فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 107 - مگ لند

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 107

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 107

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 107

Make Smart ‫هـنـر و تکنـولـوژی در سـاخت‬ Art & Technology in construction ‫هوشمندانه بسازید‬ Dynamic facade Parametric facade Modern facade Classic facade Atrinadc.com 021 - 74506 ‫زنـدگی در فـردا را‪ ،‬امـروز تجربـه کنیـد‬ ‫تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬خیابان سلیمانی غربی‪،‬پالک ‪۹۰‬‬ ‫‪021- 74506‬‬ ‫‪Atrinaco.com‬‬ ‫مشاوره‪ ،‬طراحی‪ ،‬تـامین تجهیزات‪ ،‬نظارت‪ ،‬بـرنامه ریـزی‪،‬اجـرا‬ ‫ارایه دهنده کلیه راه حل های جامع اتـوماسیون ساختـمان‬ ‫یو امریکایی‬ ‫نماینده و عرضه کننده تجهیزات معتبر اروپای ‪‎‬‬ ‫یو کارگاه های تخصصی بین المللی‬ ‫برگزارکننده دوره های اموزش ‬ ‫بـزرگترین خانواده انجمن ‪ knx‬در خاور میانه‬ ‫اولیـن عـضـو انجمن رسـمـی‬ ‫‪ knx‬در ایــران‬ ‫‪ORVIBO‬‬ ‫زندگی هوشمند با تکنولوژی ‪ORVIBO‬‬ ‫بـا تکنـولوژی و طراحی خالقانـه‪ ،‬زنـدگی را ساده تـر و بهتـر کنیـد‬ ‫کنترل مرکزی هوشمند‬ ‫کنترل هوشمند روشنایی‬ ‫سنسور های هوشمند‬ ‫کنترل هوشمند پرده‬ ‫کنترل هوشمند اشپزخانه‬ ‫کنترل هوشمند سیستم تهویه‬ ‫‪orvibosmarthome.ir‬‬ ‫‪orvibosmarthome.iran‬‬ ‫‪021-74506‬‬ Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd Facilio.com No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com ‫نگرش هوشمند‬ ‫همگام با اقتصاد تحریمی یا ضرباهنگ جهانی؟‬ ‫نشریه بین المللی مهندسی‪ ،‬خبری‪-‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬قـیـمـت ‪45000‬تومان | شـمـاره ‪107‬‬ ‫سـال پانـزدهم‪ ،‬شماره صد و هفت | زمستـان ‪1397‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول |سیف اله نیک نامی‬ ‫شورای سردبیری| سیف اله نیک نامی‪ ،‬امیرکریمی‬ ‫مدیراجرایی | علی حکیم الهی‬ ‫مدیرروابط عمومی و رسانه | امیرمحمد امیرجاللی‬ ‫طراح گرافیک و صفحه ارا | دنیا سیاحت گر‬ ‫عکس| امیرمحمد امیرجاللی‪ ،‬علی چاشنی گیر‬ ‫گروه تحقیق و ترجمه| النازعباسیان‪ ،‬محمد فیضی‪،‬‬ ‫سمیه نیک نامی‪ ،‬خسرو اقایی‬ ‫مشاوران این شماره | فرهاد زواره ای‪ ،‬ساسان سوادکوهی‪،‬‬ ‫رامین احتشام زاده‪ ،‬ادیب حافظی گل‪ ،‬سجاد جهانگرد‪،‬‬ ‫حبیب اله نیک نامی‬ ‫لیتوگرافی‪ ،‬چاپ و صحافی| اذرخش‬ ‫خط ویژه‪74506 :‬‬ ‫دورنگار‪22694679 :‬‬ ‫نشانی| تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬بلواراندرزگو‪ ،‬خیابان سلیمانی‬ ‫غربی‪ ،‬پالک ‪ ،90‬واحد‪7‬‬ ‫‪BACPress.com‬‬ ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬ ‫نگرش هوشمند‬ ‫ ‬ ‫رویدادهای دیروز‬ ‫مسابقات ازاد اوراسیا‬ ‫ ‬ ‫تکمیل زنجیره صنعت و اموزش هوشمندسازی‬ ‫ ‬ ‫همگام با اقتصاد تحریمی یا ضرباهنگ جهانی؟‬ ‫رویدادهای فردا‬ ‫‪Smart Home / Smart IOT‬‬ ‫ ‬ ‫لبه تکنولوژی‬ ‫روان های سالم درتن شهرسالم‬ ‫ ‬ ‫‪ 3‬اصل مقیاس عصب شناسی‬ ‫ ‬ ‫‪29‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫تهران شهرخاورمیانه ای نیست‬ ‫ ‬ ‫‪36‬‬ ‫پرونده ویژه‬ ‫ ‬ ‫عامل چهارم نقطه قوت‬ ‫ ‬ ‫برج‪ ،‬قلب بتنی تهران‬ ‫ ‬ ‫تهران زیرسایه عامل چهارم‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫نگرش هوشمند‬ ‫همگام با اقتصاد تحریمی یا ضرباهنگ جهانی؛ کدام یک؟‬ ‫ســیف اله نیــک نامــی دراســتانه اغــازســال ‪ ،1398‬ایران عزیزمــان بــا چالش های جدیــدی درعرصــه اقتصادی و سیاســی‬ ‫مواجــه شــده کــه بیش تریــن فشــاردردهه هــای اخیــررا بــرکارافرینــان وارد کــرده اســت‪ .‬تحریم هــای بین المللــی کــه بــا‬ ‫توافــق برجــام تضعیــف شــده و اندکــی ازفشــاران بــرکس ـب وکارهای ایرانــی کاســته شــده بــود‪ ،‬بــا عهدشــکنی طرف هــای‬ ‫غیرایرانــی بــاردیگرپــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت‪ .‬دورجدیــد تحریم هــا نــه تنهــا فشــاررا بــراقتصــاد ایـران افزایــش داد بلکه‬ ‫بــا مشــکالت عجیــب و غریبــی کــه دربــازارارزبه وجــود اورد‪ ،‬موجــب اختــال جــدی درواردات و صــادارت کاال و خدمات شــد‪.‬‬ ‫صنعــت هوشمندســازی ســاختمان هــم ازایــن قاعــده مســتثنی نبــود و ازتحــوالت ماه هــای اخیــردربــازارکشــوربه شــدت‬ ‫متاثــرشــد؛ ازواردات کاال تــا صــادارت خدمــات منطق ـه ای و بین المللــی و حتــی مبــادالت مالــی صنعــت هوشمندســازی و‬ ‫اتوماســیون‪ ،‬بــا ایــن رخدادهــا تضعیــف شــده و قــدرت مانــوررا ازفعــاالن ایــن حــوزه گرفتــه اســت‪ .‬ایــن درحالــی اســت کــه‬ ‫همچنــان درتحلیل هــای اقتصــادی و سیاســی کور ســوی امیــدی ب ـرای حــل ایــن معضــات درکوتــاه مــدت و میــان مــدت‬ ‫متصــورنیســت و ایــن موضــوع هــم بــه نوبـه ی خــود ســرمایه گذاری درایــن صنعــت را وارد روزهــای بحرانــی کــرده اســت‪ .‬با‬ ‫وجود ایــن روزهــای نگران کننــده درایـران‪ ،‬امــا نباید غافل شــویم کــه روزهــای شــکوفایی درصنعــت هوشمندســازی جهانی‬ ‫بــه اوج خــودش رســیده اســت‪ ،‬تا حــدیکــه ایــن روزهــا صحبــت ازانقــاب جدیــدی درعرصــه صنعــت هوشمندســازی اســت‪.‬‬ ‫بــا اغــازســال ‪ 2019‬میــادی دران ســوی مرزهــای ایــران دراســیای شــرقی‪ ،‬اروپــای غربــی و قــاره امریــکا ســرعت تحــوالت ان چنــان زیاد‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪10‬‬ ‫اســتکــهکشــورهای عــرب منطقــه هــم نتوانســته اند خــود را بــا ان هماهنــگکننــد و ازفوایــد ان بهره منــد شــوند‪ .‬ســال ‪ 2019‬میــادی در‬ ‫صنعــت هوشمندســازی م ـی رود بــه ســالی "معیــار" و خــاص تبدیــل شــودکــه دران ایده هــای نــاب ســال های پــس از‪ 2010‬درابعــادی‬ ‫صنعتــی و دربخش هــای مختلــف؛ شــهرهوشــمند‪،‬گردشــگری هوشــمند‪ ،‬ســاختمان های صنعتــی هوشــمند‪ ،‬ســاختمان های تجــاری‬ ‫هوشــمند‪ ،‬مال هــا و خانه هــای هوشــمند بــا ادغــام بــا عصــرهــوش مصنوعــی (‪ )AI‬بــه تحولــی شــگرف منجــرشــود‪ .‬عصــریکــه دران‬ ‫چیپ هــا و پروسســورها بــاکمــک حافظه هــای طوالنــی مــدت‪ ،‬فرصــت اصــاح عملکــرد را بــه ســخت افزارها و نرم افزارهــا می دهنــد‪ .‬بــه‬ ‫زبــان ســاده عصــرتحــول دربهــره وری‪،‬کیفیــت زندگــی و فرصت هــای جدیــد‪.‬‬ ‫غیرممکــن نیســتکــه رکــود جهانی یــا ازبیــن رفتــن پیمان هــای اقتصــادی دنیــا به دســت رهبــران سیاســی افراطــی ایــن رونــد را تضعیف‬ ‫کنــد و شــرکت های بین المللــی و چنــد ملیتــی را دراجــرای ایــن پروژه هــای جاه طلبانــه مدتــی نــاکام بگــذارد‪ ،‬امــا قطعــا هیچ کــدام از‬ ‫ایــن رخدادهــای سیاســی نمی توانــد حجــم ســرمایه گذاری جهانــی درایــن بخــش راکه درســال جــاری میــادی قســمتکوچکــی ازان را‬ ‫دیدیــم‪ ،‬متوقــفکنــد و ایــن یعنــی رونــد جدیــد قطعــا هــرمشــکلی را درراه خــود ازمیــان خواهــد برداشــت‪ .‬چــه خوش مــان بیاییــد یــا نه‪،‬‬ ‫جهــان بــا ســرعتی باورنکردنــی بــه ســوی هوشمندســازی درحرکــت اســت‪ ،‬حرکتــی بــرای بــاال بــردن بهــره وری‪ ،‬افزایــشکیفیــت زندگی‬ ‫و شــکافتن مرزهــای جدیــد علمــی‪ .‬حــاال ایــن انتخــاب ماســتکــه خــود را درگیــرتحــوالت مقطعــی رکــود دربــازارو اقتصــاد ایــرانکنیم یا‬ ‫همــگام بــا ضرباهنــگ جهانــی ازتنگناهــا و تحریم هــا فرصــت بیافرینیــم‪ .‬ایــن انتخــاب ماســتکــه وارد اقتصــاد روبــه پیشــرفت جهانــی‬ ‫شــویم یا ان که تســلیم بــازارپراســترس‪ ،‬فصلــی و نافرجــامکنونــی ایران شــویم و دســت ازتغییــراین فضــا بــرای خــود و دیگــران برداریم‪.‬‬ ‫فرصت هــا بــرای تغییــربــازارایــرانکــم نیســتند؛ ایــن روزهــا زمــان خوبــی بــرای مشــارکت های محلــی و منطقه ای ســت‪ ،‬مشــارکت هایی‬ ‫کــه اقتصادهــای نوظهــوردنیا ماننــد هندوســتان با اتــکا بــران توانســتند خــود را وارد بخشــی ازبــازارجهانــی هوشمندســازیکنند و ســهمی‬ ‫ازایــن تجــارت داشــته باشــند‪ .‬مــا درایــران پتاســیل های بزرگــی درحــوزه اموزش هــای حرف ـه ای‪ ،‬مهارت افزایــی و صنایــع داریــمکــه از‬ ‫بهــره وری پاییــن رنــج می برنــد و نیازمنــد هوشمندســازی هســتند‪ ،‬مــا هنــوزنتوانســته ایم بــازارو اهمیــت واقعــی هوشمندســازی را در‬ ‫شهرســازی و ابنیــه بــرای سیاســتمداران مشــخصکنیــم و مــا همچنــان بهتریــن دانشــمندان جــوان را داریــمکــه هــرروزابتــکارجدیــدی‬ ‫بــرای صنعــت ازاستین شــان بیــرون می اورنــد و مــا ازان غافلیــم‪ .‬فرصت هــای مشــارکت های جهانــی و محلــی همچنــان درایــن عرصــه‬ ‫پابرجاســت و می تــوان بــا رویکــرد عمل گرایانــه ان هــا را به دســت اورد‪.‬‬ ‫سال نو ‪ 1398‬را با نگاهی نو درضرباهنگی جهانی اغازکنیم تا فرصت ها را بسازیم پیش ازاین که برای مان بسازند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫رویداد‬ ‫رویدادهای دیروز‬ ‫رویدادهای فردا‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪12‬‬ ‫رویدادهای دیروز‬ ‫ایران درمسابقات ازاد مهارت اوراسیا نقره ای شد‬ ‫مســابقات ازاد مهــارت اوراســیا (‪ )High-Tech2018‬از‪ 2‬تــا ‪ 6‬ابان ماه ســال جاری درشــهر"یکاترینبورگ " کشــورروســیه‬ ‫برگـزارشــد‪ .‬درایــن دوره ازمســابقات نماینــده ایـران‪ ،‬رضــا رزوان‪ ،‬بــه همـراه فــاروق محمــد امینــی‪ ،‬کارشناســان مجــرب‬ ‫رشــته تاسیســات الکتریکــی موفــق بــه کســب مــدال نقــره مســابقات شــدند‪ .‬مدالی کــه با حمایــت شــرکت "اتوماســیون‬ ‫ســاختمان اترینــا" میســرشــد‪ .‬مســابقات ازاد مهــارت اوراســیا (‪ )High-Tech2018‬ازمعروف ترین مســابقات قهرمانی‬ ‫مهــارت درجهــان به حســاب می ایــد‪ .‬درایــن دوره ازرقابت هــا ‪ 473‬رقابت کننــده و ‪ 540‬کارشــناس ازکشــورهای ایــران‪،‬‬ ‫روســیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬برزیل‪ ،‬ســوییس‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬هند‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬مغولســتان و عربســتان در‪ 22‬رشــته به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫مسابقات ازاد مهارت اورسیا‬ ‫موثــری داشــته باشــیم‪ ».‬او ادامــه داد‪« :‬ایــران درســال های ‪ 2005‬و ‪2007‬‬ ‫مسـابقه «ورد اسـکیل اینترنشـنال» (‪)World Skills High-Tech2018‬‬ ‫میــادی درمســابقات بین المللــی مهارت شــرکت داشــتهکــه درکشــورهای‬ ‫اسـتادکاران و رقابت کننـدگان حرفـه ای از سراسـر جهان و توسـعه تخصص و‬ ‫صنعتــی درایــن دوره هــا بــودم‪ .‬همین طــورایــن مســابقات درســال های‬ ‫یک جنبـش غیردولتی بین المللی اسـتکه هـدف ان باال بردن سـطح اعتبار‬ ‫مهـارت حرفـه ای از طریـق مشـارکت در تجربیـات و اسـتانداردهای حرفه ای‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن مسـابقات بیـن اسـتادکاران فنـی و حرفـه ای در کنـار مربیـان‬ ‫حرفـه ای ان ها برگزاری می شـود‪ .‬کشـورهای مختلـف در سـال های متفاوت‬ ‫به این مسـابقات پیوسـته اند‪ ،‬برای مثال کشـور روسیه در سـال ‪ 2011‬میالدی‬ ‫بـه ایـن برنامـه پیوسـت و نـه تنهـا در سـال ‪ 2018‬ان را میزبانـی کـرد که حق‬ ‫برگزاری مسـابقات جهانـی در سـال ‪ 2019‬را هم در شـهر کازان به دسـت اورد‪.‬‬ ‫فنالنــد و ژاپــن برگــزارشــد و مــنکارشــناس همــراه و داوررشــتهکنتــرل‬ ‫‪ 2015 ،2009‬و ‪ 2017‬درکشــورهایکانــادا‪ ،‬برزیــل و امــارات (ابوظبــی) برگــزار‬ ‫شــدکــه دران جــا هــم به عنــوانکارشــناس همــراه و داوررشــته تاسیســات‬ ‫الکتریکــی تیــم ایــران را همراهــی می کــردم‪».‬‬ ‫او کــه در مســابقات ‪ Hi-Tech2018‬روســیه به عنــوان داور و کارشــناس‬ ‫ایــران دررشــته تاسیســات الکتریکــی حضــورداشــت دربــاره مشــخصات‪،‬‬ ‫کیفیــت و ســطح مســابقات اظهــارداشــت‪« :‬ایــن دوره ازمســابقات مهــارت‬ ‫در کنـار مسـابقات حرفـه ای ‪ ،‬کارگاه هـای اموزشـی اکادمیـک هـم در ایـن‬ ‫اوراســیا دررده ســنی ‪ 22‬تــا ‪ 28‬ســال برگــزارشــد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن موضوع‬ ‫ایـران نیـز در برنامـه ایـن کارگاه هـای به عنـوان ناظـر حضـور دارد‪.‬‬ ‫مشــکل تربــود‪ ».‬او ادامــه داد‪« :‬مســابقات درقالــب ‪ 18‬تیــم بــا حضــور‬ ‫مسـابقات با حضـور شـرکت کنندگان از کشـورهای مختلـف برگزار می شـود‪.‬‬ ‫سابقه طوالنی و اولین مدال نقره ای ایران درمسابقات‬ ‫ســطح مســابقات ازســطح مســابقات جهانی مهارت باالتــرو پروژه مســابقه‬ ‫کشــورهای ســوییس‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬برزیــل‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬مغولســتان و چنــد‬ ‫تیــم ازمناطــق مختلــف روســیهکــه اغلــب اسپانســرهای مســابقات بودنــد‬ ‫فــاروق محمدامینــی‪ ،‬مربــی ارشــد رشــته بــرق ســازمان امــوزش فنــی و‬ ‫برگــزارشــد‪ .‬خوشــبختانه بــرای اولین بارتیــم ایــران دراین مســابقه ســخت‬ ‫کتــاب درزمینــه اموزش هــای فنــی و حرفــه ای رشــته بــرق را درکارنامــه‬ ‫و ایــن اولیــن مــدال ایــران دررشــته بــرق مســابقات جهانــی اوراســیا بــود‪».‬‬ ‫حرفه ایکشــور‪ ،‬بیــش از‪ 27‬ســال ســابقه تدریــس درایــن رشــته و‪ 10‬عنوان‬ ‫خــود دارد‪ .‬او پیرامــون حضــورخــود دردوره هــای مختلــف مســابقات ازاد‬ ‫مهــارتگفــت‪« :‬ازســال ‪ 82‬کــه به عنــوانکارشــناس مســئول رشــته های‬ ‫کنتــرل صنعتــی و تاسیســات الکتریکــی درمســابقات ملی مهــارت فعالیت‬ ‫داشــته ام‪ ،‬همیشــه ســعیکرده ایــمکــه درمســابقات بین المللــی حضــور‬ ‫و نفس گیــرموفــق بــهکســب مــدال نقــره و نایــب قهرمانــی مســابقات شــد‬ ‫رازموفقت درعرصه مهارت بین الملل‬ ‫رضــا رزوان‪ ،‬رقابت کننــده ایرانــی درمســابقات ازاد مهــارت اوراســیا در‪ ۳‬روز‬ ‫متوالــی بــا ‪ ۱۸‬شــرکت کننده ازکشــورهای مختلــف رقابــتکــرد و درنهایــت‬ ‫توانســت بــا پشــت سرگذاشــتن رقیبــان بــه رتبــه دوم رشــته تاسیســات‬ ‫الکتریکــی دســت پیــداکنــد‪ .‬ایــن نتیجــه بســیارارزشــمندی بــود‪ ،‬امــا ان چه‬ ‫مهم تــرازایــن موفقیــت اســت‪ ،‬اســتمراران اســت‪ .‬شــناخت و یافتــن عوامل‬ ‫اصلــی موفقیــت بــه تکنســین ها‪ ،‬مربیــان و رقابت کننــدگان ایرانــیکمــک‬ ‫می کنــد تــا دردوره هــای اتــی مقــام و جایــگاه خودشــان را حفــظکننــد‪.‬‬ ‫محمدامینــی درایــن بــاره اعتقــاد دارد‪« :‬بــا توجــه بــه تجربـه ایکــه درزمینــه‬ ‫مهــارت درکشــورو عرصه هــای بین المللــی دارم‪ ،‬همیشــه معتقد بــه همکاری‬ ‫بخــش دولتــی و خصوصــی هســتم و درایــن مســابقات هــم ایــن موضــوع‬ ‫بــه واقعیــت پیوســت و عامــل موفقیــت شــد‪ ».‬او ادامــه داد‪« :‬همــکاری و‬ ‫پشــتیبانی مدیریــت شــرکت اترینــا بــا تیــم و حمایت هــای مالی و اموزشــی‬ ‫ازســوی ایــن شــرکت موجب شــد تیــم مــا نهایــت تــاش خــود را بـه کارگیرد‬ ‫و بــا دســت پــرازمســابقات برگــردد‪ ».‬بــه عقیــده دیگــرکارشناســان حــوزه‬ ‫مهــارتکــه ســابقه حضــوردرمســابقات جهانــی را دارنــد‪ ،‬حضوریک شــرکت‬ ‫حرفـه ای درکنــارمربیــان و رقابت کننــدگان نــه تنهــا جــزو ماهیــت اصلــی این‬ ‫مســابقات اســت و بــه حرفــه ای بــودن تیــم اعتبــارمی دهــد‪ ،‬بلکــه باعــث‬ ‫اســتمرارمهارت امــوزی درســطحی عالــی درکشــورخواهــد بــود‪.‬‬ ‫همکاری دولت و تضمین اموزش ها‬ ‫بررســیکشــورهای تــرازاول درعرصــه مهــارت این نکتــه را مشــخص می کند‬ ‫کــه رســیدن بــه ســطح عالــی مهــارت بــدون پشــتیبانی دولــت امکان پذیــر‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن مهــم درایــران به عهــده ســازمان اموزش هــای فنــی و حرفه ای‬ ‫کشــوراســت‪ .‬رضــا باجولونــد‪ ،‬معــاون پژوهــش‪ ،‬برنامه ریــزی و ســنجش‬ ‫مهــارت ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ایکشــور‪ ،‬درایــن بــاره اعتقــاد دارد‪:‬‬ ‫مهــارت نیــرویکارماهــرکشــوردرعرصه هــای ملــی و بین المللی اســت‪ ».‬با‬ ‫وجود چنیــن دیدگاهــی درســطح عالــی مدیریــت ســازمان فنــی و حرفه ای‬ ‫امــکان تحقــق اهــداف اموزشــی درقالــب همکاری هــای تجــاری جــزو‬ ‫برنامه هــای ســازمان به حســاب می ایــد و موقعیــت بــرای همــکاری بیــن‬ ‫ســازمانی را میــان ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ایکشــوربــه نمایندگی از‬ ‫دولــت و شــرکت های خصوصــیکارامــد فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫برنامه های اتی سازمان فنی و حرفه ای‬ ‫پشــتیبانی علمــی‪ ،‬اقتصــادی و مهارتــی شــرکت اترینــا بــرای تیــم فنــی و‬ ‫حرف ـه ای ایــران بــاکســب مــدال نقــره ایــن مســابقات دررشــته تاسیســات‬ ‫ســاختمان به ثمــرنشســت‪ .‬شــرکت اتوماســیون ســاختمان اترینــا پیش تر‬ ‫نیــزدرچارچــوب اهــداف اموزشــی اقــدام بــه تشــکیل تیم هــای مهارتــی از‬ ‫میــان جوانــان بــا اســتعدادکشــورکــرده و بــراســاس برنامــه اموزشــی خود‬ ‫قصــد توســعه فعالیت هــا درایــن زمینــه را بــا تاکیــد بــرحضــوردرعرصه های‬ ‫بین المللــی مهــارت دارد‪ .‬بخشــیکــه درســال های اخیــرخــاء ان درحــوزه‬ ‫مهارتــیکشــوربســیاراحســاس می شــود‪.‬‬ ‫فــاروق محمدامینــی‪ ،‬دربــاره برنامه هــای اتــی ســازمان امــوزش فنــی و‬ ‫حرف ـه ای کشــور بــرای شــرکت در مســابقات جهانــی گفــت‪« :‬بــا توجــه بــه‬ ‫این کــه در شــهریور مــاه ‪ 98‬مســابقات جهانــی مهــارت کازان ‪ 2019‬برگــزار‬ ‫می شــود از هــم اکنــون اردوهــای اماده ســازی بــا مشــارکت شــرکت‬ ‫اتوماســیون ســاختمان اترینــا در حــال برگــزاری اســت و امیدواریــم بــه‬ ‫مقــام اول این مســابقات دســت پیــدا کنیــم‪ ».‬او ادامــه داد‪« :‬در مســابقات‬ ‫‪ 2017‬ابوظبــی شــرکت اترینــا به عنــوان اسپانســر بــا ســازمان امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای کشــور همــکاری داشــته و نتیجــه ایــن همــکاری مــدال‬ ‫نقــره اوراســیا اســت‪ ،‬امیــدوارم ایــن امــر تــداوم داشــته باشــد و در ســایر‬ ‫رشــته ها نیــز بتوانیــم بــا همــکاری اسپانســرهای داخلــی بــه موفقیت هــای‬ ‫بیش تــری برســیم‪».‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫«درخشــش نخبگان مهارتی نشــانی ازتاثیــرمهارت اموزی درمعرفی ســطح‬ ‫‪13‬‬ ‫زنجیره صنعت و اموزش‬ ‫هوشمندسازی ساختمان تکمیل شد‬ ‫زنجیره صنعت و اموزش هوشمندسازی ساختمان تکمیل شد‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشـورو شرکت مهندسان مشاوراتوماسیون سـاختمان اترینا درراستای ارتقای فرهنگ ارتباط‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫رویدادهای دیروز‬ ‫‪14‬‬ ‫صنعت و مراکزاموزشـی کشـورو ایجاد راهبردهـای اموزشـی‪-‬صنعتی‪ ،‬تفاهم نامه همکاری امضـا کردند‪ .‬ایـن تفاهم نامه در‬ ‫چارچوب بازدیدهای منظم کمیته صنعـت اتاق بازرگانی ایـران و المان به ریاسـت‪ ،‬بوطاق خابنداغی ازسـازمان اموزش فنی‬ ‫و حرفه ای کشـور_ یکی ازاعضای ان شـرکت اترینا اسـت_ منعقد شـد‪ .‬بازدید هایی که درجهت شـناخت راه های همکاری در‬ ‫اذرماه امسـال افزایش یافـت و درقدم اول نتیجه خـود را با انقعاد تفاهم نامه با شـرکت اترینا نشـان داد‪ .‬ایـن رخدادی قابل‬ ‫توجه درحوزه اتوماسیون ساختمان و هوشمندسـازی به حسـاب می اید و اینده این صنعت درایران را متحول خواهد ساخت‪.‬‬ ‫درایـن تفاهم نامه امده اسـت طرفیـن بـرای بهره بـرداری ازظرفیت هـای موجـود و به منظورفراهم سـازی ارتباط و گسـترش‬ ‫همکاری هـا درزمینه امـوزش‪ ،‬بازاریابی اموزش‪ ،‬انتقال تکنولـوژی (سـخت افزارو نرم افزار) با رویکـرد حرفه های زیرمجموعه‬ ‫اتوماسیون و هوشمندسـازی سـاختمان ازطریق اجرای دوره های اموزشـی برای شـاغالن و کارجویان‪ ،‬به توافق رسیده اند‪.‬‬ ‫اهداف تفاهم نامه‬ ‫بلکــه ظرفیت هــای نهفتــه طیــف گســترده ای از تکنســین های جــوان ایرانی‬ ‫ســازمان اموزش هــای فنــی و حرفــه ای کشــور و گــروه مهندســی اترینــا‬ ‫را به ســوی ان بســیج می کنــد‪ .‬جوانانــی کــه فرصــت خواهنــد داشــت در‬ ‫در حوزه هــای اتوماســیون ســاختمان‪ ،‬هوشمند ســازی و هــر نــوع امــوزش‬ ‫دســتاوردهای اموزشــی و صنعتــی‪ ،‬به طــور همزمــان بهرمنــد شــوند‪.‬‬ ‫بــرای همــکاری دو جانبــه و بــرای شناســایی و برپایــی کالس های اموزشــی‬ ‫دیگــری که دو طــرف انجــام ان را مفیــد تشــخیص دهنــد‪ ،‬ایــن تفاهم نامه را‬ ‫بــه امضــا رســاندند‪ ،‬از ایـن رو بــرای تفاهم نامــه اهــداف بلندمدتــی در ارتقای‬ ‫صنعــت هوشمندســازی و اتوماســیون ایــران در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اهــداف ایــن تفاهم نامــه را می تــوان این گونــه نــام بــرد‪:‬‬ ‫شــبکه های بین المللــی امــوزش اترینــا از به روزتریــن تکنولوژی هــا و‬ ‫همین طــور بــر اســاس اهــداف ایــن تفاهم نامــه ایــن فرصــت را خواهنــد‬ ‫داشــت کــه بتواننــد در عرصــه بین المللــی خدمات شــان را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫اترینا؛ قلب شبکه های بین المللی اموزش هوشمندسازی خاورمیانه‬ ‫مرکــز اموزش هــای تخصصــی اترینــا باســابقه ترین مرکــز اموزشــی در‬ ‫‪-‬همکاری در ایجاد شبکه های بین المللی اموزش با هدف ارائه خدمات‬ ‫برگــزاری دوره هــای تخصصــی حــوزه اتوماســیون و تاسیســات ســاختمان‬ ‫‪-‬شناسایی و اجرای اموزش های تخصصی در خصوص حوزه اتوماسیون و‬ ‫باســابقه در حــوزه کنتــرل و اتوماســیون تاسیســات ســاختمان و ارتبــاط بــا‬ ‫اموزشی به بازارهای هدف (بین المللی)‬ ‫هوشمندسازی ساختمان‬ ‫‪-‬استفاده از توانمندی های طرفین به منظور توسعه اموزش های مهارتی‬ ‫‪ -‬بسترسازی ایجاد اشتغال در حوزه اتوماسیون و هوشمندسازی ساختمان‬ ‫اهمیت تفاهم نامه اترینا و سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مرکــز بــا توجــه بــه توانمندی هــا و قابلیت هــای بــاالی مدیــران‬ ‫شــبکه های بین المللــی امــوزش‪ ،‬دانــش فنــی کارشناســان جــوان ایرانــی‬ ‫را بــه ســطحی اســتاندارد بــرای حضــور در مجامــع بین المللــی و قابــل قبول‬ ‫بــرای برندهــای برتــر هوشمندســازی دنیــا می رســاند‪.