روزنامه گسترش تجارت شماره 619 - مگ لند

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

روزنامه گسترش تجارت شماره 619

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ضرورت اصالح نظام‬ ‫کارمزد خدمات‬ ‫پرداخت‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 619‬پیاپی ‪768‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫هادی قدیمی‬ ‫‪ ۲‬تهدید جدی‬ ‫برای واحدهای‬ ‫تولیدی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫به دنبال انتقاد از تولید سیمرغ فیلم فجر در دوبی‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫موسس�ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫برگزار می کند‬ ‫کارگاه تخصصی«روزنامه نگاریعملی»‬ ‫‹ ‹عناوین کالس ها ‪:‬‬ ‫‪-۱‬چگونگی انتشار روزنامه‬ ‫‪ -۲‬اشنایی با صنعت چاپ و نشر‬ ‫‪ -۳‬گزارش نویسی‬ ‫‪ -۴‬خبر و قواعد ان‬ ‫‪-۵‬گفت وگو و مصاحبه‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه ها از ساعت ‪ 15:00‬تا ‪16:30‬‬ ‫مدرس‪ :‬ناصر بزرگمهر (پیشکسوت روزنامه نگاری)‬ ‫مکان‪ :‬خیابان قائم مقام‪ ،‬جنب تهران کلینیک‪ ،‬کوچه ازادگان‪ ،‬شماره ‪ ،26‬سالن اجتماعات روزنامه‬ ‫هزینه هر جلسه‪ ۳۰ :‬هزار تومان به شماره حساب ‪ 0224174105000‬نزد بانک ملی ایران‬ ‫تلفن ثبت نام‪ 89190 :‬داخلی ‪214‬‬ ‫موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫برگزار می کند‬ ‫کارگاهتخصصی«اموزش فوتوشاپ»‬ ‫‹ ‹عناوینکالس ها ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تغییر سایز‪ ،‬فرمت‪ ،‬نور و رنگ عکس‬ ‫‪ -۲‬تلفیق حرف های تصاویر با یکدیگر‬ ‫‪ -۳‬ایجاد عکس نوشته‬ ‫‪ -۴‬حذف یا ایجاد تغییرات گرافیکی در تصاویر‬ ‫‪ -۵‬ساخت فای ‬ ‫لهای گیف و بنرهای تبلیغاتی‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه ها از ساعت ‪ 13:00‬تا ‪14:30‬‬ ‫مدرس‪ :‬مهدی کاوه ای‪ ،‬دبیر عکس روزنامه‬ ‫مکان‪ :‬خیابان قائم مقام‪ ،‬جنب تهران کلینیک‪ ،‬کوچه ازادگان‪ ،‬شماره ‪ ،26‬سالن اجتماعات روزنامه‬ ‫هزینه هر جلسه‪ ۳۰ :‬هزار تومان به شماره حساب ‪ 0224174105000‬نزد بانک ملی ایران‬ ‫تلفن ثبت نام‪ 89190 :‬داخلی ‪214‬‬ ‫تندیس جشنواره فجر صنایع دستی‪ -‬بهمن ‪1396‬‬ ‫«سرو زرین»‬ ‫صنایع دستی را‬ ‫ایـران می سازد‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران خبر داد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی ‪768‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۲‬تهدید جدی‬ ‫برای واحدهای تولیدی‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران‬ ‫از مدت ها پیش با مش��کل دسترسی‬ ‫ناکافی به مناب��ع انرژی از جمله برق‬ ‫درگیر بودند و با وجود گذشت بیش‬ ‫از ‪ ۶‬ماه از طرح این مسائل‪ ،‬همچنان‬ ‫مش��کالت زیرس��اختی ش��هرک ها‬ ‫ب��ه قوت خ��ود باقی اس��ت؛ امکانات محمدرضا مرتضوی‬ ‫رئیس خانه صنعت‪،‬‬ ‫زیرساختی هنوز فراهم نشده و دولت‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫ب��ه تعهدات��ش در ای��ن زمینه عمل‬ ‫استان تهران‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل‬ ‫وقفه واردات قطعه و مواد اولیه حیات‬ ‫واحدهای مس��تقر در ش��هرک های صنعتی به طور جدی‬ ‫تهدید می ش��ود‪ .‬این ش��هرک ها در زیرساخت های مربوط‬ ‫به برق و گاز و اب و البته بیش��تر برق مش��کل دارند و ان‬ ‫میزان از برقی که دولت متعهد به تامین ان برای واحدهای‬ ‫مستقر در ش��هرک های صنعتی استان تهران بوده‪ ،‬فراهم‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬هرچند این موضوع به عنوان یک درخواست‬ ‫جدی از سوی بخش خصوصی مطرح شده اما زیرساخت ها‬ ‫فراهم نش��ده است‪ .‬در س��ال جاری تالش کردیم به یاری‬ ‫بخش خصوصی امکانات را فراهم کنیم تا بعضی واحدها به‬ ‫مدار تولید باز گردند اما میزان بازگش��تی ها و از رده تولید‬ ‫خارج ش��ده ها پیوس��ته در نوسان اس��ت چراکه وضعیت‬ ‫واحده��ای تولیدی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی در‬ ‫نوسان قرار دارد‪ .‬بسیاری از واحدها در شهرک های صنعتی‬ ‫از س��ال گذشته به مدار تولید بازگشتند اما امسال فعالیت‬ ‫انها کمرنگ ش��ده است و از س��وی دیگر‪ ،‬بعضی واحدها‬ ‫امس��ال به جمع تولیدکنندگان بازگشتند‪ .‬به دلیل همین‬ ‫تغیی��ر و تحوالت نمی توان امار دقی��ق و متقنی از میزان‬ ‫واحدهای صنعتی فعال مستقر در شهرک ها ارائه کرد‪.‬‬ ‫مس��لم اینکه به دلیل مشکالت ناش��ی از تحریم ممکن‬ ‫است کفه تعطیلی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها‬ ‫در اینده سنگینی کند‪ .‬با توجه به وقفه ای که در تامین کاال‬ ‫از چین به وجود امد که بیش��تر به دلیل همکاری نکردن‬ ‫کونلن بانک چین ایجاد ش��د و از س��وی دیگر‪ ،‬مشکالت‬ ‫مرب��وط به ترابری و حمل کاال‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت ها در‬ ‫ماه های اینده دچار کمبود قطعات مورد نیاز خواهند شد‪.‬‬ ‫واحدهای��ی که قطعات و م��واد اولیه مورد نیازش��ان را از‬ ‫طریق گشایش اعتبار و واردات تامین می کردند در ماه های‬ ‫اینده در معرض خطر بیش��تری قرار دارند و نگرانی درباره‬ ‫وضعیت انها جدی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مرکز نمایشگاهی دائمی ایران‬ ‫در بغداد گشایش یافت‬ ‫مرکز دائمی نمایش��گاهی بازاریابی و ص��ادرات کاالهای‬ ‫ایران در عراق در شهر بغداد گشایش یافت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫این مرکز به عنوان نخس��تین مرکز دائمی نمایشگاهی ایران‬ ‫در یک کش��ور خارجی و نیز نخس��تین مرک��ز از نوع خود‬ ‫اس��ت که در بغداد برپا می ش��ود‪ .‬این مرکز با حضور س��ید‬ ‫موس��ی علیزاده طباطبایی‪ ،‬معاون سفیر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در بغداد و ولید حبیب الموسوی‪ ،‬معاون وزیر تجارت‬ ‫عراق و جمعی از فعاالن اقتصادی دو کشور در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی بغداد گشایش یافت‪ .‬در این مرکز‬ ‫قرار اس��ت هر هفته یک نمایش��گاه تخصصی در رش��ته و‬ ‫حوزه های مختلف برگزار ش��ود که ضم��ن عرضه و معرفی‬ ‫اخرین محصوالت و دستاوردهای شرکت های ایرانی‪ ،‬زمینه‬ ‫ارتباط بهتر‪ ،‬بازاریابی و همکاری با طرف های عراقی فراهم‬ ‫شود‪ .‬الموسوی‪ ،‬معاون وزیر تجارت عراق در ایین گشایش‬ ‫این مرکز‪ ،‬ب��ا قدردانی از مواض��ع و حمایت های جمهوری‬ ‫اس�لامی از کشورش‪ ،‬برپایی مرکز دائمی نمایشگاهی ایران‬ ‫در بغداد را گامی مهم برای اش��نایی هر چه بیش��تر فعاالن‬ ‫عراق��ی با محص��والت و توانمندی های صنعت��ی و تولیدی‬ ‫ایران دانست‪ .‬وی با اشاره به نیازهای متنوع بازار عراق‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کر د که برپایی این مرکز بتواند س��بب ارتباط هر‬ ‫چه بیش��تر فعاالن بخش خصوصی و افزایش همکاری های‬ ‫تج��اری و صنعت��ی میان دو کش��ور ش��ود‪ .‬معاون س��فیر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در بغداد نی��ز راه اندازی این مرکز‬ ‫را اقدامی مهم در راستای تقویت روابط اقتصادی دو کشور‬ ‫دانست‪ .‬علیزاده طباطبایی با اشاره به برگزاری ‪ ۳۰‬نمایشگاه‬ ‫تخصص��ی در طول فعالیت این مرک��ز‪ ،‬از فعاالن اقتصادی‬ ‫کش��ور خواس��ت از این فرصت برای معرف��ی توانمندی و‬ ‫تولی��دات خود و بازاریابی ه��ر چه بهتر در بازار بزرگ عراق‬ ‫و به وی��ژه راه اندازی خط��وط تولید و س��رمایه گذاری های‬ ‫مشترک اس��تفاده کنند‪ .‬رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در عراق نیز گفت‪ :‬این مرکز امکانات بس��یاری خوبی‬ ‫برای معرفی تخصصی فعالیت های و اشنایی و ارتباط فعاالن‬ ‫اقتصادی دو کش��ور در نظر گرفته اس��ت‪ .‬ناصر بهزاد افزود‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت این مرکز‪ ،‬زمینه را برای توسعه صادرات‬ ‫غیر نفتی‪ ،‬همکاری های مشترک در بخش سرمایه گذاری و‬ ‫ارتقای تعامالت اقتصادی بیش از پیش فراهم می کند‪.‬‬ ‫هماهنگی برای پرداخت وام پالسکویی ها‬ ‫رئیس اتاق اصناف ته��ران از امادگی برای تنظیم بازار‬ ‫ش��ب عید خبر داد و گفت‪ :‬برای اینکه کسبه اسیب دیده‬ ‫ساختمان پالسکو بتوانند تسهیالت ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫مصوب ش��ده را دریافت کنند‪ ،‬اقدام های الزم انجام شده و‬ ‫انها در حال گرفتن وام های خود هستن د اما برای پیگیری‬ ‫مصوبه های دیگر ابالغی به اتاق نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قاسم نوده فراهانی در حاشیه نشست‬ ‫ی مبنی بر‬ ‫هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرسش ‬ ‫اینکه اتاق اصناف چه کاری برای پیگیری مطالبات کسبه‬ ‫اسیب دیده پالس��کو انجام داده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر چه‬ ‫انهایی ک��ه مصوبه های پالس��کویی ها را دو س��ال پیش‬ ‫تصویب کرده اند باید پاس��خگو باش��ند‪ ،‬اما درحال حاضر‬ ‫ب��رای تس��هیالت ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی مصوب ش��ده کار‬ ‫خوبی انجام شده است و کسبه می توانند با تشکیل پرونده‬ ‫در اتحادیه های تخصصی خ��ود و دریافت تاییدیه از اتاق‬ ‫اصن��اف تهران وام های ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی مصوب ش��ان‬ ‫را بگیرند که البته هم اکنون این کار در حال انجام اس��ت‬ ‫و پالس��کویی ها در حال دریافت تس��هیالت بانکی ش��ان‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه پیش از این اتاق اصناف‬ ‫ایران در ح��ال پیگی��ری وام های ‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومانی‬ ‫پالس��کویی ها بود که به تازگی به اتاق اصناف ایران واگذار‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬دیگر مصوبه هایی که برای پالسکویی ها‬ ‫اب�لاغ کرده اند به ات��اق اصناف تهران ارتباط��ی ندارد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬مقرر شده بود مالیات های کسبه اسیب دیده‬ ‫پالسکو بخشوده شود و گفته می شد که اتاق اصناف باید‬ ‫برای شناس��ایی و معرف��ی انها به منظ��ور برخورداری از‬ ‫معافیت مالیاتی اقدام کند‪ ،‬اما هنوز چیزی در این زمینه‬ ‫به اتاق اصناف تهران ابالغ نش��ده اس��ت که اگر این ابالغ‬ ‫شود‪ ،‬کار را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی برای تنظیم بازار شب عید‬ ‫رئیس اتاق اصناف ته��ران درباره چگونگی تنظیم بازار‬ ‫بازار شب عید را داریم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬گرانی به اصناف ارتباط��ی ندارد اما‬ ‫با گران فروش��ی به طور قطع برخورد خواهد ش��د و همه‬ ‫فروش��ندگان و عرضه کنن��دگان باید بر اس��اس فاکتور و‬ ‫ضرایب س��ودی که برای انها در نظر گرفته ش��ده است‪،‬‬ ‫کاالی مورد نیاز مردم را عرضه کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه و در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی بر اینکه بس��یاری از عرضه کنن��دگان به دلیل اینکه‬ ‫گفته می ش��ود ب��ه انها فاکتوری ارائه نمی ش��ود‪ ،‬از دادن‬ ‫فاکتور به م��ردم خودداری می کنن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه‬ ‫فروش��ندگان باید به مردم فاکتور بدهند و مردم باید این‬ ‫مس��ئله را از انها درخواس��ت کنند؛ ممکن است شخصی‬ ‫برای خرید چند کیلو میوه فاکتوری از فروش��نده نخواهد ‬ ‫اما برای کاالی دیگری مانند لوازم خانگی یا فرش و‪ . ..‬باید‬ ‫از فروشندگان فاکتور بخواهند تا از خدمات پس از فروش‬ ‫ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫نوده فراهان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه هن��وز ب��رای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های به��اره برنامه ریزی نش��ده اس��ت‪ ،‬درباره‬ ‫برخورد برندهای پوشاک قاچاق این گونه توضیح داد‪ :‬اگر‬ ‫قرار اس��ت قانون اجرا ش��ود باید با همه برندهای پوشاک‬ ‫قاچاق برخورد ش��ود و اگر بخواهی��م در این زمینه موفق‬ ‫ش��ویم همه نهادها و س��ازمان ها باید پای کار ایند و عزم‬ ‫ملی در این زمینه ش��کل بگیرد ام��ا اگر فقط یک نهاد یا‬ ‫س��ازمان متولی بخواهد این کار را انج��ام دهد‪ ،‬به یقین ‬ ‫موفق نخواهد شد‪.‬‬ ‫ش��ب عید و اینکه اتاق اصناف چه کاری می تواند در این‬ ‫زمین��ه انجام دهد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگ��ر تامین کنندگان کاال‬ ‫برای بازار ش��ب عید از وزارت جهاد کش��اورزی تا وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دیگر نهادهای متولی کاال را به‬ ‫موقع و به اندازه تامین کنند‪ ،‬به اتاق اصناف وظیفه ای در‬ ‫این زمینه محول می ش��ود که امادگی کامل برای تنظیم‬ ‫هشدار برای حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار‬ ‫رئیس امور بازرسی اصناف گفت‪ :‬هم اکنون حجم تامین‬ ‫و توزی��ع قطعات تقلبی خ��ودرو در بازار به مرز هش��دار‬ ‫رسیده که باید برای ان تدبیری فوری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش صداوس��یما‪ ،‬علیرض��ا نیک ایین با اش��اره‬ ‫به اینک��ه کمبود قطعات اصل��ی در بازار زمین��ه را برای‬ ‫س��ود جویی متخلفان فراهم کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این افراد‬ ‫قطع��ات تقلبی بی کیفیت را در بس��ته بندی های قطعات‬ ‫اصل��ی و با برند ه��ای معروف به بازار عرض��ه می کنند به‬ ‫نحوی که این قطعات حتی برای تعمیر کاران خودرو قابل‬ ‫تشخیص نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ازمایشگاهی در تعمیرگاه های خودرو‬ ‫برای تشخیص این قطعات وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫قطعات اصلی خودرو در گمرک مانده است‬ ‫باعث طرح شکایت های بسیاری از سوی مردم به بازرسی‬ ‫اصناف و اتحادیه های مربوط شده است‪.‬‬ ‫رئیس امور بازرس��ی اصناف افزود‪ :‬این تقلب بیشتر در‬ ‫قطعات حس��اس تعلیق و ترمز خ��ودرو وجود دارد که به‬ ‫دلیل نداش��تن استانداردهای الزم و گیرایی کم در هنگام‬ ‫ترمز می تواند بسیار خطرناک باشد‪.‬‬ ‫نیک ایی��ن با اش��اره به اینکه م��ا امادگ��ی الزم برای‬ ‫هم��کاری با س��ازمان های ذی ص�لاح به منظ��ور مقابله‬ ‫ب��ا س��ودجویان را داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بی��ن این قطعات‪،‬‬ ‫فیلترهای تقلبی هم س��بب ایجاد خس��ارت بسیار شدید‬ ‫برای مصرف کنندگان می ش��ود زیرا همین فیلتر می تواند‬ ‫موتور خودرو را از بین ببرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش��ی از این قطعات در کشور تولید‬ ‫و بخش��ی نیز وارد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬توان تولید شرکت های‬ ‫قطعه س��از داخلی به اندازه حجم تولید خودرو نیس��ت‪ .‬از ‬ ‫ ای��ن رو ‪ ،‬این بخش نیاز به واردات قطعات دارد که همین‬ ‫روند زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رئیس امور بازرس��ی اصناف افزود‪ :‬نبود خدمات پس از‬ ‫فروش قطعه یکی از معضالت این بخش اس��ت به همین‬ ‫دلیل تعمیر کاران خودرو به دلیل خرید قطعه و نصب ان‬ ‫در خودرو متحمل پرداخت خسا رت های زیادی می شوند‬ ‫زیرا امکان تشخیص قطعه تقلبی از اصلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫نیک ایین گف��ت‪ :‬ورود قطعه اصلی به کش��ور به دلیل‬ ‫روند تعیین شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات به‬ ‫سختی انجام می شود‪ .‬این در حالی است که ما با نزدیک‬ ‫شدن به عید و نیاز خودروها به اماده سازی برای مسافرت‪،‬‬ ‫با کمبود قطعات هم روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی خری��د از قطعه س��ازان اصل��ی را راه��کار مقابله با‬ ‫قطع��ات تقلبی در بازار دانس��ت و افزود‪ :‬قطعه در گمرک‬ ‫وجود دارد اما ورود ان به کش��ور بسیار سخت و در حجم‬ ‫بس��یار کم انجام می ش��ود‪ .‬رئیس امور بازرسی اصناف با‬ ‫اشاره به نیاز ماشین های راه سازی‪ ،‬مسافربری و کامیون ها‬ ‫به قطع��ات با کیفیت ادامه داد‪ :‬با نزدیک ش��دن به پایان‬ ‫سال و شروع سفرهای نوروزی خودروهای مسافربری نیاز‬ ‫به برخی اماده سازی ها و تعویض قطعه دارند که باید برای‬ ‫این بخش برنامه ریزی مناسب شود‪.‬‬ ‫رویکرد جدید سازمان توسعه تجارت ایران در صدور مجوزهای نمایشگاهی‬ ‫سرپرس��ت دفتر خدم��ات اطالعات تجاری س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت ای��ران از برنامه های این س��ازمان در‬ ‫راس��تای توانمندس��ازی بنگاه های تولیدی و صادراتی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬س��هراب س��لیمی با اعالم این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان در نظ��ر دارد با بکارگی��ری ظرفیت های‬ ‫داخلی و خارجی گام های موثرتری در راس��تای اشنایی‬ ‫جامعه تجاری کش��ور با اخرین دس��تاوردهای بازاریابی‬ ‫کاال و خدمات کش��ور در زمینه های مرتبط بردارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا ایجاد تغییراتی در رویکرد س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬نمایش��گاه ها به مثابه بخشی از این بسته ‬ ‫رویدادی تلقی شده و مجوز سازمان برای برگزاری بسته‬ ‫رویداد تجاری اعطا خواهد شد‪ .