فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 101 - مگ لند

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 101

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 101

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 101

‫دوره جدید مهر و ابان ‪ | 1396‬قـیمت ‪30000‬تومان | شماره ‪101‬‬ ‫رئیس افتخاری اتاق بازرگانی ایران و المان‪:‬‬ ‫هـوشـمنـدسـازی به جذب‬ ‫سرمایه های خارجی کمک می کند‬ Intelligent IP Video Solutions MOBOTIX AG +49 6302 9816-0 de-info@mobotix.com MOBOTIX Corp +1 212 385 6126 us-info@mobotix.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com ‫دیباچه‬ ‫سرمقاله | شهرهوشمند؛ انقالبی درساختارهای شهری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫نگرش هوشمند‬ ‫سرمقاله‬ ‫شهرهوشمند؛ انقالبی درساختارهای شهری‬ ‫سیف اله نی‬ ‫ ک نامی | سردبیر بشــر در چهــار قــرن اخیــر عمــر خــود شــاهد چهــار انقــاب بــزرگ صنعتــی بــوده اســت‪ .‬بــا‬ ‫اختـراع ماشــین بخــار به دســت جیمــز واتســون‪ ،‬اولیــن انقــاب رخ داد و پــس از ان الکتریســیته‪ ،‬الکترونیــک و فنــاوری‬ ‫اطالعــات (‪ )IT‬راه را بــرای ورود بــه دنیــای جدیــد همــوار کردنــد‪ .‬ماهیــت رشــد فنــاوری به گونــه ای اســت کــه ســرعت‬ ‫رشــد و بــروز تغیی ـرات به شــکل نمایــی افــزوده می شــود و می تــوان گفــت رویاهــای بشــر در انقــاب چهــارم صنعتــی بــه‬ ‫دنیــای واقعــی نزدیک تــر شــده اند‪ .‬اکنــون بــا ارتبــاط نزدیــک فیزیــک‪ ،‬زیست شناســی و علــوم دیجیتالــی‪ ،‬خواه ناخــواه‬ ‫در حــال گــذار بــه دنیــای جدیــدی هســتیم کــه بــا ســرعتی شــگفت بــر بســیاری از ســاختارهای زندگــی بشــر تاثیرگذار اســت‪.‬‬ ‫امــا بایــد دیــد بــرای ورود بــه دنیــای پلتفرم هــای جدیــد چــه مولفه هایــی ضروری انــد و مقدمــات الزم بــرای چنیــن‬ ‫انقالبــی تــا چــه حــد فراهــم شــده اســت‪ .‬هم اکنــون در کشــورهای توســعه یافته رقابــت نزدیکــی ب ـرای طراحــی و اج ـرای‬ ‫زیرســاخت های تحول گرایانــه در بســتر فناوری هــای هوشــمند و در راس همــه‪ ،‬توســعه شــهرهای هوشــمند وجــود دارد‪.‬‬ ‫مهم تریــن مباحــث در طراحــی و برنامه ریزی هــای کالن شــهر هوشــمند ایــن مــوارد هســتند‪ :‬تولیــد و مدیریــت بهینــه‬ ‫انــرژی‪ ،‬حمل ونقــل‪ ،‬مدیریــت منابــع اب‪ ،‬ســاختمان های پایــدار و هوشــمند‪ ،‬اســایش‪ ،‬ایمنــی و امنیــت شــهروندان‪،‬‬ ‫خدمــات هوشــمند شــهری و توســعه تعامــات بیــن دولت هــا و شــهروندان در بســتر فناوری هــای جدیــد نظیــر اینترنــت‬ ‫اشــیاء ‪ ،‬پلتفرم هــای مبتنــی بــر دنیــای دیجیتالــی و ابــزار هوشــمند‪.‬‬ ‫خوشــبختانه امــواج ایــن تغییـرات بنیادیــن بــه کشــور های درحــال توســع ه نیــز رســیده اســت؛ چنانچــه در کشــور خودمــان‬ ‫هــم در ســا ل های اخیــر مفاهیمــی چــون شــهر هوشــمند‪ ،‬شــهر اینــده‪ ،‬ســاختمان هوشــمند و ‪ ...‬در کانــون توجــه محافــل‬ ‫علمــی‪ ،‬پژوهشــی و برخــی نهادهــای دولتــی و خصوصــی قـرار گرفتــه اســت‪ .‬بــا ایـن حــال هنــوز ردپــای نوعــی گسســتگی‬ ‫و بی نظمــی را می تــوان در الیه هــای اساســی و اســتراتژیک پیــدا کــرد‪ .‬طــی ســا ل های اخیــر بارهــا از مراجــع دولتــی‬ ‫از ضرورت هــای هوشمندســازی بســتر مخابراتــی و خدمــات شــهروندی چــون کارت ملــی‪ ،‬ســوخت‪ ،‬پایــان خدمــت‪،‬‬ ‫گواهینام ـ ه و ‪ ...‬شــنیده ایم و اقداماتــی نیــز انجــام شــده اســت‪ .‬امــا ایــا می تــوان به ســادگی حلقــه گمشــده ایــن زنجیــره‬ ‫ابتــر را شناســایی کــرد؟ چنــد ســال دیگــر زمــان الزم اســت تــا بازنگــری اساســی در سیاســت گذاری و ســرمایه گذاری‬ ‫هدفمنــد در ایــن زمینــه انجــام شــود؟‬ ‫موضــوع شــهر هوشــمند را می تــوان از دو منظــر حاکمیتــی و بســتر خصوصــی واکاوی کــرد‪ .‬در نــگاه اول‪ ،‬سیاســت های‬ ‫طراحــی و اجــرای دولــت الکترونیــک‪ ،‬تدویــن و تنظیــم ردیــف بودجــه بــرای ســاختارهای مدیریــت کالن انــرژی‪،‬‬ ‫حمل ونقــل‪ ،‬منابــع کمیــاب و نیــز بســترهای فناوری هــای نویــن اهمیــت زیــادی دارنــد و نــگاه دوم معطــوف بــه رشــد‬ ‫همه جانب ـه ای اســت کــه صنایــع و خدمــات گوناگــون در انقــاب جدیــد فناوری هــای ارتباطــی یافته انــد‪ .‬در واقــع توســعه‬ ‫گرایــش صاحبــان ســرمایه و صنعــت بــه ســمت عرضــه خدمــات هوشمندســازی نشــان دهنده پتانســیل عظیمــی اســت کــه‬ ‫می توانــد در مــوازات و تعامــل بــا منظــر حاکمیتــی قــرار گیــرد و زمینه هــای توســعه را بــارور ســازد‪.‬‬ ‫ماهنامــه اتوماســیون ســاختمان بــا همیــن رویکــرد‪ ،‬بــر ان اســت تــا در چنــد شــماره بــه موضــوع شــهر هوشــمند‪ ،‬بــا‬ ‫توجــه بــه هــر دو منظــر یادشــده‪ ،‬بپــردازد و ابعــاد گوناگــون ان را معرفــی کنــد‪ .‬در ایــن مســیر‪ ،‬از همــه افـراد و نهادهــای‬ ‫عالقه منــد دعــوت می شــود تــا بــا ارائــه نظــرات و همــکاری در ایــن زمینــه مــا را همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫دوره جـدیــد مـهـر و ابان ‪ | 1396‬قـیـمـت ‪30000‬تومان | شـمـاره ‪101‬‬ ‫سال چهارم‪ ،‬دوره جدید شماره صدو یک | مهر و ابان ‪1396‬‬ ‫صاحب امتیاز|سیف اله نیک نامی‬ ‫مدیرمسئول| محمدحسین دهقان‬ ‫شورای سردبیری| سیف اله نیک نامی‪ ،‬حمیرا وارسته‪،‬‬ ‫ایسان تنها‬ ‫گروه خبرو گزارش| سمیرا ابراهیمی‪ ،‬مرضیه امیری‪،‬‬ ‫مریم بهرامی‪ ،‬محمودرضا حبیبی‪،‬‬ ‫فاطمه قوتی‪ ،‬امیرحسین لواسانی‬ ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬ ‫گروه تحقیق و ترجمه| ناهید جمشیدی راد‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاوران این شماره | رامین احتشام زاده‪،‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سینا حاجی طاهری‪ ،‬محمد محمدی‬ ‫حسین اسکندری‪ ،‬وحید پورانصاری‪ ،‬ادیب حافظی گل‪،‬‬ ‫سید حسام الدین مرعشی‪ ،‬حبیب اله نیک نامی‬ ‫عکس| داریوش گرگ وند‪ ،‬مرتضی داالیی‬ ‫طراح گرافیک و صفحه ارا | دنیا سیاحت گر‬ ‫مدیربازرگانی و روابط عمومی| علی حکیم الهی‬ ‫لیتوگرافی‪ ،‬چاپ و صحافی| یزدا‬ ‫خط ویژه‪74506 :‬‬ ‫دورنگار‪22694679 :‬‬ ‫نشانی| تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬بلواراندرزگو‪ ،‬خیابان سلیمانی‬ ‫غربی‪ ،‬پالک ‪ ،90‬واحد‪7‬‬ ‫‪Building-Automation.com‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دیباچه‬ ‫گزارش رویداد ها‬ ‫اتوماسیون‬ ‫‪35‬‬ ‫گفت و گو | مدیران سازمانی‬ ‫‪57‬‬ ‫گفت و گو | سیاست گذاران‬ ‫‪43‬‬ ‫پرونده ویژه | شهر هوشمند‬ ‫‪63‬‬ ‫گفت و گو | فعاالن صنعت‬ ‫‪71‬‬ ‫سیستم ها‬ ‫‪68‬‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫‪77‬‬ ‫گفت و گو | پیشگامان صنعت‬ ‫‪91‬‬ ‫فناورانه‬ ‫‪81‬‬ ‫‪95‬‬ ‫تحلیل ساختمان‬ ‫منابع علمی‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫‪20‬‬ ‫تو گو با مدیران اتحادیه حفاظت الکترونیک‬ ‫گف ‬ ‫‪38‬‬ ‫پرونده‪ :‬شهر هوشمند‬ ‫‪44‬‬ ‫اینترنت اشیاء درخانه های هوشمند‬ ‫‪68‬‬ ‫گفت و گو با رئیس افتخاری اتاق ایران و المان‬ ‫‪78‬‬ ‫میزگرد با مدیران اطلس مال‬ ‫‪82‬‬ ‫نگرش هوشمند‬ ‫چرا کارفرمایان رویکرد مثبتی به‬ ‫هوشمندسازی ساختمان ها ندارند؟‬ ‫دربخــش «نگرش هوشــمند» قصــد ان داریم تــا‪ ،‬ازدیــدگاه متخصصــان و کارشناســان‪ ،‬فرازونشــیب صنعــت هوشمندســازی را ببینیم‬ ‫و بــا چالش هــا‪ ،‬دغدغه هــا و مشــکالت پی ـش روی فعــاالن و مجریــان ان اشــنا شــویم‪ .‬درایــن شــماره وحیــد پورانصــاری‪ ،‬مهنــدس‬ ‫مشــاوردرپروژه هــای اتوماســیون و یکپارچه ســازی سیســتم ها‪ ،‬ازکاهــش اعتمــاد کارفرمایــان و صاحبــان پروژه هــای بــزرگ بــه‬ ‫روندهــای هوشمندســازی درســاختمان ها نوشــته اســت‪.‬‬ ‫وحید پو‬ ‫ رانصاری | هوشمندســازی در دنیــا از جنبه هــای گوناگــون بررســی و ارزیابــی شــده اســت و به دلیــل مزایــا و کارایی هــای‬ ‫بی شــمار‪ ،‬که اکثریــت بــه ان بــاور دارنــد‪ ،‬جایــگاه خــود را به اثبــات رســانده اســت‪ .‬چندیــن ســال از موضــوع به کارگیــری سیســتم های‬ ‫هوشــمند در صنایــع گوناگــون می گــذرد و در پروژه هــای عمرانــی و صنایــع دیگــر‪ ،‬صرف نظــر از بزرگــی و کوچکــی پــروژه‪ ،‬جایــگاه‬ ‫ویــژه ای یافتــه اســت‪ .‬امــا در ایــران دربــاره مفهــوم هوشمندســازی و اتوماســیون ســاختمان رویکردهــای متفاوتــی وجــود دارد و به نظر‬ ‫می رســد بــا انچــه کــه در دنیــا رخ داده فاصلــه زیــادی دارد‪ .‬از بیــن عواملــی کــه ســبب تعریــف نادرســت و نــگاه تردیدامیــز کارفرمایــان‬ ‫و مالکیــن پروژه هــا بــه موضــوع سیســتم های هوشــمند و یکپارچه ســازی تجهیــزات شــده اســت می تــوان بــه دو نکتــه اساســی‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ساخت وســاز در ایــران دچــار رکــود چندیــن ســاله اســت‪ .‬عــاوه بــر ان‪ ،‬اراده ای قــوی بــرای اجــرای پروژه هــای شــاخص و ایده هــای نو‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫به طــور کلــی از عمــر صنعــت اتوماســیون و یکپارچه ســازی سیســتم ها زمــان زیــادی نمی گــذرد و ایــن در حالــی اســت کــه صنعــت‬ ‫کننــد و دانــش فنــی و ایده هایشــان را در پروژه هــا متبلــور ســازند‪ ،‬بــا رکــود ساخت و ســاز به ناچــار جــذب شــرکت های تامین کننــده‬ ‫در ایــن حــوزه وجــود نــدارد‪ .‬از ایــن رو کارشناســان و نخبــگان صنعــت هوشمندســازی به جــای انکــه بــا شــرکت های مشــاور همــکاری‬ ‫و مجــری سیســتم های هوشــمند می شــوند‪ .‬ایــن پدیــده رویکــرد طراحــی و فنــی و مهندســی را دچــار تغییــرات بنیــادی کــرده اســت‪،‬‬ ‫چــرا کــه نــگاه یــک شــرکت مشــاور و طــراح الزامـ ً‬ ‫ـا فنــی اســت و هــدف کارشناســان مشــاور انتخــاب بهتریــن ایده هــا در راهبــرد کالن‬ ‫پــروژه بــا حفــظ وفــاداری بــه الزامــات طراحــی اســت‪ .‬حــال انکــه دیــدگاه یــک شــرکت تامین کننــده صرفـ ً‬ ‫ـا نــگاه فنــی‪ ،‬مهندســی‬ ‫نیســت و اولویت هــای دیگــری هــم دارد کــه انگیــزه ورود بــه پروژه هــا را تعییــن می کنــد‪ .‬وقتــی ســطح دغدغه هــا از مســائل فنــی‬ ‫بــه موضوعــات اقتصــادی تبدیــل شــود‪ ،‬کیفیــت جــای خــود را بــه کمیــت می دهــد و در عمــل‪ ،‬هوشمندســازی دیگــر ان تاثیــری را کــه‬ ‫می بایســت نخواهــد داشــت‪ .‬بدیهــی اســت‪ ،‬در چنیــن شــرایطی‪ ،‬انتظــارات پــروژه و کارفرمــا بــراورده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســیب دیگــری کــه بــه صنعــت هوشمندســازی در ایــران وارد شــده نــگاه تک بعــدی اســت‪ .‬در پیاده ســازی سیســتم های هوشــمند‬ ‫فقــط پروتــکل‪ ،‬ســناریو و‪ ...‬اهمیــت ندارنــد‪ ،‬بلکــه تناســب سیســتم بــا شــرایط حاکــم بــر پروژه هــا و تاثیــرات ناشــی از ان ارتبــاط‬ ‫مســتقیم دارد و متاســفانه در طراحی هــا‪ ،‬بــه دالیلــی کــه گفتــه شــد‪ ،‬بــه ایــن موضــوع توجــه نمی شــود‪ .‬پروژه هــا عمدتـ ً‬ ‫ـا شکســت‬ ‫می خورنــد و سیســتم ها‪ ،‬باوجــود هزینه هــای نسـ ً‬ ‫ـبتا زیــادی کــه بــه پــروژه تحمیــل می کننــد بعــد از مدتــی جــای خــود را بــه نیــروی‬ ‫انســانی می دهنــد و همــه چیــز از حالــت خــودکار و قابــل برنامه ریــزی بــه روش دســتی و ســنتی بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫و امــا مهم تریــن نقطــه اســیب پذیری هوشمندســازی را در کاهــش اعتمــاد کارفرمایــان و مالکیــن پروژه هــا بــه سیســتم های هوشــمند‬ ‫و یکپارچــه می تــوان یافــت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬در فقــدان مدیریــت صحیــح و بهره بــرداری از مشــاوره های تخصصــی و مهندســان‬ ‫کارازمــوده‪ ،‬همــان فضــای محــدود کار هــم کوچــک و کوچک تــر می شــود‪.‬‬ ‫ی مبنــی بــر چرایــی روی گردانــی کارفرمایــان از سیســتم های هوشــمند و یکپارچه ســازی صــورت‬ ‫متاســفانه تاکنــون تحقیــق و بررس ـ ‬ ‫نگرفتــه اســت‪ .‬امیــدوارم همــکاران مــن در اینــده بــه نــکات مهم تــری در ایــن زمینــه بپردازنــد و بــا کمــک یکدیگــر بتوانیــم جایــگاه‬ ‫واقعــی صنعــت هوشمندســازی را احیــا کنیــم‪.‬‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫رویدادهای داخلی‬ ‫رویدادهای خارجی‬ ‫گــزارش‬ ‫ویــژه از چهل وچهارمیــن دوره مســابقات‬ ‫جهانــی مهــارت‬ ‫| شوک بزرگ سیاسی کاری اسپانسرها به نخبگان ایرانی‬ ‫گــزارش ویــژه‬ ‫از شــانزدهمین دوره نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی تاسیســات و سیســتم های سرمایشــی و‬ ‫گرمایشــی تهــران‬ ‫| سرد وگرم چشیده های تاسیساتی درچاله مطالبات معوق‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫رویدادهای داخلی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪12‬‬ ‫حضور‪ 400‬شرکت خارجی درهفدهمین‬ ‫نمایشگاه صنعت ساختمان‬ ‫هفدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنعــت ســاختمان بــا حضــور‬ ‫‪ 887‬شــرکت داخلــی و ‪ 391‬شــرکت خارجــی بــه مــدت ‪ 4‬روزاز‪21‬‬ ‫تــا ‪ 24‬مــرداد مــاه ســال جــاری درمحــل نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫برگــزارشــد‪.‬‬ ‫در نمایشــگاه امســال ‪ ۸۸۷‬شــرکت داخلــی و ‪ ۳۹۱‬شــرکت خارجــی از ‪۳۱‬‬ ‫کشــور جهــان شــامل‪ :‬اتریــش‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬المــان‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫اندونــزی‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬اوکرایــن‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬برزیــل‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬پرتغــال‪ ،‬تایــوان‪،‬‬ ‫ترکیــه‪ ،‬جمهــوری چــک‪ ،‬چیــن‪ ،‬دانمــارک‪ ،‬روســیه‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬ســوئیس‪،‬‬ ‫فرانســه‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬کــره جنوبــی‪ ،‬لهســتان‪ ،‬مالــزی‪ ،‬مکزیــک‪ ،‬نیوزلنــد‪،‬‬ ‫ویتنــام‪ ،‬هلنــد‪ ،‬هندوســتان و یونــان حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫فضــای نمایشــگاه ‪ ۶۰‬هــزار مترمربــع بــود و شــرکت کننــدگان در زمینــه‬ ‫تولیــد ابــزار االت‪ ،‬تجهیــزات و ماشــین االت ســاختمانی‪ ،‬مصالــح‬ ‫ســاختمانی پایــه (اجــر‪ ،‬ســیمان ‪ ،)...‬اسانســور‪ ،‬پلــه برقــی‪ ،‬نقالــه‬ ‫و سیســتم های متحــرک‪ ،‬تاسیســات‪ ،‬برقــی‪ ،‬الکترونیکــی و امنیتــی‪،‬‬ ‫ســنگ های ســاختمانی‪ ،‬لولــه و اتصــاالت‪ ،‬نــازک کاری‪ ،‬لــوازم و‬ ‫ماشــین االت کارگاهی‪ ،‬خدمــات فنی و مهندســی‪ ،‬پوشــش ســقف و دیوار‬ ‫و قطعــات پیش ســاخته فعالیــت داشــتند و اخریــن نواوری هــای خــود‬ ‫را در ایــن عرصــه بــه بازدیدکننــدگان ارائــه کردنــد؛ فناوری هایــی کــه بنــا‬ ‫بــه گفتــه برخــی غرف ـه داران‪ ،‬به دلیــل نبــود ارتبــاط کامــل بیــن صنعــت و‬ ‫فعــاالن ایــن بخــش‪ ،‬کاربــردی در ساخت و ســازها نــدارد‪.‬‬ ‫علــی ربیعــی‪ ،‬وزیــر کار و امــور اجتماعــی‪ ،‬کــه از مهمانــان مراســم افتتاحیه‬ ‫ایــن نمایشــگاه بــود در ســخنانی چشــم انداز بخــش مســکن را در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬روشــن دانســت و گفــت‪ :‬صنعــت ســاختمان در رشــد و توســعه‬ ‫اقتصــاد به ویــژه اشــتغال زایی بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫معرفی محصوالت جدید حفاظتی در‬ ‫سمپوزیوم سیستم های زمین‬ ‫مجموعــه هفــت شــهربــرق‪ ،‬نهــم شــهریورســال جــاری‪ ،‬دومیــن‬ ‫ســمپوزیوم بین المللــی سیســتم های زمیــن و حفاظــت در‬ ‫برابــرصاعقــه را درمحــل پژوهشــگاه نیــروی تهــران برگــزارکــرد‪.‬‬ ‫درایــن ســمپوزیوم جدیدتریــن تولیــدات داخلــی و محصوالتــی از‬ ‫نمایندگی هــای برندهــای معتبــرداخلــی و خارجــی درنمایشــگاه‬ ‫جانبــی ارائــه شــد‪.‬‬ ‫در مراســم افتتاحیــه ایــن ســمپوزیوم یــک روزه‪ ،‬رئیــس اداره‬ ‫ازمایشــگاه های حفاظــت و بهداشــت کار ایــن مرکــز‪ ،‬ضمــن ســخنرانی‬ ‫بــرای اســاتید‪ ،‬متخصصــان‪ ،‬متولیــان و شــرکای اجتماعــی در حــوزه‬ ‫سیســتم های زمیــن و حفاظــت در برابــر صاعقــه‪ ،‬راهبرد هــا و اقدامــات‬ ‫نویــن حــوزه معاونــت روابــط کار را بــا هــدف ارتقــاء فرهنــگ ایمنــی‬ ‫کار در کشــور و کاهــش حــوادث و مخاطــرات شــغلی بــرای مدعویــن‪،‬‬ ‫بازدیدکننــدگان و عالقمنــدان تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬ســخنرانی های دیگــر ایــن ســمپوزیوم دربــاره «اجــرای سیســتم‬ ‫اتصــال زمیــن در پسـت های بــرق فشــار متوســط»‪« ،‬بررســی چنــد حادثه‬ ‫خــاص در ســاختمان»‪« ،‬ارتینــگ و هم بنــدی در مکان هــای ابــی»‪،‬‬ ‫«بررســی سیســتم زمیــن در شــرایط گــذرا»‪« ،‬الزامــات طراحــی و نظــارت‬ ‫سیســتم زمیــن در مقــررات ملــی ســاختمان» و‪ ...‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گردهمایــی اعضــای اتحادیــه سراســری شــرکت های فنی مهندســی‬ ‫حفاظــت الکترونیــک و شــبکه های ایمنــی ششــم شــهریورســال‬ ‫‪ 1396‬برگ ـزارشــد‪ .‬دراین نشســت‪ ،‬کــه درمحل ایــن اتحادیــه برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬مهندس شــنتیایی عملکــرد اتحادیــه را بررســی کــرد و مهندس‬ ‫علــی مســعودی بــه عنــوان دبیــرکل ایــن اتحادیــه معرفی شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت شــنتیایی‪ ،‬بــا ارائــه گــزارش عملکــرد اتحادیــه‪،‬‬ ‫برنامه هــای اینــده را تشــریح کــرد و یــاداور شــد ایــن اتحادیــه بــا حــدود‬ ‫‪ 25-30‬شــرکت اغــاز بــه کار کــرده و در حــال حاضــر بــا گذشــت ‪ 7‬ســال‬ ‫رشــد ‪ 10‬برابــری و بــه ‪ 250‬شــرکت عضــو رســیده اســت‪.‬‬ ‫انتصــاب دبیــرکل در کنفرانــس خبــری روز دوشــنبه ششــم شــهریورماه‬ ‫‪ 96‬در محــل اتحادیــه و بــا حضــور اعضــاء کارگــروه رســانه اتحادیــه و‬ ‫اصحــاب رســانه و اقــای فرهنــگ رضایــی ســمیع‪ ،‬رئیــس کمیتــه اطــاع‬ ‫رســانی و روابــط عمومــی و ســخنگوی اتحادیــه‪ ،‬اعــام شــد‪.‬‬ ‫علــی مســعودی کــه یکــی از فعــاالن باســابقه صنعــت حفاظــت‬ ‫موســس اتحادیــه‪،‬‬ ‫الکترونیــک اســت‪ ،‬عــاوه بــر عضویــت در هیئــت ٔ‬ ‫در ســال های گذشــته مســئولیت بازرســی‪ ،‬عضویــت هیئــت مدیــره‪،‬‬ ‫ریاســت کمیتــه اطالع رســانی و همچنیــن ســخنگوی اتحادیــه را نیــز بــر‬ ‫عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫شــانزدهمین نمایشــگاه ایپــاس (نمایشــگاه بین المللــی لــوازم‬ ‫و تجهیــزات‪ ،‬پلیســی‪ ،‬ایمنــی و امنیتــی)‪ ،‬از‪ 24‬تــا ‪ 27‬مهــرمــاه در‬ ‫مصــای تهــران برگــزارشــد‪.‬‬ ‫در این نمایشــگاه بیــش از ‪ ۳۵۰‬شــرکت از ‪ ۲۹‬کشــور جهــان حضور داشــتند‬ ‫و دســتاوردها و امکانــات خــود را در حــوزه ایمنــی‪ ،‬امنیــت و تجهیــزات‬ ‫پلیســی به نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫بنــا بــر اعــام دبیــر ایــن نمایشــگاه‪ ،‬بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار نفــر از نمایشــگاه‬ ‫ایپــاس ‪ ۲۰۱۷‬بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫در اختتامیــه این نمایشــگاه از تعــدادی از مخترعــان‪ ،‬مبتکــران و غرفه داران‬ ‫نمونــه تقدیــر و اعــام شــد کــه از هم اکنــون بــرای برگــزاری نمایشــگاه در‬ ‫ســال اینــده ‪ ۱۷۰‬شــرکت اعــام امادگــی و غرفــه خــود را رزرو کرده انــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در مراســم اختتامیــه ایــن نمایشــگاه ســردار اســکندر مومنــی‪،‬‬ ‫جانشــین فرمانــده ناجــا‪ ،‬ســخنرانی کــرد و بــا تاکیــد بــر اینکــه مبتکــران‬ ‫و مخترعــان مــا بایــد عرصه هــای جدیــد را شناســایی کننــد و بــرای ان‬ ‫ایده هــا و راهکارهــای جدیــد بدهنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا نیــز بایــد از ایــن ایده هــا‬ ‫حمایــت و امــکان اجرایــی شــدن ان را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬نــگاه بــه فنــاوری بایــد نگاهــی انســان محور باشــد و‬ ‫تمامــی ایــن اقدامــات بــرای پیشــرفت انســان و امنیــت و اســایش جوامع‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫رشد ‪ 10‬برابری شرکت های فنی مهندسی‬ ‫حفاظت الکترونیک‬ ‫حضور ‪ 29‬کشورخارجی درایپاس ‪96‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪14‬‬ ‫نمایشگاه جامع صنعت ساختمان‬ ‫‪ 20‬ساله شد‬ ‫‪ 93‬شرکت خارجی درتله کام ‪2017‬‬ ‫«ایـران تلـه کام ‪ »۲۰۱۷‬درتاریــخ ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۲۷‬مهرمــاه ‪ ۱۳۹۶‬بــا حضور‬ ‫‪ ۲۲۵‬شــرکت و واحــد تولیــدی داخلــی و ‪ ۹۳‬شــرکت خارجــی یــا‬ ‫نمایندگی هــای ان هــا درفضایــی بــه وســعت ‪ ۳۲‬هــزارمتــرمربــع‬ ‫برگ ـزارشــد‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد اخریــن دســتاوردها و توانمندی هــای متخصصــان و‬ ‫کارشناســان کشــورمان و شــرکت ها و تولیدکننــدگان داخلــی عرضــه و‬ ‫معرفــی شــد‪ .‬حضــور شــرکت های معتبــر خارجــی در ایــن نمایشــگاه‬ ‫بــا هــدف انتقــال دانــش فنــی و فنــاوری روز جهــان بــه کشــور و ایجــاد‬ ‫فرصتــی بــرای ارتقــاء صنایــع مخابراتــی ایــران فراهــم شــده بــود‪.‬‬ ‫شــرکت های خارجــی یــا نماینــدگان انــان از ‪ ۱۵‬کشــور اســلوونی‪،‬‬ ‫انگلیــس‪ ،‬المــان‪ ،‬تایــوان‪ ،‬چیــن‪ ،‬روســیه‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬ســوئیس‪ ،‬فرانســه‪،‬‬ ‫فنالنــد‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬کانــادا‪ ،‬لتونــی‪ ،‬نــروژ و یونــان در ایــن نمایشــگاه‬ ‫شــرکت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫بیســتمین نمایشــگاه بین المللــی جامــع صنعــت ســاختمان از‬ ‫‪ 27‬تــا ‪ 30‬مهــرمــاه درمحــل نمایشــگاه های بین المللــی اصفهــان‬ ‫برگ ـزارشــد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه میزبــان ‪ 140‬شــرکت کننده از اســتان های اصفهــان‪،‬‬ ‫تهــران‪ ،‬البــرز‪ ،‬مرکــزی‪ ،‬فــارس‪ ،‬ســمنان‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬یــزد‪،‬‬ ‫گلســتان و هرمــزگان و نماینــدگان فــروش کشــورهای چیــن‪ ،‬ایتالیــا و‬ ‫المــان بــوده و در ‪ ۹‬هــزار متــر مربــع فضــای نمایشــگاهی شــامل ‪ 4‬ســالن‬ ‫و فضــای بــاز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه اخریــن تولیــدات و خدمــات مشــارکت کنندگان‬ ‫در زمینــه انــواع محصــوالت دکوراســیون داخلــی خانــه و اشــپزخانه‪،‬‬ ‫سبک ســازی و مقاوم ســازی ســاختمان‪ ،‬مصالــح اولیــه ســاختمانی‪،‬‬ ‫بهینه ســازی مصــرف انــرژی در ســاختمان‪ ،‬نمــا و پوشــش های خارجــی‬ ‫ســاختمان‪ ،‬تجهیــزات الکتریکــی و مکانیکــی‪ ،‬گروه هــای مرتبــط علمــی‪،‬‬ ‫اموزشــی‪ ،‬انجمن هــا و نشــریات بــه مخاطبــان ارائــه شــد‪.‬‬ ‫گزینــش تخصصی تــر مشــارکت کنندگان‪ ،‬حــذف شــرکت های توزیعــی‬ ‫و جایگزیــن کــردن ان هــا بــا شــرکت های تولیــدی از ویژگی هــای مهــم‬ ‫ایــن نمایشــگاه بــود‪.‬‬ ‫رویدادهای اتی ایران تا پایان سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫دهمین نمایشگاه تخصصی بازار صنعت ساختمان‬ ‫‪ ۱۹‬تا ‪ 2۱‬اذر ‪ ۱۳۹۶‬‬ ‫مصلی تهران‬ ‫همایش ملی ساختمان پایدار‪ ،‬مصرف بهینه انرژی‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 21‬اذر ‪۱۳۹۶‬‬ ‫مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی‬ ‫‪ ۲۹‬تا ‪ ۳۰‬اذر ‪1396‬‬ ‫دانشگاه تربیت دبیر رجایی‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 13‬دی ‪1396‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی شهر ایده ال کیش‬ ‫‪ 770‬شرکت کننده‬ ‫درنمایشگاه صنعت برق ‪96‬‬ ‫هفدهمیــن دوره ازنمایشــگاه بین المللــی صنعــت بــرق ایــران در‬ ‫روزهــای ‪ 13‬تــا ‪ 16‬ابان مــاه جــاری درمحــل دائمــی نمایشــگاه های‬ ‫بین المللــی تهــران برگــزارشــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ‪ ۷۷۰‬شــرکت داخلــی و خارجــی شــامل ‪ ۴۵۸‬شــرکت‬ ‫داخلــی و بیــش از ‪ ۳۱۰‬شــرکت خارجــی از ‪ ۳۰‬کشــور مختلــف المــان‪،‬‬ ‫چیــن‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬لهســتان‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬ســوئد‪،‬‬ ‫امــارات متحــده عربــی‪ ،‬ســوریه و‪ ....‬شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه امســال در فضایــی بــه مســاحت ‪ ۵۰‬هــزار و ‪ ۱۲۰‬متــر مربــع‬ ‫برگــزار شــد کــه حــدود ‪ ۲۵‬هــزار متــر مربــع ان در فضــای سرپوشــیده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن نمایشــگاه غرفه هایــی از اصنــاف مختلــف صنعــت‬ ‫از بخش هــای ســیم و کابــل تــا تجهیــزات برقــی‪ ،‬اتوماســیون و‬ ‫سیســتم های ابــزار دقیــق و ‪ ...‬در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫اییــن پایانــی ایــن نمایشــگاه بــا حضــور محمدباقــر نوبخــت‪ ،‬معــاون‬ ‫رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و رضــا اردکانیــان‪،‬‬ ‫وزیــر نیــرو برگــزار شــد و شــرکت های برتــر در بخش هــای مختلــف بــه‬ ‫انتخــاب کمیتــه فنــی هفدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنعــت بــرق‬ ‫ایــران معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫دوازدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در‬ ‫سیستم های قدرت‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ 27‬دی ‪1396‬‬ ‫دانشگاه علم و فناوری مازندران‬ ‫همایش ملی پژوهش در عمران‪ ،‬معماری و شهرسازی‬ ‫‪ ۱۸‬بهمن ‪1396‬‬ ‫دانشگاه ازاد‬ ‫مسابقات ملی مهارت‪ ،‬زیرنظر سازمان اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای کشور‬ ‫بهمن ‪۱۳۹۶‬‬ ‫مرکز تربیت مربی و پژوهش کرج‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫استارتاپ فناوری های نوین حوزه مدیریت شهری‬ ‫‪15‬‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫رویدادهای خارجی‬ ‫نوزدهمین کنفرانس بین المللی اتوماسیون ساختمان و‬ ‫سیستم های مکاترونیک‪2017 ICBAMS :‬‬ ‫‪ 12-11‬سپتامبر ‪2017‬؛ مادرید‪ ،‬اسپانیا‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪16‬‬ ‫هــدف ایــن کنفرانــس گردهمایــی دانشــمندان پیشــگام ایــن عرصــه‪،‬‬ ‫پژوهشــگران و محققــان دانشــگاهی بــرای تبادل و اشــتراک تجربیاتشــان‬ ‫و نتایــج پژوهش هــا دربــاره همــه جنبه هــای اتوماســیون ســاختمان‬ ‫و سیســتم های مکاترونیــک بــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬انجمــن برجســته‬ ‫بین رشــته ای بــرای پژوهشــگران‪ ،‬فعــاالن و دانشــجویان فراهــم شــد‬ ‫تــا جدیدتریــن نواوری هــا‪ ،‬روندهــا و دغدغه هــای ایــن حــوزه را همــراه‬ ‫بــا چالش هــای عملــی و راه حل هــای ممکــن ان بررســی کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫کنفرانــس تحــت حمایــت علمــی کمیتــه جهانــی مهندســان مکاترونیــک‬ ‫و مکانیــک برگــزار شــد‪.‬‬ ‫کنفرانس جهانی نرم افزارالکتریکی اشنایدر‬ ‫‪ 5-2‬اکتبر ‪2017‬؛ سن انتونیو‪ ،‬تگزاس‬ ‫موضــوع کنفرانــس دربــاره نحــوه راهبــری دگرگونی هــای دیجیتــال در‬ ‫نســل اینــده نواوری هــای نرم افزارهــای صنعتــی اســت‪ .‬در ایــن کنفرانــس‬ ‫بــه بخش هــای مختلــف فنــاوری‪ ،‬تجربیــات عملــی‪ ،‬شبکه ســازی‬ ‫نقطه به نقطــه و مــواردی از ایــن دســت توســط متخصصــان پرداختــه و‬ ‫بــه مســائل روز پیرامــون ایــن مــوارد پاســخ داده شــد‪ .‬در حاشــیه ایــن‬ ‫کنفرانــس‪ ،‬نشســت نــواوری بــرای عالقه منــدان بــه نقــش درحال ظهــور‬ ‫فنــاوری ارتباطــی و قــدرت ان در کنتــرل جهــان پیرامونــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان ایــن فرصــت را داشــتند تــا بــا متخصصــان و همــکاران‬ ‫ایــن صنعــت و متخصصــان اتوماســیون به صــورت چهره به چهــره دیــدار‬ ‫و گفت و گــو کننــد‪.‬‬ ‫کنگره جهانی راه حل های ‪IoT‬‬ ‫‪ 7-3‬اکتبر ‪2017‬؛ بارسلونا‪ ،‬اسپانیا‬ ‫کنگــره جهانــی راه حل هــای ‪ ،IoT‬رویــدادی پیشــگام در عرصــه جهانــی‬ ‫اســت کــه اینترنــت اشــیاء را بــه صنعــت پیونــد می دهــد‪ .‬در دومیــن دوره‬ ‫برگــزاری‪ ،‬رویــداد توانســت از نظــر امــاری دســتاوردهایی بــه میــزان دو‬ ‫برابــر اولیــن دوره خــود دســت یابــد و ‪ 172‬شــرکت نمایشــگاهی و بیــش‬ ‫از ‪ 8‬هــزار شــرکت کننده از بیــش از ‪ 70‬کشــور جهــان در ان شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬تنهــا رویــداد مرجــع جهانــی اســت کــه بــه راه حل هــای صنعتــی ‪IoT‬‬ ‫در اپلیکیشــن های جهــان واقعــی و صنایــع مختلــف اختصــاص یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی‪ ،‬رباتیک و‬ ‫مهندسی کنترل؛ ‪2017 IARCE‬‬ ‫‪ 22-20‬اکتبر ‪2017‬؛ بوداپست‪ ،‬مجارستان‬ ‫ایــن کنفرانــس فرصتــی بی ســابقه بــرای پژوهشــگران‪ ،‬مهندســان‬ ‫و دانشــگاهیان فراهــم می کنــد تــا بــا برخــی از متخصصــان نامــدار در‬ ‫حــوزه اتوماســیون صنعتــی‪ ،‬رباتیــک و مهندســی کنتــرل از سراســر جهــان‬ ‫دیــدار و تعامــل داشــته باشــند‪ .‬هــدف کنفرانــس ایــن اســت کــه مهم ترین‬ ‫کنفرانــس جهــان در حــوزه خــود باشــد و انجمنــی ایــده ال‪ ،‬بــرای تبــادل‬ ‫ایده هــا و نواوری هایــی کــه توانایــی تغییــر چهــره صنعــت را دارنــد‪ ،‬فراهــم‬ ‫کنــد‪ .‬بــرای پژوهشــگران‪ ،‬مهندســان و متخصصــان ایــن حرفــه‪ ،‬ایــن‬ ‫کنفرانــس اهمیــت ویــژه ای در کسب و کارشــان دارد‪.‬‬ ‫نمایشگاه تجاری مجازی ساختمان سبز‬ ‫‪ 1‬نوامبر ‪ ،2017‬کانادا‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪18‬‬ ‫بو کارهاســت‬ ‫ایــن نمایشــگاه راهــی مقرون به صرفــه بــرای صاحبــانکس ‬ ‫تــا بــا مشــتریان بالقــوه درسراســرکانــادا و خــارج ازان ارتبــاط بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه مجــازی درنظــردارد تــا محیط زیســتی ترین و موفق تریــن‬ ‫پروژه هــای ســاختمانی درسراســرکانــادا را معرفــی و تقدیــرکند‪ .‬هــرغرفه‪،‬‬ ‫راه حل هــای ساخت وســاز پایــدار را بــرای مخاطبــان هــدف به صــورت‬ ‫کم هزینــه ازنظــرزمانــی و مالــی فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه ســاختمان ســبز‪ ،‬پلتفرمــی ایده ال بــرایگردهـم اوردن فنــاوری‪،‬‬ ‫مــواد اولیــه‪ ،‬محصــوالت‪ ،‬خدمات دهنــدگان‪ ،‬توســعه دهندگان‪ ،‬پیمانــکاران‪،‬‬ ‫معمــاران‪ ،‬مشــاوران‪ ،‬طراحــان داخلــی‪ ،‬مدیــران پــروژه‪ ،‬مالکان ســاختمان‪،‬‬ ‫شــهرداری ها و ســازمان های حرفــه ای و ســایر ذی نفعــان پروژه هــای‬ ‫ســاختمان ســبزاســت‪ .‬دو امتیــازویــژه بــرای مشــارکت کنندگان یکــی‪،‬‬ ‫صرفه جویــی درهزینــه و دیگــری‪ ،‬حــذف ســفرفیزیکــی اســت‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫به دلیــل مجــازی بــودن‪ ،‬نیــازی بــه هزینــهکــردن بــرای ســاخت غرفــه‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫چنــد دلیــل بــرای برگــزاری مجــازی ایــن رویــداد‪ ،‬جــدا ازصرفه جویــی‬ ‫درهزینــه و وقــت‪ ،‬پایبنــدی بــه شــعار«ســبزبــودن»‪ ،‬ارتبــاط مســتقیم بــا‬ ‫شــبکه های اجتماعــی شــرکت کنندگان و داشــتن مخاطبــان جهانی اســت‪.‬‬ ‫شرکت های اشــنایدر‪Aqua Tech، Molok، Ener Quality، SES، Eco،‬‬ ‫‪ Baxi، DDM Lighting‬و ‪ Green Building‬از جملــه شــرکت کنندگان در‬ ‫ایــن رویــداد مجازی انــد‪.‬‬ ‫اکول (‪)Rockwell‬‬ ‫نمایشگاه اتوماسیون ر ِ‬ ‫‪ 16-15‬نوامبر ‪2017‬؛ هیوستون‪ ،‬تگزاس‬ ‫نمایشــگاه اتوماســیون ‪ 2017‬بــا ویژگــی امــوزش جامــع صنعــت و ارائــه‬ ‫جدیدتریــن محصــوالت و راه حل هــا برگــزار شــد‪ .‬در ایــن رویــداد‪،‬‬ ‫شــرکت کنندگان می توانســتند از اخریــن روندهــا و نحــوه عملــی کــردن‬ ‫‪ IoT‬صنعتــی در شــرکت های جهــان از ســوی بنگاه هــای تجــاری متصــل‬ ‫بــه هــم مطلــع شــوند‪ .‬اخریــن فناوری هــا و راه حل هــای عملــی در بیــش‬ ‫از ‪ 150‬غرفــه از ســوی شــرکت راکــول و شــرکای ان به نمایــش گذاشــته‬ ‫شــد‪ .‬بیــش از ‪ 10‬فــروم تخصصــی‪ ،‬ازمایشــگاه های عملــی و بیــش از ‪110‬‬ ‫بخــش فنــی از دیگــر بخش هــای ایــن نمایشــگاه بــود‪.‬‬ ‫شــرکت های ‪Hammond Power Solutions، Hermary، Matrix‬‬ ‫‪Technologies، Apex، Ametek، Cisco، E+H، FANUC، Fluke‬‬ ‫و اتحادیــه یکپارچه ســازی سیســتم های کنتــرل (‪ ،)CSIA‬بــه همــراه‬ ‫نشــریات ‪ InTech، SME‬و ‪ Automation World‬از شــرکت کنندگان در‬ ‫ایــن نمایشــگاه بودنــد‪.‬‬ ‫بخش های مهندســی اینــده‪ ،‬نــواوری‪ ،‬معمــاری یکپارچــه‪،‬کنترل هوشــمند‬ ‫موتورهــا‪ ،‬راه حل هــای ایمنــی و خدمــات از بخش هــای شــرکت کننده‬ ‫وابســته بــه شــرکت ‪ Rockwell‬درایــن نمایشــگاه حاضــر بودنــد‪.‬‬ ‫نمایشگاه ساختمان هوشمند‬ ‫‪ 17-15‬نوامبر ‪2017‬؛ میالن‪ ،‬ایتالیا‬ ‫تنهــا نمایشــگاه ایتالیایــی در حــوزه اتوماســیون ســاختمانی پــروژه ای بــا‬ ‫عنــوان «اقتصــاد ابــی» (اقتصــاد دیجیتــال) را بــا توجــه بــه اتوماســیون‬ ‫ســاختمان و سیســتم های یکپارچــه درنظــر گرفتــه کــه درنهایــت متوجــه‬ ‫خــط توســعه شــهر هوشــمند و رونــد ان در حــال و اینــده اســت‪.‬‬ ‫پائولــو داال چیــارا‪ ،‬مدیرعامــل پنتــا اســتودیو‪ ،‬می گویــد هــدف ایــن‬ ‫نمایشــگاه تاســیس نمایشــگاهی تجــاری بــرای بخــش الکترونیکــی و‬ ‫الکتریکــی در ایتالیاســت‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه فرصتــی بــرای مخاطبــان گســترده ان بــرای اگاهــی از‬ ‫سیســتم های نویــن ســاختمانی براســاس فناوری هــای دیجیتــال اســت‬ ‫و خدمــات دیجیتالــی و نوظهــوری را عرضــه می کنــد‪ :‬از خدمــات ارتباطــی‬ ‫تــا یکپارچگــی بــا تســهیالت الکتریکــی جدیــد و ســرگرمی های تعاملــی‬ ‫تــا سیســتم های کنترلــی بــرای بهبــود بهینه ســازی انــرژی‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه اخریــن تغییــرات قانونــی در ایــن حــوزه و نرم افزارهــای‬ ‫دیجیتالــی الزم بــرای متخصصــان را فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫نمایشگاه ساخت وساز ‪Big 5‬‬ ‫ ‬ ‫‪ ۲۶-۲۹‬نوامبر ‪۲۰۱۷‬‬ ‫دوبی‬ ‫نمایشگاه ‪AHR 2018‬‬ ‫‪ 2۲-2۴‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫شیکاگو‬ ‫تو دومین فروم ساالنه صنعت ‪ARC‬‬ ‫بیس ‬ ‫‪ 1۲-1۵‬فوریه ‪ 2018‬‬ ‫اورالندو‬ ‫نمایشگاه روشنایی و ساختمان ‪2018‬‬ ‫‪ 23-18‬مارچ ‪ 2018‬‬ ‫فرانکفورت‬ ‫کنفرانس ساختمان هوشمند نوردیک‬ ‫‪ 7-6‬جون ‪ ۲۰۱۸‬‬ ‫هلسینکی‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫رویدادهای اتی بین المللی تا پایان ژوئن ‪2018‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ ‬ ‫شوک بـزرگ سیـاسی کـاری‬ ‫اسپانسرها به نخبگان ایرانی‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫چهار تیم اعزامی از ایران به مسابقات جهانی مهارت به دلیل‬ ‫مناسبات سیاسی از مسابقات محروم شدند‬ ‫ مریم بهرامی چهــل و چهارمیــن دورۀ مســابقات جهانــی مهــارت بــه میزبانــی امــارات متحــدۀ عربــی‬ ‫برگــزارشــد امــا ازمیــان شــرکت کنندگان ‪ 29‬رشــتۀ اعزامــی‪ ،‬رقابت کننــدگان چهــاررشــته بــه دلیــل‬ ‫مناســبات سیاســی نتوانســتند به مســابقات جهانــی راه یابنــد‪ .‬غالمرضــا راز‪ ،‬سرپرســت دفترمســابقات‬ ‫ِ‬ ‫مهــارت ســازمان فنــی و حرفــه ای ایــران‪ ،‬تحریــم شــرکت زیمنــس را یکــی از‬ ‫ملــی و بین المللــی‬ ‫مهم تریــن عوامــل راه نیافتــن شــرکت کنندگان ایرانــی بــه مســابقۀ ســال ‪ 2017‬می دانــد‪.‬‬ ‫او همچنیــن بــا بیــان اینکــه‪ ،‬بــراســاس اساســنامۀ ســازمان جهانــی مهــارت‪ ،‬نباید ایــن ســازمان هیچ‬ ‫ارتباطــی بــا بحث هــای سیاســی پیــدا کنــد‪ ،‬می گویــد رقابت کننــدۀ جوانــی کــه همــۀ زندگــی و انــرژی‬ ‫و امیــد خــود را ب ـرای مســابقات گذاشــته‪ ،‬نبایــد بــه دلیــل مناســبات سیاســی ازمســابقات محــروم‬ ‫شــود‪ .‬وی ازمحــروم شــدن نخبــگان مهارتــی کشــورازمســابقات رشــته های «تاسیســات الکتریکــی»‪،‬‬ ‫«تــراش‪« ،»CNC‬ســاخت و تولیــد» و «فــرز‪ »CNC‬بــه عنــوان یــک شــوک بــزرگ یــاد می کنــد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪20‬‬ ‫در ادامــه مشــروح گفت وگــوی نشــریه اتوماســیون ســاختمان بــا غالمرضــا راز‪ ،‬سرپرســت معاونــت امــور‬ ‫مســابقات ملــی و بین الملــل ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور را می خوانیــد‪:‬‬ ‫دربــارۀ مســابقات ملــی و بین المللــی ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور‬ ‫دوره اطالع رســانی می کنیــم و عالقه منــدان بــرای حضــور در مســابقات‬ ‫ماموریــت اصلــی ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ارائــۀ‬ ‫کرده انــد بــه مرحلــۀ اســتانی و نفــرات برتــر نیــز بــه مرحلــۀ کشــوری راه‬ ‫انقــاب مجــدد در ســال‪ 2000‬بــه عضویــت ســازمان جهانــی مهــارت درامد‪.‬‬ ‫روز و ‪ 22‬ســاعت برگــزار می شــود و نفــرات برتــر ایــن مرحلــه بــه مســابقات‬ ‫توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫اموزش هــای مهارتــی بــه عالقه منــدان اســت‪ .‬ایــن ســازمان پــس از‬ ‫ایــن ســازمان جهانــی هــر دو ســال یــک بــار مســابقه بین المللــی را در‬ ‫ـان ان دوره از‬ ‫یکــی از کشــورهای عضــو برگــزار می کنــد کــه ان کشــور میزبـ ِ‬ ‫مســابقات اســت‪ .‬بر ایــن اســاس‪ ،‬کشــور ما هــر دو ســال یک بــار‪ ،‬از ســال‬ ‫‪ 2001‬بــه بعــد‪ ،‬کارامــوزان نخبــه را بــه مســابقات جهانــی اعــزام می کنــد کــه‬ ‫شهرســتانی ثبت نــام می کننــد‪ .‬افــرادی کــه در ایــن مرحلــه مــدال کســب‬ ‫می یابنــد‪ .‬مرحلــۀ کشــوری ماننــد مســابقات جهانــی اســت کــه در چهــار‬ ‫جهانــی راه می یابنــد‪ .‬ســپس مدال اورهــای هــر دو دورۀ مســابقات ملــی‬ ‫را بــه اردوهــای اماده ســازی تخصصــی دعــوت می کنیــم تــا بــه مســابقات‬ ‫جهانی اعزام شــوند‪ .‬امســال در هجدهمیــن دورۀ برگــزاری مســابقات ملی‬ ‫قــرار داریــم‪ .‬مرحلــۀ شهرســتانی و اســتانی مســابقات برگــزار شــده اســت‬ ‫اخریــن دوره ان ســال ‪ ،2017‬در ابوظبــی پایتخــت امــارات متحــدۀ عربــی‬ ‫و مرحلــۀ کشــوری در مــاه بهمــن بــا حضــور ‪ 660‬نفــر رقابت کننــده در ‪36‬‬ ‫کارامــوزان مســابقات ســازمان فنــی و حرفــه ای طــی چــه فراینــدی بــه‬ ‫ســال ‪ 2017‬مشــکالتی ب ـرای کشــورای ـران مطــرح بــود کــه مانــع حضــور‬ ‫دفتــر مســابقات ملــی و بین المللــی مهــارت عهــده دار برنامه ریــزی‬ ‫دربــارۀ ایــن مشــکالت بگوییــد‪.‬‬ ‫برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫مســابقات جهانــی راه می یابنــد؟‬ ‫و برگــزاری مســابقات مهــارت اســت‪ .‬مــا رشــته های مهارتــی را در هــر‬ ‫رشــتۀ ثبت نامــی در اســتان البــرز برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان ایرانــی دربرخــی رشــته های مســابقات جهانــی شــد‪،‬‬ ‫مســابقات جهانــی مهــارت از ســوی ســازمانی برگــزار می شــود کــه طبــق‬ ‫اساســنامه اش یــک ‪ NGO‬اســت و هیــچ وابســتگی سیاســی نــدارد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال اسپانســرهای مســابقه مناســبات سیاســی را در این مســابقات‬ ‫دخیــل کرده انــد‪.‬‬ ‫ســازمان جهانــی مهــارت تعــدادی حامــی بــرای تمــام رشــته ها داردکــه‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬مــواد و دســتگاه ها را بــرای برگــزاری مســابقات تامیــن می کنند‪.‬‬ ‫درایــن دوره ازمســابقات‪ ،‬اسپانســرها اجــازۀ شــرکت رقابت کننــدگان ایرانی‬ ‫را درچهــاررشــته ندادنــد‪ .‬شــرکت زیمنــس اسپانســردو رشــته بودکــه اعالم‬ ‫کــرده بود‪ ،‬بــراســاس پروتکل هــا و قوانیــن اتحادیــه اروپــا و قوانیــن امریکا‪،‬‬ ‫اجــازه دســتیابی ایرانی هــا بــه برخــی قطعــات و دســتگاه ها نیســت و این را‬ ‫ماه هــای پایانــی مســابقات بــه مــا اعــامکردنــد؛ زمانی کــه تقریبــا هشــت‬ ‫مــاه ازحضــورکارامــوزان مــا دراردوهــاگذشــته‪ ،‬کارامــوزنهایــی مشــخص‬ ‫شــده و امــوزش و ازمون هــای بســیارانجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫افــرادی کــه انتخاب شــده بودنــد دانشــجو یــا شــاغل بودنــد و با ایــن حال‪،‬‬ ‫تمام وقــت در اردو بودنــد‪ .‬کاراموزان جــدا از اینکه مــدال اور مرحلۀ کشــوری‬ ‫بودنــد‪ ،‬در ســطح باالیی نیــز قرار داشــتند‪.‬‬ ‫ایــا مســئوالن داخلــی ب ـرای رفــع ایــن مشــکالت تــاش نکردنــد؟ نتیجــۀ‬ ‫تالش هــا چــه بــود؟‬ ‫مســئوالن داخلــی اعــم از رئیــس ســازمان فنــی و حرف ـه ای کشــور؛ وزیــر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی؛ وزیــر امــور خارجــه و مســئوالن پیگیــری‬ ‫ســتاد برجــام در جریــان ایــن موضــوع بودنــد‪ .‬بــا شــرکت زیمنــس و‬ ‫نماینــدگان ان در ایــران و اتــاق بازرگانــی المــان و ایران نیــز مکاتبــه کردیم‪.‬‬ ‫پــس از ان‪ ،‬مکاتبــات بســیاری بــا شــرکت زیمنــس‪ ،‬وزارت امــور خارجــه و‬ ‫از تحریــم بازگردانیــم و رقابت کننــده مجــاز شــد بــه مســابقه بــرود امــا در‬ ‫رشــتۀ «تاسیســات الکتریکــی» تحریــم در جــای خــود باقــی مانــد‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه در همیــن رشــته‪ ،‬فقــط دو قطعــه از کل ‪ 277‬قطعــه و مــواد‬ ‫مصرفــی تحریــم شــده و یــا اجــازه اســتفاده از ان هــا بــه تیــم ایــران داده‬ ‫نشــده بود‪ .‬بــا اینکــه کارشناســان داخلــی و خارجی تاکیــد داشــتند‪ ،‬وجود‬ ‫این قطعــات تحریمــی تاثیری بــر رونــد اجرای پــروژه در مســابقات نــدارد‪،‬‬ ‫مســئوالن برگــزاری حتــی بــا ارائــه مســتندات فنــی همــکاری نکردنــد و‬ ‫همچنــان مانــع حضــور تیــم ایرانــی در ایــن رشــته از مســابقات شــدند‪.‬‬ ‫همکاری عوامل برگزاری مسابقات جهانی با ایران چگونه بود؟‬ ‫طبــق اساســنامه ســازمان جهانــی مهــارت‪ ،‬نبایــد هیچ مناســبات سیاســی‬ ‫شــامل حــال کشــورها شــود امــا بــه هــر صــورت‪ ،‬برگــزاری مســابقات‬ ‫تحــت حمایــت اسپانســرها اســت و هیــچ کشــور میزبانــی بــدون حمایــت‬ ‫اسپانســرها نمی توانــد مســابقه را برگــزار کنــد‪ ،‬چــون بــه حجــم بزرگــی از‬ ‫تجهیــزات و امکانــات نیــاز اســت‪.‬‬ ‫کشــور میزبــان‪ ،‬امــارات متحــدۀ عربــی‪ ،‬بــه دلیــل تــرس از جریمه هــا‪ ،‬این‬ ‫امــکان را تــا روز اخــر بــه مــا نــداد و در ایــن زمینــه با مــا همــکاری نکــرد‪ .‬ما‬ ‫حتــی در زمان مســابقات با شــرکت زیمنــس و نماینــدگان زیمنس جلســه‬ ‫گذاشــتیم و حتــی مطــرح کردیــم کــه شــرکت کنندۀ مــا بــدون اســتفاده از‬ ‫ان دو قطعــه در مســابقه شــرکت کند‪ .‬با کارشــناس مســئول رشــته صحبت‬ ‫کردیــم و به ایــن نتیجه رســیدیم کــه کارامــوز می توانــد در نبــود ان دو قطعه‬ ‫بــاز هــم پیــروز مســابقه باشــد‪ ،‬امــا متاســفانه موفــق نشــدیم و ان هــا ایــن‬ ‫دلیــل را برجســته کردنــد کــه ایــن دو قطعــه از قطعــات اصلی اســت کــه اگر‬ ‫اســتفاده نشــود کل پــروژه تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫مــا تحریــم کشــور میزبــان و ســازمان جهانی مهــارت نشــدیم‪ ،‬بلکــه تحریم‬ ‫اسپانســرهای رشــته شــدیم‪ .‬ان ها دالیل خــود را داشــتند‪ ،‬ان هــم قوانینی‬ ‫کــه در جایــی مثــل مســابقات هیــچ جایگاهــی نــدارد‪ .‬از قوانیــن اتحادیــه‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫ســازمان جهانــی مهــارت داشــتیم و توانســتیم رشــتۀ «کنترل صنعتــی» را‬ ‫‪21‬‬ ‫اروپــا و قوانیــن امریــکا ســخن می گفتنــد‪ ،‬امــا هــدف شــرکت کنندۀ مــا‬ ‫فقــط و فقــط حضــور در مســابقه بــود و قــرار نبــود بــرای نمونــه‪ ،‬انتقــال‬ ‫فنــاوری انجــام شــود یــا قطعـه ای وارد شــود و اینجاســت کــه معتقدیــم ما‬ ‫صرفـ ً‬ ‫ـا تحریــم شــرکت زیمنــس شــدیم‪.‬‬ ‫درجریان این تحریم ها چه ضررهایی را متحمل شدیم؟‬ ‫امســال در ‪ 29‬رشــته ثبــت نــام کــرده بودیــم و قــرار بــود در هــر ‪ 29‬رشــته‬ ‫مســابقه دهیــم ولــی متاســفانه در پنــج رشــته اجــازۀ ورود شــرکت کننده‬ ‫بــه کارگاه و فضــای مســابقه داده نشــد‪.‬‬ ‫از ایــن میــان‪ ،‬بزرگتریــن ضــرر زمــان و عمــر رقابت کننــده بــود کــه‬ ‫هــدر رفــت زیــرا رقابت کننــده بیــش از دو ســال از زندگــی و امیــدش‬ ‫را تمام وقــت بــرای ایــن رویــداد و اردوهــای شــبانه روزی گذاشــته بــود‪.‬‬ ‫کارامــوزان دیگــر هیــچ وقــت نمی تواننــد در ایــن مســابقات شــرکت کننــد‬ ‫زیــرا هــر رقابت کننــده فقــط یــک بــار امــکان حضــور در ایــن رقابــت را‬ ‫دارد و ایــن مهــم‪ ،‬صرف نظــر از تجهیــزات خریــداری شــده و هزینه هــای‬ ‫اســتادان و مــواد اموزشــی‪ ،‬بزرگتریــن ضــرری بــود کــه متحمــل شــدیم‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن رخدادهــا و تحریم هایــی کــه بــه ای ـران تحمیــل شــد‪ ،‬چــه‬ ‫برنامـه ای بـرای اینــدۀ مســابقات جهانــی مهــارت داریــد؟‬ ‫ً‬ ‫قطعــا مــا پیگیری هــای خــود را انجــام می دهیــم‪ .‬بــا تمــام نماینــدگان‬ ‫رســمی و فنــی همــۀ کشــورهای عضــو ســازمان جهانــی مهــارت مذاکــره‬ ‫کــرد ه و شــرایط را بــرای ان هــا بازگــو کرده ایــم‪ .‬بســیاری از کشــورها‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪22‬‬ ‫حتــی از مشــکل ایجــاد شــده بــرای مــا اطالعــی نداشــتند‪ .‬بــه دنبــال‬ ‫راهــی هســتیم کــه از وابســتگی ســازمان جهانــی مهــارت بــه اسپاســنرها‬ ‫بکاهــد تــا یــک اسپانســر نتوانــد بــه تنهایــی تصمیــم بگیــرد‪ .‬بــا مســئوالن‬ ‫کشــورهایی کــه در اینــده میزبــان مســابقات هســتند ماننــد روســیه کــه‬ ‫در ســال ‪ 2019‬و چیــن کــه در ســال ‪ 2021‬میزبــان اســت‪ ،‬مذاکــره کردیــم‬ ‫و ان هــا و مســئوالن ســازمان جهانــی مهــارت بــه مــا قــول داده انــد کــه از‬ ‫ایــن پــس‪ ،‬نــه بــرای مــا و نــه هیــچ کشــور دیگــری چنیــن اتفاقــی نیفتــد‪.‬‬ ‫بـرای ارتقاء وضــع نخبــگان مهارتــی‪ ،‬چــه درخواســتی ازبخش هــای دولتی‬ ‫و خصوصــی دارید؟‬ ‫در کشــور ما بــه مســابقات مهارتــی و جایگاهی کــه رقابت کننــدگان می یابند‬ ‫کم توجهــی شــده اســت‪ .‬مــا حمایــت نخبــگان مهارتــی را نداریــم و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه همــۀ نخبــگان مهارتــی در داخــل و خــارج از کشــور به نوبۀ‬ ‫خــود کارافریــن نمونـه ای هســتند‪ .‬ان ها هــم در کسـب و کار خــود موفق اند‬ ‫و هــم جوانــان نخبــۀ بســیاری را در ان به کار گرفته انــد‪.‬‬ ‫روی دیگــر حمایت هــا مربــوط بــه واحدهــای صنعتــی‪ ،‬کارخانه هــا و‬ ‫شــرکت هایی اســتکه به شــکل تخصصــی درایــن زمینــه فعالیــت می کنند‬ ‫و می تواننــد درحیطــه تجهیــزات و اموزش هــاکمک کننــده باشــند‪ .‬حمایــت‬ ‫صنایــع وکارخانه هــا می توانــد جبنــۀ برد‪-‬بــرد داشــته باشــد‪ ،‬چنانچــه‬ ‫می تواننــد ازرقابت کننــدگان مســابقات بــه عنوان نیــروی تخصصــی مهارتی‬ ‫اســتفادهکننــد و ایــن رویکــرد می توانــد بــرای رقابت کننــدگان نیــزجنبــۀ‬ ‫مثبــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫درمســابقات ابوظبــی‪ ،‬حمایــت بخــش خصوصــی ازمســابقات مهارتــی‬ ‫چگونــه بــوده اســت؟‬ ‫در برخــی رشــته ها مثــل رشــتۀ تاسیســات الکترونیکــی کــه از مســابقه‬ ‫بازماندیــم حمایــت اسپانس ـر های داخلــی از جملــه شــرکت اترینــا بســیار‬ ‫عالــی بــود و اگــر بقیــه شــرکت ها نیــز بتواننــد از رشــته ها حمایــت کننــد‪،‬‬ ‫قطعـ ً‬ ‫ـا در برگــزاری مســابقات‪ ،‬دوره هــای اموزشــی و فراهم کــردن تجهیزات‬ ‫بــه مشــکل بر نخواهیــم خــورد‪ .‬در مســابقات ابوظبــی حامیانــی داشــتیم‬ ‫کــه حتــی بــرای رفــع تحریــم از روابطــی کــه در کشــورهای مقابــل داشــتند‬ ‫اســتفاده کردنــد‪ .‬هرچنــد مشــکل حــل نشــد‪ ،‬حمایت هــا تامل برانگیــز و‬ ‫کمک کننــده بــود‪.‬‬ ‫تحریم نامنصفانه رقابت کنندگان ایرانی دررشته تاسیسات الکتریکی‬ ‫فــاروق محمــد امینــی‪ ،‬کارشــناس مســئول مســابقات ملــی و کارشــناس‬ ‫همــراه مســابقات جهانــی در رشــته تاسیســات الکتریکــی‪ ،‬در گفت وگــو بــا‬ ‫اتوماســیون ســاختمان بــا اشــاره بــه تاریخچــه مســابقات در این رشــته‪ ،‬بر‬ ‫مهجــور مانــدن اتوماســیون در برابــر رشــته های دیگــر مســابقات و نقــش‬ ‫بازدارنــده زیمنــس در جریــان تحریــم تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه امینــی‪ ،‬مســابقات جهانی‪ ،‬تــا ســال ‪ ،۲۰۰۷‬محــدود به تاسیســات‬ ‫الکتریکــی ســاختمان شــامل کلیــد‪ ،‬پریــز‪ ،‬روشــنایی‪ ،‬کابل کشــی‪،‬‬ ‫لوله گــذاری و تابلو بــرق بــود‪ .‬امــا از ســال ‪ ۲۰۰۹‬سیســتم ادوات ‪Legrand‬‬ ‫(برند فرانســوی) وارد مســابقات شــد که کنتــرل روشــنایی‪ ،‬پــرده‪ ،‬دوربین‬ ‫و کلید هوشــمند را نیز دربر گرفــت و از ســال ‪ ،۲۰۱۱‬با هدف استانداردســازی‬ ‫سیســتم ها‪ ،‬پروتــکل ‪ KNX‬بهره بــرداری شــد‪ .‬بنابرایــن رونــد مســابقات‬ ‫از وابســتگی بــه برندهــای خــاص خــارج شــد و بســته بــه پــروژه‪ ،‬تعــداد‬ ‫متنوعــی از برندهــا انتخــاب می شــوند‪ .‬از ســال ‪ ،۲۰۱۳‬مــاژول ‪LOGO‬‬ ‫متعلــق بــه شــرکت زیمنــس به عنــوان تابلــو نیمه صنعتــی شــامل کنتــرل‬ ‫موتــور و در پارکینــگ بــه پروژه هــا اضافــه شــد و در دوره پیشــین مســابقات‬ ‫م ‪ LOGO‬بــا ‪ KNX‬مطــرح شــد‪.‬‬ ‫(‪ )۲۰۱۵‬ارتبــاط بیــن سیســت ‬ ‫مشــکل از انجــا اغــاز شــد کــه زیمنــس در دوره فعلــی (ابوظبــی‪ )۲۰۱۷ ،‬قطعات‬ ‫ایــران تحریــم کــرد و ســبب جامانــدن شــرکت کنندگان ایرانی از مســابقات شــد‬ ‫و ایــن در حالــی اســت کــه اعــام تحریــم در میانــه اردوی تخصصــی و پــس از‬ ‫برگــزاری دوره هــای متعــدد و امادگــی کامــل رقابت کننــدگان بــود؛ زمانــی کــه‬ ‫همــه برنامه هــای ســفر و اماده ســازی ها پایــان یافتــه بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن محمــد قاســمی‪ ،‬کارشــناس مســابقات ملــی و مربــی مســابقات‬ ‫جهانــی در رشــته اتوماســیون ســاختمان‪ ،‬توضیــح داد کــه پافشــاری زیمنــس‬ ‫بــرای حــذف تیــم ایرانــی بــا وجــود تحریــم دو قطعــه ارتباطــی بی ارتبــاط بــوده‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه مبحــث شــبکه (‪ )Ethernet‬به صــورت پیشــرفته و کامــل در‬ ‫رشــته کنترل صنعتــی نیز بــوده ولــی تحریــم ان درنتیجــه پیگیری ها رفع شــده‬ ‫بــود‪ .‬قاســمی بزرگ تریــن ســنگ اندازی زیمنــس را در ایــن نکتــه بیــان کــرد‬ ‫کــه بــه گفتــه کارشناســان و متخصصــان حاضــر در مســابقات‪ ،‬امــکان راه اندازی‬ ‫سیســتم بــدون اســتفاده از قطعــات تحریمــی در بخــش تاسیســات نیــز وجود‬ ‫داشــت امــا مســئوالن شــرکت زیمنــس حتــی بــه اعتــراض متخصصــان نیــز‬ ‫اعتنایی نکردنــد و همچنــان مانع حضــور ایــران در این رشــته از رقابت ها شــدند‪.‬‬ ‫پیگیری ها پاسخ منطقی دربرنداشت‬ ‫ ‬ ‫روند مکاتبات و‬ ‫یکــی از شــرکت های نماینــده رســمی محصــوالت زیمنــس ایــران قطعــات‬ ‫تحریمــی را در بــازار ایــران وارده کــرده اســت ولــی پاســخ مناســبی بــه مکاتبات‬ ‫و پیگیری هــای مســئوالن ایرانــی مســابقات نــداد و اعــام کــرد ما ایــن موضوع‬ ‫را پیگیــری نمی کنیم‪ .