هفته نامه عیار اقتصاد شماره 171 - مگ لند

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 171

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 171

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 171

‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫دیوار استخوانی؛ مقصد گردشگری‬ ‫جدیدی در بلژیک‬ ‫دیواریازجمجمهوسایراستخوان هایبدنانسانکهدر‬ ‫نزدیکیکلیسایجامعدربلژیککشفشدهبه تازگیدر‬ ‫فهرستمراکزگردشگریاینکشورقرارگرفت‪.‬‬ ‫اهمیت نقش صنعت گردشگری‬ ‫در اقتصاد‬ ‫‪2‬‬ ‫همچنینبعدازصحبت هایفعاالنبخشخصوصی‪،‬‬ ‫علی اصغرمونسانوزیرمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریو‬ ‫صنایع دستیوفرهاددژپسندوزیراقتصادوداراییتوضیحاتی‬ ‫رادرخصوصحمایت هایدولتواینوزارتخانهازصنعت‬ ‫گردشگریوبخشخصوصیاینصنعتارائهدادند‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 171‬شنبه ‪ 10‬اسفند ‪ -98‬قیمت ‪ 30000‬ریال‬ ‫‪Culture‬‬ ‫گردشگری در شوک کرونا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Int’l Nowruz celebration to be held in‬‬ ‫‪Iran-Turkmenistan border Page 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪World‬‬ ‫‪Black market in Guatemala‬‬ ‫‪endangers Mayan heritage‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪World Tourism‬‬ ‫‪and Economy‬‬ ‫‪Travel industry wary as‬‬ ‫‪coronavirus fears grow ahead‬‬ ‫‪of Spring Break‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Iran‬‬ ‫‪Museum of Communication‬‬ ‫این روزها‪ ،‬حال وهوای گردشگری دربیشتر کشورهایی که به نوعی‬ ‫با ویروس جدید کرونا درگیرهستند مانند دیگر حوزه ها حسابی‬ ‫کساد شده تا شاید به نوعی بتوانند با شیوع این بیماری واگیر دار‬ ‫مقابله کنند از این رو باید چشم انتظار ماند که این میهمان تاج دار‬ ‫ناخوانده چه زمانی تصمیم ترک کشور را دارد تا به دنبال ان مجدا‬ ‫امنیت سالمت‪ ،‬توسعه و رونق گردشگری را در کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وقوع سیل در برخی از اســتان های کشــورهمزمان با اغاز سال‬ ‫جدید(‪ )۹۸‬بنای ســفرهای نوروزی را حســابی بهــم زد‪ .‬البته‬ ‫هرچند موضوع بارندگی ها پیش بینی و اعالم شــده بود اما سیل‬ ‫و ناهماهنگی ها پیرامون ان مســافران و گردشــگران را به نوعی‬ ‫غافگلیر کرد و با همه فرازو نشــیب هایی که داشت تلخ و شیرین‬ ‫ان گذشت‪...‬‬ ‫این روزها نیز که همزمان شــده با روزهای پایانی سال و عالوه بر‬ ‫خانه تکانی ها‪ ،‬خرید و نو نوارکردن خانه و کاشانه و ‪ ...‬در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬طبق روال همه ســاله بســیاری از مردم نیزدرصدد برنامه‬ ‫ریزی‪ ،‬تهیه و رزرو بلیت ومحل اقامت و‪ ...‬بودند که ورود میهمان‬ ‫ناخوانده به ایران و دیگر کشورها نگرانی های زیادی را ایجاد کرده‬ ‫تا جائیکه بســیاری از مردم از ســفرهای خود صرف نظر کرده و‬ ‫ترجیح می دهند در خانه بمانند تا مقصدی برای گردشگری و سفر‬ ‫انتخاب کنند لذا موجی از لغو رزوها و برنامه یرزی های گردشگری‬ ‫را در سراسر کشور و حتی ســفرهای برون مرزی شاهد بودیم که‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در این راستا طی روزهای اخیر رئیس انجمن دفاتر مسافرت های‬ ‫هوایی تاکید کرده است‪ :‬ایام رونق گردشگری ایام نوروز است که‬ ‫اکنون با کاهش ‪ ۶۰‬درصدی تورها و مســافران مواجه شده اند به‬ ‫همین جهت تعدیل نیرو در این حوزه امری طبیعی است‪.‬‬ ‫زمان خروج کرونا از کشور‬ ‫حرمت اهلل رفیعی در ادامه توضیح می دهد‪ :‬به نظر نمی رســد که‬ ‫غائله کرونا به این زودی به پایان برســد بنابرایــن فعاالن حوزه‬ ‫گردشــگری زمان و هزینه زیادی برای نوروزی صرف کردند‪ .‬تا‬ ‫نوروز فرابرسد و بخشی از برنامه های میانه ای که دارند جامه عمل‬ ‫بپوشانند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعاالن بخش گردشــگری در این مدت تبلیغات انجام‬ ‫داده اند و در نمایشگاه ها بســیار هزینه کرده اند منتظر بوده اند تا‬ ‫با امدن نــوروز هزینه های خود را جبران کنند‪.‬اکنون مشــتریان‬ ‫خود را ازدست داده و تمام پس اندازشــان از بین رفت‪ .‬زیرا پس از‬ ‫‪ ۱۵‬فروردین معموالً گردشگری داخلی و بین شهری تا خردادماه‬ ‫نداریم و تا ابتدای تابستان مسافری نیست یعنی ‪ ۵‬ماه که در این‬ ‫صورت نسبت به تعدیل می رود اقدام می کنند‪.‬‬ ‫رفیعی با اشــاره به اینکه ‪ ۶۰‬درصد تورها و سفرها لغو شده اند در‬ ‫این زمینه توضیح داد‪ :‬تورهای نوروزی توسط دفاتر ایران و تورهای‬ ‫داخلی و متولیان کار لغو نشده است‪ .‬شرایط حاکم بر جامعه موجب‬ ‫اضطراب و نگرانی مردم شده است تا مردم جانب احتیاط را رعایت‬ ‫کرده و تورهای مسافرتی خود را لغو کنند‪.‬‬ ‫انچه در حوزه اطالع رسانی و خبر برای افکار عمومی حائز اهمیت‬ ‫است اینکه بیشتر اخبار حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫سقوطبازارهایسهامدرمیانه‬ ‫شیوعکورونا‬ ‫تحلیل گران در میانه نگرانی فزاینده درباره پیامدهای ویروس کورونا هشــدار می دهند انتشار این‬ ‫ویروس مرگبار به سراسر جهان می تواند اسیبی اقتصادی در مقیاس بحران مالی سال ‪ ۲۰۰۸‬ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین در حالیکه کشــورها اقداماتشــان برای مهار انتشــار ویروس جدید کورونا را‬ ‫با ممنوعیت های مســافرتی‪ ،‬بســتن مدارس و به تاخیــر انداختن رویدادهای عمده ورزشــی و‬ ‫کنفرانس های تجاری تشدید می کنند‪ ،‬سقوط بازارهای مالی در سراسر جهان روز پنجشنبه ادامه‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بازارها در سراسر اروپا در واکنش به اوج گیری هزینه های اقتصادی این همه گیری‪ ،‬به شدت سقوط‬ ‫کردند و بدترین هفته را از هنگام بحران بدهی های منطقه یورو و کمک مالی اضطراری به یونان در‬ ‫میانه سال ‪ ۲۰۱۱‬از سر گذراندند‪.‬‬ ‫شاخص سهام ‪ 100 FTSE‬با حدود ‪ ۲‬درصد سقوط به زیر ‪ ۷۰۰۰‬رسید و شرکت های مسافرتی و‬ ‫گردشگری مانند بریتیش ایرویز و ایزی جت بیشترین ضرر را دادند‪ .‬در همین قیمت نفت به کمترین‬ ‫مقدارش در ‪ ۱۳‬ماه اخیر رسید و سرمایه گذاران در مرکز تجاری لندن به سوی خرید اوراق قرضه‬ ‫دولتی و سایر دارایی هایی رفتند که در زمانه تنش مالی ایمن شمرده می شوند‪.‬‬ ‫پژوهش شرکت مشاوره کاپیتال اکونومیکز نشــان می دهد که اگر شیوع ویروس کورونا به صورت‬ ‫پاندمی (همه گیری جهانی) تمام عیار دراید و اختالل شدید تجارت جهانی را باعث شود‪ ،‬بحران های‬ ‫بازارها و ارز می تواند به حد یک بحران مالی جهانی برســد و ‪ GDP‬جهانی را تا ‪ ۰.۵‬درصد کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫دستی هم طی این چند روزی که گذشــت تحت شعای موضوع‬ ‫شیوع ویروس تازه وارد کرونا قرار گرفت که برخی از انها را در ادامه‬ ‫مرور می کنیم‪.‬‬ ‫شرکت های هواپیمایی و ریلی حق دریافت هزینه ابطال بلیت قطار‬ ‫و هواپیما ندارند‬ ‫وزیر راه و شهرســازی با صدور ابالغیه ای اعالم کرد‪ :‬اگر مسافران‬ ‫از ترس ابتال به ویروس کرونا‪ ،‬بلیت قطار یــا هواپیما را لغو کنند‪،‬‬ ‫شرکت های ریلی و هواپیمایی حق دریافت خسارت کنسلی ندارند‪.‬‬ ‫محمد اســامی اعالم کرد‪ :‬اگر مردم به خاطر تــرس از ابتالء به‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬ســفرهای ریلی یا هوایی خــود را لغو می کنند‪ ،‬نه‬ ‫شــرکت های هواپیمایی و نه راه اهن‪ ،‬حق دریافت هزینه کنسلی‬ ‫و لغو ندارند‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون جامع دوره های اموزشی گردشگری به تعویق افتاد‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات و اموزش گردشــگری نیز گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫ازمون جامع دوره های اموزشی کوتاه مدت گردشگری که قرار بود‬ ‫روز جمعه‪ ۱۶ ،‬اسفند ماه جاری به صورت سراسری در استان های‬ ‫کشور برگزار شود؛ به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫زاهد شــفیعی‪ ،‬گفت‪ :‬پیــرو جلوگیری از اجتماعــات به منظور‬ ‫پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬ازمون جامع دوره های‬ ‫اموزشی کوتاه مدت گردشگری که قرار بود روز جمعه‪ ۱۶ ،‬اسفند‬ ‫ماه جاری برگزار شود؛ به روز جمعه ‪ ۲۲‬فروردین ‪ ۹۹‬تغییر کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حق شرکت در ازمون مذکور برای افرادی که با پرداخت‬ ‫وجه مربوطــه از طریق ســامانه‪ ،‬فرایند ثبت نام خــود را به اتمام‬ ‫برجازادیتهران‬ ‫تعطیلشد‬ ‫روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ۹‬اعالم کرد‪ :‬کلیه فعالیت های بازدیدی و هنری برج ازادی برای‬ ‫پیشگیری از انتقال ویروس کرونا به مدت یک هفته تعطیل شد‪.‬‬ ‫به گــزارش روز جمعه روابط عمومی مجموعــه فرهنگی هنری برج ازادی‪ ،‬بــا توجه به ضرورت‬ ‫پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و تاکید وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و بنیاد فرهنگی هنری‬ ‫رودکی مبنی بر اهمیت حفظ سالمت هم میهنان و گردشگران داخلی و خارجی‪ ،‬و عدم برگزاری‬ ‫اجتماعات غیر ضروری این برج تعطیل شده است‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش کلیه فعالیت های بازدیدی و هنری این برج تا پایان روز جمعه ‪ ۱۶‬اسفند‬ ‫تعطیل اعالم شد‪.‬‬ ‫ویروس کرونا که تحت عنوان رسمی «کووید‪ »۱۹-‬از ‪ ۱۲‬دسامبر سال گذشته میالدی (دی ماه)‬ ‫در استان ووهان چین شیوع یافت‪ ،‬تاکنون ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۹۹۷‬نفر را مبتال و جان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۶۴‬نفر را‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ایران بعد از چین دومین امار فوت در اثر ابتال به این بیماری را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا از چین با بیش از ‪ ۵۰‬کشور سرایت کرده است‪.‬‬ ‫کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫شب گذشته اعالم کرد‪ :‬امار ابتالی قطعی به ویروس کرونا در کشور به ‪ ۳۸۸‬نفر و فوت ناشی از ان‬ ‫به ‪ ۳۴‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫رسانده اند؛ محفوظ مانده و سایر متقاضیان نیز می توانند تا پایان‬ ‫روز یکشنبه‪ ۲۵ ،‬اسفند ‪ ۹۸‬با مراجعه به پنل اموزشی خود نسبت‬ ‫به انجام و تکمیل فرایند ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ازمون جامع دوره های اموزشی کوتاه مدت گردشگری به صورت‬ ‫سراســری از ســوی ادارات کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی استان های کشور در تاریخ جدید اعالم شده؛ برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ورود گردشگر به جزیره قشم با کاهش روبروست‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬برخالف برخی خبرها در فضای مجازی‪ ،‬امارهای‬ ‫مقایسه ای از کاهش ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۷‬درصدی گردشگر در روزهای اخیر‬ ‫در همسنجی با سال گذشته نشان دارد‪.‬‬ ‫برخی موزه های کشور تعطیل شد‬ ‫مدیر کل موزه های کشور از تعطیلی موزه هایی خبر داد که در ان‬ ‫شهرها احتمال شــیوع ویروس کرونا وجود دارد‪ .‬در شهرهایی که‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬فعالیت های پیشگیری؛‬ ‫از جمله تعطیلی مدارس و کاهش فعالیت های ورزشی اعالم شده‪،‬‬ ‫موزه ها نیز تعطیل می شود‪.‬‬ ‫این موزه ها از جمله مــوزه ملی و دیگر موزه هــای تهران از امروز‬ ‫تعطیل هستند و تعطیلی تا اخر هفته ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نظر ستاد پیشگیری از کرونا بر باز بودن موزه ها است‬ ‫محمدرضا کارگر‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد پیشــگیری و مقابله با کرونا اعالم‬ ‫کرد باز بودن موزه ها در این روزها ایرادی ندارد و بازدید کننندگان‬ ‫می توانند برای بازدید به موزه ها بروند‪.‬‬ ‫خودداریازپذیرشبازدیدهای‬ ‫گروهیدرموزه هاومراکزگردشگری‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی طی نامه ای به معاون میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫این وزارتخانه خواست از پذیرش بازدیدهای گروهی در موزه ها و مراکز گردشگری دولتی و خصوصی‬ ‫خودداری شود‪.‬‬ ‫به گزارش میــراث اریا‪ ،‬در متن نامــه علی اصغر مونســان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی به محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی و ولی تیموری معاون گردشگری امده‬ ‫است‪ :‬به منظور مقابله با بیماری کرونا در سطح کشور‪ ،‬الزامی است ضمن رعایت دقیق پروتکل های‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی برای پیشگیری از شیوع این بیماری ‪ ،‬به کلیه موزه های‬ ‫کشور اعم از دولتی و خصوصی‪ ،‬مراکز تاریخی و فرهنگی‪ ،‬پایگاه های ملی و جهانی‪ ،‬مراکز گردشگری‬ ‫و ســایر زیرمجموعه های ذی ربط اعالم می شــود از پذیرش بازدیدهای گروهــی (دانش اموزی‪،‬‬ ‫دانشجویی و‪ )...‬خودداری کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اســت تمهیدات الزم برای عوامل و کارکنان مجموعه های یادشــده از قبیل ماسک‪ ،‬مواد‬ ‫ضدعفونی کننده و‪ ...‬در نظر گرفته شــود همچنین نســبت به نصب عالئم هشــدار دهنده برای‬ ‫بازدیدکنندگان اقدام شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بیماری کووید‪ ۱۹-‬که ناشی از ویروس کرونا جدیدی است از اوایل ماه دسامبر سال‬ ‫گذشته میالدی (اذر ماه) در استان هوبی چین شیوع یافت‪ .‬این بیماری تا امروز (سه شنبه) باعث‬ ‫فوت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۴‬نفر در جهان شده اســت‪ .‬کیانوش جهانپور روز سه شنبه در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬تا ظهر امروز ‪ ٣٤‬نفر شامل قم ‪ ،١٦‬تهران ‪ ،٩‬فارس ‪ ،١‬مازندران ‪ ،٢‬گیالن ‪ ،٢‬نیشابور ‪ ،١‬البرز‬ ‫‪ ۲‬و قشم ‪ ١‬به شمار مبتالیان به کرونا اضافه شده و به ‪ ۹۵‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫‪Int’l Nowruz‬‬ ‫‪celebration to be held‬‬ ‫‪in Iran-Turkmenistan‬‬ ‫‪border‬‬ ‫‪Director General of Cultural Heritage,‬‬ ‫‪Tourism and Handicrafts of Khorasan Razavi‬‬ ‫‪said, “According to the planned international‬‬ ‫‪celebration of Nowrouzgah with Turkmeni‬‬‫‪stan and on the Iranian border with this coun‬‬‫"‪try.‬‬ ‫‪"Given the cultural commonality between‬‬ ‫‪the two countries, Iran and Turkmenistan will‬‬ ‫‪celebrate the Nowrouz holiday with the goal‬‬ ‫”‪of further unification on April 8 next year,‬‬ ‫‪the official said.‬‬ ‫‪"Last year, this international celebration‬‬ ‫‪was hosted by Turkmenistan, which greatly‬‬ ‫‪influenced the development of friendly re‬‬‫‪lations between the two neighboring coun‬‬‫‪tries,” he recalled.‬‬ ‫‪"Attracting tourists from this country is the‬‬ ‫‪next step in Khorasan Razavi’s joint tourism‬‬ ‫‪programs with Turkmenistan,” McMurray‬‬ ‫‪said.‬‬ ‫‪Nowruz folk ritual was performed as a cul‬‬‫‪tural event of Nowruz 3 in Iran. According‬‬ ‫‪to preliminary understandings, people from‬‬ ‫‪every city and every part of the country were‬‬ ‫‪set up in the area, and cultural heritage, tour‬‬‫‪ism, and handicrafts were provided.‬‬ ‫‪The holding of trysts is intended to address‬‬ ‫‪the intangible legacy of the Nowruz area, to‬‬ ‫‪ignore lesser-than-resurrected cases, and to‬‬ ‫‪recognize the customs of the people.‬‬ ‫‪Nourouz meaning ‘[The] New Day’) is the‬‬ ‫‪name of the Iranian New Year in the Solar‬‬ ‫‪Hijri calendar. Nowrouz is also referred to as‬‬ ‫‪the Persian New Year.‬‬ ‫‪Nowrouz marks the first day of spring or‬‬ ‫‪Equinox as and the beginning of the year in‬‬ ‫‪the Persian calendar. It is celebrated on the‬‬ ‫‪day of the astronomical Northward equinox,‬‬ ‫‪which usually occurs on March 21 or the pre‬‬‫‪vious/following day depending on where it is‬‬ ‫‪observed. The moment that the sun crosses‬‬ ‫‪the celestial equator and equalizes night and‬‬ ‫‪day is calculated exactly every year and fam‬‬‫‪ilies gather together to observe the rituals.‬‬ ‫هراس جهانی از ویروس کرونا‬ ‫ویروس کرونا در چین با عالئمی اشنا ولی نتایجی ترسناک در حال گسترش است‪ .‬کشــورهای جهان به خصوص در شرق اسیا برای مقابله با توسعه این ویروس‬ ‫اماده باش هستند‪ .‬درباره ورود و خروج افراد به چین و یا از چین تدابیر ویژه ای نیز اندیشیده شده است‪ .‬درمان کرونا نیز موضوع مهمی است که فعال با داروی ایدز‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درد نان و تیرغیبی‬ ‫به نام کرونا‬ ‫کوید ‪ ۱۹‬با نام کرونا گویی از تیر غیب رسید و دستفروش گیالنی‬ ‫با خود زمزمه می کرد‪ ،‬شــهر خالی‪ ،‬خانه خالی ســفره خالی؛‬ ‫بازارهای هفتگی گیالن یکی پس از دیگری تعطیل می شــوند‬ ‫و روزمزدان‪ ،‬بیم کرونا در بغچه خالی می پیچند و نای مصاحبه‬ ‫نیز ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬شــاعری؛ پیرمرد نیک صــورت کوتاه قدی با‬ ‫محاســن ســفید و کاله بافتنی بر سر اســت که از روستاهای‬ ‫کوچصفهان راهی بازار هفتگی شده تا شاید لقمه نانی براورد و‬ ‫گوشه ســفره ای برای فرزندانش رنگین سازد‪ ،‬بساطش را زمین‬ ‫می گذارد که می شــنود بازار هفتگی برپا نمی شــود؛ اه از نهاد‬ ‫برمی اورد و بغچه بر زمین می گذارد و می گوید‪ :‬این تیرغیب از‬ ‫کجا امد؟ می خواستم پول هایم را جمع کنم و گوساله بخرم ‪...‬‬ ‫بازارهای هفتگی گیالن میراثی مانــدگار که از دیرباز تا امروز با‬ ‫حضور بسیار مردمان‪ ،‬به بخشــی مهم از فرهنگ این سرزمین‬ ‫کهن تبدیل شده و همواره به عنوان یکی از گیرایی های فرهنگی‬ ‫ اقتصادی در جذب گردشگر در تمام فصول استان موثر بود اما‬‫امروز هیوالی کرونا پس از گذشــت قرن ها این بازار رنگین را به‬ ‫تعطیلی کشاند و رنگ غبن بر سفره دستفروشان پاشید‪.‬‬ ‫پیمان نوروزی فروشنده لباس در بازار محلی است و می گوید ‪:‬‬ ‫تازه از فشار بحران برف رها شــده بودیم که زلزله بر سقف خانه‬ ‫ترک زد و االن با بلندگو خبر تعطیلی بازار محلی را اعالم کردند‪.‬‬ ‫چه می توانم بگویم باید جمع کرد و رفت و در خانه نشست؛ این‬ ‫صدا یعنی صدای تعطیلی بازار شب عید؛ دلمان به نوروز خوش‬ ‫بود و این را هم کرونا نسخه اش را پیچید‪.‬‬ ‫مادربزرگ دستفروش گیالنی ماسک بر صورت نهاده و دستکش‬ ‫به دست دارد؛ از کنج زنبیلش پرتقالی می بخشد و ناالن می گوید‬ ‫‪ :‬چرا اب خوش از گلویمان پایین نمیرود؛ این همه کرایه ماشین‬ ‫داده ام و محصوالت باغ را برای فروش اورده ام؛ شهر خالی است‪،‬‬ ‫هیچکس خرید نمیکند‪.‬‬ ‫فرحمند بانویی کارگر در یکی از اشــپزخانه های گیالن است و‬ ‫میگوید ‪ :‬صاحب کارمان گفته بدلیل تعطیلی ســر کار نیایید و‬ ‫چون بازار کســاد است بناچار عیدی ها هم ســال بعد پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«مهناز ع» در یکی از ســالن های استخر گیالن نیروی خدماتی‬ ‫است و می گوید‪ :‬همه اماکن ورزشــی تعطیل شده و می گویند‬ ‫تا عادی شدن اوضاع ســرکار نیایید؛ نگران اقساط عقب افتاده‬ ‫هستم؛ بانک ها هم رحم ندارند با دیرکردها چه کنم؟