فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 105 - مگ لند

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 105

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 105

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 105

Intelligent IP Video Solutions MOBOTIX AG +49 6302 9816-0 de-info@mobotix.com MOBOTIX Corp +1 212 385 6126 us-info@mobotix.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com ‫زنـدگی در فـردا را‪ ،‬امـروز تجربـه کنیـد‬ ‫تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬خیابان سلیمانی غربی‪،‬پالک ‪۹۰‬‬ ‫‪021- 74506‬‬ ‫‪Atrinaco.com‬‬ ‫مشاوره‪ ،‬طراحی‪ ،‬تـامین تجهیزات‪ ،‬نظارت‪ ،‬بـرنامه ریـزی‪،‬اجـرا‬ ‫ارایه دهنده کلیه راه حل های جامع اتـوماسیون ساختـمان‬ ‫یو امریکایی‬ ‫نماینده و عرضه کننده تجهیزات معتبر اروپای ‪‎‬‬ ‫یو کارگاه های تخصصی بین المللی‬ ‫برگزارکننده دوره های اموزش ‬ ‫بـزرگترین خانواده انجمن ‪ knx‬در خاور میانه‬ ‫اولیـن عـضـو انجمن رسـمـی‬ ‫‪ knx‬در ایــران‬ ‫دیباچه‬ ‫سرمقاله |‪،IoT‬اخرین راه حل دولت برای خروج ازبن بست‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫نگرش هوشمند | تصویرتهران هوشمند را بسازیم‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ ،IoT‬اخرین راه حل دولت برای خروج ازبن بست‬ ‫ ســیف اله نیــک نامــی | ســردبی ـر سا ل هاســت کــه ای ـران مــدرن ازضعــف مدیریــت رنــج می بــرد‪ .‬رنجــی کــه باعــث شــده‬ ‫بســیاری ازمنابــع ارزشــمند کشــورازدســت رود‪ .‬خیلــی ازمتخصصــان اصلی تریــن دلیــل ایــن ضعــف درمدیریــت را عــدم‬ ‫توانایــی مدیــران کشــوردرتصمیم گیــری درســت می داننــد‪ .‬تصمیم گیــری کــه بایــد پــس ازاســتنباط ازتمامــی اطالعــات‬ ‫بــه ســرعت تحلیــل و گرفتــه شــود‪ .‬دریــک کالم مشــکل ارتبــاط و دریافــت اطالعــات و البتــه تصمیم گیــری‪ .‬ایــن موضــوع را‬ ‫همین جــا نگــه داریــد تــا دوبــاره بــه ان بازگردیــم‪.‬‬ ‫خیلــی ازفیلســوفان و دانشــمندان مــدرن اعتقــاد دارنــد‪ :‬دنیــای هوشــمند انســان زمانــی بــه واقعیــت تبدیــل می شــود کــه‬ ‫بتوانیــم بــا زبانــی مشــترک بــا اشــیاء ســخن بگوییــد و ان هــا را بــه تســخیراراده خــود دراوریــد‪ .‬درزبــان ســاده علمی بــه این‬ ‫رخــداد‪ ،‬ارتبــاط انســان و ماشــین یــا دانــش ســیبرنتیک گفتــه می شــود‪ .‬دانشــی کــه قرن هــای وجــود داشــته‪ ،‬امــا ســال‬ ‫‪ 1999‬بــا شــکل و ظاهــری جدیــد بــه دنیــا معروفــی شــده اســت؛ اینترنــت چیزهــا‪.‬‬ ‫‪ IoT‬چــه دنیــای چیزهــا باشــد یــا دنیــا اشــیاء‪ ،‬بزرگ تریــن محــدوده ارتباطــی بشــر محســوب می شــود‪ .‬دنیایــی عظیــم کــه‬ ‫بخــش بزرگــی از ان را فرمانروایــی و نــه تعامــل انســانی تشــکیل می دهــد؛ در دنیــای ارتبــاط بــا اشــیاء یــا چیزهــا کافی ســت‬ ‫شــما فرمــان دهیــد تــا در انــی کارتــان انجــام شــود‪ .‬قــدرت ارتباطــات بی ســیم در کنــار توانایــی انتقــال فرمان هــای پیچیــده‬ ‫بــه اشــیاء قــدرت نامحــدودی را بــه انســان داده کــه تــا می توانــد بهــره وری را افزایــش و ســرمایه هایش را توســعه دهــد‪ .‬بــا‬ ‫این وجــود ایــن پایــان کار نیســت‪ .‬چیــزی کــه ایــن روزهــا بــا ان روبه روایــم‪ ،‬ادغــام اینترنــت چیزهــا و هــوش مصنوعی اســت‬ ‫کــه قــدرت ‪ IoT‬را وارد جهــان خالقیــت کــرده اســت‪ .‬یعنــی دیگــر فقــط ســخن از افزایــش بهــره وری نیســت بلکــه امــروز از‬ ‫دســتیارهای هوشــمندی ســخن می گوییــم کــه بــه مــا پیشــنهاد‪ ،‬مشــورت و راه حــل می دهنــد و در لحظــه ان را اجــرا می کننــد‪.‬‬ ‫رایانه هــای پوشــیدنی و هــوش مصنوعــی قابــل ارتقــاء را در کنــار اینترنــت بی ســیم و رایانــش ابــری بگذاریــد تــا قدرتــی در‬ ‫اختیــار انســان قــرار دهنــد کــه عمــا لشــگری از متخصصــان و کارگــران را بــا لبــاس‪ ،‬پوش ـش اش یــا ســاعتش بــه این جــا و‬ ‫ان جــا ببــرد و در هــر رقابــت تجــاری و تفریحــی و ورزشــی پیــروز شــود‪ .‬اینترنــت اشــیاء مجهــز بــه رایانــش ابــری در لحظــه‬ ‫می توانــد اطالعــات عظیمــی که در همــان لحظــه در گوشـه ای تولیــد شــده در اختیــار بگیرد و بــا کمک هــوش مصنوعــی بهترین‬ ‫توصیه هــا را بــه شــما بدهــد و خــودش ان را اجــرا کنــد‪ .‬حــاال ایــن تصمیــم می توانــد مربــوط بــه کــم کــردن دمــای خانــه باشــد‬ ‫یــا بســتن بزرگ تریــن خیابــان شــهر یــا کنتــرل ســدها‪.‬‬ ‫حــاال برگردیــم بــه داســتان مدیریــت ناکارامــد در ایــران‪ .‬شــک نکنیــد کــه اینترنــت اشــیاء تقریبــا همــان چیزی ســت کــه‬ ‫ســال ها ایــران بــه ان بــرای پیمــودن مســیر توســعه احتیــاج داشــت‪ .‬دریافــت انــی اطالعــات‪ ،‬تحلیــل ان بــا کمــک الگوهــای‬ ‫مدیریتــی موفــق بــا رایانــش ابــری‪ ،‬تصمیم گیــری درســت بــا هــوش مصنوعــی و فرمــان بــا ‪.IoT‬‬ ‫همیــن راه حــل ســاده سال هاســت در صندوقچــه پیشــنهادهای وزارت خانه هــا یــا ادارات در حــال خــاک خــوردن اســت منتظر‬ ‫کســی کــه روزی همــت کنــد تــا ان را اجــرا ســازد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه امــروز بیــش از هــر روز دیگــر بــه اینترنــت چیزهــا و‬ ‫تمامــی تکنولوژی هــای مشــابه اش احتیــاج داریــم؛ چــون در لبــه ی تیــز پایــان منابــع در تمامــی عرصه هــا هســتیم‪ ،‬چــون‬ ‫دقیقــا نمی دانســتیم چقــدر در کجــا بایــد مصــرف کنیــم‪.‬‬ ‫امروز اب نداریم؛ چون نمی دانستیم‪ ،‬چه مقدار اب در کجا‪ ،‬از چه روشی و چقدر می توانیم برداشت کنیم‪.‬‬ ‫امــروز هــوا نداریــم؛ چــون نمی دانســتیم‪ ،‬چه مقــدار ماشــین و ســوخت‪ ،‬بــا چــه اســتانداری و در چــه محــدوده ای می توانیــم‬ ‫مصــرف کنیــم‪.‬‬ ‫امــروز مدیریــت بحــران نداریــم؛ چــون نمی دانســتیم‪ ،‬چگونــه و کجــا بایــد خانه بســازیم یــا نســازیم یــا مقــاوم کنیــم و در کجا‬ ‫و چگونــه بایــد بــه کمــک زلزلــه زدگان برویــم‪ .‬مــا امــروز بــا مجموع ـه ای از ندانســتن ها و تصمیــم نگرفتن هــا مواجه ایــم‪.‬‬ ‫این اشــتباه اســت که فکر کنیم‪ ،‬اگــر امــروز بخواهیــم اینترنت اشــیاء در وســعتی بــزرگ در مدیریت کشــور راه اندازی می شــود‪.‬‬ ‫خیــر! به کارگیــری هــر سیســتمی مثــل اینترنــت چیزهــا نیازمنــد پیاده ســازی بســترها و عملیاتی ســازی‪ ،‬اجــرای پایلــوت‬ ‫و صــرف زمــان بــرای رفــع مشــکالت اســت‪ .‬پــس اگــر امــروز شــروع کنیــم‪ ،‬چنــد ســال طــول می کشــد تــا نتیجــه مطلــوب را‬ ‫بگیریــم و اگــر امــروز هــم مثــل ســال های گذشــته بگذرانیــم‪ ،‬قطعــا بایــد یــک دهــه دیگــر هــم صبــر کنیم‪.‬‬ ‫نشریـه بین المللی مهنـدسی‪ ،‬خبـری‪-‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫‪30000‬تومان شـمـاره ‪105‬‬ ‫‪ 1397‬قـیـمـت‬ ‫خرداد و تـیـر ماه‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫سـال پانـزدهم‪ ،‬شماره صد و پنج | خرداد و تـیـرماه ‪1397‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول |سیف اله نیک نامی‬ ‫شورای سردبیری| سیف اله نیک نامی‪ ،‬امیرکریمی‬ ‫گروه خبرو گزارش|مریم بهرامی‪ ،‬ایسان تنها‪،‬‬ ‫پونه ترابی‪ ،‬امیرکریمی‬ ‫یراد‪،‬‬ ‫گروه تحقیق و ترجمه| خسرو اقایی‪ ،‬ناهید جمشید ‬ ‫سینا حاجی طاهری‪ ،‬بنیامین محمدی‪ ،‬محمد محمدی‬ ‫مشاوران این شماره | رامین احتشام زاده‪،‬‬ ‫ادیب حافظی گل‪ ،‬سجاد جهانگرد‪،‬‬ ‫مجید علوی زاده‪،‬حبیب اله نیک نامی‬ ‫عکس| داریوش گرگ وند‪ ،‬پویا ناصحی پور‬ ‫طراح گرافیک و صفحه ارا | دنیا سیاحت گر‬ ‫مدیرروابط عمومی و رسانه | امیرمحمد امیرجاللی‬ ‫مدیراجرایی | علی حکیم الهی‬ ‫لیتوگرافی‪ ،‬چاپ و صحافی| یزدا‬ ‫خط ویژه‪74506 :‬‬ ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اتوماسیون‬ ‫‪25‬‬ ‫‪47‬‬ ‫اینترنت اشیا ‪IoT‬‬ ‫دورنگار‪22694679 :‬‬ ‫غربی‪ ،‬پالک ‪ ،90‬واحد‪7‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪BACPress.com‬‬ ‫گزارش رویداد ها‬ ‫پرونده ویژه | شهر هوشمند‬ ‫‪41‬‬ ‫نشانی| تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬بلواراندرزگو‪ ،‬خیابان سلیمانی‬ ‫دیباچه‬ ‫‪67‬‬ ‫سیستم ها‬ ‫تحلیل ساختمان‬ ‫فناورانه‬ ‫موردکاوی‪ :‬پروژه اب کنار‪ ،‬مسقط‪-‬پادشاهی عمان ‪20‬‬ ‫پرونده ویژه‪ :‬شهرهوشمند‬ ‫‪26‬‬ ‫تشکیل کنسرسیوم مشترک جهانی برای تهران هوشمند ‪34‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان؛ کلید توانمند سازی کسب و کارها‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ IoT‬برای همه بازی بـرد‪ -‬بـرد است ‪52‬‬ ‫میزگرد با مدیران ایران زمین‬ ‫‪58‬‬ ‫نگرش هوشمند‬ ‫تصویر تهران هوشمند را بسازیم‬ ‫ ســجاد جهانگــرد درگوشـه ای ازجهــان کــه ما زندگــی می کنیــم یعنــی خاورمیانه‪ ،‬دســتیابی بــه تکنولــوژی معنایــی متفــاوت (حداقل با‬ ‫کشــورهای توســعه یافتــه) دارد‪ .‬این جــا بیش تــرازان کــه ازتکنولــوژی تصــوری راه حلــی ب ـرای کاهــش هزینه هــا و بهینه کــردن مصــرف‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬به دنبــال نمایش و ســاختن تصویــری ازمدرنیزاســیون هســتیم‪ .‬ایــن افــات تقریبــا درتمامی کشــورهای نفت خیــزمنطق ه‬ ‫خلیــج فــارس و خاورمیانــه وجــود دارد‪ .‬افتــی کــه هــرتکنولــوژی را ازبــزرگ و کوچــک‪ ،‬پــروژه محــوریــا پروســه محــوردرقالبــی بســته و‬ ‫تنــگ بــه نمایــش می گــذارد تــا بــه همــه نشــان دهــد کــه چقــدرازان هــا جلوتــراســت‪ .‬اوضــاع وقتــی خیلــی بــد می شــود کــه اینــده‬ ‫شــهرها ی مان را هــم بــه ایــن نمایش هــا گــره می زنیــم و تــن بــه مخاطــرات برنامه ریزی هــای عمیــق نمی دهیــم‪ .‬‬ ‫درمورد شــهرهوشــمند ســخن می گوییم؛ شــهرهوشــمند این روزهــا نقل محفــل دولتمــردان‪ ،‬سیاسـت ورزان‪ ،‬صنعت گــران و اندیشــمندان‬ ‫اســت‪ ،‬خیلــی ازایــن محفل هــا به راســتی ازاهــل تفکــردرایــن حــوزه شــکلگرفتــه و بــا دغدغه هــای واقعــی ســروکاردارد‪ ،‬امــا بیش تــر‬ ‫ان هــا فقط صحنـه ای بــرای اعــان بیــان فعالیــت وکاراســت و قرارنیســت جــزنمایشــی سیاســی و اداری چیــزبیش تری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫واقعــا دردنــاک اســت‪ ،‬چون شــهرهوشــمند بیش تــرازیــک راه حل همچــون؛ فاضــاب شــهری‪ ،‬فــرودگاه مــدرن یــا بیمارســتان تخصصی‪،‬‬ ‫هدفی نهایــی بــرای رســیدن به شــهراینــده و زندگــی اینده اســت‪ .‬قــرارنیســت بــه پهپادهــای دورپــروازیــا هلکوپتــربا خلبــان خــودکاردل‬ ‫خــوشکنیــم‪ ،‬بلکــه بایــد خیلــی جــدی بــه ایــن فکــرکنیــمکــه چــه زمانــی هــوای ســالم شــهرمان ازهــوای الــوده پیشــی می گیــرد‪ ،‬چــه‬ ‫زمانــی دیگــرازخطــرزیــراوارمــردنکم تــرازخــود زلزلــه خواهیــم ترســید و چــه زمانــی درصــد باالیــی ازعمرمــان را درترافیــک ازدســت‬ ‫نمی دهیــم‪ .‬قطعــا شــهرهوشــمند بــرای هــرشــهری درخاورمیانــه نمایــش باشــد بــرای ایــران نیــازی واقعــی اســت‪.‬‬ ‫شــهرهای دنیــا زمانــی هوشــمند می شــوندکــه درتمــام ابعــاد بــه اینــده فکــرکننــد و بــرای ان برنامه ریــزیکننــد‪ .‬اگــرمــا ایــن روزهــا در‬ ‫تهران یــا ابرشــهرهای ایــران هنــوزدرگیــرکنفرانس هــا و ســمینارهای سیاســی و اداری بــرای خالی نبودن عریضه شــهرهوشــمند هســتیم‪،‬‬ ‫بایــد بدانیــم درحــال ســوزاندن فرصت هــای اینده مــان هســتیم و درمــورد بــودن یــا نبــودن ان ســخن می گوییــم‪ .‬تصویرهــای مرســوم از‬ ‫‪ 6‬معیــاراصلــی شــهرهوشــمند را درنظــربگیرید‪:‬‬ ‫‪ .1‬حکمروایی هوشمند (‪)Smart Governance‬‬ ‫‪ .2‬شهروند هوشمند (‪)Smart Citizen‬‬ ‫‪ .3‬محیط زندگی (‪)Smart Environment‬‬ ‫‪ .4‬اقتصاد هوشمند (‪)Smart Economy‬‬ ‫‪ .5‬حمل و نقل هوشمند (‪)Smart Mobility‬‬ ‫‪ .6‬انرژی هوشمند (‪)Smart Energy‬‬ ‫شــهرهوشــمند بیــش ازهمــه ایــن معیارهــا قــراراســت دنیایــی عادالنــه و شــفاف بســازد و پیچیدگــی شــهرهای امــروزو اینــده را ســامان‬ ‫دهــد‪ .‬یــک لحظــه تصــورکنیــد جمعیــت روزتهــران بــه زودی بــه ‪ ۲۰‬میلیــون نفــرمی رســد‪ ،‬بــه ایــن جمعیــت عظیــم زلزلــه و الودگــی هــوا‬ ‫و هــزارمشــکل عجیــب و غریــب دیگــررا اضافــهکنیــد تــا عمــق بحــران برای تــان مشــخص شــود‪ .‬واقعیــت ایــن اســتکــه مــا نمی توانیــم‬ ‫شــهرهوشــمند اینــده راکنــاربگذاریــم‪ ،‬چــون به راحتــی بــه ســمت فاجعه ای چــون شــهرهای قدیــم دهلــی یــاکلکته پیــش خواهیــم رفت‪.‬‬ ‫ما همین امــروزعاجــزازکنتــرل شــاخص های عــادی طبیعــی و زیســتی درتهرانیــم‪ ،‬پــس جلوترازهــرســمیناریاکنفرانســیکــه توجیه گر‬ ‫اجرایی ســازی شــهرهوشــمند اســت بایــد دســت ب ـه کارشــویم وکاررا بــه متخصصــان اجرایــی‪ ،‬طراحــان و خبــرگان شــهری بســپاریم‪.‬‬ ‫خبــرگان و ایده پردازانــیکــه جای شــان دربســیاری ازایــنکنفرانس هــا و ســمینارها خالــی اســت‪.‬‬ ‫مــا فرصــت زیــادی نداریــم‪ .‬موضــوع ایــن نیســتکــه دیگــران ازمــا جلــو افتاده انــد‪ ،‬بلکــه ایــن مــا هســتیمکــه ازخودمــان عقب تریــم‪،‬‬ ‫پــس بــرای یک بــارهــم شــده بایــد واقعــا دســت ازنمایــش برداریــم و تصویــرواقعــی تهــران را دراینــده بســازیم‪ .‬تصویریکــه ایــن روزها‬ ‫میــان غبــارو دودگــم شــده اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رویدادهای داخلی‬ ‫رویدادهای خارجی‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫رویدادهایداخلی‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪10‬‬ ‫همایش بین المللی «مدیریت انرژی‬ ‫درساختمان و فناوری های مرتبط‬ ‫روز‪ 31‬خــرداد مــاه پژوهشــگاه نیــرو میزبــان مهمانــان کمیســیون‬ ‫محیط زیســت و انــرژی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان‬ ‫تهــران و شــورای جهانــی انــرژی درهمایــش مدیریــت انــرژی در‬ ‫ســاختمان و فناوری هــای مرتبــط بــا ان بــود‪.‬‬ ‫هوشمندسازی مدارس و تجهیزات و‬ ‫فناوری های نوین اموزشی‬ ‫دومیــن نمایشــگاه «هوشمندســازی مــدارس و تجهیــزات و‬ ‫فناوریهــای نویــن اموزشــی» درمحــل دانشــگاه فرهنگیــان بنــت‬ ‫الهــدی صــدررشــت برپــا شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه اخریــن دســتاوردها در حــوزه فناوری هــای نویــن‬ ‫اموزشــی و تولیــد محتــوای اموزشــی معلمــان و دانشــاموزان گیالنــی بــه‬ ‫نمایــش عمــوم گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫مدرســه هوشــمند و سیاســت به کارگیــری فــاوا (فناوری هــای نویــن‬ ‫جایــگاه انــرژی در گســترش بناهــای پایــدار‪ ،‬بررســی جایــگاه‬ ‫اطالعاتــی و ارتباطــی) در چندیــن ســال گذشــته در ایــران ورود کــرده و نــگاه‬ ‫و ممیــزی انــرژی در ســاختمان (‪ ،)BEMS‬انــرژی نهفتــه مــواد و مصالــح‬ ‫نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ســاختمان های بهینــه انــرژی و ارائــه نمونه هــای اجــرا شــده‪ ،‬مدیریــت‬ ‫ســاختمانی و مدیریــت ان‪ ،‬مصالــح و فناوری هــای نویــن و نقــش ان در‬ ‫ارتقــاء بهــره وری انــرژی و پایــداری‪ ،‬فرصت هــا و تهدیدهــای اســتفاده از‬ ‫جــدی امــوزش و پــرورش بــه ایــن عرصــه یکــی از تحــوالت بنیادیــن در‬ ‫مدرســه هوشــمند را مدرسـه ای می داننــد کــه رونــد اجــرای همــه فرایندهــا‬ ‫اعــم از مدیریــت‪ ،‬نظــارت‪ ،‬کنتــرل یاددهــی و یادگیــری‪ ،‬منابــع اموزشــی و‬ ‫فناوری هــای مرتبــط بــا مدیریــت انــرژی (انــرژی تجدیدپذیــر)‪ ،‬رویکردها‬ ‫کمــک اموزشــی‪ ،‬ارزشــیابی‪ ،‬اســناد و امــور دفتــری‪ ،‬ارتباطــات و مبانــی‬ ‫ســاختمان های در حــال ســاخت و موجــود‪ ،‬بهــره وری انــرژی در مرحلــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫و راهکارهــای مدیریــت انــرژی عملــی و بهینه ســازی مصــرف انــرژی در‬ ‫طراحــی ساختمان(مدل ســازی انــرژی ســاختمان)‪ ،‬مصــرف انــرژی‬ ‫و اســایش حرارتــی ســاختمان‪ ،‬برنامه ریــزی‪ ،‬طراحــی و پیاده ســازی‬ ‫ســاختمان های هوشــمند (‪ )BMS‬و فناوری هــای نویــن و نقــش ان در‬ ‫توســعه انهــا مبتنــی بــر فــاوا و در جهــت بهبــود نظــام اموزشــی طراحــی‬ ‫هوشمندســازی مــدارس مشــتمل بــر بخش هایــی از جملــه ارائــه‬ ‫مدل هــای مفهومی بــرای ابعــاد مدیریتــی‪ ،‬مهارتــی‪ ،‬زیرســاختی و فرایند‬ ‫یاددهی‪-‬یادگیــری اســت و بــا اینکــه متخصصــان حــوزه تعلیــم و تربیــت‬ ‫بهینه ســازی مصــرف انــرژی در تاسیســات‪ ،‬ســامانه های سرمایشــی‪،‬‬ ‫در زمینــه تولیــد دانــش بــه نتایــج خوبــی دســت یافته انــد امــا مــدارس‬ ‫ایــن همایــش در بخش هــای پنــل تخصصــی اجرایــی‪ ،‬کارگاه هــای‬ ‫از دالیــل ناکامــی در گســترش هوشمندســازی مــدارس‪ ،‬فقــدان محتواهــا‬ ‫مصالــح و فناوری هــای مرتبــط و انرژی هــای تجدیدپذیــر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫کشــور بــه ایــن عرصــه خطیــر اســت‪.