‬‬ ‫مرکــز اموزش هــای تخصصــی اترینــا ‪ ،‬بــا طراحــی و تدویــن ‪ ۳۵‬دوره‬ ‫تخصصــی و همچنیــن برگــزاری دوره هــای جامــع و تخصصــی و تولیــد‬ ‫اهمیــت ایــن تفاهم نامــه بــرای توســعه صنعــت هوشمندســازی و نهادینــه‬ ‫انــواع پنل هــا و اســتندهای اموزشــی شــاخص ترین و مــورد پذیرش تریــن‬ ‫هوشمندســازی را به عنــوان صنعتــی روب ـ ه رشــد بــه رســمیت می شناســد‪،‬‬ ‫خاورمیانــه به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫کــردن ان در ســاختار اموزشــی کشــور بســیار چشــمگیر اســت‪ ،‬زیــرا نــه تنها‬ ‫مرکز اموزشــی تخصصی هوشمندســازی و اتوماســیون ســاختمان در سطح‬ ‫برنامه اموزشی به روز‪ ،‬اعتباراموزش جهانی‬ ‫دوره هــای اموزشــی مرکز تخصصــی اترینا شــامل مفاهیــم اولیه و شــناخت‬ ‫تاسیســات الکتریکــی و مکانیکــی‪ ،‬سیســتم های کنتــرل و مدیریــت‬ ‫تاسیســات ســاختمان(‪ ، )BMS‬هوشمندســازی ســاختمان‪ ،‬حفاظــت‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬انــرژی و ســایر دوره هــای مرتبــط بــا حــوزه ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫هــر مبحــث شــامل دوره هــا بــا ســرفصل ها و مباحــث متنــوع اســت و بــا‬ ‫توجــه بــه این کــه هــر یــک از ایــن سیســتم ها شــامل مباحــث وابســته‬ ‫مهمــی هســتند؛ بنابرایــن در تدویــن ســرفصل های هــر دوره مــروری بــر‬ ‫کلیــه مطالــب وابســته نیــز انجــام شــده اســت‪ .‬طــول دوره هــا بــر اســاس‬ ‫ســرفصل انهــا ‪ 8‬تــا ‪ 32‬ســاعت طراحــی و بــر اســاس مراجــع تخصصــی از‬ ‫جمله منابــع ترجمــه و تالیف شــده در گــروه اترینا تنظیم شــده اســت‪ .‬برای‬ ‫اطمینــان از اعتبــار اموزش هــا و بـه روز بــودن اطالعــات‪ ،‬مــدارک بین المللــی‬ ‫تاییدشــده از ســوی مراکــز علمــی و انجمن هــای تخصصــی از جملــه ‪KNX‬‬ ‫در ‪ 3‬ســطح مقدماتــی‪ ،‬پیشــرفته و مربی گــری صــادر می شــود‪ .‬مرکــز‬ ‫تخصصــی اترینــا ارائه کننــده ایــن مــدارک در ســطح بین المللــی و تاییــد‬ ‫انجمن هــای تخصصــی در ایــران اســت‪.‬‬ ‫مرکــز امــوزش اترینــا تــا کنــون بیــش از ‪ 300‬نفــر از دانشــجویان و فعــاالن‬ ‫صنعــت را در دوره هــای ‪ ۱۲‬نفــره امــوزش داده و اســاتیدی که در ایــن مرکز به‬ ‫امــر امــوزش اشــتغال دارند‪ ،‬همگــی مــدارک تدریــس خــود را از مراکــز بین‬ ‫المللــی امــوزش ‪ KNX‬دریافت کــرده و در حــال حاضــر‪ ،‬مــدرک بین المللی‬ ‫بــه دانشــجویان نیــز از همیــن مجموعــه ارائــه می شــود‪ ،‬حتــی ثبت نــام در‬ ‫ایــن کالس هــا نیــز از طریــق نام نویســی در وب ســایت ‪ ،KNX.ORG‬بخش‬ ‫ایــران‪ ،‬قابــل انجــام اســت‪ .‬همچنیــن بیــش از ‪ 800‬نفــر در ســطح کشــور در‬ ‫کامل تریــن و بزرگ تریــن مجموعــه مهندســی عضــو ‪ KNX‬در خاورمیانــه‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫جذب نیروهای متخصص دربازارجهانی با برندی جهانی‬ ‫برنامه هــای اموزشــی اترینــا به شــیوه ای طراحــی شــده اســت کــه نیروهای‬ ‫متخصص که از پتانســیل ها و اســتانداردهای باالیی در کالس های اموزشــی‬ ‫برخــوردار باشــند‪ ،‬به عنــوان همــکار در بخش های طراحــی‪ ،‬تامیــن تجهیزات‬ ‫و راه انــدازی پروژه هــا یــا نماینــده ایــن مجموعــه در شهرســتان ها یــا تهــران‬ ‫وارد بــازار کار خواهنــد شــد‪ .‬بخشــی از ایــن نیروها نیز بــر اســاس بهره گیری‬ ‫از روش هــای مبتکرانــه بــه بازارهــا و همکاری هــای بین المللــی و منطقـه ای‬ ‫‪ KNX‬معرفــی می شــوند‪ .‬همچنیــن با تاســیس مرکز رشــد و نــواوری اترینا‬ ‫و باشــگاه دانش پژوهــان اترینــا کلیــه شــرکت کنندگان دوره هــا ‪ KNX‬از‬ ‫خدمــات و اموزش هــای تکمیلی اترینــا در اینــده نیــز بهره مند خواهند شــد‪.‬‬ ‫در ایــن چارچــوب ایــن نکتــه را هم نبایــد فرامــوش کرد کــه اترینــا نــه تنها در‬ ‫بخش هــای اموزشــی و صنعتــی فعالیت هــای چشــمگیری داشــته‪ ،‬بلکه به‬ ‫عنوان اسپانســر رســمی مســابقات ملی و بین المللــی مهارت (ورداســکیلز)‬ ‫‪ 2018 ،2017‬و ‪ 2019‬نیز شــناخته می شــود‪ .‬از ایــن نظر ارتبــاط نزدیک تر میان‬ ‫ســازمان اموزش های فنــی و حرف ـه ای کشــور و اترینا جایــگاه ویــژه ای برای‬ ‫نهاینه کــردن ارتبــاط بیــن صنعــت اتوماســیون ســاختمان و مراکــز اموزشــی‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬ارتباطــی کــه بــر بســترهای امــن صنعــت پایه ریــزی شــده‬ ‫و بیــش از ان که نظــری و تئوری باشــد‪ ،‬وجــه عملیاتــی ان بارز اســت‪.‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫دیگــر دوره هــای تخصصی ایــن مرکز شــرکت کرده انــد‪ .‬از ایـن رو گــروه اترینا‬ ‫‪15‬‬ ‫رویدادهای فردا‬ ‫‪Smart Home Expo 2019‬‬ ‫| انگلستان‬ ‫تاریخ برگزاری میالدی‪:‬‬ ‫زمان و محل برگزاری‪:‬‬ ‫سالن ‪ 8‬نمایشگاه ‪)NEC)National Exhibition Centre‬‬ ‫بیرمنگام | انگلستان‬ ‫روز سه شنبه ‪ 26‬و چهارشنبه ‪ 27‬مارس ‪2019‬‬ ‫تاریخ برگزاری شمسی‪:‬‬ ‫روز سه شنبه ‪ 6‬و چهارشنبه ‪ 7‬فروردین ‪1398‬‬ ‫از ساعت ‪ 10‬صبح تا ‪ 5‬بعداز ظهر‬ ‫تلفن و ایمیل نمایشگاه‪:‬‬ ‫‪4141 780 0121‬‬ ‫‪nec-conferences@necgroup.co.uk‬‬ ‫نمایشـگاه خانه هوشـمند ‪ 2019‬رویدادی انقالبی در انگلستان به حسـاب می اید و اخرین چه چیزی دراین نمایشگاه درانتظارتان است؟‬ ‫فنـاوری خانه هـای هوشـمند را بـرای زندگـی مدرن و مسـتقل بـه نمایـش می گـذارد‪ .‬با ‪ 150‬سـمینار تخصصـی‪ 200 ،‬تامین کننـده سـطح جهانـی‪ ،‬فضایـی‬ ‫توجه به این که بازار خانه های هوشـمند به میزان چشـمگیری رشـد کرده و تا سـال ‪ 2023‬تعاملی‪ ،‬ایجاد فرصت های شبکه ای خانه هوشمند و تکنولوژی های‬ ‫میالدی گردش مالی ان به ‪ 107.4‬میلیارد دالر می رسـد‪ ،‬باید انتظار رونق و استقبال زیادی روز خانه هـای هوشـمند در این نمایشـگاه انتظارتان را می کشـد‪ .‬در‬ ‫را از نمایشـگاه ‪ 2019 Smart Home‬داشـت‪ .‬این نمایشـگاه بیش از‪ 3‬هـزار بازدید کننده یک کالم ‪ Smart Home Expo 2019‬واقعیت خانه های هوشمند‬ ‫از سراسـر جهان دارد‪ .‬این یکی از معـدود رویدادهای جهـان در عرصه خانه های هوشـمند را به نمایـش می گـذارد کـه در اینـده زندگی همـه را تغییـر می دهد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪16‬‬ ‫اسـت کـه خرده فروشـان‪ ،‬مصرف کننـدگان و متخصصـان را در یـک مـکان دور هـم جمع در عین حال این نمایـش در کنار ‪ Naidex‬که با نــام اختــصاری‬ ‫می کنـد‪ 2019 Smart Home Expo .‬ماموریتـی بـرای پیدا کـردن اخریـن و بزرگ ترین (‪ ،)well established Naidex‬بزرگ ترین رویداد برای افراد ناتوان‬ ‫فن اوری های خودکار‪ ،‬شـامل سنسـور‪ ،‬مانیتور‪ ،‬رابط‪ ،‬لوازم و دسـتگاه های خاص طراحی دراروپـا‪ ،‬اجـرا خواهـد شـد و این نشـان ازضـرورت ایـن تکنولوژی‬ ‫شـده برای بهبود زندگی مدرن و مسـتقل اسـت‪.‬‬ ‫‪Smart IoT 2019‬‬ ‫برای بهبـود زندگی مردم و شـکل دادن بـه خانه های فردا اسـت‪.‬‬ ‫| انگلستان‬ ‫زمان و محل برگزاری‪:‬‬ ‫تاریخ برگزاری میالدی‪:‬‬ ‫نمایشگاه ‪ ، ExCeL London‬لندن | انگلستان‬ ‫روز سه شنبه ‪ 12‬و چهارشنبه ‪ 13‬مارس ‪2019‬‬ ‫تاریخ برگزاری شمسی‪:‬‬ ‫از ساعت ‪ 09:30‬صبح تا ‪ 5‬بعداز ظهر‬ ‫تلفن و ایمیل نمایشگاه‪:‬‬ ‫‪w.peasnell@closerstillmedia.com + 4989 013 207‬‬ ‫نمایشــگاه ‪ Smart IoT‬ازرویدادهــای متــداول فنــاوری‬ ‫تجــاری درانگلســتان اســت‪ .‬ایــن رویــداد درســال ‪2018‬‬ ‫روز سه شنبه ‪ 21‬و چهارشنبه ‪ 22‬اسفندماه ‪1397‬‬ ‫چه چیزی دراین نمایشگاه درانتظارتان است؟‬ ‫امنیت اینترنت و یکپارچه سازی یادگیری ماشـین‪ ،‬تجزیه و تحلیل داده های بزرگ (‪ )Big Data‬و‬ ‫میالدی میزبــان نزدیــک به ‪ 20‬هــزارنفــرشــرکت کننده بود‪.‬‬ ‫‪ API‬و ‪ Blockchain‬همگی از مواردی اسـت که در این نمایشـگاه خواهید دید‪ .‬توسـعه کسب‬ ‫مــورد تمامــی فناوری هــای حــوزه ‪ IoT‬می توانیــد اطالعــات‬ ‫سـمینارها و کارگاه هـای ‪ Smart IoT 2018‬بیـش از ‪ 100‬متخصص ‪ IoT‬در مـورد فناوری هایی‬ ‫کوچک بــرایگرفتــن پاسـخ ها و ایده ها بــه ان جــا می روند‪.‬‬ ‫تکنولوژی هـای اینترنـت چیزهـا در خانـه صحبت خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫‪ 2019 Smart IoT‬یکــی ازرویدادهایــی اســتکــه دران در‬ ‫به دســت اوریــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل ســازمان های بــزرگ و‬ ‫و کارهـا و بحـث تجهیـزات و ‪ device‬هـای جدیـد از موضوعـات دیگر ایـن نمایشگاه سـت‪ .‬در‬ ‫مثـل‪ IoT :‬هوشـمند و اسـتراتژی صنعتـی‪ ،‬عملکـرد ‪ Blockcain‬در صنعـت حمـل و نقـل و‬ ‫لبه تکنولوژی‬ ‫روان های سالم درتن شهرسالم‬ ‫‪ 3‬اصل مقیاس عصب شناسی‬ ‫ساختمان‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫اتوماسیون‬ ‫‪18‬‬ ‫اشنایی با نظرات و مبانی شهرسالم‬ ‫روان های سالم درتن شهرسالم‬ ‫النازعباسیان ‪ ،‬محسن فیضی‬ ‫یکــی ازدغدغه هــای معمــاری و شهرســازی درســا ل های اخیــرموضــوع «ســامت» اســت؛ ســامت ســازه‪،‬‬ ‫ســامت محیــط‪ ،‬ســامت جســمانی و ســامت روان‪ .‬با ظهــورزندگــی به ســبک هوشــمند درایــن ســا ل ها تغییر‬ ‫بنیادیــن دررویکردهــای معمــاری و شهرســازی و ســاخت شــهرهای ســالم به وجــود امــده اســت‪ .‬تغییراتــی‬ ‫کــه بــا نگرشــی نویــن‪ ،‬اغازگــرفصلــی تــازه درمعمــاری شــهری اســت‪ .‬رســالت و هــدف ایــن رویکــرد درحــوزه‬ ‫معمــاری‪ ،‬ســامت فیزیکــی و روان اســت و تاثیــران هــرروزبــرکیفیــت زندگــی اســتفاده کنندگان ازان بیش تر‬ ‫ظاهــرمی شــود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خطری درکمین زندگی شهری‬ ‫ســـامت روان در شـــهرها بـــا خســـتگی ذهـــن‪ ،‬افســـردگی‪ ،‬اضطـــراب‬ ‫و اســـترس تهدیـــد می شـــود‪ ،‬به گونـــه ای کـــه زندگـــی در شـــهرها‬ ‫از طریـــق محرک هـــای اســـترس زا ماننـــد خواســـته های شـــغلی‪،‬‬ ‫محیـــط شـــلوغ‪ ،‬الودگـــی‪ ،‬ســـطح خشـــونت و عـــدم حمایـــت اجتماعـــی‬ ‫‪ 21‬درصـــد خطـــر اختـــاالت اضطرابـــی و ‪ 39‬درصـــد خطـــر اختـــاالت‬ ‫خلق ــی را افزای ــش داده اس ــت (‪.)2014 ،Angelike G. Angelopoulos‬‬ ‫تهدیداتـــی کـــه ســـامت افـــراد در محیـــط را در ‪ 2‬ســـطح «فـــردی» و‬ ‫«محیطـــی» تحـــت تاثیـــر قـــرار می دهـــد‪.‬‬ ‫اختــاالت ســامت روان و جســم نــه تنهــا خودشــان مشــکالت بزرگــی‬ ‫بــرای شــهروندان ایجــاد می کننــد‪ ،‬بلکــه به صــورت بیماری هــای قلبــی‪،‬‬ ‫عروقــی و ریــوی میــان شــهروندان گســترش می یابنــد‪ .‬ایــن موضــوع یــک‬ ‫معضــل جهانــی اســت‪ ،‬به طــوری کــه ســازمان جهانــی ســامت (‪ )WHO‬تا‬ ‫ســال‪ 2030‬میــادی افســردگی را به عنــوان ســومین بیمــاری فراگیــر جهانی‬ ‫معرفــی کــرده اســت (هــاگ ســون ودالــی ‪ .)1988،‬بــه گفتــه بســیاری‬ ‫از محققــان برجســته حــوزه ســامت شــهری‪ ،‬ایــن رونــد در گســترش‬ ‫بیمارهــای روانــی میــان شــهروندان جهــان‪ ،‬هزینــه زیــادی را بــه جامعــه‬ ‫متحمــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫معیارهای کیفی شهرسالم‬ ‫ویژگی های محیطی‬ ‫کالبدی‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد محیط فیزیکی تمیزو با کیفیت شامل‬ ‫کالبد مسکونی و فضاهای اطراف ان‬ ‫‪.1‬حفظ و ایجاد اکوسیستم پایدارشهری‬ ‫‪ .2‬داشتن وضعیت باالی بهداشتی محیط و‬ ‫حداقل بیماری ها‪.‬‬ ‫نیازهای ابتدایی شهروندان‬ ‫ویژگی های اقتصادی‬ ‫ارتباط جامعه با میراث فرهنگی و‬ ‫زیستی خود و دیگر اقوام‬ ‫تامین نیازهای اساسی‬ ‫‪.1‬غذا‪ ،‬اب‪ ،‬مسکن‪ ،‬درامد‪ ،‬ایمنی‪ ،‬کاربرای‬ ‫همه شهروندان‬ ‫‪ .2‬دسترسی به تجارب و منابع درسطح وسیع‬ ‫برای همه‬ ‫ویژگی های اجتماعی‬ ‫سالمت جسمانی و روان‬ ‫‪.1‬داشتن اقتصاد شهری زنده‪ ،‬نواوری و پویا‬ ‫‪ .2‬ایجاد جامعه منسجم و نیرومند با حمایت‬ ‫دو جانبه ازسوی مردم و دولت با مشارکت‬ ‫مردم برتامین سالمت و رفاه‬ ‫‪.1‬داشتن حداقل سطح مناسب ازبهداشت‬ ‫عمومی و خدمات درمانی قابل دسترسی‬ ‫برای عموم ‪.‬‬ ‫‪.2‬داشتن وضعیت باالی بهداشتی و‬ ‫حداقل بیماری ها‬ ‫معیارهای کیفی شهرسالم‬ ‫روزنه امید به سوی شهرسالم؛ محیط احیاء‬ ‫رونــد گســترش بیماری هــای روان در حالــی در جهــان رو بــه افزایــش‬ ‫بــا ایــن تعاریــف «شــهرســالم»‪ ،‬افرینــش و بهبــود بخشــی محیط هــای‬ ‫فضــا می توانــد به عنــوان یــک محیــط احیاگــر و ترمیم کننــده بــه کمــک‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بهداشــتی و روانــی را درکالبــد و فضــای خــود تامیــن می کنــد‪ .‬از‬ ‫اســت کــه منابــع حاصــل در شــهرها چــه در بخــش کالبــد و چــه در بخــش‬ ‫دانــش روان شناســی‪ ،‬روان پزشــکی و علــوم شــناختی‪ ،‬هزینه هــای درمانی‬ ‫ایــن حــوزه را کاهــش دهــد‪ .‬ارتبــاط محیــط احیــاء و معمــاری ســامت بــر‬ ‫پایــه تئوری هــای متفاوتــی چــون تئــوری «ســالتوژنیک»‪« ،‬اســترس» و‬ ‫«احیای تمرکز» (‪)Laumann et al ;1995 ,Kaplan ;1995 ,Hartiget al‬‬ ‫شــکل گرفتــه اســت‪ .‬تئوری هــای کــه بــه تحقــق شــهر ســالم کمــک می کند‬ ‫و بــه مــا در تعریــف جامعــی از مبانــی ان یــاری می دهــد‪ .‬امــا بــرای درک‬ ‫بهتــر شــهر ســالم ابتــدا بایــد معیارهــای جهانــی شــهر ســالم را بشناســیم‪.‬‬ ‫شهرسالم درافق دید پژوهش گران‬ ‫کالبــدی را دردســتورکارخــود قــرارمی دهــد و تمامــی امکانــات رفاهــی‪،‬‬ ‫همین رو ســامت روان یکــی ازموضوعــات بنیادینی ســتکــه پژوهش گران‬ ‫رشــته های معمــاری‪ ،‬معمــاری منظــر‪ ،‬برنامه ریــزی و طراحــی شــهری‪،‬‬ ‫جغرافیا‪ ،‬روان شناسی محیط‪ ،‬روان پزشــکی‪ ،‬علوم شناختی‪ ،‬هوش مصنوعی‬ ‫و هوشمندســازی و‪ ،...‬دربســترشــهر‪ ،‬بــه ان می پردازنــد‪ .‬پژوهش گــران‬ ‫شــاخص درگذشــته نیــزشــهرســالم و ویژگی هــای ان را درمجموعــه نظرات‬ ‫و تئوری هایــی مــورد بحــث و نظــرقــرارداده انــد؛ پژوهشــگرانی چــون‪:‬‬ ‫«پروشانســکی» و «کریــک»‪« ،‬گیفــورد» و «کاپــان»‪.‬‬ ‫نظریات کاپالن‪ ،‬هال و پالسما درمورد شهرسالم‬ ‫اگرچه دربــاره میزان اثرگــذاری مثبــت محیط مصنــوع و طبیعــی و ارتباط ان‬ ‫بــر اســاس تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی‪« :‬ســامتی یــک مســاله‬ ‫بــا ســامتی بررسـی هایی انجــام شــده اســت و رونــد رو بــه رشــد معمــاری‬ ‫و اجتماعــی هــم هســت» (مطلبــی و وجــدان زاده ‪)1394،‬؛ همین طــور‬ ‫روان شــده‪ ،‬امــا دربــاره چگونگــی و تعییــن تاثیــر شــهر به عنــوان اخریــن‬ ‫چنــد بُعــدی اســت و عــاوه بــر بُعــد جســمی‪ ،‬دارای ابعــاد روحی_روانــی‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه ابعــاد مختلــف ســامتی و بیمــاری بــر یکدیگــر اثــر‬ ‫نقشــه پراکندگــی جمعیــت با‬ ‫اختــاالت روانــی و مصــرف‬ ‫مــواد ســال ‪ 2016‬جهــان؛ این‬ ‫مــوارد شــامل افســردگی‪،‬‬ ‫اضطــراب‪ ،‬دوقطبی‪ ،‬اختالالت‬ ‫خــوردن‪ ،‬اختــاالت مصــرف‬ ‫الــکل و دارو و اســکیزوفرنی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬باعــث افزایــش اهمیــت ارتبــاط محیــط شــهری و ســامت‬ ‫نــوع زیســتگاه «انسان ســاخت» بــر ســامت روان و دســتاوردهای شــهری‬ ‫‪19‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫و مشــارکت «معماری اکولوژیک» ‪« ،2‬روان شناســی اکوســایکولوژی» ‪ 3‬و‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫می گذارنــد و تحــت تاثیــر یکدیگــر قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫و اقتصــادی ان کم تــر ســخن بــه میــان امــده اســت‪ .‬کاپــان نیــز در حــوزه‬ ‫روان شناســی‪ ،‬عــدم توجــه بــه جنبه هــای انســانی در طراحــی و معمــاری‬ ‫فضــای شــهری را هــدف گرفتــه و ان را عامــل اصلــی اســیب پذیری بیش تر‬ ‫شــهروندان در مقابــل اعضــای جامعــه روســتایی می دانــد‪ .‬او در ســال‬ ‫‪ 1995‬میــادی در یکــی از مقاالتــش بــه مطالعــه اولیــه طبیعــت به عنــوان‬ ‫ترمیم کننــده پرداخــت و یــک چارچــوب منظــم را بــرای ســامت بــا تئــوری‬ ‫«تمرکز بــر توجــه مســتقیم» (‪)concentrates on directed attention‬‬ ‫و نظریــه «تجدیــد مراقبــت و تجدیــد تجربــه» (‪attention restoration‬‬ ‫‪ )theory, and restorative experiences‬مــورد بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫ازســوی دیگــرنظــرات «اســتیون هــال» و «پاالســما» به عنــوان معمــاران‬ ‫مطــرح‪ ،‬تغییــرات «مورفولــوژی شــهری» تحــت نفــوذ شــدید نیازهــا و‬ ‫ارمان هــای جدیــد را بــرای تامیــن نیازهــای انســانی مطــرحکردنــد و ان را‬ ‫موجــب تغییــرات مجســم فیزیکــی خیره کننــده ای درشــهرها می دانســتند‪.‬‬ ‫ان هــا معتقــد بودنــد معمــاری به عنــوان نخســتین ابــزارارتباطــی انســان بــا‬ ‫فضا و زمــان‪ ،‬با همــراه شــدن‪ ،‬ســاکن شــدن و ایجــاد ادراک‪ ،‬انســان را تحت‬ ‫تســلط می گیرد و ایــن خــود ازاثرگذاری معمــاری بــرروان شــهروندان چه در‬ ‫مقیــاس خــرد و چــه درمقیــاسکالن خبــرمی دهــد‪ ،‬ماننــد تغییــرات خلقی‬ ‫که بــه یکبــاره درکالبــد و فضــا بــا تغییــرمیــزان واکنش هــای شــهروندان در‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪20‬‬ ‫فضــا درک میشــود (خشــم‪ ،‬شــادی‪ ،‬هیجــان‪.)...‬‬ ‫نقش منظردرنظریات پژوهش گران شهرسالم‬ ‫«منظــر شــهری» کــه محــل تمــاس انســان و شــهر اســت‪ ،‬بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از دانــش و عواطــف محیطــی شــهروندان را تحــت تاثیــر خــود‪،‬‬ ‫قــرار می دهــد‪ 4 .‬پژوهش گرانــی چــون «ابراهیــم زاده»‪« ،‬کاری زاده» و‬ ‫«شــاهرودی» بــا اشــاره بــه تغییــر در ســامت روان تحــت تاثیــر محیــط‬ ‫و تاکیــد بــر ارتبــاط نزدیــک شــهروندان بــا منظــر نــرم باکیفیــت‪ ،‬منافعــی‬ ‫را بــرای نســل های اینــده پیش بینــی می کنــد کــه قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر در حــوزه جغرافیــا نظریه پردازانــی همچــون «کارل تــرول»‬ ‫(‪« ،)Trol‬ارنســت نیــف» (‪« ،)Neef‬ریچــارد فورمــن» (‪،)Foreman‬‬ ‫«میشــل گــوردن» (‪« ،)Gordon‬ارویــن زوبــه» (‪« ،)Jubeh‬الیــن هــان»‬ ‫(‪ )Haan ,Liene‬و «گــراس» (‪ ،)Grosss‬بــا مطــرح کــردن جنبه هــای‬ ‫ذهنــی و معنایــی معمــاری منظــر‪ ،‬ارتبــاط بیــن چنــد اکوسیســتم را مطــرح‬ ‫و عــاوه بــر اشــاره بــه نقــش قاطــع حمایت کننــده منظــر در تنــوع زیســتی‬ ‫بو هــوا‪،‬‬ ‫مناطــق شــهری‪ ،‬ماننــد‪ :‬کمک رســانی اکولوژیکــی‪ ،‬پاالیــش ا ‬ ‫تصفیه کننــده بــاد و صــدا یــا تثبیت کننــده اب و هــوای معمولــی‪ ،‬بــه‬ ‫بهره گیــری از فضــای ســبز شــهری در تامیــن نیازهــای روحــی و روانــی‬ ‫شــهروندان تاکیــد می کننــد‪ .‬ان هــا حتــی ازعناصــرمعمــاری منظــربه عنوان‬ ‫مُ ســکن های طبیعــی یــادکــردهکــه عــاوه بــرفوایــد ســامتی‪ ،‬روانــی و‬ ‫زیبایــی‪ ،‬موجــب بهبــود روابــط اجتماعــی درمیــان شــهروندان می شــوند‪.‬‬ ‫علــوم دیگــر چــون «اکوســایکولوژی»‪ Eco psychology‬هــم بــا ترکیــب‬ ‫ســاختارهای طبیعــی محیــط‪ ،‬اکوسیســتم ها و روان شناســی نقــش‬ ‫مهمــی در پژوهش هــای اخیــر مبتنــی بــر تاثیــر شــهر بــر بیماری هــا دارد‪.‬‬ ‫ایــن دانــش‪ ،‬علومــی چــون معمــاری را نســبت بــه ویژگی هــای درمانــی‪،‬‬ ‫کلینیکــی و روان شناســی به خوبــی انالیــز کــرده و ســنجه هایی را در بــاب‬ ‫روان شناســی محیــط در اختیــار پژوهش گــران قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫محیط‪ ،‬علوم اعصاب وجایگاه ان درسالمت روان‬ ‫محیــط در خوانــدن انســان به ســوی خــود به عنــوان فاعــل‪ ،‬تاثیرگــذار‬ ‫اســت و انتخــاب از ســوی انســان در محیــط کالبــدی بیش تــر تحــت تاثیــر‬ ‫عوامــل موجــود در محیــط پدیــد می ایــد‪ 5.‬بــه قولــی‪ ،‬پدیده هــای شــهری‬ ‫درگیرکننــده و تولیدکننــده پدیده هــای ذهنــی به عنــوان برانگیزاننــده‬ ‫هســتند‪ .‬محیــط پیرامونــی همــواره به عنــوان فرســتنده اطالعــات خــود را به‬ ‫روش هــای گوناگــون به انســان منتقــل کــرده و بــه برقــراری ارتبــاط و تعامل‬ ‫می پــردازد‪ .‬بخــش اصلــی داده هــای محیطــی توســط اندام هــای حســی‬ ‫انســان دریافــت و بــرای پــردازش توســط سیســتم اعصــاب مرکزی بــه مغز‬ ‫منتقــل می شــود؛ بنابرایــن فراینــد احســاس‪ ،‬ادراک و شــناخت محیطــی‪،‬‬ ‫تجربــه مــکان را بــرای انســان همــوار می کنــد‪ .‬شناســایی میــزان اثرگــذاری‬ ‫محیــط بــر سیســتم عصبــی انســان تــا حــدود زیــادی می توانــد معمــاران را‬ ‫در درک بهتــر اثرگــذاری محیــط‪ ،‬چــه کوتــاه مــدت و چــه بلنــد مــدت یــاری‬ ‫کــرده و بــا تشــخیص زیســتی واکنش هــا‪ ،‬محیط هــای معمــاری را بــه‬ ‫محیط هــای فعــال درمان گــر نزدیــک کنــد‪.