‬ ‫رابینو ‪ -‬در اوایل قرن بیســتم سرکنسول دولت بریتانیای کبیر‬ ‫در شهر رشــت بوده اســت ‪ -‬در کتاب هایش به فرهنگ کار در‬ ‫جامعه گیالن اشــاره می کند و زنان گیالن را یکی از مولفه های‬ ‫اصلی کشاورزی می داند و امروز نیز زنان و مردانی که محصوالت‬ ‫ارگانیک را عرضــه می کنند به یکی از جاذبه های گردشــگری‬ ‫گیالن تبدیل شده اند؛ اما امروز کرونا بر زندگیشان چنگ انداخته‬ ‫و با سفره های خالی دست و پنجه می سایند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی گیالن اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس دستور قضایی دادستان استان و هماهنگی اداره‬ ‫نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت با توجه به شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬عرضه هرگونه قلیان در تاسیسات گردشگری دارای مجوز‪،‬‬ ‫غیرقانونی و ممنوع است‪.‬‬ ‫شــهرود امیرانتخابی افزود‪ :‬در صورت مشاهده تخلف و رعایت‬ ‫نکردن ضوابط‪ ،‬با واحدهای متخلف برخورد جدی انجام می شود؛‬ ‫همچنین برگزاری هرگونه جشن و مراسم در واحدهای پذیرایی‬ ‫و گردشگری ممنوع و به واحدها ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬به تمامی هتل ها و مراکز اقامتی تحت پوشــش‬ ‫اداره کل استان شیوه نامه بهداشتی مقابله با ویروس کرونا ابالغ‬ ‫شده است و واحدهای مذکور مراقبت های بهداشتی و ضدعفونی‬ ‫تجهیزات را اغاز کرده اند همچنین نظارت بر این واحدها ادامه‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل جامعه هتلداران گیالن می گوید‪ :‬با توجه به شــیوع‬ ‫بیماری کرونا در اســتان گیالن و اعالم رســمی این استان به‬ ‫عنوان یکی از کانون های کرونا و اطالعیه ای که در خصوص لغو‬ ‫رزروهای بخش اقامتی صادر شد‪ ،‬بخش گردشگری گیالن شامل‬ ‫رکود کاری صددرصد شده است‪.‬‬ ‫جواد عباســی افزود‪ :‬همه فعاالن عرصه گردشــگری با رعایت‬ ‫نکات پیشگیری از ویروس کرونا اماده ارائه خدمات هستند اما با‬ ‫توجه به توصیه هایی که شده هیچ گونه گردشگری برای پذیرش‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکــه ماهیت کار ما مهمانداری اســت‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫با توجه به شرایط اعالم شــده در خصوص وجود بیماری کرونا‬ ‫توصیه می کنیم گردشــگران به گیالن ســفر نکنند زیرا حفظ‬ ‫امنیت میهمانان یکی از شــرایط میهمانداری و میهمان نوازی‬ ‫است‪ ،‬اما رزروها حتی برای تعطیالت نوروز در حال کنسل شدن‬ ‫است و چون شرایط ویژه حاکم شــد و عواملی بوجود امد که از‬ ‫اراده طرفین خارج شــد لغو رزروها بدون جبران خسارت انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل جامعه هتلداران گیالن ادامه داد‪ :‬مکاتبه ای مبنی بر‬ ‫درخواست حمایت دولتی با وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری انجام داده ایم‪ ،‬امیدواریم پاسخ مثبت دریافت کنیم‬ ‫چرا که این اتفاقات تجربه جهانی داشته و دولت ها در زمان بروز‬ ‫بحران ها به کمک می ایند‪.‬‬ ‫گفت ‪ :‬حال که از ما خواســته شــده اســتردادها بدون جبران‬ ‫خسارت انجام شود‪ ،‬ما نیز از دولت درخواست حمایت داریم‪.‬‬ ‫تعطیلی‪ ،‬در هر حوزه ای سفره خالی می کند و سفره خالی غرور‬ ‫می خورد؛ روزهاســت که اب خوش به سختی از گلوی مردمان‬ ‫سرزمینمان پایین می رود و زخمهای ناسوری بر روح و جانمان‬ ‫رفته است و این بار کرونا بر گلویمان چنگ انداخته و همه ابعاد‬ ‫زیستی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬تعامالت و مبادالت را تحت تاثیر قرارداده و‬ ‫در استانه جشــن نوروز که می رفت عید خوبی را پس از پشت‬ ‫سرگذاری بحران ها برای گیالن رقم بزند‪ ،‬متاسفانه بیم کرونا بر‬ ‫جامعه چنگ انداخته و ســفره های خالی بسیاری پدیدار گشته‬ ‫و همه اقشار ضعیف جامعه دســت براهی جز گفتمان حمایت‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫باشد که سایه شوم پلید بیماری و مشکالت از جامعه مان رخت‬ ‫بربندد و بار دیگر شادی بر نگاه جامعه مستولی شود‪.‬‬ ‫جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 171‬شنبه ‪ 10‬اسفند ‪98‬‬ ‫اهمیت نقش صنعت گردشگری در اقتصاد‬ ‫همچنیــن بعد از صحبت هــای فعاالن بخش خصوصــی‪ ،‬علی اصغر‬ ‫مونســان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دســتی و فرهاد‬ ‫دژپســند وزیر اقتصاد و دارایی توضیحاتی را در خصوص حمایت های‬ ‫دولت و این وزارتخانه از صنعت گردشــگری و بخــش خصوصی این‬ ‫صنعت ارائه دادند‪.‬‬ ‫این دو عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به نقش صنعت گردشگری در‬ ‫اقتصاد و اهمیت این صنعت‪ ،‬بر حمایت های هرچه بیشتر دولت از صنعت‬ ‫گردشگری تاکید کردند و درباره تداوم این حمایت ها قول مساعد دادند‪.‬‬ ‫نگرانی از شیوع بیشتر کرونا همه را درگیر کرده است‪ .‬ابتدای هفته مدیر‬ ‫کل موزه های وزارت گردکشری به از تعطیلی موزه هایی که درگیر کرونا‬ ‫هستند به ایرنا خبر داد اما فردای همان روز گفت ما نباید اعالم تعطیلی‬ ‫می کردیم چون اصال مرجع تعطیلی ما نیستیم بلکه ستاد پیشگیری‬ ‫و مبارزه با کرونا اســت‪ .‬وی البته به خبرنگار ایرنا تاکید کرد که نظر ما‬ ‫بر تعطیلی است اما کســی نظر ما را نپرسید البته مت در این خصوص‬ ‫(شیوع کرونا) سررشته نداریم و نمی توانیم مرجع تصمیم گیری باشیم‪.‬‬ ‫گردشگری ایران برای جلوگیری از شیوع کرونا امادگی دارد‬ ‫مسئول دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر در نشست ستاد اجرایی‬ ‫سفر در سخنانی با اشاره به امادگی تاسیسات گردشگری و هتل ها برای‬ ‫جلوگیری از شــیوع کرونا گفت‪ :‬در این باره تمهیدات الزم اندیشیده‬ ‫شده و مدیران هتل ها و تاسیسات گردشگری و پرسنل این مراکز برای‬ ‫جلوگیری از شیوع کرونا امادگی دارند‪.‬‬ ‫فریدون محمدی در ادامه به شیوع ویروس کرونا در استان های مختلف‬ ‫و تاثیرات احتمالی ان بر صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود‪ :‬مطمئن‬ ‫هســتیم که با همکاری همه دســتگاه ها و بخش دولتی و خصوصی‬ ‫این مشکل رفع خواهد شد و نگرانی بابت شــیوع کرونا در تاسیسات‬ ‫گردشگری نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫محمدی همچنین به امادگی ستاد خدمات ســفر برای ارائه خدمات‬ ‫شایسته و پاسخگویی انالین به مسافران و گردشگران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫به همین منظور ســتاد خدمات ســفر با حضور مدیران و نمایندگان‬ ‫دستگاه های عضو از ‪ ۲۸‬اســفند ‪ ۹۸‬تا ‪ ۱۶‬فروردین ‪ ۹۹‬در محل سالن‬ ‫خلیج فارس معاونت گردشگری تشکیل می شود‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬مدیران و نمایندگان دســتگاه های عضو ستاد مرکزی‬ ‫هماهنگی خدمات سفر با حضور در محل این ستاد به صورت انالین و در‬ ‫دو شیفت روز و شب به سواالت‪ ،‬انتقادات و شکایات احتمالی مسافران‬ ‫که از طریق سامانه ‪ ۰۹۶۲۹‬به این ستاد اعالم می شود‪ ،‬پاسخ می دهند‬ ‫و موضوعات را رسیدگی می کنند‪.‬‬ ‫حاال باید دید مردم ادعای این مسول را برای توانمندی برای جلوگیری‬ ‫از شیوع کرونا را باور می کنند و به سفر می روند و یا ترجیح می دهند‬ ‫سفرهای نوروزی را به تعویق بی اندازند‪.‬‬ ‫کاهش قیمت بلیت هواپیما و تقاضای ‪ ۷۰‬درصدی ابطال بلیت‬ ‫دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی خراسان رضوی با‬ ‫اعالم این خبر که بیش از ‪ ۹۰‬درصد پروازهای خارجی در مسیر‬ ‫مشــهد لغو شده اســت گفت‪ :‬افت شــدید قیمت بلیت هواپیما‬ ‫احتمال لغو برخی پروازها را تقویت کرده است‪.‬‬ ‫مجید فرقانی افزود‪ :‬با توجه به افت شدید قیمت بلیت هواپیما که‬ ‫ناشی از کاهش چشمگیر تقاضاست‪ ،‬شاهد وارد امدن خسارت به‬ ‫شرکت های هواپیمایی هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کاهش تقاضا باعث شده است بلیت پروازهایی که‬ ‫طبق مصوبه سازمان هواپیمایی و انجمن شرکت های هواپیمایی‬ ‫بطور مثال ‪ ۹‬میلیون ریال است‪ ،‬هم اکنون ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار ریال‬ ‫به فروش برسد‪.‬‬ ‫فرقانی گفت‪ :‬ادامه روند کاهش قیمت بلیت هواپیما احتمال لغو‬ ‫پروازها را به دلیل مقرون به صرفه نبودن درپی دارد‪.‬‬ ‫فرقانی با بیان اینکه نرخ تمام شده جابه جایی هر مسافر چندین‬ ‫برابر قیمت کنونی بلیت هواپیماســت افــزود‪ :‬طبق براوردهای‬ ‫سازمان های متولی‪ ،‬هر ساعت پرواز ‪ ۱۰۰‬دالر هزینه دارد که این‬ ‫میزان در مسیرهای بین المللی متفاوت و بیشتر است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجه به لیســت هزینه هــای اجتناب ناپذیر‬ ‫شرکت های هواپیمایی شامل قطعات‪ ،‬سوخت‪ ،‬خدمات فرودگاهی‬ ‫و امثال ان‪ ،‬افت شدید قیمت بلیت هواپیما خسارات جبران ناپذیر‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫روزانه ‪ ۱۸۰‬پــرواز ورودی و خروجی در روزهــای غیرپیک در‬ ‫فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد انجام می شود‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۳۳۰‬دفتر خدمات مســافرتی و جهانگردی در استان‬ ‫خراسان رضوی فعالیت دارد که بیش از ‪ ۶۰‬درصد انها در مشهد‬ ‫دایر است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد مردم متقاضی ابطال خدمات سفر خود هستند‬ ‫دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫انچه اکنون با ان مواجهیم‪ ،‬نشــان دهنده این اســت که حداقل‬ ‫باالی ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد مردم متقاضی ابطال خدمات خود هستند‪.‬‬ ‫مجید فرقانی در گفت وگو با ایسنا در خصوص درصد لغو خدمات‬ ‫سفر در استان با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنوز نمی توان‬ ‫درصدی را در این باره مشخص کرد؛ چراکه تعداد مراجعان برای‬ ‫استرداد ان قدر زیاد است که اژانس ها با حجم زیادی از مراجعه‬ ‫مواجه شــدند و اگر بخواهیم اماری بگوییم‪ ،‬تا انتهای این هفته‬ ‫می توان درباره درصد ابطال تورهای نوروزی و یا پروازهای از قبل‬ ‫خریداری شــده برای نوروز عددی ارائه داد‪ .‬اما انچه اکنون با ان‬ ‫مواجهیم‪ ،‬نشان دهنده این است که حداقل رقمی باالی ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد مردم متقاضی ابطال خدمات خود هستند‪.‬‬ ‫مردم برای استرداد وجه خدمات مسافرتی خود کمی صبر کنند‬ ‫وی درباره دســتورالعمل ســاز و کار «لغو ســفر» و ابالغ ان به‬ ‫اژانس های مسافرتی سطح استان‪ ،‬ضمن اشاره به این که اکنون‬ ‫شرایط اضطرار اعالم شده اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در قراردادهای تور‪،‬‬ ‫بندی داریم که به ان «شرایط اضطرار» می گویند و طبق این بند‬ ‫اکنون چنین شرایطی اعالم شده و اگر کسی بخواهد اقدام به ابطال‬ ‫کند‪ ،‬دفاتر خدمات مسافرتی بدون هزینه باید این ابطال را انجام‬ ‫دهند‪ .‬در بحث بلیت نیز سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت های‬ ‫هواپیمایی ابالغ کرده که مراجعه مسافران برای ابطال باید پاسخ‬ ‫داده شود و بدون جریمه ابطال صورت گیرد‪ .‬اما موضوعی که وجود‬ ‫دارد این است که ســازمان هواپیمایی کشوری تاریخی را معین‬ ‫کرده که از ان تاریخ‪ ،‬کسانی که بلیت خریداری کردند‪ ،‬می توانند‬ ‫این کار را انجام دهند و متاســفانه مردم به این تاریخ ها توجهی‬ ‫نکرده و همه برای باطل کردن بلیت خود مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی خراســان رضوی‬ ‫ادامه داد‪ :‬موضوع اصلی ان اســت با توجه بــه هجومی که برای‬ ‫استرداد ایجاد شده‪ ،‬باید شــرایط به نوعی مدیریت شود؛ زیرا از‬ ‫ان جا که اژانس ها وجوه دریافت کرده از مسافر را برای خدمات به‬ ‫شرکت های هواپیمایی‪ ،‬اماکن اقامتی و دیگر خدمات پرداختند‪،‬‬ ‫امکان این که به یکباره هزینه را بازگردانند‪ ،‬وجود ندارد و لذا مردم‬ ‫باید مقداری صبر کنند تا اژانس ها بتوانند قادر به این کار شوند و‬ ‫شرایط نیز کمی عادی تر شــود تا در نهایت مردم به حق و حقوق‬ ‫خود برسند‪.‬‬ ‫فرقانی خاطرنشــان کرد‪ :‬اطمینان می دهیم کســانی که خرید‬ ‫داشــته اند‪ ،‬در صورتی که متقاضی استرداد هســتند‪ ،‬اگر کمی‬ ‫صبر داشته باشــند‪ ،‬قطعا به حق و حقوق خود خواهند رسید و‬ ‫هیچ مشکلی از طرف اژانس های مسافرتی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین موضوع اســترداد چه در مسیر داخلی و چه بین المللی‬ ‫تفاوتی ندارد و تابع قوانین و مقررات دستگاه های متولی ماست‪.‬‬ ‫در مسیر بین المللی با توجه به این که شــرکت های هواپیمایی‬ ‫پروازهای خود را لغو کردند‪ ،‬به خاطر شــرایط اضطرار‪ ،‬کل وجوه‬ ‫مسافر برای خرید بلیت قابل استرداد است‪ .‬همچنین برای خرید‬ ‫دیگر خدمات مثل هتــل و‪ ...‬با توجه بــه بخش نامه های میراث‬ ‫فرهنگی قابل استرداد خواهد بود و مردم به حق خود می رسند‪.‬‬ ‫اما همان طور که گفته شد‪ ،‬باید مقداری صبر کرد که دفاتری که‬ ‫این خریدها را انجام دادنــد‪ ،‬بتوانند وجوه را از طرف های قرارداد‬ ‫دریافت کرده و به مردم بپردازند‪.‬‬ ‫زیان غیر قابل پیش بینی تاسیسات گردشگری در شرایط انتشار‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫وی در خصوص براورد میزان خسارت اژانس ها و دیگر تاسیسات‬ ‫گردشگری تصریح کرد‪ :‬به عقیده من عدد و رقم دادن در این مورد‬ ‫هنوز زود به نظر می رسد؛ اما به واقع ضرر و زیان بسیاری به طور‬ ‫کلی در صنعت گردشگری ایجاد شــده که بخشی از تاسیسات‬ ‫این حوزه اژانس ها‪ ،‬هتل ها‪ ،‬اماکن پذیرایی هســتند و همچنین‬ ‫افرادی که خدمات وابســته را ارائه می دهند همچون راهنمایان‬ ‫تور‪ ،‬صاحبان ماشین های توریستی‪ ،‬اتوبوس ها و تمام مواردی که‬ ‫به نوعی به صنعت گردشگری وابسته بودند‪ .‬لذا زیان هنگفتی به‬ ‫وجود امده و این امر قابل پیش بینی به ویژه در شرایط اخر سال‬ ‫نبود‪ .‬اما اگر بخواهیم عدد و رقم ارائه کنیم‪ ،‬احســاس می کنم تا‬ ‫پایان هفته با جمع بندی از دفاتر مســافرتی‪ ،‬تعداد تورهای لغو‬ ‫شده‪ ،‬بلیت های استردادشده و‪ ،...‬باید این امار را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫این امار از دیگر مراجع نیز قابل پیگیری است؛ همچون سازمان‬ ‫هواپیمایی کشــوری و وزارت میراث فرهنگی که البته امار ان ها‬ ‫و به خصوص امار وزارت میراث فرهنگی باید با ســرجمع شدن‬ ‫اطالعات از دفاتر خدمات مسافرتی باشد‪.‬‬ ‫فرقانی همچنین در خصوص پروازهای خارجی به مقصد و از مبداء‬ ‫مشهد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬تقریبا تمام پروازها کنسل شده است؛‬ ‫به جز یک یا دو مورد اســتثنایی که هنوز پابرجاســت‪ ،‬همچون‬ ‫پروازهایی که در مسیر افغانســتان داریم و ضمنا مرز افغانستان‬ ‫تقریبا سه روز است که بازگشایی شده؛ اما در دیگر مسیرها تقریبا‬ ‫می توان گفت ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد پروازها باطل شده است‪.‬‬ ‫کرونا امید رونق گردشگری جهانی را بر باد داد‬ ‫در پی گســترش ویروس کرونا بدترین عملکرد اقتصــاد جهانی پس از‬ ‫بحران مالی سال ‪ ۲۰۰۹‬رقم خورد‪.‬‬ ‫به گزارش بلومبرگ‪ ،‬اقتصاد جهان بدترین عملکرد خود را از زمان بحران‬ ‫مالی یک دهه گذشته داشته است‪ .‬ویروس کرونا بیش از پیش امید برای‬ ‫رونق دوباره اقتصاد را از بین برده است‪.‬‬ ‫درســت در هفته هایی کــه اقتصاددانها پیش بینی کــرده بودند رکود‬ ‫اقتصادی به وجود امده به خاطر شرایط چین به سرعت با محدود شدن‬ ‫شیوع ویروس کرونا از بین می رود‪ ،‬بسیاری عقیده دارند این خوش بینی‬ ‫بیهوده است چون کارخانه های چین هنوز بسته هستند و کارگران در‬ ‫خانه مانده اند‪.‬‬ ‫این ویروس که زنجیره های عرضه را مختل و گردشگری و تجارت را راکد‬ ‫کرده بود‪ ،‬حاال به اروپا و امریکا سرایت کرده و فعالیت های اقتصادی در‬ ‫مناطق دیگر را هم تهدید می کند‪.‬‬ ‫اقتصاددان های بانک امریکا که یک شــرکت خدمات مالی اســت‪ ،‬به‬ ‫مشتریان خود هشدار داده اند انتظار دارند اقتصاد جهان در سال جاری‬ ‫میالدی تنها ‪ ۲.۸‬درصد رشــد کند یعنی ضعیف ترین رشد از ‪ ۲۰۰۹‬تا‬ ‫ال ضعیف ترین رشد را برای چین از ‪ ۱۹۹۰‬پیش‬ ‫حاال این اقتصاددان ها قب ً‬ ‫بینی کرده بودند ولی حاال می گویند امریکا کمترین رشد اقتصادی را‬ ‫طی چهار سال گذشته خواهد داشت‪.‬‬ ‫این دورنما در تضاد با ان چیزی اســت که صنــدوق بین المللی پول در‬ ‫رقابت نفت و کرونا‪ ،‬یکی باال می ورد‪ ،‬دیگری پایین‬ ‫سقوط بازارهای سهام در میانه شیوع کورونا| کورونا می تواند اسیبی در‬ ‫حد بحران مالی ‪ ۲۰۰۸‬ایجاد کند‬ ‫ایرالین های دنیا از کرونا و لغو پروازها چقدر ضرر کردند؟‬ ‫اقتصاددان های بلومبرگ تخمین می زنند اقتصاد چین در هفته جاری‬ ‫‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬درصد شرایط معمول را داشته باشد که ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد باالتر‬ ‫ال بانک های مرکزی اصلی کاهش نرخ بهره را‬ ‫از هفته گذشته اســت‪ .‬فع ً‬ ‫به تعویق انداخته اند و منتظر تاثیر نهایی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫روز شنبه منتشــر کرد‪ .‬این صندوق اعالم کرد احتماالً تنها ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫از پیش بینی قبلی ‪ ۳.۳‬درصد رشــد برای اقتصاد جهان در سال جاری‬ ‫میالدی کم خواهد کرد ولی ممکن است شرایط از این هم بدتر باشد‪ .‬با‬ ‫سقوط بازار سهام‪ ،‬شرکتها در حالت هشدار قرار دارند‪ .‬بانک بریتانیایی‬ ‫استاندارد چارترد اعالم کرد سود ان به خاطر شیوع ویروس کرونا کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫براورد فوربس از خســارتهای کرونا | کاهش رشــد اقتصاد جهانی چه‬ ‫اندازه خواهد بود؟‬ ‫همه چیز بستگی به نحوه شــیوع ویروس کرونا و تاثیرات اقتصادی ان‬ ‫دارد‪ .‬تاثیراتی که بهبود اقتصادی پس از قرارداد تجاری موقت بین چین و‬ ‫امریکا را از بین برد‪ .‬اقتصادهای ژاپن‪ ،‬ایتالیا و فرانسه در سه ماهه چهارم‬ ‫سال گذشته میالدی کوچکتر شده بودند‪.‬‬ ‫اطالعات دولتی امریکا هم نشــان میدهد تقاضا در اقتصاد این کشــور‬ ‫کندتر از ان چیزی است که ابتدا در ان دوره گزارش شده بود‪ .‬تحقیقات‬ ‫بانک جهانی در ‪ ۲۰۰۷‬نشــان می داد هزینه انفوالنزا ‪ ۰.۷‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی و در یک شیوع شدید‪ ۴.۸ ،‬درصد بوده است‪ .‬در ‪۲۰۲۰‬‬ ‫این رقم بین ‪ ۶۳۰‬میلیارد دالر و ‪ ۴.۳‬تریلیون دالر است یا به عبارت دیگر‬ ‫بین یک شرایط قابل مدیریت و رکود جهانی‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫رکورد بازدید از اثار‬ ‫داوینچی شکسته شد‬ ‫بررسی میزان بازدید از نمایشگاه اثار «لئوناردو داوینچی» که‬ ‫به مناسبت پانصدمین سالگرد وی برپا شده‪ ،‬نشان داد میزان‬ ‫بازدید از اثار این هنرمند در موزه «لوور» پاریس بسیار فراتر از‬ ‫رکوردهایی رفت که تاکنون اعالم شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬اکتبر ‪( ۲۰۱۹‬دوم ابان) ‪ ۵۰۰‬سال از مرگ نقاشی گذشت‬ ‫که به نابغه توســکان مشــهور اســت؛ لئوناردو داوینچی را‬ ‫بزرگ ترین نقاش دوره رنسانس می دانند‪ .‬موزه لوور به همین‬ ‫مناسبت نمایشــگاهی را به مدت ‪ ۱۰۴‬روز برگزار کرد که ‪۲۷‬‬ ‫فوریه (‪ ۵‬اسفندماه) به پایان رسید‪ .‬به گزارش روزنامه فرانسوی‬ ‫«لوفیگارو»‪ ،‬این نمایشگاه یک میلیون و یکصد بازدیدکننده‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مسئوالن موزه لوور در بیانیه ای اعالم کردند‪ :‬تا روز ‪ ۲۷‬فوریه‬ ‫(‪ ۵‬اســفند) زمان اختتامیه نمایش ویژه اثار داوینچی در این‬ ‫موزه پاریسی‪ ،‬نمایشــگاه اثار این هنرمند یک میلیون و ‪۷۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۴۰‬بازدیدکننده داشته است‪ .‬این رقم با امار مربوط‬ ‫به سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی که ‪ ۵۴۰‬بازدیدکننده را نشان می داد‪،‬‬ ‫اختالف زیادی دارد‪.