‬‬ ‫گرمایشــی و نــور از جملــه محورهــای ایــن همایــش بودنــد‪.‬‬ ‫اموزشــی‪ ،‬معرفــی مصالــح و تکنیک هــای اجرایــی روز دنیــا‪ ،‬نمایشــگاه‬ ‫همچنــان بــه ســبک اموزشــی چنــد دهــه پیــش امــوزش می دهنــد‪.‬‬ ‫و برنامه هــای اموزشــی‪ ،‬کمبــود امکانــات و عــدم توجــه مدیــران اموزشــی‬ ‫نخستین همایش بهبود کیفیت‬ ‫خدمات و تامین مالی درصنعت گردشگری‬ ‫ایــن همایــش را درشــش محــور‪-1‬دســتیابی بــه تضمیــنکیفیــت و حفــظ‬ ‫ان در صنعــت گردشــگری ‪-2‬استانداردســازی در صنعــت گردشــگری‬ ‫هفتمین نمایشــگاه بین المللی نواوری و فناوری (‪،)INOTEX 2018‬‬ ‫بزرگ تریــن نمایشــگاه تخصصــی درحــوزه تکنولــوژی و نــواوری در‬ ‫ایــران از‪ 14‬تــا ‪ 16‬تیرمــاه ‪ 1397‬درمحــل نمایشــگاه های تخصصــی‬ ‫شــهرداری ته ـران (بوســتان گفتگــو) برگزار شــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه اینوتکــس ‪ 2018‬میزبــان هیئت هــای تجــاری از کشــورهای بــا‬ ‫‪-3‬استانداردســازی زیرســاخت هــایگردشــگری ‪-4‬جــذب منابــع و ترغیب‬ ‫ســطح فنــاوری پایین تــر از کشــورمان بــود و زمینــه صــادرات فنــاوری بــه‬ ‫گردشــگری دربخش دولتی و خصوصی ‪-6‬برند ســازی درصنعتگردشگری‬ ‫بــا حضــور ‪ 20‬متخصــص و صاحب نظــر ایرانــی و خارجی طــی روزهــای اول‬ ‫ســرمایهگــذاران داخلــی و خارجــی درتوســعهگردشــگری ای ـران ‪-5‬امــوزش‬ ‫انهــا فراهــم شــد؛ همچنیــن چهارمیــن نشســت شبکه ســازی نــواوری نیــز‬ ‫بــا رویکــرد بهبــودکیفیــت خدمــات و تامیــن موالــی درصنعــتگردشــگری‬ ‫و دوم نمایشــگاه بــا موضــوع «شــهر هوشــمند» برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اهــداف ایــن همایــش دســتیابی بــه تضمیــنکیفیــت و حفــظ ان درصنعــت‬ ‫شــرکت فناور از ‪ 25‬کشــور جهان بــوده و انعقــاد بیــش از ‪ 130‬ســند همکاری‬ ‫دربخش دولتــی و خصوصی‪ ،‬تامیــن مالی درصنعــتگردشــگری‪ ،‬ارتباطات و‬ ‫هفتمیــن دوره ایــن نمایشــگاه (‪ )INOTEX 2018‬از روز پنجشــنبه ‪14‬‬ ‫دراین نشســتکــه سه شــنبه ‪ 26‬تیــر‪ 97‬برگزارشــد‪ ،‬ســعید اســامی بیدگلی‬ ‫نمایشــگاه­های تخصصــی شــهرداری تهــران برگــزار شــد‪ .‬ایــن نمایشــگاه‪،‬‬ ‫امارهــای موجــود درایــن زمینــه‪،‬گفــت‪« :‬ســرمایهگــذاری درزیرســاخت های‬ ‫نــواوری و فنــاوری کشــورها بــود‪.‬‬ ‫بهینه‪ ،‬انجــام پذیــرد‪».‬‬ ‫و بازیگــران مختلــف اکوسیســتم اســتارتاپی و چندیــن هیــات تجــاری نیز‬ ‫برگــزارشــد‪.‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬استانداردســازی زیرساخت هایگردشــگری‪ ،‬اموزشگردشگری‬ ‫همــکاری بین المللــی و نقــش ان ها درتوســعهگردشــگری تعریف شــده بود‪.‬‬ ‫نمایشــگاه بین المللی نــواوری و فنــاوری طــی ‪ 6‬دوره میزبان بیــش از ‪750‬‬ ‫در ادوار گذشــته ان‪ ،‬بخشــی از دســتاوردهای ایــن رویداد بوده اســت‪.‬‬ ‫لغایت شــنبه ‪ 16‬تیرمــاه ‪ 97‬در فضایی بــه مســاحت ‪ 9000‬مترمربــع در محل‬ ‫ضمــن تشــریح وضعیــتکنونــیگردشــگری درعرصــه جهانــی وکشــورمان و‬ ‫بــا تکیــه بــر تجــارب قبلــی خــود‪ ،‬میزبــان اجــزای مختلــف اکوسیســتم‬ ‫گردشــگری نظیــربناهــای تاریخی بایــد با اتــکا بــه دانــش و علــم روزو تجارب‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود بیــش از ‪ 4000‬نفــر متخصــص و افــراد تحصیل­کــرده‬ ‫عضو هیئــت علمی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی‪ ،‬افزود‪« :‬ش ـرایطکلــی اقتصاد‬ ‫از کشــورهای خارجــی از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫ایران و مزیــت های روابــط بین الملــل دارای اثرات مســتقیمی درگردشــگری‬ ‫همچنیــن چندیــن رویــداد تجــاری و ترویجــی در طــول نمایشــگاه برگــزار‬ ‫او‪ ،‬خاطرنشــانکــرد‪« :‬ســرمایهگــذاری درگردشــگری راهبــرد مهمــی دربــاال‬ ‫صاحبیــن دانــش فنــی را بــه مشــتریان و ســرمایه گــذاران فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن درادامــه ایــن نشســت علــیکاظمــی بــا اشــاره بــه فرصــت هــای‬ ‫بــازار ملــی ایــران و مرکــز شــتابدهی نــواوری‪ ،‬برگزارکننــدگان نمایشــگاه‬ ‫موسســه مطبوع خود و نقش ایــن حوزه درپویاییگردشــگریکشــور پرداخت‬ ‫همکاری هــای فنــاوری و نــواوری ریاســت جمهــوری و شــهرداری تهــران‬ ‫را ب ـرای عالقــه منــدان تشــریحکرد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه هســتند‪.‬‬ ‫کشــوراســتکهگاه خــارج ازکنتــرل مدیـران این عرصه اســت»‪.‬‬ ‫بــردن نــرخ اشــتغال و عبــورازبح ـران بیــکاری پیشــرو اســت‪».‬‬ ‫ســرمایهگذاری درصندوق احیاء بناهای تاریخی‪ ،‬به تشــریح اهــداف و وظایف‬ ‫و شـرایط و ویژگــی هــای نمونه هــای موفــق احیــاء بناهــای تاریخی درکشــور‬ ‫شــد کــه موجبــات دسترســی تولیدکننــدگان و ارائــه کننــدگان خدمــات و‬ ‫پــارک فنــاوری پردیــس‪ ،‬صاحــب امتیــاز ایــن نمایشــگاه بــوده و مرکــز فن‬ ‫بودنــد‪ .‬همچنیــن معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و مرکــز‬ ‫(ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات) از حامیــان و پشــتیبانهای دائمی‬ ‫‪11‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫نخســتین همایــش بهبــود کیفیــت خدمــات و تامیــن مالــی در‬ ‫صنعــتگردشــگری ‪ 26‬تیرمــاه درمــوزه ملــی ایــران برگــزارشــد‪.‬‬ ‫نمایشگاه اینوتکس ‪2018‬‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫رویدادهایخارجی‬ ‫کنگره بین المللی‪ ICIoT 2018‬‬ ‫‪ 25‬ژوئن الی ‪ 30‬ژوئن ‪ ،2018‬سیاتل‬ ‫بــا پیشــرفت های ســریع اینترنــت موبایــل‪ ،‬محاســبات ابــری و داده هــای‬ ‫ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد و مقــاالت زیــادی در بخش هــای معمــاری و‬ ‫رخ دادن اســت کــه به عنــوان اینترنــت خدمــات چیزهــا (‪ )IoTS‬نامیــده‬ ‫( ‪) IAAS، PAAS، SAAS‬بــرای‪ ،IoT‬داده هــای بــزرگ ‪ ،IoT‬پلتفرم هــای‬ ‫شــبکه های ســیمی و بی ســیم‪ ،‬سیســتم عامل هــا و ابزارهــا‪ ،‬پــردازش‬ ‫‪ Smart City‬مبتنــی بر ‪ ،IoT‬صفحه هوشــمند مبتنی بر ‪ ،IoT‬سیســتم های‬ ‫بــزرگ (‪ ،)Big Data‬عصــری جدیــد در حــوزه ی هوشمندســازی در حــال‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن دوران سنســورها و انــواع دیگــر دســتگاه های حســگر‪،‬‬ ‫داده هــا‪ ،‬موتورهــای یکپارچــه و ســایر اجــزای ‪ IoT‬ســنتی بــا اســتفاده از‬ ‫ســرویس های نواورانه برای پــی بردن بــه ارزش چیزهــای مرتبــط در اختیار‬ ‫مــردم قــرار می گیرنــد‪ .‬در حقیقــت روش ســاخت برنامه هــای جدیــد ‪IoT‬‬ ‫در حــال تغییــر اســت و بــرای ایــن تغییــر نیازمنــد تفکــر خــاق‪ ،‬چش ـم انداز‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪12‬‬ ‫درازمــدت و روش هــای ابتــکاری بــرای پاســخ دادن تغییراتیــم‪.‬‬ ‫نمونه هــای مرجــع راه حــل ‪ ،IoT‬زیرســاخت نســل بعــدی ‪ ،IoT‬ابــر رایانــه‬ ‫بــاز ‪ ،IoT‬دســتگاه های پوشــیدنی ‪ ،IoT‬هــوش مصنوعــی ‪ ،IoT‬راه حــل‬ ‫امــوزش هــوش مبتنــی بــر‪ IoT‬و روبــات هــای مبتنــی بــر ‪ IoT‬ارائــه شــد‪.‬‬ ‫کنفرانــس بین المللــی اینترنــت چیزهایــی (‪ )ICIoT 2018‬شــامل‬ ‫فناوری هــای پیشــرفته و خالقانه تریــن شــیوه های نویــن اینترنــت‬ ‫چیزهــا و همچنیــن اســتانداردهای در حــال ظهــور و موضوعــات تحقیقاتــی‬ ‫اســت کــه اینــده اینترنــت چیزهــا را تعریــف مــی کنــد‪ .‬مجموعــه مقــاالت‬ ‫کنگــره بیــن المللــی اینترنــت (‪ )ICIoT 2018‬بــرای ادامــه تحقیقــات و‬ ‫‪ ICIoT 2018‬در نشــریه ســخنرانی علــوم کامپیوتــر (‪ )LNCS‬توســط‬ ‫کنفرانــس همه ســاله ‪ 25‬ژوئــن الــی ‪ 30‬ژوئــن ‪ 2018‬در ســیاتل‪ ،‬ایــاالت‬ ‫‪ ICIoT 2018‬عضــو فدراســیون کنفرانــس خدمــات ‪ SCF‬اســت کــه‬ ‫نواوری هــای کاربــردی در سراســر جهــان ســازماندهی شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫متحــده امریــکا برگــزار می شــود و مجموع ـه ای از مقــاالت در حــوزه اینترنت‬ ‫چیزهــا در بخش هــای شــاخص مهندســی ‪ EI‬و پایــگاه داده هــا را دریافــت‬ ‫و ارائــه می دهــد و بــه برتریــن مقــاال جوایــزی اهــدا می کنــد‪ .‬امســال نیــز‬ ‫‪ Springer International Publishing AG‬منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کنفرانس هــای بین المللــی خدمــات وب ‪ ، )ICWS 2018( 2018‬کنفرانس‬ ‫بین المللــی رایانش ابــر (‪ )CLOUD 2018‬و کنفرانــس بین المللی خدمات‬ ‫رایانــه (‪)SCC 2018‬را هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫‪ LIGHTFAIR 2018‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫ ‪ 6‬می تا ‪ 10‬می ‪ ،2018‬شیکاگو‬ ‫نمایشــگاه تجارت و نمایشــگاه ‪ LFI‬از ‪ 6‬می تا ‪ 10‬می ‪ 2018‬در شــهر شــیکاگو‬ ‫محصــوالت و طرح هــای نواورانــه صنعــت در طــول ‪ 12‬مــاه گذشــته‪ ،‬ابــداع‬ ‫کنفرانس ســاالنه معماری تجــاری جهان اســت‪ .‬این نمایشــگاه همه ســاله‬ ‫طبقه نمایشــگاه تجاری ‪ LFI‬شــامل مجموعـه ای از ‪ 47‬عناوین شــامل‪IoT :‬‬ ‫امریکا برگزار شــد‪ LIGHTFAIR International .‬بزرگ ترین نمایشگاه و‬ ‫بــا حمایــت انجمــن بین المللــی طراحــان نورپــردازی (‪ )IALD‬و انجمــن‬ ‫مهندســی روشــنایی (‪ )IES‬و توســط اتالنتــا برگزار می شــود‪.‬‬ ‫و بــه برگزیــدگان اهدا شــد‪.‬‬ ‫(اینترنــت چیزهــا)‪ ،‬انــرژی جایگزیــن‪ ،‬نرم افــزار‪ ،‬مراقبــت هــای بهداشــتی‬ ‫و‪ ...‬بــود‪ .‬محــدوده نمایشــگاه تجاری شــامل ‪ 600‬هــزار فوت مربع مســاحت‬ ‫امســال تفاوت چشــمگیر نمایشــگاه با دوره پیش رکوردشــکنی ان در عرصه‬ ‫بــا نزدیک بــه ‪ 600‬شــرکت کننده بود کــه نزدیــک بــه ‪ 136‬تولیدکننــده از ان ها‬ ‫در ســال ‪ 2017‬در فیالدلفیــا بــود و نزدیــک بــه ‪ 85‬کشــور در ایــن نمایشــگاه‬ ‫در ایــن دوره رویدادهــای جدیــد مثــل‪ The HUB :‬بــه شــرکت کنندگان‬ ‫جــذب مخاطــب بــود‪ .‬ثبــت نــام در ‪ LIGHTFAIR 2018‬بیش از ثبــت نام‬ ‫شــرکت کردنــد‪ .‬همین طــور در دوره پیشــین بــا راه انــدازی مرحلــه بازرگانــی‬ ‫نمایشــگاه‪ ،‬جایزه های معتبــر ‪ ،LFI Innovation Awards‬برجســته ترین‬ ‫خــارج از ایــاالت متحــده فعالیــت می کردند‪.‬‬ ‫فرصــت داد تــا ارتباطــات جدیــدی بــا همــکاران خــود از مجموعه هــا و‬ ‫رشــته های مختلــف داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رویدادهای اتی‬ ‫نمایشگاه شهر گردشگر‬ ‫‪ 7-4‬شهریور ماه‪ ،‬تهران‪-‬ایران‬ ‫اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری در ایران‬ ‫ساختمان ‪Hi-Tech‬‬ ‫‪ 26-24‬سپتامبر‪ ،‬مسکو‪-‬روسیه‬ ‫خانه هوشمند در اتوماسیون ساختمان‬ ‫گردهمایی شهرهای هوشمند‬ ‫‪Eliaden 2018‬‬ ‫‪ 29‬تا ‪ 31‬می ‪ ،2018‬نروژ‬ ‫‪ Eliaden 2018‬یکــی از نمایشــگاه های معــروف و مشــهور در حــوزه‬ ‫تازه ترین نواوری های شهر هوشمند‬ ‫کنفرانس اینده شهرهای هوشمند‬ ‫تکنولوژی هــای حــوزه بــرق‪ ،‬اتوماســیون و هوشمندســازی اســت کــه‬ ‫‪ 27-25‬سپتامبر‪ ،‬اسکندریه‪ -‬مصر‬ ‫نمایشــگاه های تجارت نــروژ برگزار شــد‪ .‬در ایــن دوره از نمایشــگاه ‪Eliaden‬‬ ‫لو نقل شهری‪،‬‬ ‫حول محورهای توسعه پایدار شهرها‪ ،‬حم ‬ ‫ساختمان هوشمند‪ ،‬شهرهای اینده‬ ‫در نــروژ برگــزار می شــود‪ .‬ایــن نمایشــگاه از ‪ 29‬تــا ‪ 31‬مــی در مجموعــه‬ ‫‪ 2018‬ســمینارهای رایــگان و کارگاه هــای یــک روزه برگــزار شــد کــه در ان بــا‬ ‫اســتفاده از ســمینارهای کوتــاه و موضوعــی و البتــه کنفرانس هــای تعاملــی‬ ‫طوالنــی مشــکالت سیســتماتیک اجرایــی در حــوزه بــرق‪ ،‬اتوماســیون و‬ ‫هوشمندســازی بررســی شــد‪ .‬همچنیــن همزمــان ‪ 70‬ســمینار در بخــش‬ ‫تجــارت ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪ Eliaden‬دارای ســه بــازار اصلــی؛ فنــاوری در بخــش انــرژی‪ ،‬فنــاوری در‬ ‫بخــش صنعــت و تکنولــوژی در بخــش ســاختمان اســت‪ .‬ایــن مناطــق بازار‬ ‫همه محیط هــای تجــاری را در کل صنعــت مهندســی برق پوشــش می دهد‪.‬‬ ‫اکسپو جهانی شهرهوشمند‬ ‫‪ 15-13‬نوامبر‪ ،‬بارسلون‪-‬اسپانیا‬ ‫شهر هوشمند برای شهرهای نواور و پایدار‬ ‫در ‪ Eliaden‬انــرژی‪ ،‬صنعــت و نصــب و راه انــدازی تکنولــوژی بــرق در‬ ‫تمامــی رشــته های صنایــع الکتریکــی یکســال گذشــته مــورد بحــث و نظــر‬ ‫قــرار می گیــرد و هــر موضــوع و محتــوا در ســمینارهای تخصصــی بــا حضور‬ ‫تامین کننــدگان اصلــی مــورد بحــث قــرار می گیــرد‪ .‬در نهایــت می تــوان‬ ‫نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند‬ ‫اخریــن فناوری هــا را در ایــن حــوزه بــا پیشــگام ان دیــد و بــه نقــد و نظــر‬ ‫‪ 29-27‬ابان ماه‪ ،‬تهران‪-‬ایران‬ ‫امــار ‪ Eliaden 2018‬پذیــرای بیــش از بیس ـت هزار بازدیــد کننــده و ســیصد‬ ‫شهرهوشمند‪ ،‬زیرساخت ها و نیازمندی ها‬ ‫گذاشــت‪.‬‬ ‫و بیســت غرفــه دار بــود‪ .‬طبــق نظرســنجی های انجام شــده ‪ 81‬درصــد از‬ ‫بازدیدکننــدگان به منظــور خریــد وارد نمایشــگاه شــدند‪.‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫‪ 26-25‬سپتامبر‪ ،‬لندن‪-‬انگلیس‬ ‫‪13‬‬ ‫یک استاندارد‬ ‫یک ابزار‬ ‫‪All Media‬‬ ‫‪420‬‬ ‫بیش از‪74.000‬‬ ‫تولید کننده کی ان ایکس‬ ‫شریک رسانه کی‪.‬ان‪.‬ایکس‬ ‫در‪ 44‬کشور‬ ‫‪ 700‬محصول گواهی شده کی ان ایکس‬ ‫در‪ 190‬شرکت‬ ‫‪440‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مرکزاموزش کی‪.‬ان‪ .‬ایکس‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪14‬‬ ‫به ما ملحق شوید‬ ‫در‪ 68‬کشور‬ ‫‪17‬‬ ‫‪140‬‬ ‫شریک وابسته‬ ‫شریک علمی کی‪.‬ان‪ .‬ایکس‬ ‫‪21‬‬ ‫باشگاه کاربری ‪/‬‬ ‫مجرب های کی ان ایکس‬ ‫در‪ 19‬کشور‬ ‫‪45‬‬ ‫گروه ملی کی ان ایکس‬ ‫ازمایشگاه‬ ‫اتوماسیون‬ ‫سیستم های اتوماسیون ساختمان‬ ‫بازده انرژی درساختمان های مدارس‬ ‫مطالعه موردی‪ :‬پـروژه اب کنـار‬ ‫مسقط – پادشاهی عمان‬ ‫سیستم های اتوماسیون ساختمان (‪)BAS‬‬ ‫دریــک ســاختمان اداری‪ ،‬بــا انــدازه متوســط‪ ،‬به تنهایــی بیــش ازهـزاران پیــام بیــن ایســتگاه های‬ ‫اتوماســیون سیســتم های مختلــف و رایانــه کنتــرل انتقــال داده می شــوند‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫سیســتم های مختلفــی دریــک ســاختمان می تواننــد بــا یکدیگــرارتبــاط برق ـرارکننــد‪ ،‬الزم اســت‬ ‫تــا ازراه مســیرهای ارتباطــی نیــزبــه هــم متصــل شــوند‪ .