هفته نامه ونوشه شماره 77 - مگ لند

هفته نامه ونوشه شماره 77

هفته نامه ونوشه شماره 77

هفته نامه ونوشه شماره 77

‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫میزان مرگ و میر موج دوم ‪ ۲‬درصد‬ ‫کمتر از موج اول بود‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫را بخوانید‬ ‫تیترهای روز‬ ‫شماره ‪ / 77‬هفته نامه ونوشه ‪ /‬شنبه ‪ 15‬شهریور ‪ 8 / 1399‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 1000‬تومان‬ ‫الزاماتی برای سالمت دانش اموزان!‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫را بخوانید‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران ‪:‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۱۹‬پرونده خسارت‬ ‫کسب و کارهای فرهنگی‬ ‫اسیب دیده از کرونا‬ ‫زنگ اغاز سال تحصیلی ‪1399-1400‬‬ ‫در سیمرغ نواخته شد‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫عزم جدی شهرداری ساری‬ ‫برای تکمیل پروژه های‬ ‫نیروگاه زباله سوز و پل تا پل‬ ‫‪1‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مجردی‪ ،‬سهم جوانان از ازدواج!‬ ‫سرهنگ پرویزشعبانی‬ ‫کارشناس امور اجتماعی‬ ‫ازدواج در کنار تولد و مرگ و طالق یکی از چهار حادثه مهم زندگی ادمی است‪ .‬تولد بدون‬ ‫اطــاع و اراده مولود اتفاق می افتد‪ ،‬مرگ هم تا حدود زیادی خارج از کنترل اوســت‪ ،‬ولی‬ ‫ازدواج و طالق دو حادثه ای هستند که تصمیم فرد می تواند در ان ها موثر باشد‪.‬‬ ‫تحــوالت اقتصادی و اجتماعی بر مناســبات خانوادگی و زن وشــوهری تاثیر می گذارند و‬ ‫برعکس‪ ،‬تحولی همچون تغییر سن ازدواج نیز اثرات و پیامدهای متعدد و مهمی را هم برای‬ ‫فرد و هم جامعه به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ازدواج واقعه ای اجتماعی‪ ،‬زیستی و فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین ان در تشکیل‬ ‫خانواده‪ ،‬از اهمیت بســزایی برخوردار اســت‪ .‬به طوری که پایندگی گروه و کیفیت و کمیت‬ ‫زندگانی نسل های متوالی‪ ،‬به ازدواج بستگی دارد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین این مشــکالت و مسائل‪ ،‬افزایش سن ازدواج است‪ .‬پدیده ی باال رفتن سن‬ ‫ازدواج و کاهش تمایل جوانان به تشکیل خانواده در سنین پایین‪ ،‬پدیده ای جهانی است که‬ ‫در سال های اخیر دامن گیر کشور ما نیز شده است‪.‬‬ ‫با نگاهی به امارها می توان گفت از ســال ‪ 1365‬به بعد متوســط سن ازدواج در ایران مرتباً‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در اســتان مازندران و شهرستان ساری نیز شــاهد چنین شرایطی هستیم‪ .‬طبق امار سال‬ ‫‪ 97‬میانگین ســنی ازدواج در شهرستان ساری برای مردان نزدیک به ‪31‬سال و برای زنان‬ ‫نزدیک به ‪27‬سال است‪.‬‬ ‫باید توجه داشــت این تغییرات صرفاً به واسطه ی محدودیت های بیرونی حادث نشده است‪.‬‬ ‫هم زمان با تغییر رفتار مردم در تشــکیل خانواده‪ ،‬شــاهد تغییر نگرش انان درباره ی ســن‬ ‫مناسب برای ازدواج هستیم؛ که این تغییر نگرش افزایش جمعیت مجرد ین را در پی داشته‬ ‫است‪.‬وجود جمعیت باالی مجرد الگوی روابط دو جنس را تا حد زیادی دگرگون کرده است‪.‬‬ ‫شکل گیری روابط خارج از الگوی زندگی‪ ،‬خانوادگی یکی از این مسائل است‪.‬‬ ‫ازدواج و تشــکیل خانــواده تحت تاثیر عوامــل گوناگونی قرار می گیــرد می توان گفت که‬ ‫به طورکلی‪ ،‬توسعه و نوســازی در دنیای جدید با تغییر سریع و قابل توجه شرایط اقتصادی‬ ‫و اجتماعی افراد‪ ،‬تغییر در زمان ازدواج و تاخیر ان به زمان دورتر را موجب شده است‪.‬‬ ‫جایگزینی خانواده هسته ای با خانواده گستره جایگزینی اقتصادی تجاری و صنعتی به جای‬ ‫اقتصاد کشاورزی سنتی‪ ،‬پیچیده تر شدن تقسیم کار اجتماعی‪ ،‬گسترش تحصیالت همگانی‬ ‫و مشارکت بیشتر زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خارج از خانه ازجمله عواملی اند‬ ‫که در تاخیر ازدواج نقش دارند‪.‬‬ ‫تمامی عوامل فوق دست به دســت هــم داده تا امروز جمعیت زیادی از جوانان در شــرایط‬ ‫نامناســبی جهت تشــکیل خانواده قرار گیرند‪ .‬روندی که در صــورت عدم کنترل می تواند‬ ‫موجب افزایش اســیب های اجتماعی و حتی ایجاد ناامنی روانی در ســطح جامعه شود‪ .‬لذا‬ ‫ضروری اســت که نهادهای تصمیم گیر و سیاســت گذاران فرهنگی راهکارهای عملی برای‬ ‫برون رفت از این شرایط را بکار ببندند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‬ ‫سید اسماعیل احمدی‬ ‫ایران همدل شد‪...‬‬ ‫*لبیک به یک اقدام هوشمندانه‬ ‫شیوع ویروس منحوس‬ ‫کرونــا در کشــورمان‬ ‫هماننــد بســیاری از‬ ‫نقاط جهــان موجب‬ ‫بروز مشکالت بسیاری‬ ‫در زمینه های مختلف‬ ‫از ســامت جامعــه‬ ‫گرفتــه تــا مســائل‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‪...‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدتی است پویشی ملی راه افتاده است تا همۀ اقشار‬ ‫را یکجــا و متحد در کنار هم جمــع کند‪ .‬تا یاریگر‬ ‫یکدیگر باشیم‪ ،‬از کمک مومنانه گرفته تا پویش ایران‬ ‫همدل‪...‬‬ ‫از اوای خوش اقدامات مومنانه‪ ،‬صدایی گوش نوازتر‬ ‫می ســازد و همه مــا را فــارغ از هــر تفاوتی که‬ ‫داریم دور مفهومی ارزشــمند به نــام ایران همدل‬ ‫جمع کرد‪.‬‬ ‫پویشــی که دفتر نشــر رهبر انقالب با هدف دعوت‬ ‫عمومی از همۀ افکار و ســلیقه ها و نه فقط قشــری‬ ‫خاص به راه انداخته اســت و همین‪ ،‬امتیاز ویژۀ این‬ ‫پویش ملی اســت‪ .‬ایران همدل با مشارکت همۀ ما‬ ‫ممکن می شــود؛ ایران همدل یعنی ایران هم صدا؛‬ ‫یعنی ایران متحــد؛ یعنی همه با هم برای لبیک به‬ ‫یک اقدام هوشمندانه‪ .‬ایران همدل یعنی مردمی که‬ ‫به فکر هم هســتند‪ ،‬مردمی که مســیری جدید در‬ ‫دل هر ســختی و دشواری باز می کنند و مردمی که‬ ‫مفهوم متعالی مواسات را همدالنه معنا می کنند‪ .‬درد‬ ‫دیگری را درد خود می دانند و به دنیا نشان می دهند‬ ‫کــه نه تنها می توان در اوج مشــکالت‪ ،‬حریص تر و‬ ‫خودخواه تر و تندمزاج تر نشــد که حتی می توان با‬ ‫پیروی از ایین مهربانانه ای که اهل بیت اموخته اند‪،‬‬ ‫دست ودل بازتر و خوش اخالق و مهربان تر و همدل تر‬ ‫هم شد‪.‬‬ ‫توسط استاندار مازندران؛‬ ‫زنگ اغاز سال تحصیلی ‪ 1399-1400‬در سیمرغ نواخته شد‬ ‫زنگ اغاز ســال تحصیلی ‪1399-1400‬‬ ‫بــا حضور مدیرکل امــوزش و پرورش‬ ‫مازندران‪ ،‬اســتاندار مازندران و دیگر‬ ‫مســئوالن در شهرســتان ســیمرغ‬ ‫نواخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی‬ ‫اموزش و پرورش مازندران؛ «علیرضا سعدی‬ ‫پور» در ایین بازگشایی مدارس ضمن تاکید‬ ‫بر ضرورت حفظ ســامتی وتندرستی دانش‬ ‫امــوزان و معلمــان‪ ،‬گفت‪ :‬ســال تحصیلی‬ ‫جدید در زیست بوم جدید اغاز شد و ما باید‬ ‫متناســب با این فضای جدید برنامه ریزی و‬ ‫اموزش دانش اموزان را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به شــرایط جدید زیســت بوم‬ ‫خــاص تعلیم و تربیت‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به شیوع کرونا و لزوم تداوم امر اموزش‬ ‫در دانش امــوزان‪ ،‬امــوزش و پــرورش خود‬ ‫را در زیســت بوم جدیــدی یافت که در این‬ ‫زمینه تمام تالش خــود را برای هرچه بهتر‬ ‫بودن انجام داد و هنوز در حال بروزرســانی و‬ ‫پیشرفت است‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پــرورش مازندران ضمن‬ ‫اشــاره به رشــد نمرات دانش امــوزان پایه‬ ‫‪ ۱۲‬در ســال تحصیلی گذشته‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به اینکه اموزش در ســه ماهه اخر‬ ‫سال تحصیلی گذشته به صورت مجازی بود‬ ‫دانش امــوزان مازندرانی توانســتند با وجود‬ ‫کمی ها و کاســتی ها در ســطح کشور رتبه‬ ‫علم خود را نسبت به سال قبل ارتقا دهند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر حضوری بــودن اموزش در‬ ‫سال تحصیلی جدید‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬در امر‬ ‫اموزش حضــوری هیچ اجباری برای خانواده‬ ‫هــای عزیز وجود ندارد و مــا می خواهیم که‬ ‫شــیوه ی اموزش فرزندان خود را خودشــان‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬این مقام مســئول با اشاره به‬ ‫شــیوه های مختلف در امر اموزش حضوری‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در صورتی که خانواده های عزیز‬ ‫امــوزش حضــوری را انتخاب کردنــد‪ ،‬باید‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی مد نظر قرار‬ ‫دهند و همچنین مدارس شیوه های مختلفی‬ ‫اعم از نوبتی کردن‪ ،‬چرخشــی کردن و گروه‬ ‫بندی دانش اموزان را انجام دهند‪.‬‬ ‫سعدی پور با اشاره به برنامه شاد تصریح کرد‪:‬‬ ‫برنامه شاد ‪ 2‬با قابلیت های جدیدتر در اختیار‬ ‫امــوزش فرزندان قرار گرفتــه‪ ،‬عالوه بر این‬ ‫نرم افزار اموزش و پرورش مازندران اقدام به‬ ‫تولید محتوای اموزشی استاندارد و بسته های‬ ‫اموزشی کرده که در اختیار معلمان و دانش‬ ‫اموزان و حتی صدا و سیمای مرکز مازندران‬ ‫قرار خواهد گرفت تا در مناطق کمتر توسعه‬ ‫یافته در دسترس قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش مازندران ضمن‬ ‫قرائــت پیام وزیر اموزش و پــرورش در این‬ ‫مراسم به مناسبت اغاز سال تحصیلی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدواریــم بتوانیم با همــکاری اولیا محترم‬ ‫بتوانیم اموزش و پرورشی پویا‪ ،‬خالق‪ ،‬شاداب‬ ‫و با نگاه ویژه به تندرســتی و سالمتی دانش‬ ‫اموزان داشته باشیم‪.‬‬ ‫اســتاندار مازندران نیز در ایین بازگشــایی‬ ‫مدارس اســتان تاکید کرد‪ :‬اموزش و پرورش‬ ‫حســاس ترین مجموعه مردمی را به عنوان‬ ‫پر مخاطب ترین جامعه هدف به همراه دارد‪.‬‬ ‫«احمد حســین زادگان» با اشــاره به این که‬ ‫بیمــاری کرونــا تمامی معــادالت حاکم بر‬ ‫جهان را بهم ریخته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایران‬ ‫توانسته است با وجود تمام سختیها راه های‬ ‫درستی را طراحی کند که هم سالمت مردم‬ ‫و هم اقتصاد تامین شود‪.‬‬ ‫اســتاندار مازندران با تاکیــد بر این که همه‬ ‫افراد جامعــه در زمینه بازگشــایی مدارس‬ ‫مسئولیت پذیر باشند‪ ،‬گفت‪ :‬این اتفاق که هم‬ ‫مدرســه باز باشد و هم سالمت دانش اموزان‬ ‫تامین شــود با وفاق وهمدلی میسر است و‬ ‫می توانیم این دوره را بگذرانیم و هرکس باید‬ ‫وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪ / 15‬شهریور ‪ / 1399 /‬شماره ‪77‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر گفتار والدین‬ ‫برشخصیت فرزندان‬ ‫چیز مهمی نیست‬ ‫خیلی وقت ها اتفاقاتی می افتند که ما احساسات کودک‬ ‫را نادیــده می گیریــم‪ ،‬ولی باید واقعــا مراقب این قضیه‬ ‫باشید‪ ،‬برای کودک اغلب چیزهایی مهم است که برای ما‬ ‫بزرگساالن اهمیت چندانی ندارند‪ ،‬پس سعی کنید همیشه‬ ‫از دید او به قضیه نگاه کنید‪ ،‬با او همدردی کنید ‪ .‬من واقعا‬ ‫متوجهم که تو ان چیز را می خواهید اما امروز نمی شود‬ ‫ان کار را انجام داد‪.‬‬ ‫همین حاال دست بردار‪ ،‬و گرنه!‬ ‫تهدید کودکان معموال کار خوبی نیست‪ ،‬اول از همه شما‬ ‫به انها مهارتی می اموزید که واقعا دوســت ندارید داشته‬ ‫باشند‪ :‬اســتعداد بکار بردن زور یا قدرت حیله گری برای‬ ‫گرفتن چیــزی که می خواهند حتــی وقتی که دیگران‬ ‫تمایلی به این کار نداشته باشند‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬شما خودتان را در یک موقعیت ناشیانه قرار می دهید‬ ‫یعنی مجبور می شوید که از تهدیدهای خود دفاع کنید‪-‬‬ ‫قرار دادن یک مجازات سختگیرانه در قبال تهدیدی که در‬ ‫حالت عصبانیت کرده بودید‪ -‬یا می توانید عقب نشــینی‬ ‫کنید و به کودکتان یاد دهید که تهدید شما بدون معنی‬ ‫بوده است‪ ،‬در هر حال‪ ،‬باعث می شوید که نتیجه مطلوب‬ ‫را نگیرید و رابطه خود را با کودک خراب کنید‪.‬‬ ‫در حالی که تهدید نکردن کودک خیلی ســخت اســت‪،‬‬ ‫سعی کنید درباره خطرات احتمالی به او هشدار دهید و یا‬ ‫به سمت چیز مناسب تری هدایتش کنید‪.‬‬ ‫اصال خوب نیست که برادرت را بزنی‪ .‬نگران اینم که او تو‬ ‫را بزند‪ .‬اگر می خواهی به چیزی اســیب وارد کنید بهتر‬ ‫است ان چیز یک بالش و یا تخت خواب باشد‪.‬‬ ‫با مطرح کردن یک چنین پیشنهاداتی که امنیت بیشتری‬ ‫هــم دارند همچنــان به او ایــن اجازه را مــی دهید که‬ ‫احساساتش را خالی کنید ‪.‬‬ ‫چرا اینکار را کردی؟‬ ‫اگر کودک کاری کرده که شما خوشتان نمی اید ‪ ،‬مطمئنا‬ ‫باید با او صحبت کنید‪ ،‬اما تنشی که در ان لحظه به وجود‬ ‫می اید اجازه نمی دهد که او از اشــتباهاتش درس بگیرد‬ ‫و وقتی که شــما از او می پرسید " چرا؟" شما به او فشار‬ ‫مــی اورید که به کارش فکر کنــد و انرا تحلیل نماید که‬ ‫یک مهارت بسیار پیشرفته حتی برای بزرگتر ها به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در زمان برخورد با چنین پرسشی ‪ ،‬بیشتر کودکان حالت‬ ‫تدافعی به خود گرفته و یا سکوت می کنند‪.‬‬ ‫در عوض‪ ،‬یک مســیر ارتباطی با او برقرار کنید و حدس‬ ‫بزنید که او چه احساســی ممکن اســت داشــته باشد و‬ ‫نیازهای اساسی او چه چیزهایی می تواند باشد‪.‬‬ ‫تهیه وتنظیم‪ :‬فاطمه اریانژاد ‪،‬کارشناس ارشد‬ ‫روانشناسی‪،‬مرکز مشاوره ارامش فرماندهی‬ ‫انتظامی استان مازندران‬ ‫خبـــر‬ ‫رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری‪:‬‬ ‫زباله گردها در ساری‬ ‫ساماندهی می شوند‪ /‬خرید‬ ‫‪ 500‬مخزن زباله‬ ‫سید سلمان ابوالقاسمی رییس سازمان پسماند از ساماندهی‬ ‫زباله گردها در شــهر ســاری خبر داد و گفت‪ :‬خرید ‪500‬‬ ‫مخزن زباله جدید و جانمایی ان در ســطح شهر در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شــهرداری‬ ‫ســاری‪ ،‬سید سلمان ابوالقاســمی رییس سازمان مدیریت‬ ‫پسماند شــهرداری مرکز مازندران در گفت وگویی با مهم‬ ‫بر شمردن تفکیک زباله از مبدا به مدیریت صحیح پسماند‬ ‫و اســتفاده از روش های علمی و نوین اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با تفکیک پســماندها عالوه بــر صرفه جویی های اقتصادی‬ ‫می توان بسترهای الزم را به منظور ترویج فرهنگ مشارکت‬ ‫و همکاری مردم فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی رویکــرد صرفه جویــی و کاهش هزینه هــا را مورد‬ ‫توجــه قرار داد و افزود‪ :‬تعمیــر و مرمت مخازن زباله یکی‬ ‫از عملکردهای مهم این سازمان در کاهش هزینه ها است‬ ‫و در این راســتا هر هفته ‪ 30‬مخزن زباله فرسوده در سطح‬ ‫شهر توســط سازمان پســماند تعمیر و به چرخه خدمات‬ ‫شهری باز می گردد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین تیم ســیار با گشت در سطح شهر مخازنی را که‬ ‫نیاز به تعمیرات جزیی دارند را مرمت می کنند‪.‬‬ ‫ابوالقاسمی ازتعمیر و بهســازی ‪ 400‬مخزن زباله طی دو‬ ‫ماه گذشته خبر داد و اظهار داشت‪ :‬خرید ‪ 500‬مخزن زباله‬ ‫جدید و جانمایی ان در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬این مسئول گفت‪ :‬با توجه به اهمیت حفظ سالمت‬ ‫شــهروندان‪ ،‬شست و شــو و ضدعفونی کردن مخازن زباله‬ ‫تعبیه شده در سطح شهر ساری پایان هر هفته بطور مستمر‬ ‫انجام می شــود‪ .‬رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫ســاری ادامه داد‪:‬در حوزه ساماندهی و جمع اوری پسماند‬ ‫بسیار مهم است که شهروندان‪ ،‬زباله های خود را در ساعت‬ ‫مقــرر‪ ،‬در مخازن زباله قرار دهند تــا همکاران ما به موقع‬ ‫نسبت به جمع اوری زباله اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به معضالت زباله گردی برای سالمت شهروندان‬ ‫و مدیریت شهری گفت‪ :‬واحدهای گشت سازمان مدیریت‬ ‫پسماند شــهرداری ســاری به صورت شــبانه روزی برای‬ ‫شناسایی انان اقدام و ســاماندهی زباله گردها نیز از برنامه‬ ‫های مهم سازمان خواهد بود‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫فرهنگـــی‬ ‫صنعت چاپ مازندران زیر تیغ اتحادیه های ناهمگن‬ ‫چاپخانــه داران مازندران از ایــن که به گفته‬ ‫خودشــان برخی اتحادیه های ناهمگن در استان‬ ‫مجوزهایی صادر می کنند که افراد بر اســاس ان‬ ‫به فعالیت در صنعت چاپ می پردازند ‪ ،‬گله دارند‬ ‫و می گویند که بسیاری از این افراد فاقد چاپخانه‬ ‫هســتند و به عنــوان رابــط چاپخانه های دیگر‬ ‫استان ها بویژه تهران عمل می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا ‪،‬چاپخانه داران معموال درد مشترکی دارند‪،‬‬ ‫یکی از انها تهیه مواد اولیه اســت ‪ .‬از دیگر مشکالت این‬ ‫حوزه فعالیت مراکزی اســت که چاپخانه نیســتند ‪ ،‬اما‬ ‫مجــوز چاپخانه دارند‪ ،‬مالیات مشــکل دیگر فعاالن این‬ ‫حوزه اســت‪ .‬صنعت چاپ با همه مشکالت حاال از کرونا‬ ‫هم متاثر شــده و برخی چاپخانه ها به دلیل کاهش تیراژ‬ ‫در حوزه نشر کتاب و نشریات مکتوب‪ ،‬مجبور به تعدیل‬ ‫نیرو شده اند‪.‬‬ ‫گذشــته از این ‪ ،‬امروز اغلب صنایع بــه صنعت چاپ و‬ ‫بسته بندی وابسته هســتند‪ .‬چه بسا محصوالت تولیدی‬ ‫کشور ما که بدون بســته بندی مناسب‪ ،‬قدرت صادراتی‬ ‫هــم ندارند و یا بــه قیمت نازلی خریداری می شــوند ؛‬ ‫محصوالتی که گاه به شکل فله ای و با قیمت نازل صادر‬ ‫می شود و کشور خریدار با استفاده از صنعت بسته بندی‪،‬‬ ‫درامد چند برابری کسب می کند‪ ،‬ارزش افزوده ای که از‬ ‫دست می رود و نصیب کشور واردکننده می شود‪.‬‬ ‫یکی از مشکالتی که چاپخانه داران مازندران با ان مواجه‬ ‫و گله مند هســتند ‪ ،‬فعالیت مراکزی است که با دریافت‬ ‫مجــوز از اتحادیه های ناهمگن‪ ،‬در حــوزه صنعت چاپ‬ ‫فعالیت می کنند هر چند که چاپخانه نداشته باشند‪.‬‬ ‫ارشاد متولی صدور مجوز چاپخانه داران‬ ‫یــک فعال صنعت چاپ در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫طبق ماده ‪ ۴۴‬ایین نامه نظارت بر چاپخانه ها مصوب سال‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬هیات وزیران‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی‪،‬‬ ‫متولی صدور مجوز برای چاپخانه داران است‪.‬‬ ‫حســینعلی زارع با اشــاره به اینکه برخی چاپخانه ها در‬ ‫مازندران از اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان‪،‬‬ ‫مجــوز ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬این افــراد از اتحادیه های ناهمگن‬ ‫مجوز دریافت کرده و فعالیت غیرقانونی دارند‪.