‬‬ ‫ژان‪-‬لوک مارتینــز (‪ )Jean-Luc Martinez‬رئیس موزه‬ ‫لوور در این بیانیه با اعالم رضایــت از اقدام این موزه در جمع‬ ‫اوری و نمایش تعداد زیاد و متنوع اثار داوینچی برای نمایش‬ ‫انها در مناسبت ســال ‪ ،۲۰۱۹‬امده است‪ :‬شگفت انکه ‪۵۰۰‬‬ ‫سال پس از مرگ این هنرمند ایتالیایی دوره رنسانس‪ ،‬اثار او‬ ‫همچنان برای عموم جذاب است‪.‬‬ ‫لوور در پانصدمین سال تولد داوینچی در حالی ‪ ۱۰‬تابلو از این‬ ‫هنرمند را به عالوه مونالیزا که پیشتر نیز در این موزه قرار داشت‬ ‫در معرض دید عموم گذاشــت که اثار تایید شــده داوینچی‬ ‫اکنون در سراسر دنیا حدود ‪ ۲۰‬اثر است‪ .‬در کل‪ ،‬این نمایشگاه‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬اثر هنری دیگر شامل طراحی‪ ،‬دستنویس‪ ،‬مجسمه‬ ‫و اشیای هنری متعلق داوینچی‪ ،‬فلوراتنین و سایر نزدیکان و‬ ‫شاگردان داوینچی گردهم اورد‪ .‬بسیاری از این اثار از مجموعه‬ ‫خانواده ســلطنتی انگلیس‪ ،‬موزه بریتانیا‪ ،‬گالری ملی لندن‪،‬‬ ‫موزه پیناکوتک واتیکان در رم‪ ،‬مــوزه متروپولیتن رم و بنیاد‬ ‫فرانسه به شکل امانی به لوور اورده بود‪.‬‬ ‫در بیانیه لوور‪ ،‬متوسط بازدید روزانه از نمایشگاه داوینچی‪۹ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۸۳‬نفر اعالم شده است‪.‬‬ ‫تابلو مونالیزا را با همه داستان های واقعی و غیرواقعی اش در‬ ‫مورد ژکوند‪ ،‬می تــوان از محبوب تریــن بازدیدهای اثار لوور‬ ‫دانســت ان هم در موزه ای که تنها در ســال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار بازدیدکننده را مســحور خود کرد‪.‬‬ ‫در بازدیدهای معمول از لوور همیشه جمعیتی قابل توجه در‬ ‫مقابل تابلو مشغول تماشا هســتند که تفاوتی انکارنشدنی با‬ ‫فضای مقابل سایر اثار این موزه دارد‪.‬‬ ‫این شــلوغی برای موزه بی دردســر هم نبوده است؛ لوور در‬ ‫تابستان گذشته‪ ،‬گالری مونالیزا را مرمت و بازسازی کرد‪ .‬انبوه‬ ‫بازدیدکنندگان از این مکان به حدی بود که درهای موزه چند‬ ‫روز به روی مراجعان بسته شد‪ .‬کارکنان و تیم محافظت موزه‬ ‫لوور به دلیل حجم باالی تعــداد بازدیدکنندگان از این مکان‬ ‫و ناکافی بودن تعداد کارکنان برای ارائه خدمات به مراجعان‪،‬‬ ‫اعتصاب کردند‪.‬‬ ‫روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی در شرح وقایع روی داده‬ ‫در موزه لوور نوشت‪ :‬ژان لوک مارتینز گفت موزه باید برای فرو‬ ‫پیش رو گام های بیشتری‬ ‫نشاندن جنون مونالیزا‪ ،‬در سال های ِ‬ ‫بردارد که از جمله این موارد می تــوان به ایجاد ورودی های‬ ‫جدید و بلیت های زمان بندی شــده اشاره کرد‪ .‬حجم بازدید‬ ‫از مکان نصب تابلوی مونالیزا در حالی باالست که بخش های‬ ‫دیگر این موزه تقریبا خالی از جمعیت است‪ .‬در واقع‪ ،‬لوور به‬ ‫خودی خود مشــکلی با انبوه جمعیت نــدارد‪ ،‬بلکه با معضل‬ ‫مونالیزا مواجه است‪.‬‬ ‫اگر تعداد مراجعان به مکان نصب تابلوی مونالیزا افزایش یابد‬ ‫و اگر ‪ ۱۰‬میلیون بازدیدکننده پارسال به ‪ ۱۱‬یا ‪ ۱۲‬میلیون نفر‬ ‫در سال اینده رسد‪ ،‬این مکان با اسیب جدی مواجه می شود‪.‬‬ ‫وقت ان است که لوور به ناکامی خود اعتراف و مونالیزا را از این‬ ‫مکان منتقل کند‪.‬‬ ‫مونالیزا اثر دســت لئوناردو داوینچی هنرمند ایتالیایی دوره‬ ‫رنسانس اســت که به عنوان معروفترین و پربازدیدترین اثر‬ ‫هنری در سراسر جهان شناخته می شود که مطالب بسیاری‬ ‫در موردش نوشــته شــده اســت‪ .‬این تابلو همچنین یکی از‬ ‫ارزشــمندترین تابلوهای نقاشی در جهان است‪ ،‬به طوری که‬ ‫رکورد جهانی گینس را با باالتریــن مبلغ بیمه در تاریخ برای‬ ‫یک اثر‪ ،‬به مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر امریکا در ســال ‪ ۱۹۶۲‬از‬ ‫ان خود کرد‪.‬‬ ‫بســیاری می گویند مونالیزا پرتره لیــزا جراردینی (‪Lisa‬‬ ‫‪ )Gherardini‬همســر فرانچســکو دل جوکونــدو‬ ‫(‪ )Francesco del Giocondo‬است و گمان می رود که‬ ‫بین سال های ‪ ۱۵۰۳‬تا ‪ ۱۵۰۶‬نقاشی شده است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫لئوناردو احتماال کار روی این تابلو را تا سال ‪ ۱۵۱۷‬ادامه داده‬ ‫است‪ .‬نتایج مطالعات دانشگاهی اخیر حاکی است که کار روی‬ ‫این تابلو نباید قبل از سال ‪ ۱۵۱۳‬اغاز شده باشد‪.‬‬ ‫فرانسوای اول پادشاه سال های ‪ ۱۵۱۵‬تا ‪ ۱۵۴۷‬فرانسه تابلو‬ ‫را از ان خود کرد‪ .‬این تابلو اکنون در تملک دولت فرانسه است‬ ‫و از سال ‪ ۱۷۹۷‬در موزه لوور پاریس نگهداری می شود‪ .‬این‬ ‫اثر تاریخی چند بار ربوده شد و با وجود گذشت بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫سال از زمان خلقش‪ ،‬اسیب چندانی ندیده است‪ .‬تابلوی مشهور‬ ‫لبخند ژکوند به دلیل لبخند بســیار مرموز مونالیزا همچنین‬ ‫سبک نوین نقاشــی داوینچی در ان زمان‪ ،‬به شهرت جهانی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ضدعفونی روزانه بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری اصفهان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از ضدعفونی‬ ‫کردن روزانه بناهای تاریخی و جاذبه های گردشــگری استان در راستای مقابله با‬ ‫بیماری کرونا خبر داد‪ .‬فریــدون اهلل یاری با اعالم این مطلــب گفت‪« :‬با توجه به‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬در حال حاضر در نزدیک به ‪ 500‬مجموعه تاریخی و‬ ‫خبر‬ ‫نیاز قلعه بارده چهارمحال‬ ‫و بختیاری به مرمت‬ ‫بارشــهای اخیر در چهارمحال و بختیاری باعث تخریب بخشی از‬ ‫قلعه بارده در چهارمحال و بختیاری شده است و این قلعه نیازمند‬ ‫مرمت و بازسازی است‪.‬‬ ‫شــدت بارندگی های ناشی از ســامانه پرقدرت بارشــی اخیر در‬ ‫چهارمحال و بختیاری باعث تخریــب بخش هایی از قلعه تاریخی‬ ‫داراب خان بارده شهرستان بن در این استان شد‪.‬‬ ‫مرمت و بازسازی قســمت هایی از قلعه تاریخی داراب خان بارده‬ ‫در سال های گذشته و امسال از ســوی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری انجام شده بود‪.‬‬ ‫اما اکنون با تخریب بخش هایی دیواره و برج تاریخی بارده پیگیری‬ ‫برای جذب اعتبــارات مورد نیــاز به منظور مرمــت اضطراری و‬ ‫استحکام بخشی این قلعه در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری قرار گرفت‪.‬‬ ‫یکی از مالکان قلعه تاریخی بارده گفت‪ :‬اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری برای مرمت‬ ‫اضطراری این قلعه اقدام الزم را با فوریت در دستورکار قرار دهد‪.‬‬ ‫احمد نامور در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد‪:‬با توجه به شدت‬ ‫بارش های روزهای اخیر بخشــی از دیوار و برج جبهه شرقی قلعه‬ ‫تاریخی بارده فروریخت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش مســکونی جبهه غربی و شــمال غربی قلعه‬ ‫تاریخی بارده نیز نقاط نفوذپذیری در پشــت بام ها ایجاد و باعث‬ ‫شده اب از سقف به درون اتاق ها چکه کند‪.‬‬ ‫نامور تصریح کرد‪ :‬این موضوع بســیار خطرافرین و باعث نمناک‬ ‫شدن و سستی برخی پی ها و احتمال فروریختن بخش های دیگری‬ ‫از این بنای تاریخی شده است‪.‬‬ ‫یاداور شــد‪ :‬انتظار می رود اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری هر چه سریع تر نسبت به‬ ‫اختصاص اعتبار برای مرمت ســریع تر و اضطراری بخش هایی از‬ ‫قلعه تاریخی بارده اقدام کند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مالکان قلعه تاریخی بارده نیز گفت‪ :‬سال های گذشته‬ ‫به دنبال خیابان‪ ‎‬کشی و انجام عملیات اســفالت از طریق فعالیت‬ ‫غلطک ها بخش هایی از بنای این قلعه به خصوص در قسمت برج ها‬ ‫و دیوارها متزلزل و سست شد‪.‬‬ ‫داراب کرم پور در گفت وگو با خبرنگار ایرنــا تاکید کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫اعتراض های فراوان مالکان قلعه تاریخی بارده نســبت به فعالیت‬ ‫غلطک ها اما هیچ توجهی به این موضوع نشد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬همین عامل باعث شد تا قلعه تاریخی بارده دچار‬ ‫لرزش و ایجاد سستی و تزلزل در استحکام بنا شود‪.‬‬ ‫کرم پور تصریح کرد‪:‬انتظــار مــی رود اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری برای قلعه تاریخی‬ ‫بارده پس از اسیب شناسی بنا نســبت به تهیه طرح کلی مرمت و‬ ‫اجرایی شدن ان اقدام الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به وسعت بنای قلعه تاریخی بارده مرمت ان نیاز‬ ‫جدی به طرح علمی و کارشناسی مرمت دارد‪.‬‬ ‫کرم پور تاکید کرد‪ :‬البته با اعتبارات قطره چکانی ساالنه نمی توان‬ ‫گام موثری برای مرمت اساسی بنای قلعه تاریخی بارده برداشت‬ ‫و ضرورت دارد تا نســبت به جذب اعتبار مورد نیاز این بنا از محل‬ ‫ردیف های ملی پیگیری و اقدام الزم انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و‬ ‫بختیاری نیز گفت‪:‬مرمت اضطراری بخش های اســیب دیده قلعه‬ ‫تاریخی بارده در دستورکار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مهرداد جوادی در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا تصریح کرد‪ :‬مرمت‬ ‫اضطراری بخش های اسیب دیده قلعه تاریخی بارده حداقل به ‪۲‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫چهارمحال و بختیاری مکاتبه ها و پیگیری های الزم در این خصوص‬ ‫را از طریق وزارتخانه انجام می دهد‪.‬‬ ‫جوادی اظهار داشــت‪ :‬در ســال های گذشــته ‪ ۷‬میلیارد ریال از‬ ‫اعتبارات ملی و استانی میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫برای مرمت‪ ،‬استحکام بخشــی‪ ،‬بام ســازی‪ ،‬سبک ســازی‪ ،‬اندود‬ ‫حفاظتی‪ ،‬اجرای شــمع بندی حفاظتی و تخلیه نخاله های قلعه‬ ‫تاریخی بارده هزینه شده است‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری نیز گفت‪ :‬امور مرمتی قلعه‬ ‫تاریخی بارده با این اداره کل و نگهداری ان با مالکان است‪.‬‬ ‫کوروش باباییان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد‪ :‬انجام امور‬ ‫مرمتی قلعه تاریخی بارده به لحاظ ثبت ان در فهرست اثار ملی با‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و‬ ‫بختیاری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما به دلیل وجود بهره برداران و ســاکنان خصوصی در‬ ‫قلعه تاریخی بارده نگهداری ان شامل عملیات برف روبی‪ ،‬نظافت‬ ‫پشت بام ها و درون بنا و بازگشایی ناودان ها با مالکان است‪.‬‬ ‫باباییان تصریح کــرد‪ :‬به دنبال تخریب بخشــی از دیــوار و برج‬ ‫جبهه شــرقی قلعه بارده‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری برای انجــام امور حفاظتی‬ ‫این بنای تاریخی درخواست اعتبار مرمت اضطراری کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬پس از تخصیص اعتبار مورد نیاز‪ ،‬مرمت اضطراری‬ ‫این بنای تاریخی در سریع ترین زمان ممکن شروع می شود‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی اســتان اظهار داشت‪ :‬در ســال جاری ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ریال برای کالف کشی‪ ،‬اجرای کف فرش اضطراری‪ ،‬تعمیر و مرمت‬ ‫طاق ها‪ ،‬درزها و جرزها تخصیص یافته و هزینه شده است‪.‬‬ ‫باباییان گفــت‪ :‬پیگیری به منظور اختصــاص اعتبارات ملی برای‬ ‫مرمت کلی و اساسی قلعه بارده از مهمترین برنامه های اولویت دار‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی ‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی استان در‬ ‫کنار خواسته های اصلی مالکان این بنای تاریخی به شمار می رود‪.‬‬ ‫با توجه به لزوم مرمت اضطراری برای جلوگیری از تخریب بیشتر‬ ‫بناهای مرتبط با قلعه تاریخی داراب خان بارده در پاییز سال جاری‬ ‫با بهره مندی از تجربه های اســتادکاران برای مرمــت ابنیه ان از‬ ‫طریق شمع بندی و عملیات استحفاظی قسمت های اسیب دیده‬ ‫اقدام شد‪.‬‬ ‫قلعه تاریخی بارده شهرستان بن چهارمحال و بختیاری مربوط به‬ ‫دوران قاجاریه و دارای ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع عرصه با زیربنای‬ ‫افزون بر ‪ ۸‬هزار متر مربع است‪.‬‬ ‫این بنای تاریخی ‪ ۱۱‬مرداد ‪ ۱۳۸۴‬به شماره ‪ ۱۲۴۰۴‬در فهرست‬ ‫اثار ملی ایران به ثبت رسید‪.‬‬ ‫از اواسط دهه ‪ ۷۰‬هجری شمسی اقدامات مرمتی مختلفی بر روی‬ ‫قلعه تاریخی بارده انجام شده است‪.‬‬ ‫گردشگری که در سراسر اســتان به منظور بازدید گردشگران در اختیار این اداره‬ ‫کل قرار دارد‪ ،‬عملیات پاکســازی و ضدعفونی همه روزه انجام می شود‪ ».‬او افزود‪:‬‬ ‫«خوشبختانه هم اکنون در فصل زمستان هستیم و ســفرهای داخلی و خارجی‬ ‫طبیعتاً از کاهش محسوســی برخوردار اســت‪ ،‬لذا تالش می کنیــم تا تدابیری‬ ‫اندیشیده شود و اسیب های احتمالی از طریق بیماری کرونا را در این مجموعه ها‬ ‫به حداقل برسانیم‪».‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 171‬شنبه ‪ 10‬اسفند ‪98‬‬ ‫اذرشهر مقصد جذاب محور گردشگری‬ ‫جنوب اذربایجان شرقی در نوروز ‪99‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اذربایجان شرقی اذرشهر را مقصدی جذاب برای گردشگران‬ ‫در محور گردشگری جنوب اذربایجان شرقی طی ایام نوروز ‪ 99‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫مرتضی ابدار با بیان اینکه سراسر استان اذربایجان شــرقی مملو از جاذبه هایی مهم تاریخی‪ ،‬طبیعی و فرهنگی‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪« :‬ظرفیت های غنی گردشگری این استان در تمام حوزه ها پاسخگوی سلیقه و نیاز گردشگر داخلی‬ ‫و خارجی است‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬اذربایجان شرقی به دلیل وجود پیشینه کهن تاریخی فرهنگی و وجود مناطق اب و هوایی و جغرافیایی‬ ‫متنوع بســترهای مناســبی را برای جذب گردشــگر فراهم اورده که معرفی این ظرفیت ها‪ ،‬گسترش و تقویت‬ ‫زمینه های جذب گردشگران می تواند تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی شهرستان داشته باشد‪».‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اذربایجان شرقی در ادامه با اشــاره به نقش مهم محور‬ ‫گردشگری جنوب استان در جذب گردشگر و رونق چرخه اقتصادی توسط تولید صنایع دستی اظهار داشت‪« :‬این‬ ‫محور شامل شهرستان های اسکو‪ ،‬اذرشهر‪ ،‬بناب‪ ،‬مراغه و ملکان است که از این میان اذرشهر به واسطه جاذبه های‬ ‫تاریخی فرهنگی و محصوالت بومی خود یکی از مقاصد مهم گردشگران این محور گردشگری محسوب می شود‪».‬‬ ‫ابدار یکی از شاخص ترین جاذبه های تاریخی این شهرستان را معبد قدمگاه عنوان کرد و گفت‪« :‬این معبد تاریخی و‬ ‫کهن یکی از پرمخاطب ترین جاذبه های گردشگری این شهرستان محسوب می شود که ساالنه گردشگران بسیاری‬ ‫را از سراسر کشور و جهان را گرد هم می اورد‪».‬‬ ‫او تپه مصلی و مسجد سنگی روستای جراغیل‪ ،‬حمام چهارســوق‪ ،‬درخت چنار کهنسال و تاریخی پراپر‪ ،‬مسجد‬ ‫رومیان‪ ،‬مسجد جامع‪ ،‬مرقد پیر جابر و حمام قدیمی ممقان را از دیگر جاذبه های تاریخی این شهرستان عنوان کرد‬ ‫که از مقاصد مهم گردشگران داخلی و خارجی در ایام نوروز و تابستان به شمار می ایند‪.‬‬ ‫ابدار در ادامه به جاذبه های طبیعی و مناطق نمونه گردشــگری این شهرستان نیز اشــاره کرد و گفت‪« :‬از دیگر‬ ‫جاذبه های گردشگری این شهرستان می توان به اب معدنی چشــمه تاپ تاپان‪ ،‬قرمزی گول‪ ،‬قله قبله داغی‪ ،‬تپه‬ ‫مصلی‪ ،‬سد ینگجه و مناطق نمونه گردشگری قرمزی گول و شور سوی ائل میدانی اشاره کرد‪».‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اذربایجان شرقی در ادامه با اشــاره به اینکه گردشگری‬ ‫به عنوان یک صنعت پردرامد با توان ایجاد اشتغال باال‪ ،‬نقش مهمی در افزایش نرخ رشد تولید و اقتصاد دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«تولید صنایع دستی منحصربه فرد و محصوالت باغی شهرستان اذرشهر عاملی موثر در تحقق این امر است که با‬ ‫برخورداری از نیروهای فعال و جوان در حوزه صنایع دستی با تولید اثاری چون فرش و گلیم‪ ،‬منبت و معرق چوب‪،‬‬ ‫نقره زنی‪ ،‬ملیله دوزی و بافت پتو و همچنین تولید محصوالت باغی از جمله لپه‪ ،‬گردو و بادام نقش مهمی را در رونق‬ ‫چرخه تولید منطقه و به دنبال ان توسعه اقتصادی استان ایفا می کنند‪».‬‬ ‫ابدار در خاتمه به امادگی ستاد خدمات سفر نوروزی شهرستان اذرشهر برای استقبال از گردشگران نوروزی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪« :‬این شهرستان همچون سال های گذشته با امادگی کامل پذیرای گردشگران نوروزی خواهد بود‪».‬‬ ‫ثبت ملی ‪ ۵۷‬اثر تاریخی اذربایجان شرقی در سال ‪۹۸‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اذربایجان شرقی‬ ‫از ثبت ‪ ۵۷‬اثر تاریخی‪ ،‬طبیعی و ناملموس اذربایجان شرقی در فهرست‬ ‫اثار ملی در سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی اذربایجان شرقی‪ ،‬مرتضی ابدار اظهار داشت‪« :‬در راستای‬ ‫صیانت از اثار غنی تاریخی و فرهنگی و انجام رسالت در زمینه انتقال‬ ‫ان ها به نسل های اینده‪ ،‬ثبت ملی اثار طبق برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫در سال جاری تداوم داشت‪ ،‬بطوریکه ‪ 29‬اثر تاریخی غیرمنقول استان‪،‬‬ ‫پس از بررســی و تایید کمیته ثبت اثار غیرمنقول کشور در فهرست‬ ‫اثار ملی‪ ،‬قرار گرفت‪».‬‬ ‫او در ادامه به تشریح پرونده های ثبتی اثار غیرمنقول استان پرداخت‬ ‫و گفت‪« :‬از جمله اثار غیرمنقول ثبتی در ســال جــاری می توان به‬ ‫"محوطه تاریخی باغ تاریخی گلستان‪ ،‬هنرستان وحدت" شهرستان‬ ‫تبریز"‪" ،‬مسجد جامع خاروانا" شهرستان ورزقان‪" ،‬برج مقبره اس و‬ ‫برج مقبره برزندیق" شهرســتان کلیبر‪" ،‬مسجد خیراب" شهرستان‬ ‫شبســتر‪" ،‬حمام امیر تومان روســتای مهین" شهرســتان سراب‪،‬‬ ‫"حمام شیخ االســام و پل حاج محمد باقر" شهرســتان مراغه و ‪،...‬‬ ‫همچنین ‪ 7‬اثر صنعتی "ســاختمان قدیمی ایســتگاه راه اهن (یام)‬ ‫پیام"شهرستان مرند‪" ،‬ایســتگاه راه اهن" شهرســتان مراغه‪" ،‬پل‬ ‫فلزی راه اهن"شهرســتان جلفا‪" ،‬پل راه اهن قافالنکوه (قزل اوزن)"‬ ‫شهرستان میانه‪" ،‬کارخانه حوله برق المع‪ ،‬کارخانه اردسازی اراکلیان‬ ‫و کارخانه کبریت سازی توکلی" شهرستان تبریز اشاره کرد‪».‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اذربایجان شرقی‬ ‫با اشاره به اهمیت و غنای اثار منقول تاریخی موجود در استان‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬اثار کشف شــده در کاوش های باستان شناسی‪ ،‬نشان از هویت‪،‬‬ ‫تاریخ و فرهنگ ان تمدن دارد و حفظ و صیانت از این اثار برای نسل‬ ‫کنونی ضروری است‪ ،‬لذا در این راستا معاونت میراث فرهنگی این اداره‬ ‫کل طی یک سال سال جاری با جدیت فرایند ثبت این اثار در فهرست‬ ‫ملی را در دستور کار خود قرار داد و به این ترتیب موفق به ثبت ملی ‪10‬‬ ‫اثر از اثار فاخر استان شد‪».‬‬ ‫ابدار ادامه داد‪« :‬این اثار شــامل سنگ بسم اهلل‪ ،‬محراب مسجد جامع‬ ‫سراب‪ ،‬مهر اســتامپی حاصل کاوش های کول تپه هادی شهر جلفا‪،‬‬ ‫النگوی طالیی ب ه دست امده از کاوش های سایت موزه عصر اهن تبریز‪،‬‬ ‫قفل فلزی رمزی سلجوقی و تنگ و دیگچه ســفالین به دست امده از‬ ‫کاوش های سد خداافرین‪ ،‬گچ بری سرباز اشکانی قلعه ضحاک هشترود‬ ‫و بزرگ ترین سکه نقره ای شاه اسماعیل صفوی است‪».‬‬ ‫او در ادامه با بیــان اینکه حفظ اثــار تاریخی با حفــظ موجودیت و‬ ‫یکپارچگی ان با محوطه اطراف بسیار حائز اهمیت است‪ ،‬گفت‪« :‬تعیین‬ ‫صفی بهشهر انجام شود با همکاری دســتگاه های ذیربط در‬ ‫استان و اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫مازندران خواهد بود‪.‬‬ ‫این بنا در ســال ‪ ۱۰۱۰‬هجری قمری به فرمان شــاه عباس‬ ‫ساخته شده‪ .