هفته نامه عیار اقتصاد شماره 170 - مگ لند

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 170

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 170

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 170

‫‪4‬‬ ‫سایمالو تاش‪ ،‬گنجینه سنگ نگاره های‬ ‫باستانی قرقیزستان‬ ‫«سایمالوتاش»عنوانمجموعه ایازسنگ نگاره هادرکشور‬ ‫قرقیزستاناستکهساالنهباستان شناسانزیادیراازسراسر‬ ‫جهانبهاینمنطقهمی کشاند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫سامانه باستان شناسی ایران‬ ‫رونمایی می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیسپژوهشگاهمیراثفرهنگیوگردشگریازرونماییازنقشه‬ ‫باستانیایراندرسالایندهخبرداد‪.‬‬ ‫بهروزعمرانیگفت‪:‬باقراردادیکهبادانشگاهتهرانمنعقدکردیم‬ ‫قراراستسامانهنقشهباستان شناسیایرانتاپایاننیمهنخست‬ ‫سالایندهرونماییشود‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 170‬شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ -98‬قیمت ‪ 30000‬ریال‬ ‫‪Page 1‬‬ ‫‪Economy‬‬ ‫تداومحمایت هایدولت‬ ‫ازصنعتگردشگری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Archaeological survey confirms Iron‬‬ ‫‪Age site in northeast Iran‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫هتل هایی که بیمارستان می شوند‬ ‫‪7‬‬ ‫استانها‬ ‫روایت فرهنگ و تاریخ تبریز‬ ‫از دوربین سوئیسی ها‬ ‫‪8‬‬ ‫گوناگون‬ ‫چرا یزد روزگاری پایتخت تجاری ایران بود؟‬ ‫در نشســت وزرای میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی و‬ ‫اقتصاد و امور دارایی با فعاالن بخش خصوصی گردشگری بر حمایت‬ ‫دولت از صنعت گردشگری تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابــط عمومی وزارت میراث فرهنگی؛ در این نشســت‬ ‫که معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬رئیس کل گمرک‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان امــور مالیاتی کشــور و جمعــی از مدیران بخش‬ ‫دولتی و خصوصی حضور داشــتند‪ ،‬راهکار های حمایتی دو وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی و وزارت اقتصاد و دارایی‬ ‫از فعاالن بخش خصوصی صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫و بر ادامه حمایت های دولت و این دو وزارتخانه از صنعت گردشگری‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫در این نشست که روسای انجمن ها و تشکل های حرفه ای گردشگری‬ ‫کشور نیز حضور داشتند چالش های اقتصاد گردشگری با حضور وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی و وزیر اقتصاد و دارایی‬ ‫غلبه بر موانع دسترسی به فضاهای فرهنگی به کمک‬ ‫نواوری های فنی‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این نشست فعاالن بخش خصوصی صنعت گردشگری و روسای‬ ‫انجمن ها و تشــکل های حرفه ای گردشگری مسائل خود را مورد به‬ ‫مورد در حضور دو وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫و اقتصاد و دارایی در میان گذاشتند‪.‬‬ ‫در این نشست بعد از صحبت های بخش خصوصی‪ ،‬اقای علی اصغر‬ ‫مونسان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی و اقای‬ ‫میخواهیدیکسفرعالیداشته‬ ‫باشید امابودجهتانمحدوداست؟‬ ‫فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد و دارایی توضیحاتــی را در خصوص‬ ‫حمایت های دولت و این وزارتخانه از صنعت گردشــگری و بخش‬ ‫خصوصی این صنعت ارائه دادند‪.‬‬ ‫این دو عضو کابینه دولــت تدبیر و امید با اشــاره به نقش صنعت‬ ‫گردشــگری در اقتصاد و اهمیت این صنعت‪ ،‬بر حمایت های هرچه‬ ‫بیشتر دولت از صنعت گردشگری تاکید کردند و درباره تداوم این‬ ‫حمایت ها قول مساعد دادند‪.‬‬ ‫‪Archaeological‬‬ ‫‪survey confirms‬‬ ‫‪Iron Age site in‬‬ ‫لزومحمایتدولتاز سرمایه گذاری ‪northeast Iran‬‬ ‫بخشخصوصیدرگردشگری‬ ‫اتحادیه اروپا پــروژه ای به نــام "ارک" را اجرا‬ ‫کرده است که راهکارهای نواورانه تکنولوژیکی‬ ‫بــرای افزایش دسترســی افراد معلــول به اثار‬ ‫باســتانی فرهنگی را ارائه می کند‪ .‬این شــیوه‬ ‫های نوین شــامل اواتار هــای ویدئویی به زبان‬ ‫اشاره برای ناشــنوایان‪ ،‬نقش های هنری لمسی‬ ‫برای نابینایان‪ ،‬برنامه های راهنمای رایگان برای‬ ‫بازدید از موزه و بازی برای گوشی های هوشمند‬ ‫و تبلبت های معلوالن می باشند‪.‬‬ ‫چهرهایراندراروپابایدبازسازیشود‬ ‫تبلیغات منفی علیه ایران‪ ‬باعث شده تا با وجود جاذبه های گردشگری‬ ‫بی نظیر‪ ،‬سابقه تاریخی و تمدنی غنی‪ ،‬مردم مهمان نواز و خون گرم‬ ‫و از همه مهم تر امنیت موجود در ایران‪ ،‬برخی از گردشگران اروپایی‬ ‫شناخت زیادی از این ظرفیت های نداشته باشند و در برنامه ریزی های‬ ‫خود کشورهای دیگری را به عنوان مقصد سفر انتخاب کنند‪.‬‬ ‫‪  ‬این درحالی اســت که در سال های گذشــته تالش زیادی برای‬ ‫شناسایی ظرفیت های مهم ایران و نیز امنیت موجود به گردشگران‬ ‫خارجی خصوصا گردشگران اروپایی شده است‪ .‬افرادی که به ایران‬ ‫سفر کرده اند‪ ،‬ایران را کشوری امن با مردمانی مهمان نواز و خون گرم‬ ‫می دانند که سفر به این کشور با این همه ظرفیت گردشگری و اثار‬ ‫تاریخی و باستانی می تواند یک سفر خاطره انگیز باشد‪.‬‬ ‫فدریکو ســوماروگا مدیر کل بازارهای نوظهور گردشگری سوئیس‬ ‫یکی از افرادی است که در سفر به ایران این تجربه را کسب کرده و‬ ‫اعتقاد دارد تصویر ایران باید در اروپا بازسازی شود‪ .‬اعتقاد او بر این‬ ‫است با معرفی جاذبه های گردشگری و اثار فرهنگی تاریخی ایران به‬ ‫گردشگران اروپایی می توان بسته های متنوع سفر به ایران را تعریف‬ ‫کرد و به بازسازی چهره ایران که از سوی برخی از رسانه ها مخدوش‬ ‫شده‪ ،‬کمک کرد‪.‬‬ ‫تو گوی ستاد خبری نمایشگاه گردشگری‬ ‫انچه در ادامه می اید‪ ،‬گف ‬ ‫و صنایع دســتی با مدیر کل بازارهای نوظهور گردشگری سوئیس‬ ‫است‪.‬‬ ‫چقدر با ایران اشنایی دارید؟‬ ‫با وجود اینکه ساکن زوریخ هستم اما زیاد به ایران سفر کرده ام‪ ،‬در‬ ‫طول چهار سال گذشته بیش از سی بار برای توسعه روابط گردشگری‬ ‫بین دو کشور ایران و سوئیس سفر کردم‪.‬‬ ‫چقدر در گسترش این روابط موفق بودید؟‬ ‫به دلیل اتفاق های سیاسی اخیرا همه چیز برعکس شده‪ ،‬اما در حال‬ ‫حاضر تالش می کنم به بازار گردشــگری اطمینان دهم و همچنین‬ ‫می خواهم مردم ایران بدانند که سوئیســی ها بــه ان ها خوش امد‬ ‫خواهند گفت‪ .‬‬ ‫با توجه به جو سیاســی که علیه ایران وجود دارد‪ ،‬مردم ســوئیس‬ ‫درباره سفر به ایران چه نظری دارند؟‬ ‫ســفر به ایران در ســال های اخیر دوباره الهام بخش سوئیسی ها و‬ ‫بسیاری از توریست های اروپایی شده است‪ .‬سفر کردن به ایران برای‬ ‫سوئیسی ها یک سنت است و این سنت تا اواخر سال ‪  2019‬همچنان‬ ‫رو به افزایش بود‪ .‬البته با اتفاق هایی که در اغاز سال ‪ 2020‬برای ایران‬ ‫افتاد‪ ،‬تنها زمان می تواند مشخص کند که در ادامه چه نتیجه ای رقم‬ ‫می خورد‪  .‬فکر می کنم باید دوباره چهره ایران در اروپا و در سوئیس‬ ‫بازسازی شود‪ ،‬نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر بین المللی‪.‬‬ ‫مردم کشور شما چقدر با تاریخ و فرهنگ ایران اشنایی دارند؟‬ ‫می توانم بگویم که اکثر افراد‪ 40 ‬تا ‪ 70‬ســاله بــه دلیل اینکه زیاد‬ ‫سفر می کنند افراد مطلعی هستند یا شنیده اند و می دانند که ایران‬ ‫کشوری است که فرهنگ و میراثی غنی دارد‪ .‬در کنار صنایع دستی‬ ‫و طبیعتی که برای توریست ها جذاب است‪ .‬هنگامی که به سو ئیس‬ ‫برمی گردم همه منتظر شنیدن داســتان ها و خاطرات من از ایران‬ ‫هستند‪ ،‬چرا که می دانند ایران را دوست دارم‪.‬‬ ‫خود شما چقدر با شهرهای تاریخی ایران اشنایی دارید؟ یا فرصت‬ ‫بازدید داشته اید؟‬ ‫در ‪ 30‬سفری که به ایران داشتم ســعی کردم برنامه ای برای بازید‬ ‫از مکان های تاریخی شهر تهران و ســایر شهرها نیز داشته باشم‪ ،‬به‬ ‫شهرهایی مانند اصفهان‪ ،‬شــیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬یزد و مشهد سفر کرده ام‪.‬‬ ‫همه زیبا بودند و گاهی احساس می کنم بیشتر از ایرانی ها بعضی از‬ ‫مکان ها را دیده ام‪.‬‬ ‫‪ ‬با توجه به اطالعات زیادی که نسل جوان این روزها در شبکه های‬ ‫اجتماعی درباره ایران می بینند‪ ،‬اینده سفر سو ئیسی ها به ایران را‬ ‫چگونه می بینید؟‬ ‫قضاوت در این باره سخت است ان هم به دلیل اتفاق هایی که خارج‬ ‫از ایران می افتد مانند اتفاق های سیاسی و تحریم ها‪ ،‬پیشگویی کمی‬ ‫سخت است چرا که همه این اتفاق ها تاثیرگذار هستند‪.‬‬ ‫این هفت نکته را بخوانید‬ ‫انعطاف پذیر باشید‪ ،‬هم درباره مقصد و هم طول مدت سفر‬ ‫روی یک مقصد و یا زمان مشــخص اصرار نکنید‪ .‬جســتجو کنید تا مقصدی را‬ ‫بیابید که نسبت به بودجه شما بهترین و بیشــترین امکانات سفر را در اختیار‬ ‫شما بگذارد‪.‬‬ ‫روی تاریخ مشخصی پافشاری نکنید‬ ‫اگر می خواهید پول کمتری خرج بلیط سفر کنید‪ ،‬روزهای اخر هفته و تعطیالت‬ ‫رسمی را فراموش کنید‪.‬‬ ‫هزینه ایاب و ذهاب را کم کنید‬ ‫غیر از بلیط سفر به مقصد‪ ،‬بخشــی از بودجه تان را باید صرف ایاب و ذهاب به‬ ‫فرودگاه یا ایستگاه قطار و ترمینال اتوبوس تا مح اقامت کنید‪ .‬بنابراین خودروی‬ ‫دربست یا تاکســی را فراموش کنید و از مترو یا اتوبوس های عمومی استفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫تحقیق کنید‬ ‫قبل از اینکه خانــه خود را ترک کنید کامال درباره هزینه های ســفر و پولی که در‬ ‫مقصد باید خرج کنید تحقیق کنید تا پس از شروع سفر با بحران مالی روبرو نشوید‪.‬‬ ‫مقاصد رایگان را پیدا کنید‬ ‫در مقصد سفر شما‪ ،‬بی شــک موزه ها و مراکز فرهنگی زیادی وجود دارند که‬ ‫در روزهای خاص رایگان هستند‪ .‬همچنین‪ ،‬بسیاری از مراکز خرید در روزهای‬ ‫مشــخصی تخفیفات قابل مالحظه ای ارائــه می کنند‪ .‬این مراکــز را از پیش‬ ‫مشخص کنید‪.‬‬ ‫ماجراجو باشید‬ ‫غذاهای محلی بخورید‪ .‬بــرای اینکه از صرف هزینه زیــاد روی غذای هتل ها‬ ‫جلوگیری کنید از غذای خیابانی در جاهای مطمئن استفاده کنید و حتی گاهی‬ ‫خودتان اشپزی کنید‪.‬‬ ‫تورهای رایگان را از دست ندهید‬ ‫بسیاری از شــهرها تورهای مجانی برگزار می کنند‪ .‬در اکثر شهرها ‪ ،‬بسیاری از‬ ‫جاذبه های گردشگری کامالً کنار هم جمع شده اند ‪ ،‬بنابراین حتی اگر بتوانید‬ ‫تورهای پیاده روی را پیدا کنید ‪ ،‬از انها استفاده کنید‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی و گردشــگری با بیان اینکــه برای ســرمایه گذاری‬ ‫زمینه ســازی می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬ســرمایه گذار نباید دولت باشد؛ بخش‬ ‫خصوصی باید فعال و تقویت شود‪.‬‬ ‫ساســان تاجگردون با عنوان اینکــه تامین مالی بــرای فعال کردن‬ ‫حوزه های بخش گردشــگری جزو اهداف و وظیفه دولت نیســت و‬ ‫نمی تواند به شکل مجزا اقدام کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بنابراین بخش خصوصی‬ ‫که نقدینگی فراوانی در دســت خود دارد‪ ،‬وارد سرمایه گذاری در این‬ ‫بخش می شود‪ ،‬همچنین شاهدیم سرمایه گذاران خارجی عالقه مند به‬ ‫تامین ســرمایه در قالب های مختلف هستند و این شرایط را دارند که‬ ‫ظرفیت های گردشگری کشور را به بهره برداری برسانند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ورود گردشــگر خارجی و تقویت این بخش نیاز به تبلیغات و‬ ‫بسترسازی دارد اولین گام برای بسترسازی ورود یک اتفاق جدید برای‬ ‫لغو روادید برای گردشگران خارجی بود که اقای مونسان تاکید زیادی‬ ‫بر این موضوع دارد و سهم زیادی از گردشگران خارجی را مانند سفر‬ ‫گروهی گردشگران چینی به خود اختصاص داد‪ ،‬البته اکنون به دلیل‬ ‫ف شده است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا متوق ‬ ‫او درباره گردشــگری داخلی گفــت‪ :‬چرخش در مناطق مســتعد‬ ‫گردشــگری هم ادامه دارد و نشــان می دهد مردم با وجود شــرایط‬ ‫اقتصادی عالقه مند به سفر هســتند دولت هم بسترهای سفر را برای‬ ‫ان ها فراهم کرده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه گزارش عملکرد ما از منظر پرداختی نسبت به سال‬ ‫گذشته رشد داشته است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مهم تر از ان متقاضیان ما برای‬ ‫استفاده از تسهیالت سرمایه گذاری برای احداث هتل ها‪ ،‬مهمان پذیرها‬ ‫و مسافرخانه ها بسیار افزایش پیدا کرده به طوری که در برخی از شهرها‬ ‫با انبوهی از درخواست ها روبرو هستیم‪ ،‬این نشان دهنده این است که‬ ‫ظرفیت وجود دارد و نقدینگی در بخش خصوصی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪Iranian archeologist Hassan Basafa said‬‬ ‫‪on Wednesday that further surveys con‬‬‫‪firms the previous notion that Seh Tappeh‬‬ ‫‪(meaning three hills), an archaeological‬‬ ‫‪site near Neyshabur city in northeast Iran,‬‬ ‫‪dates back to the Iron Age.‬‬ ‫‪“Seh Tappeh, which is situated near Ney‬‬‫‪shabur, belongs to the Iron Age according‬‬ ‫‪to series of analysis conducted on cultural‬‬ ‫‪materials (especially potteries) and archi‬‬‫‪tectural remains found in the site,” Said‬‬ ‫‪Basafa, who is a professor at the Universi‬‬‫‪ty of Neyshabur.‬‬ ‫‪He made the remarks during the 17th An‬‬‫‪nual Symposium on the Iranian Architec‬‬‫‪ture which was attended by international‬‬ ‫‪cultural heritage experts, historians and‬‬ ‫‪archaeologists at the National Museum of‬‬ ‫‪Iran in downtown Tehran, IRNA reported.‬‬ ‫‪Basafa briefed audiences about findings‬‬ ‫‪of the third archaeological digs conducted‬‬ ‫‪at Seh Tappeh, which is situated in Khoras‬‬‫‪an region of the ancient country.‬‬ ‫‪The Archaeologist stated that original ar‬‬‫‪chitecture of the site was built on a large‬‬ ‫‪brick platform.‬‬ ‫‪“This area can be compared to the cul‬‬‫‪tural scene of the Central Asia so that it‬‬ ‫‪(Seh Tappeh) can be regarded as being on‬‬ ‫‪a business route between the Central Asia‬‬ ‫”‪and the Iranian Plateau.‬‬ ‫‪“Cultural materials excavated from the‬‬ ‫‪area along with clay fragments, beads of‬‬ ‫‪different genres such as azure and tur‬‬‫‪quoise and bronze, and stamped seals in‬‬‫‪dicate a cultural and commercial link be‬‬‫‪tween Khorasan region and Central Asia‬‬ ‫”‪and possibly the Iranian plateau.‬‬ ‫‪The second season was conducted in‬‬ ‫‪2017 by a team of younger generations‬‬ ‫‪of Iranian archeologists and researchers‬‬ ‫‪whose efforts led to the discovery of ru‬‬‫‪ined architectural structures, artifacts, and‬‬ ‫‪human remains.‬‬ ‫تبلیغات منفی علیه ایران با سفر گردشگران خنثی می شود‬ ‫ســفیر اکوادور‪ ‬در ایران اعتقاد دارد‪ ،‬تبلیغات منفی برخی از رسانه ها خصوصا رسانه های‬ ‫امریکایی باعث شده تا تصویر واقعی ایران به دنیا اطالع رسانی نشود و چهره و تصویری که‬ ‫از ایران به سایر کشورها معرفی می شود تصویر مخدوشی است‪.‬‬ ‫به گزارش میراث اریا‪ ،‬الخاندرو اورتگا اعتقاد دارد ایران کشــور امنی است و مردم ایران با‬ ‫خبر‬ ‫رنگ و بوی تاریخ در‬ ‫جای جای خسروشاه‬ ‫خسروشاه یکی از شهرهای اذربایجان شرقی‪ ‬در ‪ 15‬کیلومتری‬ ‫تبریز واقع شده است‪ .‬طبق اخرین سرشماری سال ‪ ،95‬این شهر‬ ‫بالغ بر ‪ 21‬هزار و ‪ 972‬نفر جمعیت دارد‪ .‬خسروشــاه را می توان‬ ‫دیاری با گذشــته ای پرفراز و نشــیب در قلب تاریخ اذربایجان‬ ‫دانست‪ .‬این شــهر از دیرباز مرکز تجمع و زادگاه عالمان‪ ،‬فقها‪،‬‬ ‫عرفا و اولیای زمان خود بوده است‪.‬‬ ‫شهر خسروشــاه‪ ،‬اثار باستانی ازجمله شهر باســتانی یانق تپه‬ ‫با قدمت ‪ 5‬هزارساله‪ ،‬قیز قاال‪ ،‬مســجد جامع خسروشاه‪ ،‬یازلی‬ ‫مسجد‪ ،‬ارامگاه شــیخ شــرف الدین رومی‪ ،‬ارامگاه شیخ سالر‬ ‫دیلمی‪ ،‬موزه مردم شناســی‪ ،‬برج کبوتر و کاروانسرای صفوی را‬ ‫در خود جای داده اســت‪ .‬از انجا که این شهر از گذشته ‪ ‬زادگاه‬ ‫بسیاری از عالمان زمان خود بوده است‪.‬سیّد محمدباقر موسوی‬ ‫خوانســاری‪ ،‬صاحب کتاب "روضات الجنان" در این خصوص‬ ‫می نویسد‪« :‬در قبرستان خسروشاه مقابر مشایخ و اهل اهلل بسیار‬ ‫زیاد است و ان مکان فیضنشان‪ ،‬به غایت فیضرسان است و بعد از‬ ‫خاک سرخاب‪ ،‬مقبره الشعرا هیچ مکانی بدان فیض نیست‪ ».‬این‬ ‫گزارش به معرفی اجمالی برخی از اثار شــاخص این شهرستان‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫مسجد جامع خسروشاه‬ ‫این مسجد متعلق به قرن ششــم هجری بوده و در برخی منابع‬ ‫تاریخی نظیر روضات الجنان ذکری گــذرا از ان به میان اّمده‬ ‫است‪ .‬سبک معماری ان مربوط به دوران سلجوقی است‪ ،‬نمونه‬ ‫خاک به کار برده شــده مربوط به دوران ایلخانی و معمار این اثر‬ ‫به احتمال بســیار زیاد "جان بگیم خاتون" اســت‪ .‬این مسجد‬ ‫یک بار در زمان قاجار و بار دیگر پس از انقالب اسالمی مرمت شده‬ ‫است‪ .‬تنها مسجد هشت قرینه جامع با نمایی اولیه که هنوز پابرجا‬ ‫است‪ .‬به جرات می توان گفت‪ ،‬این مسجد و سبک معماری ان با‬ ‫ال همخوانی دارد که در کتاب سیران تپه‬ ‫مسجد کبود تبریز کام ً‬ ‫نیز به این مسئله اشاره شده است‪.‬‬ ‫مسجد صفوی (یازیلی مسجد)‬ ‫مسجد صفوی (یازیلی مسجد) به دستور شاه سلیمان صفوی در‬ ‫سال ‪ 1090‬ساخته شده است که عالوه بر هنر نفیس گچ بری های‬ ‫مقرنسی‪ ،‬سرتاسر این خانقاه مزین به ایات الهی بود‪ .‬سقف چوبی‬ ‫ان مزین به ایات قران و از ان کتیبه ای برجای مانده که متعلق‬ ‫به فرقه ‪ ‬اهل حق است‪ .‬یازیلی مسجد یا گزیران مچیدی در اصل‬ ‫ارامگاه بابا حاضر بود که ایین های مخصوص به خود را داشت و‬ ‫در پنجشنبه و جمعه های هر هفته در ان شمع روشن می کردند‬ ‫به ذکر و دعا مشغول می شدند و مردم در مراسم مذهبی نذری‬ ‫می دادند و اش امام می پختند‪.‬‬ ‫قلعه دختر (قیز قاال)‬ ‫قلعه دختر (قیز قاال) در زمان ساســانیان ساخته شده است‪ .‬قیز‬ ‫قاالسی خسروشاه نیز در ورودی شــهر از طرف تبریز بر باالی‬ ‫تپه ای قرار دارد هنوز پایه برج هــا دیوارها و اجرهای به کاررفته‬ ‫در این قلعه مشخص و معلوم است‪ .‬داستان های مختلف و زیادی‬ ‫درباره این قلعه وجود دارد و این قلعه را به دختران پادشــاهان‬ ‫باستان خصوصاً به دختر خسروپرویز ساسانی نسبت داده اند و بر‬ ‫این عقیده اند که یکی از دختران خسرو دست به شورش و طغیان‬ ‫زد و خسرو او را در این قلعه زندانی کرده بود‪.‬‬ ‫تپه باستانی (یانق تپه)‬ ‫در حفار ی هــای ســال ‪ 1339‬شمســی‪ ،‬توســط هیئــت‬ ‫باستان شناســی انگلیس‪ ،‬خانه های دایره ای شــکل کشف شد‬ ‫که قدمت ‪ 5000‬ساله دارد‪ .‬اشیاء به دست امده از این خانه ها در‬ ‫موزه اذربایجان تبریز نگهداری می شود‪.‬‬ ‫گردشگران خارجی مهربان هستند‪ .‬او می گوید‪« :‬اگر چهره واقعی ایران‪ ،‬امنیت موجود و‬ ‫مهمان نوازی و خون گرمی مردم به کشورهای مختلف دنیا به درستی معرفی و اطالع رسانی‬ ‫شود‪ ،‬به طور حتم گردشگری ایران می تواند رونق بیشــتری گیرد‪ ».‬او ایران را بسیار عالی‬ ‫توصیف می کند و می گوید "سه سال است که به عنوان ســفیر در ایران زندگی می کنم‪،‬‬ ‫ایران فوق العاده است و اینجا را دوســت داردم‪ ،‬همچنین مردم ایران و فرهنگ بی نظیری‬ ‫که دارد‪ ،‬کشوری که ‪ 2500‬سال فرهنگ دارد و مردم با خارجی ها رفتار دوستانه ای دارند‪.‬‬ ‫برج کبوتر‬ ‫دیگر بنای شــاخص این شهرســتان برج کبوتر اســت‪ .‬بنایی‬ ‫استوانه ای شکل به قطر شش و ارتفاع ‪ 11‬متر‪ ،‬که در ان صدها‬ ‫النه کبوتر تعبیه شده است‪ .‬انگیزه اصلی ایجاد خانه کاه گلی برای‬ ‫پرندگان‪ ،‬استفاده از کود ان ها برای تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫بوده است چراکه کود کبوتر یکی از بهترین انواع کودها محسوب‬ ‫می شــد و در حاصلخیــزی زمین های زراعی بــه کار می رفت‪.‬‬ ‫جنس دیوارهای این برج از گل رس و کاه ساخته شــده است و‬ ‫در دیواره برج ورودی هایی برای کبوترها تعبیه شــده است‪ .‬این‬ ‫برج با قدمتی حدود ‪ 200‬سال پیش در زمان قاجار ساخته شده‬ ‫است‪ ،‬که در سال ‪ 1386‬با شماره ‪ 19099‬در فهرست اثار ملی‬ ‫به ثبت رسید‪.‬‬ ‫موزه مردم شناسی‬ ‫اثار فرهنگی تاریخی خسروشاه‪ ،‬در اواخر سال ‪ 1396‬به همت‬ ‫مردمان فرهنگ دوســت و مســئوالن در زیرزمین ساختمان‬ ‫شهرداری خسروشاه گرداوری و تحت عنوان موزه مردم شناسی‬ ‫در معرض دید عموم قرار گرفته است که اثار گوناگونی از ابعاد‬ ‫زندگی مردمان خسروشاه را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 170‬شنبه ‪ 3‬اسفند ‪98‬‬ ‫سامانه باستان شناسی ایران رونمایی می شود‬ ‫رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری از رونمایی از نقشه‬ ‫باستانی ایران در سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫بهروز عمرانی گفت‪ :‬با قرار دادی که با دانشــگاه تهران منعقد کردیم‬ ‫قرار است سامانه نقشه باستان شناسی ایران تا پایان نیمه نخست سال‬ ‫اینده رونمایی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که مشخص شدن محوطه تاریخی از جمله موارد مندرج‬ ‫در این نقشه است‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬سال است که مشغول تهیه محتوای‬ ‫این سامانه هستیم‪.‬‬ ‫عمرانی با بیان این که محتوای این نقشه تحت وب است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫این شــیوه امکان پردازش و تحلیل محتوا همواره وجود دارد‪ .‬بسیاری‬ ‫از محوطه های باستانی به دلیل ســاختار جغرافیایی در ظاهر در حال‬ ‫حاضر در معرض دید نیستند از این رو پس از کاوش این نقشه ها بروز‬ ‫رسانی می شوند‪.‬‬ ‫عمرانی گفت‪ :‬این ســامانه ابزار خوبی برای امایش است و در مرحله‬ ‫نخست از تخریب محوطه های باستانی جلوگیری می شود‪ ۵ .‬سال زمان‬ ‫نیاز است که محتوا در این سامانه بارگذاری شود و البته همان طور که‬ ‫گفته شد این سامانه همواره به روز رسانی می شود‪ .