینکه‬ ‫یکی از ســاحت های مهم در سند تحول بنیادین برای‬ ‫دانش اموزان ‪ ،‬ساحت تربیت بدنی سالمتی و تندرستی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬رشــد متعادل و متوازن دانش اموز برای‬ ‫پیشبرد اهداف اموزشــی و کشف استعدادهای بالقوه‬ ‫دانش اموزان و تبدیل ان به استعدادهای بالفعل مورد‬ ‫توجه است که این امر توســط سنجش مورد ارزیابی‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سنجش از نیمه دوم تیر ماه تا پایان مرداد ماه‬ ‫برگزار می شود‬ ‫معاون امــوزش ابتدایی اموزش و پــرورش مازندران‬ ‫در مراســم افتتاحیه اغاز فعالیت «برنامه ســنجش‬ ‫ســامت جســمانی و امادگی تحصیلی نواموزان بدو‬ ‫ورود به دبســتان سال ‪ »99‬با اشاره به اهمیت برپایی‬ ‫ایــن طــرح ؛افزود‪:‬این طرح که از نیمــه دوم تیرماه‬ ‫اغاز شــده با در نظــر گرفتن تمامــی پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در پایگاههای ســنجش فعال در اســتان‬ ‫انجام می شــود و انتظار می رود تا پایان مرداد ماه به‬ ‫پایان برسد ‪.‬‬ ‫حمایت استاندار مازندران از فعالیت های شهرداری در جذب سرمایه گذار؛‬ ‫یافتن سرمایه گذار در شرایط دشوار امروز‪ ،‬هنر شهردار ساری است‬ ‫احمد حســین زادگان اســتاندار مازندران در نشست‬ ‫مشترک با شــهردار و اعضای شــورای اسالمی شهر‬ ‫ســاری گفت‪ :‬یافتن ســرمایه گذار در شــرایط دشوار‬ ‫امروز‪ ،‬هنر شهردار ساری است‬ ‫به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملل‬ ‫شهرداری ســاری‪ ،‬نشست مشترک حســین زادگان‬ ‫اســتاندار مازندران با عباس رجبی شــهردار ســاری‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشســت که رازجویان معــاون امور هماهنگی‬ ‫عمرانی اســتاندار مازنــدران‪ ،‬رضایــی فرماندار مرکز‬ ‫اســتان‪ ،‬محمدی تاکامی مدیرکل دفتر امور شــهری‬ ‫اســتانداری‪ ،‬عباس رجبی شهردار و عشوری و نقیبی‬ ‫اعضای شــورای اسالمی شهر ســاری حضور داشتند‪،‬‬ ‫احمد حســین زادگان اســتاندار مازندران گفت‪ :‬هنر‬ ‫شهردار ساری برای یافتن ســرمایه گذار ‪ ،‬نوید خوبی‬ ‫برای شهروندان ســاروی است چرا که ساری در سال‬ ‫‪ 2022‬به عنوان پایتخت گردشگری میزبان کشورهای‬ ‫اکو در مرکز مازندران می باشد‪.‬‬ ‫عباس رجبی شــهردار ساری در نشســت با استاندار‬ ‫مازندران درباره پــروژه زمین صفرابــاد گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫مرکز بزرگ گردشــگری و تفریحی در زمین صفراباد‬ ‫از طرح هایی است که مجموعه شهرداری ساری پیگیر‬ ‫اجرایی شدن ان می باشد‪.‬‬ ‫رجبی بابیان اینکه این ظرفیت تفریحی و گردشگری‬ ‫به زودی در اختیار شهروندان قرار می گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با انتخاب سرمایه گذار موثر ‪ ،‬پروژه رفاهی ماندگاری را‬ ‫برای شهروندان به یادگار خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫اســفندیار عشوری عضو شــورای اسالمی شهر ساری‬ ‫و رییس کمیســیون ســرمایه گذاری این شــورا‪ ،‬در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬حســین زادگان استاندار مازندران‪،‬‬ ‫مسئولی ساعی و پرتالش است و از پروژه های شهرداری‬ ‫و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران حمایت‬ ‫می کند‪.