‬شاه عباس اول‪ ،‬از نظر عالقه مندی به فرزند دل‬ ‫بند خویش این بنا را کاخ صفی اباد نام گذاری کرد‪ .‬بنا بر روایت‬ ‫حریم اثار تاریخی برای تضمین بقای اثر و پیوند ان با محیط پیرامون‬ ‫ضرورت دارد به همین منظور اداره کل میراث فرهنگی استان طی سال‬ ‫جاری‪ ،‬حریم ‪ 3‬اثر تاریخی نیز به ثبت رسید‪».‬‬ ‫ابدار در خاتمه ضمن بیان اینکه ‪ 5‬اثر ناملموس استان در فهرست اثار‬ ‫ملی ثبت شده است‪ ،‬به ثبت ملی اثار طبیعی نیز اشاره کرد و گفت‪« :‬در‬ ‫سال جاری‪ 10 ،‬اثر طبیعی استان نظیر درخت کهنسال روستای پیرلر‬ ‫شهرستان کلیبر‪ ،‬درخت کهنسال روستاهای طوعلی علیا‪ ،‬قیزیل یول‬ ‫و سوتن شهرستان خداافرین و چشمه تراورتن ساز صوفیان شهرستان‬ ‫شبستر در فهرست ملی اثار طبیعی به ثبت رسید‪».‬‬ ‫مورخان دیوارهای درونی کاخ دارای نقاشی های گوناگون بوده‬ ‫که متاسفانه امروزه‪ ،‬اثری از ان بر جای نمانده است‪ .‬از مصالح‬ ‫است این کاخ در‬ ‫به کار رفته در این کاخ‪ ،‬ســنگ‪ ،‬اجر و گچ ُ‬ ‫زمان حمله افغان ها اســیب دیده و در زمان نادر شاه تعمیر و‬ ‫بازسازی شد‪.‬‬ ‫این بنا در زمان قاجاریه نیز مورد مرمت قرار گرفت و در قرن‬ ‫اخیر کامال احیاء شــده است‪ .‬این کاخ تا ســطح دریای خزر‬ ‫حدود ‪ ۶۵۰‬متر ارتفاع دارد که چراغهای بندرترکمن و بندرگز‬ ‫از ان نمایان است و تا ‪ ۳۰‬کیلومتر چشم انداز دارد‪.‬این کاخ در‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬سال پیش طعمهٔ حریق شده و به کلی اثار و شکوه‬ ‫باستانی خود را از دست داد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۱۵‬رضا پهلوی دستور‬ ‫به تعمیر و مرمت تمام تاسیسات کاخ را داد‪.‬‬ ‫عمارت صفی اباد مربوط به دوره صفــوی در تاریخ ‪ ۱۵‬دی‬ ‫‪ ۱۳۱۰‬با شــماره ثبت ‪ ۵۸‬به عنوان یکی از اثار ملی ایران به‬ ‫ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫محوطه باستانی شایگان مهاباد تعیین حریم می شود‬ ‫معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی اذربایجان غربی از شروع عملیات گمانه زنی‬ ‫در محوطه تاریخی شایگان مهاباد خبر داد‪.‬‬ ‫حســن ســپهرفر گفت‪« :‬با توجه به اینکه محوطه تاریخی‬ ‫شایگان در بافت شهری قرار دارد‪ ،‬متاسفانه در سالیان اخیر‬ ‫تعرضات و اسیب هایی به ان وارد شده و در حال حاضر حدود‬ ‫یک هکتار از ان باقی مانده است‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬به دلیل گســترش شهرســتان مهاباد و تخریب‬ ‫محوطه شــایگان توســط برخی از عوامل انسانی‪ ‬و توسعه‬ ‫شهری بررســی و ثبت عرصه و حریم محوطه یاد شده در‬ ‫جهت شناســایی و ثبت دوره های معماری و استقرار ان در‬ ‫زمینه سازی برای کاوش های گســترده در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫مرمت پل تاریخی چهر‬ ‫کرمانشاه ظرف یک ماه‬ ‫اینده به اتمام می رسد‬ ‫معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به مشخص شدن پیمانکار پل‬ ‫تاریخی چهر‪ ،‬گفت‪« :‬ظرف روزهای اینده عملیات مرمت این پل‬ ‫تاریخی در شهرستان هرسین اغاز می شود‪».‬‬ ‫علیرضا برشاهی با اشاره به بارش های سیل اسای ابتدای امسال‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪« :‬در زمان بارش ها به دلیل باال رفتن حجم اب رودخانه‬ ‫چهر‪ ،‬شــکافی از کنار این پل تاریخی ایجاد شــد تا در عبور اب‬ ‫تسهیل ایجاد شده و سیلی بدنبال نداشته باشد‪».‬‬ ‫او اضافه کرد‪« :‬با توجه به اینکه این پل محل تردد وســایل نقلیه‬ ‫است‪ ،‬بنابراین اداره کل راهداری بخش های تخریب شده و حاشیه‬ ‫پل را بازسازی خواهد کرد‪ ».‬معاون میراث فرهنگی کرمانشاه با‬ ‫بیان اینکه فعالیت بازسازی این قسمت ها توسط اداره کل راهداری‬ ‫از مدتی پیش شروع شده‪ ،‬افزود‪« :‬بخش هایی از نمای اصلی پل‬ ‫هم که در سیل تخریب شده بود‪ ،‬توسط اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫استان ظرف روزهای اینده مرمت می شود‪».‬‬ ‫او میزان اعتبار در نظر گرفته شــده برای مرمــت این پل را یک‬ ‫میلیارد ریال اعالم کرد و گفت‪« :‬پیمانکار این پروژه مشخص شده‬ ‫و با شروع فعالیتش در روزهای اینده پیش بینی می کنیم ظرف‬ ‫یک ماه اینده عملیات مرمت ان به اتمام برسد‪».‬‬ ‫برشــاهی در ادامه به مقاومت پل های تاریخی کرمانشاه در برابر‬ ‫سیالب ها اشاره کرد و گفت‪« :‬در روزهای گذشته هم بارش های‬ ‫سیل اسایی در سطح کرمانشاه داشتیم‪ ،‬اما خوشبختانه هیچکدام‬ ‫از پل های تاریخی اســتان مانند پل قوزیوند بیستون‪ ،‬میانراهان‬ ‫سنقر‪ ،‬کوچه کنگاور‪ ،‬چهر هرسین‪ ،‬کهنه کرمانشاه و ماهیدشت‬ ‫دچار اسیب دیدگی نشد‪ ».‬او یاداورشد‪« :‬در این بارش ها حجم اب‬ ‫زیادی را در رودخانه پل کوچه داشتیم‪ ،‬اما باتوجه به استحکام پل‬ ‫و عملیات مرمتی که طی سال گذشته روی ان انجام شد‪ ،‬از این‬ ‫بحران به خوبی عبور کردیم و این اطمینان خاطر برای ما بوجود‬ ‫امد که این پل در برابر بارش های زیاد استحکام باالیی دارد‪».‬‬ ‫کرونا باالی سر ماسوله | ورود‬ ‫گردشگران ممنوع است‬ ‫کاخ صفی اباد بهشهر مرمت و بازگشایی می شود‬ ‫وزیــر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گفت‪:‬‬ ‫کاخ صفی اباد بهشــهر مازندران مرمت و برای بازدید مردم‪،‬‬ ‫بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫علی اصغر مونسان افزود‪ :‬این بنا از نظر فنی و ساختاری نیاز به‬ ‫مرمت دارد و تالش می کنیم در این بنا مرمت علمی انجام شود‬ ‫و همزمان بحث برنامه محتوایی و تبدیل شدن این کاخ به موزه‬ ‫نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای تامیــن اعتبار‪ ،‬نامه ای را به ســازمان برنامه و‬ ‫بودجه ارسال کردیم تا بودجه ای را برای مرمت بنا تخصیص‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد‪:‬‬ ‫پس از تامین اعتبار‪ ،‬این بنا مرمت و استحکام بخشی می شود‬ ‫و ســپس برای بهره برداری و بازدید عالقه مندان بازگشایی‬ ‫می َشود‪.‬‬ ‫مونسان اظهارکرد‪ :‬تمامی کارهایی که قرار است بر روی کاخ‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی اذربایجان غربی ادامه داد‪« :‬عملیات گمانه زنی‬ ‫در این محوطه با مجوز رسمی از پژوهشکده باستان شناسی‬ ‫پژوهشــگاه وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی کشور و با همکاری و مساعدت شورای شهر و تامین‬ ‫بودجه توســط شــهرداری مهاباد هم اکنون در حال انجام‬ ‫است‪».‬‬ ‫سپهرفر درباره‪ ‬ویژگی های این اثر تاریخی گفت‪ « :‬محوطه‬ ‫باستانی شایگان دارای اثاری از دوره های مفرغ و هزاره اول‬ ‫پیش از میالد است که در سال ‪ 1345‬با شماره ‪ 609‬نیز در‬ ‫فهرست اثار ملی کشور به ثبت رسیده است‪».‬‬ ‫مدیر پایگاه میراث فرهنگی ماسوله از گردشگران خواست تا اطالع‬ ‫ثانوی به دیدن شهر تاریخی ماسوله نروند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬احمد نجیبی با اشاره به شــرایط ساختاری و‬ ‫فشردگی بافت تاریخی ماسوله اظهار کرد‪ :‬با توجه به شیوع ویروس‬ ‫کرونا و همچنیــن با توجه به این که معمــوال حضور مخاطبان و‬ ‫گردشگران در ماسوله از بافت و بازار تاریخی این شهر تاریخی در‬ ‫بخشی فشرده انجام می شود‪ ،‬تا اطالع ثانوی حضور گردشگران در‬ ‫این شهر تاریخی ممنوع اعالم شد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این دستور براساس تاکید وزارت بهداشت و شورای‬ ‫تامین شهرستان و درخواســت پایگاه میراث فرهنگی ماسوله‪،‬‬ ‫اعالم شده و تا اطالع ثانوی ورود گردشگران به محدوده ماسوله‬ ‫ممنوع شده است‪ .‬وی با اشاره به این که این دستور از امروز در شهر‬ ‫تاریخی ماسوله اجرایی می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مغازه های بازار تاریخی‬ ‫ماسوله تعطیل شده و امکان ســرویس دهی ندارند‪ ،‬همچنین از‬ ‫ورودی این شهر تاریخی‪ ،‬از حضور گردشگران جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫نجیبی از مخاطبان و عالقمنــدان به حضور در این بافت تاریخی‬ ‫درخواست کرد تا دیدنِ تاریخ ماسوله را با توجه به شرایط موجود‪،‬‬ ‫در شرایط بهتری برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫ساماندهی و تجهیز محوطه قلعه‬ ‫تاریخی بختک لیالن برای حضور‬ ‫گردشگران نوروزی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اذربایجان‬ ‫شــرقی از امادگی و تجهیز محوطه قلعــه تاریخی بختک لیالن‬ ‫شهرستان ملکان برای میزبانی از گردشگران نوروز ‪ 99‬خبر داد‪.‬‬ ‫مرتضــی ابدار اظهار داشــت‪« :‬شهرســتان ملــکان در یکی از‬ ‫مسیرهای شــاخص گردشــگری اســتان قرار دارد و به واسطه‬ ‫ظرفیت های خود‪ ،‬قابلیت تبدیل شــدن به یکی از مقاصد جدید‬ ‫گردشگری در استان را دارد‪».‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اذربایجان‬ ‫شرقی قلعه بختک لیالن را یکی از مهم ترین جاذبه های تاریخی‬ ‫ملکان عنوان کــرد و گفت‪« :‬این اثر باشــکوه تاریخی که یادگار‬ ‫پیشینیان است‪ ،‬می تواند ضمن معرفی فرهنگ و هویت منطقه‬ ‫نقش مهمی در جذب بیشتر گردشگر به شهرستان ایفا کند‪».‬‬ ‫او در ادامه گفت‪« :‬اقدامات حفاظتی و ســاماندهی اثار معماری‬ ‫این قلعه تاریخی از ماه های گذشته اغاز شد و اکنون برای بازدید‬ ‫گردشگران نوروزی اماده است‪».‬‬ ‫ابدار در خاتمه به اقدامات انجام شــده‪ ‬در راستای اماده سازی‬ ‫این مجموعه تاریخی برای نوروز ‪ 99‬اشاره کرد و گفت‪« :‬در حال‬ ‫حاضر اقداماتی نظیر ســاماندهی‪ ،‬محوطه سازی و نصب مبلمان‬ ‫محیطی در محــدوده ضلع بیرونی عرصه دیــواره و برج و باروی‬ ‫پایگاه ملی میراث فرهنگی قلعه بختک لیالن برای بازدیدکنندگان‬ ‫و گردشگران انجام شده است‪».‬‬ ‫امکان شکایت از ایرالین ها برای دریافت خسارت کنسلی بلیت فراهم شد‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬ان دسته از مسافرانی که ایرالین‬ ‫ها‪ ،‬خسارت کنسلی از استرداد بلیتشان را کسر می کنند‪ ،‬می توانند به سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری شکایت کنند‪.‬‬ ‫با افزایش شیوع ویروس کرونا و افزایش احتمال ابتالء به این ویروس در روزهای‬ ‫اخیر‪ ،‬محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در روز دوشنبه ‪ ۵‬اسفند اعالم کرد‪:‬‬ ‫می بایست هزینه کلیه بلیت های ســفرهای زمینی‪ ،‬هوایی و ریلی که مسافران‬ ‫سفر خود را کنسل کرده اند‪ ،‬بدون اخذ یا کسر هزینه کنسلی و خسارات مربوطه‬ ‫از سوی شرکت های حمل و نقلی‪ ،‬ریلی و هواپیمایی به مسافران مسترد شود‪.‬‬ ‫یادمان کاخ خسرو پرویز‬ ‫در اصفهان ثبت ملی‬ ‫می شود‬ ‫سالهایی که بر سرستون ساسانی گذشت‬ ‫این باستان شــناس اضافه کرد‪ :‬هرسفلد در ســال ‪ ۱۳۰۶‬به‬ ‫اصفهان امــد و وی می گوید که در این تاریخ ‪ ۲‬سرســتون در‬ ‫اصفهان پیدا شد ولی جای انها را اعالم نمی کند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬من معتقدم سرستون ها در همان جایی که در‬ ‫زمان صفویه‪ ،‬کاخ ها خراب شدند؛ یعنی همان جایی که شاردن‬ ‫در میدان چهارحوض انها را دیده پیدا شدند‪.‬‬ ‫میدان چهارحوض جایی ســت که در سال ‪ ۱۳۰۶‬تخریب و بر‬ ‫روی ان بانک ملی ساخته شد‪ .‬این میدان به روایت شاردن در‬ ‫دوره صفوی‪ ،‬از یک سو از طریق در کاخ سلطنتی به چهلستون‬ ‫باز می شد‪.‬‬ ‫جعفری زند از سرگذشت سالهای اخیر این سرستون ساسانی در‬ ‫اصفهان گفت و اینکه زمان زیادی طول کشیده تا بتواند به جای‬ ‫محفوظ تری انتقال پیدا کند‪ :‬این اثر ساسانی سالها در باغی بود‬ ‫که بعدها ساختمان استانداری را در ان ساختند‪ .‬در این محل‬ ‫به صورت نیمکت استفاده می شد و سال ‪ ۸۱‬تالش کردم تا ان را‬ ‫به باغ چهلستون اوردند اما انجا هم دوباره نیمکت شد!‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬بعدها این سرستون را به ایوانچه های ضلع‬ ‫شرقی کاخ انتقال دادند‪ ،‬جایی بین سنگ قبرهای قدیمی اما‬ ‫عاقبت با پیگیری هایی که کردیم به داخل یکی از ســالنهای‬ ‫کاخ اورده شد‪.‬‬ ‫سرستون ساسانی اصفهان در یکی از وجه هایش نقش خسرو‬ ‫پرویز را دارد و در وجه دیگر نقش اناهیتــا‪ .‬دو ضلع دیگر این‬ ‫سرستون شامل نقوش گیاهی ســت که در هم پیچیده شدند‪.‬‬ ‫این سرستون نسبت به سرســتون موزه ملی کوچکتر و نقوش‬ ‫انها در جزییات با هم تفاوت دارند اما هر ‪ ۲‬در بردارنده تصاویر‬ ‫اناهیتا‪ ،‬خســروپرویز و نقوش گیاهی هستند‪ .‬به گفته باستان‬ ‫شناسان این ‪ ۲‬سرستون متعلق به یک بنای ساسانی در اصفهان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در اســتان اصفهان بیش از ‪ ۲۲‬هزار بنا و اثر تاریخی شناسایی‬ ‫شــده و یکهزار و ‪ ۸۵۰‬مورد ان به ثبت ملــی و چهار اثر ان به‬ ‫نام های میدان امام (نقش جهان)‪ ،‬کاخ چهلســتون‪ ،‬باغ فین‬ ‫کاشان و مسجد جامع به ثبت جهانی رسیده است‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 171‬شنبه ‪ 10‬اسفند ‪98‬‬ ‫موزه ارتباطات‬ ‫خبر‬ ‫سرستون ساسانی اصفهان امسال از زیر رواق های شرقی حیاط‬ ‫چهلستون به داخل سالن جنوبی این کاخ منتقل شد که به گفته‬ ‫مسوول امور موزه های میراث فرهنگی اصفهان به زودی یادمان‬ ‫کاخ خسروپرویز ثبت ملی می شود‪.‬‬ ‫ساغر حمیدی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬همکارانم‬ ‫در حال بررسی و تهیه گزارش در مورد منشا سرستون ساسانی‬ ‫اصفهان هستند تا با تمکیل شــواهد و مستندات‪ ،‬بتوانیم این‬ ‫سرستون تاریخی را ثبت ملی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مستندات باستان شناسی درمورد تعلق سرستون‬ ‫ساسانی به اصفهان افزود‪ :‬سال گذشته یک سری پرونده ثبتی‬ ‫تکمیل کردیم اما قرار شد مستندات بیشتری ارائه کنیم تا به‬ ‫زودی این سرستون ثبت ملی شود‪.‬‬ ‫حمیدی در ادامه با اشاره به جفت سرستون ساسانی اصفهان در‬ ‫موزه ملی ایران یاداور شد‪ :‬سرستون های ساسانی اصفهان یک‬ ‫جفت بوده اند و در کتاب اثار تاریخی اصفهان نوشته لطف اهلل‬ ‫هنرفر هم در این باره اشاره شد که یکی از سرستون هایی که به‬ ‫طور تقریبی سالم تر بوده به جهت منحصربه فرد بودن به موزه‬ ‫ملی انتقال داده شده و دیگری در اصفهان باقی مانده است‪.‬‬ ‫مسئول امور موزه های میراث فرهنگی اصفهان در مورد وضعیت‬ ‫نامناسب موزه اثار ســنگی در حیاط چهلستون به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫جای سنگهای تاریخی که در حیاط هســتند‪ ،‬جای مناسبی‬ ‫نیست؛ به هرحال سنگها به مرور زمان تحت تاثیر شرایط اب و‬ ‫هوایی و اختالف اب و هوا در معرض اسیب قرار می گیرند ولی‬ ‫متاسفانه با محدودیت فضا روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از موزه اثار سنگی چهلستون فهرست برداری‬ ‫شده اما هنوز امکانات کافی برای اینکه بتوانیم موزه سنگ را به‬ ‫صورت استاندارد دایر کنیم فراهم نشده است‪.‬‬ ‫پیشتر سرستون ساسانی اصفهان در بین اثار سنگی دیگر در‬ ‫زیر همین رواق های ضلع شرقی باغ چلستون نگهداری می شد‬ ‫و این وضعیت برای بسیاری از باستان شناسان و فعاالن عرصه‬ ‫میراث فرهنگی نگران کننده بود‪ ،‬انها معتقد بودند که در مورد‬ ‫این سرستون ساســانی به عنوان اثری منحصربه فرد و از همه‬ ‫مهم تر نشانی مهم و شاخص متعلق به کاخ ساسانی در اصفهان‬ ‫غفلت شده است‪.‬‬ ‫سرستون ساســانی حاال به داخل یکی از ســالن های جانبی‬ ‫چهلســتون منتقل شــده و شــرایط بهتــری دارد‪ .‬علیرضا‬ ‫جعفری زند‪ ،‬باســتان شناسی که بیشــتر مطالعاتش بر روی‬ ‫اثار تاریخی پیش از اســام اصفهان بود‪ ،‬معتقد است که این‬ ‫سرستون متعلق به کاخ خسروپرویز در اصفهان بوده است‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫موزهٔ پست و تلگراف یا موزه ارتباطات‪ ،‬یکی از موزه های استان تهران است که در محل پیشین ساختمان اداره پست ایران جای گرفته است‪ .‬در مجموعه بازسازی شده موزه پست نمونه هایی از کهن ترین نوشت افزارها و ابزارهای فرستادن‬ ‫بسته های پستی و چاپاری‪ ،‬تلفن های نخستین‪ ،‬تلگرام های مورس‪ ،‬تمبرها و دیگر ابزار ارتباطات و مخابرات از کبوتر نامه بر تا ماهواره به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته ضد کرونا در وزارت میراث فرهنگی‬ ‫معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫از تشکیل کمیته ضد کرونا در این وزارتخانه خبر داد‪.‬‬ ‫محمد خیاطیان‪ ،‬گفت‪ :‬این کمیته توسط معاونت توسعه مدیریت وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در این وزارتخانه تشکیل شده‬ ‫است و علیرضا محمودی اشتیانی مدیرکل امور پشتیبانی به عنوان دبیر و‬ ‫علی حاجی شیزری مدیرکل توسعه منابع انسانی و رفاه به عنوان عضو در‬ ‫کمیته ضد کرونا فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در مبادی ورودی و عبوری وزارتخانه‪ ،‬بازرسی بهداشتی داریم و‬ ‫تمام اقالم مورد نیاز به منظور ضدعفونی محیطی و شخصی در بخش های‬ ‫مختلف وزارتخانه موجود اســت‪ ،‬در بازدیدی که امروز شنبه ‪ ۱۰‬اسفند‬ ‫‪ ۹۸‬به همراه ســایر همکاران از مجموعه وزارتخانه داشتیم‪ ،‬هیچ موردی‬ ‫گزارش نشد‪.‬‬ ‫خیاطیان با اشاره به انجام اقدامات پیشگیرانه در وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد‪ :‬تعدادی تب سنج دیجیتالی برای‬ ‫پایش مستمر همکاران در این وزارتخانه خریداری شده است‪ ،‬همچنین‬ ‫پزشک وزارتخانه به همراه همکاران خود به واحدهای مختلف وزارتخانه‬ ‫بزرگترین نمایشگاه گردشگری‬ ‫جهان پس از ‪ ۵۴‬سال لغو شد‬ ‫نمایشــگاه ‪ ITB‬برلین به عنوان بزرگترین‬ ‫نمایشــگاه گردشــگری در جهان از سوی‬ ‫دولت فدرال المان و بــه دلیل جلوگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا برای اولین بار پس از ‪۵۴‬‬ ‫سال لغو شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه گردشــگری المان قرار بود از ‪۱۴‬‬ ‫اسفند ماه در شهر برلین به مدت ‪ ۵‬روز برگزار‬ ‫شود‪ .‬برای برگزاری این نمایشگاه هزینه های‬ ‫زیادی شــده بود و بســیاری از کشورها نیز‬ ‫حضور داشــتند‪ .‬حتی ایران نیز قرار بود در‬ ‫این نمایشــگاه پاویون داشته باشــد اما به‬ ‫دلیل جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا این‬ ‫نمایشــگاه پس از چندین دوره برگزاری‪ ،‬از‬ ‫سوی دولت المان لغو شد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که پیــش از این وقایع‬ ‫مهم تاریخی دیگر در جهان نتوانسته بودند‬ ‫جلوی برگزاری این نمایشــگاه گردشگری‬ ‫بزرگ را بگیرد‪.‬‬ ‫در نمایشگاه گردشگری برلین بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تورگردان‪ ،‬فعال گردشــگری‪ ،‬ایرالین‪،‬‬ ‫هتلدار و… از بیش از ‪ ۱۸۰‬کشــور جهان‬ ‫شرکت می کردند تا برای گردشگری جهان‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۰‬برنامه ریزی و مخاطبانی برای‬ ‫خود جذب کنند‪ .‬مسئوالن بهداشت دولت‬ ‫المان از مســئوالن نمایشــگاه گردشگری‬ ‫خواسته بودند تا در فضای سربسته نمایشگاه‬ ‫سالمت شــرکت کنندگان را تضمین کنند‪.‬‬ ‫اما از انجا که شرکت کنندگان از کشورهای‬ ‫بسیاری در یک بازه زمانی کوتاه به نمایشگاه‬ ‫می امدند متولیــان ترجیح دادنــد تا برای‬ ‫سالمت شهروندان المانی و شرکت کنندگان‬ ‫امسال این نمایشگاه را به رغم خسارت های‬ ‫فراوان دولت ها و کشور المان برگزار نکنند‪.‬‬ ‫سایت نمایشــگاه گردشــگری برلین چند‬ ‫ســاعت پیش اعالم کرده بود که ساعت ‪۲۰‬‬ ‫امشــب ‪ ۲۸‬فوریه تصمیم گیری برای لغو و‬ ‫یا ادامه برگزاری نمایشــگاه را اعالم می کند‬ ‫که در نهایت در بیانیه ای نوشــت‪ :‬براساس‬ ‫تصمیم دولت فدرال المان این نمایشــگاه‬ ‫برای اولین بار در تاریخ گردشــگری جهان‬ ‫برگزار نخواهد شد‪.