‬البته به دلیل مسایل‬ ‫امنیتی همه افراد امکان دسترسی به همه محتوای سامانه را ندارند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬عمرانی از تهیه تاریخ شفاهی باستان شناسی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬سعی ما بر ان است تا با تهیه تاریخ شفاهی‪ ،‬بخشی از انچه‬ ‫که در باستان شناسی اتفاق افتاده است را احیا کنیم‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشــکده میراث فرهنگی و گردشــگری در خصوص نصب‬ ‫دوربین های مداربسته در محل کاوش باستان شناسی گفت‪ :‬حفاظت از‬ ‫اموال حین کاوش یکی از مواردی است که همواره مورد توجه مسئوالن‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫عمرانی افزود‪ :‬از انجا که با چند مورد مشکل در خصوص انتقال اموال‬ ‫روبه رو بودیم‪ ،‬نگرانی هایی در ایــن خصوص به وجود امده بود که ما با‬ ‫ابالغ پیوست مستندنگاری سعی کردیم این نگرانی را مرتفع سازیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در شــیوه انتقال اشــیا سوتفاهم ایجاد شــده بود اما با‬ ‫رایزنی های انجام شده‪ ،‬پیوست مســتندنگاری با در نظر گرفتن تمام‬ ‫موارد از عکاسی و ثبت اشــیاء گرفته تا واگذاری اشیاء به همین منوال‬ ‫مستند شــد و با احتمال نصب دوربین های مداربسته که خیلی بعید‬ ‫اســت‪ ،‬در نهایت هم می توانیــم از اطالعات ان برای مســتندنگاری‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫عمرانی افزود‪ :‬تمام تالش ما ان بود تا سوءتفاهم و نگرانی های به وجود‬ ‫امده در این خصــوص را رفع کنیم‪ .‬ضمن انکه بیشــتر محوطه های‬ ‫باستانی ایران از جمله تخت جمشید‪ ،‬شوش و شهر سوخته هم اکنون‬ ‫نیز دارای دوربین های مداربسته هستند‪.‬‬ ‫تحریم ها نتوانسته اند خللی در همکاری با دیگر کشورها ایجاد کنند‬ ‫روح اهلل شیرازی رئیس پژوهشکده باستان شناسی با اشاره به برگزاری‬ ‫هفدهمین همایش ســاالنه باستان شناســان ایران که قرار است در‬ ‫روزهای ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬بهمن ماه در موزه ملی ایران اجرا شود‪ ،‬گفت‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۵۱‬مرکز باستان شناسی وقت‪ ،‬به برگزاری کنگره باستان شناسی و‬ ‫به اشتراک گذاری اخرین دستاوردهای ساالنه باستان شناسی اهتمام‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان این که امســال مــا هفدهمین دوره این کنگــره را برگزار‬ ‫می کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬قرار است ‪ ۶‬نشست تخصصی از اخرین دستاوردهای‬ ‫باستان شناسی در سال ‪ ۱۳۹۷‬به اشتراک گذاشته شود‪ .‬همچنین ‪۲۶‬‬ ‫سخنران در این همایش حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫شیرازی گفت‪ :‬دو جلد کتاب از مقاالت باستان شناسی در این همایش‬ ‫رونمایی خواهد شــد‪ .‬همچنین نمایشــگاهی از اخریــن یافته های‬ ‫کاوش های پنج محوطه برگزار می شــود و در کتابچه ای معروف ترین‬ ‫اشیا شاخص ‪ ۱۰‬محوطه از جمله خراسان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬قزوین‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫گیالن و زنجان منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بررسی ها‪ ،‬کاوش ها‪ ،‬گمانه زنی ها‪ ،‬تعیین عرصه و حریم‬ ‫محوطه باستانی ازجمله مواردی هســتند که قرار است در هفدهمین‬ ‫همایش ساالنه باستان شناسان ایران ارائه شود‪.‬‬ ‫شــیرازی ادامه داد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۲۳۰‬مجوز باستاشناسی‬ ‫برای فعالیت های میدانی صادر شده است که در قالب بررسی‪ ،‬کاوش و‬ ‫برنامه های مستندنگاری بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین ‪ ۵۴‬مورد تعیین عرصه و حریم برای محوطه های‬ ‫باستانی داشتیم چراکه یکی از راه های حفظ و نگهداری از محوطه های‬ ‫باستانی مشخص کردن عرصه و حریم انهاست‪.‬‬ ‫شیرازی گفت‪ :‬در عین حال ‪ ۳۸‬مجوز بررســی باستان شناسی صادر‬ ‫شده است که بیشتر انها در بخش های جنوبی کشور متمرکز بودند‪ .‬این‬ ‫مجوزها به منظور تکمیل دانش و اطالعات ما از پراکندگی اثار باستانی‬ ‫و تکمیل نقشه باستان شناسی است‪.‬‬ ‫او با اشاره به ارائه مقاالتی در خصوص بررســی باستان شناسی که در‬ ‫دشــت ایذه و در خصوص دوران پارینه ســنگی و ‪ ۶۹‬محوطه دیگر از‬ ‫دوره های فراپارینه سنگی و نوسنگی انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این مقاالت‬ ‫در هفدهمین همایش ســاالنه باستان شناسان ایران ارائه خواهند شد‬ ‫چراکه می توانیم از طریق این اطالعات به انتشار گروه های انسانی که‬ ‫وارد فالت ایران شدند و مهاجرت کردند‪ ،‬پی ببریم‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشــکده باستان شناســی همچنین از ارائه ‪ ۳۵‬مجوز برای‬ ‫برنامه های نجات بخشی در ســال ‪ ۱۳۹۷‬خبر داد و گفت‪ :‬بیشتر این‬ ‫محوطه ها در محدوده طرح هــای عمرانی قرار داشــتند و از انجا که‬ ‫تمام فعالیت های عمرانی باید پیوست میراث فرهنگی داشته باشند و‬ ‫یکی از این موارد مطالعات باستان شناسی است‪ ،‬از این رو فعالیت های‬ ‫نجات بخشی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که بیشــتر این مجوزها در ســال ‪ ۹۷‬در مناطق شمال‬ ‫غرب و غرب کشــور متمرکز بودند‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در سال ‪۴۹ ،۹۷‬‬ ‫برنامه کاوش باستان شناسی اجرا شــد که ‪ ۳۳‬برنامه دارای اعتبارات‬ ‫استانی بود‪.‬‬ ‫به گفته شیرازی در سال ‪ ۹ ،۹۷‬هیات بین المللی از کشورهای المان‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬اتریش‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه و دانمارک در محوطه های باستانی ایران‬ ‫حضور داشتند و در قالب هیات های مشترک با باستان شناسان ایرانی‬ ‫به فعالیت پرداختند‪.‬‬ ‫او در ادامه به تهیه برنامه باستان شناسی کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬بیش‬ ‫از چهار دهه از اغاز فعالیت ها برای تهیه نقشه باستان شناسی می گذرد‪.‬‬ ‫مطابق سال های گذشته‪ ،‬در ســال ‪ ،۹۷‬هزارو ‪ ۲۶‬ورودی و نقطه ثبت‬ ‫شده در خصوص محوطه های باستانی داشتیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایران سرزمین پهناوری است و از لحاظ محوطه های باستانی‬ ‫یکی از پرتراکم ترین کشــورهای جهان است و حتی می توان گفت در‬ ‫میان ســه و چهار کشور نخســت به لحاظ تراکم و تعداد محوطه های‬ ‫باستانی قرار دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس باستان شناسی افزود‪ :‬هرچند براساس پیش بینی ها گفته‬ ‫می شود یک میلیون محوطه باستانی در ایران وجود دارد اما قطعا حتی‬ ‫شناسایی نیمی از انها به زمان طوالنی نیاز خواهد داشت‪.‬‬ ‫شیرازی با بیان این که تاکنون ‪ ۳۵‬هزار محوطه ثبت شده اند و در حال‬ ‫حاضر ‪ ۶۰‬هزار رکورد در نقشه باستان شناسی داریم که تعداد انها رو به‬ ‫افزایش است‪ ،‬افزود‪ :‬با این وجود طی یک یا دو سال اینده نمی توان به‬ ‫نتیجه نهایی در خصوص نقشه باستان شناسی رسید‪.‬‬ ‫با بیان این که این امر زمان بر خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬باید از اطالعات و انچه‬ ‫که وارد سامانه نقشه باستان شناسی می شود‪ ،‬اطالع پیدا کنیم‪.‬‬ ‫شــیرازی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۹‬ســطح برای دسترســی به نقشــه‬ ‫باستان شناسی در نظر گرفته شده چراکه نمی توان به سادگی جانمایی‬ ‫محوطه های باستانی را در معرض دید عموم قرار داد و بیم ان می رود‬ ‫که از این طریق دسترســی برخی افــراد (حفاران غیرمجــاز) به اثار‬ ‫باستانی افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در این میان سقف بودجه ای خاص در نظر گرفته‬ ‫نشده و سعی ما بر ان اســت تا به کار سرعت بخشیم‪ .‬اگر بودجه ما نیز‬ ‫بیشتر شود‪ ،‬حفاظت ها را بیشــتر خواهیم کرد و کاوش ها همین روال‬ ‫را طی می کنند‪.‬‬ ‫شــیرازی گفت‪ :‬از انجا که بیشتر استان های کشــور در حال توسعه‬ ‫هستند و این روند سرعت زیادی دارد‪ ،‬از این رو ممکن است بسیاری از‬ ‫پروژه های عمرانی یا با قوانین برای ارائه پیوست میراث فرهنگی اطالع‬ ‫نداشته باشند یا اصال این مهم را مورد توجه قرار ندهند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که همواره در حال رصد پروژه های عمرانی کشور‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز است تا دبیرخانه پیوست تخصصی میراث فرهنگی‬ ‫هرچه زودتر راه اندازی شود‪.‬‬ ‫شیرازی گفت‪ :‬سعی ما بر ان است تا از امکانات ازمایشگاهی کشورهای‬ ‫خارجی اســتفاده کنیم‪ .‬همچنین فعالیت های علوم میان رشته ای را‬ ‫وارد حوزه باستان شناسی کرده ایم و در صدد انتقال دانش و تکنولوژی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ایران از لحاظ تکنیک های باستان شناسانه و نیروهای‬ ‫باستان شناس در جایگاه خوبی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هیات های خارجی نیز‬ ‫سعی می کنند با استفاده از تکنیک ها و اعمال شرایط مختلف‪ ،‬تحریم ها‬ ‫را برای ارائه خدمات و استفاده از فناوری برای ایران دور بزنند‪.‬‬ ‫به گفته او کشــورهای المــان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬چین و فرانســه همکاری های‬ ‫جدی تری در قالب کارهای مشــترک در حوزه باستان شناسی با ایران‬ ‫دارند و در این میان تحریم ها نتوانسته همکاری های مشترک ایران با‬ ‫کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫امادگی بازار تاریخی تبریز برای میزبانی از گردشگران در نوروز‬ ‫بقعه شیخ سالر دیلمی‬ ‫اولین فقیه شــیعه ایرانی از مشــاهیر و بزرگان قرن پنجم که‬ ‫اثار متعددی ازجمله‪ :‬المقنع فــی المذهب‪ ،‬التقریب در اصول‪،‬‬ ‫االبواب و االصول در فقه و التذکره من حقیقه الجوهر به نام وی‬ ‫ثبت شده اســت‪ ،‬مقبره تاریخی و مذهبی این عالم در قبرستان‬ ‫قدیمی خسروشاه قرار دارد و امروزه به عنوان زیارتگاه موردتوجه‬ ‫گردشگران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫کاروانسرای صفوی‬ ‫درباره این کاروانســرا که با کمی فاصله از منطقه خسروشــاه‬ ‫در جاده خاکی و قدیمی خسروشــاه ‪ -‬اذرشــهر میان کارخانه‬ ‫و کارگاه هــای صنعتی قــرار دارد‪ ،‬می توان گفت؛ در گذشــته‬ ‫محلی برای استراحت و حفظ امنیت مســافران از راهزنان بود‪.‬‬ ‫قدمت این کاروانســرا که از مجموعه کاروانســراهایی است که‬ ‫به دستور شاه عباس ساخته شــد‪ ،‬به دوران صفوی بازمی گردد و‬ ‫دیواره ها و برجک های دیدبانی کاه گلی نشان دهنده قدمت ان‬ ‫است‪ .‬برجک های این کاروانسرا از لحاظ ساختار معماری به برج‬ ‫کبوتران خسروشاه شباهت زیادی دارد‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اذربایجان شرقی‬ ‫از امادگی بازار تبریز به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی شــاخص در‬ ‫استان‪ ،‬برای میزبانی از گردشگران نوروزی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی اذربایجان شــرقی‪ ،‬مرتضی ابدار در جلسه با فعاالن و‬ ‫اصناف بازار تاریخی تبریز با محوریت جلب مشارکت فعاالنه و ترغیب‬ ‫به فعالیت در ایام نوروز ‪ 99‬گفت‪« :‬با توجه به اینکه بازار تاریخی تبریز‬ ‫یکی از مهم ترین کانون های گردشگرپذیر تبریز است‪ ،‬لذا همکاری و‬ ‫مساعدت اصناف بازار در تداوم فعالیت ان در ایام نوروز امری ضروری‬ ‫است‪».‬‬ ‫ابدار در ادامه از اغاز رایزنی با اصناف بازار تبریز خبر داد و گفت‪« :‬طبق‬ ‫رایزنی های انجام شده با اصناف بازار‪ ،‬امیدواریم از نخستین روز نوروز‬ ‫‪ 99‬شــاهد فعالیت بازار و میزبانی این اثر فاخر تاریخی از گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی باشیم‪».‬‬ ‫او به لزوم ارتقای زیرساخت های گردشــگری و خدمات بهداشتی در‬ ‫نقاط گردشگر پذیر شهر اشــاره کرد و گفت‪« :‬ارتقا این زیرساخت ها‬ ‫خصوصاً در نقاطی مانند بازار تبریز که یکی از مهم ترین ظرفیت های‬ ‫تاریخی و فرهنگی شهر محســوب می شود‪ ،‬بسیار حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫ازاین رو الزم است تا در این راستا شــهرداری و هیئت امنای بازار نیز‬ ‫برای تکمیل نواقص زیرساختی برنامه ریزی الزم را داشته باشند‪».‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬افزود‪« :‬از دیگر برنامه هایی که در راستای برگزاری هر چه بهتر‬ ‫ایام نوروز و ثبت خاطرات خوش برای گردشگران در نظر گرفته شده‬ ‫برگزاری تورهای ویژه بازارگردی‪ ،‬ایین های سنتی نوروز و همچنین‬ ‫برپایی سفره های هفت سین در محدوده بازار است‪».‬‬ ‫ابدار با تاکید بر لزوم هم افزایی دســتگاه های مربوطه و ستاد اجرایی‬ ‫خدمات سفر در راستای فراهم سازی موقعیتی شایسته برای پذیرش‬ ‫گردشگران در بازار تاریخی تبریز‪ ،‬گفت‪« :‬در این راستا اماده نمودن‬ ‫فضای کالبدی بازار و خیابان های اطراف ان به لحاظ پیرایش‪ ،‬شستشو‬ ‫و نیز رسیدگی به فضای سبز حیاط سراهای بازار و همچنین پیگیری‬ ‫فعالیت پارکینگ های واقع در محدوده بازار در ایام نوروز ‪ ۹۹‬از جمله‬ ‫اقداماتی است که باید با همکاری شهرداری تبریز انجام گیرد‪».‬‬ ‫مدیــر کل میراث فرهنگــی اذربایجان شــرقی در خاتمــه به دیگر‬ ‫برنامه های مطرح شده در این جلسه اشــاره کرد و گفت‪« :‬ارائه طرح‬ ‫اعمال تخفیف ‪۲۰‬درصدی در فروش با هماهنگی اتحادیه های مربوط و‬ ‫هیئت امنای بازار‪ ،‬برگزاری جشنواره و برنامه های ایینی و‪ ...‬در راستای‬ ‫فراهم سازی فضایی شاد در بازار سرپوشیده تبریز از جمله برنامه هایی‬ ‫است که برای ایام نوروز ‪ ۹۹‬در نظر گرفته شده است‪».‬‬ ‫گردشگری ایران همچنان زنده است‬ ‫رییس کمیســیون گردشــگری اتاق بازرگانی ایران گفت‪ ۶ :‬اسنفدماه‬ ‫سمینار گردشگری اتاق های بازرگانی مشترک ‪ ۳۴‬کشور از جمله چین‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬بلژیک‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬هند‪ ،‬کویت و ‪ ...‬را برگزار خواهیم کرد‬ ‫و از این کشورها دعوت کرده ایم که بگوییم ایران ‪ ۱۰۰‬درصد امنیت دارد‬ ‫و باید خوشبین بود و تا جای ممکن داشته هایمان را به رخ دنیا بکشیم‬ ‫زیرا ایران پتانسیل ها و ظرفیت های بسیار زیادی دارد‪.‬‬ ‫"علی اکبر عبدالملکی" اظهار کرد‪ :‬امســال برخالف سال های گذشته‬ ‫نمایشگاه گردشگری ایران فوق العاده است که نشان دهنده ان است که‬ ‫گردشگری در ایران همچنان زنده است و نفس می کشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اخیرا اتفاقات ناخوشــایندی در کشور افتاد و قرار بر این شده‬ ‫ایران تحریم شود اما شــک نکنید ایران امن ترین کشور دنیاست و این‬ ‫مسائل اتفاقی گذرا بود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با تاکید بر اینکه این شرایط نیز‬ ‫می گذرد و باید رســانه به این بپردازند که وضعیت ما امن است و باید‬ ‫خودمان اتفاقات خوب را بزرگ نمایی کنیم گفت‪ :‬باید به نحو خوبی از‬ ‫این وضعیت گذر کنیم و گاهی رسانه ها به برخی مسائل دامن می زنند‬ ‫و بزرگ نمایی می کنند که درخواســت داریم دست به دست هم داده‬ ‫و یک برند ملی بسازیم که هرکس به ایران پای می گذارد‪ ،‬دلش را جای‬ ‫بگذارد و با این برند جلو برویم و اتاق بازرگانی قطعا می تواند در این هدف‬ ‫تاثیر گذار باشد و همکاری های الزم را نیز انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ ۶ :‬اسنفدماه ســمینار گردشــگری اتاق های بازرگانی‬ ‫مشترک ‪ ۳۴‬کشور از جمله چین‪ ،‬روســیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬بلژیک‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬کویت و ‪ ...‬را برگزار خواهیم کرد و از این کشورها دعوت کرده ایم که‬ ‫بگوییم ایران ‪ ۱۰۰‬درصد امنیت دارد و باید خوشبین بود و تا جای ممکن‬ ‫داشته هایمان را به رخ دنیا بکشیم زیرا ایران پتانسیل ها و ظرفیت های‬ ‫بسیار زیادی دارد‪.‬‬ ‫عبدالملکی با اشــاره به حضور میراث فرهنگی اســتان کرمان در کنار‬ ‫کمیسیون گردشــگری اتاق در نمایشگاه گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫ایران در تهران تصریح کرد‪ :‬وقتی بخش دولتی و خصوصی در کنار هم‬ ‫حرکت می کنند‪ ،‬شاهد اتفاقات بســیار خوبی در ان حوزه خواهیم بود‪.‬‬ ‫شک نکنید امسال غرفه های کرمان رتبه برتر و نتایج بهتر از دیگران را‬ ‫کسب می کند و قطعا باید همه اتاق های بازرگانی و میراث استان ها این‬ ‫کار را انجام داده و نگاه ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به ظرفیت های گردشگری‬ ‫استان کرمان تصریح کرد‪ :‬کرمان با وسعتی به اندازه چند کشور اروپایی‪،‬‬ ‫در نوع خود بی نظیر اســت که هم کویر و هم جنگل دارد و چهار فصل‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪" ،‬مسعود اسکندری" مدیرکل هماهنگی امور استان های‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دســتی نیز در این بازدید‬ ‫اظهار کرد‪ :‬استان کرمان به صورت ویژه در نمایشگاه حضور پیدا کرده و‬ ‫چینش بسیار خوبی در این نمایشگاه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کرمان پتانســیل های زیادی از جمله اثار ثبت جهانی‪ ،‬اثار‬ ‫باستانی مشهور و اقلیم چهار فصل دارد و مهم ترین مولفه‪ ،‬معرفی است‬ ‫که باید از استان اغاز شود‪.‬‬ ‫اسکندری با اشــاره به اینکه گردشــگران خارجی به دنبال سایت های‬ ‫جهانی هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای گردشــگران داخلی نیز باید تبلیغ و‬ ‫داشته های استان کرمان معرفی شود و تمهیداتی در حوزه ریلی و هوایی‬ ‫این استان نیز اندیشیده و مردم مشتاق شوند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫ترک ها چشم براه راه اندازی‬ ‫تورهای مشترک با ایران‬ ‫سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و سی و سومین‬ ‫نمایشــگاه ملی صنایع دســتی فرصتی بود تا فعاالن گردشگری‬ ‫داخلی و خارجی با حضور در این نمایشــگاه با یکدیگر به تبادل‬ ‫نظر و تبادل تجربه بپردازند‪.‬‬ ‫در این میان حضور برخی از شــخصیت ها و مقامات بین المللی‬ ‫فرصتی ایجاد کرد تــا از نزدیک بــا جاذبه های گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی ایران اشنا شوند و زمینه های تقویت همکاری ایران‬ ‫با این کشورها در حوزه گردشگری بیش از پیش فراهم شود‪.‬‬ ‫اوغوز تونجای گورور نماینده ســازمان توســعه اناتولی شرقی‬ ‫(شامل ‪ 14‬استان) یکی از شخصیت هایی بود که از این نمایشگاه‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪" :‬از انجایی که استان هایی مانند وان و حکاری مقاصد‬ ‫جدیدی برای گردشگران ایرانی هستند‪ ،‬سیاست های خاصی برای‬ ‫جذب گردشگر به این مناطق ایجاد شده است‪.‬‬ ‫در مناطق مختلف ترکیه ســازمان های توسعه‪ ،‬همکاری زیادی‬ ‫با مردم دارند و ســازمان تحت پوشــش من هم از این همکاری‬ ‫بهره می برد‪.‬‬ ‫‪ ‬حدود ‪ 80‬کیلومتر از مرز مشــترک ایران و ترکیه تحت پوشش‬ ‫این سازمان است‪  .‬بین این دو مرز سال های سال روابط سیاسی‪،‬‬ ‫تجاری و فرهنگی برقرار بوده و ما بــرای همکاری مداوم و فی ما‬ ‫بین این دو کشور تالش می کنیم‪ ،‬البته روابط متقابل است‪ .‬مسلما‬ ‫می خواهیم که از ایران گردشگر داشــته باشیم اما دوست داریم‬ ‫گردشگران ترک را هم به ایران بفرستیم‪  .‬توریسم فقط برقراری‬ ‫روابط تجاری نیست‪ ،‬ارتباط های فرهنگی نیز شامل ان می شود‬ ‫که یکی از اهداف ســازمان ما نیز هســت‪  .‬وان نیز استان بسیار‬ ‫زیبا‪ ،‬ساکت و ارامی است و حدود چند سال است که مردم ان در‬ ‫حال یادگیری زبان فارسی هستند‪ ،‬چرا که این دو منطقه از نظر‬ ‫فرهنگی شباهت زیادی دارند‪.‬‬ ‫در اروپا بین کشورها برای تردد مانعی وجود ندارد و مرزها برای‬ ‫اروپایی ها باز است و رفت و امد ساده است‪ ،‬ما هم تمایل داریم که‬ ‫این نوع رفت و امد بین ایران و ترکیه نیز امکان پذیر باشد‪ .‬حداقل‬ ‫بین استان انادوی شــرقی و ایران می توان این کار را انجام داد‪.‬‬ ‫درواقع نگاه ما به این نوع روابط بین کشورهای منطقه است و ما‬ ‫به عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬اذربایجان و ‪ ...‬نیز فکر می کنیم‪ .‬برای اینکه سفر‬ ‫ایرانی ها به این استان راحت تر انجام شود فرمانداری‪ ،‬شهرداری و‬ ‫سازمان توسعه انادوی شرقی با هم همکاری می کنند و کارگروهی‬ ‫به نام ایران تشکیل داده اند و وب ســایتی به نام وان زیباست را‬ ‫راه اندازی کرده اند که به زبان فارسی است‪ .‬این سایت برای معرفی‬ ‫استان وان است و اطالعاتی برای اقامت‪ ،‬تحصیل یا کار ایرانی ها‪.‬‬ ‫درباره تورهای مشــترک بین ایران و ترکیه می توان گفت که در‬ ‫تئوری این امر مطلوب ماست و درصورتی که متخصصان این نوع‬ ‫گردشگری را راه اندازی کنند‪ ،‬از ان استقبال می کنیم‪".‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫در قلب هر شهروند ترکیه‬ ‫یک شیراز‪ ،‬یک اصفهان و‬ ‫یک تبریز وجود دارد‬ ‫ایران و ترکیه به عنوان دو کشور همســایه در سال های اخیر در‬ ‫حوزه گردشگری همکاری های بسیار خوبی با یکدیگر داشته اند‪.‬‬ ‫حجم مبادالت گردشگر از دو کشور در سال های گذشته افزایش‬ ‫یافته و دولت های ترکیه و ایران شــرایط مناسبی را برای سفر و‬ ‫افزایش گردشــگران فراهم کرده اند‪ .‬در این میان سفارتخانه ها‬ ‫نقش مهمی را ایفا می کنند و باعث تســهیل سفر اتباع دو کشور‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫محمت تاشکین رایزن فرهنگی ســفارت ترکیه یکی از افرادی‬ ‫است که عالقه مند به افزایش سطح روابط ایران و ترکیه در حوزه‬ ‫گردشگری است‪.‬‬ ‫او اعتقاد دارد مردم ایــران و ترکیه از نظر فرهنگی اشــتراکات‬ ‫زیادی با هم دارند و در این میان با توجه به غنای فرهنگی و سابقه‬ ‫تاریخی و تمدنی ایران‪ ،‬شهروندان ترکیه عالقه زیادی برای سفر‬ ‫به شهرها مختلف از جمله‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬شیراز و تبریز دارند‪.‬‬ ‫با مهمت تاشــکین رایزن فرهنگی ســفارت ترکیه در ایران به‬ ‫گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می اید‪.‬‬ ‫اقای تاشکین چه مدت هست که در ایران ساکن هستید؟ و چقدر‬ ‫ایران را می شناسید؟‬ ‫حدود دو سال است که در ایران هســتم و این سومین نمایشگاه‬ ‫گردشگری است که شرکت می کنم‪.‬‬ ‫نظرتان درباره تورهای ترکیبی قونیه و خوی چیست؟ از انجایی‬ ‫که قونیه یکی از مقاصد گردشــگری ایرانیان است‪ ،‬خوی هم به‬ ‫مقصدی برای گردشگران ترکیه تبدیل شود؟‬ ‫در حال حاضر این برنامه وجود نداردف اما با دیدارهای حضوری‬ ‫با مقامات ایران این امر امکان پذیر است‪.‬‬ ‫اینده این پروژه را چطور می بینید؟ ایا عملی است؟‬ ‫یکی از مواردی که من همیشه گفتم این است که در در قلب هر‬ ‫شهروند ترکیه و در گنجینه خاطراتش یک شیراز‪ ،‬یک اصفهان‬ ‫و یک تبریز وجود دارد‪ ،‬اما این ایران اســت که باید در این زمینه‬ ‫اقدام کند و با یک جنب و جوش این موقعیت را برای شهروندان‬ ‫ترکیه فراهم کند‪.