‬درایــن میــان‪( BAS ،‬سیســتم های‬ ‫ٔ‬ ‫ منزلــه راهــکارموثــرو به صرفــه ای بــرای ارتباط دهــی و کنتــرل‬ ‫اتوماســیون ســاختمان) به‬ ‫سیســتم های متعــدد انــواع ســاختمان ها معرفــی شــده اند‪ .‬‬ ‫اهمیت یافتن سیستم های اتوماسیون ساختمان‬ ‫تولیدکننده هــای سیســتم های در ابتــدا از راهکارهــای اختصاصی پیشــرفته‬ ‫بــرای انتقــال داده هــا اســتفاده می کردنــد‪ .‬در اینجــا کار اصلــی یکی کــردن‬ ‫سیســتم های عملیاتــی کنترل شــده بــا ‪ DDC‬هــای ســازنده بــود‪ .‬بــا‬ ‫گذشــت زمــان‪ ،‬تقاضــا بــرای اتوماســیون ســاختمان به طــور چشــمگیری‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬در گذشــته‪ ،‬بــر حســب نیــاز‪ ،‬امــکان اســتفاده از‬ ‫سیســتم هایی بــود کــه بــا ســازنده های متفاوتــی تجهیــز شــده بودنــد‪.‬‬ ‫مثـ ً‬ ‫م هشــدار ســرقت‪ ،‬نیــاز بــه متصل کــردن دو‬ ‫ا بــرای نصــب یــک سیســت ‬ ‫سیســتم بــاس متفــاوت بــود‪ ،‬طــوری کــه ان هــا بتواننــد بــا یکدیگــر ارتبــاط‬ ‫بگیرنــد‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه یکــی از تولیدکننده هــا می بایســت پروتــکل‬ ‫خــود را دراختیــار دیگــری می گذاشــت و ایــن بــه نفــع تولیدکننــده نبــود‪.‬‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬و به دلیــل ماهیــت پیچیــده ایــن سیســتم ها‪ ،‬تقاضــا بــرای‬ ‫بــاس پروتکل بــاز بســیار زیــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫سیســتم های‬ ‫ِ‬ ‫دلیــل دیگــر بــرای افزایــش ایــن تقاضــا وابســتگی مشــتریان بــه‬ ‫تک تــک عرضه کننده هاســت‪ .‬یــک مشــتری نمی توانســت از قطعــات‬ ‫تولیدکننده هــای متعــدد در یــک تاسیســات واحــد اســتفاده کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫مدتــی بعــد از نصــب‪ ،‬مشــتری بــه انجــام تغییــرات یــا اصالحاتــی در‬ ‫ایــن تاسیســات نیــاز داشــت‪ ،‬بایــد همــه قطعــات اضافــی را از همــان‬ ‫تولیدکننــده می خریــد‪.‬‬ ‫شرایط سیستم باس و شبکه‬ ‫دهــه ‪ ۹۰‬می�لادی‪ ،‬نیروه��ای کاری شرــکت های مختلــف و نیــز‬ ‫ٔ‬ ‫از اغــاز‬ ‫ش طراحیــ موف��ق ش��دند سیسـ�تم های بــاز‬ ‫اپراتوره��ا و مهندس��ین بخ�� ‬ ‫مدیریت پایه‬ ‫رایانه کنترلی‬ ‫امنیت‬ ‫گرمایش‬ ‫اطفا حریق‬ ‫دسترسی‬ ‫دوربین مداربسته‬ ‫تهویه‬ ‫پرده کرکره‬ ‫تامین برق‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫‪17‬‬ ‫باس را بــه بــازار وارد کننــد‪ ،‬اما هنــوز نیازمنــد راهکارهــای اختصاصــی بودند‪.‬‬ ‫در سـ�طح مدیریت�یـ‪ ،‬نی�اـز اس��ت ت�اـ تک تکــ ای��ن سیســتم ها را بــه‬ ‫در شکــل نش��ان داده ش��ده اند‪.‬‬ ‫مدیریــت انــرژی ســطح باالیــی ماننــد ســوئیچ تایمــریــا محدودکــردن‬ ‫حوزه ه��ای اصل��ی کارب��رد و سـ�اختار سلس��له مراتبی اتوماســیون ســاختمان‬ ‫بخش ه��ای کنتــرل س��اختمان‪ ،‬ک��ه در سیس��تم های نورپــردازی‬ ‫سیسـ�تم های رایان��ه ای و برنامه هــای دیگــرمرتبــطکــرد تــاکارکردهــای‬ ‫برنامه هــای اوج بــارانجام شــود‪.‬کنتــرل ســاختمان بــه شــیوه های متفاوتی‬ ‫ً‬ ‫نس��بتا ساــده ای مثــل‬ ‫اس��تفاده می شــوند‪ ،‬تنه�اـ ب��ه انجـ�ام کاره��ای‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬برخیــ ازسیســتم ها اختصاصی انــد‪ ،‬برخــی بــازو طیــف‬ ‫درحالی ک��ه سیســتم های گرمایــش و تهویــه نیازمنــد ‪ DDC‬هایــی هســتند‬ ‫ساــده می توان��د عملک��رد روش��ن ‪/‬خاموش را زمانبنــدیکنــد و یــا براســاس‬ ‫ارس��ال و دریاف��ت فرمــان ســوئیچینگ در محدــود ه یــک اتــاق نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫ک��ه فرمان ه�اـی س��وئیچینگ و س��یگنال ها را بــرای انتقــال مقادیــر‬ ‫اندازه گیری شــده پ��ردازش می کنندــ و انتقــال می دهن��د‪ .‬ازای��ن رو‬ ‫تقاضـ�ا بیشتــر از ح�دـ ممک��ن ب��رای سیس��تم های بــاس کنتــرل ســاختمان‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫گس��ترده ای نیزبین ایــن دو قراردارند‪ .‬یک سیســتم اتوماســیون ســاختمان‬ ‫نی��ازسیس��تم‪ ،‬تصمی�مـ بگی��رد‪ .‬درحالی کهــ سیس�تـمکنت��رل پیچیده تــر‬ ‫تحلیل هــایگســترده انــرژی‪ ،‬اشکارســازی و تشــخیص خــودکارخطاهــا‪،‬‬ ‫یکپارچه ســازیکنتــرل روشــنایی‪ ،‬امنیــت و ســایرمــوارد را برعهــده دارد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتــاب سیســتم های مدیریت ســاختمان‪ ،‬هرمن مــرزو دیگ ـران‪ ،‬ترجمه ســیف اله‬ ‫نیک نامی‪ ،‬ته ـران‪ ،‬یــزدا‪( ،۱۳۹۴ ،‬ویرایش دوم) چاپ ســوم‪.‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫بخش های کنترل ساختمان‪ ،‬که درسیستم های نورپردازی‬ ‫ً‬ ‫نسبتا ساده ای مثل ارسال‬ ‫استفاده می شوند‪ ،‬تنها به انجام کارهای‬ ‫و دریافت فرمان سوئیچینگ درمحدوده یک اتاق نیازدارند‪.‬‬ ‫درحالی که سیستم های گرمایش و تهویه نیازمند ‪ DDC‬هایی‬ ‫هستند که فرمان های سوئیچینگ و سیگنا ل ها را برای انتقال مقادیر‬ ‫اندازه گیری شده پردازش می کنند و انتقال می دهند‪.‬‬ ‫‪Solutions‬‬ ‫بازده انرژی درساختمان های مدارس‬ ‫معضــل ســاخت و ســاز در ســاختمان های مــدارس و نوســازی ان هــا یکــی‬ ‫یــک حس گــر حرکتــی بــا کنتــرل دائمــی روشــنایی باشــد کــه به طــور‬ ‫و پــرورش بــوده اســت‪ .‬مســئله جــدی کــه امــروز ایــن مــدارس بــا ان هــا‬ ‫‪ KNX‬در پرده هــای پنجــره‪ ،‬یــک حائل ســازی (‪ )screening‬قــوی بــا‬ ‫از مشــکالتی اســت کــه در ســال های اخیــر گریبان گیــر وزارت امــوزش‬ ‫دســت به گریبان اند عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬روشنایی‬ ‫‪ .2‬حائل های ضد افتاب (‪ )solar screens‬و گرمایش خورشیدی‬ ‫‪ .3‬تهویه هوا‬ ‫خــودکار و پــس از اتمــام جلســه درس‪ ،‬چــراغ را خامــوش کنــد‪ .‬کنترل های‬ ‫ســطوح بهینــه روشــنایی روز را در طــی جلســات درس تضمیــن می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کنترل هــا‪ ،‬زمانــی کــه کســی در اتــاق نیســت‪ ،‬در تابســتان پــرده را‬ ‫به منظــور خنــک کــردن می بنــدد و در زمســتان ان را بــاز می کنــد تــا از‬ ‫انــرژی افتــاب اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫همین طــور بــرای سیســتم گرمایــش‪ ،‬حالت هــای عملیاتــی نظیــر‬ ‫از ان جایی کــه یکــی از کارکرد هــای مهــم سیســتم های اتوماســیون ‪KNX‬‬ ‫«اســایش»‪« ،‬به صرفــه» و «محافظــت در مقابــل یخبنــدان» به طــور‬ ‫عملکــرد باالیــی داشــته و بــا کنتــرل موضعــی در بهینه ســازی مصــرف‬ ‫می شــوند‪ .‬تهویــه هــوای اتاق هــا هــم توســط پنجره هایــی کــه بــا بــرق‬ ‫بــازده انــرژی اســت‪ ،‬ایــن سیســتم ها می تواننــد در ســازه های مــدارس‬ ‫انــرژی نقــش بســزایی را ایفــا کننــد‪ .‬اســتفاده از ایــن سیســتم ها در کنــار‬ ‫بهینه ســازی مصــرف انــرژی می توانــد روحیــه صرفه جویــی را درمیــان‬ ‫دانــش امــوزان بــاال ببــرد و عملکــردی اموزشــی برای شــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫راه حل به کارگیری و عملکردی صرفه جویی انرژی درمدارس‬ ‫بــا توجــه بــه این کــه روشــن و خامــوش کــردن چراغ هــا در کالس هــای‬ ‫درس به طــور دســتی انجــام می گیــرد‪ ،‬راه حــل می توانــد فعال ســازی‬ ‫خــودکار و متناســب بــا برنامــه زمانــی درســی و تعطیلی هــا فعــال‬ ‫کار می کننــد‪ ،‬صــورت می گیــرد‪ .‬همچنــان امــکان این کــه پنجره هــا‬ ‫بــا دســت بــاز شــوند‪ ،‬وجــود دارد ‪،‬امــا حســگرهای دی اکســید کربــن‬ ‫‪ KNX‬میــزان هــوای کهنــه را کاهــش داده و کارکــرد بازکــردن خــودکار را‬ ‫فعــال می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای مقاصــد اموزشــی‪ ،‬داده هــای مصــرف انــرژی در سیســتم نمایــش‬ ‫یــا در اینترنــت قــرار می گیــرد‪ .‬از جملــه ایــن داده هــا‪ ،‬مقادیــر دی اکســید‬ ‫کربــن اســت کــه در نتیجــه کارکــرد تهویــه کاهــش می یابنــد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله ‪KNX Solution‬‬ ‫پیاده سازی‬ ‫کارکردها‬ ‫یک حســگر دی اکســید کربن ‪ ،)Theben( 760 Amun‬تراکم دی اکســید‬ ‫یــک چــراغ خــارج از سیســتم (چــراغ قــوه) بــر حســگر‪ ،‬کنتــرل دائمــی‬ ‫‪ Windowmaster NV Comfort‬به عنــوان واحد مرکــزی تهویه طبیعی‪،‬‬ ‫اســتفاده می شــود کــه در عیــن حــال کنتــرل دائمــی روشــنایی را نیــز‬ ‫محصوالت زیر بر روی پنل نصب شده اند‪:‬‬ ‫کربن و دمــا و رطوبــت فعلــی اتــاق را انــدازه می گیرد‪.‬‬ ‫از داده هــای اندازه گیری شــده بــرای محاســبه راهبــرد (اســتراتژی) کنتــرل‬ ‫پنجــره اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫چراغ هــا در اغــاز جلســات درس روشــن می شــوند و می تــوان بــا تابانــدن‬ ‫روشــنایی را فعــال کــرد‪ .‬از یــک دکمــه اتوبوســی بــرای کم ســو کــردن چــراغ‬ ‫غیرفعــال می کنــد‪ .‬همین طــور میــزان کنونــی تراکــم دی اکســید کربــن‬ ‫در نمــوداری نمایــش داده می شــود‪ .‬وقتــی کــه مقــدار ان تغییــر می کنــد‪،‬‬ ‫‪ 16M Windowmaser Motorcontroller WEC‬که شــامل کنترل های‬ ‫پنجــره بــه اهســتگی بــاز می شــود‪ .‬بــرای بهینه ســازی کارکردهــای تهویــه‬ ‫یــک ‪ KNX/Dali Gateway Gira‬روشــنایی را کنتــرل می کنــد کــه ایــن‬ ‫تمــام داده هــای مربــوط بــه مصــرف در اتاق هــا‪ ،‬بــرای مقاصــد اموزشــی بــه‬ ‫هدایتــی (‪ )drive controls‬اســت و پنجره هــا را بــاز و بســته می کند‪.‬‬ ‫شــامل کارکــرد کمسوســازی (‪ )dimming‬هــم می شــود‪.‬‬ ‫یک حســگر حرکتــی (‪ )Busch-Jaeger‬مراقب کنترل دائمی روشــنایی‬ ‫اســت و حضور افــراد در اتــاق را تشــخیص می دهد‪.‬‬ ‫می تــوان پارامترهــا را در پنــل کنتــرل ‪ NV‬تنظیــم کــرد‪.‬‬ ‫نمایــش گذاشــته می شــوند‪.‬‬ ‫مزیت ها‬ ‫صفحـه لمسـی ‪ Ambientomura TCI‬بـا نـرم افـزار بصری سـازی‬ ‫بــازده انــرژی از طریــق اتوماســیون ‪ ، KNX‬کاهــش چشــمگیری نشــان‬ ‫از یــک فرستنـــده رادیویـــی و یــک رابــط رســانه ای ‪KNX/RF Hager‬‬ ‫می تــوان بــرای فراهــم اوردن اطالعــات در پروژه هــای نوســازی‬ ‫تهویــه طبیعــی خــودکار‪ ،‬همــراه بــا گزینــه تهویــه دســتی بــرای زمان هایی‬ ‫ً‬ ‫ســریعا تغییریابنــده‪ ،‬الزم اســت کــه تهویــه‬ ‫کــه به خاطــر نیازمندی هــای‬ ‫عــاوه بــر این هــا یــک متــر ابــی‪ KNX‬نیــز هســت (‪ )Arcus-EDS‬کــه‬ ‫ارائــه ی اطالعــات در یــک قالــب اموزشــی به منظــور ارتقــا هوشــیاری‬ ‫(‪ ،)visualization‬عملکرد را تسهیلکرده وکارکردها و داده ها را نمایش می دهد‪.‬‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫در ارتبــاط بــا مصرف بیــش از حــد اب‪ ،‬بر تاسیســات بهداشــتی نظــارت دارد‪.‬‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫به طــور دســتی انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫دانش امــوزان درخصــوص مســاله انــرژی‪.‬‬ ‫مطالعه موردی‪ :‬پـروژه اب کنـار‬ ‫مسقط – پادشاهی عمان‬ ‫مشتری‪:‬‬ ‫فروشــگاه ها در قســمت میانــی طبقــه همکــف و طبقــه اول‪ ،‬اســتخر و ســونا‬ ‫این اب کنــار یــک پــروژه توســعه ای اعــاء توســط مشــاورین امــاک ‪S&T‬‬ ‫و مهمان پذیرهــا در طبقــه دوم و دفاتــر شــرکتی در طبقــات باالتــر واقع شــده‬ ‫‪ S&T‬اســت کــه در ‪ 1977‬تاســیس شــد‪ ،‬یــک غــول تجــاری پیشــگام و‬ ‫اســت (تقریبــا ‪ 350‬خــودرو در فضــای خارجــی و ‪ 356‬خــودرو در طبقــات‬ ‫می باشــد‪ .‬مشــاورین امــاک ‪ S&T‬بخشــی از هولدینــگ ســرمایه گذاری‬ ‫برجســته اســت کــه دفتــر مرکــزی اش در عمــان واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫هولدینــگ فعالیتهایــی در ‪ 15‬کشــور جهــان دارد‪ ،‬بــه کیفیــت عالــی و نواوری‬ ‫شــهره اســت‪ ،‬و بیــش از ‪ 6000‬نفــر از فرهنگهــا و قومیتهــای مختلــف را در‬ ‫اســتخدام خــود دارد‪.‬‬ ‫پروژه‪:‬‬ ‫ایــن اب کنــار یــک کار توســعه ای بــا کاربــری مختلــط اســت کــه یــک فضای‬ ‫اســتیجاری بــا مســاحت بیــش از ‪ 25‬هــزار متــر مربــع را بــرای کاربری هــای‬ ‫تجــاری و شــرکتی و اغذیه فروشــی ها فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اب کنــار کــه در بیــش از پنــج طبقــه بــا ســه طبقــه پارکینــگ مرتبــط بــا‬ ‫هم احــداث می شــود تنهــا مقصــد تفریحی در نــوع خــود در عمان محســوب‬ ‫می شــود کــه دارای اماکنــی بــرای صــرف غــذا‪ ،‬پیــاده روهــا و گردش گاه هــا‪،‬‬ ‫و یــک دریاکنــار جدیــد مرتبط بــا ســاحل دارد‪.‬‬ ‫پــروژه دریاکنــار یــک مجتمــع بــا کاربــری مختلــط اســت کــه در منطقــه‬ ‫تجــاری بین المللــی الشــعطی در مســقط عمــان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن طــرح فضایــی بالــغ بــر ‪ 25‬هــزار متــر مربــع را شــامل می شــود کــه‬ ‫انــد‪ .‬مکمــل ایــن طــرح‪ ،‬یــک پارکینــگ بــا ظرفیــت بیــش از ‪ 700‬خــودرو‬ ‫زیرزمیــن)‪.‬‬ ‫نمــای بیرونــی و فضاهــای داخلــی بــا توجــه بــه محیــط فرهنگــی ســاخته‬ ‫شــده انــد و ترکیبی انــد از معمــاری معاصر و مــدرن‪ .‬ایــن اب کنار یــک پروژه‬ ‫توســعه ای جدیــد و نواورانــه اســت کــه بــا هــدف گرفتــن گروه هــای متنــوع‬ ‫جمعیتــی‪ ،‬بــر ســبک زندگــی شــهری تاثیــر مــی گــذارد‪.‬‬ ‫تصمیــم مشــتری بــر ان شــد کــه بــرای خنــک کــردن هــوا در پــروژه یــک‬ ‫منبع مرکزی اب سردشــده داشــته باشــد و اب سردشــده و یک تاسیســات‬ ‫مرکــزی انــرژی را انتخــاب کــرد کــه ایــن مســتلزم یــک راه حــل مترزنــی‬ ‫(‪ )metering‬بــود تــا مصــرف انــرژی توســط هــر یــک از ســاکنین را‬ ‫مدیریــت کنــد‪ .‬همچنیــن نیازمند یــک راه حــل بــود کــه بواســطه ان مالکین‬ ‫ســاختمان بتواننــد بــه درســتی انــرژی حرارتــی را انــدازه گیــری کــرده‬ ‫و متناســب بــا میــزان انــرژی مصرف شــده توســط مســتاجرین‪ ،‬قبــض‬ ‫مصــرف انــرژی را برایشــان صــادر کننــد‪.‬‬ ‫خالصه دامنه کار‪:‬‬ ‫تامین‪ ،‬ازمون و سفارش راه حلهای مترزنی‬ ‫زیر‪-‬مترزنی چیست‪:‬‬ ‫خــارج از دیــد ســاکنین ســاختمان جــای گرفته انــد امــا پرســنل تعمیــرات‬ ‫بــا افزایــش تمرکــز بــر بــازده انــرژی و بــازده ســرمایه گــذاری‪ ،‬الزم اســت‬ ‫و نگهــداری بــه انهــا دسترســی دارنــد‪ .‬داده هایــی کــه ایــن سیســتمها‬ ‫دمــای (اب) بازگشــتی‪ ،‬و اتــاف اب تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫حجــم‪ ،‬دمــای تامیــن و دمــای برگشــتی‪.‬‬ ‫مشــتریانی کــه بــه موضــوع انــرژی حســاس اند بــر پارامترهایــی چــون‬ ‫فراهــم مــی کننــد عبارتنــد از انــرژی کل‪ ،‬نــرخ انــرژی‪ ،‬حجــم کل‪ ،‬نــرخ‬ ‫یــک سیســتم هوشــمند اندازه گیــری انــرژی‪ ،‬از بهینه ســازی شــبکه و‬ ‫عــاوه بــر اندازه گیــری دقیــق‪ ،‬گــرداوری و روندیابــی صحیــح داده هــا نیــز از‬ ‫زیر‪-‬مترزنــی‪ ،‬شــامل نصــب تجهیــزات بــرای اندازه گیــری‪ ،‬نظــارت‪ ،‬تهیــه‬ ‫عــاوه بــر تهیــه قبــض هزینــه بــرای مســتاجرین ســاختمان متناســب بــا‬ ‫زیر‪-‬مترزنــی باعــث ارتقــاء هوشــیاری درخصــوص عملکــرد تاسیســات‬ ‫ردگیــری کــرده و بــه این ترتیــب نواقــص و مشــکالت سیســتم را شناســایی‬ ‫تــاش خواهنــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب مصــرف کل بــه میــزان چشــمگیری‬ ‫یــک پمــپ از کار افتــاده شناســایی شــود‪ ،‬کــه در صــورت عــدم وجــود چنین‬ ‫ت مشــتری پشــتیبانی می کنــد‪.‬‬ ‫خدمــا ‬ ‫اولیتهــای اصلــی برنامــه مترزنــی بود‪.