‬‬ ‫چین ایران ایتالیا و کره جنوبی از نظر برگزار‬ ‫کنندگان این نمایشگاه جزو کشورهایی بود‬ ‫که دارای ریسک بیشــتری برای شرکت در‬ ‫نمایشــگاه بودند از ایران نیز اهالی شهر قم‬ ‫این حساسیت را داشــتند به نحوی که اسم‬ ‫این استان نیز در فهرســت نمایشگاه اورده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫می روند و دمای بدن همکاران را با این تب سنج چک می کنند و در صورت‬ ‫مشکوک بودن‪ ،‬ان ها را به مراکز درمانی برای انجام تست می فرستند‪.‬‬ ‫ کرونا">ویروس کرونا با عنوان رســمی «کووید‪ »۱۹-‬از دســامبر سال‬ ‫گذشته میالدی (دی ماه) در استان هووی چین شیوع یافت و تاکنون دهها‬ ‫هزار نفر را در این کشور مبتال و جان نزدیک به ‪ ۳‬هزار نفر را گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت اعالم کرد‪:‬‬ ‫تعداد مبتالیان قطعی به کرونا">ویروس کرونا در کشور تاکنون ‪ ۵۹۳‬نفر‬ ‫هستند که ‪ ۱۲۳‬نفر ترخیص شده و بهبود یافته و ‪ ۴۳‬نفر فوت کرده اند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫سواستفاده از تعطیالت‬ ‫کرونایی با برگزاری تور‬ ‫طبیعت گردی!‬ ‫برخی از سواستفاده کنندگان از وضعیت کنونی در فرصت تعطیالت‬ ‫اداره ها و مدارس و والدت امام علی(ع) برای برگزاری تور گردشگری به‬ ‫مناطق طبیعی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬در روزهایی که به دلیل جلوگیری از انتقال و‬ ‫شیوع ویروس کرونا بسیاری از موزه ها و اماکن گردشگری و تفریحی‬ ‫حتی مداس و اداره ها تعطیل شده اند‪ ،‬برخی از افراد از این فرصت برای‬ ‫برگزاری تور گردشگری به مناطق طبیعی بهره می برند تا مسافران را‬ ‫در این شرایط ترغیب به سفر کنند‪.‬‬ ‫این درحالی است که وزارت بهداشت مکررا ً در اطالعیه های خود اعالم‬ ‫می کند تا جایی که می توانید به ســفر نروید‪ .‬موزه ها تعطیل و اماکن‬ ‫گردشگری بسته شده اند و تا جایی که می توانید از تجمع در مکان های‬ ‫عمومی به دلیل پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا پرهیز کنید‪ ،‬در‬ ‫چنین شرایطی عده ای از این فرصت سواستفاده کرده و به تبلیغ برای‬ ‫برگزاری تورهای گردشگری خود می پردازند و در فضاهای مجازی و‬ ‫در گروه هایی که عموماً گردشــگران و فعاالن طبیعتگردی عضو انها‬ ‫هستند؛ می نویسند که «در ایام تعطیالت کرونایی حاال که هیچیک از‬ ‫امکان موزه ای و گردشگری باز نیست‪ ،‬بهترین فرصت برای گذراندن‬ ‫اوقات فراغت در طبیعت است!»‬ ‫در برخی دیگر از این پیغام ها نوشته شده‪« :‬حاال که از سفر به خارج از‬ ‫کشور محروم شــده ایم و نمی توانیم به موزه ها برویم می توان طبیعت‬ ‫ایران را بهتر دید!» و یا «ایران را در تعطیالت بدون نگرانی از ویروس‬ ‫ببینید!»‬ ‫پخش کنندگان این پیام ها افرادی هســتند که عموماً مجوز برگزاری‬ ‫تور گردشگری ندارند و به صورت خودمختار اقدام به راه اندازی صفحه‬ ‫و یا فضای مجازی برای تبلیغ تورهای گردشگری خود می کنند و بدون‬ ‫مجوز از ســوی اژانس های مسافرتی مســافر جذب می کنند‪ ،‬چنین‬ ‫تبلیغاتی را در شرایطی انجام می دهند که ویروس کرونا دامن گیر همه‬ ‫شهرها شده است و برای ورود به بیشتر استان ها از جمله استان هایی‬ ‫شمالی که هدف بیشتر انهاست‪ ،‬باید تست ویروس داد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بیشتر مراکز اقامتی در استان ها از جمله گیالن‪ ،‬خلخال‪،‬‬ ‫مازندران و… از پذیرش مسافر خودداری می کنند‪ .‬با این وجود چنین‬ ‫افرادی که کمترین تجربه در هدایت و راهنمایی مسافران و گردشگران‬ ‫به خصوص حضور در طبیعت را دارند‪ ،‬به مسافران خود پیام می دهند‬ ‫که ضمن استفاده از این تعطیالت نه تنها از تخفیف برخوردار خواهند‬ ‫بود بلکه در چادرهای مســافرتی به رغم عدم پذیرش هتل ها‪ ،‬اقامت‬ ‫خواهند کرد ان هم با رعایت موارد بهداشتی!‬ ‫از انجا که این افراد بدون مجوز از اژانس و یا موسســه گردشــگری‬ ‫اقدام به برگزاری تور می کنند‪ ،‬هیــچ نظارتی نیز بر نحوه عملکرد انها‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫بســیاری از افراد دیگر نیز از هم اکنون اقدام به جذب مســافر برای‬ ‫تورهای چهارشنبه سوری هستند و تبلیغات ان را نیز شروع کرده اند‬ ‫این درحالی است که کشور هنوز برای سفرهای نوروزی برنامه ای ندارد‪.‬‬ ‫مواد ضدعفونی کننده و دارویی از طریق داروخانه ها بدست مردم می رسد‬ ‫عضو کمیته مقابله با کرونا گفت‪ :‬پیش از این بنــا بود که مواد ضدعفونی کننده و‬ ‫دارویی به دلیل نیاز مراکز درمانی فقط در اختیار این مراکز قرار گیرند ولی از دیروز‬ ‫این مصوبه لغو شــد و این مواد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت تا از طریق‬ ‫خبر‬ ‫ویروس کرونا دامان‬ ‫نمایشگاه گردشگری‬ ‫برلین ‪ 2020‬را هم گرفت‬ ‫نمایشگاه گردشگری برلین ‪ 2020‬که قرار بود از ‪ 14‬تا ‪ 18‬اسفند‬ ‫‪ 1398‬برگزار شود‪ ،‬با شیوع ویروس کرونا در اروپا لغو شد‪.‬‬ ‫به گزارش میراث اریا‪ ،‬به دلیل شیوع گســترده ویروس کرونا در‬ ‫اروپا‪ ،‬برگزارکننده ­های نمایشــگاه گردشــگری برلین ‪ 2020‬در‬ ‫روزهای گذشــته به این نتیجه رســیده اند که بازدیدکننده ­های‬ ‫کمتری به این نمایشــگاه در شهر برلین المان ســر خواهند زد‪.‬‬ ‫روند صعودی شیوع این ویروس طی روز­های گذشته چنان شدت‬ ‫گرفته است که باالخره دســت ­اندرکاران نمایشگاه گردشگردی‬ ‫برلین امروز شنبه ‪ 10‬اســفند ‪ ،98‬طی بیانیه ­ای اعالم کردند که‬ ‫این نمایشــگاه که قرار بود از ‪ 14‬تا ‪ 18‬اسفند سال ‪ 1398‬برگزار‬ ‫شود‪ ،‬لغو شده است‪ .‬در متن این بیانیه‪ ،‬به تاریخ ‪ 28‬فوریه ‪،2020‬‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫«‪ ITB‬برلین ‪ 2020‬برگزار نخواهد شد‬ ‫به خاطر شــیوه ســریع کروناویروس جدید (کویید ‪ ،)19‬وزارت‬ ‫سالمت فدرال و وزارت اقتصاد فدرال عنوان کرده­ اند که نمایشگاه‬ ‫‪ ITB‬برلین لغو شــود‪ .‬عصر امروز مقام ســامت مسئول منطقه‬ ‫شارلوتنبورگ‪-‬ویلمرســدورف در برلین محدودیت­ های بســیار‬ ‫سختگیرانه­ تری برای برگزاری این رویداد اعمال کرد‪ .‬به گفته این‬ ‫مقام‪ ،‬یکی از پیش نیازهای اصلی این اســت که هر شرکت ­کننده‬ ‫باید به مرکز نمایشــگاهی برلین ثابت کند کــه از منطقه دارای‬ ‫ریسک کرونا نیامده است یا با شخص یا اشخاصی که از یک منطقه‬ ‫دارای ریسک امده­ اند‪ ،‬تماس نداشته اســت‪ .‬البته براورده کردن‬ ‫این نیازمندی­ ها برای مرکز نمایشگاهی برلین امکان ­پذیر نیست‪.‬‬ ‫مرکز نمایشــگاه برلین هفته ­ها پیش اعالم کرده بود که تصمیم‬ ‫برگزاری یــا لغو رویداد­های بــزرگ صرفا بر اســاس توصیه ­ها یا‬ ‫دســتورالعمل ­های مقامات متخصص مربوطه گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫تنها این مقامات هســتند که اطالعات الزم و دانش فنی موردنیاز‬ ‫برای رسیدن به نتیجه ­گیری­ های درست را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫دکتر کریستین گوک مدیرعامل مرکز نمایشگاهی برلین ‪GmbH‬‬ ‫عنوان کرد‪« :‬نمایشگاه گردشگری برلین بیش از ‪ 10‬هزار غرفه ­دار‬ ‫از ‪ 180‬کشور مختلف‪ ،‬اهمیت باالیی برای صنعت گردشگری دنیا‬ ‫دارد‪ .‬ما با جدیت تمام مسئولیت سالمت و امنیت بازدید­کننده ­ها‪،‬‬ ‫غرفه ­داران و کارکنان را بر عهده داری‪ .،‬اما با کمال تاسف حاال به‬ ‫این نتیجه رسیده­ ایم که نمایشــگاه ‪ ITB‬برلین ‪ 2020‬باید لغو‬ ‫شود‪».‬‬ ‫ولف دیتر ولف رئیس هیئت سرپرســتی مرکز نمایشگاهی برلین‬ ‫عنوان کرد‪« :‬در تاریخ ‪ 54‬ساله این رویداد‪ ،‬نمایشگاه ‪ ITB‬برلین‬ ‫و مرکز نمایشگاهی برلین چنین وضعیتی را تجربه نکرده بود‪ .‬ما‬ ‫از همه غرفه­ دارها و شــرکای سراســر دنیا که در طول چند روز و‬ ‫چند هفته گذشته در کنار نمایشــگاه ‪ ITB‬برلین بوده­ اند تشکر‬ ‫می ­کنیم‪ .‬امیدواریم این رابطه سرشــار از اعتماد با شرکای ما در‬ ‫بازار تداوم پیدا کند‪».‬‬ ‫داروخانه ها به دست مردم برسد‪« .‬محمد حسین قربانی» روز یکشنبه در گفت و گو‬ ‫با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت‪ :‬بنده جزو پنج نماینده کمیسیون بهداشت مجلس‬ ‫در کمیته مقابله با کرونا هستم این کمیته از همان نخستین ساعات اغاز کار برای‬ ‫بهبود روند اوضاع در کشور تالش کرده است و برای هر کدام از استان های درگیر‬ ‫به طور مشخص فعالیت می کند‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫دیوار استخوانی؛ مقصد گردشگری جدیدی در بلژیک‬ ‫دیواری از جمجمه و سایر استخوان های بدن انسان که در نزدیکی‬ ‫کلیسای جامع در بلژیک کشف شــده به تازگی در فهرست مراکز‬ ‫گردشگری این کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫به نوشته روزنامه فرانسوی لوفیگارو‪ ،‬این دیوار در نزدیکی گورستانی‬ ‫قدیمی قرار دارد و در سال گذشته طی کاوش ها برای اماده سازی و‬ ‫افزودن ان به فهرست مراکز بازدید گردشگران‪ ،‬بیش از ‪ ۸۰۰‬اسکلت‬ ‫از ان خارج شده است‪.‬‬ ‫کشف دیواری ساخته شده از اســتخوان انسان در بلژیک موضوعی‬ ‫شــگفت انگیز بود و به گفته روبن ویالئــر (‪)Ruben Willaert‬‬ ‫مسئول هیات کاوشگران باستان شناس‪ ،‬این دیوار در سراسر کشور‬ ‫نظیر ندارد‪.‬‬ ‫این دیوار در مرکز شهر گان (‪ )Gand‬نزدیکی کلیسای جامع سن‬ ‫باوُن (‪ )Saint-Bavon‬که با ســبک معمــاری گوتیک به قرن‬ ‫شانزدهم تعلق دارد‪ ،‬قرار گرفته است‪ .‬این کلیسا پیشتر نیز به دلیل‬ ‫سالن کُر زیبا و میزبانی از اثر مشهور یوهانس دی ایک (‪Jan Van‬‬ ‫‪ ،)Eyck‬نقاش فالندری به نام ستایش بره یکی از مقاصد گردشگری‬ ‫بلژیک محسوب می شد‪.‬‬ ‫دی ایک از بهترین نقاشــان ســده ‪( ۱۵‬میالدی) در شــمال اروپا‬ ‫بود‪ .‬تابلوی ستایش بره‪ ،‬اثر نقاشی ســه لته بر روی چوب است که‬ ‫از نخستین موارد اســتفاده از رنگ با پایه روغن محسوب می شود‪.‬‬ ‫استخوان های تشکیل دهنده دیوار قرن ها قدمت دارند و کارشناسان‬ ‫انها را متعلق به انســان هایی می دانند که در قرن پنجم تا هشــتم‬ ‫می زیستند‪ .‬یانیک دو گریز (‪ ،)Janiek De Gryse‬باستان شناس‬ ‫بلژیکی دیگری‪ ،‬تاریخ ساخت دیوار را قرن هفتم یا هشتم اعالم کرده‬ ‫و معتقد است هنوز تحقیقات زیادی باید روی این یافته صورت گیرد‪.‬‬ ‫به نوشته لوفیگارو‪ ،‬یکی از احتماالت در مورد این دیوار اشباع شدن‬ ‫گورستان نزدیک دیوار است‪ .‬به گفته ویالئر‪ ،‬احتمال دارد با اشباع‬ ‫شدن گورستان‪ ،‬قبور قدیمی برای استفاده جدید باز شده باشند و از‬ ‫انجا که طبق باور مسیحیت امکان به دور انداختن استخوان ها نبوده‪،‬‬ ‫استخوان های باقی مانده در دیواری جای داده شدند‪ .‬ماجرای این‬ ‫دیوار هر چه باشد‪ ،‬امروز مقصد تازه ای برای گردشگران است؛ انها‬ ‫می توانند به قرن ها پیش سفر کرده و دیواری از ‪ ۸۰۰‬اسکلت را به‬ ‫وزن پنج هزار کیلو ببینند‪.‬‬ ‫«مریم مجدلیه» به المان بازگشت‬ ‫مجســمه «مریم مجدلیه» ســاخته «اندریــا دال روبیا»‬ ‫مجسمه ساز ایتالیایی دوران رنسانس که در زمان نازی ها‬ ‫در اختیار «هرمان گورینگ» فرمانده نیروی هوایی ارتش‬ ‫قرار داشت و بعد از شکســت المان به ایتالیا رفته بود‪ ،‬به‬ ‫برلین تحویل داده شد‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه هنر چاپ لندن‪ ،‬این مجسمه در دوران‬ ‫نازی ها در اختیار گورینگ بود و بعد از پایان جنگ توسط‬ ‫نیروهای متفقین در خانه او کشــف شــد‪ .‬انها به درستی‬ ‫تشخیص دادند که این مجســمه ساخته دست اندریا دال‬ ‫روبیا مجسمه ســاز ایتالیایی دوران رنســانس (‪ ۱۴۳۵‬تا‬ ‫‪ )۱۵۲۵‬است‪ ،‬بنابراین تصور کردند به گورینگ اهدا شده‬ ‫و مجسمه از گالری اوفیتزی در موزه هنر فلورانس ایتالیا‬ ‫سردراورد‪.‬‬ ‫داریو فرانچســینی وزیــر فرهنگ ایتالیا مجســمه مریم‬ ‫مجدلیه را در مراسمی به مونیکا گروترز همتای المانی خود‬ ‫تحویل داد تا به صاحبان اصلی ان برگردانده شود‪ .‬گروترز‬ ‫این اقدام را مثالی خوب از همــکاری های بین المللی در‬ ‫بازگرداندن اثار هنری غارت شده در دوران نازی ها دانست‬ ‫و گفت‪ :‬باید این همکاری ها را تقویت کنیم‪ ،‬ما به قربانیان‬ ‫نازی ها بدهکاریم‪.‬‬ ‫مجسمه مریم مجدلیه سرنوشت عجیبی دارد‪ ،‬این مجسمه‬ ‫در اختیار نمایندگی موزه مونیخ ای‪ .‬اس دری بود که مالک‬ ‫یهودی ان در سال ‪ ۱۹۳۶‬مجبور به تعطیلی شرکت خود‬ ‫و به حراج گذاشــتن مجموعه اثار هنری اش شد‪ .‬معلوم‬ ‫نیست چه کسی این مجسمه را در ان زمان خرید‪ ،‬اما بعدا‬ ‫گورینگ‪ ،‬فرمانده نیروی هوایی ارتش نازی و از شخصیت‬ ‫های مهم حزب در ســال ‪ ۱۹۴۱‬از کنــت ایتالیایی ان را‬ ‫خرید‪ .‬مجسمه بعد از جنگ دوم جهانی از مرکز جمع اوری‬ ‫اثار هنری نیروهــای متفقین در مونیخ ســردراورد و به‬ ‫اشتباه در سال ‪ ۱۹۵۴‬به ایتالیا رفت و تا امروز انجا ماندگار‬ ‫شد‪ .‬بر اساس بیانیه دولت المان این مجسمه به سرعت به‬ ‫مالکان و وارثان حقیقی ان بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫اعمال فشار هند بر انگلیس برای پس گرفتن اثر هنری‬ ‫اقلیم کردستان عراق جشن‬ ‫های نوروزی را لغو کرد‬ ‫حکومت اقلیم کردســتان عراق امروز (چهارشنبه) در اقدامی‬ ‫پیشگیرانه با هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا همه جشن‬ ‫های نوروزی اینده را لغو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش رسانه های اقلیم کردستان‪« ،‬فرست صوفی» استاندار‬ ‫اربیل در نشســت خبری گفت که لغو جشــن های تعطیالت‬ ‫نوروزی امسال بخشی از اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری‬ ‫از انتشار ویروس کرونا است‪.‬‬ ‫نوروز جشن باستانی و ملی کردهای عراق به جا مانده از دوران‬ ‫ایران باستان جایگاه ویژه ای در میان کردهای سراسر منطقه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در همین حال حزب دمکرات کردستان عراق نیز در بیانیه ای‬ ‫اعالم کرد که به دلیل شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کووید‬ ‫ ‪ ۱۹‬در منطقه و کشــورهای همســایه عراق و برخی مناطق‬‫جهان به منظور حفظ سالمت مردم امسال یادواره بزرگداشت‬ ‫«مال مصطفی بارزانی» لغو می شود‪.‬‬ ‫اداره گردشگری اقلیم کردســتان نیز امروز اعالم کرد که مانع‬ ‫ورود گروه های گردشگری به خاک منطقه از دیگر مناطق عراق‬ ‫به دلیل انتشار کرونا خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین حکومت اقلیم کردستان روز گذشته تصمیم گرفت‬ ‫در مدت اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونا همه دانشگاه ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬مهدهای کودک‪ ،‬موسسه های‬ ‫توانبخشی در وزارت اموزش‪ ،‬اموزش عالی و تحقیقات علمی و‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی را تعطیل کند‪.‬‬ ‫مقام های بهداشتی عراق روز سه شنبه برای نخستین بار تایید‬ ‫کردند که چهار عضو خانــواده ای در کرکوک به ویروس کرونا‬ ‫الوده شده اند‪.‬‬ ‫دولت عراق که کمیته ای ویژه برای مقابله با کرونا تشکیل داده‬ ‫است‪ ،‬در اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه مرزهای خود را با ایران‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 171‬شنبه ‪ 10‬اسفند ‪98‬‬ ‫دولت هند از موزه ای در انگلیس خواســت یک‬ ‫مجسمه برنزی را که گفته می شود در سال های‬ ‫‪ ۱۹۶۰‬از معبدی در هند ربوده شد‪ ،‬به این کشور‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫مــوزه اشــمولین (‪ )Ashmolean‬دانشــگاه‬ ‫اکسفورد در سال ‪ ۱۹۶۷‬این مجسمه را که مربوط‬ ‫به سده پانزدهم و تندیس سنت تیرومانکای الوار‬ ‫(‪ )Saint Tirumankai Alvar‬اســت‪ ،‬در‬ ‫حراجی ساتبیز خریداری کرد‪ .‬کمیسیون عالی‬ ‫هند در لندن چندی پیش در درخواستی رسمی‬ ‫از انگلیس خواســت این اثر ‪ ۶۰‬سانتی متری را‬ ‫به دهلی نو تحویل دهد‪ .‬گمــان می رود که این‬ ‫مجسمه در سال های ‪ ۱۹۶۰‬از معبدی در ایالت‬ ‫تامیل نادو هند ربوده شده باشد‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون عالی هند در لندن به‬ ‫روزنامه هنر گفت‪ :‬گزارش پلیس از ایالت تامیل‬ ‫نادو نشان می دهد که مجســمه اصلی ربوده و‬ ‫با یک مجســمه تقلبی جایگزین شــده و اثر به‬ ‫سرقت رفته همان اثری است که اکنون در موزه‬ ‫اشمولین نگهداری می شود‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬موزه اشــمولین بــه مقام های‬ ‫هندی در مورد اصل بودن مجسمه توضیحاتی‬ ‫داد و همین مساله باعث شد تا دهلی نو خواستار‬ ‫پس گرفتن اثر شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون عالی هند در لندن از موزه‬ ‫اشــمولین بابت برداشــتن گام های‪4‬ی در این‬ ‫زمینه قدردانی و ابراز امیــدواری کرد که موزه‬ ‫های دیگر نیز اقدام مشابهی در مورد اثار مسروقه‬ ‫اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫موزه هــای حکومت های اســتعماری همچون‬ ‫بریتانیا‪ ،‬المان‪ ،‬فرانســه و امریکا‪ ،‬مملو از اثاری‬ ‫هنری از کشورهای افریقایی و اسیایی است که‬ ‫یا نمایش عمومی دارند یا در کنج انبار این موزه ها‬ ‫خاک می خورند‪.‬‬ ‫هزاران جمجمه‪ ،‬اســکلت‪ ،‬قطعات استخوانی و‬ ‫حتی سرهای محافظت شده بومیان در موسسات‬ ‫غربی نگهداری می شــوند‪ ،‬اثاری کــه هرگز به‬ ‫نمایش درنخواهند امد‪.‬‬ ‫براساس ارزیابی کارشناســان‪ ۹۰ ،‬درصد از اثار‬ ‫هنری افریقا در خارج از این قاره است و این اثار‬ ‫مجسمه ها‪ ،‬تخت های پادشاهی و نسخ خطی را‬ ‫شامل می شود‪ .‬حال کشورهای استعمارشده به‬ ‫طور روزافزونی خواستار بازگرداندن اثار هنری و‬ ‫باستانی چپاول شده شان هستند‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬موزه های ایتالیا را تعطیل کرد‬ ‫موزه های شــهرهای ونیز‪ ،‬توریــن و میالن و‬ ‫موسســات عمومی و خصوصــی ایتالیا درپی‬ ‫گســترش شــیوع ویروس کرونا در شمال این‬ ‫کشور تعطیل شد‪.‬‬ ‫به گــزارش روزنامــه "هنر" چاپ لنــدن‪ ،‬به‬ ‫مســئوالن موزه های هفت منطقه ل ُمباردی‪،‬‬ ‫پیمونت‪ ،‬ونتو‪ ،‬امیلیا‪ -‬رومانیا‪ ،‬لیگوریا‪ ،‬ترنتینو‬ ‫التو ادیجه و فریولی ونزیا جولیا دســتور داده‬ ‫شده اســت این اماکن را تعطیل و محدودیت‬ ‫هایی را اجرا کنند‪.‬‬ ‫همچنین وزارت فرهنگ ایتالیا ورود رایگان به‬ ‫موزه های دولتی این کشــور در اولین یکشنبه‬ ‫هر ماه را تا اطالع ثانوی لغو کرد‪ .‬همه موزه های‬ ‫شهروندی شــهر ونیز نیز بسته شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫موزه های ایتالیا به روزنامه ارت گفت‪ :‬دولت و‬ ‫مقام های منطقه ای در مورد اقدامات مربوط به‬ ‫روزهای اتی تصمیم گیری می کنند و احتماال‬ ‫موزه ها تا اول مارس (یازدهم اســفند) تعطیل‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬مــوزه هنرهای مــدرن پ ِگی‬ ‫گوگنهایم کُلکشن (‪Peggy Guggenheim‬‬ ‫‪ )Collection‬نیز تا اول مارس تعطیل است‬ ‫و کارناوال ونیز که قرار بود تا امروز (سه شنبه)‬ ‫ادامه یابد‪ ،‬روز یکشــنبه (چهارم اسفند) به کار‬ ‫خود پایان داد‪.‬‬ ‫از ســویی‪ ،‬جولیو گالرا (‪)Giulio Gallera‬‬ ‫مقام منطقــه ای لمبــاردی بــه خبرگزاری‬ ‫اسوشیتدپرس گفت که موزه های میالن برای‬ ‫دســت کم چند روز اینده تعطیل خواهد بود‪.‬‬ ‫گالری اصلی نقاشی در میالن به نام پیناکوتکا‬ ‫دی بــررا (‪ )Pinacoteca di Brera‬که اثار‬ ‫مربوط به قرن های چهاردهم تا بیستم را در خود‬ ‫جای داده است‪ ،‬تا سوم مارس (سیزدهم اسفند)‬ ‫بسته خواهد بود‪.‬‬ ‫در پی شــیوع ویروس کرونا در شــمال ایتالیا‪،‬‬ ‫اماکن دیگری چون کلیسای اعظم میالن و تاالر‬ ‫اپرای ال اسکاال (‪ )La Scala‬نیز تعطیل شده‬ ‫است‪ .‬براســاس اعالم وزارت بهداشت ایتالیا‪،‬‬ ‫موزه ها و دیگر مراکز فرهنگی این کشور باید تا‬ ‫زمان مهار این بیماری‪ ،‬بسته بمانند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬مورد شــیوع ویــروس کرونا در‬ ‫ایتالیا شناســایی و ‪ ۷‬مورد مــرگ نیز در این‬ ‫کشــور بر اثر ابتال به این بیماری گزارش شده‬ ‫است‪ .