‬‬ ‫‪ ‬نظر شما درباره تورهای ترکیبی بین ایران و ترکیه چیست؟ برای‬ ‫توریست هایی که خارج از مرزهای این دو کشور بخواهند از ایران‬ ‫یا ترکیه دیدن کنند و با ثبت نام در تورهای ترکیبی سفری به هر‬ ‫دو کشور داشته باشند؟‬ ‫این مورد مســلما به همکاری دو کشــور نیاز دارد و دیدارهای‬ ‫هیئت های مختلف بین دو کشور و با رایزنی این کار عملی است‪.‬‬ ‫البته توریسم در کشور ترکیه به این صورت است که اژانس ها به‬ ‫صورت منطقه ای فعالیت می کنند و گردشگر در طول یک سفر از‬ ‫جاهای مختلفی بازدید می کند و این اتفاق می تواند برای کشورها‬ ‫هم صادق باشــد و اژانس یا مجموعه ای وجود داشــته باشد که‬ ‫دو کشور همسایه را پوشــش دهد‪ .‬البته گردشگرانی به این نوع‬ ‫سفرها عالقه دارند که زمان برای سفرهای طوالنی داشته باشند‪.‬‬ ‫گردشــگرانی که زمان محدود چند روزه دارند نمی توانند از این‬ ‫خدمت استفاده کنند و حداقل به یک هفته زمان نیاز دارند‪.‬‬ ‫اتفاق های اخیر سیاسی منطقه چه تاثیری بر صنعت گردشگری‬ ‫در کشورهای منطقه داشته است؟‬ ‫این اتفاق ها همیشه بر این صنعت تاثیرگذار بوده است‪ ،‬اما مهمتر‬ ‫از ان اتفاق های اقتصادی اســت‪ .‬گردشگری به گونه ای است که‬ ‫می تواند برای خانواده ها هم گزینه اول باشد هم اخر‪ .‬اگر اوضاع‬ ‫اقتصادی خوب باشد ســفر گزینه اول خانواده ها خواهد بود و در‬ ‫غیر این صورت اولین گزینه ای اســت که حذف خواهد شد‪ .‬این‬ ‫مورد در واقع وضعیت معیشتی افراد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫حذف صنایع دستی از سبد خرید؟‬ ‫تولیدکنندگان صنایع دســتی حاضر در نمایشــگاه امســال تهران بــا اتفاقی‬ ‫غافلگیرکننده از سمت بازدیدکنندگان روبه رو شدند‪.‬‬ ‫مراجعه هایی که امسال از ســمت خانواده ها به غرفه های عرضه دست سازهای‬ ‫هنری در نمایشگاه صنایع دســتی صورت گرفت بدون انکه به خرید محصوالت‬ ‫خبر‬ ‫گردشگری حالل ظرفیت‬ ‫مهمی برای ایران است‬ ‫اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان است که‬ ‫در حوزه گردشــگری از ظرفیت هــای باالیی برخوردار‬ ‫است و به عنوان یکی از کشــورهای هدف همیشه مورد‬ ‫توجه بوده است‪.‬‬ ‫ایــران و اندونزی در حــوزه جذب گردشــگر اقدامات‬ ‫مشترکی را انجام داده اند و با توجه به اشتراکات فرهنگی‪،‬‬ ‫تاریخی و دینی ایران و اندونــزی همکاری های این دو‬ ‫کشور در حوزه گردشــگری می تواند نتایج خوبی را به‬ ‫دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫اکتاوینو علیمودین ســفیر اندونزی نیــز بر عالقه مندی‬ ‫کشورش به توسعه گردشگری با ایران تاکید دارد‪ .‬وی در‬ ‫مصاحبه ای می گوید‪:‬‬ ‫مصاحبه را با شعار گردشــگری اندونزی «اندونزی فوق‬ ‫العادــه» (‪ )wonderful Indonesia‬اغــاز‬ ‫می کنم‪ ،‬چه فلسفه ای پشت انتخاب ان است؟‬ ‫به دو دلیل‪ ،‬اول اقلیم بســیار متنوع این کشــور است‪،‬‬ ‫اقلیمی که هم زمین های کشت برنج دارد و هم ساحل و‬ ‫نخل و همچنین منطقه کوهستانی‪ ،‬دلیل دوم گوناگونی‬ ‫فرهنگ و سنن مردم ان است که در هر استان متفاوت‬ ‫است و این دو باعث شگفتی گردشگران می شود‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم گردشگران ایران و اندونزی را از نظر تعداد‬ ‫مقایسه کنیم‪ ،‬کدام کشور مخاطب بیشتری دارد؟‬ ‫در واقع مشــکلی که ما با این مســئله داریم این است‬ ‫که به دلیل نبودن پرواز مســتقیم بین ایران و اندونزی‪،‬‬ ‫گردشگران ما از کشورهای همســایه برای سفر به ایران‬ ‫استفاده می کنند و از این رو ما امار دقیقی از مسافرانی‬ ‫که اندونزی را به مقصد ایران ترک می کنند نداریم‪.‬‬ ‫البته ما از سفارت ایران که برای شهروندان ما ویزا صادر‬ ‫می کند هم اماری دریافت نمی کنیم‪ ،‬بنابراین تنها اماری‬ ‫که در اختیار داریم از مسافران ایرانی است که به کشور ما‬ ‫می ایند‪ .‬به عنوان مثال ما سال گذشته حدود ‪8‬هزار ویزا‬ ‫برای گردشگران ایرانی صادر کردیم‪ ،‬ویزای کار‪ ،‬تحصیل‬ ‫و بیشتر از همه توریستی‪.‬‬ ‫اما اکثر گردشــگران اندونزی برای گردشــگری حالل‬ ‫به ایــران می ایند و ایــن یک ظرفیت مهم بــرای ایران‬ ‫اســت‪ .‬به عنوان مثال برای ایام محرم و اربعین یا ســایر‬ ‫مناسب های مشابه‪ ،‬البته مراســم نوروز هم برای مردم‬ ‫ما جالب است‪.‬‬ ‫عالوه بر گردشگران‪ ،‬ما دانشجویان زیادی داریم که در‬ ‫ایران تحصیل می کنند و خانواده های ان ها نیز تعدادی از‬ ‫گردشگران هستند که برای دیدن فرزندانشان به ایران‬ ‫می ایند و تعداشان دوبرابر دانشجویان خواهد بود‪ ،‬مثال‬ ‫به ازای ‪ 700‬دانشجو ‪ 1400‬بازدید کننده به این کشور‬ ‫سفر می کنند‪.‬‬ ‫اما مشکلی ما با امار مسافرانی که به ایران سفر می کنند‪،‬‬ ‫داریم‪ ،‬عدم وجود پرواز مســتقیم از جاکارتا به تهران و‬ ‫بالعکس است‪.‬‬ ‫اینده این تعامل این دو کشور در صنعت توریسم را چطور‬ ‫می بینید؟‬ ‫گردشــگری همیشــه باعث ایجاد پیوند بین کشورها‬ ‫می شــود و اهمیتی ندارد که این مســائل چقدر بزرگ‬ ‫باشــند‪ .‬به عنوان مثال اندونزی با فجایع طبیعی زیادی‬ ‫روبه رو بوده است‪ ،‬سیل‪ ،‬زلزله و سایر اتفاقات مشابه‪ ،‬اما‬ ‫بعد از گذشت مدتی از ان باز هم شاهد حضور گردشگران‬ ‫در این مناطق بوده ایم؛ بنابراین می توانم بگویم که این‬ ‫مثال درباره منطقه نیز صادق اســت و گردشــگران باز‬ ‫هم برای دیدن طبیعت زیبا و میــراث فرهنگی به ایران‬ ‫خواهند امد‪.‬‬ ‫بســیاری از گردشــگران برای خرید فرش به ایران سفر‬ ‫می کنند و این امر تا زمانی است که فرش ایران ارزش دارد‪،‬‬ ‫ادامه خواهد داشــت‪ .‬اما به ایران بستگی دارد که چطور‬ ‫شــعار ایران باعظمــت (‪ )majestic Iran‬را در دنیا‬ ‫ترویج دهد‪ .‬چطور دریای خزر و خلیج فارس یا شهرهای‬ ‫تاریخی اصفهان و شیراز را به مردم معرفی کنید‪.‬‬ ‫موضوع دیگر این اســت که ایران باید خیال گردشگران‬ ‫را از این بابت راحت کند که مشــکلی برایشــان پیش‬ ‫نمی اید‪ ،‬از این رو زمانی که خیال گردشگر از این بابت‬ ‫راحت باشد سفرش طوالنی تر می شود‪.‬‬ ‫مشــکالت دیگری که مســافران با انها روبه رو هستند‬ ‫مسئله کارت های اعتباری بین المللی و دریافت و پرداخت‬ ‫پول اســت‪ ،‬با وجود این اما هنوز گردشــگران به ایران‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫نقش نمایشــگاه های‪ ‬بین المللی در ترویج توریســم را‬ ‫چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫کشور من در چند ســال اخیر در این نمایشگاه شرکت‬ ‫کرده اســت‪ .‬این نمایشگاه جایی اســت که می توانید با‬ ‫اژانس های مســافرتی داخلی و خارجی اشــنا شوید یا‬ ‫حتی مسئوالن خطوط هوایی مختلف را ببینید و با انها‬ ‫تعامل کنید‪.‬‬ ‫هنری‪ ،‬تزئینی‪ ،‬کادویی و مصرفی منجر شود به رویت ویترین غرفه داران محدود‬ ‫شد‪ .‬شــرکت کننده ها در این نمایشگاه با مقایســه وضعیت امسال در مقایسه با‬ ‫سال های گذشــته اعالم کردند‪ :‬کارنامه فروش صنایع دســتی در سال جاری‬ ‫نسبت به سال گذشته دست کم ‪ ۵۰‬درصد کاهش از خود نشان می دهد که مهم‬ ‫ترین دلیل ان «حذف این محصوالت از ســبد خرید خانوارها تحت تاثیر شرایط‬ ‫بد اقتصادی» است‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 170‬شنبه ‪ 3‬اسفند ‪98‬‬ ‫هتل هایی که بیمارستان می شوند‬ ‫مدیرعامل هلدینگ گردشــگری تامین اجتماعی از ارائــه کل هلدینگ‬ ‫گردشگری تامین اجتماعی (هگتا) به بورس در اینده نزدیک خبر داد‬ ‫صنعت گردشگری هم اکنون به رتبه ســوم اقتصاد جهانی دست یافته و‬ ‫ضروری است در راستای ارتقا ان در کشور گام هایی برداشته شود‪.‬‬ ‫ایران جزو ‪ 10‬کشور پرجاذبه گردشــگری در دنیا محسوب می شود ولی‬ ‫سهم کمتری را از اقتصاد صنعت گردشگری برداشته و بودجه کشور تنها به‬ ‫پول نفت متکی شده است در صورتی که هر گردشگری به اندازه ‪ 40‬بشکه‬ ‫نفت درامد دارد و در ســال های اخیر به دلیل تحریم های نفتی صورت‬ ‫گرفته به این سمت پیش رفته ایم‪.‬‬ ‫چند روز گذشــته هم در راســتای ارتقاء صنعت گردشــگری در کشور‪،‬‬ ‫سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشــگری برگزار شد و از کشورهای‬ ‫مختلفی از جمله‪ ،‬چین‪ ،‬مالزی‪ ،‬ویتنام‪ ،‬ســوییس و دیگر کشورها به ایران‬ ‫امدند تا با طرفیت های گردشــگری کشور بیشتر اشــنا شوند در همین‬ ‫راستا هم هزار شــرکت داخلی و خارجی ظرفیت های گردشگری خود را‬ ‫محک زدند‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی با حدود ‪ 43‬میلیون نفر بیمه شده چند سالی است‬ ‫که در حوزه گردشگری ورود پیدا کرده و بزرگترین هلدینگ گردشگری‬ ‫کشور به نام «هگتا» را راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫هلدینگ گردشــگری تامیــن اجتماعی (هگتا) در ســال ‪ 1394‬با هدف‬ ‫هماهنگی‪ ،‬هــم افزایی و ایجــاد زنجیره عرضه صنعت گردشــگری بین‬ ‫شــرکتهای مرتبط با اســتفاده از پوسته یکی از شــرکتهای غیرفعال در‬ ‫مجموعه سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد‪ .‬این هلدینگ هفت شرکت‬ ‫را تحت پوشش خود دارد که عبارتند از‪ :‬شرکت گروه هتل­ های هما‪ ،‬شرکت‬ ‫حمل و نقل ریلی رجا ‪ ،‬شــرکت ســرمایه ­گذاری ایرانگردی و جهانگردی‪،‬‬ ‫شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی‪ ،‬شرکت مجتمع ­های توریستی و رفاهی‬ ‫ابادگران‪ ،‬شرکت دهکده ســاحلی و شرکت بین‏ المللی خدمات مسافرتی‬ ‫و جهانگردی تامین‪.‬‬ ‫هدف اصلی افزایش ثروت و منزلت سازمان تامین اجتماعی از طریق توسعه‬ ‫صنعت گردشــگری و با ایجاد هماهنگی و هم افزایی با رویکردهای جدید‬ ‫بین شرکت های تابعه سازمان است‪.‬‬ ‫پیشرانی سازمان تامین اجتماعی در امر توسعه صنعت گردشگری کشور‪،‬‬ ‫حفظ کرامت و منزلت خدمات گیرندگان‪ ،‬کارکنان‪ ،‬بازنشستگان و مستمری‬ ‫بگیران تحت پوشــش ســازمان تامین اجتماعی از طریق ارزش افرینی‪،‬‬ ‫ارائه محصوالت متمایز مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسالمی و نواوری‪ ،‬برنامه‬ ‫­ریزی برای ساخت مجتمع های اقامتی و گردشگری‪ ،‬اجرای ابر طرح­های‬ ‫گردشگری و دیگر خدمات مرتبط و ارائه خدمات اختصاصی گردشگری‬ ‫مبتنی بر تورگردانی از جمله دیگر اهدافی است که هگتا به عنوان بزرگترین‬ ‫هلدینگ گردشگری کشور پیگیری می کند‪.‬‬ ‫در بخش گردشــگری کشــور هلدینگ هگتا در حوزه تورهای ورودی و‬ ‫خروجی و همینطور گردشــگری داخلی فعالیت دارد و ‪ 5‬شــاخص را در‬ ‫حوزه برنامه های سفر تعریف شده است‪.‬‬ ‫در حوزه اقامت‪ ،‬پذیرایی‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬تورگردانی و خرید اقداماتی از سوی‬ ‫هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده است و در این‬ ‫حوزه بخش های مختلفی زیرمجموعه این هلدینگ فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫بر اساس ماموریت ها و استراتژی های مشخص شده تالش بر این است زمینه‬ ‫برگزاری تورهای مناسب برای شهروندان و همکاران را در سازمان تامین‬ ‫اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اجرا شود‪.‬‬ ‫ایران در حوزه گردشگری داخلی جامعه اماری بسیار بزرگی به وسعت ‪43‬‬ ‫میلیون نفر از مردم بیمه شده تامین اجتماعی را دارد که ‪ 6‬میلیون نفر از‬ ‫انها بازنشستگان و مستمری بگیران و‪ 74‬هزار نفر ان پرسنل سازمان تامین‬ ‫اجتماعی هستند‪ .‬و این بازار بزرگ در اختیار سازمان تامین اجتماعی است‬ ‫که باید خدمات ان افزایش یابد‪.‬‬ ‫هگتا در مجموع حدود ‪ 90‬هتل شامل ‪ 5‬هتل ‪ 5‬ســتاره‪ 65 ،‬مهمانسرای‬ ‫ایرانگردی و جهانگردی‪ 12 ،‬هتل در حوزه رفاه گستر و اژانس های تامین‬ ‫داریم و همینطور هتل های هما و رجا در اختیار این هلدینگ گردشگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ 7‬شرکت سرمایه گذاری در زیرمجموعه هلدینگ های گردشگری تامین‬ ‫اجتماعی فعالیت می کنند کــه با توجه به منابع موجــود اقدام به تعریف‬ ‫برنامه های ویژه تر شده است‪.‬‬ ‫اولویت نخست هلدینگ گردشــگری تامین اجتماعی ارائه خدمات بهتر‬ ‫به این جامعه اماری است و در کنار حمایت از بخش خصوصی در تالشیم‬ ‫برنامه های سفر را تعریف کنیم و از فرصت های گردشگری کشور نیز بیشتر‬ ‫استفاده کنیم تا مردم و گردشــگران بتوانند از این امکانات به نحو احسن‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫شرکت قطارهای رجا نیز زیرمجموعه هلدینگ گردشگری سازمان تامین‬ ‫اجتماعی است که از یک هفته پیش‪ ،‬پیش فروش قطارهای رجا را برای ایام‬ ‫نوروز اغاز شده است‪.‬‬ ‫ژئوتوریسم و اکوتوریسم هم در حوزه هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی‬ ‫تعریف شــده اســت و در حوزه ســفرهای ریلی و زمینی تالش می شود‬ ‫جاذبه های گردشگری کشور بهتر به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی ‪ 900‬بیمارســتان و درمانگاه را در سراسر کشور‬ ‫در اختیار دارد که دارای مزیت های ویژه و رقابتی برای تورهای درمانی و‬ ‫سالمت است و می تواند از این فرصت استفاده کرد تا کشورهای همسایه به‬ ‫عنوان توریسم درمانی به کشور ما بیایند و با توجه به اینکه در کشور امکانات‬ ‫خوب درمانی و نرخ پایین دارو و درمان وجود دارد از این ویژگی استفاده‬ ‫کند‪ .‬و نقش بیشتری را در منطقه در حوزه توریسم درمانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫ما به دنبال ایجاد هتل بیمارســتان هایی در کشور هســتیم تا بتوانیم از‬ ‫این بخش سود بیشتری را به دســت اوریم و این خدمات را به همسایگان‬ ‫خودمان در مرحله اول ارائه دهیم و بعد بتوانیم از سراســر جهان توریسم‬ ‫درمانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر از کشورهای اسیای مرکزی مانند عراق‪ ،‬قفقاز و چند کشور‬ ‫دیگر توریسم سالمت داریم و باید این بازار را توسعه و گسترش دهیم‪.‬‬ ‫در حوزه داخلی با حمایت ها و کمک های دولت از محل تبصره ‪ 18‬اقداماتی‬ ‫صورت گرفته است و برنامه ای تعریف کرده ایم که تا ‪ 5‬سال اینده ‪1143‬‬ ‫واگن را بازسازی و نوسازی کنیم‪.‬‬ ‫با توجه بــه اینکه بخــش عمده ای از مســافران ما در بخــش ریلی افراد‬ ‫اسیب پذیر جامعه هستند بنابر این باید به این بخش کمک کنیم و به دنبال‬ ‫این هستیم که شرایط مساعدتر شود و از ســرمایه گذاری خارجی در این‬ ‫بخش استفاده کنیم‪.‬در نهایت توسعه ناوگان ریلی یکی از برنامه های مهم‬ ‫هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی اســت که در این حوزه ورود جدی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫تاکنون با بعضی از کشــورها از جملــه چین‪ ،‬مذاکراتی برای نوســازی و‬ ‫بازسازی قطارهای رجا داشته ایم‪.‬هگتا به دنبال این است که وضعیت مالی‬ ‫شرکت های زیرمجموعه را مشخص و مشکالت مالی انها را برطرف کند‪.‬‬ ‫به زودی کل هلدینگ گردشــگری تامین اجتماعی (هگتا) به بورس ارائه‬ ‫می شود و قطعا در این حوزه اتفاق های خوبی رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫ما در حوزه توریســم درمانی امکانات متنوعی را داریم و باید بخشــی از‬ ‫ظرفیت بیمارستان ها را به گردشگری اختصاص دهیم‪ .‬به عنوان مثال ما در‬ ‫کنار بیمارستان میالد هتل هما‪ ،‬را داریم که می توانیم از امکانات پذیرایی‬ ‫ان هتل برای همراهان بیمار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ولی در حال حاضر تقاضای داخلی برای درمان در بیمارســتان ها خیلی‬ ‫زیاد اســت و بعضی مواقع بیماران چند ماه در نوبت قرار می گیرند و حاال‬ ‫بخواهیم به توریســت های خارجی هم خدمات بدهیم با مشکالتی مواجه‬ ‫می شویم گرچه از این بخش درامدهای زیادی داریم ولی اولویت نخست‬ ‫ما شهروندان داخل کشور است و شاید چند طبقه از هتل های موجود را با‬ ‫تجهیز امکانات به هتل بیمارستان تبدیل کنیم و ان را در اختیار گردشگران‬ ‫درمانی قرار دهیم‪.‬‬ ‫هتل های هما برند ملی گردشگری ایران هســتند که از سال ‪ 53‬شروع به‬ ‫بهره برداری شده اســت‪ .‬هتل همای احمد اباد ‪ 13‬سال است که تاسیس‬ ‫شده بود و توانستیم ان را در سال ‪ 93‬بازگشایی کنیم و اقدامات بازسازی‬ ‫انجا به اتمام رسید و در اوایل سال ‪ 97‬به بهره برداری کامل رسید و می توان‬ ‫گفت یکی از بهترین هتل های هگتا است‪.‬‬ ‫سایر هتل های هما در بندرعباس و تهران نیز بازسازی شده است‪ .‬در شیراز‬ ‫تاسیسات و البی هتل هما مورد بازســازی قرار گرفته و در برنامه توسعه‬ ‫هلدینگ هگتا هم بازسازی و نوســازی هتل ها در دستور کار قرار گرفته و‬ ‫در صنعت گردشگری شــعار هر روز بهتر از دیروز وجود دارد و نباید ما از‬ ‫بازار در این خصوص عقب بمانیم و بازســازی های الزم هر چند وقت یک‬ ‫بار باید اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫هلدینگ هگتا ‪ 65‬هتل ایرانگردی و جهانگردی دارد که یک از برنامه های‬ ‫اصلی ما ارتقاء کیفیت خدمات و تجهیــزات و همینطور به روز کردن این‬ ‫هتل ها است تا به سوددهی الزم برســد و با ورود این هتل ها به بازار بورس‬ ‫مطمئن هستیم به نتیجه الزم خواهیم رسید‪.‬‬ ‫طرح کرامت رضوی برای بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین‬ ‫اجتماعی به صورت رایگان اجرایی شده و هر سال یک صد هزار نفر به مشهد‬ ‫مقدس اعزام می شوند و هر ســاله تعداد قابل توجهی از بازنشستگان را به‬ ‫سفر اعزام می کنیم‪.‬‬ ‫ما به دنبال ان هستیم تورهای تفریحی را برای بازنشستگان با ‪ 70‬درصد‬ ‫تخفیف در نظر بگیرم که بتواند بدون نوبت به سفرهای مورد نظر خود بروند‬ ‫و هزینه کمتری هم داشته باشند‪.‬‬ ‫در هتل ســازی طرح های هتل های هما‪ ،‬تبریز و همدان در دست بررسی‬ ‫است و قطعا وارد حوزه ســاخت هتل ‪ 5‬ستاره نمی شــویم بلکه به دنبال‬ ‫بومگردی های الکچری هســتیم و به این حوزه ورود پیدا کردیم و قطعا با‬ ‫ورود به بازار بورس هم اتفاق های بهتری شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصدی برای احیای بناهای تاریخی روستایی‬ ‫معاون سرمایه گذاری صندوق توســعه صنایع دستی و فرش دستباف‬ ‫و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخــی و فرهنگی‪ ،‬گفت‪ :‬برای افزایش‬ ‫مشارکت بخش غیر دولتی در زمینه احیای بناهای تاریخی‪ ،‬مشوق هایی‬ ‫نظیر تخصیص تسهیالت در نظر گرفته شده که نرخ سود ان برای بافت‬ ‫روستایی ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصد است‪.‬‬ ‫بهمن عسگری‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از سیاست های صندوق توسعه صنایع دستی‬ ‫و فرش دســتباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی این‬ ‫است که از طریق واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی‬ ‫نقش به سزایی را در پویایی اقتصاد مقاومتی و درونزا داشته باشد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬با توجه به اینکه تعدادی قابل توجهی از بناهای‬ ‫تاریخی در اختیار صندوق است‪ ،‬می توانیم با واگذاری ان به افراد دارای‬ ‫صالحیت اثر بخشی بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫عســگری‪ ،‬در تشــریح مراحل واگذاری بناهای تاریخی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ابتدا بناهای تاریخی دــارای مجوز واگذاری‪ ،‬از حیــث فنی و حقوقی‬ ‫اماده واگذاری می­ شوند و اگر این بناها از نظر معارض یا مواردی نظیر‬ ‫سند مشکل داشته باشند‪ ،‬تا حل نشدن مشکل در فهرست مزایده قرار‬ ‫نخواهند گرفت‪.‬‬ ‫وی در مورد شرایط ســرمایه­ گذاری در بناهای تاریخی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاران ما نه تنها باید تمکن مالی داشــته باشــند بلکه باید‬ ‫توانمندی­ های الزم را در حوزه مرمتی نیز داشته باشند‪ .‬با تکمیل طرح‬ ‫توجیه اقتصادی بناها‪ ،‬طرح مرمت‪ ،‬هزینه هــا و کاربری مختص به بنا‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫مدیر اقتصادی و امــور بازرگانی صندوق احیا‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مزایده های‬ ‫صندوق به صورت عمومی برگزار می­ شــود تا هر ســرمایه گذار دارای‬ ‫صالحیتی بتواند در ان شرکت کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اطالع رسانی گسترده پیش و هنگام برگزاری مزایده ها‬ ‫صندوق‪ ،‬افزود‪ :‬صندوق احیا در اذر مــاه‪ ۳۳ ،‬بنا را در فرایند مزایده ها‬ ‫قرار داد که با گذشت روند بازگشایی پاکات و تحویل بنا به نتایج خوبی‬ ‫دراین باره رسیدیم و هم اکنون نیز ‪ ۵۰‬بنا برای مزایده اماده شده است‬ ‫که فعالیت های نهایی ان در حال انجام بوده و در اینده ای نزدیک این‬ ‫بناها در فرایند مزایده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫عسگری‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬برای افزایش مشــارکت بخش غیر دولتی‬ ‫مشوق هایی نظیر تسهیالت با نرخ ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصد در مناطق روستایی و‬ ‫در مناطق شهری کمتر برخوردار تسهیالت صندوق توسعه ملی با نرخ‬ ‫سود ‪ ۱۰‬درصد و در مناطق برخوردار تسهیالت با نرخ سود ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی در مورد شرایط اعطای تسهیالت یاد شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در راستای‬ ‫حمایت از ســرمایه گذارانی که از منابع داخلی بانک ها استفاده کرده‬ ‫اند‪ ،‬در صورت بهره بردــاری از بنا یارانه تســهیالت بین ‪ ۴‬تا ‪ ۸‬درصد‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫حمله کرونا به صنعت یک تریلیون دالری گردشگری‬ ‫در هفته گذشته‪ ،‬تاثیرات زیان بار ویروس کرونا بر صنعت گردشگری به سرعت‬ ‫گســترش یافت‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬خســارت های این ویروس بر اقتصاد‬ ‫گردشگری تا سال ‪ ۲۰۲۱‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در منطقه اسیا تنها در سال ‪ ،۲۰۱۷‬کسب وکارهای تفریح و گردشگری ‪۸۸۴‬‬ ‫میلیارد دالر در تولید ناخالص داخلی سهم داشتند‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۱۸‬این سهم‬ ‫به یک تریلیون دالر رسید‪ .‬حاال ویروس کرونا در سراسر این منطقه گسترش‬ ‫یافته و بر تمام بخش های ان‪ ،‬اثرات جدی گذاشته است‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش بلومبرگ‪ ،‬تنها در چین در سال ‪ ۲۰۱۹‬بخش گردشگری‬ ‫‪ ۱۲۷.۳‬میلیارد دالر درامد برای این کشور خلق کرده است‪ .