روزنامه گسترش تجارت شماره 618 - مگ لند

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

روزنامه گسترش تجارت شماره 618

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫حمایت هدفمند‬ ‫از تولید‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫ارتباط اصناف با‬ ‫رسانه ها ترس ندارد‬ ‫بیژن صفوی‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 618‬پیاپی ‪767‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫«گسترش تجارت» از تصمیم گیری های جدید درباره صنایع دستی اذربایجان شرقی گزارش می دهد‬ ‫ی قالی‬ ‫مقا م عال ‬ ‫در تبریز‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫موسس�ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫برگزار می کند‬ ‫کارگاه تخصصی«روزنامه نگاریعملی»‬ ‫‹ ‹عناوین کالس ها ‪:‬‬ ‫‪-۱‬چگونگی انتشار روزنامه‬ ‫‪ -۲‬اشنایی با صنعت چاپ و نشر‬ ‫‪ -۳‬گزارش نویسی‬ ‫‪ -۴‬خبر و قواعد ان‬ ‫‪-۵‬گفت وگو و مصاحبه‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه ها از ساعت ‪ 15:00‬تا ‪16:30‬‬ ‫مدرس‪ :‬ناصر بزرگمهر (پیشکسوت روزنامه نگاری)‬ ‫مکان‪ :‬خیابان قائم مقام‪ ،‬جنب تهران کلینیک‪ ،‬کوچه ازادگان‪ ،‬شماره ‪ ،26‬سالن اجتماعات روزنامه‬ ‫هزینه هر جلسه‪ ۳۰ :‬هزار تومان به شماره حساب ‪ 0224174105000‬نزد بانک ملی ایران‬ ‫تلفن ثبت نام‪ 89190 :‬داخلی ‪214‬‬ ‫موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫برگزار می کند‬ ‫کارگاهتخصصی«اموزش فوتوشاپ»‬ ‫‹ ‹عناوینکالس ها ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تغییر سایز‪ ،‬فرمت‪ ،‬نور و رنگ عکس‬ ‫‪ -۲‬تلفیق حرف های تصاویر با یکدیگر‬ ‫‪ -۳‬ایجاد عکس نوشته‬ ‫‪ -۴‬حذف یا ایجاد تغییرات گرافیکی در تصاویر‬ ‫‪ -۵‬ساخت فای ‬ ‫لهای گیف و بنرهای تبلیغاتی‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه ها از ساعت ‪ 13:00‬تا ‪14:30‬‬ ‫مدرس‪ :‬مهدی کاوه ای‪ ،‬دبیر عکس روزنامه‬ ‫مکان‪ :‬خیابان قائم مقام‪ ،‬جنب تهران کلینیک‪ ،‬کوچه ازادگان‪ ،‬شماره ‪ ،26‬سالن اجتماعات روزنامه‬ ‫هزینه هر جلسه‪ ۳۰ :‬هزار تومان به شماره حساب ‪ 0224174105000‬نزد بانک ملی ایران‬ ‫تلفن ثبت نام‪ 89190 :‬داخلی ‪214‬‬ ‫خبر‬ ‫بررسی چالش های صنعت فرش در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی ‪767‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا بعضی صادرکنندگان بزرگ‬ ‫تجارت را متوقف کردند؟‬ ‫فع��االن اقتص��اد در بخ��ش‬ ‫خصوصی پیش بین��ی می کردند که‬ ‫بخش��نامه های متعدد خیلی زود بر‬ ‫میزان ص��ادرات اثر بگ��ذارد‪ .‬امارها‬ ‫نشان می دهد که رشد صادرات ایران‬ ‫ماه امسال نسبت به سال‬ ‫در طول ‪ ۹‬‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫گذش��ته ‪ ۵‬درصد رش��د یافته است‪.‬‬ ‫رئیس کنفدراسیون‬ ‫این میزان اما نسبت به رشد ‪ ۸‬ماهه‬ ‫صادرات ایران‬ ‫که ‪ ۱۳.۵‬درصد بوده کمتر است که‬ ‫کاه��ش صادرات را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫گوناگونی بخش��نامه ها و مش��کالت داخلی ایجاد شده در‬ ‫مس��یر صادرات باعث ش��ده بعضی صادرکنندگان بزرگ‬ ‫و خوش��نام عملیات تجاری شان را متوقف کنند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی الزم اس��ت که سیاست گذاران‬ ‫تجارت خارجی به موضوع جدی تر نگاه کرده و برای رفع‬ ‫نواقص در بخش هایی که صادرکنندگان در ان با مش��کل‬ ‫رو به رو ش��ده اند‪ ،‬بیش از گذش��ته تالش کنند چراکه اثر‬ ‫مس��تقیم این مش��کالت بر میزان صادرات نمایان ش��ده‬ ‫است‪ .‬دولت به ارز بیشتر نیاز دارد و اشتغال از اصلی ترین‬ ‫مس��ائل دولت اس��ت‪ .‬با کاهش صادرات میزان تولید هم‬ ‫کاه��ش پیدا می کند و هر نوع اس��یب به تولید به معنای‬ ‫رش��د نرخ بیکاری اس��ت‪ .‬با توجه به اهمیت مسئله ارز و‬ ‫اش��تغال دولت باید در رفع نواقص و مشکالت صادرات با‬ ‫توجه به نظ��ر بخش خصوصی و ات��اق بازرگانی جدی تر‬ ‫عمل کند تا روند صادرات حتی اگر رش��د نکرد‪ ،‬دست کم‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫اکن��ون غیر از مش��کالت داخلی با مس��ائل تحریم هم‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می کنیم‪ .‬ب��رای انتقال پول مجبور به‬ ‫پیدا کردن راه های تازه هس��تیم که دش��واری های خاص‬ ‫خود را دارد اما مسئله اصلی خودتحریمی است که قوانین‬ ‫و ایین نامه های ت��ازه در داخل برای صادرکنندگان ایجاد‬ ‫می کنند‪ .‬صادرکننده به اندازه کافی با مشکالت تحریم در‬ ‫خارج از کشور درگیر است و سیاست های داخل باید کار‬ ‫او را تسهیل کند‪ .‬بسیاری از کاالها باید بدون گواهی مبدا‬ ‫ایران صادر شود‪ .‬اسناد باید تغییر کند و همه اینها عالوه بر‬ ‫پیدا کردن روش های تازه برای انتقال پول هزینه بر اس��ت‬ ‫و این هزینه ‪ ،‬در قیمت تمام ش��ده کاال نمایان می شود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬اگر سیاست گذار رویه انقباض و سخت گیری‬ ‫را در پی��ش بگیرد‪ ،‬حفظ صادرات کمتر ممکن اس��ت‪ .‬به‬ ‫نظ��ر من دولت باید با توجه به ش��رایط کنونی کش��ور با‬ ‫تسامح و تس��اهل بیش��تری با صادرکنندگان رفتار کند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه معتقدم در هر شرایطی ارز حاصل از صادرات‬ ‫باید به چرخه اقتصادی کشور باز گردد و درخواست دولت‬ ‫از صادرکنندگان در این زمینه درست است؛ هرچند باید‬ ‫به راهکارهایی در این باره برسد که قابلیت اجرا دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«اتش نشانی» جزو مشاغل‬ ‫سخت و زیان اور شد‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی اعالم کرد‪ :‬در یکصد‬ ‫و چهل و نهمین جلس��ه ش��ورای عالی حفاظ��ت فنی با‬ ‫تصمیم اعضای ش��ورای حفاظت فنی‪ ،‬ش��غل اتش نشانی‬ ‫به گروه «ب» مش��اغل سخت و زیان اور موضوع ایین نامه‬ ‫اجرایی کارهای سخت و زیان اور پیوست‪ .‬به گزارش مرکز‬ ‫روابط عموم��ی و اطالع رس��انی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری گفت‪ :‬ش��ورای حفاظت‬ ‫فن��ی مقرر کرد که مش��اغل عملیاتی اتش نش��انی به ‪۱۳‬‬ ‫گروه ش��غلی گروه «ب» مشاغل س��خت و زیان اور اضافه‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در این باره توضیح داد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬مشاغل‬ ‫عملیاتی اتش نش��انی در ماهیت سخت و زیان اور به شمار‬ ‫می روند و با تمهیدات کارفرما امکان خروج انها از ش��مول‬ ‫قانون مشاغل سخت و زیان اور وجود ندارد‪ .‬شریعتمداری‬ ‫ های شورای عالی حفاظت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی دیگر از تصمیم ‬ ‫فنی این بود که برای نظارت بر کارگاه هایی که مش��مول‬ ‫بند «الف» قانون مش��اغل س��خت و زیان اور می ش��وند‪،‬‬ ‫یک کارگروه فنی دائمی تش��کیل شود تا استانداردسازی‬ ‫کارگاه ها را پیوس��ته رصد کند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین‬ ‫الح��اق مش��اغل عملیات��ی اتش نش��انی به گ��روه «ب»‬ ‫مشموالن عنو ان های شغلی مصوب شورای عالی حفاظت‬ ‫فنی که شاغالن انها تابعیت قانون کار و تامین اجتماعی را‬ ‫دارند مورد تایید ش��ورا قرار گرفت‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی افزود‪ :‬مصادیق مشاغل عملیاتی ضمیمه و ابالغ‬ ‫ش��ود و در زمینه دیگر مش��اغل احتمالی ک��ه درباره انها‬ ‫دیدگاه های مختلفی وجود دارد‪ ،‬مصادیق مشاغل عملیاتی‬ ‫اتش نش��انی پس از دریافت ش��رح ش��غلی از ش��هرداری‬ ‫مناط��ق و با تایید کمیته های موضوع ماده ‪ ۸‬ایین نامه در‬ ‫این گروه لحاظ خواهد ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬گروه «الف»‬ ‫مشاغل سخت و زیان اور شامل گروه هایی است که کارفرما‬ ‫می تواند با سالم س��ازی و تمهیدات فنی برای حذف صفت‬ ‫سخت و زیان اوری شغل کارگر اقدام کند‪.‬‬ ‫احیای صادرات فرش دستباف چگونه ممکن است؟‬ ‫در بیس��ت و یکمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت‬ ‫و توس��عه صادرات ات��اق بازرگانی تهران که در مرکز ملی‬ ‫فرش برگزار ش��د‪ ،‬موانع تولید و صادرات فرش دس��تباف‬ ‫مورد واکاوی ق��رار گرفت‪ .‬متولیان دولتی صنعت فرش و‬ ‫فعاالن بخش خصوصی در این نشس��ت خواس��تار حذف‬ ‫پیمان سپاری ارزی برای صادرات فرش دستباف شدند‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬در ابتدای‬ ‫این جلسه‪ ،‬محسن بهرامی ارض اقدس‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫ن با اشاره به‬ ‫تسهیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهرا ‬ ‫اینک��ه فرش به عنوان یک هنر و صنعت‪ ،‬از دیرباز موجب‬ ‫افتخ��ار ایرانیان بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فرش یکی از اقالم‬ ‫عمده صادراتی ایران به ش��مار می رود که دارای کمترین‬ ‫وابس��تگی ارزی ب��وده و س��هم باالیی از اش��تغال به ویژه‬ ‫اشتغال بانوان را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بهرامی افزود‪ :‬به دلیل اهمیت این کاالی صادراتی‪ ،‬این‬ ‫دومین نشس��تی است که در یک سال گذشته به موضوع‬ ‫صادرات فرش اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫کند‪ .‬البته باید تاکید کن��م که صادرکنندگان برای ادامه‬ ‫فعالیت های ش��ان‪ ،‬چاره ای جز بازگردان��دن ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمان ارزی فاقد وجاهت‬ ‫محمد الهوت��ی‪ ،‬دیگر عضو این کمیس��یون با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه تص��ور دولت از ارزش صادرات ناش��ی از قیمت‬ ‫غیرواقع��ی پایه گمرکی بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫کاهش قیمت ها در گمرک به طور احتمالی امار صادرات‬ ‫نیز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه گفت‪ :‬فرش ه��ای صادراتی پس از خروج از‬ ‫ل در انبارها نگهداری می ش��ود تا به‬ ‫کش��ور به طور معمو ‬ ‫فروش برس��د ؛ یعنی ممکن است این فرش ها ‪ ۳‬ماه دیگر‬ ‫به فروش برسد و در این صورت پیمان ارزی برای صادرات‬ ‫فرش‪ ،‬معنا ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س کنفدراس��یون صادرات ای��ران از تاثیر افزایش‬ ‫قیمت حمل ونقل بر قیمت تمام ش��ده کاالهای صادراتی‬ ‫س��خن گفت و افزود‪ :‬چند سال است که در الیحه بودجه‬ ‫ارقام باالیی برای مش��وق صادراتی در نظر گرفته می شود‬ ‫ام��ا تخصیص نمی یابد و این به گس��ترش نااطمینانی در‬ ‫میان صادرکنندگان می انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۱۹‬درصدی صادرات فرش‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬اش��رف مرتضایی‪ ،‬کارشناس این‬ ‫کمیس��یون‪ ،‬تحلیلی از وضعیت تج��ارت فرش در ایران و‬ ‫جهان ارائه کرد و گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ما ه نخس��ت امس��ال ‪۲۳۳‬‬ ‫میلیون دالر فرش و صنایع دس��تی از کش��ور صادر شده‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه س��ال ‪ ۱۳۹۵‬حدود ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه صادرات فرش در طول یک دهه گذشته‬ ‫نوسان های بسیاری را تجربه کرده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ارزش‬ ‫ص��ادرات فرش دس��تباف از ‪ ۳۹۸‬میلیون دالر در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬به ‪ ۵۶۰‬میلیون دالر در س��ال‪ ۱۳۹۰‬افزایش یافته‬ ‫ت به طوری که‬ ‫و پس از ان سیر نزولی به خود گرفته اس ‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬به رقم ‪ ۳۱۹‬میلیون دالر رسید‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬ارزش صادرات ح��دود ‪ ۴۲۵‬میلیون دالر بوده که‬ ‫نسبت به سال گذشته رشد ‪ ۱۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫مرتضایی افزود‪ :‬فرش دس��تباف کشور در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫به ‪ ۷۲‬کش��ور جهان صادر شده است و از میان کشورهای‬ ‫مقص��د صادراتی فرش دس��تباف ایران در س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬‬ ‫امریکا ‪ ۱۲۵.۶‬میلیون دالر‪ ،‬المان ‪ ۵۸‬میلیون دالر‪ ،‬لبنان‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ون دالر‪ ،‬انگلس��تان ‪ ۲۳‬میلیون دالر و ژاپن ‪۲۳‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬بزرگ ترین مقاصد صادرات ایران هستند که‬ ‫‪ ۶۱‬درصد ارزش صادرات فرش دس��تباف ایران را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ایران تا سال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده فرش دستباف در دنیا بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اکنون‬ ‫از میان کشورهای صادرکننده برتر فرش دستباف جهان‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪ ،‬ای��ران‪ ،‬هند و مصر بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درص��د ارزش صادرات جهانی فرش دس��تباف را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫کارشناس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫ات��اق تهران همچنین درب��اره ارزش واردات جهانی فرش‬ ‫دس��تباف گفت‪ :‬ارزش واردات جهانی فرش دس��تباف از‬ ‫‪ ۱.۴‬میلیارد دالر در س��ال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی به حدود ‪۹۱۰‬‬ ‫میلیون دالر در ‪ ۲۰۱۷‬میالدی رس��یده است و دو کشور‬ ‫امریکا و المان بزرگ ترین واردکنندگان فرش دستباف در‬ ‫دهه گذشته بوده اند‪.‬‬ ‫مرتضایی تامین مواد اولیه مرغوب برای تولید فرش های‬ ‫با کیفی��ت و کمبود واحدهای تامین م��واد اولیه مرغوب‬ ‫قالیبافی و رنگرزی س��نتی‪ ،‬نبود شناس��نامه فرش برای‬ ‫نظ��ارت و کنت��رل کیفیت تولی��د‪ ،‬قدیمی ب��ودن طرح‬ ‫محصوالت تولیدی و تورم باال در اقتصاد کشور را به عنوان‬ ‫مش��کالت تولید فرش عنوان کرد و گفت‪ :‬مسائلی مانند‬ ‫ شناسایی نشدن سلیقه ها و نیازهای بازار‪ ،‬قیمت تمام شده‬ ‫باال‪ ،‬نب��ود برنامه های مدون برای بازاریابی و بازارس��ازی‬ ‫و حف��ظ بازارهای کنونی‪ ،‬سیاس��ت های تج��اری و ارزی‬ ‫ناکارام��د و محدودیت های داخلی ب��رای صادرکنندگان‪،‬‬ ‫تاخیر طوالنی در پرداخ��ت و میزان اندک مبالغ حمایت‬ ‫از صادرات و متمرکز بودن بازارهای صادراتی و نداش��تن‬ ‫تبلیغات در بازارهای جهانی از جمله موانع توسعه صادرات‬ ‫فرش قلمداد می شود‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬محمدمهدی فرشچی موحد‪ ،‬معاون‬ ‫امور اقتصادی و بازاریابی مرکز ملی فرش با اشاره به اینکه‬ ‫صادرات جهانی فرش در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی معادل یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۹۱۴‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫رقم در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به حدود یک میلیارد و ‪۵۸۸‬‬ ‫میلیون دالر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت فرش دستباف رو به احتضار است‬ ‫دست پاک‪:‬‬ ‫تعدادی از‬ ‫واردکنندگان‬ ‫اعالم‬ ‫کرده اند که‬ ‫حاضرند فرش‬ ‫ایرانی‬ ‫صاحب برند‬ ‫را تهاتر‬ ‫کنند‬ ‫بهرامی‬ ‫ارض اقدس‪:‬‬ ‫برای رفع برخی‬ ‫از مشکالت‬ ‫اولویت دار‬ ‫صنعت فرش‪،‬‬ ‫کمیته ای‬ ‫تخصصی‬ ‫تشکیل خواهد‬ ‫شد‬ ‫او س��پس با اشاره به اینکه ایران در سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۲۶۴‬میلیون دالر صادرات داش��ته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رقم‬ ‫ص��ادرات فرش دس��تباف ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪۲۰۳‬‬ ‫میلیون دالر کاهش یافته است‪ .‬صادرات ایران در سال ‪۹۷‬‬ ‫در مقایس��ه با سال ‪ ۹۶‬به لحاظ ارزشی ‪ ۲۲‬درصد کاهش‬ ‫یافته اما به لحاظ وزنی‪ ۳۲‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای خروج از دایره تحریم ها‬ ‫پس از ارائه این امار‪ ،‬فرش��ته دس��ت پاک‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫ملی فرش در سخنانی به اهمیت صنعت فرش در اقتصاد‬ ‫کشور پرداخت‪ .‬او ضمن اشاره به جایگاه فرش دستباف در‬ ‫فرهنگ و تاریخ ایران تاکید کرد که این کاالی استراتژیک‬ ‫باید در مسیر توسعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫دست پاک در بخش دیگری از سخنانش از بسته شدن‬ ‫تفاهمنام��ه میان مرکز ملی فرش و س��ازمان بهزیس��تی‬ ‫خبر داد تا ب��ه موجب این تفاهمنام��ه‪ ،‬گرایش به بافتن‬ ‫فرش از س��نین کودکی ترویج ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین‬ ‫تفاهمنام��ه ای ب��ا معاونت ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بسته ش��ده تا در زمینه نوس��ازی صنایع‬ ‫تولیدکننده مواد اولیه و نیز احیای نوغان داری اقدام شود‪.‬‬ ‫او همچنی��ن از ت�لاش مرکز متبوع خ��ود برای خارج‬ ‫ک��ردن فرش ایرانی از ش��مول تحریم های امریکا س��خن‬ ‫گفت و ادامه داد‪ :‬به دنبال ان هس��تیم که فرش دستباف‬ ‫ایرانی را با اس��تفاده از برخی ظرفیت ه��ای قانونی مانند‬ ‫دادگاه اله��ه از دای��ره تحریم ها خارج کنی��م و این امر با‬ ‫مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تشکل ها در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره به‬ ‫در پیش بودن نمایشگاه کیش از برنامه ریزی برای جذب‬ ‫مش��تریانی از کشورهای حاش��یه خلیج فارس خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬قرار است برای نخستین بار‪ ،‬کشورهای تولیدکننده‬ ‫بزرگ فرش مانند هند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مصر و افغانستان را نیز به‬ ‫این نمایشگاه دعوت کنیم‪.‬‬ ‫او در ادامه‪ ،‬شناس��نامه دار نش��دن فرش ای��ران‪ ،‬نبود‬ ‫امنیت ش��غلی و پوشش ناکافی بیمه تامین اجتماعی را از‬ ‫چالش های این صنعت برشمرد و گفت‪ :‬از ‪ ۶۰۰‬هزار بیمه‬ ‫حاجی ‬ ‫اقامیری‪:‬‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫برای ادامه‬ ‫فعالیت های شان‪،‬‬ ‫چاره ای جز‬ ‫بازگرداندن ارز‬ ‫حاصل‬ ‫از صادرات خود‬ ‫ندارند‬ ‫ش��ده در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬اکنون فقط ح��دود ‪ ۲۹۰‬هزار نفر‬ ‫همچنان زیر پوش��ش بیمه ای قرار دارند‪ .‬در عین حال ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۲.