فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 104 - مگ لند

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 104

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 104

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 104

‫مجله بین المللی مهندسی‪ ،‬خبری‪-‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪ | 1397‬قیمت ‪30000‬تومان | شماره ‪104‬‬ ‫پیشکسوت صنعت اتوماسیون ساختمان‪:‬‬ ‫کاهش مصرف انـرژی؛‬ ‫هدیه هوشمندسازی به مردم‬ International Engineering and Research Press Vol. 104 | April and May 2018 Make Smart ‫هـنـر و تکنـولـوژی در سـاخت‬ Art & Technology in construction ‫هوشمندانه بسازید‬ Dynamic facade Parametric facade Modern facade Classic facade Atrinadc.com 021 - 74506 ‫زنـدگی در فـردا را‪ ،‬امـروز تجربـه کنیـد‬ ‫تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬خیابان سلیمانی غربی‪،‬پالک ‪۹۰‬‬ ‫‪021- 74506‬‬ ‫‪Atrinaco.com‬‬ ‫مشاوره‪ ،‬طراحی‪ ،‬تـامین تجهیزات‪ ،‬نظارت‪ ،‬بـرنامه ریـزی‪،‬اجـرا‬ ‫ارایه دهنده کلیه راه حل های جامع اتـوماسیون ساختـمان‬ ‫یو امریکایی‬ ‫نماینده و عرضه کننده تجهیزات معتبر اروپای ‪‎‬‬ ‫یو کارگاه های تخصصی بین المللی‬ ‫برگزارکننده دوره های اموزش ‬ ‫بـزرگترین خانواده انجمن ‪ knx‬در خاور میانه‬ ‫اولیـن عـضـو انجمن رسـمـی‬ ‫‪ knx‬در ایــران‬ ‫عـــامل تطبیـــق استـانـــداردهای گردشــگری هتـل هـــای ایــران‬ ‫اولیــن شــرکت فنــی مهندســی درتوســعه صنعــت کردشــگری ای ـران‬ ‫طراحــی‪ ،‬تـــوسعه و بـازســـازی بـــیش ازیکصــد پـــروژه گردشــگری‬ ‫مشاوره درامرسرمایه گذاری و تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی‬ ‫نظارت برساخت‪ ،‬تجهیزو اماده سازی و راه اندازی هتل ها و مراکزاقامتی‬ ‫بودجه بندی‪ ،‬ارزیابی و استانداردسازی هتل ها‪ ،‬مراکزاقامتی و سایرتاسیسات‬ ‫تـوسعـه‪ ،‬بـازسـازی و دکـوراسیـون داخلی هتـل هـا و مراکزاقامتـی‬ ‫شرکت مهندسی طراحی و تجهیزهتل های سامان‬ ‫تهران‪ -‬خیابان امیراباد شمالی ‪ -‬خیابان شهریور‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫تلفن‪tajhiziran_co@yahoo.com 88011922:‬‬ ‫دیباچه‬ ‫سرمقاله | هوشمندسازی ساختمان‪ ،‬چاره ای ناگزیر‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫نگرش هوشمند‬ www.ParTech.ir Phone: (021) 8870 5975 Mail: info@ParTech.ir Instagram: ParkingTechnology Cir Park SOLUTIONS FOR EFFICIENT PARKING ‫سر مقاله‬ ‫هوشمندسازی ساختمان‪ ،‬چاره ای ناگزیر‬ ‫سـیف اله نیک نامی| سردبیــر ازیک سـو با دنیـای تـازه ای ازنواوری ها و تجهیـزات نوین هوشمندسـازی سـاختمان درجهان‬ ‫روبه رو ایـم که همین امسـال پا ی شـان به قلمـروی تجارت اتوماسـیون سـاختمان بازشـده و ازدیگرسـو به خوبـی می دانیم که‬ ‫با وجـود تکنولوژی هـای روزافـزون هرروزبـررقابت های داخلـی و بین المللـی افزوده می شـود و متاسـفانه ما هنـوزدرابتدای‬ ‫راهیم؛ چون همچنان درگیرسـاختن ایـن مفهوم درمیـان جامعه مدیران‪ ،‬سـازندگان‪ ،‬مهندسـان و دریـک کالم نخبگان جامعه‬ ‫هسـتیم که هوشمندسـازی و اتوماسـیون سـاختمان دردنیای تجارت امروزیک نیـازبنیادی و حیاتی اسـت‪.‬‬ ‫سال هاســت کــه دیگــر جهــان بــه هوشمندســازی به عنــوان یــک افزودنــی تجمالتــی یــا مُ ــد روزمــره نــگاه نمی کنــد‪ .‬در‬ ‫دنیــای امــروز مهندســی ســاختمان‪ ،‬هوشمندســازی و اتوماســیون ســاختمان بــه انــدازه طراحــی‪ ،‬متریــال و مکان ســاختمان‬ ‫مهــم اســت‪ .‬بــه همیــن خاطــر اســت کــه ایــن روزهــا جایــگاه و پتانســیل های هوشمندســازی حتــی در طراحی هــای اولیــه‬ ‫ســاختمان ها مــورد توجــه قــرار می گیــرد‪ .‬در یــک کالم دیگــر هیــچ جــزء هوشمندســازی و اتوماســیون ســاختمان بخشــی از‬ ‫طرح هــای اینده نگرانــه و بلندپروازانــه نیســت‪ .‬هرانچــه امــروز بــرای شــما در ایــن حــوزه فوق العــاده‪ ،‬عجیــب و غریــب و دور از‬ ‫ذهــن به نظــر می رســد در کوتاه تریــن مــدت زمــان ممکــن در ســاختمان های رقیب تــان ظاهــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مثــال ســاد ه ایــن توســعه همه جانبــه‪ ،‬ســریع و برق اســای پیــش روی هوشمندســازی ســاختمان ها را می تــوان در صنعــت‬ ‫گردشــگری دیــد‪ .‬پیش بینــی می شــود پــس از نفــت‪ ،‬مــواد شــیمیایی و خــودرو‪ ،‬صنعــت گردشــگری رتبــه چهــارم در جهــان را‬ ‫ی اســت کــه بــر اســاس پیش بینــی «صنــدوق بین المللــی پــول» و «بانــک جهانی»‬ ‫تــا ســال ‪ 2020‬داشــته باشــد‪ .‬ایــن درحالـ ‬ ‫ایــن صنعــت در ســال ‪ 2030‬از صنعــت خــودرو نیــز پیشــی می گیــرد‪ .‬معنــای ایــن ســخن ان اســت کــه ســهم هنگفتــی از‬ ‫گــردش مالــی در جهــان تــا ســال ‪ 2020‬ســهم صنعــت گردشــگری خواهــد بــود‪ .‬کشــورهای حــوزه ی خلیج فــارس از ســال ها‬ ‫پیــش ســرمایه گذاری های هنگفتــی را در حوزه هــای زیرســاختی ایــن صنعــت انجــام داده انــد و امــروز رقیب هــای اصلــی‬ ‫مــا در جــذب گردشــگر داخلــی‪ ،‬منطق ـه ای و بین المللــی هســتند‪.‬‬ ‫مــا در حــوزه اســتاندارهای نویــن گردشــگری در برابــر رقیب هــای منطق ـه ای چــه کرده ایــم؟ مهم تریــن مولف ـ ه ایــن روزهــای‬ ‫گردشــگری‪ ،‬هتـل داری و فرودگاهــی‪ ،‬اتوماســیون و هوشمندســازی ســفر اســت‪ .‬ایمنــی‪ ،‬امنیــت و ســهولت دسترســی بــرای‬ ‫گردشــگران دنیــای دیجیتــال حــرف اول را می زنــد‪ .‬گردشــگران هتلــی را انتخــاب می کنند کــه در حوزه ســاختمان و تاسیســات‬ ‫ایمنــی داشــته باشــد‪ .‬هتل هــای نویــن تمامــی قوانیــن و شــاخه های هوشمندســازی ســاختمان در مقابــل زلزلــه را دارنــد‪.‬‬ ‫نمی تــوان از هوشمندســازی و حفاظــت از اتاق هــا‪ ،‬راهروهــا و کل ســاختمان در مقابــل اتش ســوزی‪ ،‬دزدی‪ ،‬زلزلــه و‪ ...‬شــانه‬ ‫ن بــدون این‬ ‫خالــی کــرد؛ چــون نــه تنهــا بــرای گردشــگران مهــم اســت‪ ،‬بلکــه رقیب های مــان نیــز بــه ان هــا مجهزانــد‪ .‬ســاختما ‬ ‫امکانــات بــرای هیــچ ســرمایه گذاری توجیــه اقتصــادی نخواهــد داشــت و در رده خدمــات ضعیــف و ‪ 2‬ســتاره قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم دیگــر در هتـل داری نویــن محیــط زیســت اســت‪ .‬امــروز بخــش بزرگــی از گردشــگرهای دنیــا تنهــا دغدغـ ه محیــط‬ ‫زیســت دارنــد و فقــط به دنبــال هتل هــا و مکان هــای اقامتــی هســتند کــه از انرژی پــاک اســتفاده کننــد‪ ،‬نکتـه ای که متاســفانه‬ ‫کم تــر بــه ان در ایران توجه شــده اســت‪ .‬بــه همــه این هــا فرودگاه هــا و سیســتم حمــل و نقــل خالــی از هرگونه هوشمندســازی‬ ‫را اضافــه کنیــد تــا بــه ایــن نکتـ ه تاسـف بار برســید کــه هیــچ شــرکت گردشــگری در ابتــدای ورود بــه ایــران بــرای ترتیــب دادن‬ ‫یــک تــور هیجان انگیــز ترغیــب نمی شــود‪.‬‬ ‫مــا همــه ایــن نقصان هــا را می بینیــم و می دانیــم کــه چــه راه طوالنــی بــرای رســیدن بــه اهداف مــان داریــم‪ .‬بــا ایــن وجــود‬ ‫امیدواریــم چــون مــردِ راه هــای طوالنــی‪ ،‬ســخت و غیرممکنیــم‪ .‬اتوماســیون و هوشمندســازی چــار ه ناگزیــر بــرای اینــده‬ ‫ســاختمان‪ ،‬تجــارت و خدمــات در ایــران اســت و دیــر یــا زود همــه بــه این ســو خواهیــم امــد؛ پــس چــه بهتــر کــه مــا اولیــن و‬ ‫پیش قــدم باشــیم‪.‬‬ ‫مجله‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪ | 1397‬قـیـمـت ‪30000‬تومان | شـمـاره ‪104‬‬ ‫سال پانزدهم‪ ،‬شماره صدو چهار | فروردین و اردیبشهت ‪1397‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول |سیف اله نیک نامی‬ ‫شورای سردبیری| سیف اله نیک نامی‪ ،‬حمیرا وارسته‪،‬‬ ‫ایسان تنها‬ ‫گروه خبرو گزارش| سمیرا ابراهیمی‪ ،‬مرضیه امیری‪،‬‬ ‫دزاده‬ ‫پونه ترابی ‪ ،‬بهارچراغی‪ ،‬روح اله رضایی‪ ،‬فروغ موح ‬ ‫یراد‪ ،‬سارا طاهری‪،‬‬ ‫گروه تحقیق و ترجمه| ناهید جمشید ‬ ‫سینا حاجی طاهری‪ ،‬محمد محمدی‪ ،‬سهیال محمودیان‬ ‫مزاده‪،‬‬ ‫مشاوران این شماره | رامین احتشا ‬ ‫سید ادیب حافظی گل‪ ،‬سیدمحمد حسینی‪،‬‬ ‫سید حسام الدین مرعشی‪ ،‬حبیب اله نیک نامی‬ ‫عکس| سحرقریب‪ ،‬داریوش گرگ وند‪ ،‬ساجده عرفانی‬ ‫طراح گرافیک و صفحه ارا | دنیا سیاحت گر‬ ‫گروه مولتی مدیـا | سعید خلج‪ ،‬مسعود دفتری‬ ‫مدیرروابط عمومی و رسانه| امیرمحمد امیرجاللی‬ ‫مدیربازرگانی و اجرایی| علی حکیم الهی‬ ‫لیتوگرافی‪ ،‬چاپ و صحافی| یزدا‬ ‫خط ویژه‪74506 :‬‬ ‫دورنگار‪22694679 :‬‬ ‫نشانی| تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬بلواراندرزگو‪ ،‬خیابان سلیمانی‬ ‫غربی‪ ،‬پالک ‪ ،90‬واحد‪7‬‬ ‫‪BACPress.com‬‬ ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دیباچه‬ ‫گزارش رویداد ها‬ ‫‪35‬‬ ‫اتوماسیون‬ ‫‪71‬‬ ‫گفت و گو | سیاست گذاران‬ ‫‪47‬‬ ‫پرونده ویژه | گردشگری هوشمند‬ ‫‪75‬‬ ‫تو گو | پیشگامان صنعت‬ ‫گف ‬ ‫‪93‬‬ ‫فناورانه‬ ‫‪81‬‬ ‫‪97‬‬ ‫تحلیل ساختمان‬ ‫منابع علمی‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫‪22‬‬ ‫هوشمندی درساختمان سبز ‪41‬‬ ‫گفت و گو با پیشگام اتوماسیون ساختمان ایران ‪76‬‬ ‫گفت و گو با مشاوربین المللی مدیریت امنیت‬ ‫پرونده‪ :‬گردشگری هوشمند‬ ‫میزگرد با مدیران مگاپارس‬ ‫‪32‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪82‬‬ ‫نگرش هوشمند‬ ‫نقش پررنگ هوشمندسازی ساختمان‬ ‫درتوسعه پایدارصنعت گردشگری‬ ‫ســیدمحمد حســینی درطــول دهه هــای اخیــرصنعــتگردشــگری دریچـه ای نــو دراقتصاد ایــرانگشــوده و بــه یکــی ازمهمتریــن بخش های‬ ‫فعــال درعرصــه تجــارت داخلــی و بین المللی تبدیل شــده اســت‪ .‬لــذا بایــد بــا اســتفاده ازروش هــای نوین بــه توســعه پایــداررســیده و ازطریق‬ ‫امایــش ســرزمین و بــا توزیــع عادالنــه فرصت هــای ســرمایه گذاری‪ ،‬امکاناتــی را درمناطــقکمترتوســعه یافتــه بوجــود اوریم‪.‬‬ ‫اگــرســند برنامــه ملــی توســعهگردشــگریکــه درســال ‪ 81‬توســط لوودیــک ریــدرمشــاورارشــد ســازمان جهانــیگردشــگری تهیــه شــد‪ ،‬بــا‬ ‫یــک برنامه ریــزی صحیــح اجرایــی می شــد قطعــا امــروزدروضعیــت بهتــری به ســرمی بردیــم‪ .‬هرچنــد شــاهد تغییــرات بســیاری درحــوزه‬ ‫گردشــگری هســتیم‪ ،‬امــا متاســفانه بــه دلیــل جابجایــی مدیــران و خالــی شــدن ســازمان ازکارشناســان مجــرب‪ ،‬خالیــی ایجــاد شــد تــا ازان‬ ‫برنامــه عقــب بمانیــم‪.‬‬ ‫ازکارکردهــایگردشــگری به عنــوان یکــی ازبزرگ تریــن پدیــده اجتماعــی جامعــه مــدرن می تــوان بــه جنبه هــای اقتصــادی‪ -‬فرهنگــی‪-‬‬ ‫اجتماعــی و سیاســی ان اشــارهکــرد‪ .‬جنبــه اقتصــادی درقالــب صنعــتگردشــگری و جهانی شــدن قــرارمی گیــرد‪ ،‬بخــش فرهنگی بــرتعامل و‬ ‫تفاهــم فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی و سیاســی بــه عنوان ابــزاری بــرای اصالح تصویــریککشــورو ملــت دراذهان ســایرملــل جهــان تاکیــد دارد؛ ازمنظر‬ ‫اجتماعــیکنــش متقابــل اقــوام‪،‬گروه هــا و مذاهــب اهمیــت بیش تــری دارد‪ .‬و درنهایــت‪ ،‬وجــه اقتصــادی ان اســتکــه شــامل درامدزایــی‪،‬‬ ‫اشــتغال‪ ،‬فقرزدایــی‪ ،‬عدالــتگســتری و تــوازن دراقتصــاد محلــی و پایــداری می شــود‪.‬‬ ‫با توجــه به توســعه ایــن صنعــت درجهــان بایــد نگرش مــان را تغییــردهیــم‪ .‬ســرعت فزاینــده رشــد ایــن صنعــت‪ ،‬لــزوم فراگیــری و به کارگیری‬ ‫روش هــای نویــن توســط مدیــران وکارشناســان حــوزهگردشــگری را بــه امــری اجتناب ناپذیربــدل می ســازد‪ ،‬به شــرط انکــه بخواهیــم هم پای‬ ‫ایــن پیشــرفت های جهانــی ازکشــورهای رقیب خــود درایــن عرصــه و مزایــای ان عقــب نمانیم‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه مولفه هــای اصلــی صنعــتگردشــگری نقــش هوشمندســازی و اســتفاده ازتکنولوژی هــای ب ـه روزرا بیــش ازپیــش دررشــد ایــن‬ ‫صنعــت نمایــان می ســازد‪ ،‬اصلی تریــن مولفه هــای صنعــتگردشــگری عبارتنــد از‪:‬‬ ‫جاذبه ها‬ ‫اقامتگاه ها‬ ‫حمل و نقل‬ ‫رستوران ها و پذیرایی‬ ‫خرید‪ ،‬سوغات و صنایع دستی‬ ‫خدمات اختصاصیگردشگری شامل برندسازی‪ ،‬خدمات توریستی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬مدیریت و بانکداری‬ ‫همان طــورکــه مشــاهده می کنیــد هوشمندســازی می توانــد برنیمــی ازایــن مولفه هــا تاثیــرمســتقیم داشــته باشــد‪ .‬همچنین هوشمندســازی‬ ‫مقاصــدگردشــگری ازجملــه هتل هــا می توانــد راه را بــرای جــذب ســرمایه های خارجــی هموارســازد‪.‬‬ ‫هتــل هوشــمند هتلــی اســتکــه دران بــه جــای اســتفاده وکنتــرل تجهیــزات بــه صــورت ســنتی‪ ،‬ازتجهیزاتی ویــژه بــا ســاختاری خــاص برای‬ ‫کنتــرل و مانیتورینــگ تجهیــزات و تاسیســات هتــل اســتفاده شــود؛ مثــل اســتفاده ازنرم افزارهــایگرافیکــی و صفحــات نمایــش لمســی بــه‬ ‫جــای تجهیــزات ســنتی و حتــیکنتــرل هتــل ازطریــق اینترنــت درهنگامــیکــه خــارج ان قــرارداریــم‪.‬‬ ‫هتــل هوشــمند دارای امتیازاتــی اســت‪ :‬مصــرف بهینــه انــرژی و صرفــه جویــی اقتصــادی درمصــرف انــرژی‪ ،‬صرفــه جویــی درزمــان‪ ،‬افزایش‬ ‫رفــاهکارکنــان‪ %60 ،‬ازطریــق روشــنایی (صرفــه جویــی)‪ %50 ،‬درسیســتم های سرمایشــی وگرمایشــی (صرفــه جویــی)‪ %30 ،‬ازطریــق ســیم‬ ‫کشـی ها (ســیمکشــی هــا)‪ ،‬باالبــردن امنیــت دربرابــرســرقت و اتش ســوزی‪ ،‬افزایــش ســطح ایمنــی و کاهــش هزینه هــای نگهداری اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــرازامتیــازات بســیارمهــم هتل هــای هوشــمند تطبیــق نیازهــای مختلــف درهنــگام بهره بــرداری و قابــل انعطــاف بــودن ان هاســت‪.‬‬ ‫رشــد صنعــتگردشــگری درطــول اجــرای برنامه های ســند ملــی توســعهگردشــگری بــدون بهره منــدی ازعلــم و تکنولــوژی روزدنیــا غیرممکن‬ ‫می نمایــد‪ .‬شــاید باورش ســخت باشــد امــا ازرهــاورد هوشمندســازی هتل هــا‪ ،‬جــذب ســرمایه گزارخارجی وکاهــش هزینه هــای هتـل داری در‬ ‫کنارارائــه خدمــات اســتاندارد بــهگردشــگران می تــوان اهــداف بزرگی چــونکمک بــه ارتقا ســطح رفاهــی ‪ ،‬ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان‪ ،‬زنان‬ ‫و بیــکاران‪ ،‬افزایــش درامــد افــراد وکمــک به بهبــود روابــط ایران بــا ســایرکشــورها‪ ،‬ایجــاد فرصت هــای اقتصــادی درســاخت و ســازهای مرتبط‬ ‫باگردشــگری‪ ،‬پایــدارنمودن صنعــتگردشــگری ازلحاظ زیســت محیطــی – اجتماعــی‪ -‬فرهنگــی را ازطریــق صنعتگردشــگری فراهــم نمود‪.‬‬ ‫بــرای اثبــات ایــن امــرنیــازبــه تحقیــق و پژوهــش ویــژه ای نیســت‪ ،‬تنهــاکافــی اســت تاثیــرصنعــتگردشــگری بــرتوســعه پایــدارکشــورهای‬ ‫همســایه نظیــرترکیــه‪ ،‬امــارات و اذربایجــان را نظــارهکنیــم‪ .‬امیــد اســت مســئولین و فعــاالن صنعــتگردشــگری بــا عنایــت بــه فرصت هــای‬ ‫اســتثنایی موجــود درکشــورتــاش خــود را بــرای پررنگ شــدن نقــش هوشمندســازی درهت ـل داری و مقاصــدگردشــگری ب ـه کارگیرنــد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رویدادهای داخلی‬ ‫رویدادهای خارجی‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫از نمایشگاه روشنایی ‪ +‬ساختمان ‪2018‬‬ ‫از سمینار بین المللی مدیریت پروژه‬ ‫اموزشگام نخست درمدیریت حرفه ای امنیت‬ ‫تو گو با انگس وارن مشاوربین المللی مدیریت امنیت‬ ‫گف ‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫رویدادهای داخلی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪16‬‬ ‫توسعه کشاورزی هوشمند راهکار‬ ‫مقابله با کم ابی است‬ ‫روز شــنبه ‪ 30‬دی مــاه ‪ ۹۶‬همایــش «کشــاورزی هوشــمند‪،‬‬ ‫چش ـم اندازروشــن فــردا» درقزویــن برگ ـزارشــد‪ .‬درایــن همایــش‬ ‫ضمــن ارائــه ســخنرانی هایی دربــاره ضــرورت هوشمندســازی‬ ‫سیســتم کشــاورزی درایــران‪ ،‬ازفعــاالن کشــاورزی شــاخص در‬ ‫ایــن حــوزه تقدیــرشــد‪.‬‬ ‫عبدالمحمــد زاهــدی‪ ،‬اســتاندار قزویــن‪ ،‬از ســخنرانان ایــن همایــش بــود‬ ‫کــه چنیــن اظهــار کــرد‪« :‬اگــر بخواهیــم فردایی روشــن بــرای خود ترســیم‬ ‫کنیــم بایــد مدیریــت منابــع ابــی و اســتفاده از خــاک را در دســتور کار خــود‬ ‫قــرار دهیــم‪ .‬بــا عقالنیــت و شــیوه های نویــن بایــد کمــک کنیــم تــا دشــت‬ ‫قزویــن از بحــران نجــات پیــدا کنــد و ایــن کار نیازمنــد همراهــی همــه‬ ‫کشــاورزان و فعــاالن ایــن عرصــه اســت»‪.‬‬ ‫زاهــدی بیــان کــرد‪ :‬بایــد بــا تصمیمــات هوشــمندانه و اســتفاده از امکانــات‬ ‫مــدرن دنیــا کاری کنیــم تــا بــا کم تریــن مصــرف اب بیشــترین تولیــد را‬ ‫داشــته باشــیم و اهــداف چشــم انداز را محقــق کنیــم‪ .‬در شــرایط بحرانــی‬ ‫امــروز و کاهــش منابــع ابــی‪ ،‬دیگــر بــا روش هــای ســنتی قــادر نخواهیــم‬ ‫بــود در رقابــت موفــق شــویم و تنهــا راهــکار مــا توســعه در بخش کشــاورزی‬ ‫مــدرن و مکانیــزه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن همایــش کشــاورزان نمونــه نیــز صحبــت کردنــد و ضمــن بیــان‬ ‫مشــکالت خــود خواســتند تــا بــه ان هــا بــرای اســتفاده از ابــزاراالت مــدرن‬ ‫و هوشــمند کشــاورزی کمــک شــود‪.‬‬ ‫بررسی تحوالت ‪ IoT‬درکنفرانس‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫ســومین کنفرانــس و نمایشــگاه تخصصــی اینترنــت اشــیاء ایــران‬ ‫روز سه شــنبه ‪ ۲۴‬بهمن مــاه ‪ ۹۶‬برگــزار شــد‪ .‬بررســی اخریــن‬ ‫روندهــا و تحــوالت خدمــات مبتنــی بــر‪ IoT‬درجهــان و ایــران‪،‬‬ ‫تبییــن چالش هــای پیــش رو و نیــزطــرح و بررســی راهکارهــای‬ ‫کاربــردی بــرای رفــع ایــن چالش هــا‪ ،‬ازجملــه اهــداف برپایــی‬ ‫ایــن گردهمایــی بــود‪.‬‬ ‫در ایــن گردهمایــی دربــاره موضوعاتــی مانند ضــرورت ســرمایه گذاری روی‬ ‫اســتارتاپ های اینترنــت اشــیاء‪ ،‬تاثیــر تحــول دیجیتالــی در صنایــع از راه‬ ‫توســعه خدمــات مبتنــی بــر ‪ IoT‬و تجزیــه و تحلیــل تحــوالت حــوزه تنظیم‬ ‫مقــررات (‪ )Regulation‬بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفت‪.‬‬ ‫محمدجــواد اذری جهرمــی‪ ،‬وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کــه از‬ ‫مهمانــان مراســم افتتاحیــه ایــن کنفرانس بــود‪ ،‬در ســخنانی چنیــن گفت‪:‬‬ ‫ســه ضلعــی «اینترنــت اشــیاء»‪« ،‬هــوش مصنوعــی» و «کالن داده هــا»‬ ‫در حــال شــکل دادن بــه یــک تحــول بــزرگ در دنیــا بــا عنــوان اقتصــاد‬ ‫دیجیتالی انــد کــه نتیجــه ان انقــاب صنعتــی چهــارم اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬در چنیــن نشســت هایی‪ ،‬شــرکت ها می تواننــد‬ ‫بــا مــرور وضعیــت خــود بفهمنــد در بخــش تحــوالت دیجیتــال در چــه‬ ‫جایگاهــی بــه نســبت رقبــا قــرار دارنــد و برگــزاری نمایشــگاه ها و‬ ‫همایش هــا در حــوزه تحــوالت دیجیتــال هماننــد اینترنــت اشــیاء کمــک‬ ‫خوبــی بــه فعــاالن ایــن عرصــه بــرای شناســایی ظرفیت هــای داخلــی‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن به لطــف توســعه فراگیــر نســل ســوم و چهــارم اینترنــت‬ ‫موبایــل‪ ،‬بســتر بــرای انتقــال اطالعــات و توســعه در حــوزه تحــوالت‬ ‫دیجیتــال فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫سالن سبز‪ ،‬راهی برای اشتی مدیران با‬ ‫مدیریت انرژی هوشمند‬ ‫ضرورت استفاده ازروش های‬ ‫علمی درافزایش ایمنی‬ ‫روزهــای ‪ ۶‬و ‪ ۷‬اســفند درهتــل المپیــک تهــران برگــزارشــد‪.‬‬ ‫دراین نمایشــگاه جمع پرشــماری ازشــرکت های داخلی و خارجی حضورداشــتند‬ ‫برگزارکننــدگان ایــن همایــش ســازمان اتش نشــانی و خدمــات‬ ‫انــرژی ارائــهکردنــد‪ .‬درنمایشــگاه امســال ‪ 37‬شــرکت خارجــی ازکشــورهایکــره‬ ‫ایــران‪ ،‬مرکــز همکاری هــای فنــاوری و نــواوری ریاســت جمهــوری و‬ ‫و محصــوالت خــود را درزمینــه صنایــع مرتبــط بــا انرژی هــای نــو و صرفه جویــی‬ ‫جنوبــی‪ ،‬اتریــش‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬ســوئیس‪ ،‬المــان‪ ،‬نــروژ‪ ،‬چیــن‪ ،‬یونــان‪ ،‬تایــوان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫امــارات متحــده عربــی وکانــادا و بیــش از‪ 200‬شــرکت داخلــی حضورداشــتند‪.‬‬ ‫ســومین همایــش ملــی اتش نشــانی و ایمنــی شــهری در‬ ‫ایمنــی شــهرداری تهــران‪ ،‬همــکاری وزارت کشــور جمهــوری اســامی‬ ‫مرکــز تحقیقــات راه شــهرداری بودنــد‪.‬‬ ‫محورهــای ایــن همایــش شــامل ایــن مــوارد بــود‪ :‬ســامانه ها‬ ‫قزاده‪ ،‬مدیرعامــل ســازمان انرژی هــای‬ ‫درحاشــیه ایــن نمایشــگاه‪ ،‬محمــد صــاد ‬ ‫و دســتاوردهای مدیریــت ایمنــی و اتش نشــانی‪ ،‬علــوم فنــی و‬ ‫هیــچ تغییــری درقیمت هــا و ش ـرایط خریــد تضمینــی بــرق ایجــاد نکــرده اســت‬ ‫حــوادث حریق هــا در حمل و نقــل شــهری (راه هــای شــهری و‬ ‫قزاده ادامــه داد‪ :‬اگــرانرژی هــای تجدیدپذیــرازدوران طفولیــت خــود خــارج‬ ‫صــاد ‬ ‫ً‬ ‫شــود قطعــا ازانرژی هــای فســیلی اقتصادی تــرخواهــد بــود‪ .‬عــاوه برایــن انرژی‬ ‫در کشــف و اطفــاء حریــق و کنتــرل دود؛ دســتاوردهای عملیاتــی در‬ ‫اطفــاء حریــق در ســاختمان های بلندمرتبــه و کاربــرد فناوری هــای‬ ‫ایفــا می کنــد‪.‬گفتنــی اســت هم زمــان بــا برگـزاری دهمیــن نمایشــگاه بین المللی‬ ‫گفتنــی اســت شــهردار تهــران‪ ،‬محمــد علــی نجفــی‪ ،‬در پیامــی‬ ‫تجدیدپذیــرو بهــره وری انرژی بــرق‪،‬گفــت‪ :‬وزارت نیــرو نزدیک دو ســال اســتکه‬ ‫و همیــن مســئله موجــب اســتقبال چشــمگیربخــش خصوصی شــده اســت‪.‬‬ ‫درتوســعه ظرفیت ســوختکشــورو ازادســازی ان برای صــادرات نیــزنقش مهمی‬ ‫انرژی هــای نــو‪ ،‬ازطــرح نمایشــگاه بین المللــی تهران بـرای ایجاد «ســالن ســبز»‬ ‫و مدیریت هوشــمند انــرژی درمرکــزرویدادهــای بین المللی ایـران رونمایی شــد ‪.‬‬ ‫درایــن زمینــه ســیدمحمد میرمیــران‪ ،‬مدیــرمنابع انســانی و پشــتیبانی شــرکت‬ ‫ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی ایــران‪ ،‬درحاشــیه دهمیــن نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی انرژی هــای نــو اظهــارکــرد‪ :‬رویکــرد اصلــی نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫تهــران بــرمبنــای اســتفاده ازمدیریــت هوشــمند انــرژی‪ ،‬حفــظ محیــط زیســت‪،‬‬ ‫توســعه انرژی هــای پــاک وکاهــش االیندگی هــای محیطــی بنــا شــده اســت‪،‬‬ ‫یکــی ازبرنامه هــای نمایشــگاه ایجــاد ســالن ســبزو تغییــرتفکــرحاکــم بــر‬ ‫نمایشــگاه اســت؛ بــهگونـه ایکه بــا تجهیــزکامــل یکــی ازســالن های نمایشــگاه‬ ‫بــه انرژی هــای نــو و سیســتم مدیریــت انــرژی بــه صــورت پایلــوت ایــن نــوع‬ ‫رویکرد به انــرژی را بــه بازدید کننــدگان و افــراد حاضردرنمایشــگاه معرفــیکنیم‪.‬‬ ‫مهندســی در حــوزه ایمنــی و پیشــگیری از حریــق‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل‬ ‫تونل هــا)‪ ،‬بیمــه و نقــش ان در کاهــش اثــار حــوادث‪ ،‬فنــاوری نویــن‬ ‫فضایــی و ســنجش از راه دور‪.‬‬ ‫به مناســبت ســومین همایــش ملــی اتش نشــانی و ایمنــی‬ ‫شــهری‪ ،‬چنیــن بیــان کــرده بــود‪ :‬ســازمان اتش نشــانی و خدمــات‬ ‫ایمنــی شــهرداری تهــران می توانــد بــا رویکــردی خالقانــه و علمــی‬ ‫و بهره گیــری از اصــول مدیریــت دانــش‪ ،‬مشــارکت شــهروندان و‬ ‫جوامــع علمــی را در ارتقــاء فرهنــگ ایمنــی شــهری قــوام و دوام‬ ‫بخشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن همایــش‪ ،‬مهــدی داوری‪ ،‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران بــر لــزوم اســتفاده‬ ‫از ظرفیت هــای علمــی بــرای ایجــاد ایمنــی تاکیــد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫بــرای باالبــردن کیفیــت و عملکــرد نیــاز اســت کــه تناســب میــان علم‬ ‫و تجربــه افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه مســائل زیســت محیطی و همچنیــن‬ ‫انرژی هــای تجدیدپذیــر‪ ،‬نمایشــگاه های بین المللــی انرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر‪ ،‬صرفه جویــی انــرژی و محیــط زیســت درتاریــخ ‪ ۲‬تــا ‪۵‬‬ ‫اســفند مــاه ســال جــاری درمحــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی‬ ‫تهــران برگــزارشــد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫رویدادهای اتی خارجی‬ ‫کنفرانس و نمایشگاه ارتباطات شهرهای هوشمند‬ ‫‪ 26-29‬مارس ‪ ،2018‬کانزاس سیتی ایاالت متحده‬ ‫با شرکت عرضه کنندگان راهکار ها و فناوری های‬ ‫پیشگام با مدیران و رهبران شهری‬ ‫نمایشگاه شهرهای اینده‬ ‫بررسی جایگاه پایتخت درتهران؛‬ ‫همایش تهران هوشمند‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪18‬‬ ‫ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری ته ـران بــا هــدف‬ ‫حمایــت از شــکل گیری زیســت بوم اســتارتاپ های نــواور در‬ ‫شــهرتهــران‪ ،‬هم زمــان بــا همایــش تهــران هوشــمند‪ ،‬نمایشــگاه و‬ ‫مســابقه اســتارتاپ های حــوزه هوشمندســازی شــهری را درتاریــخ‬ ‫‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬اســفند مــاه ســال جــاری دربــرج میــاد تهــران برگــزارکــرد‪.‬‬ ‫امیــر بیــات تــرک‪ ،‬دبیــر اجرائــی همایــش تهــران هوشــمند در ایــن بــاره‬ ‫چنیــن توضیــح داده اســت‪ :‬در ایــن رویــداد دوروزه‪ ،‬میزگردهــای تخصصی‬ ‫بــا حضــور بازیگــران اصلــی شــهر هوشــمند در کشــور برگــزار شــد‪ .‬همچنین‬ ‫برپایــی کارگاه هــای ارائــه محصــول و معرفــی خدمــات و نمایشــگاه جانبی‬ ‫بــا حضــور شــرکت های ذیربــط از دیگــر برنامه هــای ایــن همایــش بــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره اهمیــت همایش تهــران هوشــمند و اهــداف ان چنیــن گفت‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیــر کارهــای گوناگونــی در سراســر کشــور و شــهر تهــران حــول‬ ‫موضــوع شــهر هوشــمند انجــام شــده اســت کــه به نظــر می رســد‪ ،‬برخــاف‬ ‫توفیقاتــی کــه داشــته اند‪ ،‬تــا رســاندن تهــران بــه شــهری بــا اســتانداردهای‬ ‫ـه زیــادی دارنــد و کارهــای نکــرده و ناتمــام زیــادی وجــود‬ ‫هوشــمند فاصلـ ٔ‬ ‫دارد‪ .‬ایــن کــه تهــران‪ ،‬بزرگ تریــن کالن شــهر و پایتخــت کشــور‪ ،‬چــه‬ ‫جایگاهــی در موقعیــت شــهر نمونــه هوشــمند دارد و زیرســاخت هایش‬ ‫چیســت؟ ایــن کــه کــدام یــک از پازل هــای شــهر هوشــمند در ایــن‬ ‫کالن شــهر تعریــف و اجــرا شــده و کدام یــک مغفــول مانــده اســت؟ و ایــن‬ ‫کــه مســئول هــر بخــش و متولــی کل ایــن موضــوع چــه کســی اســت و‬ ‫ســواالت دیگــری در ایــن زمینــه از اهدافــی بــود کــه در اجــرای اولیــن‬ ‫‪ 11‬اوریل ‪ ،2018‬دوبی امارات متحده عربی‬ ‫حول سه محور اصلی پایداری‪ ،‬نواوری و شادمانی‬ ‫اکسپو جهانی فناوری اینترنت اشیاء‬ ‫‪ 18-19‬اوریل ‪ ،2018‬لندن‬ ‫درباره تازه ترین نواوری های حوزه اینترنت اشیاء و اثر ان بر‬ ‫لو نقل‪ ،‬زنجیره عرضه‪،‬‬ ‫بخش های گوناگون مانند تولید‪ ،‬حم ‬ ‫لجستیک‪ ،‬دولت‪ ،‬انرژی و خودرو‬ ‫سی ایکس انرژی ‪2018‬‬ ‫‪ 23-26‬اوریل ‪ ،2018‬الس وگاس‪ ،‬ایاالت متحده‬ ‫کنفرانس و نمایشگاه بزرگ راه اندازی ساختمان و‬ ‫مدیریت انرژی‬ ‫شهرهای مقاوم ‪2018‬‬ ‫فروم ساالنه جهانی درباره تطبیق و مقاومت شهری‬ ‫‪ 26-28‬اوریل ‪ ،2018‬بن‪ ،‬المان‬ ‫رویدادی جهانی درباره مقاومت شهری و تطبیق با‬ ‫تغییرات اقلیمی‬ ‫همایــش تهــران هوشــمند به دنبــال ان بودیــم‪.‬‬ ‫دبیــر اجرائــی همایــش تهــران هوشــمند گفــت‪ :‬ســازمان فنــاوری اطالعات‬ ‫شــهرداری تهــران در دوره جدیــد بنــا دارد در ایــن رویــداد بــه مــواردی‬ ‫جهان اینترنت اشیاء‬ ‫ـاله ســوم شــهر‬ ‫ماننــد بررســی جایــگاه تهــران هوشــمند در برنامــه پنج سـ ٔ‬ ‫‪ 14‬می ‪ ،2018‬سانتا کالرا‪ ،‬ایاالت متحده‬ ‫معرفــی برنامه هــا و طرح هــای پیــش رو بــرای هوشمندســازی تهــران‬ ‫اینترنت اشیاء در عمل‪ ،‬از راهبرد تا اجرا و نتایج‬ ‫تهــران‪ ،‬گزارشــی از فعالیت هــای انجام شــده در هوشــمندی شــهر تهــران‪،‬‬ ‫در دوره جدیــد‪ ،‬تبییــن موضــوع شــهر هوشــمند از منظــر داخلــی و بررســی‬ ‫نمونه هــای موفــق شــهر هوشــمند در دنیــای واقعــی اطــراف مــا بپــردازد‪.‬‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫رویدادهای خارجی‬ ‫اکواداپتوربرای ‪ IFTTT‬درکنفرانس ارتباطات‬ ‫‪ 23-25‬می ‪ ،2017‬فرودگاه سان فرانسیسکو‬ ‫شــرکت ارایانــت (‪ ).Arrayent Inc‬ارائه دهنــده خدمــات بســتراینترنت اشــیاء‪،‬‬ ‫یکــی از شــرکت کنندگان ان بــود‪ IFTTT .‬عالوه بــر اکواداپتــور‪ ،‬خدمــات ارایانت‬ ‫خــود خبــرداد‪ .‬بــا وجــود اکواداپتــوربــرای ‪ ،IFTTT‬تولیدکننــدگان صاحب نــام‬ ‫اســت کــه بــه ســازندگان امــکان تولیــد ســریع نمونه هــای اولیــه را مبتنــی بــر‬ ‫ازافــزودن بســتر‪ IFTTT‬بــه فهرســت فزاینــده مجتمع ســازی های طــرف ســوم‬ ‫(برندهــا) می تواننــد بــه راحتــی ‪ IFTTT‬را درمحصــوالت خــودکــه ارتبــاط و‬ ‫‪ DevKit‬را نیــز ارائــه کرده اســت‪ .‬این خدمــات مربوط بــه محیط توســعه ارایانت‬ ‫‪ IFTTT‬فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫مدیریــت ان هــا بوســیله بســترارایانــت انجــام می شــود‪ ،‬ب ـه کاربگیرنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫مدیــر عامــل ارایانــت‪ ،‬ســیریل بریگنــان نیــز اظهــار داشــت‪ :‬وقتــی محصــوالت‬ ‫و منتشــرشــوند‪ ،‬تولیدکننــدگان می تواننــد امــکان برق ـراری ارتباطــات بی شــمار‬ ‫فرصتــی بــرای ایجــاد راهکارهــای ارزشــمندتری بــرای خانــه هوشــمند فراهــم‬ ‫محصوالت با خدمــات اکواداپتــورارایانت اتصال یابند و ســپس بــه ‪ IFTTT‬وصل‬ ‫بیــن وســیله های دیجیتــال و خدمــات را ب ـرای مشــتریان خــود فراهــم نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن خبــر در طــول کنفرانــس بــزرگ خانه هوشــمند اعــام شــد کــه ‪ ۲۵-23‬ماه‬ ‫کنــد‪ .‬کارکردهــای ‪ IFTTT‬قــدرت رمزگــذاری را در اختیــار همــه می گــذارد تــا از‬ ‫امکانــات ارایانت بهره مند شــوند‪ .‬همچنیــن‪ ،‬کارکردهــای ‪ IFTTT‬برندهــا را قادر‬ ‫می ســازد بــه راحتــی تجربیــات تــازه و رو بــه رشــدی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫کنفرانس جهانی نرم افزار‬ ‫الکتریکی اشنایدر‬ ‫‪ 9‬ژانویه ‪ ،2018‬الس وگاس‬ ‫اجــاس ارتباطــات ‪ CES‬یــک رویــداد ســاالنه صنعتــی و تحقیقاتــی اســتکــه در‬ ‫راهبردهــای موفــق بــازارخواهــد بــود‪:‬‬ ‫اسوشــیتس درالس وگاس امریــکا برگ ـزارمی شــود‪ .‬ازجملــه موضوعــات مهمــی‬ ‫‪-‬توسعه خانه هوشمند فراترازکاربردهای ابتدایی‬ ‫نمایشــگاه وســایل الکترونیــک مصرفــی شــرکت تحقیقــات بین المللــی پارکــس‬ ‫که درایــن رویــداد بحــث و بررســی می شــوند عبارتنــد از‪ :‬خانــه هوشــمند‪ ،‬اینترنت‬ ‫اشــیاء‪ ،‬ســرگرمی های متصــل‪ ،‬تحلیــل روندهــا وکاربردهــای اینترنت اشــیاء برای‬ ‫مصرف کننده هــا و فرصت هایــی بـرای شــرکت ها بـرای ســاختن مدل هــای نواورانه‬ ‫کس ـب وکارو روش هــای درامدزایــی‪ .‬شــرکت پارکــس اسوشــیتس محصــوالت و‬ ‫خدماتــی بــرای ارتبــاط دادن مصرف کننده هــا بــه شــرکت ها معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫جلســات اجــاس ارتباطــات شــامل بحــث‪ ،‬بررســی و تفســیرروندهــای صنعت و‬ ‫بو کار‪ ،‬فناوری هــا‪ ،‬فرصت هــای رشــد و‬ ‫مصرف کننــده‪ ،‬مدل هــای جدیــدکســ ‬ ‫‪-‬بسترهای خانه هوشمند‪:‬گشایش ارزش مصرف کننده‬ ‫تجربه خانه هوشمند‬ ‫ٔ‬ ‫‪-‬کنترل صدا‪ :‬ارتقاء‬ ‫‪-‬حمایت‪ ،‬حریم خصوصی و مصرف کننده های متصل‪ :‬ارائه تجربه ای بی وقفه‬ ‫‪-‬امنیت خانه هوشمند ‪ : DIY‬فرصتی بزرگ‬ ‫‪-‬خانه هوشمند و ارتباط درونی‪:‬گسترش سهولت استفاده‬ ‫ایجاد خدمات اینترنت اشیاء موثربا تحلیل داده و ‪( AI‬هوش مصنوعی)‬‫‪-‬خانه هوشمند و اینترنت اشیاء‪:‬کاربردهای حوزه سالمت و رفاه‬ ‫‪19‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫می در فــرودگاه ها ِیــت ریجنســی سان فراسیســکو برگزار شــد و شــرکت ارایانت‬ ‫ارتبــاط بیابنــد‪ ،‬می تواننــد بی وقفــه بــا هــم در تعامــل باشــند و ایــن امــر می تواند‬ ‫اکسپو ‪ :AHR‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫سیستم های تهویه‪ ،‬گرمایشی و سرمایشی‬ ‫‪ 22-24‬ژانویه‪ ،‬شیکاگو‪ ،‬ایلینویز‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی سیســتم های تهویــه‪،‬گرمایشــی و سرمایشــیکــه از‪86‬‬ ‫ســال پیــش شــروع بــهکارکــرده اســت هم اکنــون بــه یکــی ازرویدادهــای مهــم‬ ‫صنعــت تهویــه‪ ،‬ســرمایش وگرمایــش تبدیــل شــده اســت‪ .‬نمایشــگاه ‪ 2018‬در‬ ‫طراحی‪/‬مهندسی‪/‬ســاخت‪ ،‬شــرکت های پیمانــکار‪ ،‬شــرکت های نمایندگــی و‬ ‫شــیکاگو برگــزارمی شــود و میزبــان بیــش از‪ 2‬هــزارغرفــه دارخواهــد بــودکــه‬ ‫توزیع کننــده‪ ،‬بخــش خدمــات عمومــی‪ ،‬فعــاالن حــوزه تاسیســات تجــاری‪/‬‬ ‫سراســردنیــا ازان بازدیــد خواهنــدکــرد‪ .‬ایــن نمایشــگاه فرصتــی اســتثنایی برای‬ ‫فعاالن صنعــت تهویــه‪ ،‬ســرمایش وگرمایش ب ـرای یافتــن تازه تریــن محصوالت‪،‬‬ ‫جمعیتــی بالغ بــر‪ ۶۵‬هزارنفــرازفعــاالن صنعت درایــاالت امریــکا و ‪ 165‬کشــوردر‬ ‫همــه نقش افرینــان صنعــت تهویــه‪ ،‬ســرمایش وگرمایش اســتکــه محصوالت‪،‬‬ ‫فناوری هــا‪ ،‬نواوری هــا و ایده هــای جدیــد خــود را درمعــرض اشــتراک و تبــادل‬ ‫بگذارنــد‪ .‬حامیــان ایــن رویــداد ‪ ASHRAE‬و ‪ AHRI‬هســتندکــه همزمــان بــا‬ ‫صنعتی‪/‬ســازمانی‪ ،‬بخــش امــوزش و رســانه ها‪ .‬هــرســالهگروه هــای مختلــف‬ ‫اشــنایی بــا فناوری هــای جدیــد و ایجــاد روابــط تجــاری وکاری مفیــد بــه ایــن‬ ‫نمایشــگاه می اینــد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪20‬‬ ‫کنفرانــس زمســتانی ‪ ASHRAE‬برگــزارمی شــود‪.‬‬ ‫بازدیدکننــدگان عبارتند از‪ :‬تولیدکننــدگان تجهیزات اصلی (‪ ، )OEMs‬شــرکت های‬ ‫نمایشگاه ساخت و ساز‪The Big5‬‬ ‫‪ 26-29‬نوامبر‪ 2017‬دوبی‪ ،‬امارات متحده عربی‬ ‫‪ Big5‬بزرگ تریــن نمایشــگاه ساخت و ســاز اســت کــه محصــوالت‪،‬‬ ‫تو گــوی تجــاری را بــا همتایــان خــود می دهــد‪.‬‬ ‫جلســاتگف ‬ ‫شبکه ســازی و برقــراری ارتباط هــایکاری زیــرســقفی واحــدگــرد مــی اورد‪.‬‬ ‫غنــای علمــی وکارشناســی برخــورداراســت‪ .‬نمایشــگاه ‪ 2017‬نیــزشــامل‬ ‫‪ 78‬هــزارو ‪ 579‬نفــربازدیدکننــده باالتریــن رکــورد را درتعــداد مخاطــب داشــت‪.‬‬ ‫و کنفرانس هــا از ســوی کارشناســان در بــه اشتراک گذاشــتن تجــارب و‬ ‫تو ســازرا بــه مــدت ‪ ۴‬روزبــرای‬ ‫عرضه کننــدگان و خریــدارانکلیــدی حــوزه ساخ ‬ ‫ســالگذشــته (‪ )2016‬ایــن رویــداد بــا ‪ 2856‬شــرکت کننده از‪ 59‬کشــورو جــذب‬ ‫ایــن نمایشــگاه بــا ســابقه ای بیــش از‪ 4‬دهــه‪ ،‬ازشــهرت باالیــی درزمینــه‬ ‫بیــش از‪ 80‬کارگاه معتبــرامــوزش حرف ـه ای مــداوم (‪ )CPD‬و انــواع ســمینارها‬ ‫نمایشــگاه ســال ‪ 2017‬در‪ 26-29‬نوامبــربرگــزارشــدکــه انتظارداشــتیم بــاردیگر‬ ‫پیشــرفت های جدیــد حوزه هــای تخصصــی بــود‪.‬‬ ‫تو ســازویــژه‪ ،‬ابــزارو مصالــح ســاختمانی‪،‬‬ ‫تزئینــات و طراحــی داخلــی‪ ،‬ساخ ‬ ‫مــکان برگــزار شــدند کــه بــر اهمیــت ایــن اکســپو به عنــوان بزرگ تریــن‬ ‫محصوالتــی از حــوزه خدمــات لوله کشــی‪/‬برق‪/‬مکانیکی(‪،)MEPservices‬‬ ‫فناوری هــای طراحــی و ســاختمان هوشــمند درایــن نمایشــگاه بــرای عمــوم‬ ‫نمایــش داده شــود‪ .‬ایــن نمایشــگاه بــا داشــتن بخش هــای تخصصــی بــه‬ ‫شــرکت کنندگان و خریــداران امــکان انجــام امــور تجــاری‪ ،‬مالقات هــا و‬ ‫نمایشــگاه ‪ 2017‬بــا نمایشــگاه ‪ Solar The Big5‬به طــور هم زمــان و در یــک‬ ‫تجمــع تولیدکننــدگان و مشــتریان افــزود‪ .‬در ســال ‪ 86 ،2016‬درصــد از‬ ‫شــرکت کنندگان توانســتند در طــول نمایشــگاه محصــوالت خــود را بــه‬ ‫مشــتریان جدیــد بفروشــند‪.‬‬ ‫دومین سمپوزیوم و نمایشگاه‬ ‫بین المللی ساالنه شهرهای هوشمند‬ ‫‪ 17-18‬ژانویه‪ ،‬شیکاگو‬ ‫ایــن رویــدادکارشناســان و ایده پــردازان پیشــتازحــوزه شــهرهای هوشــمند را‬ ‫لو نقل و خدمات پارکینگ هوشمند‬ ‫‪-‬حم ‬ ‫بو کار‬ ‫واقعیتــی عینی‪ ،‬بــه بحث و بررســی تازه تریــن پیشــرفت ها‪ ،‬مدل هایکسـ ‬ ‫‪-‬شــبکه های مخابــرات و کاربردهــای اینترنــت اشــیاء در ایجــاد شــهرهای‬ ‫ازسراســردنیــاگــرد هــم مــی اورد تــا بــرای تبدیــل مفهــوم شــهرهوشــمند بــه‬ ‫و تجربیــات جدیــد بپردازنــد‪ .‬ســخنرانانکارشــناس تجربیــات شــهرداری هایی را‬ ‫بررســی می کنندکــه ســعی دربه کارگیــری و اجــرای مفهوم شــهرهوشــمند دارند‪.‬‬ ‫تاکیــد ایــن رویــداد بــرراهبــرد اجــرا و مطالعــات مــوردی‪ ،‬بهتریــن نمونه هــای‬ ‫بو کارموثــربــرایگــذاربه ســوی شــهرهوشــمند‬ ‫عملــی و تهیــه مدل هــایکس ـ ‬ ‫قــرن ‪ 21‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫محورهای موضوعی‪:‬‬ ‫بو کارروشنایی هوشمند‬ ‫‪-‬پیشرفت ها‪ ،‬بسترها و مدل هایکس ‬ ‫هوشــمندتر‬ ‫‪-‬اموختن ازپیشگامان‪ :‬پیشرفت هایکلیدی حوزه شهرهوشمند درسراسردنیا‬ ‫‪-‬روندهای بازارو محرک های رشد‪ :‬چالش ها و فرصت ها‬ ‫رویکردهــای چندمرحل ـه ای و مقرون به صرفــه‪ :‬ارتقــاء شــاخص های بهــره وری‬‫بــرای صرفه جویــی درتامیــن هزینه هــای مراحــل بیشــتر‬ ‫‪ -‬ایجاد فرهنگ عملکرد ازراه تحلیل داده و محک زنی‬ ‫‪-‬افزایش پایداری‪ ،‬دردسترس بودن و قابلیت زندگیکردن‬ ‫‪-‬فناوری ها وکاربردهایکلیدی نوظهور‬ ‫کنفرانس ساختمان هوشمند ‪2018‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪ ،2018‬امستردام‬ ‫کنفرانــس ســاختمان هوشــمند کارشناســانی را از حوزه هــای گوناگــون فنــاوری‬ ‫اطالعــات‪ ،‬سیســتم های صوتــی تصویــری‪ ،‬معمــاری ســاختمان‪ ،‬مدیریــت‬ ‫تاسیســات و ‪ ...‬گــرد هــم مــی اورد‪.‬‬ ‫بقــا و حتــی رشــد ســاختمان های تجــاری کوچــک باشــد‪.‬‬ ‫موضــوع دیگــر در کنفرانس ســاختمان هوشــمند سیســتم های هوشمندســازی‬ ‫ســاختمان‪ ،‬خروجــی داده هــای عظیــم و رویکردهــای فناورانــه جدیــد ماننــد‬ ‫یکــی از موضوعات جالــب در ایــن کنفرانــس فنــاوری محیط کار هوشــمند اســت‬ ‫‪ li-fi‬اســت‪.‬‬ ‫بســیار مهــم در چنیــن ســاختمان هایی مســتقرند‪ -‬ماننــد ســاختمان ‪Edge‬‬ ‫ســاختمان های حتــی هوشــمند تر اســت کــه میهمانــی ویــژه نیــز دارد؛ کارلــو‬ ‫کــه اغلــب در ارتبــاط بــا ســاختمان های تجــاری بــزرگ اســت‪ -‬ســازمان های‬ ‫در امســتردام‪ .‬بســیاری از مدیــران مجموعه هــای ســاختمانی کوچک و متوســط‬ ‫(تجــاری یــا مجتمـع ) ممکــن اســت بــا ایــن تصــور کــه انــدازه ســاختمان ان هــا‬ ‫ی هوشــمند مناســب نیســت و یــا ســرمایه گذاری در‬ ‫بــرای به کارگیــری فنــاور ‬ ‫ایــن زمینــه برگشــت نخواهــد نداشــت‪ ،‬فنــاوری هوشــمند را نادیــده بگیرنــد‪ .‬اما‬ ‫در واقع چنیــن نیســت‪ .‬فنــاوری محیــط کار هوشــمند می توانــد بهتریــن راه برای‬ ‫رویــداد امســال دارای یــک پنــل صنعتــی بســته از ســاختمان هوشــمند تــا‬ ‫راتــی‪ ،‬معمــار ایتالیایــی و بنیان گــذار دفتــر بین المللــی طراحــی کارلــو راتــی‬ ‫اسوشــیتی و اســتاد دانشــگاه ام ای تــی کــه در انجــا مدیــر پــروژه سنســیبل‬ ‫ســیتی لب (ازمایشــگاه شــهر حســاس) ام ای تی اســت (یــک گــروه تحقیقاتی‬ ‫کــه روی نحــوه تغییر شــناخت مــا از شــهرها‪ ،‬طراحــی شــهرها و در نهایــت زندگی‬ ‫مــا در شــهرها توســط فناوری هــای جدیــد تحقیــق می کننــد)‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫‪-‬ارتقاء شبکه انرژی هوشمند برایکاربردهای دیگرشهری‬ ‫‪-‬پایش محیط زیست و مدیریت ضایعات‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪22‬‬ ‫نمایشگاه روشنایی ‪ +‬ساختمان ‪2018‬‬ ‫ ‬ ‫نمایشــگاه روشــنایی ‪ +‬ســاختمان رویــدادی پیشــرو و جهانــی درحــوزه اتوماســیون ســاختمان بــه حســاب می ایــد‪ .‬این‬ ‫نمایشــگاه برجســته‪ ،‬اخی ـرا از‪ 18‬تــا ‪ 23‬مــارس ‪ 2018‬درفرانکفــورت برگ ـزارشــد‪ 2 .‬ه ـزارو ‪ ۷۱۴‬غرف ـه دار(درمقایســه بــا‬ ‫‪ 2626‬غرفــه درســال ‪ )2016‬از‪ 55‬کشــور‪ ،‬اخریــن محصــوالت خــود را بــه بــازارجهانــی عرضــه کردنــد‪ .‬درمجمــوع‪ ،‬بیــش‬ ‫از‪220‬هــزاربازدیدکننــده از‪ 177‬کشــوربه فرانکفــورت و ایــن نمایشــگاه امدنــد تــا بــا اخریــن محصــوالت‪ ،‬راه حل هــا و‬ ‫روندهایــی کــه درحــوزه روشــنایی‪ ،‬مهندســی الکتریکــی و اتوماســیون خانه و ســاختمان ارائه شــده اســت‪ ،‬اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫طــی ایــن ‪ 6‬روز‪ ،‬نمایشــگاه روشنایی‪+‬ســاختمان مجموعــه ای ازنواوری هــا را عرضــه کــرد‪ .‬همــه کســانی کــه بــه ایــن‬ ‫نمایشــگاه امدنــد؛ ازغرف ـه داران‪ ،‬شــرکا و بازدیدکننــدگان‪ ،‬ازان راضــی بودنــد و ایــن حــس درهمــه راهروهــا و ســالن ها‬ ‫حاکــم بــود‪ .‬ولفگانــگ مارزیــن‪ ،‬رئیــس و مدیــرارشــد اجرایــی نمایشــگاه فرانکفــورت کل ایــن رویــداد را درایــن جملــه‬ ‫خالصــه کــرد "ایــن رونــد صعــودی ادامــه خواهــد داشــت"‪.‬‬ ‫ســطح بین المللــی نمایشــگاه درمقایســه بــا ســا ل ها قبــل رشــد داشــت‪ %70 :‬غرفــه داران (‪ %67‬درســال ‪ )2016‬و ‪%52‬‬ ‫بازدیدکننــدگان (‪ %49‬درســال ‪)2016‬شــرکت کنندگان بین المللــی بودنــد‪ .‬پــس ازالمــان‪ ،‬بیش تریــن حضــورمربــوط‬ ‫به چیــن‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هلند‪ ،‬فرانســه‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬ســوئیس و بلژیــک بــود‪ .‬درایــن دوره ازنمایشــگاه افزایش فوق العــاده ای در‬ ‫تعــداد بازدیدکننــدگان ازکشــورهای روســیه‪ ،‬هنــد‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬کــره جنوبــی و اکراین دیده شــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬شــرکت کنندگان‬ ‫بیش تــری ازکشــورهایی ماننــد قزاقســتان‪ ،‬انگــوال و نامیبیــا درمقایســه بــا ســا ل های قبــل حضــورداشــتند‪.‬‬ ‫م اورد‪:‬‬ ‫فروم بسیار موفق ‪ 2018‬بیش از‪ 650‬متخصص را از بخش های امنیتی و فناوری خدمات ساختمانی گرده ‬ ‫شــرکت کنندگان ســومین فــروم بین المللــی در فرانکفــورت در زمــان مناســب و در مــکان مناســب بودنــد تــا موضوعــات‬ ‫مربــوط بــه اینــده را بررســی کننــد‪ .‬کنفرانــس فــن اوری امنیــت شــبکه ای در ‪ 23‬مــارس بــا حضــور ‪ 650‬شــرکت کننده‬ ‫مــوج رســانه ای بزرگــی در صنعــت و بخش هــای فنــاوری امنیتــی و خدمــات ســاختمانی خلــق کــرد‪ .‬تقریبــا همــه‬ ‫شــرکت کنندگان (‪ )%94‬از ایــن رویــداد و راضــی بودنــد و ‪( 3/4‬ســه چهارم) ان هــا بــرای شــرکت در چهارمیــن فــروم‬ ‫بین المللــی در ســال ‪ 2019‬ابــراز تمایــل کردنــد‪ .‬شــرکت کنندگان ایــن کنفرانــس از المــان و کشــورهای اروپایــی بودنــد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬ایــن فــروم ‪ 2‬روزه ‪ 180‬متخصــص حرفــه ای را بــه فرانکفــورت کشــاند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪24‬‬ ‫نمایشگاه روشنایی ‪ +‬ساختمان ‪۲۰۱۸‬؛‬ ‫« امنیت شهرامن اینترنت اشیا»‬ ‫زمــان زیــادی اســتکــه اســتاندارد ‪ KNX‬بخــش جدایی ناپذیــرازپــروژه ‬ ‫اینترنــت اشــیا شــده اســت‪ .‬پــروژه ایکــه نتایــج ان بــا عنــوان «اینترنــت‬ ‫اشــیای ‪ »KNX‬دراینــده منتشــرخواهــد شــد‪ .‬درایــن پــروژه نشــان داده‬ ‫می شــودکــه چگونــه راه حل هــای موجــود ‪ KNX‬بــا رســانه فیزیکــی ســازگار‬ ‫بــا ‪ IPv6‬قابــل ارتقاســت و ازســوی دیگــراین امــررا ثابــت می کندکــه ‪KNX‬‬ ‫بــرایگســترش قابلیــت همــکاری قابــل اعتمــاد توزیعــی خــود بــرروی ابــر‬ ‫برنامه ریــزیگســترده ای دارد‪ .‬همــه این هــا‪ ،‬نتایــج همــکاری مشــترک بــا‬ ‫فرهرالیانــس (‪ )Faihair Alliance‬وگروه ترد (‪ )Thread Group‬اســت‪.‬‬ ‫بــه ویــژه‪ ،‬گســترش اینترنــت به عنــوان روش ارتباطاتــی جهانــی و نفــوذ ان‬ ‫بــه دنیــای کنتــرل ســاختمان‪ ،‬منجــر بــه چالش هــای جدیــدی درخصوص‬ ‫امنیــت شــده اســت‪ .‬بــا معرفــی امنیــت‪ ، 1‬انجمــن ‪ KNX‬تضمیــن می کنــد‬ ‫که هــر نــوع اطالعاتــی کــه از طریــق ‪ KNX‬منتقــل می شــود دربرابــر حمالت‬ ‫عامدانــه بــرای تغییر‪ ،‬ضبط یــا بازپخش ان توســط شــخص ثالــث غیرمجاز‬ ‫محافظت می شــود‪ .‬متخصصــان در ‪ KNX‬ســهولت اجــرای امنیــت ‪ KNX‬را‬ ‫بــا اســتفاده از دســتگاه های امنیــت داده ‪ KNX‬و امنیت ‪ IP‬واقعــی نمایش‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن دســتگاه ها در پنل هــای امنیــت ‪ KNX‬و تمــام غرفه هــای‬ ‫ان نمایــش داده شــد‪.‬‬ ‫هرچــه اتوماســیون ســاختمان پیچیده تــر می شــود‪ ،‬تاسیســات هــم بــه‬ ‫حمــات حســاس تر می شــود؛ بنابرایــن نیــاز بــه امنیــت در برابــر تهدیــدات‬ ‫هــر روز افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬مــا اولیــن دســتگاه های امنیــت‬ ‫‪ KNX‬را در نمایشــگاه روشنایی‪+‬ســاختمان ‪ 2018‬دیدیــم کــه توســط‬ ‫اعضــای ان در غرفه هــای ‪ KNX‬و غرفه هــای کاربــران بــه بــازار عرضــه شــد‪.‬‬ ‫جدیدتریــن راه حل هــای امنیتــی ‪ ،KNX‬کــه می تواننــد در ســاختمان های‬ ‫تجــاری و مســکونی اســتفاده شــود‪ ،‬توســط متخصصیــن ‪ KNX‬بــرای‬ ‫‪1 KNX Secure‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ KNX‬بــه نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫‪ ،KNX‬بیــش از ‪ 60‬محصــول و امــوزش خــود را هــر روز و بــه زبان هــای‬ ‫مختلــف در غرفــه اصلی خــود در ســالن گالریــا عرضــه کرد کــه شــامل موارد‬ ‫زیــر می شــد‪:‬‬ ‫امنیت ‪KNX‬؛ راه حل های امنیت ‪ KNX‬و پروژه های ایمن سازی ان با‬ ‫استفاده از ‪.BMS‬‬ ‫امنیت اینترنت اشیا برای ساختمان های تجاری‬ ‫برنامه های کاربردی ‪ETS‬‬ ‫‪KNX RF‬‬ ‫و بســیاری مــوارد دیگــر ماننــد جنبه هــای معمــول نصــب ‪ KNX، KNX‬و‬ ‫اینــده ریزشــبکه های هوشــمند‪ ،‬هــوش مصنوعــی (‪ )AI‬و ‪ KNX‬و غیــره‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬بیــش از ‪ 25‬ارائــه از ‪ KNX‬رویدادهــای متفــاوت نمایشــگاه‬ ‫روشنایی‪+‬ســاختمان بــه نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫البتــه نمایشــگاه روشنایی‪+‬ســاختمان ‪ 2018‬در فرانکفورت نقطــه نظراتی در‬ ‫حوزه هــای مختلــف ‪( ETS‬برنامــه ابــزار مهندســی) داشــت‪ .‬ایــن حوزه هــا‪،‬‬ ‫همــراه بــا ســایر برنامه هــای ‪ ،ETS‬توســعه قــدرت متخصصــان ‪ ETS‬و‬ ‫به روزرســانی های جدیــد ان هــا کــه بــا قابلیــت پشــتیبانی بــر پلتفــرم‬ ‫لینوکــس و هماهنگ ســازی عملکــردی بــا متخصصــان ‪ ETS‬همــراه‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد چیزهــای بیش تــری درخصــوص ابــزار زبــده انجمــن ‪KNX‬‬ ‫بــه متخصصــان در ایــن زمینــه یــاد بدهنــد‪ .‬به عنــوان یــک پدیــده نوظهــور‪،‬‬ ‫انجمــن ‪ KNX‬بــه دنبــال عرضــه برنامه ریــز خانگــی هوشــمند (‪Smart‬‬ ‫‪ )Home Planner‬به عنــوان ابــزار جدیــد برنامه ریــزی‪ ،‬طراحــی و تجربــه‬ ‫انالیــن ‪ KNX‬اســت‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫بازدیدکنندگان تشــریح شــد‪ .