‬‬ ‫رئیــس کارگروه صنعت چــاپ مازندران بــا بیان اینکه‬ ‫برخی افراد فقط با داشتن یک دستگاه فتوکپی یا پالت‪،‬‬ ‫مجوز فعالیت دریافت کــرده و به دفتر کار چاپخانه های‬ ‫تهران تبدیل شــده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این افراد با دریافت‬ ‫سفارش کار‪ ،‬تولیدات چاپی را از استان خارج کرده و به‬ ‫چاپخانه داران مازندران خسارت وارد می کنند‪.‬‬ ‫زارع بــا اشــاره بــه اینکه این اقــدام باعث دلســردی‬ ‫چاپخانــه داران مازندران می شــود کــه در این صنعت‬ ‫ســرمایه گذاری کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در کارگروه صنعت چاپ‬ ‫مازندران به دنبال این هستیم تا مراکزی که از اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد مجوز فعالیت ندارند ساماندهی شوند‪.‬‬ ‫این فعال حــوزه صنعت چاپ خاطرنشــان کرد‪ :‬برخی‬ ‫اتحادیه هــای ناهمگن برای صنعت چــاپ‪ ،‬مجوز صادر‬ ‫می کنند که نوعی تداخل صنفی محسوب می شود و باید‬ ‫از این کار‪ ،‬جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به انحالل اتحادیه چاپخانه داران در ســال‬ ‫گذشته‪ ،‬افزود‪ :‬تالش کردیم این اتحادیه مجدد احیا شده‬ ‫و از حقوق چاپخانه داران دفاع کند‪.‬‬ ‫زارع با بیان اینکه در راستای خدمات دولت الکترونیک‪،‬‬ ‫سفارش های چاپی دســتگاه های دولتی در سایت ستاد‬ ‫ارائه می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی اســتان ها مانند استان‬ ‫فارس‪ ،‬قم و خراسان رضوی‪ ،‬اکثر کارهای چاپی خود را‬ ‫فقط به چاپخانه داران همان اســتان سفارش می دهند و‬ ‫دیگر استان ها حق شرکت در مناقصه را ندارند‪.‬‬ ‫رئیــس کارگــروه صنعت چــاپ مازندران یاداور شــد‪:‬‬ ‫در راســتای رونق تولیــد و افزایش اشــتغال به دنبال‬ ‫این هســتیم که کارهــای چاپی مازنــدران هم فقط به‬ ‫چاپخانه داران همین استان اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی با تاکیــد بر اهمیت صنعت چاپ و بســته بندی در‬ ‫فروش محصوالت تولیدی مازنــدران‪ ،‬گفت‪ :‬محصوالت‬ ‫تولیدی مازندران در بســته بندی اســتاندارد و بهداشتی‬ ‫می توانند به بازارهای بین المللی ورود کنند و ارزش افزوده‬ ‫چند برابری به دست تولیدکننده برسد‪.‬‬ ‫زارع بــا بیان اینکه مالیات بــر ارزش افزوده‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از مشــکالت چاپخانه داران اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در حالی‬ ‫کــه طبق قانــون‪ ،‬مالیاتی به کاغذ اختصــاص نمی یابد‬ ‫اما چاپخانه داران برای کاغذ هــم مالیات می پردازند که‬ ‫کمرشکن است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تحریم های ناجوانمردانه از یک سو‪،‬‬ ‫ویروس کرونا از ســوی دیگر و همچنین افزایش بی رویه‬ ‫قیمت کاغذ‪ ،‬صنعت چاپ را تحت فشار قرار داده است‪.‬‬ ‫کرونا قوز باال قوز‬ ‫رئیس کارگروه صنعت چاپ مازندران با اشــاره به اینکه‬ ‫کرونا بر روی تیراژ کتاب و نشــریات تاثیر گذاشته است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬چاپخانه هایی که با ‪ ۳۰‬نفر نیروی کار مشغول‬ ‫فعالیــت بودند امروز با پنج نیــروی کار در حال فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫زارع با بیــان اینکه تعرفه خرید کاغذ در ردیف ارز چهار‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی قرار دارد که باید از طریق شــرکت‬ ‫تعاونی چاپخانه داران این خرید انجام شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫مازندران شرکت تعاونی نداریم که کاغذ با نرخ ارز دولتی‬ ‫در اختیــار فعاالن این حوزه قرار دهد و ارز ســه نرخی‬ ‫مشکالتی را برای ما ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در کارگروه صنعت چاپ مازندران پیشــنهاد‬ ‫دادیــم تعاونی با ســهامداری چاپخانــه داران مازندران‬ ‫تشــکیل شــود تا بتوانیم از ارز دولتی برای تهیه کاغذ‬ ‫استفاده کنیم و فشار اقتصادی کمتری به چاپخانه داران‬ ‫تحمیل شود‪.‬‬ ‫زارع با اشــاره به اینکه «اموزش» یکی دیگر از مسائلی‬ ‫است که در کارگروه صنعت چاپ مازندران مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار دادیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به دنبال این هستیم‬ ‫چنانچه شــیوع ویروس کرونا کاهــش یابد کالس های‬ ‫اموزشــی را در جهــت تغییرات صنعت چــاپ و ورود‬ ‫ماشــین االت جدید به این حوزه‪ ،‬کالس های اموزشــی‬ ‫برای فعاالن صنعت چاپ برگزار کنیم و با به روز شــدن‬ ‫اطالعات‪ ،‬رونق اقتصادی را در صنعت چاپ شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ساماندهی واحدهای غیرمجاز‬ ‫یک کارشناس صنعت چاپ درباره فعالیت مراکز غیرمجاز‬ ‫چاپ در مازندران به ایرنا گفت‪ :‬پیشــرفت تکنولوژی در‬ ‫حوزه صنعــت چاپ باعث شــده افراد با یک دســتگاه‬ ‫کامپیوتــر و پرینتر در خانه و یا فضای زیر پله به فعالیت‬ ‫در این زمینه بپردازند‪.‬‬ ‫محمد مهــدی زاده بــا بیان اینکــه در گذشــته برای‬ ‫حروف چینــی به اندازه یک کاغــذ اچهار نیازمند فضای‬ ‫‪ ۳۰۰‬متــری بودیم تا حروف ســربی را کنار هم بچینیم‬ ‫و کار چــاپ انجام شــود‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در چاپخانه های‬ ‫قدیمی بیشــتر از ‪ ۲۰‬مدل حروف نداشتیم اما اکنون در‬ ‫سیستم های کامپیوتری صدها مدل حروف وجود دارد و‬ ‫اینها بهانه ای شده تا کار به فضای کوچکتر و با تجهیزات‬ ‫کمتر کشــیده شــود و کنترل و نظارتی هم بر این فضا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه برخی کارمندان دستگاه های دولتی‬ ‫هم در این عرصه وارد شــده و ســفارش چاپی دستگاه‬ ‫مربوطه را بــا پرینتر در خانه انجام داده و فاکتور فروش‬ ‫هم صادر می کنند‪ ،.‬تصریح کرد‪ :‬این دستگاه های دولتی‬ ‫به خود کم لطفی می کنند که ســفارش کاری را به مراکز‬ ‫دارای مجوز از مراجع رسمی‪ ،‬ارجاع نمی دهند و هم کار‬ ‫بی کیفیت تحویل می گیرند‪.‬‬ ‫نائب رئیس اتحادیه چاپخانه داران مازندران گفت‪ :‬مشکل‬ ‫ما با اتحادیه هایی اســت که زیر نظر مجامع امور صنفی‬ ‫فعالیت می کننــد و مجوزهایی مانند دفتــر فنی‪ ،‬دفتر‬ ‫تبلیغاتی و مانند اینها را صادر کرده و اجازه می دهند در‬ ‫عرصه صنعت چاپ وارد شوند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اتحادیه های ناهمگن‪ ،‬مجوزهایی‬ ‫صادر کرده و اجازه می دهند افرادی به صنعت چاپ وارد‬ ‫شــوند که تخصص‪ ،‬تجربه و اگاهی در این زمینه ندارند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این اتحادیه ها هم چاپخانه داران را با مشــکل‬ ‫مواجه می کننــد و هم باعث می شــوند صنعت چاپ با‬ ‫مشکل کیفیت مواجه شود‪.‬‬ ‫مهدی زاده با بیان اینکه یــک چاپخانه دار برای دریافت‬ ‫مجوز کار‪ ،‬اســتعالم های متعددی را پشت سر می گذارد‬ ‫که زمان بر اســت‪ ،‬افزود‪ :‬واحدهایی بدون سپری کردن‬ ‫این اســتعالم ها‪ ،‬از اتحادیه هــای ناهمگن مجوز فعالیت‬ ‫دریافت می کنند و نظارتی هم بر رفتار کاری انها نیست‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت چاپ با اشــاره به اینکه به اداره‬ ‫کل صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران پیشــنهاد دادیم‬ ‫کارگروهی تشــکیل شــود تا این مراکز هم ساماندهی و‬ ‫نظارت شــوند تا از بروز مشکل در این زمینه جلوگیری‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز در زمینه این پیشنهاد‪ ،‬اقدامی صورت‬ ‫نگرفته اســت‪.‬چاپ و بســته بندی اگرچه صنعت اســت‬ ‫امــا زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشــاد فعالیت می کند‪.‬‬ ‫چاپخانــه داران که فعاالن صنعتی هســتند اما در زمان‬ ‫دریافت تســهیالت صنعتی‪ ،‬با این دوگانه مواجه هستند‬ ‫که زیر نظر دســتگاه فرهنگی قرار دارند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫وام هــای صنعتی هم به این مراکــز اختصاص نمی یابد‪.‬‬ ‫شاید به همین دلیل است که صنعت چاپ و بسته بندی‬ ‫مازندران‪ ،‬انگونه که باید رشد نکرده تا سهم بیشتری در‬ ‫اقتصاد استان داشته باشد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران در گفت و گو‬ ‫بــا ایرنا اظهار کرد‪ :‬افزایش قیمت مواد اولیه مانند کاغذ‪،‬‬ ‫فیلم و زینک از عمده مشکالت حوزه چاپ است‪.‬‬ ‫عباس زارع افــزود‪ :‬با ورود سیســتم های کامپیوتری و‬ ‫نرم افزارهــای متعدد به حوزه چاپ‪ ،‬برخی چاپخانه داران‬ ‫ســنتی که کار تبلیغاتی بــرای اداره های دولتی و مراکز‬ ‫تجاری انجام می دادند به دلیل به روز نبودن و منســوخ‬ ‫شدن شیوه کاری‪ ،‬با مشکالت جدی مواجه هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برخی چاپخانه داران ســنتی‪ ،‬چاپ دیجیتال و‬ ‫بخشی به سمت چاپ صنعتی و بسته بندی را برای ادامه‬ ‫کار انتخاب کردند‪ ،‬هرچند که فعاالن حوزه چاپ صنعتی‬ ‫هم مشــکل تهیه مواد اولیه مثل کاغذ‪ ،‬مقوا و مرکب را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این مسئول با بیان اینکه ویروس کرونا در بخش صنعت‬ ‫چــاپ مانند دیگر بخش ها مشــکالتی را به وجود اورده‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشکالت تولید و نبود نقدینگی از اثرات‬ ‫زیانبار کرونا است‪.‬‬ ‫زارع با بیان اینکه توسعه صنایع بسته بندی در مازندران‬ ‫می تواند به رونق تولید‪ ،‬ایجاد اشــتغال و افزایش ارزش‬ ‫افزوده محصوالت تولیدی استان منجر شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫محصوالت تولیدی مازندران نیازمند بسته بندی مناسب‬ ‫است تا محصول تولیدی استان در بسته بندی های بهتری‬ ‫به بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫حمایت از صنایع بسته بندی‬ ‫وی با اشــاره به نگاه مثبت اســتاندار مازندران نسبت به‬ ‫صنعت چاپ و بسته بندی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬چاپخانه دارانی‬ ‫که در زمینه صنعت بســته بندی ورود کرده و یک خط‬ ‫تولید به ان اختصاص دهند مورد حمایت قرار می گیرند‬ ‫و بنا بر طرح ارائه شده از تسهیالت برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫زارع یاداور شد‪ :‬مشکالت برخی واحدهای صنعتی چاپ‬ ‫و بسته بندی در کارگروه ســتاد تسهیل استان مطرح و‬ ‫بررسی شد و به چرخه کار و تولید برگشتند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران با بیان اینکه‬ ‫نه تنها در تهیه ماشــین االت صنعت چاپ و بسته بندی‬ ‫بلکه در تهیه مواد اولیه از جمله کاغذ‪ ،‬مقوا و مرکب هم‬ ‫به خارج از کشــور وابسته هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬نیازمند عزم‬ ‫ملی هستیم تا صنعت چاپ و بسته بندی از این وابستگی‬ ‫رهایی یابد‪.‬‬ ‫زارع اظهــار کرد‪ :‬صنعت چاپ در دنیا جزو صنایع ارزاور‬ ‫و اشتغال زا و صنعت پنجم است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با توجــه به افزایــش قیمــت ارز‪ ،‬واردات‬ ‫ماشــین االت صنعت چاپ به ســختی و به ندرت اتفاق‬ ‫می افتد و اغلب از ماشین االت قدیمی استفاده می شود‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۵۵۴‬چاپخانه در مازندران‬ ‫زارع بــا بیــان اینکه در ســال گذشــته ‪۱۳۶‬چاپخانه‪،‬‬ ‫‪۲۵۴‬مرکــز چاپ دیجیتال‪ ۱۱۷ ،‬مرکز چاپ ســیلک‪۶ ،‬‬ ‫مرکز لیتوگرافی‪ ۲۳ ،‬مرکز چاپ خاص و در مجموع ‪۵۳۶‬‬ ‫واحد مجوز فعالیت داشــتند ‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای سال ‪۹۹‬‬ ‫تاکنون برای ‪ ۱۸‬مرکز مجوز جدید صادر شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در مازندران حــدود پنجهزار نفر‬ ‫ارتباط شغلی مستقیم با صنایع چاپ و بسته بندی دارند‪.‬‬ ‫زارع گفت‪ :‬رایزنی هایی انجام شده تا صنعت چاپ از نظر‬ ‫صــدور مجوز به وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت محلق‬ ‫شود و وزارت ارشاد بر تولید محتوای این واحدها نظارت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫چاپخانه داران مازندرانی معتقدند فعالیت مراکز غیرمجاز‬ ‫و زیرپله ای‪ ،‬خســارت کمی و کیفی بســیاری به صنعت‬ ‫چاپ وارد کرده و فعالیت این مراکز نیازمند نظارت است‪.‬‬ ‫پیشــنهاد تشکیل کارگروه برای ســاماندهی این مراکز‪،‬‬ ‫پیشــنهاد خوبی است که البته هنوز بر زمین مانده و در‬ ‫جهت ساماندهی و نظارت بر مراکزی که از اتحادیه های‬ ‫ناهمگــن مجوز فعالیت دریافت کرده اما در صنعت چاپ‬ ‫مشغول به کار هستند اقدامی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد‬ ‫ورود ‪ ۴‬رقم جدید صادراتی مرکبات به حوزه باغبانی مازندران‬ ‫ایسنا‪/‬مازندران رییس ســازمان جهاد کشاورزی مازندران از‬ ‫ورود ‪ ۴‬رقم جدید صادراتی مرکبات به حوزه باغبانی استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی جهاد کشــاورزی مازندران‪،‬‬ ‫عزیزاله شهیدی فر در نشست با مجمع نمایندگان مازندران‬ ‫که با محوریت بررسی تولید برنج و مرکبات در استان برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با اشاره به نقش محوری این استان در تولید دو محصول‬ ‫برنج و مرکبات که نیمی از تولید کشــور را شامل می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پروژه های زیرســاختی نظیر زهکشی اراضی‪ ،‬تجهیز‬ ‫و نوســازی شــالیزارها‪ ،‬اجرای ســامانه های نوین ابیاری و‬ ‫بهســازی و الیروبی اببندان ها برای حوزه کشاورزی استان‬ ‫برنامه ریزی شده و در حال اجرا است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واردات برنج در فصل برداشت ممنوع است‪،‬‬ ‫از نمایندگان اســتان خواســت بر اجرای دقیق این مصوبه‬ ‫نظارت الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران بــا اظهار اینکه‬ ‫واردات برنج بــا ارز ترجیحی انجام می شــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با‬ ‫اجرای این کار شــاهد اتفاقات خوبی در حوزه برنج اســتان‬ ‫خواهیم بود که قطعا به نفع کشاورزان استان است‪.‬‬ ‫شهیدی فر از روند افزایشی کشت ارقام پرمحصول و کیفی‬ ‫در ســال های اخیر در استان خبر داد و گفت‪ :‬بزودی شاهد‬ ‫خوداتکایی در تولید برنج کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود‪ :‬امسال شاهد‬ ‫افزایــش ‪ ۱۰‬درصدی تولید برنج هســتیم و پیش بینی می‬ ‫شود ‪ ۱۵۳۰‬هزارتن برنج در استان تولید شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از افزایش ‪ ۱۰‬درصدی تولید نارنگی در استان‬ ‫خبــر داد و اظهارکرد‪ :‬پیش بینی ما بر این اســت امســال‬ ‫‪۲۸۰۰‬هزار تن مرکبات در مازندران تولید شود‪.‬‬ ‫شهیدی فر به صادرات بی سابقه مرکبات و کیوی از مازندران‬ ‫بــه خارج از کشــور خبر داد و گفت‪ :‬همانطــور که افزایش‬ ‫چشــمگیر صادرات این محصوالت را شاهد بودیم امیدواریم‬ ‫در قیمــت این محصوالت نیز شــاهد افزایش قیمت به نفع‬ ‫تولیدکننده باشــیم‪ .‬وی تداوم ممنوعیت واردات محصوالت‬ ‫باغی را از خواســته های اصلی این سازمان برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫بخش عمده ای از اقتصاد استان وابسته به تولید و بازار برنج‬ ‫و مرکبات اســت‪.‬رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با‬ ‫اشاره به ظرفیت ‪ ۱.۵‬میلیون تنی سردخانه ها‪ ،‬سورتینگ و‬ ‫انبارهای فنی اســتان‪ ،‬گفت‪ :‬با این حجم از ذخیره سازی و‬ ‫نگهداری محصوالت کشــاورزی قادر به تنظیم بازار و قیمت‬ ‫محصوالت در استان هستیم‪.‬‬ ‫شهیدی فر به پایانه صادراتی روماک گستر در جویبار اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این پایانه ظرفیت ذخیره ســازی ‪ ۱۴۰‬هزار تن‬ ‫محصوالت کشــاورزی را دارد که سهم قابل مالحظه ای در‬ ‫توسعه صادرات محصوالت کشاورزی استان خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تامین لجستیک الزم برای توسعه صادرات نظیر کامیون‬ ‫های یخچال دار را از خواســته های مهــم صادرکنندگان و‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان برشمرد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت مگس‬ ‫میوه در سال ‪ ۹۸‬به عنوان یک اقدام جهادی نام برد که منجر‬ ‫به تولید سالم ‪ ۹۹.۵‬درصدی محصوالت باغی استان شد‪.‬‬ ‫شــهیدی فر از ورود ‪ ۴‬رقم جدید صادراتی مرکبات به حوزه‬ ‫باغبانی اســتان خبر داد و اظهار کرد‪ :‬ســال گذشــته ‪۴۲۰‬‬ ‫هزار تن محصول کشــاورزی به ارزش ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر از‬ ‫مازندران به ‪ ۱۳‬کشور دنیا صادر شد‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از حمایت نمایندگان استان در پویایی و جهش‬ ‫تولید محصوالت کشــاورزی اســتان‪ ،‬از نمایندگان استان‬ ‫خواســت نســبت به پیگیری تامین و مناسب سازی قیمت‬ ‫نهاده های دامی و کود شیمیایی در استان اقدام کنند‪.‬‬ ‫ابی ُاتیسم یاداور دلهای اسمانیست اینها دستهای فرشتگان ُاتیسم هستند‬ ‫که برای محبت وتوجه بسوی شما دراز شده اند؛‬ ‫این فرصت طالیی را دریابید‬ ‫خدا همین نزدیکی هاست‬ صفحه 2 ‫بهداشت سالمت‬ ‫هفته نامه‬ ‫شنبه ‪15‬شهریور ‪ / 1399 /‬شماره ‪77‬‬ ‫بازدید نماینده ولی فقیه در استان مازندران از مرکز اموزشی درمانی‬ ‫امام خمینی (ره) ساری‬ ‫ایشان در توصیه هایی به مردم استان خواستار رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشتی شد تا بیمار نشوند‪.‬‬ ‫حجت االســام محمدی الئینی نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫مازندران با همراهی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از‬ ‫مرکز اموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری بازدید کردند‪.‬‬ ‫وی در این بازدید ضمن تشــکر و قدردانی از رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی مازندران‪ ،‬مدیریت و کادر بهداشتی و درمانی‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬از خیر بزرگ که هزینه بســیاری برای ســاخت مرکز‬ ‫اورژانس تروما و اتاق عمل و ‪ ...