هفته نامه عیار اقتصاد شماره 163 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 163

صفحه بعد

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 163

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 163

‫‪4‬‬ ‫خودروسازان تا پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫واگذار می شوند‬ ‫سرپرستمعاونتامورحقوقی‪،‬مجلسواستان های‬ ‫وزارتصنعت‪،‬اعالمکرد‪:‬خودروسازانتاپایانسال‪۹۹‬‬ ‫واگذارمیشوند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫کاهش تولید نفت‪ ،‬اقتصاد عربستان‬ ‫را کوچک تر کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫کاهشتولیدنفت‪،‬اقتصادعربستانرادرسهماههسوم‬ ‫سال‪ 2019‬نسبتبهمدتمشابهسالگذشته‪0.46‬‬ ‫درصدکوچک ترکرد‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 163‬شنبه ‪ 14‬دی ‪ -98‬قیمت ‪ 30000‬ریال‬ ‫‪Economy‬‬ ‫صادرات از واردات پیشی گرفت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Iran commissions local firm for‬‬ ‫‪complex aviation equipment Page 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Economy‬‬ ‫‪Iran, Afghanistan to link‬‬ ‫‪up through railway in‬‬ ‫‪March: Official‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Economy‬‬ ‫‪Iran launching global‬‬ ‫‪saffron exporting bloc to‬‬ ‫‪increase trade share‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Society‬‬ ‫‪Veteran Iranian actress‬‬ ‫‪Shahla Riahi dies at 92‬‬ ‫رئیس کل گمرک گفت‪ :‬حجم تراز تجاری به حدود ‪ 64‬میلیارد دالر رسیده و صادرات از واردات پیشی گرفت‬ ‫سیدمهدی میراشرفی با اشاره به جزئیات حجم تجارت خارجی کشور در ‪ 9‬ماهه امسال اظهار داشت‪ :‬در این مدت بالغ بر ‪ 31‬میلیارد و ‪ 902‬میلیون‬ ‫دالر صادرات غیرنفتی و ‪ 31‬میلیارد و ‪ 836‬میلیون دالر واردات گزارش شده است‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک در مورد جزئیات صادرات کشور بیان داشــت‪ :‬در این مدت ‪ 103‬میلیون و‪ 587‬هزار تن کاال صادرشده که در مقایسه با مدت‬ ‫زمان مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ‪ 18.5‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫ممنوعیتصیدتجاری‬ ‫ماهیانخاویاریدریای‬ ‫خزرتاپایانسال‪۲۰۲۰‬‬ ‫رئیس ســازمان شــیالت ایران گفــت‪ :‬بــا توجه به‬ ‫بررسی های انجام شده و با وجود در خطر بودن ذخایر‬ ‫ماهیان خاویاری‪ ،‬برنامه میان مدت برای صید تجاری‬ ‫نخواهیم داشــت و این روند تا پایان سال ‪ ۲۰۲۰‬ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش صــوزارت جهاد کشــاورزی‪ ،‬نبی اهلل خون‬ ‫میرزایی در برنامه روی خط خبر در رابطه با ممنوعیت‬ ‫برداشــت ماهیان خاویاری از دریای خزر اظهار کرد‪:‬‬ ‫ممنوعیت صید و برداشــت ماهیان خاویاری تا پایان‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکوسیســتم دریای خزر بــه عنوان دریای‬ ‫بسته‪ ،‬در محدوده ســرزمینی ‪ ۵‬کشور قرار دارد و باید‬ ‫بهره برداری از ان مدیریت شود‪.‬‬ ‫خون میرزایی در رابطه با صید بی رویه ماهیان خاویاری‬ ‫پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی سابق تصریح‬ ‫کرد‪ :‬افزایش صید‪ ،‬وضعیت ذخایــر ماهی خاویاری را‬ ‫بحرانی کرد و با توافق پنج کشــور در یک کمیسیون‬ ‫مشترک برداشت از این ذخایر ممنوع شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پنج کشور حاشیه دریای خزر شامل ایران‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬فدراســیون روسیه‪ ،‬قزاقستان و‬ ‫ترکمنستان است که کمیســیون مشترکی را تشکیل‬ ‫دادند‪ ،‬امسال ســومین اجالس دوره ای ان با میزبانی‬ ‫ایران برگزار شد و پروتکل مشترک ان به امضا رسید‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد‪ :‬نظر جمهوری‬ ‫اسالمی ایران این است که ممنوعیت بیشتر از یک سال‬ ‫امتداد پیدا کند اما از ان جایی که برخی از کشــورها با‬ ‫ممنوعیت چند ســاله موافقت نکردند توافق یک ساله‬ ‫تعیین شــد و ســال اینده هم ایــران میزبان اجالس‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫خون میرزایی با اشــاره به ایــن که از ســال ‪ ۹۳‬این‬ ‫ال ممنوع است‪،‬‬ ‫ممنوعیت امضا شده و صید تجاری عم ً‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به بررســی های انجام شده و با وجود در‬ ‫خطر بودن ذخایر ماهیان خاویاری‪ ،‬برنامه میان مدت‬ ‫برای صید تجاری نخواهیم داشت و امیدواریم وضعیت‬ ‫ماهیان خاویاری از خط قرمز خارج شود‪.‬‬ ‫وی در رابطه با موارد استثنا برای بهره برداری از ماهیان‬ ‫خاویاری گفت‪ :‬استفاده از انها برای کارهای تحقیقاتی و‬ ‫بازسازی ذخایر تنها موارد استثنای در نظر گرفته شده‬ ‫است و سایر بخش های فعال صید و صیادی اگر ماهی‬ ‫خاویاری را به صورت اتفاقی صید کنند‪ ،‬ان را در اختیار‬ ‫موسســات تحقیقاتی برای بازســازی ذخایر وحشی‬ ‫خاویاری دریای خزر قرار می دهند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان شــیالت ایران افزود‪ :‬در سال ‪ ،۹۷‬شش‬ ‫تن خاویار پرورشی و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن گوشت خاویار‬ ‫پرورشی تولید شد‪.‬‬ ‫نحوهاطالعازمیزانسود‬ ‫سهامعدالت‬ ‫سازمان خصوصی سازی با صدور اطالعیه ای با اشاره به اینکه سهام عدالت‬ ‫در حال حاضر قابل خرید و فروش‪ ،‬انتقال و واگذاری نیست‪ ،‬نحوه اطالع از‬ ‫میزان سود تخصیص یافته را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ســازمان خصوصی سازی‪ ،‬ســهام عدالت در حال حاضر قابل‬ ‫خرید و فروش‪ ،‬انتقال و واگذاری نیست؛ سهام عدالت متوفیان‪ ،‬در دفاتر‬ ‫پیشخوان بر اســاس گواهی حصر وراثت‪ ،‬صرفاً به وراث قانونی انها قابل‬ ‫تقسیم و انتقال می باشد‪ .‬این در حالی اســت که الیحه ساماندهی سهام‬ ‫عدالت نیز در انتظار طرح و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسالمی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس تصویب نامه شــورای عالی اجرای سیاست های کلی‬ ‫اصل (‪ )۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬کلیه مشــمولین نهایی سهام عدالت می توانند‬ ‫جهت اطالع از وضعیت ســهامداری (ارزش اولیه سهام تخصیص یافته)‪،‬‬ ‫میزان سود تخصیص یافته‪ ،‬دریافت صورتحساب‪ ،‬ثبت شماره شبای بانکی‬ ‫(جهت دریافت سود)‪ ،‬به سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی ‪www.‬‬ ‫‪ samanese.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬برگه های عضویت سهامداری مالک بهره مندی مشمولین‬ ‫طرح توزیع سهام عدالت نمی باشد چرا که امکان دارد در فرایند تکمیل‪،‬‬ ‫ثبت نام نهایی دارندگان این برگه ها انجام نشــده باشد‪ .‬برگه های سهام‬ ‫عدالت در حکم ورقه سهام نمی باشند‪ ،‬بلکه در حین ثبت نام به عنوان رسید‬ ‫ال برگه ای تحت عنوان برگ‬ ‫به مشمولین سهام عدالت داده شده است‪ .‬فع ً‬ ‫سهامداری به مشــمولین نهایی تهیه و ارائه داده نشده است‪ .‬این برگه ها‬ ‫قابل خرید و فروش و انتقال به غیر نمی باشند‪.‬‬ ‫بر این اساس کلیه افراد می بایستی برای اطالع از وضعیت سهامداری خود‬ ‫صرفاً به سامانه یاد شده مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫همچنین در حال حاضر با عنایت به طرح الیحه ساماندهی سهام عدالت‬ ‫(قابل معامالتی کردن سهام عدالت) در مجلس شورای اسالمی و عدم ازاد‬ ‫سازی‪ ،‬ســهام عدالت به هیچ وجه قابل نقل و انتقال‪ ،‬معامله و واگذاری‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫در ارتباط با سهام عدالت اموات هم به اطالع می رساند صرفاً‪ ،‬وراث قانونی‬ ‫متوفیانی (اموات) که مشــمول ســهام عدالت بوده اند می توانند مطابق‬ ‫تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫با ارائه گواهی حصر وراثت از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پیشــخوان‬ ‫دولت الکترونیک نسبت به تقســیم و انتقال سهام متوفی فقط بین وراث‬ ‫اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی در مورد کشورهای طرف معامله صادرات نیز عنوان کرد‪ :‬عمده صادرات کاال به کشورهای چین‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات و افغانستان هستند‪.‬‬ ‫میراشرفی با اشاره به جزئیات کاالهای وارداتی نیز گفت‪ :‬در این مدت به لحاظ وزنی ‪ 24‬میلیون و ‪ 980‬هزار تن کاال به کشور وارد شد که سهم‬ ‫کاالی اساسی بیش از ‪ 16‬میلیون و ‪ 500‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس عمده کاالهای وارداتی به کشور ذرت‪ ،‬برنج‪ ،‬دانه های روغنی‪ ،‬روغن های خوراکی‪ ،‬دارو‪ ،‬جو‪ ،‬گوشت قرمز‪ ،‬کنجاله سویا‪ ،‬قند و‬ ‫شکر‪ ،‬کود وگوشت مرغ بوده است‪.‬‬ ‫کاهش‪ 40‬درصدیقیمتگوشت‬ ‫قرمز پس از حذف ارز‪4200‬‬ ‫سال گذشته با صرف ‪ 4‬هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت و تزریق‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی قیمت کاهش نیافت و دو برابر شــد ولی امسال با رشد‬ ‫تولید دام در استانها قیمت گوشت تقریبا متعادل شده و ‪ 40‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 40‬درصدی قیمت گوشــت قرمز پس از حذف ارز ‪/4200‬تولید‬ ‫داخل جایگزین گوشت وارداتی شد‬ ‫گزارش میدانی از بازار منطقه ‪ 19‬تهران حاکی است‪ ،‬قیمت گوشت قرمز‬ ‫در هفته های گذشته روند کاهشی به خود گرفته و امروز در بازار تهران هر‬ ‫کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله ‪ 61‬هزار و ‪ 500‬تومان به فروش می رود‬ ‫که تنها دلیل این کاهش‪ ،‬افزایش تولید داخل در ماههای گذشــته بوده‬ ‫نه واردات‪.‬‬ ‫قیمت گوشت سال گذشته به رغم تامین ارز ‪ 4200‬تومانی و صرف ‪ 4‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای واردات گوشت از کیلویی ‪ 45‬هزار تومان به ‪ 120‬هزار‬ ‫تومان افزایش یافت و اما امسال با اتکا به تولیدداخلی که در استانها وجود‬ ‫دارد قیمت گوشــت تقریبا متعادل شده اســت و این هشدار جدی برای‬ ‫مسئوالن است که به جای دوختن نگاهها به واردات حمایتشان را از تولید‬ ‫کنندگان داخلی بیشتر کنند و موانع تولید انها را برطرف کنند‪.‬‬ ‫که مســووالن و اتحادیه های گوشــت می گویند؛ تولید گوشت قرمز در‬ ‫استان های کشور به حدی افزایش یافته که دامداری ها از دام های سبک‬ ‫و به ویژه سنگین انباشته شده اســت‪ .‬انها همچنین هشدار می دهند که‬ ‫تراکم بیش از انــدازه دام در دامداری ها خطرناک اســت و احتمال بروز‬ ‫و شــیوع بیماری وجود دارد‪ ،‬در این صورت دام ها تلف شــده و دامداران‬ ‫متضرر می شوند‪.‬‬ ‫مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری‬ ‫سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬گفت‪« :‬انباشت دام در استانهای‬ ‫کشور بسیار جدی است اگرچه اکنون بیماری جدی شیوع نکرده اما این‬ ‫تراکم زیاد می تواند موجب بروز بیماری شود‪».‬‬ ‫احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشــور گفت‪« :‬هم اکنون‬ ‫رقمی بالغ بر ‪ ۳۶۰‬هزار راس دام ســبک و سنگین در واحد های دامداری‬ ‫انباشت شده که به سبب نبود تقاضا دامداران با مشکالت متعددی مواجه‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫در این زمینه اتحادیه های تولید پیشــنهاد کرده انــد که دولت مرزهای‬ ‫صادرات را به روی گوشت قرمز باز کند که در این صورت قیمت متعادل‬ ‫شده و دامداران ضرر نخواهند کرد‪.‬‬ ‫‪Iran commissions‬‬ ‫‪local firm for complex‬‬ ‫‪aviation equipment‬‬ ‫‪ 5‬روزعبورازمایشیازمنطقه‬ ‫یکازادراهتهران‪-‬شمال‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکــه کارهای عمرانی در منطقــه یک ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال تمام شــد‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از بهره برداری رســمی‪ ،‬بهره برداری ازمایشی از‬ ‫مسیر خواهیم داشــت که مدت زمان ان ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬روز است و مســیر با ترافیک محدود‬ ‫راستی ازمایی می شود‪.‬‬ ‫خیراهلل خادمی درباره اخرین وضعیت منطقه یک ازادراه تهران شــمال و افتتاح این‬ ‫منطقه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در این مسیر پیش از افتتاح رســمی‪ ،‬قطعاً یک عبور ازمایشی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد‪ :‬به تازگی جلســه ای درباره منطقه یک ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال با وزیر راه و شهرسازی داشتیم‪ ،‬مقرر شد جلسه ای دیگر در پایان دی ماه‬ ‫با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان بنیاد مستضعفان و دیگر اعضا برگزار شود‬ ‫و در ان جلسه مقرر می شــود که عبور ازمایشی و افتتاح رســمی در چه روزهایی از‬ ‫بهمن ماه باشد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در جلســه پایان دی ماه زمان بهره برداری رسمی از منطقه یک ازادراه‬ ‫تهران شمال و بهره برداری ازمایشی را مشخص و سپس اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫خادمی تاکید کرد‪ :‬قطعاً قبل از بهره برداری رســمی‪ ،‬بهره برداری ازمایشی از ازاد راه‬ ‫تهران شمال خواهیم داشــت که مدت زمان ان ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬روز خواهد بود تا بدین ترتیب‬ ‫راستی ازمایی شود‪ ،‬مســیر با ترافیک محدود بررسی می شــود و سپس این منطقه‬ ‫ازادراه‪ ،‬برای افتتاح رسمی اماده می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ساختمان عوارضی منطقه یک ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫گفت‪ :‬ساختمان عوارضی به پایان رسیده است از سوی دیگر فضاهایی که ممکن است‬ ‫در اینده برای نصب تجهیزاتی الزم باشد‪ ،‬در نظر گرفته شده است و برای عبور‪ ،‬مشکلی‬ ‫از نظر عوارضی نداریم ‪.‬‬ ‫خادمی بیان کرد‪ :‬از ان منظر که قرار است اخذ عوارض منطقه یک ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫به صورت الکترونیکی باشد‪ ،‬بنابراین ســاختمان عوارضی نیازمند اتاقک های خاص‬ ‫نیست و عبور با سرعت انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه فعالیت‬ ‫عمرانی در منطقه یک ازادراه به پایان رسیده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬فقط کار های تمیز کاری‪،‬‬ ‫تکمیل فضای سبز خط کشی و غیره مانده است که در حال انجام است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش طبق اعالم رئیس بنیاد مستضعفان به عنوان شریک دولت در پروژه‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شــمال‪ ،‬منطقه یک ازادراه‪ ،‬دهه فجر امســال به بهر ه برداری رسمی‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز بابت افتتاح چندین پروژه در استان اردبیل هستیم‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫امروز ‪ ۵۱‬کیلومتر بزرگراه در اســتان اردبیل به بهره برداری رسید‪ ،‬همچنین تعدادی‬ ‫راه فرعی و روستایی به بهره برداری رسید که جمعا ‪ ۱۰۲‬کیلومتر مسیر جاده ای بود‪.‬‬ ‫‪An Iranian company has been contracted for‬‬ ‫‪a sophisticated aviation device needed in the‬‬ ‫‪airports.‬‬ ‫‪Iran has awarded a contract to a local elec‬‬‫‪tronics company to manufacture a high-tech‬‬ ‫‪device used in the airports.‬‬ ‫‪A senior official at Iran Airports and Air‬‬ ‫‪Navigation Company (IAC) said on Saturday‬‬ ‫‪that Shiraz Electronics, a subsidiary of Iran’s‬‬ ‫‪IEI Corporations, had been commissioned last‬‬ ‫‪month to produce distance measuring equip‬‬‫‪ment (DME), a device for which Iran normal‬‬‫‪ly relied on Western suppliers.‬‬ ‫‪Ahmad Momeni Rokh said Iran would be‬‬‫‪come the first country in the region to man‬‬‫‪ufacture the DMEs, saying the device would‬‬ ‫‪seriously improve the approach control ser‬‬‫‪vices in the Iranian airports at a time the coun‬‬‫‪try’s aviation industry is supposed to suffer‬‬ ‫‪from sanctions imposed by the United States.  ‬‬ ‫‪Momeni Rokh said Iran is increasingly us‬‬‫‪ing local companies and start-ups to produce‬‬ ‫‪complex devices used in the airports and to‬‬ ‫‪offset the impacts of the American sanctions‬‬ ‫‪on air transport.  ‬‬ ‫‪He said sanctions had in fact led to a boom in‬‬ ‫‪domestic production of sensitive and modern‬‬ ‫‪devices used in the aviation industry.  ‬‬ ‫‪Among major equipment commissioned by‬‬ ‫‪the IAC to the Iranian companies, he said,‬‬ ‫‪were MSSR radars, friction testers, and re‬‬‫‪corders used across the air traffic control sys‬‬‫‪tems.‬‬ ‫‪He said a local company had managed to‬‬ ‫‪carry out a successful reverse engineering‬‬ ‫‪on friction testers, devices that are exclusive‬‬‫‪ly manufactured in Western Europe where‬‬ ‫‪companies normally refrain from engaging in‬‬ ‫‪deals with Iran due to the US sanctions.‬‬ ‫‪On MSSR radar, a modern system used to to‬‬ ‫‪substantially increase the safety of the flights,‬‬ ‫‪he said Iran would get the delivery of a first‬‬ ‫‪batch of domestically-produced radars in late‬‬ ‫‪2021.‬‬ ‫بوئینگ به ترکیه بابت زمین گیر ماندن هواپیماهای‪ 737‬غرامت می دهد‬ ‫شرکت هواپیمایی ترکیش ایرالینز اعالم کرد که با شرکت بوئینگ بر سر دریافت‬ ‫غرامت بابــت زمین گیر ماندن ‪ 24‬فروند هواپیمای بوئینگ ‪ 737‬این شــرکت به‬ ‫توافق رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز‪ ،‬شــرکت‬ ‫هواپیمایی ترکیش ایرالینز‪ ،‬اعالم کرد که با بوئینگ در موضوع دریافت غرامت بابت‬ ‫خبر‬ ‫طال در مسیر ثبت بیشترین‬ ‫رشد ساالنه از سال ‪2010‬‬ ‫درحالی که فردا سال جدید میالدی رسما اغاز می شود‪،‬‬ ‫قیمت طال به ‪ 1521.85‬دالر در هر اونس رســیده که‬ ‫باالترین رقم در بیش از سه ماه گذشته است و در مسیر‬ ‫ثبت‪ ،‬بهترین عملکرد ساالنه در ‪ 9‬ســال گذشته قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به نقــل از رویتــرز‪ ،‬از انجاییکه کاهــش ارزش دالر‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران را بر ان داشت تا به خرید طال بپردازند‪،‬‬ ‫قیمت این فلز گران بها به باالترین رقم در بیش از ســه‬ ‫ماه گذشته رسید‪.‬‬ ‫طال در مســیر ثبت‪ ،‬بهترین عملکرد ساالنه در ‪ 9‬سال‬ ‫گذشته قرار دارد‪ .‬در عین حال‪ ،‬کم یابی پالدیوم‪ ،‬سبب‬ ‫شده تا در مسیر ثبت چهارمین سال متوالی افزایشی با‬ ‫رشد ‪ 50‬درصدی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫هر اونس طال در بازارهای جهانی با ‪ 6.69‬دالر افزایش‬ ‫‪ 1521.85‬دالر فروخته شــد که باالتریــن رقم از ‪25‬‬ ‫سپتامبر به شمار می رود‪.‬‬ ‫افشین نوابی‪ ،‬تحلیلگر بازار در این رابطه گفت‪« :‬هنوز‬ ‫بالتکلیفی های بی شماری وجود دارد که در حال ورود‬ ‫به سال ‪ 2020‬هستند‪ ،‬ما نمی دانیم که جنگ تجاری‬ ‫امریکا و چین به کجا می کشد‪ ،‬تنش ها در اطراف موضوع‬ ‫ایران نیز کمک کننده نیست‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬من فکر می کنم که طال در ســال ‪2020‬‬ ‫تقویــت شــود تازماینکه تمامــی ســوال ها در مورد‬ ‫بالتکلیفی ها جوابی بیابند‪».‬‬ ‫وی افزود ســرمایه گذاران به طال به عنــوان منبع امن‬ ‫سرمایه گذاری نگاه می کنند تا به دالر‪.‬‬ ‫ارزش طال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی کاهش‬ ‫یافت و در نزدیکی کمترین رقم ‪ 6‬ماه گذشته که هفته‬ ‫پیش رقم خورد‪ ،‬در نوسان است زیرا کاهش ارزش دالر‪،‬‬ ‫طال برای مالکان ارزهای دیگر ارزان تر می سازد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران امسال به علت بالتکلیفی های ژئوپلتیکی‬ ‫از جمله جنــگ تجــاری امریکا و چیــن‪ ،‬تنش های‬ ‫خاورمیانه و اعتراضات در هنگ کنگ‪ ،‬به طال بیشــتر‬ ‫عالقه داشتند‪.‬‬ ‫طــا همچنین به علــت کاهش نرخ بهــره بانک های‬ ‫مرکزی بزرگ در جهان از جمله فدرال رزرو تقویت شد‪.‬‬ ‫این بانک ‪ 3‬بار در سال ‪ 2019‬نرخ بهره بانکی امریکا را‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫زمین گیر ماندن هواپیماهای ‪ 737‬این شرکت به توافق رسیده است‪.‬‬ ‫ترکیش ایرالینز ‪ 24‬فروند هواپیمای بوئینگ ‪ 737‬دارد که از ماه مارس تا کنون و‬ ‫به خاطر وقوع دو فروند سقوط این نوع هواپیماها در اندونزی و اتیوپی پرواز انها در‬ ‫سراسر جهان ممنوع شده است‪.‬‬ ‫ترکیش ایرالین در بیانیه خود در بورس اســتانبول مبلغ غرامــت مورد توافق با‬ ‫بوئینگ را مشخص نکرد‪.