‬سرپرست دفتر خدمات‬ ‫اطالع��ات تجاری گفت‪ :‬این بس��ته ها ش��امل برگزاری‬ ‫کارگاه های اموزشی‪ ،‬همایش های تخصصی‪ ،‬جلسه های‬ ‫رو در رو (‪ ،)B2B‬تهی��ه فیل��م و تیزره��ای تبلیغات��ی با‬ ‫موض��وع معرفی صنع��ت مرتبط با موضوع نمایش��گاه‪،‬‬ ‫برپایی غرفه های اطالع رس��انی در نمایشگاه های داخلی‬ ‫از سرگیری ثبت شرکت های ایرانی در منطقه ازاد صحار‬ ‫همزمان با سفر هیات تجاری البرز و همدان به‬ ‫عمان‪ ،‬با پیگیری های اتاق مشترک ایران و عمان‬ ‫و س��فارت ایران در مسقط کار ثبت شرکت های‬ ‫ایرانی که در منطقه ازاد صحار متوقف شده بود‬ ‫دوباره اغاز ش��د‪ .‬به گزارش پای��گاه خبری اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران‪ ،‬هیات تجاری الب��رز و همدان‬ ‫در این س��فر ضمن بازدید از بندر و منطقه ازاد‬ ‫صحار‪ ،‬با شرایط حضور تاجران و سرمایه گذاران‬ ‫ایرانی و بهره مندی از تجارت با عمان اگاه شدند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم اتاق مش��ترک ایران و عمان‪،‬‬ ‫رون��د ثب��ت ش��رکت های ایران��ی که ب��ه دلیل‬ ‫تحریم های جدید متوقف ش��ده ب��ود بر مبنای‬ ‫تصمی��م پارلم��ان حقوق��ی منطق��ه ازاد صحار‬ ‫با ش��رایط جدید اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این تصمیم‪ ،‬ان دس��ته از ش��رکت هایی که نوع‬ ‫کاال و خدم��ات انه��ا و همچنین ن��ام مدیران و‬ ‫سهامداران شان در فهرس��ت تحریم های اعمالی‬ ‫نباش��د می توانند در زمینه م��واد غذایی‪ ،‬صنایع‬ ‫فلزی‪ ،‬لجس��تیک و زیرس��اخت های نفت گاز و‬ ‫پتروشیمی اقدام به ثبت شرکت کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ان دس��ته از ش��رکت هایی ک��ه‬ ‫بخش��ی از تولی��د خود را در خ��اک عمان انجام‬ ‫دهن��د می توانند از مزایای گواه��ی مبدا عمانی‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬حمل ونقل دریایی و‬ ‫کانتین��ری کاالهای غیر تحریمی بین بنادر ایران‬ ‫و عمان برقرار اس��ت و ام��کان ترانزیت کاالهای‬ ‫ایران��ی از بندر صحار به س��ایر کش��ورها فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمای��ت از افتتاح حس��اب بانک��ی واحدهای‬ ‫تولی��دی ش��رکت ها با س��هامدار ایران��ی‪ ،‬برای‬ ‫بهره مندی از حس��اب ارزی بانک های عمانی از‬ ‫دیگر تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده در منطقه‬ ‫ازاد صحار برای ایرانی ها اعالم شده است‪.‬‬ ‫و خارجی و میزبانی از هیات های خارجی بوده و س��ایر‬ ‫م��وارد که برای برگزاری در طول یک س��ال از س��وی‬ ‫مج��ری متقاض��ی برنامه ریزی ش��ده‪ ،‬صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫س��لیمی در پایان تاکی��د کرد‪ :‬معیار ص��دور مجوز هر‬ ‫سال‪ ،‬ارزیابی رویدادهای تجاری برگزار شده و محاسبه ‬ ‫امتیازات مربوط خواهد بود‪.‬‬ ‫کشف قاچاق مرغ زنده‬ ‫ماموران گمرک از ال به الی بار گچ‪ ،‬کارتن های مرغ زنده قاچاق کش��ف‬ ‫و ضبط کردند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی گمرک‪ ،‬ماموران گمرک مرزی‬ ‫باش��ماق توانس��تند بیش از ‪ ۱۰۰‬س��بد مرغ زنده قاچاق را شناسایی و‬ ‫کش��ف کنند که این کارتن ها در زیر بار گچ جاس��ازی شده بود‪ .‬ماموران‬ ‫گمرک در پی تش��دید بازرس��ی ها و به منظور جلوگیری از خروج ارزاق‬ ‫عموم��ی م��ردم‪ ،‬پس از بازرس��ی از کامی��ون حام��ل کاالی صادراتی با‬ ‫عنوان گچ متوجه جاس��ازی مرغ زنده در ال ب��ه الی بار گچ و مغایرت ان‬ ‫با اظهار نامه ش��دند و مانع از خروج س��بدهای مرغ جاسازی شده در زیر‬ ‫کیسه های گچ در این محموله شدند‪ .‬این کامیون قصد خروج از کشور به‬ ‫مقصد عراق را داش��ت که با بازرسی هوشمندانه ماموران گمرک باشماق‬ ‫از خروج این محموله جلوگیری شود ‪.‬‬ ‫انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور‬ ‫اعض��ای هیات مدیره اتحادی��ه واردکنندگان نهاده های‬ ‫دام و طی��ور ای��ران ب��ا برگ��زاری انتخاب��ات‪ ،‬همزمان با‬ ‫برگزاری مجمع عموم��ی فوق العاده و عادی این اتحادیه‬ ‫در ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫مشخص شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری ات��اق بازرگانی ایران‪ ،‬مجمع‬ ‫عموم��ی فوق الع��اده و ع��ادی اتحادی��ه واردکنن��دگان‬ ‫نهاده ه��ای دام و طیور ایران دوش��نبه اول بهمن ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران برگزار‬ ‫شد که در این مجمع عالوه بر انتخاب اعضای هیات مدیره‬ ‫و بازرس��ان‪ ،‬اساس��نامه اتحادیه با بیش��تر ار ا به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬نادر س��یف‪ ،‬معاون تش��کل های اتاق‬ ‫ایران یکی از ش��اخص های توس��عه یافتگی کش��ورها را‬ ‫کمی��ت و کیفیت تش��کلی کش��ورها برش��مرد و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر بیش از ‪ ۲۰۰‬تش��کل ملی اقتصادی‬ ‫و افزون بر ‪ ۲۳۰‬تش��کل اس��تانی زیرمجموعه اتاق ایران‬ ‫هستند که دستاورد مطلوبی تلقی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بررس��ی وضعیت تش��کل های اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬نش��ان می دهد که در راستای دس��تیابی به یک‬ ‫جامعه تشکلی توانمندتر و تاثیرگذارتر‪ ،‬ضروری است که‬ ‫معیارهای حکمرانی با دقت و حساسیت بیشتری از سوی‬ ‫فعاالن تشکلی کش��ور مورد توجه قرار گرفته و تشکل ها‬ ‫برای تحقق این ویژگی ها برنامه ریزی و اقدام کنند‪.‬‬ ‫سیف با اش��اره به ویژگی های تشکل های موفق افزود‪:‬‬ ‫یکی از بارزترین ویژگی های مش��ترک تشکل های موفق‪،‬‬ ‫وجود اعضای فعال اس��ت‪ .‬در تش��کل هایی که تحت یک‬ ‫حکمرانی خوب اداره می ش��وند‪ ،‬بدون تردید اعضای ان‬ ‫مش��ارکتی فعال در تصمیم گیری ها و کارکردهای صنفی‬ ‫خود دانس��ته و این مش��ارکت غالبا از طریق ایفای نقش‬ ‫اعضا در کمیته ها و کمیسیون های مرتبط شکل می گیرد‪.‬‬ ‫ادامه جلس��ه ب��ه برگ��زاری انتخابات تعیی��ن اعضای‬ ‫هیات مدی��ره و بازرس��ان انجم��ن اختص��اص یاف��ت‪ .‬بر‬ ‫مبنای ارای به دس��ت امده‪ ،‬مهدی نهاوندی‪ ،‬ابوالحس��ن‬ ‫خلیلی‪ ،‬غالمعلی فارغی‪ ،‬محمدعلی ضیغمی‪ ،‬س��یدجالل‬ ‫طیباطیبا ب��ه عنوان اعضای اصل��ی هیات مدیره و داوود‬ ‫رنگ��ی و محس��ن امینی به عن��وان اعض��ای علی البدل‬ ‫هیات مدیره انتخاب شده و قبول سمت کردند‪ .‬همچنین‬ ‫بر اساس نتیجه به دست امده از انتخابات تعیین بازرسان‪،‬‬ ‫کسری لشگری به عنوان بازرس اصلی و حمید علیزاده به‬ ‫عنوان بازرس علی البدل اتحادیه واردکنندگان نهاده های‬ ‫دام و طیور ایران برگزیده شده و قبول مسئولیت کردند‪.‬‬ ‫طرح جدید بخش خصوصی به سران قوا ارائه شد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫تنظیم بازار موثر و تامین کاالهای مورد نیاز مردم‬ ‫‹ ‹پیشنهادهایی برای تسهیل واردات‬ ‫رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫این نکته که متاس��فانه در کش��ور ما برخالف هم��ه جای دنیا‪،‬‬ ‫واردات ضدارزش تلقی می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ کشوری نیست که‬ ‫تجارت در ان یک طرفه باش��د‪ .‬بلکه در اقتصاد س��الم‪ ،‬صادرات‬ ‫در کنار واردات وجود دارد اما متاس��فانه واردات در کش��ور ما از‬ ‫زمان جنگ‪ ،‬وارث نگاهی اس��ت که ان را در برابر تولیدملی قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش تجارت»‪ ،‬محمد جعف��ری تاکید کرد‪:‬‬ ‫ح��دود ‪84‬درص��د واردات در خدمت تولید ملی اس��ت که اگر‬ ‫انجام نش��ود چرخه تولید ما به ش��دت دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪61‬درص��د واردات ما کاالهای واس��طه ای و ‪15‬درصد کاالهای‬ ‫سرمایه ای است که در مجموع واردات کاالهای مصرفی و خودرو‬ ‫از ‪18‬درصد تجاوز نمی کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقتصاد در کش��ور با مش��ارکت تولیدکننده‪،‬‬ ‫‹ ‹طرحی که به سران ‪3‬قوه ارائه شد ‬ ‫رئیس��ان اتاق بازرگانی و اصناف با ارس��ال نامه ای به سران قوا‬ ‫طرح��ی را ارائه دادند که در قالب ان بتوان تنظیم بازار کاالهای‬ ‫اساسی را به شکل موثری انجام داد‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ایران‪ ،‬س��عید ممبینی رئیس ات��اق اصناف ایران‬ ‫و غالمرضا حس��ن پور رئیس س��ازمان بس��یج اصناف و فعاالن‬ ‫اقتصادی با ارس��ال نامه ای به س��ران ‪۳‬قوه‪ ،‬طرحی را ارائه دادند‬ ‫که در قال��ب ان تنظیم بازار کاالهای اساس��ی برای دهک های‬ ‫درامدی متوس��ط و ضعیف جامعه به ش��کل موثری انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر در متن کامل این طرح که به س��ران ‪ ۳‬قوه ارائه‬ ‫ش��ده‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬تامین کاالهای اساس��ی موردنیاز جامعه با‬ ‫تکیه بر اولویت تامین نیازهای قش��ر ضعیف و متوس��ط جامعه‬ ‫به این اقالم از ضروری تری��ن اقدامات اقتصاد مقاومتی در زمان‬ ‫روبه رو با بحران های ایجاد شده ازسوی دشمنان انقالب اسالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬رشد بی رویه قیمت کاالهای اساسی در چند ماه گذشته‬ ‫و توفیق نداش��تن کافی نهادهای رسمی در برخورد با این پدیده‬ ‫و حتی کنترل ان و مفاس��د ایجاد شده در مهار بحران اقتصادی‬ ‫و اس��تفاده نکردن از تجربیات اعضای این ‪۳‬تشکل بزرگ بوده‪،‬‬ ‫ بزرگ ترین دلیل برای تکرار نش��دن این اش��تباه ها واگذاری امر‬ ‫به این ‪۳‬تش��کل اقتصادی اس��ت‪ .‬البته وظای��ف ذاتی دولت که‬ ‫برنامه ریزی و نظارت بر انجام کار اس��ت‪ ،‬در طرح جاری در نظر‬ ‫مسئولیت توزیع مواد اولیه و کاال رابر عهده خواهند داشت‪.‬‬ ‫ط‪ :‬توزیع اقالم نهایی‬ ‫تعاونی های اس��کان‪ ،‬اس��کاد‪ ،‬ات��کا و فرهنگی��ان با همکاری‬ ‫صنوف توزیعی مربوطه مس��ئولیت توزیع اقالم نهایی را به عهده‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫ی‪ :‬کلیه این مراحل بر بس��تر نرم افزار مکان محور با محوریت‬ ‫سیم کارت تلفن همراه انجام می شود‪.‬‬ ‫ک‪ :‬وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات مس��ئولیت تامین‬ ‫زیرساخت‪ ،‬هماهنگی با اپراتورهای تلفن همراه و پشتیبانی فنی‬ ‫و اجرایی را عهده دار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع کاالها نظام مند خواهد شد‬ ‫گرفته شده و مسلم است که نقش هدایت‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت‬ ‫دولت قابل حذف نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تنظیم بازار کاالهای اساسی‬ ‫الف‪-‬جامعه هدف طرح‪:‬‬ ‫جامعه هدف گذاری ش��ده در این طرح که ش��امل دهک های‬ ‫درامدی متوسط و ضعیف جامعه هستند عبارتند از‪:‬‬ ‫الف‪-‬کارکن��ان و حقوق بگی��ران وزارتخانه ها‪ ،‬س��ازمان ها و‬ ‫نهادهای دولتی‬ ‫ب‪ -‬فرهنگیان و کارکنان وزارت اموزش و پرورش‬ ‫ج‪-‬کارمندان نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران شامل‬ ‫ارتش‪ ،‬سپاه‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬بسیج‬ ‫د‪-‬کارگران و افراد زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی‬ ‫هـ‪-‬خانواده های زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫بان��ک اطالعاتی به نس��بت کاملی از این خانوارها در کش��ور‬ ‫موجود اس��ت ک��ه با رفع برخی اش��کاالت کوچ��ک کامال قابل‬ ‫اعتماد و عملیاتی است‪.‬‬ ‫ج‪ :‬تامین ارز و ریال مورد نیاز پروژه‬ ‫بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران وظیف��ه تامین ماهانه‬ ‫دس��ت کم ‪ ۸۰۰‬میلیون یورو مورد نیاز این طرح را عهده دار است‪.‬‬ ‫واردکنندگان می توانند در قبال ارائه ضمانت های مورد تایید بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬تسویه حساب خریدهای انجام‬ ‫شده را حداکثر تا ‪6‬ماه پس از ترخیص و با سود تعیین شده ازسوی‬ ‫س��تاد تنظیم بازار انجام دهند‪ .‬در صورتی که س��ود تعیین ش��ده‬ ‫کمتر از س��ود مصوب شورای پول و اعتبار باشد‪ ،‬ستاد تنظیم بازار‬ ‫کشوری چگونگی تامین مابه التفاوت را تعیین تکلیف می کند‪.‬‬ ‫د‪ :‬واردات مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز‬ ‫ب��رای تولید کاالهای این ط��رح‪ ،‬واردات مواد اولیه ازس��وی‬ ‫مباشران که سابقه انجام این کار را در سال های گذشته داشته و‬ ‫با تشخیص صالحیت مراجع ذی ربط انجام می شود‪.‬‬ ‫هـ‪:‬خرید و جمع اوری مواد اولیه تولیدی کشور‪ ،‬سازمان های‬ ‫تعاون روس��تایی کشور‪ ،‬استان و شهرس��تان مسئولیت خرید‪،‬‬ ‫جمع اوری و تحویل نهاده های تولید داخل کش��ور شامل گندم‪،‬‬ ‫ذرت‪ ،‬جو و سویا را برعهده خواهند داشت‪.‬‬ ‫و‪ :‬قیمت گذاری‪ ،‬نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب با‬ ‫مباشران واردات‪ ،‬تولید و توزیع‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت‬ ‫قیمت گذاری در تمامی مراحل اجرایی‪ ،‬نظارت بر حس��ن انجام‬ ‫کار و تس��ویه حساب های مقطعی و نهایی با هر کدام از مباشران‬ ‫شامل مباشران واردات‪ ،‬تولید و توزیع را برعهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫ز‪ :‬تولید و فراوری کاالهای مورد نیاز‬ ‫دامداری ه��ا‪ ،‬مرغداری ه��ا‪ ،‬کش��تارگاه ها و صنای��ع تبدیلی‬ ‫مربوط و واحدهای تولیدی مش��مول طرح شامل کارخانه های‬ ‫لبنی و صنایع مربوطه و واحدهای فراوری گوش��ت قرمز‪ ،‬سفید‬ ‫با تصویب ستاد تنظیم بازار استان و عقد قرارداد با سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬مسئولیت تولید و‬ ‫فراوری کاالهای موردنیاز را به عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫ح‪ :‬توزیع مواد اولیه و کاال‬ ‫واحدهای توزیعی با معرفی اتاق های اصناف و تعاون و تصویب‬ ‫س��تادهای تنظیم بازار ملی و استانی بسته به محدوده فعالیت‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش تجارت‬ ‫به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و‬ ‫تمهی��دات برای تنظی��م ب��ازار و تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز و پرتقاضای مردم اغاز‬ ‫شده و وارد مرحله جدی می شود‪ .‬در این‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬می��ان موض��وع ارز و محدودیت ه��ای‬ ‫وارداتی برخ��ی نگرانی ها را در این زمینه‬ ‫ایج��اد کرده که البت��ه در بخش کاالهای‬ ‫اساس��ی هیچ گونه مشکلی نیست اما به طور قطع تجارت نباید با‬ ‫محدودیت هایی روبه رو باشد‪.‬‬ ‫محمد جعف��ری‪ ،‬رئیس کمیس��یون مدیری��ت واردات اتاق‬ ‫بازرگانی ایران در نشس��ت هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی به‬ ‫کمب��ود کاال و مش��کالت تنظیم ب��ازار در ماه های پایانی س��ال‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬به عنوان راهبرد کوتاه مدت پیشنهاد می کنم‬ ‫ثبت س��فارش هایی که مدت انها منقضی ش��ده‪ ،‬تا پایان س��ال‬ ‫تمدید ش��ود‪ .‬همچنین باید در کوتاه مدت واردات بدون انتقال‬ ‫ارز و با استفاده از ارز صادراتی انجام شود‪.‬‬ ‫ام��ا دراین باره علی عوض پور‪ ،‬دبیرکل ات��اق اصناف ایران نیز‬ ‫ضم��ن تایید پیش��نهاد واردات بدون انتق��ال ارز‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫ تامین کاالی اساسی هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و قیمت ها نیز‬ ‫در ‪۲‬ماه گذشته روند باثباتی را طی کرده است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬غالمحسین ش��افعی رئیس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪ ،‬س��عید ممبینی رئیس اتاق‬ ‫اصناف ایران و غالمرضا حس��ن پور رئیس سازمان بسیج اصناف‬ ‫و فع��االن اقتصادی با ارس��ال نامه ای به س��ران ‪ ۳‬قوه‪ ،‬طرحی را‬ ‫ارائ��ه دادند ک��ه در قالب ان تنظیم بازار کاالهای اساس��ی برای‬ ‫دهک های درامدی متوس��ط و ضعیف جامعه به ش��کل موثری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫صادرکننده و واردکننده ش��کوفا می شود‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬دولت از‬ ‫بی��م افزایش قیم��ت ارز‪ ،‬با گلوگاه ثبت س��فارش و ایجاد گردنه‬ ‫امضاه��ای طالیی به طور تقریب��ی فضای واردات را در بیش��تر‬ ‫موارد به ش��دت محدود کرده اس��ت‪ .‬در حالی ک��ه کمبود کاال‬ ‫در کوتاه مدت و میان مدت اثار تخریبی به ش��دت بیش��تر از اثار‬ ‫افزایش نرخ ارز خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬‬ ‫با توجه به اینکه کنترل ارز بس��یار اهمیت دارد‪ ،‬پیشنهاد ما این‬ ‫است که در کوتاه مدت ازادی واردات بدون انتقال ارز و با استفاده‬ ‫از ارز ناشی از صادرات انجام شود که راهکاری فوری است و در این‬ ‫برهه از زمان می تواند کارساز باشد‪ .‬سختگیری های غیرمتعارف‬ ‫امروز به طور قطع در پایان س��ال در راستای تنظیم بازار و تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز منجر به رهاسازی و ازادی غیرمتعارف و فساد‬ ‫در کش��ور خواهد شد‪ .