‬‬ ‫قبــض یــا کنتــرل فراینــد اســتفاده شــما از اب و انــرژی اســت‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫میــزان انــرژی مصرفی شــان‪ ،‬مدیــران ســاختمان می تواننــد عملکــرد را‬ ‫می گــردد‪ ،‬کاربــران بــرای صرفه جویــی در مصــرف انــرژی و اب ســخت تر‬ ‫کننــد‪ .‬بــه طــور مثــال‪ ،‬داده هــای حاصــل از مترهــای ‪ BTU‬کمــک کــرد تــا‬ ‫کاهــش پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫سیســتمی‪ ،‬ایــن مشــکل تشــخیص داده نمی شــد‪.‬‬ ‫«بیــش از ‪ 200‬متــر ‪ BTU‬و اب» در محــل اســتفاده مــی شــود و ایــن عدد در‬ ‫راه حل‪:‬‬ ‫حــال افزایــش اســت‪ .‬مراحل بعــدی توســعه پــروژه شــامل یک ســاختمان‬ ‫فهــم اینکــه انــرژی کجــا و چــه زمانــی اســتفاده می شــود نخســتین گام‬ ‫تجــاری دیگر واقــع در ان همســایگی اســت‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬مترهــای ‪ BTU‬ســیگنالهای ورودی را از دو حســگر حرارتــی‬ ‫در اختیــار قــرار دارد‪ ،‬ســازندگان پــروژه اب کنــار مــی داننــد کــه بــرای تامیــن‬ ‫ماوراءصوتــی جریــان‪ ،‬دریافــت مــی کننــد‪ .‬سیســتمهای اندازه گیــری‬ ‫گســترش داد‪.‬‬ ‫در جهــت هدایــت مجموعــه اجتمــاع محلــی بــه ســمت بــازده بیشــتر‬ ‫از انجــا که داده هــای جامعــی درخصــوص اب سردشــده تولیــدی و مصرفی‬ ‫بــا دقــت بــاال کــه بــا یکدیگــر جفــت شــده انــد و یــک متــر حجمــی‬ ‫نیازهــای رو بــه گســترش مــی تــوان سیســتم اب سرد شــده را بــه اســانی‬ ‫معماری معمول مترزنی‪:‬‬ ‫چاپگر‬ ‫تحلیل داده ها‬ ‫بک‪-‬اپ به‬ ‫عنوان خدمات‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫کاربران تلفنهای‬ ‫همراه‬ ‫نرم افزار تهیه قبض‬ ‫هزینه مستاجر‬ ‫سرور ‪IBMS‬‬ ‫ایستگاه کاری‬ ‫‪BMS‬‬ ‫چرا زیر‪-‬مترزنی‬ ‫صحت قبضهای هزینه‪:‬‬ ‫بــه عنوان مســتاجربــرای انچه اســتفاده مــیکنید پــول می دهیــد‪ .‬قبضهای‬ ‫مصــرف انــرژیکــه بــراســاس داده هــای صحیــح و قابــل اعتمــاد باشــند‪،‬‬ ‫مشــوقی قــوی هســتند بــرای انکــه مصرف کننــدگان بــه اتخــاذ رفتــاری‬ ‫روی بیاورنــدکــه بــه لحــاظ مصــرف انــرژی بــازده بیشــتری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تحلیل انرژی‪:‬‬ ‫بهینه سازی عملیاتی‪:‬‬ ‫یــک متــر ‪ BTU‬بــه خــودی خــود تضمین کننــده صرفه جویــی نیســت‪ ،‬بــا‬ ‫ایــن حــال می توانــد جاهایــی را کــه مناســب انجــام اقدامــات اصالحــی‬ ‫هســتند نشــانمان دهــد‪ .‬اندازه گیــری دقیــق می توانــد اشــکار ســازد کــه‬ ‫چه کســی بــازده انــرژی پایینــی دارد و بــه دقــت ان جاهایــی را کــه اقدامات‬ ‫اصالحــی بیــش از همــه مثمرثمــر واقــع می شــوند نشــان دهــد‪.‬‬ ‫انجــام مقایســه در میــان داده هــای پیشــینه ای مــی توانــد بــه‬ ‫طرح های پیشگامانه دولتی‪:‬‬ ‫در راســتای بهینه ســازی مصــرف را مســتند ســازند‪.‬‬ ‫ثمربخــش از اب و انــرژی را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫تامین کننــدگان و مصــرف کننــدگان انــرژی کمــک کنــد تــا تاثیــر فعالیتهایی‬ ‫ن ســبز" بــرای دبــی کــه اســتفاده‬ ‫تهیــه "مقــررات و مشــخصات ســاختما ‬ ‫مزیتهای مترزنی هوشمند برمترزنی سنتی‪:‬‬ ‫فرسایش در گذر زمان‬ ‫مترمکانیکی‬ ‫بدون هشدار‬ ‫خوانش دستی‬ ‫دقت عالی‬ ‫مترهای ‪ BTU‬ماوراء صوت برای مدیریت انرژی گرمایش‪/‬سرمایش‬ ‫طراحی شــده بــرای اندازه گیــری بســیار دقیــق انــرژی گرمایــش و‬ ‫ســرمایش بــا اســتفاده از روش مافــوق صــوت‬ ‫* مــورد اســتفاده در ســاختمانهایی بــا ســرمایش مرکــزی (برجهــای‬ ‫اپارتمانــی‪ ،‬ســاختمانهای مســکونی‪ ،‬ســاختمانهای اداری‪ ،‬و ‪)...‬‬ ‫دارای گواهینامه ‪MID‬‬ ‫ســایزهای اســتاندارد ‪ DN15‬تــا ‪ ،DN100‬ضمــن اینکــه ســایزهای‬ ‫مخصــوص بزرگتــر از ‪ DN200‬نیــز در صــورت درخواســت موجود می باشــد‪.‬‬ ‫‪( IP65‬حالت پیشفرض)‪ ،‬و ‪ IP67‬نیزدرصورت درخواست موجود می باشد‪.‬‬ ‫باطــری داخلــی (حالــت پیشــفرض) یــا تامین بــرق بیرونــی؛ عمــر باتری‬ ‫بیش از ‪ 12‬ســال اســت‪.‬‬ ‫گزینه های ارتباطاتی چندمنظوره‪:‬‬ ‫‪Versatile communication options: M-Bus (default), WM- Bus,‬‬ ‫)‪BACnetMS/TP, Modbus RS-485, LON, LoRa(IoT‬‬ ‫مترهای ابی ماوراء صوت برای اندازه گیری صحیح و دقیق مصرف اب‬ ‫گرم‪/‬سرد‪.‬‬ ‫مورد استفاده در خانه ها‪ ،‬بلوکهای اپارتمانی و نیز صنایع‬ ‫دو ورودی‪/‬خروجی برای پالسهای سراسری‬ ‫امکان‬ ‫مشاهده از‬ ‫راه دور‬ ‫امکان هوشمند‬ ‫هشدار و محدودسازی‬ ‫داده های محدود‬ ‫گستره مترزنی ‪:NETIX‬‬ ‫مترایستا‬ ‫اشراف کامل بر داده ها‬ ‫دارای گواهینامــه ‪ ،MID‬ســازگار بــا "اســتاندارد اروپایــی ‪ "EN 14154‬و‬ ‫الزامــات ‪OIML‬‬ ‫ســایزهای اســتاندارد ‪ DN15‬تــا ‪ ،DN100‬ضمــن اینکــه ســایزهای‬ ‫مخصــوص بزرگتــر از ‪ DN300‬نیــز در صــورت درخواســت موجود می باشــد‪.‬‬ ‫‪( IP65‬حالــت پیشــفرض)‪ ،‬و ‪ IP67/IP68‬نیــز در صــورت درخواســت‬ ‫موجــود مــی باشــد‪.‬‬ ‫باطــری داخلــی (حالــت پیشــفرض) یــا تامیــن بــرق بیرونــی؛ عمــر‬ ‫باطــری بیــش از ‪ 12‬ســال اســت‪.‬‬ ‫گزینه های ارتباطاتی چندمنظوره‪:‬‬ ‫)‪M-Bus (default), WM- Bus, Modbus RS-485, LON, LoRa(IoT‬‬ ‫مترهای ابی الکترونیکی برای اندازه گیری مصرف اب گرم‪/‬سرد‪.‬‬ ‫مورد استفاده در خانه ها‪ ،‬بلوکهای اپارتمانی و نیز صنایع‬ ‫همراه با قابلیت ارتباطاتی تعبیه شده ‪WM-Bus‬‬ ‫سایزهای استاندارد ‪DN20-DN15‬‬ ‫نرخهای جریان در بازه ‪ 1.6‬تا ‪ 4‬مترمربع در ثانیه‬ ‫کالس دمایی ‪ ،90/T30‬کالس محافظتی ‪IP65‬‬ ‫باطری داخلی با عمر بیش از‪ 12‬سال‬ ‫دارای گواهینامه ‪MID‬‬ ‫درباره "نتیکس کنترلز" (‪)NETIX Controls‬‬ ‫ریشــه های نتیکــس کنترلــز در فنالنــد اســت و از ســال ‪ 2016‬بــه عنــوان‬ ‫پیشــگام توســعه "سیســتمهای مدیریــت ســاختمان هوشــمند" شــناخته‬ ‫می شــده اســت‪ .‬کار ان ارائــه سیســتمهای چندمنظــوره و راه حلهــای‬ ‫پیشــرفته بــرای "ســاختمانهای هوشــمند" بــوده اســت‪ .‬دفاتــر مرکــزی‬ ‫نتیکــس در هلســینکی فنالنــد اســت و ان را یکــی از رهبــران صنعتــی در‬ ‫عرصه سیســتمهای مدیریت ســاختمان‪ ،‬اپلیکیشــنهای هوشــمند و طراحی‬ ‫مــدرن مــی داننــد‪ ،‬کــه ســابقه پیاده ســازی موفقیت امیــز راه حلهــای‬ ‫یکپارچــه اتوماســیون در بیــش از ‪ 20‬کشــور سراســر جهــان را دارد‪.‬‬ ‫نتیکــس کنترلــز بــا فراهــم اوردن ترکیبــی از مهارتهــای مهندســی و دانشــی‬ ‫مبســوط از نیازهــا و الزامــات سیســتمهای جهانــی اتوماســیون ســاختمان و‬ ‫صنعــت سیســتمهای مدیریــت‪ ،‬بــه خلــق راه حلهــای نواورانــه بــرای هرگونه‬ ‫الزامــات پرزحمــت یــاری رســانده اســت‪.‬‬ ‫نتیکــس‪ ،‬بــه عنــوان یــک ســازنده مســتقل سیســتمهای مدیریــت‬ ‫ســاختمان‪ ،‬بــا ان اکوسیســتمی کــه اســایش‪ ،‬پایــداری‪ ،‬کارایــی انــرژی‪،‬‬ ‫قابلیت اعتمــاد و کیفیت ســاختمان از اولویتهایش هســتند تناســبی ایده ال‬ ‫دارد‪ .‬فعالیــت نتیکــس کنترلــز از طریــق یــک شــبکه جهانــی از شــرکتهای‬ ‫بازاریابــی سیســتمهای یکپارچــه نرم افزاری‪-‬ســخت افزاری مــی باشــد و‬ ‫مشــتریانی در سراســر اروپــا‪ ،‬خاورمیانــه و شــبه قاره هنــد دارد‪.‬‬ ‫بــه بازارچــه اب کنــار (‪ )waterfront mall‬در عمــان‪ -‬ســاختمان‬ ‫شــتاب دهنده (‪ ) accelerator building‬شــهرمصــدر(‪)masdar city‬‬ ‫خیابــان تجارتــی مزایــا دردبــی (‪)city walk & mazaya business ave‬‬ ‫لو لــو مــال در “ام القویــن” و ‪ xero six mall‬در شــارجه در خاورمیانــه‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نتیکــسکنترلــزبخشــی ازگــروه ‪ SB‬اســت‪ -‬وگــروه ‪ SB‬را می تــوان بــه یک‬ ‫ب وکارساختمان ســازی را تغذیه می‬ ‫نیــروگاه منطقـه ای تشــبیهکــردکــهکسـ ‬ ‫کند و دربرگیرنــده شــرکتهایی چــون ‪ ODS Global، Exenture Global‬و‬ ‫عملیاتهــای منطق ـه ای شــرکت ‪ Teknoware Middle East‬می باشــد‪.‬‬ ‫فراخوان همکاری‬ ‫از کلیــه اســاتید‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬مهندســان و‬ ‫فعــاالن صنعــت اتوماســیون ســاختمان‬ ‫در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کتاب (تالیف یا ترجمه)‬ ‫مقالهعلمی‪-‬دانشگاهی‬ ‫یادداشتتحلیلی‬ ‫گزارش پروژه‬ ‫بیان تجربیات اجرایی‬ ‫گزارش های اماری سازمان ها‬ ‫مطالــب و محتــوای خــود را بــه فارســی ســلیس همــراه بــا رعایــت اصــول مرجع نویســی‬ ‫و ذکــر منابــع در قالب فایــل ‪ Microsoft Word‬بفرســتید‪.‬‬ ‫اتوماســیون ســاختمان در رد‪ ،‬قبــول‪ ،‬ویرایــش‪ ،‬تلخیــص و اصــاح مقــاالت‪ ،‬ازاد اســت‪.‬‬ ‫ارســال اصــل مطالــب ترجمه شــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫| خط ویژه‪ | ۷۴۵۰۶ :‬دورنگار‪| info@BACPress.com | ۲۲۶۹۴۶۷۹ :‬‬ ‫تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان‬ ‫ سلیمانی غربی‪ ،‬شماره‪ ،90‬واحد‪| 7‬‬ ‫| ‬ ‫شهرهوشمند‬ ‫فواید ورود به عصرتانوما‬ ‫| گفت وگو با فرامرزرستگار‬ ‫‪ FTTH‬درقلب شهرهوشمند‬ ‫کنسرسیوم مشترک جهانی برای تهران هوشمند‬ ‫| گفت و گو با سجاد جهانگرد‬ ‫شهرهوشمند درسایه ابراشیا‬ ‫‪26‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫درگفت وگو با فرامرزرستگار‪ ،‬دبیرسندیکای صنعت مخابرات ایران‪ ،‬مطرح شد‪:‬‬ ‫فواید ورود به عصرتانوما‬ ‫ ایســان تنهــا رس�اـندن فیب��رب��ه درس�اـختمان های مســکونی‪ ،‬اداری و تجــاری ازمهم تریــن و پایه ا ی تریــن اهــداف‬ ‫«پــروژه ‪ »FTTH‬درکش��وراس��ت؛ مس��ئله و موضوعـ�ی کــه ع��زم ج��دی س�اـزمان های مرتبــط اعــم ازوزارت ارتباطــات‬ ‫و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان‪ ،‬شــرکت مخابــرات و شــهرداری ها را طلــب می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫دســتگاه ها بایــد دردرون خــود بــا نگاهــی اگاهانــه و درجس ـت وجوی منافــع مشــترک درایجــاد ایــن طــرح باشــند تــا‬ ‫دررونــد پیگیــری ایــن پــروژه از«بــه تعویــق افتادن هــای پیاپــی» و «فرصــت ســوزی های مــدام» جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫موانــع توســعه پــروژه ‪ FTTH‬درایـران چیســت؟ کمبودهــای زیرســاختی درکــدام نواحــی تمرکــزبیشــتری دارد؟ ایجاد‬ ‫هماهنگــی و سرعت بخشــی میــان ســازمان های گوناگــون درتوســعه ایــن طــرح بــه چــه شــکل بایــد باشــد؟‬ ‫درگفت وگو با فرامرزرستگار‪ ،‬دبیرسندیکای صنعت مخابرات ایران‪ ،‬درپی پاسخ به این پرسش ها بوده ایم‪.‬‬ ‫دربـــاره فوایـــد توســـعه ظرفیـــت ‪ FTTH‬بـــه چـــه مـــواردی می توانیـــد‬ ‫یکــی از متولیــان پــروژه ‪ FTTH‬شــرکت مخابــرات ایــران اســت کــه‪ ،‬طبــق‬ ‫بــرای اینکــه مــردم و دولــت ســرویس هایی بــا پهنــای بانــد باالتــر داشــته‬ ‫حتــی ارتباطــات موبایلــی خدمــات ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه پهنــای بانــد دلخــواه را راحــت می کنــد‪ ،‬بــردن فیبر تــا ورودی‬ ‫نام گــذاری پــروژه بــه نــام تانومــا (تــار نــوری شــرکت مخابــرات ایــران) بــا‬ ‫اشـــاره کنیـــد؟‬ ‫باشــند‪ ،‬راهکارهــای گوناگونــی وجــود دارد‪ .‬یکــی از مهم تریــن ان هــا‪ ،‬کــه‬ ‫در ســاختمان ها اســت کــه بــا عنــوان‪ FTTH‬از ان نــام بــرده می شــود کــه‬ ‫یکــی از زیرســاخت های ضــروری شــهر هوشــمند ایــن برنامــه همچنیــن‬ ‫مکمــل برنامه هــای کاربــرد عمومــی از اینترنــت اســت‪ ،‬برخــی اینترنــت را با‬ ‫انــواع کابــل مســی اســتفاده می کننــد کــه بــا ‪ ADSL‬هــا و انــواع مودم هــا‬ ‫پروان ـه ســازمان تنظیــم مقــررات‪ ،‬می توانــد بــه تمــام بخش هــای ثابــت و‬ ‫بــه همیــن دلیــل ســال گذشــته بــا انجــام یــک پــروژه ازمایشــی پایلــوت و‬ ‫همراهــی معــاون اول رئیس جمهــور راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نیازهــای موجــود‪ ،‬ایــا ســندیکا توانســته اســت بــا‬ ‫فعالیت هایــش ماننــد هماهنگــی بــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان‬ ‫‪ FTTH‬را گســترش دهــد؟‬ ‫ســرویس دهی داده می شــود کــه نیــاز بــه پهنــای بانــد باالیــی نــدارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اخیرا‬ ‫بخشــی از خدمــات از راه اپراتورهــای موبایــل بــا عنــوان نســل ‪ ۳‬و ‪ ۴‬و‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فراینــد در کشــور مــا بــرای اولیــن بــار اســت کــه‬ ‫بانــد ان کفایــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫اســتانداردهایی را بــر مبنــای فعالیت هــای شــرکت های مخابراتــی بعضــی‬ ‫‪ ۴/۵‬بــا امــکان دیتــای تلفــن همــراه ارائــه می شــود ولــی بــاز هــم پهنــای‬ ‫اجــرا می شــود‪ ،‬بــه ســمت تجربه هــای جهانــی و مطالعــه ان هــا رفتیــم و‬ ‫از کشــورها و مدلــی واحــد تعریــف کردیــم؛ چــه بــرای ســاختمان های‬ ‫و فقــط ‪ 20‬درصــد خواســتار ان باشــند‪ ،‬میــزان ‪500‬‬ ‫در ان پیش بینــی و جای گــذاری نشــده اســت‪ .‬درنهایــت‪ ،‬مجموعــه‬ ‫س��اختمان های فنــی رقــم بســیار زیــادی اســت‪.‬‬ ‫س��اخت این��ده‪ ،‬و چ�هـ س�اـختمان هایی کــه ســاخته شــده ولــی فیبــر نــوری‬ ‫مــدارک فنــی را از ســندیکا بــرای شــرکت مخابــرات ایــران فرســتادیم‪.‬‬ ‫هــزار فیبــر نــوری نیــاز اســت کــه در مقایســه بــا تعــداد‬ ‫در ای�نـ میاــن س��از مان ها در تعامــل بــا یک دیگــر‬ ‫در ان مــدارک توصیــه کردیــم کــه اگــر بــر ایــن رونــد صحــه می گذاریــد‪ ،‬در‬ ‫بایــد دســت از گران فروشــی بردارنــد‪ .‬اگــر شــهرداری‬ ‫خودشــان را بــا ایــن اســتانداردها وفــق دهنــد از شــرکت مخابــرات‬ ‫گران فروشــی تلقــی می شــود‪ ،‬همین طــور اگــر شــرکت‬ ‫قــدم بعــدی عمومــی و اطالع رســانی شــود تــا شــرکت هایی کــه می تواننــد‬ ‫مجوزهــای الزم را بگیرنــد و اگــر کســی خواســت پیمانــکاری را بــرای ایجاد‬ ‫شــبکه فیبــر نــوری انتخــاب کنــد‪ ،‬از پیمانکارانــی باشــد کــه تاییــد فنــی از‬ ‫شــرکت مخابــرات ایــران گرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫شــرکت مخابــرات هــم درخواســت را مطالعــه کــرد و رضایــت خــود را از این‬ ‫طــرح‪ ،‬ترغیــب تولیــد داخلــی تجهیــزات‪ ،‬اگاهی بخشــی و اموزش هــای‬ ‫فنــی‪ ،‬مهندســی اعــام کــرد‪ .‬امــا در ادامــه‪ ،‬ایــن رونــد را از لحــاظ قانونــی‬ ‫مربــوط بــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان دانســتند تــا اگــر کســی‬ ‫خــاف ان رفتــار کــرد یــک قــدرت قانونــی و بازدارنــده و ایــن اختیــار وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ان زمــان بــود کــه توافق نامــه بیــن شــرکت مخابــرات ایــران و ســازمان‬ ‫نظــام مهندســی ســاختمان تبــادل شــد‪ .‬بــرای کمــک بــه ســازمان نظــام‬ ‫مهندســی ســاختمان‪ ،‬بــه رئیــس نظــام مهندســی ســاختمان نامــه ای‬ ‫نوشــتم‪ .‬در ان نامــه امادگــی خــود را بــرای کمک هــای فنــی و مشــورت ها‬ ‫اعــام کردیــم‪ ،‬ولــی تــا بــه امــروز ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان‬ ‫کمکــی از ســمت ســندیکا نخواســته اســت‪ .‬مــا ایــن رونــد را از دو حالــت‬ ‫خــارج نمی دانیــم‪ :‬یــا بــه ان اشــراف دارنــد و بــه اطالعــات فنــی الزم بــا‬ ‫کــه دریافــت کرده انــد جــدی تلقــی نکــرده و کنــار گذاشــته اند‪.‬‬ ‫مخابــرات ایــران در ایــن پــروژه بگویــد مــن باید به شــما‬ ‫کار اجــاره دهــم و نــه اینکــه کار را از شــما اجــاره کنــم‪ .