‬بیمارســتان امام (ره) ســاری‬ ‫متقبل شدند تقدیر و تشکر می کنم‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیه در اســتان مازندران با بیــان اینکه این‬ ‫بیمارســتان از بیمارستان های مهم اســتان می باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫توسعه‪ ،‬بازســازی و نصب تجهیزات مدرن در این بیمارستان‬ ‫همچنان باید ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین در توصیه هایی به مردم استان خواستار رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی شد تا بیمار نشوند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫میزان مرگ و میر موج دوم ‪ ۲‬درصد کمتر از موج اول بود‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر‬ ‫سید عباس موســوی‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫در مراســم تکریم و معارفه سرپرست معاونت بهداشتی این‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬ضمن تبریک روز بهورز‪ ،‬گفت‪ :‬نظام سالمت دین‬ ‫بزرگی به بهورزان دارد که با فعالیت شبانه روزی در این حوزه‬ ‫اتفاقات خوبی رقم زده اند‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از زحمات کادر بهداشــتی و درمانی در‬ ‫دوران اپیدمی بیماری کرونا‪ ،‬با بیان اینکه معاونت بهداشتی‬ ‫خط مقدم حوزه سالمت است و کادر بهداشت و درمان در ماه‬ ‫های اخیر اســتراحتی نداشته و مشغول فعالیت های متعدد‬ ‫هستند ‪ ،‬افزود ‪ :‬اگر بتوان شیوع بیماری را در خط اول مبارزه‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬را کنترل کرد ‪ ،‬دیگــر مجبور به انجام‬ ‫اقدامات درمانی نخواهیم بود بنابراین باید در این حوزه تمرکز‬ ‫بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫دکتر موســوی با اشاره به این که بیشتر پروژه های عمرانی‬ ‫به اتمام رسیده است بر اتمام طرح های نیمه کاره تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬پروژه های بزرگ دانشــگاه نیز در ماه های اینده به‬ ‫اتمام می رسد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به شیوع کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫موج دوم اشاره کرد و افزود‪ :‬در انالیز اولیه میزان مرگ و میر‬ ‫مــوج دوم ‪ ۲‬درصد کمتر از مــوج اول بود که علت اصلی ان‬ ‫باید بررسی شود‪.‬وی وضعیت استان را شکننده دانست و ادامه‬ ‫داد‪:‬برای کاهش ابتالی افراد به این بیماری باید از تجمعات و‬ ‫مسافرت های غیر ضروری جلوگیری شود‪.‬‬ ‫دکتر موســوی به اقدامات انجام شــده توسط دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازندران در مقابله با شیوع ویروس کرونا در استان‬ ‫اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬اقدامات خوبی در حوزه بهداشتی انجام‬ ‫شــد که مورد تقدیر وزیر بهداشت قرار گرفت و این اطالعات‬ ‫نیز در اختیار سایر دانشگاه ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫دکتر موســوی ضمن تشــکر و قدردانــی از زحمات دکتر‬ ‫روحانی زاده ادامه داد‪ :‬دکتر روحانی زاده سرمایه استان است‬ ‫و امیدوارم بتوانیم از کمک ها و همکاری این سرمایه استانی‬ ‫در حال و اینده در جهت ارتقای استان بهره مند شویم‪.‬‬ ‫دکتر قاسم اویس‪ ،‬سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازندران در این مراسم در سخنانی با اشاره به روز‬ ‫بهورز ضمن تقدیر از زحمات بهورزان‪ ،‬گفت‪ :‬بهورزان در ارتقا‬ ‫شاخص های سالمت نقش اساسی دارند و قدردانی از ان ها‬ ‫حتما باید انجام شود‪.‬‬ ‫دکتــر اویس با بیــان اینکه کادر بهداشــتی در حوزه کرونا‬ ‫زحمات فراوانی کشیدند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شیوع این بیماری‬ ‫کار کادر بهداشــتی و درمانی سخت تر شده است زیرا عالوه‬ ‫بر فعالیت های گذشته باید برای مقابله با بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫تالش کرد‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬امیدوارم سرباز خوبی در حوزه‬ ‫بهداشت باشم و پاسخ اعتماد شما را به درستی پاسخ دهم‪.‬‬ ‫وی روابط بین کارکنان معاونت در سطوح مختلف را روابطی‬ ‫عاطفی و دوســتانه دانست و خواســتار ادامه همراهی انان‬ ‫در پیشــبرد اهداف حوزه بهداشت شــد و افزود‪ :‬دست یاری‬ ‫به ســوی شــما عزیزان دراز می کنم و امیدوارم با همکاری‬ ‫شما به اهداف اساســی خود دست پیدا کنیم زیرا نفع ان را‬ ‫جامعه می برد‪=.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫انتصاب سرپرست جدید‬ ‫معاونت بهداشتی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین از زحمات‬ ‫و تالش های دکتر حامد روحانی زاده و خدمات شایســته‬ ‫ایشان در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد‪.‬‬ ‫️ طی ابالغی از ســوی دکتر ســید عباس موسوی رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر قاسم اویس به عنوان‬ ‫سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین از زحمات‬ ‫و تالش های دکتر حامد روحانی زاده و خدمات شایســته‬ ‫ایشان در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد‪.‬‬ ‫روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران ضمن‬ ‫تقدیر و تشــکر از دکتر روحانــی زاده در دوران حضور در‬ ‫معاونت های درمان و بهداشــتی دانشــگاه و ارزوی توفیق‬ ‫در تحصیالت عالیه پیش رو و تداوم این توفیقات ‪ ،‬انتصاب‬ ‫دکتر قاســم اویس کــه از مدیران توانمنــد و با تجربه در‬ ‫حوزه سالمت استان می باشد به سمت سرپرستی معاونت‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به فال نیک گرفته‬ ‫و برای ایشان موفقیت روز افزون ارزومند است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مازندران از بیمارستان‬ ‫های امام خمینی (ره) و ‪۱۷‬‬ ‫شهریور امل بازدید کرد‬ ‫سفر رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به غرب استان با هدف بررسی موانع و مشکالت‬ ‫پیش روی پروژه بیمارستان در حال احداث تنکابن‬ ‫برگزاری نشســت با مســئولین تنکابن با موضوع پروژه‬ ‫بیمارستان درحال احداث این شهرستان با حضور رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی مازندران ‪ ،‬نماینده مردم تنکابن‪،‬‬ ‫رامسر و عباس اباد در مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬فرماندار‬ ‫‪ ،‬معاونین درمان ‪ ،‬توســعه مدیریت منابع و برنامه ریزی‬ ‫و نماینده معاونت بهداشــتی دانشــگاه و جمعی دیگر از‬ ‫مسئولین شهری در محل فرمانداری تنکابن برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر ســید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازنــدران در جلســه هماهنگی و بررســی وضعیت و‬ ‫مشــکالت پروژه بیمارســتان درحال احداث تنکابن که‬ ‫با حضور نماینده مردم تنکابن‪ ،‬رامســر و عباس اباد در‬ ‫خانه ملت ‪ ،‬فرماندار‪ ،‬معاونین درمان ‪ ،‬توســعه مدیریت‬ ‫منابع و برنامه ریزی و نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه‬ ‫و تنی چند از مسئولین این شهرستان در محل فرمانداری‬ ‫تنکابن برگزار شــد‪ ،‬با بیان اینکه در حال حاضر شرایط‬ ‫اســتان در زمینه شیوع کرونا نســبت به شدت موج ان‬ ‫بهتر شــد و تعداد بیماران از هزار و ‪ ۶۰۰‬بیمار تقریبا به‬ ‫‪ ۵۰۰‬بیمار رسیده و اگر همین شرایط حفظ شود بسیاری‬ ‫از شــهرها از حالت قرمز خارج می شــوند ‪ ،‬از کاهش‪۲‬‬ ‫درصدی تعداد مرگ و میر در موج دوم کرونا نســبت به‬ ‫موج اول در استان خبر داد افزود ‪ :‬البته امیدواریم حضور‬ ‫پرشمار و نگران کننده مسافران در تعطیالت اخیر استان‬ ‫را مجــددا گرفتار موج دیگری از کرونا در هفته های اتی‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران با عنوان این که‬ ‫نیازمند توسعه و گسترش فضاهای درمانی درغرب استان‬ ‫هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬توجه به تامین زیرساخت های الزم‬ ‫به عنوان ضروریات توســعه و احداث فضاهای درمانی و‬ ‫بیمارستان ها اهمیت فراوانی دارد همچنان که در بحث‬ ‫مراجعه افراد و انتقال سریع بیماران به ان باید به تامین‬ ‫جاده مناسب توجه شود تا ضمن دسترسی اسان و بهتر ‪،‬‬ ‫در زمان بروز حوادث و بالیا مسدود نگردد‪.‬‬ ‫دکتر سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن‪،‬‬ ‫رامســر و عباس اباد در خانه ملت نیز در این نشســت‬ ‫با اشــاره به مالقات خود بــا وزیر بهداشــت از تکمیل‬ ‫بیمارســتان ‪ ۲۲۰‬تخت خوابی تنکابــن بعنوان اولویت‬ ‫نخســت وزارت بهداشت در مازندران یاد کرد و خواستار‬ ‫فراهم شدن زیرســاخت های این پروژه همچون تامین‬ ‫راه های دسترسی مناسب و استقرار تاسیسات زیر بنایی‬ ‫نظیــر خطوط اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفــن و ‪ ...‬تا زمان تکمیل‬ ‫احداث ساختمان این بیمارستان و مشارکت و همکاری‬ ‫جدی همه دســتگاه های اجرایی و نهادهای مســئول‬ ‫شهرستان تنکابن در این زمینه شد‪.‬‬ ‫️معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن نیز در‬ ‫این جلســه از مدیریت و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران که از زمان شــیوع کرونا در اســتان با حرکت‬ ‫جهادی علیرغم همه مشــکالت و دغدغــه های فراوان‬ ‫تاکنون پای کار بودند و توانستند در ارائه خدمات درمانی‬ ‫بــه بیماران مبتال به کرونا موفق عمل کنند و پاســخگو‬ ‫باشند تقدیر کرد‪.‬‬ ‫سید امیرحسینی جو از حل مشکالت بیمارستان درحال‬ ‫ســاخت تنکابن بعنــوان اولویت اصلــی مدیریت کالن‬ ‫این شهرســتان یاد کرد و از افزایش اعتبار الزم و انجام‬ ‫واگذاری خدمات فنی جهت توســعه راه های دسترسی‬ ‫و تامین زیرســاخت های بــرق ‪،‬گاز ‪ ،‬اب ‪ ،‬تلفن و ‪ ...‬این‬ ‫پروژه خبرداد‪.‬‬ ‫دکتر محمد پنبه چی معاون توســعه‪ ،‬مدیریت منابع و‬ ‫برنامه ریزی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این‬ ‫جلسه ‪ ،‬تامین اعتبار ‪ ۵۰‬میلیارد تومانی ‪ ،‬تعامل اجرایی‬ ‫و همــکاری مناســب پیمانکار جهت تحویــل به موقع‬ ‫بیمارســتان برای تجهیز ‪ ،‬تامین زیرســاخت های الزم‬ ‫جاده ارتباطی و گسترش شــبکه های اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز و‬ ‫تلفن در این منطقه ‪ ،‬خارج شدن شرایط بهره برداری این‬ ‫بیمارســتان از حالت جایگزینی به توسعه ای یا احداثی‬ ‫و تدوین چارت تشــکیالتی جهت تامین نیروی انسانی‬ ‫الزم را از الزمات افتتاح و بهره برداری بیمارستان درحال‬ ‫ساخت تنکابن در زمان مقرر یاد کرد‪.‬‬ ‫دکتر پنبه چی همچنین از پیگیری انجام شــده جهت‬ ‫موافقت بــا تمدید طرح پرســتاران خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫موضــوع به کارگیری خدمات پرســتاری جز ء مصوبات‬ ‫دانشــگاه و از اولویت هاســت و به زودی در بخش های‬ ‫مختلــف بیمارســتان شــهید رجایی تنکایــن اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت پس از پایان این جلسه ‪ ،‬دکتر سید عباس‬ ‫موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به همراه‬ ‫دکتر اسدی معاون درمان ‪ ،‬دکتر پنبه چی معاون توسعه‬ ‫‪،‬مدیریت منابع و برنامه ریزی و دکتر اویس سرپرســت‬ ‫معاونت بهداشتی دانشگاه با حضور در بیمارستان شهید‬ ‫رجایــی تنکابن از بخش های درمانی و توســعه ای این‬ ‫بیمارستان بازدید کردند‪.‬‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ‪:‬‬ ‫رنگ کرونایی تنها یک شهرستان مازندران سفید است‬ ‫ســاری ‪ -‬وارش نیوز‪ -‬ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران گفت که در حال حاضر تنها یک شهرستان استان‬ ‫دارای وضعیت کرونایی سفید است و بقیه شهرستان ها در‬ ‫وضعیت قرمز یا نارنجی قرار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش وارش نیوز‪ /‬مازندران ‪ ۲۲‬شهرســتان با ‪ ۶۰‬نقطه‬ ‫شهری و بیش از چهار هزار روستا و ابادی دارد‪.‬‬ ‫دکتر ســیمین بابایی افزود ‪ :‬برخی گمانه زنی ها در فضای‬ ‫مجــازی و واقعی در باره خروج شهرســتان های مازندران‬ ‫از وضعیت قرمز و تبدیل شــدن وضعیت به ســفید صحت‬ ‫ندارد و اینگونه شایعات برای مجموعه استان اعم از مردم و‬ ‫متولیان سالمت بویژه کادر درمانی اسیب زا است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر این که وضعیــت کرونایی مناطق مختلف‬ ‫اســتان همچنان ناپایدار اســت ‪ ،‬گفت ‪ :‬حتی همین یک‬ ‫شهرســتانی که وضعیت سفید دارد به معنای پایداری این‬ ‫وضعیت نیســت چون ما بتازگی موجی از مســافرت ها به‬ ‫استان را پشت سر گذاشتیم که تبعات ان طی روزها و هفته‬ ‫اینده مشخص می شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران افزود ‪ :‬از نظر‬ ‫دستگاه های متولی ســامت شامل دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران و بابل ‪ ،‬شــرایط کرونایی کل اســتان قرمز است‬ ‫و این موضوع را هــر روز به انحای مختلف تکرار می کنیم‬ ‫ولی متاســفانه برخی با انتشار گمانه زنی های غیر واقعی و‬ ‫فاقد استناد سبب می شوند تا سطح هوشیاری و حساسیت‬ ‫مردم نســبت به رعایت پروتکل های بهداشتی کاهش یابد‬ ‫که اسیب زا است‪.‬‬ ‫دکتر بابایی تاکید کرد ‪ :‬کاهش هوشیاری و حساسیت مردم‬ ‫پیامدی جز شــروع موج جدید شــیوع ویروس کرونا برای‬ ‫اســتان در پی نخواهد داشــت که در صورت وقوع چنین‬ ‫وضعیتی ان هم همزمان با اغاز سال تحصیلی جدید هزینه‬ ‫ســنگینی را به استان و ســامت مردم تحمیل می کند و‬ ‫مشکالت اقتصادی جامعه و معیشت مردم را هم تحت تاثیر‬ ‫قرار خواهد داد ‪.‬‬ ‫ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران در پاسخ به‬ ‫این پرسش که روند بســتری بیماران مبتال به کووید‪۱۹-‬‬ ‫در اســتان کاهشی است و شــاید بر این اساس گمانه زنی‬ ‫های مختلف رواج یافته ‪ ،‬پاســخ داد ‪ :‬کاهشــی شدن امار‬ ‫مبتالیان در مازندران بسیار شکننده است چون اگر بررسی‬ ‫کنید همین اطالعیه هایی را که طی ‪ ۲‬هفته اخیر منتشــر‬ ‫کردیم متوجه می شــوید که در بعضی روزها امار بستری‬ ‫های جدید بیشــتر از ترخیصی هــا بود ضمن این که طی‬ ‫چند روز گذشــته ما نتوانســتیم از مرز ‪ ۷۰۰‬نفر بستری‬ ‫پایین تر بیاییم‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬در همین شــرایط کاهشــی که باید امیدواری‬ ‫در کادر درمانی ایجاد شــود و خستگیشــان کاهش یابد ‪،‬‬ ‫متاسفانه سفرهای انبوه چند روز گذشته و گمانه زنی های‬ ‫نادرست ســبب شده تا کادر درمانی اســتان از هم اکنون‬ ‫نگران ‪ ۲‬هفته اینده باشند‪.‬‬ ‫دکتر بابایی خواستار بی توجهی مردم نسبت به رنگ بندی‬ ‫کرونایی مناطق مختلف اســتان شــد و گفــت ‪ :‬همه باید‬ ‫حواسشــان باشد که پروتکل های بهداشتی بویژه پوشیدن‬ ‫ماســک ‪ ،‬شستن دستان و فاصله گذاری فیزیکی را رعایت‬ ‫کنند چون تا زمانی که واکسن تایید شده و منتیج به نتیجه‬ ‫علمی و بالینی نداشته باشیم تنها راه مقابله با کرونا رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی است و راهکار سومی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران از رسانه های‬ ‫خواســت تا به دنبال عادی انگاری شــرایط کرونایی استان‬ ‫نباشــند و به رسالت خود در ارامش دادن به جامعه در کنار‬ ‫اهسازی انان برای رعایت پروتکل های بهداشتی عمل کنند‪.‬‬ ‫طبق الگوی وزارت بهداشت ‪ ،‬مناطق کرونایی کشور به سه‬ ‫دســته با رنگ قرمز ‪ ،‬زرد یا نارنجی و ســفید معرفی می‬ ‫شــوند‪ .‬زمانی وضعیت یک منطقه جغرافیایی قرمز ارزیابی‬ ‫می شــود که تعداد بیماران بستری روزانه در هر ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفر جمعیت بیش از ســه نفر باشد‪ .‬شــرایط سفید نیز به‬ ‫وضعیتی گفته می شود که تعداد بیماران کرونایی بستری‬ ‫شده در هر شبانه روز نسبت کمتر از یک نفر به ازای ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر باشد‪ .‬وزارت بهداشت شرایط زرد را هم بین این ‪۲‬‬ ‫وضعیت توصیف می کند ‪.‬‬ ‫اخرین گزارش دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران و بابل‬ ‫هم نشــان می دهد در حال بیــش از ‪ ۷۰۰‬بیمار مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬در بیمارستان های استان بستری هستند‪.‬‬ ‫دکتر تورج اســدی معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫مازنــدران با حضور در امل و در بازدید از بیمارســتان های‬ ‫امام خمینی (ره) و ‪ ۱۷‬شهریور این شهرستان ‪ ،‬ضمن بررسی‬ ‫تاسیســات تامین اکسیژن این بیمارســتان ها ‪ ،‬با حضور در‬ ‫بخش های ویژه و هــای اورژانس و مراقبت های ویژه ضمن‬ ‫بررسی روند رسیدگی و درمان بیماران کووید ‪ ،۱۹‬در گفتگو‬ ‫با مسئوالن و پرستاران این بخش ها بر ارتقاء کیفیت خدمات‬ ‫و ارائه خدمات به موقع و ایمن پزشکی تاکید کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مسافران دغدغه دائمی‬ ‫کادر درمانی‬ ‫ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه مردم اســتان به اگاهی خوبی در رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی برای مقابلــه با ویروس کرونا‬ ‫رســیدند و حدود ‪ ۹۰‬درصد از مــردم این پروتکل ها‬ ‫از جمله استفاده از ماســک را رعایت می کنند و این‬ ‫همکاری مردم باعث روند کاهشــی امار بیماران مبتال‬ ‫به ویروس کرونا و خالی شدن تخت های بیمارستانی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫مازندران ‪ ،‬دکتر ســیمین بابایی افزود ‪ :‬از بدو شــیوع‬ ‫ویروس کرونا در استان مازندران از اواخر سال گذشته‬ ‫تاکنون تردد و سفرهای غیر ضرور از استان های دیگر‬ ‫به مازنــدران عمده نگرانی کادر درمانی و مســئوالن‬ ‫اســتانی بود و در روزهای اخیر این افزایش امار تردد‬ ‫به اســتان تا حد زیــادی موجب نگرانــی درمانگران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬اگرچه پایش اثر افزایش مســافرت ها به‬ ‫اســتان مازنــدران در افزایش امار بیمــاران کرونایی‬ ‫حداقل نیاز به بیش از یک هفتــه زمان دارد‪ ،‬ولی در‬ ‫هر صورت این نگرانی وجود دارد که با این ســفرها و‬ ‫پایین امدن سطح رعایت پروتکل ها ما شاهد افزایش‬ ‫بیماران نیز باشیم‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫افزود ‪ :‬اســتان مازندران در روزهــای اخیر با افزایش‬ ‫ســطح رعایت پروتکل های بهداشــتی شاهد کاهش‬ ‫امار بیماران مبتال به ویروس کروناست و امیدواریم که‬ ‫سفرهای اخیر باعث روند افزایشی امار مبتال به ویروس‬ ‫کرونا در استان نباشیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 15‬شهریور ‪ / 1399‬شماره ‪77‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫بهداشت سالمت‬ ‫در گفتگو با دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫الزاماتی برای سالمت دانش اموزان!‬ ‫روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی و‬ ‫ارتقاء ســطح اگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی‬ ‫دانش اموزان و کادر اموزشی دســت به امری مهم زده و با ترویج فرهنگ‬ ‫خود مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت دانش اموزان مازندران دارد‪.