‬همچنین‪ ،‬ســهولت ســاخت یک پــروژه ‪KNX‬‬ ‫در ابــزار برنامه ریــزی معــروف ‪ ETS‬بــا اســتفاده از دســتگاه های امنیــت‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪26‬‬ ‫انجمــن ‪ KNX‬برنــدگان جایــزه ‪ 2018‬را دررویــداد‬ ‫بهترین هــای ‪ KNX‬اعــام کــرد‬ ‫رویــداد بهترین هــای ‪ KNX‬یکــی از مهم تریــن بخش هــای نمایشــگاه‬ ‫روشنایی‪+‬ســاختمان اســت‪ .‬بیــش از ‪2‬هــزار بازدیدکننــده از ‪ 88‬کشــور‬ ‫شــاهد اعــام برنــدگان جایــزه ‪ KNX‬در ‪ 8‬دســته بودنــد‪ .‬مــا بــه همــه ایــن‬ ‫برگزیــدگان بــه خاطــر پروژه هــای فوق العاده شــان تبریــک می گوییــم‪.‬‬ ‫بخش بین الملل‪ -‬اروپا‪ Instell AS :‬از نروژ ‪Tromso Helsehus -‬‬ ‫بخش بین الملــل – اســیا‪ :‬اتوماســیون کامــل (‪ )Total Automation‬از‬ ‫امــارات متحــده عربــی – پارک هــا و اســتراحتگاه های دبــی‬ ‫بخــش بین الملل‪ -‬افریقــا‪ ،‬امریــکا و اســترالیا‪ :‬دامویــژن (‪)Domvision‬‬ ‫از امریــکا – بورلــی هیلز منســن زاد‬ ‫انتشــارات‪ :‬هلســینگین کاپونکــی (‪ )Helsingin Kaupunki‬از فنالنــد‪-‬‬ ‫هلســینکی خواســتارراه حل هــای شــهرهوشــمند اســتاندارد شــده اســت‪.‬‬ ‫ویــژه‪ :‬مشــاوره وب گیــت ا‪.‬گ ( ‪ )WebGate Consulting AG‬از‬ ‫دراینده چگونه‬ ‫زندگی خواهیدکرد؟‬ ‫‪27‬‬ ‫بهره وری انــرژی‪ :‬ایبشــاپ گریــس اروپ (‪-)Eibshop Greece Arup‬‬ ‫بو کارهای جدیــد شــده اســت‪ .‬ایــن نمایشــگاه حداکثــر انتظــارات‬ ‫و کســ ‬ ‫جــوان‪ :‬ای هــاوس ا‪.‬گ (‪ )iHaus AG‬از المــان‪ -‬ریزشــبکه ‪:iHaus‬‬ ‫لوتــار هلمــن‪ ،‬مدیــر اتحادیــه مرکــزی پیمانــکاران فــن اوری اطالعــات‬ ‫انتخــاب مردمــی‪ :‬کاســیائو (‪ )CASAIO GmbH‬از المــان‪ -‬معمــاری‬ ‫بــاالی مــا را بــراورده کــرد بلکــه ان را باالتــر هــم بــرد‪ .‬در هیــچ کجــای دیگــر‬ ‫هولولنــز (‪ )HoloLens‬بــه ‪ AI‬متصــل می کنــد‪.‬‬ ‫مرکــز فرهنگی بنیــاد اســتاوروس نیارکــوس (‪)Stavros Niarchos‬‬ ‫مدیریــت موثــر انــرژی در محیــط خصوصــی خانــه‬ ‫فــوق مــدرن بــا باالتریــن بهــره وری انــرژی‬ ‫خالصه ای ازبخش ها‪:‬‬ ‫مایــکل زیمــر‪ ،‬مدیــر اتحادیــه کارخانه هــای الکتریکــی و الکترونیکــی‬ ‫المــان (‪ :)ZVEI‬نقشــی کــه بایــد توســط دســتگاه ها و سیســتم های‬ ‫هوشــمند متصــل بــه هــم در ســاختمان های تجــاری و مســکونی بــازی‬ ‫شــود و همین طــور چگونگــی ســازگار ی ان هــا بــرای رســیدن بــه ایمنــی‪،‬‬ ‫امنیــت‪ ،‬اعتمــاد و بهینه ســازی انــرژی بیش تــر از همــه در نمایشــگاه‬ ‫را در اغــوش کشــیده و منجــر بــه الگوهــای جدیــد بالقــوه ای بــرای خدمــات‬ ‫مــا را بــراورده ســاخت‪.‬‬ ‫و ارتباطــات المــان (‪ :)ZVEH‬ایــن نمایشــگاه نــه تنهــا همــه انتظــارات‬ ‫ایــن حجــم از نــواوری و انگیــزه‪ ،‬ان هــم در ایــن میــزان و کیفیــت‪ ،‬پیــدا‬ ‫نمی شــود‪ .‬به عــاوه‪ ،‬شــعار امســال «متصــل‪ ،‬ایمــن‪ ،‬راحــت» کامــا‬ ‫متناســب بــا بازارهایــی بــود کــه بــرای تجــارت مهندســی برقــی بســیار مهــم‬ ‫تلقــی می شــود‪ .‬البتــه بــا نمایــش ویــژه خــود مــا‪« ،‬زندگــی هوشــمند در‬ ‫خانه هــای الکترونیکــی» نمونــه ای ارمانــی از ان چــه امــروز در رابطــه بــا‬ ‫اتصــال ســاختمان ها‪ ،‬یکپارچگــی سیســتم ها و مدیریــت انــرژی (بــرای‬ ‫ایمینــی‪ ،‬امنیــت‪ ،‬راحتــی و بهــره وری انــرژی بیش تــر) ممکــن شــده اســت‬ ‫را عرضــه کردیــم‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫ســوئیس‪ AWS -‬اینترنــت اشــیا‪ ،‬خانــه هوشــمند را بــا رابــط کاربــری‬ ‫روشنایی‪+‬ســاختمان امســال دیده شــد‪ .‬دیجیتالی ســازی همه موضوعات‬ ‫ ‬ ‫درسمینار بین المللی مدیریت پروژه درصنعت حفاظت الکترونیک چه گذشت؟‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪28‬‬ ‫سرمایه گذاری متوسط درصنعت حفاظت‬ ‫الکترونیک امنیت به ارمغان می اورد‬ ‫فــروغ موحــد زاده ســمینارامــوزش بین المللــی مدیریــت پــروژه درصنعــت حفاظــت الکترونیــک و ایمنــی دهــم‬ ‫و یازدهــم بهمــن مــاه بــا هــدف ارتقــاء ســطح علمــی مدی ـران ارشــد و فعــاالن ایــن صنایــع درحوزه هــای فــروش‪،‬‬ ‫مدیریــت فنــی‪ ،‬کنتــرل پــروژه‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬طراحــی و نظــارت برگـزارشــد‪.‬‬ ‫به روزرسانی دربرابرتغییرات فناوری الزامی است‬ ‫بخــش می زننــد و دچــارنوعــی رقابــت ســطح پایین شــده اند‪ .‬واحدهــای‬ ‫نخســتین ســخنران ایــن مراســم مســعود شــنتیایی‪ ،‬رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫فعــال درحــوزه فنــاوری اطالعــات بایــد نــوع رفتارهــا و برخورد بــا اســتارتاپ ها‬ ‫سیســتم های ایمنــی بــود‪ .‬او عقیــده دارد به روزرســانی دانــش کارفرمایــان‪،‬‬ ‫امــا بایــد پذیرفــتکــه ان هــا ازنظــرنــواوری و حمایــت ازاســتارتاپ ها ازایـران‬ ‫و شــرایط خــاص دارنــد بــا بیشــترین درصــد اطمینــان اجــرا شــوند‪ .‬وی‬ ‫داریــم‪ ،‬جایگاهمــان درایــن بخــش شایســته نیســت‪.‬‬ ‫در رشــته هایی کــه علــوم ان هــا خیلــی ســریع به روزرســانی می شــود‬ ‫افزایش ضریب امنیت‪ ،‬عامل موثردرکاهش اسیب پذیری‬ ‫اتحادیــه سراســری شــرکت های فنــی مهندســی حفاظــت الکترونیــک و‬ ‫را اصــاحکنند‪ .‬شــاید ای ـران با برخیکشــورهای منطقه مشــکل داشــته باشــد‬ ‫مجریــان و طراحــان ســبب می شــود پروژه هایــی کــه ریســک زیــاد‬ ‫جلوترنــد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن میـزان ازدانــش و نیروهــای جوانــیکه درکشــور‬ ‫اظهــار کــرد‪ ،‬یکــی از مشــکالت کشــور در اجــرای پروژه هــا به خصــوص‬ ‫تغییــرات هفتگــی‪ ،‬ماهیانــه و حتــی روزانــه ان هاســت و امــروزه صــرف‬ ‫مــدرس ایــن ســمینار انگــس داروک وا ِرن مدیرگــروه و مشــاور در گــروه‬ ‫به روزرســانی کفایــت نمی کنــد‪ .‬از ایــن رو مجریــان و مدیــران شــرایط روز‬ ‫تجهیــزات حفاظــت الکترونیــک‪ ،‬ارزیابــی ریســک و مدیریــت بحــران و‬ ‫‪1‬‬ ‫داشــتن یــک مــدرک از دانشــگاه ها کــه ســال ها پیــش اخــذ شــده بــدون‬ ‫بین المللــی لینکــس و ‪ ARC‬از کارشناســان مطــرح بین المللــی در زمینــه‬ ‫فنــاوری را بایــد در حــدی بداننــد کــه ســرمایه گذاری های انجــام شــده‬ ‫تجزیــه و تحلیــل بــود کــه مطالــب ایــن ســمینار را در چهــار نشســت طــی دو‬ ‫پــدرام ســلطانی‪ ،‬نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران‪ ،‬ســخنران دیگــر‬ ‫وارن ســخنان خــود را بــا ایــن پرســش اغــاز کــرد کــه وقتــی امــروز بــه ایــن‬ ‫همتایانشــان در دیگــر کشــورها وجــود دارد نیــاز بــه یــک پوســت اندازی‬ ‫ســایر ابــزار کنترلــی را رد کردیــد؟ بنابرایــن شــما حتــی در ورود به ایــن مکان‬ ‫اســت و نــگاه بــرای کســب نــواوری و فناوری هــای جدیــد همیشــه بــه‬ ‫بایــد بــه ان پاســخ دهیــم ایــن اســت کــه مــا چقــدر اســیب پذیریــم؟ وقتی‬ ‫از درون بنگاه هــا بــرای اغــازی مناســب و نحــوه مدیریــت صحیــح نــواوری‬ ‫کــه در مقابلتــان قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫ســلطانی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه پیــش ازانکــه ســازمان ها اموزه هــای الزم را‬ ‫قبــل از اینکــه بــه ســفر برونــد خودشــان را بیمــه می کننــد و ایــن ریســک را‬ ‫متناســب بــا نیــاز ان ســازمان باشــد‪.‬‬ ‫روز تدریــس کــرد‪.‬‬ ‫ایــن نشســت بــود‪ .‬وی پرکــردن شــکافی را کــه بیــن بخــش خصوصــی و‬ ‫ســالن امدیــد در چند جــا متوقــف شــدید؟ در چنــد مرحلــه افــراد‪ ،‬گیت ها و‬ ‫تعریــف کــرد‪ .‬بــه گفتــه او‪ ،‬راه حــل ایــن مشــکل توجه بــه نــواوری و فنــاوری‬ ‫هــم وجــود حفاظــت و کنتــرل را احســاس کردیــد‪ .‬اولیــن ســوالی کــه مــا‬ ‫بیــرون بــوده کــه رویکــرد مناســبی نیســت‪ .‬وی همچنیــن اموختن نــواوری‬ ‫افــراد بداننــد کــه شــما اطالعــات داریــد کمتــر بــه خودشــان اجــازه می دهند‬ ‫را از الزامــات ایــن تغییــر ضــروری دانســت‪.‬‬ ‫درحــوزه اســتارت اپ ها جــا بیاندازنــد‪ ،‬دســت بــهکارهــای هیجانــی درایــن‬ ‫او چنیــن ادامــه داد‪ :‬اساسـ ً‬ ‫ـا در هــر کاری ریســک وجــود دارد‪ ،‬مثــ ً‬ ‫ا افــراد‬ ‫کاهــش می دهنــد‪ .‬گاهــی ریســک خیلــی بزرگتــری وجــود دارد و ممکــن‬ ‫‪Angus Darroch-Warren‬‬ ‫ ‪1‬‬ ‫اســت مــا از انجــام ان کار منصرف شــویم‪ .‬البتــه در دنیــای تجــارت نمی توان‬ ‫قیــد چی��زی را زد امــا کاری کـ�ه از دس�تـ م�اـ ب�رـ می ایــد ایــن اســت کــه بــا‬ ‫افزای��ش ضری��ب امنیـ�ت‪ ،‬اسـ�یب پذیری را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری گفــت‪ :‬از ابتــدای پــروژه بایــد میــزان ریســک همــه‬ ‫چیــز بــا اســتفاده از اســتانداردهای بین المللــی اندازه گیــری شــود‪.‬‬ ‫س�اـزمان های مختلف��ی در سرتاس��ر جه��ان ب��ا انج��ام ازمایش هــای گوناگون‬ ‫اســتاندارد ها را تعریــف می کننــد‪ ،‬امــا بــرای اجــرای درســت تمــام این ها در‬ ‫یــک پــروژه نیــاز بــه افــراد حرفـه ای بــرای برنامه ریــزی‪ ،‬بــراورد هزینه هــا و‬ ‫از همــه مهم تــر بــرای توجیــه منطقــی هزینه هــا وجــود دارد چــرا کــه اغلــب‬ ‫افــراد مباحــث امنیتــی را هزینــه اضافــی قلمــداد می کننــد امــا اســتفاده از‬ ‫ای�نـ فن��اوری عـلاوه بـ�ر به ارمغ��ان اوردن امنیــت روانــی هزینه هــای اتــی در‬ ‫اســتخدام نیــروی انســانی‪ ،‬جبــران خســارت ها و ‪ ...‬را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫بــه عــاوه خرج کــردن پــول بیشــتر لزومـ ً‬ ‫ـا بــه معنــی امنیت بیشــتر نیســت؛‬ ‫مسعود خوانساری‬ ‫می تــوان بــا ســرمایه گذاری متوســط‪ ،‬امنیــت منطقــی را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫اموزش؛ کلید موفقیت های اقتصادی و صنعتی‬ ‫یکــی دیگــرازســخنرانان ایــن نشســت مســعود خوانســاری‪ ،‬رئیــس اتــاق‬ ‫بازرگانی ته ـران بودکــه دراغــازمراســم اختتامیــه این ســمینار‪ ،‬دربــاره نقش‬ ‫امــوزش درتوســعه تشــکل هاگفــت‪ :‬اگــرهمــه تشــکل ها بتواننــد درزمینــه‬ ‫امــوزشگام هــای موثــری بردارنــد‪ ،‬بی تردیــد موفقیت هــا درهمــه رشــته‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی و صنعتــی بهتــرازوضعیــت موجــود خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مســعود خوانســاری بــا بیــان اینکــه در فضــای کســب وکار چالش هــای‬ ‫بزرگــی وجــود دارد افــزود‪ :‬یکــی از رســالت های تشــکل ها و اتاق هــا‬ ‫‪29‬‬ ‫توانمندســازی فعــاالن اقتصــادی بــرای مطالبه گــری از دولــت‪ ،‬نظــام‬ ‫نابســامانی در نظــام تعرفه هــا‪ ،‬نوســانات ارزی‪ ،‬نقدینگــی بــاال و تنگناهایــی‬ ‫کــه بانک هــا دچــار ان هســتند‪ ،‬فضــای کسـب وکار کشــور را بــا چالش هــای‬ ‫بزرگــی مواجــه کــرده اســت و البتــه بنگاه هــا نیــز بــا وجــود ایــن چالش هــا‬ ‫در معــرض اســیب قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫درحاشــیه برگــزاری ســمینار‪ ،‬نمایشــگاه جانبــی بــا حضــورفعــاالن صنعــت‬ ‫حفاظــت و امنیــت برگــزارشــده بــود‪ .‬شــرکت های الکترونیک صنعــت امن‪،‬‬ ‫تــکالد‪ ،‬دیدارافزارسیســتم‪ ،‬ســیوان‪ ،‬ام ان ای‪ ،‬وی سـی پی‪ ،‬پیشــتازان صنعت‬ ‫مجازی هوشــمند‪ ،‬فراگســترالکترونیــک‪ ،‬ایمن تصویــرامرتــات‪ ،‬ویجیترون‪،‬‬ ‫عرش گســتر‪ ،‬هوشمند ســازان بیتــا‪ ،‬ســیلکس‪ ،‬فرانگــر الکترونیــک‪،‬‬ ‫داده هــای رســا‪ ،‬ســپیده سیســتم درایــن نمایشــگاه حضــورداشــتند‪.‬‬ ‫هدف سمینارانتقال اطالعات و کسب اخرین فناوری هاست‬ ‫محمدرضــا حیــدری یک��ی از اعضـ�ای هیئت مدیــره اتحادیــه شــرکت های‬ ‫فنــی مهندســی حفاظــت الکترونیــک و شــبکه های ایمنــی و مدیرعامــل‬ ‫محمدرضا حیدری‬ ‫شــرکت تــک الد از حاضریــن ایــن ســمینار بــود کــه چنیــن گفــت‪ :‬انتقــال‬ ‫اطالعــات یکــی از رمــوز موفقیــت اســت‪ .‬زمانــی کــه موسســه ای علــم و‬ ‫اگاهــی کامــل نســبت بــه کاری کــه انجــام می دهــد پیــدا کنــد و اخریــن‬ ‫فناوری هــا را هــم در اختیــار داشــته باشــد‪ ،‬موفقیــت هــم در پــی ان خواهــد‬ ‫امــد‪ .‬هــدف ایــن ســمینار هــم همیــن انتقــال اطالعــات اســت بــه ایــن‬ ‫ترتیــب کــه کارهــا درســت و بــا نظــم مــدرن انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن دربــاره مــواردی کــه در ســمینار بحــث شــده بــود ‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫یکــی از اموزش هــای مهــم ســمینار دربــاره بحــث طراحــی بــود‪ .‬مــا بــرای‬ ‫اینکــه بتوانیــم سیســتمی اجــرا کنیــم‪ ،‬بایــد بتوانیــم ان را طراحــی کنیــم‪.‬‬ ‫طراحــی هــم مراحــل مختلــف دارد از جملــه جم ـع اوری اطالعــات ‪ ،‬بازدیــد‬ ‫از پــروژه و طراحــی سیســتم ها و‪ ..‬بایــد تمــام ایــن بخش هــا رعایــت شــود‬ ‫و اگــر ایــن بخش هــا درســت انجــام شــود‪ ،‬کاربــران بــه رضایــت کامــل‬ ‫علی مسعودی‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫و حاکمیــت اســت‪ .‬در ســال های اخیــر مســایلی نظیــر تــورم‪ ،‬رکــود‪،‬‬ ‫پدرام سلطانی‬ ‫می رســند‪ .‬در ســمینار ســعی شــد طراحــی خــوب امــوزش داده شــود کــه از‬ ‫اگاهــی زیــادی دربــاره کاری کــه بــه ان مشــغولیم نداریــم و هــدف بیشــتر‬ ‫حیــدری اینــده حفاظــت الکترونیــک را در ایــران روشــن دانســت و چنیــن‬ ‫می ش�وـیم ک��ه ان��گار در مسـ�یر ان قرــار گرفته ایــم‪ .‬ایــن نــوع ســمینارها‬ ‫نظــر مــن تجربــه خوبــی بــود‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬وقتــی ایــن سیســتم ها درســت اجــرا شــوند ‪ ،‬اینــده بهتــری پیــدا‬ ‫اگاه��ی افرــاد را بیشتــر می کنــد‪ .‬بنابرایــن در مســیر فرهنگ ســازی‬ ‫می شــود صنعــت رشــد بیشــتری پیــدا کنــد‪ .‬در ایــن راســتا اتحادیــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خواهنــد کــرد و کاربــران اعتمــاد بیشــتری خواهنــد یافــت و همیــن باعــث‬ ‫حفاظــت الکترونیــک در نظــر دارد در زمینه هــای مختلــف برنامه هــای‬ ‫اموزشــی خــود را ادامــه و گســترش دهــد تــا بــه ایــن ترتیــب زمینــه را بــرای‬ ‫ارتقــای کیفیــت امــور فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫توفیق اجباری اموزش برای مدیران‬ ‫علــی مســعودی‪ ،‬دبیــرکل اتحادیــه شــرکت های فنــی مهندســی حفاظــت‬ ‫الکترونیــک و شــبکه های ایمنــی و دبیــر برگــزاری ســمینار‪ ،‬دربــاره هــدف‬ ‫و ضــرورت برگــزاری ایــن ســمینار گفــت‪ :‬معمــو ًال افــراد از امــوزش ســر بــاز‬ ‫می زننــد بــه همیــن دلیــل فکــر کردیم کــه ســمینار را بــا رویکــردی اموزشــی‬ ‫برگــزار کنیــم‪ .‬قــرار بــر ایــن شــد کــه ایــن امــوزش در ســطح مدیــران ارشــد‬ ‫باش��د ت��ا ان هاــ اطالعــات خودش��ان را ب��ه روز کننــد و بــه بقیــه همــکاران‬ ‫خودشــان منتقــل کننــد‪ .‬اگــر اســتادی از داخــل کشــور بــرای امــوزش‬ ‫می اوردی��م مدی��ران ارش��د شـ�رکت کننده احتمــا ًال اطالعاتشــان از اســتاد‬ ‫بیشــتر بــود‪ .‬بنابرایــن تصمیــم مــا بــر ایــن شــد کــه یــک اســتاد بین المللــی‬ ‫را دعــوت کنیــم‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪30‬‬ ‫اف�رـاد ایجـ�اد یکــ منب�عـ درامدــ اس��ت‪ .‬یعن��ی به شــکل کلــی وارد بازی هایی‬ ‫هــرکاری انجام شــود ولــو اینکــه ســطح ان کار پایین باشــد بســیار ارزشــمند‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه پیشــینه چهــل ســال ه ایــن‬ ‫صنع��ت پیش��رفت ان را تاکنــون چگون��ه ارزیاب��ی می کنــد و بــا برگــزاری این‬ ‫اموزش هــا اینــده ایــن صنعــت در ایــران چگونــه خواهــد بــود چنیــن بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬درب��اره می��زان پیش��رفت خط کشــی وجــود نــدارد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا مشــخص‬ ‫ی اســت کــه در ان قرار‬ ‫نیسـ�ت ک��ه چقـ�در از راه را رفته ایــم‪ .‬جریــان پیچیــده ا ‬ ‫گرفته ایــم و همــراه بــا ان حرکــت می کنیــم‪.‬‬ ‫اغلب افراد مباحث امنیتی را هزینه اضافی قلمداد می کنند‬ ‫اما استفاده ازاین فناوری عالوه بربهارمغاناوردن امنیت‬ ‫روانی هزینه های اتی دراستخدام نیروی انسانی‪ ،‬جبران‬ ‫خسارت ها و ‪ ...‬را کاهش می دهد‪ .‬به عالوه خرج کردن‬ ‫ً‬ ‫لزوما به معنی امنیت بیشترنیست؛ می توان با‬ ‫پول بیشتر‬ ‫سرمایه گذاری متوسط‪ ،‬امنیت منطقی را به دست اورد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــخصیان مســئول کمیســیون طراحــان و مشــاوران اتحادیــه‬ ‫وی دربــاره وضعیــت ســاختمان های ناایمــن در شــهر گفــت‪ :‬وقتــی حادثــه‬ ‫مــا در هــر کاری اگاهــی اســت‪ .‬بــدون اگاهــی فقــط وارد کاری شــده ایم کــه‬ ‫یکــی از ایــن ســاختمان ها افتــاد و بــه ان واکنــش نشــان داده شــد‪ .‬بــه نظر‬ ‫نیــز در پاســخ بــه همیــن ســوال گفــت‪ :‬نکتــه مهــم ایــن اســت کــه قــدم اول‬ ‫حــس و درک خاصــی از ان نداریــم‪ .‬مــا در جامع ـه ای زندگــی می کنیــم کــه‬ ‫پالســکو رخ داد‪ ،‬گفتــم کــه در حــال حاضــر شــهر مــا پــر از پالســکو اســت‪.‬‬ ‫منــ خیابان هـ�ا پرــ از پالس��کو اس��ت و ش��اید س��اختمان های تجهیزشــده‬ ‫بــه ‪ ۲‬درصــد هــم نرســد کــه در واقــع در برابــر ایــن حجــم خطــری کــه وجــود‬ ‫دارد هیــچ اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن همــه تجهیــزات امنیتــی خریــداری می شــود ولــی‬ ‫از همــه ماننــد گوشــی موبایــل اســتفاده می کنیــم‪ .‬چقــدر از امکانــات ان را‬ ‫اســتفاده می کنیــم و بــه ان اگاهیم؟ چــه میــزان از امکانــات ان را اساسـ ً‬ ‫ـا در‬ ‫اختیــار مــا گذاشــته اند؟ در نتیجــه بازدهــی کــه از ایــن گوشــی می گیریــم‬ ‫در خوشــبینانه ترین حالــت ‪ ۲۰‬درصــد اســت‪ .‬دربــاره صنایــع حفاظتــی هــم‬ ‫دقیقـ ً‬ ‫ـا همین گونــه اســت‪ .‬در جایــگاه ناظــر و مشــاور در پروژه هــای بســیار‬ ‫بارهـ�ا شــاهد ب��وده ام کــه سیســتم خامــوش اســت و اصــا کســی بــه ان‬ ‫نــگاه نمی کنــد‪.‬‬ ‫شــخصیان‪ ،‬بــا بیــان اینکــه بایــد بــرای اینــده برنامه ریزی کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬کاری‬ ‫محمدعلی شخصیان‬ ‫کــه از دســت مــا برمی امــد ایــن بــود کــه روی امــوزش حفاظــت الکترونیک‬ ‫ســرمایه گذاری کردیــم و بــرای دانشــگاه حفاظــت الکترونیــک مصوبــه‬ ‫گرفتیــم‪ .‬دو کرســی دانشــگاه پودمانــی در حــال حاضــر تدریــس می شــود‬ ‫و اگــر کســی بعــد از گذرانــدن ایــن دوره هــا مــدرک دانشــگاه پودمانــی را‬ ‫دریافــت کنــد‪ ،‬کاردانــی حفاظــت الکترونیــک را اخــذ می کنــد‪ .‬بــرای مــا‬ ‫ســواد اکادمیــک مهــم بــود کــه بــه ســمت امــوزش دانشــگاهی رفتیــم‪ .‬بــه‬ ‫نظــر اتحادیــه هــم کنتــرل پــروژه اهمیــت داشــته کــه ایــن ســمینار را ترتیب‬ ‫داده اســت‪ .‬هرکســی بــه انــدازه بضاعتــش بــرای امــوزش کاری انجــام‬ ‫می دهــد کــه ایــن فضــای تاریــک روشــن شــود‪.‬‬ ‫حضوراستادان خارجی برای شکستن تابوها‬ ‫فرهــاد زواره ای رئیــس کمیســیون امــوزش اتحادیــه نیــز چنیــن بیــان کرد‪:‬‬ ‫بســیاری از افــراد در ســال های گذشــته پــول داشــتند و تجهیــزات ایــن‬ ‫فرهاد زواره ای‬ ‫صنعــت را وارد کردنــد‪ ،‬بــدون انکــه بداننــد بایــد در کجــا‪ ،‬چــه مقطعــی و‬ ‫بــا چــه کارایــی ایــن محصــوالت مصــرف شــود و چــه پیامدهایــی خواهــد‬ ‫داشــت؟ بررسـی هایی انجــام دادیــم و متوجــه شــدیم نقــاط ضعــف بزرگی‬ ‫حــوزه خــاص حفاظــت‪.‬‬ ‫یک�یـ از بزرگتری��ن ای��ن ضعف هــا‪ ،‬دانــش ناکافــی مدیــران صنعــت مــا‬ ‫پــروژه بــا اســتاد خارجــی می توانــد تا حــدی ســنگین باشــد‪ ،‬چنیــن توضیح‬ ‫دانش��ی نداش��تند و دور ه ای هــم ندیده انــد‪ .‬تجهیــزات را وارد و خودشــان را‬ ‫اگــران را بشــکنیم و ببینیــم بازخــورد فعــاالن مــا درایــن صنعــت چیســت‬ ‫وجــود دارد کــه ســبب می شــود افــرادی در ایــن حرفــه راه را اشــتباه برونــد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬برخــی مدیــران صنعتــی فقــط پــول داشــتند امــا تجربــه نکردنــد‪،‬‬ ‫درگیــر یــک فراینــد حفاظتــی‪ ،‬امنیتــی کرده انــد‪.‬‬ ‫وی درپاســخ بــه ایــن مســئلهکــه اولیــن ســمیناربین المللــی مدیریــت‬ ‫داد‪ :‬فکــرمی کنیــمکــه می توانــد شــروعی باشــد بــرای شکســتن یــک تابــو‪.‬‬ ‫تو گو هــا را بــا اســاتید بومــی و‬ ‫ش��اید دفع��ه دیگ�رـراض��ی ش��وندک��ه اینــگف ‬ ‫وی چنیــن ادامــه داد‪ :‬حفاظــت امنیــت بــا باقــی مشــاغل تفــاوت دارد‪.‬‬ ‫پیشکسوــت های خودم��ان برگ��زارکنیـ�م‪ .‬درهمی��ن س�مـینارگفت وگــو یــک‬ ‫ول��ی ایـ�ن خریـ�د اتفــاق عجی�بـ و غریب��ی را در زندگ��ی م��ردم به وجــود‬ ‫شو پاســخ تشــکیل‬ ‫تو گ��و و پرس ‬ ‫ب��ا اس��اتید بومـ�ی می توانی��م جلس�اـتگف ‬ ‫ممکن اســت کاغــذی بخریــد کــه خیلــی نامرغوب یــا خیلــی مرغوب باشــد‬ ‫نم��ی اورد‪ .‬صنعــت حفاظــت امنیــت امــا رابطــه تنگاتنگــی بــا امنیــت‪،‬‬ ‫ارامــش و حفــظ مــال و ســرمایه اهالــی صنایــع دیگــر دارد‪ .‬افــراد‪ ،‬پــس از‬ ‫ســال ها کار و تــاش‪ ،‬اندوختــه ای را فراهــم می اورنــد و امنیــت‪ ،‬حفاظــت‪،‬‬ ‫نو م��ال خ��ود را بای�دـ به نحــوی حفــظ کننــد‪ .‬ایــن محافظــت‬ ‫پایـ�داری و جا ‬ ‫دانــش می خواهــد‪ .‬در نبــود ایــن دانــش ممکــن اســت هرقــدر هزینــه‬ ‫ش��ود‪ ،‬پ��ول به هــدر رود‪.‬‬ ‫صنعت حفاظت امنیت رابطه تنگاتنگی با امنیت‪ ،‬ارامش‬ ‫و حفظ مال و سرمایه اهالی صنایع دیگردارد‪ .‬افراد‪،‬‬ ‫پس ازسا ل ها کارو تالش‪ ،‬اندوخته ای را فراهم می اورند‬ ‫و امنیت‪ ،‬حفاظت‪ ،‬پایداری و جان و مال خود را باید‬ ‫به نحوی حفظ کنند‪ .‬این محافظت دانش می خواهد‪.‬‬ ‫طرفهــ اس��ت؛ اس��تاد صحب�تـ می کن��د و باق��ی ش��نونده اند‪ ،‬درصورتــیکــه‬ ‫دهی��م و ای�نـ می��ان ش��نوندگان نکات��ی را می اموزنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن علــی مســعودی دربــاره اســتقبال از ایــن ســمینار گفــت‪ :‬اتفــاق‬ ‫خــوب ایــن برنامــه ایــن بــود کــه وقتــی افــراد متوجــه می شــوند تشــکلی‬ ‫پشــت ایــن جریــان اســت و اتحادیــه سراســری برگــزار کننــده ان اســت‪،‬‬ ‫به خوبــی اســتقبال می کننــد چــون معمــو ًال تشــکل ها دنبــال منافــع‬ ‫تجــاری نیســتند و می خواهنــد کاری را بــا کیفیــت کامــل انجــام بدهنــد‪.‬‬ ‫بــرای همیــن در ایــن همایــش کــه اولیــن دوره برگــزاری ان هــم هســت از‬ ‫اس��تقبال بسـ�یار خوب��ی‪ ،‬ه�مـ از ط��رف ش��رکت کنندگان در ســمینار‪ ،‬هــم در‬ ‫نمایشــگاه جانبــی و هــم در حــوزه رســانه مواجــه شــدیم‪ .‬الزم اســت بگویــم‬ ‫از ده روز قبلــ ثبت نــام مــا بســته شــده بــود‪.‬‬ ‫مســعودی خاطرنشــان کــرد رویکــرد جدیــد اتحادیــه سراســری از ایــن بــه‬ ‫بعــد و در ســال ‪ 97‬حــول محــور امــوزش پررنگ تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن ســمینار لــوح تقدیــر و گواهینامــه بین المللــی حضــور در‬ ‫رئیــس کمیســیون امــوزش اتحادیــه بیــان کــرد‪ :‬در ســه ســال گذشــته در‬ ‫دوره از ســوی شــرکت ‪ ARC International‬و اتحادیــه سراســری‬ ‫ســنتی درامــد کســب می کننــد در حالی کــه مدیــران مــا بایــد نگاهشــان‬ ‫را عــوض کننــد‪ .‬نــگاه مــا بایــد کام ـ ً‬ ‫ا تخصصــی و حرف ـه ای باشــد و ضعــف‬ ‫بــه شــرکت کنندگان اهــدا شــد‪.‬‬ ‫اتحادی��ه بـ�ه اینــ نتیجـ�ه رســیدم کـ�ه افرــاد بس��یاری در اتحادیهــ به شــکل‬ ‫شــرکت های فنــی و مهندســی حفاظــت الکترونیــک و شــبکه های ایمنــی‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫هــم در مدیــران ماســت‪ .‬تــا مدیــر اگاه نشــود نمی توانــد بــه زیردســتان‬ ‫خــود امــوزش دهــد‪ .‬زیردســت هــم کــه امــوزش درســت نبینــد مشــغول‬ ‫بازاریابیــ غل�طـ می شوــد و متاس��فانه ای��ن زنجی��ره به هم پیوســته اســت‬ ‫و بــه راه خطــا مــی رود‪.‬‬ ‫زواره ای در ادامــه بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه مــدرس ایــن نشس ـت ها‬ ‫خارجــی اســت و مســائل امنیتــی ایــران و غــرب متفــاوت اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫ممکــن اســت ایــن اموزش هــا کاربــردی نباشــد‪.‬‬ ‫او چنیــن گفــت‪ :‬تــا کنــون هیــچ بخــش از ایــن محصــول در ایــران تولیــد‬ ‫نمی شــد‪ .‬مثـ ً‬ ‫ا حتــی تولیدکننــده دوربیــن مداربســته نداشــتیم و اگــر هــم‬ ‫کســی خودش را تولیــد کننــده معرفی می کــرد‪ ،‬شــاید در حقیقــت مونتاژکار‬ ‫ی حفاظتــی امنیتــی از قدیــم‬ ‫بــود‪ .‬در بحــث دزدگیــر و االرم و لــوازم جانبــ ‬ ‫تولیدکنندگانــی داشــتیم‪ .‬محصــوالت مــا همیشــه ریشــه در خارج از کشــور‬ ‫داش��ته اند‪ .‬چ��ون در ای��ران قطع��ات اصلیــ و پای��ه ای الکترونیــک هنــوز‬ ‫هــم تولیــد نمی شــود‪ ،‬ایــن تصــور را داریــم کــه ان هــا بهتــر از مــا هســتند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مخصوصــا‬ ‫چــون تولیــد کننده انــد و از پایــه قطعــات را تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫انگلســتان مهــد ایــن صنعــت اســت‪ .‬در ایــن کشــور وقتــی افــراد پایشــان‬ ‫را از خانــه بیــرون می گذارنــد رصــد می شــوند تــا زمانــی کــه بــه خانــه‬ ‫برگردنــد و درحقیقــت هیــچ مکانــی وجــود نــدارد کــه افــراد تحــت پوشــش‬ ‫دوربین هــای امنیتــی و مراکــز پلیــس نباشــند‪.‬‬ ‫یکــی از دالیــل دیگــری کــه ایــن ســمینار را بــا حضــور یــک اســتاد خارجــی‬ ‫برگــزار کردیــم ایــن بــود کــه مــا مدیــران داخلی مــان را محــک زدیــم و‬ ‫متوجــه شــدیم که حــس غــرور بــه ان هــا اجــازه نمی دهــد کــه از یک اســتاد‬ ‫دانشــگاه یــا همــکار ایرانــی کمــک بگیرنــد و بخواهنــد نقــاط ضعــف خــود را‬ ‫برطــرف کننــد‪ .‬اغلــب مدیــران مــا دانــش دارند ولــی بحــث تخصــص و فنی‬ ‫بــودن هــم مهــم اســت؛ فنــی نــه بــه معنــای دانــش الکترونیــک بلکــه در‬ ‫‪31‬‬ ‫انگس وارن‬ ‫ ‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪32‬‬ ‫اموزش؛ گام نخست درمدیریت حرفه ای امنیت‬ ‫در گفت وگو با انگس وا ِرن‪ ،‬مشاور بین المللی مدیریت امنیت‬ ‫محمــد محمــدی درحاشــیه برگـزاری ســمیناربین المللــی مدیریــت پــروژه درصنعــت حفاظــت الکترونیک‪ ،‬به‬ ‫سـراغ مــدرس ایــن ســمیناررفتیــم‪ .‬انگــس داروک وا ِرن مدیرگــروه و مشــاوردرگــروه بین المللــی ‪ Linx‬و ‪ARC‬‬ ‫ازکارشناســان مطــرح بین المللــی درزمینــه تجهیـزات حفاظــت الکترونیــک‪ ،‬ارزیابــی ریســک و مدیریــت بحـران‬ ‫و تجزیــه و تحلیــل اســت کــه مطالــب ایــن ســمیناررا درچهــارنشســت طــی دو روزتدریــس کرد‪.‬‬ ‫نقش وارن به عنوان مشاورامنیتی حرفه ای و مربی‪ ،‬ما را بران داشت تا مصاحبه ای با وی انجام دهیم‪.‬‬ ‫انگــس داروک وارن مدیرگــروه بین المللی لینکــس (‪ )Linx‬درانگلســتان‬ ‫شــرکت ســوم‪ ،‬شــرکت امــوزش فنــی امنیتــی اســت کــه بــا تمرکــزبــرروی‬ ‫ماننــد غــذا و نوشــیدنی‪ ،‬داروســازی‪ ،‬خدمــات مالــی‪ ،‬نفــت و گاز‪ ،‬دولــت و‬ ‫اموزش مــردم دربــاره نحــوه تعیین‪ ،‬نصــب و اســتفاده صحیح ازسیســتم ها‬ ‫متفــاوت هســتند‪ ،‬امــا همــه ان هــا دربرگیرنــده عناصــرمدیریــت پــروژه‪،‬‬ ‫دوربین هــای مــداربســته را نصــب کننــد امــا ممکــن اســت درک کاملــی از‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــرکت مشــاوره و خدمــات اموزشــی را دربخش هــای مختلف‬ ‫ســازمان های غیــردولتــی ارائــه می کنــد‪ .‬پروژه هــا درانــدازه و طبیعــت‬ ‫توســعه برنامه های امنیتــی فیزیکــی و اســتفاده ازفناوری هــای امنیتی اند‪.‬‬ ‫ایــن گــروه شــامل ســه شــرکت اموزشــی اســت کــه دو مــورد ازان هــا‬ ‫دربرگیرنــده امــوزش مدیریــت امنیــت اســت تــا کارکنــان شــرکت ها‪،‬‬ ‫دولت هــا و ســازمان های غیــردولتــی دربــاره اصــول مدیریــت امنیــت‬ ‫ازتیــم لینکــس مطلــع شــوند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬گــروه درطــول تمریــن‪ ،‬تمرینــات‬ ‫عملــی خــود را بــه ان هــا ارائــه می دهــد‪ .‬بــرای مثــال نحــوه شناســایی‬ ‫دارایی هــا‪ ،‬تهدیــدات و ارائــه راهکارهــای کاهــش ان‪ ،‬چــه اینکــه این هــا‬ ‫شــرکت هایی بــزرگ هســتند یــا‪ ،‬هتل هــا‪ ،‬بیمارســتان ها یــا مدرســه ها‬ ‫را شــامل می شــوند‪.‬‬ ‫دوربین هــای مداربســته‪ ،‬کنتــرل دسترســی و سیســتم های یکپارچــه بــه‬ ‫می پــردازد‪ .‬بســیاری ازمــردم‪ ،‬بــه عنــوان مثــال بــرق کاران‪ ،‬می تواننــد‬ ‫اســتانداردهای الزم نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وارن اکنــون درحــال کاربــرروی یــک پــروژه توســعه پایــدارمســکونی‬ ‫اســت‪ ،‬نقــش او ارزیابــی تهدیــد و اســیب پذیری سیســتم اســت و تیــم‬ ‫فنــی او ویژگی هــای خاصــی را ب ـرای سیســتم های امنیتــی ب ـرای نیازهــای‬ ‫احتمالــی ســاکنان ارائــه می دهــد‪ .‬خدماتــی ازجملــه کنتــرل دسترســی‪،‬‬ ‫اسانســور‪ ،‬تشــخیص نفــوذ و روش هایــی ب ـرای کنتــرل فضاهــای عمومــی‬ ‫خــاص‪ .‬ســپس طــی فراینــدی کــه گــروه لینکــس ان را مدیریــت می کنــد‬ ‫بــه نصب کننــدگان و یکپارچه ســازها متناســب بــا پیشــنهادهای ان هــا‬ ‫ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫بــرای شــروع‪ ،‬ممکــن اســت تجربــه خــود را دردربــاره همــکاری بــا‬ ‫شــرکت های ایرانــی و مدیریــت ان هــا بیــان کنیــد؟ دانــش و توانایی هــای‬ ‫ان هــا را دراجــرای سیســتم های امنیتــی چگونــه می بینیــد؟‬ ‫و اطمینــان از امــوزش مناســب افــراد برمی گــردد و ایــن کــه چگونــه بــه‬ ‫اطالعــات فراهم شــده از راه ایــن سیســتم ها پاســخ داده شــود‪.‬‬ ‫بایــد تاکیــد کنــم ایــن دومیــن بازدیــد مــن اســت‪ ،‬اولیــن ســفر مــن بــه‬ ‫نمونــه موفقــی ازشــهرهایی کــه بــا اســتفاده ازسیســتم های امنیتــی‬ ‫کــه دانــش زیــادی در اینجــا وجــود دارد‪ ،‬و بــدون هیــچ ضرورتــی‪ ،‬بســیاری‬ ‫انگلســتان نمونــه خیلــی خوبــی در اســتفاده از ‪ CCTV‬بــرای پیشــگیری‬ ‫تهــران در ســپتامبر ‪ 2017‬بــود‪ .‬انچــه کــه مــن دریافــت کــردم ایــن اســت‬ ‫توانســتند جــرم را کاهــش دهنــد‪ ،‬ســراغ داریــد؟‬ ‫از مــردم سیستم هایشــان را اعــم از ســخت افزار و نرم افــزار خودشــان‬ ‫از جــرم اســت‪ .‬بــه بــاور مــن‪ ،‬در لنــدن می تــوان حداقــل ‪ 300‬بــار در روز‬ ‫دارد کــه اصــول اساســی به طــور کامــل درک نمی شــود‪ ،‬بــا ایــن حــال‬ ‫فروشــگاه ها و فضاهــای عمومــی‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬وقتــی جرمــی اتفــاق‬ ‫کلــی‪ ،‬مــن فکــر می کنــم اســتانداردهایی بســیار بــاال در درک سیســتم های‬ ‫حــال‪ ،‬مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن سیســتم ها‬ ‫توســعه داده انــد‪ .‬با ایــن حــال‪ ،‬در ســمینار اموزشــی اخیــر‪ ،‬شــواهدی وجود‬ ‫اموزش هــای اضافــی منافــع خوبی را بــرای شــاغلین بــه همــراه دارد‪ .‬به طور‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬سیســتم های امنیتــی‪ ،‬یکپارچه ســازی و غیــره وجــود دارد‪،‬‬ ‫بنابرایــن مــن بســیار تحت تاثیــر قــرار گرفتــم‪.‬‬ ‫پس ایا تفاوت و انحرافی ازاستانداردهای جهانی وجود دارد؟‬ ‫اســتانداردها در ایــران به شــکل محلــی و همــراه اســتانداردهای بریتانیایــی‬ ‫و دیگــر اســتانداردهای بین المللــی ایجــاد شــده اند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬اعضــای‬ ‫‪( ENSCU‬اتحادیــه سراســری شــرکت های فنــی مهندســی و شــبکه های‬ ‫ایمنــی ) برخــی اســتانداردهای بریتانیــا را کــه در ایــران در حــال توســعه‬ ‫هســتند جمــع اوری و ترجمــه کرده انــد‪.‬‬ ‫یــک فــرد را بــا سیســتم های ‪ CCTV‬دیــد؛ در اتوبوس هــا‪ ،‬قطارهــا‪ ،‬متــرو‪،‬‬ ‫می افتــد‪ CCTV ،‬بــه بررســی و تحقیقــات پلیــس کمــک می کنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫تصاویــر باکیفیــت و مناســبی بــرای ارائــه در دادگاه هــا فراهــم نمی کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬مــا در حــال امــوزش افــراد هســتیم تــا اطمینــان یابیــم کــه‬ ‫دوربین هــا و سیســتم هایی کــه در محــل نصــب می شــوند در پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جــرم مفیــد اســت‪.‬‬ ‫نظرشما درباره ادغام سیستم های امنیتی با سیستم های مدیریت یکپارچه‬ ‫برای کاهش خطرات‪ ،‬به ویژه خطرات امنیتی یک ساختمان چیست؟‬ ‫ســاختمان های ایمــن و امــن بــا ادغــام سیســتم یــک راه پی ـش رو اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن ترکیــب ‪ ،CCTV‬کنتــرل دسترســی ها و ســایر سیســتم ها در‬ ‫یــک پلتفــرم‪ ،‬کار را بــرای کنترل کننده هــا اســان تر می کنــد و ان هــا را‬ ‫ایــا ایــده ای درتوســعه تجهی ـزات امنیتــی الکترونیکــی درای ـران داریــد؟ و‬ ‫ایــا ازپــروژه یــا تجهیزاتــی ویــژه بازدیــد کرده ایــد کــه عمــ ً‬ ‫ا نشــان دهندهٔ‬ ‫صحبــت می کنیــم‪ ،‬مهم تریــن نکتــه درنظرگرفتــن تهدیــد ناشــی از‬ ‫انچــه تاکنــون دیــده و شــنیده ام ایــن اســت کــه بــازار از نظــر برندهــا و‬ ‫دردســترس قرار گرفتــن به وســیله یــک بدافــزار از راه ‪ CCTV‬یــک‬ ‫عرضــه برندهــای کــره ای و چینــی‪ ،‬به ارامــی از بــازار خــارج می شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫یافــت و ایــن امــر بــه یــک هنجــار تبدیــل خواهــد شــد‪ ،‬امــا نگرانــی از حمله‬ ‫پیشــرفت درایــن زمینــه باشــد؟‬ ‫یــک حرکــت بــزرگ اســت و مــن بحث هــای زیــادی دربــاره ان دارم‪.‬‬ ‫بــا ایــن تفاســیر‪ ،‬بــراســاس تجربــه شــما‪ ،‬برندهــای کــره ای یــا چینــی‬ ‫می تواننــد بــا برندهــای اروپایــی بــا کیفیــت رقابــت کننــد؟‬ ‫حمــات ســایبری اســت‪ .‬پتانســیل سیســتم های یــک ســازمان دربــاره‬ ‫نگرانــی عمــده اســت‪ .‬معتقــدم همگرایــی و یکپارچه ســازی ادامــه خواهــد‬ ‫ســایبری احتمالــی بــه سیســتم های یکپارچــه و اینترنــت اشــیاء اســت؛‬ ‫ماننــد تجربــه اخیــر در اوکرایــن‪.‬‬ ‫شــما گفتیــد کــه یکپارچگــی مرســوم و معمــول خواهــد شــد‪ ،‬امــا درایـران‬ ‫ایــن برندهــا در قیمت گــذاری بســیار رقابتی انــد‪ ،‬بنابرایــن ان هــا را بــرای‬ ‫هنــوزهــم تجهیزاتــی لوکــس محســوب می شــود‪ .‬چطــورمی توانیــم ایــن‬ ‫مشــابهی دارنــد‪ ،‬امــا قیمــت و مالحظــات مالــی مشــکالتی را بــرای برخــی‬ ‫اســت نــه فقــط یــک سیســتم اضافــی کــه دربرخــی مــوارد می توانــد نادیده‬ ‫ارائــه بــه بــازار بســیار جذاب تــر می کنــد‪ .‬از لحــاظ فنــاوری‪ ،‬امکانــات‬ ‫برندهــای اروپایــی در ورود بــه بــازار و رقابــت بــا ان بــا ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫معتقــدم بــا درنظرگرفتــن تحریم هــای کنونــی‪ ،‬مشــکالتی برای کس ـب وکار‬ ‫بــرای برخــی از برندهــای اروپایــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫دیــدگاه را تغییــردهیــم و مــردم را متقاعــد کنیــم کــه ایــن یــک ضــرورت‬ ‫گرفتــه شــود؟‬ ‫مــن اعتقــاد نــدارم کــه یکپارچه ســازی لوکــس اســت‪ .‬امنیــت درســت مثل‬ ‫ســایر تجارت هاســت و به دنبــال کارامدترشــدن اســت‪ .‬در همــه جــای دنیــا‬ ‫بودجــه محــدودی وجــود دارد‪ .‬اگــر سیســتم را در ‪ 5‬یــا ‪ 6‬ســال قــرار دهیــد‬ ‫ایــا بیــن اســتفاده ازتجهی ـزات امنیتــی الکترونیکــی و کاهــش جرائــم‪ ،‬هم‬ ‫و کل سیســتم را یکپارچــه کنیــد‪ ،‬کارایــی بیشــتری خواهــد داشــت و اگــر‬ ‫از دیــدگاه جامعــه‪ ،‬نهادهــای متفــاوت بســیاری وجــود دارد کــه از‬ ‫درپیــش خواهیــد داشــت‪ .‬ایــن کار خوبــی بــرای هــر کسـب وکار اســت؛ زیرا‬ ‫و پیشــگیری جــرم کمــک کننــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬شــما از ‪ CCTV‬بــرای رصــد‬ ‫مطمئــن ذخیــره می کنیــد‪ .‬بــرای صرفه جویــی هزینــه اولیـه ای وجــود دارد‪،‬‬ ‫بــه لحــاظ اجتماعــی و هــم بــه صــورت فــردی‪ ،‬همبســتگی می بینیــد؟‬ ‫سیســتم های امنیتــی ماننــد ‪ CCTV‬اســتفاده می کننــد تــا بــه کاهــش‬ ‫چراغ هــای ترافیکــی‪ ،‬کاهــش ترافیــک‪ ،‬دوربین هــای ســرعت و فضاهــای‬ ‫عمومــی در شــهرها بهــره می بریــد‪ .‬به طــور کلــی‪ ،‬ایــن فنــاوری می توانــد‬ ‫بخشــی از راهبــرد کلــی پیشــگیری از جــرم و کاهــش جرایــم باشــد‪ .‬بــا این‬ ‫حــال‪ ،‬پاســخی کــه بــرای موضوعــی الزم می شــود‪ ،‬نیــاز بــه واکنــش موثــر‬ ‫پلیــس و دیگــر ســرویس های امنیتــی هــم دارد‪ .‬پیشــگیری از جــرم یــک‬ ‫سیســتم ترکیبــی اســت‪ ،‬یعنــی نه فقــط یــک فنــاوری امنیتــی اســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫شــامل سیســتم ها و عملکردهایــی خواهــد بــود کــه بایــد ان را توســعه‬ ‫دهیــم‪ .‬در واقــع‪ ،‬ایــن موضــوع بــه فهــم چگونگــی اســتفاده موثــر از فناوری‬ ‫تعــداد کارکنــان اتاق هــای کنتــرل را کاهــش دهیــد‪ ،‬صرفه جویــی در هزینه را‬ ‫شــما پــول خــود را در بازدهــی مثبــت و مســیر ســرمایه گذاری دراز مــدت و‬ ‫زیــرا نیــاز بــه یــک پلتفــرم بــرای بررســی و مشــاهده عملیــات دارید‪ .‬بــا این‬ ‫حــال‪ ،‬سیســتم هایی نظیــر ‪( PSIM‬سیســتم های مدیریــت اطالعــات‬ ‫امنیــت فیزیکــی) تــداوم و افزایــش می یابــد و بــه شــما امــکان می دهــد‬ ‫تــا حــوادث را کاهــش دهیــد و پاســخگوی ان باشــید‪ .‬واکنش موثــر امنیتی‬ ‫در ایــن مــوارد مهــم اســت‪ ،‬اینکــه تــا چــه حــد اتش نشــانی‪ ،‬پلیس و ســایر‬ ‫خدمــات را مطلــع می کنــد‪ .‬بــرای اینکــه ایــن نــوع سیســتم ها تبدیــل بــه‬ ‫سیســتمی رایــج شــود‪ ،‬مدتــی طــول خواهــد کشــید‪ ،‬امــا شــرکت هایی کــه‬ ‫ایــن سیســتم ها را ارائــه می دهنــد در حــال حاضــر وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫محصــوالت تغییــر می کنــد‪ .‬بنابرایــن برندهــای ســنتی اروپایــی‪ ،‬به دلیــل‬ ‫کارامدتــر و موثرتــر می ســازد‪ .‬بدیهــی اســت هنگامــی کــه مــا دربــاره ادغــام‬ ‫اموزش درسراسرجهان‬ ‫ازنظرتوسعه استانداردها‬ ‫برای پرسنل و سیستم ها‬ ‫بسیارمهم است‪ .‬شما‬ ‫باید چارچوب ایجاد کنید‬ ‫و همه ان را حمایت کنند‬ ‫ سازی بخش‬ ‫حرفه ا ی‬ ‫ِ‬ ‫امنیت بسیارمهم است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اطمینان‬ ‫حاصل کنید که تمام‬ ‫افرادی که درحال انجام‬ ‫ایمن سازی اند درسطح‬ ‫درست و شایسته اموزش‬ ‫می بینند‬ ‫ایــا فکــرمی کنیــد پشــتیبانی دولــت می توانــد ایــن رونــد را کوتــا ه کنــد‪،‬‬ ‫ب ـرای مثــال‪ ،‬بــا تهیــه پیش نویــس قوانیــن و مقــررات‪ ،‬یــا نقــش بخــش‬ ‫خصوصــی درارتقــاء و اجــرای سیســتم های امنیتــی بیشــتراســت؟‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫بالقــوه بــرای سیســتم وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن هدفــی ترکیبــی اســت‪ .‬بخــش خصوصــی بایــد بتوانــد پس انــداز و‬ ‫ایــا می توانیــد نظــرات خــود را دربــاره موفق تریــن شــهرهایی کــه از‬ ‫و مدیریــت شــده اند نشــان دهــد‪ .‬ایــن امــر بــه بســیاری از پروژه هــای‬ ‫ایــا می توانیــم ایــن تجربیــات را درشــهرهای مــا‪ ،‬بــه ویــژه درتهــران‪،‬‬ ‫بازگشــت ســرمایه گذاری را کــه از سیســتم هایی کــه به درســتی نصــب‬ ‫‪34‬‬ ‫در درس هــای ســمینار ذکــر شــد‪ ،‬بــاز هــم بعــد از نصــب کامــل‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫دولتــی منجــر خواهــد شــد‪ .‬بــا ایــن دانــش‪ ،‬قراردادهــای دولتــی بایــد‬ ‫اســتفاده از سیســتم های یکپارچــه و همگــرا را در رونــد مناقصــه انعــکاس‬ ‫دهنــد‪ .‬تاکیــد بایــد بــر روی مقرون به صرفــه بــودن (و نــه ارزان تریــن)‬ ‫سیســتم های پایــدار در طــول حیــات پیش بینی شــده سیســتم باشــد‪.‬‬ ‫سیســتم های یکپارچه ســازی اســتفاده می کننــد به اشــتراک بگذاریــد؟‬ ‫مدل ســازی و محبــوب کنیــم؟‬ ‫ســوال مهمی اســت! شــهرهای ســنتی مانند تهــران‪ ،‬حتــی لنــدن و پاریس‪،‬‬ ‫بــه دلیــل تاریخــی کــه ســاخته اند‪ ،‬بــا طــرح ســاختمان ها‪ ،‬خیابان هــا‪،‬‬ ‫جاده هــا بــه پیشــگیری از جــرم و جنایــت منجــر نمی شــوند و در ایجــاد‬ ‫سیســتم های امنیتــی و شــهرهای امن تــر مشکل ســازند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬ازنظــرشــما‪ ،‬بخش خصوصــی بایــد دولــت را متقاعــد کند تــا این‬ ‫شــهرهای جدیدتــر ماننــد ســنگاپور‪ ،‬دبــی و ابوظبــی‪ ،‬می تــوان مالحظــات‬ ‫مــن فکــر می کنــم کــه ایــن کار بایــد انجــام شــود‪ .‬بخــش خصوصــی بایــد‬ ‫اســتفاده از محیــط زیســت برســاخته و فناوری هــای امنیتــی در کاهــش‬ ‫و صرفه جویــی در چرخــه حیــات یــک سیســتم می توانــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫دارد‪ ،‬اگرچــه طرح هــای خــوب بســیاری در سراســر جهــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫نــوع سیســتم ها را اعمــال کنــد‪.‬‬ ‫بــا بخــش دولتــی ارتبــاط برقــرار کنــد تــا نشــان دهــد کــه چگونــه کارایــی‬ ‫امنیتــی را در ابتــدای برنامه ریــزی و توســعه شــهری در نظــر گرفــت و بــا‬ ‫فرصت هــای جــرم و جنایــت گام برداشــت‪ .‬بنابرایــن ایــن تفــاوت وجــود‬ ‫دالیلی که باعـث موفقیت یا شکسـت پروژه های امنیتی می شـود چیسـت؟‬ ‫مهم تریــن و اصلی تریــن پیشــنهاد کــه می توانیــد بــه شــرکت های ایرانــی‬ ‫بــا توجــه بــه مکالماتــی کــه مــن بــا متخصصــان امنیتــی در اینجــا داشــتم‪،‬‬ ‫به ویــژه ب ـرای چنیــن شــهرهای ســنتی ماننــد ته ـران دهیــد چیســت؟‬ ‫اســت‪ .‬چــه اتفاقــی در رونــد پــروژه می افتــد‪ ،‬یــا چــه تغییــر هدفــی در طول‬ ‫حاصــل کنیــد کــه تمــام افــرادی کــه در حــال انجــام ایمن ســازی اند در‬ ‫ایا شـما زمینه و تجربـه ای با تمرکزبـرپروژه های ایـران دارید؟‬ ‫مشــکل اصلــی ان هــا حصــول اطمینــان از دقــت تعییــن محــدوده پــروژه‬ ‫زمــان رخ می دهــد کــه خــارج از پارامترهــای اصلــی توافــق شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن کمبــود منابــع یــا ســخت افزاری کــه بــا دیگــران ســازگار نیســت‬ ‫یک مشــکل اســت‪ .‬چرخــه حیــات یــک پــروژه نیــز مهم اســت؛ سیســتمی‬ ‫کــه در حــال حاضــر می توانــد موثــر باشــد ممکن اســت پــس از مــدت زمان‬ ‫طوالنــی اثــر مشــابهی بــا عنــوان تغییــر امنیتــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫و متخصصــان بــرای توســعه سیســتم های امنیتــی و بهبــود اســتانداردها‬ ‫ ســازی بخــش امنیــت بســیار مهــم اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اطمینــان‬ ‫حرفه ای‬ ‫ِ‬ ‫ســطح درســت و شایســته امــوزش می بیننــد‪ .‬امــوزش در سراســر جهــان‬ ‫از نظــر توســعه اســتانداردها بــرای پرســنل و سیســتم ها بســیار مهم اســت‪.‬‬ ‫شــما بایــد چارچــوب ایجــاد کنیــد و همــه ان را حمایــت کننــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫خود تنظیمــی از جانــب مدیــران بخش هــای بــزرگ‪ ،‬بــرای مثــال‬ ‫‪ ،ENSCU‬نیازمنــد حمایــت دولــت بــرای تعییــن اســتانداردهای الزم‬ ‫ن و تنظیم شــده اند‪ .‬نکتــه توجه برانگیــز‬ ‫اســت و ایــن اســتانداردها مطمئــ ‬ ‫بـرای حفظ صحیـح و موثرسیسـتم چـه پیشـنهاداتی دارید؟ نکات برجسـته‬ ‫در انگلســتان ایــن اســت کــه تحرکاتــی در ایــن بخــش در حصــول اطمینــان‬ ‫ایــن بســتگی بــه نصــب و مشــخصات قبلــی دارد‪ .‬تعمیــر و نگهــداری بایــد‬ ‫فنــی معتبــر (‪.)Certified Technical Security Professionals‬‬ ‫این موضوع چیسـت؟‬ ‫بخشــی از قــرارداد درنظــر گرفتــه شــود‪ ،‬زیــرا فقــط نصــب یــک سیســتم و‬ ‫رهاکــردن ان بعــد از انجــام کار نیســت‪ .‬بــرای اطمینــان از عملیــات‪ 4 ،‬تــا ‪5‬‬ ‫ســال نیــاز بــه پشــتیبانی نصب کننده‪/‬یکپارچه ســاز اســت‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫از شایســتگی و پیــروی دقیــق از اصــول وجــود دارد‪ :‬متخصصیــن امنیــت‬ ‫خودتنظیمــی تــا انــدازه ای کار می کنــد‪ ،‬امــا الزم اســت کــه مقــررات‬ ‫اجبــاری بــرای اطمینــان از اســتانداردها درنظــر گرفتــه و بــه ان هــا احتــرام‬ ‫گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫اتوماسیون‬ ‫م اتوماسیون ساختمان‬ ‫بهینه سازی سیست ‬ ‫درخدمت افزایش بهره وری‬ ‫ساختمان ها؛ راهکار بهره وری انرژی دراروپا‬ ‫هوشمندی درساختمان سبز‬ ‫راهکارهای انجمن بین المللی ‪KNX‬‬ ‫م اتوماسیون ساختمان‬ ‫بهینه سازی سیست ‬ ‫درخدمت افزایش بهره وری‬ ‫سیســتم اتوماســیون ســاختمان بــدون تردیــد بــرای صرفه جویــی درانــرژی بســیارمهــم اســت‬ ‫ام��ا درطــول زمـ�ان مزای��ای اولیـ�ه اتوماس��یون کم کمــ مح�وـ می ش��ود‪ .‬می تــوان گفــت انچــه‬ ‫کــه مدی ـران توســعه تســهیالت می خواهنــد ازان اطمینــان یابنــد ایــن اســت کــه ســاختمان ها بــا‬ ‫حداکثــرعملکــرد خــود فعالیــت کننــد و بهینه ســازی سیســتم اتوماســیون ســاختمان‪ ،‬درواقــع‪،‬‬ ‫کلی�دـ تحققــ ایــن ه�دـف اس��ت‪ .‬درای��ن مقالــه ب��ه بررسیــ مش��کالت اس��تفاده ازسیس��تم های‬ ‫اتوماس��یون س��اختمان و روش ه��ای بهینه س��ازی ان پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫اشکال کارکجاست؟‬ ‫در ی��ک دنی��ای کام��ل و ایـ�ده ال‪ ،‬سیســتم اتوماســیون ســاختمان چیــزی‬ ‫اســت کــه بایــد تنظیــم و بعــد کنــار گذاشــته شــود‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬وقتــی‬ ‫سیســتم جدیــدی نصــب می شــود‪ ،‬در طــول عمــر خــود بــه بهتریــن شــکل‬ ‫عم��ل می کن��د تــا زمانی کــه پیشــرفت های فنــاوری نیازمنــد تغییــرات در‬ ‫تســهیالت باشــند و یا عوامــل بیرونــی جایگزینــی را توجیــه کنند‪ .‬امــا دنیای‬ ‫واقعیــ پیچیده ت��ر استــ‪ .‬به تدریــج پــس از نصــب سیســتم اتوماســیون‬ ‫ســاختمان‪ ،‬صورتحســاب های انــرژی افزایــش می یابــد و در عیــن حــال‬ ‫ســاکنان ســاختمان از مشــکالت راحتــی و اســایش ســاختمان شــکایت‬ ‫می کنند‪ .‬برخــی از نواحــی ســاختمان بســیار داغ و نواحی دیگر بســیار ســرد‬ ‫عمــل می کننــد‪ .‬در طــول زمــان اتفاقــات بســیاری می افتــد و سیســتم‬ ‫دچــار نقــص می شــود ولــی بــا توجــه بــه نــوع و برنــد سیســتم اتوماســیون‪،‬‬ ‫می تــوان از بســیاری از موانــع اجتنــاب کــرد و بــا اطالعــات حیاتــی‪ ،‬کــه از راه‬ ‫شـ�بکه به دســت امــده‪ ،‬بــا یــک سیســتم کنتــرل مناســب‪ ،‬موانــع را تــا حــد‬ ‫ممکــن کاهــش داد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد‪ ،‬در مقایســه بــا کنتــرل‪ ،‬اعمال انســانی اغلــب مقصر‬ ‫بـ�روز مش��کالتند‪ .‬اپراتورهاــ‪ ،‬برنامـ�ه زمان��ی س��اکنان را تغییرــ می دهنــد‪،‬‬ ‫نق��اط تنظی��م دم��ا را مح��دود می کنن��د و به ج��ای یافت�نـ راه حــل ســعی‬ ‫می کنن��د به طــور موقــت اشــکاالت را برطــرف کننــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬اپراتورهای‬ ‫سیس��تم اتوماسـ�یون س�اـختمان هنگامی کــه بــه ورود گرمــا یــا ســرما نیــاز‬ ‫می شــوند‪ .‬رطوبــت در ســاختمان یــا بســیار زیــاد و یــا بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫سیســتم های ‪ HVAC‬ظاهـ ً‬ ‫ـرا در محیــط کار بــا صــدای بلنــد کار می کننــد و‬ ‫هســت‪ ،‬پارامترهــای صرفه جویــی در انــرژی را از حالــت تنظیــم خــارج‬ ‫متخصصــان در ایــن بــاره توافــق نظــر دارنــد کــه بهینه ســازی دوره ای‬ ‫در گــذر زمــان تعــداد مشــکالت بیشــتر می شــود‪ .