‬همچنیــن مکاتباتــی با علــی المرزوقی‪-‬رئیــس برگزاری‬ ‫مســابقات ابوظبــی و دیویــد هــوی ‪-‬رئیــس مســابقات جهانــی‪ ،‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫پاســخ مشــخصی کــه گرفتــه شــد ایــن بــود کــه موضــوع فراتــر از اختیــارات‬ ‫ان هاســت و از ســوی مراجــع سیاســی دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫تصویر نامــه المرزوقی به مســئوالن ایرانی مســابقات در ســازمان امــوزش فنی‬ ‫و حرفـه ای و نیــز نامــه مســئوالن زیمنــس بــه برگزارکننــده مســابقات ابوظبی را‬ ‫می توانیــد مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫المرزوقــی در نامــه خــود اشــاره کــرده کــه تیــم ایــران حــق اســتفاده از برخــی‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫مربــوط بــه مــاژول ارتبــاط اتوماســیون خانگــی را بــا محصــوالت زیمنــس برای‬ ‫‪23‬‬ ‫قطعــات تحریم شــده از ســوی «اتحادیه اروپــا‪ /‬ایاالت متحــده امریــکا» را در دو‬ ‫بــا توجــه بــه تناقض هــای اشــکار رویکــرد زیمنــس در واردکــردن قطعــات‬ ‫ســوی مراجــع ایرانــی‪ ،‬تحریم ها بــرای رشــته کنتــرل صنعتی برداشــته شــد اما‬ ‫تیــم ایرانــی از شــرکت در مســابقات ‪-‬بــا وجــود تاکیــد متخصصــان بــر‬ ‫رشــته کنترل صنعتی و تاسیســات الکتریکــی را ندارنــد‪ .‬طی رونــد پیگیری ها از‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪24‬‬ ‫بــرای قطعــات موردنیــاز در رشــته تاسیســات الکتریکــی همچنــان به جــا ماند‪.‬‬ ‫تحریمــی از ســوی نماینــده خــود در ایــران و پافشــاری بی مــورد بــر بــازداری‬ ‫اینکــه پروژه هــای تیــم ایرانــی بــدون نیــاز بــه قطعــات تحریمــی نیــز انجــام‬ ‫در نامــه زیمنــس بــه المرزوقــی شــاهدیم کــه علــت تحریــم برخــی قوانیــن‬ ‫می شــده‪ -‬رفتــار غیرحرف ـه ای و اعمــال مالحظــات سیاســی شــرکت زیمنــس‬ ‫نام برده بــرای کشــورهای ایــران‪ ،‬کوبا‪ ،‬کره شــمالی‪ ،‬ســودان و ســوریه بازداشــته‬ ‫امیدواریــم ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور کــه مســئول برگــزاری‬ ‫صادراتــی امریــکا بــوده و به طــور ویــژه اســتفاده و بهره بــرداری از دو قطعــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی قطعــات موردنیــاز بــرای اجــرای‬ ‫پروژه هــا در مســابقات از ســوی برگزارکننــدگان در اختیــار رقابت کننده هــا‬ ‫گذاشــته می شــود و پــس از پایــان مســابقات بــه شــرکت های مالــک ان هــا‬ ‫بازگردانــده می شــود‪.‬‬ ‫در محروم کــردن متخصصــان ایرانــی اشــکار می شــود‪.‬‬ ‫مســابقات در ســطح ملــی و تربیــت و اعــزام کارشناســان بــه مســابقات جهانــی‬ ‫اســت به نحــو شایســته رونــد پیگیری هــا و اعتراضــات را دنبــال کنــد تــا در دوره‬ ‫بعــد چنیــن مشــکالتی گریبان گیــر نیروهــای جــوان متخصص کشــور نشــود‪.‬‬ ‫گزارش نمایشگاه سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران؛‬ ‫سرد و گرم چشیده های تاسیساتی‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫درچاله مطالبات معوق‬ ‫از جملــه شــرکت هایی کــه در ایــن رویــداد حضــور داشــتند‪ ،‬می تــوان‬ ‫محصــوالت ارائــه شــده شــامل کولــر گازی اســپلیت‪ ،‬مولتــی پنــل‪،‬‬ ‫بــه تهویــه نیــا‪ ،‬توســعه تاسیســات اترینــا (نماینــده انحصــاری کیتورامــی‬ ‫پنجــره ای و پرتابــل‪ ،‬چیلــرتراکمــی هــوا و اب خنــک‪ ،‬چیلــرجذبــی و‬ ‫(نماینــده رســمی هانیــول در ایــران)‪ ،‬جهــان تهویــه ریمــا‪ ،‬اریــا اتســز‪،‬‬ ‫پشــت بامــی‪ ،‬پکیــج دیــواری‪ ،‬دیــگ ابگــرم چدنــی و فــوالدی‪ ،‬دســتگاه ‬ ‫کره جنوبــی‪ ،‬کلیــوت ایتالیــا و دژا انــرژی هلنــد)‪ ،‬مرکــز کنتــرل ایــران‬ ‫فری ـن ارا (نماینــده انحصــاری برندهــای تبــن و کــرپ المــان) و همچنیــن‬ ‫افــرش اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫شــرکت تهویــه نیــا‪ ،‬نماینــده انحصــاری برتریــن برند هــای جهانــی‬ ‫سیســتم های تهویــه مطبــوع سرمایشــی وگرمایشــی درایــران اســت‬ ‫کــه بــا برندهــای ُا‪.‬جنــرال‪‎،‬گــری‪ ،‬هیتاچــی‪ ،‬کوکــن‪ ،‬یونیفلر‪-‬اشــنایدر‬ ‫الکتریــک‪ ،‬وایالنــت‪ ،‬ویزمــن و یازاکــی در دنیــا شــناخته شــده اند‪.‬‬ ‫خورشــیدی‪ ،‬مینــی چیلــر‪ ،‬فن کوئــل‪ ،‬هواســاز‪ ،‬بــرج خنــککــن‪ ،‬پکیــج‬ ‫ســرمایش دیتــا ســنترو اتــاق ســروربــا قابلیــتکنتــرل دمــا و رطوبــت و‬ ‫اتصــال بــه شــبکه‪ ،‬دســتگاه بازیافــت انــرژی‪ ،‬صفحــات خورشــیدی‪ ،‬کولــر‬ ‫اسانســور‪ ،‬تهویــه دریایــی و تصفیــه هواســت‪.‬‬ ‫شــرکت جهــان تهویــه ریمــا نیــز واردکننــده دســتگاه های داکــت‬ ‫اســپیلت در ایــران اســت کــه ‪ 11‬ســال در ایــن حــوزه فعالیــت کــرده و‬ ‫اولیــن نمایندگــی رســمی دایکیــن ژاپــن در ایــران اســت‪ .‬ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫ سمیرا ابراهیمی شــانزدهمین دوره نمایشــگاه بین المللــی تاسیســات و سیســتم های سرمایشــی‬ ‫و گرمایشــی تهــران (‪ )IRAN HVAC&R‬ازتاریــخ ‪ 3‬تــا ‪ 6‬ابــان مــاه ســال ‪ 1396‬درمحــل دائمــی‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی تهــران برگــزارشــد‪ .‬درایــن نمایشــگاه صاحب نظــران حــوزه تاسیســات‬ ‫درمحیطــی تجــاری و تخصصــی گــرد هــم جمــع شــدند و فرصــت ارزشــمندی بـرای صاحبــان صنایــع‬ ‫مرتبــط فراهــم امــد تــا توانمندی هــا‪ ،‬محصــوالت و دســتاوردهای خــود را درســطع وســیعی عرضــه‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫درایــن نمایشــگاه کــه بــا حضــورشــرکت های مختلــف ایرانــی و خارجــی برگــزارشــد‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫گرمایشــی ماننــد‪ :‬دیــگ اب گــرم‪ ،‬دیــگ بخــارو دیــگ روغــن؛ سیســتم های مــدرن گرمایــش ازکــف‬ ‫و همچنیــن گرمایــش تابشــی‪ ،‬سیســتم های جدیــد و هوشــمند کنتــرل گرمایــش؛ انرژی هــای نــو و‬ ‫تجدیدپذیــر؛ انــواع سیســتم های گرمایــش داخلــی؛ انــواع ابگرمکن هــا و انــواع شــوفاژهای القایــی‬ ‫و هیترهــا به همــراه سیســتم های کنترلــی ‪ BMS‬ارائــه شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن درایــن نمایشــگاه تجهیــزات سرمایشــی و تهویــه مطبــوع ماننــد پکیج هــای سرمایشــی‪،‬‬ ‫انــواع فــن و فن کوئــل‪ ،‬کندانســورها‪ ،‬پمپ هــای چگالنــده سرمایشــی و حرارتــی‪ ،‬سیســتم های تهویــه‬ ‫مطبــوع و انــواع هواکــش و دمپــر‪ ،‬دریچه هــای تنظیم هــوا‪ ،‬فیلتــر‪ ،‬پــرده و دوش هــوا؛ سیســتم های‬ ‫پاالیــش هــوا‪ ،‬انــواع هــود و همچنیــن انــواع تجهیـزات ســردخانه ای و برودتــی ماننــد‪ :‬انــواع چیلــرو‬ ‫برج هــای خنــک کننــده‪ ،‬سیســتم های تبریــدی مایــع‪ ،‬یخ ســازها و بستنی ســازها‪ ،‬گازهــای مبــرد و‬ ‫ســرد کننده و روغن هــای برودتــی‪ ،‬انــواع فریــزرو ســردخانه و‪ ...‬به نمایــش درامدنــد‪.‬‬ ‫واردات مســتقیم دســتگاه های تهویــه بــا خدمــات پــس از فــروش را‬ ‫انجــام می دهــد و بــه دلیــل واســطه ها‪ ،‬بــا قیمــت مناســب و ســود‬ ‫منطقــی‪ ،‬محصــوالت را روانــه بــازار می کنــد‪.‬‬ ‫اریــا اتســز (نماینــده شــرکت بکــوف المــان) شــرکتی فعــال در زمینــه‬ ‫اتوماســیون ســاختمان اســت‪ .‬اتوماســیون ســاختمان یکــی از مباحــث‬ ‫مطــرح در کشــورهای پیشــرفته اســت‪ ،‬زیــرا بــا توجــه بــه با ال رفتــن‬ ‫هزینه هــای انــرژی و رویکــرد جوامــع از بهره گیــری انرژی هــای نــو‪،‬‬ ‫چگونگــی مصــرف انــرژی د ر کانــون توجــه قــرار گرفتــه و هوشمند ســازی‬ ‫بــرای مدیریــت ســاختمان ها در نظــر سیاســت گذاران ایــن حــوزه قــرار‬ ‫دارد‪ .‬باتوجــه بــه نــوع کاربــری هــر ســاختمان می تــوان اتوماســیون‬ ‫ســاختمان را در چارچوب هــای گوناگــون تعریــف کــرد و شــاید بتــوان گفت‬ ‫همــه ایــن چار چوب هــا در یــک نقطــه مشــترکند و ان هــم بهینه ســازی‬ ‫مصــرف انــرژی و راهبــری بهره بــرداری صحیــح از تجهیــزات اســت‪ .‬از‬ ‫دیــدگاه بهینه ســازی مصــرف در هــر کشــوری اتوماســیون ســاختمان در‬ ‫ســطوح مختلــف تعریــف می شــود و بــا توجــه بــه ان مشــخص می شــود‬ ‫چــه بخش هایــی نیــاز بــه توجــه بیشــتر دارنــد‪.‬‬ ‫نمایشگاه امسال‪ ،‬با توجه به رکود صنعت‬ ‫ساختمان‪ ،‬بیشتر به حضور شرکت های چینی‬ ‫کمک کرده بود که وارد بازار ایران شوند‪ .‬اما‬ ‫بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی در‬ ‫این نمایشگاه حضور نداشتند‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪26‬‬ ‫از جهــت دیگــر‪ ،‬بــا توجــه بــه پیشــرفت فنــاوری اطالعــات و بهره گیــری‬ ‫ان در زندگــی روزمــره احســاس نیــاز بــه اتوماســیون در محــل کار و زندگــی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬چــرا کــه بــدون بهره منــدی از فنــاوری مطــرح در عرصــه‬ ‫کامپیوتــر و مخابــرات‪ ،‬زندگــی دچــار خلــل خواهــد شــد‪ .‬هرچــه بــه جلــو‬ ‫می رویــم ایــن واقعیــت مشــهود تر اســت و ایــن نیــاز یکــی از اهرمهایــی‬ ‫اســت کــه اتوماسیون ســاختمان را در کشــورهای پیشــرفته یــک امــر‬ ‫ضــروری مطــرح می کنــد‪.‬‬ ‫اســتراتژی کلــی مرکــز کنتــرل ایــران ارائــه راه حل هــای جامــع بــرای‬ ‫اتوماســیون ســاختمان بــا اســتفاده از فناوری هــای مطــرح در ایــن‬ ‫صنعــت اســت و در طراحی هــای ایــن شــرکت همیشــه صرفه جویــی در‬ ‫مصــرف انــرژی‪ ،‬ســهولت کاربــری و امــکان اعمــال تغییــرات در سیســتم‬ ‫از نــکات شــایان توجــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫جای خالی صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی درنمایشگاه‬ ‫بــرای بررســی وضعیــت کیفــی نمایشــگاه‪ ،‬بــا ســیف اله نیک نامــی‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اتوماســیون ســاختمان اترینــا صحبــت کردیــم‪.‬‬ ‫نیک نامــی کیفیــت نمایشــگاه را بــا توجــه بــه کمیــت ان مناســب‬ ‫ندانســت و گفــت‪ :‬نمایشــگاه امســال‪ ،‬بــا توجــه بــه رکــود صنعــت‬ ‫ســاختمان‪ ،‬بیشــتر بــه حضــور شــرکت های چینــی کمــک کــرده بــود کــه‬ ‫وارد بــازار ایــران شــوند‪ .‬امــا بســیاری از صنعتگــران و تولیدکننــدگان ایرانــی‬ ‫در ایــن نمایشــگاه حضــور نداشــتند‪ .‬ســفارت خانه ها و دولت هــای‬ ‫خارجــی بــه حضــور شــرکت ها در ایــن نمایشــگاه کمــک کردنــد و بــه‬ ‫همیــن دلیــل شــاهد حضــور رو بــه رشــد ان هــا بودیــم‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫قیمــت حــدود ‪ 300‬یــورو‪ ،‬بــرای هــر متــر مربــع‪ ،‬اصــ ً‬ ‫ا قیمــت مناســبی‬ ‫بــرای حضــور خارجی هــا در ایــران نیســت‪ .‬نمایشــگاه در کشــورهای دیگــر‬ ‫بــا تعرفــه خیلــی کمتــر برگــزار می شــود و اگــر دولــت در ایــن تعرفــه‬ ‫ارزیابــی کنــد‪ ،‬شــرکت های خارجــی بــا دانــش و فنــاوری بهتــری وارد‬ ‫می شــوند و نمایشــگاه تخصصی تــر می شــود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬البتــه نمایشــگاه ســاختمان نســبت بــه گذشــته شــرکت کنندگان‬ ‫بیشــتری داشــته اســت‪ .‬امــا شــرکت هایی کــه در ســال های پیــش‬ ‫بودنــد‪ ،‬امســال شــرکت نکردنــد‪ ،‬زیــرا حمایتــی بــرای شــرکت ها وجــود‬ ‫نــدارد و شــرایط اقتصــادی نیــز به صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫مطالبات معوق پیمانکاران اتوماسیون ان ها را ضعیف می کند‬ ‫بــرای شــناخت بهتــر وضعیــت شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه‬ ‫و چشــم انداز اینــده ایــن صنعــت‪ ،‬در حاشــیه ایــن نمایشــگاه بــا‬ ‫ســعید اصحــاب یمیــن‪ ،‬مســئول دفتــر فنــی ســندیکای شــرکت های‬ ‫تاسیســاتی و صنعتــی ایــران گفت و گویــی انجــام دادیــم‪ .‬اصحــاب‬ ‫یمیــن گفــت‪ :‬ایــن ســندیکا در ســال ‪ 1340‬بــا هــدف حمایت هــای‬ ‫صنفــی تشــکیل شــده و شــرکت های فعــال در تجهیــزات ســاختمانی‪،‬‬ ‫صنعتــی‪ ،‬نفــت و گاز و خطــوط انتقــال فعــال در ایــن ســندیکا هســتند‪.‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن اهــداف صنفــی مــا حــل مشــکالت پیمانــکاران در ایــن‬ ‫حــوزه اســت‪.‬‬ ‫وی در توضیــح ایــن موضــوع گفــت‪ :‬مشــکل عمــده پیمانــکاران وصــول‬ ‫مطالبــات اســت‪ .‬بیــش از ‪ 90‬درصــد از شــرکت های عضــو ســندیکا در‬ ‫پروژه هــای عمرانــی فعالیــت دارنــد و بــا وزارتخانه هــا و شــرکت های‬ ‫دولتــی طرف حســابند‪ .‬تســویه نشــدن مطالبــات ان هــا در ســال های اخیر‬ ‫باعــث تضعیــف ایــن شــرکت ها شــده اســت‪ ،‬در حالــی کــه بــدون توجــه‬ ‫بــه ماهیــت کار‪ ،‬مجبــور نــد مالیــات و حــق بیمــه زیــادی پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫مســئول دفتــر فنــی ســندیکای شــرکت های تاسیســاتی و صنعتــی‬ ‫ایــران در ادامــه دربــاره فعالیت هــای بهبــود عملکــرد کیفــی شــرکت های‬ ‫عضــو گفــت‪ :‬مصــرف انــرژی‪ ،‬موضــوع حساســیت زایی اســت کــه دو‬ ‫کمیتــه بــرای ان در ســندیکا فعــال شــده اســت‪ .‬یکــی از ان هــا کمیتــه‬ ‫نگهــداری و تعمیــرات اســت کــه در زمینــه تجهیــزات نصب شــده‪ ،‬تعمیــر‬ ‫و نگهــداری را نظــارت می کنــد‪ .‬کارگــروه دیگــری هــم در انرژی هــای‬ ‫تجدید پذیــر داریــم کــه بــا هــدف کنارگذاشــتن انرژی هــای فســیلی‬ ‫فعالیــت می کنــد‪ .‬بحــث اتوماســیون نیــز در کاهــش مصــرف انــرژی‬ ‫تاثیــرات زیــادی دارد کــه از جملــه مهم تریــن اهــداف ایــن کمیتــه‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬البتــه بــا مشــکالت و محدودیت هــای زیــادی نیــز‬ ‫مواجهیــم کــه مهم تریــن ان الــزام تبعیــت شــرکت های مجــری از‬ ‫شــرکت های مشــاور اســت در حالــی کــه مشــاوران‪ ،‬به خصــوص در‬ ‫پروژه هــای دولتــی‪ ،‬الزامــات مربــوط بــه اتوماســیون را کمتــر رعایــت‬ ‫ً‬ ‫حتمــا ایــن مــوارد‬ ‫می کننــد‪ .‬امــا در پروژه هــای بخــش خصوصــی‬ ‫رعایــت می شــود‪ .‬معتقــدم اســتفاده از هوشمندســازی و اتوماســیون تــا‬ ‫‪ 5‬ســال اینــده در بخــش قراردادهــای دولتــی الزامــی شــود‪ .‬امیــد داریــم‬ ‫کــه در بحــث نگهــداری و تعمیــرات هــم ایــن کار به درســتی انجــام شــود‬ ‫تــا ایــن سیســتم ها بــا طــول عمــر بیشــتری کار کننــد و مشــکالتی در‬ ‫زمینــه هدر رفــت انــرژی نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫بیش از ‪ 90‬درصد از شرکت های عضو سندیکا‬ ‫در پروژه های عمرانی فعالیت دارند و با‬ ‫وزارتخانه ها و شرکت های دولتی طرف حسابند‪.‬‬ ‫تسویه نشدن مطالبات ان ها در سا ل های اخیر‬ ‫باعث تضعیف این شرکت ها شده است‬ ‫رونمایی ازکتاب راهنمای کنترل اتوماتیک تاسیسات ساختمان‬ ‫کتاب کنتــرل اتوماتیــک تاسیســات ســاختمان با ضــرورت نیاز بــه اموزش‬ ‫دانشــجویان و فعــاالن تاسیســات سرمایشــی و گرمایشــی ســاختمان ها‬ ‫در انتشــار یــزدا منتشــر شــده و در شــانزدهمین نمایشــگاه تاسیســات و‬ ‫سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی تهــران رونمایــی شــد‪ .‬بــه ایــن بهانه‬ ‫بــا ســیف اله نیک نامــی‪ ،‬مترجــم ایــن کتــاب دربــاره اهــداف انتشــار ایــن‬ ‫کتــاب گفت و گو کردیــم‪ .‬نیک نامــی در بــاره ایــن کتاب گفــت‪ :‬این کتــاب در‬ ‫ســال ‪ 1934‬از ســوی شــرکت هانیول با موضوع کنترل اتوماتیک تاسیسات‬ ‫ســاختمان تدویــن شــده و ‪ 21‬بــار تــا ســال ‪ 1997‬ویرایش شــده اســت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬این یک کتــاب پای ـه ای دانش محــور در مبحث کنترل تاسیســات‬ ‫اســت و افــراد فعــال در ایــن صنعــت‪ ،‬در تمــام دنیــا از ان به عنــوان منبــع‬ ‫اصلی دانــش کنتــرل تاسیســات یــاد می کننــد‪ .‬مــا نیــز از ســال ‪ ۸۴‬در این‬ ‫حــوزه وارد شــدیم و بــا توجــه بــه اینکــه منابــع فارســی در دســترس نبــود‪،‬‬ ‫ترجمــه و تالیــف کتاب هــای تخصصــی را اغــاز کردیــم؛ از جملــه همیــن‬ ‫کتاب کــه بســیار دارای اهمیت اســت‪ .‬پــس از ‪ 3‬ســال تالش بــرای ترجمه‬ ‫و ویراســتاری‪ ،‬در حاشــیه نمایشــگاه از ان رونمایــی کردیــم‪ .‬مخاطبــان این‬ ‫کتــاب نیــز دانشــجویان بــرق و مکانیــک و افــراد فعــال در حــوزه کنتــرل و‬ ‫تاسیســات سرمایشــی و گرمایشــی هســتند کــه بــه عنــوان کتــاب کاربردی‬ ‫و مرجــع می تواننــد از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫نیک نامــی بــا اشــاره بــه کتاب هــای دیگــر انتشــار یافته از ســوی گــروه‬ ‫تحقیــق و توســعه اترینــا گفــت‪ :‬کتاب هایــی کــه مــا درصــدد ترجمــه و‬ ‫‪28‬‬ ‫و مطالعــه می شــوند و هــدف اصلــی مــا از انتشــار ان هــا در ایــران افزایــش‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫تدویــن ان هــا بــه زبــان فارســی برامدیــم در دانشــگاه های المــان تدریس‬ ‫موضــوع گرایــش پیــدا کرده انــد و شــاهدیم کــه نگاه هــا بــه ایــن صنعــت‬ ‫دانش فنــی این موضــوع در بــازار اســت‪ .‬خوشــحالیم که مشــاوران بــه این‬ ‫تغییــر کــرده و رو بــه رشــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫«سیســتم های مدیریــت ســاختمان» کتــاب کاربــردی دیگــری اســت کــه‬ ‫در واحــد تحقیــق و توســعه اترینــا ترجمــه‪ ،‬تدویــن و انتشــار یافتــه اســت‬ ‫و ویرایــش ســوم ان هم اکنــون در حــال انجــام اســت‪ .‬در ایــن کتــاب‬ ‫شــیوه های مدیریــت اتوماســیون ســاختمان بــا پروتکل هــای جهانــی‬ ‫‪ EIB/KNX، LON‬و ‪ BACnet‬معرفــی و تشــریح شــده اســت‪.‬‬ ‫کتــاب دیگــر «سیســتم های هوشــمند ســاختمان بــا اســتاندارد ‪»KNX‬‬ ‫اســت که در دوره هــای امــوزش مقدماتــی انجمــن بین المللــی ‪ KNX‬برای‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه به ویــژه مهندســان و تکنســین های فنــی در واحــد‬ ‫امــوزش بین المللــی اترینــا تدریــس می شــود‪.‬‬ ‫همچنین واحــد تحقیق و توســعه اترینــا یک مجموعــه ‪ ۵‬جلدی را دردســت‬ ‫انتشــارداردکــه تا کنــون جلــد اول ان بــا عنــوان «سیســتم های مدیریــت‬ ‫هوشــمند ســاختمان‪-‬اصول و مفاهیم» دراختیارعالقه منــدان و متخصصان‬ ‫امرقــرارگرفتــه اســت‪ .‬جلدهــای بعــدی ایــن مجموعــه بــه موضوعــات زیر‬ ‫اختصاص یافته اســت ‪ :‬جلــد دوم‪ ،‬کنترل تاسیســات بــرق و مکانیــک؛ جلد‬ ‫ســوم‪ ،‬سیســتم های ایمنــی و امنیتی؛ جلــد چهــارم‪ ،‬سیســتم های مدیریت‬ ‫و یکپارچگــی و جلــد پنجم‪ ،‬مفاهیــم معماری هوشــمند‪.‬‬ ‫نیک نامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن کتاب هــا بــه دانشــجویان در مقاطــع‬ ‫تحصیــات تکمیلــی کمــک زیــادی می کنــد‪ .‬کلیــه کتاب هــا را بــه کتابخانــه‬ ‫دانشــگاه های کل کشــور‪ ،‬بــه خصــوص دانشــکده های فنــی اهــدا کردیــم‪.‬‬ ‫هــدف ایــن مجموعــه توســعه دانــش فنــی اتوماســیون ســاختمان بــا‬ ‫بسترســازی امــوزش در ســطح دانشــگاه های کشــور اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫در حــال تربیــت اســاتید و مربیانــی هســتیم کــه بتواننــد ایــن کتاب هــا را‬ ‫به درســتی امــوزش دهنــد‪ ،‬زیــرا پیش شــرط اموزشــی ایــن کتــاب هــا این‬ ‫اســت کــه بــا مفاهیــم کاربــردی ان به طــور کامــل اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫اتوماسیون‬ ‫اتوماسیون ساختمان درخدمت مدیریت انرژی‬ ‫سیستم هماهنگ باریتم روزانه‬ ‫دراتوماسیون اتاق‬ ‫کم مصرف ترین ساختمان بریتانیا‬ ‫ساختمان هوشمند گوگل‬ ‫اتوماسیون ساختمان درخدمت مدیریت انرژی‬ ‫اتوماســیون درســاختمان های تجــاری و مســکونی به شــکل روزافــزون درحــال رشــد اســت‪ ،‬نه فقــط بــه‬ ‫دلیــل افزایــش تقاضــا بـرای راحتــی و اســایش‪ ،‬بلکــه به دلیــل مزایــای مربــوط بــه صرفه جویــی و مدیریــت‬ ‫انــرژی‪ .‬درایــن میــان اســتفاده ازنقش هــای کنترلــی درسیســتم های گرمایشــی‪ ،‬روشــنایی‪ ،‬تهویــه ب ـرای‬ ‫تنظیــم مصــرف بهینــه انــرژی درکانــون توجــه متخصصــان ایــن صنعــت قـرارگرفتــه اســت‪ .‬درایــن شــماره‬ ‫بــه معرفــی سیســتم های کنترلــی و مدیریــت بهینــه مصــرف انــرژی پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫اتوماســیون ســاختمان (‪ )Building Automation‬و کنتــرل ســاختمان‬ ‫کابل کشی شــده‪ ،‬انتقــال داده می شــوند‪.‬‬ ‫خــودکار و مکانیــزه در ســاختمان هســتند‪ .‬بــرای تمایــز ایــن دو مفهــوم‪،‬‬ ‫به این ترتیــب‪ ،‬در اتوماســیون ســاختمان‪ ،‬فنــاوری اطالعــات بــرای برقــراری‬ ‫‪30‬‬ ‫خدمــات ســاختمانی بــا اســتفاده از رایانــه» تعریــف می کننــد؛ بنابرایــن‬ ‫امــکان ارزیابــی و بازبینــی ان هــا را در ســطح مدیریــت کنتــرل فراهــم‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫(‪ )Building Control‬عبارت هــای متــداول دربــاره نقش هــای‬ ‫داده هــا از راه یکــی سیســتم بــاس یــا شــبکه‪ ،‬برخــاف شــبکه های‬ ‫اتوماســیون ســاختمان در ابتــدا در ســاختمان های تجــاری بــا کاربــرد‬ ‫کنتــرل ســاختمان زیرمجموعــه کوچکی از اتوماســیون ســاختمان را نشــان‬ ‫اجــرای خــودکار عملکردهای ســاختمان بـه کار گرفته شــد‪ .‬ســاختمان های‬ ‫کــه بــا عنــوان «کنتــرل اتــاق واحــد» یــا «اتوماســیون اتــاق» (‪Room‬‬ ‫اتوماســیون ســاختمان را به معنــای «اندازه گیــری‪ ،‬کنتــرل و مدیریــت‬ ‫ارتبــاط بیــن همــه سیســتم ها در یــک ســاختمان اســتفاده می شــود و‬ ‫کنتــرل ســاختمان بخشــی از اتوماســیون ســاختمان به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫کنترلرهــای دیجیتــال مســتقیم یــا ‪ Direct Digital Controllers‬بــرای‬ ‫می دهــد و شــامل اتوماســیون محلــی بخش هــا در یــک اتــاق اســت‬ ‫تجــاری‪ ،‬در مفهــوم اتوماســیونی‪ ،‬ســاختمان هایی هســتند کــه بــرای‬ ‫‪ )Automation‬نامیــده می شــود‪ .‬اتوماســیون اتــاق به شــکل فزاینــده ای‬ ‫راه اهــن‪ ،‬پایانه هــای فرودگاهــی و پارکینگ هــای زیرزمینــی بهره بــرداری‬ ‫اســایش و راحتــی‪ ،‬موجــب افزایــش عملکردهــای مدیریــت انــرژی بالقوه‬ ‫عواملــی چــون کاهــش مصــرف انــرژی‪ ،‬اســایش و امنیــت‪ ،‬اتوماســیون‬ ‫امــکان تغییــر کاربــری فضاهــای داخلــی بــرای مصــارف گوناگــون به شــکل‬ ‫مقاصــد عملــی ماننــد اداری‪ ،‬مراکــز خریــد‪ ،‬بیمارســتان ها‪ ،‬ایســتگاه های‬ ‫در ســاختمان های مســکونی و تجــاری اهمیــت دارد و عــاوه بــر تامیــن‬ ‫می شــوند‪ .‬در برابــر تمرکــز اتوماســیون در ســاختمان های مســکونی بــر‬ ‫می شــود‪ .‬بــا کنتــرل طراحی شــده ســاختمان‪ ،‬سفارشی ســازی بــر مبنــای‬ ‫در ســاختمان های تجــاری مــواردی چــون راحتــی اســتفاده و کاربــرد‪،‬‬ ‫انعطاف پذیــری میســر می شــود‪.‬‬ ‫انعطاف پذیــری و برقــراری ارتبــاط از راه سیســتم های ‪( BAS‬مســیر‬ ‫در اتوماسیون‬ ‫ساختمان‪،‬‬ ‫فناوری‬ ‫اطالعات برای‬ ‫برقراری ارتباط‬ ‫بین همه‬ ‫سیستم ها در‬ ‫یک ساختمان‬ ‫استفاده‬ ‫می شود و‬ ‫امکان ارزیابی‬ ‫و بازبینی‬ ‫ان ها را در‬ ‫سطح مدیریت‬ ‫کنترل فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تک تــک اجــزاء‪ ،‬در هــر کاربــرد‪ ،‬بــرای کارهــای خاصــی برنامه ریــزی‬ ‫اصلــی ارتباطــی در یــک رایانــه ) و شــبکه ها را نیــز در‬ ‫می شــوند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬یــک دکمــه فشــاری کنترل شــده بــا پردازشــگر‬ ‫ً‬ ‫ـتقیما بــه بــاس متصــل می شــود‪ ،‬بــرای ارســال پیــام در‬ ‫هوشــمند‪ ،‬کــه مسـ‬ ‫هماهنگــی و ارتبــاط همــه سیســتم ها در ســاختمان از‬ ‫یــک محــرک (‪ )actuator‬برای ســوئیچ کنترل شــده پردازشــگر هوشــمند‬ ‫اتصــال سیســتم ها بــا کمــک ‪DDC‬هــا و‬ ‫به چــراغ متصــل می شــود و یــا درون یــک کابیــن کنترل مســتقر می شــود‪.‬‬ ‫گرمایشــی‪ ،‬سرمایشــی‪ ،‬تهویــه مطبــوع‪ ،‬روشــنایی و‬ ‫می شــوند‪ .‬یــک محــرک الکترونیکــی بــر روی رادیاتــور نصــب و از راه بــاس‬ ‫اتصــال سیســتم ها بــا کمــک ‪DDC‬هــای ویــژه‬ ‫راهــکار ان اســت کــه امــکان اتصــال بــه سیســتم های گوناگــون درون‬ ‫منبــع تغذیــه دارای مکانیسـم های اتوماســیون داخلــی‬ ‫حضــور (‪ )peresence‬نزدیــک در‪ ،‬می توانیــد مطمئــن شــوید زمانــی کــه‬ ‫اتصــال مســتقیم بــه رایانــه کنتــرل اتوماســیون‬ ‫شــوند و درجــه رادیاتورهــا نیــز کــم یــا خامــوش شــوند‪ .‬به این ترتیــب‪،‬‬ ‫بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫سیستم های کنترلی دراتوماسیون ساختمان‬ ‫ســه راه امکان پذیــر اســت‪:‬‬ ‫بخش هــای کنتــرل ســاختمان‪ ،‬مثــل سیســتم های‬ ‫سیســتم های کنتــرل نــور‬ ‫در نقــش ورودی و خروجــی‪ ،‬هماننــد سیســتم های‬ ‫مختــص بــه خــود؛‬ ‫ســاختمان در سیســتم هایی بــا نیــاز بــه اطالعــات‬ ‫زیــاد یــا دارای رایانه هــای اختصاصــی؛ در ایــن حالــت‬ ‫روش ـن کردن یــک المــپ ب ـه کار می ایــد‪ .‬ســپس بخــش دیگــر بــه عنــوان‬ ‫ً‬ ‫ـتقیما نزدیک‬ ‫بــرای اجــرای فرمــان اســتفاده می شــود‪ .‬این محــرک یــا مسـ‬ ‫ایــن نــوع بخش هــا بــرای کنتــرل و تنظیــم رادیاتورهــا بــه کار گرفتــه‬ ‫بــه یــک سنســور دمایــی نزدیــک در محــل متصــل می شــود‪ .‬زیبایــی ایــن‬ ‫اتــاق را بــرای کاربــر فراهــم می کنــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬بــا نصــب یــک حســگر‬ ‫اخریــن نفــر اتــاق را تــرک می کنــد‪ ،‬المپ هــا به طــور خــودکار خامــوش‬ ‫ایــن بخش هــای کنتــرل ســاختمانند کــه عملکردهــای خــودکار را پــردازش‬ ‫می کننــد نــه ‪ DDC‬مرکــزی‪.‬‬ ‫مدیریت انرژی ساختمان‬ ‫یکــی از کارهــای اصلــی اتوماســیون ســاختمان‪ ،‬عــاوه بــر نظــارت و کنترل‬ ‫خــودکار‪ ،‬اطمینــان از کارکــرد موثــر سیســتم های درون ســاختمان اســت‬ ‫کــه بــا عنــوان مدیریــت انــرژی شــناخته می شــود و یکــی از نقش هــای‬ ‫اتوماســیون برابــر بــا ‪ ۶۲۵‬هــزار دالر خواهــد شــد‪ ۲ .‬تــا ‪ ۴‬درصــد هزینه های‬ ‫عملیاتــی ســاالنه ســاختمان می تواننــد تحــت تاثیــر فنــاووری قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫اگــر مــا ‪ ۳‬درصــد را رقــم متوســط از مثــال بــاال درنظــر بگیریــم‪ ،‬ان گاه‬ ‫هزینه هــای انــرژی تقریبـ ً‬ ‫ـا بــه بیــش از ‪ ۱/۵‬میلیــون دالر در ســال می رســد‪.‬‬ ‫مهــم ان در برگشــت ســرمایه و کاهــش هزینه هــای عملیاتــی یــک‬ ‫بــا یــک تخمیــن محافظه کارانــه‪ ،‬اتوماســیون ســاختمان می توانــد‬ ‫هزینه هــای طراحــی و ساختمان ســازی مربــوط بــه سیســتم های‬ ‫ســبب صرفه جویــی ‪ ۱۵۰‬هــزار دالری در ســال شــود؛ بــه ایــن معنــا کــه بــا‬ ‫نامیــده می شــوند‪ .‬بســته بــه انــدازه تســهیالت‪ ،‬کنتــرل خــودکار و نظــارت‬ ‫‪ ۶۲۵‬هــزار دالر برمی گــردد‪ .‬افــزون بــر پتانســیل صرفه جویــی در انــرژی‪،‬‬ ‫کل هزینه هــای ســاختمان اســت‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬اگــر هزینه هــای کل یــک‬ ‫ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫هزینه هــای عملیاتــی را تــا حــدود ‪ ۱۰‬درصــد کاهــش دهــد و در ایــن مثــال‬ ‫اتوماســیونی هزینه هــای کل ســاختمان(‪)Total Construction Costs‬‬ ‫کاهــش هزینــه پرداخــت بعــد از ‪ ۴‬ســال ســرمایه گذاری اولیــه یعنــی‬ ‫سیســتم های گرمایشــی‪ ،‬سرمایشــی و تهویــه بالــغ بــر ‪ ۱‬تــا ‪ ۱/۵‬درصــد‬ ‫اتوماســیون ســاختمان بازدهــی پرســنل را نیــز بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫ســاختمان اداری چندطبقــه حــدود ‪ ۵۰‬میلیون دالر باشــد‪ ،‬انــگاه هزینه های‬ ‫منبع سیستم های مدیریت ساختمان (‪ ،)BMS‬هرمن مرز و دیگران‪،‬‬ ‫ترجمه سیف اله نیک نامی‪ ،‬نشر یزدا‪ ،‬تهران‪.۱۳۸۹ :‬‬ ‫‪31‬‬ ‫پشتیبانی ‪ KNX‬ازبهره وری انرژی درستاد مرکزی‬ ‫مایکروسافت‪ ،‬دانمارک‬ ‫عملکرد شخصی با گوشی هوشمند‬ ‫نصــب تجهیــزات الکتریکــی‪ KNX‬اســتفاده بهینــه را از ســاختمانی بــا وســعت‬ ‫در اکتبــر ‪ ،2015‬شــرکت ساخت وســاز ‪ Hoffmann A/S‬ســاختمان‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار متــر مربــع تامیــن می کنــد‪ .‬ایــن عملیــات عــاوه بــر ‪ 1884‬ابــزار‬ ‫منقطــه لینگبــی واقــع در شــمال شــهر کپنهــاگ‪ ،‬بــا مالکیــت یــک‬ ‫کمــک پروتــکل ‪ DALI‬متصــل بــه ‪ KNX‬کنتــرل می شــوند‪ .‬اشکارســازهای‬ ‫مرکــزی یکــی از غول هــای نرم افــزاری جهــان‪ ،‬مایکروســافت‪ ،‬را در‬ ‫شــرکت بیمــه دانمارکــی بــه نــام ‪ Danica Pension‬به اتمــام‬ ‫رســاند‪ .‬معمــاری ایــن ســاختمان بــه علــت طراحــی مکعبــی و یــک‬ ‫تــاالر میانــی بــا ســقف شیشــه ای ان چشــمگیر اســت‪ .‬ســاختمان‬ ‫در حقیقــت از دو مکعــب در اطــراف بــا یــک جدا کننــده در وســط و‬ ‫در ‪ 6‬الــی ‪ 7‬طبقــه در هــر دو بخــش ســاخته شده اســت؛ دو طبقــه‬ ‫اول بــه رســتوران و اســتودیو اختصــاص یافتــه کــه ورود عمــوم بــه‬ ‫ان ازاد اســت و طبقــات باالیــی دفاتــر کار و ســالن های جلســات‬ ‫و کنفرانس انــد‪ .‬همچنیــن واحدهــای ساخته شــده از شیشــه‪،‬‬ ‫نــور بســیار مناســبی را بــرای فضــای داخلــی ایجــاد می کننــد‪ .‬در‬ ‫بیــن همــه نیازهــای فنــی الزم بــرای ســاختمان‪ ،‬وجــود گواهینامــه‬ ‫‪LEED (Leadership in Energy and Environmental‬‬ ‫‪ )Design‬ضــروری اســت کــه بــا پیاده ســازی پروتــکل ‪ KNX‬از‬ ‫ســوی شــرکت هافمــن ای‪.‬اس بــا رتبــه برتــر حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫نصــب شــده ‪ 3800 ،KNX‬المــپ کم مصــرف را پوشــش می دهــد کــه بــا‬ ‫حرکــت‪ ،‬حضــور و کنترل کننده هــای نــور تنظیمــات روشــنایی داخلــی را‬ ‫تامیــن می کننــد و حســگرهای ‪ CO2‬بــرای رســیدن بــه باالتریــن درجــه‬ ‫کیفیــت هــوا‪ ،‬تهویــه را کنتــرل می کننــد‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬کنترل کننده هــای‬ ‫دمــا و پــرده کرکره هــا بــا ‪ KNX‬در ارتباطنــد تــا محیــط کاری مطلوبــی را از‬ ‫لحــاظ گرمایــش و تهویــه هــوا ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫عملکردهــای اتــاق به شــکل خــودکار و منظــم در تمامــی دفاتــر کار و ســالن ها‬ ‫بــا توجــه بــه ریتــم طبیعــی و نظام منــد روزانــه کنتــرل می شــوند؛ ایــن بــه‬ ‫معنای بهتریــن راندمــان انــرژی ممکن اســت‪ .‬از انجــا کــه اتوماســیون اتاق در‬ ‫پالن هــای ازاد ادارات به صــورت ناحی ـه ای ســازماندهی می شــود‪ ،‬عملکردهای‬ ‫محیــط کار نیــز می تواننــد به صــورت دســتی‪ ،‬بــا اســتفاده از پنل هــای‬ ‫نصب شــده روی دیــوار و گوشــی های هوشــمند بــا رابــط کاربــری تحــت وب‪،‬‬ ‫اعمــال شــوند‪ .‬همچنیــن عملکردهــای اتــاق در ســالن های کنفرانــس بــا‬ ‫کمــک کنترلرهــای رســانه ای متصــل بــه ‪ KNX‬اجــرا می شــوند‪.‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫سیستم هماهنگ با ریتم‬ ‫روزانه دراتوماسیون اتاق‬ ‫مدیریت انرژی در ساختمان ها‬ ‫درسطح اتوماسیون ساختمان‬ ‫نقطه تنظیم (‪ )setpoint‬متناسب با تقاضا ‬ ‫تنظیم تابستانی برای صرفه جویی در انرژی با کاهش مقدار هوای خنک شده توسط سیستم تهویه هوا‬ ‫کنترل انتالپی ‬ ‫تنظیم سیستم های تهویه مطبوع برای کنترل دما و رطوبت اتاق‬ ‫کنترل هم زمان (‪) real time‬‬ ‫استفاده از اشکارسازهای حضور برای تنظیم خودکار روشنایی و گرما ‬ ‫حالت بهینه روشن‪/‬خاموش (‪)optimum start/stop‬‬ ‫اســتفاده از دماهــای داخلــی و خارجــی بــرای تنظیــم روشــن‪/‬خاموش کــردن یــک سیســتم‪ ،‬شــامل اخریــن زمــان‬ ‫روشن شــدن در صبــح و اخریــن زمــان خاموشــی در هنــگام عصــر یــا شــب‬ ‫تغییرساعت (‪ )setback‬تابستانی و طول روز و شب ‬ ‫در طــول تابســتان بهینــه سیســتم تهویــه مطبــوع ایــن اســت کــه صبــح بــا تاخیــر بیشــتری روشــن شــود و هنــگام شــب‪،‬‬ ‫همــه سیســتم هــای تهویــه فقــط هــوای خنک تــر خارجــی را در داخــل ســاختمان بچرخاننــد‬ ‫کنترل محدوده انرژی صفر(‪ )zero-energy range control‬‬ ‫کاهــش هزینه هــای انــرژی بــا تعییــن یــک محــدوده دمایــی کــه در ان سیســتم هــوای ســاختمان را نــه ســرد کنــد و نــه‬ ‫گــرم؛ مثــل تهویــه هــوای ســاختمان های عمومــی مثــل تئاتــر‪ ،‬ســینما یــا مراکــز خریــد‬ ‫چرخه وظیفه (‪ )duty cycling‬‬ ‫صرفه جویی انرژی با خاموش کردن منظم بارهای بزرگ (‪ )large loads‬در تاسیسات بزرگ‬ ‫درسطح کنترل انرژی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪32‬‬ ‫نظارت برمصرف انرژی ‬ ‫صرفه جویی هزینه های انرژی در مقیاس وسیع یا تعیین دقیق میزان انرژی در هر بار از راه‪ :‬‬ ‫مقایسه هزینه های انرژی خانگی با صورت حساب های سال های قبل‬ ‫صرفه جویی در هزینه های انرژی ساختمان های تجاری‬ ‫ایجاد گزارش های خودکار هزینه با اتصال رایانه کنترل به یک سیستم حسابداری‬ ‫محدود کردن تقاضای اوج (‪ )limiting peak demand‬‬ ‫ارزیابــی متوســط انــرژی و بهینه ســازی تقاضــای انــرژی و پیشــگیری از پرداخــت جریمه هــای اضافــه مصــرف بــا‬ ‫خاموش کــردن بارهــای بــزرگ‬ ‫برنامه زمان بندی شده شروع‪/‬توقف ‬ ‫کاهــش هزینه هــای مصــرف انــرژی بــا خاموش کــردن سیســتم های غیرضــروری بــا کمــک کنترلرهــای گرمایشــی‪،‬‬ ‫روشــنایی دارای ســوئیچ تایمــر در ســاختمان های مســکونی خصوصــی و ســاختمان های اداری و تجــاری‬ ‫درسطح اتوماسیون اتاق‬ ‫سیستم های گرمایشی‪ ،‬سرمایشی و تهویه ‬ ‫بــا تســهیالت متنــوع در پیکربنــدی و نقــاط تنظیمــی دمــا و تهویــه اتاق هــا بــا کمــک اشکارســازها و حســگر های حضــور‬ ‫میــزان راحتــی و اســایش افزایــش می یابــد‬ ‫نور‬ ‫کنترل ‬ ‫بهره گیــری از اشکارســازها و ســوئیچ های اشــغال در فعال ســازی و کنتــرل پیکربنــدی المپ هــای روشــنایی‪ ،‬تنظیــم‬ ‫روشــنایی در اتــاق بســته به نــور خارجــی و نور منتشرشــده بــا توجه بــه زاویــه تابــش خوشــید و کنتــرل کاربری نورپــردازی‬ ‫در اتاق هــای رزرواســیون هتل هــا کمــک می کنــد‬ ‫کنترل پرده کرکره ‬ ‫کنترل میــزان نــور ورودی بــه اتــاق بســته بــه زمــان روز‪ ،‬کنتــرل نورپــردازی ثابــت بــرای پیشــگیری از ورود بیــش از اندازه‬ ‫نــور خورشــید بــا تغییــر زاویــه پره هــای کرکــره و اســتفاده از حالــت تابستانی‪/‬زمســتانی بــرای تعدیــل دمــا و نــور ورودی‬ ‫بــه اتــاق از مــوارد کاربــرد سیســتم های کنترلــی اســت‬ ‫امنیت ‬ ‫روشـن کردن مســیر فــرار اضطــراری‪ ،‬اشکارســازهای دود در اتــاق بــرای کنتــرل خــروج دود از راه پنجره هایــی کــه بــا بــرق‬ ‫تنظیم می شــوند‪ ،‬نمایش طــرح تخلیــه ســاختمان روی صفحه نمایشــگر هــر دفتــر در مواقع اضطراری‪ ،‬ســوئیچ وحشــت‬ ‫برای روشـن کردن همــه چراغ هــای ســاختمان و دسترســی اتاق بــا اســتفاده از یــک کارت کلید یــا اســکن های بیومتریک‬ ‫مولتی مدیا ‬ ‫فعال ســازی صحنه هــای نورپــردازی مثــل روشـن کردن پروژکتورهــا و هم زمــان کم کــردن نــور چراغ هــا و بســتن پره هــای‬ ‫کرکــره‪ ،‬سفارشی ســازی تنظیمــات اتــاق بــا اتصــال ســرورهای صوتــی و تصویــری و کنتــرل سیســتم هــا در یــک اتــاق بــا‬ ‫اســتفاده از گوشــی همراه هوشــمند‪ ،‬یارانــه یا یــک کنترل شــخصی دیجیتــال (‪)PDA‬‬ ‫کم مصرف ترین ساختمان بریتانیا‬ ‫‪ ٪ 80‬کاهش انرژی درساختمان دانشگاه لستر‬ ‫با کمک اتوماسیون ‪KNX‬‬ ‫ســاختمان جدیــد پزشــکی در دانشــگاه لســتر انگلســتان یــک نمونــه از بهــره وری‬ ‫انــرژی اســت‪ .‬ایــن مرکــز بــا مســاحت ‪ 12‬هــزار متــر مربــع بزرگ تریــن‬ ‫ســاختمان عملیاتــی بریتانیــا بــا طراحــی «خانــه غیرفعــال» محســوب می شــود‬ ‫کــه مصــرف انــرژی را ‪ 80‬درصــد نســبت بــه قبــل کاهــش داده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫ســاختمان از فناوری هــای ‪ KNX‬نظیــر روشــنایی‪ ،‬گرمایــش‪ ،‬ســرمایش‪،‬‬ ‫تابــش خورشــیدی‪ ،‬انــرژی خورشــیدی‪ ،‬میــزان ‪ CO2‬موجــود در هــوا‪ ،‬تهویــه و‬ ‫‪ ...‬بــرای نظــارت بــر عملکردهــای انــر ِژی‪ ،‬ایجــاد ارتبــاط بیــن ان هــا و اطمینــان‬ ‫از بیشــینه بهــره وری انــرژی بــا الگوریتم هــای کنترلــی متعادل کننــده اســتفاده‬ ‫شده اســت‪ .‬شــرکت سیســتم های اینتگریشــنی اینتِــک در شــهر ب ِردبــری مزیــت‬ ‫دیگــر ‪ KNX‬را این گونــه بیــان می کنــد‪« :‬فقــط یــک‬ ‫کابــل بــاس بــرای همــه‬ ‫ِ‬ ‫عملکردهــا به معنــای صرفه جویــی چشــمگیر در مقــدار کابل کشــی اســت‪».‬‬ ‫استفاده ازحرارت خورشیدی‬ ‫کاهــش مصــرف انــرژی مبتنــی بــر اســتفاده از فنــاوری روشــنایی ‪ LED‬اســت‪.‬‬ ‫در کل سیســتم کنتــرل روشــنایی ‪ KNX/DALI‬از اپلیکیشــن های ذخیــره انــرژی‬ ‫هماننــد کنتــرل پایــدار روشــنایی‪ ،‬اشکارســاز حضــور‪ ،‬کنترل کننــده محیــط و‬ ‫زمان بنــدی اســتفاده می کنــد‪ .‬تمــام فناوری هــای رســانه ای در ســالن های‬ ‫همایــش بــرای نظــارت و کنتــرل روشــنایی‪ ،‬ســایه و ‪ ...‬بــا ‪ KNX‬در ارتباطنــد‪.‬‬ ‫در صــورت حضــور افــراد در اتاق هــا‪ ،‬امــکان اعمــال تغییــرات در پــرده کرکره هــا بــه‬ ‫از حــرارت خورشــیدی از راه کنتــرل دمــای اتــاق توســط کنترل کننده هــا اســتفاده‬ ‫گــوگل در ســاختمان جدیــدش در مونیــخ المــان از فنــاوری‬ ‫هوشــمند ‪ Kieback&Peter‬اســتفاده می کند‪ .‬این ســاختمان‪،‬‬ ‫کــه بــه زودی گواهــی اســتاندارد طالیــی ســاختمان ســبز را از‬ ‫شــورای ســاختمان پایــدار المــان (‪ )GSBC‬دریافــت خواهــد‬ ‫کــرد‪ ،‬بــا نــام ‪ Kontrohaus‬درجنــوب مونیــخ قــراردارد وگــوگل‬ ‫مهم تریــن مســتاجر ان به حســاب می ایــد‪ .‬مســاحت ان ‪25‬‬ ‫هــزارمترمربــع در‪ 7‬طبقــه بــا نمایــی اجــری اســت و دروازه اش‬ ‫یــاداورســاختمان هایکالســیک صنعتــی اســت‪ .‬درنقطــه مقابل‪،‬‬ ‫معمــاری داخلــی ان هم ســو بــا زمــان حــال و تمامــی مفاهیــم‬ ‫طراحــیگــوگل درطراحــی و ایجــاد محیــطکاری بــا حداکثــر‬ ‫کارامــدی اعمــال شــده اســت‪.‬‬ ‫روش های پایدار‬ ‫می شــود‪ .‬فنــاوری کنترل کننده هــای گرمایــش‪ ،‬ســرمایش و تهویــه هــوا نیــز بــا‬ ‫بــرای کنتــرل دمــای فضــای داخلــی از اب هــای زیرزمینــی‬ ‫حســگرهای ‪ CO2‬کیفیــت هــوا را کنتــرل و هــوای تــازه ‪ VAV‬را بر اســاس ظرفیت‬ ‫بــا بازیابــی حــرارت در میــان ســقف های خنک کننــده‪،‬‬ ‫سیستم پیچیده مدیریت انرژی درساختمان‬ ‫بــرای فراهــم اوردن شــرایط دمایــی مناســب وجــود دارد‪ .‬امــا‬ ‫پارامترهــای دمــای اتــاق‪ ،‬حضــور و طرح بنــدی پالن هــا دارای بهــره وری انرژی انــد‪.‬‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬همچنیــن یــک سیســتم هواســاز مکانیکــی‬ ‫اتــاق فعــال می کننــد‪.‬‬ ‫پنل هــای خنک کننــده و سیســتم ســایبان الکتریکــی خارجــی‬ ‫درنهایت سیســتم مدیریــت انــرژی ســاختمان به گون ـه ای طراحی شــدهکــه ‪ KNX‬بر‬ ‫داده هــا و اخــذ تصمیم بــراســاس ان هــا نظــارت می کنــد‪ .‬درکنــاران‪ ،‬تصویرســازی از‬ ‫سیســتم مدیریت ســاختمان بــا اســتفاده از رابــط ‪ KNX/BACnet‬انجــام می پذیرد‪.‬‬ ‫امنیــت نیــزدرکنــاربهــره وری انــرژی ازســوی ‪ KNX‬ارائــه می شــود‪ .‬بــه هنــگام خطــر‬ ‫راه هــای خروجــی روشــن می شــوند و راه را بــه شــخص نشــان می دهنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫‪ KNX‬بــرخنک ســازی و ابیــاری نمــا درطــول شــب نیــزکنتــرل داردکــه بخشــی از‬ ‫مفاهیــم خانــه غیرفعــال اســت‪ .‬خنــک وگــرمکــردن اتــاق بــا توجــه بــه دمــای ثبــت‬ ‫شــده اتــاق‪ ،‬دمــای خــارج ازســاختمان و دمــای اب نیــزامکان پذیــراســت و بــرای‬ ‫جلوگیــری ازافزایــش چگالــی ازحســگرهای رطوبــت اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن دالیــل کافــی بــرای اهــدای گواهینامــه اســتاندارد طالیــی‬ ‫ســاختمان ســبز نیســتند‪ .‬شــرکت برلینــی ‪Kieback&Peter‬‬ ‫فنــاوری هوشــمند مــورد نیــاز را همان گونــه کــه بــرای کل‬ ‫ســاختمان ‪ Kontorhaus‬فراهــم کــرده بــرای دفاتــر اجــاره ای‬ ‫گــوگل نیــز فراهــم کــرده اســت‪ .‬گــوگل به تنهایــی ‪ 222‬سیســتم‬ ‫کنتــرل فضــا و ‪ 300‬کنترل کننــده ضــد حریــق را نصــب کــرده‬ ‫اســت کــه بــه سیســتم بــاس متصلنــد‪.‬‬ ‫موفقیت ضامن دیگرکسب کار‬ ‫شــرکت ‪ Kieback&Peter‬نیــزمســئولکل سیســتم مدیریــت‬ ‫ســاختمان ‪ Kontorhaus‬اســت‪ .‬شــرکتی کــه در زمینــه‬ ‫اتوماســیون ســاختمان متخصــص اســت و ‪ 16‬ایســتگاهکنترلــی‬ ‫را بــا بیــش از‪ 3‬هــزارنقــاط داده فیزیکــی و بیــش از‪ 700‬نقــاط‬ ‫داده بــرای فناوری هــای ســرمایش و تهویــه مطبــوع تجهیــزکــرده ‬ ‫اســت‪ .‬ارتباطــات ازراه ‪ BACnet‬و ‪ Modbus‬انجــام می گیــرد و به‬ ‫دلیــل ایــنکــه تمامــی ایــن مــوارد به خوبــی بــا هــمکارمی کننــد و‬ ‫مشــتری ها ازنتایــج رضایــت دارنــد‪ ،‬شــرکت ‪Kieback&Peter‬‬ ‫فناوری هــای دیگــری را دراینــده بــرای ‪ Kontorhaus‬فراهــم‬ ‫خواهدکــرد‪ ،‬تــا زمانــیکــه هــرکــدام ازمســتاجرها سیســتم های‬ ‫مخصــوص خــود را ســفارش دهنــد‪.‬‬ ‫منبع ژورنال علمی ‪KNX‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫صــورت دســتی وجــود دارد‪ .‬بــرای جلوگیــری از اتــاف انــرژی در فصــل ســرما نیــز‬ ‫ساختمان هوشمند گوگل‬ ‫هوشمندی ساختمان با مدیریت پیشرفته انرژی‬ ‫روشنایی‪ ،‬گرمایش و سرمایش‬ ‫درمجموع ‪ ٪۴۸‬کل انرژی‬ ‫ساختمان را مصرف می کنند‬ ‫در حضور اپراتور انسانی‪ ،‬هر کدام از این‬ ‫سیستم ها باید جداگانه تنظیم و نظارت شوند‬ ‫روشنایی تا ‪ ٪۲۰‬روشنایی‬ ‫سیستم گرمایشی‪/‬سرمایشی تا ‪٪۲۸‬‬ ‫در حالت یکپارچگی‬ ‫سیستم های کنترلی‬ ‫‪BAS‬‬ ‫وارد می شوند و‬ ‫با ارتباط بی سیم بهره وری را بهینه می کنند‬ ‫زمان بندی هوشمند‬ ‫مزایای کنترل پیشرفته با‬ ‫سیستم های کنترلی ‪BAS‬‬ ‫تنظیمات خودکار در برابر تغییر‬ ‫شرایط بیرونی‬ ‫مدیریت از راه دور‬ ‫گزارش گیری مصرف انرژی در هر زمان که نیاز باشد‬ ‫روشــنایی و سیســتم گرمایش‪/‬ســرمایش دو گــروه مصرف کننــده عمــده انرژی انــد‪ .‬ازایــن رو مدیــران‬ ‫تســهیالت رفاهــی ســاختمان خــوب می داننــد کــه کنتــرل هزینه هــای انــرژی کارســاده ای نیســت و نیــاز‬ ‫بــه بهره گیــری ازسیســتم های هوشــمند کنترلــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫منبع کتاب داده های انرژی ساختمان‪ ،‬دپارتمان انرژی امریکا‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی‬ ‫حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی‬ ‫خیز بلند صادرات محصوالت ایرانی‬ ‫با استاندارد ‪CE‬‬ ‫تو گو با مسعود شنتیایی‬ ‫| در گف ‬ ‫اتوماسیون ساختمان؛ کاالی لوکس یا ضروری‬ ‫تو گو با علی مسعودی و فرهنگ رضایی سمیع‬ ‫| در گف ‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪36‬‬ ‫خیز بلند صادرات محصوالت ایرانی‬ ‫با استاندارد ‪CE‬‬ ‫رئیس اتحادیه‬ ‫گذشــته و اینــده اتحادیــه سراســری شــرکت های فنــی مهندســی حفاظــت الکترونیــک و شــبکه های‬ ‫ایمنــی درگفت وگــو بــا رئیــس اتحادیــه‪ ،‬مســعود شــنتیایی‬ ‫حفاظت الکترونیک‬ ‫ ایسان تنها اتحادیــه سراســری شــرکت های فنــی مهندســی حفاظــت الکترونیــک و شــبکه های ایمنــی‬ ‫از ســا ل ‪ 89‬تحــت نظــارت اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی ایــران فعالیت هــای خــود را اغــاز‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ازمهم تریــن اهــداف ایــن اتحادیــه ســاماندهی شــرکت های فعــال درسیســتم های حفاظــت‬ ‫الکترونیکــی و شــبکه های ایمنــی و حمایــت ازحقــوق ان هاســت‪ .‬اتحادیــه هم اکنــون بیــش از‪ ۲۵۰‬عضــو از‬ ‫میــان شــرکت ها تحــت حمایــت خــود دارد و هــرکــدام ازکمیســیون ها و کمیته هــای تخصصــی بــا برگــزاری‬ ‫جلســات پیوســته و منظــم‪ ،‬فعالیت هــای اتحادیــه را پیــش می برنــد‪.‬‬ ‫سراسری شرکت های‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫و شبکه های ایمنی‬ ‫می گوید برنامه ریزی‬ ‫مشترک اتحادیه‬ ‫با سازمان اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای‬ ‫کشورو با مرکز‬ ‫تحقیقات صنایع‬ ‫انفورماتیک درحال‬ ‫انجام است تا در‬ ‫اینده با همکاری سه‬ ‫کشوراروپایی‪ ،‬برای‬ ‫دریافت استاندارد‬ ‫‪ ،CE‬اقدام شود‪.‬‬ ‫محصوالت تولید‬ ‫داخل کشورتحت‬ ‫استاندارد ‪CE‬‬ ‫می توانند به خارج از‬ ‫ایران صادرشوند‪.‬‬ ‫گزارش زیــرحاصــلگفت وگــو بــا مســعود شــنتیایی اســتکــه درکنفرانــس رســانه ای درمحــل اتحادیه‪ ،‬ششــم شــهریور‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫اگرقـرارباشــد نگاهــی بــه وضعیــت اتحادیــه سراســری شــرکت های فنــی مهندســی حفاظــت الکترونیک و شــبکه های‬ ‫ایمنــی ازگذشــته تــا امــروزکنیــد‪ ،‬چــه تصویــری می توانیــد بــه مــا ارائــه دهید؟‬ ‫از ســال ‪ 1389‬تاکنــون‪ ،‬تعــداد شــرکت های اتحادیــه سراســری شــرکت های فنــی مهندســی حفاظــت الکترونیــک و‬ ‫شــبکه های ایمنــی‪ 10 ،‬درصــد رشــد کــرده اســت‪ .‬ایــن موضــوع می توانــد جایــگاه برتــری را در بیــن ‪ 200‬تشــکل موجــود‬ ‫در اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معــادن ایــران بــرای ایــن اتحادیــه بــه ارمغــان بیــاورد‪.‬‬ ‫دولت هــای حاضــرو قبلــی بارهــا ازعالقه مندی شــان بــه خصوصی ســازی و قدرتمنــد کــردن بخــش خصوصــی ســخن‬ ‫گفتــه بودنــد‪ ،‬وضعیــت را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران بــر اســاس قوانیــن و مصوباتــی کــه در چنــد ســال گذشــته بــه تصویــب‬ ‫رســیده اند‪ ،‬در دو بخــش‪ ،‬جریــان ارزیابــی و کارشناســی صالحیــت تشــکل ها و شــرکت ها را اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫در مرحلــه اول کــه اکنــون اغــاز شــده‪ ،‬از تشــکل ها اطالعــات و مــدارک‬ ‫در هــر ســطح و حجمــی کــه باشــد حمایــت می کنــد ولــی نامگــذاری‬ ‫الزم خواســته شــده تــا رتبه بنــدی و احــراز صالحیــت و درجه بنــدی‬ ‫تشــکل های اقتصــادی صــورت گیــرد‪ .‬ایــن موضــوع رسـ ً‬ ‫ـما از طــرف اتــاق‬ ‫داشــت کــه حجــم تولیــد داخلــی مــا هنــوز پاســخگوی نیاز کشــور نیســت‪،‬‬ ‫اتحادیــه هــم انجــام ایــن مرحلــه را در دســت دارد‪ .‬اکنــون سیاس ـت هایی‬ ‫و یک جانبــه قطــع کــرد‪.‬‬ ‫بــه همــه تشــکل ها از جملــه ایــن اتحادیــه اعــام و ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫در مجلــس و دولــت در حــال‬ ‫ایجــاد اســت کــه بــر اســاس‬ ‫ان هــا‪ ،‬دولــت قصــد دارد بخشــی‬ ‫از مســئولیت های تصدی گــری‬ ‫را کــه اکنــون در اختیــار‬ ‫دولــت و مســئوالن اســت بــه‬ ‫ســطح تولیــد بایــد روشــن شــود و ایــن مســئله را هــم نبایــد از نظــر دور‬ ‫بنابرایــن اکنــون نمی تــوان واردات محصــوالت مــورد نیــاز را به طــور کلــی‬ ‫مهم ترین چالش و بزرگ ترین برنامه درحال انجام این اتحادیه انتقال‬ ‫مسئولیت های تصدی گری دولتی به تشکل ها و اتحادیه ها ازجمله اتحادیه سراسری‬ ‫شرکت های فنی مهندسی‪ ،‬حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی است که طی ان‬ ‫بتوان مسئولیت های تولید و خدمات را به بخش های خصوصی واگذارکرد‬ ‫تشــکل های بخــش خصوصــی‬ ‫واگــذار کنــد‪ .‬ایــن موضــوع از ایــن جهــت مهــم اســت کــه‬ ‫تفــاوت نــگاه گذشــته و حــال اتحادیــه‪ ،‬بــه موضــوع واردات و تولیــد‬ ‫تصدی گــری مســئولیت های اتحادیــه‪ ،‬نگه داریــم‪ .‬بــه ایــن‬ ‫بــه ایــن منظــور‪ ،‬بــا اعــام نیــاز هــر محصولــی‪ ،‬تشــکل ها و اتحادیه هــا‬ ‫مــا بتوانیــم اتحادیــه را در ایــن جایــگاه مقایســه ای‪ ،‬بــرای‬ ‫ترتیــب می توانیــم بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه مســئولیت های‬ ‫محصــوالت مــورد نیــاز‪ ،‬تنهــا در شفاف ســازی و وظایــف تشکل هاســت‪،‬‬ ‫بایــد ســطح و درجــه کارشناســی محصــوالت تولیدشــده و یــا واردشــده را‬ ‫بیشــتری از دولــت بــه تشــکل ها و بــه اتحادیــه تفویــض شــود‪.‬‬ ‫به روشــنی بــرای ارگان هــای دولتــی مربــوط مشــخص کننــد‪.‬‬ ‫نقــش واســط دبیرخانــه اتحادیــه سراســری شــرکت های فنــی مهندســی‬ ‫مهم ترین نگرانی و چالش پیش روی این اتحادیه چیست؟‬ ‫چیســت؟ درموقعیــت چالش هــای احتمالــی بیــن اتحادیــه و اعضــا بــا‬ ‫انتقــال مســئولیت های تصدی گــری دولتــی بــه تشــکل ها و اتحادیه هــا‬ ‫حفاظــت الکترونیــک و شــبکه های ایمنــی بــا ســازمان های دولتــی‬ ‫نهاد هــای باالدســتی چــه راهکارهایــی پیشــنهاد می دهیــد؟‬ ‫مهم تریــن چالــش و بزرگ تریــن برنامــه در حــال انجــام ایــن اتحادیــه‪،‬‬ ‫از جملــه اتحادیــه سراســری شــرکت های فنــی مهندســی‪ ،‬حفاظــت‬ ‫بــوده اســت‪ .‬البتــه بــا توجــه بــه نــگاه واســطه ای دولــت بــه اتحادیــه بــه‬ ‫بــه ایــن هــدف بایــد ابتــدا بســتر الزم بــرای فعالیــت شــرکت ها و فعــاالن‬ ‫اعضــا از راه پیگیــری مکتــوب و ارائــه مشــکل در هیــات مدیــره اتحادیــه‬ ‫عنــوان نهــاد تاییدکننــده ایــن شــرکت هابرای شــرکت در مناقصــات‪،‬‬ ‫جایــگاه اتحادیــه هویــت بیشــتری می یابــد‪.‬‬ ‫ایا برنامه ای برای رتبه بندی شرکت های زیرمجموعه خود دارید؟‬ ‫تولیــد و خدمــات را بــه بخش هــای خصوصــی واگــذار کــرد‪ .‬بــرای رســیدن‬ ‫ارائه کننــده ایــن خدمــات فراهــم شــود‪.‬‬ ‫درزمینــه نظــارت بــراســتاندارد تولیــدات داخلــی و همچنیــن اموزش های‬ ‫مــورد نیــازدرزمینــه فعالیت هــای اتحادیــه چــه برنامه هایــی داریــد؟‬ ‫همیشــه در برابــر خواســت های اتحادیــه از نهادهــای باالدســتی‪ ،‬بــرای‬ ‫نظــارت بــر اســتانداردهای تولیــدات داخلــی و همچنیــن اموزش هــای‬ ‫نهادهــا بــرای شناســایی و تاییــد شــرکت های اتحادیه‬ ‫برنامه ریــزی مشــترک اتحادیــه بــا ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫پشــتیبانی و حــل مشــکالت اتحادیــه‪ ،‬درخواســت متقابلــی از ســوی ایــن‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات بــه ســازمان های دولتــی مطــرح‬ ‫حجم تولید‬ ‫داخلی‬ ‫ما هنوز‬ ‫پاسخگوی‬ ‫نیاز کشور‬ ‫نیست‪،‬‬ ‫بنابراین‬ ‫اکنون‬ ‫نمی توان‬ ‫واردات‬ ‫محصوالت‬ ‫مورد نیاز را‬ ‫به طور کلی‬ ‫و یک جانبه‬ ‫قطع کرد‪.‬‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در موضــوع رتبه بنــدی شــرکت ها و‬ ‫اعضــای اتحادیــه‪ ،‬اهمیــت دارد کــه کیفیــت کار قابــل‬ ‫ارزیابــی باشــد‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬همــه شــرکت ها‬ ‫و فعــاالن ایــن صنعــت کــه عضــو اتحادیــه باشــند از‬ ‫ســوی اتحادیــه ارزیابــی و کارشناســی می شــوند و‬ ‫بــا درجــات مختلفــی از ســطح مهــارت عمومــی تــا‬ ‫ســطح مهارت هــای تخصصــی در رده هــای گوناگــون‬ ‫نشــانه گذاری می شــوند‪ .‬ایــن اقــدام در نهایــت بــه‬ ‫ســود همــه شــرکت های عضــو اتحادیــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مــورد نیــاز امــوزش در هیئــت مدیــره ایــن اتحادیــه بررســی می شــود و‬ ‫کشــور و مرکــز تحقیقــات صنایــع انفورماتیــک در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫امیــدوارم در اینــده نزدیــک همــکاری ســه کشــور اروپایــی بــرای دریافــت‬ ‫اســتاندارد ‪ CE‬انجــام شــود‪ .