هفته نامه ونوشه شماره 75 - مگ لند

هفته نامه ونوشه شماره 75

هفته نامه ونوشه شماره 75

هفته نامه ونوشه شماره 75

‫با حضور سرپرست وزارت صنعت و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫کارخانه ‪ MDF‬ارین شیمی‬ ‫در بندر امیراباد به بهره برداری رسید‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫را بخوانید‬ ‫شماره ‪ / 75‬هفته نامه ونوشه ‪ 11 /‬مرداد ‪ 4 / 1399‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 1000‬تومان‬ ‫وضعیت قرمـز کرونا در مازندران‬ ‫همچنان ادامه دارد‪...‬‬ ‫تیترهای روز‬ ‫یادداشت‬ ‫مشارکت اجتماعی؛‬ ‫معیار پویایی جامعه‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫را بخوانید‬ ‫سرهنگ پرویز‬ ‫شعبانی‬ ‫رجبی‪ ،‬شهردار ساری‪:‬‬ ‫مشارکت شهروندان‬ ‫گامی موثر در توسعه و‬ ‫هوشمندسازی مرکز استان‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫از معدنی که زباله دان شد تا چرایی‬ ‫ثبت جهانی نشدن؟!‬ ‫معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫هرگونه نسخه پیچی خارج‬ ‫از پروتکل ممنوع است‬ ‫‪1‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫خبـــر‬ ‫دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ‪:‬‬ ‫وضعیت قرمز کرونا در مازندران‬ ‫همچنان ادامه دارد‬ ‫براســاس اخرین گزارش طی‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته تعداد موارد‬ ‫ابتــا در دانشــگاه های علــوم‬ ‫پزشــکی مازنــدران و بابل به‬ ‫‪ ۲۹۳‬نفر و تعداد موارد بستری‬ ‫به یک هزار و ‪ ۸۶۳‬نفر رسید‪.‬‬ ‫چنــد روزی اســت کــه‬ ‫وارد ششــمین ماه از شــیوع‬ ‫ویروس کرونا در اســتان شدیم‬ ‫درحالی کــه این اســتان برای‬ ‫دومین بار است که شرایط قرمز‬ ‫کرونایی مواجه می شود‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬روز از بــه صــدا‬ ‫درامــدن اژیر قرمــز کرونایی‬ ‫در اســتان مازندران می گذرد‪،‬‬ ‫درســت است مردم این استان از همزیســتی مسالمت امیز و عادی سازی ویروس‬ ‫کرونا فاصله گرفتند اما شرایط به حالت مطلوب و ایده ال نرسیده است‪.‬‬ ‫نگرانی مهم دیگر این است مازندران فروردین ماه امسال نیز شرایط قرمز کرونایی‬ ‫را تجربه کرده و با اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها توانسته به شرایط زرد برسد‬ ‫که امیدواریم این بار مردم به بحث فاصله گذاری و رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫توجه بیشتری کنند‪.‬‬ ‫دکتر ســید عباس موسوی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران در این باره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته تعداد ‪ ۲۵۰‬بیمار مشکوک به کرونا بر اساس‬ ‫تشــخیص بالینی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫در سطح استان بستری شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین مدت تعداد ‪ ۲۷۴‬نفر از افراد مشــکوک بســتری شــده‪ ،‬از‬ ‫بیمارستان ها مرخص شدند و تکمیل روند درمانی خود را در منزل ادامه خواهند‬ ‫داد‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران بیان کرد‪ :‬هم اکنون هــزار و ‪ ۵۵۷‬نفر‬ ‫بیمار مشــکوک به ویروس کرونا با عالئم تنفسی حاد مشکوک به کرونا بر اساس‬ ‫تشخیص بالینی در این مراکز بستری هستند‪.‬‬ ‫فرزاد جاللی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بابل نیز در ادامه اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۳۰۶‬بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های بابل بسترى هستند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۴۳‬بیمارجدید بســتری و ‪ ۵۰‬بیمار هم‬ ‫ترخیص شدند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی بابل در پایــان گفت‪ ۴۹ :‬بیمــار در بخش های‬ ‫مراقبت های ویژه بستری هستند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬براساس اخرین گزارش طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته تعداد موارد ابتال‬ ‫در دانشــگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل به ‪ ۲۹۳‬نفر و تعداد موارد بستری‬ ‫به یک هزار و ‪ ۸۶۳‬نفر رسید‪.‬‬ ‫با وجود اینکه روزانه در فضای مجازی و گپ وگفت ها یا اخبار غیررســمی درباره‬ ‫فوت بیماران مبتال به کرونا می شــنویم و برخی از استان های کشور درباره تعداد‬ ‫فوتی های کرونا در استان مدیریت خود اماری ارائه کردند؛ اما روسای دو دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی مازندران و بابل هنوز اماری در این بــاره ارائه نکردند و تنها امار‬ ‫منسجم از درگذشتگان کرونا در استان مربوط به تعداد شهدای سالمت است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مشــارکت عبارت اســت‬ ‫از ایجــاد نوعی احســاس‬ ‫همبستگی و تعلق و تالش‬ ‫جمعــی میان افــراد یک‬ ‫جامعه به منظور نیل به یک نظام عادالنه ی اجتماعی‪ ،‬درواقع‬ ‫اهمیت مشــارکت در یک نظام اجتماعی تا جایی اســت که‬ ‫می توان گفت سعادت فردی و ارامش و پویایی اجتماعی در‬ ‫ان به طور مستقیم در ارتباط با میزان تمایل افراد ان جامعه‬ ‫به کنــش معطوف به جمع دارد به بیــان بهتر توانایی یک‬ ‫نظام اجتماعی در گرد هم اوردن و ســاماندهی خواسته های‬ ‫متکثر فردی و گروهی در درون نظام حول اهداف بلندمدت‬ ‫و فراگیر و فراهم اوردن زمینه های مشارکت معطوف به این‬ ‫اهداف کلــی و عمومی افراد و گروه هــای حاضر در اجتماع‬ ‫ازیک طرف احســاس رضایتمندی‪ ،‬احساس تعلق عمومی و‬ ‫احساس همبســتگی اجتماعی را در میان اعضای ان جامعه‬ ‫ایجاد و تقویت می کند و از طرف دیگر با توجه به مشــارکت‬ ‫داوطلبانــه ی اعضا‪ ،‬ثبات و پویایی خــود را تضمین می کند‪.‬‬ ‫مشــارکت در عرصه هــای اجتماعی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اقتصادی را می توان‪ ،‬مشارکت در توزیع منزلت‪ ،‬توزیع قدرت‪،‬‬ ‫توزیع معرفت و توزیع ثروت دانست‪.‬‬ ‫مشــارکت اجتماعی‪ :‬مشــارکت در معنای اجتماعی ان به‬ ‫مفهوم فعالیت ارادی‪ ،‬مســتقیم و غیرمســتقیم اعضای یک‬ ‫جامعه در امور محله‪ ،‬شــهر‪ ،‬کشور و سرزمین خود به منظور‬ ‫شکل دادن حیات اجتماعی تعریف شده است‪.‬‬ ‫مشــارکت سیاســی‪ :‬مشــارکت سیاســی به عنوان یکی از‬ ‫شــاخص ترین و بارزترین ص َور مشارکت به طور اخص بر ان‬ ‫دسته از فعالیت های ارادی داللت دارد که از طریق ان اعضای‬ ‫یک جامعه در فرایندهای سیاسی ان جامعه شرکت کرده و‬ ‫در شکل دادن حیات سیاسی مشارکت می نمایند‪.‬‬ ‫مدیر کل اموزش و پرورش مازندران در جلسه شورای عالی نماز‬ ‫بحث نماز به صورت جدی در اموزش و پرورش مازندران‬ ‫مورد توجه است‬ ‫مدیر کل امــوزش و پــرورش مازندران در‬ ‫جلسه شــورای عالی نماز که با حضور دکتر‬ ‫ابراهیمــی رئیس ســتاد اقامه نماز اســتان‬ ‫مازندران برگزار شد گفت‪ :‬امروز بحث نماز به‬ ‫صورت جدی در اموزش و پرورش مازندران‬ ‫مورد توجه است‪.