‬با این خروجی دولت و بخش خصوصی با‬ ‫هم نزد جامعه متهم خواهیم بود و بدهکار مردم‪.‬‬ ‫جعف��ری تاکید ک��رد‪ :‬موضوع کمب��ود کاال در چند ماه اینده‬ ‫بس��یار نگران کننده است؛ بنابراین در این راستا به عنوان راهبرد‬ ‫کوتاه مدت پیش��نهاد می کنم ثبت س��فارش هایی که مدت انها‬ ‫منقضی ش��ده‪ ،‬تا پایان س��ال تمدید ش��ود‪ .‬تجارت باید از قید‬ ‫ش و سامانه نیما رها شود‪.‬‬ ‫محدودیت های رانتی مانند ثبت سفار ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی ‪768‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه طرحی که ارائه دادیم‪،‬‬ ‫درباره تامین و توزیع کاالهای اساس��ی به طور نظام مند اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در این ط��رح کاال از زمان ورود تا زم��ان توزیع و در‬ ‫نهایت عرضه کاال قابل رصد خواهد بود‪.‬‬ ‫علی عوض پور در گفت وگو با «گسترش تجارت» تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه کاالهای اساسی و پرمصرف با ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫ تامین می ش��ود باید حساس��یت و نظارت بیش��تری در توزیع و‬ ‫عرضه وجود داش��ته باشد تا به دس��ت جامعه هدفی که مد نظر‬ ‫است‪ ،‬عرضه شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در طرح��ی ک��ه ما ارائه دادی��م تاکید بر تولید‬ ‫ازس��وی واحدهای صنفی که ش��بکه مویرگی در س��طح کشور‬ ‫دارند و باهویت هس��تند‪ ،‬ب��ود‪ .‬همچنین تاکید بر این بوده که از‬ ‫شبکه های اصناف در توزیع اقالم استفاده شود‪.‬‬ ‫به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران‪ ،‬قرار شد نشست مشترکی‬ ‫با تولیت معاون اقتصادی وزارت کش��ور تش��کیل شود تا برنامه‬ ‫واحدی تهیه و از زمان ورود کاال نظارت انجام شود که در نهایت‬ ‫به خانوارهای هدف عرضه شود‪.‬‬ ‫عوض پ��ور تاکید کرد‪ :‬متولی تامین کاالهای اساس��ی دولت‬ ‫است و پس از تامین‪ ،‬توزیع به شبکه های مشخص ارائه می شود‬ ‫ک��ه به طور قطع ب��رای تامین کاالها نیاز به تامی��ن ارز دارند که‬ ‫طبیعت��ا باید به دور از بروکراس��ی ها باش��د و به س��رعت تامین‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید براینک��ه هیچ گونه کمب��ودی در تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی وجود ندارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این بخش مشکلی نداریم و‬ ‫ذخایر کاال و تامین کاال سیر خوبی را طی می کند‪ .‬گزارش هایی‬ ‫ک��ه نهاد های متولی مانند وزارتخانه های کش��اورزی و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارائه می دهند مطلوب و حاکی از ذخیره س��ازی‬ ‫مناس��ب کاالها اس��ت‪ .‬موضوع دیگری که وجود دارد‪ ،‬مرتبط با‬ ‫ تامی��ن مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی‪-‬صنفی ما اس��ت که‬ ‫فرایند طوالنی دارد و ما پیشنهاد کردیم که واردات بدون انتقال‬ ‫ارز انجام و فرایند ان تسریع شود‪.‬‬ ‫بانک و‬ ‫بیمه‬ ‫معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی ‪768‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹کس�ب تندیس حسابرس�ی داخلی از‬ ‫سوی بانک سامان‬ ‫نهاد نظارت و حسابرس��ی داخلی بانک س��امان‬ ‫موفق شد در نخستین دوره جایزه ملی حسابرسی‬ ‫داخلی‪ ،‬تندیس نقره ای را دریافت کند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک س��امان‪ ،‬این جای��زه ملی از‬ ‫س��وی انجمن حسابرس��ان داخلی ایران و پس از‬ ‫بررس��ی موارد و مستندات ارائه شده از سوی نهاد‬ ‫نظارت وحسابرس��ی داخلی بانک سامان‪ ،‬به دلیل‬ ‫عملکرد مطلوب در اس��تمرار ارتقای حسابرس��ی‬ ‫داخل��ی‪ ،‬به این بانک تعلق گرفت‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬تندیس نقره ای جایزه ملی حسابرس��ی‬ ‫داخل��ی در چهارمین کنگره انجمن حسابرس��ان‬ ‫داخل��ی ایران که با حض��ور هیات مدیره انجمن و‬ ‫جمعی از خبرگان و برگزیدگان صنعت حسابرسی‬ ‫به قاسم سرخوش‪ ،‬مدیر نهاد نظارت و حسابرسی‬ ‫داخلی و جواد گوهرزاد‪ ،‬مشاور هیات مدیره بانک‬ ‫سامان اعطا شد‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬تندیس‬ ‫نقره ای باالترین س��طح کیفی کسب شده از سوی‬ ‫بانک های ش��رکت کننده در این ارزیابی است که‬ ‫بانک سامان موفق به دریافت ان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغ�از دومی�ن جش�نواره کارت های‬ ‫هدیه کوثر‬ ‫دومین دوره جشنواره کارت های هدیه موسسه‬ ‫اعتباری کوثر از دوشنبه اول بهمن اغاز و تا پایان‬ ‫تیر ‪ ۱۳۹۸‬ب��ا اهدای جوایز ارزن��ده ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری‬ ‫کوثر‪ ،‬دومین دوره این جش��نواره با هدف تشویق‬ ‫و ترغی��ب مش��تریان و هموطن��ان ب��رای خرید‬ ‫کارت ه��ای هدیه کوث��ر و اهدای جوای��ز ویژه از‬ ‫ابتدای بهمن امس��ال اغاز خواهد ش��د‪ .‬بر اساس‬ ‫ای��ن گ��زارش‪ ،‬مش��تریان می توانند ب��ا خرید یا‬ ‫دریاف��ت کارت هدیه از خری��داران در بازه زمانی‬ ‫مورد اشاره در قرعه کشی های ماهانه شرکت کرده‬ ‫و یکی از برندگان خوش ش��انس دومین جشنواره‬ ‫کارت های هدیه موسس��ه اعتباری کوثر باش��ند‪.‬‬ ‫مشتریان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به هر‬ ‫یک از ‪ ۳۵۲‬ش��عبه موسسه اعتباری کوثر در سراسر‬ ‫کش��ور مراجعه یا با ش��ماره تلف��ن ‪۰۲۱ – ۴۲۸۳۰‬‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردان�ی بان�ک این�ده از اعتم�اد‬ ‫مشتریان‬ ‫بانک این��ده با صدور اطالعیه ای از ادامه اعتماد‬ ‫مش��تریان قدردانی کرد‪ .‬روابط عمومی بانک اینده‬ ‫اعالم کرد‪ :‬مش��تریان بانک اینده‪ ،‬بدین وس��یله‪،‬‬ ‫مراتب تش��کر و قدردان��ی مجموعه بان��ک اینده‬ ‫از توجه و حس��ن اعتماد ش��ما را اعالم می داریم‪.‬‬ ‫برای همه ما دس��ت اندرکاران در بانک اینده‪ ،‬مایه‬ ‫مباهات است که با عزم راسخ و هشیاری کامل‪ ،‬به‬ ‫بانک خودتان‪ ،‬اعتم��اد دوباره کرده و در کنارمان‬ ‫ایس��تادید‪ .‬خدمت گزاران ش��ما به ویژه در ش��عب‬ ‫بانک اینده‪ ،‬همچون گذش��ته‪ ،‬مش��تاقانه پذیرای‬ ‫حضور مش��تریان و مردم هس��تند‪ .‬ب��دون تردید‪،‬‬ ‫خاطره حمایت و اعتماد عمیق ش��ما مش��تریان‪،‬‬ ‫در حافظه سازمانی بانک اینده‪ ،‬باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫تمام تالش خدمت گذاران شما در بانک اینده‪ ،‬این‬ ‫اس��ت تا این حمایت و اعتم��اد را با ادامه خدمت‬ ‫صادقانه و رفتار در شان شما‪ ،‬پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاله بیمه دانا برگزیده شد‬ ‫مقاله ه��ای برت��ر ش��رکت کنندگان پنجمی��ن‬ ‫همایش مدیریت ریس��ک و بیمه از سوی داوران‬ ‫علم��ی ای��ن همایش انتخ��اب و معرفی ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بیم��ه دان��ا‪ ،‬در پنجمین‬ ‫همای��ش مدیریت ریس��ک و بیمه که در س��الن‬ ‫همایش ه��ای بین المللی کتابخان��ه ملی با حضور‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی‪ ،‬جمعی از مدیران عامل‬ ‫شرکت های بیمه و پژوهشکده بیمه برگزار شد‪ ،‬از‬ ‫نویس��ندگان مقاله های منتخب با اهدای تندیس‬ ‫همایش‪ ،‬لوح قدردانی و هدایایی تجلیل ش��د‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش‪ ،‬از میان مقاله های ارسالی به‬ ‫دبیرخانه همای��ش‪ ۵ ،‬مقاله در بخش پوس��تری‬ ‫برگزیده شد که مقاله «مدیریت ریسک در صنعت‬ ‫بیم��ه از منظر س��اختار ب��ازار»‪ ،‬نوش��ته ابراهیم‬ ‫کاردگ��ر نایب رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫بیمه دان��ا‪ ،‬مهدی احراری مدی��ر دفتر تحقیقات‬ ‫و مطالعات بیم��ه ای و حمیدرضا محمدی اوجان‬ ‫مش��اور معاون مدیرعامل‪ ،‬از بیم��ه دانا به عنوان‬ ‫مقال��ه برتر و انتخابی این همایش برگزیده ش��د‪.‬‬ ‫بیمه دانا هر س��ال و در مناس��بت های مختلف از‬ ‫جمله همایش مل��ی روز بیمه و همایش مدیریت‬ ‫ریس��ک و بیمه‪ ،‬با ارائه مقاله های علمی و بیمه ای‬ ‫می کوش��د ضمن حضور فعال در این گونه مجامع‪،‬‬ ‫نقش و تاثیر تعیین کننده ای در توس��عه فرهنگ‬ ‫بیمه در جامعه ایفا کند‪.‬‬ ‫بانک ملی عصای نظام اقتصادی کشور است‬ ‫مع��اون ام��ور بانکی‪ ،‬بیمه و ش��رکت های‬ ‫دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید‬ ‫بر اینک��ه بانک ملی عصای نظ��ام اقتصادی‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر پایه مطالعات در این‬ ‫وزارتخانه تعداد شعب نظام بانکی در مجموع‬ ‫باید ‪ ۱۲‬هزار شعبه باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫عباس معمار نژاد در نشس��ت با مدیرعامل و‬ ‫معاونان‪ ،‬اعضای هیات مدیره‪ ،‬مدیران امور و‬ ‫رئیسان اداره های کل بانک ملی ایران افزود‪:‬‬ ‫بر اس��اس مطالع��ات انجام ش��ده در وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی بر پایه ش��اخص های‬ ‫تولید ملی‪ ،‬وس��عت و جمعیت کشور‪ ،‬تعداد‬ ‫ش��عب نظام بانکی کش��ور بای��د در مجموع‬ ‫‪ ۱۲‬هزار ش��عبه باشد که تمامی بانک ها باید‬ ‫بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران‪ ،‬بانک‬ ‫اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران و عصای‬ ‫نظام اقتصادی کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬باید تالش‬ ‫کنیم تا تس��هیالت تکلیف��ی مضاعفی روی‬ ‫دوش این بانک قرار نگیرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بانک ملی ایران یک بنگاه‬ ‫اقتصادی اس��ت که باید بحث سوداوری ان‬ ‫نیز مدنظر قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک بازوی‬ ‫حمایتی دولت و اصلی ترین بانک کشور است‬ ‫و بحث مطالب��ات از دولت در این بانک باید‬ ‫تعیین تکلیف شود که وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی ملزم به پیگیری ان است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به کاهش قابل توجه نس��بت‬ ‫مطالبات معوق به تسهیالت(‪ )NPL‬در بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬افزود‪ :‬نس��بت مطالبات معوق به‬ ‫تس��هیالت در بانک ملی ایران در طول چند‬ ‫سال گذشته روندی کاهشی داشته و تالش‬ ‫برای وص��ول مطالبات بای��د همچنان مورد‬ ‫توجه باش��د‪ .‬همچنین قیمت تمام شده پول‬ ‫در ای��ن بانک روند نزولی در پیش گرفته که‬ ‫باید ادامه یابد‪.‬‬ ‫معمارنژاد ب��ا تاکید بر لزوم بهینه س��ازی‬ ‫شعب بانک ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس مطالعات‬ ‫انجام ش��ده در وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫بر پایه ش��اخص های تولید ملی‪ ،‬وس��عت و‬ ‫جمعیت کشور‪ ،‬شعب نظام بانکی کشور باید‬ ‫در مجم��وع ‪ ۱۲‬هزار عدد باش��د که تمامی‬ ‫بانک ها باید بهینه س��ازی ش��عب خود را در‬ ‫دستور کار قرار دهند و اقدام های بانک ملی‬ ‫ایران نیز در این راستا باید ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ملی ایران نی��ز در این‬ ‫نشس��ت با بیان اینکه این بان��ک متعلق به‬ ‫هم��ه مردم ایران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫گس��تردگی و ضریب نفوذ بان��ک ملی ایران‬ ‫در کش��ور‪ ،‬انتظارات از ای��ن بانک برای رفع‬ ‫چالش ها و مسائل کشور باالست‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با تاکید ب��ر اینکه بانک ملی‬ ‫ای��ران ب��ا ه��دف کمک به توس��عه کش��ور‬ ‫راه اندازی ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این بانک در‬ ‫بس��یاری از بخش ها از سوی دولت به مردم‬ ‫خدمت رسانی می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬در بسیاری‬ ‫افزایش خالص درامد تسهیالت و سپرده گذاری ‪ ۹‬ماهه بانک صادرات‬ ‫خالص درامد تسهیالت و سپرده گذاری بانک صادرات‬ ‫ایران در گزارش های ‪ ۹‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۷‬نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۸۸‬درصد افزایش یافت‪ .‬به‬ ‫گزارش بانک صادرات ایران‪ ،‬بر اساس صورت های مالی‬ ‫منتشرشده بانک صادرات ایران در سامانه کدال‪ ،‬درامد‬ ‫تسهیالت اعطایی و سپرده گذاری در گزارش دوره ای ‪۹‬‬ ‫ماه امسال ‪ ۱۵‬درصد افزایش داشته که به دلیل افزایش‬ ‫سود سپرده های پرداختی به میزانی کمتر از این درامد‪،‬‬ ‫خالص درامد تسهیالت و سپرده گذاری روند مثبتی به‬ ‫خود گرفته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪۱۸۸ ،‬‬ ‫درص��د افزایش ثبت کرده اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬نرخ‬ ‫تس��عیر دارایی ها و بدهی های ارزی س��ال ‪ ۹۷‬کمتر از‬ ‫نرخ نیمایی محاس��به شده اس��ت و در صورتی که این‬ ‫نرخ در صورت های مالی اعمال ش��ود‪ ،‬بهبود اساسی در‬ ‫صورت های مالی بانک ایجاد خواهد ش��د که اعمال این‬ ‫نرخ پ��س از هماهنگی های الزم‪ ،‬به ط��ور احتمالی در‬ ‫پایان س��ال انجام خواهد ش��د‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬زیان‬ ‫عملکردی بانک صادرات ایران در همین دوره نسبت به‬ ‫مقطع مشابه س��ال پیش با کاهش ‪ ۳۴‬درصدی همراه‬ ‫ش��د که عمل به برنامه ها و استراتژی های ابالغی شبکه‬ ‫بانک طی یک س��ال گذشته‪ ،‬در س��رعت گرفتن روند‬ ‫کاه��ش زیان موثر واقع ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬جمع‬ ‫دارایی ه��ای بانک در پای��ان اذر به ح��دود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫بانک صادرات ای��ران برای خروج از بن��گاه داری‪ ،‬اقدام‬ ‫به واگذاری برخی ش��رکت های غیراب��زاری خود کرده‬ ‫به نحوی که س��هام بانک در ‪ ۱۲‬ش��رکت واگذار ش��ده‬ ‫و برنامه ری��زی برای فروش ‪ ۷‬ش��رکت دیگ��ر نیز انجام‬ ‫ش��ده که ای��ن موضوع موج��ب افزایش خالص س��ود‬ ‫سرمایه گذاری ها خواهد شد‪.‬‬ ‫از مناطق محروم و دور دست کشور به منظور‬ ‫خدمت رسانی به هموطنان اقدام به تاسیس‬ ‫ش��عبه کرده در حالی که این ش��عب توجیه‬ ‫اقتصادی ندارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‬ ‫بانک ملی ایران به انضباط مالی پایدار دست‬ ‫یافته که در راس��تای ان در طول دو س��ال‬ ‫گذش��ته نیز نه تنها بدهی ب��ه بانک مرکزی‬ ‫نداشته بلکه مانده اضافه برداشت ان نیز صفر‬ ‫بوده است‪ .‬این در حالی است که با توجه به‬ ‫حجم زیاد تس��هیالت تکلیفی‪ ،‬خط اعتباری‬ ‫نیز به این بانک اختصاص نیافت‪.‬‬ ‫حس��ین زاده ادامه داد‪ :‬درحال حاضر بیش‬ ‫از ‪ ۲۶۰‬هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی‬ ‫ای��ران بابت ذخایر قانون��ی نزد بانک مرکزی‬ ‫است که این رقم بیش از نرخ ذخیره قانونی‬ ‫دیگر بانک ها و حت��ی معادل منابع کل یک‬ ‫بانک است‪ .‬با توجه به گسترده بودن تکالیف‬ ‫بانک ملی ایران و همچنین میزان بدهی های‬ ‫دولت به این بانک درخواس��ت داریم بخشی‬ ‫از ای��ن ذخایر ازاد ش��وند تا بتوانیم دس��ت‬ ‫واحدهای تولیدی بیشتری را بگیریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملی ای��ران همچنین با‬ ‫اشاره به برگزاری نخس��تین رویداد ملی شو‬ ‫در بهمن گذش��ته بیان کرد‪ :‬در «ملی شو ‪»۲‬‬ ‫ک��ه کمتر از یک ماه اینده برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫یک سری دیگر از دس��تاوردها‪ ،‬محصوالت و‬ ‫خالقیت ه��ای این بانک ک��ه در نظام بانکی‬ ‫کشور بی س��ابقه اس��ت‪ ،‬عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬گزارش��ی از وضعیت‬ ‫مناب��ع و عملک��رد بان��ک در بخش ه��ای‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬مالی و‪ ...‬از س��وی اعضای‬ ‫هیات مدی��ره و مدی��ران ام��ور بان��ک ارائه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اختصاص هزینه تهیه سررسید به بازسازی مناطق زلزله زده‬ ‫ک پاس��ارگاد در جهت ایفای رسالت های اجتماعی‬ ‫بان ‬ ‫خود‪ ،‬همچون سال گذشته‪ ،‬هزینه چاپ سررسید و تهیه‬ ‫هدایای تبلیغاتی را به بازسازی مناطق زلزله زده کشور و‬ ‫کم��ک به مناطق محروم اختص��اص می دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫ک پاس��ارگاد‪ ،‬خس��رو رفیعی‪ ،‬مش��اور‬ ‫روابط عموم��ی بان ‬ ‫مدیرعامل و مدیر روابط عمومی این بانک ضمن اعالم این‬ ‫ک پاسارگاد با توجه به رویکرد خود نسبت‬ ‫خبر گفت‪ :‬بان ‬ ‫به ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و ب��ا توجه به اهمیت‬ ‫بازس��ازی مناطق زلزل��ه زده و همچنین ل��زوم کمک به‬ ‫مناطق محروم و اسیب دید ه کشور‪ ،‬همچون سال گذشته‬ ‫هزینه چاپ سررس��ید و تهیه اقالم و هدایای تبلیغاتی را‬ ‫ب��ه این امر اختص��اص می دهد و با این اقدام ارزش��مند‪،‬‬ ‫گامی موثر در راستای کمک به هم میهنان اسیب دیده و‬ ‫ابادانی کشور برخواهد داشت‪ .‬رفیعی تصریح کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫این ‪ ،‬بانک پاسارگاد به عنوان یک بانک سبز معتقد است‬ ‫حفاظ��ت و پاس��داری از محیط زیس��ت و منابع طبیعی‬ ‫از رس��الت های این بانک اس��ت و با خ��ودداری از چاپ‬ ‫سررسید می تواند نقش قابل توجهی در جلوگیری از قطع‬ ‫درختان و تخریب محیط زیس��ت داشته باش��د‪ .