‬‬ ‫جهان‬ ‫کاهش تولید نفت‪ ،‬اقتصاد عربستان‬ ‫را کوچک تر کرد‬ ‫کاهش تولید نفت‪ ،‬اقتصاد عربستان را در سه ماهه سوم سال ‪2019‬‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 0.46‬درصد کوچک تر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقــل از رویترز‪ ،‬اقتصاد‬ ‫عربستان در سه ماهه سوم ســال ‪ 2019‬نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫پیــش از ان‪ ،‬به علت کاهــش تولید نفت این کشــور‪ 0.46 ،‬درصد‬ ‫کوچک تر شد‪.‬‬ ‫امارهای مرکز امار عمومی عربستان نشان داد بخش نفتی این کشور‬ ‫‪ 6.43‬درصد افــت کرد اما بخش غیرنفتی ان بــه علت فعالیت های‬ ‫بخش خصوصی‪ 4.33 ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫اقتصاد عربســتان از نظر فصلی‪ ،‬در ســه ماهه ســوم ‪ 0.19‬درصد‬ ‫کوچک تر شده است‪.‬‬ ‫این امار پس از ان منتشر شد که دولت عربستان‪ ،‬پیش بینی خود از‬ ‫رشد اقتصادیش را از ‪ 0.9‬درصد در سال ‪ 2019‬به ‪ 0.4‬درصد با توجه‬ ‫به کاهش قیمت و تولید نفت‪ ،‬کاهش داد‪.‬‬ ‫اوپک و هم پیمانانش توافق کردند تا تولید نفت خود را تا مارس ‪2020‬‬ ‫روزانه ‪ 500‬هزار بشکه بیشتر کاهش دهند؛ این کاهش تولید بر رشد‬ ‫اقتصادی عربستان در اوایل سال ‪ 2020‬تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫دولت عربستان انتظار دارد‪ ،‬رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ان در‬ ‫سال ‪ 2020‬بالغ بر ‪ 2.3‬درصد باشد‪.‬‬ ‫معدن کاری که ‪ 38.2‬درصــد تولید ناخالص داخلی عربســتان را‬ ‫تشکیل می دهد‪ ،‬بیشترین کاهش برابر با ‪ 6.39‬درصد را داشته است‪.‬‬ ‫همچنین این امار نشــان داد که تولید نفت خام و گاز طبیعی این‬ ‫کشور ‪ 6.52‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫پاالیش نفت نیز کاهش ‪ 6.11‬درصدی داشته که منجر به کاهش ‪2.4‬‬ ‫درصدی تولیدات صنعتی در این کشور شده است‪ .‬تولیدات صنعتی‬ ‫‪ 12‬درصد تولیدناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی عربستان در سه ماهه سوم ناشی افزایش ‪ 8‬درصدی‬ ‫تجارت عمده فروشی و خرده فروشی این کشــور بود‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬بیمه‪ ،‬خرید و فروش زمین و مستقالت و خدمات‬ ‫تجاری ‪ 6.28‬درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫اقتصاددانــان می گویند ســرمایه گذاری عربســتان در پروژه های‬ ‫غیرنفتی توســط صنــدوق ســرمایه گذاری عمومی این کشــور‪،‬‬ ‫فعالیت های اقتصادی ان در ســال ‪ 2020‬را به میزان زیادی پیش‬ ‫خواهد برد‪.‬‬ ‫توافق دقیقه نودی روسیه و اوکراین برای انتقال گاز به اروپا‬ ‫شرکت های روسی و اوکراینی‪ ،‬تنها ‪ 24‬ساعت‬ ‫مانده به انقضای توافق قبلی‪ ،‬امروز توافق جدید‬ ‫‪ 5‬ساله برای تامین ترانزیت گاز روسیه به اروپا‬ ‫از طریق خــط لوله اوکرایــن‪ ،‬کرملین به امضا‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫به گزارش گــروه اقتصاد بین الملــل فارس به‬ ‫نقل از رویترز‪ ،‬شــرکت های روسی و اوکراینی‪،‬‬ ‫توافقی ‪ 5‬ساله برای تامین ترانزیت گاز روسیه‬ ‫به اروپا از طریق خط لوله اوکراین‪ ،‬کرملین به‬ ‫امضا رساندند‪.‬‬ ‫این توافق تنها ‪ 24‬ساعت مانده به انقضای توافق‬ ‫قبلی در روز سه شنبه به امضا رسید که مانع از‬ ‫اختالل در انتقال جریان گاز روسیه به اروپا شد‬ ‫و به روسیه کمک کرد تا پس از بحران الودگی‬ ‫که در اوایل ســال در خط لوله نفتی این کشور‬ ‫رخ داد‪ ،‬سابقه اش در تامین بلند مدت انرژی به‬ ‫اروپا خدشه وارد نشود‪.‬‬ ‫این توافق پس از ‪ 5‬روز مذاکرات خسته کننده‬ ‫و به دنبال نشست والدیمیر پوتین و ولودیمیر‬ ‫زلنسکی‪ ،‬روسای جمهور دو کشور در اوایل ماه‬ ‫جاری در پاریس به امضا رسید‪.‬‬ ‫الکسی میلر‪ ،‬مدیر ارشــد اجرایی گازپروم در‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد‪« :‬پس از ‪ 5‬روز مذاکره بدون‬ ‫توقف در وین‪ ،‬تصمیم نهایی گرفته شد و توافق‬ ‫نهایی صورت گرفت‪».‬‬ ‫«این سند امضا شده امروز اجرایی و گاز روسیه‬ ‫از طریــق اوکراین پس از ‪ 31‬دســامبر ‪2019‬‬ ‫ترانزیت می شود‪».‬‬ ‫اتحادیه اروپا نگران بــود‪ ،‬درصورتی که قرارداد‬ ‫کنونی بدون توافق جدید منقضی شود‪،‬عرضه‬ ‫گاز روسیه از طریق اوکراین متوقف شود‪.‬‬ ‫به نوشته راشاتودی‪ ،‬ولودیمیر زلنسکی گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس این توافق‪ ،‬ترانزیت گاز روسیه از طریق‬ ‫خط لوله اوکراین برای ‪ 5‬سال صورت می گیرد‪.‬‬ ‫کی اف قرار اســت که بیش از ‪ 7‬میلیارد دالر از‬ ‫روسیه بر اساس این قرارداد دریافت کند‪.‬‬ ‫وی افزود پس از پایان مدت ایــن قرارداد‪ ،‬دو‬ ‫طرف این گزینه را دارند که برای ده سال دیگر‪،‬‬ ‫قرارداد را تمدید کنند‪.‬‬ ‫روسیه در سال ‪ ،2018‬از طریق اوکراین ‪86.8‬‬ ‫میلیارد متر مکعب گاز به اروپا انتقال داده بود‬ ‫که بر اساس این قرارداد‪ ،‬مســکو متعهد شده‬ ‫اســت تا ‪ 65‬میلیارد متر مکعب گاز در ســال‬ ‫‪ 2020‬و ‪ 40‬میلیارد متــر مکعب گاز در فاصله ‬ ‫ســال های ‪ 2021‬تا ‪ 2024‬به اروپــا از طریق‬ ‫اوکراین انتقال دهد‪.‬‬ ‫اقتصاد هند تا ‪ 6‬سال دیگر از المان سبقت می گیرد‬ ‫مدیر عامل سابق رنو‪-‬نیسان‬ ‫از ژاپن فرار کرد‬ ‫کارلوس گوســن‪ ،‬مدیــر عامــل برکنار شــده گروه‬ ‫خودروسازی رنو‪-‬نیسان اعالم کرد که از ژاپن فرار کرده‬ ‫و هم اکنون در لبنان به سر می برد‪.‬‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬کارلوس گوسن‪ ،‬مدیر عامل سابق گروه‬ ‫خودروسازی رونو‪-‬نیســان‪ ،‬که به دلیل تخلفات مالی‬ ‫جدی در ژاپن دستگیر و به شکل موقت و مشروط ازاد‬ ‫شده بود از این کشور فرار کرده و از لبنان سر دراورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی قرار بود چند هفته اینــده در ژاپن پای میز مذاکره‬ ‫بنشیند‪.‬‬ ‫دســتگیری این مدیر عامل ســابق یک گــروه بزرگ‬ ‫خودروسازی توسط مقامات قضایی ژاپن نه تنها نگاه ها را‬ ‫به این سیستم خیره کرده بود بلکه اتحاد نیسان ژاپن را‬ ‫با رنوی فرانسه به عنوان یکی از بزرگ ترین سهامدارانش‬ ‫به خطر انداخته بود‪.‬‬ ‫گوسن ‪ 65‬ساله امروز طی بیانیه ای مختصر اعالم کرد‬ ‫که هم اکنون در لبنان است و دیگر گروگان نظام قضایی‬ ‫سفت و سخت ژاپن نیســت که حقوق بشر اولیه در ان‬ ‫نادیده گرفته شده و تبعیض در ان کامال شایع است‪.‬‬ ‫در حالی که گوسن به شــکل کامال مشروط و به شرط‬ ‫عدم خروج از ژاپن تا زمان برگزاری دادگاه از بازداشت‬ ‫ازاد شــده بود‪ ،‬اما در این بیانیه مدعی شده که وی از‬ ‫قانون و عدالت فرار نکرده و از سوء نیت های سیاسی و‬ ‫بی عدالتی گریخته است‪.‬‬ ‫گوسن در این باره گفته است که حاال می تواند ازادانه‬ ‫با رسانه ها ارتباط داشته باشد و از هفته اینده این اقدام‬ ‫را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫گوسن دارای تابعیت فرانســوی‪ ،‬لبنانی و برزیلی است‬ ‫و با توجه به اینکه وی در ازادی مشــروط پاسپورتش‬ ‫را به مقامات ژاپنی تحویل داده بود مشخص نیست که‬ ‫چگونه توانسته تحت نظارت شدید مقامات امنیتی از‬ ‫این کشور اسیایی فرار کند‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 163‬شنبه ‪ 14‬دی ‪98‬‬ ‫مرکز تحقیقات تجاری و اقتصادی انگلیس اعالم کرد‪ :‬که هند تا سال ‪ 2026‬به هدف گذاری رسیدن به‬ ‫اقتصاد ‪ 5‬هزار میلیارد دالری می رسد و با پشت ســر گذاشتن المان به چهارمین اقتصاد جهان تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به نقل از راشاتودی‪ ،‬مرکز تحقیقات تجاری و اقتصادی انگلیس اعالم کرد که هند در سال ‪ 2026‬به هدف‬ ‫گذاری تعیین شده برای تبدیل شدن به یک اقتصاد ‪ 5‬هزار میلیارد دالری خواهد رسید و به چهارمین‬ ‫اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫مرکز در گزارش خود اورده است هند در سال ‪ 2034‬به عبارتی ‪ 14‬سال دیگر باز هم یک پله صعود کرده‬ ‫و به سومین اقتصاد بزرگ جهان بدل خواهد شد‪.‬‬ ‫این مرکز اعالم کرده است که هند توانسته است در سال ‪ 2019‬با پشت سر گذاشتن فرانسه و انگلیس‬ ‫به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود و انتظار می رود این کشور تا سال ‪ 2026‬از المان و ‪2034‬‬ ‫از ژاپن سبقت گرفته و به چهارمین اقتصاد بزرگ در کره زمین بدل شود‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقات تجاری و اقتصادی انگلیس اعالم کرد سه کشور هند‪ ،‬المان و ژاپن طی ‪ 15‬سال گذشته‬ ‫به رقابت بر سر تصاحب جایگاه سومین اقتصاد برتر جهان ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫این مرکز اعالم کرده که کاهش رشــد اقتصادی هند طی سال جاری فشــارها بر دولت این کشور در‬ ‫راستای اجرای شدیدتر اصالحات اقتصادی در هند را باال برده است‪.‬‬ ‫اقتصاد هند که سریع ترین رشد را در جهان دارد در ماه اوریل و ژوئن سال جاری ‪ 5‬درصد نسبت به سال‬ ‫گذشته رشد کرده که کمترین میزان از سال ‪ 2013‬محسوب می شود‪.‬‬ ‫بانک گلدمن ســاکس امریکا اعالم کرد طی ماه جاری اعالم کرد اقتصاد هند با توجه به بهبود اوضاع‬ ‫اقتصاد جهانی در سال ‪ 2020‬شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫اختالل خدمات انالین گروه بانکداری لویدز انگلیس در تعطیالت سال نو میالدی‬ ‫درحالی که به علت سال نو شــعبات بانک ها در انگلیس تعطیل هستند‪ ،‬مشــتریان بانک های لویدز‪،‬‬ ‫هالیفاکس و بانک اســکاتلند نمی توانند به حســاب های خود از طریق ان الین دسترسی پیدا کنند و‬ ‫مشخص نیست که چه زمانی این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫به نقل از رویترز‪ ،‬سیستم بانکداری لویدز امروز دچار قطعی فعالیت های ان الین شد و مشتریان بانک های‬ ‫لویدز‪ ،‬هالیفاکس و بانک اسکاتلند توانستند حساب های خود از طریق ان الین دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫اختالل در خدمات انالین‪ ،‬یک مشــکل متناوب برای بانک های انگلیسی است و ناظران ماه گذشته به‬ ‫بانکداران اعالم کردند که به سرعت نیازمند ارتقای توانایی خود برای مشکالت هستند‪.‬‬ ‫مشتریان گروه بانکداری لویدز در رســانه های اجتماعی اعالم کردند که نتوانستند از اپلیکیشن های‬ ‫موبایلی یا وب سایت ها برای دسترسی به حساب های بانکی خود در نخستین روز سال ‪ 2020‬که به علت‬ ‫تعطیالت شعب بانک ها بسته است‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫این گروه بانکداری در بیانیه ای اعالم کرد‪« :‬ما می دانیم مشتریانمان مشکالتی با اینترنت یا بانکداری‬ ‫همراه دارند‪ .‬ما در این باره متاســفیم و درحال کار کردن هســتیم تا ان را بــه زودی به حالت عادی‬ ‫بازگردانیم‪».‬‬ ‫این مشکل چندین ساعت وجود داشت و سخنگوی این بانک گفت اطالعی در مورد اینکه چقدر زود این‬ ‫مشکل حل خواهد شد یا چه تعداد صاحبان حساب ها درگیر شده اند‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫مشتریان بانک انگلیسی ‪ TSB‬در سال ‪ ،2018‬به علت مشکالت ای تی‪ ،‬هفته ها با اختالل در خدمات‬ ‫مواجه بودند که سبب انتقاد پارلمان و ناظران شــد و در نهایت مدیر ارشد اجرایی این بانک مجبور به‬ ‫استعفا شد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫رقابت بوئینگ و ایرباس‬ ‫در سال ‪ 2019‬با پیروزی‬ ‫فرانسوی ها تمام شد‬ ‫منابع اگاه اعالم کردند شرکت هواپیماسازی ایرباس‬ ‫فرانسه طی ســال ‪ 2019‬تعداد ‪ 863‬فروند هواپیما‬ ‫تولید کرده کــه از این منظر توانســته در رقابت با‬ ‫بوئینگ امریکا پیروز شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از رویترز‪ ،‬منابع فرودگاهی‬ ‫و رهگیری خطوط پروازی اعالم کردند که شــرکت‬ ‫هواپیماســازی ایرباس فرانســه طی سال ‪2019‬‬ ‫معادل ‪ 863‬فروند هواپیمای مسافربری تولید کرده‬ ‫و توانسته عنوان بزرگ ترین تولید کننده هواپیما در‬ ‫جهان را از بوئینگ امریکا بگیرد‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت بوئینگ در رقابت با ایرباس‪ ،‬بحران‬ ‫زمین گیر ماندن هواپیماهای ‪ 737‬مکس در ســال‬ ‫‪ 2019‬بود که در کنار کاهش سفارشات‪ ،‬تحویل این‬ ‫هواپیماها به مشتریان را نیز با مشکل مواجه کرد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر در حالی که هواپیماســاز امریکایی‬ ‫تالش کرد تــا موضــوع زمین گیر بــودن و ایمنی‬ ‫هواپیماهــای ‪ 737‬را در همان ســال ‪ 2019‬جمع‬ ‫و جور کند اما این بحران پس از مخالفت ســازمان‬ ‫هوانوردی فــدرال امریکا بــا صدور مجــوز پرواز‬ ‫بوئینگ های ‪ 737‬عمال به ســال جدید میالدی نیز‬ ‫کشیده شده است‪.‬‬ ‫ایربــاس پیش تر هدف گذاری تحویــل ‪ 860‬فروند‬ ‫هواپیما برای ســال ‪ 2019‬را تعیین کــرده بود و از‬ ‫انجا که در ماه اکتبر مجبور شد ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد از تولید‬ ‫خود را کاهش دهد‪ ،‬برای جبران این مسئله به سمت‬ ‫اضافه کاری بیشتر تا پاسی از شب برای رسیدن به‬ ‫هدف گذاری رفته است‪.‬‬ ‫تعداد هواپیماهای تولیدی ایرباس در ســال ‪2019‬‬ ‫نسبت به سال گذشته ‪ 7.9‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ایرباس هنوز در این باره اظهار نظــر نکرده و اعالم‬ ‫کرده که امارها موجــود پیش از انکــه به صورت‬ ‫عمومی اعالم شوند باید مورد حسابرسی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫ایرباس برای رسیدن به رقم ‪ 863‬فروند تولید‪ ،‬طی‬ ‫سال جاری بســیاری از تعطیالت برای کارمندان و‬ ‫کارگران خود را لغو و هزاران نفر کارگر را به تکمیل‬ ‫هواپیماهای نیمه ساخته اختصاص داد‪.‬‬ ‫بوئینگ امریکا در ســال ‪ 2018‬تعداد ‪ 806‬فروند‬ ‫هواپیما تحویل مشــتریان داد اما برای سال ‪2019‬‬ ‫بین ماه های ژانویه تا نوامبــر تنها ‪ 345‬فروند تولید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫توافق تجاری امریکا با چین‬ ‫هفته اینده امضا می شود‬ ‫مشــاور تجاری کاخ سفید گفت فاز نخســت توافق تجاری‬ ‫امریکا و چین‪ ،‬هفته اینده یابا گذشــت کمی بیش از یک‬ ‫هفته به امضا خواهد رسید‬ ‫به گزارش گروه اقتصــاد بین الملل فارس به نقل از گاردین‪،‬‬ ‫پیتر ناوارو‪ ،‬مشاور تجاری کاخ سفید گفت فاز نخست توافق‬ ‫تجاری امریکا و چین‪ ،‬هفته اینده به امضا خواهد رسید اما‬ ‫تایید این موضوع توســط دونالد ترامــپ‪ ،‬رئیس جمهور یا‬ ‫نماینده تجاری امریکا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫این موضوع در بحبوحه گمانه زنی ها در مورد ســفر نماینده‬ ‫پکن به امریکا در این هفته برای امضای توافق مطرح شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی که با فاکس نیوز صحبت می کرد‪ ،‬اشــاره کرد اندکی از‬ ‫ترجمه متن نهایی مانده است‪.‬‬ ‫گزارش منبع چینی به نقل از از منابع اگاه بوده است‪.‬‬ ‫ناوارو گفت‪« :‬هرگز گزارش های مربوط به منابع ناشناس را‬ ‫باور نکنید‪ .‬ان را از رئیس جمهــور دونالد یا نماینده تجاری‬ ‫امریکا بگیرید‪ ».‬اما وی افزود امضای این توافق در اسرع وقت‬ ‫به اطالع عموم می رسد و اشــاره کرد که چند مرحله برای‬ ‫تکمیل ان باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪« :‬اساسا شــما نیاز دارید که ان را به چینی‬ ‫ترجمه کنید و هر دو نسخه را دو بار چک کنید‪».‬‬ ‫ناوارو در پاسخ به گزارش «ثوت چاینا مورنینگ» که نوشته‬ ‫است واشــنگتن از لیو هه‪ ،‬معاون نخست وزیر چین دعوت‬ ‫کرده است تا از روز شنبه به پایتخت امریکا برای امضا قرارداد‬ ‫دعوت کرده اســت‪ ،‬گفت‪« :‬ما احتماال هفته اینده یا اندکی‬ ‫بیش از یک هفته امضا قرارداد را داشته باشیم‪ .‬ما تنها منتظر‬ ‫ترجمه متن هستیم‪».‬‬ ‫عراق اولین مقصد صادراتی شیرینی و شکالت ایران‬ ‫سال گذشــته در مجموع ‪ 781‬میلیون دالر شیرینی‪ ،‬شکالت و غالت صادر شد و‬ ‫کشورهای خریدار این محصوالت عمدتا عراق‪ ،‬افغانستان و پاکستان بودند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬صادرات محصوالت عمده شــیرینی و شــکالت و‬ ‫فراورده های غالت در ‪ 12‬ماهه ســال ‪ 97‬به لحاظ ارزش ‪ 781‬میلیون دالر و به‬ ‫خبر‬ ‫مبادالت تجاری بین ایران‬ ‫و افغانستان متوازن نیست‬ ‫مشاور ارشــد تجارت رییس جمهوری افغانســتان گفت‪ :‬میزان‬ ‫صادرات و واردات کاال بین ایران و افغانستان تراز نیست و همانقدر‬ ‫که افغانســتانی ها از ایــران کاال می خرنــد ایرانی ها نیــز باید از‬ ‫افغانستان کاال خریداری کنند‪.‬‬ ‫ســیروس در همایش "معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران و‬ ‫افغانستان در منطقه ویژه دوغارون" که در مشهد برگزار شد افزود‪:‬‬ ‫افغانستان می خواهد شریک اقتصادی خوبی برای ایران باشد اما‬ ‫هر دو طرف باید از این شراکت بهره ببرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بــه فرمایش رهبر فقید جمهوری اســامی ایران‪،‬‬ ‫"اسالم مرز ندارد" پس چرا باید کشورهای اسالمی خود را تحریم‬ ‫کنند‪ ،‬این کشــورها باید همدیگر را حمایت کرده و برادری را در‬ ‫عمل ثابت نمایند‪.‬‬ ‫مشاور ارشــد تجارت رییس جمهوری افغانستان گفت‪ :‬زمانی که‬ ‫صحبت از برادری و همســایگی بین ایران و افغانستان می شود‪،‬‬ ‫منافع برادروار و مشترک بسیار مهم است‪ ،‬لذا همان طور که حفظ‬ ‫منافع ایران برای ما مهم است‪ ،‬باید حفظ منافع افغانستان نیز برای‬ ‫ایران مهم باشد‪.‬‬ ‫ســیروس عالف افزود‪ :‬باید در روابط اقتصادی گام های درست و‬ ‫صادقانه ای برداشته شود تا در روابط سیاســی اثرگذار باشد‪ ،‬اگر‬ ‫روابط اقتصادی دو کشور لطمه ببیند‪ ،‬روابط سیاسی هم به خوبی‬ ‫پیش نخواهد رفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برنامه های اقتصادی می تواند زمینه ساز برنامه های‬ ‫سیاسی باشد‪ ،‬تجار و سرمایه گذاران می توانند سفیران صلح برای‬ ‫برنامه های اقتصادی و نزدیک شدن بسیاری از برنامه های اقتصادی‬ ‫و سیاسی در امور هر دو کشور باشند‪.‬‬ ‫وی رقابت کشورها در افزایش ســهم از بازار منطقه خاورمیانه را‬ ‫بسیار مهم دانست و گفت‪ :‬افغانستان امروز با برخورداری از موقعیت‬ ‫راهبردی و بازار بکر اقتصادی جایگاه خاص خــود را دارد و تمام‬ ‫همسایگان در تالش هستند بتوانند به افغانستان دسترسی پیدا‬ ‫کنند و از منابع سرشار اقتصادی ان بهره گیرند‪.‬‬ ‫مشاور ارشد تجارت رییس جمهوری افغانســتان به تجار ایرانی‬ ‫توصیه کرد اگر می خواهند به بازار افغانســتان راه یابند و با دیگر‬ ‫کشــورها رقابت کنند‪ ،‬باید تغییراتــی را در برنامه های اقتصادی‬ ‫خود لحاظ نموده و چالش هایی که در برنامه های اقتصادی است‬ ‫از میان بردارند‪.‬‬ ‫عالف افزود‪ :‬افغانستان یکی از مشتری های خوب منطقه خاورمیانه‬ ‫برای ایران و سایر کشورهاست اما کشورهای این منطقه مشتری‬ ‫خوبی برای افغانســتان نبوده اند که باید تغییرات مثبتی در این‬ ‫بخش بوجود اید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افغانستان دست دوستی خود برای کشورهای منطقه‬ ‫دراز کرده اما در این دست دوستی باید منافع دو طرف حفظ شود‪.‬‬ ‫وی استاندارد نبودن کاالهای وارداتی و مخاطرات زیست محیطی‬ ‫را از مهمترین مشکالت کنونی کشور خود دانست و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫کاالهای غیراستاندارد که وارد افغانستان می شود‪ ،‬سوخت است‬ ‫که باید مانع از ورود ان شد زیرا بسیاری از استان های افغانستان‬ ‫فاقد الودگی هوا هستند و تالش داریم محیط زیست در کشورمان‬ ‫الوده نباشد‪.‬‬ ‫عالف با بیان اینکه کشور ترکمنستان در بازار منطقه به خوبی در‬ ‫حال رقابت است‪ ،‬افزود‪ :‬افغانستان چه برای ورود کاال و چه برای‬ ‫خروج ان با مشــکالت ترانزیتی مواجه اســت‪ ،‬در این خصوص با‬ ‫سفیر جمهوری اسالمی ایران گفت و گوهایی انجام گرفته و رییس‬ ‫جمهوری افغانستان بر این مســاله که اسناد معتبر برای ترانزیت‬ ‫کاالی ورودی به افغانستان در نظر گرفته شود‪ ،‬تاکید ویژه کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پنج سال اینده برای افغانستان دوران مهمی است و‬ ‫رییس جمهوری برنامه های خاص اقتصادی در این سال ها دارد و‬ ‫ایران به عنوان یک کشور همسایه و برادر‪ ،‬یکی از شرکای اقتصادی‬ ‫افغانستان است که الزم اســت هم در حوزه واردات و هم در حوزه‬ ‫صادرات با افغانستان همکاری کند‪.‬‬ ‫یونسکو از عضویت ایران در‬ ‫سازمان بین المللی مهارت‬ ‫حمایت می کند‬ ‫دبیر کل کمیسیون ملی سازمان اموزشــی‪ ،‬علمی و فرهنگی ملل‬ ‫متحد ( یونسکو) در ایران گفت‪ :‬این کمیســیون از عضویت ایران‬ ‫در ســازمان بین المللی مهارت که متولی برگزاری مسابقات ملی‬ ‫مهارت های فنی تخصصی شرکت های اب و فاضالب است ‪ ،‬حمایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حجت اهلل ایوبی روز سه شــنبه در مراســم افتتاحیــه اولین دوره‬ ‫مسابقات ملی مهارت های فنی تخصصی شرکت های اب و فاضالب‬ ‫کشــور در اصفهان افزود‪ :‬ایده برگزاری این مسابقات سال گذشته‬ ‫توسط شرکت اب و فاضالب اصفهان مطرح شد‪.