۵‬میلیون نفر در این صنعت ش��اغل هستند و بحث‬ ‫امنیت شغلی این افراد بسیار بااهمیت است‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز ملی ف��رش گف��ت‪ :‬اکنون تع��دادی از‬ ‫واردکنن��دگان اع�لام کرده ان��د که به دلی��ل چالش نقل‬ ‫و انتق��ال وج��وه‪ ،‬حاضرند ف��رش ایرانی صاح��ب برند را‬ ‫تهات��ر کنند‪ .‬ب��رای انجام این نوع تهات��ر نیازمند طراحی‬ ‫مکانیس��م های موثر هس��تیم‪ ،‬ضمن اینکه ب��ه طور جد‬ ‫معتقدیم با توجه به مشکالت موجود‪ ،‬پیمان سپاری ارزی‬ ‫باید برای صادرکنندگان فرش لغو شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اولویت بندی مسائل‬ ‫در ادامه‪ ،‬صادق نجفی‪ ،‬مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه در ش��رایط کنونی‬ ‫نمی توان به ایده ال ها اندیش��ید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شایسته است‬ ‫که حل ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬مسئله از صنعت فرش را در دستور کار قرار‬ ‫دهیم و ان را پیگیری کنیم؛ مسائلی مانند تامین ارز مورد‬ ‫نیاز ب��رای واردات مواد اولیه یا اقدام ه��ای موردنیاز برای‬ ‫نفوذ بیش��تر در بازارهای صادراتی می تواند در دستورکار‬ ‫قرار گی��رد و با کمک دولت و بخ��ش خصوصی پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دور زدن تحریم ها؛ به شرط‬ ‫س��یدرضی حاجی اقامیری‪ ،‬عضو کمیس��یون تس��هیل‬ ‫تجارت و توس��عه ص��ادرات اتاق ته��ران نیز ب��ا انتقاد از‬ ‫مداخله ه��ای دولت در حوزه ص��ادرات گفت‪ :‬اگر دولت از‬ ‫تو پاگیر دس��ت بردارد‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫وضع مقررات دس ‬ ‫خود می توانن��د تحریم ها را دور بزنند‪ .‬دولت ماه هاس��ت‬ ‫ک��ه در کاری دخال��ت می کند که درب��اره ان صالحیت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از منظ��ر دخال��ت‪ ،‬من تفاوت��ی میان دولت‬ ‫دوازدهم با دول��ت دهم نمی بین��م‪ .‬صادرکنندگان مانند‬ ‫همین ش��رایط را در دوران دولت نه��م و دهم نیز تجربه‬ ‫کردن��د‪ .‬درخواس��ت ما این اس��ت که دول��ت ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر ص��ادرات غیرنفت��ی بخش خصوصی واقع��ی را رها‬ ‫کرده و بازگش��ت ارز از س��ایر صنایع صادرات��ی را دنبال‬ ‫در ادامه‪ ،‬ناصر نیش��ابوری یکی از فعاالن صنعت فرش‬ ‫نیز با بیان این تعبیر که تجارت فرش دس��تباف ایران رو‬ ‫به احتضار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است در کنار توجه به فرش‬ ‫دس��تباف به فرش ماش��ینی نیز توجه شود چرا که فرش‬ ‫ماشینی در حال رقابت با فرش دستباف است‪.‬‬ ‫او معتق��د ب��ود که رف��ع تحریم فرش ای��ران از طریق‬ ‫مراجعی چون دادگاه الهه ش��دنی نیست و باید پذیرفت‬ ‫که ایران بازار امریکا را در زمینه فرش دس��تباف از دست‬ ‫داده است‪ .‬نیشابوری افزود‪ :‬در چنین شرایطی که امریکا‬ ‫به عنوان بزرگ ترین بازار فرش دس��تباف از دس��ت رفته‬ ‫اس��ت باید به بازارهای دیگر اندیشید‪ .‬ما نیاز به بازاریابی‬ ‫حرفه ای داریم‪ .‬بازاریابی حرفه ای نیز هزینه دارد و تالشی‬ ‫جدی می طلبد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه نقل و انتقال پول به چالش جدی‬ ‫فعاالن اقتصادی تبدیل ش��ده‪ ،‬خواس��تار توجیه سفیران‪،‬‬ ‫رایزنان بازرگانی و مقامات س��فارتخانه های ایران در سایر‬ ‫کشورها برای همکاری با بازرگانان ایرانی شد‪.‬‬ ‫محمدرضا فیاض‪ ،‬عضو کمیس��یون تس��هیل تجارت و‬ ‫توس��عه صادرات اتاق تهران نیز گفت‪ :‬الزم است متولیان‬ ‫دولتی و خصوصی صنعت فرش به محور مشترکی دست‬ ‫پیدا کنند و برای حل چند چالش اصلی‪ ،‬هم افزایی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫سیدمرتضی میری‪ ،‬دبیر کارگروه فرش و صنایع دستی‬ ‫کمیس��یون صادرات اتاق ایران هم اعمال مقرراتی مانند‬ ‫پیمان س��پاری ارزی را عامل ورود افراد فاقد صالحیت به‬ ‫حوزه صادرات فرش دانست و گفت‪ :‬فعاالن صنعت فرش‬ ‫عالوه بر تحریم با برخی محدودیت های داخلی نیز دس��ت‬ ‫و پنج��ه نرم می کنند و یک��ی مصادیق این محدودیت ها‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی تعرفه واردات ابریشم است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫دولت به بهانه اینکه ارزش صادرات فرش چندان چشمگیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چندان به حمایت از این صنعت راغب نیست اما‬ ‫مس��ئله این است که بیکاری ش��اغالن این صنعت که به‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون نفر می رس��د‪ ،‬عواقب جبران ناپذیری در‬ ‫پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫عباس ارگون‪ ،‬دیگر عضو این کمیس��یون نیز پیشنهاد‬ ‫ایجاد شرکت های مدیریت صادرات و تالش برای بازاریابی‬ ‫در بازاره��ای جدید را مطرح ک��رد‪ .‬او همچنین گفت که‬ ‫ضرورت دارد فرش دس��تباف متناس��ب با تغییر سلیقه ها‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫ن دیدگاه های‬ ‫پ��س از انک��ه حاضران ای��ن کمیس��یو ‬ ‫خ��ود را مطرح کردند‪ ،‬محس��ن بهرام��ی ارض اقدس در‬ ‫جمع بن��دی ای��ن م��وارد به رف��ع اختالف ه��ا در بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬حذف پیمان س��پاری در زمینه صادرات فرش‬ ‫دستباف‪ ،‬اولویت دادن به مشوق های صادراتی‪ ،‬توصیه به‬ ‫مساعدت سفارتخانه ها با بازرگانان‪ ،‬کمک دولت به تعدیل‬ ‫هزینه های حمل ونقل و ایجاد ش��رکت های صادراتی برای‬ ‫توسعه صادرات فرش تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬برای برخی از مش��کالت اولویت دار صنعت‬ ‫فرش‪ ،‬کمیته ای تخصصی با مش��ارکت کمیسیون تجارت‬ ‫اتاق ته��ران‪ ،‬مرکز ملی ف��رش و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫س�امانه جامع تجارت ایران ‪7‬مهر‪ 1397‬با حضور «محمد ش�ریعتمداری» وزیر‬ ‫وقت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت و «محمدجواد اذری جهرم�ی» وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات رونمایی ش�د که شامل سامانه های جامع تجارت‪ ،‬شناسه کاال‪،‬‬ ‫س�امانه یکپارچ�ه انباره�ا و مراکز نگه�داری کاال‪ ،‬اعتبارس�نجی و رتبه بندی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬اعتباری بازرگانان و همچنین زیرساخت اعتباری خوشه تجارت بود‪.‬‬ ‫با توج�ه به اینکه یکی از علل طوالنی ب�ودن فرایندهای تجاری اعمال ضوابط‬ ‫س�ختگیرانه ب�ر همه بازرگانان با هدف کاهش فس�اد اس�ت‪ ،‬اعتبارس�نجی و‬ ‫رتبه بن�دی اعتباری راهکاری پیش�رفته به منظور راحت�ی فرایند کاری برای بازرگانان با س�ابقه‬ ‫مثبت اس�ت که البته موجب ایجاد انگیزه برای اصالح رفتار تجاری و ایجاد س�ابقه و اعتبار مثبت‬ ‫نیز خواهد ش�د‪ .‬س�امانه «اعتبارس�نجی و رتبه بندی اعتباری» به س�فارش مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایجاد ش�ده که یکی از زیرمجموعه های س�امانه جامع‬ ‫تجارت کش�ور به شمار می رود‪ .‬هدف اصلی از توس�عه سامانه‪ ،‬رتبه بندی اعتباری بازرگانان کشور‬ ‫اس�ت که این رتبه در س�اماندهی تخصیص ارز‪ ،‬واردات گروه های کاالیی به کشور‪ ،‬محاسبه سقف‬ ‫واردات و دیگر موارد کاربرد دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اعتبارس�نجی کارت های بازرگانی صادرش�ده در‬ ‫کشور و تکمیل چرخه تاییدیه کارت در این سامانه به انجام می رسد‪.‬‬ ‫رویروز‬ ‫تیتر‬ ‫خط خبر‬ ‫تجارت ایران و صربستان‬ ‫در مسیر توسعه و احیا‬ ‫باید به دنبال شفافیت در تجارت و جلوگیری از فساد و تخلف باشیم‬ ‫چرا بازرگانان را رتبه بندی می کنیم؟‬ ‫در چند ماه گذش��ته‪ ،‬وضعیت تجارت کشور تا حدودی‬ ‫دچار لغزش و نوس��ان هایی بود که ادامه این روند می تواند‬ ‫اسیب جدی به اقتصاد وارد کند‪ .‬مهم ترین ان دریافت ارز‬ ‫و وارد نک��ردن گرمی کاال و همچنین صادرات با کارت های‬ ‫بازرگانی به اصطالح یک بار مصرف بود که به همین منظور‬ ‫اواسط امسال دولت تصمیم گرفت سامانه هایی را رونمایی‬ ‫کند که به ش��فافیت بیش��تر در امر تجارت و جلوگیری از‬ ‫فساد منجر شود‪ .‬سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری‬ ‫بازرگانان یکی از ‪ 4‬س��امانه ای بود که مهر امسال از سوی‬ ‫مس��ئوالن دولتی رونمایی شد که به ساماندهی صادرات و‬ ‫واردات می انجامد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرایند صادرات به تولید کشور وصل شود‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت با اش��اره به ضرورت‬ ‫تقویت سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری بازرگانان‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اگ��ر نتوانیم صادرات و واردات را س��اماندهی‬ ‫کنیم ش��اهد ادامه اتفاق هایی که امس��ال رخ داد خواهیم‬ ‫بود‪ .‬اتفاق هایی مانند ظهور ناگهانی کارت هایی که تاکنون‬ ‫معطل بودند و ح��اال یک باره به کار افتادند که البته یک یا‬ ‫‪2‬میلیون هم نبودند بلکه ده ها میلیون صادرات در راستای‬ ‫این کارت ها انجام شده است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مودودی در گفت وگو با «گس��ترش تجارت»‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این امر نش��ان می دهد که واقعا اگر س��امانه و‬ ‫س��اختار ارزیابی کارت بازرگانی را نداشته باشیم می توانیم‬ ‫ش��اهد ان باشیم که با ظهور بیش��تر این موارد‪ ،‬به راحتی‬ ‫منابع را از کشور خارج می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر صادرات برای ما مهم است‪ ،‬به طور قطع‬ ‫باید فرایند صادرات به تولید کشور وصل شود نه اینکه دو‬ ‫چرخه مجزا تصور ش��وند‪ .‬در این شرایط قاعدتا افرادی که‬ ‫مشروعیت و مقبولیت دارند و شناسنامه دار هستند باید به‬ ‫کمک تولید کشور بیایند تا اینکه دیگران در لوای صادرات‬ ‫بخواهند منابع ارزی را از کش��ور خارج کنند و تعهدی هم‬ ‫نسبت به هیچ بخش اقتصادی کشور نداشته باشند‪ .‬قاعدتا‬ ‫این اف��راد نمی توانند عنوان صادرکننده را یدک بکش��ند؛‬ ‫بنابراین رتبه بندی کارت های بازرگانی برای ساماندهی این‬ ‫بخش از نظام تجاری کشور است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در برهه‬ ‫کنونی جذابیت صادرات بیش��تر ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬همه به‬ ‫این سمت می روند و طبیعتا تخلفات در این بخش متمرکز‬ ‫شده است اما زمانی هم‪ ،‬واردات جذابیت داشت و تخلف ها‬ ‫در حوزه واردات بیشتر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد عملکرد و رفتار گذشته بازرگانان‬ ‫سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه‬ ‫سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری بازرگانان ازسوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اداره می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫برای رتبه بندی بازرگانان از س��امانه های گوناگون اطالعات‬ ‫می گیری��م و یک��ی از ای��ن س��امانه ها که اع�لام امادگی‬ ‫همکاری با ما را دارد‪ ،‬س��امانه رفع تعهد ارزی اس��ت‪ .‬این‬ ‫س��امانه پیش��ینه عملکرد فرد در نظام ارزی ما را نش��ان‬ ‫می دهد و براین اس��اس می توانی��م در تخصیص ارز به فرد‬ ‫نگاه دقیق تری داشته باشیم‪ .‬این موضوعی بود که مدت ها‬ ‫به دنبال ان بودیم و حاال قابل بهره برداری شده است‪.‬‬ ‫علی رهبری در گفت وگو با «گس��ترش تجارت» تصریح‬ ‫کرد‪ :‬س��امانه دیگری وج��ود دارد ک��ه در ان وظایف اتاق‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫علی رهبری‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫باید فرایند‬ ‫صادرات به‬ ‫تولید کشور‬ ‫وصل شود‬ ‫نه اینکه‬ ‫چرخه هایی مجزا‬ ‫تصور شوند‬ ‫در حال حاضر‬ ‫برای‬ ‫تخصیص‬ ‫ارز در‬ ‫حال اعمال‬ ‫رتبه بندی ها‬ ‫هستیم‬ ‫به بازرگانانی‬ ‫اجازه صادرات‬ ‫و واردات کاال‬ ‫داده می شود‬ ‫که باالترین‬ ‫رتبه را از جهت‬ ‫اعتبار دارند‬ ‫بازرگانی ایران تعریف ش��ده است و براساس ان کارت های‬ ‫طالیی و نقره ای و‪ ...‬صادر می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫بن��د «ت» ماده‪ 6‬قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت موظف ش��ده س��امانه یکپارچه‬ ‫اعتبارس��نجی و رتبه بندی اعتباری ب��رای تجارت را تهیه‬ ‫و از ای��ن طریق بتواند مفاس��د مربوط به ص��دور و تمدید‬ ‫کارت های بازرگانی را ساماندهی کند و از بین ببرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد‪:‬‬ ‫رتبه اولیه بازرگانان را براساس اطالعاتی که از سازمان های‬ ‫گوناگون دریافت کردیم‪ ،‬حساب کردیم‪ .‬اما این رتبه را در‬ ‫بس��یاری از فرایندهایی که مد نظرمان بود‪ ،‬اعمال نکردیم‬ ‫تا به مرور بتوانیم این رتبه را به صورتی اس��تفاده کنیم که‬ ‫اثار مثبت ان بیشتر از منفی باشد‪.‬‬ ‫رهب��ری گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر برای تخصی��ص ارز در‬ ‫حال اعمال رتبه بندی ها هس��تیم و کسانی که رتبه باالیی‬ ‫دارند در فرایند تخصیص ارز از س��رعت و تسهیل بیشتری‬ ‫بهره مند می شود‪ .‬کسانی هم که رتبه پایینی دارد و حاکی‬ ‫از بدهی گمرکی است یا اینکه ارز گرفته اما کاال وارد نکرده‬ ‫است‪ ،‬ارز کمتری تخصیص می دهیم و به طور دقیق بررسی‬ ‫می شود تا فرایند سالم تری داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬این سامانه رفتار گذشته بازرگانان در اختیار‬ ‫مس��ئوالن تصمیم گیر دولت قرار می دهد که براین اساس‬ ‫نسبت به ارائه تسهیالت و ارز اقدام می شود‪ .‬این امر بسیار‬ ‫مهم و مثبت اس��ت که در بسیاری از کشورهای دیگر هم‬ ‫وجود دارد و اجرایی می شود‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی تاکید کرد‪:‬‬ ‫کس��انی هم هستند که س��ابقه ای ندارد تا مورد بررسی و‬ ‫رصد قرار بگیرد اما س��امانه ظرفی��ت این افراد را ارزیابی و‬ ‫پیش بینی می کند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کارت بازرگانی که به نام‬ ‫پیرزن��ی صادر می ش��د از این پس تا ح��دی می تواند کاال‬ ‫وارد کند و اگر بخواهد واردات بیش��تری داشته باشد باید‬ ‫اصالحاتی انجام دهد که در واقع این سامانه از سوءاستفاده‬ ‫کارت های بازرگانی هم جلوگیری می کند‪ .‬در این س��امانه‬ ‫مسئولیت پذیری‪ ،‬وضعیت کسب و کار و مالی افراد بررسی‬ ‫می شود که هرکدام دارای چندین شاخص است؛ همچنین‬ ‫ب��رای صادرات و بازگش��ت ارز صادراتی کارکرد بس��یاری‬ ‫خوب��ی دارد و به ط��ور کلی س��اماندهی فراین��د واردات و‬ ‫صادرات را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹البی برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان‬ ‫دولت تابس��تان امس��ال مکلف کرد تعیین سقف ارزشی‬ ‫واردات دریافت کنندگان کارت بازرگانی منوط به رتبه بندی‬ ‫اتاق ایران باش��د اما پس از ان این موضوع را اصالح کرد و‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان‬ ‫کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه‬ ‫اعتبارس��نجی و رتبه بن��دی اعتباری تعیین می ش��ود‪ .‬در‬ ‫صورت امکان نداشتن رتبه بندی‪ ،‬این سقف در سال نخست‬ ‫‪۵۰۰‬هزار دالر خواهد بود‪ .‬س��قف ارزش��ی واردات در زمان‬ ‫ثبت سفارش اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین زمین��ه‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬برای واردات کاالهای اساسی حدود‬ ‫‪۳.۵‬میلی��ارد دالر منابع ارزی تخصی��ص یافته اما تا اکنون‬ ‫کاالها تحویل داده نش��ده‪ ،‬به همین دلیل برای ‪ ۴۲۰۰‬نفر‬ ‫پرونده قضایی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگ��و با مهر‪ ،‬با انتقاد از‬ ‫اجرا نش��دن م��اده ای از قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬دولت مکلف بود به اس��تناد بن��د «ت» ماده‪۶‬‬ ‫قان��ون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‪ ،‬س��امانه یکپارچه ای را‬ ‫ب��رای اعتبارس��نجی و رتبه بندی فعاالن اقتص��ادی ایجاد‬ ‫کند اما این قانون در س��ال های گذش��ته اجرایی نشد و در‬ ‫نتیج��ه کارت های بازرگانی صادر ش��د که اعتبار دارندگان‬ ‫ان کارت ها‪ ،‬مورد تایید نبود‪ .‬وی تخلفات گس��ترده در امر‬ ‫واردات و ص��ادرات را از پیامدهای اجرا نش��دن این قانون‬ ‫دانست و گفت‪ :‬حجم زیادی از صادرات کشور ما‪ ،‬از طریق‬ ‫کارت های یک بار مصرف بازرگانی انجام می شود و مشخص‬ ‫نیست دارندگان این کارت ها پس از صادرات کاال‪ ،‬تعهدات‬ ‫ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫در موضوع واردات نیز در چند ماه گذش��ته وضعیت بدتری‬ ‫را ش��اهد بودیم؛ در چند ماه گذشته برای واردات کاالهای‬ ‫اساسی حدود ‪۳.۵‬میلیارد دالر منابع ارزی تخصیص یافته‬ ‫اما تا کنون کاالهای مورد نظر تحویل نشده به همین دلیل‬ ‫برای ‪۴۲۰۰‬نفر پرونده قضایی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی تصریح کرد‪ :‬البته ب��ازه زمانی تحویل کاال‬ ‫‪۶‬ماه اس��ت و ش��اید برخی واردکنندگان با محدودیت های‬ ‫ناشی از تاخیرها روبه رو باش��ند‪ .‬البته رئیس جمهوری هم‬ ‫اش��اره کرده بودند که ع��ده ای ب��رای واردات‪ ،‬ارز دریافت‬ ‫کرده اند اما کاالیی وارد نکرده اند؛ به این افراد اگر زمان هم‬ ‫بدهیم‪ ،‬اتفاقی نمی افتد‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا با بیان اینکه‬ ‫دولت به تازگی س��امانه اعتبارس��نجی را تدوین و عملیاتی‬ ‫کرد و هیات وزیران ‪4‬دی سال جاری ایین نامه اجرایی این‬ ‫س��امانه را مصوب کرد‪ ،‬افزود‪ :‬براساس این سامانه ‪۲۱‬هزار‬ ‫نفر از بازرگانان کشور رتبه بندی شدند؛ سامانه های بانکی‪،‬‬ ‫مالیاتی‪ ،‬گمرک و قاچاق کاال و ارز به این سامانه اطالعاتی‬ ‫متصل هس��تند و همه اطالع��ات خود را درب��اره تک تک‬ ‫بازرگانان‪ ،‬در اختیار این سامانه قرار می دهند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه رتبه بندی ‪۲۱‬ه��زار نفر از‬ ‫بازرگانان کشور‪ ،‬از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و‬ ‫واردات کاال داده می شود که باالترین رتبه را از جهت اعتبار‬ ‫دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی‪ ،‬فرار مالیاتی‪،‬‬ ‫قاچاق کاال یا تحویل ندادن کاال و ارز باشند‪ ،‬اعتبار الزم را‬ ‫کسب نخواهند کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬در صورت اجرای دقیق این س��امانه‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات را به کش��ور تحوی��ل خواهند داد و‬ ‫واردکنن��دگان نیز کاالیی که برای خری��د ان‪ ،‬ارز دریافت‬ ‫کرده اند را به گمرک تحویل می دهند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با استقبال از راه اندازی سامانه رفع تعهدات‬ ‫ارزی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فعالیت های دولت در حوزه بانک مرکزی‬ ‫بسیار خوب اس��ت چراکه تخصیص ارز در حوزه واردات را‬ ‫منوط به رتبه اعتباری بازرگانی کرده است؛ این اقدام را در‬ ‫راستای شفافیت می دانیم و معتقدیم راه اندازی سامانه رفع‬ ‫تعهدات ارزی‪ ،‬مش��کالت قبلی کش��ور را برطرف می کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که خبرهایی به دس��ت ما رسیده که‬ ‫البی های گسترده ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کس��انی پش��ت این البی ها هستند که‬ ‫تا امروز هیچ اعتبار و س��ابقه ای در ام��ر واردات و صادرات‬ ‫نداش��ته اند؛ ای��ن افراد ت�لاش دارند از کارت ه��ای یک بار‬ ‫مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند‪ .