‬اقدام های‬ ‫این بانک در ارائ��ه خدمات بانکداری الکترونیک و تالش‬ ‫برای نهادینه س��ازی فرهنگ بهره من��دی از این خدمات‬ ‫نیز برای حفاظت از محیط زیس��ت‪ ،‬کاهش الودگی هوا‪،‬‬ ‫تو امدهای غیرض��روری و جلوگیری از اتالف‬ ‫کاهش رف ‬ ‫وقت و انرژی مشتریان انجام می شود‪ .‬مدیر روابط عمومی‬ ‫بانک پاسارگاد در ادامه ضمن اشاره به سایر اقدام های این‬ ‫بانک در راس��تای کمک به مناط��ق زلزله زده و همچنین‬ ‫مناطق محروم کش��ور تاکید ک��رد‪ :‬پیش از این نیز بانک‬ ‫و گ��روه مالی پاس��ارگاد با بهره من��دی از امکانات خود و‬ ‫همچنین کمک های مردمی اقدام های مثبتی در مناطق‬ ‫اسیب دیده انجام داده اند‪.‬‬ ‫برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده بانک دی‬ ‫مجم��ع عمومی عادی به طور فوق الع��اده بانک دی با‬ ‫حض��ور بی��ش از ‪ 86.73‬درصد صاحبان س��هام در هتل‬ ‫المپیک تهران برگزار ش��د‪ .‬به گزارش اداره روابط عمومی‬ ‫و تبلیغات بانک دی‪ ،‬با برگزاری مجمع عمومی عادی به‬ ‫طور فوق العاده بانک دی‪ ،‬صورت های مالی منتهی به ‪۳۰‬‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬بانک به تصویب رسید‪ .‬محمدرضا قربانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک دی در این مجمع ضمن ارائه گزارش��ی‬ ‫از اقدام های انجام شده از سوی هیات مدیره بانک دی در‬ ‫سال مالی ‪۱۳۹۶‬و ترسیم روند رو به رشد بانک به تشریح‬ ‫اقدام های اساس��ی بانک پرداخت‪ .‬مدیرعامل بانک دی با‬ ‫اشاره به اینکه بانک دی‪ ،‬دارایی های ارزشمندی دارد که‬ ‫ارزش افزوده ایجادشده در قیمت انها به دلیل افزایش نرخ‬ ‫ارز نسبت به زمان واگذاری به بانک‪ ،‬سود قابل توجهی را‬ ‫ب��رای بانک و ذی نفعان به ارمغان م��ی اورد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‬ ‫ب��ا فروش دارایی های مازاد به چن��د هدف مهم از جمله‬ ‫اصالح س��اختار مالی و بهبود وضعیت کفایت سرمایه که‬ ‫از موارد و الزامات بانک مرکزی است‪ ،‬دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیروگاه برق دماوند‪ ،‬بزرگ ترین نیروگاه سیکل‬ ‫ترکیبی خاورمیانه‪ ،‬کوهستان پارک مشهد‪ ،‬برج شایان و‬ ‫پروژه چشم تهران از جمله دارایی های بانک دی هستند‬ ‫که می تواند مبنای مناس��ب و قابل دفاعی برای پوش��ش‬ ‫زیان بانک و خروج از مشمولیت ماده ‪۱۴۱‬قانون تجارت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫قربانی بازگش��ایی نم��اد بانک دی را پس از دو س��ال‬ ‫در راس��تای اج��رای تکالیف مجمع و صیان��ت از منافع‬ ‫س��هامداران از اقدام های اساس��ی بانک در س��ال جاری‬ ‫برش��مرد که با پیگیری های پیوس��ته هیات مدیره تحقق‬ ‫یافت‪ .‬وی حمایت از قیمت سهام پس از بازگشایی نماد را‬ ‫که خواسته سهامداران در مجمع پیشین بود از اقدام های‬ ‫اساس��ی هیات مدیره بانک برش��مرد و گف��ت‪ :‬قیمت هر‬ ‫س��هم بانک پس از بازگش��ایی نماد ‪ ۶۰‬تومان بود که به‬ ‫‪ ۱۵۰‬تومان افزایش یافته و حاکی از رشد ‪ ۱۵۰‬درصدی‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک دی کاهش بهای تمام ش��ده پول‬ ‫را در حال��ی که به صورت همزمان منابع بانک با افزایش‬ ‫چشمگیری روبه رو بوده است از دیگر دستاوردهای بانک‬ ‫عنوان کرد‪ .‬قربان��ی در بخش دیگری از گزارش عملکرد‬ ‫مجمع تش��کیل کارگروه ویژه وصول مطالبات را یکی از‬ ‫لزوم نواوری در افزایش ضریب نفوذ بیمه ها‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل بیم��ه کوثر‪،‬‬ ‫نواوری یک��ی از الزامات دس��تیابی‬ ‫بیمه ها ب��رای افزای��ش ضریب نفوذ‬ ‫است پس بیمه ها باید در این زمینه‬ ‫نواوری را در دس��تور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬مجید‬ ‫مش��علچی در پنجمی��ن همای��ش‬ ‫مدیری��ت ریس��ک و بیم��ه ب��ا بیان‬ ‫اینکه رشد ساالنه ‪۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫مبتنی بر تورم در صنعت بیمه‪ ،‬از ایده ال ها فاصله دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫دستیابی به ضریب نفوذ ‪ ۷‬درصدی صنعت بیمه باید نواور باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مدیریت‪ ،‬شناخت و کنترل ریسک مهم ترین ابزارهای‬ ‫صنع��ت بیمه هس��تند‪ .‬دارایی های نامش��هود‪ ،‬بیمه های زندگی‪،‬‬ ‫بیمه ه��ای اتومبیل‪ ،‬مباحث مالی و دغدغه های بازار بیمه از جمله‬ ‫مباحثی بوده که در طول سال های گذشته در این همایش مدنظر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که صنعت بیمه کش��ور مدیریت‬ ‫ریس��ک را برعه��ده دارد که باید در کنار ان از محاس��بات دقیق‬ ‫بهره مند شد؛ ریسک و بیمه اکنون با هم قرین هستند‪ .‬مشعلچی‬ ‫افزود‪ :‬ریس��ک های مرتب��ط با اس��تارت اپ ها‪ ،‬نیروی انس��انی و‬ ‫م��واردی از این دس��ت پیش روی صنعت بیمه اس��ت که به طور‬ ‫قطع حل مش��کالت ریسک با وجود‬ ‫عوامل بیرونی ایجاد ریسک‪ ،‬درونگرا‬ ‫اس��ت‪ .‬این مقام مس��ئول در صنعت‬ ‫بیمه گفت‪ :‬ش��ناخت تم��ام مولفه ها‬ ‫و معیاره��ای دقی��ق در ب��ازار بیمه‬ ‫ضروری اس��ت تا بتوان درب��اره انها‬ ‫تدبی��ر کرد؛ برخ��ی از ای��ن فعل و‬ ‫انفعاالت مثل س��ود سپرده‪ ،‬تحریم‪،‬‬ ‫نقدینگی س��رگردان و ارز ناش��ی از‬ ‫فعل و انفعاالت حکمرانی اس��ت اما مولفه هایی مثل رش��د سریع‬ ‫فین تک ها و اس��تارت اپ ها باید در ب��ازار صنعت بیمه مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬مش��علچی با بیان اینکه با وجود دیتابیس های غنی در‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬هنوز دچار ضعف تعامل این دیتابیس ها هس��تیم و‬ ‫برای تصمیم س��ازی و تبدیل دیتا به دانش دچار مشکل هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ضمن اینکه مولفه های مشتری مداری هنوز در صنعت بیمه‬ ‫فهرس��ت نشده و به ان پرداخته نش��ده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهی��م به بحث ب��ازار بیمه بپردازیم بای��د مولفه ها را کنار هم‬ ‫چیده و س��یمای درس��تی از بازار را ترس��یم کرده و بعد برای ان‬ ‫تدبی��ر کنیم‪ ،‬این در حالی اس��ت که در صنع��ت بیمه به عنصر‬ ‫پرداخته نشده و نتوانسته نواوری ایجاد کند‪.‬‬ ‫مهم ترین اقدام ها بانک دی در سال جاری دانست و گفت‪:‬‬ ‫با تش��کیل کارگروه ویژه وصول مطالبات که با تمرکز بر‬ ‫تعیین تکلیف پرونده های معوق و مش��کوک الوصول و در‬ ‫راستای افزایش سرمایه و سوداوری انجام شد‪ ،‬بخش قابل‬ ‫توجهی از مطالباتی که در سال های پیش ایجاد شده بود‪،‬‬ ‫وصول ش��د‪ .‬قربانی در پایان با تشریح چشم انداز بانک تا‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۰‬درباره مهم تری��ن برنامه های در جریان بانک‬ ‫گفت‪ :‬وصول مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف مطالبات‬ ‫مش��کوک الوصول و تعیین تکلیف پرونده های مفتوحه در‬ ‫مراجع قضایی‪ ،‬فروش امالک و س��رمایه گذاری های مازاد‬ ‫بان��ک برای بهب��ود کیفیت دارایی ه��ا و برگزاری مجمع‬ ‫فوق العاده افزایش سرمایه به منظور بهبود کفایت سرمایه‬ ‫و ساختار مالی را از مهم ترین برنامه های پیش روی بانک‬ ‫اس��ت که امیدواریم با حمایت بی��ش از پیش و همدلی‬ ‫سهامداران گام بلندی در مسیر اهداف خود برداریم‪.‬‬ ‫طرح جشنواره بانکداری الکترونیک بانک ایران زمین‬ ‫جش��نواره الکترونیک بانک ایران زمین با هدف‬ ‫توس��عه بانکداری الکترونیک و با امکان مشارکت‬ ‫تمامی مشتریان بالفعل و بالقوه این بانک به مدت‬ ‫‪ ۳‬ماه برگزار و در پایان و هنگام برگزاری جشنواره‬ ‫به شرکت کنندگان هدایا و جوایزی اهدا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بان��ک ایران زمین‪ ،‬طرح‬ ‫جش��نواره بانکداری الکترونیک بانک ایران زمین‬ ‫با هدف توس��عه بانک��داری الکترونیک و رضایت‬ ‫کاربران الکترونیکی ب��ه مدت ‪ ۳‬ماه از اول بهمن ‬ ‫‪ ۹۷‬تا ‪ ۳۱‬فروردین ‪ ۹۸‬اجرایی شد‪ .‬مشتریان این‬ ‫بانک در مدت برگزاری جشنواره در صورت انجام‬ ‫عملیات خرید ش��ارژ یا پرداخت قبوض از طریق‬ ‫هم��راه بانک امتیاز دریافت می کنند و بر اس��اس‬ ‫ان‪ ،‬در قرعه کش��ی جوای��ز ارزنده این جش��نواره‬ ‫ش��رکت خواهند کرد‪ .‬بس��ته های تشویقی که در‬ ‫شامل کارت‬ ‫ ‬ ‫این طرح در نظر گرفته ش��ده است‬ ‫هدیه‪ ،‬بس��ته های اینترنت��ی‪ ،‬کمک هزینه خرید‬ ‫تلف��ن همراه‪ ،‬و جای��زه ویژه اس��ت‪ .‬در این طرح‬ ‫خدمات همراه بانک‪ ،‬در ‪ ۴‬بخش خدمات سپرده‪،‬‬ ‫خدم��ات کارت‪ ،‬خدم��ات چک و س��ایر خدمات‬ ‫تعریف شده است‪ .‬در این طرح کسب امتیاز برای‬ ‫کاربران از طریق خرید ش��ارژ و پرداخت قبض (به‬ ‫صورت نامحدود) ب��ا ضریب تراکنش ‪ ،۵‬پرداخت‬ ‫اقساط تسهیالت (سقف تراکنش ‪ ۴‬مرتبه در هفته‬ ‫و دس��ت کم ‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال در هر تراکنش ) با‬ ‫ضریب ‪ ،۳‬انتقال وجه شتابی (س��قف انتقال وجه‬ ‫‪ ۴‬مرتب��ه در هفته و دس��ت کم ‪ ۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫در ه��ر تراکنش) با ضریب ‪ ،۲‬انج��ام امور خیریه‬ ‫(حداقل تراکن��ش ‪ ۱۰۰.۰۰۰‬در هفته ) با ضریب‬ ‫یک و نصب اپلیکیش��ن(یک بار در طول دو ره ) با‬ ‫ضریب ‪ ۱۰۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی ‪768‬‬ ‫بازار‬ ‫مالی‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت اصالح نظام کارمزد‬ ‫خدمات پرداخت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫زهره محسنی شاد بازار طال و س�که پس از پشت س�ر گذاشتن دوره پرالتهاب گذشته‪ ،‬در حالی مدتی بود با‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬ش�یب نزولی قیمت همراه شد که از اغاز هفته‪ ،‬بار دیگر تغییر مسیر داد و روند صعودی‬ ‫در پیش گرفت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬س�که تمام که در کانال قیمتی ‪ ۳‬میلیون تومان جاخوش‬ ‫کرده بود‪ ،‬با روندی که در پیش گرفت در نهایت به باالی مرز ‪ ۴‬میلیون تومان رسید و روز‬ ‫گذشته نرخ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۳۰‬هزارتومان را تجربه کرد‪ .‬ان طور که فعاالن این بازار می گویند رشد قیمت ها در‬ ‫بازار داخلی طال و سکه برخالف حرکت قیمت اونس جهانی طال بوده و بیشترین تاثیر را از رشد نرخ دالر گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با رشد قیمت ارز و سکه در روزهای اخیر‬ ‫قیم��ت ط�لا در بازاره��ای‬ ‫جهانی تحت تاثیر رش��د ارزش‬ ‫دالر‪ ،‬در حال��ی در چن��د روز‬ ‫گذشته با کاهش روبه رو شده و‬ ‫نزدیک ب��ه پایین ترین حد خود‬ ‫در ‪ ۳‬هفته گذش��ته رسیده که ‬ ‫افزایش نس��بی قیمت دالر که‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫درحال حاض��ر ب��ه نزدیکی ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬موجب ش��ده تا قیمت ها در‬ ‫بازار طال و سکه بار دیگر افزایش یابد و به یکی از عوامل‬ ‫اصلی افزایش توجهات خریداران به بازار س��که به شمار‬ ‫اید‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی ورود کند‬ ‫محمد کش��تی ارای‪ ،‬عضو هیات مدی��ره اتحادیه طال و‬ ‫جواهر با تشریح وضعیت قیمت ها در بازار طال و سکه در‬ ‫روزهای اخیر در گفت وگو با «گس��ترش تجارت» اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬بازار طال و سکه در حالی در روزهای اخیر بار دیگر‬ ‫رون��د صعودی به خود گرفته و رش��د قیمت ها را تجربه‬ ‫می کند ک��ه در بازار جهانی طال از رش��د قیمت خبری‬ ‫نیست و حتی ش��اهد افت نسبی نرخ اونس نیز هستیم‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬در زمینه گران ش��دن نرخ طال و س��که‪ ،‬عامل‬ ‫طالی جهانی بر این روند بی تاثیر بوده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بیشترین تاثیر رشد قیمت طال و سکه‬ ‫ناش��ی از عوامل داخلی است‪ ،‬افزود‪ :‬رشد نرخ ارز از یک‬ ‫س��و و نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال که زمینه‬ ‫افزایش تقاضا را در بازار منجر ش��ده است از سوی دیگر‪،‬‬ ‫س��بب ش��ده تا این روزها بار دیگر ما شاهد گران شدن‬ ‫قیمت س��که و طال در بازار باش��یم به طوری که با رشد‬ ‫قیمت ها‪ ،‬حباب س��که از ‪ ۳۸۰‬ه��زار تومان اول هفته به‬ ‫‪ ۴۳۰‬هزار تومان در روز گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تجربه نش��ان داده زمانی که قیمت ها‬ ‫بازار دوباره هیجان زده شد‬ ‫در روزهای گذشته‪ ،‬بر خریداران در بازار افزوده شده و تقاضای کاذبی‬ ‫در بازار شکل گرفته که این خود به رشد قیمت ها دامن زده است‬ ‫برای کاهش قیمت ها‪ ،‬بانک مرکزی باید به تناسب تقاضای ایجاد شده در‬ ‫بازار عرضه مناسب ارز و سکه داشته باشد‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ ،‬ترس از افزایش بیشتر قیمت ها‪،‬‬ ‫یک هیجان و تقاضای کاذبی را در بازار به وجود می اورد‬ ‫که این امر به رشد بیشتر قیمت ها دامن می زند و فضای‬ ‫سفته بازی را تشدید می کند‪.‬‬ ‫کش��تی ارای با تاکید بر اینکه این ش��رایط سبب شده‬ ‫ت��ا میل به خری��د در این بازار در روزه��ای اخیر باز هم‬ ‫افزای��ش یابد و رش��د غیر متعارف��ی در زمینه نرخ طال و‬ ‫سکه به وجود اید‪ ،‬افزود‪ :‬این وضعیت منجر شده تا نرخ‬ ‫س��که از اغاز هفته تا کنون حدود ‪ ۲۵۰‬هزار تومان رشد‬ ‫کند و اینک به نرخ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۳۰‬هزار تومان برس��د‬ ‫و هرگرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز از نرخ ‪ ۳۴۰‬هزار تومان اول‬ ‫هفت��ه از مرز ‪ ۳۷۳‬هزار تومان عبور کند‪ ،‬یعنی رش��دی‬ ‫معادل ‪ ۳۳‬هزار تومان‪.‬‬ ‫او در این شرایط‪ ،‬به وضعیت خرید و فروش ها در بازار‬ ‫طال و س��که اشاره کرد و گفت‪ :‬همواره تجربه نشان داده‬ ‫زمانی که رش��د قیمت ها شروع می شود‪ ،‬خریدار در بازار‬ ‫افزای��ش می یاب��د و زمانی هم که بازار روند کاهش��ی به‬ ‫خود می گیرد‪ ،‬بر تعداد فروش��ندگان افزوده می ش��ود‪ .‬با‬ ‫در نظر گرفتن همین اس��تدال هم در روزهای گذش��ته‪،‬‬ ‫بر خریداران س��که و طال در بازار افزوده شده و تقاضای‬ ‫کاذبی در بازار شکل گرفته که این خود به رشد قیمت ها‬ ‫دامن زده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه التهاب های ب��ه وجود امده در بازار‬ ‫‹مجلس اماده دریافت دیدگاه حوزه های علمیه‬ ‫در اصالح نظام بانکی‬ ‫رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬کمیسیون به صورت جدی موضوع‬ ‫اص�لاح نظام بانکی را مورد توجه قرار داده و اصالح‬ ‫قان��ون بان��ک مرکزی نیز در دس��تور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬محمدرض��ا پورابراهیمی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫دی��دار با ای��ت اهلل اعرافی‪ ،‬مدی��ر حوزه های علمیه‬ ‫سراس��ر کش��ور اقدام های کمیس��یون اقتصادی را‬ ‫تشریح کرد و گفت‪ :‬کمیسیون اقتصادی از اغاز دوره‬ ‫دهم مجلس به ص��ورت جدی موضوع اصالح نظام‬ ‫بانکی را مورد توجه قرار داده و در این راستا اصالح‬ ‫قان��ون بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬توجه بیش��تر حوزه های علمیه به مباحث‬ ‫اقتصاد اس�لامی نقش مهمی در توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ور دارد و کمیس��یون اقتص��ادی امادگی الزم‬ ‫را ب��رای دریافت پیش��نهادهای اصالحی حوزه های‬ ‫علمیه در زمینه اصالح قوانین بانکی دارد‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬ایت اهلل اعرافی‪ ،‬مدیر حوزه های علمیه‬ ‫سراسر کش��ور از اهتمام کمیسیون اقتصادی برای‬ ‫ح��ل مس��ائل و گرفتاری ه��ای مردم تش��کر کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در بحث ه��ای اقتصادی نباید افراط و تفریط‬ ‫وجود داش��ته باشد و باید با لحاظ قوانین اسالمی و‬ ‫توجه به مسائل کارشناسی مسائل حل شود و نکته‬ ‫دیگ��ر اینکه باید به بخش تولی��د توجه جدی و در‬ ‫این راس��تا همگرایی های الزم انجام ش��ود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬پورابراهیم��ی رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس همراه با محمدحسین حسین زاده بحرینی‪،‬‬ ‫رئی��س کمیته پولی و بانکی و عین اهلل ش��ریف پور‪،‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس سه شنبه‬ ‫ن ب��ا حجت االس�لا م شهرس��تانی نماینده‪،‬‬ ‫‪ ۲‬بهم�� ‬ ‫ اهلل سیس��تانی از مراج��ع عالی ق��در تقلید و‬ ‫ای��ت ‬ ‫همچنین ایت اهلل علوی بروجردی دیدار و گفت وگو‬ ‫ و گزارش��ی از عملکرد کمیس��یون اقتص��ادی ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مقطعی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما تداوم این روند به سیاست های‬ ‫بانک مرکزی و مدیری��ت این نهاد در حوزه ارزی و بازار‬ ‫س��که وابسته است‪ .