روزنامه گسترش تجارت شماره 611 - مگ لند

روزنامه گسترش تجارت شماره 611

روزنامه گسترش تجارت شماره 611

روزنامه گسترش تجارت شماره 611

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫بانوان کارافرین‬ ‫مظهر اشتغال در کشور‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 611‬پیاپی ‪760‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫دلهره های پیاپی‬ ‫از ویرانی اثـار تاریخی‬ ‫ه��ر روز‪ ،‬یک خبر غم انگی��ز؛ یک دلهره! اج��ازه بدهید کمی مرثی��ه را غم انگیز تر کنم؛‬ ‫بعض��ی از روزه��ا تعداد خبرها بیش از یکی اس��ت‪ .‬هر بار از منطقه ای از کش��ور‪ ،‬خبرهای‬ ‫ناخوش��ایندی به گوش می رس��د و هر کدام از احتمال ویرانی یک اث��ر تاریخی و دالیل و‬ ‫عوامل ان مطلع مان می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش تجارت»‪ ،‬نخستین ساختمان کفش ملی برای ما ایرانی ها معنای غرور‬ ‫به اعتقاد رئیس اتحادیه شیش��ه و اینه تهران‪ ،‬یکی از مشکالت این صنف ان است‬ ‫که تولیدکنندگان پنجره های یو پی وی سی‪ ،‬اقدام به نصب شیشه روی این نوع پنجره ها‬ ‫می کنن��د‪ .‬در هر صنفی‪ ،‬بخش ف��روش به اندازه بخش تولید اهمی��ت دارد و اعضای‬ ‫اتحادیه شیش��ه و اینه تهران را فروش��ندگان شیش��ه و مصنوعات شیشه ای تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬این روزها وضعیت بازار و کس��ب وکار این صنف و اعضای ان چگونه اس��ت؟‬ ‫برای یافتن پاس��خ پرس��ش خود با رئیس ای��ن اتحادیه گفت وگو کردی��م‪ ۲۳ .‬تا ‪۲۶‬‬ ‫ن دومین دوره نمایش��گاه تخصصی ایران «گلس شو» که نخستین نمایشگاه کامال‬ ‫بهم ‬ ‫تخصصی صنف شیشه است برگزار می شود‪.‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫لعیا جنیدی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫محمدرضا انصاری‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫و افتخار دارد‪ ،‬میدان نقش جهان اصفهان هویت ایرانی را به دوش می کش��د‪ ،‬اینکه بعضی با‬ ‫بی احتیاطی در باغ ثبت جهانی شده ارم شیراز بنایی هرچند کوچک اما ناسازگار با بافت این‬ ‫باغ می س��ازند‪ ،‬ذهن مان را پریش��ان می کند‪ ،‬اینکه بعضی از سودجویان از یک بنای تاریخی‬ ‫به عنوان پارکینگ عمومی استفاده می کنند‪ ،‬تن مان را می لرزاند‪ .‬هر روز یک بنا‪ ،‬هر روز یک‬ ‫باغ؛ هر روز یک منطقه؛ خبرها هم مدام تایید و تکذیب می شود‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫مبارزه با قاچاق پوشاک‬ ‫از راه تقویت تولیدکنندگان‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد بر این باورند که در بازار پوش��اک خارجی با دو مقوله «تخلف»‬ ‫و «تقلب» روبه رو هس��تیم‪ .‬به این معنا که پوش��اک درجه چندم کش��وری که به نام‬ ‫پوشاک با کیفیت کشوری دیگر یا (همان کشور) فروخته می شود‪ ،‬تقلب است و فروش‬ ‫پوش��اکی اصل‪ ،‬که از راه غیرقانونی وارد کش��ور می شود‪ ،‬تخلف است‪ .‬به نظر می رسد‪،‬‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدام ها و مبارزات جدیدی را علیه این تخلف و تقلب‬ ‫در بازار پوشاک اغاز کرده است‪ .‬در این راستا و در ابتدای این ماه‪ ،‬حدود‪۱۰۰‬فروشگاه‬ ‫متقل��ب در حوزه پوش��اک اخطار گرفتند و حاال پلمب فروش��گاه های بی توجه به این‬ ‫اخطار‪ ،‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وقتی پنجره سازها‪ ،‬کار دست‬ ‫شیشه فروشان می دهند‬ ‫دولت به‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫به چشم یک لشکر‬ ‫اقتصادی نگاه کند‬ ‫با تشکیل بازار متشکل معامالت ارزی‬ ‫ارامش به بازار ارز برمی گردد؟‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫نخستین نشست هم اندیشی کانون های زنان بازرگان سراسر کشور در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /611‬پیاپی ‪760‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا در سفره ایرانیان‬ ‫ماکارونی خارجی نیست؟‬ ‫هفته گذش��ته دوباره بحث‬ ‫حمای��ت از تولی��د کااله��ای‬ ‫ایرانی با تصویب قانونی جدید‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫داغ ش��د‪ .‬این بح��ث دو طرف‬ ‫دارد؛ نخس��ت تولید کنن��ده‬ ‫مرتضی سلطانی‬ ‫خوب‬ ‫داخل��ی که بای��د کاالی‬ ‫بنیان گذار‬ ‫کند‪،‬‬ ‫تولید‬ ‫و با قیمت مناسب‬ ‫هلدینگ زر‬ ‫دوم خری��دار ایران��ی که نباید‬ ‫کاالی با کیفیت و دارای قیمت‬ ‫مناس��ب ایرانی را رها و از برند های خارجی استفاده‬ ‫کند‪ .‬این گونه اگر به موضوع نگاه کنیم وارد تعاملی‬ ‫دوسویه با منفعت مشترک می شویم‪.‬‬ ‫البت��ه به نظ��ر من در بس��یاری موارد می ش��ود‬ ‫مق��داری از فاکتوره��ای کیفیت ص��رف نظر کنیم‬ ‫تا صنعت کش��ورمان پا بگی��رد‪ ،‬در نهایت‪ ،‬فرزندان‬ ‫خودم��ان با حمای��ت از این کاالها مش��غول به کار‬ ‫می شوند‪ ،‬به قول معروف راه دوری نمی رود!‬ ‫مردم ایران مردم وفاداری هس��تند‪ .‬در کشورهای‬ ‫دیگر این میزان از وفاداری تعجب بر انگیز است‪ ،‬اگر‬ ‫تولیدکنن��ده ای محصول خوب تولید کند و مردم از‬ ‫ع از ان صنعتگر حمایت‬ ‫ان مطلع شوند به طور قط ‬ ‫می کنن�� د اما ما تولیدکنندگان نباید از این وفاداری‬ ‫سوءاستفاده کنیم‪.‬‬ ‫ش��رکت های قدرتمن��دی در دنی��ا در صنعت ما‬ ‫فعالیت می کنن�� د اما در س��فره ایرانیان هیچ وقت‬ ‫ماکارون��ی خارجی نمی بینید‪ ،‬ای��ن موضوع موجب‬ ‫نشده تا من و همکارانم از این وفاداری سوءاستفاده‬ ‫کنی��م و درج��ا بزنیم‪ .‬اوایل تاس��یس زر م��اکارون‬ ‫س��فرهای متعددی به کشورهای مختلف داشتیم و‬ ‫از تجربه های انها اس��تفاده می کردیم اما هم اکنون‬ ‫پیشرو شده ایم و در برخی از موارد از انها جلوتریم‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع در حدی اس��ت ک��ه در برخی از‬ ‫کش��ورها مانند م��ردم ایران به محص��ول ما وفادار‬ ‫شده اند و جز محصول ایرانی مصرف نمی کنند‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬مردم کنیا و‪ ...‬اگر به فروش��گاه مراجعه کنند‬ ‫و «زر ماکارون» در فروش��گاه نباش��د‪ ،‬برند دیگری‬ ‫را جایگزی��ن نمی کنن��د‪ ،‬این یعنی صنع��ت ایرانی‬ ‫می تواند در جای جای دنیا افتخار ایجاد کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پالسکویی ها باید از مالیات‬ ‫معاف شوند‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک‬ ‫اع�لام کرد بر اس��اس قانون و مصوب��ه هیات وزیران‪،‬‬ ‫کس��به اس��یب دیده پالس��کو باید از مالی��ات معاف‬ ‫می شدند و اگر تعدادی مش��مول این قانون نشده اند‬ ‫به اتاق اصناف تهران مراجعه کنند تا به مشکالت شان‬ ‫رسیدگی کنیم‪.‬‬ ‫ابوالقاسم ش��یرازی به ایسنا گفت‪ :‬عملیات ساخت‬ ‫پالس��کو در حال اجرا س��ت و بنیاد مس��تضعفان به‬ ‫این پروژه ورود کرده اس��ت اما اگ��ر تاخیری در این‬ ‫زمینه به وجود امده اعضای ش��ورای پالسکو و بنیاد‬ ‫مستضعفان می توانند دقیق تر درباره علت ان صحبت‬ ‫کنند اما مهم تر این است که ساخت پالسکو اغاز شده‬ ‫است‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که چرا همچنان‬ ‫برخی از کس��ب ه اسیب دیده پالسکو با مشکل روبه رو‬ ‫هس��تند و به عن��وان مثال‪ ،‬تع��دادی از انها به دلیل‬ ‫معاف نش��دن از مالیات ممنوع الخروج هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این گونه نیست و اگر کاسبی از پالسکو ممنوع الخروج‬ ‫شود دیگر کسبه نیز چنین دغدغه ای دارند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان‬ ‫پوش��اک ادامه داد‪ :‬البته اتاق اصن��اف ایران و وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی مس��ئله معافیت های مالیاتی‬ ‫انه��ا را پیگی��ری کرده و می کنند و اگر کس��به ای از‬ ‫س��اختمان پالسکو مش��مول این قانون نشده باید به‬ ‫اتاق اصن��اف ایران مراجعه کند چرا ک��ه اتاق همواره‬ ‫مدافع انها بوده است‪ .‬از انجا که بر مبنای قانون‪ ،‬انها‬ ‫باید از مالیات معاف ش��وند اگ��ر به اتاق اصناف ایران‬ ‫مراجعه کنند می توانند با مشاوران مالیاتی و حقوقی‬ ‫که اتاق دارد از این حقوق شان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه هیات وزی��ران‪ ۸ ،‬بهمن ‪۱۳۹۵‬‬ ‫مصوبه ای ابالغ کرد که بر اساس ان‪ ،‬کسبه اسیب دیده‬ ‫پالسکو باید مشمول قانون معافیت مالیاتی می شدند‪،‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫و دیگر نهادهای متول��ی و نظارتی باید این مصوبه را‬ ‫اجرای��ی کنند تا دیگر پس از دو س��ال از این حادثه‬ ‫فعال اقتصادی و کس��به پالس��کو نگران و ناراضی از‬ ‫اجرایی نشدن این قانون نباشد‪.‬‬ ‫بانوان کارافرین‪ ،‬مظهر اشتغال در کشور‬ ‫نخستین نشست هم اندیشی کانون های زنان بازرگان‬ ‫سراس��ر کش��ور که به همت کانون زنان بازرگان استان‬ ‫ته��ران در ات��اق بازرگانی ته��ران برپا ش��د‪ ،‬با حضور‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمهوری و نمایندگانی از مجلس‬ ‫شورای اس�لامی و شورای ش��هر تهران به محلی برای‬ ‫بررس��ی چگونگی توس��عه حض��ور و نقش افرینی زنان‬ ‫در حوزه اقتصاد بدل ش��د‪ .‬نشس��تی که لعیا جنیدی‪،‬‬ ‫معاون حقوق��ی رئیس جمهوری از ضرورت حضور زنان‬ ‫اموزش دی��ده در دانش��گاه ها در فعالیت های اقتصادی‬ ‫و دریاف��ت فرصت های ش��غلی و پروان��ه مافی از توجه‬ ‫مجلس به ردیف های بودجه ای که به مس��ئله توس��عه‬ ‫اش��تغال زن��ان و نقش افرین��ی انها می پردازد‪ ،‬س��خن‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬در این‬ ‫نشست که اعضای کانون های زنان بازرگان از شهرها و‬ ‫استان های مختلف کشور حضور داشتند‪ ،‬مسائلی مانند‬ ‫راهکارهای برون رفت از تحریم ها و تقویت تعامل کانون‬ ‫با دیگر تش��کل های ملی و استانی مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت و رئیس��ان کانون های بیس��ت گانه سراس��ر‬ ‫کشور‪ ،‬گزارش عملکرد خود را نیز ارائه کردند‪.‬‬ ‫در اغ��از ای��ن گردهمایی سراس��ری‪ ،‬س��یده فاطمه‬ ‫مقیم��ی‪ ،‬رئیس کان��ون زنان ب��ازرگان ای��ران و عضو‬ ‫هیات رئیس��ه ات��اق بازرگان��ی تهران‪ ،‬از اث��رات تقویت‬ ‫مش��ارکت اقتصادی زنان س��خن گفت و اینکه افزایش‬ ‫مش��ارکت زنان به توسعه بخش خصوصی و بهبود رشد‬ ‫اقتصادی کشور منجر می شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه‪ ،‬گ��زارش عملکرد کانون زن��ان بازرگان‬ ‫اس��تان تهران در س��ال ج��اری را نیز ب��رای حاضران‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬مقیمی با اش��اره به اینک��ه مجمع کانون‬ ‫زنان بازرگان اس��تان تهران هر دو س��ال یک بار برگزار‬ ‫و هیات مدیره این کانون نیز به مدت دو س��ال انتخاب‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬انتخابات کانون زنان بازرگان تهران ‪۲۹‬‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال با حضور بی��ش از ‪ ۶۰‬نفر از زنان‬ ‫کارافرین در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار و اعضای‬ ‫هیات مدیره این کانون انتخاب شدند‪.‬‬ ‫مقیم��ی تش��کیل کمیس��یون های تخصص��ی در‬ ‫حوزه ه��ای کش��اورزی‪ ،‬حقوقی و بازرگان��ی را از دیگر‬ ‫اقدام های کانون زنان بازرگان تهران عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫در طول امسال‪ ،‬چندین بازدید از مراکز علمی و فناوری‬ ‫از س��وی کانون زنان بازرگان استان تهران انجام شده و‬ ‫اعضای این کانون و بانوان فعال در حوزه های اقتصادی‬ ‫با موضوع های مرتبط با تجاری سازی کسب وکارهای نو‬ ‫اشنا شدند‪.‬‬ ‫کم��ک ب��ه راه ان��دازی کانون ه��ای اس��تانی از دیگر‬ ‫برنامه های کانون زنان بازرگان اس��تان تهران است که‬ ‫مقیمی به ان اشاره و در همین زمینه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در طول امس��ال کانون زنان بازرگان استان قزوین نیز‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫برپایی جلس��ه های اتاق های فکر از دیگر رسالت های‬ ‫کان��ون زنان بازرگان اس��تان تهران اس��ت که به گفته‬ ‫رئیس هیات مدیره این کانون‪ ،‬در طول ‪ ۹‬س��ال گذشته‬ ‫نشس��ت های ان به ط��ور مرتب برگزار ش��ده و در ان‪،‬‬ ‫ایده ه��ای نو در کس��ب وکار معرفی و م��ورد همفکری‬ ‫فعاالن اقتصادی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق ته��ران همچنین به برگزاری‬ ‫همایش ه��ای مرتبط با حوزه های اقتصاد و کس��ب وکار‬ ‫در سایر اس��تان های کشور اش��اره کرد و افزود‪ :‬کانون‬ ‫زنان بازرگان اس��تان تهران در س��ال جاری موفق شد‬ ‫چندی��ن همایش اقتصادی با مش��ارکت دانش��گاه های‬ ‫صنعتی شریف‪ ،‬تهران‪ ،‬امیرکبیر و الزهرا برگزار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش موثر تشکل ها در کاهش فشار تحریم ها‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬نادر سیف‪ ،‬معاونت تشکل های‬ ‫ات��اق ایران با بیان اینکه اقدام های خوبی در کانون ملی‬ ‫و استانی زنان بازرگان انجام شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫به نظر می رسد این کانون‪ ،‬نهاد نوپایی است و اقدام های‬ ‫بس��یاری برای انجام دارد‪ ،‬حال انکه انتقادهای سازنده‬ ‫و مصلحانه می تواند به تعالی این تشکل کمک کند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه تش��کل ها به ط��ور معمول برای‬ ‫افزایش مطلوبیت ها‪ ،‬تقویت نقش میانجی گری‪ ،‬چانه زنی‬ ‫برای کس��ب مطالبات مشروع از دولت و ارتباط موثر با‬ ‫نهادهای خصوصی و دولتی نیازمند یک سری شاخص ها‬ ‫هس��تند‪ ،‬درباره این ش��اخص ها گفت‪ :‬حکمرانی خوب‬ ‫زیربنای یک تش��کل ب��وده و به اداره مطلوب تش��کل‬ ‫‹ ‹حذف ردیف ه�ای غیرضرور بودجه ‪ ۹۸‬در‬ ‫مجلس‬ ‫لعیا جنیدی‪:‬‬ ‫زنان کشور‬ ‫نشان داده اند‬ ‫که حضورشان‬ ‫در حوزه های‬ ‫مختلف کاری‪،‬‬ ‫همراه با ایجاد‬ ‫سالمت اداری و‬ ‫اقتصادی بوده‬ ‫است‬ ‫زهرا نژادبهرام‪:‬‬ ‫باالترین‬ ‫ضریب زنان‬ ‫کارافرین‬ ‫در بنگاه های‬ ‫کوچک و‬ ‫متوسط‪ ،‬متعلق‬ ‫به اندونزی‬ ‫است‬ ‫اطالق می شود‪ .‬در عین حال‪ ،‬برخورداری از استراتژی‪،‬‬ ‫برخ��ورداری از رهب��ری چابک و نح��وه تامین مالی و‬ ‫توس��عه عضویت از جمله شاخص های بااهمیت در یک‬ ‫تشکل است‪ .‬همچنین تقویت نقش تنظیم گری‪ ،‬تعامل‬ ‫با حاکمیت و شناس��ایی تش��کل های متناظر و ارتباط‬ ‫ب��ا انها به عنوان نقاط قوت تش��کل ها تلقی می ش��ود‪.‬‬ ‫س��یف گفت‪ :‬پس از ابالغ قانون بهبود مس��تمر فضای‬ ‫کس��ب وکار در حوزه تش��کل ها اقدام های موثری شد ه‬ ‫و در ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��ال گذش��ته‪ ،‬تش��کل های ملی و استانی‬ ‫به ش��کل کمی و کیفی توس��عه پیدا کرده ان د به طوری‬ ‫که در طول دو س��ال گذشته حدود ‪ ۸۰‬تشکل استانی‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫او س��پس با اش��اره به یک��ی از اهداف این نشس��ت‪،‬‬ ‫مبنی بر هم اندیش��ی درب��اره راهکاره��ای برون رفت از‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به ش��رایط بحرانی کش��ور‪،‬‬ ‫اتفاقا تش��کل ها بس��یار می توانن��د اثرگذار باش��ند به‬ ‫این دلیل که بنگاه های کوچک و متوس��ط در ش��مول‬ ‫تحریم ه��ا قرار ندارن��د و این نوع بنگاه ه��ا به عضویت‬ ‫تشکل ها در می ایند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تشکل ها می توانند با‬ ‫شناسایی تشکل های متناظر خود در سطح بین المللی‪،‬‬ ‫بس��تن تفاهمنامه همکاری با انها‪ ،‬معرفی اعضای خود‬ ‫به این تش��کل ها و تب��ادل هیات ها از فش��ار تحریم ها‬ ‫بکاهند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هدف دیگر این همایش‪ ،‬تعامل با تشکل های‬ ‫ملی و اس��تانی است‪ .‬البته در س��طح تشکل های ملی‪،‬‬ ‫ش��اهد برخ��ی اختالف ها هس��تیم که به ط��ور عمده‬ ‫اختالف های شخصی هستند‪.‬‬ ‫در اتاق بازرگانی برای کاهش این اختالف ها تدابیری‬ ‫اندیش��یده ش��ده اس��ت اما ت��ا زمانی که ای��ن باور در‬ ‫تش��کل ها ایجاد نش��ود که هدف کار تشکلی چیست‪،‬‬ ‫این مش��کالت همچنان پابرجا خواهد بود‪ .‬الزم اس��ت‬ ‫تش��کل های اس��تانی در امور خود با تشکل های ملی و‬ ‫باالدس��ت خود هماهنگ باش��ند و تشکل های ملی نیز‬ ‫مشارکت جویانه رفتار کنند‪.‬‬ ‫سیده فاطمه‬ ‫مقیمی‪:‬‬ ‫افزایش‬ ‫مشارکت زنان‬ ‫به توسعه‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫و بهبود رشد‬ ‫اقتصادی‬ ‫کشور منجر‬ ‫می شود‬ ‫‹ ‹شبکه سازی زنان کارافرین‬ ‫عضو هیات رئیس��ه ش��ورای ش��هر ته��ران نی��ز در این‬ ‫ش ب��ه تقویت زنان کارافرین و حض��ور قدرتمند انها‬ ‫همای ‬ ‫در عرصه های اقتصادی کش��ور در بس��تر شبکه سازی های‬ ‫هدفمند تاکید کرد و گفت‪ :‬شبکه س��ازی مهم ترین ابزاری‬ ‫اس��ت که می تواند موازنه قدرت و س��هم خواهی در فضای‬ ‫کسب وکار کشور را به سود زنان تغییر دهد‪.‬‬ ‫زه��را نژادبهرام ب��ا بیان اینکه کانون زن��ان بازرگان یکی‬ ‫از ابزارهای اثرگذار برای دس��تیابی به خواس��ته های قانونی‬ ‫زنان کارافرین اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در فرایند توسعه‪ ،‬شرط اولیه‬ ‫این اس��ت که گام ب��ه گام به پیش رفت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬زنان‬ ‫کارافرین و بازرگان کش��ور باید توجه کنند که نباید انتظار‬ ‫داشته باشند همه خواسته های خود را از طریق شبکه های‬ ‫ایجاد ش��ده و کانون های ش��کل گرفته‪ ،‬ب ه دست اورند و در‬ ‫ابتدا باید در ریل گذاری ها نقش خود را ایفا کنند‪ .‬وی سپس‬ ‫به بررسی انجام شده درباره فرایندها در اقتصادهای نوظهور‬ ‫در کش��ورهای مسلمان جهان اش��اره کرد و افزود‪ :‬باالترین‬ ‫ضری��ب زنان کارافری��ن در بنگاه های کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫متعل��ق به اندونزی اس��ت و یک��ی از دالی��ل موفقیت این‬ ‫کش��ور‪ ،‬شبکه س��ازی دقیق و هدفمند زنان فعال اقتصادی‬ ‫در این کش��ور بوده اس��ت‪ .‬نژادبه��رام در همین زمینه به‬ ‫مطالعه انجام ش��ده در حوزه کشورهای اسکاندیناوی اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬دولت ها در کش��ورهای اسکاندیناوی و شمال‬ ‫اروپ��ا برای جذب بیش��تر زنان در هیات مدیره ش��رکت ها‪،‬‬ ‫بخشودگی های مالیاتی در نظر گرفتند و با ارائه اموزش های‬ ‫کاربردی برای انها‪ ،‬توانستند شرکت ها را ترغیب به عضویت‬ ‫بیشتر زنان در هیات مدیره ها کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه دولت ها‬ ‫موظفند برای ارتقای فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی برای‬ ‫زنان بسترس��ازی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬زن��ان کارافرین در ایران نیز‬ ‫می توانن��د از طری��ق اتاق های بازرگان��ی و کانون های زنان‬ ‫ب��ازرگان‪ ،‬انتظارات و خواس��ته هایی را به منظور حمایت از‬ ‫زنان کارافرین با دولت مطرح کرده و پیشنهادهایی را برای‬ ‫گنجاندن در الیحه بودجه ساالنه دولت ارائه دهند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫حضور در همایش کانون های سراس��ری زنان بازرگان‪،‬‬ ‫از تالش مجلس برای حذف برخی ردیف های غیرضرور‬ ‫در الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫پروانه مافی با بیان اینکه در ش��رایط س��خت کنونی‬ ‫کش��ور‪ ،‬بای��د تع��ادل نس��بی در بودج��ه بخش ه��ای‬ ‫اسیب پذیر و نیازهای اولیه و معیشتی مردم ایجاد کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مجلس ش��ورای اس�لامی قصد دارد در بررس��ی‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬کشور‪ ،‬در بخش بودجه عمومی‬ ‫دول��ت‪ ،‬تمام ردیف های غیرض��روری را حذف و بودجه‬ ‫بخش ه��ای مربوط به طبقه های اس��یب پذیر را تقویت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ماف��ی در بخ��ش دیگری از س��خنانش با اش��اره به‬ ‫بررسی الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬کشور‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان‬ ‫زن حاضر در دهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫تالش هس��تند ت��ا ردیف هایی در ای��ن الیحه گنجانده‬ ‫ش��ود که به رشد و ارتقای جایگاه زنان در کشور اضافه‬ ‫ش��ود‪ .‬این نماینده مجلس همچنین از پیشنهادی خبر‬ ‫داد که بر اس��اس ان‪ ،‬س��هم کرس��ی زنان در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی به ‪ ۲۵‬درصد افزایش یابد‪ .‬پروانه مافی‬ ‫همچنین در این نشس��ت‪ ،‬با اشاره به اعمال تحریم ها و‬ ‫تنگناهای پیش امده برای کس��ب وکار بخش خصوصی‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬زنان کارافرین کشور باید فرصت طالیی‬ ‫تحریم ها را از دس��ت نداده و از ان برای رشد و توسعه‬ ‫کسب وکار و بنگاه خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس همچنین اف��زود‪ :‬همان طور که‬ ‫روزانه در راهروهای مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬مردان‬ ‫کارافرین و صاح��ب کس��ب وکارهای مختلف در حال‬ ‫چانه زنی ب��ا نماین��دگان مجلس برای رفع مش��کالت‬ ‫واحده��ای خ��ود و دریافت تس��هیالت هس��تند‪ ،‬زنان‬ ‫کارافری��ن نیز باید خواس��ته ها و مطالب��ات خود را از‬ ‫مجلس و نمایندگان به طور جدی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫� زنان می توانند نیمی از اش�تغال کش�ور را‬ ‫در اختیار بگیرند‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمه��وری نیز در این همایش‪،‬‬ ‫با اش��اره به اینکه در حوزه های تقنینی‪ ،‬اجرایی و قضا‪،‬‬ ‫هیچ گونه منعی برای حضور زنان در عرصه های مختلف‬ ‫کش��ور وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دو حق مسلم برای زنان که‬ ‫از نظر عملی بس��یار بنیادین است و هیچ اختالف نظری‬ ‫نیز در ان وجود ندارد‪ ،‬حق تحصیل و اموزش و دیگری‬ ‫حق اشتغال است‪.‬‬ ‫لعی��ا جنیدی اف��زود‪ :‬نقطه ثقل مطالب��ات زنان باید‬ ‫این دو حق مس��لم و قانونی انها باش��د و این در حالی‬ ‫اس��ت که بانوان کارافرین‪ ،‬مظهر حق اشتغال در کشور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری‬ ‫ام��اده همراهی ب��ا زنان کش��ور در عرصه های مختلف‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این معاونت چندین کارگروه و کمیته‬ ‫تخصصی برای رسیدگی به مشکالت بنگاه ها ایجاد شده‬ ‫اس��ت و زنان کارافرین می توانند مشکالت کسب وکار‬ ‫خ��ود را با این معاونت در میان بگذارند و برای رفع ان‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫جنی��دی در همی��ن باره ب��ه ایجاد کمیت��ه حقوقی‬ ‫تحریم ها در معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری اش��اره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬زن��ان بازرگان و کارافرین اگر در مس��یر‬ ‫تحریم ها دچار اسیب ش��ده اند می توانند از کمک های‬ ‫این کمیته بهره ببرند‪.‬‬ ‫مع��اون حقوقی رئیس جمه��وری همچنین به تدوین‬ ‫الیح��ه جامع ش��فافیت و چندین الیح��ه دیگر در این‬ ‫معاونت اشاره کرد و افزود‪ :‬زنان کشور نشان داده اند که‬ ‫حضورش��ان در حوزه های مختلف کاری‪ ،‬همراه با ایجاد‬ ‫س�لامت اداری و اقتص��ادی بوده اس��ت و ما نیز تالش‬ ‫می کنی��م همان طور که نیمی از ظرفیت دانش��گاه های‬ ‫کشور در دس��ت زنان است‪ ،‬نیمی از اشتغال کشور نیز‬ ‫در اختیار انها باشد‪.‬‬ ‫در پایان نخس��تین نشس��ت هم اندیش��ی کانون های‬ ‫زنان بازرگان سراس��ر کش��ور‪ ،‬با حضور معاون حقوقی‬ ‫رئیس جمه��وری و نی��ز پروانه ماف��ی‪ ،‬نماینده مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬تندیس هایی به رئیس��ا ن کانون های‬ ‫زن��ان ب��ازرگان در اس��تان ها اه��دا و از تالش های انها‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫دولت به صادرکنندگان به چشم یک لشکر اقتصادی نگاه کند‬ ‫نایب رئی��س ات��اق ای��ران می گوی��د‪ :‬دول��ت باید به‬ ‫صادرکنندگان به چش��م یک لشکر اقتصادی نگاه کند؛‬ ‫لشکری که ‪ ۸۰۰۰‬نفر نیرو دارد و هر یک از انها به طور‬ ‫جداگان��ه و در حوزه خاص فعالیت خ��ود توانایی هایی‬ ‫داش��ته و بازارهایی دارند که برای حفظ امار صادراتی‬ ‫کشور در این دوره نقشی مهم ایفا می کنند‪‍.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬محمدرضا‬ ‫انصاری معتقد اس��ت در ش��رایط فعلی صادرکنندگان‬ ‫می توانن��د به عنوان ب��ازوی اقتصادی کش��ور عمل و‬ ‫بس��یاری از دغدغه ها و نگرانی ه��ای پیش رو را برطرف‬ ‫کنن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬صادرکنن��دگان ایرانی همان طور که‬ ‫پی��ش از این نی��ز در زمان تحریم ت�لاش کرده بودند‬ ‫ش��رایط را برای حفظ مراودات تجاری کش��ور‬ ‫فراهم کنند‪ ،‬در ش��رایط فعلی نیز می توانند به‬ ‫عنوان یک عنصر تاثیرگذار در شرایط اقتصادی‬ ‫کش��ور نقش خ��ود را ایفا کنند و در راس��تای‬ ‫پاسخ دادن به نیازهای ایران گام بردارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نایب رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران‪،‬‬ ‫ش��رط اصلی این اتفاق‪ ،‬اعتماد ب��ه بخش خصوصی و‬ ‫س��رمایه گذاران فعال در این حوزه است‪ .‬موضوع هایی‬ ‫همچون بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات بخش��ی از‬ ‫همین نگاه اس��ت‪ .‬صادرکنندگان بزرگ تا امروز تالش‬ ‫کرده اند ارز خ��ود را به ایران بازگردانند زیرا س��رمایه‬ ‫و کار و کارخانه های ش��ان اینجاس��ت و از این پس نیز‬ ‫همین رویه را ادامه خواهند داد‪ .‬انصاری با بیان‬ ‫اینکه صادرکنندگان ایرانی س��ال های طوالنی‬ ‫برای به دست اوردن بازارهای بین المللی تالش‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی بحث دشواری تجارت در‬ ‫ایام تحریم مطرح می شود به طور قطع استفاده‬ ‫از ظرفی��ت تاج��ران ایران��ی یک��ی از بهترین‬ ‫گزینه ه��ا ب��رای دور زدن و عبور از ای��ن محدودیت ها‬ ‫خواهد بود‪ .‬صادرکنندگان ما س��ال های طوالنی تالش‬ ‫کرده اند که راهی ب��رای عبور از این محدودیت ها پیدا‬ ‫کنند و در ش��رایط فعل��ی نیز امکان خواهند داش��ت‬ ‫ک��ه برای مدیری��ت اقتصاد کش��ور در روزهای تحریم‬ ‫کمک کننده باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت باید به صادرکنندگان به چش��م‬ ‫یک لش��کر اقتصادی نگاه کند؛ لشکری که ‪ ۸۰۰۰‬نفر‬ ‫نی��رو دارد و هر یک از انها به طور جداگانه و در حوزه‬ ‫خ��اص فعالیت خ��ود توانایی هایی داش��ته و بازارهایی‬ ‫دارند که برای حفظ امار صادراتی کش��ور در این دوره‬ ‫نقشی مهم ایفا می کند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران تصریح کرد‪ :‬اگر به‬ ‫درس��تی از ظرفیت این لشکر اقتصادی استفاده شود و‬ ‫از فرصت به وجود امده پس از دگرگونی های حاصل از‬ ‫افزایش نرخ ارز بهره گرفته شود ‪ ،‬می توان انتظار داشت‬ ‫دست کم بخشی از نگرانی های اقتصادی به وجود امده‬ ‫در ماه های اخیر برطرف شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 23‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ سال سوم ‪ /‬شماره‪ /611‬پیاپی ‪760‬‬ ‫بازار‬ ‫مالی‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت حذف‬ ‫نظام چند نرخی ارز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سیاست گذاری های بانک مرکزی در مدت اخیر در حالی منجر به کاهش نرخ ارز شده که‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬ب�رای س�اماندهی معامالت ارزی و پاس�خگویی بهت�ر به نیازهای م�ردم‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫همچنان بر ادامه و توسعه این سیاست ها و اقدام های تکمیلی دیگر تاکید دارد‪ .‬ازجمله ‬ ‫سیاس�ت هایی هم که به همین منظور اعالم شده‪ ،‬تشکیل بازار متشکل معامالت ارزی‬ ‫است که به تازگی مقررات مربوط به این بازار از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است‪ .‬‬ ‫با تشکیل بازار متشکل معامالت ارزی‬ ‫ارامش به بازار ارز برمی گردد؟‬ ‫در بازار متشکل ارزی که به منظور ساماندهی و توسعه‬ ‫بازار شفاف‪ ،‬منصفانه و کارا‪ ،‬تشکیل می شود‪ ،‬ارزها به طور‬ ‫نقد براساس مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با‬ ‫ان در بس��تر الکترونیکی مورد معامله قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫انطور ک��ه همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرک��زی پیش از این‬ ‫درباره راه اندازی بازار متش��کل ارز اعالم کرده است‪ :‬یکی‬ ‫از دغدغه ه��ای بانک مرکزی در چند ماه گذش��ته برای‬ ‫س��اماندهی بازار ارز و پاس��خگویی ب��ه نیازهای طبیعی‬ ‫مردم‪ ،‬راه اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله ازاد‪،‬‬ ‫ش��امل نقد و حواله اس��عار بین المللی ازسوی کارگزاران‬ ‫(بانک ها و صرافی های مجاز) بوده اس��ت‪ .‬بدین ترتیب با‬ ‫راه اندازی و شکل گیری هدف دار بازار معامالت ازاد نقدی‬ ‫و همچنین حواله ارز براس��اس س��ازکار ح��راج با فرجام‬ ‫کش��ف قیمت ارز و اسان ش��دن و سرعت گرفتن ان در‬ ‫تامین نیاز های خدماتی و خرد و کالن کش��ور می توان از‬ ‫این ابزار اس��تفاده بهینه کرد‪ .‬اجرای بازار متش��کل ارزی‬ ‫درحالی در دس��تورکار بانک مرکزی ق��رار گرفته که به‬ ‫گفته کارشناس��ان اگر این سیاست به درستی پیگیری و‬ ‫اجرایی ش��ود‪ ،‬می تواند نقطه عطفی در راس��تای گذر از‬ ‫تنگناهای اقتصادی‪ ،‬بازگشت ارامش به اذهان عمومی و‬ ‫به ثبات رساندن نرخ ارز در کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی معامالت سنتی ارز‬ ‫کام��ران س��لطانی زاده‪ ،‬عضو کانون‬ ‫صرافان درباره تشکیل بازار متشکل‬ ‫معام�لات ارزی‪ ،‬معتق��د اس��ت ب��ا‬ ‫تش��کیل این بازار‪ ،‬خری��د و فروش‬ ‫س��نتی ارز سر و س��امان می گیرد و‬ ‫دیگر کش��ف قیمت ازسوی دالالن‬ ‫انجام نمی شود‪ .‬وی در گفت وگو با ایبنا با بیان اینکه پس‬ ‫از اغاز به کار دور جدید کانون صرافان و شورای عالی این‬ ‫کان��ون‪ ،‬تاکن��ون نشس��ت های گوناگونی ب��ا بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی برگزار ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫کان��ون صراف��ان نیز به عن��وان نماینده بخ��ش زیادی از‬ ‫صراف��ان‪ ،‬به دنبال مش��کالت ایج��اد ش��ده در چند ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬پیشنهاد تش��کیل بازار شفاف معامالت ارزی را‬ ‫برای کش��ف قیمت به بان��ک مرکزی و س��ایر نهادهای‬ ‫تصمی��م گیر داد‪ .‬این عضو کانون صرافان در ادامه گفت‪:‬‬ ‫البته این پیشنهاد ظرافت هایی هم داشت از جمله اینکه‬ ‫نرخی از س��وی بانک مرکزی اعالم نشود‪ ،‬زیرا در صورت‬ ‫اعالم نرخ از طرف بانک مرکزی‪ ،‬این تفکر ایجاد می شود‬ ‫ک��ه نرخ دولتی ارز اعالم ش��ده‪ ،‬بنابراین هم��واره تاکید‬ ‫ رئیس کل بانک مرکزی نیز بر نرخ اعالمی از س��وی بازار‬ ‫و براساس عرضه وتقاضا بوده است‪ .‬سلطانی زاده‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه در بخش اس��کناس ارز نیز با مش��کالتی روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از کش��ورهای جه��ان نقل و‬ ‫انتقال ه��ای مالی خود را از طریق کارت های بانکی انجام‬ ‫می دهند اما در کشور ما به دلیل تحریم ها‪ ،‬امکان این گونه‬ ‫معامالت و رد و بدل پولی وجود ندارد و برای فعالیت های‬ ‫گوناگون به اس��کناس نیاز است‪ .‬وی در ادامه با توضیح‬ ‫اینکه پیش از این در بازار مکان هایی به طورسنتی وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در بازارهایی مثل سبزه میدان‪ ،‬گلوبندک‪،‬‬ ‫چهارراه اس��تانبول‪ ،‬پاساژ افشار و‪ ...‬خرید و فروش به طور‬ ‫س��نتی و کشف قیمت نیز به وسیله دالالن انجام می شد‪.‬‬ ‫این عضو کانون صرافان‪ ،‬افزود‪ :‬با پیش��نهاد کانون‪ ،‬برای‬ ‫کشف نرخ یک محل قابل کنترل‪ ،‬استناد و مدیریت شده‬ ‫تعیین ش��ود زیرا هرچه به طور انالین مدیریت و نظارت‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ ،‬ام��کان کنترل بازارهای س��نتی و‬ ‫شیوه های چهره به چهره وجود ندارد و نیاز است به مانند‬ ‫همه جای دنیا کش��ف نرخ به صورت فیزیکی انجام شود‪.‬‬ ‫س��لطانی زاده‪ ،‬گف��ت‪ :‬گردانن��دگان اصلی این ب��ازار نیز‬ ‫برعهده کانون صرافان به عن��وان نماینده بخش زیادی از‬ ‫صراف��ان و بانک مرکزی با وظیف��ه نظارت بر بازار و روند‬ ‫معامالت و برخی نهادهای مرتبط با این حوزه است‪.‬‬ ‫‹ ‹به شفافیت کمک می کند‬ ‫سیدحس��ین س��لیمی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق‬ ‫تهران نیز در این زمینه در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش تجارت» با بیان اینکه‬ ‫ب��ازار متش��کل ارزی از انجایی که‬ ‫کمک زیادی به ایجاد ش��فافیت در‬ ‫معام�لات ارزی می کند‪ ،‬تصویب ان اتفاق بس��یار خوبی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬اما به نظر می رسد که اجرای این سیاست در‬ ‫زمان فعلی که اقتصاد ما دارای مش��کالت زیادی است و‬ ‫تقاضای برای ارز افزایش یافته‪ ،‬خیلی مناسب نباشد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بهتر این بود که این بازار خیلی پیش تر‬ ‫از این ها عملیاتی می شد و تا کنون اثرات مثبت خودش را‬ ‫در حوزه ارز و اقتصاد کش��ور می گذاشت‪ ،‬افزود‪ :‬معامالت‬ ‫در بازار متش��کل ارزی از انجایی که براس��اس مکانیسم‬ ‫بازار و عرضه و تقاضا اس��ت‪ ،‬ازاین رو‪ ،‬ضروری اس��ت که‬ ‫عرضه ارز در این بازار به ش��کل مناسب انجام شود‪ ،‬چون‬ ‫در غیر این صورت این امر به افزایش نرخ ارز منجر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین با توجه به مشکالت و محدودیت هایی که‬ ‫در ح��وزه ارزی از بابت تحریم ها وجود دارد درباره ایجاد‬ ‫این بازار‪ ،‬باید ابتدا تمامی این جوانب و مباحث بررس��ی‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته سلیمی‪ ،‬دولت و بانک مرکزی باید پیش‬ ‫از اجرایی کردن این بازار‪ ،‬در راستای ثبات بخشی اقتصاد‬ ‫گام بردارن��د تا در نهایت با ش��فافیتی که در معامالت به‬ ‫وجود می اید‪ ،‬فضای رانت و سفته بازی از میان برداشته و‬ ‫اثار مثبتی که انتظار می رود از فعالیت این بازار به دست‬ ‫اید‪ ،‬در اقتصاد نمایان شود‪ .‬این کارشناس با بیان اینکه‬ ‫ما در حال حاضر دارای چند نرخ ارز در اقتصاد هس��تیم‬ ‫که این تن��وع نرخ ها خود عاملی ب��رای بی ثباتی اقتصاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر به دنبال ثبات بخش��ی در اقتصاد‬ ‫هس��تیم و هدف این است که سیاست هایی همچون بازار‬ ‫متشکل ارزی در کشور اثار مثبتی داشت باشد ابتدا باید‬ ‫سیاس��ت تک نرخی کردن ارز را پیاده کنیم‪ ،‬سیاس��تی‬ ‫که سال هاست نتوانس��ته به شکل درست عملیاتی شود‪.‬‬ ‫به گفته س��لیمی‪ ،‬با تمامی این شرایط اما در این موضوع‬ ‫تردیدی نیس��ت که تش��کیل این بازار می تواند به ایجاد‬ ‫شفافیت در معامالت کمک کند و تصویب ان یک گامی‬ ‫مثبت است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش سفته بازی در بازار ارز‬ ‫حسین سالح ورزی‪ ،‬نایب رئیس اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران ه��م در این باره در‬ ‫گفت وگو با ایبنا با استقبال از مصوبه‬ ‫ش��ورای پ��ول و اعتب��ار در زمین��ه‬ ‫تصویب مقررات بازار متش��کل ارزی‬ ‫گف��ت‪ :‬ایجاد ای��ن بازار ب��ه تثبیت‬ ‫قیمت‪ ،‬افزایش ثبات و کاهش س��فته بازی کمک خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی با بیان اینکه به طور حت��م‪ ،‬این اقدام در ایجاد‬ ‫تع��ادل در بازار موثر و قابل تقدیر و در راس��تای وظایف‬ ‫بان��ک مرکزی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ایجاد بازار متش��کل ارزی‬ ‫می تواند به ش��فافیت در بازار ارز‪ ،‬تثبیت قیمت و افزایش‬ ‫ثبات در بازار ارز کمک کن��د‪ .‬نایب رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران تاکید کرد‪ :‬ایجاد بازار متش��کل ارزی به طور کلی‬ ‫باعث قانونمند ش��دن ب��ازار ارز و کاه��ش تاثیرپذیری و‬ ‫امکان سفته بازی خواهد ش��د‪ .‬سالح ورزی ادامه داد‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬در شرایطی که بازار ارز با تنش روبه رو است‬ ‫از نظر عرضه و تقاضای وجود بازار قانونمند و متش��کل و‬ ‫دارای قاع��ده به طور حتم‪ ،‬به تنظی��م بازار کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی درباره اینکه ایجاد این بازار تا چه اندازه به کشف‬ ‫قیمت ارز کمک خواهد کرد نیز گفت‪ :‬ایجاد بازار متشکل‬ ‫ارزی در صورت��ی که به درس��تی عمل کن��د می تواند در‬ ‫تعادل قیمت ها نیز موثر باشد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹فروش قدرالسهم بانک صادرات در ‪۱۲‬شرکت‬ ‫بزرگ‬ ‫قدرالس��هم بانک صادرات ایران در ‪ ۱۲‬ش��رکت بزرگ‬ ‫کشور در سال جاری فروخته شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک صادرات ای��ران‪ ،‬بهروز اعتم��ادی‪ ،‬رئیس اداره کل‬ ‫س��رمایه گذاری و امور شرکت های بانک صادرات ایران از‬ ‫فروش ‪ ۱۲‬ش��رکت غیرابزاری این بانک خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی برای فروش قدرالس��هم بانک در ‪ ۷‬ش��رکت‬ ‫دیگر این بانک نیز تا پایان س��ال انجام ش��ده است‪ .‬بهروز‬ ‫اعتمادی با تاکید بر اینکه این بانک مانند سال های گذشته‬ ‫و در راس��تای اجرایی کردن برنامه های کالن برای اصالح‬ ‫ساختار مالی بانک‪ ،‬برنامه خروج از بنگاهداری را با جدیت‬ ‫در دس��تور کار دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬این بانک ب��ه منظور اجرای‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کش��ور و همچنین به منظور خروج از بنگاهداری‪ ،‬فروش‬ ‫س��هام خود در شرکت های با موضوع فعالیت غیربانکی را‬ ‫در اولوی��ت برنامه ها قرار داده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از جمله‬ ‫اقدام های انجام ش��ده می توان به فروش تمامی قدرالسهم‬ ‫بانک در شرکت های فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬کود شیمیایی‬ ‫اوره لردگان‪ ،‬پتروشیمی جهرم‪ ،‬پتروشیمی فسا‪ ،‬پاالیش‬ ‫نفت اصفهان‪ ،‬بیمه س��رمد‪ ،‬کارت اعتباری ایران کیش و‬ ‫فروش ‪ ۵۱‬درصد از س��هام ش��رکت انرژی سپهر و بخش‬ ‫بزرگی از س��هام شرکت های پتروشیمی گلستان‪ ،‬سیمان‬ ‫سپاهان‪ ،‬پتروش��یمی داراب و سرمایه گذاری غدیر اشاره‬ ‫کرد‪ .‬رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت های این‬ ‫بانک افزود‪ :‬بانک صادرات ایران امادگی کامل دارد نسبت‬ ‫به فروش تمامی قدرالس��هم خود در س��ایر شرکت های با‬ ‫موض��وع فعالیت غیربانکی مانند انرژی س��پهر‪ ،‬توس��عه‬ ‫نیش��کر و صنایع جانبی‪ ،‬سرمایه گذاری توسعه ساختمان‬ ‫س��پهر تهران‪ ،‬س��رمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬س��رمایه گذاری توسعه س��پهر فارس‪ ،‬خدمات‬ ‫نوین گردش��گری س��پهر جم و توس��عه س��پهر ماندگار‬ ‫خراسان در سال جاری اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمدید طرح «مهر زرین» بانک مهر ایران‬ ‫طرح تس��هیالتی «مهر زرین» بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران با توجه به اقبال عمومی اقشار جامعه و پیشنهاد های‬ ‫رس��یده در زمینه تمدید مدت زمان اج��رای ان‪ ،‬تا پایان‬ ‫امس��ال تمدید ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک‬ ‫قرض الحس��نه مهر ایران‪ ،‬طرح تس��هیالتی «مهر زرین»‬ ‫در راس��تای سیاس��ت های اعتباری بانک و به منظور رفع‬ ‫نیازه��ای ض��روری جامعه از طریق پرداخت تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه در شعب سراسر کشور اجرا شده و باتوجه‬ ‫به اس��تقبال مش��تریان تا پایان امسال تمدید شد‪ .‬در این‬ ‫طرح متقاضیان اش��خاص حقیقی هس��تند که با افتتاح‬ ‫سپرده قرض الحسنه ویژه بانکداری اجتماعی‪-‬مهر زرین‬ ‫می توانن��د با ایجاد میانگین به مبلغ یک میلیارد ریال در‬ ‫‪ ۳‬م��اه از تس��هیالت بانک به می��زان ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال‬ ‫ب��ا دوره بازپرداخت ‪ ۲۴‬ماهه بهره مند ش��وند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫متقاضیان می توانند با ایجاد میانگین به مبلغ ‪۱.۵‬میلیارد‬ ‫ری��ال در م��دت ‪ ۳‬ماه‪ ،‬از تس��هیالت بانک به میزان ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون ریال با دوره بازپرداخت ‪ ۳۶‬ماهه اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫مبلغ تس��هیالت پرداختی به هر ف��رد در این طرح ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون ریال اس��ت که ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال از محل منابع‬ ‫بانک و ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال از محل س��پرده قرض الحسنه‬ ‫وی��ژه بانکداری اجتماعی ش��عب خواهد بود‪ .‬نرخ کارمزد‬ ‫تس��هیالت پرداختی ‪ ۴‬درصد اس��ت و مهلت اعتبار این‬ ‫طرح تا پایان امسال تمدید شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک اینده‪ ۲۶۰ ،‬شعبه ای شد‬ ‫با افتتاح ‪ ۳‬شعبه جدید‪ ،‬شمار شعب فعال بانک اینده در‬ ‫سراس��ر کشور به ‪ ۲۶۰‬رسید‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫اینده‪ ،‬این بانک در راستای ارزش افرینی هر چه بیشتر برای‬ ‫مش��تریان و برقراری تعامل دوس��ویه با مخاطبان با تحقق‬ ‫پروژه گسترش و توسعه نقاط دسترسی انها در سراسر کشور‪،‬‬ ‫نسبت به افتتاح شعب جدید‪ ،‬اقدام می کند‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫ی امسال‪ ،‬شعب جدید «ارژانتین‪-‬شهید‬ ‫چهارش��نبه‪ ۱۹ ،‬د ‬ ‫احمدی��ان» در تهران‪« ،‬مش��هد‪-‬بلوار پیروزی» و «قش��م‪-‬‬ ‫ولیعصر(عج)» با حضور مدیران ارش��د بانک اینده گشایش‬ ‫یافت‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬با افتتاح شعب نام برده‪ ،‬مجموع کل شعب‬ ‫بانک اینده به ‪ ۲۶۰‬رسید‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تکمیل شبکه شعب‬ ‫در بان��ک ایند ه با هدف ایجاد ظرفیت های جدید برای انجام‬ ‫امور مختلف‪ ،‬به ویژه تسهیل امر خدمت رسانی بهتر و موثرتر‬ ‫به مردم و مشتریان‪ ،‬انجام می شود تا بدین ترتیب‪ ،‬دسترسی‬ ‫به خدم��ات بانکی برای هموطنان و مش��تریان‪ ،‬س��ریع تر‪،‬‬ ‫سهل تر و ارزان تر میسر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک توسعه تعاون تندیس گرفت‬ ‫تندی��س جش��نواره حمایت از تولی��د ملی(حاتم) به پاس‬ ‫حمای��ت این بان��ک از تولید ملی و تعهد ب��ه اجرایی کردن‬ ‫مفاد اقتصاد مقاومتی به بانک توس��عه تعاون اهدا ش��د‪ .‬در‬ ‫شش��مین گردهمای��ی بزرگ مس��ئوالن دول��ت و مدیران‬ ‫بنگاه ه��ای برتر اقتصاد ایران که با حضور چش��مگیر فعاالن‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کارافرین��ان‪ ،‬برنده��ای برت��ر صنعت در س��طح‬ ‫مل��ی و ب��ا حضور تع��دادی از مدیران ارش��د ‪ ۳‬قوه در مرکز‬ ‫همایش های صداوس��یما برگزار ش��د‪ ،‬بانک توس��عه تعاون‬ ‫نی��ز ب��ر اس��اس ماموریت های توس��عه ای و با توج��ه به امر‬ ‫مه��م «حمایت از تولید مل��ی» حضور یافت‪ .‬در ایین پایانی‬ ‫همای��ش‪ ،‬رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و انصاری‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان اداری و استخدامی‬ ‫کش��ور تندیس های یادبود جشنواره را به واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی داخلی اهدا کردند و بانک توس��عه تعاون ب ه پاس‬ ‫حمای��ت از تولید مل��ی و تعهد به اجرایی کردن مفاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی مورد قدردانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹یک میلیون نصب همراه بانک تجارت در ‪۳‬ماه‬ ‫همراه بانک تجارت مورد اس��تقبال بیش از یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار مشتری بانک تجارت و شبکه بانکی قرار گرفت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬نسخه جدید همراه بانک‬ ‫تجارت که مهر ماه در دسترس مشتریان قرار گرفت توانست‬ ‫با امکان جدید کارت های ش��تابی مورد اس��تقبال مشتریان‬ ‫ق��رار بگی��رد و بیش از ی��ک میلیون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار بار نصب‬ ‫ش��ود‪ .‬این نس��خه روی سایت به نش��انی ‪mobilebank.‬‬ ‫‪ tejaratbank.ir‬قرار گرفت و همزمان در فروش��گاه های‬ ‫نرم اف��زار «کافه ب��ازار» و «ایران اپ��س» وی��ژه گوش��ی های‬ ‫اندرویدی و «سیب بانک» و «اپ استور» ایرانی ویژه دارندگان‬ ‫گوش��ی های با سیس��تم عامل ‪ IOS‬ارائه شده است‪ .‬در این‬ ‫نس��خه امکان استعالم تمامی انتقال های انجام شده از سوی‬ ‫مش��تریان از طریق کارت‪ ،‬حس��اب و شبا در قسمت سوابق‬ ‫تراکنش فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬کاربران نیز می توانند س��وابق‬ ‫ی حذف ک��رده و چک و‬ ‫تراکن��ش خود را ب��ه صورت مورد ‬ ‫اقس��اط خود را ویرایش کنند‪ .‬دسترس��ی به ماشین حساب‬ ‫در تمامی قسمت هایی که مبلغ وارد می شود نیز اضافه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اپلیکیشن همراه بانک تجارت در نسخه جدید امکان‬ ‫ذخیره س��ازی اطالعات مشتریان روی فضای ابری را فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با اضافه ش��دن این امکان‪ ،‬اطالعات مشتریان‬ ‫در صورت پاک ش��دن اپلیکیش��ن قابل بازیابی است‪ .‬یکی از‬ ‫ویژگی های این نس��خه پرداخت قبوض اپراتور همراه اول از‬ ‫طریق ثبت شماره تلفن همراه است‪.‬‬ ‫‹ ‹درخشش بانک ملی در چهارمین جشنواره‬ ‫تبلیغات ایران‬ ‫بانک ملی ایران برای طراحی و معرفی اپلیکیش��ن «بله»‬ ‫درجه «فاخر» چهارمین جش��نواره تبلیغ��ات ایران را از ان‬ ‫خ��ود ک��رد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک مل��ی ایران‪ ،‬در‬ ‫گواهی این جشنواره که به امضای رئیس و دبیر هیات داوران‬ ‫ان رس��یده‪ ،‬اعالم ش��ده که دیپلم افتخار و جایزه کریستال‬ ‫چهارمین جش��نواره تبلیغات ایران به اثر ارس��الی بانک که‬ ‫«درخور تقدیر» و از لحاظ کیفی «فاخر» بوده‪ ،‬رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین تاکید شده که این گواهی به معنای «درجه فاخر»‬ ‫اثر تبلیغاتی بانک ملی ایران و نش��انگر کس��ب رتبه سوم در‬ ‫بخش «تبلیغات دیجیتال» ش��اخه «ویدئوی تبلیغاتی» در‬ ‫این جشنواره است‪.‬‬ ‫همچنین هیات داوران این جش��نواره‪ ،‬بانک ملی ایران را‬ ‫در بخش طراحی گرافیکی ش��اخه «پوستر» برای طراحی و‬ ‫اجرای «پوس��تر تبلیغاتی طرح ‪ »۶۰‬شایسته دریافت «لوح‬ ‫سپاس و شاهین طالیی» دانست‪.‬‬ ‫تن��وع قیم��ت ارز درحال��ی‬ ‫هم��واره در اقتص��اد ای��ران‬ ‫به عن��وان ی��ک چال��ش مهم‬ ‫مطرح بوده که هنوز برای رفع‬ ‫این مش��کل راهکار مش��خص‬ ‫و علم��ی ارائه نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫ای��ن تنوع قیمت باعث ش��ده‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫بانک مرکزی هر سیاس��تی که‬ ‫برای نظم دهی و ثبات بخش��ی‬ ‫بازار ارز و اقتصاد کش��ور ارائه‬ ‫می ده��د‪ ،‬ان طور که باید نتیج��ه مطلوبی به همراه‬ ‫نداشته باشد و اهداف مدنظر بانک مرکزی را محقق‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫در تازه ترین اقدام هم بان��ک مرکزی برای بهبود‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور و نظم دهی به ب��ازار ارز‪،‬‬ ‫سیاس��ت بازار متش��کل ارزی را در دستور کار قرار‬ ‫داده و مقررات ان را به تصویب رس��انده که به نظر‬ ‫می رسد با وجود همین مسئله چند نرخی بودن ارز‬ ‫در اقتص��اد ایران‪ ،‬اثار مثبتی که با فعالیت این بازار‬ ‫انتظار است به دست اید‪ ،‬حاصل نشود‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران در حال حاضر دارای ‪ ۴‬نرخ ارز است‬ ‫که ای��ن نگرانی را ایجاد می کند که بازار متش��کل‬ ‫ارزی نرخ دیگری به نرخ های دیگر اضافه کند و این‬ ‫موضوعی اس��ت که پیامدهای منفی زیادی را برای‬ ‫اقتصاد باخود همراه خواهد کرد‪.‬‬ ‫دراین زمینه تردیدی وجود ندارد که با ایجاد بازار‬ ‫متش��کل ارزی‪ ،‬معامالت ارز شفاف و زمینه رانت و‬ ‫فس��اد از بین برود‪ ،‬اما پیش ش��رط دستیابی به این‬ ‫هدف این است که ابتدا نرخ ارز در بازار ازاد حذف و‬ ‫تمامی معامالت در بازار متشکل ارزی انجام شود که‬ ‫تحقق این مهم ب��ا توجه به وضعیت موجود اقتصاد‬ ‫شاید کمی دور از انتظار باشد‪.‬‬ ‫در حال حاضر در اقتصادمان فعالیت های پنهانی‬ ‫داری��م که تمایل ش��ان به این اس��ت ک��ه نیازهای‬ ‫ارزی ش��ان را از بازار ازاد تامین کنند تا هویت شان‬ ‫مش��خص نش��ود‪ ،‬بنابراین اگ��ر انتظار این اس��ت‬ ‫سیاس��ت های بانک مرکزی از جمل��ه همین ایجاد‬ ‫بازار غیرمتشکل ارزی به اهدافی که دنبال می کند‪،‬‬ ‫دس��ت یابد ابتدا باید زیرساخت ها و بسترها این امر‬ ‫فراهم شود و تا زمانی که این ساماندهی انجام نشود‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت با بازار متشکل ارزی دردی‬ ‫از اقتصاد کشور درمان شود و مشکالت حوزه ارزی‬ ‫را از بی��ن ببرد؛ بنابراین درای��ن مقطع از زمان باید‬ ‫سیاست گذاری در راستای ثبات بخشی بازار ارز‪ ،‬رفع‬ ‫ران��ت ‪ ،‬از بین بردن نظام چند نرخی ارز و‪ ...‬باش��د‬ ‫تا اجرای سیاس��ت هایی همچون بازار متشکل ارزی‬ ‫به دلیل ش��فافیتی که ایجاد می کنند‪ ،‬اقتصاد کشور‬ ‫را به سمت ثبات هدایت کند‪.‬‬ ‫خبرروز‬ ‫تیتر‬ ‫اطالعیه بانک مرکزی‬ ‫درباره شایعات بانکی‬ ‫مردم توجه دارند که در چند ماه گذشته با وجود‬ ‫تالش امریکا در اعمال فشار اقتصادی و روانی که با‬ ‫استفاده از ابزارهای گوناگون پیگیری می کند‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران با همکاری ارکان‬ ‫نظام و به ویژه حمایت رئیسان قوای سه گانه توانسته‬ ‫ثبات نس��بی را در بازار ارز ایجاد کرده و ثبات بازار‬ ‫پول را تداوم بخشد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت ک��ه این اقدام ه��ا‪ ،‬انهایی را که به‬ ‫اخالل بازار و اش��فتگی اقتصاد دل بس��ته بودند‪ ،‬به‬ ‫س��مت انتش��ار ش��ایعه های گوناگون به ویژه درباره‬ ‫بانک ها برای ایجاد تزلزل بین مردم واداشته است‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران از مردم‬ ‫می خواهد به ش��ایعه ها درباره بانک ها توجه نداشته‬ ‫باش��ند و مطمئن باشند بانک مرکزی به عنوان نهاد‬ ‫ناظر و متولی بازار پول از حقوق مردم صیانت کرده‬ ‫و اجازه هیچ گونه اس��یب به دارایی های انها نخواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫و اصناف‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /611‬پیاپی ‪760‬‬ ‫دیپلماسی اقتصادی ما ضعیف است‬ ‫‪4‬‬ ‫ شاپور پشابادی‪ -‬در هر صنعتی شرایط‪ ،‬مشکالت و‬ ‫چالش ها و فرصت های پیش رو‪ ،‬با توجه به رس��ته‪ ،‬رشته‬ ‫و زیرش��اخه های ان صنعت فرق دارن��د‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت حجم تولید در فالن رس��ته‪ ،‬کم شده باشد‬ ‫اما در یک رش��ته دیگر افزایش یافته باش د یا بازار یکی از‬ ‫رس��ته ها راکد باش��د اما دیگری‪ ،‬در اوج باشد و روزهایی‬ ‫طالیی را تجربه کند‪ .‬برای دستیابی به دید کامل باید به‬ ‫کس��ی مراجعه کرد که با بخش های مختلف این صنعت‪،‬‬ ‫در تعامل بوده باشد تا تکه های این پازل در کنار هم چیده‬ ‫ش��ود و یک تصویر کامل به دست اید‪ .‬در همین راستا با‬ ‫رئیس انجمن شیشه ایران به گفت وگو نشستیم‪ .‬حسین‬ ‫زجاجی عالوه بر انکه خودش تولیدکننده بوده و هس��ت‪،‬‬ ‫در س��مت های مختلف ایفای نقش ک��رده و می تواند ان‬ ‫تصویر کامل و همه جانبه را به ما نشان دهد‪ .‬همچنین با‬ ‫وی درباره دومین دوره نمایشگاه ایران گلس شو گفت وگو‬ ‫کردیم‪ .‬این نمایشگاه به همت اوای موفق ایرانیان برگزار‬ ‫ن برپا خواهد بود‪ .‬نظر به مفصل‬ ‫می شود و از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهم ‬ ‫بودن این گفت وگو‪ ،‬ان را به چند قسمت تقسیم کردیم و‬ ‫هر هفته بخشی از ان را منتشر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ شیشه؛ یک صنعت گسترده و متنوع‬ ‫در گفت و گوی «گسترش تجارت» با رئیس انجمن شیشه تهران مطرح شد‪:‬‬ ‫رئی��س انجم��ن شیش��ه در ابت��دای س��خنان خود به‬ ‫توصیف رس��ته های مختلفی که در حوزه صنعت شیش��ه‬ ‫کار می کنن��د‪ ،‬پرداخت و گفت‪ :‬درحال حاضر بیش از ‪۶۰‬‬ ‫واح��د در اش��ل صنعتی فعالیت می کنن��د‪ .‬بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫واحد هم در اش��ل های کوچ��ک کار می کنند‪ .‬در صنعت‬ ‫شیش��ه‪ ،‬تنوع رش��ته ها بیش��تر از صنایع دیگر اس��ت‪ .‬به ‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬شیش��ه تخت یا همان شیش��ه س��اختمانی‪،‬‬ ‫صنای��ع جانب��ی زیادی دارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬شیش��ه خودرو‪،‬‬ ‫شیش��ه های دوجداره‪ ،‬شیشه نما و شیشه های پوشش دار‪.‬‬ ‫تع��دادی از اعض��ای انجمن ه��م در زمینه شیش��ه های‬ ‫بس��ته بندی فعالی��ت می کنند‪ .‬اقالمی مثل شیش��ه های‬ ‫بطری و جام در این دسته قرار می گیرند‪ .‬این دسته برای‬ ‫کس��ب وکار لطمه می بیند‪ ۳ .‬س��ال پیش با ترکیه بر سر‬ ‫شیش��ه تخت با مش��کل روبه رو ش��دیم‪ .‬دادگاه رفتیم و‬ ‫خودمان وکیل گرفتیم‪ .‬همه فکر می کردند که مش��کل‬ ‫برطرف شده است اما اقای داود اوغلو یک حکم حکومتی‬ ‫گرف��ت و هم��ه ان مذاکرات را لغ��و کرد و برای هر تن از‬ ‫شیش��ه ما‪ ۶۰ ،‬دالر تعرفه وضع کرد تا از صنعت شیش��ه‬ ‫کشور خودش حمایت کرده باشد‪.‬‬ ‫م��ا هم به رایزنان اقتص��ادی توانمند نیاز داریم که در‬ ‫کشورهای مقصد به خوبی کار کنند‪ ،‬همه چیز را ببینند‬ ‫و ب��ه دولت های ما اطالعات دهند تا از تکرار این ضررها‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمونه ای از دیپلماسی اقتصادی نادرست‬ ‫بس��ته بندی مواد غذایی و دارو اس��تفاده می شود‪ .‬دسته‬ ‫بعدی شیشه های رومیزی هستند که خود ‪ ۳‬دسته دارند‪:‬‬ ‫شیش��ه های معمولی‪ ،‬شیشه های کریستال و شیشه های‬ ‫اپالین یا طرح چینی‪ .‬گروه شیش��ه های صنعتی هم تنوع‬ ‫زیادی دارند؛ مثل لوله شیش��ه ای یا پوکه شیش��ه ای‪ .‬هر‬ ‫ی��ک از این گروه ها هم صنایع جانبی خاص خود را دارند‪.‬‬ ‫حس��ین زجاجی در ادامه به میزان تولید صنعت شیش��ه‬ ‫کش��ور پرداخت و گفت‪ :‬مرز ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن را‬ ‫ک میلیون و ‪ ۵۵‬ه��زار تن از این مقدار به‬ ‫رد کرده ای��م‪ .‬ی�� ‬ ‫بخش شیش��ه تخت مربوط می شود‪ ۴۰۰ .‬هزار تن شیشه‬ ‫بطری و بس��ته بندی و نزدیک به ‪ ۳۵۰‬هزار تن هم شیشه‬ ‫رومیزی است‪ .‬بیش از ‪ ۵۰‬هزار نفر به طور مستقیم در این‬ ‫صنعت مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سه برگ برنده ما‬ ‫زجاجی در پاس��خ به این پرسش که نقاط قوت صنعت‬ ‫شیش��ه کشور ما چیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صنعت شیشه‬ ‫‪۳‬سه عامل تعیین کننده وجود دارد‪ .‬دسترسی به سوخت‬ ‫ارزان‪ ،‬دسترسی به مواد اولیه و درنهایت نیروی کار‪ .‬نظر‬ ‫به فراوانی معادن در کش��ور ما‪ ،‬صنعت شیش��ه در ایران‬ ‫اقتصادی و به صرفه است‪.‬‬ ‫صنای��ع معدنی ایران‪ ،‬صادرات محور اس��ت و صادرات‬ ‫تولیداتی که از معادن اس��تخراج می ش��ود ارزش افزوده‬ ‫خوب��ی را نصی��ب صنایع می کند‪ .‬م��واد اولیه هم فراوان‬ ‫اس��ت و بی��ش از ‪ ۹۸‬درصد مواد اولی��ه موردنیازمان در‬ ‫داخ��ل تامین می ش��ود‪ .‬از طرف دیگ��ر‪ ،‬یک جمعیت و‬ ‫ب��ازار ‪ ۵۰۰‬میلیون��ی را در پیرامون کش��ور خود داریم‪.‬‬ ‫کش��ورهای دیگر این مزایا را ندارند‪ .‬این توانمندی باعث‬ ‫ش��ده که ظرفیت تولید ما ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد باالتر از نیاز‬ ‫داخلی باشد و در همه بخش ها هم صادرات داریم‪ .‬البته‬ ‫می توانی��م بیش از این ص��ادرات انجام دهیم‪ .‬ترکیه که‬ ‫خودش یکی از تولیدکنندگان بزرگ اس��ت از ما واردات‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل اصلی زیرساخت ها هستند‬ ‫رئیس انجمن شیش��ه ایران در بخش بعدی س��خنان‬ ‫خ��ود ب��ه موضوع مش��کالت صنعت شیش��ه پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬مش��کل اصلی این صنعت به زیرساخت ها مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬به نظر می رس��د دیپلماسی اقتصادی درستی‬ ‫نداری��م؛ بازاره��ا را پیدا می کنی��م‪ ،‬ورود می کنیم و بعد‬ ‫ب��ه دلی��ل تصمیم نادرس��تی که از باال گرفته می ش��ود‬ ‫حس��ین زجاجی در ادامه برای دیپلماس��ی اقتصادی‬ ‫نادرس��ت چند مثال اورد‪ :‬کشورهایی مثل هند و ترکیه‬ ‫به خوب��ی از صادرات خود حمای��ت می کنند‪ .‬حمایت با‬ ‫شعار محقق نمی شود‪.‬‬ ‫وقتی فالن کشور علیه صنعت ما قوانینی وضع می کند‬ ‫باید مقابله به مثل شود‪ .‬انها این کار را انجام می دهند اما‬ ‫ما نه‪ .‬اگر این کاس��تی نبود صنعت شیش��ه می توانست‬ ‫صادرات خود را به یک میلیون تن در سال برساند اما در‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تن متوقف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت های داخلی باید واقعی شود‬ ‫رئیس انجمن شیش��ه در ادامه اف��زود‪ :‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز در کش��ور ما باالس��ت و نرخ شیشه‬ ‫در داخل کش��ور باید واقعی ش��ود‪ .‬وقت��ی نرخ دالر از ‪۴‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان به ‪ ۱۰‬هزار تومان می رس��د یا باید‬ ‫ن��رخ داخل��ی باال ب��رود یا تعهد ارزی کم ش��ود‪ .‬اگر این‬ ‫اتفاق نیفتد صادرات‪ ،‬ش��کل نادرس��ت و غیرعادی پیدا‬ ‫می کن��د‪ .‬صادرات باید از س��وی کمیته یا واحدی انجام‬ ‫ش��ود که اعضای ان فع��االن و تولیدکنندگان حرفه ای‬ ‫این صنعت باشند‪ .‬وقتی صادرات به دست تاجر می افتد‬ ‫کیفت پایین می اید‪.‬‬ ‫مدیر اماتیس استودیو‪:‬‬ ‫عضو‬ ‫شیشه برای امریکایی ها مثل قالی برای ایرانی هاست‬ ‫شیش��ه تزئینی ساختمانی یکی از بخش های جدید‬ ‫و نوپای صنعت شیش��ه اس��ت و مثل هر صنعت نوپای‬ ‫دیگ��ری ب��ه حمایت نیاز دارد‪ .‬یکی از زیرش��اخه های‬ ‫شیشه تزئینی‪ ،‬شیشه های رنگارنگ و طرح داری است‬ ‫ی اس��تفاده می شود‪ .‬این نوع‬ ‫که در نقاط مختلف س��ازه های س��اختمان ‬ ‫شیش��ه عالوه بر اینکه جلوه زیبایی دارد به زیباس��ازی فضاهای شهری‬ ‫کمک می کند و در کشورهای دیگر به یکی از بخش های ثابت و پررونق‬ ‫صنعت شیش��ه تبدیل ش��ده است‪ .‬ایا در کشور ما هم چنین شده است؟‬ ‫ایا بازار و تقاضایی برای این نوع اقالم وجود دارد؟ و ایا می توان به اینده‬ ‫این «هنر‪-‬صعنت» امیدوار بود؟ برای یافتن پاس��خ پرس��ش های خود با‬ ‫مدیر کارگاهی که در این زمینه فعالیت می کند گفت وگو کردیم‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر در اس��تانه دومین نمایش��گاه ایران گلس شو هستیم پس در پایان‬ ‫این گفت وگو از حضور این نوع ش��رکت های صنف شیش��ه در نمایشگاه‬ ‫ن و به همت‬ ‫پرسیدیم‪ .‬دوره دوم نمایشگاه ایران گلس شو ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهم ‬ ‫اوای موفق ایرانیان برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امیزه ای از هنر و صنعت‬ ‫هنر و صنعت دست به دست هم می دهند تا خانه و محل کار و فضاهای‬ ‫دیگری که در انها زندگی می کنیم از یکنواختی خارج شوند و حضور در‬ ‫انها‪ ،‬لذت بخش تر ش��ود‪ .‬مدیر ش��رکت اماتیس استودیو ضمن بیان این‬ ‫مطلب می گوید‪ :‬همان طور که از نام شرکت پیداست سعی می کنیم هنر‬ ‫و صنعت را با هم اشتی دهیم‪ .‬شرکت ما در واقع یک کارگاه کوچک است‬ ‫و ‪ ۷‬نفر بیشتر نیرو ندارد‪ .‬ما شیشه خام را به سقف کاذب شیشه ای‪ ،‬گنبد‬ ‫و درهای تزئینی تبدیل می کنیم‪ .‬در واقع کار ما فراوری شیش��ه خام و‬ ‫تبدیل ان به محصوالت هنری است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتی که ناشناخته است‬ ‫میثم بخش��ی در پاس��خ به این پرسش که ایا بازار این بخش از صنف‬ ‫شیش��ه‪ ،‬رونقی که باید را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز نه‪ .‬بس��یاری از مردم ما با این‬ ‫نوع محصوالت چندان اشنا نیستند‪ .‬بازار ما به باالشهر محدود می شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬ورود کاالهای مشابه چینی که به طور معمول بی کیفیت‬ ‫هستند هم بی تاثیر نیست‪ .‬وقتی در داخل‪ ،‬محصول باکیفیت داریم ورود‬ ‫نمونه چینی توجیهی ندارد و چه خوب اس��ت که دولت واردات این گونه‬ ‫محص��والت را ممنوع یا حداقل محدود کند‪ .‬خوش��بختانه تبلیغاتی که‬ ‫داشته ایم نتیجه داده و مشتری خود را داریم اما لوکس و پرزحمت بودن‬ ‫تولید و اجرای این محصوالت باعث می شود که بسیاری از مردم توانایی‬ ‫استفاده از محصوالت ما را نداشته باشند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره ش��رکت تابان گس��تر‬ ‫مهم تری��ن مش��کل صنف تولید شیش��ه را‬ ‫تامین لوازم و قطعات یدکی می داند‪.‬‬ ‫ شرکت تولیدی تابان گستر حضور پررنگی‬ ‫در حوزه تولید انواع و اقسام شیشه ها دارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬با یکی از اعضای هیات مدیره این‬ ‫مجموعه به گفت وگو نشستیم و از وضعیت‬ ‫کس��ب وکار و فرصت ه��ا و تهدیدهای��ی‬ ‫ک��ه پیش روی ای��ن صنف مهم ق��رار دارد‪،‬‬ ‫پرس��یدیم‪ .‬به گ��زارش گس��ترش نیوز‪۲۳ ،‬‬ ‫ن دومین دوره نمایش��گاه ایران‬ ‫ت��ا ‪ ۲۶‬بهم ‬ ‫گلس ش��و برگزار می ش��ود‪ .‬در همین راستا‬ ‫بخش پایان��ی گفت وگو را ب��ه این موضوع‬ ‫اختصاص دادیم و نظر پرویز تقی زاده درباره‬ ‫تاثی��ر حضور در نمایش��گاه ها و رویدادهای‬ ‫� صنعت نوپا‪ ،‬حمایت می خواهد‬ ‫وی در ادام��ه ای��ن بخش از س��خنان خ��ود افزود‪:‬‬ ‫این صنعت و کس��ب وکار نوپاس��ت و مثل هر صنعت‬ ‫نوپ��ای دیگ��ری به حمایت نی��از دارد‪ .‬بانک ها باید با‬ ‫ش��رکت هایی مثل ما‪ ،‬بیشتر از اینها همکاری کنند‪ .‬اگر بهره وام هایی‬ ‫که به ما داده می شود کمتر شود می تواند در رونق کسب وکار ما مفید‬ ‫باشد‪ .‬اصناف مشابهی مثل قالیبافی‪ ،‬پوشش بیمه ای دارند اما اصناف‬ ‫جدیدی مثل ما هنوز از این امکان بهره مند نیستیم‪ .‬این مسئله باعث‬ ‫می شود از خدمات و تسهیالت حمایتی که به این قبیل حرفه ها تعلق‬ ‫می گیرد بهره مند نشویم‪.‬‬ ‫رونق این بخش از صنعت شیش��ه به حال اقتصاد کش��ور مفید است‬ ‫زیرا یک بخش به بخش هایی که زیرمجموعه صنعت شیش��ه هستند‬ ‫اضافه می کند و اشتغال می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹قالی امریکایی چیست؟‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬این بخش از صنعت شیش��ه در کش��ورهای دیگر‬ ‫ن مثال‪،‬‬ ‫رونق زیادی دارد‪ .‬وجود بازار مناس��ب باعث می ش��ود به عنوا ‬ ‫فالن شرکت امریکایی یا اروپایی بتواند کارهای به مراتب پیچیده تری‬ ‫روی شیش��ه خام انجام دهد و محصوالت چش��مگیرتری تولید کند‪.‬‬ ‫این گون��ه محص��والت شیش��ه ای مثل قال��ی ایرانی که در بس��یاری‬ ‫از خانه ه��ای ایرانی دیده می ش��ود در خانه ه��ای اروپایی یا امریکایی‬ ‫نیز دیده می ش��ود‪ .‬همین محصوالت را ش��رکت هایی مثل شرکت ما‬ ‫می توانیم به نرخ بس��یاری کمتری تولید کنیم اما همان طور که گفتم‬ ‫توسعه این کسب وکار و رسیدن به این نقطه‪ ،‬به حمایت نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹به وضع موجود راضی نباشیم‬ ‫وی درباره تجربه حضور این شرکت در نمایشگاه های شیشه گفت‪:‬‬ ‫فقط یک بار در نمایش��گاه های مربوط به شیش��ه حضور یافته ایم‪ .‬به‬ ‫نظر من یکی از دالیلی که باعث ش��ده نمایشگاه های تخصصی شیشه‬ ‫ان چنان که باید پررنگ نباشند ان است که تولیدکنندگان ما همچنان‬ ‫به روش های س��نتی خود تکیه می کنند و به درامدی که دارند راضی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان و بازرگانان کشوری مثل چیز همواره به دنبال توسعه‬ ‫بازارهای خود هستند و به قول معروف از اب‪ ،‬کره می گیرند اما ما این‬ ‫خلق وخو را نداریم‪ .‬وقتی به وضعیت موجود راضی شوید نیاز چندانی‬ ‫به حضور در نمایشگاه ها نمی بینید و درنتیجه‪ ،‬نمایشگاه های تخصصی‬ ‫چندانی برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل تهران شیش��ه می گوی��د توجه ب��ه چند نکته‬ ‫کلی��دی باعث می ش��ود تولیدکنن��دگان بتوانن��د بحران را‬ ‫ب��ه فرصت تبدی��ل کنند‪ .‬وی در گفت وگو با گس��ترش نیوز‬ ‫تدابیری که این شرکت تولیدی و بازرگانی برای به حداکثر‬ ‫رساندن سود خود اندیشیده است را شرح داد‪.‬‬ ‫ ب��ه اعتق��اد بس��یاری از کارشناس��ان و فع��االن اقتصاد ‪،‬‬ ‫اهمی��ت بنگاه های تولیدی کوچک و متوس��ط نه تنها کمتر‬ ‫از کارخانه ه��ا و مجتمع های بزرگ نیس��ت بلک��ه می توان‬ ‫جایگاه انها در اقتصاد کش��ور را مهم تر دانس��ت زیرا کالن مجموعه ها‪،‬‬ ‫انگشت ش��مار هس��تند اما بخش زیادی از اش��تغال در همین کارگاه ها‬ ‫و کارخانه های کوچک و متوس��ط ایجاد می ش��ود‪ .‬تهران شیشه یکی از‬ ‫همین متوسط هاست‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬درباره وضعیت بازار و موان��ع و فرصت های پیش روی ان‬ ‫از مدیرعامل این ش��رکت پرس��یدیم‪ .‬با توجه ب��ه نزدیک بودن دومین‬ ‫نمایش��گاه ایران گلس شو‪ ،‬نظر مدیر این مجموعه را درباره نقاط قوت و‬ ‫کاس��تی های این نمایشگاه جویا شدیم‪ .‬دوره دوم ایران گلس شو ‪ ۲۳‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬بهمن برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه به همت اوای موفق ایرانیان‬ ‫برپا خواهد شد ‪.‬‬ ‫‹ ‹در بخش تولید ‪ ۱۵۰‬نیروی انسانی داریم‬ ‫کمتر شیش��ه ای وجود دارد که در فهرس��ت تولیدات تهران شیش��ه‬ ‫نباشد‪ :‬لمینیت‪ ،‬نش��کن‪ ،‬دوجداره‪ ،‬شیشه های لوازم خانگی‪ ،‬شیشه های‬ ‫ساختمانی‪ ،‬حباب چراغ ها و لوستر‪.‬‬ ‫دارابی ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬ش��رکت ما ‪ ۱۲‬س��ال سابقه کار‬ ‫دارد‪ .‬م��ا روی تولی��د و بازرگانی مصنوعات شیش��ه ای تمرکز کرده ایم‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰‬نفر در بخ��ش تولیدی مجموعه کار می کنن��د‪ .‬بازار ما به‬ ‫داخل کش��ور محدود نمی ش��ود و تولیدات خود را به کشورهایی مثل‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ترکیه و عراق صادر می کنیم‪.‬‬ ‫تامین قط‬ ‫مرب��وط به صنف شیش��ه را جویا ش��دیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که دوره دوم این نمایش��گاه‬ ‫به همت شرکت اوای موفق ایرانیان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روی شیش�ه اش�پزخانه تمرک�ز‬ ‫کرده ایم‬ ‫پرویز تقی زاده درباره محصوالت تولیدی‬ ‫تابان گس��تر اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ما درواقع‬ ‫یک مجموعه اس��ت و در ‪ ۳‬بخش شیش��ه‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و ی��راق االت کار می کند‪ .‬در‬ ‫بخش شیشه روی لوازم شیشه ای مربوط به‬ ‫اشپزخانه تمرکز کرده ایم و محصوالتی مثل‬ ‫ه��ود و صفحه اج��اق گاز و طبقات یخچال‬ ‫را تولید می کنیم‪ .‬محصول مهم دیگری که‬ ‫تولید می کنیم شیشه سکوریت است‪.‬‬ ‫� صنایع مادر دنبال صادرات هستند‬ ‫مدیرعام��ل تهران شیش��ه در زمینه مهم ترین مش��کالت‬ ‫تولیدی خود گفت‪ :‬ش��رکت های ارائه دهنده شیش��ه خام در‬ ‫عرضه محصوالت خود انعطاف زیادی نش��ان نمی دهند‪ ،‬در‬ ‫واقع مشتری مدار نیستند‪.‬‬ ‫البت��ه از دلیل این وضعیت اگاه هس��تم‪ .‬انها هم به نوعی‬ ‫حق دارند زیرا صادرات انها خیلی زیاد اس��ت‪ .‬وقتی بتوانند‬ ‫به صورت نقدی‪ ،‬دالر و یورو دریافت کنند شرکت هایی مثل‬ ‫ما مشتری استراتژیکی برای انها به شمار نمی اییم و معامله ما چندان‬ ‫برای انها به صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫� تامین مواد اولیه سخت شده است‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تامین مواد اولیه‪ ،‬ماشین االت و قطعات‬ ‫هم ازجمله مش��کالت صنعت شیشه اس��ت‪ .‬در بخش مواد اولیه‪ ،‬حجم‬ ‫باالی صادرات شیش��ه باعث شده تامین شیش��ه خام باکیفیت سخت‬ ‫شود‪ .‬نوسان های نرخ ارز هم موجب کاهش انعطاف مالی شرکت ها شده‬ ‫و در برخی موارد باعث متضرر شدن انها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کار تولیدکنندگان بی تدبیر به تعطیلی می کشد‬ ‫وی در تکمی��ل ای��ن بخش از س��خنان خود افزود‪ :‬ای��ن روزها بروز‬ ‫مش��کالت متعدد برای صنعت ما باعث ش��ده اس��ت ک��ه کار بعضی از‬ ‫ن حال‪ ،‬معتقدم که بس��یاری از‬ ‫تولیدکنندگان به تعطیلی بکش��د‪ .‬با ای ‬ ‫ای��ن تعطیلی ها به دلی��ل بی تدبیری مدیران انه��ا و ادامه کار به روش‬ ‫س��نتی بوده اس��ت‪ .‬اگر تدبیر به خرج داده ش��ود می توان تهدید را به‬ ‫فرص��ت تبدیل کرد‪ .‬انه��ا که طبق اقتص��اد علمی پی��ش نمی روند و‬ ‫تورم را نمی شناس��ند در موقعیت هایی مثل موقعیت کنونی به مش��کل‬ ‫برمی خورند اما ما سعی می کنیم و توانسته ایم اتفاق هایی که قرار است‬ ‫بیفت��د را پیش بینی کنیم‪ .‬همواره س��عی کردیم انعطاف پذیری خود را‬ ‫حفظ کنیم و با شرایط جدید منطبق شویم‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫یکشنبه و اصناف‬ ‫در گفت وگو با مدیرعامل کربنات سدیم سمنان عنوان شد ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۳‬هزار خانوار سر سفره گروه صنعتی سهند‬ ‫مدیرعامل کربنات س��دیم س��منان که یکی از شرکت های‬ ‫تاب�� ع مجموعه صنعتی س��هند اس��ت می گوید ک��ه رونق کم‬ ‫نمایش��گاه هایی که در حوزه شیشه برگزار می شود به نداشتن‬ ‫فناوری روز مربوط می ش��ود‪ .‬به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی س��هند مجموعه ای از ‪ ۳‬شرکت به نسبت بزرگ است؛‬ ‫س��هند جام تبریز‪ ،‬صنایع شیش��ه اذر و س��هند فلوت تبریز‪.‬‬ ‫گروه صنعتی س��هند چند شرکت تابع هم دارد‪ .‬این مجموعه‬ ‫تولیدی توانسته است برای ‪ ۳‬هزار نفر اشتغال ایجاد کند‪ .‬نظر‬ ‫به اهمیت این گونه شرکت های تولیدی در صنف شیشه کشور‬ ‫با مدیرعامل یکی از شرکت های تابع ان به گفت وگو نشستیم‬ ‫تا با مهم ترین محصوالت تولیدی‪ ،‬بازارهای داخلی و خارجی و‬ ‫چالش ها و فرصت های پیش روی ان اشنا شویم‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫در استانه دومین دوره نمایشگاه ایران گلس شو هستیم‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬بخش پایانی این گفت وگو را به مزایا و معایب نمایشگاه های‬ ‫شیش��ه اختصاص دادیم‪ .‬گفتنی اس��ت ک��ه دومین دوره این‬ ‫ن و به همت ش��رکت اوای موفق‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۲۳‬ت��ا ‪ ۲۶‬بهم�� ‬ ‫ایرانیان برگزار می ش��ود‪ .‬گروه صنعتی س��هند در زمینه مواد‬ ‫اولیه صنعت شیش��ه هم فعالیت می کند‪ .‬مدیرعامل مجموعه‬ ‫کربنات س��دیم س��منان که یکی از شرکت های تابع این گروه‬ ‫صنعتی اس��ت ابتدا محصوالت تولیدی این شرکت را برشمرد ‬ ‫و گفت‪ :‬شیشه های مشجر و شیشه فلوت یا همان شیشه خام‪،‬‬ ‫دو محصول اصلی هس��تند که شرکت سهند جام تبریز تولید‬ ‫می کند‪ .‬این ش��رکت در زمینه فراوری شیش��ه خام در قالب‬ ‫شیش��ه دوجداره‪ ،‬چاپ دار و لمینی��ت هم فعالیت می کند‪ .‬در‬ ‫کربنات س��دیم سمنان به طور تقریبی ‪ ۸۰۰‬نفر کار می کنند‪.‬‬ ‫تعداد کل شاغالن گروه صنعتی سهند به ‪ ۳‬هزار نفر می رسد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد شیش��ه تولیدی این مجموعه به کش��ورهای‬ ‫اسیای میانه‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانستان و قسمت هایی از اروپا مثل ایتالیا‬ ‫و اسپانیا‪ ،‬المان و بلغارستان صادر می شود‪ .‬این موفقیت نتیجه‬ ‫سال ها تالش است و برای رسیدن به ان زحمات زیادی کشیده‬ ‫شده است‪ .‬جای خوشحالی است که تعدادی از همکاران ما هم‬ ‫در این بازارها حضور دارند‪ .‬برای نمونه ‪ ،‬بازار کشور عراق را میان‬ ‫خود تقسیم کرده ایم یعنی هر یک از ما در شمال‪،‬‬ ‫مرکز یا جنوب عراق حضور داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹دو مش�کل اصل�ی‪ :‬پیمان س�پاری و‬ ‫برگرداندن ارز صادراتی‬ ‫اسالمی در تشریح موانع و چالش هایی که پیش‬ ‫روی ای��ن مجتمع قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مواد اولیه ما داخلی اس��ت‪.‬‬ ‫س��یلیس که ماده اصلی تولید اس��ت در داخل تولید می شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬از این نظر کمبود خاصی وجود ندارد‪ .‬اما در زمینه ورود‬ ‫ت و نیز تامین مواد تکمیلی که در زمینه اقالمی مثل‬ ‫ماشین اال ‬ ‫اینه اس��تفاده می شوند مشکالتی وجود دارد‪ .‬کمبود قلع مورد‬ ‫اس��تفاده در کوره های شیش��ه هم به نوبه خود مشکل ساز شده‬ ‫است‪ .‬کمبود اجرهای موردنیاز در این کوره ها هم یکی دیگر از‬ ‫مش��کالت است‪ .‬البته عمده چالش ما برگرداندن ارز حاصل از‬ ‫صادرات و فروش محصول است‪ .‬این کار بسیار دشوار است زیرا‬ ‫تعداد بانک هایی که حاضرند با ما همکاری کنند انگشت ش��مار‬ ‫است و بانک های داخلی هم تحریم هستند‪ .‬پیمان سپاری های‬ ‫ارزی کار را برای تولیدکنندگانی که صادرات دارند دشوار کرده‬ ‫است‪ .‬برگرداندن ارز صادراتی به درون سیستم و پیمان سپاری‬ ‫ارزی بدون شک تاثیر بدی روی صادرات ب ه جا می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بستری برای شکوفایی‬ ‫مدیرعامل کربنات س��دیم س��منان در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا برگزاری نمایش��گاه می تواند در رونق کس��ب وکار اهالی‬ ‫صنعت شیش��ه موثر باشد‪ ،‬گفت‪ :‬بدون شک همین گونه است‪.‬‬ ‫نمایشگاه بستری است که می تواند به شکوفایی تولیدکنندگان‬ ‫منجر ش��ود‪ .‬در زمینه نمایشگاه شیش��ه دو نمایشگاه بزرگ و‬ ‫شناخته شده وجود دارد‪ .‬اولی نمایشگاه دوسلدورف المان است‬ ‫ک بار انجام می شود که از فعاالن صنف شیشه‬ ‫که هر دو سال ی ‬ ‫از تمام کشورهای جهان در ان شرکت می کنند و فناوری جدید‬ ‫رونمایی می شود‪ .‬خود ما هم در این نمایشگاه شرکت می کنیم‪.‬‬ ‫� روی فناوری های نو تمرکز کنیم‬ ‫وی در تش��ریح نقاط ضعف نمایش��گاه های داخلی گفت‪:‬‬ ‫ب��ه نظر من ‪ ،‬در نمایش��گاه های داخلی خود باید روی بحث‬ ‫فناوری تمرکز کنیم‪ .‬حضور شرکت ها ی خارجی‬ ‫ک��ه در زمینه فناوری‪ ،‬مطرح هس��تند می تواند‬ ‫برای نمایش��گاه های داخلی مفید باشد‪ .‬صنعت‬ ‫شیش��ه و نمایش��گاه های ان بای��د از نظر به روز‬ ‫بودن فناوری‪ ،‬تقویت شوند‪ .‬اگر به فناوری های‬ ‫جدید توجه نداش��ته باشیم نمی توانیم پاسخگوی نیازهای‬ ‫جدید بازار باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹این چند حوزه را جدی بگیریم‬ ‫اس�لامی در تکمیل نکت��ه موردنظر خود چند مثال اورد‪:‬‬ ‫س��اختمان هایی که درحال حاضر در مناطق مختلف جهان‬ ‫س��اخته می ش��وند از شیش��ه های لویی به��ره می گیرند‪ .‬از‬ ‫شیشه هایی استفاده می ش��ود که در ذخیره انرژی‪ ،‬کارامد‬ ‫باشند‪ .‬اینها بسترهای نو هستند و ما باید به این سمت وسو‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر سرانه مصرف شیشه از سوی هر فرد اروپایی‬ ‫و امریکایی بس��یار بیشتر از مقدار این سرانه در کشورهایی‬ ‫ت یا در زمینه شیش��ه های س��والر هیچ کار‬ ‫مثل ایران اس�� ‬ ‫مهمی در کشور ما نشده ‪ ،‬حال انکه این یک حوزه وسیع و‬ ‫پیچیده اس��ت و برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید‬ ‫راه درازی را پیمود‪ .‬اگر این حوزه توسعه یابد و نهادینه شود‬ ‫می توان امیدوار بود که یک بازار بزرگ و پررونق در کش��ور‬ ‫ما شکل بگیرد‪ .‬همه ما می دانیم شیشه سوالر چیست و کجا‬ ‫استفاده می شود اما ایا در عمل استفاده می شود؟ مهم عمل‬ ‫کردن و عملیاتی کردن است‪.‬‬ ‫‹ ‹شیشه خودرو‪ ،‬جای کار زیادی دارد‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که شیش��ه خودرو مصرف‬ ‫و اهمی��ت باالیی دارد‪ .‬چرا هنوز نتوانس��ته ایم به این حوزه‬ ‫وارد شویم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مواد خامی که در این بخش مصرف‬ ‫می ش��ود خاص است‪ .‬البته شرکت هایی داریم که به صورت‬ ‫فصل��ی در ای��ن زمینه کار می کنند‪ .‬محص��ول انها خوب و‬ ‫اس��تاندارد اس��ت اما کافی نیس��ت‪ ،‬باید ب ه جایی برسیم که‬ ‫عالوه بر تامین نیازهای داخلی‪ ،‬صادرات هم انجام دهیم‪.‬‬ ‫هیات مدیره تابان گستر‪:‬‬ ‫طعه‪ ،‬سخت است‬ ‫‹ ‹‪ ۱۶۰‬نفر نیرو داریم‬ ‫عض��و هیات مدیر ه ش��رکت تابان گس��تر‬ ‫همچنین به میزان اش��تغال افرینی در این‬ ‫ش��رکت و وضعیت صادرات ان پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬حدود دو دهه از تاس��یس ش��رکت‬ ‫ما می گ��ذرد‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬ی��ک تولیدی به‬ ‫نس��بت قدیمی هس��تیم‪ ۱۶۰ .‬نفر در این‬ ‫‪ ۳‬واحد کار می کنند‪ .‬بازار ما داخلی اس��ت‬ ‫و محص��والت خود را راهی بازارهای تهران‬ ‫و شهرس��تان ها می کنیم‪ .‬به دنبال توسعه‬ ‫کسب وکار و شروع صادرات هستیم اما فعال‬ ‫این کار را شروع نکرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین قطعه‪ ،‬سخت شده است‬ ‫این روزها دغدغه ها و مش��کالت فعاالن‬ ‫وتولیدکنندگان صنف شیشه مشابه است‪.‬‬ ‫پروی��ز تق��ی زاده هم به‬ ‫همان مشکالتی که دامن‬ ‫بیش��تر تولیدکنن��دگان‬ ‫کوچک و متوس��ط را گرفته اس��ت اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬با گرانی م��واد اولیه روبه رو‬ ‫ش��ده ایم‪ .‬مواد اولیه ای که صنف شیش��ه‬ ‫نی��از دارد‪ ،‬داخل��ی اس��ت اما ای��ن مواد‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬برابر گران ش��ده اند‪ .‬ای��ن روزها‬ ‫تامی��ن قطع��ات و ابزارها و ماش��ین االت‬ ‫هم به راحتی گذش��ته نیست‪ .‬قطعات هم‬ ‫گ��ران ش��ده اند و هم کمیاب‪ .‬بخش��ی از‬ ‫این مش��کل به س��ختگیری های گمرکی‬ ‫و طوالن��ی بودن ثبت س��فارش و واردات‬ ‫مربوط می ش��ود‪ .‬قطعه ای که پیش از این‬ ‫خیلی راحت وارد کش��ور می شد اکنون ‪۶‬‬ ‫ماه در گم��رک می خوابد‪.‬‬ ‫قوانی��ن دس��ت وپا گیر و‬ ‫تامی��ن نش��دن نقدینگی‬ ‫و رک��ود ب��ازار در دو بخ��ش مس��کن و‬ ‫لوازم خانگ��ی تاثی��ر ب��دی روی ب��ازار ما‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹با برندهای مشهور کار می کنیم‬ ‫مدیرعام��ل تابان گس��تر در زمینه تاثیر‬ ‫نمایش��گاه ها در رون��ق کس��ب وکار اهالی‬ ‫ای��ن صن��ف گف��ت‪ :‬نمایش��گاه ها ب��رای‬ ‫شرکت هایی مثل ما که با برندهای مشهور‬ ‫و شناخته ش��ده کار می کنیم ممکن است‬ ‫چن��دان تعیین کننده نباش��ند‪ .‬باید توجه‬ ‫داشت که مشتری ما خاص است و عموم‬ ‫مردم نیس��تند‪ .‬البته وضعیت شرکت ها و‬ ‫تولیدکنندگان��ی ک��ه چنین ش��رایطی را‬ ‫ندارند فرق می کند و حضور در نمایش��گاه‬ ‫می تواند بازار انها را توسعه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالع رسانی بیشتر شود‬ ‫گفت وگ�� و با تولیدکنندگان صنف شیش��ه‬ ‫نشان می دهد که سال گذشت ه بسیاری از انان‬ ‫از برگزاری نمایشگاه ایران گلس شو بی اطالع‬ ‫بودن��د؛ موضوعی که بر اطالع رس��انی ضعیف‬ ‫درباره این نمایش��گاه که نخستین نمایشگاه‬ ‫کام�لا تخصصی صنف شیش��ه اس��ت داللت‬ ‫دارد‪ .‬تقی زاده نی��ز ضمن اظهار بی اطالعی از‬ ‫این موضوع‪ ،‬گفت‪ :‬چه خوب است که این گونه‬ ‫نمایشگاه ها در سکوت برگزار نشوند و به اندازه‬ ‫کافی اطالع رس��انی شود تا مدیران این صنف‬ ‫در صورت تمایل بتوانند در انها شرکت کنند‪.‬‬ ‫‪ 23‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ سال سوم ‪ /‬شماره‪ /611‬پیاپی ‪760‬‬ ‫رئیس اتحادیه شیشه و اینه‪:‬‬ ‫وقتی پنجره سازها‪ ،‬کار دست شیشه فروشان می دهند‬ ‫ب��ه اعتقاد رئیس اتحادیه شیش��ه و این��ه تهران‪ ،‬یکی‬ ‫از مش��کالت ای��ن صنف ان اس��ت ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫پنجره های یو پی وی س��ی‪ ،‬اقدام به نصب شیشه روی این‬ ‫نوع پنجره ها می کنند‪.‬‬ ‫در هر صنفی‪ ،‬بخش فروش به اندازه بخش تولید اهمیت‬ ‫دارد و اعضای اتحادیه شیشه و اینه تهران را فروشندگان‬ ‫شیشه و مصنوعات شیشه ای تشکیل می دهند‪ .‬این روزها‬ ‫وضعیت بازار و کسب وکار این صنف و اعضای ان چگونه‬ ‫است؟ برای یافتن پاسخ پرسش خود با رئیس این اتحادیه‬ ‫ن دومین دوره نمایش��گاه‬ ‫گفت وگو کردیم‪ ۲۳ .‬تا ‪ ۲۶‬بهم ‬ ‫تخصصی ایران گلس ش��و که نخس��تین نمایشگاه کامال‬ ‫تخصصی صنف شیشه است برگزار می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬در‬ ‫بخشی پایانی این گفت وگو‪ ،‬نظر رئیس اتحادیه را درباره‬ ‫فواید نمایشگاه و کیفیت دوره نخست این نمایشگاه جویا‬ ‫ش��دیم‪ .‬گفتنی اس��ت که این نمایشگاه به همت شرکت‬ ‫اوای موفق ایرانیان برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰۰۰‬عضو داریم‬ ‫محمدعل��ی قنبری در معرف��ی اعضای ای��ن اتحادیه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال حاض��ر حدود ‪ ۱۰۰۰‬واحد صنفی زیر‬ ‫نظر اتحادیه شیش��ه و اینه فعالیت می کنند‪ .‬بیشتر این‬ ‫واحدها در کنار فروش شیشه‪ ،‬کارهای ساختمانی مرتبط‬ ‫مانند شیش��ه بری‪ ،‬تراش شیش��ه یا ذوب شیشه را انجام‬ ‫می دهند‪ .‬بیشتر فروشندگان شیشه حالت بنکداری دارند‬ ‫و در خیابان خیام‪ ،‬راس��ته دارند‪ .‬البته درصد انهایی که‬ ‫فقط فروش��نده هستند زیاد نیس��ت و حدود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اعضای اتحادیه را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل پنجره یو پی وی سی‬ ‫رئیس اتحادیه شیش��ه و اینه تهران در زمینه وضعیت‬ ‫کسب وکار این صنف گفت‪ :‬در شرایط فعلی‪ ،‬صنف شیشه‬ ‫هم مانند بس��یاری از بخش های اقتصادی دیگر ش��رایط‬ ‫س��ختی در پیش دارد‪ .‬یکی از مشکالت ما شرکت هایی‬ ‫هس��تند ک��ه پنجره یو پی وی س��ی تولی��د می کنند‪ .‬این‬ ‫شرکت ها‪ ،‬شیشه های استفاده شده در محصوالت خود را‬ ‫مس��تقیم از کارخانجات س��ازنده شیشه می خرند و روی‬ ‫پنجره نصب می کنند‪ .‬این کار نه تنها بر واحدهای صنفی‬ ‫ما در تهران بلکه بر کس��ب وکار هم��ه واحدهای صنفی‬ ‫کشور‪ ،‬تاثیر بدی بر جای گذاشته است‪ .‬اگر این دو مشکل‬ ‫یعن��ی رکود کلی حاکم بر ب��ازار و معضل تولیدکنندگان‬ ‫پنجره های یو پی وی سی حل شود صنف ما مشکل خاصی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹در صادرات دخالت نداریم‬ ‫محمدعلی قنبری درباره صادرات گفت‪ :‬توجه داش��ته‬ ‫باش��ید که فروش��ندگان به هیچ عن��وان در امر صادرات‬ ‫دخال��ت ندارن��د‪ .‬ص��ادرات و امور مربوط ب��ه ان را خود‬ ‫کارخانجات انجام می دهند‪ .‬فروش��ندگان فقط با ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫درصد س��ود‪ ،‬محصوالت تولیدکنندگان را می فروش��ند‪.‬‬ ‫صادرات مس��تلزم بسته بندی خاص خودش است که این‬ ‫کار را ه��م خود تولیدی ها انجام می دهند‪ .‬فروش��ندگان‬ ‫فق��ط زمانی وارد این حوزه می ش��وند ک��ه بحث مبادله‬ ‫ماش��ین به ماش��ین در س��ر مرز‪ ،‬در میان باشد‪ .‬در این‬ ‫صورت محصول‪ ،‬بدون بس��ته بندی به جاهایی مثل عراق‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت شیشه ایران؛ توانمند و شکوفا‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا اقالم یا محصوالت‬ ‫خاص��ی هس��ت که ب��ازارش وجود داش��ته باش��د اما‬ ‫تولیدکنندگان نتوانند در ان زمینه تولید کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صنعت شیشه کشور توانمند‪ ،‬پررونق و شکوفاست‬ ‫اس��ت و همه نیازهای داخلی را تامین می کنند‪ .‬اکنون‬ ‫می��زان واردات ناچیز و کمتر از ‪ ۵‬درصد اس��ت‪ .‬قدرت‬ ‫صنعت شیش��ه به حدی اس��ت که واردات را بی معنا و‬ ‫بدون توجیه کرده است‪ .‬تنوع محصوالت شیشه ای که‬ ‫در کشور ساخته می شود بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹باید با اتحادیه هماهنگ می شد‬ ‫رئی��س اتحادی��ه شیش��ه و این��ه درب��اره تاثیرات‬ ‫نمایش��گاه های شیش��ه و حضور در انها اظهار کرد‪ :‬تا‬ ‫سال گذشته هیچ نمایش��گاه تخصصی در ایران وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬نمایشگاه شیشه بیشتر به صنایع جانبی مثل‬ ‫پنجره های دوجداره و شیش��ه های نشکن و سکوریت‬ ‫مربوط می ش��ود‪ .‬به نظر من این نمایش��گاه باید ادامه‬ ‫داش��ته باش��د و س��الی یک بار برگزار ش��ود زیرا هم‬ ‫خواه��ان دارد و ه��م می توان��د باعث ارتق��ای فعالیت‬ ‫حرفه ای شرکت کنندگان شود‪.‬‬ ‫قنبری در ادامه افزود‪ :‬البته من در ان زمان در تهران‬ ‫نب��ودم اما درمجموع همکاران ما در صنف از کم وکیف‬ ‫نمایش��گاه ایران گلس شو رضایت داش��تند‪ .‬البته باید‬ ‫اطالع رسانی بیشتری می شد‪ .‬اگر با اتحادیه هماهنگی‬ ‫می شد می توانستیم به همکاران خود ابالغ و انها را به‬ ‫حضور در نمایشگاه تشویق کنیم‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی صنعت شیش��ه و‬ ‫ماشین االت‪ ،‬سال گذشته برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدعلی قنبری در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫صن��ف مهم و توانمن��دی مثل شیش��ه‪ ،‬این قدر دیر‬ ‫صاحب نمایش��گاه تخصصی ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همه جای دنیا نمایش��گاه را ج��دی می گیرند‪ .‬خود‬ ‫من ‪ ۴۰‬سال است که با نمایشگاه دوسلدورف المان‬ ‫که از همه جای دنیا در ان حضور می یابند‪ ،‬ش��رکت‬ ‫می کن��م‪ .‬حدود ‪ ۴۰‬نف��ر از اعضای صن��ف را هم با‬ ‫خودم به انجا برده ام تا بتوانند ماشین االت موردنیاز‬ ‫خ��ود را تامین کنند‪ .‬چه خوب اس��ت که این کار در‬ ‫تهران هم انجام شود‪ .‬به نظر می رسد که نبود بخش‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت از اس��تقبال از نمایشگاه ها‬ ‫کم کرده اس��ت و این بخش مه��م باید بیش از اینها‬ ‫تقویت شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل تهران شیشه‪:‬‬ ‫کار تولیدکننده بی تدبیر به تعطیلی می کشد‬ ‫‹ ‹دانش مدیریتی خود را به روز کنیم‬ ‫مدیرعامل تهران شیش��ه در ادامه اف��زود‪ :‬مدیران این صنعت به اموزش‬ ‫و بروزرس��انی دان��ش مدیریتی خود نیاز دارند‪ .‬انها ب��ا تصمیم گیری های‬ ‫درست و تمرکز روی نقاط قوت‪ ،‬سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور‬ ‫و تالش برای بازگرداندن امور به ش��رایط قبل از بحران‪ ،‬مدیریت منابع و‬ ‫کاهش ریسک می توانند بحران را پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫بابک دارابی در پاس��خ به این پرسش که ایا توجه به این نکات توانسته‬ ‫اس��ت س��هم تهران شیش��ه از بازار را بیش��تر کند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از جمله‬ ‫فرصت هایی که در دوران رکود و بحران با ان روبه رو شده ایم کاهش توان‬ ‫رقیبان و در نتیجه افزایش س��هم بازار بوده اس��ت‪ .‬همچنین خرید سهام‬ ‫یا ش��راکت در سود و در ازای ان ارائه مش��اوره به شرکت هایی که برنامه‬ ‫مش��خصی برای عبور از بحران نداشته اند ازجمله فرصت هایی بوده که در‬ ‫دوران رکود و بحران داشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری شیشه به روز نیست‬ ‫‹ ‹عوامل بحران زا را پیش بینی کنیم‬ ‫وی در تش��ریح تدابیر و بازارس��نجی های این تولیدی گفت‪ :‬شناسایی‬ ‫عوامل بح��ران زا و پیش بینی دوران رکود‪ ،‬حفظ نقدینگی‪ ،‬متوقف کردن‬ ‫برنامه های توسعه در مقاطع بحرانی‪ ،‬تغییر در سیاست های بازار (متناسب‬ ‫با شرایط بازار) و تغییر بازار هدف‪ ،‬تغییر محصول‪ ،‬اصالح قیمت ها‪ ،‬ایجاد‬ ‫جاذبه های بازاریابی‪ ،‬برنامه های افزایش جریان وجوه نقد ازجمله تدابیری‬ ‫ب��وده که برای مقابله با تهدیدهای دوران بحران اندیش��یده ایم‪ .‬همیش��ه‬ ‫س��عی کرده ایم دنبال صادرات و بازارهای خارجی باشیم‪ .‬در همین راستا‬ ‫حضور در نمایش��گاه های خارجی و بازاریابی را س��رلوحه اقدام های خود‬ ‫قرار داده ایم‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬یک بازار خارجی برای خود ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫این تمهید باعث ش��ده که کاهش نرخ دالر تاثیر چندانی روی فعالیت ما‬ ‫نداشته باشد زیرا از ان طرف درامد دالری داشته ایم و کاهش سود داخلی‬ ‫ما جبران ش��ده اس��ت‪ .‬یک سال است که روی صادرات و افزایش هر چه‬ ‫بیشتر مشتریان خارجی محصوالت خود تمرکز کرده ایم‪.‬‬ ‫بابک دارابی درباره نقاط ضعف و قوت صنعت شیش��ه کش��ورمان گفت‪:‬‬ ‫در بعض��ی حوزه ها توان رقابت با تولیدکنن��دگان مطرح خارجی را داریم‪.‬‬ ‫البته در زمینه فناوری های پیش��رفته یا «های تک» به روز نیس��تیم‪ .‬هنوز‬ ‫هم بس��یاری از اق�لام را وارد می کنیم‪ .‬با این همه‪ ،‬در تولید شیش��ه های‬ ‫ایمن و س��کوریت و مصنوعات شیش��ه ای مربوط به لوازم خانگی‪ ،‬عملکرد‬ ‫خوبی داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹دو کاستی نمایشگاه شیشه‬ ‫مدیرعام��ل تهران شیش��ه در بخ��ش پایانی س��خنان خود ب��ه تاثیرات‬ ‫نمایش��گاه ها در رونق کسب وکار صنعتگران شیشه پرداخت و گفت‪ :‬بدون‬ ‫شک حضور در نمایشگاه می تواند مفید باشد اما مشروط به اینکه بتوانیم‬ ‫ش��رکت های خارجی زی��ادی را به نمایش��گاه های خود دع��وت کنیم‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬در کنار ش��رکت های خارجی‪ ،‬حضور بازدیدکنندگان خارجی‬ ‫هم باید پررنگ تر ش��ود‪ .‬اگر این اتفاق بیفت��د می توان بازارهای صادراتی‬ ‫جدیدی خلق کرد‪ .‬بی توجهی به این دو نکته مهم باعث می شود شرکت ها‬ ‫فقط برای مطرح شدن‪ ،‬حضور پیدا کنند و دستاورد مالی چندانی نداشته‬ ‫باش��ند‪ .‬شرکت ما سال گذش��ته در نمایشگاه ایران گلس شو غرفه نداشت‬ ‫ام��ا به ش��خصه از ان بازدید کردم‪ .‬توجه به نحوه برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫خارجی می تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چند توصیه به برگزارکنندگان ایران گلس شو‬ ‫بابک دارابی در ادامه به برگزارکنندگان نمایش��گاه ایران گلس شو چند‬ ‫توصیه کرد‪ :‬در باره نمایشگاه ایران گلس شو باید بگویم که باید اطالع رسانی‬ ‫مناس��ب برای فعاالن صنعت شیش��ه برگزار شود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬بازارهای‬ ‫هدف این صنعت شناس��ایی و اطالع رس��انی ش��ود‪ .‬تبلیغات نمایشگاه به‬ ‫داخل کش��ور محدود نش��ود و به صورت گس��ترده در بازارهای هدف این‬ ‫صنع��ت انجام ش��ود‪ .‬وی در ادام��ه پیرامون توجه جدی نمایش��گاه های‬ ‫خارجی به این دو نکته‪ ،‬گفت‪ :‬من به طور تقریبی هر س��ال در نمایش��گاه‬ ‫شیشه ترکیه شرکت می کنم‪ .‬یک بار هم در نمایشگاه شیشه المان حضور‬ ‫داشتم‪ .‬در این کشورها امکانات و تجهیزاتی در اختیار شرکت های خارجی‬ ‫ش��رکت کننده قرار داده می شود‪ .‬از طرف دیگر پوشش خبری گسترده ای‬ ‫انجام می دهند و سعی می کنند تمام فعاالن صنف را دعوت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹علت تاخیر‬ ‫صنف شیش��ه ایران تازه دو سال اس��ت که صاحب نمایشگاه تخصصی‬ ‫شده است‪ .‬بابک دارابی در تشریح علت این تاخیر گفت‪ :‬دلیل این مشکل‬ ‫به نگاه سنتی ما مربوط می شود؛ هنوز مباحثی مثل مزیت سازی و رقابت‬ ‫میان ش��رکت ها را جدی نگرفته ایم‪ .‬متاس��فانه شرکت ها چندان به دنبال‬ ‫رقابت نیستند‪ .‬هرکدام از انها بخشی از بازار را به دست اورده اند و به همان‬ ‫بس��نده می کنند‪ .‬انها به دنبال توسعه کس��ب وکار خود و ارائه محصوالت‬ ‫جدید نیستند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬اتفاق هایی که باید بیفتد نمی افتد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل اس��ت که برندهای داخلی‪ ،‬اختالفی نجومی با ش��رکت های خارجی‬ ‫مثل «شاپ» دارند‪.‬‬ ‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /611‬پیاپی ‪760‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ورود مشتریان واقعی‬ ‫به بازار‬ ‫در چند سال گذشته‪ ،‬بازاریان‬ ‫از رکود اقتصادی گالیه داشتند‬ ‫و می گفتند که خریداران واقعای‬ ‫ب��ه بازار نمی این��د و بازارگردی‬ ‫برای مردم بیش��تر به یک تفریح‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬بیشتر اصناف‬ ‫همت اهلل شکری‬ ‫از اینکه مش��تری چندانی برای‬ ‫خبرنگار‬ ‫خری��د نب��ود‪ ،‬اب��راز نارضایتی‬ ‫می کردند و از رکود دم می زدند‪.‬‬ ‫می گفتند‪ ،‬ف��روش ندارند و وضعی��ت درامدی خراب‬ ‫اس��ت‪ .‬بحق هم حرف درستی می زدند اما در چند ماه ‬ ‫گذش��ته تا به امروز‪ ،‬اگر گذرتان به بازار افتاده باش��د‪،‬‬ ‫انبوهی از مردم را می بینید که کاالیی خریداری کرده و‬ ‫دست پر به سمت خانه و کاشانه روان شده اند‪ .‬واقعیت‬ ‫این است که در نقاط گوناگون تهران و شاید هم کشور‬ ‫مردم هر روز کاالهایی می خرند و این ها یعنی بازار راکد‬ ‫نیس��ت و رکودی دیده نمی شود‪ .‬پس واحدهای صنفی‬ ‫کاسبی به نسبت خوبی دارند‪ .‬این روزها ‪ ،‬استقبال مردم‬ ‫از کاالی داخلی هم افزوده ش��ده است و اگر هم کاالی‬ ‫مشابه خارجی با چند برابر نرخ هم به مردم عرضه شود‪،‬‬ ‫انگار که به الماس��ی دس��ت یافته اند و برای خرید ان با‬ ‫هم رقابت می کنند‪ .‬حاال انچه فروش��ندگان قدیمی یا‬ ‫حتی جدید می گویند‪ ،‬گالیه از کمبود تقاضا نیس��ت و‬ ‫بیش��تر‪ ،‬کمبود عرضه از سوی تولید کنندگان داخلی و‬ ‫وارد کنندگان مورد ش��کایت اس��ت‪ .‬انها می گویند که‬ ‫مش��تری ها دست به نقد جلو می ایند اما میزان کاال در‬ ‫بازار گاهی با کمبود روبه رو است‪ .‬شواهد عینی در بازار‬ ‫نش��ان می دهد اگر کاال در بازار باشد‪ ،‬مشتریان زیادی‬ ‫برای خرید هس��تند و حاال مانند ‪ ۳ ،۲‬س��ال گذش��ته‬ ‫مردمی که به بازار می روند‪ ،‬دیگر تماش��اچی نیس��تند‪،‬‬ ‫بلکه خریدار واقعی هس��تند‪ .‬پ��س چرا هنوز اصناف از‬ ‫رکود دم می زنند؟ اصناف باید قدر این مردم را به عنوان‬ ‫ولی نعمتان شان بدانند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گوشی های وارد شده با ارز‬ ‫دولتی به زودی عرضه می شود‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان دس��تگاه های صوتی‪،‬‬ ‫تصوی��ری و تلفن همراه اعالم ک��رد حدود ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫گوش��ی تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی به زودی از‬ ‫توقیف ازاد و وارد بازار می ش��ود‪ .‬ابراهیم درس��تی در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حدود ‪۱۳۰‬هزار گوشی‬ ‫تلف��ن هم��راه در توقیف دادس��تانی اس��ت و حدود‬ ‫‪۵۰۰‬هزار گوش��ی دیگر در انبارهای گمرگ دپو شده‬ ‫ک��ه تع��دادی از انها با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی وارد ش��ده و‬ ‫برخ��ی دیگر نیز قبل از ابالغ ای��ن مصوبه دولتی و با‬ ‫ارز ارزان تر یعنی با نرخ ‪۳۷۰۰‬تومانی س��ال گذش��ته‬ ‫وارد ش��ده اند‪ ،‬اما هنوز توقیف هستند و به زودی ازاد‬ ‫خواهند شد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر نرخ ارز در بازار که به تازگی‬ ‫نوسان کمتری پیدا کرده‪ ،‬ثبات بیشتری داشته باشد‬ ‫و به اندازه کافی برای واردات تامین ش��ود‪ ،‬نرخ گوشی‬ ‫تلفن همراه ارزان تر ش��ده و ب��ازار ان کنترل خواهد‬ ‫ش��د؛ اما انچه مس��لم اس��ت اینکه از ابتدای امس��ال‬ ‫تاکنون ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬درصد نیاز بازار‪ ،‬وارد ش��ده اس��ت و‬ ‫پی��ش از این هم که واردات مس��افری تلفن همراه به‬ ‫این صنف کمک می کرد‪ ،‬در ‪ ۱۰‬روز گذش��ته س��ایت‬ ‫نیما برای واردات مس��افری بس��ته شده است‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان دستگاه های صوتی‪ ،‬تصویری و‬ ‫تلفن همراه ب��ا بیان اینکه به دلیل باال بودن قیمت ها‬ ‫تقاضا برای خرید تلفن همراه کاهش پیدا کرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر قانون به درستی اجرا شود و رفتارهای سلیقه ای را‬ ‫کنار بگذاریم‪ ،‬بس��یاری از مشکالت حل می شود‪ .‬این‬ ‫در حالی است که بسیاری از کاالهای وارداتی توقیف‬ ‫شده از مد افتاده اند اما همچنان در گمرگ هستند و‬ ‫ترخیص نش��ده اند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬پارچه یک کاالی‬ ‫فصلی است و برخی از لوازم الکترونیکی تاریخ مصرف‬ ‫دارند‪ ،‬بنابراین باید در این زمینه مش��کالت با سرعت‬ ‫بیشتری حل و فصل شود و کاالها ترخیص شوند که‬ ‫البته در تیم جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نگاه‬ ‫بهتری در این زمینه وجود دارد‪ .‬درس��تی در پاسخ به‬ ‫پرسش��ی مبنی بر اینکه چ��را بازار تلفن همراه تا این‬ ‫حد با نوس��ان نرخ روبه رو شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نباید همه‬ ‫مشکالت را به گردن اصناف انداخت‪ ،‬چراکه به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬واردات تلفن همراه به صورت مس��افری که تا‬ ‫‪ ۱۰‬روز پیش انجام می شد‪ ،‬با ارز ازاد انجام می شد و‬ ‫نرخ ان در ماه های گذش��ته هر روز و هر هفته تغییر‬ ‫می کرد اما با وجود این مش��کالت ممکن است یک یا‬ ‫چند فروش��نده سوءاس��تفاده کنند که با انها برخورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کارشناس�ان اقتص�اد بر این باورند که در بازار پوش�اک خارج�ی با دو مقوله‬ ‫«تخل�ف» و «تقلب» روبه رو هس�تیم‪ .‬ب�ه این معنا که پوش�اک درجه چندم‬ ‫کش�وری که به نام پوشاک با کیفیت کش�وری دیگر یا (همان کشور) فروخته‬ ‫مژد ه پورزکی‬ ‫می ش�ود‪ ،‬تقلب است و فروش پوشاکی اصل‪ ،‬که از راه غیرقانونی وارد کشور‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬می شود‪ ،‬تخلف است‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدام ها‬ ‫و مب�ارزات جدیدی را علیه ای�ن تخلف و تقلب در بازار پوش�اک اغاز کرده‬ ‫است‪ .‬در این راس�تا و در ابتدای این ماه‪ ،‬حدود‪۱۰۰‬فروشگاه متقلب در حوزه‬ ‫پوشاک اخطار گرفتند و حاال پلمب فروشگاه های بی توجه به این اخطار‪ ،‬اغاز شده است‪ .‬هرچند‬ ‫هنوز اطالعات و اماری دقیق از فروشگاه های پلمب شده در اختیار رسانه ها قرار نگرفته اما انچه‬ ‫کارشناسان اصناف بر ان تاکید دارند این است در راستای قوت بخشیدن به صنعت پوشاک ملی‪،‬‬ ‫پلمب واحد های متخلف و متقلب به شرطی موفق خواهد بود که همگام با حمایت از تولید داخلی‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫«گسترش تجارت» از یک طرح و هزار چند و چون گزارش می دهد‬ ‫مبارزه با قاچاق پوشاک از راه تقویت تولیدکنندگان‬ ‫طرح جدی��د برخورد ب��ا قاچ��اق و واردات غیرقانونی‬ ‫پوشاک ش��روع و همین موضوع باعث ش��ده اما و اگر ها‬ ‫و چون وچراهای زیادی حول این طرح اغار ش��ود‪ .‬برخی‬ ‫می گوین��د‪ ،‬چرا با برخ��ی متخلفان و متقلب��ان برخورد‬ ‫می ش��ود و با برخی دیگر کاری ندارند؟ برخی می گویند‪،‬‬ ‫جم��ع اوری این کااله��ا از بازار و مال ه��ای بزرگ‪ ،‬مردم‬ ‫را ناراضی می کند‪ .‬برخی نگران تامین نش��دن پوش��اک‬ ‫جایگزین داخلی هس��تند و از هم��ه مهم تر اینکه برخی‬ ‫معتقدند یک دست صدا ندارد و اگر همگام با جمع اوری‬ ‫پوش��اک قاچاق‪ ،‬از تولید داخلی حمایت نش��ود‪ ،‬چنین‬ ‫ی به هیچ نتیجه مطلوبی نمی رسد‪.‬‬ ‫طرح های ضربت ‬ ‫‹ ‹مبارزه با خارجی ها با تقویت کیفیت تولید‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش تجارت»‪ ،‬رئیس ات��اق اصناف‬ ‫ای��ران یک��ی از افرادی اس��ت ک��ه بر این عقیده اس��ت‪.‬‬ ‫س��عید ممبین��ی چند روز پیش در حاش��یه نشس��ت با‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی گفت‪ :‬ما به عنوان نمایندگان‬ ‫اصناف معتقدیم که باید با قاچاق پوش��اک برخورد شود‪،‬‬ ‫اما مبارزه با قاچاق باید به نحوی باش��د که باعث تقویت‬ ‫کیفیت تولیدات داخلی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد‪ ،‬هم‬ ‫مبارزه با قاچاق س��اده تر خواهد شد و هم مردم به عنوان‬ ‫مصرف کنندگان تمایل بیش��تری به اس��تفاده از پوشاک‬ ‫داخلی پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم کاهش فشارها بر تولیدکنندگان‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوشاک‬ ‫ته��ران نی��ز در این باره گفت‪ :‬در هفته گذش��ته با برخی‬ ‫واحد ه��ای توزیع کننده برند های تقلبی برخورد ش��د اما‬ ‫مجری این طرح‪ ،‬س��تاد مبارزه با قاچاق کاال اس��ت‪ .‬در‬ ‫راس��تای نحوه مقابل��ه با قاچاق اتحادی��ه تصمیم گیرنده‬ ‫نیس��ت اما اتحادیه در این راستا به عنوان یاری دهنده در‬ ‫کنار این ستاد است‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م ش��یرازی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫«گس��ترش تجارت» اظهارک��رد‪ :‬بهتری��ن راه مب��ارزه با‬ ‫قاچاق پوش��اک خارجی‪ ،‬تقویت تولیدکنندگان داخلی و‬ ‫کاهش فشار از روی انهاست‪ .‬با کاهش فشارهای عوارض‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬مالیات‪ ،‬مس��ائل مربوط به تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫هزینه های انرژی می توان از تولید داخلی حمایت کرد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬از دولت و مجلس انتظار داریم این فش��ارها را کم‬ ‫کنند تا در تولید موفق باشیم‪.‬‬ ‫ابوالقاسم شیرازی‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫بهترین راه‬ ‫مبارزه با قاچاق‬ ‫پوشاک‪ ،‬تقویت‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫داخلی و کاهش‬ ‫فشار روی‬ ‫انهاست‬ ‫با افزایش‬ ‫کیفیت پوشاک‬ ‫داخلی‪ ،‬مردم‬ ‫تمایل بیشتری‬ ‫به استفاده از‬ ‫ان پیدا خواهند‬ ‫کرد‬ ‫برخی فعاالن‬ ‫اقتصادی‬ ‫برخورد انضباطی‬ ‫و قانونی در سطح‬ ‫فروشگاه ها‬ ‫را باعث ایجاد‬ ‫ناامنی می دانند‬ ‫سخن پایانی‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬افزایش فروش پوش��اک‪ ،‬در بازارهای‬ ‫داخلی در نهایت به افزایش اشتغالزایی کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫پوشاک ظرفیت بزرگی در اشتغال زایی دارد و چنانچه در‬ ‫س��ختی ها از ان حمایت نش��ود‪ ،‬تعداد زیادی از افرادی‬ ‫که در این صنف مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬شغل خود را‬ ‫از دست می دهند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوشاک‬ ‫ته��ران همچنین گفت‪ :‬تبلیغات پوش��اک ایرانی یکی از‬ ‫راهکارهای افزایش فروش اس��ت و اگر قرار باشد اولویتی‬ ‫بین تبلیغ پوش��اک خارجی و ایرانی وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫طبیعی است که تبلیغات پوش��اک ایرانی برای ما مزیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مبارزه با قاچاق‪ ،‬فضای اقتصادی را امنیتی‬ ‫نمی کند‬ ‫عضو هیات مدی��ره اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی‬ ‫و پوش��اک ایران نیز با بیان اینک��ه وقتی راه ورود کاالی‬ ‫قاچاق بس��ته نمی شود‪ ،‬باید در سطح عرضه با این پدیده‬ ‫شوم مبارزه شود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر افرادی که از واردات‬ ‫کاالی قاچاق س��ود می برند‪ ،‬با این اسم رمز که مبارزه با‬ ‫قاچاق در سطح عرضه فضای اقتصادی را امنیتی می کند‬ ‫یا با مطرح کردن احتمال ایجاد مشکل در بازار شب عید‪،‬‬ ‫می خواهند فضای مبارزه با قاچاق را مسموم کنند‪.‬‬ ‫مجی��د نام��ی در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬با بی��ان اینکه‬ ‫فروش��گاه های متخلف پیش تر اخطارنامه کتبی دریافت‬ ‫ک��رده بودن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در اغاز ماه ج��اری نی��ز ابتدا به‬ ‫فروش��ندگان برنده��ای بدون مجوز رس��می اخطار داده‬ ‫ش��د و پس از ی��ک هفته فروش��گاه هایی ک��ه کاالهای‬ ‫قاچ��اق را جمع نکردند‪ ،‬تعطیل و کاالهای انها نیز ضبط‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجرای این بخش��نامه ب��ا مقاومت نیروهای‬ ‫اخاللگر روبه رو شد‪ ،‬اما ستاد محکم روی این کار ایستاده‬ ‫و قرار است این روند ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی‬ ‫و پوش��اک ایران ب��ا بیان اینکه مبارزه ب��ا قاچاق نیازمند‬ ‫اختالف ‪ ۴‬میلیونی تایر وسایل نقلیه از پایانه تا بازار‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک اظهارکرد‪ :‬همه‬ ‫تایر های وارداتی‪ ،‬مش��مول استاندارد اجباری هستند مگر‬ ‫اینکه به طور قاچاق وارد کش��ور شده باشند‪ .‬واردکنندگان‬ ‫تای��ر باید این موضوع را بپذیرند در غیر این صورت با انها‬ ‫برخورد می ش��ود‪ .‬داود سعادتی نژاد در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬تولید و توزیع تای��ر در بازار را مطلوب‬ ‫دانس��ت و از چالش ه��ای ایج��اد ش��ده در زمین��ه تامین‬ ‫الس��تیک وسایل نقلیه س��نگین‪ ،‬انتقاد کرد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫الس��تیک وس��ایل نقلیه س��نگین با نرخ مصوب در پایانه‬ ‫مجید نامی‬ ‫برنامه ری��زی و هم��کاری نهاده��ای گوناگ��ون اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬برخی فعاالن اقتصادی برخ��ورد انضباطی و‬ ‫قانونی در سطح فروشگاه ها را باعث ایجاد ناامنی می دانند‬ ‫و معتقدن��د باید راه اصلی ورود کاالی قاچاق به کش��ور‬ ‫بسته شود‪.‬‬ ‫نامی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه‪ ،‬لوازم ارایشی‬ ‫و پوش��اک بیش��ترین امار قاچ��اق را در کش��ور به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکنون نه راه ورود کاالی‬ ‫قاچاق بس��ته شد و نه در سطح فروشگاه ها با قاچاق کاال‬ ‫مبارزه می ش��د؛ در حالی که مبارزه با قاچاق گوشی تلفن‬ ‫همراه در سطح عرضه باعث کاهش چشمگیر قاچاق این‬ ‫کاال شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از فروشندگان کاالی قاچاق‬ ‫خود واردکننده کاال نیز هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که‬ ‫راه های ورود کاالی قاچاق به کشور بسته نشده‪ ،‬چرا باید‬ ‫فروشندگان کاالهای قاچاق در حاشیه امن باشند؟‬ ‫نامی ضمن اظهار بی اطالعی از امار دقیق فروشگاه های‬ ‫بس��ته ش��ده در این مدت‪ ،‬از صدور ح��دود ‪ ۱۰۰‬اخطار‬ ‫کتبی در مرحله نخس��ت برای فروشگاه های متخلف خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اتوبوس��رانی‪۳ ،‬میلیون و در بازار با نرخ ‪۷‬میلیون تومان به‬ ‫فروش می رسد‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک بیان‬ ‫کرد‪ :‬در تهران حدود ‪۵‬هزار نفر در حوزه الستیک فعالیت‬ ‫دارند و از این تعداد هزار و‪۸۰۰‬نفر الستیک فروش هستند‪.‬‬ ‫س��عادتی نژاد در پایان گفت‪ :‬هم اکنون تولیدات داخلی در‬ ‫زمینه تایر‪ ،‬به طور معمول مربوط به الس��تیک خودرو های‬ ‫شخصی است و سهم تولید ملی در بخش الستیک ناوگان‬ ‫حمل ونقل جاده ای که خودرو های مس��افربری و باربری را‬ ‫شامل می شود‪ ،‬فقط به میزان ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان پوشاک در ایران بارها خواستار‬ ‫برخورد با فعالیت فروش��ندگان پوش��اک قاچاق‬ ‫ش��دند تا اینکه درنهایت س��تاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز ماه گذشته اعالم کرد از ابتدای دی ‪ ،‬با‬ ‫هماهنگی نهاد های گوناگون با تمام فروشندگان‬ ‫برندهای بدون مجوز رس��می پوش��اک برخورد‬ ‫قاط��ع خواهد ش��د‪ .‬اتحادیه تولی��د و صادرات‬ ‫نساجی و پوشاک ایران میزان قاچاق پوشاک را‬ ‫س��االنه بین ‪ ۲.۷‬تا ‪ ۳‬میلی��ارد دالر عنوان کرده‬ ‫لحاضر طرح مبارره با قاچاق پوشاک‬ ‫است‪ .‬درحا ‬ ‫اغاز ش��ده‪ ،‬به تمام مال ها سرکشی و همین امر‬ ‫موجب اظهارنظرهای گوناگونی درباره پیامد این‬ ‫طرح شده است‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬این طرح بدون‬ ‫افزایش کیفیت پوش��اک داخل��ی و نیز تبلیغات‬ ‫و برندس��ازی‪ ،‬همچون طرح های ضربتی قبلی‪،‬‬ ‫اثاری بلندمدت در اقتصاد ایران نداشته باشد‪.‬‬ ‫صادرات‪ ،‬میوه های یزد را گران کرد‬ ‫رئی��س اتحادیه میوه و تره بار یزد از گران ش��دن برخی‬ ‫اقالم میوه و صیفی جات در هفته گذش��ته خبر داد و علت‬ ‫ان را ازاد شدن دوباره صادرات این اقالم ذکر کرد‪ .‬حسین‬ ‫مشرف در گفت وگو با ایسنا با اشاره به کاهش نرخ مرکبات‬ ‫در بازار میوه و تره بار یزد نس��بت به همین دوره در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬پرتقال‪ ،‬لیمو و نارنگی نسبت به سال‬ ‫گذش��ته به دلیل فراوانی بیشتر‪ ،‬ارزان تر هستند اما اقالمی‬ ‫مانند س��یب درختی و کیوی به دلیل ص��ادرات‪ ،‬گران تر از‬ ‫س��ال گذش��ته به فروش می رس��ند‪ .‬وی درباره نرخ انواع‬ ‫پرتقال گفت‪ :‬هر کیلو پرتقال واشنگتنی از ‪۳‬هزار تا ‪۴‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬پرتقال معمولی از ‪۲‬هزار ت��ا ‪۲‬هزار و‪ ،۵۰۰‬پرتقال‬ ‫کوهس��تانی از ‪۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪۳‬هزار توم��ان و پرتقال‬ ‫نابل کوهس��تانی جیرفت از ‪۴‬هزار تا ‪۵‬ه��زار و‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫در میدان های تره بار یزد عرضه می ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫ازاد ش��دن صادرات برخی اقالم میوه و به دنبال ان افزایش‬ ‫قیمت ش��ان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬س��یب ممتاز و درجه یک از ‪۳‬هزار‬ ‫تا ‪۹‬هزار تومان‪ ،‬س��یب متوسط از ‪۵‬هزار تا ‪۶‬هزار تومان و‬ ‫سیب درجه دو نیز در رنج نرخ ‪۳‬هزار تومان توزیع می شود‪.‬‬ ‫افزایش مصرف سرانه حبوبات‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره اتحادی��ه تعاونی ه��ای توزیع و‬ ‫فروش محصوالت غذایی گفت‪ :‬مصرف سرانه حبوبات در‬ ‫کش��ورمان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای خرید‬ ‫مرغ و گوشت افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مهدی کریمی تفرش��ی در گفت وگو با ایلنا گفت‪ :‬ایران‬ ‫دارای مزیت های فراوانی در تولید بس��یاری از محصوالت‬ ‫به ویژه محصوالت کشاورزی است که تولید انها در ایران‬ ‫به نس��بت ارزان تر از بسیاری از کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫این موضوع به ویژه در زمینه محصوالت کش��اورزی خام‬ ‫قابل توجه است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش‬ ‫محصوالت غذای��ی افزود‪ :‬حبوب��ات از جمله محصوالتی‬ ‫است که امکان تولید ان در کشور فراهم است و متاسفانه‬ ‫واردات غیرض��روری این محصوالت ب��ا ارز دولتی باعث‬ ‫خروج میلیون ها دالر از ثروت ملی کشور می شود‪.‬‬ ‫کریمی تفرش��ی اظهارکرد‪ :‬ایران ظرفیت تولیدی کافی‬ ‫و الزم را برای رس��یدن ب��ه خودکفایی در تولید حبوبات‬ ‫دارد اما امار و ارقام وزارت جهادکشاورزی نشان می دهد‬ ‫که حجم واردات برخی از اقالم حبوبات به کشور هر سال‬ ‫افزایش پیدا می کند به طوری که درحال حاضر ایران یکی‬ ‫از بزرگ ترین واردکنندگان حبوبات در جهان اس��ت؛ چرا‬ ‫این نوع محصوالت نباید از کش��اورزان کش��ور خریداری‬ ‫ش��ود و اگر کمبودی در زمینه کش��ت و تولید ان هست‬ ‫چ��را نباید در ص��دد رفع ان برایی��م و امکانات کافی در‬ ‫اختیار کشاورز قرار گیرد؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اس��تان کرمانشاه‪ ،‬لرستان و خوزستان از‬ ‫جمله استان هایی هستند که قابلیت زیادی برای کشت و‬ ‫تولید حبوبات دارند‪ .‬هر چند در چند س��ال گذشته بروز‬ ‫خشکسالی های متعدد اسیب های زیادی را به کشاورزان‬ ‫وارد کرده و نیز مصرف س��رانه حبوبات در کشورمان نیز‬ ‫به دلی��ل کاهش ق��درت خرید مردم ب��رای خرید مرغ و‬ ‫گوشت افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در چن��د ماه گذش��ته با موج��ی از هجوم‬ ‫تاجران کش��ورهای همس��ایه ب��ه مرزهای ای��ران برای‬ ‫خری��داری کااله��ای ایرانی به ویژه محص��والت غذایی و‬ ‫کش��اورزی به دلیل نرخ پایین تر ای��ن محصوالت روبه رو‬ ‫بوده ایم‪ .‬امارها نش��ان می دهد‪ ،‬در ‪7‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫حدود ‪۲‬میلیون ش��هروند عراقی از مرزه��ای ایران عبور‬ ‫کرده اند ک��ه به طور عمده به قصد خرید وارد ش��هرهای‬ ‫مرزی ایران می شوند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امارهای ‪ ۵‬ماهه حاکی از این است‪ ،‬پس‬ ‫از عراق‪ ،‬ش��هروندان جمه��وری اذربایجان با ‪ ۶۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۵۷۰‬نفر‪ ،‬افغانس��تان با حدود ‪۴۰۰‬ه��زار نفر و ترکیه با‬ ‫‪ ۳۳۰‬هزار نف��ر به ترتیب در جایگاه ه��ای دوم تا چهارم‬ ‫مبادی نخس��ت سفر به ایران بوده اند‪ .‬این ارقام همچنین‬ ‫نشان می دهد کمی بیش از ‪۸۳‬درصد از سفرهای ورودی‬ ‫به ایران در ‪۵‬ماه نخست امسال به همسایگان ایران تعلق‬ ‫دارد که بیشتر به قصد خرید محصوالت ایرانی وارد ایران‬ ‫ش��ده اند‪ .‬کریمی تفرش��ی گفت‪ :‬این موضوع هر چند به‬ ‫صادرات کش��ور کمک قابل توجهی خواهد کرد اما برخی‬ ‫از اس��تان های کشور به ویژه استان های مرزی را با کمبود‬ ‫روب��ه رو کرد‪ .‬همین امر س��بب ش��د تا نرخ بس��یاری از‬ ‫کاالهای داخلی که مواد اولیه وارداتی هم ندارند افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬عالوه بر این بسیاری از صادرکنندگان از عرضه‬ ‫ارز حاصل صادرات با قیمت های تعیین ش��ده در سامانه‬ ‫نیما خودداری ورزیده و با نرخ ازاد و غیرواقعی به عرضه‬ ‫و فروش این ارز پرداختند که این خود به نوعی گسترش‬ ‫فساد در بازار با سودای سوداوری بیشتر است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نکت��ه قابل تامل دیگر این اس��ت که صادرات محصوالت‬ ‫ایران��ی به عراق به طور عم��ده با اس��تفاده از ارزهای دو‬ ‫کشور انجام ش��د‪ ،‬تا انجا که حتی فشارهای دولت برای‬ ‫تعهدسپاری ارزی صادرکنندگان کاال به عراق‪ ،‬با این ایراد‬ ‫روبه رو ش��د که در این میان دالر یا سایر ارزهای جهانی‬ ‫به کشور وارد نمی شوند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /611‬پیاپی ‪760‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫€ €برنامه ش�رکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اسلامی ای�ران ب�رای حمای�ت از چنین‬ ‫رویدادهایی چیست؟‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران حمای��ت صددرص��د خ��ود را از برگزاری‬ ‫صنعت نمایش�گاهی ایران این روزها در تکاپوی یک جش�نواره ویژه است‪ .‬دومین‬ ‫جشنواره هایی مانند جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫جش�نواره ملی پوسترهای صنعت نمایش�گاهی ایران به همت موسسه فرهنگی و‬ ‫اعالم می کن��د‪ .‬همچنین ما می توانی��م امتیازهایی را برای‬ ‫مطبوعاتی «صمت» قرار است مانند سال گذشته در روزهای نخست اسفند و در‬ ‫بهترین ها درنظر بگیریم‪ .‬به این ترتیب اگر یک نفر بهترین‬ ‫سارا رشادی زاده حاش�یه نمایش�گاه صنع�ت نمایش�گاهی برپا ش�ود‪ .‬به ای�ن ترتیب پوس�ترهای‬ ‫پوس��تر را طراحی ک��رده یا بهترین برگزارکننده ش��ناخته‬ ‫ های‬ ‫‪ expo@tejaratdaily.com‬نمایشگاهی ایران بار دیگر مجالی برای رقابت پیدا می کنند و از این راه بهترین‬ ‫ش��ود‪ ،‬برای وی تشویقی درنظر گرفته می شود‪ .‬البته ما در‬ ‫ایران در زمینه طراحی پوسترهای نمایشگاهی به جامعه معرفی می شوند‪.‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت طرح رتبه بندی مجریان برگزاری‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاهی را داریم و یکی از ش��اخص های‬ ‫در گفت وگوی اختصاصی «گسترش تجارت» با سخنگوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی مطرح شد‬ ‫رتبه بندی‪ ،‬حضور در این مس��ابقه ها و کس��ب رتبه اس��ت‪.‬‬ ‫درباره برپایی نمایش��گاه صنعت نمایش��گاهی نیز براساس‬ ‫برنامه ریزی و مذاکرات انجام شده با سازمان توسعه تجارت‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتیم امس��ال مس��ئولیت برگزاری این رویداد را‬ ‫به عه��ده بگیریم‪ .‬ما امس��ال برگزاری بی��ش از ‪ ۷۰‬عنوان‬ ‫نمایش��گاهی را به بخش های مرتبط سپردیم‪ ،‬پس جادارد‬ ‫برپایی نمایشگاه صنعت نمایشگاهی نیز دست‬ ‫ش�د و چنی�ن رویدادهای�ی چگون�ه‬ ‫نخس��تین حامیان این رویداد پیوست و مجوز مشارکت و‬ ‫مهم تر از همه بیان کننده موضوع نمایش��گاه باشد‪ ،‬چراکه‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در اخرین‬ ‫ما باشد‪ ،‬چراکه شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫می توانند بر صنعت نمایش�گاهی ایران‬ ‫همکاری تمام س��ایت های استانی کشور را برای حضور در‬ ‫نمایش��گاه چی��دن و برچیدن کاال نیس��ت و باید بتوان با‬ ‫روزهای س��ال ‪ ۹۶‬به همت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران پرچمدار‬ ‫تاثیر بگذارند؟‬ ‫جشنواره و ارسال پوس��ترها (در سطح ملی و بین المللی)‬ ‫برگزاری نمایشگاه‪ ،‬تلنگری به صنعت زد و تاثیر مثبت بر‬ ‫«صمت» و با حمایت های ش��رکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫و راهب��ر صنعت نمایش��گاهی کش��ور اس��ت‬ ‫سال گذشته نخستین دوره جشنواره ملی شرکت سهامی‬ ‫صادر کرد‪ .‬تجربه موفق برپایی دوره نخس��ت و اس��تقبال‬ ‫یک صنف گذاشت‪.‬‬ ‫بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫و ای��ن موض��وع می توان��د ع��زم حداکثری را‬ ‫اهالی صنعت نمایش��گاه از ان‪ ،‬باعث ش��د جشنواره ملی‬ ‫ای��ن روی��داد فرهنگی فرصت مناس��بی را ایجاد کرد تا‬ ‫همچنی��ن باید ش��عار نمایش��گاه و رویک��رد برپایی ان پوس��ترهای نمایش��گاهی برگزار شد‪ .‬البته نمایشگاه های‬ ‫ج��زم کند‪ .‬درب��اره تاریخ برپای��ی این رویداد‬ ‫دور نخس��ت این جشنواره مانند هر رویداد‬ ‫پوسترهای صنعت نمایش��گاهی به پیشواز برپایی دومین‬ ‫در پوس��تر نمایش��گاه اورده ش��ود‪ .‬البته باید این نکته را‬ ‫اعض��ای این صنعت بار دیگر به اهمیت طراحی پوس��ترها‬ ‫بین المللی‬ ‫در ح��ال مذاکره ب��ا انجم��ن برگزارکنندگان‬ ‫دیگ��ری خالی از اش��کال نبود ام��ا پس از‬ ‫دوره این رویداد برود‪.‬‬ ‫درنظر داش��ت که هر رویدادی که برپا می شود‪ ،‬به شورای‬ ‫و تاکید هرچه بیش��تر بر ابعاد هنری در تبلیغات پی برده‬ ‫ج‪ .‬ا ‪ .‬ا حامی‬ ‫ ‬ ‫هس��تیم و س��عی داریم روی کیفی��ت برپایی‬ ‫گذش��ت چند سال می توان به نقطه ارمانی‬ ‫امس��ال قرار اس��ت دومین جش��نواره ملی پوسترهای‬ ‫سیاس��ت گذاری نیاز دارد‪ .‬شورای سیاست گذاری متشکل‬ ‫و توجه بیش��تری به این عرصه داشته باشند‪ .‬تجربه موفق‬ ‫صددرصدی‬ ‫ان تمرک��ز کنیم‪ .‬باید به این نکته نیز اش��اره‬ ‫نزدیک شد و ش��اهد رقابت های جدی تری‬ ‫نمایشگاهی مانند دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اسفند و در سایت‬ ‫از تش��کل های خصوصی و بخش های باالس��ری نمایشگاه‬ ‫برپایی دوره نخست و استقبال اهالی صنعت نمایشگاهی از‬ ‫کنم ک��ه اگرچه م��ا برگزارکننده نمایش��گاه‬ ‫بود‪ .‬یکی از ضعف های دوره پیش��ین حضور‬ ‫ته��ران برگزار ش��ود‪ .‬در این زمینه «گس��ترش تجارت»‬ ‫است که سیاس��ت های کالن ازجمله موضوع نمایشگاه را‬ ‫ان باعث شد جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی‬ ‫برگزاری‬ ‫صنعت نمایش��گاهی هس��تیم اما برای برپایی‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫برگزارکنن��دگان‬ ‫تم��ام‬ ‫نداش��تن‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫نمایشگا‬ ‫امور‬ ‫مدیر‬ ‫املی‬ ‫حمیدرضا‬ ‫با‬ ‫ وگو‬ ‫ت‬ ‫گف‬ ‫ضمن‬ ‫ارجاع‬ ‫برگزارکننده‬ ‫به‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫ کند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مشخص‬ ‫به پیشواز برپایی دور دوم برود‪.‬‬ ‫جشنواره هایی‬ ‫ان شورای سیاس��ت گذاری متشکل از انجمن‬ ‫مختلف کش��ور ب��ود‪ .‬با این ح��ال می توان‬ ‫داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در روزه��ای ش��روع به کار جش��نواره ملی پوس��ترهای‬ ‫در دوره ه��ای بع��دی این ضع��ف را از بین مانند جشنواره‬ ‫برگزارکنن��دگان‪ ،‬مدیریت بازاریابی و مدیریت‬ ‫اسالمی ایران به بررس��ی وضعیت پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫درحال حاض��ر وضعیت پوس��ترهای نمایش��گاهی ایران‬ ‫نمایش��گاهی مجموعه ه��ای مختل��ف اقتص��ادی حمایت‬ ‫پوسترهای‬ ‫برد‪ .‬ش��رکت های برگزارکننده نیز امس��ال ملی‬ ‫راهب��ردی ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫در ایران پرداخته است‪ .‬با ما همراه باشید‪:‬‬ ‫نس��بت به قبل بهتر شده است اما هنوز ضعف هایی وجود‬ ‫رس��می خود را از ای��ن رویداد تازه اع�لام کردند‪ .‬انجمن‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ای��ران در کنار‬ ‫باتوجه به اینکه س��ال دوم مسابقه ها است‪،‬‬ ‫€ €درحال حاضر کیفیت پوس�ترهای نمایش�گاهی‬ ‫دارد ک��ه با کمک رقابت های نمایش��گاهی می تواند بهبود‬ ‫صنفی برگزارکنندگان نمایش��گاه های ایران جزو نخستین‬ ‫صاحب نظ��ران به وی��ژه مج��ری دوره پی��ش‬ ‫بیش��تر متوجه حساسیت و اهمیت موضوع‬ ‫ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫مجموعه های نمایشگاهی کش��ور بود که حمایت مادی و‬ ‫است‬ ‫تش��کیل خواهد ش��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬در این‬ ‫شده اند و برای ش��ان مهم است مقام کسب‬ ‫نخس��ت اینکه پوس��تر نبای��د پیچیده باش��د و در نگاه‬ ‫€ €س�ال گذش�ته موسس�ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫معنوی خود را از این رویداد اعالم کرد‪ .‬انجمن غرفه سازان‬ ‫رویداد از بخش رس��انه های مکتوب و مجازی‬ ‫کنند چراکه برگزاری نمایش��گاه ها از حالت‬ ‫نخس��ت اطالعات الزم را نشان دهد‪ .‬پوستر نمایشگاه باید‬ ‫«صم�ت» متولی برپایی نخس�تین دوره جش�نواره‬ ‫نیز در روند کارها‪ ،‬بخش��ی از مسئولیت های مهم ازجمله‬ ‫دعوت کردیم و در ادامه برنامه های مفصل تری‬ ‫س��نتی ب��ه م��درن تغییر ک��رده و طراحی‬ ‫پوس�ترهای نمایش�گاهی ش�د‪ .‬امس�ال در استانه‬ ‫بیان کنن��ده عنوان نمایش��گاه به فارس��ی و التین‪ ،‬اهداف‬ ‫معرفی چند گرافیست بین المللی برای انتخاب پوسترهای‬ ‫دومی�ن دوره برپایی این جش�نواره ق�رار داریم‪ .‬به‬ ‫ازجمله جش��نواره پوسترهای نمایشگاهی نیز به برنامه های‬ ‫پوس��ترهای حرف��ه ای نش��انگر ق��درت برگزارکنن��دگان‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬نوع نمایشگاه‪ ،‬سال و زمان برگزاری نمایشگاه‪،‬‬ ‫برت��ر و طراح��ی گالری جش��نواره را به عه��ده گرفت‪ .‬در‬ ‫عقیده ش�ما دوره نخست نمایش�گاه چگونه برگزار‬ ‫جانبی این رویداد افزوده می شود‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫نام وب س��ایت‪ ،‬ادرس و تلفن تم��اس‪ ،‬حامیان برگزاری و‬ ‫ادامه‪ ،‬انجمن نمایش��گاه های بین المللی ایران نیز به جمع‬ ‫جشنواره پوسترهای نمایشگاهی؛ مالک رتبه بندی برگزار کنندگان‬ ‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سرمایه گذاری در بناهای میراثی سوداور‪ ،‬اما کم رونق‬ ‫دلهره های پیاپی از ویرانی اثار تاریخی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 23‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 611‬پیاپی ‪760‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حمایت بخش خصوصی‬ ‫از «شتر گلو ماهان»‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان کرمان‬ ‫از پیش��رفت ‪۳۵‬درصدی مرمت و بازس��ازی عمارت تاریخی ش��تر‬ ‫گلوماهان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری کرمان‪ ،‬غالمرضا فرخ��ی با بیان اینکه عملیات مرمت‬ ‫عمارت ش��تر گلوماهان از ابتدای ابان اغاز شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر این عملیات مرمتی ‪۳۵‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه فراین��د مرمت عمارت ش��ترگلو ماهان با‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی در حال انجام است‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫مرمت پشت بام ها و بازس��ازی بخشی از تزئینات داخلی و همچنین‬ ‫ساخت درهای چوبی این عمارت انجام شده است‪.‬‬ ‫فرخی با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود ت��ا ‪ ۶‬ماه اینده عملیات‬ ‫مرمت عمارت ش��ترگلو ماهان به پایان برس��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با پایان‬ ‫یافت��ن این طرح مرمتی‪ ،‬بافت تاریخ��ی ماهان رونقی دوباره خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه عمارت شترگلو ماهان از اثار منحصر به فرد‬ ‫دوره قاجاریه و نمونه ارزش��مندی از معماری ایرانی و اسالمی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تزئینات گچ بری این بنا بس��یار زیبا و منحصربه فرد اس��ت که‬ ‫توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند‪.‬‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان‬ ‫کرم��ان تصریح کرد‪ :‬پس از پای��ان فعالیت های مرمتی‪ ،‬از این بنای‬ ‫تاریخی با کاربری گردشگری بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫فرخ��ی با بی��ان اینک��ه می��زان س��رمایه گذاری ب��رای مرمت و‬ ‫بهره برداری از عمارت ش��ترگلوی ماهان یک میلی��ارد تومان براورد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بدون ش��ک س��رمایه گذاری در مکان های‬ ‫تاریخی و فرهنگی زمینه س��از ایجاد اشتغال و بهره گیری مناسب از‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی های تاریخی استان خواهد بود‪.‬‬ ‫جشنواره گل‬ ‫گردشگران را به کندوان می کشاند‬ ‫بخش��دار مرزن اباد مازندران از برگزاری جشنواره گل در روستای‬ ‫ماس��ال این بخش خبر داد و گفت‪ :‬این جش��نواره قرار است اواخر‬ ‫امسال برگزار شود‪.‬‬ ‫مصطفی خواجه کجوری در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مواه��ب و نعمت های خدادادی در منطقه‪ ،‬طبیعت زیبا و منحصر‬ ‫به فرد و ش��رایط رویش گیاهان دارویی و گل های گوناگون بوده که‬ ‫البته انچنان که باید تاکنون از این نعمت اس��تفاده نشده است‪ .‬این‬ ‫منطقه به دلیل واقع ش��دن در مسیر محور کندوان‪ ،‬از جمله مناطق‬ ‫گردشگرپذیر کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راس��تای سیاس��ت های دولت مبنی ب��ر توجه ویژه‬ ‫به امر گردش��گری و اس��تفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موجود‬ ‫در مناطق گوناگ��ون‪ ،‬در بخش مرزن اباد نی��ز طرح ها و برنامه های‬ ‫مختلفی در دس��تور کار قرار گرفته و تاکنون نیز گام های خوبی در‬ ‫این زمینه برداشته شده است‪.‬‬ ‫بخش��دار مرزن اب��اد با اش��اره به جش��نواره گل الله در گچس��ر‬ ‫مح��ور کندوان گفت‪ :‬این جش��نواره گل از جش��نواره های پربازدید‬ ‫و مه��م اس��ت که همه س��اله اف��راد زی��ادی را به مح��ور کندوان‬ ‫می کشاند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از مناطق بخش مرزن اباد واقع در همین‬ ‫محور نیز مستعد پرورش گل هستند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬روستای ماسال در‬ ‫بخش مرزن اباد از جمله روستاهایی است که اهالی ان شوق و همت‬ ‫خاصی در پرورش گل دارند‪.