هفته نامه عیار اقتصاد شماره 165 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 165

صفحه بعد

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 165

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 165

‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫جهان یکصدا پاسبان میراث ‬ ‫فرهنگی ایران‬ ‫چهارمژانویهبودکهدونالدترامپ‪،‬رئیس جمهورایاالت‬ ‫متحدهامریکا‪،‬دریکرشته توییتتهدیدجدیدی‬ ‫رامتوجهکشورمانکرد‪.‬البتهجنساینتهدیدبا‬ ‫تهدیدهایقبلی اشمتفاوتبود‪،‬چراکهاینبارصحبت‬ ‫ازفرهنگبود‪.‬‬ ‫دبی برای رونق گردشگری دفاتر‬ ‫جهانی ایجاد می کند‬ ‫‪2‬‬ ‫عیاراقتصاد‪-‬دبیبرایافزایشتوریسمازطریق‪ ۵۰‬دفتر‬ ‫جهانی‪،‬شیخمحمدبنراشدال مکتوم‪،‬طرح هاییرادرطی‬ ‫نشستشورایدبیدرروزسه شنبهاعالمکرد‪،‬جاییکهاو‬ ‫همچنیناهدافتجاریغیرنفتیجدید‪،‬یکصندوق‪AED۱‬‬ ‫میلیارددالریومسکنیارانه ایبرایکارافرینانرافاشکرد‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 165‬شنبه ‪ 28‬دی ‪ -98‬قیمت ‪ 30000‬ریال‬ ‫‪Culture‬‬ ‫گردشگری ایران نیازمند اعتماد سازی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪China uses cutting-edge tech in‬‬ ‫‪cultural heritage protection Page 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪World‬‬ ‫‪Protests take toll on Hong‬‬ ‫‪Kong tourism‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Iran‬‬ ‫‪Iran on the Silk Road, Ancient‬‬ ‫‪Network of Trade Routes‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Society‬‬ ‫‪Iranian author enlisted in final list‬‬ ‫‪of Hans Christian Andersen Award‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات گردشگری با اعالم تهیه طرحی برای مدیریت‬ ‫شرایط پیش امده کشور و کاهش اثرات ان روی گردشگری گفت‪:‬‬ ‫‪ ۵‬محور اصلی برای اعتمادســازی در گردشــگری ایران در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫محمد ابراهیم الریجانــی مدیرکل بازاریابــی و تبلیغات وزارت‬ ‫گردشــگری به خبرنگار مهر گفــت‪ :‬تحلیل و پیــش بینی های‬ ‫کارشناسی از دامنه تاثیرات منفی شرایط به وجود امده بر اقتصاد‬ ‫گردشگری کشور و تمهید برای مقابله با ان‪ ،‬بررسی امار مستند‬ ‫و واقعی از حجم تورها و رزروهای کنسل شده به تفکیک زمان و‬ ‫کشور مبدا‪ ،‬راهکارها و پیشــنهادات برای اجرا در بازه زمانی سه‬ ‫تا پنج ماهه برای مدیریت بحران و بازگشــت به شرایط عادی و‬ ‫ثبات‪ ،‬اقدامات و تدابیر مدیریتی (سیاســی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی) توســط وزارت گردشــگری و ســایر وزارت خانه ها و‬ ‫نهادهای ذینفع متناسب با مدیریت شرایط‪ ،‬زمانبندی‪ ،‬تقسیم کار‬ ‫و تعیین نقش برای هریک از ذینفعان (بخش دولتی‪ ،‬خصوصی‪،‬‬ ‫انجمن ها؛ تشکل ها) به منظور پشــتیبانی مادی‪ ،‬معنوی‪ ،‬فنی و‬ ‫مشاوره ای در اجرای برنامه تبلیغات اعتمادساز گردشگری ایران‬ ‫از جمله رئوس برنامه های اعتمادسازی گردشگری ایران است‪.‬‬ ‫الریجانی افزود‪ :‬پس از کســب اطالعات دقیق از میزان لغو تورها‬ ‫و اینکه برای چه فصلی و از چه مبدایی هستند و با تحلیل دامنه‬ ‫تاثیرات منفی اتفاقات اخیر بر اقتصاد گردشــگری و با اخذ نظر‬ ‫فعاالن بخش خصوصی‪ ،‬بویژه تور اپراتورها و اژانس های ورودی‬ ‫کار؛ ضمن مشــورت با مبادی ذیربط مانند وزارت خارجه و سایر‬ ‫نهادها‪ ،‬نسبت به تهیه برنامه عملیاتی کوتاه مدت برای اجرا در بازه‬ ‫زمانی سه تا پنج ماه اقدام می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری با اشاره به اینکه با‬ ‫شــروع تحوالت اخیر دفتر بازاریابی و تبلیغات ضمن رصد روزانه‬ ‫شــرایط‪ ،‬اقدام به تهیه این برنامه کرده و پیش نویس اولیه طرح‬ ‫‪ ۸۰‬درصدپولگردشگریسالمتکشور‬ ‫بهجیبدالالنمی رود‬ ‫دبیر اجرایی سومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون حدود ‪ ۸۰‬درصد گردش مالی اقتصاد صنعت گردشگری سالمت کشور‬ ‫در دست دالالن است و فقط ‪ ۲۰‬درصد این گردشگران از مجاری قانونی و بی واسطه‬ ‫از خدمات گردشگری سالمت کشور ما استفاده می کنند‪.‬‬ ‫دکتر حمید رضا بیدخوری در پیش نشســت مطبوعاتی ایــن کنگره بین المللی‬ ‫که قرار است فروردین ماه سال اینده در مشــهد برگزار شود افزود‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫مهم برگزاری این کنگره بین المللی ایجاد همگرایی بین مرکز تولید کننده علم و‬ ‫ذینفعان این بخش و همچنین جذب توریسم سالمت از مبدا و ارائه خدمات بهتر در‬ ‫راستای بهره وری عمومی از دستاوردهای علمی کشور در زمینه سلولهای بنیادی‬ ‫و ژنتیک است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نخستین بار است که در این کنگره تالش می شود علم سلولهای‬ ‫بنیادی را با علم ژنتیک پیوند بزنیم اهداف دورنما و دستاوردهای مهم دانشمندان‬ ‫کشور در این زمینه علمی تعریف شده اســت و با هم افزایی زمینه های مشارکت‬ ‫جمعی در گســترش و نواوری این علوم فراهم شود و همچنین پیوندی بین مرکز‬ ‫تولیدکننده این علوم با بهره برداران مســتمر در کشــور و جامعه جهانی به ویژه‬ ‫کشورهای همسایه فراهم شود‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی سومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی گفت‪:‬‬ ‫یکی دیگر از اهداف برگزاری این کنگره بین المللی ایجــاد ارتباط علمی پایدار با‬ ‫به اشترک گذاشتن دستاوردهای علمی با کشــورهای جهان با اولویت کشورهای‬ ‫منطقه است و تاکنون به رغم تحریم و فشــارهای ظالمانه امریکا دانشمندانی از‬ ‫کشورهای المان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬قطر‪ ،‬عمان‪ ،‬هلند‪ ،‬گرجستان و خود‬ ‫امریکا برای شرکت در این رخداد مهم علمی منطقه اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫بخصوص در بخش اقدامات و راهکارها حاضر است افزود‪ :‬منتظر‬ ‫امار و اطالعات دقیق و مســتند از میزان کنسلی تورها و رزروها‬ ‫هســتیم‪ .‬چراکه با اعداد و ارقام ذکر شــده در فضای رســانه ای‬ ‫نمی توان برنامه ریزی کرد ضمن اینکه باید بدانیم دقیقاً چند گروه‬ ‫با چه حجمی در چه زمانی و از کدام کشور لغو شده است و ایا تور‬ ‫قطعی پس از صدور ویزا کنسل شده یا رزروهای اولیه لغو شده اند‬ ‫و یا اینکه تور قطعاً کنسل شده یا کارگزار خارجی درخواست زمان‬ ‫دیگری را کرده است‪ .‬چراکه هریک از این رفتارها پیام هایی با خود‬ ‫دارد که می بایستی متناسب با ان اقداماتی را برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫الریجانی با اشاره به مکاتبه ای که با تشکل های ملی گردشگری‬ ‫انجام شده اظهار امیدواری کرد که نظرات بخش خصوصی نیز به‬ ‫زودی اخذ و این برنامه ها تکمیل می شود همچنین در نظر داریم‬ ‫در هفته اتی طی جلساتی با انجمن ها و تشکل ها و صاحبنظران؛‬ ‫طرح نهایی و تکمیل و مقدمات اجرای ان فراهم شود‪.‬‬ ‫امکانجایگزینیگردشگران‬ ‫هندیوچینیبااروپایی ها‬ ‫رئیس جامعه هتلداران ایران با تاکید بر اعمال سیاست های صحیح برای عبور از شرایط فعلی گردشگری‬ ‫گفت‪ :‬می توانیم گردشگرانی از هند و چین را با اروپایی ها جایگزین کنیم‪.‬‬ ‫جمشید حمزه زاده در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با تایید لغو ‪ ۸۰‬درصد سفرهای ورودی گردشگری‬ ‫از کشورهای اروپایی و امریکایی پس از وقوع حوادث اخیر به ایران گفت‪ :‬این شرایط موقتی است و ما با‬ ‫اعمال سیاست ها و تصمیم ها می توانیم از این بحران عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عبور از شــرایط فعلی تنها با کمک وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫میسر نمی شــود‪ ،‬افزود‪ :‬برای از عبور از این دوران باید تمام ارکان دولت وارد شوند و از بخش خصوصی‬ ‫کمک بگیریم‪.‬‬ ‫حمزه زاده درباره راهکارهایی برای بهبود گردشــگری گفت‪ :‬مهیا کردن شرایط ورود دیگر گردشگران‬ ‫خارجی؛ مانند چینی ها‪ ،‬روس ها و هندی ها به ایران یکی از روش هایی اســت که می تواند بخشــی از‬ ‫خسارت لغو شدن تورهای اروپایی را کاهش دهد‪ .‬کشورهای ذکر شده جمعیت زیادی دارند و قطعا میزان‬ ‫زیادی از شهروندان این کشورها ساالنه به سفرهای خارجی می روند که ایران می تواند مقصد مناسبی‬ ‫برای انها باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر دولت در راستای تسهیل ورود گردشگران این کشورها به ایران تصمیم هایی اتخاذ کند‪،‬‬ ‫بخش خصوصی نیز از ان حمایت جدی خواهد کرد و برای ورود گردشگران این کشورها تمهیدات الزم‬ ‫از جمله بکارگیری سراشپزهای مخصوص این کشورها برای تهیه غذاهای مورد نظر انها را می اندیشد‪.‬‬ ‫حمزه زاده توجه جدی به گردشگر داخلی را در شرایط کنونی الزم دانست و گفت‪ :‬زیرساخت گردشگری‬ ‫خارجی ‪ ،‬گردشگری داخلی است‪ ،‬در همه کشورهای توسعه یافته‪ ،‬در حوزه گردشگری‪ ،‬سفرهای داخلی‬ ‫در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس جامعه هتلداران اضافه کرد‪ :‬گردشگری داخلی زیرساخت های الزم برای گردشگری خارجی را مهیا‬ ‫کرده و از طرف دیگر فرهنگ گردشــگری را به وجود می اورد و بخش گردشگری را اماده برای پذیرش‬ ‫گردشگر خارجی می کند‪.‬‬ ‫حمزه زاده افزود‪ :‬برای توسعه گردشــگری داخلی باید تمام ارکان دولت وارد کار شوند و همه متعهد به‬ ‫تدوین و اعمال سیاست هایی باشند که به توسعه گردشگری کمک کند‪ .‬در این شرایط بخش خصوصی‬ ‫نیز همکاری الزم را انجام می دهد؛ البته این سیاست ها برای توسعه و ترویج گردشگری داخلی باید واقعا‬ ‫به نفع گردشگر باشد یعنی گردشگر باید به نتیجه برسد که استفاده از تورهای گردشگری در مقایسه با‬ ‫این که بدون استفاده تور سفر کند به صرفه تر و حداقل ‪ ۳۰‬درصد ارزان تر است‪.‬‬ ‫مدیرکل بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی‬ ‫و گردشگری در خصوص محور پنجم برنامه تبلیغات اعتماد ساز‬ ‫گردشگری که به زمانبندی و تقسیم کار اشاره دارد گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫اولیه این دفتر یک برنامه پنج ماهه است که از اول بهمن ماه ‪۹۸‬‬ ‫اغاز و تا پایان خرداد ‪ ۹۹‬ادامه می یابد البته در جلسات مشورتی‬ ‫این موضوع به شور گذاشــته خواهد شــد ضمن اینکه چنانچه‬ ‫تامین منابع و تقسیم کار و تعیین نقش هریک از ذینفعان بخش‬ ‫خصوصی و تشــکل ها؛ انجمن ها و بخش های دولتی به درستی‬ ‫شــکل بگیرد و همه باهم با همدلی و اتحاد از این برنامه به لحاظ‬ ‫مادی و معنوی و فنی و مشورتی پشتیبانی کنند‪ ،‬به زودی نه تنها‬ ‫به شرایط ثبات خواهیم رسید بلکه روند رو به رشد دو سال گذشته‬ ‫را هم می توانیم تکرار کنیم‪ .‬این اقدامات با هوشمندی و اتحاد و‬ ‫همدلی و بسیج امکانات و توان موجود و با ایجاد هم افزایی میسر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ازبکستانبیشاز‪ ۶‬میلیون‬ ‫گردشگردارد‬ ‫طبق امارها و گزارشات منتشرشده‪ ،‬بیش از ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر در سال ‪ ۲۰۱۹‬و حدود ‪ ۵‬میلیون‬ ‫نفر در سال ‪ ۲۰۱۸‬به ازبکستان سفر کرده اند‪.‬‬ ‫به تازگی مراسمی با عنوان کارایی اصالحات در حوزه اجتماعی و اقتصادی در سال ‪ ۲۰۱۹‬و چشم انداز‬ ‫ان در سال ‪ ،۲۰۲۰‬با حضور رئیس کمیته دولتی توسعه گردشــگری در مرکز تجاری «پایتخت» شهر‬ ‫تاشکند برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم امار تفصیلی حوزه گردشگری و همچنین اطالعات درباره فعالیت های انجام شده در راه‬ ‫توسعه حوزه توریستی و بخش های خاص جهانگردی‪ ،‬توســعه زیرساخت های حمل و نقل‪ ،‬همکاری با‬ ‫نمایندگی های خارجی جهت جذب سرمایه گذاری‪ ،‬توسعه زیرساخت های جهانگردی در مناطق مختلف‬ ‫کشور و همکاری با کارافرینان در سال ‪ ۲۰۱۹‬ارائه شد‪.‬‬ ‫طبق امار منتشر شده‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۹‬بیش از ‪ ۶.۷۴۸.۵۰۰‬نفر و در سال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪ ۵.۳۴۶.۲۰۰‬نفر به‬ ‫ازبکستان سفر کرده اند‪ .‬بیشتر توریست ها به ترتیب از قزاقستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی و کشــور هند بوده اند‪ ۸۱.۸ .‬درصد از کل گردشگران برای‬ ‫دیدار و زیارت اقوام و دوستان و ‪ ۱۵.۵‬درصد با هدف تفریح به این کشور رفته اند‪.‬‬ ‫در زمینه همکاری در صنعت گردشگری در سال ‪ ،۲۰۱۹‬بیش از ‪ ۱۶۰‬نماینده و ‪۳۰‬رسانه از کشورهای‬ ‫امریکا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬چین‪ ،‬اندونزی‪ ،‬روسیه و غیره برای ارتقای ظرفیت های جهانگردی ازبکستان‬ ‫به این کشور سفر کرده اند‪.‬‬ ‫در کنار روش های کالســیک برای ترویج صنعت گردشگری ازبکســتان برنامه های مدرن و جدید در‬ ‫تبلیغات نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است‪ .‬از ان جمله برپایی مراسم معرفی ظرفیت های گردشگری‬ ‫ازبکســتان از تاریخ ‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۰‬اذر در میدان شــیبویا توکیو (ژاپن) ‪ ۱۳۹۸‬و یک ویدئــو درباره امکانات‬ ‫جهانگردی در ازبکستان نمایش داده شد‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت جشنواره های تفریحی فرهنگی و اجتماعی گوناگون برای جذب گردشگر به ازبکستان‪،‬‬ ‫از ابتدای سال گذشته براساس ویژگی های مناطق مختلف کشــور‪ ،‬جشنواره های مختلفی برگزار شد؛‬ ‫به ویژه اولین نشست جهانگردی زیارتی در بخارا‪ ،‬فستیوال هنری موسیقی بخشی در ترمذ‪ ،‬نشست باستان‬ ‫شناسی (استان سرخان دریا)‪ ،‬جشن های پهلوانی (استان خوارزم)‪ ،‬مسابقات اتوموبیل رانی " مویناک"‪،‬‬ ‫جشنواره موسیقی "عناصر" (جمهوری قراقالپاقستان)‪ ،‬فروشگاه توریستی کشورهای مستقل مشترک‬ ‫المنافع (استان ســمرقند)‪ ،‬انجمن ژئوتوریسم‪ ،‬جشنواره انار (استان قشــقه دریا)‪ ،‬فستیوال موسیقی‬ ‫الکترونیک‪ ،‬جشنواره غذا‪ ،‬کنگره جهانی ذی نفعان و تاثیر گذران (تاشکند)‪.‬‬ ‫‪China uses‬‬ ‫‪cutting-edge tech‬‬ ‫‪in cultural heritage‬‬ ‫‪protection‬‬ ‫‪China’s National Cultural Heritage Ad‬‬‫‪ministration used cutting edge technolo‬‬‫‪gies including satellite remote sensing and‬‬ ‫‪unmanned aerial surveillance to super‬‬‫‪vise and deal with illegal cases in Chinese‬‬ ‫‪cultural heritage protection in 2019, the‬‬ ‫‪administration announced on Thursday.‬‬ ‫‪A total of 15 cities have been covered by‬‬ ‫‪the satellite remote sensing since 2017 and‬‬ ‫‪some illegal cases related to world cultur‬‬‫‪al heritage and revolutionary relics have‬‬ ‫‪been checked and solved, according to a‬‬ ‫‪press conference held by the administration. ‬‬ ‫‪“The approach of satellite remote sensing‬‬ ‫‪is one of the most important methods in our‬‬ ‫‪supervision tasks. According to statistics,‬‬ ‫‪the cases found by satellite remote sensing‬‬ ‫‪have taken up more than half of the number‬‬ ‫‪of total cases in recent years,” said Shi Xue‬‬‫‪mei, director of the supervision division, at‬‬ ‫‪the conference on Thursday. She added that‬‬ ‫‪the administration will further explore the‬‬ ‫‪application of satellite remote sensing and‬‬ ‫‪drone technology in cultural relic protection. ‬‬ ‫‪China’s National Cultural Heritage Admin‬‬‫‪istration was made aware of 21 fire acci‬‬‫‪dents involving cultural relics in 2019, and‬‬ ‫‪the main cause was electrical fire hazards,‬‬ ‫‪occupying 42 percent among the cases. ‬‬ ‫‪The administration appointed four groups‬‬ ‫‪to oversee eight provinces in China in De‬‬‫‪cember 2019 and January 2020, undertaking‬‬ ‫‪random and secret investigations into fire‬‬ ‫‪hazards, safety management issues, and ille‬‬‫‪gal construction behavior regarding key cul‬‬‫‪tural relics and museum units, making sure‬‬ ‫‪the relic protection work goes well during‬‬ ‫‪Chinese New Year, according to Chen Pei‬‬‫‪jun, director general of the administration’s‬‬ ‫‪Department of Supervision.‬‬ ‫تجارت جدید جاده ابریشم چین برابر با ‪ ۱.۳۴‬هزار میلیارد دالر است‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬داده های گمرکی نشان می دهند که تجارت چین با کشورهای شرکت کننده در‬ ‫کمربند جاه طلبانه و ابتکار جاده ( ‪ ) bri‬در سال ‪ ۲۰۱۹‬در حال گسترش بوده و بالغ بر ‪ ۹.۲۷‬هزار‬ ‫میلیارد یوان ( ‪ 1.34‬هزار میلیارد دالر ) است ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تاثیرات پروژه های توسعه‬ ‫بر روی اثار میراث‬ ‫جهانی در شهرها‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬کارشناســان بین المللی در نشست " میراث‬ ‫شــهری در مضامین شــهری ‪ :‬تاثیرات پروژه های توســعه بر‬ ‫روی اموال میراث جهانی در شــهرهای " در دانشگاه کیوشو ‪،‬‬ ‫‪ Fukuoka‬ژاپن در حال انجام است ‪.‬‬ ‫این مرکز با حمایت از مرکز میراث فرهنگی و دانشگاه کیوشو‬ ‫در هم کاری با مرکز میراث جهانی یونسکو تشکیل شده است ‪.‬‬ ‫در جلسات اخیر کمیته میراث جهانی ‪ ،‬گزارش هایی در مورد‬ ‫مواردی وجود دارد که در ان یک الگوی نگران کننده از شرایطی‬ ‫که اماکن میراث در زمینه های شهری را تحت تاثیر قرار می دهد‬ ‫‪ ،‬پدیدار شده است ‪ .‬از این رو ‪ ،‬مورد انتظار و بین المللی است که‬ ‫یک روش برای شناسایی و ارزیابی ارزش های ویژگی های میراث‬ ‫در زمینه های شهری را عمیق تر کند‪ .‬یکی از مسائل مربوط به‬ ‫وضعیت حفاظت از اموال در دوره چهل و سومین دوره کمیته‬ ‫میراث جهانی در باکو ‪ ،‬نیاز مبرم به توسعه راهبردها و راهنمایی‬ ‫برای یکپارچگی بهتر برنامه های مدیریت برای مکان های میراث‬ ‫جهانی در طرح های توسعه شهری و فرایندهای توسعه شهری‬ ‫بود ‪ .‬تصمیمات کمیته میراث جهانــی قبلی همچنین نیاز به‬ ‫پرداختن بهتر به فشارهای توسعه شــهری در و اطراف اموال‬ ‫میراث جهانی را شناســایی کرده اند ‪ .‬برای پاسخگویی به این‬ ‫وظیفه ‪ ،‬دولت ژاپن پیشنهاد میزبانی یک نشست کارشناسان‬ ‫برای بحث و ایجاد یک روش برای حمایت از این ابتکار را داد و‬ ‫کمیته میراث جهانی از این پیشنهاد استقبال کرد ‪.‬‬ ‫متن جایزه یونسکو در سال ‪ ۲۰۱۱‬در مورد چشم انداز شهری‬ ‫تاریخی چهار نــوع ابزار جدیــد را برای از اجــرای اصول ان‬ ‫شناســایی می کند ‪ ( :‬الــف ) ابزارهای تعامل مدنــی ‪ ( ,‬ب )‬ ‫سیستم های تنظیم اطالعات و برنامه ریزی ‪ ) c ( ,‬سیستم های‬ ‫تنظیم و ( ‪ ) d‬ابزارهای مالی ‪ .‬به منظور تمرکز بر مسائل اصلی‬ ‫‪ ,‬کارگاه کارشناســی انــواع مختلفی از ابزارهــا مانند تعریف‬ ‫ویژگی های میراث در بافت شــهری را در نظــر خواهد گرفت‬ ‫‪ .‬ایــن مولفه ها در افزایــش مدیریت تغییر به عنوان بخشــی‬ ‫جدایی ناپذیر از حفاظت شهری و ایجاد دستورالعمل های برای‬ ‫ان حیاتی هستند ‪.‬‬ ‫با درگیر شدن در این مولفه ها ‪ ،‬توسعه بیشتر یک روش خاص و‬ ‫ترویج دستورالعمل های مفصل امکان پذیر خواهد بود ‪.‬‬ ‫این نشست کارشناسان بر روی راه هایی برای ارزیابی تاثیر بر‬ ‫ارزش میراث فرهنگی و میراث پروژه های توسعه در شهرها و‬ ‫پیرامون اموال میراث جهانی در شهرها متمرکز شده است ‪.‬‬ ‫رویکردهای چشم انداز شــهری تاریخی در این زمینه‪ ،‬توجه‬ ‫به کاربرد توصیه برای پرداختن به "تنظیمات گســترده تر" و‬ ‫اجرای توصیه های ‪( HUL‬که در نشست سی و ششم کنفرانس‬ ‫عمومی یونسکو در سال ‪ ۲۰۱۱‬اتخاذ شد) تا "نیاز به ادغام بهتر‬ ‫و چارچوب اســتراتژی های حفاظت از میراث شهری با اهداف‬ ‫بزرگ تر توسعه پایدار کلی …" را نشان دهد‪ .‬این ابزار استاندارد‬ ‫یونســکو به نگرانی ها و تهدیدات تبدیل حوزه های شــهری و‬ ‫تنظیمات ان ها به دلیل توسعه ســریع و کنترل نشده از جمله‬ ‫پروژه های توسعه بزرگ پاسخ می دهد‪ .‬این طرح سیاست های‬ ‫جدید‪ ،‬استانداردها و اصول را برای متعادل کردن فشار فزاینده‬ ‫شهرها بر روی مردم و کره زمین پیشنهاد می دهد و تغییر نگرش‬ ‫به حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی را به منظور فراهم کردن‬ ‫یکپارچگی بهتر حفظ میراث فرهنگی در سیاست های توسعه‬ ‫ملی و شهری مطرح می کند‪.‬‬ ‫پس از نتایج گزارش بر اجرای پیشنهاد توسط کشورهای عضو‪،‬‬ ‫و همچنین بررســی نتیجه چندین بحث و بحث کارشناسان‬ ‫از ســال ‪( ۲۰۱۱‬برای مثال نشســت تخصصی بین المللی در‬ ‫شــانگهای‪ ،‬چین‪ ۲۸ - ۲۶ ،‬مارس ‪ ،)۲۰۱۸‬نیاز روشنی برای‬ ‫ارزیابی تاثیرات تحوالت جدید بر روی میراث در بافت شهری‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫اهداف توسعه پایدار‪ ،‬دستور کار جدید شهری و میراث جهانی‪:‬‬ ‫روابط بین میراث و مسائل شهری پیچیده هستند و به عوامل‬ ‫فرهنگی و اجتماعی و نیز عوامل فرهنگی اشاره می کنند که در‬ ‫رویکرد ‪ ۱۱.