‬اما حاال حتی اگر‬ ‫کل ســال ‪ ۲۰۲۰‬را هم در نظر بگیریم‪ ،‬حداقل در یک ماه اخیر اژانس داران‪،‬‬ ‫هتل داران و شرکت های گردشــگری با اختالل جدی در کسب وکارهایشان‬ ‫مواجه شده اند‪.‬‬ ‫«جک ازون»‪ ،‬مدیر یکی از اژانس های گردشگری لوکس می گوید‪« :‬تعداد لغو‬ ‫سفرها هر روز در حال افزایش است‪ .‬این فقط مخصوص به چین نیست‪ ،‬در کل‬ ‫اســیا چنین وضعیتی داریم‪ .‬مردم کامال از سفر منصرف شده اند‪ .‬بسیاری از‬ ‫ان ها می گویند که ما اکنون هیچ جا نمی خواهیم برویم یا بسیاری هم می گویند‬ ‫که سفرمان را به سال بعد موکول می کنیم‪».‬‬ ‫تنها در این اژانس گردشگری‪ ۷۵ ،‬درصد از مســافران سفرهای ماه فوریه و‬ ‫مارس خود را لغو کرده اند‪ ۱۰۰ .‬درصد از ســفرهای ماه عسل این اژانس نیز‬ ‫لغو شده است‪.‬‬ ‫«کریس نستا»‪ ،‬مدیر اجرایی «شرکت هتل های زنجیره ای هیلتون» یازدهم‬ ‫فوریه به سرمایه گذاران اعالم کرد که تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا‪ ۶ ،‬تا ‪۱۲‬‬ ‫ماه طول خواهد کشید‪ .‬او گفت‪« :‬ســه تا ‪ ۶‬ماه تاثیر شیوع این ویروس طول‬ ‫می کشــد و بعد از ان ســه تا ‪ ۶‬ماه دیگر زمان برای بهبود اوضاع نیاز است‪».‬‬ ‫شرکت هیلتون‪ ،‬تخمین زده است که ویروس کرونا تنها برای این شرکت ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬میلیارد دالر خسارت به بار می اورد‪.‬‬ ‫چین پیش از این نیز تجربه شــیوع ویروس مرگبار را در ســال ‪ ۲۰۰۳‬از سر‬ ‫گذرانده اســت‪ .‬ان ویروس که به نام سارس شــناخته می شود‪ ،‬بیماری حاد‬ ‫تنفسی بود که حدود ‪ ۷۵۰‬نفر را کشت‪ .‬اما تا کنون تعداد تلفات ویروس کرونا‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۵۰۰‬نفر فراتر رفته است‪ .‬در دوره بیماری ســارس‪ ،‬از زمانی که سازمان‬ ‫بهداشت جهانی درباره شیوع ان هشدار داد تا زمانی که خبر از کنترل ان داد‪،‬‬ ‫‪ ۵‬ماه طول کشید‪ .‬سپس ‪ ۵‬ماه دیگر نیز برای سازمان دهی موارد ابتالی جدید‬ ‫زمان صرف شد‪ .‬در این مدت‪ ،‬تنها شــرکت های هواپیمایی ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫ضرر کردند؛ ان هم در زمانی که تجارت جهانی کمتر از حاال توسعه یافته بود‪.‬‬ ‫بلومبرگ می نویسد‪« :‬حاال نیز اگر ‪ ۹‬ماه طول بکشد که وضعیت ویروس کرونا‬ ‫از «شــیوع» به «بهبود» تبدیل شــود؛ صنعت حمل ونقل هوایی زیان بسیار‬ ‫بزرگتری خواهد داشــت‪ .‬هتل ها و مقاصد گردشــگری نیز برای بازگشت به‬ ‫وضعیتِ پیش از شیوع بیماری‪ ،‬زمان بسیار طوالنی تری نیاز دارند‪».‬‬ ‫اما «جک ازون» مدیر یک اژانس گردشــگری بزرگ می گوید‪« :‬اگر ویروس‬ ‫سارس بد بود‪ ،‬حتما کرونا بدتر اســت‪ .‬اما ابوال را یادتان هست؟ این ویروس‬ ‫هنوز در افریقا وجود دارد و تورهای ســافاری هم رزرو می شــوند‪ .‬ویروس‬ ‫چیکونگونیا را یادتان هســت؟ حاال وارد چرخه جدیدی شــده است‪ .‬مردم‬ ‫فراموش خواهند کرد؛ شــبیه به تمام چیزهای دیگر‪ .‬و همه چیز مثل سابق‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬محور طرح‬ ‫جامع سرعین برای تقویت‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫استاندار اردبیل با اشاره به اجرای مقدمات طرح جامع شهرستان‬ ‫سرعین گفت‪ :‬در تدوین این طرح توسعه شهر و روستاهای اطراف‬ ‫سرعین در دراز مدت مد نظر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اکبر بهنامجو در جلسه اقتصاد مقاومتی سرعین‬ ‫در استان اردبیل با محوریت بررسی طرح های اقتصادی تشریح‬ ‫کرد‪ :‬در تدوین طرح جامع سرعین باید نوع ساختمان ها و فضای‬ ‫شهر و روستاهای سرعین مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح جامع سرعین باید با محوریت گردشگری تدوین‬ ‫شود و چارچوب مختص این شهرستان تعریف شود‪.‬‬ ‫اســتاندار اردبیل با اشاره به ورود بی شــمار گردشگران در این‬ ‫شهرستان خواستار توجه به افزایش اماکن اقامتی در تدوین طرح‬ ‫جامع برای اسکان مسافران شد‪.‬‬ ‫بهنامجو از تالش در راســتای اجــرای طرح هــای اقتصادی و‬ ‫گردشگری در این شهرســتان خبر داد و گفت‪ :‬بیشتر مصوبات‬ ‫جلســات اقتصاد مقاومتــی در خصــوص اجــرای پروژه های‬ ‫گردشگری عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫وی اجرای طرح گردشــگری موج هــای ابی‪ ،‬جادــه الوارس‪،‬‬ ‫شــهربازی‪ ،‬مجتمع تجــاری‪ ،‬خدماتی و زمین فوتبــال در این‬ ‫شهرستان را از جمله مصوبات اجرا شده جلسه اقتصاد مقاومتی‬ ‫ذکر کرد‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل در ادامه با اشــاره به برکات انقالب اسالمی در‬ ‫راستای محرومیت زدایی گفت‪ :‬در طول انقالب مردم با ارتباط با‬ ‫مسئوالن مطالبات خود را به راحتی بیان کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامــه دــاد‪ :‬مردــم در نظــام اســامی حــق دارند در‬ ‫تصمیم گیری های کالن مشــارکت کردــه و نمایندگان خود را‬ ‫انتخاب کنند‪.‬‬ ‫او خدمت رسانی به مردم و رفع محرومیت را از جمله اولویت های‬ ‫اقدامات نظام اسالمی عنوان کرد و گفت‪ :‬دولت در نظام اسالمی‬ ‫انواع امکانات را در محروم ترین نقاط ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ادامه اجرای راه اهن اردبیل‪ ،‬اجرای طرح های مختلف‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬گردشگری و کشــاورزی از جمله تالش های‬ ‫دولت در استان است‪.‬‬ ‫در جریان سفراستاندار اردبیل به شهرستان سرعین در دومین‬ ‫روز از دهه فجــر‪ ،‬مجتمع تجاری و خدماتی انــا با ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار افتتاح و عملیات اجرایی طرح گردشگری اکوا پارک‬ ‫سرعین با ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال پیش بینی اعتبار اغاز شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صنعت گردشگری جهان به‬ ‫اثرات کرونا ویروس مبتال شد‬ ‫ایران هم در ‪ 10‬ماهه ی گذشــته ی امســال با حدود ‪ 7‬میلیون‬ ‫گردشگر ورودی رشد چشمگیری را نســبت به همین زمان در‬ ‫سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫خانم دکتر پویا محمودیان معاون صنایع دســتی وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی درباره ی سی و سومین دوره‬ ‫ی نمایشگاه ملی صنایع دستی که در تهران برگزار شد به خبرنگار‬ ‫اسپوتنیک در تهران گفت‪:‬‬ ‫ما امیدواریم بتوانیم دــر پایان هر فصل یک نمایشــگاه صنایع‬ ‫دستی در پایتخت به عنوان مرکز استقبال از صنایع دستی کشور‬ ‫برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد که امسال دو نمایشــگاه صنایع دستی و‬ ‫گردشگری با هم برگزار شد و در هر غرفه صنایع دستی‪ ،‬صنعت‬ ‫گردشگری و میراث فرهنگی هر شــهر و استان کشور ایران را به‬ ‫نمایش درامد که قطعا بازخــورد خوبی را برای بازدید کنندگان‬ ‫داشت و به رونق صنایع دستی کشور کمک خوبی خواهد شد‪.‬‬ ‫ولی تیمــوری معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی نیز وضعیت گردشگری ایران در سال‬ ‫گذشته و همچنین پس از اتفاقات پیش امده در ایران را اینگونه‬ ‫توصیف کرده بود‪ :‬ســازمان جهانی گردشگری برای پایان سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬اماری را اعالم کرد که در ان رقم گردشگران در کل جهان‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیارد گردشگر بود و ما شاهد رشد ‪ 3.8‬درصدی نسبت به‬ ‫سال گذشته بودیم؛ کشور جمهوری اســامی ایران هم در ‪۱۰‬‬ ‫ماهه ی گذشته ی امســال با حدود ‪ ۷‬میلیون گردشگر ورودی‬ ‫رشد چشمگیری را نسبت به همین زمان در سال گذشته داشته‪.‬‬ ‫البته با اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی رخ داد تعداد زیادی‬ ‫از گردشگران اروپایی را برای سال نوی میالدی از دست دادیم‬ ‫همچنین ســال نوی چینی هم با ویروس کرونا توام شد که این‬ ‫موضوع هم باعث شد تا تعداد زیادی از گردشگران چینی که هر‬ ‫ساله در این زمان به کشور سفر میکنند و ما برای انها برنامه ریزی‬ ‫کرده بودیم را هم از دست دادیم‪.‬‬ ‫وی در رابطه با ســیزدهمین دوره ی نمایشــگاه بیــن المللی‬ ‫گردشگری که امسال با همراهی نمایشگاه ملی صنایع دستی در‬ ‫تهران برگزار می گردد افزود‪:‬‬ ‫وقتی صحبت از گردشگری ایران میشــود ما همچنان به عنوان‬ ‫یک مقصد فرهنگی شناخته می شویم و این موضوع نشان دهنده‬ ‫ی ضرورت تعامل گردشــگری‪ ،‬صنایع دستی و میراث فرهنگی‬ ‫اســت؛ دکتر مونســان وزیر وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی نیز با مطــرح کردن این موضوع در ســازمان‬ ‫جهانی گردشــگری طرحی را مبنی بر هم افزایی گردشگری و‬ ‫صنایع دستی ارائه دادند و ما برای اولین بار در سازمان جهانی‬ ‫گردشگری قرار است گردشــگری توام با صنایع دستی را عرضه‬ ‫کنیم و این موضوع اتفاق مهمی برای ایران است‪.‬‬ ‫معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی درباره ی شرایط گردشگران ورودی به ایران و شرکت های‬ ‫مجری طرح ها و تور گردشگری پس از اتفاقات یک ماهه ی اخیر‬ ‫به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت‪:‬‬ ‫اتفاقات تلخی رخ داد و اجتناب ناپذیر بود‪ ،‬در بســیاری از کشور‬ ‫ها این اتفاقات رخ میدهد‪ ،‬در اکثر کشور ها یکی از این اتفاقات در‬ ‫هر ‪ 10‬سال رخ می دهد اما متاسفانه در ایران این اتفاقات با حجم‬ ‫زیاد در مدت کوتاه رخ داد‪.‬‬ ‫افت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی صنعت توریسم فرانسه با شیوع کرونا‬ ‫وزیر مالی فرانسه اعالم کرد که به دنبال شیوع ویروس کرونا‪ ،‬صنعت توریسم این‬ ‫کشور به شدت اسیب دیده است‪.‬‬ ‫‪ ‬به گزارش سی ان بی سی‪ ،‬وزیر مالی فرانسه‪ ،‬برونو‪ ‬لومیر‪ ‬اعالم کرد که به دنبال‬ ‫شیوع ویروس‪ ‬کرونا‪ ،‬صنعت توریسم این کشور به شدت اسیب دیده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فراخوان سازمان جهانی‬ ‫گردشگری دومین مسابقه‬ ‫گردشگری غذا برای‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫ســازمان جهانی گردشــگری (‪ )UNWTO‬با همکاریِ مرکز‬ ‫اشــپزی باســک دومین رقابت جهانی برای اســتارت اپ های‬ ‫گردشگری غذا را کلید می زند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار میراث اریا‪ ،‬گردشــگری محرکی برای رشــد‬ ‫اقتصادیِ جامع و پایدار است و اثر چشمگیری بر روی ارتقای رفاه‬ ‫اجتماعی دارد‪ .‬با رشد پیوسته گردشگری در یک دهه اخیر‪ ،‬سهم‬ ‫گردشگری از ایجاد شــغل یک دهمِ تمامی مشاغل بوده است (از‬ ‫هر ‪ 10‬شغل یک مورد مربوط به گردشگری) و توانسته ‪ %10.2‬از‬ ‫تولید ناخالص گردشگری جهانی را از انِ خود کند‪ .‬در نقطه تالقی‬ ‫گردشگری و بخش خوراک‪ ،‬گردشگری غذا یا گردشگری خوراک‬ ‫می تواند نمایانگر فرهنگ‪ ،‬تاریخ و ســنت های محلی‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫ملی هر کشوری باشد‪.‬‬ ‫گردشــگری غذا می تواند محرکی برای خالقیت‪ ،‬نواوری و رشد‬ ‫پایدار باشــد که در ان استارت اپ هایی با چشــم انداز های ازاد و‬ ‫باز می توانند ســناریو های جدید و تازه ای را پیشنهاد بدهند که‬ ‫اثری مثبت و همه گیر بر روی بخش های مختلف داشــته باشــد‬ ‫و به رشد گردشگری و توسعه پایدار هر کشــوری کمک کند‪ .‬به‬ ‫این منظور‪ ،‬ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭘﯽ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻏﺬﺍ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻭ ﻣﺮﮐز اﺷﭙﺰﯼ ﺑﺎﺳﮏ (ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ‬ ‫ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ) ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ایــن ﺍﺳﺘﺎﺭﺗ اﭖ ها کلید‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫این رقابت ها در دو دسته «استارت اپ ها» و «نواوری اجتماعی»‬ ‫برگزار می شود‪ .‬در دسته استارت اپ ها‪ 5 ،‬مورد از از ‪ 20‬استارت اپِ‬ ‫برگزیده از ســوی هیئتی از متخصصان بین المللی و سهامدارانِ‬ ‫بخش گردشگری غذا انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫سپس این ‪ 5‬فینالیست از اول تا ســوم ژوئن سال ‪ 2020‬سفری‬ ‫به فلندر ِز بلژیک خواهند داشــت تا ایده خــود را به متخصصان‪،‬‬ ‫دولت ها‪ ،‬رهبران صنعتی و سرمایه گذاران بین المللی در ششمین‬ ‫فروم جهانیِ گردشگری غذا ارائه بدهند‪ .‬اســتارت اپِ برنده این‬ ‫فرصت را خواهد داشت که کار خودش را در سطح جهانی عرضه‬ ‫کند و با کمک متخصصان سازمان گردشگری غذا و مرکز اشپزی‬ ‫باســک‪ ،‬اثرگذاری ان را دوچندان کند‪ .‬هزینه های این ســفر و‬ ‫کمک های سازمان جهانی گردشگری تا سقف ‪3‬هزار یورو از طرف‬ ‫این سازمان حمایت خواهد شد‪ .‬در انتها‪ ،‬شرکت برنده این فرصت‬ ‫را خواهد داشت که یک پروژه ازمایشی را با همکاری مرکز اشپزی‬ ‫بزرگ این مرکز پیاده‬ ‫ِ‬ ‫باسک طراحی کرده و ان را با کمک شبکه‬ ‫سازی کند‪.‬‬ ‫در بخش «نواوری اجتماعی»‪ ،‬بعد از ارســال پیشنهادها و تایید‬ ‫اثرگذاری انها از سوی متخصصان مرکز اشپزی باسک و سازمان‬ ‫جهانی گردشگری‪ ،‬انها در ششمین فروم جهانی گردشگری غذا‬ ‫که از اول تا سوم ژوئن ‪ 2020‬در فالندر ِز بلژیک ارائه خواهند شد‪.‬‬ ‫یک برنامه کاری برای طراحی یا پیاده سازیِ یک پروژه ازمایشی با‬ ‫خاص باسک تدوین می شود‪ .‬در انتها‬ ‫کمک متخصصان حوزه های ِ‬ ‫پروژه در شبکه مخاطبین باســک و با کمک ابزارهای دیجیتالیِ‬ ‫موجود به عرضه عموم خواهد رسید‪.‬‬ ‫رقابت ها در هر دو بخش از ‪ 28‬ژانویه ‪ 2020‬شــروع خواهد شد و‬ ‫متقاضیان تا ششــم اپریل ‪ 2020‬فرصت دارند طرح های خود را‬ ‫ارسال کنند‪ .‬چهارم ماه می ‪ 2020‬برگزیده های بخش نواوری های‬ ‫اجتماعی اعالم می شوند اما در بخش استارت اپ ها ‪ 5‬فینالیست در‬ ‫چهارم می اعالم می شوند و اسامی برنده نهایی در خالل ششمین‬ ‫فروم جهانی گردشــگری غذا (اول تا ســوم ژوئن ‪ )2020‬اعالم‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫جشن بین المللی نوروزگاه‬ ‫در مرز ایران و ترکمنستان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان رضوی گفت‪« :‬بــر اســاس برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده جشن بین المللی نوروزگاه با ترکمنستان و در‬ ‫مرز ایران با این کشور برگزار می شود‪».‬‬ ‫به گزارش روابط عمومــی ادــاره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی خراســان رضوی ابوالفضل‬ ‫مکرمی فر امروز ‪ ‬یکشنبه ‪ 4‬اسفندماه ‪ 1398‬با اعالم این‬ ‫خبر افزود‪« :‬با توجه به مشترکات فرهنگی میان دو کشور‬ ‫ایران و ترکمنستان‪ ،‬برگزاری جشــن نوروزگاه با هدف‬ ‫ایجاد وحدت بیشتر روز هشتم فروردین ماه سال اینده‬ ‫در مرکز مشترک دو کشور برگزار خواهد شد‪».‬‬ ‫او یاداورشد‪« :‬سال گذشته این جشن بین المللی به میزبانی‬ ‫ترکمنســتانی برگزار شــد که تاثیر زیادی در توسعه روابط‬ ‫دوستانه بین این دو کشور همسایه داشته است‪».‬‬ ‫مکرمی فر تصریح کرد‪« :‬جذب گردشــگر از این کشور‬ ‫گام بعدی برنامه های مشترک حوزه گردشگری خراسان‬ ‫رضوی با ترکمنستان است‪».‬‬ ‫ایین مردمی نوروزگاه به عنــوان یک رویداد فرهنگی از‬ ‫نوروز ‪ ۱۳۹۵‬در ایران به اجرا در امد‪ .‬براساس تفاهم های‬ ‫اولیه قرار شد مردم هر شهر و هر نقطه از کشور برپا کننده‬ ‫نوروزگاه ان منطقه باشند و میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی نیز‪ ‬فراهم کننده بستر برای اجرای ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در برگزاری نوروزگاه ها سعی می شود به میراث ناملموس‬ ‫حوزه نوروز رسیدگی شود‪ ،‬موارد مغفول و کمتر رسیدگی‬ ‫شده احیا‪ ،‬و اداب و رسو ِم مردم بازشناسانده شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ما توریست های کمتری در فرانســه داریم؛ تعداد انها ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد از‬ ‫ان چه انتظار می رفت کمتر است‪.‬‬ ‫لومیر‪ ‬ادامه داد‪ :‬افت بخش توریسم تاثیر مهمی بر اقتصاد فرانسه خواهد داشت‪.‬‬ ‫فرانسه یکی از توریستی ترین کشورهای جهان است و صنعت توریسم ‪ ۸‬درصد از‬ ‫تولید ناخالص داخلی ان را تشکیل می دهد‪ .‬لومیر‪ ‬گفت‪ :‬فرانسه ساالنه میزبان ‪۲.۷‬‬ ‫میلیون توریست چینی است‪ ،‬اما این در سال ‪ ۲۰۲۰‬اتفاق نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 170‬شنبه ‪ 3‬اسفند ‪98‬‬ ‫سایمالو تاش‪ ،‬گنجینه سنگ نگاره های‬ ‫باستانی قرقیزستان‬ ‫«سایمالو تاش» عنوان مجموعه ای از سنگ نگاره ها در کشور قرقیزستان است‬ ‫که ساالنه باستان شناسان زیادی را از سراسر جهان به این منطقه می کشاند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬قرقیزستان کشوری پر رمز و راز است که برای حل این‬ ‫رموز یک عمر باید صرف کرد‪ .‬مهمترین ویژگی این کشور فراوانی اثار معماری‬ ‫مربوط به دوره های مختلف تاریخ بودــه که یکی از انها اثار فرهنگی و تاریخی‬ ‫مجموعه سنگ نگاره های اقوام باستانی ساکن در قرقیزستان به نام «سایمالو‬ ‫تاش» است‪.‬‬ ‫«سایمالو تاش» عنوان مجموعه ای از سنگ نگاره ها در کشور قرقیزستان است‬ ‫که ساالنه باستان شناسان زیادی را از سراســر جهان به این منطقه می کشاند‪.‬‬ ‫سایمالوتاش در ترجمه زبان قرقیزی به «سنگ های پر نقش و نگار» معنی دارد‪.‬‬ ‫منطقه سایمالوتاش در ‪ ۱۲۰‬کیلومتری شمال شرقی شهرستان جالل اباد در‬ ‫امتداد کوه های فرغانه و در ارتفاع ‪ ۳۴۵۰-۳۰۰۰‬متری از سطح دریا واقع شده‬ ‫است‪ .‬این مکان به عنوان یکی از مناطق صعب العبور کشور پناهگاه اتش پرستان‬ ‫باستان و جزو بناهای جالب در تاریخ قرقیزستان بوده و ویژگی قابل توجه ان‬ ‫وجود سنگ نگاره هایی متعلق به هزاران سال قبل در این منطقه است‪.‬‬ ‫به گفته باستان شناسان‪ ،‬طرح این ســنگ ها در قرن هشتم به وجود امده اند و‬ ‫اشعه خورشید باعث شده تا رنگ سنگ ها تغییر کند و نقاشی های روی ان زیباتر‬ ‫به نظر برسند‪ .‬در روی ســنگ ها نقش هایی نظیر تصاویر حیوانات‪ ،‬خورشید‪،‬‬ ‫چرخ دســتی‪ ،‬چهره های حیوانات و مردم ازاد ان زمان‪ ،‬تصاویر شخم زدن و‬ ‫نظیر ان وجود دارد که با وجود نقش و نگارهای زیاد‪ ،‬انها را منتسب به پرستش‬ ‫خورشید نشان می دهد‪.‬‬ ‫دسته اول سنگ نگاره ها حدود ‪ ۱۰‬هزار اثر دارد و مربوط به هزاره سوم و دوم‬ ‫قبل از میالد است‪ .‬دســته دوم نیز تصویری مربوط به هزاره اول قبل از میالد‬ ‫است‪ .‬اثار این دوره به موضوعات شکار و اهلی کردن حیوانات اختصاص دارد‪.‬‬ ‫این اثار در سبک معروف سکایی اجرا شده اســت‪ .‬دسته دوم از اثار مربوط به‬ ‫هزاره اول است تصاویر این دسته سوژه خاصی ندارند‪.‬‬ ‫بیشتر اثار جلوه دهنده سنت های فرهنگی‪ ،‬اعتقادات و اداب و رسوم مردمان‬ ‫ساکن در این منطقه در مراحل اولیه تمدن باستانی است‪ .‬در این سنگ نگاره ها‬ ‫ارتباط نزدیک انسان با طبیعت و جهان پیرامون منعکس شده است‪ .‬بسیاری‬ ‫معتقدند که سنگ نگاره های ســایمالوتاش جزو روشن ترین نگاره های اسیای‬ ‫مرکزی به شمار می روند‪ .‬این منطقه تاریخی برای بازدید گردشگران‪ ،‬تنها در‬ ‫فصل تابستان (ماه اوت) باز است و گردشگران در این ماه برای رسیدن به این‬ ‫مکان سختی زیادی را با توجه به موقعیت مکانی ان پشت سر می گذارند زیرا با‬ ‫توجه به شرایط اب و هوایی‪ ،‬تمام کوه ها پوشیده از برف است‪.‬‬ ‫سفر به دنیای باستان شناسی در هامبورگ‬ ‫بســیاری هامبورگ را به عنــوان بزرگترین قطب حمــل و نقل اروپا‬ ‫می شناسند‪ .‬در حالی که برای گردشگران هامبورگ‪ ،‬این شهر با موزه ها‪،‬‬ ‫کلیساهای زیبا‪ ،‬ستی هال و پارک های سرسبز شناخته می شود‪.‬‬ ‫موزه باستان شناسی هامبورگ یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگران‬ ‫خارجی است‪ .‬موزه ای که بزرگ ترین مجموعه از یافته های دوران پیش‬ ‫از تاریخ را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬سال از تاسیس موزه باستان شناســی هامبورگ می گذرد و هنوز‬ ‫این موزه یکی از محبوب ترین مقاصد گردشــگران المان اســت‪ .‬موزه‬ ‫باستان شناســی هامبورگ با بیش از ‪ ۱.۵‬میلیون شــیء‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫مجموعه از یافته های دوران پیش از تاریخ را در خود جای داده اســت‪.‬‬ ‫اشیا موزه باستان شناسی هامبورگ‪ ،‬شــامل یافته های باستان شناسی‬ ‫شهر هامبورگ‪ ،‬منطقه هامبورگ و شــمال المان است‪ .‬البته عالوه بر‬ ‫یافته های شمال المان‪ ،‬گنجینه های بی شماری از سراسر جهان نیز در‬ ‫این موزه یافت می شود‪.‬‬ ‫همچنین در این موزه‪ ،‬مجموعه عکس هایی از‪ ‬نمای‪ ‬ساختمان ها‪ ،‬مردم‬ ‫و رویدادهای مهم منطقه هامبورگ به نمایش گذاشته شده که متعلق‬ ‫به اواخر قرن نوزدهم تا به امروز اســت‪ .‬در بخــش دیگری از این موزه‪،‬‬ ‫مجموعه ای از نقشه ها و نمودارهای گرافیکی مربوط به هامبورگ وجود‬ ‫دارد‪ .‬همچنین اولین تصاویر گرفته شده از مناطق شمالی المان در این‬ ‫موزه به نمایش گذاشته شده که مربوط به قرن شانزدهم میالدی است‪.‬‬ ‫مشارکت ایران در رویدادهای گردشگری روسیه‬ ‫نهایی شدن لغو روادیدگروهی‬ ‫نشســت دفاتر مســافرتی ایران و روسیه‪ ،‬حضور‬ ‫ایران در نمایشــگاه ‪ TRAVEL‬و ‪ MITT‬و‬ ‫نهایی شدن روادید گروهی از جمله اتفاقاتی است‬ ‫که اواخر اسفند امسال در حوزه روابط گردشگری‬ ‫ایران و روسیه رقم می خورد‪.‬‬ ‫از‪ ‬چنــد ســال‪ ‬پیش‪ ‬موضوع‪ ‬لغو روادیــد‬ ‫گروهی ایران و روســیه‪ ‬مطرح شــده‪ ‬بود ولی به‬ ‫مرحله‪ ‬نهایی‪ ‬نمی رســید‪ .‬یک بار هم مسئوالن‬ ‫گردشــگری در ســال ‪ ۹۶‬هــم اعــام کردند‬ ‫که لغو روادید گروهــی بین ایران و روســیه در‬ ‫نخســتین ماه های ســال ‪ ۲۰۱۸‬انجــام خواهد‬ ‫شــد‪ .‬منتها‪ ‬از انجــا که‪ ‬موضوع‪ ‬لغــو ویزا‪ ‬بــر‬ ‫عهده‪ ‬وزارت خارجه‪ ‬است‪ ،‬در نهایت‪ ‬این‪ ‬وزارت‬ ‫خانه‪ ‬می بایســت پیشــنهاد متولیان گردشگری‬ ‫را پیگیــری و‪ ‬نهایی‪ ‬کند‪ .‬این اقدام و پیشــنهاد‬ ‫اگرچه با حذف ویزای ســنت پترزبورگ اجرایی‬ ‫شــد‪ ‬اما‪ ‬همچنان برای رفتن به مســکو پایتخت‬ ‫روسیه نیاز به گرفتن ویزا بود‪.‬‬ ‫دولت روسیه در‪ ‬شهریور ماه‪ ‬سال ‪ ۹۸‬اعالم کرده‬ ‫بود که‪ ‬اتباع‪ ‬ایرانی و ‪ ۵۲‬کشــور دیگر اجازه سفر‬ ‫با ویــزای الکترونیکی رایگان به ســن پترزبورگ‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫حــاال دوباره‪ ‬موضوع‪ ‬لغــو روادید روســیه‪ ‬ان‬ ‫هم‪ ‬در قالب گروه‪ ‬مطرح شده‪ ‬است تا در حاشیه‬ ‫برپایی نمایشــگاه ‪ MITT‬روسیه که‪ ‬قرار‪ ‬است‬ ‫اواخر‪ ‬اســفند ماه‪ ‬برگزار شــود؛ از سوی متولیان‬ ‫دو کشور‪ ‬نهایی‪ ‬شــود‪ .