‬در‬ ‫استانه بازگشایی مدارس و اغاز سال جدید تحصیلی گزارشی را می خوانیدکه‬ ‫الزامات بهداشتی در مدارس مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پروتکل های بهداشتی که در استانه بازگشائی‬ ‫مدارس و اغاز سال جدید تحصیلی‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد؛‬ ‫هفت ماهی اســت که ورود ناگهانی و بدون دعوت یک‬ ‫دشمن نامرئی سیستم اموزشی کشورمان را با مشکالتی‬ ‫روبرو کرده است‪ .‬میلیون ها دانش اموز باالجبار از پشت‬ ‫نیمکت ها و کالس درس به خانه هایشان کوچانده شده‬ ‫انــد ودرس و مباحثه های علم امــوزی را درون فضای‬ ‫مجــازی و یا تلویزیون دنبال می کنند‪ .‬هر چند با اتمام‬ ‫ســال تحصیلی گذشته‪ ،‬چشم امید متولیان امر با پایان‬ ‫حضــور این میهمان ناخوانده بود اما انگار کرونا ســمج‬ ‫تر از این براوردها بــود‪ .‬به هر ترتیب ممکن برگ های‬ ‫تقویم باز هم ورق خورد و موعد اغاز درس و مدرســه از‬ ‫راه رســید‪ .‬باز هم دغدغه های خانواده ها درباره اینکه‬ ‫فرزندانشان در سال جدید تحصیلی چه اتفاقی را تجربه‬ ‫خواهند کرد؟ ایا مخاطرات کرونا اجازه بازگشایی کالس‬ ‫ها را خواهد داد یا باز هم شــکل امــوزش از راه دور را‬ ‫شاهد خواهیم بود؟‬ ‫*بازگشت به گذشته‬ ‫از اسفند‪ 98‬که شــیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی‬ ‫مدارس در کشــور شــد‪ ،‬مســائلی چون سالمت دانش‬ ‫امــوزان و معلمــان‪ ،‬زمان بازگشــایی مجــدد‪ ،‬نحوه‬ ‫برگزاری امتحانات‪ ،‬روش هــای متنوع ارائه اموزش و‪...‬‬ ‫از موضوعاتــی بود که مورد بررســی قرارگرفت‪ .‬چرا که‬ ‫این شرایط غافلگیر کننده‪ ،‬نباید توقف غیر قابل جبرانی‬ ‫را در اموزش دانش اموزان به وجود می اورد‪ .‬از ویژگی‬ ‫های ســال جدید تحصیلی در جهان و کشور ما نگرانی‬ ‫از شــیوع بیماری کووید ‪ 19‬است و اظهارنظرها حاکی‬ ‫ازضرورت برنامه ریزی برای وضعیت های متغیر اســت‪.‬‬ ‫عدم قطعیت و ناپایداری شرایط ایجاب می کند تا برنامه‬ ‫ریزی ها درعرصه های مختلف از انعطاف برخوردار باشد‬ ‫تا خدمت رسانی نهادها و دســتگاه ها با کمترین وقفه‬ ‫ممکن روبه رو شود و امکان ارائه خدمات موثر و فراگیر‬ ‫در هر زمانی میسر باشد‪.‬‬ ‫*سالمت دانش اموزان‪ ،‬اولویت اصلی‬ ‫بهداشــت‪ ،‬ایمنی و ســامت دانش اموزان و معلمان در‬ ‫ســال تحصیلی جدیداولویت اصلی متولیان بهداشــت و‬ ‫سالمت کشور و وزارت اموزش و پرورش است‪ .‬ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا با همکاری اموزش و پرورش در شــرایط‬ ‫موجــود اخرین اطالعــات و راهنمایی هــای مربوط به‬ ‫مسائل بهداشتی مدارس را اجرا خواهد کرد‪.‬هر بحران‪،‬‬ ‫فرصتی برای کمک به کودکان و نوجوانان برای یادگیری‬ ‫اســت که بتوانیــم جامعه ای امن تر و دلسوزتربســازیم‪.‬‬ ‫داشتن اطالعات درســت درباره بیماری کرونا به از بین‬ ‫بردن ترس و نگرانی های دانش اموزان نسبت به بیماری‬ ‫کمک می کند و انها را برای مقابله با هرگونه پیامد ثانویه‬ ‫بیماری بر زندگی شان اماده می سازد‪.‬‬ ‫*سه گانه های اموزشی‬ ‫حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش بر این باوراســت‬ ‫که درشروع سال تحصیلی که از ‪ ۱۵‬شهریور است همه‬ ‫دانش اموزان باید تحت اموزش قرار بگیرن د اما کیفیت‬ ‫عرضه خدمات اموزشــی می تواند به صورت حضوری‪،‬‬ ‫نیمه حضوری‪ ،‬تلویزیونی‪ ،‬بســته های اموزشی یا شبکه‬ ‫شاد باشــد‪.‬توجه داشته باشــید که برای باز نگه داشتن‬ ‫مدارس به شــکلی ایمن‪ ،‬و یا بازگشــایی مدارس پس‬ ‫از تعطیلی‪ ،‬باید مالحظات بســیاری را در نظر داشــت‪،‬‬ ‫که در صورت رعایت صحیح می تواند به ارتقای سالمت‬ ‫عمومــی بیانجامد‪.‬قبل از همه چیز باید اگاهی کامل در‬ ‫ارتباط با این بیماری داشته باشیم و بدانیم این ویروس‬ ‫چیســت چگونه منتقل می شود و راه های پیشگیری از‬ ‫ان چگونه است‪.‬‬ ‫*بیماری کرونا چیست؟‬ ‫کویید ‪19‬بیماری ناشــی از یک نــوع جدید از ویروس‬ ‫کرونا اســت‪ .‬این بیماری در ابتدا بــا عبارت »ویروس‬ ‫کرونای جدید معرفی شــد‪ .‬این ویــروس‪ ،‬یک ویروس‬ ‫جدید است و از خانواده ویروس های تنفسی است‪.‬‬ ‫*زندگی با فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫دکتر قاســم اویس سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه‬ ‫کوویــد‪ 19-‬مطلع باشــند‪ .‬به صورتی کــه بدون ایجاد‬ ‫اضطراب در ایشان عالئم بیماری را بشناسند و بدانند که‬ ‫در صورت وجود هر یک از عالئم در دانش اموز یا اعضاء‬ ‫خانواده‪ ،‬از فرســتادن دانش اموز به مدرسه خودداری‬ ‫کنند‪ .‬به این منظور‪ ،‬عالوه بر شــبکه های ملی‪ ،‬استانی‬ ‫و شهرستانی‪ ،‬اســتفاده از کانال های مجازی اختصاصی‬ ‫مدارس برای اطالع رسانی در مورد بیماری و ارائه موارد‬ ‫الزم‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫علوم پزشــکی مازندران بر این باور اســت که در حال‬ ‫حاضر وضعیت گســترش بیماری به گونه ای اســت که‬ ‫نمی تــوان گفت چــه زمانی می توان بــه زندگی عادی‬ ‫برگشــت و شــاید بتوان گفت که این گونــه زندگی با‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬تا مدت ها به عنوان روش زندگی‬ ‫معمولی باید در نظر گرفته شــود‪ .‬مطالعات دقیق نشان‬ ‫داده که فاصله گذاری اجتماعی در بعضی همه گیری ها تا‬ ‫بیش از ‪ % 95‬در کاهش موارد و گسترش بیماری نقش‬ ‫داشته است‪ .‬اما شرط اساسی ان است که از ابتدای امر‬ ‫به درســتی برای ان برنامه ریزی و همه جوانب علمی و‬ ‫اجرایی ان در نظر گرفته شــده باشــد‪ .‬در ابتدا انتظار‬ ‫این اســت که این موضوع برای همه روشن شده باشد‬ ‫که برای اثربخشــی اســتراتژی فاصله گیری اجتماعی‬ ‫اقدامی طوالنی مدت اســت که در طــول زمان به اجرا‬ ‫در خواهد امد‪ .‬به عنوان یک قانون‪ ،‬بازگشت به مدرسه‬ ‫برای هــر فرد(اعم از کارکنان‪ ،‬دانش اموزان و معلمین)‬ ‫زمانی متصور است که احتمال ابتالی ایشان و یا انتقال‬ ‫به دیگران به حداقل ممکن رســیده باشد به طوری که‬ ‫در صــورت احتیاط های الزم احتمال انتقال بیماری به‬ ‫ایشان و یا دیگران وجود نداشته باشد‪..‬‬ ‫*اصول بهداشتی در مدارس‬ ‫بازگشــایی مدارس منوط بــه داشــتن امکانات کامل‬ ‫ضدعفونــی در مــدارس تامین صابــون و محلول های‬ ‫مناســب ضدعفونی کننده دست و امکان فاصله گذاری‬ ‫مناســب برای صندلی ها در کالس¬های درس و سالن‬ ‫های مدارس می باشــد‪ .‬اقالم اشاره شده باید به مقدار‬ ‫کافی و متناسب در محل موجود باشد‪.‬‬ ‫‪ .1‬مراکز پیش دبستانی و استثنایی به دلیل عدم توانایی‬ ‫کودکان در رعایت اصول بهداشــتی‪ ,‬اخرین گروه برای‬ ‫بازگشایی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .2‬حداکثر حضور افراد در کالس ها با احتساب حداقل‬ ‫یک متر فاصله به مدت حداکثر یک ساعت در هر جلسه‬ ‫پیش بینی شود‪.‬‬ ‫‪ .3‬قــراردادن صندلی‪ ،‬نیمکت‪ ،‬کامپیوتر و ‪ ...‬دانش اموز‬ ‫و نظایــر ان در فواصــل الزم و ایمن حداقل یک متر با‬ ‫فاصله طولی و عرضی‬ ‫‪ .4‬در مدت زمان حضور در مدرسه تمامی دانش اموزان‪،‬‬ ‫معلمین و کارکنان می بایست از ماسک استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ .5‬انجــام تمامــی فعالیــت های ورزشــی جمعی و پر‬ ‫برخورد‪ ،‬تا اطالع ثانوی در مدارس ممنوع می باشد‪ .‬اما‬ ‫فعالیت ورزشی انفرادی در محیط های باز بالمانع است‪.‬‬ ‫*عالئم بیماری و راه های انتقال‬ ‫وی با تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی و رعایت الزامات‬ ‫ســامت و بهداشت مدارس گفت‪ :‬شناســایی راه های‬ ‫انتقال عامــل ایجادکننده بیماری کرونا نقش مهمی در‬ ‫کنترل ان دارد‪ .‬اگر چه در مــورد راه های انتقال نکات‬ ‫زیادی تا به حال عنوان شــده است؛ به عنوان یک اصل‬ ‫کلی‪ ،‬ویروس های تنفســی به طــور عمده از طریق ریز‬ ‫قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء الوده‬ ‫منتقل می شوند‪ .‬طبق اخرین اطالعات‪ ،‬انتقال ویروس‬ ‫کرونا از انســان به انسان از طریق سرفه‪ ،‬عطسه‪ ،‬تخلیه‬ ‫ترشحات بینی و دهان می باشــد‪ .‬این ویروس می تواند‬ ‫در فاصله ‪ 1‬تا ‪ 2‬متری از طریق ســرفه یا عطسه منتقل‬ ‫شود‪ .‬راه دیگر انتقال‪ ،‬تماس دست ها با محیط و سطوح‬ ‫الوده به ویروس مانند تجهیزات‪ ،‬دستگیره درب ها‪ ،‬میز‬ ‫و صندلی‪ ،‬شــیراالت ‪ ،‬نرده پله ها‪ ،‬پریز و کلیدهای برق‬ ‫و کلیه وســایلی اســت که به طور عمومی و مشــترک‬ ‫استفاده می شود‪.‬سرپرســت معاونت بهداشتی دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی مازندران با بیان اینکــه مدارس مکلف‬ ‫به اجرای دســتورالعمل بهداشتی ســتاد کرونا هستند‬ ‫اظهارداشت‪ :‬جهت بازگشــایی مدارس موارد ذیل باید‬ ‫مورد توجه دقیق قرار گرفته و اجرا شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬انجام ارزیابی وضعیت امادگی و برنامه مدرسه‪ ،‬شرط‬ ‫الزم برای بازگشــایی است‪ .‬پس از بازگشایی الزم است‬ ‫ارزیابی های دوره ای (هر دو هفته یک بار) برای اطمینان‬ ‫از حفظ امادگی الزم مطابق چک لیست ‪ ،‬توسط ناظران‬ ‫بهداشت مدارس دو حوزه صورت پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نیروی انسانی اموزشــی و نظارتی در امور بهداشت‬ ‫از جملــه مراقب ســامت در اموزش و پــرورش و یا‬ ‫کارشــناس بهداشــتی از مرکز خدمات جامع سالمت و‬ ‫یا خرید خدمات بهداشتی از اشخاص حقیقی‪ /‬حقوقی‪،‬‬ ‫باید تامین شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬هر مدرسه با توجه به جمعیت دانش اموزی نیازمند‬ ‫حداقل یک نیروی خدماتی اموزش دیده به منظور اجرای‬ ‫برنامه مدون نظافت و ضدعفونی‪ ،‬دفع بهداشــتی زباله‪،‬‬ ‫نظارت بر وجود صابون مایع و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‪ -4‬ســتاد مدیریت اســتانی بیماری کرونا الزم اســت‬ ‫کانال های ارتباطی در خصوص دریافت و رســیدگی به‬ ‫موارد شکایات و تخلفات را به طور سراسری به مخاطبان‬ ‫اعالم کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنامــ ه بــرای پایش و گزارش دهی طراحی شــده‬ ‫که الزم اســت که وضعیت مدرســه (بهداشت محیط‪،‬‬ ‫موجودی شوینده ها و‪ ،)...‬گزارش اقدامات انجام شده و‬ ‫تعداد دانش اموزان‪ ،‬معلمان و کارکنان مدرسه مشکوک‬ ‫یا بیمار (در صورت وجود) به صورت ماهانه ثبت شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬به همهی دانش اموزان‪ ،‬معلمین و کارکنان مدرسه‬ ‫نحوه پیشــگیری و کنترل بیماری کرونــا و رفتارهای‬ ‫بهداشــتی و سالمت محور متناســب با گروه های سنی‬ ‫مختلف به صورت دورهای اموزش داده شود‬ ‫‪ -7‬خانواده هــا و نیز دانش اموزان باید از عالئم بیماری‬ ‫‪ .6‬مواجهه چهره به چهره کارکنان کاهش یابد و ســعی‬ ‫شــود از تلفن‪ ،‬شــبکه های اجتماعی و ویدئو کنفرانس‬ ‫برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل‬ ‫یک ساختمان هستند استفاده شود‪.‬‬ ‫‪ .7‬از تجمع در اتاق کار‪ ،‬ابدارخانه‪ ،‬اتاق کپی و هر جایی‬ ‫که کارکنان می توانند تجمع کنند‪ .‬خودداری شود‪.‬‬ ‫‪ .8‬در صورت امکان ســرویس های ایاب و ذهاب حذف‬ ‫و از خودروهای شخصی برای جا به جایی دانش اموزان‬ ‫اســتفاده شــود‪ ،‬در صورت فعال بودن سرویس ایاب و‬ ‫ذهــاب کارکنان و دانش اموزان‪ ،‬در خودرو ســواری و‬ ‫بدون احتســاب راننده حداکثر ســه نفر‪ ،‬در ون‪ ،‬مینی‬ ‫بوس و اتوبوس با چیدمان سرنشین به صورت ضربدری‬ ‫و حداکثر ‪ 50‬درصــد درصد ظرفیت‪ ،‬برای جا به جایی‬ ‫کارکنان و دانش اموزان استفاده شود‪.‬‬ ‫‪.9‬ترجیحــاً از بزرگترین کالس ها بــرای حضور دانش‬ ‫اموزان استفاده شود‪ .‬می توان از سالن های امتحانات یا‬ ‫نمازخانه ها در این موارد استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪ .10‬در صــورت امکان و با توجه به شــرایط ‪ ,‬می توان‬ ‫کالس هــای درســی را در فضای حیاط تشــکیل داد‪.‬‬ ‫اســتفاده از چادر برای ایجاد ســقف موقت در حیاط یا‬ ‫پارکینگ مدارس نیز می تواند یک راهکار باشد‪.‬‬ ‫‪ .11‬مراســم صبحگاه و فوق برنامه ها از قبیل‪ :‬اردوها‪،‬‬ ‫مسابقات‪ ،‬گردهمایی ها‪ ،‬جشنواره ها و سایر رویدادهایی‬ ‫که موجب تجمع و ازدحام می شود‪ ،‬لغو شود‪.‬‬ ‫‪ .12‬استراحت بین کالس های دانش اموزان در حداقل‬ ‫زمان و در زمان های مختلف‪ ،‬بین کالس ها انجام شود‪.‬‬ ‫‪ .13‬ســاعت شــروع و پایان مدرســه به گونه ای تعیین‬ ‫شــود که از هم زمانی رفت و امد دانش اموزان و ازدحام‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪ .14‬حتــی المقــدور از ورود و تردد افراد و اشــخاص‬ ‫متفرقه به محیط مدرســه جلوگیری شود و شیوه های‬ ‫پاسخگویی به گونه ای باشد که فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫*بهداشت مواد غذایی‬ ‫‪ .1‬فعالیت بوفه ها و پایگاه تغذیه ســالم مدارس ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .2‬ســرو غــذای گرم بــرای معلمان‪ ،‬دانــش اموزان و‬ ‫کارکنان در مدرسه مجاز نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تــردد افراد به ابدارخانه مدرســه مجاز نمی باشــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از فالسک های شــخصی و کتری های بزرگ‬ ‫برای اتاق معلمان توصیه می شود‪.‬‬ ‫‪ .4‬از دست به دســت کردن مواد غذایی و ساندویچ های‬ ‫خانگی توسط دانش اموزان جدا ً خودداری شود‪.‬‬ ‫‪ .5‬از خریــدن مــواد غذایی از فروشــندگان دوره گرد‬ ‫خودداری شود‪.‬‬ ‫ب بطری شــده‬ ‫‪ .6‬دانش اموزان و کارکنان ترجیحاً از ا ‬ ‫که قبل از مصرف روی بطری ان شســته شــده است‪،‬‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ .7‬توصیه می شــود دانش اموزان میان وعده خود را در‬ ‫منزل تهیه و جهت اســتفاده با بســته بندی مناسب به‬ ‫مدرسه بیاورند‪.‬‬ ‫‪ .8‬در صورت مصرف میوه‪ ،‬باید به طور کامل و بر اساس‬ ‫اصول بهداشتی شستشو شده و پوست ان گرفته شود‪.‬‬ ‫*بهداشت و حفاظت فردی‬ ‫‪ .1‬از دست دادن و رو بوسی با یکدیگر پرهیز شود؛‬ ‫‪ .2‬فاصله حداقل ‪ 1‬متر جهت پیشگیری از بروز بیماری‬ ‫رعایت شود؛‬ ‫‪ .3‬شستن مرتب دست ها با اب و صابون و یا استفاده از‬ ‫مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل؛‬ ‫‪ .4‬استفاده از وســایل حفاظت شخصی از جمله ماسک‬ ‫برای تمامی کارکنان‪ ،‬معلمیــن و دانش اموزان الزامی‬ ‫است؛‬ ‫‪ .5‬داشــتن کارت بهداشــت برای کارکنان ابدارخانه و‬ ‫سرایداری الزامی است؛‬ ‫‪ .6‬گواهی سالمت مســتخدمین و سرایداران مدارس و‬ ‫رانندگان وسایل نقلیه و ســرویس مورد استفاده دانش‬ ‫اموزان مورد نظارت وکنترل قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ .7‬نیروهــای خدماتی در هنگام نظافــت باید از لباس‬ ‫حفاظتی‪ ،‬ماسک‪ ،‬چکمه و دستکش استفاده کنند؛‬ ‫‪ .8‬برای ثبت حضور و غیاب‪ ،‬ترجیحاً از سیستم تشخیص‬ ‫چهره‪ /‬کارت¬خوان کارکنان اســتفاده کنید؛ در صورت‬ ‫فراهم نبودن شرایط ذکر شده نسبت به تهیه و استفاده‬ ‫از وسایل ضدعفونی دست اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ .9‬استفاده از دســتمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه‬ ‫کردن (در صورتی که دســتمال وجود نداشت از قسمت‬ ‫داخلی ارنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)؛‬ ‫‪ .10‬عدم اســتفاده از دستمال مشترک برای تمیزکردن‬ ‫میز و صندلی و سایر وسایل‬ ‫‪ .11‬از تماس دســت ها با چشــم‪ ،‬بینی و دهان قبل از‬ ‫شستن یا ضدعفونی خودداری شود؛‬ ‫‪ .12‬شســتن و ضدعفونی مرتب دســت به ویژه قبل از‬ ‫دســت زدن به بینی‪ ،‬دهان و چشم قبل از غذا خوردن‪،‬‬ ‫بعد از دستشــویی و بعد از پایــان کار و بعد از ورود به‬ ‫منزل‬ ‫‪.13‬قبل از کشــیدن ســیفون توالت فرنگی‪ ،‬درب ان را‬ ‫بگذارید تا میکروب ها در هوا پخش نشوند‪.‬‬ ‫‪ .14‬در نمازخانه ها اســتفاده از مهر و سجاده شخصی و‬ ‫رعایت فاصله ایمن ضرورت دارد؛‬ ‫‪ .15‬از همراه داشــتن هرگونه وســایل اضافی از قبیل‬ ‫وســایل الکترونیکی‪ ،‬ساعت‪ ،‬وسایل تزئینی‪ ،‬کتاب های‬ ‫کمک اموزشــی و ‪ ...‬غیرضروری‪ ،‬به ویژه توسط دانش‬ ‫اموزان خودداری شود‪.‬‬ ‫‪ .16‬هر یک از معلمان و دانش اموزان بهتر است محلول‬ ‫ضدعفونی کننده دست شخصی همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ .17‬مســئولین مدرســه باید اموزش شستشوی مرتب‬ ‫و مکرر دســت بــا اب تمیز و صابون مایع و اســتفاده‬ ‫از محلــول الکل یا ژل ضدعفونی کننده دســت را برای‬ ‫معلمان‪ ،‬کارکنان و دانش اموزان اعمال کند‪ .‬در صورت‬ ‫امکان‪ ،‬ژل یا محلول با پایه الکل ضدعفونی کننده دست‬ ‫را در همه کالس های درس قرار داده شود‪.‬‬ ‫‪.18‬گــچ و یا ماژیک وایت برد مورد اســتفاده معلمان و‬ ‫دانش اموزان جدا باشد‪ .‬در صورت امکان‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫گچ‪ /‬ماژیک وایت برد شخصی به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫‪.19‬ترجیحــاً معلمــان و دانش امــوزان‪ ،‬لیوان کاغذی‬ ‫یک بار مصرف و دستمال کاغذی به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫‪.20‬دانش اموزان باید از لوازم التحریر شــخصی استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫*شیوه نامه شستشوی صحیح و کامل دست ها‬ ‫دکتر قاســم اویس شیوه نامه شستشوی صحیح و کامل‬ ‫دست ها در مدارس را به شرح زیر عنوان کرد‪:‬‬ ‫قدم اول‪ :‬شــیر اب را باز کنید و دســت ها را زیر شیر‬ ‫خیس کنید‬ ‫قدم دوم‪ :‬به میزان کافی به دســت هــا صابون بزنید تا‬ ‫دست هایتان به خوبی به صابون اغشته شود‬ ‫قدم سوم‪ :‬به تمام سطوح دست ها‪ ،‬ازجمله پشت دست‬ ‫ها‪ ،‬بین انگشت ها و زیر ناخن ها‪ ،‬برای حداقل ‪ 20‬ثانیه‬ ‫کف بمالید‪.‬‬ ‫قدم چهارم‪ :‬دست ها را زیر شیر اب کامل بشویید‪.‬‬ ‫قدم پنجم‪ :‬دست ها را با پارچه خشک و تمیز‪ ،‬دستمال‪،‬‬ ‫حوله یکبار مصرف یا خشک کن برقی خشک کنید‪.‬‬ ‫دســت های خــود را بارهــا در طول روز بشــویید‪ ،‬به‬ ‫خصــوص قبل و بعــد از غذا‪ ،‬بعد از فیــن کردن بینی‪،‬‬ ‫سرفه یا عطسه‪ ،‬رفتن به دستشویی‪ /‬استفاده از سرویس‬ ‫بهداشتی و هر زمان دیگری که دست هایتان به وضوح‬ ‫کثیف هستند‪.‬‬ ‫درصورت عدم دسترسی به اب و صابون‪ ،‬از محلول های‬ ‫الکلی یا ژل ضدعفونی حداقل ‪ 60‬درصد الکل استفاده‬ ‫کنید‪ .