‬وی با صراحت از دولت‬ ‫خواس��ت تحت تاثیر این فشارها قرار نگیرند و گفت‪ :‬تاکید‬ ‫مجلس بر اجرای قانون و تس��لیم نش��دن دول��ت در برابر‬ ‫فشارها برای لغو اعتبارسنجی بازرگانان است‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۶۰۰‬هزار تن گندم با استفاده از «حمل ونقل ترکیبی»‬ ‫معاون بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫‪۶۰۰‬هزار تن گندم تولید داخلی با اس��تفاده از حمل ونقل‬ ‫چندوجهی ترکیبی برای نخس��تین بار و از طریق بندرهای‬ ‫جنوبی و ش��مالی تا پایان امسال در کشور توزیع می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدعل��ی حس��ن زاده اف��زود‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین بار ‪۳‬هفته پیش یک کش��تی ‪۲۰‬هزار تنی و روز‬ ‫گذش��ته نیز برای دومین بار یک کش��تی دیگر برای توزیع‬ ‫گندم اس��تان های شرقی کشور از بندر امام به بندر چابهار‬ ‫رهس��پار ش��ده تا از طریق این بندر بتوان گندم های مورد‬ ‫نیاز استان های شرقی و شمال شرقی کشور را توزیع کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیش بینی می ش��ود ب��رای حمل گندم‬ ‫مورد نیاز اس��تان های شمالی‪ ،‬ش��رقی و مرکزی ‪۴۵۰‬هزار‬ ‫ت��ن گن��دم از طریق دو بندر ش��هید رجای��ی و چابهار به‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی ‪767‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫اس��تان های مرکزی و شرقی کش��ور و ‪۱۵۰‬هزار تن گندم‬ ‫نیز از طریق بندر امیراباد به اس��تان های شمالی‪ ،‬اردبیل و‬ ‫اذربایجان غربی و شرقی با کامیون حمل شود‪.‬‬ ‫حسن زاده اظهارکرد‪ :‬این مدل حمل ونقل ترکیبی سبب‬ ‫بس��یاری از صرفه جویی ه��ا و کاهش ح��وادث رانندگی و‬ ‫ترافیک در جاده های کشور خواهد شد؛ به طوری که حمل‬ ‫‪۲۰‬هزار تن گندم با کش��تی به بندر چابهار فقط در مصرف‬ ‫سوخت یک میلیارد تومان صرفه جویی دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با هماهنگی های انجام شده با شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی و س��ازمان بنادر قرار است همه گندم های تولیدی‬ ‫داخل کش��ور در بندر امام انبار و از انجا با کش��تی به بندر‬ ‫چابهار یا بندر ش��هید رجایی منتقل ش��ود تا با استفاده از‬ ‫کامیون‪ ،‬گندم مورد نیاز اس��تان های ش��رقی و مرکزی به‬ ‫این اس��تان ها حمل ش��ود‪ .‬معاون بندری س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی با بیان اینکه حمل ونقل درون سرزمینی(کاپوتاژ)‬ ‫برای نخس��تین بار در این برنامه مورد توجه جدی سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی قرار گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬یک کش��تی ‪۲۰‬هزار‬ ‫تنی با کامیون را جابه جا می کند و این س��بب خواهد شد‬ ‫هزینه های تمام شده حمل ونقل کاالهای اساسی در کشور‬ ‫ب��ه میزان زی��ادی کاهش یابد‪ .‬حس��ن زاده با بی��ان اینکه‬ ‫پیش تر فراورده های نفتی استان های شرقی و شمال شرقی‬ ‫از طریق بندر چابهار توزیع می شد‪ ،‬گفت‪ :‬برای نخستین بار‬ ‫توزی��ع غالت و گندم از طریق بندر چابهار‪ ،‬ش��هید رجایی‬ ‫و امیراب��اد اغاز ش��ده و این در کاه��ش هزینه های حمل‬ ‫کاالهای اساس��ی در کشور بسیار موثر است‪ .‬معاون بندری‬ ‫س��ازمان بنادر در ادامه با اشاره به میزان عملیات تخلیه و‬ ‫بارگیری در ‪۱۰‬ماه نخس��ت امسال اظهارکرد‪ :‬در این مدت‬ ‫‪۱۱۱‬میلیون تن کاال در بندرهای کش��ور تخلیه و بارگیری‬ ‫ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‪۱۳‬درصد‬ ‫کاهش نش��ان می ده��د‪ .‬در این مدت تخلی��ه و بارگیری‬ ‫کاالهای نفتی ‪۱۱.۷‬درصد و کاالهای غیرنفتی ‪۱۳.۵‬درصد‬ ‫کاهش یافته که متوس��ط ان ‪۱۳‬درصد است و ممنوعیت‬ ‫واردات ‪۱۴۰۰‬قل��م کاالی تولی��د داخل به کش��ور س��بب‬ ‫کاهش تخلیه و بارگیری در بندرهای کشور شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هیچ برنامه توس��عه بندری در کش��ور‬ ‫متوقف نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون طرح توسعه مرحله‪۳‬بندر‬ ‫شهید رجایی‪ ،‬مرحله دوم بندر چابهار و طرح توسعه جزیره‬ ‫نگین در بوش��هر با س��رعت ادامه دارد و اپراتور هندی کار‬ ‫خود را در چابهار اغاز کرده است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در ارتباط با‬ ‫تصویری مجازی با س��فیر ایران در صربستان ضمن‬ ‫م��رور اخرین اطالع��ات و امار تجارت دو کش��ور‪،‬‬ ‫چالش ها و موانع بر س��ر راه توس��عه روابط تجاری‬ ‫یران و صربس��تان را مورد بررس��ی ق��رار دادند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫محمدرض��ا م��ودودی در این گفت وگو با اش��اره به‬ ‫قدمت روابط ایران و صربستان‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫زمینه رشد مناسبات تجاری و مقدمات مالقات های‬ ‫دو جانبه در این راس��تا فراهم شود‪ .‬مالعبداللهی‪،‬‬ ‫سفیر ایران در صربستان نیز با تاکید بر عالقه مندی‬ ‫طرف صرب به تجارت با ایران‪ ،‬با وجود فش��ارهای‬ ‫بین المللی ناش��ی از تحریم های امریکا‪ ،‬صربس��تان‬ ‫را درص��دد به وجود اوردن بس��تری ب��رای تهاتر و‬ ‫ایج��اد خط��وط مالی با ای��ران اعالم ک��رد و افزود‬ ‫که پیگی��ر مصوبات نشس��ت دو جانب��ه اقتصادی‬ ‫دو کش��ور هس��تند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در پانزدهمین‬ ‫کمیس��یون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و‬ ‫صربستان که اسفند س��ال ‪ 1396‬در بلگراد برگزار‬ ‫شد‪3 ،‬یادداش��ت تفاهم در زمینه های راه و ترابری‪،‬‬ ‫کش��اورزی و قرنطینه گیاهی و گردشگری به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تجهیزات اتش نشانی‬ ‫به زودی ترخیص می شود‬ ‫گم��رک ای��ران اع�لام ک��رد‪ :‬مش��کل تجهیزات‬ ‫اتش نش��انی گمرکی نبود و این تجهیزات مش��کل‬ ‫ثبت سفارش داشتند اما با پیگیری و هماهنگی های‬ ‫گم��رک‪ ،‬تجهیزات اتش نش��انی ش��هرداری تهران‬ ‫به زودی ترخیص می شوند ‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫گمرک‪ ،‬گمرک ایران در واکنش به مطلبی با عنوان‬ ‫«نامه نگاری دولت و مجلس برای ترخیص تجهیزات‬ ‫اتش نش��انی از گمرک» به نقل از یکی از مسئوالن‬ ‫ش��ورای شهر تهران توضیح داد و اعالم کرد‪ :‬مشکل‬ ‫ترخیص نردبان های س��ازمان اتش نشانی شهرداری‬ ‫تهران وفق مق��ررات ص��ادرات و واردات مربوط به‬ ‫تشریفات گمرکی نبوده و ارتباطی به وظایف گمرک‬ ‫نداشت‪ .‬با این حال مسئوالن گمرک به دستور رئیس‬ ‫کل گمرک ایران در اسرع وقت موضوع را پیگیری و‬ ‫در دس��تور کار خود قرار دادند و در نهایت مشخص‬ ‫ش��د که مش��کل ترخیص این تجهیزات به انقضای‬ ‫مهلت تاریخ ثبت سفارش این کاالها و دریافت مجوز‬ ‫از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫در ادام��ه پیگیری های مس��ئوالن گم��رک درباره‬ ‫پایان مهلت ثبت س��فارش این تجهیزات و دریافت‬ ‫مجوز تمدید مهلت ثبت س��فارش با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت هماهنگی به عم��ل امد و به دنبال‬ ‫ان با مس��اعدت های انجام شده مشکل تمدید ثبت‬ ‫سفارش تجهیزات اتش نشانی حل و اجازه ترخیص‬ ‫داده شد و این تجهیزات در حال ترخیص است‪.‬‬ ‫مصوبه خودروهای‬ ‫در گمرک مانده اصالح شد‬ ‫ب��ا مخالفت بانک مرکزی مبن��ی بر واردات بدون‬ ‫انتقال ارز و ترخیص خودروهایی که ثبت س��فارش‬ ‫انه��ا تا ‪۱۶‬دی انجام ش��ده بود‪ ،‬هی��ات وزیران این‬ ‫مصوب��ه را اصالح و تاری��خ را از دی به مرداد‪ ،‬تغییر‬ ‫داد‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬هیات وزی��ران در مصوبه ای‬ ‫جدی��د‪ ،‬اصالحاتی را روی بخش��نامه قبلی خود در‬ ‫حوزه ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده‪،‬‬ ‫انج��ام داد که به این ترتیب‪ ،‬مبنای زمانی ترخیص‬ ‫خودروه��ا از ‪ ۱۶‬دی ب��ه ‪ ۱۶‬م��رداد تغییر کرد‪ .‬در‬ ‫مصوبه قبلی هیات وزیران‪ ،‬در تبصره بند یک امده‬ ‫ب��ود‪ :‬خودروهایی که ت��ا تاریخ اب�لاغ این تصویب‬ ‫نامه(‪ ۱۶‬دی) دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی‬ ‫تامین ارز ش��ده اند‪ ،‬با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز‬ ‫دریافت��ی ب��ا نرخ س��امانه س��نا در روز ترخیص‪ ،‬با‬ ‫ثبت س��فارش بانکی قابل ترخیص هس��تند‪ .‬هر نوع‬ ‫تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع‬ ‫است‪ .‬اما اکنون در مصوبه جدید اصالح شده دولت‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫هی��ات وزی��ران در نشس��ت ‪ 1397/10/23‬ب��ه‬ ‫پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران و دبیرخانه س��تاد‬ ‫هماهنگی مبارزه با مفاس��د اقتصادی و به اس��تناد‬ ‫اصل یکصدو س��ی و هشتم قانون جمهوری اسالمی‬ ‫ایران تصویب کرد‪ :‬در بند (‪ )۱‬تصویب نامه ش��ماره‬ ‫‪ . ۱۳۷۱۶۱‬ت ‪ ۵۶۰۲۳‬ه��ـ م��ورخ ‪۱۳۹۷.۱۰.۱۶‬‬ ‫عبارت «تا تاریخ اب�لاغ این تصویب نامه» به عبارت‬ ‫«‪ »۱۳۹۷.۵.۱۶‬اصالح می شود‪.‬‬ ‫بانک و‬ ‫بیمه‬ ‫با همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران و بنیاد برکت تحقق می یابد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی ‪767‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹قدردانی از بانک سامان‬ ‫بانک س��امان در شش��مین همایش مل��ی تجلیل از‬ ‫برگزی��دگان مس��ئولیت پذیر اجتماعی م��ورد قدردانی‬ ‫مس��ئوالن وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‬ ‫و دانش��گاه علوم پزش��کی ایران قرار گرف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک س��امان‪ ،‬در این ایی��ن که مقامات‬ ‫ارش��د وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی و‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ایران حضور داشتند‪ ،‬به‬ ‫بانک سامان به دلیل حمایت بی دریغ از این دانشگاه در‬ ‫توسعه مراکز اموزشی‪ ،‬درمانی و بهداشتی تجلیل و لوح‬ ‫سپاس و تندیش همایش اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹باجه بانک س�ینا در یاسوج به بهره برداری‬ ‫رسید‬ ‫در ایینی با حضور مقامات استانداری استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‪ ،‬نمایندگان بنیاد مس��تضعفان‪ ،‬مدیر منطقه‬ ‫فارس‪ ،‬بوش��هر و کهگیلوی��ه و بویراحمد و اهالی محل‪،‬‬ ‫باجه بانک سینا در شهر یاسوج به بهره برداری رسید‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬این باجه در راستای‬ ‫سیاس��ت های بنیاد مس��تضعفان مبنی بر ایجاد توسعه‬ ‫پای��دار در مناطق کمتر برخوردار و به منظور ارائه بهینه‬ ‫خدم��ات و حمایت از طرح های اش��تغالزا در این منطقه‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬فیلی‪ ،‬معاون عمرانی استانداری استان‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد در این ایی��ن ضمن قدردانی از‬ ‫فعالیت ها و اقدام های بانک س��ینا در کمک به توس��عه‬ ‫اشتغال در مناطق روستایی‪ ،‬حضور بانک سینا را در این‬ ‫شهر مغتنم برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این حضور‬ ‫برای مردم منطقه منشا اثار و برکات خوبی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه دانا خس�ارت زیاندی�دگان بازارچه‬ ‫مرزی نقده را پرداخت می کند‬ ‫ش��رکت بیم��ه دان��ا ام��اده پرداخ��ت خس��ارت به‬ ‫زیاندی��دگان حادث��ه اتش س��وزی در بازارچ��ه مرزی‬ ‫شهرس��تان نقده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بیمه‬ ‫دان��ا‪ ،‬منصور حس��ینی‪ ،‬معاون فنی بیمه ه��ای اموال و‬ ‫مس��ئو لیت اعالم کرد‪ :‬پس از وقوع حادثه اتش س��وزی‬ ‫در بازارچه مرزی شهرس��تان نقده ک��ه دارای ‪ ۱۷‬واحد‬ ‫تجاری اس��ت‪ ،‬بالفاصله کارشناسان ش��عبه ارومیه این‬ ‫ش��رکت ب��رای بازدید از محل حادثه و تش��کیل پرونده‬ ‫به نقده اعزام ش��دند و برای براورد میزان خس��ا رت های‬ ‫احتمالی اقدام های الزم را انجام دادند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫بازدید که ‪ ۲۷‬دی جاری انجام شد‪ ،‬مسئو الن محلی اعم‬ ‫از فرمانداری‪ ،‬شهرداری و سایر مسئوالن استانی حضور‬ ‫داشتند‪ .‬حسینی گفت‪ :‬ساختمان بازارچه مرزی نقده به‬ ‫موجب یک مورد بیمه نامه با سرمایه ‪۳۰.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫ری��ال در قالب ‪ ۱۷‬واحد تجاری با س��رمایه های مختلف‬ ‫س��اختمان و موجودی بیمه ش��ده اس��ت‪ .‬بر اساس این‬ ‫بازدید‪ ،‬میزان خس��ا رت ها ای��ن حادثه حداکثر حدود ‪۴‬‬ ‫میلیارد ریال براورد ش��ده که پس از تش��کیل و تکمیل‬ ‫پرونده و بررس��ی های کارشناس��ی‪ ،‬ب��ه زیاندیدگان ان‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک گردشگری به مجمع می نشیند‬ ‫بان��ک گردش��گری زم��ان برگزاری مجم��ع عمومی‬ ‫ع��ادی ب��ه طور فوق العاده صاحبان س��هام خود را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬زمان و محل برگزاری‬ ‫مجم��ع عمومی عادی به طور فوق العاده ش��رکت بانک‬ ‫گردش��گری که با نماد «وگردش» در بازار سهام حضور‬ ‫دارد‪ ،‬با انتش��ار اطالعیه ای در س��امانه کدال‪ ،‬اعالم شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬شرکت بانک گردشگری مجمع‬ ‫عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان س��هام خود را ‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۱۸‬بهمن ‪ ۹۷‬برگزار می کن��د‪ .‬افزون بر این‪،‬‬ ‫تمام��ی س��هامداران‪ ،‬وکیل یا قائم مق��ام قانونی صاحب‬ ‫سهم یا نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می توانند‬ ‫برای ش��رکت در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫بانک گردش��گری س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۱‬صبح پنجش��نبه ‪۱۸‬‬ ‫بهمن ‪ ۹۷‬به نش��انی‪ :‬ته��ران ‪ ،‬خیابان ولی عصر‪ ،‬پایین تر‬ ‫از چهار راه پارک وی‪ ،‬مجموعه فرهنگی ورزش��ی تالش‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬تصویب صورت های مالی‬ ‫س��ال(دوره) مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ،۹۶‬اس��تماع‬ ‫گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و انتخاب حسابرس‬ ‫و بازرس قانونی‪ ،‬دس��تور جلسه مجمع عمومی عادی به‬ ‫طور فوق العاده بانک گردشگری اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تندی�س جایزه مل�ی تعالی ب�ه بیمه نوین‬ ‫رسید‬ ‫بیم��ه نوین به عنوان تنها ش��رکت بیم��ه ای موفق به‬ ‫دریافت تندیس از نخس��تین جایزه ملی تعالی ارتباطات‬ ‫و بازاریابی و برندینگ ش��د‪ .‬همزمان با برگزاری سومین‬ ‫کنفرانس ملی ارتباطات و بازاریابی و برندینگ و نخستین‬ ‫جایزه مل��ی تعالی ارتباطات و بازاریابی و برندینگ‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت با کس��ب رتبه س��وم موفق به دریافت تندیس‬ ‫برنزی از این رویداد ش��د‪ .‬این جایزه در پایان کنفرانس‬ ‫دو روزه ارتباط��ات و بازاریاب��ی و برندین��گ از س��وی‬ ‫هیات داوران پس از ارزیابی هایی که در طول جلسه های‬ ‫مختلف در محل ش��رکت بیمه نوین برگزار ش��ده بود‪،‬‬ ‫به مه��دی شمس��ائی ظفرقندی‪ ،‬مدی��ر روابط عمومی‬ ‫و بین الملل این ش��رکت اهدا ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه بیمه نوین به عنوان تنها ش��رکت بیمه ای در جمع‬ ‫دریافت کنندگان تندیس این کنفرانس قرار گرفت‪.‬‬ ‫حمایت از اشتغال با اعطای تسهیالت بدون سود‬ ‫ب��ا توجه به وضعی��ت اقتصادی و نرخ بیکاری‬ ‫در کش��ور‪ ،‬تمایل اف��راد به ویژه جوانان به ایجاد‬ ‫کس��ب وکار و خوداش��تغالی بی��ش از پیش به‬ ‫چش��م می خورد‪ .‬همان طور که می دانیم یکی از‬ ‫ارکان و الزمه های شروع یک کسب وکار موفق‪،‬‬ ‫تامین س��رمایه مالی مورد نیاز ان است‪ .‬در این‬ ‫میان بس��یاری از افراد که خواهان خوداشتغالی‬ ‫و ایجاد کسب وکار مس��تقل هستند‪ ،‬توان الزم‬ ‫ب��رای تامین مبلغ س��رمایه گذاری را به صورت‬ ‫ش��خصی ندارند؛ بدیهی اس��ت که برای تامین‬ ‫س��رمایه کس��ب وکار خود از س��ایر روش های‬ ‫موج��ود مانند اس��تقراض و تس��هیالت بانکی‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫با هدف تامین مالی برای ایجاد و بهره برداری از‬ ‫موقعیت و فرصت های خوداشتغالی‪ ،‬کارافرینی‬ ‫و معیش��ت‪ ،‬با همکاری بنیاد برکت‪ ،‬وابس��ته به‬ ‫س��تاد اجرای��ی فرمان امام خمین��ی (ره)‪ ،‬اقدام‬ ‫به اعطای تس��هیالت به هموطنان کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه‬ ‫مه��ر ای��ران‪ ،‬مرتضی اکب��ری‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫قرض الحس��نه مه��ر ایران با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ای��ن تفاهمنام��ه تا کنون در مناط��ق محروم و‬ ‫کمتر برخوردار برخی از اس��تان های کشور اجرا‬ ‫ش��ده و نیازمندان دارای ش��رایط در حوزه های‬ ‫گوس��فندپرواری‪ ،‬قالیباف��ی‪ ،‬کارگاه خیاط��ی‬ ‫و پارچه باف��ی از این تس��هیالت قرض الحس��نه‬ ‫بهره مند ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک‪ ،‬در راستای‬ ‫تحق��ق سیاس��ت های کلی اش��تغال و با هدف‬ ‫تقویت زمینه های کس��ب وکارهای روس��تایی‬ ‫ب��رای مقابل��ه ب��ا رک��ود و بی��کاری در اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬در مذاکراتی با بنیاد برکت وابس��ته به‬ ‫س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‪ ،‬تا سقف‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی��ون ریال به روس��تاییان تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه اعطا می کند‪ .