‬فرامرز نقیبی دیگر عضو شــورای اسالمی شهر‬ ‫ساری با اشاره به اینکه زمین صفراباد به دلیل نزدیکی‬ ‫به شهر ساری و قرار گرفتن در مسیر منتهی به دریای‬ ‫خزر فرصت خوبی برای گردشگری است‪ ،‬گفت‪ :‬جذب‬ ‫ســرمایه گذار برای احداث این پروژه فرصت خدمت به‬ ‫شهروندان را بیش از پیش فراهم می کند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬زمیــن هفت و نیم هکتــاری صفراباد‬ ‫ســاری کــه ظرفیت مهمی در گردشــگری ســاری‬ ‫محسوب می شــود ســال ها با وعده ایجاد شهربازی‪،‬‬ ‫بدون استفاده باقی مانده و امروز رجبی شهردار ساری‬ ‫پیگیر اجرای طرح گردشگری در این زمین با مشارکت‬ ‫سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫رجبی شــهردار ساری که توسعه گردشــگری و ارائه‬ ‫خدمات به شــهروندان را پیگیری می کند امروز برای‬ ‫ارائه خدمات رفاهی بیشــتر به شــهروندان‪ ،‬به دنبال‬ ‫جذب سرمایه گذار در پروژه های مختلف شهری است‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری ساری‪:‬‬ ‫امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری شهروندان هستیم‬ ‫*امکانات شهرداری در خدمت اگاهی رسانی به شهروندان‬ ‫نیک نقش‪ ،‬معاون خدمات شــهری شــهرداری ساری‬ ‫گفت‪ :‬امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند همکاری‬ ‫شــهروندان در کاهش رفت و امدهــای غیرضروری‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬رعایت فاصله اجتماعی و دیگر‬ ‫موازین بهداشتی برای مقابله با کرونا هستیم‪.‬‬ ‫به گــزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل‬ ‫شهرداری ســاری ‪ ،‬مصطفی نیک نقش اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به شــرایط شیوع کرونا از اســفند سال گذشته‬ ‫و تعطیلی برخی کســب و کارها و اســیب به برخی‬ ‫مشــاغل‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداشتی و رونق کسب‬ ‫و کار ضروری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل شــیوع ویروس کرونا مجبور شدیم‬ ‫برخی اصنــاف و بازارهای محلــی را تعطیل کنیم؛ با‬ ‫شــروع به کار مجدد اصناف و بازارهای هفتگی‪ ،‬تاکید‬ ‫بر رعایت موازین بهداشــتی است تا زنجیره ابتال قطع‬ ‫شــود‪.‬معاون خدمات شهری شــهرداری ساری گفت‪:‬‬ ‫بدیهی اســت چنانچه پروتکل های بهداشــتی به ویژه‬ ‫در بازارهای هفتگی رعایت نشــود‪ ،‬مجبور می شــویم‬ ‫دوباره ایــن بازارها را تعطیل کنیــم؛ هرچند که نگاه‬ ‫مــا تالش برای بهبود فضای کســب و کار اســت اما‬ ‫نیازمند همکاری همه جانبه شــهروندان و کســبه در‬ ‫رعایت نکات بهداشــتی‪ ،‬اســتفاده از ماسک و حفظ‬ ‫فاصله اجتماعی هستیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬ناوگان تاکسیرانی مجاز به سوار‬ ‫ی ها و ‪ ۶‬مسافر در خودروهای‬ ‫کردن ‪ 3‬مسافر در تاکس ‬ ‫ون است‪ ،‬تا فاصله اجتماعی حفظ شود‪.