‬اگر دست ها به وضوح کثیف هستند‪ ،‬همیشه ان‬ ‫ها را با اب و صابون بشویید‪.‬‬ ‫*وظیفه مدرسه‬ ‫مدارس‪ ،‬رکن اصلی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی‬ ‫اینــده و عنصــر کلیدی تــداوم و اســتمرار اموزش و‬ ‫یادگیــری در طول ســال تحصیلــی در وضعیت های‬ ‫سه گانه و روش های اموزشی مختلف محسوب می شوند‬ ‫و متشــکل از تمام معاونان‪ ،‬مربیان‪ ،‬معلمان‪ ،‬شــورای‬ ‫مدرســه‪ ،‬انجمن اولیا و مربیان‪ ،‬شــورای دانش اموزی‪،‬‬ ‫بسیج دانش اموزی و انجمن اسالمی دانش اموزی است‬ ‫که با مســئولیت مدیر مدرســه عالوه بر وظایف قبلی‬ ‫عهده دار مسئولیت های زیر است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حضور مداوم و فعال مدیر و تمام همکاران در شبکه‬ ‫اموزش دانش اموزی شاد به عنوان بخشی از محیط کار‬ ‫‪ .۲‬شناســایی‪ ،‬ثبت نــام‪ ،‬امــوزش و نگهداشــت تمام‬ ‫دانش اموزان مدرسه و عضویت انها در شاد‬ ‫‪ .۳‬اصالح اطالعات و مشخصات همکاران و دانش اموزان‬ ‫مدرسه در سناد برای تشکیل کالس ها در بستر شاد‬ ‫‪ .۴‬تعیین روش دسترســی دانش امــوزان به هر یک از‬ ‫روش های اموزشــی متناسب با شــرایط و اقتضائات هر‬ ‫کدام از انها‬ ‫‪ .۵‬پایش مســتمر کیفیت ارتباط و تعامل دانش اموزان‬ ‫با معلمــان و دبیران و کنترل مســتمر و مداوم جریان‬ ‫اموزش تک تک دانش اموزان با روش های ذکرشــده در‬ ‫وضعیت های سه گانه‬ ‫‪ .۶‬تعامــل و ارتباط بیــن خانواده هــا و دانش اموزان با‬ ‫اســتفاده از فرصت های مختلف حضوری‪ ،‬غیرحضوری‬ ‫و مجازی‬ ‫‪ .۷‬ضدعفونی مســتمر کالس ها‪ ،‬سرویس های بهداشتی‬ ‫و محیط مدارس با مشارکت اولیا و نهادهای مسئول‬ ‫‪ .۸‬نظارت بر وضعیت بهداشــتی ســرویس های ایاب و‬ ‫ذهاب دانش اموزی و توجیه والدین‬ ‫‪ .۹‬تعامل مستمر با راهبران اموزشی‪ ،‬کارشناسان معین‬ ‫و مسئوالن ادارات اموزش و پرورش‬ ‫‪ .۱۰‬حضور مســتمر مدیر و کارکنان اجرایی مدرســه‬ ‫در محــل کار در تمام روزهــای کاری هفته در تمام و‬ ‫وضعیت ها‬ صفحه 4 ‫اقتصادی ‪-‬اجتماعی‬ ‫هفته نامه‬ ‫شنبه ‪ 15‬شهریور ‪ / 1399 /‬شماره ‪77‬‬ ‫طغیان افت کرم ساقه خوار علیه کشت دوم برنج در مازندران‬ ‫ســاری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬بی توجهی به زمان مناسب کشت دوم‬ ‫برنــج در مازندران در کنار جــدی نگرفتن توصیه های‬ ‫پیشگیرانه کارشناسان سبب طغیان افت کرم ساقه خوار‬ ‫نسل سوم و چهارم در شالیزارهای استان شده‪ ،‬وضعیتی‬ ‫که افزایش مصرف ســموم و نگرانی از پیامدهای ان را‬ ‫در پی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا ‪ ،‬کشــت دوم برنــج طی یک دهه اخیر‬ ‫در مازندران رونــق یافت و به روش ثابتی برای افزایش‬ ‫درامد برخی کشــاورزان تبدیل شــده است ‪ ،‬ولی نگاه‬ ‫افراطی به این روش بدون توجه به خط قرمزهای تعیین‬ ‫شده از سوی کارشناسان هر ساله تبعاتی را در پی دارد‬ ‫که طغیان افت کرم ســاقه خوار نسل سوم و چهارم در‬ ‫سال جاری از جمله ان است‪.‬‬ ‫پارسال نیز ســرمای زودرس شــهریور ماه کشت دوم‬ ‫برنــج مازندران را در معرض تهدید قرار داده ‪ ،‬بخشــی‬ ‫از شــالیزارها را بی ثمر گذاشته بود ولی با این وجود و‬ ‫به رغم هشدار رسمی جهاد کشاورزی مازندران و مرکز‬ ‫تحقیقات برنج ایران مستقر در امل ‪ ،‬امسال نیز بسیاری‬ ‫از شــالیکاران به توصیه های کارشناســان بی توجهی‬ ‫کردند تا این روزها مجبور شــوند چند برابر نیاز معمول‬ ‫شالیزار سموم مختلف خریداری کرده و مصرف کنند ‪،‬‬ ‫در حالی که نتیجه بخشــی این کار هم با تردید مواجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫طبق اظهارات رســمی کارشناســان موسسه تحقیقات‬ ‫برنــج ایــران و همچنین مدیریت حفــظ نباتات جهاد‬ ‫کشاورزی مازندران ‪ ،‬کرم ساقه خوار نسل اول و دوم که‬ ‫برای کشت نخســت برنج تهدید محسوب می شود ‪ ،‬با‬ ‫عملی کردن توصیه های کارشناسان از سوی کشاورزان‬ ‫نظیر شــخم زمستانه و از بین بردن علف های هرز کنار‬ ‫مزرعه طی چند ســال گذشته نه تنها به مرحله طغیان‬ ‫نرســید ‪ ،‬بلکه حتی مصرف سم دیازینون و گرانوله نیز‬ ‫در این مدت بشــدت کاهش یافت به طوری که امسال‬ ‫مصرف این ســم تا ‪ ۵۰‬درصد در اراضی اســتان کمتر‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫امار رسمی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نشان می‬ ‫دهد که امســال ‪ ۲۱۴‬هزار و ‪۳۰۰‬هکتار از زمین های‬ ‫استان زیر کشــت اول برنج رفته و تاکنون بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد محصول نیز برداشــت شد و همزمان بیش از ‪۵۰‬‬ ‫هــزار هکتار از همین اراضی که عمده ان درحوزه ابریز‬ ‫هراز واقع اســت به روش نشــای مجدد زیر کشت دوم‬ ‫رفت‪ .‬با این که ســطح زیر کشت نشای مجدد کمتر از‬ ‫یک چهارم از ســطح زیر کشت اول است ‪ ،‬ولی گزارش‬ ‫های رسمی سم فروشان و جهاد کشاورزی و همچنین‬ ‫مشاهدات عینی خبرنگار ایرنا نشان می دهد که مصرف‬ ‫سم علیه کرم ساقه خوار در این اراضی تا ‪ ۲‬برابر بیشتر‬ ‫از کل میزان مصرف کشت اول بوده است‪.‬‬ ‫کشــت دوم برنج در مازندران به دو روش پرورش ساقه‬ ‫و نشــاء مجدد انجام می شــود ولی برای هر دو روش‬ ‫عالوه بر وجود اب کافی ‪ ،‬شــرایط اب و هوایی مناسب‬ ‫و گرمای تابســتانی مهم تلقی می شود ‪ ،‬موضوعی که‬ ‫امسال نیز همانند سال گذشــته مورد بی توجهی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫جهاد کشاورزی مازندران و مرکز تحقیقات برنج امسال‬ ‫هم مانند سال گذشــته بیستم ماه مرداد را پایان زمان‬ ‫کشــت دوم برنج اعالم کردند ‪ ،‬ولی مشــاهدات عینی‬ ‫نشان می دهد که بسیاری از کشاورزان این خط قرمز را‬ ‫تنهــا به خاطر فراوانی اب و بدون توجه به وضعیت اب‬ ‫و هوایی و انجام اقدامات پیشگیرانه علیه افت کرم ساقه‬ ‫خوار نادیده گرفته اند‪.‬‬ ‫از نظر کارشناسی شــرائط اب و هوایی گرم تابستان و‬ ‫تداوم ان در نخستین ماه از فصل پائیز برای به بار نشتن‬ ‫خوشه های برنج کشــت دوم ضروری است‪ ،‬ضمن این‬ ‫امــا با همه این هزینه ها حمله کرم ســاقه خوار مهار‬ ‫نشده است و نگرانم که نتوانم محصولی برداشت کنم‪.‬‬ ‫که کشاورزان باید نسبت به طغیان کرم ساقه خوار نسل‬ ‫ســوم و چهارم هم هوشــیار بوده و اقدامات پیشگیرانه‬ ‫الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫طبق امار رســمی جهاد کشــاورزی مازندران پارسال‬ ‫حدود ‪۱۰۵‬هزار هکتار از زمین های شــالیزاری استان‬ ‫به دو روش پرورش ســاقه یا دونوچ و نشــاء دوباره زیر‬ ‫کشت رفته بود و امسال هم پیش بینی ها فراتر از سال‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫کشــت دوم برنج به روش نشــاء مجدد همانند کشت‬ ‫اول نیازمند صرف هزینه های شــخم و شیار‪ ،‬دستمزد‬ ‫نشاکاری‪ ،‬ابیاری و سمپاشــی و دیگر کارهای ضروری‬ ‫برای نگهداری اســت ولی امسال تاکنون هزینه ها برای‬ ‫تهیه سموم و کم اثر بودن ان در از بین بردن افت کرم‬ ‫ساقه خوار هزینه اضافی زیادی را به کشاورزان تحمیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫سمپاشی های کم اثر‬ ‫این که شــرایط و میزبانی تخم ریزی نسل اول و دوم‬ ‫کرم ســاقه خوار از ســطح حدود ‪ ۲۱۵‬هزار هکتار به‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬هزار هکتار برســد و امروز کشاورزان شاهد‬ ‫طغیان این افت در اراضی شــالیزاری اســتان باشند به‬ ‫گونــه ای که حتی سمپاشــی های مــداوم هم تاثیری‬ ‫نداشــته باشــد ‪ ،‬امری دور از انتظار نیســت ‪ ،‬اما نکته‬ ‫ای که مهم اســت عالوه بر خطر پذیــری و ضرر قابل‬ ‫توجه کشــاورزان ؛ ضریب ماندگاری سموم باقی مانده‬ ‫در محصول و افزایش الودگی خاک بسیار نگران کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناســان حفظ نباتات در مازندران توســعه کشت‬ ‫دوبــاره برنج را به لحاظ فنی اصــا توصیه نمی کنند ‪،‬‬ ‫امــا در عین حال می گویند بی توجهی کشــاورزان در‬ ‫مدیریت خزانه گیری برای کشــت دوم ســبب شــد تا‬ ‫ضریب اســیب پذیری در اثر طغیان افت کرم ساقه خوار‬ ‫برنج چندین برابر شود‪.‬‬ ‫مشــاهدات عینی خبرنگار ایرنا از حضور شالیکاران در‬ ‫فروشگاه های سموم کشــاورزی امل‪ ،‬بابل‪ ،‬محموداباد‪،‬‬ ‫بابلســر و فریدونکنار برای خرید و انجام سمپاشی های‬ ‫چند باره نشــان می دهد که کشــت دوم موجب شیوع‬ ‫بیماری و افات بویژه کرم ســاقه خوار شــده اســت و‬ ‫شالیکاران برای مهار ان مجبور به مصرف سموم بیشتر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر‬ ‫در امل به خبرنگار ایرنا گفت ‪ :‬رطوبت مناســب و نشاء‬ ‫ســبز همواره از عوامل مهم تداوم نسل کرم ساقه خوار‬ ‫در شــالیزارها است و امسال به دلیل وجود اب بیشتر و‬ ‫افزایش قابل توجه نشا کاری مجدد ‪ ،‬شاهد طغیان این‬ ‫افت در شالیزارهای استان مازندران هستیم‪.‬‬ ‫مهرداد طبری با بیان اینکه تا ‪ ۷۰‬درصد نسل سوم کرم‬ ‫ساقه خوار در زمان خزانه گیری مجدد برای کشت دوم‬ ‫قابل مهار و مدیریت بوده است‪ ،‬توضیح داد ‪ :‬بی توجهی‬ ‫کشاورزان در مدیریت خزانه گیری بویژه نکشیدن توری‬ ‫روی خزانه با هدف جلوگیری از تخم ریزی پروانه های‬ ‫نسل دوم کرم ساقه خوار روی بوته نشاء سبب شد تا با‬ ‫انتقال بوته نشــا به زمین اصلی شاهد طغیان این افت‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی در عین حال به اهمیت سم پاشی صحیح و مدیریت‬ ‫در مبــارزه با افت کرم ســاقه خوار اشــاره کرد و بیان‬ ‫داشت ‪ :‬اگر مقدار سم‪ ،‬زمان سمپاشی و اصل بودن سم‬ ‫مــورد توجه قرار بگیرد ‪ ،‬می توان محصول شــالی را از‬ ‫حمله این افت نجات داد‪.‬‬ ‫طبری که دکترای گیاه پزشــکی و حشــره شناســی‬ ‫کشاورزی دارد ‪ ،‬گفت ‪ :‬مهیا نبودن شرایط الزم از جمله‬ ‫کشــت هماهنگ‪ ،‬ارقام یکسان ‪ ،‬تســطیح و یکپارچه‬ ‫سازی زمین های شالیزاری و از همه مهم تر پائین بودن‬ ‫ســرانه زمین سبب شده اســت تا همواره شاهد حضور‬ ‫کرم ساقه خوار بالغ‪ ،‬نابالغ و پروانه در یک منطقه باشیم‬ ‫و در نتیجه سم پاشی ها هم کارایی الزم را ندارند‪.‬‬ ‫میزبانی مستمر‬ ‫یک کشاورز شالیکار از امل با بیان اینکه نشای مجدد را‬ ‫در حدود یک هکتار انجام داد ولی پس از گذشــت ‪۲۰‬‬ ‫روز اکنون کرم ساقه خوار به جان نشای سر سبز افتاده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تا کنون دو بار سم پاشی کردم اما همچنان‬ ‫نشاء معرض افت قرار دارد‪.‬‬ ‫ســیروس خدابخشــی افزود ‪ :‬متاســفانه هــر یک از‬ ‫شــالیکاران با فاصله سه تا ‪ ۱۰‬روز نشای مجدد را انجام‬ ‫دادند و این کار سبب شد تا کرم ساقه خوار به راحتی از‬ ‫یک زمین به زمین دیگر منتقل شود و در واقع به دلیل‬ ‫عدم سمپاشی همزمان ‪ ،‬مبارزه کارایی الزم را ندارد‪.‬‬ ‫این کشاورز با اظهار این که در زمان کشت نخست فقط‬ ‫یک بار و حتی با مقدار کم و برای پیشــگیری علیه کرم‬ ‫ســاقه خوار نســل اول و دم سمپاشی کرده بود ‪ ،‬گفت‬ ‫‪ :‬هزینه های کشــت دوم در زمینــه تهیه بذر و خزانه‬ ‫گیری ‪،‬شخم و شیار ‪ ،‬دستمزد نشاکاری و تهیه نهاده ها‬ ‫شامل کود و سم برایم ‪ ۲‬برابر کشت اول تمام شده است‬ ‫بازار پر رونق سم فروشی‬ ‫مسئول یکی از فروشگاههای سموم کشاورزی در منطقه‬ ‫الله اباد بابل هم با بیان اینکه شمار زیادی از شالیکاران‬ ‫در یک بازه زمانی کمتر از یک ماهه اخیر ‪ ۲‬تا ســه بار‬ ‫ســم دیازینون تهیه کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬طغیان کرم ساقه‬ ‫خوار ســبب شــد تا شــالیکاران در فاصله کم اقدام به‬ ‫سمپاشی چند باره کنند‪.‬‬ ‫یحیی موســوی افزود ‪ :‬از انجایی که شالیکاران هزینه‬ ‫هنگفت شــخم و شیار و دستمزد نشــاکاری را متقبل‬ ‫شــدند‪ ،‬اکنون در هر شرائطی می خواهند محصولشان‬ ‫به ثمر بنشــیند و به همین دلیل هم مبارزه شیمیایی‬ ‫تنها راهی است که برایشان باقی مانده است و مجبورند‬ ‫بابتش هزینه کنند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد ‪ :‬قیمت تقریبا مناســب برنج در ســال‬ ‫جاری و وجود اب فراوان سبب شد تا انگیزه شالیکاران‬ ‫به کشــت دوم چند برابر شود و با وجود این که قیمت‬ ‫سم نسبت به زمان کشت اول ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته اســت ‪ ،‬اما باز هم کشاورز به راحتی هزینه خرید‬ ‫سم را متقبل شده و در صدد نجات محصول خود است‪.‬‬ ‫مدیر حفظ و نباتات جهاد کشــاورزی مازندران با تایید‬ ‫طغیان نسل ســوم و چهارم کرم ســاقه خوار ‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫اینکــه این افــات در زمین هایی که سرســبز و زمینه‬ ‫مساعدتری برای تخم ریزی داشته باشند‪ ،‬طغیان کند ‪،‬‬ ‫امری طبیعی و نشانگر بی توجهی کشاورزان به توصیه‬ ‫های کارشناسان است‪.‬‬ ‫عبدالرحمــان زاغی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪:‬‬ ‫بارها هشدارهای الزم نسبت به لزوم رعایت تقویم زراعی‬ ‫برای کشت دوم به کشاورزان ارائه شده است ولی مورد‬ ‫کم توجهی قرار گرفته و امروز شالیزارهایی که از بیستم‬ ‫مرداد به بعد زیر کشــت دوم برنج به روش نشای مجدد‬ ‫رفته است‪ ،‬مورد حمله افت کرم ساقه خوار قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬به هر حال افت برای ماندگاری‬ ‫نسل خود و برخورداری از غذای مناسب روی گیاه سبز‬ ‫و ســالم تخم ریزی می کند و به طور یقین زمین هایی‬ ‫که دیرتر نشــاء شدند ‪،‬شرائط بسیار مناسبی برای افت‬ ‫کرم ساقه خوار دارند‪.‬‬ ‫مدیــر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی مازندران با اعالم‬ ‫این که مبارزه شــیمیایی علیه این افت سخت است و‬ ‫حتی سمپاشــی چند باره نیز جوابگو نخواهد بود‪ ،‬گفت‬ ‫‪ :‬سمپاشــی بیش از حد با توجه به قیمت باالی سموم‬ ‫عــاوه بر افزایش هزینه تولید‪ ،‬افت را مقاوم می کند و‬ ‫خطر زیست محیطی جدی دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این که گفته شــود طغیان نسل سوم و‬ ‫چهارم کشت اول سال اینده را به مخاطره می اندازد و‬ ‫به همین خاطر هم برخی از کشــاورزان تمایل بیشتری‬ ‫به استفاده از سموم برای از بین بردن ان دارند ‪ ،‬صحیح‬ ‫نیســت ‪ ،‬چرا که کرم ساقه خوار بشدت در سرما اسیب‬ ‫پذیر می شــود و سرمای زمستان و انجام شخم و شیار‬ ‫زمستانه این افت را از بین می برد‪.‬‬ ‫این کارشناس حفظ نباتات در مورد افزایش مصرف سم‬ ‫و خطر ماندگاری ســم روی محصــول برنج نیز گفت ‪:‬‬ ‫اگر کشاورزان مقدار سم و دوره کارنس را رعایت کنند‬ ‫‪ ،‬باقی مانده ســم روی برنج معنی ندارد و در واقع برنج‬ ‫تولیدی کشت دوم نیز سالم و عاری از سم است ‪ ،‬اما به‬ ‫هر حال این خطر دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫برنجــکاری یکی از مهــم ترین فعالیت کشــاورزی در‬ ‫مازندران و منبع مهم درامد شــالیکاران اســتان است‪.‬‬ ‫مازندران با تولید بیش از یک میلیون تن برنج ســفید ‪،‬‬ ‫‪ ۴۲‬درصد نیاز کشور را تامین می کند‪.‬‬ ‫طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توانیر‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران منصوب شد‬ ‫در حکمی از سوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل‬ ‫شــرکت توانیر‪ ،‬دکتر فرامرز ســپری به عنوان‬ ‫مدیرعامل جدید شــرکت توزیع بــرق مازندران‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مراســم تکریم‬ ‫و معارفه مدیران عامل ســابق و جدید شرکت توزیع برق‬ ‫مازندران بر اهمیت برنامه ریزی‪ ،‬نظارت و پایش شــرکت‬ ‫هــای توزیع بر فرایند اجرای طــرح (( برق امید)) تاکید‬ ‫کرد و موضوع مدیریت مصرف را از مباحث جدی صنعت‬ ‫برق برشمرد‪.‬‬ ‫این مراسم که به صورت ویدئو کنفراس با حضور مهندس‬ ‫همایــون حائری معاون وزیر نیــرو در امور برق و انرژی‪،‬‬ ‫مهندس محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر‬ ‫و جمعی از معاونان شــرکت توانیر و مسئوالن استانی و‬ ‫صنعت برق اســتان مازندران برگزار شــد طی حکمی از‬ ‫ســوی مدیرعامل توانیر‪ ،‬دکتر فرامرز ســپری به سمت‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان معرفی شد دو از‬ ‫خدمات ارزشــمند مهندس رضا غفاری مدیرعامل سابق‬ ‫و محمدحسین اسدی گرجی سرپرست سابق این شرکت‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫مهندس همایون حائری در این مراســم‪ ،‬محدود شــدن‬ ‫رشد پیک شبکه به یک درصد در تابستان امسال با صرفه‬ ‫جویی باالیی همراه دانســت و تاکید کرد صنعت برق در‬ ‫کنــار افزایش ظرفیت های تولید برق‪ ،‬نــگاه ویژه ای به‬ ‫برنامه های مدیریت مصرف برق و حفظ تعادل در هزینه‬ ‫های اقتصادی‪ ،‬هزینه های فنی و محیط زیست دارد‪.‬‬ ‫وی با ابــراز امیدواری نســبت به پیگیــری برنامه های‬ ‫مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا در توزیع برق مازندران‪،‬‬ ‫مدیریت مصرف را از مباحث جدی صنعت برق عنوان کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬مدیریت مصرف برق در گیالن و مازندران نباید‬ ‫تابعی از رطوبت باال و حرارت محیط باشد و اقدامات پیش‬ ‫بینی شــده باید جدا از تغییرات دمایی خود را نشان دهد‬ ‫و بتوانیم تابستان اینده روی مدیریت مصرف هوشمندانه‬ ‫و مبتنی بر کار مطالعاتی حساب کنیم‪.‬‬ ‫معــاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه موضوع‬ ‫مدیریــت مصرف و « برق امید» در اولویت برنامه ها قرار‬ ‫دارد همکاری و تعامل با مسئوالن استانی و حفظ روحیه‬ ‫ی جهادی را حائز اهمیت دانست و افزود‪ :‬باید در شرایط‬ ‫بحرانــی به ویژه بارش برف و باران‪ ،‬تاب اوری سیســتم‬ ‫افزایش یابد و یکی از راهکارها در این خصوص اســتفاده‬ ‫از کابل خودنگهدار است که در اولویت شرکت توانیر قرار‬ ‫دارد و انتظار می رود تاب اوری شــرکت های توزیع برق‬ ‫مازندران و گیالن در شــرایط خاص جوی باال برود و این‬ ‫شــرکت ها جزو شرکت های پیشرو در این عرصه باشند‪.‬‬ ‫حائری توجه به مبلمان شهری را در مناطق ساحلی بسیار‬ ‫با اهمیت عنوان کرد و خواستار افزایش ظرفیت های فنی‬ ‫در این خصوص شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم‪ ،‬مدیرعامل شرکت توانیر‪ ،‬حساسیت‬ ‫استان مازندران را با توجه به شرایط محیطی و جغرافیایی‬ ‫مورد توجــه قرار داد و افــزود‪ :‬اعتقــاد دارم با توجه به‬ ‫توانمندی که در این استان سراغ دارم‪ ،‬همکاران ما قطعا‬ ‫می توانند بــا همدلی و هماهنگی و حمایت مســئوالن‬ ‫اســتانی و نمایندگان مردم‪ ،‬کارهای بزرگتری را به انجام‬ ‫برسانند و به الگویی برای کشور تبدیل شوند‪.