‬به طور حتم بانک مرکزی اگر هرچه‬ ‫س��ریع تر این وضعی��ت را کنترل کن��د‪ ،‬می تواند مانع از‬ ‫بیشتر شدن قیمت ها در بازار شود و جلوی این التهاب ها‬ ‫را مث��ل مدت اخیر بگیرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این گونه ش��رایط‬ ‫سیاس��ت گذاری های بان��ک مرک��زی بس��یار مهم جلوه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست گذاری های بلند مدت انجام شود‬ ‫عبداهلل محمد ولی‪ ،‬کارش��ناس بازار طال و سکه نیز در‬ ‫ای��ن زمینه در گفت وگو با «گس��ترش تجارت» با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه با وجود کاهش قیم��ت جهانی طال‪ ،‬این روزها‬ ‫دوباره ش��اهد رش��د قیمت طال و سکه هس��تیم که این‬ ‫امر ناش��ی از افزایش تقاضا به دلیل نزدیک شدن به ایام‬ ‫اخر سال و همچنین رشد قیمت ارز در روزهای گذشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هر سال به دلیل رشد تقاضاهای خرید در‬ ‫ماه ها و روزهای پایانی سال ‪ ،‬قیمت ها افزایش می یابد که‬ ‫این روال طبیعی هر س��ال است‪ .‬اما امسال رشد نرخ ارز‬ ‫ب��ه این وضعیت تا حدی دام��ن زده و بر گرانی قیمت ها‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫ت بانک‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای بهبود ای��ن وضعی ‬ ‫مرکزی باید به تناسب تقاضای ایجاد شده در بازار عرضه‬ ‫مناس��ب ارز و سکه داشته باشد تا مانع از رشد قیمت ها‬ ‫و ایج��اد فض��ای س��ودجویی‬ ‫برای س��فته بازان ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک مرک��زی در م��دت اخیر‬ ‫سیاست گذاری مناسبی داشته‬ ‫و تاحد زیادی توانس��ته که بازار‬ ‫ارز و س��که را مدیریت کند که‬ ‫امیدوارم با ورود به موقع به این‬ ‫عبداهلل محمد ولی بازاره��ا در روزهای اینده بازهم‬ ‫اثرگذاری مناسبش را داشته باشد‪.‬‬ ‫محمد ولی در ادامه در کنار اعمال سیاست گذاری های‬ ‫کوتاه مدت از جمله کنترل بازار ارز و عرضه مناس��ب‪ ،‬بر‬ ‫اتخاذ سیاس��ت های بلند مدت نیز تاکید کرد و افزود‪ :‬به‬ ‫نظر می رس��د یکی از عوامل به وجود امدن نابسامانی در‬ ‫بازارها و رش��د قیمت ارز و س��که ناش��ی از رکود حاکم‬ ‫بربخش تولید و صنعت است زیرا این بخش مولد اقتصاد‬ ‫نتوانس��ته در سال های گذش��ته نقدینگی های سرگردان‬ ‫در کش��ور را جذب کند و زمینه حرکت منابع به سمت‬ ‫بازارهای غیر مولد و س��فته بازی را فراهم کرده است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬اگر به دنبال این هس��تیم که از این نابسامانی ها و‬ ‫التهاب ها خارج شویم و نقدینگی های سرگردان در کشور‬ ‫را مدیریت کنیم‪ ،‬باید فضای کسب و کار و وضعیت تولید‬ ‫و صنعت را در کشور رونق دهیم‪ .‬بدون تردید این شرایط‬ ‫سبب می ش��د تا دیگر شاهد این گونه سرمایه گذاری ها و‬ ‫س��فته بازی ها نباش��یم و تحقق این ه��دف نیازمند این‬ ‫است تا تمامی سازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط در این‬ ‫زمینه گام های اساس��ی بردارند‪ .‬به گفته این کارشناس‪،‬‬ ‫نقد ینگی ها در جامعه باید به سمت تولید حرکت کند و‬ ‫چرخ این بخش را به گردش دراورد تا اقتصاد کش��ور به‬ ‫س��مت رونق پیش برود و اگر این مهم محقق شود دیگر‬ ‫افراد تالش نمی کنند که برای کسب سود وارد بازار های‬ ‫غیر مولد بروند و سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫‹تعامل بانک مرکزی و صادرکنندگان‬ ‫برای بازگشت ارز صادراتی‬ ‫معاون ارزی بانک مرکزی گفت‪ :‬بانک مرکزی امادگی‬ ‫همکاری و همراهی با صادرکنندگان به ش��رط تعاملی و‬ ‫دوجانبه بودن همکاری ها برای پیشبرد اهداف مشترک به‬ ‫ویژه رونق اقتصادی را داراست‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬جلسه هم اندیشی معاون ارزی بانک مرکزی‬ ‫با تولیدکنندگان و صادرکنندگان با محوریت «بازگش��ت‬ ‫ارز حاصل از صاد رات» در بانک مرکزی برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه که نمایندگانی از گمرک و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز حضور داشتند‪ ،‬معاون ارزی بانک مرکزی با‬ ‫تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی در دوره اخیر تعامل‬ ‫با بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‪ ،‬س��رمایه گذاری و‬ ‫ایج��اد اش��تغال مولفه های قدرت هر کش��وری اس��ت و‬ ‫همه وظیفه داریم در راس��تای تقویت ان فعالیت کنیم‪،‬‬ ‫در همین راس��تا بانک مرکزی بر اس��اس جایگاه و حوزه‬ ‫فعالیت خود معتقد است باید به صورت مستقیم با فعاالن‬ ‫بخش خصوصی تعامل داش��ته باش��د و ب��ر همین مبنا‬ ‫جلسه های همفکری و هم اندیش��ی در راستای کمک به‬ ‫تجارت بین الملل کشور برگزار می شود‪ .‬غالمرضا پناهی‬ ‫با اش��اره به هدف مش��ترک بخش خصوصی و حاکمیت‬ ‫در رون��ق اقتصادی گف��ت‪ :‬همه در یک جهت و هدف در‬ ‫حرکت هس��تیم و این هدف چی��زی جز رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و ایجاد اش��تغال نیست‪ .‬پناهی خواستار‬ ‫فعال تر ش��دن صادرکنندگان در برگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات ش��د و افزود‪ :‬انتظار این است که صادرکنندگان‬ ‫در زمین��ه برگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات فعال تر و با‬ ‫مس��ئولیت بیش��تری عمل کنند در مقابل بانک مرکزی‬ ‫نیز کامال امادگی هم��کاری و همراهی با صادرکنندگان‬ ‫به ش��رط تعامل��ی ب��ودن و دو جانبه ب��ودن همکاری ها‬ ‫برای پیش��برد اهداف مش��ترک ب ه وی��ژه رونق اقتصادی‬ ‫را داراس��ت‪ .‬همچنین در این جلس��ه‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان با برش��مردن برخی مش��کالت و مس��ائل‬ ‫حوزه کاری خود خواس��تار حل مشکالت حوزه صادرات‬ ‫و تولید با هم اندیشی بخش خصوصی شدند و پیشنهادها‬ ‫و راهکارها ی مشورتی دادند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬درصدی قیمت ساخت مسکن در سال اینده‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن از کاهش ‪ ۳۰‬درصدی قیمت‬ ‫ساخت در صورت طراحی درست چرخه اعتباری زنجیره‬ ‫سازندگان مسکن خبر داد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به برنامه بانک مس��کن برای افزایش قدرت خرید مسکن‬ ‫از سوی مردم‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش قدرت خرید تنها با افزایش‬ ‫س��قف تس��هیالت اتفاق نمی افتد‪ ،‬بلکه می توان از طریق‬ ‫کاهش قیمت تمام شده‪ ،‬قدرت خرید مردم را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راستا برانیم تا با ایجاد یک چرخه‬ ‫اعتباری بی��ن تمامی زنجیره دس��ت اندرکاران س��اخت‬ ‫مسکن‪ ،‬قیمت تمام شده را کاهش دهیم‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫مسکن با اش��اره به جزئیات این طرح‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتفاقی‬ ‫که می افتد این اس��ت که اف��رادی که در چرخه‬ ‫ساخت مسکن از کارخانه دار‪ ،‬بنکدار‪ ،‬انبوه ساز و‪...‬‬ ‫هس��تند‪ ،‬در یک چرخه اعتب��اری قرار می گیرند‬ ‫و چ��ون در ابتدا پول نقد نمی دهن��د‪ ،‬می توانند‬ ‫ن��رخ خود را کاهش دهند چراکه به طور معمول‬ ‫افرادی که نقدی کار می کنند تخفیف نمی دهند‪.‬‬ ‫رحیمی انارک��ی پیش بین��ی ک��رد در ص��ورت طراحی‬ ‫درس��ت این چرخه‪ ،‬قیمت تمام ش��ده س��اخت مس��کن‬ ‫می تواند ت��ا ‪ ۳۰‬درصد کاهش یاب��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫موض��وع به قیمت فروش مس��کن منتقل خواهد ش��د و‬ ‫طبیعی است اگر سازنده بتواند ساختمان خود را ارزان تر‬ ‫بسازد‪ ،‬ترجیح می دهد که واحدهای خود را با نرخ ارزان تر‬ ‫بفروشد اما مشتری بیشتری داشته و ان را زودتر‬ ‫تبدی��ل به پول کند‪ .‬او پیش از این نیز گفته بود‬ ‫که بخش نخست این کار با بنیاد مسکن تا قبل از‬ ‫پایان سال اجرایی خواهد شد و در نهایت زنجیره‬ ‫کام��ل تامین مالی مس��کن در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال‬ ‫اینده اجرایی می ش��ود که کاهش قیمت ساخت‬ ‫واحدهای مس��کونی را در پی خواهد داشت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک مسکن با اشاره به فعالیت های توسعه ای این بانک‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم در حوزه های توسعه ای فعالیت‬ ‫کنی��م‪ ،‬باید منابع ارزان قیمت در اختی��ار ما قرار گیرد و‬ ‫بخش��ی از افزایش سرمایه ما به صورت نقدی انجام شود‪،‬‬ ‫همچنی��ن در طرح های بانک‪ ،‬باید همکاری بیش��تری با‬ ‫بانک ش��ود ‪ .‬رحیمی انارکی همچنی��ن درباره پیش بینی‬ ‫افزایش ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومانی س��رمایه بانک مسکن در‬ ‫الیحه بودجه س��ال اینده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این موضوع تصویب‬ ‫ش��ود‪ ۵۰۰۰ ،‬میلیارد تومان از بدهی ما به بانک مرکزی‬ ‫بابت خط اعتباری مس��کن مه��ر کاهش یافته و در قالب‬ ‫بدهی های دولت به بانک مرکزی قرار می گیرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اگر این اتفاق بیفتد‪ ،‬نس��بت های مالی ما بهبود می یابد و‬ ‫می توانیم تسهیالت بیش��تری به دلیل بهبود نسبت های‬ ‫مالی مان انجام دهیم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به عایدات‬ ‫این��ده این موضوع می توانیم حدود یک س��وم این رقم را‬ ‫اوراق منتش��ر و مناب��ع مالی جدیدی را در بازار مس��کن‬ ‫تزریق کنیم‪.‬‬ ‫مدت هاس��ت صحبت ه��ا و‬ ‫تحلیل ه��ای هر کارشناس��ی‬ ‫در ح��وزه بانکداری و پرداخت‬ ‫الکترونی��ک در ایران منتش��ر‬ ‫می شود‪ .‬به طور تقریبی همگی‬ ‫بر یک مس��ئله به عنوان علت‬ ‫هادی قدیمی‬ ‫اصلی مش��کالت و چالش های‬ ‫معاون عملیات‬ ‫این حوزه انگش��ت می گذارند؛ بانکی ایران زمین‬ ‫کارمزد خدمات پرداخت‪.‬‬ ‫از تراکنش های غیرضرور تا‬ ‫کاهش میانه ارزش تراکنش ها‪ ،‬از هزینه های سنگین‬ ‫حفظ پایداری ش��بکه تا نبود انگیزه برای راه اندازی‬ ‫کیف پول‪ ،‬از مش��کالت پی��ش روی پرداخت یارها تا‬ ‫انحراف هایی در کسب وکار مانند کارمزدخواهی و‪...‬‬ ‫همه و همه معضالتی است که به عقیده کارشناسان‬ ‫و فعاالن حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید‬ ‫علت العلل انها را در مدل کارمزدی فعلی دانست که‬ ‫چندین سال است پیشرفت و سالمت این صنعت را‬ ‫به گروگان گرفته است‪.‬‬ ‫این مدل چه ایرادی دارد که تمام مشکالت حوزه‬ ‫پرداخت را ناش��ی از ان می دانند؟ اگر بخواهیم در‬ ‫چند جمل��ه ایراد اصلی مدل فعلی را که از دی ‪۹۴‬‬ ‫اجرا ش��ده اس��ت بگوییم باید گفت رای��گان بودن‬ ‫اس��تفاده از ابزاره��ای پرداخ��ت الکترونی��ک برای‬ ‫کاربران و پذیرن��دگان و انداختن بار تمام هزینه ها‬ ‫تاکید می کنم تمام هزینه های این ش��بکه بر دوش‬ ‫ش��بکه بانک��ی‪ ،‬اصلی تری��ن عاملی اس��ت که مدل‬ ‫کارمزدی فعلی را به پاش��نه اش��یل نظام بانکداری‬ ‫و پرداخت الکترونیک در ایران تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫رای��گان ب��ودن خدم��ات‪ ،‬حساس��یت کاربران و‬ ‫خدمت گیرن��دگان را نس��بت ب��ه نوع اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای پرداخت کامال از بین برده اس��ت؛ نه مردم‬ ‫و نه فروشندگان کوچک ترین اهمیتی نمی دهند که‬ ‫ب��رای چه خرید و فروش هایی و برای چه مبالغی از‬ ‫ابزارهای پرداخت اس��تفاده می کنن د به همین دلیل‬ ‫هم در طول سال های گذشته پیوسته شاهد افزایش‬ ‫تعداد تراکنش ها از یک سو و کاهش متوسط ارزش‬ ‫تراکنش های خرید از س��وی دیگر بوده ایم؛ روندی‬ ‫که به افزایش سرس��ام اور هزینه های ش��بکه بانکی‬ ‫چه برای تامین زیرساخت های فنی و سخت افزاری‬ ‫شبکه پرداخت و چه برای پرداخت کارمزدها منجر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اتفاقی که بدون شک‬ ‫در ش��بکه بانکی برای جب��ران هزینه های خدمات‬ ‫پرداخت رخ می دهد‪ ،‬انتقال این هزینه ها به سرفصل‬ ‫هزینه های عملیاتی اس��ت‪ .‬این انتقال ناگزیر باعث‬ ‫می ش��ود هزینه تمام شده تجهیز منابع افزایش یابد‬ ‫ک��ه معنایی جز افزایش نرخ به��ره ندارد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬مردمی که در ظاهر از خدمات شبکه پرداخت‬ ‫الکترونیک به رایگان اس��تفاده می کنند‪ ،‬هزینه های‬ ‫ای��ن کاربری را غیرمس��تقیم و در قال��ب نرخ بهره‬ ‫باالتر تس��هیالت پرداخت می کنند چراکه بانک به‬ ‫عنوان یک بنگاه انتفاعی چاره ای جز تامین هزینه ها‬ ‫ندارد‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬حقوق سهامداران خود را‬ ‫ک��ه باز هم عده ای از همین مردم هس��تند‪ ،‬پایمال‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬رایگان بودن استفاده‬ ‫از خدم��ات پرداخ��ت الکترونی��ک نه تنه��ا واقعیت‬ ‫علمی و عملی ن��دارد بلکه دومینویی از ناعدالتی را‬ ‫نیز ایجاد کرده اس��ت؛ کاسبی که در یک کالنشهر‬ ‫روزانه صدها تراکنش رایگان را روی کارتخوان خود‬ ‫پذیرش می کند‪ ،‬از مزایای این خدمات بهره می برد‪.‬‬ ‫همچنی��ن صدها خریداری که از س��هولت و امنیت‬ ‫خرید ب��ا ابزاره��ای پرداخت الکترونی��ک بهره مند‬ ‫ش��ده اند و هزین��ه ای باب��ت ان نمی پردازند‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش نرخ بهره می شوند برای کشاورزی که برای‬ ‫خرید س��م دفع افات نباتی در یکی از روس��تاهای‬ ‫کش��ور از تسهیالت بانکی اس��تفاده می کند و شاید‬ ‫ه��م در هفته و ماه ی��ک تراکنش خرید الکترونیک‬ ‫هم نداشته باشد! نکته مهم تر اینکه فشار هزینه های‬ ‫این خدمات روز به روز بر ش��بکه بانکی رو به افزایش‬ ‫اس��ت؛ محاسبات نشان می دهد ش��بکه بانکی فقط‬ ‫در نیمه نخست امس��ال بابت کارمزد تراکنش های‬ ‫خرید حدود ‪ ۱۶۰۰‬میلیارد تومان پرداخته اس��ت و‬ ‫پیش بینی می شود این رقم در نیمه دوم سال بیشتر‬ ‫هم بش��ود‪ .‬این هزینه به غیر از هزینه هایی اس��ت‬ ‫که بابت اجاره کارتخوان ها به شرکت های پی اس پی‬ ‫پرداخت می ش��ود و به غیر از کارمزد صادرکنندگی‬ ‫درب��اره قب��وض پرداختی! ادامه ای��ن روند به طور‬ ‫قطع ش��بکه بانکی و به دنبال ان‪ ،‬ش��بکه پرداخت‬ ‫کش��ور را با مشکالت مالی و س��خت افزاری فراوانی‬ ‫روبه رو خواهد کرد که اگر فکری به حال ان نش��ود‪،‬‬ ‫شکنندگی ش��بکه پرداخت را به دنبال دارد‪ .‬باید و‬ ‫بای��د قبل از واقعه‪ ،‬راه عالجی برای ان اندیش��ید و‬ ‫نظام کارمزد خدمات پرداخت کشور را اصالح کرد‪.‬‬ ‫بازار و‬ ‫اصناف‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی ‪768‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فرایند توزیع کاالهای‬ ‫اساسی باید اصالح شود‬ ‫عضو کمیس��یون اصل‪ ۹۰‬مجلس‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫دولت باید فرایند توزیع کاالهای اساس��ی را اصالح‬ ‫کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬ن��رخ کاالها با افزایش ن��رخ ارز صعود‬ ‫می کند‪ ،‬اما زمانی که نرخ ارز کاهش می یابد از نرخ‬ ‫کاال کاسته نمی شود‪.‬‬ ‫محمدقس��یم عثمانی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به اختصاص ‪ 14‬میلیارد دالر ارز به کاالهای‬ ‫اساسی در بودجه سال ‪ ،۹۸‬اظهارکرد‪ :‬نرخ کاالهایی‬ ‫که ازسوی بخش خصوصی عرضه می شود با افزایش‬ ‫نرخ ارز صعود می کند‪ ،‬اما زمانی که نرخ ارز کاهش‬ ‫می یابد از نرخ کاال کاسته نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر دولت کاالهای اساسی را با نرخ‬ ‫ارز دولتی عرضه نکند نرخ کاالها گران تر می ش��ود‪.‬‬ ‫نماینده مردم بوکان در مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه دولت نباید به جای اختصاص ارز ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومان��ی به کاالهای اساس��ی پ��ول ان را به‬ ‫مردم پرداخت کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر دولت ارز دولتی‬ ‫به کاالهای اساسی اختصاص ندهد‪ ،‬به طور قطع در‬ ‫جامعه اثر تورمی دارد و هر پولی که تاکنون پرداخت‬ ‫شده به یک تعهد مادام العمر تبدیل می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه دولت بای��د فرایند توزیع‬ ‫کاالهای اساس��ی را اص�لاح کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬کاالهای‬ ‫اساس��ی تامین و داخل کش��ور توزیع می شود‪ ،‬اما‬ ‫فرایند درون کش��وری مناسب نبوده و این موضوع‬ ‫که چه میزان از کاال در هر شهری که وارد می شود‬ ‫به دس��ت مردم رس��یده جای پرس��ش دارد‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون اصل‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬کاالهایی که در ایران ارزان اس��ت از س��وی‬ ‫کش��ورهای همس��ایه خریداری و از کش��ور خارج‬ ‫می شود که باید مانع خروج این کاالها شده و مانند‬ ‫قاچاق با ان برخورد شود‪.‬‬ ‫اشباع بازار پوشاک نوروز‬ ‫با تولیدات داخلی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صن��ف تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروش��ندگان پوش��اک تهران اظهارک��رد‪ :‬برای ایام‬ ‫ن��وروز به دلی��ل توزیع حج��م گس��ترده ای از مواد‬ ‫اولی��ه بین تولیدکنندگان به هی��چ عنوان با کمبود‬ ‫پوشاک در بازار نیستیم و تمام کاالهای ایرانی بازار‬ ‫داخلی را اش��باع خواهند کرد‪ .