‬شهرهای واقع در مناطق ونتو و لمباردی‬ ‫در حالت قرنطینه قرار گرفته اند و محدودیت‬ ‫هایی درمورد بیش از ‪ ۵۰‬هزار نفر از ســاکنان‬ ‫مناطقی خاص کــه ورود و خروج به ان ممنوع‬ ‫شده‪ ،‬اعمال شده است‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫رونمایی از مقبره سنگی‬ ‫اولین پادشاه روم‬ ‫مقبره باستانی متعلق به رُمولوس بنیانگذار و اولین پادشاه شهر‬ ‫روم پس از ماه ها تحقیق روی ان از سوی کارشناسان تاریخی‪ ،‬به‬ ‫جهانیان عرضه شد‪.‬‬ ‫این مقبره سنگی که قدمت ان به ششمین قرن قبل از میالد بازمی‬ ‫گردد‪ ،‬بیش از یک سده پیش در قسمت زیرین رومن فروم قلب‬ ‫سیاسی امپراطوری روم کشف شد اما کارشناسان مطمئن نبودند‬ ‫که مقبره به این شخصیت افسانه ای تعلق داشته است یا نه‪.‬‬ ‫در افسانه ها امده است که رمولوس این شــهر را پس از کشتن‬ ‫رِموس برادر دوقلویش تاســیس کرد‪ .‬مورخان از دیرباز در مورد‬ ‫موجودیت واقعی این دو برادر اختالف نظر داشته اند‪.‬‬ ‫این مقبره در قرن نوزدهم کشف شد‪ ،‬اما به فراموشی سپرده شد‬ ‫تا اینکه سال گذشته حفاری های جدیدی در این مکان انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش رســانه های غربی‪ ،‬الفونسینا روســو (‪Alfonsina‬‬ ‫‪ )Russo‬مدیر پارک باستانشناسی کلوسئوم (‪)Colosseum‬‬ ‫که مدیریت رومن فــروم را برعهده دارد‪ ،‬گفت کــه این مقبره‪،‬‬ ‫ارامگاه نهایی رمولوس نیســت‪ .‬اســتخوانی در این مکان پیدا‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫روســو افزود‪ :‬این مقبره رمولوس نیســت‪ ،‬اما مــکان یادبود و‬ ‫ارامگاهی خالی است که جشن های فرقه رمولوس در ان برگزار‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این مکان‪ ،‬مقبره رمولوس نیست‪ ،‬زیرا برخی منابع می‬ ‫گویند وی کشته و تکه تکه شد و برخی دیگر می گویند به عنوان‬ ‫خداوند جنگ (در اسطوره روم) به بهشت رفت‪.‬‬ ‫با این حال روسو معتقد است که حقایقی در افسانه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه افسانه ها و اســطوره ها بخش مهمی در واقعیت‬ ‫دارند و من متقاعد شده ام که یک قهرمان در ان دوره می زیسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفته می شود که رمولوس و رموس فرزندان رئا سیلویا (‪Rhea‬‬ ‫‪ )Silvia‬دختر نومیتور پادشاه البا لونگا (شهر باستانی در مرکز‬ ‫ایتالیا) بودند‪.‬‬ ‫این دو زمانی که کودک بودند‪ ،‬در گهواره ای در رود تیبر (‪River‬‬ ‫‪ )Tiber‬در ایتالیا رها شدند اما یک گرگ ماده انها را نجات داد‪.‬‬ ‫همچنین گفته می شود که رمولوس برادرش را به دلیل اختالف‬ ‫در مورد محل ساخت شــهر روم به قتل رساند‪ ،‬وی سپس سنای‬ ‫روم را تاسیس و به مدت ‪ ۴۰‬سال بر شــهر روم حکمرانی کرد تا‬ ‫اینکه یک روز در حین دیدار با نظامیانش‪ ،‬ناپدید شد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫هنگ کنگ برای مشاغل اسیب‬ ‫دیده از کرونا چه کرده است؟‬ ‫هنگ کنگ یک صندوق نجات را برای کمک به مشاغل اسیب‬ ‫دیده از شــیوع بیماری کرونا مانند رستوران ها یا اژانس های‬ ‫مسافری تشکیل داد‪.‬‬ ‫به گزارش فایننشال تایمز نوشت‪ :‬هنگ کنگ به هر ‪ 7‬میلیون‬ ‫شــهروند دائمی و باالی ‪ 18‬ســال خود حدود ‪ 10‬هزار دالر‬ ‫هنگ کنگ (‪ 1280‬دالر امریکا) کمک نقدی خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫مبلغ از بودجه ساالنه هنگ کنگ به شهروندان اعطا می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد این منطقه در ماه های قبل به دلیل تظاهرات طوالنی‬ ‫معترضان به قانون "استرداد مجرمان به سرزمین اصلی چین"‬ ‫و پس از ان "شــیوع ویروس کرونا" در وضعیت ناخوشایندی‬ ‫به ســر می برد‪ .‬تظاهرات هنگ کنگ اندکــی بعد به جنبش‬ ‫"دموکراسی خواهی" در این منطقه تبدیل شد‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 81‬فرد مبتال به کرونا در هنگ کنگ شناسایی‬ ‫شده و ‪ 2‬نفر نیز جان باخته اند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد هنگ کنگ در این بــاره گفت‪ :‬اقتصاد منطقه در‬ ‫سال جاری با چالش های گسترده ای مواجه شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل مشکالت اقتصادی امسال تصمیم گرفتیم‬ ‫تا به شــهروندان دائمی و باالی ‪ 18‬سال حدود ‪ 10‬هزار دالر‬ ‫هنگ کنگ کمک نقدی کنیم‪ .‬با این سیاست مصرف داخلی‬ ‫تقویت شده و از فشار مالی بر مردم کم خواهد شد‪.‬‬ ‫مقامات همچنین اجاره خانه های عمومــی را کاهش داده و‬ ‫مالیات کمتری از دارایی و دستمزد می گیرند‪.‬‬ ‫براساس پیش بینی ها کسری بودجه این منطقه در سال ‪2021‬‬ ‫به ‪ 18‬میلیارد دالر هنگ کنگ در این منطقه خواهد رسید و‬ ‫رکوردی تاریخی به ثبت می رساند‪.‬‬ ‫پیشــتر هنگ کنگ یک "صندوق نجات" را بــرای کمک به‬ ‫مشاغل اسیب دیده از شیوع بیماری کرونا مانند رستوران ها یا‬ ‫اژانس های مسافری تشکیل داد‪.‬‬ ‫در ماه گذشــته‪ ،‬نگرانی از شیوع بیشــتر ویروس کرونا ضربه‬ ‫جدیدی به بخش گردشگری هنگ کنگ زده است‪.‬‬ ‫جنگ تجاری چین و امریــکا نیز ضربه بزرگتــری را به این‬ ‫منطقه وارد کــرده و یکی از دالیل کنــدی اقتصاد منطقه به‬ ‫شمار می اید‪.‬‬ Google and Amazon limit employees’ travel because of coronavirus fears Saturday, 29 February, 2020 6 AYAR Economy 98 ‫ اسفند‬10 ‫ شنبه‬- 171 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Coronavirus continues impacting travel as British airlines cancel flights to Italy World Google is preventing employees from traveling to Italy, Iran, Japan, and South Korea because of outbreaks of the novel coronavirus, Business Insider reported. Amazon is asking employees to defer all Black market in Guatemala endangers Mayan heritage British Airways and Easyjet have canceled some flights to and from Italy as demand for travel to the area slows amid the ongoing COVID-19 coronavirus outbreak. Reported cases of the novel coronavirus have recently surged in the Mediterranean nation. On Thursday, British Airways announced that some flights to and from Milan Linate Airport would be canceled amid the ongoing outbreak. Most of Italy’s COVID-19 cases have been reported in Lombardy, a populous region that includes the financial hub of Milan, Reuters reports. British Airways announced that some flights to and from Milan would be canceled amid the ongoing outbreak. “To match reduced demand due to the continuing coronavirus issue, we are merging a small number of flights between Heathrow and Milan,” a spokesperson for the carrier told Fox News on Friday. “We will be contacting customers on canceled flights so we can discuss their travel options including alternative British Airways flights within two hours of their original departure time where possible, full refunds or booking for a later date of travel. “We understand that some customers flying to/from Northern Italy may wish to change their travel plans and have introduced flexible booking options,” the representative added, encouraging customers to look to the airline’s website for further advice. As some customers traveling in and out of Northern Italy may want to adjust travel plans given the ongoing outbreak, British Airways is also allowing people traveling to and from Milan, Turin, Bologna, Venice, Bergamo and Verona (up to March 2) to move their reservation to a later date (March 31.) Budget airline Easyjet also cited decreased demand in canceling numerous upcoming flights to and from Italy, amid coronavirus concerns. Budget airline Easyjet also cited decreased demand in canceling numerous upcoming flights to and from Italy, amid coronavirus concerns. (iStock) “We can confirm that we have taken the decision to cancel a number of flights mainly to and from Italy following a slowing in demand as a result of concerns over COVID-19,” a spokesperson for Easyjet told Fox News on Friday. “The cancellations are for some flights between March 13 and 31, most of which have multiple daily frequencies. Customers are being contacted and moved onto flights operating on the same day or alternatively have been offered a full refund,” they said. “Standard terms and conditions apply on all flights which are unaffected as they will be operating as normal.” Stateside, both United Airlines and Delta Air Lines have offered fee waivers to Italy amid the ongoing coronavirus outbreak. nonessential travel, a spokesperson confirmed to The Verge, which includes domestic travel within the US. Both companies had already halted employee travel to China, and Google temporarily closed down its offices in China at the end of January. While traffickers know all about it, what can a country do against the plundering of its culture when more than half of its population still lives in poverty? The Mayans prophesied the end of the world for 2012, and it was also expected for 2017. What none of their myths about the apocalypse could foresee is what would remain of the ruins of their temples and the tools of this civilization. Because the black market of pre-Columbian pieces is still, despite the efforts of the impoverished Guatemalan government, a profitable business for smuggling. According to El Periódico, this February the Cultural Heritage Crimes Prosecutor’s Office recovered several pieces of pre-Hispanic pottery and obsidian and flint knives from a craft shop in Flores, a town near the popular Mayan ruins of Tikal and Uaxactun.   An isolated event, some would say. But according to an investigation conducted by Insight Crime, this black market –that began in the 1960s, when interest in pre-Columbian art began to grow worldwide– remains just as prosperous, despite the fact that the plundering of heritage is punishable with up to 15 years in prison.  The reason? The lack of budget dedicated to the conservation and restoration of these otherwise much visited places.  In a country where more than half the population lives in poverty or extreme poverty -about 10 million people- its exhausted government was barely able to devote 137 quetzals (the equivalent of $17.8 million) last year to preserving a historic asset that is also its biggest tourist attraction. A “derisory” figure when compared, according to Insight Crime, to the 43 million dollars allocated for this purpose by the Mexican Department of Culture.  According to Guatemalan legislation, archeological objects are the property of the government and its “responsibility”. Made the law, made the trap  Looters of the archaeological ruins are known as “huecheros”. When the Civil War broke out in Guatemala in the early 1960s, the excavations were abandoned and rural communities saw the opportunity –the last resort– to make a business out of the historical artifacts of their Mayan ancestors.  Thus began a black market where the pieces were extracted from the excavations and sent to intermediaries in countries like Mexico and Belize, who sold them abroad using helicopters or even established agricultural and military routes.  Today, despite the fact that controls have been extended and legislation tightened, smugglers have known how to circumvent airport security: by plundering smaller pieces - jewellery, tablets, sizes... - that can go unnoticed. But there’s more... The researchers warn that the registration of pieces is ‘tricky’, since “collectors can avoid the legal risk because once a piece is entered in the national registry, its possession is legalized.”  If in 2013 the country’s director of cultural heritage, Carlos Mera, claimed that Mayan relics had been stolen from at least 3,000 Guatemalan archeological sites, two years ago things were no better: Up to six excavations had been victims of looting, according to prosecutorial sources consulted by IC.  The precautions and awareness of museums and private collectors are not enough. Pieces illegally stolen from European auctions have also been found.  However, where they abound is in craft shops like Flores’, even if the government asks that their purchase be avoided, which is punishable by fines amounting to $1,300.  The question is what a country can do to protect its heritage when the social problems it faces are as enormous as in the case of Guatemala.  World heritage and Pakistan World Heritage is the designation for places on Earth that are of outstanding universal value to humanity and as such, have been inscribed on the World Heritage List to be protected for future generations to appreciate and enjoy. Places such as the Pyramids of Egypt, the Great Barrier Reef in Australia, Mohenjo-Daro and Harappa in Pakistan are all cultural places inscribed on the World Heritage List to date. What makes the concept of World Heritage exceptional is its universal application. World Heritage sites belong to all the peoples of the world, irrespective of the territory on which they are located. Cultural heritage month launched in Ghana The month of March dubbed ‘Heritage month’ has been dedicated to Ghanaians to return to their roots to acknowledge the indigenous ways of doing things. In line with this, Citi FM and Citi TV, a private multi-media company in collaboration with the Accra Metropolitan Assembly (AMA) and the Ghana Tourism Authority (GTA) on Wednesday, February 26, launched the 2020 edition of Heritage Month, in Accra. A key element of the Heritage month is a ‘marathon safari journey’ through major heritage sites across the country and the paying of homage to traditional leaders along the route, participating in local entertainment, enjoying customary food, and networking. The marathon safari journey also creates a platform to interweave culture, tourism, entertainment, food, education, exploration, networking, and leisure on a trip across the country within seven days. Activities lined up for the month include hosting of personalities adept in the history of Ghana every weekday morning on The Citi Breakfast Show, heritage on-air series, Heritage Caravan which would explore 12 out of the 16 regions of Ghana, in seven days, from March 1 to March 7 and Heritage Arts Festival from March 12 to March 14, at the forecourt of the AMA office. Others include ‘Back to Your Village Bazaar’, on March 14, the ‘Accra Music Expo’, on March 21 at the forecourt of the AMA office, and the ‘Music of Ghanaian Origin concert’, on March 28 at the Accra International Conference Centre. Mohammed Nii Adjei Sowah, Chief Executive Officer of AMA, commended Citi FM for the initiative and accepting the AMA to be a partner. He pledged the Assembly’s support to the initiative adding that they had also rolled out similar initiatives. Photos of iconic tourist destinations in China, Italy, and Thailand reveal empty festivals, vacant water parks, and trapped people as the coronavirus slows travel International tourism is taking a hit as the coronavirus outbreak — and fear about it — spreads across the world. National governments are warning wouldbe travelers to stay away from outbreak hotspots, and in some cases, enacting travel bans to forbid them from going. Photos of tourist destinations around the world — emptied-out festivals, vacant churches and temples, and quarantined luxury hotels — show the impact of the coronavirus outbreak. Visit Business Insider’s homepage for more stories. International tourism is slumping as the coronavirus outbreak spreads internationally. In China, Italy, and South Korea, governments are quarantining towns and cities and shutting down transportation. The US has issued travel warnings for anyone considering visiting Italy, China, Iran, Japan, and South Korea. This has all put travelers on high alert, and many are electing to stay home. The virus, which originated in Wuhan, China, has killed more than 2,770 people and infected more than 81,000 in the last two months. It has spread to 40 countries other than China. (For the latest case total, death toll, and travel information, see Business Insider’s live updates here.) The outbreak is eating away at the revenue of tourist destinations around the world. The international tourism industry was valued at $1.7 trillion in 2019 by the United Nations, but the coronavirus is expected to cost the US travel industry alone more than $10 billion over the next four years. World heritage in Turkey: Nemrut, the Mountain of Gods salutes Anatolia Turkey’s majestic Mount Nemrut continues to attract thousands of tourists, who hope to experience its breathtaking sunrises and sunsets There are few places on Earth that beguile visitors with majesty and a mystic aura. Mount Nemrut in southern Turkey is one of those places. However, it is not its height of a towering 2,134 meters that makes Nemrut a UNESCO World Heritage-worthy site, but rather, it is the gigantic statues of gods commissioned by King Antiochus I of Commagene for his own tomb that makes it a world wonder. Considered one of the most ambitious constructions of the Hellenistic period, the statues represent the dual cultural background of the Kingdom of Commagene as they were inspired by both Greek and Persian mythologies. Founded after the breakup of Alexander the Great’s empire, Commagene was, in fact, a junction of eastern and western civilizations that helped Nemrut and its statues be welcomed by UNESCO in 1987 for being a site of “Outstanding Universal Value.” The