‬‬ ‫زندگی بهتردرشهری بهتر‬ ‫اصطــاح «حــال خــوب» از همین جــا شــکل می گیــرد و بــرای تمامــی‬ ‫فضاهــای شــهری بــه کار مــی رود کــه شــاخصه های روانــی ‪ ،‬زیســتی‪،‬‬ ‫طراحی هــای منحصر به فــرد درشــهرها بــا عنــوان «یــک محیــط درمان گــر»‬ ‫می تــوان اســتانداردهای زیســتی را درهــریــک ازبخش هــای صنعــت‪،‬‬ ‫امــوزش‪ ،‬مســکونی و درمانــی کامــا منطبــق بــرنیازهــای سرشــت انســانی‬ ‫تصحیــح کــرد و محیطــی منطبــق بــر یــک ســامانه هوشــمند بــرای زندگــی‬ ‫بهتــر به وجــود اورد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫این نوشتار بخشی از پایان نامه دکترای الناز عباسیان درباره دستاوردهای‬ ‫ ‪1‬‬ ‫نظری و علمی در حوزه شهر سالم است‪.‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫تعریف طراحی اکولوژیکی توسط‪ Sim Van der Ryn‬و‪Stuart Cowan‬‬ ‫‪« :‬هر نوع طراحی که اثرات زیست محیطی مخرب را با اقدام خود با فرایندهای زندگی به‬ ‫حداقل رساندن»‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ Eco psychology‬رابطه بین انسان و دنیای طبیعی را از طریق اصول‬ ‫روان شناسی بررسی می کند و به درک روش هایی برای گسترش ارتباط عاطفی بین افراد و‬ ‫جهان طبیعی برای زندگی بهتر می پردازد‪.‬‬ ‫«هنگامی که خیابان های شهر زیبا و جالب باشد ان شهر‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫سرزنده و زمانی که خیابان های شهر زشت و خسته کننده باشد‪ ،‬ان شهر مالل اور به خاطر‬ ‫اورده خواهد شد‪( ».‬جیکوبز‪)1997 ،‬‬ ‫احتمال گرایی محیط‪ :‬احتمال انتخاب تعدادی از پدیده های موجود در محیط‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‬ ‫کالبدی یا یک رفتار از سوی مردم بیش تر از سایر انتخاب ها است‪( .‬سابژکتیوبودن محیط)‬ ‫ازنظرسازمان جهانی بهداشت یک شهرسالم‬ ‫درراستای ‪ 5‬هدف کیفی زیرمحقق می شود‪:‬‬ ‫‪.1‬ویژگی محیطی‬ ‫‪.2‬نیازهای ابتدایی شهروندان‬ ‫‪ .3‬ویژگی های اقتصادی‬ ‫‪.4‬ویژگی های اجتماعی‬ ‫‪.5‬سالمت جسمانی و روان‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫اقتصــادی و نیازهــای روزمــره شــهروندان را پاســخ می دهــد‪ .‬بــا نــگاه بــه‬ ‫‪21‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪ 3‬اصل‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تعامل اجتماعی‬ ‫زیرساخت‬ ‫تــوزیع عــادالنه زیرســاخت ها‬ ‫تجارت‬ ‫افــزایش انسجـــام اجتمــــاعی‬ ‫قشــرها با عصب های متنوع‬ ‫اعتبـــارسنجی دراستفـــاده‬ ‫و حمایت از سرمــــایه گذاری‬ ‫بـــرجسته کردن اثــرات‬ ‫درتکنولــوژی های نوظهـــور‬ ‫عـــوامل استـــرس زای محیطی‬ ‫تســـریع درشــــروع‬ ‫صنعت جــــدید‬ ‫درجمعیتکل شهـــرها‬ ‫ایجــاد مکـان هایی برای حمـایت‬ ‫از بهـــره وری انســان ها‬ ‫افــزایش تعــامل شهـــری در‬ ‫کــاهش هـــزین ‪‎‬ه های نیـروی‬ ‫انســانی‬ ‫ورود علوم اعصاب به دنیای تکنولوژی‬ ‫با ظهورعلــوم اعصــاب و علــوم شــناختی‪ ،‬فرصت هــای بالقــوه ای درعرصــه معماری‪ ،‬شهرســازی‪ ،‬تجــارت وگســتره های‬ ‫دانش ایجاد شــده اســت‪ .‬نمــوداربــاال نشــان دهندهکاربــرد علــوم شــناختی و اعصــاب در‪ 3‬حوزه زیراســت‪:‬‬ ‫زیـرساخـت‪،‬‬ ‫تـجارت ‪،‬‬ ‫تعامل اجتماعی‬ ‫بــا دســت یابی بــه اطالعــات حاضــر در شــبکه های ســاختاری در علــوم بهداشــت و علــوم پزشــکی‪ ،‬روان شناســی و‬ ‫بــا تغییــر نگــرش در هــر حــوزه به طــور همزمــان می تــوان کیفیــت زندگــی انســان ها را در عرصــه ســامت فیزیکــی و‬ ‫ذهنــی شــهر هوشــمند افزایــش داد‪.‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫افـــزایش تحــرک در همه ی‬ ‫افــزایش تجـربه یکاربــــران‬ ‫‪23‬‬ ‫نـمودارکاربـردهـای علوم‬ ‫اعصاب درحوزه های زیستی‬ ‫علوم انسانی‪ /‬روانشناسی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شبکــــــه تشریحی و ساختــاری‬ ‫بـافت سلولـی‬ ‫منبع‪NEUROSCIENCE FOR CITIES :‬‬ ‫مقیاس عصب شناسی‬ ‫شــهرهای امــروزه بــا پیش بینــی نیازهــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و شهرســازی می تواننــد بــه رشــد پایــدار اقتصــادی‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬بــا نگــرش علــوم اعصــاب در بحث هــای مختلــف هوشمندســازی مــی تــوان تعهــد شــغلی به وجــود اورد و‬ ‫ســرویس های فعلــی در بخــش مختلــف شــهر را بــا کیفیــت بهتــری تحویــل مشــتری داد‪.‬‬ ‫ویژگی های ســامتی انســانی و ســامتی فیزیکــی شــهری در دوره هــای مــدرن و دیجیتال مــی تواندشــهر را بــا معضالت‬ ‫زیــادی روبــه رو کنــد‪.‬‬ ‫همین طــور تداخــل تکنولــوژی و علــوم اعصــاب در طراحــی و برنامــه ریــزی شــهری و‬ ‫مدیریــت بــه متخصصــان شهرســازی فرصــت شناســایی متنــوع واکنش گرهــای محیطــی‬ ‫را می دهــد‪.‬‬ ‫یکــی از عناصــر بنیــادی کــه علــوم اعصــاب را تضمیــن مــی کنــد‪ ،‬ترجمــه و بــه کارگیــری از‬ ‫طریــق درک مقیــاس اســتکــه بــرای روش های مختلــف مطالعــه ســاخت محیــط وکاربــرد‬ ‫علــــوم اعصــــاب توصیه می شــود‪ .‬علــوم اعصــاب و دانــش علوم شــناختی می تواند بینــش و اگاهی‬ ‫تشــریحی و ســاختاری را شناســایی و میــزان اثرگــذاری ان هــا در شــبکه های ســاختاری شــهری را‬ ‫بــا توجــه بــه ویژگی هــای فیزیولــوژی و محیطــی در شــهر مشــخص کنــد‪ .‬همین طــور ایــن علــوم‬ ‫می تواننــد بــا ترکیــب دانش هــای علــوم انســانی و ویژگی هــای انســانی در شــبکه های ســاختاری‬ ‫محیــط‪ ،‬در هوشمندســازی محیــط شــهری ســهم زیــادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫بــا ایــن دیــدگاه پتانســیل الزم بــرای هزینه هــای انســانی نیــز مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار می گیــرد‪ .‬در نظــر نگرفتــن‬ ‫‪25‬‬ ‫شبکه های غیرخطی‬ ‫معمــاری بــا نگــرش علــوم اعصــاب و علــوم شــناختی توجــه زیــادی بــه نیازهــای حســی و روانــی مشــتریان‪ ،‬کارفرمایــان‬ ‫و طراحــی معمــاری دارد‪ ،‬زیــرا دســت یابی بــه مدل هــای هوشــمند بــر اســاس ویژگی هــای سیســتم عصبــی انســان ها‬ ‫و طراحــی غیــر خطــی می توانــد بــه مشــتری‪ ،‬کارفرمــا ‪ ،‬طــراح و برنامه ریــز شــهری کمــک زیــادی در اجــرای طرح هــا بــر‬ ‫اســاس خواســته های افــراد کنــد‪.‬‬ ‫نمــودار فرصت هــای عصب شناســی(صفحه روبـه رو) فراینــد نوظهــور و نمــود علــوم اعصــاب در معمــاری و شهرســازی اســت‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫کــه در دانشــگاه ‪ UCAL‬امریــکا (‪ ) University of California, Los Angeles‬بــر پایــه مغــز اکولوژیــک طراحــی شــده‬ ‫اســت‪.‬در ایــن نمــودار بــه مــوارد مختلــف حــوزه عصب شناســی اشــاره شــده‪ ،‬بــرای مثــال در بخــش مــدل بیزینــس‪ ،‬تولیــد‬ ‫محصــوالت تکنولوژیــک بــرای افزایــش تجربه هــای شــهری و ســاختمان ها و بــاال بــردن ارزیابی هــا و ارتقــاء مســتندات بــر‬ ‫پایــه ویژگی هــای شــناختی محیــط نشــان داده می شــود‪ .‬همین طــور در حــوزه دانــش تاثیرگــذاری در محیــط انســانی بــا‬ ‫مقیــاس جهانــی کــه بتوانــد پتانســیل های تحقیقــات اینــده را بــاز کنــد محــور توســعه قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫فرصت های جدید علوم اعصاب شناختی درمعماری‬ ‫تعیین استراتژی رشد با شناسایی‬ ‫شناسایی میزان اثرگذاری‬ ‫شهری‪ ،‬ویژگی های فیزیولوژیکی و‬ ‫شناختی از سوی معماران‬ ‫ویژگی شناختی‪ ،‬زیرساخت های‬ ‫افزایشی و دموگرافی حرکت‬ ‫فیریولوژیکی و پرسپکتیوی های‬ ‫منبع‪NEUROSCIENCE FOR CITIES :‬‬ ‫کاهش میزان ریسک فرایندهای در‬ ‫خطر قرار دادن سالمت روان‬ ‫نمودار فرصت های عصب شناسی‬ ‫‪27‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫منبع‪NEUROSCIENCE FOR CITIES :‬‬ ‫نشریه بین المللی مهندسی‪ ،‬خبری‪-‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫فراخوان همکاری‬ ‫از کلیــه اســاتید‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬مهندســان و‬ ‫فعــاالن صنعــت اتوماســیون ســاختمان‬ ‫در زمینه های زیر دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫کتاب (تالیف یا ترجمه)‬ ‫مقالهعلمی‪-‬دانشگاهی‬ ‫یادداشتتحلیلی‬ ‫گزارش پروژه‬ ‫بیان تجربیات اجرایی‬ ‫گزارش های اماری سازمان ها‬ ‫مطالــب و محتــوای خــود را بــه فارســی ســلیس همــراه بــا رعایــت اصــول مرجع نویســی‬ ‫و ذکــر منابــع در قالب فایــل ‪ Microsoft Word‬بفرســتید‪.‬‬ ‫اتوماســیون ســاختمان در رد‪ ،‬قبــول‪ ،‬ویرایــش‪ ،‬تلخیــص و اصــاح مقــاالت‪ ،‬ازاد اســت‪.‬‬ ‫ارســال اصــل مطالــب ترجمه شــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫| خط ویژه‪ | ۷۴۵۰۶ :‬دورنگار‪| info@BACPress.com | ۲۲۶۹۴۶۷۹ :‬‬ ‫تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان‬ ‫ سلیمانی غربی‪ ،‬شماره‪ ،90‬واحد‪| 7‬‬ ‫| ‬ ‫‪29‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫تهران شهرخاورمیانه ای نیست‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫گفت و گو با رضا دانشمیر‪ ،‬معمارایرانی برج جام تهران‬ ‫تـهـران شهرخاورمیـانه ای نـیست‬ ‫بــرج جــام یکــی ازمجموعــه شــاهکارهای رضــا دانشــمیرو همســرش‪ ،‬کاتریــن اســپریدونف‪ ،‬اســت کــه درقالب شــرکت‬ ‫تو گــو نگاهی بــه مســیرطوالنــی طراحی تــا اجرا‪،‬‬ ‫مهندســان مشــاورحرکــت ســیال طراحــی و اجـرا شده اســت‪ .‬درایــن گف ‬ ‫هوشمندســازی و نــگاه خــاص معمــاربــه ایــن بــرج انداخته ایــم تــا تصویــربزرگ تــری ازبــرج رنگارنگــی کــه درخیابــان‬ ‫شــریعتی ســربراورده بیندازیــم‪ .‬معمــار‪ ،‬ایــن بنــا را نــه ابژه هایــی مجــرد و بی همتــا کــه ســوژه هایی انعطاف پذیــرو‬ ‫وابســته بــه دنیــای اطراف شــان می دانــد کــه نــه تنهــا ازجغرافیــا تاثیــرمی پذیرنــد و بایــد خــود را بــا ان تطبیــق دهنــد‪،‬‬ ‫تو گــوی مــا ازبــرج جام‬ ‫بلکــه جهــان پیرامون شــان را هــم بــه مــرورتغییــرخواهنــد داد‪ .‬بــه همیــن خاطــراســت کــه گف ‬ ‫بــه ته ـران رســید‪ .‬ب ـرای این کــه ته ـران را بهتــرببینیــم کافی ســت ان را ازبــاال و درمقایســه بــا شــهرهای بــزرگ اطرافــش‬ ‫تو گــو تهرانــی را بــه مــا نشــان می دهــد کــه‬ ‫نــگاه کنیــم‪ .‬دانشــمیر‪ ،‬تهـران را بــه ایــن شــیوه نــگاه می کنــد! او درایــن گف ‬ ‫قـراراســت بــا بــرج جام هــا تغییــرکنــد‪ .‬ایــن مصاحبـه ای ســت دربــاره تهرانــی کــه بایــد باشــد‪ ،‬نــه ان کــه امروزهســت‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫پــروژه در ســال ‪ 1387‬بــه شــرکت‬ ‫بدانیــد کــه ابتــدا زمیــن ‪ 4‬هــزار و ‪ 400‬متر بــود‪ ،‬امــا یک قطعــه زمیــن در ضلع‬ ‫شــد و چــه مشــخصاتی داشــت؟‬ ‫بلــه‪ .‬کل ســاختار طراحــی تغییــر کــرد‪ .‬البتــه ایــن نکتــه را هــم بــد نیســت‬ ‫مهندســان مشــاورحرکــت ســیال ارائه‬ ‫شــرقی پــروژه وجــود داشــت کــه بعــدا بــه ایــن زمیــن اضافــه شــد‪.‬‬ ‫هــزارمتــرمربــع‪ ،‬در‪ 5‬طبقــه روی زمین‬ ‫کارساختمانی پروژه چه سالی به اتمام رسید؟‬ ‫شــد‪ .‬اول قــراربــود ســاختمانی بــا ‪10‬‬ ‫و یــک طبقــه درزیــرزمیــن باشــد‪ .‬ان‬ ‫ســال بانــک ملــت ازشــهرداری جــوازی‬ ‫دریافــتکــرده بود و بــراســاس زمینــیکه در‬ ‫خیابــان شــریعتی و نزدیــک بزرگــراه همت داشــت‬ ‫به دنبــال اجــرای ایــن پــروژه بــود‪ .‬پــروژه تــا فــازیــک طراحــی شــد‪ ،‬امــا‬ ‫پــس ازمدتــی پــروژه ازمدیریــت اداره ســاختمانی بانــک ملــت تحویــل‬ ‫معاونــت ســرمایه گذاری بانــک ملــت شــد‪ .‬معاونــت ســرمایه گذاری طــی‬ ‫مذاکراتــیکــه بــا شــهرداری انجــام داد‪ ،‬تصمیــمگرفــت مشــخصات پــروژه‬ ‫را بــه ‪ 7‬طبقــه روی زمیــن و ‪ 6‬طبقــه زیــرزمیــن تغییــردهــد‪ .‬پیــش ازایــن‬ ‫تغییــرات ایــن پــروژه صرفــا یــک ســاختمان اداری بــرای بانــک ملــت بــود و‬ ‫قــراربــود ادارات مختلــف بانــک ملــت درایــن ســاختمان متمرکزشــوند‪ ،‬اما‬ ‫پروژه یــک ســالی هســت کــه تکمیــل شــده و بعضــی از پیمانــکاران در حال‬ ‫تکمیــل و رفــع نقــص کارهــای خــود هســتند‪ .‬ابتــدا برنامــه ایــن بــود کــه‬ ‫بخــش تجــاری واحدهــای مختلــف داشــته باشــد و بخــش اداری هــم بین‬ ‫‪ 3‬تــا ‪ 4‬واحد در هــر طبقــه‪ ،‬امــا پــس از تکمیل اســکلت پــروژه در ســال های‬ ‫‪ 93‬و ‪ 94‬واحدهایــی پیــش فــروش شــد‪ .‬در ســال های بعــد کــه بــرج‬ ‫تکمیــل شــد‪ ،‬مشــتریانی امدنــد کــه کل ســاختمان را خریدنــد‪.‬‬ ‫ایــده اولیــه پــروژه بــرج جــام ازکجــا به وجــود امــد و پــروژه بــرچه اساســی‬ ‫طراحــی شــد؟‬ ‫بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش اول بایــد وضعیــت دقیــق زمین پــروژه‬ ‫را توضیــح بدهــم‪ .‬جهــت پــروژه بــه ســمت شــمال اســت و زمیــن شــرقی‪-‬‬ ‫بــا ایــن تغییــرپــروژه بــه مجموع ـه ای تجــاری‪-‬اداری تبدیــل شــد؛ بــه ایــن‬ ‫غربــی اســت‪ .‬مجــوز شــهرداری ‪ 2‬طبقــه تجــاری و ‪ 23‬طبقــه اداری بــود؛‬ ‫پــروژه را درســال ‪ 88‬تغییــرداده و تکمیــلکردیــم‪ .‬این رونــد تا انتهای ســال‬ ‫تجــاری داشــته باشــد؛ بنابرایــن اســتراتژی مــا بــرای طراحــی ایــن بــود کــه‬ ‫ترتیــبکــه ‪ 2‬طبقــه اول تجــاری و بقیــه طبقــات اداری شــود‪ .‬مــا فــازیــک‬ ‫‪ 88‬طولکشــید‪ ،‬امــا بازهــم به دلیــل تغییــرمدیریــت بانــک ملــت تغییراتی‬ ‫به ایــن ترتیــب طراحــی بایــد ‪ 2‬مســیر جداگانــه بــرای بخش هــای اداری و‬ ‫به جــای بــرج اداری یــک بــرج بــا کشــیدگی شــرقی‪-‬غربی داشــته باشــیم‬ ‫درپــروژه ایجــاد شــد و دوبــاره مدیــرعامــل جدیــد بــا شــهرداری منطقــه‬ ‫کــه بیش تریــن میزان نــور را از ســمت شــمال و جنــوب بگیــرد‪ .‬این ســاختار‬ ‫زمیــن‪ ،‬بلندمرتبه ســازیکننــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب پــروژه بــه برجــی ‪ 32‬طبقــه‬ ‫دیــد را بــه شــمال و جنــوب به وجــود م ـی اورد‪ .‬از طــرف دیگــر چــون جهــت‬ ‫وارد مذاکــره شــد و تصمیــمگرفــت به خاطــرابعــاد و مســاحت قابــل توجــه‬ ‫شــامل ‪ 7‬طبقــه درزیرزمیــن و ‪ 25‬طبقــه روی زمیــن تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ اقلیمــی کمــک زیــادی بــه پــروژه و طراحــی ان می کــرد و بهترین‬ ‫بــاد غربــی‪ -‬شــرقی اســت‪ ،‬بُعــد الغــر ســاختمان بــاد را هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫پــروژه بــرج جــام ازچــه زمانــی اغــاز‬ ‫یعنی دوباره کل طراحی تغییرکرد؟‬ ‫موضــوع دیگــر ارایــش احجــام پــروژه بــر جهت هــای‬ ‫مــا بایــد یــک ورودی متفــاوت بــرای بخــش اداری ایجــاد می کردیــم؛‬ ‫شــد‪ ،‬وارد طراحی هــای دیگــر پــروژه شــدیم‪ .‬بــه ایــن‬ ‫می خواســتیم ایــن دو ورودی از هــم متفــاوت باشــد‪ .‬بــا ایــن طراحــی افراد‬ ‫اقلیمــی بــود‪ .‬وقتــی ایــن بخــش از طراحی مشــخص‬ ‫مســئله فکــر کردیــم کــه اســتفاده مناســبی از کوچــه‬ ‫بــاغ کنــاری پــروژه ببریــم کــه بــه کوچــه «اتوبانــک»‬ ‫معــروف اســت‪ .‬خیابانــی کــه کانــال ابــی از میانــش‬ ‫می گــذرد و فضــای مطبــوع عمومــی دارد‪ .‬ســاختمان‬ ‫تهران بزرگ‪،‬‬ ‫اما توسعه‬ ‫نیافته است‪.‬‬ ‫بالخره باید‬ ‫روزی این‬ ‫شهروارد‬ ‫مقیاس بزرگ‬ ‫تبادالت با‬ ‫جهان پیرامون‬ ‫خودش شود‬ ‫را بــه شــکلی قــرار داده شــد کــه تراســی در ســمت‬ ‫کوچــه بــاغ اتوبانــک و پــارک شــریعتی ایجــاد کنــد‬ ‫(روی بــام بخــش تجــاری)‪ .‬ایــن محــل خوبــی‬ ‫بــرای رســتوران بــود و فضــای عمومــی و مطبوعــی را‬ ‫بــرای بازدیدکننــدگان ایجــاد کــرد‪ .‬از طرفــی فضایــی‬ ‫هــم در پشــت پــروژه بــرای تاسیســات‪ ،‬برج هــای‬ ‫خنک کننــده و تجهیــزات دیگــر پیش بینــی شــد‪.‬‬ ‫چــون بخــش تجــاری ورودی خــود را از خیابــان شــریعتی داشــت و مــا‬ ‫بــرای ورود بــه بخــش اداری از ایــن مســیر شــمالی اســتفاده می کردنــد و‬ ‫خودشــان را بــه طبقــه اول و از ان جــا بــه بخش هــای اداری می رســانند‪.‬‬ ‫ورودی بخــش تجــاری بــرای عمــوم مــردم بــود و ایــن اجــازه را بــه همــه‬ ‫می داد تــا بــه بــام بخــش تجــاری و فضــای مطبــوع ان دسترســی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در عین حــال فضــای ورودی اداری هــم در مجــاورت فضــای‬ ‫ســبزی اســت کــه تناســب مطلوبــی بــا بقیــه اجــزای طراحــی دارد و بــا‬ ‫فضــای شــهری ارتبــاط مســتقیم برقــرار می کنــد‪ .‬در برنامــه اولیــه بــرج‬ ‫جــام قــرار بــود طبقــه اخــر بــه رســتوران تبدیــل شــود کــه بعدهــا بــه‬ ‫خواســت کارفرمــا حــذف شــد‪ .‬البتــه می شــد بــا اســتفاده از ابزارهــای‬ ‫هوشــمند کاری کــرد کــه ســطح دسترســی بــرای هــر فرد مشــخص شــود‪،‬‬ ‫امــا نظــر کارفرمــا متفــاوت بــود‪.‬‬ ‫ایــن کاربــری متفــاوت اداری و تجــاری بــرای‬ ‫و این قوس خاص برج جام که فرم انسانی به ان بخشیده است‪.‬‬ ‫مشــکالتی درطراحــی ایجــاد کــرد؟‬ ‫را تــا انــدازه ای محــدود کنیــم تــا افتــاب بهتــر بــه همســایه های شــمالی‬ ‫به وجــود اوردن فضاهــای عمومــی و خصوصــی چــه‬ ‫خــب ایــن فکــر هــم از ان جــا امــد کــه می خواســتیم حجــم بــاالی بــرج‬ ‫پــروژه برســد‪ .‬در حقیقــت ایــن شــیب بــه نفــع‬ ‫همســایه ها تغییــر کــرد‪ .‬قــوس پایینــی هــم‬ ‫فضــای قابــل دسترســی روی بــام بخــش‬ ‫تجــاری‪ ،‬بــرای عمــوم فراهــم کــرد‪ .‬ابتــدا‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪32‬‬ ‫پــروژه متشــکل از ســطوح منحنی شــکل‬ ‫بــود‪ ،‬امــا در انتهــا بــا صحبت هایــی کــه‬ ‫داشــتیم‪ ،‬متوجه شــدیم اجــرای ان برای ‬ ‫پیمانــکار ســخت اســت؛ بنابرایــن بــر‬ ‫اســاس ســتون ها‪ ،‬دهنه هــا و طبقــات‪،‬‬ ‫قطعه بنــدی و بــه شــکلی پیکســلی‬ ‫تبدیلــش کردیــم کــه به راحتــی قابــل‬ ‫اجــرا باشــد‪.‬‬ ‫شــما بــه طراحی هــای انســان محور‬ ‫معــروف هســتید و بــه فضاهــای عمومی‬ ‫اهمیــت زیــادی می دهیــد‪ ،‬امــا به نظــر‬ ‫می رســد پروژه ها ی تــان را هــم شــبیه‬ ‫بــه بــدن انســانی (تن محــور) طراحــی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بــه شــکلی کــه رفتــارانســانی‬ ‫درجغرافیــای شــهری ازخــودش نشــان‬ ‫دهــد‪ .‬ایــن طراحــی عامدانــه و خــوداگاه‬ ‫اســت؟‬ ‫بلــه‪ .‬معمــاران بایــد بــا محیــط اطرافــش‬ ‫ترکیــب شــود و تاثیــرش را روی بدنــه‬ ‫پــروژه نشــان دهــد تــا ســازه بــه یــک‬ ‫اناتومــی خــاص تبدیــل شــود کــه بــا‬ ‫محیــط اطرافــش ســازگار اســت‪.‬‬ ‫چــه موضوعــی درطراحــی جــام بــرای‬ ‫کارفرمــا اهمیــت داشــت؟‬ ‫بــا توجــه بــه تداخــل فضاهــای تجــاری و‬ ‫اداری تقاضــای اصلــی کارفرمــا موضــوع‬ ‫امنیــت بــود‪ .‬از ان جایــی کــه دو بخــش‬ ‫عمومــی و خصوصــی (اداری) در پــروژه بــرج جــام وجــود داشــت بایــد‬ ‫اینده ساخت پروژه های بزرگ شبیه به برج جام را در‬ ‫فضــای امــن پــروژه به خوبــی حفــظ می شــد‪ .‬مســئله ایــن بــود کــه چطــور‬ ‫نقاط حساس شهرتهران چطورپیش بینی می کنید؟‬ ‫هســتند‪ .‬یعنــی شــخصی بتوانــد از بخــش اداری بــه بخــش تجــاری بــرود‪،‬‬ ‫سیاسـی مملکـت دارد‪ .‬بـرج ملـت در سـال ‪89‬‬ ‫می توانیــم ایــن دو را از هــم جــدا کنیــم در حالــی کــه به هــم مربــوط‬ ‫ولــی اشــخاص عــادی نتواننــد وارد بخــش اداری شــوند و بــه البــی بــاال‬ ‫برونــد‪ .‬خیلــی روی ان کار کردیــم‪ .‬ایــن مــوارد روی طراحــی داخلــی تاثیــر‬ ‫زیــادی گذاشــت و فضاهــای کنترلــی در ان دیــده شــد‪.‬‬ ‫ایـن موضـوع بسـتگی بـه اقتصـاد پـروژه و شـرایط‬ ‫طراحیـش تمـام شـد و در سـال ‪ 90‬و ‪ 91‬ناگهـان دالر‬ ‫‪ 3‬برابـر شـد؛ بنابرایـن تمـام هزینه هـا ‪ 3‬برابـر شـد‬ ‫و دسـت مـا و کارفرمـا را بسـت‪ .‬بخشـی از متریال هـا‬ ‫خیلی زود خریداری شـده بـود وگرنه پروژه با مشـکل‬ ‫بازدیدکننــدگان وقتــی وارد پروژه هــای خاصــی مثــل پردیــس ملــت یــا‬ ‫جـدی مواجه می شـد‪ .‬یکـی از ان مـوارد نما بـود‪ .‬برج‬ ‫را دارنــد‪ .‬خــود شــما چقــدربــه اســتفاده از هوشمند ســازی درســازه ها‬ ‫به خاطـر نمـای «تایتانیـوم» اسـت کـه خیلـی زودتـر‬ ‫بــرج جــام می شــوند انتظــاراتفاقــات فوق العــاده ازجنــس هوشــمند‬ ‫در سـاعات مختلـف روز رنگ های متفاوتـی دارد و این‬ ‫ی می کنیــد؟‬ ‫عالقــه نشــان می دهیــد و چقــدربــا فــرض وجــود ان طراح ـ ‬ ‫خریـداری شـد‪ .‬پـس از گـران شـدن دالر انجـام ایـن‬ ‫پــروژه اجــازه دهــد بایــد از هوشمندســازی اســتفاده کــرد‪ ،‬امــا مرزهــای‬ ‫بارها نزدیک بود پروژه متوقف شـود‪ ،‬چـون پیش بینی‬ ‫بهرحــال جهــان بــه ســمت هوشمندســازی مــی رود‪ .‬تــا ان جایی کــه‬ ‫اقتصــادی پــروژه تعییــن می کنــد ایــن بهره بــرداری تــا کجاســت‪.‬‬ ‫هرچقــدر بتوانیــم روی اجــزا و عناصــر ســاختمان کنتــرل داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫ســازه ای بهتــری خواهیــم داشــت‪ .‬انســان در ســازه های هوشــمند‬ ‫می توانــد خــود را بــا شــرایط اقلیمــی متفــاوت و فضــای کاری مختلــف‬ ‫هماهنــگ کنــد و مصــرف انــرژی را بــه پایین تریــن‬ ‫خریـد امـکان نداشـت‪.