‬‬ ‫وی با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد ملی در اصفهان که برای‬ ‫اولین بار در کشور برگزار می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬شرکت ابفا از کارنامه‬ ‫درخشانی برخوردار است و در برگزاری این مسابقات نیز در سطح‬ ‫منطقه خواهد درخشید‪.‬‬ ‫دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اظهار داشت‪ :‬سعی خواهیم‬ ‫کرد تا زمینه شرکت کشــورهای منطقه در این مسابقات را فراهم‬ ‫کنیم و مسابقات منطقه ای مهارت های فنی تخصصی شرکت های‬ ‫ابفا را با کمک کشورهای همسایه برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یکی از کارنامه های درخشان نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در زمینه خدمات اب و فاضالب است و برگزاری این مسابقات‬ ‫کمک خواهد کرد تا مردم با این خدمات بیشــتر اشنا شوند زیرا بر‬ ‫خالف دیگر رشته ها فعالیت این عرصه قابل نمایش نیست‪.‬‬ ‫ایوبی با بیان اینکه رفتار یک ملت با منابــع ابی‪ ،‬طبیعت و محیط‬ ‫زیست نشان دهنده میزان تمدن انهاســت‪ ،‬افزود‪ :‬ملتی که اب را‬ ‫درســت مصرف می کند و به اب احترام می گذارد متمدن است و‬ ‫همواره اب در فرهنگ چندین هزار ساله ایرانیان قابل احترام بوده‬ ‫و در فقه شیعه نیز الوده کردن ان حرام است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس اثار چندین هزار ســاله جهان‪ ،‬مهد تحصیل‪،‬‬ ‫توزیع و اخالق اب تمدن ایران بوده است‪.‬‬ ‫دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اضافه کرد‪ :‬این کمیسیون‬ ‫از ‪ ۲‬سال گذشــته همکاری جدی خود را با شرکت ابفا کشور اعاز‬ ‫کرده است و در کنار مشکالت مرتبط با کمبود اب به اخالق استفاده‬ ‫از این مایع حیاتی توجه دارد‪.‬‬ ‫لحاظ وزنی ‪ 673‬هزار و ‪ 500‬تن بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی است صادرات محصوالت عمده شــیرینی و شکالت و فراورده های غالت‬ ‫در ‪ 12‬ماهه سال ‪ 96‬به لحاظ ارزشی ‪ 761‬میلیون دالر و به لحاظ وزنی ‪ 935‬هزار‬ ‫تن بوده که مقایسه این ارقام نشان می دهد صادرات در این بخش به لحاظ ارزشی‬ ‫در سال ‪ 97‬نسبت به سال ‪ 96‬در مجموع ‪ 3‬درصد رشد و به لحاظ وزنی ‪ 28‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ایران و جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 163‬شنبه ‪ 14‬دی ‪98‬‬ ‫حجم تبادالت ایران و تاجیکستان باید‬ ‫به یک میلیارد دالر برسد‬ ‫سفیر تاجیکستان در تهران گفت‪ :‬حجم تبادالت این کشور با ایران در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۳‬بیش از ‪۳۰۰‬میلیون دالر بوده که این میزان از تبادالت باید‬ ‫به یک میلیارد دالر در سال برسد‪.‬‬ ‫نظام الدین زاهــدی در دیدار با رییس و هیات مدیــره اتاق بازرگانی‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬تاجیکستان عالقه مند به گسترش روابط‬ ‫اقتصادی با ایران اســت و با توجه به همکاری ‪۲‬کشور حجم مبادالت‬ ‫تجاری باید به یک میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و زبانی ‪ ۲‬کشور‪ ،‬افزود‪ :‬انتظار داریم‬ ‫ارتباط بین مردم ایران و تاجیکستان بیش از پیش افزایش یابد و مردم‬ ‫ایران همچون دیگر سفرهای خود از کشور ما نیز دیدن کنند‪.‬‬ ‫سفیر تاجیکستان در تهران ادامه داد‪ :‬سیســتان و بلوچستان دارای‬ ‫ظرفیت های بسیاری اســت و باید از این مزیت های در کنار امکانات‬ ‫تاجیکستان برای توسعه صادرات و واردات استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تاجیکستان محیط مساعدی برای سرمایه گذاری بویژه‬ ‫در مناطق اقتصادی ایجاد کرده که از جمله ان به معافیت های مالیاتی‬ ‫برای سرمایه گذاران می توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫زاهدی تصریح کرد‪ :‬پنبه و الومینیوم از جمله محصوالت تاجیکستان‬ ‫است که به کشورهای مختلف صادرات می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در حوزه سرمایه گذاری از ایجاد نیروگاه های ابی ‪-‬‬ ‫برقی با توجه به شرایط محیطی تاجیکستان همواره استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫سفیر تاجیکستان در تهران گفت‪ :‬ایران و تاجیکستان مشترکات زیادی‬ ‫در زمینه های مختلف از جمله فرهنگ و ادبیات دارند که متاسفانه به‬ ‫وجود امدن برخی مسائل چند سالی روابط این ‪ ۲‬کشور را کمرنگ کرد‬ ‫اما امسال سال خوبی بود و مجددا این تعامل شکل گرفت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر ‪ ۲‬کشور اراده سیاســی خود را برای تقویت روابط ابراز‬ ‫داشتند و امســال یک کمیسیون مشــترک برای تقویت ارتباطات و‬ ‫مراودات در تهران تشــکیل شــد و چند روز پیش نیز نمایشگاهی از‬ ‫کاالهای ایرانی با محوریت استان خراسان رضوی در کشور ما برگزار‬ ‫شد که این مسائل نشان دهنده نیاز برای تالش بیشتر در زمینه تقویت‬ ‫روابط در تمامی سطوح است‪.‬‬ ‫ارتباط اقتصادی سیستان و بلوچستان با تاجیکستان باید بیشتر شود‬ ‫رییس اتاق بازرگانی سیســتان و بلوچســتان نیز گفــت‪ :‬انگونه که‬ ‫باید نتوانســته ایم ارتباط مثبتی بویژه در حوزه اقتصــاد و تجارت با‬ ‫تاجیکستان داشته باشیم‪.‬‬ ‫عبدالحکیــم ریگی بیان کرد‪ :‬مشــکالت بســیاری در ایجاد ارتباط‬ ‫اقتصادی با کشور تاجیکستان همچون نبود و یا وجود برخی تعرفه ها‬ ‫بوده که امیدواریم هر چه زودتر این مشکالت بر طرف شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬سیســتان و بلوچســتان یک کریدور مهــم ترانزیتی‬ ‫محسوب می شود که از شــمال تا جنوب دارای فرصت های بی نظیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان ادامه داد‪ :‬شیالت‪ ،‬خرما‪،‬‬ ‫معدن و موارد بســیار دیگر از جمله مزیت های سیستان و بلوچستان‬ ‫است که می توان در ارتباط با تاجیکستان مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حوزه صنعت بویژه اســیدفولیک صادر شــده از‬ ‫سیستان و بلوچســتان باید ارتباطی در نظر گرفته شــود تا با ایجاد‬ ‫کارخانه در تاجیکستان این روند تسهیل و مثبت باشد‪.‬‬ ‫حجم صادرات ایران به کشورهای همسایه ‪ ۲‬برابر می شود‬ ‫معاون وزیــر صنعت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفت‪:‬‬ ‫چشــم‪‎‬انداز صادراتی کشــور برای پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری صادرات به کشــورهای همسایه‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمید زادبوم افزود‪ :‬براساس یک ظرفیت سنجی‬ ‫انجام شده حجم واردات ساالنه ‪ ۱۵‬کشور همسایه‬ ‫ایران یکهزار و ‪ ۱۶۰‬میلیارد دالر اســت ولی با این‬ ‫وجود در سال گذشته ایران تنها ‪ ۲۴‬میلیارد دالر‬ ‫به این کشورها صادرات داشته است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬براســاس ظرفیت ســنجی صورت‬ ‫گرفته و براساس مدل واردات ‪ ۱۵‬کشور همسایه‬ ‫ایران عالوه بر ‪ ۲۴‬میلیارد دالری که پارســال به‬ ‫این کشــورها صادرات انجام شــده ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر دیگر ظرفیت صادراتی برای ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫زادبوم ادامه داد‪ :‬در این راســتا هدف گذاری شده‬ ‫تنها با تصاحب یک چهــارم ظرفیت صادراتی یاد‬ ‫شده ارزش صادراتی ایران به کشورهای همسایه تا‬ ‫پایان سال اینده به ‪ ۴۸‬میلیارد دالر افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی عنوان کــرد‪ :‬در این زمینه تــاش می کنیم‬ ‫در قالب موافقتنامه تعرفه صادراتی به ‪ ۱۵‬کشــور‬ ‫همسایه کاهش یابد و در مقابل باید تعرفه کاالهای‬ ‫وارداتی ان ها را نیز کاهش دهیم‪.‬‬ ‫زادبوم یاداور شــد‪ :‬مهم‪‎‬ترین موافقت‪‎‬نامه ای که‬ ‫امسال اجرا شد توافقنامه اوراســیا با حضور پنج‬ ‫کشور روسیه‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‬ ‫و بالروس بوده که ســه کشور نخســت همسایه‬ ‫مستقیم ایران هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای یکسال نخست ‪ ۸۶۲‬قلم کاال پیش‬ ‫بینی شده و از سال دوم مذاکره تجارت ازاد را اغاز‬ ‫می‪‎‬کنیم و تالش می شود در مدت سه تا پنج سال‬ ‫به تجارت ازاد با پنج کشور یاد شده برسیم که مهم‬ ‫ترین ان کشور روسیه است چرا که از ‪ ۳۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر واردات این کشــورها ‪ ۲۳۰‬میلیارد دالر ان‬ ‫مختص این کشور است‪.‬‬ ‫زادبوم با بیان اینکه این سخن که "تعهد ارزی خوب‬ ‫نیست" درست نیست گفت‪ :‬تعهد صادرات به دلیل‬ ‫ارزاوری ان ارزشمند اســت و اگر صادرات انجام‬ ‫می شود باید ارز ان را به کشور برگردانیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫امروز صادرات ارزش دینــی دارد و جهاد با اموال‬ ‫و انفس اســت گفت‪ :‬یک روز جهاد درجبهه های‬ ‫جنگ بود اما امروز جهــاد در جبه های دیگری از‬ ‫جمله عرصه اقتصادی است که باید انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در زمــان حاضر شــکل کمیته‬ ‫کارشناسی شــورای عالی صادرات به سمت ستاد‬ ‫توسعه صادرات هدایت شده و انتظار است با گرفتن‬ ‫مصوبه برای این ستاد مشکالت حوزه صادرات حل‬ ‫و فصل شود‪.‬‬ ‫تعرفه ترجیحی اوراسیا فرصتی مناسب برای صادرات است‬ ‫وزیر کشور گفت ‪ :‬الحاق ایران به تعرفه ترجیحی اتحادیه اوراسیا‬ ‫فرصت مناسبی برای بنادر ایران به خصوص بنادر شمالی برای‬ ‫صادرات کاالهای غیر نفتی است‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی افزود ‪ :‬براساس توافق اتحادیه اوراسیا‬ ‫‪ ،‬تعرفه ترجیحی برای حدود ‪ ۹۰۰‬قلم کاالی غیر نفتی اعمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫موافقتنامه موقت ترتیبــات منطقه ازاد تجــاری بین ایران و‬ ‫اتحادیه اوراسیا از ابان ماه امســال اجرایی شد‪ .‬این موافقتنامه‬ ‫تبادل ‪ ۸۶۲‬قلم کاال میان کشورهای عضو را تسهیل می کند که‬ ‫‪ ۳۶۰‬قلم از این کاالها ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران و ‪۵۰۲‬‬ ‫قلم دیگر هم ترجیحات اعطایی ایران به اتحادیه اوراسیا است‪.‬‬ ‫بر اساس توافق صورت گرفته‪ ،‬یک سال پس از اجرای موافقتنامه‬ ‫موقت ‪ ،‬مذاکرات تجارت ازاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا شروع‬ ‫می شــود‪ .‬این مذاکرات که بر مبنــای عملکردهای اقتصادی‬ ‫ایران در اتحادیه صورت می گیرد باید ظرف سه سال به امضای‬ ‫موافقتنامه تجــارت ازاد بینجامد‪.‬در صورت عــدم موفقیت‪،‬‬ ‫موافقت نامه موقت تجاری بیین ایران و کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا لغو خواهد شد‪.‬‬ ‫وزر کشور گفت ‪ :‬پیوستن به ارواسیا یک فرصت مناسب اقتصادی‬ ‫برای صادرات فراهم کرد و باید تمام بنادر ما از جمله بنادر شمالی‬ ‫که ارتباط مستقیمی با کشورهای اوراسیا دارند از این موقعیت‬ ‫برای افزایش صادرات غیر نفتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی و بندر امیراباد در مازندران با‬ ‫ظرفیت های زیرساختی و زیربنایی خوب و فعالیت در حوزه های‬ ‫صنعتی‪ ،‬تجاری و گردشــگری ‪ ،‬موقعیت خوبی برای صادرات‬ ‫کاالهای غیر نفتی دارد‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی گفت ‪ :‬بندر امیرابــاد درحوزه صنعتی و تجاری‬ ‫فعالیت خوبی انجام داد و در حوزه گردشــگری کارکرد زیادی‬ ‫نداشته که باید در این حوزه نیز فعال شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬این بندر و منطقه ویــژه اقتصادی می تواند در‬ ‫طرح گردشگری فعالیت خود را به صورت درون منطقه ای بین‬ ‫استان های شــمالی از اســتارا تا اینچه برون انجام دهد چون‬ ‫ظرفیت خوبی برای گردشگری دریایی در استان های شمالی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وزیر کشــور اظهار داشــت ‪ :‬برای رونق گردشــگری دریایی و‬ ‫بهره گیری از این ظرفیت ها باید از توانمندی و ســرمایه بخش‬ ‫خصوصی استفاده کرد‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی گفت ‪ :‬بندر امیراباد دارای ‪ ۱۵‬اسلکه با ظرفیت‬ ‫بارگیری حدود هفت میلیون تنی است و باید از تمام این ظرفیت‬ ‫ها برای توسعه صادرات غیر نفتی به کشورهای اسیای میانه و‬ ‫اتحادیه اوراسیا استفاده شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬در شــرایط فعلی از حدود ‪ ۵۰‬درصد از ظرفیت‬ ‫تخلیه و بارگیری و در مجموع اسکله بندر امیراباد بهره گیری‬ ‫می شود و باید راهکاری برای بهره گیری بیشتر از این توانمندی‬ ‫و ظرفیت ها اندیشیده شود‪.‬‬ ‫وزیر کشور شــامگاه ســه شــنبه به همراه معاونان عمرانی و‬ ‫اقتصادی به استان مازندران سفر کرد‪.‬‬ ‫شرکت نشست در شــورای تامین و ســتاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی و باردید از چند پروژه زیرســاختی استان مازندران از‬ ‫مهمترین برنامه های این سفر بود‪.‬‬ ‫بندرامیراباد بندرگاهی اســت در حدود ‪ ۶۰‬کیلومتری شــرق‬ ‫شهرستان ساری مرکز اســتان مازندران قرار دارد که تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۱۷‬هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بندر انجام‬ ‫شده است ‪.‬‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل پنج کشور روسیه‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫قرقیزستان‪ ،‬ارمنستان و بالروس است‪ .‬حجم تجارت کشورهای‬ ‫حوزه اوراسیا در ســال ‪ ۲۰۱۸‬نزدیک ‪ ۸۶۶‬میلیارد دالر بود که‬ ‫از این میزان ‪ ۳۲۰‬میلیارد دالر مربوط به واردات این پنج کشور‬ ‫بوده است‪ .‬بخش عمده واردات و صادرات در این حوزه مربوط‬ ‫به روسیه است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ایران ســهم کمتر از ســه دهم درصدی از بازار‬ ‫اوراســیا دارد ولی کارشناســان معتقدند با توجه به اینکه سه‬ ‫کشور روسیه‪ ،‬قزاقستان و ارمنستان از این اتحادیه بدون واسطه‬ ‫همسایه ایران محســوب می شوند و دو کشــور قرقیزستان و‬ ‫بالروس هم به کشور ما نزدیک هستند‪ ،‬برخورداری از تسهیالت‬ ‫تجارت در حوزه ارواسیا می تواند صادرات ایران را متحول کند‪.‬‬ ‫اگر چه تجارت ازاد در اتحادیه اوراســیا به این معنی نیست که‬ ‫تعرفه همه کاالها صفر شود ‪ ،‬ولی بخشــی از کاالها بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد در شرایط امن و بدون تغییر ردیف تعرفه ای قرار می‬ ‫گیرد و بخشی نزدیک به ‪ ۸۵‬درصد نیز صفر می شود یا به حداقل‬ ‫تعرفه می رسد‪.‬‬ ‫کارشناسان پیش بینی کرده اند که با امضای موافقت نامه موقت‬ ‫تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا‪ ،‬تجارت ایران با این کشورها‬ ‫حداقل به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیارد دالر در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫سفیر عراق‪ :‬افزایش حجم مبادالت تجاری با ایران تا مرز ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫سفیر کشــور عراق در ایران گفت‪ :‬افزایش حجم مبادالت تجاری‬ ‫ایران و عراق تا مرز ‪ ۲۰‬میلیارد دالر در دستور کار ‪ ۲‬کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫«سعد جواد قندیل» افزود‪ :‬حجم تجاری کشور ایران و عراق اکنون‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۱۲‬میلیارد دالر اســت که در دیدار رئیس جمهوری‬ ‫ایران اسالمی با نخست وزیر عراق مقرر شد این حجم تجاری به ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد دالر افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت های صنعتی‪،‬‬ ‫اقتصادی و کشــاورزی می تواند نقش مهــم و تعیین کننده ای در‬ ‫تحقق این هدف برعهده داشــته و سفر به این اســتان در راستای‬ ‫بازدید از ظرفیت ها و دســتیابی به این میزان حجم تجاری انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سفیر کشور عراق در ایران خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون ایده ها و طرح های‬ ‫مختلفی بین ‪ ۲‬کشــور برای رســیدن به این میزان حجم تجاری‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫جواد قندیل با یاداوری ســفر ســه و نیم میلیون زائــر اباعبداهلل‬ ‫الحسین(ع) در اربعین امسال به کشــور عراق خاطرنشان کرد‪۶ :‬‬ ‫میلیون نفر ساالنه از جمهوری اســامی ایران به کشور عراق و سه‬ ‫میلیون نفر از این کشور به ایران سفر می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تبادل ‪ ۹‬میلیون نفر زائر و گردشگر بین ‪ ۲‬کشور عراق و‬ ‫ایران نشان از عمق رابطه این کشورها داشته و گستردگی ارتباط در‬ ‫حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫سفیر کشــور عراق در ایران یاداور شد‪ :‬گردشــگران عراقی با سه‬ ‫هدف زیارت‪ ،‬بازدید از ظرفیت های فرهنگی و سالمت به جمهوری‬ ‫اسالمی ایران سفر می کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز‬ ‫در این نشســت گفت‪ :‬با توجه به اینکه بیشترین حجم تجاری این‬ ‫استان با کشور عراق است‪ ،‬سفیر این کشــور برای نخستین بار در‬ ‫استان حضور یافته است‪.‬‬ ‫«منوچهر توسطی» افزود‪ :‬حضور سفیر عراق در استان مرکزی در‬ ‫راستای توسعه روابط تجاری جمهوری اسالمی ایران با همسایگان‬ ‫و کشورهای منطقه انجام شده است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد صنعتی کوچک‪ ،‬متوســط و بزرگ در‬ ‫نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫ارتباط فرودگاه اردبیل‬ ‫با کشورهای همسایه‬ ‫شمالی برقرار می شود‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬استان اردبیل ظرفیت تبدیل به هاب‬ ‫هوایی را دارد و می تواند پروازهای منطقه ای را پذیرش کند‪.‬‬ ‫محمد اســامی در حاشــیه ایین افتتاح رســمی پروژه های‬ ‫فرودگاهی اردبیل توســط رییس جمهوری بر ضرورت توســعه‬ ‫هوانــوردی عمومی و تجــاری تاکید کــرد و افــزود‪ :‬اردبیل از‬ ‫استان هایی است که به ذات خود می تواند هاب هوایی وابسته به‬ ‫یک هاب بزرگ باشد و با برقراری پروازهای منطقه ای در گسترش‬ ‫ارتباط های فرهنگی‪ ،‬گردشگری و تجاری در شمال کشور موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اسالمی با اشاره به ضرورت توسعه محیط های پروازی و تجهیزات‬ ‫فرودگاهی و ناوبری فرودگاه اردبیل از طراحی زیبا و کیفیت باالی‬ ‫پروژه ســاخت ترمینال این فرودگاه خبر داد و گفت‪ :‬امیدوارم با‬ ‫استقرار نظام "هاب اند اسپوک" زمینه برقراری پرواز از فرودگاه‬ ‫اردبیل در مسیرهای اذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬استان های همجوار و‬ ‫مسافت های طوالنی زیارتی فراهم شود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت صبح امروز با حضور رییس جمهوری و وزیر راه و‬ ‫شهرســازی چندین پروژه عمرانی و حمل و نقلی استان اردبیل‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫کارخانه کامیون سازی مشگین شهر‪ ،‬سد احمدبیگلو مشگین شهر‬ ‫‪ ،‬بیمارستان شــهدای پارس اباد‪ ،‬بیمارســتان ترومای اردبیل‪،‬‬ ‫کارخانه های نســاجی‪ ،‬فاز دوم کارخانه نئوپان خلخال و فاز دم‬ ‫کارخانه ارتاویل تایر ‪ ۱۰ ،‬هزار هکتار از پایاب سد خداافرین ‪ ،‬چهار‬ ‫خطه کردن جاده اردبیل ‪ -‬سرچم ‪ ،‬پل معلق شیشه ای هیر اردبیل‬ ‫‪ ،‬جاده چهاربانده اردبیل‪-‬مشگین شهر و رضی ‪ -‬امیرکندی بطول‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتر ‪ ،‬ابگیری ســد بفراجرد خلخال و ترمینال فرودگاه‬ ‫اردبیل از جمله طرح های مهم افتتاحی در این سفر هستند‪.‬‬ ‫افتتاح فاز اول پســت ارتا‪ ،‬شبکه ابیاری دشــت فتحعلی مغان‪،‬‬ ‫افتتاح دروازه عالی قاپو‪ ،‬ساماندهی بقعه شیخ کلخوران‪ ،‬احداث و‬ ‫بازسازی مدارس و افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫از جملــه پروژه های دیگر اســت که با حضــور رییس جمهوری‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫تالش برای صادرات خدمات‬ ‫فنی و مهندسی ساختمان به‬ ‫کشورهای اسالمی‬ ‫دبیرکل مرکز مهندســین کشورهای اســامی از تالش‬ ‫ایران برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان به‬ ‫کشورهای اسالمی خبر داد و گفت‪ :‬با وجود فشار تحریم ها‬ ‫می خواهیم بازار ساختمان منطقه را به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫با توجه به تحریم های امریکا بانک مرکزی نتوانســته خط‬ ‫اعتباری الزم برای ضمانت صادرکنندگان ایرانی را باز کند‬ ‫و همین مساله خطر از دست رفتن برخی بازارهای مهم در‬ ‫عراق را افزایش داده است‪ .‬با این حال دو روز پیش وزیر راه‬ ‫و شهرسازی در حاشیه نمایشــگاه صنعت ساختمان خبر‬ ‫داد که درحــال رایزنی با کارفرمایــان خارجی برای قبول‬ ‫تضامین بانک های ایرانی است تا از سختی حضور شرکت‬ ‫ها و مهندسان ایرانی در پروژه های ساخت و ساز کشورهای‬ ‫اطراف کم شــود‪ .