‬در‬ ‫ایــن شــرایط اســت کــه رونــد کار کنــد می شــود و بایــد‬ ‫بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه کنــد شــدن کار تــا چــه‬ ‫میــزان می توانــد ضــرر و زیــان درپــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫هــر چــه کار ســریع تر پیــش رود‪ ،‬عمــ ً‬ ‫ا ســرمایه گذاری‬ ‫انجــام می گیــرد و ســریع تر بــه مــردم خدمــات داده‬ ‫می شــود‪ .‬رضایــت مــردم را جلــب می کنیــد و پــس از‬ ‫ان بالفاصلــه درامــد کســب می کنیــد‪.‬‬ ‫ایــا بــه نظــرشــما کســب ســود دوبــاره شــهرداری ازاین‬ ‫موضــوع منطقی اســت؟‬ ‫کس��ب س��ود ش��هرداری از دو راه شــدنی اس��ت‪ .‬راه اول‬ ‫این اســت کــه اجــازه حفــاری مجــدد صــادر و بـه ازای هر‬ ‫متــر تعرفــه تعییــن و پــول دریافــت کنــد‪ .‬امــا راه دیگــر‬ ‫ایــن اســت کــه شــهرداری اجــاره دریافــت کنــد‪ ،‬یعنــی از‬ ‫ظرفیت ه��ای خالیــ زیرزمین��ی اس��تفاده کند‪ .‬پــس بهتر‬ ‫اســت شــهرداری ها ظرفیت هــای خالــی را در اختیــار قرار‬ ‫دهنــد و در مقابــل در مســیرهایی کــه ظرفیت نــدارد اجازه‬ ‫یکــی ازموضوعاتــی کــه درخــال صحبت هایتــان مطــرح کردیــد‪ ،‬همکاری‬ ‫حفــاری و زیرســاخت داد ه شــود‪.‬به نوعی ســازمان ها باید‬ ‫منافــع و ضرورت هــای مشــترک اســت؛ درایــن بــاره همکاری هــای الزم‬ ‫را در نظــر داشــته باشــیم‪ ،‬پــای میــز مذاکــره بســیاری از‬ ‫و هماهنگی هــای ســازمان ها درپیاده ســازی یــک طــرح مشــترک بــا‬ ‫گاهــی یــا شــکل نمی گیــرد و یــا بــه زمــان طوالنی تــری نیــازدارد‪ .‬درایــن‬ ‫زمینــه‪ ،‬ایــا بســترپیاده ســازی‪ FTTH‬را فراهــم می بینیــد؟‬ ‫ب��ا یک دیگرــ مش��ارکت کننـ�د‪ .‬زمانــی کــه منافــع کشــور‬ ‫چالش هــا حــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫همچنین شــهرداری بــا توجه بــه اینکــه متولــی راه اندازی‬ ‫بــه جــز شــرکت مخابــرات‪ ،‬شــرکت دیگــری هــم بــه نــام «ایرانیــان نــت»‬ ‫و بهره بــرداری شــهر هوشــمند اســت بایــد بــه ‪FTTH‬‬ ‫وابســته اســت که در پــروژه ‪ FTTH‬موفــق باشــد‪ .‬بنابرایــن دو متولــی برای‬ ‫ً‬ ‫ـخصا تمرکز اصلــی خود‬ ‫اجــرای ‪ FTTH‬در ایــران وجــود دارد‪ ،‬یکــی کــه مشـ‬ ‫هوشــمند توجــه ویــژه کنــد‬ ‫از چنــد ســال قبــل ماموریــت یافــت و تمــام اعتبــار ایــن شــرکت بــه ایــن‬ ‫را روی ایــن پــروژه گذاشــته اســت و شــرکت مخابــرات ایــران هــم در کنــار‬ ‫کارهــای دیگــر می توانــد بــه دنبــال پیاده ســازی ‪ FTTH‬باشــد‪.‬‬ ‫به عنــوان ضــرورت و زیرســاخت اولیــه بــرای ایجاد شــهر‬ ‫بــا نگاهــی بــه تجربــه کشــورهای دیگــردر‪ ،FTTH‬ایران‬ ‫چه جایگاهــی دردنیــا دارد؟‬ ‫شــرکت مخابــرات بــه لحــاظ دارا بــودن ســابقه طوالنــی‪ ،‬زیرســاخت ها و‬ ‫کش��ورهای مختل��ف‪ ،‬مدل هــای گوناگونــی را قبــل‬ ‫به جــای کابــل مســی یــا نــوری و نیــروی انســانی نگهــداری شــبکه بــرای‬ ‫همیــن دلیــل بــا اجــرای ‪ FTTH‬دچــار مشــکل بزرگــی‬ ‫امکانــات الزم ماننــد ســاختمان های فنــی‪ ،‬داکت گذاری هــای زیــ ِر زمیــن‬ ‫انجــام ایــن پــروژه نســبت بــه بقیــه شــرکت ها کار راحت تــری دارد‪.‬‬ ‫از ‪ FTTH‬در شبکه هایشــان پیــاده کرده انــد‪ ،‬بــه‬ ‫نشــده اند‪ .‬بــا ایــن حــال در حفاری هــای ایــران‪ ،‬عبــور‬ ‫بــرای تکمیــل پــروژه ‪ FTTH‬بایــد بخش هایــی را بــه زیرســاخت فعلــی‬ ‫از عــرض خیابان هــا در مســیر حفاری هــا و قرارگیــری‬ ‫نمی رســیده اســت‪ ،‬بلکــه ایــن اتصــاالت بیــن بخش هــای فنــی شــرکت‬ ‫همیشــه وجــود داشــته و پروژه هــا را بــا تاخیــر مواجــه‬ ‫اضافــهکــرد چــون هی ـچ گاه فیبــربــه داخــل و نزدیــک خانه هــای مســکونی‬ ‫مخابــرات درداخــل شــهریــا بیــن شــهرها بــوده اســت‪ .‬مشــکل ازانجــا‬ ‫اغاــزمی شـ�ودکــه بای��د فیبرــ ن��وری را ب��ه داخ��ل س��اختمان های غیرفنــی‬ ‫مخابــرات عبــارت ازمجتمع هــای مســکونی‪ ،‬اداری و تجــاری انتقــال دهیم‪.‬‬ ‫کابل هــا در طــول و عــرض پـل جــزء مســائلی اســت کــه‬ ‫می کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن موضــوع‪ ،‬بعضــی کشــورها ماننــد المــان‪،‬‬ ‫تاسیســات زیرزمینی شــان از ابتــدا بــا یــک دســتگاه‬ ‫در واقــع کار در مجتمع هــای مســکونی‪ ،‬تجــاری یــا اداری گســترده تر و بــا‬ ‫بــا پیش بینی هــای مشــترک و تونل هایــی ماننــد‬ ‫دارد و هــر ‪ 4‬نفــر هــم یــک خانــوار باشــند‪ ،‬بــه عــدد تقریبــی ‪ 5‬میلیــون و‬ ‫ســازمان یــا شــرکتی کــه نیــاز بــه تاسیســات شــهری‬ ‫فراوان ـی بیشــتر اســت؛ اگــر فــرض کنیــم تهــران ‪ 10‬میلیــون نفــر جمعیــت‬ ‫یــا بیشــتر می رســیم‪ .‬اگــر فــرض کنیــم همــه نیــاز بــه فیبــر نــوری ندارنــد‬ ‫‪27‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫شــرکت مخابــرات ایــران دســت پیــدا کرده انــد‪ ،‬یــا یادداشــت تفاهمــی را‬ ‫بــرای صــدور مجوزهــا پــول بیشــتر دریافــت کنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫تونل هــای متــرو در زیــر زمیــن ایجــاد کرده انــد‪ .‬هــر‬ ‫دارد از ایــن تونل هــا اســتفاده می کنــد؛ در واقــع در ایــن‬ ‫شهرداری‬ ‫با توجه به‬ ‫اینکه متولی‬ ‫راه اندازی و‬ ‫بهره برداری‬ ‫شهرهوشمند‬ ‫است باید به‬ ‫‪ FTTH‬به عنوان‬ ‫ضرورت و‬ ‫زیرساخت اولیه‬ ‫برای ایجاد شهر‬ ‫هوشمند توجه‬ ‫ویژه کند‬ ‫تونل هــا لولــه گاز‪ ،‬کابــل بــرق‪ ،‬کابــل تلفــن و لولــه‬ ‫در ســطح باالتــری هســتند‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا اســتفاده از کابل هــای ظریف تــر‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫زیــاد می کنــد ‪ -‬کــه بــا کابل هــای زیرزمینــی مخابــرات متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫اب می بینیــد و به راحتــی در زیرزمیــن مدیریــت‬ ‫تفــاوت در ایــن اســت کــه در انجــا ســازمان‬ ‫کابل هــای نــوریکــه درحــال حاضــردرچنــدکارخانــه داخلــی ســاخته‬ ‫کابل هــا و لوله هــا تصمیــم می گیــرد‪ .‬حفــاری و‬ ‫پروژه هــای ‪،FTTH‬کابــل بــا تعــداد رشــته هایکمتــرو بــا ضخامــتکمتری‬ ‫هماهنگ کننــده روی تقســیم بندی و جانمایــی‬ ‫مشــکالتی کــه در ایــران وجــود دارد در انجــا مرتفــع‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــه ایــن دلیــل کــه یــک شــبکه زیرزمینی‬ ‫بــرای تمــام تاسیســات بــا پهنــای الزم ایجــاد شــده و‬ ‫بــا انعطاف پذیــری بیشــترتولیــد می شــود‪ .‬بــرای ایــنکارنــوع مخصوصــی‬ ‫ازکابــل نیــازداریــمکــه داکت گذاری هــای مــا را نیــزتغییــرخواهــد داد‪.‬‬ ‫داکت هــای پروژه هــای فیبــرنــوری مخابــرات لوله هــای ‪ PVC‬بــا قطــر‪10‬‬ ‫ســانتی مترو بــا تعــداد زیــاد و حفاری هــای عمیــق اســت‪ ،‬امــا داکت هایــی‬ ‫در عمــل کارهــا در ان فضــا انجــام می شــود‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫در ایــن کشــورها اصــو ًال مســئله خاصــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ارتباطــات نی ـ ز هــر چنــد وقــت یکبــار ایــن موضــوع را‬ ‫ولــی درشــرایط فعلــی تولیــد میکــروکابــل نــوری انجــام می شــود‪ .‬شــرکت‬ ‫این نحــو بــه بخــش خصوصــی درســت نبــوده اســت‪.‬‬ ‫بعــد‪ ،‬بــه دلیــل انجــام توافــق‪ ،‬بایــد ازتولیــدات داخلــی اســتفاده شــود؛ زیرا‬ ‫طــرح می کنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه فــروش مخابــرات بــه‬ ‫محمــود واعظــی‪ ،‬وزیــر ســابق وزارت ارتباطــات‪ ،‬پــس‬ ‫از انتصــاب بــه وزارت مطــرح کــرد کــه مخابــرات بایــد‬ ‫گذشــته نــه میکروداکــت درکشــورتولیــد می شــد و نــه میکروکابــل نــوری‬ ‫مخابــرات فقــط بــرای فــازاکتیــو اجــازه خریــد راگرفتــه اســت امــا ازایــن به‬ ‫درزمینــه اکتیــو نیــزکارداخلــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه خریــد از خــارج از کشــور هــم بــزرگ نیســت و فقــط در حــدی اســت‬ ‫کــه شــرکت مخابــرات ایــران در چنــد اســتان بتوانــد ایــن خدمــات را بــه‬ ‫دوبــاره بــه دولــت بازگــردد یــا بخش هایــی از مخابرات‬ ‫کــه خصوصــی شــده اص ـ ً‬ ‫ا نبایــد خصوصــی می شــد‪،‬‬ ‫مــردم معرفــی کنــد‪ .‬بــا ایــن شــرایط تولیدکننــده‪ ،‬شــرکت های خدمــات‬ ‫اپراتورهــای دیگــر را هــم دارد و موجــب ایجــاد مشــکل‬ ‫نــوری را در ســاختمان انجــام دهنــد هــم بــه انــدازه کافــی امــوزش دیــده‬ ‫چــون ایــن فضاهــا منفعــت و اســتفاده عمومــی‬ ‫در رونــد داکت گذاری هــای زیــر زمیــن در بخــش‬ ‫دسترســی می شــود‪.‬‬ ‫در فراینــد خصوصی ســازی خیلــی از کشــورها‪،‬‬ ‫بخش هــای مراکــز تلفــن و انتقــال خصوصــی شــد‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫می شــود بــرایکابل هــای پرظرفیــت شــبکه های مخابراتــی اســت‪ .‬در‬ ‫کــه در‪ FTTH‬اســتفاده می شــود یــک داکــت بــا قطــریــک اینــچ اســت‪ .‬در‬ ‫مــورد دوم کــه در جریــان ان هســتیم‪ ،‬و وزارت‬ ‫‪28‬‬ ‫میکروکابــل و میکروداکــت و در عمــق کــم از ســطح زمیــن ســرعت اجــرا را‬ ‫فنــی و اجرایــی نباید غافــل مانــده باشــند و ان کســانی کــه باید تاسیســات‬ ‫و خودشــان را تجهیــز کــرده باشــند‪ .‬در غیــر اینصــورت یــا پــروژه بــه تاخیــر‬ ‫خواهــد افتــاد و یــا اگــر بخواهنــد ایــن پــروژه زود انجــام شــود‪ ،‬به ناچــار‬ ‫نیروهــای خارجــی نیــز در ایــن رونــد مشــارکت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ولــی در قســمت دسترســی احتیــاط کردنــد؛ زیــرا‬ ‫تصورشــان ایــن بــود کــه اگــر بخــش خصوصــی دیگــر‬ ‫و یــا مخابــرات خصوصــی دیگــری ایجــاد کننــد‪ ،‬دوباره‬ ‫باعــث حفــاری در بســتر خیابان هــا می شــود و ایــن‬ ‫موضــوع به نوعــی ســبب «دوبــاره کاری» می شــود‪.‬‬ ‫برای تکمیل‬ ‫‪ FTTH‬پروژه‬ ‫باید بخش هایی‬ ‫را به زیرساخت‬ ‫فعلی اضافه‬ ‫کرد چون‬ ‫هیچ گاه فیبربه‬ ‫داخل و نزدیک‬ ‫خانه های‬ ‫مسکونی‬ ‫نمی رسیده‬ ‫است‪ ،‬بلکه این‬ ‫اتصاالت بین‬ ‫بخش های‬ ‫فنی شرکت‬ ‫مخابرات در‬ ‫داخل شهریا‬ ‫بین شهرها بوده‬ ‫است‬ ‫بــا راه انــدازی پــروژه «‪ »FTTH‬شــرکت های خارجــی‬ ‫بـرای تامیــن تجهیـزات و اجـزای ایــن پروژه مشــارکت‬ ‫گســترده ای دارنــد‪ .‬باتوجــه بــه پتانســیل های قــوی‬ ‫ب ـرای تامیــن و اج ـرای ایــن پــروژه درداخــل کشــور‪،‬‬ ‫برنامه هــای ســندیکا بــرای تولیدکننده هــای داخلــی‬ ‫چیســت؟‬ ‫در مراســم رونمایــی از پــروژه تانومــا‪ ،‬ســندیکای‬ ‫درگذشته نه میکروداکت درکشورتولید می شد و نه‬ ‫میکروکابل نوری ولی درشرایط فعلی تولید میکرو کابل‬ ‫نوری انجام می شود‪ .‬شرکت مخابرات فقط برای فازاکتیو‬ ‫اجازه خرید را گرفته است اما ازاین به بعد‪ ،‬به دلیل انجام‬ ‫توافق‪ ،‬باید ازتولیدات داخلی استفاده شود؛ زیرا درزمینه‬ ‫اکتیو نیزکارداخلی انجام شده است‪.‬‬ ‫دربــاره شــرکت های داخلــی شــاخص کــه تامین کننــدگان اصلــی پــروژه‬ ‫‪ FTTH‬هســتند توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت نصــف شــرکت های عضــو ســندیکا بــه نوعــی در‬ ‫بخش هــای عظیــم نقش افریننــد‪ .‬نام بــردن از یــک شــرکت ممکــن اســت‬ ‫صنعــت مخابــرات ایــران غرفــه ای بــه نــام‬ ‫بــرای دیگــران ایجــاد گالیــه کنــد و ایــن تصــور ایجــاد شــود کــه مــا میــان‬ ‫مجموعــه ســندیکا در حــوزه تولیــد اقــام‪ FTTH‬در‬ ‫رفســنجان» را از ایــن رو می بــرم کــه در ابتــدا کابــل نــوری تولیــد می کــرد‬ ‫«تامین کننــده» داشــت و چنــد شــرکت فعــال زیــر‬ ‫ان حضــور داشــتند‪ .‬بــه علــت محدودیــت فضــا‪ ،‬از‬ ‫شرــکت های عضــو مجموعــه ســندیکای صنعــت‬ ‫مخابــرات‪ ،‬هم چــون «ارمــان صنعــت رفســنجان»‪،‬‬ ‫«نیــک بــرش» و «ارگ جدیــد» در ایــن فضــا‬ ‫بــه نمایندگــی اســتفاده کردیــم تــا نشــان دهیــم‬ ‫کــه توانمنــدی تولیــد اقــام ایــن پــروژه از راه‬ ‫توانمندی هــای خــوب در داخــل کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫جنــس کار‪FTTH‬‬ ‫هــم بــا فیبرکشــی های‬ ‫زیرســاختی مقــداری فــرق می کنــد‪ ،‬پروژه هــای‬ ‫‪ FTTH‬در عمــق زیــاد زمیــن قــرار نمی گیرنــد بلکــه‬ ‫شــرکت ها تبعیــض قائلیــم‪ .‬ولــی بــا جــرات نــام شــرکت «ارمــان صنعــت‬ ‫امــا توانســت بــا ســرمایه گذاری‪ ،‬خطــوط تولیــد را تغییــر دهــد و هــر دو نوع‬ ‫کابــل زمخــت و ظریــف تولیــد کنــد‪ .‬کابل هایــی کــه ظرافــت زیــادی دارند تا‬ ‫بتــوان از ان هــا هــم در خیابــان و زیرزمیــن اســتفاده شــود و چــه در داخــل‬ ‫ســاختمان و اتاق هایــی کــه مصرف کننــده ارتبــاط مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫به عنــوان فــرد مســئول ســندیکای صنعــت مخابــرات بــر ایــن بــاورم کــه در‬ ‫پــروژه ‪ FTTH‬در زمینــه طراحــی‪ ،‬تامیــن تجهیــزات پســیو کــه کابــل نــوری‬ ‫هــم یکــی از این هاســت‪ ،‬مجموعــه توانمندی هــای مــا بــا نیازهــای کشــور‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا منطبــق اســت و هیچ گونــه کمبــود ظرفیتــی نداریــم‪ .‬در قســمت‬ ‫اکتیــو ایــن فراینــد نیــز به تدریــج وارد شــده ایم و از ســوی مشــترکین‬ ‫مشــکلی نداریــم زیــرا بــه فناوری هــای پیشــرفته مجهزیــم‪.‬‬ ‫سندیکای‬ ‫صنعت‬ ‫مخابرات بر‬ ‫این باوراست‬ ‫که پروژه‬ ‫‪ FTTH‬در‬ ‫زمینه طراحی‪،‬‬ ‫تامین تجهیزات‬ ‫پسیو و کابل‬ ‫نوری‪ ،‬مجموعه‬ ‫توانمندی های‬ ‫ما با نیازهای‬ ‫کشورکام ً‬ ‫ال‬ ‫منطبق است‬ ‫و هیچ گونه‬ ‫کمبود ظرفیتی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫قضــاوت بــا ان هــا باشــد‪.‬‬ ‫در اینجــا ممکــن اســت بازرگانــی عنــوان کنــد کــه مــن فقــط بــا یــک‬ ‫مســتند شــرح دهنــد و درنهایــت خــود مصرف کننــده انتخــاب کنــد و‬ ‫شــد‪ ،‬بــرای ‪ 80‬درصــد باقی مانــده هــر کاری کــه می خواهــد انجــام دهــد‪.‬‬ ‫برنــد مشــخص خارجــی کار می کنــم‪ ،‬یــا مشــتری های مــن طالــب ان‬ ‫همان گونــه کــه ازاخبــاروزارت ارتباطــات برمی ایــد‪ ،‬برخــی ازشــرکت های‬ ‫برنــد هســتند‪ ،‬در ایــن صــورت بایــد صبــر کنــد تــا اشــخاص دیگــر ایــن‬ ‫تقاضــا کرده انــد کــه مجــوز واردات برخــی تجهیـزات را درحــوزه فیبــرنــوری‬ ‫دوم؛ بــازرگان بایــد برنامــه اینــده و طوالنی مــدت خــود را اعــام کنــد‪ .‬ایــا‬ ‫بازرگانــی عضــو ســندیکای مخابـرات ازوزیــرارتباطــات و فنــاوری اطالعات‬ ‫بــه ان هــا اعطا کننــد‪ .‬سیاســت ســندیکا چیســت؟‬ ‫ظرفیــت را پــر کننــد‪.‬‬ ‫می خواهــد بــه ایــن واردات ادامــه دهــد؟ یــا اینکــه بــا طــرف خارجــی‬ ‫وقتــی وزیــر ارتباطــات یــا وزیــر صنعــت اعــام می کننــد کــه برخــی اقــام‬ ‫تبــادل اطالعــات کنــد تــا در مقطعــی از زمــان ســرمایه گذاری مشــترک‬ ‫معرفــی کننــد‪ ،‬بایــد به طــور مشــخص تعریــف شــود کــه کــدام شــرکت‪ ،‬در‬ ‫شــخص می توانــد بــا طــرف خارجــی وارد مذاکــره شــود و بعــد از ان طــرح‬ ‫از خــارج از کشــور وارد نشــوند‪ ،‬اگــر در ایــن زمینــه جایگزیــن باکیفیتــی را‬ ‫کجــا‪ ،‬بــا کــدام مســئوالن و بــا چــه ظرفیتــی؟ ایــا ظرفیــت ان پاســخگوی‬ ‫ایــن نیــاز هســت یــا بخشــی از ان را تامیــن می کنــد؟‬ ‫انجــام دهــد؟‬ ‫ســرمایه گذاری مشــترک را بــه وزات صنایــع ارائــه کنــد‪ .‬طــرح یــک ســال‬ ‫دیگــر جــواب می دهــد‪ .‬در ایــن یــک ســال اجــازه واردات می دهیــم‪ ،‬امــا در‬ ‫در امــار برخــی اقــام‪ ،‬کــه گفتــه می شــود تولیــد داخلــی اســت‪ ،‬چنیــن‬ ‫ایــن فاصلــه و در پایــان ســال دیگــر اجــازه واردات کامــل نمی توانــد داشــته‬ ‫هســت کــه تــا ‪ ۴۰ ،20‬و یــا ‪ 60‬درصــد تقاضــا را پوشــش می دهــد؛ در ایــن‬ ‫پــس از تعریــف یــک یــا دو نمایندگــی خــوب بــا پشــتیبانی و نمایندگــی‬ ‫طــرح می شــود کــه تعــدادش بــا تقاضــا برابــری می کنــد‪ .