‬این‪ ‬موضوع‪ ‬را علی اصغر‬ ‫مونســان وزیر میــراث فرهنگی در‪ ‬جلســه‪ ‬هم‬ ‫اندیشــی با فعاالن گردشــگری کــه ‪ ۲۷‬بهمن‬ ‫ماه‪ ‬برگزار شد‪ ،‬مطرح کرد‪ .‬او در این‪ ‬جلسه‪ ‬گفت‪:‬‬ ‫یکــی از موضوعات مهم در نمایشــگاه ‪MITT‬‬ ‫مسکو پیگیری و‪ ‬نهایی‪ ‬شدن‪ ‬موضوع‪ ‬لغو روادید‬ ‫گروهی ایران و روسیه است‪ .‬در این نمایشگاه باید‬ ‫اژانس ها حضور‪ ‬فعال‪ ‬داشته باشند‪.‬‬ ‫ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی نیز در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬درباره برگزاری پاویون ایران در‬ ‫نمایشگاه مسکو از مدت ها قبل برنامه ریزی هایی‬ ‫با مســئوالن این کشــور انجام داده ایم که یکی‬ ‫از موضوعات مهــم بین ایران و روســیه در حوزه‬ ‫گردشگری‪ ،‬لغو روادید گروهی است‪ .‬این امادگی‬ ‫از ســوی روســیه وجود دارد و در این نمایشگاه‬ ‫فرصت مناسبی برای امضای تفاهم نامه لغو روادید‬ ‫گروهی فراهم شده اســت‪ .‬در این سفر تعدادی از‬ ‫اژانس های گردشــگری ایران و روسیه به عنوان‬ ‫مجری تحقــق و برگزاری این رویدــاد انتخاب و‬ ‫معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫در واقع لغو گروهی روادید بین ایران و روسیه به‬ ‫نفع دفاتر خدمات مسافرتی اســت‪ .‬به این دلیل‬ ‫که اژانس هــا می توانند برای گروههــای ‪ ۵‬نفر به‬ ‫باال بدون دریافت روادید‪ ،‬تور گردشگری طراحی‬ ‫کنند‪ .‬این لغو روادید شــامل افرادی که به صورت‬ ‫انفرادی به روسیه سفر می کنند نمی شود‪.‬‬ ‫حرمت اهلل رفیعی رئیس انجمــن دفاتر خدمات‬ ‫مســافرت هوایی و جهانگردی ایران با تایید این‬ ‫مطلب به‪ ‬خبرنگار‪ ‬مهر‪ ‬گفت‪ :‬در گذشته مشکالتی‬ ‫برای لغو روادید گروهی مطرح شده بود و اجرایی‬ ‫نشد‪ .‬تا اینکه گویا سفیر ایران در روسیه مذاکراتی‬ ‫با مقامــات روس انجــام داده و قرار شــده تا در‬ ‫نمایشگاه ‪ MITT‬این موضوع نهایی شود‪.‬‬ ‫رفیعی همچنیــن از چند روز پیش مســئولیت‬ ‫برگزاری نشست ‪ B۲B‬بین اژانس های مسافرتی‬ ‫ایرانی و روسی را بر عهده گرفته است‪ .‬نشستی که‬ ‫با نمایشگاه های گردشگری روسیه همزمان خواهد‬ ‫شد‪ .‬بنابراین امســال در این نمایشگاه چند اتفاق‬ ‫همزمان خواهد شد یکی موضوع نهایی شدن لغو‬ ‫روادید دیگری برپایی پاویون ایران در نمایشگاه‬ ‫‪ MITT‬از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬اســفند‪ ،‬برگزاری نمایشگاه‬ ‫گردشگری روسیه از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۹‬اســفند و برپایی‬ ‫نشست ‪ B۲B‬در روز ‪ ۲۵‬اسفند ماه‪.‬‬ ‫رفیعی در این باره هم گفت‪ :‬نشست های رو در روی‬ ‫فعاالن گردشگری در همه جای دنیا مرسوم است‬ ‫ولی ما دیر اقدام کردیم دفاتر مسافرتی کشوری‬ ‫که جزو بازارهای هدف اســت‪ ،‬با کشور دیگر وارد‬ ‫مذاکره شــده و قراردادهایــی را می بندند‪ .‬مانند‬ ‫کاری که به تازگی در عمان و یا چین انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای ایران هم ده بــازار هدف طراحی‬ ‫شده که یکی از انها روســیه است بنابراین حضور‬ ‫امســال اژانس های مســافرتی باید بیشتر از قبل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر این هــا‪ ،‬این موزه مجموعه ای خاص از غنایــم جنگی را نیز در‬ ‫خود جای داده است‪ .‬در میان این غنایم‪ ،‬سپرهای جنگی و نشان های‬ ‫سلطنتی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬کتابخانــه موزه باستان شناســی هامبــورگ‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین‪ ‬کتابخانه های‪ ‬مرجع در زمینه باستان شناســی است‪ .‬در این‬ ‫کتابخانه ‪ ۶۰‬هزار جلد کتاب و ‪ ۱۵۰‬جلد مجله در حوزه باستان شناسی‬ ‫وجود دارد‪ .‬در کنــار این ها‪ ،‬دوره ها و کارگاه های اموزشــی زیادی در‬ ‫حوزه باستان شناسی در این موزه برگزار می شود‪ .‬این دوره ها تنها برای‬ ‫بزرگساالن نیست‪ ،‬بلکه کودکان و نوجوانان نیز می توانند در کارگاه های‬ ‫مخصوص خود شرکت کنند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫چهل ودومین نمایشگاه‬ ‫گردشگری صربستان در‬ ‫بلگراد افتتاح شد‬ ‫چهل ودومین نمایشــگاه گردشــگری صربســتان با عنوان‬ ‫«گذرگاه ها زیر پا» برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‪  ‬روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی‪،‬‬ ‫چهل و دومین نمایشــگاه گردشگری صربســتان با عنوان‬ ‫«گذرگاه ها زیر پا» با شرکت بیش از ‪ ۹۰۰‬سازمان و موسسه‬ ‫گردشگری از صربستان و کشــورهای خارجی در نمایشگاه‬ ‫دائمی بلگراد افتتاح شد‪.‬‬ ‫میهمان این دوره از نمایشگاه گردشگری صربستان کشور مصر‬ ‫است و در ان برای اولین بار سازمان و موسسه های گردشگری‬ ‫از کشورهای سریالنکا‪ ،‬کنیا و اسلواکی شرکت دارند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه کشورمان در سی وششمین‪ ،‬سی و هفتمین‬ ‫و سی وهشتمین نمایشگاه بین المللی جهانگردی صربستان‬ ‫شرکت داشت‪ ،‬شــهروندان زیادی از این کشور مشتاق رفتن‬ ‫به ایران و ســیاحت از مناطق متعدد گردشــگری و تاریخی‬ ‫کشورمان هستند‪.‬‬ ‫راسیم لیاییچ‪ ،‬وزیر گردشگری‪ ،‬تجارت و ارتباطات صربستان‬ ‫در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگری بلگراد‪ ،‬نمایشگاه را‬ ‫فرصتی برای تجارت جدید‪ ،‬مذاکرات و گسترش همکاری های‬ ‫گردشگری دانست‪.‬‬ ‫مهدی شیرازی‪ ،‬رایزن فرهنگی ســفارت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در صربســتان نیز در مراســم افتتاحیه این نمایشگاه‬ ‫حضور داشت‪.‬‬ ‫در کنار نمایشگاه گردشگری بلگراد در طی چهار روز اینده‪،‬‬ ‫سه نمایشگاه فرهنگی و هنری نیز دایر خواهد شد‪ .‬در حاشیه‬ ‫این نمایشــگاه ها‪ ،‬تفاهمنامه هایی در زمینــه ایجاد کمیته‬ ‫همکاری های اقتصادی و تاسیس شــورای مشترک کاری و‬ ‫همچنین امضای ســه تفاهمنامه منوط بر همکاری های فی‬ ‫مابین شش شهر از دو کشــور صربســتان و مصر که کشور‬ ‫میهمان در این دور از نمایشگاه است‪ ،‬منعقد خواهد شد‪.‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد “بهشت طبیعت گردی” است‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت‪:‬‬ ‫این استان بعنوان یکی از مقاصد گردشگری" بهشت طبیعت گردی" است‪.‬‬ ‫"مجید صفایی" در مراسم افتتاح چهارمین جشنواره ملی برفی دنا افزود‪ :‬جشنواره‬ ‫ملی برفی دنا در تقویم وزارت میراث فرهنگی به ثبت رسیده و ساالنه باید در این‬ ‫خبر‬ ‫ایا لرستان دوباره سیلی‬ ‫سیل را تجربه می کند؟‬ ‫در حالیکه لرستان سرگرم جبران بخشی از خسارت های ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی ســیل فروردین بود با هشدار سازمان هواشناسی‬ ‫مبنی بر وقوع سیلی مشابه مواجه شد و این یعنی این استان نیمه‬ ‫جان باید دوباره ضربه سهمگین طبیعت را تحمل کند و همچنان‬ ‫چشم انتظار ارامش اسمان زمستانی و تیره اش باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬درحالیکه پایان‪ ۹۷‬و اغاز ‪ ۹۸‬لرستان با سیل همراه‬ ‫شد و خسارات ناشی از ان همچنان مردم و مسووالن را درگیر کرده‬ ‫تکرار این واقع در روزهای پایانی سال ‪ ۹۸‬دوباره بخش هایی از این‬ ‫استان را به حالت اماده باش دراورده است‪.‬‬ ‫لرستانی ها ابان و بهمن ‪ ۹۷‬را به همراه سیل سپری کردند اما وقوع‬ ‫‪ ۲‬مرحله سیل در پنجم و ‪ ۱۲‬فروردین امسال به قدری گسترده و‬ ‫کم نظیر بود که حادثه های سال گذشته و اقدامات همه جانبه ان‬ ‫نتوانست امادگی الزم را برای این سیل ایجاد کند و در نتیجه همه‬ ‫به دلیل شدت بارش ها و البته نبود امکانات بحران غافلگیر شدند‪.‬‬ ‫پس از فروکش کردن تبعات اولیه ســیل و پاکســازی شــهر و‬ ‫روستاهای استان بازسازی ها با جدیت دنبال شد که ساخت منازل‬ ‫مردم و ایجاد ســرپناه های مطمن در اولویت قرار گرفت و دولت‬ ‫نیز نســبت به تحویل حدود ‪ ۳۵‬هزار واحدهای مسکونی جدید و‬ ‫بازسازی شده تا یکسال قول مساعد داد‪.‬‬ ‫روند بازســازی ها تاکنون به خوبی پیش رفتــه و به گفته رییس‬ ‫ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده لرستان‪ ،‬تا ‪ ۱۵‬بهمن‬ ‫امسال یکهزار و ‪ ۲۷۵‬میلیارد تومان وام و کمک بالعوض مسکن و‬ ‫معیشتی به سیلزدگان استان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫در این راستا یکهزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت و ‪۲۷۵‬‬ ‫میلیارد تومان کمک بالعوض برای تامین کاالهای اساسی‪ ،‬احداث‬ ‫و تعمیر واحدهای مسکونی به سیلزدگان لرستان پرداخت و ‪۷۶‬‬ ‫هزار تن سیمان رایگان برای ساخت و ســاز منازل و بازسازی به‬ ‫مردم اهدا شد‪.‬‬ ‫تمامی ‪ ۲۰‬هزار واحد خسارت دیده تعمیر شده اند و از مجموع ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد تخریب شــده و احداثی‪ ،‬کار ساخت پنج هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬واحد به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد ارماتور بندــی و بتن ریزی‪ ۱۰ ،‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد اسکلت بندی و هشت هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد سقف و دیوارچینی تا‬ ‫نیمه بهمن انجام و به گفته رییس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق‬ ‫سیلزده استان پیش بینی می شــود‪ ،‬تمامی واحدهای احداثی تا‬ ‫ابتدای سال اینده تکمیل و تحویل شوند‪.‬‬ ‫عالوه بر تسهیالت ارائه شده‪ ،‬تمامی خدمات فنی از جمله طراحی‪،‬‬ ‫نظارت‪ ،‬نقشه و صدور پروانه ســاختمانی مناطق سیلزده استان‬ ‫رایگان بوده و با توجه به این اقدامات‪ ،‬لرستان تاکنون رتبه نخست‬ ‫بازسازی این مناطق را در کشور به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫روند مطلوب بازسازی لرستان ســیل زده این روزها با پیش بینی‬ ‫هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی با میانگین ‪ ۱۷۰‬میلیمتر‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفته‪ ،‬تا جاییکه کارگاههای عمرانی در این مناطق‬ ‫و تیم های مشــغول به ســاماندهی و الیروبی رودخانه ها تعطیل‬ ‫شدند و این اقدامات به حالت راکد درامد‪.‬‬ ‫حال باید دید در حالیکه مناطق سیلزده لرســتان با امداد همه‬ ‫جانبه روی ریل بازسازی افتاده بود و خبرهای خوشی پس از حدود‬ ‫یکسال برای مردم سیلزده در راه بود تا به خانه جدید بروند و یک‬ ‫زندگی بهاری را در استانه ســال نو اغاز کنند موج جدید سامانه‬ ‫بارشی‪ ،‬اجازه تحقق این مهم را خواهد داد یا نه؟‬ ‫از روز گذشته که بارش ها در لرستان اغاز شده تا پیش از ظهر امروز‬ ‫خوشبختانه روند بارش ها به شدت فروردین ماه نبوده و با توجه به‬ ‫اینکه در ماههای گذشته بارش های شدیدی وجود نداشته بنابراین‬ ‫زمین ها و اراضی اشباع نیستند و بخشی از بارش های این روزها با‬ ‫نفوذ در خاک به اب های زیرزمینی تبدیل شده و از حجم رواناب‬ ‫ها کاسته شده است‪.‬‬ ‫همچنین ایجاد یک وقفه چندســاعته میان این موج بارشی نیز‬ ‫شانس دیگری به لرستانی ها داده تا این بار سیالب را در مسیل ها‬ ‫و رودخانه های خروشان دنبال کنند و میزبان اجباری ان در خانه‬ ‫و مغازه هایشان نباشند‪.‬‬ ‫بر خالف سیل فرودین ماه در حال حاضر تمامی جاده های لرستان‬ ‫باز اســت و تردد در ان جریان دارد تنها محور قدیم خرم اباد ‪-‬‬ ‫پلدختر به دلیل رعایت نکات ایمنــی و جلوگیری از بروز حودث‬ ‫احتمالی مسدود شده است‪.‬‬ ‫هشــدارهای تخلیه داده و کمپ های اســکان موقت برپا شده‪،‬‬ ‫نیروهای هالل احمر و اتش نشــانی در مناطق پرخطر مســتقر‬ ‫هستند و تاکنون گزارشی مبنی بر اتفاق خاص و یا مشکل حادی‬ ‫در هیچ کجای استان ارائه نشده است‪.‬‬ ‫میانگین بارش ها به ‪ ۳۹.۱‬میلی متر رسید‬ ‫مدیرکل هواشناســی لرســتان گفت‪ :‬پس از اغاز فعالیت سامانه‬ ‫بارشــی قوی در جو اســتان میانگین بارش ها به ‪ ۳۹.۱‬میلی متر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫بهروز مرداد پور روز سه شــنبه بیان کرد‪ :‬بر اساس بارندگی های‬ ‫ثبت شده در ایســتگاه های هواشناسی لرستان میزان بارش های‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته در این استان در خرم اباد ‪ ،۴۳.۱‬بروجرد ‪،۳۵.۷‬‬ ‫الیگودرز ‪ ، ۱۸‬کوهدشت ‪ ،۴۴.۷‬پلدختر ‪ ،۳۲.۷‬دورود ‪ ۴۷.۷‬و الشتر‬ ‫‪ ۵۳.۵‬میلی متر بوده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬همچنین در نوراباد ‪ ، ۵۱.۳‬ازنا ‪ ،۱۸.۶‬رومشکان‬ ‫‪ ۴۳‬و در سراب دوره ‪ ۴۱.۳‬میلی متر بارش باران ثبت شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی لرستان با اشــاره به اینکه سامانه بارشی که‬ ‫از دوشنبه شب در لرستان فعال شد دارای ‪ ۲‬هسته بارشی است‬ ‫افزود‪ :‬هسته اول از صبح امروزسه شــنبه تا اواسط روز با متوسط‬ ‫بارش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیمتر و هسته دوم از غروب امروز تا صبح فردا‬ ‫چهارشنبه با متوسط بارش ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬میلیمتر تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫مرادپور بیان کرد‪ :‬از امروز صبح تا ظهرفردا چهارشنبه بطور متناوب‬ ‫جو منطقه تحت تاثیر سامانه بارشی فعال قرار دارد که برای همه‬ ‫نقاط استان بارندگی‪ ،‬گاهی رعدوبرق و نیز در برخی ساعات‪ ،‬وزش‬ ‫باد شدید را به همراه دارد‪.‬‬ ‫افزایش دبی کشکان رود به چهار هزار متر مکعب بر ثانیه‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای لرستان نیز گفت‪ :‬طغیان سیمره‬ ‫و کشکان در حوزه کرخه‪ ،‬تیره و سزار در حوزه طی روزهای سه‬ ‫شنبه و چهارشنبه (‪ ۶‬و ‪ ۷‬اســفند) افزایش خواهد یافت بنابراین‬ ‫شهروندان و مسافران از نزدیک شــدن به این مناطق خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رضا میرزایی در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬طی روز ســه شنبه دبی‬ ‫کشکان در پلدختر به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۵۰‬متر مکعب در ثانیه چهارشنبه‬ ‫به چهار هزار متر مکعب برثانیه می رسد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬همچنین دبی سیالبی تیره رود دورود نیز سه‬ ‫شــنبه ‪ ۴۹۰‬مترمکعب بر ثانیه و چهارشــنبه ‪ ۶۲۰‬متر مکعب بر‬ ‫ثانیه خواهد بود‪.‬‬ ‫کانون ســیالب بین رودخانه های حوزه کشکان و تیره رود دورود‬ ‫است‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای لرستان همچنین گفت‪ :‬کانون‬ ‫بحران ســیالب بین رودخانه های حوزه کشکان و تیره دورود می‬ ‫باشد و احتمال سیالب در رودخانه های استان محتمل است‪.‬‬ ‫رضا میرزایی اظهار داشــت‪ :‬پیش بینی می شود که دبی سیالبی‬ ‫رودخانه کشکان بین ‪۲‬هزارو ‪ ۸۰۰‬تا چهارهزارو ‪ ۷۵۰‬متر مکعب‬ ‫در ثانیه‪ ،‬دبی سیالبی رودخانه تیره بین ‪ ۵۸۶‬تا ‪ ۸۶۳‬مترمکعب در‬ ‫ثانیه‪ ،‬ماربره بین ‪ ۵۰۴‬تا ‪ ۷۴۴‬مترمکعب در ثانیه باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین پیش بینی می شود دبی رودخانه مادیان‬ ‫رود بین ‪ ۳۸۰‬تا ‪ ۵۰۴‬مترمکعب در ثانیه‪ ،‬چولهول بین ‪ ۳۷۰‬تا ‪۶۰۰‬‬ ‫مترمکعب در ثانیه و رودخانه خرم اباد در محدوده خیابان علوی‬ ‫بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۴۰‬متر مکعب در ثانیه افزایش یابد‪.‬‬ ‫استان برگزار شود‪.‬‬ ‫مجید صفائی با بیان اینکه امروز صنعت گردشگری یکی از مهم ترین ابزارها برای‬ ‫دستیابی به توسعه پایدار است و توانسته ســهم قابل توجهی از اقتصاد دنیا را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪ ،‬افزود‪ :‬استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از مقصدهای جدید‬ ‫گردشگری بعنوان "بهشت طبیعت" گردی شناخته شده که از این فرصت می توان‬ ‫برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده کرد‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 170‬شنبه ‪ 3‬اسفند ‪98‬‬ ‫روایت فرهنگ و تاریخ تبریز از دوربین سوئیسی ها‬ ‫عضو گروه مستندساز تلویزیون اس ار ا ِف سوئیس (‪ )SRF‬گفت‪« :‬با‬ ‫هدف تهیه مســتند از فرهنگ و جاذبه های گردشگری و تاریخی به‬ ‫شهر تبریز امده ایم‪».‬‬ ‫عضو گروه مستندساز تلویزیون‪ SRF ‬سوئیس در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫میراث اریا اذربایجان شرقی‪ ،‬هدف از ســاخت مستند "بازگشت به‬ ‫ریشه ها" را اشنایی راوی داستان با فرهنگ‪ ،‬تاریخ و اصالت خانوادگی‬ ‫خود‪ ،‬عنوان کرد و افزود‪« :‬فکر می کنم که هر انسانی باید بداند اصل‬ ‫و نسب خانوادگی اش به کجا برمی گردد و فرهنگ و تاریخ خاندانش‬ ‫چیست‪ ،‬به این دلیل تصمیم گرفتیم مستند را با عنوان "بازگشت به‬ ‫ریشه ها" تهیه کنیم‪».‬‬ ‫ادریان اشمون با اشاره به اینکه محتوای چند قسمت از این مستند در‬ ‫خصوص اشنایی "سیما" روایتگر مستند بافرهنگ و تاریخی تبریز‪،‬‬ ‫شهر پدری خود است‪ ،‬ادامه داد‪"« :‬ســیما" متولد سوئیس است اما‬ ‫پدرش تبریزی است و ما به این شــهر امدیم تا او با فرهنگ‪ ،‬تاریخ و‬ ‫ریشه اصلی خانواده پدرش اشنا شود‪».‬‬ ‫این عضو گروه مستندساز‪ SRF ‬ســوئیس بابیان اینکه این مستند‬ ‫جمعه شــب ها در تلویزیون ملی کشور ســوئیس پخش خواهد شد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪"« :‬بازگشت به ریشه ها" با همکاری یک گروه شش نفره‬ ‫به معرفی فرهنگ و جاذبه های گردشــگری و تاریخی تبریز در چند‬ ‫قسمت می پردازد‪».‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که چرا بازار سرپوشیده تبریز و مسجد کبود‬ ‫را برای تهیه این مســتند انتخاب کرده اند‪ ،‬گفت‪« :‬بازارها و مساجد‬ ‫از اماکنی هســتند که به بهترین شــکل گویای فرهنگ و تاریخ یک‬ ‫تمدن اند‪ ،‬بازار جهانی تبریز و مسجد کبود نیز جز مهم ترین نمادهای‬ ‫این شهر و سرشار از حس فرهنگ و تاریخ هستند‪».‬‬ ‫عضو گروه مستندســاز تلویزیون اس‪.‬ار‪.‬ا ِف ســوئیس در انتها با ابراز‬ ‫خوشحالی از حضور در تبریز‪ ،‬و بیان اینکه سفر وی و همکارانش به این‬ ‫شهر تجربه بسیار لذت بخشی برای ان ها داشته است‪ ،‬گفت‪« :‬به مدت‬ ‫ده روز در ایران خواهیم بود و قســمت های بعدی مســتند را نیز در‬ ‫شهرهای "ارومیه و اصفهان" تهیه خواهیم کرد‪».‬‬ ‫صدور ‪ 1100‬مجوز فعالیت برای مترجمان و راهنمایان گردشگری‬ ‫سالمت در خراسان رضوی‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجمن حرفه ای گردشگری‬ ‫سالمت خراســان رضوی گفت‪ ۱۱۰۰« :‬مجوز موقت برای‬ ‫مترجمان و راهنمایان گردشگری سالمت در استان خراسان‬ ‫رضوی صادر شد‪».‬‬ ‫به گزارش روابــط عمومی ادــاره کل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی‪ ‬حسین نیکونام‬ ‫افزود‪« :‬این تعداد مجوز موقت که ســه ماه اعتبار دارد در‬ ‫اجرای طرح سامان دهی مترجمان و راهنمایان گردشگری‬ ‫سالمت طی یک ماه گذشته صادر شده است‪».‬‬ ‫او اظهار کــرد‪« :‬بــا اجرای ایــن طرح تالش مــی کنیم‬ ‫تا‪ ‬واسطه ها در حوزه گردشگری ســامت را حذف کنیم‬ ‫که در این زمینه برنامه ریزی برای اموزش و ســامان دهی‬ ‫مترجمان و راهنمایان گردشگری‪ ‬اغاز شده است‪».‬‬ ‫نیکونام ادامه داد‪« :‬این طرح برای راهنمایان و مترجمان‬ ‫زبان های عربی‪ ،‬روســی‪ ،‬انگلیســی و‪ ‬فرانســه در حال‬ ‫اجراست‪».‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجمن حرفه ای گردشگری‬ ‫سالمت خراسان رضوی گفت‪« :‬عالوه بر ان‪ ،‬طرح اموزش‬ ‫کارکنان مراکز درمانی و شرکت های گردشگری سالمت و‬ ‫راهنمایان زائر باجه های شــهرداری مشهد در دستور کار‬ ‫اســت که تاکنون بیش از هزار نفر در ایــن زمینه ثبت نام‬ ‫کرده اند‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬عالقه مندان می توانند با مراجعه به ســایت اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪ ‬استان‬ ‫خراســان رضوی به ادرس‪ razavichto.ir  ‬یا سایت‬ ‫انجمن گردشگری سالمت این استان به ادرس‪www. ‬‬ ‫‪ khhta.com‬به‪ ‬صورت انالین در طرح های یاد شــده‬ ‫ثبت نام کنند‪».‬‬ ‫نیکونام یاداورشــد‪« :‬شهر مشــهد بعد از تهران بیشترین‬ ‫گردشگر سالمت در کشور را به خود اختصاص داده است‪،‬‬ ‫این کالنشــهر‪ ‬به دلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت امام‬ ‫رضا (ع) و وجود پزشکان و کادر درمانی مجهز و هزینه های‬ ‫مناسب درمانی در حوزه گردشــگری سالمت‪ ‬از ظرفیت‬ ‫مطلوبی برخوردار است و می تواند پیشتاز عرصه گردشگری‬ ‫سالمت کشور باشد‪».‬‬ ‫معرفی استان های غرب کشور‪ ،‬هدف تبلیغات گردشگری وزارت‬ ‫میراث فرهنگی است‬ ‫معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی گفت‪ :‬معرفی اســتان های غرب کشور یکی‬ ‫از اهداف تبلیغات گردشگری وزارت میراث فرهنگی است‪.‬‬ ‫دکتر خیاطیان اظهار کرد‪ :‬تبلیغات یکــی از ابزارهای مهم‬ ‫شناساندن جاذبه های گردشگری به هم وطنان و گردشگران‬ ‫خارجی اســت که این وزارتخانه برای توســعه گردشگری‬ ‫بخصوص در غرب کشور به این موضوع اهتمام دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه با پیگیری های بسیار خوب‬ ‫و همکاری سازمان برنامه وبودجه در الیحه بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫اعتبارات مناســبی برای تبلیغات اختصاص داده شده که‬ ‫امیدواریم این الیحه در صحن مجلس تصویب شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی یکی از اهداف تبلیغات گردشگری معرفی‬ ‫استان های غرب کشور دانست و افزود‪ :‬برای انجام این مهم‬ ‫منابع خوبی را به این استان ها اختصاص خواهیم داد‪.‬‬ ‫خیاطیان لرســتان را قطب گردشــگری طبیعت دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حتماً بــرای معرفی جاذبه های گردشــگری‬ ‫لرستان منابع خوبی را تخصیص خواهیم داد‪.‬‬ ‫افزایش همکاری در حوزه اموزش گردشگری اردبیل با فعاالن ترکیه‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی استان‬ ‫اردبیــل از افزایش همکاری در حوزه اموزش گردشــگری با‬ ‫فعاالن این حوزه در کشور ترکیه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی اســتان اردبیل‪ ،‬نادر فالحی در جلسه با مدیر‬ ‫میز ایران در اناتولی شرقی‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬طبق توافق صورت‬ ‫گرفته با اغوز تونجای غرور‪ ،‬مدیر میز ایران در اناتولی شرقی‬ ‫یک تفاهم نامه همکاری با این ارگان دولتی منعقد خواهد شد‪».‬‬ ‫او بیان کرد‪« :‬طبق تفاهمات صوت گرفتــه بیش از ‪ ۲۰‬نفر از‬ ‫فعاالن صنعت گردشــگری و هتلداری استان برای طی دوره‬ ‫رایگان تشــریفات و پذیرایی از میهمان به این کشــور ســفر‬ ‫خواهند کرد‪».‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی استان‬ ‫اردبیل بیان داشــت‪« :‬همچنین دو طرف متعهد شــدند تا‬ ‫مکان های مشخصی برای تبلیغات جاذبه های گردشگری دو‬ ‫کشور را در کشور مقصد مشخص کنند‪».‬‬ ‫فالحی ادامه داد‪« :‬تعهدات دیگری نیز در پیش نویس اولیه این‬ ‫تفاهم نامه مورد تاکید دو طرف قرار گرفت که می تواند نتایج‬ ‫مثبتی برای افزایش اگاهی و اموزش صحیح فعاالن این حوزه‬ ‫در پی داشته باشد‪».‬‬ ‫در این جلســه تونجای غرور اضافه کرد‪« :‬عالقه مندان زیادی‬ ‫در کشور ترکیه برای سفر به ایران به ویژه استان اردبیل وجود‬ ‫دارد که این نشات گرفته از تاثیر بسیار عمیق اردبیل در پیشینه‬ ‫تاریخی منطقه دارد‪».‬‬ ‫امادگی پایگاه های تاریخی استان مرکزی برای نوروز ‪۹۹‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬پایگاه های تاریخی اســتان همچون پایگاه‬ ‫مسجد جامع ساوه‪ ،‬پایگاه تاریخی نراق و پایگاه ابراهیم اباد‬ ‫اراک اماده میزبانی از گردشگران نوروزی هستند‪.‬‬ ‫علیرضا ایزدی با اشــاره به اینکه اقدامــات مقدماتی برای‬ ‫استقبال و پذیرایی از میهمانان انجام شده است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در نوروز ‪ ۹۸‬با ارزیابی انجام شده کیفیت خدمات به نسبت‬ ‫سال های گذشــته ارتقا یافت و امید است که ارائه خدمات‬ ‫نوروزی متفاوت را در بهار ‪ ۹۹‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به مانند سنوات گذشته‪ ،‬امسال نیز برنامه‬ ‫استقبال از مســافران نوروزی در ورودی شهرها را خواهیم‬ ‫داشت و ‪ ۲۵‬اسفندماه نیز با همکاری نیروی انتظامی مانور‬ ‫نوروزی برگزار می شود‪ ،‬افزود‪ :‬به منظور تبلیغ ظرفیت های‬ ‫استان بروشــور و کتابچه هایی تهیه شــده‪ ،‬در فرودگاه ها‬ ‫و ایســتگاه های قطار معرفی اســتان صورت گرفته است‪،‬‬ ‫همچنین رنگ امیزی عمارت وکیل در حال انجام اســت‬ ‫و موزه ها جهت میزبانی از گردشــگران و مســافران اماده‬ ‫هستند‪ .‬سفره های هفت سین در نقاط پرتردد و پرترافیک‬ ‫گردشگری شهرها با همکاری شــهرداری ها تعبیه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایزدی تصریح کرد‪ :‬اکی پ های نظارتی با هماهنگی نیروی‬ ‫انتظامی و اماکن تشــکیل شده اســت و از ‪ ۱۵‬اسفندماه‬ ‫نظارت ها روزانه انجام می شود تا خدمات کیفی ارائه شود‪.‬‬ ‫با همکاری راهداری و شهرداری ائین های بومی و محلی در‬ ‫ورودی شهر اراک از سمت تهران به مانند نوروز ‪ ۹۸‬همزمان‬ ‫با اغاز بهار ‪ ۹۹‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به فراخور ایام قبل از نوروز و طول تعطیالت عید‬ ‫جشــنواره ها و ایین های مختلف بومی و محلی اســتان به‬ ‫منظور نشاط اجتماعی اجرایی می شــود و تالش می شود‬ ‫پایگاه های تاریخی همچون پایگاه های مسجد جامع ساوه‪،‬‬ ‫نراق و ابراهیم اباد اراک میزبانی خوبی از گردشگران داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ایزدی با اشــاره به اســتقرار تیم های اماری جهت پایش‬ ‫اماری میزان رضایتمندی گردشــگران ورودی به استان و‬ ‫قیاس این امار با عملکرد نوروز ‪ ،۹۸‬افزود‪ :‬کمیته های ‪۱۰‬‬ ‫گانه ذیل ستاد اجرایی خدمات سفر استان همچون کمیته‬ ‫خدمات حمل و نقل جاده ای‪ ،‬خدمات امداد و نجات‪ ،‬کمیته‬ ‫خدمات انتظامــی‪ ،‬امنیتی و ترافیکــی کمیته هماهنگی‬ ‫حقوق شهرداری ها و دهیاری ها‪ ،‬کمیته تنظیم بازار‪ ،‬کمیته‬ ‫خدماتی بهداشتی‪ ،‬کمیته اطالع رسانی و تبلیغات‪ ،‬کمیته‬ ‫اســکان‪ ،‬نظارت و امار و کمیته ارزیابی فعالیت خود را در‬ ‫بخش های مختلف دنبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫سایت گردشگری یزد‬ ‫برای تسهیل ورود‬ ‫گردشگران به اسپانیایی‬ ‫ترجمه می شود‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان یزد گفت‪« :‬هسته اســپانیا برای تسهیل ورود‬ ‫گردشگران اسپانیایی به یزد فعال خواهد شد‪».‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ادــاره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان یزد‪ ،‬سید مصطفی‬ ‫فاطمی‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی استان یزد با اشاره به دیدار رئیس انجمن اژانس‬ ‫های مسافرتی اسپانیا از غرفه یزد در نمایشگاه تهران‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬مدیران اژانس های اســپانیایی در این دیدار‬ ‫توافق کردند که در سفر بعدی خود بازدیدی از استان‬ ‫یزد داشته باشند و این استان را در برنامه تور های خود‬ ‫قرار داده و تقویت کنند‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه فعالیت هســته اســپانیا مجدد برای‬ ‫تســهیل ورود گردشگران اســپانیایی اغاز می شود‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬وب سایت گردشــگری یزد به زبان اسپانیایی‬ ‫ترجمه و بسته های ســفر نیز به زبان اسپانیایی اماده‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫فاطمی اظهار داشــت‪« :‬در این دیدــار در خصوص‬ ‫گردشگری ایران و بهبود وضعیت گردشگری بحث و‬ ‫تبادل نظر شد و همچنین این اطمینان خاطر را به انها‬ ‫دادیم که هیچ گونه مشکلی برای تور ها اسپانیایی در‬ ‫ایران و به خصوص یزد پیش نخواهد امد‪».‬‬ ‫سیزدهمین نمایشگاه گردشــگری و‪  ‬صنایع وابسته‬ ‫تهران از تاریــخ ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهمن مــاه در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫گردشگران در گیالن‪ ،‬رشت‬ ‫را بیشتر می پسندند‬ ‫به گفته معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫‪ ،‬صنایع دستی و گردشــگری گیالن‪ ،‬رشت با اقامت‬ ‫ســاالنه بیش از ‪ ۱۵‬میلیون نفر گردشگر معادل ‪۴۲‬‬ ‫درصد تعداد گردشــگران گیالن ‪ ،‬گردشگرپذیرترین‬ ‫شهرستان استان است‪.‬‬ ‫حمید اذرپور با اشــاره به ظرفیت تاسیسات اقامتی و‬ ‫پذیرایی فعال شهرستان رشت افزود ‪ ۱۰ :‬هتل ‪ ۲ ،‬هتل‬ ‫اپارتمان ‪ ۱۰ ،‬مجتمع گردشــگری ‪ ۱۰ ،‬مهمانپذیر‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۸‬خانه مسافر ‪ ۱۰ ،‬اقامتگاه بوم گردی ‪ ۱۱۳ ،‬واحد‬ ‫پذیرایی بین راهی و یک مجتمع ســرگرمی تفریحی‬ ‫برای پذیرایی از مسافران فعال است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬رشــت ‪ ۴۶‬دفتر خدمات مسافرتی و‬ ‫جهانگردی دارد که در خصوص راه های تردد و امکانات‬ ‫رفاهی شهرستان به مسافران و گردشگران اطالعات‬ ‫دقیق ارائه می کنند‪.‬‬ ‫هر ســال‪ ،‬بیش از ‪ 36‬میلیون گردشگر به گیالن سفر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ســواحل دریای خزر‪ ،‬کوه‪ ،‬جنگل‪ ،‬شــهرک تاریخی‬ ‫ماســوله‪ ،‬قلعه رودخان‪ ،‬انواع تاالب به ویژه تاالب بین‬ ‫المللی انزلی‪ ،‬بازار های محلــی‪ ،‬محوطه های تاریخی‬ ‫همچون اق اولر و مریــان تالش و مارلیــک رودبار‪،‬‬ ‫روستای تاریخی انبوه در روبار‪ ،‬ابشار های زیبا و پر اب‬ ‫مثل ابشار ویسادار رضوانشهر و التون استارا‪ ،‬باغ های‬ ‫چای در شرق گیالن‪ ،‬بام ســبز و تله کابین الهیجان‪،‬‬ ‫مرقد مطهر سیدجالل الدین اشــرف استانه اشرفیه‪،‬‬ ‫موزه هــای گوناگونی‪ ،‬چــون موزه میراث روســتایی‬ ‫در رشت و منطقه نمونه گردشــگری حیران استارا‪،‬‬ ‫مهمترین جاذبه های گردشــگری گیالن محســوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چای‪ ،‬برنــج‪ ،‬ماهی‪ ،‬زیتــون‪ ،‬بادام زمینــی‪ ،‬کلوچه‪،‬‬ ‫شیرینی ها و نان های محلی به ویژه رشته خشکار و نان‬ ‫برنجی‪ ،‬انواع غذا ها و چاشــنی های محلی و همچنین‬ ‫صنایع دستی نظیر چادرشــب‪ ،‬گلیم‪ ،‬حصیر و بامبو‬ ‫از معروفترین و مهمترین سوغاتی های گیالن است‪.‬‬ ‫امادگی همه دستگاه های مدیریت بحران برای سیل احتمالی‬ ‫سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از امادگی تمامی دستگاه های دخیل در امر مدیریت بحران در برابر هر گونه سیل احتمالی در استان های غربی و جنوب غرب کشور‬ ‫خبر داد‪ .‬علی بختیاری افزود‪ :‬طبق پیش بینی های بارش شدید باران و برف که اوایل هفته انجام شد‪ ،‬دستورالعمل هشدار زودهنگام خطاب به استانداران و روسای ستاد‬ ‫پیشگیری‪ ،‬هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران از سوی رییس سازمان مدیریت بحران به تمامی نیروهای دخیل در امر مدیریت بحران و سوانح کشور ابالغ شد‬ ‫تا انان اقدامات پیشگیرانه را با قید فوریت اجرا کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اسفندانه جشنی از جنس‬ ‫نوروز در یزد‬ ‫یزد یزد یکی از استان های تاریخی و دارای جاذبه های متعدد‬ ‫گردشگری است اما از خاص ترین ویژگی های این دیار کهن و‬ ‫کویری‪ ،‬سنت ها و مراسم های منحصر به فردش مانند ایین‬ ‫اسفندانه است که هر ساله در روستای چاهوک نیر شهرستان‬ ‫تفت برگزار می شود‪.‬‬ ‫امروزه پیشرفت تکنولوژی و توسعه شهرنشینی در کنار تمام‬ ‫مزایا و راحتی هایی که برای مردم و جوامع داشــته‪ ،‬معایب‬ ‫فراوانی را هم به ویژه برای شهرنشین ها مانند الودگی های‬ ‫شهری و محیط های پراسترس شــهری را به همراه داشته‬ ‫است و همین باعث شده تا مردم شــهرها به هر بهانه ای در‬ ‫روزهای تعطیل و غیرتعطیلی برای فرار از روزمرگی و اندک‬ ‫ســاعاتی ارامش به دور از فضای شهر به روستاها و ییالقات‬ ‫پناه ببرند به ویژه این که همین سفرهای کوتاه‪ ،‬کم خرج و به‬ ‫صرفه ای گاهاً با برگزاری ایین ها و سنت های زیبا و دیدنی‬ ‫روستاها همزمان می شود‪.‬‬ ‫این ایین ها و سنت ها که ریشه در فرهنگ و تاریخ و تمدن‬ ‫مردم محلی دارند در ســال های اخیر بیشــتر مورد توجه‬ ‫گردشــگران داخلی و حتی خارجی قرار گرفتــه و انها را به‬ ‫شدت متمایل به تماشــا و دیدن ان ها کرده و ظرفیت های‬ ‫این بخش با اهتمام به گردشــگری روســتا به عنوان محور‬ ‫شعار جدید ســازمان جهانی گردشگری بیش از پیش قوت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫البته در همین ســال های اخیر نیز به دنبال رشد استقبال‬ ‫مردم و گردشــگران از روستاها و گردشــگری این بخش‪،‬‬ ‫روستاها به جاذبه های پول ســازی تبدیل شده اند و بعضاً‬ ‫در اقتصاد روستاها و حتی شهرهای خود تاثیرگذار بوده اند‪.‬‬ ‫چاهوک یکی از روســتاهای یزد در فاصلــه ‪ 90‬کیلومتری‬ ‫جنوب مرکز استان و از توابع شهرستان ییالقی تفت به شمار‬ ‫می رود که از قدیم االیام‪ ،‬مردمانــش بر طبق تقویم جاللی‬ ‫که در ان پنج روز اخر اسفند را «پنجه نوروز» می گفتند‪ ،‬با‬ ‫لحاظ ‪ 30‬روزه بودن ماه های ایرانیان باستان‪ ،‬روز ‪ 25‬بهمن‬ ‫ماه هر سال را روز اســفند می نامند و ان روز را گرامی می‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در این روز تمــام مردم از کوچک و بــزرگ‪ ،‬زن و مرد‪ ،‬خرد‬ ‫و کالن برای ادای احترام به اموات و گذشتگانشــان به مزار‬ ‫روستا رفته و با خواندن فاتحه‪ ،‬اهدای خیرات و مبرات و روضه‬ ‫خوانی‪ ،‬برای اموات طلب امرزش می‪‎‬کردند و این مراسم را‬ ‫در این روز گرامی می داشتند و حتی روز قبل از ان را صرف‬ ‫پخت اش گندم می کردند‪.‬‬ ‫البته این مراسم ها در برخی روستاهای دیگر نیز به سبک و‬ ‫سیاق دیگر اما با جاذبه خاصی برگزار می‪‎‬شود ولی در رابطه با‬ ‫ایین سنتی اسفندانه که در روستاهای چاهوک و پندر برگزار‬ ‫می شود‪« ،‬احمد فاضلی هامانه» مسئول بخش اقتصادی و‬ ‫توانمندسازی جوامع محلی کمیته گردشگری پایدار استان‬ ‫یزد‪ ،‬نقش مشــارکت و تعاون اهالی روســتاها را یاداور می‬ ‫شود و می گوید‪ :‬این مراسم که با همکاری مسئوالن روستا‬ ‫و مشارکت مردم محلی برگزار می شــود‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫توانست در فهرست اثار ملی کشور به ثبت برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ثبت ملی یک مراســم یا اثر از مهمترین‬ ‫الزامات ایجاد حق مالکیت به منظور حفظ و بر برجسته شدن‬ ‫ان در بعد ملی و بین المللی اســت‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬امروزه‬ ‫جشــنواره ها و رویدادهای خاص از رو به رشدترین بخش‬ ‫های صنعت گردشــگری هســتند و از منظر توسعه پایدار‬ ‫می توانند نقش برجسته‪‎‬ای در ترویج برنامه‪‎‬های فرهنگی و‬ ‫طبیعت‪‎‬گردی و همچنین در حفاظت از جنبه های فرهنگی‬ ‫و زیســت محیطی مقاصد گردشــگری نقش قابل توجهی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مســئول بخش اقتصادی و توانمندســازی جوامع محلی‬ ‫کمیته گردشگری پایدار استان یزد اضافه می کند‪ :‬تقویت‬ ‫اقتصاد محلی‪ ،‬اشــتغال زایی‪ ،‬توســعه مقاصد گردشگری‪،‬‬ ‫ارتقای فرهنــگ و تاریخ بومی و فراهــم کردن فرصت های‬ ‫تفریحی‪ ،‬فرهنگی و اموزشی برای ساکنان از دیگر تاثیرات‬ ‫این رویدادهاست‪.‬‬ ‫وی شعار سال اینده سازمان جهانی گردشگری را با محوریت‬ ‫گردشگری روستایی می خواند و می گوید‪ :‬روستای چاهوک‬ ‫دارای پتانسیل مطلوبی در انواع گردشگری از قبیل طبیعت‬ ‫گردی‪ ،‬کوهنوردی‪ ،‬گردشگری کشاورزی‪ ،‬سوارکاری و اقامت‬ ‫در خانه های محلی‪ ،‬تولید صنایع دســتی و تولید گیاهان‬ ‫دارویی و بسته بندی و عرضه ان‪ ،‬موقعیت بسیار خوبی جهت‬ ‫توسعه صنعت گردشگری است که می توان به پشتوانه این‬ ‫شعار جهانی از ان بهره برداری بیشتری داشت‪.‬‬ ‫فاضلی مستندات و داستان روایی‪‎‬ها و توجه به داستان های‬ ‫تاریخی و افســانه ها را نیز از دیگر ظرفیت های غنی یزد به‬ ‫ویژه در روستاهایش برمی شمارد که عالوه بر معرفی روستا‬ ‫و جذب گردشــگران می توانند اقتصاد روستا را تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫البته یزد یکی از استان های نمونه کشور در زمینه برگزاری‬ ‫رویدادهای متعدد گردشگری است که تاکنون رویدادهای‬ ‫متعددی را با محوریت روستاها مانند جشنواره انار‪ ،‬زعفران و‬ ‫بز ندوشن برگزار کرده و از طرفی با توجه به فرهنگ و تاریخ‬ ‫غنی و همچنین زندگی مسالمت امیز ادیان هرساله میزبان‬ ‫برگزاری جشن های ایران باســتان مانند سده‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫سوری و نوروز با فراگیری بین المللی است‪.‬‬ ‫استان یزد با گذشــت بهمن ماه و فرارســیدن اسفندماه با‬ ‫رویدادها و جشــن های متعددی تا نــوروز‪ ،‬میزبان مردم و‬ ‫گردشــگران خواهد بود و همین جاذبه های ارزشــمند در‬ ‫تقویت شادی و نشاط جامعه و توسعه گردشگری این خطه‬ ‫موثر خواهند بود‪.‬‬ ‫گوناگون‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 170‬شنبه ‪ 3‬اسفند ‪98‬‬ ‫چرا یزد روزگاری پایتخت تجاری ایران بود؟‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری اســتان یزد از‬ ‫مهمترین ویژگی های مردمان این دیار کویری را تســاهل‪ ،‬هم زیستی و‬ ‫نوع دوســتی می خواند و می گوید‪ :‬روابط تجاری پایدار یزدی ها با سایر‬ ‫کشــورها و شــهرهای ایران و همچنین ادیان مختلف نمونه هایی بارز از‬ ‫این ویژگی هاست‪.‬‬ ‫«سید مصطفی فاطمی» در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به این که‬ ‫روزگاری یزد به عنوان پایتخت تجاری ایران محســوب می شد‪ ،‬در این‬ ‫رابطه تصریح می کند‪ :‬روزگاری‪ ،‬یزد منزلگاه و مامن تجار و روابط تجاری‬ ‫کشورهای مختلفی مانند چین و هند در ایران در کنار تجار داخلی بود به‬ ‫طوری که در سراسر ایران‪ ،‬یزد را با تجارتش می شناختند‪.‬‬ ‫وی مهاجرپذیری یزد را یکی از ویژگی های این شهر جهانی در طول تاریخ‬ ‫عنوان می کند و می گوید‪ :‬مهاجرت اقوام ایرانی مانند رشتی ها‪ ،‬الری ها‪،‬‬ ‫شــیرازی ها‪ ،‬گرجی‪‎‬ها‪ ،‬هراتی‪‎‬ها و تهرانی ها و عجین شــدن ان ها با یزد‬ ‫در طول تاریخ منجر به رونق تجاری این دیــار کویری و وجود خانه های‬ ‫تاریخی این اقوام در یزد شده است‪.‬‬ ‫وی به وجود اماکــن دیگری از اقــوام ایرانی در یزد مانند کاروانســرای‬ ‫رشتی ها‪ ،‬دربند گرجی ها‪ ،‬بازار تبریزی ها‪ ،‬گاراژ قمی ها‪ ،‬کارخانه هراتی ها‬ ‫و دیگر موارد اشاره و بیان می کند‪ :‬عالوه بر قومیت ها و اقوام مختلف‪ ،‬ادیان‬ ‫مختلفی مانند زرتشتی‪ ،‬کلیمی و مسلمان نیز در یزد همجوار با هم زندگی‬ ‫و دارای روابط تجاری گسترده ای بودند‪.‬‬ ‫وی تساهل‪ ،‬هم زیستی و نوع دوستی را از مهمترین ویژگی‪‎‬های مردمان‬ ‫این دیار کویری می داند و می گوید‪ :‬روابط تجاری پایدار یزد با سایر کشورها‬ ‫و شهرهای ایران و همچنین ادیان مختلف‪ ،‬نمونه های بارزی از وجود این‬ ‫خصائص در بین مردمان یزد از گذشته تاکنون بوده است‪.‬‬ ‫این مســئول در رابطه با پیوند تنگاتنگ روابط مسالمت امیز تجاری در‬ ‫بین ادیان و کشــورهای مختلف با یزدی ها‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬در ان زمان‬ ‫پارسیان(زرتشتیان) از یزد به هند مهاجرت و منجر به مراودات اقتصادی‪،‬‬ ‫تجاری و فرهنگی بین کشــورهای ایران و هند‪ ،‬ایــران و چین و ایران با‬ ‫روسیه می شدند صاردات و واردات به این کشورها را رقم می زدند‪.‬‬ ‫وی یزد را مشهورترین شــهر تجاری ایران پس از تبریز در دوران قاجار‬ ‫عنوان و اضافه می کند‪ :‬در تاریخ این سرزمین تجارت پیشه‪ ،‬شاهد مبادله‬ ‫ل دیگر کشورها بودیم به‬ ‫ارزها و سفته ها و سایر اسناد پرداختنی و حتی پو ‬ ‫طوری که روزگاری‪ ،‬یزد جزو معدود شهرهایی بود که در ان لیر ترکیه و‬ ‫روپیه هند توسط کسبه و تجار پذیرفته می شد‪.‬‬ ‫فاطمی در پایان نیز یاداور می شــود‪ :‬یزد اخرین منزل تجار‪ ،‬قبل از ورود‬ ‫به مناطق کویری بود و از انجایی کــه کاروان ها مدت زیادی در این دیار‬ ‫اطراق و بعضاً اقامت داشتند‪ ،‬به مرور یزد به پایتخت تجارت در ان زمان‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫درهای موزه هنرهای معاصر امسال باز نمی شود‬ ‫با گذشــت بیش از یک ســال از اغــاز فرایند‬ ‫بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران‪ ،‬هم اکنون‬ ‫بخش گنجینه موزه در حال ترمیم اســت و به‬ ‫گفته رئیس این موزه‪ ،‬فرایند بازسازی همچنان‬ ‫ادامــه دارد و درهای موزه ســال اینده به روی‬ ‫مخاطبان باز می شود‪.‬‬ ‫احســان اقایی ـ رییس مــوزه هنرهای معاصر‬ ‫درباره فرایند بازســازی این مــوزه اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه بــه اینکه اثار کامــا از گنجینه خارج‬ ‫شــده اند‪ ،‬هم اکنون در حال بازســازی بخش‬ ‫گنجینه هستیم‪.‬‬ ‫او درباره زمان پایان این پروژه نیز بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫برای خودمان زمان بندی مشــخصی را در نظر‬ ‫گرفته ایم‪ ،‬امــا از انجا کــه می خواهیم بدقول‬ ‫نشــویم این زمان بندی را اعالم نمی کنیم؛ اما‬ ‫به طور کلی فرایند بازسازی موزه امسال تمام‬ ‫نمی شــود و امیدواریم در ماه های نخست سال‬ ‫‪ ،۹۹‬درهای موزه باز شود‪.‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر تهــران یکی از مهم ترین‬ ‫گنجینه های هنر مدرن محســوب می شــود‬ ‫که دارای اثــار هنری زیــادی از دوره تاریخی‬ ‫پایان جنگ جهانی دوم تا دهه ‪ ۱۹۸۰‬اســت‪.‬‬ ‫گفته می شــود این مجموعه یکی از کامل ترین‬ ‫مجموعه های هنر اکسپرسیونیسم انتزاعی در‬ ‫جهان است که همه جنبش های هنری قرن ‪۱۹‬‬ ‫و ‪ ۲۰‬را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫در این مجموعــه‪ ،‬اثار مختلفــی از دوره های‬ ‫متفاوت کاری پابلو پیکاسو وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫«نقاشــی دیواری روی زمینه قرمز هندی» اثر‬ ‫جکسون پوالک دیگر اثر شــاخص موزه است‬ ‫که مشــهورترین کار موزه و بــه لحاظ قیمتی‪،‬‬ ‫گران ترین اثــر این مجموعه اســت‪ .‬مجموعه‬ ‫بســیار معروف «مائو» و اثر «خودکشــی» از‬ ‫اندی وارهول نیــز از دیگر اثار شــاخص موزه‬ ‫است‪ .‬همچنین اثاری از بهمن محصص‪ ،‬پرویز‬ ‫کالنتری‪ ،‬حسین زنده رودی‪ ،‬محمود فرشچیان‬ ‫و مارکو گریگوریان در بخش نقاشی هنرمندان‬ ‫ایرانی وجود دارد‪.‬‬ ‫اهمیت وجــود این اثــار باعث شــد که نهم‬ ‫اردیبهشت سال ‪ ۹۷‬اعالم شود‪ ،‬موزه هنرهای‬ ‫معاصر تهران نیاز به بازســازی دارد و به دلیل‬ ‫تعمیرات گسترده تا اخر تابستان تعطیل خواهد‬ ‫بود؛ البته فرایند بازســازی که قرار بود حدود‬ ‫شش ماه به طول بیانجامد‪ ،‬با وجود گذشت بیش‬ ‫از یک سال هنوز به پایان نرسیده است‪.‬‬ ‫سید مجتبی حسینی‪ ،‬معاون امور هنری وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازدیدی که تیر ماه‬ ‫‪ ۹۷‬از روند بازسازی موزه داشت‪ ،‬تاکید کرد که‬ ‫با توجه به نقش موزه هنرهای معاصر تهران در‬ ‫فضای هنــر و برای فعالیــت ان‪ ،‬ضرورت دارد‬ ‫سرعت انجام بهسازی هم مورد توجه قرار گیرد‬ ‫تا دوباره فعالیت موزه اغاز شود‪.‬‬ ‫با این وجود ‪ ۲۴‬مهر سال ‪ ،۹۷‬هادی مظفری ـ‬ ‫مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی ـ اعالم کرد که‬ ‫تا این تاریخ پروژه بازسازی موزه هنرهای معاصر‬ ‫تهران‪ ۴۰ ،‬درصد پیشرفت داشته است‪ .‬او درباره‬ ‫چرایی طوالنی شــدن روند بازسازی این مکان‬ ‫فرهنگی نیز توضیح داد که در ابتدا مدیران وقت‬ ‫مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر‬ ‫پیش بینی کرده بودند که این پروژه ظرف چهار‬ ‫پنج ماه به پایان می رسد‪ .‬ولی در زمان بندی دو‬ ‫نکته محاسبه نشده بود؛ نخســت اینکه برنامه‬ ‫زمان بندی حدســی بوده و مدیریــت پروژه و‬ ‫جبهه های کاری در ان لحاظ نشــده بود و دوم‬ ‫پیش بینی مالی پروژه بود که در این مدت دچار‬ ‫نوسانات شد‪.‬‬ ‫در نهایت ‪ ۳۱‬تیرماه ســال ‪ ،۹۸‬هادی مظفری‬ ‫(مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی) و احســان‬ ‫اقایی (رئیس مــوزه هنرهــای معاصر تهران)‬ ‫با برگزاری یک نشســت خبری درباره فرایند‬ ‫بازســازی موزه توضیحات مشــخصی را اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مظفری با بیان اینکه تاکنون ‪ ۶۰‬درصد از پروژه‬ ‫مرمت موزه هنرهای معاصر تهران انجام شــده‬ ‫است‪ ،‬شــرایط خاص این موزه و ارزش تاریخی‬ ‫که دارد را از دالیل طوالنی شدن فرایند مرمت‬ ‫و بازسازی عنوان کرد‪ .‬نوسانات زیاد قیمت ها در‬ ‫بازار و همچنین نداشــتن سرعت الزم از سوی‬ ‫پیمان کار اول‪ ،‬دالیل دیگر این امر عنوان شد‪.‬‬ ‫حاال نزدیک به شش ماه از این اعالم نظر گذشته‪،‬‬ ‫اما همچنان فرایند بازســازی موزه به سرانجام‬ ‫نرسیده است‪ .‬اگرچه بر اساس گفته های اخیر‬ ‫رئیس این موزه‪ ،‬به نظر می رسد با اتمام بازسازی‬ ‫بخش گنجینــه‪ ،‬فعالیت های مــوزه هنرهای‬ ‫معاصر تهران در ماه های نخســت سال ‪ ۹۸‬بار‬ ‫دیگر از سر گرفته می شود‪.