‬‬ ‫نشـده بود که چنین جهش اقتصـادی برای پـروژه رخ‬ ‫ دهـد‪ .‬در ان زمان همـه حرف مـا این بـود که پـروژه به‬ ‫نحوی انجام شـود که ضرر ندهـد در صورتی کـه در ابتدا‬ ‫سـود زیادی بـرای ان پیش بینی شـده بود‪.‬‬ ‫تهران کالن‬ ‫شهری است‬ ‫که پس از‬ ‫انقالب ارتباط‬ ‫بین المللی‬ ‫خود را با‬ ‫شهرهای‬ ‫منطق ه از‬ ‫دست داده‬ ‫است‬ ‫ســطح برســاند‪ .‬بــرای مثــال در بــرج جــام در‬ ‫زمســتان واحدهــای جنوبــی چــون در جهت‬ ‫تابــش افتــاب هســتند‪ ،‬به شــدت گــرم‬ ‫می شــوند‪ ،‬امــا واحدهــای شــمالی ســرد‬ ‫هوشــمند در ایــن ســازه ها بســیار کارســاز‬ ‫اســت و هزینه هــا را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫در پــروژه بــرج جــام این مــوارد هوشــمند‬ ‫به طــور کامــل اجــرا شــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن هوشمندســازی تمــام و‬ ‫کمــال نبــود‪.‬‬ ‫مــن دوســت داشــتم حداکثــر‬ ‫هوشمندســازی را در پــروژه داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬امــا بعدهــا کــه هزینه هــا‬ ‫افزایــش پیــدا کــرد‪ ،‬خیلــی از مــوارد‬ ‫را نتوانســتیم داشــته باشــیم‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود امــروز سیســتم تاسیســات‬ ‫پــروژه بــرج جــام کامــا هوشــمند‬ ‫اســت‪ ،‬امــا مــا کم تریــن میــزان نقاطــی‬ ‫کــه بایــد کنتــرل شــود را داریــم‪ .‬ایــن‬ ‫مــوارد جــزو موضوعاتــی بــود کــه از‬ ‫طریــق ان می توانســتیم هزینه هــا را‬ ‫کاهــش دهیــم‪ ،‬حتــی در ابتــدا قــرار بــود‬ ‫حــوزه متریــال و فنیشــینگ در ســطح‬ ‫بین المللــی اجــرا شــود‪ ،‬امــا در نهایــت‬ ‫مجبــور شــدیم از فنشــینگ ایرانــی بــا‬ ‫کیفیــت متوســط اســتفاده کنیــم‪ .‬البتــه‬ ‫در بخــش تاسیســات و اسانســور چــون‬ ‫خریدهــا از قدیــم انجــام شــده بــود‪،‬‬ ‫توانســتیم از امکانــات بســیار خوبــی‬ ‫برخــوردار شــویم‪.‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫هســتند؛ بنابرایــن وجــود یــک سیســتم‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫تهران بزرگ‪،‬‬ ‫اما توسعه‬ ‫نیافته است‪.‬‬ ‫بالخره باید‬ ‫روزی این‬ ‫شهروارد‬ ‫مقیاس بزرگ‬ ‫تبادالت با‬ ‫جهان پیرامون‬ ‫خودش شود‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪34‬‬ ‫کــه بتوانــد روابــط شــهری را بیــن‬ ‫نقــاط حســاس و برجســته شــهر‬ ‫برقــرار کنــد‪ ،‬داریــم‪ .‬حــاال ایــن‬ ‫نقــاط هســتند کــه بایــد کم کــم‬ ‫ســبب تغییــر شــکل بافت هــای‬ ‫پیرامــون خودشــان شــوند‪ .‬ســازه های‬ ‫مهــم تهــران کــه گره هــای مناســب در کنــار‬ ‫اتوبا ن هــای کلیــدی هســتند‪ ،‬شــاخص های‬ ‫بــرج جــام ســخنگوی چــه نــوع هویتــی دربافــت شــهری تهــران اســت؟‬ ‫مناســبی بــرای تغییــر شــکل تهــران به حســاب می اینــد‪ .‬اگــر روابــط‬ ‫تهــران کالن شــهری اســت کــه پــس از انقــاب ارتبــاط بین المللــی خــود‬ ‫بیزینــس‪ ،‬اداری و اقتصــادی شــوند و در نهایــت در ابعــاد منطقــه ای‬ ‫توســعه معماری شــان بــا تهــران متفــاوت اســت‪ .‬این هــا کالن شــهرهایی‬ ‫کار کننــد‪ .‬بــرج جــام در یکــی از ایــن زون هــای حســاس و گره هــا‬ ‫ســازه چــه تناســبی بــا فضــای اطرافــش دارد؟‬ ‫را بــا شــهرهای منطقــه از دســت داده؛ دهلــی‪ ،‬بغــداد و قاهــره مســیر‬ ‫هســتند کــه باهــم رابطــه دارنــد‪ ،‬امــا تهــران به دلیــل تحریم هــای‬ ‫چندســاله و عــدم ارتبــاط اجتماعــی و سیاســی در ارتباطــش بــا ان هــا‬ ‫وقفــه افتــاده‪ .‬در حقیقــت تهــران یــک شــهر خاورمیانـه ای نیســت‪ .‬شــما‬ ‫همیــن حــاال اگــر بــه پکــن‪ ،‬شــانگهای یــا دهلــی برویــد‪ ،‬انــرژی دیگــری‬ ‫را دریافــت می کنیــد‪ .‬تهــران بــزرگ‪ ،‬امــا توســعه نیافتــه اســت‪ .‬بالخــره‬ ‫بایــد روزی ایــن شــهر وارد مقیــاس بــزرگ تبــادالت بــا جهــان پیرامــون‬ ‫خــودش شــود‪ .‬تهــران از لحــاظ شهرســازی هنــوز نتوانســته در قامــت‬ ‫یــک قطــب منطقــه ای خــودش را نشــان دهــد‪.‬‬ ‫مــا زیرســاخت های خوبــی در تهــران داریــم؛ اتوبان هــای همــت‪ ،‬امــام‬ ‫علــی (ع)‪ ،‬صیــاد‪ ،‬مــدرس و خیلــی دیگــر‪ .‬مــا در تهــران دسترسـی هایی‬ ‫سیاســی متعــادل شــود‪ ،‬ایــن مناطــق بایــد تبدیــل بــه زون هــای‬ ‫و فرامنطقــه ای بــا خواهرخوانــدگان خودشــان در خاورمیانــه و اروپــا‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬نزدیــک بزرگــراه صیــاد و همــت و در یــک زون‬ ‫اســتراتژیک‪ .‬مــن فکــر نمی کنــم ســاختمان های اطــراف ایــن منطقــه‬ ‫هــم بــه ایــن صــورت باقــی بماننــد‪ ،‬اگــر ایــن روابــط شــکل بگیــرد‪ ،‬تهران‬ ‫بایــد یــک پوســت اندازی بــزرگ را تجربــه کنــد‪ .‬طراحــی و ســاخت‬ ‫برج هایــی مثــل جــام بــرای ان زمــان اســت تــا به عنــوان شــاخص‬ ‫و الگــو بتواننــد اطراف شــان را تغییــر دهنــد‪ .‬ایــن ســایت های بــزرگ‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬قلــب اقتصــاد ایــران و منطقــه خواهنــد بــود و مســیر گــذر در‬ ‫منطقــه می شــوند‪ .‬مــا امــروز هیچ کــدام از ایــن مــوارد را نداریــم‪ ،‬ولــی‬ ‫بالخــره روزی ایــن رویــه تغییــر خواهــد کــرد و بایــد بــا نــگاه بــه ان روز‬ ‫طراحــی کنیــم‪.‬‬ ‫مسجد و مجتمع فرهنگی هنری حضرت ولیعصر(عج)‬ ‫‪35‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫اوا سنتر ‪ -‬پروژه اواسنتربا طراحی رضا دانشمیرو کاترین اسپردونف (مهندسین مشاورحرکت سیال) برنده‬ ‫پروژه تجاری سال ‪ ۲۰۱۸‬خاورمیانه و پروژه مسجد ولیعصربا طراحی همین معماران برنده پروژه‬ ‫فرهنگی و اجتماعی سال ‪ ۲۰۱۸‬خاورمیانه یازدهمین دوره جایزه معماری خاورمیانه درشهردبی شد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫پرونده ویژه‬ ‫تهران‪ ،‬زیرسایه عامل چهارم‬ ‫عامل چهارم نقطه قوت‬ ‫برج‪ ،‬قلب بتنی تهران‬ ‫امل‬ ‫ایه ع‬ ‫یرس‬ ‫ران ز‬ ‫‪BM‬‬ ‫ته‬ ‫ی‪S‬‬ ‫ح تا‬ ‫زطر‬ ‫ا‬ ‫اجرا‬ ‫هارم‬ ‫چ‬ ‫هران‬ ‫یت‬ ‫درقل‬ ‫ب بتن‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪38‬‬ ‫گفت وگــو درمــورد یکــی ازمهم تریــن ســازه های شــهرتهــران کاراســانی نیســت‪ ،‬به خصــوص ان کــه بخواهیــم وارد‬ ‫جزییــات اجرایــی ان شــویم‪ .‬درایــن میزگــرد تخصصــی ‪ 3‬نفــرازمشــاوران دســتاندرکاردرایــن پــروژه بــزرگ را دورهــم‬ ‫جمــع کرده ایــم تــا بیش تــردرمــورد ایــن غــول زیبــا درقلــب تهــران بدانیــم‪ .‬پیمــان فقیهــی‪ ،‬مشــاورو ناظــرعالــی‬ ‫شــرکت ســتیم (نماینــده شــرکت ‪ SETEC‬فرانســه) دربخــش تاسیســات مکانیکی بــرج تهـران با ســابقه حضــوردراین‬ ‫پــروژه ازســال ‪ 75‬تــا ســال ‪ ،87‬مرتضی عنایــت‪ ،‬مشــاورو طـراح و ناظــرعالــی شــرکت ‪ SETEC‬فرانســه دربخــش برق‬ ‫قــدرت بــرج تهـران بــا ســابقه حضــوردرپــروژه ازســال ‪ 74‬تــا ســال ‪ 88‬و مجیــد زهرکــش مشــاورو ناظــرعالــی شــرکت‬ ‫‪ SETEC‬فرانســه دربخــش ‪ ،BMS‬جریــان ضعیــف و هوشمندســازی بــرج تهـران کــه ازســال ‪ 78‬تــا ســال ‪ 87‬درایــن‬ ‫بــرج حضــورداشــته اند درایــن میزگــرد شــرکت کردنــد‪ .‬درایــن نوشــتارازبــرج تهـران و طراحــی پــروژه مفصــل صحبــت‬ ‫شــده و ‪ ،BMS‬عامــل چهــارم و فــازاول طراحــی را به عنــوان محورهــای اصلــی بحــث می تــوان نــام بــرد‪ .‬محورهایــی کــه‬ ‫ایــن میزگــرد را ازلحــاظ تخصصــی و بــارعلمــی بســیارارزشــمند کــرده اســت و نســخه هایی روزامــد ازتوصیه هــا و نــکات‬ ‫بــه هم ـراه دارد‪.‬‬ ‫نشــریه اتوماســیون ســاختمان الزم می دانــد ایــن نکتــه را مشــخص کنــد کــه هیــچ مســئولیتی درقبــال اظهارنظــر‬ ‫متخصصــان درقبــال رویه هــا و روند هــای اج ـرای پــروژه بــرج ته ـران یــا دیگــرپروژه هــا درایــن میزگــرد نــدارد و تمــام‬ ‫مســئولیت ان به عهــده گوینــدکان اســت‪.‬‬ ‫عنایت‪ :‬شاید یک موضوع دیگرهمه‬ ‫تاثیرگذارباشد‪ .‬درپروژه ها این قدر‬ ‫گروه ها و افراد مختلف با سلیقه های‬ ‫متفاوت حضوردارند که نوعی سردرگمی‬ ‫دراستفاده ازبرند به وجود امده است‬ ‫مرتضی عنایت‬ ‫تنوع برندها و مسئله یکپارچگی ‪ BMS‬دربرج تهران‬ ‫تریبلکس هــا (چــون افــراد خاصــی ایــن تربلیکس هــا را خریــداریکــرده‬ ‫درشــروع مصاحبــه به ســراغ طراحــی و اجــرای ‪ BMS‬دربــرج تهــران‬ ‫بودنــدکــه تجربــهکاربــا اســمارت هــوم را داشــتند) بــا برنــد ‪ K&P‬کارشــد‪.‬‬ ‫مجیــد زهرکــش‪ :‬دربــرج تهــران نظــارت عالــی بــا شــرکت ســتک فرانســه‬ ‫‪ 2‬برنــد را باهــم تطبیــق دهیــم‪ .‬ازســوی دیگــربرخــی ازصاحبــان واحدهــای‬ ‫شــرکت «ســتیم» زیــرمجموعه شــرکت ســتک بــود‪ .‬ســتیم مجموعـه ای از‬ ‫بــا بررســی محصــول زیمنــس بـه کاررفتــه دربخش هــای دیگــردرخواســت‬ ‫برویــم‪ .‬ایــن کاربــا مشــاوره و طراحی کــدام شــرکت و چگونه انجام شــد؟‬ ‫(‪ )SETEC‬بــود و مــن هــم درقالــب ایــن شــرکت درپــروژه حضورداشــتم‪.‬‬ ‫کردنــد‪ .‬بــرای این کــه مجموعــه بــا نــام خارجــی ثبت نشــود بــا عنوان ســتیم‬ ‫ثبت شــد‪ .‬این شــرکت نــه تنهــا درپــروژه بــرج تهــران به عنــوان مشــاوراصلی‬ ‫ن همایش هــای بــرج میالد‪ ،‬ســاختمان بــرج ســپهربانک‬ ‫پروژهکــه درســال ‬ ‫صــادرات‪ ،‬مجموعــه بانــک مرکــزی و چند پــروژه بــزرگ دیگرحضورداشــت‪.‬‬ ‫تجهیــزات مکانیکــی و برقــی بــرج تهــران درایــران و توســط شــرکت ســتیم‬ ‫بــا نظــارت تیــم ســازه ســتک تجهیــزشــد‪ .‬البتــه برخــی ازکارهــای ‪ BMS‬و‬ ‫هوشمندســازی قبــل ازورود ما بــه برج تهــران انجام شــده بودکه تــا حدودی‬ ‫تریبلکس هــا به دلیــل اشــنایی نســبی بــا مبحــث ســاختمان هوشــمند و‬ ‫کردنــدکــه محصــول به روزتــریکــه توانایی هــای اســمارت هــوم را داشــته‬ ‫باشــد درایــن واحدهــا نصــب شــود‪ .‬درنهایــت پــس ازبررســی و مقایســه‬ ‫فنــی برنــد ‪ K&P‬انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫این موضوع باعث ایجاد مشکل دریکپارچگی سیستم نمی شود؟‬ ‫زهرکــش‪ :‬درواقــع خوب شــدکــه ایــن ‪ 2‬ازهــم مســتقل عمــلکردنــد‪ ،‬چون‬ ‫بعدهــا دوســتانکــه در بهره بــرداری حضــورداشــتند‪،‬گفتنــدکــهکم تریــن‬ ‫اشــکال را درواحدهــای تریبلکــس داشــتیم و بقیــه بــا مشــکالتی مواجــه‬ ‫مــا مجبــوربــه اصــاح ان شــدیم؛ مثــل دوربین هــای مداربســته یــا اژیرهای‬ ‫بودنــد‪ .‬تغییرسیســتم چیــزی بــودکــه ســاکنان واحدهــای تریبلکــس ازما‬ ‫طراحی هــا اولیــه مشــاورفرانســوی لحــاظ نشــده بــود و این بــدان معنــا بود‬ ‫فنــاوری اســتفاده می کننــد و ســوال می کردنــدکــه دقیقــا چــه برنــد بــا چــه‬ ‫خــود پرداختــه‪ ،‬ولــی بــا یکدیگــرشــبکه نبودنــد‪ .‬بــا توجــه بــه مطــرح شــدن‬ ‫زیاد بــود‪ .‬دراین بخــش به غیــرازکنتــرل و روشــنایی‪ ،‬دما‪ ،‬سیســتم صوتی‪،‬‬ ‫اتش نشــانی‪ .‬دلیــل ان هــم ایــن بــودکــه درابتــدایکار‪ ،‬مبحــث ‪ BMS‬در‬ ‫که هــرزیرسیســتم بــراســاس اســتانداردهای رایــج دران زمان بــه فعالیت‬ ‫‪ BMS‬و یکپارچه ســازی و نامشــخص بــودن خواس ـت های مشــاورکارفرمــا‬ ‫(عامــل چهــارم) وکارفرمــای پــروژه‪ ،‬تیــم طراحــی و نظــارت با مشــورت های‬ ‫م شــده بــا مشــاورفرانســوی طــرح‪ ،‬تصمیــم بــه بازنگــری طراحــی در‬ ‫انجــا ‬ ‫چارچــوبگــزارش فــازیــکگرفــت و قابلیــت شبکه شــدن و یکپارچه ســازی‬ ‫را درکلیــه بخش هــا و زیرسیســتم ها درنظــرگرفــتکــه درزمان ارائــه ‪BMS‬‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬نیــازی بــه تغییــرزیر ســاخت ها نباشــد‪.‬‬ ‫خواســته بودنــد‪ .‬بســیاری ازســاکنان بــرج تهــران می دانســتندکــه ازچــه‬ ‫توانایی هایــی را نصــبکرده ایــد‪ .‬درتریبلکس هــا حساســیت موضوع بســیار‬ ‫مونیتورینــگ بــرق اسانســورها‪ ،‬مصــرف بــرق‪ ،‬پرده هــا‪ ،‬ابیــاری باغچه هــا و‬ ‫خیلــی ازچیزهــای دیگــررا هــم درپنل هــای هوشمندســازی جــاداده بودیم‪.‬‬ ‫دران زمان سیســتم بســیارکامــل بود‪ .‬مضــاف برایــن ما مشــکالت زیمنس‬ ‫(‪ )Siemens‬را درطبقــات پاییــن دیــده بودیــم‪.‬‬ ‫اتفاقــیکــه دربــرج تهــران افتــاد ایــن بــودکــه درزمــان مناقصــه یــک برنــد‬ ‫بــا خصوصیاتــی خــاص پیشــنهاد شــد‪ ،‬امــا بعدهــا مدل هــا تغییــرکــرد‪ .‬در‬ ‫همین طــوردرپروژه برج تهــران به جــز‪ BMS‬که درطبقاتکارشــده اســت در‬ ‫ان زمــان یــکگروهــی می خواســتند بــا هانیــول (‪)Honeywell‬کارکننــد‪،‬‬ ‫هوم هــا درســال ‪ 78‬اجرایی شــد و درســال ‪ 89‬بــه بهره برداری رســید‪.‬‬ ‫یــکگــروه هــم زیمنــس (‪ )Siemens‬را پیشــنهادکردنــد‪ .‬زیمنــس اگــر‬ ‫واحدهای تریبلکس‪ ،‬اســمارت هــوم (‪ )SMART HOME‬داریم‪ .‬این اســمارت‬ ‫درحوزه هوشمندسازی چه برندی دربرج تهران استفاده شده است؟‬ ‫گــروه دیگــری می خواســتند به ســراغ اشــنایدر(‪ )Schneider‬برونــد و‬ ‫می خواســت سیســتم خــودش را اجــراکنــد‪ ،‬خیلــیگــران درمی امــد و‬ ‫قیمتــش ‪ 35‬درصــد ازهانیــول و ‪ 20‬ازاشــنایدرباالتــربــود‪ .‬البتــه دران زمــان‬ ‫زهرکــش‪ :‬زیمنــس (‪ ،)Siemens‬برنــد اصلــی ب ـه کاررفتــه دربــرج تهــران‬ ‫اشــنایدرفقــط اورجینــال نبــود و محصــوالت ســاختکشــورهای مختلف در‬ ‫می شــود‪ .‬در اســمارت هــوم بــا توجــه بــه خواســته های بهره بــرداران‬ ‫درصــد هزینه هــا راکاهــش مــی داد‪.‬‬ ‫اســتکه شــاملکنتــرل تاسیســات بــرق و مکانیــک واحدهــا و موتورخانه ها‬ ‫ســوپرمارکت ان پیــدا می شــد‪ .‬اســتفاده ازمحصــوالت غیــراروجینــال تا ‪30‬‬ ‫‪39‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫متخصصــان ایرانــی بودندکــه ازســال ‪ 73‬همکاری شــان را با ســتک شــروع‬ ‫البتــه به دلیــل ضعفــیکــه درسیســتم زیمنــس بــود نمی توانســتیم ایــن‬ ‫فقیهی‪ :‬امروزعامل چهارم دراکثرپروژه ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬عموما درپروژه ها مشاورپروژه و عامل چهارم‬ ‫(مشاورکارفرما) باهم اختالف پیدا می کنند و‬ ‫مشکالتی پیدا می شود‬ ‫پیمان فقیهی‬ ‫اســتفاده از‪ 2‬سیســتم متفــاوت بایــد درطرح هــا هــم تغییراتــی را ایجــاد‬ ‫کــرده باشــد؟ چطــورایــن تغیی ـرات را مدیریــت کردیــد؟‬ ‫زهرکش‪ :‬مجبورشــدند معمــاری سیســتم هوشــمند و ‪ BMS‬را تغییــردهند‪.‬‬ ‫طــرح اولیه بــر اســاس اســتقالل هر بــال بــرج تهــران طراحی شــده بــود‪ .‬در‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪40‬‬ ‫این طراحی هــر اتفاقــی در هرکــدام از بال هــا رخ م ـی داد‪ ،‬فقــط چندواحدی‬ ‫کــه در همــان بــال بودنــد‪ ،‬درگیر می شــدند‪ .‬بــا تغییــرات بعــدی هــر ‪ 3‬طبقه‬ ‫در یــک «مجموعــه هوشــمند» قــرار گرفــت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب یــک کنتــرل‬ ‫مرکــزی و «ای او» هــای (‪ )IO‬توزیع کننــده طراحــی شــد تــا ایــن سیســتم‬ ‫را پشــتیبانی کنــد‪ .‬ســواالتی در ایــن بــاره مطرح شــد کــه ایــن ای او هــا تا چه‬ ‫انــدازه شــبکه ای پایــدار دارنــد‪ .‬نبود پایــداری ایجــاد مشــکل می کــرد‪ .‬در ان‬ ‫زمــان هــم خبــری از کابــل «هالــوژن فــری» و «نســوز» نبــود‪ .‬در عین حــال‬ ‫ای او هــا پروسســور نداشــتند کــه بتــوان روی ان کنترلــی داشــت بلکــه‬ ‫یــک رلــه بــود کــه کنتــرل ان در طبقــه وســطی قــرار داشــت‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب اهمیــت کنترلــر وســط بســیار زیــاد می شــد‪ ،‬چــون خــط‬ ‫ارتباطــی بــود‪.‬‬ ‫مضــاف بــرایــن‪ ،‬نــکات مهمــی هــم دربخــش نرم افــزار‬ ‫سیســتم وجــود دارد‪ .‬نرم افــزاربــا زیر سیســتم های دیگــر‬ ‫تجمیــع نشــده بــود‪ .‬تجمیــع درچنیــن بــرج بزرگــی در‬ ‫زمــان تخلیــه دود‪ ،‬مونیتــوراسانســورو اعــام حریــق‬ ‫اهمیــت پیــدا می کنــد‪ .‬دربرج هــای بزرگــی مثــل‬ ‫بــرج تهــران بایــد بــرای هــرنــوع حادثـه ای ســناریو‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬این ســناریو باید مســتقل ساخته‬ ‫شــود و بایــد ‪ BMS‬جمع کننــده اطالعــات ایــن‬ ‫ســناریوها باشــد و بتوانــد تمامــی ایــن مــوارد‬ ‫درخواســتی ســناریو را مونیتــورکند تــا مدیریت‬ ‫بحــران وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چــه پروتکل هایــی بــرای هوشمندســازی‬ ‫بــه کاررفــت؟‬ ‫زهرکــش‪ :‬درمشــاعات پروتــکل اصلــی ‪LON‬‬ ‫بــودکــه بعدهــا به خاطــراختــاف قیمــت‬ ‫پیشــنهاد شــده‪ BACnet ،‬هــم اضافــه شــد‪.‬‬ ‫ایــن ‪ 2‬پروتــکل درمناقصــه شــرکتکردنــد‪ ،‬اما‬ ‫زهرکش‪ :‬درابتدای کارمبحث‪ BMS‬درطراحی ها اولیه‬ ‫مشاورفرانسوی لحاظ نشده بود و این بدان معنا بود که‬ ‫هرزیرسیستم براساس استانداردهای رایج دران زمان به‬ ‫فعالیت خود پرداخته‪ ،‬ولی با یکدیگرشبکه نبودند‬ ‫مجید زهرکش‬ ‫درنهایــت بــا پروتــکل داخلــی زیمنــسکــه ازمدل هــای دیگــرکنترلرهــا‬ ‫اســتفاده می کــرد و قیمــت پایین تــری پیشــنهاد داده بــود‪ ،‬برنــده شــد‪ .‬بــه‬ ‫همین خاطــرمعمــاری سیســتم هــم تغییــرکــرد‪ .‬تمایــل بــه این ســمت بود‬ ‫کــه ازبرندهــای به نام تــراســتفاده شــود‪ .‬البتــه ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش‬ ‫کــردکه تمــام محصــوالت با نــام زیمنــس مال خــودش نیســت‪ .‬بهرحــال در‬ ‫دنیــا جمـع اوری و به نــام زیمنــس المــان ارائــه می شــود‪ .‬درنهایــت بــا نظــر‬ ‫پیمانــکاران و مشــاورکارفرمــا یکــی ازمدل هــای ارزان ایــن شــرکت انتخــاب‬ ‫شــدکــه توانایــی ادغام شــدن بــا دیگــراجــزا را داشــته باشــد‪ .‬بنابرایــنکل‬ ‫مشــاعات بــا پروتــکل داخلــی زیمنــسکارشــد‪ ،‬امــا درمرکــزکنتــرل‬ ‫الیــه بیــن اتوماســیون و مدیریــت ‪ LON‬بــود‪.‬‬ ‫درتریبلکس ها چه پروتکل هایی به کاررفت؟‬ ‫زهرکــش‪ :‬درتریبلکس هــا پروتــکل داخلــی ‪ K&P‬بــود‪،‬‬ ‫ولــیکل تاچ پنل هــا خروجــی ‪ BACnet‬بودنــد بــرای‬ ‫این کــه بتــوان به راحتــی ان هــا را بــه زیمنــس‬ ‫وصــلکــرد‪ .‬بــرای ایــن قســمت الینســس‬ ‫ســخت افزاری و نرم افــزاری هــمگرفتــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه بهره بردارهــای تریبلکس هــا‬ ‫راضــی بــه یکپارچه شــدن ایــن سیســتم با‬ ‫زیمنــس نبودنــد‪ .‬برخی افــراد هــم تقاضا‬ ‫داشــتندکــه اعــام حریــق ان هــا ازبــرج‬ ‫جــدا شــودکــه البتــه مــورد قبــول قــرار‬ ‫نگرفــت‪ .‬بنــا بــه درخواســت بهره بــردار‬ ‫روی ورودی هــای اب ســرد و گــرم‬ ‫سنســورهای جداگانــه گذاشــتیم‪.‬‬ ‫حتــی ریموت هــای دســتی بــرای‬ ‫پرده هــا تعبیــه شــد و دیزایــن‬ ‫داخلــی برخــی از تریبلکس هــا‬ ‫هــم بــه خواســت بهره بــردارتغییــر‬ ‫کــرد‪ .‬تاسیســات و ‪ BMS‬به طــور‬ ‫مســتقل عمــل می کــرد‪ ،‬البتــه‬ ‫خــود سیســتم های ‪ BMS‬این قــدر‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫شــرکت زیمنــس مدل هــای مختلفــی وجــود داردکــه ازســازندگان مختلف‬ ‫‪41‬‬ ‫یکپارچــه نبــودکــه ایــن تغییــرات بتوانــد لطم ـه ای بــه ان بزند‬ ‫• فقدان دانش الزم برای تدوین سناریویکنترلی برای سیستم‪ BMS‬و‬ ‫حســاب ازپارکینگ تــا تریبلکس ها سیســتم مســتقل با مرکز‬ ‫انتخاب شده برای ارائه خدمات مهندسی‬ ‫و ازایــن نظــربــه نفــع ســاکنان تریبلکس هــا شــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫کنترل خــودش وجــود دارد و بــرج سیســتم جداگانـه ای دارد‪.‬‬ ‫مرتضــی عنایــت‪ :‬البتــه دلیــل اصلــی این کــه تریبلکس هــا‬ ‫سیســتمی جداگانــه داشــت ایــن بودکــه بعــدا به طــرح اصلی‬ ‫اضافــه شــد‪.‬‬ ‫پاشنه اشیل ‪ BMS‬درایران‬ ‫دران زمــان چقــدرتجربــه اســتفاده از‪ BMS‬وجــود داشــت‪.‬‬ ‫چقــدردســتاندرکاران پــروژه بــا ایــن فنــاوری اشــنا بودنــد؟‬ ‫سیســتم ‪ BMS‬درســاختمان اجــرا شــد‪ .‬به دلیــل این کــه‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫ما مشکل ســازشــد‪ .‬مشــاورحدود ‪ 2‬هزارنقطــه را بــرایکنترل‬ ‫فقیهی‪ :‬ما‬ ‫پیش بینــیکــرده بــود وکارشــناس شــرکت ســتک فرانســه‪،‬‬ ‫برای‬ ‫اگــرنقــاطکنترلــی خیلــی زیــاد شــود نگهــداری این سیســتم‬ ‫مهندس «ژانــن»‪ ،‬می گفــت‪« :‬نقــاط ضــروری راکنتــرلکنید‪،‬‬ ‫مشکل ســازاســت‪ ».‬خوشــبختانه بــا تغییــرمدیریــت نظــر‬ ‫مشــاوردرمــورد سیســتم ‪ BMS‬اجــرا شــد‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن قبیــل مشــکالت ایــن اســتکــه درفــازیــک‬ ‫از‪2‬روش‬ ‫پروژه هــا ســناریوی سیســتم ‪ BMS‬پیش بینــی نمی شــود و از‬ ‫استفاده کنیم؛‬ ‫ایــن درحالــی اســتکــه شــرکت های ‪ BMS‬زمانــی وارد پروژه‬ ‫ازطرف دیگر‬ ‫برای رعایت‬ ‫استاندارد‬ ‫اروپایی‬ ‫منطقه امن‬ ‫البی جلوی‬ ‫اسانسوررا در‬ ‫‪.‬نظرگرفتیم‬ ‫فــازیــک خوبــی بســته نشــده باشــد‪ ،‬تجهیــزات زیــادی واردکارگاه می شــود‬ ‫ن سیســتم ها اشــرافکامــل ندارنــد‪ .‬همیــن‬ ‫مکانیــک و نــهکنتــرل بــه ایــ ‬ ‫تاسیســات مکانیکی پیش بینی شــده بــود‪ .‬این موضــوع برای‬ ‫کردیم؛ ‪ ...‬و‬ ‫بــراســاس ســلیقه و منافــع خودشــان سیســتم را تعریــف می کننــد‪ .