Kingdom of Commagene The giant statues on Mount Nemrut represent the gods worshiped by the people of Commagene and were specifically built to accompany King Antiochus’s tomb. However, the tomb of this great king has yet to be located despite years of excavations, covering the site with a blanket of mystery. In order to understand why such a remarkable place of worship – and art – was built more than 2,000 years ago, we need to go back and try to understand the kingdom better. Founded by Mithridates I Callinicus, who claimed to be a descendent of the King of Armenia, the Kingdom of Commagene dominated Mesopotamia and the great Euphrates between 109 B.C. and A.D. 72. Founded by Macedonians in a land where Persian culture reigns, Commagene became a personification of the marriage of East and West, which can be seen in its culture. Although the people used Greek culture, the rulers of this kingdom did not hide their admiration for the Persian, Assyrian and Armenian cultures. Archeologists believe that Mount Nemrut was a sacred site for the people of Commagene, which is why King Antiochus I wanted his tomb to be built on the top of the mountain and, to be honest, he was probably a megalomaniac since he thought he was equal to the gods. When the Romans conquered the kingdom, the statues and the place of worship on this majestic mountain were abandoned, and the statues, believed to be 50 meters long when they were first erected, were left to their fate. The site on the top of Mount Nemrut was never a secret, but it was not investigated until German engineer Karl Sester started to excavate it in 1881. However, the spotlight didn’t turn to Nemrut until Friedrich Karl Dörner started systematic research in the area in 1939. After years of excavations, the Middle East Technical University (METU) in Ankara prepared a comprehensive plan to excavate and research the mountain as well as its surrounding area in 2006, which is still ongoing. Visiting the gods of Mount Nemrut After hiking all the way to the summit, three different tumuli – east, north and west – welcome you. Although the north tumulus, which is also called the north terrace, was never finished, the terraces in the east and west will make your time and the calories you burn worth it. The east terrace contains the Gallery of Gods, the Gallery of Ancestors and the altar. The main group of statues were the figures of five deities, representing the pantheon of the newly established religious cult. These figures were guarded by statues of a lion and an eagle, standing on both sides. The Ghost Town of Venice and a ruining tourism economy Saturday, 29 February, 2020 7 AYAR Economy 98 ‫ اسفند‬10 ‫ شنبه‬- 171 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ United States ‘honor roll’ of historic places often ignores slavery Antebellum Southern plantations were built on the backs of enslaved people, and many of those plantations hold places of honor on the National Register of Historic Places - but don’t look for many mentions of slavery in the government’s official record of places with historic significance. The register’s written entries on the plantations tend to say almost nothing about the enslaved people who picked the cotton and tobacco or cut the sugar cane that paid for ornate homes that today serve as wedding venues, bed-and-breakfast inns, tourist attractions and private homes — some of which tout their inclusion on the National Register like a gold star. The National Register of Historic Places lists more than 95,000 sites that are important to the story of the United States. From some of the most famous places — such as George Washington’s Mount Vernon estate — to scores of lesser-known plantation homes in the rural South, register entries often ignore the topic of slavery or mention it only in passing, an Associated Press review found. Experts blame a generational lack of concern for the stories of black people and, in many cases, a shortage of records. While some narratives have been updated to include information about enslavement, such changes aren’t mandatory and many have not. The National Register’s entry for Mount Vernon, approved in 1977, doesn’t use the word “slave,” although more than 300 enslaved black people worked the first president’s fields, cooked his food and cleaned the house where tourists now roam. The entry for Thomas Jefferson’s mountaintop home, Monticello, notes that the third president owned as many as 200 slaves. Yet it generally avoids discussing them or the details of their ownership by the author of the Declaration of Independence. The same is true for plantation after plantation across the former Confederate states. Those omissions likely contributed to the loss of slave housing and other structures linked to the economy of enslavement because no one deemed them important, preservationist Ashley Rogers said. The Whitney, which documents slavery at a pre-Civil War plantation near New Orleans, draws tens of thousands of visitors annually and is known for discussing topics that other tourist plantations ignore. Yet even its entry in the National Register, completed in 1992 before the current owner purchased it, doesn’t mention the slaves who toiled there. Similarly, visitors to Mount Vernon or Monticello in Virginia can now hear stories and see exhibits about slave life — but those features were added long after the landmarks became some of the first sites listed in the National Register. The National Register’s incomplete stories reflect the way the public ignores the topic of enslaved people, said Hasan Kwame Jeffries, an associate professor at Ohio State University who specializes in areas including African American history. Congress established the National Register of Historic Places under a 1966 historic preservation act aimed at coordinating preservation work and highlighting the nation’s most historic sites. Along with bragging rights, a listing on the National Register can help property owners financially. More than $160 billion has been invested in preserving 44,000 historic places nationwide under a tax credit program approved in 1976, according to the National Park Service, which oversees the program. Property owners, local groups and government agencies nominate sites for inclusion on the National Register, noting architectural features, historic significance and other information. State preservation offices review the nominations and submit them to the Park Service for a final decision. Those nomination forms, available on government websites, make up the bulk of information that’s publicly available about places listed on the register, the Park Service said. And they often ignore the enslaved people who provided the labor on antebellum plantations. World Tourism and Economy Known for its crushing crowds of tourists, Venice is now all but empty, as travelers cancel over coronavirus fears. First came the flood, then came the disease. Over the past three months, the tourism industry of Venice, has had its share of plagues. Flooding in November, prompted by exceptionally high tides, led to mass cancellations. Now as Italy experiences the biggest coronavirus outbreak outside Asia, a similar and unwelcome drop-off is occurring. Travel industry wary as coronavirus fears grow ahead of Spring Break People preparing for spring break and summer travel may find themselves with growing concerns about overseas vacations. With new cases of the coronavirus popping up in Western Europe, travel agents with Holiday Cruises and Tours in Tallahassee, say they are getting calls from clients asking about their trips. Clients’ biggest concern, besides contracting coronavirus, is getting quarantined while on vacation. The travel agents say they are making every effort to calm any fears, and encourage traveling to areas other than China, Hong Kong and South Korea. So far, they’ve only had to cancel a handful of people’s trips because of the travel ban. The manager of Holiday Cruises and Tours, Lenny Kopple, says travel insurance doesn’t cover fear, so refunds won’t be issued for trips canceled out of doubt or unease. “If your travel company is still doing a cruise or tour, then no refund,” said Kopple. “If they decide to cancel, then there would be a refund or future credit.” Travel agents say they are watching and paying attention to what the World Health Organization, and Centers for Disease Control and Prevention are saying to get updates on travel conditions and bans. Something of note: Some cruise lines, like Princess Cruise Lines, are having passengers go through additional health screenings or fill out health questionnaires. Global travel industry may not recover from coronavirus for years Countries around the world have been eager to cash in on the rising spending power of Chinese travelers. Shops advertise Mandarin speaking salespeople, the United States and Japan offer 10year visas, and hotels and duty-free retailers accept China’s Alipay and WeChat Pay apps. The travel boom has come to a screeching halt since late January, when the novel coronavirus outbreak hit mainland China, and it could be years before the global tourism industry recovers. To contain the virus, millions of Chinese are hunkering down, flights have been canceled and countries are imposing restrictions on anyone coming from mainland China. The knock-on effects are being felt around the globe. Tour groups and cruise lines are canceling trips because of plummeting demand. International fairs and conferences from Hong Kong to Italy are being shelved. And hotels that are usually teeming with Chinese tourists are sitting empty. Billions of dollars of Chinese spending are at stake The number of Chinese tourists has skyrocketed in recent years. More than 180 million Chinese have passports, compared to about 147 million American passport holders. And when Chinese travel abroad, they spend big bucks. Chinese tourists made 150 million outbound trips in 2018, spending a whopping $277 billion in their travels abroad, according to the United Nations World Trade Organization. Around Asia, the influx of Chinese travelers has been a boon. Last year, the top 10 destinations for mainland Chinese travelers were all in Asia, according to China Outbound Tourism Research. That means places like Thailand, Japan South Korea and Vietnam have a lot to lose from the crippling viral outbreak. Hong Kong and Macao, both major destinations for mainland tourists, will suffer, too. “China is the single largest outbound travel market in the world, in terms of spending,” Matthew Dass, an economist with Tourism Economics, said in a research note earlier this month. Tourism Economics downgraded its 2020 forecast for Chinese departures because of the coronavirus earlier this month. The firm said that if the outbreak lasts longer and is more severe than the 2003 SARS crisis, it could lead to 25 million fewer outbound trips by Chinese travelers this year. That could wipe out as much as $73 billion in spending. The International Civil Aviation Organization said the hardest hit countries will likely be Japan and Thailand. The organization estimated earlier this month that Japan could lose $1.29 billion in tourism revenue, followed by Thailand at $1.15 billion. “This outbreak is beyond anyone’s imagination,” Jane Sun, CEO of Trip.com, told CNN Business on Monday. Trip.com, China’s largest online travel platform, was supposed to release fourth quarter earnings this week, but delayed them until the middle of March. The company also owns and operates Skyscanner and Ctrip. The final numbers are still being crunched, but Sun said the company will “of course” take a hit from the outbreak. She warned that the impact to her company and the travel industry during this quarter “might be significant.” Hotels and airlines face steep losses Marriott said on Thursday that it is experiencing low occupancy throughout the Asia Pacific region because of the outbreak. In Macao, occupancy plummeted to 1% at one point, CEO and president Arne Sorenson said on a call with investors. The semi-autonomous Chinese territory, one of the world’s top gambling hubs, closed casinos for two weeks this month because of the outbreak. A global coronavirus: Travel bans, face masks, and fear In this photo illustration, a woman sprays disinfectant onto her hands in Berlin, Germany, on February 26. As the novel coronavirus spreads across Asia, people have rushed to stock up on sanitation and cleaning products. In major cities like Hong Kong, stores sold out of hand sanitizer, toilet rolls, face masks, disinfecting wipes, and more. Florian Gaertner/Getty Images The novel coronavirus has gone global. What had begun as an outbreak in China is now threatening to become a worldwide pandemic, having reached every continent except Antarctica. Since it was first identified in mid-December, the virus has killed more than 2,800 worldwide. Though the vast majority of those deaths have occurred in Hubei, the province at the center of the initial outbreak, new clusters are fast expanding outside of China, in countries as diverse as Iran, Italy and South Korea. In the past week alone, 20 countries confirmed their first cases of the coronavirus, mostly in Europe and the Middle East. On Wednesday, for the first time, there were more cases reported outside China that inside, according to data from the World Health Organization. Globally, more than 3,200 cases have now been confirmed outside of China, bringing the total number to more than 82,000. As anxiety and fear spreads around the world, international authorities are scrambling to contain the virus. Numerous countries are closing borders, placing cities on lockdown, and implementing stringent quarantine measures; Italy has effectively quarantined 100,000 people. This rise in public fear has seen shops in Italy and other hard-hit regions sell out of medical supplies like face masks -- an echo of the same panic buying that had gripped Asia just earlier this month. And though the WHO has yet to call the outbreak a pandemic, international experts are warning that people should get ready for such an escalation. “Ultimately we expect we will see community spread in this country,” said Nancy Messonnier, a director at the US Center of Disease Control and Prevention. “It’s not so much a question of if this will happen anymore, but rather more a question of exactly when this will happen and how many people in this country will have severe illness.” Demand for travel insurance spikes amid coronavirus outbreak Kenneth Montgomery is the head team physician with the New York Jets, as well as the president and co-founder of OrthoNations, a nonprofit aimed at training surgeons in developing nations around the world. Each year, Montgomery and his group travel to countries like Vietnam, where they’re headed next, to teach medical professionals a range of procedures from shoulder replacement to elbow and wrist arthroscopy. The coronavirus outbreak now threatens their plans. “Normally, if you are planning to go on a trip to China and something like this happens, you postpone your trip,” Montgomery said. However, in this case, “the hospitals are planning on this and we really want to go.” As a precaution, “I instructed everyone to get Researchers at the travel insurance comparison site InsureMyTrip reported a 60% jump in policies sold since the first travel-related case of coronavirus was detected in the U.S. last month. travel insurance,” he said. In general, travel insurance will reimburse you should an unforeseen event happen before or during your trip. That can include medical expenses, having to cancel your plans, lost baggage or even flight delays. OrthoNations president and co-founder, Dr. Kenneth Montgomery, regularly travels with a team of doctors to countries like Vietnam to train medical professionals there. The coronavirus now threatens their upcoming trip. Source: OrthoNations “We expect this growing demand for travel insurance to continue to rise until the coronavirus outbreak stabilizes,” said Meghan Walch, a product manager for InsureMyTrip. Still, in the case of coronavirus, many policy protections may not apply. Canceled flights, quarantined cruises and $30B losses: How coronavirus has upended the travel industry How coronavirus may impact your travel plansMany countries, fearful