‬امــا اقالمــی‬ ‫باشــد و بایــد ایــن محصــول را در داخــل کشــور بــه خودکفایــی برســاند‪.‬‬ ‫زمینــه چنیــن اســت کــه اگــر یــک بــازرگان ایــن پرســش را مطــرح کنــد‬ ‫قــوی اجــازه واردات داده شــود‪ .‬ایــن حرکــت ســبب می شــود یک ســری از‬ ‫تامیــن می کنــد‪ ،‬بنابرایــن می خواهــم از محــل ‪ 80‬درصــد باقی مانــده‬ ‫قاچــاق وارد می کردنــد‪ ،‬در بره ـه ای بــه ایــن قاچــاق ســخت گرفتنــد ولــی‬ ‫کــه‪« :‬در جدولتــان نوشــته اید کــه ایــن کاال ‪ 20‬درصــد از بــازار داخلــی را‬ ‫واردات انجــام دهــم‪ ».‬از ایــن رو ‪ 20‬درصــد وارداتــش تعطیل شــده و مابقی‬ ‫ایــن امــار از محــل واردات انجــام می پذیــرد‪ .‬ســندیکای مخابــرات بــرای‬ ‫مــواردی از ایــن دســت‪ ،‬مــدل تعریــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه در درجــه اول از تولیدکننــدگان ‪ 20‬درصــدی محافظــت کنیــم و‬ ‫نابســامانی ها ازبیــن بــرود؛ چــرا کــه تــا قبــل از ایــن اقالمــی خــاص را از راه‬ ‫بعــد از ان از راه گمــرک وارد کردنــد‪.‬‬ ‫بــاز می گردیــم بــه امــار ‪ 80‬درصــدی کــه تولیــد داخــل نــدارد؛ در ایــن زمینــه‬ ‫چــه کار بایــد کــرد؟ از ســیصد نفــر خرده وارد کننده‪ ،‬بــا ســه وارد کننــده عمده‬ ‫می تــوان بــرای پالن هــای اینــده صحبــت کــرد‪ .‬اگــر محصولــی مشــابه‬ ‫پــس از ان اجــازه دهیــم ‪ 80‬درصــد باقی مانــده از خــارج از کشــور وارد شــود‬ ‫داخلی داشــت بایــد از همــه نظر بررســی شــود‪ .‬اگــر جوابگــوی نیــاز موجود‬ ‫اول؛ هــر شــخصی کــه دغدغــه تامیــن داخلــی دارد ‪ 20‬درصد مــورد نیــاز را از‬ ‫بررســی می کننــد و اگــر حــق بــا واردکننــده باشــد ان را تاییــد خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫کــه کار کســی روی زمیــن نمانــد‪:‬‬ ‫نباشــد‪ ،‬بایــد دالیــل محکــم ارائــه داده شــود‪ .‬گروهــی مســتندات و دالیل را‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫مــا از همــکاران و شــرکت ها می خواهیــم کــه پتانسیل هایشــان را به شــکل‬ ‫داخلی هــا ســفارش داده و ظرفیتــش را پــر کنــد‪ .‬وقتــی ایــن ظرفیــت پــر‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ FTTH‬درقلب شهرهوشمند‬ ‫بررسی شبکه های فیبرنوری درزیرساخت شهرهای هوشمند‬ ‫ شــهرهای هوشــمند نیازمنــد شــبکه های فیبــرســریع درقلــب شــهرها هســتند‪ .‬افزایــش تقاضــا بـرای اینترنت‬ ‫پرســرعت محــرک اولیــه فناوری هــای نوین دسترســی اســت کــه تجربــه پهنــای بانــد واقعــی را فراهــم می کند‪.‬‬ ‫بیش��ترتامین کنن��دگان مخاب ـرات اخی�� ًرا شـ�بکه های قدیم��ی مســی را کن��ارگذاشــته اند و بــه شــبکه های فیبــر‬ ‫نوــری روی اورده انــد‪ .‬اگــرخدمــات انتقــال فیبرهــای نــوری بــه مشــتریان بــه اج ـرای کامــل برســد‪ ،‬افزایــش‬ ‫پهنــای بانــد دراینــده اســانترخواهد شــد‪ .‬ایــن درحالی اســت کــه شــبکه ها و زیرســاختارهای ارتباطــات موجود‬ ‫اغلــب بــراســاس فنــاوری‪ ،‬توانایــی و مالکیت بــا هــم متفاوتنــد‪ .‬فــرض کلی این اســت کــه‪ ،‬بـرای اجـرای موثر‬ ‫ش��هرهوشـ�مند و خانه هاــی هوش��مند‪ ،‬بـ�ه شـ�بکه فیب��رن�وـری نیــازداری��م ام��ا اینــ مس��ئله به نــدرت مطــرح‬ ‫ش��ده و هن��وزبه درســتی شــناخته نشــده اســت‪.‬‬ ‫درای��ن مقال��ه‪ ،‬دو نــوع ش��هرهوش��مند را بررسیــ می کنیــم‪ .‬یکی شــهری کــه قب ـ ً‬ ‫ا زیرســاختاران وجود داشــته‬ ‫اســت (ب ـراون فیلــد) و دیگــری شــهری کــه زیرســاختارهای هوشــمند و شــبکه فیبــری ان ازابتــدا بنــا نهــاده‬ ‫شــده (گریــن فیلــد)‪.‬‬ ‫منابع ارتباطی دردسترس درشهرهای کنونی‬ ‫‪ -‬ارتباط بین شهری‬ ‫شــبکه های متــرو ترافیــک را بــه نقــاط حضــور گوناگــون انتقــال می دهنــد‪.‬‬ ‫بو کارها امــکان اتصــال را بــه‬ ‫ای�نـ نق��اط بـ�ه اپراتورهاــی ارتباطـ�ات و کسـ� ‬ ‫ش��بکه و پرداختــ هزینهــ انتق��ال ترافی��ک بــه دیگـ�ر نق�اـط فراه��م می کنند‪.‬‬ ‫ارتب��اط بین شــهری بــه شــبکه ها اجــازه می دهــد ترافیــک ارتباطــات را بــه‬ ‫نقطــه نهایــی می توانــد ‪ POP‬دیگــری باشــد کــه دفتــر یــک کسـب وکار را به‬ ‫انتق��ال دهن��د‪ .‬درای��ن درگاه هــا‪ ،‬بیشــترارتباطــات ازراه یــککابــل زیردریایــی‬ ‫هــا می تواننــد نقطــه عطفــی باشــند کــه اپراتورهــای مختلــف را بــه یکدیگــر‬ ‫دیگــرشــهرها و همچنیــن ازراه درگاه هــای بین المللــی بــه دیگــرکشــورها‬ ‫یــا دیگــرشــبکه های بین المللــی اجــازه دســتیابی ترافیــک بــه ابــررا فراهــم‬ ‫می کننــد‪ .‬بــه ایــن معنــاکــه می تــوان درسراســرجهــان بــا هزینـه ایکــه برای‬ ‫حجــم ایــن ترافیــک بــه اپراتــورداده شــده بــه ایــن اطالعــات دســت یافــت‪.‬‬ ‫ ‪Points of Presence‬‬ ‫‪ -‬مترو و نقاط حضور(‪)POP‬‬ ‫چندیــن شــبکه متــرو بــرای انتقــال در شــهر وجــود دارنــد و اندکــی شــبیه‬ ‫جاده هــای دوربرگرداننــد کــه ترافیــک اصلــی را در شــهر انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫مرکــز داده یــا دفتــر دیگــر‪ ،‬متصــل می کنــد‪ .‬بــه همیــن نحــو ســایر ‪POP‬‬ ‫متص��ل می کننــد ت��ا ترافیــک را به اشــتراک بگذارنــد‪ .‬نقطــه عطــف بــه‬ ‫اپراتــور اجــازه می دهــد تــا بــدون نیــاز بــه انتقــال ترافیــک در مســافت های‬ ‫طوالنــی و حتــی در ســطح بین المللــی بتوانــد بــه محتــوای اپراتــور دیگــر‬ ‫دسترســی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نقــاط عطــف‪ ،‬اپراتورهــا در واقــع داده هــا را از ســایت های‬ ‫بین المللــی ماننــد یوتیــوب ذخیــره می کننــد‪ .‬ان هــا ایــن کار را بــرای‬ ‫گ��رداوری یک بــاره داده هــا انجــام می دهنــد تــا بتــوان بــه دفعــات در‬ ‫شــبکه های محلــی بــه ایــن داده هــا دسترســی یافــت‪ .‬جایگزیــن دیگــر‬ ‫یکپارچگی ضروری است‬ ‫بین المللــی نیازمنــد هزینــه مالــی اســت‪ ،‬بنابرایــن گرفتــن اطالعــات یــک‬ ‫مالــکان متعــدد شــبکه و حتــی چندیــن مالــک بــرای بخش هایــی از یــک‬ ‫شــبکه های متــرو شــبیه شــبکه دسترســی نیســتند کــه مشــتریان خانگــی‬ ‫در موقعی��ت براون فیلــد‪ ،‬کــه در ان از شــبکه های موجــود اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫کمتــر اســت‪ .‬ایــن یــک تصمیــم منطقــی اســت‪ .‬بــا وجــود انکــه حفــاری‬ ‫هوشــمند بایــد نحــوه اســتفاده از مجموعــه مجــزای منابــع را درنظــر بگیــرد‪.‬‬ ‫ایـ�ن اس��ت ک��ه ه��ر درخواس��ت داده از کارب��ر بهــ اطالع��ات گرداوری شــده‬ ‫کار مق��رون به صرفــه اســت‪.‬‬ ‫و کسـب وکارها را بــه یــک شــبکه متصــل کننــد‪ .‬تعــداد نقــاط اتصــال بســیار‬ ‫شــبکه پرهزینــه اســت امــا افــزودن تعــداد زیــادی دریچــه بــرای ایجــاد‬ ‫ارتبــاط بــا شــبکه‪ ،‬پرهزینه تــر خواهد بــود‪ .‬بــرای نمونــه در کشــور عمــان‪ ،‬هر‬ ‫دریچــه در یــک شــبکه ‪ FTTH‬معــادل بــا ‪ 750‬دالر هزینــه دارد‪.‬‬ ‫شــبکه متــرو معمــو ًال برپایــه فیبــر اســت و بــر روی مدارهــای ‪ 10‬گیــگا بایتی‬ ‫کار می کن��د‪ .‬ب��رای مقایس��ه بای��د گف��ت طـ�ول شبــکه به احتمــال کمتــر از ‪1‬‬ ‫درصــد کل طــول خیابــان در شــهر اســت‪.‬‬ ‫شبکه های دسترسی‬ ‫در یــک شــهر هوشــمند بــا زیرســاختار موجــود‪ ،‬برخــاف شــهری کــه تــازه‬ ‫ســاخته شــده‪ ،‬انــواع شــبکه های دسترســی ثابــت وجــود دارد‪ .‬شــبکه‬ ‫اصلیــ در خاورمیان��ه شــبکه های مســی اســت‪ .‬مــس بــا پوشــش کاغــذی‬ ‫ً‬ ‫عموم��ا بـ�ا کیفی��ت ضعیــف‪ ،‬به شــکل معمــول‪ ،‬بــرای مــدت طوالنــی در‬ ‫و‬ ‫زمیــن قــرار می گیــرد ولــی فاصلــه از دفاتــر اصلــی تــا منــازل بســیار زیــاد‬ ‫اســت‪ .‬ایــن امــر ســرعت پهنــای بانــد را محــدود می کنــد زیــرا عملکــرد‬ ‫همــه فناوری هــای پهنــای بانــد مبتنــی بــر مــس بــا افزایــش طــول خــط‬ ‫کمــ می شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر شــبکه مســی‪ ،‬ممکــن اســت کاربــران کابــل یــک یــا چنــد شــبکه‬ ‫کابلــی هم محــور را در محــل قــرار دهنــد‪ .‬شــبکه های متــرو احتمــا ًال شــبیه‬ ‫بـ�ه فیب��ر مس��ی اس��ت امــا اخری��ن بخشــ دسترس��ی ب��ه من�اـزل به صــورت‬ ‫بــا توجــه بــه اطالعــات فــوق بدیهــی اســت کــه چنــد فنــاوری متفــاوت و‬ ‫شــبکه وجود دارنــد‪ .‬بــه ایــن معنا کــه چالش هــای خدمات شــهر هوشــمند‬ ‫بســیار بیش��تر از شــهر جدی��د گرین فیلــد اســت‪ .‬در نتیجــه طــرح شــهر‬ ‫دریک شهرهوشمند با زیرساختارموجود‪،‬‬ ‫برخالف شهری که تازه ساخته شده‪ ،‬انواع‬ ‫شبکه های دسترسی ثابت وجود دارد‪ .‬شبکه‬ ‫اصلی درخاورمیانه شبکه های مسی است‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫�لا‪ ،‬بــرای اتوماتیک کــردن چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی و بهبــود‬ ‫جریــان ترافیــک‪ ،‬در شــکل ســنتی‪ ،‬یــک شــهر نیازمنــد دوربین هــا یــا‬ ‫سنس��ورهای هدایـ�ت ش��ونده از ات�اـق کنت�رـل مرکزــی اس��ت و تصمیم گیری‬ ‫دربــاره تغییــرات مســیردهی در شــهر دســتی انجــام می شــود‪ .‬نســخه‬ ‫مدرن ت��ر ای��ن فن��اوری در زمان بنــدی چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی‬ ‫دیـ�ده می ش��ود ک��ه مس��یردهی و اطالع�اـت ترافی��ک به شــکل خــودکار‬ ‫بـ�ه روز می شــوند تــا حالــت کنونــی ترافیــک را نشــان دهنــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫در بیشــتر شــهرها جریــان ترافیــک بــه داخــل شــهر در صبــح بســیار بیشــتر‬ ‫اســت و هنــگام غــروب جریــان ترافیک خــروج از شــهر بیشــتر خواهــد بود‪.‬‬ ‫از ایــن رو پیکربنــدی مجــدد مســیرها می توانــد روش مهمــی بــرای کاهش‬ ‫زمــان ســفر و الودگــی باشــد‪.‬‬ ‫کاب�لـ هم محــور اســت‪.‬‬ ‫در بی��ن کشـ�ورهای خاورمیانهــ‪ ،‬قط��ر ب��ا جایگزین ک�رـدن فیبرــ به جــای‬ ‫دربین کشورهای خاورمیانه‪ ،‬قطربا جایگزین کردن‬ ‫فیبربه جای مس یک راه حل معتبررا برای اینده‬ ‫به کارگرفته است و همه مشترکین موجود خود را به‬ ‫خدمات ‪ FTTH‬تغییرداده است‪.‬‬ ‫از ان ســوی‪ ،‬افریقــا دارای چالــش متفاوتــی اســت زیــرا شــبکه های ثابــت‬ ‫در ایــن مــورد‪ ،‬چالــش اصلــی دربــاره ارتبــاط بــا دوربین هــا‪ ،‬سنســورها‪،‬‬ ‫مــس ی��ک راه ح��ل معتب��ر را بــرای این��ده بـ�ه کار گرفتــه اســت و همــه‬ ‫مشــترکین موجود خــود را بــه خدمــات ‪ FTTH‬تغییــر داده اســت‪ .‬در برخی‬ ‫از شــهرها یــک شــبکه فیبــر بــه منــازل (‪ )FTTH‬وجــود دارد کــه بــر اســاس‬ ‫عملکــرد پهنــای بانــد می توانــد شــبکه ای نهایــی باشــد کــه ســرعت ان‬ ‫ب��رای خدم��ات خانگـ�ی مث ً‬ ‫�لا در هنگ کنــگ تــا بیــش از ‪ 2Gbps‬اســت‪.‬‬ ‫بس��یار محدودن�دـ و زیرس��اختار موج��ود در بیش��تر موقعیت ه��ای براون فیلــد‬ ‫به گون��ه ای نیسـ�ت ک��ه پیاده ســازی شــهر هوشــمند را پشــتیبانی کنــد‪.‬‬ ‫‪ -‬شبکه های موبایل‬ ‫ش��بکه مت��رو می توانــد پشــتیبان شــبکه موبایــل باشــد‪ .‬ایســتگاه های‬ ‫موبای�لـ ب�اـ توجهــ ب��ه وسعــت راه انــدازی ‪ 3‬و ‪ 4‬گیــگ از راه فیبــر بــه شــبکه‬ ‫متــرو متصــل خواهنــد شــد‪ .‬ایســتگاه های اصلــی در صــورت امــکان از‬ ‫ً‬ ‫مس��تقیما روی ش��بکه مترــو ق��رار گرفته انــد تــا فاصله هــای‬ ‫نظ��ر فیزیک��ی‬ ‫اضافــی حفــاری محــدود شــود‪.‬‬ ‫‪-‬دسترسی وا ی فای ‬ ‫چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی و عالئــم اطالعاتــی اســت‪ .‬برخــی از ایــن‬ ‫مــوارد بــا موبایــل انجــام می شــود امــا کاربــرد زیرســاختارهای موجــود‬ ‫اســان نیســت‪:‬‬ ‫مدیریــت جاده هــا در سراســر شــهر انجــام می شــود امــا شــبکه متــرو‬ ‫فقــط محــدود بــه تعــدادی از مناطــق اســت‬ ‫شــبکه های دسترســی انفــرادی ممکــن اســت مناطقــی را کــه درصــدد‬ ‫مدیری��ت ان هــا هس��تید به طــور کامــل تحــت پوشــش قــرار ندهنــد‬ ‫شــبکه های مختلــف از فناوری هــای گوناگــون اســتفاده می کننــد و‬ ‫ایج��اد یــک رویک��رد ثاب��ت بــرای یکپارچه ســازی داده هــا و کنتــرل سیســتم‬ ‫جــاده بســیار دشــوارتر اســت‬ ‫همــه شــبکه های دسترســی حتــی بــا یکدیگــر نیز ممکن اســت پوشــش‬ ‫در مکان ه��ای عموم��ی‪ ،‬وای فاــی رای�گـان (مث ً‬ ‫�لا در کافه هـ�ا) یاــ به شــکل‬ ‫گســترده (مثــ ً‬ ‫ا در فرودگاه هــا) در دســترس قــرار می گیــرد‪ .‬در برخــی‬ ‫گســترش ش��هر هوشـ�مند در شـ�هر براون فیلــد بــا دسترســی بــه شــبکه ها و‬ ‫تجاــری ی�اـ خط مش��ی تامی��ن وای فــای عمومــی بــرای دیگــران اســت‪.‬‬ ‫مح�دـود می شــود‪.‬‬ ‫مـ�وارد‪ ،‬وای فــای یــک گســتره ســاده از اتصــال پهنــای بانــد مســکونی یــا‬ ‫ضــروری را ارائــه ندهند‬ ‫نی�اـز ب��ه یکپارچه ســازی در شــبکه های مختلــف بــا فناوری هــای گوناگــون‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫یــک حقیقــت ســاده بــرای شــناخت شــهرهای هوشــمند وجــود دارد‪ .‬اگــر‬ ‫شــبکه بــه انــدازه کافــی خــوب نباشــد تعــداد و عملکــرد خدمــات هوشــمند‬ ‫بســیار محــدود خواهــد شــد و محدوده هــای خاکســتری چندانــی بیــن‬ ‫می دهــد‪ .‬دومیــن درس ایــن اســت کــه ‪ FTTH‬اغلــب در محیــط ارائــه‬ ‫خدمــات ارتباطــی بــه کســب وکارها و منــازل مســکونی درنظــر گرفتــه‬ ‫می شــود امــا یــک کس ـب وکار پیچیــده در محیــط شــهر هوشــمند نیازمنــد‬ ‫عم�قـ بیش�تـر فیب�رـ در ش��بکه (نزدی کتــر بــودن بــه کاربــران نهایــی) و‬ ‫ان هــا وجــود نــدارد‪ .‬در واقــع شــهرهای هوشــمند نیازمنــد شــبکه های‬ ‫واقعـ ً‬ ‫ق ســریع هســتند‪ .‬بــروز برخــی اشــتباهات را در دنیای‬ ‫ـا هوش��مند و ف��و ‬ ‫پشــتیبانی از تســهیالت متفــاوت و خدمــات هوشــمند متنــوع اســت‪.‬‬ ‫تنظی��م پروژه ه��ای انف��رادی به صــورت مجــزا از یکدیگــر احتمــا ًال منجــر‬ ‫در طــول زمــان اســت‪ .‬یــک رویکــرد نویــن در موقعیــت گرین فیلــد بســیار‬ ‫واقعــی درنظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫ب�هـ کاربرــد غیرموثـ�ر سرــمایه گذاری مالــی و اتلـاف زیاــد می شــود‪ .‬بــرای‬ ‫نمونــه‪ ،‬تنظی��م ی��ک سیس�تـم ترافیکیــ باــ ی��ک ش��بکه تخصیص یافتــه‬ ‫می توانــد مناســب باشــد امــا اگــر سیســتم اب‪ ،‬بــرق و گاز دارای شــبکه های‬ ‫مختــص خــود باشــند میــزان اضافــه مصــرف بســیار زیــاد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پاســخ بــه مشــکل همپوشــانی شــبکه ها مدیریــت شــهر هوشــمند در‬ ‫س�طـحی باالتــر و هماهنگ سـ�ازی پروژه هــای مختلــف (گرمــا‪ ،‬نــور‪،‬‬ ‫ترافیک‪ ،‬ب��رق‪ ،‬فاضلـاب‪ ،‬ارتباط��ات و ‪ )...‬اس��ت‪ .‬به جــای اتالف منابــع مالی‬ ‫در چن��د ش��بکه سفارش��ی‪ ،‬بای��د س��رمایه گذاری ها به گونــه ای هماهنــگ‬ ‫شــوند تــا مولفه هــای مختلــف شــهر هوشــمند را تحــت عنــوان یــک رویکرد‬ ‫واحــد شــبکه تلقــی کــرد‪.‬‬ ‫ن اســت ک��ه س��رمایه گذاری در‬ ‫اولی�نـ درس�یـ ک�هـ بایــد اموخ��ت ای�� ‬ ‫شــبکه های ثابــت بایــد بــر روی فیبرهــا باشــد‪ .‬هزینــه هــر متــر فیبــر‪ ،‬اگــر‬ ‫کمت�رـ از مســ نباش��د‪ ،‬ب��ا ان براب��ری می کنــد‪ .‬امــا توانایــی انتقــال باالترین‬ ‫ظرفیــت و کاهــش هزینه هــای اجرایــی انتخــاب فیبــر را در اولویــت قــرار‬ ‫مشــکل اصلــی شــهرهای هوشــمند براون فیلــد شــیوه تکامــل و رشــد ان هــا‬ ‫ســاده تر اج��را می ش��ود امــا ش�هـرهای براون فیلــد هوشــمندترند‪.