‬محمد اســامی این توصیه را به جامعه‬ ‫مهندسین کشور نیز داشت که با تجمیع سرمایه های خود‬ ‫به صورت قدرتمندی در بازار منطقه حاضر شوند تا در رقابت‬ ‫با شرکت های عربستان‪ ،‬ترکیه و چین حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫«علی طبرستانی» روز چهارشنبه به خبرنگاران اعالم کرد‪ :‬‬ ‫ جامعه مهندسان نقشــه بردار ایران با همکاری و حمایت‬ ‫مرکز مهندسین کشورهای اســامی و فدراسیون توسعه‬ ‫علوم فناوری کشــورهای اســامی‪ ،‬اقدام به برنامه ریزی‬ ‫جهت برگزاری نشست با هدف توســعه صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندسی ساختمان کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با هــدف صادرات خدمات فنی و مهندســی به‬ ‫کشورهای اسالمی برنامه ریزی شده است دومین همایش‬ ‫شبکه سازی بین المللی اقتصادی با هدف صادرات خدمات‬ ‫فنی و مهندسی ‪ ۱۶‬دی ماه در تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫دبیرکل مرکز مهندسین کشورهای اســامی با اشاره به‬ ‫اینکه تالش می شــود ارتقاء صدور خدمات فنی مهندسی‬ ‫در کشور در دستور کار باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیم این‬ ‫هدف از طریق شــرکت ها و متخصصان ایرانی محقق شود‬ ‫و در همین راستا الزم است ارگانها و سازمانهای دولتی نیز‬ ‫به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫طبرســتانی با اعالم اینکه در این همایــش از انجمن ها و‬ ‫اتحادیه های فعال در این حوزه و سفرا و رایزنان اقتصادی‬ ‫برخی کشورها دعوت شده است و حضور می یابند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قرار است با نمایندگان اقتصادی کشورهای اسالمی خصوصا‬ ‫کشورهای همســایه و خاورمیانه و اوراســیا طی جلسات‬ ‫تخصصی‪ ،‬توانمندی های فنی‪-‬مهندســی بومی کشور در‬ ‫معرض ارائه و معرفی قرار گیرد تا به ارتقای ســطح صدور‬ ‫خدمات فنی مهندسی منجر شود‪.‬‬ ‫سرفاصله قطارهای مترو گلشهر‪-‬هشتگرد به‪ ۷‬دقیقه خواهد رسید‬ ‫شهردار تهران می گوید‪ ،‬سرفاصله مترو گلشهر‪-‬هشتگرد به مرور به هفت تا‬ ‫هشت دقیقه می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬پیروز حناچی‪ ،‬شهردار تهران‪ ،‬در پاسخ‬ ‫خبر‬ ‫کارمندان با درامد تا ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان از پرداخت‬ ‫مالیات معاف می شوند‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ ۹۹‬کل کشور‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس تبصره ‪ ۶‬الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬کل‬ ‫کشور که مربوط به معافیت های مالیاتی است کارکنان‬ ‫دولت با درامد تا ‪ ۳‬میلیون تومــان از پرداخت مالیات‬ ‫معاف می شوند‪.‬‬ ‫هادی قوامی گفت‪ :‬بر اســاس تبصــره ‪ ۶‬که مربوط به‬ ‫معافیت های مالیاتی است کارکنان دولت با درامد تا ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارکنان با درامد بین ‪ ۳‬تا ‪ ۱۵‬میلیون تومان‬ ‫نیز ‪ ۱۰‬درصد مالیــات پرداخت می کنند و درامدهای‬ ‫باالی ‪ ۱۵‬میلیــون تومان ‪ ۲۰‬درصد مالیات در ســال‬ ‫پرداخت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیق همچنین در خصوص‬ ‫معافیت مالیاتی کارگران نیز گفت‪ :‬کارگران با درامد تا‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان در ماه از پرداخت مالیات‬ ‫معاف می شوند‪.‬‬ ‫قوامی با بیان اینکه جلســات بررسی الیحه بودجه در‬ ‫کمیسیون تلفیق دیشــب و صبح امروز ادامه داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بنابر تبصره ‪ ۵‬الیحه بودجه شرایطی را درسال ‪۹۹‬‬ ‫فراهم می کنیم که هم پروژه های عمرانی و هم پروژه‬ ‫های بخش های غیر دولتی مانند شهرداری ها بتوانند‬ ‫از ظرفیت اوراق مشارکت اســتفاده کنند؛ دولت برای‬ ‫بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده تا سال ‪۹۹‬‬ ‫یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی را بر اساس‬ ‫مقررات مربوط منتشر می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بند الف تبصره ‪ ۵‬به شرکت های دولتی‬ ‫اجازه داده شد تا ســقف ‪ ۶۵‬هزار میلیارد اوراق مالی‬ ‫اسالمی را منتشــر کنند‪ ،‬بنابر بند الف این تبصره‪ ،‬به‬ ‫دولت اجازه داده شد برای تامنی مالی تا مبلغ ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی‪ -‬ارزی را منتشر‬ ‫و منابع را به ردیف خاصی واریز کند تا از از محل بودجه‬ ‫صرف فعالیت های عمرانی شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ‪ ۹۹‬کل‬ ‫کشــور افزود‪ :‬بنابر بند ج تبصره ‪ ۵‬ماده واحده؛ اوراق‬ ‫فروش نرفته در بندهای الف و ب این تبصره به دستگاه‬ ‫های اجرایی اجازه داده شد که این اوراق را برای تسویه‬ ‫بدهی به طلبــکاران از دولت واگــذار کنند‪ .‬همچنین‬ ‫در بند د به دولت اجازه داده شــد که تا سقف ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال برای طرح های حمل و نقل شــهری از‬ ‫جمله قطار شهری در شهرهای مختلف کشور اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫قوامی ادامه داد‪ :‬در بند ه تبصره ‪ ۵‬به دولت اجازه داده‬ ‫شد که اسناد خزانه اسالمی را تا ‪ ۳‬سال با حفظ قدرت‬ ‫خرید در ســقف مصوب شده شــورای پول و اعتبار تا‬ ‫سقف ‪۲۰‬هزار میلیارد ریال برای واگذاری به طلبکاران‬ ‫صادر کند‪ .‬همچنین بنابر بند و این تبصره به اجازه داده‬ ‫شد که اوراق مالی تا سقف ‪ ۵‬هزار میلیارد ریال افزایش‬ ‫بار تســویه بدهی دولت به پیمانــکاران افزایش یابد؛‬ ‫پیمانکاران پیش از این موظف بودند که ‪ ۲۵‬درصد منابع‬ ‫را نقدی پرداخت و مابقی را تهاتر کنند که کمیسیون‬ ‫تلفیق با افزایش این رقم‪ ،‬زمینه تسهیل تسویه بدههی‬ ‫دولت به پیمانکاران را فراهــم کرد؛ بنابر این مصوبه بر‬ ‫اساس تاریخ بدهی‪ ،‬اولویت با کســانی است که مدت‬ ‫زمان بیشتری از دولت طلبکار بوده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫بند ز تبصره ‪ ۵‬به بیمه مرکزی اجازه داده شد تا سقف‬ ‫هزار میلیارد تومان اوراق را در بازار سرمایه اوراق بهادار‬ ‫منتشــر کند؛ بنابر بند ط این تبصره به وزارت خانه ها‬ ‫اجازه داده شــد که با تایید شورای اقتصاد تا سقف ‪۳۵‬‬ ‫هزار میلیــارد تومان اوراق مالی را منتشــر کند‪ ،‬بنابر‬ ‫مصوبات کمیســیون تلفیق‪،‬به اموزش و پرورش این‬ ‫فرصت داده شــد تا ‪ ۲۰‬هزار امیلیارد ریال اوراق مالی‬ ‫برای اختصاص به اجرای طرح های ســازمان تجهیز و‬ ‫نوسازی مدارس منتشر کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص‬ ‫واگذاری ها نیز گفت‪ :‬براســاس بحث مربوط به مولد‬ ‫ســازی دارایی ها به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده‬ ‫شــد در راســتای مولد ســازی داریی ها تا سقف ‪۸۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اموال غیر منقــول خود را با رعایت‬ ‫تشریفات قانونی واگذار کند همچنین وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی مجاز شد که تا سقف ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان از‬ ‫اموال و دارایی های خود را به صورت شفاف به مزایده‬ ‫بگذارد‪ .‬اگر نتوانستند این کار را بکنند این کار را برای‬ ‫تســویه بدهی دولت به پیمانکاران طلبــکار از دولت‬ ‫واگذار کنند‪.‬‬ ‫قوامی در خصوص تبصره ‪ ۱۴‬مربوط به منابع درامدی‬ ‫برای هدفمندی نیز گفــت‪ :‬فروش فراورده های نفتی‬ ‫داخلی ‪ ۷۷‬هزار میلیارد تومان اســت که در ‪ ۷‬بخش‬ ‫پیش بینی شده است؛ ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫از محل صادرات فراورده های نفتی پیش بینی شــده‬ ‫اســت‪ ۳۱ ،‬هزار میلیــارد تومان از محــل فروش گاز‬ ‫طبیعی‪ ۲۴ ،‬هزارو ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان از محل فروش‬ ‫برق به مشــترکین‪ ۲۶ ،‬هزار میلیــارد تومان از محل‬ ‫فروش میعانات گازی‪ ۳ ،‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیار تومان از‬ ‫محل فروش اب مشــرکین پیش بینی شده که در در‬ ‫کمیسیون در دست بررسی است‪.‬‬ ‫به نحوه بهره برداری از این خط گفت‪ :‬ما همیشه محدودیت هایی داشته ایم؛‬ ‫ولی به مرور معموالً در طول دوره بهره برداری این مشکل حل و ناوگان اضافه‬ ‫می شود؛ ضمن اینکه تالش می کنیم سرفاصله قطارها کم شود و ظرفیت جابه‬ ‫جایی مسافر نیز افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از تکمیل شدن نقایصی که در این خط وجود دارد‪ ،‬مانند سایر‬ ‫خطوط سرفاصله قطار به ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬دقیقه می رسد‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 163‬شنبه ‪ 14‬دی ‪98‬‬ ‫خودروسازان تا پایان سال ‪ ۹۹‬واگذار می شوند‬ ‫سرپرست معاونت امور حقوقی‪ ،‬مجلس و استان های وزارت صنعت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬خودروسازان تا پایان سال ‪ ۹۹‬واگذار می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪« ،‬افشار فتح الهی» اظهار داشت‪:‬‬ ‫واگذاری این شرکت ها در سه مرحله تعریف شده است‪ ،‬که باید انجام شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تشریح کرد‪ :‬مرحله اول واگذاری اموال غیرتولیدی انها است‬ ‫که االن شروع شده و بخشی از انها واگذار شــده و بخشی دیگر با فرایند‬ ‫کارشناسی در حال انجام است‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت امور حقوقی‪ ،‬مجلس و استانهای وزارت صنعت با بیان‬ ‫اینکه سطح دیگر واگذاری مربوط به شرکت های زیرمجموعه وابسته به‬ ‫خودروسازان است‪ ،‬گفت‪ :‬واگذاری این شــرکت ها ممکن است در قالب‬ ‫سهام یا مالکیت کامل باشد که در بخشی از شرکتهای اولویت دار این کار‬ ‫شروع شده است‪.‬‬ ‫فتح الهی ادامه داد‪ :‬در نهایت نیز واگذاری شرکتهای اصلی است که طبق‬ ‫برنامه زمان بندی ما تا پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬باید انجام شود و تا ان موقع همه‬ ‫این سه مرحله باید انجام شده باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جلسه ای که با اعضای هیات مدیره شرکت ها و دستگاه های‬ ‫مرتبط داشتیم روی این موضوع تاکید شده است که این شرکتها موظف‬ ‫هستند تا بر اساس این برنامه کار را با رعایت الزامات قانونی جلو ببرند‪.‬‬ ‫اقساط سنگین؛ پاشنه اشیل طرح مسکنی دولت‬ ‫اگرچه مســئوالن می گویند مخاطب طرح ملی مسکن دهک های ‪ ۴‬تا ‪۷‬‬ ‫جامعه هستند اما مانده درامد این دهک ها کفاف اقساط سنگین این طرح‬ ‫را نمی دهد و انها به ندرت می توانند از این طرح برخوردار شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‪ ‬خبرنگار مهر‪ ،‬ثبت نام «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن»‬ ‫یا همان طرح ملی مسکن از شنبه ‪ ۱۸‬ابان ماه اغاز شد‪ .‬در این طرح قرار‬ ‫است طی دو ســال ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی تولید شــده و به متقاضیان‬ ‫تحویل داده شــود‪ .‬از این تعداد ‪ ۲۰۰‬هزار واحد در شــهرهای جدید‪ ،‬با‬ ‫مدیریت شــرکت عمران شــهرهای جدید‪ ۱۰۰ ،‬هزار واحد توسط بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی در شــهرهای با جمعیت زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار واحد با تســهیالت شرکت بازافرینی شــهری در بافت های فرسوده‬ ‫شهری ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫طرح اقدام ملی برای اقشار کم درامد طراحی نشده است‬ ‫حبیب اهلل طاهرخانی‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت‬ ‫عمران شهرهای جدید ‪ ۲۲‬ابان ماه با اشاره به این نکته که مخاطب طرح‬ ‫اقدام ملی مســکن‪ ،‬اقشار کم درامد اجتماعی نیســتند‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح‬ ‫برای اقشار متوسط جامعه بوده و متقاضیان باید ‪ ١٠‬درصد هزینه ساخت‬ ‫را تامین کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که در سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن اعالم شده که‬ ‫متقاضیان باید ‪ ۳۰‬درصد هزینه ساخت را در هنگام ثبت نام واریز کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬طرح دیگری با همکاری نهادهای حمایتی برای‬ ‫طبقه ضعیف در حال اجراســت که طبق ان‪ ،‬زمین ‪ ٩٩‬ساله و رایگان در‬ ‫اختیار نهادها قرار می گیرد که با کمک تسهیالت مورد نیاز این جامعه را‬ ‫مورد پوشش قرار می دهد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه کنفرانس ایستگاه های اینده راه اهن‬ ‫در جمع خبرنگاران اعالم کرد‪ :‬طرح ملی مســکن برای دهک های ‪ ۴‬تا ‪۷‬‬ ‫جامعه طراحی شده و توانمندسازی دهک های یک تا ‪ ۳‬برای خانه دار شدن‬ ‫بر عهده نهادهای حمایتی از قبیل بهزیستی‪ ،‬کمیته امداد‪ ،‬ستاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام (ره)‪ ،‬بنیاد مستضعفان و … است‪.‬‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام ‪ ۵۰‬هزار واحد مسکونی برای گروه های کم درامد‬ ‫می سازد‬ ‫در همین راســتا علی نبیان‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل‬ ‫سازمان ملی زمین و مسکن ‪ ۲۲‬ابان ماه‪ ،‬از امضای‪ ‬تفاهمنامه‪ ‬مشترکی‬ ‫با ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در خصــوص نحوه تخصیص و‬ ‫واگذاری زمین برای ساخت واحدهای مســکونی به گروه های کم درامد‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این‪ ‬تفاهمنامه‪ ‬برای ساخت ‪ ۵۰‬هزار واحد مسکونی بین‬ ‫سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی و ستاد‬ ‫اجرایی فرمان امام خمینی (ره) منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واگذاری این زمین ها برحســب مورد به قیمت کارشناسی روز‬ ‫به صورت فروش اقســاطی و یا به صورت اجاره ‪ ۹۹‬ساله و در استان هایی‬ ‫خواهد بود که لیست ان از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به سازمان‬ ‫اعالم شده باشد‪.‬‬ ‫هزینه اراضی دولتی مســکن ملی از دهک های یک تا ســه هم دریافت‬ ‫می شود!‬ ‫به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬برای تسهیل امر ساخت و‬ ‫ساز ‪ ۵۰‬هزار واحدی که قرار است وزارت راه و شهرسازی با همکاری ستاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام (ره) احداث کند‪ ۲ ،‬سال اول پس از واگذاری‪،‬‬ ‫دوره تنفس برای شروع پرداخت بهای زمین است و پس از ان بهای زمین‬ ‫به صورت پلکانی ظرف مدت ‪ ۳‬ســال به این ترتیب که ‪ ۲۰‬درصد قیمت‬ ‫زمین در ســال اول‪ ۳۵ ،‬درصد در ســال دوم و ‪ ۴۵‬درصد در ســال سوم‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫مقایسه اقساط وام مســکن ملی با درامد خانوار ‪ /‬هر قسط ‪ ۱.۷‬میلیون؛‬ ‫درامد ماهانه دهک ‪ ۳۲۰ :۷‬هزار تومان!‬ ‫بر اساس انچه در سامانه محاسبه اقساط وام مســکن که در سایت بانک‬ ‫مسکن بارگذاری شده‪ ،‬با احتساب سود ‪ ۱۸‬درصدی تسهیالت طرح ملی‬ ‫مسکن و بازپرداخت ‪ ۱۲‬ساله ان‪ ،‬متقاضیان دریافت واحدهای مسکونی‬ ‫برنامه اقدام ملی می بایســت بابت وام ‪ ۷۵‬میلیون تومانی‪ ،‬اقســاط ‪۱.۲‬‬ ‫میلیون تومان و تســهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی این طرح‪ ،‬اقســاط ‪۱.۷‬‬ ‫میلیون تومانی در هر ماه به بانک عامل بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که بر اساس اعالم مرکز امار ایران‪ ،‬مابه التفاوت درامد‬ ‫و هزینه خانوارهای شهری کشور در سال ‪ ١٣٩٧‬برای دهک های درامدی‬ ‫مختلف در هر ماه با رقم اقساط این تسهیالت‪ ،‬فاصله فاحشی دارد‪.‬‬ ‫بازپرداخت هزینه زمین های دولتی که در این طرح (بر خالف مسکن مهر)‬ ‫قرار است از متقاضیان اخذ شود از ســوی دیگر‪ ،‬امکان ثبت نام و تکمیل‬ ‫مراحل پرداخت مبالغ اعالمی از سوی وزارت راه و شهرسازی را از بسیاری‬ ‫از متقاضیان سلب می کند‪.‬‬ ‫سفره خانوار کوچک تر می شود‬ ‫اقساط ‪ ۱.۲‬تا ‪ ۱.۷‬میلیون تومانی تســهیالت طرح ملی مسکن در حالی‬ ‫است که اخیرا ً برخی رسانه ها اعالم کرده‪ ‬اند‪ ‬متقاضیان طرح ملی مسکن‬ ‫باید ماهانه ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬میلیون تومان پرداخت کنند که محمد اسالمی وزیر‬ ‫راه و شهرسازی هفته گذشته در حاشیه نشســت هیئت دولت در جمع‬ ‫خبرنگاران با رد پرداخت این مبلغ گفت‪ :‬از انجایی که متراژ و مدل ساخت‬ ‫و ساز در هر پروژه طرح ملی مســکن متفاوت است قیمت وام نیز متفاوت‬ ‫خواهد بود و افراد بسته به نوع قرارداد به بانک عامل معرفی می شوند‪.‬‬ ‫با این حال محمود محمود زاده معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و‬ ‫شهرســازی درباره نحوه پرداخت مرحلــه ای اورده متقاضیان طرح ملی‬ ‫مســکن گفت‪ :‬در مرحله اول بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیــون تومان از متقاضیان‬ ‫دریافت می شود تا در یک حساب در بانک عاملی واریز کنند سپس در هر‬ ‫مقطع از پروژه بسته به پیشرفت فیزیکی ان مراحل بعدی اورده متقاضیان‬ ‫به همان حساب واریز خواهد شد و تسهیالت مربوط به طرح ملی مسکن‬ ‫نیز به همین حساب واریز می شود‪.‬‬ ‫به گفته محمود زاده‪ ،‬دولت در طرح ملی مسکن‪ ،‬سازنده نیست بلکه این‬ ‫طرح با پول مردم و توسط بخش خصوصی احداث می شود‪.‬‬ ‫بنابراین خانوارهای متقاضی طرح ملی مسکن باید بتوانند عالوه بر تامین‬ ‫اقساط تسهیالت دریافتی‪ ،‬از پس ارقام ســنگین اورده ها نیز برامده و در‬ ‫مرحله‪ ،‬بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان به حســاب بانک عامل واریز کنند تا‬ ‫سازنده با استفاده از ان‪ ،‬ساخت و ساز را تکمیل کند‪.‬‬ ‫ال منجر به فشار گســترده بر خانواده های دهک های مورد‬ ‫اقدامی که عم ً‬ ‫هدف در این طرح که ظاهرا ً دهک های ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬اعالم شده‪ ،‬وارد خواهد کرد‬ ‫و مجبورند با کوچک تر کردن ســبد مصرف خانوار‪ ،‬به تامین اورده مورد‬ ‫نیاز در این طرح و نیز اقساط تســهیالت دریافتی‪ ،‬در یک بازه چند ساله‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که محمد اسالمی وزیر راه و شهرســازی در حاشیه‬ ‫مراسم امضای تفاهم نامه ساخت ‪ ۱۷۰‬هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان‬ ‫با وزیر اموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش‪ ‬خبرنگار‬ ‫مهر‪ ‬مبنی بر گــران بودن طرح ملی مســکن گفت‪ :‬باالخره کســی که‬ ‫می خواهد خانه دار شــود باید مقداری هم ســختی به خود بدهد! اظهار‬ ‫نظری که شاید تا حدودی برخی نظرات عباس اخوندی وزیر سابق راه و‬ ‫شهرسازی را در خصوص مسکن مهر به ذهن متبادر می کند که می گفت هر‬ ‫کس از هر خدماتی می خواهد استفاده کند‪ ،‬باید هزینه ان را هم بپردازد‪.‬‬ ‫پول داده های اقتصادی ‪ ۱۸۰‬کشــور جهــان را تحلیل کرده‬ ‫و دریافته اســت که هرچه یک کشور فاســدتر باشد‪ ،‬درامد‬ ‫مالیاتی ان کمتر اســت‪ .‬چرا که مردم به جــای مالیات دادن‪،‬‬ ‫رشوه می دهند‪ .‬از یک طرف ان ها به مامورهای مالیاتی‪ ،‬رشوه‬ ‫می دهند و از طرف دیگر وقتی مردم باور داشــته باشــند که‬ ‫دولت شان فاسد اســت؛ به راه های مختلف از پرداخت مالیات‬ ‫فرار می کنند‪.‬‬ ‫نمودار زیر نشان می دهد در کشورهایی که با سطح اقتصادی‬ ‫برابر‪ ،‬کمترین میزان فســاد در ان ها وجــود دارد‪ ،‬درامدهای‬ ‫مالیاتی به انــدازه ‪ ۴‬درصد از تولید ناخالص داخلی بیشــتر از‬ ‫کشورهایی است که باالترین سطح فساد را دارند‪.‬‬ ‫صادرات گاز امنیت اور است‬ ‫مدیر عامل شــرکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬صادرات گاز‬ ‫فقط به منظور درامدزایی نیست بلکه این اقدام برای‬ ‫کشور امنیت می اورد‪.‬‬ ‫حسن منتظر تربتی افزود‪ :‬گاز تنها کاالیی است که بعد‬ ‫از انقالب وارد خانه مردم شده و یکی از شاخصه های‬ ‫جمهوری اســامی ایــران در ایجاد رفــاه و عدالت‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دایره اثربخشی این نعمت طبیعی بر‬ ‫زندگی و صنایع مشهود اســت اظهار داشت‪ :‬کارهای‬ ‫بســیار در صنعت ملی گاز کشــور انجام می شود که‬ ‫اطالع رسانی به موقع و صحیح این فعالیت ها بر عهده‬ ‫روابط عمومی هاست‪.‬‬ ‫مدیــر عامل شــرکت ملــی گاز ایران گفــت‪ :‬روابط‬ ‫عمومی ها نباید درگیر کارهای روزمره شوند و بسیاری‬ ‫از کارهــا از جمله برگــزاری جشــن ها را می توانند‬ ‫برون سپاری کنند تا به دیگر کارهای اصلی خود برسند‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۶۵۸‬هزار و ‪ ۳۴۷‬مشــترک‬ ‫گاز در هزار و ‪ ۱۲۲‬شــهر و افزون بر ‪ ۲۶‬هزار روستای‬ ‫ایران مخاطبان شرکت ملی گاز هســتند که ارتباط‬ ‫با این طیف گســترده از طریق دوایــر روابط عمومی‬ ‫با بکارگیری رســانه های نوین امری خطیر و مهم را‬ ‫مطرح می کند‪.