روزنامه گسترش تجارت شماره 616 - مگ لند

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

روزنامه گسترش تجارت شماره 616

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫بهبود روش های‬ ‫دریافت مالیات‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 616‬پیاپی ‪765‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫حـامی نمـایشگــاه‬ ‫شیشه هستیم‬ ‫احمد حاتمی یزدی‬ ‫صفحه‪ 4‬و ‪5‬‬ ‫حسین زجاجی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫کانال ویژه مالی اروپا هنوز راه اندازی نشده است‬ ‫از «‪ »SPV‬معجزه نخواهیم‬ ‫برنامه جامع اقدام مش��ترک موسوم به برجام‪ ۲۳ ،‬تیر‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬میان ایران و اعضای دائم ش��ورای امنیت سازمان‬ ‫مل��ل متحد به همراه المان امضا ش��د اما دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا در اردیبهشت سال جاری با نقض‬ ‫قطعنامه ‪ 2231‬شورای امنیت به طور یک جانبه کشورش‬ ‫را از این توافق خارج و اعالم کرد تحریم های رفع شده به‬ ‫مدد ان را‪ ،‬باز می گرداند‪ .‬دور نخست تحریم های امریکا‬ ‫شامل طال‪ ،‬فلزات گرانبها‪ ،‬صنایع هواپیمایی و خودرویی‬ ‫در ‪15‬م��رداد و دور دوم این تحریم ه��ا علیه ملت ایران‬ ‫ش��امل تحریم های نفتی‪ ،‬بانکی‪ ،‬بیمه و کش��تیرانی در‬ ‫‪14‬ابان اجرایی شد و در این میان اتحادیه اروپا‪ ،‬چین و‬ ‫روسیه با محکوم کردن خروج امریکا از برجام‪ ،‬همواره بر‬ ‫پایبن��دی خود به این توافق و یافتن راه هایی برای تداوم‬ ‫بهره من��دی ایران از منافع اقتص��ادی ان تاکید کرده اند‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا قانون انس��داد که ش��رکت های اروپایی را‬ ‫در صورت همکاری نک��ردن با ایران به بهانه تحریم های‬ ‫امری��کا تحریم می کن��د‪ ،‬احیا کرده اس��ت‪ .‬این اتحادیه‬ ‫همچنین در حال تکمیل س��ازکار وی��ژه مالی «‪»SPV‬‬ ‫اس��ت که تب��ادل مالی ای��ران با ش��رکت های اروپایی و‬ ‫جهان را بدون اسیب دیدن از تحریم های امریکا تسهیل‬ ‫شفاف سازی‬ ‫برای مالیات ستانی‬ ‫توزیع کاال های اساسی با نرخ‬ ‫دولتی‪ ،‬محسوس نیست‬ ‫با توجه به افزایش بی رویه نرخ گوشت و مرغ و دیگر اقالم اساسی‪ ،‬تصمیم بر واردات‬ ‫انها با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی گرفته شد اما در توزیع این اقالم‪ ،‬اصناف دیده نشدند و توزیع‬ ‫انها به چند فروشگاه زنجیره ای محدود شد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬توزیع این اقالم برای جامعه محسوس نیست و حتی چهره های صنفی نیز‬ ‫از این نحوه توزیع رضایت ندارند‪ .‬خرده فروش��ان می گویند اگر دولت توزیع بخش��ی از‬ ‫اقالم اساس��ی که با ارز دولتی وارد می شود را به واحد های سنتی واگذار کند‪ ،‬به دلیل‬ ‫پراکندگی این واحد ها در س��طح ش��هر یا شهرستان‪ ،‬افراد بیش��تری می توانند به این‬ ‫اقالم دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫کمبود راهنمایان گردشگری حرفه ای در ایران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دولت س��ال های گذش��ته در حالی که تالش کرده با بهره گی��ری از ظرفیت های باالی‬ ‫کش��ور‪ ،‬از روش مالیات س��تانی و کس��ب درامد از این محل‪ ،‬اقدام به جبران هزینه هایش‬ ‫کند که هنوز نتوانسته اهداف مدنظرش را در این زمینه محقق کند‪ .‬دلیل ان هم روشن‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��ور ما با پدیده ای با عنوان فرار مالیاتی روبه رو اس��ت که براس��اس امارها ‪۶۰‬درصد‬ ‫اقتصاد ایران را شامل می شود به این صورت که ‪ ٤٠‬درصد اقتصاد ایران مالیات می دهند‪،‬‬ ‫‪ ٤٠‬درصد از پرداخت مالیات معاف هس��تند و ‪ ٢٠‬درصد هم از زیر بار مالیات ش��انه خالی‬ ‫می کنند و مالیات نمی دهند‪.‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫می کن��د‪ .‬اتحادیه اروپا در حالی از راه اندازی کانال ویژه‬ ‫مال��ی خبر داده که پس از گذش��ت چن��د ماه هنوز این‬ ‫موضوع نهایی نشده و خبری از اجرای ان نیست‪ .‬هرچند‬ ‫به گفته مس��ئوالن ایران‪ ،‬اروپایی ه��ا باید خود به نتیجه‬ ‫برس��ند و از سوی ما دغدغه و مش��کلی وجود ندارد‪ .‬اما‬ ‫نکته مهم اینجاس��ت که به نظر می رسد مردم و بسیاری‬ ‫از مس��ئوالن دولتی و بخش خصوص��ی انتظار معجزه از‬ ‫ای��ن کانال ویژه دارند در حالی که خیلی هم نباید به ان‬ ‫دل بست چراکه مشکالت ناشی از تحریم را نمی تواند به‬ ‫طور کامل حل و همه چیز را عادی کند‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫خبر‬ ‫کانال ویژه مالی اروپا هنوز راه اندازی نشده است‬ ‫از «‪ »SPV‬معجزه نخواهیم‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی ‪765‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا با دالر گران باید تعرفه‬ ‫واردات را کم کرد؟‬ ‫علیرضا باستانی افزای��ش ن��رخ ارز‪ ،‬قیم��ت‬ ‫رئیس اداره تمام ش��ده واردات کاال را بیشتر‬ ‫حسابرسی داخلی می کند‪ .‬ایا در این ش��رایط باید‬ ‫صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران نرخ تعرفه واردات کاال کمتر شود‬ ‫تا بخشی از کاهش قدرت خرید‬ ‫مصرف کنندگان را جبران کند؟‬ ‫از جمل��ه اثاری که تغییرات نرخ ارز برای کش��ور‬ ‫به دنبال داش��ته‪ ،‬تاثیرپذیری حقوق ورودی (شامل‬ ‫حقوق پایه و س��ود بازرگانی) از نوس��ان های ارزی‬ ‫است‪ .‬ارزش ریالی تعرفه کاالهای وارداتی‪ ،‬بر مبنای‬ ‫ارزه��ای گوناگون از س��وی گم��رک ارزش گذاری‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��رای تعیین می��زان حق��وق و عوارض‬ ‫گمرکی‪ ،‬نرخ اعالم ش��ده از س��وی بان��ک مرکزی‬ ‫برای ارزهای مختلف مبنای محاس��به گمرک قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬در س��ال جاری با توج��ه به تغییرات نرخ‬ ‫تسعیر ارز ‪ ،‬این نرخ برای دالر از حدود ‪36500‬ریال‬ ‫به ‪42000‬ریال افزایش یافته که نش��انگر ‪15‬درصد‬ ‫افزای��ش در هزینه حقوق ورودی از مبادی رس��می‬ ‫است(صرف نظر از سایر هزینه های واردات همچون‬ ‫هزینه حمل و بیمه)‪.‬‬ ‫بررس��ی ترکیب واردات از مبادی رس��می نشان‬ ‫می دهد حدود ‪78‬درصد واردات کش��ور را کاالهای‬ ‫اولیه ‪ ،‬واس��طه ای و س��رمایه ای تش��کیل می دهد و‬ ‫حقوق ورودی این گروه از کاالها تحت تاثیر تس��عیر‬ ‫ارز قرار می گیرد‪.‬‬ ‫پرس��ش اساس��ی که در اینجا مطرح می شود ان‬ ‫اس��ت که این افزایش چه اثاری بر ذی نفعان شامل‬ ‫دول��ت‪ ،‬تولیدکنندگان و مصرف کنن��دگان خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در پاسخ باید اذعان کرد در صورت کاهش نداشتن‬ ‫واردات از مبادی رس��می‪ ،‬درامدهای مالیاتی دولت‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ ،‬اما تجربه های گذشته اقتصاد‬ ‫ایران نش��ان دهنده ان اس��ت که وقت��ی دیوارهای‬ ‫تعرفه ای ب��اال می رود‪ ،‬واردات از مبادی رس��می به‬ ‫دو طریق کاهش می یابد‪ .‬نخس��ت کاهش واردات با‬ ‫کم نمایی ارزش واردات به شکل صورت حساب سازی‬ ‫در واردات از مبادی رس��می که بر اساس ان برخی‬ ‫واردکنندگان برای ف��رار از پرداخت حقوق ورودی‪،‬‬ ‫ارزش واردات خ��ود را کمت��ر از ارزش واقعی اعالم‬ ‫می کنن��د‪ .‬دوم اینک��ه واردات بخش��ی از کاالهای‬ ‫قاچاق پذی��ر از مب��ادی رس��می به س��وی مب��ادی‬ ‫غیررسمی سرازیر خواهد شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بخش عمده ای از واردات که همچنان‬ ‫از مبادی رسمی کشور انجام می شود‪ ،‬سبب افزایش‬ ‫هزینه تولید خواهد شد و علت ان نیز افزایش هزینه‬ ‫ریالی ناشی از بیشتر ش��دن نرخ های تعرفه واردات ‬ ‫کاالهای اولیه و واسطه ای است‪.‬‬ ‫مناسب ترین شاخص برای رصد هزینه های تولید‪،‬‬ ‫ش��اخص قیمت تولیدکننده (‪Producer Price‬‬ ‫‪ )Index‬است‪.‬‬ ‫نکت��ه مهمی ک��ه درباره این ش��اخص باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ ،‬اثرات باوقفه ان بر ش��اخص قیمت‬ ‫مصرف کنن��ده (‪)Consumer Price Index‬‬ ‫و ب��ه عبارت دیگ��ر بر تورم اس��ت‪ .‬برخی مطالعات‬ ‫نش��ان می دهد هرگونه افزایش در ش��اخص قیمت‬ ‫تولیدکنن��ده ب��ا وقفه ای یک تا ‪۴‬ماهه بر ش��اخص‬ ‫بهای مصرف کننده منتقل می شود‪.‬‬ ‫بنابراین ق��درت خرید مصرف کنن��دگان عالوه بر‬ ‫کاهش��ی ک��ه به دنبال تضعیف ارزش پ��ول ملی در‬ ‫خری��د کااله��ای داخلی و وارداتی با ان داش��ته‪ ،‬با‬ ‫نرخ ه��ای تعرفه ای ثابت مان��ده پس از تضعیف نرخ‬ ‫برابری ریال در برابر ارزهای خارجی‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی الزم اس��ت دول��ت با کاهش‬ ‫نرخ ه��ای تعرف ه تم��ام کااله��ای واردات��ی به ویژه‬ ‫کاالهای واس��طه ای‪ ،‬اولیه و س��رمایه ای متناس��ب‬ ‫با تس��عیر نرخ ارز‪ ،‬کاهش رف��اه مصرف کننده را به‬ ‫حداقل برساند‪.‬‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬برنامه جامع اقدام مش��ترک موس��وم به‬ ‫برج��ام‪ ۲۳ ،‬تی��ر ‪ ۱۳۹۴‬میان ایران و اعضای دائم ش��ورای‬ ‫امنیت سازمان ملل متحد به همراه المان امضا شد اما دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در اردیبهش��ت سال جاری با‬ ‫نق��ض قطعنام��ه ‪ 2231‬ش��ورای امنیت به ط��ور یک جانبه‬ ‫کش��ورش را از این توافق خارج و اعالم کرد تحریم های رفع‬ ‫شده به مدد ان را‪ ،‬باز می گرداند‪.‬‬ ‫دور نخس��ت تحریم های امریکا شامل طال‪ ،‬فلزات گرانبها‪،‬‬ ‫صنای��ع هواپیمایی و خودروی��ی در ‪15‬مرداد و دور دوم این‬ ‫تحریم ها علیه ملت ایران شامل تحریم های نفتی‪ ،‬بانکی‪ ،‬بیمه‬ ‫و کش��تیرانی در ‪14‬ابان اجرایی شد و در این میان اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬چین و روسیه با محکوم کردن خروج امریکا از برجام‪،‬‬ ‫همواره بر پایبندی خود به این توافق و یافتن راه هایی برای‬ ‫تداوم بهره مندی ایران از منافع اقتصادی ان تاکید کرده اند‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا قانون انس��داد که ش��رکت های اروپایی را در‬ ‫صورت همکاری نکردن ب��ا ایران به بهانه تحریم های امریکا‬ ‫تحریم می کند‪ ،‬احیا کرده اس��ت‪ .‬این اتحادیه همچنین در‬ ‫حال تکمیل س��ازکار ویژه مالی ««‪ »»SPV‬است که تبادل‬ ‫مالی ایران با ش��رکت های اروپایی و جهان را بدون اس��یب‬ ‫دی��دن از تحریم های امریکا تس��هیل می کند‪ .‬اتحادیه اروپا‬ ‫در حال��ی از راه اندازی کانال ویژه مالی خبر داده که پس از‬ ‫گذش��ت چند ماه هنوز این موضوع نهایی نشده و خبری از‬ ‫اجرای ان نیست‪ .‬هرچند به گفته مسئوالن ایران‪ ،‬اروپایی ها‬ ‫باید خود به نتیجه برس��ند و از س��وی ما دغدغه و مشکلی‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬اما نکته مهم اینجاس��ت که به نظر می رس��د‬ ‫مردم و بسیاری از مسئوالن دولتی و بخش خصوصی انتظار‬ ‫معج��زه از این کانال ویژه دارند در حالی که خیلی هم نباید‬ ‫به ان دل بست چراکه مشکالت ناشی از تحریم را نمی تواند‬ ‫ب��ه طور کامل حل و همه چیز را عادی کند‪ .‬هرچند به طور‬ ‫قط��ع این اقدام می تواند نخس��تین گام مثبت درباره روابط‬ ‫ایران با کشورها به ویژه اروپا باشد‪ ،‬اما به هر حال نباید انتظار‬ ‫رفع تمام مشکالت بانکی را از ان داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کانال ویژه مالی اروپا در اس�تانه راه اندازی‬ ‫است!‬ ‫یک س��خنگوی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعالم کرد که‬ ‫کان��ال ویژه مالی اروپا موس��وم به «اس پی وی» در اس��تانه‬ ‫راه ان��دازی اس��ت‪ .‬وی که خواس��ته نامش درج نش��ود‪ ،‬در‬ ‫تو گ��و با ایرنا در لن��دن افزود‪ :‬اتحادیه اروپ��ا به اجرای‬ ‫گف ‬ ‫برج��ام برای احت��رام ب��ه قراردادهای بین الملل��ی و امنیت‬ ‫مش��ترک بین المللی پایبند اس��ت‪ .‬از ایران هم انتظار دارد‬ ‫ت��ا نقش س��ازنده ای را در این زمینه ایفا کن��د و به اجرای‬ ‫تم��ام تعهدات هس��ته ای خود ادامه ده��د‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫برجام براس��اس اهدافی که برای ان تعریف شده کار می کند‬ ‫و ایران را از دس��تیابی به س�لاح هس��ته ای بازداشته است‪.‬‬ ‫اژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتم��ی ‪13‬ب��ار در گزارش های‬ ‫متوالی براساس یک نظام راس��تی ازمایی دقیق تایید کرده‬ ‫که ایران به تعهدات هس��ته ای خود پایبند است‪ .‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران همواره تاکید کرده برنامه هسته ای که دارد‬ ‫صلح جویان��ه ب��وده و گزارش های اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫اتم��ی نیز هیچ انحرافی را در ان نش��ان نمی دهد‪ .‬در نتیجه‬ ‫هی��چ جایگزین صلح امیز دیگری ب��رای برجام وجود ندارد‪.‬‬ ‫این مق��ام اروپایی ادامه داد اتحادیه اروپا برای حفظ برجام‪،‬‬ ‫راهکارهای محکمی را در نظر گرفته است‪ .‬او توضیح داد‪ :‬ما‬ ‫قوانین مسدودس��ازی و تسهیالت مالی بانک سرمایه گذاری‬ ‫اروپا را بروزرس��انی کردیم‪ .‬همچنین اعضای اروپایی برجام‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬المان و انگلیس به حفظ و نگهداری مراودات مالی‬ ‫موثر با ای��ران‪ ،‬به ویژه برای ایجاد کانال مالی ویژه موس��وم‬ ‫به اس پی وی متعهد هستند‪ .‬وی همچنین خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اس پی وی اینک در اخرین مراح��ل راه اندازی قرار دارد‪ .‬در‬ ‫همین حال این سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به فشردگی‬ ‫برنامه کاری «فدریکا موگرینی» مس��ئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپا از بعید بودن حضور او در نشس��ت ضدایرانی‬ ‫در لهس��تان خبر داد‪ .‬ای��ن مقام اتحادیه اروپ��ا افزود‪ :‬ما از‬ ‫برگزاری همایش درباره خاورمیانه موسوم به «صلح و امنیت‬ ‫در خاورمیان��ه» اطالع داریم اما ب��ا توجه به اینکه موگرینی‬ ‫در این ایام مس��افرت اس��ت‪ ،‬بعید به نظر می رس��د در این‬ ‫همایش ش��رکت کند‪ .‬همایش به اصط�لاح «صلح و امنیت‬ ‫در خاورمیان��ه» با تمرکز بر فعالیت های منطقه ای ایران قرار‬ ‫است در روزهای ‪ 13‬و ‪ 14‬فوریه (‪ 24‬و ‪ 25‬بهمن) در ورشو‬ ‫پایتخت لهستان برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرک�ز ب�ر رواب�ط ب�ا کش�ورهای ح�وزه‬ ‫سی ای اس‬ ‫در همی��ن ح��ال مدیرکل دفت��ر اروپا و امریکا س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت با بی��ان اینکه اروپ��ا برای راه ان��دازی کانال‬ ‫ویژه مالی اروپا مش��کالت داخلی داش��تند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید‬ ‫تصمیم گیری های��ی درب��اره انتخ��اب ترکی��ب هیات مدیره‬ ‫و مدیرعام��ل می کردن��د چراک��ه «‪ »SPV‬در قال��ب یک‬ ‫ش��رکت عمل خواهد کرد‪ .‬در نتیجه هنوز به نتیجه واحدی‬ ‫نرس��یده اند و ای��ن کان��ال راه اندازی نش��ده اس��ت‪ .‬بهروز‬ ‫حس��ن الفت در گفت وگو با «گسترش تجارت» تصریح کرد‪:‬‬ ‫در نهایت فرانسه و المان پذیرفتند مسئولیت کار را برعهده‬ ‫بگیرند که هم از لحاظ محل ثبت و هم مس��ئولیت شرکت‬ ‫شفاف سازی ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که هرکسی که در‬ ‫این حوزه درگیر می ش��ود‪ ،‬در فهرس��ت تحریم امریکا قرار‬ ‫می گیرند و به احتمال زیاد هم این موضوع ها حل ش��ده که‬ ‫خب��ر از راه اندازی این کانال تا چند روز اینده می دهند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه اروپا به دلیل تحریم ها‪ ،‬در اطالع رس��انی کمی‬ ‫احتیاط می کند و ما هم خبر خاص و اطالعات زیادی در این‬ ‫زمینه نداریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نکته مهم در این میان این اس��ت‬ ‫که س��ازکار یادش��ده انچه در افکار عمومی روی ان حساب‬ ‫کرده یا می کنند‪ ،‬نیس��ت و در واقع ناکارامدتر از ان اس��ت‬ ‫که عموم فکر می کند‪ .‬این س��ازکار حس��اب تسویه ای است‬ ‫که حس��اب ها و میزان بدهکار و بس��تانکار بودن طرف ها را‬ ‫مشخص می کند‪ .‬مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه‬ ‫تجارت گف��ت‪ :‬نباید انتظار کارایی بانکی و حل مش��کالت‬ ‫بانکی را داشت اما به هر حال در این اوضاع و احوال سیاسی‬ ‫می تواند مقدمه خوبی باش��د‪ .‬در واقع اگر قول شان را هم با‬ ‫تاخی��ر انجام دهند‪ ،‬باز یک گام به جلو به ش��مار می رود هر‬ ‫چند بسیار بسیار کم است‪ .‬حسن الفت تاکید کرد‪ :‬اگر بتوان‬ ‫از طریق همین سازکار دست کم بحث فروش نفت به اروپا را‬ ‫مدیریت کرد‪ ،‬خوب است و امتیازی برای ما حساب می شود‪.‬‬ ‫اما در حدی که بخواهد مشکالت مالی ما با اروپا را حل کند‪،‬‬ ‫نیس��ت و در اصل باید گفت معجزه نمی کند‪ .‬او با اش��اره به‬ ‫نگاه اروپا به همکاری با ایران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬واقعیت این اس��ت‬ ‫ک��ه اروپایی ها در ای��ن بازی بین امریکا و ایران‪ ،‬به س��مت‬ ‫امریکا متمایل هستند که منطقی و طبیعی هم است چراکه‬ ‫حجم گردش مالی و کاری انها زیاد اس��ت و حتی مدیریت‬ ‫بسیاری از ش��رکت های بزرگ انها دست امریکایی ها است‪.‬‬ ‫در نتیجه اینکه تصور کنیم اروپایی ها امریکا را رها می کنند‬ ‫و به س��مت ما می ایند‪ ،‬اش��تباه اس��ت و البته کسی هم در‬ ‫ابتدا چنین نگاهی نداشته است؛ اما خود اروپایی ها دست کم‬ ‫در همین موضوع اخیر معتقد هس��تند که امریکا یک جانبه‬ ‫عمل می کند و ما در چارچوب سازمان ملل متحد و اتحادیه‬ ‫اروپا کار می کنیم و روابط سیاس��ی و اقتصادی خود با ایران‬ ‫را ادام��ه می دهی��م و از ان دفاع می کنی��م‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫اروپا و امریکا س��ازمان توس��عه تجارت تاکید کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در ‪9‬ماه گذش��ته صادرات به اروپا ح��دود ‪18‬درصد کاهش‬ ‫داشتیم اما در حوزه کشور های مشترک المنافع یا سی ای اس‬ ‫(ارمنس��تان‪ ،‬ب�لاروس‪ ،‬قزاقس��تان ‪ ،‬قرقیزس��تان ‪ ،‬روس��یه‪ ،‬‬ ‫تاجیکستان ‪ ،‬ترکمنستان ‪ ،‬ارمنس��تان ‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬‬ ‫گرجستان و ازبکستان) تا حدودی جبران کردیم و توانستیم‬ ‫ص��ادرات به این کش��ورها را به طورتقریبی ب��ه اندازه همان‬ ‫کاه��ش صادرات ب��ه اروپا‪ ،‬افزایش دهی��م؛ بنابراین این امر‬ ‫نش��ان می دهد باید به س��مت کش��ورهای حاش��یه ایران و‬ ‫همس��ایه بیش��تر س��رمایه گذاری و توجه کنی��م چراکه در‬ ‫شرایط خاصی که کشور دچار ان می شود این کشورها بهتر‬ ‫به کمک ما می ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری یک همایش مهم و تاثیرگذار‬ ‫حس��ن الفت همچنین از برگ��زاری همایش «فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری مخاطره پذی��ر یا جس��ورانه در ایران» خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در حال حاضر یکی از موضوع های بس��یار مهم‬ ‫در کش��ور‪ ،‬سرمایه گذاری اس��ت که در همین زمینه تالش‬ ‫کردیم این همایش را در ‪ 5‬و ‪ 6‬بهمن امس��ال برگزار کنیم‬ ‫که افراد بنامی از جهان نیز در ان حضور دارند که عموما از‬ ‫مخالفان امریکا هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این همایش فرصت‬ ‫بسیار خوبی برای ش��رکت ها و نهادهایی که به دنبال جذب‬ ‫س��رمایه های کوچک و بزرگ هس��تند‪ ،‬به شمار می رود که‬ ‫به طور عم��ده برای دانش بنیان ها و اس��تارت اپ ها بس��یار‬ ‫مفی��د خواهد بود‪ .‬این همایش ارتباط بس��یار خوبی بین ما‬ ‫و ش��رکت کننده ها در شرایط تحریم ایجاد می کند‪ .‬جزئیات‬ ‫بیش��تر در نشست خبری چند روز اینده در سازمان توسعه‬ ‫تجارت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫دومین همایش ملی هم افزایی ظرفیت های علمی و مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد برگزار شد‬ ‫در حال��ی که اتاق بازرگانی ته��ران به نمایندگی از بخش‬ ‫خصوصی با برگزاری هر س��اله همایش مبارزه با فس��اد‪ ،‬در‬ ‫روز جهانی مبارزه با فساد و ارائه مدل «بنگاه سالم» در حال‬ ‫ایفای نقش خود در این حوزه است‪ ،‬تشکل های مردمی نیز‬ ‫ب��ا همکاری و همراهی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬دومین همایش‬ ‫س��االنه خود برای هم افزایی ظرفیت های مردمی در مبارزه‬ ‫با فس��اد را برگ��زار کردند تا به تحقق انچ��ه نقش مردم در‬ ‫این حرکت خوانده می ش��ود‪ ،‬عینیت ببخش��ند‪ .‬در همایش‬ ‫ملی هم افزای��ی ظرفیت های علمی و مردمی پیش��گیری و‬ ‫مبارزه با فس��اد‪ ،‬بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری‪ ،‬محمود صادقی‬ ‫نماین��ده مردم ته��ران در مجلس و پیروز حناچی ش��هردار‬ ‫ته��ران س��خنرانی کردند و میزگردی با حض��ور نمایندگان‬ ‫سمن ها برپا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گره های بزرگ به دست ملت باز می شود‬ ‫در اغاز این ایین حس��ن عابدی جعفری با اشاره به تالش‬ ‫س��من ها برای شناخته شدن روز شهادت امیرکبیر به عنوان‬ ‫روز ملی مبارزه با فس��اد تاکید کرد که گر ه مس��ئله فس��اد‬ ‫با ع��زم همگانی و نقش افرینی هم��ه بازیگران چون دولت‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و تش��کل های مردم��ی باز می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬او گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی به طور خودجوش از ‪۴‬سال پیش وارد میدان شده‬ ‫و عالوه بر گرامیداش��ت روز جهانی مبارزه با فس��اد‪ ،‬با ارائه‬ ‫مدل «بنگاه س��الم» که در تطابق با استانداردهای جهانی و‬ ‫کنوانسیون های بین المللی و مولفه های بومی و میهنی است‪،‬‬ ‫به طور جدی به عرصه صیانت از سالمت و پاکدستی بنگاه ها‬ ‫و نهاده��ای بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی وارد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از انجا که در نظام جمهوری اسالمی ایران گره های‬ ‫بزرگ جز به سرانگش��ت پرقدرت ملت باز نمی شود‪ ،‬از سال‬ ‫گذش��ته‪ ۱۰ ،‬انجم��ن مردم نهاد هم پیمان ش��ده اند تا فعل‬ ‫مبارزه با فساد با محوریت بخش مردمی را از نو صرف کنند‬ ‫و نور امیدی به محفل مبارزان به فساد بتابانند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتمام راه نیمه تمام‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬بهمن عش��قی‪ ،‬دبیرکل اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران پشت تریبون قرار گرفت‬ ‫تا به نمایندگی از بخش خصوصی‪ ،‬درباره شخصیت و جایگاه‬ ‫امیرکبی��ر در تاریخ مبارزه با فس��اد در کش��ور و تالش های‬ ‫بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران برای ایفای نقش خود‬ ‫در این مس��یر سخن بگوید‪ .‬او با نگاهی تاریخی به زندگی و‬ ‫فعالیت میرزا محمدتقی خان فراهانی‪ ،‬از اقدام های مبتکرانه‬ ‫و منحصربه فرد او گفت که سال ها و دهه ها بعد در سایر نقاط‬ ‫جهان برای مبارزه با فساد به کار گرفته شد‪ ،‬مانند مصونیت‬ ‫راه نیمه تمام« امیر» را تمام کنیم‬ ‫افشاکننده فساد که امروزه به قانون «سوت» معروف است و‬ ‫در اغلب کشورهای جهان اجرا می شود‪.‬‬ ‫عشقی خطاب به حاضران گفت‪ :‬به افتخار و احترام میرزا‬ ‫تقی خان و در س��الگرد ش��هادت این مرد تکرارنشدنی لطفا‬ ‫‪۳۰‬ثانیه سکوت کنید‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق بازرگانی ته��ران اظهارکرد‪ :‬تنظیم و تعدیل‬ ‫درامد و هزینه‪ ،‬نخس��تین تالش میرزا تقی خان برای حذف‬ ‫نقاط پرفس��اد مالی و تنظیم مدل درامدی کش��ور است‪ .‬با‬ ‫صدارت او‪ ،‬نخستین نظام مالیات ستانی مدرن در کشور بروز‬ ‫ک��رده‪ ،‬والیان از دریافت مالیات با عنوان خراج منع ش��ده‪،‬‬ ‫مستوفیان مجرب و پاکدست به نمایندگی از دولت موضوع‬ ‫دریافت مالی��ات را مدیریت کردند‪ .‬نخس��تین تراز درامد‪-‬‬ ‫هزینه دولت فقط ‪۳‬ماه پس از انتصاب امیر و ازس��وی میرزا‬ ‫یوسف خان مستوفی الممالک محاسبه شد که در زمان خود‬ ‫امری مثال زدنی بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نگاه امیرکبیر به توازن واردات و صادرات و نیز‬ ‫ذخیره طالی کشور که مبنای تجارت خارجی ان عصر بود‪،‬‬ ‫امری غیرتکراری در تاریخ ایران است‪ .‬او که اکنون با تعارض‬ ‫بندهای استعماری‪-‬اقتصادی عهدنامه ترکمنچای در تجارت‬ ‫ناعادالنه با روس��یه روبه رو شده است با تدبیری مثال زدنی و‬ ‫با کمک صنعتگران ایرانی و ب��ا اعتماد به فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫صنای��ع حیاتی کش��ور مانند نس��اجی‪ ،‬ریخته گ��ری‪ ،‬تولید‬ ‫ش��کر‪ ،‬بلورسازی‪ ،‬ساخت اس��لحه و مهمات‪ ،‬کالسکه سازی‪،‬‬ ‫سماورس��ازی و سایر نیازهای کش��ور را پایه ریزی و با وجود‬ ‫الزامات انحصاری معاهده ترکمنچای‪ ،‬توازن واردات با دارایی‬ ‫ط�لای کش��ور را برقرار کرد‪ .‬امیرکبیر به م��ا اموخت یگانه‬ ‫راه بازس��ازی ایران اعتماد به عم��وم ملت و یگانه راه مبارزه‬ ‫با فس��اد‪ ،‬جلب و جذب اعتماد متقابل ایش��ان است‪ .‬اصول‬ ‫پنج گان��ه امیرکبیر ک��ه اینجانب برای ارائ��ه انها مصادیق و‬ ‫اسناد متقن در اختیار دارم عبارت است از؛‬ ‫‪-۱‬تعریف واحد و یکسان از فساد به نحوی که این تعریف‬ ‫فقط مش��مول قشر ضعیف جامعه نمی شد‪ ،‬بلکه عالی ترین‬ ‫مقامات کشور از جمله خود وی را نیز در بر می گرفت‪.‬‬ ‫‪-۲‬عالوه بر تعریف واحد از فس��اد‪ ،‬برخورد با مفس��د هم‬ ‫یکس��ان و همانند اس��ت‪ .‬ج��دا از اینکه عامل فس��اد میرزا‬ ‫احمدخان فرزند امیر باشد یا یک رعیت بی پناه‪ ،‬چه برخورد‬ ‫با نخبگان و وابستگان به دربار جدی تر و شدیدتر از رعایای‬ ‫بی پناهی اس��ت که به طور معمول در جوامع گوناگون نقطه‬ ‫تمرکز مبارزه با فساد واقع می شوند‪.‬‬ ‫‪-۳‬افش��اءکننده فساد در هر س��طحی از جامعه‪ ،‬مصون از‬ ‫مجازات اس��ت‪ .‬توجه ش��ود که امروز اصل «سوت زدن» به‬ ‫یک روش جهانی مبارزه با فس��اد تبدیل شده‪ ،‬حال انکه در‬ ‫‪۲۰۰‬س��ال پیش طرح ان بسیار مترقی و فاقد مشابه جهانی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪-۴‬ح��ذف مقررات زائد و تنظیم قوانین به نحوی که اصوال‬ ‫اقت��دار حاک��م را محدود می کرده اس��ت و نه حق زندگی و‬ ‫کس��ب وکار محک��وم را‪ .‬ب��رای این م��دل رفت��اری انچنان‬ ‫مصادیقی وجود دارد که اجرای وسواس گونه ان ازسوی امیر‬ ‫امروز به افسانه می ماند‪.‬‬ ‫‪-۵‬جل��ب حمایت ملی و عموم��ی‪ ،‬الزم می دانم یاداوری‬ ‫کن��م صداقت امیرکبی��ر به حدی بود که ‪۴‬م��اه پس از اغاز‬ ‫صدارت��ش‪ ،‬وقتی دربار و عوامل فاس��د مرتبط باعث فتنه و‬ ‫ش��ورش فوج نظامی س��االریه و محاصره منزل امیر شدند‪،‬‬ ‫بازاریان تهران با بس��تن دکان ها و مغازه ها به س��وی منزل‬ ‫امیر حرکت و شورش را سرکوب کردند‪.‬‬ ‫عش��قی تاکید کرد‪ :‬ام��روز ایران با اقتدا ب��ه امیر‪ ،‬یکصدا‬ ‫مبارزه با فس��اد را فریاد می زند و بخش خصوصی کش��ور به‬ ‫همین نحو در همراهی با خواس��ت ملی ایرانیان‪ ،‬بقا و دوام‬ ‫خود را در گرو حذف فساد می داند‪.‬‬ ‫بخش��ش ها به طور جدی دس��ت به کار ش��د‪ .‬معاون حقوقی‬ ‫رئیس جمهوری از دیگر کارهای مه��م امیرکبیر را معطوف‬ ‫ب��ه اقدام های قضایی و حقوقی دانس��ت و افزود‪ :‬او دیوان ها‬ ‫و محاکم ش��رع را ساماندهی کرد و برای نظارت بر کارشان‪،‬‬ ‫دیوان عدالت‪ ،‬به مفهوم امروزی‪ ،‬را با مقررات جدید بنا کرد‪.‬‬ ‫او قاع��ده فراگی��ر و الزم االجرا بودن حک��م نهایی قضایی را‬ ‫به طور جدی اجرا کرد تا قانون نافذ باشد‪.‬‬ ‫لعیا جنیدی به اقدام های دولت در مس��یر شفاف سازی و‬ ‫مبارزه با فس��اد اشاره کرد و از اخرین مراحل تدوین الیحه‬ ‫جامع شفافیت خبر داد و گفت‪ :‬این الیحه که ابتدا قرار بود‬ ‫الیحه ش��فافیت اقتصادی باش��د‪ ،‬در دولت تبدیل به الیحه‬ ‫جامع ش��فافیت ش��د و خارج از نوبت رسیدگی شد‪ .‬در این‬ ‫الیح��ه حاکمیت از ‪۳‬منظر تقنینی‪ ،‬اجرایی و قضایی مدنظر‬ ‫گرفته شده تا شفافیت در هر ‪3‬وجه به حداکثر ممکن برسد‪.‬‬ ‫حتی در مواردی مانند داوری ها که اصل بر محرمانگی است‪،‬‬ ‫این الیحه تاکید کرده است جایی که مسئله حقوق و اموال‬ ‫عمومی مطرح باشد‪ ،‬الزم است شفاف سازی انجام شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه این ایی��ن‪ ،‬معاون حقوق��ی رئیس جمهوری در‬ ‫س��خنانی با اب��راز خوش��حالی از اینکه بخ��ش خصوصی و‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد به طور خودجوش در مسئله مبارزه‬ ‫ب��ا فس��اد‪ ،‬به فعالیت و ایف��ای نقش می پردازن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫‪150‬س��ال گذش��ته ایران‪ ،‬یکی از مواردی که موجب تاخیر‬ ‫در توس��عه ش��ده‪ ،‬فراهم نبودن بس��تر برای ورود و فعالیت‬ ‫مردم بوده است‪ .‬هرگاه این بستر فراهم شده‪ ،‬توسعه شتاب‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫لعی��ا جنیدی با بیان اینکه امیرکبی��ر یکی از بنیانگذاران‬ ‫ای��ران مدرن اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬یک��ی از مهم تری��ن اقدام های‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬سامان بخش��ی به خزانه و سازماندهی پرداخت ها‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او تالش کرد مجموع بدهی ه��ا‪ ،‬هزینه ها و مصارف را که‬ ‫با ورودی و عایدی دولت اصال هم خوانی نداش��ت‪ ،‬به سامان‬ ‫کند‪ .‬او به عنوان یک تصمیم عمومی حتی پرداختی به ش��اه‬ ‫را محدود کرد‪ ،‬چه برس��د به سایر ش��اهزاده ها و درباریان و‬ ‫لشکریان و کارکنان‪ .‬این کار او دشمنی هایی علی ه برانگیخت‬ ‫اما مردم قدردانش بودند چون شفافیت را حاکم کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به وجود حج��م زیادی از ب��روات دولتی در‬ ‫دس��ت طلبکاران که امیدی به نقد ش��دنش نبود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ان دوره برات ه��ای خزان��ه ان قدر بی اعتبار ش��ده بود که با‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪۲۰‬درصد ارزش واقعی در بازار معامله می ش��د‪ .‬امیر‬ ‫برای سامان دادن به این وضعیت‪ ،‬تنظیم ورودی و خروجی‬ ‫خزان��ه‪ ،‬پرداخت بدهی ه��ای واقعی و جلوگی��ری از بذل و‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران‪ ،‬نیز در این نشست از بعد‬ ‫دیگری به مسئله مبارزه با فساد و اقدام های امیرکبیر توجه‬ ‫نش��ان داد و گفت‪ :‬اگر به تاریخ رجوع کنیم می بینیم کسی‬ ‫ک��ه زیرپای امیرکبیر را خالی ک��رد‪ ،‬میرزااقاخان نوری بود‬ ‫ف��ردی چرب زبان که با اغراق پش��ت س��ر دیگران س��خن‬ ‫می گفت‪.‬‬ ‫او با تکیه بر همین چرب زبانی و مبالغه گویی توانس��ت در‬ ‫درب��ار پیش��رفت کند و تا م��دارج باال خود را برس��اند و در‬ ‫نهایت موجبات برکناری و قتل امیرکبیر را فراهم کند‪ .‬پس‬ ‫اگر می خواهیم امیرکبیرها را حفظ کنیم باید حواس مان به‬ ‫میرزااقاخان های نوری باش��د که ب��ا غیبت و تهمت در فکر‬ ‫پیشرفت و ترقی هستند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران با اش��اره به انچه به عنوان قانون «سوت»‬ ‫این روزها در کش��ورها و ممالک توسعه یافته اجرا می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فردی که افش��ای فس��اد می کند براساس این‬ ‫قان��ون از ابتدا تا انتها از مصونیت قضایی برخوردار اس��ت و‬ ‫در نهایت نیز از انچه کشف می شود‪ ،‬درصدی به افشاکننده‬ ‫تعلق می گیرد‪ .‬این قانونی است که بازدهی خود را نشان داده‬ ‫است‪ .‬حناچی با تاکید براینکه یک راهکار دیگر برای کاهش‬ ‫دادن و کنترل کردن فس��اد‪ ،‬اس��تفاده از متخصصان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که انتخاب ها بدون البی های پش��ت پرده باشد‪،‬‬ ‫می توان امیدوار بود که متخصصان سالم و در واقع بهترین ها‬ ‫منصوب شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سامان بخشی به خزانه‬ ‫‹ ‹ب�رای حف�ظ امیرکبیره�ا‪ ،‬حواس م�ان ب�ه‬ ‫میرزااقاخان نوری ها باشد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫زهره محسنی شاد دولت س�ال های گذش�ته در حالی که تالش کرده ب�ا بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬باالی کشور‪ ،‬از روش مالیات ستانی و کسب درامد از این محل‪ ،‬اقدام به جبران‬ ‫هزینه هایش کند که هنوز نتوانس�ته اهداف مدنظ�رش را در این زمینه محقق‬ ‫کند‪ .‬دلیل ان هم روشن است‪ .‬کشور ما با پدیده ای با عنوان فرار مالیاتی روبه رو‬ ‫اس�ت که براس�اس امارها ‪۶۰‬درصد اقتصاد ایران را ش�امل می ش�ود‪ .‬به این صورت که ‪ ٤٠‬درصد‬ ‫اقتصاد ایران مالیات می دهند‪ ٤٠ ،‬درصد از پرداخت مالیات معاف هستند و ‪ ٢٠‬درصد هم از زیر بار‬ ‫مالیات ش�انه خالی می کنند و مالیات نمی دهند‪ .‬ش�رایط به گونه ای ش�ده که بسیاری از مشاغل و‬ ‫بخش ه�ا ب�ا وجود ارزش افزوده باالی�ی که دارند اما از پرداخت مالیات ش�انه خال�ی می کنند و با‬ ‫بکارگیری روش های گوناگون از این امر سر باز می زنند‪ .‬این موضوع به یکی از دغدغه های دولت و‬ ‫ مسئوالن تبدیل شده که چگونه و با چه روشی می توان جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت‪.‬‬ ‫بهبود روش های‬ ‫دریافت مالیات‬ ‫کارشناسان بر بستن راه های فرار مالیاتی تاکید کردند‬ ‫شفاف سازی برای مالیات ستانی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در ای ‬ ‫ن‬ ‫باره یکی از کارامدترین راهکار های‬ ‫مبارزه با فرار مالیاتی را الکترونیکی‬ ‫کردن فرایند ها عن��وان کرد‪ .‬فرهاد‬ ‫دژپس��ند ک��ه در جری��ان بازدید از‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع‬ ‫مالیاتی سخن می گفت در این بازدید با اشاره به سرعت‬ ‫تحوالت در حوزه فناوری اطالعات تصریح کرد‪ :‬تحوالت‬ ‫در بخش فن��اوری اطالعات خطی نیس��ت‪ ،‬بلکه نمایی‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ریع ترین و کارامدترین راهکار برای‬ ‫مبارزه با فس��اد‪ ،‬به ویژه فرار مالیاتی و شفاف س��ازی در‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬الکترونیک��ی ک��ردن جام��ع فرایند ه��ای‬ ‫مالیات س��تانی اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬اگر نتوانیم با س��رعت‬ ‫فناوری همراه شویم همواره عقب خواهیم ماند‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی پیاده س��ازی طرح جامع‬ ‫مالیاتی را به عنوان بس��تری برای س��رعت‪ ،‬ش��فافیت و‬ ‫س�لامت دریاف��ت مالیات برش��مرد و گف��ت‪ :‬این طرح‬ ‫به عن��وان یک ض��رورت اجتناب ناپذیر در کاهش فس��اد‬ ‫اداری و افزای��ش درام��د پ��اک‪ ،‬می توان��د نقش موثری‬ ‫در تس��ریع کاهش وابس��تگی به درامدهای نفتی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬دژپسند ضمن تاکید بر رفع کاستی ها و ایرادهای‬ ‫احتمالی این سامانه‪ ،‬خواستار دریافت و بکارگیری نظرها‬ ‫و پیش��نهادهای اصالحی صاحب نظ��ران مالی و فناوری‬ ‫اطالعات شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم طراحی سامانه مالیاتی کارا‬ ‫مهدی پازوکی‪ ،‬کارش��ناس مسائل‬ ‫اقتصادی و اس��تاد دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی در این باره در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش تجارت» با بی��ان اینکه‬ ‫ایران یکی از باالترین امارهای فرار‬ ‫مالیاتی را در جه��ان دارد ‪ ،‬درحالی‬ ‫که درامد مالیاتی می توان��د به عنوان یکی از پایدارترین‬ ‫منابع درامدی دولت به شمار اید و عدالت اجتماعی را در‬ ‫کش��ور فراهم اورد‪ ،‬افزود‪ :‬برای اینکه بتوانیم جلوی فرار‬ ‫مالیاتی را در کش��ور بگیریم نیاز به طراحی یک سامانه‬ ‫مالیات��ی کارا داری��م ک��ه مبتن��ی ب��ر اس��تفاده از‬ ‫فناوری اطالعات باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نمی ت��وان با روش س��نتی‪ ،‬مالیات‬ ‫دریافت کرد و جلوی فرار مالیاتی را گرفت‪ ،‬یاداورش��د‪:‬‬ ‫اشکال کار ما این است که با مدیریت سنتی می خواهیم‬ ‫یک جامعه صنعتی را اداره کنیم و این امر شدنی نیست‬ ‫و م��ا را دچ��ار تضاد می کن��د‪ .‬به گفته پازوکی‪ ،‬ش��رایط‬ ‫ایج��اب می کن��د که م��ا هم ب��ا اس��تفاده از تجربه های‬ ‫سایر کشورها با س��رعت فناوری همراه شویم تا از قافله‬ ‫عق��ب نمانیم‪ .‬اعتق��اد دارم اگر وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی و س��ایر نهادهای ذی ربط به طراحی یک سامانه‬ ‫مالیات��ی کارا بپردازن��د و به ش��کل نظام مند با مس��ئله‬ ‫مالیات ستانی برخورد کنند‪ ،‬در این زمینه موفق خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در این زمینه نقش وزارت اموراقتصادی‬ ‫و دارایی را بس��یار مهم دانس��ت و گف��ت‪ :‬این وزارتخانه‬ ‫می تواند با اس��تفاده از توان کارشناس��ی و ایجاد تحول‬ ‫در س��ازمان امور مالیات��ی‪ ،‬با طراحی یک س��امانه کارا‬ ‫در مالیات س��تانی گامی در راس��تای افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی بردارد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید براینکه در ش��رایط فعل��ی اقتصاد ایران با‬ ‫افزایش نرخ مالیات به شدت مخالف هستم ‪،‬چون معتقدم‬ ‫این امر رکود را در اقتصاد ایران تش��دید می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما باید از تجربه های سایر کشورها بهره ببریم و براساس‬ ‫روش های علمی و فناوری و اطالعات گامی در راس��تای‬ ‫افزایش درامدهای مالیاتی برداریم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ما در کش��ور با پدیده ای باعنوان اقتصاد‬ ‫زیرزمینی روبه رو هستیم که بخش زیادی از فرارمالیاتی‬ ‫کشور را تش��کیل می دهند‪ .‬دولت و سیاست گذاران باید‬ ‫در راس��تای رفع این پدیده اق��دام کنند و جلوی قاچاق‬ ‫کاال را در کشور بگیرند‪.‬‬ ‫پازوکی بر این باور است که هرچه اقتصاد ما به سمت‬ ‫ش��فافیت حرکت کن��د‪ ،‬به طورقطع راحت ت��ر می تواند‬ ‫جل��وی فرارهای مالیات��ی را بگیرد‪ .‬در ای��ن زمینه الزم‬ ‫است سازمان ها و نهادهایی مانند گمرک‪ ،‬مالیات‪ ،‬بانک‪،‬‬ ‫سازمان بنادرو کش��تیرانی و‪ ...‬هماهنگی بیشتری با هم‬ ‫داشته باشند و فرایند ها به شکل مکانیزه انجام شود‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط اطالعات رصد خواهد شد و این به شفافیت‬ ‫بیشتر کمک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی کنیم‬ ‫فرزاد هاشمی‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز‬ ‫در این ب��اره در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش تجارت» با بی��ان اینکه‬ ‫اقتصاد ای��ران درحالی با پدیده فرار‬ ‫مالیاتی روبه رو اس��ت که بخشی از‬ ‫این فرار مالیاتی به اقتصاد زیرزمینی‬ ‫برمی گ��ردد‪ ،‬اف��زود‪ :‬ما درح��ال حاض��ر در اقتصادمان‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ای پنهان��ی و زیر زمینی زی��ادی داریم که از‬ ‫پرداخ��ت مالیات طفره می روند یا فعالیت هایی داریم که‬ ‫با وجود اینک��ه در تولید ناخالص داخلی نقش دارند‪ ،‬اما‬ ‫مالیات پرداخت نمی کنند که این موارد خود به فرارهای‬ ‫مالیاتی دامن زده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه رفع این چالش ها به ایجاد ش��فافیت‬ ‫هر چه بیش��تر در اقتصاد نیاز دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما هرقدر‬ ‫بتوانیم به سمت شفافیت در فعالیت های اقتصاد حرکت‬ ‫و فرایند ه��ا را از حال��ت س��نتی خارج کنی��م که قابل‬ ‫پیگیری و رصد باش��د‪ ،‬می توان امیدوار ب��ود که از فرار‬ ‫مالیاتی هم به همان نسبت کم شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه ما در بحث قانون گذاری‬ ‫اشکاالت زیادی داریم که باید برطرف شود‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫اجرای درس��ت قوانی��ن به ویژه در حوزه مالیات س��تانی‬ ‫نخس��ت باید اطالعات و داده های ش��فافی وجود داشته‬ ‫باش��د و سیاست گذاری ها هماهنگ پیش برود تا بتوانیم‬ ‫این قوانین را به درستی اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫هاش��می در ادامه به بحث فرهنگ س��ازی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ما در بحث مالیات س��تانی بای��د این فرهنگ را‬ ‫نهادین��ه کنیم که این مالیات های دریافتی صرف عمران‬ ‫و ابادان��ی کش��ور خواهد ش��د و اقدام های��ی هم که در‬ ‫این زمینه انجام می ش��ود‪ ،‬به مردم نش��ان داده شود تا‬ ‫برای شان ملموس باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس اگر م��ردم بدانن��د پولی که‬ ‫پرداخت می کنند در نهایت به س��ود خودش��ان خواهد‬ ‫ب��ود به ط��ور حت��م از دادن مالیات س��ر ب��از نمی زنند‬ ‫و انگی��زه بیش��تری ب��رای پرداخ��ت مالی��ات خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در بحث مالیات ستانی باید فعالیت های‬ ‫اقتصادی توجیه پذیر باشند و اگر فعالیتی انجام می دهند‬ ‫که ارزش اف��زوده ایج��اد می کند باید مالی��ات پرداخت‬ ‫کنن��د و این قانون درب��اره تمامی فعالیت ه��ای اقتصاد‬ ‫ب��ه اجرا درای��د‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوعی اس��ت که به بحث‬ ‫توزی��ع عادالنه مالیات و اج��رای عدالت اجتماعی کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته هاشمی نباید شرایط این گونه باشد که برخی‬ ‫بخش ها که مکلف به پرداخت مالیات هستند‪ ،‬نسبت به‬ ‫پرداخت ان مانع تراش��ی کنند‪ ،‬یا برخی کسب وکارها که‬ ‫فعالیت ش��ان س��وددهی الزم را دارد‪ ،‬نسبت به پرداخت‬ ‫مالیات معترض ش��وند‪ ،‬اما در مقاب��ل برخی از بخش ها‬ ‫همیشه پیشگام پرداخت مالیات باشند‪.‬‬ ‫هاش��می معتق��د اس��ت باتوج��ه ب��ه ظرفیت ه��ای‬ ‫مالیات ستانی که در کش��ور داریم باید به شیوه درست‪،‬‬ ‫از این ظرفیت ها اس��تفاده کنیم تا درامدهای کش��ور از‬ ‫ای��ن بابت افزایش یابد که این موضوع به یک عزم جدی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بیم�ه کوث�ر عض�و اصل�ی کنسرس�یوم‬ ‫بیمه نامه های مشترک انرژی‬ ‫مدیر بیمه های مهندسی و خاص بیمه کوثر گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت پس از ‪ ۳‬س��ال پیگیری و رایزنی های مستمر‪،‬‬ ‫ازسوی کنسرسیوم مشترک انرژی پذیرفته شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بیمه کوث��ر‪ ،‬علی مختاری‬ ‫ضمن اعالم این خبر افزود‪ :‬در راستای هدف گذاری های‬ ‫انجام ش��ده ب��رای ورود به بازار بیمه ه��ای نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی و افزایش پرتفوی در این رش��ته‪ ،‬شرکت‬ ‫بیمه کوثر س��اختارهای الزم را ایجاد کرده و در صدور‬ ‫برخی بیمه نامه های نفت و انرژی مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سهم و ظرفیت سهامداران در بخش‬ ‫انرژی و ظرفیت مجاز نگهداری مناسب از جمله دالیل‬ ‫پذیرش شرکت در این کنسرسیوم است‪.‬‬ ‫مدیر بیمه های مهندسی و خاص گفت‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته برای مقابله با تحریم ها و تقس��یم ریسک در‬ ‫بازارهای داخلی‪ ،‬کنسرس��یومی متش��کل از ‪ ۸‬شرکت‬ ‫بیمه به نام «کنسرس��یوم بیمه های مشترک انرژی» با‬ ‫راهبری ش��رکت بیمه ایران تش��کیل ش��د تا عالوه بر‬ ‫پوشش ریس��ک های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪ ،‬واگذاری‬ ‫ریس��ک های باالت��ر از ظرفی��ت نگه��داری بیمه گران‬ ‫را مدیری��ت کن��د که در ص��ورت بروز خس��ارت های‬ ‫فاجعه امیز‪ ،‬به راحتی ایفای تعهدات شود‪.‬‬ ‫مختاری خاطرنشان کرد‪ :‬س��عی می کنیم با عضویت‬ ‫در کنسرس��یوم و ت�لاش اعض��ا ع�لاوه ب��ر اف��زودن‬ ‫ظرفیت نگهداری ریس��ک در کنسرس��یوم‪ ،‬اطمینان و‬ ‫ارامش خاطر را برای بیمه گذاران به ارمغان اوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت بان�ک انص�ار در پروژه ه�ای‬ ‫نواورانه و فناورانه روستایی‬ ‫مدیرعامل بان��ک انصار با معاون توس��عه مدیریت و‬ ‫جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫تفاهمنامه همکاری امضا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عموم��ی و تبلیغات‪ ،‬در‬ ‫این نشس��ت پیرامون تاسیس ش��عبه عامل بانک انصار‬ ‫به منظ��ور ارائه خدمات به ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت از محل صندوق توس��عه ملی به‬ ‫استارت اپ های مورد حمایت بانک انصار توافق شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بر اس��اس مفاد این توافقنامه‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫طرف ها در راس��تای تش��کیل صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫بانک انص��ار‪ ،‬همچنین صدور ضمانتنامه های مربوط به‬ ‫پروژه های معرفی ش��ده به بانک و پرداخت تسهیالت از‬ ‫سوی صندوق های پژوهش و نواوری‪ ،‬همکاری کنند‪.‬‬ ‫طرف ه��ا ضمن تاکید بر اهمیت اس��تفاده از فناوری‬ ‫بالک چی��ن و ایفای نق��ش بانک انص��ار در پروژه های‬ ‫ای��ن فن��اوری‪ ،‬توافق کردند ک��ه این بانک ب��ه عنوان‬ ‫س��رمایه گذار برای مش��ارکت در پروژه ه��ای نواورانه‬ ‫ی روی پلتفرم های س��رمایه گذاری‬ ‫و فناورانه روس��تای ‬ ‫جمعی‪ ،‬ب��ا معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه «ما» موف�ق به دریاف�ت جایزه ملی‬ ‫تعالی شد‬ ‫سومین کنفرانس ارتباطات بازاریابی و برندینگ‪۲۵ ،‬‬ ‫و ‪ ۲۶‬دی با حضور پروفسور علی اکبر فرهنگی‪ ،‬پدر علم‬ ‫مدیریت ارتباطات در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‬ ‫برگزار و محمد جعفریان‪ ،‬معاون برنامه ریزی و فناوری‬ ‫بیمه «ما» ب��ه نمایندگی از ش��رکت موفق به دریافت‬ ‫جایزه ملی تعالی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه «ما»‪ ،‬در این کنفرانس‬ ‫که با هدف ایجاد زمینه مناس��ب ب��رای تعامل‪ ،‬تبادل‬ ‫و انتق��ال تجربه ه��ا و ارائ��ه دس��تاوردهای محققان و‬ ‫پژوهش��گران در حوزه بازاریاب��ی‪ ،‬تبلیغات و ارتباطات‬ ‫بازاریاب��ی و برندینگ و معرفی برگزیدگان جایزه تعالی‬ ‫ارتباط��ات و بازاریابی برگزار ش��د‪ ،‬بیمه «ما» موفق به‬ ‫دریافت جایزه ملی تعالی شد‪.‬‬ ‫مس��عود کیماس��ی‪ ،‬دبی��ر علمی کنفران��س با اعالم‬ ‫اینک��ه در س��ومین کنفران��س ارتباط��ات بازاریابی و‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی ‪765‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫برندینگ ب��رای نخس��تین بار جایزه تعال��ی ارتباطات‬ ‫بازاریاب��ی و برندینگ به بنگاه ه��ای اقتصادی برگزیده‬ ‫اهدا ش��د‪ ،‬از همس��و بودن فعالیت های بازاریابی بنگاه‬ ‫با اس��تراتژی های س��ازمان‪ ،‬ایج��اد برنامه های ترفیعی‬ ‫ساختاریافته در نتیجه فعالیت های ارتباطات بازاریابی‪،‬‬ ‫شناسایی درست مخاطب‪ ،‬تولید و توسعه پیام متناسب‬ ‫با مخاطب‪ ،‬بس��تر مناس��ب برای عرضه پی��ام و میزان‬ ‫اثربخش��ی برنامه ه��ای ارتباطات بازاریاب��ی در توفیق‬ ‫س��ازمان به عنوان ش��اخص های مورد توجه در فرایند‬ ‫شناسایی بنگاه های شایسته دریافت این جایزه نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب جدید در بیمه دی‬ ‫ کش��اورز‪ ،‬مدیرعامل بیمه دی با صدور حکمی احمد‬ ‫ش��کوهی بهار را به س��مت سرپرس��ت معاون��ت امور‬ ‫مشتریان و توسعه بازار منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه دی‪،‬‬ ‫در مت��ن این حکم ک��ه به امضای مدیرعامل ش��رکت‬ ‫بیمه دی رسیده‪ ،‬امده است‪« :‬نظر به تعهد‪ ،‬تخصص و‬ ‫تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به س��مت‬ ‫سرپرست معاونت امور مشتریان و توسعه بازار منصوب‬ ‫می ش��وید‪ .‬امی��دوارم با اس��تعانت از پ��روردگار یکتا و‬ ‫س��رلوحه قرار دادن راهبردها‪ ،‬برنامه ها و اصول تبیین‬ ‫شده ش��رکت ش��امل «س�لامت»‪« ،‬حرفه ای گری» و‬ ‫«انسجام سازمانی» و نیز بهره گیری از نیروهای کاردان‬ ‫و اس��تفاده بهینه از تمامی امکانات و منابع در اختیار‪،‬‬ ‫در پیش��برد امور محول ش��د ه و تحقق اهداف موفق و‬ ‫سربلند باشید‪.‬‬ ‫توفیق��ات روز اف��زون جنابعال��ی را در ایف��ای کامل‬ ‫مسئولیت محول شده از خداوند متعال مسئلت دارم‪».‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬احم��د ش��کوهی دارای م��درک‬ ‫کارشناس��ی ارش��د مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران‬ ‫اس��ت و فعالیت در ش��رکت بیمه البرز‪ ،‬شرکت رهکام‬ ‫ایرانی��ان و تدریس در دانش��گاه علمی‪-‬کاربردی بیمه‬ ‫ایران را در کارنامه شغلی خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه بیم�ه تج�ارت ن�و ب�رای توزی�ع‬ ‫پرتفوی بین استان ها‬ ‫بیمه تجارت نو در نظر دارد با بستن قراردادهای بزرگ‬ ‫کشوری و توزیع پرتفوی ان بین استان ها امکان استفاده‬ ‫از ظرفیت این قراردادها را برای نمایندگان خود فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو‪ ،‬نیما نوراللهی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بیم��ه تجارت نو‪ ،‬در دیدار ب��ا نمایندگان و‬ ‫کارکنان ش��عبه اصفهان از نزدی��ک در جریان عملکرد‬ ‫ای��ن مجموعه ق��رار گرفت و در جم��ع حاضران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬حمایت‪ ،‬پشتیبانی و ایجاد فضای کار برای شبکه‬ ‫ف��روش در اولویت سیاس��ت های این بیمه ق��رار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیمه تجارت نو س��رانه درام��د نمایندگان‬ ‫صنع��ت بیمه را بیش از ‪ ۳‬میلی��ون تومان اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬بیمه تجارت نو در نظر دارد با بستن قراردادهای‬ ‫بزرگ کشوری و توزیع پرتفوی ان بین استان ها امکان‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت این قرارداده��ا را برای نمایندگان‬ ‫خود فراهم کند‪ .‬نوراللهی با اشاره به اینکه جذب شبکه‬ ‫فروش متخصص از دیگر اهداف ش��رکت است‪ ،‬حمایت‬ ‫و پشتیبانی از نمایندگان فعلی را منوط به ایجاد فضای‬ ‫کار مناس��ب برای نمایندگان دانست‪ .‬پرداخت ارزش‬ ‫پرتف��وی به نماین��دگان از دیگر نکاتی ب��ود که وی به‬ ‫عنوان یکی ازاهداف و اقدام های انگیزشی بیمه تجارت‬ ‫نو به ان اش��اره کرد و گفت‪ :‬بیشتر شرکت های بیمه به‬ ‫واسطه پیشینه ش��ان‪ ،‬پرداخت ارزش پرتفوی بار مالی‬ ‫قاب��ل توجهی برای انها ایجاد می کند به همین دلیل از‬ ‫انجام این اقدام س��ر باز م��ی زنند در حالی که پرداخت‬ ‫ارزش پرتفوی به تصوی��ب هیات مدیره بیمه تجارت نو‬ ‫رس��یده و به زودی اجرایی خواهد شد‪ .‬نوراللهی با بیان‬ ‫اینکه بستن قرارداد کمیته امداد امام خمینی(ره) برای‬ ‫مجموعه بیمه تجارت نو مانور بزرگی است‪ ،‬نمایندگان‬ ‫را به اس��تفاده از ظرفیت های ای��ن قرارداد برای جذب‬ ‫حداکثری پرتفوی دعوت کرد‪.‬‬ ‫ف��رار مالیاتی تالش قانونی یا‬ ‫غیرقانونی یک شخص حقیقی‬ ‫یا حقوقی است به منظور طفره‬ ‫رفت��ن از پرداخ��ت مالی��ات یا‬ ‫کمت��ر پرداخت ک��ردن مالیات‬ ‫به هر ش��یوه ای ک��ه این پدیده‬ ‫احمد حاتمی یزدی‬ ‫در چند س��ال گذشته به شدت‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫افزای��ش یافته و رفع ان به یکی‬ ‫از دغدغه های مهم تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در به وج��ود امدن این پدی��ده عوامل زیادی‬ ‫دخالت دارد که یکی از انها فرایند نادرست روش های‬ ‫محاسبه و دریافت مالیات در کشور است‪ .‬بهره گیری‬ ‫از روش و س��امانه های قدیمی در بحث مالیات ستانی‬ ‫س��بب شده تا انطور که باید نتوانیم در این امر موفق‬ ‫باش��یم‪ ،‬در حالی که در س��ایر کش��ورها درامدهای‬ ‫مالیاتی یکی از پایدارترین درامدها به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫ما در فرایند محاسبه و دریافت مالیات به جای اینکه‬ ‫تمام��ی کارها را بر عه��ده ممیزان مالیاتی قرار دهیم‬ ‫می توانیم از اعضای جامعه حس��ابداران رس��می که‬ ‫دارای افراد حرفه ای با توانایی علمی و اخالقی هستند‪،‬‬ ‫نیز کمک بگیریم تا رس��یدگی به حساب های مالیاتی‬ ‫ازاین طریق انجام و در نهایت مالیات‪ ،‬از سوی ممیزان‬ ‫مالیاتی براساس اطالعات به دست امده دریافت شود‪.‬‬ ‫به طور حتم این امر س��بب می ش��ود رون��د دریافت‬ ‫مالیات تس��هیل و به شکل ش��فاف تری انجام شود و‬ ‫جل��وی ف��رار مالیات را تا حد زیادی بگیرد‪ .‬این روالی‬ ‫اس��ت که در همه جای جه��ان وجود دارد و این گونه‬ ‫نیس��ت که همه فرایند مالیات ستانی ازسوی ممیزان‬ ‫مالیاتی انجام ش��ود و این تقس��یم کار به این ش��کل‬ ‫انجام شده است‪ .‬به نظر می رسد اگر این اصل رعایت‬ ‫و فرایند مالیات س��تانی با این ش��یوه به اجرا گذاشته‬ ‫شود‪ ،‬می توان امیدوار بود تشخیص و محاسبه مالیات‬ ‫که یک اصل مهم در این حوزه است با دقت و شفافیت‬ ‫بیشتری انجام و تا حد زیادی جلوی فرارهای مالیاتی‬ ‫نی��ز گرفته ش��ود‪ .‬بدون تردید یکی از عوامل به وجود‬ ‫ام��دن پدیده فرار مالیاتی نبود ش��فافیت در اقتصاد‬ ‫اس��ت که با طی این فرایند می توان این ش��فافیت و‬ ‫سالمت را در این بخش ایجاد کرد‪.‬‬ ‫اخبارروز‬ ‫تیتر‬ ‫هشدار همتی درباره شیوع‬ ‫رانت و فساد در تحریم‬ ‫رئی��س کل بانک مرک��زی تاکیدک��رد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫تحریم و فش��ار اقتصادی‪ ،‬طرح مش��کالت و اظهارات‬ ‫ازس��وی مس��ئوالن باید در چارچوب استراتژی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبِنا‪ ،‬عبدالناص��ر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی در یادداش��تی اینستاگرامی بر دو نکته تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نکته نخس��ت‪ ،‬جنگ اقتصادی علیه مردم ایران‬ ‫کمتر از یک جنگ نظامی نیس��ت‪ .‬دولت امریکا برای‬ ‫جب��ران شکس��ت هایش در صحن��ه تحریم ها همواره‬ ‫به اب��زار جنگ روانی و تبلیغاتی متوس��ل می ش��ود‪،‬‬ ‫م��ردم ایران به خوبی به این موض��وع پی برده اند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین مجموعه تصمیم گیران و رس��انه ها نیز‬ ‫باید‪ ،‬همس��و با م��ردم‪ ،‬برنامه و اس��تراتژی تبلیغاتی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬در شرایط تحریم و فش��ار اقتصادی‪،‬‬ ‫طرح مش��کالت و اظهارنظر وتحلیل به ویژه ازس��وی‬ ‫مسوالن باید در چارچوب استراتژی باشد‪ .‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی افزایش رانت و فساد در شرایط تحریم را‬ ‫نکته دوم عنوان کرد و گفت‪ :‬مبارزه با رانت و مراقبت‬ ‫از فضاه��ای نفوذ رانت جویان از مس��یر وضع و اصالح‬ ‫مق��ررات‪ ،‬واردات‪ ،‬صادرات‪ ،‬نرخ‪ ،‬س��همیه‪ ،‬توزیع و‪...‬‬ ‫بس��یار مهم و ضروری اس��ت‪ .‬مردم که دربرابر برخی‬ ‫س��ختی ها و مش��کالت معیش��تی مقاومت می کنند‪،‬‬ ‫جوالن رانت جویان و رانت سازان را نمی پذیرند‪.‬‬ ‫رشد تعداد بیمه نامه های‬ ‫اتش سوزی بیمه سامان‬ ‫تعداد بیمه نامه های اتش سوزی واحدهای مسکونی‬ ‫صادرشده از سوی شرکت بیمه سامان در ‪ ۳‬فصل اغاز‬ ‫س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۵۰۰‬‬ ‫درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت بیمه س��امان‪ ،‬یکی از اهداف اصلی مدیریت‬ ‫بیمه های اتش س��وزی ش��رکت بیمه سامان در سال‬ ‫جاری‪ ،‬زیر پوشش قرار دادن منازل مسکونی به منظور‬ ‫افزای��ش اعتم��اد و اطمینان خاطر مال��کان انها بوده‬ ‫است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬برنامه ریزی در این زمینه‬ ‫تا کنون به نتایج مطلوبی رسید ه به طوری که تا کنون‬ ‫برای بیش از ‪ ۱۰۵‬هزار واحد مسکونی در سراسر کشور‬ ‫بیمه نامه اتش سوزی بیمه سامان صادر شده است‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫اصناف‬ ‫رئیــس انـجـمــ‬ ‫حـامی نمـایشگـ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی ‪765‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ش�اپور پش�ابادی‪ -‬به اعتقاد رئیس انجمن شیشه‬ ‫ای��ران‪ ،‬نمی توان گفت که رونق صادرات و درامد دالری‬ ‫به کام صنایع بزرگ شیشه سازی خوش امده است‪.‬‬ ‫در اس��تانه دومی��ن دوره نمایش��گاه ایران گلس ش��و‬ ‫هس��تیم و فرصت مناس��بی ب��رای طرح این پرس��ش‬ ‫پیش ام��ده ک��ه صنعت شیش��ه کش��ور چه ش��رایط و‬ ‫توانمندی های��ی دارد؟ ب��رای داش��تن ی��ک دید کامل‬ ‫از صنعت شیش��ه کش��ور و جوانب مختل��ف ان باید با‬ ‫کس��انی گفت وگو کرد که عالوه بر داشتن تجربه تولید‪،‬‬ ‫با بخش های مختلف این صنعت اش��نا باشند‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا با رئیس انجمن صنفی شیشه ایران به گفت وگو‬ ‫نشستیم‪ .‬حسین زجاجی در این گفت وگو به طور مفصل‬ ‫درب��اره ابع��اد مختلف این صنع��ت و ریزه کاری های ان‬ ‫س��خن گفت‪ .‬نظ��ر به مفصل بودن گفت وگ��و‪ ،‬ان را به‬ ‫چند بخش تقسیم کردیم‪ .‬رئیس انجمن شیشه ایران در‬ ‫این بخش از گفت وگو درباره وضعیت فناوری در صنعت‬ ‫شیش��ه ایران گفت و به یکی از انتقادهای تولیدی های‬ ‫کوچک پاسخ داد‪ .‬وی همچنین درباره موضوع بسیاری‬ ‫مهمی به نام بازیافت شیش��ه سخن گفت‪ .‬دومین دوره‬ ‫ن به همت‬ ‫نمایش��گاه ایران گلس ش��و از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهم ‬ ‫اوای موفق ایرانیان دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹از نظر فناوری‪ ،‬در شرایط خوبی هستیم‬ ‫رئیس انجمن شیشه ایران در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا صنعت شیش��ه ایران از نظر فناوری و ماش��ین االت‪،‬‬ ‫به روز اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیت ه��ر بخش از صنعت‬ ‫شیش��ه فرق دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تولیدکنندگان شیشه‬ ‫فلوت با فناوری روز کار می کنند‪ .‬ما در تولید شیشه های‬ ‫تخت و رنگی هیچ مشکلی نداریم‪ .‬البته فناوری ما در دو‬ ‫زمینه‪ ،‬کامل و به روز نیست؛ مانند شیشه هایی که برای‬ ‫ذخیره انرژی یا به منظور زیبایی اس��تفاده می شود‪ .‬باید‬ ‫دانس��ت که خطوط تولید این نوع شیشه ها را داریم و از‬ ‫عه��ده تولید برمی اییم اما به طور احتمالی به این دلیل‬ ‫که بازار داخ��ل‪ ،‬اعتماد جلب نکرده‪ ،‬تولیدکننده هم به‬ ‫ان سمت نرفته است‪.‬‬ ‫دودی بخ��رد و توجه نمی کند ک��ه کارخانجات بزرگ‪،‬‬ ‫همیش��ه این نوع شیش��ه را تولید نمی کنند‪ .‬همیش��ه‬ ‫به ش��رکت های کوچک گفته ام که مجموع نیاز س��االنه‬ ‫خود و مش��خصات سفارشی که می خواهند را به انجمن‬ ‫اعالم کنند تا متناس��ب با عدد گزارش شده‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫شود‪ .‬متاس��فانه انتظار دارند هر موقع خواستند بتوانند‬ ‫بروند و شیشه موردنیاز خود را بخرند‪ .‬مگر شیشه رنگی‬ ‫چند درصد تولید کش��ور را به خود اختصاص می دهد؟‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت ک��ه کارخانجات بزرگ در تمام‬ ‫فصل های سال این گونه اقالم کم مصرف را تولید کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار؛ مهم ترین مالحظه‬ ‫رئیس انجمن شیش��ه در تش��ریح اهمی��ت بازار برای‬ ‫رون��ق فناوری ه��ای نو اظه��ار کرد‪ :‬ش��رکت های ‪۲۰۰‬‬ ‫س��اله ای مثل گاردین که شرکت های بین المللی زیادی‬ ‫دارند همواره ب��رای بازارهای جدید‪ ،‬فناوری های جدید‬ ‫ارائه می کنند‪ .‬توان فناوری ما باالس��ت اما بنا بر دالیلی‬ ‫مثل نبود بازار مناسب یا به صرفه نبودن‪ ،‬فالن فناوری را‬ ‫نخریده ایم‪ .‬خرید فناوری و استفاده از ان باید اقتصادی‬ ‫باش��د‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬فرهنگ مصرف این نوع شیشه ها‬ ‫فقط ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬سال پیشینه دارد‪ .‬باید به این سمت برویم و‬ ‫خوشبختانه هم دانش فنی و هم فناوری تولید این گونه‬ ‫محصوالت نو را داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت کوره ذوب‬ ‫‹ ‹زلزله کرمانشاه و حرفی که شنیده نشد‬ ‫رئیس انجمن صنفی شیش��ه در تکمی��ل بحث خود‬ ‫درباره جا نیفتادن فرهنگ اس��تفاده از محصوالت جدید‬ ‫یک مثال اورد‪ :‬در جریان زلزله کرمانش��اه از ما خواسته‬ ‫ش��د که شیش��ه های موردنیاز را تامین کنی��م‪ .‬من به‬ ‫نمایندگی از صنعت شیشه گفتم حاال که قصد بازسازی‬ ‫خانه ه��ا را دارید ما می توانیم از شیش��ه هایی اس��تفاده‬ ‫کنیم که اس��تانداردهای ذخیره انرژی را داشته باشند‪.‬‬ ‫می خواستیم از شیشه های دوجداره ای استفاده کنیم که‬ ‫یک الیه اش‪ ،‬شیش��ه ذخیره انرژی باشد‪ .‬این ساده ترین‬ ‫ش��یوه کار بود اما هیچ کس پیشنهاد ما را نشنید و حتی‬ ‫متوجه نشدند چه می گوییم‪ .‬منظورم ان است که حتی‬ ‫بعضی شخصیت هایی که در مقام تصمیم گیری هستند‬ ‫با این اقالم اشنا نیس��تند‪ .‬استفاده از این نوع شیشه ها‬ ‫کمی گران تر تمام می ش��ود اما در بلندمدت‪ ،‬به ش��دت‬ ‫در ذخیره انرژی کارامد اس��ت‪ .‬خیلی ه��ا حتی انهایی‬ ‫که همکار ما هس��تند اطالعات چندانی درباره جزییات‬ ‫شیش��ه ندارند‪ .‬کلماتی مثل شیش��ه خوب و شیشه بد‪،‬‬ ‫کلی و بی معنا هستند و باید مشخص شود که منظور از‬ ‫شیشه خوب چه نوع شیشه و با چه ویژگی ها و خواصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی تولیدکنندگان کوچک‬ ‫در جریان گفت وگوهایی که با تولیدکنندگان شیش��ه‬ ‫داشتیم بسیاری از انها از کمبود مواد اولیه گله مند بودند‪.‬‬ ‫تعدادی از انها گفته بودند که صادرات و درامد دالری‪،‬‬ ‫ب��ه کام کارخانجات بزرگ خوش امده و تولیدکنندگان‬ ‫کوچک داخلی را رها کرده اند‪ .‬ایا این گونه است؟ رئیس‬ ‫انجمن شیشه ایران در پاسخ به این پرسش اظهار کرد‪:‬‬ ‫این طور نیس��ت زیرا درحال حاضر م��ازاد تولید داریم و‬ ‫تولی��د همچنان بیش��تر از صادرات اس��ت‪ .‬صادرات به‬ ‫واسطه مسائلی مثل گران شدن حمل ونقل بسیار سخت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬دیگر به اندازه گذشته از هند‪ ،‬برزیل‪ ،‬اروپا‬ ‫و جاهای دیگر کش��تی نمی اید ک��ه محصوالت خود را‬ ‫صادر کنیم‪ .‬هزینه ارسال محصوالت نیز چند برابر شده‬ ‫و به هیچ عنوان اقتصادی نیس��ت‪ .‬با این همه‪ ،‬صادرات‬ ‫یک ضرورت اس��ت و شرکت ها با وجود اقتصادی نبودن‬ ‫صادرات باید این کار را انجام دهند‪ .‬بحث کاهش تولید‬ ‫و کمب��ود مواد اولیه و مس��ائلی از این دس��ت نیس��ت‪.‬‬ ‫شرکت های بزرگ فقط ش��رایط فروش را تغییر داده اند‬ ‫و ب��ه عن��وان مث��ال‪ ،‬درحال حاضر به ص��ورت نقدی به‬ ‫شرکت های کوچک می فروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد ما به تولیدکنندگان کوچک‬ ‫حس��ین زجاج��ی در تکمی��ل این بخش از س��خنان‬ ‫خ��ود اف��زود‪ :‬از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬تولیدی ه��ای کوچک‪،‬‬ ‫برنامه ریزی های شرکت های بزرگ را ندارند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫م��ا به عنوان تولیدکننده شیش��ه اتومبیل‪ ،‬هماهنگی ها‬ ‫و برنامه ریزی ه��ای الزم را انجام داده ایم و می دانیم که‬ ‫س��االنه باید ‪ ۱۰‬میلیون متر شیش��ه تولید ش��ود‪ .‬این‬ ‫مقدار شیش��ه‪ ،‬به موقع تولید و تحویل داده می شود‪ .‬اما‬ ‫مدیر فالن شرکت کوچک می خواهد ‪ ۲‬هزار متر شیشه‬ ‫مدیر اجرایی صنایع شیشه دماوند‪:‬‬ ‫مـدیــ‬ ‫امسال هم در نمــ‬ ‫هر شیشه ضخیمی ضدگلوله نیست‬ ‫نزدیک شدن دومین دوره نمایشگاه ایران گلس شو فرصت و بهانه ای‬ ‫است برای گفت وگو با فعاالن بخش های مختلف صنعت شیشه‪ .‬بیشتر‬ ‫فع��االن صنف شیش��ه بین دو گزینه تولید و ف��روش‪ ،‬یکی را انتخاب‬ ‫می کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬هس��تند تولیدکنندگانی ک��ه به اندازه تولید‪،‬‬ ‫روی ف��روش تمرکز می کنند‪ .‬با مدی��ر اجرایی یکی از این مجموعه ها‬ ‫به گفت وگو نشس��تیم تا با جوانب مختلف کارشان اشنا شویم‪ .‬گفتنی‬ ‫ن به همت‬ ‫اس��ت‪ ،‬دومین دوره نمایشگاه ایران گلس شو ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهم ‬ ‫شرکت اوای موفق ایرانیان دایر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هر شیشه ضخیمی‪ ،‬ضدگلوله نیست‬ ‫حدود ‪ ۴‬دهه از اغاز فعالیت ش��رکت صنایع شیش��ه ایمنی دماوند‬ ‫می گذرد‪ .‬به گزار ش گس��ترش تجارت‪ ،‬شیشه دماوند انواع مختلفی از‬ ‫شیشه های س��اختمانی‪ ،‬ایمنی و صنعتی را تولید می کند یا تولیدات‬ ‫کارخانجات دیگر را به فروش می رساند‪ .‬دماوند یکی از تولیدکنندگان‬ ‫شناخته شده شیش��ه های ضدگلوله است و توجه خاصی به تولید این‬ ‫نوع خاص نشان داده است‪ .‬تعداد تولیدکنندگانی که شیشه ضدگلوله‬ ‫می سازند زیاد نیست‪ .‬سهیل شکیباصفت ضمن بیان این مطلب اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شیش��ه های ضدگلوله انواع مختلفی دارن��د و تولید انها پیچیده‬ ‫اس��ت‪ .‬متاس��فانه اکنون شیش��ه لمینیت یا امنیتی را به جای شیشه‬ ‫ضدگلوله عرضه می کنند و به مردم می فروش��ند‪ ۵ .‬یا ‪ ۶‬الیه شیش��ه‬ ‫لمینیت را روی هم قرار می دهند اما ماهیت و فرایند س��اخت شیشه‬ ‫ضدگلول��ه ب��ه طور کلی ف��رق دارد‪ .‬افراد بی اطالع ممکن اس��ت فکر‬ ‫کنند چون فالن شیش��ه ‪ ۶‬سانتی متر قطر دارد پس‬ ‫ضدگلوله است‪ .‬هر شیشه ضخیمی‪ ،‬ضدگلوله نیست‪.‬‬ ‫شیش��ه ای به قطر ‪ ۵‬متر را هم نمی ت��وان ضدگلوله‬ ‫نامید‪ .‬بعضی از شیشه های ضدگلوله ممکن است بعد‬ ‫از اصابت گلوله‪ ،‬ترکش��ی از پشت شان خارج شود اما‬ ‫در بعضی نمونه ها این گونه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹به تجربه بلژیک نگاه کنیم‬ ‫مدی��ر اجرایی شیش��ه دماوند درباره ن��رخ این نوع شیش��ه گفت‪:‬‬ ‫نرخ شیش��ه ضدگلوله متفاوت اس��ت‪ .‬نرخ هر متر شیشه ای که برای‬ ‫جلوگیری از ورود جس��م س��خت یا گلوله کلت س��اخته می ش��ود از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان اس��ت‪.‬‬ ‫شیش��ه هایی که برای س�لاح های قدرتمندتر (کالیبر ‪ ) ۷.۶۳‬استفاده‬ ‫می ش��وند نرخ باالتری دارند‪ .‬طالفروشی ها‪ ،‬صرافی ها و اماکن دولتی‬ ‫مشتریان اصلی این نوع شیش هّها هستند‪ .‬مدیر اجرایی شیشه دماوند‬ ‫ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬مدیرعامل شرکت که پدر من هستند ‪۴۰‬‬ ‫سال است که در صنعت شیشه فعالیت می کند و حدود ‪ ۱۵‬سال است‬ ‫که شرکت دماوند به عرصه تولید و فروش شیشه ضدگلوله وارد شده‬ ‫است‪ .‬به واس��طه تجربه و تخصصی که داریم برای سازمان های دولتی‬ ‫هم سفارش انجام می دهیم‪ .‬شرکت ما مجوزهای الزم را دریافت کرده‬ ‫و می توان��د شیش��ه ضدگلوله باکیفیت تولید کن��د‪ .‬البته کار کردن با‬ ‫س��ازمان های دولتی سخت اس��ت زیرا نیاز به اس��تانداردها و ضوابط‬ ‫باالتری است‪.‬‬ ‫‹ ‹شیشه رنگی جانیفتاده است‬ ‫‹ ‹قیمت ها متفاوت است‬ ‫‹ ‹معضلی به نام «جنس فیک»‬ ‫وی در تکمی��ل این بخش از س��خنان خود افزود‪ :‬این نوع شیش��ه‬ ‫هن��وز جای کار دارد‪ .‬مش��کل اصلی فناوری نیس��ت بلکه جنس مواد‬ ‫اولیه اس��ت‪ .‬مدیر اجرایی شیش��ه دماوند در پاس��خ این پرسش که‬ ‫وضعیت کس��ب وکار چطور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی قدرت خرید مردم کم‬ ‫ش��ود کسب وکار همه صنایع افت می کند‪ .‬این وضعیت باعث می شود‬ ‫بازار کس��انی که جنس تقلبی می فروش��ند رونق بگیرد‪ .‬ما مشتریان‬ ‫خاص خود را داریم اما در کل وضعیت بازار خوب نیست‪.‬‬ ‫ب��ه اعتق��اد مدیرعام��ل کربن��ات‬ ‫کاس��پین‪ ،‬صنع��ت ای��ران در بخش‬ ‫تولی��د پ��ودر اهک‪ ،‬توانمند اس��ت و‬ ‫ماشین االت پیشرفته روز را در اختیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬نزدیک‬ ‫ش��دن دومین دوره نمایش��گاه ایران‬ ‫گلس شو فرصت و بهانه ای است برای‬ ‫گفت وگو با فعاالن بخش های مختلف‬ ‫صنعت شیش��ه‪ .‬در ای��ن میان بخش‬ ‫مع��دن و مواد اولی��ه‪ ،‬اهمیت حیاتی‬ ‫دارد‪ .‬در همین راس��تا ب��ا مدیرعامل‬ ‫یک��ی از ش��رکت های معدن��ی ب��ه‬ ‫گفت وگو نشستیم تا با وضعیت تولید‬ ‫و کسب وکار اشنا شویم‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫‹ ‹اتحادیه نظارت کند‬ ‫وی در ادامه خواس��تار نظارت بیش��تر و تخصصی تر اتحادیه شیشه‬ ‫و اینه بر این نوع تخلف ها ش��د و افزود‪ :‬به بازرس��ی و نظارت مس��تمر‬ ‫نیاز است‪ .‬ش��رکت هایی مثل ما در سایه زحمات چندساله توانسته اند‬ ‫به اعتبار برس��ند‪ .‬ما همیش��ه هم محصوالت خود را ازمایش و بررسی‬ ‫می کنیم تا همچنان خوش��نام بمانیم اما چه خوب اس��ت که اتحادیه‪،‬‬ ‫بازار را رصد کند تا فیک فروشی از بین برود‪.‬‬ ‫‹ ‹شیشه های خاص همیشه تولید نمی شوند‬ ‫وی در ادامه به مش��کل دیگری که این ش��رکت با ان روبه رو اس��ت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬مش��کل دیگر ما ان اس��ت که واردات بعضی انواع‬ ‫شیش��ه‪ ،‬ممنوع شده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬نمی توان کریستال وارد کرد‪.‬‬ ‫بعضی از انواع داخلی‪ ،‬متریال باکیفیتی ندارند و در ساخت و تولید انها‬ ‫از روش ها و فناوری های قدیمی استفاده می شود‪ .‬باید‬ ‫ای��ن واقعیت را پذیرفت و اجازه داد که این انواع‪ ،‬وارد‬ ‫کشور شوند‪ .‬شیشه های رنگی و رفلکسیو هم کیفیتی‬ ‫ک��ه بای��د را ندارند‪ .‬کارخانجات ب��زرگ هم به صورت‬ ‫مستمر و همیشگی‪ ،‬شیشه هایی مثل شیشه دودی را تولید نمی کنند‪.‬‬ ‫گفت وگ��و ب��ا تولیدکنندگان نش��ان می ده��د که تع��داد زیادی از‬ ‫تولیدکنن��دگان کوچک و متوس��ط معتقدند کارخانج��ات بزرگ باید‬ ‫شیش��ه های خاص(مثل شیش��ه رنگی یا دودی) را به صورت مس��تمر‬ ‫تولید کنند‪ .‬حسین زجاجی‪ ،‬رئیس انجمن شیشه ایران در گفت وگو با‬ ‫گس��ترش نیوز گفته بود که تولید همیشگی این نوع شیشه ها به صرفه‬ ‫نیس��ت زیرا تقاضا برای انها کم اس��ت و به همی��ن دلیل کارخانجات‬ ‫به ص��ورت فصلی اقدام ب��ه تولید این انواع خ��اص می کنند‪ .‬وقتی این‬ ‫مس��ئله را به مدیر اجرایی شیشه دماوند یاداور شدیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فکر‬ ‫نمی کنم بحث کمبود تقاضا باش��د‪ .‬کشورهایی مثل بلژیک برای تولید‬ ‫شیشه های ‪ ۶‬میل قرمز‪ ،‬برنز و هر شیشه دیگری یک خط تولید دارند‪.‬‬ ‫این نگاه تخصصی باعث می ش��ود که اوال کمبود عرضه وجود نداش��ته‬ ‫باشند و دوما کیفیت و رنگ تغییر نکند‪ .‬اما در کشور ما این طور نیست‬ ‫و رنگ شیش��ه ای که امس��ال تحویل می گیریم با رنگ شیش��ه ای که‬ ‫ سال گذش��ته گرفته ایم فرق دارد‪ .‬البته قبول دارم که مصرف این نوع‬ ‫شیشه ها در کشور ما کم است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بعد دیگری از این مشکل اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫دالیل تقاضای کم برای این نوع شیشه ها ان است که فرهنگ استفاده‬ ‫از شیش��ه های رنگی هنوز در کشور ما جا نیفتاده است‪ .‬شیشه ماشین‬ ‫ما باید سفید باشد اما مردم سایر کشوره ا از رنگ های دیگر هم استفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬ش��کیباصفت درباره حجم تولید این ش��رکت گفت‪ :‬میزان‬ ‫تولید را حجم سفارش مشخص می کند‪ .‬تولید ما ممکن است بین ‪۲۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۰۰۰‬متر در نوسان باشد‪ .‬در گذشته به افغانستان صادرات داشتیم‬ ‫اما مدتی است که صادرات نداریم‪.‬‬ ‫حس��ین زجاج��ی در ادام��ه به بع��د دیگ��ری از این‬ ‫مش��کل پرداخت و گف��ت‪ :‬یک��ی از پرهزینه ترین اقالم‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت شیش��ه ب��ه کوره های ذوب‬ ‫مرب��وط می ش��ود‪ .‬کوره ه��ای ذوب ‪ ۴۰‬درص��د هزینه‬ ‫سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهند‪ .‬تمام یا ‪۸۰‬‬ ‫درص��د کوره های ذوب‪ ،‬وارداتی اس��ت‪ .‬وقتی عمر کوره‬ ‫ذوب به ‪ ۱۲‬س��ال می رس��د باید احیا ش��ود و برای این‬ ‫کار باید دوباره هزینه بس��یاری صرف شود‪ .‬تولیدکننده‪،‬‬ ‫ک��وره را با دالر ‪ ۴‬هزار تومانی وارد کرده اما اکنون باید‬ ‫ب��ا دالر ‪ ۱۰‬هزار تومان خریده��ای جدید خود را انجام‬ ‫دهن��د‪ .‬متاس��فانه تولیدکنندگان کوچک این مس��ئله‬ ‫کلی��دی را نادی��ده می گیرند‪ .‬منظور من ان اس��ت که‬ ‫ح��اال زمان تعوی��ض و احیای کوره ه��ای ذوب با گرانی‬ ‫دالر همزمان شده و شرکت های کوچک خواهی نخواهی‬ ‫به تنگن��ا می افتند‪ .‬در چنین ش��رایطی نمی توان فقط‬ ‫انگش��ت اتهام را به س��وی ش��رکت های بزرگ و صنایع‬ ‫مادر گرفت‪ .‬کس��ی که وارد این صنعت می شود باید از‬ ‫قبل برنامه ریزی کرده باشد و بداند که بعد از چند سال‬ ‫یک س��رمایه گذاری ‪ ۴۰‬درصدی دیگر (برای کوره ذوب)‬ ‫در انتظ��ار اوس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬این درخواس��ت که دولت‬ ‫باید جلوی صادرات را بگیرد ممکن اس��ت‪ .‬مازاد تولید‬ ‫رئیس هیــ‬ ‫بـا ائـــ‬ ‫به اعتقاد رئیس هیات مدیره صنایع شیشه گیالن و سپهر‪،‬‬ ‫ادام��ه سیاس��ت هایی ک��ه در قبال صنعت شیش��ه در پیش‬ ‫گرفته ش��ده است اس��یب های جبران ناپذیری به این صنعت‬ ‫وارد می کند‪ .‬در اس��تانه دومین نمایش��گاه ایران گلس ش��و‬ ‫هستیم‪ .‬باید دید حضور کارخانه هایی که شیشه خودرو تولید‬ ‫می کنن��د در این نمایش��گاه چگونه خواهد ب��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش نیوز‪ ،‬یک��ی از بزرگ تری��ن تولیدکنندگان شیش��ه‬ ‫خودرو‪ ،‬صنایع شیشه گیالن است‪ .‬این مجموعه بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد شیش��ه های خودرو کش��ور را تولید می کند و توانسته است برای‬ ‫تعداد زیادی از افراد اش��تغال ایجاد کند‪ .‬درحال حاضر وضعیت تولید در‬ ‫صنایع شیشه گیالن و سپهر چگونه است؟ با چه مشکالتی روبه رو است‬ ‫و ایا برنامه ای برای حضور در نمایشگاه امسال دارد؟‬ ‫برای یافتن پاس��خ این پرس��ش ها با رئیس هیات مدیره این تولیدی به‬ ‫گفت وگو نشس��تیم‪ .‬گفتنی است‪ ،‬دوره دوم نمایشگاه ایران گلس شو ‪۲۳‬‬ ‫تا ‪ ۲۶‬بهمن به همت اوای موفق ایرانیان برپا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به عراق صادر می کنیم‬ ‫رئیس هیات مدیره شیش��ه گیالن درباره بازار خارجی صنایع شیش��ه‬ ‫گی�لان اظهار کرد‪ :‬محصوالت خود را به عراق صادر می کنیم‪ .‬در جاهای‬ ‫دیگ��ر برای ما و همکاران ما بازاری نیس��ت‪ .‬البته پیش از این به ترکیه‬ ‫صادرات داش��تیم‪ .‬با رنو هم قرارداد بس��تیم و خط تولی��د را راه اندازی‬ ‫کردیم که وارد بازار اروپا شویم اما به دلیل یک طرفه بودن قرارداد به ‪۱۰‬‬ ‫درصد هم نرس��ید و به س��رانجام نرسید‪ .‬دانش فنی را خودمان به دست‬ ‫اوردیم و در زمینه س��اخت ماش��ین االت و فناوری صاحب نظر شدیم اما‬ ‫خبری نشد‪ .‬این اتفاق درباره پژو هم رخ داد‪.‬‬ ‫مه��دی تکیان در ادامه به وضعیت کس��ب وکار پرداخ��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫بدتری��ن ش��رایط تاریخ خود هس��تیم‪ .‬عام��ل اصلی ای��ن وضعیت هم‬ ‫سیاس��ت های نادرستی است که برخی از وزارتخانه ها در پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫ای��ا نمی دانند که تولیدکننده و تاجر همیش��ه تعهد و بدهی‬ ‫دارد؟ م��ن تم��ام اعتبار و س��رمایه خود را گرو گذاش��ته ام و‬ ‫تولید کرده ام اما هنوز از بازگش��ت س��رمایه خبری نیست‪ .‬از‬ ‫سال گذش��ته امروز و فردا می کنند و وعده می دهند اما هیچ‬ ‫نتیجه ای نگرفته ایم‪.‬‬ ‫� امروز و فردا می کنند‬ ‫وی در ادامه این بخش از س��خنان خود افزود‪ :‬بیش از ‪۷۵‬‬ ‫درصد نیاز خودروسازان را تولید می کردیم اما اکنون باید هر‬ ‫س��ال بیش از ‪ ۲‬میلیارد تومان‪ ،‬نزول به بانک ها بدهم‪ .‬مگر قیمت گذاری‬ ‫خ��ودرو چق��در زمان می برد ک��ه این قدر تعلل کردند که خودروس��ازی‬ ‫متوقف ش��ود و این همه کارگر بیکار ش��وند؟ اگر قیمت گذاری خودرو را‬ ‫زودتر انجام داده بودند کار به اینجا نمی رس��ید‪ .‬مگر می ش��ود نرخ اهن‬ ‫و رنگ و مواد دیگر چند برابر ش��ود اما نرخ خودرو افزایش نیابد؟ تعداد‬ ‫نیروهای ما از ‪ ۷۰۰‬به ‪ ۹۰‬رس��یده اس��ت‪ .‬همه سعی خود را می کنیم و‬ ‫قرض می کنی��م که بتوانیم حقوق کارکنان خ��ود را پرداخت کنیم‪ .‬اگر‬ ‫طلب ما پرداخت ش��ود می توانیم حداقل از زیر بار نزول خارج ش��ویم و‬ ‫فرصت پیدا می کنیم بدهی های خود را پرداخت کنیم و کمی فکر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دالل خورد‪ ،‬خودروساز تماشا کرد و ما بیکار شدیم‬ ‫تکیان درباره اخرین وضعیت پیگیری مطالبات این ش��رکت گفت‪ :‬دو‬ ‫هفته قبل در هتل المپیک جلس��ه داشتیم‪ .‬پزش��کیان‪ ،‬نایب رئیس اول‬ ‫مجل��س و چند تن از وزی��ران امدند اما وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حضور نیافت‪ .‬کل مباحث مطرح ش��ده به بحث قیمت گذاری بر اس��اس‬ ‫حاش��یه بازار محدود ش��د و در عمل هیچ مش��کلی حل نش��د‪ .‬هر فرد‬ ‫نااگاهی می دان��د که این وضعیت فاجعه بار اس��ت‪ .‬فکر می کنم عامدانه‬ ‫راه دش��منی با صنعت این مملکت در پیش گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬چرا از‬ ‫اعالم نرخ خودرو واهمه دارند و راه را برای واسطه گری بازمی کنند؟ ‪۱۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومان نصیب دالالن شد‪ ،‬خودروسازان نگاه کردند و ما هم‬ ‫ــن شیشه ایران‪:‬‬ ‫بازار‬ ‫ یکشنبه اصناف‬ ‫ــاه شیشه هستیم‬ ‫‪5‬‬ ‫چه می ش��ود؟ تولیدکننده کوچک در ش��رایط عادی که‬ ‫کارخانجات بزرگ می توانس��تند در قالب چک های چند‬ ‫ماه��ه به انها جنس بفروش��ند وارد این صنعت ش��ده و‬ ‫اکنون که ش��رایط اقتصادی سخت شده و تغییر کرده با‬ ‫مشکل اساسی روبه رو شده اند‪ .‬کسی که وارد یک فعالیت‬ ‫اقتص��ادی می ش��ود باید بنی��ه اقتصادی الزم را داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬نمی ش��ود هیچ س��رمایه ای نداش��ت و فقط روی‬ ‫نسیه فروشی و قسطی فروشی حس��اب کرد‪ .‬تولیدکننده‬ ‫باید حرفه ای باش��د و امادگی این روزها را داش��ته باشد‪.‬‬ ‫بسیاری از ش��رکت های تولیدی کوچک با مسائل مهم و‬ ‫بنیادی مثل کد اقتص��ادی‪ ،‬مالیات و ارزش افزوده بیگانه‬ ‫هس��تند‪ .‬ما به حرف ها و نگرانی های این قشر زحمتکش‬ ‫و فعال گ��وش می کنیم اما انتظارات باید معقول باش��د‪.‬‬ ‫ایا تولیدکنن��ده نباید به اندازه ‪ ۳‬ماه خود موجودی انبار‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫‹ ‹بازیافت شیشه‪ ،‬سوداور اما ناشناخته‬ ‫رئیس انجمن شیشه در ادامه به بحث استانداردسازی‬ ‫در صنع��ت شیش��ه پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬بخش شیش��ه‬ ‫س��اختمانی ابعاد زیادی دارد‪ .‬در زمینه شیشه های در و‬ ‫پنجره هیچ اس��تانداردی در کش��ور نداریم‪ .‬هر اهنگری‬ ‫ساز خود را می زند‪ .‬استاندارد نور این نوع شیشه ها چگونه‬ ‫اس��ت؟ باید ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬تیپ وجود داشته باشد‪ ،‬نه ‪ ۲‬هزار‬ ‫تی��پ‪ .‬تیپ بندی شیش��ه های در و پنجره همه جای دنیا‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬اگر به فالن تیپ از شیش��ه دوجداره‬ ‫نیاز داش��ته باشید مس��تقیم خریداری می کنید نه اینکه‬ ‫س��فارش س��اخت بدهید‪ .‬رئیس انجمن شیشه ایران در‬ ‫ادامه به بحث نسبت تولید محصوالت شیشه ای در کشور‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬در کش��ور ما شیشه تخت بیش از انواع‬ ‫دیگ��ر تولید می ش��ود اما در نقاط دیگ��ر جهان این گونه‬ ‫نیست؛ در بس��یاری از کشورهای دیگر تولید شیشه های‬ ‫بس��ته بندی بیشتر از انواع دیگر اس��ت‪ .‬دلیل این پدیده‬ ‫ان اس��ت که فرهنگ مصرف شیش��ه بس��ته بندی پایین‬ ‫است‪ .‬در بخش بسته بندی ما حلب جای شیشه را گرفت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که حل��ب به لحاظ اس��تانداردهای‬ ‫زیس��ت محیطی مضر اس��ت‪ .‬در حال تدوی��ن یک برنامه‬ ‫اطالع رس��انی بودیم که مردم بدانند بسته بندی حلبی یا‬ ‫پالس��تیکی چقدر زیانبار اس��ت‪ .‬زجاجی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫از هم��ه مهم تر موض��وع بازیافت اقالمی اس��ت که برای‬ ‫بس��ته بندی اس��تفاده می ش��وند‪ .‬در ترکیه برای نهادینه‬ ‫کردن بسته بندی در بطری‪ ،‬هزینه های گزافی صرف شد‪.‬‬ ‫یارانه های بس��یاری اختصاص دادند تا صنعت بسته بندی‬ ‫به این س��مت برود‪ .‬در کش��ور ما به این موضوع توجهی‬ ‫نش��ده است‪ .‬ورود شیشه به بحث بسته بندی چند مزیت‬ ‫ب��زرگ دارد؛ نخس��ت شیش��ه را می توان به ط��ور کامل‬ ‫بازیاف��ت کرد‪ .‬این بحث به ش��دت مغفول مان��ده و باید‬ ‫خیلی روی ان کار کرد‪ .‬رئیس انجمن شیش��ه در ادامه‬ ‫گریزی به دالیل کم بودن سرانه مصرف شیشه در کشور‬ ‫زد و گف��ت‪ :‬یکی از دالیل اصلی‪ ،‬حضور کمرنگ شیش��ه‬ ‫در عرصه بس��ته بندی اس��ت‪ .‬البته قوانین و مقررات هم‬ ‫بی تاثیر نیس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬در بخش س��اختمان اجازه‬ ‫نمی دهند نمای یک س��ازه از شیشه باشد‪ .‬می توان ثابت‬ ‫کرد که نمای شیش��ه‪ ،‬مقاوم تر و امن تر از س��نگ است‪.‬‬ ‫ریش��ه این تصور نادرس��ت هم ان است که انواع مختلف‬ ‫شیش��ه را نمی شناسند‪ .‬حسین زجاجی همچنین درباره‬ ‫بازیافت شیش��ه گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬درصد از شیش��ه کشور‬ ‫یعن��ی ‪ ۵۰۰‬هزار تن را می ت��وان از طریق بازیافت تولید‬ ‫کرد‪ .‬اگر این مق��دار را بازیافت کنیم می توانیم به میزان‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه��زار تن در مواد اولیه صرفه جوی کنیم؛ این به ان‬ ‫معناس��ت که در مقدار زیادی از انرژی صرف ش��ده برای‬ ‫ذوب شیش��ه‪ ،‬صرفه جویی می ش��ود و در نتیجه‪ ،‬هزینه‬ ‫تمام ش��ده حمل ونقل به شدت کاسته خواهد شد‪ .‬نظر به‬ ‫اهمیت این حوزه‪ ،‬بارها اعالم کرده ایم که انجمن امادگی‬ ‫دارد جمع اوری و بازیافت شیشه خرده را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه ش��هرداری ها در این زمینه کار مناسبی انجام‬ ‫دومین دوره نمایشگاه ایران گلس شو ‪۲۳‬‬ ‫ن به همت شرکت اوای موفق‬ ‫تا ‪ ۲۶‬بهم ‬ ‫ایرانیان برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روی تولید پودر اهک تمرکز‬ ‫کرده ایم‬ ‫مدیرعامل کربنات کاسپین در معرفی‬ ‫این مجموعه گفت‪ :‬ما روی بخش شیشه‬ ‫تمرک��ز کرده ای��م ام��ا عالوه ب��ر این‪ ،‬در‬ ‫دو بخ��ش دام و طی��ور و صنایع هم کار‬ ‫می کنی��م‪ .‬در بخش شیش��ه‪ ،‬پودر اهک‬ ‫تولید می کنیم‪ .‬همان ط��ور که می دانید‬ ‫پودر اهک مهم ترین ماده اولیه شیش��ه‬ ‫اس��ت و صنعت شیش��ه با ان معنا پیدا‬ ‫می کند‪ .‬س��عی کرده ایم از پیشرفته ترین‬ ‫فن��اوری روز اس��تفاده کنی��م‪ .‬بیش��تر‬ ‫ماشین االت ما محصول‬ ‫فایر المان است‪.‬‬ ‫‹ ‹در مجموع راضی‬ ‫هستیم‬ ‫وی در زمین��ه میزان اش��تغال افرینی‬ ‫و حج��م تولی��د ای��ن ش��رکت گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر حدود ‪ ۲۰‬نف��ر در بخش‬ ‫مع��دن کار می کنند‪ .‬تولی��د روزانه ما به‬ ‫میزان سفارش��ی که دریاف��ت می کنیم‬ ‫بس��تگی دارد اما اگ��ر بخواهیم میانگین‬ ‫بگیری��م بای��د بگویم که اکن��ون به طور‬ ‫تقریبی روزی ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬تن پودر اهک‬ ‫از مع��دن قوش قیه تولی��د می کنیم‪ .‬کل‬ ‫مصرف خ��ود را در اختی��ار کارخانه ها و‬ ‫تولیدی ه��ای داخ��ل کش��ور می گذاریم‬ ‫و ص��ادرات نمی کنی��م‪.‬‬ ‫کس��ب وکار این روزها بد‬ ‫نیس��ت اما در مقایس��ه با‬ ‫گذش��ته‪ ،‬تعریفی ندارد‪ .‬کمبود نقدینگی‬ ‫داریم اما درمجموع راضی هس��تیم زیرا‬ ‫کارخانه ه��ا کار می کنند و ما پودر اهک‬ ‫موردنیاز انها را تولید می کنیم‪ .‬مشتریان‬ ‫م��ا کارخانج��ات و تولیدی ه��ای بزرگ‬ ‫هستند و این مس��ئله باعث می شود که‬ ‫مشکل چندانی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫احم��دی در ادامه به موض��وع فناوری‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬کمت��ر دس��تگاه و‬ ‫ماش��ین االتی پیدا می ش��ود که صنعت‬ ‫تولید پودر اهک کش��ور ان را در اختیار‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫خود را به کارکنان شرکت متعهد می دانم‬ ‫ما در مجموعه کربنات کاسپین به طور‬ ‫تقریبی همه ابزاره��ای روز را در اختیار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت نمایشگاه خوب بود‬ ‫مدیرعامل کربنات کاس��پین حضور در‬ ‫نمایش��گاه صنعت شیشه را مفید دانست‬ ‫و گفت‪ :‬نمایشگاه تخصصی سال گذشته‬ ‫از کیفیت خوبی برخوردار بود و امس��ال‬ ‫هم اگر غرفه در اختیار ما قرار داده شود‬ ‫قصد داریم در ان ش��رکت کنیم‪ .‬حضور‬ ‫در چنین نمایش��گاه هایی باعث می شود‬ ‫ک��ه ش��رکت ها و تولیدکنن��دگان دیده‬ ‫ش��وند‪ ،‬با مش��تریان بالقوه ارتباط برقرار‬ ‫کنند و جدیدترین محصوالت خود را به‬ ‫نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫ـات مدیـره شیشــه گیـــالن‪:‬‬ ‫ـودی قرارداد بسته بودیم‬ ‫به اعتق��اد مدیرعامل ش��رکت کاژه‪ ،‬دول��ت باید برای‬ ‫شرکت های بنگاه های تولیدی کوچکی که قصد حضور در‬ ‫نمایشگاه شیشه را دارند تسهیالت قائل شود‪.‬‬ ‫شیش��ه های دکوراتیو یا تزئینی بیش از همه در بخش‬ ‫س��اختمانی استفاده می ش��وند‪ .‬رونق این بخش جدید از‬ ‫صنعت شیش��ه در کنار اش��تغال افرینی می تواند درامد‬ ‫ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کند‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا ب��ا مدی��ر یک��ی از ش��رکت های‬ ‫تولیدکنن��ده ای ک��ه روی این بخش مه��م‪ ،‬تمرکز کرده‬ ‫کس��بو کار و‬ ‫ ‬ ‫اس��ت گفت وگو کردیم تا با ریزه کاری های‬ ‫موانع پیش روی انها اش��نا شویم‪ .‬در پایان گفت وگو نظر‬ ‫مدیرعامل کاژه را درباره تاثیر نمایشگاه صنعت شیشه در‬ ‫بو کار اهالی این صنعت جویا ش��دیم‪ .‬دومین‬ ‫رونق کس�� ‬ ‫ن به همت‬ ‫دوره نمایش��گاه ایران گلس شو ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهم ‬ ‫اوای موفق ایرانیان برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کار ما پروژه ای است‬ ‫مدیرعام��ل کاژه در ابتدا نحوه کار این گونه ش��رکت ها‬ ‫را ش��رح داد‪ :‬م��ا محص��والت دکوراتیو شیش��ه ای تولید‬ ‫می کنی��م‪ .‬محصوالت تولی��دی ما بیش��تر در پروژه های‬ ‫س��اختمانی اس��تفاده می ش��ود‪ .‬در واقع ما اول پروژه را‬ ‫تحویل می گیریم و بعد متناس��ب با س��فارش مش��تری‪،‬‬ ‫محصول دکوراتیو را تولید می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کشورهای همسایه بازار خوبی هستند‬ ‫بیکار ش��دیم‪ .‬خود من ‪ ۴‬ماه است حقوق‬ ‫نگرفت��ه ام و ‪ ۳۷‬درصد پول بهره می دهم‪.‬‬ ‫زم��ان ان نرس��یده اس��ت که ش��عارهای‬ ‫توخالی به پایان برسد؟‬ ‫‹ ‹کوره ذوب ساخته ایم‬ ‫رئیس هیات مدیره صنایع شیشه گیالن‬ ‫و س��پهر در ادامه درب��اره موضوع فناوری‬ ‫شیش��ه گفت‪ :‬ما مدرن ترین کوره ذوب را‬ ‫ساختیم‪ .‬این محصول کپی برداری نیست‪.‬‬ ‫نرخ تمام شده تولید این محصول یک سوم‬ ‫نمونه های خارجی اس��ت و در مقایس��ه با‬ ‫پیش��رفته ترین نمونه ه��ای خارج��ی‪۴۰ ،‬‬ ‫درصد کمتر برق مصرف می کند‪ .‬در زمینه‬ ‫خودکفایی خیلی کار کردیم‪ .‬بس��یاری از‬ ‫قطع��ات را در ش��رایط تحریم س��اختیم‪.‬‬ ‫اکنون اس��تاندارد گاردین و پیل کینگتون‬ ‫را داری��م‪ .‬درحال حاضر شیش��ه ضدگلوله‬ ‫را ب��ا باالترین اس��تاندارد و فناوری تولید‬ ‫می کنی��م‪ .‬بزرگ تری��ن‪ ،‬پیش��رفته ترین و‬ ‫بهتری��ن نمای س��اختمان را می س��ازیم‪.‬‬ ‫ش��عار نمی دهیم‪ ،‬ش��اهد داری��م و برای‬ ‫اثبات توانمندی های صنایع شیشه گیالن‬ ‫می توانید از اهالی این صنعت سوال کنید‪.‬‬ ‫کار به صادرات ماش��ین االت رسیده بود و‬ ‫همه کارها را انج��ام داده بودیم اما با این‬ ‫شرایط روبه رو شدیم‪ .‬نمونه ها را ساختیم‪،‬‬ ‫ارس��ال کردیم و از فیات ایتالی��ا تاییدیه‬ ‫گرفتی��م‪ .‬به ما گفتند پول ش��ما را ‪ ۴‬ماه‬ ‫دیگر از طری��ق رومانی پرداخت می کنیم‪،‬‬ ‫حتی با ائودی قرارداد بستیم‪.‬‬ ‫دوره هر نمایشگاه کم و کاستی دارد اما در نهایت تجربه‬ ‫مثبتی بود‪ .‬ما در انجمن فقط به دنبال حمایت از صنعت‬ ‫شیشه کشور هستیم و از این نمایشگاه تخصصی حمایت‬ ‫می کنیم‪ .‬در پی ان هس��تیم ک��ه توانمندی های صنعت‬ ‫شیشه به داخل کشور معرفی شود‪.‬‬ ‫ زجاج��ی در ادامه به یکی از نقاط ضعف دوره نخس��ت‬ ‫برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه پرداخت و گف��ت‪ :‬تبلیغات و‬ ‫اطالع رس��انی ضعی��ف بود‪ .‬ش��اید این کاس��تی به دلیل‬ ‫ان بود ک��ه در اخری��ن لحظات مج��وز گرفتند‪ .‬حضور‬ ‫خارجی ها هم می توانست بیشتر باشد‪ .‬خوشبختانه خانم‬ ‫هورن که نمایشگاه شیشه دوسلدورف را برگزار می کنند‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه حضور ش��رکت های خارجی اظهار کرد‪:‬‬ ‫حضور شرکت های خارجی دشوار است‪ .‬مسائل اقتصادی‬ ‫مث��ل نحوه نق��ل و انتقال پولی حضور انها را با مش��کل‬ ‫روبه رو می کن��د‪ .‬البته برگزارکنندگان نمایش��گاه ممکن‬ ‫اس��ت برای این گونه مس��ائل چاره اندیشی کرده باشند و‬ ‫چه بسا بتوانند انها را برطرف کنند‪.‬‬ ‫گفت وگوه��ای اخی��ر گس��ترش نیوز ب��ا تع��دادی از‬ ‫س��نگین وزن های صنعت شیش��ه این فرضی��ه را مطرح‬ ‫می کند که گویا ش��هرت و شناخته شده بودن باعث شده‬ ‫ک��ه تعدادی از تولیدی های بزرگ خود را از ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه ها و رویدادهای مرتبط‪ ،‬بی نی��از بدانند‪ .‬وقتی‬ ‫ای��ن موضوع را با رئیس انجمن شیش��ه در میان نهادیم‬ ‫گف��ت‪ :‬این گون��ه نیس��ت؛ موضوعاتی مث��ل زمان بندی‬ ‫ممکن است مانع حضور انها در نمایشگاه شود اما نه تنها‬ ‫خ��ود را از حضور بی نی��از نمی دانند بلکه اس��تقبال هم‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اگر به نمایش��گاه اعتقاد نداشتند که در نمایشگاه های‬ ‫اروپایی غرف��ه ‪ ۲۵۰‬متری نمی گرفتند‪ .‬ش��رکت بزرگی‬ ‫مثل «کاوه» س��االنه در بیش از ‪ ۱۵‬نمایش��گاه داخلی و‬ ‫خارجی حضور می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کاژه‪:‬‬ ‫ــرعامل کربنات کاسپین‪:‬‬ ‫ـایشگاه شرکت می کنیم‬ ‫نداده اند‪ .‬ب��رای هیچ کس اهمیت ای��ن موضوع چنا ن که‬ ‫باید‪ ،‬اثبات نشده است‪.‬‬ ‫وی در بیان اهمیت اقتصادی بازیافت شیش��ه گفت‪ :‬با‬ ‫یک تجارت خوب و پرس��ود س��روکار داریم‪ .‬کافی است‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار ت��ن را در ‪ ۵۰۰‬تومن ضرب کنید‪ .‬به این فکر‬ ‫کنید که چقدر در هزینه حمل ونقل صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد از انرژی که برای ذوب شیش��ه نیاز است‬ ‫صرفه جویی می ش��ود‪ ۱۰۰ .‬درصد شیش��ه قابل بازیافت‬ ‫اس��ت‪ .‬ترکیه در س��ال گذش��ته یک میلیون تن شیشه‬ ‫بازیافت کرده اس��ت‪ .‬ب��رای تولید این مقدار شیش��ه‪۶ ،‬‬ ‫میلیارد بطری جمع اوری و بازیافت شده است‪ .‬ساماندهی‬ ‫این امر روش خاص خ��ودش را دارد و ما حاضریم ان را‬ ‫انجام دهیم اما پیش از هر چیز باید اهمیت موضوع درک‬ ‫شود‪ .‬صنف ریش��ه دار و توانمند شیشه دو سال است که‬ ‫صاحب نمایش��گاه تخصصی شیشه ش��ده است‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن شیش��ه درباره دلیل این تاخی��ر گفت‪ :‬هر بخش‬ ‫از شیشه در یک نمایش��گاه قرار می گرفت‪ .‬بخشی از ان‬ ‫در نمایشگاه ساختمان‪ ،‬بخش دیگری از ان در نمایشگاه‬ ‫در و پنجره یا نمایشگاه لوازم خانگی یا صنایع دستی قرار‬ ‫می گرفت‪ .‬بعد از پیگیری های چندین و چند ساله انجمن‬ ‫شیش��ه در نهایت مجوز نمایشگاه صنعت شیشه را صادر‬ ‫کردند‪ .‬حق ما ان بود که مجوز را به انجمن شیشه بدهند‬ ‫اما این کار را نکردند‪ .‬در واقع از حق خود گذشتیم‪.‬‬ ‫وی در زمینه تجربه نمایش��گاه س��ال گذش��ته گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه س��الن های خوبی داده نشد‪ .‬س��الن ها در شان‬ ‫صنعت شیش��ه ای��ران نبود‪ .‬خوش��بختانه برای امس��ال‬ ‫س��الن های خوبی گرفته اند‪ .‬البته نخس��تین تجربه اوای‬ ‫موف��ق ایرانیان ب��ود و در مجموع رضایت بخ��ش بود اما‬ ‫بضاعت صنعت شیشه ایران به مراتب بیشتر بود‪ .‬چرا باید‬ ‫در نمایشگاه داخلی با فالن فعال شیشه که در نمایشگاه‬ ‫دوس��لدورف یا دیگر نمایشگاه های معتبر اروپا ‪ ۲۵۰‬متر‬ ‫غرفه می گیرد ‪ ،‬برخورد مناس��ب نش��ود؟ البته نخستین‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی ‪765‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه خوبی بود‬ ‫مه��دی تکی��ان درب��اره فوای��د و مزایای‬ ‫نمایشگاه صنعت شیشه گفت‪ :‬صنایع شیشه‬ ‫گیالن و سپهر مش��هور و شناخته شده است‬ ‫و به نمایش��گاه نی��از ندارد‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬در‬ ‫نمایشگاه صنعت شیشه ش��رکت کرده ایم و‬ ‫محصوالت و توانمندی های خود را به نمایش‬ ‫گذاشته ایم‪ .‬دوره نخست این نمایشگاه خوب‬ ‫بود و از کیفیت باالیی برخوردار بود‪ .‬امس��ال‬ ‫هم در این نمایشگاه شرکت می کنیم‪.‬‬ ‫محم��د رحیمی در ادامه به بحث ص��ادرات پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ما نوپاس��ت و در زمینه ص��ادرات‪ ،‬حضور‬ ‫چندانی در بازارهای خارج از کشور نداریم‪.‬‬ ‫البت��ه در خارج از کش��ور یکی دو پ��روژه گرفته ایم و‬ ‫انجام داده ایم‪.‬‬ ‫ت م��ا بر کار پ��روژه ای مبتنی اس��ت‪.‬‬ ‫روال کار ش��رک ‬ ‫این گونه نیست که یک سری از کاالها را به صورت ثابت و‬ ‫مستمر تولید و صادر کنیم‪.‬‬ ‫از تکنی��ک اروپایی اس��تفاده می کنیم‪ .‬طرح و نقش ها‬ ‫را بومی س��ازی و ان را با فرهنگ ایرانی سازگار کرده ایم‪.‬‬ ‫کشورهای همسایه می توانند بازار خوبی برای ما باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود مسکن به ضرر ماست‬ ‫بو کار‬ ‫ رحیمی در زمینه وضعیت بازار گفت‪ :‬رونق کس�� ‬ ‫شرکت هایی مثل شرکت ما به شرایط ساخت وساز و بازار‬ ‫مس��کن بس��تگی دارد‪ .‬باید منتظر بود و دید ایا این بازار‬ ‫از رکود خارج می ش��ود یا نه‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد بازار ما‬ ‫هم جان می گیرد‪ .‬س��ال گذشته در حال رشد بودیم و به‬ ‫این نتیجه رسیده بودیم که تحولی ایجاد شده و مردم از‬ ‫استفاده از شیشه های ساده به سمت شیشه های دکوراتیو‬ ‫تغییر جهت داده اند اما بعد از نوس��ان های ارزی و گرانی‬ ‫و رکودی که ایجاد شد بازار ما هم اسیب دید‪ .‬امیدواریم‬ ‫این رکود هر چه زودتر به پایان برس��د تا ما هم از حالت‬ ‫استندبای خارج شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور در نمایش�گاه را برای م�ان راح�ت‬ ‫کنند‬ ‫وی در تکمی��ل س��خنان خود اظهار ک��رد‪ :‬به نظر من‬ ‫دولت در این ش��رایط می تواند به تولیدکنندگانی مثل ما‬ ‫که تولیدکننده واقعی هستند کمک کند‪ .‬به طور تقریبی‬ ‫همه مواد الزم برای این انجام این نوع تولید‪ ،‬داخلی است‪.‬‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط ممکن است توان حضور در‬ ‫نمایشگاه ها را نداشته باشند‪ .‬دولت می تواند در این زمینه‬ ‫همکاری و شرایط حضور ما در نمایشگاه ها را تسهیل کند‪.‬‬ ‫سعی کرده ایم کارافرین باشیم‪ ،‬روزنه های امیدی دیده ایم‬ ‫و خ��وب پیش رفته ایم ام��ا ناگهان بازار ب��ا رکود روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ .‬چ ه خوب اس��ت دولت از ما که در قبال نیروی‬ ‫خود احس��اس مسئولیت می کنیم حمایت کند تا مجبور‬ ‫به تعدیل نیرو نش��ویم‪ .‬وی در زمینه تاثیر نمایشگاه ها در‬ ‫بو کار تولیدکنندگان گفت‪ :‬همین مسائل مالی‬ ‫رونق کس ‬ ‫باعث ش��د که سال گذش��ته نتوانیم در نمایشگاه صنعت‬ ‫شیش��ه حضور داشته باش��یم‪ .‬حوزه شیشه های هنری یا‬ ‫دکوراتیو هنوز بازار خود را پیدا نکرده و ورود شرکت های‬ ‫بزرگ‪ ،‬کار را برای انها س��خت تر کرده است‪ .‬اگر شرایط‬ ‫حضور در نمایشگاه ها فراهم شود می توانیم چند مورد از‬ ‫پروژه ه��ای خود را قبل از انکه در مح��ل‪ ،‬اجرا کنیم در‬ ‫معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار دهیم‪.‬‬ ‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی ‪765‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پلمب ‪ ۱۱۰‬فروشگاه پوشاک‬ ‫قاچاق تا روز دوشنبه‬ ‫سیب وارد شود‬ ‫گران فروشی می کنند‬ ‫عضو هی��ات مدیره اتحادیه باغ��داران اظهارکرد‪:‬‬ ‫نمی توان انتظار داشت قیمت محصوالت کشاورزی‬ ‫تاحدودی ثاب��ت بماند اما نرخ باقی کاالها چندبرابر‬ ‫شود‪ ،‬اگر نهاده های تولید را به نرخ گذشته در اختیار‬ ‫کش��اورزان قرار دهند کش��اورز نیز محصولش را به‬ ‫نرخ پیش��ین و بدون تغیی��ر قیمت تحویل می دهد‪.‬‬ ‫مجتب��ی ش��ادلو در گفت وگو با مهر ب��ا بیان اینکه‬ ‫قیمت س��یب درختی در مراکز عمده فروشی ‪۲‬سال‬ ‫پیش کیلویی ‪٤‬تا ‪٧‬هزارتومان بوده ‪ ،‬افزود‪ :‬امس��ال‬ ‫نیز قیمت این کاال در همین حدود اس��ت‪ .‬شادلو با‬ ‫اش��اره به اینکه در صورتی که س��یب وارد شود ان‬ ‫را به ‪۳‬برابر قیمت محص��ول داخلی عرضه خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذشته قیمت س��یب داخلی در‬ ‫مراکز عمده فروشی بین ‪ ٣‬تا ‪٤‬هزار تومان بود قیمت‬ ‫هرکیلوگرم س��یب سبز فرانسوی ‪٢٨‬هزارتومان بود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تجربه نش��ان داده وقتی تولید داخل‬ ‫اسیب می بیند‪ ،‬ورود تعزیرات‪ ،‬واردات و‪ ...‬نمی تواند‬ ‫در تنظیم بازار موثر باشد؛ بنابراین باید تا جایی که‬ ‫می توانیم تولید داخل را حمایت کنیم‪.‬‬ ‫لوسترهای ایرانی‬ ‫را به نام خارجی می فروشند‬ ‫یکی از نمود ها و تجلی گاه های توسعه و پیشرفت‬ ‫ایران در حوزه تولید لوستر به افزایش ضریب کمی‬ ‫این کاال باز می گردد‪ .‬احمد رحمانی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و فروش��ندگان لوس��تر در گفت وگو‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اظه��ار کرد‪۸۰ :‬درصد‬ ‫لوس��تر مورد نیاز بازار به واسطه تولید داخلی تامین‬ ‫و عرض��ه می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬بخ��ش قابل توجهی‬ ‫از واردات لوس��تر های خارجی‪ ،‬از مبدا کشور چین‬ ‫انج��ام می ش��ود و به دلیل قیمت ارزان ت��ر تولیدات‬ ‫کشور یادشده‪ ،‬خانوار های ایرانی میل و اقبال هر چه‬ ‫بیشتری به خرید لوستر های چینی نشان می دهند‪.‬‬ ‫رحمانی معتقد اس��ت نمایش��گاه هایی که در داخل‬ ‫کش��ور برای نمایش تولیدات ایرانی برپا و راه اندازی‬ ‫می ش��وند‪ ،‬از حیث تنوع و گس��تردگی محصوالت‪،‬‬ ‫قابل رقابت با نمایشگاه های لوستر اروپایی هستند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوستر‬ ‫گفت‪ :‬گاهی شاهد هستیم کیفیت باالی لوستر های‬ ‫ایرانی به میزانی است که باعنوان تولیدات خارجی و‬ ‫با قیمت هایی باالتر به فروش می رسند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫بیان کرد‪ :‬خوشبختانه در زمینه صادرات لوستر های‬ ‫ایرانی نیز موفقیت های قابل توجهی به دست امده و‬ ‫در س��ایه این مهم‪ ،‬ارزاوری مطلوبی نیز برای کشور‬ ‫حاصل می شود که به تبع‪ ،‬این دستاورد‪ ،‬در تسریع‬ ‫هر چه بیش��تر توسعه و ش��کوفایی اقتصادی کشور‬ ‫موثر خواهد بود‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬کیفیت لوستر های‬ ‫تولیدی ایران با محصوالت فرانسوی و المانی رقابت‬ ‫می کند و با توجه به سرمایه گذاری های قابل توجهی‬ ‫که در چند سال گذشته در این حوزه عملیاتی شده‬ ‫و خالقیت و نواوری عوامل تولید‪ ،‬تنوع لوس��تر ها با‬ ‫تعدد قابل توجهی همراه شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت‪:‬‬ ‫درچند روز اینده یعنی تا انتهای روز دوش��نبه اول‬ ‫بهمن همه کاالهای ‪۱۱۰‬فروش��گاه پوش��اک احصا‬ ‫ش��ده از س��وی س��تاد‪ ،‬جمع اوری و تابل��وی انها‬ ‫پایین اورده می ش��ود‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫دهقانی نی��ا اظهارکرد‪ :‬اس��تانداری مصوبه ای درباره‬ ‫ط��رح جلوگیری از عرضه پوش��اک قاچاق داش��ت‬ ‫که برداش��ت های متفاوتی از ان ش��ده ب��ود و این‬ ‫برداش��ت ها از دید بیرونی این طور به نظر می رسد‬ ‫که مانع تراش��ی شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬از نظر ستاد‪،‬‬ ‫ای��ن برداش��ت از مصوبه اس��تانداری تنه��ا نیاز به‬ ‫هماهنگی های بیشتر داشت که این هماهنگی ها در‬ ‫نشستی با حضور معاون وزیر کشور و دیگر مسئوالن‬ ‫این حوزه‪ ،‬تولیدکنندگان و معاون استانداری انجام‬ ‫ش��د‪ .‬س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬در این نشست مصوب شد که با محوریت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین اتحادیه‬ ‫مربوط در ‪۳‬روز اینده یعنی تا انتهای دوش��نبه اول‬ ‫بهمن همه کاالهای ‪۱۱۰‬فروش��گاه پوش��اک احصا‬ ‫شده ازسوی س��تاد‪ ،‬جمع اوری و تابلوی انها پایین‬ ‫کش��یده ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬پس از اجرای این مصوبه‬ ‫هم طرح مبارزه با پوش��اک برند قاچاق ستاد مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق کاال و ارز قوی تر از گذش��ته ادامه خواهد‬ ‫داش��ت و هیچ مانع تراشی از طرف استانداری یا هر‬ ‫نهاد دیگری قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫ب�ا توجه به افزای�ش بی رویه نرخ گوش�ت و مرغ و دیگر اقالم اساس�ی‪،‬‬ ‫تصمی�م بر واردات انها با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی گرفته ش�د ام�ا در توزیع این‬ ‫اقلام‪ ،‬اصناف دیده نش�دند و توزی�ع انها به چند فروش�گاه زنجیره ای‬ ‫مژد ه پورزکی‬ ‫محدود شد‪.‬‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬از این رو‪ ،‬توزیع این اقالم برای جامعه محسوس نیست و حتی چهره های‬ ‫صنفی نیز از این نحوه توزیع رضایت ندارند‪ .‬خرده فروشان می گویند اگر‬ ‫دولت توزیع بخش�ی از اقالم اساس�ی که با ارز دولتی وارد می ش�ود را به واحد های س�نتی‬ ‫واگذار کند‪ ،‬به دلیل پراکندگی این واحد ها در س�طح ش�هر یا شهرس�تان‪ ،‬افراد بیش�تری‬ ‫می توانند به این اقالم دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫نادیده گرفتن اصناف در کنترل بازار‬ ‫توزیع کاالهای اساسی با نرخ دولتی‪ ،‬محسوس نیست‬ ‫اگرچه بازار با کمبودی در حوزه اقالم‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه گفته می ش��ود توزیع‬ ‫اساس��ی روبه رو نیست اما هنوز گرانی ها‬ ‫کاالها در فروش��گاه های زنجیره ای انجام‬ ‫می ش��ود اما تاثیر این توزی��ع را در بازار‬ ‫دامنگی��ر مصرف کنن��ده اس��ت‪ .‬اصناف سعید ممبینی‪:‬‬ ‫معتقدند توزیع کاالهای اساس��ی باید به‬ ‫ش��اهد نیس��تیم‪ .‬پیش ت��ر از ظرفی��ت‬ ‫دولت باید‬ ‫انها واگذار شود تا نرخ ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫مباش��ران اصن��اف بهره برده می ش��د و‬ ‫اصناف را در‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ای��ران در این باره‬ ‫حس��اب و کتاب و نظارتی ب��ود اما حاال‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر با توجه به ش��رایط شبکه توزیع کاال‬ ‫این گونه نیست‪.‬‬ ‫اقتصادی کش��ور تامین کاالهای اساسی‬ ‫تاجیک خاطرنشان کرد‪ :‬در شهرستانی‬ ‫با نرخ مصوب‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه پای��ان س��ال در اولویت‬ ‫که ‪۱۲‬ه��زار واحد صنف��ی دارد‪ ،‬اختیار‬ ‫و ارز دولتی‬ ‫اتاق های اصناف کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫امور را کمتر از ‪ ۱۰‬فروش��گاه زنجیره ای‬ ‫‹ ‹مشارکت اصناف در شبکه توزیع مشارکت دهد‬ ‫به دست گرفته اند‪ .‬ما مخالف فروشگاه های‬ ‫تا کاالها با نرخ‬ ‫س��عید ممبینی در‬ ‫زنجیره ای نیستیم اما مباشران ما را ارام‬ ‫گفت وگ��و ب��ا پایگاه‬ ‫و بی سر و صدا حذف می کنند‪.‬‬ ‫مناسب تر‬ ‫اطالع رس��انی ات��اق‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در توزی��ع گوش��ت‬ ‫به دست‬ ‫اصناف ایران با اشاره‬ ‫منجم��د‪ ،‬برن��ج‪ ،‬ش��کر و‪ ...