‬‬ ‫به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی‬ ‫اموزش و پرورش مازندران؛ «علیرضا سعدی‬ ‫پور» در این نشست با بیان اینکه کرونا باعث‬ ‫شــد یک فرصت برای تحــول در اموزش و‬ ‫پرورش ایجاد شــود افزود‪ :‬اموزش و پرورش‬ ‫مازنــدران حتی در زمان کرونــا نیز اموزش‬ ‫نماز را مورد توجه قرار داده اســت به طوری‬ ‫که در ایــن زمینه ‪ 16‬هزار دانــش اموزان‬ ‫مازندرانی در سایت مازند محتواو کلیه پویش‬ ‫های برگزار شده اثر ارائه کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما از ستاد اقامه نماز استان‬ ‫خواســتاریم که با تمام کارشناسان خود به‬ ‫کمــک اموزش و پرورش بیاید خاطرنشــان‬ ‫کــرد ‪:‬ما مــی توانیم با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫ســتاد اقامه نماز کیفیت محتوای اموزشی را‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ســعدی پور در پایان به ساخت نمازخانه ها‬ ‫در مدارس اشاره کرد و افزود ‪:‬امسال تدابیری‬ ‫اندیشه شده اســت تا در غالب پروژه مهر به‬ ‫صــورت ‪ 50‬درصد خیر ‪ 50،‬درصد دولت در‬ ‫مدارس نمازخانه ساخته شود و با هماهنگی‬ ‫هایــی الزم با حوزه ها جهت اســتقرار ائمه‬ ‫جماعت در مدارس انجام شده است‪.‬‬ ‫در پایان دکتر ابراهیمی رئیس ســتاد اقامه‬ ‫نماز استان مازندران‪ ،‬انتظارات این ستاد را از‬ ‫اموزش و پرورش بیان کرد‪:‬ما الزم داریم که‬ ‫اموزش و پرورش یــک تحول جدید و نو در‬ ‫فضای مجازی برای اشاعه فرهنگ نمازخوانی‬ ‫ایجاد کند تا به تمام جامعه و کشــور تسری‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل از دانشگاه فرهنگیان امام علی (ع) بابلسر‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪ / 11‬مرداد ‪ / 1399 /‬شماره ‪75‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هفته نامه‬ ‫اجتماعــی ـ فرهنگـــی‬ ‫با حضور سرپرست وزارت صنعت و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫مشارکت اجتماعی؛‬ ‫معیار پویایی جامعه‬ ‫سرهنگ پرویز‬ ‫شعبانی‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫مشــارکت فرهنگی‪ :‬در بعد فرهنگی مشــارکت میل فرد به‬ ‫درونی کردن فرهنگ و ابعاد ان در شــکل ارزش ها‪ ،‬هنجارها‬ ‫و مفاهیم فرهنگی خاص نظیر جامعه پذیری و جامعه گرایی‪،‬‬ ‫نظم پذیری و کســب علم‪ ،‬ســبقت جویی‪ ،‬ریســک پذیری‪،‬‬ ‫نوع دوستی و میل به نواوری و به طورکلی تبعیت از فرهنگ و‬ ‫طرح ریزی زندگی اجتماعی بر اساس هدف های فرهنگی که‬ ‫باارزش قلمداد شده اند معنا می دهد‪.‬‬ ‫مشارکت اقتصادی‪ :‬به مشــارکت در امور اقتصادی عموماً از‬ ‫دو منظر نگریســته می شود‪ .‬نخست وضعیت اشتغال بیکاری‬ ‫به عنوان مبنایی برای تعیین اندازه ی سطح مشارکت اقتصادی‬ ‫در یــک جامعــه و دوم حضور اگاهانه و مختارانه ی اقشــار‬ ‫مختلف مردم در جهت تولید‪ ،‬پس انداز‪ ،‬سرمایه گذاری بیش تر‬ ‫و مطلوب تر‪ ،‬توزیع مناسب و عادالنه‪ ،‬مصرف عقالنی و بهینه‬ ‫از منابع مادی و طبیعی و صرفه جویی در اســتفاده از منابع‬ ‫کمیاب زندگی است‪.‬‬ ‫یکی از مباحث مهم در بحث مشــارکت‪ ،‬پیوند مشــارکت و‬ ‫قدرت است‪ .‬درواقع‪ ،‬مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و‬ ‫سیاسی تنها در صورتی شکلی اصیل‪ ،‬کارامد و اثرگذار به خود‬ ‫خواهد گرفت که باقدرت یافتن انان همراه باشد‪.‬‬ ‫باقــدرت گرفتن جامعه ی مدنی و ســازمان های غیردولتی و‬ ‫تقویت سازمان های محلی‪ ،‬مشارکت در جامعه افزایش یافته‬ ‫و بــا تضعیف قدرت جامعه ی مدنی و نهادهای جلب کننده ی‬ ‫مشارکت اجتماعی‪ ،‬میزان مشارکت اجتماعی در سطح ملی‬ ‫و محلــی کاهش می یابــد‪ .‬یکی از مصادیق و شــاخص های‬ ‫مشارکت اجتماعی مردم میزان عضویت انان در سازمان های‬ ‫غیردولتی اســت‪ .‬نتایج حاکی از ان اســت که نه تنها تعداد‬ ‫سازمان های غیردولتی کم اســت بلکه میزان عضویت مردم‬ ‫در همان تعداد سازمان موجود نیز در سطح پایینی قرار دارد‪.‬‬ ‫از دیگــر علل مشــارکت محدود مــردم در ســازمان های‬ ‫غیردولتی‪ ،‬فقدان یا کاهش سرمایه ی اجتماعی است‪ .‬هرقدر‬ ‫میزان سرمایه ی اجتماعی بیش تر باشد‪ ،‬شرایط مناسب تری‬ ‫برای ظهور سازمان های غیردولتی با مشارکت مردم به ویژه در‬ ‫ســطح محالت فراهم می شود‪ .‬در ایران امروز‪ ،‬مجموعه ای از‬ ‫علل و عوامل پیچیده ی دیگر‪ ،‬در مسیر عادی فرایند همپوشی‬ ‫ارزشی میان مردم و نخبگان قرارگرفته و فرایند اعتمادسازی‬ ‫و مشارکت جویی را در معرض اسیب های جدی قرار داده اند‪.‬‬ ‫شوراها نیز یکی از نهادهای شهروند بنیان و مردم نهاد است‬ ‫که فلســفه وجودی ان قدرت گرفتن مردم در جامعه مدنی‬ ‫است نه قدرت کردن افراد منتخب در نقطه مقابل مردم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عرفه؛ از راه حسین(ع)‬ ‫به خدا رسیدن است‬ ‫علی ابراهیمی‬ ‫گتابی‬ ‫عرفه یک سرزمین به پهنای اشک است که به دامن اسمان‬ ‫میریزد!تو گویی این بار خلیل اهلل باید کعبه شــش گوشــه‬ ‫ای بنا کند در قتلگاه! و َمحرمان خلوت انس در حســینیه‬ ‫اباعبداهلل ُمحرم شــوند! و هروله کنان به سمت نینوا با ندای‬ ‫«هیهات من الذله» رهسپار شوند!‬ ‫باید که مجلــس بزم یزیدیان را در میدان رزم عاشــورایی‬ ‫بهم بریزند و چراغ همیشــه روشنی شوند در تاریک دنیای‬ ‫بشریت! تا که ناجی انســان ها باشند از دست بت ها و بت‬ ‫پرستان !‬ ‫انگاه که با نوای الرحیل قافله‪ ،‬ســتاره ها به شوق زیارت به‬ ‫عشق شــهادت پا در مسیر ثاراهلل می گذارند‪ ،‬لبیک مالئکه‬ ‫در زمین و زمان می پیچید ! تا پا در رکابش باشــند! پا در‬ ‫رکاب ابراهیم کربال‪ ،‬که اسماعیل شش ماهه اورده با خود به‬ ‫قربانگاه !تا دوباره قصه پر درد چاه و تنهاترین موال را به یاد‬ ‫مردم بیاورد! از مکر خواص بنی ساعده بگوید و از بی وفایی‬ ‫عوام کوفه! چاهی که رازدارپهلوی شکسته است‪،‬در صحرای‬ ‫پر بال زمزم جوشانی شود از خون ان «مفطع االعضاء» !‬ ‫در هنگامه ســعی صفا و مروه اش از گــودال تا تل زینبیه!‬ ‫دسته دسته خود را به «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه‬ ‫النجاه» برسانند! عطش زده! در علقمه! رجز بخوانند علمدار‬ ‫گونــه« َو اهللِ ا ِْن َق َط ْعتُموا یَمینی‪ ،‬اِن ّی اُحامی اَبَدا ً َع ْن دینی»!‬ ‫اتش بزنند به عالمی که افتابش بر سر نخلی سوزان‪ ،‬تالوت‬ ‫قران محمدی اش «اِن َّ ُه ْم فِت َْی ٌه ا َم ُنوا ب َِرب ِّ ِه ْم َو ِز ْدنا ُه ْم ُهدى»‬ ‫همچنان مظلومانه از ژرفای زمانه به گوش می رسد!‬ ‫عرفه! شرحه شــرحه درد فراق است که هر بندش تو را به‬ ‫لبیک فرامی خواند! به نــدای «هل من ناصرا ینصرنی امام‬ ‫زمانت! که برای ظهورش در عرفاتی از جنس کربال هم صدا‬ ‫با ســوز ندبه های عاشقانه اباعبداهلل‪ ،‬دل های بی قرارمان را‬ ‫به پنجره مناجاتش دخیل ببندیم تا از خود بگذریم! که اگر‬ ‫از خود بگذریم به کاروان ظهورش می رسیم! و پا در رکابش‬ ‫به خدا هم خواهیم رسید‪.‬‬ ‫کارخانه ‪ MDF‬ارین شیمی در بندر امیراباد به بهره برداری رسید‬ ‫بزرگترین واحد تولید ‪ ( MDF‬فیبر فشرده ) مازندران‬ ‫به صورت ویدئو کنفرانســی توســط رییس جمهور و با‬ ‫حضــور سرپرســت وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت و‬ ‫مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی در بندر امیراباد‬ ‫افتتاح شد‬ ‫به گزارش واحد ارتباطات و امور بین الملل بندرامیراباد؛‬ ‫صبــح امروز (‪ ۹‬مرداد ماه ‪ )۹۹‬با حضور مدرس خیابانی‬ ‫سرپرســت وزارت صنعــت ‪ ،‬معدن و تجــارت ‪ ،‬محمد‬ ‫راســتاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و حسین‬ ‫زادگان اســتاندار مازندران و جمعی از مدیران استانی و‬ ‫فعاالن اقتصادی کارخانه تولید ‪ MDF‬با ظرفیت تولید‬ ‫ســاالنه ‪ ۳۰۰‬هزار تن با براورد به روز سرمایه گذاری ‪۹‬‬ ‫هزار میلیارد ریال و اشــتغال ‪ ۲۰۰‬نفر به بهره برداری‬ ‫رســید‪ .