‬‬ ‫اینک ‪ ۹۷‬درصد جمعیت شهری‪ ۷۳ ،‬درصد جمعیت‬ ‫روســتایی و ‪ ۸۷‬درصد از کل جمعیــت ‪ ۸۳‬میلیون‬ ‫نفری ایران در قالب ‪ ۲۵‬میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هزار خانوار‪،‬‬ ‫در گستره یک میلیون و ‪ ۶۴۸‬کیلومترمربعی کشور از‬ ‫مزایای شبکه سراسری گاز طبیعی به عنوان "سوخت‬ ‫پاک" برخوردار هســتند‪ .‬شــرکت ملی گاز ایران به‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫احداث مرز هوایی جنوب‬ ‫کرمان در دستور کار قرار دارد‬ ‫استاندار کرمان گفت‪ :‬مرز هوایی منطقه جنوب کرمان در دستور‬ ‫کار قرار دارد تــا زمینه صــادرات محصوالت کشــاورزی هفت‬ ‫شهرستان جنوب کرمان فراهم شود‪.‬‬ ‫محمدجواد فدائی عصر چهارشــنبه در دومین جشــنواره ملی‬ ‫مرکبات جیرفت ضمن خیرمقدم به سفرا و نمایندگان اتاق های‬ ‫بازرگانی گفت‪ :‬امروز در نشســت گفت و گوی بخش خصوصی و‬ ‫دولت مشــکالت بخش صادرات جنوب کرمان بررسی و پیگیری‬ ‫های الزم انجام می شود تا مشکالت این بخش برطرف شود‪.‬‬ ‫وی به برگزاری جشنواره ملی مرکبات اشاره و تصریح کرد‪ :‬هدف‬ ‫از برگزاری این جشنواره ها معرفی پتانسیل ها و برنامه ریزی برای‬ ‫اینده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬جنوب کرمــان دارای ظرفیت هــای معدنی و‬ ‫کشاورزی است لذا باید این ظرفیت ها به دنیا معرفی شود‪.‬‬ ‫استاندار کرمان هدف از دعوت سفرا و نمایندگان اتاق های مشترک‬ ‫بازرگانی در کشورهای خارجی را شناسایی ظرفیت های منطقه‬ ‫جنوب کرمان برشمرد و گفت‪ :‬منطقه جنوب کرمان در بخش های‬ ‫معادن و کشاورزی اماده سرمایه گذاری است لذا این ظرفیت برای‬ ‫سرمایه گذاری سرمایه گذاران فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فراهم کردن زمینه ســرمایه گذاری ســرمایه گذاران‬ ‫خارجی‪ ،‬معرفی محصوالت و ظرفیت هــای منطقه از مهم ترین‬ ‫خواسته ها برای ارتباط است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســاالنه چهار و نیم میلیون تن انواع محصوالت‬ ‫کشاورزی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان تولید می شود‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از این میزان یک میلیون تن محصول صادر می شود‬ ‫لذا با این همه تولید فقر منطقه غیرمعقول است‪.‬‬ ‫وی وجود دالالن و غیرفعال بودن تعاونی ها را علت مشکل بخش‬ ‫کشاورزی برشمرد و گفت‪ :‬برای حل این مشکل نیازمند همت و‬ ‫تالش مردم این منطقه هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تنظیم بازار از مشکالت دیگر کشاورزی منطقه جنوب‬ ‫کرمان است لذا باید طوری برنامه ریزی کنیم که هم تولید کننده‬ ‫و هم مصرف کننده متضرر نشوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای تنظیم بازار نیازمند توجه به صادرات هستیم‬ ‫لذا امیدواریم بــا برنامه ریزی های انجام شــده شــاهد کاهش‬ ‫مشکالت در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫رابطه «فساد» با درامدهای مالیاتی چیست؟‬ ‫اخرین گزارش صنــدوق بین المللی پول نشــان می دهد که‬ ‫کشورهای فاسد‪ ،‬درامد مالیاتی کمتری دارند‪.‬‬ ‫«هزینه های فســاد عمیق اســت‪ .‬دالرهایی که شما به عنوان‬ ‫مالیات پرداخت می کنید‪ ،‬به راه های مختلفی گم می شــوند و‬ ‫به جای انکه به مدرسه ها‪ ،‬جاده ها و بیمارستان ها برسد؛ سر از‬ ‫جیب های برخی افراد در می اورد‪ ».‬صندوق بین المللی پول در‬ ‫گزارشی درباره فساد چنین می نویسد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬این روند نه تنها برای مردم بلکه برای‬ ‫دولت ها هم اســیب جدی دارد و توان دولت ها برای کمک به‬ ‫رشد اقتصاد و انتفاع تمام شهروندان را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫هیچ کشوری در برابر فســاد ایمن نیست‪ .‬صندوق بین المللی‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫همین منظــور ‪ ۳۳۸‬هزار کیلومتر شــبکه توزیع گاز‬ ‫شهری را مدیریت و نگهداری می کند‪.‬‬ ‫همچنین شــرکت ملی گاز ایران با تامین ســوخت‬ ‫پاک مورد نیاز روستانشــینان کشــور ایفاگر نقشی‬ ‫بســزا در جلوگیری از مهاجرت به شــهرها‪ ،‬صیانت‬ ‫محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع‪،‬‬ ‫استفاده از سوخت پاک و ارزان‪ ،‬کمک به اقتصاد خانوار‪،‬‬ ‫صرفه جویی در اســتفاده از فراورده های گاز طبیعی و‬ ‫همچنین دستیابی به توسعه پایدار است‪.‬‬ ‫شــرکت ملی گاز ایران که یکی از چهار شرکت اصلی‬ ‫وابسته به وزارت نفت است با افزون بر نیم قرن سابقه‬ ‫فعالیت‪ ،‬از ســال ‪ ۱۳۴۴‬تاکنون با ساخت و نگهداری‬ ‫‪ ۱۰‬خط لوله سراسری شبکه گازرسانی وظیفه تامین‬ ‫سوخت پاک را نه تنها برای بخش های خانگی و تجاری‬ ‫بلکه برای نیروگاه ها‪ ،‬صنایع عمده و صنایع پتروشیمی‬ ‫درکشور بر عهده دارد‪.‬‬ ‫این شــرکت عظیم یکی از ‪ ۱۰‬شرکت بزرگ فعال در‬ ‫عرصه استخراج‪ ،‬فراوری و توزیع سوخت گاز در منطقه‬ ‫خاورمیانه محســوب می شــود‪ .‬ایران با ‪ ۳۴‬تریلیون‬ ‫مترمکعب ذخیره گاز طبیعی که افزون بر ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫از کل ذخایر گازی جهان را تشکیل می دهد بزرگترین‬ ‫دارنده ذخایر گاز در دنیاست‪.‬‬ ‫ایران همچنین روزانــه بطور میانگیــن ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز به عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ارمنســتان و نخجوان‬ ‫صادر می کند‪.‬‬ ‫نشست سراسری روسای روابط عمومی شرکت ملی‬ ‫گاز ایران که دیروز در مشــهد اغاز شد امروز به پایان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫طرح تولید ‪۱‬میلیون‬ ‫بشکه نفت در دستورکار‬ ‫ف و تولید‬ ‫شرکت های اکتشا ‬ ‫یک مقام مســئول در وزارت نفت گفت‪ :‬طرح تولید یک‬ ‫میلیون بشکه نفت از طریق شرکت های اکتشاف و تولید‬ ‫ایرانی‪ ،‬از سوی گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری‬ ‫پیشنهاد شده و در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت نفت‪ ،‬مهــدی میرمعزی‪ ،‬رئیس مجمع‬ ‫شــرکت های اکتشــاف و تولید ایرانی گفت‪ :‬به منظور‬ ‫فراهم کــردن مقدمات اجرای طرح تولیــد یک میلیون‬ ‫بشکه نفت در روز از طریق شرکت های اکتشاف و تولید‬ ‫ایرانی‪ ،‬با همکاری شــرکت ملی نفت ایران چند موضوع‬ ‫را در دســت اقدام قرار داده ایم که بر این اساس‪ ،‬اعمال‬ ‫تغییراتی در مدل قراردادی ‪ IPC‬به منظور پشــتیبانی‬ ‫بیشــتر از شــرکت های ایرانی در حین اجرای قرارداد‪،‬‬ ‫درخواست اصالح مفادی از قانون بودجه و بهره مندی از‬ ‫ظرفیت های صندوق توسعه ملی به عنوان اعطاکننده و یا‬ ‫تضمین کننده تسهیالت در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه در این طرح و به منظــور افزایش یک‬ ‫میلیون بشکه ای ظرفیت تولید نفت کشور‪ ،‬برای توسعه‬ ‫هشت میدان توسط شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی‬ ‫برنامه ریزی شده است‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که با تصویب‬ ‫هدفگذاری های اولیه در باب بهره مندی از ظرفیت های‬ ‫صندوق توســعه ملی‪ ،‬طی یکســال اینده قراردادهای‬ ‫توسعه ای برای تعدادی از این میادین امضا و کار با جدیت‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫میرمعزی از تشکیل کنسرسیوم هایی در میان شرکت های‬ ‫اکتشــاف و تولید ایرانی نیز خبر داد و افــزود‪ :‬به منظور‬ ‫اســتفاده بهینه تر از توانمندی های مشــترک و تقویت‬ ‫ظرفیت های موجود شــرکت ها برای حضور در میادین‬ ‫بزرگ تر‪ ،‬چندین کنسرســیوم از شــرکت های ‪E&P‬‬ ‫تشکیل شده اســت و البته برخی شــرکت ها نیز تمایل‬ ‫داشته اند به صورت مستقل فعالیت کنند‪.‬‬ ‫ایده تشکیل کنسرسیو م هایی متشــکل از شرکت های‬ ‫اکتشاف و تولید ایرانی در نشست بررسی استراتژی های‬ ‫نوین کسب وکار این شــرکت ها در اردیبهشت ماه امسال‬ ‫مطرح شد‪ .‬معاون توســعه و مهندسی شرکت ملی نفت‬ ‫ایران در ان نشست عنوان کرده بود «پیشنهاد ما تشکیل‬ ‫کنسرسیومی از شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی است‬ ‫تا بتوانند هم در تامین مالی و هم اجرای پروژه ها عملکرد‬ ‫بهتری داشته باشند» و امروز در مجمع اعالم شد که این‬ ‫کنسرسیوم ها شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫میرمعــزی مجموعــه فعالیت هــای در دســت اقدام‬ ‫مجمع شــرکت های اکتشــاف و تولید ایرانی را نشانگر‬ ‫ظرفیت های قابل توجه مجمع برای همفکری و دستیابی‬ ‫به هدفگذاری های مدنظر خواند و ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫مواردی که مجمع باید به ان توجه داشته باشد‪ ،‬ساختن‬ ‫مدل های قراردادی بــرای همکاری بــا وزارت نفت در‬ ‫پروژه های نگهداری و بهره برداری (‪ )O&M‬است‪.‬‬ ‫میرمعزی ایــن را هم گفت کــه ثبت حقوقــی مجمع‬ ‫شرکت های اکتشــاف و تولید ایرانی در دست پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫جهانگرد شترسوار ایرانی از بیله سوار عازم جمهوری اذربایجان شد‬ ‫یک جهانگرد هرمزگانی که با هدف معرفی شتر دوکوهانه ایرانی در جهان‪ ،‬سفر خود به دور دنیا‬ ‫را از شهرستان مشگین شهر استان اردبیل اغاز کرد‪ ،‬روز پنجشنبه از طریق مرز زمینی بیله سوار‬ ‫مغان عازم جمهوری اذربایجان شد‪.‬‬ ‫دکترمحمد امیری رودان که قصد دارد این سفر ســخت و مسیر طوالنی را به دور دنیا طی کند‬ ‫خبر‬ ‫از سهمیه بنزین سفر تا‬ ‫ارائه تسهیالت گردشگری‬ ‫درنظر گرفتن بنزین سفر و تعطیالت زمستانی‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫ن کشتی های‬ ‫با نرخ چهار درصد به فعاالن گردشگری و ورود نخستی ‬ ‫سه طبقه به دریانوردی توســط داریوش در دوران هخامنشی به‬ ‫عنوان مهمترین رویدادهای این هفته دنبال شد‪.‬‬ ‫اخبار حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در هفته‬ ‫که گذشت با موضوعات و عناوین پرباری مواجه بود بطوریکه وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری هفته پُر سفری را پشت‬ ‫سر گذاشت‪ .‬علی اصغر مونسان ابتدای هفته جاری راهی هرمزگان‬ ‫شد و پس از ان به خراسان جنوبی رفت‪ .‬وی در ایین پالک کوبی‬ ‫بندرعباس به عنوان شــهر خالق صنایع دستی بندرعباس گفت‪:‬‬ ‫بنابر امار سازمان های جهانی حوزه گردشگری‪ ،‬سال گذشته این‬ ‫حوزه ‪۱۱‬میلیارد و ‪۷۰۰‬میلیون دالر برای ایران درامد مســتقیم‬ ‫داشته و امســال نیز ‪۱۱‬میلیارد دالر ســهم این بخش است‪.‬این‬ ‫موضوع نشان دهنده ظرفیت گردشــگری در بی اثر کردن تالش‬ ‫جریان های معاند بر علیه کشور است‪.‬‬ ‫****بندرعباس از عنوان شهر خالق استفاده کند‬ ‫یونسکو به تازگی نام بندرعباس را به عنوان یکی از شهرهای خالق‬ ‫جهان در حوزه صنایع دســتی ثبت کرده هرچند به دست اوردن‬ ‫این عنوان اسان نبوده و در فرایندی طوالنی و پیچیده با محوریت‬ ‫شهرداری‪ ،‬به بندرعباس رسیده‪ ،‬اما باید توجه داشت بهره برداری‬ ‫درست از این عنوان و نگاهداشت عنوان شهر خالق‪ ،‬خالقیتی به‬ ‫مراتب بیشتر از کسب ان را طلب می کند‪.‬‬ ‫شبکه شــهرهای خالق یونســکو در ســال ‪ ۲۰۰۴‬و برای ترویج‬ ‫همکاری میان شــهرهایی به راه افتاد که از خالقیــت به عنوان‬ ‫عاملی راهبردی برای پیشرفت پایدار شهری استفاده کرده بودند‪.‬‬ ‫شهرهایی که این شبکه را تشکیل داده اند‪ ،‬برای رسیدن به هدف‬ ‫مشترکی با هم کار می کنند‪ :‬قرار دادن خالقیت و صنایع فرهنگی‬ ‫در قلب برنامه های توسعه شان در سطح محلی و همکاری فعال در‬ ‫سطح بین المللی‪.‬‬ ‫****هرمزگان قطب گردشگری دریایی کشور می شود‬ ‫همچنین وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری و صنایع دستی در‬ ‫ادامه سفر خود به استان هرمزگان از گسترش گردشگری دریایی‬ ‫هرمزگان خبر داد و گفت‪ :‬شــمار گردشگران ورودی به هرمزگان‬ ‫در برخی بازه های زمانی مانند عید نــوروز افزایش قابل مالحظه‬ ‫ای می یابدکه با توجه به وجود جزایر و ساحل طوالنی‪ ،‬همچنین‬ ‫اب و هوای متنوع می تواند در همه طول سال پذیرای تعداد باالی‬ ‫گردشگران باشد‪ .‬در گام اول باید این استان به هموطنان شناسانده‬ ‫و شــناخت خوبی نســبت به جاذبه های ان در کشور ایجاد شود‪،‬‬ ‫سپس تورهای گردشگری برای ان دایر شود‪.‬‬ ‫****تعطیالت زمستانی و بنزین سفر‬ ‫وزیر میراث فرهنگی در ادامه سفرهای استانی این وزارتخانه عازم‬ ‫خراسان جنوبی شد‪ .‬مونسان در ابتدای ورود خود به این استان در‬ ‫جمع خبرنگاران حرف های مهمی زد‪ .‬که از ان جمله می توان به‬ ‫درخواست از دولت برای سهمیه بنزین سفر و تعطیالت زمستانی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫****‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان منابع برای تسهیالت گردشگری‬ ‫در اختیار است‬ ‫مونسان در نشستی با فعاالن گردشگری خراسان جنوبی در طبس‬ ‫گفت‪ ۶۰۰ :‬میلیارد تومان منابع از محل صندوق توسعه ملی برای‬ ‫پرداخت تســهیالت با نرخ چهار درصد در اختیار اســت که همه‬ ‫فعاالن گردشگری می توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۵۰‬پروژه گردشگری در کشور‬ ‫دست اجرا است اظهار داشت‪ :‬در این میان حدود ‪ ۵۰۰‬پروژه هتل‬ ‫و اقامتگاه است که رکوردی در تاریخ صنعت گردشگری محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫****افول قدرت دریایی‬ ‫تنها برنامه جذاب هفته جــاری میراث فرهنگی را شــاید بتوان‬ ‫نشست «دریانوردی در امپراتوری هخامنشی» نام برد‪.‬‬ ‫در این نشست که اوی باخنهایمر‪ ،‬محقق زبان شناسی خاورنزدیک‬ ‫موسســه مطالعات تاریخ و جامعه ایران باستانِ سخنرانی کرد‪ ،‬از‬ ‫اهمیت مطالعه رابطه ایرانیان و منابع ابی در دوران هخامنشــی‬ ‫گفت و بعد به سراغ دریانوردی هخامنشیان رفت‪.‬‬ ‫او در سخنرایش از اقتدار پارس ها دوره هخامنشی به دریا خبر داد‬ ‫و مطرح کرد‪ :‬پادشاهان هخامنشــی اب را تکنیکی برای اعمال‬ ‫نفوذ بر مخالفان خود می دانســتند‪ .‬از این رو‪ ،‬نخســتین نیروی‬ ‫دریاییِ ثابت ‪ -‬که در ایام صلح هم اماده باش بود ‪ -‬را ایجاد کردند‪.‬‬ ‫انهااموختن شنا را در کنار سوارکاری‪ ،‬تیراندازی و راستگویی‪ ،‬یکی‬ ‫از اصول الزم برای تدریس در مدارس می دانستند‪.‬‬ ‫این باستان شناس استرالیایی ادامه داد‪ :‬داریوش بود که نخستین بار‬ ‫کشــتی های ســه طبقه را وارد دریانوردی کرد که «تری رِم» نام‬ ‫دارد و پاروزن های ان به ســه صف در ســه طبقه جا می گرفتند‪.‬‬ ‫این کشــتی ها قدرت بازدارندگی فوق العاده ای داشتند و مثال به‬ ‫دســتور کمبوجیه‪ ،‬برای حمله به مصر‪ ،‬چهل کشتیِ سه طبقه که‬ ‫حدود ‪ ۱۸۰‬نفر در هریک قرار می گرفتند و در پارو می زدند تدارک‬ ‫دیده شد‪ .‬همچنین او از راه دریا نیروهایی را برای شناسایی به مقر‬ ‫دشمنان خود می فرستاد تا کسب اطالع کنند‪ .‬هرودت نوشته است‬ ‫که از این راه اطالعات خوبی درباره دریای ســند داشتند و حتی‬ ‫پس از تصرف انجا‪ ،‬فانوس های دریایی ساختند‪ .‬او حتی کسانی را‬ ‫تا رود دانوب می فرستد و می دانیم که هخامنشیان تا قلب اروپا و‬ ‫تا رومانی پیش رفتند‪ .‬جالب اســت بدانید در انجا گل نبشته های‬ ‫هخامنشی هم به دست امده است‪.‬‬ ‫باخنهایمر گفت‪ :‬هخامنشیان در شــرایطی بر پهنه ابی مدیترانه‬ ‫مســلط شــدند که مصری ها‪ ،‬یونانی ها و فنیقی ها در تالش برای‬ ‫محافظت از ان بودند اما با اســتقرار هخامنشیان‪ ،‬مدیترانه ‪۳۰۰‬‬ ‫ســال در اختیار انان بود؛ مصر را در اختیار داشتند و در اتن و در‬ ‫قلب یونان با یونانی ها می جنگیدند‪.‬‬ ‫این محقق زبان شناســی خاورنزدیک موسســه مطالعات تاریخ‬ ‫و جامعه ایران باســتان از راه ابریشــم دریایی گفــت که به لطف‬ ‫هخامنشیان ایجاد شد و هنوز هم وجود دارد و معنا دارد‪ :‬این اتفاق‬ ‫نشان از قدرت هخامنشیان داشــت و اینکه دریانوردان ایرانی تا‬ ‫سده ها در اقیانوس ها از چین و هند تا زنگبار حضور بی قید و شرط‬ ‫ت رو به افول نهاد موضوعی‬ ‫داشتد اما اینکه چگونه شد که این قدر ‬ ‫است که باید مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫****پروژه طرح نشان ملی گردشگری و فعاالن این صنعت‬ ‫درایــن هفته همچنین طی نشســتی بــا حضور فعــاالن حوزه‬ ‫گردشــگران‪ ،‬پروژه برند ملی گردشــگری در اتــاق فکر معاونت‬ ‫گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫تشریح و مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت‪.‬‬ ‫روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬این سفر توسط سازمان خواروبار جهانی فائو و با همکاری‬ ‫سازمان تحقیقات امور دام کشور برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫امیری رودان سفر خود را از خردادماه اغاز کرده و امروز شهرســتان بیله سوار را به مقصد شهر‬ ‫گنجه جمهوری اذربایجان ترک کرد‪ .‬وی با بیان اینکه این ســفر به مدت ‪۲.۵‬ســال به طول‬ ‫می انجامد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از جمهوری اذربایجان ‪،‬گرجســتان‪،‬ترکیه با هماهنگی سازمان فائو در‬ ‫ایتالیا مقصد بعدی سفر خود را تعیین خواهد کرد‪.‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 163‬شنبه ‪ 14‬دی ‪98‬‬ ‫بسته تشویقی برای حضور گردشگران چینی در تهران‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اســتان تهران با اشاره به‬ ‫اینکه برای جذب گردشگران در ســال نو چینی برنامه خواهیم داشت گفت‪ :‬در‬ ‫صدد هستیم تا در بازه زمانی چهارم تا بیستم بهمن ماه بسته های تشویقی برای‬ ‫حضور گردشگران چینی ارائه دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش روز پنجشــنبه اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان تهران‪ ،‬پرهام جانفشان عراقی اظهار داشت‪ :‬با همکاری و مشارکت بخش‬ ‫خصوصی به مناسبت سال نو چینی بسته های تشویقی برای حضور گردشگران‬ ‫چینی از تاریخ ‪ ۴‬الی ‪ ۲۰‬بهمن ماه در تهران ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشــور چین به عنوان یک مقصد هدف برای جذب گردشگران‬ ‫خارجی به ایران به دلیل جمعیت باالی مســافر‪ ،‬نزدیکی مســافت و اشتراکات‬ ‫فرهنگی شناخته می شود گفت‪ :‬عرضه بسته های تشویقی می تواند گردشگران‬ ‫چینی را برای سفر تعطیالت سال نو به ایران ترغیب کند‪.‬‬ ‫جانفشان افزود‪ :‬برنامه های سال نو چینی شامل جشن های مرتبط با اداب و رسوم‬ ‫سال نو چینی‪ ،‬تخفیف در مراکز اقامتی و پذیرایی‪ ،‬حضور راهنمایان چینی زبان در‬ ‫موزه ها و مراکز گردشگری می باشد‪.‬‬ ‫این مسئول خاطرنشــان کرد‪ :‬بر اساس دســتور العمل وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬تهران به عنوان یکی از ‪ ۱۰‬استان منتخب در اجرای‬ ‫برنامه های سال نو چینی برای جذب گردشگران می باشد‪ ،‬که انتظار می رود تا‬ ‫با اعالم برنامه ها پیش بینی شده به تورگردانان این کشور موجب حضور بیشتر‬ ‫گردشگران چینی در تهران شود‪.‬‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران خاطر نشان کرد‪ :‬جلسات متعددی با حضور‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی به منظور برنامه ریزی رویداد سال نو چینی در استان‬ ‫تهران بر اساس سالیق گردشگران چینی برگزار شده است‪.‬‬ ‫ســال نو از مهمترین تعطیالت ســنتی مردم چین اســت‪ .‬گاهشماری چینی‪،‬‬ ‫گاهشماری ترکیبی شمسی‪-‬قمری است و حرکت خورشــید‪ ،‬ماه و ستارگان‪،‬‬ ‫تعیین کننده روزها‪ ،‬ماه ها و سال ها هستند‪.‬‬ ‫هر سال‪ ،‬در بهمن ماه مراسم سال نو چینی برگزار می شود‪.‬‬ ‫سال نو‪ ،‬با پدیدار شدن ماه در نخستین روز ســال اغاز می شود و به همین علت‬ ‫گاه به ان سال نوی قمری نیز گفته می شــود‪ .‬جشن سال نو‪ ،‬عموماً پانزده روز به‬ ‫طول می انجامد و با جشن فانوس پایان می یابد‪ .‬در بیشتر کشورهایی که چینی ها‬ ‫اکثریت را تشکیل می دهند یا اقلیت قدرتمندی هستند‪ ،‬سال نوی چینی جشن‬ ‫گرفته می شود؛ از ان جمله می توان به چین‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬تایوان‪ ،‬برونئی‪ ،‬کره‬ ‫شمالی و کره جنوبی‪ ،‬مغولستان‪ ،‬نپال‪ ،‬بوتان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬اندونزی‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫فیلیپین و تایلند اشاره کرد‪.‬‬ ‫براین اســاس در بســته حمایتی نیز با تخفیف در هزینه هــا و تامین ذائقه های‬ ‫تفریحی و توریســتی چینی ها زمینه های حضور و جذب گردشگران را به ایران‬ ‫فراهم می کنند‪.‬‬ ‫مرگ دلفین ‪ 6‬میلیاردی با ماهی تیغ دار‬ ‫الفای ‪ 6‬میلیاردی مرد‪.‬هنوز عکسی از جسدش منتشر‬ ‫نشده و خبری هم از صاحبش نیست‪ .‬مسووالن برج‬ ‫میالد هم علت مرگ این دلفین را نمی دانند اما یکی از‬ ‫کارشناسان مطلع علت مرگ الفا را خوردن ماهی تیغ‬ ‫دار اعالم کرد نه نارسایی قلبی‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گروه محیط زیســت خبرگزاری‬ ‫فارس‪ ،‬در چند روز اخیــر اخباری مبنی بر مرگ یک‬ ‫دلفین و یک شیر دریایی در مجموعه دلفیناریوم برج‬ ‫میالد منتشر شد‪.