‬اکب��ری افزود‪ :‬در‬ ‫تفاهمنامه میان بانک قرض الحس��نه مهر ایران‬ ‫و بنی��اد برکت‪ ،‬ام��کان پرداخت بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۴‬درصد برای نیازمندان مناطق محروم فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت و هر یک از افراد که از سوی بنیاد‬ ‫برکت وابس��ته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره)‪،‬‬ ‫بر اس��اس مفاد‪ ،‬ش��رایط و ضواب��ط مندرج در‬ ‫تفاهمنامه به ش��عب این بانک معرفی می شوند‪،‬‬ ‫می توانند تا سقف ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه با اقساط ‪ ۴۸‬ماهه دریافت کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این تفاهم‪ ،‬بانک قرض الحس��نه مهر‬ ‫ای��ران‪ ،‬با هدف رش��د و گس��ترش چش��مگیر‬ ‫کارافرین��ی و اش��تغالزایی‪ ،‬ایج��اد فرصت های‬ ‫ش��غلی می��ان روس��تاییان و کمک ب��ه تامین‬ ‫نیازه��ای ض��روری جامعه ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫تس��هیالت قرض الحس��نه به دامپروران استان‬ ‫خوزس��تان اختصاص داده است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫‪ ۳۱‬شهرس��تان استان خوزس��تان از تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه ‪ ۲۰۰‬میلی��ون ریال��ی این بانک‬ ‫در زمینه های دامپروری اس��تفاده می کنند‪ .‬این‬ ‫تس��هیالت با نرخ کارمزد ‪ ۴‬درص��د برای رونق‬ ‫کس��ب وکار در مناط��ق محروم اعط ا می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف‬ ‫حمایت کوثر از انجمن اوتیسم کاشان‬ ‫همایش معلوالن اوتیسم شهر کاشان با حمایت‬ ‫موسس��ه اعتباری کوثر برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عموم��ی موسس��ه اعتباری کوث��ر‪ ،‬همایش‬ ‫معلوالن اوتیس��م شهر کاشان با حضور سید جواد‬ ‫س��اداتی نژاد نماین��ده م��ردم کاش��ان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬حس��ین مقنی رئیس اموزش‬ ‫و پ��رورش و مریم خیامی پ��ور مدیرعامل انجمن‬ ‫اوتیس��م کاش��ان‪ ،‬جمعی از خی��ران و نیکوکاران‬ ‫و حمای��ت موسس��ه اعتب��اری کوثر برگزار ش��د‪.‬‬ ‫مریم خیامی پور مدیر انجمن اوتیس��م کاشان در‬ ‫همایش« از نگاهم بخوان» گفت‪ :‬بیماری اوتیس��م‬ ‫ مانند دستگاه موسیقی است که وقتی کوک نباشد‬ ‫صدای ناهنجاری خواهد داش��ت‪ .‬حس��ین مقنی‬ ‫رئیس اموزش و پرورش کاشان نیز در این همایش‬ ‫با قدردانی از حمایت های موسس��ه اعتباری کوثر‪،‬‬ ‫خیرین کاشانی و تالش های رئیس انجمن اوتیسم‬ ‫کاشان از افتتاح نخس��تین مدرسه اوتیسم استان‬ ‫اصفهان در کاشان خبر داد و افزود‪ :‬مدرسه اوتیسم‬ ‫کاشان نخستین مدرسه اوتیسم در استان اصفهان‬ ‫و دومین مرکز اوتیسم در کاشان است که تا پایان‬ ‫دی با حضور معاون وزیر اموزش و پرورش افتتاح‬ ‫و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫تقوی��ت خیر جمعی وی��ژه محرومان و کمک به‬ ‫بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان راور استان‬ ‫کرمان به پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه در‬ ‫زمینه مشاغل خانگی‪ ،‬ساخت پنل خورشیدی‪،‬‬ ‫قالیباف��ی‪ ،‬پ��رورش ش��ترمرغ و دامپ��روری‬ ‫مب��ادرت کرده و تاکن��ون نزدیک به ‪ ۷۰۰‬مورد‬ ‫تس��هیالت قرض الحس��نه به ارزش ‪ ۸۳‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن بانک تاکنون‬ ‫نزدیک به ‪ ۳۸۳‬مورد تس��هیالت قرض الحسنه‬ ‫‪ ۸۰‬میلی��ون ریال��ی در زمین��ه قالیبافی‪۱۴۶ ،‬‬ ‫م��ورد تس��هیالت قرض الحس��نه ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ریال��ی در ح��وزه گوس��فند داری و دامپروری‪،‬‬ ‫‪ ۸۵‬مورد تسهیالت قرض الحسنه ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫ریالی برای ایجاد مش��اغل خانگی و بیش از ‪۵۰‬‬ ‫م��ورد تس��هیالت قرض الحس��نه ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون ریالی برای پرورش ش��ترمرغ و ساخت‬ ‫پن��ل خورش��یدی در شهرس��تان راور اس��تان‬ ‫کرم��ان پرداخت کرده اس��ت‪ .‬از س��و ی دیگر‪،‬‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران به منظور بهبود‬ ‫وضعیت اش��تغال در روستاهای شهرستان های‬ ‫کوهدشت و رومشگان اس��تان لرستان‪ ،‬نسبت‬ ‫به پرداخت ‪ ۱۵۰‬مورد تس��هیالت قرض الحسنه‬ ‫اقدام کرده اس��ت که در این راس��تا‪ ،‬به هر یک‬ ‫از متقاضیان که از س��وی بنی��اد برکت معرفی‬ ‫شده اند‪ ،‬تس��هیالت قرض الحسنه ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫ریالی برای پرورش دام س��بک‪ ،‬گوس��فند داری‬ ‫و زنب��ور داری پرداخ��ت می ش��ود‪ .‬همچنی��ن‪،‬‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران به منظور تحقق‬ ‫سیاس��ت های کلی اش��تغال و ب��ا هدف تقویت‬ ‫زمینه های کس��ب وکارهای روس��تایی بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬مورد تس��هیالت قرض الحس��نه اشتغالزایی‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون ریال��ی ب��ا کارم��زد ‪ ۴‬درصد به‬ ‫دامپروران شهرس��تان تکاب استان اذربایجان‬ ‫غربی پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫کاهش دریافت کپی مدارک در شعب بانک ملی‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی ای��ران از کارکنان بانک خواس��ت تا حد‬ ‫امکان دریافت کپی مدارک از مشتریان را کاهش دهند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک ملی‪ ،‬محمدرضا حسین زاده‪ ،‬با بیان اینکه امروزه‬ ‫استفاده بی رویه از کاغذ به یک مشکل اساسی در جهان و کشور ما‬ ‫تبدیل ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬برای تولید کاغذ‪ ،‬درخت قطع می شود و‬ ‫این به زیان همه ماس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایطی که دنیا با سرعت‬ ‫زیاد به س��مت فعالیت های دیجیتال حرکت می کند‪ ،‬دریافت کپی‬ ‫مدارک در س��ازمان ها که حجم زیادی از کاغذ را استفاده می کند‪،‬‬ ‫معنایی ندارد‪ .‬حسین زاده با اشاره به اینکه بانک ملی ایران همپای‬ ‫بانک ه��ای بزرگ جهان‪ ،‬ه��ر روز در حال معرف��ی خدمات جدید‬ ‫دیجیتالی و اینترنتی مبتنی بر سامانه های غیرحضوری است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز پیا م رسان «بله» سامانه بام و اپلیکیشن ‪ ۶۰‬بسیاری از‬ ‫نیازهای مشتریان را بدون استفاده از کاغذ و بدون حضور فیزیکی‬ ‫در ش��عبه برطرف می کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کاغذبازی و دریافت کپی‬ ‫مدارک در س��ازمان ها عالوه بر هدررفت س��رمایه‪ ،‬معضالت بزرگی‬ ‫مانند بایگانی کردن و سختی دسترسی به انها را ایجاد کرده است‬ ‫در حالی که می توان همه مدارک مورد نیاز را به صورت دیجیتالی‬ ‫و حتی روی یک لوح فش��رده از مش��تری دریافت کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه روش کنونی باید به بهترین شکل‬ ‫اصالح ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬کارکنان بانک مل��ی ایران باید تا حد امکان از‬ ‫دریافت اس��ناد کاغذی و کپی مدارک مشتریان خودداری کرده و‬ ‫روش های غیرکاغذی را جایگزین انها کنند‪.‬‬ ‫رکوردشکنی سهام بانک دی در بازار سرمایه‬ ‫س��هام بانک دی از تیر تاکن��ون بازدهی بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��دی را ثبت ک��رده و دارایی های با ارزش��ی از جمله‬ ‫نیروگاه دماوند‪ ،‬کوهستان پارک شادی مشهد‪ ،‬برج شایان‬ ‫و پروژه چشم تهران در کنار اقدام های ضربتی مدیرعامل‬ ‫و اعضای هیات مدیره برای چابک س��ازی بانک چشم انداز‬ ‫روشنی را پیش روی این بانک بورسی قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارش تابناک اقتصادی‪ ،‬بررس��ی نوسان های نماد‬ ‫بانک دی در بازار س��رمایه حکایت از وضعیت مطلوب ان‬ ‫داش��ته و بر این اساس‪ ،‬در مهر امسال سهام بانک دی با‬ ‫‪ ۱۹.۵‬درصد رش��د نسبت به رشد ‪ ۱۳.۸‬درصدی صنعت‬ ‫بانکداری و رش��د ‪ ۱۱.۳‬درصدی ش��اخص کل بورس از‬ ‫رش��د باالتری برخوردار بوده است‪ .‬سهام بانک دی که با‬ ‫ل ‪ ۱۱‬تیر امسال بازگشایی شد از ان زمان‬ ‫قیمت ‪ ۶۹۸‬ریا ‬ ‫تاکنون بازدهی بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی را برای سهامداران‬ ‫خود به ارمغ��ان اورده و در جری��ان اخرین معامالت به‬ ‫قیمت ‪ ۱۵۰۹‬ریال معامله ش��د‪ .‬عالوه بر نماد خود بانک‪،‬‬ ‫رشد قیمت س��هام ش��رکت تولید نیروی برق دماوند(از‬ ‫ش��رکت های وابس��ته به بانک دی) از اغاز س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تا ‪ ۲۹‬دی امس��ال ‪ ۱۹۹‬درصد بوده و بهای هر س��هم از‬ ‫مبلغ ‪ ۷۵۷۷‬ریال به ‪ ۲۲۶۴۰‬ریال رس��یده اس��ت‪ .‬بانک‬ ‫دی دارایی های ارزش��مندی دارد ک��ه ارزش افزوده ایجاد‬ ‫ش��ده در قیمت انه��ا به دلیل افزایش قیمت نس��بت به‬ ‫زمان واگذاری به بانک‪ ،‬سود قابل توجهی را برای بانک و‬ ‫ذی نفع��ان به ارمغان می اورد و بانک با فروش دارایی های‬ ‫مازاد ب��ه چند هدف مهم از جمله اصالح س��اختار مالی‬ ‫و بهب��ود وضعی��ت کفایت س��رمایه ک��ه از الزامات بانک‬ ‫مرکزی بوده‪ ،‬دس��ت خواهد یافت‪ .‬نی��روگاه برق دماوند‪،‬‬ ‫بزرگ ترین نیروگاه س��یکل ترکیبی خاورمیانه با ظرفیت‬ ‫تامین ‪ ۲۸‬درصد برق تهران و ‪ ۸‬درصد برق کل کش��ور‪،‬‬ ‫کوهس��تان پارک شادی مشهد‪ ،‬برج شایان و پروژه چشم‬ ‫تهران از جمله دارایی های بانک دی هستند که می تواند‬ ‫مبنای مناس��ب و قابل دفاعی برای افزایش سرمایه باشد‪.‬‬ ‫دارایی های��ی منحصر به فرد و با ارزش پایین دفتری این‬ ‫بانک نقطه مثبتی برای ان به شمار می رود و «بانک دی»‬ ‫را از مشمولیت ماده ‪ ۱۴۱‬قانون تجارت خارج می کند‪.‬‬ ‫در اوض��اع کنونی‪ ،‬پایین بودن س��رمایه و پایین بودن‬ ‫نسبت کفایت س��رمایه‪ ،‬مشکل عمده بانک های کشور از‬ ‫جمله بانک دی بوده و در همین راس��تا بانک دی باید با‬ ‫اصالح ساختار مالی‪ ،‬رعایت مفاد قانون تجارت و نزدیک‬ ‫شدن به اس��تانداردهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران درباره رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه‪ ،‬از محل‬ ‫فروش یا تجدید ارزیابی دارایی ها‪ ،‬مطالبات و اورده نقدی‬ ‫س��هامداران‪ ،‬این نس��بت را اصالح کند‪ .‬اقدام های بانک‬ ‫دی در راس��تای اصالح س��اختار مالی بان��ک و کمک به‬ ‫ایجاد تحرک در بازار پولی کشور از جمله فروش برخی از‬ ‫سرمایه گذاری ها و دارایی های مازاد‪ ،‬زمینه ارائه تسهیالت‬ ‫و خدمات مطلوب تر برای مشتریان و سهامداران را فراهم‬ ‫می اورد‪ .‬بر اساس شنیده ها مذاکراتی نیز در زمینه فروش‬ ‫دارایی های مازاد انجام ش��ده است‪ .‬درامدهای غیرمشاع‬ ‫به عنوان یک درامد نقدی‪ ،‬تا ثیر بیش��تری در سوداوری‬ ‫بانک ها داش��ته و سهم عمده در ساختار درامد بانک های‬ ‫بوده در حالی‬ ‫مطرح دنیا‪ ،‬مربوط به درامدهای کارمزدی ‬ ‫که این موضوع در نظام بانکی ایران مغفول مانده است‪.‬‬ ‫افزایش درامدهای مش��اع « دی» نشان می ده د بانک‬ ‫دی تالش ک��رده تا با مطالعات و پژوهش های بس��یاری‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر ش��رایط درامدی ام��روز اقتصاد کش��ور و‬ ‫قابلیت بانک��ی و با در پیش گرفتن سیاس��ت های کالن‬ ‫و ایج��اد زیرس��اخت های الزم‪ ،‬ترکی��ب درامدی خود را‬ ‫از درامدهای تس��هیالتی به درامده��ای کارمزد محور بر‬ ‫مبن��ای خدمات تغییر جهت دهد و این امر باعث ش��ده‬ ‫بان��ک دی نیز با طراحی هدفمند اس��تراتژی‪ ،‬برنامه ها و‬ ‫تبلیغات خدمات خود‪ ،‬کس��ب س��هم بیش��تر از این نوع‬ ‫درام��د در بازار را اغاز کند‪ .‬از اقدام های مثبت بانک دی‬ ‫در سال جاری که در راستای افزایش سرمایه و سوداوری‬ ‫انجام شد‪ ،‬تشکیل کارگروه ویژه وصول مطالبات بوده که‬ ‫در نتیجه پیگیری های انجام ش��ده موفق به وصول بخش‬ ‫قابل توجهی از مطالباتی سال های گذشته شده است که‬ ‫می ت��وان در یک مورد به وصول مبل��غ ‪ ۱۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال از وزارت نیرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫برگزاری همایش «هنر برای صلح» با همراهی بانک شهر‬ ‫دومین دوره از سلس��له همایش های «هنر برای صلح» با‬ ‫موضوع «هنر‪ ،‬صلح و توسعه پایدار» با حمایت بانک شهر و‬ ‫با حضور سفیر هلند در ایران‪ ،‬رئیس مرکز اطالعات سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬جمعی از مدیران ش��هری و دانش��جویان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬مدیر مرکز ارتباطات‬ ‫و روابط عمومی بانک ش��هر در حاش��یه همایش «هنر برای‬ ‫صلح» به تش��ریح ابعاد گسترده توس��عه صلح در جوامع و‬ ‫نقش ان بر اقتصاد و س��بک زندگی افراد پرداخت و افزود‪:‬‬ ‫بی شک «صلح» شاخص موثر و مهم در تعیین سطح امنیت‬ ‫و اقتصاد جامعه اس��ت‪ .‬حمیدرضا عظیمی در همین راستا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اقتصاد کش��ورها زمان��ی می تواند دارای ثبات‬ ‫و جذابیت های س��رمایه گذاری باشد که س��طح امنیت در‬ ‫انه��ا از تمامی زوایا و س��طوح مختلف قابل ارزیابی باش��د‪.‬‬ ‫درحال حاضر فعاالن اقتصادی برای بررسی جذابیت های یک‬ ‫بازار شاخص های مختلفی را در نظر می گیرند که مهم ترین‬ ‫انها «امنیت و صلح» اس��ت‪ .‬وی با اشاره به محبوبیت بانک‬ ‫شهر در میان اقش��ار مختلف جامعه و حمایت این بانک از‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر کشور‪ ،‬گفت‪ :‬بانک شهر به عنوان بانکی‬ ‫فعال در حوزه فرهنگی و مدیریت شهری‪ ،‬تالش کرده است‬ ‫با حمایت از همایش «هنر برای صلح» نقش حمایتی خود‬ ‫را در کمک به توس��عه صلح در جوام��ع ایفا کند‪ .‬عظیمی‬ ‫با بیان اینک��ه هم اکنون جهان نیازمند ایجاد همبس��تگی‬ ‫میان بش��ر از طریق تقویت گفت وگو‪ ،‬تفاهم و اعتماد میان‬ ‫انسان هاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬الزمه این مهم نی��ز توجه به نیازهای‬ ‫هنرمندان و گس��ترش هنر در کش��ورها به ویژه کشورهای‬ ‫درگیر جنگ و خش��ونت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تامین امنیت و‬ ‫برقراری صلح را ش��اید بتوان مهم ترین دغدغه اندیشمندان‬ ‫جامعه شناس و روابط بین الملل در دنیای پیچیده کنونی به‬ ‫شمار اورد که منجر به جس��ت وجوی راه های ممکن برای‬ ‫نزدیک��ی و همگرایی دولت ها به منظور گره زدن منافع انها‬ ‫به یکدیگر با هدف کاس��تن از مناقش��ات‪ ،‬توسعه اقتصاد و‬ ‫کاس��تن از فقر جامعه شده است‪ .‬عظیمی در ادامه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در جوامع��ی که اقتص��اد پویا و مولد در س��ایه صلح‬ ‫جاری اس��ت‪ ،‬وضعیت روابط بین افراد جامعه و حتی روابط‬ ‫بین المللی افراد ان جامعه و خود حکومت با س��ایر جوامع‬ ‫در وضعیت مناسبی قرار دارد‪.‬‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت بانک پاسارگاد‪ ،‬ویژه فعاالن اقتصادی‬ ‫ک پاس��ارگاد ب��رای بهره مندی اش��خاص حقوقی‪،‬‬ ‫بان�� ‬ ‫فع��االن اقتصادی و صاحبان مش��اغل و با هدف کمک به‬ ‫رش��د و ش��کوفایی صنایع داخلی و چرخه اقتصاد کشور‬ ‫اقدام ب��ه ارائ��ه تس��هیالت ارزان قیمت در قالب بس��ته‬ ‫ک پاسارگاد‪،‬‬ ‫حمایتی می کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بان ‬ ‫خس��رو رفیعی مش��اور مدیرعامل و مدی��ر روابط عمومی‬ ‫ک پاسارگاد با‬ ‫بانک پاس��ارگاد با اعالم این خبر گفت‪ :‬بان ‬ ‫چرخه اقتصاد کشور و‬ ‫ ‬ ‫هدف کمک به رشد و ش��کوفایی‬ ‫افزایش دامنه خدمات بانکی‪ ،‬اقدام به اعطای تس��هیالت‬ ‫ارزان قیمت به اش��خاص حقوقی‪ ،‬صاحبان مشاغل‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و پذیرنـدگان فعـال دس��تگاه های کارتخوان‬ ‫بانک (دارای مجوز فعالیت) کرده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫مزیت های س��رمایه گذاری از طریق بهره مندی از این نوع‬ ‫تسهیالت ادامه داد‪ :‬ارائ ه این تسهیالت بدون محدودیت‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین دور ه انتظار مش��خصی نیز برای ان در‬ ‫نظر گرفته نشده است‪ .‬تنوع در نرخ تسهیالت‪ ،‬بی نیازی از‬ ‫مسدودی سپرده و تعیین نحوه بازپرداخت بر اساس نیاز‬ ‫مشتری از دیگر ویژگی های این نوع تسهیالت است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بر مبنای این طرح‪ ،‬مش��تریان متناس��ب با ضریب‬ ‫امتی��از خود در بانک و با حداقل مانده روزانه یک میلیون‬ ‫ریال در حس��اب های جاری و کوتاه مدت خود مش��مول‬ ‫برخورداری از این تسهیالت می شوند‪ .‬نرخ این تسهیالت‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۸‬درصد برای حساب های جاری و ‪ ۱۸‬درصد برای‬ ‫حساب های کوتاه مدت عادی است‪ .‬تسهیالت اعطایی به‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای فعالیت های اقتصادی‬ ‫هستند‪ ،‬تعلق می گیرد‪ .‬مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد‬ ‫ضمن اش��اره به س��ایر طرح ه��ای بانک پاس��ارگاد که در‬ ‫قالب بس��ته حمایتی ویژ ه خدمات بانکی ارائه می ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬گشایش اعتبار اسنادی داخلی و صدور انواع‬ ‫ضمانتنامه از دیگر طرح های بس��ت ه حمایتی هستند که‬ ‫تاکنون مورد اس��تقبال بسیار خوب مشتریان گرامی قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی ‪767‬‬ ‫بازار‬ ‫مالی‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت هدفمند از تولید‬ ‫تغییر س�ازکار قانون بیمه ش�خص ثالث از س�ال این�ده که رئیس کل بیم�ه مرکزی در‬ ‫گسترش تجارت‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬تازه ترین اظهاراتش به ان اشاره کرده‪ ،‬در روزهای گذشته نگرانی هایی را در میان مردم‬ ‫ی تمامی‬ ‫موجب شده است‪ .‬از انجا که بیمه شخص ثالث بسیار فراگیر بوده و به طور تقریب ‬ ‫اف�راد جامع�ه را به نوعی در بر می گی�رد ‪ ،‬با اعالم تغییر س�ازکار قانون ای�ن بیمه نامه از‬ ‫خودرو محور به راننده محور شدن‪ ،‬نگرانی هایی را از بابت افزایش هزینه بیمه و تحمیل هزینه های اضافی به‬ ‫خانواده ها به وجود اورده اس�ت‪ .‬برای رفع این نگرانی ها و ابهام ها‪ ،‬غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی‬ ‫جزئیات راننده محور شدن در بیمه های شخص ثالث را اعالم کرد و اطمینان داد که برای اضافه کردن افراد به‬ ‫بیمه نامه های جدید شخص ثالث‪ ،‬هزینه اضافه ای دریافت نمی شود‪.