‬در ایین افتتاح این مراســم که بصورت ویدئو‬ ‫کنفرانسی و با دســتور ریاست جمهوری اسالمی ایران‬ ‫دکتر حسن روحانی انجام پذیرفت چندین طرح تولیدی‬ ‫در کشــور از جمله تولید ‪ MDF‬ارین شیمی در شرق‬ ‫اســتان مازندران و در اراضی پشــتیبانی بندر امیراباد‬ ‫به بهره برداری رسید‪ .‬سرپرســت وزارت صمت در این‬ ‫مراسم ضمن ارائه مشخصات فنی و تاثیر این کارخانه بر‬ ‫افزایش تولید داخلی توضیحاتی ارائه نمود و خاطر نشان‬ ‫کرد با ورود این کارخانه به چرخه تولید مقدار ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن به ظرفیت کشور اضافه شــده است‪.‬مدس خیابانی‬ ‫درادامه افزود‪ ،‬بحث ورود موقت چوب های با پوست در‬ ‫هیات دولت مطرح شده است که در صورت موافقت می‬ ‫تــوان ظرفیت های خالی این بخش را افزایش داد و هم‬ ‫با تولید این نوع محصول‪ ،‬صادرات را در این بخش رونق‬ ‫بخشــید که ارز اوری برای کشور و اشتغال متخصصان‬ ‫این حوزه را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬با ایجــاد ظرفیت هــای تولیدی و‬ ‫کارخانجات از این دست با رویکردهای توسعه لجستیک‬ ‫در اســتان تجاری مازندران گامی موثر برداشته خواهد‬ ‫شد و با این اقدامات می توانیم از ظرفیت کشورها ‪CIS‬‬ ‫نیز استفاده کنیم و همچنین در راستای ان طرح توازن‬ ‫در بنادر شــمالی و جنوبی برقرار و باعث رونق تولید می‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫حســین زادگان اســتاندار مازندران نیز در راستای این‬ ‫مراســم ظرفیت های استان مازندران را در سرانه تولید‬ ‫کشــور مثمر ثمر خواند و اشاره کرد‪ ،‬با اقداماتی که در‬ ‫دولت تدبیر و امید صورت پذیرفته اســت شــاهد رشد‬ ‫و توســعه کارخانجات در مازندران بودیم و روز گذشته‬ ‫نیز با حضور سرپرست وزارت صمت چندین طرح را در‬ ‫اســتان به بهره برداری رســاندیم و با پیگیری و دستور‬ ‫اکید ریاســت محترم جمهور این اتفاقات مهم در استان‬ ‫سرسبز مازندران رخ داده است‪.‬‬ ‫مهندس ســعیدی مدیر عامل گروه صنعتی ارین سعید‬ ‫نیز ضمن تقدیر و تشــکر از ریاست محترم جمهور اقای‬ ‫دکتر روحانی بیان داشت‪ :‬با بهره برداری از این کارخانه‬ ‫و یک کارخانه مشــابه دیگر در استان همجوار عالوه بر‬ ‫تولید و اشــتغال نیروهای بومی توانستیم ‪ ۱‬میلیون تن‬ ‫به ظرفیت ‪ MDF‬کشــور اضافه کنیم کــه امیدواریم‬ ‫با توســعه و تولید دیگر محصوالت که مــواد اولیه انها‬ ‫را ‪ MDF‬تامیــن می نمایــد ظرفیت تولیــد اینگونه‬ ‫محصوالت را رونق بخشیده و در سالی که با دستور مقام‬ ‫معظم رهبری به ســال جهش تولید نامگذاری گردیده‬ ‫است شاهد جهش قابل توجهی باشیم‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت بزرگترین و اولین بندر نسل سوم در‬ ‫شمال کشــور که مولود انقالب شکوهمند اسالمی می‬ ‫باشد و از سال ‪ ۱۳۸۰‬با پهلوگیری اولین کشتی فعالیت‬ ‫خود را شروع نموده اســت‪ ،‬توانسته است در این مدت‬ ‫کوتاه جذب ســرمایه گذاری توسط بخش خصوصی را‬ ‫بخوبی انجام دهد و در حال حاضر ‪ ۹‬شرکت تولیدی در‬ ‫این بندر فعالیت داشته و میلیاردها ریال سرمایه گذاری‬ ‫توسط انها انجام شــده و هر ساله شاهد رشد چشمگیر‬ ‫میزان تخلیه و بارگیری و جذب سرمایه گذاری در زمینه‬ ‫های مختلف می باشــد‪ .‬اراضی وســیع ‪ ۱۰۶۰‬هکتاری‬ ‫بندر امیراباد این فرصت را به ســرمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی می دهد تا با بهره مندی از بستر دریای خزر در‬ ‫مســیر کریدور شمال ‪ -‬جنوب کاالهای خود را از اقصی‬ ‫نقاط دنیا به کشورهای ‪ CIS‬و بالعکس حمل نمایند‪.‬‬ ‫از معدنی که زباله دان شد تا چرایی ثبت جهانی نشدن؟!‬ ‫برداشــت غیرقانونی از معدن پوکه معدنــی‪ ،‬احداث و‬ ‫بهره بــرداری از جاده های دسترســی در ارتفاعات باال و‬ ‫تردد بــا خودرو‪ ،‬بهره برداری در حــوزه منابع طبیعی و‬ ‫زیست محیطی گیاهان دارویی‪ ،‬دامپروری‪ ،‬زنبور داری‪،‬‬ ‫قاطرها و غیره‪ ،‬عدم ســاماندهی تردد کوهنوردان‪ ،‬عدم‬ ‫ســاماندهی گردشــگران در دامنه ها و دشــت شقایق‪،‬‬ ‫ســاخت و ســازهای بی رویه در دامنه و ارتفاعات‪ ،‬دفن‬ ‫زباله و عدم انتقال مناسب از جمله مسائلی است که قله‬ ‫دماوند با ان دست و پنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫قله دماوند بلندترین قله ایران و به عنوان یکی از قله های‬ ‫مخروطی شــاخص در جهان و زیست بوم بی نظیر است‬ ‫که به دلیل اختالف ارتفاع چشمگیر و دارا بودن دره ها و‬ ‫دامنه های بی شمار‪ ،‬گونه های گیاهی و جانوری متنوعی‬ ‫را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫ظرفیت های طبیعی شرایط مناسبی را برای مرتع داری‪،‬‬ ‫زنبــورداری‪ ،‬گردشــگری و کوهنــوردی و باالتر از ان‬ ‫تامین کننــده اب ‪ ۹‬رودخانــه مهم اطرافــش بوده که‬ ‫باوجود همه این مزایا این قله طی ســال های گذشــته‬ ‫با اســیب ها و مخاطرات جدی روبــه رو و عدم توجه به‬ ‫ان لطمات جبران ناپذیری به این اکوسیستم وارد کرده‬ ‫و شرایط را برای این نماد طبیعی بحرانی کرده است‪.‬‬ ‫جاده های غیرضروری در تمام دامنه ها به ویژه جاده های‬ ‫غیرمجــاز جنوب‪ ،‬غرب و شــمال دماوند و وجود معدن‬ ‫پوکه فعال مخرب در دامنه جنوب شرقی دماوند که طی‬ ‫سال ها مشکالت همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫اثر طبیعــی دماوند در تاریخ ‪ ۱۳‬تیر ماه ســال ‪ ۸۷‬در‬ ‫فهرست اثار طبیعی ایران به ثبت رسیده است هر چند‬ ‫از سال ‪ ۸۱‬نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست به‬ ‫عنوان اثر طبیعی اعالم شده بود و در حال تعیین حریم‬ ‫اســت که با توجه به این مهم هرگونه عملیاتی که منجر‬ ‫بــه تخریب یا تغییر هویت اثر شــود در ارتفاع ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬متر به باال در عرصه دماوند ممنوع است‪.‬‬ ‫ثبــت دماوند به عنوان اثر ملــی طبیعی بارقه امیدی در‬ ‫میان انبــوه عالقه مندان و دوســتداران این اثر تاریخی‬ ‫ایجاد کرد که بتواند شــاهد ثبت جهانی ان در سازمان‬ ‫یونســکو باشــد اما باوجود همه تالش ها اینگونه نشد و‬ ‫همچنــان این مهم در دســت اقدام بــوده و هنوز ثبت‬ ‫جهانی قله دماوند در انتظار است‪.‬‬ ‫البته طی این ‪ ۱۵‬ســال گذشــته اقداماتــی از جمله‬ ‫برپایی جشن تیرگان‪ ،‬همایش های گوناگون‪ ،‬پاک سازی‬ ‫مسیرهای صعود به قله و اطراف ان هنوز انجام شده ولی‬ ‫تا فراهم شــدن شــرایط برای تحقق ثبت جهانی فاصله‬ ‫بسیار است‪.‬‬ ‫از طرفی دیگر دشــت شقایق واقع در جنوب قله دماوند‬ ‫یکــی از جاذبه های طبیعــی و بی بدیل این قله بوده که‬ ‫محل رویش شــقایق کم نظیر است اما متاسفانه توسط‬ ‫عده ای سودجو و قاچاقچی سنگ و برخی از گردشگران‬ ‫بی اطالع در حال تخریب است‪.‬‬ ‫همــه این مســائل موجب شــده قله دماونــد در رنج‬ ‫باشــد؛ دماوند یا همان «دیو سفید پای در بند» که در‬ ‫کتاب هــا از ان صحبت به میان امده و نماد ســرافرازی‬ ‫بوده باید بگوئیم از همان دوردســت ها تماشــایی ولی‬ ‫هرچه بــه ان نزدیک می شــویم به جای ســرافزاری و‬ ‫ســربلندی این معضالت زیست محیطی است که بیشتر‬ ‫خودنمایی می کند‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬کتابچه این طرح تقدیم شــده ولی هنوز عملی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫نباید به تخریب ها دامن زد‬ ‫وی با اعالم اینکه نخســتین سالی است که بعد از مدت‬ ‫‪ ۱۵‬سال جشن تیرگان را برگزار نکردیم‪ ،‬گفت‪ :‬این قله‬ ‫تامین کننــده اب ‪ ۹‬رودخانه مهم و برج عمودی اســت‬ ‫و نبایــد به تخریب ها دامن زده شــود و فعالیت انجمن‬ ‫را به صــورت متمرکز به نجات دماونــد و ثبت جهانی و‬ ‫سرسبزی دماوند اختصاص دادیم‪.