۴‬اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (‪ )SDGs‬که‬ ‫در دستور کار سال ‪ ۲۰۳۰‬برای توسعه پایدار تعریف شده اند‪ .‬این‬ ‫هدف دفاع می کند که حفاظت از میراث برای ساختن شهره ای‬ ‫ما "فراگیر‪ ،‬امن‪ ،‬انعطاف پذیر و پایدار" ضروری است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬هیات اجرایی یونسکو در جلسه ‪ ۲۰۶th‬و بعد در چهلمین‬ ‫کنفرانس عمومی‪ ،‬بر اهمیت پیشــنهاد و اجرای ان توســط‬ ‫کشــورهای عضو خصوصاً در زمینه دســتور کار سال ‪،۲۰۳۰‬‬ ‫دستور کار جدید شهر شهری تاکید کرد‪.‬‬ ‫ارزیابی تاثیر ارزیابی تاثیر میراث موجود در موارد پیشنهادها‬ ‫توسعه در و اطراف سایت های میراث جهانی در حال حاضر به‬ ‫عنوان راهنما ارایه شده توسط ‪ ICOMOS‬در سال ‪ ۲۰۰۸‬و به‬ ‫روز رسانی در سال ‪ ۲۰۱۱‬در دسترس است‪ .‬مشخص شده است‬ ‫که یک تمرکز وســیع تر برای ویژگی های میراث در شهرهایی‬ ‫که عوامل شــهری پیچیده مختلف اعمال می شوند‪ ،‬مورد نیاز‬ ‫اســت‪ .‬با تجدید نظر در مورد ارزیابی تاثیر‪ ،‬هم کاری با مرکز‬ ‫میراث جهانی و برای بازبینی راهبردهای ارزیابی برای ارزیابی‬ ‫بهتر تاثیرات بر میراث شهری‪ ،‬نیاز به توسعه روش هایی است‬ ‫که ویژگی ها را شناسایی کرده و قضاوت ارزشی را که مربوط به‬ ‫میراث در زمینه های شهری است ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫براساس این اطالعات ‪ ،‬این کشور از رشد تجاری کل کشور به میزان ‪ ۷.۴‬درصد پیشی گرفته است‬ ‫‪ .‬ژو ژیوو معــاون اداره عمومی گمرک ‪ ،‬گفت کــه بیش از ‪ ۶۰‬میلیارد دالر ســرمایه گذاری در‬ ‫چارچوب کریدور اقتصادی چین ‪ -‬پاکستان وعده داده شده است ‪ .‬همچنین دریک سایت چینی‬ ‫‪ ،‬نزدیک به ‪ ۲۰۰‬معامله برای پروژه های جاده ابریشم جدید به چشم می خورد که ‪ eyes‬توسعه‬ ‫بیشتر که منطقه جین جیانگ چین را با بندر گوادار پاکستان مرتبط می سازد‪.‬‬ ‫جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 165‬شنبه ‪ 28‬دی ‪98‬‬ ‫دبی برای رونق گردشگری دفاتر جهانی ایجاد می کند‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬دبی برای افزایش توریسم از طریق ‪ ۵۰‬دفتر جهانی ‪ ،‬شیخ‬ ‫محمد بن راشد ال مکتوم ‪ ،‬طرح هایی را در طی نشست شورای دبی در روز‬ ‫سه شنبه اعالم کرد ‪ ،‬جایی که او همچنین اهداف تجاری غیر نفتی جدید‬ ‫‪ ،‬یک صندوق ‪ AED۱‬میلیارد دالری و مسکن یارانه ای برای کارافرینان‬ ‫را فاش کرد ‪.‬‬ ‫دبی می خواهد گردشگری خود را افزایش دهد و ‪ ۵۰‬دفتر دولتی در سراسر‬ ‫جهان ایجاد کند تا این کار را انجام دهد ‪.‬‬ ‫شیخ محمد بن راشد ال مکتوم ‪ ،‬حاکم دبی ‪ ،‬طرح هایی را در طی نشست‬ ‫شــورای دبی در روز سه شــنبه اعالم کرد ‪ ،‬جایی که او همچنین اهداف‬ ‫تجاری غیر نفتی جدید ‪ ،‬یک صندوق ‪ AED۱‬میلیارد دالری و مســکن‬ ‫یارانه ای برای کارافرینان را فاش کرد ‪.‬‬ ‫او در تویی تر گفت ‪ " :‬ما … جهت افزایش حضور بین المللی دبی ‪ ،‬از طریق‬ ‫تاسیس ‪ ۵۰‬دفتر در پنج قاره ‪ ،‬به مسیر خود ادامه دادیم " و افزود که این‬ ‫دفاتر " فرصت های تجاری ‪ ،‬توریستی و سرمایه گذاری را ترویج خواهند‬ ‫داد ‪ ،‬در حالی که محصوالت ما ‪ ،‬صادرات فرهنگی و خالق و استعداد انسانی‬ ‫ما را افزایش خواهند داد ‪".‬‬ ‫طبق گفته شیخ محمد ‪ ،‬این شورا همچنین منطقه اینده دبی را راه اندازی‬ ‫کرد که " به توســعه اقتصاد اینده اختصاص خواهد یافــت " و به مرکز‬ ‫تجارت جهانی دبی و مرکز تجارت جهانی دبی متصل خواهد شــد و این‬ ‫مرکز بزرگ ترین منطقه اقتصادی در اینده خاورمیانه خواهد بود ‪.‬‬ ‫شــیخ محمد همچنین جهت افزایش حضور بین المللــی دبی ‪ ،‬از طریق‬ ‫تاســیس ‪ ۵۰‬دفتر در ‪ ۵‬قاره بــرای ترویج فرصت های ســرمایه گذاری ‪،‬‬ ‫گردشــگری و فرصت های ســرمایه گذاری ‪ ،،‬در حالی که محصوالت ما ‪،‬‬ ‫‪ exports‬فرهنگی و خالقانه ما را به اســتعداد انســانی ما ارتقا می دهد‬ ‫‪ ،‬ارایه دادیم ‪.‬‬ ‫در مورد صنــدوق اقتصادی اینده دبــی ‪ ،‬این صندوق از شــرکت های‬ ‫جدیدی پشــتیبانی می کند که می توانند رشد اتی دبی را تقویت کرده و‬ ‫اقتصاد جدید خود را با مشوق های جدیدی از جمله ویزای پنج ساله برای‬ ‫کارافرینان و کاهش قیمت مسکن در حدود ‪ AED۳‬لیره در هر ماه اجاره‬ ‫ماهانه در منطقه ‪ ۲۰۷۱‬تامین کنند ‪.‬‬ ‫دبی همچنین در حال برنامه ریزی برای افزایش تجارت غیر نفتی خارجی‬ ‫تا ســال ‪ ۲۰۲۵‬به ‪ AED۲‬تریلیون دالر در خط بــا ‪ ۵۰‬دفتر جدید در‬ ‫سراسر جهان است ‪.‬‬ ‫شیخ محمد گفت ‪ " :‬برای رسیدن به این هدف ‪ ،‬ما یک تیم برای راه اندازی‬ ‫یک چارچوب لجســتیکی و قانون گذاری جدید برای باز کردن بازارهای‬ ‫جدید تشکیل داده ایم ‪ ،‬چرا که ما برای تبدیل شــدن به سرمایه اقتصاد‬ ‫جدید اماده ایم ‪".‬‬ ‫در دو ماه اینده ‪ ،‬شــورای دبی ‪ ۵۰‬گل جدید برای رســیدن به پنج سال‬ ‫اینده ارائه خواهد کرد‪ .‬رئیس گروه دی پی و ســلطان بن مسئول نظارت‬ ‫بر هدف رهبری یک کمیته که طرحی را برای باز کردن بازارهای خارجی‬ ‫جدید ‪ ،‬توسعه یک سیستم لجســتیک و افزایش رقابت صادرات داخلی‬ ‫ارائه خواهد کرد ‪.‬‬ ‫دبی هدف خود برای جذب ‪ ۲۰‬میلیون بازدیدکننده در ســال ‪ ۲۰۲۰‬را‬ ‫هدف قرار نداد ‪ ،‬با این حال انتظار می رود که در نه ماه اول سال ‪ ۲۰۱۹‬به‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون نفر برسد ‪ ،‬اما انتظار می رود که این رویداد شش ماه نمایشگاه‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬مورد اســتقبال ‪ ۲۵‬میلیون بازدیدکننده از این شهر قرار‬ ‫گیرد ‪.‬‬ ‫چگونه در شرایط اقلیمی و تغییرات شدید اب و هوا به توریسم بپردازیم ؟‬ ‫قطعا شروع متزلزل‬ ‫ً‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫داشته است ‪ .‬در سال جاری بیش از ‪ ۹۵۰‬زلزله‬ ‫در پورتوریکو وجود داشته است و هنوز یک ماه‬ ‫اول به پایان نرسیده اســت ‪ .‬اما با عصر جدید‬ ‫تغییرات اب و هوایــی ‪ ،‬چگونه می توانیم بدون‬ ‫ایجاد اخالل در توازن و اســیب رســاندن به‬ ‫محیط زیست به سفر ادامه دهیم ؟‬ ‫باهاما ‪ ،‬که برای ‪ ۴.۳‬میلیــارد دالر برای تولید‬ ‫ناخالــص داخلی خود به توریســم تکیه دارد ‪،‬‬ ‫هنوز در حال بازیابی خود از طوفانهایی هاریکن‬ ‫می باشــد ‪ .‬هنگامی که اتش لجام گســیخته‬ ‫استرالیا به یک اتش سوزی ‪ ۱.۵‬میلیون دالری‬ ‫تبدیل شدند ‪ ،‬نخست وزیر اسکات موریسون از‬ ‫رهبران امریکا درخواست کرد تا گردشگری را‬ ‫با تنزل درجه هشدار مســافرتی خود تحریک‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫درست دو روز پیش ‪ ،‬دولت ترامپ به درخواست‬ ‫نخست وزیر موریسون برای کاهش هشدارهای‬ ‫مسافرتی به " پایین " که اکنون به حالت عادی‬ ‫بازگشته اســت ‪ ،‬توجه کرد ‪ .‬لقب " داون " به‬ ‫عنوان نتیجه ای از کاشــفان اروپایی متولد شد‬ ‫که به دنبال سرزمینی بودند که در زیر قاره اسیا‬ ‫واقع شــده بود و عموماً به قاره اســترالیا اشاره‬ ‫می کردند ‪.‬‬ ‫این ها مثال هایــی از این هســتند که چگونه‬ ‫تغییر اب و هوا با گردشــگری در تعامل است‬ ‫‪ ،‬یک صنعت جهانی ‪ ۸.۲۷‬تریلیون دالر با نرخ‬ ‫رشد ساالنه ‪ ۹ / ۹‬درصد ‪ .‬بازاریاب های اخالقی‬ ‫مسئولیتی برای ارائه گردشــگری و برندها در‬ ‫صنعت گردشگری در چارچوب تغییر واقعیت‬ ‫اب و هوایی مــا دارند ‪ .‬اما یک روش مناســب‬ ‫برای رسیدن به این هدف وجود ندارد ‪ ،‬و ما به‬ ‫راه حل های ابتکاری نیاز داریم ‪.‬‬ ‫اجازه دهید با تشویق به ســفر شروع کنیم در‬ ‫جاییکه برای شروع خوب است ‪ ،‬بازاریابان باید‬ ‫در مورد جایی که توریســت ها را می فرستند‬ ‫محتاط باشند ‪ .‬ترویج بســته های تعطیالت به‬ ‫اوپن استرالیا زمانی که ملبورن در معرض دود‬ ‫قرار دارد ‪ ،‬مشتریان شما را در معرض خطر قرار‬ ‫می دهد ‪ .‬سایر سفرها ممکن است مقصد را در‬ ‫معرض خطر قرار دهند ‪.‬‬ ‫در سال گذشــته خطوط هوایی جدیدی برای‬ ‫فرستادن توریست به قطب جنوب ایجاد شده اند‬ ‫‪ ،‬و این خطوط هنوز هم وجود دارد ‪.‬‬ ‫کارشناسان می گویند ‪ " :‬تغییر اب و هوا دلیل‬ ‫اصلی افزایش عالقه به قطب جنوب اســت و ما‬ ‫واقعاً نمی دانیم که ایا ایــن منطقه تا به حال با‬ ‫شکوهی است یا نه ‪".‬‬ ‫شرکت های کشتیرانی مسافری از سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫تا کنــون ‪ ۵۳‬درصد افزایش داشته اســت ‪ .‬اما‬ ‫این سفره ای دریایی به شرایط محیطی کمک‬ ‫نمی کنند چرا که هر کشتی معمولی مسافری‬ ‫هــر روز در دریا به اندازه یک میلیون ماشــین‬ ‫دوده تولید می کند ‪ .‬انها فاضالب اولیه سمی را‬ ‫به درون دریای ازاد تخلیه می کنند ‪ .‬ان ها قطب‬ ‫جنوب یا حیات وحش خود را با حضور در انجا‬ ‫انجام نمی دهند ‪.‬‬ ‫در سایر مقاصد شهری ‪ ،‬ســفره ای دریایی نیز‬ ‫اقتصادهای محلی را با تاکتیک های قلدرمابانه‬ ‫خود که وابستگی ایجاد می کنند ‪ ،‬تحت فشار‬ ‫قرار می دهند ‪ .‬با اینکه سفره ای دریایی همچنان‬ ‫در حال افزایش هستند ‪ ،‬اما بازاریابان اگاه از نظر‬ ‫محیطی و اجتماعی باید به دنبال جایگزین های‬ ‫پایدار برای محرک گردشگری باشند که به جای‬ ‫درد به ان کمک می کند ‪.‬‬ ‫"بازاندیشی " جای پای هر یک از بازاریاب های‬ ‫" سفر" در موقعیتی منحصر به فرد برای عادی‬ ‫کردن تفکر یک سفر از نظر جای پای کربن خود‬ ‫قرار دارند ‪ .‬یک مطالعه به وسیله سفر مسیوالنه‬ ‫یک سفر پنج روزه از لندن به غرب فرانسه را به‬ ‫عنوان تولید ‪ ۱۸۳.۵‬کیلوگرم ( ‪ ۴۰۴.۵‬پوند ) ‪of‬‬ ‫محاســبه می کند ‪ .‬این به غذا ( ‪ ۷۷‬کیلوگرم ) ‪،‬‬ ‫خوابگاه ( ‪ ۲۶.۵‬کیلوگرم ) و حمل و نقل ( ‪۱۰۲‬‬ ‫کیلوگرم برای یک پرواز ) تبدیل شده است ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫دولت ژین جیانگ قصد‬ ‫دارد گردشگران بیشتری‬ ‫را جذب کند‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬مقامات محلی گفتند که منطقه خودمختار جین‬ ‫جیانگ متعلق به اوغورها ( ‪ ) Uygur‬قصــد دارد ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫بازدید از گردشگران را امسال در تالش برای تبدیل گردشگری به‬ ‫صنعت محوری برای حمایت از توسعه اقتصادی جذب کند‪ ،‬چرا‬ ‫که این منطقه بطور موثر گسترش تروریسم و افراط گرایی مذهبی‬ ‫را از بین برده است‪.‬‬ ‫ژین جیانگ‪ ،‬که به خاطر زیبایی طبیعی و فرهنگ های گوناگون‬ ‫معروف است‪ ،‬همواره یک مقصد گردشگری برجسته بوده است‪.‬‬ ‫اما برای مدتی‪ ،‬منطقه شــاهد حمالت تروریستی مکرر توسط‬ ‫برخی افراط گرایــان و جدایی طلبان بــود‪ .‬نگرانی های در مورد‬ ‫ایمنی‪ ،‬بسیاری از مسافران را وارد کرده است که برنامه سفر خود‬ ‫به منطقه را کنار بگذارند‪.‬‬ ‫پس از انجام تدابیری بــرای مبارزه با تروریســم و افراط گرایی‬ ‫مذهبی‪ ،‬بیش از سه سال است که حتی یک حمله تروریستی در‬ ‫منطقه صورت نگرفته اســت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬گردشگری که به عنوان‬ ‫شاخص وضعیت اجتماعی ‪ region’s‬شــناخته می شود‪ ،‬رشد‬ ‫کرده است‪ .‬ذاکر‪ ،‬رئیس دولت منطقه ای‪ ،‬هنگام ارائه گزارش کار‬ ‫دولت در روز ‪ ۶‬ژانویه گفت که ژین جیانگ در سال ‪ ۲۰۱۹‬بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون بازدید را از گردشگران دریافت کرد‪.‬‬ ‫او گفت که عــاوه بر ان‪ ،‬این منطقه تــاش می کند تا اطمینان‬ ‫حاصل کند که افراد محلی می توانند از گردشگری بهره مند شوند؛‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬ان ها این فرصت را خواهند داشت تا درامد خود را‬ ‫با مشارکت در توسعه گردشگری افزایش دهند‪.‬‬ ‫رئیس فرمانداری اســتان ایلی‪ ،‬به عالوه استان خودمختار ایلی‪،‬‬ ‫که به دلیل علفزارهای وسیع دره رودخانه ایلی شناخته می شود‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۹‬به طرح توسعه گردشگری اشاره کرد تا از توسعه‬ ‫اینده این صنعت که هنوز پتانســیل عظیمی دارد‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫کند‪ .‬هیات قزاق به میزان ‪ ۵۹.۷‬میلیون بازدید از گردشگران در‬ ‫سال های ‪ ۲۰۱۹‬و ‪ ۴۵‬درصد در سال دریافت کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ " :‬گردشگری به یک نیروی محرک در توسعه پایدار اداره‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬ما قصد داریم از رسانه های اجتماعی برای ترویج‬ ‫بهتر زیبایی و تجارب خود در ایلی استفاده کنیم‪".‬‬ ‫اســتان ‪ Altay‬همچنین شــاهد افزایش ‪ ۴۵‬درصدی شــمار‬ ‫بازدیدها از گردشگران در ســال ‪ ۲۰۱۹‬بود‪ .‬یک کمیسر پلیس‬ ‫نیز گفت که درامد حاصل از توریسم به ‪ ۳۶.۴‬میلیارد یوان (‪5.3‬‬ ‫میلیارد دالر) رسید که ‪ ۶۴.۶‬درصد در سال است‪.‬‬ ‫گفت‪ " :‬ریاست این اســتان که غنی از منابع برفی است‪ ،‬در نظر‬ ‫دارد تا گردشــگری را در زمســتان افزایش دهد که بطور سنتی‬ ‫فصل اوج است‪".‬‬ ‫شهردار این شهر هم گفت که در همان حال‪ ،‬مرکز منطقه ای ‪of‬‬ ‫در حال ساخت یک مقصد ورزشــی بین المللی مشهور در حین‬ ‫ساخت جاده ابریشم بین المللی است که گردشگران را از سراسر‬ ‫جهان جذب می کند‪ .‬این شــهر ‪ ۶۷.۳‬میلیــون بازدید کننده از‬ ‫ژانویه تا اکتبر سال گذشته را در حدود ‪ ۵۰‬درصد در سال دریافت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این منطقه در حال حاضر ‪ ۱۳‬منطقه توریستی با ‪ ۵‬رتبه برتر در‬ ‫چین دارد و ‪ ۱۶‬ســایت دیگر در روند درخواست برای این طرح‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫تاثیر منفی اعتراضات ادامه‬ ‫دارهنگ کنگ بر گردشگری‬ ‫کاخ الحمرا؛ شکوه معماری اسالمی در قلب اسپانیا‬ ‫اسپانیا‪ ،‬یکی از کشورهای اسرارامیز جهان بوده‬ ‫که دارای تاریخی بزرگ و پربار هســت و سبک‬ ‫زندگی در ان ارام و دارای مردمی گرم به شــمار‬ ‫می اید‪ .‬اسپانیا به کشــوری که دارای جشنواره‬ ‫های رنگارنگی هســت در جهان معروف شــده‬ ‫و ســواحل بکرش ســاالنه طرفداران بسیاری را‬ ‫بســوی خود فرا می خوانند‪ .‬ســواحل یاد شده‬ ‫تنها نمونه ای از جاذبه های بکر اســپانیا شمرده‬ ‫می شــوند‪ .‬اســپانیا را می توان دومین کشوری‬ ‫دانست که بعد از‪ ‬ایتالیا‪ ‬باالترین شمار اثار جهانی‬ ‫ثبت شــده را دارد‪ ،‬اثاری که شــکوه تاریخ این‬ ‫سرزمین را به رخ بینندگان داخلی و خارجی می‬ ‫کشند‪ .‬شهر بارسلونا‪ ‬با گروهی از معماری معاصر‬ ‫و همچنین‪ ‬موزه پیکاسو‪ ‬و گالری های متعدد از‬ ‫اثار نام اوران هنر می تواند هر شــیفته این رشته‬ ‫را وسوســه بازدید کند‪ .‬از جمله این موزه ها می‬ ‫توان‪ ‬موزه دل پرادو‪ ‬را نام برد که از غنی ترین موزه‬ ‫های هنر دنیا شمرده می شود‪ .‬ناگفته نماند‪ ،‬این‬ ‫کشور در رشته فوتبال و تیم هایی چون بارسلونا‬ ‫و رئال مادرید همیشــه حرف هایی جدی برای‬ ‫گفتن داشته و دارد و رشــته هایی چون اسکی‪،‬‬ ‫شنا‪ ،‬بسکتبال‪ ،‬تنیس‪ ،‬تنیس روی میز و دوچرخه‬ ‫سواری طرفداران بسیاری را برای خود دست و پا‬ ‫کرده اند‪ .‬ما می خواهیم در این مطلب شــما را به‬ ‫تماشــای یکی از جذابیت های دیدنی این کشور‬ ‫تحت نام‪ ‬کاخ الحمرا اسپانیا‪ ‬دعوت کنیم‪ ،‬پس با‬ ‫ما در تور مجازی کاخ الحمرا گرانادا همراه باشید‪.‬‬ ‫قصر الحمرا‬ ‫در شــهر گرانادا و منطقه اندلس مجموعه ای از‬ ‫بناهای تاریخی قرار دارد که یکی از برترین اماکن‬ ‫محبوب در این کشــور نامیده می شود‪ .‬به جرات‬ ‫می توان‪ ‬کاخ الحمرا اسپانیا‪ ‬را برجسته ترین اثر‬ ‫دوره رنسانس در اسپانیا و شمال افریقا و یکی از‬ ‫برجسته ترین های جهان اسالم برشمرد‪ .‬از نظر‬ ‫برخی نظریه پردازان گمان مــی رود که نام این‬ ‫بنای عظیم از نام موســس ان یعنــی محمد ابن‬ ‫االحمر برگرفته شــده و گروهی هم عقیده دارند‬ ‫چون این مجموعه از خشت های خشک شده در‬ ‫زیر نور خورشید بنا شده‪ ،‬به این نام معروف شده‬ ‫است‪ .‬زمان تاســیس کاخ الحمرا گرانادا به عصر‬ ‫فرمانروایی االحمر و جانشینان او برمی گردد‪.‬‬ ‫بخش های داخلی قصر الحمرا‬ ‫کاخ الحمــرا اســپانیا از چندین بخــش داخلی‬ ‫تشکیل شده که هر کدام در دوره ای به ساختمان‬ ‫اصلی اضافه شده اند‪ .‬قســمت های‪ ‬کاخ الحمرا‬ ‫گرانادا‪ ‬شامل شبســتان‪ ،‬بارگاه و حرمسرا بوده و‬ ‫همچنین این کاخ دارای باغ های پلکانی و قلعه هم‬ ‫هست‪ .‬قسمت اعظم کاخ الحمرا اسپانیا شبستان‬ ‫هست که مناسب سفیران و میهمانان ویژه بوده و‬ ‫از تزئینات فراوان‪ ،‬اتــاق های متعدد‪ ،‬حیاط های‬ ‫انباشه از گل و همچنین استخری که در دو طرف‬ ‫ان گلکاری های زیبا دیده می شوند‪ ،‬تشکیل می‬ ‫شود‪ .‬اتاق ســفرا هم یک تاالر چهار گوش بزرگ‬ ‫بوده که با گنبدی چوبــی خودنمایی می کند‪ .‬در‬ ‫کل‪ ،‬باید گفت که این بنا به نوعی درونگرایی شده‬ ‫و تزئینات درون ان خیلی بیشتر از بیرون هستند‪.‬‬ ‫فراوانی اب در قصر‬ ‫معماران و ســازندگان این مکان چون از‬ ‫صحرانشــینان بودند‪ ،‬اب در زندگیشان‬ ‫نقش مهمی داشــته و به همین دلیل‪ ،‬در‬ ‫جای جای این کاخ چشــمه و اب نما قرار‬ ‫داده اند‪ .‬فــواره‪ ،‬اب نمــا و حوضچه های‬ ‫متعدد بــه زیبایی محوطــه‪ ‬کاخ الحمرا‬ ‫گرانادا‪ ‬افزوده و همچنین باعث شده تا گل‬ ‫ها و گیاهان به محیط سرسبزی و طراوت‬ ‫بخشند و گشت و گذار را برای عالقمندان‬ ‫دلچسب تر کنند‪.‬‬ ‫دیوارهای داخلی و سنگ نوشته ها‬ ‫شکوه معماری اســامی با طرح های اسلیمی و‬ ‫سنگ نوشته های عربی و گل و بته حک شده بر‬ ‫دیوارهای داخلی‪ ،‬بخوبی بیانگر این اســت که در‬ ‫دوران اسالم چه حکومت مقتدری بر این سرزمین‬ ‫تسلط داشت‪ .‬از زیباترین تزئینات این بنا می توان‬ ‫به کاشــی های رنگی و طرح های هندسی اشاره‬ ‫کرد که متاسفانه‪ ،‬هنرمندانشان نامعلوم هستند‬ ‫و با اطمینان نمی توان از هنرمندی مشخص نام‬ ‫برد‪ ،‬ولی می توان با قطعیت گفت که این مجموعه‬ ‫در دوران فرمانروایی االحمــر و خلفای پس از او‬ ‫تاسیس شده است‪.‬‬ ‫معماری کاخ‬ ‫هر چقدر ظاهر و نمای خارجی قصر ساده دیده می‬ ‫شود‪ ،‬داخل ان کامال برعکس به تزئینات گوناگونی‬ ‫مزین شده است‪ ،‬تزئیناتی چون گچبری‪ ،‬کاشیکاری‪.‬‬ ‫دیوارها با کلمات قرانی و خط کوفی که قداســت‬ ‫اسالمی را بخوبی به نمایش گذاشته اند‪ ،‬زینت داده‬ ‫شده و تزئینات سقف استالگمیت های غارها را در‬ ‫ذهن تداعی می کنند‪ .‬از چهار ســو‪ ،‬این عمارت با‬ ‫طاق هایی همراه با ستون های اذین بسته از گچبری‬ ‫خاصی که به شکل تور بافت کنده کاری شده‪ ،‬احاطه‬ ‫شده اســت‪ .‬این طاق ها نیز با نوشته های قرانی به‬ ‫زیبایی هنر اسالمی را به رخ تماشاگران می کشند‬ ‫و درست در مرکز محوطه‪ ،‬حوض کوچکی سوار بر‬ ‫چند شیر سنگی توجه تماشاگران را به سوی خویش‬ ‫فرا می خواند‪ .‬گویی‪ ‬کاخ الحمرا اسپانیا‪ ‬تجسمی از‬ ‫افسانه هزار و یک شب اســت که به زیبای به منصه‬ ‫ظهور رسیده و عالقمندان را به زیبایی جذب خود‬ ‫می کند و به حق‪ ،‬شاهکاری از معماری اسالمی در‬ ‫اروپا حساب می شود‪ .‬کاخ الحمرا یادگاری ارزشمند‬ ‫از خالقیــت و معماری بوده که با گذشــت قرن ها‬ ‫همچنان جاذبه ای گرانقدر است و چون نگینی سرخ‬ ‫بر پیشانی کشور اسپانیا می درخشد‪.‬‬ ‫تعداد بازدیدکنندگان در هنگ کنگ در نیمه دوم سال گذشته در‬ ‫بحبوحه درگیری ها بین پلیس و معترضین ضد دولتی نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫هیات توریسم هنگ کنگ روز چهارشنبه گفت که شمار کسانی‬ ‫که از مرکز مالی اســیا بازدید می کنند ‪ ،‬در مــاه ژوئیه به عنوان‬ ‫اعتراض علیه قانون پیشــنهادی که اجازه اســترداد به چین را‬ ‫می دهد ‪ ،‬اغاز شد ‪.‬‬ ‫در شش ماه اخر سال ‪ ، ۲۰۱۹‬شمار بازدیدکنندگان تا ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫در برابر مدت مشابه ســال قبل کاهش یافت ‪ .‬به طور کلی ورود‬ ‫تازه واردها به ‪ % ۱۴‬برای کل ســال کاهش یافت ‪ .‬اعتراضات در‬ ‫میان دســتگیری های جمعی توسط پلیس از دســت رفته و از‬ ‫انجا که مخالفان اصلی در انتخابات شورای منطقه در ماه نوامبر‬ ‫پیروز شدند‪.‬‬ ‫اقتصاد هنگ کنگ به رکود اقتصادی ســقوط کرد ‪ ،‬شهرت ان به‬ ‫عنوان یکی از امن ترین شهرهایی که خشونت را لکه دار کرده بود‪،‬‬ ‫بیشتر به واسطه خشم نســبت به تخطی از حقوق شناخته شده‬ ‫توسط مستعمره سابق بریتانیا در زمانی که پکن در سال ‪۱۹۹۷‬‬ ‫کنترل را به دست گرفت ‪ ،‬لکه دار شد ‪ .