‬چالشــی کــه اغلــب رخ‬ ‫ســبب بــروز شــکایت از الودگــی صوتــی می شــوند‪.‬‬ ‫سیســتم اتوماســیون ســاختمان امــری ضــروری اســت تــا تضمیــن کنــد‬ ‫کــه سیس��تم های س��اختمانی طبـ�ق مولفه هــای طراحــی اولیــه خــود‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫می ده�دـ فش��ار نامناســب در ات��اق یاــ س��اختمان اس�تـ‪ :‬به دلیــل وجــود‬ ‫فشــار‪ ،‬ممکــن اســت هــوا از مناطــق نامناســب وارد شــود و باعــث تراکــم‬ ‫گرمــا‪ ،‬ســرما یــا تراکــم هــوا در ســاختمان شــود‪ .‬اشــکال رایــج دیگــر زمانی‬ ‫عمــده ای در ســاختمان ایجــاد نشــود‪ ،‬زنــگ خطــری بــرای بــروز مشــکل‬ ‫نمی ش��ود و ی��ا سیس��تم صرفه جوی�یـ در مص��رف اب درس��ت کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫افزای��ش ناگهانــی ان��رژی تاثی��ر مهمــی ب��ر هزینه هــا دارد و ســبب می شــود‬ ‫رخ می دهــد ک�هـ گرم کرــدن و سـ�رد کردن هم زمــان درســت انجــام‬ ‫خواهــد بــود کــه در صــورت ادامــه‪ ،‬مصــرف انــرژی بایــد بررســی شــود‪.‬‬ ‫از انجاکــه اتوماســیون ســاختمان بــا سیســتم های متعــدد دیگــری در‬ ‫کــه مالــک ســاختمان بیشــترین هزینــه انــرژی را بــرای ســال بعد بپــردازد‪.‬‬ ‫گفــت عملکــرد تجهیــزات مکانیکــی‪ ،‬حتــی بــا بهتریــن کنتــرل‪ ،‬پــس از‬ ‫اتوماســیون ســاختمان از ســوی مدیران تســهیالت اســت‪.‬‬ ‫ارتبـ�اط اس��ت‪ ،‬بهینه س��ازی از ایـ�ن سیستــم فراتــر خواه��د ب��ود و می تــوان‬ ‫هجــده مــاه دچــار مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایـ�ن صرفه جوی��ی در ان��رژی بزرگ تر یــن دلیــل بهینه ســازی سیســتم‬ ‫هشــدار دیگــر مربــوط بــه عمــر سیســتم اســت‪ .‬یــک سیســتم کنتــرل‬ ‫دارای عمــر مفیــد ‪ 15‬تــا ‪ ۲۰‬ســال اســت و پــس از ان الزم اســت تجهیــزات‬ ‫مکانیک�یـ به طــور جــدی تعویــض شــوند‪ .‬بنابرایــن هــر قطع ـه ای کــه پــس‬ ‫ازکجا مشکل را تشخیص دهیم؟‬ ‫افزایــش کاربــرد انــرژی و افزایــش شــکایت ســاکنان ســاختمان دو نشــانه‬ ‫اخطــار رایــج اســت کــه بهینه ســازی را الزامــی می کنــد‪.‬‬ ‫کارشناساــن می گوین��د‪ :‬مص��رف زی��اد انــرژی‪ ،‬درصورتی کــه تغییــرات‬ ‫از ‪ 15‬ســال عملکــرد خوبی نداشــته باشــد یــک کارت قرمــز خواهــد گرفت‪ .‬از‬ ‫ایــن رو بســیاری از متخصصــان توصیــه می کننــد بهینه ســازی در فواصــل‬ ‫ی شــود‪ .‬معمــو ًال‬ ‫کوتاه ترــ انج��ام ش�وـد ت��ا از خطرسازشـ�دن پیشــگیر ‬ ‫بهینه ســازی کمتــر از یــک ســال باعــث برگشــت ســرمایه می شــود‪.‬‬ ‫‪ 3‬گام برای بهره برداری بهتراز‪BAS‬‬ ‫‪ .1‬شــروع خوبــی داشــته باشــید‪ :‬بیشــترین بهــره را از سیســتم اتوماســیون ببریــد؛ هرچــه‬ ‫ســریع تر در مراحــل اولیــه پــروژه طــرح ‪ BAS‬خــود را اجــرا کنیــد و پرســش های زیــر را بــرای‬ ‫تیم عملیاتی چگونگی سازماندهی می شود؟‬ ‫الزامات امنیت شبکه و دسترسی از راه دور چیست؟‬ ‫مهم ترین کارکرد ‪ BAS‬برای ذینفعان چیست؟‬ ‫الزامات کنونی یا اتی فناوری تلفن همراه چیست؟‬ ‫ایا گرافیک از‪ HTML5‬پشتیبانی می کند؟‬ ‫وقتــی در مراحــل اولیــه طراحــی سیســتم اتوماســیون ســاختمان را بگنجانیــد‪ ،‬موجــب‬ ‫تســهیل فراینـ�د بهینه ســازی ان در اینــده خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬بـرای ذخیــره داده‪ ،‬برنامه ریــزی کنیــد‪ :‬اطمینــان یابیــد کــه زیرســاختار در‬ ‫ج�اـی خوــد به ش��کل ام��ن ذخیره ســازی شــده و داده هــای ارزشــمندی کــه بــرای‬ ‫اتوماس��یون حیاتی ان��د پشتــیبانی شـ�ده اند‪ .‬ذخیره ســازی داده هــا در طــول‬ ‫ســال بــه ظرفیــت بزرگــی نیــاز دارد‪ ،‬امــا ارزش داده هــای چندیــن ســاله بســیار‬ ‫مهم ترــ از فناوری ه��ای ارزان کوتاه مــدت اســت‪ .‬بــا مقایســه داده هــای فصلــی‬ ‫می ت��وان عملیــات ســاختمان را مشــخص کـ�رد‪ ،‬درحالی کــه بــا تصاویــر‬ ‫لحظـ�ه ای از عملی��ات کنون��ی نمی تــوان بــه ان دســت یافــت‪.‬‬ ‫‪ .3‬ن��گاه طوالنی مــدت داشــته باشــید‪ :‬بــرای تحقــق همــه نیازهــای‬ ‫ســاختمان‪ ،‬پــس از صــرف زمــان زیــاد بــرای طراحــی و اجــرای سیســتم‬ ‫اتوماســیون‪ ،‬هرگــز نگهــداری از ان را فرامــوش نکنیــد‪ .‬طــرح مشــخصی‬ ‫ب��رای نگه��داری سیسـ�تم و ارتقـ�اء احتمال��ی ان موجــب به روزرســانی ‪BAS‬‬ ‫می شــود‪ .‬هماننــد هــر قطعــه دیگــری از تجهیــزات‪ ،‬زیرســاختار یــا فنــاوری‪،‬‬ ‫وقتــی سیســتم اتوماســیون بــه شــیو ه منظــم نگهــداری نشــود‪ ،‬عملکــرد‬ ‫مطلوبــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫منبع‪facilitiesnet.com :‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫تمریــن مطــرح کنیــد‪:‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ساختمان ها؛ راهکار بهره وری انرژی دراروپا‬ ‫ً‬ ‫تقریبــا ‪ ۴۰‬درصــد ازمصــرف کل انــرژی و ‪ ۳۶‬درصــد ازانتشــارگازهــای گلخانــه ای را‬ ‫ســاختمان ها‬ ‫دراروپــا به خــود اختصــاص می دهنــد و حــدود ‪ ۲۰‬درصــد ازانــرژی مصرفــی درســاختمان های‬ ‫اروپایــی به علــت بهره بــرداری یــا نگهــداری نامناســب‪ ،‬نبــود ارزیابــی پایــه بــرای بهــره وری انــرژی و‬ ‫عملکــرد ضعیــف مصرف کننــده هــدرم ـی رود‪ .‬ایــن میـزان ازهدرفــت ســالیانه هزینـه ای بالــغ بــر‪۲۷۰‬‬ ‫میلیــارد یــورو دربــردارد و نشــان می دهــد اگــرکاری بـرای مهــاران انجــام نشــود‪ ۵۳ ،‬درصــد تــا ســال‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬درایــن مطلــب چارچــوب نظارتــی و ضــرورت اتوماســیون ســاختمان و‬ ‫سیســتم های کنترلــی دردســتورالعمل های اتحادیــه اروپــا شــرح داده شــده اســت‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان و سیستم های کنترلی‬ ‫س��اختمان ها ب��رای انس��ان ها س��اخته می ش��وند‪ ،‬ام�اـ ای��ن انس��ان ها‬ ‫هس�تـند ک��ه ان��رژی را مصرــف می کننــد نــه ســاختمان ها‪ .‬بهتریــن شــیوه‬ ‫بــرای پرداختن بــه ایــن موضــوع دادن ابــزاری به مــردم بــرای کنتــرل میزان‬ ‫نوســان در تامیــن انــرژی را افزایــش می دهــد؛ از ایــن رو بــرای تقلیــل ان‬ ‫نی�اـز ب�هـ اس��تفاده از کنت��رل بــرای متعادل کـ�ردن تولی��د محل�یـ‪ ،‬ش��بکه ای‬ ‫و ذخیره ســازی اســت کــه حاصــل ان ســاختمان هایی بــا انــرژی صفــر یــا‬ ‫انــرژی مصرفــی متناســب بــا نیازشــان اســت‪ .‬فــارغ از اینکــه ســاختمان‬ ‫مثبــت (‪ )zero/positive energy buildings‬اســت‪.‬‬ ‫صرفه جویــی ان��رژی را تضمی�نـ می کنــد و امکانــات باکیفیــت در محیــط‬ ‫در صنایــع مختلــف ارزشــمند اســت‪ .‬بــرای مثال‪:‬‬ ‫(بــرای مثــال راحتــی در گرمایــش‪ ،‬کیفیــت هــوای داخلــی‪ ،‬روشــنایی و‬ ‫ســاختمان های غیــر مســکونی‬ ‫بهره بــرداری بشــود یــا نــه‪ ،‬ســطح مناســبی از کنتــرل خدمــات ســاختمانی‬ ‫داخل�یـ ‪-‬هرکجـ�ا‪ ،‬هـ�ر زماــن و ه�رـ میزان��ی کـ�ه نیاــز باش��د‪ -‬فراهم می شــود‬ ‫فضــای اکوســتیک)‪.‬‬ ‫ای��ن موضـ�وع اهمیــت خاص�یـ پی��دا کــرده اســت کــه بــازار انــرژی در حــال‬ ‫تغییــر الگــوی تامیــن انــرژی و افزایــش تولیــد نامتمرکــز (تولیــد بــرق از‬ ‫منابــع کوچــک انــرژی) بــه جــای اســتفاده از منابــع متمرکــز (فســیلی‪،‬‬ ‫هســته ای و تجدیدپذیــر) اســت‪ .‬اتوماســیون ســاختمان و کنتــرل‬ ‫ســاختمان‪ ،‬بــا یکپارچه ســازی و بهینه ســازی منابــع مختلــف انــرژی بــرای‬ ‫کاربــران‪ ،‬نقــش اساســی را در تطبیــق اقتصــادی بــا ایــن تغییــر الگــو ایفــا‬ ‫بو هــوا میــزان‬ ‫می کننــد‪ .‬نیــاز هــر چــه بیشــتر بــه انرژی هــای وابســته بــه ا ‬ ‫کاهــش ظرفیــت بــا کمــک اتوماســیون و سیســتم های کنترلــی ســاختمان‬ ‫کاه��ش ان��رژی حرارتـ�ی و الکتریک�یـ به ترتیــب تــا ‪ ۴۰‬و ‪ ۱۴‬درصــد در‬ ‫کاهش انرژی حرارتی و الکتریکی به ترتیب ‪ ۱۹‬و ‪ ۸‬درصد در ساختمان های‬ ‫مسکونی‬ ‫اتوماســیون و سیســتم های ســاختمانی نسـ ً‬ ‫ـبتا کم هزینــه و دارای بازگشــت‬ ‫ی هســتند‪ .‬معمــو ًال‪ ،‬دوره بازپرداخــت بــا توجــه بــه پیچیدگی‬ ‫ســرمایه زیــاد ‬ ‫سیســتم بیــن ‪ ۲‬تــا ‪ ۶‬ســال اســت‪ .‬پــس از اتمــام دوره بازپرداخــت‪،‬‬ ‫قبض هــای انــرژی‪ ،‬در اثــر ایــن کاهــش‪ ،‬درامــد چشــمگیری به همــراه‬ ‫خواهنــد داشــت و درنتیجــه ســبب تحریــک اقتصــاد می شــوند‪.‬‬ ‫بازارانرژی درحال تغییرالگوی تامین انرژی‬ ‫و افزایش تولید نامتمرکز (تولید برق ازمنابع‬ ‫کوچک انرژی) به جای استفاده ازمنابع متمرکز‬ ‫(فسیلی‪ ،‬هسته ای و تجدیدپذیر) است‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان و کنترل ساختمان‪ ،‬با‬ ‫یکپارچه سازی و بهینه سازی منابع مختلف‬ ‫انرژی برای کاربران‪ ،‬نقش اساسی را درتطبیق‬ ‫اقتصادی با این تغییرالگو ایفا می کنند‪.‬‬ ‫ـج جایگزینــی‬ ‫امــروزه‪ ،‬مقــررات تنظیمــی‪ ،‬به انــدازه ای کــه تمایــل بــه ترویـ ِ‬ ‫تجهیــزات و ســرمایه گذاری در حــوزه ســاختمان هســت‪ ،‬بــه کاهــش‬ ‫مقرون به صرفــه انــرژی منجــر نمی شــوند‪ .‬بــه طــور مشــابه‪ ،‬مــاده ‪ ۸‬از‬ ‫بازنویســی دســتورالعمل عملکــرد انــرژی ســاختمان ها (‪ ،)EPBD‬دربــاره‬ ‫سیســتم های کنترلــی و یــا یکپارچه ســازی اتوماســیون نیــز بایــد نصــب‬ ‫و یــا توســعه پیــدا کننــد (مث ـ ً‬ ‫ا در برخــی از کشــور های عضــو‪ ،‬مادامــی کــه‬ ‫یارانه هــا را در محاســبات فنــی بهــره وری انــرژی اعمــال می کننــد‪ ،‬تعــادل‬ ‫هیدرولیکــی یــا بهینه ســازی توزیــع اب در ســاختمان ها الزامــی اســت)‪.‬‬ ‫تشــویق داوطلبان ه اســتقرار سیســتم های کنترلی‪ ،‬در بیشتر کشــورهای عضو‬ ‫بهبــود بلندمــدت عملکــرد ســاختمان ها؛ پشــتیبانی و ایجــاد تعهــد بــه‬ ‫دســتاوردهای بهینه ســازی انــرژی می انجامــد‪ ،‬بلکــه تــا حــدی باعــث‬ ‫اتوماســیون و سیســتم های کنترلــی نصب شــده موجــب تــداوم عملکــرد‬ ‫اتحادیــه اروپــا ضعیــف اجرا شــده اســت‪ .‬ایــن امر نــه تنها بــه از دسـت دادن‬ ‫اختــال بــازار و فقــدان یکپارچگــی بیــن فناوری هــای مختلــف می شــود‪.‬‬ ‫یــک چارچــوب نظارتــی مناســب نیازمنــد شــناخت کامــل فرصت هــا در‬ ‫سیســتم های اتوماســیون و کنتــرل ســاختمان و نیــز اطمینــان از حصــول‬ ‫صرفه جویــی اســت‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬نــکات فعال ســازی زیــر بــرای ایــن‬ ‫دســتورالعمل پیشــنهاد می شــود‪:‬‬ ‫ایجــاد ســازوکارهایی ب ـرای توســعه بازســازی؛ بایــد الزامــی بــرای اعضای‬ ‫اتحادیــه جهــت بازســازی ســاختمان های موجــود‪ ،‬افزایــش عملکــرد‬ ‫ی و تــداوم بهبــود انــرژی مصرفــی واقعی شــان وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫انــرژ ‬ ‫اســتفاده از مدیریــت انــرژی‪ 50001 EN ISO‬کــه بــا کمــک فناوری هــای‬ ‫مطلــوب می شــود‪ .‬بــرای مثــال می تــوان بــه اســتفاده از داده هــای مدیریت‬ ‫اطالعــات ســاختمان (‪ )BIM‬به عنــوان ابــزار پشــتیبانی برای سیســتم های‬ ‫فنــی ســاختمان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ـازی تولیــد نامتمرکــز و ایجاد‬ ‫کنتــرل و اتوماســیون هوشــمند؛ یکپارچه سـ ِ‬ ‫پاســخگویی بــار (‪ )demand response‬بایــد از راه سیســتم های کنترلــی‬ ‫و اتوماســیون هوشــمند صــورت گیرد‪.‬‬ ‫اطمینــان ازهمــکاری درقوانیــن زیسـت محیطی درســطح اتحادیــه اروپا؛‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬طراحــی پایــدار (‪ )eco design‬بــه ارزیابــی محصــوالت‬ ‫ملزومــات حداقلــی بــرای فناوری هــای کنترلــی؛ سیســتم های کنترلــی‬ ‫ش��خصی‪ ،‬محصــوالت پیشرــفته ی�اـ سیس��تم های فــردی می پــردازد‪.‬‬ ‫هماننــد ‪ 15232 EN‬بهــره وری انــرژی ســاختمان ها – اثــر اتوماســیون‬ ‫کل نگرانــه باقی بمانــد‪ ،‬بــه گونــه ای کــه تمامــی سیســتم ها در حکــم یــک‬ ‫بخشــی از روش شناس ـی های محاســباتی در اســتانداردهای جدید ‪EPBD‬‬ ‫ســاختمان‪ ،‬سیســتم های کنترلــی و مدیریــت ســاختمان هســتند‪ .‬بــرای‬ ‫دســتیابی بــه عملکــرد کنترلــی بهتــر بایــد ایــن مــورد در تمامــی کشــور های‬ ‫عضــو اتحادیــه اروپــا پیاده ســازی شــود‪.‬‬ ‫محصــوالت سیســتم های کنتــرل و اتوماســیون ســاختمان؛ بخشــی‬ ‫از الزامــات بازســازی‪ :‬بــه هنــگام تکمیــل پوشــش و نمــای ســاختمان‪،‬‬ ‫بهــره وری ســاختمان بایــد تحــت ‪ EPBD‬یــا طراحــی پایــدار بــا رویکــردی‬ ‫واحــد کارامــد عمــل کننــد‪ EED .‬بای��د ســطوح بلندپروازان��ه ای از بازســازی‬ ‫ســاختمان تعییــن کنــد و نقــاط مهمــی کــه ضــرورت اجرایــی بــرای پذیرش‬ ‫قوانیــن دارنــد بایــد از ســوی ‪ EPBD‬مشــخص شــوند‪ .‬با ایــن حــال در همه‬ ‫قوانیــن بــه جــای فنــاوری بایــد بــه بهــره وری حکم کننــد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله‬ ‫‪European Building Automation and Controls Association‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫فرصت ازدست رفته‬ ‫‪39‬‬ ‫ساختمان های بهینه؛ کانون های کوچک انرژی‬ ‫مزیت های عمومی‬ ‫توانمندسازی کاربران نهایی برای مدیریت انرژی‬ ‫کاهش مبالغ صورت حساب های انرژی برای مصرف کننده ها‬ ‫و کسب وکارها‬ ‫توانمندسازی کاربران نهایی برای مدیریت انرژی‬ ‫جذب انرژی های تجدیدپذیر و حذف بیشتر دی اکسیدکربن‬ ‫از انرژی گرمایشی و سرمایشی‬ ‫ایجاد مناطق شهری بهینه و هوشمند‬ ‫جذب انرژی های تجدیدپذیر و حذف بیشتر دی اکسیدکربن‬ ‫از انرژی گرمایشی و سرمایشی‬ ‫ساختمان های بهینه در سیستم انرژی‬ ‫تولید‪ ،‬ذخیره و تامین تقاضای انرژی‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬تا سال ‪ ،۲۰۲۰‬حداقل ‪ ٪ ۸۰‬کنتورهای‬ ‫هوشمند را جایگزین کنتورهای معمولی برق خواهد کرد‪.‬‬ ‫انتظار داریم هزینه سرمایه گذاری برای باتری های‬ ‫لیتیومی طی پنج سال اینده به نصف کاهش یابد‪.‬‬ ‫‪ ۷۵٪‬از انرژی گرمایش و سرمایش متکی به سوخت های‬ ‫فسیلی است‪.‬‬ ‫با تقاضای تعدیل شده برای انرژی ‪ ۵۰۰‬میلیارد یورو در‬ ‫هزینه های ان صرفه جویی می شود‬ ‫بعد از اماده شدن بهره برداری ساختمان‪ ،‬چه کارهای دیگری باید انجام داد؟‬ ‫مدیریت سیاست گذاری اینده نگرو‬ ‫روش مند می تواند همه ذینفعان را دربربگیرد‪.‬‬ ‫قیمت گذاری پویا مصرف هوشمند و‬ ‫بهینه تری را تشویق می کند‪.‬‬ ‫کنتورها و سیستم هایکنترلی هوشمند‬ ‫کاربران را برای کاهش هزینه ها توانمند می کند‪.‬‬ ‫ابزارقانونی باید گستره ساختمان ها را مدل های کسب وکارجدید تقاضاها را متمرکزمی کند‬ ‫و راهکارهای بهینه و مطلوب مصرف کنندگان را‬ ‫به عنوانکانون های‬ ‫فراهم می اورد‪.‬‬ ‫کوچک انرژی به طورکامل پوشش بدهد‪.‬‬ ‫‪BACPress.com‬‬ ‫معرفی ساختـمان های هوشمنـد پـایـدار‬ ‫ن سبز‬ ‫هوشمندی درساختما ‬ ‫ولفگانــگ فــری معمــارمی گویــد‪« :‬معمــاری پایــدارنه فقــط یــک فنــاوری‪ ،‬بلکــه طراحــی منطقــی و اســتفاده‬ ‫ی درفرایبــورگ اســت‪ .‬درانتهــای‬ ‫ی او ســاختمان بلنــد خورشــید ‬ ‫موثــرازمنابــع اســت‪ ».‬یــک مثــال خــوب طراح ـ ‬ ‫یــک کنفرانــس پــرجنــب و جــوش‪ ،‬ولفگانــگ فــری بــا خوشــحالی وارد ســالن اجتماعـ ِ‬ ‫ـتال‬ ‫ـات ســاختمان کریسـ ِ‬ ‫ـاری فــری پــرازانــرژی اســت و با ســخنانش بــه حضّ ــارخســته جان‬ ‫زیمنــس درلنــدن می شــود‪ .‬مدیــردفتــرمعمـ ِ‬ ‫تــازه ای می بخشــد‪« :‬معمــاران ازاینکــه دیگـران کارشــان را "ســنتی" قلمــداد کننــد متنفرنــد و برعکــس‪ ،‬ازتعریــف‬ ‫ن بــودن خوششــان می ایــد‪ .‬امــا برخــی اوقــات ناچاریــم ازســنت بیاموزیــم و ان را بــا مصالــح و دغدغه هــای‬ ‫مــدر ‬ ‫کنونــی تطبیــق دهیــم‪ ».‬مطلبــی کــه درپی ـش رو داریــد گزارشــی خواندنــی اســت ازطرح هــای هوشــمند فــری‬ ‫بــرای ســاختمان های پایــدارو ســبز‪.‬‬ ‫فرــی در ارائ��ه خــود دو ســاختمان را معرف��ی می کنــد‪ :‬یکــی ســاختمانی‬ ‫د بــود‪.‬‬ ‫ســاختمان های اطــراف نیــز خواه ـ ‬ ‫بیرونــی بــام از افتــاب تابســتان و بــرف ســنگین زمســتان محافظــت‬ ‫هوش�مـند‪ ،‬می توان��د الگ��و و چ��راغ راه پروژه ه��ای مش��ابه باش��د؛ نمون��ه ای‬ ‫کــرده اســت‪( .‬ولفگانــگ چهارمیــن نســل از معمــاران ایــن خانواده اســت)‪.‬‬ ‫پایدارت��ر کن��د‪ ،‬به طوری کــه ب��ا بهــره وری و انعطاف پذیــری بیشــتر و هزینــه‬ ‫چوب��ی باــ قدمتیــ نزدی��ک ب��ه ی��ک قــرن اس��ت ک��ه بـ�ا وج��ود لبه هــای‬ ‫بــرج هوشــمند ســبز‪ ،‬در جایــگاه یــک ســاختمان هوشــمند در شــبکه‬ ‫می شــود‪ .‬جــد بــزرگ فــری ایــن ســاختمان را در ِبلــک فارســت طراحــی‬ ‫پایــه بــرای زیرســاخت یکپارچــه کــه می توانــد شــهرها را انعطاف پذیرتــر و‬ ‫او می گویــد‪« :‬ایــن نمونــه از معمــاری بهتریــن در نــوع خــود اســت کــه همــه‬ ‫ل کــرد و بــرای تقویــت‬ ‫کمتــر عملیــات می تــوان صرفه جویــی را تســهی ‬ ‫اســت که خــود فــری ان را طراحــی کــرده و در انتظــار دریافت مجوز ســاخت‬ ‫ایــن پــروژه‪ ،‬موسســه فرانهوفــر در بخــش سیســتم های انرژی خورشــیدی‬ ‫(مســتقر در فرایبــورگ)‪َ ،‬ادز‪-‬تِــک (تامین کننــده صنعــت انفورماتیــک و‬ ‫ـر برج ســبز هوشــمند‬ ‫الزامــات محیطــی را دربــر می گیــرد‪ ».‬ســاختمان دیگـ ْ‬ ‫زیرســاخت ها در جاه��ای دیگ��ر نی��ز س�رـمایه گذاری ک��رد‪ .‬در برنامه ریــزی‬ ‫ب��رج دومنظــورهٔ مس��کونی‪-‬تجاری در مرک��ز یک موسسهــ حمل ونقل ســابق‬ ‫بازاریابیــ کس��ب وکار‬ ‫ارائه دهن��ده راهکاره�اـی ذخیرــه ان��رژی)‪ ،‬ش��ورای‬ ‫ِ‬ ‫خــود اســت‪ ،‬بلکــه مرکــز سیســتم مدیریــت انــرژی شــبکه هوشــمند بــرای‬ ‫داش��ته اند‪.‬‬ ‫در شــهر خــود‪ ،‬فرایبــورگ‪ ،‬در جنــوب المــان اســت‪.‬‬ ‫س��اخته خواه�دـ ش��د‪ .‬ای��ن برــج نه فقــط منبــع تامیــن انــرژی خورشــیدی‬ ‫و گردشــگری فرایبــورگ‪ ،‬بــرق منطقــه ای بادِ نــوا و زیمنــس مشــارکت‬ ‫ولفگانــگ فــری‪ ،‬متولــد ‪ ،۱۹۶۰‬صاحــب شــرکت معمــاری پــدرش از ســال ‪ ۱۹۹۱‬اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۰‬مــدل نمایشــی از فرایبــورگ بــرای نمایشــگاه‬ ‫شــانگهای ســاخت‪ .‬او مدافــع ســاختمان های ســبز در فرایبــورگ و مناطــق دیگــر اســت و کتاب هــای گوناگونــی در ایــن زمینه به چاپ رســانده اســت‪.‬‬ ‫خودتان بارمصرفی را کاهش دهید!‬ ‫بدــون نادیده گرفتــن عملکــردکاربــرازلحــاظ امنیــت و راحتــی‪ ،‬بــا اعــام‬ ‫در م��دل طراحی ش��ده‪ ،‬پنل هــای خورش��یدی (سیسـ�تم های فتوولتائیــک)‬ ‫نش��انه های دی�دـاری ب��ه س��اکنین ازبهــره وری پشــتیبانی می کننــد‪ .‬دزیگــو‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬کیلــووات بــرق تولیــد کننــد‪ .‬ایــن انــرژی بــرای عملیــات مــورد‬ ‫بازه تغییــرات مصــرف و دردســترس بودن بــا اســتانداردهای ارتباطــات نظیر‬ ‫ان��رژی‪ ،‬می تــوان مــازاد بــرق تولیــدی را بــه شــبکه تزریــق کــرد‪ .‬در غیــر‬ ‫ســنتی بومــی در ســاخت‪ ،‬فــری نســبت بــه‬ ‫به رغــم تاکیــد بــر فنــاوری‬ ‫ِ‬ ‫روی پش��ت بام‪ ،‬همانندــ نماــی س��اختمان‪ ،‬می توانن��د ب��ا به��ره وری زیــاد‬ ‫نیــاز ســاختمان اســتفاده می شــود و درصــورت مناســب بــودن قیمــت‬ ‫ایــن صــورت‪ ،‬در باتری هــای لیتیوم‪-‬یــون بــا کارکــرد بــاال ذخیــره می شــود‬ ‫ت لــزوم‪ ،‬می تــوان از باتری هــای جریــان احیایــی بــرای تکمیــل‬ ‫و درصوــر ‬ ‫فراینــد اســتفاده کــرد‪ .‬ایــن روش هماننــد یــک نیــروگاه کوچــک عمــل‬ ‫می کنــد کــه میــزان وســیعی از انــرژی را در زمــان کوتــاه مدیریــت و تخلیــه‬ ‫می کنــد‪ .‬همچنی��ن می ت��وان بـ�ا ان یک چهــارم شــهر را بــه منطقــه ســبز‬ ‫هوشــمند تبدیــل کــرد و پاســخگویی ســریع بــه اوج تقاضــای مصــرف را‬ ‫افزایــش داد‪ .‬کاهــش بارمصرفــی از لحــاظ اقتصــادی جذابیــت دارد و بــا‬ ‫ایجــاد تعــادل در مدیریــت بــار مصرفــی در منطقــه شــهری مذکــور مــی توان‬ ‫بــه پایــداری شــبکه کمــک کــرد‪.‬‬ ‫معمــاری خردمندانــه بــرج ســبزهوشــمند‪ ،‬و رویکردهــای نواورانــه ان در‬ ‫سی سیــ اس��تفاده هوشــمند ازالکتریس�یـته را مطابــق باــ مولفه هــای بــازار‪،‬‬ ‫‪ ،KNX ،BACnet‬یــا ‪ DALI‬تســهیل می کنــد‪.‬‬ ‫مزایــای نــواوری در فنــاوری اگاه اســت‪« :‬شــما بایــد از امکانــات راهکارهای‬ ‫ی کــه از ســوی شــرکای متخصصــی چــون زیمنــس ارائــه می شــود‬ ‫فنــ ‬ ‫اگاه باشــید و همچنیــن بتوانیــد چنیــن امکاناتــی را در فنــاوری ســاختمان‬ ‫یکپارچـ ه کنیــد‪ ».‬زیمنس در حــال گســترش دامنه پلتفــرم مدیریــت دزیگو‬ ‫سی ســی بــا افــزودن امــکان نظــارت و گزارش دهــی نیــروی الکتریکــی و‬ ‫ ســازی ذخیــره و تامیــن‬ ‫در گام دوم‪ ،‬بهینه ســازی نیــرو هماننــد یکپارچه‬ ‫ِ‬ ‫انــرژی غیرمتمرکــز اســت‪ .‬ایــن مــاژول کامل کننــده سیســتم مدیریــت‬ ‫ِ‬ ‫س��اختمان اســت و می تواندــ در بــرج س��بز هوش��مند ب��ه کار گرفتــ ه شــود‪.‬‬ ‫دیگــر پروژه هــای ازمایشــی زیمنس مثــل ازمایشــگاه شــهر هوشــمند برای‬ ‫ن��واوری در مدیری��ت ان��رژی در وین‪ ،‬ب��ا نام زیش��تات اس��پرن‪ ،‬تجربه ش��ده ‬ ‫م نویــن اتوماســیون اتــاق دزیگــو و پلتفــرم‬ ‫مدیریــت انــرژی‪ ،‬بــا دو سیســت ‬ ‫و داده هــای مفیــدی در ایــن زمینــه بــه همــراه داشــته اند‪.‬‬ ‫همــراه شــده اســت‪ .‬پیکربنــدی نهایــی هنــوزمعیــن نشــد ه اســت امــا‪،‬‬ ‫مدل هایدلبرگ‬ ‫مدیریــت دزیگــو سی ســی (شــرکت فناوری هــای ســاختمانی زیمنــس)‬ ‫سیســتم های پیشــرفته زیمنــس امــکان یکپارچه ســازی و نمایــش‬ ‫گرمایــش‪ ،‬ســرمایش‪ ،‬روشــنایی و ســایه‪ ،‬مدیریت نیــرو‪ ،‬امنیــت‪ ،‬و عملکرد‬ ‫ایمن��ی حری��ق را دری��ک قالب واحـ�د فراه��مکرده ان��د‪ .‬اگ�رـاس��تفاده بهینه ای‬ ‫ازانــرژی درتنظیمــات سیســتم حاصــل نشــود‪ ،‬حســگرهای خــودکار‪،‬‬ ‫اهـــداف فـــری در رویکردهایـــش در قـــدم نخســـت عملکـــرد‬ ‫منطقـــی و ســـاده اســـت‪( "living community" .‬جامعـــه زنـــده)‬ ‫در شهـــر هایدلبـ��رگ الم���ان یک���ی دیگ�رــ از طرح هـــای در‬ ‫حـــال اح�دــاث اوس���ت‪ .‬در بزرگتریـ��ن س���اختمان کم مصـــرف‬ ‫جه���ان‪ ،‬دیواره�اــی بیرون��یـ ب���ا س���ایه بان های‬ ‫ی�کـ فض��ا را از ان خ��ود می داننــد کــه شخصیتشــان در ان بازتــاب داده‬ ‫تابســـتان باعـــث ایجـــاد ســـایه و در زمســـتان‬ ‫ه�دـف اصل��ی اث�اـر ف��ری ب��رای چالش هــای زندگــی مــدرن‪ ،‬چــه در یــک‬ ‫فتوولتاییـــک پوشـــش داده شـــده اند کـــه در‬ ‫پذیرـــای ن��وـر کم فـــروغ خورشـــیدند‪ .‬بـــه‬ ‫گفت�هــ ف���ری‪« :‬ای���ن ســـایه بان ها (لبه هـــای‬ ‫بیرونـــی بـــام) اگـــر بـــه صفحـــات خورشـــیدی‬ ‫هـــم مجهــ�ز نش�دــه باش�نــد منطق�یــ به نظـــر‬ ‫می این���د‪ ».‬مدل ه���ا نش��اـن می دهنـــد کـــه‬ ‫ایـ��ن ساـــیه بان ها می تواننـــد دمـــای داخـــل‬ ‫ســـاختمان را بـــا کاهـــش ‪ ۸‬تـــا ‪ ۱۳‬درجـــه‬ ‫سلســـیوس خنک تـــر کننـــد‪ ،‬تـــا حـــدی کـــه‬ ‫نیـــازی بـــه اســـتفاده از تهویـــه هـــوا نباشـــد‪.‬‬ ‫معماران تمایل دارند ازمد روز‪،‬‬ ‫نظم و استانداردسازی پیروی‬ ‫کنند اما مردم برای داشتن‬ ‫احساس راحتی نیازبه کمی‬ ‫شلوغی و هرج ومرج دارند‪ .‬مردم‬ ‫تنها وقتی با محیط خود همساز‬ ‫می شوند که بتوانند ان را با‬ ‫نیازهایشان مطابقت دهند‪.‬‬ ‫شــده باشــد‪».‬‬ ‫زمینــه فراگیــر اجتماعــی مثــل هایدلبــرگ و چــه مدیریــت پیشــرفته‬ ‫انــرژی در مدلــی چــون بــرج ســبز هوشــمند‪ ،‬یافتــن راهکارهــای شــبکه ای‪،‬‬ ‫یکپارچگــی و ملمــوس اســت‪ .‬او بــر ایــن بــاور اســت کــه در تمامــی ایــن‬ ‫محیط هــا هــر چقــدر چالش هــا پیچیده تــر باشــند کلیــد موفقیــت را در‬ ‫راهکاره�اـی س��اده می تــوان یافــت‪ .‬همچنیــن بــه افــرادی کــه اصالــت‬ ‫زیبایــی را بــر عملکــرد منطقــی ترجیــح می دهنــد کمتــر وقــت می دهــد‪:‬‬ ‫«معمــاری در نوبــه خــود نهایــت امــر نیســت‪ .‬امــا بســیاری از معمــاران‬ ‫فاق��د خ��رد برخاس��ته از تجربه ان��د و به جــای ان عناصــر و ویژگی هــای‬ ‫زیبایی شناســی را هــدف قــرار می دهنــد‪».‬‬ ‫البت�هـ ف��ری گـ�ه گاه در طرح هایــش اجــازه برخــی کارهــای تزئینــی را بــه‬ ‫خــود می دهــد‪ .‬همان گونــه کــه از مجتمــع اپارتمانــی پروســکوالر مجــاور‬ ‫بــه دفتــرش می تــوان مشــاهده کــرد‪ .‬از ‪ ۸۲‬واحــد موجــود‪ ۷۰ ،‬درصــد ان‬ ‫در اس��کان کســانی اســت ک��ه در س��اخت ان مش��ارکت داشــته اند‪ .‬قیمــت‬ ‫اپارتمان ه��ا طـ�وری بـ�ه ان هــا پیشــنهاد شــده بــود کــه توانایــی خریــد ان‬ ‫را داشــته باشــند و ایــن خــود تضمینــی بــود بــرای اینکــه در تمــام مراحــل‬ ‫ســاخت بهتریــن کیفیــت اجــرا شــود‪« :‬بــه ان هــا گفتــم‪ :‬ایــن خانــه را‬ ‫ش دهیــد‪».‬‬ ‫به گون��ه ای بس�اـزید کـ�ه باــ غ��رور ب��ه نوه ه�اـی خ��ود نشـ�ان ‬ ‫ن ســاختمانی‬ ‫هنگامــی که ســاختمان بــه پایــان رســید‪ ،‬چهــره ان هــا در بالک ‬ ‫کــه در ان ســکونت یافتنــد حکاکــی شــد‪ .‬اکنــون ایــن مجتمــع در حــال‬ ‫رونق گرفتــن اســت‪.‬‬ ‫اجتماعی محــور در توســعه یــک جامعــه کامــل از تمامــی ســنین‬ ‫و گرایش هــا بــه جــای تک ســاختارهای شــهری اســت‪ .‬مــدل‬ ‫مشــابه ان در پــروژه مشــترک شــرکت فــری بــه نــام پروســکوالر‬ ‫تعری��ف شـ�ده اس��ت‪ .‬در ای��ن سکــونت گاه مختلــط‪ ،‬دانش امــوزان در کنــار‬ ‫والدی��ن مج�رـد‪ ،‬مدیره��ای اجرای��ی کس��ب وکارها‪ ،‬ی��ا خانواده هــا‪ ،‬به عــاوه‬ ‫افــرادی کــه از ناتوانایی هــای روحــی یــا جســمی رنــج می برنــد‪ ،‬زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬در صورتــی کــه افــراد ســاکن در ایــن مجتمــع مســئولیت هایی را‬ ‫قبول کننــد‪ ،‬دفتــر فــری‪ ،‬که مالــک ســاختمان اســت‪ ،‬بــا تخفیــف در میزان‬ ‫اجاره بها ناهمگونی همساــیگی را گس��ترش می ده��د‪ .‬به این ترتی��ب‪ ،‬به گفته‬ ‫ف��ری ه��ر کـ�س بن��ا ب��ر توانایی های��ش ب��ه کم�کـ دیگ��ران می شــتابد‪ :‬یــک‬ ‫دانش امــوز ممکــن اســت بــرای یــک فــرد بازنشســته خریــد کنــد یــا یــک‬ ‫ِ‬ ‫ـودک یــک مــاد ِر تنهــا مراقبــت کنــد‪.‬‬ ‫شــهروند قدیمی تــر از کـ‬ ‫ایجاد حس مالکیت درساکنین‬ ‫برج هوشمند سبزچگونه طراحی شده است؟‬ ‫موقعیــت‪ ۵۶۰۰ :‬متــرمربــع قطعه زمیــن درپــارک صنعتی‬ ‫ســبزجدیــد‪ ،‬شــهرفرایبورگ‬ ‫کل مساحت زیربنا ‪ ۱۵۰۰۰‬مترمربع (شامل دو بال)‬ ‫‪ ۷۰‬واحد ‪ ۱‬تا ‪ ۴‬خوابه به مساحتکل ‪ ۴۵۰۰‬مترمربع‬ ‫پنل هـ�ای خورشیــدی ب�اـ به��ره وری زیــاد‪ :‬پشــت بام‬ ‫و نمــای ســاختمان (تــوان خروجــی بیــش از ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلــووات)‬ ‫ظرفیــت ذخیره ســازی ‪ ۰/۵‬مــگاوات بــر ســاعت‬ ‫(باتری هــای لیتیویم‪-‬یــون بــا عملکــرد بــاال کــه‬ ‫باتری هــای جریــان احیایــی مکمــل ان هــا هســتند)‬ ‫اتوماســیون نویــن اتــاق دزیگــو و سیســتم های‬ ‫برخــاف معمــاران دیگــر‪ ،‬فــری بــر ایــن بــاور اســت کــه چنیــن انســجام‬ ‫مدیریــت ســاختمان زیمنــس‬ ‫شــرایطی را خلــق کننــد تــا در ان ســاکنین فضــای مخصــوص خــود را‬ ‫فتوولتایــک‪ ،‬باتری هــا و گروه هــای مصرفــی‬ ‫اجتماعـ�ی استــ ک��ه جامع��ه ای موف�قـ می ســازد‪ .‬دیگــران می تواننــد‬ ‫ایجــاد کننــد‪ .‬فــری می گویــد‪« :‬معمــاران تمایــل دارنــد از مــد روز‪ ،‬نظــم و‬ ‫استانداردســازی پیــروی کننــد امــا مــردم بــرای داشــتن احســاس راحتــی‬ ‫نی��از ب��ه کمـ�ی شــلوغی و هرج ومــرج دارنــد‪ .‬چــه عاملــی فضــای شــهری‬ ‫خــوب را توصیفــ می کنــد؟ مــردم تنهــا وقتــی بــا محیــط خــود همســاز‬ ‫می شــوند کــه بتواننــد ان را بــا نیازهایشــان مطابقــت دهنــد‪ .‬ایــا ایــن بــا‬ ‫ستاره ش��دن معم��ار در یکــ مجل��ه رخ می دهــد؟ نــه‪ ،‬ســاکنین وقتــی‬ ‫م مدیریــت ســاختمان بــا سیســتم های‬ ‫سیســت ‬ ‫انتخاب شــده بــا مــدارمتوســط ‪ DC‬یکپارچه ســازی‬ ‫شد ه ا ســت‬ ‫سیســتم مدیریــت انــرژی بــرای اســتفاده و‬ ‫توزیــع انــرژی بــرای بــرج ســبز هوشــمند و‬ ‫ســاختمان های منطقــه بهینه ســازی شده اســت‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫درحالی کــه پــروژه بــرج ســبز هوشــمند‬ ‫بــر نــواوری فنــی تمرکــز دارد‪ ،‬هایدلبــرگ ویلیــج یــک فعالیــت‬ ‫‪43‬‬ ‫‪Solutions‬‬ ‫راندمان انرژی درمنازل‬ ‫راهکارهای انجمن بین المللی ‪ KNX‬دراتوماسیون ساختمان‬ ‫مسئله‬ ‫راهکار‬ ‫افزایــش قیمــت انــرژی و اســتفادۀ محتاطانه تــر‬ ‫بــا نصــب سیســتم های ‪ KNX‬در یــک ســاختمان‪ ،‬ســاکنان از میــزان فعلــی مصــرف انــرژی خــود‬ ‫گرفته انــد‪ ،‬از ایــن رو بــه راهکارهایــی نیــاز داریــم‬ ‫بــرای کنتــرل و نظــارت بــر وســایل خانگــی گوناگــون‪ ،‬مصــرف کلــی انــرژی کاهــش می یابــد‪ .‬بــه‬ ‫به کار بســتن اســتاندارد ‪ KNX‬امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫تصویــری مشــاهده کننــد و بــرای کاهــش ان ها تــا جــای ممکــن‪ ،‬دســتوراتی را بــه سیســتم بدهند‪.‬‬ ‫از ان در زمــزۀ اولویت هــای امــروزی جوامــع قــرار‬ ‫تــا مدیریــت انــرژی را بهینــه کنیــم و ایــن مهــم بــا‬ ‫مطلــع می شــوند و در نتیجــه می تواننــد مصــرف خــود را اقتصادی تــر کننــد‪ .‬بــا کاربــرد ‪KNX‬‬ ‫عــاوه کاربــران‪ ،‬چــه در خانــه باشــند و چــه بیــرون‪ ،‬می تواننــد مصــارف واقعــی انــرژی را به صــورت‬ ‫‪45‬‬ ‫اجرا‬ ‫راهکارهای مناسب برای خانه هایی با اندازه متوسط‪:‬‬ ‫بــا ادغــام همــه وســایل منــزل در یــک سیســتم ‪ KNX‬منفــرد‪ ،‬کاربــران‬ ‫کنتــرل روشــنایی (‪ )MECEL‬بــا ظرفیــت کنتــرل نــور در کل خانــه‬ ‫انتخاب هــای زیــادی بــرای نظــارت اســان و جامــع بــر منــزل خــود خواهند‬ ‫کنتــرل ‪ HVAC‬بــا ‪ )KNX) Intesis‬بــا تــوان کنتــرل همــۀ تجهیــزات‬ ‫حســگرهای فیبــر نــوری کــه می تــوان ان هــا را در همــۀ قســمت های‬ ‫نمایــش اطالعــات منــزل در صفحه هــای نمایــش لمســی (‪ JUNG‬و‬ ‫اندازه گیــری هوشــمند مقــدار مصــرف کــه کاربــران را از میــزان اتــاف‬ ‫ماژول هــای ‪ )GPRS) Analasuslabs‬امــکان کنتــرل سیســتم را‬ ‫اســتفاده از زمانســنج کــه می تــوان متناســب بــا نیازهــای شــخصی‬ ‫به صــورت ناحیــه ای یــا گروهــی‬ ‫تهویــه مطبــوع موجــود در بــازار‬ ‫‪)Zennio‬‬ ‫بــرای کاربران‪،‬چــه از درون منــزل و چــه بیــرون ان‪ ،‬فراهــم می کننــد‬ ‫کنتورهــای هوشــمند (شــبکه های ‪ )Multidomo‬بــرای اندازه گیــری‬ ‫داشــت و از مزایــای زیــر نیــز بهره منــد خواهنــد شــد‪:‬‬ ‫ســاختمان نصــب کــرد‬ ‫انــرژی اگاه می کنــد و موجــب صرفه جویــی در پــول و انــرژی می شــود‬ ‫تنظیــم کــرد و در هــر زمــان دلخــواه ان را متوقــف کــرد‬ ‫میــزان مصــرف انــرژی‪ ،‬اب‪ ،‬گاز و‪...‬‬ ‫امکانات‬ ‫امکان کم و زیاد کردن روشنایی متناسب با نیاز کاربران‬ ‫استفاده از حسگرهای فیبر نوری برای کنترل بهتر سینگال های شبانه‬ ‫وجود سناریوهای متفاوت‪ ،‬متناسب با نیاز کاربران‬ ‫نظارت برای تشخیص اضافه بار سیستم‬ ‫یکپارچگــی ترموســتات ها بــرای اســتفاده و کنتــرل ســادهتر تجهیــزات‬ ‫‪ HVAC‬بــا هــدف اســتفاده بهینــه‬ ‫نظــارت و ثبــت هم زمــان اطالعــات (دمــا‪ ،‬میــزان مصــرف انــرژی‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫گاز و‪ )...‬امــکان بررســی کلــی مصــرف و اقدامــات بیشــتر را بــرای کاربــران‬ ‫فراهــم می کنــد‬ ‫منبع‪ :‬مجله ‪KNX Solution‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫مزایا‬ ‫‪47‬‬ ‫انقالب دیجیتالی درهتل های ایران‬ ‫| گفت وگو با جمشید حمز هزاده‬ ‫هتلداری سنتی معضل صنعت گردشگری‬ ‫تو گو با سید حسن سیادتان‬ ‫| گف ‬ ‫پیوند هوشمندانه فناوری با صنعت گردشگری‬ ‫بی اعتنایی گردشگرخارجی به هتل های ایرانی‬ ‫تو گو با هوشنگ افراسیابی‬ ‫| گف ‬ ‫مسافران درکجای فرودگاه هوشمند ایستاده اند‬ ‫تقویت زیرساخت ها و ارتقا خدمات الزمه توسعه پایدار‬ ‫تو گو با سیدمحمد حسینی‬ ‫| گف ‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫گردشگری هوشمند‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪48‬‬ ‫گفت وگو با جمشید حمز هزاده ریس جامعه هتلداران ایران‪:‬‬ ‫پیش به سوی انقالب دیجیتالی درهتل های ایران‬ ‫ا ی ســان تنهــا دردهــه ‪ 70‬جرقــه تاســیس «جامعــه هتلــداران ایــران» بــا همفکــری بــزرگان صنعــت هتلــداری و‬ ‫گردشــگری زده شــد و درششــم مــرداد مــاه ‪ 1377‬بــه طــوررســمی‪ ،‬درقالــب جامعــه فعالیــت خــود را اغــازکــرد‪ .‬هــم‬ ‫اکنــون جامعــه هتلــداران ای ـران ‪ 31‬اســتان کشــوررا تحــت پوشــش دارد کــه هــریــک ازتشــکل های اســتانی هتلــداری‬ ‫کشــوردارای یــک حــق رای درجامعــه هتلــداران ای ـران هســتند‪.‬‬ ‫درانتخابــات و مجمــع عمومــی روســا و اتحادیه هــای هتلــداری کــه ‪ 24‬دی مــاه ســال ‪ 1394‬درهتــل باباطاهــرتهـران بــا‬ ‫حضــور‪ ۲۹‬نماینــده ازتشــکل های هتلــداری ‪ ۳۱‬اســتان کشــوربرگـزارشــد‪ ،‬جمشــید حمــز هزاده به عنــوان رئیــس جامعه‬ ‫هتلــداران ای ـران درایــن ســمت ابقــا شــد‪ .‬وی پیش تــررویکردهــای خــود ب ـرای مدیریــت جدیــد درجامعــه هتلــداران‬ ‫ای ـران را انســجام کامــل و هماهنگــی مناســب دســت انــدرکاران صنعــت هتلــداری کشــور‪ ،‬استانداردســازی هتــل هــا و‬ ‫ارتقــای ســطح کیفیــت خدمــات هتل هــا‪ ،‬تهیــه برنامــه اســتراتژیک توســعه گردشــگری کشــوردرراســتای سیاســت های‬ ‫ســازمان می ـراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری اعــام کرده اســت‪.‬‬ ‫درادامه مشرح گفت وگوی جمشید حمزه زاده‪ ،‬رئیس جامعه هتلداران ایران را می خوانیم‪:‬‬ ‫کمی درباره تشکیل «جامعه هتلداران ایران»‪ ،‬برای مان توضیح دهید‪:‬‬ ‫تعــداد ایــن واحدهــای اقامتــی و همچنیــن تنــوع فعالیــت و پراکندگــی‬ ‫تاسیســات و مجموعه هــای ارایــه دهنــده خدمــات اقامتــی که تحــت عنوان‬ ‫وســیع جغرافیــای اســتقرار ایــن اماکــن در تمــام نقــاط کشــور و عمومیــت‬ ‫هســتند کــه بیشــترین ســهم اورده ســرمایه گذاری مــادی و ایجاد اشــتغال‬ ‫موجــب تاســیس تشــکلی فراگیــر بنــام «جامعــه هتلــداران ایــران» شــد ‪.‬‬ ‫«هتــل » در کشــور مــا تاســیس و فعالیــت می کننــد در زمــره صنایعــی‬ ‫مولــد را در بیــن صنایــع و تشــکل های مختلــف دارا بــوده و پیشــینه بیــش‬ ‫از یــک قــرن فعالیــت را بــا همیــن عنــوان در کارنامــه خــود دارنــد‪ .‬کثــرت‬ ‫خدمت رســانی ان هــا بــه احــاد مــردم کشــور‪ ،‬اعــم از اتبــاع ایرانــی و خارجی‬ ‫ایــن تشــکل در راســتای تامیــن ســطوح مطلوبــی از امنیــت‪ ،‬اســایش‪،‬‬ ‫بهداشــت و رفــاه مــورد انتظــار مهمانــان خــود و پیــروی از اصــل وحــدت‬ ‫رویــه در اخــذ تصمیمــات و اجــرای ضوابــط و مقــررات کســب و کار و رعایــت‬ ‫قوانیــن موضوعــی ســازمان های ناظــر کشــوری و در نهایــت متابعــت از‬ ‫اســتانداردهای کیفــی‪ ،‬فعالیــت خــود را از ســال ‪1377‬بــا تعداد‪2‬هــزار عضو‬ ‫اغــاز کــرد‪ .‬از ابتــدای امــر‪ ،‬کیفیــت ارایــه خدمــات در ایــن صنــف و تامیــن‬ ‫الزامــات ذکر شــده فــوق هــدف اصلــی تشــکل بــوده و حمایت هــای قانونی‬ ‫و ســازماندهی واحدهــای اقامتــی عضــو در جهــت تمرکــز بی دغدغــه در کار‬ ‫بــرای رســیدن بــه باالتریــن درجــه از رضایتمنــدی مهمانــان در صــدر اهــداف‬ ‫و اولویت هــا قــرار داشــته اســت‪.‬‬ ‫یکی اززیرساخت های مهم در‬ ‫امر رزرواسیون انالین‪ ،‬دروازه های پرداخت‬ ‫ارزی است که دراین زمینه متاسفانه هنوز‬ ‫کارت های اعتبارمهم خارجی درکشورما‬ ‫پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬ ‫ازانجایی کــه اســتفاده ازفنــاوری های جدیــد درســاخت و تجهیزهتــل ها به‬ ‫افزایش ســطح ایمنــی‪ ،‬امنیــت و راحتــی مســافران هم ـراه با افزایش ســطح‬ ‫کیفــی خدمات مــی انجامــد ‪ ،‬نظــرمشــخص شــما درخصــوص فناوری های‬ ‫جدید هتلــی نظیــرسیســتم های مدیریــت هوشــمند تاسیســات و اتاق های‬ ‫هتل( ‪ ) HMS،GRMS ، BMS ،IPTV، FTTH‬چیست؟‬ ‫بدیهــی اســت درگــذرزمــان‪ ،‬اســتفاده ازفناوری های نویــن دیجیتالــی بویژه‬ ‫اســتفاده ازســامانه های مبتنــی بــر‪ IT‬و ‪ ICT‬بــرایکاهــش هزینه هــای‬ ‫خدمــات هتلــداری و افزایــش ســرعت ارتباطــات بــه لحظــه بــا مهمانــان و‬ ‫و مراقبــت دائمــی ازفرایندهــای تعمیــرو نگهــداری حایــزاهمیــت شــده و‬ ‫مفاهیــم ســنتی اســتاندارد وکیفیــت را تــا انــدازه زیــادی دســتخوش تغییــر‬ ‫قــرار داده اســت‪ .‬اســتفاده ازاین ســامانه ها و فناوری ها درمســیرگســترش‬ ‫کمــی وکیفــیکســب وکارهتل هــا ســبب شــده تــا امــراقامــتکامــا بــدل‬ ‫بــه اشــتغال وکاری مبتنــی بــرصنعــت شــود و ارایه کننــدگان خدمــات هتلی‬ ‫نیــزنگاهــی صنعــت محــوربــه ایــنکســب وکارداشــته باشــند‪.‬‬ ‫در پــی انقــاب دیجیتالــی محصوالتــی از قبیــل ‪IPTV ، BMS، FTTH،‬‬ ‫‪ GRMS، HMS‬وارد حــوزه گردشــگری شــده اند کــه هــر یــک در حــوزه رفاه‪،‬‬ ‫امنیــت و ذخیــره انــرژی بــه کار گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫جامعــه هتلــداران کشــورب ـرای اســتفاده ازایــن سیســتم ها چــه اقداماتــی‬ ‫انجــام داده اســت؟‬ ‫جامعــه هتلــداران کشــور عالقه منــد بــه اســتقرار سیســتم های مــورد‬ ‫اشــاره درهتل هــای کشــور اســت امــا الزاماتــی از قبیــل فرهنــگ کاربــران و‬ ‫مهمانــان‪ ،‬کارکنــان و بهره بــرداران‪ ،‬بودجــه‪ ،‬امکانــات مالــی و نیــز توانمنــدی‬ ‫و قابلیــت زیرســاخت ها‪ ،‬دســتگاه ها و ملزومــات مــورد نیــاز کــه عمدتــا هــم‬ ‫وارداتــی هســتند‪ ،‬موجــب شــده ســرعت مکانیزاســیون در هتل هــای کشــور‬ ‫بطــور تدریجــی پیــش رود‪ ،‬ولــی انتظــار داریــم بــه مــرور زمــان از شــتاب‬ ‫الزم برخــوردار شــود‪ .‬یکــی از زیــر ســاخت های مهــم در امــر رزرواســیون‬ ‫انالیــن‪ ،‬دروازه هــای پرداخــت ارزی اســت کــه در این زمینــه متاســفانه هنوز‬ ‫کارت هــای اعتبــاری مهــم خارجــی در کشــور مــا پشــتیبانی نمی شــوند‪.‬‬ ‫در مجمــوع در ایــن حــوزه بایــد تــدارکات الزم دیــده شــود کــه اغلــب ایــن‬ ‫تامیــن و تــدارکات در جایــی دیگــر ســامان داده می شــود‪ .‬اســتفاده‬ ‫از تکنولوژی هــای نویــن و دیجیتــال درهــر هتــل مســتلزم اندیشــیدن‬ ‫تمهیــدات بســیاری توســط دســتگاه های مختلــف اســت و صرفــا همــت‬ ‫و اقــدام هتلــداران در ایــن زمینــه موثــر نیســت‪ .‬اکنــون نمی توانیــم دربــاره‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫کمــک بــه انتخــاب درســت واحــد اقامتــی مــورد نظــرمشــتریان وکنتــرل‬ ‫‪49‬‬ ‫جنبه هــای امــاری اظهارنظــر کنیــم ولــی ســمت و ســوی تصمیمــات‬ ‫هتلــداران بطــور کلــی اســتقبال از ایــن فرهنــگ و دانــش و بکارگیــری‬ ‫حداکثــری از توانمندی هــای صنعــت الکترونیــک اســت‪.‬‬ ‫هوشمندســازی هتل هــا چقــدرمی توانــد بــه جــذب گردشــگرو رونــق کار‬ ‫هتــل هــا کمــک کنــد؟‬ ‫هوشمندســازی هتــل هــا قطعــا موجــب رونــق فعالیت هــا و تســریع در‬ ‫گــردش امــور و ارتقــا کیفیــت خدمــات و تقلیــل قیمت تمــام شــده خدمات‬ ‫هتلــداری خواهــد شــد کــه در نتیجــه ان روی ‪ 2‬فاکتــور کیفیــت و قیمــت‬ ‫خدمــات اقامتــی ارزان موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســتانداردهای هتلــی مــا بــا دنیــا چقــدرفاصلــه دارد و ب ـرای بــروزکــردن‬ ‫هتل هــا و اســتفاده ســرمایه گذاران بخــش هتلــی ازتجهیــزات بــا کیفیــت‬ ‫درســاخت و بــازســازی هتــل هــا چقــدرموفــق بــوده ایــم؟‬ ‫در نــگاه فنــی‪ ،‬تفــاوت معنــی داری بیــن اســتانداردهای هتل هــای ایــران‬ ‫و ســایر کشــورها وجــود نــدارد‪ .‬بنابرایــن اینکــه تصــور شــود هتل هــای مــا‬ ‫عقــب مانده تــر هســتند‪ ،‬اشــتباه اســت‪ .‬امــا بنظــرم تفــاوت اصلــی مــا بــا‬ ‫هتل هــای خارجــی نوعــا در ســاختار خدماتــی اســت کــه ان کشــورها در‬ ‫هتل هــای خــود بعنــوان مراکــز و مکان هــای تفریحاتــی اســتفاده و تبلیــغ‬ ‫می کننــد‪ .‬بطورکلــی بدلیــل نــگاه فرهنگــی اســامی مــا بــه گردشــگری‪،‬‬ ‫هتل هــای کشــور نمی تواننــد در مقــام مقایســه بــا هتل هــای خارجــی‬ ‫متوســل بــه اســتفاده از بخش هــای خدماتــی و تفریحــی بــا فرهنــگ غربی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪50‬‬ ‫شــوند‪ .‬بــه ایــن ســبب در ایجــاد و اســتفاده از ایــن نــوع ســاختارها بالطبــع‬ ‫ممنوعیت هایــی وجــود دارد کــه هتل هــای مــا را از ایــن حیــث بــا ان هــا‬ ‫متمایــز می کنــد فلــذا ایــن تمایــز لزومــا به معنــی عقــب ماندگــی و غیــر‬ ‫اســتاندارد بــودن نیســت‪ .‬بــا فــرض مذکــور مــا نمی توانیــم بطــور قطعــی‬ ‫میــزان خــا و فاصلــه اســتانداردهای مــان را بــا ان کشــورها را بطــور منصفانه‬ ‫ارزیابــی کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن در پیونــد بــه اســتقبال ســرمایه گذاران از هتل ســازی و اســتفاده‬ ‫از ســرمایه های بخــش خصوصــی در کشــور‪ ،‬مــا موانــع قانونــی غیــر قابــل‬ ‫حلــی نداریــم امــا بحــث بــر ســر حمایت هــای مالــی و مالیاتــی اســت کــه‬ ‫دولــت بــرای دلگرمــی ســرمایه گذار و رونــق ســاخت و ســاز و بازســازی‬ ‫واحدهــا بایــد در دســتور کار قــرار دهــد‪ .‬برایــن اســاس انتظــار داریــم دولــت‬ ‫و جامعــه هتلــداران ایــران در جهــت تعامل‪ ،‬تعهد و مشــارکت بیشــتر نســبت‬ ‫بــه انچــه هســت تــاش کننــد‪.‬‬ ‫چــه اقداماتــی بــرای ورود شــرکت های خارجــی درتوســعه و بهبــود‬ ‫کیفیــت ســاخت و بازســازی هتل هــا انجــام داده ایــد؟ ایــا ایــن موضــوع‬ ‫بــه جــذب گردشــگرکمــک می کنــد؟‬ ‫بــرای جــذب ســرمایه گذاری هــای خارجــی اقدامــات جســته و گریخت ـه ای‬ ‫از ســوی دولــت و برخــی موسســات خصوصــی انجــام شــده و می شــود‬ ‫امــا تــا زمانیکــه طــرح جامــع توســعه گردشــگری کشــور تدویــن و اجرایــی‬ ‫نشــود ســرعت جــذب ســرمایه خارجــی در همیــن حــد بســیارنازل و ناچیز‬ ‫باقــی خواهــد مانــد‪ .‬ضمــن اینکــه تحریم هــای چندیــن ســاله نیــز در‬ ‫کنــدی جــذب ســرمایه گذاری هــای خارجــی تاثیــر زیــادی داشــته انــد‪.‬‬ ‫چقــدربــه تدویــن کــردن یــک پروتــکل یــا اســتاندارد مشــخص بــرای‬ ‫سیســتم های جریــان ضعیــف درهتل هــا اعتقــاد داریــد؟ و اینکــه ایــن‬ ‫مســئله چقــدرمی توانــد کمــک کنــد کــه کیفیــت نگهــداری درهتل هــا‬ ‫افزایــش یابــد؟‬ ‫امــروزه اســتفاده از اســتانداردهای صرفــا دولتــی بــرای ارزیابــی کیفیــت‬ ‫و درجــه بنــدی هتل هــا خیلــی مرســوم نیســت بلکــه به جــای ان‬ ‫ظرفیت هــای جــذب ســرمایه گذارو حتــی ســرمایه گذارخارجــی را درایــن‬ ‫ترویجــی مبتنــی بــر نظــر مســتقیم مهمانــان وجــود دارد کــه بطــور عمــده با‬ ‫امد کــه عالقــه منــد بــه بخــش هتلــداری هــم بودنــد چقــدرمی تــوان ازاین‬ ‫هســتند‪ .‬نظــر خواهی هایــی از ایــن دســت کیفیــت و درجــه واقعــی‬ ‫ظرفیــت بالقــوه جــذب ســرمایه گذاری در کشــور زیــاد اســت امــا عوامــل‬ ‫اســتانداردهای اختیــاری و خــود اظهــاری و اســتانداردهای تشــویقی و‬ ‫نظرســنجی های ســامانه های معتبــر رزرواســیون انالیــن قابــل دسترســی‬ ‫هتل هــا را معیــن کننــد بطوریکــه مشــتریان‪ ،‬معطــوف و تابــع توصیه هــای‬ ‫ایــن قبیــل ســایت های رزرواســیون هســتند و انتخاب هــای خــود را بــر‬ ‫اســاس اطالعــات کیفــی ایــن ســایت ها انجــام می دهنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫تدویــن نظــام اســتاندارد ملــی هتل هــای کشــور الزم و در دســتور کار دولــت‬ ‫و جامعــه هتــل داران کشــور اســت‪.‬‬ ‫ایــا بــا تجهیــزکــردن هتل هــا بــه تکنولوژی هــای جدیــد و کاهــش‬ ‫مصــرف انــرژی می توانیــم شــاهد بهبــود درمدیریــت خدمــات هتلــداری‬ ‫باشــیم؟‬ ‫بــه واســطه هوشــمند ســازی چقــدرمی توانیــم بــه صرفه جویــی در‬ ‫مصــرف انــرژی کمــک کنیــم؟‬ ‫بخــش چطــورمی بینید؟ســال گذشــته ‪ ۱۰۰‬ســرمایه گذارخارجــی بــه ایــران‬ ‫ظرفیــت بـرای تجهیــزهتل هــای کشــوربــه سیســتم اتوماســیون بهــره بــرد؟‬ ‫بازدارنــده نیــز ماننــد گذشــته مانــع از نتیجه گیــری از همایش هــا و‬ ‫مذاکــرات تشــویقی خارجی هــا می شــود‪ ،‬ایــن رونــد بــه شــکلی اســت‬ ‫کــه تعــدد و تکــرار بــی حاصــل و کارشناســی نشــده ایــن قبیــل همایش هــا‬ ‫دیگر توجهــی را بخــود جلــب نمی کنــد‪ .‬یکــی از مهمتریــن عوامــل بازدارنده‪،‬‬ ‫هزینــه بــاالی ســود وام هــا و کنــدی رونــد نقــل و انتقــال ارز خارجــی از‬ ‫مجــاری رســمی و بانکــی کشــور اســت‪ .‬البتــه مقولــه اتوماســیون هتل هــا از‬ ‫ایــن قاعــده مســتثنی بــوده و بدلیــل ســهولت دسترســی بــه انــواع نرم افزار‬ ‫و ســخت افزارهای هتلــی جامعــه هتلــداران کشــور در مــورد موضــوع‬ ‫اتوماســیون هتل هــا مشــکل خاصــی مشــاهده نمی کنــد‪.‬‬ ‫توصیــه شــما بــرای ســرمایه گذاران و هتــل داران درخصــوص اســتفاده از‬ ‫هوشــمند ســازی و اســتفاده از انــواع تکنولوژی هــای جدیــد بــرای‬ ‫فناوری هــای جدیــد درســاخت و بازســازی هتل هــا چیســت؟‬ ‫مهمانــان بطــور قطــع موجــب کاهــش هزینه هــا و تعدیــل نرخ هــا و‬ ‫در همــه ارکان هتل بخوبــی مطلع هســتند‪ .‬فقط امیــدوارم همــکاران محترم‬ ‫بهینه ســازی مصــرف حامل هــای انــرژی و ارتقــای کیفیــت و رضایتمنــدی‬ ‫ترویــج فرهنــگ هتــل داری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خوشبختانه هتل های کشــور از اهمیت و کارامدی تاثیر استفاده از اتوماسیون‬ ‫در این زمینه اهتمام‪ ،‬تعجیل و کوشــش بیشــتری داشــته باشند‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫استفاده ازفناوری های نوین دیجیتالی بویژه استفاده ازسامانه های مبتنی بر‪ IT‬و ‪ ICT‬برای‬ ‫کاهش هزینه های خدمات هتلداری و افزایش سرعت ارتباطات به لحظه با مهمانان و کمک به‬ ‫انتخاب درست واحد اقامتی مورد نظرمشتریان و کنترل و مراقبت دا ئمی ازفرایندهای تعمیر‬ ‫و نگهداری حایزاهمیت شده و مفاهیم سنتی استاندارد و کیفیت را تا اندازه زیادی دستخوش‬ ‫تغییر قرارگرفته است‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪52‬‬ ‫رئیس جامعه هتلداران استان فارس‪:‬‬ ‫چوبی که صنعت گردشگری ازهتل داری سنتی می خورد‪...‬‬ ‫ســمیرا ابراهیمــی مســافران ایــن دوره و زمانــه‪ ،‬مســافران محجــوب دهه هــای قبــل نیســتند کــه هتــل را تنهــا ســرپناه‬ ‫برای اینکه هتلداران‬ ‫بتوانند کسب وکارخود‬ ‫را پیروزمیدان کنند‪،‬‬ ‫باید ازرزرو هتل گرفته‬ ‫تا شناخت خلق وخوی‬ ‫مشتری و بهینه سازی‬ ‫مصرف انرژی را در‬ ‫هتل ها ب ه سیستم های‬ ‫هوشمندی بسپارند که‬ ‫اززیرساخت هتل تا گل‬ ‫روی میزاتاق مسافران‬ ‫را برنامه ریزی می کند‬ ‫امــن و راحــت درشــهرو دیــاردیگــربیابنــد‪ .‬بلکــه می خواهنــد قبــل ازرســیدن بــه هــرهتلــی رزرو اســان و راحتــی انجــام‬ ‫داده باشــند؛ دراتاقــی باشــند کــه بــا ســایق نورگیــربــودن یــا رو به ســایه بــودن اتــاق خــود درمنــزل همخــوان باشــد؛‬ ‫دمــای اتاقــی کــه درهتــل رزرو می کننــد ان هــا را درشـرایط متعــادل نگــه دارد و حتــی گلــی بــرمیــزاتاقشــان باشــد کــه‬ ‫رنــگ و بــو و نــوع ان بــا سلیقه اشــان منطبــق باشــد‪ .