‬وقتــی‬ ‫طراحــی ‪ BMS‬دردفترشــرکت ســتیم نمایند شــرکت ســتک‬ ‫درصورتی کــه ‪ BMS‬فقــط بــرای مشــاعات و سیســتم های‬ ‫رعایت‬ ‫پرداختــه نمی شــود و زمانــیکــه شــرکت های ‪ BMS‬به پــروژه وارد می شــوند‬ ‫مــورد وجــود دارد‪ :‬اول این کــه مشــاورهای پــروژه نمی داننــد چــهکاری قــرار‬ ‫عالقــه داشــتن تمــام تجهیــزات درتمــام فضاهــاکنترل شــود‪،‬‬ ‫توانستیم‬ ‫دهند و حــد و مــرز‪ BMS‬را درگزارش مشــخصکننــد‪ .‬متاســفانه دربیش تر‬ ‫بــاگذشــت زمــان و مطــرح شــدن ‪ BMS‬تصمیــمگرفتــه شــد‬ ‫ایــن سیســتم جدیــد بــودکارفرمــا وکارشــناس های ان هــا‬ ‫تا جایی که‬ ‫عنایــت‪ :‬مهم تریــن موضــوع ایــن اســتکــه شــرکت های مشــاوربایــد‬ ‫و هزینــه غیرمعقولــی بــه پــروژه تحمیــل می شــود‪.‬‬ ‫فرانســه درتهران انجام شــد و نقش ـه های اصالح و زیرســاخت‬ ‫را‪NFPA‬‬ ‫چــه کاری بایــد انجــام داد کــه درپروژه هــای بزرگــی مثل بــرج تهـران ‪BMS‬‬ ‫شــده بــود‪ .‬درنقشـه ها بــرای تمــام هواســازها‪،‬کنترلــرمحلــی‬ ‫برای ســاختمان برج تهــران سیســتم ‪ BMS‬پیش بینی شــود‪.‬‬ ‫تلفیقی‬ ‫جمع اوری ادوات ازسازندگان مختلف به منظورکاهش هزینه تمام شده‬ ‫گزارش هــای فــازیــک یــا خیلــی محــدود اســت یــا هرگــزبــه ایــن سیســتم‬ ‫فضاهــای عمومــی ازاتــاقکنتــرل‪،‬کنتــرل می شــد‪.‬‬ ‫برج تهران‬ ‫• عدم پایبندی ارائه کننده محصول به ارائهکاال ازشرکت اصلی سازنده ادوات و‬ ‫که مــن در بحــثکنترل داشــتم ازســاختمان بــرج ســپهربود؛‬ ‫دیگــری درنظــرگرفتــه شــده بــود‪ .‬سیســتم روشــنایی تمــام‬ ‫حریق‬ ‫• عدم وجود نمایندگی انحصاری دربرخی ازمحصوالت‬ ‫• فقدان تیم نصب و راه اندازی اموزش دیده درشرکت ارائه کننده محصول‬ ‫ســناریوی ‪ BMS‬را درگــزارش فــازیــک به طــوردقیــق مــورد بررســی قــرار‬ ‫با انــواع سنســورهای موتــوردمپرهــا و بــرای موتورخانــهکنترلر‬ ‫سناریوی‬ ‫سازنده ادوات‬ ‫عنایــت‪ :‬دران زمــان درســاختمان های بلنــد بحــثکنتــرل‬ ‫چون ایــن ســاختمان توســط شــرکت ســتک فرانســه طراحی‬ ‫توانستیم‬ ‫• عدم توانایی شرکت ها درارائه خدمات مهندسی استاندارد مطابق رویه‬ ‫به طــوراصولــی انجــام شــود؟‬ ‫مطرح بــود و چیــزی به عنــوان ‪ BMS‬وجود نداشــت‪ .‬تجربه ای‬ ‫‪42‬‬ ‫زیرسیستم های مرتبط با بحث تجمیع مشاور‪ ،‬مشاورکارفرما و شرکت‬ ‫نظرمشــاورها‪ ،‬شــرکت های ‪ BMS‬باید ایــنکاررا انجــام دهند‪.‬‬ ‫زهرکــش‪ :‬بــا توجــه بــه تجربیاتــم می توانــم بگویــم ‪ 2‬مشــکل اصلــی درایــن‬ ‫اســت بــرای ‪ solution‬پــروژه انجــام دهنــد‪ .‬یعنــی نــه درزمینــه بــرق‪ ،‬نــه‬ ‫امــروزمی توانــم مشــاورانی را پیــداکــردکــه ازفناوری هــای اســتاندارد ‪50‬‬ ‫ســال پیــش را بــرای یــک هواســازاســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫دوم این کــهکارفرمــا بــه انــدازهکافــی ازپــروژه و سیســتم های ‪ BMS‬باخبــر‬ ‫نیســت‪ .‬به همین دلیــلکارفرمــا مشــاوری می گیــردکه بــه «عامــل چهارم»‬ ‫معــروف اســت‪ .‬امــا ازان جایــیکــه معمــوال بدنــه فنــی مشــاورکارفرمــا بــه‬ ‫موضوعــات فنــی ازجملــه ‪ BMS‬و زیرســاخت ها اشــراف نــدارد‪ ،‬نمی توانــد‬ ‫کارفرمــا را درمســیردرســت قــراردهــد‪ .‬بــه ایــن معنــی دراخــرکارفرمــا بــا‬ ‫این کــه ازگروه هــای مشــاورمختلــف اســتفاده می کنــد‪ ،‬امــا نمی توانــد‬ ‫بفهمــد مزایــا و معایــب سیســتم هاییکــه می خــرد‪ ،‬چیســت‪ .‬وقتــی رونــد‬ ‫این طــورباشــدکارفرمــا محاســبه می کنــدکــه قیمــتکــدام دتکتورهــا‬ ‫ارزان تــراســت و بــراســاس ایــن قیمــت محصوالتــی را انتخــاب می کند‬ ‫کــه درســناریوی اعــام حریــق نمی تواننــد نقشــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫عامل چهارم و تعهد به فاز‪1‬‬ ‫می شــوندکه پــروژه پیشــرفتکــرده اســت؛ بنابرایــن خیلی از‬ ‫بیش تردرمورد عامل چهارم توضیح دهید؟‬ ‫این کــه ســناریورندارنــد‪ ،‬هزینــه زیــادی را بــه پــروژه تحمیــل‬ ‫داشــته باشــدکــهکل پــروژه را بــه محوریــت مرکــزی خــودش‬ ‫زیر ســاخت ها پیش بینــی نشــده و ایــن شــرکت ها به دلیــل‬ ‫می کننــد‪ .‬درایــن روش بهــره وری اســتفاده ازسیســتم های‬ ‫‪ BMS‬پاییــن می ایــد‪.‬‬ ‫زهرکــش‪ :‬مشــاورکارفرما یــا عامــل چهــارم بایــد ایــن توانایی را‬ ‫مدیریــتکنــد‪ .‬بــرای فهم درســت ایــن موضــوع مثالــی برای‬ ‫شــما می زنــم‪ .‬درمتروهــا عامــل چهــارم یــا مشــاورکارفرمــا‬ ‫زهرکــش‪ :‬شــاید بتــوانگفــت پاشــنه اشــیل‪ BMS‬درپروژه ها‬ ‫کل خــط را مدیریــت می کنــد و حــدود ‪ 20‬تــا ‪ 30‬مشــاوردر‬ ‫یــک پــروژه را ازحرکــت بــه ســمت موفقیــت بــازدارد و ســبب‬ ‫چهــارم بــا عنــوان مدیریــت ‪ interface‬همــه نقشــه ها و‬ ‫حــول چنــد محــورخالصــه می شــودکــه هرکــدام می توانــد‬ ‫شکســت یکپارچه ســازی شــود‪:‬‬ ‫بخش هــای مختلــف مثــل ابنیــه و مکانیــک دارد‪ .‬عامــل‬ ‫نظــرات را جم ـع اوری می کنــد‪ .‬عامــل چهــارم بایــد بگویــد‬ ‫• عدم ارائه یکگزارش فازیک جامع و منسجم مرتبط با پروژه‬ ‫طرح شــماکــه مشــاورمکانیک ایســتگاه ســوم هســتید با‬ ‫به ابعاد پروژه و‪ BMS‬مورد نیازو نحوه یکپارچه سازی‬ ‫نمی خوانــد یــا می خوانــد‪ .‬عــدم شــناختکافــی عامــل‬ ‫• عدم تسلط مشاورپروژه و مشاورانکارفرما (عامل چهارم)‬ ‫زیرسیستم ها‬ ‫طــرحکســیکــه مشــاورمکانیــک ایســتگاه هفتم اســت‪،‬‬ ‫چهــارم باعــث دردســرهای زیــادی می شــود‪ .‬به یــک معنا‬ ‫بزرگ تریــن عامــل دررشــد یــک پــروژه درتمــام ابعــاد یــا بــه بی راه رفتــن‬ ‫ســاده ترین چیزهــا را می خواســتند بــا ‪ BMS‬فرمان پذیــرکننــد‪ .‬البتــه در‬ ‫عامــل چهــارم دارای دانــش و تیــم متخصــص درتمــام زمینه هــا باشــد‪،‬‬ ‫یــک مدیریــت واحــد عمــا ایــن طرح هــا اجــرا نشــد‪.‬‬ ‫د عامــل چهــارم یــا همــان مشــاورکارفرمــا باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫یــک پــروژه می توان ـ ‬ ‫میــزان پاینــدی بــهگــزارش فــازیــک بــاال خواهــد بــود‪ .‬درغیراین صــورت‬ ‫عامــل چهــارم می توانــد ضربــه مهلکــی بــه پــروژه بزنــد‪.‬‬ ‫ادامــه مدیریــت تغییــرکــرد و به خاطــرتجمیــع نشــدن ایــن مشــاورها زیــر‬ ‫شما درپروژه برج تهران چطورسیستم ها را طراحی کردید؟‬ ‫عنایت‪ :‬شــاید یــک موضــوع دیگرهمــه تاثیرگــذارباشــد‪ .‬درپروژه هــا این قدر‬ ‫عنایــت‪ :‬تک تــک قســمت هاییکــه مــا درپــروژه بــرج تهــرانکارکردیــم‬ ‫ســردرگمی دراســتفاده ازبرنــد به وجــود امــده اســت‪ .‬مثــا دربــرج تهــران‬ ‫انجــام شــود‪ .‬نقشــه های هواســازان زمــان به خوبــی نشــان می دهــدکــه‬ ‫گروه هــا و افــراد مختلــف بــا ســلیقه های متفــاوت حضــوردارنــدکــه نوعــی‬ ‫طرحــی بــودکــه تعــداد «حس گرهــا» را بــه ‪ 14‬هزارتــا می رســاند‪ .‬درصورتــی‬ ‫کــه بــه جــزتریبلکس هــا داخــل واحــد قــرارنبــود حس گــرکاربگذاریــم‪.‬‬ ‫مثــا درطــرح امــده بــود زیــرزیرپایــی ورودی حمــام سنســورکاربگذاریم تا‬ ‫اگــرپیرمــرد یــا پیرزنــیکــه داخــل حمــام شــده بیش تــراز‪ 2‬ســاعت بیرون‬ ‫نیامــد‪ ،‬متوجــه شــویم‪ ،‬اتفاقــی برایــش افتــاده و اژیــررا بــه صــدا دراوریــم‪.‬‬ ‫این نــگاه بــا مخالفــت مهنــدس فرانســوی مواجــه شــد‪ .‬او تاکید داشــتکه‬ ‫بــه مــا ربطــی نــداردکــه درفضــای خصوصــی افــراد چــه اتفاقــی می افتــد‪.‬‬ ‫بــا بخــش پیمانــکاری چــک می کردیــم تــا درعمــل‪ ،‬اجــرای ان درســت‬ ‫مــا به عنــوان مشــاور(ســتیم) چطــورعمــلکردیــم؛ حتــی پردازش گــررا‬ ‫درنقشــه قــرارمی دادیــم و تمــام نقــاط را بــراســاس ســیم بندی هایش‬ ‫نشــان می دادیــم‪ .‬بــرای یــک هواســازتکــی نزدیــک بــه ‪ 30‬صفحــه نقشــه‬ ‫کنترلــی داشــتیم‪ .‬بــا این کــهکارمــا ‪ BMS‬نبــود‪ ،‬تمــام پردازش گر هــا‪،‬‬ ‫فیوزها‪ ،‬ترانس هــا‪ ،‬نقاطکنتــرل‪ ،‬ذون حریق‪ ،‬دمپرها و‪ ..‬را روی نقشــه نشــان‬ ‫می دادیــم‪ .‬تنهــا جایــیکــه می تــوان بــه جرئــتگفــت پــروژه ســنارویوی‬ ‫حریــق درطرح هــاکامــل دیــده شــد‪ ،‬بــرج تهــران بــود‪ .‬چــون مشــاور‪BMS‬‬ ‫‪43‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫روی تمــام مــوارد حساســیت زیــادی داشــت و ازان هــا مطلع‬ ‫بــود و ازمــا می خواســت‪ .‬همیــن امــروزهــم اگــراتفاقــی در‬ ‫هــم بــود‪ ،‬نمایندگی هــای برندهــای ایــن حــوزه اســت‪ .‬شــرکت های‬ ‫عملکرد درســت خواهند داشــت‪ .‬البته نتواســتیم این سیستم‬ ‫بــرای مثــال بایــد اکچیتور هــا بــر اســاس ســطح عملکــرد دمپر هــا انتخــاب‬ ‫بــرج تهــران بیافتــد دمپرهــا بــازمی شــود و طبق ـ ه بــه طبقــه‬ ‫را یکپارچــهکنیــم‪ .‬مــا به عنوان طــراح و مشــاورپــروژه بــا توجه‬ ‫بــه تغییــرات مدیریتــی از‪ concept‬اصلی مــان بــا چنــگ و‬ ‫دنــدان دفــاعکردیــم‪.‬‬ ‫ شــوند‪ ،‬امــا متاســفانه در زمــان مناقصــه شــرکت ها هیــج بازدیــدی از‬ ‫هواســازها انجــام نمی دهنــد و اکچیتــور انتخابی تناســبی بــا دمپرهــا ندارند‪.‬‬ ‫دلیــل امــر نبــود مشــاوران قدرتمنــد اســت‪ .‬بازهــم بــه همــان نکتــه اهمیــت‬ ‫زهرکــش‪ :‬روش مــا بــهکلــی متفــاوت بــود‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫بــراســاس طراحی دقیــق اولیــه (فــازیــک) پیــش می بردیم‪.‬‬ ‫بمانــد هــر لحظــه می خواهنــد تجهیــزات اضافــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل طراحی هــا را بــراســاس وجــود ‪ BMS‬و عدم‬ ‫ارائــه نکننــد‪ ،‬اســیب جــدی بــه پــروژه خواهــد خــورد‪ .‬وقتــی فــاز یــک بــاز‬ ‫زهرکــش‪ :‬فــاز یــک بســیار مهــم اســت‪ .‬در نمونه هــای موفــق و اســتاندارد‬ ‫وجود ‪ BMS‬انجــام دادیم تــا بتواند عملکرد مناســب را داشــته‬ ‫تمامــی مــوارد تــا ریزتریــن جزییــات از الیــه فیلــد تــا اتــاق کنتــرل مرکــزی‬ ‫پروژه هایــی را می شناســمکــه ایــن روش مــا دیــده نشــده‬ ‫می تــوان دیتابیــس‪ ،‬الگینــگ و تقریبــا همه چیــز را بــرای پیمانکار مشــخص‬ ‫یــک «مارشــال اینباکس» هم قــراردهــدکه رلــه بــه ان اضافه‬ ‫تــا گروه هــای تخصصی تشــکیل دهنــد و ایــن نــکات را مشــخص کننــد‪ .‬اگر‬ ‫باشــد‪ .‬بنابراینکارکرد ‪ BMS‬دربرج محســوس نیســت‪ .‬البته‬ ‫اســت و درنهایــت پیمانــکارمجبــورشــده درکنــارتابلــوی بــرق‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن رلــه اضافــهکــردن بــرای تاسیســات و بــرق بــه این‬ ‫معنــی اســتکــه تابلــوی برقــیکــه طراحــی و ســاخته شــده‬ ‫سیســتمش بهــم می خــورد‪.‬‬ ‫ســهم مشــاورپروژه یــا مشــاورکارفرمــا درمعرفی نقــاط ضعف‬ ‫و قــدرت ‪ BMS‬بــه کارفرمــا و پیمانکارچقدراســت؟‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫ارائه کننــده محصــول اطالعــات نادرســت در مــورد کاالهای شــان می دهنــد‪.‬‬ ‫فــاز یــک پــروژه می رســیم‪ ،‬اگــر مشــاورها قــوی نباشــند و فــاز یــک دقیقــی‬ ‫ســاختاریکــه در‪ SETEC‬فرانســه اســت‪ ،‬بایــد همه چیــزرا‬ ‫‪44‬‬ ‫اتفــاق دیگــری کــه ایــن روزهــا هــم بــه ‪ BMS‬ضربــه می زنــد و در ان زمــان‬ ‫زهرکــش‪ :‬وقتــی بحــث تاخیــر بــه میــان می ایــد‪ ،‬ان وقــت‬ ‫نبایــد انتظــار داشــته باشــید کــه مشــاور کاری بکنــد‪ .‬مشــاور‬ ‫از طرحــش دفــاع می کنــد‪ ،‬ولــی قــدرت مشــاور مشــخص‬ ‫و محــدود اســت‪ .‬بــرج تهــران یــک پــروژه مســکونی بــود و‬ ‫کارفرمــا به خاطــر تعهداتــی کــه داده بــود می خواســت زودتــر‬ ‫بــه بهره بــرداری برســد‪ .‬مشــاور کارفرمــا (عامــل چهــارم) هم‬ ‫راســتا بــا کارفرمــا کار می کــرد‪ .‬بــا این وجــود هنــوز‪BMS‬‬ ‫بــرج راه اندازی نشــده بــود‪ .‬اگــر می خواســتند ‪BMS‬‬ ‫را راه انــدازی کننــد و تحویــل دهند تاخیــر جدی در‬ ‫کار کارفرمــا ایجــاد می شــد‪.‬‬ ‫عنایــت‪ :‬مــا پــروژه را بــا ‪ 3‬هــزار نقطــه‬ ‫بســتیم و تمــام کردیــم‪ ،‬امــا بعــدا‬ ‫زهرکش‪solution :‬هایــی معرفــی شــد کــه کار‬ ‫تجمیع در را کمــی پیچیــده کــرد‪ .‬بــرج تهــران‬ ‫چنین برج پــروژه بزرگــی بــود و طبیعــی بــود‬ ‫بزرگی در کــه در بلنــد مــدت تغییراتــی و‬ ‫زمان تخلیه درخواســت های جدیــدی از‬ ‫دود‪ ،‬مونیتور منابــع مختلــف مطــرح شــود‪.‬‬ ‫اسانسورو بــرای مثــال مــا هواســاز‬ ‫اعالم حریق طراحــی کــرده بودیــم و‬ ‫اهمیت پیدا زیرســاخت های تجهیــزات‬ ‫می کند‪ .‬در ‪ BMS‬را هــم دیــده بودیــم‬ ‫برج های و تمــام شــده بــود‪ ،‬امــا‬ ‫بزرگی مثل مثــا یــک شــرکت‬ ‫برج تهران بــی ام اس کار می امــد‬ ‫باید برای هر و بــدون طــرح مشــاور و‬ ‫نوع حادثه ای دیــدن زیر ســاخت های‬ ‫سناریو داشته ان‪ ،‬طــرح خــود را ارائــه‬ ‫باشیم می کــرد ‪.‬‬ ‫و تــا صفحــات و گرافیــت صفحــات را شــامل می شــود‪ .‬بــا ایــن اطالعــات‬ ‫کــرد‪ .‬مشــاوران در این جــا اهمیــت پیــدا می کنــد‪ .‬مشــاور بایــد هزینــه کنــد‬ ‫مشــاوران ما لیــدر بــرق‪ ،‬مکانیــک‪ ،‬ابــزار دقیــق و بخش هــای دیگر را داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد ســناریوها را به درســتی بنویســند و نظارت هــا را به طــور‬ ‫‪BMS‬درتاسیسات؛ راه بینابینی یا بدون فرمان پذیری‬ ‫خواهــد رفــت‪ .‬در عین حــال بایــد مشــاور کارفرمــا شــرکتی باشــد کــه فــاز‬ ‫بایــد ‪ BMS‬بــا تاسیســات مرتبــط شــود تــا بهترین بهــره وری‬ ‫صحیــح انجــام دهنــد‪ .‬بــه این صــورت تــا ‪ 80‬درصــد کارهــا به درســتی پیــش‬ ‫یــک را بررســی و تاییــد کنــد و بــر پایبنــدی بــه ان نظــارت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بخش بزرگــی از‪ BMS‬بــه تاسیســات مربوط می شــود‪ .‬چطور‬ ‫را داشــته باشد؟‬ ‫فقیهــی‪ :‬در قدیــم معادلــه بســیار ســاده تر بــود‪ .‬کارفرمــا خــودش تخصــص‬ ‫فقیهــی‪ :‬درســال ‪ 75‬کــه زیربنــای تاسیســاتی بــرج تهــران‬ ‫بــود‪ .‬مشــاور می توانســت طراحــی کنــد‪ ،‬امــا اجــرا را می گذاشــت به عهــده‬ ‫‪ BMS‬فقــط در بحــثکنتــرل مطــرح می شــود‪ .‬بــه همیــن‬ ‫ســادگی پروژه هــا پیــش می رفــت‪ .‬هــر چــه جلوتــر امدیــم اوضــاع پیچیــده‬ ‫به عنــوان سیســتمکنترلی بــرای بهبــود طــرح اســتفادهکنیم‪.‬‬ ‫دخالت هــای کارفرمــا و پیمانــکار در طراحــی مشــاور یــا دادن کار از طــرف‬ ‫مشــاور‪ BMS‬بــه پــروژه امــد تــا بخش هایــی را اجرایــی‬ ‫پیمانــکار اصلــی دیگــر شــاهد ان رونــد درســت نیســتیم‪ .‬در گذشــته عامــل‬ ‫حســابی جــا خوردیــم‪ .‬یکــی ازاســاتید مــن درایــن جلســه‬ ‫دارد‪ .‬عمومــا در پروژه هــا مشــاور پــروژه و عامــل چهــارم (مشــاور کارفرمــا)‬ ‫«از‪ 40‬ســال پیــش تــا بــه امــروزکــهکارتاسیســاتکــرده ام‪،‬‬ ‫نداشــت‪ ،‬بنابرایــن یــک مشــاور می گرفــت و ایــن مشــاور امیــن کارفرمــا‬ ‫شــروع شــد‪ ،‬سیســتم ‪ BMS‬بســیارنوپا بود و فکــرمی کردیم‬ ‫پیمانــکار‪ .‬مشــاور هــم نظــارت کار پیمانــکار را به عهــده می گرفــت‪ .‬بــه همین‬ ‫دلیــل ســناریوی اصلــی مــا ایــن بــودکــه می توانیــم از‪BMS‬‬ ‫شــد‪ .‬بــه دالیــل زیــادی از جملــه دخالت هــای کارفرمــا در کار پیمانــکار یــا‬ ‫پــس ازاین کــه طراحــی پــروژه بــه انتهــا نزدیــک شــد‪ ،‬تــازه‬ ‫پیمانــکار بــه شــرکت های پاییــن دســتی و عــدم نظــارت صحیــح توســط‬ ‫کنــد‪ .‬وقتــی مباحــث اولیــه اجرایــی ‪ BMS‬مطــرح شــد مــا‬ ‫چهــارم وجــود نداشــت‪ ،‬امــا امــروز عامــل چهــارم در اکثــر پروژه هــا وجــود‬ ‫بــود و پــس ازجلســه نصحیــت خوبــی بــه مــنکــرد‪.‬گفــت‪:‬‬ ‫باهــم اختــاف پیــدا می کننــد و مشــکالتی پیــدا می شــود‪.‬‬ ‫خبــری ازسیســتم ‪ BMS‬نبــوده و هنــوزهــمکــه هنــوزاســت‬ ‫سیســتم ها و تاسیســات مکانیکــی مــا به خوبــیکارمی کند‪».‬‬ ‫او بــه مــن نصحیــتکــردکــه تــا می توانــی از‪ BMS‬دورشــو‪،‬‬ ‫چون سیســتم نوپایی اســت و هنــوزامتحانــش را پــس نداده‬ ‫اســت‪ .‬مــن هنــوزهــم همــان نصحیــت را الگــویکارخــودم‬ ‫کــرده ام و سیســتم تاسیســات را بــه شــکلی طراحــی می کنم‬ ‫کــه مســتقل از‪ BMS‬بتوانــد عمــلکنــد‪ .‬بــه ایــن معنــیکــه تا‬ ‫جایــیکــه می خواهنــد بتواننــد مونیتــورکننــد‪ ،‬امــاکنتــرل نه‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫امـا فرمان پذیـری ازمهم ترین مزایـای ‪ BMS‬اسـت و اگراین‬ ‫را حـذف کنیم بخـش بزرگـی کار‪BMS‬را کال دورریخته ایم؟‬ ‫فقیهــی‪ :‬مــن نمی گویــم ‪ BMS‬حســن نــدارد‪ ،‬امــا شــاهد‬ ‫حــرف مــن همیــن مشــکالتی اســتکــه دوســتان توضیــح‬ ‫دادند‪ .‬ما مشــکل ســاختاری داریــم و نمی توانیــم هماهنگی‬ ‫بیــن طــراح تاسیســات مکانیکــی و ‪ BMS‬ایجــادکنیــم‪.‬‬ ‫وقتــی مــنکارم تمــام می شــود تــازه یــک نفــروارد‬ ‫پــروژه می شــودکــه بایــد بــا تاسیســات ایــنکاررا‬ ‫بکنیــم و ایــن یکــی را حــذفکنیــم‪ .‬ایــن روش‬ ‫نادرســتی اســت‪ .‬بگذاریــد ‪ 2‬خاطــره برای تان‬ ‫بگویم تــا حرفــم را بهتــرمتوجــه شــوید‪ .‬در‬ ‫برج تهــرانکارتمام شــد و می خواســتیم‬ ‫موتورخانــه را اســتارتکنیــم‪ .‬دران جــا‬ ‫سیســتم بخــار داشــتیم و تنهــا‬ ‫شــیرهای بخــار «هیــت اکــس‬ ‫چنجرهــا» ‪heat exchangers‬‬ ‫هــا ازدس ـت مان دررفتــه بــود و از‬ ‫طریــق ‪ BMS‬فرمان پذیــربــود‪.‬‬ ‫فقیهی‪ :‬دریک‬ ‫کالم استفاده‬ ‫از‪ BMS‬در‬ ‫تاسیسات بسیار‬ ‫دردسرساز‬ ‫موتورخانه را نتوانســتند استارت‬ ‫است‪ .‬خیلی‬ ‫بــود و فرمــان ازان می گرفــت‬ ‫دربرج تهران‬ ‫کننــد‪ ،‬چــون بــه ‪ BMS‬وصــل‬ ‫و دســتی هم نبــود و ‪ BMS‬هم‬ ‫کارنمی کــرد‪ .‬مثــال نزدیک تــر‬ ‫همیــن یــک ســال پیــش‬ ‫اتفــاق افتــاد‪.‬کارفرمــاگفــت‬ ‫فضا ســرد اســت‪.‬گفتیم شــیر‬ ‫س ـه راهه بــرای هواســازها اجرا‬ ‫ازافرادی که‬ ‫‪ BMS‬کار‬ ‫می کردند و‬ ‫می دانستند من‬ ‫سابقه خوبی در‬ ‫برخورد با ‪BMS‬‬ ‫ندارم‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬شــاید انکارنمی کنــد‪ .‬وقتــی بــاالی ســرکاررفتیــم‬ ‫پمــپکارنمی کنــد‪ ،‬چــرا این جــاکارمی کنــد؟گفتنــد درســت می شــود‪.‬‬ ‫عامل چهارم س ـه راهه بــه ‪ BMS‬متصــل و ان هــم هنــوزراه نیافتــاده اســت‬ ‫و همیشــه ایــراد دارد‪ .‬وقتــی ‪ BMS‬دربــرج تهــران مطــرح شــد درکل تهــران‬ ‫زهرکش‪ :‬اگر متوجــه شــدیم بــازمشــکل از‪ BMS‬اســت‪ .‬چــون شــیرهای‬ ‫دارای دانش و درنتیجــه مجبــورشــدیم شــیرهای س ـه راهه را ازمــدارخــارج‬ ‫تیم متخصص و شــیرهای «بای پــس» را بازکنیــم‪ .‬یکــی می گفــت ســردم‬ ‫درتمام اســت و یکــی دیگــرمی گفــت دارم می پــزم‪.‬‬ ‫زمینه ها باشد‪ ،‬دریککالم اســتفاده از‪ BMS‬درتاسیســات بســیاردردسرساز‬ ‫میزان پایندی اســت‪ .‬خیلی ازافــرادیکــه دربــرج تهــران ‪ BMS‬کارمی کردند‬ ‫به گزارش و می دانســتند مــن ســابقه خوبــی دربرخــورد بــا ‪ BMS‬نــدارم‪،‬‬ ‫چــه خــوب برویــم ببینیــم‪ ،‬درجــواب می گفتنــد تجهیــزشــده‪ ،‬امــا شــروع‬ ‫بــهکارنکــرده اســت‪ ..‬یعنــی تنهــا نمونــه موجــود ایــن ســاختمان بودکــهکار‬ ‫نمی کــرد‪ .‬درحقیقــت به شــدت نوپــا بــود و هنــوزجــواب نــداده بــود‪.‬‬ ‫امــا ایــن روش رویکــرد نــگاه اســتفاده مونیتورینگــی از‪ BMS‬را گســترش‬ ‫فازیک باال یکبارمــن را دعوتکردنــدکــه مونیتورهــا را ببینم و بــه اصطالح‬ ‫غیراین صورت مونیتــورهواســازهاکارمی کرد و حســابی هــم درحــال تعریف‬ ‫زهرکــش‪ :‬بگذاریــد من پاســخ دهــم‪ .‬وقتی مــا سرنوشــت این ســاختمان ها‬ ‫می تواند ضربه قرمــزچیســت؟گفتنــدکارنمی کنــد‪ .‬بــازگفتــم ایــن هواســاز‬ ‫اولیــه بــرج تهــران پیــشگرفتیــم‪ .‬زیرســاخت های ‪ BMS‬درکاردیده شــد و‬ ‫عامل چهارم کــردن ازایــن سیســتم بودنــدکــهگفتــم ایــن عالمــت ســوال‬ ‫مهلکی به کارنمی کنــد‪ ،‬چــرا درسیســتم شــما درحــال چرخش اســت؟‬ ‫پروژه بزند گفتنــد مشــکلی اســتکــه حــل می شــود‪ .‬یکــیگفــت ایــن‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫یــک ســاختمان درپاییــن میــدان ونــک ‪ BMS‬داشــت و دیگــرهیــچ‪.‬گفتیم‬ ‫می دهــد و درنهایــت ســاختمان های مــا را ازبخش هــای فرمان پذیــر‬ ‫خواهد بود‪ .‬در راضــی بــه اســتفاده ازان شــوم‪ .‬بــه اتــاق فرمــان رفتیــم؛ روی‬ ‫‪46‬‬ ‫خالصــه این کــه متوجــه شــدیم ایــن ‪ BMS‬هیچ وقــتکامــل نمی شــود‬ ‫‪ BMS‬محــروم می کنــد‪.‬‬ ‫(پروژه هــای مشــابه در ایــران ) را دیدیــم روش متفاوتــی در طرح هــای‬ ‫ســناریوهایکاری هرکــدام ازسیســتم ها و زیرسیســتم ها درامد تــا دراینده‬ ‫هرکســی خواســت بتوانــد ایــن مــوارد را بــا هــم شــبکهکنــد‪ .‬مــا همــه ایــن‬ ‫مــوارد را درطرح هــای اولیــه پیش بینــیکــرده بودیــم‪ .‬مــا مونیتورینــگ و‬ ‫بــرج تهران بــود‪ .‬مــا ‪ NFPA‬امریــکا را بلــدم بودیم‪ ،‬اما مشــاور‬ ‫می خواســت قیمــت به شــدت بــاال می رفــت‪ .‬چیــزی درحــدود ‪ 30‬درصــد‬ ‫دو اســتاندارد به کلــی بــا هــم متفــاوت اســت‪ .‬دراســتاندارد‬ ‫فرمان پذیــری را درطرح هــا دیــده بودیــم‪ ،‬امــاکارفرمــا اگــرهــردو را باهــم‬ ‫افزایــش پیــدا می کــرد‪ ،‬امــا اگــرمونیتــوررا بــه تنهایــی می خواســتید‪ ،‬قیمت‬ ‫پاییــن می امــد‪ .‬درواقــع اگــرمی خواســت سیســتم فرمان پذیــرباشــد بایــد‬ ‫ازنرم افزارهــای اورجینــال و رجیسترشــده اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫چرا ازمحصوالت اورجینال استفاده نشد؟