‬‬ ‫مهنــدس متولی زاده اجرای دقیق و صحیح « برق امید»‬ ‫و بازســازی شبکه های فرسوده را که بخش قابل توجهی‬ ‫از مردم را بهره مند می ســازد دو حوزه مهم برشــمرد و‬ ‫اســتفاده حداکثری از این فرصت ارزشمند را مورد تاکید‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫مهندس رخشــانی معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز در‬ ‫این نشســت با اشــاره به اینکه صنعت توزیع برق مقطع‬ ‫جدیــدی از ارائه خدمات را پیــش رو دارد‪ « ،‬برق امید»‬ ‫را یک طــرح ویژه در ابعاد ملی عنــوان کرد که نیازمند‬ ‫مراقبت و دقت خاص اســت و هرگونه کوتاهی و ســهل‬ ‫انگاری مــی تواند روند اجرای این طــرح بزرگ را تحت‬ ‫تاثیــر قرار دهد‪ .‬وی بزرگترین دســتاورد صنعت برق در‬ ‫پیک تابستان امســال را مضاعف شدن همدلی مجموعه‬ ‫برق کشــور در بخش های مختلف در جهت ارائه خدمات‬ ‫عنوان کرد و با توجه به شکل گیری دوران جدید خدمات‬ ‫رسانی شرکت های توزیع بر محور تحول دیجیتال افزود‪:‬‬ ‫بر پایه این تحول‪ ،‬شــرکت های توزیع به اتاق شیشه ای‬ ‫تبدیل می شــوند که خدمات انها از سوی ذینفعان قابل‬ ‫رویت است و به طور روزانه ارزیابی می شوند‪.‬‬ ‫دکتر رازجویان معاون عمرانی اســتاندار مازندران نیز در‬ ‫این نشســت با قدردانی از تالشــگران صنعت توزیع برق‬ ‫اســتان که در شرایط ســیل و بحران های طبیعی‪ ،‬برق‬ ‫مناطق صعب العبور اســتان را در کوتاهترین زمان تامین‬ ‫کردند‪ ،‬نیاز اســتان به افزایش ظرفیت های تولید و رفع‬ ‫فرســودگی شبکه های توزیع را خاطر نشان کرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برق نقش کلیدی و مهم در زندگی روزمره مردم‬ ‫دارد و الزم اســت از اقدامات خــوب و موثر صنعت برق‬ ‫اســتان برای بهینه ســازی مصرف برق و گــذر از پیک‬ ‫تابستان تشکر کنم‪.‬‬ ‫مدیرعامل جدید شــرکت توزیع برق استان مازندران نیز‬ ‫ضمن تشــکر و قدردانی از حســن اعتمــاد وزیر محترم‬ ‫نیــرو و انرژی وزرات نیرو و مدیرعامل شــرکت توانیر در‬ ‫انتصاب مدیرعامل این شرکت‪ ،‬به شرایط خاص مازندران‬ ‫و اختالف بار پایه و پیک شــبکه اشاره و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫حجــم متقاضیان تامین برق و از طرفی نیازهای شــبکه‬ ‫های موجود و اختالف چهار برابری بارو پایه در ســنوات‬ ‫گذشــته‪ ،‬مجموعه مدیریت شــرکت تمام تالش خود را‬ ‫برای اجرای پروژه های مختلف در بخش زیرساخت ها و‬ ‫اصالح و بهینه سازی شبکه ها به عمل اورده ولی این کار‬ ‫قطعا نیاز به توسعه و سرمایه گذار بیشتر دارد‪.‬‬ ‫دکتر فرامرز ســپری افزود‪ :‬در شــرایط محدودیت منابع‬ ‫مالی موجــود‪ ،‬برنامه ریزی ها به نحــوی صورت خواهد‬ ‫گرفت تا ضمن رعایت شاخص های کلیدی هدف گذاری‬ ‫شده‪ ،‬صرفا اولویت های اصلی در دستور کار قرار گیرد تا‬ ‫ضمن کنترل و ایجاد تعهدات مالی جدید‪ ،‬از تمام ظرفیت‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی مازندران‪:‬‬ ‫دریاچه الندان از‬ ‫ظرفیت های مهم گردشگری‬ ‫مازندران است‬ ‫ســاری‪ -‬مدیرکل میراث فرهنگی مازنــدران از دریاچه‬ ‫الندان به عنوان یکی از ظرفیت های مهم گردشــگری و‬ ‫طبیعی استان یاد کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنگار مهر‪ ،‬ســیف اهلل فرزانه پیش ازظهر‬ ‫ســه شنبه در جلسه بررسی مســائل گردشگری استان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬دریاچه الندان یکی از ظرفیت های مهم‬ ‫گردشــگری و طبیعی در استان است که در سال ‪ ۹۴‬در‬ ‫فهرست اثار میراث طبیعی ایران به ثبت رسید و هرگونه‬ ‫اقدام در این اثر ارزشمند‪ ،‬باید بر اساس ضوابط و قوانین‬ ‫صورت پذیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توسعه گردشــگری و رونق اقتصادی در‬ ‫اســتان‪ ،‬افزود‪ :‬جوامع محلی نقش مهمی در تحقق این‬ ‫موضوع خواهند داشت و قطعاً نفع اصلی این موضوع برای‬ ‫ان منطقه خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫مازندران‪ ،‬گفت‪ :‬حضور ســرمایه گذار بخش خصوصی در‬ ‫میراث طبیعی چشمه سورت‪ ،‬به زودی نتایج خوبی را به‬ ‫همراه خواهد داشت و قطعاً انتخاب دقیق سرمایه گذار و‬ ‫شــرح خدمات متناسب با ظرفیت های گردشگری‪ ،‬نوید‬ ‫خوبی برای توسعه در این بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫فرزانــه همچنین ضمن قدردانی از پیگیری های نماینده‬ ‫شهرستان در موضوعات مختلف گردشگری‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و میراث فرهنگی‪ ،‬مطالبه اصلی مرکز استان در خصوص‬ ‫تاســیس موزه ها با همکاری شــهرداری ساری را یاداور‬ ‫شــد و گفت‪ :‬این اداره کل خواستار پیگیری بیشتر تمام‬ ‫مسئوالن به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫برای تغییر وضعیت تنها موزه شهر ساری ان هم با توجه‬ ‫به بنای در معرض خطر و اسیب ان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل راهداری مازندران مطرح کرد؛‬ ‫ثبت ‪ ۸۲۴‬هزار فقره تردد‬ ‫جاده ای طی تعطیالت‬ ‫گذشته در مازندران‬ ‫ســاری‪ -‬مدیرکل راهداری مازنــدران از ثبت بیش از ‪۸۲۴‬‬ ‫هزار تردد همزمان با تعطیالت تاسوعا و عاشورای حسینی‬ ‫درجاده های استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬عباســعلی نجفی اظهار داشت‪:‬‬ ‫برابر امار به دســت امده از ‪ ۱۰۴‬ســامانه تردد شمار نصب‬ ‫شــده در محورهای اســتان مازندران طــی ایام تعطیالت‬ ‫تاسوعا و عاشورای حسینی ســال جاری طی بازه زمانی ‪۵‬‬ ‫الی ‪ ۹‬شــهریور بیش از ‪ ۸۲۴‬هزار تردد در سطح محورهای‬ ‫مواصالتی استان مازندران ثبت شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این میزان از تردد در مقایسه با متوسط تردد در‬ ‫دوره مشــابه ســال قبل حاکی از کاهش حدود ‪ ۵.۵‬درصد‬ ‫اســت ولی در مقایســه با میزان میانگین تردد روزانه ماه‬ ‫گذشته حدود ‪ ۱۲‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬پرتردد ترین محورهای اســتان شــامل‬ ‫ساری‪ -‬قائمشهر و برگشت‪ ،‬بابل‪ -‬قائمشهر ‪-‬برگشت‪ ،‬بابل‬ ‫ امل و برگشــت‪ ،‬امل‪ -‬محمود اباد و برگشت‪ ،‬عباس اباد‬‫تنکابن و برگشت بوده است‪.‬‬ ‫مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مازندران در‬ ‫خاتمه خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به شرایط موجود‪ ،‬از مردم‬ ‫شــریف کشور تقاضا داریم از سفرهای غیر ضروری پرهیز و‬ ‫در صورت لزوم برای سفر‪ ،‬حتماً نکات بهداشتی را در طول‬ ‫سفر رعایت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل انتقال خون مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۴۷‬مرکز درمانی مازندران‬ ‫نیازمند فراورده های‬ ‫خونی است‬ ‫هــای قانونی بودجه و پتانســیل منابع انســانی موجود‬ ‫استفاده گردد تا نســبت به کاهش مطالبات پیمانکاران‪،‬‬ ‫فروشندگان و تامین کنندگان اقدام عاجل صورت پذیرد‪.‬‬ ‫سرپرســت سابق شرکت توزیع برق مازندران نیز در ادامه‬ ‫این نشســت گفت‪ :‬مازندران یک میلیــون و ‪ 450‬هزار‬ ‫مشــترک برق دارد که ‪ 76‬درصد مشــترکان خانگی‪6 ،‬‬ ‫درصــد عمومی‪ 5 ،‬درصد کشــاورزی و حدود یک درصد‬ ‫صنعتی و ‪ 12‬درصد در سایر مصارف فعالیت دارند‪.‬‬ ‫محمدحســین اســدی گرجی افزود‪ :‬پیک بار شبکه در‬ ‫سال گذشــته ‪ 1840‬مگاوات بود که در ساعت ‪ 15‬مورخ‬ ‫‪ 98/5/9‬به وقوع پیوســت ولی پیک بار امســال ‪1947‬‬ ‫مگاوات بوده که در ســاعت ‪ 14‬مــورخ ‪ 99/5/7‬به وقوع‬ ‫پیوست‪ .‬وی مطالبات از مشترکان و دستگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬رشــد باالی مصــرف در زمان پیک در‬ ‫حدود ‪ 3‬برابر زمان عادی‪ ،‬افزایش حجم ســرقت از شبکه‬ ‫و تاسیسات‪ ،‬تورم شــدید قیمت برخی از کاالها‪ ،‬کمبود‬ ‫لــوازم اندازه گیری و باال بودن قیمت ان و نیاز به احداث‬ ‫شــبکه برای ‪ 8500‬مشترک جدید از مسائل و مشکالت‬ ‫این شرکت برشمرد‪.‬‬ ‫ساری‪ -‬مدیرکل انتقال خون مازندران گفت‪ ۴۷ :‬مرکز‬ ‫درمانی در استان فعالیت دارد که باید نیازهای ان به‬ ‫فراورده های خونی را تامین کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهــر‪ ،‬ذوالفقار تقوی پیش ازظهر‬ ‫سه شنبه در حاشیه اجرای مراسم پویش اهدای خون‬ ‫ورزشکاران بسیجی در ساری با بیان اینکه اهدای خون‬ ‫جزو ضروریات زندگی است‪ ،‬افزود‪ :‬اگر نتوانیم نیازهای‬ ‫خونی بیماران را تامین کنیم‪ ،‬حیاتشــان به مخاطره‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫وی با اظهار اینکه احیای خون مســتمر اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ ۴۷ :‬مرکــز درمانی در اســتان وجود دارد که باید‬ ‫نیازهای خونــی انان را تامین کنیم و خوشــبختانه‬ ‫ورزشکاران و بسیجیان همواره در خط مقدم خدمت به‬ ‫هموطنان هستند‪.‬‬ ‫مریم ســعادتی نایب رئیس هیئت تیراندازی و دارت‬ ‫بســیج سپاه کربال نیز با اشاره به اجرای پویش اهدای‬ ‫خون در اســتان گفــت‪ :‬همانگونه که ورزشــکاران‬ ‫در عرصه های ورزشــی مدال های گوناگونی کســب‬ ‫کردند امروز در عرصــه اهدای خون ورود پیدا کردند‬ ‫تا نشان دهند ورزشــکاران و پیشکسوتان همواره در‬ ‫صحنه هستند‪.‬‬ ‫طــرح جهادی پویش اهدای خون به مدت ‪ ۱۰‬روز در‬ ‫مازندران اجرا می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 15‬شهریور ‪ / 1399 /‬شماره ‪77‬‬ ‫علمـی‬ ‫مشکل ارسال و دریافت‬ ‫فایل مدیا (صوت‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫تصویر‪ ،‬موزیک و ‪ ) ...‬در‬ ‫واتساپ ویندوز یا اندروید‬ ‫هفته نامه‬ ‫فرهنگـــی‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران ‪:‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۱۹‬پرونده خسارت کسب و کارهای فرهنگی‬ ‫اسیب دیده از کرونا در مازندران‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران از پرداخت‬ ‫‪۹۸‬میلیارد ریالی تســهیالت بانکی به کسب و کارهای‬ ‫اسیب دیده از کرونا در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابــط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی مازندران؛ عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی مازندران با اشــاره به کسب و کارهای اسیب‬ ‫دیــده از کرونا در حوزه فرهنگ گفــت‪۱ :‬هزار و ‪۲۱۹‬‬ ‫پرونده خســارت دیده در سطح استان تشکیل شد که‬ ‫‪ ۴۹۲‬پرونده در بخــش کارگاه های خویش فرما‪۱۶۳ ،‬‬ ‫پرونــده در بخــش کارگاه های رســمی و ‪ ۵۶۰‬پرونده‬ ‫نیز در بخــش کارگاه های غیررســمی در بانک عامل‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫زارع بااشاره به جایگاه فرهنگ و هنر در نهادینه سازی‬ ‫مبانی گوناگون تمدنی در جامعه‪ ،‬خاطرنشــان ساخت‪:‬‬ ‫وارش نیوز‪ /‬برخی از کاربران برای ارسال و دریافت فایل‬ ‫های مدیــا از طریق برنامه واتســاپ باالخص از طریق‬ ‫کامپیوتر با مشکل رو به رو می شوند و قادر به انجام این‬ ‫عمل نیستند‪ .‬متاســفانه مشکل عدم موفقیت در ارسال‬ ‫و دریافت فایــل مدیا در واتســاپ اندروید‪/‬ویندوز یک‬ ‫مشــکل شایع است و می تواند با مسائل متعددی ارتباط‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫کیفیت شبکه اینترنتی‬ ‫اگر شبکه اینترنتی که از ان استفاده می کنید کیفیت و‬ ‫ثبات نداشته باشد و سرعت مناسبی را ارائه نکند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت با مشکل ارســال و دریافت فایل مدیا در واتساپ‬ ‫مواجه شــوید‪ .‬برای بررسی این موضوع از طریق مرورگر‬ ‫گوشــی خود یک سایت را اجرا کنید‪ .‬سرعت اجرای ان‬ ‫ســایت می تواند نشان دهد که ایا شبکه اینترنتی که به‬ ‫ان متصل هستید با کیفیت است یا خیر! در صورت نیاز‬ ‫از یک شبکه اینترنت دیگر استفاده کنید‪.‬‬ ‫ضمنا باید مطمئین باشــید که تنظیمات نقطه دستیابی‬ ‫شــبکه همراه (‪ )Apn‬در گوشی تلفن همراه به درستی‬ ‫تنظیم شده باشد‪.‬‬ ‫صحیح بودن تنظیمات تاریخ و زمان تلفن همراه‬ ‫اگــر تنظیمات مربوط به تاریخ و زمــان تلفن همراه یا‬ ‫کامپیوتر شما به درستی انجام نشده باشد‪ ،‬ممکن است‬ ‫با مشکل ارســال و دریافت فایل مدیا در واتساپ مواجه‬ ‫شوید‪.‬‬ ‫توصیــه می کنیم کــه حتما در این بخــش تیک گزینه‬ ‫‪ Automatic Time Zone‬را بزنیــد تا دســتگاه‬ ‫تلفن همراه یا کامپیوتر شما به صورت اتوماتیک با توجه‬ ‫به اطالعاتی که از شبکه ارتباطی دریافت می کند نسبت‬ ‫به تعیین دقیق زمان و تاریخ دستگاه وارد عمل شود‪.‬‬ ‫وجود فضای خالی کافی در حافظه تلفن همراه‬ ‫اگر حافظه تلفن همراه دستگاه شما فضای خالی کافی به‬ ‫منظور ذخیره سازی اطالعات نداشته باشد‪ ،‬امکان دانلود‬ ‫فایل های مدیا در واتســاپ هم مقدور نخواهد بود بهتر‬ ‫اســت مقدار فضای ازاد حافظه تلفن همراه خود را چک‬ ‫نمائید‪ .‬البته در ویندوز این مشکل وجود ندارد‪.‬‬ ‫عدم وجــود حافظه ‪ SD‬در حالت ‪Read Only‬‬ ‫را بررسی کنید‬ ‫اگر حافظه ‪ SD‬که در گوشی اندرویدیتان نصب کرده اید‬ ‫در حالت “فقط خواندنی” یــا همان “‪”Read Only‬‬ ‫قرار داشته باشد‪ ،‬امکان ذخیره فایل در ان وجود نخواهد‬ ‫داشــت‪ ،‬چرا که برای انجام این کار نیاز به نوشتن داده‬ ‫بر روی حافظه خواهیم داشــت که با فعال کردن حالت‬ ‫‪ Read Only‬ناممکن می شود‪ .‬به منظور بررسی این‬ ‫موضوع کافیســت که تالش کنید تا یــک فایل دیگر را‬ ‫از طریق هر اپلیکیشــن دیگری در حافظه ‪ SD‬دستگاه‬ ‫ذخیره کنید‪ .‬اگر ســایر اپلیکیشن ها قادر به ذخیره فایل‬ ‫مدیا در حافظه ‪ SD‬بودند‪ ،‬مشخص می شود که حافظه‬ ‫‪ SD‬در حالــت ‪ Read Only‬قــرار نــدارد‪ .‬بنابراین‬ ‫یا حافظه ‪ SD‬شــما پر شــده یا برنامه واتساپ مشکل‬ ‫اختصاصی دارد! پس وارد مرحله بعدی شوید‪.‬‬ ‫اطالعات یا دیتا برنامه واتساپ را از حافظه تلفن‬ ‫همراه حذف کنید‬ ‫بهتر اســت نســبت به حذف اطالعات یا دیتای برنامه‬ ‫واتســاپ از حافظه تلفن همــراه (داخلی یا جانبی) وارد‬ ‫عمل شــوید‪ .‬دقت داشــته باشــید که انجام این عمل‬ ‫منجر به حــذف بکاپ گفتگوهای واتســاپ و فایل های‬ ‫دانلودی ان می شــود‪ ،‬اما به احتمال بسیار زیاد مشکل‬ ‫ارسال و دریافت فایل مدیا در این اپلیکیشن پیام رسان‬ ‫را برطــرف خواهد کــرد‪ .‬البته شــما می توانید پیش از‬ ‫اقدام بــه حذف دیتا برنامه واتســاپ از ان در کامپیوتر‬ ‫خود بکاپ تهیه کنید‪ .‬برای انجام این کار کافیســت که‬ ‫گوشــی اندرویدیتان را به کامپیوتر متصل کنید و پوشه‬ ‫‪ WhatsApp‬را در کامپیوتر کپی نمایید‪ .‬سپس پوشه‬ ‫‪ WhatsApp‬را از حافظه گوشی حذف کنید‪ .‬گوشی‬ ‫خود را ریستارت کنید‪.‬‬ ‫حافظه تلفن همراه خود را فرمت کنید‬ ‫در نظر داشــته باشید که انجام این عمل هم منجر به از‬ ‫بیــن رفتن تمام اطالعات ذخیره شــده در حافظه تلفن‬ ‫همــراه می شــود‪ .‬بنابراین در صورت تمایــل می توانید‬ ‫اطالعــات مد نظرتان را از حافظه تلفن همراه در حافظه‬ ‫کامپیوتــر کپی کنید و پس از فرمت حافظه تلفن همراه‬ ‫بار دیگر ان ها را بازگردانید‪.‬‬ ‫استفاده از برنامه واتساپ پرتابل برای ویندوز‬ ‫اگر با روش های باال مشــکلتان حل نشــد بهتر است از‬ ‫برنامه واتساپ پرتابل در ویندوز کامپیوتر استفاده کنید‪.‬‬ ‫اســتفاده از برنامه های شبیه ساز اندروید و ای او اس‬ ‫(‪)ios‬‬ ‫اگر مشــکل شما با هیچ کدام از روش های باال حل نشد‬ ‫میتوانید از برنامه های شــبیه ســاز در ویندوز استفاده‬ ‫کنید که بهترین روش برای استفاده از برنامه های تلفن‬ ‫همراه می باشد‪.‬‬ ‫مهدی یزدانی پرائی‬ ‫دکترای کامپیوتر گرایش نرم افزار‬ ‫فرهنگ و هنر از اموزش‪ ،‬هدایت و خالقیت تا کسب و‬ ‫کار و درامدزایی را پوشش می دهد و توسعه هر جامعه‬ ‫مرهون تالش های فعاالن این عرصه است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی مازندران همچنین‬ ‫بر لزوم حمایت جدی از فعاالن فرهنگی و هنری تاکید‬ ‫کرد و اذعان داشــت‪ :‬متولی اصلی فرهنگ و هنر کشور‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی است که ساماندهی و‬ ‫پشتیبانی از این عرصه را بر عهده دارد و خوشبختانه با‬ ‫اقدام به موقع‪ ،‬توانستیم به جریان فرهنگ و هنر استان‬ ‫کمک های الزم را تزریق کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا کنون بیش از ‪۹۸‬میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫درخواستی درخصوص اسیب های کرونایی به کسب و‬ ‫کارهای فرهنگی و هنری توســط بانک عامل پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫همکالسی مهربان‪ ،‬یک پویش مردمی است نه دولتی‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران در نشســت خبری‬ ‫پویش مردمی همکالســی مهربان برای تامین گوشــی‬ ‫هوشــمند و تبلت بــرای دانش امــوزان نیازمند ضمن‬ ‫خیرمقدم به اصحاب رسانه و خبرنگاران گفت‪ :‬از نخستین‬ ‫روزی که اســتاندار به عنوان رییس شــورای اموزش و‬ ‫پــرورش توصیه کــرد با همکاری چند دســتگاه‪ ،‬تالش‬ ‫شود تا گوشی هوشــمند برای فرزندان عزیز دانش اموز‬ ‫بی بهره هســتند‪ ،‬افراد بسیاری از مجمع خیرین مدرسه‬ ‫ساز‪ ،‬ســمن ها‪ ،‬اتاق بازرگانی و بسیاری دیگر در کنار ما‬ ‫ایستادند و کمک کردند تا این پویش کلید بخورد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اموزش و‬ ‫پرورش مازندران؛ «علیرضا سعدی پور» به سخنان مقام‬ ‫معظم رهبری در اجالس سراسری مدیران و روسا اشاره‬ ‫و خاطرنشــان کرد‪ :‬اموزش و پرورش دســتگاهی مولد‬ ‫است نه مصرف کننده چون تمام نیروی انسانی که سایر‬ ‫دســتگاه ها به کار خواهند گرفــت‪ ،‬در اموزش و پرورش‬ ‫تربیت می شوند‪.‬وی در ادامه به سند ‪ ۲۰۳۰‬اشاره کرده‬ ‫و گفت‪ :‬تنها ســندی که برای اموزش و پرورش اصالت‬ ‫دارد‪ ،‬ســند تحول بنیادین است که براساس اموزه های‬ ‫دینی‪ ،‬قرانی و اسالمی تدوین شده و به تایید مقام معظم‬ ‫رهبری رســید‪ .‬ما در اموزش و پرورش به دنبال فطرت‬ ‫خداجوی انســانی هســتیم و بر انیم که دانش اموزانی‬ ‫انقالبــی تربیت کنیم‪ .‬زمانی که ما چنین ســند بومی و‬ ‫معتبــری داریم‪ ،‬چه نیازی داربم به اینکه ســراغ ســند‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬باشــیم که نه از نظر فرهنگی و دینی و نه از نظر‬ ‫قانونــی‪ ،‬هیچ وجاهتی ندارد‪ .