‬‬ ‫بیمه مرکزی‪ :‬مردم از تغییر ساز کار بیمه شخص ثالث نگران نباشند‬ ‫برای هر خودرو یک بیمه نامه صادر می شود‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬بر اس��اس قانون جدید‪،‬‬ ‫بیمه نامه شخص ثالث فقط برای خودرو صادر می شود و‬ ‫به هیچ وجه چند بیمه نامه برای یک وس��یله نقلیه صادر‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬در این ط��رح ویژگی های‬ ‫راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق‬ ‫‹ ‹تاریخچه بیمه شخص ثالث‬ ‫ش��خصی و بیمه ای در تعیین حق بیمه و ارزیابی ریسک‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬در ایران از س��ال ‪ ۱۳۴۷‬به بعد که‬ ‫بیمه گذار دخی��ل خواهد بود‪ .‬او همچنین اضافه کرد‪ :‬به‬ ‫موضوع اس��تفاده گس��ترده از وس��ایل نقلیه و توس��عه‬ ‫هیچ عنوان این بحث مطرح نیس��ت که برای هر نفر یک‬ ‫حمل ونقل کشور پیش امد‪ ،‬تصمیم گرفته شد مقرراتی‬ ‫بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان‬ ‫در زمین��ه تامی��ن خس��ارت زیاندیدگان‬ ‫کم خطر تش��ویق و رانندگان پر خطر تنبیه‬ ‫تصادف های رانندگی به تصویب برس��د‪ .‬با‬ ‫می شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر‬ ‫توجه به اجباری بودن اجرای بیمه شخص‬ ‫تفکیک ایجاد می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مالک‬ ‫ثالث در کش��ورهای دیگ��ر و موفقیت این‬ ‫خودرو هنگام اقدام ب��رای خرید بیمه نامه‬ ‫برای هر‬ ‫الگو‪ ،‬مجلس شورای ملی وقت‪ ،‬قانون بیمه‬ ‫می توان��د اعالم کن��د که افراد ی��ا اعضای‬ ‫خودرو یک‬ ‫اجباری مس��ئو لیت دارندگان وسایل نقلیه‬ ‫دیگ��ر خانواده هم امکان رانندگی با همان‬ ‫بیمه نامه‬ ‫در برابر ش��خص ثالث را مورد تصویب قرار‬ ‫خ��ودرو را دارند در نتیجه افراد قید ش��ده‬ ‫شخص ثالث‬ ‫داد و زمینه مناس��ب برای تامین خسارت‬ ‫با خودر و بیمه ش��ده و با هم��ان بیمه نامه‪،‬‬ ‫زیاندی��دگان را بن��ا نهاد‪ .‬پس از گذش��ت‬ ‫امکان استفاده را خواهند داشت‪ .‬پس این‬ ‫را با توجه به‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬س��ال از زمان تصوی��ب قانون‬ ‫فرضیه که ممکن است ‪ ۳‬نفر از یک خودرو‬ ‫ویژگی های‬ ‫ش��رایط و تغییرات��ی ک��ه در حمل ونقل و‬ ‫اس��تفاده کنن��د و بیمه نامه مج��زا بخرند‪،‬‬ ‫درس��ت نیس��ت‪ .‬او در این ب��اره با تاکید راننده (مالک‬ ‫اس��تفاده از وس��ایل نقلیه ب��ه وجود امده‬ ‫ب��ر اینکه باید تفاوت نح��وه رانندگی افراد خودرو) صادر‬ ‫بود و همچنین نگرش به مس��ائل اسالمی‬ ‫و ش��رعی در کشور پس از انقالب اسالمی‬ ‫در صدور بیمه نامه انها لحاظ شود‪ ،‬درباره‬ ‫می کنیم‬ ‫ضرورت ان به وجود امد که قانون یاد شده‬ ‫جزئی��ات احتمالی این ط��رح توضیح داد‪:‬‬ ‫م��ورد بازنگری قرار گی��رد به همین دلیل‬ ‫برای هر خودرو یک بیمه نامه شخص ثالث‬ ‫الیح��ه اصالح قان��ون «مس��ئولیت مدنی‬ ‫را با توج��ه به ویژگی های ان راننده(مالک‬ ‫دارندگان وس��ایل نقلیه موت��وری زمینی‬ ‫خ��ودرو) صادر می کنی��م‪ .‬در اینجا ممکن‬ ‫در مقاب��ل ش��خص ثالث در تی�� ر ‪ ۱۳۸۳‬در قالب الیحه‬ ‫اس��ت ان مالک خ��ودرو بخواهد عالوه بر خ��ودش افراد‬ ‫دو ش��وری تقدیم مجلس شورای اس�لامی شد‪ .‬بررسی‬ ‫دیگری هم از ان وسیله استفاده کنند که در این صورت‬ ‫ای��ن الیح��ه از پاییز س��ال ‪ ۱۳۸۴‬در کمیس��یون های‬ ‫نام ان افراد را هم اضافه می کند‪.‬‬ ‫تخصصی مرب��وط در مجلس اغاز و در نهایت در س��ال‬ ‫رئیس کل بیمه مرک��زی با تاکید بر اینکه برای تعداد‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬به تصویب رس��ید‪ .‬بع��د از ان به تازگی صحبت از‬ ‫افرادی (ج��ز راننده اصلی) که به ای��ن بیمه نامه ها اضافه‬ ‫اجرای ازمایش��ی جدیدترین قانون بیمه از س��ال اینده‬ ‫می ش��وند هزین��ه اضافه ای دریافت نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬در قانون جدید بیمه شخص ثالث تخفیف های‬ ‫نح��وه رانندگ��ی فرد یا اف��رادی که از خودرو اس��تفاده‬ ‫بروز نکردن خس��ارت خودرو به مانند قانون قدیم اعمال‬ ‫می کنند برعهده نیروی انتظامی اس��ت که از این جهت‬ ‫خواهد شد اما تخفیف ها به جای انکه برای وسیله نقلیه‬ ‫اجرای این طرح نیازمند همکاری نیروی انتظامی است‪.‬‬ ‫تعلق باش��د به بیمه گذار (راننده یا هم��ان خریدار بیمه)‬ ‫این توضیحات رئیس کل بیمه مرکزی اگرچه تا حدودی‬ ‫تعل��ق می گیرد‪ .‬رانن��ده می تواند تخفیف بیمه ش��خص‬ ‫از ابهام ه��ای طرح جدی��د بیمه نامه های ش��خص ثالث‬ ‫ثال��ث را به خودرو خود یا خانواده اش (همس��ر‪ ،‬فرزندان‬ ‫راننده مح��و ر کم ک��رده اما به هر حال نح��وه صدور این‬ ‫یا والدین) منتقل کند‪.‬‬ ‫بیمه نامه و چند و چون ان همچنان با ابهام هایی روبه رو‬ ‫اس��ت که برای مشخص ش��دن ان باید منتظر عملیاتی‬ ‫کردن ان ش��د‪ .‬کارشناس��ان معتقدند هر گونه تغییر در‬ ‫قوانینی که دامنه انها می تواند گس��ترده باش��د‪ ،‬نیازمند‬ ‫بررس��ی های دقیق تر و نیز دوراندیشی بیشتر است تا در‬ ‫نهایت مشکالت دیگری از این بابت ایجاد نشود‪.‬‬ ‫انچه در ایین نامه ماده ‪ ۱۸‬قانون جدید بیمه ش��خص‬ ‫ثال��ث امده این اس��ت که برخالف گذش��ته ک��ه بیمه‬ ‫ش��خص ثالث به خ��ودرو تعلق می گرف��ت و در پرداخت‬ ‫حق بیمه ش��خص ثالث ب��رای رانن��دگان تفاوتی وجود‬ ‫نداش��ت و همه باید رقم مشخصی را پرداخت می کردند‪،‬‬ ‫بر اس��اس ش��یوه نامه جدی��د‪ ،‬حق بیمه ای��ن رانندگان‬ ‫متف��اوت خواه��د بو د زی��را این حق بیمه ب��ه فرد تعلق‬ ‫می گیرد‪ ،‬نه خودرو‪.‬‬ ‫‹ ‹باال بودن امار تصادف ها‬ ‫به نظر می رس��د که هزینه های باالی بیمه ها و ارتباط‬ ‫ان ب��ا امار تصادف های جاده ای در ش��خص محور کردن‬ ‫بیمه ش��خص ثالث تاثیر زیادی داش��ته است‪ .‬بر مبنای‬ ‫نظر کارشناس��ان‪ ،‬گسترش زندگی ماش��ینی و افزایش‬ ‫روزاف��زون ترافیک در جاده ه��ا در مقابل فواید اقتصادی‬ ‫و رفاهی گس��ترش ارتباطات و سرعت جابه جایی کاال و‬ ‫مس��افر به سرعت بر تعداد و شدت تصادف های رانندگی‬ ‫افزوده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬بحث تصادف ها و ضایعات مالی‬ ‫و جانی ناش��ی از ان به یکی از چالش های جوامع بشری‬ ‫تبدیل شده است به گونه ای که بر اساس گزارش سازمان‬ ‫بهداشت جهانی در سال های اخیر تصادف های رانندگی‬ ‫به عن��وان نهمین عامل مرگ و میر در جهان ش��ناخته‬ ‫ش��ده است‪ .‬متاسفانه ایران نیز یکی از جمله کشورهایی‬ ‫است که بیش��ترین موارد مرگ و میر و مصدومیت های‬ ‫ناش��ی از تصادف ها را دارد که این وضعیت در مقایسه با‬ ‫دیگر کشورهای جهان بسیار نگران کننده است‪.‬‬ ‫مطالع��ات و بررس��ی های اخیر بانک جهان��ی به طور‬ ‫رسمی وضعیت ایمنی ترافیک در ایران را بحرانی دانسته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اساس اخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‪ ،‬امار کشته شدگان تصادف های‬ ‫رانندگی در ایران به ‪ ۱۶‬هزار نفر رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫با توجه به انچه س��ازمان پزشکی قانونی اعالم کرده در‬ ‫سال ‪ ،۹۶‬امار کشته شدگان حوادث رانندگی ‪ ۱.۷‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬رعایت حداقل اس��تانداردهای الزم‬ ‫در طراح��ی خودروها و کیفیت پایین انها از عوامل موثر‬ ‫وقوع حوادث رانندگی در ایران اس��ت‪ .‬به عالوه‪ ،‬بر اساس‬ ‫سالنامه اماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی‪ ،‬ضریب‬ ‫خس��ارت بیمه شخص ثالث در س��ال ‪ ،۹۶‬برابر با ‪۹۳.۳‬‬ ‫درصد بوده است؛ یعنی ‪ ۹۳‬درصد حق بیمه های دریافت‬ ‫ش��ده‪ ،‬به پرداخت خس��ار ت های مالی و جانی اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫در بیم��ه ثالث‪ ،‬ش��رکت ها باید عالوه بر خس��ار ت های‬ ‫مالی‪ ،‬خسار ت های جانی شامل هزینه پزشکی‪ ،‬دیه فوت‬ ‫و نقص عضو را نی��ز پرداخت کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬مهم ترین‬ ‫عاملی که نرخ بیمه شخص ثالث را تعیین می کند میزان‬ ‫دیه ساالنه است‪ .‬همچنین‪ ،‬در حالی که قیمت خودرو و‬ ‫قطعات یدکی روزبه روز در حال افزایش اس��ت و به نظر‬ ‫می رس��د نرخ بیمه شخص ثالث تناسبی با وضعیت بازار‬ ‫و افزای��ش هزینه ها ندارد‪ ،‬این موضوع باعث ش��ده بیمه‬ ‫شخص ثالث برای شرکت ها زیانده باشد‪.‬‬ ‫متخصص��ان معتقدن��د ک��ه درحال حاضر ش��رکت ها‬ ‫بر اس��اس ش��رایط خ��ودرو‪ ،‬بیمه ش��خص ثال��ث را به‬ ‫بیمه گ��ذاران ارائه می کنند و توجهی به رفتار و س��بک‬ ‫رانندگ��ی انان ندارند‪ .‬اجرایی ش��دن مصوب��ه اخیر این‬ ‫امکان را به ش��رکت های بیمه می دهد ت��ا با جمع اوری‬ ‫اطالعات و بررس��ی رفتار بیمه گذاران‪ ،‬ریسک را دقیق تر‬ ‫اندازه گیری کرده‪ ،‬از رانندگان پرخطر حق بیمه بیشتری‬ ‫دریاف��ت کنند و فاصل��ه بین نرخ بیمه ش��خص ثالث و‬ ‫افزایش قیمت در بازار را تا حدی جبران کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم داشتن بانک اطالعاتی‬ ‫البته بیان این نکته مهم اس��ت که اعمال قانون جدید‬ ‫بیمه و ش��خص محور کردن ان نیازمند ابزارهای خاصی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این باره کارشناسان معتقدند که دو ابزار مهم‬ ‫ب��رای ارزیاب��ی ریس��ک و تعیین حق بیمه مناس��ب در‬ ‫صنعت بیمه ایران با وجود تالش گس��ترده ای که ش��ده‬ ‫قابل دس��ترس نیست؛ نخست‪ ،‬نظام جامع اماری درباره‬ ‫سابقه خس��ارتی اتومبیل به ویژه بیمه شخص ثالث است‬ ‫که در ان حق بیمه هر ش��خص براساس سابقه خسارتی‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��ال گذش��ته وی تعیین حق بیمه مناس��ب و‬ ‫ریسک هر ش��خص(راننده) امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬دوم‬ ‫نداش��تن طبقه بندی ریس��ک در بیمه اتومبیل اس��ت‪،‬‬ ‫هم اکنون سابقه خسارتی بر اساس نوع وسیله نقلیه‪ ،‬نوع‬ ‫اس��تفاده و حوزه جغرافیایی مورد استفاده موجود نبوده‬ ‫و برای بیمه گر روشن نیست کدام یک از طبقات ریسک‬ ‫مطلوب و کدام نامطلوب است‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫کش��ورهای دیگر نوع خودرو س��واری نیز در تعیین حق‬ ‫بیمه دخالت دارند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید براس��اس یک طبقه بندی اصولی سوابق‬ ‫در بانک اطالعاتی بیمه مرکزی جمع ش��ود تا بتوان حق‬ ‫بیمه هر راننده را بر اس��اس سابقه خسارتی همان راننده‬ ‫تعیین کرد‪.‬‬ ‫هشتمین همایش بانکداری الکترونیک برگزار می شود‬ ‫دبیر هش��تمین همایش بانکداری الکترونیک و‬ ‫نظام های پرداخت اعالم کرد‪ :‬این همایش ‪ ۹‬و ‪۱۰‬‬ ‫بهمن در برج میالد تهران از س��وی پژوهش��کده‬ ‫ ‬ ‫پول��ی و بانک��ی بانک مرکزی برگزار می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش «گس��ترش تج��ارت» عل��ی دیواندری‬ ‫روز گذش��ته در نشس��تی در جم��ع خبرنگاران‪،‬‬ ‫درباره برگزاری هش��تمین همای��ش بانکداری الکترونیک‬ ‫و نظام ه��ای پرداخ��ت گفت‪ :‬هش��تمین همایش س��االنه‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک و نظام ه��ای پرداخ��ت با موضوع‬ ‫انق�لاب بالک چین در مرک��ز همایش های بین المللی برج‬ ‫می�لاد برگزار خواهد ش��د‪ .‬مهم ترین ه��دف این همایش‬ ‫بحث و تبادل نظر درباره اخرین تحوالت صنعت بانکداری‬ ‫الکترونیک اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک ها‪ ،‬شرکت های ای تی‪،‬‬ ‫فین تک ها‪ ،‬اس��تارت اپ ها و فرهیختگان علمی و‬ ‫دانش��گاهی در ای��ن همایش حض��ور دارند و این‬ ‫همای��ش ب��ه لحاظ حض��ور ذی نفع��ان گوناگون‬ ‫از جای��گاه و رون��ق خاصی برخوردار اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اهداف این همایش را «تبیین و بررس��ی روندهای‬ ‫صنعت بانکداری و پرداخت با اس��تفاده از فناوری‬ ‫بالک چین»‪« ،‬تبیین و بررس��ی کالن روندهای بین المللی‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک و نظام های پرداخ��ت»‪« ،‬تبیین و‬ ‫بررس��ی تحوالت ایجاد ش��ده در حوزه فناوری اطالعات با‬ ‫فناوری بالک چین»‪« ،‬بررسی و تبیین موانع و چالش های‬ ‫پیش روی صنعت بانکداری و پرداخت»‪« ،‬تبیین و بررسی‬ ‫تح��والت ایجاد ش��ده در حوزه رم��ز ارزه��ا» و «تبیین و‬ ‫کسبو کار مالی» عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫ ‬ ‫بررسی فضای جدید‬ ‫اغازگام مهم بانک مرکزی برای اصالح نرخ سود سپرده ها‬ ‫رئیس کانون بانک های خصوصی با اش��اره به اغاز‬ ‫اجرای ش��یوه نامه محاس��به نرخ سود س��پرده های‬ ‫کوتاه مدت به ش��کل ماه ش��مار گفت‪ :‬بانک مرکزی با‬ ‫ای��ن اقدام مهم ترین گام برای اصالح ارام نرخ س��ود‬ ‫س��پرده ها را اغاز کرد‪ .‬کوروش پرویزیان در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایبِنا درب��اره اغاز اجرای ش��یوه نامه بانک مرکزی‬ ‫در زمینه محاسبه نرخ س��ود سپرده های کوتاه مدت‬ ‫به ش��کل ماه ش��مار و تاثیر ان ب��ر بازارهای مختلف‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از مهم ترین اقدام ها ب��رای اصالح نرخ‬ ‫س��ود سپرده ها تبدیل محاسبه نرخ سود سپرده های‬ ‫کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار بود و تمامی بانک ها‬ ‫موظف هس��تند که این اقدام را اغاز کنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک پارس��یان ادامه داد‪ :‬بان��ک مرکزی تاکید کرده‬ ‫که هیچ بهانه ای از جمله اماده نبودن سیس��تم ها را‬ ‫برای اجرا نش��دن این ش��یوه نامه نمی پذیرد و تمامی‬ ‫بانک ها باید این موضوع را رعایت کنند‪ .‬رئیس کانون‬ ‫بانک ها و موسس��ه های خصوصی و غیردولتی درباره‬ ‫اینک��ه این مس��ئله تا چه اندازه بر ب��ازار بین بانکی و‬ ‫کاه��ش هزینه بانک ها موثر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته‬ ‫اجرای این ش��یوه نامه باعث می شود تا تعادل بهتری‬ ‫در منابع بانک ها ایجاد شود و شرایط بازار را نسبت به‬ ‫گذشته بهتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫محوره��ای این همایش دو روزه «فناوری زنجیره بلوک و‬ ‫دفاتر توزیع ش��ده»‪« ،‬رمز ارزها»‪« ،‬س��امانه های پرداخت‬ ‫جایگزی��ن»‪« ،‬فناوری ه��ای مالی‪ ،‬پرداخ��ت و بانکداری‬ ‫باز»‪« ،‬تقلب‪ ،‬پولش��ویی‪ ،‬کالهب��رداری و روش های مقابله‬ ‫ب��ا ان» و «تحول دیجیتال» هس��تند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫روز به روز ظهور فین تک های گوناگون را ش��اهد هس��تیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای ای تی بانک ها متوجه ش��ده اند که هم به‬ ‫کاره��ای متمرک��ز در کربانکینگ نیاز داری��م و به ارتقای‬ ‫کیفیت و توس��عه خدمات محتاج هس��تیم که فین تک ها‬ ‫گروه ه��ای کوچک و چاالکی هس��تند ک��ه نیازهای مردم‬ ‫را درک می کنن��د و زودت��ر راهکار نش��ان می دهند‪ .‬دبیر‬ ‫هش��تمین همای��ش بانک��داری الکترونی��ک همچنین با‬ ‫اش��اره ب��ه برگزاری جش��نواره نوربخ��ش در این همایش‬ ‫گف��ت‪ :‬انتخاب بانک ها و ش��رکت های برتر و نواور یکی از‬ ‫فعالیت های جنبی همایش س��االنه بانکداری الکترونیک و‬ ‫نظام های پرداخت اس��ت که این مهم در قالب جشنواره ها‬ ‫و مس��ابقات مختل��ف و با رعایت ‪ ۳‬معی��ار نواورانه بودن‪،‬‬ ‫کاربردی بودن و س��وداوری بالقوه در دستور کار همایش‬ ‫قرار دارد‪ .‬دیواندری همچنین خاطرنشان کرد که در کنار‬ ‫همایش‪ ،‬نمایشگاهی تخصصـی برای معرفی دستاوردهای‬ ‫س��ازمان های ارائه کننده خدمات بانکی کش��ـور در حوزه‬ ‫بانک��داری الکترونیک و نظام ه��ای پرداخت برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در ای��ن نمایش��گاه عالوه بر بانک ها و موسس��ه های‬ ‫مالی و اعتباری‪ ،‬ش��رکت هایی که در زمینـه ارائه خدمات‬ ‫بانک��ی فعالیت دارند برای معرف��ی خدمات‪ ،‬محصوالت و‬ ‫توانمندی های خود حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬هزار میلیارد ریال سرمایه خارجی جذب بورس شد‬ ‫رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار اع�لام ک��رد‪ :‬ارزش‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه از ‪ ۱۳‬هزار میلیارد ریال‬ ‫عبور کرد‪ .‬به گزارش سنا‪ ،‬شاپور محمدی درباره عملکرد ‪ ۳۰‬ماهه‬ ‫بازار سرمایه گفت‪ :‬شاخص کل بورس تهران در بازه زمانی ‪ ۵‬مرداد ‬ ‫دی ‪ ۹۷‬ب��ه میزان ‪ ۸۹‬ه��زار و ‪ ۹۴۵‬واحد معادل ‪۱۱۹‬‬ ‫‪ ۹۵‬ت��ا ‪ ۲۵‬‬ ‫درصد رش��د داشته است‪ .‬در همین مدت‪ ،‬شاخص کل فرابورس‬ ‫دی ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ب��ا ‪ ۱۱۸۱‬واح��د افزایش به ع��دد ‪ ۱۹۷۸‬واحد در ‪ ۲۵‬‬ ‫رسید که رشد ‪ ۱۴۸‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ش��اخص صنعت و ش��اخص ‪ ۵۰‬ش��رکت فعال تر با بازدهی به‬ ‫ترتیب ‪ ۱۳۶‬و ‪ ۱۳۷‬درصدی همراه بوده اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫ش��اخص هم وزن در این مدت ‪ ۱۰۹‬درصد رش��د داش��ته است‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬رش��د همزمان ش��اخص کل و شاخص هم وزن نشان از‬ ‫ان دارد که بازار س��رمایه به طور یکس��ان رشد کرد ه و رشد بازار‬ ‫سرمایه مختص ش��رکت های خاصی نبوده است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار در ادامه با اش��اره به اینکه هم اکنون ارزش‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور ‪ ۱۳.۷‬هزار میلیارد‬ ‫ریال است‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم در مردا د ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۱۲.۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده است‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬ارزش معامالت در‬ ‫کل بازار اوراق بهادار در دوره ‪ ۳۰‬ماهه یاد شده‪ ۶۵ ،‬درصد نسبت‬ ‫به دوره ‪ ۳۰‬ماهه مشابه گذشته رشد داشته است‪ .‬در بورس های‬ ‫کاالی��ی نیز ارزش معام�لات در این مدت به ‪ ۳۴۵۴‬هزار میلیارد‬ ‫ریال رسید که نشان دهنده ‪ ۱۶۷‬درصد رشد است‪.‬‬ ‫از انج��ا که بخ��ش تولید بر‬ ‫رش��د س��رمایه گذاری‪ ،‬رون��ق‬ ‫تج��ارت و ص��ادرات و بهب��ود‬ ‫وضعی��ت اش��تغالزایی اث��ر‬ ‫می گ��ذارد و ب��ه عبارتی‪ ،‬بنیه‬ ‫اقتصاد کشور را قوی می کند‪،‬‬ ‫بیژن صفوی‬ ‫در تمامی کشورها‪ ،‬حمایت از‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫این بخش و تس��هیل ش��رایط‬ ‫برای فع��االن این حوزه‪ ،‬دارای‬ ‫اهمی��ت ویژه اس��ت‪ .