‬بنابرایــن هتلــداران امــروزبایــد تــاش و سخت کوشــی بیشــتری‬ ‫ن هــم دردنیایــی کــه رقابــت درهــرصنعــت حــرف‬ ‫نســبت بــه هتلــداران ســنتی بـرای جــذب مشــتریان داشــته باشــند‪ ،‬ا ‬ ‫اول را می زنــد‪.‬‬ ‫درایــن رقابــت‪ ،‬بــرای اینکــه هتلــداران بتواننــد کســب وکارخــود را پیــروزمیــدان کننــد‪ ،‬بایــد ازرزرو هتــل گرفتــه تــا‬ ‫شــناخت خلق وخــوی مشــتری و بهینه ســازی مصــرف انــرژی را درهتل هــا بــ ه سیســتم های هوشــمندی بســپارند کــه‬ ‫اززیرســاخت هتــل تــا گل روی میــزاتــاق مســافران را برنامه ریــزی می کنــد‪ .‬ایــن حرکــت رو بــه جلــو‪ ،‬مــدت مدیــدی‬ ‫اســت کــه درکشــورهای مقتــدرصنعــت گردشــگری اغــازشــده و ایـران نیــز‪ ،‬کــه بــا داشــتن ســبقه تاریخــی و جغرافیای‬ ‫چهارفصــل پتانســیل باالیــی درزمینــه جــذب گردشــگردارد‪ ،‬بایــد به شــکل جــدی بــه ایــن حــوزه وارد شــود‪.‬‬ ‫بــرای شــناخت حــال و اینــده ایــن صنعــت‪ ،‬بــا ســید حســن ســیادتان‪ ،‬رئیــس جامعــه هتلــداران اســتان فــارس‬ ‫تو گــو کردیــم کــه شــرح کامــل ان درادامــه امــده اســت‪.‬‬ ‫گف ‬ ‫هوشمندسازی ساختمان در صنعت هتلداری چگونه پیگیری می شود؟‬ ‫پیشرفت ان درصنعت هتلداری ایران و اهداف موجود را برای ما توصیف کنید‪.‬‬ ‫هوشمندســازی در هتل هــا موضوعــی اســت کــه بایــد بــه ان دقت بســیاری‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬اکنــون دیگــر سیســتم ســنتی در هیــچ هتلــی انجــام‬ ‫نمی شــود‪ .‬در واقــع امــروزه دیگــر مســافری از در هتــل نمی ایــد کــه بخواهد‬ ‫اتـ�اق بگیـ�رد و یـ�ا بـ�ه شـ�یوه های سـ�نتی ان را رزرو کنـ�د‪ .‬بـ�ه همیـ�ن دلیـ�ل‬ ‫ایــن موضــوع در هتلــداری مــا بســیار جــدی پیگیــری می شــود تــا در چنــد‬ ‫ســال اینــده تمــام هتل هــا ایــن فراینــد را انجــام بدهنــد‪ .‬ایــن موضــوع بــه‬ ‫ســرویس دهی دقیقــی نیــاز دارد و بایــد تمــام مدیــران هتل هــا بــه دنبــال‬ ‫ان باشــند‪.‬‬ ‫مخصوصـ ً‬ ‫ـا هتل هــای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬ســتاره ای کــه در تهــران و برخــی شهرســتان ها‬ ‫هســتند‪ .‬در واقــع اکنــون می دانیــم کــه بایــد ایــن رویــه در ارتقــاء هتل هــا‬ ‫و ســاخت هتل هــای جدیــد صــورت بگیــرد‪ .‬هوشمندســازی نکتــه مهمــی‬ ‫بــرای هتــل اســت و متخصصیــن امــر بایــد ان را به صــورت دقیــق انجــام‬ ‫دهنــد و برنامه ریــزی بــرای هتل هــا اجــرا شــود‪.‬‬ ‫اکنــون جامعــه هتلــداران بـرای هوشمندســازی سیســتم هتلــداری ازرزرو‬ ‫تــا خدماتــی ماننــد ایمنــی و ســامت چــه برنامه هایــی دارد و بـرای توســعه‬ ‫صنعــت گردشــگری تــا چــه هوشمندســازی را مفیــد می دانیــد؟‬ ‫ابتــدا بایــد فرایندهــای هوشمندســازی الزم بــرای هتل هــا را از یکدیگــر‬ ‫تفکیــک کنیــم‪ .‬اکنــون در حــوزه رزرواســیون‪ ،‬مجموعه هایــی فعالنــد‬ ‫کــه ســامانه های رزرو هوشــمند را راه انــدازی کرده انــد و خــوب هــم کار‬ ‫می کننــد‪ .‬امــروز در تمــام دنیــا‪ ،‬رزروهــا انالیــن انجــام می شــود و تمــام‬ ‫امنیــت مهمــان در ایــن اســت کــه می توانــد در خانــه خــود رزرو را انجــام‬ ‫دهــد و اتــاق خــود را بگیــرد‪.‬‬ ‫در واقــع دنیــا بــه ســمت سیســتم های نرم افــزاری هوشمند ســازی بــرای‬ ‫جــذب مســافر رفتــه اســت‪ .‬هرچنــد اکنــون برخــی از شــرکت ها به این ســو‬ ‫رفته انــد‪ ،‬بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا تمــام سیســتم هتلــداری‬ ‫کشــور بــه ایــن ســمت بــرود‪.‬‬ ‫طبــق نظــرشــما‪ ،‬اگــرهوشمندســازی درسیســتم رزرواســیون و در‬ ‫سیســتم های دیگــرهتل هــا انجــام شــود‪ ،‬رونقــی درصنعــت گردشــگری‬ ‫رخ می دهــد‪ .‬چــه چشــم اندازی را بــرای ایــن کاردرنظــرگرفته ایــد؟‬ ‫ایــن یــک کار نوپاســت و ابتــدا بایــد از حالــت ســنتی خــارج شــویم‪ .‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن کاتالیزورهــای ان تبلیغــات درســت و بجــا در ایــن حــوزه اســت‬ ‫کــه اصحــاب رســانه می تواننــد بــا حمایــت خــود از صنعــت گردشــگری‬ ‫کــه هوشمندســازی هتل هــا بایــد به دســت متخصصــان انجــام شــود کــه‬ ‫نتایــج ان در بلندمــدت قابــل اعتنــا باشــد و نیــاز بــه هزینه تراشــی مجــدد‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫درحــال حاضــرشــرکت های خارجــی فعــال درایــن زمینــه ب ـرای تجهیــزو‬ ‫هوشمندســازی هتل هــا وارد شــده اند؟‬ ‫بلــه‪ .‬اکنــون شــرکت های زیــادی وارد شــده اند و پیشــرفت شــایان توجهــی‬ ‫هـ�م در ایـ�ن حـ�وزه داشـ�ته اند‪ .‬ایـ�ن موضـ�وع رونـ�ق اقتصـ�ادی در بـ�ازار بـ�ه‬ ‫همــراه اورده اســت کــه از تاســیس کارخانجــات و کارگاه های تامیــن قطعات‬ ‫و خدمــات در مســیر هوشمندســازی گرفتــه تــا تجهیــز و بازســازی هتل هــا‬ ‫از لحــاظ رشــد و بازدهــی و همچنیــن اشــتغال زایی پوشــش می دهــد‪.‬‬ ‫ب ـرای ورود ایــن شــرکت ها‪ ،‬بسترســازی مناســب ازلحــاظ ســهولت ورود و‬ ‫خــروج فراهــم شــده اســت؟‬ ‫متاســفانه ایــن موضــوع پیشــرفت کمــی داشــته اســت و بــه مرحلــه‬ ‫تخصصــی نرســیده اســت‪ .‬اگــر تخصــص الزم را بــه خــرج دهیــم‪ ،‬می توانیم‬ ‫تورهــای گردشــگری زیــادی را وارد کنیــم و همچنیــن از پتانســیل ‪ 9‬میلیــون‬ ‫گردشــگر ایرانــی کــه هــر ســال از کشــور خــارج می شــوند‪ ،‬اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫ســال گذشــته حــدود ‪ 100‬ســرمایه گذارخارجــی فعــال دربخــش گردشــگری‬ ‫وارد ایـران شــدند‪ .‬ازایــن میـزان چه بخشــی وارد هتل هــا و هوشمندســازی‬ ‫درایــن حوزه شــدند؟‬ ‫ـه ‪15‬‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاری بایــد بســتر امــاده شــود‪ .‬اگــر نگاهــی بــه ترکیـ ٔ‬ ‫ســال پیــش بیندازیــم‪ ،‬متوجــه می شــویم کــه در مســیر جــذب توریســت‬ ‫بسترســازی خوبــی حتــی در حــد تشــکیل یــک وزارت انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫در ایــران هــم در ســال ‪ 42‬تصمیــم بــه رونــق گردشــگری گرفتــه شــد و‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫کشــور و بیــان صریــح نیازهــای ان فعــال کننــد‪ .‬موضــوع دیگــر ایــن اســت‬ ‫‪53‬‬ ‫وزارتخانــه ای بــا عنــوان گردشــگری و اطالعــات جهانگــردی ایجــاد شــد‪ .‬اما‬ ‫در ســال ‪ ،58‬بــه نــام وزارت ارشــاد ملــی تغییــر نــام داد و در ســال ‪ 59‬تبدیل‬ ‫بــه وزارت ارشــاد اســامی شــد و صنعــت گردشــگری بــه بخــش کوچکــی‬ ‫از ایــن وزارتخانــه منتقــل شــد‪ .‬حتــی در عربســتان ســعودی هــم‪ ،‬کــه حــج‬ ‫مهم ترین جاذبــه گردشــگری ان اســت‪ ،‬وزارت حج دارنــد‪ .‬بنابرایــن در ایران‬ ‫نیــز کــه قدمــت تاریخــی زیــادی دارد بــه چنیــن ســازوکاری بــرای توســعه‬ ‫صنعــت گردشــگری و فراخوانــدن ســرمایه گذاران نیــاز داریــم‪ .‬ایــن بســتر‬ ‫اکنــون از لحــاظ پتانســیل های جاذبــه گردشــگری مهیاســت و تنهــا بایــد‬ ‫بســترها را بــرای ورود افــراد امــاده کنیــم‪.‬‬ ‫ایــا امــاریــا شــاخصی ازمصــرف انــرژی درهتل هــا وجــود دارد کــه بــا‬ ‫بررســی ان بتوانیــم ضــرورت نیــازبــه هوشمندســازی زیرســاخت های‬ ‫هتل هــا را تحلیــل کنیــم؟‬ ‫بیــش از ‪ 80‬درصــد ســوخت مصرفــی هتل هــا گاز اســت و پــس از ان‬ ‫اســتفاده از انــرژی بــرق در جایــگاه دوم قــرار می گیرد‪ .‬امــا برنامــه ترجیحی‬ ‫مــا ایــن اســت کــه اســتفاده از انرژی هــای خورشــیدی در هتل هــا‪ ،‬کــه‬ ‫جــزء انرژی هــای پــاک شــناخته می شــود‪ ،‬جایگزیــن ســوخت های‬ ‫فســیلی و الکتریکــی شــود‪ .‬در ایــن صــورت نه فقــط االیندگــی محیــط‬ ‫زیســت را از بیــن می بــرد‪ ،‬بلکــه صرفــه اقتصــادی نیــز بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫م هتل هــا هیــچ برنامه ریــزی انجــام نشــده اســت‬ ‫اکنــون بــر پشــت با ‬ ‫درحالی کــه بــا اســتفاده از سیســتم های هوشمندســازی می توانیــم از‬ ‫ایــن فضــا اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪54‬‬ ‫اکنــون ایــا پروتــکل و برنامــه ای بــرای اولویت بنــدی هوشمندســازی در‬ ‫هتل هــا وجــود دارد؟‬ ‫بلــه‪ .‬بــا نگاهــی بــه اســتان یــزد‪ ،‬ابتــدا بایــد از افتــاب مــداوم ایــن منطقــه‬ ‫بــرای تولیــد انــرژی پــاک خورشــیدی اســتفاده کنیــم‪ .‬در واقــع در هــر‬ ‫منطقــه‪ ،‬اولویــت بــه گونــه متفاوتــی تعریــف می شــود و اگــر بــه نتایــج‬ ‫کارشناســی نــگاه کنیــم‪ ،‬شــاید اینطــور بــه نظــر می ایــد کــه ســرمایه زیــادی‬ ‫نیــاز اســت‪ .‬امــا ایــن ســرمایه‪ ،‬اگــر درموقعیــت مناســب هزینــه شــود‪ ،‬از‬ ‫اســتهالک و ضررهــای هنگفــت اتــی جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫توصیه شما به هتلداران برای استقاده ازسیستم های هوشمند چیست؟‬ ‫هتلــداران بــرای کاهــش هزینه هــای خــود راهــی به جــز هوشمندســازی‬ ‫هتل هــا ندارنــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد هزینه هــای جــاری ســنتی را پاییــن بیاورند‪.‬‬ ‫در سیســتم هوشــمند‪ ،‬حتــی می تــوان دوش هــای حمــام مســافران را بــه‬ ‫گونــه ای تنظیــم کــرد کــه هزینــه اب مصرفــی هــم کمتــر شــود‪ .‬بــا ایــن حال‬ ‫اولویــت هوشمندســازی هتل هــا ابتــدا بایــد بــه رزرواســیون تعلــق گیــرد‪.‬‬ ‫بعــد از ان هوشمندســازی سیســتم بــرق اســت کــه ســطح هزینه هــا را‬ ‫کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫به طــورکلــی اولویــت نیازهــای انســان درهــرپناهگاهــی ابتــدا ایمنــی‪ ،‬بعــد‬ ‫امنیت و پــس ازان رفاه اســت‪ .‬دربحــث هوشمند ســازی این مــوارد اهمیت‬ ‫دارد و موضــوع رفاهــی کــه درهتــل بایــد بــه ان بپردازیــم بایــد متناســب بــا‬ ‫ســلیقه و عالیــق مســافرباشــد‪ .‬جامعه هتلــداران بــا کمــک مشــاورین تا چه‬ ‫حد درمدیریــت انــرژی و جلــب رضایت گردشــگربرنامــه دارد؟‬ ‫در فرانســه و اســپانیا ایــن موضوعــات درنظــر گرفتــه می شــوند و ایــن‬ ‫تجربــه جهانــی را داریــم‪ .‬امــا در ایــران هنــوز هتل هــا موتورخانــه مرکــزی‬ ‫دارنــد کــه هزینــه هنگفــت انــرژی را بــر دوش هتلــدار می گــذارد‪ .‬درصــورت‬ ‫اجــرای هوشمندســازی ایــن سیســتم ها عــوض می شــوند و اســتهالک‬ ‫هزینه هــای هتــل کاهــش می یابــد‪ .‬قریــب بــه اتفــاق هزینه هــای‬ ‫هتــل بــرای ایــن هزینه هــای باطلــه و استفاده نشــده اســت‪ .‬هتلــی کــه‬ ‫هتل هایــی قــرار می گیرنــد که انــواع خدمــات هوشــمند را بــه مشتریانشــان‬ ‫حــوزه می خواهیــم بــرای بهبــود ایــن وضعیــت بــا هتلــداران مذاکــره کننــد‬ ‫امکانــات هتل هــای مــدرن جهــان یکــی از دالیلــی اســت کــه باعــث شــده‬ ‫ً‬ ‫قاعدتــا وقتــی‬ ‫مــا در صنعــت گردشــگری ایــران دچــار مشــکل شــویم‪.‬‬ ‫درامدزایــی نداشــته باشــد ضــررده اســت؛ بنابرایــن از متخصصیــن ایــن‬ ‫تــا در اینــدهٔ نه چنــدان دور‪ ،‬هوشمندســازی هتل هــا به ســمت بهینه ســازی‬ ‫اقتصــادی صنعــت گردشــگری حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫ارائــه می کننــد‪ .‬ضمــن اینکــه در نظــر داشــته باشــید سازگارنشــدن بــا‬ ‫هتل هــای مــا نمی تواننــد خدمــات خــوب بــه مشــتری بدهنــد‪ ،‬بخــش‬ ‫بزرگــی از گردشــگرانی را از دســت می دهیــم کــه به دنبــال خدمــات لوکــس‬ ‫یکــی ازنقــاط ضعــف صنعــت گردشــگری درای ـران وضعیــت هتل هــای ان‬ ‫می گردنــد و بــه کشــور ارز وارد می کننــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت که کشــورهای‬ ‫مشــکل وجــود نداشــت‪ .‬اشــکال کارکجاســت؟ چ ـرا هتل هــا نتوانســته اند‬ ‫کشــور مقصــد هزینــه کنــد و بــه بخش هــای مختلــف وابســته بــه بخــش‬ ‫اســت کــه گاه حتــی مشــتری گریزاســت‪ .‬به نظــرمی رســد درگذشــته ایــن‬ ‫همـراه بــا نیــازمشــتری ســازگارشــوند؟‬ ‫توریســت پذیر در دنیــا بــه دنبــال اننــد گردشــگری را جــذب کننــد کــه در‬ ‫گردشــگری رونــق تزریــق کنــد ولــی در ایــران مــا همــه ایــن فرصت هــا را از‬ ‫در گذشــته خدمت رســانی هتل هــا این طــور بــود کــه مهمــان بــا هتــل‬ ‫دســت می دهیــم‪.‬‬ ‫اگــر امکانــات هتــل را تائیــد می کــرد‪ ،‬شــماره حســابی دریافــت می کــرد‬ ‫چــرا هتلــداران مجــاب نمی شــوند کــه امکانــات بهتــری ارائــه کننــد؟‬ ‫مشــکل ازکجاســت؟ بــه هــرحــال ان هــا ســرمایه گذارند و لزومـ ً‬ ‫ـا بــا دانــش‬ ‫تمــاس می گرفــت و می پرســید کــه هتــل چنــد ســتاره اســت‪ .‬ســپس‬ ‫و پیش پرداخــت را واریــز و ان را بــه هتــل فکــس می کــرد‪ .‬ولــی اکنــون‬ ‫چنیــن نیســت‪ .‬مشــتریان بــرای رزرو بلیــت در فضــای مجازی جسـت وجو‬ ‫می کننــد و بــا توجــه بــه امکاناتــی کــه بــرای هــر هتــل معرفــی شــده ان را‬ ‫انتخــاب و همــان جــا رزرو را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫نویــن مدیریتــی و اســتفاده ازتجهیـزات مــدرن درصنعــت هتلــداری اشــنا‬ ‫نیســتند‪.‬‬ ‫متاســفانه هتلــداران مــا‪ ،‬کــه ســرمایه گذاران بخــش هتلــداری هســتند‪،‬‬ ‫اساسـ ً‬ ‫ـا اگاهــی الزم در ایــن حــوزه ندارنــد‪ .‬بــا ایــن حــال بــرای ان هــا راهــی‬ ‫هتل هــای دنیــا بــه ســمت هوشــمند و فراصنعتی شــدن پیــش می رونــد‪،‬‬ ‫ولــی هتل هــای مــا هنــوز حتــی صنعتــی هــم نشــده اند و کامــ ً‬ ‫ا ســنتی‬ ‫وجــود دارد کــه در کشــورهای دیگــر هــم اســتفاده می شــود و ان اســتخدام‬ ‫داشــته باشــند زیرســاخت ها دچــار مشــکل اســت‪ .‬متاســفانه برخــی‬ ‫مشــاور در کنــار خــود داشــته باشــند‪ .‬بــه نظــرم در ایــن زمینه نیــاز داریــم که‬ ‫کار می کننــد‪ .‬حتــی اگــر هتلــداران اراده ای بــرای ارائــه خدمــات هوشــمند‬ ‫هتلــداران ســنتی ایــن تصــور را دارنــد کــه نیــازی نیســت هوشمندســازی را‬ ‫در اولویــت قــرار دهنــد چــرا کــه مشــتریان ثابــت خــود را دارنــد‪ ،‬درحالی کــه‬ ‫بــه زودی مشــتریان خــود را از دســت می دهنــد زیــرا در رقابــت بــا‬ ‫مشــاور یــا مشــاوران خبــره اســت‪ ،‬ولــی هتلــداران مــا حاضــر نیســتند یــک‬ ‫به ســمت ایــن الــزام حرکــت کنیم تــا هــر هتلــدار در کنــار خــود یک مشــاور‬ ‫توانمنــد داشــته باشــد‪ .‬اگــر هتلــدار مهمــان دار خوبــی اســت بــه ایــن معنی‬ ‫ل برایــد‪.‬‬ ‫نیســت کــه می توانــد از عهــده مدیریــت هتــ ‬ ‫‪55‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫دنیا به سمت سیستم های نرم افزاری هوشمند سازی برای جذب مسافررفته است‪ .‬هرچند‬ ‫اکنون برخی ازشرکت ها به این سو رفته اند‪ ،‬باید دست به دست هم دهیم تا تمام سیستم‬ ‫هتلداری کشوربه این سمت برود‪.‬‬ ‫هتلداری نوین‪،‬‬ ‫پیوند هوشمندانه فناوری با صنعت گردشگری‬ ‫ازدیربــاز‪ ،‬هتل هــا‪ ،‬مســافرخانه ها و دیگــراشــکال اقامتــی فضایــی ســاده بــرای اســتراحت و خوابیــدن بــه‬ ‫هنــگام دوری ازخانــه بوده انــد ‪ .‬امــا همــه کســانی کــه درســا ل های گذشــته شــب هایی را دراقامتگاهــای‬ ‫توریســتی درکشــور های پیشــگام درصنعــت گردشــگری به صبــح رســانده اند بــه پیشــرفت چشــمگیرفنــاوری در‬ ‫بو کاری های هتلــداری پــی برده انــد‪ .‬ب ـرای هلتدار هــا و اداره کننــدگان هتل هــا‪ ،‬فنــاوری بــه ایــن معناســت‪:‬‬ ‫کس ـ ‬ ‫هــرســال کــه می گــذرد‪ ،‬خدمــات هتــل کاراتــرو موفق تــرمی شــود‪ .‬امــروزه کس ـب وکارهتلــداری درحــال تبدیــل‬ ‫شــدن بــه مرکــزی ازفعالیتی هایــی اســت کــه به شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا فنــاوری درارتباطنــد‪.‬‬ ‫درایــن مطلــب روندهــای فنــاوری مهمــی معرفــی می شــوند کــه درســال جدیــد درپیـش روی صنعت گردشــگری‬ ‫و هتلــداری قـراردارنــد‪.‬‬ ‫یکپارچه سازی سیستم و تثبیت داده‬ ‫هســته سیســتم ها‪ ،‬عــاوه بــر خودکارکــردن فرایندهــا‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫یکپارچه ســازی‬ ‫راهــکاری بــرای بــه حداکثــر رســاندن بهــره وری و تثبیــت داده هاســت‪ .‬در‬ ‫قلــب خدمــات‪ ،‬سیســتم مدیریــت دارایی هــا (‪ )PMS‬می توانــد بــه مرکــز‬ ‫سیســتم های دیگــری همچــون مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان‪ ،‬کانال هــای‬ ‫توزیــع انالیــن‪ ،‬نرم افــزار مدیریــت درامــد‪ ،‬سیســتم های پایانــه فــروش‪،‬‬ ‫نرم افــزار فراینــد پرداخــت و سیســتم های تلفــن و ســرگرمی متصــل شــود‬ ‫و باعــث افزایــش ســرعت عملکردهایــی چــون مدیریــت توزیــع‪ ،‬پذیــرش‬ ‫و تســویه مســافر‪ ،‬مدیریــت اوراق رزرواســیون‪ ،‬ایجــاد پروفایــل غنــی‬ ‫مســافرین و ارســال پیــام بــه ان هــا شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه هســت ٔه سیســتم ها داده هــای مرتبــط را به صــورت خــودکار‬ ‫به اشــتراک می گذارنــد‪ ،‬دیگــر نیــازی بــه حــذف داده هــای تکــراری‬ ‫به صــورت دســتی نیســت‪ .‬ایــن کار به شــکل چشــمگیری باعــث کاهــش‬ ‫فشــار کاری‪ ،‬افزایــش دقــت داده هــا و ســروقت بــودن می شــود‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ،‬یکپارچه ســازی سیســتم مدیریــت دارایی هــا بــا دیگــر‬ ‫سیســتم های هتــل بــه جمـع اوری داده هــای مناســب در یکدیگــر در زمــان‬ ‫مناســب کمــک می کنــد و اطالعــات را بیــش از پیــش قابــل اســتفاده و در‬ ‫درســترس قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬یکپارچه ســازی سیســتم مدیریــت دارایی هــا بــا ابــزار‬ ‫مشــارکت مســافرین مثــل نرم افــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان‪،‬‬ ‫پلتفرم هــای بازاریابــی مســافر‪ ،‬برنامه هــای وفــاداری مشــتریان و‬ ‫اپلیکیشــین های موبایلــی بــه اداره کننــدگان اقامتگاه هــا ایــن قــدرت را‬ ‫می دهــد که بــا توجــه بــه دیــدگاه مســافر تجربـه ای مشــاب ه بــه انچه کــه وی‬ ‫در نظــر دارد ایجــاد کننــد‪ .‬هنگامــی کــه ایــن سیســتم ها بــا یکدیگــر صحبت‬ ‫می کننــد پروفایــل غنــی مســافر بــه صــورت خــودکار ایجــاد می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫پروفایــل بــا اســتفاده از داده هــای جمع اوری شــده از سیســتم ها از یــک‬ ‫تاریخچــه ســاده بــرای اقامــت مســافر فراتــر مــی رود و شــامل مــواردی‬ ‫ٔ‬ ‫همچــون درخواســت ها‪ ،‬ترجیحــات‪ ،‬انگیزه هــای ســفر‪ ،‬پذیــرش ارتقــاء‪،‬‬ ‫بازخــورد مســافر و غیــره می شــود‪ .‬اداره کننــدگان اقامتگاه هــا کــه بــه ایــن‬ ‫ابــزار هوشــمند مســلح اند توانایــی دارنــد تــا خدمــات را بــرای مســافر‬ ‫شخص ســازی کننــد و بــا جامعــه هــدف خــود موثرتــر و یکپارچه تــر در‬ ‫ارتبــاط باشــند‪.‬‬ ‫یکپارچه ســازی سیســتم‪ ،‬در کنــار دیگــر مزایــا در صنعــت هتلــداری‪ ،‬انگیــزه‬ ‫مهمــی بــرای تغییــر از نرم افــزار درون ســازمانی بــه نرم افــزار ابــری اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه نرم افــزار ابــری بــر اســاس اســتاندارد های وب و‬ ‫رابط هــای برنامه نویســی کاربــری (‪ )API‬بــاز ســاخته شــده و بــا ارتباطــات‬ ‫هســته‬ ‫ٔ‬ ‫کاربــردی متقابــل در ذهــن طراحــی شده اســت‪ ،‬یکپارچه ســازی‬ ‫سیســتم های هتــل اســان تر و ارزان تــر از همیشــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫سیستم مدیریت دارایی ها با استفاده ازموبایل‬ ‫پیام رسان موبایلی‬ ‫قابلیــت دسترســی بــه داده هــا بــا ‪ OTG‬در گوشــی همــراه انگیــزه دیگــری‬ ‫ســال گذشــته دربــاره موفقیــت برندهــای بزرگی شــنیدیم کــه از پیام رســان‬ ‫مدیریــت دارایی هــا بــا موبایــل تاثیــر بســزایی بــر تجربــه مســافر دارد؛‬ ‫امســال مراکــز مســتقل بیشــتری از ایــن امــکان بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫بــرای حرکــت بــه ســمت نرم افــزار هتلــداری ابــری اســت‪ .‬سیســتم‬ ‫داده هــای رزرواســیون مســافر بــا اســتفاده از اثرانگشــتش بــر روی تبلــت‬ ‫و یــا گوشــی هوشــمندش‪ ،‬کارکنــان را از محدودیت هــای فیزیکــی رهــا‬ ‫می کنــد و امــکان بازاریابــی بیشــتر و شخصی ســازی خدمــات را بــرای‬ ‫مســافر فــارغ از محــل اســتقرارش فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫موبایلــی بــرای ارتبــاط بــا مشــتریان اســتفاده می کننــد و احتمــال دارد‬ ‫پیام رســان های موبایلــی‪ ،‬از پیامک هــای ســاده تــا اپلیکیشــن هایی مثــل‬ ‫پیام رســان فیس بــوک و واتــس اپ‪ ،‬بــا ســرعت در حــال تبدیل شــدن بــه‬ ‫ابــزار ارتباطــی محبــوب زمــان مــا می شــوند‪ .‬هتل هــا پیام رســان موبایلــی‬ ‫را ابــزاری بــرای مدیریــت صحیــح‪ ،‬افزایــش خدمــات مشــتری و ارتقــاء‬ ‫تقاضــای شــدیدی بــرای پذیــرش مســافر بــا اســتفاده از امضــای‬ ‫رضایــت و وفــاداری مشــتری یافته انــد‪.‬‬ ‫می دهــد کــه بــا کارت هــای شناســایی یــا قبــض پذیــرش بــر روی صفحــه‬ ‫بــرای تاییــد رزرواســیون‪ ،‬خوشــامدگویی بــه مســافرین و اعالم امــاده بودن‬ ‫معنــای حــذف انتظــار در صــف پذیــرش اســت؛ و بــه جــای ان امــکان‬ ‫دریافــت درخواســت های ویــژه و تشــکر از مســافرین پــس از تســویه‬ ‫الکترونیکــی و بــدون کاغــذ وجــود دارد‪ .‬ایــن روش بــه مســافر اجــازه‬ ‫تبلــت و یــا گوشــی هوشــمندش امضــا کنــد‪ .‬پذیــرش الکترونیکــی بــه‬ ‫خوشــامدگویی بهتــر بــه مســافرین در البــی یــا ســالن انتظــار وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن صرفه جویــی در کاغــذ نه فقــط بــه هتــل‪ ،‬بلکــه بــه ســیاره زمیــن نیــز‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بــا تمرکــز بــر خدمــات بــه جــای بازاریابــی‪ ،‬پیام رســان موبایلــی می توانــد‬ ‫اتاق شــان‪ ،‬حمایــت خدمــات نگهبانــی‪ ،‬ارتق ـا ء خدمــات فرعــی متناســب‪،‬‬ ‫حســاب اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫تعــداد زیــادی از پلتفرم هــای پیام رســان بــرای اختصــاص اپلیکیش ـن های‬ ‫موبایلــی هتــل نظیــر ‪ Alice ،Twilio‬و ‪ Checkmate‬در دســترس ان هــا‬ ‫امــکان دسترســی بــه گزارش هــای نظافــت از طریــق موبایــل از دیگــر‬ ‫وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫ـق نظافــت اتــاق را به طور مســتقیم‬ ‫نظافت اجــازه می دهــد که وضعیــت دقیـ ِ‬ ‫فناوری اتاق‬ ‫ویژگی هــای ایــن سیســتم اســت‪ .‬همیــن ویژگی ســاده بــه کارکنــان بخش‬ ‫با گزارش هــای نظافــت موبایل هایــش در لحظه و بــه هنگام کار به روزرســانی‬ ‫کننــد‪ ،‬در نتیجــه بهــره وری به طــور چشــمگیری افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫ن کابلــی بیــش از ایــن جوابگــو نیســتند؛ امــروزه مســافرین بــه‬ ‫تلویزیــو ‬ ‫دنبــال برنامه هــای دلخــواه خــود در شــبکه های (صفحــات نمایــش‬ ‫بــا وضــوح بســیار بــاال) جریــان اصلــی همچــون نتفلیکــس بــا فنــاوری‬ ‫هتــل غلبــه یافته انــد‪ ،‬هلتدارهــا بیــش از پیــش خواهــان رزرو مســتقیم‬ ‫کننــد‪ .‬امــروزه اکثــر هتل هــا در اتاق هــای خــود خدمــات اینترنــت بی ســیم‬ ‫از هنگامــی کــه برنامه هــای ‪ )OTA) Over The Air‬بــر رزرواســیون انالین‬ ‫شــده اند‪ .‬بــازه وســیعی از ابــزار نیــز وجــود دارنــد کــه در ایــن امــر بــه ان هــا‬ ‫یــاری می رســانند و احتمــال زیــادی هســت کــه هتل هــای بیشــتری در‬ ‫ایــن برنامه هــا شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا‪ ،‬ابــزار مشــارکت و مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریانی کــه پیش تــر‬ ‫بــه ان هــا اشــاره شــده هماننــد ‪Constant Contac ،Guestfolio‬‬ ‫‪ Revinate،‬و ‪ .Twilio‬ایــن پلتفــرم امــکان جم ـع اوری داده هــای جامعــی‬ ‫از مســافرین و برقــرار ارتبــاط بــا دقیق تریــن جامعــه هــدف مــورد نظــر از‬ ‫ان هــا را فراهــم می کنــد‪ .‬در نتیجــه مســافرین بــه رزروکننــدگان وفــادار‬ ‫مبــدل می شــوند‪.‬‬ ‫بــا پیچیده ترشــدن نرخ گــذاری اتاق هــا‪ ،‬نقــش نرم افــزار‬ ‫مدیریــت درامــد (‪ )RMA‬حیاتی تــر می شــود‪ .‬یافتــن‬ ‫درســت ترین نــرخ بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد؛‬ ‫بــه عــاوه نوســانات فصلــی‪ ،‬تقاضــای بــازار و ویژگی هــای‬ ‫ً‬ ‫شــدیدا بــه متغیر هــای ســیالی چــون‬ ‫اتاق هــا‪ ،‬نرخ هــا‬ ‫کانــال‪ ،‬اب و هــوا‪ ،‬رویدادهــا‪ ،‬رقبــا و حتــی وفــاداری و‬ ‫داده هــای مســافران بســتگی دارد‪ .‬نرخ گــذاری پویــا و‬ ‫شخصی سازی شــده یــک اســتراتژی قدرتمنــد در برندشــدن‬ ‫بین کسـب کارهای مســتقیم اســت و اداره کنندگان بیشــتری‬ ‫بــه ارزش هــای بیشــمار خودکارســازی ایــن فرایندهــا بــرای‬ ‫ی خواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫مانــدن در کــورس رقابــت پــ ‬ ‫اقامتگاه هایــی کــه به ارامــی یــک موتــور رزرو مســتقیم را‬ ‫بــرای موبایــل انتخــاب می کننــد دیگــر امــکان چشم پوشــی‬ ‫کــردن از ان را ندارنــد‪ .‬شــیوه خریــد مــا بــرای همیشــه تغییر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬مشــتریان هــر انچــه را کــه نیــاز دارنــد در‬ ‫اینترنــت جســتجو می کننــد و در هــر زمانــی کــه بخواهنــد‬ ‫می خرنــد‪.‬‬ ‫اقامتگاه هــا بایــد اتــاق مســافرین را بــه اینترنــت پرســرعت مطمئــن تجهیز‬ ‫ارائــه می دهنــد‪ ،‬در نتیجــه ایجــاد امکاناتــی با ســرعت مشــابه ســرعت خانه‬ ‫مســافران در کانــون توجــه اســت‪.‬‬ ‫راز مانــدن در رقابــت بــه روز بــودن فنــاوری اقامتــگاه اســت‪ .‬اگــر‬ ‫سیســتم های اقامتــگاه شــما در ارائــه خدمــات بــه مســافرین‪ ،‬بهــره وری یــا‬ ‫درامــد خللــی دارد‪ ،‬ان هــا را ارتقــاء دهیــد‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫رزرو مستقیم‬ ‫تلویزیــون یــا ابــزار پخــش هوشــمندند‪ .‬امــا بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم‪،‬‬ ‫‪57‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪58‬‬ ‫مدیرکل هتل بزرگ چمران شیراز‪:‬‬ ‫بی اعتنایی گردشگران خارجی به هتل های بروزنشده ایرانی!‬ ‫پـونــه ترابی درحالی که صنعـت هتلداری دردنیا پـا به اقیانوس بـی مرزفناوری گذاشـته و درحال فتـح زوایای مختلف‬ ‫این دنیای جدیـد و بهره گیـری ازان ها بـرای جذب گردشـگراسـت‪ ،‬هتلداری درایران همچنان سـبک و سـیاق گذشـته را‬ ‫دارد و رنـگ مدیریت فرسـوده خود را حفظ کرده اسـت‪.‬‬ ‫موضوعی که هوشـنگ افراسـیابی‪ ،‬مدیرکل هتل بزرگ چمران شـیراز‪ ،‬نیزبران تاکید کرده و براین باوراست ورود فناوری‬ ‫به صنعت هتلـداری کمک شـایانی به جذب گردشـگرمی کند‪ .‬بـه گفته وی صنعـت هتلداری ایـران ازاسـتانداردهای دنیا‬ ‫فاصله زیـادی دارد‪ .‬ازطـرف دیگربسـیاری ازسـرمایه گذاران داخلی و خارجی ازبازگشـت سـرمایه خود مطمئن نیسـتند و‬ ‫به همیـن دلیل درصنعـت هتلداری ایـران سـرمایه گذاری نمی کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل هتل بـزرگ چمران شـیرازضمن اعلام موافقت بـا این موضـوع که نیازاسـت اسـتانداردهای هتلی‪ ،‬تشـریفات‬ ‫هتلـی و امکانات هتلی کشـوربـاردیگربازنگـری و اصالح شـود‪ ،‬ایجـاد رقابـت درصنعت هتلـداری ایـران را بـرای ارتقای‬ ‫ایـن صنعـت ضـروری می داند‪.‬‬ ‫درادامه تشریح گفت وگوی ماهنامه اتوماسیون ساختمان با هوشنگ افراسیابی امده است‪:‬‬ ‫بــه عنــوان کســی کــه ســا ل ها درصنعــت هتلــداری ایــران حضــور‬ ‫داشــتید‪ ،‬دربــاره اســتفاده ازفنــاوری جدیــد درســاخت و تجهیــزهتل هــا‬ ‫توضیــح دهیــد‪ .‬چــه کارایــی دارنــد و چــه تاثیــری درجــذب گردشــگر‬ ‫خارجــی می گذارنــد؟‬ ‫هوشمندســازی هتل هــا در انتخــاب گردشــگران خارجــی تاثیــر زیــادی‬ ‫دارد‪ .‬گردشــگران خارجــی هتلــی را انتخــاب می کننــد کــه بداننــد در حــوزه‬ ‫ســاختمان و تاسیســات ایمنــی دارد‪ .‬یعنــی در مقابــل حریــق کامـ ً‬ ‫ا ایزولــه‬ ‫شــده و از نظــر ســازه ایی هــم ایمــن باشــد‪ .‬همچنیــن مقــاوم بــودن هتــل‬ ‫هوشمندســازی و اســتفاده از فناوری هــای جدیــد در صنعــت ســاختمان‬ ‫در برابــر زلزلــه بــرای گردشــگر خارجــی مهــم اســت‪ .‬اگــر سنســورهای‬ ‫انــرژی را به دنبــال داشــته باشــد و از همــه مهم تــر می توانــد باعــث‬ ‫امنیــت را القــا می کنــد و ایــن ماننــد نــوار قلــب بــرای ســازه ســاختمان‬ ‫و هتل ســازی موضوعــی اســت کــه می توانــد ایمنــی‪ ،‬اســایش و کاهــش‬ ‫صرفه جویــی در همــه هزینه هــای هتــل شــود‪ .‬در کنــار ایــن مــوارد‬ ‫مختلــف در چهــار طــرف هــر طبقــه تعبیــه شــده باشــد‪ ،‬بــه گردشــگر حــس‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن اولیــن فاکتــور بــرای گردشــگر ایمنــی اســت کــه‬ ‫هوشمندســازی می توانــد بــه وی بدهــد‪.‬‬ ‫دومیــن فاکتــور دلخــواه گردشــگران امنیــت اســت‪ .‬بایــد بــه گردشــگر‬ ‫ایــن اطمینــان داده شــود کــه اموالــش در هتلــی کــه ســاکن شــده در امــان‬ ‫اســت و خطــر اتش ســوزی هــم او را تهدیــد نمی کنــد و اگــر چنانچــه‬ ‫ایــن حــوادث هــم رخ دهــد‪ ،‬توســط دوربین هــا کنتــرل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال اگــر ‪ ۲۰۰‬دوربیــن در هتــل نصــب شــده باشــد‪ ،‬هــر اتفاقــی رخ‬ ‫دهــد روی صفحــه مانیتــور مشــخص و ایــن اتفــاق پــردازش می شــود؛‬ ‫همیــن مــوارد می توانــد امنیــت گردشــگر را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫کمــی دربــاره تاثیــرامکانــات هتــل درجــذب گردشــگرتوضیــح دهیــد‪ .‬تــا‬ ‫کنــون بررســی هایی انجــام داده ایــد کــه مشــخص شــود چــه امکاناتــی‬ ‫می توانــد بــرای مســافران جــذاب باشــد؟‬ ‫بــرای گردشــگر مســائلی از قبیــل امکانــات هتــل‪ ،‬چگونگــی اســتقبال از‬ ‫لو نقــل مســافر از فــرودگاه تــا هتــل و برعکــس‪،‬‬ ‫ســوی خدمــه هتــل‪ ،‬حم ‬ ‫نحــوه پذیرایــی و چیزهــای دیگــر مهــم اســت‪ .‬مســافر تمایــل دارد دربــاره‬ ‫امــکان انتخــاب اتــاق قبــل از ورود بــه هتــل اطــاع داشــته باشــد‪ .‬یکــی‬ ‫دیگــر از خدمــات جــذب گردشــگر ایــن اســت کــه بــه محــض اینکــه‬ ‫مســافر وارد هتــل شــد‪ ،‬بــا بلندگــوی هتــل بــه مســافر بــه زبــان خــودش‪،‬‬ ‫خوشــامد گفتــه شــود‪ .‬ایــن مســائل بــه سیســتم های نرم افــزاری‬ ‫مرتبــط اســت و هتل هــای ایــران کمــی در ایــن زمینــه بهبــود داشــته اند‪.‬‬ ‫در زمینــه امکانــات هــم موضوعاتــی ماننــد هوشــمند بــودن سیســتم نــور‪،‬‬ ‫گرمایــش و ســرمایش‪ ،‬صــوت و تصویــر و مســائل فیزیکــی ماننــد مســائل‬ ‫فنگشــویی‪ ،‬تخــت خــواب و‪ ...‬درنظــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫دنیــا ‪ ‬هنگامــی کــه مهمــان از هواپیمــا پیــاده می شــود‪ ،‬پیامکــی از طــرف‬ ‫هتــل دریافــت می کنــد مبنــی بــر اینکــه اتــاق شــما رزرو شــده اســت و‬ ‫هنگامــی که بــه هتــل وارد مــی شــود بــدون اینکه بــه پذیــرش مراجعــه کند‬ ‫بــا برنامــه ای کــه روی تلفــن همــراه دارد می توانــد وارد اتــاق خــود شــود‪.‬‬ ‫سیســتم دیگــری کــه بســیاری از هتل هــای کشــور بــه ان مجهــز نیســتند‪،‬‬ ‫سیســتم ‪(IPTV‬تلویزیون هــای تعاملــی) اســت‪ .‬البتــه برخــی هتل هــا‬ ‫به تازگــی در حــال راه انــدازی ایــن سیســتم اند‪ ،‬امــا هنــوز به شــکل‬ ‫جــدی جــا نیفتــاده اســت‪ .‬اگــر هتــل بــه ایــن سیســتم مجهــز باشــد‪،‬‬ ‫مســافران بــه محــض اینکــه وارد اتــاق می شــوند می تواننــد از اینترنــت و‬ ‫برنامه هــای متنــوع تلویزیــون اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از ایــن سیســتم ها هنــوز بــه کشــور وارد نشــده اند و بســیاری‬ ‫هــم فقــط در برخــی هتل هــا اجــرا می شــوند‪ .‬امیــدوارم در اینــده بتوانیــم‬ ‫از ایــن امکانــات اســتفاده کنیــم‪ .‬زیــرا چنیــن خدماتــی می توانــد تاثیــر‬ ‫زیــادی روی جــذب گردشــگر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بهینه ســازی مصــرف انــرژی درکانــون توجــه هتل هــای مطــرح دنیــا‬ ‫اســت‪ ،‬موضوعــی کــه متاســفانه ب ـرای مــا ارزش زیــادی نــدارد و معمــو ًال‬ ‫درجــه چنــدم اهمیــت را دارد‪ .‬کمــی دربــاره ایــن موضــوع توضیــح دهیــد‬ ‫و اینکــه چقــدرایــن مســئله ازلحــاظ جــذب گردشــگرمهــم اســت؟‬ ‫در همــه صنایــع از جملــه صنعــت هت ـل داری‪ ،‬فنــاوری سیســتم مدیریــت‬ ‫ســاختمان(‪ ) BMS‬کمــک می کنــد تــا بتوانیــم ضمــن جلوگیــری از اتــاف‬ ‫انــرژی‪ ،‬هزینه هــا را کاهــش دهیــم و گرمایــش و ســرمایش را نیــز کنتــرل‬ ‫کنیــم ولــی ایــن سیســتم در اکثــر هتل هــای مــا اجــرا نمی شــود‪ .‬ایــن‬ ‫درحالــی اســت کــه انــرژی بــرای بســیاری از گردشــگران خارجــی اولویــت‬ ‫اســت و بــه ایــن موضــوع فکــر می کننــد هتلــی کــه وارد ان شــده اند تــا‬ ‫چــه حــد ســبز اســت؟ وضعیــت دمــا در ان چگونــه کنتــرل می شــود؟‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫بــه برخــی مــوارد هــم بایــد در ســطح کالن کشــور توجــه شــود و فقــط‬ ‫بــه مدیریــت هتل هــا بســتگی نــدارد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا در هتل هــای پیشــرفته‬ ‫‪59‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪60‬‬ ‫تهویــه و تعویــض هــوا دارد یــا خیــر؟ همچنیــن گردشــگران بــه وضعیــت‬ ‫روشــنایی و وجــود امکاناتــی ماننــد باشــگاه‪ ،‬اســتخر و‪ ...‬توجــه می کننــد‪.‬‬ ‫کاســتی های صنعــت هتلــداری را درایــران چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫موانــع و راهکارهــا چیســت؟‬ ‫متاســفانه ســازمان های باالدســتی ایــران مشــاوران امیــن اندکــی در کنــار‬ ‫خــود دارنــد‪ .‬در حالــی کــه اکنــون نیازمنــد مشــاوران خبــره ای هســتیم‬ ‫کــه ایده هــای خالقانــه بدهنــد و راهکارهایــی ارئــه دهنــد کــه صنعــت‬ ‫هتلــداری در ایــران در مســیر رقابــت بــا دنیــا قــرار گیــرد‪ .‬بــرای مثــال‪،‬‬ ‫یکــی از معضالتــی کــه در هتل هــای کیــش یــا هتل هــای بــزرگ دیگــر‬ ‫وجــود دارد اســتفاده از اجنــاس چینــی اســت‪ .‬بایــد از ان هــا پرســید چــه‬ ‫مطالع ـه ای در ایــن زمینــه کرده ایــد؟ چــرا بایــد از اجناســی اســتفاده شــود‬ ‫کــه نقــش بازدارنــده در جــذب گردشــگر دارنــد؟‬ ‫می خواهــد‪ .‬ممکــن اســت مســافر بــا هــدف راه انــدازی کســب وکار بــه‬ ‫ایــران امــده باشــد‪ ،‬چنانچــه هتــل اطالعــات الزم را از مســافر داشــته‬ ‫باشــد می توانــد در ایــن زمینــه بــه مســافر کمــک کنــد‪ .‬می توانــد بــه‬ ‫بخش هــای دیگــر اقتصــاد هــم کمــک کنــد ولــی متاســفانه از ایــن‬ ‫فرصت ها با زما ند ه ا یــم ‪.‬‬ ‫ســال گذشــته همایشــی بــا حضــورســرمایه گذاران خارجــی برگــزارشــد‬ ‫ت هتلــداری اســتفاده شــود ولــی در‬ ‫کــه ازحضــورایــن اف ـراد ب ـرای صنع ـ ‬ ‫عمــل دیدیــم کــه ایــن همایــش چنــدان نتیجه بخــش نبــود‪ ،‬چــرا؟‬ ‫صنعــت هتلــداری ایــران از اســتانداردهای دنیــا خیلــی عقــب اســت و مــا‬ ‫هنــوز نتوانســته ایم بــه اســتانداردهای جهانــی برســیم‪ .‬بــه نظــر مــن اولین‬ ‫موضوعــی کــه ســرمایه گذار نگــران ان اســت اطمینــان از بازگشــت ســرمایه‬ ‫و بازخــورد ان اســت‪ .‬مــن فکــر نمی کنــم در کشــور مــا کســی باشــد کــه‬ ‫در نظــر داشــته باشــید زمانــی کــه گردشــگر المانــی بــه ایــران می ایــد‬ ‫بخواهــد ایــن ســرمایه گذاری را انجــام دهــد‪ .‬تاکیــد می کنــم نظر شــخصی‬ ‫برقــرار می کنــد‪ .‬بایــد مقــررات و اســتانداردهایی در هتل ســازی‬ ‫فکــر می کنــد‪ .‬کشــورهایی ماننــد ترکیــه و ایتالیــا عالقــه دارنــد در ایــران‬ ‫کیفیــت المانــی می خواهــد و در ایــن شــرایط اســت کــه ارتبــاط بهتــری‬ ‫ایجــاد کنیــم و بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه بتوانیــم از فنــاوری اروپــا و‬ ‫کشــورهای پیشــرفته در صنعــت هتلــداری و هتل ســازی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫درحــال حاضــر سیســتم هتلــداری ایــران کامــا ســنتی اســت‪.‬‬ ‫مــن ایــن اســت ســرمایه گذار در مرحلــه اول بــه امنیــت و برگشــت ســرمایه‬ ‫ســرمایه گذاری کننــد‪ .‬اگــر ایــن عالقــه تــا کنــون کمرنــگ بــوده بــه ایــن‬ ‫دلیــل اســت کــه هنــوز بــه بازگشــت ســرمایه اش شــک دارنــد‪.‬‬ ‫موضــوع دیگــری کــه صنعــت هتلــداری ایــران بــه ســمت ان نرفتــه‬ ‫اگــر ســرمایه گذار خارجــی بخواهــد در ایــران ســرمایه گذاری کنــد‪،‬‬ ‫پایــش کننــد تــا مشــخص شــود مســافر کیســت‪ ،‬از کجــا امــده و چــه‬ ‫ً‬ ‫شــخصا از حضــور ســرمایه گذار خارجــی اســتقبال می کنــم‪ ،‬زیــرا‬ ‫مــن‬ ‫هتل هــای ویــژه کســب وکار اســت‪ .‬هتل هــا بایــد اطالعــات مســافر را‬ ‫هتلــداران و هتل ســازهای مــا چقــدر اســتقبال می کننــد؟‬ ‫‪61‬‬ ‫همیــن باعــث ایجــاد حــس رقابــت می شــود‪ .‬در حــال حاضــر در صنعــت‬ ‫هتلــداری کشــور رقابــت وجــود نــدارد‪ ،‬زیــرا همــه هتل هــا تقریبـ ً‬ ‫ـا در یــک‬ ‫ســطح اداره می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر کشــورهای خارجــی در ایــران ســرمایه گذاری کننــد هتل هــای‬ ‫داخــل مجبورنــد خــود را بــه ان برســانند و ایــن بســیار مفیــد خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بــرای مثــال اخیـ ً‬ ‫ـرا هتلــی در تبریــز ســاخته شــده کــه مدیریــت ان بــا‬ ‫یــک گــروه ترکی ـه ای اســت‪ .‬امکانــات ایــن هتــل ماننــد بمــب صــدا کــرده‬ ‫اســت و همــه اژانس هــا ســعی می کننــد مســافران خــود را بــه تبریــز و بــه‬ ‫ســمت ایــن هتــل ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫هتل هایــی کــه درایــران بازســازی می شــود چقــدربــه فکــرفراهــم‬ ‫کــردن زیرســاخت های هوشمندســازی اند؟ توصیــه شــما درایــن زمینــه‬ ‫بــرای همــکاران درجامعــه هتلــداری چیســت؟‬ ‫از انجاکــه درحــال حاضــر در زمــان بازســازی هتــل‪ ،‬بودجــه الزم وجــود ندارد‬ ‫هیچــگاه ســاختار اصلــی تغییــر داده نمی شــود و معمــو ًال بازســازی ها‬ ‫در ســطح تعویــض کاغذدیــواری اســت‪ .‬درحالی کــه اگــر بخواهنــد بــه‬ ‫اســتانداردهای روز برســند می تواننــد در زمان‪ ‬بازســازی زیرســاخت های‬ ‫الزم را فراهــم کننــد و هوشمندســازی ایــن زیرســاخت ها را فقــط ارتقــاء‬ ‫دهنــد‪ .‬بازســازی در بســیاری از هتل هــای کشــور اصولــی صــورت‬ ‫نمی گیــرد‪ .‬متاســفانه بســیار ســطحی اســت و ظاهــر را عــوض می کننــد‬ ‫کــه بتواننــد بــا ان مهمــان را جــذب کننــد‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫در ایــن صــورت می تــوان از سیســتم های جدیــد دنیــا بهره منــد شــد و‬ ‫مسافران درکجای فرودگاه هوشمند ایستاده اند؟‬ ‫توجه به شخصی سازی خدمات هوایی درطراحی فرودگاه های هوشمند اینده‬ ‫‪62‬‬ ‫شــاید کمترکســی افســون روزهــای اغازیــن عصــرجــت را بــه یــاد اورد‪ .‬روزهایــی کــه ســفرهای هوایــی تازه پیشــگام‬ ‫شــده بــود و تعــداد اندکــی کــه شــجاعت و تمکــن مالــی ســفرهای هوایــی را داشــتند می توانســتند ازخدمــات‬ ‫شخصی سازی شــده و کالس هــای درجــه یــک ســفرهوایــی بهره منــد شــوند‪ .‬امــروزه مــا خــود را درمیــان هــزاران‬ ‫لو انتقــال ســریع درفرودگاه هــا هســتند گــم می کنیــم‪ ،‬جایــی کــه گاهــی ســرعت و بهــره وری‪،‬‬ ‫نفــرکــه درحــال نق ‬ ‫هزینــه اثربخشــی و تمهیــدات امنیتــی ب ـرای حفاظــت ازمســافران موجــب می شــود راحتــی و خدمــات شــخصی بــه‬ ‫مســافران ازیــاد بــرود‪ .‬شخصی ســازی خدمــات هوایــی مســئله مهمــی اســت کــه بایــد درطراحــی فرودگاه هــای‬ ‫هوشــمند اینــده درنظــرگرفتــه شــود‪.‬‬ ‫مســافران بیشــتری در زمانــی کمتــر بــه ســالن های خروجــی برســند‪،‬‬ ‫ترمینــال فــرودگاه گونــه نامتعارفــی از ســاختمان اســت کــه اغلــب به شــکل‬ ‫نمادیــن طراحــی می شــود‪ ،‬امــا معمــو ًال هیــچ مســافری ان را بــرای تجربــه‬ ‫کــه فرصت هایــی بیشــتر بــرای خدمــات و تجربــه خلــق می کننــد‪.‬‬ ‫انتقــال کارامد مســافران ایفــای نقــش می کند‪ .‬تنوع مســیرهای مســافرتی‬ ‫در فناوری هــای دیجیتــال همچنیــن شخصی ســازی واقعــی را در ســفر‬ ‫و لــذت انتخــاب نمی کنــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬در درجــه اول‪ ،‬بیشــتر بــرای تســهیل‬ ‫منجــر بــه پیچیدگــی ســاختار فــرم و سیســتم های فرودگاهــی می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن محیــط پیچیــده‪ ،‬در جایــگاه مســافران می خواهیــم ســفری راحت‪،‬‬ ‫بــدون دردســر و نگرانــی داشــته باشــیم‪ ،‬ســفری که هــدف مــا را در رســیدن‬ ‫به موقــع و راحــت تــا مقصــد نهایــی تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫ایــن افزایــش خودکارســازی فرایندهــا همــراه بــا قابلیت هــای جدیــد‬ ‫مســافران امکان پذیــر می کنــد‪ .‬فرصتــی کــه ایــن مســئله ایجــاد می کنــد‬ ‫ســاخت عصــر ســفرهای هوایــی گســترده اســت کــه بــار دیگــر احســاس‬ ‫تجربــه شــخصی را برمی انگیزانــد‪.‬‬ ‫ـره وری بیشــتر و کاهــش اســترس بــرای صاحبــان فرودگاه هــا‬ ‫فراینــد بهـ ‬ ‫فرودگاه‪ Gatwick‬لندن‬ ‫فرایندهــای جدیــد فناوری هــای خــودکار بــرای ســفر‪ ،‬ماننــد تحویــل‬ ‫سلف ســرویس بــار کــه اخیـ ً‬ ‫ـرا شــرکت ایزی جــت (‪ )easyJet‬در ترمینــال‬ ‫سلف ســرویس در ترمینــال شــمالی ‪ Gatwick‬در ایزی جــت بــا ‪ 48‬باجــه‬ ‫در تامیــن رضایــت مشــتریان و افزایــش بــازده تجــاری هزینه بــر اســت‪.‬‬ ‫شــمالی فــرودگاه گَت ویــک (‪ )Gatwick‬لنــدن بــه کار گرفتــه اســت‪ ،‬در‬ ‫حــال حاضــر بدیــن معنــی اســت کــه افــراد زمــان کمتــری را‪ ،‬بــا تمرکــز‬ ‫بــر تجربــه مســافرتی خــود بــه ســمت ســالن خروجــی فــرودگاه‪ ،‬صــرف‬ ‫می کننــد‪ .‬فرایندهایــی ماننــد غربالگــری امنیتــی کارامدتــر می شــوند‬ ‫و زمــان کمتــری می گیرنــد‪ .‬می توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه‬ ‫بــرای بهبــود ســفر مســافران از لحــاظ فیزیکــی و دیجیتالــی‪Atkins ،‬‬ ‫ً‬ ‫اخیــرا در طراحــی بزرگ تریــن مرکــز خدمــات چک ایــن (‪)check-in‬‬ ‫تحویــل بــار‪ ،‬و بازســازی و ارتقــاء امنیــت نســل دوم شــرکت داشــت‪.‬‬ ‫شخصی سازی‪ :‬خدمات فردی‬ ‫مــا در حــال حاضــر بــا اســتفاده از داده هــای بیومتریــک بــرای انتقــال‬ ‫هریــک از مســافران اشــناییم ‪-‬چــه دربــاره مدیریــت مســافران داخلــی‬ ‫تجزیه و تحلیل ّ‬ ‫مفصل داده ها فرصتی را برای ایجاد‬ ‫بینش جامعی ازافراد درباره اولویت های ان ها‪ ،‬عادات و‬ ‫عالقه هایشان فراهم می کند؛ پس به ما اجازه می دهد تا‬ ‫به شکل واقعی سفررا برای مسافران ازراه شناخت و پاسخ‬ ‫مناسب نیازهای خاصشان شخصی کنیم‪.‬‬ ‫و بین المللــی درون ســالن خروجــی و چــه بــرای کاهــش صــف ورودی‬ ‫سهولت جابجایی درسراسرفرودگاه‬ ‫قوی تــر داده هــا‪ ،‬انتخــاب و شناســایی چهره هــای افــراد را البــه الی‬ ‫ان هــا را درمســیرترمینــال راهنمایــی و زمان بنــدی دقیقــی را بــه انــان ارائــه‬ ‫مســافران‪ .‬توســعه تصویربــرداری باکیفیــت زیــاد و نیــز پــردازش‬ ‫جمعیــت ممکــن می کنــد و فرصت هــای جدیــدی را بــرای مدیریــت‬ ‫یــا پــردازش امنیتــی فراهــم مــی اورد‪ .‬بــه مــوازات ایــن امــر‪ ،‬تجزیــه و‬ ‫تحلیــل ّ‬ ‫مفصــل داده هــا فرصتــی را بــرای ایجــاد بینــش جامعــی از افــراد‬ ‫دربــاره اولویت هــای ان هــا‪ ،‬عــادات و عالقه هایشــان فراهــم می کنــد؛‬ ‫پــس بــه مــا اجــازه می دهــد تــا به شــکل واقعــی ســفر را بــرای‬ ‫مســافران از راه شــناخت و پاســخ مناســب نیازهــای خاصشــان شــخصی‬ ‫کنیــم‪ .‬امــا به عنــوان مســافر‪ ،‬ایــا مــا خدماتــی راحت تــر و شــخصی تر‬ ‫مســافران درفــرودگاه حرکــت خواهندکــرد‪ .‬مســیریابی شخصی سازی شــده‬ ‫می کنــد‪ .‬صف بنــدی بــرای امــورامنیتــی و مهاجــرت ازراه به کارگیــری‬ ‫سیســتم های پیش بینــی واقعــی جریــان حرکت مســافرانکاهــش می یابد‪.‬‬ ‫بررسـی های امنیتــی بــا اســتفاده ازسیســتم تشــخیص چهــره و اســکن بــار‬ ‫متحــرک مســافران بــا ریســک امنیتــی زیــاد‪ ،‬امــکان عبــورســریع تررا ب ـرای‬ ‫بیشــترمســافران فراهــم می کنــد و مزاحمــتکمتــری ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫جابجایی هوشمند‬ ‫را در قبــال به اشــتراک گــذاری اطالعــات شــخصی مان می خواهیــم‬ ‫یــا احتمــا ًال ایــن پیشــرفت های فنــاوری را به خاطــر حفاظــت از حریــم‬ ‫برنامه هــای پــروازبــا توجــه بــه تاخیرهــای ســفربــا حرکــت مســافران‬ ‫از مزایــای بالقــوه امنیــت و راحتــی کــه ســفر شخصی سازی شــده در‬ ‫همچنیــن دارایگزینه هــای مســافرتی خــودکار(ماننــد ماشــین های بــدون‬ ‫خصوصــی و داده هــای شــخصی رد می کنیــم؟ بــا نگاهــی بــه هریــک‬ ‫اختیــار مــا قــرار می دهــد‪ ،‬شــاید بتــوان بــه تعــادل مناســب رســید‪.‬‬ ‫بلیط طالیی برای سفری هوشمند‬ ‫ی زمانــی واقعــی ازسیســتم حمل ونقــل اجــازه خواهــد داد تــا‬ ‫داده هــا ‬ ‫بــه فــرودگاه هماهنــگ شــوند‪ ،‬مثــل قطــاربــرای تاخیری هــا‪ .‬مســافران‬ ‫راننــده و مســیرهای ترابــری) هســتندکــهگزینه هایی اســان و مطمئــن ارائه‬ ‫می دهنــد تــا نیــازبــه پــارک خــودروی شــخصی را درفــرودگاه برطــرفکنند‪.‬‬ ‫مســافران ســفرخــود را درخانــه برنامه ریــزی خواهنــدکــرد و بلیــت را تــا‬ ‫فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز‬ ‫خــود را درفــرودگاه برنامه ریــزیکننــد‪،‬کوپن هــای تخفیــف و پیشــنهادات‬ ‫عبدالعزیــز‪ ،‬درشــهرجــده عربســتان‪ ،‬بــا هــدف یکپارچه ســازی طراحــی و‬ ‫مقصد نهایــی به شــکل انالین خواهنــد خریــد‪ .‬ان هــا می توانند زمــان انتظار‬ ‫ویــژه رســتوران ها و فروشــگاه های دلخواهشــان را دریافــتکننــد و تصمیم‬ ‫بگیرنــد ِکــی وکجــا چمدانشــان را تحویــل دهنــد یــا تحویــل بگیرند‪.‬‬ ‫گــروه طراحــی مشــارکتی ‪ Atkins‬و تیــم ‪ IT‬درطراحــی فــرودگاه ملــک‬ ‫فنــاوری اطالعــات بــا یکدیگــرمشــارکت داشــتند تــا انتظــارات مســافران را‬ ‫برطــرفکنند‪ .‬ایــن پــروژه هم اکنون درمرحله پیشــرفته ساخت وســازاســت‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪64‬‬ ‫امکانات و عملیات پیشرفته فرودگاه‬ ‫مدیریــت مالــی دیجیتــال و به اشــتراک گذاری‬ ‫اطالعــات گســترده ان بیــن اپراتورهــای فــرودگاه‪،‬‬ ‫خطــوط هوایــی و ســازمان های پشــتیبانی دقــت پرواز‬ ‫را بهبــود می بخشــد و امکانــات فــرودگاه را در نظمــی‬ ‫عالــی نگــه م ـی دارد کــه منجــر بــه به کارگیری مناســب‬ ‫منابــع و به تبــع ان رســیدگی بــه مســافران در هــر زمــان‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن کار اســایش و ســفر بــدون نگرانــی و‬ ‫اســترس را در پــی دارد‪.‬‬ ‫شــاید یکــی از گام هــای اتــی در راســتای ســفر بــه‬ ‫اینــده‪ ،‬کــه ‪ Atikns‬در همکاری بــا مشــتریان در پی ان‬ ‫اســت‪« ،‬ســفر تک نشــان» باشــد‪ .‬بــه جــای مــدارک‬ ‫متعــدد موردنیاز فــرودگاه‪ ،‬خطــوط هوایی و مســئولین‬ ‫کنتــرل مــرزی یــک شناســه منحصــر بــه فــرد‪ ،‬ماننــد‬ ‫شناســه ای بیومتریــک‪ ،‬را می تواننــد بــرای کلیــه‬ ‫تعامــات ضــروری در هــر مرحلــه از ســفر بـه کار گیرند‪.