‬‬ ‫ممنوع شدن دخل و تصرف در حریم و عرصه‬ ‫دماوند‬ ‫ثبت جهانی دماوند؛ در محاق فراموشی‬ ‫مهدی مســچی نائب رئیس انجمن دوستداران دماوند‬ ‫کوه اظهار کرد‪ :‬قله دماوند اسطوره ای فرهنگی‪ ،‬تاریخی‬ ‫و اقتصادی‪ ،‬منبع اب چندین رودخانه مهم‪ ،‬برج عمودی‬ ‫اب و نمــاد ملی ایرانیان بوده که نخســتین اثر طبیعی‬ ‫ملی اســت که در فهرست یونسکو پیشــنهاد شد ولی‬ ‫همچنان در محاق انتظار و فراموشی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دالیل و مســائل مختلف غفلت و بی ارادگی‬ ‫جامعه محلی این قله را در معرض نابودی قرار داده است‬ ‫و همین مســائل موجب تعلل در ثبت جهانی که اثرات‬ ‫روزافزونی دارد‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫معنای باطل نشدن پروانه ‪ ۸‬معدن چیست؟‬ ‫نائــب رئیس انجمن دوســتداران دماوند کوه بیان کرد‪:‬‬ ‫قب ً‬ ‫ال هشــت معدن در دامنه قله دماوند فعال بوده که با‬ ‫کمک مسووالن هفت معدن مسدود و فعالیت ان متوقف‬ ‫شد ولی پروانه ان ها باطل نشده که مشخص نیست چه‬ ‫معنایی دارد‪.‬‬ ‫غفلت مسووالن؛ حال و روز دماوند‬ ‫مســچی ادامــه داد‪ :‬یک معدن هنوز فعــال و همچنان‬ ‫مشغول تخریب در دامنه جنوب شرقی این قله است که‬ ‫حداکثر افرادی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬نفر مشغول به کار هستند ولی‬ ‫با ثبت جهانی این قله هزاران نفر مشغول به کار شده و‬ ‫رونق اقتصادی محلی ایجاد می کند که غفلت مسووالن‬ ‫از این مهم حال و روز این روزهای قله دماوند است‪.‬‬ ‫معدنی که تبدیل به زباله دان شد‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اینکه با چه خون دلی این معادن مسدود‬ ‫شدند قصه درازی اســت ولی یک معدن در جنوب قله‬ ‫االن تبدیل زباله دان شــده که یکی از چالش اصلی ثبت‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫مهدی ایزدی معاون میــراث فرهنگی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان مازندران در‬ ‫این باره ابراز کرد‪ :‬این قله ثبت ملی شده و در این زمینه‬ ‫دخــل و تصرف در حریم و عرصه این قله ممنوع شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوهنوردی یا بازار مکاره‬ ‫ثبت جهانی دماوندهمت ملی می خواهد‬ ‫نائــب رئیس انجمن دوســتداران دماوند کــوه تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬موضوع دیگر بحث کوهنوردی اســت که یکی از‬ ‫دردهایی که هنوز جامعه کوهنوردی نتوانسته با سیستم‬ ‫مدیریتی‪ ،‬رزرواســیون و ثبت نام اشنایی ندارند و حتی‬ ‫در ایام شلوغ بازار مکاره است که در مسیر صعود و فرود‬ ‫‪ ۳۰۰‬مســیر با ترافیک زیاد در قله دماوند ســردراورده‬ ‫البته از زباله که در این مسیرها بیداد می کند‪ ،‬بگذریم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به شرایط سخت گیرانه ثبت جهانی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این زمینه باید موانع برطرف شود و با توجه به اینکه‬ ‫یک اثر قابلیت جهانی دارد مستلزم همت استانی و ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری مازندران با اعالم اینکه قله دماوند‪،‬‬ ‫چشمه سورت و غار اسپهبد سه اثری است که در لیست‬ ‫ثبــت جهانی قــرار دارد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬تحقق این مهم‬ ‫مســتلزم رفع موانع است که حتی مناطقی که تخریب‬ ‫شده باید به منظر طبیعی برگردد‪.‬‬ ‫چرای بی رویه دام؛ رنجی دیگر بر دوش دماوند‬ ‫مســچی با بیان اینکه چرای بی رویه دام ســه تا چهار‬ ‫برابر مرتــع رنجی دیگر بر دوش دماوند اســت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬زمان کوچ دام از خرداد تا شــهریور است ولی در‬ ‫اردیبهشت و ابان ماه هم دام در این مراتع دیده می شود‬ ‫که برای ایجاد گرما دست به اتش زدن گون ها می زنند‬ ‫که وزش بادهای شــدید موجب بروز اتش ســوزی های‬ ‫وســیع می شود که باید خود را به منطقه برسانیم‪ ،‬بارها‬ ‫این موضوع را به سازمان جنگل ها و مراتع اطالع رسانی‬ ‫کردیم ولی گوش شنوایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬به دلیل فعالیت معدن پوکه در دماوند‬ ‫شاهد ریزگرد در مناطق گزنک و شنگول ده هستیم ولی‬ ‫موضوع مهم مشــاهده ریزگرد ان هــم در البرز مرکزی‬ ‫جای تعجب دارد‪.‬‬ ‫نائب رئیس انجمن دوســتداران دماونــد کوه به زیبایی‬ ‫کم نظیر دشــت شــقایق از تجاوزان قاچاقچیان سنگ‬ ‫شکارچیان اشاره کرد و گفت‪ :‬انجمن دوستداران دماوند‬ ‫کوه با پیگیری از سه سال قبل نسبت به نصب گاردریل‬ ‫برای ممانعت از ورود خودرو به محوطه این دشت اقدام‬ ‫کردند ولی با نظرات غیرکارشناســانه درپی در ورودی‬ ‫ان عم ً‬ ‫ال نقض غرض شد و رویش شقایق مختل شد که‬ ‫درخواست شده درب مسدود شود‪.‬‬ ‫مســچی با اشــاره به تهیه طرح راهبــردی قله دماوند‪،‬‬ ‫فعالیت ها نباید موجب خدشه دار شدن منظر‬ ‫طبیعی دماوند شود‬ ‫ایزدی با تاکید بر مدیریت یکپارچه‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫فعالیت ها نباید موجب خدشــه دار شدن منظر طبیعی‬ ‫دماوند شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بایــد مقدمات ثبت جهانی فراهم شــود که‬ ‫ممکن اســت یک تا دو سال طول بکشد و در این مدت‬ ‫شــرایط الزم برای ثبت جهانی مهیا شود تا همه بتوانند‬ ‫از منافع ثبت جهانی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫برداشــت غیرقانونی از معدن پوکه معدنــی‪ ،‬احداث و‬ ‫بهره برداری از جاده های دسترســی در ارتفاعات باال و‬ ‫تردد بــا خودرو‪ ،‬بهره برداری در حــوزه منابع طبیعی و‬ ‫زیست محیطی گیاهان دارویی‪ ،‬دامپروری‪ ،‬زنبور داری‪،‬‬ ‫قاطرها و سایر موارد‪ ،‬عدم ساماندهی تردد کوهنوردان‪،‬‬ ‫عدم ســاماندهی گردشگران در دامنه ها و دشت شقایق‪،‬‬ ‫ساخت و ســازهای بی رویه در دامنه و ارتفاعات و دفن‬ ‫زباله و عدم انتقال مناسب از جمله مسائلی بوده که این‬ ‫قله دارد با ان دســت و پنجه نــرم می کند و باید تمام‬ ‫تالش مان را برای برگرداندن دیو سپید به منظر طبیعی‬ ‫خود در دستور کار داشته باشیم‪ /.‬فارس‬ صفحه 2 ‫بهداشت سالمت‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪ / 11‬مرداد ‪ / 1399 /‬شماره ‪75‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران ‪:‬‬ ‫هرگونه نسخه پیچی خارج از پروتکل ممنوع است‬ ‫دکتر محمدرضا شــیران‪ ،‬معاون غذا و دارو دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازندران در گفتگو با خبرنــگاران با بیان اینکه‬ ‫درمان بیماری کرونا پروتکل مدون کشــوری دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیمــه های درمانــی داروهایی که تحــت پروتکل وزارت‬ ‫بهداشت یا در طرح تحقیقاتی هستند را تقبل می کنند‪.