‬‬ ‫نیک نقش افزود‪ :‬بنا به تصمیات اتخاذ شــده از سوی‬ ‫شهرداری ‪،‬ســازمان اتش نشانی‪ ،‬روزانه در ‪ ۲‬نوبت در‬ ‫ساعت های ‪ 8‬صبح و ‪ ۱۸‬عصر پیام هایی درباره رعایت‬ ‫کردن نکات بهداشتی به شهروندان را هشدار می دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی‬ ‫و سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری از امکانات‬ ‫و تابلوهای شــهری برای اطالع رســانی به شهروندان‬ ‫ســاروی اســتفاده می کنند تا با بهــره گیری از همه‬ ‫امکانات شــهری‪ ،‬اگاهی بخشی به شــهروندان انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نیک نقش عنوان کرد‪ :‬ســازمان ارامستان شهرداری‬ ‫ســاری ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در زمینه‬ ‫تدفین افرادی که به دلیل ابتال به کرونا جان باخته اند‪،‬‬ ‫کلیه موازین شرعی را با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫اعالم شده از سوی ستاد ملی کرونا‪ ،‬اجرا می کند‪.‬‬ ‫معاون خدمات شــهری شهرداری ساری با بیان اینکه‬ ‫امروز بیشــتر از هــر زمان دیگــری نیازمند همکاری‬ ‫شــهروندان در کاهش رفت و امدهــای غیرضروری‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬رعایت فاصله اجتماعی و دیگر‬ ‫موازین بهداشــتی برای مقابله با کرونا هستیم گفت‪:‬‬ ‫تردید نداریم شهروندان ساروی مانند همیشه‪ ،‬یاریگر‬ ‫خادمان خود در این مسیر خواهند بود‪.‬‬ ‫باهدف توسعه متوازن و نشاط اجتماعی ؛‬ ‫اجرای باند سالمت در کمربندی جنوبی ساری‬ ‫طــرح باند ســامت در کمربندی جنوبی ســاری باهدف‬ ‫توسعه متوازن و افزایش نشاط اجتماعی اغاز و فاز نخست‬ ‫ان در حال اجراست‬ ‫به گزارش مدیریت بین الملل و امور ارتباطات شــهرداری‬ ‫ساری‪ ،‬چشم انداز مدیریت شهری توجه به نشاط اجتماعی‬ ‫و ارتقای سالمت شهروندان اســت همسو با این رویکرد و‬ ‫تاکید شهردار ســاری مبنی بر احداث باند سالمت مراحل‬ ‫اجرای این طرح در کمربندی جنوبی در منطقه سه شهری‬ ‫که حلقه اتصال بلوار کشــاورز در جنوب به بلوار پاسداران‬ ‫در غرب ساری است؛ در حال انجام است‪.‬‬ ‫این طرح کــه به طول ‪ 6‬کیلومتر رفت وبرگشــت طراحی‬ ‫شد در فاز نخســت ‪ 700‬متر به صورت پایلوت در دستور‬ ‫کار شهرداری منطقه ســه قرار گرفت و شهرداری منطقه‬ ‫عملیات عمرانی ان که شامل زیرسازی و اسفالت است را با‬ ‫استفاده از توانمندی های داخلی اغاز و در دست اجرا دارد‪.‬‬ ‫اجرای این طرح عالوه بر توزیع یکســان خدمات شهری‪،‬‬ ‫چشم انداز زیبایی را در این منطقه ایجاد می کند ‪ ،‬فاز دوم‬ ‫ایــن عملیات هم در طول ‪ 6‬کیلومتر رفت وبرگشــت انجام‬ ‫می شــود‪ .‬پرهیز از بخشــی نگری و توزیع یکسان خدمات‬ ‫شهری از اولویت های مهم شهرداری ساری است تا محیطی‬ ‫سالم و شاداب را برای شهروندان ساروی فراهم کند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه ونوشه

هفته نامه ونوشه 77

هفته نامه ونوشه 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/06/15
هفته نامه ونوشه 75

هفته نامه ونوشه 75

شماره : 75
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه ونوشه 74

هفته نامه ونوشه 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/04/28
هفته نامه ونوشه 71

هفته نامه ونوشه 71

شماره : 71
تاریخ : 1399/04/07
هفته نامه ونوشه 70

هفته نامه ونوشه 70

شماره : 70
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه ونوشه 69

هفته نامه ونوشه 69

شماره : 69
تاریخ : 1399/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!