of an outbreak, have been closing their borders for some or even all travelers. The novel coronavirus outbreak has already upended an entire industry, resulting in canceled flights, resorts on lockdown, and a deadly cruise ship quarantine. With the world bracing for a pandemic, experts say the travel sector should prepare for even more uncertainty ahead. The outbreak is expected to cost the airline industry alone nearly $30 billion. Moreover, the decline in Chinese and other Asian tourists coming to the U.S. “will translate into a loss of $7.7 billion in visitor spending,” according to Adam Sacks, the founder and president of Tourism Economics, an Oxford Economic consulting company for the travel industry. “The impacts are significant indeed; to put it another way, it represents 7.5 million hotel room nights,” said Sacks. “It’s just a massive economic hit in one year.” “The impact is almost certainly going to be larger than what we felt during SARS,” Sacks added. “The main reason for that is that the markets affected, especially China, are so much larger than they were seven years ago.” Airlines expected to take a nearly $30 billion hit Some of the biggest losses will be felt by the airlines, which are expected to lose $29.3 billion in revenue due to the COVID-19 outbreak, according to an initial assessment by the International Air Transport Association (IATA). A vast majority of that revenue loss -- $27.8 billion -- would hit carriers in the Asia-Pacific region. IATA CEO Alexandre de Juniac said that due to the coronavirus, his organization is forecasting the first overall decline in air travel demand since the financial crash of 20082009. “Airlines are making difficult decisions to cut capacity and in some cases routes,” he said in a statement. “This will be a very tough year for airlines.” Just weeks after the outbreak began in Wuhan, China, in late January, major U.S. airlines suspended or canceled flights to the Chinese mainland. Delta, United and American Airlines have all suspended all flights to mainland China through late April -- and American and United have suspended flights to Hong Kong as well. As the virus spread to other parts of the world, Delta also announced it was suspending some flights to South Korea, and all three carriers said they would issue travel waivers for those who have booked flights there. Delta and United also announced they were issuing waivers for flights to Italy, where another cluster of coronavirus cases emerged, through mid-March. The IATA calculated the nearly $30 billion figure based on how the industry was hit after the SARS epidemic, which was characterized by a sharp decline in travel demand for six months followed by an equally quick recovery -- though it’s still unclear if this outbreak will follow a similar path. Hayley Berg, an economist at the flight and hotel booking service Hopper, told ABC News that demand for travel to China is about 40% lower than it was at the beginning of January. Barring any significant changes, Berg said, “we expect this to be the new norm.” The suspension of U.S. flights to China has also had a big impact on the rest of the region, according to Berg, because many flights to Asian destinations connect through China. For example, about half the U.S. flights to Ho Chi Minh City in Vietnam rely on a transfer in China. Saturday, 29 February, 2020 98 ‫ اسفند‬10 ‫ شنبه‬- 171 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ A Society m no co E R YA 8 WWW.AYARWEEKLY.IR AYAREQTESAD@GMAIL.COM Post and Telegraph Museum or Communication y Museum of Communication ‫ وحیده دینداری‬:‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‬ Museum is one of the museums of Tehran province ‫ خسرو مومن هاشمی‬:‫سردبیر‬ located in the former location of Iran Post Office ‫ طال مومن هاشمی‬:‫بخش انگلیسی‬ building. The remodeled Museum of Post collections showcases some of the oldest writing and mail- ‫ طال هاشمی‬:‫مدیر اجرایی‬ ing tools, earliest phones, Morse telegrams, stamps ‫ سمیه روحبخش‬:‫بخش اقتصادی‬ and other communications and telecommunications ‫ رزا مومن هاشمی‬:‫چندرسانه ای‬ tools from mailboxes to satellites. ‫ میدان انقالب‬- ‫ خیابان انقالب‬: ‫ادرس دفتر مرکزی‬ 8 ‫ واحد‬4 ‫ طبقه‬146‫خیابان جمالزاده جنوبی پالک‬ 42694916 :‫ فکس‬- 66907476 :‫تلفن‬ Emphasis on the role of the tourism industry in the economy Referring to the role of the tourism industry in the economy and the importance of this industry two cabinet members emphasized the government’s growing support for the tourism industry and pledged continued support.  Worries about a higher prevalence of coronas have engulfed everyone. Earlier in the week, the director general of the Ministry of Museums told IRNA about the closure of the museums involved in Corona, but the following day he said we should not announce the closure because it is not our closure authority but the Corona Prevention and Fighting Headquarters. Of course, he stressed to the IRNA reporter that our opinion was about to be closed, but no one questioned our opinion. The head of the Secretariat of Travel Services Executive Secretariat in a meeting of the Travel Executive Staff in a speech referring to the readiness of tourism establishments and hotels to prevent the corona outbreak, said: “There have been thoughtful arrangements and the managers of hotels and tourism establishments and personnel of these centers to prevent the corona outbreak. They are ready. Fereidun Mohammadi went on to point out the prevalence of the Corona virus in different provinces and its possible impact on the tourism industry, adding: “We are confident that with the cooperation of all public and private sector agencies this problem will be resolved and we will not have to worry about the Corona outbreak in tourism facilities.” . Mohammadi also announced the readiness of the Travel Services Headquarters to provide qualified services and online responsiveness to travelers and tourists, saying: “For this purpose, the Travel Services Headquarters will be attended by the executives and representatives of member organizations from March 5 to April 5 at the Deputy Gulf Hall. Tourism is formed. He reminded: Managers and representatives of central headquarters devices coordinating travel services responding to questions, criticisms, and complaints from passengers via System 7 online and in two shifts day and night. And handle issues. People now have to believe this claim to be capable of preventing the spread of Corona and travel or preferring to delay Norouz travel. Anti-Corona committee formed in Ministry of Cultural Heritage The Deputy Director of Development of the Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Crafts announced the establishment of an anti-Corona committee at the ministry. Mohammad Khayatian, said the committee was formed by the deputy director of development of the ministry of culture, tourism and handicrafts in the ministry and Alireza Mahmoudi Ashtiani, director of support affairs as secretary, and Ali Haji Shizari, director of human resources and welfare as a member of the anti-corruption committee. Are active. “We have health inspections at the entrance and crossings of the ministry and all the items needed for environmental and personal disinfection are available in various departments of the ministry,” he said in a visit we had with the ministry’s staff today Could not report. Tailors have purchased a number of digital thermometers for continuous monitoring of colleagues in the ministry, as well as ministry physicians and their colleagues go to different departments of the ministry and associate body temperature, the tailors said, referring to preventive measures at the Ministry of Culture, Tourism and Crafts. They check the anthropologist and, if in doubt, send them to medical centers for testing. Corona virus> The official name of “Corvid-1” virus has spread since December last year in Huawei province of China and has so far affected tens of thousands of people and claimed the lives of nearly 6,000 people. The head of the Public Relations and Information Center at the Ministry of Health said: “The number of people with coronary artery disease has been”> 5 in the country so far, with 6 people being discharged and recovered, and 4 people dead. Museum of Islamic Art of Iran, winner of World Architecture Association Award The Museum of Islamic Art of Iran won the thirty-third prize of the World Architecture Associa- tion, designed by students of the Art University. According to ISNA, the Iranian Museum of Islamic Art, designed by students at the University of the Arts, won the thirty-third prize of the World Architectural Society Award (selected by the Arbitration and Selection Group). Mohammad Reza Moghadasi (Master of Architecture student), Mohsen Kheirmand Parizi, Seyed Mohammad Hossein Rahmati, Hanieh Lotfipour, Marjan Mirsharifi, Raha Rasouli and Fatemeh Abedi are among the students of Art University who designed the Museum of Islamic Art in Iran. Winner of the thirty-third award of the Architecture Society Award. Daily disinfection of monuments and tourist attractions of Isfahan Isfahan Province Directorate of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts announced the daily disinfection of historical monuments and tourist attractions in the province in order to combat coronary artery disease. "According to the planning, there are currently around 500 historical and tourism complexes throughout the province at the headquarters for tourists to visit, with daily disinfection and disinfection operations,” Fereidun Allahyari said. It will. " "Fortunately we are in the winter now and domestic and foreign trips are naturally tapering off, so we are trying to think of measures to minimize potential damage from coronary artery disease in these complexes,” he added. Allahyari emphasized: “Since 3 weeks ago, in coordination with Isfahan Health Center, two courses have been organized for staff of monuments and tourist attractions especially in Isfahan and also with coordinated detergents and disinfectants. “The authorities are building and attracting the province." Tehran museums cut working hours due to Coronavirus The director of the museums department announced the reduction of the working hours of the museums of the capital and said: According to the order of the governor, all the museums in Tehran will be active until 9:00. Mohammad Reza Kargar stated: According to the Tehran governor’s circular to reduce the working hours of offices in the capital, active museums in Tehran will continue to operate until 9 pm. Accordingly, Tehran Palace Museums will be on sale from 9am to 8pm and the museums will be open until 9pm. According to him, the order is stable until further notice and conditions improve in Tehran. The talk comes as all talk and consultations on closing the museums under the Ministry of Culture, Tourism and Crafts seem to have remained unanswered, and in the end, Tehran’s governorate was only able to provide a separate order for the offices under its management in the capital. To export. The first announcement of the spread of the Corona virus in the country and the announcement of statements by some cultural and artistic agencies, such as the Ministry of Culture and Islamic Guidance, about the temporary closure of cultural and artistic spaces, although it was announced for several hours that “museums and historical sites under the Ministry of Heritage” Culture, tourism and handicrafts were shut down in Corona-threatened provinces by the end of the week, but less than six hours later, ministry officials made the final decision to close or not open museums under the ministry’s Corona headquarters. - ‫ میدان انقالب‬: ‫ادرس امور شهرستانها و بازرگانی‬ 6 ‫ واحد‬- ‫ طبقه سوم‬- 146 ‫ پالک‬- ‫خیابان جمالزاده جنوبی‬ 6656776 :‫تلفن تماس‬ 09038569702 :‫تماس مستقیم‬ ‫ کار وکارگر‬:‫چاپ‬ ،‫ جاده قدیم کرج‬،‫ بزرگراه فتح‬،‫ تهران‬: ‫ادرس‬ 15 ‫ پالک‬،‫خیابان فتح بیست و یکم‬ 66817316 :‫تلفن تماس‬ Coronavirus driving travel in dustry to edge of cliff The tourism industry is on the brink of collapse, which could stagnate the entire world economy with the unemployment of millions and the loss of trillions of dollars. One of the largest industries in the world, it has a turnover of $ 1.5 trillion and is responsible for the employment of 3 million people. In other words, almost one in every five people on earth works in the industry. “Now, no other part of the economy is as affected by the industry because of the Corona virus.” CNN Business News writes this about the danger of the tourism industry crashing due to the spread of the Corona virus. According to the report, the travel industry has so far been hit hard by travel restrictions, but the cancellation of business and leisure travel is only the beginning. According to experts, the Corona virus is the biggest crisis in the tourism industry since the 9/11 terrorist attack. “The industry is on the brink of collapse,” says Mark Zandi, a senior economist at Modi’s analytics firm. “Corona’s fastest and most direct economic impact has been on the tourism industry.” According to CNN Business, Corona’s impact on the travel industry could seriously harm the entire world economy if the Corona outbreak continues. “It’s a very critical issue,” says Adam Sachs, head of an industry research firm. When you evaluate the effects of Corona on the travel industry, it is more than any other industry in the world. “There is no other industry where one out of every five people works.” Sachs reports on turnover and employment rates for various industries. “The importance of tourism is because it involves different industries, things you might not even think about,” he says. “Apart from airlines and hotels, some of the retailers, restaurants and some of the technology sectors are also involved.” China has suffered most from this, but it’s not just China. In the whole of Asia, the tourism industry is damaged. But in China, 5 million people have passports and travel to different countries. All these trips have now been canceled. Part of the damage was due to the cancellation of business trips and part of the cancellation of excursions. Big companies like Amazon have canceled unnecessary employee trips. The World Association of Travel Businesses has conducted a survey of 5 different businesses. According to the survey, nearly half of these businesses canceled all their trips and meetings. The situation now is comparable to the situation after the September 9th terrorist attack on the United States. Scott Salombrino, head of the trade union of the World Travel Business Union, used the analogy of 9/11 and continues: “The spread of the Corona virus has changed the working conditions of many companies. If it becomes a global epidemic, the tourism industry will lose billions of dollars. “This loss will split the entire global economy.” It’s not just about business and business trips. A survey of nine US adults shows that one in nine people has now changed their travel plan to worry about Corona. “The overall effect depends on how long the corona outbreak will go,” says Adam Sachs, head of a research firm. “The previous health crisis, the SARS virus epidemic, showed that as soon as there were signs of health security, people would start their journeys.” According to CNN Business, millions of people will lose their jobs if this situation continues. Low-income groups in the industry are most at risk, such as hotel workers and restaurant waiters. As these workers are forced to cut their costs and consumption drastically, the impact of the recession will affect the larger global economy as a whole.

آخرین شماره های هفته نامه عیار اقتصاد

هفته نامه عیار اقتصاد 174

هفته نامه عیار اقتصاد 174

شماره : 174
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه عیار اقتصاد 173

هفته نامه عیار اقتصاد 173

شماره : 173
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه عیار اقتصاد 170

هفته نامه عیار اقتصاد 170

شماره : 170
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه عیار اقتصاد 169

هفته نامه عیار اقتصاد 169

شماره : 169
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه عیار اقتصاد 168

هفته نامه عیار اقتصاد 168

شماره : 168
تاریخ : 1398/11/19
هفته نامه عیار اقتصاد 167

هفته نامه عیار اقتصاد 167

شماره : 167
تاریخ : 1398/11/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!