‬‬ ‫مژد ه پورزکی‬ ‫هر روز‪ ،‬یک خبر غم انگیز؛ یک‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬دله��ره! اج��ازه بدهی��د کمی‬ ‫مرثی��ه را غم انگیز ت��ر کن��م؛‬ ‫بعضی از روزه��ا تعداد خبرها‬ ‫بی��ش از یکی اس��ت‪ .‬هر ب��ار از منطقه ای از کش��ور‪،‬‬ ‫خبرهای ناخوش��ایندی به گوش می رسد و هر کدام از‬ ‫احتم��ال ویرانی یک اثر تاریخ��ی و دالیل و عوامل ان‬ ‫مطلع مان می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش تجارت»‪ ،‬نخستین ساختمان‬ ‫کف��ش ملی برای م��ا ایرانی ها معنای غ��رور و افتخار‬ ‫دارد‪ ،‬می��دان نقش جهان اصفه��ان هویت ایرانی را به‬ ‫دوش می کش��د‪ ،‬اینک��ه بعضی ب��ا بی احتیاطی در باغ‬ ‫ثبت جهانی ش��ده ارم شیراز بنایی هرچند کوچک اما‬ ‫ناسازگار با بافت این باغ می سازند‪ ،‬ذهن مان را پریشان‬ ‫می کند‪ ،‬اینکه بعضی از سودجویان از یک بنای تاریخی‬ ‫به عنوان پارکینگ عمومی استفاده می کنند‪ ،‬تن مان را‬ ‫می لرزان��د‪ .‬هر روز ی��ک بنا‪ ،‬هر روز یک ب��اغ؛ هر روز‬ ‫یک منطقه؛ خبرها هم مدام تایید و تکذیب می ش��ود‪.‬‬ ‫بعض��ی از ای��ن خطرهای ایجاد ش��ده هم ب��ا دخالت‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری رفع‬ ‫و موض��وع ختم به خیر می ش��ود اما خبرهای احتمال‬ ‫خروج این اثر و ان باغ از فهرس��ت ثبت جهانی ملی یا‬ ‫جهانی ادامه می یابد‪ .‬واقعا چرا؟ ایا محافظت از میراث‬ ‫تاریخی هنوز یک مطالبه ملی نیست؟‬ ‫‹ ‹میراث فرهنگ�ی‬ ‫در صنعت گردشگری‬ ‫عامل�ی‬ ‫درام�دزا‬ ‫یک کارش��ناس میراث گفت‪ :‬گردش��گری به عنوان‬ ‫یک��ی از منابع ایجاد درامد و اش��تغال در س��طح ملی‬ ‫می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پهلوان در گفت وگو با‬ ‫خبرن��گار «گس��ترش تجارت»‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برهمین اساس بسیاری‬ ‫از تحلیلگ��ران اقتص��ادی‪،‬‬ ‫گردش��گری را جایگزینی مناسب‬ ‫ب��رای درامدهای ملی و راهبردی‬ ‫برای توس��عه می دانند اما برای دس��تیابی به توس��عه‬ ‫اقتصادی با تکیه بر گردش��گری در گام نخست باید به‬ ‫نیازهای گردشگری برای توسعه توجه کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن بی��ن مراقب��ت از جاذبه ه��ای‬ ‫گردش��گری ازمهم ترین الزاماتی است که برای توسعه‬ ‫گردش��گری باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬جاذبه هایی که‬ ‫بسیاری از انها میراث به جا مانده از سال های دور است‬ ‫و وظیفه نسل ما و نسل های بعد از ما این است که در‬ ‫حفظ و نگهداری انها کوشا باشیم‪.‬‬ ‫پهل��وان گفت‪ :‬امروز با رش��د صنعت گردش��گری و‬ ‫تبدی��ل ان به یکی از صنایع بس��یار مه��م و درامدزا‬ ‫در س��طح جهان‪ ،‬نق��ش میراث فرهنگی و اثار تاریخی‬ ‫بس��یار مهم ارزیابی شده و مسئوالن میراث فرهنگی و‬ ‫باستان شناسی در نقاط گوناگون جهان باید نسبت به‬ ‫برقراری موازنه بین گردشگری و میراث فرهنگی اقدام‬ ‫ک��رده و به گونه ای عمل کنند که ع�لاوه بر حفظ اثار‬ ‫تاریخ��ی و ایجاد جاذبه برای گردش��گران‪ ،‬بتوانند در‬ ‫راستای نگهداری و محافظت از این اثار گام بردارند‪.‬‬ ‫رئی��س گ��روه موزه ه��ا و ام��وال منق��ول اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری خراسان‬ ‫رضوی بیان کرد‪ :‬با این همه گاهی خبرهایی مبنی بر‬ ‫تخریب برخی اثار و بناهای قدیمی به گوش می رسد‪.‬‬ ‫تخریب مس��جد معجردار مش��هد از این دست خبرها‬ ‫بود که س��ال گذش��ته در چنین روزهایی منتشر شد‪.‬‬ ‫برخالف ادعای ش��هرداری مش��هد‪ ،‬این اثر ثبت ملی‬ ‫شده بود و قدمت تاریخی داشت‪ .‬این چنین خبرهایی‬ ‫هنوز و هر روز ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬به طور کلی اث��ار تاریخی ملموس و‬ ‫ناملموس و به ویژه بناهای باستانی باید مورد محافظت‬ ‫ق��رار بگیرن��د‪ .‬اگر بناه��ای تاریخی را در روز روش��ن‬ ‫تخریب کنیم‪ ،‬خدا می داند بر س��ر می��راث ناملموس‬ ‫کشورمان چه خواهیم اورد‪ .‬میراث فرهنگی کشورمان‬ ‫اس��ناد معتبر از نیاکان مان هستند؛ به ویژه مسجدهای‬ ‫تاریخ��ی ک��ه نماد و نش��ان دهنده قدم��ت مذهب در‬ ‫بس��یاری از شهرهای ایران و به ویژه شهر گردشگرپذیر‬ ‫مشهد به شمار می روند‪.‬‬ ‫پهلوان اظهار کرد‪ :‬اس��یب به اثار باستانی در حالی‬ ‫رخ می ده��د ک��ه در بس��یاری از کش��ورهای موفق و‬ ‫پیشرفته محافظت از میراث فرهنگی و اثار بر جا مانده‬ ‫از نی��اکان ان س��رزمین ها در اولویت اس��ت؛ این گونه‬ ‫می شود که این کش��ورها در حوزه صنعت گردشگری‬ ‫موفق می شوند‪.‬‬ ‫گالیه مندی ها از وضعیت ناخوشایند میراث تاریخی‬ ‫در شهرهای بزرگ و کوچک و در استان های گوناگون‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬شهرس��تان بافران یکی از‬ ‫این مناطق است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت اس�فبار حفظ حریم قلعه رس�تم‬ ‫بافران‬ ‫عضو شورای اس�لامی بافران (شهری از توابع بخش‬ ‫مرک��زی شهرس��تان نائین اس��تان اصفهان) ب��ا ابراز‬ ‫گله مندی از وضعیت اس��فبار حریم بنای تاریخی این‬ ‫شهر بر نظارت و توجه بیشتر مسئوالن میراث فرهنگی‬ ‫به بناهای تاریخی تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا عرب��ان در گفت وگو با‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه هم��ه اث��ار فرهنگی و‬ ‫باس��تانی حریم دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫وج��ود مکاتب��ات انجام ش��ده با‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری نایین‬ ‫درباره حفظ حریم قلعه رستم بافران متاسفانه زمینی‬ ‫که ب��ا کاربری باغ ایجاد ش��ده خالف قانون اس��ت و‬ ‫ساخت و ساز در حریم اثار تاریخی باید براساس قانون‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای اسالمی در ادامه با اشاره به مرمت‬ ‫و بازس��ازی بیان کرد‪ :‬اولویت م��ا مرمت و حفظ بنای‬ ‫تاریخی قلعه رس��تم است که پیگیری ها درباره مرمت‬ ‫و بازس��ازی قلعه رس��تم انجام شده‪ ،‬س��رمایه گذار نیز‬ ‫اماده ش��روع به کار اس��ت که اخرین مرحله ای که از‬ ‫میراث فرهنگ��ی برای بازدی��د از این اثر تاریخی امدند‬ ‫پس از پیدا شدن تکه سفالی در این بنا احتمال اینکه‬ ‫این اثر به عنوان یک میراث باس��تانی تلقی شود وجود‬ ‫دارد و اگر باس��تانی بودن قلعه تایید ش��ود هیچ کاری‬ ‫نمی توانیم‪ ،‬بکنیم‪.‬‬ ‫عربان در پاس��خ به اینکه ثب��ت اثر تاریخی یخچال‬ ‫س��نتی بافران در چه مراحلی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬یخچال‬ ‫س��نتی بافران مالک خصوصی دارد که مذاکراتی را با‬ ‫مالک درب��اره واگذاری این اثر تاریخی ترتیب داده که‬ ‫امیدواریم به زودی درباره ثبت این اثر اقدام کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حال تب دار اثار تاریخی در بابل‬ ‫ی��ک کارش��ناس میراث فرهنگی هم ب��ه ایرنا گفت‪:‬‬ ‫تاکنون تعداد زیادی از اثار تاریخی ملک شخصی افراد‬ ‫بوده اس��ت که تخریب ش��ده و به واحدهای تجاری یا‬ ‫مس��کونی تبدیل شده و بیشتر این اثار متعلق به دوره‬ ‫قاجار و پهلوی بوده است‪.‬‬ ‫عل��ی جهانی��ان ادام��ه داد‪ :‬از جمل��ه اث��ار تخریب‬ ‫ش��ده غیرثبت��ی در باب��ل می ت��وان به خانه راش��د‪،‬‬ ‫خانه حبی��ب زاده‪ ،‬خانه تهرانی‪ ،‬کاروانس��رای مقیمی‪،‬‬ ‫کاروانس��رای پلنگ و راسته بازار را نام برد که از جمله‬ ‫برجسته ترین انها بودند‪.‬‬ ‫کارشناس میراث فرهنگی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تنها ‪50‬خانه میراثی در بابل وجود دارد که ‪20‬نمونه از‬ ‫ان وقفی اس��ت و هنوز این بناها تخریب نشده اند و از‬ ‫جمله برجسته ترین این بناها خانه اوصیا‪ ،‬خانه عزیزی‪،‬‬ ‫خان��ه رمضانی‪ ،‬محله حصیرفروش��ان ک��ه تجارتخانه‬ ‫روس ها در بابل در زمان پهلوی اول بوده اس��ت و خانه‬ ‫ش��یخ کبیر از جمله این اثار بجا مانده‪ ،‬که هنوز س��ر‬ ‫پا هستند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با توجه به محدودیت های مالی‪ ،‬اداره‬ ‫میراث فرهنگ��ی بابل نمی تواند به تنهایی این امالک را‬ ‫خریداری کند تا مانع از تخریب انها ش��ود و از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬عالوه بر هزین��ه خرید ملک‪ ،‬مرم��ت این اثار‬ ‫تاریخی نی��ز هزینه های زیادی می طلبد‪ .‬شهرس��تان‬ ‫بابل با بیش از ‪ 200‬اثر تاریخی و میراثی رتبه نخست‬ ‫مازن��دران را به لح��اظ تعداد ابنیه ه��ای تاریخی دارد‬ ‫که این اثار تاریخی ش��امل تکایا و حسینیه ها‪ ،‬پل ها‪،‬‬ ‫حمام ها‪ ،‬برج مقبره ها و خانه های تاریخی اس��ت که به‬ ‫گفته کارشناسان ‪ 70‬درصد این ابنیه ها‪ ،‬نیازمند مرمت‬ ‫و بازس��ازی هستند و برای مرمت انها نیاز به دست کم‬ ‫‪200‬میلیارد ریال اعتبار است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫یرس��د با وجود استقبال گردشگران‬ ‫به نظر م ‬ ‫خارج��ی ب��ه بازدی��د از بناهای تاریخ��ی ایران‪،‬‬ ‫می��زان درامدزای��ی از این بناه��ا انچنان نبوده‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی ب��ه طور قابل توجهی‬ ‫به حفظ و حراست از بناهای تاریخی ورود کنند‪.‬‬ ‫در واقع اس��تفاده از یک بن��ای تاریخی ب هعنوان‬ ‫پارکین��گ خودرو‪ ،‬انبار یا تخریب ان و س��اخت‬ ‫یک س��اختمان سوداورتر از مرمت و بازسازی و‬ ‫به نمایش گذاش��تن ان برای گردش��گران تلقی‬ ‫می شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬منابع دولتی برای حفظ‬ ‫و حراس��ت از میراث تاریخی ه��م در برابر تعداد‬ ‫ای��ن میراث‪ ،‬بس��یار ناچیز اس��ت‪ .‬اگرچه تعداد‬ ‫زیاد خبرهای هشدار از تخریب یا ویرانی بناهای‬ ‫تاریخی نش��ان دهن��ده نگرانی اذه��ان عمومی‬ ‫نسبت به حفظ این اثار است اما سرمای هگذاری و‬ ‫حراست بر این اثار هنوز به یک مطالبه عمومی‬ ‫و فرهنگ تبدیل نش��ده اس��ت‪ .‬شاید اگر میراث‬ ‫س��وداوری مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی‬ ‫برای مردم بازگو ش��ود‪ ،‬بخ��ش خصوصی تمایل‬ ‫بیش��تری به حضور در این عرص��ه پیدا کرده و‬ ‫نکننده از سرنوش��ت میراث‬ ‫کمتر خبرهای نگرا ‬ ‫تاریخی مان بشنویم‪.‬‬ ‫پارک خودرو در یک بنای تاریخی‬ ‫مع��اون میراث فرهنگ��ی اداره کل میراث فرهنگ��ی‬ ‫ی پایین غیرقانونی‬ ‫زنجان گفت‪ :‬تخریب سرای حاج شام ‬ ‫اس��ت و شکایت از مالک از سوی میراث فرهنگی انجام‬ ‫شده که با این شرایط باید از مالک سلب انتفاع شود‪.‬‬ ‫به گزارش می��راث اریا‪ ،‬مهرداد عس��گریان با اعالم‬ ‫مطلب یادشده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مالک این مجموعه با تخریب‬ ‫دست کم ‪۵‬حجره س��عی در از بین بردن سرقفلی های‬ ‫موجود در این س��را داش��ته و درحال حاضر سرا را به‬ ‫پارکینگ ماشین ها تبدیل کرده که عبور و مرور خودرو‬ ‫و لرزش های ناشی از ان‪ ،‬برای بنا مخاطره امیز است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا وج��ود تذکره��ای اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان‬ ‫زنجان مبن��ی بر ممنوعیت تخری��ب رواق اجری این‬ ‫سرا‪ ،‬وی اقدام به تخریب بخشی از رواق این مجموعه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ‪8‬فروردین س��ال‬ ‫ج��اری طی نامه ای به ش��ماره ‪ ۹۷۲/۱۳۰/۱۳‬به مالک‬ ‫ابالغ شد که رواق یادشده در حالت عادی و در صورت‬ ‫حذف عوامل مخل‪ ،‬ایس��تا و پایدار بوده اس��ت اما در‬ ‫صورت��ی که در معرض لرزش های ناخواس��ته و ممتد‬ ‫مانن��د عبور و مرور وس��ایط نقلیه ی��ا ضربه و برخورد‬ ‫غیرمعم��ول با پایه های اجری و‪ ...‬ق��رار گیرد احتمال‬ ‫ریزش ی��ا تخریب خواهد داش��ت؛ بنابراین در صورت‬ ‫بهره برداری ضروری اس��ت که در کوتاه مدت اقدام به‬ ‫ایمن سازی و رفع خطر احتمالی در قالب شمع گذاری‬ ‫کند و در فرصت مناس��ب نیز اثار واقع در پالک فوق‬ ‫تعمیر و مرمت اساسی شود‪.‬‬ ‫عس��گریان تاکی��د ک��رد‪ :‬اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری یک نهاد نظارتی اس��ت‬ ‫و در عی��ن اینک��ه در مرم��ت بناه��ا و اث��ار تاریخی‬ ‫ثبت��ی مال��ک می توان��د از مش��ارکت ‪۵۰‬درص��دی‬ ‫مرمت ساختمان کفش ملی با هماهنگی مترو انجام می شود‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت هلدینگ مترو گف��ت‪ :‬مرمت‬ ‫نخس��تین س��اختمان کفش ملی مرحله به مرحله با‬ ‫هماهنگی شرکت مترو انجام می شود‪.‬‬ ‫علی امام در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬بخش��ی از خط‬ ‫‪ ۷‬مترو تهران از زی��ر خیابان مولوی عبور می کند که‬ ‫به دلیل وجود س��اختمان های قدیم��ی در این منطقه‬ ‫حفاری مترو برای این س��اختمان ها ایجاد مش��کل و‬ ‫ناپایداری می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه حفاری مت��رو در عمق بیش از‬ ‫‪۳۰‬متر انجام می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر این ساختمان ها‬ ‫از نظر سازه ای مقاوم بودند‪ ،‬ساخت تونل مترو در انها‬ ‫تاثیر نداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه ساختمان های فرسوده در زلزله های متوسط‬ ‫دچار اسیب می ش��وند‪ ،‬س��اخت تونل مترو در اندازه‬ ‫کوچک تر ممکن است برای این ساختمان ها مشکالتی‬ ‫را ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نخستین ساختمان کفش ملی واقع‬ ‫در ضلع شمال غربی میدان قیام یاداور شد‪ :‬از انجایی‬ ‫که این س��اختمان ترک هایی برداش��ته و ش��هرداری‬ ‫منطقه‪ ۱۲‬قصد مرمت ان را دارد؛ بنابراین از شهرداری‬ ‫منطقه درخواست کردیم کار مرمت ساختمان مرحله‬ ‫به مرحله با هماهنگی مترو انجام شود‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬اواخر ابان س��ال گذش��ته‬ ‫س��اختمان کفش مل��ی واقع در میدان قی��ام به دلیل‬ ‫نداشتن ایمنی تخلیه شد‪.‬‬ ‫علی محمد سعادتی شهردار منطقه ‪ ۱۲‬چند روزی‬ ‫پیش‪ ،‬با اعالم اینکه این ساختمان مقاوم سازی و حفظ‬ ‫خواهد ش��د گف��ت‪ :‬بخش هایی از این بنا نگه داش��ته‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬بخش هایی هم با توجه به حجم تخریب‬ ‫یا میزان ارزش��ی که در باف��ت معماری ان وجود دارد‬ ‫ممکن است نیازمند نوسازی کامل باشد‪.‬‬ ‫میراث فرهنگ��ی اس��تفاده کن��د‪ .‬حت��ی اگ��ر مال��ک‬ ‫اس��طاعت مالی تعمیر نداش��ته باش��د نیز شهرداری‬ ‫در ص��ورت وج��ود خطر ب��ا ضوابطی اق��دام به تعمیر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی زنجان گفت‪:‬‬ ‫با وجود تمامی این نامه نگاری ها و تذکرات و ایس��تا و‬ ‫پایدار بودن رواق یادشده باز هم مالک اقدام به تخریب‬ ‫بخش��ی از این رواق و حجره های پشت سر ان کرده و‬ ‫طرح دعوی میراث فرهنگی علیه مالک این کاروانس��را‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫این مس��ئول خاطر نشان کرد‪« :‬ساماندهی وضعیت‬ ‫چنین بناهایی به تنهایی از عهده میراث خارج اس��ت‬ ‫و ش��هرداری و نیروی انتظامی نی��ز باید در این موارد‬ ‫همکاری کنند‪».‬‬ ‫عسگریان با اش��اره به ثبت مجموعه بازار زنجان در‬ ‫فهرس��ت اثار ملی‪ ،‬افزود‪ :‬بازار زنجان به شماره‪۱۴۴۰‬‬ ‫در فهرس��ت اثار ملی به ثبت رس��یده است و سراها و‬ ‫کاروانس��راها نیز جزء مجموعه ب��ازار زنجان بوده و در‬ ‫فهرس��ت اثار ملی قرار دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬تمامی ضوابط‬ ‫بناهای ثبتی برای انها نیز صادق است‪.‬‬ ‫اجرای طرح «پنجشنبه های صنایع دستی» در استان مرکزی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫اس��تان مرک��زی گف��ت‪ :‬طرح مل��ی پنجش��نبه های‬ ‫صنایع دس��تی ب��ا موافق��ت و همراهی فروش��گاه های‬ ‫صنایع دستی در استان مرکزی اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش میراث اری��ا‪ ،‬علیرضا ای��زدی مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی این استان‪ ،‬با اعالم این خبر اظهارکرد‪:‬‬ ‫ط��رح مل��ی پنجش��نبه های صنایع دس��تی به منظور‬ ‫حمای��ت و بازاریاب��ی ب��رای هنرمن��دان و همینطور‬ ‫فروشگاه های صنایع دستی برگزار می شود تا از این راه‬ ‫بتوان فرهنگ اس��تفاده های روزمره از این تولیدات را‬ ‫دوباره در سبد خانوار نهادینه کرد چراکه درحال حاضر‬ ‫یکی از مشکالت این حوزه‪ ،‬دکوری شدن صنایع دستی‬ ‫است که بازار را با محدودیت ها و کمیت پایین‪ ،‬ضعیف‬ ‫نگاه می دارد‪.‬‬ ‫ایزدی افزود‪ :‬در نشستی که با فروشگاه های مجوزدار‬ ‫صنایع دستی استان انجام شد‪ ،‬موافقت این افراد جلب‬ ‫ش��د تا در ای��ن ط��رح‪ ،‬تخفیف های وی��ژه ای را برای‬ ‫متقاضیان در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬در این طرح برای فروشگاه هایی‬ ‫که تنه��ا عرضه کنن��ده محصوالت هس��تند‪ ،‬تخفیف‬ ‫‪۱۰‬درصدی و برای فروشگاه های که خود تولید کننده‬ ‫هستند نیز تخفیف ‪۳۰‬درصدی در روزهای پنجشنبه‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ای��زدی گف��ت‪ :‬همچنی��ن براس��اس موافق��ت‬ ‫فروش��ندگان اس��تان ب��ه هم��راه این ط��رح‪ ،‬هدایا و‬ ‫جوای��زی در نظر گرفته ش��د تا طب��ق فاکتور فروش‪،‬‬ ‫قرعه کش��ی به عمل اید و برندگان مش��خص ش��وند‪.‬‬ ‫همچنی��ن خوش��بختانه ب��ه علت کیفی��ت و کمیت‬ ‫مطل��وب صنایع دس��تی تولی��دی اس��تان‪ ،‬در ‪۲۰‬روز‬ ‫گذش��ته فروش ‪۲۲‬میلیارد ریالی در استان را به ثبت‬ ‫رسانده ایم که رکورد کم نظیری در بازار استان به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

روزنامه گسترش تجارت 619

روزنامه گسترش تجارت 619

شماره : 619
تاریخ : 1397/11/03
روزنامه گسترش تجارت 618

روزنامه گسترش تجارت 618

شماره : 618
تاریخ : 1397/11/02
روزنامه گسترش تجارت 617

روزنامه گسترش تجارت 617

شماره : 617
تاریخ : 1397/11/01
روزنامه گسترش تجارت 616

روزنامه گسترش تجارت 616

شماره : 616
تاریخ : 1397/10/30
روزنامه گسترش تجارت 614

روزنامه گسترش تجارت 614

شماره : 614
تاریخ : 1397/10/26
روزنامه گسترش تجارت 613

روزنامه گسترش تجارت 613

شماره : 613
تاریخ : 1397/10/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!