‬محصــوالت تولیــد داخــل کشــور کــه دارای‬ ‫اســتانداردهای الزم بــرای صــدور محصــوالت خــود بــه کشــورهای اروپایــی‬ ‫بــوده و همچنیــن تحــت اســتاندارد ‪ CE‬باشــند می تواننــد بــه صــدور‬ ‫محصــوالت خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫غیبــت برخــی ازشــرکت ها و فعــاالن ایــن صنعــت درنمایشــگاه های‬ ‫برگزارشــده اخیــرســوا ل برانگیزبــود‪ .‬نظــرشــما چیســت؟‬ ‫اتحادیــه در رونــد برگــزاری نمایشــگاه ها‪ ،‬ســمینارها و میزگردهــای‬ ‫خصوصــی ایــن شــرکت ها دخالــت نمی کنــد‪ .‬برگــزاری چنیــن‬ ‫دربــاره سیاس ـت های اتحادیــه درپشــتیبانی ازتولیــد‬ ‫رویدادهایــی تــا جایــی کــه در ان هــا احتمــال ضربــه زدن بــه گروهــی از‬ ‫پشــتیبانی کننده درصــدورایــن محصــوالت بــه خارج‬ ‫بخــش خصوصــی‪ ،‬بــه شــکل معقــول و منطقــی‪ ،‬امکان پذیــر اســت و‬ ‫محصــوالت داخلــی اعضــای اتحادیــه و راهکارهــای‬ ‫ازکشــورتوضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫فعــاالن صنعت احســاس نشــود بالمانــع اســت و برگــزاری نمایشــگاه های‬ ‫در واقــع بایــد ســازوکاری اندیشــیده شــود تــا بخــش دولتــی شــامل‬ ‫بــا توجــه بــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری‬ ‫ســازمان های نظامــی‪ ،‬انتظامــی و امنیتــی کشــور نیــز در کنــار بخــش‬ ‫اشــتغال» نامگــذاری فرموده انــد‪ ،‬اتحادیــه ماننــد‬ ‫نمایشــگاه کمــک کننــد‪ .‬در ایــن زمینــه همچنــان بــه پشــتیبانی اعضــا و‬ ‫کــه امســال را ســال «اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬تولیــد‪ ،‬و‬ ‫گذشــته از تولیــد محصــوالت تولیــد داخــل کشــور‬ ‫خصوصــی و در خــور شــان و شایســتگی اعضــای اتحادیــه بــه برگــزاری‬ ‫رســانه ها نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫روش پیشــین اتحادیــه در حــل مشــکالت احتمالــی پیش امــده بــرای‬ ‫الکترونیــک و شــبکه های ایمنــی اســت که طــی ان بتــوان مســئولیت های‬ ‫اتوماسیون؛ کاالی لوکس یا ضروری؟‬ ‫مسئله این است!‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪38‬‬ ‫بررسی جایگاه سیستم های حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی در میزگرد تخصصی‬ ‫دردنیا تولید‬ ‫صفرتا صد‬ ‫معنا ندارد‪ .‬در‬ ‫بخش نرم افزار‬ ‫شرایط بسیار‬ ‫خوبی داریم‬ ‫و می توانیم‬ ‫دربخش‬ ‫صادرات هم‬ ‫درسا ل های‬ ‫اینده این‬ ‫چشم اندازرا‬ ‫داشته باشیم‬ ‫اما دربخش‬ ‫سخت افزار‬ ‫موضوع بسیار‬ ‫پیچیده تر‬ ‫است‬ ‫تلقــی کاربــرد دســتگاه های حفاظــت الکترونیــک و شــبکه های ایمنــی را می تــوان دردو ســریــک‬ ‫طیــف قــرارداد‪ .‬برخــی افــراد نــام «لوکــس» بــران می گذارنــد و برخــی دیگــران را ابــزاری بــرای‬ ‫حفــظ ایمنــی و انــرژی تلقــی می کننــد‪ .‬ایــن درحالــی اســت کــه درایــران انــرژی بی قیمــت اســت و‬ ‫مصرف کننــدگان هنــوزبــا دالیــل اصلــی کاربــرد ایــن تجهی ـزات اشــنا نشــده اند مگــرانکــه حادث ـه ای موجــب‬ ‫درخطرافتــادن ســامت انــان شــده و یــا وضــع مقــررات ســخت گیرانه ان هــا را بــه اســتفاده ازایــن ابزارهــا‬ ‫ســوق داده باشــد‪.‬‬ ‫درمیزگــردی بــا حضــورعلــی مســعودی‪ ،‬دبیــرکل اتحادیــه سراســری شــرکت های فنــی مهندســی حفاظــت‬ ‫الکترونیــک و شــبکه های ایمنــی و فرهنــگ رضایــی ســمیع‪ ،‬رئیــس کمیتــه اطالع رســانی و ســخنگوی‬ ‫اتحادیــه بــه بررســی مســائل و موضوعــات مربــوط بــه ایــن صنعــت درکشــورپرداختیــم‪.‬‬ ‫مشروح این میزگرد را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫وضعیت تولید ملی درحفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی را چطورارزیابی می کنید؟‬ ‫مســعودی‪ :‬مباحــث تولیــد جــزء مســائلی اســت کــه در صنــف مــا و به طــور کلــی در صنف هــای ب ـه روز درحــال وقــوع‬ ‫اســت‪ ،‬امــا موضــوع ایــن اســت کــه تولیــد چندیــن مرحلــه دارد‪ .‬مــا می توانیــم از بحــث تولیــد بــورد و قطعــات گرفتــه‬ ‫تــا مونتــاژ صحبــت کنیــم‪ .‬وقتــی اســم تولیــد را می بریــم‪ ،‬بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر قــرار دهیــم کــه امــاده کــردن‬ ‫و بســته بندی ان هــم بخشــی از فراینــد تولیــد اســت‪ .‬اســتفاده از سیســتم های امنیتــی‪ ،‬حفاظتــی و کارکــرد ان هــا‬ ‫در دنیــا به گونــه ای اســت کــه در داخــل ایــران هــم بالفاصلــه از ان بهره بــرداری می شــود‪ .‬انتقــال ایــن فناوری هــا‬ ‫می توانــد از ســوی نماینده هــای انحصــاری یــا غیرانحصــاری انجــام‬ ‫باشــد‪ ،‬تجهیــزات به صرفــه تولیــد می شــود‪ .‬مــا بایــد ســرمایه گذاری را‬ ‫مــادر‪ ،‬ســایر تجهیــزات در ایــران تولیــد می شــود‪ .‬ممکــن اســت قطعاتــی‬ ‫پاییــن‪ ،‬توجیــه اقتصــادی را بــرای تولیدکننــدگان فراهــمکنیــم‪ .‬واضــح‬ ‫پیاده ســازی شــود‪.‬‬ ‫اتفــاق بیفتــد مــا چنــد قــدم جلــو هســتیم‪.‬‬ ‫شــود‪ .‬در بخــش تولیــد نیــز در حوزه هــای مختلــف‪ ،‬به جــز تجهیــزات‬ ‫نیــز توســط شــرکت اصلــی خریــداری شــده و در ایــن دســتگاه ها‬ ‫درایــن زمینــه تشــویقکنیــم و بــا حمایــت دولتــی‪ ،‬بــا وام هایــی بــا درصــد‬ ‫اســت تولید کننــده می خواهــد بــرایکشــورشکاریکنــد و اگــرایــن‬ ‫دربسیاری ازتجهیزات‪ ،‬تولید داخلی را داریم و اگرشرایط حمایت واقعی ازتولید کننده‬ ‫و ارائه تسهیالت به شرط صادرات وجود داشته باشد‪ ،‬تجهیزات به صرفه تولید می شود‪ .‬ما‬ ‫باید سرمایه گذاری را دراین زمینه تشویق کنیم و با حمایت دولتی‪ ،‬با وام هایی با درصد‬ ‫پایین‪ ،‬توجیه اقتصادی را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫در زمینــه واردات کاال‬ ‫مشــکلی بــا تعرفه هــای‬ ‫گمرکــی و مالیــات نداریــد؟‬ ‫مسـعودی‪ :‬مالیات موضوع‬ ‫مشـخصی اسـت و مسـائل‬ ‫خـاص خـودش را دارد امـا‬ ‫دربـاره بـا گمـرک‪ ،‬وقتـی‬ ‫رضایــی‪ :‬در موضــوع تولیــد ملــی بایــد گفــت در دنیــا تولیــد صفــر تــا صــد‬ ‫کارشناسـان ارزش کاالهـای وارداتـی را ارزش گـذاری می کردنـد‪ ،‬مـا بـا‬ ‫تولیــد بــه شــکل کالن در دو بخــش نرم افــزار و ســخت افزار می توانیــم‬ ‫نشـده و بیشـتر بـود‪ .‬سیاسـت گمـرک به این سـو رفـت کـه کارشناسـان و‬ ‫کشــورمان تولیــد شــده کــه برخــی از ان هــا به طــور صد در صــد تولیــد‬ ‫صنـف خـود را به صـورت مشـورتی تعییـن کنند کـه این اتفـاق بسـیار خوب‬ ‫معنــا نــدارد امــا اگــر از زاویــه مزیت محــوری بــه قضیــه نــگاه کنیــم در‬ ‫شـکایت های مختلـف مواجـه می شـدیم کـه رقـم واقعـی کاال کارشناسـی‬ ‫فعالیــت کنیــم کــه در بخــش نرم افــزار محصــوالت بســیار خوبــی در‬ ‫بازرگانـان در ارزش گـذاری بـه این سـازمان کمـک کننـد و قیمـت اجناس‬ ‫ملــی هســتند‪ .‬به طــور کلــی در بخــش نــرم افــزار شــرایط بســیار خوبــی‬ ‫اسـت‪ .‬ما در این زمینـه پیش قدم شـدیم و جلسـاتی را گذاشـتیم تا ارزش‬ ‫چشــم انداز را داشــته باشــیم امــا در بخــش ســخت افزار موضــوع بســیار‬ ‫همـکاران و مسـتندات بـه گمـرک ارائـه دهیـم‪ .‬موضـوع اصلی مهـم اعالم‬ ‫تولیــد انبــوه محصــول یکــی از پارامترهــای مهــم اســت‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫نوین‪ ،‬تغییـر قیمت وجـود دارد‪ .‬ایـن امر موجب کنتـرل قیمـت و در قوانین‬ ‫جهانــی‪ ،‬بــه نظــر نمی ایــد مــا در بخــش ســخت افزار و در بــازار جهانــی‬ ‫گمرک نیـز انتقـاد دارنـد کـه این موضـوع بایـد از سـوی تشـکل های مرتبط‬ ‫زمینــه‪ ،‬چشــم انداز جــدی در بخــش ســخت افزار بــرای رقابــت جهانــی‬ ‫بحثکند تا تشـکل ها درمسـائل تخصصی خـود وارد شـوند‪ .‬بی شـک وقتی‬ ‫داریــم و می توانیــم در بخــش صــادرات هــم در ســال های اینــده ایــن‬ ‫پیچیــده اســت‪.‬‬ ‫فراینــد تولیدکننــدگان در ایــن بخــش و تنــوع ایــن محصــوالت دربــازار‬ ‫وجــود نــدارد چراکــه نفــوذ زیــادی در بــازار جهانــی نداریــم‪ .‬امــا در بحــث‬ ‫مونتــاژ‪ ،‬مصــرف داخلــی در بخــش ســخت افزار و حفاظــت الکترونیــک‬ ‫انجــام گرفتــه و در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫پــس می توانیــم بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه تولیــد صد در صــد نداریــم و‬ ‫چش ـم اندازچنــدان روشــنی هــم درایــن زمینــه وجــود نــدارد؟‬ ‫مســعودی‪ :‬مــا در بســیاری از موضوعــات تولیــد صــد در صد نداریــم‪ .‬در‬ ‫ایــن قســمت هــم خدمــات و فعالیت هــا بــه صــورت تجمیــع صــورت‬ ‫می گیــرد تــا محصــول ارائــه شــود‪ .‬گمــرک هــم تســهیالتی را بــرای وارد‬ ‫کــردن تجهیــزات الکترونیــک در نظــر می گیــرد‪ .‬دلیــل کلــی مســئله ایــن‬ ‫اســت کــه انجــام کار بایــد توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد‪ .‬مــا بایــد بــه‬ ‫انــدازه ای مصرف کننــده داشــته باشــیم کــه بــه تولیــد برســیم امــا اینکــه‬ ‫تولیــد در چــه حــد و انــدازه ای باشــد بــه بحــث تجــارت مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫یعنــی اگــر قــرار باشــد هــر چیــزی را از ابتــدا تــا انتهــا طراحــی و راه انــدازی‬ ‫کنیــم بــا گران شــدن قیمــت تمام شــده مواجــه می شــویم کــه توجیــه‬ ‫اقتصــادی تولیــد را از بیــن می بــرد‪ .‬همیــن امــر باعــث می شــود کــه‬ ‫خریــد جنــس خارجــی به صرفه تــر باشــد‪ .‬تولیــد بایــد از یــک مراحلــی‬ ‫انجــام شــود و صفر تا صــد نباشــد تــا صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫افق و چشم اندازاینده را دراین صنعت چگونه می بینید؟‬ ‫مســعودی‪ :‬بــا حمایت هــای دولــت ازتولیــد و نگرش هــای وزیــراقتصــاد‬ ‫رقـم واقعـی اسـت‪ ،‬چراکـه در کار مـا بـه دلیـل اسـتفاده از فناوری هـای‬ ‫گمرکـی انعطـاف به وجـود می ایـد‪ .‬برخـی بـه مسـئله ترخیـص کاال از‬ ‫با یککاال و ارائه مشـاوره حل شـود و یـا درمرحله باالدسـت تر‪ ،‬اتـاق بارزگانی‬ ‫راه تعامـل بـازاسـت بایـد تلاشکنیم‪.‬‬ ‫رضایــی‪ :‬نظــرات تشــکل ها از ســوی اتــاق بازرگانــی تجمیــع شــده و‬ ‫ان هــا مخاطــب ســطح کالن ماننــد دولــت خواهنــد بــود‪ .‬مطالبــات‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا صنفــی مــا به صــورت مســتقیم از ســوی صنــف مــا پیگیــری‬ ‫می شــود امــا در عرصــه تصمیم گیــری‬ ‫و قانون گــذاری‪ ،‬تشــکل ها مخاطــب‬ ‫ســطح کالن نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫حضــورشــما دراتــاق بازرگانــی ایــران بــه‬ ‫چــه صــورت اســت؟‬ ‫مســعودی‪ :‬نزدیــک بــه ‪ 200‬تشــکل در‬ ‫اتــاق بازرگانــی ایــران فعالیــت دارنــد‬ ‫کــه رتبــه مــا در بیــن برتریــن تشــکل ها‬ ‫اســت‪ .‬مدیــران اتــاق هــم بــر ایــن امــر‬ ‫صحــه می گذارنــد کــه جــزو ‪ 20‬تشــکل‬ ‫برتــر اتــاق هســتیم‪.‬‬ ‫رضایــی‪ :‬امــکان خوبــی کــه تشــکل‬ ‫مــا در اتــاق دارد ایــن اســت کــه در هــر‬ ‫روســای هیئــت مدیــره و نایــب‬ ‫تشــکلی‪ٔ ،‬‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره در جلســات هیئــت‬ ‫شــاهدیمکــه بــازهــم بایــد بــه بحــث توجیــه اقتصــادی بازگردیــم‪ .‬مــا‬ ‫نماینــدگان می تواننــد حضــور داشــته‬ ‫واقعــی ازتولید کننــده و ارائــه تســهیالت بــه شــرط صــادرات وجــود داشــته‬ ‫مــا عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران‬ ‫دربســیاری ازتجهیــزات‪ ،‬تولیــد داخلــی را داریــم و اگــرشــرایط حمایــت‬ ‫باشــند‪ .‬رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه‬ ‫موضوع اصلی‬ ‫و مهم درگمرک‬ ‫کا ال ها اعالم‬ ‫رقم واقعی‬ ‫است در حالی که‬ ‫به دلیل استفاده‬ ‫ازفناوری های‬ ‫نوین تغییرقیمت‬ ‫فواصل زمانی‬ ‫کوتاه وجود دارد‪.‬‬ ‫ازاین رو بازبینی‬ ‫درقوانین گمرک‬ ‫ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫بتوانیــم جایگاهــی ایجــاد کنیــم‪ .‬به دلیــل ســرعت تغییــرات در ایــن‬ ‫دالری کاالهـای وارداتـی صنـف خودمـان را در تمامـی مـوارد و با کمـک‬ ‫رواج استفاده‬ ‫ازتجهیزات‬ ‫الکترونیک و‬ ‫شبکه های ایمنی‬ ‫باعث شده کاربرد‬ ‫ان درجامعه‬ ‫همه گیرشود و‬ ‫لزوم به روز رسانی‬ ‫فناوری های مربوط‬ ‫برای مردم اشکار‬ ‫شده‪ .‬با این حال‬ ‫افرادی دراین کار‬ ‫می مانند که تجربه‬ ‫کسب کرده اند و‬ ‫خدمات بهتری ارائه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫علی مسعودی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪40‬‬ ‫اســت و ایــن یعنــی مــا از تشــکل خودمــان نماینــده ای حاضــر در یکــی از‬ ‫پیچیــده اســت‪ .‬مــا در اتحادیــه حــدود دو ســال اســت وارد ایــن فراینــد‬ ‫تشــکلی جــزء بهتریــن تشــکل های اتــاق بــوده اســت‪.‬‬ ‫شــاخص ها بررســی شــود‪ .‬در حــال حاضــر در ایــن مرحلــه هســتیم کــه‬ ‫باالتریــن ارکان اتــاق داریــم‪ .‬تشــکل مــا از زاویــه رعایــت اســتانداردهای‬ ‫رابطه شما با دولت برای انجام رایزنی ها چگونه است؟‬ ‫مســعودی‪ :‬تشــکل ها بازوهــای تخصصــی اتــاق بازرگانی انــد تــا‬ ‫موضوعــات و مشــکالت را بــه ان هــا منتقــل کننــد و از ایــن راه بتواننــد بــا‬ ‫دولــت رایزنــی کننــد و راهــکار ارائــه دهنــد‪ .‬مســائلی کــه بــه دولــت‬ ‫مربــوط می شــود‪ ،‬از شــورای گفت و گــو حــل می شــود امــا ایــن ســبب‬ ‫نمی شــود کــه مــا کارهــا را تنهــا از ایــن مســیر پیگیــری می کنیــم‪ .‬مــا‬ ‫به شــکل مســتقیم بــا گمــرک و بیمــه در ارتباطیــم تــا بتوانیــم شــرایط را‬ ‫کنتــرل کنیــم‪.‬‬ ‫دربــاره فعالیت هــای مشــاوره تان بگوییــد‪ .‬بــه کــدام نهادهــا و درچــه‬ ‫زمینــه ای مشــاوره می دهیــد؟‬ ‫شــده ایم امــا بــا توجــه بــه پیچیدگی هــای موجــود زمــان بــرد تــا‬ ‫اتحادیــه‪ ،‬بــر اســاس تجمیــع شــاخص های اتــاق و تشــکل‪ ،‬از دو زاویــه‬ ‫اعتبارســنجی عمومــی و تخصصــی وارد رتبه بنــدی اعضــای اتحادیــه شــود‬ ‫و امیدواریــم در ســال ‪ 1396‬فراینــد رتبه بنــدی اعضــا به نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫به نظــرمی رســد کــه بــا گــذرزمــان اســتقبال ازکارشــما بیشــترشــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــارکمّ ــی ازنحــوه اســتقبال ازایــن حرفــه چگونــه اســت؟‬ ‫مســعودی‪ :‬حــدود یــک دهــه اخیــر اســتقبال از ایــن حرفــه به صــورت‬ ‫چشــمگیری افزایــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬امــار دقیقــی نــدارم چراکــه‬ ‫اشــخاص حقیقــی کــه بــه صــورت حرفــه ای وارد ایــن عرصــه شــده اند‬ ‫بســیار زیــاد اســت و امــار دقیــق ثبــت شــده ای وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫چــه عاملــی باعــث افزایــش جــذب افــراد بــه ایــن حرفــه شــده اســت؟‬ ‫رضایــی‪ :‬اتحادیــه‪ ،‬بعــد از ایجــاد هیئــت مدیــره در دوره دوم‪،‬‬ ‫ایــا ایــن رونــد ادامــه دارد؟‬ ‫کمیســون ها بــه هیئــت مدیــره در رســته های مختلــف صنعــت کمــک‬ ‫بخشــی ازان به دلیــل قوانیــن و مقــررات وضع شــده اســت‪ .‬همیــن باعــث‬ ‫کمیســیون های مشــورتی و تخصصــی را ایجــاد کــرد‪ .‬وظیفــه ایــن‬ ‫اســت‪ .‬بخشــی از ایــن مشــاوره ها بــه خدمــات ایــن کمیســیون ها‬ ‫باز می گــردد کــه می توانــد بــه اعضــا‪ ،‬هیئــت مدیــره و نهاد هــای‬ ‫بیرونــی باشــد‪ .‬بــه اعتقــاد مــن راه بســیار ســختی در پیــش اســت چراکــه‬ ‫بســیاری از ســازمان ها زیــر بــار ارتبــاط بــا تشــکل ها نمی رونــد و شــاید‬ ‫ایــن فرهنــگ به تدریــج در اینــده ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫رتبه بندی اعضاء دراتحادیه برچه مبنایی است؟‬ ‫ً‬ ‫قطعــا تقاضــا وجــود داشــتهکــه ایــن موضــوع رخ داده اســت‪.‬‬ ‫رضایــی‪:‬‬ ‫شــد تعــداد زیــادی ازافــراد وارد ایــن فعالیــت شــوند‪ .‬بــه نظــرمی رســد‬ ‫ایــن روال دراینــده برعکــس خواهــد بــود و تعــداد زیــادی ازایــن افــرادکــه‬ ‫ریشــه زیــادی درایــن فعالیــت اقتصــادی نداشــتند ازان خــارج خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬تصــورنمی کنــم اســتقبال یــک دهــهگذشــته بــا ایــن شــدت ادامــه‬ ‫پیــداکنــد و حتمـ ً‬ ‫ـا ایــن مقــدارریــزش خواهــد داشــت‪ ،‬امــا تقاضــای ایــن‬ ‫سیســتم ها دربــازارکمــاکان رو به رشــد اســت‪.‬‬ ‫رضایــی‪ :‬فراینــدی در اتــاق بازرگانــی شــکل گرفتــه کــه بــر اســاس‬ ‫به طــورکلــی وضعیــت حفاظــت الکترونیــک و شــبکه های ایمنــی در‬ ‫بر اســاس اعتبــار درجه بنــدی کنــد‪ .‬ایــن فراینــد اعتبارســنجی بســیار‬ ‫مســعودی‪ :‬ارائــه امــار در ایــران کار بســیار پیچیــده ای اســت‪ .‬مــردم‬ ‫مصوبــات قانونــی اســت‪ .‬اتــاق ایــران موظــف شــده شــرکت ها را‬ ‫شــهرهای بــزرگ و روســتاها درچــه ســطحی اســت؟‬ ‫نگاه کاالی لوکس‬ ‫به هوشمند سازی‬ ‫به بحث فرهنگ‬ ‫مربوط است و‬ ‫اصالح ان باید‬ ‫ازسوی مردم‪،‬‬ ‫تشکل ها و‬ ‫رسانه ها انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نداشتن دانش‬ ‫استفاده از‬ ‫تجهیزات‬ ‫هوشمند سازی و‬ ‫دیدگاه مرفه کردن‬ ‫ساختمان نیز‬ ‫تعبیرلوکس بودن‬ ‫را قوت می بخشد‪.‬‬ ‫فرهنگ رضایی سمیع‬ ‫مــا ایــن سیســتم ها را بــا چشــم خــود در بخش هــای مختلــف‬ ‫فناوری هاســت‪ .‬همگرایــی در هیئــت مدیــره اتحادیــه هــم وجــود دارد کــه‬ ‫دیده انــد‪ .‬همیــن باعــث شــد تــا اســتفاده از ایــن تجهیــزات همه گیــر‬ ‫شــود و کاربردهــای ان مــورد توجــه مــردم قــرار گیــرد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا در صنــف‬ ‫حرفــه فعالیــت می کننــد‪ .‬ایــن امــر باعــث شــده تــا در همکاری هــای‬ ‫پیشــرفته ترین سیســتم ها در ایــن صنــوف اســتفاده شــود‪ .‬نــوع‬ ‫رضایــی‪ :‬مــا ســه بخــش خانــه هوشــمند‪ BMS ،‬و اینتگریشــن داریــم‬ ‫طالفروشــان ایــن موضــوع بــه ان هــا کمــک کــرد و باعــث شــد‬ ‫ســرویس و خدمات دهــی به گونــه ای اســت کــه تمــام اقشــار جامعــه‬ ‫در محــل کار یــا منــزل خــود از ان اســتفاده می کننــد؛ اســتفاده از ریمــوت‬ ‫و دوربیــن در محــل کار در ســازمان های دولتــی و خصوصــی کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫ایــن یعنــی ایــن موضــوع همه گیــر شــده اســت‪ .‬امــا پیشــرفت ایــن‬ ‫موضــوع محدودیتــی دارد و بایــد گفــت سیســتم ها و فنــاوری ب ـه روز فــرد‬ ‫را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه بایــد ایــن سیســتم ها را بــه روز کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــازار کار بــرای ان وجــود دارد‪ .‬در حقیقــت ایــن صنعــت بســیار‬ ‫جوان پســند اســت و کســانی کــه بــرای ســوداوری وارد ان شــده انــد‬ ‫ماننــد هــر تجــارت دیگــری روزی از ان خــارج خواهنــد شــد‪ ،‬امــا افــرادی‬ ‫در ایــن کار می ماننــد کــه در ان تجربــه کســب کرده انــد و می تواننــد‬ ‫خدمــات بهتــری ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫دوجانبــه فعالیت هــای کاری گســترده تری شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫کــه هرکــدام مباحــث و تخصــص خــود را دارد‪ .‬بســیاری از اعضــای‬ ‫مــا بــه ســمت خانــه هوشــمند و اینتگریشــن رفته انــد‪ .‬در کشــور‬ ‫مــا بــا توجــه بــه بی قیمــت بــودن انــرژی و حضــور انــدک مشــاوران‬ ‫متخصــص کمرنــگ اســت‪ .‬ایــن موضــوع بایــد فرهنگ ســازی شــود تــا‬ ‫صرفه جویــی در بخــش انــرژی صــورت گیــرد و ایــن دغدغــه رفــع شــود‪.‬‬ ‫برخــی نــگاه کاالی لوکــس را بــه بحــث هوشمندســازی دارنــد‪ ،‬تحلیــل‬ ‫شــما چیســت؟‬ ‫مســعودی‪ :‬ایــن موضــوع بــه بحــث فرهنــگ مربــوط می شــود و نقــش‬ ‫محــوری در تمــام ایــن مــوارد دارد‪ .‬اصــاح ان بایــد از ســوی مــردم‪،‬‬ ‫تشــکل ها‪ ،‬انجــام شــود تــا ازایــن راه مســائل حــل شــود‪ .‬اگــربه عنــوان‬ ‫یــککاالی لوکــس بــه ایــن تجهیــزات نــگاه شــود ازتلفــات مالــی و جانــی‬ ‫بــه دلیــل ســهل انگاری دراســتفاده ازایــن تجهیــزات چقــدرتلفــات‬ ‫جلوگیــری نمی شــود و اگــرقــرارباشــدکــه اتفاقــات ناخوشــایند رخ دهــد‬ ‫مســعودی‪ :‬اصــاح رویه هــا و فعالیت هــای افــراد در جامعــه باعــث‬ ‫مصــرفکننــده اســت‪.‬‬ ‫تجهیزاتــی ماننــد دوربیــن کنتــرل ســرعت در جاده هــای کشــور و‬ ‫رضایــی‪ :‬نــگاه لوکــس بــه هوشمندســازی بــه ایــن بازمــی گــردد کــه‬ ‫مالــی و جانــی درســال داریــم؟‬ ‫کاهــش تلفــات مالــی و جانــی می شــود‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬بــا وجــود‬ ‫امــوزش بــه افــراد‪ ،‬از تلفــات انســانی کاســته شــده اســت‪.‬‬ ‫و بعــد افــراد بــه ســمت اســتفاده ان ســوق داده شــوند‪ ،‬ضــرراصلــی بــرای‬ ‫بخشــی از ایــن موضــوع واقعیــت دارد و ســازنده ها بــرای مرفــه کــردن‬ ‫ســاختمان خــود ایــن تجهیــزات را بــه ان اضافــه می کننــد‪ .‬از طرفــی‪،‬‬ ‫بحــث هوشمندســازی چقــدرجــدی شــده و چــه تعــدادی ازاعضــای شــما‬ ‫کســانی کــه تــوان خریــد ایــن ســاختمان ها را دارنــد دانــش اســتفاده‬ ‫مســعودی‪ :‬مــا ایــن تعامــل را بــا تمــام رســته های صنــف خــود داریــم‬ ‫زمانــی کــه برگشــت ســرمایه وجــود نــدارد‪ ،‬تعبیــر لوکــس بــودن قــوت‬ ‫بــه هوشمندســازی گرایــش پیــدا کــرده انــد؟‬ ‫چراکــه بــه یکدیگــر ارتبــاط دارنــد‪ .‬ایــن موضــوع بــه دلیــل تجمیــع تمــام‬ ‫از ان را ندارنــد‪ .‬ایــن امــر بــرای اســتفاده کننده ســخت می شــود و‬ ‫می گیــرد ‪.‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫بالــغ بــر ‪ 250‬شــرکت در ان حضــور دارنــد و در حــدود هشــت رســته در ایــن‬ ‫‪41‬‬ 42 ‫اتوماسیون ساختمان‬ https://tinyurl.com/ycpcgroj ‫شهرهوشمند‬ ‫شهرهوشمند‪ ،‬درگاه جهان اینده‬ ‫سنگاپور‪ ،‬نمونه ای ازاجرای شهرهوشمند‬ ‫برنامه چین برای هوشمندسازی شهرها‬ ‫ساختمان های پایداردرشهر‪KNX‬‬ ‫تولید انرژی درشهرهای اینده‬ ‫هوشمندسازی‪ ،‬کلید مقابله با بحران ‬ ‫| درگفت و گو با شهرام کوسه غراوی‬ ‫شهر هوشمنـد‪،‬‬ ‫درگاه جهان اینده‬ ‫شــهرها تاثیــرعظیمــی بــراقتصــاد و توســعه اجتماعــی ملــل دارنــد و پلتفرم هــای واقعــی از‬ ‫ســکونت گاه های زندگــی انســانی اند؛ مکانــی کــه شــرکت ها بــه کســب وکارخــود می پردازنــد‬ ‫و دران خدمــات بســیاری ارائــه می شــود‪ .‬افــزون بــرایــن‪ ،‬شــهرها مرکــزاصلــی مصــرف منابــع‬ ‫نیــزبه شــمارمی اینــد‪ .‬ازایــن رو مدیریــت شــهری و ایجــاد تعامــل زنــده میــان شــهروندان بــا‬ ‫دولــت‪ ،‬ســاختارها و خدمات شــهری اهمیــت فزاینــده ای دردنیــای امروزدارد و گســترش شــهرهای‬ ‫هوشــمند نقــش حیاتــی درتوســعه پایــدارایفــا می کنــد‪ .‬درایــن مقالــه بــه ضرورت هــا و مختصــات‬ ‫شــهرهای هوشــمند پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫ـج نقــش برنامه ریــزی در‬ ‫در ســال ‪ ،1949‬بــا هــدف اگاهی بخشــی و ترویـ ِ‬ ‫شهرهوشمند‬ ‫شــهری نام گــذاری کــرد‪ .‬در همــان تاریــخ‪ ،‬جمعیــت روســتایی بیشــتر‬ ‫می کنــد تعریــف می کنیــم‪ .‬در نتیجــه زیرســاخت های حیاتــی‪ ،‬اجــزا و‬ ‫بــرده می شــود‪ .‬بــا توجــه بــه اطالعــات ســازمان ملــل در جــوالی ‪،2007‬‬ ‫در نتیجــه ان شــهروندان می تواننــد اگاهــی بیشــتری از ان هــا کســب کنند‪.‬‬ ‫ایــن تناســب تــا ســال ‪ 2050‬افزایــش چشــمگیری خواهــد داشــت‪ .‬تمرکز‬ ‫صرفه جویی درارائه خدمات درقالب شهرهوشمند‪:‬‬ ‫‪44‬‬ ‫از شــهری بــود‪ .‬بــه هــر حالــی‪ ،‬از قــرن ‪ 21‬بــا عنــوان قــرن شــهرها نــام‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫ایجــاد جوامــع پایــدار‪ ،‬ســازمان ملــل ‪ 8‬نوامبــر را روز جهانــی برنامه ریــزی‬ ‫جمعیــت شــهری از جمعیــت روســتایی پیشــی گرفتــه اســت‪ .‬بــه عــاوه‪،‬‬ ‫‪ 70‬درصــد جمعیــت در شــهرها خواهــد بــود و اکثــر ان هــا جمعیتــی بیــش‬ ‫مــا شــهر هوشــمند را شــهری کــه از فنــاوری اطالعــات و ارتباطات اســتفاده‬ ‫ارائــه خدماتــش بیشــتر از پیــش بــه صــورت تعاملــی (اینتراکتیــو) اســت‬ ‫از ‪ 10‬میلیــون نفــر خواهنــد داشــت‪ .‬تخمیــن زده می شــود در ســال ‪2025‬‬ ‫چیــن به تنهایــی ‪ 221‬شــهر بــا ‪ 10‬میلیــون شــهروند خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر در اروپــا ‪ 35‬شــهر ایــن وضعیــت را دارنــد‪.‬‬ ‫شــهرها تاثیــر عظیمــی بــر اقتصــاد و توســعه اجتماعــی ملــل دارند‪.‬‬ ‫شــهر ها پلتفرم هــای واقعــی از محــل زندگــی انســان ها هســتند؛‬ ‫مکانــی کــه شــرکت ها بــه کســب و کار خــود مشــغول اند و در ان‬ ‫خدمــات بســیاری ارائــه می شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ان هــا مرکــز‬ ‫اصلــی مصــرف منابــع نیــز به شــمار می اینــد‪ .‬در حــال حاضــر‪،‬‬ ‫شــهرها ‪ 75‬درصــد منابــع و انــرژی جهانــی را مصــرف و ‪ 80‬درصــد‬ ‫گازهــای گلخانـه ای را تولیــد می کننــد و ‪ 2‬درصــد از اراضــی جهــان را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده انــد‪ .‬بــه ایــن دالیل‪ ،‬هــر ســاله بــه اهمیت‬ ‫در یــک تعریــف جامع تــر‪ ،‬یــک شــهر را هنگامــی می تــوان هوشــمند‬ ‫ـزی شــهری افــزوده و در حــال حاضــر در ‪ 30‬کشــور از‬ ‫ـی برنامه ریـ ِ‬ ‫روز جهانـ ِ‬ ‫دانســت کــه در یــک دولــت مشــارکتی و بــا یــک مدیریــت محتاطانــه‪،‬‬ ‫بــی هیــچ شــکی‪ ،‬ایــن ســیر تکاملــی باعــث تغییــر بســیار مهمــی در‬ ‫به طــور مشــخص بــه توســعه اقتصــاد پایــدار و کیفیــت باالتــر زندگــی‬ ‫توســعه محلــی ایــن مــوارد در ســال های اتــی را بایــد در سیاســت های‬ ‫شــهر هوشــمند یــک پلتفــرم دیجیتــال خــاص اســت کــه باعــث پیشــرفت‬ ‫ســناریویی کــه از ان گفتیــم حاکــی از افزایــش نیــاز محیــط شــهری بــه‬ ‫و نیــز حرکــت بــه ســمت رفتــار پایــدار را در بیــن تمامــی کســب و کار ها‬ ‫مدیریــت شــهری خــود را ارتقــاء دهنــد‪ .‬بــرای تحقــق ایــن امــر‪،‬‬ ‫افزایــش بودجــه عمومــی‪ ،‬به خصــوص بــرای بهبــود فراینــد توســعه شــهر‬ ‫ایــن امــر بــا مفهــوم شــهر هوشــمند شــناخته می شــود کــه در حــال‬ ‫و در پــی ان پلتفرم هــای فوق العــاده ای را بــرای ایجــاد نــواوری در همــان‬ ‫‪ 4‬قــاره جهــان ایــن روز جشــن گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری در منابــع انســانی و مالــی‪ ،‬و زیرســاخت های ارتباطــی‪،‬‬ ‫اســتقرار و مدیریــت انــواع زیرســاخت در شــهرها می شــود‪ .‬از ایــن رو‪،‬‬ ‫ترغیــب کنــد‪.‬‬ ‫عمومــی در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬جامعــه‪ ،‬محیط زیســت و رفــاه اجتماعــی شــهرها می شــود‬ ‫منابــع و بهینه ســازی مصــرف ان اســت و ادارات دولتــی بایــد مدل هــای‬ ‫(کاربرهــا‪ ،‬شــرکت ها و ادارات دولتــی) تســهیل می کنــد‪ .‬همچنیــن ســبب‬ ‫بهره جویــی از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات (‪ )ICT‬یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫و شــهروندان می شــود‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬الگو هــای جدیــدی از کس ـب و کار‬ ‫حاضــر بــا مفهومــی بــه نــام اینترنــت اشــیاء در حــال پیشــروی اســت‪.‬‬ ‫محیــط فراهــم م ـی اورد‪.‬‬ ‫منابع ارزش یک شهرهوشمند‬ ‫کاهــش هزینه هــای عمومــی‪ :‬هزینه هــای عمومــی در تــدارک و مدیریــت‬ ‫خدمــات عمومــی کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫افزایــش بهــره وری و کیفیــت خدمــات‪ :‬ایــن امــکان را فراهــم مـی اورد که‬ ‫مدیریــت منابــع بــا بهــره وری بهتــر انجــام شــود و کیفیــت خدمــات رشــد‬ ‫حمایــت از تصمیم هــای درســت‪ :‬کمــک و تســهیل در شناســایی‬ ‫نیازمندی هــای شــهر و رویه هایــی کــه بــرای خدمــات جدیــد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ترویــج نــواوری‪ :‬پلتفــرم اید ه الــی بــرای نــواوری‪ ،‬پــرورش‬ ‫بو کارهای جدیــد و درکل ترویــج توســعه اجتماعــی را فراهم مـی اورد‪.‬‬ ‫کسـ ‬ ‫ارائــه اطالعــات درزمــان مقــرر‪ :‬بــا فراهــم اوردن اطالعاتــی کــه در زمــان‬ ‫مقــرر در جریاننــد هــم اگاهــی شــهروندان را دربــاره محیــط زیســتی کــه‬ ‫در ان زندگــی می کننــد افزایــش می دهــد و هــم شــفافیت در مدیریــت‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫از زاویــه دیــد توصیفــی‪ ،‬شــهری هوشــمند اســت کــه شــامل یــک فضــای‬ ‫شــهری بــا زیرســاخت ها‪ ،‬شــبکه ها‪ ،‬پلتفرم هــا و شــبکه های هوشــمند‬ ‫و میلیون هــا حســگر و محــرک و حتــی خــود انســان ها و تلفن هــای‬ ‫هوشمندشــان می شــود‪ .‬فضایــی کــه توانایــی شــنیدن و فهمیــدن‬ ‫رخداد هــای شــهری را دارد و می توانــد تصمیم هــای بهتــری بگیــرد و‬ ‫اطالعــات و خدمــات مناســبی را بــه شــهروندان ارائــه دهــد‪ .‬بــه عــاوه‪،‬‬ ‫اســتفاده از روش هــای انالیــز پیشــرفته در زمــان مقــرر نوعــی از اگاهــی و‬ ‫درک دربــاره شــهری کــه ارائــه خدماتــش بــدون شــک در حــال توســعه‬ ‫اســت ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫مترینــگ هوشــمند‪ ،‬جمـع اوری و بازیافــت زباله شــهری‪ ،‬مدیــرت پارک های‬ ‫عمومــی و بــاغ هــا‪ ،‬اندازه گیــری پارامترهــای محیــط زیســت و غیــره‪.‬‬ ‫مدیریــت زیرســاخت های شــهری‪ :‬مدیریــت ســاختمان های عمومــی‬ ‫و اتوماســیون ســاختمان‪ ،‬مدیریــت زیرســاخت های عمومــی و امکانــات‬ ‫شــهری‪ ،‬گــزارش تصادفــات از ســوی شــهروندان و غیــره‪.‬‬ ‫دولت مشارکتی و دولت الکترونیک‬ ‫امنیــت عمومــی‪ :‬مدیریت خدمــات اورژانــس عمومــی و دفاع غیــرنظامی‪،‬‬ ‫دوربین هــای مــداربســته و امنیــت شــهروندان‪ ،‬اشکار ســازو اطفــاء حریق‬ ‫ســامت‪ :‬نظــارت و ارائــه خدمــات درمانــی از راه تلویزیــون‪ ،‬ارائــه خدمات‬ ‫اجتماعــی و مراقبــت از راه دور و خدمــات عمومی ســامت‪.‬‬ ‫امــوزش و فرهنــگ‪ :‬امــوزش الکترونیــک و دورکاری‪ ،‬گردشــگری‬ ‫الکترونیــک و اطالعــات فرهنگــی‪ ،‬تجــارت الکترونیکــی و غیــره‪.‬‬ ‫اینده شهرهای هوشمند‬ ‫در هـدف ایـده ال یـک شـهر هوشـمند باید دیـد کلـی از شـهر وجود داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬کـه اجـازه دهـد خدمـات بـر اسـاس الویـت گسـترش یابنـد؛ بدون‬ ‫نیـازی بـه داشـتن انبـاری از اطالعـات کـه اینـده شـهرهای هوشـمند و‬ ‫خدماتشـان را به خطـر بیانـدازد‪.‬‬ ‫دریک پــروژه شــهرهوشــمند جهانــی ابتــکارات بســیارزیــادی وجــود دارد‬ ‫جهان دیجیتـال اینده اند نیاز‬ ‫بسـیاری از این خدمات که در حال پیش بـردن‬ ‫ِ‬ ‫جابه جایــی شــهری‪ :‬مدیریــت ترافیــک در زمــان مقــرر‪ ،‬مدیریــت‬ ‫تبـادل اطالعـات در حوزه هـای مختلـف مدیریـت شـهری در زمان مقـرر (یا‬ ‫نــاوگان‪ ،‬مدیریــت اســتفاده از دوچرخــه‪ ،‬پرداخــت عــوارض‪ ،‬پشــتیبانی از‬ ‫این امـر ارزش خاصـی بـه ان می دهد تـا از جهش کیفـی در مسـیر مدیریت‬ ‫کــه محورهــای ان هــا بــه شــرح زیراســت‪:‬‬ ‫لو نقــل شــهری‪ ،‬مدیریــت محــل پــارک ماشــین‪ ،‬مدیریــت‬ ‫وســائل حم ‬ ‫خودروهــای الکتریکــی‪ ،‬اپلیکیشــن های لجســتیک و ردیابــی‪ ،‬خدمــات‬ ‫اشــتراک گذاری ماشــین‪.‬‬ ‫به داشـتن فضایی پایه برای اسـتقرار در شـهر هوشـمند هسـتند‪ .‬به هر حال‬ ‫نزدیک به زمـان مقـرر ) تنهـا می توانـد در چارچوب شـهر هوشـمند رخ دهد‪.‬‬ ‫شـهرها‪ ،‬که در سـال های اینده ضـروری خواهد بـود‪ ،.‬حمایـت کند‪.‬‬ ‫منبع ‪Ruth Gamero, Senior Strategist at Telefonica‬‬ ‫‪telefonica.com‬‬ ‫ ‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫و نمــو پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫بهــره وری انــرژی و مدیریــت پایــدارمنابــع‪ :‬شــبکه انــرژی هوشــمند‪،‬‬ ‫‪45‬‬ ‫سنگاپـور‪،‬‬ ‫نمونه ای از اجرای یک شهر هوشمند‬ ‫مطالعــه مــوردی ســنگاپور‪ ،‬نمون ـه ای جــذاب ازرویکــرد تبدیــل شــدن بــه ملــت هوشــمند اســت‪.‬‬ ‫ســنگاپور‪ ،‬تحــت برنامــه ملــت هوشــمند کــه درســال ‪ 2014‬توســعه یافــت‪ ،‬هم اکنــون درحــال‬ ‫حرکــت به ســمت تبدیــل شــدن بــه اولیــن شــهرهوشــمند اســت‪ .‬درحالی کــه شــهرهای مختلفی در‬ ‫سراســرجهــان درحــال تجربــه مفهــوم «شــهرهوشــمند» هســتند و بــا اســتفاده ازفناوری هــا‪ ،‬طیف‬ ‫گســترده ای ازچالش هــای شــهری را هــدف قــرارداده انــد‪ ،‬چشــم اندازســنگاپورجاه طلبانه تــر‬ ‫و جامع تــری دارد‪ .‬خالصــه ای ازمــوردکاوی ســنگاپوررا درجایــگاه پــروژه شــهرهوشــمند ارائــه‬ ‫کرده ایــم کــه ازســوی موسســه پژوهشــی ‪ KRIHS‬درکــره بــا همــکاری بانــک توســعه جهانــی‬ ‫امریــکا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫سنگاپوردرمسیرحرکت به سوی شهرهوشمند‬ ‫فــرم خــاص پلتفــرم یکپارچــه می بایســت به طــور کامــل توســعه یابــد‪،‬‬ ‫ســنگاپور هنــوز در مراحــل اولیــه ســاخت نســخه ای منحصربه فــرد از شــهر‬ ‫و در عــوض اجــرای قوانیــن و مقــررات بــرای یکپارچگــی داده هاســت‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫پیشــین‪ ،‬سیاســت های بهینه ســازی را بــرای فنــاوری اطالعــات معرفــی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫هوشــمند اســت‪ .‬اگرچــه‪ ،‬تعــدادی از ابرپروژه هــای متفــاوت در ســال های‬ ‫هوشــمند اســت کــه در ســال ‪ 2014‬تدویــن شــد‪.‬‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ابتــکار عمــل شــهر هوشــمند نشــات گرفته از چشــم انداز ملــت‬ ‫چشــم انداز ملــت هوشــمند دولــت ســنگاپور به شــکل ارمانــی بــه‬ ‫دنبــال کنتــرل ‪ ،ICT‬شــبکه ها و دیتــا بــرای پشــتیبانی بهتــر از زندگــی‪،‬‬ ‫خلــق فرصت هــای بیشــتر و حمایــت از اجتماعــات قوی تــر‪ ،‬به عنــوان‬ ‫شــهری جمعیــت ســالمند‪ ،‬تراکــم‬ ‫پاســخی بــه چالش هــای فزاینــده‬ ‫ِ‬ ‫شــهری و پایــداری انــرژی اســت‪ .‬ذی نفعــان متفاوتی ماننــد ســازندگان و‬ ‫کارافرینــان فنــاوری در سراســر جهــان بــرای مشــارکت در این چش ـم انداز‬ ‫دعــوت بــه همــکاری شــدند تــا بــا اســتفاده از ملــت به عنــوان «ازمایشــگاه‬ ‫زندگــی» ایده هــای جدیــد و راه حل هــای هوشــمند را بــا پتانســیل جهانــی‬ ‫خلــق کننــد‪ .‬از انجــا کــه ســنگاپور هم اکنــون بــا داشــتن زیرســاخت های‬ ‫تحســین برانگیز‪ ،‬پیشــرفت فنــی و کیفیــت منابــع انســانی دارای زمینــه‬ ‫مناســب و امــاده ای بــرای ســاخت ملــت هوشــمند اســت‪ ،‬انتظــار مـی رود‬ ‫ایــده قابل توجــه ان پرهیــز از پرداختــن بــه پلتفــرم یکپارچــه فیزیکــی‬ ‫دولــت ســنگاپور فقــط بــه نیازهــای مربــوط بــه توســعه پلتفــرم اشــتراک‬ ‫یکپارچــه داده هــا توجــه می کنــد؛ جایی کــه همــه اژانس هــا می تواننــد‬ ‫بــه اطالعــات مشــترک معمــول‪ ،‬کــه از شــبکه حســگر هوشــمند مشــترک‬ ‫دسترســی داشــته باشــند‪ .‬عالقــه ای بــرای مرکــز فرمــان و عملیــات‬ ‫یکپارچــه (‪ )IOCC‬در انجــا وجــود نــدارد و در واقــع‪ ،‬بــه دلیــل تنــوع در‬ ‫میــزان حساســیت داده هــا‪ ،‬خطر پذیــری بیشــتر می شــود‪ .‬گــرداوری‬ ‫اطالعــات در ســطوح دســت اول از هــر اژانــس دولتــی در مواقــع اضطراری‬ ‫موثرتــر بــرای مدیریــت‬ ‫در مقیــاس بــزرگ‪ ،‬شــیوه ای امن تــر‪ ،‬کاراتــر و ٔ‬ ‫شــهر به نظــر می ایــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اژانس هــای دولتــی وظیفــه دارنــد بــه‬ ‫ایــن وظیفــه بــه شــیوه نسـ ً‬ ‫ـبتا گسســته ای ادامــه دهنــد و ســتاد عملیــات‬ ‫مخصــوص خودشــان را اجرایــی و مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫چشم اندازهوشمندسازی سنگاپور‬ ‫ســنگاپور‪ ،‬تحــت برنامــه ملــت هوشــمند کــه در ســال ‪ 2014‬تدویــن شــد‪،‬‬ ‫هم اکنــون در حــال حرکــت بــه ســمت اولیــن شــهر هوشــمند اســت‪.‬‬ ‫خدمــات هوشــمند اجراشــده بســیار پیشــرفته و بــا تمرکــز بیشــتر بــر‬ ‫درحالی کــه شــهرهای مختلفــی در سراســر جهــان کــه در حــال تجربــه‬ ‫تاکنــون‪ ،‬پیشــرفته ترین خدمــات هوشــمند در ســنگاپور در بخــش‬ ‫گســترده ای از چالش هــای شــهری را هــدف قــرار داده انــد‪ ،‬ســنگاپور‬ ‫گروه هــای خاصــی از جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫حمل و نقــل و تحــرک شــهری اســت؛ توســعه سیســتم حمل و نقــل‬ ‫هوشــمند (‪ )ITS‬بیــش از ده ســال اســت کــه در حــال گســترش اســت‪.‬‬ ‫مفهــوم «شــهر هوشــمند» هســتند بــا اســتفاده از فناوری هــا طیــف‬ ‫جاه طلبــی بســیار بیشــتر و نیــز چشــم انداز جامع تــری دارد‪.‬‬ ‫برنامــه ملــت هوشــمند پاســخی بــه چالش هــای فزاینــد ه شــهری بــرای‬ ‫ســنگاپور‪ ،‬همچنیــن‪ ،‬یــک بنیــاد دولــت الکترونیــک قــوی دارد کــه از اوایل‬ ‫جمعیــت ســالمند‪ ،‬تراکــم شــهری و پایــداری انــرژی اســت‪ .‬نقــش مهــم‬ ‫هوشــمند وجــود دارد کــه دولــت ســنگاپور می خواهــد ان را فراهــم کنــد‪،‬‬ ‫سیســتم های متفــاوت ان اســت کــه متناســب بــا پیشــگامی ملــت‬ ‫(و بیشــتر هــم به صــورت ازمایشــی) به تازگــی و در اوایــل دهــه کنونــی‬ ‫اســتفاده بهینــه ازمنابــع را ازسیســتم هایگوناگــون ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫دهــه ‪ 80‬میــادی بسترســازی شــده اســت‪ .‬طیــف وســیعی از خدمــات‬ ‫اســتانداردهای ‪ ICT‬توانمندســازی یکپارچگــی و تشــریک مســاعی‬ ‫ولــی پــروژه ان هــا تــازه در ابتــدای راه اســت‪ ،‬چراکــه بیشــتر خدمــات ان ها‬ ‫هوشــمند خواهــد بــود‪ .‬دس ـت یابی بــه چنیــن یکپارچگــی‪ ،‬انتظــارتســهیل‬ ‫میــادی راه انــدازی شــده اســت و بســیاری دیگــر در مرحلــه برنامه ریــزی‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از جذاب تریــن ویژگی هــای ملــت هوشــمند ســنگاپور روش‬ ‫یکپارچه ســازی ان میــان اژانس هــای دولتــی گوناگــون اســت‪ .‬اگرچــه‬ ‫گستره خدمات هوشمند‬ ‫لو نقــل‬ ‫توســعه یافته ترین خدمــات هوشــمند درســنگاپوردربخــش حم ‬ ‫لو نقــل هوشــمند (‪)ITS‬‬ ‫و تحــرک شــهری اســت؛ توســعه سیســتم حم ‬ ‫ش ازده ســال اســتکــه درحــالگســترش اســت‪ .‬ســنگاپور‪ ،‬همچنین‪،‬‬ ‫بی ـ ‬ ‫یــک بنیــاد دولــت الکترونیــک قــوی داردکــه ازاوایــل دهــه ‪ 80‬میــادی‬ ‫بسترســازی شــده اســت‪ .‬طیــف وســیعی ازخدمــات هوشــمند وجــود دارد‬ ‫کــه دولــت ســنگاپورمی خواهــد ان را فراهــمکنــد‪ ،‬ولــی پــروژ ه ان ها تــازه در‬ ‫ابتــدای راه اســت‪ ،‬چراکــه بیشــترخدمــات ان هــا (و بیشــترهــم به صــورت‬ ‫اســت؛ و بســیاری دیگــردرمرحلــه برنامه ریــزی قــراردارنــد‪.‬‬ ‫حمل و نقل و تحرک شهری‬ ‫خدمت رســانی می کنــد‪ .‬ایــن پــروژه ازســوی وزارت دارایــی و ‪ iDA‬حمایــت‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن ابتــکاردرراســتای چشــم اندازراهبــردی برنامــهکالن ‪2010‬‬ ‫دولــت بــا هــدف افزایــش خدمــات الکترونیکــی دولــت اســت‪.‬‬ ‫پلیــس ســنگاپورهمچنیــن مرکــزپلیــس الکترونیــک مبتنــی بــروب‬ ‫ســنگاپور یــک ‪ ITS‬پیچیــده را بــرای ارتقــاء جریــان ترافیــک و ایمنــی‬ ‫(‪ )ePC‬را با هــدفگــرداوری مطمئــن اطالعــات‪ ،‬بایگانــی انالیــنگــزارش‬ ‫در رویکرد کل نگر نســبت بــه مدیریــت ترافیــک دارد؛ ‪ ITS‬با ســایر ابتکارات‬ ‫گزارش هــای پلیــس و غیــره بــرای شــهروندان ایجــادکــرده اســت‪.‬‬ ‫ترافیــک جــاده ای اجرایی کرده اســت‪ .‬نقطــه قوت ‪ ITS‬در ســنگاپور ریشــه‬ ‫حمل و نقلــی ماننــد حمل و نقــل عمومــی رایــگان در ســاعات اوج پیــش از‬ ‫لو نقــل عمومــی‬ ‫صبــح‪ ،‬سیســتم ســهمیه وســیله نقلیــه‪ ،‬سیســتم حم ‬ ‫بــا عملکــرد مناســب و هزینــه حمــل بــار کار می کنــد تــا کل سیســتم‬ ‫حمل و نقــل شــهر را بهبــود بخشــد‪ .‬بــا بهینه ســازی عناصــر ‪ ،ITS‬ســنگاپور‬ ‫شــماری از خدمــات حمل و نقــل هوشــمند را بــرای شــهروندان فراهــم‬ ‫مــی اورد؛ ماننــد‪ :‬وان مونیتورینــگ (سیســتم جامــع نمایــش ترافیــک)؛‬ ‫سیســتم مشــاوره و ردیابــی فــوری (‪ ،)EMAS‬ســرویس تعمیــر ماشــین‬ ‫(‪)VRS‬؛ عالمــت ســرعت شــما (وســیله ای الکترونیــک و هوشــمند بــرای‬ ‫کنتــرل ســرعت ماشــین کــه منجــر بــه بهبــود ایمنــی جاده هــا می شــود)‪،‬‬ ‫ســرویس راهنمــای جــای پــارک و سیســتم اطالعــات اتوبــوس‪.‬‬ ‫ایمنی و امنیت شهروندان‬ ‫پلیــس و مدیریــت امــورات اجرایــی ماننــدگزارشــات جنایــی‪،‬گواهــیکپــی‬ ‫موارد اورژانسی و پاسخگویی‬ ‫نیــروی دفــاع شــهروندی ســنگاپور (‪ )SCDF‬ســازمانی متحدالبــاس‬ ‫زیر نظــر وزارت مســکن اســت کــه خدمــات اتش نشــانی‪ ،‬نجــات و‬ ‫خدمــات درمانــی اورژانســی را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫ســرویس درمــان اورژانســی (‪ )EMS‬از ســوی ‪ SCDF‬عملیاتــی‬ ‫می شــود و بــا شــماره ‪ 995‬د ر دسترســی اســت‪ .‬مرکــز ‪ 995‬از راه‬ ‫اپلیکیشــن هــم ارائــه می شــود تــا نــرخ زنده مانــدن را در حوادثــی ماننــد‬ ‫ایســت قلبــی خــارج از محیط هــای درمانــی را افزایــش دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫نرم افــزار‪ ،‬بــا نــام ‪ ،myResponders‬از اواخــر اوریــل ‪ 2015‬راه انــدازی‬ ‫شــده اســت کــه بــه کاربــران نزدیک تریــن مــوارد مشــکوک بــه ایســت‬ ‫قلبــی را هشــدار می دهــد و ان هــا را راهنمایــی می کنــد تــا قبــل از‬ ‫براســاسگ ـزارش اکونومیســت‪ ،‬ســنگاپوردومین شــهرامــن جهان به شــمار‬ ‫رســیدن ‪ SCDF‬وارد عمــل شــوند‪ .‬در ابتــدای راه انــدازی حــدود ‪2‬هــزار‬ ‫موثــراســت‪ .‬پلیــس ازراه تمــاس بــا ‪ 999‬درصحنــه حاضر‬ ‫متعهد بــهکارکــرد ٔ‬ ‫می شــود و شــماره تماس اضطـراری بــا پلیــس (‪ )255-1800 0000‬را بــه مانند‬ ‫ایــن تعــداد نرســیده اســت‪.‬‬ ‫مـی رود‪ .‬پلیــس ســنگاپور‪ ،‬هدف هــای مشــخصی بـرای خدمــات دارنــدکــه‬ ‫شــماره تمــاس اضط ـراری ترافیــک (‪ )6 547 0000‬تفکیــککــرده اســت‪ .‬یک‬ ‫دانلــود انجــام شــد‪ ،‬هرچنــد تعــداد داوطلبــان پاســخ گویی تاکنــون بــه‬ ‫محیط زیست‬ ‫ســرویس پیامکی به نــام خط کمــک اضطـراری پیــامکوتــاه (‪Emergency‬‬ ‫ســنگاپور کشــوری کوچــک اســت و زمیــن کوچکــی بــرای جمــع اوری و‬ ‫کــه بــه اف ـراد ناشــنوا‪،‬کم شــنوا وگنــگ یــاکســانیکــه لکنــت زبــان دارنــد‪،‬‬ ‫بــه یکــی از چالش هــای مســتمر ســنگاپور اســت و بنابرایــن‪ ،‬ســنگاپور‬ ‫‪ )Short Messaging Service Helpline‬بــا شــماره ‪ 70999‬ایجــادکــرده‬ ‫ذخیــره اب بــاران دارد‪ .‬کمبــود اب‪ ،‬بــا توجــه به رشــد تقاضــا‪ ،‬در حــال تبدیل‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫ازمایشــی) بــه تازگــی و دراوایــل دهــهکنونــی میــادی راه انــدازی شــده‬ ‫‪47‬‬ ‫می بایســت توانایی هــای خــود را درایــن حــوزه بهبــود دهــد‪ .‬زیرنظــروزارت‬ ‫منابــع اب محیطــی‪ ،‬دو هیئــت قانونــی وجــود دارد‪ ،‬یکــی اژانــس ملــی‬ ‫محیط زیســت (‪ )NEA‬و دیگــری هیئــت خدمــات عمومــی (‪ )PUB‬اژانس‬ ‫‪ NEA‬بــهکنتــرل الودگــی اب و هــوا می پــردازد و مدیریــت پســماند‪ ،‬ترویج‬ ‫بهــره وری انــرژی‪ ،‬بهداشــت عمومــی و غیــره را انجــام می دهــد؛ درحالی کــه‬ ‫‪ PUB‬بــا موضوعــات مربــوط بــه اب درســنگاپورســروکاردارد‪.‬‬ ‫بــرای مشــارکت شــهروندان در افزایــش بهــره وری اســتفاده از اب‪ ،‬خدمات‬ ‫هوشــمند خانه هــا مصرف کننده هــا می تواننــد مصــرف انــرژی خــود را‬ ‫رصــد کننــد‪ ،‬فروشــنده بــرق خــود را تعییــن کننــد و بســته انرژی خودشــان‬ ‫را برحســب نیازشــان انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫چالش های دستیابی به هدف نهایی‬ ‫مطالعــه مــوردی ســنگاپور نمون ـه ای جــذاب از رویکــرد ملــی تبدیل شــدن‬ ‫تــا صورت حســاب ها و وضعیــت پرداخــت خــود را مالحظــه کننــد و فهــم‬ ‫مرکــزی در حــال دگرگونــی باشــد‪ ،‬به حتــم‪ ،‬ســنگاپور در مقایســه بــا ســایر‬ ‫‪48‬‬ ‫همچنیــن اپلیکیشــنی طراحــی کــرده کــه بــه شــهروندان اجــازه می دهــد‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫اب ملــی پیام هایــی دربــاره بهــره وری اب بــه شــهروندان ارســال می کنــد‪.‬‬ ‫بــه ملــت هوشــمند اســت‪ .‬از انجــا کــه مــواردی دیگــر وجــود نداشــت کــه‬ ‫بهتــری از مصــرف بهینــه پیــدا کننــد‪ .‬ایــن امــر منجــر بــه بازبینــی در‬ ‫اســتفاده خانگــی از اب و مدیریــت مصــرف اب مصرف کننــدگان می شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2015‬مخــازن پســماند هوشــمند به عنــوان بخشــی از برنامــه‬ ‫مثــل ســنگاپور همــه کشــور زیــر نظــر یــک برنامــه دقیــق از ســوی دولــت‬ ‫شــهرهای هوشــمند جهــان مــوردی اســتثنایی اســت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن مطالعــه‪ ،‬موفقیــت اتــی ســنگاپور در جایــگاه شــهری‬ ‫هوشــمند بــه چنــد عامــل بســتگی دارد‪ .‬اول‪ ،‬کنتــرل دولــت بــر چشـم انداز‬ ‫مدیریــت پســماند معرفــی شــد‪ .‬مانیتورهــای حســگر بــه مخــازن نصــب‬ ‫ملــت هوشــمند؛ در حــال حاضــر‪ ،‬ابتــکارات ملــت هوشــمند به صــورت‬ ‫و بــا کمــک یــک ســرور مرکــزی بــه گــروه جم ـع اوری زبالــه اطالع مـی داد‬ ‫حمایــت مالــی می شــود‪ .‬هنــوز قطعیتــی وجــود نــدارد کــه ایــن شــیوه‬ ‫شــدند کــه اطالعــات را بــر اســاس محتویــات و مــکان جمـع اوری می کــرد‬ ‫تــا برنامــه مســیریابی خــود را بهینــه کنــد و هم زمــان فضــای عمومــی را‬ ‫پاکیــزه نگــه دارد‪.‬‬ ‫انرژی‬ ‫ســنگاپور هوشــمند می خواهد بهــره وری انــرژی و دوســتدار محیط زیســت‬ ‫باشــد‪ .‬بــا حســگرهای هوشــمندی کــه در خانه هــا قــرار دارد‪ ،‬المپ هــا در‬ ‫صورتــی کــه کســی در خانــه نباشــد به صــورت خــودکار خامــوش می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن سیســتم های روشــنایی هوشــمند در ادارات می توانــد حرکــت‬ ‫را تشــخیص دهــد و به صــورت خــودکار تنظیــم شــوند‪.‬‬ ‫کامــل از ســوی دولــت ســنگاپور بــدون مشــارکت بخــش خصوصــی‬ ‫موثــر‪ ،‬ســریع و کارای سیســتم های هوشــمند بــدون‬ ‫منجــر بــه اجــرای ٔ‬ ‫هرگونــه انگیزه ه ـا ی خارجــی شــود و هــم اینکــه همــه ابتــکارات پرهزینــه‬ ‫بتوانــد بــا چنیــن شــیوه ســرمایه گذاری پایــدار بمانــد‪ .‬دومیــن عامــل‬ ‫مربــوط بــه روش یکپارچگــی میــان اژانس هــای اجراکننــده اســت‪.‬‬ ‫با وجــود توســعه مســتمر‪ ،‬هیــچ نتیجه گیــری دربــاره چگونگــی یکپارچــه‬ ‫کــردن ایــن اژانس هــا وجــود نــدارد ولــی ایــده برجســته‪ ،‬تاکنــون پرهیــز‬ ‫از پلتفــرم یکپارچــه فیزیکــی بــا موافقــت بــر ســر قوانیــن و مقــررات‬ ‫یکپارچگــی داده هاســت‪ .‬دولــت ســنگاپور فقــط نیــاز بــه توســعه پلتفــرم‬ ‫اشــتراک داده هــا را می بینــد درحالی کــه همــه اژانس هــا می تواننــد‬ ‫بــرای اســتفاده بهتــر از انــرژی‪ ،‬سیســتم انــرژی هوشــمند ســنگاپور‬ ‫به طــور معمــول بــه اطالعــات مشــترکی کــه از شــبکه حســگر هوشــمند بــه‬ ‫فعــال میــان مصرف کننــدگان را تســهیل کنــد‪ .‬کنتور هــای هوشــمندی‬ ‫فرمــان و عملیــات یکپارچــه (‪ )IOCC‬در انجــا وجــود نــدارد و در واقــع‪ ،‬بــه‬ ‫(‪ )IES‬تــاش دارد تــا عملیــات شــبکه را بهبــود بخشــیده و مشــارکت‬ ‫کــه بــا قابلیت هــای ارتباطــی تجهیــز می شــوند نقشــی حیاتــی در‬ ‫دو طرفه شــدن سیســتم ایفــا می کنــد‪ .‬ان هــا میــزان بــرق مصرفــی را‪،‬‬ ‫هــم بــه مصرف کننــده و هــم بــه اپراتــور شــبکه‪ ،‬اطــاع می دهنــد‪.‬‬ ‫اشتراک گذاشته شــده دسترســی داشــته باشــند‪ .‬عالقــه ای بــرای مرکــز‬ ‫دلیــل تنــوع در میــزان حساســیت داده هــا‪ ،‬ایــن به مفهــوم خطرپذیــری‬ ‫بیشــتر هــم هســت‪ .‬بهینه ســازی داده هــا بــرای موفقیــت هــر شــهر‬ ‫هوشــمندی الزم اســت‪ ،‬بنابرایــن‪ ،‬نحــوه مدیریــت پلتفــرم یکپارچگــی‬ ‫در ســال ‪ ،2012‬در فــاز ‪ 2‬پــروژه ‪ ،IES‬کنتور هــای هوشــمند در برخــی از‬ ‫داده هــا می توانــد عاملــی تصمیم ســاز بــرای موفقیــت ان هــا باشــد‪.‬‬ ‫نمایــش خانگــی (‪ )IGD‬تعبیــه شــد کــه دســتگاهی پرتابــل اســت کــه‬ ‫ایــده هوشمندســازی ســنگاپور در مراحــل اولیــه اســت‪ ،‬انتظــارات بــرای‬ ‫خانه هــای منطقــه پونگــول نصــب شــد‪ .‬بــرای برخــی از خانه هــا سیســتم‬ ‫اطالعــات انــی دربــاره مصــرف بــرق را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه ازمایشــی تاثیــرات مثبتــی داشــت و اکنــون از راه کنتورهــای‬ ‫اگرچــه هرگونــه داوری صریــح و قاطــع در این بــاره دشــوار اســت‪ ،‬چراکــه‬ ‫تبدیــل شــدن ســنگاپور بــه شــهر هوشــمند جهانــی بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫منبع‬ ‫‪Inter-American Development Bank‬‬ ‫‪iadb.org‬‬ ‫برنامه چین برای هوشمندسازی شهرها‬ ‫بســیاری ازدولت هــای محلــی متوجــه شــده اند کــه دیگــرروش هــای قدیمــی شهرســازی‬ ‫نمی توانــد درتوســعه پایــداراقتصــاد محلــی تاثیــرداشــته باشــد‪ ،‬چــرا کــه بــا توجــه بــه افزایــش‬ ‫جمعیــت چیــن‪ ،‬شــکل زندگــی درشــهرها و روســتاها نیــزتغییــر می کنــد‪ .‬بنابرایــن ب ـرای گســترش‬ ‫چیــن‪ ،‬سیســتمی نیــازاســت تــا شــهرهوشــمند بــا برنامــه ریــزی مشــخص ســاخته شــود‪ .‬گ ـزارش‬ ‫مــژگان بهمنــش‪ ،‬خبرنــگاررادیــو پکــن‪ ،‬را بــرای ســایت اتــاق تهــران می خوانیــم‪.‬‬ ‫در اواخــر مــاه مــارس‪ ،‬بیــش از ‪ 500‬شــهر‪ ،‬از جملــه ‪ 95‬درصــد از مراکــز‬ ‫اســتان و ‪ 83‬درصــد از مناطــق خودمختــار پیشــنهاد تغییــر شــکل بــه‬ ‫شــهرهای هوشــمند را عنــوان کردنــد‪.‬‬ ‫اینترنتــی» چیــن اســت که بــر اســاس همــکاری بــا اپراتــور پرداخــت تلفن‬ ‫همــراه ‪ Alipay‬و «بانــک گوانــگ فــا چیــن» پرداخــت عــوارض هوشــمند‬ ‫در ان صــورت می گیــرد‪ .‬بــا بیــش از ‪ 40‬هــزار وســیله نقلیــه در سراســر‬ ‫یــک زندگــی سراســر دیجیتالــی گاهــی بــرای مــا همچــون یــک رویــا بــود‬ ‫بزرگــراه در هــر روز‪ ،‬زمــان طوالنــی نیــاز اســت تــا راننــدگان عــوارض خــود‬ ‫بــا زدن یــک دکمــه همــه امــور زندگیمــان بــدون هیــچ گونــه زحمــت انجام‬ ‫از راه برنامه هــای شــهر هوشــمند ماننــد پرداخت هــای تلفــن همــراه‪،‬‬ ‫تنهــا بــرای یــک فــرد و در خانــه او‪ ،‬بلکــه در یک شــهر و حتــی یک کشــور در‬ ‫از مزایــای شــهرهای هوشــمند را می تــوان در بیمارســتان ها مشــاهده‬ ‫کــه بــا دیــدن یــک فیلــم تخیلــی در ذهنمــان شــکل می گرفــت‪ ،‬ایــن کــه‬ ‫شــود ارزویــی دســت نیافتنــی بــه نظــر می رســید‪ .‬امــا حــاال ایــن رویــا نــه‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۸‬از ســوی شــرکت المانــی ای بـی ام شــکل گرفــت این بــاور را‬ ‫هزینه هــای مربــوط بــه پرداخــت نیــز کاهــش یافتــه اســت‪ .‬یکــی دیگــر‬ ‫کــرد‪ .‬براســاس گفتــه یکــی از مســئوالن دانشــکده پزشــکی دانشــگاه «جه‬ ‫جیانــگ»‪ ،‬بیمــاران بــه زودی خواهنــد توانســت اقدامات اولیــه درمانــی را‬ ‫بــرای تحلیلگــران ایجــاد کــرد کــه ایــن برنامــه می تواند چهــره ای دلنشــین‬ ‫بــا اســتفاده از تلفن هــای همــراه خــود انجــام دهنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه‬ ‫نمایــان کنــد‪ .