‬قانون استرداد به تصویب‬ ‫رســید ‪ ،‬اما جنبش اعتراضی به معنای درخواســت دموکراسی‬ ‫بیشتر و تحقیق در مورد تاکتیک های پلیس بود ‪.‬‬ ‫پاول چان ‪ ،‬دبیر مالی مالی ‪ ،‬روز دوشــنبه بــه انجمنی گفت که‬ ‫رشد اقتصادی دولت برای ســال ‪ ۲۰۱۹‬به ‪ ۱.۳-‬درصد کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬که افت شــدیدی برای مرکز تجارت ‪ ،‬سفر و امور‬ ‫مالی خواهد بود ‪.‬‬ ‫گردشگری ‪ ،‬صنایع دستی و خرده فروشی بیش ترین خسارت را‬ ‫متحمل شدند ‪ ،‬با افزایش ‪ ۲۶‬درصدی در اکتبر و نوامبر در برابر‬ ‫همین ماه در سال ‪. ۲۰۱۸‬‬ ‫با این حال رئیس بخش گردشــگری‪ ،‬در یک خبر منتشــر شده‬ ‫در روز چهارشــنبه اعالم کرد که او " اعتماد به نفس " در حالت‬ ‫ارتجاعی هنگ کنگ را دارد و به عنوان یک مقصد سفر در سطح‬ ‫جهانی درخواست اســتیناف می دهد ‪ .‬این هیات گفته است که‬ ‫رویداده ای تبلیغاتی و پیشنهادها ویژه ای را برای پوشش هتل ها‬ ‫‪ ،‬پروازها ‪ ،‬خرید و جاذبه های گردشگری راه اندازی کرده است ‪.‬‬ ‫در یکی دیگر از نشانه های استرس ‪ ،‬این اعتراض ها شهر را تحت‬ ‫نظارت قرار داده اند ‪ .‬در روز ‪ ۲۵‬ژانویه ‪ ،‬در میان جوامع چینی در‬ ‫سراسر جهان تعطیل شد و این روز در تاریخ ‪ ۲۵‬ژانویه برگزار شد ‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون اماده ارائه تسهیالت به پروژه های گردشگری گیالن‬ ‫مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون گیالن در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی این استان از امادگی بانک توسعه تعاون برای ارائه‬ ‫تسهیالت به پروژه های گردشگری و صنایع دستی خبر داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشنهاد تخصیص بنزین‬ ‫سفر برای گذر بخش‬ ‫گردشگری از تهدید‬ ‫رییس جامعه هتلداران اســتان فارس با اشــاره به لغو‬ ‫برخی تورهای گردشگری خارجی در پی تحوالت اخیر‪،‬‬ ‫پیشنهاد داد که دولت با پیش بینی سهمیه بنزین سفر‬ ‫برای نوروز ‪ ،۹۹‬توطئه های خارجی علیه گردشــگری‬ ‫ایران را خنثی کند‪.‬‬ ‫حسن سیادتان گفت‪ :‬افزایش تنش ها در روزهای اخیر‬ ‫باعث شده حدود ‪ ۷۰‬درصد تورهای گردشگری خارجی‬ ‫به این استان لغو شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بسیاری از تورهای گردشگری خارجی‬ ‫به استان فارس در اردیبهشت گذشته به دلیل همزمانی‬ ‫با ماه مبارک رمضان کنسل و به فروردین و اردیبهشت‬ ‫سال اینده موکول شد که در پی رخدادها و تنش های‬ ‫اخیر ان نیز کنسل شده است‪.‬‬ ‫رییس جامعه هتلداران اســتان فارس بــا بیان اینکه‬ ‫سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نیز بر گردشگری‬ ‫داخلی تاثیر زیادی گذاشــته اســت‪،‬گفت‪ :‬دولت باید‬ ‫ســهمیه ای برای نوروز ‪ ۹۹‬در نظر بگیــرد تا بتوان در‬ ‫زمانی که با کاهش تورهای خارجی مواجه شــده ایم‬ ‫رونق گردشگری داخلی در ایام نوروز پیش رو رمقی در‬ ‫پیکر رنجور گردشگری بدمد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه گردشــگری فارس در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود بیان کرد‪ :‬الزم است برای رونق گردشگری‬ ‫مذهبی ایران و به ویژه اســتان فارس نیز کاری انجام‬ ‫شــود چرا که در ماه های رمضان‪ ،‬محــرم و صفر اعزام‬ ‫تورهای گردشگری خارجی و اروپایی به ایران کاهش‬ ‫چشمگیری پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایین مذهبی و عزاداری های ایام محرم و‬ ‫صفر و همچنین ماه مبارک رمضان از جمله ظرفیت های‬ ‫ممتاز ایران و استان فارس است که می توان از ان برای‬ ‫افزایش تعداد گردشگر خارجی در این ایام بهره برد‪.‬‬ ‫سیادتان بیشترین تعداد گردشــگران خارجی استان‬ ‫فارس را متعلق به کشــورهای المان‪،‬فرانســه‪ ،‬هلند و‬ ‫ایتالیا عنوان کرد و گفت‪ :‬تعداد سفر گردشگران خارجی‬ ‫به این اســتان در پی رخدادهای اخیر به شدت کاهش‬ ‫یافته و اگر با این شرایط پیش رود و با توجه به سهمیه‬ ‫بندی و گرانی نرخ بنزین گردشگری داخلی نیز در ایام‬ ‫نوروز کاهش چشــمگیری خواهد داشــت و در پی ان‬ ‫صنعت گردشگری اســتان فارس ضربه سنگینی می‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬وزارت میراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی باید از هم اکنون فکری برای اختصاص‬ ‫بنزین ســفر در ایام نوروز کرده و طرح های تشویقی و‬ ‫ترغیبی برای گردشگران داخلی در فروردین ‪ ۹۹‬در نظر‬ ‫بگیرد تا شــاید وضعیت کنونی گردشگری التیام یافته‬ ‫و تبلیغات منفی رسانه های خارجی نیز خنثی شود‪.‬‬ ‫رییس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه سخنان‬ ‫خود گفت‪ :‬طرح اختصاص صندلی ویژه گردشگری در‬ ‫پروازهای داخلی از ســوی جامعه هتلداران به وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی ارایه شده‬ ‫است تا زمینه ایجاد سفر ارزان قیمت برای گردشگران‬ ‫داخلی مهیا شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در قالب این طرح که اکنون در حال بررسی‬ ‫است در هر هواپیما ‪ ۱۰‬صندلی برای گردشگران داخلی‬ ‫در نظر گرفته خواهد شد که از تخفیفات کافی در پرواز‬ ‫و اقامت و ‪ ...‬بهره مند می شــوند که با اجرای این طرح‬ ‫قطعا گام مهمی در توســعه گردشــگری کشور ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سیادتان در ادامه از دولت‪ ،‬ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫و اداره مالیات و داریی درخواســت کرد که برای رونق‬ ‫حوزه گردشــگری ورود پیدا کرده و مشوق هایی را در‬ ‫نظر بگیرند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تاکنون در پی کاهش تعداد گردشگران داخلی‬ ‫و خارجی در استان فارس تعدیل نیرویی در بدنه جامعه‬ ‫هتلداران استان فارس انجام نشده است اما اگر این روند‬ ‫تداوم داشته باشد ناگزیر این اتفاق رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫رییس جامعه هتلداران استان فارس با بیان اینکه اکنون‬ ‫امنیت خوبــی برای حضور گردشــگران در همه جای‬ ‫کشــور وجود دارد افزود‪ :‬تبلیغات رسانه های خارجی‬ ‫باعث ایجاد جو بدبینی علیه کشــور شده که می توان‬ ‫با اقداماتی ازجمله تبلیغات رسانه های داخلی و حضور‬ ‫فعاالن گردشگری اســتان فارس و کشور در نمایشگاه‬ ‫های بین المللی‪،‬تبلیغات سوء را خنثی کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دو فصل اوج سفر گردشگران خارجی به استان‬ ‫فارس وجود دارد که فروردین ‪،‬اردیبهشت‪،‬مهر و ابان‬ ‫ماه است و باید برای فصولی غیر از این ایام نیز تالش کرد‬ ‫که تعداد گردشگران در سایر زمان ها در طول سال نیز‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫سیادتان اظهار داشت‪ :‬رسانه ها می توانند به دور از سیاه‬ ‫نمایی به رونق گردشــگری این اســتان کمک شایانی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش میراث اریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی گیالن‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫گیالن گفت‪« :‬اماده انعقاد تفاهم نامه مشترک میان اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫گیالن و بانک توسعه تعاون به دنبال ارائه تسهیالت ارزان قیمت و ارائه یارانه به‬ ‫پروژه های گردشگری و فعاالن صنایع دستی استان هستیم‪».‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 165‬شنبه ‪ 28‬دی ‪98‬‬ ‫رونق گردشگری‪ ،‬وابسته به حمایت دولت است‬ ‫صنعت گردشگری استان یزد و بویژه گردشــگری خارجی‪ ،‬این روزها حال و روز‬ ‫خوشی ندارد اما در صورت حمایت دولت از این صنعت‪ ،‬بازگشت به رونق گذشته‬ ‫دور از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫تحریمهای ظالمانه امریکا و به دنبال ان اسالم هراسی و ایران هراسی دشمنان این‬ ‫اب و خاک در سالهای گذشته‪ ،‬موجب شــد تا بخش گردشگری خارجی در ایران‪،‬‬ ‫تحت تاثیرات هرچند کمرنگ انها قرار گیرد‪.‬‬ ‫اما امنیت موجود در کشور و حمایت های دولت موجب شد تا فعاالن و گردشگران‬ ‫خارجی‪ ،‬مجاب به حضور در ایران شوند و تحت تاثیر تبلیغات مخرب دیگران قرار‬ ‫نگیرند و پس از حضور هم اطمینان حاصل کردند که ایران اســامی‪ ،‬با مردمانی‬ ‫مهربان و مهمان نواز‪ ،‬امینت الزم را دارد و انچه گفته شده و می شود فقط تبلیغات‬ ‫دشمنان این کشور است‪.‬‬ ‫در هفته های اخیر نیز اتفاقاتی در کشــور رخ داد که زمینه را برای ماهی گرفتن از‬ ‫اب گل الود برای دشمنان همیشگی این مرز و بوم فراهم ساخت که از ان جمله می‬ ‫توان به سقوط ناخواسته هواپیمایی اوکراینی اشاره کرد‪.‬‬ ‫این اتفاق ناگوار که دل همه ما ایرانیان را به درد اورد موجب شــد تا دوباره سفر به‬ ‫ایران تحت الشعاع بوقهای تبلیغاتی دشمنان قرار گیرد و با سوء استفاده از سقوط‬ ‫هواپیمایی اوکراینی‪ ،‬اینطور وانمود کنند که زمین و اسمان ایران‪ ،‬امن نیست که‬ ‫متاســفانه این تبلیغات منفی‪ ،‬تاثیرات نامطلوبی بر صنعت گردشگری ایران باقی‬ ‫گذاشت که قطعا پایدار نخواهد بود و گردشگری در ایران باز هم رونق گذشته خود‬ ‫را باز خواهد یافت‪.‬‬ ‫استان یزد که شهر یزد را بعنوان شهر جهانی در دل خود دارد و در مثلث گردشگری‬ ‫ایران (فارس‪ ،‬اصفهان و یزد) واقع شده نیز متاثر از این اوضاع‪ ،‬تحت تاثیر قرار گرفته‬ ‫و انطور که گفته شده حضور گردشــگران خارجی در این استان به شدت کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫انطور که فعاالن بخش گردشــگری اســتان یزد می گویند بخش قابل توجهی از‬ ‫پروازهای خارجی به مقصد این استان کنسل شــده و انها خواستار حمایت دولت‬ ‫برای عبور از این بحران هستند‪.‬‬ ‫نائب رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان یزد به خبرنگار ایرنا گفت‪:‬‬ ‫وضعیت گردشگری امروز ما چندان مناسب نیست و برخالف یک دهه گذشته که‬ ‫گردشــگری در ایران و بخصوص یزد با توجه به قرار گرفتن این اســتان در مثلث‬ ‫طالیی همراه با اصفهان وشیراز‪ ،‬رشــد ‪ ۲‬چندانی داشت و تاسیسات گردشگری(‬ ‫هتل و رستورانها ودفاترخدمات مسافرتی)و بخش نیروی انسانی مثل راهنمایان تور‬ ‫در دهه گذشته رشد خوبی را تجربه کردند‪ ،‬این روزها متاسفانه رونق قبل را ندارد‪.‬‬ ‫" محمد مهدی رجایی فرد" با بیان اینکه متاســفانه اتفاقات چند ســال گذشته و‬ ‫بخصوص اتفاقات اخیر وضعیت گردشگری را متزلزل کرد افزود‪ :‬تحریمهای امریکا‬ ‫و فرمان مهاجرتی علیه ایران همراه با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته رخ داده باعث‬ ‫این وضعیت و اتفاقات شد‪.‬‬ ‫وی در مورد نخستین اتفاق رخ داده گفت‪ :‬اســام هراسی در منطقه ای که ما در‬ ‫ان زندگی می کنیم و با حضور نیروهای داعش و دیگر گروههای تروریستی‪ ،‬مورد‬ ‫توجه دشمنان اسالم قرار گرفت و باعث شد گردشــگران کمتری به خاورمیانه و‬ ‫ایران سفر کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروزه بحث ایران هراســی بیشتر شده و به این سمت می رود که‬ ‫ایران هراسی و اسالم هراسی موجب عدم حضور گردشگران در ایران شود؛ ضمن‬ ‫انکه سقوط هواپیما هم موجب شد تا پروازهای خارجی از مبدا به ایران لغو شود و‬ ‫این در حالیست که هر گردشگر اولین چیزی که انتخاب می کند پرواز مستقیم از‬ ‫مبدا به مقصد است که اگر قرار باشد این اتفاق رخ ندهد گردشگر به نوعی از حضور‬ ‫در کشور دیگر منصرف میشود‪.‬‬ ‫زمان اجرای یک قانون بین المللی برای گردشگران فرا رسیده است‬ ‫همراه با افزایش اخبار مربوط به سورفتار و بدرفتاری‬ ‫با گردشــگران‪ ،‬شــهرها قوانین و مقررات را افزایش‬ ‫می دهند ‪.‬‬ ‫روبرتو ‪ ،‬مدیر کل موسســه اســتوریا در امستردام ‪،‬‬ ‫شــاهد افزایش تعداد گردشگران در شــهر خود به‬ ‫میزان چندیــن میلیون نفــر در کم تــر از یک دهه‬ ‫بوده است ‪ .‬امستردام شهروند ساکن ‪ ۰۰۰ ،۸۷۳‬دارد‬ ‫‪ .‬امسال پیش بینی می شود که نزدیک به ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫بازدیدکننده دارند ‪.‬‬ ‫امستردام با این ارقام دســت و پنجه نرم می کند ‪ ،‬اما‬ ‫فکر می کند که هجوم توریست ها تنها مشکل نیست‬ ‫‪ ،‬بلکه روشــی اســت که این بازدیدکنندگان رفتار‬ ‫می کنند ‪ .‬و از این موضوع راضی نیست ‪.‬‬ ‫او به چندین نمونه از افرادی اشــاره کرد که بر روی‬ ‫پله های ســاختمان های تاریخی غــذا می خوردند و‬ ‫اشــغال های خود را در پشــت ان جا می گذاشتند ‪،‬‬ ‫و گردشــگران با لباس مقادیر فراوانی پوســت را در‬ ‫کلیساها و مکان های مقدس به نمایش می گذاشتند و‬ ‫گردشگرانی که در مسیرهای دوچرخه سواری مشخص‬ ‫پرسه می زدند انگار که مسیرهای پیاده پیاده بودند ‪.‬‬ ‫‪ Payer‬گفت که او تــاش نمی کند مردم را از امدن‬ ‫به هلند منصرف کند ‪ ،‬اما او همچنین به طور کامل از‬ ‫بی سوادی و رفتار مســتانه و که مشاهده کرده است‬ ‫تغذیه می کند ‪.‬‬ ‫همانطور که شهرهای اروپایی با های بین المللی ارزان‬ ‫و افزایش در گزینه های اقامــت به لطف موج بیش از‬ ‫گردشگری خطوط هستند ‪ ،‬تعداد حوادث مربوط به‬ ‫رفتار غیرقابل قبول نیز افزایش یافته است ‪ .‬در نتیجه‬ ‫افرادی وجود دارند که بر روی الله در هلند پای کوبی‬ ‫می کنند در حالی که تالش می کنند سلفی را در مزارع‬ ‫بگیرند ‪ ،‬مســافران نفرت انگیز با دست زدن به ان ها ‪،‬‬ ‫مجسمه های قیمتی را از بین می برند و در حال تعقیب‬ ‫در ژاپن برای گرفتن عکس هســتند ‪ .‬متاسفانه اینها‬ ‫همه داستان های حقیقی هستند ‪.‬‬ ‫ایده دستورالعمل برای مسافران چیز جدیدی نیست ‪،‬‬ ‫اما به عنوان داستان هایی از افزایش سورفتار مسافرتی‬ ‫‪ ،‬شــهرها قوانین و مقررات را افزایــش می دهند ‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ، ۲۰۱۸‬رم قانونی را تصویب کــرد که مردم را‬ ‫از شــنا کردن در فواره ها و نشســتن بر روی پله های‬ ‫بناهای تاریخی تاریخی منع می کرد ‪ .‬چیزی که مایه‬ ‫تاسف است این است که مسافران باید به او بگویند با‬ ‫فواره تروی به مانند یک استخر کودکان رفتار نکنند ‪.‬‬ ‫در کرواسی ‪ ،‬یک کد رفتاری برای پوشیدن لباس در‬ ‫مکان های تاریخی معرفی شــد ‪ .‬این کشور همچنین‬ ‫نوشــیدن عمومی را ممنوع کرده اســت ‪ .‬امستردام‬ ‫همچنین در حالی که سعی می کند رفتار خشن خود را‬ ‫کاهش دهد ‪ ،‬در نوشیدن عمومی سختگیری می کند ‪.‬‬ ‫این تنها اروپا نیست که با مسائل رو به رو است ‪.‬‬ ‫چند نکته درباره مقاوم سازی صنعت گردشگری و خروج از بحران‬ ‫در دنیای گردشــگری لغو تورهای ورودی اگرچه یــک اتفاق تلخ برای‬ ‫جوامع میزبان گردشــگر اســت اما یک امر طبیعی در عرصه سیاسی و‬ ‫اقتصادی همه کشــورهای دنیاســت بنابراین باید راههای خروج از ان‬ ‫را پیدا کرد‪ .‬‬ ‫عضو هیئت علمی پژوهشــکده حکمت در یادداشــتی کــه ان را در‬ ‫اختیار‪ ‬خبرگزاری مهر‪ ‬قرار داده اســت نوشت‪ :‬شــواهد در دنیا نشان‬ ‫می دهد که گردشــگری صنعتی شیشه ای و بسیار شــکننده است و به‬ ‫شدت تحت تاثیر تحوالت بیرونی خود قرار می گیرد‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫تحوالتی که معموالً این صنعت را در کشــورهای مختلــف دنیا دچار‬ ‫چالش کرده‪ ،‬تحوالت سیاسی و تبعات امنیتی ناشی از ان در کشورهای‬ ‫گردشگر پذیر است‪.‬‬ ‫شاهد مثال کشور ترکیه است که همزمان با بحران های امنیتی و حمالت‬ ‫متعدد تروریســتی به وجود امده به ویژه در سال های ‪ ۲۰۱۵‬و ‪ ۲۰۱۶‬و‬ ‫همچنین کودتای نافرجام در ان کشــور و به دنبال ان تیرگی روابط با‬ ‫غرب‪ ،‬مهم ترین منبع اقتصادی کشور ترکیه را که صنعت گردشگری بود‬ ‫تحت تاثیر قرار داد و این کشور را با بحران جدی جذب گردشگر مواجه‬ ‫ساخت‪ ،‬به طوری که امار و ارقام اداره فرهنگ و گردشگری ترکیه کاهش‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی گردشگر ورودی و کاهش ‪ ۲۵‬درصدی درامد حاصل از ان‬ ‫را نشان می داد‪.‬‬ ‫اما نهایتاً دولتمردان ترکیه بیکار نمانــده و با یافتن راه حل‪ ‬های‪ ‬بالقوه‬ ‫و جایگزین به مرور مســئله جذب گردشــگر خارجی را در این کشور‬ ‫حل کردنــد‪ .‬در کشــورمان هم روزهای اخیــر اخباری مبنــی بر لغو‬ ‫تورهای ورودی به کشــور به خصــوص در نوروز ‪ ۹۹‬به دنبال ســقوط‬ ‫هواپیمای اوکراینی منتشر شــد که حتی جامعه هتلداران کشور را به‬ ‫واکنش‪ ‬وا‪ ‬داشت به طوری که حرف از تعدیل نیرو و حتی ورشکستگی‬ ‫هتل ها به میان امد‪ .‬اما ســوال مهم اینجاســت مگر چقــدر از ظرفیت‬ ‫هتل های ما در نوروز توسط خارجی ها پر می شود؟‬ ‫ان هم در تعطیالت رســمی عید نوروز در ایران که قطعاً خود مردم ما‬ ‫بیشتر امار ســفر را به خود اختصاص می دهند و معموالً ظرفیت بیشتر‬ ‫هتل ها توسط انها پر می شــود! حتی در صورتی که هتل ها بخش عمده‬ ‫ظرفیت اتاق هایشان را برای چند ماه اینده ورود گردشگر خارجی پیش‬ ‫بینی و رزرو کنند؛ خود این کار یک اشتباه بزرگ است و حتماً باید برای‬ ‫ان یک جایگزین در نظر داشت و برای شرایط غیر قابل پیش بینی اماده‬ ‫بود تا کمترین اسیب پذیری درامدی را داشته باشند‪.‬‬ ‫باید توجه داشت در دنیای سفر و صنعت گردشگری لغو تورهای ورودی‬ ‫اگرچه یک اتفاق تلخ و ناگوار برای دولت ها و جوامع میزبان گردشــگر‬ ‫است اما یک امر طبیعی در عرصه سیاســی و اقتصادی همه کشورهای‬ ‫ال نیز از این جنس اتفاقات در کشورهای مختلف از جمله‬ ‫دنیاســت و قب ً‬ ‫ترکیه به وقوع پیوسته است تجربه هم نشان داده این وقایع معموالً موقتی‬ ‫و کوتاه مدت خواهند بود‪ .‬نکته حائز اهمیت این است صنعت گردشگری‬ ‫یک کشور باید برای هر اتفاقی در اینده به خصوص در حوزه گردشگری‬ ‫بین‪ ‬المللی‪ ‬و ورود گردشگر خارجی اماده باشد و کمترین اسیب پذیری‬ ‫ممکن را از خود نشان دهد‪.‬‬ ‫به نحوی می توان اینگونه بیان کرد که باید از درون مقام ســازی شود تا‬ ‫به دنبال هر اتفاق دچار بحران و چالش جدی نشود‪ .‬یکی از راه هایی که‬ ‫سیاست گذاران کشورمان باید به ان توجه ویژه داشته باشند نگاه جدی‬ ‫به توسعه گردشگری داخلی است‪ .‬بااین حال دولت ها نه تنها در ایران بلکه‬ ‫در تمامی کشورهای جهان توجه بســیار کم و محدودی به گردشگری‬ ‫داخلی داشته‪ ‬اند‪.‬‬ ‫یکی از دالیل ان وجهه بین المللی اســت که گردشگری بین المللی نزد‬ ‫دولتمردان برای نشــان دادن تبادالت تجاری و فرهنگی خود با ســایر‬ ‫کشورها دارد اما امار رســمی شورای جهانی ســفر و گردشگری نشان‬ ‫می دهد که حدود ‪ ۸۷‬درصد تولید ناخالص داخلی کشــورمان از صنعت‬ ‫گردشگری مربوط به سفرهای داخلی است این مهم نه تنها در ایران بلکه‬ ‫در کشورهای بزرگ دنیا نیز از جمله چین (‪ ۸۸‬درصد)‪ ،‬امریکا (‪ ۸۰‬درصد)‬ ‫و حتی اتحادیه اروپا (‪ ۷۷‬درصد) و استرالیا (‪ ۷۴‬درصد) نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫از این رو در راســتای درونی ســازی کردن اقتصاد و کاهش وابســتگی‬ ‫صنعت گردشــگری به خارج‪ ،‬گردشــگری داخلی می توانــد به عنوان‬ ‫راهی برای توسعه این صنعت در داخل کشــور و کاهش اثرات خارجی‬ ‫سیاســی‪-‬امنیتی بر کشور باشــد‪ .‬حتی عالوه بر توسعه گردشگری در‬ ‫داخل کشور‪ ،‬برای ورود گردشــگر خارجی نیز باید روی کشورهایی که‬ ‫به صورت بالقوه کمترین اثرپذیری سیاســی را برای ورود به کشورمان‬ ‫دارند سرمایه گذاری کرد تا در گردشگری بین‪ ‬المللی‪ ‬کمترین اسیب‬ ‫پذیری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫بنابراین سیاست گذاران صنعت گردشگری کشور ابتدا باید همزمان با‬ ‫در نظر گرفتن تهدیدهای مختلف خارجی اثرگذار بر صنعت گردشگری‬ ‫کشور و همچنین شــناخت ظرفیت های موجود گردشگری در داخل‪،‬‬ ‫فرصت ها و چالش های حوزه گردشــگری را به صــورت همه جانبه در‬ ‫نظر بگیرند تا با یک سیاســت گذاری درســت مبتنی بر واقعیات کشور‬ ‫تصمیم گیری کنند‪ .‬باید این مهم را نیــز مورد توجه قرار داد که صنعت‬ ‫گردشگری نه تنها در کشور ما بلکه در سراســر دنیا صنعتی محدود به‬ ‫گردشگر خارجی و هتل نیست این صنعت بسیار منعطف و گسترده تر از‬ ‫ان است که می توان از عوائد مختلف ان بهره برد‪.‬‬ ‫جزئیات اختصاص سوخت به کارگاه های صنایع دستی اعالم شد‬ ‫معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫جزئیات اختصاص ســوخت به کارگاه های صنایع دستی را اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬حمایت از تولید و اشتغال پایدار در دستور کار است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگــزاری فارس‪،‬پویا محمودیان‪ ،‬درباره دســتاورد جدید‬ ‫این وزارتخانه و در راستای اجرای سیاست های سامان دهی حامل های‬ ‫انرژی‪ ،‬حمایت از تولید و اشتغال پایدار به منظور تامین سوخت موردنیاز‬ ‫کارگاه های تولید صنایع دستی اظهار داشت‪ :‬با پیگیری ها و مساعدت های‬ ‫جدی دکتــر مونســان‪ ،‬وزیر محتــرم میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی توانستیم از طریق همکاری مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫ارز و کاال و سوخت و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به تفاهم خوبی‬ ‫دست یابیم‪ .