‬امــوزش و پرورش نیز در‬ ‫راســتای اجرای منویات مقام معظم رهبری و این سند‬ ‫ارزشمند‪ ،‬تمام تالش خود را خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران در ادامه همچنین به‬ ‫کرونا اشــاره کرد و گفت‪ :‬حتی اگر مدارس تعطیل شود‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش تعطیل نمی شــود اما امروز ما اموزش‬ ‫در شــرایط بحرانی را تجربه می کنیم و برای این شرایط‬ ‫بحرانی هم باید برنامه ویژه داشته باشیم و ایجاد سامانه‬ ‫مازند محتوا‪ ،‬اســتمرار اموزش در سامانه ویژه به همین‬ ‫منظور و شبکه شاد مصداق همین برنامه هستند و برای‬ ‫ســال تحصیلی هم باید در همین مســیر با هوشمندی‬ ‫پیش برویم‪.‬‬ ‫ســعدی پور ضمن پذیــرش برخی نقدهــا‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫کالس های مجازی برای مقطع ابتدایی در ســاعات عصر‬ ‫برگزار خواهد شــد بــه این دلیل که بســیاری از دانش‬ ‫اموزان ممکن است موبایل مســتقل نداشته باشند و از‬ ‫گوشــی پدر یا مادر استفاده کنند ضمن اینکه الزم است‬ ‫پدر و مادر بر حضور فرزند خود در فضای مجازی نظارت‬ ‫داشــته باشند و اگر خانواده در سر کار باشند‪ ،‬این امکان‬ ‫تنها در بعدازظهر ممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬شــعار پروژه مهر سال جدید‪ ،‬برنامه‬ ‫محوری‪ ،‬ســواد رسانه و بهداشت مدارس است و ما برای‬ ‫هرکدام از این ســه بخش برنامه های متعددی داریم اما‬ ‫پویش همکالسی مهربان را نباید دولتی کنیم و برعکس‬ ‫تاکید داریم سمن ها و مجمع خیرین و به طور کلی مردم‬ ‫خودشــان در این پویش فعال باشند و ما نیز در معرفی‬ ‫این دسته از دانش اموزان کمک کردیم‪.‬‬ ‫نماینده سازمان های مردم نهاد‪:‬‬ ‫از همه مردم می خواهم در این پویش با ما‬ ‫همراه باشند‬ ‫نماینده سازمان های مردم نهاد استانداری مازندران در‬ ‫این نشست به مشکل کمبود گوشی هوشمند اشاره کرده‬ ‫و گفــت‪ :‬از همه مــردم می خواهم در ایــن پویش با ما‬ ‫همراه باشند‪.‬‬ ‫بــه گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اموزش‬ ‫و پــرورش مازندران؛ «مجتبــی کواکبیان» افزود‪ :‬تالش‬ ‫زیادی صورت گرفت از طریق اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫مازنــدران و شهرســتانها و مناطق تا ‪ ۳۹‬هــزار و ‪۸۳۸‬‬ ‫دانش اموزی که فاقد گوشــی هستند شناسایی شدند و‬ ‫اولویت بندی شد و از این تعداد‪ ۸۱۵۲ ،‬دانش اموز تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد و تعداد ‪ ۲۱۸۷‬تن نیز تحت پوشش‬ ‫بهزیستی هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به ســخنان مقام معظم رهبری در خصوص‬ ‫کمک مومنانه اشاره و تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه مردم ما‬ ‫همگام با مسئوالن در این پویش شرکت کردند‪ ،‬پویشی‬ ‫که با هدف تامین گوشــی هوشــمند برای این بخش از‬ ‫دانش اموزان است‪.‬‬ ‫نماینده ســازمان های مردم نهاد در خاتمه گفت‪ :‬در این‬ ‫پویش که از امروز به طور جدی اغاز شد خیران‪ ،‬کمیته‬ ‫امداد امام خمینی‪ ،‬بهزیســتی و دســتگاههای دیگری‬ ‫مشــارکت دارند و از رســانه ها نیز می خواهیم در این‬ ‫پویش در کنار ما باشند تا بیشترین دستاوردها را در این‬ ‫بخش داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اموزش و پرورش مازندران ‪:‬‬ ‫رسانه ها و جراید در اجرای موفقیت امیز این‬ ‫پویش نقش مهمی دارند‬ ‫معاون پرورشــی و فرهنگی اموزش و پرورش مازندران‬ ‫در نشســت خبری پویش همکالسی مهربان در راستای‬ ‫تامین گوشــی برای دانش اموزان فاقد گوشــی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رسانه ها و نشــریات در اجرای موفقیت امیز این پویش‬ ‫نقش مهمی دارند‪.‬‬ ‫بــه گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اموزش‬ ‫و پرورش مازندران؛ «محمد شــعبانی» افــزود‪ :‬یکی از‬ ‫زیرســاخت های ابتدایی برای اموزش مجازی‪ ،‬داشــتن‬ ‫گوشی هوشمند یا تبلت است در حالیکه حدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دانش اموز دسترســی به گوشی هوشــمند ندارند و این‬ ‫پویش که با دســتور استاندار محترم و در جلسه شورای‬ ‫اموزش و پرورش شــکل گرفت‪ ،‬با هــدف رفع این نیاز‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬با توجه به شرایط کرونایی‪ ،‬یکی از‬ ‫شــیوه های موثر اموزش‪ ،‬اموزش مجازی بود که وزارت‬ ‫خانه در کوتــاه ترین زمان ممکن‪ ،‬اقــدام به راه اندازی‬ ‫شبکه شاد کرد و رفته رفته ایرادات این شبکه مرتفع شد‬ ‫تا اینکه امروز در قامت یک رقیب جدی برای شبکه های‬ ‫مشابه خارجی مطرح است‪.‬‬ ‫وی همچنین از رسانه ها خواست در این پویش همکاری‬ ‫و همراهی ویژه داشــته باشند و در کنار خانواده های کم‬ ‫بضاعت باشند تا در کوتاه زمان‪ ،‬این مشکل با کمک همه‬ ‫دستگاههایی که در این پویش در کنار اموزش و پرورش‬ ‫هستند‪ ،‬مدیریت شود‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ‪:‬‬ ‫برگزاری مرحله استانی چهل و سومین دوره مسابقات قران کریم در مازندران‬ ‫مدیــرکل اوقاف و امور خیریه مازنــدران گفت‪ :‬مرحله‬ ‫استانی چهل و سومین دوره مسابقات قران کریم اوقاف‬ ‫مازندران با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی طی ‪2‬‬ ‫روز در نوبت هــای صبح و عصر و در هر نوبت با حضور‬ ‫‪ 25‬نفر برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگزاری فارس از شهرســتان ســاری‪،‬‬ ‫حجت االســام ابراهیــم حیدری جناســمی در جمع‬ ‫خبرنگاران از برگزاری مرحله اســتانی چهل و سومین‬ ‫دوره مسابقات قران کریم در مازندران خبر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این دوره از مسابقات با رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداشتی طی دو روز برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه چهل و سومین دوره مسابقات استانی‬ ‫قــران کریم اوقــاف مازندران در روزهای سه شــنبه و‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬و ‪ 19‬شهریورماه در بابل برگزار می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬استان مقدس امامزاده قاسم(ع) بابل میزبان این‬ ‫دوره از مسابقات است‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به شــیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی چهل و سومین دوره مسابقات استانی قران‬ ‫کریم اوقاف تحت تدابیر ویژه توصیه های پزشــکی و با‬ ‫رعایت کامل فاصله گذاری ها برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حیدری خاطرنشــان کرد‪ :‬خواهران در روز سه شــنبه‬ ‫‪ 18‬و برادران در روز چهارشــنبه ‪ 19‬شــهریورماه در‬ ‫نوبت های صبح و عصر با یکدیگر به رقابت می پردازند و‬ ‫در هر نوبت ‪ 25‬نفر در محل برگزاری مســابقات حضور‬ ‫دارند تا هیچ گونه تجمعی صورت نگیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استقرار دائمی نمایندگان مرکز بهداشت‬ ‫در محل برگزاری مســابقات‪ ،‬بیان کرد‪ :‬محل برگزاری‬ ‫مســابقات به صورت مرتب ضدعفونی شده و به همراه‬ ‫اوردن همراه توسط متسابقین ممنوع می باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریــه مازندران بیان کرد‪ :‬این‬ ‫دوره از مسابقات با توجه به ضرورت رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی حضور عموم مردم نخواهیم داشــت و تنها‬ ‫متســابقین به صورت محدود و در زمان های مشخص‬ ‫شده در محل برگزاری مسابقه حضور پیدا خواهند کرد‬ ‫و پس از قرائت محل برگزاری مسابقه را ترک می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫هیئات مذهبی نقشه شوم دشمنان را شکست دادند‪ /‬تداوم عزاداری حسینی‬ ‫بابل‪ -‬مدیرکل تبلیغات اســامی مازندران بــا بیان اینکه‬ ‫هیئات مذهبی نقشــه شوم دشــمنان را شکستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مراسم عزاداری سید و ســاالر شهیدان تا پایان ماه صفر با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حجت االسالم ناصر شــکریان امیری در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر با اشــاره به پویایی هیئات مذهبی در برگزاری مراسم‬ ‫محرم با توجه به شرایط امروز جامعه‪ ،‬گفت؛ عشق و ارادت‬ ‫به ساحت مقدس حضرت سیدالشهداء (ع) و عزاداری بر ان‬ ‫حضرت با رعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی تا پایان ماه‬ ‫صفر ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ضمن تســلیت ایام شهادت سید و ســاالر شهیدان ابا‬ ‫عبداهلل الحســین (ع) و یاران باوفایش و اســارت اهل بیت‬ ‫رســول اهلل (ص) و با تقدیر از هیئات مذهبی در باشــکوه‬ ‫برگزار کردن مراســم محرم و رعایت دقیــق پروتکل های‬ ‫بهداشــتی و درمانی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مراســم عــزاداری و‬ ‫سوگواری شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل‬ ‫الحســین (ع) و یاران شــهیدش تا پایان ماه صفر با رعایت‬ ‫شیوه نامه ها و دســتورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت و‬ ‫درمان و ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مســئول کار گروه برگزاری مراســم محرم و صفر در ادامه‬ ‫با اشاره به شــیوع ویروس منحوس کووید ‪ ۱۹‬در کشور و‬ ‫توجه به ســبک جدید این مراسم در محرم ‪ ،۱۴۴۲‬افزود‪:‬‬ ‫بــا توجه به برخی تغییر در تصمیمات برگزاری در روزهای‬ ‫اغازیــن ماه محرم از ســوی وزارت بهداشــت و درمان و‬ ‫مسئوالن مربوطه بسیاری از هیئات مذهبی را دچار مشکل‬ ‫کرد ولی هیئــات مذهبی ثابت کردند در تبعیت از فرامین‬ ‫رهبر معظم انقالب و دســتورات ستاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫از همه دقیق تر هســتند‪.‬وی در بخش دیگری از ســخنان‬ ‫خود با اشــاره به عملکرد بســیار موفق هیئات مذهبی در‬ ‫برگزاری مراســم عزاداری سید و ساالر شهیدان ابا عبداهلل‬ ‫الحســین (ع)‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هیئات مذهبی قبل از برگزاری‬ ‫مراســم محرم ‪ ۱۴۴۲‬مورد هجمه های فراوان شــبکه های‬ ‫معاند داخلی و خارجی قرار گرفتند و این هیئات با پویایی‬ ‫و رعایت دقیق شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی تمامی‬ ‫نقشه شوم دشمنان را با شکست مواجه کردند و امروز مورد‬ ‫تقدیر و تحســین رهبری عظیم الشان انقالب حضرت ایت‬ ‫اهلل العظمی االمام خامنه ای (مدظله العالی) قرار گرفتند‪.‬‬ ‫حجت االســام شــکریان امیری در بخش پایانی سخنان‬ ‫خود به ضرورت برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری سید‬ ‫و ساالر شــهیدان ابا عبداهلل الحســین (ع) و یاران باوفا و‬ ‫شــهیدش تا پایان ماه صفر اشاره و تاکید کرد‪ :‬جلوه زیبای‬ ‫حســینی در مراســم محرم ‪ ۱۴۴۲‬کم نظیر بود و عشق و‬ ‫ارادت خیل مشــتاقان و محبان به ساحت نورانی و مقدس‬ ‫حضرت سیدالشــهداء (ع) حتی در شــرایط بحرانی شیوع‬ ‫ویروس (کووید ‪ )۱۹‬از عظمت این مراسمات کم نکرد بلکه‬ ‫با ســبک های جدید و متفاوت این عشــق و ارادت ماندگار‬ ‫شــد و باید قــدر این وحدت و همدلی را دانســت و ان را‬ ‫حفظ کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعــی‬ ‫هفته نامه‬ ‫شنبه ‪ 15‬شهریور ‪ / 1399 /‬شماره ‪77‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرمانده سپاه کربال‪:‬‬ ‫بسیج نقش ارزنده ای در ایجاد امنیت پایدار دارد‬ ‫فرمانده سپاه کربال باالبردن توان رزمی بسیجیان را هدف‬ ‫از تمرین تاکتیکی گردان عملیاتی سپاه ذکر کرد و گفت‪:‬‬ ‫بسیج نقش بسزایی در ایجاد امنیت پایدار دارد‪.‬‬ ‫سرهنگ پاسدار ســیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربال در‬ ‫حاشیه سرکشــی از گردان های رزمی امام حسین (علیه‬ ‫السالم) و گردان امنیتی امام علی (علیه السالم) شهرستان‬ ‫امل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت و تعزیت ایام‬ ‫شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین‬ ‫(علیه الســام) و قبول عزاداری ها‪ ،‬با اشــاره به اینکه با‬ ‫حضور جهادی بســیج ترفندها و نقشه های دشمن خنثی‬ ‫می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت پایدار و تامین امنیت برای مردم‬ ‫مهم ترین مولفه قدرت نظام اســت و برای برقراری امنیت‬ ‫پایدار باید تالش کرد‪.‬‬ ‫سرهنگ پاسدار مسلمی با بیان این مطلب که بسیج نقش‬ ‫بسزایی در ایجاد امنیت پایدار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬توانمند سازی‬ ‫درگرو اموزش است تا بتوان ترفندهای دشمن را شناخت‬ ‫و با ان مقابله کرد‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه کربال در ادامه با اشــاره به اینکه دشمن با‬ ‫ابزارهــا و تکنولوژی های جدید برای ضربه زدن به امنیت‬ ‫کشور تالش می کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید نحوه مقابله با‬ ‫دشمن را شناخت و بر علیه ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫سرهنگ پاســدار مســلمی معرفت‪ ،‬باور دینی و تقویت‬ ‫ایمــان را از ابزارهای مهم مقابله با دشــمن برشــمرد و‬ ‫افزود‪ :‬همان طور که در عرصه های نظامی نیاز به اموزش‬ ‫داریم در عرصه های معنوی نیز می بایست با معرفت زایی‪،‬‬ ‫اعتقاد خویش را باال ببریم‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه کربال با تصریح بر اینکه شــناخت صحیح‬ ‫دشمن‪ ،‬و مقابله با ان نیاز به ایمان‪ ،‬اراده و معرفت است‪،‬‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬انچه که امروز ضــرورت دارد‪ ،‬تقویت قوای‬ ‫ایمانی و معرفت دینی اســت که باید به ان اهتمام ویژه‬ ‫داشــت‪.‬وی همچنین از تمرین تاکتیکی گردان عملیاتی‬ ‫ســپاه کربال خبر داد و گفت‪ :‬تمــام گردان های امام علی‬ ‫(علیه السالم) برای امادگی بیشتر در نواحی مقاومت ها در‬ ‫کل استان فراخوان شدند‪.‬فرمانده سپاه کربال هدف از این‬ ‫فراخوان را تمرین تاکتیکی‪ ،‬باالبردن ســطح توان رزمی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬دشمن شناسی و باالبردن سطح معرفتی‬ ‫از دیگر اهداف این فراخوان است‪.‬‬ ‫سرهنگ پاسدار مســلمی در ادامه با تصریح براینکه باید‬ ‫در مقابله ترفندهای دشمن همیشه اماده بود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ایجاد امنیت پایدار از وظایف نظام اســت چرا که در سایه‬ ‫امنیت می توان به رشد و پیشرفت رسید‪.‬‬ ‫فرمانده ســپاه کربال باال بردن ســطح توانمندی و مقابله‬ ‫با دشــمن را از ضروریات گردان های عملیاتی برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬الحمد اهلل حضور بســیار خوبــی را در گردان های‬ ‫امام علی (علیه الســام) شاهد بودیم و جا دارد از تالش‬ ‫فرماندهان نواحی قدردانی کنم‪.‬‬ ‫ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران شتاب گرفت‬ ‫روند ســاخت پارک موزه فرهنگی دفاع مقدس مازندران‬ ‫با تزریق ‪ ۲۱۳‬میلیارد ریال اعتبار جدید از سرگرفته شد‬ ‫و شتاب گرفت‪.‬‬ ‫ســاخت پارک موزه دفاع مقدس مازندران در مساحتی‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬هکتار در حاشیه رودخانه تجن ساری در قالب‬ ‫‪ ۲۴‬طرح و در سه فاز در حالی وارد دوازدهمین سال شد‬ ‫که طبق بررســی های صورت گرفتــه ‪ ۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار برای تکمیل فاز اول و دوم ان نیاز است‪.‬‬ ‫به گزارش روز شــنبه روابط عمومی اداره کل حفظ اثار و‬ ‫نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران‪ ،‬با حمایت دولت ‪،‬‬ ‫شهرداری ساری و یک خیر ساروی و تزریق ‪۲۱۳‬میلیارد‬ ‫ریال ‪ ،‬ادامه ساخت این مرکز جان دوباره گرفت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفظ اثار دفاع مقدس مازنــدران در این باره‬ ‫گفت ‪ :‬کار ســاخت مرکز فرهنگــی و موزه دفاع مقدس‬ ‫اســتان که مدتی به علت کمبود اعتبار با کندی رو به رو‬ ‫شده بود‪ ،‬با تزریق اعتبارات جدید شتاب گرفته است‪.‬‬ ‫سردار عبداهلل ملکی افزود ‪ :‬با تزریق ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫از محل اعتبار شهرداری ساری برای محوطه نمادین فاو‬ ‫عملیات والفجر ‪ ۸‬دوران دفاع مقدس در حاشیه رودخانه‬ ‫تجن ساری است‪.‬‬ ‫یکی از مشخصات این پارک موزه احداث ساختمان های «‬ ‫تانک فارم «است که با الگوگیری از مخازن نفتی در شهر‬ ‫فاو با کاربری فرهنگی طراحی شده است‪.‬احداث مسجد‬ ‫فاطمه الزهرا (س)‪ ،‬یادمان فاو با بنای یکهزارمترمربع در‬ ‫ضلع غربی‪ ،‬از دیگر ویژگی های این پارک است‪.‬‬ ‫دهکــده یادمان هفت تپه هم با شــبیه ســازی اردوگاه‬ ‫هفت تپه در این محل طراحی و اجرایی شــده که شامل‬ ‫ســنگرهای بتنی‪ ،‬چادر‪ ،‬ایســتگاه صلواتی‪ ،‬میدان‪ ،‬تپه‬ ‫ماهورها‪ ،‬المان ها و تندیس شهداست‪.‬‬ ‫مرکز بهداری و طرح ســاماندهی‪ ،‬احداث دیوار ساحلی‬ ‫رودخانه تجن و احداث ســد الســتیکی به منظور شبیه‬ ‫ســازی عملیات والفجــر ‪ ۸‬و عبور رزمندگان اســام از‬ ‫اروندرود در حد فاصل سدانحرافی تا پل کمربندی جدید‬ ‫هم از دیگر بخش های این مرکز فرهنگی است‪.‬‬ ‫مازنــدران ‪ ۱۰‬هزارو ‪ ۴۰۰‬شــهید تقدیم نظام جمهوری‬ ‫اسالمی کرده است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی مازندران‪:‬‬ ‫تقویت گشت های انتظامی در سواحل‬ ‫*‪ 26‬دستگاه در بخش عفاف و حجاب مسوولیت دارند‬ ‫فرمانده انتظامی مازندران با اشــاره به تقویت گشت های‬ ‫انتظامــی در ســواحل و به کارگیری همــه ظرفیت ها‬ ‫برابــر قانون بــا هرگونــه ناهنجاری هــای اجتماعی و‬ ‫اخالقــی برخورد کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬امــروزه تنها وجه‬ ‫برخورد بــا پدیــده بدحجابی در ناجا خالصه شــده و‬ ‫عملکرد نیــروی انتظامــی زیر ذره بین منتقــدان قرار‬ ‫دارد و بــار ضعف کارکرد دســتگاه های متولی بر دوش‬ ‫نیروی انتظامی است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگزاری فارس از شهرســتان ســاری‪،‬‬ ‫مخاطبان این رســانه با ثبت ســوژه ای با عنوان «لزوم‬ ‫برخورد با عادی شــدن بدحجابی در ســواحل کشور»‬ ‫خواستار پیگیری خبرنگاران فارس در این زمینه شدند‪،‬‬ ‫انان در توضیح این ســوژه عنوان کردند؛ در سال های‬ ‫اخیر شــاهد گســترش هر چه بیشــتر بی بند و باری‪،‬‬ ‫بی حجابی‪ ،‬عدم رعایت شــئونات اخالقی و شــرعی در‬ ‫سواحل کشور هستیم‪.