‬‬ ‫پیمانکار متهم است که این اخبار را از نهادهای نظارتی‬ ‫از جمله محیط زیست و دامپزشکی و حتی مجموعه‬ ‫برج میالد پنهان نگه داشته است‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫محیط زیست و سالمت شورای شهر تهران ماجرای‬ ‫مرگ این دلفین مشــکوک دانســته و درخواســت‬ ‫گزارشی از ســوی شــهرداری درباره علت مرگ ان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫امروز شــخصی که خــود را نماینده تامیــن کننده‬ ‫گونه های پستاندار دریایی معرفی می کند به یکی از‬ ‫رسانه ها گفته است که فقط یک دلفین و ان هم در ‪۲۹‬‬ ‫اذر بر اثر نارسائی قلبی جان باخته و ادعاهای مبنی‬ ‫بر مرگ دو شــیر دریایی و یا این که چند ماه از مرگ‬ ‫دلفین گذشته‪ ،‬صحت ندارد‪ .‬ادعاهایی که یک به یک‬ ‫از سوی دستگاه های نظارتی رد شد‪.‬‬ ‫مهرداد کتال محســنی معاون محیط طبیعی محیط‬ ‫نجات نگین «قرمز فام» خلیج همیشه‬ ‫فارس با گردشگری‬ ‫چند وقتی می شــود که فعالیت معدن برداشت خاک‬ ‫هرمز متوقف شــده اســت‪ ،‬ان هم به واســطه رونق‬ ‫گردشگری در این جزیره رویاگونه؛ محلی ها می گویند‪:‬‬ ‫انچنان گردشگری در معیشت بومیان تاثیرگذار بوده‬ ‫است که دیگر نمی خواهند معدن فعال شود‪.‬‬ ‫سمیرا خباز‪ :‬شــاید همه ما در رویاهایمان ساحلی را‬ ‫با ماسه های نرم و درخشــان را تصور کرده ایم‪ ،‬غافل از‬ ‫اینکه جزیره هرمز این امکان را برای مان فراهم می کند‬ ‫که در داخل مرزهای سرزمین مان یک تابلوی نقاشی‬ ‫قرمز را ببینیم و شــب ها در یک ساحل درخشان قدم‬ ‫بزنید‪.‬‬ ‫هرمز بهشت زمین شناسان اســت با گنبدهای نمکی‬ ‫رنگارنگ‪ ،‬کانی ها و سنگ های زیبا‪ ،‬طبیعت این جزیره‬ ‫انچنان متفاوت از دیگر مناطق کشــور است که حتی‬ ‫تصور می کنید وارد یک سیاره دیگر شده اید‪.‬‬ ‫عالوه بر طبیعت متفاوت هرمز‪ ،‬معماری قلعه پرتغالی ها‬ ‫و تاریخچه ان هم می تواند یکی از انگیزه های ســفر به‬ ‫این جزیره باشد‪.‬‬ ‫برای سفر به این جزیره فاصله هشت کیلومتری اش را با‬ ‫شهر بندرعباس به مدت حدود ‪ 45‬دقیقه با شناوری که‬ ‫‪ 15‬هزارتومان هزینه ان دارد‪ ،‬می گذارنم‪ ،‬البته راه های‬ ‫رسیدن به جزیره خیلی اسان است‪ ،‬چون از شهرهای‬ ‫مختلف به بندرعباس هم قطار هست و هم هواپیما‪ .‬از‬ ‫شهرهای تهران‪ ،‬مشهد‪ ،‬یزد‪ ،‬کاشــان‪ ،‬اردکان‪ ،‬بافق‪،‬‬ ‫سیرجان‪ ،‬میبد و اصفهان می توانید با قطار خودتان را‬ ‫به بندرعباس برسانید و از انجا با لنج ‪ ۴۰‬دقیقه ای راهی‬ ‫هرمز شوید‪ .‬به بندرعباس که رسیدید لنج ها و قایق های‬ ‫اسکله که هر ‪ ۱۵‬دقیقه یکبار از صبح تا ساعت ‪ ۴‬عصر‬ ‫به سمت قشم و از انجا به هرمز می روند شما را به مقصد‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫در ابتدای ورود ساختمان بلند تنها هتل هرمز نشان از‬ ‫قوت گرفتن نقش گردشگری در ان را دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر هتل فعال این جزیره که در نیمه دوم سال و با‬ ‫توجه به مناسب شدن هوای منطقه میزبان گردشگران‬ ‫بسیاری است‪ ،‬سراســر جزیره بیضوی شکل خانه های‬ ‫بوم گردی و رستوران های محلی پذیرای طبیعتگردان‬ ‫هســتند تا با هزینه کمی بتوانید یکی از جزائر شگفت‬ ‫انگیر خلیج فارس را ببینید‪.‬‬ ‫در ابتدای ورودتان به جزیره می توانید با وسائل حمل و‬ ‫نقل منحصربه فردش راهی قلعه پرتغالی ها شوید‪ ،‬سه‬ ‫چرخه‪ ،‬موتور و ماشــین جهت رفت و امد بین مناطق‬ ‫مختلف اســتفاده کنید در قلعه پرتغالی ها این شرایط‬ ‫فراهم می شود که کمی از تاریخچه این جزیره اطالعات‬ ‫کسب کنید‪.‬‬ ‫جزیــره ‪ 42‬کیلومتری هرمــز‪ ،‬مهاجــران زیادی از‬ ‫هرمزگان و حتی هند و افریقا به خود دیده و ســپس‬ ‫توسط پرتغالی ها اشغال شده است‪ .‬بسیاری این جزیره‬ ‫را به علت موقعیت جغرافیایــی ان و مجاورت با تنگه‬ ‫هرمز‪ ،‬کلید خلیج فارس می داننــد و همین موقعیت‬ ‫است که ان را در طول تاریخ‪ ،‬از نظر راهبردی و بازرگانی‬ ‫از اهمیت خاصی برخوردار کرد‪ .‬انگیزه پرتغالی ها برای‬ ‫تصاحب این جزیره هم به دلیل موقعیت اســتراتژیک‬ ‫ان بوده است‪.‬‬ ‫قلعه پرتغالی های هرمز که در ضلع شمالی این جزیره‬ ‫و در ساحل دریا قرار دارد‪ ،‬مهم ترین قلعه باقی مانده از‬ ‫روزگار تسلط پرتغالی ها بر سواحل و جزایر خلیج فارس‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ 1507‬میالدی‪ ،‬در محلی موسوم به مورنا‬ ‫به شکل چند ظلعی نامنظم احداث شده و ساختمان ان‬ ‫بسیار محکم است و دیوارهایی به قطر ‪ 3/5‬متر با چند‬ ‫برج به ارتفاع ‪12‬متر دارد‪.‬‬ ‫کلیسای ساخته شــده در این جزیره یکی از زیباترین‬ ‫بخش های باقیمانده از ان اســت که دارای دو ردیف‬ ‫ستون های سنگی دایره ای شکل با قوس های زیبایی از‬ ‫سنگ های مرجانی تراش خورده است‪.‬‬ ‫علی جعفری کارشــناس میــراث فرهنگــی درباره‬ ‫نحوه ســاخت این قلعه می گویــد‪ :‬پرتغالی ها با کمک‬ ‫برده های افریقایی این قلعه را ســاختند و مخالفانشان‬ ‫را در سیاهچاله های ان زندانی می کردند و تا زمانیکه‬ ‫می مردند در سیاهچاله های این زندان باقی می ماندند‪.‬‬ ‫در ورودی قلعه پرتغالی ها‪ ،‬بازار ســاحلی جزیره هرمز‬ ‫است که زنان جزیره صنایع دستی خود را می فروشند‬ ‫در این میان ســوزن دورزی های زیبا‪ ،‬نقاب های زنانه‬ ‫و نقاشی های روی شیشــه دیده می شود‪ .‬بازار صنایع‬ ‫دستی جزیره هرمز یکی از دیدنیهای جزیره هرمز است‪.‬‬ ‫بازار خاک قرمــز و رنگی هم داغ اســت‪ ،‬اما انطو رکه‬ ‫معاون فنی اداره محیط زیست هرمزگان می گوید‪ :‬این‬ ‫خاک های فروشی دیگر خاک برداشت شده از جزیره‬ ‫نیســت‪ ،‬چون اجازه برداشــت خاک داده نمی شود و‬ ‫محلی ها برای اینکه خاک های زیبای هرمز در خاطرتان‬ ‫بماند‪ ،‬خاک های صنعتی را جایگزین کرده اند‪.‬‬ ‫بخش دردناک ســفر به این جزیره برداشــت خاک و‬ ‫صادرات ان است‪ ،‬هرچند علی مریدی مدیرکل دفتر‬ ‫اب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬در رابطه با‬ ‫استحصال و صادرات خاک جزیره هرمز به کشور های‬ ‫عربی گفته بود که براســاس قانون‪ ،‬ســازمان محیط‬ ‫ک را برای مصارف‬ ‫زیست و وزارت کشاورزی صادرات خا ‬ ‫صنعتی مجاز کرده اند و خاک جزیره هرمز به دلیل این‬ ‫که مصرف دارویی و رنگ امیــزی دارد برای کار های‬ ‫ازمایشی صادر می شود و از لحاظ قانونی مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫اما رونق گرفتن گردشگری هرمز باعث شده که معضل‬ ‫چندین ساله فروش خاک ارزشمند ان هم تا حدودی‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫زیست اســتان تهران در گفت وگو با خبرنگار فارس‬ ‫با بیان اینکه متاســفانه مســووالن این مجموعه با‬ ‫پنهانکاری مرگ این دلفین را مســکوت نگه داشته‬ ‫بودند و ما از طریق یک گزارش خبــری متوجه این‬ ‫اتفاق شدیم‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اطالع از این اتفاق یک تیم از‬ ‫کارشناسان ارشد سازمان محیط زیست برای بررسی‬ ‫این مساله به محل دلفیناریوم میالد مراجعه کردند اما‬ ‫حدود یک ساعت به انها اجازه ورود داده نشد و وقتی به‬ ‫داخل راه یافتند با الشه دلفین مواجه شدند‪.‬‬ ‫طرف قرارداد محیط زیست با این مجموعه شخصی به‬ ‫نام همایون شهباز کیا است که با گذشت چند روز از‬ ‫خبری شدن این اتفاق هنوز هیچ واکنشی نشان نداده‬ ‫(گفته می شود صاحب دلفین تلف شده است) و فردی‬ ‫به نام ســید مجتبی عبادی نماینده خود را به عنوان‬ ‫تامین کننده گونه های پستانداران دریایی دلفیناریوم‬ ‫برج میالد معرفی می کند و مدعی شده که الفا بر اثر‬ ‫نارسائی قلبی جان باخته است‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که معاون محیط طبیعی سازمان‬ ‫محیط زیست با اشاره به مشکالتی که در ابتدای سال‬ ‫در زمینه انتقال حیوانات این مجموعه پیش امده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در همــان زمان به مجموعه اعــام کردیم که‬ ‫شهباز کیا به عنوان تامین کننده گونه های پستانداران‬ ‫دریایی دلفیناریوم برج میالد معرفی شــده است نه‬ ‫شخص دیگری‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫پروژه طرح نشان ملی‬ ‫گردشگری و فعاالن این صنعت‬ ‫دراین هفتــه همچنین طی نشســتی با حضور فعــاالن حوزه‬ ‫گردشــگران‪ ،‬پروژه برند ملی گردشــگری در اتاق فکر معاونت‬ ‫گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫تشریح و مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت‪.‬‬ ‫زاهد شفیعی گفت‪ :‬در نشســت اتاق فکر معاونت گردشگری که‬ ‫با حضور معاون گردشــگری و جمعی از فعاالن بخش خصوصی‪،‬‬ ‫اساتید و صاحب نظران حوزه گردشگری برگزار شد‪ ،‬پیشرفت در‬ ‫فازهای مختلف پروژه برند ملی گردشگری‪ ،‬گزارش دستاوردهای‬ ‫حاصل و تاثیرات اتی این طرح در ابعاد مختلف صنعت گردشگری‬ ‫کشور توسط بخش مجری مطرح و درباره ان تبادل نظر انجام شد‪.‬‬ ‫****موضوع ایجاد کارگروه مشترک بین اتاق فکر گردشگری‬ ‫و مجلس به عنــوان منتخبــی از این بخش و نماینــدگان عضو‬ ‫فراکسیون گردشگری مطرح و نسبت به برگزاری جلسات ادواری‬ ‫برای مطرح کردن دغدغه های حوزه گردشگری تاکید شد‪.‬‬ ‫**** پوستر و تمبر سه رویداد گردشگری ایران رونمایی شد‬ ‫تمبر جنگل های هیرکانی ‪ ،‬پوستر محافظت از این جنگل و پوستر‬ ‫مازندران پایتخت گردشگری اکو‪ ۲۰۲۲‬به عنوان سه رویداد مهم‬ ‫گردشگری ایران و مازندران در جریان برگزاری جشن ملی ثبت‬ ‫جهانی جنگل های هیرکانی در بابلسر رونمایی شد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد میزبانــی مازندران بــه عنوان پایتخت گردشــگری‬ ‫کشورهای عضو اکو (ســازمان همکاری اقتصادی) حدود ‪ ۶‬ماه‬ ‫پیش داده شــد و ‪ ۱۲‬مهر ماه امســال به تصویب هیات وزیران‬ ‫کشورهای عضو اکو در تاجیکستان درامد و امروز در این جشن‬ ‫از پوستر مازندران پایتخت گردشگری اکو ‪ ۲۰۲۲‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫****ثبت روز گردشگری در تقویم کشور‬ ‫روز ملی گردشــگری یعنی هیچ یک از فعالیت هــای اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی یا انسانی این حوزه تنها در انزوا رونق نمی گیرد و واقعیت‬ ‫این است که گردشگری فعالیتی فراصنعتی محسوب می شود که‬ ‫به بخش های مختلف دیگری نیز تسری یافته و در نتیجه وظیفه‬ ‫ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را می طلبد‪.‬‬ ‫****ثبت ملی "گویش دماوندی" در حال پیگیری است‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گرشگری و صنایع دستی شهرستان‬ ‫دماوند از ارسال پرونده ثبت "گویش دماوندی" به اداره کل استان‬ ‫جهت ثبت این گویش در فهرست اثار ملی کشور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم گویش ارزشمند این شهر همچون شهر تاریخی دماوند‬ ‫جزو اثار ملی به ثبت برسد‪.‬‬ ‫****شهرهای کشور از منظر گردشگری رتبه بندی می شوند‬ ‫معاون گردشــگری وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی از رتبه بندی شهرهای کشور از منظر گردشگری خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در رتبه بندی و سطح بندی شــهرها و استان های کشور‬ ‫موارد مختلفی از جمله میزان فعالیت مسووالن منطقه و معرفی‬ ‫جاذبه های گردشگری ارزیابی خواهد شد‪.‬‬ ‫****گام های کُندِ کَندوان برای ثبت جهانی‬ ‫روســتای تاریخی و صخره ای کندوان به عنوان یکی از عجایب‬ ‫گردشگری ایران با اب هوای دلپذیر جزو اثاری است که پرونده ان‬ ‫از چند سال گذشته در نوبت ارسال برای ثبت جهانی قرار دارد‪ ،‬اما‬ ‫ثبت این روستای منحصر بفرد به طول انجامیده است‪.‬‬ Iran to stand by tariffs on exports of raw metals: Minister Saturday, 4 January, 2020 6 AYAR Economy 98 ‫ دی‬14 ‫ شنبه‬- 163 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Demand for Iran’s copper outpaces supply for first time: NICICO The CEO of the National Iranian Copper Industry Company (NICICO) has said that for a first time in the country’s history the sector is facing a higher demand than current supply and output levels despite a series of American sanctions that seek to stifle Iran’s lucrative trade of metals. “For a first time in the history of the country’s copper industry the sales of NICICO have outpaced the amount of output,” said Ardeshir Sa’admohammadi on Sunday. The comments come amid an unprecedented boom in Iran’s metals and mining sector as the country seeks to diversify the economy away from oil. Unlike oil sales which have stumbled due to the US sanctions, Iran’s trade of metals has been spared of a series of similar bans enacted since May this year. That has been largely due to the fact that the United States has been unable to spot the original source of the cargoes exported from Iran via third countries. Sa’admohammadi said another reason for Iran’s booming copper exports is a surging demand in the international markets as the precious metal in being increasingly used in industries that are gearing toward electrification. Reports earlier this year suggested Iran was making huge investments for development of the copper industries located northwest of the country where the NICIC Oseeks easier access to the markets in Turkey and in Europe. However, a bulk of the copper exports from Iran is still supplied through a traditional hub of mines and smelters located in Kerman, in southeast of the country. The NICIC chief said on Sunday that more than 310 million euros had been spend on a massive copper production site that will come on line within the next few months. He said the project, located in an area some 80 kilometers to the west of Kerman, includes an smelter, an oxygen facility, an acid production unit and a warehouse. Iran opens truck production plant after Germans leave Iran has opened a heavy-duty truck manufacturing plant that will employ 5,000 people at full production, official news agency IRNA reported on Wednesday. The first phase of the plant for production of Chapar (Carrier) trucks came online during a ceremony attended by President Hassan Rouhani in Meshginshahr in northwest Iran. The plant will manufacture 50 trucks a day at full production. It is currently operating with 400 workers, but another 800 people will be employed in the first phase which has been built at a cost of $240 million. “This massive automotive project is predicted to be finalized and launched in the next four years, in which case 5,000 people will be working in the production unit,” Tasnim news agency said.  Chapar is powered by a 354 horsepower diesel engine, with torque of 1,850 Newton meters. Media reports said the truck has been produced with the help of Germany’s Mercedes-Benz and that many of its parts are identical to original parts.  Chapar is powered by a 354 horsepower diesel engine. Mercedes-Benz is part of German car and truck manufacturer Daimler which dropped plans to expand its Iran business in reaction to renewed US sanctions in August 2018.  The company had established a joint venture with Iranian vehicle manufacturer and dealer Iran Khodro and Iran’s Mammut Group to make and distribute MercedesBenz trucks and powertrain components in the country.  Furthermore, there were plans for Daimler to return as a shareholder in the former engine joint venture Iranian Diesel Engine Manufacturing Co. (IDEM) in Tabriz. Economy Iran’s minister of industries says the government has no plan to revise a series of harsh tariffs imposed on exports of raw metals as the government seeks to gain more revenues through the export of finished products that could generate more added value for the country. Reza Rahmani said on Monday that tariffs of up to 25 percent imposed on exports of raw iron and other metals will remain in place at least until March when the current Iranian calendar year ends. The minister rejected criticism targeted at the government that the tariffs had inflicted losses on the country and hampered efforts to offset the impacts of the American sanctions through increasing the  exports. Iran, Afghanistan to link up through railway in March: Official A senior Iranian official says a major railway connecting Iran and neighboring Afghanistan will be ready in March as construction of a key cross-border line is nearing completion. Abbas Khatibi, a deputy to Iran’s transportation minister, said on Saturday that the Iran would link up Afghanistan to its railway once construction for the line connecting the city of Khaf in eastern Iran to the Afghan city of Herat is finished. Khatibi said a major part of 191-kilometer railway would be complete in March or at last in April, 2019, allowing the two neighboring countries to kick off rail transportation.  Iran has almost finished its part of the Khaf-Herat railway, which runs 139 kilometers in three sections straddling the border between the two countries. Reports in the Afghan media have suggested that the country is intent on completing the fourth and final section of the project through partnership with an Italian contractor. Once finished, the railway would hugely boost trade between Iran and Afghanistan, a country which has no active railway system, while it would help the Afghans to use various transportation corridors via Iran to expand business with other countries. Lack of security in Afghanistan has been a major hurdle for completion of the railway. A mine explosion earlier this year on the Afghan side of the project killed one Iranian contractor and injured his colleague. Iran has implemented massive plans for expansion of its domestic railway network while it has pursued plans for linking up to neighboring countries to facilitate trade.   Afghanistan is expected to hugely benefit from development of the Iranian rail network, especially through a key link connecting the port city of Chabahar on the Sea of Oman to Zahedan, near the Afghan border.  The massive project, which is jointly built by Iran and India, is meant to facilitate trade from the Indian Ocean via Iran to Afghanistan and further north to the Central Asian countries. Iran opens $238 million express train service near Tehran President Hassan Rouhani has opened an express electric train service linking Tehran to a city 82 km west of the Iranian capital - part of a state plan to ease up congestion and traffic load in the megacity of eight million. The $238 million project linking Hashtgerd to Tehran metro rail was inaugurated Tuesday during a ceremony attended by senior officials who said the line had a capacity to transport 250,000 passengers a day. The subway system is a key part of Tehran’s transit network on which more than 2.5 million journeys are undertaken every day. According to officials, Tehran initially planned to build 430 kilometers of metro lines with 256 stations at a cost of $18 billion. But because of sanctions, only 261 kilometers and 175 stations were approved, estimated to cost around $10 billion. Some of the lines are facing delays due to lack of financing as a result of the sanctions. The government’s decision last month to hike gasoline prices has channeled more passengers to the underground, according to officials.   