‬ ‫اصلــی اروپایــی بــود و قوانیــن خــاص خــودش را داشــت‪ .‬این‬ ‫اروپایــی وقتــی حریــق اتفــاق می افتــد ابتــدا یــک «مســیر‬ ‫امــن» ایجــاد می شــود و مــردم را ازمســیرامــن بــه بیــرون‬ ‫هدایــت می کننــد و پــس ازان اطفــاء انجــام می شــود‪ .‬در‬ ‫ســناریوی حریــق امریکایــی اوضــاعکامــا متفــاوت اســت؛‬ ‫هرجــا اتــش اتفــاق بیافتــد بایــد درنطفــه حریــق را خفــهکرد‪.‬‬ ‫زهرکــش‪ :‬پیمانــکاران پــروژه به دلیــل کاهــش هزینه هــا و پوشــش‬ ‫مــا توانســتیم تلفیقــی ازایــن ‪ 2‬روش را دربــرج تهــران اجــرا‬ ‫عالقه ای به اســتفاده ازمحصــوالت اورجینــال و شــرکت های دارای نمایندگی‬ ‫رعایــتکردیــم؛ درتمــام نقــاط ســاختمان جعبه هــا‪ ،‬رایزهــا و‬ ‫هزینه هایــیکــه درابتــدای پــروژه اعــام و برنــده مناقصــه شــده بودنــد‪،‬‬ ‫انحصــاری درزیرسیســتم های مــورد نیــازنداشــتند‪ .‬یکــی ازبزرگ تریــن‬ ‫مشــکالت درایــن نــوع پروژه هــا ایــن اســتکــه نماینــده برنــدیکه به شــما‬ ‫کاال می دهــد‪ ،‬نماینــده انحصــاری نیســت‪ .‬وقتــی نماینــده انحصاری نباشــد‬ ‫یعنــی بزرگ تریــن مشــکل پــروژه ثبــت لیســانس های نرم افــزار(رجیســتر‬ ‫نرم افــزار) اســت‪ .‬ازســوی دیگــرقیمــت نرم افزارهــا و ســخت افزار های مــورد‬ ‫نیــازبــدون رجیســتری بســیارپایین تــراســت و امــکان ارائــه محصــوالت‬ ‫مشــابه ازســوی ســازندگان مختلــف به نــام ســازنده اصلــی وجــود دارد (بــه‬ ‫عبــارت دیگــراجناســیکــه توســط ســازنده اصلــی ارائــه نشــده اســت)‪ .‬بــه‬ ‫همیــن خاطــرمــا پیش بینــی فرمان پذیــرنبــودن راکردیــم و یــک حالــت‬ ‫بینابینــی را درپــروژه حفــظکردیــم‪ .‬حالتــیکــه درانکارفرمــا ازاجــرای‬ ‫‪ BMS‬راضــی باشــد‪ ،‬ولــی همــه ‪ facility‬کــه قــراراســت ‪ BMS‬بــه او بدهد را‬ ‫کنیــم‪ .‬بــه این صــورتکــه ‪ NFPA‬را تــا جایــیکــه توانســتیم‬ ‫کوپلینگ هــای اتش نشــانی را قــراردادیــم و درپارکینگ هــا‬ ‫هم اســپرینکلرها اجرا شــد‪ .‬ازان طــرف برای رعایت اســتاندارد‬ ‫اروپایــی منطقه امــن البــی جلــوی اسانســوررا درنظــرگرفتیم‬ ‫کــه ‪ 2‬دریچــه ورود و یــک دریچه خــروج داشــت‪ .‬پشــتکلیه‬ ‫گریل هــا‪ ،‬دمپرهــای موتورایــزتعبیــه شــد‪ .‬یعنیکل سیســتم‬ ‫بــه دریچه هــای مخصــوص بــ ه خودشــان مجهــزبودنــدکــه‬ ‫تخلیــه و هــوای تــازه را انجــام مـی داد و البــی جلوی اسانســور‬ ‫را امــن نگــه می داشــت‪ .‬اگــرخــدای ناکــرده حریقــی اتفــاق‬ ‫بیافتــدکل دمپرهــا بــازنمی شــود بلکــه فقــط ان طبقــه خاص‬ ‫دمپرهایــش بــازمی شــد و فن هــای مربوطــه شــروع بــهکار‬ ‫می کــرد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد همیــن روشکه مــا بــرای برج‬ ‫نخواهــد داشــت و البتــه بــه همــان انــدازه هــم هزینــه پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫تهــران اجــراکردیــم‪ ،‬بعــدا بــا عنــوان «اتــاق امــن» درمقــررات‬ ‫را پیــش بگیــرد‪ .‬بــا ایــن وجــود درکل اصــول و معیارهــا (‪)concept‬هــاو‬ ‫نکتــه دیگــریکــه درمــورد ســناریوی حریــق می تــوانگفــت‬ ‫طراحی هایــش قابلیــت یکپارچه ســازی و توســعه را دیــده و می تواننــد ایــن‬ ‫کاررا به راحتــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫سناریوهای مقابله با حریق دربرج تهران‬ ‫با توجه به تغییراتی که رخ داده بود چه تدابیری برای برق مجموعه دیده شد؟‬ ‫اتش نشــانی قــرارگرفــت‪.‬‬ ‫راه پله هــا بــودکــه بایــد پرشــرایز(‪ )pressurize‬می شــد‪ ،‬ولی‬ ‫به خاطــراین کــه پنجــره رو بــه بیــرون بــود‪ ،‬پنجره هــا را بــه‬ ‫موتــور ملحــقکردندکه فــن تحت فشــار(کــه فن هــای بزرگی‬ ‫می شــدند ) احتیــاج نداشــته باشــد و از کانال کشــی های‬ ‫اضافــی اجتنــاب شــود‪ .‬ایــن سیســتم هــم به طــورکامــل‬ ‫عنایــت‪ :‬درپروژه هــای بــا ایــن ســطح هرکســی بــا ســلیقه های خــودش در‬ ‫فرمان پذیــراســت و درزمــان اتش ســوزی پنجره هــای بــال‬ ‫ســخت می کــرد‪ .‬ازطــرف دیگربــرج تهــران ســاختمان فلــزی نیســت و بتن‬ ‫وارد شــود‪.‬‬ ‫زمان هــای مختلــف وارد می شــود و اعمــال نظــرمی کند‪ .‬ایــنکارمــا را خیلی‬ ‫اســت و همــه فضاهــای ان بــا بتــن بســته اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل بــرای‬ ‫تمــام مســیرهاکــه مانــع بتــن داشــت اســلیپ پیش بینــی می شــد و‬ ‫نمی توانســتیم بــا تغییــرات تکنولــوژی و پیش بینی های سیســتم های‬ ‫جدیــدکابــل جدیــدی بــا وجــود محدودیــت اســلیپ ها اضافــهکنیم‪.‬‬ ‫ازایــن نظــربایــد اســلیپ گذاری را به درســتی انجــام می دادیــم تــا‬ ‫دراینــده مشــکلی به وجــود نیاییــد و درعیــن حــال بــه مشــاوران‬ ‫کارفرمــا هــم ایــن موضــوع را روشــن می کردیمکــه اضافــهکردن‬ ‫بخــش جدیــد چگونــه امکان پذیــراســت‪.‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫به همیــن دلیل اســتکــه مهنــدس فقیهــی مجبورشــد یــک مســیربینابین‬ ‫‪47‬‬ ‫مورد نظــریکــی درمیــان بــازمی شــودکــه هــوای ازاد به راحتی‬ ‫زهرکــش‪ :‬یــک دلیــل ایــن دقــت هــم ایــن بــودکــه مشــاورو‬ ‫طراح فرانســوی پروژه‪ ،‬مشــابه ایــنکاررا زیــاد انجــام داده بود‬ ‫و می دانســت بایــد چــهکنــد‪ .‬بــا توجــه بــه ســابقهکارمشــاورو‬ ‫طراح فرانســوی پروژه‪ ،‬براســاس اســتانداردهای معتبــراروپا‬ ‫زهرکش‪:‬‬ ‫ســناریو پایــه و اولیــه مقابلــه حریــق درتمــام بخش هــا تهیه و‬ ‫ساختارطراحی‬ ‫و متناســب بــا زیرسیســتم هاییکــه خریــداری می شــد موارد‬ ‫به نحوی است‬ ‫درقالــبگــزارش فازیــک ارائــه شــد‪ .‬پــس ازراه انــدازی پروژه‬ ‫بــه فروشــندگان و تامین کننــدگان اعــام می شــد‪ .‬ایــن رویــه‬ ‫به ایــن صــورت بــودکــه زیرســاخت الزم درادوات لحاظ شــود‪.‬‬ ‫برج تهران‬ ‫که درحال‬ ‫حاضرهربخش‬ ‫بــا توجــه بــه این کــه درمــورد حریــق ســاختمان های بلنــد‬ ‫به دلیل این کــه درپــاره ای ازمــوارد زیر سیســتم های متناســب‬ ‫(مکانیک‪ /‬برق‪/‬‬ ‫مــورد ســناریوها و تاسیســات مقابلــه بــا حریــق بــرج تهران‬ ‫ســه بخــش پــروژه معرفــی و انتخــاب نشــد‪ ،‬به صــورتکامــل‬ ‫زیرسیستم‬ ‫فقیهــی‪ :‬دران ســال ها اتش نشــانی ایــران قوانیــن مدونــی‬ ‫ســاختارطراحی به نحوی اســتکــه درحــال حاضرهــر بخش‬ ‫برج تهــران را بــرای تصویــب بــرای ان ها ارســالکنیــم‪ .‬یک‬ ‫می تواند ســناریوی اســتاندارد حریــق را ارائهکند‪ .‬این سیســتم‬ ‫تهــران حساســیت هایی وجــود دارد‪ ،‬جالــب اســت کــه در‬ ‫هــم اطالعاتــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫نداشــت و ازمــا درخواســتکردنــدکــه نقش ـه های حریــق‬ ‫مشــکل بزرگــیکــه درپــروژ ه بــرج تهــران وجــود داشــت‪،‬‬ ‫نبــود اســتاندارد ایرانــی حریق بــرای برج هــای بزرگــی مثل‬ ‫با پروژه ازســوی مشــاورکارفرما (عامــل چهــارم) و پیمانکاران‬ ‫ســناریوی یکپارچــه حریــق درایــن پــروژه اجــرا نشــد‪ ،‬ولــی‬ ‫(مکانیک‪ /‬برق‪/‬معماری) هرزیرسیســتم به صورت انحصاری‬ ‫درحالــت یکپارچــه بــا قابلیــت مدیریــت یکپارچــه ســناریوی‬ ‫حریــق دارای ارتبــاط بــا یکدیگرنیســتند‪.‬‬ ‫معماری) هر‬ ‫به صورت‬ ‫انحصاری‬ ‫می تواند‬ ‫سناریوی‬ ‫استاندارد حریق‬ ‫را ارائه کند‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪48‬‬ ‫نقطه قوت پروژه انتخاب عامل چهارم بود‬ ‫مدیراجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی برج تهران‬ ‫مهنــدس منوچهــرافضل م ـرادی‪ ،‬مدیــراج ـرای تاسیســات الکتریکــی و مکانیکــی بــرج ته ـران‪ ،‬همــکارشــرکت همپایــه‬ ‫تو گــوی کوتــاه رونــد کلــی انتخــاب برنــد ‪ BMS‬درپــروژه برج‬ ‫(پیمانــکارمــادربــال ‪ A‬بــرج تهـران) اســت‪ .‬او درایــن گف ‬ ‫تهـران و فعالیــت شــرکت های مشــاورکارفرمــا (عامــل چهــارم) را شــرح داده و ســعی کــرده نقــاط ضعــف و قــوت پــروژه‬ ‫را بــا نگاهــی بــه نحــوی اجرایــی کــردن هوشمندســازی شــرح دهــد‪ .‬افضل مــرادی بــرای ان کــه پاســخ هایش گویــا و‬ ‫دقیــق باشــد ازمشــاوره مجتبــی نصیحت پذیــر‪ ،‬همــکارو مدیــرتاسیســات مکانیکــی بــرج ته ـران هــم اســتفاده کــرده‬ ‫اســت‪ .‬نشــریه اتوماســیون ســاختمان الزم می دانــد بــرایــن نکتــه تاکیــد کنــد کــه مســئولیت اظهــارات متخصصــان در‬ ‫تو گــو به عهــده خــود ان هاســت و نشــریه هیــچ مســئولیتی درقبــال ان نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن گف ‬ ‫پروژه بــرج ته ـران ازچــه ســالی اغــازو درچــه ســالی تحویــل داده شــد و چه‬ ‫اجرایــی پــروژه دارد؟‬ ‫بخــش نــازک کاری و تاسیســات بــال ‪B، A‬و ‪ C‬بــه همــراه البــی و موتورخانــه‬ ‫عامــل چهــارم پــروژه بســیارمهــم و تاثیرگــذاربــود‪ .‬تجربــه ایــن مشــارکت و‬ ‫ت اذر‬ ‫ارم نــو‪ ،‬مونیــرو اذر‪ 79‬اجــرا شــد‪ .‬البتــه شــرکت مونیربا تقــدم و شــرک ‬ ‫محســوب می شــد و به همیــن دلیــل ازایــن شــرکت های باســابقه اســتفاده‬ ‫شــرکت هایی دراج ـرای ان دخیــل بودنــد؟‬ ‫ های همپایه‪ ،‬ارم دشــت‪،‬‬ ‫مرکزی ازاســفند ‪ 84‬تا شــهریور‪ 86‬توســط شــرکت ِ‬ ‫مشــارکت شــرکت های مهمــی چــون "گنــو" و " توســعه ایرانیــان" به عنــوان‬ ‫ســوابق ارزنــده درمدیریــت طرح هــای ملــی ازنــکاتکلیــدی ایــن پــروژه‬ ‫‪ 79‬با تاخرنســبت بــه زمانگفتــه شــده‪ ،‬عملیات پیمــان خــود را اغــازکردند‪.‬‬ ‫شــد‪ .‬مشــارکتگنو‪-‬ایرانیان به عنــوان عامــل چهارم وظیفــه انتخاب مشــاور‬ ‫درایــن پــروژه ازعنــوان مشــاورکارفرمــا (عامــل چهــارم) اســتفاده شــد کــه‬ ‫عملکــرد ارکان پــروژه وکنترلکیفــی خدمــات و زمان بنــدی پــروژه را به عهده‬ ‫پــروژه بــرج تهـران یــا پــروژه هــای مشــابه چیســت و چــه تاثیــری بــررونــد‬ ‫اثــرات مانــدگارایــن مشــارکت اســت‪.‬‬ ‫متفــاوت ازشــرکت مشــاورپــروژه اســت‪ .‬دلیــل اســتفاده ازایــن عنــوان در‬ ‫و پیمانــکاران دربخش هــای مختلــف (به دلیــل وســعتکار) و نظــارت بــر‬ ‫داشــتند‪.‬کیفیــت بــاالی پــروژه همــراه بــا زمان بنــدی مناســب ان ازجملــه‬ ‫درپروژه بــرج ته ـران ازبرندهای متفــاوت درحــوزه ‪ BMS‬و هوشمندســازی‬ ‫اســتفاده شــد‪ .‬دلیــل ایــن تفــاوت چــه بود؟‬ ‫‪ BMS‬بــرج تهــران از یــک شــرکت و برنــد تامیــن شــد و بــه همیــن خاطــر‬ ‫در یکپارچگــی سیســتم خللــی به وجــود نیامــد‪ .‬مســئولیت انتخــاب برنــد‬ ‫و شــرکت ایرانــی بــرای تامیــن سیســتم ‪ BMS‬بــا عامــل چهــارم مشــارکت‬ ‫گنو‪-‬ایرانیــان بــود کــه مطابــق بــا یــک گــردش کار ثابــت و اگهــی مناقصه در‬ ‫دو مرحلــه انجــام شــد‪ .‬در مرحلــه اول انتخــاب برنــد بــر اســاس امتیــازات‬ ‫فنی و تجــارب و ســوابق تهیه لیســت کوتــاه و در مرحلــه دوم با کســب امتیاز‬ ‫فنــی و پیشــنهاد فنی‪-‬مالــی‪ ،‬مــورد بررســی مشــاور و عامــل چهــارم قــرار‬ ‫گرفــت و برنــده مناقصــه معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ایا تغییراتی درمعماری سیستم ‪ BMS‬و هوشمندسازی درطول اجرای پروژه‬ ‫رخ داد و این موضوع تا چه حد باعث تغییردرسناریوهای اولیه شد؟‬ ‫همــواره در پروژه هــای مختلــف ایــن اتفــاق در خصــوص سیســتم ‪ BMS‬به‬ ‫چشــم می خــورد کــه تعــداد نقــاط مانیتورینــگ یــا کنترلــی توســط مشــاور‬ ‫شناســایی و پیش بینــی می شــود‪ ،‬امــا پــس از گذشــت زمــان پــروژه (از‬ ‫احــداث پــروژه تــا تامیــن‪ ،‬برنــد ‪ )BMS‬کــه تقریبــا در یــک چهــارم نهایــی‬ ‫پــروژه عملیاتــی می شــود‪ ،‬تغییراتــی اعمــال می شــود‪ .‬ایــن تغییــرات بنــا‬ ‫بــه مشــخصات دیگــر سیســتم های خریــداری شــده یــا مشــخصات‬ ‫فنــی تجهیــزات از جملــه در سیســتم های تهویــه مطبــوع و همچنیــن‬ ‫چگونگــی امــکان ارتبــاط و مطابقــت پروتکل هــای بیــن سیســتمی‬ ‫و لحــاظ منابــع مالــی کارفرمــا اســت و عمدتــا در جهــت کاهــش یــا‬ ‫افزایــش به وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــرات فنــی یــا مالحظــات مدیریتــی در ان دیــده شــد که‬ ‫البتــه هیچــگاه ایــن تغییــرات بــه مبانــی ایمنی بــرج لطمــه نزد‪.‬‬ ‫البتــه اطالعــات کامل تــر در ایــن زمینــه را می تــوان از مدیــر طرح‬ ‫و مشــاور پــروژه دریافــت کــرد‪ .‬همین طــور گفتــن ایــن موضوع‬ ‫ضــروری اســت کــه طراحــی معمــاری و تجهیــزات ب ـه کار رفته‬ ‫شــده در بــرج تهــران در زمــان خــود از بهتریــن برنــد موجــود‬ ‫بــوده و طبیعــی اســت که پــس از گذشــت بیــش از یــک دهه‬ ‫و ارتقــاء تکنولــوژی نبایســتی در زمــان حــال تکنولوژی هــای‬ ‫امــروز را بــا تکنولوژی هــای ان زمــان مقایســه کــرد‪.‬‬ ‫درکل اجــرای پــروژه بــرج تهــران را چه طــورارزیابــی‬ ‫می کنیــد و نقــاط ضعــف و قــدرت ان را چــه می دانیــد؟‬ ‫از جملــه نقــاط قــوت ایــن پــروژه بایــد بــه انتخــاب عامل‬ ‫چهــارم مجــرب ان اشــاره کرد کــه به نحــو احســن باعث‬ ‫ارتقــا طــرح و ســاخت پــروژه شــد‪ .‬انتخــاب پیمانــکار‬ ‫با ســابقه کــه توانســت بــا کیفیــت بســیار خــوب پــروژه‬ ‫را در زمــان مقــرر بــه اتمــام برســانند‪.‬‬ ‫از نقــاظ ضعــف ایــن پــروژه از منظــر حاضــر عــدم‬ ‫یکپارچه ســازی سیســتم های پــروژه بــود کــه‬ ‫علی رغــم مشــارکت گنو‪-‬ایرانیــان ایــن طــرح‬ ‫اجرایــی نشــد‪.‬‬ ‫در خاتمه تمایــل دارم از کلیــه مدیــران‪ ،‬پیمانکاران‪،‬‬ ‫همــکاران فنــی و اجرایــی کــه در طــول این پــروژه‬ ‫خــاص فعالیــت کرده انــد‪ ،‬تشــکر کنــم؛ از جملــه‬ ‫مهنــدس صادقــی‪ ،‬مدیریــت محتــرم شــرکت‬ ‫همپایــه کــه نقــش ارزنــده ای در انجــام ایــن‬ ‫پــروژه مانــدگار داشــت‪.‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫پــروژه بــرج تهــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــود و بخشــی از‬ ‫‪49‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪50‬‬ ‫ایا قلب بتنی تهران معمارانه‪ ،‬امن و هوشمند است؟‬ ‫تمام تالش خود را به خرج داده تا‬ ‫تحلیل و بررسی سازنده و به دوراز‬ ‫پیش داوری را درباره برج تهران‬ ‫ارائه دهد‪ .‬این نکته را هم خاطر‬ ‫نشانمی شویمکهمسئولیت‬ ‫تمامینظراتتخصصیو‬ ‫غیرتخصصیدراینبخشبه عهده‬ ‫متخصصانمیهماناستکه‬ ‫بهحوزه هایتخصصی شان‬ ‫اشراف دارند و نشریه اتوماسیون‬ ‫ساختمانصرفاجایگاهیبرای‬ ‫بیان این نظرات است‪.‬‬ ‫برج بین المللی تهران ازنمای نزدیک‬ ‫نشریهاتوماسیونساختمان‬ ‫تحلیلوبررسیبرجتهران بـرج تهـران به عنـوان یکـی ازشـاخص ترین سـازه مسـکونی شـهرتهـران‪ ،‬دارای ان چنان‬ ‫ ‬ ‫جلسه‬ ‫ویژگی هـای تخصصی و خـاص درمعمـاری‪ ،‬ایمنـی‪ ،‬امنیـت و هوشمندسـازی اسـت که بـرای بررسـی ان بایـد ازبهترین‬ ‫متخصصـان دراین حـوزه کمـک گرفـت‪ .‬دراین شـماره ازنشـریه اتوماسـیون سـاختمان بـرای اولین بـارگروه ویـژه ای از‬ ‫متخصصـان حوزه هـای تخصصـی سـازه های بـزرگ را دورهـم جمـع کرده ایم تـا این غـول زیبـای قلب تهـران را دوبـاره و‬ ‫با نگاهـی عمیق تـرببینیم‪ .‬ایـن گـروه ازافرادی تشـکیل شـده کـه ازاولین هـای حوزه هـای تخصصـی خودشـان درایران‬ ‫به حسـاب می اینـد و ایـن «اول بـودن» را بـا حضـوردرپـروژه ملـی بـزرگ تـا امـروزحفـظ کرده انـد؛‬ ‫فرهـاد زواره ای‪ ،‬متخصـص حفاظـت و امنیـت‪ ،‬مدیرعامل یکـی ازاولین شـرکت های حفاظـت و امنیت ایران با ‪ 38‬سـال‬ ‫سـابقه که بخش حفاظت و امنیت بسـیاری ازپروژه های ملی با نام و امضای او کامل شـده اسـت‪ ،‬ساسـان سـوادکوهی فر‪،‬‬ ‫کارشـناس ارشـد معماری و دکترای شهرسـازی‪ ،‬با بیش از‪ 35‬سـال سـابقه درپروژه هـای ملی درمقـام مشـاور‪ ،‬کارفرما و‬ ‫پیمانکارکـه طراحی بخش های تخصصـی مجموعه های بزرگی چون فـرودگاه امـام (ره) را درکارنامه کاریـش دارد و رامین‬ ‫مزاده‪ ،‬متخصص زیرسـاخت ارتباطـات‪ ،‬مدیرعامل یکی ازاولیـن شـرکت های هوشمندسـازی (‪ ،)1374‬با بیش از‬ ‫احتشـا ‬ ‫‪ 30‬سـال سـابقه اجرای هوشمندسـازی درایران‪ ،‬اروپا و امریکا که توانسـته ازاولین سـاختمان های دولتـی مجهزبه ‪BMS‬‬ ‫نام خـود را به عنـوان متخصص تـرازاول هوشمندسـازی درایـران معرفی کند‪.‬‬ ‫معماری برج تهـران را چطورارزیابـی می کنید و چطـورمی توان ان‬ ‫اسـتقبال قرار گرفت‪ .‬البته معمـاری مـدرن در دوره های مختلف در اسـتفاده‬ ‫سـوادکوهی فر‪ :‬ابتـدا بایـد نگرشـی کـه باعـث به وجـود بـرج تهـران یـا‬ ‫مرگ مدرنیسـم و تولد پسـت مدرنیسـم را اعلامکردنـد‪ .‬این افـراط تا جایی‬ ‫ماهیت خـود این سـاختمان هـم بیش تـر برای مان مشـخص شـود‪ .‬مکتب‬ ‫معماری در طبیعت به سمت ساختمان های عمودی چشم گیر پیش می رود‪.‬‬ ‫را براسـاس ریخت و معماریش در بافـت تحلیل کرد؟‬ ‫سـاختمان هایی شـبیه به بـرج تهـران می شـود را مـورد ارزیابی قـرار دهیم تا‬ ‫مدرنیسـم در جهان با کنار زدن تفکرهایی سـنتی و فرهنگ هـای قدیمی مثل‬ ‫کالسـیک‪ ،‬ظاهرشـد‪ .‬این سنت شـکنی وکنـارزدن‪ ،‬رویـه ای بودهکـه معایب‬ ‫و محاسـنی بـرای غرب و بـرای کشـورهای دیگر جهان داشـته اسـت‪ .‬بـا این‬ ‫شـده‪ ،‬برامده از مدرنیسـم اسـت‪ .‬این همان بسـتر و تفکری اسـت که جهان‬ ‫را بـه سـمت مکتب پـاپ (‪ )POP‬یا نقاشـی کوبیسـم یـا نحله های فلسـفی‬ ‫قرن بیسـتم برده؛ از خصوصیـات این مکتـب می توان بـه تقارن و سـادگی و‬ ‫اسـتفاده ازنشـانه های بوم گرایـی و فرهنگ گرایـی اشـارهکـرد‪.‬‬ ‫مکتب مدرنیسـم درمعماری بـا «لوییـس سـالیوان» (‪ )Louis Sullivan‬و‬ ‫پیش می رود کـه تزیینـات را جنایـت می دانند و به طـور کلی از افق و سـطح و‬ ‫به ایـن معنـا بـرج تهـران را می توان یـک اثـرتمـام و کمـال مـدرن درقلب‬ ‫تهران دانسـت؟‬ ‫سوادکوهی فر‪ :‬این سـاختمان‪ 56‬طبقه نمی تواند تمام محاسن و معایب یک‬ ‫مکتب معمـاری را بیان کند‪ ،‬البته ما قبل از سـاخت برج تهـران چنین ارتفاعی‬ ‫بین سـازه ای مسـکونی نداشـته ایم و از این نظر «فتحی فناورانه » به حسـاب‬ ‫می اید‪ ،‬اما نمی توانیم ان را نمـاد تمام و کمال از یک مکتـب معماری و هنری‬ ‫بدانیم‪ .‬باید بـه موارد دیگری که در حاشـیه ایـن موضوع به وجـود امده‪ ،‬توجه‬ ‫کرد تا مشـخص شـود کـه ایا بـا تعاریـف مـورد نظـر‪ ،‬پـروژه کامل اسـت و به‬ ‫تفکر بلند مرتبه سـازی و ادغام فناوری های مدرن با سـاختمان اغاز می شود و‬ ‫اهدافش رسـیده یا خیر‪.‬‬ ‫کارش قرار می دهد‪ .‬بلند مرتبه سـازی از شـیکاگو در ابتدای قـرن نوزدهم اغاز‬ ‫ایا به اهدافش رسیده؟‬ ‫سعی می کند جریانی را در دنیا را ه بیاندازد و برای این کار افراط را هم در دستور‬ ‫شـد و به خاطـر صرفه جوییکـه در اسـتفاده از زمیـن و هزینه ها داشـت‪ ،‬مورد‬ ‫بخشی ازروزمهکاری ساسان سوادکوهی‪:‬‬ ‫«معماری مرتفع ترین سد دوقوسی بتنی‬ ‫ایران‪ -‬کارون‪4‬‬ ‫« مشاورعالی معماری و شهرسازی مجری‬ ‫طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)‬ ‫« مجری برج اداری شرکت توسعه منابع اب و‬ ‫نیروی ایران‬ ‫« مشاورمعماری و شهرسازی ادارهکل‬ ‫ساختمان و تاسیسات راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫«مدیرپروژه طرح توسعه حرمین شریفین‬ ‫کربال ‪ ،‬برنده رتبه اول مسابقه وزارت بلدیات عراق‬ ‫«طراحی هتل‪40‬طبقه و مجتمع فرهنگی‬ ‫تجاری صفه بتن اصفهان‬ ‫سوادکوهی‬ ‫سـوادکوهی فر‪ :‬ما این جا ادعاها را بررسـی می کنیم‪ .‬طراح ادعـا می کند که با‬ ‫‪51‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫مقدمه بایـد گفت برج تهـران و مکتبی که این سـاختمان در بسـتر ان طراحی‬ ‫ط کـرد که افـرادی چون «چارلـز جیمز»‬ ‫از نشـانه هایش ان قـدر افـراط و تفری ‬ ‫مزاد‪:‬‬ ‫بخشی ازروزمهکاری رامین احتشا ‬ ‫« مدیرعامل شرکت ارمان داده افزار‬ ‫«مشاورارشد مدیرعامل سگال‬ ‫«ساختمان هوشمند موسسه مطالعات و‬ ‫بهره وری و منابع انسانی وزارت صنایع دفاع‬ ‫«ساختمان هوشمند بانک صنعت و معدن‬ ‫« مشاورپروژه ریاست جمهوری‬ ‫«مشاورکلیه شعب بانک پارسیان‬ ‫مزاده‬ ‫احتشا ‬ ‫این طرح‪ ،‬ایستایی خوبی را در سـازه به وجود اورده‪ ،‬البته همچنان سواالتی در‬ ‫اگر امروز بخواهیم تمام مـواردی را که در یک سـناریوی ‪ BMS‬وجود دارد کنار‬ ‫ارتفاع را داشـته باشـید تا بدانید که خطا در ان ارتفاع چه مشـکالتی را به وجود‬ ‫ساختمان هوشمند یعنی هر ان چه که به وسـیله ولتاژ جریان ضعیف و جریان‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬روان شناسـی محیط می گوید زندگـی در ارتفاع با این که‬ ‫باید بدانیم جان و مال افراد در سـاختمان هوشـمند هردو دسـت ماسـت‪.‬‬ ‫مورد وزش باد و اسـتفاده از نور خورشید وجود دارد‪ .‬شـما باید تجربه حضور در‬ ‫خواهد اورد و تا چه اندازه ممکن اسـت به ساکنان اسـترس وارد کند یا سازه را‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪52‬‬ ‫لذت بخش اسـت‪ ،‬امـا به راحتی به تـرس تبدیل می شـود‪ .‬کار خوبـی که برای‬ ‫از بین بردن این تـرس در برج تهـران انجام گرفتـه‪ ،‬تجمیـع ‪ 572‬اپارتمان در‬ ‫بگذاریـم و فقـط به بحـث اعلام و اطفـاء حریـق بپردازیـم‪ ،‬اشـتباه کرده ایم‪.‬‬ ‫قوی در یک سـاختمان وجود دارد و باید هوشـمندانه تحت کنترل قـرار گیرد‪.‬‬ ‫صرفه جویی در مصرف انرژی (برق و سـوخت)‪ ،‬اسـتفاده صحیح و بهینه‬ ‫از لوازم و امکانات رفاهی در مشـاعات هر پروژه یا اختصاصی هر‬ ‫یـک بلوک اسـتکـه از نظر روحـی بـرای بهره بـردار فضـای ارامش بخشـی را‬ ‫واحـد و برقـراری امنیت و ایمنـی از حداقل هایی سـت‬ ‫در یک بلوک از نظر فرهنگی کار بسـیار خوبی بوده و همبستگی را بین ساکنان‬ ‫اسـت‪ .