‬ایــن ایــده کــه بــا اســتفاده از فنــاوری هایــی ماننــد کنتــرل‬ ‫«وو هــه کــوان»‪ ،‬یکــی از اعضــای اکادمــی مهندســی چیــن می گویــد‪ :‬بــا‬ ‫و زیبــا از اینــده زندگی شــهری کشــور و نیــز توانایــی رشــد اقتصادی کشــور‬ ‫اینترنتــی گســترش می یابــد بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد تــا‬ ‫وســایل خــود را بــا کمــک یارانــه یــا گوش ـی های همــراه بــا مهــارت تمــام‬ ‫کنتــرل کننــد و همچنیــن اطالعــات را بــا تمــام شــهر به اشــتراک بگذارنــد‪.‬‬ ‫میانگیــن زمــان انتظــار بیمــاران در بیمارســتان کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫ســاخت شــهرک های هوشــمند‪ ،‬برنامه هــای کاربــردی بیشــتری در شــهر‬ ‫هوشــمند در نظــر گرفتــه خواهــد شــد‪ .‬او معتقــد اســت کــه شــرکت های‬ ‫بیشــتری خواهنــد امــد و به طــور موثــر ســبب تقویــت زنجیــره صنعتــی‬ ‫‪ IT‬خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کشــورها به ایــده ای ب ـی ام توجه نشــان دادند‪ .‬کشــوری وســیع‬ ‫بــا جمعیــت میلیــاردی قطعـ ً‬ ‫ـا نیــاز بــه هوشمندســازی نــه تنهــا شــهر کــه‬ ‫چیــن بــا ایــن ایــده شــروع کــرد کــه ســاخت شــهرهای هوشــمند ســبب‬ ‫چیــن اغــاز شــد و برنامــه شــهر هوشــمند‪ ،‬بــه عنــوان بخشــی از تالش های‬ ‫و مهم تــر ایــن کــه در بهبــود محیــط زیســت و ارائــه خدمــات عمومــی‬ ‫کشــور دارد‪ .‬بــر همیــن اســاس نخســتین بــار در ســال ‪ ۲۰۱۳‬ایــن ایــده در‬ ‫چیــن بــرای ترویــج نوعــی جدیــد از شهرنشــینی شــکل گرفــت‪ .‬ایــن ایــده‬ ‫در ســه گــروه در شــهرهای مختلــف چیــن اجرایی شــد‪ .‬براســاس اطالعات‬ ‫اقتصــادی دیلــی نیــوز‪ ،‬ایــن انتظــار مـی رود کــه بیــش از ‪ 500‬شــهر چین در‬ ‫ســال ‪ 2017‬بــه شــهر هوشــمند تغییــر شــکل دهنــد‪.‬‬ ‫تســهیل تغییــرات شــهری و مدیریــت نواورانــه اجتماعــی می شــود‬ ‫تاثیر گــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح شــهر هــای بــزرگ‪ ،‬بــا دردست داشــتن داده هــا‪ ،‬می تواننــد‬ ‫ترافیــک را محاســبه کننــد و در ایجــاد مســیرهای حمل و نقــل در کاهــش‬ ‫ترافیــک تاثیرگــذار باشــند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬در مجمــوع ‪ 290‬شــهر پــروژه ازمایشــی شــهر هوشــمند را‬ ‫حــاال در کشــور چیــن بســیاری از دولت هــای محلــی متوجــه شــده اند کــه‬ ‫را بــا شــرکت های فنــاوری اطالعــات‪ ،‬از جملــه دو شــرکت بــزرگ مخابــرات‬ ‫محلــی تاثیــر داشــته باشــد‪ ،‬چــرا که بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت چین‪،‬‬ ‫اغــاز کرده انــد و بیــش از ‪ 300‬شــهر موافقت نامــه ســاخت شــهر هوشــمند‬ ‫چیــن‪ Ant Financial ،‬و ‪ Tencent‬امضــا کــرده انــد‪.‬‬ ‫دیگــر روش هــای قدیمی شهرســازی نمــی توانــد در توســعه پایــدار اقتصاد‬ ‫شــکل زندگــی در شــهرها و روســتاها نیــز تغییــر می کنــد‪ .‬بنابرایــن بــرای‬ ‫در اواخــر مــاه مــارس‪ ،‬بیــش از ‪ 500‬شــهر‪ ،‬از جملــه ‪ 95‬درصــد از مراکــز‬ ‫گســترش چین‪ ،‬سیســتمی نیــاز اســت تــا شــهر هوشــمند بــا برنامه ریزی‬ ‫شــهرهای هوشــمند را عنــوان کردنــد‪ .‬انتظــار م ـی رود میــزان ساخت و ســاز‬ ‫یــک جــاده» بــا شــتاب پیــش مــی رود تــا از دوســتان قدیمــی خــود در‬ ‫اســتان و ‪ 83‬درصــد از مناطــق خودمختــار پیشــنهاد تغییــر شــکل بــه‬ ‫شــهرهای هوشــمند بــه ‪ 100‬میلیــارد ‪ِ ( RMB‬رنمینبــی‪ ،‬واحــد پــول چینــی)‬ ‫برســد‪ .‬ایــن رقــم تــا زمانــی کــه صنایــع با ال دســتی و پایین دســتی جریــان‬ ‫دارد شــامل ‪ 1‬تریلیــون اســت‪.‬‬ ‫بزرگــراه شــانگهای – هانــگ جــو‪ -‬نینــگ بــو نخســتین «بزرگــراه‬ ‫مشــخص ســاخته شــود‪ .‬چین پــس از مطرح کــردن ایــده «یــک کمربند‪-‬‬ ‫جــاده ابریشــم باســتانی در خان ـه ای نــو اســتقبال کنــد‪ .‬دولتمــردان چیــن‬ ‫ایــن روزهــا ســخت در تالشــند کــه رویــای کودکــی مــردان و زنانشــان را‬ ‫محقــق کننــد و شــهری هوشــمند‪ ،‬پــاک و زیبــا بــا اقتصــادی شــکوفا بــه‬ ‫کودکانشــان تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫حــال شــکل گیــری اســت‪ .‬ایــده شــهر هوشــمند کــه بــرای نخســتین بــار‬ ‫را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪50‬‬ ‫ساختمان های پایداردرشهر‪KNX‬‬ ‫بــا افزایــش شــمار ســاکنان مناطــق شــهری منابــع مــواد خــام رو بــه کاهــش گذاشــته اند و دمــای هــوا در‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫سراســر جهــان افزایــش یافتــه اســت‪ .‬شــهرها‪ ،‬دوســوم انــرژی جهــان‪ ۷۰ ،‬درصــد گازهــای گلخانـه ای و ‬ ‫اب جهــان را مصــرف می کننــد و مــدام بزرگ تــر می شــوند‪ .‬در حا ل حاضــر‪ ،‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد جمعیــت‬ ‫جهــان در شــهرها زندگــی می کننــد و تــا ســال ‪ ۲۰۵۰‬ایــن میـزان بــه ‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت جهــان افزایــش خواهــد‬ ‫یافــت‪ .‬پــس موفقیــت یــا شکســت در مقابلــه بــا تغیی ـرات اقلیمــی و الودگــی در گــرو توســعۀ پایــدار مناطــق‬ ‫شــهری اســت‪ .‬الزمــۀ ایــن کار ایجــاد ســاختمان های پایــدار اســت و ایــن امــر نیازمنــد ان اســت کــه نه تنهــا بــه‬ ‫لو نقــل‪ ،‬زیرســاخت ها و تجهی ـزات مولــد انــرژی نیــز توجــه شــود‪.‬‬ ‫ســاختمان ها‪ ،‬بلکــه بــه همــان انــدازه بــه حم ‬ ‫در شــهر ‪ KNX‬می بینیــم کــه چگونــه راهکارهایــی جامــع ب ـرای ایجــاد شــهرهای پایــدار ب ـه کار گرفتــه می شــوند و‬ ‫جایــگاه ســاختمان ها در ایــن شــهرها چگونــه اســت‪.‬‬ ‫زیرساخت های شهرهوشمند‬ ‫بــا ایجــاد زیرســاخت های ‪ KNX‬می تــوان چنــد خانــه را طــوری مدیریــت‬ ‫کــردکــه انــگاریکــی هســتند‪ .‬ایــن مســئله درشــهرهای پایــداراینــده‪ ،‬مثـ ً‬ ‫ا‬ ‫بــرایکســانیکــه مســئول چنــد ســاختمان یــا محوطه انــد‪ ،‬می تواند بســیار‬ ‫انــدازۀکافــی بــرق تولیــدکننــد‪ .‬همچنیــن زیرســاخت مدنظر‪،‬بــرایکنتــرل‬ ‫تمــام برنامه هــا و ادوات ســنتی ‪ KNX‬نیــزمناســب اســت‪ .‬شــهرهای پایدار‬ ‫اینــده نیــازبــه جریــان ارتباطــی یکپارچــه ای بــا شــبکۀ انــرژی دارنــد تــا‬ ‫مصــرف وســایل برقــی خانــه را بــا شــبکه هماهنــگکننــد‪ .‬درایــن شــهرها‬ ‫ســودمند باشــد‪ .‬اگــردریــک ســاختمان‪ ،‬تاسیســاتی خــرد بــرای تولیــد‬ ‫انــرژی (مثــ ً‬ ‫ا سیســتم فتوولتائیــک) وجــود داشــته باشــد و بخواهیــم‬ ‫بــا شــبکۀ هوشــمند اســت‪ ،‬تــا به صــورت دوطرفــه مدیریــت تعرفه هــا‪،‬‬ ‫کــه وســیلۀ نقلیــه تنهــا هنگامی شــارژشــودکــه تاسیســات مولــد انــرژی به‬ ‫ذخیــرۀ انــرژی را تســهیلکنــد‪.‬‬ ‫خودرویــی را درســاختمانی دیگــرشــارژکنیــم‪ KNX ،‬می توانــدکاریکنــد‬ ‫‪ KNX‬مســئول ٌبرقــراری ارتبــاط هوشــمند ســاختمان ها بــا هــم و همچنیــن‬ ‫مدیریــت تولیــد انــرژی‪ ،‬مدیریــت بــارمصرفــی و درجاهایــی مدیریــت‬ ‫زیرساخت ساختمان ها درمحل های جداگانه‬ ‫در حال حاضــر ‪KNX‬‬ ‫بــرای‬ ‫کــم اســت یــا مــازاد انــرژی درشــبکه موجود اســت‪،‬‬ ‫دمــای مطلــوب می توانــد روی حالــت «دمــای‬ ‫یکپارچه کــردن‬ ‫ســاختمان هایی کــه در محل هایــی دور از هــم‬ ‫راحتــی» قــرارگیــرد‪ .‬درایــن حالــت بــارمصــرف‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ .‬ایــن راهــکار به ویــژه بــرای‬ ‫ســاختمان بیشــترمی شــود‪.‬‬ ‫شــبکه افزایــش می یابــد و میــزان راحتــی ســاکنین‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬از فنــاوری ارتباطــات و اینترنــت‬ ‫مدیریــت چنــد ســاختمان بــا هــم یــا بــرای‬ ‫شــرکت هایی‬ ‫کــه‬ ‫ساختمان هایشــان‬ ‫ادغــام پمپ هــای حرارتــی و سیســتم های تهویــه‬ ‫مطبــوع در ‪ KNX‬موجــب می شــود ســاختمان ها‬ ‫در‬ ‫بتواننــد مصــرف بــرق خــود را بــا ســیگنالی‬ ‫محل هــای مختلــف شــهرق ـراردارد مناســب اســت‪.‬‬ ‫بیرونــی تنظیــم کننــد‪ ،‬بــرای مثــال ســیگنالی‬ ‫کنتــرل همزمــان چنــد ســاختمان بــا یــک سیســتم‬ ‫‪،KNX‬گــرداوری مقادیــراندازه گیری هــا را به منظــور‬ ‫کــه نشــان دهندۀ بــار مصــرف شــبکه یــا قیمــت‬ ‫همچنین با ایــنکارمی تــوان همۀکارکردهــای ‪KNX‬‬ ‫ســهم انــرژی تجدیدپذیــر در شــبکه و هــم مصــرف‬ ‫بــرق در ان ســاعت از روز باشــد‪ .‬هنگامــی کــه هــم‬ ‫حســاب کردن هزینــۀ بــرق اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫بــرق ان افزایــش می یابــد (بــه دلیــل اســتفاده از‬ ‫را دریــک یــا چنــد مرکــزکنتــرل تحــت نظــرداشــت‪.‬‬ ‫خودروهــای برقــی) ایــن نــوع تعامــل بــا شــبکه‬ ‫ایــن راهــکاراطالعــات مصــرف بــرق را بــا هــدف‬ ‫حســاب کردن هزینــۀ ان در یــک جــا جمــع‬ ‫بــرای حفــظ تــداوم انــرژی حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫بنیــاد شــهرهای پایــدار بــر ســاختمان هایی بــا‬ ‫می کنــد‪ .‬همچنیــن ایــن امــکان را بــه مــا می دهــد‬ ‫بهــره وری انــرژی نهــاده شــده است‪.‬شــهرها‬ ‫تــا یــک سیســتم مدیریــت انــرژی را (مثــل‬ ‫تنهــا زمانــی می تواننــد پایــدار باشــند کــه‬ ‫اینکــه دراخــرهفته هــا سیســتم تهویــه مطبــوع‬ ‫ساختمان هایشــان دارای بهــره وری انــرژی‬ ‫و گرمایــش ادارات خامــوش شــود) روی چنــد‬ ‫ســاختمان درمحل هــای مختلــف اعمــالکنیــم‪.‬‬ ‫ازطریــق یــک شــبکۀ محلــی یــا اینترنــت (اتصــال‬ ‫بــا ‪ )VPN‬می تــوان مجموعــه ای از سیســتم ها‬ ‫و محل هــا را از راه دور مدیریــت و نظــارت کــرد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــار مصــرف شــبکه در باالتریــن میزان‬ ‫خــود اســت‪ ،‬بایــد بتــوان برخــی مصــارف شــهری را موقتـ ً‬ ‫ـا کاهــش داد یــا‬ ‫متوقــف کــرد‪ .‬از انجا کــه سیســتم های گرمایشــی و تهویــه مطبــوع درصــد‬ ‫قابل توجهــی از انــرژی شــهر را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪ ،‬تغییــری‬ ‫کوچــک در دمــای اتــاق می توانــد تغییــری بــزرگ در مقــدار انــرژی موجود‬ ‫در شــبکه به مثابــۀ یــک کل بوجــود اورد‪.‬‬ ‫پمپ هــای حرارتــی و سیســتم های تهویــه مطبــوع معمــو ًال روی دمــای‬ ‫ســاختمان هایی تحــت نظــارت انرژی ســنج های‬ ‫هوشــمند قــراردارد‪ .‬بــراســاس ایــن اطالعــات از‬ ‫ایــن انرژی ســنج ها می تــوانگام هــای بعــدی را‬ ‫درارتقــای بهــره وری انــرژی ســاختمان وکل منطقــه‬ ‫و حتــی کل شــهر برداشــت‪.‬‬ ‫ســاختمان های بــا بهــره وری انــرژی‪ ،‬قلــب‬ ‫شــهر های پایــدارهســتند‪ .‬درایــن زمینــه‪KNX ،‬‬ ‫راهکارهــای بســیاری را بــرای ارتقــاء بهــره وری انــرژی ســاختمان ها‪ ،‬از‬ ‫خانه هــای شــخصیگرفتــه تــا شــرکت های بــزرگ‪ ،‬پیشــنهاد می دهــد‪.‬‬ ‫عملگــربــرای مدیریــت بــارمصــرف‬ ‫ ‬ ‫درتمــام ایــن راهکارهــا ازحســگرو‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬حســگرها اطالعاتــی مثــل َاشــکال مصــرف یــا‬ ‫اطالعاتــی درمــورد وضعیــت اجزایــی مشــخص را جمــع اوری می کننــد و‬ ‫عملگر هــا بــا ایــن اطالعــات اعمالــی را دردســتگاه ها انجــام می دهنــد‪ .‬از‬ ‫معینــی کــه از ســوی کاربــر بــه ان هــا داده می شــود تنظیــم می شــوند‪.‬‬ ‫جملــۀ ایــن اعمــال می تــوان بــه قطــع و وصــلکــردن مدارهــای الکتریکــی‬ ‫روشــن یــا خامــوش می کننــد‪ .‬اگــر پمــپ حرارتــی و تهویــه مطبــوع بــه‬ ‫خانگــی یــا ســایرمصرف کننــدگان انــرژی اشــارهکــرد‪ .‬عملگر هــای ‪KNX‬‬ ‫ً‬ ‫مخصوصــا بــرای هــدف مــا مناســبند؛ زیــرا‬ ‫دســتگاه هایی هســتندکــه‬ ‫خــودکار تنظیــم شــود‪ ،‬بــرای راحتــی کســانی کــه در ســاختمان هســتند یــا‬ ‫بلکــه می تواننــد ان هــا را روشــن و خامــوش کننــد‪ .‬بــا اســتفاده از‬ ‫ترموســتات اتاق هــا دمــای فعلــی اتــاق را بــا دمــای داده شــده مقایســه‬ ‫می کننــد و بــرای رســیدن بــه ان دمــا پمــپ حرارتــی یــا تهویــۀ مطبــوع را‬ ‫بــاس ‪ KNX‬متصــل باشــند‪ ،‬ایــن دمــای معیــن می توانــد بــه صــورت‬ ‫در ان کار می کننــد‪.‬‬ ‫کاربــران می تواننــد در صفحــۀ کنتــرل ‪ KNX‬محــدوده ای را بــرای‬ ‫دمــای مطلــوب خــود بــا عناوینــی مثــ ً‬ ‫ا دمــای راحتــی(‪Comfort‬‬ ‫‪ ، )Temperature‬دمــای اســتاندارد (‪ )Standard Temperature‬و‬ ‫دمــای بهینــه (‪ )Economic Temperature‬ذخیــره کننــد‪ .‬ســپس این‬ ‫دمــای مطلــوب از طریــق درگاه (مثــ ً‬ ‫ا درگاه ‪ Theben‬یــا ‪ )Zennio‬بــه‬ ‫پمــپ حرارتــی یــا واحــد تهویــۀ مطبــوع فرســتاده می شــود‪.‬‬ ‫دســتگاه تهویــه مطبوع اتــاق بســته بــه بــارمصرفــی جریــان می تواندکــم یا‬ ‫زیــاد شــود‪ .‬مثـ ً‬ ‫ا اگــرمصــرف خیلــی زیــاد باشــد‪ ،‬دمــای مطلوب سیســتم‬ ‫و روشــن و خاموش کــردن دســتگاه هایی مثــل پمــپ حرارتــی یــا لــوازم‬ ‫نه تنهــا میــزان مصــرف انــرژی مدارهــای الکتریکــی را انــدازه می گیرنــد‪،‬‬ ‫صفحه هــای لمســی ‪ KNX‬می تــوان لــوازم مختلــف خانــه را بــه صــورت‬ ‫الکترونیکــی روشــن و خامــوشکــرد‪ .‬ایــن نشــان دهندۀ مزیــت بزرگــی‬ ‫اســتکه ‪ KNX‬نســبت بــه دیگــرسیســتم ها دارد و البتــه باید توجه داشــت‬ ‫کــه تنهــا روشــن و خاموش کــردن لــوازم مرســوم خانگــی دلیــل موفقیــت‬ ‫این فنــاوری نبــوده اســت‪ .‬سیســتم ‪ KNX‬بــه شــکل های مختلــف ارتباطی‬ ‫هوشــمند بــا پمــپ حرارتــی برقــرارمی کنــد‪ .‬می تــوان پریزهــای بــرق خانــه‬ ‫را بــه عملگر هــا مجهــزکــرد و ان هــا را درشــبکۀ ‪ KNX‬ادغــامکــرد تــا بــه‬ ‫ایــن ترتیــب بتــوان ازطریــق صفحــۀ لمســی ‪ KNX‬فراینــد شــارژدســتگاه‬ ‫متصــل بــه پریــزرا اغــاز یــا متوقــفکــرد‪ .‬اگــرســاختمان خــود مجهــزبــه‬ ‫گرمایــش یــا تهویــه مطبــوع می توانــد روی حالــت بهینــه ازنظــرمصــرف‬ ‫دســتگاه های مولــد انــرژی مثــل سیســتم فتوولتائیــک باشــد‪ ،‬می تــوان‬ ‫حرارتــی یــا سیســتم تهویــهکاهــش می یابــد‪ .‬برعکــس وقتــی بــارمصــرف‬ ‫بــا اســتفاده ازبــرق تولیدشــده درخــود ســاختمان اســتفادهکننــد‪.‬‬ ‫انــرژی قــرارگیــرد‪ .‬درایــن حالــت بالفاصلــه مقــدارانــرژی مــورد نیــازپمپ‬ ‫پریزهــای متصــل بــه ‪ KNX‬را طــوری تنظیــمکردکــه خــودروی برقــی را تنها‬ ‫‪51‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫زیرساخت گرمایش و سیستم های تهویه مطبوع‬ ‫بــرای حفــظ تعــادل میــان عرضــه و تقاضــا حتــی‬ ‫بنیاد شهرهای پایدار بر‬ ‫ساختمان هایی با بهره وری انرژی‬ ‫نهاده شده است‪ ،‬بنابراین شهرها‬ ‫تنها زمانی می توانند پایدار باشند‬ ‫که ساختمان هایشان دارای‬ ‫بهره وری انرژی باشند‪.‬‬ ‫باشــند‪ .‬سیســتم مدیریــت انــرژی در چنیــن‬ ‫تولید انرژی در شهرهای اینده‬ ‫جهــان دراســتانۀ تغییــری بــزرگ درزمینــۀ تولیــد و مصــرف انــرژی اســت‪ .‬بــه دلیــل اســتفاده ازمنابــع تجدیدپذیــ ِر‬ ‫پایان ناپذیــر‪ ،‬ایــن تغییــرمنابــع‪ ،‬انــرژی مطمئنــی را دراختیــارانســان ق ـرارمی دهــد‪ .‬بســیاری ازشــرکت های اب و بــرق در‬ ‫اینــده بـرای مدیریــت بــارمصرفــی و به منظــورتشــویق مصرف کننــدگان بــه خاموش کــردن وســایل برقــی درســاعاتی خــاص‬ ‫ازروزتعرفه هــای قیمــت خــود را متغیــردرنظــر خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪ KNX‬راهــکارمدیریــت بــارمصــرف را پیشــنهاد می کنــد کــه دران مشــکل کــم و زیاد شــدن دریافــت انــرژی ازسیســتم های‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪52‬‬ ‫فتوولتائیــک و توربین هــای بــادی برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫انرژی های تجدیدپذیردرکنترل هوشمند ساختمان ها‬ ‫یــا شــهر به مثابــۀ یــک کل در نظــر گرفتــه شــوند) بــه شــیوه های مختلفــی‬ ‫انرژی هــای تجدیدپذیــر بــه مــرور زمــان محبوب تــر از منابــع ســنتی انــرژی‬ ‫تعریــف می شــود‪ .‬مدیریــت انــرژی در ســاختمان ها بــه صرفه جویــی در‬ ‫تنهــا زمانــی کــه خورشــید در اســمان اســت یــا بــاد مــی وزد بــرق تولیــد‬ ‫اب را کاهــش می دهــد‪ .‬اولیــن گام در مدیریــت انــرژی بــر عهــدۀ ســاکنان‬ ‫مـی اورد‪.‬بــرایمثــال‪،‬اگــردرروزیافتابــیبــهانــدازه ایبــرقازسیســتم های‬ ‫در پیــش بگیرنــد‪ .‬کســانی کــه اطالعــات روشــنی از میــزان مصــرف فعلــی‬ ‫مصــرفشــبکه(میــزانتقاضــایبــرق)درانزمــانباشــد‪،‬مشــکالتولتــاژی‬ ‫می دهنــد‪ .‬در حال حاضــرفنــاوری اســتانداردیکــه ایــن اطالعــات را به دســت‬ ‫می شــوند‪ .‬امــا تولیــد بــرق ازمنابــع انــرژی تجدیدپذیــرنوســان دارد؛ یعنــی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن مســئله بــرای شــبکه های بــرق چالشــی بــزرگ به وجــود‬ ‫فتوولتائیــک بــه شــبکۀ بــرق محلــی تغذیــه شــود کــه خیلــی بیشــتر از بــار‬ ‫در شــبکه ایجــاد می شــود‪ .‬از ســوی دیگــر اگــر مولــد انــرژی تجدیدپذیــر‬ ‫ً‬ ‫موقتــا از مولد هــای‬ ‫نباشــد یــا کار نکنــد و تقاضــا بــاال باشــد‪ ،‬الزم اســت‬ ‫مصــرف انرژی هایــی مثــل بــرق و گرمــا کمــک می کنــد و مصــرف گاز و‬ ‫ســاختمان اســت تــا نســبت بــه مصــرف انــرژی رویکــردی اگاهانه تــر را‬ ‫انــرژی و اب داشــته باشــند‪ ،‬دراســتفاده ازان هــا دقــت بیشــتری بــه خــرج‬ ‫می دهــد انرژی ســنج های هوشــمند بــرق‪ ،‬گرمــا و اب اســت کــه از ســوی‬ ‫تامین کننــدگان نصــب می شــوند‪ KNX .‬مولفه هــای ســنجش هوشــمند‬ ‫ســنتی انــرژی اســتفاده شــود‪ .‬راه حلــی بالقــوه بــرای ایــن مشــکلکــه بارهــا‬ ‫انــرژی بســیاری را دراختیــارکاربــران قــرارمی دهــدکــه تصویــرروشـن تری‬ ‫میــزان انــرژی کــه برطرف کننــدۀ نیــاز باشــد واقع بینانــه نیســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫انرژی ســنج ها و عملگر هــا نیــز موجودنــد کــه دارای قابلیــت تشــخیص‬ ‫بــه ان پرداختــه شــده ذخیــرۀ انــرژی الکتریکــی اســت‪ ،‬امــا ذخیــرۀ ان‬ ‫در اینــده مدیریــت تولیــد انــرژی و بــار مصــرف مســئله ای اساســی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬مدیریــت بــارمصــرف بــا ‪ KNX‬مــا را قــادرمی ســازد تــا مصــارف برقــی‬ ‫ســنتی و بارهــای ناشــی از سیســتم های ‪ ،HVAC‬مصــارف وســایلی مثــل‬ ‫یخچــال و ماشین لباسشــویی و خودروهــای برقــی را متناســب بــا مقــدار‬ ‫انــرژی تجدیدپذیــر تولید شــده در ســاختمان یــا بــر اســاس تعرفه هــای‬ ‫متغیــر بــرق طــوری تنظیــم کنیــم کــه در اســایش مــا خللــی وارد نشــود‪.‬‬ ‫تمــام راهکارهایــیکــه پیش از ایــن مطــرح شــده اند دریــک چیــزمشــترکند‪:‬‬ ‫همگــی می تواننــد در حــد یــک ســاختمان بــا یکدیگــر در تعامــل باشــند و‬ ‫نــه بــا جهــان بیــرون‪ .‬اســتفاده از‪ KNX‬ایــن وضعیــت را تغییــرخواهــد داد‪.‬‬ ‫سنجش هوشمند ‪ KNX‬درهستۀ شهرهوشمند‬ ‫مدیریــت انــرژی بســته بــه نقطه نظــر اتخاذشــده (مثـ ً‬ ‫ا وقتــی ســاختمان‬ ‫از مصــرف و هزینه کــرد ان هــا به دســت می دهنــد‪ .‬طیــف وســیعی از‬ ‫جریــان بــوده و بــرای کاربردهــای خــاص ســنجش هوشــمند اســتفاده‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫بهینه سازی مصرف‬ ‫بــه تصویــرکشــیدن اطالعــات مصــرف انــرژی بــرای ارتقــای فعاالنــۀ بهره وری‬ ‫ســاختمان کافــی نیســت‪ .‬در حالــت ایــده ال عــاوه بــر اطالعــات مصــرف‬ ‫بایــد اطالعاتــی در مــورد اب و هــوا‪ ،‬دمــای فضاهــای داخلــی‪ ،‬بــاز بــودن یــا‬ ‫بســته بودن در و پنجره هــا‪ ،‬حضــور افــراد در اتــاق‪ ،‬کاربــری اتــاق و دیگــر‬ ‫اطالعــات مرتبــط وجــود داشــته باشــد‪ .‬تنهــا بــا اطالعــات دقیــق اســت کــه‬ ‫می تــوان دررفتــارمصــرفکاربــران دخالــتکــرد و مصــرف انــرژی راکاهــش‬ ‫داد‪ .‬در صــورت وجــود ایــن اطالعــات می تــوان از ان هــا در بهینه ســازی‬ ‫مصــرف انــرژی چــه به صــورت خــودکار و چــه دســتی اســتفاده کــرد‪KNX .‬‬ ‫می توانــد اطالعــات انــرژی را جمـع اوریکنــد و ان هــا‬ ‫کــه امیــد اســت بــا یــاری ان بتــوان وابســتگی جهانــی‬ ‫را بــه صــورت خــودکار انجــام دهــد‪ .‬ایــن نوعــی از‬ ‫برقــیبــهمعنــیافزایــشمصــرفبرقدرشــهراســت‪.‬‬ ‫دسترســی همیشــگی به اطالعات مصرف را دراختیار‬ ‫بیشــتر در ســاعات ابتدایــی شــب بــرق مصــرف‬ ‫را بــه تصویــربکشــد یــا درواکنــش بــه ان هــا اعمالــی‬ ‫بــه نفــت را کاهــش داد‪ .‬امــا اســتفاده از خودروهــای‬ ‫عالوه بر ایــن‪ ،‬خودروهــای برقــی بــه احتمــال زیــاد‬ ‫مدیریــت فعــال انــرژی اســت‪ .‬ایــن مهــم‪ ،‬امــکان‬ ‫می کننــد؛ زیــرا مــردم در ایــن ســاعات از محــل کار‬ ‫کاربــران قــرار می دهــد و بــرای افزایــش بهــره وری‬ ‫خــود بــه منــزل بازمی گردنــد و بــرای شــارژ شــدن‬ ‫انــرژی در ســاختمان‪ ،‬پروســه هایی را به صــورت‬ ‫خــودرو در طــول شــب ان را بــه پریــز می زننــد‪ .‬ایــن‬ ‫همــان زمانــی اســتکــه لــوازم برقــی خانگــی عمومـ ً‬ ‫ـا‬ ‫اتوماتیــک اجــرا می کنــد‪.‬‬ ‫بــرق بیشــتری مصــرف می کننــد در نتیجــه ایــن‬ ‫ارتباطات درشهرهای اینده‬ ‫تقاضــای اضافــی تهدیــدی بــرای ضریــب اطمینــان‬ ‫عرضــۀ انــرژی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات (‪ )ICT‬عنصــری‬ ‫خودروهــای برقــی بــه احتمــال زیــاد در طــول شــب‬ ‫اساســی در شــبکه های هوشــمند و زیرســاخت های‬ ‫حــدود ده ســاعت در پارکینــگ می ماننــد کــه بــه‬ ‫دنیــای اینــده اســت‪ ICT .‬جزئــی حیاتــی از راهــکار‬ ‫میــزان قابل توجهــی بیــش اززمــان مــورد نیــازبــرای‬ ‫جامعــی اســت کــه بــرای ایجــاد شــهر پایــدار الزم‬ ‫شــارژباتری شــان (‪۳‬تــا‪ ۵‬ســاعت) اســت‪ .‬درواقــع‬ ‫اســت‪ KNX .‬تمــام واســط های الزم بــرای ارتبــاط‬ ‫می تــوان بــه جــای ســاعات اولیــۀ شــب‪ ،‬ان هــا‬ ‫را در نیمه شــب یــا مثــ ً‬ ‫ا در ســاعات اولیــۀ صبــح‬ ‫بیــن شــهراینــده و زیرســاخت های ارتباطاتــی شــبکۀ‬ ‫هوشــمند را فراهــم می کنــد و خــود تبدیــل بــه یکــی‬ ‫از بخش هــای مهــم شــبکۀ هوشــمند می شــود؛ زیــرا‬ ‫ایــن فنــاوری ســاختمان ها‪ ،‬حمل و نقــل‪ ،‬تولیــد‬ ‫انــرژی و زیرســاخت ها را بــه شــیوه ای جامــع بــه‬ ‫هــم پیونــد می زنــد و تاکنــون توانســته بــا بهره بــردن‬ ‫از ظرفیت هــای علمــی رشــته های مختلــف‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫(‪ )ICT‬عنصری اساسی‬ ‫درشبکه های هوشمند و‬ ‫زیرساخت های دنیای اینده است‪.‬‬ ‫پایدارتــر ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫لو نقل هوشمند‬ ‫حم ‬ ‫خودروهای برقی‪ ،‬پیشتازدرساختمان های هوشمند اینده‬ ‫از نظــر منابــع انــرژی الکتریکــی شــهر برقی شــدن خودروهــا بــه معنــی‬ ‫افزایــش مصــرف بــرق اســت‪ .‬به عــاوه مصــرف خودروهــای برقــی اغلــب در‬ ‫ســاعات اولیــۀ شــب اســت؛ زیــراکســانیکــه ازســرکاربــه منــزل برگشــته اند‬ ‫خــودروی خــود را بــه شــارژ می زننــد تــا در طــول شــب شــارژ شــود‪ .‬ایــن‬ ‫دقیقـ ً‬ ‫ـا درزمــان اوج مصــرف بــرق اســت و افزایــش اســتفاده ازوســایل نقلیــۀ‬ ‫برقــی تهدیــدی بــرای ضریــب اطمینــان منابــع بــرق شــهربــه نظــرمی رســد‪.‬‬ ‫ایــنتهدیــدازدوجنبــهرخمی دهــد‪:‬یکــیاینکــههنــگامشــارژایــنخودروهــا‬ ‫ممکــن اســت پس ـت های توزیــع بــرق (ترانســفورمر) اطــراف اضافــه بــار‬ ‫پیــدا کننــد و دیگــر اینکــه ایــن خودروهــا تقاضــا بــرای افزایــش ظرفیــت‬ ‫تولیــد را زیــاد می کننــد‪ .‬خودروهــای برقــی بــه احتمــال زیــاد درطــول شــب‬ ‫از روی شــبکه برداشــته می شــود‪ .‬به عــاوه‪ ،‬در‬ ‫جاهایــی کــه تعرفه هــای بــرق در ســاعات مختلــف‬ ‫روز متفــاوت هســتند بهتــر اســت کــه شــارژ خــودرو‬ ‫درســاعات بخصوصــی انجــام شــودکــه قیمــت بــرق‬ ‫ارزان تــر اســت‪.‬‬ ‫بــرای متصل کــردن خودروهــای برقــی بــه ‪ KNX‬می تــوان ازجعبــۀ هدایــت‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬بــا ایــن وســیله پیام هــای ‪ KNX‬بــه صــورت غیرمســتقیم‬ ‫بــه خــودروی برقــی ارســال می شــود‪ .‬ایــن پیام هــا دســتور شــروع یــا‬ ‫قطــع شــارژ را بــه خــودروی برقــی می دهنــد یــا می تواننــد باتــری را بــا‬ ‫توان هــای مختلــف شــارژکننــد‪ .‬عملگر هــای ‪ KNX‬جعبــۀ هدایــت راکنتــرل‬ ‫می کننــد‪ .‬جعبــۀ هدایــت بســته بــه ســیگنال دریافتــی ســیگنال ‪ PWM‬را‬ ‫تغییــر می دهــد و اطالعــات را بــه وســیلۀ نقلیــه منتقــل می کنــد‪ .‬عملگــر‬ ‫بایــد ولتــاژ اجرایــی جعبــۀ هدایــت را در حالت هــای مختلــف بــا چهــار‬ ‫حالــت از پیش تعریف شــدۀ ان مرتبــطکنــد‪ .‬دو حالــت ازچهــارحالــت بــرای‬ ‫کنتــرل تــوان شــارژ اســتفاده می شــوند‪ .‬شــدت جریــان شــارژ می توانــد‬ ‫روی‪ ۱۶ ،۱۰ ،۶‬یــا ‪ ۳۲‬امپــر تنظیــم شــود‪.‬‬ ‫بــا ادغــام پســت شــارژخــودرو در‪ KNX‬یکــی ازبزرگ تریــن مصــارف برقــی‬ ‫خانــه تحــت کنتــرل سیســتم کنتــرل ســاختمان درمی ایــد‪ .‬اگــر میــزان‬ ‫ـرق در دســترس کــم باشــد‪ ،‬اتصال دهنــدۀ شــارژ قطــع می شــود تــا بــار‬ ‫بـ ِ‬ ‫مصــرفکاهــش یابــد‪ ،‬یــا حتــی در صورتی کــه امــکان ان درخــودرو و پســت‬ ‫خیلــی بیشــتر از زمانــی کــه بــرای شــارژ باتری هایشــان احتیــاج دارنــد در‬ ‫شــارژلحــاظ شــده باشــد‪ ،‬انــرژی ازباتــری بــه شــبکه برگــردد‪ .‬در صورتی کــه‬ ‫شــب می تــوان ان هــا را در نیمه شــب یــا ســاعات ابتدایــی صبــح شــارژ‬ ‫را بســته بــه قیمــت بــرق در ســاعاتی مشــخص از روز انجــام داد‪ .‬همچنیــن‬ ‫اگــر مثــ ً‬ ‫ا خیلــی زود بــه خــودرو نیــاز باشــد می تــوان از صفحــۀ کنتــرل‬ ‫پارکینــگ می ماننــد‪ .‬پــس بــه جــای شــارژ ان هــا در ســاعات ابتدایــی‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن کار بــه میــزان قابل توجهــی بــه تقســیم بــار مصــرف بــرق در ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت شــبانه روز کمــک می کنــد‪ .‬در جاهایــی کــه تعرفه هــا در ســاعات‬ ‫تعرفه هــای بــرق درســاعات شــبانه روزمتغیــرباشــد‪ ،‬می تــوان فراینــد شــارژ‬ ‫‪ KNX‬فراینــد شــارژ را بالفاصلــه اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫مختلــف روزمتفــاوت هســتند‪ ،‬بهتــراســتکــه شــارژدرســاعاتی مشــخص‬ ‫حتــی اگــرتنهــا چنــد خــودروی برقــی بــا بــرق شــبکه شــارژشــوند‪ ،‬ممکــن‬ ‫تولیدشــده توســط سیســتم فتوولتائیــک خــود ســاختمان بهــره بــرده شــود‪.‬‬ ‫هوشــمند کــه اطالعــات را از شــبکۀ هوشــمند دریافــت می کننــد‪ ،‬وقتــی‬ ‫از شــبانه روز کــه بــرق ارزان تــر اســت انجــام شــود یــا حتــی از بیشــینۀ بــرق‬ ‫از ســال ها پیــش‪ ،‬رشــد تقاضــای جهانــی نفــت در کنــار محدود بــودن‬ ‫منابــع نفتــی جهــان قیمــت نفــت را بیشــترو بیشــترکــرده اســت‪ .‬اســتفاده‬ ‫لو نقــل شــخصی یکــی ازراه هایــی اســت‬ ‫ازخودروهــای برقــی دربخــش حم ‬ ‫اســت مبــدل محلــی دچــاراضافه بــار شــود‪ .‬امــا درخانه هــا یــا اپارتمان هــای‬ ‫مبــدل بــه اضافه بــارنزدیــک شــود‪ ،‬فراینــد شــارژخودروهــا قطــع می شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن شــکل وقتــی انــرژی درشــبکه مــازاد باشــد‪ KNX ،‬شــارژخــودرو‬ ‫را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫منبع ژورنال راهکارهای شهر ‪KNX‬‬ ‫‪53‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫راهکارهایــی مبتکرانــه بــرای ایجــاد شــهرهایی‬ ‫شــارژ کــرد کــه بــا ایــن کار فشــار قابل مالحظ ـه ای‬ ‫گفت و گو‬ ‫فرهنگ ســازی درحــوزه هوشمندســازی نیازمنــد ســاختارهای کالن شــهری اســت و بــدون نــگاه مهندســی‬ ‫درنهادهــای سیاســت گذارایــن مهــم میســرنمی شــود‪ .‬بــا ایــن رویکــرد بــه ســراغ شــهرام کوســه غــراوی‬ ‫رفتیــم‪ .‬غــراوی نماینــده مــردم گلســتان درمجلــس شــورای اســامی‪ ،‬عضــو هیــات رئیســه نظــام مهندســی کشــورو‬ ‫معــاون کمیســیون عمــران مجلــس اســت‪ .‬وی کارشــناس عمــران‪ ،‬کارشــناس ارشــد ‪ MBA‬و دانشــجوی دوره ‪DBA‬‬ ‫(دکتــرای اســتراتژیک) اســت و درحــوزه انتخابیــه خــود نیــزمســئولیت های کلیــدی درصنعــت ســاختمان دارد‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫هوشمنـدسازی؛ کلید مقابله با بحران‬ ‫ضرروت تفویض اختیارات به نام مهندسی از نگاه شهرام کوسه غراوی‬ ‫ محمودرضا حبیبی پــس از رخــداد پالســکو و تحمیــل هزینه هــای‬ ‫شــوند؛ اعــم از شــهرداری‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬ســازمان‬ ‫نبــودن ســاختمان های بــزرگ درکشــورشــدند و ســاختمان های پرخطــر‬ ‫ســازندگان‪ .‬نکتــه دیگــر ضــرورت فرهنگ ســازی در بیــن مــردم اســت؛‬ ‫مالــی و جانــی ان کارشناســان و مســئوالن امــرمتوجــه مشــکل ایمــن‬ ‫بســیاری را هــم شناســایی کردنــد کــه اتفاقــی مشــابه می توانــد بــرای‬ ‫ان هــا فاجعــه دیگــری بیا فرینــد‪ .‬بــا ایــن همــه به نظــرمی رســد کــه‬ ‫نــه وزارت راه و شهرســازی و نــه شــهرداری ها کارموثــری درایــن زمینــه‬ ‫نکرده انــد‪ .‬غـراوی معتقــد اســت هوشمندســازی ســاختمان راهــی اســت‬ ‫کــه بــا کمــک ان می تــوان ازتحمیــل بســیاری ازهزینه هــای جانــی و‬ ‫نظــام مهندســی کشــور‪ ،‬مهندســین ســاختمان‪ ،‬انجمــن پیمانــکاران و‬ ‫همگــی بایــد بــرای فراهــم شــدن ایــن بســتر اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫از طرفــی‪ ،‬موضــوع اطالع رســانی در ایــن زمینــه بســیار حائــز اهمیــت‬ ‫اســت‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬مــردم هیچ گونــه اگاهــی نســبت بــه بحــث‬ ‫هوشمندســازی ندارنــد‪ .‬بایــد بررســی کنیــم کــه چقــدر توانســته ایم در‬ ‫مالــی درکل کشــورجلوگیــری کــرد و البتــه گام نخســت بــرای حرکــت‬ ‫رســانه های جمعــی و از جملــه صــدا و ســیما در ایــن حــوزه کار کنیــم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫صراحتــا بایــد بگویــم کــه مــا هنــوز در ایــن حــوزه هیــچ اطالع رســانی‬ ‫شهرداری هاســت‪.‬این نماینــده مجلــس و عضــو نظــام مهندســی ازایــده‬ ‫ســال و نیــم کــه در مجلــس حضــور داشــته ام بارهــا ایــن مطلــب را گفتـه ام‬ ‫بــه ایــن هــدف بایــد ازشــهرهای بزرگــی ماننــد تهـران و کیــش اغــازکــرد‪.‬‬ ‫پــس از ان‪ .‬کاری کــه بایــد دربــاره ســاختمان های بــزرگ انجــام دهیــم در‬ ‫بــه ایــن ســو فرهنگ ســازی درمیــان مــردم و مطالبــه ان ازدولــت و‬ ‫ایجــاد شــهرهوشــمند نیــزاســتقبال کــرده و معتقــد اســت ب ـرای رســیدن‬ ‫بــا توجــه بــه حادثــه پالســکو و تلفــات گســترده مالــی و جانــی ان‪،‬‬ ‫ســاختمان های بــزرگ کشــور را ازلحــاظ ایمنــی درچــه ســطحی ارزیابــی‬ ‫می کنیــد ؟‬ ‫در ایــران ســاختمان هایی ماننــد پالســکو کــم نداریــم‪ .‬بــرای جلوگیــری از‬ ‫پیش امــدن چنیــن بحران هایــی‪ ،‬بایــد همــه اهرم هــا و فضاهــا وارد عمــل‬ ‫مناســبی نکرده ایــم و حتــی اطالعــات اولیــه هــم نداریــم‪ .‬در مــدت یــک‬ ‫کــه مدیریــت بحــران یعنــی مدیریــت پیــش از بحــران‪ ،‬حیــن بحــران و‬ ‫واقــع مدیریــت پیشــگیری از بــروز بحــران اســت‪.‬‬ ‫در پالســکو هیچ تخصــص و تجربـه ای در زمینه هوشمندســازی ســاختمان‬ ‫وجــود نداشــت‪ .‬بــا ایــن حــال بایــد بدانیــم کــه ایــن تنهــا حادثــه در ایــران‬ ‫نبــوده و نیســت‪ .‬ماجرای پالســکو مطــرح و نقص موجــود در ان ســاختمان‬ ‫بررســی شــد ولی در نقــاط مختلف کشــور مــدام حوادثــی در حــال رخ دادن‬ ‫اســت کــه چنــدان بــه ان پرداختــه نمی شــود‪ .‬حوادثــی کــه می تــوان بــا‬ ‫هوشمندســازی سیســتم ها از ان جلوگیــری کــرد امــا تــا کنــون کار موثــری‬ ‫در ایــن زمینــه انجــام نشــده اســت‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا همه ســاله در مــاه مــرداد در‬ ‫اســتان گلســتان بــا پدیــده ســیل مواجــه می شــویم کــه ماننــد پالســکو‬ ‫شــود تــا نیــاز بــه اســتفاده از امکانــات اتوماســیون در ساختمان ســازی‪ ،‬از‬ ‫ســوی خــود ان هــا‪ ،‬احســاس شــود‪ .‬بایــد گفــت مــردم بایــد بــه نوعــی باور‬ ‫تلفــات جانــی و هزینه هــای اقتصــادی دارد ولــی تــا بــه حــال بــرای حــل‬ ‫بــه اســتفاده از ایــن سیســتم دســت یابنــد‪.‬‬ ‫بعد از پالســکو بــا موضــوع مهم ایمنــی نبــودن ســاختمان ها رو به رو شــدیم‬ ‫عالــی معمــاری و شهرســازی نهادهــای مهمــی در تصمیم گیــری بــرای‬ ‫شناســایی شــدند‪ ،‬اما هیچ دســتگاه یا نهــاد مشــخصی کار برجســته ای در‬ ‫تو ســو بــرود‪ .‬مــا نبایــد از فنــاوری دنیــا عقــب بمانیــم و برای رســیدن‬ ‫سم ‬ ‫ایــن بحــران برنامه ریــزی جــدی نشــده اســت‪.‬‬ ‫و پــس از ان ســاختمان های بســیار زیــادی بــا همیــن نــوع مشــکالت‬ ‫این زمینــه نکــرد‪ .‬اکنــون بایــد از وزارت راه وشهرســازی پرســید کــه پس از‬ ‫شناســایی ایــن ســاختمان ها چــه تمهیداتــی بــرای رفــع مشــکالت ایمنــی‬ ‫ان اندیشــیده اســت‪.‬‬ ‫نقش سازمان مهندسی را دراین صنعت نوپا چگونه می بینید؟‬ ‫اعتقــاد مــن بــر ایــن اســت کــه مجلــس شــورای اســامی و شــورای‬ ‫ایــن فرهنگ ســازی اند‪ .‬اینــده ساختمان ســازی ایــران بایــد بــه ایــن‬ ‫بــه ایــن هــدف بایــد بــه ســازوکاری همه جانبه نگــر دســت یابیــم کــه در‬ ‫ان همــه گروه هــای ذی نفــع در نظــر گرفتــه شــوند‪ .‬بــه نظــر مــن در ایــن‬ ‫زمینــه نشــریه های تخصصــی و حتــی عمومــی می تواننــد نقــش مهمــی‬ ‫ایفــا کننــد؛ هــم در فرهنگ ســازی موثــر واقــع شــوند و همــه گروه هــا‬ ‫اعــم از دولتمــردان‪ ،‬متخصصیــن و مــردم هــم در گروه هــای مخاطبیــن‬ ‫ســازمان نظــام مهندســی کشــور بــا دربرگیــری حــدود ‪ ۴۵۰‬هــزار مهنــدس‬ ‫ان جــای گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه حســاب بیایــد‪ .‬امــا در گام اول خــود اعضــای ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫بــدون شــک نهادینه شــدن هوشمندســازی درنظــام مهندســی کشــور‬ ‫بــرای کمــک بــه حــل مشــکالت موجــود کاری کننــد‪ .‬مســئله این جاســت‬ ‫می توانــد تدابیــری بیندیشــد کــه امــوزش ایــن صنعــت درســطوح فنــی‪،‬‬ ‫می توانــد یــک اهــرم کمک کننــده بــه سیســتم راه و شهرســازی دولتــی‬ ‫کشــور بایــد بــه ایــن بــاور رســیده باشــند و بــا شــناخت جایــگاه خــود‬ ‫کــه مــا هنــوز خودمــان را بــاور نکرده ایــم و جایــگاه خــود را نمی دانیــم‪.‬‬ ‫پــس هــدف اول به کارگیــری بنیــه موجــود در نظــام مهندســی از راه‬ ‫تقویــت و روحیه خودبــاوری در میــان ان هاســت‪ .‬امــا هــدف دوم در وزارت‬ ‫راه و شهرســازی تعریــف می شــود کــه می توانــد‪ ،‬بــا تفکیــک و تفویــض‬ ‫اختیــارات و امکانــات بــه ســازمان های زیرمجموعــه خــود‪ ،‬بخشــی از‬ ‫نقــش عملگــرای خــود را بــه ســازمان نظــام مهندســی کشــور منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫این اقدامــات شــامل طراحــی‪ ،‬نظــارت و اجــرای اتوماســیون ســاختمان و‬ ‫زمینــه انجــام نشــده مــا راهــی بــه پیــش نخواهیــم بــرد‪ .‬بــه نظــر مــن‬ ‫همان طــور کــه در سیســتم کنتــرل ترافیــک بــا درنظــر گرفتــن جریمه هــا‬ ‫بــه نوعــی هوشمندســازی دســت یافتیــم‪ ،‬در سیســتم ساختمان ســازی‬ ‫نیــز می توانیــم همین گونــه عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫درکمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی درایــن زمینــه چــه‬ ‫حرفــه ای و دانشــگاهی مطــرح شــود؟‬ ‫گمــانکنــم ایــن موضــوع بتوانــد درقالــب طرحــی ازســویکمیســیون‬ ‫امــوزش عالــی کشــور مطــرح و رونــد اجرایــی ان از راه قانــو نگــذاری‬ ‫پی ریــزی شــود‪ .‬ازســوی دیگــرایــن موضــوع ازســوی ســازمان نظــام‬ ‫مهندســیکشــورهــم می توانــد پیگیــری شــود‪ .‬بــه ایــن ترتیــبکــه‬ ‫بســته های پیشــنهادی‪-‬که مثــ ً‬ ‫ا نشــریات تخصصــی وابســته بــه‬ ‫شــرکت های فعــال درزمینــه هوشمندســازی تهیــه می کننــد و شــامل‬ ‫همــه جزئیــات ایــن صنعــت اســت‪ -‬بــا ارتبــاط بــا کمیســیون ها و‬ ‫کمیته هــای ذی ربــط‪ ،‬بررســی شــوند‪ .‬ایــن موضــوع ازســویکمیســیون‬ ‫عالــی معمــاری و شهرســازی مجلــس نیــزامــکان بررســی و پیگیــری دارد‪.‬‬ ‫ایــا ممکــن اســت کمیســیون مــاده ‪ ۵‬ب ـرای الزامی کــردن ایــن صنعــت در‬ ‫ساختمان ســازی و فرهنگ ســازی ان درکشــوروارد عمل شــود؟ ب ـرای نمونه‬ ‫بــا الــزام اســتانداردهای حفاظــت جانــی‪ ،‬ســاختمانی و مدیریــت مصــرف‬ ‫انــرژی ب ـرای ســاختمان های بــا وســعت بیــش از‪ 200‬ه ـزارمتــرمربــع‪.‬‬ ‫کردیــد؟ ایــا قانــون خاصــی پیگیــری می شــود یــا برنامه ریــزی اولی ـه ای‬ ‫بــه نظــر مــن بــا ارتبــاط مســتقیم مــردم بــا شــهرداری ها می تــوان در هدف‬ ‫در حــال حاضــر در کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫ســاختمان بــزرگ عمومــی ایــن کار را انجــام دهنــد و کم کــم این موضــوع را‬ ‫دیگــر ایــن اســت کــه درگیری هــای ذهنــی نماینــدگان بســیار فراتــر‬ ‫مــا در کمیســیون عمــران مجلــس‪ ،‬بــا دعــوت از‬ ‫دردســتورکارداریــد؟‬ ‫اصــاح قانــون نظــام مهندســی در دســتور کار قــرار دارد‪ .‬امــا مشــکل‬ ‫از قانون گــذاری و نظــارت اســت‪ .‬ممکــن اســت نــگاه بســیاری بــه‬ ‫موضــوع اتوماســیون ســاختمان بــا رویکــرد کالن ساختمان ســازی باشــد‬ ‫ولــی بــه نظــر مــن در بســیاری از مــوارد بایــد حــل ایــن مشــکل را از‬ ‫ســوی مــردم و بــا فرهنگ ســازی برنامه ریــزی کــرد چــرا کــه اســتفاده‬ ‫فرهنگ ســازی حرکــت کــرد تــا ان هــا نیــز بــا برنامه ریــزی بــرای چنــد‬ ‫بــه همــه ســاختمان ها تســری دهنــد‪ .‬البتــه خــود‬ ‫همــه شــهرداران کشــور‪ ،‬در حــال برنامه ریــزی و‬ ‫پیگیــری ایــن موضــوع هســتیم‪.‬‬ ‫تحقــق اهــداف بزرگــی ماننــد ســاخت شــهر‬ ‫کننــده اصلــی‪ ،‬در واقــع‪ ،‬خــود مردم انــد‪ .‬ان هــا خودشــان بایــد ایــن‬ ‫هوشــمند را چگونــه پیش بینــی می کنیــد؟‬ ‫بــرای پیاده ســازی شــهر هوشــمند قطعـ ً‬ ‫ـا بایــد از‬ ‫نظربــه اهمیــت اتوماســیون ســاختمان درحفاظــت ایمنــی و جانــی‪ ،‬حفاظت‬ ‫بایــد در ســطح شــهرهای بــزرگ اغــاز شــود و پس‬ ‫فرهنگ ســازی و پیشــگامی درتجهیــزســاختمان های دولتــی بــه این فنــاوری‬ ‫ایــن مســیر مســتدام و مســتحکم پیــش بــرود‪.‬‬ ‫موضــوع را بپذیرنــد و ایــن نیــاز در بیــن خــود مــردم ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫فیزیکــی ســاختمان و نیــزمدیریــت مصــرف انــرژی‪ ،‬نقــش دولــت را در‬ ‫تــا چــه حــد موثــرمی دانیــد؟‬ ‫کیــش و تهــران اغــاز کــرد‪ ،‬چــرا کــه بسترســازی‬ ‫از ان در شــهرهای کوچــک ادامــه یابــد‪ .‬امیــدوارم‬ ‫برنامــه کاری هوشمندســازی بســیار فنــی و منظم‬ ‫رعایــت ایــن مــوارد بــرای ســاختمان های دولتــی مثــل بیمارســتان ها‪،‬‬ ‫اســت و نیــازی بــرای کشــور محســوب می شــود‬ ‫بایــد ایــن فرهنگ ســازی در کل جامعــه و به خصــوص در بیــن مــردم ایجاد‬ ‫بایــد بــه ســمت ان حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫وزارتخانه هــا‪ ،‬دانشــگاه ها و مــدارس پیشــنهاد خوبــی اســت ولــی در واقــع‬ ‫کــه نه فقــط نمی تــوان از ان گریــز داشــت‪ ،‬بلکــه‬ ‫فرهنگ سازی‬ ‫باید درکل‬ ‫جامعه و به‬ ‫خصوص در‬ ‫بین مردم‬ ‫ایجاد شود تا‬ ‫نیازبه استفاده‬ ‫ازامکانات‬ ‫اتوماسیون در‬ ‫ساختمان سازی‬ ‫ازسوی خود‬ ‫ان ها‪ ،‬احساس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫بهره بــرداری از ان نیــز می شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال تاکیــد می کنــم تــا هنگامی کــه فرهنگ ســازی در ایــن‬ ‫نیازمنــد تربیــت افــراد متخصــص درایــن زمینــه اســت‪ .‬ایــا دولــت‬ ‫شهر هوشمند در یک قاب‬ ‫شــرکت ‪ )Surbana Jurong) SJ‬مجموعــه ای از اپلیکیشــن ها را بــرای شــهر هوشــمند‬ ‫بــر چهــار رکــن اساســی تداوم پذیــری‪ ،‬بهــره وری‪ ،‬مــردم و امنیــت ســاخته اســت‪ .‬ایــن‬ ‫اپلیکلیش ـن ها می تواننــد به صــورت مســتقل و یــا رابــط بــا دیگــر اپلیکیش ـن ها بــرای ایجــاد‬ ‫یــک سیســتم مدیریتــی و نظارتــی یکپارچــه عمــل کننــد‪.‬‬ ‫بهره وری‬ ‫تداوم پذیری‬ ‫تغییرات اب و هوا و مدل سازی سیالب‬ ‫تخمین عمر نگهداری‬ ‫با تحلیل داده هایی که از‬ ‫حسگرهای نصب شده‬ ‫در اسانسور ها به دست‬ ‫می اید می توان زمان‬ ‫خرابی را تخمین زد‪.‬‬ ‫روشنایی هوشمند‬ ‫حسگرها و کنترل کننده های‬ ‫نوری در غیاب افراد روشنایی را‬ ‫کم می کنند تا انرژی و هزینه ها‬ ‫کاهش یابند‪.‬‬ ‫ابزاری که به کاربر اجازه می دهد تا‬ ‫تغییرات اب و هوایی و سیالبی را‬ ‫مدل سازی کند‪ ،‬به ویژه در شهرهای‬ ‫هوشمندی که در مرحله تحقیقات‬ ‫اولیه هستند‪.‬‬ ‫مدیریت انرژی‬ ‫مدیریت اب‬ ‫ذخیره داده های‬ ‫مصرف انرژی‬ ‫از راه کنتورها‬ ‫و توصیه به‬ ‫مشتریان برای‬ ‫کاهش مصرف‬ ‫انرژی‬ ‫اشکارسازی‬ ‫کیفیت اب‬ ‫با استفاده از‬ ‫دوربین تحلیلی‬ ‫برای بررسی‬ ‫زندگی دریایی‬ ‫در اب‬ ‫نظارت برترافیک‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪56‬‬ ‫دوربین های نصب شده در‬ ‫بزرگراه ها مجهز به تحلیل‬ ‫گر تصویری اند که شلوغی‪،‬‬ ‫تصادفات و دیگر بی نظمی های‬ ‫ترافیکی را تشخیص می دهند‪.‬‬ ‫مردم‬ ‫خانه هوشمند‬ ‫امنیت‬ ‫دوربین های مداربسته هوشمند‬ ‫دوربین ها و تحلیل گر های‬ ‫تصویری امکان شمارش‬ ‫افراد‪ ،‬ورود غیرقانونی‪،‬‬ ‫اشیاء رهاشده و تشخیص‬ ‫پالک ماشین را فراهم‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تحلیل گر رفتاری‬ ‫دوربین هایی با امکان‬ ‫تشخیص افرادی که‬ ‫در حال غرق شدن در‬ ‫استخرند‪.‬‬ ‫سیستمی که می تواند به هر‬ ‫دو صورت محلی و از راه دور‬ ‫بر تهویه هوا‪ ،‬روشنایی و پرده‬ ‫کرکره کنترل کند‪.‬‬ ‫اشکارساز اتش و دود‬ ‫دوربین هــا و تحلیل گرهــای‬ ‫تصویری ب ـرای اشکارســازی‬ ‫دود و اتــش‪.‬‬ ‫شناسایی چهره‬ ‫توالت هوشمند‬ ‫حسگرهایی که می توانند‬ ‫تر یا خشک بودن توالت‪،‬‬ ‫تمام شدن دستمال توالت‬ ‫و نیاز به تمیزکردن محیط را‬ ‫ً‬ ‫صرفا طبق‬ ‫برحسب نیاز و نه‬ ‫برنامه تنظیم شده برای نظافت‬ ‫تشخیص دهند‪.‬‬ ‫نظارت بر افراد سالخورده‬ ‫‪ITOWN‬‬ ‫اپلیکیشنی که به‬ ‫کاربر اجازه می دهد‬ ‫تا به اسانی از‬ ‫کاستی ها عکس‬ ‫بگیرد و بازخوردش‬ ‫را به شهرداری‬ ‫ارسال کند‪.‬‬ ‫حسگرهایی که برای‬ ‫کنترل حرکات و‬ ‫اطمینان از سالمت‬ ‫افراد سالخورده در خانه‬ ‫نصب می شوند‪.‬‬ ‫دوربین ها و لپ تاپ هایی‬ ‫که داده های مربوط به افراد‬ ‫تحت پیگرد قانونی در ان ها‬ ‫ذخیره می شود‪.‬‬ ‫‪source: Singapore News Center; November 25, 2016‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫سیاست گذاران‬ ‫مسائل پیش روی شهرهوشمند‬ ‫|درگفت وگو با مجید فراهانی‪ ،‬عضو شورای شهرتهران‬ ‫‪58‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫عضو شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫هوشمند سازی‬ ‫نخ تسبیح مدیریت شهری است‬ ‫فراهانی که‬ ‫عضو کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه‬ ‫شورای شهر تهران‬ ‫است‪ ،‬ضرورت‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫شهر تهران را‬ ‫دوفوریتی‬ ‫می داند و‬ ‫می گوید که در‬ ‫بودجه بندی‬ ‫شهرداری‪ ،‬سهم‬ ‫زیادی برای‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫شهر درنظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ســمیرا ابراهیمــی اصالح شــهرهوشــمند بــه ســاختارســامانه ای و هویــت ابادی هایی‬ ‫داللــت دارد کــه فنــاوری ارتباطــات به مثابــه خــون دررگ ان هاســت‪ .‬درایــن فضــای‬ ‫فنــی زیســت ارتباطــات و فعالیت هــای حقیقــی رنــگ مجــازی بــودن بــه خــود‬ ‫می گیرنــد و قالب هــای ادراک هندســی نیــزبــا مفاهیــم جدیــد معنــا پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫دورکاری‪ ،‬خریــد ازدور‪ ،‬بانکــداری الکترونیکــی و امــوزش و درمــان ازدورنمونه عملی‬ ‫و مصــداق فعالیت هایــی هســتند کــه ضمــن فراهــم اوردن زمینــه ازادی بیشــتر‪،‬‬ ‫باعــث صرفه جویــی دروقــت شــهروندان می شــود و فضاهــای شــهری را دگوگــون‬ ‫می کنــد‪ .‬دراینــده نــه چنــدان دور‪ ،‬برنامه ریــزان و طراحــان شــهری نــه فقــط بــا‬ ‫مســائل و پدیده هــای جدیــدی درفراینــد شهر ســازی به ویــژه طراحــی محله هــای‬ ‫مســکونی شــبکه راه هــا و مکان هــای همگانــی مواجــه می شــوند‪ ،‬بلکــه بــه ســوی‬ ‫مجازی کــردن قالــب فعالیــت درفراینــد شهرســازی پیــش می رونــد‪ .‬ب ـرای درک بهتر‬ ‫ایــن موضــوع و شــناخت جوانــب ان درراســتای هوشمندســازی بزرگترین کالن شــهر‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا مجیــد فراهانــی گفت و گویــی کردیــم‪ ،‬عضــو شــورای شــهرتهــران انجــام‬ ‫داده ایــم‪ .‬فراهانــی کــه عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای شــهرتهران اســت‪،‬‬ ‫ضــرورت هوشمندســازی شــهرتهــران را دوفوریتــی می دانــد و می گویــد کــه در‬ ‫بودجه بنــدی شــهرداری‪ ،‬ســهم زیــادی بــرای هوشمندســازی شــهردر نظــرگرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬درادامــه مشــروح ایــن مصاحبــه امــده اســت‪.‬‬ ‫در جایــگاه عضــو شــورای شــهر‪ ،‬ازلحــاظ کارشناســی تــا چــه میــزان‬ ‫هوشمندســازی را بــرای مدیریــت شــهری ضــروری می دانیــد و چــه‬ ‫راهکارهایــی بــرای ان داریــد؟‬ ‫مجموعه هــای دیگــر تشــویق می شــوند کــه در ایــن حــوزه گام بردارنــد‪.‬‬ ‫بــرای درک بهتــر مثالــی مــی اورم‪ :‬در دهــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم در‬ ‫امریــکا‪ ،‬رئیــس جمهــور درصــدد توســعه کشــور بــرای ورود ســرمایه بــود‬ ‫مســئله هوشمندســازی نــخ تســبیح حــل مشــکالت شــهری اســت‪.‬‬ ‫کــه در ایــن برهــه راه ســازی و اتوبان ســازی در امریــکا زیــاد شــد‪ .‬اکنــون‬ ‫اســت‪ ،‬اولویت بنــدی مشــکالت شــهری مــردم در ابتــدا مربــوط بــه‬ ‫کــه در شــهرهای امریــکا راه و اتوبــان ســاخته شــد‪ ،‬اشــتغال تــا حــد‬ ‫بر اســاس اخریــن نظرســنجی هایی کــه از اراء مردمــی به دســت امــده‬ ‫ترافیــک‪ ،‬ســپس الودگــی هــوا و پــس از ان اســیب های اجتماعــی‪،‬‬ ‫شــلوغی شــهر و افســردگی ناشــی از فضــای شــهری و در نهایــت مباحــث‬ ‫فســاد اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــن هوشمندســازی سرمنشــا حــل ایــن مشــکالت‪ ،‬اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫تحــول دیجیتــال شــهر کمــک می کنــد تــا تعــداد خــودروی کمتــری وارد‬ ‫خیابــان شــود و مــردم بــرای رفــع نیازهای شــان کمتــر بــه شــهر برونــد‪ .‬در‬ ‫حاشیه نشــینی نیــز زمینــه اســیب های اجتماعــی محدودتــر می شــود‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت جایــی فســاد داریــم کــه ارتبــاط انســان بــا انســان‬ ‫باشــد‪ .‬در ارتباطــات دیجیتــال ایــن موضــوع حــل می شــود‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫اگــر نــگاه دقیقــی بــه ایــن حــوزه شــود‪ ،‬متوجــه می شــویم بــه انــدازه ای‬ ‫زیــادی افزایــش پیــدا کــرد و همچنیــن زمینــه بــرای توســعه شــهرها و‬ ‫کســب و کارها حــول محــور راه ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫با زمان مفید ‪ ۳۱‬دقیقه ای یک کارمند‬ ‫در سازمان ها نمی توانیم مدعی رشد‬ ‫و توسعه باشیم و نیازمند توجه به‬ ‫فرهنگ سازی برای نیل به نتایج‬ ‫مطلوب هستیم‬ ‫شــورای جدیــد اهتمــام دارد کــه بخــش زیــادی از بودجــه شــهرداری تهران‬ ‫در مناطــق‪ ،‬معاونت هــا و ادارات کل و همچنیــن ســازمان ها و شــرکت ها‬ ‫بــرای هوشمندســازی در نظــر گرفتــه شــود‪ .‬در واقع هیــچ موضــوع دیگری‬ ‫ـردن ســرمایه گذاری اســت‪.‬‬ ‫ایــن اولویــت را نــدارد‪ ،‬زیــرا در اینجــا هزینــه کـ ْ‬ ‫در یکــی دو دهــه اخیــر برخــی کشــورهای اســیای جنــوب شــرقی‪،‬‬ ‫مثــل مالــزی و بــه ویــژه ســنگاپور‪ ،‬پیشــرفت های شــایان توجهــی‬ ‫در زمینــه هوشمندســازی زیرســاخت های شــهری نظیــر دولــت‬ ‫این موضــوع در واحدهــای مختلف شــهرداری متفــاوت اســت‪ .‬در معاونت‬ ‫هوشمندســازی در ایــن کشــورها هنــوز راه زیــادی درپیــش دارد‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫بیشــتری اختصــاص داده شــده اســت‪ .‬معاونــت حمل و نقــل و ترافیک نیز‬ ‫هوشمند ســازی و تعمیــم دیجیتالی شــدن بــه همــه حوزه هــای کشــور‬ ‫مســئله هوشمندســازی اختصــاص داده شــده اســت؟‬ ‫برنامه ریــزی فــاوا (ســازمان فنــاوری اطالعــات و امــار شــهرداری) بودجــه‬ ‫میــزان بودجــه بیشــتری در حــوزه هوشمندســازی دارد‪ .‬جاهایــی هــم کــه‬ ‫فعالیــت عمرانــی دارنــد‪ ،‬طبیعتـ ً‬ ‫ـا بــه بودجــه بیشــتری در ایــن حــوزه نیــاز‬ ‫ترافیــک‪ ،‬سیســتم های ایمنــی و امنیتــی و ‪ ...‬داشــته اند‪ .‬البتــه پــروژه‬ ‫حــال می توانــد تــا حــدی سرمشــق مــا در برخــی ســاختارها باشــد‪.‬‬ ‫زمینــه ای اســت کــه بــه توســعه بخش هــای دیگــر کمــک می کنــد‪ .‬در‬ ‫واقــع هوشمندســازی به مثابــه زیر ســاخت اصلــی اســت و بر اســاس‬ ‫دارد‪ .‬بنابرایــن درصــد معلومــی بــرای تمــام معاونت هــا و مناطــق وجــود‬ ‫ان بخــش خصوصــی‪ ،‬دولــت و ســرمایه گذاری خارجــی توســعه پیــدا‬ ‫نیــز ب ـه صــورت متمرکــز از ســوی ســازمان زیرمجموعــه تعریــف می شــود‪.‬‬ ‫شــده ایم؛ زیــرا کارت هــای اعتبــاری بین المللــی در اینجــا کار نمــی کنــد‪.‬‬ ‫نــدارد‪ ،‬زیــرا هــر منطقــه بــا منطقــه دیگــر متفــاوت اســت‪ .‬بودجــه مناطــق‬ ‫می کنــد‪ .‬اکنــون ســرمایه گذاران خارجــی می گوینــد انــگار وارد ســیاه چاله‬ ‫بســیاری از ســایت ها و شــبکه های اجتماعــی فیلتــر اســت و امکانــات‬ ‫دیجیتــال و ارتباطــی کــه در ســایر کالن شــهرها هســت‪ ،‬اینجــا ندارنــد‪.‬‬ ‫هوشمندسازی نخ تسبیح حل مشکالت‬ ‫شهری است‪ .‬هیچ موضوع دیگری به اندازه‬ ‫هوشمندسازی اولویت ندارد و باید برای ان‬ ‫سرمایه گذاری کرد‬ ‫بنابریــن اگــر تهــران می خواهــد جهانــی شــود‪ ،‬بایــد تحــوالت جهانــی رقــم‬ ‫بخــورد و بــر اســاس ان ســرمایه گــذاران خارجــی بیاینــد‪ .‬وقتــی خارجی ها‬ ‫می بیننــد بدیهیــات ارتباطــی اینجــا فراهــم نیســت‪ ،‬ســرمایه گذارای را‬ ‫ضــروری نمی داننــد‪.‬‬ ‫نــگاه تاریخچــه ای بــه رونــد ساخت و ســاز‪ ،‬نشــان می دهــد هرچندســال‬ ‫یک بــار قوانیــن جدیــدی ماننــد مســائل مربــوط بــه پارکینــگ‪،‬‬ ‫هنگامــی کــه شــورای جدیــد روی کارامــد و شــهردارمعرفــی شــد‪ ،‬اولیــن‬ ‫عقب نشــینی بــرای نوســازی کوچه هــا و ‪ ...‬بــرای ســازندگان ایجــاد‬ ‫شــهرداری ته ـران بــود کــه مقــررشــد کارهایــی ب ـرای وصــول ایــن بدهــی‬ ‫حــال ســوال ایــن اســت کــه ایــا قــراراســت بــرای هوشمندســازی‬ ‫حاشــیه پیــش امــده فاش شــدن بدهــی چند میلیــارد تومانــی بــه‬ ‫انجــام شــود‪ .‬چــه میـزان ازایــن بدهــی قـراراســت بـرای حرکت به ســمت‬ ‫شــهرهوشــمند تخصیــص داده شــود؟‬ ‫می شــود و بــا رعایــت مــوارد جدیــد‪ ،‬پایــان کاربــه ان هــا داده می شــود‪.