Tehran is grappling with severe pollution which worsens during winter, when cold air and a lack of wind traps hazardous smog over the capital for days on end, a phenomenon known as thermal inversion. Earlier this month, schools in Iran’s Tehran province were ordered shut due to severe air pollution, extending their closure to a full week. According to a World Bank report last year, most of the pollution in Tehran is caused by heavy duty vehicles, motorbikes, refineries and power plants. Hashtgerd is among the cities being developed to vacuate part of the population in Tehran. An aerotropolis is also planned near Imam Khomeini International Airport (IKIA), located 30 km southwest of Tehran, with the aim of vacuuming up part of the capital’s population load. Currently, the Tehran metro network is linked up with IKIA’s first terminal, but a separate line is planned to end at new terminals which will receive international flights. Iran to expand rail network by 1,500 kilometers by 2022: Minister Iran will further expand its railway network by 1,500 kilometers in the next two years as the country aims to accommodate much of the regional freight transportation through its rail corridors. Iran’s transportation minister Mohammad Eslami said on Tuesday that the new railways would include high-speed lines, adding that some of the old and busy lines across the country, including those around the capital Tehran, will become double-track to increase safety and efficiency of the train services. The new projects would increase the length of Iran’s railway network to over 16,000 kilometers, on par with countries like Kazakhstan and Spain and high in the list of 20 countries in the world in terms of the length of the rail- ways. The announcement comes nearly a month after Iran opened a long-awaited railway near the Turkish border to facilitate south-north freight transportation. A railway connecting Iran’s eastern regions to Afghanistan is expected be ready until March while construction is underway for a key line connecting Iran’s Khuzestan region, in the southeast, to Iraq’s Basra. The rapid expansion of the railways over the past years has enabled the government to connect key provincial capitals, especially those in the mountainous western regions, to the national rail network. Among the lines expected to finish until 2022 is a railway linking Hamedan and Sanandaj in the west and in the vicinity of the border with Iraq’s semi-autonomous region of Kurdistan. Eslami said the highway network in Iran would also expand by nearly 600 kilometers by 2022, allowing more freight and passenger transport to take place across the country. Iran caviar farming booms amid renewed ban in Caspian: Fishery chief Iran’s fishery chief says sturgeon farming is booming in the country despite renewed ban in the Caspian.  Iran is expanding its aquaculture for sturgeon and other fishes that lay eggs known as the caviar, the country’s fishery chief says, despite a decision by five littoral states of the Caspian Sea to renew a ban on caviar hunting in the enclosed body of water,. Head of Iran Fisheries Organization (IFO) said on Wednesday that sturgeon fish farming had been expanded to cover 20 out of 31 provinces of Iran, adding that a total of 128 caviar fish farms were operating across the country Nabiollah Khunmirzaei said that Iran had produced six tons of aquaculture caviar and 2,800 tons of caviar fish meat in the year ending in March 201. “We have a serious plan in the IFO for aqua farming of caviar fishes so that we could carry out this activity in all provinces,” said Khunmirzaei, adding, “Nation-wide studies have been conducted on this purpose.” The official said Iran eyes to reach an output of 100 tons of caviar and 10,000 tons of caviar fish meat by 2025. The comments came a week after Iran and four other countries sharing the coast along the Caspian decided to renew a five- year ban on caviar hunting until the end of 2020. The decision came in a summit of fishery chiefs of Iran, Russia, Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan held in the Iranian capital Tehran. Khunmirzaei said Iran had called for a longer ban on sturgeon fishing in the Caspian, something he said was opposed by others in the summit. “The view of the IRI (Iran) is that the ban should continue for more than a year but a single-year ban was agreed because some countries opposed the multi-year ban,” he said, adding that Iran would host a similar meeting next year to decide on the ban. Iran sees future ‘very good’ as US vows new sanctions The US government says sanctions on Iran will intensify in 2020, some two years after Washington’s maximum pressure on Tehran has failed to bring Tehran to its knees. “There will be more sanctions to come, and Iran’s economic problems and challenges are going to compound in 2020,” a senior US State Department official was quoted as saying Monday. “They are already deep into a recession, and we are also seeing Iran come under greater diplomatic isolation,” the unnamed official claimed, CNBC television reported.  The United States unleashed its “toughest ever” sanctions against Iran when it left the 2015 nuclear deal with the Islamic Republic in May 2018. It has been frivolously piling up on the pressure since then because Tehran shows no signs of buckling. Iranian officials say any additional sanctions are basically just more of the same, not hurting the country any harder. They also say the impact from the sanctions has bottomed out and the Iranian economy is showing signs of turning around. The Trump administration has so far sanctioned approximately 1,000 individuals and entities as part of its campaign against Iran, CNBC on Monday quoted what it called another senior State Department official as saying. “What we are doing is denying the regime the revenue that it needs to run an expansionist foreign policy, and by that policy, Iran has less money to spend today than it did almost three years ago when we came into office,” the official reportedly said. Washington claims the sanctions target the government, but ordinary Iranians are the ones who suffer the most. In an interview with BBC Persian in November 2018, US Secretary of State Mike Pompeo brazenly said Iranian officials had to listen to Washington “if they want their people to eat.” Earlier this month, the US government abandoned its propagandist caveat that the sanctions exempted humanitarian trade with Iran as it announced additional sanctions on the country’s  biggest airline and its shipping network. “US persons will be prohibited from engaging in transactions involving Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) or E-Sail, including transactions for the sale of agricultural commodities, food, medicine, or medical devices,” the US Treasury’s guidelines on Iran sanctions read. Brian Hook, the State Department’s Iran envoy, said the US was now turning to “all remaining sources of export revenue, including from petrochemicals and metals that are subject to US sanctions.”  The Trump administration claims it has already slashed Iran's oil exports to a trickle, but the Iranian economy is chugging along, much to the chagrin of American leaders who thought the country would come apart if squeezed very hard.  On Monday, President Hassan Rouhani said, “Our enemies have realized that they cannot bring us to our knees through maximum pressure.” “Their entire goal was to get us to the negotiating table so that we resign ourselves to whatever demand they have, but this is impossible in our Islamic Iran,” the president said during a visit to an exhibition of the country’s petrochemical achievements in Tehran. The US is engaged in “an all-out economic war” against Iran, Rouhani said. “It is wartime now, which entails its own circumstances.” On Tuesday, the president said the unilateral US sanctions have cost Iran $200 billion in foreign-exchange income and investment. They have deprived the Islamic Republic of $100 billion in oil revenue in the last two years and an equal amount in foreign investment credit, he said. Nevertheless, “the country is being managed, even though life for the people is hard,” Rouhani said. “Despite all the problems and pressures, we are on the right track.” Saturday, 4 January, 2020 7 AYAR Economy 98 ‫ دی‬14 ‫ شنبه‬- 163 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Malaysian PM welcomes Rouhani’s cryptocurrency proposal alternative to US dollar Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad has said that he agrees with Iran’s suggestion on using cryptocurrency as an alternative to the US dollar. “We are hearing this for the first time — that Iran and Turkey are of the opinion that we should use an alternative to the US dollar,” the prime minister said. “We can use our own currencies or have a common currency,” he said. “It looks like sometimes when we use the US dollar, there are sanctions that can curb economic development,” he added. Mahathir made the remarks speaking to reporters after a round-table discussion involving him, Turkey’s President Recep Tayyib Erdogan, Iran’s President Hassan Rouhani and participants from other Muslim countries at the Kuala Lumpur Summit 2019 in the Malaysian capital on Thursday. The prime minster said that he had also proposed an alternative to the US dollar for trade since a long time ago and that efforts were taken in that direction but that it had been stifled due the reaction of world powers. “Their reaction was to stop us from using any other currency because using a country’s currency gives power to that country,” he added. The US has imposed sanctions on Iran to force it into negotiating new limits on its nuclear and ballistic-missile programs. Earlier, Rouhani had proposed the use of cryptocurrency among Muslim nations as an alternative to the US dollar. His proposal for an alternative currency is not the first as, in 2002, Malaysia had pressed for the use of the gold dinar for trade among Muslim nations. Iran tightening noose on human traffickers through new customs equipment: official An Iranian customs office spokesman says the number of discoveries related to human trafficking and other forms of smuggling have increased over the past years thanks to tighter checks on the borders through modern screening equipment. Seyyed Rouhollah Latifi said on Thursday that the number of human trafficking cases discovered in customs offices in Iran between March and September this year had doubled compared to 2018. Latifi said a total of 818 people, most of them Afghan nationals, had attempted illegal crossing from the Iranian borders into other countries over the nine-month period. “Some 203 legal complaints have been lodged in relation to these 818 people,” said the official, adding, “This number of discoveries shows a 100-percent increase compared to the similar period last year.” Latifi said Iran’s overall record in crackdown against human trafficking had improved since 2015 when the country began to use modern screening equipment in the border offices. He said a total of 1,862 cases of human smuggling mostly into the countries to the northwest of Iran had been discovered between March 2015 and September 2019. “Through electronic systems and using modern check equipment and devices, Iran’s customs service has had a day-today growth in the field of discovery of various types of trafficking for goods, narcotics and humans,” he said. Reports in the Iranian media last year suggested that the customs service in the border post of Bazargan, the most northerly crossing points between Iran and Turkey, had managed to detain a notorious graft convict while he was hidden inside the container of a lorry trying to cross the border.   Economy Iran exports in 8 months hit ‘astonishing’ figure of $27bn in value: Official Iran’s export chief says reaching $27bn worth of exports in 8 months is ‘astonishing’.  Iran’s top official responsible for coordination of exports says the value of shipments from the country has hit $28 bil- lion in eight months, a figure he describes as “astonishing” given the pressure of the American sanctions on countries engaged in trade with Iran. “Iran’s exports in the current circumstances are astonishing ... Difficulties faced by the Iranian exporters are not comparable to those of peers from other countries,” said Hamid Zadboum, who heads the Trade Promotion Organization of Iran (TPO), on Tuesday. Iran launching global saffron exporting bloc to increase trade share Photo by ILNA agency shows a farmer examining saffron flowers at a farm in Torbat Heydariyah, in eastern Iran.  Iranian saffron exporters are mulling an international bloc of countries involved in the trade of the red gold as they become increasingly irritated with the European monopoly over benchmarking and standardization processes that exist in the field. A senior saffron planter and exporter said on Saturday that the Organization of Saffron Exporting Countries (OSEC) would greatly boost the global trade of saffron and would help countries like Iran have a better share of the multi-billion dollar business. “European countries do not recognize Iranian saffron standards,” Seyyed Ehsan Mostafavi told the IRNA agency, adding, “However, the real grade of the Iranian saffron will soon be established in the international markets through setting up the global bloc of OSEC.” Iran is the world’s top producer of saffron, with output continuing to grow in the recent past, especially since national currency rial plunged against hard currencies last year when the United States imposed its sanctions on the country. However, American sanctions and other issues have encouraged re-export of the Iranian saffron through the neighboring Afghanistan while causing direct exports from Iran to face various problems, including quality issues. Mostafavi said the European buyers, including laboratories in Belgium, had “erroneously” identified the saffron produced in Afghanistan as the benchmark for importers.   Switzerland to open trade channel with Iran in very near future: Businesswoman A Businesswoman says that a long-awaited trade channel between Switzerland and Iran will be up soon. A senior Iranian businesswoman says that Switzerland will soon open its special humanitarian channel with Iran to facilitate trade with the country at the time of American sanctions. “I was informed by the Swiss embassy (in Tehran) that this move will come into effect in the very near future,” said Faryal Mostofi, who heads the money and capital committee of Tehran’s Chamber of Commerce, on Thursday. Mostofi said that Switzerland had already secured the required permissions from the United States, which bans trade with Iran as part of a set of illegal and unilateral sanctions, to launch the so-called hu- manitarian trade channel. She said the US Office of Foreign Assets Control, which closely monitors bank payments into the Iranian accounts, has authorized the trade channel. The businesswoman said, however, that it was a pity that Switzerland should gain the approval of the United States for launching the channel as Washington has repeatedly claimed that its sanctions on Iran should not affect the trade of humanitarian items. Switzerland said in early December that it would launch its special trade mechanism to pay for exports of food and medicine to Iran. However, senior Swiss and US officials told Reuters at the time that the launch of the channel would take months. The imminent launch of the trade channel, as claimed by the Iranian businesswoman, comes against the backdrop of stalled efforts by three European powers to set up a comprehensive trade mechanism that could bypass the American sanctions on Tehran. Iran commissions local firm for complex aviation equipment An Iranian company has been contracted for a sophisticated aviation device needed in the airports. Iran has awarded a contract to a local electronics company to manufacture a high-tech device used in the airports. A senior official at Iran Airports and Air Navigation Company (IAC) said on Saturday that Shiraz Electronics, a subsidiary of Iran’s IEI Corporations, had been commissioned last month to produce distance measuring equipment (DME), a device for which Iran normally relied on Western suppliers. Ahmad Momeni Rokh said Iran would become the first country in the region to manufacture the DMEs, saying the device would seriously improve the approach control services in the Iranian airports at a time the country’s aviation industry is supposed to suffer from sanctions imposed by the United States.   Momeni Rokh said Iran is increasingly using local companies and start-ups to produce complex devices used in the airports and to offset the impacts of the American sanctions on air transport.   He said sanctions had in fact led to a boom in domestic production of sensitive and modern devices used in the aviation industry.   