‬ابوالقاس��م شیرازی‬ ‫در گفت وگ��و با ایرنا با بیان اینکه قیمت گذاری کاال‬ ‫برای ایام نوروز همیش��ه براس��اس عرض��ه و تقاضا‬ ‫انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی که تقاضا از سوی مردم‬ ‫افزای��ش پیدا می کند با وجود نظارت بر قیمت ها در‬ ‫ب��ازار و نیز تعهد تولیدکننده ب��ه رعایت نرخ اعالم‬ ‫ش��ده اما باز هم به دلیل افزایش تقاضا تغییراتی در‬ ‫قیمت ه��ا ایجاد می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما با برخی‬ ‫اقدام ها مانند برگزاری نمایش��گاه و نیز فروش های‬ ‫فوق العاده که در روزهای پایانی سال در دستور کار‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬به شدت مخالف هستیم اما در نهایت‬ ‫این اقدام ها از جمله راهکارهایی اس��ت که از سوی‬ ‫مس��ئوالن برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬ش��یرازی معتقد است نرخ گذاری ها در‬ ‫بازار باید به طور ازاد باشد تا مردم از طریق مقایسه‬ ‫نرخ و نیز کیفیت بهترین کاالها را معیار خرید خود‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫پوش��اک تهران افزود‪ :‬از چند ماه گذش��ته بسیاری‬ ‫از کارگاه ه��ای تولی��دی به دلیل کمب��ود مواد اولیه‬ ‫رو ب��ه تعطیلی بودند اما تاس��یس کارگ��روه تامین‬ ‫مواد اولیه پوش��اک باعث ش��د چراغ امیدی در دل‬ ‫تولیدکنندگان روش��ن شود و به کمک این کارگروه‬ ‫به روند تولیدات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬در ‪ ۲‬ماه گذشته به دلیل‬ ‫تش��کیل کارگروه تامین مواد اولی��ه و عرضه پارچه‬ ‫بین تولیدکنن��دگان نه تنها با کمبود پوش��اک در‬ ‫بازار روبه رو نش��دیم‪ ،‬بلک��ه به دلیل فراوانی این کاال‬ ‫در بازار‪ ،‬بسیاری از مغازه داران اقدام به حراجی های‬ ‫مکرر برای فروش کاالهای در اختیار خود کردند‪.‬‬ ‫ش��یرازی اظهارکرد‪ :‬در برخی م��وارد در بازار با‬ ‫اعتراض هایی در زمینه گرانی پوشاک همراه شدیم‬ ‫که علت ان ناشی از هجمه هایی بود که برای مبارزه‬ ‫با کاالهای وارداتی قاچاق در پیش گرفته بودیم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صن��ف تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروش��ندگان پوش��اک تهران با بی��ان اینکه مبارزه‬ ‫با کاالی قاچاق همیش��ه در اولوی��ت برنامه های ما‬ ‫قرار داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬در یک ماه گذش��ته هجمه های‬ ‫زیادی برای جمع اوری با کاالی قاچاق مطرح ش��د‪،‬‬ ‫این موض��وع باعث جمع اوری کااله��ای در اختیار‬ ‫فروش��ندگان‪ ،‬کمب��ود کاال در بازار و نی��ز افزایش‬ ‫قیمت ها شد که خوش��بختانه به طور موقتی شاهد‬ ‫این موارد در سطح بازار بودیم‪.‬‬ ‫هرچند دو ماه تا نوروز مانده اس�ت اما نم نمک خانواده ها خانه تکانی های شان‬ ‫را ش�روع کرده اند‪ .‬س�نتی جمعی برای پاکیزگی ملی‪ .‬سنتی که از گذشته به‬ ‫ارث رسیده و حتی خانواده های جوان نیز به این سنت پایبند هستند‪ .‬هرچند‬ ‫مژد ه پورزکی‬ ‫روش های خانه تکانی مدرن تر از گذشته شده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬سال های‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬گذش�ته که می خواستیم فرش های مان را بشوییم دسته جمعی به حیاط خانه‬ ‫می رفتیم و چند ساعتی را در سرمای زمستان با اب و تاید و چند ابزار ساده‪،‬‬ ‫به جان فرش های مان که بیشتر انها رنگ الکی داشتند‪ ،‬می افتادیم و البته از‬ ‫این کار‪ ،‬لذت می بردیم و ش�اداب می ش�دیم‪ .‬حاال هم سنت شستن فرش ها در نزدیکی ایام سال‬ ‫نو‪ ،‬رواج دارد اما س�بک و س�یاق ان تغییر کرده است‪ .‬حاال بس�یاری از خانواده ها از نسل جوان‬ ‫ترجیح می دهند با یک جس�ت وجویی ساده در فضای مجازی و با ثبت انالین اطالعاتی جزیی از‬ ‫جمله نش�انی و ش�ماره تماس ش�ان بدون هیچ مکالمه ای با نمایندگان ان شرکت‪ ،‬انها را به خانه‬ ‫خ�ود دعوت کنند تا فرش ه�ا را ببرند و چند روز دیگر برگردانند‪ .‬با ای�ن حال‪ ،‬این روال گذار از‬ ‫روش سنتی به مدرن‪ ،‬نیاز به فراهم شدن زیرساخت هایی دارد‪.‬‬ ‫همکاری کسب وکارهای انالین و سنتی برای خدمات نوروزی‬ ‫سایت های قالیشویی مجاز افزایش می یابند‬ ‫اگ��ر در مرور گر گ��وگل عبارت «قالیش��ویی اینترنتی»‬ ‫را جس��ت وجو کنی��د‪ ،‬در چندصدم ثانیه فهرس��تی چند‬ ‫صفحه ای مقابل چشمان تان ظاهر خواهد شد که هر کدام‬ ‫از این ه��ا وعده ثبت س��فارش انالین برای شست وش��وی‬ ‫فرش ه��ای ش��ما را می دهند‪ .‬با این وج��ود وقتی وارد این‬ ‫سایت ها می ش��ویم‪ ،‬مجوز اتحادیه کسب وکارهای مجازی‬ ‫را در قس��مت پایینی این س��ایت ها نمی بینیم و این یعنی‪،‬‬ ‫احتمال اینکه نمایندگان این سایت ها فرش های شهروندان‬ ‫‹ ‹اغاز همکاری سنتی ها و انالین ها‬ ‫را برده و برنگردانند یا اینکه فرش را سالم و تمیز برنگردانند‪،‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه کس��ب و کارهای مجازی در این باره‬ ‫بسیار است‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬پلتفرم های��ی وج��ود دارن��د ک��ه با‬ ‫ای��ن س��ایت ها برای جلب نظر مش��تری‬ ‫قالیش��ویی های مجازی ق��رارداد می بندند و‬ ‫به ط��ور معمول از عکس های ماش��ین االت‬ ‫س��فارش ها را به قالیش��ویی می برند‪ .‬این ها‬ ‫مدرن و کارگرانی با ظاهری اراسته استفاده‬ ‫پلتفرم ه��ای عرضه و تقاضا هس��تند‪ .‬حدود‬ ‫می کنن��د که به احتمال زی��اد‪ ،‬عکس هایی‬ ‫‪۲۰‬پلتفرم قالیش��ویی مجوز اتحادیه کسب و‬ ‫برداش��ت ش��ده از قالیش��ویی های مجاز و‬ ‫کاره��ای مجازی را دارند و مش��غول فعالیت‬ ‫سنتی است‪.‬‬ ‫هس��تند‪ .‬این پلتفرم ها باید با قالیشویی های‬ ‫در یکی از این سایت ها نوشته شده است‪:‬‬ ‫مجاز کار کنند‪.‬‬ ‫«م��ا را دنبال کنید‪ .‬این س��ایت معتبرترین‬ ‫رضا الفت نس��ب در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫س��رویس دهنده خدمات خانگ��ی در ایران‬ ‫«گس��ترش تجارت» با اعالم این خبر‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اس��ت‪ .‬با ما می توانید س��اده تر و مطمئن تر‬ ‫رضا الفت نسب‬ ‫برخی قالیش��ویان سنتی هم برای راه اندازی‬ ‫نظاف��ت من��زل‪ ،‬ش��رکت‪ ،‬س��اختمان ی��ا‬ ‫شست وش��وی مبلمان‪ ،‬فرش‪ ،‬پرده و دیگر وقتی به سایت ها سایت ش��ان از اتحادی��ه کس��ب و کاره��ای‬ ‫مجازی مجوز فعالیت گرفته اند‪.‬‬ ‫خدمات خانگ��ی خود را به نیروهای کاربلد‬ ‫اعالم می کنیم‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬براساس ماده ‪ ۲۷‬قانون نظام‬ ‫اقا یا خانم بسپارید‪ .‬مجله انالین ما به شما‬ ‫که باید مجوز‬ ‫صنفی هر کس که می خواهد فعالیت صنفی‬ ‫کم��ک می کند با بهره مندی از اموزش های‬ ‫بگیرند‪ ،‬بیش از انج��ام دهند باید پیش از ش��روع کار‪ ،‬پروانه‬ ‫مرتبط به منزل و ایده های کاربردی به خانه‬ ‫‪۹۰‬درصد انها از کسب دریافت کند‪ .‬بازرسان اتاق های اصناف‬ ‫و زندگی خود رنگ تازه ای ببخشید‪ ».‬و بعد‬ ‫به طور معمول قالیشویان انالین غیرمجاز را‬ ‫چند روش دانلود اپلیکیشن انها در‬ ‫معرض این قانون پیروی‬ ‫به ما معرفی می کنند و از سوی دیگر‪ ،‬اتحادیه‬ ‫دی��د مخاطب ق��رار می گی��رد و کانال های‬ ‫می کنند‬ ‫کس��ب و کارهای مجازی این اختیار را دارد‬ ‫خب��ری انها در ش��بکه های مجازی معرفی‬ ‫ک��ه با غیرمجاز های انالی��ن برخورد کند‪ .‬ما‬ ‫می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه امکان ثبت س��فارش‬ ‫س��ایت هایی ک��ه مجوز ندارند را شناس��ایی‬ ‫انالین روی همان س��ایت نیز تعبیه ش��ده‬ ‫می کنیم و از انها می خواهیم که مجوز کسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫دریاف��ت کنند و اگر همکاری نکردند‪ ،‬پلیس‬ ‫همه این س��ایت ها ب��ا تبلیغاتی مبنی بر‬ ‫اماکن ان سایت را فیلتر می کند‪.‬‬ ‫تخفیف و جایزه سعی در جلب نظر مشتریان دارند اما نکته‬ ‫این مس��ئول صنف��ی تصریح کرد‪ :‬پلم��ب واحد صنفی‬ ‫اینجا اس��ت که از میان ده ها س��ایت خشکشویی اینترنتی‬ ‫غیرمج��از در فض��ای ملک��ی و پاالی��ش س��ایت و فیلت��ر‬ ‫و مجازی که «گس��ترش تجارت» در گوگل بررس��ی کرده‪،‬‬ ‫س��ایت های صنفی غیر مجاز بر عهده پلیس اماکن اس��ت و‬ ‫تعداد سایت هایی که لوگوی ابی رنگ «عضو اتحادیه کسب‬ ‫پلیس فتا در این زمینه مسئولیت ندارد‪.‬‬ ‫و کاره��ای مجازی» را در پایین س��ایت داش��تند کمتر از‬ ‫الفت نس��ب بیان کرد‪ :‬در س��ایر صنوف وقتی به سایت ها‬ ‫انگشتان یک دست بود‪.‬‬ ‫اع�لام می کنی��م که باید مجوز بگیرن��د‪ ،‬بیش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫این بدان معنا است که این سایت ها معتبر نیستند و اگر‬ ‫انها از این قانون پیروی می کنند‪ .‬در بحث قالیش��ویی هم‬ ‫مش��کلی برای فرش های مش��تریان پیش بیاید‪ ،‬هیچ کس‬ ‫به زودی از این س��ایت ها خواهیم خواست که فعالیت خود‬ ‫جز نیروی پلیس‪ ،‬قدرت رس��یدگی به شکایت های مردمی‬ ‫را ندارد‪ .‬شکایت هایی که به پلیس و دادگاه کشیده می شود‬ ‫هم‪ ،‬همه می دانیم روندی طوالنی دارد‪ .‬حال اینکه اتحادیه‬ ‫کس��ب و کارهای مجازی می تواند خس��ارت های احتمالی‬ ‫مش��تریان از س��ایت های دارای مجوز را به طور تقریبی در‬ ‫یک روز جبران کند‪.‬‬ ‫پ��س باید چه کرد؟ چگونه می ش��ود از معتبر بودن این‬ ‫س��ایت ها با خبر بود و چگونه باید با س��ایت های غیرمجاز‬ ‫قالیشویی برخورد کرد؟‬ ‫پایه و اساس همه تولیدات‪ ،‬مواد شیمیایی است‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان م��واد ش��یمیایی تهران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از س��یر تا پی��از تولید از مواد ش��یمیایی اغاز‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تمامی تولیدات در تمامی صنایع براساس وجود‬ ‫مواد ش��یمیایی اس��ت که اگر این ماده مهم نباش��د‪ ،‬هیچ‬ ‫تولیدی امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫س��یدمهدی طاهری در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی‬ ‫اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬اعضای اتحادیه مواد شیمیایی‬ ‫از جمله کس��انی هستند که سالیان سال با هر نوع ماده ای‬ ‫از نظ��ر ماهیت‪ ،‬چگونگی‪ ،‬کارب��رد و‪ ...‬در تماس بوده و در‬ ‫تخصص این اعضا شناسایی کاربرد مواد از مهم ترین هاست‪.‬‬ ‫طاهری با اش��اره به مهم تری��ن چالش صنف خود گفت‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه سال ‪۱۳۹۳‬ش��ورای تامین استان تهران‬ ‫برای انبارکردن کاالی مواد ش��یمیایی ازس��وی معدودی‬ ‫مقرر ش��د به طور کلی از فعالیت صنف مواد ش��یمیایی در‬ ‫ناصرخسرو جلوگیری به عمل اید و مکانی به نام بازار کیمیا‬ ‫در میدان اقانور کیلومتر ‪ ۳‬جاده خاوران انتخاب ش��د که‬ ‫‪۴‬دان��گ ان متعلق ب��ه وزارت راه و تراب��ری و ‪ ۲‬دانگ را‬ ‫شرکت س��اماندهی در اختیار دارد و اکنون‪۱۱۵‬عضو این‬ ‫صنف ثبت نام کرده اند؛ اما قیمت ها مشخص نشده و شرط‬ ‫تملیک ندارد هیچ تکلیفی ب��ر این صنف درباره ان زمین‬ ‫مشخص نشده تعیین تکلیف نشدن ان موجب سردرگمی‬ ‫این صنف شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫اکن��ون اتحادیه دارای ‪۳۸۵‬عضو با پروانه کس��ب و حدود‬ ‫‪۲‬هزار واحد بدون پروانه و در واحدهای مس��کونی مشغول‬ ‫فعالیت هستند که با انبار کردن مواد و کاالهای شیمیایی‬ ‫اقدام به فروش ان می کنند‪ .‬اتحادیه در شرایط فعلی برابر‬ ‫م��اده‪ ۲۷‬باید با این افراد خاط��ی برخورد کند اما ورود به‬ ‫این مکان ه��ا نیاز به حکم قضایی دارد‪.‬طاهری تاکید کرد‪:‬‬ ‫از مس��ئوالن ذی ربط درخواست لغو مصوبه شورای تامین‬ ‫اس��تان را در ارتب��اط با مغازه‪‎‬های ناصرخس��رو و خواهان‬ ‫استفاده در حد دفتر از ان مغازه ها را داریم تا بتوانیم برابر‬ ‫دیگر مصوبات شورای تامین استان اجازه حداقل صد پروانه‬ ‫کسب را در ناصرخسرو صادر کنیم‪ .‬وی با اشاره به پیشینه‬ ‫فعالیت خود و اتحادیه صنف متبوع بیان کرد‪ :‬از سال‪ ۱۳۵۱‬به‬ ‫جهت ترخیص کاالهای مواد شیمیایی در گمرک با این صنف‬ ‫اشنا شدم و به سال ‪ ۱۳۶۱‬با اجاره دفتر در خیابان جامی به‬ ‫اتفاق برادر و مرحوم خواجه پیری(از رئیسان مرحوم اتحادیه)‬ ‫مش��غول فعالیت در حوزه مواد ش��یمیایی ش��دیم که س��ال‬ ‫‪ ۱۳۶۳‬با خرید مغازه در خیابان ناصرخس��رو فعالیت را ادامه‬ ‫دادی��م‪ .‬این صنف تا س��ال ‪ ۱۳۷۹‬با اتحادیه س��موم و دفع‬ ‫افات نبات��ی همگن و به اتفاق کار می کرد؛ اما از س��ال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫با استقالل و عضویت ‪۶۴‬نفر مبادرت به تاسیس اتحادیه مواد‬ ‫شیمیایی صنعتی کردیم که همان زمان مکانی با کمک اعضا‬ ‫خریداری ش��د و نخس��تین هیات مدیره با ‪۵‬شرکت کننده به‬ ‫ریاست اینجانب شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫را مجاز کنند‪ .‬قرار بر این اس��ت که هفته اینده نشس��تی‬ ‫با اتحادیه قالیش��ویان داش��ته باشیم تا با هم تعامل داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬س��خنگوی اتحادی��ه کس��ب و کاره��ای مجازی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تعام��ل بی��ن پلتفرم ه��ای عرض��ه و تقاضا با‬ ‫قالیشویی ها به سود هر دو طرف است‪ .‬پلتفرم ها می توانند‬ ‫برای قالیش��ویی ها مش��تری جذب کنند‪ .‬درخواس��ت این‬ ‫نشس��ت از سوی اتحادیه قالیشویان است و ما نیز استقبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه سال گذشته‪ ،‬خوشایند نبود‬ ‫رئیس اتحادیه قالیش��ویان تهران نی��ز در این باره گفت‪:‬‬ ‫سال گذش��ته شکایت ها از شست وشوی فرش به اوج خود‬ ‫رسید که بیش��تر مردم برای قیمت پایین تر‪ ،‬از سایت های‬ ‫مجازی‪ ،‬فرش ش��ویی را انتخاب می کردند اما یا فرش خود‬ ‫را از دس��ت می دادند یا پاره شده ان را تحویل می گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬حس��ین محمدی درباره قیمت قالیشویی‬ ‫در ش��ب عید س��ال جاری اظهارکرد‪ :‬در صنف ما هر سال‬ ‫قیمت ه��ای جدید در ابتدای بهمن مش��خص می ش��ود و‬ ‫امس��ال نیز م��ا تقاضای خود را ب��رای افزایش ‪20‬درصدی‬ ‫خدمات قالیشویی به اتاق اصناف ارائه دادیم و به دنبال اتاق‬ ‫نی��ز ان را به س��ازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده‬ ‫داده است و اکنون ما منتظر ابالغ رسمی قیمت های جدید‬ ‫هستیم‪ .‬رئیس اتحادیه قالیشویان تهران تصریح کرد‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته نیز قیمت ما ‪20‬درصد افزایش داشت اما امسال با‬ ‫وجود چند برابر ش��دن تمام کاالها ما در نهایت ‪20‬درصد‬ ‫افزای��ش قیمت خواهیم داش��ت که این ام��ر اصال برای ما‬ ‫به صرفه و اقتصادی نیس��ت اما باید با واقعیت روبه رو ش��د‬ ‫چراکه وضعیت اقتصادی مردم بسیار بد است و قدرت خرید‬ ‫انها کاهش پیدا کرد ه و اصال جوابگوی تورم ها نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در س��ال های قبل قیمت ها رقابتی بود به طوری‬ ‫که هر واحد قالیش��ویی هزینه های خود را تجزیه و تحلیل‬ ‫می ک��رد و ان را ب��ه اتحادیه می فرس��تاد و اتحادیه پس از‬ ‫بررس��ی ان را تایی��د می کرد‪ .‬این امر باعث ش��ده بود یک‬ ‫فض��ای رقابت��ی به وجود اید‪ .‬اما در س��ال جدید س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با این اس��تدالل‬ ‫ک��ه با این روش‪ ،‬هر واح��دی برای خود قیمت می گذارد و‬ ‫کار نظارت س��خت تر می ش��ود‪ ،‬اعالم کرد قیمت ها امسال‬ ‫ازس��وی این س��ازمان ابالغ خواهد ش��د‪ .‬رئی��س اتحادیه‬ ‫قالیش��ویان تهران ادامه داد‪ :‬ما سال گذشته کامال منصفانه‬ ‫قیمت ه��ا را اعالم کردیم اما برخ��ی واحدهای صنفی این‬ ‫موضوع را رعایت نکردند‪ .‬محمدی با اشاره به افزایش قیمت‬ ‫برخی مواد اولیه گفت‪ :‬ما س��ال گذش��ته هر بشکه هیدرو‬ ‫را ‪300‬هزار تومان می خریدیم اما امس��ال ‪۲‬میلیون تومان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هر کارتن پودر ‪20‬هزار تومان بود اما امسال‬ ‫به ‪80‬هزار تومان رس��یده اس��ت به طور متوسط بخواهیم‬ ‫حس��اب کنیم مواد مصرفی مان امسال ‪5‬برابر افزایش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی درباره مشکالت هر سال این صنف گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه در این ایام که اوج کار ما است سر هر کوچه یک‬ ‫قالیشویی باز می شود و در شهر وانت های زیادی را می بینیم‬ ‫که تابلوی قالیشویی زدند و به دلیل خال قانونی این واحدها‬ ‫به راحت��ی در فض��ای مجازی تبلیغ می کنن��د و هیچ گونه‬ ‫نظارت��ی روی انها وجود ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه قالیش��ویان‬ ‫ته��ران اف��زود‪ :‬اتحادیه تصمیم گرف��ت از راه قضایی با این‬ ‫واحده��ای غیرمجاز برخورد کند و حتی وکیل گرفتیم که‬ ‫این شماره ها را مسدود کند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬متاسفانه اکنون‬ ‫ه��ر فردی که به مخابرات مراجعه کند به او یک خط ثابت‬ ‫می دهند و اگر پول بیشتری بدهد شماره ‪ 5‬رقمی می دهند‪.