‬‬ ‫معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسخه‬ ‫پیچی خودسرانه برخی پزشکان در مراکز درمانی کرونایی‬ ‫را غیر قانونی و خارج از روال پروتکل تعریف شده از سوی‬ ‫وزارت بهداشــت و درمان برای معالجــه بیماران کرونایی‬ ‫اعالم کرد و ادامه ایــن روند می تواند ذخایر دارویی مورد‬ ‫نیاز برای بیماران خاص را با کمبود مواجه کند‪.‬‬ ‫دکتر شیران اظهار کرد‪ :‬تمام پزشکان در بیمارستان های‬ ‫کرونایی اســتان موظف به رعایت پروتکل های درمانی و‬ ‫دارویی هســتند و هر گونه نسخه پیچی خارج از پروتکل‬ ‫ممنوع است و با متخلفان نیز برخورد می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی تاکنون با تعدادی از این پزشــکان که نسخه‬ ‫پیچی خــارج از پروتکل های درمانی و دارویی داشــتند‪،‬‬ ‫برخورد شده است‪.‬‬ ‫وی نمونه دارویی ویژه بیماران خاص را که برخی پزشکان‬ ‫برای بیماران کرونایی تجویز می کنند‪ ،‬بدون این که تاثیر‬ ‫در درمانشان داشته باشــد را امپول ای وی ای جی اعالم‬ ‫کرد که بیشتر برای بیماران خاص و افزایش مقاومت بدنی‬ ‫انها تجویز می شــود و تاکید کــرد‪ :‬اگر داروهای خارج از‬ ‫پروتکل به خصوص داروهایی که براساس سهمیه بندی از‬ ‫سوی وزارت بهداشــت و درمان به استان ها برای بیماران‬ ‫خاص اختصاص داده می شود برای سایر بیماران استفاده‬ ‫شود‪ ،‬درمان بیماران خاص را با مشکل جدی مواجه کند‪.‬‬ ‫معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی مازندران با بیان‬ ‫اینکه برخی دارو ها با منشــا گیاهی برای درمان بیماری‬ ‫کرونا معرفی می شــوند در حالی که هیچ دارویی گیاهی‬ ‫در پی شهادت رئیس فقید بیمارستان امام خمینی(ره)‬ ‫امل مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران پیام تسلیتی صادر کرد‬ ‫متن پیام حجت االســام دکتر ســید حسین حسینی‬ ‫کارنامی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ال َص َد ُقوا َما َعا َه ُدوا َّ‬ ‫ِین ِر َج ٌ‬ ‫الل َعلَ ْی ِه َف ِم ْن ُه ْم َم ْن‬ ‫«م َِن ال ْ ُم ْو ِمن َ‬ ‫َقضَ ی ن َْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن یَ ْن َتظِ ُر َو َما ب َ َّدلُوا ت َْبدِیال»‬ ‫از میان مومنان مردانی هســتند که به انچه با خدا عهد‬ ‫بســتند صادقانه وفا کردند و برخی از انان به شــهادت‬ ‫رسیدند و برخی از انان در انتظارند و هرگز تغییر وتبدیلی‬ ‫در پیمان خود ندادند‪.‬‬ ‫خبر شــهادت جانباز مدافع ســامت و خدمت به مردم‪،‬‬ ‫دکتر بهرام طهماســبی که متعهدانه‪ ،‬صبورانه و با حسن‬ ‫خلق به خدمت دردمندان پرداخت و دغدغه اش سالمتی‬ ‫مردم بود و به فوز عظیم و درجه رفیع شهادت نایل گشت‪،‬‬ ‫موجب تالم و تاثر عمیق گردید‪ .‬اینجانب که خود اکنون‬ ‫در حال ســپری کردن دوره درمان این بیماری هســتم‪،‬‬ ‫ضمن ابراز صمیمانه ترین همدردی ها‪ ،‬این ضایعه غم انگیز‬ ‫را به خانواده بزرگ بهداشــت و درمان پرافتخار دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران‪ ،‬جامعه فرهیخته پزشکی‪ ،‬پزشکان‬ ‫و پرستاران شهرستان امل و به خصوص همکاران ارجمند‬ ‫ان شهید در بیمارستان امام خمینی و خانواده محترم و‬ ‫وابستگان ان شهید عزیز تسلیت عرض نموده و برای ان‬ ‫عزیز سفرکرده‪ ،‬علو درجات و رضوان و رحمت واسعه الهی‬ ‫و برای بازماندگان محترم ارزوی سالمت‪ ،‬عافیت و صبر و‬ ‫شکیبایی مسالت دارم‪.‬‬ ‫چنانچه مقام معظم رهبری فرمودند‪ ،‬بی شــک امروز که‬ ‫پزشکان‪ ،‬پرستاران و کادر درمانی بیمارستان ها در خط‬ ‫مقــدم دفاع از جان مردم قــرار دارند‪ ،‬نزد خداوند متعال‬ ‫از اجر بی نظیری برخوردار هســتند‪ .‬مردم و مســئوالن‬ ‫شهرستان امل به امثال افرادی خدوم و فداکار‪ ،‬همچون‬ ‫دکتر بهرام طهماسبی بر خود می بالند و ایشان را الگویی‬ ‫مثــال زدنی برای نســل نو می دانند‪ .‬تــاش صادقانه و‬ ‫ایثارگریانه ایشان در خدمت به بیماران و حضور در صف‬ ‫اول دفاع از مــردم در برابر ویروس منحوس کرونا‪ ،‬قطعاً‬ ‫به عنــوان باقیات صالحات برای ایشــان و افتخاری بزرگ‬ ‫برای خانواده دانشگاه علوم پزشکی مازندران خواهد بود‪.‬‬ ‫ولی شکوه و گالیه از کسانی می باشد که موارد بهداشتی‬ ‫را رعایــت نمی کنند و بدون توجه به فاصله گذاری های‬ ‫فیزیکی و بدون ماسک در خیابان ها و در مجالس حضور‬ ‫پیدا می کنند و تاوان این بی احتیاطی ها را می بایســت‬ ‫مردم استان و کادر بهداشت و درمان بدهند‪ .‬امیدوارم که‬ ‫با رعایت موارد بهداشتی توسط مردم و جدی گرفتن این‬ ‫ویروس دیگر شاهد از دست دادن هیچ عزیزی به خصوص‬ ‫همکاران حوزه سالمت استان نباشیم‪.‬‬ ‫روحش شاد ‪ ،‬یاد و خاطره اش گرامی»‬ ‫برای این بیماری وجود ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬دو طرح تحقیقاتی در‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجوز گرفتند که یک طرح‬ ‫تحقیقاتی در همان مراحل اولیه نتوانســت مجوز دریافت‬ ‫کند یکی از طرح ها نیز به دلیل اینکه نتیجه بالینی مثبتی‬ ‫نداشــت تایید نشــد ولی برخی از افراد از ان سواستفاده‬ ‫کردند و شــربت گیاهی ادعایی برای درمان ویروس کرونا‬ ‫را با قیمت بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون ریال به خانواده بیماران‬ ‫کرونایی فروختند‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه این دارو هیچ مجوزی از ســازمان غذا‬ ‫و دارو دریافت نکرده است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس شکایت خانواده‬ ‫بیماران کرونایی‪ ،‬پرونده چهار متخلف از جمله دو پزشک‬ ‫عامل فروش شــربت گیاهی مدعی درمان این ویروس در‬ ‫استان به مراجع قانونی رفت‪.‬‬ ‫دکتر شــیران اظهارداشت‪ :‬خانواده بیماران کرونایی داخل‬ ‫و خارج اســتان که به دالیلی شــربت گیاهی ادعایی برای‬ ‫درمــان این ویروس را از این افراد و یا ســایر افراد متخلف‬ ‫خریداری کردند‪ ،‬می توانند مستندات و شکایت خود را به‬ ‫معاونــت غذا و دارو برای برخــورد قانونی با متخلفان ارایه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه‬ ‫بابیان اینکه ماســک های موجود به دو صورت صنعتی و‬ ‫کارگاهی تولید می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬ماسک های صنعتی برای‬ ‫تامین حفاظت کادر بهداشتی و درمانی استان توسط یک‬ ‫شرکت تولیدی داخل استان به دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫مازندران و بابل تحویل می گردند ‪.‬‬ ‫دکتر شیران ادامه داد‪ :‬به دنبال ان هستیم تا مجوز فعالیت‬ ‫ســه کارخانه تولید ماسک را از وزارت بهداشت اخذ کنیم‬ ‫که با راه اندازی ان ها وضعیت تامین و توزیع ماســک در‬ ‫استان بهتر می شود‪.‬‬ ‫دکتر شــیران افزود‪ :‬قیمت تمام شــده ماســک ‪ ۱۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬تومان تصویب شده است این در حالیست که تولید‬ ‫کنندگان می گویند این قیمت زمانی است که مواد اولیه با‬ ‫قیمت دولتی تهیه شود ‪.‬‬ ‫معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی مازندران با بیان‬ ‫اینکه ماســک های کارگاهی عرضه شــده در داروخانه ها‬ ‫از دانشــگاه علوم پزشکی مازندران مجوز سه ماهه دریافت‬ ‫کردند‪ ،‬گفت‪ :‬برای تولید کنندگان ماسک های کارگاهی از‬ ‫ســازمان صنعت و معدن تقاضا کردیم تا سهمیه پارچه به‬ ‫قیمت متعــادل و دولتی در نظر بگیرند تا تولید کنندگان‬ ‫ماسک در راستای کاهش قیمت و افزایش کیفیت تولیدات‬ ‫خود مواد اولیه را از بازار ازاد تهیه نکنند‪.