‬‬ ‫خارجی ها برای تخریب اثار تاریخی ایران ادم اجیر می کنند‬ ‫مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها‪ ،‬بافت هــا و محوطه های تاریخی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی گفــت‪ :‬بعضی از دیوارنویســی ها به صورت‬ ‫هدفمند و با دستور اسپانســرهای خارجی در جهت صدمه زدن به‬ ‫تمدن ایرانی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫ســیدهادی احمدی ‪ ،‬مدیرکل دفتر حفظ و احیــای بناها‪ ،‬بافت ها و‬ ‫محوطه های تاریخی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس‪،‬در پاسخ به پرسش‬ ‫مخاطبین «فارس من»‪ ،‬مبنی بر دیوارنویسی جدی ترین عامل تخریب‬ ‫اثار باستانی کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه این دیوار نویسی ها بر روی‬ ‫اثار تاریخی و میراث کشور به سختی پاک می شود و پاک کردن ان‬ ‫نیز هزینه و انرژی زیادی از دولت می گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬یگان های حفاظت و مراقبت میــراث فرهنگی در‬ ‫بخش های مختلف حضور دارند و اگر هنگام دیوارنویسی یا تخریب اثار‬ ‫تاریخی توسط یگان حفاظت ما دیده شوند بالفاصله با پرونده قضایی‬ ‫به واحدهای قضای ذیربط این افراد معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها‪ ،‬بافت هــا و محوطه های تاریخی‬ ‫وزارت میــراث فرهنگی گفت‪ :‬معمــوال زمان هایی این نوشــته ها و‬ ‫تخریب ها انجام می شــود که یگان حفاظت ما حضور ندارد و در این‬ ‫بخش باید پلیس هم توجه جدی به این موضوع داشته باشد‪.‬‬ ‫احمدی بیان داشت‪ :‬در جاهایی که نگهبانی حضور ندارد عده ای ادم‬ ‫بی فرهنگ نسبت به دیوار نویســی بر روی اثار تاریخی اقدام می کند‬ ‫کرونا‪ ،‬جشن راهنمایان گردشگری را تعطیل کرد‬ ‫برای جلوگیری از انتقال احتمالی ویروس کرونا و بنا به درخواســت‬ ‫استاندار گلستان‪ ،‬جشــن راهنمایان گردشگری تا اطالع ثانوی ملغی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سمیه قدمنان دبیر سیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری در‬ ‫استان گلستان گفت‪ :‬به دلیل درخواست اســتاندار استان گلستان و‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬ســیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری‬ ‫کشور که قرار بود از ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬اسفند ماه امسال در شهر گرگان برگزار شود‪،‬‬ ‫به زمان دیگری موکول شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن صنفی راهنمایان استان گلستان گفت‪ :‬ما امادگی‬ ‫کامل را برای برگزاری این جشن داشــتیم و استانداری نیز همکاری‬ ‫الزم را کرده بود اما از انجا که اعالم شــده در حال حاضر نشست ها و‬ ‫گردهمایی ها تا برطرف شدن موضوع ویروس کرونا برگزار نشود‪ ،‬این‬ ‫جشن به زمان مناسب تری موکول خواهد شد ما هم در اولین فرصت‬ ‫پس از رسیدن به شرایط عادی در کشور‪ ،‬این جشن را برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫قدمنان گفت‪ :‬تا کنــون نزدیک به ‪ ۴۰۰‬راهنمای گردشــگری برای‬ ‫شرکت در این برنامه ثبت نام کرده بودند‪.‬‬ ‫و این اتفاق به عنوان پدیده وندالیســم در دنیا شناخته شده است و‬ ‫باید فرهنگ سازی در این زمینه صورت بگیرد و نقش رسانه ها بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در گذشــته با فرهنگ سازی صورت گرفته در بعضی‬ ‫از جاها دیوار نویسی بر روی اثار تاریخی کمتر شده ولی متاسفانه در‬ ‫بعضی جاها این موضوع خیلی بدتر شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها‪ ،‬بافت هــا و محوطه های تاریخی‬ ‫وزارت میراث فرهنگ گفت‪ :‬متاســفانه دیوارنویســی ها به صورت‬ ‫هدفمند و به جهت صدمه زدن به تمدن ایرانی اتفاق می افتد و حتی‬ ‫تخریب نقش های برجســته در ایران اسپانسرهای خارجی نیز دارد‪،‬‬ ‫یعنی افــرادی را اجیر می کنند تا اثار تاریخی کشــورمان را تخریب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ 32‬هزار اثر فاخر و تاریخی در کشــور‬ ‫وجود دارد که ما یگان های مراقبت کافی ذدر این خصوص ناریم و باید‬ ‫خود مردم در این باره حساس شوند و فرهنگ سازی ها افزایش یابد تا‬ ‫شاهد تخریب فضاهای تاریخی و میراثی کشور نباشیم‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫برج ازادی در ایام‬ ‫نوروز ‪۱۳۹۹‬؛ راهنمای‬ ‫افتخاری می پذیرد‬ ‫مجموعه فرهنگی هنری بــرج ازادی در ایام نوروز ‪ ۱۳۹۹‬از بین‬ ‫عالقه مندان واجد شرایط‪ ،‬راهنمای افتخاری جذب می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگــی هنری برج ازادی‪،‬‬ ‫با توجه به فعالیت این مجموعه در ایام نوروز و حضور پرشــور و‬ ‫گسترده گردشــگران و هم وطنان برای بازدید از این بنای ملی‬ ‫ان دســته از افرادی که تمایل دارند به صورت افتخاری به عنوان‬ ‫راهنمای گردشــگری با مجموعه فرهنگی هنــری برج ازادی‬ ‫همکاری داشته باشند‪ ،‬می توانند حداکثر تا تاریخ ‪ ۱۰‬اسفند ‪۹۸‬‬ ‫امادگی خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫ضمنا در پایــان‪ ،‬گواهی نامه معتبر از طــرف مجموعه فرهنگی‬ ‫هنری برج ازادی اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫همبستگی ملی‪ ،‬رمز غلبه‬ ‫بر کرونا‬ ‫رئیس انجمن مــددکاران اجتماعــی ایران با تاکیــد بر اینکه‬ ‫همبستگی و عزم ملی برای مقابله با کرونا در سایه اطالع رسانی‬ ‫دقیق و صحیح شــکل می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی مــردم به این باور‬ ‫برســند که مرگ فقط برای همسایه نیســت‪ ،‬تالش می کنند با‬ ‫رعایت نکات بهداشتی خود و دیگران را از ابتال به ویروس مصون‬ ‫بدارند‪.‬‬ ‫میهمان ناخوانده و لجباز این روزهای کشورمان‪ ،‬ویروسی است‬ ‫که از چین قدم رنجه کرده و نیامده چندین نفر در کشــور را به‬ ‫صورت قطعی مبتال و جان ‪ ۱۲‬نفر را گرفته است‪ .‬ویروسی که در‬ ‫سرایت به همگان عجله دارد و صرف رعایت نکات بهداشتی سدی‬ ‫بر ابتال به ان خواهد بود‪.‬‬ ‫موضوعی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به‬ ‫ان اذعان و با تاکید بر اینکه پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا‬ ‫نیازمند عزم ملی و همکاری همه دستگاه ها و احاد جامعه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مردم عزیز با رعایت نکات بهداشتی کمک کنند تا از انتشار‬ ‫و تکثیر این ویروس جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫روزنامه ایران هم به تازگــی کمپینی را با عنــوان «همه با هم‬ ‫علیه کرونا» راه اندازی کرد که با استقبال چهره های فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ورزشی روبه رو شد‪.‬‬ ‫روزنامه ایران هم کمپینی را با عنوان «همه با هم علیه کرونا» راه‬ ‫اندازی کرد که با استقبال چهره های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ورزشی‬ ‫روبه رو شدصاحبنظران و چهره هایی از حوزه های مختلف عنوان‬ ‫کردند این کمپین به ایجاد فرهنگ مراقبت بهداشــت فردی و‬ ‫جمعی کمک می کند‪.‬‬ ‫انها هدف این کمپین را که ایجاد یک همبستگی اجتماعی برای‬ ‫کمک به دولت و دست اندرکاران در مبارزه با کرونا است به فال‬ ‫نیک گرفتند و البتــه راهکارهایی را هم بــرای همراهی در این‬ ‫کمپین ارائه دادند‪.‬‬ ‫راهکار ایجاد همبستگی و عزم ملی چیست؟‬ ‫ایجاد همسبتگی و عزم ملی برای مقابله با ویروس کرونا شرایطی‬ ‫دارد که سید حسن موسوی چلک در گفت وگو با خبرنگار ایرنا‬ ‫به ان اشــاره کرد و گفت‪ :‬زمانی که یک بیماری در سطح جهان‬ ‫شــیوع پیدا می کند و اپیدمی می شــود‪ ،‬نوع واکنش های مردم‬ ‫نســبت به بیماری با توجه بــه اطالعات و شــناختی که دارند‪،‬‬ ‫متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مقابله با کرونا یا هر موضوع مشابهی که در کشوری‬ ‫اتفاق می افتد مستلزم چند چیز اســت؛ نخست سیاستگذاری‬ ‫درست برای اطالع رسانی موثر به مردم‪ ،‬دیگری هماهنگی بین‬ ‫بخشی و بین ســازمان های مرتبط با این حوزه و در نهایت ارایه‬ ‫اطالعات شفاف از یک مرجع نزدیک‪.‬‬ ‫سیاستگذاری درست برای اطالع رسانی موثر به مردم‪ ،‬هماهنگی‬ ‫بین بخشی و بین ســازمان های مرتبط با این حوزه و در نهایت‬ ‫ارایه اطالعات شفاف از یک مرجع نزدیک ایجاد کننده همسبتگی‬ ‫ملی ااین اسیب شناس اجتماعی‪ ،‬با تاکید بر این که اگر همه این‬ ‫موارد وجود داشته باشد اما همراهی مردم با سازمان های مرتبط‬ ‫برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری وجود نداشته نباشد‪،‬‬ ‫بدون شک موفقیت انگونه که باید حاصل نمی شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای شکل گیری این همکاری‪ ،‬ارائه اطالعات درست تاثیر‬ ‫گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫موسوی چلک ادامه داد‪ :‬معتقدم یکی از مهمترین دالیل موفقیت‬ ‫در چین همکاری و همراهی مردم با مسئوالن در این حوزه بود‪.‬‬ ‫در عین حالی که میزان کشندگی این ویروس کمتر از انفلوانزا‬ ‫است اما چون سرعت سرایت و انتقال ان بیشتر است بدون شک‬ ‫مردم در این بخش باید همراهی کنند‪.‬‬ ‫توجه کنیم که مرگ برای همسایه نیست‬ ‫این اسیب شناس در بخشی دیگر از این گفت وگو‪ ،‬ایجاد این باور‬ ‫در میان مردم که مرگ فقط برای همسایه نیست و در کمین همه‬ ‫افراد نشسته است را از دیگر راهکارهای ایجاد همبستگی عنوان‬ ‫کرد و اظهار داشــت‪ :‬موفقیت مقابله با کرونا در کشور ما هم در‬ ‫گرو همراهی مردم و بودن انان در کنار مسئوالن است که ان هم‬ ‫مستلزم داشتن اطالعات درست است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اطالعات درســت می توان این باور را در میان عامه‬ ‫مردم ایجاد کرد که مرگ فقط برای همســایه نیســت و اینطور‬ ‫نیست که کســی فکر کند به ویروس کرونا مبتال نمی شود در‬ ‫حالی که بر اساس شواهد حتی پزشکان را هم تهدید کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬با غالب شدن این باور‪ ،‬دست در دست هم می توان‬ ‫کمک کرد تا دوران بحران و گذار را با نگرانی کمتر طی کرد‪ .‬ضمن‬ ‫این که نباید فراموش کرد داشتن اطالعات درست و عمل کردن‬ ‫به ان ها در جهت پیشگیری‪ ،‬بهترین نقطه قوت برای مردم می‬ ‫تواند باشد بگونه ای که امنیت روانی انان تهدید نشود‪.‬‬ ‫این اسیب شناس متذکر شــد‪ :‬اگر این پذیرش که مر گ برای‬ ‫همسایه نیســت شــکل گیرد هیچ کدام از رفتارها اعم از عدم‬ ‫استفاده از نکات بهداشتی و ایمنی را شاهد نخواهیم بود و حداکثر‬ ‫راههای پیشگیری را در پیش می گیریم تا اسیب کمتری شامل‬ ‫حال ما و مردم شود‪.‬‬ Saturday, 22 February, 2020 7 AYAR Economy Iranian tour guides ‘messengers of peace and friendship’: minister Iran’s tourism minister Ali-Asghar Mounesan has honored tour guides as messengers of Iranian peace and friendship to the world, saying they play a very strategic role when it comes to assess quality of the tours and tourist satisfaction. He made the remarks in a statement issued on Saturday to mark the International Tourist Guide Day, which is globally celebrated of February 21. “I congratulate this day to the hard-working tour guides and operators who are true ambassadors and messengers of Iranian peace and friendship to the world.” “Choosing a day for tourism guides on the global calendar determines what a valuable role the profession has in the tourism industry and among the world’s most important businesses,” CHTN quoted Mounesan as saying. “In fact, tour guides play a very strategic and fundamental role in the quality of tours and tourist satisfaction. Yet, their expertise and their deeds determine the viability and continuity of tourism for a [local] community and also represents the characteristics of a culture to international travelers,” the minister explained. Mounesan added that the occasion is more than just a symbolic reminder, saying “February 21 on the world calendar is not just a symbolic mention but underlines novel steps to be taken by tour guides to help societies develop.”  Initiated by the World Federation of Tourist Guide Associations, the International Tourist Guide Day is aimed to notify local citizens and travel industries to get to their professional tourist guides who are ambassadors to the world! In 1990, Mrs. Titina Loizides, president of the WFTGA was involved when the occasion was held for the first time, 15 countries participated. Since then, tourist guides in an ever growing number of countries have been giving help to their local communities, conducting tours for disabled persons, disadvantaged persons, for children, industry partners, officials and the general public. Turkey sees increase of incoming tourists from Iran Over 2.1 million tourists from Iran visited Turkey in 2019, which is 5.05 percent more compared to 2018, Trend reports with reference to the Turkish Ministry of Culture and Tourism. The share of Iranian citizens in the total number of foreigners who visited Turkey in 2019 amounted to 4.67 percent. According to the ministry, 134,768 tourists from Iran visited Turkey in December 2019, which is 23.51 percent more compared to December 2018. The share of Iranian citizens in the total number of foreigners who visited Turkey in December 2019 amounted to 6.27 percent. Over 2.1 million tourists visited Turkey in December 2019, which is 10.11 percent more compared to December 2018. Slightly more than 45 million tourists visited Turkey in 2019, which is 14.11 percent more compared to the previous year. 98 ‫ اسفند‬3 ‫ شنبه‬- 170 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Iran Iran trying to make ITB participation possible despite coronavirus concerns Khashayar Nikzadfar, in charge of Iran’s pavilion at ITB travel and tourism trade show in Berlin, said the country is making efforts to take part at the event despite coronavirus concerns. “We have concerns over the participation of the Iranian delegation at the ITB Berlin because of the uncertainty regarding the situation of foreign flights amid the coronavirus outbreak,” he told Mehr correspondent on Tuesday. Iran to pursue visa-free travel with Russia at Moscow tourism fair The Iranian tourism minister on Monday said that the country will follow up on the issue of visa-free travel for mutual tourist groups with Russia at the upcoming [27th edition] Moscow International Travel & Tourism Exhibition (MITT), which will be held from March 17 to 19. “The Russian fair is very important [for us] so that we should have a strong and influential presence in this exhibition… One of the major issues is to pursue and finalize visa cancellation for Iranian and Russian group tours,” Ali-Asghar Mounesan said, CHTN reported. He made the remarks at a meeting with representatives of the private sector active in tourism projects. In December, Mounesan announced that Tehran was considering to allow Russian tourists to visa-free entry into the country to boost tourism after it granted the same privilege for some other nationals including Chinese and Omani passport holders. In 2017, Iranian President Hassan Rouhani and his Russian counterpart Vladimir Putin inked a preliminary visa-free agreement for certain tourist groups during their meeting in Moscow. Based on the agreement tour groups of 5 to 50 people heading to [easternmost parts of] Russia from Iran or vice versa are granted a visa-free stay of up to 15 days. MITT is the largest B2B travel & tourism trade show in Russia, attracting representatives of the tourism industry from Russia, regions and all over the world. According to organizers, a total of 22,289 travel industry professionals visited MITT in 2019. The participants ranged from the representatives of tour operators, travel agents to various other companies involved in the travel industry such as airlines, transport companies, hotels, and IT businesses. Tehran conference seeks to boost Iran-Azerbaijan tourism ties Iran and Azerbaijan have held a professional conference in Tehran, during which high-level tourism officials, hoteliers, airline directors, and chief tour operators explored avenues to broaden tourism ties between the two neighbors. Representatives from Iran’s Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Ministry, State Tourism Agency of the Republic of Azerbaijan as well as envoys and diplomats attended the conference held at Parsian Azadi International Hotel. The event discussed issues related to visa requirements, joint exhibitions, accommodation, air travel, tourism infrastructure amongst others. Addressing the audience, Tehran’s ambassador to Baku Javad Jahangirzadeh referred to the development of tourism relations between the two countries, saying, “During the past two years I have not heard any complaints from Iranian tourists during their visits to Azerbaijan and this shows the seriousness of this country in attracting Iranian tourists.” The envoy thanked Azeri officials for their efforts to ease issuance of on-arrival visas at airports and visa-simplification rules in Na- khchivan. He also expressed hope that visa requirement to be simplified for overland journeys. For his part, Fuad Nagiyev, chairman of Azerbaijan’s State Tourism Agency, reminded that his country hosted over 250,000 travelers during the past year, naming Iran as its biggest source of tourism. “Measures are being taken to facilitate traveling of Iranian tourists through removing visa requirements…. [for instance] Iranian citizens have been allowed to enter Nakhchivan without needing to obtain a visa as of December 1, 2019,” he added. Iran was named the second most popular destination for Azerbaijani tourists in 2019, according to data collected from travel agencies. Georgia, Iran, Russia, Turkey and Ukraine were the top five travel destinations for Azeri citizens in 2019, Azernews reported. Azerbaijani citizens spent most money in Russia ($343.6 million), followed by Iran ($308.4 million), Georgia ($286.5 million), Turkey ($278.3 million) and the UAE ($38.1 million), according to the report. The Islamic Republic abolished visa requirements for Azerbaijani nationals some three years ago, while Iranians still have to obtain visas to visit the country. Some eight million foreign nationals have visited Iran since the beginning of the current Iranian calendar year (March 21, 2019) despite [U.S.] sanctions and a sharp decline in flights by some foreign airlines, tourism minister Ali-Asghar Mounesan announced earlier this month. The Islamic Republic expects to reap a bonanza from its numerous tourist spots, including 22 ones that have been placed on the UNESCO World Heritage list. Under the 2025 Tourism Vision Plan, the country aims to increase the number of tourist arrivals from 4.8 million in 2014 to 20 million in 2025. Hotel Boutique in Iran’s Tabriz A boutique hotel is a small hotel which typically has between 10 and 100 rooms in unique settings with upscale accommodations and individualized unique selling points. Japan, Austria downgrade Iran travel warning Japan and Austria have significantly downgraded their travel warnings on Iran, a caution they, amongst some other countries, issued following the deadly crash of a Ukrainian plane near Tehran last month. The jetliner, with 176 people onboard, was mistakenly downed on January 8 by the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) air defense system, a few hours after Iran fired dozens of missiles at a U.S. airbase inside Iraq in retaliation to the assassination of Iranian Lieutenant General Qassem Soleimani in Baghdad on January 3. “The Ministry of Foreign Affairs of Japan has eliminated its travel warning on Iran [asking its citizens to avoid ‘non-essential’ travel to the country] and it has also terminated depicting Iran’s security map with a warning sign,” ISNA reported on Tuesday.  