‬‬ ‫بــا در نظر گرفتــن ایــن امر کــه رعایــت حریــم خصوصــی و حفاظت از‬ ‫اطالعــات از الزامــات اســت‪ ،‬ایــن فنــاوری ســاده می تواند ســازوکار‬ ‫تفکرو یکپارچه سازی‬ ‫بــرای به دســت اوردن فرصت هــای ارائه شــده بــا کمــک ایــن فناوری هــا و‬ ‫ترمینــال را پشــتیبانی کند و مدیریــت فــرودگاه را در ردیابــی و نظارت‬ ‫فرایندهــای جدیــد‪ ،‬معمــار‪ ،‬برنامه ریــز‪ ،‬مهنــدس و متخصصیــن فنــاوری بــه‬ ‫همکاری بیشــتری بــرای ارائــه یــک تجربــه یکپارچه نیــاز دارنــد‪ ،‬تجربـه ای کام ً‬ ‫ال‬ ‫باالتریــن ســطح ان یــاری ســاند‪ .‬افــزون بــر ایــن‪ ،‬مــی تواند هــم به‬ ‫شــود‪ .‬بایــد مرزهــای ســنتی را از بیــن ببریــم و یــک محیــط پویــا ایجــاد کنیــم تا‬ ‫شــخصی را به مســافران برســانند کــه توامــان زمــان خــروج و درامد‬ ‫یــک جهــان متصــل ســفر می کنیــم و لــذت خدمــات شخصی سازی شــده را‬ ‫بــر رفتــار مســافران و همچنیــن پیش بینــی نیازهــای منابــع در‬ ‫تجمیع شــده کــه در ان دنیــای مجــازی تکمیــل و تجربــه واقعــی مســافر تقویــت‬ ‫فــرودگاه و هــم بــه مدیریــت خــط هوایــی اجــازه دهــد تــا پیام های‬ ‫در ان نــواوری و یادگیــری مشــترک میســر شــود‪ .‬نتیجــه روشــن اســت‪ :‬مــا در‬ ‫خرده فروشــان فــرودگاه را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫به خوبــی درک می کنیــم‪.‬‬ ‫شهرهای هوشمند بدون فرودگاه های‬ ‫هوشمند بی معناست اما فرودگاههای‬ ‫هوشمند نیزبه شهرهای هوشمند نیاز‬ ‫دارند‪ .‬به همین دلیل است که تجمیع و‬ ‫یکپارچه سازی ان با محیط اطراف شهری‬ ‫لو نقل و‬ ‫و ارتباطات صحیح با قوانین حم ‬ ‫تجارت محلی بسیارمهم است‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫البتــه‪ ،‬ایــن فناوری هــا و فرایندهــای جدیــد بایــد بــه طــور موثــر در بســتر‬ ‫تصــور کنیــد در یــک قطــار راحــت بــه فــرودگاه نزدیــک می شــوید‪ .‬شــما قب ً‬ ‫ال‬ ‫اســت فرایندهــای مــا را بهبــود بخشــد‪ ،‬امــا هرگــز نمی توانــد به طــور کامــل‬ ‫نیســت بــه ان فکــر کنیــد‪ .‬می دانیــد کــه قطــار به موقــع وارد می شــود و در‬ ‫یــک ســاختمان پیچیــده اجــرا شــود‪ .‬اســتفاده درســت از فنــاوری ممکــن‬ ‫بــار خــود را در ایســتگاه راه اهــن در مرکــز شــهر کنتــرل کرده ایــد و دیگــر الزم‬ ‫زیان هــای ناشــی از طراحــی نامناســب ترمینــال فــرودگاه را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫‪ 59‬دقیقــه اینــده ســوارمی شــوید‪ .‬همکارشــماکــه با ماشــین ســفرمی کند‪،‬‬ ‫قوانیــن مربــوط بــه فضــا و ترکیــب تجهیــزات ممکــن اســت تغییر کنــد ولی‬ ‫کارکنــان اســتفادهکرده اســت‪.‬‬ ‫بنیــان مناســب در طراحــی تعاملی باقــی خواهــد مانــد‪ .‬از جمله‪:‬‬ ‫ظرفیت پردازش مناسب برای از بین بردن صفوف‬ ‫فضــای پارکینــگ موجــود را ازقبــل بررســیکــرده و ازامــکان انحصــاری ویژه‬ ‫فرودگاه هــای اینــده به طــورکامــل قــدرت فناوری هــای جدیــد‪ ،‬ازجملــه‬ ‫سنســورها‪ ،‬پردازنده هــا‪ ،‬برنامه هــای تلفــن همــراه و تجزیــه و تحلیــل‬ ‫ایمنی و امنیت نفوذناپذیر‬ ‫رفتــاری را بــهکارخواهنــدگرفــت‪.‬کلیــد ان فراینــد یکپارچه ســازیگســترده ‬ ‫مسیریابی اسان با پشتیبانی اطالعات به روزشده‬ ‫پارکینگ هــا اســت‪ .‬درایــن مــدل فرودگاه هــا می تواننــد خدمــات فــروش‬ ‫سادگی و وضوح سازمان‬ ‫فواصل پیاده روی کوتاه با کمک تجهیزات مکانیکی در صورت لزوم‬ ‫فضاهای طراحی شد ه باکیفیت که با احتیاط نگهداری می شوند‪.‬‬ ‫امکانــات مــا همچنــان نیازمنــد ایــن اســت کــه بــا رشــد و تغییــر در ذهــن‬ ‫بیــن امکانــات شــرکت های هوایــی‪ ،‬خرده فروشــان‪ ،‬رســتوران ها‪،‬کافه هــا و‬ ‫متقابــل و بیشــتری بــه مســافران عرضــهکننــد‪.‬‬ ‫ایــن دیدگاهــی رایــج درصنعــت هوانــوردی اســتکــه درامــد غیرهوایــی از‬ ‫پارکینــگ‪ ،‬خرده فروشــی‪ ،‬امــاک و مســتغالت‪ ،‬تبلیغــات‪ ،‬رســتوران ها‪،‬‬ ‫کافه هــا و ســایرموسســات مزبــوردرســال های اینــده بیشــترخواهــد شــد‪.‬‬ ‫طراحــی شــود و بــا انعطــاف در جانمایــی فضایــی بــه عنــوان تغییــر در‬ ‫فرودگاه هــا‪ ،‬همان طــورکــه همه مــا می دانیــم‪ ،‬بــه احتمال زیــاد با شــهرهای‬ ‫و انالیــن‪ ،‬بــرای مثــال‪ ،‬بخشــی از فشــار وارد بــر محــل اجتمــاع بــرای خروج‬ ‫شــهرهای هوشــمند بــدون فرودگاه هــای هوشــمند بی معناســت امــا‬ ‫شخصی شــده و هیجان انگیــز همــواره مشــتریانی خواهنــد بــود کــه نیــاز و‬ ‫دلیــل اســتکــه تجمیــع و یکپارچه ســازی ان بــا محیــط اطــراف شــهری و‬ ‫فرایندها همــراه باشــد‪ .‬درحالی کــه چک ایــن (‪ )check-in‬خــارج از محل‬ ‫فرودگاه��ی ایندــه (‪ )Aerotropolis‬جایگزیــن خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫را کاهــش می دهــد‪ ،‬بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه در ایــن محیــط جدیــد‬ ‫فرودگاههــای هوشــمند نیــزبــه شــهرهای هوشــمند نیــازدارنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫خواسته شــان از خدمــات ارائه شــده بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫لو نقل و تجــارت محلی بســیارمهم اســت‪.‬‬ ‫ارتباطــات صحیح بــا قوانیــن حم ‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫یکپارچه سازی با دنیای فیزیکی‬ ‫شهرهای هوایی هوشمند دراینده‬ ‫ریشه های درجا زدن صنعت گردشگری درایران بررسی شد‬ ‫‪66‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫تقویت زیرساخت ها و ارتقا خدمات الزمه توسعه پایدار‬ ‫بـــهارچراغــی | ارزیابی هــا نشــان می دهــد صنعــت گردشــگری ایـران دچــارتحوالتــی شــده کــه همســو بــا رشــد جهانــی‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن درحالی اســت کــه ایــن صنعــت اســتراتژیک درطــول یــک دهــه اخیــردردنیــا پیشــرفت های چشــمگیری‬ ‫داشــته و درحــال حاضــرنیــزرشــد شــتابانی را تجربــه می کنــد‪ .‬تحلیلگــران اقتصــادی برایــن باورنــد کــه بــدون شــک‬ ‫صنعــت گردشــگری دراینــده بســیارنزدیــک بــه یکــی ازصنعت هــای برتــردنیــا تبدیــل خواهد شــد؛ ایــن درحالی اســت‬ ‫کــه اثــارمثبــت جهانــی صنعــت گردشــگری کمتــردرایــران به چشــم می خــورد و انگشــت اتهــام ایــن عقب ماندگــی‬ ‫زیرســاخت های ضعیــف کشــوررا نشــانه می گیــرد‪ .‬ریش ـه یابی دلیــل وجــود زیرســاخت های ضعیــف درصنعــت کشــور‬ ‫ت دولت هــا درایــن صنعــت درســت نبــوده اســت‪.‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه درطــول ســا ل های گذشــته سیاس ـ ‬ ‫ـینی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت مهندســی طراحــی و تجهی ـزات هتل هــای ای ـران (تجهیزای ـران) دربــاره دالیــل‬ ‫سیدمحمد حسـ‬ ‫ســیدمحمد‬ ‫حسینی‬ ‫حسینی معتقد است‬ ‫برای حل مشکالت‬ ‫صنعت گردشگری در‬ ‫ایران‪ ،‬باید این صنعت‬ ‫برون سپاری شود و‬ ‫به دست متخصصان‬ ‫واقعی اش سپرده‬ ‫شود‪ .‬صاحبان اصلی‬ ‫این صنعت هتل داران‬ ‫و اژانس داران هستند‪،‬‬ ‫درحالی که نهاد ها و‬ ‫سازمان های دولتی‬ ‫برای این صنعت‬ ‫تصمیم می گیرند‬ ‫عقب ماندگــی صنعــت گردشــگری درایـران معتقــد اســت کــه همــه دولتمــردان‪ ،‬به ظاهــرازصنعــت گردشــگری حمایــت‬ ‫می کننــد امــا عمــ ً‬ ‫ا هیــچ اقــدام اجرایــی کارامــدی درایــن حــوزه صــورت نمی گیــرد‪ .‬به گفتــه حســینی بســیاری از‬ ‫کشــورهای توســعه یافته دنیــا‪ ،‬بــا تکیــه بــرصنعــت گردشــگری توانســته اند بــه رونــد توســعه یافتگی خــود شــتاب‬ ‫بخشــند‪ .‬حــال درای ـران باوجــود پتانســیل های ف ـراوان درایــن صنعــت‪ ،‬رشــد محســوس و مطلوبــی دیــده نمی شــود‪،‬‬ ‫زی ـرا جــای مدی ـران کارامــد و متخصــص درایــن صنعــت خالــی اســت‪ .‬چش ـم اندازاقتصــاد جهــان نشــان می دهــد در‬ ‫اینــده ازهــر‪ 11‬شــغلی کــه ایجــاد می شــود یــک شــغل دربخــش گردشــگری خواهــد بــود‪ .‬درایــن میــان کشــورهای‬ ‫همســایه ایــران به خوبــی ازپتانســیل های اقتصــادی حــوزه گردشــگری اســتفاده و اســتقبال کردنــد و امــروزه درایــن‬ ‫صنعــت حرفــی بــرای گفتــن دارنــد‪ .‬ترکیــه و مالــزی نمونه هــای موفقــی بــرای معرفــی کشــورهای موفــق دربخــش‬ ‫گردشــگری هســتند‪ .‬ترکیــه ب هراحتــی توانســته حتــی مســافران داخلــی ایــران را بــا تنــوع و کیفیــت بــاالی تورهــای‬ ‫گردشــگری خــود جــذب این کشــورکنــد‪ .‬حــال اگــربخواهیــم صنعــت گردشــگری درمــدارصعــودی رشــد و توســعه قرار‬ ‫گیــرد بایــد چــه اقداماتــی دردســتورکارق ـرارگیــرد؟ حســینی معتقــد اســت ب ـرای حــل مشــکالت صنعــت گردشــگری‬ ‫درای ـران‪ ،‬بایــد کارهــای اجرایــی ایــن صنعــت برون ســپاری شــود و بــه دســت متخصصــان واقع ـی اش ســپرده شــود‪.‬‬ ‫صاحبــان اصلــی ایــن صنعــت هتـل داران و اژانـس داران هســتند‪ ،‬درحالــی کــه نهاد هــا و ســازمان های دولتی بـرای این‬ ‫صنعت تصمیــم می گیرنــد‪ .‬درادامــه گفت وگــوی تفصیلــی ماهنامــه «اتوماســیون ســاختمان» درمورد ســازوکارتوســعه‬ ‫صنعــت گردشــگری و موانــع و مشــکالت پیــش روی ایــن صنعــت را می خوانیــد‪.‬‬ ‫درجایــگاه پیشکســوت حــوزه تدویــن اســتانداردهای هتلــی‪ ،‬رونــد رشــد‬ ‫دارد و ایــن اســت کــه نــه تنهــا سیاســت واحــدی بــرای فراینــد ایمنــی‬ ‫کاهــش مصــرف انــرژی و هزینه هــای هتلــی چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫قطعـ ً‬ ‫ـا به ایــن مســئله فکــر کرده ایــم‪ .‬اکنــون درحــال گذر از سیســتم ســنتی‬ ‫صنعــت گردشــگری یافــت نمی شــود‪ .‬باید هســته ای اجرایــی وجود داشــته‬ ‫هتل هــای کشــوررا ازلحــاظ افزایش ســطح ایمنــی‪ ،‬امنیــت و رفــاه و ازطرفی‬ ‫ایمنــی در هت ـل داری هســتیم‪ ،‬امــا هنوز بــه سیســتم صنعتــی نرســیده ایم‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلــی نمی تــوان سیســتم ایمنــی هتل هــای ایــران را بــا‬ ‫هتل هــا در کشــور وجــود نــدارد‪ ،‬بلکــه به نوعــی مدیریــت دانــش پیوســته در‬ ‫باشــد کــه کاری بــه دولت هــا نداشــته باشــد و اســتراتژی ها و راه مشــخص‬ ‫خــود را خــارج از مقولــه تغییــر دولت هــا دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫اســپانیا‪ ،‬فرانســه و حتــی دوبــی مقایســه کــرد؛ چــرا کــه ایــن کشــورها از‬ ‫هتل ها براساس برند هوشمند می شوند نه براساس‬ ‫سولوشنی که به ان نیازدارند‪ .‬دولت باید هتل داران را‬ ‫با هزینه خود به کشورهای موفق درزمینه هتل داری‬ ‫هوشمند ببرد تا انان درمقابل فناوری های جدید‬ ‫مقاومت کمتری نشان دهند‪.‬‬ ‫ل کــه بـه روز اســت و دارای سیســتم های هوشــمند ایمنــی و مــدل دیگر‬ ‫هتـ ‬ ‫امــا موضــوع دیگــری کــه بایــد در بحــث هت ـل داری کشــور بــه ان پرداخــت‪،‬‬ ‫هتــل داران در مقابــل نوســازی هتل هــا مقاومــت می کننــد؛ البتــه انــان‬ ‫دولتــی می خورنــد‪ .‬مطابــق بــا قانــون اساســی‪ ،‬حــوزه هت ـل داری و تامیــن‬ ‫مرحله سیســتم ایمنی ســنتی گذشــته اند‪ .‬علــت درجــا زدن سیســتم ایمنی‬ ‫هتــل داری در کشــور بــه ایــن موضــوع برمی گــردد کــه صاحبــان ســرمایه‬ ‫و هتــل داران ایرانــی دو دســته اند‪ .‬یــک دســته ان هایــی کــه هتل هــای‬ ‫مختلــف دنیــا را دیده انــد و علــم بســیاری در ایــن حــوزه دارنــد و یک دســته‬ ‫دیگر تنهــا کس ـب وکار پدرانشــان را ب ـه ارث بــرده و هت ـل دار شــده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫می تــوان گفــت امــروزه دو مــدل هتــل در کشــور وجــود دارد؛ یــک مــدل‬ ‫ســنتی و بــا ســاختاری قدیمــی از نظــر سیســتم های هوشــمند‪ .‬برخــی از‬ ‫حــق دارنــد‪ ،‬چــرا کــه دولــت بایــد در راســتای نوســازی هتل هــا و کمــک بــه‬ ‫صنعــت گردشــگری تســهیالتی بــرای ان هــا در نظــر بگیــرد‪ .‬امــا هتل هایــی‬ ‫کــه در دســت احداثنــد و یــا هتل هایــی کــه ســاخت انهــا در دهـه ای گذشــته‬ ‫انجــام شــده اســت‪ ،‬خوشــبختانه ضوابــط الزم بــرای ایمنی هــای هوشــمند‬ ‫را رعایــت کرده انــد‪ .‬ســختگیری های شــهرداری و نظــام مهندســی از‬ ‫یک ســو و شــوق هتــل داران تازه نفــس بــرای داشــتن سیســتم های ایمنــی‬ ‫هوشــمند از ســوی دیگــر‪ ،‬باعث شــده همــه چیز دســت در دســت هــم دهد‬ ‫تــا هتل هــای نســل جدیــد اســتانداردهای الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫لطماتــی اســت کــه بخش خصوصــی هتــل‪-‬داران از وجــود هتل هــای‬ ‫مــکان بــرای مســافران زیــر پوشــش ســازمان میــراث فرهنگــی اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن چــرا بایــد ســایر ســازمان های دولتــی بــرای خــود به صــورت‬ ‫مجــزا هتــل بســازند و بخش خصوصــی هتـل داری را متضــرر کننــد‪ .‬بایــد از‬ ‫حقــوق ســرمایه گذاران جامعــه هتـل داری دفــاع شــود‪ .‬بــا ایــن حــال زمانی‬ ‫ایمنــی هوشــمند در هتل هــا نهادینــه خواهــد شــد کــه نخســت بســتر الزم‬ ‫فکــری کــه شــامل اســودگی خیــال ســرمایه گذار اســت‪ ،‬فراهــم شــود‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگــر مشــاور خوبــی بــرای موضــوع ایمنــی هوشــمند هتل هــا وجود‬ ‫نــدارد و شــرکت هایی کــه در حــوزه هوشمندســازی ســرویس می دهنــد‪،‬‬ ‫مقایســه نیســتیم و ضعیــف عمــل کرده ایــم‪ .‬تجهیــزات بیشــتر هتل هــای‬ ‫کــه به ان نیــاز دارنــد‪ .‬دولــت بایــد هتـل داران را بــا هزینه خــود به کشــورهای‬ ‫ترکیــه و برخــی کشــورها بســیار باالتــر اســت‪ ،‬امــا از نظــر تجهیــزات قابــل‬ ‫ایرانــی فرســوده اند و از فناوری هــای روز دنیــا بهــره ای ندارنــد‪ .‬ایــن مشــکل‬ ‫می توانــد بــا اعطــای تســهیالت دولــت بــه جامعــه هت ـل داران حــل شــود‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری کــه بــا هزینــه ای بســیار بــاال در حــوزه گردشــگری کشــور‬ ‫ســرمایه گذاری کــرده اســت‪ ،‬بایــد از ســوی دولــت حمایــت شــود‪.‬‬ ‫برخی ازهتل داران درمقابل نوسازی هتل ها مقاومت‬ ‫می کنند؛ البته دولت باید درراستای نوسازی هتل ها‬ ‫و کمک به صنعت گردشگری تسهیالتی برای ان ها‬ ‫درنظربگیرد‪ .‬اما هتل هایی که ساخت انها دردهه ای‬ ‫گذشته انجام شده است‪ ،‬خوشبختانه ضوابط الزم برای‬ ‫ایمنی های هوشمند را رعایت کرده اند‪.‬‬ ‫اصــل هتل هــا براســاس برند هوشــمند می شــوند نــه براســاس سولوشــنی‬ ‫موفــق در زمینــه هت ـل داری هوشــمند اعــزام نمایــد تــا انــان بــا فناوری های‬ ‫جدیــد اشــنا شــده و نســبت بــه هوشمندســازی ترغیــب شــوند‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه فعــاالن بخش خصوصــی بارهــا ازان انتقــاد کرده انــد‬ ‫وجــود قوانیــن و مقــررات مزاحــم بــرســرراه کس ـب وکارها و فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی اســت‪ .‬ایــا صنعــت گردشــگری هــم درگیــرقوانیــن و مقــررات‬ ‫مزاحــم اســت؟‬ ‫از نــگاه صاحبــان تاسیســات‪ ،‬قوانیــن موجــود دس ـت و پاگیر نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫مشــکل نبــود امــوزش الزم بــرای یادگیــری ایــن قوانیــن اســت‪ .‬قوانیــن‬ ‫و مقــررات را نبایــد در اتاق هــای بســته تدویــن و به صــورت بخشــنامه‬ ‫اعــام کنیــم‪ .‬بایــد ســمینارهایی بــا حضــور هتـل داران برگــزار و بــه صاحبان‬ ‫هتل هــا تفهیــم کننــد کــه ســازوکار قوانیــن موجــود چگونــه اســت‪ .‬تمــام‬ ‫تــاش معاونــت گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی بــر ایــن اســت‬ ‫دربــاره ایمنــی و امنیــت مســافران هتل هــا نیــز بایــد بگویــم‪ ،‬خوشــبختانه‬ ‫کــه کیفیــت هتل هــا را ارتقــا دهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــرای ارتقــاء‬ ‫ســمیناری نیــز برگــزار شــد کــه بســیاری از فعــاالن هت ـل دار از ان اســتقبال‬ ‫صــورت می گیــرد‪ ،‬زیــرا انــان بــا اصــل موضــوع اشــنا نیســتند‪ .‬زمانــی‬ ‫به تازگــی در حــال حرکــت بــه ســمت «هتل‪-‬هــای ســبز» هســتیم‪.‬‬ ‫کردنــد و در تالشــند تــا امتیــاز هتل هــای ســبز را دریافــت کننــد‪ .‬یکــی از‬ ‫مســائل هتل ســبز مصــرف انــرژی اســت؛ در ایــن فراینــد‪ ،‬انــرژی کنتــرل و‬ ‫بــه ضایعــات سروســامان داده می شــود و هــر ان چیــزی کــه بــه یــک هتــل‬ ‫کمــک می کنــد تــا راندمــان خــود را افزایــش دهــد‪ ،‬در هتــل ســبز نهفتــه‬ ‫اســت‪ .‬امارهــا نشــان می دهــد‪ ،‬در بحــث استانداردســازی‪ ،‬هم اکنــون‬ ‫بیــش از ‪ 3‬هــزار هتــل بــا تاییــد و مجــوز ســازمان میــراث فرهنگــی وارد‬ ‫چرخــه هت ـل داری شــده اند‪ .‬در حــال حاضــر ‪ 70‬درصــد از هتل هــای کشــور‬ ‫درجه بنــدی و ارزیابــی شــده اســت‪ .‬در ایــن میــان تنهــا یــک مشــکل وجــود‬ ‫کیفیــت هتل هــای ایرانــی‪ ،‬کمتریــن همــکاری از ســوی خــود هتــل داران‬ ‫کــه می گوییــم ارتقــاء کیفیــت خدمــات گرشــگری‪ ،‬یعنــی خدماتــی کــه‬ ‫همیــن جامع ـ ه هت ـل داران بــه گردشــگران ارائــه می کننــد‪ .‬هــر هت ـل داری‬ ‫کــه توانســت رضایت منــدی مشــتریان را افزایــش دهــد‪ ،‬به نوعــی بــه‬ ‫صنعــت گردشــگری کشــور خدمــت کــرده اســت‪ .‬ســرمایه گذار به دنبــال‬ ‫درامــد خــود اســت و نبایــد فکــر خــود را مشــغول قوانیــن و مقــررات کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا قوانیــن و بخشــنامه هایی کــه یک ســویه تنظیــم می شــود‬ ‫مخالفــم و معتقــدم یــک کارگــروه متخصــص بــه صــورت مشــاوران فنــی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاران را راهنمایــی نمــوده و تــا اخــر پــروژه حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫از ســوی دیگــر هتل هــای ایرانــی به لحــاظ ابعــاد و فیزیــک از هتل هــای‬ ‫شــرکت های بازرگانی هســتند کــه یــک برنــد را در بــازار تعریف می کننــد‪ .‬در‬ ‫‪67‬‬ ‫هوشمندســازی درایـران تــا چــه حــد درجــذب گردشــگرو رونق هتـل داری‬ ‫تاثیرگذاراســت؟‬ ‫یکــی ازایتم هایــیکــه ازمســافران دربــاره ان پرســیده می شــود‪،‬کیفیــت‬ ‫سیســتم های هوشــمند هتــل اســت‪ .‬درایــران ایــن سیســتم ها هنــوز‬ ‫ً‬ ‫قطعــا درپارامترهــای جــذبگردشــگرو رونــق هتــل داری‬ ‫ســنتی اندکــه‬ ‫تاثیــرمی گــذارد‪ .‬خروجــی هوشمندســازی هتل هــا بســیارکارامــد اســت و‬ ‫بــه رضایــت مشــتری منتهــی می شــود‪ ،‬اما مشــروط بــراینکــه دربروشــوری‬ ‫ایــن خدمــات هوشــمند بــه اطــاع مشــتری برســد‪ .‬متاســفانه بســیاری از‬ ‫ظرفیت هــای هتــل‪-‬داری درایــران خالــی اســت و دلیــل ان هــم این اســت‬ ‫کــه بســیاری ازهتــل داران بــه بحــث فینیشــینگ و تاسیســات هتــل وارد‬ ‫نمی شــوند و دلیــل ان هــم بیشــتربه دلیــل نبــود منابــع مالــیکافــی و‬ ‫زمانبنــدی درســت اســت‪ .‬درمراحــل ســاختمانی اگــرزیرنظرمشــاورباشــد‪،‬‬ ‫فراینــد هوشمندســازی بــا اگاهــی و علــم انجــام می شــود‪ .‬امــا درایــران در‬ ‫دقیقــه نــود می خواهنــد هتــل را افتتــاحکننــد و بعدهــا متوجــه می شــوند‬ ‫کــه چــهکمبودهــا و نقصان هایــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫همچــون چیــن و مالــزی اســت‪.‬‬ ‫خروجی هوشمندسازی هتل ها بسیارکارامد است‬ ‫و به رضایت مشتری منتهی می شود‪ ،‬اما‬ ‫استفاده ازسیستم های هوشمند درهتل های ایران‬ ‫مستلزم تغییرتفکرجامعه هتل داران است‪.‬‬ ‫اشــاره کردیــد کــه پیش قراردادهایــی بیــن فعــاالن هتــل داری ایــران بــا‬ ‫شــرکت های اروپایــی منعقــد شــده کــه تاکنــون راه بــه جایــی نبرده اســت‪.‬‬ ‫ایــا علــت عقب نشــینی طرف هــای اروپایــی درایــن تفاهم نامه هــا فقــط‬ ‫البتــه درایــن میــان نکتـه ایکــه جــای بســی خوشــحالی دارد این اســتکه‬ ‫مجموعــه خــود ازاجنــاس بی کیفیــت اســتفاده نکننــد‪ .‬ســال ها تــاش‬ ‫شــرکت های خارجــی بــرای ســرمایه گذاری در ایــران بــه تضمیــن و‬ ‫کردیــم بــه صاحبــان هتل هــا تفهیــمکنیــمکــه انــان مالــک هتل انــد نــه‬ ‫مدیــران‪ .‬تازه چنــد ســالی اســتکــه هت ـل داران ایــن ســازوکاررا پذیرفته اند‬ ‫و مدیریــت را بــه دســت یــک متخصــص ســپرده اند‪ .‬به طــورکلــی اســتفاده‬ ‫ازسیســتم های هوشــمند درهتل هــای ایــران مســتلزم تغییــرتفکــرجامعــه‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫یــک رتبــه جدیــد هتل ســازی و تجهیــزات را ایجــاد نمایــد؛ چراکــه بســیاری‬ ‫از اقدامــات در ایــن بخــش کامــ ً‬ ‫ا ســلیقه ای و الگوبــرداری از کشــورهایی‬ ‫به دلیــل تراکنش هــای مالــی بــوده یــا پــای مســائل دیگــری نیــزدرمیــان‬ ‫هتل دارهــا‪ ،‬بــا صــرف هزینــه‪ ،‬صاحــب ایــن تجربــه شــدندکــه درســاختار‬ ‫‪68‬‬ ‫را سروســامان دهنــد‪ .‬بــا ایــن حــال ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی بایــد‬ ‫هتــل داران اســت‪.‬‬ ‫بوده اســت؟‬ ‫بیمــه نیــاز دارنــد‪ .‬شــرکت های بــزرگ هتل ســازی دنیــا بــدون فکــر و‬ ‫چشم بســته حرکــت نمی کننــد‪ ،‬انــان تمــام جوانــب را می ســنجند و بعــد‬ ‫در مســیری قــدم می‪-‬گذارنــد‪ .‬خارجی هــا می داننــد کــه ســرمایه گذاری‬ ‫در صنعــت هتـل داری در بــازه بلندمــدت جــواب می دهــد و همیــن موضــوع‬ ‫انــان را در مواجهــه بــا کشــورهایی کــه اقتصــاد پیش بینی پذیــر ندارنــد‬ ‫محتــاط می کنــد‪ .‬بهتــر بــود تفاهم نامــ ه منعقد شــده بــا اروپایی هــا در‬ ‫ســطح مشــاوره درحــوزه فناوری هــای جدیــد هتلــی را چگونــه ارزیابــی‬ ‫ســطح بهســازی امضــاء می شــد تــا نوســازی هتل هــا رخ م ـی داد‪ .‬البتــه بر‬ ‫دوره هــای امــوزش تخصصی خــارج ازکشــوربا موضــوع فناوری هــای جدید‬ ‫امــا در جامعــه بخش خصوصی هت ـل داران‪ ،‬یــک هســته قــوی و تصمیم گیر‬ ‫می کنیــد؟ ایــا نیــازهســت کــه مشــاوران ازســوی ســازمان گردشــگری در‬ ‫شــرکت کننــد؟ ارزیابــی شــما ازحضــورکشــورهای هتل ســازمتخصــص‬ ‫ماننــد اســپانیا و فرانســه درقالــب مشــارکت یــا ســرمایه گذاری مشــترک‬ ‫ب ـرای همــکاری بــا مجموعه هــای گردشــگری داخلــی چیســت؟‬ ‫ایــن بــاورم کــه ایــن گام بایــد از ســوی بخش خصوصــی برداشــته می شــد‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬در ایــن چرخــه معیــوب‪ ،‬چــه راهــی چاره ســاز اســت؟ بــرای‬ ‫اینکه زنجیــره ارزشــی هتل ســازی و هت ـل داری در ایــران را بتوان کامــل کرد‪،‬‬ ‫نیــاز داریــم ســازمان هایی ماننــد اتــاق بازرگانــی ایــران‪ ،‬ســازمان برنامــه‪،‬‬ ‫ســازمان گردشــگری و جامعه هتـل داران بــا مشــارکت یکدیگــر کارگروهی را‬ ‫ل در کشــور وجــود‬ ‫متاســفانه رتبه بنــدی خاصــی دربــاره تجهیــزات هتــ ‬ ‫نــدارد و ایــن مبحــث کامــ ً‬ ‫ا تخصصــی اســت‪ .‬حتــی ده ســال پیــش‪ ،‬کــه‬ ‫تعریــف کنند کــه در قالــب ان‪ ،‬تمام مســائل و مشــکالت صنعت گردشــگری‬ ‫در مقولــه تجهیــزات بودنــد امــا در کشــور پیــدا نکردنــد‪ .‬به همیــن دلیــل دو‬ ‫برداشــته شــده؛ در حــال حاضــر طرحــی بــا همیــن رویکــرد به عنــوان‬ ‫می خواســتند فــرودگاه امــام خمینــی را تجهیــز کنند‪ ،‬دنبــال مشــاوران ماهر‬ ‫گــروه از مشــاوران داخلــی بــا همــکاری مشــاوران خارجــی طــی قــراردادی‬ ‫مشــارکت نمودنــد‪ .‬امضــاء تفاهم نامــه بــا کشــورهای خارجــی زمانــی بــرای‬ ‫صنعــت گردشــگری کشــور کارامــد خواهــد بــود کــه شــرکت های خارجــی‪ ،‬‬ ‫فناوری هــای خــود را به طــرف ایرانــی انتقــال دهنــد‪ .‬در پــروژه «‪ 100‬هتــل‪،‬‬ ‫‪ 100‬کســب و کار » کــه پــروژه ای پســابرجامی نیــز به شــمار می رفــت‪،‬‬ ‫برخــی از کشــورهای دنیــا شــرکت داشــتند و حــدود ‪ 54‬شــرکت نیــز از ایــن‬ ‫و هتــل داری بازگــو و برطــرف شــود‪ .‬البتــه در ایــن زمینــه گام هایــی نیــز‬ ‫«پنجــره واحــد» در دســت تهیــه اســت‪ .‬در ایــن طــرح همــه مســائل در یک‬ ‫هســته بازنگــری و بررســی می شــوند و دیگــر نیــازی نیســت ســرمایه گذار‬ ‫داخلــی و خارجــی‪ ،‬مراحــل طوالنی مــدت اداری را طــی کننــد‪.‬‬ ‫وضعیــت صنعــت گردشــگری درحــال حاضــرگل الــود اســت‪ ،‬سرچشــمه‬ ‫ایــن گل الودگــی را کجــا می دانیــد؟‬ ‫طــرح اســتقبال کردنــد‪ .‬پیش قراردادهایــی نیــز میــان طرفیــن ایرانــی و‬ ‫سرچشــمه مشــکالت فعلــی را نــگاه مســئوالن بــه ایــن صنعــت می دانــم‪.‬‬ ‫اجــازه نــداده کــه ایــن همکاری هــا ثمــره ای داشــته باشــد‪ .‬در نتیجــه ایــن‬ ‫و دارایــی باشــد؛ چراکــه همــه کشــورهای موفــق دنیــا هــم چنیــن‬ ‫شــرکت های خارجــی ردوبــدل شــد‪ ،‬امــا مســائل و گره هــای بانکــی هنــوز‬ ‫پــروژه عملیاتــی نشــد کــه البتــه اشــکال از طــرف ایرانــی نیســت وخــود‬ ‫اروپایی هــا مشکل ســاز شــده اند‪ .‬طــرف ایرانــی امادگــی خــود را اعــام و‬ ‫بســتر الزم را بــرای ادامــه همکاری هــا نیــز فراهــم کــرده‪ ،‬امــا شــرکت های‬ ‫اروپایــی عقب نشــینی کردنــد‪ .‬در قراردادهــای تنظیم شــده‪ ،‬یکــی از بندهــای‬ ‫گنجانده شــده انتقــال و امــوزش فناوری هــا و تجهیــزات بــ ه کشــور بــوده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مبــادالت بهتریــن فرصتــی بــود کــه می توانســت بــرای جامعــه‬ ‫هتـل داران کشــور ایجــاد شــود تــا انــان اخریــن تجهیــزات مــدرن خارجی ها‬ ‫را بگیرنــد و بــا بومی ســازی‪ ،‬عقب ماندگی هــا در بخــش هتل هــای ایــران‬ ‫در وهلــه نخســت‪ ،‬صنعــت گردشــگری بایــد زیــر نظــر وزارت امــور اقتصــاد‬ ‫ســاختاری دارنــد‪ .‬اگــر هســته گردشــگری در کشــور تقویــت شــود‪ ،‬میــراث‬ ‫فرهنگــی و صنایــع دســتی نیــز رونــق خواهنــد گرفــت‪ .‬بایــد بــه صنعــت‬ ‫گردشــگری اهمیــت داده شــود و ان را از بخــش میــراث فرهنگــی و صنایــع‬ ‫دســتی جــدا کننــد و بــه دســت صاحبــان اصلــی ان بســپارند‪ .‬البتــه صنعت‬ ‫گردشــگری بایــد زیرنظــر دولــت و حاکمیــت باشــد امــا در حــد نظــارت‪،‬‬ ‫نــه اینکــه ســرمایه گذار را اذیــت کننــد و قوانیــن و مقــررات مزاحــم و‬ ‫مخــل بــر ســر راهشــان ســبز کننــد‪ .‬در ایــران ســرمایه گذاران بســیاری‬ ‫وجــود دارنــد کــه نمی داننــد ســرمایه خــود را در چــه مســیری به گــردش‬ ‫دراورنــد؛ امــا در ان ســو هــم می ترســند خــود را گرفتــار بروکراســی های‬ ‫وضعیــت مشــاوران ایرانــی را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ بــه نظــرشــما ایــا‬ ‫مــاه طــول می کشــد‪ ،‬کــدام ســرمایه گذار را می شناســید کــه خــود را‬ ‫یکــی از موضوعاتــی کــه ســازمان برنامــه بایــد بــه ان برســد‪ ،‬به روزشــدن‬ ‫بلندمــدت در کشــور کننــد‪ .‬گرفتــن یــک مجــوز ســرمایه گذاری هشــت‬ ‫گرفتــار چنیــن پروســه ای زمانبــری کنــد؟ بایــد تســهیالتی فراهــم کنیــم‬ ‫کــه ســرمایه گذاران را بــرای ســرمایه گذاری در کشــور راغــب کنیــم‪ ،‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه در ایــران بیــش از هــر کجــای دنیــا موانــع جــذب‬ ‫ســرمایه گذاری بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫مشــاوران نیــازبــه دوره هــای اموزشــی بین‪-‬المللــی دارند؟‬ ‫مشــاوران داخلــی اســت؛ وقتــی مشــاوران می تواننــد دربــاره تجهیــزات‬ ‫اظهارنظــر کننــد کــه بــه روز شــده باشــند‪ .‬متاســفانه ســازمان مدیریــت‬ ‫برنامه ریــزی در رتبه بنــدی گردشــگری هنــوز بــه هیــچ مشــاوری مجــوز‬ ‫نــداده اســت‪ .‬ده ســال پیــش بــه ســازمان مدیریــت برنامه‪-‬ریــزی‬ ‫پیشــنهاد دادیــم کــه بــه تعــدادی از مشــاوران مجــوز دهنــد در حــوزه‬ ‫«هزینه هــای بی رویــه هتل هــا» موضوعــی اســت کــه جامعــه هت ـل داران‬ ‫گردشــگری فعالیــت کننــد‪ ،‬امــا ایــن ســازمان دوبــاره بــه تعــدادی از‬ ‫مدیریــت هزینــه درهتل هــا وجــود نــدارد خواه ناخــواه کیفیــت خدمــات‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد قوانیــن به گونــه ای تنظیــم شــود کــه بتــوان از ان‬ ‫کشــورکمتــربــه ان توجـ ه می کننــد‪ .‬کارشناســان بــرایــن باورنــد‪ ،‬زمانــی که‬ ‫درهتل‪-‬هــا نیــزتقلیــل می یابــد‪ .‬شــما درایــن مــورد چــه نظــری داریــد؟‬ ‫مشــاوران شناخته شــده قدیمــی رتبــه مشــاوره گردشــگری ارائــه نمــوده‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬دامنــه مطالعــات گردشــگری در ایــران بســیار وســیع اســت‬ ‫اگــر در هتل هــا یــک مدیریــت واحــد و یکپارچــ ه وجــود داشــته باشــد‪،‬‬ ‫و می تــوان از پتانســیل های ان اســتفاده کــرد‪ .‬امارهــا نشــان می دهــد‬ ‫کــرد‪ .‬در کشــورهای توســعه یافته‪ ،‬هزینه هــای هتل هــا لحظــه بــه لحظــه‬ ‫خراســان رضــوی اســت‪ 75 .‬درصــد از ایــن هتل هــا یــک ســتاره‪ ،‬دو ســتاره‬ ‫طبیعــی اســت کــه حجــم هزینه هــای بی رویــه نیــز کاهــش پیــدا خواهــد‬ ‫رصــد و بررســی می شــود‪ .‬البتــه در ایــران نیــز هتل هایــی وجــود دارنــد‬ ‫کــه دربــاره مدیریــت هزینــه کار کرده انــد و هرجــا کــه نمــودار هزینه هــا بــاال‬ ‫مــی رود‪ ،‬به ســرعت ان را کنتــرل می کننــد و اجــازه نمی دهــد هزینه هــای‬ ‫اضافــه افزایــش یابــد‪ .‬درنتیجــه از محــل مدیریــت هزینه هــای خــود‪ ،‬هتــل‬ ‫خــود را توســعه می بخشــند‪ .‬مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه متاســفانه‬ ‫مدیریــت هزینــه در کشــور نهادینــه نشــده اســت‪ .‬ایــن وظیفــه بــه عهــده‬ ‫دولــت اســت کــه بــه هتل دارهــا راه و چــاه را نشــان دهــد‪ .‬برگــزاری ســمینار‬ ‫و تورهــای اموزشــی بــرای هت ـل داران یکــی از راه هایــی اســت کــه می توانــد‬ ‫ص و به روزتــر بــار بیــاورد‪.‬‬ ‫نســل جدیــد صاحبــان هتــل را متخصــ ‬ ‫در حــال حاضــر‪ 1220 ،‬هتــل در کشــور وجــود دارد کــه ‪ 168‬هتــل ان در‬ ‫و مابقــی هــم چهــار ســتاره و پنــج ســتاره اند‪ .‬چــرا تهــران نبایــد ‪ 20‬هتــل‬ ‫پنــج ســتاره داشــته باشــد؟ حتــی اگــر هتل هــای دردســت احــداث نیــز بــه‬ ‫تعــداد هتل هــای تهــران اضافــه شــوند‪ ،‬بــاز هــم بــا کمبــود هتــل در پایتخت‬ ‫ایــران مواجهیــم‪ .‬پیش بینــی دولــت ایــن بــوده کــه تــا ســال ‪380 ،2020‬‬ ‫هتــل دیگــر بــه تعــداد هتل هــای کشــور اضافــه شــود‪ .‬از ســوی دیگــر در‬ ‫برنامــه ششــم توســعه امــده کــه تــا ســال ‪ ،1404‬بایــد ‪ 20‬میلیــون گردشــگر‬ ‫وارد کشــور شــود‪ ،‬امــا ایــا بــا ایــن وضعیــت تحقــق ایــن برنامه هــا شــدنی‬ ‫اســت؟ بــرای سروســامان دادن بــه صنعــت گردشــگری بایــد موانــع حضور‬ ‫ســرمایه گذاران را در ایــران برطــرف و از ســوی دیگــر از تخصص شــرکت های‬ ‫‪69‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫یکی ازموضوعاتی که سازمان برنامه باید به ان برسد‪ ،‬به روزشدن‬ ‫مشاوران داخلی است؛ وقتی مشاوران می توانند درباره‬ ‫تجهیزات اظهارنظرکنند که به روزشده باشند‪.‬‬ ‫پارک تعطیالت طالقان‬ ‫‪70‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫بسیاری ازهتل ها به دلیل اینکه مدیریت مصرف اب‪ ،‬گازو برق‬ ‫مناسبی ندارند‪ ،‬درعمل هزینه های گزافی را پرداخت می کنند‪ .‬در‬ ‫صورتی که با یک مشاوره درست می توانند ممیزی های هدررفت‬ ‫انرژی را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫خارجــی بــرای به روزرســانی طرح هــا اســتفاده کــرد‪ .‬کافــی اســت دانــش‬ ‫صورتــی کــه بــا یــک مشــاوره درســت می تواننــد ممیزی هــای هدررفــت‬ ‫صنعــت پدیــدار شــود‪ .‬در ایــن زمینــه نیــز پیشــنهاداتی مبنــی بــر تاســیس‬ ‫هتــل داران از مدیریــت بهینــه و هوشــمند انــرژی مطــرح اســت‪ .‬بســیاری‬ ‫و فنــاوری بــه مشــاوران ایرانــی تزریــق شــود تــا افــق روشــنی در برابــر ایــن‬ ‫یــک شــرکت دانش بنیــان بــا نیروهــای جــوان و تحصیلکــرده ان هــم از‬ ‫گرایش هــای گوناگــون بــه دولــت ارائــه شــد‪ .‬ایــن شــرکت دانش بنیــان‬ ‫هنــوز در زمینــه هتـل داری تشــکیل نشــده و جــای خالــی ان هر روز بیشــتر‬ ‫در کشــور لمــس می شــود‪ .‬زمانــی کــه ایــن شــرکت اغــاز بــه کار کنــد‪،‬‬ ‫بخشــی از ان بایــد بــه تجهیــزات و هوشمندســازی و بخــش دیگــر بــه‬ ‫تربیــت نیروهــای جــوان اختصــاص یابــد‪ .‬از ســوی دیگــر قــرار اســت تــا‬ ‫‪ 30 ،1404‬هــزار اتــاق اضافــه کنیــم‪ .‬نه فقــط تاکنــون بــه ایــن مهــم دســت‬ ‫نیافته ایــم‪ ،‬بلکــه بخش خصوصــی نیــز نتوانســته بــه دلیــل موانــع زیــاد‬ ‫در ایــن زمینــه فعالیتــی داشــته باشــد‪ .‬دلیــل عمــده ایــن موضــوع هــم‬ ‫ایــن اســت کــه ســازوکار هت ـل داری بــه دســت بخش خصوصــی و جامعــه‬ ‫هتــل داران نیســت‪.‬‬ ‫انــرژی را مدیریــت کننــد‪ .‬البتــه در ایــن میــان موضــوع بی اطالعــی جامعــه‬ ‫از هت ـل داران عالق ـه ای بــه اســتفاده از مشــاوران متخصــص در ایــن زمینــه‬ ‫ندارنــد و حاضرنــد صفــر تــا صــد کارهــا را خــود انجــام دهنــد‪ .‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه در کنــار ایــن طیــف از هتـل داران‪ ،‬کســان دیگــری نیــز هســتند که‬ ‫دلیــل نقصــان در توســعه و رشــد خــود را نیافتــن و نداشــتن مشــاور در کنــار‬ ‫خــود می داننــد‪.‬‬ ‫درحــال حاضــرچــه نــوع پروژه هایــی درحــوزه گردشــگری بـرای این کشــور‬ ‫مفید اســت؟‬ ‫پروژه هایــی بــا مشــارکت مــردم منطقــه می باشــد‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫گردشــگری و بوم گــردی متقاضیــان و بازدیدکننــدگان زیــادی (ازجملــه‬ ‫گردشــگران خارجــی) دارنــد‪.‬‬ ‫بایــد بــا تشــویق مــردم مناطــق مســتعد گردشــگری در جهــت کمــک بــه‬ ‫ایــا بهتــرنیســت دولــت بســته حمایتــی خــود را ازجامعــه هت ـل داران بــا‬ ‫اقتصــاد محلــی انهــا‪ -‬از زمین هــای کشــاورزی و بــا رعایــت ضوابط زیســت‬ ‫را مدیریــت کرده انــد تســهیالت یــا مشــوق هایی درنظــربگیــرد؟‬ ‫مــردم منطقــه در ســود ان هــا شــریک بــوده و بــا کمــک دولــت می توانــد‬ ‫تغییراتــی هم ـراه کنــد؟ به طــورمثــال ب ـرای هتل دارانــی کــه مصــرف انرژی‬ ‫بســیاری از هتل هــا به دلیــل اینکــه مدیریــت مصــرف اب‪ ،‬گاز و بــرق‬ ‫مناســبی ندارنــد‪ ،‬درعمــل هزینه هــای گزافــی را پرداخــت می کننــد‪ .‬در‬ ‫محیطــی و رعایــت مقــررات نســبت بــه احــداث هتل هــا و ‪ ...‬اقــدام شــود‪.‬‬ ‫اینگونــه پروژه هــا در نقــاط مختلــف کشــور توســعه و افزایــش یابــد‪ .‬ماننــد‬ ‫پــروژه کمپینــگ و کاروانینــگ چــاالن طالقــان کــه در حــال احــداث اســت‪.‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫هوشمند سازی تهران ازشعارتا عمل‬ ‫| گفت وگو با سید محمود میرلوحی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪72‬‬ ‫فقط ‪ 200‬ساختمان هوشمند داریم!‬ ‫هوشمندسازی تهران ازشعارتا عمل درگفت وگو با میرلوحی‪ ،‬عضو شورای شهرتهران‬ ‫روح الــه رضایــی | هوشمندســازی شــهری یکــی ازمباحثــی اســت کــه مدت هاســت دربســیاری ازکشــورهای پیشــرفته و‬ ‫درحــال توســعه اجـر ا شــود امــا درکشــورو به ویــژه کالن شــهرتهـران طــی ســا ل های گذشــته تنهــا ضــرروت ان دراشــاره‬ ‫مســئوالن وقــت شــهرداری قــرارمی گرفــت و کســی بــه ان نمی پرداخــت‪.‬‬ ‫البتــه شــهرهای هوشــمند بــه شــبکه های هوشــمند و زیــرســاخت ‪ ICT‬درشــکل یــک نیــازحیاتــی وابســته‬ ‫هســتند چــرا کــه یــک شــهرهوشــمند برمبنــای شــبکه ارتباطــی مطمئــن و قــوی پایه گــذاری می شــود و بــه‬ ‫عبــارت دیگــرشــبکه های ارتباطــی زیربنــای هــرخدمــت و برنامــه کاربــردی خواهنــد بــود‪ .‬زیرســاخت های‬ ‫انتقــال داده هــم بایــد باالتریــن تــوان ممکــن را در راســتای ارتبــاط شــبکه های شــهری فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫امــا به گفتــه ســید محمــود میرلوحــی‪ ،‬عضــو شــورای شــهرته ـران‪ ،‬درای ـران و ته ـران هنــوزبــه ســمت هوشمندســازی‬ ‫شــهری حرکــت نکرده ایــم و امیــد اســت تــا بــا توجــه بــه شــعارها دربرنامه هــای اتــی پایتخــت پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫او گفــت کــه ب ـرای رســیدن بــه ایــن هــدف مهــم برنامه هــای بســیاری درشــهرداری ته ـران دردســتورکارق ـرارگرفتــه و‬ ‫اگــرمنابــع مالــی ان بــه خوبــی تامیــن شــود‪ ،‬اینــده ای روشــن می تــوان بــرای تهــران تصــورکــرد‪ .‬چــرا کــه مــردم‬ ‫می تواننــد درخانه هــای خــود و بــا اســتفاده ازاپلیکیشــنی کــه بــرای ارائــه خدمــات شــهری دردســت تدویــن و‬ ‫اجراســت‪ ،‬همــه خدمــات مــورد نیــازخــود را دریافــت کننــد کــه ازطــرح ترافیــک تــا یافتــن جــای پــارک متفاوت اســت‪.‬‬ ‫معــاون اجرایــی شــورای شــهرته ـران گفت وگــوی مفصلــی درایــن زمینــه بــا مجلــه اتوماســیون ســاختمان انجــام داد و‬ ‫بــه موضوعــات مختلفــی ازجملــه داللــی شــهرداری دربــازارمســکن و تراکم فروشــی دردوره مدیریــت گذشــته نیزاشــاره‬ ‫کــرد کــه ان را درادامــه می خوانیــد‪:‬‬ ‫بــا نگاهــی بــه توســعه زیرســاخت های شــهری و فنــاوری ‪ FTTH‬در‬ ‫تهــران برنامه ریــزی و اجــرا شــده اســت؟‬ ‫ً‬ ‫فنــاوری انتقــال اطالعــات‪ ،‬زیرســاخت ها و ســخت افزارهــای ان دائمــا در‬ ‫خدماتــی ازجملــه بــرق و مخاب ـرات درشــبکه های کانالــی زیــرزمینــی و یــا‬ ‫و تنهــا بــرای کاربــران نهایــی ایــن کار از راه ابــزار و زیرســاخت هایی ماننــد‬ ‫شــهرهای بــزرگ دنیــا می بینیــم کــه بســیاری ازمشــکالت و تاسیســات‬ ‫شــهری ازایــن راه برطــرف شــده و هماهنگــی خاصــی بیــن ســازمان های‬ ‫داکتینــگ صــورت گرفته اســت‪ .‬تاکنــون چــه کارهایی ازاین دســت درشــهر‬ ‫حــال تغییــر اســت‪ .‬در برخــی از کشــورها دیتــا را بــا فیبــر منتقــل می کننــد‬ ‫نصــب دکل‪ ،‬انتــن و ‪ ...‬انجــام می شــود‪ .‬البتــه در شــهر تهــران صحبت هایــی‬ ‫کــه بــا پرســنل فنــاوری ارتباطــات شــهر داشــته ام امیدوارکننــده بــود‪ .‬در‬ ‫البتــه شــهردار تهــران قــول دادنــد کــه هــر چــه‬ ‫مطــرح شــده اســت‪ ،‬امیدواریــم شــهرداری بتواند بــا کمــک دیتــا و وب همه‬ ‫مســیر وارد شــود و ایــن مســئله را در بودجــه ســال‬ ‫ســال اینــده بــا توجــه بــه شــعاری کــه داده شــده و ســال ها شــهر هوشــمند‬ ‫خدمــات خــود را بــه مــردم ارائه دهــد و بــا توجــه بــه اینکــه زیرســاخت های‬ ‫بســیاری در تهــران ملــک شــهرداری محســوب می شــود‪ ،‬بتوانــد بــه‬ ‫دیتاســنترها و بخش هــای دیگــر نیــز خدمــات دهــد و هزینــه دریافــت کند‪.‬‬ ‫زودتــر ســقف درخــور ســرمایه گذاری بــه ایــن‬ ‫اینــده نیــز دیده ایــم کــه ســرمایه گذاری داخلــی و‬ ‫خارجــی مشــارکت در زمینه هــای مختلــف صــورت‬ ‫گیــرد و ادامــه و توســعه شــبکه فیبــر نــوری کــه در‬ ‫در درجــه ســوم شــهرداری می توانــد ســرمایه گذاری کنــد و بــه جــای اینکــه‬ ‫شــهر کار شــده اســت و شناســایی فناوری هــای‬ ‫باشــد ‪-‬و ماننــد امــروز بــه مرحلـه ای برســد کــه مراکــز تجاری اشــباع شــده‬ ‫دیتــا در تهــران درامدزایــی کنــد و بتوانــد در تســریع‬ ‫ماننــد گذشــته به دنبــال ساخت وســاز و فــروش دارایــی و ملک ســازی‬ ‫و چنــدان جاذبـه ای نــدارد‪ -‬بــه دنبــال ســرمایه گذاری‪ ،‬تولید ثــروت و ارزش‬ ‫افــزوده بــرود‪ .‬در کنــار ان شــهر هوشــمند می توانــد بــه شــفافیت بیشــتر‬ ‫کمــک کنــد کــه امــروز این هــا الزم و ملــزوم یکدیگرنــد‪.‬‬ ‫مردم می توانند درخانه های خود و با استفاده از‬ ‫اپلیکیشنی که برای ارائه خدمات شهری دردست‬ ‫تدوین و اجراست‪ ،‬همه خدمات مورد نیازخود را‬ ‫دریافت کنند که ازطرح ترافیک تا یافتن جای پارک‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫پیــش ازایــن گفتــه بودیــد دربودجه به شــهرهوشــمند توجه نشــده اســت‪،‬‬ ‫افــق ایــن برنامــه را چگونــه ارزیابــی می کنیــد و ایــا شــهرهای دیگــردرایــن‬ ‫زمینــه ازته ـران جلوترنیســتند؟‬ ‫در ایــران هنــوز بــه ســمت شــهر هوشــمند حرکــت نکرده ایــم و شــهرداری‬ ‫داشــت‪ .‬در حالــی کــه حجــم مبادلــه اطالعــات کــه در تهــران صــورت‬ ‫می گیــرد بســیار بیشــتر از ایــن اعــداد و ارقــام اســت‪ .‬بنابرایــن بیــن تهــران‪،‬‬ ‫پایتخــت کشــور بــا ایــن همــه جمعیــت‪ ،‬و شــهرهایی کــه جمعیــت و درامــد‬ ‫چندانــی ندارنــد تفاوتــی نیســت‪.‬‬ ‫در پایتخــت بــه انــدازه یک ســوم ایــران یعنــی حــدود ‪ ۵۰‬میلیون ســیم کارت‬ ‫ً‬ ‫تقریبا هیــچ ســهمی از این همــه انتقــال اطالعات‬ ‫وجــود دارد امــا شــهرداری‬ ‫نــدارد‪ .‬امیدواریــم روش هایــی تعریــف شــود کــه بتوانیــم بــا کمــک‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده درامــد و منابــع دیگــری بــرای شــهرداری ها‬ ‫و سالم ســازی فعالیت هایــش از ایــن سیســتم‬ ‫اســتفاده بهینــه کنــد‪ .‬از ســوی دیگــر بــه بخــش‬ ‫خصوصــی و دیگــر ادارات بتوانــد خدمــات دهــد و‬ ‫بــرای اداره شــهر ایجــاد درامــد کنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن فنــاوری و هوشمندســازی‬ ‫ســاختمان ها درشــهرتهــران چــه نقشــی می توانــد‬ ‫در مدیریــت شــهری و در حــوزه ایمنی ســازی‬ ‫داشــته باشــد؟‬ ‫در حــال حاضــر بیمارســتان‪ ،‬مراکــز عمومــی‬ ‫و برج هــای بلنــد بایــد بــه ســمت و ســوی‬ ‫سیســتم های هوشــمند حرکــت کننــد‪ .‬البتــه در‬ ‫گذشــته ایــن سیســتم ها اعــام حریــق می کردنــد‬ ‫امــا امــروز اطفــاء حریــق در نظــر قــرار گرفتــه و در‬ ‫واقــع مســیر ایمن ســازی شــهر همیــن اســت کــه‬ ‫بایــد به دنبــال ان باشــیم‪ .‬چــرا کــه بــا هوشمندســازی‬ ‫می تــوان از بســیاری اتفاقــات ناگــوار ماننــد پالســکو‬ ‫پیشــگیری کــرد‪ .‬بنابرایــن هــر قــدر بتوانیــم از ایــن‬ ‫سیســتم هوشــمند در داخــل ســاختمان ها‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫بــرای اماکــن ضــروری و حســاس تر‪ ،‬اســتفاده و ان ‬ ‫را ضــروری و الزامــی کنیــم بهتــر اســت‪.‬‬ ‫چــرا امــروزبــه هوشمندســازی بــه عنــوان یــک‬ ‫مســئله لوکــس نــگاه می شــود؟ ضــرورت ان را در‬ ‫ماننــد دریافــت عــوارض طرح هایــی چــون هوشمندســازی را‪ ،‬کــه در راه‬ ‫چــه حــد و انــدازه ای می دانیــد؟‬ ‫چنــد صــد دکل اپراتورهــای گوناگــون گــردش مالــی بســیار زیــادی در تهران‬ ‫هوشــمندیکــه دران ســاختمان تعبیــه شــده بتوانــد‬ ‫ ایمنی ســازی شــهری اســت‪ ،‬بــه مرحلــه اجــرا دراوریــم‪ .‬جالب تــر اینکــه‬ ‫دارند امــا شــهرداری تنهــا ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان ســاالنه از همــه ان هــا دریافت‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه حتــی زمیــن برخــی از ایــن دکل هــا بــه‬ ‫اگــریــک بــرج بلنــد دچــارحریــق شــود و سیســتم‬ ‫فعــال شــود‪ ،‬اب را پرتــاب و اتــش را خامــوشکنــد‪،‬‬ ‫بــاز هــم سیســتم هوشــمند یــک امــر ضــروری‬ ‫اســت یــا لوکــس؟ بنابرایــن بایــد درایــن مســیر‬ ‫شــهرداری تهــران تعلــق دارد‪ .‬بــه عبــارت دیگر می تــوان گفــت که شــهرداری‬ ‫فعـ ً‬ ‫ا در ایــن زمینــه ســهمی نــدارد امــا بایــد بــه گونـه ای برنامه ریــزی شــود‬ ‫بیمه هــا فعــال شــوند‪.‬کاریکــه درساخت وســازو‬ ‫تومــان ان از ایــن محــل تامیــن می شــود و دوم اینکــه خــودش بــه عنــوان‬ ‫شــورای پنجــم پیگیــران اســت ایمنی بخشــی بــه‬ ‫کــه بتــوان گفــت از مجمــوع ‪ ۱۷‬هــزار میلیــارد تومــان بودجــه‪ ،‬هــزار میلیــارد‬ ‫تنــوع درامــدی بــه ایــن ســمت حرکــت نکــرده اســت امــا شــهرداری کــه‬ ‫معــدن‪ ،‬صنعــت و کشــاورزی نــدارد و شــهرداری بی نصیــب مانــده و تنهــا در‬ ‫میــان ایــن حجــم از مبادلــه مالــی تماشــاگر اســت‪.‬‬ ‫نگهــداری ســاختمان ها انجــام می شــود و مصوبــه‬ ‫ســاختمان اســت‪ .‬چراکــه فقــطکارتقویتی ســاختمان‬ ‫و ســخت افزاری مهــم نیســت کــه ببینیــم یــک‬ ‫ســاختمان تــا چــه حــد ازنظــرلرزه پذیــری تــوان دارد‬ ‫درامــد و منابــع شــهرداری در موسســات یــا عوارضــی کــه می گیــرد‪،‬‬ ‫و بخــش دیگــرش بــه همیــن مســئله تشــخیص و‬ ‫تراکــم وصــل شــده اســت‪ .‬اگــر نخواهیــم تراکم فروشــی کنیــم‪،‬‬ ‫تشــویق و حمایــت و حتــی الــزامکنیــمکــه درمرحلــه‬ ‫ناپایــدار اســت و بــه گونــه ای بــه ملــک و فــروش دارایی هــا و فــروش‬ ‫طــرح تفصیلــی را اجــرا نکنیــم و پارک هــا و دارایی هــای شــهر تهــران را‬ ‫نفروشــیم‪ ،‬بایــد بــه ســمت منابــع جدیــد و پایــدار و مــدرن برویــم‪ ،‬امــا‬ ‫متاســفانه امــروز شــهرداری تهــران هیــچ ســهمی در ایــن زمینــه نــدارد‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫اطفــاء حریــق برمی گــردد‪ .‬به نظــرمی رســدکــه بایــد‬ ‫نخســت ســاختمان های عمومــی ســخت افزار ها‬ ‫و نرم افزارهــای هوشمندســازی ســاختمان را بــرای‬ ‫ ایمن ســازی بــه کار گیرنــد‪.‬‬ ‫باید‬ ‫هوشمندسازی را‬ ‫درمدیریت شهر‬ ‫تهران به گونه ای‬ ‫اجرا کنیم که هر‬ ‫شهروند بتواند‪،‬‬ ‫درمنزل خود و‬ ‫با سیستمی که‬ ‫دراختیاردارد‪،‬‬ ‫همه خدمات را‬ ‫دریافت کند و‬ ‫حتی بتوانند با‬ ‫اپلیکیشن هایی‬ ‫قبل از‬ ‫حرکت کردن از‬ ‫منزل جای پارک‬ ‫ماشین خود را‬ ‫مشخص و رزرو‬ ‫کنند‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫تهــران در ســال جــاری تنهــا حــدود ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان از دکل هــا درامــد‬ ‫جدیــد کاری کنــد کــه بتوانــد در مبــادالت اطالعــات و‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪74‬‬ ‫منبع عکس‪ :‬شفقنا‬ ‫درزلزله و حوادث گسترده باید طوری برنامه ریزی کنیم که سیستم گازو برق‬ ‫قطع شود تا فاجعه بزرگ تری رخ ندهد و این کاردرمدیریت بحران درحال‬ ‫انجام است‪ .‬پیش بینی کردیم که شهرداری تهران درسال اینده به سیستم‬ ‫قطع خودکارگازبرای ممانعت ازگسترش اتش سوزی مجهزشود‪.‬‬ ‫تا چه حد ایـن وظیفه به شـهرداری تهـران و وزارت راه و شهرسـازی برمی گردد‬ ‫یکــی از بخش هــای هوشــمندی کم کــردن بروکراســی ها و تقویــت‬ ‫پیشــرفت مهمــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد چراکــه در میــان حــدود‬ ‫در ایــن زمینــه و بخش هــای دیگــر ماننــد نصــب دوربین هــا و اجــرای‬ ‫اســتانداردها را دارنــد و ایــن مســائل بیشــتر بــه ایمنی ســازی مربــوط‬ ‫اســت‪ -‬پیشــرفت هایی صــورت گرفتــه و ایــن طــرح جدیــد می توانــد‬ ‫و چنـد درصد سـاختمان های تهران بـه این سیسـتم ها مجهزند؟‬ ‫ســه هــزار ســاختمانی کــه در تهــران وجــود دارد تنهــا ‪ ۲۰۰‬ســاختمان ایــن‬ ‫اســت کــه بتوانــد حــوادث ایــن چنینــی را شناســایی‪ ،‬اعــام و حتــی‬ ‫کنتــرل کنــد‪ .‬منظــور از هوشمندســازی فقــط رفــاه مــردم و دســتگاه های‬ ‫حکومتــی نیســت‪.‬‬ ‫اتوماســیون اداری اســت‪ .‬درایــن زمینــه چــه کاری صــورت گرفتــه اســت؟‬ ‫طــرح ترافیــک جدیــد در محــدوده اصلــی و فرعــی ‪-‬کــه همــان زوج و فــرد‬ ‫ان را تکمیــل کنــد‪ .‬چنیــن طرح هایــی بایــد ان قــدر گســترش پیــدا‬ ‫کنــد کــه مثــ ً‬ ‫ا طــرح تفصیلــی شــهر تهــران و اطالعــات ان در دســترس‬ ‫همــه کســانی کــه الزم اســت قــرار گیــرد و بایــد کاری انجــام داد کــه‬ ‫بــرای مثــال در زلزلــه و حــوادث گســترده بایــد طــوری برنامه ریــزی کنیــم‬ ‫کاغذبازی هــا حــذف شــود‪.