‬‬ ‫معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران توزیع‬ ‫ماســک توسط شــرکت های واســط را که یکی دیگر از‬ ‫مشکالت افزایش قیمت تمام شده ماسک دانست و افزود‪:‬‬ ‫برای رفع این مشکل به برخی از کارگاه های تولیدی و یک‬ ‫شرکت مجوز توزیع موقت داده شده است ‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با صدور‬ ‫پیامی‪ ،‬شهادت دکتر طهماسبی عضو هیات علمی دانشگاه و‬ ‫رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) امل را تسلیت گفت‬ ‫معاون اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫برگزاری ازمون دکتری در‬ ‫‪ ۵‬نوبت و کارشناسی ارشد‬ ‫در ‪ ۴‬نوبت توسط دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران‬ ‫تا کنون بیش از ‪ ۱۷‬هزار محتوا در ســامانه نوید بار گذاری‬ ‫شــدو ‪ ۷‬هزار دانشــجو در ‪ ۲۸۰‬ازمون بــه صورت انالین‬ ‫شرکت کردند ‪.‬‬ ‫️ معاون اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به برگزاری‬ ‫ازمون دستیاری علوم پزشکی اشــاره کرد و گفت‪ :‬ازمون‬ ‫دکتری از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬مرداد در ‪ ۵‬نوبت و کارشناسی ارشد در‬ ‫‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬مرداد در ‪ ۴‬نوبت برگزار می شود‪.‬‬ ‫دکتر غالمعلی گدازنده تعداد شــرکت کنندگان در ازمون‬ ‫دکتری را ‪ ۴۲۹‬نفر و کارشناسی ارشد را ‪ ۳۳۵۳‬نفر عنوان‬ ‫کردوافزود‪ :‬این ازمون ها براساس پروتکل های بهداشتی و‬ ‫با فاصله یک متر و ‪ ۸۰‬سانتی متر برگزار می شود ‪.‬‬ ‫وی با بیان این که افراد مبتال نیز براساس فرم خوداظهاری‬ ‫در فضایی جداگانه امتحان مــی دهند‪ ،‬به برگزاری ازمون‬ ‫های دانشــگاه به صورت انالین اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬تا‬ ‫کنــون بیش از ‪ ۱۷‬هزار محتوا در ســامانه نوید بار گذاری‬ ‫شــدو ‪ ۷‬هزار دانشــجو در ‪ ۲۸۰‬ازمون بــه صورت انالین‬ ‫شــرکت کردند ‪ .‬دکتر گدازنده به برگزاری دفاع پایان نامه‬ ‫به صورت انالین اشــاره کرد و افزود‪ :‬بســیاری از دانشکده‬ ‫هــا کالس ها را به صورت انالیــن برگزار کردند و این ترم‬ ‫نیز دوره های توانمند سازی اساتید برگزار می شود تا فرم‬ ‫جدیدتری برای اموزش مجازی دانشجویان ارائه شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تحویل دومین دستگاه‬ ‫اکسیژن ساز به بیمارستان امام‬ ‫خمینی(ره) بهشهر‬ ‫روحش شاد و یادش جاودان‬ ‫متن پیام دکتر سید عباس موسوی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بازگشت همه به سوی اوست‬ ‫جامعه ی پزشکی بار دیگر داغدار مردی از تبار عاشقان‬ ‫جان برکف شد‪.‬‬ ‫در نهایت ناباوری خبر شهادتِ جانباز و مدافع سالمت‪،‬‬ ‫دکتر بهرام طهماسبی را دریافت کردم‪ .‬عروج این مدافع‬ ‫ســامت که در جبهه نبرد بی امان بــا کرونا ویروس تا‬ ‫اخرین نفس ایستاد و جنگید‪ ،‬برای خانواده محترم ایشان‬ ‫و جامعه پزشکی ‪ ،‬علمی و سالمت استان بسیار سخت و‬ ‫جانکاه خواهد بود اما یاد و خاطره ی تالش های صادقانه‬ ‫و شبانه روزی او در کنار سایر مدافعان سالمت شهرستان‬ ‫امل به ویژه در نجات جان بیماران مبتال به کرونا ویروس‬ ‫‪ ،‬همواره در یادها باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫اینجانب با قلبی سرشــار از اندوه‪ ،‬شــهادت این مدافع‬ ‫ســامت را به خانواده ان مرحوم‪ ،‬اعضای هیات علمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جامعه پزشکی استان و‬ ‫حوزه ســامت شهرستان امل به ویژه همکاران ان عزیز‬ ‫از دســت رفته در بیمارســتان امام خمینی (ره) و مردم‬ ‫قدرشناس شهرستان امل تسلیت عرض می نمایم و برای‬ ‫ان شــهید بزرگوار علو درجات و رحمت واســعه الهی و‬ ‫برای بازماندگان محترم صبرو شکیبایی مسئلت دارم ‪.‬‬ ‫️همچنین از یکایک هم اســتانی هــای عزیز انتظار دارم‬ ‫بــرای رعایت حــال کادر درمانی و نیز حفظ ســامت‬ ‫خــود‪ ،‬توصیه هــا و اصول بهداشــتی را بیــش از پیش‬ ‫جدی بگیرند‪.‬‬ ‫دکتر سید عباس موسوی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫همه این دســتگاه ها از محل اعتبارات دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازندران خریداری و تحویل بیمارستان های‬ ‫سطح استان شد‪.‬‬ ‫دومین دستگاه اکسیژن ساز را با ظرفیت ‪ ۴۰۰‬لیتر در‬ ‫دقیقه با هزینه خرید ‪ ۱۹‬میلیارد ریال از محل اعتبارات‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی مازندران تحویل بیمارستان امام‬ ‫خمینی (ره ) بهشهر شــد که در روزهای اینده نصب و‬ ‫مورد بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫گفتــی اســت دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران در‬ ‫ماه گذشــته‪ ،‬مراحل درخواســت تامین ‪ ۱۳‬دســتگاه‬ ‫اکسیژن ساز برای مراکز درمانی استان به وزارت بهداشت‬ ‫انجــام داد که با توجه به اهمیت موضــوع و با پیگیری‬ ‫های مدیریت دانشــگاه‪ ،‬تا کنون همه این دستگاه ها از‬ ‫محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران خریداری‬ ‫و تحویل بیمارستان های سطح استان شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دکتر روحانی زاده ‪ ،‬معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ‪:‬‬ ‫میلیون ها بیمار ناشناخته را پیدا کن‬ ‫دکتــر روحانی زاده ‪ ،‬معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازندران‪ :‬بیاییــم میلیونها بیمار ناشــناخته‬ ‫هپاتیت را شناسایی کنیم‬ ‫«میلیون ها بیمار ناشــناخته را پیدا کن « شــعار سال‬ ‫‪ ۶( ۲۰۲۰‬مرداد ‪ ۲۸ - ۱۳۹۹‬جوالی ‪)۲۰۲۰‬ســازمان‬ ‫جهانی بهداشت برای هپاتیت است‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این‬ ‫رابطه گفت‪ :‬ســازمان بهداشــت جهانی در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫برای بیماری هپاتیت شــعار‪« ،‬میلیونها بیمار ناشناخته‬ ‫را پیدا کن « راعنوان کرد‬ ‫به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان مازندران‬ ‫دکترحامد روحانی زاده در این خصوص اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ســازمان جهانی بهداشــت در زمینه مقابلــه بیماری‬ ‫هپاتیــت اهدافی را در نظر گرفته که یکی از انها حذف‬ ‫هپاتیت های ویروسی به عنوان یک تهدید جدی سالمت‬ ‫عمومی تا سال ‪ ۲۰۳۰‬است ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاهش مــوارد جدید هپاتیــت ‪ B‬و ‪ C‬در‬ ‫گروه هــای در معرض خطر و پرخطر به کمتر از نصف تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬نیز از دیگر اهداف این سازمان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای این منظــور راهکارهایی وجود دارد که‬ ‫باید در سیستم های بهداشتی به کار بسته شود ‪.‬‬ ‫رئیس مرکــز بهداشــت اســتان ادامــه داد‪ :‬افزایش‬ ‫اگاهی‪ ،‬توســعه مشــارکت و بســیج منابع‪ ،‬سیاست‬ ‫راه اندازی پیش از موعد مقرر اورژانس بیمارستان‬ ‫‪ ۱۷‬شهریور امل‬ ‫این پروژه کمک شــایانی به سیستم درمانی امل برای‬ ‫درمان بیماران کرونایی می کند‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران از راه‬ ‫اندازی پیــش از موعد مقرر اورژانس بیمارســتان ‪۱۷‬‬ ‫شــهریور امل بعنوان یکی از پروژه های مهم دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی مازندران با اعتبار ‪ ۱۴۰‬میلیارد ریالی در‬ ‫شهرستان امل خبر داد‪.