‬‬ ‫انها نیز بدون اینکه جای ثابتی داشته باشند شماره را روی‬ ‫ش��ماره گوشی همراه دایورت می کنند و اگر اتفاقی رخ داد‬ ‫هیچ نشانی ثابتی را از انها ندارند اما با این اوصاف متاسفانه‬ ‫دادگاه دالیل ما را قبول ندارد و گفت باید برای هر ش��ماره‬ ‫به طور جداگانه ش��کایت کنی��م و پس از انجام فرایند های‬ ‫معم��ول و پای��ان دادگاه تجدیدنظر حکم صادر می ش��ود‬ ‫این در حالی اس��ت که کل فصل کاری ما دو ماه اس��ت اما‬ ‫این بروکراس��ی اداری ‪ ۲‬س��ال طول می کش��د‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫همش��هریان دقت داشته باش��ند برای اینکه این مشکالت‬ ‫به وجود نیاید به طور حتم از قالیش��ویی هایی استفاده کنند‬ ‫که در شهر تهران ثبت شده باشند و شماره انها را از سایت‬ ‫اتحادی��ه یا روزنامه رس��می دریافت کنن��د‪ .‬در این صورت‬ ‫اتحادیه پاسخگوی هر مشکلی که پیش بیاید‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫براساس اعالم اتحادیه صنف قالیشویان تهران نرخ فعلی‬ ‫شست وش��وی انواع فرش ماش��ینی معمولی هر متر ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬انواع فرش ماشینی ابریشمی‪ ،‬بلژیکی‪ ،‬فانتزی‬ ‫هر متر ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬هزار تومان‪ ،‬فرش دس��تباف معمولی هر متر‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬هزار تومان و فرش دس��تباف کرک کرم و روشن‬ ‫هر متر ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫اس��تفاده از قالیش��ویی های انالین‪ ،‬برای نسل‬ ‫جوان‪ ،‬ساده و پراستقبال است‪ .‬با این حال‪ ،‬باید‬ ‫پیش از استفاده از سایت های قالیشویی باید در‬ ‫قس��مت پایین س��ایت‪ ،‬مجوز ابی رنگ اتحادیه‬ ‫کس��ب و کارهای مجازی را مشاهده کرد‪ .‬اگر در‬ ‫قسمت پایینی سایت این مجوز را ندیدید‪ ،‬فرش‬ ‫خود را به نمایندگان ان سایت نسپارید و انها را‬ ‫به خانه های خود راه ندهید‪.‬‬ ‫بازار گوشت این روزها ارام و قرار ندارد‬ ‫توزیع نامناسب گوشت تنظیم بازار در میدان های میوه و‬ ‫تره بار و همچنین فروشگاه های زنجیره ای از جمله شهروند‪،‬‬ ‫اتکا‪ ،‬رفاه و‪ ...‬موجب س��ردرگمی مردم و تنش هایی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬حدود یک ماه‬ ‫و نیم اس��ت که برای تنظیم بازار گوشت و کاهش نرخ ان‬ ‫گوش��ت تنظیم بازار به طور منجمد و گ��رم درحال توزیع‬ ‫اس��ت اما این موضوع نه تنها مش��کلی را حل نکرده‪ ،‬بلکه‬ ‫اختالف نرخ ارائه ش��ده در فروشگاه ها و سطح شهر موجب‬ ‫دالل بازی و در نتیجه صف های طوالنی در فروشگاه ها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان میدان های می��وه و تره بار ش��هرداری‬ ‫ته��ران در این باره گفت‪ :‬س��همیه ای که ب��رای میدان های‬ ‫میوه و تره بار در روز در نظر گرفته ش��ده‪۱۲ ،‬تن گوش��ت‬ ‫الش��ه گرم اس��ت ک��ه متاس��فانه پش��تیبانی و ام��ور دام‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی روزان��ه فق��ط ‪۱۰‬تن گوش��ت به‬ ‫میدان های می اورد که البته برخی روزها این سهمیه قطع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��اطری مس��ئول بازرگانی فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای ش��هروند اظهارکرد‪ :‬فروش��گاه ش��هروند روزانه‬ ‫‪۱۰‬تن سهمیه گوشت گرم و ‪۲۰‬تن گوشت سهمیه گوشت‬ ‫منجمد را دارد اما گوشت گرم حدود یک تا ‪۲‬تن و گوشت‬ ‫منجمد نیز حدود ‪۲‬تن به فروشگاه شهروند اورده می شود‬ ‫و البته برخی روزها نیز این س��همیه قطع می شود که باید‬ ‫وزارت جهادکشاورزی در این زمینه مدیریت کند‪.‬‬ ‫ی��ک مس��ئول در فروش��گاه اتکا نی��ز افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫س��همیه ای ک��ه درنظر گرفته ش��ده به طور کام��ل تامین‬ ‫نمی ش��ود و با کمبود گوشت تنظیم بازار روبه رو هستیم و‬ ‫باید در این زمینه چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان میدان های میوه و تره بار شهرداری تهران‬ ‫بیان کرد‪ :‬برای جلوگیری از دالل بازی در سطح میدان های‬ ‫میوه و تره بار عرضه گوشت فقط با کارت ملی ان هم فقط‬ ‫یک بار در ماه انجام می شود که ان هم مشکالت عدیده ای‬ ‫را برای مراجعان به وجود اورده اس��ت و موجب درگیری با‬ ‫فروشنده می شود‪.‬‬ ‫س��رگردانی مردم در فروش��گاه ها به دلیل نبود گوشت و‬ ‫نبود زمان مش��خص برای توزیع گوش��ت ها از جمله موارد‬ ‫شکایت مردم است که موجب نارضایتی مردم شده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫شروین اشیدری‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫نمایشگاه خودرو دیترویت امس�ال نیز مانند سال های گذشته درحال برگزاری است‪ .‬این‬ ‫رویداد از ‪ ۲۴‬دی (‪۱۴‬ژانویه) اغاز شده و تا ‪ ۷‬بهمن (‪ ۲۷‬ژانویه) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫در این دوره از نمایش�گاه خودرو دیترویت رونمایی های مختلفی از خودروس�ازان بزرگ‬ ‫انجام شد که همگی سعی در جلب نظر مخاطبان داشتند‪ .‬در این میان بعضی از خودروها‬ ‫توانستند نظر عالقه مندان را به خود جلب کنند اما در مقابل برخی نتوانستند به محبوبیت‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫نگاهی به نمایشگاه خودرو امریکا‬ ‫بهترین و بدترین های «دیترویت» به انتخاب بازدیدکنندگان‬ ‫نمایشگاه خودرو دیترویت امسال فعالیت خود را از ‪ ۲۴‬دی‬ ‫اغاز کرده است و تا ‪ ۷‬بهمن ادامه دارد‪ .‬دو روز نخست مربوط‬ ‫ب��ه خبرنگاران بود و رونمایی ها در روز نخس��ت انجام ش��د‪.‬‬ ‫بازدید برای عموم از ‪ ۲۹‬دی (‪۱۹‬ژانویه) اغاز شد و نمایشگاه‬ ‫از س��اعت ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۱۰‬ش��ب پذیرای بازدیدکنندگان است‪.‬‬ ‫نرخ بلیت برای بزرگس��االن و افراد باالی ‪ ۶۵‬س��ال و کودکان‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۴‬و ‪ ۷‬دالر اس��ت همچنین بازدید برای کودکان‬ ‫کمت��ر از ‪ ۶‬س��ال رایگان اس��ت‪ .‬این رویداد ب��ا رونمایی های‬ ‫جذاب و مهمی همراه بود و توانست عالقه مندان زیادی را به‬ ‫س��مت خود بکشاند‪ .‬برندهای خودروساز بزرگ سعی کردند‬ ‫با نمایش توانمندی های خود برای امسال و سال اینده فروش‬ ‫محصوالت خود را تضمین کنند‪ .‬هر نویسنده و خبرنگار حوزه‬ ‫خودرو می تواند نظر خود را درباره محبوبیت یا جذاب نبودن‬ ‫ی��ک خودرو بیان کن��د اما به طور کل��ی خودروهایی در این‬ ‫نمایشگاه رونمایی شد که برخی از انها به شدت سروصدا به پا‬ ‫کرد و توانس��ت نظر مخاطبان را جلب کند و در مقابل برخی‬ ‫دیگر نتوانس��تند موفقیت کس��ب کنند‪ .‬در ادامه این نوشتار‬ ‫قصد داریم به معرفی تعدادی از خودروهای یادشده بپردازیم‪.‬‬ ‫بهترین ها‪:‬‬ ‫‹ ‹لکسوس ‪LC Convertible‬‬ ‫در نمایشگاه های خودرویی تعدادی خودرو مفهومی نیز به‬ ‫نمایش گذاش��ته می شود‪ .‬این خودروها برای ابراز توانمندی‬ ‫خودروسازان در ساخت خودروهای خاص و ارائه فناوری های‬ ‫جدید اس��ت‪ .‬یکی از خودروهای مفهومی نمایشگاه دیترویت‬ ‫ب��ا کیفی��ت به ویژه در رده ه��ای باال ق��رار دارد‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫ازس��وی لکس��وس به نمای��ش درامد که درحقیقت نس��خه‬ ‫یک��ی دیگر از محصوالت جذاب نمایش��گاه خودرو دیترویت‬ ‫کانورتیبل نمونه اس��تاندارد ال س��ی اس��ت و انتظار می رود‬ ‫را ن��ام ببریم‪ ،‬می توان به مدل ‪ STI S ۲۰۹‬س��وبارو اش��اره‬ ‫به تولید انبوه نیز برس��د‪ .‬این خودرو با پیش��رانه ‪ ۵‬لیتری ‪۸‬‬ ‫ک��رد‪ .‬ح��روف ‪ STI‬مربوط به بخش فنی بین المللی این برند‬ ‫س��یلندر یا ‪ ۳.۵‬لیتری هیبریدی ‪ ۶‬س��یلندر در اینده عرضه‬ ‫می شود و دستپخت جدید این بخش نیز همین خودرو است‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محصول موردنظر به پیش��رانه ‪ ۲.۵‬لیتری باکسر ‪ ۴‬سیلندر با‬ ‫درب��اره نس��خه کانورتیبل ش��اهد تغییرات‬ ‫حداکثر توان ‪ ۳۴۱‬اسب بخار مجهز شده است‪.‬‬ ‫بس��یار گسترده نیس��تیم بلکه در بخش عقب‬ ‫برند س��وبارو در س��اخت محصوالت اس��پرت‬ ‫و شیش��ه جلو کمی تغییر ایجاد شده است اما‬ ‫تبح��ر باالی��ی دارد و این خودرو نیز توانس��ته‬ ‫در بخ��ش داخلی و کابین تغییرات بیش��تری‬ ‫عالقه مندان به خودروهای اس��پرت سوبارو را‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬سقف خودروهای کانورتیبل‬ ‫راضی نگه دارد‪.‬‬ ‫می توان��د محک��م یا نرم باش��د که س��قف این خودرو دیترویت‬ ‫� تویوتا سوپرا‬ ‫و به انتخاب‬ ‫طرف��داران تویوتا مدت زی��ادی را در انتظار‬ ‫خودرو‪ ،‬محکم یا به اصطالح «هارد تاپ» است‪.‬‬ ‫معرفی و رونمایی نس��ل جدید س��وپرا سپری‬ ‫درنهایت می توان گفت این خودرو مانند نسخه بازدیدکنندگان‪،‬‬ ‫کردن��د‪ .‬درنهایت ای��ن خودرو در نمایش��گاه‬ ‫اس��تاندارد از جذابیت باالیی ب��رای مخاطبان ‪ ۵‬خودرو در رده‬ ‫دیترویت پس از گذشت ‪ ۱۷‬سال از تولید نسل‬ ‫برخوردار اس��ت و یکی از محصوالت پرطرفدار‬ ‫بهترین ها و ‪۲‬‬ ‫قبلی رونمایی ش��د‪ .‬نظره��ای مختلفی درباره‬ ‫در نمایشگاه خودرو دیترویت به شمار می رود‪.‬‬ ‫خودرو در رده‬ ‫‹ ‹سوبارو ‪STI S ۲۰۹‬‬ ‫نس��ل جدید س��وپرا وجود دارد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫برخی از افراد به ش��دت نسبت به ان عالقه مند‬ ‫س��وبارو ازجمل��ه برنده��ای مط��رح ژاپنی بدترین ها جای‬ ‫اس��ت که توانای��ی باالیی در س��اخت خودرو‬ ‫ش��ده اند و برخی دیگ��ر می گویند این خودرو‬ ‫گرفتند‬ ‫در س��گمنت های مختل��ف دارد‪ .‬ب��ا نگاهی به‬ ‫جذابی��ت و ابهت نس��ل قبل را ندارد‪ .‬س��وپرا‬ ‫خودروهای با کیفیت هر س��ال متوجه خواهید‬ ‫جدید در بخ��ش فنی روی پلتفرم ب ام و زد‪۴‬‬ ‫ش��د که این برند بی حاشیه در بین خودروهای‬ ‫س��وار شده است ضمن اینکه پیشرانه ‪۳‬لیتری‬ ‫‪۶‬سیلندر ان نیز ساخت ب ام و است‪ .‬این پیشرانه می تواند ‪۳۴۰‬‬ ‫اسب بخار توان تولید کند و در مدت زمان ‪ ۴.۱۲‬ثانیه سرعت‬ ‫خودرو را از حالت س��کون به ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت برساند‪.‬‬ ‫به جرات می توان گفت یکی از پر سروصداترین رونمایی های‬ ‫نمایش��گاه خودرو دیترویت امس��ال مربوط به نس��ل جدید‬ ‫س��وپرا بود؛ خودرویی که طراحی خ��اص و منحصربه فردی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد شلبی‪GT ۵۰۰‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه نمایش��گاه موردنظر در امری��کا برگزار‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬انتظار می رود خودروسازان امریکایی نیز حضور‬ ‫پررنگی داش��ته باش��ند‪ .‬برند فورد با خودرو عضالنی خود در‬ ‫این نمایشگاه حضور پیدا کرد و از مدل ‪ ۲۰۲۰‬شلبی رونمایی‬ ‫ک��رد‪ .‬ای��ن خودرو به طرز جالبی از س��قف اویزان ش��ده بود‬ ‫به گونه ای که تمام ابعاد خودرو و حتی زیر ان قابل مش��اهده‬ ‫بود‪ .‬در زمینه خودروهای عضالنی رقابت سنگینی بین فورد‪،‬‬ ‫داج و ش��ورولت وجود دارد که فورد برای پیش��ی گرفتن از‬ ‫دو برند دیگر باید پیش��رانه ای ب��ا حداکثر توان بیش از ‪۷۹۷‬‬ ‫اس��ب بخار روی مدل جدید ش��لبی قرار داده باش��د‪ .‬خودرو‬ ‫موردنظر با اس��تقبال زیاد مخاطبان در نمایشگاه روبه رو شد‬ ‫و ی��ک دس��تگاه از ان نیز با ن��رخ ‪ ۱.۱‬میلیون دالر در مزایده‬ ‫به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹داج رم‬ ‫برند داج نیز با پیکاپ قدرتمند خود در نمایش��گاه خودرو‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫ سال سوم ‪ /‬شماره‪ /619‬پیاپی ‪768‬‬ ‫دیتروی��ت حض��ور پیدا ک��رد‪ .‬به صورت کلی خودروس��ازان‬ ‫امریکایی تبحر باالیی در س��اخت پیکاپ ها دارند و برند داج‬ ‫نیز از این قاعده مس��تثنا نیست‪ .‬پیکاپ رم ‪ ۱۵۰۰‬را می توان‬ ‫یکی از پرابهت ترین پیکاپ ها دانست که در نمایشگاه خودرو‬ ‫دیترویت به ش��دت خودنمایی می کرد‪ .‬این خودرو تغییراتی‬ ‫نس��بت به قبل داش��ته و در بخش فنی به پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر‬ ‫با حداکثر توان ‪ ۳۹۵‬اس��ب بخار مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬ازجمله‬ ‫پیکاپ های معروف دیگر س��یلورادو اس��ت که از س��وی برند‬ ‫ش��ورولت به تولید می رس��د و می توان رم را یکی از مهم ترین‬ ‫رقبای ان دانس��ت‪ .‬امکانات مناس��بی روی رم قرار گرفته که‬ ‫می تواند برای خریداران جذاب باش��د و ازجمله انها می توان‬ ‫به دوربین ‪۳۶۰‬درجه و دوربین برای بخش بار اشاره کرد‪.‬‬ ‫بدترین ها‪:‬‬ ‫‹ ‹کادیالک ‪XT ۶‬‬ ‫کادیالک نیز مانند سایر خودروسازان امریکایی سعی کرد‬ ‫در نمایش��گاه خ��ودرو دیترویت با رونمای��ی جدید خود نظر‬ ‫مخاطبان را جذب کند‪ XT ۶ .‬محصول جدید این برند است‬ ‫که در نمایش��گاه از ان رونمایی ش��د اما با استقبال مخاطبان‬ ‫روبه رو نش��د‪ .‬این خودرو به پیش��رانه ‪ ۳.۶‬لیتری ‪ ۶‬س��یلندر‬ ‫ب��ا حداکث��ر توان ‪ ۳۱۰‬اس��ب بخار و حداکثر گش��تاور ‪۳۷۳‬‬ ‫نیوتن متر مجهز شده است‪.‬‬ ‫کراس اوور موردنظر در حقیقت برای پرکردن فضای خالی‬ ‫سبد محصوالت کادیالک بین دو مدل ‪ XT ۵‬و اسکلید قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬بس��یاری از عالقه من��دان در خودروهای کادیالک‬ ‫به دنبال محصوالت پرابهت هس��تند اما چنین موردی را در‬ ‫مدل‪ XT ۶‬مشاهده نکردند‪.‬‬ ‫� فولکس واگن پاسات‬ ‫اگ��ر بخواهیم نگاهی به محصوالت فولکس واگن بیندازیم‪،‬‬ ‫به طور کلی ش��اهد خودروهایی هس��تیم که طراحی ساده و‬ ‫بی االیشی دارند‪ .‬بسیاری از افراد سادگی و درعین حال شیک‬ ‫بودن خودروهای این برند را می پسندند اما همین عامل باعث‬ ‫ش��ده محصوالت این برند در نمایش��گاه دیترویت با استقبال‬ ‫گسترده ای روبه رو نشود‪ .‬سدان پاسات ازجمله محبوب ترین‬ ‫محص��والت ای��ن برند اس��ت و فولکس واگن امس��ال از مدل‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬ان رونمایی کرد‪.‬‬ ‫فولکس واگن با کمی تغییرات س��عی کرده اس��ت ظاهری‬ ‫اس��پرت تر به پاس��ات بدهد اما همچنان شاهد طراحی ساده‬ ‫در این خودرو هس��تیم‪ .‬پیش��رانه ای که برای پاس��ات درنظر‬ ‫گرفته ش��ده از نوع ‪ ۲‬لیتری ‪ ۴‬س��یلندر با حداکثر توان ‪۱۷۴‬‬ ‫اسب بخار است‪.‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫با وجود تولید سیمرغ فیلم فجر در دوبی‬ ‫«سرو زرین» صنایع دستی را ایران می سازد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 3‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 619‬پیاپی ‪768‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حضور ایران در نمایشگاه‬ ‫گردشگری اسپانیا‬ ‫سی ونهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری اسپانیا موسوم به‬ ‫«فیتور» از چهارشنبه ‪۳‬بهمن با حضور علی اصغر مونسان‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری ایران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا و براس��اس برنامه اعالم شده از سوی سفارت‬ ‫کش��ورمان در اسپانیا‪ ،‬مونس��ان در مدت حضور خود در اسپانیا‬ ‫با دبیرکل س��ازمان جهانی گردش��گری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬تجارت و‬ ‫گردش��گری اسپانیا‪ ،‬رئیس ش��ورای میراث ملی اسپانیا و رئیس‬ ‫موزه باستان شناس��ی الیکانته (ایالت والنسیا) دیدار و گفت وگو‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این‪ ،‬وی در همایش��ی که با حض��ور کارافرینان و‬ ‫تورگردانان فعال ایرانی و اس��پانیایی در حوزه گردشگری برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬نیز حضور پیدا کرده اس��ت و به ایراد س��خنرانی‬ ‫خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه فیتور مادرید که تا ‪7‬بهمن(‪27‬ژانویه) دایر خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬به عن��وان یک��ی از نمایش��گاه های اصلی و مه��م صنعت‬ ‫گردش��گری جهان در فضایی به وسعت ‪67‬هزار و ‪500‬مترمربع‬ ‫که نس��بت به سال گذشته ‪۲.۵‬درصد افزایش یافته با حضور ‪10‬‬ ‫هزار و ‪ 485‬شرکت از ‪165‬کشور جهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫ایران از جمله ش��رکت کنندگان در این نمایش��گاه اس��ت که‬ ‫امسال ‪31‬تور اپراتور‪ ،‬بخشی از ظرفیت ها‪ ،‬امکانات و جاذبه های‬ ‫گردشگری و هنری کشور را به نمایش خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ارائه پوس��تر‪ ،‬راهنم��ا و نرم افزاره��ای چندرس��انه ای حاوی‬ ‫اطالع��ات گردش��گری و جاذبه های تاریخ��ی‪ ،‬طبیعی و دیدنی‬ ‫ایران و معرفی صنایع دس��تی از جمله برنامه های غرفه ایران در‬ ‫نمایشگاه فیتور خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس نخس��تین پیش بینی های دولت‪ ،‬اس��پانیا در س��ال‬ ‫‪2018‬می�لادی با افزایش یک درصد نس��بت به س��ال گذش��ته‬ ‫خ��ود‪82 ،‬میلیون و ‪600‬هزار نفر گردش��گر خارجی جذب کرد‬ ‫که درامد ارزی ان حدود ‪90‬میلیارد یورو بود که نسبت به سال‬ ‫گذش��ته ‪3‬درصد افزایش داشت‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫فیتور یک��ی از بزرگ ترین نمایش��گاه های گردش��گری در بازار‬ ‫امریکای التین‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬پرتغال‪ ،‬افریقا و اسیا است‪.