‬‬ ‫ایــن کار در مدیریــت بحــران در حــال انجــام اســت‪ .‬پیش بینــی کردیــم‬ ‫شــهرداری کــم کنیــم‪ .‬بــه بیانــی دیگــر بایــد هوشمندســازی را در مدیریــت‬ ‫کــه سیســتم گاز و بــرق قطــع شــود تــا فاجعــه بزرگ تــری رخ ندهــد و‬ ‫کــه شــهرداری تهــران در ســال اینــده بــه سیســتم قطــع خــودکار گاز بــرای‬ ‫ممانعــت از گســترش اتــش ســوزی مجهــز شــود‪ .‬البتــه مســئله انتقــال‬ ‫مخــازن ســوختی کــه در شــمال تهــران وجــود دارد و انتقــال مخــازن اب‬ ‫بــرای کاهــش فســاد اداری بایــد بتوانیــم تمــاس ارباب رجــوع را بــا‬ ‫شــهر تهــران بــه گونــه ای اجــرا کنیــم کــه هــر شــهروند بتوانــد‪ ،‬در منــزل‬ ‫خــود و بــا سیســتمی کــه در اختیــار دارد‪ ،‬همــه خدمــات را دریافــت کنــد و‬ ‫حتــی بتواننــد بــا اپلیکیشــن هایی قبــل از حرکت کــردن از منــزل جــای‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد‪ .‬این هــا کارهایــی اســت کــه بایــد انجــام شــود‪ .‬از‬ ‫پــارک ماشــین خــود را مشــخص و رزرو کننــد‪ .‬نیــازی بــه پرداخــت پــول‬ ‫تکمیــل اســت کــه اگــر در منطقــه ای اب قطــع شــد بتــوان از مناطــق‬ ‫بنابرایــن این گونــه فعالیت هــا جــای کار بســیار دارد تــا بتوانیــم بــا‬ ‫ســوی دیگــر اتصــال سیســتم اب در پایتخــت به صــورت حلقــه در حــال‬ ‫اطــراف اب رســانی را انجــام داد‪.‬ایــن پــروژه هنــوز کامــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫نقــد هــم نباشــد تــا هیــچ پولــی بــه شــهرداری از ایــن محــل برنگــردد‪.‬‬ ‫ســامت‪ ،‬کیفیــت و ســرعت بیشــتر بــه مــردم خدمــات دهیــم‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫کاهش مصرف انرژی؛‬ ‫هدیه هوشمندسازی به مردم‬ ‫مزاده‬ ‫| گفت وگو با رامین احتشا ‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪76‬‬ ‫کاهش مصرف انرژی؛‬ ‫هدیه هوشمندسازی به مردم‬ ‫مزاده‪ ،‬پیشگام اتوماسیون ساختمان درایران‬ ‫تو گو با رامین احتشا ‬ ‫گف ‬ ‫مرضیــه امیــری | او اولیــن نفــری اســت کــه سیســتم هوشمندســازی ســاختمان را بــه ایـران اورد‪ .‬برخــاف بســیاری که‬ ‫مزاده ‪22‬‬ ‫مهاجــرت کردنــد و بــا گالیــه ازنتوانســتن ها دروطــن و مســرورازتوانســتن ها درغــرب مانــدگارشــدند‪ ،‬احتشــا ‬ ‫ســال اســت بــه ای ـران بازگشــته و اکوسیســتم هوشمندســازی ســاختمان را پروبــال داده اســت؛ نــواوری کــه‪ ،‬برخــاف‬ ‫لوکــس خوانــدن ان ازســوی بســیاری‪ ،‬مشــخصه اصلــی ان را صرفه جویــی درانــرژی می دانــد‪ .‬طبــق براوردهــای ایــن‬ ‫متخصــص بــا پیاده ســازی سیســتم هوشمندســازی درســاختمان می تــوان ‪ 30‬تــا ‪ 60‬درصــد درمصــرف انــرژی‬ ‫صرفه جویــی کــرد‪.‬‬ ‫او اکنون ازراهی می گوید که اغازکرده و موانعی که سرراهش بوده و چالش هایی که پیش رو دارد‪.‬‬ ‫ازشــما به عنــوان پیشکســوت سیســتم هوشمندســازی ســاختمان یــاد‬ ‫می شــود‪ .‬کمــی ازتجربه هــای خودتــان بگوییــد‪ .‬ازچــه ســالی شــروع‬ ‫کردیــد و جرقــه کارچگونــه بــه ذهنتــان رســید؟‬ ‫مــن در ســال ‪ 74‬از انگلســتان بــه ایــران امــدم‪ .‬از انجاکــه شــغل بنــده‬ ‫فــروش تجهیزات زیرســاخت بــه ‪ 500‬شــرکت برتــر انگلیــس بــود‪ ،‬ارتباطاتی‬ ‫بــا برخــی فعــاالن نفتــی ایرانــی از قبــل داشــتم‪ .‬در ســال ‪ ،74‬طــی دیــداری‬ ‫بــا نهــاد ریاســت جمهــوری مقــرر شــد مــا تمامــی زیرســاخت ایــن نهــاد‬ ‫را طراحــی و پیاده ســازی کنیــم‪ .‬بــا کمــک نهــاد ریاســت جمهــوری یــک‬ ‫حســاب ال ســی در انگلســتان بــرای مــا بــاز شــد‪ .‬تجهیــزات را فرســتادیم‬ ‫و در نهایــت زیرســاخت ایــن نهــاد را طراحــی‪ ،‬پیاده ســازی و اجــرا کردیــم‪.‬‬ ‫بعــد از ان بانــک مرکــزی از مــا درخواســت تجهیــز زیرســاخت کــرد و پــس‬ ‫از ان بانک هــای دیگــر و بــه ایــن ترتیــب برنامــه کاری مــا بــه طراحــی و‬ ‫پیاده ســازی تجهیــزات بــرای شــرکت های نفتــی نیــز رســید‪ .‬امــا حضــور‬ ‫بنــده در ایــران بــه همیــن طرح هــا خالصــه نشــد‪ .‬باتوجــه بــه اینکــه رشــته‬ ‫تحصیلــی ام نرم افــزار بــود و در عرصــه تجربــی بــا ســخت افزار ســروکار‬ ‫داشــتم‪ ،‬سیســتم هوشمندســازی ســاختمان را بــر مبنــای زیرســاخت و‬ ‫نرم افــزار تعریــف کــردم‪ .‬در واقــع در ایــران اولیــن نفــری بــودم کــه چنیــن‬ ‫سیســتمی را معرفــی کــردم‪ .‬بعــد از حضــورم در ایــران اجــرای این سیســتم‬ ‫را اغــاز کــردم و ســاختمان نهــاد ریاســت جمهــوری اولیــن ســاختمانی بــود‬ ‫ســمت مشــاوران و پیمانــکاران بدقولی هایــی دیده انــد‬ ‫فرشــته و پروژه هــای بعــدی نیــز بــا همیــن سیســتم طراحــی و اجرا شــدند‪.‬‬ ‫ببندنــد و کارشــان درســت انجــام نشــود‪.‬‬ ‫کــه هوشــمند شــد و بعــد از ان شــعبه بانــک صنعــت و معــدن در خیابــان‬ ‫پرســنل زیــادی هــم در کشــورهای خارجــی مثــل امــارات امــوزش دیدنــد و‬ ‫مــوج ایــن حرکــت شــروع شــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن شــرکت های دیگــری نیــز‬ ‫در همیــن حــوزه تاســیس شــدند‪.‬‬ ‫کــه کمتــر می تواننــد اعتمــاد کننــد‪ .‬می ترســند قــرارداد‬ ‫برخــی اتوماســیون ســاختمان را کاالی لوکــس می دانند‪،‬‬ ‫نظــرشــما چیســت؟ فرهنگ ســازی بایــد ازپاییــن انجــام‬ ‫شــود یا بــاال؟‬ ‫ایــده اوردن سیســتم هوشــمند بــه ای ـران پرخطــربــود‪ .‬نگ ـران نبودیــد بــا‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه تاکنــون فقــط قشــر مرفــه‬ ‫ریســک اغــاز چنیــن کاری بســیار زیــاد بــود‪ .‬حاشــیه ســود ان را محاســبه‬ ‫لوکــس معرفــی شــده اســت‪ ،‬درحالی کــه بایــد‬ ‫کم وکیــف ان دشــوار بــود‪ .‬کارفرماهــا متاســفانه در ایــران چنــدان بــر مبنــای‬ ‫همیــن ســاختمان های مســکن مهــر‪ ،‬کــه در حواشــی‬ ‫مقاومــت روبــه رو شــوید؟ تاچه حــد بــه ســوداوری ان امیــد داشــتید؟‬ ‫کــرده بودیــم امــا چــون کار در مرحلــه اغازیــن بــود‪ ،‬پیش بینــی اینــده و‬ ‫تعهــدات عمــل نمی کننــد و ضابطه منــد نیســتند چــون ضــرورت به کارگیری‬ ‫مشــاوران متخصــص را به تمامــی درک نکرده انــد تــا بتواننــد از دانــش انــان‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬بــه هرحــال در چنیــن شــرایط و محیطــی مــن بــه راهــی که‬ ‫اغــاز کــرده بــودم و کاری کــه انجــام مـی دادم معتقــد بــودم‪ .‬به همیــن دلیل‬ ‫فضای امــوزش در این زمینــه را در ایــران فراهم کــردم و دو پروژه ســاختمان‬ ‫جامعــه از ایــن سیســتم اســتفاده کــرده و یــک کاالی‬ ‫محــور صرفه جویــی انــرژی در ان برجســته شــود‪ .‬در‬ ‫تمــام شــهرها قارچ گونــه رشــد یافته انــد‪ ،‬می شــد‬ ‫سیســتم هایی تعبیــه شــود کــه‪ ،‬بــدون جلــوه لوکــس‬ ‫و غیرضــروری بــودن‪ ،‬بــه بهینه ســازی انــرژی در کشــور‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬متاســفانه بــه دلیــل اینکــه در افــکار عمومــی‬ ‫ایــن سیســتم کاالی لوکــس شــناخته شــده اســت‪ ،‬همه‬ ‫نهــاد ریاســت جمهــوری و بانــک صنعــت معــدن را برعهــده گرفتــم‪ .‬هرچنــد‬ ‫دنبــال ان نمی اینــد‪ .‬کســانی هــم کــه در ایــن صنــف‬ ‫بــرای یادگیــری و به کارگیــری دانــش و مهارتــم درگیــر کنــم پیــدا نکــردم‪،‬‬ ‫ایــن تفکــر دامــن زده انــد و ان را توجیــه می کننــد‪ .‬در‬ ‫شــاید در نهایــت ضــرر کــردم و امــکان اینکــه بتوانــم گســتره وســیع تری را‬ ‫امــا تجربــه ای کــه بهدســت اوردم بســیار برایــم ارزشــمند بــوده و همیــن که‬ ‫اکنــون مــن را نفــر اول و اغازگــر سیســتم هوشمندســازی می شناســند‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد توانســته ام کلنــگ ان را بزنــم و قدمــی کوچــک بــرای‬ ‫هموارکــردن و ترقــی مســیر توســعه ساخت وســاز ایــران بــردارم‪.‬‬ ‫صورتــی کــه بایــد دربــاره صرفه جویــی انــرژی ان بیــش‬ ‫از هــر چیــزی فرهنگ ســازی شــود‪.‬‬ ‫تبلیــغ اتوماســیون به منزلــه یــک کاالی لوکــس بــه‬ ‫دنبــال کســب درامــد و ســود بیشــتر اســت‪ ،‬درحالی کــه‬ ‫در مســیر اطالع رســانی بایــد روی صرفه جویــی انــرژی‬ ‫متمرکــز شــویم تــا بتوانیــم بــازار عام تری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫دســتگاه های حاکمیتــی چطــور؟‬ ‫قاعدتـ ً‬ ‫ـا حاکمیــت اوایــل نــه دیــد مثبــت و نــه دیــدگاه منفــی داشــت امــا بــا‬ ‫دو تهــران محــدود شــده اســت‪ ،‬درصورتــی کــه قشــر‬ ‫کنیــم بــه نفــع مــردم و بلکــه بــه نفــع دنیاســت‪ .‬درحال حاضــر نهادهایــی‬ ‫مالــی کــم بیشــتر بــه ان نیــاز دارنــد‪ .‬بــرای قشــر مرفــه‬ ‫رایزنی هایــی کــه انجــام شــد متوجــه شــدند هرچــه در انــرژی صرفه جویــی‬ ‫در دنیــا تاســیس شــده اند کــه اگــر بــا نــواوری مصــرف انــرژی را از ‪ 100‬بــه‬ ‫‪ 70‬برســانید‪ ،‬بــه شــما بودجــه ای اختصــاص می دهنــد تــا بتوانیــد ســایر‬ ‫بخش هــای مربوطــه را نیــز مجهــز بــه همــان سیســتم کنیــد‪ .‬البتــه در‬ ‫کشــور مــا نیــز برخــی نهادهــا از چنیــن نواوری هایــی اســتقبال می کننــد‪،‬‬ ‫همچنان کــه در همــان ابتــدای کار و اشــنایی بــا سیســتم هوشمندســازی‬ ‫ســاختمان‪ ،‬ســازمان برنامــه و بودجــه امــکان مشــروط دریافــت تســهیالتی‬ ‫را بــرای ســازمانهای دولتــی فراهــم کــرد‪ .‬طــوری کــه اگــر هــر کــدام از‬ ‫دســتگاه های اجرایــی ســاختمان های خــود را بــه ایــن سیســتم مجهــز‬ ‫می کردنــد‪ ،‬از ایــن تســهیالت بهره منــد می شــدند‪ .‬امــا معضــل دیگــری‬ ‫وجــود داشــت و ان ایــن بــود کــه از نیروهــای متخصــص کمتــر بهره بــرداری‬ ‫شــد ولــی در نهایــت دولــت نــکات مثبــت ان را دیــد و کار پیــش رفــت‪ .‬اگــر‬ ‫بخواهــم درددالنــه بگویــم‪ ،‬در نهایــت حــق بــه حـق دار می رســد؛ کســانی کــه‬ ‫امدنــد و چنگــی زدنــد‪ ،‬رفتنــد امــا نیروهــای متعهــد مانــده و بــه کار خــود‬ ‫ادامــه می دهنــد‪ .‬خوشــحالم ولــی از کارفرماهــا دلخــورم کــه هنــوز بــه دنبال‬ ‫رابطه انــد نــه ضابطــه‪.‬‬ ‫به عنــوان کهنـه کاراین رشــته و کســی کــه تجربــه عملیاتــی هوشمندســازی‬ ‫ســاختمان ها را داشــته اســت‪ ،‬موانــع بــرســرراه پیشــرفت و توســعه ایــن‬ ‫سیســتم را چــه می دانیــد؟‬ ‫بــه نظــرم مهم تریــن مانــع تــرس کارفرماســت‪ .‬کارفرماهــا می ترســند‬ ‫کارشــان درســت انجــام نشــود و البتــه تاحــدی حــق دارنــد‪ .‬در بره ـه ای از‬ ‫‪77‬‬ ‫بازاریابــی در ایــن زمینــه بــه بــازار هــدف منطقــه یــک و‬ ‫کمدرامــد با توجــه به میــزان مصرف انــرژی و اســتطاعت‬ ‫تامیــن مخــارج انــرژی رقمــی نیســت‪ ،‬هرچند اســتقبال‬ ‫قشــر مرفــه از ایــن سیســتم نشــان می دهــد تاحــدی‬ ‫ضــرورت صرفه جویــی در انــرژی را درک کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــا بــراوردی داریــد ازاینکــه بــا اجــرای سیســتم‬ ‫هوشمندســازی چــه میــزان در مصــرف انــرژی‬ ‫صرفه جویــی می شــود؟ مســئله صرفه جویــی تــا چــه‬ ‫حــد می توانــد نیــروی محرک ـه ای ب ـرای مســئوالن باشــد‬ ‫تــا اهمیــت بیشــتری بــه ایــن سیســتم قائــل شــوند؟‬ ‫ما درچنــد پــروژه ایــن موضــوع را محاســبهکردیــم و طبق‬ ‫ان تخمیــن زده ایــم از‪ 30‬تــا ‪ 60‬درصــد می تــوان درمصرف‬ ‫انــرژی صرفه جویــیکــرد‪ .‬اگــردولــت بــرایــن امربیشــتر‬ ‫تاکیــدکنــد‪ ،‬مــا درکشــوریکــه جــزء پرمصرف ترین هــا‬ ‫درانــرژی اســت‪ ،‬می توانیــم تغییــری اساســی درنحــوه‬ ‫رفتارمــان بــا منابــع طبیعــی ایجــادکنیم‪.‬‬ ‫از طــرف نظــام تصمیم گیــری و دســتگاه های‬ ‫سیاســت گذارچــه کارهایــی می توانــد انجــام شــود؟‬ ‫انچــه هم اینــک بــه نظــرم می ایــد اجــرای ایــن‬ ‫سیســتم در مســکن مهــر اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫هنــوز اســکان ان کامــل نشــده و فرصت هســت تــا بتوان‬ ‫مهم ترین‬ ‫مانع ترس‬ ‫کارفرماست‪.‬‬ ‫کارفرماها‬ ‫می ترسند‬ ‫کارشان‬ ‫درست انجام‬ ‫نشود و‬ ‫البته تاحدی‬ ‫حق دارند‪.‬‬ ‫دربرهه ای‬ ‫ازسمت‬ ‫مشاوران و‬ ‫پیمانکاران‬ ‫بدقولی هایی‬ ‫دیده اند‬ ‫که کمتر‬ ‫می توانند‬ ‫اعتماد کنند‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫پذیــرش ایــن ایــده را ازســوی مــردم چطــورارزیابــی می کنیــد؟ ازســوی‬ ‫مشــغول به کارنــد‪ ،‬عامدانــه یــا ســهوی بــه شــکل گرفتن‬ ‫اگراطالع رسانی ها‬ ‫بیشترو انجمن‬ ‫تاسیس شود‪،‬‬ ‫می توان نسبت ‪ 20‬به‬ ‫‪ 80‬درصدی نگرش‬ ‫کاالی لوکس به‬ ‫صرفه جویی انرژی‬ ‫را تغییرداد و این کار‬ ‫را به یک کسب وکار‬ ‫تخصصی تبدیل کرد‬ ‫تا این صنف به جایگاه‬ ‫واقعی خود برسد‪.‬‬ ‫واحدهــای ان را مجهــز کــرد‪ .‬ســپس بــا ابــاغ یــک دســتورالعمل از ســوی‬ ‫ی بــا مســئوالن‪ ،‬چند پــروژه بــزرگ را توانســتید پیــش ببریــد‪ .‬فکر‬ ‫طی رایزن ـ ‬ ‫کمــک کــرد‪ .‬ایــن دســتورالعمل می توانــد شــامل حــال بافت هــای‬ ‫مدتهاســت بــه دوســتان می گویــم مــا بایــد یــک انجمــن راه انــدازی کنیــم‪،‬‬ ‫نهادهــای مربــوط ماننــد شــهرداری ها می تــوان بــه گســترش اتوماســیون‬ ‫فرســوده نیــز بشــود و اگــر دولــت نیــز همــکاری کنــد‪ ،‬می تــوان وام هــای‬ ‫زیــادی از نهادهــای بین المللــی بــرای پیشــبرد اهــداف دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪78‬‬ ‫می کنیــد چـرا ادامــه ایــن همــکاری بــه شــکل فراگیرتری میســرنشــد؟‬ ‫چــون انجمــن می توانــد در جایــگاه یــک تشــکل و تجمیــع رایزنی هــا را‬ ‫جدی تــر پیگیــری کنــد‪ .‬دولتی هــا فرامــوش می کننــد؛ امــا بــا وجــود‬ ‫انجمــن‪ ،‬دیدارهــا و مذاکــرات مکــرر و مســتمر می شــود و می تــوان‬ ‫وضعیــت نیروهــای متخصــص را درزمینــه هوشمندســازی درایـران چطــور‬ ‫ضــرورت پیاده ســازی ایــن سیســتم را نهادینــه کــرد‪ .‬متاســفانه همــه‬ ‫مــن معتقــدم کــه ایرانی هــا بســیار باهوش انــد و مطمئنــم ان هایــی کــه‬ ‫دوره بلندمــدت نمی بیننــد‪ .‬بــه هرحــال انجمــن یعنــی یــک عمــل جمعــی و‬ ‫ارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫روی ایــن تخصــص تمرکــز کــرده و می کننــد‪ ،‬می تواننــد بســیار موفــق‬ ‫باشــند‪ .‬بهتریــن پرســنل در بســیاری از شــرکت های دنیــا ایرانیان انــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن هــم متخصصــان خبــره داریــم و هــم کســانی کــه کار می کننــد‬ ‫می تواننــد بهتــر شــوند‪.‬‬ ‫درزمینــه امــوزش ایــن نیروهــا و کســانی کــه می خواهنــد وارد ایــن صنــف‬ ‫شــوند چــه کارهایــی می شــود کــرد؟‬ ‫امــوزش بســیار مهــم اســت و نظام بنــدی ان را هــم می تــوان در دانشــگاه‬ ‫و هــم به شــکل مــوازی در بیــرون از دانشــگاه ها پی ریــزی کــرد‪ .‬در خــارج‬ ‫از دانشــگاه در اموزشــگاه ها بایــد کالس هــای یادگیــری برگــزار شــود‪ ،‬امــا‬ ‫الزم اســت از دبســتان بــه بچه هــا صرفه جویــی انــرژی امــوزش داده شــود‬ ‫و در دانشــگاه به صــورت واحــد درســی ارائــه شــود‪.‬‬ ‫البتــه شــنیده ام اکنــون یــک کــورس در دانشــگاه ازاد در ایــن موضــوع‬ ‫هســت امــا به نظــرم از ایــن فضاهــا مهم تــر امــکان امــوزش کاربــردی‬ ‫اســت‪ .‬اموزشــگاه های تخصصــی و علمی‪-‬کاربــردی حــرف اول را می زننــد‬ ‫چــون دانشــجو حرفــه را در محیــط کار واقعــی و به صــورت تجربــی یــاد‬ ‫امــوزش می بینــد‪ .‬بیــن دانشــگاه و بخــش خصوصــی نیــز بایــد پیونــد‬ ‫محکم تــری ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫چــه ارزیابــی ازنــگاه مدیــران و مســئوالن نســبت بــه هوشمندســازی‬ ‫داریــد؟ چقــدربــا ان اشــنایی دارنــد؟‬ ‫مرعــوب ویژگــی الکچری بــودن اتوماســیون هســتند و اثــار و منافــع ان را در‬ ‫کار یــک نفــر نیســت‪ .‬مــن به تنهایــی نمی توانــم ان را عملــی کنــم‪.‬‬ ‫وضعیت رقابت را درکشورهای همسایه چگونه می بینید؟‬ ‫کشــورهای منطقــه چــون بــا الگوبــرداری از سیســتم غربــی پیــش می روند‪،‬‬ ‫ایــن فنــاوری نیز بــرای انــان جــا افتــاده امــا در ایــران رقابــت معیوب اســت؛‬ ‫رابطه منــد اســت نــه ضابطه منــد و نظــم بزرگ شــدن بــازار را بــرای کســب‬ ‫ســود برهــم می زنــد‪.‬‬ ‫ایا نیروی متخصص اجرای هوشمندسازی ساختمان درکشورکافی است؟‬ ‫تو ســازهایی کــه در‬ ‫خیــر‪ .‬باتوجــه بــه میــزان جمعیــت و حجــم ساخ ‬ ‫اســتان های مختلــف در حــال انجــام و تعریــف اســت‪ ،‬به هیــچ عنــوان‬ ‫کافــی نیســت‪.‬‬ ‫نقــش ســازمان های نظارتــی را چطــورارزیابــی می کنیــد؟ به گونــه ای‬ ‫فعالیــت می کننــد کــه رضایــت مشــتری را جلــب کننــد؟‬ ‫اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه بــا زور نمی تــوان کاری کــرد‪ .‬اگــر بیــن خــود‬ ‫شــرکت ها انجمنــی باشــد‪ ،‬بــه ان پشــتوانه می تــوان مشــکالت را حــل‬ ‫کــرد تــا اینکــه ســازمان های نظارتــی وارد عمــل شــوند‪ .‬درنهایــت‪ ،‬باوجــود‬ ‫بروکراســی و فســاد ادرای حاکــم بــر کشــور ســاختاری تغییــر نمی کنــد‪.‬‬ ‫بــا تمامــی اوصــاف و موانعــی کــه ذکــرکردیــد‪ ،‬چــه چشــم اندازی را‬ ‫مــن فکــرمی کنــم دولــت بایــد امــکان امــوزش مســتمرو به روزکــردن‬ ‫بــرای هوشمندســازی درایــران متصوریــد؟‬ ‫و ســازمان ها نه تنهــا درمیــان پرســنل‪ ،‬بلکــه دررده هــای باال تــری ماننــد‬ ‫‪ 20‬بــه ‪ 80‬درصــدی نگــرش کاالی لوکــس بــه صرفه جویــی انــرژی را تغییــر‬ ‫دانــش مدیــران را دردســتورکارخــود قــراردهــد و هــرکــدام ازدســتگاه ها‬ ‫مدیران بــا سیاس ـت های تشــویقی چــون ترفیــع و افزایــش حقــوق ضرورت‬ ‫یادگیــری را نهادینــهکننــد‪.‬‬ ‫اگــر اطالع رســانی ها بیشــتر و انجمــن تاســیس شــود‪ ،‬می تــوان نســبت‬ ‫داد و ایــن کار را بــه یــک کسـب وکار تخصصــی تبدیــل کــرد تــا ایــن صنــف به‬ ‫جایــگاه واقعــی خــود برســد‪.‬‬ ‫فراخوان همکاری‬ ‫از کلیــه اســاتید‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬مهندســان و‬ ‫فعــاالن صنعــت اتوماســیون ســاختمان‬ ‫در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کتاب (تالیف یا ترجمه)‬ ‫مقالهعلمی‪-‬دانشگاهی‬ ‫یادداشتتحلیلی‬ ‫گزارش پروژه‬ ‫بیان تجربیات اجرایی‬ ‫گزارش های اماری سازمان ها‬ ‫مطالــب و محتــوای خــود را بــه فارســی ســلیس همــراه بــا رعایــت اصــول مرجع نویســی‬ ‫و ذکــر منابــع در قالب فایــل ‪ Microsoft Word‬بفرســتید‪.‬‬ ‫اتوماســیون ســاختمان در رد‪ ،‬قبــول‪ ،‬ویرایــش‪ ،‬تلخیــص و اصــاح مقــاالت‪ ،‬ازاد اســت‪.‬‬ ‫ارســال اصــل مطالــب ترجمه شــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫| خط ویژه‪ | ۷۴۵۰۶ :‬دورنگار‪| info@BACPress.com | ۲۲۶۹۴۶۷۹ :‬‬ ‫تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان‬ ‫ سلیمانی غربی‪ ،‬شماره‪ ،90‬واحد‪| 7‬‬ ‫| ‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪80‬‬ ‫تحلیل ساختمان‬ ‫مگاپارس؛ نقطه عطفی در‬ ‫شهرسازی و ارائه خدمات به شهروندان‬ ‫لزوم تبعیت ازاستانداردهای جهانی‬ ‫تو سازسبز‬ ‫ساخ ‬ ‫| مگاپارس؛‬ ‫نخستین پروژه ملی برگزیده جایزه جهانی بنیاد انرژی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪82‬‬ ‫مگاپارس؛‬ ‫نقطه عطفی درشهرسازی و ارائه خدمات به شهروندان‬ ‫مدیران پروژه مگاپارس با تمرکزبرتجربه خود ازساختمان سبزمی گویند‬ ‫گــروه ســاختمانی معلــم بــا ســاخت و بهــره بــرداری مجتمــع چنــد منظــوره مگاپــارس‪ ،‬خــود را بــه عنــوان پیشــرو در‬ ‫هوشــمند ســازی و عرضــه ســاختمان های ســبزدرصنعــت ســاختمان مطــرح کــرده اســت‪.‬‬ ‫مگاپــارس قدمتــی ‪ 20‬ســاله دارد؛ یعنــی اززمانــی کــه کارکنــان ارتــش جمهــوری اســامی ای ـران ب ـرای اقامــت درایــن‬ ‫منطقــه اقــدام بــه ســاخت خانه هــای مســکونی کردنــد و بعدهــا کــه ایــن واحدهــا همــه درقالــب یــک بــرج تجمیــع‬ ‫شــد‪ .‬امــا ایــن تنهــا خاســتگاه مگاپــارس نبــود؛ طراحــان ایــن پــروژه تاکیــد می کننــد کــه مگاپــارس را نــه یــک مجتمــع‬ ‫تجــاری‪-‬اداری بلکــه بایــد یــک مجتمــع فرهنگــی‪ -‬تفریحــی بـرای خانــواده هــای تهرانــی نامیــد؛ جایــی کــه یک شــعار‬ ‫درتمــام زوایــای زیرســاخت و روســاخت ان طنین انــدازاســت‪« :‬مگاپــارس ب ـرای تمــام نیازهــای تفریحی‪-‬ســرگرمی و‬ ‫خریــد تمــام اعضــای یــک خانــواده ایرانــی ب ـرای یــک اخــرهفتــه برنامــه دارد‪.».‬‬ ‫مگاپــارس گرچــه درایـران مــورد توجــه و حتــی شــناخت مدیـران دولتــی قـرارنگرفــت امــا دردنیــا بســیارخوش اقبــال‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ویژگــی برتــرایــن پــروژه ســبزبودن و پایــداری اســت و همیــن ویژگــی هــم ان را مســتحق دریافــت‬ ‫جایــزه بین المللــی بنیــاد انــرژی جهانــی کــرد‪ ،‬تندیســی کــه ب ـرای اولیــن بــاربــه ای ـران امــد‪ .‬پــروژه مگاپــارس هــم‬ ‫درنمــای جهانــی و هــم داخلــی به قــدری نویــن و بی ســابقه بــوده اســت کــه بایــد به ســراغ مدیــران ان می رفتیــم و‬ ‫سرچشــمه های ایده هــا و چگونگــی پیاده ســازی ان را جویــا می شــدیم‪ ،‬هــم به عنــوان یــک تجربــه مثا ل زدنــی درای ـران‬ ‫و هم نقطــه عطفــی درشهرســازی ته ـران‪ .‬ازهمیــن رو نشســتی را با حضــوران مدی ـران اجرایــی مگاپــارس ترتیــب دادیم‪.‬‬ ‫درایــن نشســت اقــای مهنــدس سیدحســن موســوی‪ ،‬مدیرعامــل‪ ،‬احمــد صالحــی‪ ،‬معــاون بهره بــرداری‪ ،‬احمــد اســدی‪،‬‬ ‫معــاون فنی مهندســی‪ ،‬بهــروزایروانــی‪ ،‬مشــاورمدیــرعامــل و امیرمحمــد عظیمــی‪ ،‬کارشــناس بــرق و نیروگاهــی مــا را‬ ‫همراهــی کردنــد کــه درادامــه مشــروح ایــن گفت وگــوی جمعــی را می خوانیــد‪.‬‬ ‫اقــای موســوی اجــازه دهیــد ب ـرای شــروع بحث مــان بازگردیــم بــه چنــد‬ ‫از ‪15‬درصــد تــا ‪20‬درصــد بــا یکدیگــر تفاوتــی ندارنــد و بنابرایــن ایــن میــزان‬ ‫در ابتــدای امــر ایــده اغــاز پــروژه مگاپــارس پیشــنهاد شــهرداری تهــران بود‪.‬‬ ‫راضــی بــه کیفیــت فنــی پاییــن کنیــم‪.‬‬ ‫ســال قبــل‪ ،‬ایــده مگاپــارس ازکجــا اغــازشــد؟‬ ‫کارکنــان تقســیم شــده بــود‪ .‬کارمنــدان ارتــش نیــز شــروع بــه ســاخت و‬ ‫ســاز واحدهــای مســکونی در بخشــی از مســاحت ان کــرده بودنــد‪ .‬در ادامه‬ ‫اقــای صالحــی شــما درمقــام معــاون بهره بــرداری پــروژه مگاپــارس چــه‬ ‫نظــری داریــد؟ چــه ویژگــی هــا را منحصــربــه مگاپــارس می دانیــد؟‬ ‫پیشــنهاد می شــود ایــن ســاختمان های مســکونی در قالــب یــک بــرج بــا‬ ‫مــا ایــن پــروژه را به هیــچ عنــوان ماننــد یــک مگامــال تجــاری‪-‬اداری‬ ‫اســتفاده قــرار گیــرد‪ 26 .‬هزارمتــر زمیــن بــه شــرکت اریــا عمــران پــارس‬ ‫تفریحی‪-‬ســرگرمی و خریــد تمــام اعضــای یــک خانــواده ایرانــی بــرای یک‬ ‫یکدیگــر تجمیــع شــوند و مابقــی زمیــن به عنــوان کاربــری تجــاری مــورد‬ ‫واگــذار می شــود و شــهرداری نیــز مجوزهــای الزم را بــرای شــروع کار ارائــه‬ ‫می کنــد‪ .‬پــروژه مگاپــارس بــا کاربــری تجــاری‪ ،‬اداری‪ ،‬فرهنگــی و تفریحی‬ ‫ان از ســال ‪ 87‬اغــاز شــد‪ ،‬اگرچــه مجموعــه ایــن پــروژه از ‪ 20‬ســال پیــش‬ ‫اغــاز شــده بــود‪‍.‬‬ ‫نمی دانیــم‪ .‬شــعارمگاپــارس ایــن اســت‪« :‬مگاپــارس بــرای تمــام نیازهــای‬ ‫اخــرهفتــه برنامــه دارد‪ ».‬جنبه هــای پایــداری و ســبزبودنکــه امــروزلبــه‬ ‫ســاخت و ســازهای جهانــی حــول و حــوش ایــن مفاهیــم می چرخــد‪ ،‬دارای‬ ‫گســتره متنوعــی اســت‪ .‬پاســخ بــه ایــن پرســشکــه چــرا و چگونــه یــک‬ ‫ســاختمان تبدیــل می شــود بــه یــک ســاختمان ســبز؟ نیــازبــه یــک بینش‬ ‫مشــاور اصلــی پــروژه مگاپــارس یــک شــرکت ایرانــی اســت امــا بــرای‬ ‫جهانــی دارد‪ .‬خیلی هــا تصورشــان ایــن اســتکــه ســاختمانیکــه بــام ســبز‬ ‫شــده اســت‪ .‬در بخــش مدیریتــی از یــک شــرکت اتریشــی و در تامیــن‬ ‫دامنــه ان بســیارمتنوع تــراســت‪ .‬زمانــیکــه مگاپــارس اغــازبــهکارکــرد‪،‬‬ ‫بهره منــدی از تجربیــات بیــن الملــل ان از شــرکت های خارجــی اســتفاده‬ ‫تجهیــزات و ‪ BMS‬از دیگــر شــرکت های اروپایــی اســتفاده کردیــم‪.‬‬ ‫دارد یــا درمصــرف انــرژی صرفه جویــی می کنــد‪ ،‬ســبزاســت‪ .‬درحالی کــه‬ ‫ایین نامــه ای قــوی ای درایــرانکــه بتــوان برطبــق انکاررا پیــش بــرد‪،‬‬ ‫وجــود نداشــت بنابرایــن مــا به ســراغ شــورای ساخت وســازســبزایــاالت‬ ‫درخصــوص انتخــاب پیمانــکاران چطــور؟ چــه شــاخص هایی بـرای انعقــاد‬ ‫متحــده رفتیــمکــه معتبرتریــن و علمــی تریــن درجــه ســبزبودن ســاختمان ‬ ‫عمــده پیمانــکاران همــکار مــا داخلــی هســتند‪ .‬بــرای انتخــاب انهــا بحــث‬ ‫از‪ 8‬فصــل اســتکــه زیــرهرکــدام یــک ســری مولفــه قــرارمی گیــرد‪.‬‬ ‫ارزیابی هــای فنــی را لحــاظ می کنیــم‪ .‬توانایــی مالــی ان شــرکت ها و میزان‬ ‫بــا ایــن اوصــاف‪ ،‬مگاپــارس بــا انهــا وارد مذاکــره شــد‪ ،‬یــک مدیــر پــروژه‬ ‫ق ـرارداد و همــکاری بــا پیمانــکاران درنظــرمی گیریــد؟‬ ‫قیمــت بــه عنــوان یــک عامــل ارزیابــی نهایــی اســت امــا قبــل از ان‬ ‫تحمــل تعهــدات مالــی کــه می تواننــد تقبــل کننــد‪ ،‬مدنظر اســت‪ .‬هرکــدام از‬ ‫ایــن شــاخص ها شــامل مولفه هایــی می شــود کــه توســط مشــاور خــود‬ ‫مگاپــارس ارزیابــی می شــوند و بعــد از اینکــه ارزیابی شــدند‪ ،‬بــه انهــا امتیاز‬ ‫داده می شــود‪ .‬مــا قیمت هــای پیشــنهادی پیمانــکاران را روی ارزیابی هــای‬ ‫فنــی قیمت هــا تــراز می کنیــم و البتــه بــا این حــال بــاز هــم معیارهــای‬ ‫اولویـت دار مــا مربــوط بــه مســائل فنــی اســت‪ .‬انچــه بــرای مگاپــارس خط‬ ‫قرمــز اســت‪ ،‬موضوعــات فنــی اســت‪ .‬درواقــع میانگیــن قیمت هــا بیــش‬ ‫را ارائــه می کنــد‪ .‬تقســیم بندی نام گــذاری یــک ســاختمان ســبزمتشــکل‬ ‫ســاختمان ها درهرکــدام امتیــازبنــدی و درنهایــت رتبه بنــدی می شــوند‪.‬‬ ‫بــرای مــا مشــخص کردنــد‪ ،‬مذاکــرات تلفنــی و ویدئــو کنفرانســی ادامــه‬ ‫داشــت امــا نهایتــا بنــا بــه دالیــل مرتبط بــا تحریــم‪ ،‬ایــن رونــد متوقف شــد‪.‬‬ ‫در این شــرایط مــا بــه ســراغ بنیــاد جهانی انــرژی رفتیــم کــه بنیــاد معتبری‬ ‫در اتریــش اســت‪ .‬پــس از بررس ـی های الزم مگاپــارس موفــق بــه دریافــت‬ ‫جایــزه از ایــن بنیــاد شــد‪.‬‬ ‫درخصــوص اینکــه ســاختمان بــا دارابــودن چــه عواملــی ســبز نامیــده‬ ‫می شــود‪ ،‬بــه مولفه هــای مختلفــی بســتگی دارد کــه بحــث اول ان مربــوط‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫زمیــن اینجــا تحــت مالکیــت ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــود و بیــن‬ ‫ارزش ان را نــدارد کــه در یــک پــروژه ای به دلیــل قیمــت پایین تــر خــود را‬ ‫‪83‬‬ ‫سید حسن موسوی‬ ‫وقتــی می گوییــم انــرژی در ذهنشــان تامیــن‬ ‫انــرژی تجدیدپذیــر می ایــد‪ .‬خــود قانــون گــذار‬ ‫از مجمــوع امتیــاز فقــط ‪ 3‬امتیــاز را بــه تامیــن‬ ‫ایــن انــرژی اختصــاص داده اســت‪.‬درواقع اگــر‬ ‫‪5‬درصــد بــرق پــروژه را تامیــن کنیــد‪ 3 ،‬امتیــاز را‬ ‫دریافــت می کنیــد‪ .‬بــا ایــن فلســفه کــه منابــع‬ ‫محــدود اســت و اگــر ایــن منابــع محــدود را از‬ ‫انــرژی الــوده پــاک کنیــد‪10 ،‬درصــد انــرژی‬ ‫‪84‬‬ ‫احمد صالحی‬ ‫تجدیدپذیــر را تامیــن کرده ایــد‪ .‬دراینجــا تمرکــز‬ ‫بیشــتر روی بهینه ســازی انرژی هــای مرســوم‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫اســت‪ .‬فصــل بعــدی مربــوط بــه ایــن اســت کــه‬ ‫مصالــح مورداســتفاده چقــدر قابــل بازیافــت‬ ‫اســت‪ .‬فصــل ششــم بــه کیفیــت فضاهــای‬ ‫داخلــی مرتبــط اســت‪ .‬همــه ایــن مولفه هــا بایــد‬ ‫به گون ـه ای عملیاتــی شــده باشــد کــه بــه کیفیــت‬ ‫فضاهــای داخلــی اســیبی وارد نکنــد‪ .‬فصــل‬ ‫هفتــم خالقیــت و اولویــت منطق ـه ای اســت‪ .‬این‬ ‫فصــول و پارامترهــای می گوینــد یــک پــروژه‬ ‫ســبز هســت یــا نــه‪.‬‬ ‫بهروز ایـروانی‬ ‫تمامــی فصولــی کــه نــام بردیــد درپــروژه‬ ‫مگاپــارس لحــاظ شــده اســت؟‬ ‫بلــه تمامــی ان درطراحی و اجــرای پــروژه مدنظر‬ ‫بــه دسترســی اســت‪ .‬دسترســی بــه خطــوط شــبکه های حمل ونقلــی؛ از‬ ‫قــرارگرفتــه و امیدواریــم بــا بهــره بــرداری ایــن پــروژه‪ ،‬جامعــه ازمنافــع ان‬ ‫ارائــه می دهیــد را بایــد بتوانیــد غیرحضــوری نیــز ارائــه دهیــد؛ دسترســی‬ ‫بین المللــی ســبزشــدیم‪.‬‬ ‫متــرو گرفتــه تــا اتوبــوس و بزرگــراه‪ .‬درواقــع شــما هرگونــه امکاناتــی کــه‬ ‫مجــازی‪ .‬ایــن مــوارد بــرای مگاپــارس کــه در یکــی از بهتریــن نقــاط تهــران‬ ‫تاســیس شــده‪ ،‬بســیار محتمل االجــرا بــود‪ .‬حــدود ‪600‬متــر بــا نزدیک تریــن‬ ‫ایســتکاه متــرو فاصلــه داریــم و خطــوط بزرگراه هــا بــه دور ایــن مگامــال‬ ‫حلقــه زده انــد‪ .‬فصــل دوم مربــوط می شــود بــه محلــی کــه پــروژه را در ان‬ ‫ســاخته می شــود‪ ،‬ایــا محــل پایــداری اســت یــا نــه؟ ازانجاکــه مگاپــارس‬ ‫یــک بافــت فرســود ه را نوســازی کــرده و یــک مجتمــع بــا خدمــات بــاال و‬ ‫صرفه جویــی انــرژی جایگزیــن کــرده اســت‪ ،‬پاســخ مثبــت ایــن شــاخص‬ ‫را نیــز دریافــت می کنــد‪ .‬مثــا اگــر بــرای احــداث یــک پــروژه درختــی‬ ‫را قطــع کنیــد‪ ،‬امتیــاز منفــی دارد‪ .‬فصــل ســوم مربــوط بــه اب اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن بخــش مــا تمــام اب الزم را تصفیــه می کنیــم‪ .‬فصــل چهــارم کــه‬ ‫مهم تریــن فصــل اســت‪ ،‬بحــث انــرژی اســت کــه ‪ 33‬امتیــاز دارد‪ .‬همــه‬ ‫بهــره مند شــود‪ .‬بــا اتــکا به چنیــن ســاختاری هــم موفــق بــه دریافــت جایزه‬ ‫اقــای ایروانــی شــما درایــن پــروژه نقــش مشــاورمدیرعامــل را داریــد‪،‬‬ ‫درایــن بــازه زمانــی کــه ازعمــرکلیدخــوردن مگاپــارس می گــذرد‪ ،‬چــه‬ ‫ویژگی هایــی را می توانیــد نــام ببریــد کــه خــاص ایــن پــروژه اســت؟‬ ‫مــن می خواهــم ازدیــدگاه مردم ایــن پــروژه را ببینــم‪ .‬مــردم مگاپــارس را در‬ ‫شــمایل یــک پــارک می بینندکــه زیــرش یک مــال ســاخته شــده اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن پــروژه مــردم ازدرب ســمت شــرق به صــورت شــبانه روزی می تواننــد‬ ‫بــه پــارک دسترســی داشــته باشــند‪ .‬درطبقــات زیریــن ان فعالیت هــای‬ ‫تجــاری و اداری صــورت می گیــرد و ایــن پدیــده درمنطقــه شــرق بــی نظیــر‬ ‫اســت و جذابیــت هــای بســیاری ازایــن منظــربــرای مــردم دارد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ازایــن فضــا بــرای ایونــت هــای مختلــف می تــوان اســتفادهکــرد‪ .‬حتــی در‬ ‫دوران ســاخت هــم مــا دراینجــا مســابقات ســنگ‬ ‫نــوردی برگــزارکردیــم‪ .‬بــام ســبزنیــزبــه صــورت‬ ‫نامحــدود قابــل اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫اقــای اســدی شــما درحــوزه فنی‪-‬مهندســی‬ ‫مگاپــارس معــاون بودیــد‪ ،‬شــما دراین بــاره چــه‬ ‫نظــری داریــد؟‬ ‫درخصــوص ایــن پــروژه دوســتان توضیحاتــی را‬ ‫ارائــهکردنــد‪ ،‬شــاید بهتــرباشــد بنــده بــه بحــث‬ ‫امکانــات و شــرایط پیش بینــی شــده بپــردازم‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫احمد اسدی‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫زمانــیکــه اولیــن بــارگوشــی های هوشــمند بــا‬ ‫نــام ایفــون مطــرح شــدند‪ ،‬ســازندگان ان بــا ایــن‬ ‫تفکــرپیــش رفتنــدکــه بهتــراســت‪ ،‬بــرای مــردم‬ ‫فراتــرازانچــه فکــرمی کننــد و نیازشــان اســت‪،‬‬ ‫پیش بینــیکنیــم و نیازهــا و خواســته مــردم را‬ ‫بــه جلــو حرکــت دهیــم‪ .‬مــا بــه شــکل قیاســی‬ ‫یــکگام ازمال هــای تجــاریکنونــیکشــورفراتــر‬ ‫رفته ایــم و ســطح خــاص و مطلوبــی بــرای افــراد‬ ‫تــدارک دیدیــم‪ .‬امــروزوقتــی به عنــوان تصمیم گیر‬ ‫و اجــراکننــده وارد یــک پــروژه می شــویم‪ ،‬امکانات‬ ‫ان را بایــد فراتــرازیک فروشــگاه ببینیم‪ .‬افــراد باید‬ ‫احســاسکننــد‪ ،‬جایــی امده انــدکــه می تواننــد‬ ‫بــا فــراغ بــال اوقــات فراغــت خــود را ســپری‬ ‫امیرمحمد عظیمی‬ ‫کننــد و احســاس شــادی بــه انهــا دســت دهــد و تمــام اعضــای خانــواده‬ ‫هوشمندســازی بــرای موتورخانــه در ایــران بی ســابقه اســت‪ .‬کنتــرل پایش‬ ‫هوشمندســازی به صــورت متعالــی هســتیم و با بهــره بــرداری پــروژه‪ ،‬منافع‬ ‫اســتفاده اپراتــور را بــه حداقــل رســانیده ایم‪ .‬در نتیجــه بهره بــردار اینــده‬ ‫بتواننــد لــذت حضــوررا درانجــا تجربــهکننــد‪ .‬مــا درحــال پیاده ســازی بحث‬ ‫و مزایــای ان دراختیــارکل جامعــه قــرارمی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیریــت‪ ،‬تجهیــزات زیرســاخت پــروژه کامــا هوشــمند طراحــی شــده و‬ ‫پــروژه اعــم از ســینما‪ ،‬فروشــگاه‪ ،‬فضــای اداری بــا حداقــل هزینــه می تواند‬ ‫موضــوع هوشمندســازی در ایــن پــروژه شــرایطی را ایجــاد می کنــد کــه بــا‬ ‫بهتریــن کیفیــت را انتظــار داشــته باشــد‪ .‬مــا از نظــر ســطح لوکــس کــردن‬ ‫اینــده بی نیــاز یــا قابــل ارتقــا بــا ایــن فنــاوری پیــش بــرد‪ .‬فــرض کنیــد‬ ‫کاهــش هزینه هــای خــود در مرحلــه اســکلت زنی و تاسیســات از شــرایط‬ ‫رشــد و جهــش اطالعــات و فنــاوری بازهــم بتــوان ســاختمان را تــا ‪20‬ســال‬ ‫اینجــا بخواهــد‪ ،‬دفتــر مرکــزی گــوگل شــود‪ ،‬بــدون هیــچ مشــکلی می تواند‬ ‫از ایــن بســتر اســتفاده کنــد‪ .‬از بحــث هوشمندســازی در مدیریــت برنامــه‪،‬‬ ‫راهنمایــی مراجــع‪ ،‬محــل توقــف و ارتبــاط بــا فضاهــای دیگــر همگــی در‬ ‫پیشــرفته ترین شــکل ممکــن تهیــه شــده اســت‪ .‬نــوع مصالــح موجــود‬ ‫ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــا هوشمندســازی در حــد بــاال بهینــه شــود‪.‬‬ ‫روشــنایی قابــل مدیریــت در ســطوح بــاالی فنــی اســت‪ .‬حداقــل در ایــن‬ ‫تجربــه و بررســی کــه مــن بــه عنــوان مســئول پــروژه داشــتم‪ ،‬ایــن ســطح‬ ‫پــروژه نیــز گام هــای مثبتــی برداشــته ایم‪ .‬خیلــی از ســاختمان ها بــرای‬ ‫متوســطی بهــره می گیرنــد و بعــد بــرای دکــور از گران ترین ســنگ اســتفاده‬ ‫قو بــرق زیبــا در نــگاه اول چشــم ها را خیــره‬ ‫می کننــد تــا شــاید بــا یــک زر ‬ ‫کننــد‪ .‬مــا می گوییــم‪ ،‬اگــر ایــن کادو را بــاز کردیــد بایــد ســطح باالیــی از‬ ‫فنــاوری در ان باشــد و اینکــه ایــن فنــاوری چــه کاربــری در پــروژه دارد‪.‬‬ ‫مــا تــاش کردیــم از ســطح متعــارف جامعــه جلوتــر باشــیم و بــا مدیریــت‬ ‫کنونــی‪ ،‬ســرمایه گــذار پــروژه متقاعــد شــده هزینــه رســیدن به ســطح باالی‬ ‫کیفیــت را بایــد پرداخــت تــا مانــدگار باشــد‪.‬‬ ‫اقــای اســدی درصحبت هایتــان بــه هوشمندســازی ســازه اشــاره کردیــد‪ ،‬ایا‬ ‫انجــام دادیــم و بــا مشــخصاتی کــه داریــم‪ ،‬در مجموعــه بســیار مســتند و‬ ‫دربحث ســازه هوشمندســازی مطرح نبوده ولی مــا درروش ســاخت یکی از‬ ‫نوعــی یــک ‪ NGU‬وابســته بــه ســازمان ملــل اســت‪ .‬افــراد ارزیابــی کننــده‬ ‫درمگاپــارس دربحــث ایمنــی هــم چنیــن موضوعی محقق شــده اســت؟‬ ‫انواع ســازه های مقاوم محســوب می شــویم و درزیرســاخت هوشمندسازی‬ ‫ان بســیار متبحــر و متخصــص هســتند‪ .‬وقتــی مشــخصات مگاپــارس را‬ ‫دراینــده بــا تغییــرکاربــری بــه فراخــورتصمیــم می گیریــد مــواردی ازان را‬ ‫نــه افتخــاری بــرای مــا بلکــه افتخــاری بــرای جامعــه مهندســی اســت‪ .‬من‬ ‫را پیــادهکرده ایــم‪ .‬مگاپــارس یکــی ازمقاوم تریــن ســازه هایی اســتکــه‬ ‫تغییــردهیــد یــا امکانــات و زیرســاخت هایی بــه وضــع موجــود ان اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬اولین مورد ســاختاری اســتکــه از‪ 10‬ســال پیش شــروع شــده و باید‬ ‫جوابگــوی نیــازفعلــی باشــد‪ .‬ســاختارســازه ای مگاپــارس درحــدی مقــاوم‬ ‫طراحــی شــدهکــه فراتــرازســطح نیــازبــوده و علی رغــم ایین نامه هــای‬ ‫ســازه ای ســختگیر‪ ،‬مــا هیــچ مشــکلی نداشــتیم ‪.‬‬ ‫برای افزایش ایمنی سازه ایا تدابیری اندیشیده اید؟‬ ‫چنــد مثــال می زنــم و از روی ایــن مثــال هــا متوجــه مــی شــویم چــرا مــا‬ ‫بــه ایــن ســمت حرکــت کردیــم‪.‬‬ ‫مــا بــه زنجیــره ارزشــی پــروژه مگاپــارس به مثابــه یــک دانشــگاه نــگاه‬ ‫می کنیــم‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا بعــد ازجلســات متعــدد هم اندیشــی بــرای حــل معضــل‬ ‫تامیــن اب بــرای فضــای ســبزپــروژه بــه ‪ 11‬روش رســیدیم‪ .‬یکــی ازانهــا‬ ‫اســتفاده ازاب خاکســتری واحدهــای مســکونی اســتکــه ایــن روش برای‬ ‫مــا حجــم بســیارزیــادی اب تامیــن می کنــد‪ .‬روش هــای دیگــری ماننــد‬ ‫صالحــی‪ :‬در طراحــی اینجــا بــه دلیــل نــوع ســازه از یــک سیســتم دال هــای‬ ‫خیلــی پختــه نبــود‪ .‬الجــرم اییــن نامــه امریــکا ســوار بــر طراحــی اینجــا‬ ‫هزینه بــراســت ولــی محاســبتمان نشــان مــی داد‪ ،‬بــا ایــن روش ازهزینــه‬ ‫بــوده و مگاپــارس بــر اســاس ایین نامه هــای خــارج از کشــور کــه ســخت‬ ‫گیرانه تــر بــوده‪ ،‬طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫پســاب ناشــی ازابیــاری ان را برمــیگردانیم بــه سیســتم‪ .‬اگرچه ایــن روش‬ ‫فشــارمنطقــه ای اب جلوگیــری می کنــد‪ .‬ایــن یــک امتیــازاســت‪11 .‬روش‬ ‫فنــی مــا بــرای تامیــن اب زاده تخصــص و مطالعــه تیمــی فنــی و متبحــر‬ ‫اســت‪ .‬نهایتــا پــس ازداوری درکشــورفرانســه به خاطــرهمیــن تالش هــای‬ ‫اقــای موســوی همان طــورکــه دربحث هایــی کــه تــا بدین جــا مطــرح‬ ‫علمی بــه مــا جایــزه ای اهــدا شــدکــه نشــان دهنده میــزان اهمیــت طراحان‬ ‫صورت بنــدی کــرد‪ ،‬تاحدی کــه می تــوان گفــت بــا نمونه هــای مشــابه‬ ‫بــه ان بپردزانــد‪ .‬بــرای به کارگیــری ایــن روش هــا تقریبــا ‪26‬میلیاردتومــان‬ ‫شــد‪ ،‬می تــوان دســتاورد مگاپــارس را پیرامــون مفهــوم پایــداری‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫ارزیابــی کردنــد مــا را مســتحق گرفتــن جایــزه ویــژه دانســتند‪ .‬ایــن تندیس‬ ‫جمــع اوری پســاب ها اســت‪ .‬طراحــی بــام ســبزطــوری اســتکــه اب‬ ‫پــس نهیــده اســتفاده شــده کــه خــود اییــن نامه هــای داخلــی در ایــن بــاره‬ ‫‪86‬‬ ‫معتبــر جایــزه دریافــت کردیــم‪ .‬انــرژی گلــوب پایگاهــش در اروپا اســت‪ ،‬به‬ ‫خارجــی رقابــت می کنــد‪ .‬چــه شــد کــه ایــن مفهــوم را هســته مرکــزی کار‬ ‫خــود قــراردادیــد؟‬ ‫دربــاره موضــوع پایــداری یــک توضیــح مختصــری اقــای صالحــی ارائــه‬ ‫کردنــد‪ .‬امــروز در دنیــا رقیــب فنــاوری هــای نویــن ســاختمانی حــول و‬ ‫حــوش همیــن مفهــوم پایــداری اســت‪ .‬ســاختمانی را بخواهنــد بــه لحــاظ‬ ‫مگاپــارس بــه موضــوع پایــداری اســت‪ .‬مــا امیدواریــم پروژه هــای دیگرهم‬ ‫اضافــه هزینــه پرداخــتکرده ایــم امــا به دالیلــیکــه شــرح ان رفــتکامــا‬ ‫ارزش معنــوی و مالــی داشــت‪.‬‬ ‫اقای صالحی نظرشما دراین باره چیست؟‬ ‫مــن درخصــوص راهکارهــای بــکار گرفتــه در زمینــه بهینــه ســازی انــرژی‬ ‫پیشــرفت بســنجند‪ ،‬بــا ایــن معیارهاســت‪ .‬انچــه در دنیــای ســازه ها مطــرح‬ ‫بطــور کلــی بــه چنــد نکتــه اشــاره می کنــم‪ .‬یکــی اینکــه مــدل ســاخت‬ ‫ســاخته می شــود‪ .‬در کشــور مــا بــه ایــن مقولــه زیــاد پرداخته نشــده اســت‪.‬‬ ‫کارایــی زیــادی دارد و مثــل یــک پتــو و عایــق عمــل می کنــد‪ .‬در واقــع بــام‬ ‫شــده‪ ،‬ســاختمانی اســت کــه در ارتبــاط بــا طبیعــت و یــک جامعــه انســانی‬ ‫ســنت مــا درساختمان ســازی رفــع نیــاز بخــش مســکن بــوده و ســاختمان‬ ‫پایــدار محوریت قــرار نگرفته اســت‪ .‬مــا ایــن کار را در قلــب ایــران در پایتخت‬ ‫مگاپــارس بــه بهینــه ســازی مصــرف انــرژی کمــک کــرده اســت‪ .‬بــام ســبز‬ ‫ســبز از تبدیــل مجتمــع مگاپــارس بــه یــک جزیــره حرارتــی جلوگیــری بــه‬ ‫عمــل مــی اورد‪ .‬از نظــر شــهری تمــام زمین هــای تهــران محــل ســاخت و‬ ‫دراجرای مختصات ساختمان پایدار‪ 25‬میلیاردتومان هزینه کردیم و حاال یک واحد تجاری در‬ ‫طبقه دوم را حدود متری ‪ 65‬میلیون تومان می فروشیم که این عدد برای این منطقه بی نظیراست‪.‬‬ ‫همچنین درحوزه فناوری های نوین حدود ‪6‬میلیاردتومان برای ‪ BMS‬هزینه می کنیم‪ ،‬عددی که‬ ‫خیلی سریع و درعرض چند سال درپوشش صرفه جویی به ما بازمی گردد‪ .‬به هرحال باید این واقعیت‬ ‫را بپذیریم که رو اوردن به تکنولوژی های نوین درپروژه ها اجتناب ناپذیراست ‪ ،‬اگردراین مسیر‬ ‫حرکت نکنند‪ ،‬شکست خواهند خورد‪.‬‬ ‫ســاز شــده اســت و هرمیــزان بــارش بــاران روی زمیــن جــاری می شــود‪،‬‬ ‫پیرامونــی انجــام شــده اســت‪ .‬نحــوه مواجهــه مــا بــا شــهرداری ایــن بــود‬ ‫ایــن رابطــه مطالع ـه ای انجــام شــده کــه نشــان مــی دهــد‪ ،‬اگــر ‪20‬درصــد‬ ‫برداشــت کنــد‪ ،‬یــک شــراکت پایدارتــر را شــکل دهــد‪ .‬در ایــن رابطــه‬ ‫سیســتم زهکــش پیشــرفته هــم کــه همزمــان اجــرا نشــده اســت‪ .‬در‬ ‫ســاختمان های شــهر بــه بــام ســبز مجهــز شــوند‪ ،‬اب را تدریجــا در خــود نگه‬ ‫م ـی دارد و مشــکل روان اب و ســیل را برطــرف می کنــد‪ .‬بــام ســبز از لحــاظ‬ ‫زیبایی شناســی هــم بســیار چشــم گیر اســت‪.‬‬ ‫کــه بــه جــای اینکــه شــهرداری دنبــال ایــن باشــد کــه پولــی را از ایــن پــروژه‬ ‫پیشــنهادهای قابــل اجرایــی را هــم بــه شــهردار داده ایــم‪ .‬در دنیــا نیــز همــه‬ ‫شــعارها و بحث هــای اســتراتژیک شــهری حرکــت به ســمت توســعه پایدار‬ ‫بــا خــروج از تراکــم فروشــی اســت‪ .‬پیشــنهاد کردیــم‪ ،‬خیابــان مرودشــت را‬ ‫کــه بیــن مــا و بــاغ مــوزه قصــر اســت‪ ،‬بــه پیــاده راه ســبز ایــران تبدیل شــود‪.‬‬ ‫نکتــه بعــدی شیشــه های مــورد اســتفاده اســتکــه دردســته بندی هــای‬ ‫بــرای شــهرداری هــم فرســتادیم و قاعدتــا هــم از ان اســتقبال می شــود‪.‬‬ ‫بســیارباالســت و دربحــث بــرق نیــزبه خودکفایــی رســیده ایمکــه توضیحات‬ ‫منطقــه طــرح محــدود بــه پیــاده راه ســنگ فرش مانــد و پیوســت فرهنگــی‬ ‫مرســوم دررتبــه هــای بــاال قــرارمی گیرنــد‪ .‬دربخــش تجهیــزاتکیفیــت‬ ‫بیشــتررا اقــای عظیمــی‪،‬کارشــناس بــرق و نیروگاهــی پــروژه می گوینــد‪.‬‬ ‫در ادامــه بایــد بــه موضوعــات فراتــری نیــز اشــاره کنــم‪ .‬درخصــوص تاثیرات‬ ‫حــوزه اجتماعــی‪ ،‬بخشــی از ســرمایه گذاری هــای مگاپــارس روی منطقــه‬ ‫مــوردی شــبیه میــدان امــام حســین تــا میــدان شــهدا‪ .‬منتهــی در ان‬ ‫اقتصــادی بر ان ســوار نشــد‪ .‬مــا بــاور داریــم منطقـه ای کــه مگاپــارس در ان‬ ‫مســتقر شــده‪ ،‬ایــن اســتعداد را دارد که بــه منطقــه گردشــگری ماننــد محله‬ ‫چیتگــر و تپه هــای داوودی یــا بــرج میــاد تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫نموادرهــای منحنــی کــه همیــن سیســتم ‪BMS‬‬ ‫بــه مــا مــی دهــد بتوانیــم بفهمیــم در چه ســاعاتی‬ ‫از چــه کنترلــی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫ایــا بــراوردی داریــد کــه بــا روش هــای بــه کار‬ ‫گرفتــه ســاالنه تــا چــه عــدد و رقمــی صرفه جویــی‬ ‫می شــود؟‬ ‫موســوی‪ :‬بــه غیــر از گاز و بــرق کــه اشــاره شــد‪،‬‬ ‫محاســباتی کــه انجــام دادیــم نشــان می دهــد‬ ‫‪88‬‬ ‫‪25‬درصــد از هزینــه شــارژ کــه بــه بهینه ســازی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫انــرژی برمیگــردد‪ ،‬کاهــش می یابــد‪ .‬حــدود ‪۸۵‬‬ ‫تــا ‪ ۹۰‬میلیــون تومــان و در ســال یــک میلیــادر‬ ‫تومــان فقــط سیســتم ‪ BMS‬بــرای مــا کاهــش‬ ‫هزینــه دربــردارد‪25 .‬درصــد در مصــرف انــرژی‬ ‫کاهــش خواهیــم داشــت کــه معــادل ریالــی‬ ‫ان حــدود یــک میلیاردتومــان می شــود‪6 .‬‬ ‫میلیــارد تومــان نیــز بــرای اســتقرار اولیــه ‪BMS‬‬ ‫پیش بینــی شــده بــود کــه بــا ایــن برنامــه بعــد از‬ ‫‪ 5‬ســال ایــن ســرمایه بازمی گــردد‪.‬‬ ‫اقــای موســوی شــما ازفناوری هــای نوینــی‬ ‫اســتفاده کردیــد‪ .‬باتوجــه بــه تجربــه خــود چــه‬ ‫توصیـه ای بـرای همکارانتــان تــا دراین حــوزه کار‬ ‫عظیمــی‪ :‬در حــوزه مدیریــت پــروژه مــا بــا مجتمعــی روب ـه رو هســتیم کــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬داریــد کــه انهــا هــم بتواننــد ازایــن فناوری هــا اســتفاده کننــد‬ ‫هــم تفریحــی‪ .‬پارکینــگ ایــن مجموعــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬ماشــین را در خــود‬ ‫مــا در اجــرای مختصــات ســاختمان پایــدار ‪ 25‬میلیاردتومــان هزینــه کردیم‬ ‫کاربری هــای ان بســیار متنــوع اســت‪ ،‬هــم تجــاری اســت‪ ،‬هــم اداری و‬ ‫جــا می دهــد؛ بنابرایــن مبحــث اصلــی‪ ،‬مدیریــت مصــرف اســت که بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬در واقــع مجــری ‪ BMS‬اخریــن پیمانــکاری اســت کــه از پروژه‬ ‫خــارج می شــود‪ .‬حتــی تــا یــک ســال بعــد از بهره بــرداری نیــز حضــور‬ ‫دارد و بــه عنــوان مغــز متفکــر پــروژه ان را کنتــرل می کنــد‪ .‬مــا ‪ ۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نقطــه نقطــه کنترلــی داریــم‪ .‬روشــنایی را کامــا کنتــرل مــی کنیــم‬ ‫و بــرای پرداخــت شــارژهای ماهیانــه توانســته ایم زیرســاخت های الزم‬ ‫جهــت کاهــش هزینــه و مصــرف را تعبیــه کنیــم‪ .‬تمامــی ورودی هــای برق‬ ‫را کنتــرل می کنیــم‪ .‬مــا بــرای یــک ســال برنامه ریــزی کــرده ایــم کــه‬ ‫مصــرف بــرق را کاهــش بدهیــم‪.‬‬ ‫به تعبیــر دیگــر مــا از بهــره بــرداری نــرم اســتفاده کرده ایــم کــه بــا توجــه بــه‬ ‫مصــارف تعییــن شــده بتوانیــم مصــرف انــرژی را کنتــرل کنیــم و باتوجــه به‬ ‫و بنیــان تحولــی درشهرســازی تهــران بنــا گذاشــته شــود؟‬ ‫و حاال یــک واحــد تجــاری در طبقــه دوم را حــدود متــری ‪ 65‬میلیــون تومان‬ ‫می فروشــیم کــه ایــن عــدد بــرای ایــن منطقــه بــی نظیــر اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫در حــوزه فنــاوری هــای نویــن حــدود ‪6‬میلیاردتومــان بــرای ‪ BMS‬هزینــه‬ ‫می کنیــم‪ ،‬عــددی کــه خیلــی ســریع و در عــرض چنــد ســال در پوشــش‬ ‫صرفه جویــی بــه مــا بازمی گــردد‪ .‬به هرحــال بایــد ایــن واقعیــت را بپذیریــم‬ ‫کــه رو اوردن بــه تکنولوژی هــای نویــن در پــروژه هــا اجتنــاب ناپذیــر اســت ‪،‬‬ ‫اگــر در ایــن مســیر حرکــت نکننــد‪ ،‬شکســت خواهنــد خــورد‪.