‬‬ ‫بنابرایــن وســعت خدمــات هوشــمند در شــهر براون فیلــد بــه یــک رابطــه‬ ‫بده بس��تان س��اده نزدیکــ می شوــد‪ .‬اگ��ر ی��ک شهــر پذی��رای ویژگی هــای‬ ‫اساسـ�ی هوش�مـندی باش��د‪ ،‬ب�هـ ی��ک شبــکه فیب��ر گســترده ت�اـ خانه هــا و‬ ‫بو کار نزدیــک نیــاز دارد‪ .‬تبــادل اطالعات تقریبــا در زمــان واقعی‬ ‫دفاتر کس�� ‬ ‫و بــا بانــد پهــن بــاال فراهــم می شــود کــه بــرای تامیــن ارتباطــات جهانــی‬ ‫مورد نیــاز اســت‪ .‬هــر چیــزی کمتــر از ایــن موضــوع می توانــد یــک مصالحه‬ ‫پیچیده باشــد و هزینــه باالیــی خواهد داشــت و فقــط بخشــی از کل مزایای‬ ‫احتمالــی را ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫میــزان خدمــات هوشــمند در یــک شــهر قهــوه ای فریدونشــین‪ ،‬بــه یــک‬ ‫تجــارت س��اده نزدی��ک م��ی شوــد‪ .‬اگ��ر ی��ک شهــر پذی��رای ویژگی هــای‬ ‫اساسـ�ی هوش�مـندی باش��د‪ ،‬ب�هـ ی��ک شبــکه فیب��ر گســترده ت�اـ خانه هــا و‬ ‫بو کار نزدی��ک نی�اـز دارد‪ .‬این می توانــد پهنــای باند بــاال‪ ،‬ارتباطات‬ ‫دفاتر کس�� ‬ ‫بین المللــی و تبــادل اطالعــات را نزدیــک بــه زمــان واقعــی تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪Smart Cities Committee – White paper, Fiber to Home‬‬ ‫‪Council Middle East & North Africa, Oct 2015.‬‬ ‫یک حقیقت ساده برای شناخت شهرهای هوشمند وجود‬ ‫دارد‪ .‬اگرشبکه به اندازه کافی خوب نباشد تعداد و عملکرد‬ ‫خدمات هوشمند بسیارمحدود خواهد شد و محدوده های‬ ‫خاکستری چندانی بین ان ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫استفاده ازفیبر برای انتقال وسیع داده ها‬ ‫ارزش خانه ها را افزایش می دهد‬ ‫فروشی‬ ‫مطالعات اخیرشورای ‪ FTTH‬نشانگرتاثیرمثبت اینترنت فیبری بر‬ ‫قیمت خانه هاست و ویژگی های سودمندی فیبررا افزایش می دهد‪.‬‬ ‫دسترسی به فیبر‪٪ ۳/۱ ،‬‬ ‫به ارزش خانه می افزاید‪.‬‬ ‫تاثیرسرعت‬ ‫دست یافتن به سرعت ‪ ۱‬گیگابایت ارزش خانه را تا‬ ‫‪٪۱/۸‬‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫تاثیرفیبر‬ ‫دسترسی محلی به فیبرارزش خانه شما را تا‬ ‫‪٪۱/۳‬‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ازمنظردیگر‪ :‬این مبلغ به میزان ‪ ۵۴۳۷‬دالربرای خانه ای با قیمت متوسط و یا افزودن مواردی مشابه زیراست‪:‬‬ ‫یک چهارم هزینه استخرشنا‬ ‫نرخ معامله ای ن خانه ها به میزان ‪٪۷‬‬ ‫نصف هزینه حمام‬ ‫یک مجموعه کامل شومینه‬ ‫تاثیرگیگابایت‬ ‫بیشتر‬ ‫خان ه هایی با دسترسی به اینترنتی با‬ ‫ازخانه های مشابه با سرعت ‪ ۱۲‬مگابایت بر‬ ‫سرعت یک گیگابایت برثانیه‬ ‫ثانیه و یا کمترازان است‪.‬‬ ‫منبع‪boltfiber.com :‬‬ ‫راه حل رسیدن به تهران هوشمند‪:‬‬ ‫تشکیل کنسرسیوم مشترک و استفاده ازتجربیات جهانی‬ ‫ امیــرکریمــی | کشــوری را می تــوان نابــود کــرد کــه دردنیــا بی اهمیــت باشــد و زمانــی بی اهمیــت می شــود کــه‬ ‫ازچرخــه تعامــات جهانــی کنــارگذاشــته شــود‪ ».‬ایــن شــاه بیت صحبت هــای ســجاد جهانگــرد‪« ،‬مشــاورنــواوری‬ ‫مرکــزمطالعــات و برنامه ریــزی شــهرداری تهـران» درمــورد عملیاتــی کــردن شــهرهوشــمند تهران اســت؛ نه نشــانی‬ ‫ازســخت افزاردرخــود دارد و نــه حرفــی ازنرم افــزار‪.‬‬ ‫شــاید کمــی عجیــب به نظــربرســد کــه پــروژه «تهــران هوشــمند» بــه ایــن جملــه ختــم شــود‪ ،‬امــا مهم تریــن‬ ‫راهــکارجهانگــرد به عنــوان یکــی ازجوان تریــن مشــاوران نــواوری شــهرداری‪ ،‬ب ـرای اج ـرای شــهرهوشــمند ته ـران‪،‬‬ ‫اســتفاده ازکنسرســیوم های مشــترک بین المللــی‪ ،‬تجربیــات جهانــی و تیم هــای کارازمــوده اســت‪ .‬به نظــرجهانگــرد‬ ‫هوشمندســازی واقعــی ســخت‪ ،‬امــا ممکــن و سرنوشــت محتــوم تهــران اســت‪ .‬بــه همیــن خاطــرقبــل ازهمــه‬ ‫نیازمنــد یــک «تفکــر» بـرای هوشمندســازی تهرانیــم‪ .‬تفکــری کــه فراتــرازبه کارگیــری سنســورو ســخت افزارباشــد‪.‬‬ ‫شــما را بــه خوانــدن مصاحبــه ای دعــوت می کنــم کــه دران مانــع اصلــی هوشمندســازی تهــران نــه ســخت افزار‬ ‫معرفــی می شــود نــه نرم افــزار‪ ،‬بلکــه باورهــا و روندهاســت‪.‬‬ ‫شــهر هوشــمند چیســت و بایــد چــه ویژگی هــای نرم افــزاری و‬ ‫ســخت افزاری و دریــک کلمــه چــه ویژگــی بایــد داشــته باشــد کــه بــه ان‬ ‫بگوییــم شــهرهوشــمند؟‬ ‫قابــل تعریــف اســت‪ ،‬حتــی قبــل ازاین کــه فنــاوری اطالعــات باشــد‪ ،‬امــا بــا‬ ‫فنــاوری اطالعــات بــه بلــوغ رســیده اســت‪.‬‬ ‫خیلــی ازوقت هــا بحــث شــهرهوشــمند بــه ســخت افزارو سنســورکاســته‬ ‫شــهرهوشــمند موضــوع در حــال تکاملــی اســت و چیــزی نیســتکــه‬ ‫می شــود‪ ،‬حتــی وقتــی انتظارات شــان بیش تــرمی شــود و ایــن مرحلــه‬ ‫ترمولــوژی شــهرهوشــمند را بررســیکنیــم قطعــا تاریخــی داردکه اســتفاده‬ ‫جمـع اوری کننــد‪ ،‬دیتــا تحلیــل و طبقه بنــدی شــود‪ ،‬دردیتابیس هــا مختلــف‬ ‫بگوییــم امــروزو االن بــه نهایــت رســیده و تمــام شــده اســت‪ .‬البتــه اگــر‬ ‫شــده‪ ،‬امــا اصــل ماجــرای شــهرهوشــمند‪ ،‬هوشــمندی درســازوکارشــهری‬ ‫اســت‪ .‬هوشــمندی درســازوکارشــهری بــا ابــزارفنــاوری اطالعــات‪ ،‬بــه بلوغ‬ ‫رســیده و بــراســاس تحلیــل داده هــای مختلــف می توانــد برنامه ریــزی‬ ‫کنــد تــا بــه رویه هــای شــهرهوشــمندی تزریــق شــود‪ .‬هوشــمندی شــهری‪،‬‬ ‫شــهرهوشــمند و شــهروند هوشــمند بــراســاس نــوع برنامه ریــزی شــهری‬ ‫را توســعه می دهنــد‪ ،‬نهایتــا بــه این جــا می رســندکــه سنســورها دیتــا را‬ ‫وارد شــود و روی انگـزارش ایجــاد شــود‪ ،‬امــا درپایــان تمــام ایــن رونــد بایــد‬ ‫پرســید‪ :‬ایــا ب ـرای به وجــود اوردن هوشــمندی برنامه ریــزیکرده ایــد یــا نــه؟‬ ‫واقعیــت ایــن اســتکــه وقتــی وارد بحــث برنامه ریــزی می شــویم همــه‬ ‫صحبت هــا و بحث هــای پیرامــون شــهرهوشــمند و پیاده ســازی انکالن‬ ‫می شــود‪ .‬یعنــی قبــل ازان شــاید می توانســتیدکوچــه و محله تــان را بــا‬ ‫همــان متــد ســخت افزاری و سنســوری مجهــزکنیــد‪ ،‬امــا زمانیکــه صحبت‬ ‫ازبرنامه ریــزی می شــود هوشمندســازی یــککوچــه هــم پــروژه ی نســبتا‬ ‫پیچیــده ای می شــود چــه برســد وقتــیکــه ازیــککالن شــهرصحبــت‬ ‫می کنیــم‪.‬‬ ‫بیــن متولــی تنفیــذ قوانیــن ترافیکی(پلیــس راهــور) بــا‬ ‫سیاســت گذار حمــل و نقــل شــهری یعنــی شــهرداری‪.‬‬ ‫معموال سیســتم های شــهری و اجرایــی ازاســتانداردهای‬ ‫ازاین جــا بــه بعــدکمــی ترســناک هــم می شــود و بــرای همیــن معمــوال‬ ‫متفاوتــی بــرای ارزش گــذاری و عملیاتی ســازی‬ ‫هوشمندســازی راضی شــان می کنــد‪.‬‬ ‫می تــوان اســتانداردهای واحــدی بــرای هزینــه و فایــده‬ ‫بازمی گردنــد بــه همــان حالــت نصــب تعــدادی سنســورو همیــن حــد‬ ‫پروژه هــای هوشمندســازی برخوردارنــد‪ .‬چطــور‬ ‫درپروژه هــای هوشمندســازی درنظــرگرفــت تــا ایــن‬ ‫با ایــن اوصــاف چــه کاری بایــد انجــام دهیــم تا یــک شــهرهوشــمند واقعی‬ ‫پروژه هــا درنظــام شــهری معنــادارشــود؟‬ ‫بایــد فکــراولیــه داشــته باشــیم‪ .‬شــاید یــک برنامــه بــزرگ دربــازه زمانــی‬ ‫تو ســازو شــهری‪.‬‬ ‫اتوماســیون ســاختمان و دیگری ساخ ‬ ‫بفهمیــمکــه ازشــهرهوشــمند دقیقــا چــه چیــزی می خواهیــم و چــه‬ ‫و درنظام شهرســازیکشــورتــا حدودی وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫نه محــدود بــه سنســورو ســخت افزارداشــته باشــیم؟‬ ‫کوتــاه نتوانــد پاس ـخ گو باشــد‪ ،‬امــا درهمیــن بــازه زمانــیکوتــاه می توانیــم‬ ‫انتظــاری داریــم‪.‬‬ ‫خب ما این روزها ازشهرهوشمند چه می خواهیم؟‬ ‫دو نگــرش درایــن مــورد وجــود دارد؛ اول اتوماســیون صــرفکــه تنــه بــه‬ ‫ایــن دو محــور اصلــی دارد‪ .‬یکــی اســتانداردهای‬ ‫درایــن ســال ها بــه اتوماســیون ســاختمان پرداخته شــده‬ ‫درمحــوردوم امــا بحــث فکرافــرازاســت و باید قبــولکنیم‬ ‫کــه ازتجربه هــای جهانــی درایــن مــورد اســتفادهکنیــم‪.‬‬ ‫وقتــیکاری را هنــوزخودمــان تمریــن نکردیم عقــل حکم‬ ‫می کنــدکــه بــا تکیــه بــرتجربه هــای موفــق دیگــرانکار‬ ‫لوکــس بــودن فضــای زندگــی می زنــد‪ .‬دردنیــا معمــوالکشــورهاییکــه از‬ ‫اغــازشــود‪ .‬وقتــی پــروژه ای دردســت داریــمکه بــه مردم‬ ‫نیســتند‪ ،‬بــه ایــن نگــرش عالقــه نشــان می دهنــد‪ .‬ایــنکشــورها بیشــتربــا‬ ‫نحــوه مصــرف ســرمایه های مــادی‪ ،‬انســانی و فرصــت‬ ‫درامــد ســرانه باالیــی برخوردارنــد امــا متکــی بــردرامدهــای دانــش بنیــان‬ ‫به کارگیــری ســریع ابزارهــای نویــن‪ ،‬ظهــورو ویتریــن هوشمندســازی را در‬ ‫زندگــی روزمــره دنبــال می کننــد‪.‬‬ ‫و بیت المــال مربــوط می شــود‪ ،‬بایــد دقــت بیشــتری در‬ ‫زمانــی دراختیــارقــرارداده شــده داشــت‪.‬‬ ‫مثــا می تــوان بــا به کارگیــری یــک کنسرســیوم بــا‬ ‫نگــرش دوم مربــوط بــهکشورهایی ســتکــه معمــوال تــا چیــزیکارمی کنــد‪،‬‬ ‫مشــارکت تیم هــای خبــره بین المللــی باتجربــه مدیریــت‬ ‫ازسنســورها و هوشمندســازی اســتفاده می کننــدکــه مثــا باعــث حفــظ‬ ‫لبــه فنــاوری ازطــرف دیگــرو بازیگــران تجــاری و صنعتی‬ ‫عوضــش نمی کننــد (ماننــدکشــورهای اروپایــی و ژاپــن)‪ .‬بنابرایــن زمانــی‬ ‫محیــط زیســت‪،‬کاهــش هزینه هــا‪ ،‬ایجــاد درامدهــای جدیــد و درنهایــت‬ ‫تســهیل رویه هــای زندگــی شــهروندان بشــود‪.‬‬ ‫شــهری ازیــک طــرف‪ ،‬شــرکت های جهانــی صاحــب و‬ ‫داخلــی درایــن حــوزه دراداره شــهرمســیردرســت را پیــدا‬ ‫کــرد و بــرای شــروع ایــنکنسرســیوم مســئولیت پایلــوت‬ ‫اگــربخواهیــم هوشمندســازی را بــه شــکل مانــدگارو پایــداربــه جلــو ببریــم‬ ‫کــردن منطقــه بــه منطقــه را بــه عهــده بگیــرد‪ .‬درعین حال‬ ‫مســائل شــهریکمــک زیــادی بــه حرکــت بــه ســوی شــهرپایــدارو حــل‬ ‫وجــود داشــته باشــد تــا نگذارنــد بــه شــیوه ای غیــر‬ ‫و توســعه دهیــم بایــد بــا نگــرش دوم بــه ان نــگاهکنیــم‪ .‬ایــن زاویــه دیــد بــه‬ ‫مســائلی مثــلکاهــش االیندگــی می کنــد‪ .‬ازایــن زاویــه نیــازمبرمــی بــه‬ ‫برنامه ریــزی داریــم‪ ،‬چــون بایــد بدانیــم ایــن هوشمندســازی مثــا ایــا بــه‬ ‫کاهــش االیندگــی منجــرمی شــود یــا نــه و تا چــه انــدازه ایــنکاهــش ایجاد‬ ‫خواهــد شــد و ایــا م ـی ارزد؟ ایــن سیســتم برنامه ریــزی و بــراورد هزینــه و‬ ‫فایــده‪ ،‬پروژه هــای هوشمند ســازی شــهری را معتبــرمی کنــد‪.‬‬ ‫بایــد فرهنــگ ایــن نــوع عملکــرد درمدیــران بــاال دســتی‬ ‫علمــیکارجلــو بــرود و بــرای رســیدن بــه نتایــج جــدی‪،‬‬ ‫حامــی طــرح باشــند وکمــی تحمــلکننــد‪ .‬درتعامــات‬ ‫بین المللــی بایــد مــدت زمــانکافــیگذاشــته شــود تــا در‬ ‫نهایــت نتیجــه مطلــوب به دســت ایــد‪.‬‬ ‫برعکــس پروژه هایــی کــه در نگــرش اول تولیــد می شــود‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫بــه تهـران خودمــان برگردیــم‪ .‬ایــده شــهرهوشــمند تهران‬ ‫نــدارد‪ .‬یکــی ازدالیلــیکــه هوشمندســازی خیلــی دررونــد شــهری تهــران پا‬ ‫شــود و تــا بــه امــروزچقــدرتــاش شــده تــا بــه واقعیــت‬ ‫ســرمایه گذاری های بــزرگ اســت و لزومــا برگشــت مالــی جذابــی هــم‬ ‫نگرفتــه همیــن اســت‪ ،‬چــون برنامه ریــزی بلنــد مــدت پایــداررا نتوانســته‬ ‫توجیــهکنــد و البتــه انجــام ایــنکارهــم ســخت اســت‪.‬‬ ‫اما شاید اجراسازی براساس نگرش اول به نگرش دوم منتهی شود‪.‬‬ ‫چیســت؟ ایــن ایــده ق ـراراســت روی چــه بســتری ســوار‬ ‫نزدیــک شــود؟‬ ‫ایــده شــهرهوشــمند تهــران دردوره هــای مختلــف مــورد‬ ‫توجــه شــهرداری های مختلــف تهــران بــوده اســت‪.‬‬ ‫درحــال حاضــرســازمان ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫ببینیــد‪ ،‬سال هاســت اســت کــه یــک شــبکه سنســوری زیرســطحی‬ ‫شــهرداری تهــران پیشــرو درهوشمندســازی شــهرتهــران‬ ‫ماشــین های عبــوری و تحلیــل جریــان و حجــم حرکــت خودروهــا‬ ‫اســتکــه بایــد بســتردریافــت اطالعــاتکامــل و تعاملــی‬ ‫در بیــش از ‪ ۴۰۰‬چهــارراه تهــران تعبیــه شــده تــا بــا شــمارش تعــداد‬ ‫تصمیم گیــری کنــد‪ ،‬کــدام چــراغ در ایــن شــبکه و بــا چــه زمانبنــدی ســبز‬ ‫یــا قرمــز شــود‪ .‬امــا ایــن موضــوع مدت هاســت از کارامــدی خــارج شــده‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از دالیــل ان ایــن اســت کــه کنتــرل خیلــی از ایــن چهارراه هــا‬ ‫در اکثــر مواقــع بــه خصــوص اوج ترافیــک دســتی شــده و از چرخــه‬ ‫تصمیم ســازی هوشــمند ســامانه خــارج شــده اســت‪ .‬ایــن تبعــات و نتایــج‬ ‫عــدم برنامه ریــزی در ابتــدای کار اســت‪ .‬عــدم برنامه ریــزی درهماهنگــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه نظــرمی رســد دیــدگاه ایــن ســازمان‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬بــه همیــن خاطــردرســال های اخیــر‬ ‫بــه ســمت شفاف ســازی رفتــه و تــاش می کنــدکــه‬ ‫دسترســی های الزم در اختیــار کســب و کارهای نویــن‬ ‫و نوپــا باشــد تــا ایــن ســازمان ها بتواننــد طرح هــای‬ ‫نواورانــه خــود را روی پلتفرم هــای عمومــی شــهری‬ ‫پیاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫درســا ل های‬ ‫اخیــرســازمان‬ ‫ارتباطــات‬ ‫و فنــاوری‬ ‫اطالعــات‬ ‫شـهرداری تهـران‬ ‫بــه ســمت‬ ‫شفاف ســازی‬ ‫رفتــه و تــالش‬ ‫می کنــدکــه‬ ‫دسترســی های‬ ‫الزم را دراختیــار‬ ‫کسـ ـب وکارهای‬ ‫نویــن قراردهد‪.‬‬ ‫اما این طرح ها هنوزاجرا نشده است‪.‬‬ ‫و مخابــرات تــا قبــل ازامــدن تلفــن همــراه درســال ‪ 72‬عقــب نبودیــم‪.‬کمی‬ ‫البتــه ایــن موضــوع درحاشــیه هایکــه بــرای شــهرداری به وجــود امــده‪،‬گم‬ ‫بعــد ان هــم شــاید جــزو ‪ 50‬کشــوراول اســتفاده کننده ازفنــاوری تلفــن‬ ‫حکمرانــان بــا دوره حمکرانــی طوالنــی مــدت داشــته اندکــه فکــرتوســعه را‬ ‫مطــرح شــد؛ ازهمــان زمانــیکــه بحــث ‪ Mobile BroadBand‬مطــرح‬ ‫شــده اســت‪ .‬واقعیــت این اســتکــه اکثــرکشــورهاییکــه رشــدکرده انــد یا‬ ‫ســال ها شــده بــا ســعی و خطــا دنبــالکــرده باشــد یــا برخــیکشــورهای‬ ‫دیگــرکــه راهبردکامــل و پیگری شــده توســعه داشــتندکــه ایــن راهــکاررا در‬ ‫دوره هــای مختلــف تا بــه نتیجــه رســیدن بــا جدیــت دنبــالکرده اند‪ .‬مــا این‬ ‫رونــد را درایــران نداریم‪ ،‬بــا این کــه قوانیــن و راهکارهای بلنــد مــدت درایران‬ ‫(برنامــه توســعه ‪۵‬ســالهکشــور‪ ،‬ایــران ‪ ۱۴۰۴‬و‪ )...‬وجــود دارد‪ ،‬امــا پیگیــری‬ ‫و نظــارت وجــود نــدارد تــا ایــن برنامه هــا بــه درســتی پیاده ســازی شــود‪.‬‬ ‫اگــرفــرض کنیــم‪ ،‬پروژه هــای و نقش ـه های بــزرگ درپروســه و رونــد شــکل‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬همیــن بی برنامه گــی نشــانه ایــن نیســت کــه ایــده بزرگــی بـرای‬ ‫شــهرتهــران وجــود نداشــته اســت و البتــه بــه نظــرمی رســد راه حل هــای‬ ‫قدیمــی درافــکارمدی ـران راه حل هــای موثرتــری اســت؟‬ ‫موبایــل بودیــم! وقتــی ایــران عقب افتــادکــه بحــث دیتــای موبایــل درایران‬ ‫شــد‪ ،‬حفــره و شــکافی ‪ 8‬ســاله درســال های ‪ 85‬تــا ‪ 92‬درکارکشــورافتــاد‪.‬‬ ‫تا ســال ‪ 92‬همچنــان درگیــربرخــی ازموانــع ســاده مخابراتــی بودیــم و برای‬ ‫اســتفاده ازاینترنــت و موبایــل هــم مشــکل داشــتیم‪.‬‬ ‫تهــران هوشــمند حتمــا ســرازخــاک بــرخواهــد اورد‪،‬‬ ‫فقــط کمــی زمــان می خواهـد‪ .