Among major equipment commissioned by the IAC to the Iranian companies, he said, were MSSR radars, friction testers, and recorders used across the air traffic control systems. He said a local company had managed to carry out a successful reverse engineering on friction testers, devices that are exclusively manufactured in Western Europe where companies normally refrain from engaging in deals with Iran due to the US sanctions. Iran tourist arrivals up by %30 each year since US sanctions enacted: VP Iran’s vice president says tourists arrivals have surged over the past years despite US sanctions. The number of international visitors to Iran has surged for the past two calendar years despite a series of sanctions imposed by the United States that have sought to isolate the country at the global level. Iranian Vice President Es’haq Jahangiri said on Monday that tourism has boomed since March 2018 when Washington was preparing to impose its unilateral sanctions on Iran. He said tourist arrivals into the country had surged by 30 percent each year for the past two years to reach a total of seven million visitors annually. “The Americans had thought that through imposing oppressive sanctions against the Iranian nation, they would impede the travel of foreign visitors into our country,” said Ja- hangiri while visiting tourism facilities in the southern Iranian port city of Bushehr. The senior government official admitted, however, that total arrivals could have hit a record of 10 million people at the end of this year in March 2020 if the sanctions had not been enforced. Tourism has become a key sector for the Iranian economy since the sanctions were enacted in May last year. Easing visa requirements and other restrictions, the government has sought more arrivals of tourists, especially from East Asian countries, as it looks for alternative sources of hard currency that could compensate for losses suffered in direct sale of oil. Iran’s main department on tourism was upgraded to the rank of a ministry earlier this year to facilitate the policy-making in the sector and allow more investment attraction. One third of Iran population covered by family doctor program: Official Nearly a third of Iran’s population receives health services under the country’s family doctor program. An Iranian health ministry official says nearly a third of the population in the country is covered by the family doctor program as the government seeks to give all people a ready and equal access to healthcare services. Ja’far Sadegh Tabrizi said on Tuesday that a total of 28.8 million people across Iran were receiving various health services as part of the Family Medicine Program (FMP), adding that the scheme is currently focusing on towns and villages with a population of less than 20,000 people. Sadegh Tabrizi said that two provinces of Mazandaran and Fars, with a combined population of nearly nine million, were implementing a universal mode of the FMP to enable the government to expand the coverage of the scheme to the entire country within the next few years. Under the FMP, doctors and nurses across Iran are assigned to know families under their care to identify health problems early on for referral to public and private clinics. The system then allows referrals to hospitals and subspecialists in major clinics. The government hopes it can afford a family doctor for every 3,000 residents under the program while it seeks to substantially cut the costs existing in the current system by removing unnecessary appointments and cracking down on overmedication. Sadegh Tabrizi said that the number of family physicians trained across Iran had increased substantially over the past four years mainly because the health ministry had offered funding for courses in 12 medical schools. He said reaching universal coverage for the FMP is a key demand of the government’s six-year development plan which concludes by 2021. Fingers crossed as India vows to expedite Chabahar project Iran and India have agreed to speed up the development of Chabahar port which New Delhi views as a gateway to access Afghanistan and Central Asia. Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar announced the news on Monday after meeting Iranian officials in Tehran where the two sides took a stock of the state of bilateral relations after the US reimposition of sanctions on Tehran. Under US pressure, India has stopped buying oil from Iran, one of its top suppliers, and moved gingerly on its long-cherished dream of extending New Delhi’s reach to Afghanistan, Central Asia and beyond via Chabahar. India’s dithering is incrementally frustrating because Chabahar is exempted from the sanctions that the United States began reimposing last year after withdrawing from a landmark nuclear agreement with Iran. The rare exemption provided by the US is due to the pivotal role which the port is about to play in bringing landlocked Afghanistan out of isolation. Afghans hope it could boost their war-torn country’s trade and lay the foundations for tapping into billions of dollars worth of mineral reserves. The port on the Gulf of Oman as well as road and rail links could also reduce Afghanistan’s dependence on foreign aid and check the illicit opium trade that has been a major source of revenue for militants. For Indians, the project is on course to change the whole economic geography of the region because it gives them direct unobstructed access to Central Asia, to Russia and Europe. Launched in 2016 between Iran, Afghanistan and India, the project has faced repeated holdups, however, almost stalling after the US reimposed sanctions on the Islamic Republic in May 2018. Indian Prime Minister Narendra Modi has said his country would spend $500 million to develop Chabahar and related infrastructure to boost growth and spur the unhindered flow of commerce in the region. India wants to develop two terminals with five berths at the Shahid Beheshti area in Chabahar. It plans to build a 600-meter cargo terminal and a 640-meter container terminal, but only a portion of the two berths have been finished. Last December, India took over operations at part of the Shahid Beheshti port, according to officials of the two countries. On Sunday and Monday, Indian Foreign Minister Jaishankar met Iranian officials in Tehran and after their talks, he said the two sides had agreed to accelerate the development of Chabahar. “Just concluded a very productive #IndiaIran Joint Commission Meeting,” Jaishankar tweeted as he wound up the two-day visit to the Iranian capital. “Reviewed the entire gamut of our cooperation. Agreed on accelerating our Chabahar project,” he added. Iran’s President Hassan Rouhani said in a joint news conference with Jaishankar that the project would boost trade in the region. “Completing the Chabahar-Zahedan railway and connecting it to Iran’s national railway can elevate the position of Chabahar port, revolutionize regional commerce and help transport goods on a cheaper and shorter route,” he said. Rouhani said Iran and India have to continue bilateral cooperation and not allow the United States to stand in the way of their relations with unilateral sanctions. India stopped buying Iranian oil after the US canceled waivers for eight countries continuing Iran shipments in May. India’s ambassador to the US said in August American sanctions on Iran were hurting his country which was finding it hard to replace Iranian oil imports. Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said last month India had actually put itself “on the receiving end” of US “bullying” after caving in to illegal sanctions and ending oil imports from the Islamic Republic. “India has certainly taken a stance against the sanctions… so that’s been encouraging, (but) of course, we expected our friends to be more resilient vis-a-vis US pressure,” Zarif reportedly told a group of visiting journalists from New Delhi in Tehran. “This situation certainly will not last, and America will be forced to stop its maximum pressure against Iran sooner or later,” Rouhani told Jaishankar on Monday. Saturday, 4 January, 2020 98 ‫ دی‬14 ‫ شنبه‬- 163 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ American director hits Trump over threats on targeting Iran cultural sites American film director Morgan J. Freeman lashed out at Donald Trump for threatening to target Iranian cultural sites, stressing that Trump was not his president. “Targeting cultural sites is a WAR CRIME and makes you no better than the terror you claim to be fighting,” Morgan J. Freeman wrote in a tweet in reaction to Donald Trump’s Saturday tweets in which the US president threatened to target 52 Iranian cultural sites in case Iran carried out its promised revenge over the US assassination of Lt. Gen. Qasem Soleimani. “Donald Trump is a TERRORIST Donald Trump is a CHILD ABUSER Donald Trump is a RACIST Donald Trump is a SCAM ARTIST Donald Trump is a SEXIST Donald Trump is a COWARD Donald Trump is a LIAR Donald Trump is a CROOK Donald Trump is a CRIMINAL Donald Trump is NOT MY PRESIDENT,” Image shows the front pages of Iran’s Kayhan and Iran newspapers published on January 4, 2019. One day after the assassination of Iranian Lieutenant General Qassem Soleimani, the dailies across the country reacted to the tragic loss of one of the most admired figures in Iran, a man regarded as a “hero” and a symbol of national and religious pride. Writing for the Tehran-based Kayhan newspaper on Saturday, Iranian foreign policy expert close to Soleimani, Sadollah Zarei, wrote that the general was known for his “captivating personality” of an austere military tactician who had a passionate and caring character. Zarei added that it was his selfless personality which had allowed him to gain trust and achieve suc- cess in countries such as Lebanon, Syria and Iraq. The foreign policy expert added that the assassination held little strategic value as Washington grows increasingly isolated in Iraq and the region facing a “huge front” of independent “groups, governments and organizations” who seek to resist US hegemony. Hossein Shariatmadari, the editor-in-chief of Kayhan, also wrote in a separate article that all conditions were set for a “harsh revenge” against the Americans. WWW.AYARWEEKLY.IR AYAREQTESAD@GMAIL.COM y Reza Rashidpour, a renowned Iranian TV host, condemned the US-controlled Instagram for removing posts related to Lt. Gen. Soleimani. In an Instagram post on Sunday, Rashidpour said that a video that he had posted on Gen. Soleimani has been removed by the US-owned social media. Posting a photo of US President Donald Trump, he wrote “He [Trump] has admitted authorizing the assassination. I posted a video that only included the ‘voice’ of the martyr of this assassination, in which was greeting people and introducing himself as the soldier of the nation. It was part of ‘Hala Khorshid’ [TV show] in which I had talked with the General. Instagram removed the video instantly from my page. Now I have posted the photo of the commander. We shall now wait and see if Instagram will remove it.” Instagram is removing posts related to the Iranian general and has even removed pages of Iranians and some news agencies such as Tasnim that were covering news of the US’ act of terrorism. Team Melli and Brighton winger Alireza Jahanbakhsh had also reacted to Instagram censorship, writing “Why Instagram should remove posts related to an individual who has defended our borders and our people, I cannot understand. Borders of the country are considered sacred for all Iranians and it has nothing to do with different governments and every soldier who offers their life for these borders is dear to the people.” Iranian media react to Quds Force chief assassination m no Iranian TV host lashes out at Instagram censorship under the guidance of her husband Ismail Riahi. Her first appearance in cinema was in Golden Dreams directed by Moezzodivan Fekri in 1951. In 1956, she became the first Iranian woman to direct a feature, with Marjan. She was a radio and television broadcaster as well as a voice actress. During her over seven-decade career, she acted in nearly 70 movies. co E Veteran Iranian theater, cinema and television actress, Shahla Riahi, who was also the county’s first female director, has passed away at the age of 92. Riahi’s son confirmed to IRNA news agency that his mother had died on Tuesday night. Born in Tehran on February 7, 1927, Shahla Riahi, whose real name was Ghodratzaman Vafadoost, began her career at the age of 17 in theater in 1944, 8 R YA Veteran Iranian actress Shahla Riahi dies at 92 A Society ‫ وحیده دینداری‬:‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‬ ‫ خسرو مومن هاشمی‬:‫سردبیر‬ ‫ طال مومن هاشمی‬:‫بخش انگلیسی‬ ‫ طال هاشمی‬:‫مدیر اجرایی‬ ‫ سمیه روحبخش‬:‫بخش اقتصادی‬ ‫ رزا مومن هاشمی‬:‫چندرسانه ای‬ ‫ میدان انقالب‬- ‫ خیابان انقالب‬: ‫ادرس دفتر مرکزی‬ 8 ‫ واحد‬4 ‫ طبقه‬146‫خیابان جمالزاده جنوبی پالک‬ 42694916 :‫ فکس‬- 66907476 :‫تلفن‬ - ‫ میدان انقالب‬: ‫ادرس امور شهرستانها و بازرگانی‬ 6 ‫ واحد‬- ‫ طبقه سوم‬- 146 ‫ پالک‬- ‫خیابان جمالزاده جنوبی‬ 6656776 :‫تلفن تماس‬ 09038569702 :‫تماس مستقیم‬ ‫ کار وکارگر‬:‫چاپ‬ ،‫ جاده قدیم کرج‬،‫ بزرگراه فتح‬،‫ تهران‬: ‫ادرس‬ 15 ‫ پالک‬،‫خیابان فتح بیست و یکم‬ 66817316 :‫تلفن تماس‬ Hollywood actress apologizes to Iran for Trump Iranian film artists condemn US assassination of Soleimani Over 80 of the most prominent Iranian filmmakers have signed a petition condemning US assassination of Lieutenant General Qassem Soleimani.   Among the signatories was Majid Majidi, who won several international awards including an Academy Awards nomination for Best Foreign Language Film in 1998. “We, the Iranian artist community from all different areas and viewpoints, condemn terrorism in all its forms,” the petition said. “New tensions escalated by the US government with the sole purpose of causing more bloodshed in the middle east, increasing arm[s] deals and destroying financial and human resources of oppressed nations is rebuked by all freedom seekers worldwide. “We ask of all intellectuals, artist[s] and peace seekers in Iran, the region and the world to condemn this terrorist attack that led to the killing of LT. Gen Qassem Soleimani, hence denouncing in action that good or bad terrorism should not be justified without any excuse in the global scale. Terrorism is destined to fail,” it added. In a similar move, over 130 Iranian TV actors issued a manifesto to condemn the terrorist killing of Gen. Soleimani.  “Some days of the calendar will vividly be remembered. Some nights will be remembered for a life time,” they said. “The winter night of January 3rd will always be dark in our calendar. A night that will keep us awake for all time. Tell the winter nights that this loss has made us immortal. “He (Soleimani) is not with us, but his Solomonic manner is the universal expression of passion. Our hearts are broken, but we are still standing strong.” Qeshm Island warmly welcomes tourists wishing to escape winter’s cold The biggest Iranian island situated in the Persian Gulf, Qeshm, is a major destination for Iranian and foreign tourists in winters. Its mild weather and picturesque landscapes attract thousands of tourists every year. The US assassination of IRGC’s Quds Force commander, Lt. Gen. Qasem Soleimani, on Trump’s order has sparked wide criticism amid American celebrities. “Dear #Iran, The USA has disrespected your country, your flag, your people. 52% of us humbly apologize. We want peace with your nation. We are being held hostage by a terrorist regime. We do not know how to escape. Please do not kill us. #Soleimani,” wrote American actress, activist, and author Rose McGowan in a tweet. Her tweet received backlash from several accounts, prompting her to add in another tweet that she was scared of the prospect of an impending war. Kathleen Mary Griffin, an American comedian and actress, also took to Twitter to voice her opposition to the US move by saying “Donald Trump has put every American, all over the world, in grave danger by this incredibly ignorant and thoughtless act of war.” American documentary filmmaker and author  Michael Moore also slammed  Trump  for his airstrike, saying that Americans are being led into an unwitting war with Iran. The United States terrorist forces assassinated Lt. General Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis, the second-in-command of Iraq’s pro-government Popular Mobilization Units (PMU) — better known as Hashd alSha’abi — in an airstrike at Baghdad’s international airport early on Friday. The Pentagon said in a statement that US President Donald Trump had ordered the attack. Meanwhile, US President Donald Trump claimed in a Saturday tweet that his military would hit “very important” targets related to Iran and the “Iranian culture” in case of retaliatory action against the US for the assassination of the senior Iranian military commander. The threat came under severe backlash for its blatant nature of pertaining to a war crime, which targets civilization and cultural monuments instead of military sites.

آخرین شماره های هفته نامه عیار اقتصاد

هفته نامه عیار اقتصاد 174

هفته نامه عیار اقتصاد 174

شماره : 174
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه عیار اقتصاد 173

هفته نامه عیار اقتصاد 173

شماره : 173
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه عیار اقتصاد 171

هفته نامه عیار اقتصاد 171

شماره : 171
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه عیار اقتصاد 170

هفته نامه عیار اقتصاد 170

شماره : 170
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه عیار اقتصاد 169

هفته نامه عیار اقتصاد 169

شماره : 169
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه عیار اقتصاد 168

هفته نامه عیار اقتصاد 168

شماره : 168
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!