‬‬ ‫ســاختمان بــه ســازندگان بــرای دریافــت پایــان کارابــاغ شــود؟‬ ‫در کشــور چیــن‪ ۹۶ ،‬درصــد از ســاختمان ها بــه فیبــر نــوری متصلنــد و از‬ ‫ایــن راه‪ ،‬زیر ســاخت الزم بــرای هوشمندســازی فراهــم می شــود و بــا ایــن‬ ‫شــهرداری تهــران‪ ،‬یــک نهــاد سیاســت گذار و ســتادی‪ ،‬وظیفــه دارد‬ ‫بــرای چنیــن فعالیت هایــی بسترســازی کنــد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا فیبــر نــوری بــه‬ ‫بســتر فیزیکــی ایجــاد شــده‪ ،‬ســازندگان ملزمنــد بــرای دریافت پایــان کار‪،‬‬ ‫حــوزه هوشمندســازی حمایــت کنــد و یــا از تفکــر اینترنــت اشــیاء در‬ ‫بنابرایــن پیش بینــی می کننــد تــا ســال ‪ ۲۰۲۰‬چیــن جایــگاه امریــکا را‬ ‫منــازل راه یابــد یــا از فعالیــت شــرکت های اســتارتاپی و کارافریــن در‬ ‫همــه بخش هــای شــهری از مســکونی تــا خدماتــی و تجــاری اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬هرچقــدر کــه نهــاد شــهرداری در ایــن بخــش هزینــه کنــد‪ ،‬افــراد و‬ ‫مســائل هوشمندســازی ســاختمان ها را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫هــم می گیــرد‪ .‬در واقــع امــروز توســعه و تحــول دیجیتــال شــهر و کشــور‬ ‫می توانــد بــه افزایــش قــدرت کشــورها و رشــد ان هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫چنــد درصــد ازبودجــه مربــوط بــه بخش هــای مختلــف شــهرداری بــه‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬سیســتم های حمل ونقــل و تحــرک شــهری‪ ،‬کنتــرل‬ ‫همیــن ‪ ۳‬روز پیــش ‪ ۳۱‬نفــر از اعضــای کابینــه‬ ‫اســت و چهارمیــن مســئله هوشمندســازی بــرای ســاختمان ها به ویــژه‬ ‫وزرا‪ ،‬در عرصــه اســتارتاپی ‪ ،‬هوشمندســازی و‬ ‫شــروع می کنیــم و ســپس بــه ســاختمان های قدیمی تــر تعمیــم‬ ‫دولــت امــارات معرفــی شــد‪ .‬ســه تــن از ایــن‬ ‫هــوش مصنوعــی فعالنــد‪ .‬ایــن وزرا کــه در ان ها‬ ‫افــراد زیــر ‪ 30‬ســال نیــز دیــده می شــوند‪،‬‬ ‫نشــانگر اراده به کار گیــری تفکــر امــروزی‬ ‫اشــاره کردیــد کــه شــهرداری ته ـران قوی تریــن بســترفیبــرنــوری شــهری‬ ‫اســت‪ .‬در حالــی کــه مــا هنــوز در کابینــه وزرا‬ ‫می کنیــم ‪.‬‬ ‫فروشــگاه های شــهروند‪ ،‬بــرج میــاد و ‪ ...‬داشــته اســت؟‬ ‫درهوشمندســازی ســاختمان های عمومــی زیــرنظــرخــود ماننــد‬ ‫بلــه‪ .‬امــروز رصــد خانــه تهــران در بــرج میــاد نمونــه بــارز هوشمندســازی‬ ‫شــورای شــهرب ـرای تحقــق ایــن اهــداف ازچــه‬ ‫شــهر اســت و در اینــده بــا جدیــت بیشــتری دنبــال می شــود‪ .‬هرچنــد‬ ‫بــرای نیــل بــه ایــن هــدف‪ ،‬بــرای اولیــن‬ ‫می کنــد هوشمندســازی دیــده نمی شــود‪ .‬می توانیــم بــه کنتــرل ترافیــک‬ ‫ابــزاری اســتفاده می کنــد؟‬ ‫بــار شــورای پنجــم در صــدد ایجــاد کمیتــه‬ ‫هوشمندســازی برامــده اســت و می خواهــد‬ ‫متاســفانه هنــوز در بســیاری از خدماتــی کــه شــهرداری تهــران ارائــه‬ ‫اشــاره کنیم کــه در ان شــهرداری حــدود ‪ 1200‬دوربیــن دارد کــه ‪ 30‬کارمند به‬ ‫ان هــا نــگاه می کننــد و محل هــای دارای ترافیــک را بــه شــبکه بزرگراهــی‬ ‫ان را رایــج کنــد‪ .‬مــا نیــز در کمیســیون‬ ‫اعــام می کننــد‪ .‬در هیــچ کجــای دنیــا کنتــرل ترافیــک بــه ایــن شــکل‬ ‫شــهرداری‪ ،‬بودجــه هوشمندســازی داشــته‬ ‫از خدمــات شــهروندی‪ ،‬بــدون مراجعــه بــه شــهرداری انجــام می شــود‪.‬‬ ‫برنامــه و بودجــه‪ ،‬برانیــم کــه هــر بخشــی در‬ ‫باشــد‪ .‬همچنیــن از ســرمایه گذاران ایــن‬ ‫انجــام نمی شــود‪.‬در حالــی کــه در ســایر کشــورها از صفــر تــا صــد ایــن نوع‬ ‫حــوزه می خواهیــم زیرســاخت های اصلــی را‬ ‫نــگاه بســیاری ازسیاســت گــذاران بــه هوشمندســازی بــه چشــم کاالی‬ ‫در جلســاتی بــا مدیــران کل شــهرداری ابعــاد‬ ‫ماننــد اب جلوگیــری کنــد‪ .‬شــما تــا بــه حــال چقــدربــا ایــن نــگاه مواجــه‬ ‫شناســایی و در ان هــا ســرمایه گــذاری کننــد‪.‬‬ ‫هوشمندســازی را در جایگا ه هــای مختلــف‬ ‫مدیریــت شــهری بررســی می کنیــم‪ .‬بــرای‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫می د هیــم ‪.‬‬ ‫را دارد‪ .‬ایــا شــهرداری تهــران اراده ای بــرای اســتفاده ازایــن امــکان‬ ‫از افــرادی بــا تفکــر ‪ 40‬ســال پــش اســتفاده‬ ‫‪60‬‬ ‫ســاختمان های دولتــی و عمومــی اســت کــه از ســاختمان های جدیــد‬ ‫لوکــس اســت‪ ،‬درحالــی کــه می توانــد ازهدررفــت انــرژی و منابعــی‬ ‫بوده ایــد و بــرای عــوض کــردن ان چــه کار هایــی انجــام داده ایــد؟‬ ‫هوشمندســازی اصــا کاالی لوکــس نیســت‪ .‬در همیــن شــهر تهــران امروز‬ ‫مثــال در جلســه بــا مدیریــت حمــل و نقــل و‬ ‫دو شــرکت خدمــات تاکســی اینترنتی بــا اســتفاده از مفاد هوشمندســازی‬ ‫ایــن حــوزه‪ ،‬کــه از دانشــگاه های مطــرح کشــور‬ ‫تاکســیرانی‪ ،‬بــا قدمــت ‪ 100‬ســاله بــا ماشــین در اختیــار دارنــد و خدمــات‬ ‫ترافیــک‪ ،‬درخواســت کردیــم از اســتارتاپ های‬ ‫امده انــد‪ ،‬در راه هوشمندســازی محیــط شــهر‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــا دربــاره هوشمندســازی ســاختمان های‬ ‫عمومــی تــا بــه حــال تعاملــی بــا دولــت‬ ‫در عرصــه حمــل و نقــل‪ ،‬در فاصلــه کوتــاه دو ســاله‪ ،‬حــدود ‪ 3‬برابــر شــرکت‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن تاکســی های هوشــمند از حجــم ترافیــک کــم می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن امــروز بســیاری از افــراد بــرای تــردد در شــهر از اپلیکیش ـن های‬ ‫گــوگل مــپ و ِویــز اســتفاده می کننــد کــه باعــث صرفه جویــی در وقــت و‬ ‫انــرژی می شــود‪.‬‬ ‫داشــته اید کــه ســاختمان های مربــوط بــه‬ ‫بیمارســتان هــا‪ ،‬کتابخانه هــا و ســایرفضاهــای‬ ‫عمومــی هرچــه ســریع ترهوشــمند شــوند تــا‬ ‫ازوقــوع بحران هایــی نظیــر پالســکو جلوگیــری‬ ‫شــود؟‬ ‫شــهرداری تهــران قوی تریــن زیرســاخت‬ ‫فیبــر نــوری شــهری را در مقایســه بــا ســایر‬ ‫هر بخش‬ ‫شهرداری باید‬ ‫بودجه جدا برای‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬بهتر است‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫زیرساخت های‬ ‫اصلی را شناسایی‬ ‫و سپس در ان‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫کنند‬ ‫کالن شــهرهای کشــور در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫توافقــی صــورت گرفتــه اســت کــه فیبــر‬ ‫هوشمندسازی و تعمیم دیجیتالی شدن‬ ‫به همه حوزه های کشور به توسعه‬ ‫بخش های دیگر کمک می کند‪ .‬درواقع‬ ‫هوشمندسازی زیرساخت اصلی است که‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬دولت و سرمایه گذاری‬ ‫خارجی برمبنای ان توسعه می یابد‬ ‫نــوری را گســترش دهیــم و در اختیــار تمــام‬ ‫ســازمان های دولتــی قــرار دهیــم تــا دولــت‬ ‫نیــز بتوانــد از ایــن امــکان بهره منــد شــود و راه‬ ‫توســعه هوشمندســازی را در پیــش بگیــرد‪.‬‬ ‫در ســاختمان بــرای فــرد مهــم اســت کــه وقتــی وارد ســاختمان می شــود‪،‬‬ ‫فضــای خانــه گــرم باشــد‪ .‬یــک راه ایــن اســت کــه وســایل گرمایشــی‬ ‫مســئله بعــدی ایــن اســت کــه بایــد بــه تقویــت‬ ‫همیشــه روشــن باشــند کــه باعــث هدر رفــت زیــادی در هزینــه و انــرژی‬ ‫و دولتــی توجــه شــود؛ در واقــع بایــد بــه‬ ‫مناســب تــا قبــل از رســیدن بــه خانــه روشــن شــود تــا گرمایــش خانــه‬ ‫اینترنــت اشــیاء در ســاختمان های خصوصــی‬ ‫دولــت در ایــن موضــوع کمــک کنیــم‪ .‬مســئله‬ ‫ســوم اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بــرای‬ ‫ســاختمان های بلندمرتبــه بــا اولویــت اصلــی‬ ‫می شــود‪ .‬راه دیگــر ایــن اســت کــه از راه اینترنــت اشــیاء در فاصلــه زمانــی‬ ‫تنظیــم شــود‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن روش اســایش بیشــتر بــا هزینــه کمتــر‬ ‫بــه دســت می ایــد‪ .‬ایــن روش هــا در دنیــای جدیــد بــرای بهره ور کــردن‬ ‫منابــع و راحت تــر شــدن زندگــی اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫نقش افرینــی داشــته و شــما چــه اینــده ای را بــرای ان درایــن حــوزه‬ ‫پیش بینــی می کنیــد ؟‬ ‫دولــت و شــهرداری ها وظیفــه بسترســازی‪ ،‬برطرف کــردن موانــع و حمایت‬ ‫از هوشمندســازی را دارنــد طــوری کــه اگــر حمایتــی نمی کننــد‪ ،‬مانع رشــد‬ ‫شــهر بایــد از ایــن راه بــا جــذب ســرمایه خارجــی و داخلــی بــه رســالت‬ ‫هوشمندســازی خــود عمــل کنــد‪.‬‬ ‫اکنــون بحــث هوشمندســازی ســاختمان ها و هوشمندســازی درمدیریت‬ ‫ان هــم نشــوند‪ .‬امــا بخــش خصوصــی بــا خالقیــت و کارامــدی در ایــن‬ ‫شــهری بــه فرهنگ ســازی نیــازدارد کــه نیــازبــه اراده شــورای شــهر‪،‬‬ ‫بــا حمایــت از بخش خصوصــی در ایــن حــوزه بتوانــد زمینــه را بــرای حضور‬ ‫مــوج فرهنگ ســازی درایــن حــوزه چــه اتفاقــی رخ داده و درحــال انجــام‬ ‫حــوزه فعالیــت می کنــد تــا کارافرینــی و خدمت رســانی کنــد‪ .‬دولــت بایــد‬ ‫اســتارتاپ هــا‪ ،‬شــرکت ها و افــراد خــاق فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫شــهرداری‪ ،‬دولــت و ســمن های فعــال درایــن حــوزه دارد‪ .‬بــرای ایجــاد‬ ‫اســت؟‬ ‫بــرای هــر تغییــر و تحــول بــه ســه متغیــر مــردم و نیــروی انســانی‪ ،‬فراینــد‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه سیســتم بانکــی مــا دولتــی اســت و بانــک شــهر‬ ‫و فنــاوری نیــاز اســت‪.‬‬ ‫اندیشــیده شــده تــا تســهیالت هوشمند ســازی درایــن حــوزه بــه افــراد‬ ‫نیــروی انســانی کارامــد حضــور نداشــته باشــد‪ ،‬نمــی توانیــم موفقیــت‬ ‫به طــورخــاص زیرمجموعــه شــهرداری تهــران اســت‪ ،‬چــه تدابیــری‬ ‫اختصــاص پیــدا کنــد؟‬ ‫در بخــش مــردم نیــاز بــه نیــروی انســانی کارامــد داریــم‪ .‬تــا زمانــی کــه‬ ‫کســب کنیــم‪ .‬کالینــز‪ ،‬مشــاور بــزرگ اقتصــادی‪ ،‬می گویــد‪ :‬بررســی ها‬ ‫بانــک شــهر در حــوزه بانکــداری الکترونیــک چندیــن ســال فعالیــت‬ ‫نشــان داده نقطــه مشــترک شــرکت هایی کــه در ‪ 10‬ســال گذشــته‬ ‫هوشمندســازی اســت‪ .‬شــهرنت های بانــک شــهر کــه تمــام خدمــات‬ ‫هیئــت مدیــره جدیــد‪ ،‬تعدیــل نیــرو انجــام داده انــد و افــراد کارامــد را‬ ‫مســتمر داشــته و دارد‪ .‬یکــی از اهدافــی کــه ایــن بانــک دنبــال می کنــد‪،‬‬ ‫بانکــی را ارائــه می کنــد‪ ،‬از جملــه ان هاســت؛ شــرکت های متعــددی در‬ ‫ایــن حــوزه دایــر کــرده و در صــدد ایجــاد کارت شــهروندی بــرای ارائــه تمام‬ ‫رشــد بــاالی ‪ 10‬درصــد داشــتند ایــن اســت کــه به محــض اســتقرار‬ ‫جایگزیــن کرده انــد‪ .‬بنابرایــن نیــروی انســانی حرفــه ای بایــد در راس‬ ‫کار قــرار بگیــرد‪ .‬ســپس ایــن نیروهــای شایســته بایــد در فراینــدی بــا‬ ‫دســتورالعمل قــرار بگیرنــد تــا بــرون داد موفــق حاصــل شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫خدمات شــهروندی اســت؛ در حــوزه هوشمندســازی ســاختمان و اینترنت‬ ‫اشــیاء نیــز اخیـ ً‬ ‫ـرا وارد شــده و در حــال فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫نیــاز بــه فنــاوری متناســب و بــه روز مطــرح می شــود تــا در نهایــت‬ ‫درواقع بانک شهردراین حوزه درحال شرکت داری است؟‬ ‫مفیــد ‪ 31‬دقیقــه ای یــک کارمنــد در ســازمان نمی توانیــم مدعــی رشــد‬ ‫بــه هــر حــال ســهام بانــک شــهر متعلــق بــه کالن شهرهاســت و بخشــی از‬ ‫رســالتی را کــه یــک بانــک بایــد در جهــت هوشمندســازی شــهر ایفــا کنــد‬ ‫فرهنگ ســازی ایــن ســه متغیــر را به هــم پیونــد می دهــد‪ .‬بــا زمــان‬ ‫باشــیم‪ .‬بنابرایــن بایــد بــه عنصــر فرهنــگ توجــه کنیــم تــا بــه نتایــج‬ ‫مطلــوب برســیم‪.‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫بخــش خصوصــی درمســیرهوشمندســازی شــهرو ســاختمان ها چــه‬ ‫انجــام می دهــد‪ .‬می دانیــم کــه شــرکت داری مطلــوب نیســت‪ ،‬امــا بانــک‬ ‫فراخوان همکاری‬ ‫از کلیــه اســاتید‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬مهندســان و‬ ‫فعــاالن صنعــت اتوماســیون ســاختمان‬ ‫در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کتاب (تالیف یا ترجمه)‬ ‫مقالهعلمی‪-‬دانشگاهی‬ ‫یادداشتتحلیلی‬ ‫گزارش پروژه‬ ‫بیان تجربیات اجرایی‬ ‫گزارش های اماری سازمان ها‬ ‫مطالــب و محتــوای خــود را بــه فارســی ســلیس همــراه بــا رعایــت اصــول مرجع نویســی‬ ‫و ذکــر منابــع در قالب فایــل ‪ Microsoft Word‬بفرســتید‪.‬‬ ‫اتوماســیون ســاختمان در رد‪ ،‬قبــول‪ ،‬ویرایــش‪ ،‬تلخیــص و اصــاح مقــاالت‪ ،‬ازاد اســت‪.‬‬ ‫ارســال اصــل مطالــب ترجمه شــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫| خط ویژه‪ | ۷۴۵۰۶ :‬دورنگار‪| info@Building-Automation.ir | ۲۲۶۹۴۶۷۹ :‬‬ ‫تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان‬ ‫ سلیمانی غربی‪ ،‬شماره‪ ،90‬واحد‪| 7‬‬ ‫| ‬ ‫گفت و گو‬ ‫فعاالن صنعت‬ ‫دورنمای صنایع هوشمند درایران‬ ‫| درگفت وگو با حمید عطاری‪،‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل شرکت ماموت تلکا‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪64‬‬ ‫افق روشن هوشمندسازی در ایران‬ ‫ سمیرا ابراهیمی‬ ‫حمیــد عطــاری‪ ،‬قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت مامــوت تلــکا‪ ،‬برخــاف بســیاری‬ ‫از هم صنفی هــای خــود روزهــای روشــن و امیدوارکننــده ای را ترســیم می کنــد‪ .‬او بــه اعتبــار‬ ‫زیرســاخت های موجــود‪ ،‬نیــروی انســانی متخصــص و تغییــر سیاســت ها معتقــد اســت‪ .‬ایــران در‬ ‫بســیاری از بخش هــای فنــاوری همــگام بــا جهــان حرکــت کــرده و از ظرفیت هــای بالقــوه خــود اســتفاده‬ ‫مطلوبــی خواهــد کــرد‪ ،‬همچنــان کــه در زمانــه کنونــی جایــگاه ایــران بــا هم قطــاران خــود در منطقــه‬ ‫قابــل قیــاس نیســت و بــا فاصلــه زیــادی از جایــگاه برتــری برخــوردار اســت‪ .‬ایــن مدیــر ارشــد شــرکت‬ ‫مامــوت تلــکا معتقــد اســت‪ «:‬اگــر هــر مالکــی بــه ایــن اگاهــی برســد کــه سیســتم هوشــمند تاچــه حــد‬ ‫می توانــد مفیــد باشــد‪ ،‬قطعـ ً‬ ‫ـا تصمیمــی غیــر از هوشمند ســازی ان نخواهــد گرفــت‪ .‬چراکــه بــه شــکل‬ ‫چشــمگیری از میــزان هزینه هــا می کاهــد و در شــرایط خــاص می توانــد بــه کاهــش خســارت ها و‬ ‫صدمــات منجــر شــود‪ ».‬او از تجربیــات و فعالیت هــای خــود در زمینــه هوشمندســازی و مزیت هایــی‬ ‫کــه اتوماســیون در صرفه جویــی انــرژی خواهــد داشــت ســخن گفتــه‪ .‬عطــاری بــر ایــن باور اســت کــه‬ ‫ب ـرای هوشــمندکردن شــهرها و ســاختمان ها بایــد یــک مســیر ســه مرحل ـه ای را طــی کنیــم‪ :‬شناســایی‬ ‫خواســت ها‪ ،‬تعریــف نیــاز و تبدیــل ان بــه یــک الــزام اساســی‪.‬‬ ‫دربــاره ســوابق تحصیلــی و تجربه هــای کاری خــود در حــوزه‬ ‫‪ 28‬ســال اســت کــه در حوزه هــای مختلــف از کارخانجــات تولیــدی تــا‬ ‫در زمینــه تحصیلــی کارنامــه بنــده متنــوع اســت؛ دانش اموختــه دانشــگاه‬ ‫گوناگــون ‪ ICT‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫و مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته مهندســی سیســتم از همین دانشــگاه‬ ‫ایــا مخابــرات درایــران بســترهای الزم را بــرای دســت یابی و پیشــرفت‬ ‫هوشمندســازی توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫صنعتــی شــریف هســتم‪ ،‬در مقطــع کارشناســی‪ ،‬مهندســی صنایــع خواندم‬ ‫اخذ کــردم‪ .‬همچنیــن دو مــدرک کارشناســی ارشــد دیگر نیــز در رشــته های‬ ‫‪ MBA‬و کامپیوتــر دریافــت کــردم‪ .‬دکتــرای اول خــود را در رشــته فنــاوری‬ ‫اطالعــات از دانشــگاه هارتفــورد گرفتــم و دکتــرای دوم را هــم در رشــته‬ ‫مدیریــت تصمیم گیــری و خط مشــی گذاری در دانشــگاه تهــران درحــال‬ ‫گذرانــدن پایان نامــه هســتم‪.‬‬ ‫حوزه هــای بازرگانــی مشــغولم ولــی فعالیــت اصلــی ام در زمینه هــای‬ ‫هوشمند ســازی داراســت و درچــه وجوهــی نیــازبــه ارتقــاء دارد؟‬ ‫بــرای تشــریح نقــش مخابــرات در هوشمندســازی بایــد اجــزای هرکــدام‬ ‫از ایــن دو بخــش و متناســب بــا ان‪ ،‬و رابطــه میــان ایــن بخش هــا را‬ ‫ُخردبینانه تــر بشــکافیم‪ .‬مــا بایــد در بخــش مخابــرات‪ ،‬به عنــوان یکــی‬ ‫از زیرســاخت های اصلــی‪ ،‬الزاماتــی را فراهــم کنیــم تــا بــه مرحلــه‬ ‫هوشمندســازی برســیم‪ .‬خــود هوشمندســازی‪ ،‬ســه مرحلــه دارد‪ .‬اولیــن‬ ‫بــر زیرســاخت ها بــه ســراغ بخش هــای دیگــر‬ ‫سمت و ســو ببــرد کــه ارتبــاط الزم برقــرار شــود‪ .‬در مرحلــه دوم یــا تعامــل‬ ‫شــرکت هایی مثــل ایرانســل‪ ،‬رایتــل‪ ،‬هــواوی و‬ ‫مرحلــه ان اتصــال (‪ )Connection‬اســت کــه مــا را بایــد بــه ایــن‬ ‫(‪ ،)Interaction‬مــا بایــد بتوانیــم بیــن اطالعاتــی کــه بــه مــا ارســال‬ ‫نیــز رفــت‪ .‬ایــن شــرکت فعالیت هــای خــود را بــا‬ ‫اریکســون شــروع کــرد‪ .‬چندســالی اســت کــه روی‬ ‫شــده ارتبــاط برقــرار کنیــم و براســاس یــک پروتــکل اینکــه دســتگاه ها‬ ‫بخش هــای جدیــدی چــون هوشمند ســازی و‬ ‫اتفــاق نیفتــد مــا نمی توانیــم بــه مرحلــه ســوم یعنــی هوشمندســازی‬ ‫فناوری هــا جنبه هــای مختلفــی دارد‪ .‬از سیســتم‬ ‫به اصطــاح بــا یکدیگــر حــرف بزننــد را فراهــم کنیــم‪ .‬ایــن دو مرحلــه تــا‬ ‫(‪ )Intelligence‬برســیم‪ .‬اگــر قــرار باشــد هوشمندســازی دقیــق انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬ابتــدا بایــد یــک اتصــال دقیــق بــه وجــود ایــد‪ .‬امــا ایــن شــرط کافی‬ ‫نیســت تا فراینــدی را هوشــمند بنامیــم‪ .‬شــرایط دیگــری الزم اســت و باید‬ ‫مشــخص کنیــم هــوش را چگونــه تعریــف می کنیــم‪ .‬تخصــص خــود مــن‬ ‫فناوری هــای هوشــمند تمرکــز کــرده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حمل و نقــل گرفتــه تــا ســاختمان ها و بیمارســتان ها‬ ‫و مــدارس‪ .‬مــا در مراحــل بعــدی کار به دنبــال ایــن‬ ‫هســتیم کــه موضــوع هوشمندســازی را بتوانیــم از‬ ‫ســاختمان و ســازمان بــه حوزه هــای کالن تــر شــهری‬ ‫در مقطــع دکتــرا هوش مصنوعی اســت و همیشــه ســرکالس از دانشــجوها‬ ‫برســانیم‪ .‬اگــر ایــن موضــوع در حد یــک شــهر تعریف‬ ‫اگــر پاســخ درســتی پیــدا کنیــم‪ ،‬می توانیــم از هوشمندســازی صحبــت‬ ‫بلکــه یــک سیاســت کالن در کشــور اجــرا کــرد‪ .‬مســیر‬ ‫همیــن ســوال را می پرســم کــه واقعــا هــوش چیســت ‪.‬‬ ‫کنیــم‪ .‬بنابرایــن در وهلــه اول بایــد درک دقیقــی از تعریــف هــوش داشــته‬ ‫باشــیم و در ادامــه‪ ،‬بســترهای مخابــرات را پایــه و زیرســاخت اصلــی‬ ‫هوشمندســازی درنظــر بگیریــم‪ .‬یکــی از پایه هــای اصلــی ‪ IoT‬نیــز بخش‬ ‫مخابــرات اســت‪ .‬اگــر بســتر مخابــرات به حدکافــی امادگی نداشــته باشــد‬ ‫مــا بــه ‪ IoT‬نخواهیــم رســید‪.‬‬ ‫شــود‪ ،‬می تــوان ایــن پــروژه را‪ ،‬نــه در حــد یــک ابــزار‪،‬‬ ‫هوشمندســازی به ناگزیــر بــا ابزارهایــی ماننــد ‪IoT‬‬ ‫همســو شــود‪.‬‬ ‫ایــا تاکنــون بــرای اســتفاده ازایــن ظرفیــت کاری‬ ‫انجــام شــده اســت؟‬ ‫درحال حاضــر همــه بــه ایــن ســمت و ســو حرکــت‬ ‫می کننــد کــه زیرســاخت های الزم فراهــم شــود‬ ‫و هنــوز راه زیــادی تــا رســیدن بــه ‪ IoT‬واقعــی‬ ‫درپیــش داریــم‪ .‬قــرار اســت تــا ســال ‪ 2021‬حــدود‬ ‫‪65‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫‪ 50‬میلیــارد دســتگاه و شــیء از طریــق ‪ IoT‬بــا‬ ‫اصطالحـ ً‬ ‫ـا یکدیگــر حــرف بزننــد‪ .‬مــا اگــر بخواهیــم‬ ‫همســو بــا جهــان پیــش برویــم‪ ،‬زمــان زیــادی‬ ‫نداریــم‪ .‬پــس از همین حــاال بایــد بــرای تامیــن‬ ‫ایا این بستردرحا ل حاضردرکشورما فراهم است؟‬ ‫اگــر مخابــرات را بــه دو بخــش موبایلــی و کابلــی تقســیم کنیــم‪ ،‬واقعیــت‬ ‫ایــن اســت کــه مــا در ایــن دو بخــش خــوب حرکــت کرده ایــم‪ .‬باتوجــه بــه‬ ‫سیاســت هایی کــه در ایــن چندســال در ایــن حوزه هــا اجرایــی شــده و‬ ‫زیرســاخت ها ســرمایه گذاری کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای دســت یابی بــه ایــن اهــداف بــا چــه موانعــی‬ ‫روب ـه رو هســتیم؟‬ ‫بخشــی از ایــن موانــع عــام و جهانی اســت و بخشــی‬ ‫به ویــژه بــا انتصــاب وزیــر جدیــد ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬اقــای‬ ‫نیــز بــه ســاختار خــاص کشــور ایــران بازمی گــردد‪.‬‬ ‫دو بخــش می شــود‪ .‬نکتــه مثبــت هــم ایــن اســت کــه ایــن تاکیــدات‬ ‫اســتفاده از ان‪ ،‬یــک بیــم و نگرانــی نیــز بــا خــود‬ ‫مهنــدس اذری جهرمــی‪ ،‬تاکیــد بســیاری بــر توســعه و پیشــرفت ایــن‬ ‫درحــد حــرف و شــعار نیســت و در عرصــه عمــل هــم دیــده می شــود‪ .‬مــا در‬ ‫قســمت اطالعــات و فیبــر خیلــی خــوب درحــال فعالیتیــم و شــرکت های‬ ‫توســعه فنــاوری همــراه‪ ،‬در کنــار امیــد بــه مزایــای‬ ‫داشــته اســت؛ وقتــی همــه اطالعــات فــردی را‬ ‫می تــوان بــا فنــاوری ردیابــی کــرد‪ ،‬ایــن ســوال پیش‬ ‫خارجــی و داخلــی بســیاری در ایــن پــروژه همــکاری می کننــد‪ .‬در‬ ‫می ایــد کــه ایــا الزم اســت مــا بــا ســرعت به ســمت‬ ‫فناوری هــای روز دنیــا کار هایــی بــرای پیاده ســازی فنــاوری نســل‬ ‫پاســخی جــز ایــن نخواهــد داشــت کــه مــا ناگزیریــم‬ ‫بخش هــای وایرلــس هــم تمرکــز خوبــی انجــام شــده و همــگام بــا‬ ‫پنجــم ‪ 5G‬اغــاز و پیگیــری شــده اســت‪ .‬بنابرایــن الزمــه هوشمندســازی‬ ‫زیرســاخت های مربوطــه در بخــش مخابــرات اســت کــه مــن فکــر‬ ‫می کنــم خوشــبختانه تامیــن ایــن زیرســاخت ها در مســیر خــود قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و اینــده روشــنی را می تــوان بــرای ان متصــور بــود‪.‬‬ ‫ایــا شــرکت شــما قــدرت ایــن را دارد کــه خدمــات هوشمندســازی را بـرای‬ ‫پروژه هایــی ماننــد ســاختمان های مســکونی‪ ،‬مجتمع هــای تجــاری و‬ ‫بیمارســتان ها اج ـرا کنــد؟ بــا چــه موانعــی روب ـه رو هســتید؟‬ ‫شــرکت مامــوت تلــکا ابتــدا بــا هــدف تامیــن زیرســاخت های مخابراتــی‬ ‫اغــاز بــه کار کــرد امــا رفته رفتــه و بــا توســعه فعالیت هایــش عــاوه‬ ‫توســعه هرچه بیشــتر ان پیــش برویــم؟ ایــن ســوال‬ ‫و بایــد ســعی کنیــم چالش هــای مواجهــه بــا ان را‬ ‫به حداقــل برســانیم‪ .‬یــک راه بیشــتر وجــود نــدارد؛‬ ‫درکنــار توســعه فنــاوری بایــد فناوری هــای امنیتــی‬ ‫را نیــز ارتقــاء داد و ان را دربرابــر هکرهــا مقــاوم کــرد‪.‬‬ ‫تــرس ازایــن موضــوع وجــود داردکــه دراینــده دنیــای‬ ‫هوشــمند‪ ،‬درمحــدودکــردن دسترســی بــه اطالعــات‪،‬‬ ‫چــهکنترلــی وجــود دارد؟ بــه هرحــال ایــن چالــش از‬ ‫ابتــدای توســعه فنــاوری وجود داشــته و هرچه بیشــتر‬ ‫پیــش می رویــم ایــن چالــش جدی تــرمی شــود‪.‬‬ ‫اگر‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫در حد یک شهر‬ ‫تعریف شود‪،‬‬ ‫می توان ان را‬ ‫نه در حد یک‬ ‫ابزار‪ ،‬بلکه یک‬ ‫سیاست کالن‬ ‫در کشور اجرا‬ ‫کرد‪ .‬مسیر‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫به ناگزیر با‬ ‫ابزارهایی مانند‬ ‫‪ ICT‬پیش‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫مــا بــا ایــن چالــش در پروژه هــای بزرگتــر ماننــد‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫موضوعــاتکنتــرل انــرژی و بیمارســتان ها ب ـ ه مراتــب‬ ‫ً‬ ‫قطعــا نمی توانیــم‬ ‫وســیع ترمواجهیــم‪ .‬درایــران مــا‬ ‫کارفرمــای ان بخــش خصوصــی بــوده باشــد؟‬ ‫مــن ســه کلمــه می گویــم کــه می توانــد ســه مســیر اصلــی حرکــت‬ ‫متفــاوت ازدنیــا باشــیم و درســایه ان حرکــتکنیــم‪.‬‬ ‫باشــد‪ .‬در ابتــدا مــن یــک خواســته (‪ )Want‬دارم‪ ،‬بعــد ایــن خواســته‬ ‫با جهــان پیــش نرویــم‪ .‬ایجــاد هــرمحدودیتــی دراین‬ ‫نهایــت ایــن نیــاز تبدیــل می شــود بــه یــک ال ـزام (‪ )Necessity‬و مســیر‬ ‫موانــع خاصــی وجــود دارد‪ ،‬امــا نمی توانیــم هم زمــان‬ ‫حــوزه مــا را درارتبــاط و اســتفاده بهینــه ازفناوری هــای‬ ‫دنیــا دچــارمشــکل می کنــد‪.‬‬ ‫تبدیــل می شــود بــه یــک نیــاز (‪ )Need‬و جد ی تــر می شــود و در‬ ‫حرکــت خواســت بــه الــزام مســیر کوتاهــی اســت‪ .‬ایــن مقدمــه را عــرض‬ ‫کــردم تــا بگویــم در بســیاری از مذاکــرات بایــد طــرف مقابــل را مجــاب‬ ‫کنیــم کــه پیاده ســازی سیســتم هوشــمند بســیار الزامــی اســت‪ .‬یــک‬ ‫دربخــش انــرژی ایــا اطالعاتــی دردســت داریــد‬ ‫سیســتم هوشــمند خــودکار کل مدیریــت الزم را انجــام می دهــد‪ .‬اگــر‬ ‫طبــق امــار موجــود‪ ،‬حــدود ‪ 40‬درصــد انــرژی‬ ‫ان نخواهــد گرفــت‪ .‬چراکــه بــه شــکل چشــمگیری از میــزان هزینه هــا‬ ‫و ایــن عــدد بســیار بزرگــی اســت‪ .‬از ایــن مقــدار‬ ‫مالــی و جانــی کمــک کنــد‪ .‬بــه بــاور مــن اگــر بخــش خصوصــی‬ ‫ً‬ ‫قطعــا چــاره ای جــز اســتفاده از ایــن فنــاوری نــدارد‪.‬‬ ‫توجیــه شــود‪،‬‬ ‫کــه به کارگیــری دســتگاه هوشــمند تــا چــه میــزان‬ ‫توانایــی ذخیــره انــرژی دارد؟‬ ‫برای‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫باید به سه‬ ‫مسیر اصلی‬ ‫توجه کنیم‪ :‬در‬ ‫ابتدا ما یک‬ ‫«خواسته»‬ ‫داریم؛ این‬ ‫خواسته تبدیل‬ ‫می شود به یک‬ ‫«نیاز» جدی‬ ‫و در نهایت‬ ‫این نیاز به یک‬ ‫«الزام» تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چطــوربــوده اســت؟ پروژه هــای کالنــی را می توانیــد نــام ببریــد کــه‬ ‫مصرفــی در کشــور مربــوط بــه ساختمان هاســت‬ ‫حــدود ‪ 85‬درصــد مربــوط بــه انرژی هــای فســیلی‬ ‫و مابقــی مربــوط بــه انرژی هــای الکتریــکال اســت‪.‬‬ ‫هــر دو ایــن بخش هــا را می تــوان بهینه ســازی‬ ‫هــر مالــک بــه ایــن اگاهــی برســد کــه سیســتم هوشــمند تاچــه حــد‬ ‫ً‬ ‫قطعــا تصمیمــی غیــر از هوشمند ســازی‬ ‫می توانــد ضــروری باشــد‪،‬‬ ‫می کاهــد و در شــرایط خــاص می توانــد بــه پیشــگیری از خســارت های‬ ‫بســیاری از شــرکت ها هنــوز بــه ان ســطح از اگاهــی نرســیده اند کــه ایــن‬ ‫سیســتم را عملیاتــی کننــد‪ ،‬امــا مــن امیــدوار هســتم شــرکت های زیــادی‬ ‫کــرد و می توانیــم بــا به کارگیــری فناور ی هــای‬ ‫بــرای تامیــن و اســتقرار و نگهــداری ایــن سیســتم شــکل بگیرنــد‪.‬‬ ‫براوردهــا‪ ،‬بــا اســتفاده از سیســتم هوشمندســازی‬ ‫درزمینــه امــوزش نیروهــای متخصــص چــه کار هایــی انجــام داده ایــد؟‬ ‫مناســب تــا حــد زیــادی صرفه جویــی کنیــم‪ .‬طبــق‬ ‫تــا ‪ 50‬درصــد می توانیــم در مصــرف انــرژی‬ ‫صرفه جویــی کنیــم‪ .‬در ســاختمانی کــه ابــزار دقیــق‬ ‫ً‬ ‫قطعــا انــرژی‬ ‫هوشمند ســازی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫ایــا توانســته اید نیروهــای متخصصــی را درایــن زمینــه پــرورش دهیــد؟‬ ‫ً‬ ‫اتفاقــا ســازوکاری در پیــشگرفته ایــمکــه مــا را ملــزم می کنــد درتمامــی‬ ‫بخش هــای فعالیــت خــود امــوزش مســتمرداشــته باشــیم‪ .‬ازاســاتید و‬ ‫در ان تــا حــد زیــادی صرفه جویــی می شــود‪.‬‬ ‫کارشناســان داخلــی و خارجــی دعــوت می کنیــم تــا بــه تیم هــای اجرایــی‬ ‫مواجهــه بخــش خصوصــی بــا بحــث هوشمندســازی‬ ‫هرچقــدرحرفه ای تــرباشــیم‪ ،‬می توانیــم بازارهــای بزرگ تــری را فتــحکنیــم‪.‬‬ ‫مــا امــوزش بدهنــد‪ .‬معتقدیــم نیــروی انســانی ما ســرمایه شــرکت اســت و‬ ‫تحلیل شما ازتوان جذب سرمایه گذاری خارجی چیست؟‬ ‫متاســفانه ارتبــاط ما بــا خــارج ازکشــورهمیشــه بــه ســرمایه گذاری محدود‬ ‫می شــود‪ .‬درحالــیکــه دربســیاری مــوارد مــا بــه بازبــودن درهــای ارتباطــی‬ ‫نیازمندیــم‪ .‬درگــزارش مکنــزی مزیت هــای خوبــی بــرای ایــران برشــمرده‬ ‫شــده بــودکــه یکــی ازان هــا دسترســی بــه نیــروی ماهــرو ارزان بــود‪ .‬مــا‬ ‫برنامه نویســان بســیارمتبحــرو جامعــه مهندســی قدرتمنــدی داریــم‪.‬‬ ‫خصوصــی اســت‪ .‬بنابرایــن مــن در ایــن خصــوص بســیار خوشــبینم‪.‬‬ ‫رویکــرد شــهرداری ها چگونــه اســت؟ ایــا قــراردادی بــا شــهرداری ها‬ ‫داشــته اید؟‬ ‫در یــک تقســیم بندی‪ ،‬بســیاری از ابعــاد کار بــا شــهرداری ها بــه بانک هــا‬ ‫ً‬ ‫دقیقــا نمی شناســند و بــا حجــم‬ ‫شــباهت دارد‪ .‬شــاید برخــی نیازهــا را‬ ‫وســیعی از اطالعــات ســروکار دارنــد‪ .‬مــا ایــن نیاز هــا را شناســایی کردیــم و‬ ‫ایــا تاکنــون بــا دولــت رایزنــی کرده ایــد تــا درپروژه هــای خــود از‬ ‫در حــال تهیــه پروپوزال هایــی بــه شــهرداری های تهــران‪ ،‬اصفهــان و تبریــز‬ ‫بــه نظــر مــا تفکــر دولــت مســتقل و جــدا از بخــش خصوصــی نیســت‪.‬‬ ‫دولــت درحــال تبدیــل بــه دســتگاهی بــا جنبــه کامــ ً‬ ‫ا نظارتــی اســت و‬ ‫نتایــج مثبتــی برســیم‪.‬‬ ‫خدمــات شــما اســتفاده کنــد؟ رویکــرد دولــت را درایــن زمینــه چطــور‬ ‫ارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫هســتیم‪ .‬توجیــه ان هــا نیــاز بــه ترویــج فرهنــگ فنــاوری دارد کــه اگــر‬ ‫ً‬ ‫قطعــا نمی توانیــم در ادامــه بــه‬ ‫نتوانیــم ایــن بخــش را توســعه دهیــم‪،‬‬ ‫بــا تمــام موانــع و چالش هایــی کــه برشــمردید‪ ،‬اینــده سیســتم‬ ‫ســعی می کنــد بازوهــای قــدرت خــود را از بخــش خصوصــی بــردارد‪.‬‬ ‫اص ـ ً‬ ‫ا نبایــد دنبــال ایــن باشــد کــه خــود را بــزرگ کنــد و اگــر قــرار اســت‬ ‫هوشمندســازی در ایــران را چطــور ارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫بخــش خصوصــی بهــره بگیــرد‪ .‬دولــت بایــد نقــش هدایتــی‪ ،‬نظارتــی و‬ ‫کــه شــاهد بســیاری از پیشــرفت ها در حــوزه ‪ ICT‬بودیــم‪ ،‬در‬ ‫یــک پــروژه ملــی را پیــش ببــرد ناگزیــر اســت از دســتان پرقــدرت‬ ‫رهبــری داشــته باشــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد مــا هــم بــه دولــت در تقویــت بخش‬ ‫خصوصــی کمــک کنیــم تــا ایــن فراینــد مســیر درســت خــود را طــی کنــد‪.‬‬ ‫هرچقــدر دولــت از توانمندی هــای بخــش خصوصــی بیشــتر اســتفاده‬ ‫کنــد موفق تــر اســت‪ .‬از صحبت هــای اقــای اذری جهرمــی می تــوان‬ ‫دریافــت کــه رویکردشــان تقویــت ‪ ICT‬و در گــرو تقویــت بخــش‬ ‫مــن خیلــی خوشــبینم کــه تــا ســال ‪ ،1400‬ســه ســال اینــده‪ ،‬همچنــان‬ ‫هوشمندســازی هــم پیشــرفت خواهیــم کــرد‪ .‬مــا نســبت بــه خیلــی از‬ ‫کشــورها در پیشــرفت ایــن سیســتم جایــگاه خوبــی داریــم‪ ،‬امــا جــای‬ ‫پیشــرفت هســت‪ .‬و تمــام منابــع تخصصــی را بــرای ایجــاد و توســعه‬ ‫زیرســاخت های الزم داریــم‪ .‬مــا ابــزار ایــن ســاختاریم و بایــد کمــک‬ ‫کنیــم تــا اســیب های موجــود شناســایی و موانــع رفــع شــود‪.‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫تا سال ‪ ،۱۴۰۰‬همچنان که شاهد بسیاری از پیشرفت ها در حوزه ‪ICT‬‬ ‫بودیم‪ ،‬تا سه سال اینده در هوشمندسازی هم خواهیم بود‪ .‬ما نسبت به‬ ‫خیلی از کشورها در پیشرفت این سیستم جایگاه خوبی داریم‪ ،‬اما جای‬ ‫پیشرفت هست‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪68‬‬ ‫افزایش روزافزون اینترنت اشیاء‬ ‫درخانه های هوشمند‬ ‫اینترنــت اشــیاء تبدیــل بــه حلقــ ه ارتباطــی میــان‬ ‫تمــام اشــیاء موجــود در خانــه شــده اســت‪.‬‬ ‫پیدایــش اینترنــت اشــیاء منجــر بــه رشــد ســریع کنتــرل اتــاق و روشــنایی شــده‬ ‫اســت‪ .‬از ســا ل های دور‪ ،‬اســتفاده از ایــن نــوع از کنتــرل در مدیریــت حرفـه ای فضــای‬ ‫ســاختمان متــدوال بــوده و امــروزه نقــش ان در خانــه هوشــمند و اتوماســیون خانگی‬ ‫رشــد چشــمگیری دارد؛ به گون ـه ای کــه یکــی از اصلی تریــن حوزه هــای ســرمایه گذاری‬ ‫در صنعــت اینترنــت اشــیاء تــا ســال ‪ ۲۰۲۱‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ژان کومینــی‪ ،‬کارشــناس اینترنــت اشــیاء و مدیریــت ســاختمان‬ ‫و مســئول نشــان ‪( L&RC‬کنتــرل اتــاق و روشــنایی) در پــروژه‬ ‫‪ ،awardedEcoXper‬معتقــد اســت که حوزه اصلی اینترنت اشــیاء‪ ،‬در‬ ‫کنترل اتاق و روشــنایی و اپلیکیشـن های اینترنت اشــیاء در اتوماســیون‬ ‫خانگــی خواهنــد بــود و در اغلــب مــوارد نــه فقــط ابــزار موقــت و تا حدی‬ ‫راهکارهــای ســاده بــرای کنتــرل اتــاق و روشــنایی‪ ،‬بلکــه در مقیــاس‬ ‫کوچک تــر سیســتم های مدیریــت ســاختمان را نیــز دربــر خواهنــد‬ ‫گرفــت‪ .‬کومینــی حرکــت بــه ســمت بی نهایــت اپلیکشــن را در زمینــه‬ ‫اتوماســیون خانگــی پیش بینــی می کنــد‪ .‬بــه بــاور او‪ ،‬اینترنــت اشــیاءء‬ ‫قواعــد بــازی را بــه اســانی تغییــر خواهــد داد‪.‬‬ ‫ـدن کنتــرل حرف ـه ای‬ ‫در حقیقــت موضــوع بحــث مــا رشــد و همسوشـ ِ‬ ‫اتــاق و روشــنایی بــا دیگــر حوزه هــای ســاختمان هوشــمند اســت‪ .‬از‬ ‫انتظارداریم که سرمایه گذاری درخانه‬ ‫هوشمند تا سال ‪ ۲۰۲۰‬دو برابرشود و بازاری‬ ‫با حجم بیش از‪ ۶۳‬میلیارد دالرداشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به تحقیقات‪ ،‬سیستم های‬ ‫امنیتی خانه هوشمند ‪ ۱۸‬درصد ازتمامی‬ ‫فروش را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫تمامــی کنشــگران و در راس ان هــا پیمانــکاران برقــی و یکپارچه ســازان‬ ‫سیســتم ها در عرصــه راهکارهــای حرفـه ای اتوماســیون خانگــی انتظــار‬ ‫ـش همســوکننده بالفعــل را بــازی کننــد‪ ،‬چــرا کــه مالــکان‬ ‫م ـی رود نقـ ِ‬ ‫خانه هــا راهکارهــای یکپارچه ســازی را می خواهنــد‪ ،‬نه حداقل اســودگی‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫زمــان پذیــرش کامــل اینترنــت اشــیاء بــرای اتوماســیون‬ ‫خانگــی ف ـرا رســیده اســت‬ ‫معلولیـت ‪ .‬بدیهــی اســت در حوزه هایــی چــون ســامت‪ ،‬کنتــرل اتــاق و‬ ‫روشــنایی و راهکاری هــای متناســب بــا دیگــر مهارت هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــا افزایــش میــزان ســرمایه گذاری و رشــد بــازار خانــه هوشــمند‪ ،‬بیشــتر‬ ‫ـل بی شــماری کــه باعــث می شــود شــرکت ها‪،‬‬ ‫بایــد گفــت یکــی از دالیـ ِ‬ ‫هــر کــدام بــرای یــک مخاطــب خــاص طراحــی شــده اســت و برخــی از‬ ‫فعالیــت کننــد ضــرورت مانــدن در عرصــه رقابــت اســت‪ ،‬مادامــی کــه‬ ‫متوجــه اپلیکیشــن های اتوماســیون خانگــی هوشــمند می شــویم کــه‬ ‫ان هــا‪ ،‬فــارغ از شــرایط مالــک‪ ،‬جــزء جریــان اصلی محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫از نمونه هــای رایــج این گونــه اپلیکیش ـن ها می تــوان بــه امنیــت خانــه‬ ‫و هــر ان چــه کــه بــه بهینه ســازی و صرفه جویــی انــرژی مربــوط اســت‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬نمونــه بــارزی از راهــکار اتوماســیون خانگــی را در زمینــه‬ ‫اینترنــت اشــیاء در حــوزه خدمــات ســامت می تــوان دیــد‪ :‬کاربــرد‬ ‫اپلیکیشــن های نظــارت بــر کیفیــت هــوا و ســامت از راه دور بــرای‬ ‫افــرادی کــه از ابــزار فیزیکــی همچــون موبایــل کمتــر اســتفاده می کننــد‬ ‫(به ویــژه افــراد مســن) یــا مبتالیــان بــه بیماری هــای مزمــن و یــا‬ ‫پیمانــکاران و یکپارچه ســازان در بخش هــای مختلــف اپلیکیشــن ها‬ ‫همــه چیــز در اینترنــت اشــیاء خالصــه می شــود‪.‬‬ ‫ ای‬ ‫بــازار ایــن صنعــت زمانــی شــکوفا خواهــد شــد کــه اتوماســیون حرفه ِ‬ ‫خانــه و حتــی راهکارهــای یکپارچگــی اتوماســیون ســاختمان به ســوی‬ ‫همگراشــدن و فاصله گرفتــن از یــک کاالی لوکــس‪ ،‬ایمــن و راحــت و‬ ‫نزدیــک شــدن بــه اپلیکیشــن ها و راهکارهــای ارتباط دهنــده بیشــتر‬ ‫حرکــت کنــد‪ .‬از ســوی دیگــر در ســال های اتــی‪ ،‬ایــن راهکارهــا و‬ ‫اپلیکیشــن ها بخشــی از رشــد فزاینــده اتوماســیون ســاختمان و‬ ‫اپلیکیشــن های خانــه هوشــمند خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫محرک هــای رشــد اینترنــت اشــیاء در اپلیکیشــن های‬ ‫اتوماســیون خانگــی‬ ‫اســتفاده از اینترنــت اشــیاء برای اســتخر شــنا یکــی از بی شــمار مواردی‬ ‫اســت کــه می تــوان بــه اپلیکیشــن های اتوماســیون خانگــی اضافــه‬ ‫سیســتم های امنیتــی‪ ،‬سیســتم های ســرگرمی‪ ،‬کنتــرل روشــنایی‪،‬‬ ‫خــارج از خانــه قــرار دارد‪ ،‬دروبین هــای مداربســته و ابیــاری باغچــه‬ ‫‪70‬‬ ‫بــه میــان می ایــد بیشــتر مــردم بــه اپلیکیشــن ها در بخش هــای‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫هنگامــی کــه ســخن از خانه هــای هوشــمند و اتوماســیون خانگــی‬ ‫کــرد‪ .‬بــه هــر حــال‪ ،‬بایــد در نظــر داشــت کــه خانــه هوشــمند بــه هــر‬ ‫کنتــرل اتــاق و مدیریــت انــرژی و مــوارد دیگــر اشــاره می کننــد‪ .‬امنیــت‬ ‫نیــز مثال هایــی از ایــن دســت هســتند‪.‬‬ ‫ورودی‪ ،‬دوربین هــای مداربســته) دو حــوزه مهــم در اینترنــت اشــیاء برای‬ ‫بهینه ســازی و کنتــرل شــود‪ .‬بدیهــی اســت کــه تامین کننــدگان بایــد در‬ ‫درجــه اول بــه ارزش پیشــنهادی و بــه ان چیــزی کــه واقعـ ً‬ ‫ـا بــرای مردم‬ ‫و سیســتم های صوتــی و تصویــری (هشــدار دزدی‪ ،‬سیســتم های درب‬ ‫اتوماســیون خانگــی هســتند‪ .‬امــا در صــدر مهم تریــن اپلیکیشــن ها‪،‬‬ ‫سیســتم ‪( HVAC‬گرمایــش‪ ،‬ســرمایش و تهویــه هــوا) و کنتــرل‬ ‫روشــنایی‪ ،‬کــه کومینــی ان را بــا نــام انقــاب ‪ LED‬می خوانــد‪ ،‬قــرار دارند‪.‬‬ ‫در عیــن پیشــتاز بــودن حوزه هــای اصلــی‪ ،‬بــه یخچال هــا‪ ،‬فریزرهــا و‬ ‫اکواریوم هــا و دیگــر مــوارد نیــز بایــد اندیشــید‪ .‬راهکارهایــی کــه محــل‬ ‫زندگــی را ســالم تر می کنــد‪ ،‬هماننــد‪ :‬کیفیــت هــوا‪ ،‬رطوبــت‪ ،‬میــزان‬ ‫ازون‪ ،‬کنتــرل در و دسترســی‪.‬‬ ‫ان چــه کــه در درون ان اســت محــدود نمی شــود‪ .‬اســتخری کــه در‬ ‫ارزش اینترنــت اشــیاءء از نــگاه مصرف کننــده عــادی بایــد نظــارت‪،‬‬ ‫الویــت دارد از منظــر وابســتگی های احساســی‪ ،‬ارزش مالــی‪ ،‬اجتنــاب‬ ‫ارزش کل‬ ‫از هزینــه‪ ،‬ذخیــره هزینــه‪ ،‬اطمینــان خاطــر دوبــاره و در کل‬ ‫ِ‬ ‫ملــک و دیگــر مــوارد فکــر کننــد‪.‬‬ ‫فرصت های بازار اینترنت اشیاء در اتوماسیون خانگی‬ ‫پــس از چندیــن ســال رشــد اهســته صنعــت خانــه هوشــمند‪،‬‬ ‫بــا نگاهــی بــه فهرســت اپلیکیش ـن های اتوماســیون خانگــی‪ ،‬و نظمــی‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن بخــش توانایــی رشــد هــر چــه بیشــتر در‬ ‫رســید‪ :‬چــه چیــزی بیشــترین تطابــق را بــا نیازمندی هــای مشــتری‬ ‫بــه اســتناد شــرکت بین المللــی داده (‪ )IDC‬انتظــار داریــم کــه‬ ‫کــه باعــث رشــد ســریع ان هــا می شــود‪ ،‬بــه ایــن ســوال خواهیــم‬ ‫و مالــکان امــروز و فــردا دارد؟ بــر ایــن نکتــه نمی تــوان خیلــی تاکیــد‬ ‫داشــت زیــرا یکــی از موانــع عمــده در فضــای ویــژه و دلخــواه خانــه‬ ‫هوشــمند به شــمار مــی رود‪ .‬هرچــه زمــان می گــذرد‪ ،‬گرانــی بیــش از‬ ‫ســال های اتــی را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری در خانــه هوشــمند تــا ســال ‪ ۲۰۲۰‬دو برابــر شــود و‬ ‫بــازاری بــا حجــم بیــش از ‪ ۶۳‬میلیــارد دالر داشــته باشــد‪ .‬همچنیــن بــا‬ ‫توجــه بــه تحقیقــات‪ ،‬سیســتم های امنیتــی خانــه هوشــمند ‪ ۱۸‬درصــد‬ ‫حــد‪ ،‬نگرانی هــای امنیتــی کــه به درســتی نشــان داده نشــده اند‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫از تمامــی فــروش را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫کافــی و نبــود پاســخگویی مناســب و ســاده بــه نیازهــای مشــتری در‬ ‫می گوینــد‪ .‬مشــتریان نیــز نســبت بــه گذشــته بــه ارزش اپلیکیشـن های‬ ‫و قابلیــت اطمینــان بــه برنــد‪ ،‬دشــواری در اســتفاده‪ ،‬نداشــتن تناســب‬ ‫تحقیقــات انجام شــده نمــود می یابــد‪.‬‬ ‫مهــم تــر از ان‪ ،‬پژوهش هــا از اولویــت راهکارهــای یکپارچه ســازی‬ ‫یکپارچه ســاز سیســتم ها بــرای ارتباط دهــی دســتگاه های خانگــی بــه‬ ‫البتــه برخــی از نیازهــا بــه مالــک خانه بســتگی دارد کــه اساسـ ً‬ ‫ـا نیازهای‬ ‫هــم اگاه تــر و عالقه مندتــر شــده اند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مطمئنــا‪ ،‬در اغــاز راه بــرای بهره بــرداری از اپلیکیشــن های اشاره شــده‬ ‫واضح ترشــدن تنــوع ایــن نیازمندی هــا بــر اســاس مالــکان خانه هــا‬ ‫بیشــتر بــه لطـ ِ‬ ‫ـف اینترنــت اشــیاء و راهکارهــا و پلتفرم هــای اتوماســیون‬ ‫احساســی و ســلیقه ای هســتند و در مــواردی کــه ارزش اقتصادی مطرح‬ ‫می شــود اغلــب بــه درخواســت های عقالنــی مبــدل می شــوند‪ .‬بــرای‬ ‫می تــوان مثــال اســتخر شــنا را در نظــر گرفت‪ .‬شــاید هر کســی شــانس‬ ‫داشــتن اســتخر را در خانــه نداشــته باشــد امــا در حــال حاضــر امــکان‬ ‫ایســتاده ایم اما مســیر روشــن اســت‪ :‬یکپارچه ســازی و اپلیکیشـن های‬ ‫خانگــی در راه اســت‪.‬‬ ‫منبع ‪i-scoop.eu‬‬ ‫سیستمها‬ ‫سیستم های هوشمند کارامد‬ ‫درگرو یکپارچه سازی‬ ‫چرا یکپارچه سازی سیستم ها مشکلی اساسی‬ ‫برای ساختمان های هوشمند است؟‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪72‬‬ ‫سیستم های هوشمند کارامد‬ ‫در گرو یکپارچه سازی‬ ‫مالــکان و مجریــان ســاختمان های بــزرگ اغلــب فاقــد نیــروی انســانی متخصــص بــرای‬ ‫حــل مشــکالت انــواع سیســتم ها و تســهیالت ســاختمان ها هســتند‪ .‬از ایــن رو بــرای غلبــه‬ ‫بــر مشــکالت مربــوط بــه کاربــری خدمــات بــه سیســتم های ســاده اتوماســیون ســاختمان بــا‬ ‫تجهیــزات رو می اورنــد کــه متاســفانه بــه دلیــل یکپارچه نبــودن بــا یکدیگــر نــه کارایــی الزم‬ ‫را دارا هســتند و نــه صرفــه اقتصــادی و انــرژی دارنــد‪ .‬در ایــن مقالــه بــه معرفــی ســاختارهای‬ ‫یکپارچه ســازی سیســتم ها (‪ )Integration‬در اتوماســیون ســاختمان پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫ضرورت یکپارچه سازی سیستم ها در ساختمان هوشمند‬ ‫روش هــای ســاده ذخیــره انــرژی بــرای فراهم اوردن اســایش ســاکنین‬ ‫و ســهولت بهــره وری از مهم تریــن ویژگی هــای سیســتم های یکپارچــه‬ ‫در ســاختمان ها اســت‪ .‬همچنیــن هزینه هــای نیــروی انســانی بــا‬ ‫عملکــرد اجرایــی بهتــر و نیــز زمــان پاســخگویی و رفــع مشــکالت تــا‬ ‫حــد چشــمگیری کاهــش می یابــد و مدیریــت تجهیزات و سیســتم های‬ ‫ســاختمان در خدمــت بهینه ســازی مصــرف انــرژی هدفمنــد می شــود‪.‬‬ ‫تخمیــن زده می شــود کــه در صــورت پیکربنــدی ناصحیــح سیســتم های‬ ‫اتوماســیون ســاختمان‪ ۲۰ ،‬درصــد انــرژی ســاختمان ها هــدر م ـی رود‪.‬‬ ‫حــال انکــه بــا نصــب کامــل ایــن سیســتم ها ‪ ۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد در مصــرف‬ ‫انــرژی بهینه ســازی می شــود‪ .‬اســتفاده از یــک شــبکه ‪ IP‬بــرای اتصــال‬ ‫به اصطــاح بــه ان «ســاندویچ» گفتــه می شــود‬ ‫وایرلــس‪ ،‬هزینه هــا را تــا حــد قابل توجهــی کاهــش می دهــد و ســبب‬ ‫ســاختمانی اســت؛ کــه از جملــه ان هــا می توان‬ ‫تمــام سیســتم های ســاختمان بــا شــبکه مخابراتــی‪ ،‬مثــل خــط تلفــن و‬ ‫افزایــش کاربــری می شــود‪ .‬یکپارچه ســازی سیســتم های هوشــمند نــه‬ ‫تنهــا در جــای خــود مطلــوب و بهینــه اســت‪ ،‬بلکــه یــک نیــاز ضــروری‬ ‫بــرای به کارگیــری بهتریــن راهکارهــا و ارتباطــات ســاده درلحظــه و‬ ‫داده هــای تحــت وب به شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫یکپارچه ســازی سیســتم ها همچــوی چتــری اســت کــه در ســطوح‬ ‫پایــه ای ارتبــاط میــان سیســتم های گرمایشــی‪ ،‬سرمایشــی و تهویــه‬ ‫دارای حجمــی بــرای سیســتم های مختلــف‬ ‫بــه ســازه ها‪ ،‬تهویــه مطبــوع‪ ،‬بــرق‪ ،‬ارتباطــات‪،‬‬ ‫لوله کشــی و اطفــاء حریــق اشــاره کــرد‪ .‬در‬ ‫راســتای اســان تر کــردن فراینــد طراحــی‪ ،‬تیــم‬ ‫طراحــی بــه هــر کــدام از سیســتم ها فضــای‬ ‫مســتقل اختصــاص می دهــد‪.‬‬ ‫مطبــوع (‪ )HAVC‬و ســپس ارتبــاط ‪ HAVC‬را بــا ســایر سیســتم های‬ ‫کنترلــی ســاختمان نظیــر روشــنایی‪ ،‬تجهیــزات ویــژه ایمنــی‪ ،‬امنیــت و‬ ‫اطفــاء حریــق برقــرار می کنــد‪ .‬در ســطوح باالتــر‪ ،‬یکپارچگــی سیســتم ها‬ ‫در پیونــد بــا سیســتم های کنتــرل ســاختمان و بســته های نرم افزارهــای‬ ‫مدیریــت تســهیالت عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫در یک پروژه طراحی موفقیت امیز‪،‬‬ ‫سیستم های ساختمانی‪ ،‬مواد و‬ ‫محصوالت باید برای ایجاد یک کلیت‬ ‫واحد با یکدیگر یکپارچه‬ ‫شوند که در نتیجه ان می توان به اهداف‬ ‫موردنظر دست یافت‪.‬‬ ‫در زیــ ِر کــف‪ ،‬گســتردگی ســازه دارای فضــای‬ ‫اختصاصــی خــود اســت‪ ،‬بــه گونــه ای کــه در‬ ‫راســتای افــق برابــر با مســاحت ســاختمان و در‬ ‫راســتای عمــود بــه انــدازه ای کــه بتــوان خرپــا و‬ ‫یــا تیــر را جــای داد فضــا اشــغال کرده اســت‪.‬‬ ‫در غیــاب چنین سیســتم واحــدی‪ ،‬هر کدام از سیســتم ها ایســتگاه های‬ ‫در زیــر ایــن حجــم‪ ،‬فضــا مختــص بــه سیســتم‬ ‫در حالی کــه اگــر تنهــا یــک ایســتگاه کنترلــی وجــود داشــته باشــد‪،‬‬ ‫افــق برابــر با مســاحت ســاختمان و در راســتای‬ ‫کنترلــی مجــزا (نظیــر تابلو هــا‪ ،‬صفحات نمایــش و کنترل گرهــا) دارنــد‪.‬‬ ‫و منعطف تــر نســبت بــه تغییــرات و گاه حتــی بــا چنــد کلیــک ســاده‬ ‫انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫تهویــه مطبــوع اســت طــوری کــه در راســتای‬ ‫عمــود فضا اشــغال کرده اســت بــه انــدازه ای که‬ ‫بتــوان کانالــی را جــای داد‪ .‬در زیــر ایــن حجــم‪،‬‬ ‫فضــا مختص بــه روشــنایی الکتریکی اســت به‬ ‫درحقیقــت‪ ،‬سیســتم هایی کــه به طــور کامــل تحــت یــک شــبکه هدایــت‬ ‫گونـه ای کــه در راســتای افــق برابــر بــا مســاحت‬ ‫عملکــرد بهینــه ســاختمان فراهــم شــود و محیطــی ایجــاد می کننــد‬ ‫کــه بتــوان وســایل روشــنایی الکتریکــی را در‬ ‫می شــوند تعاملــی را میــان سیســتم های منفــرد برقــرار می کننــد تــا‬ ‫تــا اهــداف ســاکنین ســاختمان به بهتریــن شــکل محقــق شــود‪ .‬بــه ‬ ‫ایــن ترتیــب بســتری بــرای کاهــش هزینه هــا و مصــرف انــرژی مهیــا‬ ‫ســاختمان و در راســتای عمــود بــه انــدازه ای‬ ‫بیــن ســتون های ‪ T‬شــکل اویزهــا را در ســقف‬ ‫جــای داد فضــا اشــغال کرده اســت‪ .‬ایــن گونــه‬ ‫می شــود‪ .‬در برابــر ناتوانــی ســاختمان های ســنتی در برقــراری ارتباطــات‬ ‫از طراحــی بیشــتر همانند اختصــاص دادن فضا‬ ‫گســترده تری از تجهیــزات را بــه یکدیگــر متصــل می کنــد و مدیریــت‬ ‫حجــم زیــادی از فضا را هوا اشــغال کرده اســت‪.‬‬ ‫و مدیریــت هوشــمند داده هــای انبــوه‪ ،‬راهکار شــبکه تجمیع یافته ســطح‬ ‫تســهیالت یــک ســاختمان را به مراتــب ارتقــاء می دهــد‪.‬‬ ‫سیستم های یکپارچه در طراحی ساختمان های هوشمند‬ ‫بــه یکپارچه ســازی سیســتم اســت‪ ،‬کــه در ان‬ ‫ســاختمان مرکــزی و نمایشــگاه حفاظــت از‬ ‫حیــات وحــش کارولینــای شــمالی اولیــن‬ ‫در یــک پــروژه طراحــی موفقیت امیــز‪ ،‬سیســتم های ســاختمانی‪ ،‬مــواد‪،‬‬ ‫پــروژه ای بود که در ان یکپارچه ســازی سیســتم‬ ‫شــوند کــه در نتیجــه ان می تــوان بــه اهــداف مــورد نظــر دســت یافــت‪.‬‬ ‫موفــق در یکپارچه ســازی سیســتم بدین شــکل‬ ‫و محصــوالت بایــد بــرای ایجــاد یــک کلیــت واحــد بــا یکدیگــر یکپارچــه‬ ‫بــرای یافتــن راه حــل یکپارچه ســازی نیــاز بــه یــک فراینــد طراحــی‬ ‫اســت کــه در ان ویژگی هــای مــورد نیــاز هــر کــدام از اجــزاء‪ ،‬کاربردهــای‬ ‫دوگانــه و یــا بــه اشــتراک گذاری ظرفیت هــا در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ایــن رونــد یکپارچه ســازی سیســتم الگــوی جدیــد در زمینــه طراحــی‬ ‫و ساخت و ســاز ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫سیستم های یکپارچه کف بندی در ساختمان های تجاری‬ ‫چند طبقه‬ ‫ـاری چنــد طبقــه فضــای هدررفــت بســیاری‬ ‫بیشــتر ســاختمان های تجـ ِ‬ ‫در بــاالی ســقف تمــام شــده و زیــر کــف هــر واحــد دارنــد‪ .‬ایــن فضا که‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫بررســی عیــوب احتمالــی و تشــخیص و رفــع ان هــا بــا دقــت بیشــتر‬ ‫‪73‬‬ ‫کف بنــدی اجــرا شــد‪ .‬نــکات یــک رویکــرد‬ ‫اســت‪ :‬تیرهایــی کــه بــه صــورت مــوازی بــا‬ ‫دیوارهــای نورگیــر قــرار گرفته انــد بیشــتر از‬ ‫ان هایــی کــه عمــود هســتند‪ ،‬اثــر انســدادی‬ ‫بــر ورود نــور از میــان دیوارهــا دارند‪.‬درنتیجــه‪،‬‬ ‫پاییــن نگه داشــتن تیرهــای مــوازی مطلــوب‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬تیرهای ثانویه نســبت بــه تیرهای‬ ‫اولیــه در ســطح پایین تــری قــرار دارنــد‪ .‬پــس‬ ‫تیرهــای ثانویــه و اولیــه بــه ترتیــب بــه صــورت‬ ‫مــوازی و عمــود بر دیــوار نورگیر قــرار می گیرند؛‬ ‫ارتفــاع ســقف نیز باید تــا جایی که امــکان دارد‬ ‫سیستم هایی‬ ‫که به طور کامل‬ ‫تحت یک شبکه‬ ‫هدایت می شوند‬ ‫تعاملی را میان‬ ‫سیستم های‬ ‫منفرد برقرار‬ ‫می کنند تا‬ ‫عملکرد بهینه‬ ‫ساختمان فراهم‬ ‫شود و محیطی‬ ‫ایجاد می کنند تا‬ ‫اهداف ساکنین‬ ‫ساختمان به‬ ‫بهترین شکل‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب‬ ‫بستری برای‬ ‫کاهش هزینه ها‬ ‫و مصرف انرژی‬ ‫مهیا می شود‪.‬‬ ‫بلنــد در نظرگرفتــه شــود تــا جایی‬ ‫نقــاط مختلــف فضــای اشــغال شــده کــف می رســانند‪.‬‬ ‫باشــد‪ .‬مادامــی کــه تیرهــای اولیه‬ ‫اشــغال شــده کــف ایــن اطمینــان را ایجــاد می کنــد کــه هــوا بــدون تغییر‬ ‫کــه بــه پاییــن تیرثانویــه نزدیــک‬ ‫در ســطوح پایین تــری نســبت بــه‬ ‫ـترس فضــای‬ ‫رســیدن هــوا از بیــن کانال هــای عایــق بــه اجــزاء دور از دسـ ِ‬ ‫در گرادیــان حرارتـی اش بــه هــر نقطـه ای برســد‪ .‬در نمایــی کلــی ســطحِ‬ ‫تیرهــای ثانویه هســتند‪ ،‬ســقف ها‬ ‫کــف بتونــی در بــاالی تیرهــای ثانویــه و عایــق حرارتــی در بــاالی ســطح‬ ‫و نــه در زیــر ان هــا قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫تامیــن در کــف باالیــی و محفظــه بازگشــت در ســقف زیریــن می شــود‪.‬‬ ‫بایــد در جایــی بین تیرهــای اولیه‬ ‫ایــن امــر باعــث می شــود کــه‬ ‫فضــای گســترش تیرهــای ثانویــه‬ ‫به صــورت منطقــی کاهــش یابــد‬ ‫امــا نــه بــه انــدازه ای کــه تعــداد‬ ‫بســیار زیــادی تیــر و ســتون برای‬ ‫حمایــت از تیــر اولیــه الزم باشــد‪.‬‬ ‫کــف بتونــی قــرار دارنــد‪ ،‬کــه باعــث جداســازی حرارتــی بیــن محفظــه‬ ‫در نمــای کلــی‪ ،‬ســقف در زیــر تیرهــای ثانویــه و تیراهن هــای ثانویــه در‬ ‫بــاالی تیراهن هــای اولیــه ســوار شــده اند‪ .‬سیســتم بازگشــت هوا شــامل‬ ‫محفظــه ســقف (فضــای بیــن تیرهــای ثانویــه)‪ ،‬کانال هــای چنــد شــاخه‬ ‫افقــی‪ ،‬و کانــال عمــودی اســت کــه هــوای بازگشــتی را بــه واحدهــای‬ ‫گرداننــده هــوا در زیــر ســاختمان هدایــت می کنــد‪ .‬بــرای اســان تر کــردن‬ ‫جریــان ازاد هــوای بازگشــتی در باالی ســقف و همچنین ایجاد ســقف در‬ ‫از راه ســتون ها امــکان دسترســی‬ ‫باالتریــن ارتفــاع‪ ،‬تیرهــای اولیــه در زیــر تیرهــای ثانویــه جــای گرفته انــد‪.‬‬ ‫دارد؛ یــک سیســتم تامین کننــده‬ ‫تیرهــای ثانویــه در بــاالی ســقف بازگــردد‪.‬‬ ‫بــه فضای اشغال شــده کــف وجود‬ ‫هــوا شــامل این هاســت‪ :‬یــک‬ ‫َشــفت تامین کننــده عمــودی‬ ‫کــه از واحد هــای گرداننــده هــوا‬ ‫در طبقــات زیریــن ســاختمان‬ ‫منشــعب می شــوند‪ ،‬کانال هــای‬ ‫چنــد شــاخه افقــی و کانال هــای‬ ‫تامین کننــده ای کــه هــوا را بــه‬ ‫ایــن چینــش بــه هــوا اجــازه می دهــد کــه از بیــن ســقف رد شــود و بــه‬ ‫ایــن ســاختمان چنــد ســالی اســت کــه بهره بــرداری شــده و در حــال‬ ‫حاضــر چندیــن پژوهــش درباره مســائل بعد از اســکان ان در حال انجام‬ ‫موثــر‬ ‫اســت‪.‬این ســاختمان الگــوی بهــره وری انــرژی و یکپارچه ســازی ٔ‬ ‫سیســتم ها شــهرت یافتــه اســت و همچنیــن صدهــا مهنــدس‪ ،‬معمــار‪،‬‬ ‫مقامــات رســمی دولتی و شــرکت هایی که در فرایند راه انــدازی و طراحی‬ ‫ســاختمان های اداری جدیــد نقــش دارنــد‪ ،‬از ان بازدیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫منبع ‪design.ncsu.edu‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪74‬‬ ‫چرا یکپارچه سازی سیستم ها‬ ‫مشکلی اساسی برای‬ ‫ساختمان های هوشمند است؟‬ ‫بــا اینکــه سیســتم های یکپارچــه راهــکار مناســبی ب ـرای کنتــرل انــواع سیســتم های یــک ســاختمان‬ ‫ن اســت‪ ،‬هنــوز بــا چالش هایــی مواجــه اســت و راه زیــادی درپیــش‬ ‫و افزایــش بهــره وری انــرژی در ا ‬ ‫دارد تــا اشــکاالت و موانــع پیـش روی ان رفــع شــود‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬میشــل مــوری در مقالـه ای در‬ ‫گرینتــک مدیــا گــره از مشــکالت مالــی و درهم پیچیدگی هــای یکپارچه ســازی سیســتم ها بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫تحلیــل مــوری به نظــر بدبینانــه و خــاف جریــان گرایــش به ســمت یکپارچه ســازی اســت‪ ،‬امــا بــه‬ ‫نــکات تامل برانگیــزی در برخــی پروژه هــا اشــاره کــرده اســت کــه توجــه بــه ان هــا ب ـرای متخصصــان‬ ‫ایــن حــوزه می توانــد ســودمند باشــد‪.‬‬ ‫مــن به تازگــی از ‪ 65‬کارشــناس در مدیریــت امکانــات‪ ،‬بهــره وری انــرژی‬ ‫و ســاختمان ســبز پرســیدم کــه در صنعــت مــا کل هزینــه یکپارچه ســازی‬ ‫سیســتم ها چقــدر اســت؟‬ ‫این سوال به شکل گمراه کننده ای ساده است‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه مــن از واژه «یکپارچه ســازی سیســتم» اســتفاده‬ ‫می کنــم بــه هزینه هــای نیــروی کار یــا ســخت افزار الزم بــرای ایجــاد‬ ‫سیســتم های تهویــه مطبــوع‪ ،‬کنتورهــای فرعــی‪ ،‬کنترل کننده هــای‬ ‫روشــنایی و دیگــر تجهیــزات در ســاختمان ها اشــاره می کنــم کــه‬ ‫می تواننــد به راحتــی بــا یک دیگــر صحبــت کننــد‪ .‬بــرای افــراد نا اشــنا‪،‬‬ ‫یکپارچگــی سیســتم ها بــه نظــر کاری ســهل الوصل می ایــد‪ :‬بــرای مــن‬ ‫کــه می توانــم درایــور یــک چاپگــر را بــدون هیــچ دردســری ب ـر روی رایانــه‬ ‫شــخصی خــودم نصــب کنــم‪ ،‬نصــب یــک جفــت مدبــاس بــر روی شــبکه‬ ‫محلــی و یــا اتصــال کنترل کننده هــای ‪ BACnet‬بــا یکدیگــر چقــدر‬ ‫دشــوار خواهــد بــود؟ ایــا فنــاوری ایــن مشــکل را حــل نکــرده اســت؟‬ ‫امــا بــرای کســانی کــه هــر روز بــا چالش هــای یکپارچه ســازی دســت‬ ‫بازاریابــی و فــروش محصــوالت خــود تکیــه کرده انــد‪ .‬واســطه های‬ ‫و پنچــه نــرم می کننــد‪ ،‬صحبــت کــردن سیســتم ها بــا یکدیگــر بســیار‬ ‫محلــی زمانــی یــک محصــول را بــا خــود حمــل می کننــد کــه فــروش‬ ‫یکپارچه ســازی سیســتم ها شــناخته می شــود بســیار دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ســخت افــزار قابــل توجیــه اســت امــا نمی تــوان ان را بــا شــرایطی‬ ‫فراتــر از یــک چالــش اســت و پوشــش دادن کل صنعتــی کــه بــا نــام‬ ‫بســیاری از پیمانکار هــای ســاختمانی زمــان و منابــع زیــادی را بــرای‬ ‫یکپارچه ســازی صــرف می کننــد کــه معمــو ًال در قالــب هزینــه مشــاوره‬ ‫ان بــرای ان هــا ســود داشــته باشــد‪ .‬افزایــش نــرخ ‪ 40‬تــا ‪ 50‬درصــدی‬ ‫مقایســه کــرد کــه در ان خریــدار مجبــور می شــود از ‪ 20‬تــا ‪ 40‬ســاعت‬ ‫خدمــات مهندســی اســتفاده کنــد کــه بیــش از ‪ 175‬دالر بــه ازای هــر‬ ‫بــه مشــاوران یکپارچه ســازی و یــا شــرکت های بــزرگ فعــال در حــوزه‬ ‫ســاعت هزینــه دارد‪.‬‬ ‫پرداخــت کنیــد و در عــوض احســاس رضایــت نداشــته باشــید‪ ،‬شــاید‬ ‫ســاختمانی را در بــازار پیــدا کــرد کــه بــه راحتــی نصــب شــوند‪ .‬شــما چــه‬ ‫اتوماســیون پرداخــت می شــود‪ .‬اگــر هزینــه زیــادی بــرای مشــاوران‬ ‫موثــری‬ ‫فکــر کنیــد پولــی کــه خــرج کرده ایــد‪ ،‬می توانســت در مــوارد ٔ‬ ‫همچــون بهــره وری انــرژی مصــرف شــود‪.‬‬ ‫بگذاریــد بــا یــک مثــال محســوس از معضــل یکپارچه ســازی پیــش‬ ‫برویــم‪ .‬یــک مالــک ســاختمان بــه مســاحت ‪ 200‬هــزار فــوت مربــع‬ ‫می خواهــد کنتــور برقــی در هــر واحــد نصــب و ان را بــه سیســتم‬ ‫اتوماســیون ســاختمان متصــل کنــد‪ .‬ایــن مشــتری می خواهــد میــزان‬ ‫مصــرف را بــا جزئیــات بیشــتری نســبت بــه قبض هــای ماهیانــه‬ ‫دریافــت کنــد و در نهایــت تمایــل دارد کــه بــار سیســتم تهویــه مطبــوع را‬ ‫در زمان هــای خاصــی از اوج مصــرف کاهــش دهــد‪ ،‬امــا در حــال حاضــر‬ ‫فقــط نیــاز بــه جمــع اوری اطالعــات دارد‪ .‬بــه نظــر ســاده می ایــد!‬ ‫بــا یــک جســتجوی ســاده در گــوگل می توانیــد کنتــور برقــی را بــه‬ ‫قیمــت ‪ 250‬دالر بــه عــاوه هزینــه حمــل و نقــل پیــدا‬ ‫کنیــد و نیــز ‪ 500‬دالر بــرای تکنســین مربوطــه در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬هزین ـه ای کــه یــک متصــدی ‪ BAS‬دریافــت‬ ‫ً‬ ‫دقیقــا مشــخص نیســت امــا بــا یــک‬ ‫می کنــد‬ ‫حســاب سرانگشــتی می تــوان فهمیــد کــه بــرای‬ ‫هــر ســاختمان بیــن ‪ 250‬تــا ‪ 500‬دالر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مگــر کار او چقــدر ســخت اســت؟ فقــط نیــاز بــه اتصــال‬ ‫چنــد رشــته ســیم‪ ،‬اجــزاء مختلــف را وارد شــبکه کــردن و‬ ‫در نهایــت فشــار چنــد دکمــه اســت!‬ ‫اگــر هزینــه ایــن نصــب فرضــی را در بــازه ای بیــن ‪ 1000‬الــی ‪1250‬‬ ‫دالر بــه ازای هــر ســاختمان تخمیــن زده باشــید‪ ،‬به طور حتــم‬ ‫اشــتباه کرده ایــد‪ .‬دســتمزد پیشــنهادی متصــدی ســاختمان‬ ‫نجومــی اســت‪ .‬ابتــدا نیــاز داریــد تــا یــک تابلــوی ورودی را بــه‬ ‫پنــل فرمــان بــرای جــادادن یــک کنتــور ورودی اضافــی متصــل‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای پیکربنــدی صحیــح ایــن عملیــات نیــاز بــه یــک نیــروی‬ ‫ماهــر اســت‪ .‬ســپس نیــاز داریــد کــه اتصــال را در راســتایی مشــخص‬ ‫بــه سیســتم اتوماســیون ســاختمان هدایــت کنیــد کــه ایــن بــه معنــای‬ ‫ذخیــره داده هــا بــر اســاس کیلــو وات بــر ســاعت اســت‪.‬‬ ‫سیســتم اتوماســیون ســاختمان بــرای هدایــت کــردن اتصــال نصــب‬ ‫نمی شــود‪ .‬چگونــه بایــد مشــکل را برطــرف کــرد؟ شــما بــه خریــدن‬ ‫یــک رایانــه دیگــر بــرای پایــگاه داده نیــاز داریــد‪ .‬خریــد یــک رایانــه‬ ‫حــدود ‪ 500‬دالر هزینــه دارد کــه رقــم باالیــی نیســت‪ .‬امــا شــما نیــاز بــه‬ ‫ســرور ‪ ، Microsoft SQL‬نرم افــزار گران قیمــت سیســتم اتوماســیون‬ ‫ســاختمان و از همــه گران تــر مهندســی ماهــر بــرای نصــب و راه انــدازی‬ ‫داریــد‪.‬‬ ‫از خــود می پرســید‪ :‬مــن کجــا را اشــتباه کــردم؟ تصمیــم می گیریــد کــه‬ ‫از یــک متصــدی سیســتم اتوماســیون ســاختمان دیگــر نــرخ بگیریــد‪.‬‬ ‫امــا هزینــه همــان مقــدار یــا حتــی بیشــتر اســت‪ .‬بــه ایــن نتیجــه‬ ‫می رســید کــه نصــب کنتورهــای فرعــی پر هزینــه اســت‪.‬‬ ‫شــرکت های تولیــد کننــده تجهیــزات نظارتــی سیســتم اتوماســیون‬ ‫ســاختمان همیشــه بــر واســط ها و توزیــع کننده هــای محلــی بــرای‬ ‫جــای تعجبــی نــدارد کــه به نــدرت بتــوان سیســتم های اتوماســیون‬ ‫بــه عمــر برنامــه ریــزی شــده اعتقــاد داشــته باشــید و یــا بــه ایــن فکــر‬ ‫کنیــد کــه تمامــی این هــا فقــط رویــه کســب و کار اســت در نهایــت پــروژه‬ ‫کنتورهــای فرعــی بــا شکســت مواجــه می شــود‪ .‬مشــتری ها هیــچ‬ ‫دسترســی بــه سیســتم های یکپارچــه تــک کلیکــی ندارنــد چــرا کــه‬ ‫‪76‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫تحلیل موری به نظر بدبینانه و خالف جریان گرایش به سمت‬ ‫یکپارچه سازی است‪ ،‬اما به نکات تامل برانگیزی در برخی پروژه ها‬ ‫اشاره کرده است که توجه به ان ها برای متخصصان این حوزه می تواند‬ ‫سودمند باشد‪ .‬او معتقد است صاحبان پروژه ها می توانند با تدابیر‬ ‫مدیریتی و کاهش هزینه های یکپارچه سازی‪ ،‬اعم از نیروی انسانی و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬بر چالش مهم این راهکار نوین غلبه کنند‪.‬‬ ‫ســازندگان سیســتم های اتوماســیون ســاختمان تمایــل بــه تخریــب‬ ‫می توانســتند بــه نتیجــه ای مشــابه دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫کــه یکــی از ایــن ‪ 65‬کارشــناس بــه درســتی در نوشــته خــود اشــاره کــرده‬ ‫اســت کــه ‪ 69‬درصــد از تمامــی هزینه هــای راه انــدازی صــرف تحقیــق‬ ‫خــط مشــی درامــدی خــود (واســط های محلــی) ندارنــد‪ .‬همــان طــور‬ ‫اســت‪ BACnet« :‬چــون بــه اســتاندارد های نرمــال صنعــت توجــه دارد‪،‬‬ ‫انقالبــی اســت‪ ».‬ایــن بهتریــن تعریــف دو پهلویــی بــود کــه در ایــن مــدت‬ ‫طوالنــی شــنیده ام‪.‬‬ ‫در بررســی های مــن هیــچ گزارشــی مبنــی بــر جزئیــات هزینه هــای‬ ‫دیگــر بررســی ‪ LBNL‬در زمینــه راه انــدازی صنایــع نشــان داده‬ ‫و برنامه ریــزی می شــود کــه میــزان چشــمگیری از ان مربــوط بــه‬ ‫جمــع اوری اطالعــات اســت‪ .‬اگــر محافظه کارانــه تخمیــن بزنیــم‪10 ،‬‬ ‫درصــد از هزینه هــای راه انــدازی «تحقیــق و برنامه ریــزی» مربــوط بــه‬ ‫اتصــال داده هــا بــه سیســتم اتوماســیون ســاختمان اســت و می تــوان‬ ‫یکپارچه ســازی سیســتم ها وجــود نداشــت‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬همکارانــم‬ ‫نتیجــه گرفــت ســاالنه ‪ 14‬میلیــون دالر بیهــوده هزینــه می شــود زیــرا‬ ‫بررســی ‪( LBNL‬ازمایشــگاه ملــی الرنــس برکلــی‪ ،‬مجــری‬ ‫کســر جزئــی از کل بــازار سیســتم اتوماســیون ســاختمان در بازارهــای‬ ‫سیســتم های اطالعاتــی انــرژی نشــان داده اســت کــه یکپارچه ســازی‬ ‫متاســفانه ایــن امــار ســوال اصلــی مــن را کامــل پاســخ نمی دهــد‪ .‬بــه هــر‬ ‫ایــن امــار جالــب را بــه مــن نشــان دادنــد‪:‬‬ ‫پژوهش هــای علمــی بــرای دپارتمــان انــرژی امریــکا) در زمینــه‬ ‫سیســتم های اتوماســیون ســاختمان می توانــد هزینــه ای بالــغ بــر ‪-۳۰‬‬ ‫‪ ۴۰‬هــزار دالر و حتــی در برخــی مــوارد ‪ 50‬هــزار دالر بــه ازای هــر سیســتم‬ ‫دربرداشــته باشــد‪.‬‬ ‫به گفتــه یــک شــرکت بــزرگ بــا بیــش از ‪ 100‬ســاختمان‪،‬‬ ‫یکپارچه ســازی سیســتم ها یکــی از اساســی ترین چالش هــا در‬ ‫تمامــی کارهایــش بــوده اســت‪ ،‬کــه بــا تجربــه و پشــتکار توانســته اســت‬ ‫ً‬ ‫تقریبــا بــه‬ ‫مــدت زمــان یکپارچــه ســازی یــک سیســتم جدیــد ‪ BAS‬را‬ ‫‪ 24‬ســاعت کار انســانی کاهــش دهــد‪.‬کاش شــرکت های متوســط‬ ‫سیســتم اتوماســیون ســاختمان به راحتــی کار نمی کنــد‪ .‬و ایــن فقــط‬ ‫ساخت و ســاز جدیــد و مکمــل ان اســت‪.‬‬ ‫حــال‪ ،‬اگــر شــک داریــد کــه یکپارچه ســازی سیســتم ها بــار عظیمــی بــر‬ ‫دوش صنعــت اســت‪ ،‬تعــداد شــرکت هایی را کــه بــرای فعالیــت در ایــن‬ ‫بخــش حمایــت مالــی می شــوند را در نظــر بگیریــد‪ .‬بــرای مثــال جامعــه‬ ‫یکپارچه ســازان سیســتم های کنترلــی (‪ )CSIA‬دارای ‪ 453‬شــرکت‬ ‫عضــو و یکــی از بزرگ تریــن پلتفرم هــای چنــد پروتکلــی یکپارچــه‬ ‫ســازی‪( Tridium’s Niagara ،‬متعلــق بــه شــرکت ‪ )Honeywell‬و‬ ‫دارای هــزاران واســط در تمامــی ‪ 50‬ایالــت اســت‪.‬‬ ‫منبع ‪lucidconnects.com‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫پیشگامان صنعت‬ ‫نقش هوشمندسازی فرودگاه درجذب‬ ‫سرمایه های خارجی‬ ‫| درگفت وگو با بوطاق خانبوداغی‪،‬‬ ‫رئیس افتخاری اتاق بازرگانی ایران و المان‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪78‬‬ ‫رئیس افتخاری اتاق بازرگانی ایران و المان؛‬ ‫هوشمندسازی فرودگاه به ورود‬ ‫سرمایه گذارانکمک می کند‬ ‫ سمیرا ابراهیمی مــوج هوشمندســازی ســازه بــا گزاره هایــی همچــون بهــره وری انــرژی اغــازشــده و درکنــارافزایش‬ ‫اســایش شــهروندی بــه بهبــود مصــرف انــرژی‪ ،‬کاهــش هدررفــت ان و جلوگیــری ازبحران هــای زیســت محیطی‬ ‫کمــک شــایان توجهــی می کنــد‪ .‬ایــن موضــوع نه فقــط دراپارتمان هــای مســکونی‪ ،‬بلکــه درســازه های عمومــی نیــز‬ ‫مطــرح می شــود و ازمهم تریــن ان هــا می تــوان بــه هوشمندســازی فرودگاه هــا اشــاره کــرد‪ .‬درفــرودگاه هوشــمند‪،‬‬ ‫مدیریت بــا شــناخت کامــل مشــتری و نیاز هــای او‪ ،‬بـرای اینکــه زمــان حداکثــری تقاضــا را تشــخیص دهــد‪ ،‬تدابیری‬ ‫را بایــد بیندیشــد ازجملــه کاهــش صــف‪ ،‬ایســتایی و اســترس درترمینــال‪ ،‬تامیــن فضــای پارکینــگ‪ ،‬تســهیل حرکت‬ ‫مســافرت اززمــان ورود تــا زمــان پــروازو تــاش بــرای پــروازبــه موقــع‪ .‬ازســوی دیگــرایــن تدابیــربایــد موجــب‬ ‫افزایش درامــد غیــرهوانــوردی‪ ،‬توســعه کسـب وکارفرودگاهــی‪ ،‬اســتفاده بهینــه ازکارمنــدان دربرنامه ریــزی و کنترل‬ ‫موجــودی بـرای ارائــه خدمــات مناســب بــه مســافران درزمــان مناســب شــود‪ .‬درنتیجــه ایــن مــوارد‪ ،‬صرفه جویی در‬ ‫مصــرف ســوخت‪ ،‬کاهــش زمــان بازگشــت‪ ،‬امــکان خدمت رســانی بــه هواپیماهــای بیشــترو افزایــش درامد فــرودگاه‬ ‫نیــزحاصــل می شــود‪.‬‬ ‫درایــن میــان‪ ،‬ســرمایه گذاران المانــی خواهــان ورود بــه فضــای هوشمندســازی فرودگاه هــای ای ـران هســتند؛ امــا‬ ‫بــه دالیــل عدیــده ای کــه پاروهــای ســرمایه گذاران خارجــی هنــوزنتوانســته کشــتی به گل نشســته اقتصــاد کشــور‬ ‫را بــرمــوج رونــق ســوارکنــد‪ ،‬المانی هــا نیــزبــرای ورود ســرمایه های خــود درتمــام زمینه هــا بــه ایــران دچــار‬ ‫ســردرگمی اند‪ .‬بـرای شــناخت بهتــرایــن فضــا‪ ،‬گفت وگویــی بــا بوطــاق خانبوداغــی‪ ،‬رئیــس افتخــاری اتــاق بازرگانی‬ ‫ای ـران و المــان انجــام شــده اســت کــه شــرح ان را درادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫دربــاره مبــادالت تجــاری ای ـران و المــان توضیــح دهیــد و این کــه پس از‬ ‫و ارامــش نیــاز دارد‪ .‬اکنــون بــرای ورود ســرمایه گذار بــه ‪ 16‬مجــوز نیــاز‬ ‫اســت کــه گرفتــن ان هــا حــدود یــک ســال زمــان می بــرد‪ .‬طبیعتـ ً‬ ‫ـا هیــچ‬ ‫همــه فعــاالن اقتصــادی منتظــر بودیــم کــه مســئله برجــام حــل شــود‪.‬‬ ‫بازار هــای دیگــر می بــرد‪.‬‬ ‫از درون سیســتم اقتصــادی کشــور برامــده و هنــوز هــم ادامــه دارد کــه‬ ‫نمایشــگاه داخلــی اســت‪ ،‬نــه بین المللــی‪ .‬زیــرا شــرکت کنندگان مطــرح‬ ‫به وقوع پیوســتن توافــق برجــام‪ ،‬چــه تغییراتــی دررفــع مشــکالت ورود و‬ ‫خــروج ارزو ســایرالزامات تجــاری رخ داده اســت؟‬ ‫حــاال کــه حــل شــده‪ ،‬خودمــان الینحــل مانده ایــم‪ .‬مخالفت هایــی‬ ‫رویــه تجــارت در عرصــه بین الملــل را بــرای مــا مشــکل کــرده اســت‪.‬‬ ‫انتظــار داشــتیم‪ ،‬بــا به نتیجه رســیدن برجــام‪ ،‬در صــدر کارهــای خــود‬ ‫بــا جامعــه جهانــی همــگام شــویم‪ .‬متاســفانه یکــی از ضررهــای بــزرگ‬ ‫کشــوری کــه اقتصــاد بخــش خصوصــی را جــدی نگیــرد نمی توانــد‬ ‫اگــر بــه نمایشــگاه بین المللــی نــگاه کنیــم متوجــه می شــویم کــه‬ ‫از کشــورهای ســرمایه اور در نمایشــگاه های مــا حضــور ندارنــد‪ .‬قیمــت‬ ‫هــر متــر مربــع نمایشــگاه بین المللــی تهــران از نمایشــگاه کلــن المــان‬ ‫گران تــر اســت‪ .‬ایــن موضــوع در کنــار جــای خالــی اســتراتژی بــرای‬ ‫تبلیغــات و بــازار ایــران فقــط بــه دلیــل ناتوانــی دولــت بــر نظــارت اســت‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر هنگامــی کــه دولــت نمی توانــد ارز را در یــک محــدوه نگــه‬ ‫پیشــرفت کنــد‪ .‬در واقــع اگــر اقتصــاد دولتــی عامــل پیشــرفت بــود‪،‬‬ ‫دارد‪ ،‬نمی تــوان بــه راه افتــادن چرخ هــای اقتصــادی امیــدوار بــود‪ .‬هرچقدر‬ ‫دولــت ســه وظیفــه دارد کــه شــامل برنامه ریــزی‪ ،‬حمایــت و طراحــی‬ ‫هــم ایــن مشــکالت را بــا گــران بــودن مــواد اولیــه تجربــه می کنــد‪ .‬موضوع‬ ‫اکنــون کمونیســت ها موفــق بودنــد‪ .‬در تمــام نظام هــای حاکمیتــی‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬امــا اگــر دولتــی بــه دنبــال تجــارت و تولیــد بــرود‪ ،‬وقــت بــرای‬ ‫برنامه ریــزی‪ ،‬کنتــرل و بهبــود قوانیــن نــدارد‪ .‬قوانیــن تجــاری مــا مربــوط‬ ‫بــه پنجــاه ســال پیــش اســت و بــا تجــارت امــروز هم خوانــی نــدارد‪ .‬در‬ ‫ایــن شــرایط ســرمایه دار چگونــه می توانــد در ایــن کشــور ســرمایه گذاری‬ ‫کنــد‪ ،‬در حالــی کــه امنیتــی بــرای ورود ســرمایه نــدارد؟ واقعیــت ایــن‬ ‫اســت کــه تغییــرات دقیقــه ای نــرخ ارز نمی توانــد ســرمایه گذار را‬ ‫بــرای پیش بینــی وضعیــت درســتی از ســود و زیــان امــاده کنــد‪.‬‬ ‫کــه قیمــت ارز بــاال بــرود‪ ،‬کشــش بــازار کــم می شــود‪ .‬تولیدکننــده داخلــی‬ ‫دیگــر ایــن اســت کــه بســیاری از بنگاه هــای اقتصــادی در دســت دولــت‬ ‫و یــا ارگان هــای شــبه دولتی و ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬کــه ضعــف بخــش خصوصــی را نشــان می دهــد‪ ،‬از ورود ســرمایه‬ ‫خارجــی جلوگیــری می کنــد‪ .‬وقتــی کــه بخــش خصوصــی فعــال شــود‪،‬‬ ‫ســرمایه را نیــز بــا خــود م ـی اورد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه شــما نقــش زیــادی درتوســعه تجــارت ایــران و‬ ‫در دنیــای امــروز‪ ،‬کشــورهای توســعه یافته صنعتــی ماننــد ژاپــن‪ ،‬کــره‪،‬‬ ‫المــان داشــته اید و ســا ل های زیــادی را درحــوزه تجــارت بین الملــل‬ ‫می کننــد‪ ،‬در حالــی کــه شــرکت های بــزرگ ایــران دولتی انــد و مالیــات‬ ‫را دررشــد اقتصــاد ایــران درهمــه زمینه هــا ازجملــه هوشمندســازی‬ ‫فرانســه و المــان هزینه هــای دولــت را تنهــا بــا درامــد مالیاتــی تامیــن‬ ‫نمی پردازنــد؛ برخــی عــوارض گمرکــی هــم نمی دهنــد؛ شــرکت های‬ ‫خصوصــی هــم کــه تعطیــل شــده اند؛ دولــت هــم می دانــد کــه بیــکاری‬ ‫وجــود دارد و امــارش مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫دررفت و امــد بــا کشــورهای توســعه یافته بودیــد‪ ،‬نقــش هوشمندســازی‬ ‫فرودگاه هــا و ســازه های دیگــرچطــورارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫کشــور مــا‪ ،‬به دلیــل نوســانات سیاســی و اقتصــادی‪ ،‬همــواره بــا‬ ‫تحریم هایــی مواجــه بــوده کــه نتوانســته خــود را بــا نواوری هــای‬ ‫هوشمندســازی در زمینه هــای مختلــف اقتصــادی‪ ،‬صنعــت و تجــارت‬ ‫درواقــع شــما می گوییــد کــه ایــن مشــکالت داخلــی درتجــارت ایــران‬ ‫تطابــق دهــد و نظــر ســرمایه گذار خارجــی را جلــب کنــد‪ .‬همــه مــا اگاهیــم‬ ‫قطعـ ً‬ ‫ـا واردنشــدن ایــران بــه فضــای اقتصــاد بین المللــی بــه تجارتــی کــه‬ ‫و ســرمایه گذاری مشــترک در امــر صنعــت و تجــارت بــا موفقیــت عمــل‬ ‫و المــان نیــزدخیــل شــده و ایــن تجــارت را دچــاررخــوت کــرده اســت؟‬ ‫بــا المان هــا داشــتیم ضربــه می زنــد‪ .‬گــردش مالــی تجــارت المــان در‬ ‫ســال گذشــته بــا امریــکا ‪ 380‬میلیــارد دالر بــوده اســت‪ .‬چگونــه می توانــد‪،‬‬ ‫بــا ســالی ‪ ۳-۲‬میلیــارد گــردش مالــی‪ ،‬از تجارتــی کــه بــا امریــکا دارد‬ ‫چشم پوشــی کنــد؟ قبــل از برجــام‪ 18 ،‬شــرکت المانــی بــه ایــران امدنــد‬ ‫امــا نتیجـه ای در بــر نداشــت‪ .‬زیــرا ســرمایه گذاری در وهلــه اول بــه امنیــت‬ ‫کــه در دنیــای پــر تالطــم امــروز‪ ،‬هیــچ کشــوی نمی توانــد بــدون همــکاری‬ ‫کنــد‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬به وضــوح مشــخص اســت کــه هوشمندســازی در‬ ‫تمــام زمینه هــای اقتصــادی ضــروری و اجتناب ناپذیــر اســت‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫چنانچــه در بخــش صنعــت گردشــگری‪ ،‬کــه یــک صنعــت پرســود و ارزاور‬ ‫اســت‪ ،‬فــرودگاه هوشــند داشــته باشــیم‪ ،‬نه فقط گردشــگر بیشــتری جذب‬ ‫می کنیــم‪ ،‬بلکــه در بــدو ورود نظــر ســرمایه گذاران خارجــی نیــز جلــب‬ ‫‪79‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫اقتصــاد کشــور مــا ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری ســرمایه خــود را یــک ســال معطــل نمی کنــد‪ ،‬بلکــه بــه‬ ‫وابستگی بنگاه های‬ ‫اقتصادی به‬ ‫دولت یا نهاد های‬ ‫شبه دولتی‬ ‫درکنار ضعف‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مانع جذب‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خارجی می شود؛‬ ‫وقتی بخش‬ ‫خصوصی فعال‬ ‫شود سرمایه را نیزبا‬ ‫خود می اورد‬ ‫می شــود و بــه ارزیابــی وضعیــت اقتصــادی کشــور می پردازنــد‪ .‬امــروزه‬ ‫بودجــه المــان از محــل گردشــگری و نمایشــگاه اســت امــا در ایــران بــه‬ ‫کشــورهای همســایه مــا از محــل گردشــگری درامدهــای سرشــاری دارنــد‬ ‫ایــن ســرمایه عظیــم ملــی بی توجهــی شــده اســت‪ .‬مــا هنــوز در هتل هــای‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی و منطقــه ای نیــز یکــی از پردرامدتریــن‬ ‫تحریم ـی شــده ایم کــه بایــد از ایــن معضــل رهــا شــویم‪ ،‬زیــرا بانک هــای‬ ‫کــه مــا حتــی بــا داشــتن منابــع نفــت و گاز بــه ایــن درامدهــا نمی رســیم‪.‬‬ ‫بخش هــای اقتصــادی کشــورهای پیشــرفته اند و بــا داشــتن‬ ‫خارجــی نمی تواننــد در ایــران شــعبه داشــته باشــند در حالــی که بودنشــان‬ ‫تضمیــن امنیــت بــرای ســرمایه گذار خارجــی اســت‪ .‬ایجــاد فضــای رقابتی‬ ‫خارجــی می تــوان گفــت کــه گاهــی تــا یک ششــم بودجــه خــود را از ایــن‬ ‫بــرای خطــوط هوایــی امــر طبیعــی اســت؛ بایــد رقابــت ایجاد شــود تــا خط‬ ‫‪80‬‬ ‫گوناگــون بــا درجــات مختلــف تخصصــی در المــان اســت کــه ارزاوری و‬ ‫حقــوق مســافر نادیــده گرفتــه می شــود و خطــوط هوایــی داخلــی خدمات‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫سیســتم های هوشــمند بــه روز‪ ،‬در ایجــاد هــزاران شــغل و کســب ارز‬ ‫خــود بــه سیســتم بانکــی بین المللــی متصــل نیســتیم؛ دچــار نوعــی خــود‬ ‫امــا بــا توجــه بــه فضــای سیاســی بین الملــل و فشــارهای ان بــر اقتصــاد‬ ‫هوشمندســازی فــرودگاه‪ ،‬کــه بایــد از امکانــات هوشــمند ســازه و امکانــات‬ ‫ســرمایه گذار خارجــی‪ ،‬ماننــد چهــل ســال پیــش بــه راه خــود ادامــه‬ ‫و گردشــگران خارجــی بــرای ورود بــه ایــران اســت‪ .‬اگــر مســئولین بتواننــد‬ ‫راه تامیــن می کننــد‪ .‬شــاهد ایــن موضــوع برگــزاری نمایشــگاه های‬ ‫تامیــن بودجــه کالنــی بــرای ایــن کشــور فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫کشــور‪ ،‬مــا هنــوز بــه جــای ایجــاد تســهیالت و شــوق افرینی و جــذب‬ ‫می دهیــم‪ .‬در صورتــی کــه کشــورهای همســایه بــا تدویــن قوانیــن‬ ‫بــه روز‪ ،‬در عرصــه سیاســت گذاری از مــا پیشــی گرفته انــد‪ .‬بنابرایــن بایــد‬ ‫هرچــه ســریع تر بخــش خصوصــی را فعــال کنیــم‪ ،‬زیــرا هیــچ کشــوری‬ ‫بــدون بخــش خصوصــی پویــا و عملگــرا نمی توانــد در امــر اشــتغال و‬ ‫سیاســت گذاری دولتــی موفــق باشــد‪.‬‬ ‫بــه هــرحــال درهمیــن فضــا هــم فعــاالن بخــش خصوصــی بــا تمــام‬ ‫محدودیت هــا بــه حیــات خــود ادامــه داده انــد‪ .‬درایــن مســیر‪ ،‬ایــا اتــاق‬ ‫ای ـران و المــان بــه اهــداف خــود رســیده اســت؟‬ ‫هوایــی داخلــی خــود را ارتقــا دهــد‪ ،‬امــا متاســفانه در شــرایط انحصــاری‬ ‫مناســب ارائــه نمی دهنــد‪.‬‬ ‫هوشــمند فروشــگاهی اســتفاده کنــد‪ ،‬اولیــن جاذبــه بــرای ســرمایه گذاران‬ ‫سیاســت گذاری های خــود را در ایــن حــوزه بــا اجمــاع نظــر گســترش‬ ‫دهنــد‪ ،‬می تــوان امیــدوار بــود کــه توســعه اقتصــادی کشــور از مســیر‬ ‫ســرمایه گذاری خارجــی نیــز افزایــش پیــدا کنــد‪ .‬در ابتــدای پیشــنهاد ایــن‬ ‫طــرح از ســوی المانی هــا مخالفت هایــی مطــرح شــد‪ ،‬امــا برانیــم کــه‬ ‫موافقــت مســئوالن را به دســت اوریــم‪.‬‬ ‫اکنــون کــه انتخابــات هیئــت رئیســه جدیــد اتــاق ایــران و المــان را‬ ‫درپیــش رو داریــم‪ ،‬بــا توجــه بــه تجربــه و ســابقه ‪ ۳۷‬ســاله شــما درایــن‬ ‫اتــاق‪ ،‬چــه رویکــردی را بـرای بهبــود روابــط دو کشــورپیشــنهاد می دهیــد؟‬ ‫مــا تــاش داریــم‪ ،‬تــا جایــی کــه می شــود‪ ،‬صنایــع را بــه هــم مرتبــط و‬ ‫مــا در گــروه «تعامــل و پیشــرفت» برنامه هــای متعــددی را بــرای توســعه‬ ‫بایــد شــجاعت داشــته باشــد کــه هــر چــه ســریع تر قوانیــن را اصــاح‬ ‫می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪ :‬برقــراری پیونــد بیــن صاحبــان‬ ‫ســرمایه گذاران المانــی را بــه بــازار ایــران نزدیــک کنیــم‪ .‬امــا دولــت‬ ‫فعالیت هــا و اثربخشــی اتــاق ایــران و المــان درنظــر گرفته ایــم‪ .‬از جملــه‬ ‫و بــه روز کنــد‪ .‬یکــی از اتفاقاتــی کــه در ســفر المانی هــا بــه ایــران رخ‬ ‫صنایــع ایــران و المــان و توجــه ویــژه بــه اموزش هــای فنــی‪ ،‬حرفــه ای‬ ‫ کردنــد‪ .‬اکنــون فــرودگاه بین المللــی امــام خمینــی‪ ،‬بــا ایــن کــه تازه ســاز‬ ‫المانــی؛ تعامــل بــا اتــاق بازرگانــی و صنایــع المــان‪ ،‬در کنــار ارتبــاط بــا‬ ‫داد‪ ،‬پیشــنهاداتی بــود کــه بــرای بهبــود شــرایط فرودگاهــی ایــران ارائــه‬ ‫بــرای متخصصــان صنایــع؛ بهره گیــری از تجربیــات کهنــه کاران صنایــع‬ ‫اســت‪ ،‬به انــدازه ســایر فرودگاه هــای بین المللــی‪ ،‬حتــی در کشــورهای‬ ‫اتاق هــای بازرگانــی و صنایــع در شهرســتان های کشــور؛ مذاکــره بــا‬ ‫اســت‪ .‬در دنیــای امــروز‪ ،‬پیشــرفت صنعــت گردشــگری در هــر کشــور بــه‬ ‫مشــتریان ان هــا؛ تشــکیل کمیته هــا و کارگروه هــای تخصصــی بــا کمــک‬ ‫همســایه‪ ،‬پیشــرفته نیســت و از امکانــات هوشمندســازی اســتفاده نکــرده‬ ‫پیشــرفت تمــام صنایــع کمــک می کنــد‪ .‬بنابرایــن در خطــوط هوایــی نیــز‬ ‫ســرویس دهی منظــم و رشــد کیفیــت خدمــات در شــرایط رقابــت عملیاتی‬ ‫می شــود‪ .‬در هشــت ســال تحریــم‪ ،‬از جامعــه جهانــی عقــب افتادیــم امــا‬ ‫ایرانی هــا بــه زمیــن ننشســتند و گام بــه گام جلوتــر می رونــد‪ .‬صنعــت‬ ‫گردشــگری در هــر کشــور منفعــت اقتصــادی زیــادی دارد؛ یک ششــم‬ ‫مقامــات و ســفارت المــان بــرای تســهیل امــور ویــزا بــرای اعضــای اتــاق و‬ ‫نیروهــای جــوان و خوش فکــر و همچنیــن انتشــار منظــم مجلــه ایینــه‬ ‫اقتصــاد‪ .‬امیدواریــم بــا تدابیر گــروه تعامــل و پیشــرفت بتوانیــم در زدودن‬ ‫موانــع ارتبــاط دو کشــور تــاش کنیــم و بســتر مناســبی را بــرای توســعه‬ ‫و پیشــرفت صنایــع ایرانــی در ســایه بهبــود روابــط اتــاق ایــران و المــان‬ ‫ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫تحلیلساختمان‬ ‫بررسی تجربه موفق هوشمندسازی‬ ‫درمیزگرد با مشاوران پروژه اطلس مال‬ ‫ساختمان اج (‪ )Edge‬درامستردام هلند؛‬ ‫هوشمندترین ساختمان جهانی‬ ‫الگوی بهینه سازی انرژی‬ ‫درمرکزخرید اسکاندیناوی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪82‬‬ ‫یکپارچگی‪،‬‬ ‫حلقه مفقوده اتوماسیون ساختمان‬ ‫بررسی تجربه موفق هوشمند سازی در پروژه اطلس مال‬ ‫محمدعلی سلطانی‪ :‬مدیرعامل‬ ‫وقت مهندسین مشاورطرح و‬ ‫اندیشه شیوا اطلس و درحال‬ ‫حاضر‪ ،‬معاون فنی ایرانیان‬ ‫اطلس‬ ‫جواد کریمی‪ :‬مدیربخش‬ ‫تاسیسات برقی مهندسین‬ ‫مشاورطرح و اندیشه شیوا‬ ‫اطلس و مدیرطراحی‬ ‫سیستم های جریان ضعیف‬ ‫پروژه اطلس مال‬ ‫وحید پورانصاری‪ :‬مدیرطراحی‬ ‫سیستم های تحت شبکه دیتا و‬ ‫مرکزداده پروژه اطلس مال‬ ‫امیر‬ ‫ حسین لواسانی | طــی ســا ل های اخیــرمراکــزتجــاری زیــادی درســطح شــهرهوشمند ســازی شــده اند‬ ‫ ‬ ‫ولــی کمتــرمــواردی هســتد کــه بتــوان ازان هــا به عنــوان تجربــه موفــق هوشمندســازی یــاد کــرد‪ .‬یکــی از‬ ‫پروژه هــای موفــق اطلــس مــال اســت‪ .‬اطلــس مــال درمنطقــه یــک ته ـران نزدیــک بــه پــارک نیــاوران ق ـرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن پــروژه بــا کاربــری تجــاری – اداری دارای ‪ ١٩‬طبقه اســت کــه ‪ ٨‬طبقــه اداری‪ 3 ،‬طبقــه تجــاری‪ ۱ ،‬طبقه‬ ‫فودکــورت و شــهربازی‪ 1 ،‬طبقــه هایپرمارکــت و ســینماها و ‪ 6‬طبقــه پارکینــگ را شــامل می شــود‪ .‬درطراحــی‬ ‫ایــن پــروژه ســبزجنبه هــای زیبایی شناســی و ترکیــب حجمــی رعایــت شــده اســت و درطراحــی داخلــی ان‬ ‫شــفافیت و خوانایــی درســاختن فضــا لحــاظ شده اســت‪ .‬ایجــاد فضاهــای ســبزبــا ابشــارو اســتفاده حداکثــری‬ ‫ازانــرژی خورشــید‪ ،‬همســایگی بــا پــارک نیــاوران و ایجــاد چش ـم اندازمناســب و پیونــد ارگانیــک بــا منطقــه و‬ ‫محیــط اطــراف‪ ،‬به کارگیــری سیســتم های مدیریــت هوشــمند ســاختمان و مدیریــت انــرژی ازویژگی هــای‬ ‫ســاختمان اطلس مــال محســوب می شــود‪.‬‬ ‫درمیزگــردی که بــا مدیـران ارشــد پــروژه اطلــس مــال برگـزارکردیــم ان هــا موانــع هوشمندســازی درایـران را‬ ‫برشــمردند و ازافــق و چشـم اندازایــن حــوزه درایـران ســخن گفتنــد‪ .‬شــاه بیــت ســخنان مدیـران اطلــس مــال‬ ‫ایــن اســت کــه مهم تریــن نقــص درپروژه هــای عظیمــی کــه ازسیســتم های هوشــمند اســتفاده می شــود‬ ‫یکپارچــه نبــودن ایــن سیســتم ها و نبــود امــکان گفت و گــو و تعامــل میــان ان هــا اســت‬ ‫مشروح میزگرد با تنی چند از مدیران ارشد این پروژه را می خوانیم‪:‬‬ ‫ایده اولیه مراکزتجاری و اطلس مال ازکجا شکل گرفت؟‬ ‫اوایــل دهــه ‪ 90‬شمســی‪ ،‬جــای خالــی مراکــز تجــاری در شــهرها به ویــژه‬ ‫مــا ادعــا داریــم کــه درزمینــه طراحــی اســناد‪،‬‬ ‫اطالعــات و مشــخصات تهیه شــده کام ـ ً‬ ‫ا ب ـه روز‬ ‫شــد‪ .‬در حالــی کــه ایــن شــهرها مملــو از واحدهــای صنفــی کنــار خیابــان‬ ‫طراحــی تمــام سیســتم ها به گونــه ای اســت‬ ‫کالن شــهرهایی همچــون تهــران‪ ،‬شــیراز‪ ،‬اصفهــان و مشــهد احســاس‬ ‫و پاســاژها شــده بــود‪ ،‬نیــاز اصلــی بــر ان بــود کــه یــک فــرد بــا مراجعــه بــه‬ ‫یــک مرکــز خریــد بــزرگ تمــام نیازهــای خــود از قبیــل خریــد‪ ،‬تفریــح و‬ ‫اســتراحت را در مدت زمــان مشــخص و توجیه پذیــری رفــع کنــد‪.‬‬ ‫و حتــی تــا ســال های ســال نــواور خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کــه نمونه هــای چندانــی بــرای ان در ایــران‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫پور انصــاری‪ :‬مراکــز تجــاری اســتاندارد همچــون‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن مــوارد و نــگاه بــه تجربــه جهانــی‪ ،‬ساخت وســاز مراکــز‬ ‫اطلــس مــال بایــد به طــور میانگیــن ‪ 8‬ســاعت‬ ‫اطلــس مــال بــا ایــن هــدف کلــی شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مدت زمــان بــا رضایــت کامــل از خدمــات‬ ‫ تجــاری در ایــران به ویــژه کالن شــهرها اغــاز شــد و طراحــی و ساخت وســاز‬ ‫به مراجعیــن خدمــات ارائــه کنــد و مراجعین در‬ ‫ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫درطراحــی اطلــس مــال بــه چــه مولفه هایــی دقــت شــد و چــه نکاتــی‬ ‫بـا ایـن شـرایط رویکـرد طراحـی به شـکلی‬ ‫ســلطانی‪ :‬فراینــد طراحــی پــروژه اطلــس مــال در ســال ‪ 1391‬اغــاز شــد‬ ‫باالترین سـطح از ایمنی و امنیت داشـته باشند‪.‬‬ ‫المان هــای شــهری در منطقــه نیــاوران همچــون بوســتان و مجموعــه‬ ‫ســلطانی‪ :‬یــک نگرانــی دربــاره فنــاوری وجــود‬ ‫برجســته ترشــد؟‬ ‫کــه‪ ،‬بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی پــروژه و هم جــواری بــا برخــی‬ ‫کاخ هــا و فرهنگســرای نیــاوران‪ ،‬گــروه طراحــی بــه دنبــال ان بــود تــا طــرح‬ ‫در تعامــل بســیار بــا فضــای اطــراف پــروژه باشــد‪.‬‬ ‫نزدیکــی ســاختمان پــروژه بــه بوســتان نیــاوران وابســتگی بــه‬ ‫فضــای ســبز را دوچنــدان می کــرد کــه بــا نــگاه بــه فضــای ســبز‬ ‫بوســتان نیاوران‪ ،‬ســعی بــر ان بــود کــه در طراحــی داخلــی و نمــای‬ ‫انجام شـد تـا مراجعیـن بهتریـن خدمـات را در‬ ‫دارد‪ :‬در تصمیم گیــری اســتفاده از فنــاوری‬ ‫هوشمند ســازی بایــد دقــت کــرد کــه نیــاز‬ ‫مجموعــه چیســت‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه در یــک‬ ‫ســاختمان‪ ،‬هوشمند ســازی را بایــد از انتهــا‬ ‫بــه ابتــدا بررســی کنیــم تــا معلــوم شــود یــک‬ ‫شــد کــه فــرم نــرم طراحــی بیرونــی و ظاهــری پــروژه متاثــر از‬ ‫تمــام جهــات به ویــژه ایمنــی و اطالعــات دارد‪.‬‬ ‫تعامــل ویــژه ای بــا طراحــی کلــی خیابــان پاســداران در نظــر گرفتــه‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و قــوس خیابــان پاســداران بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــرای طراحــی یــک پــروژه می تــوان از دو روش تعامــل بــا اطــراف و‬ ‫تحمیــل پــروژه بــه محیــط اطــراف اســتفاده کــرد کــه ایــن مجموعــه روش‬ ‫دوم را بــه کار گرفــت‪ ،‬چــرا کــه اگــر قــرار بــر ان نبــود کــه در ایــن محــل‬ ‫ســاختمانی ســاخته شــود‪ ،‬بهتریــن گزینــه احــداث بوســتان و فضای ســبز‬ ‫بــود‪ .‬بنابرایــن اقتصــاد شــهری و نــگاه بــه محیط زیســت در یــک طراحــی‬ ‫جامــع درنظــر گرفتــه شــد تــا بوســتان و فضــای ســبز در اطلــس مــال بــا‬ ‫طراحــی و فــرم قابل توجهــی گنجانــده شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت حتــی در مســائل ایمنــی همچــون عقـب روی پــروژه به‬ ‫نیازهایــی در مراجعــه و ارتبــاط بــا ســاختمان از‬ ‫از ابتــدا‪ ،‬گــروه طراحــی خــود را جــای مخاطــب‬ ‫ســاختمان قــرار دادنــد‪ ،‬امــا بررســی های‬ ‫اسیب شناســی در ایــن زمینــه نشــان از ان دارد‬ ‫کــه کارشناســان فنــی نیــاز مخاطــب را از دیــد‬ ‫شــخصی خــود تعریــف می کننــد و همــان‬ ‫مــوارد را در طراحــی لحــاظ می کننــد کــه ایــن‬ ‫رویــه خیلــی درســت نیســت‪.‬‬ ‫در پــروژه اطلــس مــال‪ ،‬تمرکــز نــگاه مــا ایــن‬ ‫بــود کــه مخاطــب در نهایــت چــه برداشــتی‬ ‫اســتفاده از شیشــه بــا نــگاه تعامــل بــا محیط زیســت و فضــای ســبز توجــه‬ ‫از هوشمند ســازی ســاختمان دارد‪ .‬یکــی از‬ ‫تائیــدی بــر ایــن ادعــا اســت‪.‬‬ ‫هوشمند ســازی ســاختمان ها ان اســت کــه‬ ‫ویــژه ای شــد کــه انعــکاس فضــای ســبز اطــراف با کمــک نمــای شیشـه ای‬ ‫دالیــل افزایــش هزینه هــای غیرمنطقــی در‬ ‫در ابتــدای امــر مشــخص نیســت چــه مــواردی‬ ‫بــه تعامــل درطراحــی بــا فضــای ســبزو فضــای اطــراف پــروژه اشــاره‬ ‫مهــم اســت و از هوشمند ســازی قــرار اســت‬ ‫سیســتم های هوشمند ســازی پــروژه چــه کارهایــی انجــام شــده اســت؟‬ ‫کــه فــرد یــا شــرکت بــا تجهیــزات خــاص خــود‬ ‫کردیــد‪ ،‬درزمینــه تعامــل و یکپارچه ســازی طراحــی داخلــی و‬ ‫چــه بهــره ای بــه دســت بیایــد‪ .‬ایــن نیســت‬ ‫کریمــی‪ :‬در پــروژه اطلــس مــال زمانــی کــه مجموعــه بــه بحــث جریــان‬ ‫بــه پــروژه وارد شــود و بــا توجــه بــه تجهیــزات‬ ‫کــه بایــد یــک گــروه تخصصــی ایجــاد شــود‪ .‬در زمینــه جریــان ضعیــف‬ ‫را تجویــز کنــد‪.‬‬ ‫ضعیــف وارد شــد‪ ،‬بــا تاکیــد مدیــران باالدســتی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم‬ ‫نــگاه گــروه طراحــی رفــع نیازهــای پراهمیــت و کم اهمیــت بهره بــرداران از‬ ‫قبیــل مالــکان‪ ،‬مراجعــان و مدیریــت بهره بــرداری و نگهــداری اطلس مــال‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫بنایــی کــه در طراحــی اطلــس مــال در جریــان ضعیــف و هوشمند ســازی‬ ‫ســاختمان های مشــابه از ســوی گــروه طــراح ایــن پــروژه پایه ریــزی شــد‪،‬‬ ‫نقطــه عطفــی بــود تــا پیمــان کاران در طراحــی و هوشمند ســازی خــود را‬ ‫تجهیــز و ب ـه روز کننــد‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫خــود سیســتم های مختلــف هوشمند ســازی‬ ‫در طراحــی جریــان ضعیــف و هوشمند ســازی‬ ‫توجــه ویــژه بــر ایــن قــرار می گیــرد کــه در‬ ‫نهایــت چــه اســتفاده ای از ایــن سیســتم ها‬ ‫د شــد‪ .‬در ایــن میــان اگــر‬ ‫و تجهیــزات خواهــ ‬ ‫صحبــت از بهره بــرداری می شــود‪ ،‬تنهــا بــه‬ ‫موضــوع اتوماسیون ســاختمان ارتباطــی‬ ‫نــدارد و بــا مولفه هــای مختلفــی ارتبــاط دارد‬ ‫برای طراحی یک‬ ‫پروژه می توان از‬ ‫دو روش تعامل‬ ‫با اطراف و تحمیل‬ ‫پروژه به محیط‬ ‫اطراف استفاده کرد‬ ‫که این مجموعه‬ ‫روش دوم را به کار‬ ‫گفت‪ .‬اگر قرار نبود‬ ‫که در این محل‬ ‫ساختمانی ساخته‬ ‫شود‪ ،‬بهترین گزینه‬ ‫احداث بوستان و‬ ‫فضای سبز بود‪.‬‬ ‫اقتصاد شهری و نگاه‬ ‫به محیط زیست در‬ ‫یک طراحی جامع‬ ‫درنظر گرفته شد تا‬ ‫فضای سبز در اطلس‬ ‫مال با طراحی و فرم‬ ‫قابل توجهی‬ ‫گنجانده شود‪.‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫بیرونــی پــروژه‪ ،‬بوســتان ادامــه یابــد‪ .‬همچنیــن در طراحــی پــروژه‬ ‫مراجعه کننــده یــا مخاطــب ســاختمان چــه‬ ‫محمدعلی سلطانی‬ ‫کــه مجمــوع تمــام ایــن مــوارد خاســتگاه گــروه‬ ‫تعریــف می شــود‪ .‬از ایــن مــوارد می تــوان بــه میــزان رفت وامــد و پیــک‬ ‫تجربــه طراحــی و فرایندهــای پیــش از تولیــد‬ ‫به دنبــال دریافــت اطالعاتی انــد کــه بیشــترین منفعــت را از ان ببرنــد‪.‬‬ ‫مهندســی و تجهیــزات خوبــی در هوشمند ســازی‬ ‫پورانصــاری‪ :‬از کلمــه زنده بــرای ســاختمان هوشــمند به درســتی اســتفاده‬ ‫طراحــی پــروژه بــوده اســت‪.‬‬ ‫اطلــس مــال نشــان می دهــد گروه هــای‬ ‫‪84‬‬ ‫ســاختمان ها در ایــران وجــود دارد امــا حلقــه‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫مفقــوده ان بهره بــرداری و نیازســنجی مخاطــب‬ ‫از یــک ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫ســال های ســال اســت کــه ســاختمان های‬ ‫بــه روزایــران دارای فناوری هــای مــدرن هســتند‬ ‫امــا همچنــان ازاپراتــوربــرای برخــی فعالیت ها در‬ ‫ســاختمان اســتفاده می شــود و درکنــاران حتــی‬ ‫ازتجهیــزات بـه روزکــه اطالعــات قابل اســتفاده ای‬ ‫را تولیــد می کنــد‪ ،‬هیــچ دســتاوردی درراســتای‬ ‫اهــداف مخاطب ســاختمان ازفروشــنده و خریدار‬ ‫بــه ثبــت نمی رســد‪.‬‬ ‫دراطلــس مــال اگــردرمرحله اجــرا و بهره بــرداری‬ ‫تجربه طراحی‬ ‫و فرایندهای‬ ‫پیش از تولید‬ ‫اطلس مال‬ ‫نشان می دهد‬ ‫گروه های‬ ‫مهندسی و‬ ‫تجهیزات خوبی‬ ‫در هوشمندسازی‬ ‫ساختمان ها در‬ ‫ایران وجود دارد‪،‬‬ ‫اما حلقه مفقوده‬ ‫ان بهره برداری‬ ‫و نیازسنجی‬ ‫مخاطب از یک‬ ‫ساختمان است‪.‬‬ ‫نتــوان ارتبــاط مناســبی بیــن سیســتم های‬ ‫استفاده شــده و بهره بــرداری ایجــادکــرد‪ ،‬مشــکل‬ ‫ســاختمان های دیگــر رخ می دهــد و می تــوان‬ ‫گفــت‪ ،‬نقطه ضعــف اصلــی در هوشمند ســازی‬ ‫در جایــی اســت کــه خروجــی سیســتم های‬ ‫هوشــمند بــه بهره بــرداری منجــرنشــود‪.‬‬ ‫ســاعتی مجموعــه اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مغــازه داران و فعــاالن صنفــی‬ ‫شــد‪ ،‬زیــرا ســاختمان هوشــمند بــه ســاختمانی گفتــه می شــود کــه در‬ ‫موقعیــت و زمــان خــاص‪ ،‬بهتریــن واکنــش را از خــود نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫در طراحــی سیســتم هوشمند ســازی پــروژه‪ ،‬نیازســنجی ها بــا توجــه بــه‬ ‫ذهنیــت و خواســت بهره بــردار انجــام شــد و یــک روح حاکــم در قالــب‬ ‫طــرح تفصیلــی ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫ایــا تــا بــه امــروزنیــازو توقعــی کــه شــما ازهوشمند ســازی درپــروژه‬ ‫اطلــس مــال پیش بینــی کــرده بودیــد محقــق شــده؟‬ ‫ســلطانی‪ :‬بخــش عمــده پیش بینی شــده در حــوزه طراحــی محقــق شــد‬ ‫کــه در مراحــل بعــدی همچــون اجــرا ادامــه خواهــد یافــت‪ ،‬امــا بیشــترین‬ ‫نگرانــی درزمینــه بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫درباره برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار در بخش هوشمند سازی و‬ ‫تجمیع توضیح دهید‪.‬‬ ‫ســلطانی‪ :‬در مرحلــه طراحــی و انتخــاب همــکار هوشمند ســازی بــا فقــر‬ ‫اجرایــی در زمینــه هوشمند ســازی مواجــه شــدیم و ایــن نگرانــی ایجــاد‬ ‫شــد کــه نصــب و بازخوردگیــری از سیســتم های یازده گانــه تــا حــدودی‬ ‫ســخت خواهــد بــود ازای ـن رو بــرای انکــه سیســتم های مدنظــر به صــورت‬ ‫بایــد بــه ســاختمان و پــروژه بــه چشــم وجــود‬ ‫یکپارچــه و کامل نصــب و عملیاتــی شــوند‪ ،‬مناقصه باهــدف توانمندســازی‬ ‫رفتارهــای ان تغییــر می کنــد؛ هوشــمندی‬ ‫کیفیــت مناقصــه از لحــاظ فنــی بســیار بــاال بــود و بســیاری از شــرکت های‬ ‫زنــده ای نــگاه کنیــم کــه هــر لحظــه نیازهــا و‬ ‫به معنــای زند ه بــودن یــک موجــود اســت‪.‬‬ ‫هوشمند ســازی ســاختمان و دریافــت‬ ‫اطالعــات فقــط به معنــای طراحــی سیســتم‬ ‫اعــام حریــق و دوربین هــای نظارتــی نیســت‬ ‫بلکــه برخــی از اطالعــات به دســت امده‬ ‫بــرای صاحبــان مغــازه و فعــاالن صنفــی بــا ‬ ‫عنــوان اتوماســیون و خروجــی هوشمند ســازی‬ ‫شــرکت های همــکار برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حاضــر در مناقصــه بــرای برنــده شــدن مناقصــه ســطح فنــی‪ ،‬علمــی و‬ ‫خدماتــی خــود را تقویــت کردنــد‪ .‬از ســوی دیگــر مناقصــه عاملی بــود که در‬ ‫ارتباطــات تنگاتنــگ شــرکت ها بــا گــروه فنــی و طراحــی پــروژه‪ ،‬اطالعــات‬ ‫دو طــرف ارتقــاء یابــد‪.‬‬ ‫ارزیابــی بــرمناقصــه و شــرکت های حاضــربــا نــگاه بــه یکپارچگــی بــر‬ ‫عهــده گــروه خاصــی بــود؟‬ ‫جواد کریمی‬ ‫کریمــی‪:‬از ابتــدای کار ذهنیــت بــر ان بــود کــه در اجــرا و یکپارچگــی‬ ‫هوشمند ســازی ســاختمان فقــری حاکــم اســت‪ .‬بــا ایــن ذهنیــت بــه‬ ‫ســمتی حرکــت کردیــم کــه سیســتم ها کامــ ً‬ ‫ا یکپارچــه و متصل به هــم‬ ‫وحید پورانصاری‬ ‫درطراحــی و اجــرای هوشمند ســازی و اتوماســیون یــک پــروژه هزینــه‬ ‫زیــادی صــرف می شــود‪ ،‬ایــا درنهایــت ایــن هزینه هــا به صرفــه و منطقــی‬ ‫اســت؟‬ ‫بــرای انکــه بــه هــدف نهایــی یکپارچگــی سیســتم های هوشــمند دســت‬ ‫باشــد‪ ،‬از ســوی دیگــر اگــر از نــگاه بهره بــردار نهایــی مراحــل‬ ‫جــزء را داشــتند دعــوت کردیــم و مناقصــه فقــط بــرای جزءبه جــزء‬ ‫بدانــد هزینه هــای صــورت گرفتــه درنهایــت بــه نفــع ان اســت‪،‬‬ ‫بــا مشــکلی مواجــه نباشــیم‪.‬‬ ‫پیــدا کنیــم‪ ،‬از شــرکت هایی کــه توانایــی تجمیع ســازی سیســتم های‬ ‫سیســتم ها برگــزار نشــد‪.‬‬ ‫ســلطانی‪ :‬گــروه طراحــی قبــل از ورود شــرکت ها بــه مناقصــه تمــام‬ ‫طراحی هــا را انجــام داده بــود و درزمینــه طراحــی وظیف ـه ای بــه مجریــان‬ ‫امــر ســپرده نشــد‪ .‬در بیشــتر مــوارد زمانــی کــه طراحــی هوشمند ســازی به‬ ‫مجریــان ســپرده می شــود‪ ،‬برندهــا و شــرکت ها قالــب هوشمند ســازی‬ ‫پــروژه را شــکل می دهنــد و هوشمند ســازی برند محــور می شــود کــه‬ ‫البتــه طراحــی هوشمند ســازی‪ ،‬قبــل از انتخــاب مجریــان‪ ،‬عاملــی شــد تــا‬ ‫دغدغه هــای یکپارچگــی به شــدت کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫طراحــی و خروجــی پــروژه اطلــس مــال بایــد درنهایــت اقتصــادی‬ ‫طراحــی و اجــرا پیــش رود و مخاطــب پــروژه مثــل مغــازه دار اگــر‬ ‫هزینه هــای صــرف شــده در هوشمند ســازی ســاختمان توجیــه دارد‪.‬‬ ‫درمجمــوع می تــوان نتیجه گیــری کــرد کــه اگــر در ساخت وســاز‬ ‫ســاختمان ها اتوماســیون و هوشمند ســازی لحــاظ شــود‪ ،‬در درازمــدت‬ ‫پاســخ مناســب از ســرمایه گذاری انجام شــده حاصــل می شــود‪.‬‬ ‫باید به ساختمان و پروژه به چشم یک موجود زنده نگاه کنیم که هر‬ ‫لحظه نیازها و رفتارهای ان تغییرمی کند؛ زیرا ساختمان هوشمند‬ ‫به ساختمانی گفته می شود که‪ ،‬درموقعیت و زمان خاص‪ ،‬بهترین‬ ‫واکنش را ازخود نشان می دهد‪.‬‬ ‫درمسیرطراحی ازمشاورخارجی استفاده شد؟‬ ‫پورانصــاری‪ :‬به طــور مســتقیم از مشــاور خارجــی اســتفاده نشــد امــا از‬ ‫اطالعــات و دســتاوردهای شــرکت های بین المللــی استفاده شــده‬ ‫اســت‪ .‬طراحــی پــروژه اطلــس مــال وابســتگی بــه برنــد یــا تامین کننــده‬ ‫خاصــی نــدارد و لیســت تامین کننــدگان در اخریــن مراحــل کار تهیــه شــد‪.‬‬ ‫در واقــع طراحــی و انتخــاب تجهیــزات به گون ـه ای اســت کــه نیــاز بــه یــک‬ ‫تامین کننــده خــاص نیســت‪.‬‬ ‫ســلطانی‪ :‬در بیشــتر پروژه هــا یــک طــرح اولیــه ایجــاد می شــود و‬ ‫شــرکت مجــری بــا توجــه بــه تجهیــزات خــود بازطراحــی می کنــد کــه‬ ‫کریمــی‪ :‬در پــروژه اطلــس مــال‪ ،‬حــدود ‪ 11‬سیســتم هوشمند ســازی‬ ‫تعریف شــده کــه حــدود ‪ 70‬درصــد ایــن سیســتم ها جــزء الزامــات‬ ‫ســاخت و حیــات یــک ســاختمان اســت‪ .‬همچنیــن حــدود ‪ 50‬درصــد‬ ‫تجهیــزات مربــوط بــه ایمنــی و حفاظــت ســاختمان و تنهــا حــدود ‪30‬‬ ‫درصــد تجهیــزات مربــوط بــه لوکس کــردن ســاختمان اســت‪ .‬بررســی ها‬ ‫نشــان می دهــد‪ ،‬در پروژه هایــی همچــون اطلــس مــال‪ ،‬جریــان ضعیــف‬ ‫و اتوماســیون هزینــه ناچیــزی از کل هزینه هــای پــروژه را بــه خــود‬ ‫اختصــاص می دهــد‪.‬‬ ‫بیشــتر کارفرماهــا به دنبــال طراحــی ظاهــری لوکــس و اســتفاده از مــواد‬ ‫ســرانجام خوشــایندی نــدارد و حتــی مباحــث بهره بــرداری اولیــه کــه در‬ ‫ذهــن طــراح و کارفرمــا وجــود دارد بــا خروجــی کار کام ـ ً‬ ‫ا متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫اولی ـه ای هســتند کــه خروجــی بســیار شــکیلی بــه ارمغــان بیــاورد‪ ،‬غافــل‬ ‫به طــور کامــل از وابســتگی بــه تامین کننــدگان خــاص در امــد و به طــور‬ ‫مالــکان ســاختمان حفاظــت می کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تجربــه گذشــته‪ ،‬اســتراتژی به گونـه ای طراحــی شــد تا پــروژه‬ ‫حتــم پایــه اولیــه طــرح و کار تــا انتهــا ثابــت خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫از انکــه سیســتم های هوشــمند در صــورت وقــوع حادثــه از جــان و مــال‬ ‫پورانصــاری‪ :‬به دلیــل گرانــی انــرژی در ســطح جهانــی اســتفاده از‬ ‫‪85‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫فعالیــت کننــد تــا در صــورت نیــاز بــه واکنــش مناســب از ســوی سیســتم‬ ‫ســلطانی‪ :‬در ابتــدای امــر بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه‬ ‫یک محصول‬ ‫یکپارچه نیاز به‬ ‫تفکر یکپارچه دارد‬ ‫زیرا تا یک سازمان‬ ‫تفکر یکپارچه‬ ‫نداشته باشد‬ ‫نمی تواند‬ ‫محصول‬ ‫یکپارچه ای را‬ ‫تولید کند‪ .‬اگر‬ ‫در ساختمانی به‬ ‫دنبال سیستم‬ ‫هوشمند یکپارچه‬ ‫هستیم‪ ،‬باید‬ ‫معماری و‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫با یک دیگر یک‬ ‫مجموعه یکپارچه‬ ‫را شکل دهند‪.‬‬ ‫شــده تــا در صــورت اعــام حریــق از ســوی‬ ‫سیســتم تمــام مــوارد رصــد و در صــورت ایجاد‬ ‫حریــق در اســرع وقــت بــه عمــوم اطــاع داده‬ ‫‪86‬‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫فراینــد اعــام حریــق بــه این گونــه اســت کــه‬ ‫در محــل اعــام حریــق دوربین هــای نظارتــی‬ ‫از چنــد ثانیــه قبــل از وقــوع واقعــه تصاویــر‬ ‫مربوطــه را نشــان می دهــد کــه در صــورت‬ ‫تائیــد حریــق‪ ،‬بخــش اتش نشــانی وارد عمــل‬ ‫می شــود و سیســتم صوتــی بــه عمــوم اعــام‬ ‫هشــدار می دهــد و تمــام مراحــل‪ ،‬به شــکل‬ ‫خــودکار ‪ ،‬بــه ترتیــب وارد کار می شــود‪.‬‬ ‫درحــال حاضــرایــا نیازهــای گــروه طراحــی‬ ‫دراجــرا تامین شــده و ایــا ازخدمــات پــس‬ ‫ازفــروش قطعــات مصرفــی رضایــت کامــل‬ ‫را داریــد؟‬ ‫سیســتم های هوشــمند طــی دو ســال بازگشــت ســرمایه را بــه همــراه‬ ‫دارد و می تــوان گفــت کــه صرفــه هزینــه در هوشمند ســازی ســاختمان‬ ‫درنهایــت به عنــوان یــک ســرمایه گذاری بلندمــدت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســلطانی‪ :‬از ویژگی هــای هوشمند ســازی پــروژه اطلــس مــال می تــوان‬ ‫بــه مهندســی حریــق ایــن ســاختمان اشــاره کــرد‪ ،‬کــه دارای یک سیســتم‬ ‫و برنامــه مســتقل اســت و بــا طراحــی‪ ،‬ســازه‪ ،‬جریــان ضعیــف و مکانیــک‬ ‫ســاختمان در ارتبــاط تنگاتنگــی بــوده اســت‪ .‬ایــن مســتقل بودن سیســتم‬ ‫حریــق کمــک کــرد تــا در بحث هــای جریــان ضعیــف بــه راهکارهــای‬ ‫کامل تــری توجــه شــود کــه بحــث فرهنگــی اعــام حریــق نیــز یکــی از‬ ‫مــوارد اســت‪ ،‬زیــرا در ایــران بــه دلیــل خطاهــای بســیار‪ ،‬افــراد ان چنــان به‬ ‫اژیر هــای اعــام حریــق توجــه نمی کننــد؛ از ایــن رو سیســتم و مکانیــزم‬ ‫خاصــی بــرای اعــام حریــق در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫کریمــی‪ :‬در کنار سیســتم اطفــاء حریــق‪ ،‬از سیســتم های دیگری اســتفاده‬ ‫کریمــی‪ :‬شــرکت همــکار در اجــرای پــروژه‬ ‫بــا توجــه بــه تجــارب و فعالیت هــای گذشــته ان انتخاب شــده و از ایــن‬ ‫رو ایــن شــرکت توانایــی نگهــداری‪ ،‬پایــش و رفــع مشــکالت احتمالــی‬ ‫پــروژه احداث شــده را دارد‪ .‬قبــل از برگــزاری مناقصــه طراحی هــای الزم‬ ‫انجــام شــد و در مرحلــه اجــرا تمــام مــوارد درنظــر گرفته شــد و تنهــا برخی‬ ‫تغییــرات جزئــی به واســطه نــگاه بهره بــرداری و وندورهــای تخصصــی‬ ‫صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫درمجمــوع طراحــی و ســاختار اولیــه گــروه طراحــی ثابــت بــود و نظــر گروه‬ ‫طراحــی تا بــه امــروز تامیــن شــده اســت‪ .‬دربــاره خدمــات پــس از فروش‬ ‫می تــوان گفــت قطعــات و تجهیــزات مصرفــی در پــروژه ســابقه مناســبی‬ ‫در ایــران دارنــد و قــرار بــر ان اســت کــه پیمانــکار تــا دو ســال راهبــری را بر‬ ‫عهــده داشــته باشــد و طــی ایــن مــدت دانــش خــود را بــا اموزش هــای‬ ‫الزم بــه گــروه بهره بــردار منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫بیشتر کارفرماها‬ ‫به دنبال طراحی‬ ‫ظاهری لوکس و‬ ‫استفاده از مواد‬ ‫اولیه ای هستند‬ ‫که خروجی بسیار‬ ‫شکیلی به ارمغان‬ ‫بیاورد‪ ،‬غافل از‬ ‫انکه سیستم های‬ ‫هوشمند سازی‬ ‫در صورت وقوع‬ ‫حادثه از جان و‬ ‫مال مخاطبان‬ ‫پروژه حفاظت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ب ـرای دســتیابی بــه موضــوع مهــم یکپارچگی‬ ‫چــه مســیری بایــد درپیش گرفتــه شــود؟‬ ‫‪87‬‬ ‫سـلطانی‪ :‬یکپارچگـی تنهـا یـک موضـوع فنی‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫نیسـت‪ .‬خلـق یـک محصـول یکپارچـه نیـاز‬ ‫بـه تفکـر یکپارچـه دارد زیـرا تـا یـک سـازمان‬ ‫تفکـر یکپارچـه نداشـته باشـد نمی توانـد‬ ‫محصـول یکپارچـه ای را تولیـد کنـد‪.‬‬ ‫اگـر در سـاختمانی بـه دنبـال سیسـتم‬ ‫هوشـمند یکپارچـه هسـتیم‪ ،‬بایـد معمـاری‬ ‫و هوشمند سـازی بـا یکدیگـر یـک مجموعـه‬ ‫یکپارچـه را شـکل دهـد‪.‬‬ ‫اطلـس مـال در حـوزه هوشمند سـازی نـگاه‬ ‫و قـدم جدیـدی داشـت‪ .‬بـرای دسـتیابی بـه‬ ‫مقصـود نهایـی بایـد قدم به قـدم پیـش رفـت‬ ‫و اگـر به مقصـود نهایـی نزدیـک نشـدیم نباید‬ ‫ک ً‬ ‫ال پروژه هـای قبلـی را کنـار گذاشـت و یـک‬ ‫پروژه جدید را بدون بررسـی و اسیب شناسـی‬ ‫پروژه هـای گذشـته اغـاز کـرد‪.‬‬ ‫چــه دیدگاهــی نســبت بــه ســاختمان های ســبزداریــد و چــه اینــده ای‬ ‫بــرای ایــن ســاختمان ها متصــورهســتید؟‬ ‫زمان رسمی بهره برداری پروژه اطلس مال چه زمانی اعالم می شود؟‬ ‫ســلطانی‪ :‬ســاختمان ســبز بــه ســاختمان پایــداری گفتــه می شــود کــه از‬ ‫و نمی تــوان زمــان دقیقــی بــرای ان اعــامکــرد ولــی قــراربــران اســتکــه‬ ‫حفــظ انــرژی دارد‪ .‬در شــرایط فعلــی‪ ،‬کشــور بــا کمبــود اب مواجــه اســت‬ ‫کریمــی‪ :‬زمــان بهره بــرداری ازپــروژه بنابــرشــرایط دســتخوش تغییرشــده‬ ‫درانتهــای ســال جــاری یــا ابتــدای ســال اینــده بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫موجــودات زنــده در ان استفاده شــده و از ســوی دیگــر نــگاه ویــژه ای بــه‬ ‫کــه در بحــث ساخت وســاز ســاختمان بایــد بــه حفــظ انــرژی توجــه شــود‬ ‫و طراحــی ســاختمان بایــد به گون ـه ای باشــد کــه کمتریــن میــزان انــرژی‬ ‫ایا درسـاخت ازپروژه خاصی درسـطح جهانی الگوبرداری شـده یا درمسیر‬ ‫را مصــرف کنــد و حتــی ســاختمان تولیــد انــرژی را در دســتور کار خــود‬ ‫کریمــی‪ :‬در مطالعــات اولیــه و قبل از شــروع طراحــی اطلس مــال چندین‬ ‫بــا ایــن تفاســیرمی تــوانگفــتکــه بایــد هوشمند ســازی ســاختمان بــا‬ ‫یکپارچه سـازی مشـابه بین المللی برای اطلس مال وجـود دارد؟‬ ‫پــروژه بــزرگ داخلــی و خارجــی بررســی شــد و درنهایــت پــروژه دوبــی‬ ‫مــال کــه دارای کلیــه سیســتم های جریــان ضعیــف و یکپارچگــی اســت‬ ‫انتخــاب شــد کــه در طراح ـی اطلــس مــال بــه ان توجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫قــرار دهــد‪.‬‬ ‫هــدف حفــظ و پیشــگیری ازهدر رفــت انــرژی دردســتورکارقــرارگیــرد‪.‬‬ ‫البتــه حفــظ انــرژی تنهــا بــه هوشمند ســازی معطــوف نمی شــود و در‬ ‫طراحــی ظاهــری ســاختمان نیــزحفــظ انــرژی را می تــوان پیگیــریکرد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪88‬‬ ‫ساختمان های تجاری موفق‬ ‫ساختمان اج (‪ )Edge‬امستردام هلند؛‬ ‫هوشمندترین ساختمان جهانی‬ ‫ســاختمان اج یــک مرکــز اداری مبتکرانــه در امســتردام اســت‪ .‬هــدف‬ ‫زندگــی می کنیــد‪ ،‬خودروتــان چیســت‪ ،‬امــروز بــا چــه کســی قــرار‬ ‫اســت کــه می خواهنــد الهام بخــش طراحــی پایــدار ســاختمان در جهــان‬ ‫دقیق ـه ای کــه از خــواب بیــدار می شــوید‪ ،‬بــا برنامــه گوشــی همــراه خــود‬ ‫معمــاری ان خلــق محیطــی بصــری‪ ،‬راحــت و ســازنده بــرای کارکنانــی‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫مالقــات داریــد و چه قــدر شــکر در قهوه تــان می ریزیــد‪ .‬شــما از همــان‬ ‫متصــل می شــوید تــا برنامــه کاری روزمره تــان بررســی شــود؛ شــما را بــه‬ ‫بنایــی بــا ‪ 40‬هــزار مترمربــع فضــای اداری کــه در ســال ‪ 2015‬افتتــاح شــد‬ ‫جــای پــارک خودروتــان راهنمایــی کنــد و میــزی بــرای شــما پیــدا کنــد‪،‬‬ ‫کیفیــت ســاختمان از دیــدگاه پایــداری و مصــرف انــرژی) دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس برنامــه کاری تــان انتخــاب می شــود‪ :‬میــزی بــرای نشســتن‪،‬‬ ‫و باالتریــن امتیــاز را (‪ )98/63‬از ‪( BREEAM‬اســتاندارد ارزشــیابی‬ ‫کلیدی تریــن جنبــه طراحــی پایــدار ایــن ســاختمان سیســتم نورپــردازی‬ ‫متصلــی از شــرکت فیلیپــس اســت‪ ،‬کــه بــه کارکنــان ایــن امــکان را‬ ‫می دهــد تــا نــور و دمــای محیــط کاری خــود را بــا کمــک گوشــی های‬ ‫هوشمندشــان تنظیــم کننــد‪ .‬همچنیــن ایــن سیســتم می توانــد‬ ‫اطالعاتــی دربــاره فعالیت هــا در فضــای کاری فراهــم کنــد کــه بــه کاهــش‬ ‫اثــرات ‪ CO‬کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اج به گونــه ای هوشــمند ســاخته شــده اســت کــه می دانــد شــما کجــا‬ ‫چــرا کــه هیچ کــس در اج میــز کاری مشــخصی نــدارد‪ .‬فضــای کار شــما‬ ‫میــز ســرپایی‪ ،‬غرفــه کاری‪ ،‬اتــاق جلســه‪ ،‬میــزی در بالکــن یــا اتــاق‬ ‫تمرکــز‪ .‬هرجــا برویــد‪ ،‬برنامــه می دانــد کــه شــما چــه نــوع نــور و دمایــی را‬ ‫ترجیــح می دهیــد و محیــط را مطابــق میــل شــما امــاده می کنــد‪.‬‬ ‫امــا پایــداری‪ ،‬کــه امــروزه عنصــری مهــم در معمــاری ســاختمان‬ ‫اســت‪ ،‬چــه معنایــی دارد؟ پایــداری درواقــع کارایــی و اسایشــی اســت‬ ‫کــه کل ســاختمان بــرای کاربــران خــود فراهــم می کنــد‪ ،‬به طــوری کــه‬ ‫ان هــا بتواننــد به راحتــی در محیطــی ســالم و ســازنده فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫یــک محیــط ســالم و الهام بخــش اســتعدادها‬ ‫را جــذب می کنــد و منجــر بــه رضایــت بیشــتر‬ ‫کارمنــدان می شــود‪ .‬محیطــی مثــل ســاختمان‬ ‫اج ســبب کاهــش هزینه هــای نگهــداری و انــرژی‬ ‫می شــود‪ ،‬بیمــاری را کــم می کنــد و خالقیــت‬ ‫را افزایــش می دهــد و درنهایــت همــه این هــا‬ ‫یــک معنــی را می دهــد‪ :‬عملکــرد مالــی بهتــر‪.‬‬ ‫نمونه ای مثا ل زدنی ازخالقیت‬ ‫اج‪ 70 ،‬درصــد کمتــر از ســاختمان های اداری دیگــر‬ ‫بــرق مصــرف می کنــد‪ .‬ســقف و نمــای جنوبــی‬ ‫ان بزرگ تریــن صــف پنل هــای فوتوولتائیــک‬ ‫در سراســر اروپاســت‪ .‬سیســتم ذخیــره انــرژی‬ ‫حرارتــی ابــی ان همــه انــرژی الزم بــرای‬ ‫ســرمایش و گرمایــش را فراهــم می کنــد و بــا‬ ‫اتصــال یــک پمــپ حرارتــی بــه ایــن منبــع‪ ،‬کارایــی‬ ‫ان به طــور چشــمگیری افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫تهویــه هــوای فضــای دهلیزهــا اســتفاده می شــود؛ ســپس هــوای‬ ‫امــا ایــن همــه امکانــات نیســت‪ .‬حرکــت‪ ،‬فضــای اشغال شــده‪ ،‬ســطح‬ ‫تهویه شــده از راه بــاالی دهلیــز‪ ،‬یعنــی از جایــی کــه از یــک مبــدل حرارتــی‬ ‫از فنــاوری هوشــمند –ازجملــه روشــنایی متصــل ‪ LED‬از راه اترنــت‪-‬‬ ‫بازیابــی اب بــاران‪ :‬اب بــاران در ســقف ها جمــع اوری می شــود و بــرای‬ ‫نورپــردازی‪ ،‬رطوبــت و دمــا پیوســته اندازه گیــری می شــود و بــا اســتفاده‬ ‫سیســتم های ســاختمان بــه حداکثــر بهــره وری می رســد‪.‬‬ ‫ویژگی های محیطی کلیدی‬ ‫چرخــش‪ :‬گــردش ســاختمان بــر اســاس مســیر خورشــید اســت‪.‬‬ ‫و پنل هــای خورشــیدی‪ ،‬در نمــای جنوبــی‪ ،‬ســپری در برابــر خورشــید و‬ ‫محافظــت از فضــای کاری انــد‪.‬‬ ‫فالش تانــک توالت هــا‪ ،‬ابیــاری محیــط ســبز بالکن هــا در دهلیزهــا و‬ ‫ســایر باغچه هــای دورتــادور ســاختمان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫منبــع انــرژی حرارتــی‪ :‬دو چــاه عمیــق ‪ 129‬متــری بــه یــک اب خــوان‬ ‫می رســند کــه بــه دیفرانســیل های انــرژی حرارتــی امــکان ذخیره ســازی‬ ‫را در عمــق زیرزمیــن می دهــد‪.‬‬ ‫روشنایی ازطریق اترنت‬ ‫نمــا‪ :‬هرنمایــی به صــورت منحصربه فــرد مطابــق بــا چرخــش و‬ ‫شــرکت فیلیپــس سیســتم نورپــردازی ‪ LED‬را در اج راه انداختــه اســت‪.‬‬ ‫دیواره هــای تحمــل بــار در جنــوب‪ ،‬شــرق و غــرب‪ ،‬ورودی هــای‬ ‫درصــد مبتنــی بــر ‪ IP‬اســت‪ .‬ایــن موجــب می شــود کــه بتــوان سیســتم‬ ‫هدفــش طراحــی شــده اســت‪:‬‬ ‫سیســتم ‪ LED‬روشــنایی(‪ ،)LOE‬از اترنــت تغذیــه می شــود و ‪۱۰۰‬‬ ‫کوچک تــری دارنــد تــا حجــم حرارتــی و ســایه را فراهــم کننــد و‬ ‫روشــنایی را بــا رایانــه کنتــرل کــرد‪ ،‬به گونــه ای کــه تغییــرات به ســرعت و‬ ‫بادگیرهــا در نمــای جنوبــی براســاس زاویــه نــور خورشــید طراحــی‬ ‫ایــن سیســتم حــدود ‪ 6500‬چــراغ روشــن ‪ LED‬متصــل را بــرای خلــق‬ ‫پنل هــای بازشــونده ثابــت بــرای تهویــه هــوا کاربــرد دارنــد‪.‬‬ ‫به راحتــی بــدون بــاز کــردن ســقف های معلــق اجــرا شــود‪.‬‬ ‫شــده اند و ســایه مضاعفــی بــرای فضاهــای اداری و کاهــش حــرارت‬ ‫یــک «ســقف دیجیتــال» در ایــن ســاختمان ‪ 15‬طبقــه ب ـه کار بــرده اســت‪.‬‬ ‫پنل هــای خورشــیدی در نمــای جنوبــی جریــان بــرق پایــدار و کافــی‬ ‫روشــن‪ ،‬کــه بــا نرم افــزار مدیریــت نورپــردازی فیلیپــس کار می کنــد‪،‬‬ ‫اشــعه خورشــید فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫بــا بهره گیــری از حســگرهای یکپارچــه در ‪ ۳‬هــزار عــدد از ایــن چراغ هــای‬ ‫را بــرای روشن نگه داشــتن همــه تلفن هــای هوشــمند‪ ،‬لپ تاپ هــا‬ ‫سیســتم امــکان دریافــت‪ ،‬ذخیره ســازی‪ ،‬اشــتراک و توزیــع اطالعــات را‬ ‫نماهــای شــمالی تــا حــد زیــادی شــفافند و از شیشــه های‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار می تــوان ایــن داده هــا را دیــد و تحلیــل کــرد‬ ‫و ماشــین های برقــی تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫ضخیم تــری بــرای کاهــش صــدای خیابــان بهــره می گیرنــد‪.‬‬ ‫نمــای دهلیــزی کامــا شــفاف اســت و چشــم اندازی را از یــک‬ ‫رودخانــه فراهــم می کنــد و اجــازه می دهــد نــور پایــدار شــمال بــه‬ ‫داخــل وارد شــود‪.‬‬ ‫در سراســر فضــای روشــن پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫و هم چنیــن مصــرف انــرژی و عملیــات تعمیــر و نگهــداری بــا کمــک ان‬ ‫مدیریــت می شــود‪.‬‬ ‫برنامه گوشی همراه؛ شخصی سازی فضای کاری‬ ‫نــو رپــردازی هوشــمند‪ :‬سیســتم نورپــردازی ‪ LED‬کــه از اترنــت تغذیــه‬ ‫هــریــک ازکارکنــان بــا یــک برنامــه نصب شــده رویگوشــی هوشــمند خــود‬ ‫اشــغال فضــا‪ ،‬ســطح روشــنایی‪ ،‬رطوبــت و دمــا را بــرای تنظیــم خــودکار‬ ‫پــارک‪ ،‬میزهــای خالــی یــا همــکاران خــود را پیــدا می کننــد‪ ،‬مشــکالت را‬ ‫می شــود بــا بیــش از ‪ 30‬هــزار حســگر یکپارچــه شــده تــا پیوســته حرکــت‪،‬‬ ‫مصــرف انــرژی بســنجد‪.‬‬ ‫ســقف خورشــیدی‪ 665 :‬هــزار فــوت پنــل خورشــیدی در نماهــا و ســقف‬ ‫ســاختمان و همچنین در ســقف ســاختمان های دانشــگاه امســتردام برای‬ ‫تامیــن منابــع انــرژی محلــه از راه دور بــه کار رفتــه اســت‪.‬‬ ‫بازیابــی انــرژی‪ :‬دهلیزهــا حائلــی بیــن فضــای کاری و محیــط بیــرون‬ ‫عمــل محســوب می شــوند‪ .‬هــوای تهویــه مــازاد از دفاتــر دوبــاره بــرای‬ ‫بــه ســاختمان وصــل می شــوند‪ .‬ان هــا بــا اســتفاده ازایــن برنامــه فضــای‬ ‫بــه تیــم تســهیالتگــزارش می دهنــد یــا حتــی درون ســاختمان حرکــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫ان هــا می تواننــد ســطح نــور و دمــای هرجایــی را کــه بــرای کار خــود‬ ‫انتخــاب کرده انــد‪ ،‬بــا ایــن برنامــه تنظیــم کننــد‪ .‬برنامــه می دانــد چــه‬ ‫نــوع قهــوه ای دوســت دارنــد و مصــرف انــرژی ان هــا را رصــد می کنــد تــا‬ ‫نســبت بــه ان هوشــیار باشــد‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫دهلیزهــا (‪ )Atrium‬نــور شــمالی روز را بــرای ســاختمان جم ـع می کننــد‬ ‫بــرای اســتفاده از هــر نــوع گرمایــی عبــور می کنــد‪ ،‬بــه داخــل برمی گــردد‪.‬‬ ‫داده ها‬ ‫سیســتم های دیجیتــال ســاختمان میــزان گســترده ای از داده هــا را‬ ‫ســمت جهانــی پایدارتــر حرکــت کــرد‪».‬‬ ‫مصــرف انــرژی تــا الگوهــای کاری‪ ،‬دربرمی گیــرد پتانســیل زیــادی بــرای‬ ‫حتــی خــودش ‪ 102‬درصــد از انــرژی مــورد نیــاز خــود را تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫تولیــد می کننــد‪ .‬داده هــای تلفن هــای همــراه کــه همــه چیــز را‪ ،‬از میــزان‬ ‫ارائــه اطالعــات بــه اپراتورهــای شــرکت دارد تــا فهــم بهتــری از محیــط‬ ‫کاری و نیازهــای ان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ســاختمانی کــه نه فقــط مصــرف خالــص انــرژی ان صفــر اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫ســاختمانی با باالتریــن امتیــاز و رتبــه از ‪ BREEAM‬کــه از زمان بازگشــایی‬ ‫تاکنــون حتی یــک مــورد شــکایت هــم از طــرف کارکنانش نداشــته اســت‪.‬‬ ‫دو هــزار و پانصــد کارمنــد ‪ Deloitte‬تنهــا هــزار میــز کار دارنــد؛ چیــزی‬ ‫راهروی محیط زیستی (اکولوژیکی)‬ ‫فضــای ســبزی کــه ســاختمان را از خیابان هــای اطــراف جــدا می کنــد‪،‬‬ ‫هماننــد راهرویــی محیط زیســتی عمــل می کنــد کــه اجــازه عبــور ایمــن‬ ‫حیوانــات و حشــرات را در فضــای اطــراف ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫کــه ســبب بهبــود کیفیــت روابــط‪ ،‬فرصت هــای تعامــل بیشــتر و مهم تــر از‬ ‫همــه اســتفاده بهینــه از فضــا می شــود‪ .‬وقتــی از میــز اســتفاده می شــود‬ ‫کــه الزم اســت‪ .‬برخــی اتاق هــای کوچــک در ایــن ســاختمان تنهــا یــک‬ ‫صندلــی و المــپ دارنــد‪ ،‬بــدون میــز‪ -‬فضایــی کــه مثـ ً‬ ‫ا بــرای یــک تماس‬ ‫اریــک اوبلــز‪ ،‬مدیرعامــل ‪( Deloitte‬شــرکت مســتقر در ســاختمان اج)‬ ‫تلفنــی مطلــوب به نظــر می رســد‪ .‬اتاق هــای بــازی و کافه هایــی کــه‬ ‫موانــع موجــود را در تحلیــل داد ه هــا برداریــم و بینشــی جدیــد در‬ ‫ســاختمان بــه کارمنــدان خدمــات می دهنــد‪ .‬فضــای کاری ایجادشــده در‬ ‫انتشــار ‪ CO‬ناشــی از عملکــرد ســاختما ن ها را کاهــش داد و بــه‬ ‫فضــای ثابــت بــرای کار و شــیوه های دگــم کار و اندیشــیدن‪.‬‬ ‫می گویــد‪« :‬مهم تریــن اولویــت مــا خالقیــت اســت‪ .‬مــا می خواهیــم‬ ‫اســتفاده از فضــای کاری ایجــاد کنیــم‪ .‬نشــان دادیــم چطــور می شــود‬ ‫‪2‬‬ ‫همیشــه یادشــان هســت شــما چــه نوشــیدنی را دوســت داریــد در ایــن‬ ‫این ســاختمان بــه فلســفه ســازندگانش نزدیک اســت‪ :‬شکســتن کلیش ـه ‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪90‬‬ ‫الگوی انرژی در‬ ‫مرکزخرید اسکاندیناوی‬ ‫مرکــز خریــد اســکاندیناوی بزرگ تریــن مرکــز خریــد در ســوئد بــا حــدود‬ ‫‪200‬هــزار مترمربــع مســاحت فروشــگاهی و ‪100‬هــزار مترمربــع پارکینــگ‬ ‫داخلــی اســت‪ .‬ســاخت پــروژه پیــش از کریســمس ســال ‪ 2015‬بــا گواهی‬ ‫اســتاندارد ‪ BREEAM‬به اتمــام رســید‪ .‬بــه دلیــل تعــداد بســیار زیــاد‬ ‫مناطــق و ورودی هــا‪ ،‬چالــش اصلــی ســاخت الگــوی انــرژی مــورد نیــاز‬ ‫بــرای دســت یابی بــه دســتورالعمل ملــی انــرژی ســاختمان و تاییدیــه‬ ‫انــرژی از ســوی ‪ BREEAM‬بــود‪ .‬فروشــگاه ها تحــت سیســتم کنتــرل‬ ‫دمــای ‪ VAV‬قــرار گرفــت تــا هوایــی را کــه بــه محوطــه بــاز مرکــز خریــد‬ ‫منتقــل می شــود بیــرون بکشــد‪.‬‬ ‫الگــوی موردنظــر براســاس مــدل ‪ IFC‬طراحــی شــد‪ .‬منطقه بندی توســط‬ ‫‪ IDA ICE‬بــر اســاس فضاهــای موجــود در مــدل ‪ IFC‬به صــورت خــودکار‬ ‫انجــام گرفــت‪ .‬قالب هــای منطقه بنــدی شــامل نقــاط سرمایشــی و‬ ‫گرمایشــی‪ ،‬بارهــای گرمایــی‪ ،‬برنامه هــا‪ ،‬میــزان گــردش هــوا و کنتــرل‬ ‫نــوع گــردش به دســت طراحــان ‪ HVAC‬امــاده و به طــور خــودکار در‬ ‫مناطــق معمــول نصــب شــد‪.‬‬ ‫در ایــن ســاختمان مفهــوم جداســازی ب ـه کار گرفتــه شــد؛ بــه ایــن معنــی‬ ‫کــه یــک الگــوی مــادر حــاوی سیســتم های ‪ HVAC‬مرکــزی و پنــج مــدل‬ ‫کوچک تــر شــامل یــک یــا دو طبقــه و مناطقشــان مشــخص شــدند‪.‬‬ ‫هــر مــدل کوچک تــر بــر پردازشــگر جداگانــه ای نصــب شــد تــا ســرعت‬ ‫شبیه ســازی را افزایــش دهــد‪ .‬بــرای دســت یابی بــه گــردش هــوای‬ ‫متعــادل در سیســتم ‪ ،VAV‬هــوای خارج شــده از محوطــه بــاز مرکــز خریــد‬ ‫به عنــوان سیســتم کنتــرل فشــار بــا دریچه هایــی بیــن فروشــگاه ها‬ ‫و محوطــه مدل ســازی شــد‪ .‬ایــن الگــو بــرای ازمایــش رویکردهــای‬ ‫متفــاوت بــرای بهبــود گرمــا از هــوای بازگشــتی‪ ،‬بــراورد تجهیــزات‬ ‫سرمایشــی و تاییــد مصــرف انــرژی بــر اســاس اســتاندارد ‪BREEAM‬‬ ‫بــه کار گرفتــه شــد‪ .‬ایــن الگــو دارای بیــش از ‪ 1000‬منطقــه بــود و چنــد‬ ‫ســاعت برای راه انــدازی ان زمــان الزم بــود‪ .‬همچنین الگوســازی سیســتم‬ ‫کنتــرل دمــا و فشــار ‪ VAV‬طبــق نظــر متخصصــان عمــل کــرد‪.‬‬ ‫فناورانه‬ ‫فناوری های نوظهوردردراتوماسیون ساختمان‬ ‫پردازش ابر‬ ‫اتصال و یکپارچگی‬ ‫یادگیری ماشین و هوش مصنوعی‬ ‫فناوری های نوظهوردراتوماسیون ساختمان‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪92‬‬ ‫ ان چــه مســلم اســت رونــد تغیی ـرات فنــاوری درمحصــوالت مصرفــی ماننــد موبایــل و تلویزیــون بســیار‬ ‫ســریع ترازصنعــت ســاختمانی اســت‪ .‬بــه ایــن دلیــل کــه صنعــت اتوماســیون ســاختمان بــا فنــاوری‬ ‫جدیــد به کنــدی خــود را وفــق می دهــد و ابتــدا بــه دنبــال ان اســت کــه اث ـرات اجرایــی شــدن فناوری هــا‬ ‫را درکاربردهــای تجــاری بــا مقیــاس بــزرگ ببینــد‪ .‬دراینجا بــه برخــی ازروندهــای نوظهــوری کــه درزندگی‬ ‫روزمــره خــود می بینیــم و احتمــا ًال ب ـه زودی شــاهد به کارگیــری ان درصنعــت ســاختمانی خواهیــم بــود‬ ‫می پردازیــم‪.‬‬ ‫منبع ‪computrols.com‬‬ ‫پردازش ابر‬ ‫پــردازش ابــر طــی یــک دهــه در محصــوالت مصرفــی رواج یافتــه‬ ‫‪ BAS‬اســتفاده می شــود‪ ،‬اکنــون هاب هایــی (‪ )hub‬وجــود دارنــد کــه‬ ‫دســتیارهای شــخصی هوشــمند در تلفــن همــراه‪ ،‬ماننــد ســیری (‪،)siri‬‬ ‫امــکان را می دهــد تــا بــا کمــک هــر دســتگاه متصــل بــه اینترنتــی بــه‬ ‫اســت‪ .‬شــاید رایج تریــن نمونــه ان را در زندگــی روزمره مــان بتــوان در‬ ‫دیــد‪ .‬فنــاوری اجــرای ایــن رابــط کاربــری در هــر دســتگاهی وجــود نــدارد‬ ‫و بیشــتر در دســته ای از رایانه هــای یــک پایــگاه داده مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫اطالعــات را دریافــت و بــه ابــر منتقــل می کننــد‪ .‬ایــن امــر بــه اپراتــور ایــن‬ ‫سیستم شــان دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫عــاو ه بــر این هــا‪ ،‬بــا انتقــال داده بــه ابــر‪ ،‬می توانیــم چگونگــی عملکــرد‬ ‫هــر وقــت فــردی درخواســتی بــرای ســیری ارســال می کنــد‪ ،‬پیــام وی‬ ‫ســاختمان ها را بــا ماشــین های قدرتمندتــر تحلیــل کنیــم و بــه مدیــران‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن امــر چنــان ســریع اتفــاق می افتــاد کــه انــگار هــر دســتگاه‬ ‫و روشــنایی بینــش دقیق تــری بدهیــم‪ .‬بــا تجمیــع ایــن «داده هــای‬ ‫بــه پایــگاه داده ارســال‪ ،‬تحلیــل و راهــکار الزم بــه دســتگاه وی منتقــل‬ ‫دســتیار شــخصی خــودش را دارد‪.‬‬ ‫تســهیالت دربــاره عملکــرد کارامدتــر سیســتم های گرمایشــی‪ ،‬سرمایشــی‬ ‫بــزرگ» و بینشــی کــه دربــاره صدهــا یــا هــزاران ســاختمان ایجــاد‬ ‫در مبحــث سیســتم های اتوماســیون ســاختمان‪ ،‬شــاهد رابط هــای‬ ‫می شــود‪ ،‬شــرکت های ‪ BAS‬می تواننــد الگوریتم هــای یادگیــری‬ ‫بــه جــای داشــتن رایانه هــای فیزیکــی کــه بــرای دسترســی بــه‬ ‫خــوب بهینــه کننــد‪.‬‬ ‫کاربــری پیشــرویی هســتیم کــه بــه ابــر (‪ )Cloud‬منتقــل شــده اند‪.‬‬ ‫ماشــین االت خــود را بــرای نقشــه و امکانــات مشــترک ســاختمان های‬ ‫یادگیری ماشین و هوش مصنوعی‬ ‫بلــه‪ ،‬ایــن درســت همــان جایــی اســت کــه ‪ Skynet‬شــروع می شــود‪،‬‬ ‫شــبیه برنامــه پانــدورا‪ BAS ،‬هــم نیــاز دارد تــا بــرای شــروع موثــر‬ ‫ببریــم‪ ،‬نرم افــزار موســیقی واقعــی و بی ضــرری را مثــال می زنیــم کــه‬ ‫بســیاری از افــراد معمــو ًال بــا ان یــا نمونه هــای مشــابه ان ســروکار دارنــد‪.‬‬ ‫می توانــد از مقــدار امپــر‪ ،‬ولتــاژ‪ ،‬دمــا و ســایر دســتگاه های متنوعــی کــه‬ ‫در ســاختمان اســتفاده می کنیــم گــرداوری شــود‪ .‬یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫را براســاس ســائق قبلــی شــنونده به طــور خــودکار ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫شــناخت الگوهــا و ناهنجاری هاســت‪ .‬ایــن مزیتــی اســت کــه می توانــد‬ ‫امــا بیــش از ان کــه از فیلم هــای علمی‪-‬تخیلــی بــرای مثــال نــام‬ ‫پانــدورا ‪ ،‬یــک نرم افــزار رایــگان موســیقی اســت کــه پیشــنهادات خــود‬ ‫کاربــران در ابتــدا نــوع موســیقی‪ ،‬خواننــده یــا اهنــگ دلخــواه خــود را‬ ‫انتخــاب می کننــد و یــک «ایســتگاه» ایجــاد می شــود‪ .‬مطابــق بــا‬ ‫ویژگی هــای خــاص موســیقی انتخاب شــده‪ ،‬پانــدورا قطعــات موســیقی‬ ‫مشــابهی را پخــش می کنــد‪ .‬کاربــران می تواننــد در همــان نرم افــزار‬ ‫بگوینــد کــه ایــا اهنــگ پیشــنهادی را دوســت دارنــد یــا نــه‪ .‬هرچه شــنونده‬ ‫اطالعــات بی تــری را در بازخــورد اولویت هــا و ســلیقه اش فراهــم کنــد‪،‬‬ ‫برنامــه «یــاد می گیــرد» شــما چــه نــوع اهنگ هایــی را دوســت داریــد‬ ‫یــا نداریــد‪.‬‬ ‫برخــاف پــردازش ابــر‪ ،‬یادگیــری ماشــین و هــوش مصنوعــی هنــوز در‬ ‫سیســتم های امــروزی اتوماســیون ســاختمان مرســوم نیســت‪ .‬برخــی‬ ‫سیســتم ها ویژگی هایــی را بــرای نرم افزار شــان درنظــر می گیرنــد کــه‬ ‫نشــانه هایی از شــروع ایــن فنــاوری اســت‪ .‬امــا هیــچ یــک نتوانســته اند‬ ‫فعــ ً‬ ‫ا بــه منافــع واقعــی ‪ ،‬کــه مــا بــرای محیط هــای بــزرگ پیش بینــی‬ ‫می کنیــم‪ ،‬دســت یابنــد‪.‬‬ ‫یادگیــری در ابتــدا ورودی هایــی داشــته باشــد‪ .‬ایــن ورودی اولیــه‬ ‫مزایایــی کــه مــا از یادگیــری ماشــین به دســت می اوریــم‪ ،‬توانایــی‬ ‫مــا را بــه ســمت اولیــن برنامــه کاربــردی یادگیــری ماشــین در حــوزه‬ ‫اتوماســیون ســاختمان رهنمــون شــود‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه ‪ BAS‬می توانــد از راه شــناخت الگــوی سیســتم‬ ‫تشــخیص دهــد چــه چیــزی طبیعــی اســت‪ ،‬توانایــی شــناخت‬ ‫ناهنجاری هــا را هــم دارد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬شــاید سیســتم بتوانــد کاهــش‬ ‫شــدید مقــدار امپــر را در یــک بــازه زمانــی طوالنــی بفهمــد و بــه شــما‬ ‫هشــدار دهــد کــه نیــاز بــه بازبینــی پیشــگیرانه از تســمه فــن داریــد‪ .‬ایــن‬ ‫تنهــا بــه ایــن دلیــل ممکــن اســت کــه سیســتم از قبــل داده هایــی را‬ ‫داشــته کــه نشــان دهنده وضعیــت طبیعــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫مــورد هیجان انگیزتــر اســتفاده از یادگیــری ماشــین بــرای تحلیل هــای‬ ‫پیش بینی کننــده اســت‪ .‬از راه ترکیــب اطالعــات پیشــین هــوا و ‪BAS‬‬ ‫بــا پیش بینی هــای اتــی هواشناســی‪ ،‬سیســتم اتوماســیون ســاختمان‬ ‫خواهنــد توانســت نحــوه عملکــرد تســهیالت و امکانــات را در روز بعــد‬ ‫پیش بینــی کنــد‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫اتصال و یکپارچگی‬ ‫در ســال های اخیــر اتوماســیون منــزل رشــد خوبــی داشــته اســت‪ .‬بیــن‬ ‫ترموســتات های هوشــمند‪ ،‬چراغ هــای روشــنایی‪ ،‬کلیدهــا‪ ،‬بلندگوهــا‪،‬‬ ‫قفل هــا و سیســتم های امنیتــی‪ ،‬بــازار اتوماســیون منــزل به گونــه‬ ‫شــگفت اوری ســریع تر از تســهیالت تجــاری پیشــرفت کــرده اســت و‬ ‫اینترنــت اشــیاه (‪ )IoT‬واقعـ ً‬ ‫ـا تبدیــل بــه واقعیتــی در منــازل شــده اســت‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬بســیاری از دســتگاه ها می تواننــد بــا کمــک برنامه هــای تلفــن‬ ‫همــراه هوشــمند بــه هــم متصــل شــوند و به طــور خــودکار عمــل کننــد‪.‬‬ ‫براســاس محــل فــرد و اولویت هــای وی‪ ،‬ایــن برنامه هــا می تواننــد درهــا‬ ‫را قفــل یــا بــاز کننــد‪ ،‬درجــه دمــا را تغییــر دهنــد‪ ،‬زنــگ هشــدار را تنظیــم و‬ ‫حتــی چراغ هــا را خامــوش و روشــن کننــد‪.‬‬ ‫در ســطح تجــاری‪ ،‬ســاختمان هایی (نــه خیلــی زیــاد) هســتند کــه‬ ‫واقعیت چیست؟‬ ‫مفاهیــم مشــابهی را پیــاده می کننــد‪ .‬ســاختمان ‪ Edge‬در امســتردام‬ ‫گاهــی ممکــن اســت به گونــه ای دربــاره ایــن فناوری هــا صحبــت شــود‬ ‫ســاختمان انــرژی صفــر کــه بــرای بهینه ســازی برنامــه موبایــل بــه کار‬ ‫را اجــرا کــرد‪ ،‬امــا واقعیــت ایــن نیســت‪ .‬هرچنــد مفهوم ســازی بســیاری از‬ ‫می کنــد‪ .‬برنامــه اج در میــان فهرســتی از ویژگی هــای چشــمگیری کــه‬ ‫نقط ـه ای رســیده ایم کــه فنــاوری الزم بــرای اجرایی کــردن ان مفاهیــم بــه‬ ‫اختیــار ان هــا می گــذارد کــه بــا رنــگ مــورد عالقــه ان هــا هم خوانــی‬ ‫اتوماســیون ســاختمان اســت که ببینیــم اتوماســیون بــرای راحتــی زندگی‬ ‫بهتریــن نمونــه از ایــن قبیــل اســت‪ .‬ایــن ســاختمان از راه فنــاوری‬ ‫کــه گویــی ان هــا هم اکنــون در دســترس اند و به راحتــی می تــوان ان هــا‬ ‫مــی رود‪ ،‬تجربــه زیســت هریــک از ســاکنان ســاختمان را سفارشــی‬ ‫ان هــا‪ ،‬مثــل یادگیــری ماشــین‪ ،‬از چندیــن دهــه پیــش اغاز شــده‪ ،‬تــازه به‬ ‫دارد‪ ،‬براســاس برنامه هــای تقویــم روزانــه ســاکنان‪ ،‬هــر روز میــزی در‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫انــدازه کافــی رشــد کــرده اســت‪ .‬اکنــون زمــان هیجان انگیــزی در صنعــت‬ ‫مــا و کارایــی بهتــر امکانــات هــر روزه عملیاتی تــر می شــود‪.‬‬ ‫اشتراک ماهنامه اتوماسیون ساختمان‬ ‫اطالعات متقاضیان حقیقی‬ ‫ ‬ ‫نام‪:‬‬ ‫نام خانوادگی‪:‬‬ ‫سن‪:‬‬ ‫رشته‪/‬مدرک تحصیلی‪:‬‬ ‫کاردانی ‬ ‫زمینه فعالیت‪:‬‬ ‫کارشناسی ‬ ‫دکتر ا‬ ‫کارشناسی ارشد ‬ ‫موسسه‪ /‬سازمان‪:‬‬ ‫اطالعات متقاضیان حقوقی‬ ‫نام موسسه‪:‬‬ ‫نوع فعالیت‬ ‫مشاور ‬ ‫بازرگانی ‬ ‫پیمانکار ‬ ‫ارگان دولتی ‬ ‫سرمایه گذار پروژه‬ ‫کتابخانه ‬ ‫رتبه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی‪:‬‬ ‫تولیدی و صنعتی ‬ ‫دانشگاه ‬ ‫سایر‪:‬‬ ‫ارائه خدمات علمی و پژوهشی‬ ‫نام مدیرعامل‪:‬‬ ‫حوزه فعالیت‪:‬‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫ ‬ ‫شهر‬ ‫ ‬ ‫استان‬ ‫ ‬ ‫نشانی پستی‪:‬‬ ‫ ‬ ‫کدپستی ‪ ۱۰‬رقمی‪:‬‬ ‫صندوق پستی‪:‬‬ ‫ ‬ ‫فکس‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪:‬‬ ‫نشانی وبسایت‪:‬‬ ‫برای اشتراک ماهنامه اتوماسیون‬ ‫مبلغ اشتراک را به شماره کارت زیر واریز و فرم اشتراک را همراه رسید بانکی به شماره فکس ‪ ۲۲۶۹۴۶۷۹‬یا پست‬ ‫الکترونیک به ادرس ‪ info@Building-Automation.ir‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫شماره کارت‪6274 1211 7655 4954 :‬‬ ‫|‬ ‫بانک اقتصاد نوین‬ ‫|‬ ‫سیف اله نیک نامی‬ ‫نوع اشتراک‬ ‫ ‬ ‫شش ماهه (‪ 75‬هزار تومان)‬ ‫شروع اشتراک از شماره‬ ‫یک ساله (‪ 135‬هزار تومان)‬ ‫شروع نوبت چاپ جدید از شماره ‪ ۱۰۰‬است‪.‬‬ ‫نسخه رایگان‬ ‫هریک از مخاطبان مجله هنگام اشتراک می توانند یک نسخه از اخرین شماره را به یک شخص حقیقی یا حقوقی اهدا کنند‪.‬‬ ‫مشخصات گیرنده نسخه اهدایی‬ ‫نام و نام خانوادگی‪ /‬نام موسسه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫منابع علمی‬ ‫معرفی مقاالت علمی‬ ‫معرفی کتاب های تخصصی‬ ‫درحوزه اتوماسیون ساختمان‬ ‫یکپارچه ســازی سیســتم ها بــرای دســت یابی بــه‬ ‫یــک سیســتم واحــد نظارتــی و مدیریتــی با اســتفاده‬ ‫از سیســتم هوشــمند مدیریــت انــرژی ســاختمان‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪96‬‬ ‫‪Using intelligent Building Energy Management‬‬ ‫‪System for the integration of several systems to‬‬ ‫‪one overall monitoring and management system‬‬ ‫«‪»Sotiris Papantoniou, Stefano Mangili, Ivan Mangialenti‬‬ ‫افزایــش میــزان ‪ CO2‬موجــود در اتمســفر‪ ،‬اتمــام ســوخت های فســیلی‬ ‫معمــاری سیســتم پیشــنهادی بدین گونــه اســت کــه یــک سیســتم‬ ‫و پایــداری شــبکه انــرژی ‪-‬در کنــار عوامــل محیط زیســتی‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫مرکــزی بــا اســتفاده از پروتکل هــای ارتبــاط بــاز بــا تمامــی زیــر‬ ‫کرده انــد‪ .‬امــروزه مصــرف انــرژی در ســاختمان بــه میــزان ‪40‬درصــد کل‬ ‫اســت و هــر کــدام از حســگرهای نصــب شــده در زیــر مجموعه هــا در یــک‬ ‫و سیاســی‪ -‬کاهــش مصــرف انــرژی را در بخــش ســاختمان الــزام اور‬ ‫انــرژی مصرفــی جهانــی بــراورد شده اســت‪.‬‬ ‫مجموعه هــای اشــاره شــده بــه صــورت هم زمــان در حــال تبــادل اطالعــات‬ ‫لــوپ بســته کنترلــی بــرای کنتــرل و اصــاح خطاهــا عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫طبــق دســتورالعمل اتحادیــه اروپــا بــرای دســتیابی بــه ســاختمان های بــا‬ ‫‪ iBEMS‬بــه عنــوان یــک کنترل کننــده ســطح بــاال نیــز عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫سیســتم های گرمایــش‪ ،‬ســرمایش‪ ،‬و روشــنایی بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫هدررفــت یــک سیســتم ( مثــل سرماســاز) به منزلــه منبــع انــرژی‬ ‫هدررفــت انــرژی نزدیــک بــه صفــر (‪ )n-ZEB‬الزم اســت هزینــه عملکــرد‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بــرای اثبــات مطلــوب بــودن عملیــات‪ ،‬بایــد پیوســته بــر‬ ‫عملکــرد بهینــه هــر سیســتم و ســطح موردنیــاز اســایش نظــارت شــود‪.‬‬ ‫سیســتم های ســرمایش‪ ،‬تهویــه مطبــوع‪ ،‬روشــنایی و ذخیــره انــرژی‬ ‫(حرارتی‪/‬الکتریکــی) کــه در یــک مرکــز خریــد نصــب شــده اند بــا روش‬ ‫«راهــکار مدیریــت هوشــمند انــرژی در ســاختمان» یــا ‪ iBEMS‬در ارتبــاط‬ ‫بــا یکدیگرنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه بــرای یکپارچه ســازی سیســتم های مدیریتــی و نظارتــی‬ ‫در یــک مرکــز خریــد از سیســتم مدیریــت هوشــمند انــرژی ســاختمان‬ ‫(‪ )iBEMS‬اســتفاده شــده اســت‪ .‬مهم تریــن اصلــی که بــر ان تاکید شــده‬ ‫ـی زیر مجموعه هــا اســت کــه در ایــن‬ ‫نظــارت و مدیریــت یکپارچــه بــر تمامـ ِ‬ ‫جــا شــامل سیســتم نــور روز‪ ،‬روشــنایی مصنوعــی‪ ،‬هواســاز‪ ،‬ســرمایش‪،‬‬ ‫حــرارت خورشــیدی‪ ،‬خودروهــای الکتریکــی‪ ،‬باتری هــای هیدورژنــی و‬ ‫باتری هــای الکتریکــی می شــود‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬تبــادل انــرژی بیــن چنــد سیســتم و اســتفاده از انــرژی‬ ‫سیســتمی دیگــر (هماننــد تهویــه مطبــوع)‪ .‬در عملکردطوالنــی مــدت‪،‬‬ ‫‪ iBEMS‬گزارشــی مبنــی بــر نمایــش عملکــرد مطلــوب سیســتم ها یــا‬ ‫تشــخیص نواقــص ان هــا و بهینه ســازی های احتمالــی تهیــه می کنــد‪.‬‬ ‫بــا نظــارت پیوســته بــر تمامــی عملکردهــای سیســتم ها می تــوان بــه‬ ‫عملکــرد انــرژی موردنیــاز و در پــی ان بــه ‪ n-ZEB‬دســت پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫در نتیجــه اســتفاده از ایــن سیســتم کاهــش بســیار چمشــگیری در‬ ‫هزینه هــای عملیاتــی و همچنیــن مصــرف انــرژی نســبت بــه زمانــی کــه‬ ‫هــر کــدام از زیــر مجموعه هــا یــک سیســتم کنترلــی مجــزا داشــتند‪ ،‬رخ‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫‪Papantoniou, Sotiris & Mangili, Stefano & Mangialenti, Ivan.‬‬ ‫‪(2017). Using intelligent Building Energy Management System for‬‬ ‫‪the Integration of Several Systems to one Overall Monitoring and‬‬ ‫‪Management System. Energy Procedia. 111. 639-647. 10.1016/j.‬‬ ‫‪egypro.2017.03.226.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫کنترل اتوماتیک تاسیسات ساختمان‬ ‫‪97‬‬ ‫پدیداورنده‪Honeywell Company :‬‬ ‫مترجم‪ :‬سیف اله نیک نامی‬ ‫موضوع‪ :‬مهندسی کنترل‬ ‫ناشر‪ :‬یزدا‪ ،‬تهران‪۱۳۹۶ :‬‬ ‫مشخصات کتاب‪ :‬قطع رحلی‪ ۵۳۶ ،‬ص‪ ،‬مصور‪ ،‬جدول‪ ،‬نمودار‬ ‫کتاب هــای اندکــی را در حــوزه مهندســی می تــوان یافــت‪ ،‬کــه بنــا بــه‬ ‫در پیوســت اخــر کتــاب نیــز جــداول و نمودار هــای کمکــی امــد ه اســت تــا‬ ‫تــازه را دربــر گرفتــه باشــند و پیوســته نوشــته های پیشــین را ب ـه روز کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب‪ ،‬در جایــگاه تنهــا مرجــع تخصصــی و اموزشــی ایــن حــوزه‪ ،‬از‬ ‫هندبــوک تاسیســات ســاختمان‪ ،‬طــی بیــش از هشــتاد ســال‪ ،‬چنیــن‬ ‫ش رو بر اســاس اخریــن ویرایــش ایــن شــرکت اســت‪ .‬نبــود‬ ‫و کتــاب پی ـ ‬ ‫الزامــات روز و پابه پــای پیشــرفت علــم‪ ،‬اســتانداردها و دســت یافته های‬ ‫کتــاب راهنمــای مهندســی کنتــرل اتوماتیــک در ســاختمان‪ ،‬مهم تریــن‬ ‫مشــخصه ای را از خــود نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫بــه ان هــا در طراحــی سیســتم ها یــا حــل مســائل یــاری رســاند‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۹۳۴‬تاکنــون توســط شــرکت هانیــول هفت مرتبــه ویرایــش شــده‬ ‫یــک کتــاب مرجــع و جامــع در ایران ســبب شــد تــا ترجمــه ایــن کتــاب اغاز‬ ‫کتــاب از چنــد بخش تشــکیل شــده اســت کــه خواننــده بــه فراخــور نیازش‬ ‫ـودار و جــدول بـ ه فارســی برگردانــده شــده اســت و‬ ‫شــود‪ .‬بیــش از هــزار نمـ ‬ ‫انکــه بــه منطــق درونــی کتــاب لطمــه ای وارد شــود‪ .‬همچنیــن در متــن‬ ‫ایــن رشــته گســترش یابــد‪ .‬واژه نامــه ای هــم در انتهــای کتــاب گنجانــده‬ ‫می توانــد بخش هــای متفــاوت را بخوانــد و از ان اســتفاده کنــد‪ ،‬بــدون‬ ‫کتــاب‪ ،‬نمودارهــا‪ ،‬شــکل ها و جدول هــای گوناگــون اورده شــده تــا مخاطب‬ ‫مشــکلی در فهــم مطالــب نداشــته باشــد‪ .‬در هــر بخــش و فصــل از کتــاب‪،‬‬ ‫تمامــی مفاهیــم بارهــا تکــرار شــده اســت؛ کلید واژه هــا فــراوان در متــن‬ ‫توضیــح داده شــده اند و همه جــا مشــخص شــده اســت کــه بــرای پیگیــری‬ ‫بیشــتر بحــث‪ ،‬بهتــر اســت کدام یــک از قســمت های کتــاب خوانــده شــود‪.‬‬ ‫تا حــد ممکــن‪ ،‬متــن عــاری از واژه هــای انگلیســی شــده تــا واژگان فارســی‬ ‫شــده اســت و افــزون بــر ان‪ ،‬عناویــن زبــان اصلــی در پانوشــت صفحه هــا‬ ‫صفحــه درج شــده اســت‪.‬‬ ‫خوانــدن ایــن کتــاب نــه تنها بــه متخصصــان ایــن حــوزه‪ ،‬بلکــه بــه صاحبان‬ ‫ســاختمان ها و مهندســان و دانشــجویان رشــته های مربــوط نیــز توصیــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مهر و ابان ‪ | 1396‬شماره ‪101‬‬ ‫عنوان فارسی‪ :‬کنترل اتوماتیک تاسیسات ساختمان‬ ‫عنوان اصلی‪Honeywell Engineering Manual of Automatic :‬‬ ‫‪Control for Commercial Buildings‬‬ ‫راه اندازی بزرگ ترین مرکزاموزش بین المللی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪98‬‬ ‫نیازبه اموزش تخصصی‪ ،‬کلید پیشرفت و روزامدی‬ ‫مرکــز اموزش هــای تخصصــی اترینــا بــا ســابقه برگــزاری دوره هــای‬ ‫تخصصــی حــوزه اتوماســیون و تاسیســات ســاختمان بــا اتــکا بــه‬ ‫توانمندی هــا و قابلیت هــای بــاالی مدیــران باســابقه و همکاریکارشناســان‬ ‫مرکــز امــوزش اترینــا تــا کنــون بیــش از ‪ 300‬نفــر از دانشــجویان را در‬ ‫دوره هــای ‪ ۱۲‬نفــره امــوزش داده اســت‪ .‬اســاتیدی کــه در ایــن مرکز بــه امر‬ ‫امــوزش اشــتغال دارند‪ ،‬همگــی مــدارک تدریــس خــود را از مرکــز اموزش‬ ‫خبــره‪ ،‬متخصــص و متعهد ایرانــی درحــوزهکنترل و اتوماســیون تاسیســات‬ ‫در بلژیــک دریافــت کــرده و در حــال حاضــر‪ ،‬مــدرک بین المللــی‬ ‫ســعی درارتقــاء دانــش فنــیکارشناســان ایــن حــوزه دارد و بــا طراحــی‪،‬‬ ‫می تواننــد صحــت مــدارک خــود را بــا مراجعــه بــه وب ســایت ایــن‬ ‫ســاختمان و همچنیــن ارتبــاط نزدیــک بــا مراجــع علمــی خــارج ازکشــور ‪،‬‬ ‫تدوین و برگــزاری بیــش از‪ ۳۵‬دوره تخصصــی و جامــع و تولید انــواع پنل ها‬ ‫و اســتندهای اموزشــیگامــی ارزشــمند درایــن راســتا برداشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه دانشــجویان نیــز از همیــن مجموعــه صــادر می شــود‪ .‬دانشــجویان‬ ‫انجمــن احــراز کننــد‪ .‬افــراد بــرای ثبت نــام در ایــن کالس هــا می تواننــد در‬ ‫وب ســایت‬ ‫‪ ،‬بخــش کالس هــای ایــران ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون درمرکــزاترینــا بــا بهره گیــری ازمهندســی برندهــای مطــرح‬ ‫در حــال حاضــر گــروه اترینــا بــا توجــه بــه شــکل فعالیــت خــود بــه عنوان‬ ‫برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫گامــی اساســی درارائــه راه حل هــا و اموزش هــای فنــی و مهندســی‬ ‫برنامه اموزشی با اعتباربین المللی‬ ‫دوره هــای اموزشــی شــامل مفاهیــم اولیــه و شــناخت تاسیســات‬ ‫الکتریکــی و مکانیکــی‪ ،‬سیســتم های کنتــرل و مدیریــت تاسیســات‬ ‫ســاختمان(‪ ، )BMS‬هوشمندســازی ســاختمان (‬ ‫)‪ ،‬حفاظــت‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬انــرژی و ســایر دوره هــای مرتبــط بــا حوزه ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫هــر مبحــث شــامل دوره هــا بــا ســرفصل ها و مباحــث متنــوع اســت و بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه هــر یــک از ایــن سیســتم ها شــامل مباحــث وابســته‬ ‫مهمــی هســتند؛ لــذا در تدویــن ســرفصلهای هــر دوره مــروری بــر کلیــه‬ ‫مطالــب وابســته نیــز انجــام شــده اســت‪ .‬طــول دوره هــا بــر اســاس‬ ‫ســرفصل انهــا ‪ 8‬تــا ‪ 32‬ســاعت طراحــی و بــر اســاس مراجــع تخصصی از‬ ‫جملــه منابــع ترجمــه و تالیــف شــده در گــروه اترینــا تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫کامل تریــن و بزرگ تریــن مجموعــه مهندســی عضــو‬ ‫در خاورمیانــه‬ ‫تضمین جذب نیروهای متخصص دربازارکار‬ ‫یکــی از اهــداف اموزشــی اترینا جــذب افــراد بــا پتانســیل خــوب در همین‬ ‫کالس هــای اموزشــی اســت کــه بــه عنــوان همــکار در بخش هــای طراحی‪،‬‬ ‫تامیــن تجهیــزات و راه انــدازی پروژه هــا یــا نماینــده ایــن مجموعــه در‬ ‫شهرســتان ها یــا تهــران وارد فعالیــت شــوند‪ .‬همچنیــن بــا تاســیس‬ ‫باشــگاه دانش پژوهــان اترینــا کلیــه شــرکت کنندگان دوره هــا از خدمــات‬ ‫و اموزش هــای تکمیلــی اترینــا در اینــده نیــز بهره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫قطعـ ً‬ ‫ـا بــا اموزش هــای تخصصــی و تکمیلــی بــه کلیــه مهندســان مشــاور‬ ‫و فعــاالن ایــن صنعــت گامــی بــزرگ در جهــت اگاه ســازی و توســعه‬ ‫زیرســاخت های ایــن صنعــت خواهیــم برداشــت‪.‬‬ ‫بــرای اطمینــان از اعتبــار اموزش هــا و بــه روز بــودن اطالعــات‪ ،‬مــدارک‬ ‫بین المللــی تاییدشــده از ســوی مراکــز علمــی و انجمنهــای تخصصــی از‬ ‫جملــه‬ ‫بــرای ســه ســطح مقدماتــی‪ ،‬پیشــرفته و مربیگری اخذ شــد‬ ‫و در حــال حاضــر‪ ،‬بــه کلیــه کســانی کــه ایــن ســطوح را می گذراننــد مدارک‬ ‫بین المللــی اعطــا می شــود‪.‬‬ ‫بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان سلیمانی غربی‪ ،‬پالک ‪90‬‬ ‫‪ 021-22208207‬‬ ‫‪atrinaco.com‬‬ ‫‪021-22694679‬‬ 101 ‫ | شماره‬1396 ‫مهر و ابان‬ 99 Training center is a space for the exchange of knowlAtrina edge and the innovation. With more than 10 years’ experience in building's projects and training in building's products, we offer a top quality & unique training experience to each applicant in Middle East to all those who like to participate in community (both in Basic, Advanced, and Tutor course in near future). Our training portfolio includes world-wide certificated programs and services for continuous learning. All services are designed for professionals whom want to improve their technical knowledge and, therefore, enhance their leadership and management skills. Atrina Building Automation is an independent player on the market Which has known as first official member of Association in Iran, and also the biggest cooperator of Partner in Middle East. The main Target is to increase the use and knowledge. Approved for: Basic Course Advanced Course No 90, West Hekmat St , Andarzgoo Blvd. +98.2122208207 +98.2122694679 atrinaco.com somfy AUTOMATIC CONTROL OF OPENINGS AND CLOSURES IN HOMES AND BUILDINGS Unit11, No.1831, Next to 2nd St., North Kargar St., Tehran, Iran Tel: +98 21 88635067 - 88635243 somfy.com ،‫ نبش خیابان دوم‬،‫خیابان کارگر شمالی‬ somfyiran.net ۰۲۱ ۸۸۶۳۵۰۶۷ - ۸۸۶۳۵۲۴۳ :‫تلفن‬ ۱۱ ‫ واحد‬،۱۸۳۱ ‫پالک‬ euroicc.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Atrinaco.com OBO-BETTERMANN main office: Unit 302 ,Vanak Passage, Vanak St.,Tehran Tel: 860 81 325 Fax: 860 81 349 www.obo.de THINK CONNECTED. DATA, NETWORK & BUS TECHNOLOGY CABLES, WIRES & ACCESSORIES parsian intelligent system Co Exlusive asency in iran sspn.ir helukabel.com Unit D3C3, No.222, Apadana st., Tehran 88766205-88764807 Parsian Intelligent System coporate Exclusive Agency of HELUKABEL bOS The First Building Operating System ComfortClick d.o.o. Cesta v Klece 16, SI-1000 Ljubljana, Slovenia comfortclick.com sales@comfortclick.com Technology for Building Automation Headquarter Kieback&Peter GmbH & Co. KG Tempelhofer Weg 50, 12347 Berlin Phone +49 30 60095-0 Fax +49 30 60095-164 info@kieback-peter.de www.kieback-peter.de Inspiring tomorrow. light+building The world`s leading trade fair for lighting and building services technology March 18-23 2018 Frankfurt am Main 6-9 February 2018 Amesterdam, RAI, NL Smart Building Expo 2017 November 15 - 17, 2017 | Milan, Italy A unique trade fair of its kind in Italy, Smart Building Expo aims to represent system evolution and digital services: from connectivity to integration with new electrical facilities, from interactive entertainment to control systems for improving energy efficiency. Devised as a true marketplace, Smart Building Expo also represents an exclusive opportunity for professional updating thanks to its rich program of workshops that, in addition to providing crucial information about the latest legislative changes in this sector, will also examine in depth the applications offered by digitalization. A project founded on the innovative process of “Blue economy” (digital economy), Smart Building Expo is the new trade fair of 2017. A project of Fiera Milano and Pentastudio dedicated to connectivity, building automation and system integration that draw the lines of development of the Smart City of the present and the future. Co-located with a successful exhibition project such as SICUREZZA, Smart Building Expo offers the opportunity to a wide audience and established professionals to expand their background on the entire panorama of innovation systems of building based on digital technologies. Big 5; The Leading Construction Expo Dubai November 26-29 ,2017 Chicago January 22-24 ,2018 Orlando February 12-15, 2017 Frankfurt March 18-23, 2018 AHR Expo 2018 22nd Annual ARC Industry Forum Light and Building 2018 Nordic Smart Building Convention 2018 Helsinki June 6-7, 2018 Building Automation Future Events 112 Green Building Expo Virtual Trade Show November 1, 2017 engineers, interior designers, builders, specifiers, project managers, green investors, bankers, building owners and facilities managers; not to mention municipalities, expert organizations and other key stakeholders of green building projects. Two of the bonuses available to participants include saving money and eliminating travel time. As well, because it’s not a physical trade show, booth construction costs are eliminated, logistical problems are non-existent and carbon footprints are minimized. Oct - Nov 2017 | New Vol. 101 113 Green Building Expo is an affordable way for businesses to connect with potential clients and customers all across Canada – and beyond. The virtual show intends to celebrate Canada’s greenest and most successful building projects. In addition, each exhibit will display sustainable construction solutions to a target audience in a timely and cost-efficient manner. Green Building Expo will serve as an ideal platform to bring together technology, materials, products, service providers, developers, general contractors, architects, consultants, Rockwell Automation Fair November 15-16, 2017| Houston, Texas Tap into a wealth of in-depth industry knowledge and learn how The Connected Enterprise can help make you more globally competitive and productive. The Automation Fair event featured the latest trends and how The Connected Enterprise is bringing the Industrial In- ternet of Things (IoT) to life for companies around the world. In-depth industry knowledge with hands-on labs, technical sessions and forums Newest innovations and solutions in over 150 exhibits Networking with industry experts and peers. IoT Solutions World Congress October 3-5, 2017| Barcelona, Spain The IoT Solutions World Congress is the leading international event that links the Internet of Things with industry. On its second edition, the event has doubled the figures registered on its inaugural one, with 172 exhibiting companies and over 8,000 attendees from 70 countries. It is the only worldwide reference event dedicated to Industrial IoT Solutions in real-world applications, across vertical industries. 114 Building Automation 22nd Annual ARC Industry Forum Feb 12-15, 2017 | Orlando, Florida It’s happening fast. Everywhere we turn, things and processes are becoming more connected and intelligent. Streetlights, cars, gas turbines, and thermostats stream data. Buildings, refineries, oil platforms, mines, and wind turbines are optimizing asset and operating performance. Parking meters and distributed power grids deliver value to both consumers and operators. Design software can link to additive machines to print parts directly and it is only the beginning. There are countless ways to conduct your digital transformation journey, too many technologies and suppliers to evalu- ate, and endless choices to make along the way. Embedded systems, networks, software platforms, augmented reality, and machine learning may play a role as you begin to improve uptime, optimize operating performance, enhance service, and re-think business models. Join us at the 22nd Annual ARC Industry Forum in Orlando, Florida to learn more about how digitizing factories, cities, and infrastructure will benefit technology end users and suppliers alike. Discover what your peers are doing today and what steps they are taking in their respective journeys. EVENTS ICBAMS 2017 : 19th International Conference on Building Automation and Mechatronic Systems Sep 11-12, 2017 | Madrid, Spain terdisciplinary forum for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns, practical challenges encountered and the solutions adopted in the field of Building Automation and Mechatronic Systems. Oct - Nov 2017 | New Vol. 101 115 The ICBAMS 2017: 19th International Conference on Building Automation and Mechatronic Systems aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Building Automation and Mechatronic Systems. It also provides the premier in- Schneider Electric Global Software Conference 2017 October 2-5, 2017 | San Antonio, Texas Learn how the next generation of Industrial Software innovation is leading digital transformation. Don’t miss out on our technology sessions, hands-on demonstrations, peerto-peer networking and getting your questions answered by the subject matter experts in your field! Innovation Summit: Software Conference is THE conference for anyone with an interest in the evolving role of connected technology and how it can empower you to control your world. You will have opportunities to network face-to-face with industry peers, process experts, automation professionals and more. 116 Building Automation Singapore is expanding its use of technology to entrench its, position as a leading global city and improve Singaporeans quality of life. You can see upcoming initiatives on the obove. Oct - Nov 2017 | New Vol. 101 117 challenge for Singapore with ever-increasing demand and therefore, Singapore had to be inspired to innovate and develop capabilities in the area. Under the Ministry of Environment Water Resources, there are two statutory boards, the National Environment Agency (NEA) and Public Utilities Board (PUB), the national water agency. NEA controls air and water pollution, handle waste management, promote energy efficiency, promote public hygiene, etc. while PUB deals with all matters regarding water in Singapore. To involve citizens in increasing water-use efficiency, the national water utility sends water efficiency messages to the public. The Singapore Power also provides mobile application that allow citizens to view their outstanding bills and payment status, gain better understanding of the utility usage and submit meter readings. This leads for consumers to audit their home usage to manage their water consumption. In 2015, smart waste bins were introduced as a part of smart waste management program. The sensing monitors attached on bin lids collect information on contents and location and this is notified to a garbage team through a central server. This helps the waste collection team to optimize their route planning and at the same time, constantly keep the public spaces clean. 5.Energy A smart Singapore aims to be energy-efficient and eco-friendly. With smart sensors embedded inside, household appliances such as lights can be automatically turned off when no one is at home. Smart lighting systems in office buildings that detect motion and adjust automatically is available. For more efficient energy use, Singapore’s Intelligent Energy System (IES) attempts to improve network operations and facilitate active participation among consumers. Smart meters that are equipped with communication capabilities play an especially vital role in allowing the system to be two-way channel. They provide both consumers and the grid operator with information on how much electricity they are using. In 2012, as a part of IES project under phase 2, smart meters were installed at some 1,900 households in Punggol. Some selected residential households were given in-home display (IHD) units, which is a portable device that provides households real-time information about their electricity consumption. The pilot project was considered to create positive impacts and now through smart meters placed at home, consumers are able to monitor their energy consumption, select their electricity retailer, as well as choosing their own energy package that best suit their needs. Organizational Structure Implementing agencies operate in a discrete manner in Singapore. Even under the Smart Nation initiative, there seems to be no intention to have a physically integrated Operations Centre. There are number of different command centers that are managed by individual agencies and these agencies only come together at the time of emergency. Although interest for IOCC is not there, Singaporean Government sees the need to develop an integrated data-sharing platform, where all agencies can access commonly shared data collected from shared smart sensor network. It is argued that information and sensitive data are more secure at the senior level under the distributed command center system. Gathering the very senior levels of each agency only during large-scale emergencies was observed to be safe, efficient and effective. To prevent any drawbacks caused by the lack of communication between the Government agencies, parts of Smart Nation initiative are to encourage active cooperation, and to focus on cross-cutting technology, infrastructure and policies. The Smart Nation Program Office that lies directly under the Prime Minister’s Office of Singapore has been set up to act as a coordinating body. Source: Inter-American Development Bank iadb.org Overview of the smart services and high-level functions 1.Transportation and urban mobility Singapore has implemented a sophisticated ITS to enhance traffic flow and to keep road traffic running safety. The strength of the ITS in Singapore originates from its holistic approach towards traffic management; ITS work together with other transport initiatives such as free public transportation in pre-morning peak hours, a vehicle quota system, well-functioning public transport system and congestion charge, to enhance overall transport system in the city. Utilizing ITS components, Singapore provides a number of smart transport services for citizens. 2.Safety and citizen security Singapore is the world’s second safest city according to the report by the Economist Intelligence Unit. Singapore Police Force has specific targets of service pledge to operate efficiently. Police force can be reached at emergency by dialing ‘999’, and it has separate police hotline (1800-255 0000) as well as a traffic hotline (6 547 0000). There is a SMS service called the Emergency Short Messaging Service Helpline, or SMS 70999 in short, which is designed to offer members of deaf, hard-of- hearing and speech-impaired community an- other avenue of communication. The project is supported by the Ministry of Finance and iDA. This initiative is in line with the strategic vision of Government’s 2010 masterplan that aim to increase the available Government e-services. 3.Emergency and Response The Singapore Civil Defense Force (SCDF) is a uniformed organization, overseen by the Ministry of Home Affairs of Singapore Government that provide fire-fighting, rescue and emergency medical services; relieve hazardous materials incidents, as well as formulate, implement and enforce regulations on fire safety. Emergency Medical Service (EMS) is operated by the SCDF and it can be reached through three- digit dial ‘995’. The 995 Operations Centre can also be reached through mobile application that SCDF provides in collaboration with iDA, which has been designed to increase survival rate from incidents such as out-of-hospital cardiac arrest. The application so-called myResponders has been launched recently in April 2015 which alerts users to nearby cases of suspected cardiac arrest, guiding them to respond before the SCDF arrives. Since the application was launched, there have been more than 2,000 downloads, although the number of registrations to become responders did not reach the similar level so far. ‘mySCDF’ allows citizens to provide feedback to SCDF, instructions for use of fire extinguisher, how to perform CPR and AED, as well as access for SCDF annual reports. 4.Environment As a small nation, Singapore has little land to collect and store rainwater. Water shortages is going to be a continuous 118 Building Automation The most developed smart services in Singapore is within the Transportation and urban mobility sector; the development of Intelligent Transport System (ITS) has been going on for more than 10 years. Singapore also has a strong e-governance foundation, which they have been incubating since the early 80s. There is a broad spectrum of smart services that Singaporean Government wish to provide for the public but their journey is still at an early stage as most of the services have been launched (many of them as trials) recently in the early 2010s, and many service are on their planning stage, to be implemented along with cross-cutting efforts of the Smart Nation initiatives. Singapore; a Typical Case Study of Smart Cities Oct - Nov 2017 | New Vol. 101 119 Singapore is still at its early stage of building their unique version of Smart City. Although a number of different masterplans in previous years have introduced polices that utilize information technology, the smart city initiative originated from Smart Nation Vision established in 2014. The Singapore Government’s Smart Nation vision ideally seeks to harness ICT, networks and data to support better living, create more opportunities, and to support stronger communities, as a response to growing urban challenges of aging population, urban density and energy sustainability. Various stakeholders such as technology builders and entrepreneurs around the world are invited to be involved in this vision to use the nation as a ‘living lab’ to try out new ideas and smart solutions with global potential. Since Singapore already has a well-structured ground to build its smart nation, with its legendary infrastructure, technical advancement and the quality of human resources, implemented smart services are expected to be highly advanced, and more focused to specific groups of the society. So far, the most developed smart services in Singapore is within the Transportation and urban mobility sector; the development of Intelligent Transport System (ITS) has been progressing for more than 10 years. Singapore also has a strong e-governance foundation, which they have been incubating since the early 80s. There is a broad spectrum of smart services that Singaporean Government wish to provide for the public but their journey is still at an early stage as most of the services have been launched (many of them as trials) recently in the early 2010s, and many service are on their planning stage, to be implemented along with cross-cutting efforts of the Smart Nation initiatives. One of the most interesting characteristics of Singapore’s Smart Nation is its method of integration among different Governmental agencies. Although specific formation of integrated platform is yet to be fully developed, the underlying idea is to avoid physically integrated platform and instead, to agree on rules and regulations for data integration. Singaporean Government only sees the needs to develop an integrated data sharing platform, where all agencies can access commonly shared information, collected from shared smart sensor network. An interest for Integrated Operation and Command Centre (IOCC) is not there and in fact, this is perceived to have higher risks due to variations in the sensitivity of data. Gathering very senior level of each governmental agency at times of large-scale emergencies is observed to be more safe, efficient, and effective way of managing the city. Therefore, governmental agencies function and continue to function in a rather discrete manner, operating and managing their own operations centre. Overall, it would be extremely interesting to see how Singapore transforms itself as a Smart Nation. It would provide us with an opportunity to observe a unique case of an entire nation being developed with utilization of highly advanced smart systems, as well as a new form of data sharing platform among a large number of agencies that operate in a discrete manner. Vision, Current and Future Projects sponse to growing urban challenges of aging population, urban density and energy sustainability. Various stakeholders such as technology builders and entrepreneurs around the world are invited to be involved in this vision to use the nation as a ‘living lab’ to try out new ideas and smart solutions with global potential. A critical role of ICT standards is to enable the integration and interoperability of different ICT systems that is in place for Smart Nation initiatives. Achieving such integration is expected to facilitate the optimal use of resources across different systems. Now Singapore is pushing towards the vision of being the world’s first Smart Nation under the Smart Nation Program developed in 2014, which ideally seeks to harness ICT, networks and data to support better living, create more opportunities, and to support stronger communities. While various cities around the world are experimenting with the concept of ‘smart city’ by making the use of technologies to tackle wide range of urban challenges, Singapore has a much more ambitious and whole-of-nation vision. The Singapore Government’s Smart Nation vision is a re- reveal themselves, the light and room control space has been a grand concern that became one of the main growth areas of IoT investment. According to building management and IoT expert Jean Commeignes the key scope of IoT in light and room control will be in home automation with far more IoT applications. And it’s not just in the often ad hoc and rather simple light and room control solutions but in ‘smaller’ building management systems too. Another area that he take account for it, is system security or in our context home security, which is also one of the area that people usually mention when they talk about smart homes and home automation. Security such as burglar alarms, door 120 Building Automation entry systems, CCTV and audio video systems are two main areas for IoT home automation. Commeignes believes that security and audio video systems, energy management and so forth as leading areas. But we should look deeper at the many health, physical mobility and assisted living solutions. IoT in healthcare is a common usage of a specific home automation solution that enables remote health and air monitoring for the physically less mobile (among others aging populations), disabled or chronically ill persons. And the other hand sprinkler systems, watering and smart irrigation solutions are able to modify air quality, humidity, ozone levels especially for the ones who suffer from asthma. Above some applications were mentioned, but there would be endless applications in the smart home, which all should be deployed coherently with the mentioned individually connected devices, validated multifunctional systems such as pre-engineered, bundled repetitive applications and customized applications. Something that is prominent about these application is not only look at the customer needs for today and tomorrow but also the expenses, proper security addressing, brand credibility, trust and easy to use have to be considered. So knowing the exact value of people, from the perspectives of emotional attachment, monetary value, cost avoidance and savings, reassurance, property and so on, is an obligation for vendors. By staying away from current stream of smart home, making home a luxury environment, in the upcoming years the true smart home, which fits the customer values should be built. Smart home market is a critical issue that is always considered beside others aspects of it. Nowadays after several years of slow growth in this area, the investments are poised to grow faster in the upcoming years. According to IDC, smart home investments are expected to more than double by 2020, good for a market of over $63 billion. And, according to Gartner research, home security alarm systems lead the pack today with 18 percent of all purchases. It’s clear that IoT smart home applications is a bit far from the true smart connected home: more convenient, more secure, healthier, easier to use and in overall adjusted with all owner values, but the its capabilities and vast growing market shows us that we should dig deeper into it. Source: i-scoop.eu Oct - Nov 2017 | New Vol. 101 121 IoT in smart home automation Overlooking acceleration growth of IoT in smart home automation could not be a wise approach in the age of the true connected smart home. By catching a glimpse of smart home automation market, it is possible to infer that its market opportunity and capability of growing list of IoT home automation applications open its arms to companies, contractors, systems integrators and home owners. As the smart home market sees growing investments and continues to mature, we have to realize comprehensively the IoT industry for smart home automation applications. To begin with, it should be analyzed the professional IoT home automation applications and their usages in smart homes. The lists of such an application grows exponentially, which are designed for a specific audience and some going mainstream regardless of the context of the owner. These mainstream apps are belonging to diverse areas: light and room control, security, healthcare, HVAC, energy efficiency and saving and etc. By the time professional building management environments, home automation and the smart homes began to Machine Learning + Artificial Intelligence Yes, this is where Skynet begins, but rather than using science fiction movies as examples of machine learning, let’s try a harmless, real life music app that most people have come across at some time or another. Pandora is a free music streaming application that makes automated recommendations based on the music listeners have previously “liked”. First, users choose a genre, artist, or song they like and a “station” is created. Based on particular features of that genre, artist, or song, Pandora plays what it perceives to be similar tracks. Users then indicate, in the app, whether or not they like this song. As listeners feed Pandora more information about their preferences, the app “learns” what kind songs they will and will not like. Unlike cloud computing, machine learning and artificial intelligence are not nearly as common in today’s building automation systems. Some systems have features built into their software that represent the beginnings of this technology, but none have been able to capture the true benefits we foresee for large environments. Much like Pandora, your BAS needs some initial input to effectively start learning. This initial input will likely come in the form of amps, voltage, temperature, etc. from your var- ious field devices. One of the greatest advantages we gain from machine learning is the ability to recognize patterns and anomalies. It’s in this advantage where we find our first application for machine learning in building automation. As your BAS is able to start distinguishing what is “normal” for your system through pattern recognition, it can also start detecting abnormalities. For example, your system might be able to notice if an air handling unit has a progressive decrease in amperage over a long period of time and notify you to make a preventative maintenance call on the fan belt. This is only possible because your system was previously given data that indicated what the normal amperage was. The other, perhaps even more exciting, use case for machine learning in building automation is in predictive analysis. By combining historical weather and BAS data with future weather forecasts, your building automation system of the future will be able to predict how our facility is going to run the next day. Facility engineers will be able to fast forward through the following day and see how each piece of equipment behaves and how much energy is used at various times of the day. They can then make adjustments to optimize the functions of their mechanical systems. 122 Building Automation Connectivity + Integration In recent years, home automation has taken off. Between smart thermostats, light bulbs, plugs, speakers, locks, and security systems, the home automation market has progressed exponentially faster than that of larger commercial facilities. The Internet of Things is truly becoming a reality in the homes of those who can afford it. Furthermore, many of these devices can be interconnected and automated via mobile applications. Based on an individual’s location and personal preferences, these apps can lock and unlock doors, change the setpoint, set the alarm, and even turn on/off lights. This is where the IoT rubber meets the road. On a commercial level, there are some (but not many) buildings that are implementing similar concepts. The Edge, in Amsterdam, is perhaps the best example of this. The Edge is a net zero facility that utilizes a smartphone app to customize each tenant’s experience. Among its list of impressive features, The Edge’s app assigns tenants a desk each day based on what is on their calendars. Their assigned desk will then be set with their preferred lighting settings. The Reality Often times these technologies are discussed as if they already exist and can easily be implemented, but in reality, neither is typically true. Many of them, such as machine learning, have been conceptualized for decades, but we are only now getting to a point where the technology is catching up enough to put the concepts into action. It’s an exciting time in the building automation industry as we look forward to seeing more automation implemented to make our lives easier and make facilities more efficient. Oct - Nov 2017 | New Vol. 101 123 Emerging Technology Trends in 3 Building Automation Generally speaking, we see technology trends progress at a much faster rate in consumer products like cell phones and televisions than we do in the building automation industry. This is mostly because the building automation industry is slow to adapt to new technology, wanting to see it proven in other fields before implementing it in large-scale commercial applications. Here are a few technology trends that we see in your daily lives that we are starting to see or will soon see in source: computrols.com building automation. Cloud Computing Cloud computing has been prevalent in consumer products for nearly a decade. Perhaps the most common example we see in our day to day lives is in intelligent personal assistants on our phones, such as Siri. The technology to run this natural language user interface does not exist in each device, rather it exists in a cluster of computers in a data center. Each time an individual makes a request of Siri, it is sent to a data center, analyzed, and a solution is returned to the individual device. This happens so quickly that it may seem that each device is equipped with its own personal assistant. For the purposes of building automation systems, we are already starting to see many front-end user interfaces being moved to the cloud. Rather than having a physical head-end computer that is used to access the BAS in each facility, there are now hubs that receive and transmit data to the cloud. This allows the facility operators the ability to access their system on any internet connected device. Moreover, by moving this data to the cloud, we are able to analyze how buildings are operating with more capable machines, giving facility managers insights into how to operate their HVAC and lighting systems more efficiently. Accumulating this “big data” and its subsequent insights for hundreds or thousands of buildings then enables BAS companies to utilize machine learning algorithms for research into the patterns and commonalities of well-run buildings. enough qualification to win the competitions; when all the schedules and required measures and preparations for travel were finalized. Mohammad Qassemi, one of the experts of the national competitions and Iran’s coach for building automation, also adds that Siemens’ insistence on expelling Iran from the competitions was irrelevant to those banned parts, because industrial control discipline also included Ethernet completely and ban was resolved for this discipline after our negotiations. Qassemi declares that Siemens’ stubborn insistence on expelling Iran was obvious when they neglected the fact that the system could be operated without those parts according to the experts and specialist present at the competition. Siemens deliberately over looked all objections and did not allow Iranian talents to attend the competitions. Follow-Ups and Correspondence Did Not Yield Any Practical Results Al-Marzooqi’s Letter to Iranian Authorities of TVTO and Letters of Iranian Authorities to Siemens Officials at Abu Dhabi Competition added to competitions and since 2011 KNX protocol was implemented to standardize the systems. Competitions then were no longer dependent on especial brands but different brands could support projects. Since 2013, LOGO module by Siemens as a semi-industrial panel including motor and parking door control was added to projects and at the past competitions (2015) combination of LOGO and KNX was also included. The problem emerged when Siemens avoided to provide Iran with some parts required for house automation module that eventually resulted in Iranian competitors expel from the competitions. Iranian talents were banned right in the midst of the specialized camp and when they had already finished numerous preparation courses and gained Al-Mazrooqi mentions in his letter that Iran cannot use the parts banned by EU and USA in disciplines of industrial control and electrical installations. Iranian efforts for lifting ban were only fruitful in case of industrial control and parts required for electrical installations remained inaccessible for Iranian talents. Letter from Siemens to Al-Marzooqi indicates that ban was due to export regulations of USA that distinctively ban those parts for Iran, Cuba, North Korea, Sudan and Syria. As a matter of fact, all the parts required for projects of the competitions are supplied by the sponsors and when the competitions are over, they are returned to their origin. Siemens’ paradoxical approach in its treatment of Iran is undoubtedly unprofessional and politicized; its delegates import banned parts to the country and at the same time and against all objections by experts emphasizing that Iran can handle the projects without those parts, Siemens prevents Iran from participating in competitions because of those very parts. We still hope that Iranian authorities responsible for national competition and mentoring and sending experts to world championship would effectively and zealously pursue this problem and continue with objections so that our young talents would not face such obstacles in world competitions anymore. 124 Building Automation One of the official representative companies of Siemens in Iran has imported the banned parts to the country but did not provide any appropriate answer to our correspondence. It said that they would not consider the issue. We had also some correspondence with Ali Al-Marzooqi CEO of Abu Dhabi Skills Competition and David Hoey CEO of WorldSkills. The only clear answer that we received was that the issue was beyond their authority and that it was of political nature. only and only to win the competition and no technology transfer or parts import was intended. That’s why we do believe that it was Siemens that deprived us from competition. What was the effect of this ban on our skills team? We had registered in 29 skill disciplines and we were supposed to compete for all of them. Nonetheless, competitors of 5 fields were banned from attending the venue and workshop of the championship. Yet, the greatest loss for our country was the time and life of the young talents who had spent over two years in fulltime training camps. They would never have a second chance to take part in World Skills Competition since each individual can attend only once. This is apart from all the costs we bore for supplying equipment, facilities, instructors and training aides. Considering such bans, what are your plans for future competitions? Oct - Nov 2017 | New Vol. 101 125 Definitely we will follow up on this issue. We have already negotiated with all of the official delegates of the member countries and explained the situation for them. Many of the member countries did not know about our problem at all. We are looking for a way to reduce dependency of WorldSkills on its sponsors so that they would not make decisions on their own. We also have had negotiations with next host countries like Russia (2019) and China (2021) and officials of these countries and the World Skills Competition have assured us that they would not allow such problems happen again for Iran or any of the other member countries. What do you expect from public/private sectors to improve the condition of skill talents? Vocational competitions and the status of the competitors have somehow been underestimated in our country. We do not support skill talents properly while these people are successful entrepreneurs in the country and abroad as well. Not only do they have their own successful business but they have hired several talented young people. Industry sector and companies that have expertise in different skill disciplines can help with supplying equipment and providing specialized training. Industry support is a win-win game and they can employ the skill competitors as expert work force. This approach can stimulate competitors positively to work harder. How was private sector support in Abu Dhabi Skills Competition? For some of disciplines such as electrical installations that we were banned, domestic sponsors were excellent. If private sector could provide support for all disciplines, we would not have any problem with holding competitions and training courses and supplying required facilities. During Abu Dhabi Competition we enjoyed support of patrons that lobbied with other countries to overcome the ban. Although they could not stop the ban, their assistance was really effective and impressive. Unfair Ban for Iranian Competitors in Electrical Installations Referring to history of electrical installations field, Farooq Mohammad Amini- head of national skill competitions and expert supervisor of Iranian team in electrical installations- stressed the neglected state of this field and the strong role of Siemens in ban against Iran in a talk with Building Automation. According to Amini, before 2007 world skills competition was only limited to electrical installations including switch, outlet, lighting, cabling, piping, and panel. After 2009, however, smart home (Legrand, a French brand) including lighting control, shutters, camera and smart switch was competitors in four fields from attending the world event. Siemens was supporting two fields and announced that according to USA and EU protocols they cannot allow Iranian participants to have access to some of the required equipment. Siemens informed Iran only in the last few months to world competition when Iranian young talents were already working for 8 months in training camps and the final participants were selected and had passed different tests. Selected competitors were either student or had a profession yet they managed to participate at the full time training camps. They were also medal winners of the national skill competition with high quality talents. Did Iranian officials make any efforts to resolve the challenge? If so, did their measures yield any results? How do you describe WorldSkills’ treatment? WorldSkills constitution holds that no politicizing should affect member countries, however the vocational competitions are held with assistance of sponsors and the host countries cannot hold the events without the umbrella of the sponsors because a great deal of equipment and facilities is needed for such global events. The host country, UAE did not help us effectively as they were worried for being fined. We even had some negotiations with Siemens and its delegates during competition and clearly notified them that our participant can handle the project without those parts very well and he can win the competition. To our dismay, they emphasized lack of those parts and claimed that the parts were some key requirement without them the entire project was doomed to failure. To be honest, we were expelled by neither the host country nor WorldSkills but the sponsors. They had their own reasons which were based on protocols that had nothing to do with the competitions. They brought up EU and USA regulations and protocols while our participant’s goal was 126 Building Automation Domestic officials including head of TVTO, minister of labor and social affairs, minister of foreign affairs and the officials in charge of Iran Deal have been informed on this problem. We made some correspondence with Siemens and its delegates in Iran and the German-Iranian Chamber of Commerce. We also had several correspondences with Siemens, Ministry of Foreign Affairs and WorldSkills which finally resulted in restoring Iran’s registration for field of industrial control and the Iranian competitor could attend the world championship yet electrical installations team could not receive permission to participate in the competition. In fact, only two from 277 required parts for this discipline were subject to sanctions. WorldSkills officials prevented Iranian talents from attending the world vocational championship, though domestic and foreign experts insisted that these parts would not have any impact on performance of the Iranian team and the technical documents were provided too. Iranian Talents Shocked by Sponsors Politicizing World Skills Competition Oct - Nov 2017 | New Vol. 101 127 Maryam Bahrami Four Iranian teams were deprived of World Skills Competi tion due to political considerations. 44th World Skills Competition was hosted by UAE. From 29 Iranian competitors members of 4 fields could not attend the competitions due to some political problems. The head of the office for national and international skill competitions of Iran claimed that Siemens ban over some parts was the real cause of Iranian talents’ expulsion from 2017 competition. He also declared that according to constitution of WorldSkills International, this organization should not get involve in politick and a young competitor who has devoted his/her whole life, energy and hope to this competition, should not be fired out because of politicizing. He named deprivation of the Iranian talents in Electrical Installations, CNC Milling, Manufacturing Team Challenge, CNC Turning fields as a “great shock”! Following is the full interview of Building Automation with Qolam Reza Raz, head of the deputy of national and international affairs of the Technical and Vocational Training Organization (TVTO): Please tell us about the national and international skill competitions hold by TVTO. 22 hours. Winners of the national skill competition find the credit to attend world championship. These medal winners (of two consecutive years) are then sent to specialized training camps to get prepared for world championship. Currently, we are preparing for the 18th National Skills Competition. Primary and provincial competitions are already finished and the national competition will be held in winter (January and February 2018) in Alborz province with 660 participants and 36 vocational disciplines. What are the criteria for selecting the TVTO graduates for attending WorldSkill competitions? 2017 World Skills Competition had some challenges that led to dismissing of a number of Iranian talented specialists from the competition. Would you please let us know what was the problem? The main mission of TVTO is to provide interested students with technical skills. After Islamic Revolution, TVTO once again joined WorldSkills in 2000. WorldSkills holds the biennial international competitions in one of the member countries. Our country sends its competitors to this world championship since 2oo1; the last one was 2017 Abu Dhabi competition. National and International Skill Competitions Office is in charge of planning and running skill competitions in the country. Every year, we introduce skill disciplines for competition and participants from different towns register for primary level competitions. Winners of this level are approved to attend provincial events and in turn to take part in the national competition. National championship similar to its world counterpart is a 4-day event and held for According to constitution of WorldSkills this organization is a NGO and should not have any political affiliation. However, sponsors of WorldSkills politicized the 2017 championship. WorldSkills has several sponsors that supply equipment, materials and machines for the competition. Sponsors of Abu Dhabi Competition prevented some of the Iranian 128 ‫اتوماسیون ساختمان‬ No.90, West Soleymani st. Andarzgou Ave. Tehran +98 21 22 69 46 79 info@atrinaco.com Intelligent Outlook Why employers do not have positive attitude toward making buildings smart? Vahid Pouranssari Intelligent approach attempts to look at the challenges of automation industry through the perspective of experts and specialists of this field and introduce the problems and concerns of the players and shareholders of this industry. The present issue includes a paper on decline of employers and owners of large projects trust in automation and making buildings smart by Vahid Pouranssari, consulting engineer in automation and system integration projects. Oct - Nov 2017 | New Vol. 101 129 Automation has been viewed and studied from multiple approaches and its significance is now quite established and known thanks to range of advantages and functions that many people associate to it. The notion of smart systems has already been introduced to world and now it is of a special significance in civil engineering projects and other regardless of their size. Yet, the concept of automation and smart building is looked through different lenses in Iran and it seems that Iran is rather far from what happens in the other parts of the world. Two of the key causes leading to an incorrect definition of and doubtful look to the notion of smart systems and equipment integration by employers and project owners are as follows: First, automation industry and system integration is almost a new phenomenon in Iran and construction industry still suffers from stagnation of the recent years. In addition, there is no strong will in the key players to implement large scale projects and novel ideas considering this concept. Consequently, the experts and elites of this industry under the pressure of stagnation of construction industry turn to suppliers and contractors for smart systems instead of working with consulting companies and flourishing their own technical knowledge and ideas in projects. In turn, this changes the design, technical and engineering approach drastically since consulting and design companies necessarily have technical approach and the objective of consulting experts is to choose the best idea for the macro strategy of the project while they are loyal to the design requirements. On contrast, a supplier’s approach is not just technical and it could have some other priorities as well that influence their motive for contributing a project. When concerns shifts from technical issues to economic ones, quality is replaced by quantity and in effect automation fails to perform its true function (loses its proper efficiency). Then, it’s obvious that expectations of the employer and project goals are not realized. One-dimensional attitude is yet another damage of automation industry in Iran. To implement smart systems properly not only protocols, scenarios, etc.are of great importance, but coordination between system and project condition and the associated effects are relevant and as already mentioned, this fact is usually neglected. Most of automation projects fail and systems in spite of their rather high costs soon get replaced by human forces and every automated and programmable task once again is performed traditionally and manually. However, the weakest point of automation is decline of trust of employers and owners of the projects in smart and integrated systems. Hence, lack of appropriate management, specialized consultants and experienced engineers exacerbates the situation. To our despair, the question of employers’ reluctance for applying smart systems and integration process has not been examined yet. I hope my colleagues would explore more important facts about this subject in future and we can restore the true position of automation industry. International Engineering and Research Monthly Press New Vol. 101 | November - October 2017 Publisher | Seifollah Niknami Director in Charge | Mohammad-Hossein Dehghan Editorial Board | Seifollah Niknami, Homeira Varasteh, Aysan Tanha News and Reports | Samira Ebrahimi, Marzieh Amiri, Maryam Bahrami, Mahmoud-Reza Habibi, Fatemeh Ghovati, Amir-Hossein Lavasani Research and Translation | Nahid Jamshidi Rad, Sina Haji Taheri, Mohammad Mohammadi Consultants | Ramin Ehtesham-Zadeh, Hossein Eskandari, Vahid PourAnsari, Adib Hafezi Gol, Seyed-Hessam Marashi, Habibollah Niknami Photography | Darioush Gorgvand, Morteza Dalayi Graphic and Layout | Donya Siahatgar PR and Commercial Manager | Ali Hakim Elahi Lithography, Print and Binding | Yazda Tel | +98 21 74 506 Fax | +98 21 22 69 46 79 Address: Unit 2, No. 90, West Soleymani, Andarzgoo Blvd., Tehran, Iran. Building-Automation.com Contents: 131 129 127 123 121 119 115 Editorial Intelligent Outlook World Skills Report New Technologies IoT in Smart Home Case Study Events Editorial Smart Cities, Urban Structures Revolution Chief Editor | Seifollah Niknami The past four centuries have witnessed four major industrial revolutions. The first revolution was result of invention of steam engine by James Watt followed by other revolutions including electricity, electronics and information technology (IT) that pave the way for entering a new era. Technology growth is of an incremental nature that brings changes increasingly and regularly, so we can say human dreams get closer to realization in the fourth industrial revolution. Todays, with interrelationship between physics, biology and digital sciences and their wonderful speed of influencing most of the structures of man’s life, it seems inevitable that we are stepping into a new world. Yet, we need to know entering a world of new platforms involves what factors and how much the requirements for such revolution are already prepared. Developed countries are currently engaged in a close competition for designing and implementing evolutionary infrastructures in the context of smart technologies and smart cities in particular. Key topics for designing and planning smart metropolises are: improved energy production and management, transport, water resources management, sustainable smart buildings, security and safety of citizens, smart urban services, development of state/citizens interactions in the context of new technologies like IoT, smart tools and digital platforms. Fortunately, the developing countries are receiving the waves of these fundamental changes; and in recent years Iran also has been familiar with concepts such as smart cities, future cities, smart buildings, etc. and the scientific, research, public and private communities have enthusiastically embraced them. However, the strategic and fundamental layers are afflicted with sort of disorder and fragmentation. During the past two decades official authorities frequently declared the significance and necessity of automating communication platform and creating smart urban services like ID card, fuel card, military discharge card, driver license etc. and to this end, several measures have already been taken. Nevertheless, finding the lost part of this vicious cycle does not seem to be an easy one. How long it takes us to revise polices basically and make targeted investments for development of the automation plan?! The smart cities can be examined from two viewpoints of public sector and private sector. In the first viewpoint, policies of designing and implementing e-government, compiling and devoting budget for macro energy management structures, transport, rare resources and new technologies platforms are of great importance and the second perspective emphasizes inclusive growth of different industries and services emerging as a result of the new revolution of communication technologies. As a matter of fact, increasing tendency of the industry and capital owners toward presenting smart services indicates a huge potential that can work with the government and improve development opportunities. The monthly magazine of Building Automation advocating this approach intends to introduce and consider smart cities concept regarding public and private sectors in some of the upcoming issues. All the interested individuals and institutions are invited to provide us with their informed comments and other useful contributions. TM Make Meetings Better Crestron World Headquarters: 15 Volvo Drive Rockleigh, New Jersey 07647, United States Tel: 800.237.2041 Fax: 201.767.1903 Crestron.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com The future of innovation is now here Open your doors to innovation with NETIX Controls Solution powered by Niagara No.90, West Soleymani st. Andarzgou Ave. Tehran +98 21 22 69 46 79 info@atrinaco.com The Global Standard for Building Automation and Control Networks )ELV( ‫مجری پروژه های هوشمند سازی و جریان ضعیف‬ International Engineering and Research Monthly Press New Vol. 101 | November and October 2017 ‫درابعاد مختلف ازساختمان تا شهرهوشمند‬ Data Center C.O.P Telecom Site Shelter Energy Center ELV Solutions Cell on Leg & Cell on Wheel ATM Conex Cell Tower Main Switch Center ‫ ماموت تلکا‬،۷ ‫ پالک‬،۷ ‫ خیابان‬،‫ خیابان وزرا‬،‫ میدان ارژانتین‬،‫تهران‬ +۹۸۲۱ ۸۸۱۰۲۷۸۶ mammutteleca.com +۹۸۲۱ ۸۸۱۰۳۶۵۶ Info@mammutteleca.com Portable ATM

آخرین شماره های فصلنامه اتوماسیون ساختمان

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 107

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 107

شماره : 107
تاریخ : 1397/10/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 106

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 106

شماره : 106
تاریخ : 1397/07/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 105

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 105

شماره : 105
تاریخ : 1397/03/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 104

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 104

شماره : 104
تاریخ : 1397/02/30
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 100

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 100

شماره : 100
تاریخ : 1396/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!