‬‬ ‫دکتــر تــورج اســدی اظهــار داشــت ‪ :‬بــا توجه به‬ ‫وضعیــت بحرانی شــهر امل در زمینه تعــداد بیماران‬ ‫مبتال بــه کرونا راه انــدازی این پروژه کمک شــایانی‬ ‫بــه سیســتم درمانی امــل بــرای درمــان بیماران‬ ‫کرونایی می کند‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین‬ ‫از خرید یک دســتگاه ‪ CT‬اسکن برای بیمارستان ‪۱۷‬‬ ‫شهریور با هزینه ‪ ۱۵‬میلیارد ریالی خبرداد که به زودی‬ ‫نصب ومورد بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران ســال‬ ‫گذشته نســبت به عقد قرارداد خرید این دستگاه برای‬ ‫تجهیز بیمارستان ‪ ۱۷‬شهریور با هیات منای ارزی اقدام‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫گــزاری مبتنی بر شــواهد و کاربســت اطالعات برای‬ ‫اقــدام‪ ،‬پیشــگیری از انتقــال‪ ،‬غربالگــری و مراقبت‬ ‫و درمــان از جملــه راهبردهــای رســیدن بــه ایــن‬ ‫اهداف است‪.‬‬ ‫وی در خصوص اهداف داخلی ایران گفت‪ :‬کشور ما نیز‬ ‫بــرای این منظور اهداف اختصاصــی برای خود در نظر‬ ‫گرفته است که پیش بینی شده است تا سال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫انها دست پیدا کند ‪.‬‬ ‫دکتر روحانی زاده گفت‪ :‬کاهــش انتقال هپاتیت ‪ B‬از‬ ‫مادر بــه کودک به کمتر از ‪ ۹۰‬درصــد‪ ،‬تداوم احتمال‬ ‫انتقال هپاتیت های ویروسی ‪ B‬و ‪ C‬از راه خون در حد‬ ‫صفر‪ ،‬افزایش نسبت تزریق های انجام شده با وسایل ایمن‬ ‫در مراکز بهداشتی درمانی به بیش از ‪ ۹۰‬درصد‪ ،‬افزایش‬ ‫نســبت تزریق ســالم در معتادان تزریقی از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫فعلی بــه حداقل ‪ ۷۰‬درصد‪ ،‬افزایش تشــخیص موارد‬ ‫مزمن مبتالبــه هپاتیت ‪ B‬و ‪ C‬به بیش از ‪ ۳۰‬درصد و‬ ‫افزایــش مبتالیان هپاتیت ‪ B‬و ‪ C‬مزمن دریافت کننده‬ ‫درمان مناســب به ترتیب به بیــش از ‪۹۰‬درصد و ‪۸۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬از جمله این اهداف هستند‬ ‫وی افزود‪:‬هپاتیــت ‪ B‬و ‪ C‬یکــی از اصلی ترین عوامل‬ ‫سیروز ‪ ،‬سرطان کبد ‪ ،‬نارســایی کبدی بوده و همانند‬ ‫دیگــر بیماریهای مزمن در یک دوره طوالنی بیماران را‬ ‫گرفتار ســاخته و نیاز به مراقبت های بهداشتی درمانی‬ ‫پیوسته و زنجیره ای دارد که متاسفانه گرانی خدمات و‬ ‫ازمایشــات تخصصی و نااگاهی مردم و مبتالیان نسبت‬ ‫به عالیم و عوارض بیماری و شــیوه هــای انتقال ان و‬ ‫فقــدان مراکز معین برای مراجعه و دریافت خدمات ‪ ،‬از‬ ‫معضالت اولویت دار در رسیدن به هدف حذف هپاتیت‬ ‫‪ B‬و ‪ C‬می باشد ‪.‬‬ ‫روحانــی زاده گفــت‪ :‬اســتقرار مناســب نظــام ارایه‬ ‫خدمات بهداشــتی اولیه در مراکز بهداشــتی و تجربه‬ ‫موفق واحد های مشــاوره و ازمایــش داوطلبانه ‪HIV/‬‬ ‫‪ ، AIDS‬می تواند شــرایط مناسبی برای توجه بیشتر‬ ‫بــه این دو بیماری در نظام شــبکه بهداشــتی درمانی‬ ‫اســتان فراهم اورد‪،‬به همین منظور بــزودی دو واحد‬ ‫مشــاوره هپاتیت در شهرســتانهای ســاری و امل به‬ ‫منظــور ارایــه خدمات پاســیو و اکتیــو هپاتیت ‪ B‬و‬ ‫‪ C‬بیمــاران و افراد در معرض خطر بیماری در اســتان‬ ‫توصیه های ارزشمند‬ ‫شهید مدافع سالمت‬ ‫طهماسبی‬ ‫روح این ســرباز نظام سالمت که تا لحظه ای که توان داشت‬ ‫حاضر به ترک خدمت به مردم نشــد‪ ،‬جاودانه و شاد باشد و‬ ‫یادش گرامی باد‬ ‫«سالم و ارادت خدمت اساتید گروه‬ ‫اینجانب دکتر طهماســبی هســتم که مسئولیت بیمارستان‬ ‫ریفــرال کرونا امل با ‪ ۱۶۰‬بیمــار را بعهده دارم‪ .‬االن ‪ ۱۵‬روز‬ ‫‪ icu‬بیمارستان خودم بستری هستم و همه درمانهای موجود‬ ‫روی بنده انجام شده است‪ .‬الحمدللله روند بهبودی اغاز شده‬ ‫ولی خیلی کند پیش میره‪ .‬کامال وابســته به اکسیژن مداوم‬ ‫هستم‪ .‬از همه اساتید گروه عاجزانه خواهش میکنم بحث های‬ ‫حاشیه ای رو مثل انجمن های علمی فعال کنار بزارید‪.‬‬ ‫هیچ چیزی واجب تر از این نیســت که سناریو های مختلف‬ ‫را در بازه های زمانی ‪ ۱۰‬روز به ‪ ۱۰‬روز ترســیم کنید‪ .‬واقعا‬ ‫اوضاع خیلی خیلی بدتر از این حرف هاســت‪ .‬کادر درمان و‬ ‫پزشکان متخصص همه از کار دارن میافتن‪ .‬من بعلت ریزش‬ ‫شــدید نیرو مجبور به عدم پذیرش بیماران هســتم‪ .‬و تعداد‬ ‫بیماران همچنان افزایشی هستم‪ .‬اساتید محترم اپیدمیولوژی‬ ‫واقعا از شــما عاجزانه خواهش میکنم مدلینگ و سناریو های‬ ‫ورودی بیماران و ظرفیت سیســتم را ســریعتر ترسیم کنید‬ ‫و به مســئولین مربوط بدید تا فاجعــه ای ببار نیومده‪ .‬امروز‬ ‫نظام سالمت به اساتید چکمه پوش و پراکتیس کار نیاز دارد‪.‬‬ ‫اپیدمیولوژیست امروز باید چکمه پوش و وسط میدان باشد‪.‬‬ ‫وقتی که دیروز اقای دکتر حریرچی گفتن ‪ ۳۰‬درصد بستری‬ ‫های مشهد مسافر هستن‪ ،‬یعنی اپیدمیولوژی میدانی‪ .‬خودم‬ ‫در بیمارستان خودم امار گرفتم‪ ۷۳ .‬درصد موارد بستری در‬ ‫‪ ۲‬هفته اخیر سابقه حضور در تجمعات داشتند‪.‬‬ ‫جسارت بنده را ببخشــید‪ .‬برای تایپ هر کلمه ای باید کلی‬ ‫اکسیژن به بنده برسه‪.‬‬ ‫خدایا به این مردم رحم کن‬ ‫خدایا این مردم جز شما پناهی ندارن‪.‬‬ ‫بامید شفای عاجل همه بیماران»‬ صفحه 3 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬اسماعیل احمدی‬ ‫هفته نامه ونوشه‬ ‫ ‬ ‫ی فرهنگی‬ ‫زمینه ‪:‬اجتماع ‬ ‫تلفن‪01133410728 :‬‬ ‫ ‬ ‫نشانی‪ :‬ساری ‪ -‬کوی اتحاد‪ -‬مجتمع عندلیب‬ ‫چاپ‪ :‬تکتم‬ ‫ ‬ ‫گستره توزیع استان مازندران‬ ‫همراه ‪09355226965 :‬‬ ‫شماره ‪75‬‬ ‫‪ 11‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سردبیر‪:‬سمانه صادقی‬ ‫رجبی‪ ،‬شهردار ساری‪:‬‬ ‫مشارکت شهروندان گامی موثر در توسعه و هوشمندسازی مرکز استان‬ ‫عبــاس رجبــی در بازدیــد از ســازمان فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات شــهرداری ساری‪ ،‬مشارکت‬ ‫شــهروندان در توســعه و هوشمندســازی مرکز‬ ‫مازندران را گامی موثر دانست‪.‬‬ ‫به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین‬ ‫الملل شــهرداری ســاری‪ ،‬عباس رجبی شهردار‬ ‫مرکز اســتان‪ ،‬به همراه علیرضــا باقریان معاون‬ ‫توســعه مدیریــت و منابع شــهرداری با حضور‬ ‫در ســازمان فاوا به بررســی رونــد فعالیت ‪‎‬های‬ ‫این ســازمان پرداخــت و همچنین بخشــی از‬ ‫سیاســت گذاری ها و اهداف را در شــرایط خاص‬ ‫ایام شیوع ویروس کرونا به سرپرست این سازمان‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫شهردار ساری در این نشست با بیان اینکه با توجه‬ ‫به شرایط پیش امده و شیوع ویروس کرونا‪ ،‬مردم‬ ‫دنیا ســبک جدیدی از زندگی را تجربه می کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این برهــه از زمان تنها ابزاری که‬ ‫می تواند جامعه را به ســطحی ایده الی از ارامش‬ ‫برساند‪ ،‬به کارگیری صحیح و هدفمند از فناوری و‬ ‫تکنولوژی های روز است‪.‬‬ ‫رجبی با اشاره به اینکه دنیای توسعه و تکنولوژی‬ ‫فضــای گســترده ای از ایده هــا و خالقیت ها را‬ ‫بــه روی نخبگان بــاز می کند‪ ،‬افــزود‪ :‬در همین‬ ‫راســتا و با هدف گــذاری بهره بــرداری بهینه از‬ ‫عصر فنــاوری جدیــد‪ ،‬انچه کــه در این میان‬ ‫اولویت دارد‪ ،‬شناسایی نخستین نیازهای اساسی‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه روند ســازمان فاوا با توجه به‬ ‫ظرفیت ها و زیرساخت های موجود باید در جهت‬ ‫تامین ضرورت های عمومی باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بســتری تحت عنوان کارت شــهروندی که چند‬ ‫سالی است با فراز و نشیب در شهر ساری به وجود‬ ‫امده‪ ،‬نیاز به ترمیم اساســی‪ ،‬تغییر ســاختاری و‬ ‫پیگیری دارد‪.