‬‬ ‫بارها به همــراه خانواده برای اســتفاده از فضای زیبا و‬ ‫ارام ســاحل همراه با کودکان به کنــار دریا رفتیم و با‬ ‫صحنه های بسیار ناپســند حضور مختلط و شنا در اب‬ ‫سواحل‪ ،‬پوشــش بسیار نامناســب اقایان در سواحل و‬ ‫بی حجابی هــای ازاردهنده برخی بانــوان‪ ،‬الودگی های‬ ‫صوتی اسیب زا برای انسان ها و محیط زیست و‪ ...‬مواجه‬ ‫شدیم؛ به گونه ای که مجبور شدیم جهت رعایت مسائل‬ ‫تربیتی و شــئونات شــرعی و اجتماعی خودمان محل‬ ‫را ترک کنیم و به دنبال فضای ســالم ســاعت ها وقت‬ ‫بگذاریم و از این ساحل به ان ساحل روانه شویم!‬ ‫چرا که نه امر به معروف در این افراد خاطی موثر بوده و‬ ‫نه مسووالن امر نیروی انتظامی و‪ ...‬واکنش جدی نسبت‬ ‫به این مسائل داشتند‪.‬‬ ‫هم اکنــون به دنبال هتاکی یکی از مســافران به مردم‬ ‫مازندران در برابر امر به معروف جهت پوشــش نامناسب‬ ‫فرد و تذکرات یکی از هیات های شهرســتان بابلسر در‬ ‫پی حرمت شــکنی برخی مسافران در روزهای سوگواری‬ ‫حضرت سید الشــهدا ســام اهلل علیه ما مردم عاجزانه‬ ‫خواســتار برخــورد جدی مســووالن امــر و پیگیری‬ ‫ارگان های مربوطه جهت سالم ســازی اخالقی و شرعی‬ ‫سواحل کشور هستیم‪.‬‬ ‫ســردار مرتضــی میرزایی فرمانــده انتظامی اســتان‬ ‫مازنــدران در این باره در گفت وگو با فارس‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫ماموریت های پلیس در برقراری نظم و امنیت ســواحل‬ ‫دریا‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع مقابله با ناهنجاری ها در سواحل دریا‬ ‫از موضوعاتی است که همواره از دغدغه های مردم دلسوز‬ ‫و والیت مدار اســتان مازندران در ایام تابستان بوده که‬ ‫مطابق قانون عفاف و حجاب ‪ ۲۶‬دســتگاه در این حوزه‬ ‫مســوولیت داشته و نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در‬ ‫ایستگاه اخر قرار دارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مصوبه عفاف و حجاب اما براســاس همین‬ ‫مطالبــه عمومــی به تصویــب رســیده و تکالیف همه‬ ‫دستگاه ها را در بحث عفاف و حجاب به عنوان یک نماد‬ ‫فرهنگی روشن کرده است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان مازندران اظهار کرد‪ :‬امروزه تنها‬ ‫وجه برخورد با پدیده بدحجابی در ناجا خالصه شــده و‬ ‫تلفن ‪197‬‬ ‫دفتر نظارت همگانی بازرسی‬ ‫فرماندهی انتظامی شهرستان بابل‬ ‫عملکرد نیــروی انتظامی زیر ذره بین منتقدان قرار دارد‬ ‫و بار ضعف کارکرد دســتگاه های متولی بر دوش نیروی‬ ‫انتظامی است‪.‬‬ ‫ســردار میرزایی اضافــه کرد‪ :‬انچه مهم اســت‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامــی به عنوان نهــادی انقالبــی و مردمی همواره‬ ‫در مســیر حفظ ارزش ها و دســتاوردهای نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی در کنار مردم‪ ،‬با مردم و برای مردم و‬ ‫اعتالی نظام مقدس اسالمی گام برداشته و در این راه از‬ ‫هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ایام تابستان امسال نیز این فرماندهی‬ ‫برای مقابله با تهدیدات و اســیب های اجتماعی با اتخاذ‬ ‫تدابیر و تمهیدات الزم در حوزه های مختلف اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬انتظامی‪ ،‬ترافیکی و خدماتی گام های‬ ‫موثری برداشــته شــده اســت و با تقویت گشــت های‬ ‫انتظامی در ســواحل و به کارگیری همه ظرفیت ها برابر‬ ‫قانــون با هرگونــه ناهنجاری های اجتماعــی و اخالقی‬ ‫برخورد کرده است‪.‬‬ ‫تاثیر گفتار والدین‬ ‫برشخصیت فرزندان‬ ‫وارش نیوز‪ -‬همواره این رفتار ماســت که شخصیت‬ ‫فرزندانمان را شــکل می دهد و اســتفاده از اصول‬ ‫روانشناســی در تربیت کودکان باید مد نظر هر پدر‬ ‫و مادری باشد‪.....‬‬ ‫همواره این رفتار ماســت که شــخصیت فرزندانمان‬ ‫را شــکل می دهد و استفاده از اصول روانشناسی در‬ ‫تربیت کودکان باید مد نظر هر پدر و مادری باشــد‪،‬‬ ‫شــما در برابر او مسئول هستید‪ ،‬پس وقت بیشتری‬ ‫بگذارید ‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان می دهند که برخی عبارات که ما به‬ ‫کودکان می گوییم‪ ،‬در واقع بســیار مخرب هستند و‬ ‫با وجود این که نیت بدی نداریم‪ ،‬اما با بکار بردن این‬ ‫جمالت باعث می شویم که کودکان به انچه که واقعا‬ ‫هستند باور نداشته باشند‪ .‬بعضی از جمالت ما گول‬ ‫زننده اند و باعث می شــوند کودک کمترین تالش‬ ‫ممکن را برای کاری انجام دهد ‪.‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران‪:‬‬ ‫و پای کار امدن بسیج سازندگی در ساخت پروژه ها‪ ،‬این‬ ‫مرکز دوباره رونق گرفت‪.‬‬ ‫وی بــا توضیح این نکته که با این روند تا ‪ ۲‬ســال اینده‬ ‫شاهد بهره برداری بزرگترین مرکز فرهنگی دفاع مقدس‬ ‫کشــور در ساری خواهیم بود ‪ ،‬گفت ‪ ۱۰۰ :‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار نیز در ســفر ســه هفته پیش محمد باقر نوبخت‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور برای ساخت این مرکز اختصاص یافت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفظ اثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس‬ ‫خیر ساروی‬ ‫مازندران از مشارکت ‪ ۱۳‬میلیارد ریالی یک ّ‬ ‫برای خرید و نصب ‪ ۱۲۰‬دوربین مداربســته‪ ،‬اتاق کنترل‬ ‫و نورپردازی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اســتان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫خیر ســاروی دو برج نوری‪،‬‬ ‫این‬ ‫مســاعدت‬ ‫با‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫ّ‬ ‫ستون های هفت تپه‪ ،‬حســینیه وداع‪ ،‬ادوات و تسلیحات‬ ‫مرکزفرهنگــی و مــوزه دفاع مقدس اســتان نورپردازی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پارک موزه اســتان مازندران در واقع بازسازی و نمایش‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان مازندران با اشاره به اینکه ایام‬ ‫تاســوعا و عاشورای حســینی‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ابالغیه‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونــا و اعالم شــرایط و ضوابط‬ ‫برگزاری مراسمات‪ ،‬فرماندهی انتظامی استان با همکاری‬ ‫و تعامل همه دســتگاه ها به ویژه دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫عالوه بــر برقراری نظم و امنیــت هیات های مذهبی با‬ ‫اتخاذ تدابیر وتمهیدات از حضور مســافران در ســواحل‬ ‫دریا و تفرجگاه ها جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫این مسوول خاطرنشــان کرد ‪ :‬باوجود صدور اطالعیه ها‬ ‫و تاکیدات مســووالن ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر‬ ‫خودداری از مســافرت‪ ،‬متاســفانه تعدادی از هموطنان‬ ‫بدون توجه به این هشــدارها به اســتان های شــمالی‬ ‫به ویژه مازندران ســفر کردند که بــا اجرای طرح های‬ ‫ترافیکی‪ ،‬انتظامی و امنیتی و انســداد مسیرهای منتهی‬ ‫به سواحل دریا و تفرجگاه ها از بروز ناهنجاری ها در این‬ ‫ایام پیشگیری شد‪.‬‬ ‫میرزایی افزود‪ :‬هر چند عده قلیلی از افرد با سوء استفاده‬ ‫از خالءهای موجود و دسترســی به ســواحل‪ ،‬سعی در‬ ‫حضور در دریا داشــته اند اما بــا ورود موثر پلیس این‬ ‫تعداد افراد نیز از ســواحل به بیرون هدایت شدند که در‬ ‫این خصوص ائمه جمعه و مسووالن استانی و شهرستانی‬ ‫به ویژه امام جمعه شهرستان بابلسر از اقدامات و عملکرد‬ ‫پلیس قدردانی کردند‪.‬‬ ‫وی در خصوص هتاکی فردی به مردم شــریف اســتان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این خصوص نیز پلیس در همان ســاعات اولیه‬ ‫انتشار کلیپ در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی‪،‬‬ ‫نســبت به شناسایی و دستگیری فرد هتاک اقدام کرد و‬ ‫در کمتر از چند ســاعت متهم دستگیر و تحویل مرجع‬ ‫قضائی شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان مازندران پلیس را مجری قانون‬ ‫دانســت و افزود‪ :‬پلیــس به عنوان ضابط عام دســتگاه‬ ‫قضائی با هرگونه جرایم مشــهود به ویژه ناهنجاری های‬ ‫اجتماعی و اخالقی در ســطح جامعه برابر قانون برخورد‬ ‫خواهد کرد و امنیت مردم را خط قرمز و در این خصوص‬ ‫با کسی تعارف ندارد ‪.‬‬ ‫به اطالع شهروندان عزیز می رساند با تماس از طریق تلفن ‪ 197‬و یا با ارسال پیامک به شماره ‪ 110197‬هرگونه‬ ‫پیشــنهاد‪ ،‬انتقاد‪ ،‬شکایت و تقدیر در خصوص عملکرد پلیس در جهت تامین نظم و امنیت بهتر و اسایش بیشتر‬ ‫جامعه ما را یاری نمایند‪.‬‬ ‫کارت خوب بود‬ ‫این جمله معموال مکررا برای کارهایی اســتفاده می‬ ‫شــود که کودک در انجامش واقعا تالشی نکرده‪ ،‬با‬ ‫بکار بردن این عبارت به او یاد می دهید که هرچیزی‬ ‫که مامان یا بابا بگوید کار خوب است‪.‬‬ ‫در عــوض بگویید تــو واقعا برای ان ســخت تالش‬ ‫کــردی! با تکیه بر روی تالش کــردن ‪،‬به او یاد می‬ ‫دهیم که تالش از نتیجه مهمتر است‪ ،‬این به کودک‬ ‫یاد می دهد که در زمان روبرو شدن با یک کار سخت‬ ‫‪ ،‬پافشاری بیشتری در انجام ان از خود نشان دهد‪.‬‬ ‫پسر‪ /‬دختر خوب‬ ‫این جمله در حالیکه جزو عبارات مثبت به شمار می‬ ‫رود اما واقعا تاثیــری متضاد چیزی که می خواهیم‬ ‫دارد‪ ،‬اغلب والدین از این جمله برای باال بردن اعتماد‬ ‫به نفس کودک استفاده می کنند‪ ،‬اما متاسفانه تاثیر‬ ‫ان کامال برعکس است‪.‬‬ ‫وقتی دختر شــما جمله دختر و یا پسر خوب را بعد‬ ‫از انجام کاری که شما از او خواسته بودید می شنود‪،‬‬ ‫اینطور تلقی می کند که چون کاری که شما خواسته‬ ‫اید را انجام داده‪ ،‬پس خوب اســت و این سراغاز‬ ‫این داستان است که کودک از این می ترسد که نکند‬ ‫دیگر بچه خوبی نباشــد و انگیزه و اشتیاق او برای‬ ‫همکاری در سایر کارها از ترس دریافت نکردن همین‬ ‫بازخورد سرد شود‪.‬‬ ‫درعوض بگویید‪ :‬زمانی که کمک می کنی واقعا لذت‬ ‫می برم ‪ ،‬این جمله به کودک می فهماند که شــما‬ ‫چه می خواهید و رفتار او چگونه روی نظر شما تاثیر‬ ‫می گذارد‪ .‬شــما میتوانید حتی احساسات خود را به‬ ‫او بروز دهید و مثال بگویید‪ :‬دیدم که عروسکت را به‬ ‫دوســتت قرض دادی این به کودک اجازه می دهد‬ ‫که برای خودش تصمیم بگیرد و بداند که قرض دادن‬ ‫کار خوبی است ‪.‬‬ ‫اگر تو فالن کار را بکنی من به تو فالن چیز را‬ ‫می دهم‬ ‫رشــوه دادن به بچه ها مانع مشارکت انها به سهولت‬ ‫و ســادگی می شود‪ ،‬این چنین معامالتی با کودکان‬ ‫تبدیل به یک ســرازیری لغزنده می شود و چنانچه‬ ‫بطور مــداوم صورت گیرد‪،‬همیشــه مجبور به عقب‬ ‫نشینی می شوید‪ .‬مثال نه! اتاقم را تمیز نمی کنم اگر‬ ‫برایم فالن چیز را نخری‬ ‫در عوض بگویید از این که به من در تمیز کردن خانه‬ ‫کمک می کنی ممنونم استفاده کنید‪ .‬هنگامی که ما‬ ‫قدردانی واقعی خود را نشان می دهیم کودکان انگیزه‬ ‫ذاتی برای کمک کردن پیدا می کنند و اگر فرزندان‬ ‫شــما چندان اهل کمک نبودند‪ ،‬به او وقت هایی را‬ ‫یــاداوری کنید که کمکتان می کــرد‪ .‬مثال بگویید‪:‬‬ ‫یادت هست یک زمانی کمکم می کردی اشغال ها را‬ ‫بیرون بگذارم؟ واقعا کمک بزرگی بود‪.‬‬ ‫تو خیلی باهوشی‬ ‫وقتی به بچه بگویید که باهوش است‪ ،‬فکر می کنیم‬ ‫که اعتماد بنفس و عزت نفس او را زیاد کرده ایم اما‬ ‫باید بدانید که اینگونه ســتودن از شخصیت او واقعا‬ ‫تاثیر عکس دارد‪.‬‬ ‫با گفتن اینکه او باهوش اســت‪ ،‬بطور ناخوداگاه این‬ ‫پیام را به او می فرستیم که او فقط درصورتی باهوش‬ ‫اســت که نمره خوبی بگیرد‪ ،‬کارش را تمام کند و یا‬ ‫بهترین نتیجه را بگیرد ‪.‬‬ ‫همه اینها فشــار زیادی را روی یک کودک وارد می‬ ‫ســازد‪ .‬در عوض به او بگویید که قدر تالش او را می‬ ‫دانیــد‪ .‬با تمرکز کردن روی تالش بیش از نتیجه‪ ،‬به‬ ‫او اجازه می دهید که بفهمید چه چیزی واقعا برایتان‬ ‫با ارزش است‪.‬‬ ‫گریه نکن‬ ‫دیدن گریه بچه ها همیشــه راحت نیست اما وقتی‬ ‫که به او می گوییم گریه نکن ‪ .‬احساسات او را نادیده‬ ‫گرفته و به او می فهمانیم که اشــک هایش برای ما‬ ‫ارزشــی ندارد‪ ،‬این باعث می شود که او احساساتش‬ ‫را مخفی کند و در نهایت دچار انفجار عاطفی شده و‬ ‫بیشتر ناراحت شود‪.‬‬ ‫ســعی کنید به کودک فضایی برای گریستن بدهید‬ ‫مثال بگویید ایرادی ندارد که گریه کنی‪ .‬هرکســی‬ ‫بعضی وقتها به گریه نیاز دارد‪،‬منم همینجا هستم و‬ ‫به تو گوش می کنم‪.‬‬ ‫ادامه مطلب را در شماره بعدی بخوانید‪...‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سید اسماعیل احمدی‬ ‫ ‬ ‫ی فرهنگی‬ ‫زمینه ‪:‬اجتماع ‬ ‫ ‬ ‫گستره توزیع استان مازندران‬ ‫ ‬ ‫نشانی‪ :‬ساری ‪ -‬کوی اتحاد‪ -‬مجتمع عندلیب‬ ‫هفته نامه ونوشه‬ ‫همراه ‪09355226965 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬تکتم‬ ‫شماره ‪77‬‬ ‫شنبه ‪ 15‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سردبیر‪:‬سمانه صادقی‬ ‫شهردار ساری‪:‬‬ ‫عزم جدی شهرداری ساری‬ ‫برای تکمیل پروژه های‬ ‫نیروگاه زباله سوز و پل تا پل‬ ‫عباس رجبی شهردار ســاری با اشاره به پروژه های در‬ ‫حال اجرای شــهرداری مرکز مازندران گفت‪ :‬مجموعه‬ ‫شهرداری ســاری برای تکمیل پروژه های نیروگاه زباله‬ ‫سوز و پل تا پل عزم جدی دارد‬ ‫به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امور بیــن الملل‬ ‫شــهرداری ساری‪ ،‬جلسه عباس رجبی شهردار ساری با‬ ‫احمدی فوالدی‪ ،‬عطایی و رییسی شهرداران مناطق سه‬ ‫گانه با حضور قبادی معاون شهرســازی و امور مناطق ‪،‬‬ ‫اصغری مسئول امورقراردادها و مرتضوی مدیرارتباطات‬ ‫و امور بین الملل شهرداری برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه شهردار ساری به فعالیت های شهرداری‬ ‫ساری اشــاره کرده و گفت‪ :‬فاز دوم پروژه پل تا پل که‬ ‫در هفته دولت با حضور اســتاندار محترم اغاز شده ‪ ،‬با‬ ‫پیگیری هاو جدیت مجموعه شــهرداری و با استفاده از‬ ‫ظرفیت و توانمندی سازمان عمران و بازافرینی فضاهای‬ ‫شــهری شــهرداری ‪ ،‬با هدف روان ســازی ترافیک و‬ ‫سهولت عبور و مرور و افزایش سرانه فضای سبز شهری‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫رجبی به بازدید نوبخــت معاون رییس جمهور از پروژه‬ ‫ملی زباله ســوز ساری و نظر مســاعد دولت در تامین‬ ‫اعتبار تکمیل این پروژه اشــاره کرده و افزود‪ :‬این پروژه‬ ‫در ســه شــیفت کاری و با عزم جدی که در مجموعه‬ ‫شهرداری وجود دارد دنبال می شود و امیدواریم بتوانیم‬ ‫طی زمانبندی مشــخص شده و با حمایت های استاندار‬ ‫محترم به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫شــهردار ســاری ادامه داد‪ :‬فاز دوم بوستان ملل نیز از‬ ‫دیگر پروژه هایی اســت که مجموعه شــهرداری مرکز‬ ‫مازندران در حال اجرا دارد و تالش می کنیم با استفاده‬ ‫از توانمندی های درون ســازمانی این پروژه را که رونق‬ ‫گردشــگری و توسعه فضای سبز شــهر ساری را در پی‬ ‫دارد به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به ضرورت ارتقای زیباسازی منظر شهری‬ ‫در راستای ایجاد نشاط برای شهروندان اشاره کرده و با‬ ‫بیان اینکه باید با نگاهی عمیق و بهره گیری از ظرفیت‬ ‫های موجود برای زیباســازی هر چه بیشتر شهر تالش‬ ‫کنیم افزود‪ :‬شــهرداران مناطق در بهسازی ورودی های‬ ‫شــهر‪ ،‬رنگ امیزی و گل ارایی معابر و خیابان ها توجه‬ ‫ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫رجبی با تاکید بر زیباســازی و ارتقاء کیفیت محیط و‬ ‫فضاهای عمومی شهری ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهرداران مناطق‬ ‫با برنامه ریزی های مناســب نسبت به زیباسازی منظر‬ ‫شهری در مناطق تحت مدیریتشان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شهردار ســاری اظهار داشت‪:‬پاســخگویی به مطالبات‬ ‫شهروندان در اولویت فعالیت های شهرداری قرار گیرد و‬ ‫تا جایی که ممکن است در حوزه های مختلف همچون‬ ‫عمرانی و شهرسازی به دور از هرگونه حاشیه مشکالت‬ ‫مردم مرتفع شود‪ .‬وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی‬ ‫کــه در جامعه وجود دارد خاطر نشــان کرد‪ :‬کار کردن‬ ‫در چنین شرایطی ســخت است اما کسب رضایتمندی‬ ‫شهروندان بزرگترین هدف شهرداری محسوب می شود‬ ‫بنابراین با ترســیم ســیمای بصری گامی اثر گذار برای‬ ‫شهری با نشاط و سرزنده بر می داریم‪.‬‬ ‫رجبی تاکید کرد‪ :‬با وجود مشــکالت فراوان و شرایط‬ ‫خاص اقتصادی کشــور‪ ،‬شهرداری ســاری پروژه های‬ ‫عمرانی بزرگی را در دست اجرا دارد بی انصافی است که‬ ‫عده ای خدمات کارکنان پرتالش مجموعه شهرداری را‬ ‫نادیده بگیرند‪.‬‬ ‫بازدید دادستان مرکز مازندران و شهردار مرکز استان از روند احداث پروژه نیروگاه زباله سوز ساری‬ ‫محمــد کریمی دادســتان عمومی و انقــاب مرکز‬ ‫مازنــدران صبح امروز در بازدیــد از کارخانه نیروگاه‬ ‫زباله سوز ساری از نزدیک عملیات اجرایی این پروژه‬ ‫را بررسی کرد‬ ‫به گــزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل‬ ‫شــهرداری ســاری ‪ ،‬محمد کریمی دادســتان مرکز‬ ‫مازندران به همراه عباس رجبی شــهردار ســاری و‬ ‫علیجان شمشیربند رئیس شورای اسالمی شهر صبح‬ ‫امروز دوشــنبه از کارخانه زباله ســوز ساری بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در ایــن بازدید روند اجرایی پروژه ‪ 450‬تنی نیروگاه‬ ‫زباله ســوز و اخرین وضعیت پیشــرفت پروژه مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫با‬ ‫مدی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫خان‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫مهتاب کیش‬ ‫فروشگاه چینی و بلور‬ ‫انواع بلور و کریستال ایرانی و خارجی‬ ‫انواع وسایل برقی ایرانی و خارجی‬ ‫نقد و اقساط‬ ‫‪09119560971 / 011-33298163‬‬ ‫ساری‪ ،‬دخانیات‪ ،‬کوچه عبدی‪.‬نبش بن بست طراوت‬ ‫‪@Mahtabkishgallery‬‬ ‫‪@chinivablurmahtabkish‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه ونوشه

هفته نامه ونوشه 75

هفته نامه ونوشه 75

شماره : 75
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه ونوشه 74

هفته نامه ونوشه 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/04/28
هفته نامه ونوشه 73

هفته نامه ونوشه 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/04/21
هفته نامه ونوشه 71

هفته نامه ونوشه 71

شماره : 71
تاریخ : 1399/04/07
هفته نامه ونوشه 70

هفته نامه ونوشه 70

شماره : 70
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه ونوشه 69

هفته نامه ونوشه 69

شماره : 69
تاریخ : 1399/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!