‬در یک ساختمان هوشـمند می توان‬ ‫سـاخته اسـت‪ .‬قرار گرفتن سـوئیت ها‪ 3 ،‬خوابه ها‪ 4 ،‬خوابه هـا و دوبلکس ها‬ ‫بـاال می بـرد‪ .‬در این فضاهـا مـردم می توانند با هم معاشـرت داشـته باشـند‪.‬‬ ‫در گذشـته هم سیسـتم شـهری ایرانی طـوری طراحی شـده بـود کـه همه را‬ ‫به هـم نزدیـک می کرد‪.‬‬ ‫کـه در یک سـاختمان هوشـمند مـورد انتظار‬ ‫نهایـت رفـاه و ارامش را بـرای سـاکنان به‬ ‫ارمغـان اورد‪ .‬اطمینـان از تاسیسـات و‬ ‫موتورخانـه‪ ،‬سـرمایش و گرمایـش‪،‬‬ ‫نکتـه دیگر در مـورد برج تهـران نمای بتنی ان اسـت کـه بدون هیـچ تزییناتی‬ ‫پارکینـگ هوشـمند‪ ،‬درهـای اتوماتیک‬ ‫این پروژه مسـابقه طراحی بـرای ان ترتیـب می دادند تـا تمام نظـرات در این‬ ‫اسانسـورها و پله برقی ها‪ ،‬روشـنایی‬ ‫به عنوان یک نماد مـدرن در قلب تهران قامت برافراشـته‪ .‬کاش قبـل از اجرای‬ ‫حوزه جمع اوری شـود‪.‬‬ ‫و کنترلـی‪ ،‬تجهیزات نظـارت تصویری‪،‬‬ ‫و کلیـد و پریزهـا‪ ،‬صـوت و تصویـر و‬ ‫ده ها امـکان دیگر کـه در تکنولوژی‬ ‫درگفتگوهایـی که با مشـاوران برج تهران داشـتیم به این نکته اشـاره شـد که‬ ‫‪ BMS‬قابـل دسترسـی اسـت و‬ ‫نداشـت و ازان جایی که طـراح اصلی اروپایـی بـود و درایران اسـتانداردهای‬ ‫اتش سـوزی می توانـد منجر به‬ ‫درزمـان پـروژه پروتکل خاصـی برای ایمنـی حریـق درچنین ارتفاعـی وجود‬ ‫امریکا رایج بـود‪ ،‬ترکیبی ازسیسـتم امریکایـی و اروپایی برای ایمنـی دربرج‬ ‫تهران اتخاذ شـده اسـت‪ .‬نظرتان دربـاره این روش تلفیقی چیسـت؟‬ ‫زواره ای‪ :‬پیـش از هر چیـز این موضوع را مشـخص کنیـم که ایمنـی و امنیت‬ ‫مسئله ای اسـت که هر روز در دنیا در حال تکامل اسـت‪ .‬امروز از اجرا و طراحی‬ ‫البته در زمان وقوع حوادثی مانند‬ ‫وقـوع فاجعـه ای بزرگ شـود‪.‬‬ ‫کنترل تجهیزات اعالم و اطفاء‬ ‫حریـق از اهمیـت ویـژه ای‬ ‫برخـودار اسـت‪ .‬به نظـر من‬ ‫بـرج تهـران سـال های زیـادی گذشـته و خـوب و بـد ان را نبایـد بـا مقیـاس‬ ‫باید تمام دیسـپلین ها در‬ ‫این که کارفرما چه در ذهن داشـته و مشـاوران چـه برنامه هایی بـرای اجرایی‬ ‫نه فقـط برخی از مـوارد‪.‬‬ ‫امـروزی سـنجید‪ .‬این کـه چه تفکـری در زمـان اجـرای طـرح در نظر بـوده یا‬ ‫کردن این موارد داشـته اند‪ ،‬بسـیار مهم اسـت و البتـه موضوع حریـق هم بعد‬ ‫از حادثه پالسـکو بسـیار اهمیت پیدا کـرده‪ ،‬اما ان چـه بیـش از این ها اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬مسـئله امنیت و حفاظت پروژه اسـت؛ برج تهران هم مسـتثنی نیست‪.‬‬ ‫منطقه ای کـه سـازه در ان قـرار گرفته حساسـیت های ویـژه ای دارد کـه باعث‬ ‫شـده برج تهران بـا چنین سـاختاری شـکل بگیرد‪.‬‬ ‫سـطوح عالی حفظ شود‪،‬‬ ‫بـه همین خاطـر اسـت‬ ‫که مـن اصـرار دارم در‬ ‫پروژه هـای بزرگـی‬ ‫مثـل بـرج تهـران‬ ‫بایـد حفاظـت و‬ ‫بخشی ازروزمهکاری فرهاد زواره‪:‬‬ ‫« مدیرعامل شرکت اژیرسازان ایران و شرکت‬ ‫بازرگانی ایمن فک‬ ‫« رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی‬ ‫سامیران‬ ‫«رئیسکمیسیون اموزش حفاظت‬ ‫الکترونیک‬ ‫« مشاوربرج دماوند (اناهید)‬ ‫« مشاورمجموعه ایرتویا و نگین خودرو‬ ‫« مشاوراواسنتر‬ ‫زواره ای‬ ‫امنیـت به عنوان یـک پکیج جـزو مجوزهای پایـان کار قـرار می گرفـت و برای‬ ‫ممکن اسـت کل زنجیـره سـازه را تهدید کنـد‪ .‬نبایـد فراموش کنیم اسانسـور‬ ‫گروه های دسـتاندرکار ازمشـاور‪ ،‬طراح‪ ،‬پیمانکارو عامل چهـارم باید جواب گو‬ ‫اسـت که باید بـه ان توجه شـود‪ .‬ایـن مشـکالت به خاطر نبـود یک سـازوکار‬ ‫پروژه هـای بـزرگ اینده هـم بایـد همین گونـه باشـد‪ .‬در ایـن مقولـه تمامی‬ ‫باشـند‪.‬‬ ‫زواره ای‪ :‬متاسفانهکارفرماهای ما مشاوران را به خصوص دربخش حفاظت‬ ‫و ایمنـی جدی نمی گیرنـد یا به درسـتی نمی شناسـند؛ بنابراین‬ ‫معموال با مشـکل جدی در این بخش مواجه هستیم‪.‬‬ ‫شـعار من همیشـه ایـن بـوده کـه امنیـت انتخاب‬ ‫نیسـت‪ ،‬احتیاج اسـت‪ .‬این نکتـه را همیشـه باید‬ ‫بـرای کارفرما ها مشـخص کرد‪.‬‬ ‫استاندارد واقعی اسـت‪ .‬در مورد پالسـکو من ‪ 2‬سـال قبل از ان حادثه در مورد‬ ‫این سـاختمان هشـدار داده بودم‪ .‬همیـن امروز برخـی با رابطه اسم شـان در‬ ‫"وندور "اتش نشـانی اسـت که مـن محصول شـان را حاضـر نیسـتم به عنوان‬ ‫دکـور دسـتم بگیرم‪.‬‬ ‫احتشــام زاده‪ :‬مشــاورحفاظــت و امنیــت بایــد الــزام پــروژه باشــد وکــد‬ ‫ســاختمانی داشــته باشــد وکارفرمــا بدانــدکه بــا اخراج مشــاورهــرتخصص‬ ‫بایــد بــا انجمــن مشــاوران همــان تخصــص رودرو شــود‪ .‬بایــد ازخودمــان‬ ‫شــروعکنیم و رفتارهــا را ابتدا ازســمت مشــاوران درســتکنیــم‪ .‬انجمن های‬ ‫تخصصی دیگــردرایران قــدرت دارنــد‪ ،‬مثال معروفــش انجمــن انفورماتیک‬ ‫اگـر می خواهیـم سـاختمان همـان معنـای‬ ‫ایــران اســت‪ .‬اگــرمشــاوریــاکارفرمایی شــکایت داشــته باشــد باید به ســراغ‬ ‫ایـن بحـث را جـدی بگیریـم‪ .‬بایـد مشـاوران‬ ‫ســوادکوهی فر‪ :‬نکت ـه ایکــه دراین جــا مطــرح اســت‪« ،‬ضمانــت اجرایــی»‬ ‫به صورت قانونی و رسـمی شـناخته و ارزیابی‬ ‫ایجــادکنیم و ایــن نهادها الــوده رانت نشــوند‪ .‬وقتــی یک تخصــص‪ ،‬مونوپول‬ ‫اصلی خودش که ارامش اسـت‪ ،‬داشـته باشد‪،‬‬ ‫به خصـوص مشـاوران حفاظـت و امنیـت‬ ‫شـوند و امـوزش ببینند‪ .‬اگـر این مشـاوران‬ ‫غ‪‎‬التحصیـل سیسـتم اموزشـی بودند و‬ ‫فار ‬ ‫توسط یک نهاد داخلی عملکردشان ارزیابی‬ ‫انجمــن بــرود تــا داوری ان هــا بــا نــگاه تخصصــی انجام شــود‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی بایــد نهادهــای غیردولتــی قدرتمنــد درحمایــت ازتخصص هــا‬ ‫(انحصــاری) می شــود‪ ،‬فســاد‪،‬گران فروشــی و بی کیفیت فروشــی افزایــش‬ ‫می یابــد‪ .‬درعین حــال بوروکراســی درایــران بــرایگرفتن جوازهــای مختلف‬ ‫پروژه هــای ســاختمانی بســیاروحشــتناک اســت و زمــان بســیارزیــادی‬ ‫می شـد‪ ،‬می توانسـتند در برابـرکارفرمـا و‬ ‫بــرای اخــذ ان احتیــاج اســت‪ .‬بایــد تمــام ایــن اصالحــات را درکنــارهــم دید‬ ‫بایستند و بگویند شما اشـتباه می کنید‪.‬‬ ‫زواره ای‪ :‬مشــاوران وکارفرمــا بایــد دانــش ایــن موضــوع را داشــته باشــند‬ ‫پیمانـکار بـرای تخطـی از اسـتانداردها‬ ‫در ایـن سـال ها موضـوع حفاظـت و‬ ‫امنیـت و الکترونیـک بسـیار پیچیـده‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ایـن تکنولوژی هـا و‬ ‫اسـتانداردهای ان هـا هـر لحظـه در‬ ‫حال تحول اسـت‪ .‬به همیـن خاطر‬ ‫الزم اسـت که همه چیز در این مورد‬ ‫یکپارچه و بر اساس ضوابط پیش‬ ‫بـرود و جلـوی رابطه هـا بـرای‬ ‫انتخـاب فناوری ها گرفته شـود‪،‬‬ ‫چون یـک اشـتباه در یـک مورد‬ ‫و به عنــوان یــک پکیــج حلــشکــرد‪.‬‬ ‫کــه اجــازه ندهنــد پروژه هــا بــه ســمت ســهل انگاری دربخش هایــی چــون‬ ‫حفاظــت‪ ،‬امنیــت و حریق بــرود‪ .‬وای بــه روزیکــه درپــروژه ای ســرمایه گذار‬ ‫و تیم مشــاورانش درمانــده بشــوند‪ .‬ایــن بدترین اتفــاق درموضــوع حفاظت‬ ‫و امنیــت پروژه هاســت‪ .‬نبایــد بگذاریــم ازاســتاندارها تنهــا یــک روکــش زیبا‬ ‫باقــی بمانــد‪ .‬درایــن مواقــع بایــد مشــاوران بــاکارفرمــا بجنگ انــد‪ .‬بایــد‬ ‫بگوینــد ایــن هزینه اگــرکمــی افزایــش یابــد با یــک عمــرخوشــنامی همراه‬ ‫خواهد بــود و نمــاد و ســابقه شــما خواهــد شــد‪ .‬نبایــد به خاطراین کــهگوش‬ ‫شــنوایی ازســویکارفرمــا یــا پیمانــکاروجــود نــدارد‪ ،‬همچنــان بگذاریــم نام‬ ‫ما هــم درپــروژه باشــد‪ .‬بایــد خیلــی محکــم دربرابــرکاســتن و تقلیــل دادن‬ ‫اســتانداردها بایســتیم‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫اصوال حدود وظایف مشاور‪ ،‬پیمانکارو کارفرما کجاست؟‬ ‫در ارتفاع هـای بلنـد سـاختمان هایی مثل برج تهـران یک سـناریوی هولناک‬ ‫شـما عامل تعهد را جدیدی ترین مسـئله دراین بیـن می دانید‪.‬‬ ‫را به مرحلـه اجرایی تبدیـل می کنیـم و در مرحله سـوم هم که نظـارت عالی را‬ ‫زواره ای‪ :‬تعهـدی کـه بایـد پشـت ان چارچوب هـا و ضابطه های‬ ‫مزاده‪ :‬من هم با دوستان هم نظرمکه دراستانداردسازی شوخی نداریم‪،‬‬ ‫احتشا ‬ ‫باشـد که متخصصان هر بخش از صنعت سـاختمان مخصوصا‬ ‫کنیم‪ .‬درزمانیکه پروژه بسته هم شود بازمی توان نسخه جدید ارائه دادکه البته‬ ‫لطفا کمـی بیش ترتوضیـح دهید‪.‬‬ ‫قانونـی قـرار گیـرد‪ .‬به طـور سـاده باید خط کشـی وجود داشـته‬ ‫در بخش های حسـاس را ارزیابی کنـد‪ .‬وقتی رفاقتـی وارد یک‬ ‫باید بر اساس پروتکل های تعیین شده باشد‪ .‬این استانداردها در جهان کامال‬ ‫پروژه می شـویم نباید انتظار داشـته باشـیم‪ ،‬اتفاق بزرگی در ان‬ ‫جلوی کارفرما بلند باشـد و اگر کارفرما قبول نکـرد‪ ،‬نهادی وجود‬ ‫را تحویل دادیم دیوارها را برداشتند‪ .‬این کار گرمایش و سرمایش را به طور کلی‬ ‫می گوینـد‪ ،‬حمایت کنـد‪ .‬باید وزنـه متخصصـان را در پروژه های‬ ‫اینکاررا نکردند و من هم پروژه را رهاکردم‪ .‬به همین راحتی‪ .‬می خواهم بگویم‬ ‫م که مـن در ان حضور‬ ‫در بسـیاری از پروژه های بزرگ و خوشـنا ‬ ‫مشکل درجای دیگری است‪.‬‬ ‫داشته باشد که از ان ها و اسـتانداردهایی که بر اساس ان سخن‬ ‫بـزرگ و تاثیرگذار‪ ،‬سـنگین کـرد‪ .‬متاسـفانه چنین سـازوکاری‬ ‫داشـتم‪ ،‬وجود نداشت‪.‬‬ ‫موضوعی که دربرج تهران توسط مشـاوران مطرح شد‪ ،‬بازبودن‬ ‫وجود دارد‪ .‬درپروژه بانک صنعت و معدن من مسئول بودم‪ .‬بعد ازاین که پروژه‬ ‫به هم ریخت‪ .‬یک بار گفتم این کار اشتباه است و باید دوباره محاسبات کنیم‪.‬‬ ‫دلیلی ندارد وقتی که استانداردهای درست رعایت نمی شود در پروژه بمانیم‪.‬‬ ‫مشکل درکجاست؟‬ ‫مزاده‪ :‬در ایـران معمـوال بـه ‪revision major‬برمی خوریـم‪ ،‬چـون بر‬ ‫احتشـا ‬ ‫«فازیک» درمراحل مختلف پروژ ه اسـت‪ .‬خیلی هـا اعتقاد دارند‬ ‫اسـاس اصول درسـت پیـش نرفته ایم‪ .‬از ابتـدا پروژه درسـت طراحی نشـده‬ ‫می زند؟ ایا ایـن نظررا قبـول دارید؟‬ ‫مشـاور معمار و تمام مشـاوران بخش های مختلـف را در کنار خودتان داشـته‬ ‫بازبودن فـازیک بـه سـناریو های طراحی شـده درپـروژه ضربه‬ ‫زواره ای‪ :‬این را باید دوسـتان معمار بگویند‪ ،‬اما منکسی نیستم‬ ‫که اجـازه دهـم در طراحیم دسـت ببرند‪ .‬چیـزی به نام تسـلیم‬ ‫شـدن هم نداریم‪ .‬این شـبیه به پزشـکی اسـت‪ .‬کارفرمـا وقتی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫اما درمورد فازیک هنوزکاری انجام نشده و می توانیم دوباره برگردیم و طراحی‬ ‫پذیرفته شده و برای هر کاری در جریان پروژه‪ ،‬پروتکل و استاندارد مشخصی‬ ‫رخ دهد‪ .‬باید متخصصـان برای اجرای اسـتانداردها زبان شـان‬ ‫‪54‬‬ ‫وارد می کنیم‪ .‬بـه این ترتیب ما سیسـتماتیک در حال خطا کردن هسـتیم‪.‬‬ ‫پلن اصلـی را دریافت و امضـا کرد دیگـر نباید در طراحی دسـت‬ ‫ببرد‪ .‬اصلا قابل قبول نیسـت‪.‬‬ ‫سوادکوهی فر‪ :‬قبال در ایـران سه عاملی جلو می رفتیم؛ پیمانکار‪،‬‬ ‫کارفرما و مشـاور‪ .‬اخیرا عامل چهارمی هم وارد شده که به عنوان‬ ‫مشـاور کارفرمـا ان را می شناسـیم‪ .‬مـا در ایـن سیسـتم قاعده‬ ‫«فیدیک» را پذیرفتیم و تا اندازه ای ان را دسـتکاریکرده ایم‪ .‬در‬ ‫نظام بین الملل مشاور فقط ‪ conceptual design‬دارد و پس‬ ‫از ان می رسـیم به طرح مرحله اول‪ .‬پس از این مسیر‪ ،‬تازه‬ ‫پیمانکار وارد می شـود و ادامه می دهد‪ .‬در ایران معموال‬ ‫کمی متفاوت است؛ اصال ‪conceptual design‬‬ ‫نداریم و مرحله اول را به فراموشی می سپاریم‬ ‫و یکبـاره وارد مرحله دوم می شـویم و ان‬ ‫اسـت‪ .‬الزامات اسـتاندارد پـروژه بـه این صورت اسـت که باید مشـاور ارشـد‪،‬‬ ‫باشـید و ایـن افـراد اطالعات شـان را به صـورت اسـناد تجمیـع کننـد‪ .‬پس از‬ ‫ان باید پیمانـکار وارد پروژه شـود‪ .‬در این صـورت دیگر بـه ‪revision major‬‬ ‫اســتفاده می کردیــم‪ .‬در ان زمــان مشــاور پــروژه هــم ‪ADP‬‬ ‫برنمی خوریـد‪ ،‬چـون کارفرما بـا ایـن طرح هـا موافقت کـرده اسـت‪ .‬بنابراین‬ ‫فرانسه بود؛ بنابراین از اســتانداردهای فرانسه اســتفاده کردیم‪.‬‬ ‫به خصوص در ایران که اوضاع از لحاظ دیسـیپلین و تعهد کاری خوب نیسـت‪.‬‬ ‫شــده اســت و بخش هــای ‪ 22‬و ‪ 23‬بــه زودی ارائــه خواهــد‬ ‫و اگراحیانا کارفرما یا پیمانکار‪revision major‬بدهد‪ ،‬چطور؟‬ ‫یـک نکته کوتـاه دیگر هـم کـه نبایـد از ان غافل شـد خـود ابعاد‬ ‫مشـاور ارشـد باید تمام ایـن مـوارد را در نظـر بگیـرد و طراحـی را انجـام دهد‪،‬‬ ‫خوشــبختانه در حــال حاضــر مقــررات ملــی ســاختمان تدوین‬ ‫شــد و ایــن را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت‪.‬‬ ‫مزاده‪ :‬همـه پیمانکارهـا باید متوقـف بشـوند و پـروژه به طـور کامل با‬ ‫احتشـا ‬ ‫پـروژه بـرج تهـران اسـت‪ .‬بـرج تهـران یـک «مگااسـتراکچر»‬ ‫این کار را کـرد‪ ،‬بنابرایـن کارفرما باید از خیـر تغییرات بگذرد‪ .‬مثلا کل طبقه باال‬ ‫اسـت و باید از اتفاقات و تجربیاتی کـه در ان جـا رخ داده به نحو‬ ‫پروژه وجود نداشـته اسـت‪ ،‬این کار نیازمنـد طراحی دوباره اسـت و یک تغییر‬ ‫همه با مشـکالت سیسـتم های کارفرمایـی در ایـران و تغییرات‬ ‫سـوادکوهی فر‪ :‬چند نکتـه خیلی خوب مطرح شـد؛ یکـی امـوزش در ایران و‬ ‫در ارزیابی مان در نظـر بگیریم‪ ،‬به هرحال پـروژه ای به این بزرگی‬ ‫حضـور مشـاوران و طراحـان دوبـاره طراحی شـود‪ .‬خیلـی از مواقـع نمی توان‬ ‫به حسـاب می اید و ‪ 220‬هزار متر زیربنا دارد‪ .‬یک فتح مهندسی‬ ‫را بخواهیـد ‪ flat open system‬بکنیـد‪ ،‬درصورتـی که چنین طرحـی قبال در‬ ‫احسـن اسـتفاده کرد تـا در اینـده اشـتباهات را کاهـش دهیم‪.‬‬ ‫جـدی به حسـاب می ایـد‪.‬‬ ‫عجیب و غریب ان اشـنایی داریم‪ ،‬امـا باید ابعـاد پروژه ها را هم‬ ‫دیگـری استانداردسـازی‪ .‬به عنوان کسـی کـه سـال ها در این حـوزه تدریس‬ ‫نمی تواند بدون اصالحات انجام شـود‪ .‬اصالحـات در پروژه های‬ ‫تئوریک و نظری بسـیار پیشـرفت کرده ایـم‪ ،‬اما در حـوزه عمل راه تـا وضعیت‬ ‫انعطاف پذیـر جلو مـی رود‪ .‬پـروژه ای که ‪ 5‬سـال طول می کشـد‬ ‫کرده باید اعتـراف کنم که ما در حوزه اموزش مشـکل جـدی داریم‪ .‬در مباحث‬ ‫مگااسـتراکچر دنیا کمـی پیچیده اسـت و معموال بـا یک روش‬ ‫مناسب بسیار طوالنی اسـت‪ .‬ما امروز بیش از ‪ 800‬دانشگاه‪ ،‬معماری تدریس‬ ‫تا بـه ثمر برسـد‪ ،‬قطعا دسـتخوش تغییـرات می شـود‪ ،‬چون در‬ ‫در بحــث استانداردســازی هــم ایــران فقیــر اســت‪ .‬مــن ســوپروایزر بخــش‬ ‫اسـت‪ .‬پورشـه هم در ‪ 2018‬با اخرین فناوری خودرویـی به بازار‬ ‫اســتاندارد حریقــی در ان زمــان نداشــتیم‪ ،‬بایــد از اســتانداردهای دیگــران‬ ‫معرفـی می کنـد‪ ،‬نمی تـوان گفـت خـودروی قبلـی تکنولـوژی‬ ‫می کنیم و این موضـوع کیفیت امـوزش را کاهـش می دهد‪.‬‬ ‫معمــاری فــرودگاه امــام (ره) در ســال ‪ 1374‬بــودم‪ .‬یــادم هســت کــه هیــچ‬ ‫زمان سـاخت ان تغییرات تکنولوژیـک رخ می دهد‪ .‬این طبیعی‬ ‫ارائه می دهد و ‪ 3‬سـال بعـد خودرویی با فنـاوری کامال متفاوت‬ ‫اشـتباهی داشـته و این یکی درسـت بوده‪ .‬باید هـر تکنولوژی را‬ ‫در بسـتر زمانی خودش تحلیـل کرد‪.‬‬ ‫نمی زنـد‪ .‬نمی توان تصـور کـرد پورشـه در سـال ‪ 2018‬میالدی ‪4‬‬ ‫چرخ داشـته باشـد و ورژن جدیدش بـا ‪ 3‬چرخ بیـرون بیایید‪.‬‬ ‫در دنیـا ‪ NFPA‬مطـرح اسـت و نمی تـوان خلاف ان را حرکـت‬ ‫کرد‪ .‬ممکـن اسـت ورژن هـای جدیـد بدهد‪ ،‬امـا نمی تـوان کل‬ ‫اسـتانداردهای ‪ NFPA‬را تغییر داد‪.‬‬ ‫احتشـام زاده‪ :‬ایـن همـان بحـث ‪revision major‬و‬ ‫‪ revision minor‬اسـت‪.‬‬ ‫سـوادکوهی فر‪ :‬مـن جایگاه هـای مختلـف‬ ‫صنعت سـاختمان مثـل کارفرمـا و پیمانکار و‬ ‫مشـاور را تجربـه کـرده ام و فکـر می کنم‬ ‫ایرادی ندارد که کارفرمـا ‪minimize‬‬ ‫(کمینـه و حداقلـی) کار کنـد‪،‬‬ ‫ایـراد‬ ‫بـه‬ ‫ان جاسـت‬ ‫کـه‬ ‫اسـتانداردهای‬ ‫عمومـی کـه همـه‬ ‫ان را رعایـت‬ ‫می کننـد‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ ‫زواره ای‪ :‬ولی پورشـه هم هرگز یکسـری از چارچوب ها را دسـت‬ ‫‪55‬‬ ‫را کنـار بگـذارد‪ .‬در عین حال بایـد اجـرای پروژه هایی بـه بزرگی‬ ‫یــک پاالیشــگاه ایــن حساســیت ها وجــود دارد بایــد در ســاختمانی کــه ‪500‬‬ ‫بسیاری ازمتخصصان حوزه تاسیسـات درایران مقاومت جدی‬ ‫نکته دیگـردرمورد ‪ BMS‬بـرج تهـران اسـتفاده ازپروتکل ها و سیسـتم های‬ ‫یـا فرمان پذیری دارند‪ .‬مشـابه این موضـوع را دربـرج تهران که‬ ‫‪ K&P‬اسـتفاده شـده و درکل مجموعه اززیمنـس‪ ،‬تاچ پنل هـا تریبلکس ها‬ ‫مشـکل درکجاسـت؟ این بی اعتمادی ازکجا نشـات می گیرد؟‬ ‫احتشـام زاده‪ :‬این تفـاوت سیسـتم ها در یکپارچگـی هوشمندسـازی خللی‬ ‫بـرج تهـران‪ ،‬قابلیـت انعطاف پذیـری باالیـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫دربرابـر‪ BMS‬و اجـازه برای به دسـت گرفتن فرمان تاسیسـات‬ ‫یکـی ازاولین نمونه هـای به کارگیـری ‪ BMS‬اسـت‪ ،‬می بینیم‪.‬‬ ‫هـم ازخروجـی ‪ BACnet‬اسـتفاده می کنند‪ .‬نظرتـان دراین باره چیسـت؟‬ ‫مزاده‪ :‬موضوع خوبـی را مطـرح کردید‪ 85 .‬تـا ‪ 90‬درصد‬ ‫احتشـا ‬ ‫ندارند‪ .‬یادم هسـت دقیقا این اتفاق در سال ‪ 86‬که برج صنعت‬ ‫زواره ای‪ :‬تصمیم گیرنـده این که ‪ 2‬سیسـتم متفاوت در سـاختمان باشـد چه‬ ‫و معدن را تحویـل دادیم‪ ،‬افتـاد‪ .‬کارفرما سـوال کـرد اگر ‪BMS‬‬ ‫کار نکـرد یـا خـراب شـد و تجهیـزات ان به خاطـر تحریم هـا در‬ ‫دسـترس نبود‪ ،‬باید چه کنیم؟ پاسـخ سـاده اسـت؛ باید هردو‬ ‫سیسـتم دسـتی و هوشـمند با هـم کار کنند تـا اگر بـرای یکی‬ ‫مشـکلی به وجود امد‪ ،‬دیگری بـه کار بیافتد‪ .‬جالـب این که بعد‬ ‫از مدتی بدون این که سیسـتم های هوشـمند مشـکلی داشـته‬ ‫باشند‪ ،‬همه سیستم های هوشمند خاموش شـدند و بهره بردار‬ ‫رفـت به سـراغ سیسـتم های سـنتی؛ دلیلـش عدم سـازگاری‬ ‫با سیسـتم های هوشـمند و سـخت بودن تغییـر رفتـار ان ها از‬ ‫سـنتی به هوشـمند بود‪ .‬عموما سـازمان های دولتی تمایلی به‬ ‫اسـتفاده بلند مدت از سیسـتم های هوشـمند ندارند و احتماال‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫مختلـف هوشمندسـازی اسـت؛ بـرای تریبلکس های بـرج تهـران ازپروتکل‬ ‫ایجاد نمی کنـد‪ .‬در نهایت می تـوان این سیسـتم ها را بـا ‪ device‬های خاص‬ ‫متخصصان در حـوزه تاسیسـات تمایلی بـه اسـتفاده از ‪BMS‬‬ ‫‪56‬‬ ‫نفــر ادم در ان زندگــی می کننــد هــم وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫برج تهـران هـم از این قاعده مسـتثنی نیسـت‪ .‬ایـن موضوع را‬ ‫نباید بـا نگاه فنـی دید‪ ،‬بلکـه کامال به هزینـه و فایـده پروژه ها و‬ ‫تمایـل و سـواد بهره بردارهـا بازمی گردد‪.‬‬ ‫یعنی ایـن موضـوع بـرای کارفرماها مشـخص نیسـت کـه اگر‬ ‫بحـث فرمان پذیـری را از‪ BMS‬بگیریـم‪ ،‬تنهـا پوسـته زیبایـی‬ ‫باقـی می مانـد؟‬ ‫یکپارچـه کرد‪.‬‬ ‫کسـی بوده؟‬ ‫اول از همه تمایل بهره برداران برای اسـتفاده از سیسـتم هوشـمندی متفاوت‬ ‫از زیمنـس و دیگری اضافه شـدن تریبلکس ها پـس از طراحی هـای اولیه‪.‬‬ ‫مزاده‪ :‬بعید اسـت مشـکلی به وجـود بیایید‪ .‬یـک خریدارتقاضـاکرده‬ ‫احتشـا ‬ ‫سیستم هوشـمند زیمنس به دردم نمی خورد و ‪ K&P‬برای من بگذارید‪ .‬امروز‬ ‫با یـک نرم افـزارو ‪ device‬می توان ایـن دو را باهـم یکپارچهکـرد‪ .‬زیمنس در‬ ‫تمـام دنیـا در حـال کار اسـت و قابلیـت ایـن یکپارچه سـازی بـا پروتکل های‬ ‫مختلف را دارد‪ .‬امروز‪ device‬داریمکه ‪ 72‬پروتکل را به یکدیگرتبدیل می کند‪.‬‬ ‫اتصـال و یکپارچـه کردن سیسـتم ها به داشـتن الیسـنس نرم افـزاری یا نوع‬ ‫‪ device‬هـای اسـتفاده شـده هـم بسـتگی دارد؟ یعنی اگـرایـن نرم افزارها‬ ‫الیسـنس نداشـته باشـند‪ ،‬امکان یکپارچه کردن ان ها وجود دارد؟ قیمت ها‬ ‫با الیسـنس و بـدون ان چه تغییـری می کند؟‬ ‫مزاده‪ :‬برج تهـران درسـال ‪ 1387‬درحال سـاخت بوده اسـت‪ .‬ممکن‬ ‫احتشـا ‬ ‫اسـت دران زمان مشکل الیسـنس داشـته‪ ،‬اما قطعا دراینده حل شده است‪.‬‬ ‫تمام این موارد توسط شـرکت اصلی زیمنس قابل حل است‪ .‬همین حاال یک‬ ‫پیام تقاضای برای زیمنس ارسالکنید و بگویید ازبرند ان ها درچنین پروژه ای‬ ‫اسـتفاده کرده ایـد‪ ،‬قطعـا به شـما الیسـنس می دهنـد‪ .‬الیسـنس هیچ وقت‬ ‫مزاده‪ :‬ایـن رونـد در حـال تغییـر اسـت‪ .‬از سـال ‪ 86‬که‬ ‫احتشـا ‬ ‫مشـکل نیسـت‪ .‬قیمت ها هم نباید بـا وجود الیسـنس تغییری چشـمگیری‬ ‫بوده و هـر روز تعداد متخصصان بیش تری به سـمت اسـتفاده‬ ‫وجود دارد‪ .‬می توان سیسـتم ها را با اسـتاتوس های مختلف به هم متصل کرد‬ ‫از معمارها هـم این موضـوع را درخواسـت می کننـد؛ چون علم‬ ‫شـود‪ ،‬ممکن اسـت مشـکالتی به وجود ایـد و بایـد راه حل هایی پیدا شـودکه‬ ‫پروژه بـرج تهران اغاز شـد تا بـه امروز ایـن روند در حـال تغییر‬ ‫تمـام عیار از سیسـتم های هوشـمند می رونـد‪ .‬امروز بسـیاری‬ ‫معمـاران هم در مـورد سیسـتم های هوشـمند ان قدر بـاال رفته‬ ‫که ‪ BMS‬نمایشـی نمی خواهند و از ان توقع کنترل سیسـتم ها‬ ‫را دارند‪ .‬اگـر ‪ BMS‬نتوانـد در زمان حریق کنترل داشـته باشـد‬ ‫و سیسـتم یکپارچگی خـود را برای مبـارزه با حریـق به نمایش‬ ‫داشته باشـد‪ .‬اگرهم هنوزاین یکپارچه سـازی انجام نشـده‪ ،‬امکان اجرای ان‬ ‫و سـلول ها را ازحالت ایزوله دراورد‪ .‬البته اگـرهرروزدرپـروژه ‪ device‬اضافه‬ ‫زیمنس به بهترین شـکل به ‪ K&P‬متصل شـود‪.‬‬ ‫زواره ای‪ :‬ممکـن اسـت افـری بـا ‪ 40‬درصـد کاهـش یـا افزایـش قیمت‬ ‫بـه کارفرمـا و پیمانـکار پیشـنهاد شـده و ان ها بـر این اسـاس تصمیم‬ ‫گرفته اند که از کـدام ‪ device‬با چه برندی اسـتفاده کننـد‪ .‬در چنین‬ ‫بگـذارد‪ ،‬فایده ای نـدارد‪ .‬سیسـتم های هوشـمند بـرای اجرای‬ ‫مواقعی پیمانکار باید دقت داشـته باشـد‪ .‬االن زمان زیادی ازپروژه‬ ‫اصوال سیسـتم های هوشـمند را بـه کار می بندیم که جـان همه‬ ‫تحوالت زیادی بیـن پیمانکار‪ ،‬مشـاور و کارفرما رخ داده اسـت‪.