‬‬ ‫شهردار ســاری با اعالم اینکه ســازمان فاوا باید‬ ‫براینــدی از ایده های نخبگان یــا مجموعه های‬ ‫دانش بنیان را به جمع بندی رســانده و به مرحله‬ ‫اجــرا دراورد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مطمئناً اگر ما در این‬ ‫بخش‪ ،‬خدمات الکترونیکی را به طور انالین ارتقا‬ ‫دهیم‪ ،‬اعتماد عمومی به واســطه دسترسی اسان‬ ‫به مجموعه شهرداری‪ ،‬بیشتر جلب خواهد شد‪.‬‬ ‫رجبی با بیــان اینکه امروز مجموعــه مدیریتی‬ ‫در ســطوح مختلف شهرداری ســاری‪ ،‬تجمیعی‬ ‫از تجــارب‪ ،‬انگیــزه و انرژی اســت‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫ســازمان فاوا به عنــوان پیشــانی و متولی حوزه‬ ‫فناوری مدیریت شهری‪ ،‬علی رغم توجه به مسائل‬ ‫زیرســاختی و توســعه این بخش‪ ،‬باید به تولید‬ ‫فکر کند‪.‬‬ ‫شهردار ساری با تاکید بر اینکه ما نباید در زمینه‬ ‫تولید دانش و فناوری و همچنین به کارگیری و به‬ ‫اجرا رساندن ان به عنوان یک خدمت الکترونیک‪،‬‬ ‫محروم باشــیم‪ ،‬گفت‪ :‬امــروز بزرگ ترین منابع‬ ‫درامدی دنیــا در بخش های مختلف بر پایه علم‪،‬‬ ‫فناوری و تکنولوژی قرار دارد‪.‬‬ ‫برای اجرای گام دوم ساری کارت؛‬ ‫طرح های شرکت های دانش بنیان مورد استقبال قرار می گیرد‬ ‫سرپرســت ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫شهرداری ســاری گفت‪ :‬شــرکت های دانش بنیان‬ ‫می توانند طــرح و ایده های خود را برای اجرای گام‬ ‫دوم ساری کارت به سازمان فاوا ارائه کنند‪.‬‬ ‫طرح های شــرکت های دانش بنیان مورد استقبال‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫به گــزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل‬ ‫شــهرداری ســاری‪ ،‬علی اصغر اباذری سرپرســت‬ ‫ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری‬ ‫مرکز مازندران‪ ،‬بابیان اینکه از رونمایی پروژه کارت‬ ‫شهروندی (ساری کارت) و بهره برداری ان در شهر‬ ‫ساری حدود هفت سال می گذرد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در ان‬ ‫مقطع پرداخت کرایه اتوبوس و تاکسی‪ ،‬تاکسی متر‪،‬‬ ‫پارکومتر‪ ،‬اســتخر‪ ،‬ســینما و نانوایی در این کارت‬ ‫تعریف شــده بــود و هدف مجموعه ســازمان فاوا‬ ‫توسعه این پروژه و گسترده شدن ان در بخش های‬ ‫مختلف خریدهای شهروندان بود‪.‬‬ ‫اباذری با اشاره به اینکه عدم سطح سواد الکترونیکی‬ ‫و فرهنگ ســازی از بارزترین مشکالت این طرح در‬ ‫شهر ســاری و حتی دیگر شهرهای بزرگ همچون‬ ‫تهران و مشهد بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬الزمه تحقق چنین‬ ‫پروژه هایی فراگیر شــدن ان در خانواده ها و تبلیغ‬ ‫درست ان است که متاسفانه در این بخش به خوبی‬ ‫عمل نکردیم‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫شهرداری ســاری گفت‪ :‬با توجه به قرارداد منعقده‬ ‫این پروژه در ان مقطع‪ ،‬انرژی زیادی از شــهرداری‬ ‫در حوزه تامین نیروی انســانی و منابع مالی گرفته‬ ‫شد و از ان سو ‪ ،‬هیچ منفعت و درامد پایداری برای‬ ‫شهرداری حاصل نشــد‪.‬وی با اعالم اینکه ما به این‬ ‫اصل قائلیم که باید طوری این پروژه اجرا می شــد‬ ‫تا حداقل شــهرداری در این بخش متضرر نمی شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز شــرکت های بزرگی در کشور در‬ ‫حال خدمات رســانی الکترونیکی هستند که تبدیل‬ ‫به غول های بزرگ اقتصادی و بدون رقیب شــده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫حرف ما این اســت که شــهرداری نیز بــا توجه به‬ ‫بســترهای موجود در حوزه های نیروی انســانی و‬ ‫زیرساخت های که در اختیار دارد باید به سطحی از‬ ‫درامد پایدار برسد تا بتواند سطح خدمت رسانی های‬ ‫خــود در بخــش الکترونیک یا هم راســتا با شــهر‬ ‫هوشمند را گسترش دهد‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫شــهرداری ســاری تصریح کرد‪ :‬حرکت در مســیر‬ ‫اجرای ایتم های یک شهر هوشمند کار بسیار سختی‬ ‫است‪ .‬متاسفانه پراکندگی خدمات و زیرساخت های‬ ‫شــهری‪ ،‬موازی کاری ها بی دلیل و یکپارچه نبودن‬ ‫مدیریت شهری بر این سختی ها افزون می شود خدا‬ ‫را شاکریم در سال های اخیر پروژه بزرگ فیبر نوری‬ ‫از ســوی سازمان فاوا در سطح شهر ساری اجرا شد‬ ‫و این پروژه به عنوان یک زیرســاخت اختصاصی و‬ ‫کلیــدی می تواند ما را در ارائه بســیاری از خدمات‬ ‫الکترونیکی یاری کند‪.‬‬ ‫اباذری با اشاره به رو به اتمام بودن قرارداد شهرداری‬ ‫با پیمانکار مجری ساری کارت بیان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫قرارداد منعقده‪ ،‬دست شهرداری در این پروژه بسته‬ ‫بود اما با به پایان رســیدن این قرارداد‪ ،‬امیدواری ما‬ ‫بیشتر شد و ازاین رو در ابتدای سال جاری جلساتی‬ ‫با کارشناســان سازمان مبنی بر اجرای گام دوم این‬ ‫پروژه برگزار کردیم‪.‬‬ ‫وی بــا عنوان اینکه بایــد در گام دوم اجرای پروژه‬ ‫کارت شــهروندی بسیار حساب شــده رفتار کرد تا‬ ‫پنجره ای نو به روی شــهروندان گشوده شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به گســترش سطح فناوری اطالعات و سواد‬ ‫الکترونیکــی مردم و نگاهی به فعالیت های مشــابه‬ ‫مجــازی در حوزه پرداخت های انالین باید دســت‬ ‫به نواوری بزنیم تا بتوانیم شــهروندان را به استفاده‬ ‫بیشتر از ساری کارت ترغیب کنیم‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫شــهرداری ســاری بابیان اینکه کارشناسان مجرب‬ ‫ســازمان فاوا در حال فعالیت هســتند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ابتکار‪ ،‬خالقیت‪ ،‬نواوری و مدل های جذاب در حوزه‬ ‫خدمت رســانی الکترونیکی حدومرز نمی شناســد و‬ ‫گاهی یک طــرح بزرگ از یــک نوجوانی که حتی‬ ‫تحصیالت عالیه ندارد‪ ،‬ممکن است خلق و ارائه شود‪.‬‬ ‫به همین منظور از همین جا از همه شــهروندان‪ ،‬به‬ ‫ویژه نخبگان خواســتاریم تا ما را در گام دوم پروژه‬ ‫ساری کارت یاری کنند‪.‬اباذری با عنوان اینکه در نظر‬ ‫داریم قرارداد کارت شــهروندی به گونه ای تنظیم‬ ‫شــود تا با توجه به پیشــرفت فناوری و لزوم به روز‬ ‫بودن خدمات‪ ،‬هرزمانی که احســاس نیاز کردیم به‬ ‫ان متمم اضافه کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت های دانش‬ ‫بنیان با ارائه طرح های نوین می توانند کمک موثری‬ ‫در اجرای این طرح داشته باشند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه ونوشه

هفته نامه ونوشه 77

هفته نامه ونوشه 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/06/15
هفته نامه ونوشه 74

هفته نامه ونوشه 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/04/28
هفته نامه ونوشه 73

هفته نامه ونوشه 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/04/21
هفته نامه ونوشه 71

هفته نامه ونوشه 71

شماره : 71
تاریخ : 1399/04/07
هفته نامه ونوشه 70

هفته نامه ونوشه 70

شماره : 70
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه ونوشه 69

هفته نامه ونوشه 69

شماره : 69
تاریخ : 1399/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!