‬‬ ‫برندسازی گیالن‬ ‫از مهمان نوازی مردمش‬ ‫مدی��رکل اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫گی�لان گفت‪ :‬با ام��وزش کیفی نیروی انس��انی و فعاالن حوزه‪،‬‬ ‫سهم خود از گردش مالی صنعت گردشگری را محقق کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری گیالن‪ ،‬نخس��تین همایش تحول‬ ‫اقتصادی گردشگری گیالن برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��هرود امیرانتخابی در این نشس��ت با اشاره به محور اصلی‬ ‫همایش گفت‪ :‬با انکه با برخورداری از جاذبه های غنی تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬علمی و مذهبی از جایگاه ممتازی در منطقه و جهان‬ ‫برخورداریم‪ ،‬س��هم م��ا از درامد حاصل از گردش��گری در کل‬ ‫جهان ناچیز اس��ت‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬مهمان ن��وازی مردم گیالن‬ ‫ب��ا برخورد خوب ب��ا گردش��گران به عنوان یک��ی از مولفه های‬ ‫تاثیرگ��ذار در جذب گردش��گری در س��طح کش��ور ش��ناخته‬ ‫ش��ده اس��ت و می توان با ای��ن امتیاز بزرگ به برندس��ازی ان‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاکیدات و اهداف دولت در راس��تای توسعه‬ ‫صنعت گردش��گری اف��زود‪ :‬افزایش هزینه ه��ای دولت در امور‬ ‫ج��اری منبعی به جز ف��روش ذخایر نفت��ی را می طلبد و با این‬ ‫توصیف برنامه ریزی در پیش��رفت و تعالی صنعت گردش��گری‬ ‫می توان��د بهترین و ش��اید تنهاترین گزینه ب��رای درامد پایدار‬ ‫باش��د‪ .‬امیرانتخابی در ادامه گفت‪ :‬برای کشوری که می خواهد‬ ‫خود را از قید وابس��تگی به اقتصاد نفتی برهاند‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫در بخش اقتصاد گردش��گری اهمیت وی��ژه ای دارد و می تواند‬ ‫درامد قابل توجهی را نصیب یک کش��ور کند و حتی در صورت‬ ‫برنامه ریزی درس��ت به موتورمحرکه توس��عه اقتصادی کش��ور‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫مژد ه پورزکی‬ ‫انتق��اد اکب��ر عب��دی از جنس‬ ‫‪« bazzar@tejaratdaily.com‬سیمرغ» های جشنواره فجر را‬ ‫ب��ه ی��اد داریم وقت��ی که گفت‬ ‫«نخس��تین باری ک��ه س��یمرغ‬ ‫گرفت��م ب��ردم خانه‪ ،‬گچ س��یمرغ لحظات��ی بعد روی‬ ‫تلویزی��ون ریخت و االن این س��یمرغ ها ب��ا ان موقع‬ ‫تفاوت دارد»! با این حال ان سیمرغ هر چه بود‪ ،‬ایرانی‬ ‫ب��ود؛ فخرامیز نب��ود اما خارجی نب��ود! یک بار هم که‬ ‫مردم مان میل به کاالیی ایرانی دارند‪ ،‬این بار مسئوالن‬ ‫حاضر به تولید ملی نیستند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش تجارت»‪ ،‬جش��نواره فجر محلی‬ ‫برای فخر ملی است اما قرار است سیمرغ ان را امسال‬ ‫م��ردم دوبی تهیه کنند‪ .‬س��یمرغ اه��ل دوبی! فکرش‬ ‫ازاردهنده اس��ت‪ .‬گفته می شود این کار به دلیل هزینه‬ ‫باالیی اس��ت که تولید این س��یمرغ ها روی دست مان‬ ‫گذاش��ته بودن��د اما قرار ب��ود حامی مالی از س��اخت‬ ‫انه��ا حمایت کند‪ .‬با وجود این‪ ،‬قرار اس��ت تولید این‬ ‫س��یمرغ ها به دوبی سپرده ش��ود تا انها بابت هر کدام‬ ‫از س��یمرغ ها‪ ،‬حدود ‪۹۰۰‬درهم ام��ارات معادل حدود‬ ‫‪۳‬میلیون تومان از ایران پول بگیرند‪.‬‬ ‫در سال های گذش��ته یک بار‪ ،‬جمهوری چک برای مان‬ ‫س��یمرغ هایی از جنس کریس��تال س��اخت ک��ه البته‬ ‫هنرمندان نس��بت به ش��کل تغیی��ر یافت��ه ان انتقاد‬ ‫داشتند‪ .‬سال های دیگر هم هر بار سیمرغ ها با جنسی‬ ‫متفاوت تولید شد اما امسال معلوم نیست مردم دوبی‬ ‫چه سیمرغی را به دست هنرمندان برجسته ما بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات خبر‬ ‫به گزارش بانی فیلم‪ ،‬نمی شود انتظار داشت رویدادی با‬ ‫این قد و قواره ان هم در حوزه سینما خیلی بی حاشیه‬ ‫و عادی برگزار ش��ود‪ .‬از همین حاال حاشیه ها یکی بعد‬ ‫از دیگری سربر می اورند و اظهار وجود می کنند‪.‬‬ ‫حاال هم بحث س��اخت س��یمرغ ها در خارج از کش��ور‬ ‫مطرح ش��ده تا در دوره لزوم توجه ب��ه تولید داخلی و‬ ‫اهتمام به ارز اوری‪ ،‬این مس��ئولیت به افرادی در دوبی‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬هرچند نگرانی های��ی از نظر نحوه تامین‬ ‫هزینه س��اخت س��یمرغ های امس��ال وج��ود دارد اما‬ ‫ابراهیم داروغه زاده‪ ،‬دبیر این رویداد به تازگی در برنامه‬ ‫«شهر فرنگ» ش��بکه خبر اطمینان داده که با گرفتن‬ ‫حامی‪ ،‬هزینه ها گردن سازمان سینمایی نیفتد‪.‬‬ ‫با این حال گویا هزینه س��اخت هر س��یمرغ در دوبی‬ ‫حدود ‪۹۰۰‬درهم امارات معادل حدود ‪۳‬میلیون تومان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این باره بد نیس��ت بدانید هرکدام از‬ ‫مجس��مه های اس��کار به عنوان مهم تری��ن ایین از این‬ ‫دس��ت که از طالی ‪ ۲۴‬عیار س��اخته شده اند‪ ،‬قیمتی‬ ‫معادل ‪ ۶۹۶‬هزار دالر دارند و در خود امریکا س��اخته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹توانایی ساخت نداریم‬ ‫محمدعل��ی قنبری‪ ،‬مس��ئول اتحادیه شیش��ه و اینه‬ ‫تهران نیز در گفت وگو با س��تاد خبری سی و هفتمین‬ ‫دوره جشنواره فیلم فجر‪ ،‬در واکنش به انتقادهایی که‬ ‫به ساخت س��یمرغ امسال جشنواره در خارج از کشور‬ ‫مطرح می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برای س��اخت این س��یمرغ ها‬ ‫دستگاه های مخصوصی الزم اس��ت که باید وارد کرد‪،‬‬ ‫اما نکته این است که برای تولیدکننده به صرفه نیست‬ ‫که برای س��اخت ‪ ۱۰۰‬یا حت��ی ‪ ۲۰۰‬نمونه از ان در‬ ‫طول یک سال این دستگاه ها را وارد کند‪.‬‬ ‫امسال سومین جشنواره فجر صنایع دستی را به عنوان جوان ترین‬ ‫فجر در خانواده رویداد های فجر کشور برگزار می کنیم‬ ‫پویا محمودیان‬ ‫ساخت سیمرغ های جشنواره فجر یک کار خاص است و با دستگاه هایی‬ ‫که در صنف ما وجود دارد امکان ساخت انها وجود ندارد‬ ‫او با بیان اینکه این محدودیت تنها مربوط به س��یمرغ‬ ‫امسال جش��نواره فیلم فجر نیس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬موارد‬ ‫مش��ابه دیگری هم هس��ت که مجبور هستیم از خارج‬ ‫از کش��ور وارد کنیم چون نمی توان برای یک پروژه ای‬ ‫که محدود به چند عدد تندیس یا کاالیی خاص است‬ ‫اقدام به خرید دستگاه های گران کرد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه شیشه و اینه تهران ادامه داد‪ :‬کاری که‬ ‫در بخش شیشه در داخل کشور انجام می دهیم مربوط‬ ‫به شیش��ه های ضدگلوله یا شیشه های ‪۱۹‬میلی متری‬ ‫و تراش دادن اس��ت‪ ،‬اما ساخت سیمرغ های جشنواره‬ ‫فجر یک کار خاص است و با دستگاه هایی که در صنف‬ ‫ما وجود دارد امکان ساخت انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫قنب��ری به انتقادهای هم اش��اره و اظهارک��رد‪ :‬از بعد‬ ‫احساسی و غرور ملی می توانیم بگوییم بهتر است این‬ ‫س��یمرغ ها در داخل کشور ساخته و تولید شوند و این‬ ‫نگاه خوبی است اما در بسیاری از مراکز حساس کشور‬ ‫قطعات و وس��ایلی داریم که از خارج از کش��ور می اید‬ ‫چ��ون یا به صرفه نیس��ت یا توان س��اخت داخلی ان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حت��ی در همی��ن صنف شیش��ه و اینه ما‬ ‫مجبوریم رنگ پش��ت اینه یا تلق وسط شیشه جلوی‬ ‫اتومبیل را از خارج بیاوریم‪ .‬پس نباید حساسیت ایجاد‬ ‫کرد چرا فالن چیز از خارج وارد می شود‪.‬‬ ‫قنبری تاکید کرد‪ :‬معتقدم کس��انی که این انتقادات را‬ ‫مطرح می کنند برخوردی کامال احساسی دارند‪ ،‬اما به‬ ‫لحاظ توانایی داخ��ل و صرفه اقتصادی نمی توان برای‬ ‫ساخت ‪ ۳۰‬یا حتی ‪ ۱۰۰‬سیمرغ دستگاه های خاص و‬ ‫گران ان را وارد کشور کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تندی�س فج�ر صنایع دس�تی را ای�ران‬ ‫می سازد‬ ‫جالب اس��ت بدانی��م در حال��ی جش��نواره فیلم فجر‬ ‫به چنین سرنوش��تی دچار ش��ده که جش��نواره فجر‬ ‫صنایع دس��تی تندیس های ایرانی به دست برگزیدگان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری در این باره گفت‪ :‬امسال‬ ‫س��ومین جش��نواره فج��ر صنایع دس��تی را به عن��وان‬ ‫جوان تری��ن فج��ر در خانواده رویداد های فجر کش��ور‬ ‫برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫پوی��ا محمودی��ان در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫«گسترش تجارت» اظهارکرد‪ :‬در ایین امسال به خوبی‬ ‫نش��ان خواهی��م داد که چ��ه ظرفیت های��ی در حوزه‬ ‫صنایع دستی داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از اث��ار بس��یار فاخ��ر و برگزی��ده‬ ‫صنایع دس��تی از تمام��ی نقاط جغرافیای��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در معرض داوری ق��رار می گیرند و در‬ ‫مح��ل خانه هنرمندان برگزار می ش��ود و در ‪۱۷‬بهمن‬ ‫تمامی رش��ته های صنایع دس��تی در معرض دید قرار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫محمودیان گفت‪ :‬ما بر این باور هستیم که مناسبت ها‬ ‫و رویداد های هنری اگر کنار هم قرار بگیرند می توانند‬ ‫هم افزایی ایجاد کنند و این هم افزایی در بحث اقتصاد‬ ‫هنر‪ ،‬اقتص��اد صنایع دس��تی و‪ ...‬تاثیر بس��یار عمیقی‬ ‫می تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در رش��ته های چوب‪ ،‬فلز‪ ،‬شیش��ه‪،‬‬ ‫سفال و‪ ...‬به طور تقریبی بدون رقیب هستیم‪ .‬در رشته‬ ‫نذر جمع کردن خرده سنگ ها از کوچه پس کوچه ها‬ ‫در این شهر هیچ فرد غیرمسلمانی‪،‬‬ ‫کافر خطاب نمی ش��ود‪ .‬زرتش��تی و‬ ‫یهودی و مس��لمان در مجاورت هم‬ ‫خان��ه دارند و عقی��د ه اصلی همگان‬ ‫بر پای ه فرهنگ نوع دوس��تی و رعایت‬ ‫حقوق بشر است‪.‬‬ ‫این ه��ا بخش��ی از س��خنان‬ ‫امیررض��ا وزیری‪ ،‬هنرمن��د یزدی و‬ ‫از پیشکس��وتان حوزه گردش��گری‬ ‫ای��ن دیار اس��ت ک��ه در خاطراتش‬ ‫از گذش��ته های نه چن��دان دور این‬ ‫کهن شهر و مردمانش بیان می کند‪.‬‬ ‫وزیری در گفت وگو با ایسنا پیرامون‬ ‫حال و هوای ان دوران به خاطراتش‬ ‫ی و قدم زدن با پدر در‬ ‫از زمان کودک ‬ ‫کوچه و خیابان های کاهگلی ش��هر‬ ‫یزد اش��اره و ان را این گونه توصیف‬ ‫می کند‪« :‬دستم را محکم گرفته بود‬ ‫و با گام های مردانه اش همقدم شده ‬ ‫بودم‪ ،‬البت��ه گاهی هم ناگزیر مجبور‬ ‫به دویدن همراهش می شدم‪ .‬پدر با‬ ‫کت و شلوار اتوکش��یده‪ ،‬کفش های‬ ‫براق واکس زده و کاله مشکی دوردار‬ ‫بر سر‪ ،‬قدم برمی داشت و یقه پیراهن‬ ‫س��فیدش را مرتب می بست‪ ،‬گویی‬ ‫در یک چش��م بر هم زدن پوش��ش‬ ‫م��ردان اصیل یزدی را به رخ همگان‬ ‫می کشید‪».‬‬ ‫وی در ادام��ه درباره ادب و احترام‬ ‫یزدی ها نیز چنین می گوید‪ «:‬گاهی‬ ‫با س�لام و احترام و احوالپرسی های‬ ‫گذرا و دست به سینه شدن و حالتی‬ ‫نیمه تعظی��م در مقاب��ل رهگذران از‬ ‫الفاظی مانند «ارادتمندم» و «س��ایه‬ ‫ش��ما مستدام» اس��تفاده می کنند و‬ ‫به مس��یر ادامه می دهن��د؛ ما هم از‬ ‫کوچه ه��ای کاهگل��ی بازارچ ه محل ه‬ ‫قدیم��ی زرتش��تی ها می گذری��م‪،‬‬ ‫محل��ه ای ک��ه در ان‪ ،‬برخ��ی زنان‬ ‫رهگذر با پوشش و لباس غیرمعمول‬ ‫و چادره��ای گلدار و خوش رنگی که‬ ‫بر س��ر پیچیده و تا زیر زانوهای شان‬ ‫اویزان است‪ ،‬جلوتر سالم می کنند‪» .‬‬ ‫پدرم می گوید «انها زنان زرتشتی‬ ‫هستند که اصالت ایرانی و دیرینه ای‬ ‫دارن��د‪ ،‬زنان��ی مهرب��ان‪ ،‬ب��ا ادب‪،‬‬ ‫درس��تکار‪ ،‬نجیب‪ ،‬با اخ�لاق و ارام‬ ‫هس��تند و قرن ها در این ش��هر و در‬ ‫کنار ما مسلمانان زندگی دوستانه ای‬ ‫دارند‪».‬‬ ‫او صحب��ت جمع ه��ای مردان�� ه‬ ‫یزدی ه��ا را نی��ز محدود به تش��ریح‬ ‫حال همشهریان می داند و باز هم از‬ ‫قول پدرش این گونه توصیف می کند‪:‬‬ ‫«در جمع های مردانه بیشتر حرف از‬ ‫این است که فالنی وضع مالی خوبی‬ ‫دارد و خیرمند است و مومن‪».‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه گاهی نذرهای‬ ‫عجی��ب مردمان ی��زد ه��م در این‬ ‫جمع ه��ا نق��ل محف��ل می ش��ده‪،‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬مث� ً‬ ‫لا عنوان می ش��د که‬ ‫فالن��ی مقداری پ��ول نذر ک��رده تا‬ ‫س��نگ های س��ر راه مردم را که در‬ ‫تاریکی شب باعث زمین خوردن انها‬ ‫می ش��ود‪ ،‬جمع کنند‪ .‬البته نذرهای‬ ‫فرهنگ��ی عجیب تری ه��م ادا و نقل‬ ‫می ش��د که برای ای��ن مردمان جای‬ ‫تعجبی نداشت‪.‬‬ ‫محمدعلی قنبری‬ ‫شیشه پس از ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه و جمهوری چک‪ ،‬ایران‬ ‫و س��وریه در تراش شیشه و کریس��تال رتبه چهارم را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری ادام��ه داد‪ :‬تندیس این‬ ‫جشنواره «س��رو زرین» است و نشانی دارد که تمامی‬ ‫اجزای ان از صنایع دستی کشور تولید می شود‪ .‬جنس‬ ‫این تندیس را در ایین پایانی خواهید دید اما به دست‬ ‫هنرمندان همین مرز و بوم ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی درباره تندیس های جش��نواره فیلم فجر نیز گفت‪:‬‬ ‫تصمیم گی��ری در این ب��اره برعه��ده وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی اس��ت و من اظهارنظری در این زمینه‬ ‫نمی توان��م داش��ته باش��م ام��ا ظرفیت ه��ای بی بدیل‬ ‫صنایع دستی کش��ور ما در بعد هنری بسیار قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬هنرمندان صنایع دستی همیشه این امادگی را‬ ‫داشته اند که در مناسبت های گوناگون‪ ،‬توانمندی های‬ ‫خ��ود را به اثبات رس��انند‪ .‬مناس��بت ها و رویداد هایی‬ ‫که جنبه هنری و فرهنگ��ی دارند از اهمیت مضاعفی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫سخنی پایانی‬ ‫رویداد های فرهنگی و هنری باید با المان ها و‬ ‫تندیس های هنرمندان همین مرز و بوم س��اخته‬ ‫یرس��د اگر جنس ای��ن کاالها‬ ‫ش��ود‪ .‬به نظر م ‬ ‫انچنان نامرغوب باشد که انتقاد طنزپرداز مشهور‬ ‫ایرانی اکبر عبدی را برمی انگیزد؛ باز بهتر اس��ت‬ ‫تا کار تولید تندیس ها را خود برعهده بگیریم‪.‬‬ ‫شهر زیرزمینی سامن؛ مکانی امن در برابر حمله «سوار» ها‬ ‫در اس��تان هم��دان‪ ،‬شهرس��تان مالی��ر ش��هر‬ ‫زیرزمینی سامن‪ ،‬هر گردشگری را به ورود به این‬ ‫مکان وسوس��ه می کند‪ .‬این بنا بس��تری از سنگ‬ ‫گرانیت به طور دستکند بوده و برای ایین مذهبی‬ ‫و به عنوان مخفیگاه و ارتباط زیر زمینی اس��تفاده‬ ‫می شده است‪ .‬شهری زیر زمینی پنهان در استان‬ ‫همدان‪ ،‬جنوب غربی شهرس��تان مالیر و در ش��هر‬ ‫سامن قرار گرفته اس��ت‪ .‬این شهر در سال‪۱۳۸۴‬‬ ‫به طور اتفاقی کش��ف ش��د‪ .‬باستان شناسان هسته‬ ‫اولی��ه ش��هر را متعلق به پیش از دوره اش��کانیان‬ ‫می دانن��د که در طول تاریخ به وس��عت ان افزوده‬ ‫ش��ده است‪ .‬موقعیت کنونی ش��هر این احتمال را‬ ‫می دهد که خرابه های ش��هری باش��د ک��ه از ان‬ ‫به عنوان رامن در کتاب های المس��الک و الممالک‬ ‫یادشده اس��ت‪ .‬این ش��هر زیر زمینی دستکند بر‬ ‫بس��تری از س��نگ گرانیت قرار گرفته‪ ،‬و قسمت‬ ‫عمده ان زیر شهرسامن قرار دارد‪.‬‬ ‫احتم��ال م��ی رود قدمت این م��کان به پیش از‬ ‫سلسله اشکانیان بازگردد‪ .‬این مجموعه تاریخی با‬ ‫شماره ‪ ۲۴۶۲۲‬به تاریخ ‪ ۸۷/۱/۲۷‬در فهرست اثار‬ ‫ملی ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫بانویی ج��وان از افراد محل��ی ان منطقه گفت‪:‬‬ ‫وقتی بچ��ه بودم پدرم به م��ا می گفت که در این‬ ‫منطقه ش��هری زیرزمینی وج��ود دارد‪ .‬اما ما فکر‬ ‫می کردیم‪ ،‬افسانه است‪.‬‬ ‫رض��وان صف��ری در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫«گسترش تجارت» ادامه داد‪ :‬چند سال پیش برای‬ ‫عملیات مخابرات‪ ،‬زمین این منطقه را کندند و بعد‬ ‫این ش��هر زیرزمینی کشف ش��د‪ .‬تازه انجا بود که‬ ‫فهمیدیم انچه بزرگترهای مان می گفتند‪ ،‬افس��انه‬ ‫نبوده و واقعیت داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ردم محل��ی می گوین��د وقت��ی‬ ‫س��وار(‪ )souar‬ها یا دشمنان به مردم این منطقه‬ ‫حمله می کردند مردان‪ ،‬وس��ایل زندگی را به این‬ ‫مخفیگاه منتق��ل می کردند و زنان و بچه ها نیز به‬ ‫انجا می رفتند تا از دست دشمنان در امان باشند‪.‬‬ ‫بع��د‪ ،‬دره��ای س��نگی روی این مخفیگاه بس��ته‬ ‫می شد و مردان با دشمنان می جنگیدند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

روزنامه گسترش تجارت 618

روزنامه گسترش تجارت 618

شماره : 618
تاریخ : 1397/11/02
روزنامه گسترش تجارت 617

روزنامه گسترش تجارت 617

شماره : 617
تاریخ : 1397/11/01
روزنامه گسترش تجارت 616

روزنامه گسترش تجارت 616

شماره : 616
تاریخ : 1397/10/30
روزنامه گسترش تجارت 614

روزنامه گسترش تجارت 614

شماره : 614
تاریخ : 1397/10/26
روزنامه گسترش تجارت 613

روزنامه گسترش تجارت 613

شماره : 613
تاریخ : 1397/10/25
روزنامه گسترش تجارت 612

روزنامه گسترش تجارت 612

شماره : 612
تاریخ : 1397/10/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!