‬تهـران هوشـمند بایـد دریـک‬ ‫تعامـل بیـن المللـی بـا اسـتفاده ازافـرادی کـه دانـش ایـن‬ ‫موضـوع را دارنـد‪ ،‬انجـام شـود‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع بــا ازادســازی الیسنســینگ موبایــل دردولــت یازدهــم تــا‬ ‫حــدود زیــادی حــل شــد و با تــاش جــدی دولــت‪ ،‬ایــران بــه ســمتکاهش‬ ‫راه حل هــای قدیمــی درافــکارمدیــران راه حل هــای غیــرجســورانه اســت‪.‬‬ ‫شــکافگذشــته پیــش رفــت‪ .‬درجهــان هــم بــا همیــن رونــد مواجــه و در‬ ‫اســت؛ بنابرایــن مــا بــه مدیــران شــجاع احتیــاج داریــمکــه حاضــرباشــند‬ ‫میانجی هــا برداشــته شــدند‪ ،‬به طــوریکــه بــا اســتفاده ازســیم کارت های‬ ‫راه حــل جدیــد بــرای بــرای مدیــران مــا راه حل هــای جســورانه و ترســناک‬ ‫راه حل هــای جســورانه را انتخــابکننــد‪ .‬مدیرانــیکــه راه حل هــای جدیــد‬ ‫را بشناســند و چــون ازان شــناخت دارنــد‪ ،‬ازان هــا نترســند‪ .‬دردوره جدیــد‬ ‫مــدت زمــانکوتاهــی بــا ورود ‪ 4G‬و ‪ 5G‬تعــدادکانکشــن ها بــاال رفــت و‬ ‫مجــازی و ای پــی ورژن ‪ 6‬محدودیت هــایگذشــته دراســتفاده ازشــبکه‬ ‫برداشــته شــده و پیاده ســازی ارتباطــات پرتعــداد راحت شــد‪ .‬درنتیجــه االن‬ ‫مدیــران و سیاســت گذاران شــهری بــا توجــه بــه فهــم باالتــرازتحــوالت و‬ ‫ارتباطــات و مخابــرات مســئله اصلــی مــا نیســت‪ .‬البتــه دربخــش دولتــی‬ ‫و ترس شــان ریختــه اســت‪.‬‬ ‫نیازمنــد اطالعــات شهری ســت و چــه ســمتی دارد‪ .‬ســوالیکــه درهیــچ یک‬ ‫ســازوکارهای نویــن شــهری‪ ،‬تصمیمــات بهتــری هــم درحــل مســئله دارنــد‬ ‫همیشــه ایــن ســوال وجــود داردکــه دران ســوی میــزچــهکســی اســتکــه‬ ‫ازبروکراســی های شــهرهای مــدرن جهــان پرســیده نمی شــود و همیشــه‬ ‫مشــکل مدی ـران شــهرته ـران درحرکــت نکــردن بــه ســمت شــهرهوشــمند‬ ‫ایــن ســوی میــزرا ‪ CIVIL servant‬یــا خدمتــکارجامعــه می داننــد‪ ،‬امــا‬ ‫هوشمندســازی گذشــته اســت‪ ،‬ولــی هنــوزدغدغــه اش درتصمیمــات‬ ‫دست شــان اســت‪ ،‬بــا دیــد خدمت دهــی و نــه حکم فرمایــی برخــورد‬ ‫چــه بــوده؟ شــهرته ـران ازخــط قرمزهــای احتیــاج بــه چنیــن پیاده ســازی‬ ‫مدی ـران کــم رنــگ اســت‪.‬‬ ‫درایــرانکامــا متفــاوت اســت‪ .‬اگــرهمیــن افــراد دران جایــیکــه قــدرت‬ ‫کننــد چرخــه سیســتم اداری بــه جریــان می افتــد‪ ،‬امــا هنــوزایــن فرهنــگ‬ ‫این جــا بــه نظــر مــن بــه بحــث شایسته ســاالری می رســیم‪ .‬مدیــر‬ ‫جانیافتــاده و انــگارجامعــه مــا درایــن زمینــه ســرو تــه رفتــارمی کنــد‪.‬‬ ‫می توانــد در این جــا بمانــد و وقتــی بــه ایــن موضــوع فکــر می کنــد‪،‬‬ ‫پیــش ازایــن درمــورد کنسرســیوم های مشــترک با شــرکای خارجــی گفتید‪.‬‬ ‫و کارشــناس ناشایســته همیشــه بــه ایــن فکــر می کنــد کــه چگونــه‬ ‫تصمیمــات جســورانه نمی گیــرد‪ .‬حــاال اگــرکســی هــم درایــن سیســتم بــا‬ ‫شایسته ســاالری انتخــاب شــده باشــد‪ ،‬باید بــا تعامل بــا افــراد دیگــرکارکند‬ ‫کــه درجمــع ناشایســته گانکارای ـی اشکاهــش می یابــد‪ .‬درایــن سیســتم‬ ‫افــراد شایســته یــا مســتهلک می شــوند یــا بــه جایــی می رســند دیگــر‬ ‫برای شــان مهــم نیســت چــه اتفاقــی می افتــد‪ .‬شــاه بیــت حرف های شــان‬ ‫ایــن اســت‪« :‬مــا تــاشکردیــم و نشــد‪ ».‬بعضــی مواقــع هــم می رونــد‬ ‫ســراغ چیــزی بــه نــام ‪ QUICK Win‬کــه همــان فرمــت نمایشــی اســت و‬ ‫تنهــا جنبه هــای ظاهــری دارد‪.‬‬ ‫راه حل هــای قدیمــی درافــکارمدیــران راه حل هــای غیــر‬ ‫جســورانه اســت‪ .‬راه حــل جدیــد بــرای مدیــران مــا‬ ‫راه حل هــای جســورانه و ترســناک اسـت؛ بنابرایـن مـا بـه‬ ‫مدیـران شـجاع احتیـاج داریـم کـه حاضـرباشـند راه حل هــای‬ ‫جســورانه را انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫یکســری از مشــکالت اساســی عــدم اجــرای هوشمندســازی بــه‬ ‫زیرســاخت های مخابراتــی درایــران بــازمی گــردد‪ .‬همیــن امــروزاگــر‬ ‫بخواهیــم درحــد اســتانداردهای غرب اســیا شــهرهوشــمند داشــته باشــیم‬ ‫بــا تبــادل حجــم دیتــای مخابراتــی مــورد نیــازدچــارمشــکل می شــویم؟‬ ‫مــا درایــن ماجــرا ســال ها عقــب افتادیــم‪ .‬درتوســعه بخش هــای ارتباطــات‬ ‫به نظرتــان چقــدرطرح هــای هوشمندســازی شــهری قابلیــت بومی ســازی‬ ‫درطراحــی یــا اج ـرا را دارند؟‬ ‫بومی ســازی مرحلــه اولکارنیســت‪ ،‬بلکــه مرحلــه اخران اســت‪ .‬متاســفانه‬ ‫مــا عبــارت بومی ســازی را اســتحالهکرده ایــم و درجایگاهــی اشــتباه ب ـه کار‬ ‫می بریــم‪ .‬درحقیقــت وقتــی مــا چیــزی را بلــد نیســتیم و یــاد نگرفته ایــم‪،‬‬ ‫بومی ســازی معنــا نــدارد‪ .‬بایــد بعــد ازانجــام بررسـی های تطبیقــی الزم اول‬ ‫نمونــه خــوب خارجــی را عینــا پیــادهکنیــم و وقتــی چنــد ســال اجرایی شــد‬ ‫و اشــکالت ان درتعامــل بــا جامعــه درامــد‪ ،‬بعــد ســعیکنیــم بومی ســازی‬ ‫کنیــم و مــدل بهینــه بــرای شــرایط خــاص خــود را بــه دســت بیاوریــم‪.‬‬ ‫ادعــای بومی ســازی خیلــی ازمــا را فریــب داده چــون درحقیقــت بســیاری‬ ‫ازمشــکالت فعلــیکشــوربه خاطــرپروســه ها و روندهــای اجرایــی بــروز‬ ‫می کنــد‪ ،‬نــه به خاطــر ابــزار مثــا سامســونگ‪ ،‬بــوش‪ ،‬مایکروســافت‬ ‫یــا هــواوی‪ .‬ایــن ابزارهــا همین طــورکــه درکشــورهای توســعه یافتــه در‬ ‫دســترس هســتند درایــران هــم وجــود دارنــد‪ ،‬امــا تفــاوت اصلــی در‬ ‫رویه هاســت‪.‬‬ ‫ایا درست است که قوانین مادردرحیطه شهرهوشمند وجود ندارد؟‬ ‫بــه نظــرمــن مشــکل اصلــی ســمت قوانیــن نیســت‪ ،‬چــون مثــا شــهردار‬ ‫یــک شــهررا نمی تــوان بــا قانــون مجبــورکــرد بــه ســمت شــهرهوشــمند‬ ‫بــرود‪ .‬شــما نهایتــا می توانیــد بــا قانــون جلــوی خطــا را بگیــرد‪ ،‬امــا بــا قانون‬ ‫بومی سـازی مرحلـه اول کارنیسـت‪ ،‬بلکـه مرحلـه اخران اسـت‪.‬‬ ‫متاسـفانه مـا عبـارت بومی سـازی را اسـتحاله کرده ایـم و در‬ ‫جایگاهـی اشـتباه بـه کارمی بریــم‪.‬‬ ‫نمی توانیــد توســعه ایجــادکنیــد‪.‬کشــورهای توســعه یافته ابزارهــای جامعــه‬ ‫شــبکهگاز‪ ،‬بــرق‪ّ ،‬اب‪ ،‬اطالعــات جمعیتــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬مالــی و غیــره‪ .‬اگــر‬ ‫کشــورهســتند‪ .‬جامعــه علمــی درتعامــل بــا رســانه و ایــن دو درتعامــل بــا‬ ‫انالیــزکنــد؛ مثــاکراس چــککنــد شــبکهگازو مدرســه هســت یا مدرســه و‬ ‫مدنــی قدرتمنــد دارنــدکــه پشــتیبان اجــرای رویکردهــای صحیح درســطح‬ ‫نهادهــای جامعــه مدنــی اجــازه نمی دهنــد سیاســتمدارانیکــه تصمیمــات‬ ‫نادرســت می گیرنــد درقــدرت بماننــد‪.‬‬ ‫ایــن ســامانه توســعه یابــد می توانــد به صــورت عمــودی دیتــا شــهری را‬ ‫مســجد هســت‪ ،‬امــا اتش نشــانی نزدیــک نیســت‪ ،‬مشــخصکند وگــزارش‬ ‫تولیــدکنــد‪ .‬درحقیقــت دیــد وســیع برنامه ریــزی بــه مدیــران شــهری بدهد‬ ‫واقعیــت ایــن اســتکــه راه توســعه ازمســیرقانــون نیســت‪ ،‬بلکــه ازمســیر‬ ‫و البتــه ابــزارمدیریــت بهینــه بحران هــا درشــهررا ایجــادکنــد‪.‬‬ ‫ســفرها حــسکــردمکــه ایــنکشــورواقعــا بــا دیگــر نمونه هــا‪ ،‬مثــا حتــی‬ ‫اســت‪ .‬رصدخانــه درشــکل عالــی خــود چنیــن ســازوکارپیچیــده ای را‬ ‫اموزش اســت‪ .‬مــن بهکشــورهای مختلفــی ســفرکــردم و دریکــی ازاخرین‬ ‫ژاپــن‪ ،‬متفــاوت اســت‪ .‬ایــنکشــوردر‪ 20‬شــاخص اصلــی توســعه درجهــان‬ ‫بیــن ‪۱۰‬کشــوراول اســت‪ .‬بــرای مثــال ‪ ۷۰‬درصــد مــردم ایــنکشــورعضــو‬ ‫کلیســا هســتند و درعین حــال از بهتریــنکشــورهای جهــان ازنظــرازادی‬ ‫تو جوکــردم‪ ،‬متوجــه شــدم تقریبــا‬ ‫مذهــب اســت‪ .‬وقتــیکمــی جســ ‬ ‫بهتریــن سیســتم اموزشــی را جهــان دارنــد‪ .‬درایــنکشــورازکودکــی رفتــار‬ ‫صحیــح را نهادینــه می کننــدکــه امــروزموفــق هســتند‪.‬‬ ‫تهــران درنقــش یــککالن شــهرپــرمشــکل نیازمنــد مدیریــت بهینــه بحران‬ ‫پشــتیبانی خواهــدکــرد‪ ،‬البتــه به این شــرطکــه دســتگاه ها اجــازه اســتفاده‬ ‫ازاطالعــات یکدیگــررا بــه هــم بدهنــد وکاررا اســان ترکننــد‪ .‬همین جاســت‬ ‫کــه قوانیــن می توانــدکمــککنــد و ســازمان ها را بــه ارائــه شــفاف اطالعــات‬ ‫بــرای رســیدن بــهکارامــدی وادارکنــد‪.‬‬ ‫اینــده شــهرهوشــمند ته ـران را چگونــه می بینیــد و افــق دســتیابی بــه ان را‬ ‫چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫ازاین هــا کــه بگذریــم بــه پــروژ ه معــروف رصدخانــه تهــران می رســیم‪.‬‬ ‫تهــران هوشــمند حتمــا ســرازخــاک بــرخواهــد اورد‪ ،‬فقــطکمــی زمــان‬ ‫و قـراراســت پشــتیبان جــدی ان باشــد‪ .‬ایــن پــروژه درچــه مرحله ا ی ســت؟‬ ‫ازافــرادیکــه دانــش ایــن موضــوع را دارنــد‪ ،‬انجــام شــود‪ .‬یعنــی درالگــوی‬ ‫پــروژه ای کــه ب ـرای پیاده ســازی هوشمندســازی درته ـران راه انــدازی شــده‬ ‫می خواهــد‪ .‬تهــران هوشــمند بایــد دریــک تعامــل بیــن المللــی بــا اســتفاده‬ ‫رصدخانــه متاســفانه یــک وجه بــد دارهکــه همــان وجه رفتارنمایشــی اســت‬ ‫شــراکت ایرانــی و خارجــی‪ .‬بایــد بپذیریــم ازهــوش و دانــش تجمیــع شــده‬ ‫هنــوزبــه یــک سیســتمکارکــردی بهینــه نرســیده اســت‪ ،‬امــا بــا تالش هــای‬ ‫تحریم هــا درواقــع بــرای تبدیــل نشــدن ایــران بــه یــک بازیگــرکلیــدی‬ ‫و یــک وجــه خــوبکــه اتــاق نظــارت و عملیــات شــهری اســت‪ .‬ایــن پــروژه‬ ‫جدیــدی دارد مســیرتوســعه را طــی می کنــد‪ .‬تکمیــل سیســتم های مبتنــی‬ ‫بــر‪ GIS‬می توانــد رصد خانــه تهــران را درمســیرکارامــدی قــراردهــد‪ .‬اگــر‬ ‫سیســتم های درســت درایــن رصدخانــه اجرایــی و عملیاتــی شــودکارهــای‬ ‫بزرگــی می تــوان درشــهرانجــام داد‪ ،‬مثــا درمدیریــت بــراســاس اطالعــات‬ ‫مکان محــور‪ ،‬الیه هــای اطالعاتــیکلیــدی را تعریــفکــرد‪ .‬الیــه اطالعاتــی‬ ‫بشــری اســتفادهکنیــم‪.‬کــه محصــول ســال ها تجربــه انســان ها اســت‪.‬‬ ‫جهانــی وضــع شــده و همیــن ابــزاربه دنبــال جــداکــردن مــا ازدنیــا اســت‪.‬‬ ‫بایــد ایــن ســد را شکســت و وارد همــکاری بــا دنیــا شــد‪ .‬وقتــی می تــوان‬ ‫کشــوری را نابــودکــردکــه دردنیــا بی اهمیــت باشــد و زمانــی بی اهمیــت‬ ‫می شــودکــه ازچرخــه تعامــات جهانــیکنــارگذاشــته شــود‪ .‬حداقــل‬ ‫خودمــان جلــوی رشــد خودمــان را نگیریــم‪.‬‬ ‫شهرهوشمند درسایه ابراشیاء‬ ‫ مروری برالگوهای مفهومی شهرهوشمند‬ ‫ش��هرهوشمــند شـ�هری اس��ت کــه ب��ه روشـ�ی پای��دارو هوش��مندانه فعالی�تـ دارد‪ ،‬به طــوری کــه همــه‬ ‫زیرســاخت ها و خدمــات ان درکلیتــی منســجم ادغــام شــده اند و ازوســیله های هوشــمند بــرای پایــش و‬ ‫کنتــرل اســتفاده می کنــد تــا پایــداری و کارامــدی شــهررا تضمیــن کنــد‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬بــراســاس ایــن تعریــف‪،‬‬ ‫مفهوم ش��هرهوش��مند مس��تلزم تعامل می��ان همـ�ه کارکرده��ای مختل�فـ اینترنت اش��یاء اس��ت‪ .‬می تــوان گفت‬ ‫تعــدد فناوری هــای اطالعــات و ارتباطات فرصت هــای تــازه ای را ب ـرای توســعه خدمــات نویــن و درنتیجه کمک‬ ‫بــه پایــداری بیشــترشــهرها فراهــم می کنــد‪ .‬درایــن مقالــه بــه بررســی بســترهای اینترنــت اشــیاء و نقــش ابــر‬ ‫اشــیاء درهدفمنــدی و یکپارچگــی هوشمندســازی شــهرها پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫شــهر هوشــمند یکــی از نویدبخش تریــن و برجســته ترین کاربردهــای‬ ‫میان افزارهاــی مرتبـ�ط و هماهنگ ســازی منابــع متنــوع ابرهــا‪.‬‬ ‫ان به واس��طه پلتفرم هــای متنــوع میان افــزار‪ 1‬و زیرســاخت های مبتنــی‬ ‫پلتفرم های اینترنت اشیاء‬ ‫اینترنــت اشــیاء (‪ )IoT‬محســوب می شــود و در چنــد ســال گذشــته مفهوم‬ ‫بــر اینترنــت اشــیاء نقــش مهمــی در پیشــرفت رشــته های صنعتــی و‬ ‫دانشــگاهی داشــته اســت‪ .‬فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات (‪)ICT‬‬ ‫نیـ�ز نق��ش ب��ارزی در به کارگی��ری راه حل هاــ‪ ،‬خدم��ات و اپلیکیش��ن های‬ ‫نواوران��ه در تحق��ق ش��هرهای هوش�مـند دارد‪ .‬می تــوان گفــت الگــوی‬ ‫اینترنــت اشــیاء نقــش کلیــدی در طیــف وســیعی از کاربردهــا بــرای صنایع‬ ‫و عم��وم مرــدم ایف�اـ می کنــد‪ .‬از دیگــر دالیــل افزایــش محبوبیــت اینترنــت‬ ‫اشــیاء رشــد فزاینــده تعــداد تلفن هــای هوشــمند‪ ،‬تبلــت‪ ،‬لپ تــاپ و‬ ‫حسـ�گرهای متصل شــونده بــه اینترنــت اســت‪ .‬البتــه در خیــزش کنونــی‬ ‫زیرســاختارهای ابــر اشــیاء و انقــاب فنــاوری اطالعــات‪ ،‬چالش هایــی‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد ان هــا را برطــرف نمــود‪ :‬امــکان ارتبــاط داخلــی‪ 2‬بیــن‬ ‫سیســتم های مختلــف ‪ICT‬؛ حجــم عظیــم داده کــه بایــد در زمــان واقعــی‬ ‫بــا کمــک اینترنــت اشــیاء در سیســتم های هوشــمند ب ـه کار گرفتــه شــوند؛‬ ‫پراکندگــی گســترده ناشــی از معماری هــای متعــدد اینترنــت اشــیاء؛‬ ‫‪1 middleware‬‬ ‫‪interconnection‬‬ ‫ ‪2‬‬ ‫«اینترنــت اشــیاء هماننــد اینترنــت و حتــی شــاید بیشــتر از ان ظرفیــت‬ ‫تغییــر دنیــا را دارد‪ ».‬کوین اشــتون در ســال ‪ 1998‬با ایــن عبارت بــرای اولین‬ ‫بــار اینترنــت اشــیاء را معرفــی کــرد‪ .‬چنــدی بعــد در ســال ‪ ،2005‬اتحادیــه‬ ‫بین المللــی مخابــرات (‪ 3)ITU‬به طــور رســمی اینترنــت اشــیاء را معرفــی‬ ‫کــرد کــه بــر اســاس ان می توانیــم در هــر زمــان و هــر مکانــی بــرای هــر‬ ‫شــخصی ارتبــاط بــا هــر چیــزی را برقــرار کنیــم‪ .‬از ان پــس‪ ،‬اینترنت اشــیاء‬ ‫بــه یکــی از موضوعــات داغ صنایــع و دانشــگاه ها تبدیــل شــده اســت‪ .‬تــا بــه‬ ‫ح��ال چندینــ پ��روژ ه اتحادیــه اروپــا بــرای تحقق بخشــیدن بــه ایــن مفهوم‬ ‫و به کارگیــری ان در حوزه هــای مختلــف اجــرا شــده اســت‪ .‬دلیــل اصلــی‬ ‫ایــن انــدازه عالقــه بــه مبحــث اینترنــت اشــیاء ظرفیت هــا و قابلیت هــای‬ ‫فــراوان ان اســت‪ .‬ایــن مفهــوم نویدبخــش ارتبــاط همــه اشــیاء اطــراف مــا‬ ‫از راه اینترنــت و بــا کمتریــن دخالــت انســانی اســت و امــکان کاربردهــای‬ ‫متنــوع در حوزه هــای مختلــف را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫‪International Telecommunication Union‬‬ ‫ ‪3‬‬ ‫الزامات شهرهوشمند‬ ‫به جــز شــهروندان‪ ،‬امــکان بهره بــرداری از ویژگی هــای کلیــدی ایــن‬ ‫پیــش ازانکــه بخواهیــم الگوهــای اینترنــت اشــیاء و ابــراشــیاء را دریکی از‬ ‫خدمــات جدیــد بــرای ســایر ذینفعــان شــهر ماننــد نهادهــای اموزشــی‪،‬‬ ‫بایــد الزامــات اصلــی شــهرهوشــمند را ازنظــرخدمــات و راه حل هــای مبتنی‬ ‫‪ ...‬وجــود دارد‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬مفهــوم شــهر هوشــمند از دیــدگاه مدیــران و‬ ‫مهم تریــن حوزه هــایکاربــرد ان هــا یعنــی شــهرهوشــمند اســتفادهکنیــم‪،‬‬ ‫بــر‪ ICT‬شناســایی نماییــم‪ .‬دو نــوع الــزام را می توانیــم تعریــف کنیــم‪:‬‬ ‫‪ .1‬ضرورت خدمات یا اپلیکیشن ها از دیدگاه شهروندان‬ ‫‪ .2‬الزامات اجرایی از دیدگاه مقامات شهر و مدیران شبکه ها‪.‬‬ ‫ارائه کننــدگان خدمــات ایمنــی عمومــی و ســامت‪ ،‬ســازمان های دولتــی و‬ ‫مالــکان شــبکه ها یــک زیرســاخت شــبکه ای محســوب می شــود کــه بایــد‬ ‫دارای ویژگی هــای زیــر باشــد‪:‬‬ ‫ارتبــاط داخلــی قــوی داشــته باشــد؛ بــا رفــع ناهمگونــی وســایل ارتباطی‬ ