روزنامه گسترش تجارت شماره 617 - مگ لند

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

روزنامه گسترش تجارت شماره 617

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫کدام چالش ها‬ ‫مانع تحقق برنامه های‬ ‫بانک مرکزی هستند؟‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 617‬پیاپی ‪766‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫حسین عبده تبریزی‬ ‫حمایت مالی دولت‬ ‫از فعاالن صنایع دستی‬ ‫فاخر زنجان‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫الناز خدایی فرد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫امکان سفر های قسطی داخلی مهیا می شود‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫اصفهان‬ ‫خبر‬ ‫با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی ‪766‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫صادرات میگو‬ ‫از ‪ ۲۴‬هزار تن گذشت‬ ‫رئیس سازمان شیالت ایران گفت‪ :‬صادرات میگو‬ ‫از اغاز امسال تاکنون به بیش از ‪ ۲۴‬هزار تن رسید‬ ‫و انتظار می رود تا پایان سال به ‪ ۳۰‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫ی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬س��ال‬ ‫حس��ن صالح ‬ ‫گذشته نزدیک به ‪ ۳۸‬هزار تن میگو در کشور تولید‬ ‫ش��د که ‪ ۲۶‬هزار تن ان صادر شد و بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫ه��زار تن به مصرف داخلی رس��ید؛ میگوی دریایی‬ ‫ب��رای مص��ارف داخل��ی و میگوی پرورش��ی به امر‬ ‫صادرات اختص��اص دارد‪ .‬وی قیم��ت هر کیلوگرم‬ ‫میگ��و ی صادراتی را بیش از ‪ ۴.۵‬ت��ا ‪ ۶‬دالر بیان و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ساالنه ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر ارزش میگوی‬ ‫صادراتی است‪ .‬رئیس س��ازمان شیالت ایران‪ ،‬قشم‬ ‫و گلس��تان را از مناطق مهم پرورش میگو برشمرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬پیش از این متوس��ط عملک��رد میگو در‬ ‫کش��ور ‪ ۳‬تن بود‪ ،‬که امس��ال به ‪ ۴.۲‬تن رس��ید در‬ ‫حالی که برخی از تولیدکنندگان به برداش��ت ‪ ۸‬تن‬ ‫میگو در کش��ور دس��ت یافته اند‪ .‬صالح��ی از برنامه‬ ‫پرورش میگوی ارگانیک در کش��ور خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫پ��رورش میگ��وی ارگانی��ک در قفس در س��واحل‬ ‫جنوبی کش��ور در دس��تور کار قرار دارد‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬برای بازس��ازی ذخایر ابزی��ان خلیج فارس نیز‬ ‫امس��ال ‪ ۴۰‬میلیون الرو میگو رهاسازی شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده از دهه ‪ ،۷۰‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۹۰‬هزار هکتار زمین در س��واحل جنوبی کشور‬ ‫از بندرگواتر(اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان) ت��ا‬ ‫ابادان(خوزستان) وجود دارد که به دلیل محدودیت‬ ‫در منابع اب شیرین برای بخش کشاورزی مناسب‬ ‫ت اما می توان در این اراضی نسبت به پرورش‬ ‫نیس�� ‬ ‫ابزی��ان اقدام کرد‪ .‬به گفته صالحی‪ ،‬ش��یالت ایران‬ ‫توس��عه اب زی پروری را در قالب برنامه ششم توسعه‬ ‫در دستور کار خود دار د تا سهم تولید غذای خوراک‬ ‫میگو به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد در کش��ور برس��د‪ .‬س��ال‬ ‫گذشته حجم تولید محصوالت شیالتی ایران به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن رس��ید که ارزش صادراتی‬ ‫ان ‪ ۵۰۷‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫ثبت سفارش کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی ممنوع شد‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را موظف کردند که ثبت سفارش کاالهای‬ ‫مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت‬ ‫قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬نماین��دگان در جلس��ه علنی دیروز‬ ‫مجلس شورای اس�لامی به ادامه بررس��ی طرح حداکثر‬ ‫اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از‬ ‫کاالی ایران��ی پرداختن��د و م��اده ‪ ۱۷‬ان را با ‪ ۱۶۴‬رای‬ ‫مواف��ق‪ ۱۲ ،‬رای مخالف و ‪ 2‬رای ممتنع از ‪ ۲۰۰‬نماینده‬ ‫حاضر تصویب کردند‪.‬‬ ‫نمایندگان در این ماده‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را موظف کردند ثبت س��فارش کااله��ای مصرفی با دوام‬ ‫خارجی دارای مش��ابه ایرانی که با کیفیت مناس��ب و به‬ ‫میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه‬ ‫پنج س��اله ششم توسعه ممنوع کند یا بر اساس ماده ‪۲۲‬‬ ‫قان��ون احکام دائمی برنامه های توس��عه کش��ور از موانع‬ ‫تعرفه ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند‪.‬‬ ‫نماین��دگان در تبص��ره ی��ک این م��اده مق��رر کردند‪:‬‬ ‫مصادی��ق کااله��ای ایرانی مش��مول این ماده بر اس��اس‬ ‫معیارهای متناس��ب با ش��رایط اقتصادی و تجاری کشور‬ ‫مانند ارزش افرینی‪ ،‬س��هم س��اخت داخ��ل‪ ،‬حق االمتیاز‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬انتقال دانش فنی‪ ،‬زنجیره ارزش‪ ،‬مزیت های‬ ‫نس��بی و‪ ...‬در مدت دو ماه پس از الزم االجرا ش��دن این‬ ‫قان��ون از س��وی کارگروهی با مس��ئو لیت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و با عضویت نماین��دگان وزارتخانه های‬ ‫امور اقتصادی و دارایی؛ جهاد کشاورزی؛ بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی؛ س��ازمان برنامه و بودج��ه و اتاق های‬ ‫مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز اسفند‬ ‫رشد صادرات میوه و تره بار‬ ‫سیاست جدید گمرک ایران‬ ‫دبیر میز میوه و تره بار س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امس��ال صادرات محص��والت میوه و تره بار‬ ‫کش��ور با رش��د ‪ ۵۴‬درصدی همراه بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‪ ،‬س��میرا‬ ‫موس��ی پور گفت‪ :‬مجموع ص��ادرات می��وه و تره بار ‪۹۹۳‬‬ ‫میلیون دالر براورد ش��ده که از لحاظ ارزشی ‪ ۵۴‬درصد و از‬ ‫نظر وزنی ‪ ۱۸‬درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫رشد داشته است‪ .‬وی با اشاره به اینکه نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ش��اهد رش��د صادرات در بیشتر محصوالت‬ ‫می��وه و تره بار هس��تیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬این افزای��ش در محصول‬ ‫س��یب درختی ‪ ۲۳‬درصد‪ ،‬در خیار ‪ ۳۱‬درصد و در محصول‬ ‫هندوانه ‪ 5. 7‬درصد بوده است‪ .‬موسی پور ادامه داد‪ :‬نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته صادرات محصوالت میوه و‬ ‫تره بار به عراق‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬به امارات ‪ ۶۱‬درصد و به روس��یه‬ ‫‪ ۱۳۶‬درصد رش��د یافته اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬مهم ترین‬ ‫بازارهای صادراتی ای��ران در این گروه محصوالت را عراق‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬روسیه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬قطر و عمان شامل می شوند‪.‬‬ ‫رئی��س کل گمرک ایران از مب��ارزه با هرگونه قاچ��اق کاال از طریق مبادی‬ ‫رسمی خبر داد و گفت‪ :‬معافیت های گمرکی به سمت تولیدکنندگانی هدایت‬ ‫می ش��ود که امکان تولی��د محصوالت و مواد اولیه وارداتی را در داخل کش��ور‬ ‫ندارند‪ .‬به گزارش روابط عمومی گمرک ایران‪ ،‬مهدی میراش��رفی با اش��اره به‬ ‫برنامه های گمرک ایران در راس��تای حمای��ت از تولید‪ ،‬افزود‪ :‬گمرک ایران به‬ ‫عن��وان تصمیم گیرنده و وضع کننده معافیت های گمرکی نیس��ت اما گمرک‬ ‫می تواند پیش��نهادهایی را پس از بررس��ی بازخوردهای قوانین و معافیت ها از‬ ‫س��ازمان های ذی ربط دریافت و ارائه کند‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬در پیش��نهادهای گمرک به صورت مشخص معافیت ها را به‬ ‫س��مت تولیدکنندگان هدایت می کنیم به نحوی که تالش می ش��ود معافیت‬ ‫برای تولیدکنندگانی اعمال ش��ود که امکان تولی��د محصوالت مورد نیاز را در‬ ‫ی در زمینه قاچاق کاال و برنامه های مقابله با ان‬ ‫داخل کش��ور ندارند‪ .‬میراشرف ‬ ‫نیز تصریح کرد‪ :‬ما امروز با قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور روبه رو نیستیم‬ ‫و گم��رک ایران با هرگونه قاچاق مقابله می کند و کش��فیاتی نیز در این زمینه‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در بحث مناطق ازاد نیز گمرک مکلف به حضور است و بر ورود‬ ‫و خروج کاال در مناطق ازاد کش��ور نظ��ارت خواهد کرد‪ .‬در این زمینه تاکنون‬ ‫اقدام های خوبی شده و ما در راستای انجام این وظیفه پیش خواهیم رفت‪.‬‬ ‫هر س��ال این فهرس��ت از س��وی کارگروه یادشده مورد‬ ‫بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا ‪ ۱۵‬روز بعد ابالغ‬ ‫می شود‪ .‬نمایندگان در تبصره ‪ ۲‬این ماده‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و حس��ب مورد وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫را مکلف کردن د برای نصب برچس��ب نشان دهنده درصد‬ ‫عمق س��اخت داخل در کاالهای صنعتی یا بس��ته بندی‬ ‫شده مشمول این ماده از سوی تولیدکنندگان پیگیری و‬ ‫نظارت الزم را اعمال کنند‪ .‬نمایندگان همچنین ماده ‪۱۲‬‬ ‫این طرح را با ‪ ۱۴۴‬رای موافق‪ ۳۰ ،‬رای مخالف و ‪ ۴‬رای‬ ‫ممتن��ع از ‪ ۲۰۱‬نماینده حاضر تصویب کردند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این مصوبه‪ ،‬به منظور حمایت مالی از فعالیت های تحقیق‬ ‫و توس��عه‪ ،‬هزینه ه��ای تحقیقاتی و پژوهش��ی نهاد های‬ ‫موض��وع ماده ‪ ۲‬ای��ن قانون‪ ،‬اش��خاص حقوقی خصوصی‬ ‫و تعاون��ی در واحد های تولیدی و صنعت��ی دارای پروانه‬ ‫بهره ب��رداری از وزارتخان��ه ذی ربط که در قال��ب قرارداد‬ ‫منعقدش��ده با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای‬ ‫مج��وز قطعی از وزارتخانه علوم یا وزارتخانه بهداش��ت یا‬ ‫مراجع ذی صالح قانونی که در چارچوب نقشه جامع علنی‬ ‫کشور و به تش��خیص این نهاد ها انجام می شود همچنان‬ ‫مش��مول معافیت مالیات��ی بند «س» م��اده ‪ ۱۳۲‬قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم مصوب ‪ ۳‬اسفند ‪ ۶۶‬با اصالحات و‬ ‫الحاقات بعدی ان است‪.‬‬ ‫اختالف دبیرخانه مناطق ازاد با گمرک‬ ‫دبیرخانه ش��ورای عالی مناط��ق ازاد و وی��ژه اقتصادی‪،‬‬ ‫بخش��نامه اخیر گمرک درباره خ��ودداری از صدور هرگونه‬ ‫مج��وز ترانزیت و ورود کاالهای گ��روه چهارم به این مناطق‬ ‫را خ�لاف نظر و دیدگاه ه��ای مجموعه مناط��ق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی کش��ور عنوان کرد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬گروه چهارم‬ ‫کاالیی دربرگیرنده کاالهایی است که در داخل کشور تولید‬ ‫می شود و به واردات انها از خارج از کشور نیازی نیست‪ .‬گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ‪ ۲۷‬دی امس��ال در بخشنامه ای به‬ ‫گمرکات اجرایی مستقر در مناطق ازاد کیش‪ ،‬قشم‪ ،‬چابهار‪،‬‬ ‫ارون��د‪ ،‬انزلی‪ ،‬ارس و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی اعالم کرد‪:‬‬ ‫«گمرک های اجرایی کش��ور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت‬ ‫و ورود کاالهای گروه چهارم به مناطق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی‬ ‫و وی��ژه اقتصادی فعال خودداری کنند‪ .‬قرار ش��ده اس��ت با‬ ‫توجه ب��ه ممنوعیت ترانزیت و ورود کاال ه��ای گروه چهارم‬ ‫به مناطق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی و ویژه اقتصادی و س��رزمین‬ ‫اصلی مطابق بند ‪ ۵‬این صورت جلسه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت سیاست خود را درباره توقف ثبت سفارش کاال های‬ ‫نبض بازار‬ ‫گ��روه چهارم در ای��ن مناطق تعیین کن��د‪ ».‬روابط عمومی‬ ‫دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی با صدور‬ ‫اطالعیه ای در واکنش به این بخشنامه از اعالم مخالفت شورا‬ ‫با موارد مطرح ش��ده در نشس��ت با بانک مرکزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫«هیچ گونه صورتجلس��ه ای از س��وی نمایندگان دبیرخانه‬ ‫ی عال��ی مناطق ازاد ب��ه امضا نرس��یده و جمع بندی‬ ‫ش��ورا ‬ ‫مورد اش��اره در بخش��نامه گمرک خالف نظر و دیدگاه های‬ ‫منبعث از مجموعه مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫سازمان های مناطق ازاد و ویژه و همچنین فعاالن اقتصادی‬ ‫این مناطق از اغاز س��ال با بخش��نامه های متعدد‪ ،‬متفاوت و‬ ‫حتی متناقضی از س��وی نهادهای اجرایی مرتبط با موضوع‬ ‫واردات و صادرات روبه رو بوده اند‪ .‬تاکنون تالش بر ان بود که‬ ‫بو کار و ابعاد اقتصادی مناطق‪ ،‬قانون‬ ‫فضای اش��تغال‪ ،‬کس�� ‬ ‫بو کار مرتبط با ان برای‬ ‫مترقی ای��ن مناطق و محیط کس�� ‬ ‫نهاد های مس��ئول و تاثیرگذار تبیین و مش��خص ش��ود اما‬ ‫متاسفانه روند تصمیم گیری در این زمینه مشکالت زیادی را‬ ‫برای فعاالن اقتصادی به وجود اورد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫حفظ تولید موجود‪ ،‬شاه بیت تصمیم ها باشد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫نشس��ت دیروز هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران در‬ ‫حالی برگزار ش��د که بس��یاری از صحبت ها به نقد‪ ،‬ارائه‬ ‫پیش��نهاد و راهکار گذش��ت‪ .‬انتقادهایی ک��ه خطاب به‬ ‫مهمان ویژه نشس��ت یعنی رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬معدن و تجارت بود و او نیز در پاسخ به صحبت هایی که‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی داش��تند تاکید کرد که باید‬ ‫همه با هم حرف بزنیم و عالوه بر بیان مش��کالت و ارائه‬ ‫نقدها‪ ،‬راهکار عملی هم برای رفع انها داش��ته باشیم‪ .‬رحمانی در این نشست‬ ‫پیش از هر موضوعی عنوان کرد که در ش��رایط کنونی‪ ،‬شاه بیت تمام برنامه ها‬ ‫و استراتژی های ما باید «حفظ وضعیت موجود تولید» باشد و باید از تعطیلی‬ ‫واحدها جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نظ�ام بودجه ریزی و س�اختار هزینه ه�ای دولت باید اصالح‬ ‫شود‬ ‫درامد مورد انتظار خود‪ ،‬نرخ ارز را به طور نانوش��ته به گونه ای در نظر می گیرد‬ ‫ک��ه بتواند با فروش دالر نفت‪ ،‬درامدهای خود را با هزینه ها تراز کند‪ .‬چنانچه‬ ‫براورده��ای درامدی و هزینه ای در بودجه محقق نش��ود و بن��ا به هر دلیلی‬ ‫با کس��ری بودجه در س��ال اینده روبه رو ش��دیم‪ ،‬نرخ ارز کانال��ی برای دولت‬ ‫به منظور جبران کس��ری بودجه می شود‪ .‬متاس��فانه بودجه ریزی در کشور به‬ ‫ش��یوه ای معکوس از لح��اظ منطق بودجه ریزی انجام می ش��ود‪ ،‬به نحوی که‬ ‫همواره دولت ها نخس��ت مصارف خود را براورد کرده و براس��اس ان به دنبال‬ ‫منابع درامدی بوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز‬ ‫رئی��س پارلم��ان بخش خصوصی کش��ور در ادامه افزود‪ :‬ض��رورت دارد که‬ ‫دولت ها برای جلوگیری از جهش های نرخ ارز و فش��ار به قش��رهای گوناگون‬ ‫جامعه و بخش های مختلف تولید‪ ،‬نرخ ارز را براس��اس مصالح تولید و منفعت‬ ‫بیشترین افراد جامعه تعیین و از تاثیرپذیری نرخ ارز از بودجه جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫تجربه های س��ال های گذشته حاکی از ان است که یکی از دالیل افزایش های‬ ‫نرخ ارز در اواخر هر سال‪ ،‬کسری بودجه دولت ها بوده که برای پر کردن شکاف‬ ‫درامد و هزینه به دستکاری ارز رو می اوردند‪.‬‬ ‫وی خط��اب به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬منابع مالی محدود‬ ‫اس��ت‪ .‬در نحوه تخصیص منابع بای��د اولویت بندی انجام ش��ود و البته به هر‬ ‫قیمتی نباید همه بنگاه ها را سرپا نگه داشت‪ .‬بسیاری از تولیدات برخی بنگاه ها‬ ‫به زودی از بازار مصرف داخلی هم حذف خواهند شد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬شناسایی‬ ‫واحدهای تولیدی ارزش��مند و کمک به تکمیل ظرفیت های تولیدی و زنجیره‬ ‫محصول انها یکی از مهم ترین اقدام هایی اس��ت که باید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بر عهده داشته و ان را در اختیار دست اندرکاران تولید قرار دهد‪.‬‬ ‫شافعی افزود‪ :‬باوجود محدودیت های پیش امده‪ ،‬با این حال فرصت مغتنمی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در چهل وس��ومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬غالمحس��ین ش��افعی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با بیان مش��کالت و براورده نش��دن انتظارات و درخواست های‬ ‫بخش خصوص��ی در بودجه ‪ ،۹۸‬خطاب به محمدرض��ا رحمانی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬محدودیت منابع مالی ایجاب می کند بخش های تولید‬ ‫سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بی توجهی دولت نس��بت به نظر بخ��ش خصوصی در روند‬ ‫تدوی��ن بودجه ‪ ،۹۸‬اظهارکرد‪ :‬انتظار می رفت دولت به دلیل وضعیت اقتصادی‬ ‫و اعم��ال تحریم ها‪ ،‬برای کاهش هزینه ه��ا‪ ،‬برنامه ویژه ای ارائه دهد یا حمایت‬ ‫از تولی��د داخل‪ ،‬ایجاد فرص��ت رقابت پذیری برای بخش خصوصی و توس��عه‬ ‫صادرات بخش ه��ای مولد را در نظر می گرفت که متاس��فانه هیچ کدام از این‬ ‫موارد رعایت نشد‪.‬‬ ‫ش��افعی تصریح کرد‪ :‬ات��اق ایران از دس��ت اندرکاران نظ��ام بودجه ریزی‬ ‫کش��ور خواست بودجه سال ‪ ۹۸‬را براس��اس اهدافی مانند حمایت از تولید‬ ‫داخ��ل‪ ،‬ایجاد فرصت رقابت پذیری برای بخش خصوصی و توس��عه صادرات‬ ‫بخش ه��ای مول��د تدوین کند‪ .‬وی همچنین با تاکید ب��ر رعایت اصل تقدم‬ ‫مناب��ع بر مصارف‪ ،‬ش��فافیت تخصیص های بودجه ای‪ ،‬بازنگری در س��اختار‬ ‫هزینه ه��ای دولت‪ ،‬بازنگری در س��اختار ش��رکت های دولتی‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫ش��رکت های زیان��ده دولتی‪ ،‬هدفمندس��ازی فعالیت ه��ای مالیاتی‪ ،‬کاهش‬ ‫فش��ارهای مالیاتی بر اش��خاص حقیقی و حقوقی غیردولت��ی و بهره مندی‬ ‫حداکثری از ظرفیت های مش��ارکت عمومی و خصوصی؛ خواستار اصالح در‬ ‫نظام بودجه ریزی ش��د‪ .‬اما واکاوی الیحه بودجه ‪ ۹۸‬حاکی از ان اس��ت که‬ ‫تذکرات و پیشنهاد های دلسوزانه بخش خصوصی در الیحه بودجه تقدیمی‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ه مجلس عینیت نیافت��ه که بدین منظور نظ��ر اتاق به‬ ‫کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی نیز تقدیم می شود و امید‬ ‫است مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬متاس��فانه هر س��ال نرخ ارز در بودجه‬ ‫به طور مشخص تعیین نمی شود و باید براساس محاسبات فنی به ان رسید‪ .‬در‬ ‫واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز ش��دن بودجه می کند‪ .‬دولت برای رس��یدن به‬ ‫برای تولید ایجاد ش��ده که می تواند مبنای حرک��ت جدیدی برای ارتقای این‬ ‫بخش باشد‪ .‬برای صادرات غیرنفتی نیز فرصت خوبی ایجاد شده‪ ،‬می توانستیم‬ ‫و می توانی��م با حمایت از صادرکنندگان در بس��یاری از بازارها حضوری موثر‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬در کنار اثار تحریم‪ ،‬تصمیم های اشتباه مسئوالن نیز مزید بر‬ ‫علت ش��ده و عرصه را ب��رای فعالیت های بخش حقیقی ص��ادرات تنگ کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر صادرات کشور بر اثر این فشارهای غیرمنطقی از میدان به در شود‬ ‫پیامدهای ناخوشایندی در انتظار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹باید هر هفته نشست داشته باشیم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه شاه بیت برنامه های ما باید حفظ‬ ‫وضعیت موجود تولید باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در همین راستا رئیس جمهوری دستور‬ ‫توجه به تولید و صادرات در سال ‪ ٩٨‬را صادر کرد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در نشس��ت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه‬ ‫اگر فعاالن بخش خصوصی با مش��کالتی بر سر راه حوزه خود روبه رو هستند‪،‬‬ ‫ب��ا معاونان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در میان بگذارند‪ ،‬گفت‪ :‬این نحوه‬ ‫ارتباط ما با فعاالن اقتصادی است و در این زمینه جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر ف��ردی از اعضای کابینه در جایگاه خود مس��ئولیتی دارند و‬ ‫ذات کار م��ن‪ ،‬حمایت از بخش صنعت اس��ت‪ .‬ارز حاص��ل از صادرات هم در‬ ‫ده ها نشس��ت پیگیری ش��ده که نمونه ان هم دعوت از فع��االن اقتصادی در‬ ‫نشس��ت های بانک مرکزی اس��ت‪ .‬ما با فعاالن اقتصادی اختالف نظر نداریم و‬ ‫هر جا هم مش��کلی وجود دارد‪ ،‬برطرف خواهیم کرد‪ .‬البته باید توجه داش��ت‬ ‫در فض��ای عمومی و جمع��ی نمی توان مطالب را گف��ت‪ ،‬چراکه انعکاس بدی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رحمانی‪ ،‬هیچ کس در جنگ کنونی جهان ب��ا اقتصاد ایران تردید‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اما جنگ روانی و رس��انه ای هم وجود دارد ک��ه در ان راهکار مقابله با‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی ‪766‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫ش��رایط جدید‪ ،‬ارتباط دولت با بخش خصوصی است‪ .‬ما باید هر هفته نشست‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهارکرد‪ :‬به نظر من اوض��اع جبهه جنگ‬ ‫اقتصادی را باید از نزدیک دید؛ از ناحیه دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫بی توجه��ی به مش��کالت بخش خصوصی جایز نیس��ت و البته م��ا هم به این‬ ‫موضوع ها بی توجه نیستیم‪ .‬از معاونان هم انتظار دارم از این پس اجازه ندهند‬ ‫گالیه ارتباط نداشتن با انها را بشنوم‪.‬‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬تعداد بخش��نامه های متناقض ی��ک دهم دوره های قبل‬ ‫اس��ت‪ .‬ما ارز داریم اما اینکه ترکیب ان چیس��ت و ارز در کجا اس��ت‪ ،‬موضوع‬ ‫دیگری اس��ت که باید فعاالن اقتصادی به انها توجه داش��ته باش��ند‪ .‬شاه بیت‬ ‫اقدامات‪ ،‬فعالیت ها و اس��تراتژی اصلی ما این اس��ت که وضع موجود تولید را‬ ‫حفظ کنیم تا به دنبال ان اشتغال هم حفظ شود‪ .‬در شرایط کنونی بزرگ ترین‬ ‫تهدید برای اقتصاد کشور این است که یک واحد تولیدی تعطیل شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حوزه ثبت س��فارش مش��کل تمدی��د ‪۳‬ماهه را برطرف‬ ‫کردیم‪ ،‬نامه نوش��ته ایم و همه ثبت س��فارش های که از پیش برای ‪۳‬ماه تایید‬ ‫شده‪ ،‬به طور اتوماتیک برای ‪۶‬ماه تمدید شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬صادرکنندگان نتوانس��تند دولت و‬ ‫بانک مرکزی را قانع کنند که ش��یوه انتقال ارز چگونه باشد و اینکه می گویند‬ ‫در بازگش��ت ارز کاری به ما نداشته باش��ید‪ ،‬یعنی چه؟ در ‪ ۷‬ماه امسال ‪۸‬هزار‬ ‫صادرکنن��ده داش��تیم که ‪۶‬هزار نفر انه��ا کمتر از یک میلی��ون دالر صادرات‬ ‫داشتند و بر همین مبنا‪ ،‬در بخشنامه جدید اعالم شد که این گروه از بازگشت‬ ‫ارز صادراتی به س��امانه نیما معاف ش��دند‪ .‬مصرف ارز ما در صنعت بیش��تر از‬ ‫صادرات اس��ت‪ .‬پتروش��یمی و فوالد هم ارز می اورند که م��ا ارز را به صنعت‬ ‫اختصاص دادیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هفته پیش در دولت مصوب کردیم تا س��قف ‪٣٠٠‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫واردات بدون انتقال ارز مجاز باش��د‪ .‬درباره واردات در مقابل صادرات هم قرار‬ ‫شد کارگروهی تشکیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح جدید برای توسعه صادرات به ‪ ۱۵‬کشور همسایه و چین‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫صادرات به ‪۱۵‬کشور همسایه به اضافه چین و هند پروژه دارد و ما می خواهیم‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایران کارگروهی در این باره تش��کیل دهد ت��ا با کمک بخش‬ ‫خصوصی و دولت صادرات به این کشورها افزایش یابد‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه باید بدانیم س��ال اینده پیش��ران موتور اقتصاد ما باید‬ ‫صادرات باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با این رون��د و گرانی ها تقاضای داخلی افت خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬اما برای صادرات ظرفیت داریم و باید حل این مس��ئله به یک امر فوری‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حال حاضر برای صادرات‬ ‫به ‪۱۵‬کش��ور همس��ایه به اضافه چین و هند پروژه دارد و ما می خواهیم اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران کارگروهی را در این زمینه تش��کیل ده��د تا با کمک بخش‬ ‫خصوصی و دولت صادرات به این کشورها افزایش یابد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫فقط ‪۲.۹‬میلیارد دالر از واردات این کشورها از سوی ایران است‪ ،‬در حالی که‬ ‫می توان به این کشورها صادرات بیشتری انجام داد‪.‬‬ ‫صادرات غیرنفتی به جای رشد ‪۲۰‬درصدی کاهش یافت‬ ‫عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫خطاب به وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫براس��اس برنام��ه باید صادرات ‪20‬درصد رش��د‬ ‫کند‪ ،‬در حالی که برخالف انچه مسئوالن اعالم‬ ‫می کنند‪ ،‬صادرات کاهش یافته است‪.‬‬ ‫عدنان موس��ی پور در جلسه هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران که ب��ا حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬خط��اب به وزیر‬ ‫اظهارکرد‪ :‬براساس برنامه باید صادرات ‪20‬درصد‬ ‫رش��د کند‪ ،‬در حالی که برخالف انچه مسئوالن‬ ‫اعالم می کنند‪ ،‬صادرات کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به عوامل اثرگذار مثبت و منفی‬ ‫در حوزه صادرات افزود‪ :‬اگر عوامل اثرگذار مثبت‬ ‫را در یک کفه ترازو و عوامل اثرگذار منفی را در‬ ‫کفه دیگر ترازو ق��رار بدهیم‪ ،‬کفه ای که عوامل‬ ‫اثرگذار منفی در ان قرار گرفته‪ ،‬نس��بت به کفه‬ ‫دیگر سنگینی می کند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون توس��عه ص��ادرات اتاق‬ ‫بازرگانی ای��ران اظهارکرد‪ :‬جناب اقای رحمانی‬ ‫ما از ش��ما ناراحت هس��تیم‪ ،‬وقتی می گویم ما‬ ‫از شما ناراحت هس��تیم‪ ،‬یعنی از تیم اقتصادی‬ ‫دولت ناراحت هس��تیم و دلگیری ما از ش��ما به‬ ‫این دلیل است که شما ما را تنها گذاشته اید‪.‬‬ ‫موس��ی پور در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه وظیفه‬ ‫صادرکنن��دگان بیان کرد‪ :‬وظیف��ه صادرکننده‬ ‫بازاریاب��ی و حض��ور در نمایش��گاه های خارج از‬ ‫کشور و گسترش بازار در شرایط تحریم و حفظ‬ ‫سطح اشتغال است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون توس��عه ص��ادرات اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران اظهارکرد‪ :‬ام��ا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت چه وظایف��ی برعهده دارد؟ ایا‬ ‫وظیف��ه دارد از ص��ادرات و تولید صادرات محور‬ ‫حمایت کند یا نه؟‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬م��ا می دانی��م ارز حاصل از‬ ‫صادرات بای��د برگردد و این مس��ئله یک اصل‬ ‫مس��لم اس��ت‪ .‬اگر بزرگ ترین فرص��ت تاریخی‬ ‫جهش صادراتی کش��ور تاکن��ون از بین نرفته‪،‬‬ ‫اما این فرصت اکنون جلوی چشمان همگان در‬ ‫حال از بین رفتن است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون توس��عه ص��ادرات اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران افزود‪ :‬اگر تی��م اقتصادی دولت‬ ‫فرمانده صادرات باش��د و اهالی اقتصاد سربازان‬ ‫اقتصاد باشند‪ ،‬این دو ارتش اقتصادی را به وجود‬ ‫می اورند که ای��ن ارتش اقتصادی به نظر من با‬ ‫مس��ائل گوناگون از جمله تحریم ها و مشکالت‬ ‫بانکی شکس��ت نمی خورد‪ .‬اما فقط یک جا این‬ ‫ارتش شکس��ت می خورد و ان زمانی اس��ت که‬ ‫اعتماد بین س��رباز و فرمان��ده از بین برود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که فرمان��ده به تیم اقتصادی خود‬ ‫با ارائه بخشنامه های گوناگون بگوید من به شما‬ ‫اطمینان ندارم و بنابراین تمام بخشنامه هایی که‬ ‫صادر می کنم در راس��تای محدود کردن ش��ما‬ ‫ان گاه اس��ت که این مجموعه شکست و ضربه‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫موسی پور خطاب به وزیر اظهارکرد‪ :‬شاید شما‬ ‫فکر کنید من به عن��وان یک جوان که در حوزه‬ ‫ص��ادرات فعالیت می کنم‪ ،‬ای��ن حرف را می زنم‬ ‫اما اش��اره ای می کنم به اقای عسگر اوالدی که‬ ‫وی می گوید‪ ،‬در ش��رایط فعلی پس از ‪64‬س��ال‬ ‫صادرات مس��تمر مجبور ش��ده ام که صادرات را‬ ‫متوقف کنم‪ .‬اقای وزیر اگر در کل کش��ور فقط‬ ‫یک نفر باید از حوزه صادرات حمایت کند‪ ،‬این‬ ‫شما هستید‪.‬‬ ‫بانک و‬ ‫بیمه‬ ‫استراتژی بیمه «ما» تغییرکرد‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی ‪766‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹‪ ۶‬س�فیر فرهنگی بانک ص�ادرات جایزه‬ ‫گرفتند‬ ‫برن��دگان نهایی طرح «باش��گاه س��فیران فرهنگی‬ ‫بانک صادرات ای��ران» جوایز خود را دریافت کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش بانک صادرات ایران‪ ،‬از میان ده ها اثر ارسالی به‬ ‫دبیرخانه طرح «باشگاه سفیران فرهنگی بانک صادرات‬ ‫ایران» ‪ ۶‬اثر با رای هیات داوران برگزیده شد و برندگان‬ ‫نهایی جوایز خود را در ایینی در اداره کل روابط عمومی‬ ‫این بان��ک دریافت کردن��د‪ .‬بنا بر این گ��زارش‪ ،‬بانک‬ ‫صادرات ای��ران با هدف جلب مش��ارکت های مردمی‬ ‫در ام��ور فرهنگی‪ ،‬طرح «باش��گاه س��فیران فرهنگی‬ ‫بانک صادرات ایران» را با در نظر گرفتن مش��وق هایی‪،‬‬ ‫برگ��زار ک��رده که در این راس��تا از بهتری��ن تالش ها‪،‬‬ ‫قدردانی ش��ده است‪ .‬مش��ارکت کنندگان در این طرح‬ ‫با تهیه فیلم از هر رویداد فرهنگی و ارس��ال ان از طریق‬ ‫پیام رس��ان های این بانک به عضویت «باشگاه سفیران‬ ‫فرهنگ��ی بانک ص��ادرات ایران» درام��ده و با انعکاس‬ ‫موضوع ه��ای فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و مناس��بتی‪ ،‬پس‬ ‫از انتخاب برگزیده ها از س��وی هی��ات داوران‪ ،‬از جوایز‬ ‫ارزنده ان برخوردار ش��ده اند‪ .‬بانک صادرات ایران با ‪۶۷‬‬ ‫سال پیش��ینه درخش��ان در ارائه انواع خدمات مالی و‬ ‫بانکی‪ ،‬توجه به رویدادهای فرهنگی را در دس��تور کار‬ ‫ق��رار داده و همواره در ت�لاش برای انعکاس رویدادها و‬ ‫مناسبت های خاص و عمل به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خ��ود‪ ،‬از ظرفیت های مختلف فرهنگی مردم کش��ور‬ ‫استفاده کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ۴۲‬ه�زار م�ورد وام‬ ‫قرض الحسنه از سوی بانک ملی‬ ‫بانک ملی ایران در ‪ ۹‬ماه اغاز امسال بیش از ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫مورد تس��هیالت قرض الحس��نه رفع نیازهای ضروری‬ ‫پرداخت کرده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬این بانک در راستای سیاست های اعتباری‬ ‫خود از ابتدای امس��ال ت��ا پایان اذر ‪ ۴۲ ،‬ه��زار و ‪۸۴۵‬‬ ‫مورد تس��هیالت قرض الحس��نه رفع نیازهای ضروری‬ ‫تخصیص داده اس��ت ک��ه ارزش ریالی ان به یک هزار و‬ ‫‪ ۲۰۳‬میلیارد و ‪ ۷۴۹‬میلیون ریال می رس��د‪ .‬همچنین‬ ‫این بانک ‪ ۴۲۲‬مورد تس��هیالت تعمیر مسکن به ارزش‬ ‫‪ ۱۶‬میلی��ارد و ‪ ۲۱۰‬میلیون ریال به متقاضیان در مدت‬ ‫یادش��ده پرداخت کرده اس��ت‪ .‬تخصیص تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه کارگش��ایی از دیگر اقد ام های اعتباری‬ ‫بان��ک مل��ی ایران ب��وده به ط��وری که در ‪ ۹‬م��اه اغاز‬ ‫امسال‪ ۳۶۳ ،‬هزار و ‪ ۱۴۸‬مورد تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫کارگش��ایی نیز به ارزش ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۶۰۷‬میلیارد و ‪۶۶۳‬‬ ‫میلیون ریال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب های جدید در بیمه تجارت نو‬ ‫در احکام جداگانه از سوی نیما نوراللهی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بیم��ه تجارت نو‪ ،‬ابوطالب قره چماقل و به س��مت معاون‬ ‫ی به سمت‬ ‫توسعه بازار و ش��بکه فروش و قاسم قشقاو ‬ ‫مدیر هماهنگی امور شعب و نمایندگان منصوب شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو‪ ،‬ضمن قدردانی‬ ‫و تش��کر از زحمات مدیران پیش��ین‪ ،‬این انتصاب ها با‬ ‫توجه به تعهد‪ ،‬شایستگی و تجربه های ارزنده ثبت شده‬ ‫در کارنامه کاری مدیران جدید انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�امی برن�دگان پوی�ش «ی�ک قط�ره‬ ‫کمتر» بانک ایران زمین‬ ‫اس��امی برن��دگان پویش «یک قط��ره کمتر» بانک‬ ‫ایران زمی��ن‪ ،‬ک��ه در راس��تای افزای��ش حساس��یت‬ ‫مخاطب��ان خود به موضوع کم ابی و ارتقا مصرف بهینه‬ ‫اب در کش��ور برگزار شده بود‪ ،‬اعالم شد‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫روابط عمومی بانک ایران زمین نوش��ت‪ :‬همزمان با روز‬ ‫هوای پاک برندگان پویش یک قطره کمتر که با ارسال‬ ‫اثار خود ما را همراهی کردند‪ ،‬اعالم شد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ش��اید این پرسش برای ش��ما ایجاد شده باش د که چرا‬ ‫ما این پویش را در فصل پراب س��ال به اجرا گذاشتیم‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که اگر ام��روز به فکر کاهش مصرف‬ ‫اب نباش��یم‪ ،‬تابستان با ان درگیر خواهیم شد‪ .‬عده ای‬ ‫از ش��ما در قالب یک داستان خود را جای یک قطره اب‬ ‫گذاشتید و از زبان ان س��عی کردید اهمیت موضوع را‬ ‫به ما نشان دهید‪.‬‬ ‫جمع��ی دیگر تصاویر نقاط کم اب کش��ور را بهترین‬ ‫راهکار برای اثرگذاری تش��خیص دادند‪ .‬گروهی سعی‬ ‫داش��تید راه هایی را که خود برای کاهش مصرف اب به‬ ‫کار می بستید‪ ،‬با ما به اشتراک بگذارید‪.‬‬ ‫‹ ‹ت�داوم دوره ه�ای بازام�وزی فنی در‬ ‫بیمه میهن‬ ‫س��ومین دوره اموزش فنی بیمه های اتش سوزی و‬ ‫چهارمین دوره اموزش بیمه های اتومبیل در ش��رکت‬ ‫بیمه میهن برگزار شد‪.‬‬ ‫در ادامه برنامه های اموزش��ی ش��رکت بیمه میهن‬ ‫س��ومین دوره اموزش فن��ی بیمه های اتش س��وزی‬ ‫در س��اختمان مرکزی ش��رکت بیمه میه��ن با حضور‬ ‫کارشناس��ان فنی اس��تان ته��ران و چهارمی��ن دوره‬ ‫ام��وزش بیمه ه��ای اتومبیل در منطقه ‪ ۴‬کش��وری با‬ ‫حضور کارشناس��ان شهر های کرمانش��اه‪ ،‬کردستان‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬بروجرد‪ ،‬همدان‪ ،‬مرکزی و اس�لام اباد‬ ‫غرب در شعبه کرمانشاه برگزار شد‪.‬‬ ‫افزایش سوداوری به جای افزایش سهم بازار‬ ‫براساس گزارش اعالم شده درباره عملکرد‬ ‫‪ ۹‬م��اه ش��رکت بیمه «م��ا»‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫اس��تراتژی خود را از افزایش س��هم بازار به‬ ‫افزایش سوداوری همراه با ارائه هر چه بهتر‬ ‫خدمات و افزایش بهره وری تغییر داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت بیمه‬ ‫«ما»‪ ،‬رشد تولید حق بیمه در ‪ ۹‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬در مقایسه با سال های گذشته‪ ،‬از‬ ‫زمان تاس��یس ش��رکت که همه دارای رشد‬ ‫منطقی بوده اند‪ ،‬رش��د بی نظیری اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن بازه زمان��ی‪ ۴۶۳ ،‬میلی��ارد تومان حق‬ ‫بیمه تولید شده که ‪ ۶۶‬درصد رشد نسبت به‬ ‫مدت مشابه در سال گذشته داشته و حدود‬ ‫‪ ۱۱۳‬درصد از برنام��ه تولید را محقق کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بر اس��اس امار ارائه ش��ده‪ ،‬با‬ ‫پرداخت حدود ‪ ۱۸۷‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫ب��ه بیمه گ��ذاران و زیاندیدگان‪ ،‬خس��ارت‪،‬‬ ‫‪ ۳.۵‬واح��د نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته کاهش یافته اس��ت‪ .‬با هدف ترویج‬ ‫فرهنگ بیمه و افزای��ش ضریب نفوذ ان در‬ ‫می��ان یکایک مردم و در راس��تای توس��عه‬ ‫بازار‪ ،‬تس��هیل دسترس��ی و ارتقای س��طح‬ ‫کیفی و کمی ارائ��ه خدمات به بیمه گذاران‪،‬‬ ‫زیاندیدگان و ش��بکه فروش‪ ،‬شعب جدیدی‬ ‫در سراس��ر کشور گش��ایش یافت که نمونه‬ ‫اخیر ان‪ ،‬افتتاح ش��عبه شرق تهران است تا‬ ‫با فروش هوشمندانه و ارائه خدمات بیمه ای‬ ‫در باالترین کیفیت‪ ،‬همتراز با خدمات بانک‬ ‫ملت ب��ه عنوان س��هامدار عم��ده‪ ،‬موفق به‬ ‫تامین نیازهای تمامی ذی نفعان شود‪.‬‬ ‫با توجه به لزوم گسترش فروش بیمه های‬ ‫عم��ر و س��رمایه گذاری به عن��وان محصول‬ ‫استراتژیک شرکت که تاثیر بسیار مهمی بر‬ ‫اقتصاد کالن کشور‪ ،‬اقتصاد خانوار و افزایش‬ ‫ضریب امنیت خانواده دارد‪ ،‬بیمه «ما» اقدام‬ ‫به گس��ترش ش��بکه فروش در قالب جذب‬ ‫نمایندگان بیمه های عمر و س��رمایه گذاری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۵۰۰‬نماینده‬ ‫جذب شده که در تاریخ بیمه «ما» بی سابقه‬ ‫ب��وده و همی��ن ام��ر موجب فروش بیش��تر‬ ‫بیمه ه��ای زندگ��ی و رش��د ‪ ۲۴‬درص��دی‬ ‫پرتفوی بیمه های عمر و سرمایه گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از ارکان توانمندی شرکت های‬ ‫بیم��ه‪ ،‬ترکیب مناس��ب پورتف��وی بیمه ای‬ ‫اس��اس‪ ،‬در راستای اهداف‬ ‫ ‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین‬ ‫تعیین ش��ده و تمرکز بر رش��ته های مغفول‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬ش��رکت بیمه «ما» با محاسبه‬ ‫دقیق ریس��ک موفق به افزایش ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫حق بیمه تولیدی بیمه های اتش سوزی شده‬ ‫و توانس��ته پرتفوی بیمه بدنه اتومبیل را در‬ ‫‪ ۹‬ماه اغاز امسال ‪ ۹۳‬درصد نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته افزایش دهد‪ .‬همچنین‬ ‫از ابتدای امسال تا کنون با ‪ ۸۸۰‬درصد رشد‬ ‫حق بیمه در رشته باربری‪ ،‬کشتی و هواپیما‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬بنابر اعالم نهاد ناظر بیمه‬ ‫کشور‪ ،‬بیمه «ما» برای هفتمین سال متوالی‬ ‫موفق به کسب رتبه یک توانگری مالی شده‬ ‫است و در این حوزه جزو برترین های صنعت‬ ‫بیمه کشور است‪.‬‬ ‫س��طح ی��ک توانگ��ری مال��ی یک��ی از‬ ‫ش��اخص های مهم ارزیابی شرکت های بیمه‬ ‫بیمه دانا به دنبال جذب بازارهای جدید بیمه ای‬ ‫نایب رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل بیم��ه دانا بر‬ ‫لزوم تالش بیش��تر ش��بکه فروش برای جذب بازارهای‬ ‫جدید بیمه ای و حرکت به س��مت س��وداوری بیش��تر‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بیمه دانا‪ ،‬ابراهیم‬ ‫کاردگر در جلس��ه هم اندیش��ی با اعضای شبکه فروش‬ ‫و کارکنان ش��عب سمنان و ش��اهرود که در محل هتل‬ ‫قصر بس��طام ش��اهرود برگزار ش��د‪ ،‬ضمن ابراز رضایت‬ ‫از عملکرد کارکنان و ش��بکه فروش اس��تان س��منان‪،‬‬ ‫بر ضرورت کنترل ریس��ک و خس��ارت از س��وی شبکه‬ ‫ی ارائه نرخ فنی مناس��ب با توجه‬ ‫ف��روش تاکید کرد‪ .‬و ‬ ‫به عملکرد و سابقه بیمه گذار و تالش برای تجمیع امور‬ ‫بیمه ای را یاداور ش��د و در پاس��خ به مسائل مطرح شده‬ ‫از س��وی نمایندگان گفت‪ :‬به منظ��ور پویایی و افزایش‬ ‫تحرک ش��رکت‪ ،‬اقد ام هایی شده که ابالغ شی وه نامه های‬ ‫جدید‪ ،‬افزایش اختیارات‪ ،‬تشکیل کارگروه ها و کمیته ها‬ ‫و تغییرات مدیریتی از ان جمله هستند‪ .‬کاردگر‪ ،‬اموزش‬ ‫و رتبه بندی نمایندگان و رفع مشکالت شبکه فناوران را‬ ‫از دیگر اقدام های انجام ش��ده اخیر برشمرد و با اشاره به‬ ‫مشکالت صنعت بیمه‪ ،‬بر لزوم توجه و فرهنگ سازی در‬ ‫بین بیمه گذاران و صنعت بیمه تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ارائه خدمات مناس��ب به مشتریان است‬ ‫و کسب این رتبه نش��ان از مدیریت درست‬ ‫ش��رکت در بخش های مختل��ف دارد‪ .‬یکی‬ ‫دیگ��ر از اه��داف ش��رکت در س��ال جاری‪،‬‬ ‫حرکت در مسیر جذب بیمه گذاران برجسته‬ ‫و بزرگ بود که این امر در س��ال ‪ ۹۷‬محقق‬ ‫شد و فصل جدیدی در فعالیت بیمه ای بیمه‬ ‫«ما» رقم خورد‪ .‬با توجه به عملکرد مناسب‬ ‫مجموعه در همه حوزه ها‪ ،‬شرکت بیمه «ما»‬ ‫موفق به کس��ب جایگاه مناس��ب در صنعت‬ ‫بیمه ش��ده اس��ت و با ارائه خدمات مطلوب‪،‬‬ ‫نگاه بیمه گذاران بزرگ را به سوی خود جلب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫حضور هواپیمای جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و ده ه��ا‬ ‫س��ازمان بزرگ ملی به عن��وان بیمه گذاران‬ ‫ش��رکت بیمه «ما» نش��ان از این حرکت رو‬ ‫به رشد و فعال دارد‪ .‬به منظور ترسیم مسیر‬ ‫اینده ش��رکت و تحقق پیشتازی در صنعت‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬مرکز اینده پژوهی در بیمه‬ ‫«ما» طراحی و راه اندازی ش��ده اس��ت مرکز‬ ‫اینده پژوهی با هدف شناخت و درک مسائل‬ ‫نوظه��ور در صنعت بیمه و نح��وه برخورد با‬ ‫انها‪ ،‬مطالعه درباره رش��د فن��اوری در اینده‬ ‫و به ره گی��ری از ان ب��رای انج��ام تحقیقات‬ ‫کارب��ردی و پذی��رش و درک اهمیت ایده ها‬ ‫برای خل��ق و ش��کل دهی این��ده ای برتر و‬ ‫مطلوب طراحی ش��ده اس��ت تا با دعوت از‬ ‫اس��تادان خبره و با تجرب��ه در کنار نیروهای‬ ‫ج��وان‪ ،‬علم��ی و انعطاف پذی��ر س��ازمان‪،‬‬ ‫ارائه دهنده طرح های نوین بوده و در کارهای‬ ‫جدید پیشتاز باشد‪.‬‬ ‫ای��ن مرکز ب��ا به ره گیری از ات��اق فکر و‬ ‫هس��ته های پژوهش��ی طراحی و در ‪ ۴‬محور‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬خل��ق ای��ده‪ ،‬تروی��ج و اموزش و‬ ‫ش��تاب دهی کسب وکار فعالیت خود را انجام‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫نماد بانک شهر در بازار پایه فرابورس باز شد‬ ‫مدیر امور س��هام بانک شهر از بازگشایی نماد بانک شهر در‬ ‫بازار پایه فرابورس خبر داد و گفت‪ :‬درحال حاضر امکان خرید‬ ‫و فروش س��هام این بانک برای متقاضیان و سهامداران فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک‬ ‫شهر‪ ،‬حجت اله نجاری با اعالم این خبر گفت‪ :‬خوشبختانه نماد‬ ‫این بانک بعد از ‪ ۲۲‬ماه توقف‪ ،‬شنبه ‪ ۱۵‬دی بازگشایی و به این‬ ‫ترتیب امکان خرید و فروش سهام بانک شهر برای متقاضیان‬ ‫فراهم ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک ش��هر جزو نخس��تین بانک ها در‬ ‫بازار پایه فرابورس اس��ت که توانس��ت مجوز بازارگردانی را از‬ ‫س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار تهران بگی��رد و پس از دریافت‬ ‫مجوز از هیات مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ابالغ ان‬ ‫به شرکت فرابورس‪ ،‬مجوز بازگشایی نماد معامالتی بانک شهر‬ ‫گرفته شد‪ .‬نجاری با اشاره به استقبال شکل گرفته از بازگشایی‬ ‫نماد بانک شهر اظهار کرد‪ :‬از نخستین روز دریافت این مجوز‬ ‫تا کنون‪ ،‬اس��تقبال خوبی از سوی سهامداران در عرضه سهام‬ ‫برای فروش و همچنین تقاضا برای خرید س��هام وجود داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیر امور سهام بانک شهر‪ ،‬اینده بازار سرمایه بانک ها‬ ‫را روش��ن و مثبت پیش بینی کرد و افزود‪ :‬نماد بیشتر بانک ها‬ ‫مثبت اس��ت و هر روز ش��اهد افزایش قیمت سهام بانک ها در‬ ‫بازار سرمایه هستیم‪.‬‬ ‫پست بانک‪ ،‬بانکی مردمی و خدمت رسان است‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک ایران‪ ،‬در ایین معارفه مدیر امور‬ ‫س��رمایه انس��انی و پش��تیبانی‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک با عملکرد‬ ‫موف��ق در حوزه ه��ای مختلف نش��ان داده اس��ت که تمام‬ ‫شاخصه های یک بانک مردمی و خدمت رسان را دارد‪.‬‬ ‫ی تصری��ح کرد‪ :‬نیروی‬ ‫به گزارش س��یتنا‪ ،‬خس��رو فرح ‬ ‫انس��انی جهت دهنده مسیر رش��د سازمان هاست و فعالیت‬ ‫در این بخش نیازمند برنامه ریزی و تدبیر اینده نگری است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬لزوم افزایش س��طح اثربخشی و بهره وری کارکنان در‬ ‫کنار برنامه های جذب نیرو را ضروری دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫تو‬ ‫تعیین پست بانک ایران از طرف دولت و وزارت ارتباطا ‬ ‫فناوری اطالعات به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی حوزه‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬نیازمند اج��رای برنامه های اصولی برای‬ ‫تامین نیروی موردنیاز و اموزش مس��تمر نیروهای موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل پس��ت بانک ای��ران افزود‪ :‬اق��ای مهدی‬ ‫عس��گری زاده تخصص و تجربه های موفقی در فعالیت های‬ ‫حوزه فناوری اطالعات و تعامل با سازمان های خدمت رسان‬ ‫بیمه ایران نماینده فروش بیمه زندگی جذب می کند‬ ‫شرکت سهامی بیمه ایران با هدف توسعه بیمه های زندگی‬ ‫و در چارچوب مفاد ایین نامه ش��ماره ‪ ۹۶‬ش��ورای عالی بیمه‪،‬‬ ‫برای جذب نمایندگان فروش بیم ه زندگی در سراس��ر کش��ور‬ ‫اقدام می کند‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬محمد زاهدنیا‪ ،‬معاون فنی بیمه‬ ‫ایران ب ا اعالم این مطلب افزود‪ :‬با دس��تور رئیس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت‪ ،‬شورای راهبردی بیمه های زندگی بیمه‬ ‫ای��ران با تنظیم و ابالغ ضوابط ج��ذب نمایندگان بیمه جدید‬ ‫ی زندگی‪ ،‬امور ام��وزش‪ ،‬مصاحبه و جذب‬ ‫در رش��ته بیمه ه��ا ‬ ‫نمایندگان را به صورت غیرمتمرکز و از طریق مراکز استان ها‬ ‫انجام می دهد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تمامی متقاضیان با حداقل‬ ‫مدرک دیپلم هم می توانند به عنوان نماینده بیمه جذب شوند‬ ‫ش��رایط مهیا ش��ده از س��وی بیمه ایران را فرصتی استثنایی‬ ‫برای عالقه مندان به فعالیت در صنعت بیمه کش��ور و زمینه و‬ ‫بستری مناسب برای اش��تغالزایی و کارافرینی جوانان کشور‬ ‫دانس��ت‪ .‬زاهدنیا اضافه ک��رد‪ :‬با هدف تعامل‪ ،‬اموزش‪ ،‬هدایت‬ ‫و کنت��رل نمایندگان بیمه زندگ��ی از خدمات نمایندگان کل‬ ‫جنرال که تخصص و شرایط الزم را دارند هم استفاده می شود‬ ‫تا بدین ترتیب سرعت عمل الزم در ارائه خدمات صدور با روش‬ ‫دوکدین��ک و برق��راری الگو و مدل س��ازمان فروش تخصصی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه در اس��تراتژی فنی بیمه ایران مقرر شده‬ ‫بیمه ه��ای زندگی در س��هم پرتفوی ش��رکت رتب��ه دوم را به‬ ‫خود اختصاص دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گش��ایش س��اختمان ستاد‬ ‫راهبردی بیمه های زندگی بیمه ایران از برنامه های پیش روی‬ ‫شرکت در دهه مبارک فجر انقالب اسالمی خواهد بود‪.‬‬ ‫کارمند بانک باید مشاور مالی مشتری باشد‬ ‫سرپرس��ت موسس��ه اعتباری کوث��ر با تاکید ب��ر موضوع‬ ‫رضایتمن��دی مش��تری در نظام بانکی گف��ت‪ :‬کارمند بانک‬ ‫باید مش��اور مالی مش��تری باش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫موسس��ه اعتباری کوثر‪ ،‬جواد فهیمی پ��ور در ایین تکریم و‬ ‫معارفه مدیریت ش��عب استان های خراسان رضوی و شمالی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬هم��کاران در ش��عب بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری موظف هس��تند با رفتار مناس��ب و روی گشاده از‬ ‫مش��تریان اس��تقبال کرده و به عنوان مشاور مالی مشتریان‬ ‫را راهنمایی کنند‪ .‬وی با اش��اره به اهمیت مسئولیت پذیری‬ ‫کارکنان افزود‪ :‬کارکنان کوثر باید با توجه به ش��ی وه نامه های‬ ‫ابالغی‪ ،‬تصمیم گیری های مدیر اس��تان و توان خود وظایف‬ ‫محول ش��ده را به درس��تی انجام دهند و در پیشبرد اهداف‬ ‫موسس��ه از هیچ تالش��ی دریغ نکنن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی میزان متغیرهای محیطی تاثیرگذار بر فعالیت‬ ‫نظام بانکی بس��یار زیاد ش��ده است و بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتباری باید با شناسایی فرصت ها و کاهش قیمت تمام شده‬ ‫پول برای حداکثر س��ازی منافع مشتریان و سهامداران خود‬ ‫برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫ای��ن حوزه دارد و ب��ه طور قطع این تجربه ها در پیش��برد‬ ‫برنامه ها و اهداف بانک تاثیر مطلوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک ایران در پایان این ایین با اهدای‬ ‫لوح از فریدون کهزادیان‪ ،‬مدیر س��ابق امور سرمایه انسانی‬ ‫و پش��تیبانی و اکب��ر غالم��ی‪ ،‬رئی��س پیش��ین اداره کل‬ ‫روابط عمومی قدردانی و حکم انتصاب مهندس عسگری زاده‬ ‫را به عنوان مدیر جدید امور سرمایه انسانی و پشتیبانی این‬ ‫بانک اهدا کرد‪.‬‬ ‫همایش سراسری مدیران بانک پاسارگاد برگزار شد‬ ‫همایش سراس��ری بانک پاسارگاد با حضور مسئوالن‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره‪ ،‬مدیران و جمعی از بانکداران بانک‬ ‫پاس��ارگاد ‪ ۲۷‬دی ‪ ، ۱۳۹۷‬در مح��ل س��الن ابوریح��ان‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬در این همایش‬ ‫که پس از برگزاری موفقیت امیز مجمع عمومی ساالنه و‬ ‫گش��ایش نماد بانک در بورس برگزار شد‪ ،‬عملکرد بانک‬ ‫پاس��ارگاد در دوره های پیش��ین مورد بررسی و ارزیابی‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬همچنین برنامه ها و اس��تراتژی بانک برای‬ ‫نیل به اهداف و اینده ای درخش��ان تر تشریح شد‪ .‬مجید‬ ‫قاس��می‪ ،‬مدیرعامل بان��ک ضمن قدردان��ی از تالش و‬ ‫صب��وری همکاران خود در مس��یر دس��تیابی به اهداف‬ ‫گفت‪ :‬بانک پاس��ارگاد روزهای سختی را گذراند اما خدا‬ ‫را شاکریم که این مسیر را با قدرت‪ ،‬قاطعیت و سربلندی‬ ‫گذاشت به طوری که هم اکنون تبدیل به یک‬ ‫ ‬ ‫پشت س��ر‬ ‫بانک مس��تحکم و باثبات شده اس��ت که قدرتمندتر از‬ ‫گذش��ته به امر خدمات رس��انی ب��ه هم میهن��ان ادامه‬ ‫می ده��د‪ .‬وی ضمن تاکید بر اینکه تمامی ش��یوه نامه ها‬ ‫و مقررات وضع ش��ده از س��وی نهاد های نظارتی در این‬ ‫بانک رعایت ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بانک پاس��ارگاد از‬ ‫جایگاه بسیار ارزش��مندی در دنیا نیز برخوردار است و‬ ‫به دلیل پیش��ینه و عملکرد درخش��ان‪ ،‬م��ورد اعتماد و‬ ‫اقبال بانک های خارج از کش��ور برای برقراری مراودات‬ ‫بانکی است‪ .‬تاسیس ش��عبه در خارج از کشور نمونه ای‬ ‫از اس��تقبال کش��ورهای خارجی برای همکاری با بانک‬ ‫پاسارگاد است‪.‬‬ ‫شارژ دوباره کاراکارت بانک رفاه‬ ‫در راس��تای افزایش انگی��زه‪ ،‬قدرت خری��د و تکریم‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫امکان ش��ارژ دوباره کاراکارت از سوی بانک رفاه فراهم‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به درخواس��ت بازنشستگان و مس��تمری بگیران‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬شارژ دوباره اعتبار کاراکارت های صادر‬ ‫ش��ده با اعتبار حداقل ‪ ۵‬میلیون ری��ال و حداکثر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون ریال‪ ،‬با دوره بازپرداخت ‪ ۱۲‬ماه و با نرخ کارمزد‬ ‫‪ ۱۲‬درصد امکان پذیر شد‪ .‬در این طرح مستمری بگیران‬ ‫سازمان تامین اجتماعی بر اساس اعتبارسنجی و حداکثر‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۳‬براب��ر حقوق و مزایای مس��تمر دریافتی با‬ ‫ش��رط پوش��ش دهی حداقل ‪ ۲۵‬درصد خالص حقوق و‬ ‫مزایای مس��تمر انها برای بازپرداخت اقس��اط ماهانه با‬ ‫لحاظ س��ایر اقساط مش��تری می توانند از فروشگاه های‬ ‫طرف قرارداد این طرح (اعم از فروش��گاه زنجیره ای رفاه‪،‬‬ ‫اتکا‪ ،‬ش��هر فرش و‪ )...‬نسبت به خرید اقساطی کاال اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫روز‬ ‫تیتر‬ ‫دیدگاه‬ ‫بر اس�اس بخش�نامه بانک مرکزی‪ ،‬س�ود علی الحساب س�پرده های س�رمایه گذاری‬ ‫کوتاه مدت بانک ها‪ ،‬از امروز به صورت ماه ش�مار محاس�به می ش�ود‪ .‬با توجه به افزایش‬ ‫میزان رش�د و سهم س�پرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ش�بکه بانکی در مقایسه با‬ ‫زهره محسنی شاد س�پرده های س�رمایه گذاری بلندمدت که بیانگر افزایش میزان س�یالیت منابع شبکه‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬بانک�ی اس�ت‪ ،‬سیاس�ت گذار پولی تصمی�م گرفته تا با تغیی�ر در نحوه پرداخت س�ود‬ ‫سپرده های کوتاه مدت‪ ،‬ریسک نقدینگی برای بانک ها و موسسه های اعتباری را کاهش‬ ‫دهد و از فعالیت های س�فته بازانه و تشدید تالطم های س�ایر بازارها به دلیل ناپایداری‬ ‫مناب�ع در ش�بکه بانکی جلوگیری کند‪ .‬بر این اس�اس‪ ،‬پیش�نهاد بانک مرکزی در این زمین�ه در یک هزار و‬ ‫دویس�ت و ش�صت و دومین جلسه ش�ورای پول و اعتبار در ‪ ۲۰‬اذ ر مطرح و مقرر شد که معیار پرداخت سود‬ ‫د به گون�ه ای که حداقل‬ ‫س�پرده های س�رمایه گذاری کوتاه م�دت عادی از روزش�مار به ماه ش�مار تغییر یاب ‬ ‫مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده ها باشد‪.‬‬ ‫کدام چالش ها‬ ‫مانع تحقق برنامه های‬ ‫بانک مرکزی هستند؟‬ ‫فرمول محاسبه سود سپرده های بانکی تغییر کرد‬ ‫اجرای نرخ سود «ماه شمار» از امروز‬ ‫در پی مصوبه ش��ورای پول و اعتبار و بخش��نامه بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬از امروز‪ ،‬اول بهمن‪ ،‬محاس��ـبه س��هم س��ود‬ ‫علی الحساب س��پرده های کوتاه مدت عادی در بانک های‬ ‫سراس��ر کش��ور به صورت ماه ش��مار خواهد بود‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬تمامی حس��اب های با ماهیت کوتاه مدت فارغ از‬ ‫مقطع افتتاح س��پرده‪ ،‬از تاری��خ اول بهمن و فقط برای‬ ‫دوره ه��ای زمانی پ��س از این تاریخ‪ ،‬مش��مول تغییر در‬ ‫نحوه محاس��به س��ود بر مبنای فرمول «نرخ سود ضرب‬ ‫در تع��داد روزه��ای ماه ض��رب در کمتری��ن مانده طی‬ ‫ماه» خواهند ش��د‪ .‬این در حالی است که سایر شرایط و‬ ‫ضوابط س��پرده های کوتاه مدت عادی مانند حداکثر نرخ‬ ‫سود علی الحساب یعنی ‪ ۱۰‬درصد و شرط حداقل مانده‬ ‫برای بهره مندی از س��ود س��پرده به مدت یک ماه ممتد‬ ‫مانند گذشته به قوت خود باقی است و فقط مبلغ مبنای‬ ‫محاس��به س��ود از حالت حداقل مان��ده روزانه به حالت‬ ‫حداق��ل مانده ماهانه تغییر می یاب��د‪ .‬همچنین ضوابط و‬ ‫مقررات س��ایر سپرده ها مانند سپرده های سرمایه گذاری‬ ‫بلندم��دت و کوتاه مدت ویژه همچنان به قوت خود باقی‬ ‫است و این تغییرات سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت‬ ‫را شامل نمی شود‪.‬‬ ‫تصمیم جدید شورای پول و اعتبار در حالی قرار است‬ ‫در بانک ها به اجرا دراید که به گفته کارشناس��ان‪ ،‬هدف‬ ‫بانک مرکزی از این تصمیم‪ ،‬نظم دهی در محاس��به نرخ‬ ‫س��ود و افزایش ماندگاری پول در ش��بکه بانکی است و‬ ‫می تواند گامی در راستای احیای سپرده های بلند مدت و‬ ‫چند ساله در اینده نزدیک باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ق�درت برنامه ری�زی مناب�ع در‬ ‫بانک ها‬ ‫مهدی طغیانی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد‬ ‫در این باره در گفت وگو با «گسترش‬ ‫تجارت» ب��ا بیان اینک��ه اتفاق های‬ ‫اخیر و نوسان های شدید قیمتی که‬ ‫در بازاره��ای مختل��ف در ماه ه��ای‬ ‫گذش��ته رخ داد‪ ،‬باعث شد تا بانک‬ ‫مرکزی در تصمیمی‪ ،‬تغییراتی را در محاس��به نرخ سود‬ ‫س��پرده های کوتاه مدت بانکی ایجاد کند‪ ،‬افزود‪ :‬ان طور‬ ‫که بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت‪ ،‬محاس��به نرخ سود‬ ‫س��پرده های کوتاه م��دت به ج��ای روزش��مار‪ ،‬از امروز‬ ‫ماه ش��مار خواهد بود که به نظر می رسد این اقدام گامی‬ ‫در راس��تای جلوگیری از فضای س��فته بازی و سوداگری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گفته او‪ ،‬نوس��ان های ارزی و التهابات به‬ ‫وجود امده در بازار طال‪ ،‬س��که و‪ ...‬این ش��رایط را ایجاد‬ ‫کرد که بیش��تر افراد س��پرده های بلندمدت ش��ان را به‬ ‫سپرده کوتاه مدت تبدیل و هر زمان که اراده کنند ان را‬ ‫وارد ب��ازار و برای خرید کاال مب��ادرت کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه روزش��مار بودن نرخ سود س��پرده های کوتاه مدت‪،‬‬ ‫گردش مالی را در اقتصاد بیشتر کرده است‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫اما با تصمیم اخی��ر بانک مرکزی که از امروز در بانک ها‬ ‫اجرایی می ش��ود‪ ،‬می توان امیدوار بود پ��ول در بانک ها‬ ‫ماندگارت��ر ش��ود و مردم به س��مت س��پرده گذاری در‬ ‫حساب های بلند مدت تر ترغیب شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه طغیان��ی‪ ،‬تغیی��ر در محاس��به نرخ س��ود‬ ‫س��پرده های بانکی موجب کنترل بیشتر جریان گردش‬ ‫پول‪ ،‬کم ش��دن نوس��ان های قیمت��ی در بازارها‪ ،‬کاهش‬ ‫فض��ای س��فته بازی و کم ش��دن التهابات و‪ ...‬می ش��ود‬ ‫و ای��ن اتفاق خوبی اس��ت که در حال رخ دادن اس��ت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت که این اقدام بانک مرکزی‬ ‫می توان��د در نهای��ت گام��ی ب��رای احیای س��پرده های‬ ‫بلند مدت ‪ ۲‬س��اله یا ‪ ۵‬ساله شود و مکملی برای اجرایی‬ ‫شدن تصمیم جدید بانک مرکزی باشد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬باید قبول کنیم که سپرده های‬ ‫روزش��مار در عمل با پول نقد تفاوت��ی ندارد و به عنوان‬ ‫ش��به پول به ش��مار می اید که بان��ک نمی تواند به هیچ‬ ‫عنوان ب��رای این پول ه��ا برنامه ریزی اقتصادی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬نقدشوندگی باالی این حساب ها باعث شده است‬ ‫ت��ا این منابع با اتفاقی‪ ،‬به س��رعت از بانک خارج ش��ود‬ ‫و به س��مت بازاره��ای غیر مولد حرکت کن��د که این به‬ ‫ضرر اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین‪ ،‬با اجرایی‬ ‫ش��دن این تصمیم بانک مرکزی‪ ،‬نگران��ی از بابت خروج‬ ‫مناب��ع از بانک ها وجود ن��دارد و حتی می تواند گامی در‬ ‫راس��تای حرکت منابع به سمت سپرده های بلندمدت و‬ ‫پایدارتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کم شدن سرعت گردش پول در جامعه‬ ‫فره��اد رمضان‪ ،‬کارش��ناس بازار پول نی��ز در این زمینه‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش تج��ارت» با بیان اینکه حجم‬ ‫گردش باالی پول در اقتصاد و روند شدید رشد نقدینگی‬ ‫در س��ال های گذش��ته به عنوان یکی از فاکتورهای مهم‬ ‫در به وجود امدن مش��کالت فعلی اقتصاد و نوسان های‬ ‫قیمتی بازارها به ش��مار می اید‪ ،‬افزود‪ :‬این شرایط سبب‬ ‫ش��ده تا نرخ ت��ورم در جامعه رش��د کند و ن��رخ کاال و‬ ‫خدمات به شدت گران شود و این امر مشکالت زیادی را‬ ‫برای مردم ایجاد کند‪.‬‬ ‫رمضان با بیان اینک��ه یکی راه های‬ ‫بهب��ود این وضعی��ت‪ ،‬کاهش حجم‬ ‫نقدینگی و کم کردن سرعت گردش‬ ‫پول در جامعه است‪ ،‬افزود‪ :‬با لحاظ‬ ‫کردن این مهم‪ ،‬بانک مرکزی تالش‬ ‫کرده تا با اعم��ال تغییرات در نحوه‬ ‫محاس��به سود س��پرده های بانکی‪ ،‬تا حدی این هدف را‬ ‫محق��ق کند‪ .‬در همین راس��تا هم در گام نخس��ت نرخ‬ ‫سودس��پرده های روزش��مار را به ماه ش��مار تغییر داد تا‬ ‫بتوان��د از این بابت زمینه ماندگاری پ��ول در بانک ها را‬ ‫فراهم و از سرعت گردش پول در جامعه کم کند‪.‬‬ ‫رمض��ان معتقد اس��ت ک��ه بخش��ی از افزایش حجم‬ ‫نقدینگی مرتبط به سودهای بانکی است که به سپرده ها‬ ‫به ویژه سپرده های روزشمار تعلق می گیرد و بانک نیز به‬ ‫این دلیل که برنامه ریزی مناس��بی برای ان نداشته‪ ،‬این‬ ‫پول ها در نهایت وارد بازارهای س��فته بازی و س��وداگری‬ ‫ش��ده اس��ت که اثار و پیامدهای منف��ی ان را از ابتدای‬ ‫سال شاهد بودیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه امیدواریم با این تصمیم‬ ‫بان��ک مرکزی ک��ه از امروز ب��ه اجرا در می ای��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیت س��پرده های بانکی تا حدی ساماندهی و گامی‬ ‫در راستای احیای سپرده های بلندمدت مانند ‪ ۳ ،۲‬یا ‪۵‬‬ ‫س��اله باش��د‪ .‬به طور حتم با ماندگاری و پایداری هرچه‬ ‫بیش��تر منابع در بانک ها‪ ،‬نظام بانکی برنامه ریزی بهتری‬ ‫برای این پول ها در بخش اقتصادی خواهد داش��ت و این‬ ‫اث��رش را به تدریج بر بخش کالن اقتصاد کش��ور خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش چسبندگی پول در شبکه بانکی‬ ‫عل��ی اصغ��ر پورمتین‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ح��وزه بان��ک نی��ز در این ب��اره در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش تجارت» با‬ ‫مثبت ارزیابی کردن سیاس��ت اخیر‬ ‫بانک مرکزی در باره تغییر محاسبه‬ ‫نرخ س��ود س��پرده های روزشمار به‬ ‫ماه ش��مار گفت‪ :‬این تصمیم بان��ک مرکزی ضمن اینکه‬ ‫می توان��د باع��ث تش��ویق افراد ب��ه س��پرده گذاری های‬ ‫بلندمدت در بانک ها شود‪ ،‬قدرت برنامه ریزی مالی برای‬ ‫ارائه تسهیالت را در بانک ها افزایش می دهد و از تقاضای‬ ‫کاذب س��وداگرانه در اقتص��اد ک��م می کن��د و اینها اثار‬ ‫مثبتی اس��ت که اقتصاد کش��ور از این تصمیم به دست‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نمایان ش��دن اثار مثبت این تصمیم‬ ‫بر اقتصاد کشور وابسته به اجرای درست این سیاست در‬ ‫شبکه بانکی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رسد بانک مرکزی‬ ‫در هنگام اج��رای این تصمیم باید نظارت و کنترل الزم‬ ‫را بر شبکه بانکی داشته باشد تا بار دیگر با رقابت منفی‬ ‫بانک ها‪ ،‬اجرای مصوبه بانک مرکزی با کارش��کنی برخی‬ ‫از بانک ها با اختالل روبه رو نشود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬درحال حاض��ر بانک هایی‬ ‫هس��تند که از نرخ های مص��وب بانک مرک��زی پیروی‬ ‫نمی کنند و یک رقابت مخربی را در ش��بکه بانکی ایجاد‬ ‫کرده ان��د که این خود به بدتر ش��دن ش��رایط دامن زده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر انتظار این اس��ت که اثار مثبت این‬ ‫تصمیم بانک مرکزی در اقتصاد کشور مشخص شود باید‬ ‫در نحوه اجرای ان دقت زیادی شود‪.‬‬ ‫پورمتین معتقد است در شرایط حاکم بر شبکه بانکی‪،‬‬ ‫به دلیل پیروی نکردن برخی از بانک ها‪ ،‬نرخ های س��ود‬ ‫س��پرده های کوتاه مدت با روزشمار تفاوت چندانی ندارد‬ ‫و همین امر انگیزه کوچ س��پرده ها به س��مت کوتاه مدت‬ ‫و روزشمارها را بیش��تر کرده است که این اصال منطقی‬ ‫نیس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬س��پرده های کوتاه مدت و روزشمار‪،‬‬ ‫درحال حاضر جای سپرده های بلندمدت را گرفته که این‬ ‫موضوع ضمن اینکه قیمت تمام ش��ده پول را در ش��بکه‬ ‫بانکی افزای��ش داده‪ ،‬قدرت برنامه ریزی را هم از بانک ها‬ ‫سلب کرده و عاملی برای افزایش تقاضای کاذب و فضای‬ ‫سوداگری در اقتصاد شده است‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬تصمی��م جدید بانک مرکزی‬ ‫به ط��ور حتم تا حد زیادی در این ش��رایط تغییر ایجاد‬ ‫می کند اما به شرط انکه به شکل درست در شبکه بانکی‬ ‫به اج��را دراید‪ .‬پورمتی��ن بر این باور اس��ت که هر چه‬ ‫چس��بندگی پول در بانک ها بیشتر ش��ود‪ ،‬به بهتر شدن‬ ‫وضعی��ت اقتصادی کش��ور کم��ک خواهد ک��رد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬بان��ک مرکزی باید ب��ه زودی اقدام ب��ه ایجاد دوباره‬ ‫سپرده های بلندمدت در شبکه بانکی کند‪.‬‬ ‫شرکت های بیمه متناسب با سرمایه خود ریسک بپذیرند‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬قبولی ریسک باید متناسب‬ ‫با میزان س��رمایه باش��د و شرکت های بیمه با توجه به تورم و‬ ‫افزایش ضریب خس��ارت در کشور باید برای افزایش سرمایه‬ ‫خود تمهیدات کافی بیندیشند‪.‬به گزارش روابط عمومی بیمه‬ ‫مرک��زی‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی در پنجمین همایش مدیریت‬ ‫ریس��ک و بیمه با رویک��رد بازار (چالش ها و رویکردها) گفت‪:‬‬ ‫مدیریت ریسک یک فرایند نظام مند است و در سایه شناخت‬ ‫تحلی��ل دقی��ق و فن��ی محقق خواهد ش��د‪ .‬رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬توانگری مالی‪ ،‬قدرت توزیع ریسک و درک وضعیت‬ ‫ریس��ک ها را از مولفه های اصلی مدیریت ریس��ک دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بحث حاکمیت شرکتی به تمامی شرکت های‬ ‫صنعت بیمه تاکید ش��ده که کمیته های مدیریت ریس��ک را‬ ‫راه اندازی و فعال کنند‪ .‬وی فلسفه وجودی شرکت های بیمه‬ ‫را پوش��ش ریس��ک های موجود دانست و گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫بیمه عالوه بر پوش��ش ریس��ک بیمه گذاران و ش��رکت های‬ ‫دیگر باید ریس��ک های درون شرکتی را نیز به خوبی پوشش‬ ‫بدهند‪ .‬سلیمانی با تاکید بر این نکته که بیمه مرکزی اراده ای‬ ‫ب��رای تعیی��ن تعرفه های بیم��ه ای ندارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های بیمه باید بدانند پوش��ش ریسک با نرخ پایین‪،‬‬ ‫مشکالت بسیاری را برای انها در پی خواهد داشت و به همین‬ ‫دلیل باید از نرخ ش��کنی پرهیز کنن��د و به هر قیمتی دنبال‬ ‫جذب پرتفوی نباش��ند‪ .‬وی با بیان اینکه بازاریابی حرفه ای و‬ ‫مهارت های نوین ش��بکه فروش می تواند اینده صنعت بیمه‬ ‫را رقم بزند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با فعالیت استارت اپ ها و شبکه های‬ ‫انالین فروش بیمه‪ ،‬س��هم شبکه سنتی فروش صنعت بیمه‬ ‫کم خواهد ش��د و فعاالن این صنع��ت از همین امروز باید به‬ ‫فکر خالقیت و نواوری باشند‪ .‬سلیمانی با اشاره به تحریم های‬ ‫یکجانب��ه امریکا علیه ایران تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاضر همه‬ ‫ریس��ک ها را در داخل کشور نگهداری کرده ایم که البته این‬ ‫امر ضریب ریس��ک ما را باال می برد و باید به فکر راهکارهای‬ ‫ی عالی بیمه در ادامه افزود‪:‬‬ ‫جایگزین باش��یم‪ .‬رئیس ش��ورا ‬ ‫ایج��اد محی��ط امن ب��رای جامعه ای که به ش��کل طبیعی با‬ ‫ریس��ک های گوناگون روبه رو اس��ت از وظایف اصلی صنعت‬ ‫بیمه به ش��مار می رود‪ .‬وی در ادامه با تشریح شرایط رقابتی‬ ‫و وضعیت حال حاضر شرکت های بیمه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫ش��رکت های بیمه از پذیرفتن نرخ و شرایط نامناسب پرهیز‬ ‫کنند‪ ،‬به طور قطع ش��رایط بهتری را در این صنعت ش��اهد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬سلیمانی پیشگیری از وقوع تقلب و تخلف ها را‬ ‫با رویکرد فرهنگ س��ازانه از راهکارهای دیگر حفظ و توسعه‬ ‫منابع بیمه ای دانست و نسبت به استقرار مدیریت ریسک در‬ ‫شرکت های بیمه ای تاکید کرد‪.‬‬ ‫امار چک های برگشتی ‪ ۳۲‬درصد کاهش یافت‬ ‫ح��دود ‪ ۵۸۴‬هزار عدد چک به ارزش��ی بیش از ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در اذر ‪ ۹۷‬در کل کش��ور برگش��ت خورد که‬ ‫نس��بت به ماه گذش��ته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ‪۳۲.۸‬‬ ‫درصد و ‪ ۲۶.۸‬درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪،‬‬ ‫امارهای بانک مرکزی حاکی از ان اس��ت که بیش از ‪۵.۷‬‬ ‫میلیون عدد چک به ارزشی حدود ‪ ۶۳۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در اذر ‪ ۱۳۹۷‬در کل کش��ور مبادله ش��د که نس��بت به ماه‬ ‫گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ‪ ۱۹.۸‬و ‪ ۱۰.۷‬درصد‬ ‫کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنین حدود ‪ ۲‬میلیون عدد چک به ارزش��ی بیش از‬ ‫‪ ۳۵۱‬هزار میلیارد ریال در اذر ‪ ۹۷‬در استان تهران مبادله‬ ‫ش��د‪ .‬در این ماه ‪ ۵۲.۳‬درصد از تعداد چک های مبادله ای‬ ‫کل کش��ور در ‪ ۳‬اس��تان تهران‪ ،‬اصفهان و خراسان رضوی‬ ‫مبادله ش��ده اس��ت که به ترتیب با ‪ ۹.۴ ،۳۴.۵‬و ‪ ۸.۴‬درصد‬ ‫بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها داشته اند‪ .‬در‬ ‫اذر ‪ ،۱۳۹۷‬در کل کش��ور حدود ‪ ۵.۲‬میلیون عدد چک به‬ ‫ارزشی بیش از ‪ ۵۶۸‬هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت‬ ‫ب��ه ماه گذش��ته از نظر تعداد و مبل��غ به ترتیـب ‪ ۱۸‬و ‪۸.۲‬‬ ‫درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫در م��اه مورد گزارش‪ ،‬در کل کش��ور ‪ ۸۹.۸‬درصد از کل‬ ‫تع��داد چک ه��ای مبادل��ه ای و ‪ ۸۹.۳‬درص��د از کل مبلغ‬ ‫چک های مبادله ای وصول ش��د‪ .‬در اذ ر ‪ ،۱۳۹۷‬در اس��تان‬ ‫تهران حدود ‪ ۱.۸‬میلیون عدد چک به ارزش��ی حدود ‪۳۱۶‬‬ ‫هزار میلیارد ریال وصول شد‪ .‬در ماه مورد گزارش در استان‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی ‪766‬‬ ‫بازار‬ ‫مالی‬ ‫تهران از نظر تعداد ‪ ۹۰.۳‬درصد و از نظر ارزش ‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است‪ .‬حدود ‪۵۸۴‬‬ ‫هزار مورد چک به ارزشی بیش از ‪ ۶۸‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹۷‬در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت‬ ‫به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ‪ ۳۲.۸‬و ‪۲۶.۸‬‬ ‫درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬در ماه مورد گزارش‪ ،‬در استان‬ ‫تهران حدود ‪ ۱۹۲‬هزار مورد چک به ارزش��ی بیش از ‪۳۵‬‬ ‫هزار میلیارد ریال برگش��ت داده شد‪ .‬در ماه مورد گزارش‪،‬‬ ‫در کل کشور ‪ ۱۰.۲‬درصد از کل تعداد چک های مبادله ای‬ ‫و ‪ ۱۰.۷‬درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده‬ ‫شده است‪ .‬در ماه مورد گزارش‪ ،‬در استان تهران ‪ ۹.۷‬درصد‬ ‫از کل تع��داد چک ه��ای مبادله ای و ‪ ۱۰‬درصد از کل مبلغ‬ ‫چک های مبادله ای برگشت داده شده است‪ .‬بیش از تعداد‬ ‫‪ ۵۵۹‬هزار چک به ارزش��ی حدود ‪ ۶۵‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹۷‬در کل کشور به دالیل کسری یا فقدان موجودی‬ ‫برگشت داده شده است‪ .‬در واقع در کل کشور از نظر تعـداد‬ ‫‪ ۹۵.۸‬درصد و از نظر ارزش ‪ ۹۴.۴‬درصد از کـل چـک هـای‬ ‫برگش��تی به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی بوده است‪.‬‬ ‫در م��اه مورد گزارش‪ ،‬در اس��تان تهران ح��دود ‪ ۱۸۱‬هزار‬ ‫مورد چک به ارزشی حدود ‪ ۳۳‬هزار میلیارد ریال به دالیل‬ ‫کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است‪ .‬در واقع‬ ‫در اس��تان تهران از نظر تعداد ‪ ۹۴.۳‬درصد و از نظر ارزش‬ ‫‪ ۹۳.۵‬درصد از کل چک های برگش��تی به دالیل کسری یا‬ ‫فقدان موجودی بوده است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د در ماه های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬بانک مرک��زی به طور‬ ‫عم��ده نقدینگ��ی را مدیریت‬ ‫ک��رده و با کنترل گردش پول‬ ‫در حوزه معامالت ارزی‪ ،‬نتایج‬ ‫مثبتی به دس��ت اورده است؛‬ ‫حسین عبده تبریزی‬ ‫یعن��ی تا حد زیادی توانس��ته‬ ‫دبیرکل پیشین‬ ‫از س��وداگری در ب��ازار ارز‬ ‫بورس تهران‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫سیاس��ت هایی مانند تعیین‬ ‫س��قف ب��رای انتقال پ��ول از‬ ‫طری��ق دس��تگاه های کارتخ��وان‪ ،‬مح��دود کردن‬ ‫دامنه عمل چک ه��ای تضمینی و بلندمدت کردن‬ ‫سپرده ها با حذف سود روزشمار در مهار تالطم بازار‬ ‫ارز اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬محدودیت های پی��ش روی بانک‬ ‫مرکزی مس��ائل قدیمی در اقتصاد ایران اس��ت که‬ ‫هی��چ گاه اصالح نش��ده اند‪ .‬یکی از این مش��کالت‪،‬‬ ‫ناترازی بودجه ساالنه است‪.‬‬ ‫اگر بودجه متعادل نباش��د‪ ،‬بدیهی اس��ت دولت‬ ‫ب��رای جبران کس��ری بودجه به ه��ر دری می زند‬ ‫ت��ا هزینه های��ش را تامی��ن کند‪ .‬به ط��ور معمول‪،‬‬ ‫اس��ان ترین راه حل ممکن برای دولت‪ ،‬استقراض از‬ ‫بانک مرکزی و اس��تفاده از منابع بانکی اس��ت که‬ ‫خود به تولید نقدینگی و افزایش تورم می انجامد‪.‬‬ ‫مش��کل مهم دیگر‪ ،‬وضعیت بغرن��ج نظام بانکی‬ ‫است‪ .‬حس��اب های قرمز بانک ها و روند رو به رشد‬ ‫اضافه برداش��ت انها از بانک مرک��زی‪ ،‬جای نگرانی‬ ‫بس��یاری ب��رای مدیران بان��ک مرک��زی دارد زیرا‬ ‫بانک ها دائ��م با این کار باعث خل��ق پول پرقدرت‬ ‫می شوند‪ .‬بانک مرکزی تالش می کند در این زمینه‬ ‫چاره اندیشی کند‪.‬‬ ‫اما اگر روند اضافه برداش��ت بانک ه��ا ادامه پیدا‬ ‫کن��د‪ ،‬به طور حتم ای��ن یکی از عواملی اس��ت که‬ ‫باعث می شود وضعیت فعلی بازار ارز به هم بخورد‪.‬‬ ‫انچه مش��خص است اینکه کار دولت اقای روحانی‬ ‫در س��ال اینده باز هم س��خت تر از س��ال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگ��ر دول��ت هزینه های��ش را به ش��دت کاهش‬ ‫ندهد‪ ،‬با مش��کالت اساس��ی روبه رو خواهد ش��د و‬ ‫حقوق بگی��ران از ناحیه افزایش دوب��اره قیمت ارز‪،‬‬ ‫صدمه بیشتری خواهند خورد‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫تیتر‬ ‫ادامه واریز‬ ‫سود سهام عدالت‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی گفت‪ :‬این سازمان‬ ‫به تدریج در حال دریافت سود سهام عدالت مربوط‬ ‫به س��ال مالی ‪ ۹۶‬از شرکت های سرمایه پذیر است‬ ‫و ب��ه م��رور این س��ود را میان گروه ه��ای مختلف‬ ‫مشموالن توزیع می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬میر علی اش��رف پوری حس��ینی‬ ‫گفت‪ :‬پس از برگزاری مجامع عمومی‪ ،‬شرکت ها بر‬ ‫اساس قانون ‪ ۸‬ماه فرصت دارند سود تقسیمی خود‬ ‫را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی اف��زود‪ :‬بر این‬ ‫مبنا‪ ،‬این س��ازمان به تدریج در حال دریافت س��ود‬ ‫سهام عدالت مربوط به سال مالی ‪ ۹۶‬از شرکت های‬ ‫س��رمایه پذیر اس��ت و به مرور این س��ود را میان‬ ‫گروه های مختلف مشموالن توزیع می کند‪.‬‬ ‫وی اذع��ان کرد‪ :‬تا به امروز س��ود س��هام عدالت‬ ‫همه مش��موالن مربوط به کمیته امداد و س��ازمان‬ ‫بهزیستی پرداخت شده اس��ت و مشموالن مربوط‬ ‫به گروه روس��تاییان و عش��ایر نیز به تدریج در حال‬ ‫دریافت سود سهام عدالت خود هستند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی اف��زود‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬با پایان یافتن توزیع س��ود س��هام عدالت‬ ‫میان مشموالن مربوط به گروه روستاییان و عشایر‪،‬‬ ‫توزیع س��ود س��هام عدالت میان مش��موالن سایر‬ ‫گروه ها نیز به تدریج اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره زمان ازادسازی سهام عدالت نیز گفت‪:‬‬ ‫الیحه ازادس��ازی این سهام س��ال گذشته از سوی‬ ‫دولت به مجلس ارائه شد و درحال حاضر این الیحه‬ ‫در دست بررسی است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬به محض اینکه بررسی ها در این‬ ‫زمینه به نتیجه برس��د‪ ،‬اطالع رس��انی الزم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی ‪766‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سلیقه مردم ایران در‬ ‫انتخاب پوشاک به روایت امار‬ ‫اولوی��ت ‪۳۴.۴‬درصد افراد ‪١٥‬س��اله و بیش��تر در‬ ‫ل اس��ت‪ .‬به‬ ‫خرید پوش��اک‪ ،‬پوش��اک تولی��د داخ ‬ ‫گ��زارش مرکز ام��ار ایران‪ ،‬براس��اس طرح فرهنگ‬ ‫رفت��اری خانوار مرک��ز امار ایران در س��ال ‪،١٣٩٦‬‬ ‫اولوی��ت ‪۳۴.۴‬درص��د افراد ‪١٥‬س��اله و بیش��تر در‬ ‫ل و ‪٧.٦‬درصد‬ ‫خرید پوش��اک‪ ،‬پوش��اک تولید داخ ‬ ‫پوش��اک خارجی بوده اس��ت‪ .‬برای ‪٥٨‬درصد افراد‬ ‫نی��ز اولویت خاصی بین پوش��اک داخلی و خارجی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تماشای ویترین فروشگاه های پوشاک‬ ‫با ‪۸۱.۵‬درصد بیشترین روشی بوده که افراد ‪١٥‬ساله‬ ‫و بیش��تر اظهار کرده اند که پوشاک خود را با توجه‬ ‫به ان انتخاب کرده اند‪١.٣ .‬درصد براساس تبلیغات‬ ‫محیطی‪٧ ،‬درصد براس��اس پیش��نهاد دوس��تان و‬ ‫نزدی��کان‪٦.٢ ،‬درص��د با توج��ه به م��د در جامعه‪،‬‬ ‫‪٠.٢‬درصد براس��اس مش��اهده برنامه های س��یمای‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪٠.٧ ،‬درصد ب��ا توجه به‬ ‫شبکه های اجتماعی‪٠.١ ،‬درصد براساس برنامه های‬ ‫ماه��واره ای و ‪٣.٣‬درصد به س��ایر روش ها پوش��اک‬ ‫خ��ود را انتخ��اب کرده اند‪ .‬اولوی��ت ‪ ۳۴.۴‬درصد از‬ ‫افراد ‪١٥‬س��اله و بیش��تر در خرید پوشاک‪ ،‬پوشاک‬ ‫ل و ‪٧.٦‬درصد پوشاک خارجی بوده است‪.‬‬ ‫تولید داخ ‬ ‫برای ‪٥٨‬درصد افراد نیز اولویت خاصی بین پوشاک‬ ‫داخلی و خارجی وجود ندارد‪.‬‬ ‫جزئیات برنامه های‬ ‫کمیسیون اقتصادی اتاق‬ ‫اصناف تهران مشخص شد‬ ‫رئی��س کمیس��یون امور اقتص��ادی ات��اق اصناف‬ ‫تهران با بیان ش��رح وظایف کمیسیون اقتصادی بیان‬ ‫کرد‪ :‬این کمیس��یون برای بررس��ی و ارائه راهکارها و‬ ‫پیشنهادهای الزم برای تسهیل و بهبود محیط کسب‬ ‫و کار اصناف تش��کیل شده است‪ .‬علی‪‎‬اکبر بخشی در‬ ‫گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف تهران‬ ‫اف��زود‪ :‬پیش��نهاد تنظیم س��اعت کار و ای��ام تعطیل‬ ‫واحدهای صنف��ی موضوع بن��د«م» ماده(‪)۳۷‬قانون‪،‬‬ ‫بررسی مشکالت و نحوه اعمال سیاست های تشویقی‬ ‫ب��رای اصناف به ویژه صنوف تولی��دی‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫ارتقای به��ره وری در تولید و ص��ادرات کاال و عرضه‬ ‫خدمات‪ ،‬نرخ کاالها و خدمات‪ ،‬برگزاری نمایشگاه‪‎‬های‬ ‫صنفی‪ ،‬حراج و فروش فوق العاده‪ ،‬شناس��ایی نیازهای‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط‪ ،‬افزایش سطح رقابت و‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬ش��فافیت عرضه و توزیع کاال و نیز تهیه‬ ‫گزارش های تحلیلی صنفی از وظایف و مسئولیت های‬ ‫ای��ن کمیس��یون اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به تش��کیل‬ ‫کارگروه های تخصصی در کمیسیون گفت‪ :‬کمیسیون‬ ‫از ‪۱۵‬عضو و ش��رح وظایف س��نگین مشغول به کار و‬ ‫فعالیت اس��ت؛ بنابراین به دلیل سرعت در روند انجام‬ ‫وظایف بر ان شدیم تا در قالب ماده قانونی و براساس‬ ‫نیاز و شرایط ‪۵‬کارگروه ‪۳‬نفری در کمیسیون تشکیل‬ ‫و مسئولیت‪‎‬ها و وظایف را تقسیم و واگذار کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف تهران‬ ‫افزود‪ :‬این کارگروه ها هر کدام با نقشه راه و مسئولیتی‬ ‫ک��ه برعهده دارند پس از پیگیری موضوع های محوله‬ ‫گزارش را به کمیس��یون ارجاع و در نهایت به هیات‬ ‫رئیسه اتاق ارائه می شود‪.‬‬ ‫واگذاری برقراری صلح‬ ‫و سازش به کمیسیونی‬ ‫در اتاق اصناف تهران‬ ‫رئیس کمیس��یون حل اختالف و تشخیص با بیان‬ ‫ش��رح وظایف این کمیس��یون اظهارکرد‪ :‬کمیسیون‬ ‫حل اختالف و تش��خیص به منظور بررسی اختالفات‬ ‫صنف��ی بین اف��راد و اتحادیه های صنف��ی و موضوع‬ ‫تبصره (‪)۳‬بند«ط» ماده(‪ )۳۰‬قانون‪ ،‬راهنمایی صنوف‬ ‫و اتحادی��ه ها‪ ،‬بررس��ی ضواب��ط داخل��ی اتحادیه ها‪،‬‬ ‫تش��کیل‪ ،‬تقس��یم یا ادغام اتحادیه ها‪ ،‬نوع و خدمات‬ ‫و درجه بن��دی واحده��ای صنفی موض��وع بندهای«‬ ‫الف»‪« ،‬ج»و «ی» ماده (‪) ۳۷‬قانون‪ ،‬تشکیل می شود‪.‬‬ ‫حبیب اله بشارتی در ادامه گفت‪ :‬بررسی عنوان ها‪ ،‬نام‬ ‫و رس��ته های اتحادیه از جمله موضوع هایی است که‬ ‫بیش از همه مورد رس��یدگی قرار می گیرد‪ ،‬از زمانی‬ ‫که که مجامع ادغام و به اتاق تبدیل ش��د‪ ،‬مشکالت‬ ‫بس��یاری به دلیل همگن بودن اتحادیه ها به وجود امد‬ ‫و به دلیل موجود بودن بس��یاری از رس��ته ها در چند‬ ‫اتحادیه باعث شد تا از یک رسته مشابه فعاالن صنفی‬ ‫از اتحادیه ه��ای مختلفی پروانه دریافت کنند که این‬ ‫شرایط اختالفات و س��ردرگمی افراد می شود‪ .‬بر این‬ ‫اساس برقراری صلح و س��ازش در اتحادیه ها اولویت‬ ‫نخست کمیسیون حل اختالف و تشخیص است‪.‬‬ ‫نرخ مرغ و گوش�ت به هر بهانه ای افزایش می یابد و هر روز دسترسی طبقات‬ ‫متوس�ط و ضعیف جامعه –از نظر درامدی‪ -‬به گوشت سفید و قرمز سخت تر‬ ‫می شود‪ .‬نمی توان انکار کرد که از ‪۱۰‬ماهه گذشته به واسطه گرانی های ناگهانی‪،‬‬ ‫مژد ه پورزکی‬ ‫تع�داد افرادی که مصرف گوش�ت قرمز را در خانواده خ�ود محدود کرده اند‪،‬‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬افزایش یافته است‪ .‬حال اینکه اگرچه فعال چاره ای برای جایگزینی مرغ پیدا‬ ‫نش�ده اما اگر قدرت خرید گوش�تی که کمی گران تر از مرغ اس�ت را دارید‪،‬‬ ‫گوش�ت بوقلمون را امتحان کنید‪ .‬این گوش�ت پر خاصیت و البته ارزان تر از‬ ‫گوش�ت گوسفندی و گوساله اس�ت؛ هرچند میزان تولید ان هنوز بسیار پایین تر از ان است که‬ ‫بتوانیم به راحتی ان را در همه فروش�گاه ها پیدا کنیم اما اگر ش�ما در فروش�گاهی به بسته های‬ ‫گوشت بوقلمون برخورد کردید‪ ،‬فرصت خرید ان را از دست ندهید‪.‬‬ ‫ادامه روند گرانی محصوالت پروتئینی و تالش برای تولید گوشت های جایگزین‬ ‫بوقلمون ارزان تر از گوشت گوساله و گوسفندی‬ ‫خبره��ا حاک��ی از ان اس��ت ک��ه نرخ مرغ و گوش��ت‬ ‫همچن��ان در حال افزایش اس��ت و ق��درت خرید مردم‬ ‫هر روز کمتر می ش��ود‪ .‬نرخ گوش��ت تاجایی باال رفته که‬ ‫برخی شهرستان ها خبر از گوشت کیلویی‪۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫می دهن��د‪ .‬هرچند از نظر متولیان صنف��ی این قیمت ها‬ ‫کمی پایین تر اس��ت و به عنوان نمونه نرخ هر کیلو شقه‬ ‫گوسفندی داخلی در خرده فروشی ها و بازار حدود ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۸۲‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع گوشت منجمد بیش از این بر نرخ ها‬ ‫تاثیر نمی گذارد‬ ‫علی اصغر ملکی‬ ‫مهدی یوسف خانی‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی تهران در این باره‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که اقدام ه��ای اولیه برای واردات انجام‬ ‫شود روزانه ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬هزار راس دام با هواپیما از رومانی وارد‬ ‫تهران می شود‪.‬‬ ‫علی اصغر ملکی‪ ،‬رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی در‬ ‫گفت وگ��و با ایلنا‪ ،‬درباره افزایش بی رویه نرخ گوش��ت در‬ ‫بازار اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر نرخ شقه گوسفندی داخلی‬ ‫در خرده فروش��ی ها و بازار حدود ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۸۲‬هزار تومان‬ ‫اس��ت که دلیل اصل��ی و عمده ان کمب��ود دام زنده در‬ ‫کشور و ادامه روند قاچاق دام به کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاثیر توزیع گوش��ت منجم��د بر بازار‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬گوشت منجمد تا جایی که توان داشته‬ ‫ب��ر کاهش ن��رخ موثر بوده ام��ا کمبود دام در کش��ور را‬ ‫نمی تواند جبران کند و جایگزین گوشت گرم شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اشاره به این نکته‬ ‫که دام زنده از رومانی وارد کش��ور خواهد شد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫با رایزنی هایی که ما با ستاد پشتیبانی امور دام داشتیم و‬ ‫قول هایی که داده اند‪ ،‬در روزهای اینده دام زنده از رومانی‬ ‫به کشور وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این دام مستقیم از طریق هوایی وارد استان‬ ‫تهران می ش��ود و در این ش��هر ذبح شده و به استان های‬ ‫دیگر ارس��ال می شود که تاثیر باال و ‪۱۰۰‬درصدی بر بازار‬ ‫گوشت گوسفندی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ملکی درباره کیفیت دام رومانیایی تصریح کرد‪ :‬کیفیت‬ ‫این دام از قدیم ش��ناخته شده است و در دوران پیش از‬ ‫انق�لاب هم ما واردات دام از این کش��ور را داش��تیم‪ .‬در‬ ‫صورت��ی که اقدام های اولیه واردات این دام انجام ش��ود‪،‬‬ ‫روزانه ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬هزار راس دام با هواپیما وارد تهران می شود‬ ‫و اتحادیه گوش��ت گوس��فندی ه��م در توزی��ع این دام‬ ‫همکاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫کاهش عرضه در بازار شده است‪ .‬مهدی یوسف خانی در‬ ‫گفت وگو با ایلنا‪ ،‬با اش��اره به شیوع بیماری نیوکاسل در‬ ‫مرغداری ها اظهارکرد‪ :‬دلیل افزایش نرخ مرغ در کش��ور‬ ‫کمب��ود تولید و عرضه مرغ به بازار اس��ت که این کمبود‬ ‫عرضه هم به دلیل شیوع بیماری نیوکاسل در مرغداری ها‬ ‫و تلفات ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصدی در واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته افزایش نرخ جوج ه یک روزه و افزایش‬ ‫نرخ نهاده ه��ای دام و طیور هم در ریس��ک جوجه ریزی‬ ‫و تولی��د موثر بوده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫پرنده و ماهی درباره نرخ مرغ تصریح کرد‪ :‬نرخ مرغ زنده‬ ‫‪۹‬ه��زار و‪۶۰۰‬تومان‪ ،‬نرخ مرغ در می��دان بهمن ‪۱۲‬هزار‬ ‫و ‪۶۰۰‬تومان‪ ،‬نرخ در کش��تارگاه ‪۱۲‬ه��زار و ‪۶۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫تحویل در واحدهای صنف��ی ‪۱۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان و در‬ ‫خرده فروشی ها ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان است که نسبت به‬ ‫اخر هفته گذشته ‪۶۰۰‬تومان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت‪ :‬بیماری‬ ‫نیوکاسل در مرغداری ها تلفات ‪۲۰‬درصدی داشته و باعث‬ ‫رئی��س اداره طی��ور بوم��ی و س��ایر ماکی��ان وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی گفت‪ :‬در این اداره برای تولید گوش��ت‬ ‫‹ ‹مرغ گران شد‬ ‫درحال حاضر‬ ‫نرخ شقه‬ ‫گوسفندی‬ ‫داخلی در‬ ‫خرده فروشی ها‬ ‫و بازار در هر کیلو‬ ‫حدود‬ ‫‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۲‬هزار‬ ‫تومان است‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫جوجه یک روزه‬ ‫و افزایش‬ ‫نرخ نهاده های‬ ‫دام و طیور‬ ‫هم در ریسک‬ ‫جوجه ریزی و‬ ‫تولید موثر بوده‬ ‫است‬ ‫‹ ‹تولید بوقلمون کافی نیست‬ ‫اسراف میوه کاهش یافت‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه‬ ‫بازار میوه شب عید ارام خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬تولید مرکبات‬ ‫در س��ال جاری وضعیت مطلوبی دارد و بازار میوه تا شب‬ ‫عید همی��ن روند را طی خواهد کرد‪ .‬اس��داهلل کارگر در‬ ‫گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف تهران وضعیت‬ ‫بازار می��وه را مطلوب اعالم و اظهارکرد‪ :‬هم اکنون مردم‬ ‫مص��رف بهینه را یاد گرفته اند و دیگر مثل قدیم نیس��ت‬ ‫که میوه ها را بخرند‪ ،‬انبار کنند و دور بریزند ضمن اینکه‬ ‫خیلی از مردم ایام عید را در مس��افرت س��پری می کنند‬ ‫و نی��ازی ب��ه خرید میوه زی��ادی ندارند‪ .‬کارگ��ر با بیان‬ ‫اینکه تولید مرکبات امس��ال نسبت به سال گذشته عالی‬ ‫و فراوان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ این محصوالت نیز نس��بت به‬ ‫محصوالت دیگر و نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار‬ ‫مطلوب اس��ت‪ .‬وی درباره مباحث مطرح ش��ده مبنی بر‬ ‫کمبود سیب درختی گفت‪ :‬ما در ماه های مرداد و شهریور‬ ‫کمب��ود این می��وه را اعالم ک��رده و مکاتباتی نیز در این‬ ‫زمین��ه انج��ام داده بودیم‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫میوه و سبزی با بیان اینکه زمینه عرضه کیوی به تازگی‬ ‫به دنبال افزایش تقاضا ب��رای این محصول کاهش یافته‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬نرخ کیوی در روزهای گذش��ته حدود هزار تا‬ ‫هزار و ‪٣٠٠‬تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کارگر با اش��اره به جو روانی راه افتاده در زمینه کمبود‬ ‫و گرانی س��یب درختی‪ ،‬گفت‪ :‬نس��بت مصرف مرکبات‬ ‫و س��یب درخت��ی در ایام عید ‪ ٧٠‬به ‪ ٣٠‬اس��ت بنابراین‬ ‫به راحت��ی می توان این مس��ئله را مدیری��ت کرد و جای‬ ‫هیچ گونه نگرانی برای ایام عید نیست‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬درحال حاضر ن��رخ هرکیلوگرم موز در‬ ‫میدان مرکزی میوه و تره بار بین ‪٩‬هزار و‪ ۵٠٠‬تا ‪١١‬هزار‬ ‫تومان و نوع ممتاز ان ‪١٢‬هزارتومان است‪ ،‬همچنین نرخ‬ ‫کی��وی بین ‪ ۴‬ت��ا ‪۶‬هزار تومان و نوع ممت��از ان کیلویی‬ ‫‪٩‬هزارتومان اس��ت‪ ،‬س��یب لبنانی قرمز بی��ن ‪ ٣‬تا ‪۶‬هزار‬ ‫تومان و نوع ممتاز ان ‪٩‬هزارتومان‪ ،‬س��یب لبنانی زرد ‪۶‬‬ ‫تا ‪٧‬هزارتومان و نوع ممتاز ان ‪ ٩‬هزارتومان است‪.‬پرتقال‬ ‫جنوب بین ‪ ۵‬تا ‪ ٧‬هزارتومان و نوع ممتاز ان ‪٩‬هزارتومان‪،‬‬ ‫پرتقال شمال هزار و‪ ۵٠٠‬تا ‪٢‬هزار تومان و نوع ممتاز ان‬ ‫‪٣٠٠٠‬تومان‪ ،‬نارنگی انش��و ‪ ٣‬تا ‪۴‬هزارتومان و نوع ممتاز‬ ‫ان ‪۶‬هزارتومان‪ ،‬نارنگ��ی بندری ‪ ٧‬تا ‪ ٩‬هزارتومان و نوع‬ ‫ممت��از ان ‪ ١٣‬هزارتوم��ان و نارنگی بذر پاکس��تانی ‪ ٢‬تا‬ ‫‪٣‬هزارتومان و نوع ممتاز ان ‪۵۵٠٠‬تومان است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬سال جاری تولید سیب درختی‬ ‫به دلیل سرمازدگی حدود ‪۴۰‬درصد کاهش یافته است‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬براس��اس اعالم وزارت جهادکشاورزی امسال‬ ‫میزان تولید س��یب درختی در کش��ور حدود ‪۳‬میلیون و‬ ‫‪۲۰۰‬هزارتن و به طور کامل پاسخگوی نیاز داخل است‪.‬‬ ‫سیدمسعود موسوی‬ ‫می توان گوشت‬ ‫بوقلمون‬ ‫را به عنوان‬ ‫گوشتی ارزان تر‬ ‫و سالم تر از‬ ‫گوشت گوساله‬ ‫و گوسفند به‬ ‫مردم معرفی‬ ‫کرد‬ ‫بوقلم��ون‪ ،‬ش��ترمرغ‪ ،‬کب��ک‪ ،‬بلدرچین‪ ،‬اردک و س��ایر‬ ‫پرندگان غیرمرس��وم برنامه ریزی می ش��ود‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫نرخ گوش��ت این ماکیان در بازار را با هم مقایس��ه کنیم‬ ‫به طور معمول‪ ،‬بوقلمون از همه این ‪ ۵‬نوع ارزان تر است و‬ ‫بعد از ان شترمرغ و بعد بلدرچین و کبک قرار می گیرند‪.‬‬ ‫سیدمس��عود موس��وی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫«گس��ترش تجارت» درباره مزیت های گوش��ت بوقلمون‬ ‫برای مصرف کننده تصریح کرد‪ :‬گوش��ت بوقلمون بسیار‬ ‫ارزان تر از گوش��ت گوس��اله و گوس��فند است و نرخ یک‬ ‫کیلو گوش��ت قرمز بوقلمون خالص‪ ،‬پوس��ت کنده‪ ،‬تمیز‬ ‫و بس��ته بندی شده در فروش��گاه ها حدود ‪۴۸‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین ب��رای اینکه بتوانیم این گوش��ت ها را در‬ ‫شرایط حساس��ی مانند امروز که نرخ گوشت گوسفندی‬ ‫و گوس��اله به مردم فش��ار اورده اس��ت‪ ،‬به عنوان گوشت‬ ‫جایگزی��ن معرفی کنیم در تالش هس��تیم ام��ا هنوز به‬ ‫چنین جایگاهی از نظر تولید نرس��یده ایم‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫به این سرعت نمی توان به تولید کافی در بوقلمون رسید‬ ‫اما اگر تولید ان افزایش یابد می توان گوش��ت بوقلمون را‬ ‫به عنوان گوش��تی ارزان تر و س��الم تر از گوشت گوساله و‬ ‫گوسفند به مردم معرفی کرد‪ .‬موسوی گفت‪ :‬بوقلمون در‬ ‫بخش ران گوش��ت قرمز و در بخش سینه گوشت سفید‬ ‫دارد و از نظر ویژگی هم پروتئین بیش��تر و کلس��ترول و‬ ‫چربی کمتری دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین با توجه به اینکه‬ ‫ایران با بحران کم ابی روبه رو ش��ده؛ خوب اس��ت بدانیم‬ ‫می��زان ابی که برای تولید یک کیلو گوش��ت قرمز دامی‬ ‫مصرف می ش��ود ‪۱۸‬هزار لیتر اس��ت اما ای��ن رقم برای‬ ‫طیور بس��یار کمتر است؛ بنابراین از نظر مصرف اب نیز‪،‬‬ ‫جایگزین خیلی خوبی برای گوشت قرمز است‪ .‬موسوی‬ ‫در مقایس��ه گوش��ت مرغ و بوقلمون نیز گفت‪ :‬در میان‬ ‫پرندگان‪ ،‬پس از مرغ‪ ،‬بیش��ترین حجم تولید در کشور به‬ ‫بوقلمون اختصاص یافته است‪ .‬تولید مرغ به مراتب بیشتر‬ ‫از بوقلمون اس��ت اما حتی اگر تولید بوقلمون هم افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬نرخ ان از مرغ کمتر نخواهد بود‪ .‬رئیس اداره طیور‬ ‫بومی و سایر ماکیان وزارت جهادکشاورزی درباره شرایط‬ ‫تولید بوقلم��ون نیز اظهارکرد‪ :‬مش��کل خاصی در تولید‬ ‫ماکیان وجود ندارد و بازار بوقلمون مناس��ب است‪ .‬برنامه‬ ‫ما از س��ال گذشته این بود که واحد های مادر بوقلمون را‬ ‫تکمیل کنیم تا دیگر وابسته به واردات جوجه گوشتی از‬ ‫خارج از کش��ور نباشیم‪ .‬خوشبختانه این امر محقق شد و‬ ‫امس��ال تمامی جوجه ها از گله های بوقلمون مادر داخلی‬ ‫تامین می ش��ود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬به تعبیر واقعی‪ ،‬به خواس��ت خدا توانس��تیم به‬ ‫موقع از واردات جوجه بوقلمون گوش��تی بی نیاز ش��ویم‬ ‫چراکه اگر این کار انجام نمی ش��د‪ ،‬به واسطه تحریم ها با‬ ‫مشکالت زیادی روبه رو می شدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫یک کیلوگوش��ت گوس��اله تازه تنظیم ب��ازار وارداتی‬ ‫بس��ته بندی در میدان ه��ای میوه و تره بی��ش از ‪۷۱‬هزار‬ ‫و ‪۵۰۰‬تومان و بس��ته یک کیلوگرمی گوش��ت ش��تر هم‪،‬‬ ‫‪۵۱‬ه��زار تومان اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که نرخ یک‬ ‫کیلو گوش��ت قرمز بوقلمون خالص‪ ،‬پوس��ت کنده‪ ،‬تمیز‬ ‫و بسته بندی شده در فروش��گاه ها حدود ‪ ۴۸‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬به این واسطه اگر گوش��ت بوقلمون در بازار پیدا‬ ‫ش��ود‪ ،‬خرید ان برای برخی مصرف کنن��دگان به صرفه‬ ‫خواه��د بود‪ .‬در پایان یک پرس��ش؛ ایا واردات گوش��ت‬ ‫بوقلمون به شرط فرهنگ س��ازی و افزایش تقاضا کمکی‬ ‫به س��فره م��ردم خواهد کرد؟ باش��د که مس��ئوالن در‬ ‫نشست های تخصصی خود به ان بپردازند و هم به عنوان‬ ‫رسانه مس��ئولیت افزایش فرهنگ استفاده از این گوشت‬ ‫پر خاصیت و ارزان تر از گوش��ت گوس��فندی و گوساله را‬ ‫برعهده می گیریم‪.‬‬ ‫بازرسی اصناف در بودجه ‪ 98‬ردیف اعتباری ندارد‬ ‫نای��ب رئیس ات��اق اصناف کش��ور با انتق��اد از تخصیص‬ ‫نیافت��ن منابع الزم برای بخش بازرس��ی اصن��اف در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬گف��ت‪ :‬ردیف اعتباری حوزه بازرس��ی اصناف از‬ ‫س��وی دولت نادیده گرفته شده اس��ت‪ .‬جالل الدین محمد‬ ‫ش��کریه تصریح کرد‪ :‬در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬هیچ منابع‬ ‫و اعتبارات خاصی برای پرداخت هزینه های بازرسی اصناف‬ ‫کش��ور در نظر گرفته نش��د و به تعبی��ر دیگر می توان گفت‬ ‫دولت بار دیگر مانند س��ال های گذشته این مسئله را نادیده‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬نایب رئیس اتاق اصناف کشور با انتقاد از این‬ ‫تصمی��م دولت از اجحافی که همواره نس��بت به اصناف روا‬ ‫داش��ته می ش��ود‪ ،‬گالیه و اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه سهم‬ ‫بس��یار زیادی از ارام��ش حاکم بر ب��ازار مرهون تالش های‬ ‫ش��بانه روزی واحده��ای بازرس��ی اصناف اس��ت و این گونه‬ ‫برخوردها عادالنه نیس��ت‪ .‬رئیس اتاق اصناف استان گیالن‬ ‫به تخصیص اعتباراتی برای حوزه بازرسی تعزیرات حکومتی‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در الیحه بودجه سال اینده اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این تصمیم در حالی اتخاذ ش��د که امس��ال در‬ ‫شرایط نابسامان و پرتالطم داخلی اصناف کشور نقش بسیار‬ ‫چشمگیری در برقراری ثبات بازار داشتند‪ .‬نایب رئیس اتاق‬ ‫اصناف کشور از مشکالت حوزه بازرسی این نهاد سخن گفت‬ ‫و افزود‪ :‬درحال حاض��ر اتاق های اصناف برای پرداخت وجوه‬ ‫مورد نظر بازرسان نظام صنفی یا بازرسان اتحادیه های صنفی‬ ‫دچار مش��کل هس��تند؛ بنابراین انتظار می رفت دولت برای‬ ‫حمایت از انها منابع مالی الزم را در اختیارش��ان قرار دهد‪.‬‬ ‫شکریه در پاسخ به این پرسش که بودجه و اعتبار الزم برای‬ ‫تامین حقوق بازرس��ان صنفی از چه منابعی تامین می شود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬براس��اس قانون تعیین شده یک سوم جرایمی که‬ ‫از واحده��ای صنفی متخلف دریافت ش��ده باید به حس��اب‬ ‫اصن��اف برای تامین حقوق بازرس��ان واحدهای صنفی واریز‬ ‫شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه معادل یک سوم از جرایم تعیین‬ ‫ش��ده باید به حوزه اصناف برگردد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اتاق های اصناف‬ ‫نهاد کاش��ف به ش��مار می روند با بیان دیگ��ر می توان گفت‬ ‫پرونده های تخلف ازس��وی حوزه بازرسی اصناف شناسایی و‬ ‫س��پس مراتب ان به تعزیرات حکومتی اعالم می شود‪ .‬نایب‬ ‫رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه براساس موارد یادشده‬ ‫و طبق قانون و تبصره ماده ‪ ۲‬یک س��وم جرایم باید به حوزه‬ ‫بازرس��ی اصناف تعلق گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان عضوی از هیات‬ ‫رئیسه اتاق اصناف کشور نمی دانم که چرا و به چه دلیل این‬ ‫بخ��ش از قانون نادیده گرفته می ش��ود‪ .‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫استان گیالن از پیگیری اختصاص نیافتن ردیف اعتباری به‬ ‫واحدهای بازرس��ی اصناف در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬سخن گفت‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬اتاق اصناف کش��ور قص��د دارد با هدف اعاده‬ ‫حق و حق��وق قانونی خود این موضوع را از طریق مجلس و‬ ‫کمیسیون تلفیق مورد پیگیری قرار دهد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایران این روزها در تکاپوی یک جش��نواره ویژه اس��ت‪« .‬جشنواره‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی» رویدادی است که تالش می کند با پررنگ ت ر کردن نقش پوستر‬ ‫در موفقیت یک نمایشگاه‪ ،‬راهی برای احیای جایگاه ان در حوزه تبلیغات پیدا کند‪ .‬البته‬ ‫باید به این نکته نیز اش��اره کرد که پوستر‪ ،‬در نگاه بسیاری از اهالی صنعت نمایشگاهی‬ ‫ای��ران‪ ،‬هویت یک رویداد حرفه ای به ش��مار می اید‪ .‬نمادی ک��ه عالوه بر کمک به بیان‬ ‫جزئیات یک رویداد‪ ،‬راهی برای ایجاد ارتباط با مخاطب و جلب توجه او است‪.‬‬ ‫این رویداد به پوستر نمایشگاهی جان می بخشد‬ ‫دومین جش��نواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی ایران به‬ ‫همت موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫» قرار است مانند‬ ‫سال گذشته در روزهای نخست اسفند و در حاشیه رویداد صنعت‬ ‫نمایش��گاهی برپا ش��ود‪ .‬چراکه توجه به توسعه نگاه تبلیغاتی در‬ ‫صنعت نمایشگاهی چندسالی است که بسیار کمرنگ تر از پیش‬ ‫ش��ده و این موضوع کاهش کیفیت پوسترهای نمایشگاهی را به‬ ‫همراه داش��ته اس��ت‪ .‬در این میان بسیاری از طراحان حرفه ای و‬ ‫برجسته که تا چند سال گذشته از مسیر خلق پوسترهای جذاب‬ ‫نمایش��گاهی امرارمعاش می کردند‪ ،‬از این چرخه کنار گذاش��ته‬ ‫ش��دند‪ .‬چنین روند نامناس��بی‪ ،‬به مرور باعث خلق پوسترهایی‬ ‫ش��د که هم در محیط بیرونی و هم در فضای مجازی به طورکلی‬ ‫عاری از هرگونه جذابیت بصری و نگاه زیرکانه به مسائل اقتصادی‬ ‫هستند‪ .‬این امر باعث شده جنبه های دیگر تبلیغات نیز ارام ارام به‬ ‫حاشیه رانده شود‪ .‬تجربه برگزاری رویدادهایی با پوستر تبلیغاتی‬ ‫بی کیفیت نش��ان داد که بازگش��ت نبوغ و ابتکار به پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی نیاز امروز این صنعت اس��ت و باید به ان توجه کرد‪.‬‬ ‫در این شرایط‪ ،‬برگزاری جشنواره ساالنه پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫می توان��د انگیزه ه��ای الزم را برای توجه دوب��اره به روند طراحی‬ ‫پوستر تبلیغاتی در شرکت های برگزارکننده ایجاد کند‪.‬‬ ‫جش��نواره ملی پوس��ترهای نمایش��گاهی‪ ،‬رویدادی است که‬ ‫ت�لاش می کند با پررنگ تر کردن نقش پوس��تر در موفقیت یک‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬راهی برای احی��ای جایگاه ان در حوزه تبلیغات پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬البته باید به این نکته نیز اش��اره کرد که پوس��تر‪ ،‬در نگاه‬ ‫بس��یاری از اهالی صنعت نمایش��گاهی ایران هویت یک رویداد‬ ‫حرف��ه ای به ش��مار می اید‪ .‬نم��ادی که عالوه بر کم��ک به بیان‬ ‫جزئی��ات یک رویداد‪ ،‬راهی برای ایجاد ارتباط با مخاطب و جلب‬ ‫توج��ه او اس��ت‪ .‬نباید فراموش کرد ک��ه جذابیت های بصری در‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی موضوعی است که در کشورهای دیگر‬ ‫باقدرت موردتوجه قرار می گیرد و هر سال جشنواره های بسیاری‬ ‫در این زمینه به صورت بین المللی برگزار می شود‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫انجمن جهانی نمایش��گاه های بین المللی چندسالی است در این‬ ‫زمینه فعال ش��ده است‪ .‬انجمن جهانی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫(‪ )ufi‬از ‪ ۲۰‬س��ال گذشته تاکنون هر سال با برگزاری جشنواره‪،‬‬ ‫بهترین پوس��تر صنعت نمایشگاهی را انتخاب می کند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی از سال ‪ ۹۶‬متولد شد‬ ‫تا پوسترهای نمایشگاهی ایران بار دیگر مجالی برای رقابت پیدا‬ ‫کنند و از این راه بهترین های ایران در زمینه طراحی پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی به جامعه معرفی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹دو عامل مهم در طراحی پوستر‬ ‫در این راس��تا «گسترش تجارت» سعی کرده ضمن گفت وگو‬ ‫با محمود بندرچی مدیر برگزارکننده رویدادهای بین المللی نظر‬ ‫این فعال حوزه صنعت نمایشگاهی را درباره وضعیت پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی و تاثیر دوره نخس��ت جش��نواره ملی پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی جویا ش��ود‪ .‬محمود بندرچی معتقد است طراحی‬ ‫یک پوس��تر خوب بس��تگی به می��زان هزینه و س��رمایه گذاری‬ ‫مجری��ان نمایش��گاهی دارد و در این زمینه گف��ت‪ :‬اگر طراحی‬ ‫پوس��ترها بهتر شود‪ ،‬بس��یاری از پوسترهای نمایشگاهی قادر به‬ ‫رقابت در س��طح جهانی هستند اما این موضوع بستگی به میزان‬ ‫ما در سال ‪ ۹۷‬ششمین نمایشگاه بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫هزینه و س��رمایه گذاری مجری��ان نمایش��گاهی دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابس��ته و چهارمین نمایش��گاه‬ ‫نمونه بحث طراحی پوس��تر نمایش��گاهی برای من به عنوان یک‬ ‫بین المللی ماش��ین االت معدنی و راهس��ازی در کرمان‪ ،‬دهمین‬ ‫مجری رویدادهای نمایش��گاهی از اهمیت باالیی برخوردار است‬ ‫نمایش��گاه بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و س��عی ک��رده ام در رویدادهایی که مدیری��ت می کنم با جدیت‬ ‫و صنای��ع وابس��ته در اصفه��ان و دهمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫به ان بپردازم‪ .‬وی در پاس��خ به پرس��ش دیگری مبنی بر اینکه‬ ‫گردشگری‪ ،‬هتلداری و تجهیزات سفر کیش را با موفقیت برگزار‬ ‫«میزان تاثیرگذاری جش��نواره پوسترهای نمایشگاهی بر صنعت‬ ‫کردیم‪ .‬در ادامه برنامه های نمایش��گاهی س��ال ‪ ۹۷‬نیز قرار است‬ ‫نمایش��گاهی چقدر اس��ت؟» گفت‪ :‬به طور قطع برگزاری چنین‬ ‫دومین همایش بین المللی و نمایش��گاه تخصصی اکتش��اف مواد‬ ‫رویدادهایی روی کیفیت کار مجریان نمایشگاهی تاثیر بسیاری‬ ‫معدن��ی را ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬بهمن در هتل المپیک برگزار‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ .‬به همین دلیل برپایی جشنواره‬ ‫کنیم‪ .‬بندرچی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور‬ ‫پوس��ترهای نمایشگاهی اتفاق بسیار خوبی است‬ ‫در س��ال ج��اری به وضعیت حضور ش��رکت های‬ ‫و اگر این جریان رش��د پیدا کند‪ ،‬می توانیم شاهد‬ ‫داخل��ی در رویداده��ای بین الملل��ی پرداخت و‬ ‫تاثیر هرچه بیش��تر ان روی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫طراحی‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور قطع تمامی کس��ب وکارها به دلیل‬ ‫کش��ور باش��یم‪ .‬بندرچی با تاکید بر این نکته که‬ ‫یک پوستر‬ ‫وجود تحریم ها تا حدودی اس��یب دیده است‪ .‬در‬ ‫در دومین جش��نواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫حوزه نمایش��گاهی نیز شاهد ان بودیم بسیاری از‬ ‫با دو پوستر حضور خواهد یافت‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر من‬ ‫ش��رکت ها که قصد حضور در رویدادهای خارجی‬ ‫به از میان رویدادهایی که در طول امس��ال برگزار‬ ‫خوب به دو‬ ‫را داش��تند‪ ،‬به دلیل وجود تحریم ها امکان حضور‬ ‫کرده ایم‪ ،‬پوس��تر دهمین نمایش��گاه بین المللی عامل هزینه و‬ ‫نیافتند‪ .‬البته در این شرایط حتی اگر این شرکت ها‬ ‫متال��ورژی‪ ،‬ف��والد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫صنای��ع وابس��ته اصفه��ان را منتخ��ب می دانم و سرمایه گذاری‬ ‫حض��ور می یافتند باز هم امکان س��رویس دهی و‬ ‫معتق��دم هم از ن��گاه مخاطب و هم از نظر رعایت مجریان وابسته خدمات نداش��تند‪ .‬این موضوع ها اس��یب زیادی‬ ‫به صنعت نمایش��گاهی ای��ران وارد کرد‪ .‬بندرچی‬ ‫استانداردها‪ ،‬پوستری قابل قبول است‪.‬‬ ‫است‬ ‫‹ ‹راه مان را ادامه می دهیم‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا در صورت تداوم‬ ‫مدیرعام��ل رس��تاک پاد ویژن ب��ه برنامه های‬ ‫وضع فعلی‪ ،‬در س��ال اینده بازه��م به برنامه های‬ ‫نمایشگاهی خود در سال جاری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاهی خود را ادامه می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫نمایشگاه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ سال سوم ‪ /‬شماره‪ /617‬پیاپی ‪766‬‬ ‫وجود این ش��رایط ما ادامه خواهیم داد اما در ش��رایطی بس��یار‬ ‫س��خت این اتفاق رخ خواهد داد‪ .‬مدیرعامل رستاک پاد ویژن در‬ ‫پایان سخنان خود گفت‪ :‬به عقیده من زمانی صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران رش��د می کند که در قطب های اصلی کش��ور مانند مشهد‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬اصفهان و کیش سایت های نمایشگاهی استاندارد‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وقتی این استانداردها رعایت شود می توانیم سطح‬ ‫نمایشگاه ها را افزایش دهیم و به جای برپایی رویدادهای موازی‪،‬‬ ‫شاهد برپایی رویدادهای منطقه ای قدرتمند باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در اخرین روزهای‬ ‫» و با‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به همت موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫حمایت های ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬چراکه جای جش��نواره ای ب��رای رقابت افرینی در‬ ‫خانواده صنعت نمایشگاهی ایران خالی بود و بر این اساس موسسه‬ ‫فرهنگ��ی و مطبوعاتی«‬ ‫» تالش کرد با برپایی نخس��تین‬ ‫جش��نواره پوسترهای نمایش��گاهی ایران‪ ،‬پیشگام رقابت افرینی‬ ‫میان مجریان نمایش��گاهی باش��د‪ .‬این روی��داد فرهنگی فرصت‬ ‫مناس��بی را ایجاد کرد تا اعضای این صنعت بار دیگر به اهمیت‬ ‫طراحی پوسترها و تاکید هرچه بیشتر بر ابعاد هنری در تبلیغات‬ ‫پی برده و توجه بیش��تری به این عرصه داش��ته باش��ند‪ .‬تجربه‬ ‫موفق برپایی دوره نخس��ت و استقبال اهالی صنعت نمایشگاهی‬ ‫از ان باعث ش��د جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی به‬ ‫پیش��واز برپایی دور دوم برود‪ .‬در روزهای ش��روع به کار نخستین‬ ‫جش��نواره ملی پوس��ترهای نمایش��گاهی مجموعه های مختلف‬ ‫اقتصادی حمایت رس��می خود را از این رویداد تازه اعالم کردند‪.‬‬ ‫انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های ایران جزو نخستین‬ ‫مجموعه های نمایش��گاهی کشور بود که حمایت مادی و معنوی‬ ‫خ��ود را از ای��ن روی��داد اعالم ک��رد‪ .‬انجمن غرفه س��ازان نیز در‬ ‫روند کارها‪ ،‬بخش��ی از مس��ئولیت های مهم ازجمله معرفی چند‬ ‫گرافیس��ت بین الملل��ی برای انتخاب پوس��ترهای برتر و طراحی‬ ‫گالری جشنواره را به عهده گرفت‪ .‬در ادامه‪ ،‬انجمن نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران نیز به جمع نخس��تین حامیان ای��ن رویداد‬ ‫پیوس��ت و مجوز مش��ارکت و همکاری تمام س��ایت های استانی‬ ‫کش��ور را برای حضور در جش��نواره و ارسال پوسترها (در سطح‬ ‫ملی و بین المللی) صادر کرد‪ .‬تجربه موفق برپایی دوره نخس��ت‬ ‫و اس��تقبال اهالی صنعت نمایش��گاه از ان‪ ،‬باعث ش��د جشنواره‬ ‫ملی پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی به پیش��واز برپایی دومین‬ ‫دوره این رویداد برود‪ .‬امس��ال قرار اس��ت دومین جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای نمایشگاهی مانند دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اسفند و در‬ ‫سایت تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫اول بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 21‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 617‬پیاپی ‪766‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت مالی دولت‬ ‫از فعاالن صنایع دستی فاخر زنجان‬ ‫اصلی ترین نوع و حوزه صنایع دس��تی در‬ ‫اس��تان زنجان‪ ،‬گروه صنایع دس��تی فلزی‬ ‫هس��تند که مجموعه ای را در برمی گیرند‪،‬‬ ‫مسگری‪ ،‬چاقوسازی و ملیله کاری است‪.‬‬ ‫ملیله زنجان از صنایع دستی فاخر زنجان‬ ‫است و از رش��ته های نقره ساخته می شود‪.‬‬ ‫الناز خدایی فرد‬ ‫قدمت ان بسیار طوالنی است اما ما اثار به‬ ‫سرپرست معاونت‬ ‫جامانده زی��ادی از ان نداریم چراکه جنس‬ ‫صنایع دستی و‬ ‫ان نقره بوده و بارها دس��ت به دس��ت شده هنرهای سنتی اداره‬ ‫و اب می ش��دند‪ .‬مس هم‪ ،‬چنین داستانی کل میراث زنجان‬ ‫دارد ام��ا چاق��وی زنجان معروف تر ش��ده‬ ‫اس��ت چراکه چاقویی از دوره هخامنشیان‬ ‫کش��ف ش��ده که تاریخچه چاق��وی زنجان را نس��بت به مس و‬ ‫ملیله مس��تند تر می کند‪ .‬در کنار مردان نمکی چاقویی پیدا شد‬ ‫ک��ه قدمت چاقوی زنجان را به ان دوره می رس��اند‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫مس��تندات و اثار های زیادی از گذش��تگان داری��م و همه این ها‬ ‫موجب ش��ده چاق��وی زنجان از میان صنایع دس��تی این منطقه‬ ‫مشهور ترین باشد‪.‬‬ ‫از ابتدای س��ال جاری تا کنون ‪۶‬میلیارد و ‪۹۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت به ش��اغالن حوزه صنایع دستی واگذار شده است‪ .‬این‬ ‫میزان تس��هیالت به ‪۴۱۷‬طرح صنایع دس��تی اختصاص یافته و‬ ‫بیش��تر این تس��هیالت در حوزه صنایع دستی فلزی بوده است و‬ ‫پس از ان‪ ،‬بافته های داری از این تسهیالت بهره برده اند‪.‬‬ ‫از ابتدای س��ال‪ ،‬بزرگ ترین مش��کل فعاالن صنایع دس��تی در‬ ‫ی��زد مش��کل کمبود یا گرانی م��واد اولیه اس��ت و پیگیری رفع‬ ‫این مش��کالت در صدر برنامه های معاونت صنایع دس��تی استان‬ ‫زنج��ان قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدتی دچار کمبود م��واد اولیه بودیم‬ ‫و درحال حاضر بیش��تر مش��کل نرخ باالی انه��ا را داریم که در‬ ‫نشس��ت هایی که برگزار می شود در راس��تای رفع این مشکالت‬ ‫تبادل نظر می کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 60‬بنای تاریخی دزفول‬ ‫به مرمت اضطراری نیاز دارند‬ ‫رئی��س اداره میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫دزفول گف��ت‪ :‬از مجموع بناهای تاریخی که ثبت ملی هس��تند‬ ‫یا در اس��تانه ثبت قرار دارند‪ 60 ،‬بن��ا نیازمند مرمت اضطراری‬ ‫هستند که این بناها را برای انجام اقدام های مقتضی به اداره‪‎‬کل‬ ‫اس��تان معرفی کرده‪‎‬ایم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬حجت‪‎‬اهلل اریایی‪‎‬نیا‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه ‪ 186‬هکتار بافت قدیم مص��وب در دزفول وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ 90 :‬بنای تاریخی ثبت‪‎‬شده و حدود ‪ 90‬بنای تاریخی‬ ‫در اس��تانه ثبت در این شهرس��تان وجود دارند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫رس��یدگی به این بناه��ای تاریخی و اس��یب‪‎‬های احتمالی انها‪،‬‬ ‫نیازمن��د اعتب��ار و بودجه مناس��ب اس��ت چراکه برای بررس��ی‬ ‫بناها به تجهیزاتی همچون دوربین نقش��ه‪‎‬برداری‪ ،‬سیس��تم‪‎‬های‬ ‫کامپیوتری‪ ،‬جی‪‎‬پی‪‎‬اس و وس��یله نقلیه نیاز اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫به منظ��ور شناس��ایی بناها در ح��ال حاضر تعداد کارشناس��ان‬ ‫موج��ود در دزفول جوابگوی این تعداد بنا نیس��ت‪ .‬رئیس اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری دزفول عنوان کرد‪ :‬از‬ ‫میان بناهایی که ثبت هستند یا در استانه ثبت قرار دارند‪60 ،‬بنا‬ ‫را که اس��یب دیده‪‎‬اند و به مرم��ت اضطراری نیاز دارند از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ 97‬اسیب‪‎‬شناس��ی و به اداره‪‎‬کل استان معرفی کرده‪‎‬ایم تا‬ ‫ضمن انجام اقدام های مقتضی درباره انها‪ ،‬اعتبار اس��تانی یا ملی‬ ‫الزم نیز به این بناها تخصیص یابد‪ .‬وی با اشاره به مشکالتی که‬ ‫درباره بناهای تاریخی در دزفول وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در بس��یاری‬ ‫از موارد در بافت قدیم متاس��فانه مالکانی که بیش��تر انها از قشر‬ ‫ضعیف نیز هستند تخلفاتی را انجام می‪‎‬دهند؛ به عنوان نمونه‪ ،‬در‬ ‫برخی موارد خانه‪‎‬های ش��ان را با اس��تفاده از مصالح غیراصولی از‬ ‫یکدیگر جدا می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫امکان سفر های قسطی داخلی مهیا می شود‬ ‫مژد ه پورزکی‬ ‫به محض اینکه تعطیالتی پیش‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬می اید‪ ،‬ان دسته از مردم ایران‬ ‫که از نظر ش��رایط خانوادگی و‬ ‫کاری محدودیت��ی نداش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬به فکر سفر می افتند‪ .‬امسال سفر به کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬گران تر از سال های قبل تمام می شود و این در‬ ‫حالی است که مردم ما سفر دوست هستند‪ .‬پس باید‬ ‫ش��رایط س��فرهای داخلی را برای انها فراهم کرد‪ .‬با‬ ‫رس��یدن به ماه های پایانی س��ال‪ ،‬فعاالن فرهنگی و‬ ‫گردش��گری به فکر چاره اندیش��ی برای تسهیل سفر‬ ‫هس��تند‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬ول��ی تیم��وری‪ ،‬معاون‬ ‫گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش��گری چند روز پیش اعالم کرد که بسته سفر‬ ‫ارزان تهی��ه می ش��ود و در مصاحبه ه��ای بعدی او با‬ ‫روزنامه ای مشخص شد که این طرح‪ ،‬ارزان سازی سفر‬ ‫نیس��ت و بلکه قرار است تا امکان سفر قسطی فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن صنف��ی دفاتر خدمات‬ ‫مس��افرت هوایی و جهانگردی ایران در این باره گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم طرح قس��طی کردن س��فرها اجرایی شود‪.‬‬ ‫دولت و بخش خصوصی برای فراهم اوردن سفر اسان‬ ‫در مذاکره هستند و بانک ها نیز قرار است در این باره‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫حرمت ال��ه رفیعی ب��ه خبرنگار «گس��ترش تجارت»‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬مراکز قانون��ی و نهادهای‬ ‫دیگر هم باید به دولت و بخش خصوصی کمک کنند‪.‬‬ ‫بانک ه��ا بای��د تس��هیالت کوتاه مدت و درصد س��ود‬ ‫پایینی در نظر بگیرند که این کار ش��دنی اس��ت و به‬ ‫س��ود بانک ها نیز خواهد بود‪ .‬اژانس ها می توانند امار‬ ‫مس��افران خود را به بانک ها بدهند و هزینه های سفر‬ ‫این مس��افران از س��وی بانک ها تامین و به اژانس ها‬ ‫داده شود‪ .‬پس از ان مسافران اقساط خود را بپردازند‪.‬‬ ‫اگ��ر بانک ها چنین کاری انج��ام دهند‪ ،‬گردش مالی‬ ‫ان بانک افزایش می یابد و هم به تسهیل سفر داخلی‬ ‫کمک شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هتل ها و ش��رکت های هواپیمایی هم‬ ‫باید کمک کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر ظرفیتی از هتل‬ ‫خالی است می توانند نیمی از ان ظرفیت خالی را در‬ ‫اختیار بس��ته های سفر قرار دهند‪ .‬در بحث بلیت های‬ ‫پ��رواز هم می ت��وان همین کار را انج��ام داد‪ .‬از همه‬ ‫مهم ت��ر اینکه اس��تاندارد ها ه��م می توانند به صنعت‬ ‫گردشگری کمک کنند‪.‬‬ ‫رفیعی گفت‪ :‬چنین طرح هایی باید دس��ت کم تا اخر‬ ‫تابس��تان ادامه یابد تا تحولی را در گردشگری شاهد‬ ‫باش��یم‪ .‬پس از ان عالوه بر اینکه ش��ادابی اجتماعی‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬زیرساخت های گردشگری در سراسر‬ ‫ایران چند گامی پیشرفت داشته و در نهایت به جذب‬ ‫گردشگر خارجی نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ضمن اینکه به واس��طه خارج نش��دن‬ ‫مس��افران از ایران‪ ،‬خ��روج ارز نیز دامنگی��ر اقتصاد‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬به این دلیل از طرح اقس��اطی شدن سفر‬ ‫حمایت می کنم و این کار را اجرایی می دانم‪.‬‬ ‫‹ ‹هتل ها حاضرهستند تخفیف بدهند؟‬ ‫رئی��س جامعه هتلداران ایران ب��ا اعالم امادگی برای‬ ‫مش��ارکت در اج��رای طرح «س��فر ارزان» نیز گفت‪:‬‬ ‫هتل��داران ب��رای ارائه تخفیف و در اختیار گذاش��تن‬ ‫ظرفیت ه��ای خالی اتاق ها به اژانس های مس��افرتی‪،‬‬ ‫ب��ا هدف توس��عه س��فرهای داخلی در این ش��رایط‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫در استانه سال نو‬ ‫ولی تیموری‬ ‫با مشورت بخش‬ ‫خصوصی و با‬ ‫همکاری بانک ها‬ ‫و صدا و سیما‪،‬‬ ‫بسته های سفر‬ ‫ارزان اماده‬ ‫شده است‬ ‫جمشید حمزه زاده‬ ‫با وجود افزایش‬ ‫هزین ه هتلداری‬ ‫بسیاری از انها‬ ‫تخفیف هایی‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬درصد قائل‬ ‫شده اند‬ ‫ی هستند‪.‬‬ ‫بحرانی‪ ،‬اماد ه همکار ‬ ‫جمش��ید حمزه زاده به ایس��نا اظهارکرد‪ :‬اگرچه این‬ ‫طرح ها ُمس��کن های موقتی برای درمان بحران است‬ ‫ام��ا معتقدیم اج��رای چنین طرح های��ی می تواند به‬ ‫توسعه گردشگری به ویژه سفرهای داخلی کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اعتقاد بر اینکه به طرح های مانند «سفر کارت»‬ ‫و «س��فر ارزان» نبای��د نگاه دائمی داش��ت‪ ،‬چون در‬ ‫یک مقطع خاص زمانی پاس��خگوی نیاز است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ این طرح ها و مش��ابه انها در وضعیت فعلی کشور به‬ ‫ارزان س��ازی خدمات س��فر کمک می کند و در عین‬ ‫حال باعث بهبود وضعیت اقتصادی و س��رمایه گذاری‬ ‫در تاسیس��ات گردش��گری‪ ،‬افزایش ضریب اقامت در‬ ‫هتل ه��ا‪ ،‬رونق کس��ب و کار اژانس های مس��افرتی و‬ ‫حذف نشدن سفر از سبد خانوار ایرانی‪ ،‬می شود‪ .‬این‬ ‫طرح ها حتی اگر به مدت ‪۳‬ماه در کش��ور اجرا شوند‬ ‫باز هم نتیجه موفقیت امیز خواهد بود‪.‬‬ ‫رئی��س جامعه هتل��داران ایران با اش��اره به افت امار‬ ‫به واسطه‬ ‫خارج نشدن‬ ‫مسافران از‬ ‫ایران‪ ،‬خروج‬ ‫ارز نیز دامنگیر‬ ‫اقتصاد‬ ‫نمی شود‬ ‫اقام��ت در هتل های کش��ور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگرچه برخی‬ ‫متولیان و مطلعان از افزایش سفرهای داخلی با گران‬ ‫شدن سفرهای خارجی خبر می دهند اما امار اسکان‬ ‫در هتل های کش��ور در مقایس��ه با مدت زمان مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪۱۰‬درصد کمتر شده اس��ت‪ .‬در اصل‬ ‫مس��افران هتل رو کم ش��ده اند که این وضعیت ناشی‬ ‫از ش��رایط اقتصادی مردم و ازدیاد مراکز غیررس��می‬ ‫اقامتی در سطح کشور است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با وجود افزایش شدید هزین ه هتلداری‬ ‫اما بس��یاری از انها تخفیف هایی بین ‪ ۱۰‬تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫قائل شده اند‪ ،‬برخی هم همچنان با نرخ سال گذشته‬ ‫خدمات می فروشند‪ ،‬این یعنی حاشیه سود هتل کم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حم��زه زاده گف��ت‪ :‬هرچند در جری��ان جزئیات طرح‬ ‫س��فر ارزان س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری قرار نداریم‪ ،‬اما از هر طرحی که به توسعه‬ ‫گردشگری منجر ش��ود‪ ،‬استقبال می کنیم‪ ،‬حتی اگر‬ ‫نظر نماینده هیات فرهنگی و گردشگری چین درباره تخت جمشید‬ ‫نماین��ده هیات فرهنگی و گردش��گری کش��ور چین گفت‪:‬‬ ‫مجموعه جهانی تخت جمش��ید‪ ،‬ریشه در پیام صلح و دوستی‬ ‫ایرانیان از دوران باستان تا زمان حال دارد‪.‬‬ ‫تیان ین یو‪ ،‬که در راس هیاتی از گردش��گران کشور چین از‬ ‫مجموعه جهانی تخت جمش��ید در شهرستان مرودشت فارس‬ ‫دیدن می کرد‪ ،‬در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬از اثار تاریخی بسیاری‬ ‫در جه��ان بازدید کرده ام اما احساس��ی ک��ه در زمان بازدید از‬ ‫تخت جمشید داش��تم با تمام مجموعه های کهن جهان تفاوت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تخت جمش��ید را مجموع��ه ای ارزش��مند توصی��ف و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ب��ه باورم این بازدید هیات چین��ی از این مجموعه‬ ‫در تاریخ س��ابقه نداش��ته و این کار بس��یار ارزنده ای است که‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫تی��ان ین یو ادامه داد‪ :‬ظرفیت های زی��ادی در حوزه افزایش‬ ‫م��راودات فرهنگی بین مردم ایران و چین وجود دارد‪ .‬نماینده‬ ‫هیات فرهنگی و گردشگری کشور چین گفت‪ :‬در چین سخنان‬ ‫و اخب��ار زیادی درباره ایران ش��نیده ام که اغلب منفی بوده اما‬ ‫در کتاب های تاریخی هر مطلبی که از ایران خوانده ام‪ ،‬بس��یار‬ ‫مثبت بوده و در بازدید از این کش��ور‪ ،‬این مس��ئله برای من به‬ ‫اثبات رس��ید ک��ه ویژگی ها و تاریخ ایران زمی��ن و مردمانش با‬ ‫شنیده هایم تفاوت زیادی دارد‪.‬‬ ‫نماینده س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫ایران در کش��ور چین نیز در حاش��یه این بازدید گفت‪ :‬هیات‬ ‫فرهنگی کشور چین با هدف افزایش روابط گردشگری ‪2‬کشور‪،‬‬ ‫با همکاری رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نمایندگی‬ ‫اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫کشورمان و همچنین موسسه فرهنگی گووو جیان در چین‪ ،‬به‬ ‫حرمت اله رفیعی‬ ‫ایران سفر کرده است‪.‬‬ ‫حس��ین خلیفی افزود‪ :‬این گروه گردشگر چینی که متشکل‬ ‫از ‪21‬نفر ش��امل‪ ،‬فعاالن فرهنگی‪ ،‬معماری‪ ،‬شعرا‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫فیلم‪ ،‬سرمایه گذار‪ ،‬تورگردان‪ ،‬شرکت های مسافرتی و استادان‬ ‫دانش��گاه های چین اس��ت در م��دت اقامت خ��ود در ایران از‬ ‫ظرفیت های گردش��گری و فرهنگی ش��هرهای تهران‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫اصفهان و یزد دیدن خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��فر ‪۸‬روزه این هیات که از ‪ 24‬دی س��ال‬ ‫ج��اری اغاز ش��ده تا ‪ ۲‬بهمن ادامه دارد و یک��ی از اهداف این‬ ‫سفر‪ ،‬جذب س��رمایه گذار در زمینه های گوناگون به ویژه حوزه‬ ‫گردشگری و اشنایی انها با جاذبه های میراث فرهنگی است‪.‬‬ ‫به گفته خلیفی‪ ،‬هیات فرهنگی چین تا کنون با مس��ئوالن‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و اس��تادان دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی در تهران دیدار‪ ،‬گفت وگو و درباره مس��ائل فرهنگی‬ ‫با یکدیگر رایزنی کردند‪.‬‬ ‫هیات ‪21‬نفری فرهنگی و گردش��گری چین پیش از بازدید‬ ‫از مجموعه جهانی تخت جمش��ید در همایشی با عنوان بررسی‬ ‫تمدن ‪2‬هزار و ‪500‬ساله پارسی شرکت کردند و با ظرفیت های‬ ‫گردشگری استان فارس اشنا شدند‪.‬‬ ‫یادمان تاریخی تخت جمشید که متعلق به دوره هخامنشیان‬ ‫اس��ت یکی از ‪ ۴‬اثر ثبت ش��ده اس��تان فارس در فهرست اثار‬ ‫جهانی است که در سال‪1979‬میالدی با شماره‪114‬در سازمان‬ ‫جهانی علمی‪ ،‬فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) ثبت شد‪.‬‬ ‫سلس��له هخامنش��یان از س��ال ‪ 330‬تا ‪550‬پیش از میالد‬ ‫در ای��ران حکومت کردند‪ .‬مجموعه جهانی تخت جمش��ید در‬ ‫شهرس��تان مرودش��ت و در فاصله ‪ 60‬کیلومتری شمال شیراز‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫مس��افرتی عمده فروش طرح های مش��ابه‬ ‫اژانس های‬ ‫ِ‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬هتلدارها برای همکاری با انها در این‬ ‫ش��رایط بد و بحران��ی اماد ه هس��تند‪ .‬برخی بانک ها‬ ‫هم برای مش��ارکت در این طرح ها اعالم عالقه مندی‬ ‫کرده اند‪ .‬این ظرفیت تا به حال پنهان بوده که باید از‬ ‫ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ولی تیم��وری چند روز پیش‬ ‫ک��ه در برنام��ه ای رادیویی س��خن می گف��ت‪ ،‬به باال‬ ‫رفت��ن ارزش ارز در ای��ران و ب��ه دنب��ال ان افزایش‬ ‫هزینه س��فرهای خارجی اش��اره کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫شرایط گرایش به سفرهای داخلی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫برای همین با مش��ورت بخش خصوصی و با همکاری‬ ‫بانک ها و صدا و س��یما‪ ،‬بسته های س��فر ارزان اماده‬ ‫ش��ده که پیش پرداختی برای سفر درنظر گرفته شده‬ ‫و باقیمان��ده هزینه ه��ا نیز در قالب اقس��اط پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬چندی پیش از فعال سازی کارت های‬ ‫اعتباری سفر خبر داده و گفته بود‪ :‬این طرح با هدف‬ ‫ایجاد رونق س��فر در مناطق کمتر توسعه یافته داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬در حال تهیه اس��ت که بین ‪ ۵‬تا ‪۵۰‬میلیون‬ ‫تومان اعتبار برای این کارت ها درنظر گرفته شده که‬ ‫بسته به شرایط موجود به هر خانوار داده می شود‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری گفته جزئی��ات و توافق های این‬ ‫طرح مشخص ش��ده و تنها موارد کوچکی باقی مانده‬ ‫اما توضیحات بیشتری درباره این کارت های اعتباری‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ب هدلی��ل ب��اال رفتن ن��رخ ارز‪ ،‬م��ردم ایران در‬ ‫سال‪ ۹۷‬فش��ار های زیادی را متحمل شدند‪ .‬اگر‬ ‫ن شود‪ ،‬بخشی‬ ‫س��فرهای نوروزی برای انها اسا ‬ ‫از دغدغ هه��ای فکری مردم جبران و نش��اط در‬ ‫جامعه افزایش خواهد یافت‪ .‬همه این ها ب هشرطی‬ ‫امکان پذیر خواهد بود که بانک ها و دیگر فعاالن‬ ‫حوزه گردشگری با هم همکاری کنند تا امسال با‬ ‫وجود ب هسختی افتادن مردم در معیشت‪ ،‬نه تنها‬ ‫سفر های داخلی از رونق نیفتد‪ ،‬بلکه پر شورتر از‬ ‫سال های گذشته باشد‪.‬‬ ‫نجات یک تپه باستانی از نابودی‬ ‫پروژه تعیین عرصه و حریم تپه باس��تانی‬ ‫نگارخات��ون فامنین هم��دان به منظور توقف‬ ‫ساخت و ساز های غیرقانونی در حریم و روی‬ ‫ای��ن تپه و جلوگی��ری از تبدیل ان به زمین‬ ‫کشاورزی انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ایمان روناس��ی‪ ،‬سرپرست‬ ‫هیات باس��تان شناس��ی با اعالم این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬تپه باستانی نگارخاتون یا کند تپه سی‬ ‫در روستای نگارخاتون در فاصله ‪۵‬کیلومتری‬ ‫فامنین همدان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود ‪:‬روس��تای نگارخات��ون ب��ا‬ ‫‪۶۰۰‬خان��وار‪ ،‬یکی از روس��تاهای پرجمعیت‬ ‫ش��هر فامنین‪ ،‬حدود ‪۷۰‬کارگاه صنعتی دارد‬ ‫ک��ه همین ام��ر این روس��تا را صنعتی ترین‬ ‫روستای استان همدان کرده است‪.‬‬ ‫به گفته ای��ن باستان ش��ناس ‪۸۰ ،‬درصد‬ ‫زمین های کش��اورزی این روس��تا مجهز به‬ ‫ش��بکه ابیاری بارانی اس��ت و تپه باس��تانی‬ ‫نگارخاتون در غرب و جنوب غرب روستا‪ ،‬در‬ ‫میان زمین های کشاورزی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی وس��عت ای��ن تپه باس��تانی را ‪ ۵۵‬در‬ ‫‪۶۰‬مت��ر اعالم کرد که پ��س از تعیین حریم‬ ‫مشخص شد کش��یدگی تپه بیشتر در ضلع‬ ‫جنوب��ی دی��ده می ش��ود‪ ،‬به ط��وری که در‬ ‫راس��تای ش��مالی‪-‬جنوبی تا ‪۱۱۰‬متر طول‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت هیات باستان شناس��ی با بیان‬ ‫اینکه کش��اورزان بومی در سال های گذشته‬ ‫با تس��طیح تپه و اضافه کردن به زمین های‬ ‫خود‪ ،‬اس��یب های جدی و غیرقابل بازگشتی‬ ‫به این تپه وارد کرده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از دیگر‬ ‫م��وارد اسیب رس��ان به این تپه‪ ،‬س��اخت و‬ ‫ساز های غیرقانونی در حریم تپه و حتی روی‬ ‫عرصه تپه است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در پروژه تعیین عرصه و حریم‬ ‫نگارخات��ون با ایجاد ‪۱۳‬گمان��ه ‪۱۵۰× ۱۰۰‬‬ ‫س��انتی متری در اط��راف محوط��ه‪ ،‬عرص��ه‬ ‫حقیقی ان مشخص شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن پروژه ب��ا مجوز‬ ‫پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬با انجام ضوابط و مقررات حفاظتی‬ ‫درب��اره این محوطه به منظ��ور جلوگیری از‬ ‫تخری��ب و ناب��ودی بیش��تر ان‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫دقیق و بهتری برای انجام فعالیت های اینده‬ ‫باستان شناسی الزم است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

روزنامه گسترش تجارت 619

روزنامه گسترش تجارت 619

شماره : 619
تاریخ : 1397/11/03
روزنامه گسترش تجارت 618

روزنامه گسترش تجارت 618

شماره : 618
تاریخ : 1397/11/02
روزنامه گسترش تجارت 616

روزنامه گسترش تجارت 616

شماره : 616
تاریخ : 1397/10/30
روزنامه گسترش تجارت 614

روزنامه گسترش تجارت 614

شماره : 614
تاریخ : 1397/10/26
روزنامه گسترش تجارت 613

روزنامه گسترش تجارت 613

شماره : 613
تاریخ : 1397/10/25
روزنامه گسترش تجارت 612

روزنامه گسترش تجارت 612

شماره : 612
تاریخ : 1397/10/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!