An advisory, which warned about traveling to Iran, is now deleted from the website of the ministry, the report added. Austrian ambassador to Tehran Stefan Scholz on Monday wrote on his Instagram account that his country has lowered its travel warning for Iran. “Austria has downgraded its travel warning for Iran, repealing its general advice against non-essential travels following a thorough reassessment of the security situation.” “We believe that the risk to Austrian nationals except for some specific border areas has changed. This decision will also further contribute to civil society contacts and commerce,” the envoy added. Late in January, the EU Aviation Safety Agency (EASA) approved that European airlines can return to parts of Iranian and Iraqi airspace. Germany’s Lufthansa was among airlines that canceled flights over the affected airspace. Inbound tours started to severely drop following the crash, triggering a major setback to Iran’s budding tourism industry. The blow, however, is being hoped to be amended as soon as possible by a comprehensive action plan Iran’s tourism ministry has put into practice since January 25. In the same time, Iran’s Minister of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Ali-Asghar Mounesan issued a statement, inviting all travelers and holidaymakers to visit the ancient land, saying that the country-size guesthouse is wholeheartedly ready to receive tourists from around the world. The official emphasized that the Iranian government is trying its best to host incoming tourists by improving tourism infrastructure, offering attractive and pocket-friendly packages, as well as incentives such as visa waivers or 90-day visas on arrival. The 2019 Travel Risk Map, which shows the risk level around the world, put Iran among countries with “insignificant risk”, a category where the UK, Denmark, Switzerland, Norway, and Finland are placed in. ‫ع‬ ‫قت‬ ‫ـیصا د‬ ‫ار‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.AYARWEEKLY.IR‬‬ ‫‪AYAREQTESAD@GMAIL.COM‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫اجتماعی‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 170‬شنبه ‪ 3‬اسفند ‪98‬‬ ‫جزیره جادویی در دریای چین به دنبال غلبه بر‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫سردبیر‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫بخش انگلیسی‪ :‬طال مومن هاشمی‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬طال هاشمی‬ ‫بخش اقتصادی‪ :‬سمیه روحبخش‬ ‫چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫ادرس دفتر مرکزی ‪ :‬خیابان انقالب ‪ -‬میدان انقالب‬ ‫خیابان جمالزاده جنوبی پالک‪ 146‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪8‬‬ ‫تلفن‪ - 66907476 :‬فکس‪42694916 :‬‬ ‫ادرس امور شهرستانها و بازرگانی ‪ :‬میدان انقالب ‪-‬‬ ‫خیابان جمالزاده جنوبی ‪ -‬پالک ‪ - 146‬طبقه سوم ‪ -‬واحد ‪6‬‬ ‫تلفن تماس‪6656776 :‬‬ ‫تماس مستقیم‪09038569702 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬کار وکارگر‬ ‫ادرس ‪ :‬تهران‪ ،‬بزرگراه فتح‪ ،‬جاده قدیم کرج‪،‬‬ ‫خیابان فتح بیست و یکم‪ ،‬پالک ‪15‬‬ ‫تلفن تماس‪66817316 :‬‬ ‫مروری بر تمهیدهای ورودی و‬ ‫خروجی گردشگری در جریان کرونا‬ ‫با افزایش شــمار مبتالیان به ویروس کرونای جدید در منطقــه خاورمیانه‪ ،‬فعل و‬ ‫انفعال های گردشــگری نیز در این منطقه تحت تاثیر این مساله جدید جهانی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت اعالم کرده است‪ :‬شمار افراد مشکوک به کروناویروس(تا لحظه انتشار‬ ‫این گزارش) به ‪ ۷۸۵‬نفر‪ ،‬رسیده و ابتالی ‪ ٢٨‬نفر به این ویروس تایید قطعی شده است‪.‬‬ ‫کروناویروس در ایران تاکنون جان پنج نفر را گرفته و به شهرهای قم‪ ،‬تهران‪ ،‬گیالن‬ ‫و اراک سرایت کرده و موارد مشکوکی در ایالم و همدان شناسایی شده است‪ .‬رییس‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشــت اعالم کرده است‪ :‬بیشتر موارد‬ ‫جدید مبتال به کووید ‪ ۱۹‬یا ساکن قم هستند یا سابقه سفر به قم را دارند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬برخی کشــورهای منطقه نیز درباره پروازهای ورودی به کشورشان از‬ ‫ایران‪ ،‬حساس شده‪ ،‬اطالع رســانی هایی هم کرده اند‪ .‬هرچند که همین کشورها در‬ ‫قبال مشاهده مبتالیان به ویروس کرونای جدید در کشورهایی چون امارات متحده‬ ‫عربی که حتا گفته می شود مورد فوتی هم داشته که از رســانه ها پنهان نگاه داشته‬ ‫شده است‪ ،‬چنین رفتاری بروز ندادند‪ .‬اما به هر حال‪ ،‬ترکیه اعالم کرد تدابیر کنترلی‬ ‫سختگیرانه ای را در قبال مسافران ایرانی به اجرا گذاشــته‪ ،‬عراق بای مدت سه روز‬ ‫مرزهایش را بســت‪ ،‬کویت نیز واکنش تقریبا مشابهی داشــت‪ ،‬وزیر بهداشت لبنان‬ ‫هم اعالم کرد‪ ،‬نخستین مورد مکشــوف ابتال به ویروس کرونا در این کشور یک زن‬ ‫لبنانی است که پیش از این در قم بوده و باهواپیما از ایران به فرودگاه بیروت وارد شده‬ ‫است‪ .‬روزنامه ایندیپندنت به نقل از مقامات بریتیش کلمبیا در کانادا نیز نوشته است‪:‬‬ ‫ششمین مورد ابتال به ویروس یک زن حدود‪۳۰‬ســاله است که هفته گذشته پس از‬ ‫سفر به ایران به کانادا بازگشته بود‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬پس از مشاهده نخستین مبتالیان ایرانی به ویروس کرونای جدید در‬ ‫شهر قم‪ ،‬دکتر جهانپور ‪ -‬رییس کمیته روابط عمومی قرارگاه مقابله با کروناویروس ‪ -‬با‬ ‫توجه به جایگاه مذهبی این شهر و ترددهایی که به این انگیزه انجام می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیشنهاد محدود کردن موقت رفت و امد به حرم مطهر حضرت فاطمه معصوم (س)‪،‬‬ ‫مسجد جمکران و سایر اماکن زیارتی و محل تجمع در شهر قم‪ ،‬ارائه شده و امیدواریم‬ ‫که با پیگیری و ابالغ استانداری قم‪ ،‬این موضوع عملیاتی شود‪ .‬توصیه وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫لغو اردوهای ســیاحتی وزیارتی دانشــجویی و دانش اموزی و همچنین لغو تمامی‬ ‫سمینارها و همایش ها در شهر قم تا اطالع ثانوی است و این موضوع به اطالع نهادهای‬ ‫ذی ربط رسیده است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬تصاویری از محصور شدن حرم حضرت معصومه (س) در قم منتشر شد که‬ ‫مدیریت روابط عمومی و تبلیغات استان مقدس در واکنش‪ ،‬این توضیح را داد‪ :‬ضریح‬ ‫مطهر همواره و در برخی از شب ها ضد عفونی می شود که در این ایام برای رعایت بیشتر‬ ‫بهداشت عمومی تعداد ان افزایش یافته اســت‪ .‬امروز نیز گِرد ضریح مطهر به شکل‬ ‫موقت میله هایی قرار داده شــد تا خادمان بارگاه حضرت‪ ،‬ضریح مطهر را ضد عفونی‬ ‫کنند و اکنون زائران به صورت عادی در حال زیارت ضریح هستند‪.‬‬ ‫اما کیانوش جهانپور‪ ،‬رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت با‬ ‫بازنشر همان عکس ها که از حصار کشی در حرم حضرت معصومه (س) منتشر شده‬ ‫است‪ ،‬در صفحه توئیترش نوشــت که این گونه تمهیدها به محدودیت انتشار و قطع‬ ‫زنجیره انتقال ویروس کمکی نخواهد کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬از محدودیت موقت رفت و امد‬ ‫به حرم و جمکران و تعویق تجمعات و همایش ها گریزی نیست‪.»...‬‬ ‫با این حال برخی مراجع تقلید‪ ،‬مشخصا ایت اهلل جعفر ســبحانی‪ ،‬به میدان امده‪ ،‬با‬ ‫تاکید ضرورت توجه به هشدار ها و توصیه های پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا‪،‬‬ ‫تاکید کردند که توصیه پزشکان و مسئوالن بهداشتی و درمانی کشور برای مقابله با‬ ‫کرونا از جمله عدم حضور در اجتماعات برای ما حجت است‪.‬‬ ‫با این حال نه ســازمان حج و زیارت و نه وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی‪ ،‬واکنش و تمهید خاصی در زمینه ی گردشــگران و زائران ورودی و خروجی‬ ‫کشور از خود بروز نداده اند‪.‬‬ ‫شهر قم در این روزها‬ ‫در چین به دنبال شیوع این ویروس‪ ،‬نخستین اقدام‪ ،‬محدود کردن حمل و نقل های‬ ‫درون و بین شهری و تعطیلی مراکز عمومی و ســایت های توریستی از جمله «شهر‬ ‫ممنوعه» در شهر پکن بود که اتفاقا فاصله زیادی تا کانون انتشار کرونا در جنوب چین‬ ‫داشت؛ اما به دلیل حضور شهروندان چینی از هر نقطه از کشور در ان سایت توریستی‪،‬‬ ‫در اقدامی فوری‪ ،‬شهر ممنوعه تعطیل شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬با وجود تقویت جو روانی علیه ایران که برای نمونه برخی رسانه ها مدعی‬ ‫ترند شدن هشتگی در ترکیه درباره ممنوعیت ورودی ایرانیان به این کشور دراستانه‬ ‫تعطیالت عید نوروز شدند‪ ،‬وزیر بهداری ترکیه ‪ -‬به عنوان کشوری که ایران بیشترین‬ ‫رفت وامد مسافری را با ان دارد‪ ،‬با رد ممنوعیت‪ ،‬گفته است‪ :‬تمام مسافرانی که از ایران‬ ‫به ترکیه وارد می شوند‪ ،‬دقیق کنترل می شــوند و به افرادی که دارای عالیم بیماری‬ ‫باشند‪ ،‬اجازه ورود به ترکیه داده نخواهد شد‪ .‬البته این کشور اعالم کرده از روز یکشنبه‬ ‫فقط به افرادی اجازه ورود به خاکش را خواهد داد که کارت سالمت داشته باشند‪.‬‬ ‫دولت کویت نیز اعالم کرده تصمیم گرفته است که به منظور جلوگیری از احتمال ورود‬ ‫این بیماری به کویت اقدامات پیشگیرانه ای از جمله تعلیق پروازهای مسافری از کویت‬ ‫به ایران و بالعکس و نیز کنترل تردد مسافران ورودی را اعالم کند‪.‬‬ ‫عراق نیز که اتفاقا رفت و امد بیشتری هم با قم دارد‪ ،‬از روز پنجشنبه امد و شد با ایران‬ ‫را کاهش داده است‪.‬‬ ‫در این میان خودشیرینی دولت عربستان هم جالب بود که هرچند از حدود چهار سال‬ ‫پیش سفر شهروندانش را به ایران پس از ماجرای ســفارتخانه تهران ممنوع و حتی‬ ‫مشمول جرایم نقدی کرده است‪ ،‬سفر شهروندانش را به ایران‪ ،‬در پی مشاهده ی ابتال‬ ‫به این ویروس در ایران‪ ،‬ممنوع اعالم کرده است!‬ ‫جزیره جِ جــو به عنوان بزرگ ترین جزیــره کُره‪ ،‬مدت هاســت که به لطف‬ ‫ویژگی های طبیعی و امکانات اقامتی ســاحلی‪ ،‬مقصد تفریحی مورد عالقه‬ ‫مردم کره شده است‪ .‬غارها‪ ،‬ابشــارها‪ ،‬موزه ها‪ ،‬بازارها‪ ،‬سواحل ماسه سفید‪،‬‬ ‫کوه اتشفشــان و غذاهای خاص‪ ،‬این جزیره را به یک مقصد گردشــگری‬ ‫مطلوب تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫ججو ‪ Jeju‬جزیره ای اســت که در ‪ ۶۴‬کیلومتری ساحل جنوبی کشور کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬جایی بین دریای زرد و دریای چین شــرقی قرار دارد‪ .‬ســه مولفه‬ ‫اصلی با این جزیره همراه است‪ :‬سنگ ها‪ ،‬باد و غواصان زن که هن یو نامیده‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مردم ججو از قدیم با استفاده از ســنگ های صخره ای‪،‬‬ ‫دیوارهایی می ساختند که راه بادهای شدید را مســدود کند‪ .‬دالهاروبانگ‬ ‫‪ Dolharubang‬که به نمادی از ججو تبدیل شده است‪ ،‬در واقع مجسمه ای‬ ‫سنگی است که از سنگ های بازالت ساخته شده است‪ .‬عنصر دوم‪ ،‬یعنی باد‬ ‫هم مردم را به گشــت و گذار دعوت می کند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬موج سواران روی‬ ‫امواج‪ ،‬یک منظر همیشــگی در ججو هســتند‪ .‬اخرین مولفه‪ ،‬یعنی هن یو‬ ‫‪ ،haenyeo‬احتماالً جالب ترین جنبه ی جزیره اســت‪ .‬کلمه ‪haenyeo‬‬ ‫به معنی "زن دریا" به کارگران زنی اشــاره دارد که شغلشــان جمع اوری‬ ‫غذاهای دریایی و جلبک است‪ .‬انان بسته به میزان تجربه و سابقه ی خود‪ ،‬به‬ ‫سه گروه طبقه ی باال‪ ،‬متوسط​​و پایین تقسیم می شوند‪ .‬ان ها درواقع به مرور‬ ‫یاد می گیرند که تنفس خود را در زیر اب کنترل کنند‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۱۹۷۰‬دولت کره سعی کرده اســت با تهیه ی لباس های مخصوص‬ ‫زنان و یارانه ی بیمه های پزشــکی‪ ،‬از زنان غواص حمایت کند‪ ،‬اما هر ساله‬ ‫تعداد ان ها کاهش می یابد‪ .‬وســایلی که زنان از ان استفاده می کنند نیز به‬ ‫سه دسته تقسیم می شود‪ :‬ابزار دستی (چاقو ‪ ،‬ســجاف کوچک ‪ ،‬و قرقره) ‪،‬‬ ‫تجهیزات جمع اوری (سبد و شــناور) و لباس غواصی‪ .‬ان ها هنگام غواصی‬ ‫از تکنیک های تنفس منحصر به فردی اســتفاده می کنند که از این طریق‬ ‫با یکدیگر نیز ارتباط برقرار می کنند‪ .‬در ســال ‪ haenyeo ،۲۰۱۶‬به عنوان‬ ‫سهمی در پیشــرفت جایگاه زنان در جامعه‪ ،‬ارتقاء پایداری محیط زیست‬ ‫با روش های صید دوستدار محیط زیســت و همچنین مشارکت فردی در‬ ‫مدیریت شــیوه های صید‪ ،‬به عنوان میراث فرهنگی ارزشــمند بشریت در‬ ‫فهرست یونسکو قرار گرفت‪.‬‬ ‫البته در کنار این ها‪ ،‬ججو با غذاهای عالی و مکان های زیبایی همچون ساحل‬ ‫حمدوک‪ ،‬رودخانه سوسوکاک و ابشار جئونگ بنگ نیز شناخته می شود‪.‬‬ ‫عالوه بــر این ها‪ ،‬ژئوپــارک جزیره ی ججــو به عنوان عضوی از شــبکه ی‬ ‫جهانی ژئوپارک ها در ‪ ۴‬اکتبر ‪ ۲۰۱۰‬به ثبت رســیده اســت‪ .‬یک ژئوپارک‬ ‫قلمرویی است شامل یک یا چند مکان با اهمیت علمی‪ ،‬که نه تنها با ویژگی‬ ‫زمین شناسی‪ ،‬بلکه با ویژگی های باستان شناسی‪ ،‬اکولوژیکی یا فرهنگی نیز‬ ‫شناخته می شود‪ .‬برنامه ی بین المللی ژئوپارک یونسکو (‪ )GGN‬با نیت ارتقاء‬ ‫ارزش سایت های ثبت شده‪ ،‬با اهداف علمی زمین و در عین حال ایجاد اشتغال‬ ‫و ترقی توســعه اقتصادی منطقه ای انجام می شــود‪ .‬ضمن ان که برنامه ی‬ ‫ژئوپارک یونسکو با هماهنگی با میراث جهانی یونسکو همکاری می کند‪.‬‬ ‫اگرچه شــیوع ویروس کرونای جدید از چین که در نزدیکی جغرافیایی این‬ ‫منطقه قرار دارد‪ ،‬بازدیدهای مردم را از ججو کاهش داده است‪ ،‬اما مسوالن‬ ‫جزیره امیدوارند که بهار در جزیره با انبوه شکوفه ها از گردشگران استقبال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫توسعه گردشگری سالمت در مشهد دنبال می شود‬ ‫مشاور وزیر و رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور‬ ‫گفت‪ :‬رونق و توسعه گردشگری سالمت یکی از برنامه های این نهاد است و‬ ‫کالنشهر مشهد در این زمینه از قابلیت های بسیار برخوردار می باشد‪.‬‬ ‫محمد بهشتی منفرد در حاشیه دیدار با سرکنســول ترکیه در مشهد طی‬ ‫گفت و گو با خبرنگاران افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۷‬بیمارستان و مرکز درمانی در‬ ‫مشهد ویژه گردشگری سالمت با امکانات و پزشکان مجرب دایر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر گردشگران سالمت از کشورهای مختلف به ویژه‬ ‫عراق‪ ،‬بحرین و کویت به مشهد مقدس سفر می کنند و در جهت توسعه این‬ ‫صنعت گردشگری از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کشــور ترکیه نیز یکی از قطب های گردشگری منطقه است و از‬ ‫توانایی ها و قابلیت های بسیار در این خصوص برخوردار است لذا با این کشور‬ ‫در حیطه گردشگری سالمت تبادل و تعامل اطالعات خواهیم داشت‪.‬‬ ‫بهشتی منفرد افزود‪ :‬هم اکنون ســطح روابط ایران و ترکیه از جایگاه خوبی‬ ‫برخوردار است اما در حوزه ورود گردشگر از ترکیه به مشهد و ایران باید رونق‬ ‫بیشتری صورت گیرد‪ ،‬چراکه اکنون ساالنه ‪ ۲‬هزار گردشگر ترک به مشهد‬ ‫ســفر می کنند که در برابر امار میلیونی ورودی گردشگران ایرانی به ترکیه‬ ‫رقم ناچیزی است‪.‬‬ ‫وی که طی هفته های اخیر مســوولیت نمایندگــی وزارت امور خارجه در‬ ‫شمال و شرق کشور را بر عهده گرفته اســت ادامه داد‪ :‬طی سه هفته اخیر‬ ‫دیدارهایی با سرکنسول های ترکمنستان‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانستان و ترکیه با هدف‬ ‫گسترش روابط و توســعه همکاری ها با محوریت مشهد و خراسان رضوی‬ ‫داشته ام‪.‬‬ ‫هم افزایی بین دستگاهی‪ ،‬کلید ارتقای خدمات سفر‬ ‫اذربایجان شرقی در نوروز ‪۹۹‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و قائم مقام‬ ‫ســتاد اجرایی خدمات ســفر اذربایجان شــرقی‪،‬‬ ‫هماهنگی و هم افزایی بین دستگاهی را برای ارتقای‬ ‫ســطح کیفی و کمی خدمات گردشــگری‪ ،‬امری‬ ‫ضروری دانست و گفت‪ :‬تجربیات سال های گذشته‪،‬‬ ‫باید مبنای برنامه ریزی های دستگاه های عضو ستاد‬ ‫در ارائه خدمات به گردشگران در نوروز ‪ ۹۹‬باشد‪.‬‬ ‫جــواد رحمتــی در ســتاد اجرایی خدمات ســفر‬ ‫اذربایجان شرقی گفت‪ :‬با توجه به نتایج اخذشده از‬ ‫نظرسنجی های سال جاری‪ ،‬می بایست دستگاه های‬ ‫ذی ربط اقدامــات الزم برای رفع نقــاط ضعفی که‬ ‫گردشگران در سفر خود به اذربایجان شرقی با ان ها‬ ‫مواجه شده بودند‪ ،‬را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه به برخــی از تمهیداتی کــه در زمان‬ ‫باقی مانده تا سفرهای نوروزی باید اتخاذ شود‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬رسیدگی به وضعیت اسفالت محورهای‬ ‫مواصالتی اصلی و فرعی اســتان‪ ،‬کیفیت سرویس‬ ‫بهداشتی در ســطح شــهر و محورهای بین راهی‪،‬‬ ‫افزایــش عالئــم و تابلوهــای راهنمای جــاده ای‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و پیش بینی الزم برای اجرای برنامه های‬ ‫شاد‪ ،‬فرهنگی و هنری در سطح شــهرهای استان‪،‬‬ ‫باید جزو برنامه های اصلی ستاد در روزهای منتهی‬ ‫به نوروز باشد‪.‬‬ ‫قائم مقام ستاد خدمات سفر اســتان‪ ،‬بر لزوم رعایت‬ ‫موازین گردشگر پذیری در مراکز خدماتی نیز تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید توجه داشــت که جایــگاه تبریز و‬ ‫اذربایجان به واسطه تاریخ و فرهنگ غنی ان بسیار‬ ‫ویژه و حساس است و در این راستا باید تمام اصول و‬ ‫استانداردهای گردشگر پذیری توسط مراکز خدماتی‬ ‫و کارکنان ان ها رعایت و شرایطی فراهم شود تا شاهد‬ ‫رضایت حداکثری گردشگران باشیم‪.‬‬ ‫مرتضی ابدار مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی اذربایجان شــرقی و دبیر ســتاد‬ ‫اجرایی خدمات سفر اســتان هم با اشاره به شرایط‬ ‫کنونی گردشگری در کشــور گفت‪ :‬الزم است تمام‬ ‫دستگاه های عضو ســتاد در کنار این اداره کل برای‬ ‫ایجاد بستر و انگیزه مناسب سفر تالش کنند تا شاهد‬ ‫نوروزی پرنشاط در زمینه گردشگری باشیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اقدامات صورت گرفته در ســال های‬ ‫گذشــته در زمینه ارتقای خدمات سفر و لزوم تداوم‬ ‫ان ها افزود‪ :‬فعالیت هــای ترویجی و تبلیغی‪ ،‬تمرکز‬ ‫بر جریان سازی در زمینه توسعه گردشگری داخلی‪،‬‬ ‫برگزاری رویدادهای فرهنگی‪ ،‬راه اندازی کمپین های‬ ‫گردشــگری‪ ،‬تولید محتــوای مکتــوب و مجازی و‬ ‫توســعه زیرســاخت های نرم افزاری گردشگری‪ ،‬از‬ ‫جمله اقداماتی است که در مســیر ارتقای خدمات‬ ‫گردشــگری انجام شده اســت و در ماه پایانی سال‬ ‫جاری نیز تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با همکاری و مشارکت دستگاه های نظارتی‬ ‫و انجمن دفاتر خدمات مســافرتی و جامعه حرفه ای‬ ‫مراکز پذیرایــی‪ ،‬نظارت های تلفیقی تاسیســات و‬ ‫موسسه های گردشگری به صورت مستمر از دو ماه‬ ‫گذشته اغازشده و در روزهای اتی و ایام نوروز نیز با‬ ‫جدیت پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر ســتاد اجرایی خدمات سفر اســتان ادامه داد‪:‬‬ ‫برنامه های ایینی و ســنتی طبق روال ســال های‬ ‫گذشته از ســوی این اداره کل برگزار خواهد شد و‬ ‫امید داریم بــا همکاری و هم افزایی شــهرداری ها و‬ ‫دســتگاه های فرهنگی در این زمینه‪ ،‬شاهد نوروزی‬ ‫بسیار پرنشاط باشیم‪.‬‬ ‫واحدهای اقامتی گیالن‬ ‫اجازه افزایش نرخ در‬ ‫نوروز را ندارند‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫گیالن بیان کرد‪ :‬هیچ یک از واحدهای اقامتی استان اجازه‬ ‫افزایش قیمت و گرانفروشی در ایام نوروز ‪ ۹۹‬را ندارند و این‬ ‫موضوع از سوی وزارتخانه نیز به انها ابالغ شده است‪.‬‬ ‫شهرود امیرانتخابی افزود‪ :‬نرخنامه های مصوب واحدهای‬ ‫اقامتی شامل هتل‪ ،‬هتل اپارتمان‪ ،‬مجتمع های گردشگری‪،‬‬ ‫رســتوران های بین راهی و ســفره خانه ها که معموال در‬ ‫شهریور هر سال ابالغ می شود امســال نیز انجام و برنامه‬ ‫ریزی برای بازدیدهای مشترک با سایر دستگاه های اجرایی‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬همچنیــن بازدید از کلیه تاسیســات‬ ‫گردشگری استان در نوروز ‪ ۹۹‬طی دو مرحله توسط چهار‬ ‫اکیپ بازرسی برنامه ریزی شده که به کنترل نرخ نامه های‬ ‫مصوب‪ ،‬نصب پروانه بهره برداری‪ ،‬تمدید کارت بهداشتی‪،‬‬ ‫بررسی کمیت و کیفیت اغذیه و رعایت نکات بهداشتی و ‪...‬‬ ‫در این واحدها می پردازند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعزیرات حکومتی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‪،‬‬ ‫اماکن نیروی انتظامی همکاران مشــترک اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری گیالن در برنامه ریزی‬ ‫و اجرای طرح نظارت نوروزی هستند‪.‬‬ ‫امیرانتخابی بیان کرد ‪ " :‬گیالن رویایی ســبز در بســتری‬ ‫از تاریخ کهن " شعار ســال ‪ ۹۹‬انتخاب شــده و تبلیغات‬ ‫شهرستانها نیز بر همین اساس انجام می گیرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره های خوراک در‬ ‫شهرستان های مختلف‪ ،‬ائین های بومی و فرهنگی و برنامه‬ ‫های نــوروزگاه را از دیگر اقدامات و برنامــه های نوروزی‬ ‫گیالن عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای توســعه گردشــگری نباید تنها به‬ ‫دستگاه متولی اکتفا کرد بلکه همه دســتگاه ها باید برای‬ ‫توسعه گردشــگری پای کار بیایند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بخشنامه‬ ‫های نوروزی بــه کلیه مراکز گردشــگری و دفاتر خدمات‬ ‫مســافرتی در خصوص امادگــی کامل بــرای پذیرایی از‬ ‫میهمانان نوروزی ارسال شده است‪.‬‬ ‫نزدیک به چهار میلیون و ‪ ۲۰۷‬هزار گردشگر در نوروز ‪۹۸‬‬ ‫به گیالن سفر در اماکن اقامتی این استان اسکان یافتند‪.‬‬ ‫گیالن دارای ‪ ۱۰۷‬هتل‪ ۳۳ ،‬هتــل اپارتمان‪ ۸۱ ،‬مجتمع‬ ‫گردشــگری‪ ۴۹ ،‬مهمانپذیر‪ ،‬یک هزار و ‪ ۶۸۸‬خانه مسافر‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬مجتمع ســرگرمی تفریحی‪ ۳۸ ،‬اقامتــگاه بومگردی‪،‬‬ ‫‪ ۳۶۰‬بین راهی‪ ،‬یک اسکله مسافربری دریایی و ‪ ۲۸‬اسکله‬ ‫گردشگری دریایی است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه عیار اقتصاد

هفته نامه عیار اقتصاد 174

هفته نامه عیار اقتصاد 174

شماره : 174
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه عیار اقتصاد 173

هفته نامه عیار اقتصاد 173

شماره : 173
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه عیار اقتصاد 171

هفته نامه عیار اقتصاد 171

شماره : 171
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه عیار اقتصاد 169

هفته نامه عیار اقتصاد 169

شماره : 169
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه عیار اقتصاد 168

هفته نامه عیار اقتصاد 168

شماره : 168
تاریخ : 1398/11/19
هفته نامه عیار اقتصاد 167

هفته نامه عیار اقتصاد 167

شماره : 167
تاریخ : 1398/11/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!