‬در کش��ور ما هم ب��ا توجه به‬ ‫مشکالت و محدودیت های حاکم بر بخش اقتصاد و‬ ‫فضای سفته بازی که در مدت اخیر به وجود امده‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد هر چه به بخش تولید و رونق بنگاه های‬ ‫اقتصادی توجه بیش��تری ش��ود و حمایت های الزم‬ ‫از این بخش ها ش��ود می توان امیدوار بود مشکالت‬ ‫موجود در بخش کالن اقتصاد کشور نیز کاهش یابد‬ ‫و دغدغه های موجود در جامعه به تدریج رفع ش��ود‪.‬‬ ‫در این میان حمایت های مالی از بخش تولید باتوجه‬ ‫ب��ه کمبود نقدینگی که این بخش ه��ا با ان روبه رو‬ ‫است از اولویت های اساسی است که می تواند برخی‬ ‫از مشکالت این بخش را رفع کند‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که نظام مالی کشور به ویژه‬ ‫بانک ها‪ ،‬نیز خود دچار مشکالتی هستند که این امر‬ ‫تاحدی تحقق این هدف را با ناهمواری هایی روبه رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا اقدام مناس��ب هدفمند کردن این‬ ‫حمایت هاست‪ .‬حمایت از تولید نباید به این صورت‬ ‫باش��د که هر بنگاه و بخش��ی که تولیدی می کند از‬ ‫سوی بانک ها تامین مالی شود و منابع در اختیارش‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬در حمای��ت از تولی��د بای��د بازدهی‪،‬‬ ‫بهره وری‪ ،‬توجیه اقتصادی و‪ ...‬مالک قرار گیرد و بر‬ ‫اس��اس اهداف کالن اقتصاد کشور اولویت ها تعیین‬ ‫ش��ود تا بخش های تولیدی ب��ر مبنای ضرورت های‬ ‫اقتصادی کشور حمایت ش��وند تا اثر مثبت شان بر‬ ‫ای��ن بخش قابل لمس باش��د‪ .‬باید قب��ول کنیم که‬ ‫در م��دت اخیر به دلیل نوس��ان ها و التهاب های به‬ ‫وجود ام��ده در بازار ارز و س��ایر بازاره��ا‪ ،‬تولید از‬ ‫بخش ه��ای مهمی بود که اس��یب های جدی دید و‬ ‫درگیر مشکالت بس��یاری شد که در این راستا نیاز‬ ‫است سیاست گذار پولی و اقتصادی کشور‪ ،‬با اعمال‬ ‫اقدام ها و سیاست های مناسب‪ ،‬همچنان از التهاب ها‬ ‫بکاهد و ارامش نس��بی به وجود امده را تداوم دهد‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه در کن��ار این موضوع بای��د با تقویت‬ ‫نظام بانکی و همچنین توس��عه سایر ابزارها و سایر‬ ‫روش های تامین مالی در جهت هموارس��ازی تامین‬ ‫نقدینگی این بخ��ش اقدام کند‪ .‬بی تردید اقد ام های‬ ‫مناسب در این زمینه می تواند باعث بهبود وضعیت‬ ‫تولی��د ش��ود و در نهایت نفع ان ب��ه کل اقتصاد و‬ ‫جامعه خواهد رسید‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫تیتر‬ ‫روزهای‬ ‫کم رمق بازار ارز‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در یادداش��تی در فضای‬ ‫مج��ازی از کم رمقی این روزهای بازار ارز خبر داد و‬ ‫بر نرخ س��ازی دالالن در فضای مجازی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬در یادداش��تی‬ ‫اینس��تاگرامی درباره بازار ارز نوش��ت‪ :‬بعد از چین‪،‬‬ ‫کره جنوب��ی‪ ،‬هند و ترکیه ام��روز ژاپن نیز عملیات‬ ‫واردات نفت از ایران را اغاز کرد‪ .‬به تدریج درامدهای‬ ‫جدید نفتی در کن��ار ده ها میلیارد دالر منابع فعال‬ ‫بانک مرکزی در نزد بانک های خارجی که پشتیبان‬ ‫قوی و مطمئن تجارت کش��ورمان اس��ت‪ ،‬به چرخه‬ ‫تجاری وارد می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ص��ادرات غیر نفتی کش��ورمان نیز با‬ ‫تفاهم های��ی که صادرکنندگان با همکاران من امضا‬ ‫می کنند به تدریج در خدمت واردات کشورمان قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬پیش از این‪ ،‬گفته بودم در داخل کش��ور‬ ‫نیز ذخایر بس��یار مطلوب ارز به صورت اسکناس در‬ ‫حدی است که نیازهای واقعی مردم را به طور کامل‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫ی تصریح کرد‪ :‬البته عوامل‬ ‫رئیس کل بانک مرکز ‬ ‫مختلف��ی در داخل و خارج‪ ،‬ناامید از تاثیر گذاری بر‬ ‫عرض��ه و تقاضا‪ ،‬تالش می کنند با ایجاد جو روانی و‬ ‫دادن پالس ه��ای منفی ب��ازار را از نظر روانی تحت‬ ‫تاثیر قرار دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نکته جالب درباره این‬ ‫ روزهای بازار ارز‪ ،‬کم رمق بودن تقاضا در صرافی ها و‬ ‫نرخ سازی دالالن در فضای مجازی است‪ .‬همتی در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی این روزها جور سمت‬ ‫تقاضا را هم می کشد!‬ ‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی ‪767‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارتباط اصناف با رسانه ها‬ ‫ترس ندارد‬ ‫ب��اور کنی��د یا ن��ه؛ هنوز هم‬ ‫اتاق ه��ای اصنافی هس��تند که‬ ‫ش��ماره تماس انه��ا هیچ کجا‬ ‫یاف��ت نمی ش��ود! مگ��ر اینکه‬ ‫با اس��تفاده از روابط ش��خصی‬ ‫به دوس��تی زنگی بزنی��م و از او‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫بخواهیم شماره تماس دفتر ان‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ات��اق یا اتحادی��ه را به ما بدهد‪.‬‬ ‫اگ��ر محبت کرده و چنین کند‪،‬‬ ‫با تم��اس با ان اتاق اصناف یا اتحادیه گاهی منش��ی‬ ‫محت��رم یا هر کس��ی که پاس��خگوی تلفن اس��ت از‬ ‫ش��نیدن صدای رس��انه ها می هراس��د و با بد رفتاری‬ ‫گوش��ی را قط��ع می کند‪ .‬اگ��ر هم به واس��طه همان‬ ‫ارتباطات ش��خصی شماره مسئول اتحادیه را بیابیم و‬ ‫بگوییم‪ ،‬امده ایم به تو و اتحادیه یا اتاق تحت مدیریت‬ ‫ت��و‪ ،‬قدرتی که به دیگران دادی��م را بدهیم‪ ،‬انگار از ما‬ ‫می ترس��د و گوشی را به بهانه ای قطع می کند! اما در‬ ‫مقابل‪ ،‬کم نیس��تند افرادی که از ارتباط با رس��انه ها‪،‬‬ ‫ق��درت یافته ان��د و حاال چهره های ش��اخصی ش��ده‬ ‫و در نشس��ت های تصمیم گی��ری حض��ور می یابند و‬ ‫از تعامل ایجاد ش��ده‪ ،‬برای تقوی��ت صنف خود بهره‬ ‫می برند‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی فعاالن صنفی هنوز قدرت‬ ‫اعجاب انگیز رس��انه ها را نمی شناس��ند‪ .‬بارها ش��اهد‬ ‫بوده ای��م برخی صنوف که به طور اتفاقی گذرش��ان به‬ ‫رس��انه ای می افتد یا به عکس‪ ،‬گذر م��ا به اتحادیه یا‬ ‫ات��اق اصناف انها می افتد‪ ،‬از ش��رایط ح��اد اقتصادی‬ ‫خود گالیه هایی می کنند و در مقابل از مش��ورت های‬ ‫رایگان اهالی مطبوعات بهره می برند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫رسانه ها نیز با ابزار سخن مکتوب‪ ،‬گفته های شان را به‬ ‫گ��وش انها که باید می رس��انند و در قالب مصاحبه با‬ ‫همان مس��ئوالن‪ ،‬مطالبات این اصناف را گاهی حتی‬ ‫جدی ت��ر از خود اصناف پیگی��ری می کنند و بی انکه‬ ‫قرانی مطالب��ه کنند برای مطالبات ش��ان می جنگند‪.‬‬ ‫تجربه ثابت کرده که ممارس��ت رس��انه ها در پیگیری‬ ‫مش��کالت یک قش��ر‪ ،‬در نهایت متولیان امر را که به‬ ‫دالیل��ی در مقابل برخی نیازها مقاومت می کنند را به‬ ‫صلح و سازش متمایل می کند‪ .‬از سوی دیگر بازخورد‬ ‫س��خنان چهره های صنفی در رس��انه ها در سال های‬ ‫گذشته موجب شده که چهره های متنوع تری از ایشان‬ ‫را در نشس��ت های تصمیم گیری ببینیم‪ .‬رسانه ها در‬ ‫کنار سیاس��ت گذاران صنفی به س��ختی تالش کردند‬ ‫ت��ا با تجربه های صنف��ی بپذیرند دیگ��ر تجربه کافی‬ ‫نیس��ت و علم به لحظه و به ثانیه در حال تغییر است‬ ‫و بای��د انچه در حال تحول اس��ت را اموخت و به کار‬ ‫بس��ت‪ .‬ایجاد فروش��گاه های مج��ازی دارای مجوز و‬ ‫لزوم اس��تفاده هر واحد صنفی از س��ایت های فروش‪،‬‬ ‫با ممارس��ت رسانه ها در فرهنگ س��ازی روندی رو به‬ ‫توس��عه یافت و حاال می بینیم که برخی اتحادیه هایی‬ ‫که روزی به انها به دلیل نداش��تن سایت اطالع رسانی‬ ‫خرده گرفته ایم‪ ،‬امروز س��ایتی دارند و تالش می کنند‬ ‫اخرین فعالیت های ش��ان را به گوش واحد های صنفی‬ ‫زیرمجموعه خود برس��انند‪ .‬اینک��ه کانال های خبری‬ ‫در ش��بکه های مجازی ایجاد ش��ود و اینکه گروه های‬ ‫تبادل نظر ایجاد شود‪ ،‬نمونه هایی است از کارهایی که‬ ‫رسانه ها در س��ال های گذش��ته انجام داده اند‪ .‬و حاال‬ ‫موضوع مالی��ات‪ ،‬مالیات ارزش اف��زوده‪ ،‬اصالح قانون‬ ‫نظ��ام صنف��ی و‪ ...‬از جمله موضوع هایی هس��تند که‬ ‫رسانه های تخصصی اصناف در کنار متولیان اتحادیه ها‬ ‫و اتاق ها پیگیری می کنند‪ .‬با وجود این‪ ،‬گاهی دل مان‬ ‫می گیرد از اینکه برخی چهره های صنفی هنوز قدرت‬ ‫اعجاب امی��ز رس��انه ها را نمی شناس��ند و از ارتب��اط‬ ‫رئیس��ان اتحادیه ها و اتاق های شهرستانی با رسانه ها‬ ‫واهمه دارند‪ ،‬شماره های ش��ان را در اختیار رس��انه ها‬ ‫نمی گذارد و‪ . ...‬عادت کرده ایم به اهس��ته و پیوس��ته‬ ‫رفتن در مس��یر تحول اصناف‪ .‬چند س��ال دیگر‪ ،‬باور‬ ‫اصناف به قدرت رسانه ها نیز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم واکاوی نظام اقتصادی‬ ‫رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با تاکید به لزوم‬ ‫بررسی نظام اقتصادی کشور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گفت وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی فرصتی برای حل مشکالت‬ ‫اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫جمش��ید زند در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫اتاق اصن��اف ایران افزود‪ :‬تقوی��ت بخش خصوصی‬ ‫در واقع کمک به اقتصاد کش��ور اس��ت و باید برای‬ ‫حل مش��کالت این بخش و دس��تیابی به ش��رایط‬ ‫مناسب تالش شود تا بتوانیم نتایج مثبتی برای رفع‬ ‫مش��کالت اقتصادی در سطح ملی و البته در سطح‬ ‫استان داشته باشیم‪.‬‬ ‫گوشت های منجمد‬ ‫از سفره تا رستوران ‬ ‫مدتی اس�ت خبرهایی حاکی از ورود گوش�ت های منجمدی ک�ه دولت برای‬ ‫مژد ه پورزکی‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬تنظیم بازار توزیع می کند به رس�توران ها در رس�انه ها منتشر می شود‪ .‬البته‬ ‫هنوز هیچ کس س�ندی از واقعی بودن این ش�نیده ها منتشر نکرده اما برخی‬ ‫مدعی ش�ده اند که کارکنان رستوران ها را در صف های طوالنی توزیع گوشت‬ ‫یخ زده دیده اند‪ .‬برخی مقامات دولتی هم خبر از برخورد با افرادی که شناسایی کرده اند‪ ،‬داده اند‬ ‫اما رستوران داران می گویند گوشت یخ زده اصال مورد مصرف انها نیست و اگر تخلفی بوده مربوط‬ ‫به اتحادیه های همگن انها که به تولید فست فود و همبرگر و‪ ...‬می پردازند‪ ،‬بوده است‪.‬‬ ‫عزی��ز اکبریان‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن و‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اشتهارد و اسارا مدتی پیش‬ ‫از نحوه توزیع گوشت های منجمد انتقاد کرده بود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش تجارت»‪ ،‬وی گفت��ه بود‪ :‬گرانی‬ ‫در کش��ور خیلی جدی اس��ت‪ ،‬یکی از موضوع های بحث‬ ‫گوش��ت است‪ ،‬توزیع این کاال مکانیسم درستی ندارد‪ ،‬ما‬ ‫پیش��نهاد دادیم با کوپن یا کارت توزیع ش��ود اما دولت‬ ‫قبول نکرد‪ ،‬متاسفانه از مجموع گوشت منجمدی که باید‬ ‫در اختیار مردم قرار گیرد بخش��ی س��ر از رستوران ها در‬ ‫می اورد‪ ،‬همین روزهاست که اعالم کنند سلطان گوشت‬ ‫هم دستگیر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارکنان رس�توران ها با کارت ملی به صف‬ ‫توزیع می ایند‬ ‫مدی��ر توس��عه بازرگان��ی س��ازمان‬ ‫جهادکش��اورزی اس��تان الب��رز از‬ ‫تصمیم دولت برای واردات دام زنده‬ ‫از کش��ور رومانی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫واردات دام زنده ب��ا توجه به قاچاق‬ ‫دام��ی که از داخل ب��ه خارج وجود‬ ‫دارد می تواند بازار را به تعادل برساند‪.‬‬ ‫سیدهاشم هاشمی نژاد در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره روند‬ ‫توزیع گوش��ت های تنظیم بازار توضی��ح داد‪ :‬ما در تمام‬ ‫کارهای اجرایی توزیع گوش��ت س��عی کرده ایم فرایندی‬ ‫را تعری��ف کنیم که امور بدون مش��کل پی��ش برود و در‬ ‫این راستا بین جهادکشاورزی‪ ،‬اصناف‪ ،‬تعزیرات و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت هماهنگی وجود دارد‪ .‬هاش��می نژاد در‬ ‫پاس��خ به اینکه چگونه ممکن است گوشت هایی که باید‬ ‫به دس��ت مردم برسد سر از رس��توران ها در اورد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫توزیع گوش��ت های تنظیم بازار در یک زمان مش��خص و‬ ‫در میدان ها و فروشگاه های زنجیره ای انجام می شود و بر‬ ‫همین اساس ممکن است برخی رستوران ها عوامل خود‬ ‫را به محل های توزیع بفرستند‪ .‬وی در این باره اظهارکرد‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع بارها مش��اهده ش��ده که چند نف��ر به طور‬ ‫گروهی ازسوی رستوران ها در صف توزیع گوشت حضور‬ ‫پیدا کرده و گوش��ت های تنظیم بازار را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫هر ب��ار با این کار برخوردهایی هم انجام ش��ده اما چون‬ ‫توزیع گوش��ت به طور روزانه انجام می ش��ود رستوران ها‬ ‫عوامل خود را به محل توزیع گوش��ت می فرس��تند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اینکه گوش��ت تنظیم بازار به صورت مس��تقیم‬ ‫از س��وی ما به رس��توران ها داده ش��ود چنین موضوعی‬ ‫نیس��ت و به دلیل حضور عوامل رستوران ها در صف مردم‬ ‫عادی اس��ت‪ ،‬ناظران تعزیرات‪ ،‬اصناف و بازرس��ی هم هر‬ ‫جا متوجه این موضوع ش��ده اند ب��ا ان برخورد کرده اند‪.‬‬ ‫هاش��می نژاد در ادامه در پاسخ به اینکه ایا سازکار توزیع‬ ‫گوش��ت با کارت مل��ی می تواند باع��ث جلوگیری از این‬ ‫معضل شود یا خیر گفت‪ :‬برای این کار به یک سامانه نیاز‬ ‫اس��ت تا نهاد های گوناگون را ب��ه هم متصل کند اما این‬ ‫سامانه وجود ندارد‪ .‬ما سعی کرده ایم تا انجایی که امکان‬ ‫دارد وظایف را انجام دهیم‪ ،‬نظارت هم اگرچه از دست ما‬ ‫خارج است اما تالش داشته ایم به نهاد های ناظر کمک و‬ ‫تخلفات را گزارش کنیم‪.‬‬ ‫این مس��ئول تصریح کرد‪ :‬در هر حال باید نظارت ها در‬ ‫توزیع گوش��ت باید بیشتر شود تا انحراف در ان به وجود‬ ‫نیای��د ام��ا به طور کلی توزیع گوش��ت در ب��ازار در ثبات‬ ‫قیمت ها‪،‬کمت��ر کردن نگاه منفی و ارامش بخش��یدن به‬ ‫جامعه و بازار نقش موثری داشته است‪.‬‬ ‫مدیر توسعه بازرگانی س��ازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫البرز خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه رون��دی در قاچاق دام‬ ‫حمایت ابزارفروشان از ابزارهای تولید داخل‬ ‫رئیس اتحادیه صنف ابزارفروش��ان با تاکید بر حمای��ت اتحادیه از تولید داخلی‬ ‫گفت‪ :‬این اتحادیه در کنار دیگر اتحادیه های صنفی مانند همیش��ه و این بار با عزم‬ ‫بیش��تر‪ ،‬حامی تولیدکننده داخلی اس��ت‪ .‬فریدون غمام‪‎‎‎‬ن��و در گفت وگو با پایگاه‬ ‫اطالع رسانی اتاق اصناف تهران با یاداوری نامگذاری سال ‪ ۹۷‬از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب به عنوان س��ال حمایت از تولی��د کاالی ایرانی افزود‪ :‬این فرمایش معظم له‬ ‫در واقع یکی از اساس��ی ترین راهکارها و دیدگاه ها در راستای استقالل اقتصادی و‬ ‫جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اش��تغال اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫ای��ن اتحادیه ضم��ن حمایت قاطع از دی��دگاه رهبر معظم رانق�لاب و با توجه به‬ ‫رهنمودهای ایشان و با امید به ایجاد بازار رقابت سالم برای بهبود کیفیت کاالهای‬ ‫ایران��ی و تامین نی��از واقعی بازار اماده هرگونه همکاری ب��ا تولیدکنندگان داخلی‬ ‫است‪ .‬غمام نو افزود‪ :‬بدون شک انسجام و تعامل همه دست‪‎‬اندکاران و فعاالن صنفی‪،‬‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تولیدی و خدماتی به همراه دولت از تولید داخل یکی از نیازهای کنونی‬ ‫جامعه است که می تواند در گذر از این مرحله بسیار موثر و کارساز باشد‪.‬‬ ‫نیاز به افزایش همکاری ‪ ۳‬اتاق‬ ‫خزانه دار اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مش��هد گفت‪ :‬حضور اتاق های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‪ ،‬تعاون و اصناف به عنوان ‪3‬تشکل تاثیر گذار‬ ‫در بخش خصوصی در اقتصاد کشور امری غیرقابل انکار است و به جرات می توان‬ ‫گفت متولی اقتصاد کشور این ‪ ۳‬اتاق هستند و اگر هم ه نهادها قائل به این قانون‬ ‫باشند‪ ،‬انها می توانند تمامی حوزه های کسب وکار کشور را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫محمود بنانژاد در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ایران با اشاره به‬ ‫اینکه اگر هر نهاد و س��ازمانی بخواهد در حوز ه کس��ب و کار و اقتصاد وارد شود‪،‬‬ ‫قاعدتا سرمنش��اء مشکالتی خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬ما می گوییم در‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار یا ش��ورای بانک ها متولی پولی‪ ،‬ش��ورای عالی بانک‪‎‬هاست‪،‬‬ ‫پس سازمان های دیگر نمی توانند در این کار دخیل شوند و هر کس که بخواهد‬ ‫موسس��ه مالی و بانکی تاسیس کند‪ ،‬باید از شورای پول و اعتبار مجوز بگیرد‪ ،‬در‬ ‫حوزه اقتصادی هم این ‪۳‬اتاق هستند که می توانند مجوز صادر کرده یا سایر امور‬ ‫مربوط به کسب و کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بکارگیری ت��وان بخش های خصوصی و دولتی در راس��تای‬ ‫تبادل فک��ری بین ای��ن دوبخش و توجه به تدوی��ن برنامه های جامع تخصصی و‬ ‫کارامد با استفاده از مشارکت افراد اگاه‪ ،‬توانمند و پایبند به اخالق کسب و کار‪،‬‬ ‫می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش شایانی داشته باشد‪.‬‬ ‫خزانه دار و عضو هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران ضمن اعتراض به ورود برخی‬ ‫س��ازمان ها به حوزه های صنفی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی نهادهای اجرایی شامل‬ ‫ش��هرداری ها‪ ،‬دانشگاه های علوم پزش��کی و مراکز بهداش��تی که باید در بخش‬ ‫سیاس��ت گذاری ورود کنن��د‪ ،‬به ح��وزه اقتصادی وارده ش��ده و اجازه نمی دهند‬ ‫براس��اس اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬در بحث خصوصی س��ازی‪ ،‬انتقال امور مردم به‬ ‫معنی واقعی به خودشان واگذار شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬براس��اس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نظام اقتصادی ایران به‪۳‬بخش تعاونی‪ ،‬دولتی و خصوصی تقسیم شده و بر همین‬ ‫اس��اس نیز اختیاراتی به بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬در شرایط کنونی‬ ‫اقتص��اد ایران‪ ،‬حضور بخش خصوصی در عرصه ه��ای گوناگون اقتصادی اهمیت‬ ‫بس��یاری داشته که به طور ویژه در ایجاد اشتغال و رونق کسب و کارهای داخلی‬ ‫نقش مهمی را ایفا می کنند‪.