‬‬ ‫سـناریوهای مهم و نمایش درسـت یکپارچگی در سـازه است‪.‬‬ ‫انسـان ها را نجـات دهیم‪.‬‬ ‫گذشـته و نباید صفرو یک به ان نگاهکرد‪ .‬دران زمان ممکن است‬ ‫بهرحـال دربـاره کمپانی به نـام زیمنـس صحبـت می کنیم که‬ ‫شــاید راه حــل اســتفاده تمــام و کمــال از ‪ BMS‬و دســت‬ ‫کافی سـت نامه ای بـرای ان ها بزنیم و درخواسـت الیسـنس‬ ‫صنعــت نفــت و گاز رایــج اســت‪ .‬در پروژه هــای صنعــت نفــت‬ ‫دنیا هسـتند‪.‬‬ ‫نبــردن در طراحی هــای اولیــه در روش هایــی باشــد کــه در‬ ‫و گاز مرحلــه ای داریــم بــه نــام ‪ commissioning‬کــه در ان‬ ‫تمــام پــروژه از ابتــدا تــا انتهــا بررســی می شــود تــا تاییــد‬ ‫کننــد کــه ایــن پــروژه بــر اســاس همــان رونــدی کــه در طــرح‬ ‫تصویبــی بــوده‪ ،‬انجــام شــده اســت‪ .‬اگــر چنیــن سیســتمی‬ ‫در پروژه هــای ســاختمانی بــزرگ مــا وجــود داشــته باشــد‪،‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت در ایــن زمینــه قابل حــل اســت‪ .‬اگر در‬ ‫کنیـم‪ .‬این هـا غول هـای سیسـتم های هوشمندسـازی در‬ ‫اخرین نکته ای که دراین بخش باقی مانده اسـت استفاده‬ ‫ازعامـل چهـارم بـرای جمع کـردن و بـه صرفـه اقتصـادی‬ ‫رسـاندن پروژه هـای بـزرگ درایـران اسـت‪ .‬این مشـکل‬ ‫معمـوال به خاطـرعوامـل مختلـف ازجمله طوالنی شـدن‬ ‫پروژه ها وارد شده اسـت‪ .‬به نظرتان مزایا و معایب استفاده‬ ‫ازعامل چهارم چیسـت؟‬ ‫سـوادکوهی فر‪ EPCF :‬یا همان ‪ 4‬عاملی درپروژه ها اگرباهم هماهنگ باشند‪،‬‬ ‫زواره ای‪:‬خیلیخوشحالهستمکهاتفاق هایخوبیبامجموعهمیزگردهایتخصصی‬ ‫مجلهاتوماسیونساختماندرحالرخدادناست‪.‬اینازاندستهاتفاق ها ستکهاگر‬ ‫زمان پروژه راکم و بهره وری و تعامل را افزایش می دهند‪ .‬درنهایت فرقی نمی کند‬ ‫مننوعیهمموافقاننباشم‪،‬بالخرهبایددرایستگاهیسوارقطارششومونمی توانم‬ ‫تـا عملکردهای مـان درسـطح اسـتاندارد باقی بمانـد‪ .‬یکـی ازایـن روش های‬ ‫قیاس به نفس نکنیم و عادالنه نگاهکنیم‪ .‬این نگاه باعث می شود معایب پروژه های‬ ‫‪ 3‬یا ‪ 4‬عاملی پیـش برویم‪ ،‬هدف اصلی بایـد وجود وحدت رویه و تعامل باشـد‬ ‫تو گوهاونقدها‬ ‫بی تفاوتیازکنارانبگذارم‪.‬وظیفهماایناستکهدراینمجموعهگف ‬ ‫توصیه شـده دراروپـا هماهنگی بیـن عوامل اصلـی پروژه هـا و تعامل سـازنده‬ ‫بزرگ تهران را درکنارمزایای ان ها ببینم‪ .‬متاسفانه به همان اندازهکه ساختمان های‬ ‫درست خودمان رجوعکنیم‪ ،‬همین مسیرتعامل را پیش می رویم‪ .‬درکشورهای‬ ‫کردنراندارند‪.‬موضوعدیگراین کهبهتراستازاینبهبعدبه سراغپروژه هایجدیدتر‬ ‫کنند‪ .‬درعین حـال دراین رونـد منافع همه حفظ می شـود‪ .‬این سـاختارها باید‬ ‫جدیدمتفاوت اند‪.‬درعین حالبایداینراهمدرنظرداشتکهماجایکارفرما‪،‬پیمانکار‬ ‫هرچه قدرخواستکارفرما پخته ترشده باشد و ازنظرات دیگران درقالب مسابقه‬ ‫مزاده‪ :‬فکرمی کنم همـه صحبت ها شـده و درمورد رویه ها بحث شـد‪.‬‬ ‫احتشـا ‬ ‫ان هاست‪ .‬اگراخرین نظریات را درکنارهم بگذاریم وکمی به رویه های جاری و‬ ‫اروپایی به وحدت رویه ای رسـیدندکـه موانع پروژه ها را بـا روند اصالحی برطرف‬ ‫خوبدرتهرانداریم‪،‬ساختمان هاییباوضعیتبدهمداریمکهارزشپرداختنونقد‬ ‫برویم‪ ،‬چون هرلحظه تکنولوژی درحال تغییرو تحول است و مختصات پروژه های‬ ‫طوریکنارهم قرارگیـردکه ازاسـتانداردهای حداقلی پایین ترنیاییـم‪ .‬ازطرفی‬ ‫و مشاورنبوده ایم و این موضوع‪ ،‬صحبتکردن درباره برج تهران را سخت می کند‪.‬‬ ‫و همفکری اسـتفادهکند‪ ،‬ایده اولیـهکامل ترو جذاب تـرخواهد بود‪ .‬اگـربه این‬ ‫نباید از اسـتانداردها عـدول کرد‪ ،‬مخصوصـا اگر این عـدول از اسـتانداردها به‬ ‫روند انتخاب هماهنگ مشـاوروکارفرما هم اضافهکنیم می توانیم انتظارتعامل‬ ‫جـان و مال انسـان ها مربوط شـود‪.‬‬ ‫اگرنکته ای باقی نمانده لطفا جمع بندی بفرمایید‪.‬‬ ‫از نقـد راه حل های درسـت بخواهیم‪.‬‬ ‫سـازنده تری را درطول پروژه داشـته باشیم‪.‬‬ ‫سـوادکوهی فر‪ :‬نباید همیشـه نقـد را مسـاوی عیب جویی دانسـت‪ ،‬بلکه باید‬ ‫‪57‬‬ ‫زمستان ‪ | 1397‬شماره ‪107‬‬ Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com Valiasr Mosque Project 60 Building Automation Ava Center designed by Reza Daneshmir and Catherine Spiridonoff has won the best Commercial Project of the Year at the MEA Awards 2018 and, in addition, Valiasr Mosque project designed by these architects has won the award for best Community and Cultural Project of the Year at the 11th edition of the MEA Awards 2018 Winter 2019 | Vol. 107 61 them in buildings? Do you consider them while designing? RD: the world is moving toward smartization anyway. There should be smartization in the project as much as possible, however the economical limits of the project determine the extent we utilize such technologies. The more we have control on the components of the building, the better that building will be. In smart structures, humans can coordinate themselves with different climates and work atmospheres and decrease the energy consumption to the lowest level. For instance, in winter the southern units in Mellat Tower are so hot because they face sunlight but the northern units are cold. So a smart system in such structures is really helpful and lowers costs. In Mellat Tower Project these smart solutions were totally performed. BA: not totally though. RD: I’d rather have maximum smartization in the project but later when costs increased we had to forgo many items. Still, the facilities system of Mellat Tower is totally smart; though the points to be controlled were reduced to a minimum due to the costs. We even wanted to perform the material and finishing field in a world class but eventually we had no choice but to use Iranian finishing with an average quality. However, regarding facilities and elevators we were good because we had done the purchase long time ago. BA: what do you think about the prospect of big construction projects similar to Mellat Tower in critical points of Tehran? It depends on the economy of the project and the political conditions of the country. The design for Mellat Tower was finished in 2010 and in 2011 the price of Dollar suddenly tripled; consequently the costs tripled as well and this put us and the client in a bind. Luckily some materials were bought much earlier otherwise the project would face a serious problem. On of the items we bought earlier was the material for the façade. The tower has different colors in different times of the day and that’s because of the material for the façade which is titanium, which we bought much earlier. It wouldn’t be possible for us to buy it after the increase in Dollar price. In several occasions the project was close to termination because nobody expected such a leap in Dollar price. After the leap, all we thought about was avoiding loss, while initially we hoped for much profit from it. BA: you are well-known for your anthropomorphic designs and as an architect who cares about public spaces, however it looks like even the tower itself is designed like a human body such that it shows a human behavior in the urban geography. Was it intentional and self-conscious? RD: Yes. We want the architecture to be synthesized with its surrounding, such that we see the result in the project in the special anatomic shape of the structure which is in harmony with its environmenet. BA: what did the client deem important for the design? RD: considering the symbiosis of commercial space and office space, the client was mainly concerned with security. The problem was finding a way to separate these two spaces, and keep them connected at the same time; that is, how to allow people in the office section have access to the commercial section but to keep ordinary people in the commercial section away from the office section and the lobby above? We worked on this problem. This highly influenced the interior design and control spaces were anticipated. BA: visitors of special projects such as Mellat Park cineplex or Mellat Tower expect to have extraordinary experiences there, such as smart facilities and automation. How much are you interested in utilizing 62 Building Automation many years of sanctions and lack of social and political relations. Tehran is not an authentic Middle Eastern city. Right now if you travel to Beijing, Shanghai or Delhi you might experience a different atmosphere, but Tehran is underdeveloped. Someday this city has to enter the large scale exchanges and interactions with the world around. With regards to urbanization Tehran has yet to appear as a regional hub. There are favorable infrastructures in Tehran; Highways such as Hemmat, Imam Ali, Sayyad, Modarres, and many more. We have access points in Tehran that establish connections among pivotal and critical points of the city; these points should gradually transform their contexts. Significant buildings of Tehran, as nodes adjacent to key highways, could be considered as indexes for Tehran’s transformations. Once political relationships stabilize, these areas should become business, administrative and economic zones and eventually cooperate with their regional and transregional sister zones in Middle East and Europe. Mellat Tower is located in one such critical zones and nodes; it is in a strategically important zone, close to Sayyad and Hemmat Highways. I doubt if buildings in this area remain the same; if the mentioned relationships are to be hold, Tehran needs to undergo a great renewal. Design and construction of buildings such as Mellat Tower are envisaged for that future when, as examples, they are going to transform their environment. These great economical sites would become the hub of Iran and regional economy and a crossroad in the region. Though the present time we lack any of these characteristics, we will witness changes someday. We should include this vision in our designs. north and south. What’s more, since the prevailing winds blow west-east the narrow shape of the building allows the wind pass more easily. Another issue was the arrangement of the architectural solids of the project with respect to the territorial orientations. When we were done with this part of the design we continued with other parts. We wondered if we could make use of a garden valley known as “Autobank” valley. It’s a valley with a stream, a pleasant public place. We designed the orientation of the building in a manner that we could create a balcony overlooking the Autobank garden valley and Shariati Park (on the roof of the commercial section). The balcony was suitable for a restaurant and provided an agreeable public place for the visitors. Also an empty area was anticipated for facilities, cooling towers, etc. Winter 2019 | Vol. 107 63 BA: What problems did the dual usage of the building, commercial and office, raise for the design of public and private spaces? RD: We had to make a separate entrance for the office section since the entrance for commercial section was in Shariati St. and we wanted these two entrances to be separate; Then people would enter the office section from the northern route and reached the first floor and therefrom to the office section. With this design, the entrance to the commercial section is for the public and lets everybody to have access to the roof of this section. Yet the entrance to the office section is adjacent to a green area which is in harmony with other components of the design and maintains a relationship with the urban space. In the initial plan of Mellat Tower the last story was supposed to be a restaurant but this was later eliminated on the client’s request. With smart instruments it was possible to set and control the access of each person to the last floor, however the client thought otherwise. BA: And this special curve in Mellat Tower which gives it a human shape. RD: Well, the idea grew out of the need to limit the volume of the upper part of the tower so that the tower’s neighbors on the north could get more sunlight. Actually the slope was modified to the benefit of the neighbors. As for the lower curve, it provided an accessible public space on the roof of the commercial section. Primarily the project consisted of curved planes but later we noticed that it is difficult for the contractor to carry out this idea; therefor we converted it into a pixelated shape considering the pillars, openings and compartmentation of the stories, so that it could be easily executed. BA: What identity does this tower represent in Tehran? In other words, how relevant is Mellat Tower to its surroundings? RD: After the revolution, Tehran, as a megacity, lost contact with cities of other countries in the region. The historical architectural course of Delhi, Baghdad and Cairo has been different from Tehran. These megacities are in contact with each other but Tehran’s contact with them has been suspended due to 64 BA: you mean that the entire first phase of the project, its design, changed? RD: Right. The whole structure of the design changed. It’s worth noting that the land was 4400 sq m at first but later another piece of land on the east side of the project was added. BA: when did the construction ended? RD: It’s almost a year since it ended, though some subcontractors are busy completing their jobs and eradicating defects. At first the commercial part supposed to have several units in each story and the office part, 3 or 4 units per story, however after the building’s skeleton was completed, some units were sold in advance. Later when the construction was completed there come costumers who bought the whole building. BA: where did the initial idea of Mellat Tower come from? RD: First I should thoroughly explain the conditions of the project land. The project is oriented toward north and the land has an east-west orientation. The issued license was for 2 commercial stories and 23 office stories; accordingly, the design should have two separate routes for office part and commercial part. Therefore our strategy for the design was a tower with east-west extension which allows for the maximum amount of light from north and south sides, instead of just a typical office tower. This structure would help improving the project a lot with respect to the surrounding territory and it would provide best view on the Building Automation Building Automation: When did Mellat Tower project begin and what are its characteristics? Reza Daneshmir: It was offered to Harkat-e Sayyal Consultant Engineers Company in 2008. At first it was supposed to be a building of 10000 sq m floor area with 5 stories above and one under ground. That year Mellat bank obtained the license from municipality to implement this project in a land in Shariati St. and close to hemmat highway. The project was designed up to the first phase when the client changed from Mellat Bank construction management to Mellat Bank investment deputy. Following negotiations with municipality, the investment deputy decided to change the project to a building with 7 stories above the ground and 6 stories under ground. Before, the project was simply an office building for Mellat Bank and supposed to accommodate various offices of this bank but now it was a commercial office complex with the first two stories for commercial use and the rest for offices. In 2009 we applied the changes to the first phase of the project but because of managerial changes in Mellat Bank the new CEO began fresh negotiations with the local municipality and due to the significant size of the they decided to build a high-rise building, and therefore the project changed to a tower with 32 stories, 7 stories under ground and 25 stories above. Winter 2019 2019 || Vol. Vol. 107 107 Winter 65 An interview with Reza Daneshmir, architect of Mellat Tower of Tehran Tehran is not a Middle Eastern city Mellat tower is among masterpieces by Reza Daneshmir and his wife Catherine Spiridonoff. This project was introduced by Harkat-e Sayyal Consulting Engineers Company in response to a bid by the Construction Company of Mellat Bank. In this interview we took a look at the long journey of this project from design to implementation and smartization and the unique approach of Daneshmir to this colorful tower of Shariati street. Daneshmir conceives buildings not as abstract objects but flexible subjects that are dependent on their environment; they are not only influenced by geographical conditions and should adapt themselves to these conditions, but also gradually change the world surrounding them. Maybe that’s the reason why our conversation led from Mellat Tower to Tehran itself. To have a better look on Tehran, enough to watch it from above and compare it with other big cities of the region. That’s the way Daneshmir looks at Tehran! He depicts a Tehran that is going to change by buildings like Mellat Tower. This conversation is about Tehran as it should be, not as it is. Interview Tehran is not a Middle Eastern city International Engineering and Research Press Vol. 107 | winter 2019 Publisher and Director in Charge | Seifollah Niknami Editorial Board | Seifollah Niknami, Amir Karimi Administration Manager| Ali Hakim Elahi PR and Media Manager | Amir Mohammad AmirJalali Graphic and Layout | Donya Siahatgar Photography | Ali Chashni Gir, Amir Mohammad AmirJalali Research and Translation | Elnaz Abbasi, Mohammad Feizi, Somayeh NikNami , Khosro Aghaei Consultants | Ramin Ehtesham-Zadeh, Sasan SavadKouhi, Farhad Zavarei, Sajjad Jahangard, Adib Hafezi Gol, Habibollah Niknami Lithography, Print and Binding | Azarakhsh Tel | +98 21 74 506 Fax | +98 21 22 69 46 79 Address: Unit 2, No. 90, West Soleymani, Andarzgoo Blvd., Tehran, Iran. BACPress.com Contents: 66 Interview Authorised Systems Integrator Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv., Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com TM Make Meetings Better Crestron World Headquarters: 15 Volvo Drive Rockleigh, New Jersey 07647, United States Tel: 800.237.2041 Fax: 201.767.1903 Crestron.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com Smart Building Intelligent IP Video Solutions MOBOTIX AG +49 6302 9816-0 de-info@mobotix.com MOBOTIX Corp +1 212 385 6126 us-info@mobotix.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com

آخرین شماره های فصلنامه اتوماسیون ساختمان

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 106

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 106

شماره : 106
تاریخ : 1397/07/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 105

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 105

شماره : 105
تاریخ : 1397/03/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 104

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 104

شماره : 104
تاریخ : 1397/02/30
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 101

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 101

شماره : 101
تاریخ : 1396/07/30
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 100

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 100

شماره : 100
تاریخ : 1396/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!