‬‬ ‫در پایــان الزم اســت تاکیــد کنــم گــروه ســاختمانی معلــم بــا ســاخت و‬ ‫بهره بــرداری مجتمــع چنــد منظــوره مگاپــارس‪ ،‬خــود را بــه عنــوان پیشــرو‬ ‫در هوشــمند ســازی و عرضــه ســاختمان های ســبز در صنعــت ســاختمان‬ ‫مطــرح کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫لزوم تبعیت از استانداردهای جهانی ساخت وسازسبز‬ ‫مگاپارس‪ ،‬نخستین پروژه ملی برگزیده جایزه جهانی بنیاد انرژی‬ ‫علی رغــم تغییــرقیمــت حامل هــای انــرژی درســا ل های اخیــر‪ ،‬امــا هنــوزســاخت پروژه هــای منطبــق بــا معیارهــای‬ ‫زیس ـت محیطی بــاال درداخــل کشــورمقــرون به صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫قطعــا اجـرای چنیــن طرح هایــی درابتــدا بــا ریســک و نگرانی هایی همـراه اســت‪ ،‬امــا درنهایــت اجـرای پــروژه مگاپارس‬ ‫بــه ســهامداران ایــن پــروژه ثابت کــرد که رســیدن بــه ســود اقتصــادی ازمســیرحفــظ محیــط زیســت و نگهــداری ازذخایر‬ ‫ارزشــمند انــرژی می گــذرد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪90‬‬ ‫جایــزه جهانــی بنیــاد انــرژی از معتبــر تریــن جوایــز بیــن المللــی موضــوع‬ ‫انــرژی و محیط زیســت اســت کــه جایــگاه ان در مجامــع بیــن المللــی بــه‬ ‫عنــوان « نوبــل طبیعــت» شــناخته می شــود ‪.‬‬ ‫ایــن جایــزه در ‪ 5‬رشــته تخصصــی بــا نمادهــای اب ‪،‬اتــش‪ ،‬هــوا‪ ،‬خــاک و‬ ‫توســعه اجتماعــی از ‪ 19‬ســال قبــل برگزار مــی شــود و به پــروژه هایــی تعلق‬ ‫مــی گیــرد کــه در بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی دارای وقــت و ویژگــی های‬ ‫خــاص بــوده و در واقــع دوســتدار محیــط زیســت باشــند ‪.‬‬ ‫جایزه بنیــاد جهانــی انــرژی با رقبــای متعــددی رقابــت کــرد و در هر ‪5‬رشــته‬ ‫نامــزد دریافــت ایــن جایــزه شــد‪ .‬مگاپــارس بــه عنــوان اولیــن گریــن مــال‬ ‫ایــران موفــق شــد در میــان ‪ 16‬کاندیــدای برتــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫امــروزه اخریــن دســتاوردهای صنعــت ســاخت و ســاز پیرامــون مفهومــی‬ ‫تحــت عنــوان پایــداری(‪ )sustainability‬یــا ســاخت و ســاز ســبز شــکل‬ ‫می گیــرد‪ .‬بــرای اشــنایی بیشــتر بــا رخدادهــای مهندســی ســبز پــروژه‬ ‫انتخــاب پــروژه هــا نیــز توســط یــک هیــات داوران معتبــر بیــن المللــی‬ ‫مگاپارس شــرح مختصــری از عناویــن ایــن اقدامات کــه در مســابقه مذکور‬ ‫بیــن المللــی مثــل ســازمان توســعه صنعتــی‪ ،‬ســازمان ملــل‪ ،‬بانــک جهانی‬ ‫اخــذ ایــن جایــزه شــد را جمع بنــدی و بــه شــکل زیــر لیســت کــرده اســت‪:‬‬ ‫انجــام مــی گیــرد کــه اعضــای ان شــامل افــرادی از معتبــر تریــن نهادهــای‬ ‫و شــورای انــرژی هــای تجدیــد پذیــر اروپــا بــه همــراه تعــدادی از اشــخاص‬ ‫حقیقــی هســتند ‪.‬‬ ‫نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت و منجــر بــه کاندیــدا شــدن ایــن پــروژه بــرای‬ ‫مصرف انرژی‬ ‫در حــال حاضــر بانــک اطالعاتــی وب ســایت بنیــاد جهانــی انــرژی‬ ‫اصلی تریــن حــوزه ای کــه در ساخت وســاز ســبز منجــر بــه اخــذ امتیــاز‬ ‫جهــان اســت‪.‬‬ ‫راســتای کاهــش مصــرف انــرژی اســت کــه در مگاپــارس ایــن مســاله بــا‬ ‫(‪ )energy globe foundation‬حــاوی ‪10‬هــزرا پــروژه پایــدار در ســطح‬ ‫توســط پروژه هــا می شــود معطــوف بــه تــاش هــای صــورت گرفتــه در‬ ‫مراســم اختتامیــه جایــزه جهانــی انــرژی ســال ‪ 2015‬در بــرج میــاد‬ ‫اســتفاده از راه حــل هــای متفــاوت ذیــل صــورت پذیرفتــه اســت‪:‬‬ ‫فرهنگی‪ -‬محیط زیســتی در دوره پســاتحریم بود ه اســت‪ .‬بــر همیــن‬ ‫‪.2‬اســتفاده از شیشــه هــای ‪ low-e‬در نما بــا ضریب انتقــال حرارتــی حدود‬ ‫تهــران برگــزار شــد کــه می تــوان گفــت اولیــن رویــداد مهــم بیــن المللــی‬ ‫اســاس برنامه ریزی هایــی صــورت گرفــت و شــخصیت های مهــم‬ ‫داخلــی و بیــن المللــی ماننــد حســن روحانی(رئیس جمهــور)‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظریف(وزیــر امورخارجــه)‪ ،‬معصومــه ابتکار(رئیــس ســابق ســازمان‬ ‫محیط زیســت)‪ ،‬حمیــد چیــت چیان(وزیــر نیــرو)‪ ،‬کوفــی عنان(دبیــر کل‬ ‫ســابق ســازمان ملــل متحــد)‪ ... ،‬گاندی(ریاســت هیــات ژوری جایــزه) در‬ ‫ان حضــور بهــم رســاندند ‪.‬‬ ‫مگاپــارس در کنــار شــبکه فاضــاب شــهر تهــران از ایــران بــرای دریافــت‬ ‫‪.1‬سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بیش از‪ 8500‬نقطه کنترلی‬ ‫‪( 2.3‬کیلــو وات بــر مترمربع)‬ ‫‪.3‬بهــره گیــری از یــک هکتــار بــام ســبز بــه عنــوان عایقــی موثــر در جهــت‬ ‫جلوگیــری از پدیــده ‪Heat Island‬‬ ‫‪.4‬اســتقرار تجهیــزات پیشــرفته تاسیســاتی بــا ضرایــب راندمــان بســیار بــاال‬ ‫و مصــرف انــرژی پاییــن‬ ‫‪ .5‬اســتقرار نظــام دقیــق انــدازه گیــری انــرژی در حیــن بهــره بــرداری کــه‬ ‫نهایتــا منجــر بــه پرداخــت کامــا عادالنــه هزینــه هــا بــرای کاربــران و در‬ ‫‪91‬‬ ‫ایشــان خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫متــروی تهــران در فاصلــه ‪ 130‬متــری از پــروژه قــرار گرفتــه و دسترســی‬ ‫مدیریت اب‬ ‫محــاط کرده انــد‪ .‬در محــل خــود پــروژه نیــز ‪ 22‬ورودی و خروجــی نفــر رو‬ ‫یکــی دیگــر از ســرفصل های مــورد توجــه نهادهــای بیــن المللــی محیــط‬ ‫زیســت در زمینــه ساخت وســاز ســبز موضــوع تامیــن و مصــرف اب در‬ ‫پروژه هاســت کــه صــد البتــه بــا توجــه بــه شــرایط ســالهای اخیــر کشــور‬ ‫ایــن مهــم در ایــران از اهمیــت بــه مراتــب باالتــری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص راهکارهــای ذیــل در مگاپــارس مــورد توجــه قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫‪.1‬استفاده از سیستم هوشمند ابیاری در بام سبز‬ ‫هــای بســیار مطلــوب بزرگراهــی و شــریان هــای اصلــی شــهری پــروژه را‬ ‫بــه همــراه ‪ 2‬ورودی خروجــی جهــت خودروهــا مزیــت نســبی مهمــی را بــه‬ ‫ایــن مجتمــع داده انــد‪.‬‬ ‫مدیریت االینده های خطرزا‬ ‫در مگاپــارس بــا حــدود ‪ 3000‬پارکینــگ تعبیــه شــده جهــت شــهروندان‬ ‫تهرانــی ایــن انتظــار وجــود دارد تــا در روزهــای پایانــی هفتــه حجــم قابــل‬ ‫توجهــی از خــودرو در ایــن پارکینــگ عظیــم در حــال تــردد باشــند و بــه‬ ‫‪.2‬بکار گیــری تجهیــزات هوشــمند اب مصرفی در ســرویس های بهداشــتی‬ ‫همیــن نســبت حجــم باالیــی از االینــده هــای خطرنــاک تولیــد شــود‪ .‬یکی‬ ‫‪.3‬بازیافــت فاضــاب خاکســتری بــرج هــای مســکونی جنــب پــروژه و اب‬ ‫مگاپــارس پیــش بینــی شــده تــا هــم تــردد خودروهــا در پارکینــگ راحــت‬ ‫و سایر شــیراالت‬ ‫مصرفــی داخــل پــروژه‬ ‫‪.4‬جمــع اوری و بهــره بــرداری از تمامــی زه اب هــای بــاران در پــروژه و‬ ‫همچنیــن مناطــق اطــراف‪ ،‬و نیــز زه اب ابیاری فضــای ســبز پــروژه و ذخیره‬ ‫ســازی انهــا جهــت مصــرف‬ ‫‪ .5‬اســتفاده از َا َبــر جــاذب هــا در خــاک پوشــش گیاهــی بــه منظــور کاهش‬ ‫مصــرف اب در ابیــاری بــام ســبز‬ ‫دسترسی و اولویت شهری‬ ‫از مفصــل تریــن برنامــه هــای مدیریــت هوشــمند پارکینــگ یــا ‪ PMS‬در‬ ‫شــود و هم در کمتریــن زمــان ممکن محــل پــارک مناســب یافــت و از تولید‬ ‫االینده هــا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫مجموع ـ ه اقدامــات ســبز صــورت گرفتــه در مگاپــارس منجــر شــد تــا ایــن‬ ‫پــروژه فاخــر ملــی بــا اســتانداردهای جهانــی در اختتامیــه مســابقات‬ ‫معمــاری اســیا مفتخــر بــه دریافــت جایــزه ی ساخت وســاز پایــدار و‬ ‫دوســتدار محیط زیســت و در ســال ‪ 2015‬منتخــب جایــزه بنیــاد جهانــی‬ ‫انــرژی شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت مســایل زیســت محیطــی در کشــور و همچنیــن‬ ‫تو ســاز پایــدار‬ ‫مســاله دیگــری کــه از عناویــن دارای اهمیــت در بحــث ساخ ‬ ‫افزایــش هزینــه های انــرژی طــی ســالهای اینــده ایــن جوایــز می توانــد در‬ ‫هــا در محــدوده شــهری پیرامونــی انهــا اســت‪ .‬در مــگا پــارس ایــن موضوع‬ ‫نقــش موثــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســت موضــوع دسترســی بــه پــروژه و همچنیــن تاثیــرات اجتماعی پــروژه‬ ‫تثبیــت جایــگاه متمایــز پــروژه در بیــن ســاختمانهای مطــرح و مشــابه دنیــا‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫نتیجــه ارتقــای فرهنــگ مصــرف بهینــه و کاهــش هــدر رفــت انــرژی در‬ ‫در نهایــت ظرافــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت بــه نحــوی کــه خــط ‪3‬‬ ‫اشتراک ماهنامه اتوماسیون ساختمان‬ ‫اطالعات متقاضیان حقیقی‬ ‫ ‬ ‫نام‪:‬‬ ‫نام خانوادگی‪:‬‬ ‫سن‪:‬‬ ‫رشته‪/‬مدرک تحصیلی‪:‬‬ ‫کاردانی ‬ ‫زمینه فعالیت‪:‬‬ ‫کارشناسی ‬ ‫دکترا ‬ ‫کارشناسی ارشد ‬ ‫موسسه‪ /‬سازمان‪:‬‬ ‫اطالعات متقاضیان حقوقی‬ ‫نام موسسه‪:‬‬ ‫نوع فعالیت‬ ‫مشاور ‬ ‫بازرگانی ‬ ‫پیمانکار ‬ ‫ارگان دولتی ‬ ‫سرمایه گذار پروژه‬ ‫کتابخانه ‬ ‫رتبه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی‪:‬‬ ‫تولیدی و صنعتی ‬ ‫دانشگاه ‬ ‫سایر‪:‬‬ ‫ارائه خدمات علمی و پژوهشی‬ ‫نام مدیرعامل‪:‬‬ ‫حوزه فعالیت‪:‬‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫ ‬ ‫شهر‬ ‫ ‬ ‫استان‬ ‫ ‬ ‫نشانی پستی‪:‬‬ ‫صندوق پستی‪:‬‬ ‫ ‬ ‫کدپستی ‪ ۱۰‬رقمی‪:‬‬ ‫ ‬ ‫فکس‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪:‬‬ ‫نشانی وبسایت‪:‬‬ ‫برای اشتراک ماهنامه اتوماسیون‬ ‫مبلغ اشتراک را به شماره کارت زیر واریز و فرم اشتراک را همراه رسید بانکی به شماره فکس ‪ ۲۲۶۹۴۶۷۹‬یا پست‬ ‫الکترونیک به ادرس ‪ info@BACPress.com‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫شماره کارت‪6274 1211 7655 4954 :‬‬ ‫|‬ ‫بانک اقتصاد نوین‬ ‫|‬ ‫سیف اله نیک نامی‬ ‫نوع اشتراک‬ ‫ ‬ ‫شش ماهه (‪ 75‬هزار تومان)‬ ‫شروع اشتراک از شماره‬ ‫یک ساله (‪ 135‬هزار تومان)‬ ‫شروع نوبت چاپ جدید از شماره ‪ ۱۰۰‬است‪.‬‬ ‫نسخه رایگان‬ ‫هریک از مخاطبان مجله هنگام اشتراک می توانند یک نسخه از اخرین شماره را به یک شخص حقیقی یا حقوقی اهدا کنند‪.‬‬ ‫مشخصات گیرنده نسخه اهدایی‬ ‫نام و نام خانوادگی‪ /‬نام موسسه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫فناورانه‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫خدمات رادیویی پهن باند شهروندان‬ ‫فرست نِت‬ ‫برنامه ‪Desigo CC‬‬ ‫کنترلرهای جانسون؛‬ ‫محصولی جدید درمدیریت تسهیالت‬ ‫فناوری های جدید درسال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫اینترنــت اشــیاء (‪ )IoT‬ت��ا حدــ زی��ادی بهــره وری و صرفه جویــی را در‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪94‬‬ ‫هزین��ه پروژه ه��ای ام�لاک تج��اری به ارمغــان مــی اورد‪ .‬ســاختمان های‬ ‫مجه��ز بــه ای��ن فن��اوری می تواننــد میلیاردهــا داد ه را گــرداوری و تجزیــه و‬ ‫تحلی��ل کنند‪ .‬برــای کم��ک بــه عملکـ�رد بهت��ر و به موقــع مدیــران ســاختمان‪،‬‬ ‫شـ�اخص های عملکــردی کلیــدی( ‪-) Key Performance Indicator‬کــه‬ ‫از پی��ش تعیین ش��ده اند‪ -‬بالفاصلــه در دســترس خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫اینترنــت اشــیاء فراینــدی تکاملــی اســت‪ .‬از انجاکــه ایــن فراینــد شــامل‬ ‫ه��زاران حســگر اس��ت‪ ،‬زماــن زی��ادی طــول می کشــد تــا ارزش واقعــی ان‬ ‫تــا به طــور کامــل شــناخته شــود‪.‬‬ ‫ار انجایـــی کـــه بسیــــاری از ســـخت افزارها و نرم افزارهـــای الزم بـــرای‬ ‫خدمات رادیویی پهن باند شهروندان‬ ‫(‪ )end-to-end‬بایــد در ســال ‪ 2018‬بصــورت انالیــن ارائــه شــود‪.‬‬ ‫خاموش کــردن خدمــات تلفــن همــراه و مقابلــه بــا تقاضــای روزافــزون‬ ‫ســاختمان هایی کــه در ســال ‪ 2018‬ســر برمی اورنــد‪ ،‬بــه اینترنــت اشــیاء‬ ‫وای فــای خدمــات صوتی را هــم ارائــه کنــد‪ ،‬امــا ‪ VoIP‬ثابــت کرده اســت که‬ ‫تولی ـ�د ‪ KPI‬در ح ــال حاض ــر وج ــود دارن ــد‪ ،‬اولی ــن سیس ــتم پایان‪-‬پای ــان‬ ‫پیامــی واضــح بــرای توســعه دهنــدگان وجــود دارد‪ :‬بــرای رقابــت در‬ ‫نیــاز داریــد!‬ ‫ش��بکه های پیچیـ�ده و پیش��رفته وای ف��ای در ط��ول س��ال ها بــرای‬ ‫داده هــا گســترش یافته انــد‪ .‬بســیاری امیــدوار بودنــد کــه راه انــدازی‬ ‫جایگزینــی مطلــوب برای اتصــال صوتــی ســیار‪ ،‬یکپارچــه و قدرتمند اســت‪.‬‬ ‫‪ DAS‬در پوشــش و ظرفیــت درون ســاختمان ها تاثیــر موثــری داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬امــا هزین ـه ای بســیار بــاال دارد و نیازمنــد اجــرای فراینــدی پیچیــده‬ ‫و زمانبــر اســت‪ .‬واقعیــت ان اســت کــه تعامــات شــرکت های ارتباطاتــی‬ ‫را بــرای تهیــه منبــع ســیگنال ناامیــد می کنــد‪ .‬رادیوهــای ‪ CBRS‬برخــاف‬ ‫نق��اط دسترس�یـ وای فــای بــدون مجــوز از همــه شــرکت های ارتباطاتــی ‬ ‫پشـ�تیبانی می کننـ�د و خدمـ�ات ‪ LTE‬را در یــک شــبکه خصوصــی ارائــه‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ 2018‬بایــد طلیعــه اولیــن سیســتم ‪ CBRS‬عملیاتـ�ی ارائه شــده بــا‬ ‫کیفیــت بــاال از ســوی چهــار شــرکت ارتباطاتــی خدمــات همــراه ‪ LTE‬بدون‬ ‫مجــوز باشــد‪ .‬خبــر خــوب ایــن اســت کــه سیســتم ‪ CBRS‬بایــد هزینـه ای‬ ‫ً‬ ‫تقریب��ا مش��ابه ب�اـ وای ف��ای در س��طح سـ�رویس داش��ته و در به کارگیــری‬ ‫ب��ه هم��ان ان��دازه وای فــای اســان بــوده و شــرکت های ارتباطاتــی حداقــل‬ ‫دخالــت در ان را داشــته باشــد‪ CBRS .‬بایــد یــک مبادلــه بــازی واقعــی‬ ‫باشــد و بــرای هــر پــروژه یــا محــل جدیــد ‪ CRE‬کــه در حــال حاضــر فاقــد‬ ‫پیشــرفت های ســلوالر اســت‪ ،‬ارزش توجــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فرست نت‬ ‫‪95‬‬ ‫از ســال ‪ ،2016‬در ایــاالت متحــده ‪ 3007‬بخش‪ 64 ،‬محلــه‪ 18 ،‬حوزه‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫ســازمان دهی شــده‪ 11 ،‬حوزه سرشــماری شــده‪ 41 ،‬شــهر مســتقل‬ ‫و منطقــه کلمبیــا؛ در مجمــوع ‪ 3142‬بخــش و معــادل ان وجــود‬ ‫دارد‪ .‬تمــام ایــن بخــش یــا شهرســتان ها شــبکه های مناســب‬ ‫و پایــداری از ســایت های تکرارکننــده اضطــراری در کلیــه مناطــق‬ ‫جغرافیایــی بنــا کرده انــد‪ .‬برج هــای اســتراتژیک و انتن هــا‪،‬‬ ‫بســیار شــبیه بــه ســایت های ســلولی اند و ارتباطــات صوتــی را از‬ ‫راه رادیوهــای ســیار همــراه زمینــی فعــال می کننــد‪ .‬ایــن شــبکه های‬ ‫رادیویــی همــراه بــا سیســتم های رایانـه ای مســتقر در مرکــز فوریت هــای‬ ‫‪ ۹۱۱‬کــه ان هــا را کنتــرل می کننــد‪ ،‬ارتباطــات صوتــی اصلــی در مراکــز پلیس‪،‬‬ ‫اتش نشــانی و اورژانــس پزشــکی در ایالت هــا و حومــه ان هــا محســوب‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن سیســتم ها بســیار مهم انــد تــا انجــا کــه به دفعــات بــرای‬ ‫پاســخگویان اولیــه بــه تماس هــای ضــروری نقــش نجات دهنــده ایفــا‬ ‫کرد ه انــد‪.‬‬ ‫برنامه ‪Desigo CC‬‬ ‫امــروزه اســتفاده از برنامه هــای تلفــن همــراه در هوشمندســازی‬ ‫امــروز‪ ،‬نــواوری دولــت فــدرال بــه نــام فرســت نت‪ ،‬عمــده شــبکه های‬ ‫ســاختمان ها در حــال بــدل شــدن بــه امــری رایــج اســت‪ .‬پلتفــرم مدیریت‬ ‫کــه قابلیت هــای صوتــی را بــا داده هــای ویدئویی‪/‬تصویــری ‪ 4G LTE‬را‬ ‫در گوشــی های هوشــمند و تبلت هــا در دســترس اســت‪ .‬برنامــه جدیــد‬ ‫صوتــی ‪ 800‬مگاهرتــزی را بــا یک شــبکه ســلوالر جداگانــه پوشــش می دهد‬ ‫ارتقــا می بخشــد‪.‬‬ ‫یکپارچــه ســاختمانی ‪ Desigo CC‬یکــی از همــان نرم افزارهاســت کــه‬ ‫‪ Desigo CC‬بــه مدیــران ســاختمان امــکان دسترســی از راه دور را بــه همــه‬ ‫ایــن نــواوری بــزرگ‪ ،‬پیچیــده و بســیار بلندپروازانــه‪ ،‬امــا در عیــن حــال‬ ‫کارکردهــای اتوماســیون ســاختمان می دهــد‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه می تواننــد‬ ‫مــی رود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بســیاری از پیش نیازهــا کمــاکان بــه قــوت خــود‬ ‫نظــارت کننــد‪.‬‬ ‫بســیار هــم مهــم اســت‪ .‬ابتــکاری کــه بســیار دقیــق ولــی کنــد پیــش‬ ‫باقــی اســت‪ ،‬بنابرایــن ســال ‪ 2018‬ســال پیشــرفت های مهــم خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬طــی ســال های اتــی‪ ،‬به کارگیــری ســیگنال ســلوالر فرســت نت در‬ ‫ســاختمان های تجــاری می توانــد مشــابه نیــاز مالــکان ســاختمان بــرای‬ ‫انطبــاق بــا مقــررات سیســتم های ایمنــی رادیویــی عمومــی محلــی باشــد‪،‬‬ ‫کــه نیازمنــدی بــه کدهــای دیگــر و هزینه هــای بالقــوه و مــازاد ساخت وســاز‬ ‫را ایجــاد می کنــد؛ امــا ســطح دیگــری از ایمنــی بــرای پاســخگویان اولیــه‬ ‫و همچنیــن نتایــج بهتــر در شــرایط اضطــراری را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در هــر زمانــی به راحتــی و بــا ســرعت‪ ،‬تنظیمــات را بهینــه و بــر عملکردهــا‬ ‫هشــدارهایی کــه بــه نرم افــزار ارســال می شــود ایــن امــکان را بــه مدیــر‬ ‫می دهــد کــه واکنشــی ســریع در زمــان الزم داشــته باشــد؛ تضمینــی بــرای‬ ‫دسترســی مــداوم بــه کلیــه سیســتم های ســاختمان‪ .‬ایــن برنامــه یــک‬ ‫رابــط کاربــری بصــری ایجــاد می کنــد و در همــه گوشــی های هوشــمند‬ ‫و تبلت هــا بــا سیســتم اندرویــد و ‪ iOS‬اجراشــدنی اســت‪ .‬نســخه جدیــد‬ ‫ایــن نرم افــزار پروتکل هــا و زیرسیســتم های ارتباطاتــی جدیــدی همــراه‬ ‫بــا ارتقــاء امنیــت شــبکه ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪96‬‬ ‫کنترلرهــای جانســون بــرای اتوماســیون‬ ‫ســاختمان‪ ،‬محصــول جدیــدی درمدیریــت‬ ‫تســهیالت‬ ‫کــه دسترســی بــه همــه اشــیای تعریف شــده ذیــل سلســله مراتــب عناصــر‬ ‫سیســتم اتوماســیون ســاختمان ‪ ،Metasys 9.0‬پیشــرفت های مهمــی‬ ‫‪ Metasys‬را ب ـرای راهبــری اشــنا و تجربــه موقعیــت فراهــم م ـی اورد‪ .‬دیــدِ‬ ‫مبتنــی بــر ‪ IP‬اترنــت و ویژگی هــای رابــط کاربــری اســت کــه یافتــن‬ ‫ســریع تررابــطکاربــری ‪ Metasys‬می شــود‪ .‬پیشــرفت بعــدی –گــزارش و‬ ‫را بــه خــط تولیــد ‪ Metasys‬ارائــه کــرده اســت و شــامل دو کنترل کننــده‬ ‫اطالعــات مهــم و حــل مســائل را از هــر زمــان دیگــری ســاده تر می کنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه دو کنترل کننــده تجهیــزات پهنــه ‪ BACnet IP‬روی شــبکه های‬ ‫شــبکه ســاختمانی نیــازبــه هیــچ پیکربنــدی نــداردکــه منجــربــه تحویــل‬ ‫تو جوی پیشــرفته‪ -‬بــه اپراتورهــای ‪ Metasys‬امــکان می دهــد تــا بــه‬ ‫جس ـ ‬ ‫تو جوکننــد‪،‬گزارش هــا را تولیــد و دســتوراتگروهــی‬ ‫ســرعت داده هــا را جسـ ‬ ‫‪ IP‬اترنــت ارتبــاط برقــرار می کننــد‪ ،‬از عملکــرد و پهنــه بانــد افزایش یافتــه‬ ‫را صــادرکنــد‪ ،‬و خــروج اطالعــات حیاتــی را ازسیســتم ‪ Metasys‬و بازیابــی‬ ‫از راه اشــتراک نقدینگی هــا و زیرســاخت های شــبکه ‪ IT‬بــه کاهــش‬ ‫داشــبوردهای سفارشــی –به وســیله نــوع دســتگاه و ویجیــت‪ -‬امــکان‬ ‫شــبکه پشــتیبانی و یکپارچه ســازی اســان را ممکــن می کنــد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫هزینــه نهایــی مشــتری سیســتم ‪ MetaSys‬کمــک می کنــد‪ .‬هــر دوی‬ ‫ترتیــب ان هــا را ازهــرزمانــی ســاده ترمی کنــد‪.‬‬ ‫شخصی ســازی رابــطکاربــری ‪ Metasys‬را ایجــاد می کنــد تــاگونه هــای‬ ‫این هــا در ازمایشــگاه های ازماینــده ‪ BACnet‬هســتند کــه بــا عنــوان‬ ‫مختلــف عملیاتــی متنــوع را بــرای ارتقــاء بهــره وری اپراتــورافزایــش دهــد‪.‬‬ ‫می شــوند و شــامل یــک زمان ســنج درلحظــه بــرای برنامه ریــزی داخلــی‪،‬‬ ‫‪ Metasys‬فراهــم می کنــد تــا نشــانه ها و تصاویــرسفارشــی را ب ـرای تطبیــق‬ ‫کنترل کن ٌنده هــای برنامه هــای پیشــرفته ‪ )B-AAC) BACnet‬فهرســت‬ ‫زنــگ هشــدار و تغییــر مســیر و پشــتیبانی از مکان شناســی سیم کشــی‬ ‫شــبکه زنجیــره ای ‪( Star and Daisy‬روش ســاده ای بــرای اتصــال‬ ‫رایانه هــا بــه یکدیگــر به شــکل ســری) می شــود‪.‬‬ ‫رابـــط کاربــری ارتـقاء یـــافته شــامل ویژگــی شــبکه ســاختمانی اســت‬ ‫به عــاوه‪ ،‬رفتارهــای سفارشــی انعطاف پذیــری را بـرای طراحــان رابــطکاربری‬ ‫بــا ســاختمان اختصاصــی یــا نیازهــای ســازمانی یــا اســتانداردهای محلــی‬ ‫اســتفادهکننــد‪ .‬ایــن ویژگی هــا امکانــات رابــطکاربــری ‪ Metasys‬را‪ ،‬ماننــد‬ ‫ســهولت راهبــری‪ ،‬طراحــی ‪ HTML5‬موبایل پســند وگرافیک هــای مــدرن و‬ ‫عکــس واقع گرایانــه‪ ،‬ارتقــاء می دهــد‪.‬‬ ‫منابع علمی‬ ‫نقشه برداری نقاط خودکار برای سیستم های کنترل‬ ‫ساختمان‪:‬‬ ‫پیشرفت های اخیر و نیازهای پژوهشی اتی‬ ‫‪Automated point mapping for building control systems:‬‬ ‫‪Recent advances and future research needs‬‬ ‫‪WeiminWang, Michael R.Brambley, WoohyunKim, Sriram‬‬ ‫‪.Somasundaram, Andrew J.Stevens‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪98‬‬ ‫اتوماس�یـون س��اختمان کنتــرل متمرکــز خــودکار گرمایــش‪ ،‬تهویــه‬ ‫تجهیزات‪ ،‬کاهـ�ش هزینه هـ�ای تعمیـ�ر و نگهـ�داری و افزایـ�ش ارزش امالک‪.‬‬ ‫مدیریـ�ت سـ�اختمان یـ�ا سیسـ�تم اتوماسـ�یون سـ�اختمان اسـ�ت‪.‬‬ ‫انجام داد!‬ ‫و تهویــه مطبــوع‪ ،‬روشــنایی و ســایر سیســتم ها بــا کمــک سیســتم‬ ‫نقش ـه برداری خــودکار از نقــاط را می تــوان با کشــف نقطــه به صورت خــودکار‬ ‫‪ BAS‬هــا شــامل ســخت افزار و نرم افزاری انــد کــه بــه یــک‬ ‫هـ�ر نقطـ�ه ‪ BAS‬دارای حداقــل یــک نــام اســت کــه یــک رشــته متنــی‬ ‫ایجــاد سیســتم های کنتــرل و نظــارت بــر تجهیــزات و عملکــرد‬ ‫مفیــدی را ارائــه می دهنــد و نقشــه برداری خــودکار بایــد یــک راه حــل‬ ‫معمــاری واحــد متصــل شــده اند و بــرای مقاصــد تعمیــر و نگهــداری‪،‬‬ ‫ان‪ ،‬پیگیــری عملکــرد سیســتم های گوناگــون و اطالع رســانی‬ ‫خطا هـ�ای سیسـ�تم از راه هشـ�دارها راه انـ�دازی می شـ�ود‪.‬‬ ‫سـ�اختار معمـ�اری ‪ BAS‬کالســیک ســه الیــه را تعریــف می کنــد (شــکل ‪،)1‬‬ ‫کـ�ه از پاییـ�ن به بـ�اال الیـ�ه محیطـ�ی‪ ،‬الیـ�ه اتوماسـ�یون و الیـ�ه مدیریت اسـ�ت‪.‬‬ ‫تفس�یـرپذیر بـ�رای انســان تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬نام هــای معنـی دار اطالعات‬ ‫مقرون به صرفــه و بــا کارایــی بــاال بــرای ارزیابــی نقــاط و ارتباط دهــی انــان‬ ‫بــه یکدیگــر‪ ،‬تشــخیص و تامیــن نیازهــای داده ای نرم افــزار و ســخت افزار‬ ‫را پــردازش کنــد‪.‬‬ ‫پیشــرفت های اخیــر در نقشـه برداری خــودکار نقــاط شــامل انــواع راهکارهــا‬ ‫در زمینــه طبقه بنــدی نقــاط اســت‪ .‬طبقه بنــدی نقط ـه ای کــه تــاش می کند‬ ‫تا هــر نقطــه کنتــرل سیســتم را بــه یــک نــوع خــاص (ماننــد درجه حــرارت‪،‬‬ ‫ســرعت فــن و موقعیــت دمپــر) مرتبــط کنــد‪ ،‬یکــی از مهم تریــن موضوعات‬ ‫شکل ‪1‬‬ ‫مطالعـ�ه دربـ�اره نقشـ�ه برداری خـ�ودکار ‪ BAS‬اســت‪.‬‬ ‫انــواع روش هــا شــامل بررســی داده هــا و اطالعــات ذاتــی یــا تعریف شــده‬ ‫نقــاط‪ ،‬تجزیه نمونــه روابط تعریف شــده توســط نیــروی انســانی متخصص‪،‬‬ ‫روابــط فضایــی‪ ،‬روابــط کارکــردی نقــاط و یــا اســتفاده از رونــد یادگیــری‬ ‫ماشــینی اســت‪.‬‬ ‫نتیجه بررســی و ارزیابــی انواع روش هــا و پیشــرفت های اخیر در ایــن زمینه‬ ‫ان اســت که یــک روش مناســب و دقیــق بــرای نقش ـه برداری خــودکار نقاط‬ ‫هنــوز وجــود نــدارد و گرچــه نقــاط به دس ـت امده از روش هــای یــاد شــده در‬ ‫بیشــتر مــوارد ‪ 70‬تــا ‪ 90‬درصــد بــوده‪ ،‬بیشــتر شــامل حســگر ها و در مقیــاس‬ ‫وقتی‪ BAS‬هــا به درســتی نصــب و راه انــدازی و مدیریــت سیســتم در‬ ‫کوچــک بــوده اســت‪ .‬همچنیــن بــا توجــه بــه گســتردگی تولیدکننــدگان‪،‬‬ ‫صاحبــان ســاختمان و اپراتورهــا ایجــاد کنــد‪ ،‬از قبیــل افزایــش راحتــی‬ ‫بــا ضریــب اطمینان بــاال وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ان به خوبــی تعریــف شــده باشــد‪ ،‬می توانــد مزایــای بســیاری را بــرای‬ ‫افــراد‪ ،‬کاهــش شــکایات شــغلی و بهره بــرداران‪ ،‬کاهــش هزینه هــای‬ ‫شــرایط محیطی‪-‬جغرافیایــی‪ ،‬نیاز هــا و کاربرد هــا امــکان مقایســه روش ها‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪Automation in Construction ,Volume 85, 2018, Pages 107-123.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ ‫بزرگ ترین مرکزاموزش بین المللی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪100‬‬ ‫نیازبه اموزش تخصصی‪ ،‬کلید پیشرفت و روزامدی‬ ‫مرکــز اموزش هــای تخصصــی اترینــا بــا ســابقه برگــزاری دوره هــای‬ ‫مرکــز امــوزش اترینــا تــا کنــون بیــش از ‪ 300‬نفــر از دانشــجویان را در‬ ‫توانمندی هــا و قابلیت هــای بــاالی مدیــران باســابقه و همکاریکارشناســان‬ ‫امــوزش اشــتغال دارند‪ ،‬همگــی مــدارک تدریــس خــود را از مرکــز اموزش‬ ‫ســاختمان و همچنیــن ارتبــاط نزدیــک بــا مراجــع علمــی خــارج ازکشــور ‪،‬‬ ‫بــه دانشــجویان نیــز از همیــن مجموعــه صــادر می شــود‪ .‬دانشــجویان‬ ‫تدوین و برگــزاری بیــش از‪ ۳۵‬دوره تخصصــی و جامــع و تولید انــواع پنل ها‬ ‫انجمــن احــراز کننــد‪ .‬افــراد بــرای ثبت نــام در ایــن کالس هــا می تواننــد در‬ ‫هــم اکنــون درمرکــزاترینــا بــا بهره گیــری ازمهندســی برندهــای مطــرح‬ ‫در حــال حاضــر گــروه اترینــا بــا توجــه بــه شــکل فعالیــت خــود بــه عنوان‬ ‫برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫تخصصــی حــوزه اتوماســیون و تاسیســات ســاختمان بــا اتــکا بــه‬ ‫دوره هــای ‪ ۱۲‬نفــره امــوزش داده اســت‪ .‬اســاتیدی کــه در ایــن مرکز بــه امر‬ ‫خبــره‪ ،‬متخصــص و متعهد ایرانــی درحــوزهکنترل و اتوماســیون تاسیســات‬ ‫در بلژیــک دریافــت کــرده و در حــال حاضــر‪ ،‬مــدرک بین المللــی‬ ‫ســعی درارتقــاء دانــش فنــیکارشناســان ایــن حــوزه دارد و بــا طراحــی‪،‬‬ ‫می تواننــد صحــت مــدارک خــود را بــا مراجعــه بــه وب ســایت ایــن‬ ‫و اســتندهای اموزشــیگامــی ارزشــمند درایــن راســتا برداشــته اســت‪.‬‬ ‫گامــی اساســی درارائــه راه حل هــا و اموزش هــای فنــی و مهندســی‬ ‫برنامه اموزشی با اعتباربین المللی‬ ‫وب ســایت‬ ‫‪ ،‬بخــش کالس هــای ایــران ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫کامل تریــن و بزرگ تریــن مجموعــه مهندســی عضــو‬ ‫در خاورمیانــه‬ ‫تضمین جذب نیروهای متخصص دربازارکار‬ ‫دوره هــای اموزشــی شــامل مفاهیــم اولیــه و شــناخت تاسیســات‬ ‫یکــی از اهــداف اموزشــی اترینا جــذب افــراد بــا پتانســیل خــوب در همین‬ ‫)‪ ،‬حفاظــت‬ ‫تامیــن تجهیــزات و راه انــدازی پروژه هــا یــا نماینــده ایــن مجموعــه در‬ ‫هــر مبحــث شــامل دوره هــا بــا ســرفصل ها و مباحــث متنــوع اســت و بــا‬ ‫باشــگاه دانش پژوهــان اترینــا کلیــه شــرکت کنندگان دوره هــا از خدمــات‬ ‫الکتریکــی و مکانیکــی‪ ،‬سیســتم های کنتــرل و مدیریــت تاسیســات‬ ‫کالس هــای اموزشــی اســت کــه بــه عنــوان همــکار در بخش هــای طراحی‪،‬‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬انــرژی و ســایر دوره هــای مرتبــط بــا حوزه ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ها یــا تهــران وارد فعالیــت شــوند‪ .‬همچنیــن بــا تاســیس‬ ‫توجــه بــه اینکــه هــر یــک از ایــن سیســتم ها شــامل مباحــث وابســته‬ ‫و اموزش هــای تکمیلــی اترینــا در اینــده نیــز بهره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫قطعـ ً‬ ‫ـا بــا اموزش هــای تخصصــی و تکمیلــی بــه کلیــه مهندســان مشــاور‬ ‫ســرفصل انهــا ‪ 8‬تــا ‪ 32‬ســاعت طراحــی و بــر اســاس مراجــع تخصصی از‬ ‫زیرســاخت های ایــن صنعــت خواهیــم برداشــت‪.‬‬ ‫ســاختمان(‪ ، )BMS‬هوشمندســازی ســاختمان (‬ ‫مهمــی هســتند؛ لــذا در تدویــن ســرفصلهای هــر دوره مــروری بــر کلیــه‬ ‫مطالــب وابســته نیــز انجــام شــده اســت‪ .‬طــول دوره هــا بــر اســاس‬ ‫جملــه منابــع ترجمــه و تالیــف شــده در گــروه اترینــا تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫و فعــاالن ایــن صنعــت گامــی بــزرگ در جهــت اگاه ســازی و توســعه‬ ‫بــرای اطمینــان از اعتبــار اموزش هــا و بــه روز بــودن اطالعــات‪ ،‬مــدارک‬ ‫بین المللــی تاییدشــده از ســوی مراکــز علمــی و انجمنهــای تخصصــی از‬ ‫جملــه‬ ‫بــرای ســه ســطح مقدماتــی‪ ،‬پیشــرفته و مربیگری اخذ شــد‬ ‫و در حــال حاضــر‪ ،‬بــه کلیــه کســانی کــه ایــن ســطوح را می گذراننــد مدارک‬ ‫بین المللــی اعطــا می شــود‪.‬‬ ‫بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان سلیمانی غربی‪ ،‬پالک ‪90‬‬ ‫‪ 021-22208207‬‬ ‫‪atrinaco.com‬‬ ‫‪021-22694679‬‬ 104 ‫ | شماره‬1397 ‫فروردین و اردیبشهت‬ 101 Atrina Training center is a space for the exchange of knowledge and the innovation. With more than 10 years’ experience in building's projects and training in building's products, we offer a top quality & unique training experience to each applicant in Middle East to all those who like to participate in community (both in Basic, Advanced, and Tutor course in near future). Our training portfolio includes world-wide certificated programs and services for continuous learning. All services are designed for professionals whom want to improve their technical knowledge and, therefore, enhance their leadership and management skills. Atrina Building Automation is an independent player on the market Which has known as first official member of Association in Iran, and also the biggest cooperator of Partner in Middle East. The main Target is to increase the use and knowledge. Approved for: Basic Course Advanced Course HVAC Specialist Course Exam No 90, West Hekmat St , Andarzgoo Blvd. +98.2122208207 +98.2122694679 atrinaco.com somfy 102 ‫اتوماسیون ساختمان‬ AUTOMATIC CONTROL OF OPENINGS AND CLOSURES IN HOMES AND BUILDINGS Unit11, No.1831, Next to 2nd St., North Kargar St., Tehran, Iran Tel: +98 21 88635067 - 88635243 somfy.com somfyiran.net ،‫ نبش خیابان دوم‬،‫خیابان کارگر شمالی‬ ۱۱ ‫ واحد‬،۱۸۳۱ ‫پالک‬ ۰۲۱ ۸۸۶۳۵۰۶۷ - ۸۸۶۳۵۲۴۳ :‫تلفن‬ ‫‪103‬‬ ‫فروردین و اردیبشهت ‪ | 1397‬شماره ‪104‬‬ bOS The First Building Operating System ComfortClick d.o.o. Cesta v Klece 16, SI-1000 Ljubljana, Slovenia comfortclick.com sales@comfortclick.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com OBO-BETTERMANN main office: Unit 302 ,Vanak Passage, Vanak St.,Tehran Tel: 860 81 325 Fax: 860 81 349 www.obo.de THINK CONNECTED. The professionalization of the security sector is very important. So, make sure that all the people that are doing security are trained to the right level and competent in what they do. Training is very important through the world, and in terms of developing standards for personnel and systems; I think you should consider developing framework, and that framework needs to be supported by everyone. many government projects. With this understood, then the government contracts need to reflect the use of integrated and converged systems in the tender process. The emphasis has to be on cost-effective (not cheapest), sustainable systems throughout the projected life of the system. Apr - May 2018 | Vol. 104 107 So, in your point of view, private sector should convince the government to apply these kind of systems. I think it should happen in that way – the private sector will need to engage with the government sector to demonstrate how efficiency and savings can be made over the life cycle of a system. What are the reasons, which cause the success or failure of security projects? Do you have any background and experience focusing on Iranian projects? Considering the conversations I have had with the security specialists here, the main problem they have is ensuring that the project scope is exactly determined at the outset. What happens is project creep, or the objective changes over time, so the specification changes outside of the original agreed parameters.. Also, lack of resources or hardware that is not compatible with others is a problem. The life cycle of a project is also important, as a system that can be effective currently may have not the same effect after long time, as security requirements change. What are you suggesting in order to maintain the system correctly and effectively? What are the highlighted points for this matter? It depends on installation and specification that was written before. Maintenance should be considered as a part of contract, because it is not just installing a system and walking away when done. It needs the support of the integrator/installer to assure the operation for next 4 or 5 years. Again, as I mentioned in my conferences, when installation is completed, potentially there is no support for the system once it is installed. Can you share your idea about the most successful cities using these integration systems? Can we modeling and intimate those experiences in our cities, especially in Tehran? Big question! Traditional cities like Tehran, even London and Paris, due to the history they have developed, with the layout of buildings, streets, roads etc. are not conducive to crime prevention and create problems in developing security systems and creating safer cities. However, in newer cities like Singapore, Dubai, and Abu Dhabi, they can put the security considerations right at the beginning of urban planning and development, using the built environment and security technologies to reduce opportunities for crime. So that is the difference, although there are many good initiatives across the World. For the last question, which is the primary and most important thing that you can suggest to Iranian company and specialists to develop the security systems and improving the standards based on global standards that can also fit to such traditional city like Tehran? The professionalization of the security sector is very important. So, make sure that all the people that are doing security are trained to the right level and competent in what they do. Training is very important through the world, and in terms of developing standards for personnel and systems; I think you should consider developing framework, and that framework needs to be supported by everyone. Therefore, self-regulation from the sector leaders, for example the ENSCU, needs support from the government to determine what standards are required and these standards are upheld and regulated. Interestingly in the UK, there are moves in the sector to ensure competence and probity of individuals – the Certified Technical Security Professionals. Self-regulation works to an extent, but mandatory regulation is required to ensure standards are in place and adhered to. For the beginning, would you share your experience about your cooperation with Iranian companies and manager? How do you find their knowledge and capabilities in implementing security systems? Well, I must stress it is only my second visit, the first was in September 2017. What I have found is that there is a lot of knowledge here and, out of necessity, many people have developed their own systems, hardware and software. However, at a recent training seminar, there was some evidence that core principles are not fully understood, but additional training will bring good benefits to the practitioners. Generally, I think there is a very high standard of understanding electronic systems, security systems and integration etc., so I am very impressed. Is there any difference and deviation from global standard? The standards here in Iran have been developed locally and along with British and other international standards. For example, members of the ENSCU have put together and translated some UK standards, which they are developing in Iran. Then, based on your experience, the Korean or Chinese brands can compete with European brands in quality? Well, these brands are much more competitive in pricing so it makes them attractive to this market. In terms of technology, they have the same capabilities, but the price and financial considerations makes it difficult for some European brands to enter and compete the market. I believe it is also more problematic to do business for some European brands when we consider the current sanctions. Do you find any correlations between using electronic security equipment and reducing crimes, both socially and individually? From the community point of view, there are lot of different institutions that use security systems such as CCTV, to assist crime prevention and reduction. Therefore, you have CCTV in cities to monitor traffic lights, traffic flow, speed cameras and public spaces. Generally, that technology can reduce crimes as part of an overall crime prevention strategy. However, a response to any issue is required, which requires the police and other security services to react effectively. Crime prevention is a combined system, not only a security technology but also it is the systems and operations that we have to develop. It is the understanding how to use the technology effectively and ensuring the people are trained properly and know how to respond to the information provided by these systems. What is your idea about the integration of security systems with integrated management systems to reduce the risks, especially the security risks of a building? Making buildings more secure and safe with integration is a way forward. So, combining CCTV, access controls and other systems in one platform makes work easier for controllers, they become more efficient and effective. Obviously, when we talk about the integration the most important thing to consider is the threat posed by cyber-attacks, the potential for an organisation’s system to be compromised by malicious access through a CCTV camera or system; this is a major concern. I believe convergence and integration will continue and it would become a norm, but the concern is the potential for cyber-attacks on converged systems and the ‘internet of things’ - such as the recent experience in Ukraine. You said that integration is going to be a norm, but here in Iran it still considers as a luxury equipment. How we can change this point of view and convince people that it is a necessity not just an additional system that can ignore in some cases. I do not believe integration is luxury. Security is just like the other businesses, looking to be more efficient. Everywhere in the world, there are limited budgets. If you can put the system in for 5 or 6 years, integrate the whole system, it allows you to be more effective and perhaps reduce the number of personnel who work in control rooms, thereby saving money. It is a good thing for every business, as you save your money in long-term and secure positive return on investment. To get savings there is an initial cost, because you need one platform to check and observe the operation. However, systems such as PSIM (physical security information management systems) will continue and increase and allow you to mitigate and respond to incidents. The effective reaction of security is important in these cases, how quickly they inform fire, police or other services. It will take a while for these types of system to become commonplace, but there are already companies providing these systems. Do you think the governmental support can shorten this process, for example by drafting rules and regulations, or the role of private sector has more affection in improving and going through the operation of security systems? It is a combined approach. The private sector must be able to demonstrate the savings and return on investment from correctly installed and managed systems, this will benefit 108 Building Automation Do you have any idea about the development of electronic security equipment in Iran? And whether you have visited any special project or equipment showing the improvement in this field practically? What I see and hear so far is that the market is changing in terms of the brands and products which are used. So, the traditional European brands are moving slowly out of the market as Korean and Chinese brands come into market. It is a huge move, and I have had many discussions on the subject. Can you name some of the most successful cities that can reduce the crimes by using the security systems? I believe UK is a good example of using CCTV for crime prevention. I believe in London it is possible that you can be seen on camera about 300 times a day - on buses, trains, the underground, in shops and public areas. For example, when there is a crime, CCTV can assist the police to investigate. However the problem is it many systems do not provide useful, good quality images suitable for the Courts. So, we are trying to train people to ensure that the cameras and the systems in place which will actually be useful in crime prevention. Apr - May 2018 | Vol. 104 109 Training: The First Step in Profesional Management of Security Mohammad Mohammdi Angus Darroch-Warren is a Director at the Linx International Group in the United Kingdom. The firm provides security consultancy and training services in diverse sectors such as food and drink, pharmaceuticals, financial services, oil and gas, government and NGOs. Projects vary in size and nature, but all involve elements of project management, developing physical security programmes and the use of security technologies. The Group comprises three training companies – two are security management training so employees from corporates, government, NGOs learn about security management principles from the Linx team. So, we give them practical exercises during the training, for example how to identify assets, threats, and provide the mitigation strategies, whether it be a corporate organization, hotel, hospital or school. The third company is a technical security training company, focusing on CCTV, access control and integrated systems to teach people how to specify, install and use systems correctly. Many people, for example electricians, can install CCTV but may not have a full understanding of the standards required.Angus is currently working on a high end residential development project, his role was to conduct the threat and vulnerability assessment, from which his technical team develop the specification for security systems to meet potential resident’s requirements. The technical team writes specification for access control, elevators, intruder detection and methods to control specific public areas, this then is provided to installers and integrators for their proposals, a process managed by the Linx team. His role as a professional security consultant and trainer encouraged us to conduct an interview with him. security technologies. As a supervisor and consultant at many projects, I’ve frequently witnessed that either security systems were off or nobody monitored them.” Shakhsian emphasizing the significance of planning for future held that: “All we could do was to invest on electronic security education and provide the legal requirements for establishing an electronic security college. Currently, we have two modular programs and people after graduating these programs receive an associate degree of electronic security. We consider academic education very important and so we have already begun working on it. The union also thinks that project control is important and hence managed to hold this seminar. people found that the Union was one of the supporters of the event, they were more eager to attend it. Organizations like the union are not after any commercial profit, but they just desire to promote the subject with the best possible quality and hence we received a huge welcome by the attendees, media and the audience of both seminar and exhibition. He summed up that the new approach of the union would be mostly education oriented and training would receive more attention in the next year (2018-2019). The attendees were finally awarded with an international certificate and an appreciation certificate by ARC International and the Electronic and Network Security Companies Union. security industry, has a close relation with life, safety, comfort and protecting assets of the users. After a long life of hard work, people want to protect their wealth and keep safety and stability of their life. 110 Building Automation Breaking the taboos; Inviting international instructors Farhad Zavareh’ee, the head of the Education Commission of the union also stated that: “During past years many people imported security technologies just because they afford them without knowing precisely how, where and when to use them and the possible consequences of applying these technologies. We have had some studies on this problem and have been able to detect the weak points of the electronic security industry that may lead to mistakes