‬‬ ‫زن��ده از کش��ور به وجود ام��ده که هم س��وداوری و هم‬ ‫سیاس��ت هایی برای ضربه زدن به اقتصاد کش��ور در ان‬ ‫دخیل است‪ ،‬تولید دام زنده موضوعی کوتاه مدت نیست و‬ ‫برای ان دست کم یک سال زمان نیاز است؛ بنابراین باید‬ ‫از قاچ��اق ان جلوگیری کنیم‪ .‬هاش��می نژاد اعالم کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر دول��ت سیاس��ت واردات دام زنده را اتخاذ‬ ‫کرده و این دام ها قرار اس��ت از کشور رومانی به طور زنده‬ ‫وارد کش��ور و کشتار شود تا هم زمینه اشتغال ایجاد کند‬ ‫و هم بازار را به تعادل برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹رستوران داران گوشت یخ زده نمی خواهند‬ ‫رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و‬ ‫سلف س��رویس تهران نیز در این باره‬ ‫گفت‪ :‬رس��توران ها بیش��تر گوشت‬ ‫گوس��فند اس��تفاده می کنن��د‪ .‬در‬ ‫گذشته تعاونی گوشت گاوی داشتیم‬ ‫رستوران ها از ان اس��تقبال نکردند‬ ‫(چه برس��د به گوش��ت های منجمد) و ب��ه همین علت‬ ‫تعاونی تعطیل شد‪.‬‬ ‫س��یدعلی اصغر میرابراهیم��ی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫«گس��ترش تجارت» اظهارک��رد‪ :‬ممکن اس��ت کبابی ها‬ ‫استفاده کنند اما رستوران ها این کار را نمی کنند؛ چراکه‬ ‫گوش��ت های یخ زده بیش��تر به درد همبرگر می خورد اما‬ ‫رس��توران ها بیش��تر باقال��ی پلو با گوش��ت‪ ،‬چلوگردن و‬ ‫جوج��ه کباب تهیه می کنند که گوش��ت ی��خ زده به درد‬ ‫ان نمی خورد و بیش��تر گوشت گوس��فندی تازه مصرف‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬رس��توران ها در تامین گوشت مشکالت‬ ‫زی��ادی دارند اما گوش��ت یخ زده به درد انه��ا نمی خورد‪.‬‬ ‫نرخ گوش��ت گوس��فندی به ش��دت افزایش داشته است‬ ‫و م��ا نمی توانی��م نرخ های م��ان را به راحتی ب��اال ببریم‪.‬‬ ‫میرابراهیمی گفت‪ :‬نشست هایی را با معاونت دام و طیور‬ ‫جهاد کش��اورزی داش��ته ایم و گفته ایم که اگر می گویند‬ ‫که رستوران ها از گوش��ت های یخ زده استفاده می کنند‪،‬‬ ‫خاطی را شناس��ایی و معرفی کنی��د‪ .‬گفتند این موضوع‬ ‫را شنیده اند اما سندی نداش��ته اند‪ .‬ضمن اینکه بازرسان‬ ‫ما که کارش��ان شناسایی تخلف ها اس��ت نیز گزارشی از‬ ‫اس��تفاده از گوش��ت های ی��خ زده در رس��توران ها ارائه‬ ‫نکرده اند‪ .‬ممکن اس��ت برای تهیه همبرگر و فست فود از‬ ‫گوش��ت یخ زده استفاده کنند اما رس��توران ها این نوع از‬ ‫گوشت به کارش��ان نمی اید‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر کسی سندی‬ ‫دارد مبن��ی بر اینکه رس��توران ها چنی��ن تخلفی انجام‬ ‫داده اند‪ ،‬ان س��ند را به اتحادیه مربوط در شهرستان شان‬ ‫ارائه دهند تا با خاطیان برخورد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫اغذیه فروشان‪ ،‬رس��توران داران‪ ،‬کبابی ها‪ ،‬فست فودی ها‬ ‫و چندی��ن و چند عنوان مش��ابه دیگر که به اتحادیه های‬ ‫همگن مش��هورند این روزها با مش��کل تامین مواد اولیه‬ ‫از جمل��ه گوش��ت قرمز روبه رو هس��تند‪ .‬با وج��ود این‪،‬‬ ‫گوش��ت های منجمد ب��رای رفاه ح��ال مصرف کنندگان‬ ‫خانگی توزیع می ش��ود‪ .‬اگر مدیران این واحد های صنفی‬ ‫از کارکنان خود می خواهن��د با کارت ملی خود‪ ،‬به صف‬ ‫خرید گوش��ت قرمز بروند‪ ،‬این به معنای شرایط حاد این‬ ‫واحد ه��ای صنفی و ناامیدی انه��ا از حمایت های دولتی‬ ‫اس��ت و اگر چنین کارکنانی در رستوران ها کار می کنند‪،‬‬ ‫به طور حتم از نظر معیشت و شغل در مضیقه هستند که‬ ‫حاضرند از سهم سفره خانوادگی خود بزنند اما شغل شان‬ ‫را از دست ندهند‪ .‬از این رو‪ ،‬واجب است دولت‪ ،‬برای رفع‬ ‫گرانی ها اقدام ها انجام دهد که سریع تر به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫به بهانه برگزاری دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫سه شنبه‬ ‫مسابقه رویداد ها‪ ،‬روزی‬ ‫فقط یک ارزو بود‬ ‫صنع�ت نمایش�گاهی ای�ران این روزه�ا در تکاپ�وی یک جش�نواره ویژه اس�ت‪.‬‬ ‫جشنواره ای که به گفته برخی از فعاالن صنعت نمایشگاهی‪ ،‬برپایی ان تا چند سال‬ ‫تنها در حد ارزو بود اما حاال به همت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫این ارزو‬ ‫به حقیقت پیوسته و در اس�تانه دومین دوره قرار دارد‪ .‬جشنواره ملی پوسترهای‬ ‫نمایش�گاهی‪ ،‬رویدادی اس�ت که تالش می کند با پررنگ تر کردن نقش پوستر در‬ ‫موفقیت یک نمایشگاه‪ ،‬راهی برای احیای جایگاه ان در حوزه تبلیغات پیدا کند‪.‬‬ ‫دومین جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی ایران‬ ‫به همت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫» قرار است‬ ‫مانند سال گذش��ته در روزهای نخست اسفند و در حاشیه‬ ‫نمایشگاه صنعت نمایشگاهی برپا شود‪.‬‬ ‫چراک��ه توج��ه ب��ه توس��عه ن��گاه تبلیغات��ی در صنعت‬ ‫نمایشگاهی چندس��الی است بسیار کمرنگ تر از پیش شده‬ ‫و این موضوع کاهش کیفیت پوس��ترهای نمایشگاهی را به‬ ‫همراه داشته است‪ .‬در این میان بسیاری از طراحان حرفه ای‬ ‫و برجسته که تا چند سال گذشته از مسیر خلق پوسترهای‬ ‫جذاب نمایشگاهی امرارمعاش می کردند‪ ،‬از این چرخه کنار‬ ‫گذاش��ته ش��دند‪ .‬چنین روند نامناسبی‪ ،‬به مرور باعث خلق‬ ‫پوس��ترهایی ش��د که هم در محیط بیرونی و هم در فضای‬ ‫مجازی به طورکلی ع��اری از هرگونه جذابیت بصری و نگاه‬ ‫زیرکانه به مس��ائل اقتصادی هس��تند‪ .‬این امر باعث ش��ده‬ ‫جنبه های دیگر تبلیغات نیز ارام ارام به حاشیه رانده شود‪.‬‬ ‫تجربه برگزاری رویدادهایی با پوستر تبلیغاتی بی کیفیت‬ ‫نش��ان داد ک��ه بازگش��ت نب��وغ و ابت��کار به پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی نیاز امروز این صنعت است و باید به ان توجه‬ ‫کرد‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬برگزاری جشنواره ساالنه پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی می تواند انگیزه ه��ای الزم را برای توجه دوباره‬ ‫به روند طراحی پوستر تبلیغاتی در شرکت های برگزارکننده‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‪ ،‬رویدادی است که‬ ‫ت�لاش می کند با پررنگ تر کردن نقش پوس��تر در موفقیت‬ ‫ی��ک نمایش��گاه‪ ،‬راهی برای احی��ای جای��گاه ان در حوزه‬ ‫تبلیغ��ات پیدا کن��د‪ .‬البته باید به این نکته نیز اش��اره کرد‬ ‫که پوس��تر‪ ،‬در نگاه بس��یاری از اهالی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫ایران هویت یک رویداد حرفه ای به شمار می اید‪ .‬نمادی که‬ ‫عالوه بر کمک به بیان جزئیات یک رویداد‪ ،‬راهی برای ایجاد‬ ‫ارتباط با مخاطب و جلب توجه او است‪.‬‬ ‫به همین دلیل جش��نواره ملی پوسترهای نمایشگاهی از‬ ‫سال ‪ ۹۶‬متولد شد تا پوسترهای نمایشگاهی ایران بار دیگر‬ ‫مجالی برای رقابت پیدا کنند و از این راه بهترین های ایران‬ ‫در زمینه طراحی پوس��ترهای نمایشگاهی به جامعه معرفی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پوستر اهمیت بیشتری پیدا کرده است‬ ‫عبدالکری��م جالل��ی مدی��ر برگزارکنن��ده رویداده��ای‬ ‫بین المللی در گفت وگو با «گس��ترش تج��ارت» ضمن ابراز‬ ‫خش��نودی از برگزاری جش��نواره پوس��ترهای نمایشگاهی‬ ‫گفت‪ :‬یکی از ارزوهای دیرین من برگزاری جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی بود اما با توجه به اینکه خودم در‬ ‫ح��وزه برگزاری نمایش��گاه فعال هس��تم‪ ،‬نمی توانم متولی‬ ‫برگزار چنین جش��نواره ای باشم‪ .‬به همین دلیل خوشحالم‬ ‫که مجموعه رسانه ای بزرگ‬ ‫این مسئولیت را برعهده‬ ‫گرفته و از انها تشکر می کنم‪.‬‬ ‫جالل��ی در ادام��ه س��خنان خود ب��ا بیان اینک��ه پس از‬ ‫برگزاری جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‪ ،‬سطح کیفی‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی ارتقای قابل توجه��ی پیدا کرده و‬ ‫طراحان پوس��ترهای منتخب این نمایش��گاه به فرصت های‬ ‫شغلی بسیار خوبی دست پیدا کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬برگزاری این‬ ‫جش��نواره باعث شد‪ ،‬به پوس��تر اهمیت بیشتری داده شود‬ ‫و در همین راستا بس��یاری از هم صنفان ما تشویق شده اند‬ ‫تا از گرافیس��ت های حرفه ای و متخصص در طراحی پوستر‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫این مدی��ر برگزارکننده رویدادهای نمایش��گاهی با بیان‬ ‫اینک��ه مجموعه م��ورد مدیریت وی‪ ،‬امس��ال نی��ز در این‬ ‫جشنواره ش��رکت خواهد کرد‪ ،‬ابرازامیدواری کرد جشنواره‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی با قدرت ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /618‬پیاپی ‪767‬‬ ‫در حاشیه نمایشگاه کارگاه های اموزشی متنوع و گوناگونی‬ ‫نیز با همکاری تش��کل ها برگزار شد‪ .‬خوشبختانه جایگاهی‬ ‫که برای س��طح کمی و کیفی نمایشگاه هدف گذاری کرده‬ ‫بودیم‪ ،‬محقق ش��د و توانستیم نمایشگاهی برگزار کنیم که‬ ‫حوزه معماری و دکوراسیون را به طور کامل پوشش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به نخستین دوره جشنواره‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‹ ‹باید همدل باشیم‬ ‫شرکت کنندگان و برگزارکنندگان وارد نکند‪.‬‬ ‫جالل��ی همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد و حفظ فضای‬ ‫همدل��ی گف��ت‪ :‬ایجاد و حف��ظ فضای همدلی در ش��رایط‬ ‫فعل��ی بیش ازپیش اهمیت دارد‪ .‬در این دوره باید با همدلی‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬خوش��بختانه فضا این گونه اس��ت و فقط باید‬ ‫یّها‬ ‫سرعت عمل بیش��تری به ویژه در تصمیم گیر ‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬البته با شروع دور جدید تحریم ها‬ ‫ب��رای نمایندگی ه��ای ش��رکت های خارجی که‬ ‫در ای��ران دفتر و کارمند دارند و اش��تغال ایجاد‬ ‫می کنند‪ ،‬تس��هیالتی درنظر گرفته شد تا نرخ ارز‬ ‫با تعرفه رسمی برای ش��ان محاسبه شود‪ .‬ما این‬ ‫موض��وع را به همه نمایندگی ه��ا اعالم کردیم و‬ ‫انها از این موضوع اس��تفاده کردند اما در بخش‬ ‫اجرایی مشکالتی به وجود امده که امیدواریم این‬ ‫مشکالت به زودی برطرف شود‪.‬‬ ‫جاللی با اشاره به اینکه با وجود شرایط سخت اقتصادی‪،‬‬ ‫موفق به برگزاری ‪ ۳‬نمایشگاه در سال ‪ ۹۷‬شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی نیز مانند دیگر صنایع با تاثیرپذیری از‬ ‫ش��رایط تحریم‪ ،‬سال سختی را پشت سر گذاشت‪ .‬مشکالت‬ ‫زیاد در تامین م��واد اولیه‪ ،‬ناتوانی بنگاه ها‬ ‫در ترخیص کاالهای ش��ان از گمرک‪ ،‬نبود‬ ‫نقدینگ��ی کاف��ی و رک��ود بازار مس��ائلی‬ ‫هس��تند که صنایع کش��ور را درگیر خود‬ ‫کرد‪ .‬این مشکالت به طور مستقیم صنعت‬ ‫نمایش��گاهی را ب��ا چالش ه��ای ج��دی و‬ ‫سختی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت نمایش��گاهی با بیان‬ ‫اینکه در دوران ش��کوفایی صنایع کش��ور‪،‬‬ ‫به عن��وان برگزارکننده نمایش��گاه حضور‬ ‫عبدالکریم جاللی‬ ‫داش��ته و در ای��ن دوران س��خت هم باید‬ ‫در کن��ار صنای��ع متقاض��ی ش��رکت در‬ ‫برگزاری‬ ‫نمایشگاه حضور داش��ته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫با کمک هم این ش��رایط سخت را سپری جشنواره ملی‬ ‫پوسترهای‬ ‫کنیم‪ .‬مس��ئوالن کالن کشور باید صنعت‬ ‫نمایش��گاهی را جدی تر بگیرند‪ .‬مسئوالن‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫باید برای این دوران س��خت برنامه جدی‬ ‫باعث شد به‬ ‫داشته باشند‪ .‬تس��هیالتی فراهم کنند که‬ ‫ش��رکت کننده ها در قال��ب تولیدکنندگان پوستر اهمیت‬ ‫داخلی یا خارجی ی��ا نمایندگی ها بتوانند بیشتری داده‬ ‫راحت تر در نمایشگاه حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫شود‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزای��ش ش��دید هزینه های‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬ش��رایطی مهیا کنند‬ ‫ک��ه ای��ن بحران ها اس��یب ش��دیدی به‬ ‫‹‹تجربه موفقی به نام میدکس‬ ‫جالل��ی در می��ان س��خنان خود ب��ه نهمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی میدکس نیز اش��اره کرد‪.‬‬ ‫ای��ن روی��داد از ‪ ۲۱‬ت��ا ‪ ۲۴‬دی در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران برپا شد و در نهمین‬ ‫دوره برپایی خود میزبان ‪۲۰۰‬ش��رکت داخلی و‬ ‫خارجی بود‪ .‬به گفته مدیر برگزارکننده سلس��له‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاه معماری‪ ،‬خان��ه مدرن و‬ ‫دکوراسیون داخلی موسوم به میدکس در نهمین‬ ‫نمایش��گاه میدکس از کش��ورهای چین‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬فنالند و چند کش��ور دیگر حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به عرض��ه مجموعه ای از‬ ‫کاالهای مرتبط با دکوراسیون‪ ،‬نما و فناوری های‬ ‫نوین ساختمان در نمایش��گاه امسال اظهار کرد‪:‬‬ ‫جش��نواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در اخرین‬ ‫روزهای س��ال ‪ ۹۶‬به همت موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫«‬ ‫ت ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫» و ب��ا حمای ‬ ‫بین الملل��ی ته��ران برگزار ش��د چراکه جای جش��نواره ای‬ ‫برای رقابت افرین��ی در خانواده صنعت نمایش��گاهی ایران‬ ‫خالی بود و بر این اس��اس موسس��ه فرهنگ��ی و مطبوعاتی‬ ‫«‬ ‫» ت�لاش ک��رد ب��ا برپای��ی نخس��تین جش��نواره‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی ایران‪ ،‬پیش��گام رقابت افرینی میان‬ ‫مجریان نمایش��گاهی باش��د‪ .‬این روی��داد فرهنگی فرصت‬ ‫مناس��بی را ایجاد کرد ت��ا اعضای این صنعت ب��ار دیگر به‬ ‫اهمی��ت طراحی پوس��ترها و تاکید هرچه بیش��تر بر ابعاد‬ ‫هن��ری در تبلیغات پی برده و توجه بیش��تری به این عرصه‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬تجربه موفق برپایی دوره نخست و استقبال‬ ‫اهالی صنعت نمایش��گاهی از ان باعث ش��د جشنواره ملی‬ ‫پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی به پیش��واز برپایی دور دوم‬ ‫ب��رود‪ .‬در روزهای ش��روع به کار نخس��تین جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی مجموعه های مختل��ف اقتصادی‬ ‫حمایت رس��می خود را از ای��ن رویداد تازه اع�لام کردند‪.‬‬ ‫انجم��ن صنفی برگزارکنن��دگان نمایش��گاه های ایران جزو‬ ‫نخستین مجموعه های نمایش��گاهی کشور بود که حمایت‬ ‫م��ادی و معنوی خ��ود را از این رویداد اع�لام کرد‪ .‬انجمن‬ ‫غرفه س��ازان نیز در روند کارها‪ ،‬بخش��ی از مس��ئولیت های‬ ‫مهم ازجمله معرفی چند گرافیست بین المللی برای انتخاب‬ ‫پوسترهای برتر و طراحی گالری جشنواره را به عهده گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران نیز به جمع‬ ‫نخس��تین حامیان این رویداد پیوس��ت و مجوز مشارکت و‬ ‫همکاری تمام س��ایت های اس��تانی کشور را برای حضور در‬ ‫جش��نواره و ارسال پوسترها (در س��طح ملی و بین المللی)‬ ‫ص��ادر کرد‪ .‬تجربه موفق برپایی دوره نخس��ت و اس��تقبال‬ ‫اهالی صنعت نمایش��گاه از ان‪ ،‬باعث ش��د جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی به پیش��واز برپایی دومین‬ ‫دوره این رویداد برود‪ .‬امس��ال قرار اس��ت دومین جشنواره‬ ‫ملی پوس��ترهای نمایش��گاهی مانند دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪۵‬‬ ‫اسفند و در سایت تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫«گسترش تجارت» از تصمیم گیری های جدید درباره صنایع دستی اذربایجان شرقی گزارش می دهد‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 618‬پیاپی ‪767‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫روی خط خبر‬ ‫واکنش به بازپس گیری خانه تاریخی‬ ‫دبیرالملک‬ ‫رامب��د جوان به پس گرفت��ن خانه تاریخی دبیرالملک از انجمن‬ ‫فراغت واکنش نش��ان داد و گفت‪ :‬متاس��فانه ب��رای خانه ای با این‬ ‫قدمت‪ ،‬هیچ اقدامی از سوی شهرداری تهران انجام نشد‪ .‬به گزارش‬ ‫چمدان‪ ،‬خانه تاریخی دبیرالملک در محله عودالجان پس از ‪۲‬سال‬ ‫بالتکلیفی از س��وی انجمن اوقات فراغت و رامبد جوان پس گرفته‬ ‫ش��د تا بنایی که به اس��م خانه فراغت از س��وی محمدباقر قالیباف‬ ‫ش��هردار پیش��ین ته��ران در اختیار رامبد ج��وان و انجمن او قرار‬ ‫گرفته بود‪ ،‬س��رانجام تعیین تکلیف شود‪ .‬پیش از این نیز مسئوالن‬ ‫شهرداری منطقه ‪ ۱۲‬اعالم کرده بودند که شهرداری در دوره قبل‬ ‫حتی هزینه ها را گردن گرفته اما انجمن فراغت فعالیتی در این بنا‬ ‫نداشته است‪ .‬رامبد جوان در واکنش به این اتفاق به فارس گفت‪:‬‬ ‫من یک رو ز با اقای قالیباف وارد گفت وگو شدم و عنوان کردم که‬ ‫می خواهی��م به عن��وان انجمن اوقات فراغت مکانی را برای تفریح و‬ ‫سرگرمی در محله های تهران راه اندازی کنیم و برنامه هایی همچون‬ ‫کتابخوانی‪ ،‬نمایش��نامه خوانی‪ ،‬بازی و س��رگرمی داشته باشیم که‬ ‫کامال جنبه درمانی و اجتماعی خواهد داشت‪ .‬از انجایی که شهردار‬ ‫تهران عالقه زیادی به منطقه ‪ ۱۲‬داشت‪ ،‬عنوان کرد که در خانه ای‬ ‫در محله عودالجان‪ ،‬طرح مان را به عنوان نمونه ازمایشی اجرا کنیم‪،‬‬ ‫در همین راس��تا اتاق فرار را راه اندازی کردیم و چند برنامه در این‬ ‫خانه برگزار شد‪ .‬به گزارش چمدان‪ ،‬اتاق فرار تنها فعالیتی است که‬ ‫به جز اجاره دادن این بنا به کلیپ س��ازان غیرمجاز ازسوی انجمن‬ ‫رامب��د جوان در ای��ن بنای تاریخی اجرایی ش��ده و البته برخالف‬ ‫ادعای رامبد جوان‪ ،‬این فعالیت نیز از س��وی ش��رکت دیگری که‬ ‫تنه��ا با این انجمن طرف قرارداد بوده‪ ،‬اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر‬ ‫گردش��گری ش��هرداری منطقه ‪ ۱۲‬نیز روز گذشته درباره این اتاق‬ ‫ف��رار به چمدان گفت‪ :‬در تالش هس��تیم تفاهمی با مجموعه اتاق‬ ‫فرار داش��ته باش��یم تا انها به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬رامبد جوان‬ ‫همچنان در بخش دیگری از گفت وگویش به تفاهم با ش��هرداری‬ ‫اش��اره کرده و گفته اس��ت‪ :‬در تعهدات شهرداری این موضوع ذکر‬ ‫ش��ده بود که باید براس��اس براورد خودشان هزینه می کردند و ما‬ ‫هم از ان استفاده می کردیم اما متاسفانه برای خانه ای با این قدمت‬ ‫هیچ اقدامی از سوی شهرداری تهران انجام نشد‪.