‬حت��ی یک‬ ‫مصرف کننده‬ ‫به تامین بازار پایان‬ ‫مباش��ر از ما قبول نکرده ان��د و در قالب‬ ‫برسد‬ ‫س��ال اف��زود‪ :‬تمام‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای گفته می ش��ود‬ ‫اهتمام اتاق های اصناف کشور مشارکت‬ ‫که توزیع ش��ده اس��ت اما ما این توزیع‬ ‫جدی برای تامین کاالهای اساسی است‬ ‫را احس��اس نمی کنی��م‪ .‬در بحث توزیع‬ ‫و باید بازار را رصد کنند تا کمبود کاال را‬ ‫کاال باید خرده فروش��ان دیده شوند و از‬ ‫در بازار شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫مباش��رانی که س��ال ها امتحان پس داده اند‪ ،‬استفاده‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬کاالهایی که متاث��ر از بازار پایان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫� حضور اصناف در نشست های تصمیم گیری‬ ‫س��ال هستند‪ ،‬مانند اجیل و خش��کبار‪ ،‬میوه و تربار‪،‬‬ ‫مهدی امیدوار‪ ،‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫ش��یرینی و شکالت‪ ،‬پوشاک‪ ،‬کیف و کفش و کاالهای‬ ‫بجن��ورد ام��ا معتق��د اس��ت در‬ ‫اساس��ی‪ ...‬با نرخ مصوب و برگزاری فروش فوق العاده‬ ‫شهرس��تان او اصن��اف در تنظیم‬ ‫و تخفیف ویژه زمینه س��هولت خری��د مردم را فراهم‬ ‫بازار مش��ارکت ج��دی دارند‪ .‬وی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬ام��کان ن��دارد محصولی از‬ ‫ممبینی اظهارکرد‪ :‬دولت باید اصناف را در ش��بکه‬ ‫کااله��ای اساس��ی توزیع ش��ود و‬ ‫توزیع کاال با نرخ مصوب و ارز دولتی مش��ارکت دهد‬ ‫اصناف در نشس��ت های تصمیم گیری حضور نداش��ته‬ ‫تا کاالها با نرخ مناسب تر به دست مصرف کننده برسد‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫چراکه اصناف اخرین حلقه توزیع کاال به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی در این نشست اظهارکرد‪ :‬در بجنورد چند غرفه‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رایط اقتصادی امروز ویژه است و همه‬ ‫از بازار روز را به اصناف اختصاص داده ایم تا صف های‬ ‫باید متوجه این شرایط باشند و رئیسان اتحادیه ها نیز‬ ‫طوالنی به انجا منتقل ش��ود و توزیع کاالها براساس‬ ‫موظف هس��تند تا کالس های اموزش��ی را برای اعضا‬ ‫کد ملی سرپرست خانوار انجام می شود‪.‬‬ ‫برگزار کنند و اطالع رس��انی کامل انجام شود تا شاهد‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرکرد نیز در‬ ‫کم فروش��ی و افزایش نرخ کاال در ش��رایط اقتصادی‬ ‫این نشس��ت افزود‪ :‬از ‪ ۳۲‬تن مرغ‬ ‫کشور نباشیم‪.‬‬ ‫گرمی که در این شهرستان توزیع‬ ‫موض��وع واگ��ذاری بخش��ی از فراین��د توزیع اقالم‬ ‫ش��د‪ ،‬توزیع فق��ط ‪ ۲‬ت��ن ان به‬ ‫اساس��ی وارد ش��ده با ارز دولتی‪ ،‬یکی از موضوع هایی‬ ‫اصناف واگذار شد‪.‬‬ ‫بود که در نشس��ت چند روز پی��ش هیات نمایندگان‬ ‫نجف کریمی گفت‪ :‬ما نمی دانیم‬ ‫اتاق اصناف ایران مطرح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع مناسب نیست‬ ‫باقی این کاالها چگونه توزیع ش��ده و در این راس��تا‬ ‫خبرن��گار‬ ‫گ��زارش‬ ‫ب��ه‬ ‫شفاف سازی نشده است‪ .‬رئیس اتحادیه بنکداران مواد‬ ‫«گس��ترش تجارت» ک��ه در ای��ن‬ ‫غذایی تهران نیز از نحوه توزیع کاالهای اساسی راضی‬ ‫نشس��ت حضور داشت‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تاجی��ک‪ ،‬رئی��س ات��اق اصن��اف‬ ‫محم��د اقاطاهر‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫بنکداران مواد غذایی در گفت وگو‬ ‫شهرس��تان قرچک در این نشست‬ ‫ب��ا باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬با‬ ‫و در این ب��اره اظهارکرد‪ :‬رئیس��ان‬ ‫اشاره به اینکه کمبودی در عرضه‬ ‫اتاق های اصناف عضو س��تاد تنظیم بازار هس��تند اما‬ ‫اق�لام اساس��ی وج��ود ن��دارد‪،‬‬ ‫انچه اتفاق می افتد این است که گاهی انها را در بحث‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه ذخایر‬ ‫توزی��ع که پیش تر زیر نظر س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫مناس��ب انبارها‪ ،‬هیچ کمبودی در توزیع اقالمی مانند‬ ‫تج��ارت و اتاق اصناف ش��کل می گرف��ت و با معرفی‬ ‫برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬ش��کر‪ ،‬حبوبات‪ ،‬قند و ش��کر و‪ ...‬به بازار‬ ‫مباشر انجام می شد‪ ،‬شرکت نمی دهند‪.‬‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی از رکود حاکم بر بازار اقالم اساسی‬ ‫خب��ر داد و اظهارکرد‪ :‬با توجه به کاهش‬ ‫رسول‬ ‫قدرت خری��د خان��وار‪ ،‬اف��راد همچنان‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫منتظر افت نرخ اقالم به دنبال سقوط نرخ‬ ‫دالر هستند که متاس��فانه تا این لحظه اصناف با توجه‬ ‫به پراکندگی‬ ‫تغییری در قیمت ها ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫اقاطاه��ر با بیان اینکه نرخ برنج ایرانی که در شهرشان � انحصار نتیجه مطلوبی ندارد‬ ‫نای��ب رئیس دوم ات��اق اصناف قزوین‬ ‫نسبت به هفته های گذشته ‪۱۵‬درصد در‬ ‫دارند‬ ‫نی��ز در این باره گفت‪ :‬ش��رایط هر کدام‬ ‫بازار افزایش یافته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ برنج‬ ‫می توانند‬ ‫از شهرس��تان ها ب��ا هم متفاوت اس��ت‬ ‫خارجی به سبب ازاد شدن ثبت سفارش‬ ‫یک ماه زودت��ر از موعد ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد کاال های اساسی ام��ا انچه در نشس��ت های تنظی��م بازار‬ ‫مصوب می شود‪ ،‬به طور معمول براساس‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫را به دست‬ ‫ع��رف تصمی��م نمی گیرن��د‪ .‬انحصار در‬ ‫رئیس اتحادیه بنک��داران مواد غذایی‬ ‫مصرف کننده‬ ‫ب��ازار پیش تر ب��ه طریق دیگ��ری اتفاق‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬هم اکنون نرخ کاال های دیگر‬ ‫واقعی‬ ‫می افتاد و امروز به ش��کل دیگری انجام‬ ‫مانند قند‪ ،‬شکر و حبوبات نه تنها نسبت‬ ‫برسانند‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به قبل افزایش نداش��ته‪ ،‬بلکه تا حدودی‬ ‫عبدالحس��ین کولج��ی در گفت وگ��و با‬ ‫در بازار کاهش یافته است‪.‬‬ ‫خبرنگار «گس��ترش تجارت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هنوز ب��ازار روغن‬ ‫فروش��گاه های زنجی��ره ای امروز در یک‬ ‫ب��ه ارام��ش نرس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه‬ ‫خط مس��تقیم انحصار قرار گرفته ان��د و این کاالها را‬ ‫ب��ه انک��ه کارخانه ه��ای روغن س��ود چندان��ی برای‬ ‫در اختیار خود دارند‪.‬‬ ‫عمده فروش��ی و خرده فروشی لحاظ نکردند‪ ،‬از این رو‪،‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬با توجه به اینک��ه اتاق اصناف ایران‬ ‫روغ��ن ب��ا نرخ ه��ای باالت��ر از درج روی محصول به‬ ‫در این ب��اره نتوانس��ته در بحث تنظیم ب��ازار پررنگ‬ ‫مصرف کنن��ده عرضه می ش��ود و امیدواریم در س��ود‬ ‫ظاهر ش��ود‪ ،‬س��تاد تنظیم قاچاق و ستاد تنظیم بازار‬ ‫خرده ف��روش و عمده ف��روش تجدیدنظ��ری لح��اظ‬ ‫توزی��ع این دس��ت کاالها را در اختیار فروش��گاه های‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زنجی��ره ای ق��رار می دهن��د ام��ا ای��ن کار درس��تی‬ ‫اقاطاه��ر درباره اینکه چرا س��قوط نرخ دالر بر نرخ‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اقالم اساس��ی تاثیرگذار نب��وده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه به‬ ‫کولج��ی اظهارکرد‪ :‬در هیچ زمینه‬ ‫اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به واردات اقالم اساس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬انحصاری ش��دن نتیجه‬ ‫کاهش یا افزایش ن��رخ دالر تاثیری بر قیمت ها ندارد‬ ‫مطلوبی به دنبال نداش��ته است‪ .‬از‬ ‫و تنها کاال هایی که از طریق قاچاق وارد می ش��وند‪ ،‬با‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬ب��ه نظ��ر می رس��د ک��ه‬ ‫افزایش یا کاهش نرخ دالر دستخوش تغییر و تحوالت‬ ‫انحص��اری ش��دن توزی��ع اق�لام‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اساسی در فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫ثم��ره ای نخواهد داش��ت‪ .‬این به معن��ای مخالفت با‬ ‫توجه به ذخایر مناس��ب کاال های اساسی‪ ،‬پیش بینی‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای نیست اما ما با انحصار موافق‬ ‫می شود بازار شب عید همچنان در رکود به سر ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم استفاده از پراکندگی اصناف‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫رس��ول جهانگیری‪ ،‬عض��و هیات‬ ‫سخن پایانی‬ ‫رئیس��ه اتاق اصناف ای��ران نیز در‬ ‫این ب��اره گفت‪ :‬ش��رایط اقتصادی‬ ‫ب��ه گفته ای��ن مس��ئوالن صنف��ی‪ ،‬اگرچه‬ ‫جامع��ه خوب نیس��ت و از این رو‪،‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫باید اقالم اساسی به موقع در بازار‬ ‫برای توزیع کاالهای اساس��ی اقدامی مناسب‬ ‫توزیع شود‪ .‬اصناف ظرفیت این را‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما کافی نیست‪ .‬نخس��ت اینکه‪ ،‬توزیع‬ ‫دارد که در توزی��ع و نظارت بر توزیع به دولت کمک‬ ‫این دس��ت کاالها ب��ه چند فروش��گاه خاص‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��پرده ش��ده اس��ت و دوم اینک��ه این چند‬ ‫وی در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار «گس��ترش تجارت»‬ ‫فروش��گاه پراکندگی مناسبی در کشور ندارند‪.‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اصن��اف با توج��ه به پراکندگ��ی که در‬ ‫از این رو‪ ،‬باید از ظرفیت ‪۳‬میلیون واحد صنفی‬ ‫شهرش��ان دارند می توانند ان را دس��ت مصرف کننده‬ ‫استفاده بیشتری کرد و برخی از انها براساس‬ ‫واقعی برسانند‪ .‬با وجود این دولت و متولیان امر توزیع‬ ‫ضوابطی برای توزیع این دس��ت کاالها در نظر‬ ‫کاالهای تنظیم بازار‪ ،‬بیش��تر سعی می کنند از طریق‬ ‫گرف��ت تا توزیع کاالهای اساس��ی وارد ش��ده‬ ‫فروش��گاه های ب��زرگ که در نقاط محدودی از ش��هر‬ ‫با ارز دولتی‪ ،‬در جامعه احس��اس ش��ده و در‬ ‫یا شهرس��تان واقع شده اس��ت‪ ،‬توزیع کنند و به این‬ ‫نهایت به کنترل بازار کمک کند‪.‬‬ ‫ترتیب توزیع گسترده انجام نمی شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات رئیس��ه ات��اق اصناف‬ ‫ای��ران بیان ک��رد‪ :‬واحد ه��ای صنفی ما‬ ‫شناس��نامه دار هس��تند و اگر قرار شود‬ ‫که در توزیع اقالم اساس��ی وارد شده با‬ ‫ارز دولتی مش��ارکت کنند‪ ،‬به طور حتم‪،‬‬ ‫بازرس های اتحادیه ه��ا بر نحوه کار انها‬ ‫نظارت می کند‪.‬‬ ‫شفاف سازی در توزیع پارچه‬ ‫دبیر کارگروه تامین مواد اولیه پوش��اک‬ ‫گف��ت‪ :‬با ایجاد کارگروه تامی��ن مواد اولیه‬ ‫پوشاک‪ ،‬اکنون شاهد ایجاد اتاقی شیشه ای‬ ‫در س��طح بازار در زمینه تهیه و توزیع مواد‬ ‫اولیه هستیم‪.‬‬ ‫محم��د توکل��ی در گفت وگو ب��ا پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران بیان کرد‪:‬‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخل��ی را از جمل��ه‬ ‫اهداف ای��ن کارگروه عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫چن��د روز پیش‪ ،‬نخس��تین کارخانه ایرانی‬ ‫اقدام به همکاری با ای��ن کارگروه و توزیع‬ ‫محصوالت خود کرد‪ .‬اکن��ون به دنبال این‬ ‫هستیم تا سایر کارخانه داران نساجی ایران‬ ‫نی��ز در همکاری با ای��ن کارگروه به توزیع‬ ‫محصوالت خود بپردازند‪ .‬توکلی اظهارکرد‪:‬‬ ‫به طور حتم‪ ،‬باید با همکاری کارخانه داران‬ ‫ایران��ی پای دالالن را از ب��ازار کوتاه کرد تا‬ ‫کاالهای انها از تولید مس��تقیم به مصرف‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬دبیر کارگروه تامین مواد اولیه‬ ‫پوش��اک در ته��ران ادامه داد‪ :‬م��ا به دنبال‬ ‫حمای��ت از کارخانه ه��ای ایرانی هس��تیم‬ ‫و م��واد اولی��ه کارخانه هایی ک��ه وارد این‬ ‫کارگ��روه ش��وند از طری��ق وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت تامین خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پارچه های ایرانی امروز با اس��تقبال‬ ‫زی��ادی در کارگروه روب��ه رو بود و در چند‬ ‫روز گذش��ته بیش از ‪۶۰۰‬ه��زار متر پارچه‬ ‫نیز از سوی احتکارکنندگان وارد بازار شد‪.‬‬ ‫به گفته توکلی‪ ،‬ای��ن محتکران پارچه ها را‬ ‫از ‪۲۰‬روز گذشته خریده و انبار کرده بودند‬ ‫تا ش��ب عید با ‪۳۰‬درصد افزایش قیمت به‬ ‫تولیدکنندگان بفروش��ند‪ .‬براس��اس اعالم‬ ‫دبی��ر کارگ��روه تامین مواداولیه پوش��اک‬ ‫در مرحل��ه س��وم توزی��ع این م��واد‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار یک تولیدکننده بزرگ پارچه‬ ‫داخل��ی نیز به این چرخ��ه تامین مایحتاج‬ ‫تولیدکنندگان پیوست که تاثیر بسیاری در‬ ‫عرضه این نوع مواد در بازار داش��ته است‪.‬‬ ‫در مرحله ه��ای قبل��ی‪ ،‬پارچه ه��ای جین‪،‬‬ ‫پیراهنی و مانتویی وارداتی توزیع شده بود‬ ‫و در مرحله سوم تولیدات جین کارخانه ای‬ ‫داخلی وارد فرایند توزیع در قالب کارگروه‬ ‫تامین م��واد اولیه پوش��اک و مقرر ش��ده‬ ‫ماهانه مقادی��ر قابل توجه��ی از تولید این‬ ‫واحد در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنعت نمایش�گاهی سال س�ختی را پشت سر می گذارد‪ .‬بس�یاری از رویدادها در‬ ‫سراس�ر کشور با افت متراژ روبه رو شدند و برخی دیگر شانس برگزاری را از دست‬ ‫دادن�د‪ .‬ای�ن اتفاق ه�ا البته فقط منحص�ر به پایتخت نب�ود و در همه س�ایت های‬ ‫نمایش�گاهی در سراس�ر کش�ور‪ ،‬ش�اهد افت ش�اخص ها بودیم‪ .‬در این مسیر اگر‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪ expo@tejaratdaily.com‬تح�والت موقت�ی در بخش های مختل�ف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت را از نظر‬ ‫جابه جای�ی مدیران رده باال و میان رده نادیده بگیریم‪ ،‬نمی توان دنبال مقصر خاصی‬ ‫برای رکود در رویدادهای نمایشگاهی گشت‪.‬‬ ‫نمایش�گاه یک صنعت بین المللی اس�ت که رابطه مس�تقیمی با تعامالت بین المللی دارد‪ .‬پس از خروج‬ ‫امریکا از برجام جزو نخس�تین بخش هایی بوده که اس�یب دیده اس�ت اما امروز چه باید کرد؟ ایا باید‬ ‫اجازه داد رکود و افت شاخص ها ادامه پیدا کند یا باید برای جبران کاستی ها تالش کرد؟‬ ‫گفت وگوی اختصاصی «گسترش تجارت» با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫اهالی صنعت نمایشگاهی نشان بدهند دلسوز هستند‬ ‫همگی باید رویداد صنعت نمایشگاهی را جدی بگیریم‬ ‫از س��ال گذشته به همت انجمن برگزارکنندگان رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی در ایران و حمایت شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬روی��دادی باعن��وان صنعت نمایش��گاهی متولد‬ ‫ش��د‪ .‬ای��ن رویداد ب��ه همراه س��مینار صنعت نمایش��گاهی و‬ ‫جش��نواره ملی پوسترهای صنعت نمایش��گاهی به عنوان یک‬ ‫گ��زارش عملکرد زنده و پویا از وضعی��ت برگزاری رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی موردتوج��ه ق��رار دارد و البته امس��ال نقش ان‬ ‫ویژه ت��ر از همیش��ه خواهد بود چراکه بای��د مدیریت راهبردی‬ ‫برای جبران کاس��تی های صنعت نمایش��گاهی در سال ‪ ۹۷‬را‬ ‫برای س��ال اینده به عهده بگیرد‪ .‬محمدرضا مودودی به عنوان‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مرد ش��ماره یک سازمان‬ ‫توس��عه تجارت این رویداد را نقطه عطفی در توس��عه هدفمند‬ ‫صنعت نمایشگاهی دانسته و تاکید می کند که همه فعاالن این‬ ‫عرصه باید نهایت مش��ارکت و همراه��ی را با رویدادی که قرار‬ ‫است ویترین کسب وکار انها باشد‪ ،‬داشته باشند‪ .‬بخش نخست‬ ‫گفت وگوی «گس��ترش تجارت» با سیاس��ت گذار اصلی عرصه‬ ‫نمایشگاه های کشور را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €برگ�زاری روی�داد صنع�ت نمایش�گاهی از چه نظر‬ ‫اهمیت دارد؟‬ ‫معتق��د هس��تم در صنع��ت نمایش��گاهی ایران ج��ای واژه‬ ‫نمایش��گاه خالی است! اگرچه از س��ال گذشته اقدامات خوبی‬ ‫در جهت برگزاری نمایش��گاه صنعت نمایشگاهی‪ ،‬سمینارهای‬ ‫تخصصی و جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی انجام‬ ‫ش��ده اما نیاز داریم در این زمینه حرفه ای تر اقدام کنیم چراکه‬ ‫تاج��ران و بازرگانان انتظار دارند اگر ب��ه برگزارکنندگان برای‬ ‫معرفی محصوالت شان اعتماد می کنند‪ ،‬در درجه نخست قادر‬ ‫باش��ند خود را به درستی معرفی کنند‪ .‬به بیان دیگر کسی که‬ ‫می خواه��د ی��ک کاال را نمایش بدهد ابتدا بای��د بتواند خود را‬ ‫نمای��ش بدهد‪ .‬رویدادی به نام صنعت نمایش��گاهی و خدمات‬ ‫وابسته می تواند به نوعی یک پیام مشخص و دربرگیرنده برای‬ ‫هم��ه مخاطبان این صنعت باش��د‪ .‬برگ��زاری چنین رویدادی‬ ‫نش��انگر حرفه ای بودن بدنه صنعت نمایشگاهی و افرادی است‬ ‫که در ان مشغول ارائه خدمات هستند‪.‬‬ ‫€ €نکت�ه ای که برای بیش�تر اف�راد فع�ال در برگزاری‬ ‫نمایش�گاه ها اهمیت دارد‪ ،‬این اس�ت که نمایشگاه یک‬ ‫خدمت اس�ت یا یک صنعت و چه زمانی قرار اس�ت این‬ ‫عرصه به عنوان یک صنعت مستقل شناخته شود؟‬ ‫فکر می کنم پاسخ این پرسش نیز در برگزاری همین رویداد و‬ ‫جشنواره و سمینار مرتبط با ان نهفته است‪ .‬ما زمانی می توانیم‬ ‫بگوییم نمایش��گاه یک صنعت اس��ت که حداقل یکی از اصول‬ ‫واحدهای صنعتی را به طور مش��ترک در خود داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫ه��ر صنعت��ی بخش های مختلف و خدمات گوناگون به ش��کل‬ ‫حرفه ای و مهندسی شده در کنار هم قرار می گیرند تا درنهایت‬ ‫به یک محصول واحد برسند‪ .‬نمایشگاه این ظرفیت را دارد که‬ ‫بتواند با قرارگیری بخش های مختلف در کنار هم‪ ،‬درنهایت به‬ ‫ی��ک محصول واحد یعنی نمایش ‪۴‬روزه یک صنعت مس��تقل‬ ‫تبدیل شود‪ .‬در رویداد صنعت نمایشگاهی هم قرار است همین‬ ‫اتف��اق رخ بدهد‪ ،‬یعنی بخش های مختلف خدماتی در کنار هم‬ ‫قرار بگیرند و درنهایت محصول نهایی این خدمات به مخاطب‬ ‫صنایع مختلف را بازی می کند ان قدر حرفه ای اس��ت که ادعا‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬بی ش��ک بس��یاری از مخاطبان این عرصه دل شان‬ ‫می کند‪ ،‬نخس��ت باید بتواند یک ویترین درس��ت از خود ارائه‬ ‫می خواه��د بدانن��د قصه و روایت پش��ت پرده یک نمایش��گاه‬ ‫دهد‪ .‬درغیر این صورت نباید این عزیزان انتظار داش��ته باش��ند‬ ‫چه ش��کلی اس��ت‪ .‬چه اتفاق ها و نواوری های��ی رخ داده تا این‬ ‫کارش��ان اثرگذاری الزم را پیدا کند‪ .‬در صنعت نمایش��گاهی با‬ ‫غرفه ای که روبه روی ما است‪ ،‬ساخته شود‪.‬‬ ‫زنجیره وس��یعی از خدمات روبه رو هستیم‪ .‬از طراحی و ساخت‬ ‫€ €ش�ما معتقد هستید مخاطبان اصلی رویداد صنعت‬ ‫غرفه و پوس��تر و فضای برگزاری گرفته تا برندینگ و تبلیغات‬ ‫نمایشگاهی این بار غرفه داران هستند‪ ،‬بله؟‬ ‫محیط��ی و حتی مواردی مانند لجس��تیک یا نصب تبلیغات و‬ ‫دقیقا‪ .‬جامعه مخاطبان این رویداد بسیار وسیع خواهند بود‬ ‫بسیاری موارد دیگر‪ ،‬چنانچه هرکدام به درستی فعالیت نداشته‬ ‫و هر س��ال وسعت بیش��تری پیدا خواهند کرد‪ .‬اهمیت موضوع‬ ‫باشند‪ ،‬کل فعالیت مجموعه خراب خواهد شد‪ .‬بنابراین در قالب‬ ‫در همی��ن امر گنجانده ش��ده که اهالی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫روی��دادی چون رویداد صنعت نمایش��گاهی‪ ،‬همه فعاالن این‬ ‫چق��در در معرفی و ارائه خدمات ش��ان حرفه ای‬ ‫عرصه باید تالش خود را برای درست دیده شدن‬ ‫عمل می کنند‪ .‬باید مشخص باشد که چه میزان‬ ‫ب��ه کار بگیرند‪ .‬همین درست دیده ش��دن باعث‬ ‫اگر رویداد‬ ‫اگاه��ی از دانش حرفه ای تبلیغ��ات و بازاریابی‬ ‫خواه��د ش��د انها انگی��زه پیدا کنند ت��ا خود و‬ ‫صنعت‬ ‫بین المللی دارند و ایا این گروه های نمایشگاهی‬ ‫کسب وکارشان را تقویت کنند‪ .‬در یک کالم باید‬ ‫ان قدری که به نظر می رسد هماهنگ هستند تا‬ ‫گفت دیده ش��دن مهم ترین عامل برای رش��د و‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫درنهای��ت بتوانند برای حضور غرفه های مختلف‬ ‫توس��عه است‪ .‬هرچه ما به دیده ش��دن افراد در‬ ‫جدی گرفته‬ ‫جذابیت سازی کنند یا خیر‪.‬‬ ‫عرصه برگزاری نمایشگاه ها کمک کنیم‪ ،‬فضایی‬ ‫نشود‪ ،‬شاهد‬ ‫به ط��ور مش��خص ‪۸۰‬درصد موفقی��ت در هر‬ ‫ایجاد می شود که انها به رشد بیشتر‪ ،‬کار بیشتر‬ ‫اسیب های‬ ‫کاری نح��وه معرفی ان اس��ت‪ .‬یعنی اگر ش��ما‬ ‫و اموزش بیشتر ترغیب شوند‪.‬‬ ‫کار بس��یار مهمی هم کرده باشید اما در معرفی‬ ‫� در سال های گذشته برای برخی صنف ها‬ ‫جدی به بدنه‬ ‫ورود ب�ه موض�وع برگ�زاری رویداده�ای‬ ‫و نمای��ش ان ضعیف عمل کنی��د‪ ،‬نباید انتظار‬ ‫این صنعت‬ ‫نمایش�گاهی دارای جذابیت بوده اس�ت‪،‬‬ ‫داش��ته باش��ید کارتان دیده ش��ود‪ .‬نمایش��گاه‬ ‫خواهیم بود‬ ‫یعن�ی اتحادیه ه�ا و انجمن ه�ا ب�دون‬ ‫ویتری��ن نمای��ش توانمندی ه��ای صنعت��ی به‬ ‫درنظرگرفتن منافع برگزارکنندگان سعی‬ ‫جهان است‪ .‬حاال اگر این گروه که نقش ویترین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ سال سوم ‪ /‬شماره‪ /616‬پیاپی ‪765‬‬ ‫دارن�د رویدادهای مرتبط با حوزه خ�ود را برگزار کنند‪.‬‬ ‫ش�اید دلیل این ام�ر بی اطالعی انها از خان�واده بزرگ‬ ‫صنعت نمایش�گاهی باش�د؛ اینکه نمی دانند در سراسر‬ ‫کش�ور ش�رکت های گوناگونی در قال�ب برگزارکننده‪،‬‬ ‫هماهنگ کننده‪ ،‬غرفه ساز و‪ ...‬مشغول فعالیت تخصصی‬ ‫در حیطه رویدادها هس�تند‪ .‬به نظر شما برگزاری رویداد‬ ‫صنع�ت نمایش�گاهی می تواند عاملی ب�رای تغییر این‬ ‫رویک�رد و نگرش در صنف های کش�ور درباره رویدادها‬ ‫باشد ؟‬ ‫بل��ه‪ .‬باید در این رابطه تبلیغات گس��ترده ای انجام ش��ود تا‬ ‫اصناف و اتحادیه ها در قالب هیات های بازدیدکننده در طول ‪۴‬‬ ‫روز برگزاری رویداد صنعت نمایش��گاهی از بخش های مختلف‬ ‫ان بازدی��د کنند‪ .‬در این س��ال ها همه تالش من در س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران این بود که اعالم کنم برگزاری نمایشگاه به‬ ‫تخصص نیاز دارد و مانند هر حوزه ای نیازمند مدیریت یکپارچه‬ ‫در بخش های مختلف است تا به نتیجه مطلوب برسد‪.‬‬ ‫همواره به دوس��تان برگزارکننده گوشزد کردم که نمایشگاه‬ ‫را فق��ط به عنوان یک رویداد نبینند بلک��ه ان را مجموعه ای از‬ ‫اتفاق های درحال رش��د ببینند که یک حلقه ان فقط برگزاری‬ ‫نمایشگاه است‪ .‬بسیاری از مشارکت کنندگان در رویدادها فکر‬ ‫می کنند نمایش��گاه فقط یک اتفاق ‪۴‬روزه است که تا یک سال‬ ‫بعد از این بازه زمانی هیچ فعالیت و تکاپویی ندارد‪ ،‬درحالی که‬ ‫این برداشت و نوع نگاه‪ ،‬هم خطرناک است هم زیانبار‪.‬‬ ‫در اینجا موضوع به قضاوت ها برمی گردد‪ .‬فعاالن نمایشگاهی‬ ‫در فضایی کار می کنند که برای ایجاد شایعه درباره درامدهای‬ ‫انها همواره بسترهای مختلفی فراهم است‪ .‬کسی هم به درستی‬ ‫نمی داند هزینه ها و درامدها در صنعت نمایشگاهی به چه شکل‬ ‫اس��ت‪ .‬ایا انقدری که برخی می گویند سوداور است یا نه اما به‬ ‫هرحال اینکه گردش مالی در صنعت نمایش��گاهی مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ ،‬یک ایراد بزرگ تلقی می ش��ود‪ .‬هرچه ابهامات در این‬ ‫زمینه بیش��تر باش��د‪ ،‬جذابیتش برای افراد خارج از این حوزه‬ ‫بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫بخش نمایش��گاهی کش��ور باید نگران این نوع نگاه باش��د‪.‬‬ ‫اگر رویداد صنعت نمایش��گاهی و رویداد های ش��بیه ان جدی‬ ‫گرفته نش��ود‪ ،‬شاهد اسیب های بیش��تری به بدنه این صنعت‬ ‫هس��تیم و صنف ها همچنان با نگاه انتفاعی ش��ان به این عرصه‬ ‫چش��م خواهند دوخت‪ .‬خطاب به فعاالن این عرصه باید گفت‪:‬‬ ‫پیچ ومهره ه��ای ای��ن صنعت را خوب س��فت کنی��د‪ .‬هر اتفاق‬ ‫کوچکی می تواند روی صنف ش��ما اثر منفی بگذارد و البته هر‬ ‫تغیی��ر مثبتی هرچند کوچک‪ ،‬می تواند به توس��عه این عرصه‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 616‬پیاپی ‪765‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫افزایش احترام کرمانی ها‬ ‫به حفظ حریم بافت تاریخی‬ ‫فرمان��ده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری اس��تان کرمان گف��ت‪ :‬ساخت وس��ازهای غیرمجاز‬ ‫در حری��م باف��ت تاریخی ش��هر کرمان کاهش یافت��ه و به کمترین‬ ‫میزان خود در س��ال های گذش��ته رسیده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫س��رهنگ نورعلی چوگانی با اش��اره به اینکه از ابتدای س��ال جاری‬ ‫تاکنون هیچ گونه گزارشی درباره انجام ساخت و سازهای غیرمجاز‬ ‫در حری��م بافت تاریخی ش��هر کرمان ب��ه فرماندهی یگان حفاظت‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری استان کرمان‬ ‫نرس��یده‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا توجه به لزوم حفظ و صیان��ت از بافت تاریخی‬ ‫کرمان و جلوگیری از ساخت وس��ازها غیرمجاز‪ ،‬نیروهای این یگان‬ ‫به طورمستمر و شبانه روزی به سرکشی و بازرسی ازمکان های تاریخی‬ ‫تحت نظارت می پردازند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در چند س��ال گذشته این‬ ‫یگان به فعالیت های دیگری همچون جلب مشارکت های مردمی و‬ ‫فرهنگ س��ازی در راستاب حفظ بناهای تاریخی و اشنایی مردم با‬ ‫فرهنگ غنی این خطه از کشورمان پرداخته است‪.‬‬ ‫کمبود راهنمایان گردشگری حرفه ای در ایران‬ ‫مژد ه پورزکی‬ ‫وج��ب به وج��ب ای��ران ما را‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬ظرفیت های گردشگری در بر‬ ‫گرفته اس��ت و به این واسطه‪،‬‬ ‫حوزه های گردشگری متفاوت‬ ‫و متع��ددی را کمابیش دنبال می کنیم‪ .‬گردش��گری‬ ‫مذهبی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬میراث��ی‪ ،‬بوم گردی‪ ،‬طبیعت گردی‪،‬‬ ‫تجاری و ش��اخه هایی کمتر ش��ناخته ش��ده از جمله‬ ‫گردشگری ادبی‪ ،‬غذایی و‪ . ...‬روشن است گردشگرانی‬ ‫که به تماش��ای میراث فرهنگ��ی‪ ،‬مکان های تاریخی و‬ ‫حت��ی صنایع دس��تی یک مل��ت می روند‪ ،‬نی��از دارند‬ ‫راهنمایان��ی که بی ش��باهت به پرده خوانان ش��اهنامه‬ ‫نیس��تند را در کنار خود داشته باشند تا از کم و کیف‬ ‫ان اث��ر‪ ،‬پدی��ده یا خدمات مطلع ش��وند ام��ا نقالی و‬ ‫پرده خوانی میراث فرهنگی و دیگر خدمات و پدیده های‬ ‫گردشگرپذیر‪ ،‬گویا متولی صالحی ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش تجارت»‪ ،‬با اختراع وس��ایل‬ ‫حمل ونقل و اسان شدن پیمودن مسافت های طوالنی‪،‬‬ ‫س��االنه میلیون ه��ا نفر به امی��د اس��تفاده تفریحی و‬ ‫غیرتفریح��ی از ظرفیت ه��ای جغرافیایی‪ ،‬باس��تانی یا‬ ‫خدم��ات روزامد به ایران س��فر می کنن��د و با صرف‬ ‫هزینه های گزاف‪ ،‬کیلومتر ها از خانه و کاشانه خود دور‬ ‫می شوند تا روزهایی را در ایران بگذرانند اما تورگردانان‬ ‫و راهنمایان گردش��گری ایران هنوز تخصصی نشده اند‬ ‫و نیازهای گردش��گران را به درستی پاسخگو نیستند‪.‬‬ ‫با وج��ود ظرفیت باالیی که راهنمایی گردش��گری در‬ ‫اشتغالزایی دارد‪ ،‬اما هنوز در اموزش انها مشکل داریم‬ ‫و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬راهنمایان غیرمج��از و بی تخصص‬ ‫نی��ز به این بازار وارد ش��ده اند و عالوه ب��ر اینکه خود‬ ‫به دلی��ل بی اطالعی از ظرفیت ه��ای موجود در صنعت‬ ‫گردشگری نمی توانند درامد پایداری برای خود ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬به گردش��گران و صنعت گردش��گری ایران نیز‬ ‫ضربه می زنند‪.‬‬ ‫ابتدایی تری��ن نی��از گردش��گرانی ک��ه به تماش��ای‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬مکان های تاریخی و حتی صنایع دستی‬ ‫ی��ک ملت می رون��د‪ ،‬می خواهند از خدماتی اس��تفاده‬ ‫کنند‪ ،‬این اس��ت ک��ه راهنمایی در کنار خود داش��ته‬ ‫باشند تا اطالعاتی جزئی به انها ارائه دهد‪ .‬با این حال‬ ‫ای��ران از وجود راهنمایان ب��ا مهارت باال در این عرصه‬ ‫کم بهره است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف در اموزش‬ ‫یک فعال گردش��گری با تاکید بر این معضل گفت‪:‬‬ ‫راهنمایان گردشگری به طور معمول اطالعات درستی‬ ‫درباره مکان های تاریخی به گردشگران نمی دهند‪.‬‬ ‫علیرضا حاجی اش��رفی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫انجمن (مردم نه��اد) توانمندی ها‪،‬‬ ‫خدمات و توسعه گردشگری ایران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫«گس��ترش تجارت» اظهارک��رد‪:‬‬ ‫موسس��ه هایی ب��رای ام��وزش‬ ‫راهنمایان گردش��گری وجود دارد که اگرچه عملکرد‬ ‫انها رضایت بخش نیس��ت اما به قول معروف کس��ب و‬ ‫کارشان سکه است!‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انه��ا در اموزش بس��یار ضعیف و نا توان‬ ‫هس��تند و یکی از ایراد هایی که می توان به انها گرفت‬ ‫ن اس��ت که موسس��ه های گردش��گری هیچ کدام به‬ ‫ای ‬ ‫معن��ای واقعی کلمه پژوهش��گر نیس��تند و اطالعات‬ ‫ناقصی را بین خود رد و بدل می کنند‪.‬‬ ‫حاجی اش��رفی ادام��ه داد‪ :‬معضل دومی ک��ه با این‬ ‫موسسه های داریم این است که تعدادی از افراد بدون‬ ‫گذران��دن دوره اموزش��ی از این موسس��ه های مدرک‬ ‫دریافت می کنند و به عن��وان نقال و پرده خوان میراث‬ ‫باستانی پا به عرصه گردشگری می گذارند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تحلیل عملکرد این موسس��ه ها در‬ ‫نحوه اموزش نیز موضوع مهم دیگری اس��ت‪ .‬در حالی‬ ‫که دوره اموزش راهنمایان گردش��گری در کش��وری‬ ‫مانند المان دو س��ال اس��ت اما در ای��ران این دوره ها‬ ‫‪۳‬ماهه برگزار می شود‪.‬‬ ‫این فعال گردش��گری بیان کرد‪ :‬راهنمایان ما برای‬ ‫اموزش به تور خارج از کشور نمی روند و اصول درستی‬ ‫هم برای اموزش در داخل کش��ور وجود ندارد‪ .‬چنین‬ ‫است که راهنماهای گردشگری ایران به درستی اموزش‬ ‫نمی بینند‪ .‬به طوری که در س��طح کشور کمتر از ‪۲۰‬‬ ‫راهنمای با تجربه و مهارت کافی داریم‪ .‬از مهارت های‬ ‫ایشان این است که‪ ،‬این افراد به چندین زبان دنیا اشنا‬ ‫هستند‪ .‬با این حال سایر راهنمایان گردشگری چنگی‬ ‫به دل نمی زنند‪.‬‬ ‫حاجی اشرفی در پیشنهادی اظهار کرد‪ :‬راهنماها باید‬ ‫در قالب راهنمایان درجه یک‪ ،‬دو و س��ه دس��ته بندی‬ ‫ش��وند تا راهنمایان تازه کار‪ ،‬در کنار راهنمایان درجه‬ ‫یک مهارت بیاموزند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هنر راهنمایان گردش��گری این اس��ت‬ ‫که گردش��گران را وارد ایران کنند تا س��وغات محلی‬ ‫و صنایع دس��تی ما فروش رود و به این ترتیب ش��غل‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫قائم مقام انجمن (م��ردم نهاد) توانمندی ها‪ ،‬خدمات‬ ‫و توس��عه گردش��گری ایران درباره وضعیت اش��تغال‬ ‫راهنمایان گردش��گری نیز یاداور ش��د‪ :‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫اژانس ه��ای مس��افر بری ارزش��ی ب��رای راهنمای��ان‬ ‫گردش��گری قائل نیس��تند‪ .‬به دفعات دیده شده پایه‬ ‫دستمزد و سنوات انها پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اژانس های مس��افربری یک راهنما را‬ ‫ب��ه مدت ده ها روز معطل کرده و پس از ان تور را لغو‬ ‫می کنند و هیچ حقوق و دستمزدی به انها نمی پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل فرایند دریافت مجوز‬ ‫در کن��ار اموزش ه��ای ناکاف��ی ب��رای راهنمای��ان‬ ‫مجاز‪ ،‬ج��والن راهنمایان غیرمجاز ه��م برای صنعت‬ ‫گردش��گری مالل اور ش��ده اس��ت‪ .‬ت��ا انج��ا که در‬ ‫شهرس��تان های مختل��ف اداره ه��ای میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری در تالش هستند تا روند‬ ‫صدور کارت راهنمایان را ب��ه امید کاهش راهنمایان‬ ‫غیرمجاز تس��هیل کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬خوزستان در‬ ‫هفته نخس��ت این ماه‪ ،‬اقدامی در راستای تسهیل در‬ ‫رون��د صدور کارت راهنمایان گردش��گری انجام داد و‬ ‫قرار اس��ت از این پس کارت راهنمایان گردشگری از‬ ‫سوی استان تحویل انها شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسکانیوز‪ ،‬سیدحکمت‪‎‬اله‬ ‫موسوی سرپرست اداره ‪‎‬کل میراث‬ ‫ فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫خوزستان در نشستی که در این باره‬ ‫برگزار ش��ده ب��ود گف��ت‪ :‬هدف از‬ ‫برگ��زاری این نشس��ت‪ ،‬ممانعت از‬ ‫برگزاری گشت‪‎‬هایی بود که بدون گرفتن مجوز از اداره‪‎‬کل‬ ‫و بدون داش��تن ش��رایط فنی‪ ،‬تور برگزار می‪‎‬کنند و بعد‬ ‫به دلی��ل نداش��تن تجهیزات ایمنی یا ش��رایط مناس��ب‪،‬‬ ‫مش��کالتی را از لح��اظ اخالق��ی‪ ،‬جان��ی و مال��ی برای‬ ‫شرکت‪‎‬کنندگان در سفر فراهم می‪‎‬اورند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به اینکه افراد برگزارکننده این‪‎‬گونه‬ ‫س��فرها اموزش الزم را ندیده‪‎‬اند و ش��رایط مطلوب را‬ ‫برای مس��افران فراه��م نمی‪‎‬اورن��د و از طرفی امکان‬ ‫اسیب‪‎‬های مالی و جانی را برای انها به وجود می‪‎‬اورند‪،‬‬ ‫این موضوع را براساس قانون ساماندهی در دستورکار‬ ‫قرار دادیم‪.‬‬ ‫در راس��تای فراه ‪‎‬م اوردن امکانات الزم برای تسهیل‬ ‫روند ص��دور کارت راهنمایان‪ ،‬پیگیری‪‎‬های الزم انجام‬ ‫ش��ده اس��ت و کارت این افراد در اس��تان تحویل انها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫افزای��ش راهنمایان گردش��گری حرفه ای نیاز‬ ‫به زیرس��اخت های گران قیمتی ن��دارد و تنها با‬ ‫یت��وان عالوه بر ایجاد‬ ‫مدیریت منابع انس��انی م ‬ ‫اش��تغال پایدار به افزایش گردشگران خارجی و‬ ‫کس��ب درامد از صنعت گردشگری امیدوار بود‪.‬‬ ‫در این زمین��ه فقط نیازمن��د مدیریتی واحد و‬ ‫نظام مند برای ساماندهی نظام جامع تورگردانان‬ ‫هستیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

روزنامه گسترش تجارت 619

روزنامه گسترش تجارت 619

شماره : 619
تاریخ : 1397/11/03
روزنامه گسترش تجارت 618

روزنامه گسترش تجارت 618

شماره : 618
تاریخ : 1397/11/02
روزنامه گسترش تجارت 617

روزنامه گسترش تجارت 617

شماره : 617
تاریخ : 1397/11/01
روزنامه گسترش تجارت 614

روزنامه گسترش تجارت 614

شماره : 614
تاریخ : 1397/10/26
روزنامه گسترش تجارت 613

روزنامه گسترش تجارت 613

شماره : 613
تاریخ : 1397/10/25
روزنامه گسترش تجارت 612

روزنامه گسترش تجارت 612

شماره : 612
تاریخ : 1397/10/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!