by professionals of the industry. One of the biggest challenges of the industry is managers’ insufficient knowledge of the technologies. Some of the industrial managers have money but no experience, knowledge or specialized education in the related subjects. They import the equipment and simply start a security process.” He went on: “Security is different from other professions. One may buy a piece of paper which can be of good or bad quality neither may result in a queer event in their life. However, when it comes to security industry, it is different as it has a close relation with life, safety, comfort and protecting assets of the users. After a long life of hard work, people want to protect their wealth and keep safety and stability of their life. Such protection needs specialized knowledge without which we would only spend money in vein. Answering to the question How was holding the first international project management seminar with an international teacher? he said: “I think it was a good start to break taboos. Once the obstacles to managers-academics talks are removed and considering the feedbacks we received from the stakeholders, I’m hopeful that we can hold such workshops with local teachers in the coming years. Fortunately this first seminar of its kind was warmly welcomed by the participants and attendees; 10 days prior to the original deadline the registration capacity was full and registration process was closed!” Ali Massoudi also added: “The good point was that when Farhad Zavarehee activity, success would be inevitable. Elaborating on the topics presented in the seminar, he continued: “This seminar was also after systematic information transfer. One of the important items taught is design. Design includes various phases such as collecting information, visiting project site, designing systems, etc. which all of them should be considered properly. If all the phases are performed precisely, the users will be satisfied with the final product. The training session on design was useful and I think it was a good experience.” Heidari pictured a bright future for electronic security in Iran and declared: “When security systems are well installed and used there would be a better result and the users would have stronger confidence in products and in turn industry grows more. The Union aims to expand its training programs to pave the way for increasing the ultimate quality of the products and services.” A blessing in disguise; training for managers Ali Massoudi, the secretary general of the Electronic and Network Security Companies Union and the secretary of the seminar explained the purpose and significance of the seminar: “As people are not very willing to attend formal training courses we decided to hold a training seminar. It was supposed to offer some education for senior managers to update their knowledge and then transfer what they learn to their colleagues. We could not invite a local teacher since the senior managers would be more experienced than him/her. So we concluded to invite a well-known international instructor.” there are many buildings like Plasco and I’m afraid less than 2% of the buildings are well equipped with security technologies which is almost nothing compared to the level of potential hazard and risk of the capital city. Apr - May 2018 | Vol. 104 111 Angus Warren Mohammad Ali Shakhsian, the head of the Consultants and Designers Commission of the union responding to the same question said: “The point is that the first step for an accomplishment is knowledge. Without enough knowledge, we just take action blindly. We are living in a community where people usually are not well informed about their job; they do their jobs only to earn a living. In other words, we play games that we have been exposed to. Seminars like this can enhance people’s awareness. In general, any effort for creating culture, no matter how small, really counts.” Answering to the question: Given the 40 year history of this industry [electronic security], how do you describe its progress and what do you think about the impact of such trainings on its future?, he maintained: “There is no border for progress. I mean, we can’t exactly say how far we have come. We are on a winding path and try to keep moving forward.” Regarding the unsafe buildings of Tehran city, he observed that: “When Plasco tragedy happened I warned that our city has so many other plascos. A building collapsed and there was a wide reaction to the event. I do believe that there are many buildings like Plasco and I’m afraid less than 2% of the buildings are well equipped [with security technologies] which is almost nothing compared to the level of potential hazard and risk of the capital city. “We purchase a lot of security equipment”, he continued, “but we don’t use their full options just as we do in case of our cell phones. How much do we know about the applications/uses of our technologies? How much are we allowed to use their options? In fact, we can only use 20% of our cell phone’s features, at best. This is the same with have just experienced security screening and control at this very place. The first question for us is that how much are we vulnerable?! When you are pretty informed and knowledgeable on the subject, people would not venture to oppose you.” “Essentially any action is subject to some risks”, he also maintained, “for instance, people buy travel insurance so that they can limit the potential risks. However, sometimes the risk is so big that we are forced to give up. In business you can’t simply leave the field; instead you can reduce your vulnerability by increased security.” Angus also said: “At the start, we need to assess all the possible risks using international standards. There are several organizations throughout the world conducting different types of tests to determine standards. Yet applying these standards requires professionals for planning, estimating costs and above all justifying the costs because people usually consider security as an unnecessary item. In contrast, security technology can endow users with mental security in addition to reducing extra costs for recruiting new human resources, compensating for damages and loss, etc. Albeit, spending large amounts of money does not inevitably promise security; sometimes an average investment can bring a good security as well. people usually consider security as an unnecessary item. In contrast, security technology can endow users with mental security in addition to reducing extra costs for recruiting new human resources, compensating for damages and loss, etc. The Seminar was intended to transfer information and acquire the latest technologies Mohammad Reza Heidari, a board member of the Electronic and Network Security Companies Union and director of the Taklad Company, also attended this seminar. He believed that information transfer was the secret for success and when an institution was well informed about its field of 112 Pedram Soltani Reza Heydari Ali Masoudi Building Automation Education; key to economic and industrial success Massoud Khansari, the head of Iran Chamber of Commerce was also one of the speakers of this seminar. Lecturing at the closing ceremony, he highlighted the role of education in developing organizations and said: “Economic and industrial accomplishments of the organizations would mount significantly if they upgrade their education system effectively.” Khansari pointing to the big challenges of the current business environment added: “One of the missions of the economic organizations and the chambers of commerce is to empower the economic players in demanding their rights from government and the authorities. Recently, challenges like inflation, stagnation, instability of tariffs, currency fluctuation, high liquidity, and constraints of banks have afflicted business environment and firms in effect are quite vulnerable. Masoud Khansari What Was Going on in the International Training Seminar on Project Management in the Electronic Security Industry? Average investment in the electronic security ensures safety. Special Report Apr - May 2018 | Vol. 104 113 Forough Movahed Zadeh The International Training Seminar on Project Management in the Security Electronic Industry was held in 30-31 January 2018 focusing on enhancing knowledge of the senior managers and the stakeholders of the electronic industry in the fields of technical management, sales, project management, consultancy, design and supervision. Keeping pace with evolving technologies is a must! The first speaker of the event was Massoud Shantia’ee, the head of the board of directors of the Electronic and Network Security Companies Union. He believes that improving and updating employers’, designers’ and executives’ knowledge can guarantee the highest certainty for high-risk projects with especial condition. He also added: one of the common challenges of the current projects especially in those fields that the related knowledge is increasingly and quickly updating is the fact that they are changing monthly, weekly or even day by day. Then, acquiring/holding an academic degree doesn’t suffice to face the growing changes unless you keep updating. The managers and executives must have enough knowledge of the environment of the newest technologies so that they can have tailor made investments. Pedram Soltani, the vice president of Iran Chamber of Commerce was another speaker of this seminar. “Bridging the gap between the Iranian private sector and its peers in other countries requires sort of metamorphosis”, he maintained. In his opinion, technology and innovation are the solution for this problem, however, the current exogenous approach to innovation and technology development is not an effective one. He also observes that such change entails learning innovation endogenously to start effectively and an appropriate innovation management too. Soltani went on: “Unfortunately, organizations may take irrational measures and compete for cheap goals before building the startup culture and contextualizing the related concepts. In spite of all the political tensions between Iran and other countries in the region, we can’t deny the fact that some of them have been quite successful in developing innovation and supporting startups; much better than Iran in some cases, to be honest. Considering our young human resources and scientific legacy, we really deserve ascending to a higher position in this sector. Improving security level; an effective factor in reducing vulnerability Angus Darroch-Warren, a managing director in ARC and a director in Linx International Group was the instructor of the seminar. Angus, an international celebrated expert in electronic security equipment, risk assessment and crisis management and analysis held the training sessions for 2 days. He began by raising a question: “How many times have you been stopped when coming to this seminar? How many security screening procedures (officers, gates or systems) have you gone through?!” He went on and said: “So, you 114 Building Automation with the support on a Linux platform and the synchronisation functionality with ETS Professional. As novelty, KNX Association will be presenting the Smart Home Planner, the new tool planning, designing & experience KNX Online. The KNX Top Event, at which the KNX Awards are handed out, is without any doubt the highlight and at the same time the largest event of the Light + Building fair. It will be organised on Tuesday, 20th of March 2018. This year, participants from 60 countries worldwide handed in their projects. This year’s edition is already the 12th award ceremony of the internationally acclaimed contest, for the third time including the People’s Choice Award, which is granted based on the results of an internet poll. The event will be again organised in the Panorama room at Forum Building at the fairgrounds in Frankfurt and will be followed by a cheerful after show party. The large number of KNX members showing products and solutions for KNX installations at own booths at the fair clearly underpins the leading position of KNX in the market. More than 180 KNX members are represented with own booths in 2018 in Frankfurt to demonstrate which levels of comfort, security and energy efficiency can be realised with KNX already today. Apr - May 2018 | Vol. 104 115 rity. By introducing KNX Secure, KNX Association guarantees that any information transmitted by KNX is protected against deliberate attacks to change, record or replay information by unauthorised third parties. The KNX Professionals demonstrate the ease of implementing KNX Secure by using real KNX IP Secure and KNX Data Secure devices. These devices will furthermore be showcased at the KNX Secure Panels at all KNX booths. This year the main theme at Light + Building is KNX Secure. Cyber security is a hot topic, and we want to emphasise that professionally-installed KNX systems are fundamentally secure. KNX is the only standard for smart homes and smart buildings that meets the highest global security requirements for cyber security, and it offers maximum data protection for smart buildings. As automation in buildings becomes more complex, installations are more sensitive to attack, so the need for security increases with the threat. Thus, at Light + Building 2018, we will see the first KNX Secure devices that have come on the market by KNX Members, who are presenting these new products at both the KNX Association booth and at their own booths. The most recent KNX Secure solutions, that can be applied in residential and commercial buildings, will also be presented to visitors by KNX Professionals, as well as demonstrations of how easy it is to create a KNX project in our famous ETS programming tool using KNX Secure devices. KNX presented more than 60 KNX presentations and training, every day and in different languages in its main booth in Galleria. These will include: • KNX Secure, KNX Secure solutions and Securing KNX projects using BMS. • IoT Security for Commercial Buildings, IoT: from a group address to semantics. • KNX RF. • ETS Apps. • and much more, such as typical aspects of installing KNX, KNX and the future Smart Grids, AI and KNX, etc. In addition, there are over 25 presentations of KNX at different events within Light + Building. Light+Building 2018 in Frankfurt is of course putting spotlight on the Engineering Tool Software (ETS) at various ETS Areas. The areas invite to learn more about the flagship tool of KNX Association, along with all ETS apps, the power extensions for the ETS Professional, and the new updates of the ETS Inside 116 (Zentral-verband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke – ZVEH): “Light + Building not only fulfilled our high expectations. It exceeded them. Nowhere else are more innovations and impulses for our sector to be found in this quality and density. Moreover, this year’s motto, ‘connected – secure – convenient’, fitted perfectly with the most important markets for the electrical-engineering trade. And, with our special show, ‘Smart Living in the E-House’, we offered an ideal example of what is possible today in terms of building connectivity, systems integration and energy management – for more safety, security, convenience and energy efficiency.” Light + Building 2018 is turned into the Secure KNX IoT city Since a long time the KNX Standard is part of the global Internet of Things (IoT). As part of the KNX IoT city, the results of the KNX IoT project will be demonstrated. On the one hand it will be shown how the existing KNX solutions will be extendable with multiple IPv6 compliant physical media, on the other hand how KNX plans to extend its distributed reliable interoperability up to the cloud. All of this taking into account the results of the joint work with Fairhair Alliance and Thread Group. Especially the proliferation of the internet (IP) as universal communication method and its penetration also into the world of building control, has led to new challenges as regards secu- Building Automation Lothar Hellmann, President of the German Central Association of Electrical and Information Technology Contractors Apr - May 2018 | Vol. 104 117 A highly successful Intersec Forum 2018 brings together 650 experts from the security and building-services technology sectors The participants of the 3rd Intersec Forum in Frankfurt am Main were in the right place at the right time to tackle future-oriented topics. The Conference for Networked Security Technology ended today (23 March) after welcoming 650 participants and generating a great echo from the industry and the building-services and security technology sectors. Virtually all participants (94 %) were satisfied with the event and three quarters of them said they intend to visit the 4thIntersec Forum in March 2019. The 650 conference participants came from Germany and other European countries. Last year’s two-day Intersec Forum attracted 180 specialists to Frankfurt. Summaries from the sector: Michael Ziesemer, President of the German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. – ZVEI): “The role to be played by intelligently connected devices and systems in residential and functional buildings and how they contribute to greater safety, security, convenience and energy efficiency was to be seen clearly at this year’s Light + Building. Digitalisation was the all-embracing subject, together with the resulting potential for new services and business models. Light + Building 2018 came up to the high expectations of the ZVEI exhibitors.” KNX Association Announces 2018 Award Winners at the KNX Top Event The KNX Top Event was again one of the prime attractions of the Light + Building fair. Over 2000 visitors from 88 countries witnessed the announcement of the winners of the KNX Award in 8 categories. We congratulate all KNX Award Winners with their excellent projects. We congratulate: International – Europe: Instell As from Norway – Tromsø Helsehus International – Asia: Total Automation from United Arab Emirates – Dubai Parks and Resorts International – Africa, America, Australia: Domvision from USA – Beverly Hills Mansion Zad Publicity: Helsingin Kaupunki from Finland – Helsinki calls out for standardized smart city solutions! Special: WebGate Consulting AG from Switzerland – AWS IoT Connected Smart Home with AI and HoloLens Interface Energy Efficiency: Eibshop Greece Arup – Stavros Niarchos Foundation Cultural Center Young: iHaus AG from Germany – iHaus Micro Grid: “Efficient Energy Management in Private Household” People’s Choice: CASAIO GmbH from Germany – State-of-the-Art Architecture with Highest Energy Efficiency 118 Building Automation Apr - May 2018 | Vol. 104 119 Light + Building 2018 Visitors Light + Building is the world’s leading event for the sector – and impressive demonstration of this was given yet again by the latest edition of the fair in Frankfurt am Main from 18 to 23 March 2018. 2,714 exhibitors (2016: 2,626*) from 55 countries launched their latest products onto the world market. Altogether, more than 220,000 trade visitors (2016: 216,610*) from 177 countries made their way to Frankfurt Fair and Exhibition Centre to discover the latest products, solutions and trends offered in the fields of lighting, electrical engineering and home and building automation. “Over the last six days, Light + Building presented a plethora of innovations. Everyone involved – exhibitors, partners and visitors – were delighted with the fair and this positive mood was prevalent in all halls. The upswing in the sector continues”, said Wolfgang Marzin, President and Chief Executive Officer (CEO) of Messe Frankfurt, summarising the fair. The level of internationality rose again in comparison with the previous edition of the fair: 70 percent (2016: 67 percent) of exhibitors and 52 percent (2016: 49 percent) of visitors came from abroad. The biggest visitor nations after Germany include China, Italy, the Netherlands, France, the United Kingdom, Switzerland and Belgium. Large increases in visitor numbers were registered from countries such as the Russian Federation, India, Finland, Korea and Ukraine. There was also a significant increase in the number of attendees from Kazakhstan, Angola and Namibia. 2nd Annual Smart Cities International Symposium & Exhibition January 17-18, 2018 in Chicago • Environmental monitoring and waste management • IoT applications and communications networks for enabling the Smarter City • Learning from the leaders: key smart city developments around the world • Market trends and growth drivers: challenges and opportunities • Phased, cost-effective approaches: efficiency measures that can fund additional steps • Building a culture of performance via data analytics and benchmarking • Enhancing sustainability, accessibility and livability • Key emerging technologies and applications • And more SMART BUILDING CONFERENCE 2018 February 2018, Amsterdam 5 Smart Building Conference brings together experts from IT, AV, building, architecture, facilities management and others. One important topic is smart workplace technology, often associated with the biggest commercial buildings, housing the most high-profile organizations – in buildings like The Edge in Amsterdam. While many managers of small to medium sized building developments (commercial or MDUs) might discount smart technology, assuming they don’t have the capital or scale to achieve a good return on investment. The reality, however, is quite different. Smart workplace tech may be the best way for smaller commercial buildings to survive and even thrive. Other topics at the Smart Building Conference will includes building automation systems, Big Data output, and new technological approaches such as li-fi. This year’s event will include a closing industry panel– From Smart Buildings to Even Smarter Buildings— with special guest Carlo Ratti, Italian architect and founder of international design office Carlo Ratti Associati, and professor at the Massachusetts Institute of Technology where he directs the MIT Senseable City Lab, a research group that explores how new technologies are changing the way we understand, design and ultimately live in cities. 120 Building Automation brings together thought leaders and practitioners from around the world to explore the most recent technology advances, business models, and lessons learned to date in making the Smart City a reality. Expert speakers will examine the experiences of municipal governments who are pushing the envelope and moving toward actual implementation of the Smart City vision. The emphasis is on implementation strategy, case studies, best practices, and the development of compelling business models for transitioning to the 21st Century Smart City. Topics to be addressed include: • Leveraging the smart energy grid for other municipal applications • Smart lighting advances, platforms and business models • Smart transportation and parking AHR EXPO - International Air-Conditioning, Heating, Refrigerating Exposition Jan. Chicago , Illinois 22-24 Apr - May 2018 | Vol. 104 121 The International Air-Conditioning, Heating, Refrigerating Exposition (AHR Expo), which started 86 years ago as a heating and ventilation show, has grown into the event of the year for the HVACR industry. The 2018 Show will be held in Chicago, hosting more than 2,000 exhibitors and attracting crowds of 65,000 industry professionals from every state in America and 165 countries worldwide. The Show provides a unique forum for the entire HVACR industry to come together and share new products, technologies, and ideas. The AHR Expo is co-sponsored by ASHRAE and AHRI, and is held concurrently with ASHRAE’s Winter Conference. Attendee Information: WHO EXHIBITS 2,000+ MANUFACTURERS AND SUPPLIERS REPRESENTING EVERY SEGMENT OF THE INDUSTRY If it drives the industry, you’ll find it at the Show. Everyone from major manufacturers to innovative new start-ups will be there, so you can see everyone and everything all in one place. Exhibitors will showcase and demonstrate an impressive variety of the latest HVACR-related products. You’ll have access to it all, from complete systems engineered for large commercial and industrial buildings to labor-saving tools and profit-generating services for residential contractors. WHO ATTENDS 65,000+ HVACR PROFESSIONALS… FROM PRODUCT DESIGNERS AND ENGINEERS TO INSTALLERS AND END-USERS The AHR Expo is designed for professionals who work with HVACR-related products and services. Attendees include OEMs, Engineering & Design/Build Firms, Contracting Firms, Distributors and Rep Firms, as well as Public Utilities, Commercial, Industrial and Institutional Facility Operators, Educators and the Press. They come to the Show each year to source the latest products, learn about new technologies and develop mutually beneficial business relationships. The Big 5 26-29 Nov 2017, Dubai, UAE The Big 5 Middle East is the largest construction exhibition uniting products, suppliers and key buyers all under one roof, for four days of intense networking. Last year, the event reached its highest audience on record with 2,856 exhibitors representing 59 countries and attracting a record 78, 579 attendees. Confirmed for 26-29 November 2017, visitors can once again expect to find products from MEP services, building interiors and finishes, special construction, tools and building materials and smart building and design technologies. This year, the expo will once again be styled with dedicated sectors across the show, making it easier for both exhibitors and buyers to conduct business, identify opportunities and manage their visit. With a legacy spanning more than 4 decades, The Big 5 Show is renowned for the wealth of knowledge and experts it brings. This year will be no different, with more than 80 CPD certified work- shops, seminars and conferences on offer by experts who will share insights, experiences and new developments from their respective fields. From lectures in construction technology to sustainability, visitors are well advised to book their participation early. Platinum Club members can once again look forward to the same attention to detail and bespoke arrangements, as well as tailored networking opportunities. Last year, the Platinum Club brought together key buyers and products in excess of US$100 million. Members may also benefit from the Distributor’s Programme, which facilitates introductions between local distributors and international brands. New for 2017 is the co-location of The Big 5 Solar - further solidifying the position of the Expo as the single largest gathering of both manufacturers and clients. Last year, 86% of exhibitors registered sales to new clients during the event. EVENTS EcoAdaptor for IFTTT at CONNECTIONS Conference May 23-25 2017 , San Francisco Airport This is linked to the Arrayent development environment that enables developers at brand manufacturers to quickly produce IFTTT-enabled prototypes. “We are thrilled to have Arrayent join the platform,” said Anne Mercogliano, IFTTT VP of Marketing. “Their service can help illustrate the limitless potential that brands can have when working with IFTTT.” “When connected products can seamlessly interact, it creates an opportunity to create more valuable solutions for the smart home,” said Arrayent CEO Cyril Brignone. “IFTTT functionality brings the power of ‘coding for everyone’ to Arrayent’s ‘interoperability done simply’ and empowers brands to easily empower new and evolving experiences.” Arrayent’s ecosystem services support a growing list of EcoAdaptors including the Nest Learning Thermostat, Nest Protect Smoke/CO detector, Amazon Echo/Alexa—and soon to come: Google Home, Amazon DRS, Salesforce and WeChat. CONNECTIONS™ Summit at CES IoT and Smart Home Jan. 9 2018, Las Vegas CONNECTIONS™ Summit at CES is an annual research and industry event hosted by international research firm Parks Associates at CES in Las Vegas. The executive event features panel discussions on the smart home, Internet of Things (IoT), and connected entertainment, analyzing trends and implications for connected consumers and opportunities for companies to build new revenues and innovative business models. International IoT research firm Parks Associates presents for companies developing products and services for the connected consumer. CONNECTIONS™ Summit sessions feature commentary, insight, and debate on consumer and industry trends, new business mod- els and technologies, growth opportunities, and successful market strategies: • Smart Home Platforms: Unlocking Consumer Value • Moving the Smart Home beyond Early Adopters • Voice Control: Improving the Smart Home Experience • Support, Privacy, and Connected Consumers: Providing a Seamless Experience • DIY Smart Home Security: The Next Big Opportunity • Smart Home & Interoperability: Expanding Ease of Use • Creating Compelling IoT Services with AI and Data Analytics • Smart Home and IoT: Health and Wellness Applications 122 Building Automation Arrayent Inc., the leading consumer IoT Platform-as-a-Service, announced today the addition of the IFTTT platform to its growing list of third-party ecosystem integrations. With today’s release of Arrayent’s EcoAdaptor™ for IFTTT, brand manufacturers can now more easily achieve IFTTT interoperability with their products that are connected and managed by the Arrayent platform. Once connected through Arrayent’s EcoAdaptor service, and then submitted to IFTTT and published, brand manufacturers can empower consumers to add or create countless connections between digital devices and services. The announcement was made during the Parks Associates’ CONNECTIONS™: The Premier Connected Home Conference, where Arrayent is participating May 23-25 at the Hyatt Regency San Francisco Airport. Alongside the EcoAdaptor announcement, IFTTT has published the Arrayent DevKit Service. Events Events Report Light and Building 2018 Project Management Seminar Interview | Angus Warren Intelligent Outlook The prominent role of smart building in sustainable development of tourism industry Seyed-Mohammad Hosseini Had the “National Plan for Tourism Development”- produced in 2003 by Ludwig Rader, senior consultant of World Tourism Organization- been implemented with a proper planning, we would be in a better situation now. Though experiencing many changes in tourism, a gap arose due to organizational changes, transferring managers and the organization being devoid of well-experienced expert, and we lagged behind that plan. Apr - May 2018 | Vol. 104 125 Tourism as one of the greatest social phenomena in modern society involves economic, cultural, social and political aspects. The economic aspect, in the form of tourism industry and globalization, its cultural part emphasizes cultural, social and political interaction and mutual understanding as a means to revise the image of a state and nation in the minds of other nations; as to the social aspect, interaction among ethnicities, groups and religions is more significant. Finally, the economical aspect involves revenue-making, employment, poverty alleviation, justice deployment, and equilibrium and stability in local economy. Considering the global development of tourism industry, there is a need for us to change our attitude. The accelerated growth of this industry, makes learning and applying new methods inevitable for managers and experts in tourism, provided that we don’t wish to lag behind competitor countries in this field and its benefits, keeping pace with global advances. A look at main components of tourism industry underscores the role played by automation and utilizing cutting edge technologies. The main components of tourism industry include: Tourist attractions Residences Transportation Restaurants and catering Shopping, souvenirs, and handcrafts Special tourism services such as branding, educational services, management and banking. As is evident from the list above, automation can have a direct impact on as many as half of these components. Furthermore, making tourism destinations, including hotels, smart can pave the way for attracting foreign investment. In a smart hotel, instead of operating and controlling devices in a traditional manner, special devices with a particular structure are being used to control and monitor equipment and installations of the hotel; examples include graphical software and touch displays in place of traditional devices, and even controlling the hotel via internet while being away. Among advantages of a smart hotel are: Optimal energy consumption and economy of energy consumption, Saving time, Enhanced staff well-being, 60% cost-cutting in lighting , 50% cost-cutting in heating and cooling systems , 30% cost-cutting via wiring , Enhanced safety and security against robbery and fire , Increased Immunity level, Decreased maintenance costs. Among very important advantages of smart hotels is flexibility and the capability to adapt to different requirements. Growth in tourism industry while implementing plans mentioned in the National Plan for Tourism development, seems implausible without taking advantage of science and cutting-edge technologies. Though might be hard to believe, hotel automation, attracting foreign investment and reducing operational and maintenance costs of the hotel can lead to realizing substantial goals such as enhancing welfare, employment (specially for youth and women), increased incomes for people, enhancing Iran’s relationships with other countries, providing economic opportunities with tourism-related construction projects, and sustainability of tourism industry regarding environmental, social and cultural aspects. To demonstrate this there is no need for a special research, enough to observe the influence tourism industry has had on sustainable development in neighbor countries such as Turkey, UAE, and Azerbaijan. Hopefully, considering the exceptional opportunities in Iran, authorities and practitioners will attempt to make automation take a bolder role in hotel industry and tourism destinations. International Engineering and Research Press Vol. 104 | April - May 2018 Publisher and Director in Charge | Seifollah Niknami Editorial Board | Seifollah Niknami, Homeira Varasteh, Aysan Tanha News and Reports | Samira Ebrahimi, Marzieh Amiri, Pouneh Torabi, Bahar Cheraghi, Rouh-Allah Rezaei, Forough Movahed Zadeh Research and Translation | Nahid Jamshidi Rad, Sara Taheri, Sina Haji Taheri, Mohammad Mohammadi, Soheila Mahmoudian Consultants | Ramin Ehtesham-Zadeh, Adib Hafezi Gol, Mohammad Hosseini, Hessam Marashi, Habibollah Niknami Photography | Sahar Gharib, Darioush Gorgvand, Sajedeh Erfani Graphic and Layout | Donya Siahatgar PR and Media Manager | Amir Mohammad AmirJalali Administration Manager| Ali Hakim Elahi Lithography, Print and Binding | Yazda Tel | +98 21 74 506 Fax | +98 21 22 69 46 79 Address: Unit 2, No. 90, West Soleymani, Andarzgoo Blvd., Tehran, Iran. BACPress.com Contents: 127 125 123 119 113 109 Editorial Intelligent Outlook Events light and Building 2018 Project Management Seminar Angus Warren Interview Editorial Smart building, an inevitable resort Chief Editor | Seifollah Niknami We celebrated the New Year (1397) while fear and hope were both apparent on the horizon of Iran economy. On one hand, we are facing a new world of innovations and new facilities for building automation which were just introduced to the field of building automation business. On the other hand, it is well known that despite a growing amount of technologies, there is an increasing domestic and international competition and, sadly, we are at the beginning of the road; at the beginning of the road, since we are still struggling to convey this notion among managers, manufacturers, engineers and, in sum, elites that smart building solutions and building automation are essential and crucial requirements in today’s world of trade. We are years past the time, when automation was viewed in the world as a luxury additive or a fashion. In today’s world, construction engineering, smart building and building automation are as important as design, material and location for a building .thus, today the position and potential of automation are considered even in initial designs of the buildings. To sum, not any component of smart building and automation is viewed as a part of a futuristic and ambitious scheme any more. What today seems to you as extraordinary, wonderful, and strange and remote, will emerge in the buildings of your rival as soon as possible. A clear example of this the all-embracing and fast advancement lying ahead of automation could be seen in tourism industry. It is projected that by 2020 tourism industry will be ranked fourth after oil, chemicals and automotive industry, while according to IMF and World Bank, in 2030 it supersedes automotive industry. That is, a substantial share of transactions of the world will belong to tourism industry. Countries in Persian Gulf region have carried out enormous investments in the infrastructures of this industry and today they are our main rivals in attracting domestic, regional and global tourists. What have we done concerning new standards of tourism versus our regional rivals? Sadly almost nothing. The most significant component of tourism, hotel industry and airports nowadays are automation and smart travelling. Safety, security and accessibility are the priorities for tourists in a digital world. Tourists choose a hotel which is safe with respect to the building and installations; isolated against fire and a safe construction. New hotels have implemented all regulations and branches of smart building for a possible earthquake; that is sensors installed on all fours sides of each floor which convey a feeling of safety and security to the tourist. However, automation and safeguarding rooms, corridors and the building in general is not something that could be evaded as such devices are not only important to the tourists but also our rivals are armed with them; besides, without such equipment there would be no economic rationale for an investment in it and would be ranked as a hotel with poor service, a two star one. Another important issue in new hotel industry is environment. Today, a great part of tourists in the world are concerned just with environmental issues and just look for hotels and lodgings which use clean energy. Clean energy is impossible without building automation in energy control and generation. This is not been paid due attention in Iran. Adding lack of automation in airports and transportation system, this becomes sadly clear that no tour leader or tourism agency, once arrived in Iran, would be encouraged to plan some exciting tour. We are aware of these deficiencies and we know how far it is to our objectives. However we are hopeful since we are men of long, rough and impossible roads. Automation and smart building are inevitable resorts for the future of construction, trade and service in Iran and sooner or later we will all walk in that direction; better be among the first, the forerunners. Atrina Building Automation Co. Ltd Atrinaco.com )021( 74506 Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd Facilio.com No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com teknoware.com No.90, West Soleymani st. Andarzgou Ave. Tehran +98 21 22 69 46 79 info@atrinaco.com The future of innovation is now here Open your doors to innovation with NETIX Controls Solution powered by Niagara TM Make Meetings Better Crestron World Headquarters: 15 Volvo Drive Rockleigh, New Jersey 07647, United States Tel: 800.237.2041 Fax: 201.767.1903 Crestron.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com No.90, West Soleymani No.90, West Soleymani st. No.90, West Soleymani st.st. Andarzgou Ave. Tehran Andarzgou Ave. Tehran Andarzgou Ave. Tehran (021) 74506 (021) 74506 (021) 74506 info@atrinaco.com info@atrinaco.com info@atrinaco.com Smart Building The Global Standard for Building Automation and Control Networks Intelligent IP Video Solutions MOBOTIX AG +49 6302 9816-0 de-info@mobotix.com MOBOTIX Corp +1 212 385 6126 us-info@mobotix.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com

آخرین شماره های فصلنامه اتوماسیون ساختمان

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 107

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 107

شماره : 107
تاریخ : 1397/10/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 106

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 106

شماره : 106
تاریخ : 1397/07/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 105

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 105

شماره : 105
تاریخ : 1397/03/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 101

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 101

شماره : 101
تاریخ : 1396/07/30
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 100

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 100

شماره : 100
تاریخ : 1396/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!