‬‬ ‫چه کسی لوگوی جدید سازمان‬ ‫میراث فرهنگی را می نویسد؟‬ ‫خوشنویس��ی لوگوی س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری‪ ،‬به استاد غالمحسین امیرخانی پدر خوشنویسی معاصر‬ ‫ایران پیش��نهاد شده اس��ت‪ .‬به گزارش میراث اریا‪ ،‬مجتبی سبزه‬ ‫استاد برجسته انجمن خوشنویسان ایران نیز درباره ضرورت انجام‬ ‫این کار گفت‪ :‬ارم هر سازمان یا شرکتی ویترین معرفی ان سازمان‬ ‫اس��ت و س��ازمان میراث فرهنگی ایران که اثار هنری فاخر ایرانی‬ ‫را در موزه ه��ای خود جای داده ضرورت دارد برترین خوش��نویس‬ ‫معاصر‪ ،‬ارم این س��ازمان را بازطراحی کند‪ .‬محمدحسن طالبیان‪،‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی کش��ور در این باره گفت‪ :‬بس��یار خشنودیم‬ ‫ک��ه اس��تاد امیرخانی پذیرفته اند خوشنویس��ی لوگوی س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری را انجام دهند که اصل‬ ‫ان را در م��وزه ای قرار خواهیم داد‪ .‬از وی بابت این زحمت تش��کر‬ ‫ویژه داریم‪ .‬این درخواس��ت پیرو پیشنهاد امیررضا شریف نیا‪ ،‬مدیر‬ ‫مجموع��ه فرهنگی تاریخی نیاوران به علی اصغر مونس��ان‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهور و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری مبنی بر بازنویس��ی و بازطراحی لوگوی این س��ازمان‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫مژد ه پورزکی‬ ‫ف��رش از ظرفیت های تولیدی‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬هنری اذربایجان شرقی است و‬ ‫گفت��ه می ش��ود بی��ش از‬ ‫‪۵۰۰‬ه��زار نف��ر از فعالیت در‬ ‫ش��اخه های مرتبط با ان امرار معاش می کنند‪ .‬منطقه‬ ‫اذربایجان ش��رقی همواره در تولید قال��ی از موقعیتی‬ ‫ممتاز بهره مند بود ه و ش��هر تبریز از گذشته تا امروز از‬ ‫نظر تولید و تجارت قالی دارای مقام و اعتبار بس��زایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرش‪ ،‬مهم ترین صنایع دس��تی تبریز است تا جایی‬ ‫که تبریز‪ ،‬از س��وی «ش��ورای جهانی صنایع دس��تی»‬ ‫به عنوان «شهر جهانی بافت فرش» انتخاب شد ه است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬مورد توجه نهادهای گوناگون این شهرستان‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫یکی از ان برای جاذبه شهرسازی استفاده می کند‬ ‫و دیگ��ری ف��رش را عامل��ی برای توس��عه اقتصادی‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح و رن�گ فرش تبریز ب�ر دیوارهای‬ ‫شهر‬ ‫ط��رح و نقش هنر فرش دس��تباف تبری��ز در قالب‬ ‫نقاش��ی روی برخی دیوارهای منطقه فرهنگی تاریخی‬ ‫تبریز نقش بسته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ش��هردار منطقه ‪۸‬شهرداری تبریز‬ ‫گف��ت‪ :‬این نقاش��ی دیواری ه��م اکنون با مس��احت‬ ‫‪۳۷۲‬مترمرب��ع در ح��ال اج��را اس��ت و هفت��ه اینده‬ ‫تکمی��ل می ش��ود و در مع��رض دید ش��هروندان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رضا پاک نه��اد‪ ،‬انتخاب ط��رح فرش برای‬ ‫نقاشی دیواری در اردیبهشت از طریق فراخوان انجام و‬ ‫در نهایت برترین طرح با موضوع فرش های تبریز برای‬ ‫اجرا انتخاب شد‪.‬‬ ‫ط��رح فرش ها در مح��دوده پل ق��اری و روی دیوار‬ ‫مجاور پردیس عالمه امینی نقاشی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل کارگ�روه ف�رش در اس�تان‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و‬ ‫توس��عه منابع استاندار اذربایجان‬ ‫شرقی چند روز پیش‪ ،‬در نشست‬ ‫تخصصی بررسی وضعیت صنعت‬ ‫فرش که با حضور مدیران ارش��د‬ ‫اس��تانی‪ ،‬نماینده ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫رئی��س اتاق اصن��اف و رئیس اتاق تعاون برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ایین نامه تش��کیل این کارگ��روه در هفته‬ ‫اینده تدوین و نس��بت به تشکیل رسمی این کارگروه‬ ‫اقدام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی جهانگیری با تاکید بر ضرورت‬ ‫تبیین دقیق ش��رح وظای��ف این کارگروه ب��ا رویکرد‬ ‫بررسی و حل مشکالت اساسی صنعت و هنر فرش در‬ ‫استان گفت‪ :‬س��اختارهای این کارگروه باید با رویکرد‬ ‫عملیاتی و به طور دقیق تدوین شود‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی و توس��عه منابع‬ ‫اس��تاندار اذربایجان ش��رقی‪ ،‬با اش��اره ب��ه تعامل بین‬ ‫بخش های گوناگون درگیر در این صنعت خاطرنش��ان‬ ‫ی قالی در تبریز‬ ‫مقام عال ‬ ‫ک��رد‪ :‬توس��عه این صنع��ت و هنر در اس��تان نیازمند‬ ‫س��اماندهی دقی��ق فع��االن این بخش و تش��کل های‬ ‫مرتبط است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری‪ ،‬تمرکز زدای��ی در بخ��ش مدیریت این‬ ‫صنعت در س��طح کالن را نیز یاداور شد و گفت‪ :‬تبریز‬ ‫به عنوان مهد فرش دستباف این توانایی را داراست که‬ ‫بتواند مدیریت این صنعت را در س��طح کشور بر عهده‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬المپیاد فرش اس��فند امسال و با نگاه‬ ‫تخصصی و دانش��گاهی به این صنعت و هنر در تبریز‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به سایر حوزه های صنایع دستی‬ ‫با وجود اینکه فرش مهم ترین رسته از صنایع دستی‬ ‫تبریز خوانده می ش��ود اما این به ان معنا نیس��ت که‬ ‫مس��ئوالن امر از توجه به سایر حوزه های صنایع دستی‬ ‫غافل شده باشند‪.‬‬ ‫ه��ر از چند گاهی تصمیم گیری هایی می کنند که به‬ ‫نظر خیلی هم راهگش��ا نیست‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کلنگ‬ ‫ساخت نخس��تین ناحیه صنعتی اشتغال صنایع دستی‬ ‫و گردشگری اذربایجان شرقی در حالی زمین زده شد‬ ‫که برای ساخت ان ‪۵۵۰‬میلیارد ریال هزینه پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬قرار اس��ت ناحیه صنعتی اش��تغال‬ ‫صنایع دس��تی و میراث فرهنگی اذربایجان ش��رقی در‬ ‫زمینی به وس��عت ‪ ۶‬هکتار در مدت یک س��ال ساخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ناحیه صنعتی اش��تغال صنایع دستی استان در ازاد‬ ‫راه پیامبر اعظم جنب پلیس راه تبریز‪-‬بس��تان اباد در‬ ‫قالب ‪ ۱۵۲‬قطعه کارگاهی ساخته می شود‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری اذربایج��ان ش��رقی‪ ،‬اولوی��ت واگذاری‬ ‫کارگاه در ناحی��ه صنایع دس��تی تبری ز با ان دس��ته از‬ ‫واحدهای صنایع دستی است که سابقه و ظرفیت باالی‬ ‫اش��تغالزایی داشته باشند و بتوانند از وام های کم بهره‬ ‫روستایی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫کشف تونلی از خانه حفاران غیرمجاز تا اثری تاریخی‬ ‫فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اس��تان‬ ‫همدان‪ ،‬از کشف تونل ‪۶۰‬متری برای جست وجو‬ ‫و حفاری اشیاء تاریخی خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمدرضا حاجی عزیزی در گفت وگو‬ ‫با ایسنا گفت‪ :‬در پیگیری خبری مبنی بر حفاری‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬در یکی از روس��تاهای شهرستان رزن‪،‬‬ ‫عوامل ی��گان حفاظت پس از رص��د اطالعاتی و‬ ‫اطمین��ان از صحت خبر‪ ،‬برای برخورد با متهمان‬ ‫وارد عمل شدند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این ب��اره ب��ا دریافت مجوز‬ ‫قضایی و با همکاری عوامل نیروی انتظامی‪ ،‬اقدام‬ ‫به بازرس��ی منزل مظنون کردیم که در پارکینگ‬ ‫وی‪ ،‬حف��اری به عمق ‪۳‬متر مش��اهده و متهمان‬ ‫دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی تش��ریح ک��رد‪ :‬انتهای این گ��ودال‪ ،‬تونلی‬ ‫به ط��ول حدود ‪ ۶۰‬متر به س��مت یک اثر ثبتی‬ ‫که ح��دود ‪۳۰۰‬متر ب��ا پارکینگ مته��م فاصله‬ ‫داشت‪ ،‬حفر ش��ده که انتهای ان به طور حرفه ای‬ ‫سیم کشی نوری و روشنایی نصب شده بود که در‬ ‫این زمینه ‪ ۳‬نفر دستگیر شدند‪.‬‬ ‫س��رهنگ حاجی عزی��زی اف��زود‪ :‬در ‪ ۲‬هفته‬ ‫گذش��ته ‪ ۹‬نف��ر در رابطه با حف��اری غیرمجاز و‬ ‫قاچاق اشیاء تاریخی و فلزیاب دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه فعالیت های ای��ن یگان گفت‪ :‬در‬ ‫بازرس��ی از منزل ش��خصی در اسداباد نیز ‪ ۳‬قلم‬ ‫اشیاء تاریخی از جمله یک قطعه مربوط به هزاره‬ ‫اول پیش از میالد کشف شد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در‪ ۳‬عملی��ات جداگانه نیز در‬ ‫هم��دان‪ ،‬مالیر و اس��داباد‪۷ ،‬نفر هن��گام حفاری‬ ‫غیرمجاز دس��تگیر و ی��ک دس��تگاه فلزیاب نیز‬ ‫کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اس��تان‬ ‫همدان خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمامی متهمان تحویل‬ ‫مرجع قضایی داده شدند‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری اذربایجان ش��رقی‬ ‫چندی پیش در این باره بیان کرد‪:‬‬ ‫مطالعات و برنامه ریزی های اولیه‬ ‫برای ایجاد ‪۳‬شهرک صنایع دستی‬ ‫در مبادی ورودی تبریز اغاز شده است‪.‬‬ ‫فرشاد به افرین به ایرنا‪ ،‬گفت‪ :‬با ساخت و توسعه این‬ ‫ش��هرک ها تولید صنایع دستی استان انسجام بیشتری‬ ‫می یابد و امکانات زیرساختی الزم برای تولید و عرضه‬ ‫این محصوالت به نحو مطلوبی فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬ساخت این شهرک ها نقش بسیار‬ ‫مناس��بی در رونق بیش از پیش صنایع دس��تی استان‬ ‫ایفا می کند‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری اذربایجان شرقی یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬تمامی هنرمندان و صنعتگران دارای پروانه تولید‬ ‫انف��رادی و کارگاهی که عالقه مند به تاس��یس کارگاه‬ ‫صنایع دس��تی در شهرک های میادش��ده هستند برای‬ ‫ثبت نام باید به معاونت صنایع دس��تی استان مراجعه و‬ ‫فرم اولیه را پر کنند‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود هزین��ه ‪۵۵‬میلی��ارد تومانی ام��ا به نظر‬ ‫نمی رس��د‪ ،‬این تصمیم گیری برای اینده صنایع دستی‬ ‫این شهرستان چندان راهگشا باشد‪.‬‬ ‫مدیر انجمن خانه هنرمندان صنایع دس��تی تبریز در‬ ‫این باره گفت‪ :‬فرش و تابلو فرش تبریز مهم ترین حوزه‬ ‫صنایع دستی این شهرستان است و پس از ان حکاکی‬ ‫روی نقره و حوزه های دیگر هم وجود دارند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا دانش گه��ر در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار‬ ‫«گس��ترش تجارت» درب��اره فعالیت های��ی ک��ه خانه‬ ‫هنرمندان تبریز دنبال می کند‪ ،‬اظهارکرد‪ ۳۱ :‬رش��ته‬ ‫صنایع دس��تی ب��ا عضویت بیش از ‪۱۰۰‬نف��ر در حوزه‬ ‫فعالیت های خانه هنرمندان تبریز اس��ت‪ .‬بعضی از انها‬ ‫کارگاه هایی وس��ط ش��هر دارند و برخ��ی دیگر هم در‬ ‫خانه های خود کار می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گاهی این اف��راد در خانه هنرمندان‬ ‫جمع می ش��وند و موضوع های را به ش��ور و مش��ورت‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫مدیر انجم��ن خانه هنرمندان صنایع دس��تی تبریز‬ ‫درباره میزان استفاده اداره کل میراث اذربایجان شرقی‬ ‫از نظرهای انجمن های مردم نهاد نیز گفت‪ :‬انجمن های‬ ‫مردم نهاد هنوز قدرتی ندارند و سازمان های دولتی از‬ ‫مش��ورت انها بهره نمی برند‪ .‬دانش گهر گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه ناحیه صنعتی صنایع دستی در حال ساخت است‬ ‫ک��ه بدون نظرخواهی از انجمن ها کلید خورده اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ناحیه صنعتی صنایع دس��تی تبریز بیرون از‬ ‫شهر و در منطقه ای بیابانی است و به نظر نمی رسد که‬ ‫راه اندازی ان نتیجه بخش باشد‪ .‬به هنرمندان گفته اند‬ ‫که در ازای پرداخت پول ثبت نام کنند تا در این منطقه‬ ‫کارگاهی داشته باشند‪ .‬دانش گهر ادامه داد‪ :‬بسیاری از‬ ‫هنرمندان صنایع دستی در خانه های خود فعال هستند‬ ‫و برخ��ی دیگر ه��م کارگاه و فروش��گاه را در کنار هم‬ ‫دارند‪ .‬حال اینکه چرا باید بیرون از شهر فعالیت کنند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ش غی��رت دارد که همواره‬ ‫تبری��ز مردمی خو ‬ ‫ب��ا تالش های خ��ود و بدون وابس��تگی به دولت‬ ‫دس��ت روی زانوه��ای خود گذاش��ته و ش��هر و‬ ‫شهرستان شان را سربلند کرده اند‪ .‬حال اینکه به‬ ‫نظر می رسد اگر دولت مشورت بیشتری با بخش‬ ‫خصوصی و فعاالن صنایع دس��تی این شهرستان‬ ‫داشته باش��د می تواند تصمیم های بهتری برای‬ ‫رش��د و توس��عه تولی��د صنایع دس��تی در تبریز‬ ‫عدستی در این شهرستان‬ ‫بگیرد‪ .‬اگر تولید صنای ‬ ‫هوشمندانه شود‪ ،‬به نظر نمی رسد که مردم تبریز‬ ‫مش��کل چندانی برای صادرات ان داشته باشند‬ ‫چراکه انها در صادرات محصوالتی دیگر از جمله‬ ‫کفش چرم موفق عمل کرده و مشتریان خود را‬ ‫در کشورهای دیگر پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫کشف تصادفی قدیمی ترین جدول تناوبی مندلیف جهان‬ ‫قدیمی ترین نمونه جدول تناوبی عناصر شیمیایی مندلیف‬ ‫که سال ‪ )۱۳۹۲(۲۰۱۴‬به طور اتفاقی کشف شد اکنون پس‬ ‫از ‪۴‬سال مرمت در معرض دید عموم گذاشته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش سایت «چمدان»‪ ،‬دانشمندی به نام الن ایتکن‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۲(۲۰۱۴‬در بایگانی یکی از ازمایش��گاه های‬ ‫دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند به طور تصادفی سند علمی‬ ‫اس��تثنایی و ارزشمندی یافت که قدیمی ترین نمونه در نوع‬ ‫خودش اس��ت‪ .‬این سند با ارزش که تاریخش بین سال های‬ ‫‪ ۱۸۷۹‬تا ‪۱۸۸۶‬میالدی(‪ ۱۲۵۷‬تا ‪۱۲۶۴‬خورش��یدی) است‬ ‫نس��خه ای از جدول تناوبی عناصر ش��یمیایی مندلیف است‬ ‫س از انکه ش��یمیدان روس دیمیتری‬ ‫که حدود ‪۲۰‬س��ال پ ‬ ‫مندلیف این جدول معروف را ارائه کرد نوش��ته ش��ده است‪.‬‬ ‫اکنون پس از حدود ‪۴‬س��ال مرمت‪ ،‬این ج��دول تناوبی در‬ ‫دانشگاه سنت اندروز برای بازدید عالقه مندان در معرض دید‬ ‫عموم قرار گرفته اس��ت ‪ .‬پروفس��ور اریک شری‪ ،‬کارشناس‬ ‫تاریخ جدول عناصر از دانش��گاه کالیفرنیا در لس انجلس در‬ ‫این باره می گوید‪« :‬گالیم و اس��کاندیم بین سال های ‪۱۸۷۵‬‬ ‫(‪ )۱۲۶۴‬و ‪ )۱۲۵۷( ۱۸۷۹‬کشف شده اند‪ .‬درحالی که عنصر‬ ‫ژرمانی��م ت��ا س��ال ‪ )۱۲۶۴( ۱۸۸۶‬طبقه بندی نش��ده بود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینک��ه در نمونه کشف ش��ده دو عنصر اول دیده‬ ‫می ش��وند اما ژرمانیم هنوز وارد نشده است بنابراین‪ ،‬قدمت‬ ‫ای��ن جدول بین ‪ ۱۸۷۹‬و ‪ ۱۲۵۷( ۱۸۸۶‬تا ‪ )۱۲۶۴‬نوش��ته‬ ‫ش��ده است‪ ».‬نخس��تین جدول تناوبی عناصر را مندلیف در‬ ‫ن ترتیب می توان جدولی را‬ ‫سال ‪ )۱۲۴۷(۱۸۶۹‬نوشت‪ .‬ب ه ای ‬ ‫که در دانش��گاه اسکاتلند کشف شده به عنوان دومین نسخه‬ ‫اصلی این جدول در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ساماندهی مجموعه تاریخی «تاق بستان» به کجا رسید؟‬ ‫ب��ه گفته مدیر پای��گاه تاریخی تاق بس��تان مهم تری��ن بخش های پروژه‬ ‫س��اماندهی مجموعه تاریخی تاق بس��تان دهه فجر امس��ال به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ثریا باباخانی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به اغاز پروژه س��اماندهی‬ ‫مجموعه تاریخی تاق بس��تان از سال گذشته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ساخت ساختمان‬ ‫ورودی‪ ،‬س��اماندهی و محوطه س��ازی زمین های تملک ش��ده و نورپردازی‬ ‫و روش��نایی از جمله مهم ترین فعالیت های عمران��ی در مجموعه تاریخی‬ ‫تاق بستان است که از ابتدای سال ‪ ۹۶‬شروع شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��اخت س��اختمان ورودی مجموع��ه در مس��احت‬ ‫‪۴۲۰‬مترمربع ش��امل بخش هایی مانند سالن معرفی‪ ،‬بلیت فروشی‪ ،‬گالری‬ ‫اثار‪ ،‬کافی شاپ‪ ،‬غرفه صنایع دستی و مانیتورینگ می شود که درحال حاضر‬ ‫ساخت این ساختمان به پایان رسیده است‪ .‬مدیر پایگاه تاریخی تاق بستان‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬در چند هفته اینده نی��ز تجهیز س��اختمان ورودی را انجام‬ ‫خواهیم داد تا برای راه اندازی و بهره برداری در دهه فجر امسال اماده شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از ت�لاش ب��رای الکترونیکی ک��ردن بلیت فروش��ی این‬ ‫مجموعه تاریخی خبر داد و گفت‪ :‬در این راستا از سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫ صنایع دستی و گردشگری کشور درخواست کردیم پیش از دهه فجر بحث‬ ‫بلیت فروش��ی الکترونیکی را در مجموعه تاریخی تاق بستان راه اندازی کند‬ ‫تا این مجموعه نخستین مکان تاریخی استان باشد که در ان بلیت فروشی‬ ‫الکترونیکی داریم‪.‬‬ ‫باباخانی در ادامه با اش��اره به پایان س��اماندهی و زیباس��ازی زمین های‬ ‫تملک شده پایین دستی مجموعه تاریخی تاق بستان‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای ورود‬ ‫گردشگران به داخل مجموعه نیز اقدام به تعریف یک مسیر ورودی جدید‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از پای��ان ‪۸۵‬درصد پ��روژه نورپردازی و روش��نایی داخل‬ ‫مجموعه خبرداد و گفت‪ :‬تا دهه فجر ‪۱۵‬درصد باقیمانده ا پروژه نورپردازی‬ ‫و روشنایی مجموعه تاریخی تاق بستان را به پایان خواهیم رساند‪.‬‬ ‫مدیر پایگاه تاریخی تاق بس��تان درباره می��زان اعتباری که تاکنون برای‬ ‫اجرای این پروژه ها اختصاص یافته نیز اظهارکرد‪ :‬سال گذشته ‪5‬میلیارد و‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون تومان برای این پروژه ها تخصیص اعتبار داش��تیم‪ ،‬امسال نیز‬ ‫‪۳‬میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون تومان برای انها مصوب شد که تاکنون یک میلیارد‬ ‫و ‪۲۰۰‬میلیون تومان ان تخصیص یافته است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

روزنامه گسترش تجارت 619

روزنامه گسترش تجارت 619

شماره : 619
تاریخ : 1397/11/03
روزنامه گسترش تجارت 617

روزنامه گسترش تجارت 617

شماره : 617
تاریخ : 1397/11/01
روزنامه گسترش تجارت 616

روزنامه گسترش تجارت 616

شماره : 616
تاریخ : 1397/10/30
روزنامه گسترش تجارت 614

روزنامه گسترش تجارت 614

شماره : 614
تاریخ : 1397/10/26
روزنامه گسترش تجارت 613

روزنامه گسترش تجارت 613

شماره : 613
تاریخ : 1397/10/25
روزنامه گسترش تجارت 612

روزنامه گسترش تجارت 612

شماره : 612
تاریخ : 1397/10/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!