‬براین اساس‪ ،‬برای کارگاه هایی که در نقاطی قرار دارند که‬ ‫لوله کشی گاز ندارند‪ ،‬سوخت گرمایشی تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کــرد‪ :‬برای برخــی کارگاه ها مثل ســفالگری و‬ ‫شیشه گری سنتی و رشته های مشابه‪ ،‬سوخت پروسه تولید‪ ‬تخصیص‬ ‫یافت و برای بعضی از رشته ها ســوخت فرایندی مانند باتیک‪ ‬و چاپ‬ ‫قلمکار‪ ‬در نظر گرفته شــد‪ .‬الزم به ذکر است که معاونت صنایع دستی‬ ‫اذربایجان شرقی در ســنوات قبل در یک اقدام خودجوش این سهمیه‬ ‫را برای باتیک کاران شهر اســکو از طریق وزارت محترم صمت‪ ‬تامین‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی کشور افزود‪ :‬این کار منوط به این است که رشته های‬ ‫صنایع دستی را مشخص کنیم که هرکدام از ان ها چه سوختی و به چه‬ ‫مقدار مورد نیازشان است‪ .‬در این راستا مقرر شد دفتر فناوری اطالعات‬ ‫وزارت این اطالعات را روی ســامانه ای که منتج بــه صدور مجوزهای‬ ‫صنایع دستی می شود‪ ،‬وارد کند؛‪ ‬همچنین یک وب سرویس برای ارتباط‬ ‫مشترک وزارتخانه با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی فراهم شود‬ ‫که پل ارتباطی همکاری ما با انها باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اقدامات دیگر در این زمینه گفت‪ :‬معاونت های‬ ‫صنایع دســتی ‪ 31‬اســتان را به عنوان امین خود و ناظر بر این موضوع‬ ‫معرفی کردیم که متقاضی وقتی به ســامانه تجارت اســان به ادرس‬ ‫الکترونیک‪ newtejaratasan.niopdc.ir ‬مراجعــه و ثبت نــام‬ ‫می کند‪ ،‬با تایید معاون صنایع دســتی استان به ســامانه شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی معرفی و سوخت به انها بر اساس این تاییدیه‬ ‫تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫محمودیان درباره نوع ســوختی که قرار است به این واحدها اختصاص‬ ‫یابد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬این ســوخت فقط ســوخت مایع یعنی نفت و‬ ‫گازوئیل است و ارتباطی به ســوخت بنزین خودرو ندارد‪ .‬کارگاه های‬ ‫صنایع دستی که از ما مجوز تولید دارای اعتبار هستند‪ ،‬می توانند از این‬ ‫خدمات استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬متقاضیان واجد شرایط می توانند از ابتدای بهمن‬ ‫‪ 98‬با مراجعه به سامانه الکترونیک ذکرشده نسبت به ثبت نام اقدام کنند‬ ‫و بر اساس قول همکاران محترم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫در اسرع وقت سهمیه خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی‪ ‬وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫در خاتمه افزود‪ :‬سوخت پروسه تولید و ســوخت فرایندی اصوالً باید‬ ‫به نرخ های تجاری تامین می شــد که از مقامات عالی ســتاد مبارزه با‬ ‫قاچاق ارز و کاال‪ ،‬قول های مساعدی برای تخصیص این دو نوع سوخت‬ ‫به صنعتگران محترم صنایع دستی‪ ،‬در راستای حمایت از رونق تولید‪،‬‬ ‫دریافت کردیم‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار‪ :‬درامد اصلی‬ ‫فارس از گردشگری‬ ‫داخلی است‪ ،‬نه خارجی‬ ‫اســتاندار فارس در واکنش به اظهارات مطرح شده در زمینه لغو‬ ‫برخی تورهای گردشــگری خارجی به این استان به عنوان یکی‬ ‫از مراکز مهم گردشــگری کشــور گفت‪ :‬افت و خیزهای موقتی‬ ‫نمی تواند تاثیر عمیقی بر گردشگری فارس داشته باشد چرا که‬ ‫درامد اصلی استان از گردشــگری داخلی است و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫عالقه مردم دنیا به بازدید از اثار تاریخی واقع در این استان سبب‬ ‫خواهد شد که تورهای خارجی نیز به روال طبیعی بازگردند‪.‬‬ ‫عنایت اهلل رحیمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬با این وجود‪،‬‬ ‫توسعه ارتباطات در حوزه گردشــگری را با یکسری کشورهایی‬ ‫که ارتباط حسنه ای با ما دارند در دســتور کار قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حضور گردشــگر شــرق اســیای در اســتان‬ ‫فارس بــه شــدت زیــاد اســت و مــی توانیــم بــازار خوب‬ ‫گردشــگری داشــته باشــیم ضمــن اینکــه ایــن امــکان‬ ‫برای کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس نیــز فراهم اســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬شهر شیراز یک شهر زیارتی است و ما می توانیم‬ ‫از گردشگری زیارتی استفاده بیشتری کنیم‪.‬‬ ‫درامــد اصلــی اســتان از گردشــگری داخلــی اســت‬ ‫رحیمی افــزود‪ :‬البته باید بــه این نکته تاکید کنیــم که درامد‬ ‫اصلــی مجموعه هــای گردشــگری مــا از هتل هــا‪ ،‬متل ها‪،‬‬ ‫رســتوران هــا و اژانس های گردشــگری بیشــتر به ســمت‬ ‫و سوی اســتفاده از گردشــگر داخلی اســت؛ هرچند گردشگر‬ ‫خارجی می توانــد موتور محرک توســعه این فعالیت باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬‫اســتان فارس نیــز در این باره بــه ایرنا گفته بــود‪ :‬رخدادهای‬ ‫اخیــر و تنش هــای میــان ایــران و امریــکا نمی توانــد تاثیر‬ ‫چندانــی بر صنعت گردشــگری این اســتان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مصیب امیری افزود‪ :‬حوادث اخیــر و تنش هایی که بین ایران و‬ ‫امریکا رخ داده تاثیر چندانی بر گردشــگری نخواهد گذاشت و‬ ‫اندک تاثیرات ان نیز مقطعی‪ ،‬گذرا و در کوتاه مدت خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری استان‬ ‫فــارس در ادامه با اشــاره بــه لغو روادیــد بین ایــران و چین‬ ‫گفت‪ :‬ســفر اخیر وزیر میــراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی ایران به کشــور چین باعث شــده روند ورود گردشگران‬ ‫این کشور اســیای شرقی به کشــور و خصوصا اســتان فارس‬ ‫تســهیل شــود و رشــد یابد؛ بگونه ای که ورود گردشــگران‬ ‫چینی در اذرماه امســال به فــارس از جایگاه پنجــم به جایگاه‬ ‫نخست گردشــگران خارجی در این اســتان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایع دســتی استان‬ ‫فارس‪،‬افزود‪ :‬عمده گردشــگران خارجی ورودی به استان فارس‬ ‫از اروپا ‪،‬اسیا‪،‬خاورمیانه و همسایگان ایران هستند و رخدادهای‬ ‫اخیر تاثیر چندانی بر صنعت گردشگری فارس نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫هنرهای دستی را تبدیل به صنایع‬ ‫دستی کنیم‬ ‫یک پژوهشگر حوزه اقوام در حاشیه جشنواره فیروزه گفت‪ :‬باید تالش‬ ‫کنیم هنرهای دستی کشورمان را به صنایع دستی تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫علی پورصفر پژوهشــگر حوزه اقوام به تاریخچه صنایع دســتی ایران‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از مهم ترین صنایع دستی ما در گذشته صنعت‬ ‫پارچه بافی و نساجی بوده است‪ .‬این همان صنعتی است که اروپا را توسعه‬ ‫داد‪ .‬اما متاسفانه در ایران به بار ننشست و حتی رو به نابودی رفت‪.‬‬ ‫این پژوهشگر علت را در وابستگی اقتصادی و سیاسی ایران در دوره قاجار‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬ان چه باعث حفظ صنایع دستی می شود‪ ،‬استقالل‬ ‫ملی است که البته فقط جنبه سیاسی ندارد و جنبه اقتصادی هم دارد‪.‬‬ ‫در دوره قاجار با وجود اینکه در کمال تعجب حتی پادشاهان بی کفایت‬ ‫قاجاری و وزرا هم به اثر مخرب ورود بی رویه کاالهای خارجی بر تولید‬ ‫ملی پی برده بودند‪ ،‬موفق به مدیریت این امر نشدند چرا که استعمار مانع‬ ‫این امر می شــد‪ .‬کاالهای خارجی برای ورود به کشور فقط شامل پنج‬ ‫درصد عوارض و مالیات می شدند اما تولیدات داخلی شامل انواع عوارض‬ ‫می شد و این برای نیروی مولد ایرانی زیان ده بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه ماشینی شدن به ســبب ظرفیت باالی پاسخگویی به‬ ‫نیازهای انبوه مردم پدیده ای بد و مذموم نیست‪ ،‬اما ناگزیر صنایع اصیل‬ ‫دستی را به حاشــیه رانده است‪ .‬سوزن دوزی سیســتان و بلوچستان‪،‬‬ ‫قالیبافی در سراسر کشور و بسیاری هنرهای دیگر از ابتدا به جهت رفع‬ ‫نیاز خانوارها در بازاری کوچک توسط هنرمندان بومی و عشایر به تولید‬ ‫می رسید نه با هدف فروش انبوه و رونق صنایع دستی‪ .‬درواقع برای ایالت‬ ‫و عشایری که طول مسیر کوچ ایشــان گاه به هفتصد کیلومتر می رسد‪،‬‬ ‫امکان تبادل و حمل ونقل تولیدات انبوه وجود نــدارد‪ .‬به همین خاطر‬ ‫تولیدکنندگان شــهری که هدف فروش را در نظــر دارند‪ ،‬برای تبدیل‬ ‫هنرهای دستی به صنایع دســتی مناسب هستند‪ .‬حال ان که شاهدیم‬ ‫کارگاه های تولیدی در شــهرها تقریباً عرصه را خالــی کرده اند‪ .‬دلیل‬ ‫انتقال تولید کارگاهی و پیشه وری شــهری این بود که همین تولیدات‬ ‫قب ًال پاسخگوی نیاز بخش زیادی از مردم بودند اما با ورود ماشین ها عم ًال‬ ‫از رونق افتادند‪.‬‬ ‫این پژوهشــگر حوزه اقوام گفت‪ :‬تا ‪ ۱۵۰‬ســال پیش حدود ‪۷‬هزار دار‬ ‫پارچه بافی در شــهر و ‪۳‬هزار دار عبا بافی در اطراف شهر اصفهان وجود‬ ‫داشــته اما کم کم انگیزه تولید در رقابت با کاالی خارجی از بین رفته و‬ ‫اکنون خبری از این کارگاه ها نیست‪ .‬سرمایه داران نیز به جای تولید‪ ،‬به‬ ‫زمین داری و سرمایه گذاری روی ملک روی اورده اند‪.‬‬ ‫پورصفر در ادامه منابعی مطالعاتی را درباره گستردگی حیرت انگیز صنایع‬ ‫دستی ملی در گذشته معرفی کرد و گفت‪ :‬کتاب «جغرافیای اصفهان» اثر‬ ‫میرزاحسین تحویلدار اصفهانی معرف ‪ ۱۷۰‬رشته تولیدی و حرفه های‬ ‫مولد در این شهر است‪ .‬صباغی‪ ،‬ندافی و نســاجی که خود شامل چند‬ ‫رشته هستند‪ ،‬با ورود کاالهای ماشینی در شهرهای بزرگ از بین رفتند‪.‬‬ ‫کتاب دیگر اثر ویلیام فلور است و «صنایع کهن ایران در دوره قاجاریه»‬ ‫نام دارد‪ .‬این کتاب صدها نوع حرفه تولیدی رو معرفی می کند‪« .‬اصفهان‪،‬‬ ‫نصف جهان» اثــر ارباب اصفهانی و «تاریخ کرمان» نوشــته احمدعلی‬ ‫وزیری نیز از منابع مفید و ارزشمند دیگر در معرفی ظرفیت های صنایع‬ ‫دستی ایران است‪.‬‬ ‫ادامه همکاری های مشترک فرهنگی تاریخی میان ایران و کرواسی‬ ‫معاون میراث فرهنگی کشور در دیدار با ســفیر کرواسی در ایران گفت‪« :‬با کشور‬ ‫کرواسی ریشه های فرهنگی مشترکی داریم‪ ،‬اسنادی از تاریخ باستان وجود دارد که‬ ‫نشان دهنده اشتراکات زیادی میان دو کشور است‪ ».‬به گزارش خبرنگار میراث اریا‪،‬‬ ‫محمدحسن طالبیان در خصوص دیدار با دراگو اشتامبوک سفیر کرواسی در ایران‬ ‫خبر‬ ‫زمان اجرای یک‬ ‫قانون بین المللی برای‬ ‫گردشگران فرا رسیده است‬ ‫همراه با افزایــش اخبار مربوط بــه ســورفتار و بدرفتاری با‬ ‫گردشگران‪ ،‬شهرها قوانین و مقررات را افزایش می دهند ‪.‬‬ ‫روبرتو ‪ ،‬مدیر کل موسسه استوریا در امستردام ‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫تعداد گردشگران در شهر خود به میزان چندین میلیون نفر در‬ ‫کم تر از یک دهه بوده است ‪ .‬امســتردام شهروند ساکن ‪،۸۷۳‬‬ ‫‪ ۰۰۰‬دارد ‪ .‬امسال پیش بینی می شود که نزدیک به ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫بازدیدکننده دارند ‪.‬‬ ‫امستردام با این ارقام دست و پنجه نرم می کند ‪ ،‬اما فکر می کند‬ ‫که هجوم توریست ها تنها مشکل نیست ‪ ،‬بلکه روشی است که‬ ‫این بازدیدکننــدگان رفتار می کننــد ‪ .‬و از این موضوع راضی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫او به چندین نمونه از افرادی اشــاره کرد کــه بر روی پله های‬ ‫ساختمان های تاریخی غذا می خوردند و اشغال های خود را در‬ ‫پشت ان جا می گذاشتند ‪ ،‬و گردشگران با لباس مقادیر فراوانی‬ ‫پوست را در کلیساها و مکان های مقدس به نمایش می گذاشتند‬ ‫و گردشگرانی که در مسیرهای دوچرخه سواری مشخص پرسه‬ ‫می زدند انگار که مســیرهای پیاده پیاده بودند ‪ Payer .‬گفت‬ ‫که او تالش نمی کند مردم را از امدن بــه هلند منصرف کند ‪،‬‬ ‫اما او همچنین به طور کامل از بی سوادی و رفتار مستانه و که‬ ‫مشاهده کرده است تغذیه می کند ‪.‬‬ ‫همانطور که شهرهای اروپایی با های بین المللی ارزان و افزایش‬ ‫در گزینه های اقامت به لطف موج بیش از گردشگری خطوط‬ ‫هســتند ‪ ،‬تعداد حوادث مربــوط به رفتــار غیرقابل قبول نیز‬ ‫افزایش یافته است ‪ .‬در نتیجه افرادی وجود دارند که بر روی الله‬ ‫در هلند پای کوبی می کنند در حالی که تالش می کنند سلفی‬ ‫را در مزارع بگیرند ‪ ،‬مسافران نفرت انگیز با دست زدن به ان ها ‪،‬‬ ‫مجسمه های قیمتی را از بین می برند و در حال تعقیب در ژاپن‬ ‫برای گرفتن عکس هســتند ‪ .‬متاسفانه اینها همه داستان های‬ ‫حقیقی هستند ‪.‬‬ ‫ایده دستورالعمل برای مســافران چیز جدیدی نیست ‪ ،‬اما به‬ ‫عنوان داســتان هایی از افزایش سورفتار مســافرتی ‪ ،‬شهرها‬ ‫قوانین و مقررات را افزایش می دهند ‪ .‬در سال ‪ ، ۲۰۱۸‬رم قانونی‬ ‫را تصویب کرد که مردم را از شنا کردن در فواره ها و نشستن بر‬ ‫روی پله های بناهای تاریخی تاریخی منع می کرد ‪ .‬چیزی که‬ ‫مایه تاسف است این است که مسافران باید به او بگویند با فواره‬ ‫تروی به مانند یک اســتخر کودکان رفتار نکنند ‪ .‬در کرواسی‬ ‫‪ ،‬یک کد رفتاری برای پوشــیدن لباس در مکان های تاریخی‬ ‫معرفی شد ‪ .‬این کشور همچنین نوشــیدن عمومی را ممنوع‬ ‫کرده است ‪ .‬امستردام همچنین در حالی که سعی می کند رفتار‬ ‫خشن خود را کاهش دهد ‪ ،‬در نوشــیدن عمومی سختگیری‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫این تنها اروپا نیست که با مسائل رو به رو است ‪ .‬در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪ ،‬نیوزلند کد گردشگری خود را معرفی کرد ‪ .‬به محض ورود به‬ ‫کشور ‪ ،‬بازدیدکنندگان ملزم به امضای پیمان ‪.‬‬ ‫اما در حالی که شهرها و کشورها قوانین و قوانین خود را به هم‬ ‫می چسباند ‪ ،‬در حال حاضر یک قانون اخالقی بین المللی برای‬ ‫دهه گذشته وجود داشته است ‪ .‬مشکل این است که بدون هیچ‬ ‫روشی برای اجرای ان ‪ ،‬اغلب نادیده گرفته شده است ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، ۲۰۱۰‬کمیته جهانی اخالق ‪ -‬بخشــی از سازمان‬ ‫توریسم جهانی سازمان ملل ‪ ،‬یک قانون رفتاری را برای سفره ای‬ ‫مسیول منتشر کرد که از مسافران خواست تا سنت ها و اداب و‬ ‫رسوم محلی را مورد حمایت قرار دهند‪ ،‬به محیط زیست احترام‬ ‫بگذارند ‪ ،‬به محیط زیســت احترام بگذارند ‪ ،‬به محیط زیست‬ ‫احترام بگذارند ‪ ،‬و یک مسافر اگاه و محترمانه باشند ‪ .‬این یک‬ ‫حس مشترک است ‪ ،‬اما به وضوح برخی از توریست ها زمانی که‬ ‫سوار هواپیما می شوند عقل سلیم را از یاد می برند ‪.‬‬ ‫گلوریا ‪ ،‬رئیس و مدیر عامل شورای گردشگری " تراول سیتی "‬ ‫‪ ،‬می گوید ‪ " :‬برای مثال ‪ ،‬هنگامی که شما به سنگاپور رسیدید ‪،‬‬ ‫دقیقاً کارهایی که نباید انجام دهید را به شما می گویند ‪ .‬ان ها‬ ‫لیســتی از تمام چیزهایی که در کشور مجاز نیستند را به شما‬ ‫می دهند ‪ .‬اگر هر کدام از این کارها را بکنید جریمه می شوید‬ ‫‪ .‬همه به این مســاله احترام می گذارند ‪ " :‬کســانی که صنعت‬ ‫گردشــگری را نمایندگی می کنند ‪ ،‬بین نیاز به دالر و فشــار‬ ‫قرار داده شده در مقاصد محبوب توسط گیر می افتند ‪ .‬در حال‬ ‫حاضر جنبشی در جریان است که بازدیدکنندگان را از مناطق‬ ‫بیش از به شــهرها و جاذبه های کوچکی که ترافیک کمتری‬ ‫دریافت می کنند منتقل کند ‪ .‬براســاس گزارش سازمان ملل‬ ‫‪ ،‬گردشگری در ســال ‪ ۲۰۱۸‬در حدود ‪ ۱.۷‬هزار میلیارد دالر‬ ‫به اقتصاد جهان کمک کرده اســت ‪ ،‬بنابراین گردشگری را به‬ ‫سادگی منصرف می کند چرا که تعدادی از نام خود را در ‪the‬‬ ‫گرفته و در ماچو پیچو یک ایده هوشمندانه مطرح کرده اند ‪ .‬این‬ ‫جایی است که ما به نیاز به اصول اخالقی جهانی گردشگری ‪ ،‬با‬ ‫پیامدهای روشن برای رفتار ضعیف و مهارت های تصمیم گیری‬ ‫سوال برانگیز ‪ ،‬برگردیم ‪.‬‬ ‫باوجود نا امیدی نسبت به توریســت های بد ‪ ،‬مهم است که به‬ ‫یاد داشته باشید که ان واقعاً تعداد کمی از است که باعث بروز‬ ‫مشکالتی می شود ‪ .‬ما فقط در مورد ان ها بیشتر از گردشگران‬ ‫خوش رفتار هستیم ‪ ،‬زیرا داستانش ویروسی هستند ‪.‬‬ ‫نخستین پرواز از سلیمانیه‬ ‫عراق در کیش به زمین نشست‬ ‫‪ 30‬مسیر پروازی ســلیمانیه ـ کیش راه اندازی شد و روز ‪ ۲۹‬دی‬ ‫‪ 98‬نخستین پرواز سلیمانیه ـ کیش ـ ســلیمانیه توسط شرکت‬ ‫هواپیمایی ماهان در فرودگاه جزیره کیش به زمین نشست‪.‬‬ ‫به گزارش میراث اریا‪ ،‬این مســیر پروازی در روزهای یکشــنبه و‬ ‫چهارشنبه هر هفته انجام می شود و ساعت ورود پرواز از سلیمانیه‬ ‫‪ ۱۰:۵۰‬و پرواز خروج از کیش ‪۱۱:۵۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫برقراری این پرواز ماحصل یک سال پیگیری مداوم است‪ .‬با افزوده‬ ‫شدن این مسیر‪ ،‬تعداد مسیرهای پروازی فرودگاه بین المللی کیش‬ ‫به‪ ۲۱  ‬مقصد داخلی و خارجی می رسد‪.‬‬ ‫برقراری این پرواز می تواند پیامدهای خوبی برای کیش داشته باشد‬ ‫و با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر ســلیمانیه اقلیم کردستان‬ ‫عراق‪ ،‬می تواند باعث رونق گردشگری و مبادالت کاالیی شود‪.‬‬ ‫گفت‪« :‬ارتباطات فرهنگی میان دو کشــور از دوره هخامنشی و ساسانی تا دوره‬ ‫اسالمی وجود داشته است‪ ».‬او افزود‪« :‬قرار شــد تعدادی کارگاه و کنفرانس های‬ ‫علمی به شکل مشترک در ایران و کرواسی برگزار شود با توجه به اینکه تعداد زیادی‬ ‫از دانشمندان و نخبه های ان ها در رشته های مختلف زبان شناسی و باستان شناسی‬ ‫عالقه مند هستند به ایران سفر و از اثار تاریخی کشورمان بازدید کنند‪ .‬همچنین‬ ‫ان ها دوست دارند با دانشمندان ایرانی به تبادل تجربیات بپردازند‪».‬‬ ‫ایران در جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 165‬شنبه ‪ 28‬دی ‪98‬‬ ‫جهان یکصدا پاسبان میراث فرهنگی ایران‬ ‫چهارم ژانویه بود که دونالد ترامــپ‪ ،‬رئیس جمهور ایاالت‬ ‫متحــده امریکا‪ ،‬در یک رشــته توییت تهدیــد جدیدی را‬ ‫متوجه کشورمان کرد‪ .‬البته جنس این تهدید با تهدیدهای‬ ‫قبلی اش متفاوت بود‪ ،‬چراکه این بار صحبت از فرهنگ بود‪.‬‬ ‫او نوشت‪:‬‬ ‫«‪ ..‬ما ‪ 52‬ســایت ایرانی را (بــه عنوان نمــادی برای ‪52‬‬ ‫امریکایی که ایران ســال ها پیش به گــروگان گرفته بود)‬ ‫هدف گرفته ایم که برخی از انها ســطح بسیار باالیی دارند‬ ‫فرهنگ ایرانی اهمیت دارند‪ ،‬و این اهداف‪ ،‬و‬ ‫ِ‬ ‫و برای ایران و‬ ‫خو ِد ایران‪ ،‬بسیار سریع و بسیار سخت ضربه خواهند خورد‪.‬‬ ‫دیگر ایاالت متحده امریکا را تهدید نکنید! »‬ ‫هرچند پمپئو‪ ،‬وزیــر امور خارجه امریکا‪ ،‬در ادامه ســعی‬ ‫داشــت این تهدید را الپوشــانی کند‪ ،‬با تاکیــد ترامپ بر‬ ‫نشــانه گرفتنِ اماکن فرهنگی در ایران‪ ،‬دیگر شکی نیست‬ ‫که رئیس جمهور امریــکا قصد دارد برخــی اثار فرهنگی‬ ‫صحبت دونالد ترامپ‬ ‫ِ‬ ‫موجود در ایران را تخریب کند‪ .‬این‬ ‫واکنش هایی عمدتا منفی را از سرتاســر دنیا در پی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گاردین‪ ‬گزارش داد که «ترامــپ از تهدیدش برای هدف‬ ‫قرار دادنِ سایت های فرهنگی – که عمدتا به عنوان جنایت‬ ‫جنگی دیده می شود – در صورتی که تهران [شهادت] ژنرال‬ ‫قاسم ســلیمانی را تالفی کند‪ ،‬دفاع کرد‪ ».‬این خبرگزاری‬ ‫ممنوعیت هدف قرار دادنِ سایت های فرهنگی‬ ‫ِ‬ ‫در ادامه از‬ ‫که در معاهدات بین المللیِ امضاشــده در ژنو و الهه نوشت‬ ‫و اشاره کرد که در سال ‪ ،2017‬انجمن امنیت سازمان ملل‬ ‫متحد تخریب سایت های میراثی را محکوم کرده است‪ .‬به‬ ‫عالوه‪ ،‬این اقدام ترامپ می تواند موجب مرگ شهروندان هم‬ ‫شود‪ .‬به گزارش گاردین‪ ،‬پنتاگون سعی کرده خودش را از‬ ‫تهدید های ترامپ دور کند و وزیر دفاع این کشــور‪ ،‬مارک‬ ‫ا ِسپِر عنوان کرده است که قوانین درگیری های مسلحانه‪،‬‬ ‫من جمله عدم هدف قرار دادن سایت های فرهنگی را رعایت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این خبرگزاری خالصه ای از صحبت های زینب‬ ‫سلیمانی‪ ،‬دختر سردار ســلیمانی‪ ،‬را هم منتشر کرد و در‬ ‫انتهای گزارشش به فریاد های «مرگ بر امریکا» و «مرگ بر‬ ‫اسرائیل» و پالکاردهایی که رویشان عبارت «انتقام سخت»‬ ‫نوشته شده بود نیز اشاره ای داشت‪.‬‬ ‫ســی ان ان‪ ‬هم در تیتر درشــتی عنوان کرد که اگر تهدید‬ ‫ترامپ برای ســایت های فرهنگی ایرانی عملی شود‪ ،‬یک‬ ‫جنایت جنگی رخ خواهد داد‪ .‬این خبرگزاری با مروری بر‬ ‫اتفاقاتی که در روزهای گذشته رخ داده است‪ ،‬به توییت دکتر‬ ‫ظریف اشاره کرد که حمله به سایت های فرهنگی را جنایت‬ ‫جنگی خوانده بود‪ .‬در ادامه هم به مخالفت های گســترده‬ ‫مقامات امریکایی با هدف قرار دادن ســایت های فرهنگی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫یورونیوز‪ ‬هم با انتشار عکسی از تخت جمشید تیتر زده بود‪ :‬‬ ‫«پنتاگون از تهدید ترامپ برای هدف قرار دادن سایت های‬ ‫فرهنگیِ ایران فاصله می گیرد»‪ .‬این خبرگزاری عنوان کرد‬ ‫که ترامپ اهداف خود را مشخصا اعالم نکرده است‪ ،‬اما اضافه‬ ‫کرده که ضربه سخت و سریعی به انها خواهد زد‪« .‬ایران که‬ ‫میزبان ‪ 24‬سایت میراث جهانی یونسکو است‪ ،‬در گذشته از‬ ‫مرقد بنیانگذار جمهوری اسالمی‪ ،‬ایت اهلل روح اهلل خمینی‪،‬‬ ‫با موشک های زمین به هوا دفاع کرده است‪ ».‬سپس اشاره ای‬ ‫به صحبت های محمدجواد اذری جهرمی کرده اســت که‬ ‫می گوید ترامپ هم مانند داعش‪ ،‬هیتلــر و چنگیزخان از‬ ‫فرهنگ متنفر است‪ ».‬‬ ‫بی بی سی انگلیســی‪ ‬هم با تیتر «ترامپ زیر اتش به خاطر‬ ‫تهدید سایت های فرهنگیِ ایران» به این خبر واکنش نشان‬ ‫داد‪ .‬این خبرگزاری اشــاره کرد که رئیس جمهور امریکا به‬ ‫خاطر تهدیدِ حمله به سایت های فرهنگی ایرانی با انتقادهای‬ ‫فزاینده ای روبه رو بوده است‪ .‬سازمان فرهنگیِ ملل متحد و‬ ‫وزارت امور خارجه بریتانیا از جمله کسانی بودند که اشاره‬ ‫کردند چنین مکان هایی باید از این دســت حمالت مصون‬ ‫باشند‪ .‬ایران و امریکا معاهداتی را امضا کرده اند که در طول‬ ‫درگیری ها از میــراث فرهنگی محافظــت کنند حمالت‬ ‫هدف سایت های فرهنگی تحت قوانین بین المللی‬ ‫ِ‬ ‫نظامی با‬ ‫دموکرات‬ ‫ِ‬ ‫جنایت جنگی محسوب می شوند‪ .‬ســناتورهای‬ ‫امریکایی‪ ،‬الیزابت وارِن و کریس مورفی هم اشاره کرده اند‬ ‫که ترامپ «تهدید به ارتکاب جنایت جنگی» کرده اســت‪.‬‬ ‫این خبرگزاری همچنین عنوان کرده است که این تهدیدها‬ ‫باعث شده ایرانی ها بیش از پیش با هم متحد شوند‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز‪ ‬هم در گزارش خود با عناوین «غیرقانونی»‬ ‫و «وحشــیانه» از این تهدیدهای ترامپ یاد کرده و عنوان‬ ‫کرد‪« :‬دونالد ترامــپ با تکرار تهدیدهای خــود برای نابود‬ ‫کردن گنجینه های هنری و معماری ایران ایاالت متحده را‬ ‫در زمره داعش و طالبان قرار داده است‪».‬‬ ‫از دیگر واکنش هــای مهمی که بــه این تهدیــد ترامپ‬ ‫نشــان داده شــد‪ ،‬می توان به واکنش‪ ‬اتحادیه موزه های‬ ‫امریکا‪ ،‬شــورای بین المللــی موزه ها (ایکوم)‪ ‬و‪ ‬شــورای‬ ‫بین المللی بناها و محوطه ها (ایکوموس)‪ ،‬یونســکو‪ ،‬وزیر‬ ‫دفاع امریکا‪ ،‬کنگره امریکا‪ ،‬سفیر چین در تهران (چانگ‬ ‫هوا)‪ ‬و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬‬ ‫تمام این واکنش ها در کنار پویش هایی که در شــبکه های‬ ‫اجتماعی به راه افتاد و تقریبــا همگی این حرکت ترامپ را‬ ‫محکوم می کردند‪ ،‬سرانجام کاری کرد که دونالد ترامپ از‬ ‫تهدید های خود عقب نشینی کرد و حرفش را پس گرفت‪.‬‬ ‫این اتفاق با ِر دیگر نشــان داد که هیچ قدرتی نمی تواند به‬ ‫مقابله با میراث تاریخی و فرهنگی کشوری بپردازد و وقتی‬ ‫پای این میراث جهانی در میان باشــد‪ ،‬قلب تمام انسان ها‬ ‫در سراسر دنیا به تپش می افتد‪ .‬عقب نشینی رئیس جمهور‬ ‫امریکا از تصمیمش برای حمله به سایت های فرهنگی نشان‬ ‫از ان داشت که فرهنگ و تاریخ تحت الشعاع سیاست قرار‬ ‫نمی گیرد و کاری کرد که از مخالــف و موافق به حمایت از‬ ‫میراث جهانی برخیزند‪.‬‬ ‫حرکات ایینی سنتی خراسان رضوی در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا اجرا می شود‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی‬ ‫گفت‪« :‬حرکات ایینی سنتی خراسان رضوی در نمایشگاه گردشگری‬ ‫فیتور اسپانیا به نمایش گذاشته می شود‪».‬‬ ‫به گزارش میــراث اریا به نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی خراســان رضوی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫مکرمی فر امروز شــنبه ‪ 28‬دی ماه ‪ 1398‬با اعــام این خبر افزود‪:‬‬ ‫«گروه حرکات ایینی فرخه به سرپرستی محمدحسن توکلی برای‬ ‫اجرای حرکات ایینی خراسان رضوی در نمایشــگاه فیتور اسپانیا‬ ‫حضور می یابد‪».‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬هــدف از حضــور این گــروه فرهنگــی و هنری‬ ‫معرفی مستقیم و بی واســطه حرکات ایینی خراســان رضوی به‬ ‫شرکت کنندگان در نمایشگاه فیتور اسپانیاست‪».‬‬ ‫مکرمی فر تصریح کرد‪« :‬این برای دومین سال است که گروه حرکات‬ ‫ایینی فرخه‪ ،‬حرکات ایینی خراســان رضوی را در نمایشگاه فیتور‬ ‫اسپانیا اجرا می کند‪ ،‬پیش از این نیز گروه فرخه در سال ‪ 96‬در این‬ ‫نمایشگاه شرکت کرده بود‪».‬‬ ‫نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا از ‪ 22‬تا ‪ 26‬ژانویه (‪ 2‬تا ‪ 6‬بهمن‬ ‫ماه امسال) در شهر مادرید اسپانیا برگزار می شود‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫انتشار کتاب «داستان های‬ ‫گردشگری ایران» در‬ ‫سایت سازمان جهانی‬ ‫گردشگری‬ ‫کتاب «داستان های گردشگری ایران» که به تازگی با همکاری‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی و سازمان‬ ‫جهانی گردشگری به چاپ رسیده به شکل ا ن الین در ‪ 18‬دی‬ ‫‪ 98‬بر روی سایت ان سازمان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گــزارش مرکز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪ ،‬در پیامی که به‬ ‫این مناســبت در سایت ســازمان جهانی گردشگری منتشر‬ ‫شده امده است‪:‬‬ ‫«به جرات می توان گفت ایران یکی از قدیمی ترین تمدن های‬ ‫اصلی جهان است که یکی از طوالنی ترین تمدن های شهری‬ ‫از قرن هفتم پیش از میالد محســوب می شــود‪ .‬ایران که در‬ ‫موقعیتی اســتراتژیک بین شــرق و غرب و در جاده تاریخی‬ ‫ابریشــم قرار گرفتــه‪ ،‬دارای تنوع قومی باالیی اســت که به‬ ‫میراث فرهنگی بی نظیر این کشور منتهی شده است‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫این کشور دارای طبیعتی با کوه های پوشیده از برف‪ ،‬کویرهای‬ ‫خشک‪ ،‬سواحل بکر و واحه های سرسبز است‪».‬‬ ‫کتاب «داستان های گردشــگری ایران» پروژه ای است که در‬ ‫اواخر ســال ‪ 96‬به پیشــنهاد زوراب پولولیکاشویلی دبیرکل‬ ‫سازمان جهانی گردشگری و استقبال دکتر مونسان و همکاری‬ ‫نزدیک وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با‬ ‫دبیرخانه این ســازمان جهانی اغاز و پس از حدود ‪ 18‬ماه به‬ ‫پایان رسید‪.‬‬ ‫در این کتاب‪ 14 ،‬روایت از فعاالن و دلسوزان عرصه گردشگری‬ ‫در نقاط مختلــف کشــورمان از جمله روســتاهای لپویی و‬ ‫پاسارگاد واقع در استان فارس‪ ،‬روستای فرحزاد در اصفهان‪،‬‬ ‫روستاهای قاســم اباد و جیره ســر باقر خاله واقع در گیالن‪،‬‬ ‫روستای کلپورگان در سیستان و بلوچستان‪ ،‬روستای اصفهک‬ ‫در خراسان جنوبی‪ ،‬روستای دوپالن در چهارمحال بختیاری‪،‬‬ ‫روستای قلعه باال در ســمنان‪ ،‬جزیره قشــم و نیز شهرهای‬ ‫همدان و تهران گرداوری شده است‪.‬‬ ‫به ابتکار سازمان جهانی گردشگری‪ ،‬بیشتر کتاب داستان های‬ ‫گردشــگری مربوط به کشورهای اســیایی از جمله تایلند و‬ ‫فیلیپین و نیز دو جلد کتاب حاوی ‪ 42‬روایت گردشــگری از‬ ‫سراسر جهان به چاپ رسیده که امکان دسترسی به انها در وب‬ ‫سایت سازمان جهانی گردشگری فراهم شده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫اصفهان اماده‬ ‫برگزاری رویداد‬ ‫فرهنگی و‬ ‫گردشگری سال‬ ‫جدید چینی‬ ‫ســید علی صالح درخشــان‪ ‬معاون گردشگری و‬ ‫سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی‪ ‬اصفهان از اماده شدن تاسیسات‬ ‫گردشگری این استان برای استقبال و پذیرایی از‬ ‫گردشگران کشور چین‪ ،‬هم زمان با فرارسیدن ایام‬ ‫تعطیالت سال جدید این کشور از ‪ 4‬تا ‪ ۲۰‬بهمن ماه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان‪ ،‬سید علی‬ ‫صالح درخشــان افزود‪« :‬با توجه به فرارســیدن‬ ‫ســال جدید چینی و سیاســت گذاری به منظور‬ ‫جذب گردشگران چینی‪ ،‬در راستای تحقق جذب‬ ‫گردشگر از کشــورهای هدف جدید گردشگری‪،‬‬ ‫تاسیسات و مجموعه های گردشگری این استان‪،‬‬ ‫اماده اســتقبال از گردشــگران چینی در این ایام‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫او اظهــار کــرد‪« :‬مطابــق بــا برنامه ریزی های‬ ‫به عمل امده‪ ،‬اســتقبال از گردشــگران چینی در‬ ‫چهارم بهمن ماه و هم زمان با اولین روز از سال جدید‬ ‫چینی در مبادی ورودی اصفهــان اعم از‪ ‬هوایی‪،‬‬ ‫زمینی و ریلی توسط مســئوالن اداره کل و فعاالن‬ ‫گردشگری استان صورت می پذیرد‪».‬‬ ‫معــاون ســرمایه گذاری و گردشــگری اداره کل‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪« :‬ارائه تخفیف های ویژه توسط‬ ‫واحدهای اقامتی اســتان به گردشگران چینی و‬ ‫همچنین اجرای برنامه هــای فرهنگی در این ایام‬ ‫در این واحدهــا و مجموعه های فرهنگی که با ایام‬ ‫دهه فجر نیز هم زمان اســت ازجملــه برنامه های‬ ‫پیش بینی شــده در ایام ســال جدیــد چینی در‬ ‫اصفهان خواهد بود‪».‬‬ ‫او همچنین گفت‪« :‬پیش بینی تهیه منوی غذاهای‬ ‫چینی در رستوران های شاخص اصفهان و اموزش‬ ‫فعاالن گردشگری به ویژه در حوزه واحدهای اقامتی‬ ‫در راستای میزبانی از گردشگران چینی و همچنین‬ ‫برنامه ریــزی جهت تهیه نصــب تابلوها راهنمای‬ ‫گردشــگری به زبان چینی از دیگر برنامه های این‬ ‫اداره کل و فعاالن گردشگری استان اصفهان برای‬ ‫استقبال از گردشگران چینی است‪».‬‬ ‫‪ 11‬پروژه سرمایه گذاری در خلخال اجرا می شود‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل‬ ‫گفت‪ 11« :‬پروژه ســرمایه گذاری در خلخال به عنوان قطب سوم‬ ‫گردشگری استان اردبیل اجرا می شود‪».‬‬ ‫نادر فالحی تصریح کرد‪« :‬این پروژه ها بیشتر در حوزه تاسیسات‬ ‫اقامتی و همچنین محوطه های گردشگری است‪».‬‬ ‫او با تاکید به اینکه مجموع پروژه ها می تواند برای ‪ 367‬نفر اشتغال‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬عالوه بر این با تقویت تاسیسات گردشگری‬ ‫خلخال به عنوان یکی از مبادی ورودی مســافران از مرکز کشور‬ ‫توسعه خواهد یافت‪».‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان با اذعان به‬ ‫اینکه خلخال محل تالقی استان های گیالن‪ ،‬زنجان‪ ،‬اذربایجان شرقی‬ ‫و اردبیل است‪ ،‬گفت‪ « :‬بعد از سرعین و مشگین شهر این شهرستان به‬ ‫عنوان قطب گردشگری استان تعریف شده است‪».‬‬ ‫به گفته فالحی جاذبه های طبیعی متعدد این شهرستان همه ساله‬ ‫دلیل سفر هزاران گردشگر به خلخال است که با تقویت تاسیسات‬ ‫گردشگری و احداث محورهای مواصالتی گردشگری بی شک در‬ ‫اینده نزدیک تحول قابل توجهی را در شهرســتان شاهد خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫برگزاری تورهای بجنوردگردی برای ورزشکاران خارجی حاضر در رقابت های کشتی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی خراسان شمالی‪ ‬با اشاره‬ ‫به برگزاری ســومین دوره مســابقات جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی‬ ‫پهلوانی به میزبانی بجنورد و حضور ورزشــکارانی از ‪ 22‬کشــور جهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«تورهای گردشگری برای ورزشــکاران خارجی حاضر در این رقابت ها در حال‬ ‫برگزاری است‪».‬‬ ‫حبیب یزدان پناه اظهار کرد‪« :‬تیم هایی از کشــورهای کره جنوبی‪ ،‬بنگالدش‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬لهستان‪ ،‬اوکراین‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬اســتونی و‪ ...‬در این رقابت ها‬ ‫حضور دارند و فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ و ظرفیت های استان فراهم‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫یزدان پناه برگزاری رویدادهای بین المللی و مسابقات جهانی را بهترین فرصت‬ ‫در جهت انعکاس امنیت کامل ایران دانست و تصریح کرد‪« :‬در خراسان شمالی‬ ‫از تمام فرصت های پیش رو در جهت معرفی جاذبه های استان استفاده خواهیم‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬در همین راستا تورهای گردشــگری برای اعضای تیم های خارجی‬ ‫برگزار و این ورزشکاران با حضور در مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم‪ ،‬حسینیه‬ ‫تاریخی جاجرمی و خانه صنایع دستی بجنورد و‪ ...‬با جاذبه های گردشگری‪ ،‬هنر‬ ‫و فرهنگ خراسان شمالی اشنا شدند‪».‬‬ ‫او گفت‪« :‬ریاســت کمیته اســکان و پذیرایی این مســابقات‪ ،‬تهیه بسته های‬ ‫فرهنگی دوزبانه با هدف معرفی جاذبه های گردشگری استان‪ ،‬برپایی غرفه های‬ ‫صنایع دستی در محل اقامت ورزشــکاران و‪ ...‬ازجمله اقدامات اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی برای این مسابقات است‪».‬‬ ‫گام نخست همکاری های‬ ‫مشترک بین پژوهشگاه‬ ‫میراث فرهنگی و‬ ‫فرهنگستان هنر مجارستان‬ ‫سرپرســت معاونــت پژوهشــی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری از برداشته شدن نخستین گام ها برای همکاری های‬ ‫مشترک با فرهنگستان هنر مجارستان خبر داد‪.‬‬ ‫منیژه هادیان دهکردی‪ ،‬سرپرست‪ ‬معاونت پژوهشی پژوهشگاه‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری‪ ‬با اعالم خبر اینکه تالش های خوبی‬ ‫برای‪ ‬همکاری های مشــترک با فرهنگســتان هنر مجارستان‬ ‫انجام‪ ‬گرفته‪،‬گفت‪« :‬به منظور نزدیک شدن زبان و فهم مشترک‬ ‫در نخستین گام قرار اســت تا خانم میکلوش شارکوزی در باب‬ ‫ارتباط اسامی مجاری در‪ ‬منابع ایرانی دوران اسالمی‪ ،‬یک‪ ‬بهمن‬ ‫ماه در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سخنرانی کند‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬دکتر شــارکوزی یکی از برجســته ترین اســاتید‬ ‫ایران شناسی مجارستان و دارای کرســی ایران شناسی دانشگاه‬ ‫کارولی گاسپار مجارستان بوده که ‪ 24‬سال در باب فرهنگ‪ ،‬تاریخ‬ ‫و هنر ایران زمین به پژوهش پرداخته است‪».‬‬ ‫سرپرســت معاونــت پژوهشــی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری با اشاره به اینکه سخنران مذکور رساله دکتری خود را‬ ‫نیز با موضوع تاریخ طبرستان دفاع کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬این‬ ‫سخنرانی‪ ‬با حمایت فرهنگســتان هنر مجارستان‪ ،‬تالشی است‬ ‫تا فتح بابی برای همکاریهای مشــترک بین این پژوهشگاه و ان‬ ‫فرهنگستان باشد‪».‬‬ ‫هادیان دهکردی افزود‪« :‬پروژه ای با عنوان حضور مجارها در منابع‬ ‫ایرانی شامل تمامی اسنادی که حضور مجارستانی ها در ایران را‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬در دست اقدام است تا تمامی این منابع گرداوری و‬ ‫تاریخ مشترک این دو کشور به پژوهش گذاشته شود‪».‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه این پروژه‪ ،‬فردا در جلســه ســخنرانی دکتر‬ ‫شارکوزی برای عالقه مندان تشریح خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬در‬ ‫همین راستا در روزهای گذشته از کتاب نسخ خطی شرق شناسی‬ ‫بوداپست به فارسی توسط سه مولف که یکی از انها‪ ‬خانم شارکزی‬ ‫بود‪ ،‬ترجمه شده است‪».‬‬ ‫کاخ مرمر به موزه هنر ایران تبدیل می شود‬ ‫کاخ مرمر که تاکنــون در اختیار مجمع تشــخیص مصلحت نظــام بوده‪ ،‬با‬ ‫پیگیری های بنیاد مستضعفان‪ ،‬تا دهه فجر به موزه هنر ایران تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اســامی گفت‪ :‬مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام و شخص مرحوم ایت اهلل هاشــمی رفسنجانی حدود ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫سال پیش در کاخ مرمر مستقر شدند‪ .‬همان زمان هم به نظر می رسید که این‬ ‫خبر‬ ‫اغاز رونق گردشگری‬ ‫سالمت در ایران‬ ‫معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫گفت‪ :‬ســاالنه حدود ‪ ۶۰۰‬هزار گردشگر ســامت برای درمان به ایران‬ ‫می ایند اما کشــورهای رقیب ما مثل هند‪ ،‬ترکیه و تایلند بسیار موفق تر‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫سید کامل تقوی افزود‪ :‬خدمات سالمت بین ‪ ۸.۵‬تا ‪ ۹‬درصد تولید ناخالص‬ ‫ملی (جی دی پی ‪ )GDP -‬کشور را به خود اختصاص می دهد و امکان‬ ‫اینکه این سهم بیشتر شود هم وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سالهای اخیر شاهد رشد اقتصاد سالمت و شاخص های‬ ‫سالمت در کشور هستیم‪ .‬در هر صورت بخش ســامت نیز مانند سایر‬ ‫بخش ها اگر بخواهد رشــد کند باید به ســمت افزایش بهره وری برود و‬ ‫البته توجه به شــاخص عدالت هم مهم اســت به خصوص اینکه جهت‬ ‫گیری دولت به سمت کاهش پرداخت از جیب مردم برای سالمت است‬ ‫و اکنون این شــاخص از حدود ‪ ۵۴‬درصد در اوایل دهه ‪ ۹۰‬به حدود ‪۳۶‬‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬از طرفی به علت تحریم های ناجوانمردانه‬ ‫درامدهای ارزی کشور کاهش یافته است و درامد ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالری در‬ ‫اوایل دهه ‪ ۹۰‬در سال ‪ ۹۷‬به حدود ‪ ۹۸‬میلیارد دالر رسیده است‪ .‬کاهش‬ ‫صادرات فراورده های نفتی باعث شــده که برای ثبات اقتصادی کشور‬ ‫باید به دنبال راه حل های جدید باشیم‪ .‬یکی از این راهها توسعه صنعت‬ ‫گردشگری سالمت است‪.‬‬ ‫تقوی افزود‪ :‬توســعه این صنعت هم باعث ایجاد درامد و اشتغالزایی می‬ ‫شود و هم یک اقدام راهبری در نظام سالمت است‪ .‬برای توسعه این صنعت‬ ‫باید نگاه ها را عوض کنیم تا مجموعه فعاالن نظام سالمت به این سمت‬ ‫گرایش پیدا کنند‪ .‬صنعت گردشگری ســامت یک صنعت بین بخشی‬ ‫اســت و به خصوص بخش خصوصی در این زمینه فعال اســت و بخش‬ ‫دولتی هم باید در وزارت خارجه‪ ،‬وزارت گردشــگری‪ ،‬وزارت بهداشــت‬ ‫و ســایر دســتگاهها مثل وزارت صنعت و بانک مرکزی برای توسعه این‬ ‫صنعت کمک کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر این هماهنگی ایحاد شــود تازه اول کار هستیم باید به هم‬ ‫اعتماد ایجاد کنیم‪ .‬باید به نظام سالمت و سایر بخش هایی که تسهیلگر‬ ‫این بخش هستند اعتماد داشته باشیم‪ .‬کسی که برای درمان وارد کشور‬ ‫می شود در حوزه مســائل فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و سالمت نیازمند دریافت‬ ‫خدمات است اما به طور کلی در بخش صنعت گردشگری سالمت با ضعف‬ ‫اطالعات مواجه هستیم‪.‬‬ ‫معاون توسعه وزیر بهداشــت افزود‪ :‬باید مزیت های خود را در مقایسه با‬ ‫دیگران به دقت بررسی کنیم‪ .‬برخی امارها می گوید ساالنه حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار گردشگر سالمت به ایران می ایند‪ .‬اگر این امار درست باشد باز هم‬ ‫فاصله زیادی با کشورهای رقیب از جمله هند داریم‪ .‬تایلند ساالنه حدود‬ ‫دو میلیون گردشگر سالمت را جذب می کند‪ .‬در اروپا ساالنه حدود ‪۶۰‬‬ ‫میلیون سفر در حوزه گردشگری سالمت انجام می شود که بیش از پنج‬ ‫میلیون نفر انها از خارج از اروپا وارد می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درامد گردشگری سالمت اروپا در سال گذشته میالدی حدود‬ ‫‪ ۴۷‬میلیارد یورو براورد شده است‪ .‬هر گردشــگری در کشور ما به طور‬ ‫متوسط ‪ ۸۰۰‬یورو هزینه می کند‪ .‬در کشورهای دیگر هم تقریبا همین‬ ‫میزان است که مربوط به بخش بیمارستانی است‪ .‬ترکیه کشور رقیب ما‬ ‫در این عرضه برنامه ریزی ها دقیق و بلند مدت دارند و طبیعی است که‬ ‫در کشور ما می توانیم بخش زیادی از این گردشگران را جذب می کنیم‪.‬‬ ‫تقوی نژاد افزود‪ :‬هزینه پایین تر خدمات سالمت در ایران یکی از مزیت‬ ‫های مهم ایران برای جذب گردشگر سالمت است‪ .‬بررسی ها نشان می‬ ‫دهد که حدود ‪ ۸۲۸‬بیمارســتانی که در سال ‪ ۹۰‬داشتیم در سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫حدود هزار بیمارستان افزایش پیدا کرده و افزایش تخت های بیمارستانی‬ ‫ظرفیت بیشتری برای ارائه خدمات ایجاد کرده است‪ .‬ظرفیت ‪ ۱۰۸‬هزار‬ ‫تخت بیمارستانی ایران به حدود ‪ ۱۴۱‬هزار تخت رسیده و نسبت تخت‬ ‫به هزار بیمــار نیز در کشــور از ‪ ۱.۴‬به ‪ ۱.۷‬افزایش پیــدا کرده که عدد‬ ‫مطلوبی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در کنار افزایش تخت های بیمارســتانی باید به مساله ضریب‬ ‫اشتغال تخت هم توجه کنیم که اکنون در مجموع در کشور زیر ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬یعنی ظرفیت ‪ ۳۰‬درصدی ازاد تخت بیمارستانی به خصوص در‬ ‫بخش خصوصی وجود دارد که باید به ان توجه کنیم و می تواند در خدمت‬ ‫اقتصاد سالمت قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشــت افزود‪ :‬کاهــش مراجعه مردم به بیمارســتانها به‬ ‫خصوص در برخی دهک ها وجــود دارد‪ .‬امارها نشــان می دهد وقتی‬ ‫مشکالت اقتصادی به وجود می اید معموال دهک های میانی کمتر برای‬ ‫درمان به بیمارستان مراجعه می کنند‪ .‬دهک های اول و دوم اگر حمایت‬ ‫هایی داشته باشــند همچنان برای درمان مراجعه می کنند اما از دهک‬ ‫سوم به پایین در شرایط سخت اقتصادی مراجعه برای درمان کم می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای رفع این مشکالت نیازمند هماهنگی بین ارکان دولتی با‬ ‫هم و بخش دولتی با خصوصی هستیم‪ .‬نظام قیمت گذاری باید اصالح شود‬ ‫و باید در این زمینه به شفافیت برســیم اگر نتوانیم شفافیت ایجاد کنیم‬ ‫ممکن است به زیر سوال رفتن خودمان منجر شود و البته نقش و سهم هر‬ ‫یک از بخش ها باید مشخص شود‪.‬‬ ‫استقرار درست نبود چون مســئوالن نظام نباید در این کاخ ها بنشینند‪ .‬در‬ ‫واقع مسئوالن نظام این کاخ را از ملت گرفته اند‪ .‬بنابراین باید به انها برگردانده‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این کاخ بعد از درگذشــت اقای رفســنجانی تخلیه شــد اما نه به‬ ‫راحتی؛ بلکه بعد از ادعاها و جر و بحث های زیاد‪ .‬این یکی از ان مواردی بود که‬ ‫نمی دانستیم پیش چه کسی شکایتمان را ببریم و به ملت چه جوابی بدهیم‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 165‬شنبه ‪ 28‬دی ‪98‬‬ ‫چهارمین جشنواره صنایع دستی برگزار می شود‬ ‫چهارمین جشــنواره صنایع دســتی و هنرهای ســنتی فجر از سوی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با مشارکت انجمن‬ ‫هنرمندان ســفالگر (بخش ویژه) از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۱‬بهمن در موزه ملی ایران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫حســین خواجه بیدختی‪ ،‬سرپرســت دفتر توســعه و ترویج معاونت‬ ‫صنایع دستی درباره چهارمین جشنواره فجر صنایع دستی و هنرهای‬ ‫ســنتی گفت‪« :‬مقدمات برگزاری این جشــنواره از اوایل ســال ‪۹۸‬‬ ‫اندیشیده و برنامه ریزی های الزم انجام شد‪ .‬در این راستا با الگوبرداری‬ ‫از جشنواره هنرهای تجسمی فجر وزارت ارشاد‪ ،‬ائین نامه بازنویسی و‬ ‫مقدمات فراخوان نوشته شد‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬فراخوان شــرکت در این جشــنواره از اول اذر در ســامانه‬ ‫وزارتخانه رســماً اعالم و به صورت فیزیکی در اماکن فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و دانشگاهی ارائه شد‪ ،‬همچنین اســتان ها نیز فراخوان را اطالع رسانی‬ ‫کردند‪ .‬ما دو محور برای این جشــنواره در نظر گرفتیم که یکی بخش‬ ‫نمایشگاه است که طبیعتاً یک سری اثار منتخب در یک فضای خاص‬ ‫که گالری جنبی بخش دوران اسالمی موزه ملی ایران است‪ ،‬به نمایش‬ ‫گذاشته می شوند‪».‬‬ ‫سرپرست دفتر توســعه و ترویج معاونت صنایع دستی در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪« :‬بخش دوم این جشنواره نیز تجلیل از هنرمندان است‪ ،‬هنرمندان‬ ‫شاخص این جشنواره هیئت داوران را تشکیل می دهند که انتخاب هایی‬ ‫خواهند داشت‪ .‬به برگزیدگان‪ ،‬هفت سرو سیمین و ‪ ۱۴‬لوح نقدیر اهدا‬ ‫خواهد شد و در مجموع از ‪ ۱۰‬اثر برگزیده این هنرمندان تجلیل خواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬در این فراخوان مهلت ارسال اثار به صورت تصویری تا ‪ ۲۵‬دی‬ ‫اعالم شد و نتایج اولیه جشنواره‪ ۲ ،‬بهمن‪ ،‬مراسم تقدیر از برگزیدگان‬ ‫‪ ۱۹‬بهمن‪ ،‬افتتاحیه ‪ ۱۳‬بهمن و اختتامیه ‪ ۲۱‬بهمن اعالم شده است‪».‬‬ ‫بیدختی با بیان اینکه این رویداد امسال با همکاری انجمن سفال ایران‬ ‫از سوی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در موزه ملی‬ ‫ایران برگزار می شود‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬موزه ملی‪ ،‬فضایی در خور شان این‬ ‫برنامه را مهیا کرده است‪ .‬طبق امار تاکنون حدود ‪ ۳۰۰‬اثر برای شرکت‬ ‫اعالم امادگی کرده اند که پس از داوری اولیه به نمایشــگاه راه خواهند‬ ‫یافت‪».‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪« :‬در این دوره‪ ،‬نگاه ویژه ای به حوزه سفال داشته ایم‪،‬‬ ‫چون سفال نمود بیشتری نسبت به سایر رشته های صنایع دستی داشت‬ ‫و ما بخش ویژه ای را برای سفال در نظر گرفتیم‪ .‬انجمن سفالگران کشور‬ ‫در کنار ما به جلب مشــارکت هنرمندان این حــوزه و انتخاب اثار که‬ ‫طبیعتاً در بخش داوری خواهد بود‪ ،‬کمک خواهند کرد‪».‬‬ ‫بیدختی تصریح کرد‪« :‬ما در فضای نمایشگاهی‪ ،‬امکان نمایش حداکثر‬ ‫‪ ۲۰‬اثر را داریم ولی در این نمایشــگاه اثار حوزه سفال نمود بیشتری‬ ‫خواهند داشت‪ .‬سال گذشــته حوزه فلز مثل اثار استادباباخانی‪ ،‬نمود‬ ‫بیشتری داشــت که این موضوع را میزان استقبال هنرمندان مشخص‬ ‫می کند‪ .‬در داوری اولیه‪ ،‬اثار ممیزی و متناسب با ظرفیت گالری انتخاب‬ ‫ال در طی برگزاری جشنواره اتفاق خواهد‬ ‫می شوند‪ ،‬ولی داوری نهایی عم ً‬ ‫افتاد‪ .‬در مراسم افتتاحیه این جشــنواره که ‪ ۲۱‬بهمن خواهد بود‪ ،‬اثار‬ ‫برگزیده و نتیجه داوری هیئت داوران را اعالم خواهیم کرد‪».‬‬ ‫او درباره نحوه داوری اثار گفت‪« :‬داوری متناسب با اثار در هر حوزه ای‬ ‫خواهند بود که هنرمندان شــاخص ان حوزه برای داوری اثار دعوت‬ ‫خواهند شد‪ .‬قاعدتاً در کنار یادبود تندیس سرو سیمین که دارای ارزش‬ ‫هنری اســت‪ ،‬جایزه ای ترکیب از نقدی و غیرنقدی کــه از اثار نفیس‬ ‫صنایع دستی ایران خواهد بود‪ ،‬به برگزیدگان اهدا خواهد شد‪».‬‬ ‫بیدختی تصریح کرد‪« :‬جوایز شامل نشان سرو سیمین از جنس نقره‪،‬‬ ‫جایزه نقدی و دست بافته فاخر صنایع دستی است که به ‪ ۷‬هنرمند سرو‬ ‫سیمین و به ‪ ۱۴‬هنرمند‪ ،‬لوح تقدیر اعطا می شود‪».‬‬ ‫جشنواره صنایع دستی و هنرهای ســنتی فجر در سال ‪ ۹۵‬به تصویب‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و از همان سال توسط سازمان وقت‬ ‫میراث فرهنگی الزم االجرا شد‪.‬‬ ‫سیمرغ گردشگری ایران به پرواز درمی اید‬ ‫اعالمیــه فراخوان عمومی‪ ‬طراحــی هویت بصری‬ ‫برند ملی گردشگری از ســوی معاونت گردشگری‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش میراث اریا‪ ،‬در این فراخوان‪« ،‬ســیمرغ»‬ ‫به عنوان‪ ‬عنصر بصری اختصاصی برند‪ ‬انتخاب شده‬ ‫است‪ .‬متن این فراخوان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫در راستای اجرای پروژه طراحی و توسعه برند ملی‬ ‫گردشــگری در نظر دارد با مشــارکت حداکثری‬ ‫صاحبنظــران این امر مهــم را به بهتریــن نحو به‬ ‫سرانجام برساند‪ ،‬لذا باتوجه به پایان مرحله شناخت‬ ‫و طراحی راهبردهــای برند ملی گردشــگری‪ ،‬از‬ ‫کلیه متخصصان و هنرمندان دعوت بعمل می اید‬ ‫محراب کلیسای ظهور در بوشهر‬ ‫مرمت می شود‬ ‫‪ 30‬معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی بوشــهر گفت‪« :‬مرمت و‬ ‫تثبیت‪ ‬محراب کلیسای ظهور‪ ‬در حال انجام است‪».‬‬ ‫به گزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی بوشهر‪ ‬نصراهلل ابراهیمی‬ ‫معاون میراث فرهنگی این استان از پاک سازی و مرمت‬ ‫محراب کلیسای ظهور خبر داد‪».‬‬ ‫ابراهیمی با اعالم این خبر افزود‪« :‬بنا بر اثرات محیطی‬ ‫و بعضاً رطوبت‪ ،‬بخشی از کاشی کاری محراب کلیسای‬ ‫ظهور تخریب شــده بود که به منظــور جلوگیری از‬ ‫تخریب بیشتر مورد پاک سازی‪ ،‬بازسازی‪ ،‬حفاظت و‬ ‫تثبیت قرار گرفت‪».‬‬ ‫او اضافه کرد‪« :‬کلیســای ظهور در محله کوتی شهر‬ ‫بوشهر و در کنســولگری انگلیسی ها قرار دارد که در‬ ‫زمان حضور کارکنان کنسولگری به عنوان نیایشگاه‬ ‫انان مورد استفاده قرار می گرفته است‪».‬‬ ‫ابراهیمی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ و حراست‬ ‫فیزیکی از اشــیای تاریخی به این نکته اشاره کرد و‬ ‫افزود‪« :‬حراست فیزیکی بخشی از فعالیت مجموعه‬ ‫میراث فرهنگی بوده و بخش دیگر حفظ و تثبیت اثار‬ ‫تاریخی منقول است که در کنار مرمت و پاک سازی‬ ‫این محراب دیگر اشــیای منقــول تاریخی همچون‬ ‫سفال‪ ،‬فلز‪ ،‬ســنگ و گچ بری توســط گروه مرمت و‬ ‫حفاظت گر برای نمایش در موزه های اســتان مورد‬ ‫مرمت و بازســازی قرار گرفته و در حال اماده سازی‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫در فراخــوان طراحــی «هویت بصــری برند ملی‬ ‫گردشگری»‪ ‬شــرکت کنند‪ .‬در این زمینه انتظار‬ ‫می رود‪ ،‬طرح های ارائه شده در برگیرنده مشخصات‬ ‫ذیل باشد‪».‬‬ ‫ویژگی های طرح ارسالی‪:‬‬ ‫موضوع‪ :‬طراحی نماد (لوگوی) برند ملی گردشگری‬ ‫ایران‬ ‫جوهره برند‪ :‬اصالت‬ ‫ایده محوری‪ :‬معرفی ایران باشکوه‪ ‬با تکیه بر وحدت‬ ‫بخشی به کثرت و تنوع جاذبه های گردشگری ایران‬ ‫عنصر بصری اختصاصی برند‪ :‬سیمرغ‬ ‫کهن الگوهای مطلوب در مورد برند‪:‬‬ ‫کهن الگوهــای اصلی‪ :‬حکیــم (خردمند)‪ ،‬حامی‬ ‫(پرستار)‪ ،‬کیمیاگر‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫در هفته ای که گذشت‬ ‫لغزش برف روی بخش های مرمت شــده گنبد شیخ لطف اهلل‪،‬‬ ‫لغو ایرالین های خارجی و کنســلی ســفر خارجی ها به ایران و‬ ‫تسهیالت به کارگاههای صنایع دستی از جمله خبرهای میراث‬ ‫فرهنگی و گردشگری در این هفته بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهــر‪ ،‬در این هفته پس از انکــه تعدادی از‬ ‫ایرالین های خارجی پروازهای خود را به مقصد ایران لغو کردند‪،‬‬ ‫بسیاری از اژانسداران هم نگران لغو تورهای ورودی خود شدند‬ ‫چرا که برخی از تورهای ورودی پس از سقوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫کنسل شد‪ .‬مانند تورهای ژاپنی و چینی‪.‬‬ ‫در این میــان رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی که‬ ‫بیشــتر در حوزه خروج مســافر اقدام می کند‪ ،‬اعالم کرد که این‬ ‫کنسلی تا ‪ ۷۰‬درصد پیش رفته اســت در حالی که نایب رئیس‬ ‫جامعه تورگردانان ایران به خبرنگار مهر گفت که این امار را االن‬ ‫نمی توان اعالم کرد و باید چند روزی بگذرد تا این لغو تورها خود‬ ‫را نشان دهد‪.‬‬ ‫ولی تیموری معاون گردشــگری کشــور با رد لغو ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫تورهای ورودی به دلیل اتفاقات اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬قطعاً کسی نمی تواند‬ ‫منکر تاثیر بد اتفاقات اخیر در صنعت گردشــگری باشد ولی این‬ ‫موضوع می تواند با ارامشی که کشور می گیرد‪ ،‬حل شود‪.‬‬ ‫معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری درباره‬ ‫لغو پروازهای خارجی گفت‪ :‬پروازها کنسل شده اند‪ ،‬پس سازمان‬ ‫هواپیمایی حالت فورس ماژور را بــرای بلیت ها در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫طبیعتاً پس از ان به محض اعالم سازمان هواپیمایی مبنی بر لغو‬ ‫پروازها‪ ،‬هتل ها هم صددرصد همکاری های الزم را خواهند کرد‪.‬‬ ‫چون این موضــوع در قراردادهای جامعــه تورگردانان و هتل ها‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫تیموری همچنین در واکنش به صحبت های اخیر رئیس انجمن‬ ‫دفاتر مسافرتی مبنی بر لغو ‪ ۷۰‬درصد تورهای ورودی گفت‪ :‬این‬ ‫انجمن بیشتر در حوزه خروج گردشــگر فعالیت می کند تا ورود‬ ‫گردشگران به کشور‪ .‬ما اکنون امار دقیقی از لغو تورهای ورودی به‬ ‫کشور نداریم‪ .‬بنابراین به بررسی بیشتر نیاز است‪ .‬من نمی دانم این‬ ‫امار ‪ ۷۰‬درصدی را بر چه اساسی اعالم کرده اند! ما از این مسائل‬ ‫زیاد داشته ایم؛ مانند خروج امریکایی ها از برجام و یا پرواز پهپادها‪.‬‬ ‫ولی تمام این مسائل را حل کرده ایم و طبیعی است در این شرایط‬ ‫تعدادی از تورها کنسل شود‪.‬‬ Plea to help bushfire-affected Australian tourism as AUS$70mn stimulus rolled out Saturday, 18 January, 2020 6 AYAR Economy 98 ‫ دی‬28 ‫ شنبه‬- 165 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Drop in South Korean tourists to Japan continues amid frayed ties The number of tourists visiting Japan from South Korea continues to decline amid soured relations between the two countries, dealing a serious blow to destinations popular with such visitors. The number contracted year on year for six consecutive months from July 2019, when Japan imposed tougher rules on exports to South Korea, according to the Japan National Tourism Organization. “South Korean visitors have decreased 80 percent to 90 percent from a year before,” lamented a man operating an inn in Oita Prefecture. Railway operator Tokyu Corp. said the decreasing number of South Korean tourists is impacting its hotel business, especially in Kyushu, which had enjoyed high occupancy rates and strong earnings thanks to them before last July. The number of South Korean tourists then dropped 7.6 percent that month, and the pace of decrease accelerated to 65.5 percent in October and 65.1 percent in November. In December, it fell an estimated 63.6 percent, the JNTO’s latest data showed. In 2019, the total number of South Korean tourists to Japan shrank 25.9 percent from the previous year to 5,584,600, marking the first drop since 2011, when Japan suffered a devastating earthquake, tsunami and nuclear disaster. The decrease stands out as the total number of foreign tourists grew 2.2 percent to a record high of 31,882,100 in 2019. While many South Koreans have come to think twice about visiting Japan due to frayed bilateral relations, weakened demand for travel to Japan has forced low-cost carriers to reduce operations between the two countries. LCCs offer low airfares by minimizing operating costs and maximizing the number of passengers on each flight. As local airports in Japan cut landing fees to attract airlines, South Korean LCCs increased flights to them. Peru Deports 5 Tourists Accused of Damaging Machu Picchu Temple World “Australia is experiencing catastrophic bushfires in some parts of the country. These bushfires have already ravaged more than 6 million hectares of land, devastating the people and animals who live there,” Mr Merse said in a release. “As with all natu- ral disasters, lives have been lost, homes, businesses and much property and wildlife has being destroyed. The livelihoods of many have been severely impacted. The widespread publicity both within Australia and globally will no doubt have an impact on our travel and tourism industries and that will directly affect many of our Skal members,” Mr Merse said. Protests take toll on Hong Kong tourism Visitor numbers to Hong Kong fell by nearly 40% in the second half of last year amid clashes between police and anti-government protesters. The Hong Kong Tourism Board said Wednesday that the numbers of those visiting the Asian financial hub started to drop off in July as protests against proposed legislation allowing extradition to China gathered pace. For the last six months of 2019, visitor num- bers fell by 39% against the same period a year before. Overall, arrivals were off by 14% for the entire year. The protests have lost momentum amid mass arrests by police and since major opposition wins in district council elections in November. Hong Kong’s economy fell into recession, its reputation as one of the world’s safest cities tarnished by the violence driven largely by anger over China’s perceived encroachments over rights retained by the former British colony when Beijing took control in 1997. The extradition legislation was withdrawn, but the protest movement morphed to include demands for greater democracy and an investigation into police tactics. Financial Secretary Paul Chan told a forum Monday that the government estimated economic growth for 2019 would fall to -1.3%, a stark loss for the center of trade, travel and finance. Tourism, catering and retail industries suffered the biggest losses, with store receipts falling by 26% in October and November against the same months in 2018. However, the tourism board’s Chairman Y.K. Pang was quoted as saying in a Wednesday news release that he had “every confidence” in Hong Kong’s resilience and appeal as a world-class travel destination. The board said it has launched promotional events and special offers covering hotels, flights, shopping and attractions. In a further sign of the stress the protests have placed the city under, Secretary for Home Affairs Lau Kong-wah announced the cancellation of the annual Lunar New Year fireworks show “based on the public safety concern.” The holiday is the most important among Chinese communities around the world and this year falls on Jan. 25. Indonesian startups took 70 per cent of travel tech funding in 2019 Vynn Capital launches the report on travel tech industry to open information access to the region’s travel landscape Vynn Capital, Southeast Asian early-stage venture capital firm, today released what is said to be the region’s first travel tech report Travelution. The venture firm focusses on selective industries, including tourism as well as synergistic verticals such as food and property. Back in 2018, Vynn Capital jointly announced a partnership with the World Tourism Organisation of United Nations (UNWTO), which has been championing the effort of encouraging governments and companies to be innovative and adopt digital transformations. Travelution was created with input from the Pacific Asia Travel Association (“PATA”) as well as UNWTO. The report notes that the emergence of online booking solutions began in the 1980s before hotels and airlines partnership followed suit in the 1990s. The 2000s marked the different verticals in the travel tech sector, and the 2010s were the year of UX personalisation. Noting further on the past decade’s trends of personalisation, the report pointed out that several sub-domains in the travel tech sector emerged, such as pre-trip, midway, and posttrip. Pre-trip involves information discovery served by companies such as Expedia, CTrip, TripAdvisor, and Airbnb. Meanwhile, midway entails support to travellers such as Triip, that offer personalised travel experiences for travellers who are exploring new destinations. Finally, post-trip involves the sharing of experiences and comparison of itineraries. Entering 2020, the report shares that the ma- jor trend of this decade is still personalisation. The trend of personalisation in the travel tech sector expanded to the point where travel tech companies sell entire experiences across the value chain. Travel tech companies invest to increase offerings such as food services, transportation, health and wellness, and activities operators. Furthermore, as travel tech companies expand into a vacation and short-term rentals, there has been a proliferation of property-related services. Boundaries between industries are quickly breaking down and the ecosystem is flattening. Looking at the bigger picture on the global travel industry, the report marks that it has grown to over US$1.6 trillion, over 10 per cent of world GDP. Tourism is recorded to employ two in 10 people in the global economy. As for deals in the travel tech sector, 2019 saw an all-time high of 159 acquisitions and funding activity remains strong, with Asia leading the number of capital raising with 54 per cent. Indonesian startups took 70 per cent of funding, Singaporean companies tapped 28 per cent. Online travel is the top sector in the internet economy with roughly US$30 billion in bookings and growing 15 per cent YoT. The firm further predicted that there will be more investments into travel tech startups in the region by larger traditional players as well as later-stage funds. At the same time, it is also expected that there will be more consolidations happening as an increasing number of smaller startups get bought out or absorbed by larger platforms and companies. “Whilst many would view industries such as travel as a silo opportunity; we believe there is evidence of convergence – companies cutting across industries and people become savvier about industries that are deemed as a synergistic expansion from the one that they are in,” said Victor Chua, Vynn Capital’s Founding & Managing Partner. “Investing into the right sectors is becoming more important and Vynn Capital believes that focusing on travel tech as well as the selected industries where we are investing is a competitive advantage over the long term, especially when Southeast Asia’s economies are converging,” he added. Vynn Capital is an early-stage venture capital firm founded with the objective of bridging the gap between traditional industries and the new economies through the development of technology. Key industries of focus include Travel, Property, Food and FMCG, Female Economics as well as Business Enablers (including logistics and fintech). Vynn Capital is currently active in Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand, and Myanmar. Global tourism growth slowed in 2019: UN A sixth man will appear in court after the group caused a piece of a stone wall to fall and crack the floor, the authorities said. The Peruvian authorities deported five tourists and arrested a sixth accused of damaging a temple at Machu Picchu, the famous Incan ruins in the Andes, the National Police said. The tourists were caught just before 6 a.m. on Sunday by staff members who work at the archaeological park, the Ministry of Culture said in a statement on Tuesday, identifying them as four men and two women from Argentina, Chile, Brazil and France. The ministry said there was evidence that the group had sneaked into the site illegally on Saturday night and damaged a stone wall in the Temple of the Sun by causing a piece to fall about 20 feet and crack the floor. Fecal matter was also found at the site. On Wednesday, five of the tourists were deported to Bolivia, the National Police of Peru said. An Argentine tourist, Nahuel Gómez, 28, faced a charge of committing a crime against cultural heritage and remained in custody in Peru. Global tourism slowed in 2019 due to a cooling world economy, especially in Europe and Asia where uncertainties linked to Brexit and protests in Hong Kong also weighed, the United Nation’s tourism agency said Monday. The number of international tourist arrivals rose by 4.0 percent last year to 1.5 billion, its slowest rate since 2016, the Madrid-based World Tourism Organization (UNWTO) said in a statement. “This is a growth that we can consider strong because it is within the historical average, but we see a slight slowdown compared to the last two years. But it should be noted that the last two years have been really exceptional with a growth that was not normal,” the body’s intelligence chief, Sandra Carvao, told a news conference. Tourist numbers grew by 6.0 percent in 2018 and by 7.0 percent in 2017 as holidaymakers returned to sunshine destinations in the eastern Mediterranean such as Turkey and Egypt after several years of tourists staying away due to security concerns. Tourism numbers rose by 4.0 percent in 2016. The UNWTO predicted global tourism will grow by 3.0-4.0 percent this year, buoyed by major sporting and cultural events such as the Tokyo Olympics in Japan. An economic slowdown in many key issuing markets such as Germany and the collapse of Thomas Cook, the world’s oldest travel form, had contributed to the slowdown in the sector last year, Carvao said. Britain’s looming departure from the European Union had generated “strong uncertainty” and “has impacted its economy, which has impacted the value of its currency” leading to fewer British nationals going abroad on holidays, she added. Tourist arrivals in Europe rose by 4.0 percent in 2019, down from 6.0 percent in the previous year. It remained the most visited region in the world, accounting for 51 percent of all international tourist arrivals last year, or 743 million people. Arrivals in the Asia-Pacific region rose by 5.0 percent compared to 7.0 percent in 2018 as Hong Kong was rocked by sometimes violent political protests which caused hotel occupancy rates to slump in the Chinese-ruled city. Africa posted a 4.0-percent rise in tourist arrivals, down from 9.0 percent in 2018. “The Americas showed a mixed picture as many island destinations in the Caribbean consolidated their recovery after the 2017 hurricanes while arrivals fell in South America due partly to ongoing social and political turmoil,” the U.N. body’s statement said. The Middle East was the one bright spot as tourist arrivals in the region jumped by 8.0 percent in 2019, up from 3.0 percent in the previous year, due mainly to Saudi Arabia’s ambitious plan to draw foreign visitors and the recovery of the Egyptian market. UNWTO expects France, Spain and the United States to once again be the three most visited countries in the world last year once it has final figures. Xinjiang aims to lure more tourists The Xinjiang Uygur autonomous region plans to attract 300 million visits from tourists this year in an effort to make tourism a pillar industry to support economic development, as the region has effectively curbed the spread of terrorism and religious extremism, local officials said. Xinjiang, which is famous for its natural beauty and diverse cultures, has always been a top tourist destination. But for a period of time, the region experienced frequent terrorist attacks lead by religious extremists and separatists. Safety concerns have put off many travelers. After the region implemented a series of measures to fight terrorism and religious extremism, not a single terrorist attack has happened in the region for more than three years. As a result, tourism, which is seen as the indicator of the region’s social situation, has boomed. Xinjiang received more than 200 million visits from tourists in 2019, up 41.6 percent year-on-year, Shohrat Zakir, chairman of the regional government, said when delivering the government work report on Jan 6. What’s more, the region is also working to ensure that locals can benefit from tourism; for example, they will have the opportunity to boost their income by participating in tourist development, Shohrat said. In addition, the Ili Kazak autonomous prefecture, known for its vast grassland in the Ili River valley, drafted a tourism development plan in 2019 to support future development of the industry, which still has huge potential, according to Kurmash Yisjon, head of the prefecture. Ili Kazak received 59.7 million visits from tourists in 2019, up 45 percent year-on-year. “Tourism has become a driving force in sustainable development of the prefecture,” Kurmash said. “We plan to use social media to better promote the unique beauty and experiences in Ili.” The Altay prefecture also saw a 45 percent increase in the number of visits from tourists in 2019. The income brought by tourism reached 36.4 billion yuan ($5.3 billion), up 64.6 percent year-on-year, said Hadan Kabin, commissioner of the prefecture. “The prefecture, which is rich in snow resources, plans to further boost tourism in the winter, which traditionally is Xinjiang’s off-peak season,” Hadan said. Meanwhile, the regional capital of Urumqi is building itself into a famous international winter sports destination while constructing a Silk Road international tourist resort to attract tourists from all over the world, said Yasen Sidik, mayor of Urumqi. The city received 67.3 million visits from tourists from January to October last year, up about 50 percent year-on-year. The region currently has 13 tourists sites with the top 5A ranking in China, and 16 more sites are in the process of applying for the designation. Iranian tourist arrives in Ganjeh, Azerbaijan on camel Saturday, 18 January, 2020 7 AYAR Economy 98 ‫ دی‬28 ‫ شنبه‬- 165 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ New discovery shows Iran-Japan dating back to AD 765 Japanese researchers say they have found evidence that shows at least one Persian man had been living in ancient Nara in the eighth century. According to Japan’s NHK television, by using infrared light on a piece of antique wood, Japanese researchers found that there was a Persian man in Japan that most probably was an educator in the court of the emperor.     The antique wood was uncovered about 50 years ago in Heijo-kyo palace in Nara, but then, the technology of rebuilding the writings of the wood did not exist. The writings on the wood show that in 736 under emperor Shomu a Persian man came from China to Japan. After receiving him, the emperor gives him a high place in the court. Researchers believe that “Hashino Kiumichi” that can be read on the wood is the Persian man’s Japanese name. Since January 2017, the wood has been on public display. Nara was the cultural capital center of Japan in the eighth century. Iran eyeing for 20% rise in health tourists by March Around 500,000 to 550,000 foreign nationals visited Iran in the last local calendar year (March 2018-March 2019) and the country is expecting a 20% growth in the current year (March 21, 2019-March 20, 2020) to boost the figure to more than 600,000, Deputy Director of Resources Development and Management at Health Ministry Kamel Taqavi said. Taqavi said on Saturday at the Health Tourism Development Summit at the Health Ministry that in recent years Iran has been witnessing the growth of the health economy and health indicators, despite having rival countries such as India, Turkey, and Thailand. “However, as in other sectors, the health sector, if it is to grow, has to move towards increased productivity and, of course, it is important to pay attention to the justice indicator, especially as the government’s orientation is now towards reducing the outof-pocket payments for health,” the official underlined. Recently too, foreign health tourists who enjoyed Iranian medical services in the last Iranian year (March 21, 2018 – March 20, 2019) stood at 500,000 to 550,000, Head of the office for health tourism of the Ministry of Health and Medical Education Saeed Hashemzadeh said on Monday. Saeed Hashemzadeh said that the number of foreign health tourists visiting Iran in the current Iranian year will definitely be higher, adding that about 72,000 of the patients were hospitalized and the rest received outpatient services. Hashemzadeh said that Iran can host up to 2.5 million health tourists every year. He said that 70 percent of the patients coming to Iran demand services in obstetrics and gynecology, ophthalmology, orthopedics, cardiology, plastic surgery, and 30 percent in other branches of medicine. Iran Iranian tourist Mohammad Amiri Rudan arrives in Gnajah on a camel journey from Hormuzgan province as part of their aroundthe-world journey, the second largest city of the Republic of Azerbaijan, 341 kilometers west of Baku’s capital. The Iranian tourist, who began his journey around the world with a camel 9 months ago entered Ganjah by crossing some parts of the Republic of Azerbaijan, APA News Agency reported on Sunday. Mohammad Amiri Rudan, who travels by camels, has announced the introduction of genetic resources, including the Bactrian camel and Iran’s tourist attractions, among the goals of his cultural program. Iran on the Silk Road, Ancient Network of Trade Routes Turkestan. Then, the route passed through central Asia and reached Samarqand and Bukhara. When it entered Iran, it passed the northern part of Iran including Merv, Sarakhs, Nishapur, Gorgan, Baam, Safiabad, Ray, Qazvin, Zanjan and north of Hamadan, and ended up in one of the harbors of Syria after passing Yerevan. Silk was the main product people traded through this ancient route. Although Iranians were the producers of silk themselves, they also imported a large amount of silk from China through the Silk Road among many other products. Silk import resulted in the exchange of Iranian products which led to Iranian exports. In ancient times, the trade of different countries had been boomed through the Silk Road. Thousand Years of History of Silk Road The Silk Road is a well-connected and carefully-organized network of roads which used to connect the East, West and South Asia creating a route. We have known such a route as “the silk road” from the ancient times as it started from the Far East where China sold its silk. When the Westerners found out there were some people who had transferred culture, civilization and new goods and products through this route from the Eastern to the Western regions, they named it “the Silk Road”. Today, we have discovered that the history of the Silk Route dates back to about 1700 years ago. Where did the Silk Road Start and End? According to the ancient maps, the Silk Road started from Huang City in China, and continued to The Silk Road’s flourishing time was during the Sasanian era. As a matter of fact, the Sasanian Empire had gained their main wealth by exchanging products for silk through the Silk Road. Traders imported and exported many different types of products including various types of carpets, precious stones and gems, fabrics, spices, and all kinds of high-consumption products via this ancient route. It was very important for the Sassanian Empire to receive customs duties and taxes from caravans because it was the largest source of income for them. Stolen ‘Divan of Hafez’ heading to Germany after discovery in UK This picture taken on January 16, 2020 at the apartment of Dutch art crime investigator Arthur Brand in Amsterdam shows a rare 15th-century book of poems by Shams-ud-din Muhammad Hafiz’s “Divan”. (By AFP) A stolen 15th-century book by the famed Persian poet Hafez has been recovered by a Dutch art detective after an international “race against time,” Agence France-Presse reports.   The gold-leafed volume worth around one million euros ($1.1 million) was found to be missing from the collection of an Iranian antiques dealer after his death in Germany in 2007. It sparked a decade-long search for one of the oldest surviving copies of the “Divan of Hafez” -- the collected works of the poet who remains extremely popular in Iran and has inspired artists worldwide. But Arthur Brand, dubbed the “Indiana Jones of the Art World” for tracing a series of lost works, finally tracked down the tome via the murky stolen arts underworld, AFP reported.  “This is a hugely important find for me, because this is such an important book,” Brand said as he showed AFP the recovered book at an Amsterdam apartment. Hafez -- full name Shams al-Din Muhammad Hafiz Shirazi -- is one of the best known mystical bards. American essayist Ralph Waldo Emerson called him the “Prince of Persian poets”. This picture taken on January 16, 2020 at the apartment of Dutch art crime investigator Arthur Brand in Amsterdam shows a rare 15th-century book of poems by Shams-ud-din Muhammad Hafez’s “Divan”. (Photo by AFP) Hafez’s Divan can still be found in most Iranian homes where it is traditionally read out during family celebrations for the Persian New Year. The theft of the manuscript, which dates from 1462 to 1463, was discovered by the family of book dealer Djafar Ghazy after he died in an old people’s home in Munich in 2007. While going through Ghazy’s computer, they realized the reclusive pensioner had in fact collected hundreds of ancient manuscripts -- but that they were all gone. In 2011 German police recovered 174 of them raiding the home of another Iranian pensioner who had befriended Ghazy. “But the most important piece, one of the earliest and most accurate copies of the famous ‘Divan of Hafez’, was still missing,” said Brand. German police announced a 50,000-euro reward and issued a flyer describing the book in 2016 but there was still no trace of it, until late 2018. Brand then received a phone call from an Iranian dealer, asking the Dutchman to “urgently” meet him in Germany. “The man told me he was visited by two officials who said they were ‘linked to the Iranian embassy’,” Brand said. According to AFP, Iran had already shown an interest in the case, saying it would take “all legal means” to get back the manuscripts that were found in 2011, after Germany gave two back but decided most of the rest were legally owned by the collector. Iran tourism to attract more Indian and Chinese tourists H‭ ead of Iran Hotel Association‭ J‬ amshid Hamzehzadeh said on Sunday that Iran tourism is capable of tourist attraction from India and China, especially in winter season when European tourists keep low profile. ‬Jamshid Hamzehzadeh siad on Sunday in an interview with IRNA talking on ways to improve Iran’s tourism, said: preparing conditions for the arrival of other foreign tourists, such as the Chinese, Russians, and Indians, is one of the ways that can reduce the cost of canceling European tours. These countries have a large population and certainly a large number of the citizens of these countries go on foreign trips annually, which Iran could be a good destination for them. *** More than 600,000 health tourists visit Iran every year About 600,000 health tourists come to Iran every year for treatment despite having rival countries such as India, Turkey, and Thailand, the deputy director of resources development and management at Health Ministry said. Kamel Taghavi said at the Health Tourism Development Summit at the Ministry of Health that in recent years “we are witnessing the growth of the health economy and health indicators in the country. However, as in other sectors, the health sector, if it is to grow, has to move towards increased productivity and, of course, it is important to pay attention to the justice indicator, especially as the government’s orientation is now towards reducing the out-of-pocket payments for health. Iran Health Tourism Recently, foreign health tourists who enjoyed Iranian medical services in the last Iranian year (March 21, 2018 – March 20, 2019) stood at 500,000 to 550,000, Director of the office for health tourism of the Ministry of Health and Medical Education Saeed Hashemzad said. Saeed Hashemzadeh said that the number of foreign health tourists visiting Iran in the current Iranian year will definitely be higher, adding that about 72,000 of the patients were hospitalized and the rest received outpatient services. Hashemzadeh said that Iran can host up to 2.5 million health tourists every year. He said that 70 percent of the patients coming to Iran demand services in obstetrics and gynecology, ophthalmology, orthopedics, cardiology, plastic surgery, and 30 percent in other branches of medicine. He added that the figures are variable in terms of alternative medicine services provided by the hospitals and other medical centers. Iran’s Nat’l flag carrier to resume flights to Rome soon Iran’s largest airline IranAir announced that it will resume a flight service between Tehran and Rome in early February after the Italian government banned flights by Iran’s second largest airline, Mahan, in December. “In response to requests by fellow citizens living abroad for reinstating this route ... this flight will be carried out on Mondays and Thursdays every week from Imam Khomeini airport (IKA) to Rome airport (FCO) and vice versa,” said a statement on the website of the company. Homa, known internationally as IranAir, said on Tuesday that flights two times a week to the Italian capital will begin on February 3, 2020. IranAir is currently flying to Italy’s Milan on Tuesdays and Fridays every week. Homa’s decision to reinstate its route to Rome comes less than a month after a similar flight service by Iran’s Mahan Air was canceled because of a ban imposed by the Italian authorities. The ban came under pressure from the United States which has forced several other European countries to stop accommodating flights by Mahan. Flights to Rome also comes amid Homa’s ongoing efforts to restore flights to two Swedish cities after authorities in the Nordic country decided to halt them following a major plane crash in Iran. More than 600,000 health tourists visit Iran every year About 600,000 health tourists come to Iran every year for treatment despite having rival countries such as India, Turkey, and Thailand, the deputy director of resources development and management at Health Ministry said. Kamel Taghavi said on Saturday at the Health Tourism Development Summit at the Ministry of Health that in recent years “we are witnessing the growth of the health economy and health indicators in the country. However, as in other sectors, the health sector, if it is to grow, has to move towards increased productivity and, of course, it is important to pay attention to the justice indicator, especially as the government’s orientation is now towards reducing the out-ofpocket payments for health. Recently too, foreign health tourists who enjoyed Iranian medical services in the last Iranian year (March 21, 2018 – March 20, 2019) stood at 500,000 to 550,000, Head of the office for health tourism of the Ministry of Health and Medical Education Saeed Hashemzadeh said on Monday, Nov 18, 2019. Saeed Hashemzadeh said that the number of foreign health tourists visiting Iran in the current Iranian year will definitely be higher, adding that about 72,000 of the patients were hospitalized and the rest received outpatient services. Hashemzadeh said that Iran can host up to 2.5 million health tourists every year. He said that 70 percent of the patients coming to Iran demand services in obstetrics and gynecology, ophthalmology, orthopedics, cardiology, plastic surgery, and 30 percent in other branches of medicine. He added that the figures are variable in terms of alternative medicine services provided by the hospitals and other medical centers. ***  Mashhad, 2nd destination for health tourists in Iran Mashhad University of Medical Sciences Health Tourism Director said on Monday that Mashad has the highest health tourists after Tehran. Mohammad Esmaeil Khayyami told IRNA that Mashad has a special status in health tourism due to Imam Reza (AS) Shrine and that there are well-equipped medical centers and medical staff and competitive medical costs that can be a pioneer in health tourism in the country. He added that last year more than 22,000 health tourists received medical services in hospitals and surgical centers under the auspices of Mashad University of Medical Sciences. He added that the number of health tourists who received services in outpatient and paraclinical services in Mashad last year exceeded 100,000. Khayyami added that during this time, health tourists from 56 different nationalities were accepted in Mashad, most of them from Iraq, Afghanistan, Bahrain, Turkmenistan, Pakistan, and Kuwait, respectively. *** Iran’s Infrastructures to promote Health Tourism About 98 hospitals and 14 travel companies have so far been issued health tourism permits across the country. Furthermore, Iran’s Tourism Development Association has been formed by the council to help attract investment and garner the support of government entities. The association is also responsible for promoting authorized centers and introducing them to both Iranians and foreigners. It is expected to introduce health tourism service providers through a comprehensive online portal. Iran’s ultimate goal is to earn around $25 billion a year through tourism by 2025, around $2.5 billion of which will come from medical tourism. According to a report in 2016 by Big Market Research, the global medical tourism market is expected to reach $143 billion by 2022. It was reported in May that the number of tourists traveling to Iran for advanced medical services has grown by 40% over past five years. Saturday, 18 January, 2020 98 ‫ دی‬28 ‫ شنبه‬- 165 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ m no WWW.AYARWEEKLY.IR AYAREQTESAD@GMAIL.COM y Cristina Ramos from Argentina, Bart Moeyaert from Belgium, Marie-Aude Murail from France, Farhad Hassanzadeh from Iran, Peter Svetina from Slovenia, and Jacqueline Woodson from the US. Farhad Hassanzadeh has been nominated for a second time for the 2020 Hans Christian Anderson Award for a lifetime of successful work in children’s literature writing. He was also among the 2018 Top 5 Writers of Hans Christian Andersen Award. co E The name of famous Iranian author, whose arts mainly focus on children and adolescent, Farhad Hassanzadeh has been put in the final list of the Hans Christian Anderson Award. The International Board on Books for Young People (IBBY) has announced the shortlist for the 2020 Hans Christian Andersen Award – the world’s most prestigious award for the creators of children and youth literature for Authors section. The IBBY’s list includes María 8 R YA Iranian author enlisted in final list of Hans Christian Andersen Award A Society ‫ وحیده دینداری‬:‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‬ ‫ خسرو مومن هاشمی‬:‫سردبیر‬ ‫ طال مومن هاشمی‬:‫بخش انگلیسی‬ ‫ طال هاشمی‬:‫مدیر اجرایی‬ ‫ سمیه روحبخش‬:‫بخش اقتصادی‬ ‫ رزا مومن هاشمی‬:‫چندرسانه ای‬ ‫ میدان انقالب‬- ‫ خیابان انقالب‬: ‫ادرس دفتر مرکزی‬ 8 ‫ واحد‬4 ‫ طبقه‬146‫خیابان جمالزاده جنوبی پالک‬ 42694916 :‫ فکس‬- 66907476 :‫تلفن‬ - ‫ میدان انقالب‬: ‫ادرس امور شهرستانها و بازرگانی‬ 6 ‫ واحد‬- ‫ طبقه سوم‬- 146 ‫ پالک‬- ‫خیابان جمالزاده جنوبی‬ 6656776 :‫تلفن تماس‬ 09038569702 :‫تماس مستقیم‬ Persian calligram: a modern art style seeking world recognition An Iranian calligrapher, Majid Khandagh Abadi, believes that one of the reasons the Persian calligram has become so popular in the last forty years is because the art style is looking to find an audience outside the country. Persian calligram is a modern art style made up of a combination of calligraphy with painting and graphics. In the composition of calligram artworks, letters and words are arranged in such unique and aesthetic ways that it becomes almost impossible to distinguish between them. Iranian calligrapher Majid Khandagh Abadi, whose calligram exhibition ‘Asheghaneh’ (‘Romantic’) is on display at Khavaran art gallery until Monday, told Mehr correspondent that his exhibition includes 35 calligram artworks, all inspired by the romantic poetry of Persian poets and mystics, mostly Rumi, Hafiz, and Sa’adi. Noting that he has used acrylic and gold sheet in creating the artworks, Khandagh Abadi explained about the calligraphy used in the works, called ‘Nasta’liq’: “I tried to make sure that no harm was done to the characteristics of the letters and the combination of the Nasta’liq – an issue that is currently challenging calligram. Some fellow artists change the characteristics of the letters, probably to make it more beautiful, and for sure there is an artistic justification for it, but I, personally, decided to make no changes to the form of Nasta’liq.” Talking about the limitations and potentials of calligram these days, he said “For starters, I think there shouldn’t be any boundaries when it comes to the art of calligram; that is, we shouldn’t try to put down a line and say an artwork is only a calligram up to this line and it no longer is a calligram over the line. Another point is related to the audience’s taste. At the moment, the audience may not take too well to the old style and texture of Nasta’liq, because the script has been used for centuries and may no longer appeal to the taste of the modern audience.” “The third point is related to the artist’s skill. I talk about myself: for example, my skill is limited to the creation of my own works and I don’t have the courage to change anything about Nasta’liq letters and combinations; but of course, many of my fellow artists do that and some of them manage to create very beautiful works of art.” “I think that the audience and the artist’s skills are the deciding factors for choosing a particular style over the others,” he added. Hindu Temple in Bandar Abbas, Southern Iran ‫ کار وکارگر‬:‫چاپ‬ ،‫ جاده قدیم کرج‬،‫ بزرگراه فتح‬،‫ تهران‬: ‫ادرس‬ 15 ‫ پالک‬،‫خیابان فتح بیست و یکم‬ 66817316 :‫تلفن تماس‬ Iran’s Domino Feature Film to vie in German, Bulgarian film festivals Hindu Temple is one of the remarkable historical monuments in Bandar Abbas. The building was constructed in 1310 AH (1892 AD) during the reign of Mohammad Hassan Khan Sa’d-ol-Malek, the then ruler of Bandar Abbas, through the offers of Hindus collected by Indian merchants. The building is mainly a central square room on which there is a dome. The architectural style of this dome is unique and independent of Iranian prototypical architecture. The design of this monument is completely inspired by Indian architecture Fajr Music Festival to commemorate victims of flight 752 tragedy The 35th edition of Fajr Music Festival, Iran’s most prominent music event, will organize a special program to honor the memories of the victims of a Ukrainian passenger plane that was unintentionally shot down outside Tehran. The Public Relations department of the 35th Fajr International Music Festival announced that during a session on Sunday, the event’s organizers have agreed to hold a special program to commemorate the victims of the flight 752 tragedy, which also included an Iranian musician, Roja Azadian. Carrying 167 passengers and nine crewmembers, Ukraine International Airlines flight PS752 crashed outside Iran’s capital last Wednesday, moments following takeoff from the city’s Imam Khomeini airport, after being mistakenly identified by Iranian air defenses with an incoming cruise missile. The General Staff of the Armed Forces of the Islamic Republic later identified the cause of the incident as human error. The 35th edition of Fajr International Music Festival will be held on February 13-19, 2020. Tourism industry reflecting Iran’s security Iranian Deputy Tourism Minister Vali Teymouri said on Fri. that holding an international specialized conference on digital marketing, tourism industry and attended by leading figures indicates the strong security of Iran. At the closing ceremony of the 6th International Conference on Digital Marketing and Tourism Industry held on Jan. 17, he said the occasion indicates that experts in the field of tourism and ICT seek more international experience and scientific solu- tions. The social media is capable of leaving a positive as well as negative impression on a tourism destination, therefore, experts in the field must be cautious about their comments and interviews, he emphasized. Tragic events occur all around the world, affecting tourism destination and Iran is not an exception, he said, adding that we have the international and local experience for managing these conditions. According to Teymouri, Iran is an attractive and highly competitive tourism destination, capable of resolving difficulties swiftly. Currently, marketing procedures are underway and the industry is expected to resume its development before the next traveling season. Domino, an Iranian feature film directed by Laleh Barzegar, will be taking part in German and Bulgarian film festivals, media reports said. After its nomination at main competition section of 53rd edition of Hof International Film Festival in Germany, Domino paved its way to Sofia’s Menar and Germany’s Max Ophuls film festivals, the Persian-language cinema media outlets reported. Max Ophuls Film Festival is slated to host Domino on January 21-22. This festival has over 40 years of record and is one of the most important festivals for finding the talents of young filmmakers from Germany, Austria and Switzerland. The Sofia’s Menar Film Festival will also display Domino on January 18 and a Professor of Persian literature at Sofia University, Ludmila Yaniova, who has also written a book on Iran female filmmakers, will review the film after displaying it. The film is about a young woman, Yalda, who despite many disagreements with her husband, she tries to maintain her marriage because of her worries about the future and fears of prejudice. But the differences are growing and there is no communication between the two. In the end, there is no other choice but divorce. Yalda moves back to her family, but they want to hide the divorce, and so Yalda has to stay away from her relatives. These developments change Yalda into a completely different person. The Hof International Film Festival, founded in 1967, is one of the most important film festivals in Germany. Filmmakers such as Maren Ade, Tom Tykwer, Caroline Link, Wim Wenders, Jim Jarmusch, Werner Herzog and Peter Jackson had their premieres in Hof as the kick-off platform for an international career. Thus, the Hof International Film Festival is considered the festival for new discoveries. The 53rd Hof International Film Festival was held on October 22-27, 2019 with the film Baumbacher Syndrome by Gregory Kirchhoff.

آخرین شماره های هفته نامه عیار اقتصاد

هفته نامه عیار اقتصاد 174

هفته نامه عیار اقتصاد 174

شماره : 174
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه عیار اقتصاد 173

هفته نامه عیار اقتصاد 173

شماره : 173
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه عیار اقتصاد 171

هفته نامه عیار اقتصاد 171

شماره : 171
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه عیار اقتصاد 170

هفته نامه عیار اقتصاد 170

شماره : 170
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه عیار اقتصاد 169

هفته نامه عیار اقتصاد 169

شماره : 169
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه عیار اقتصاد 168

هفته نامه عیار اقتصاد 168

شماره : 168
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!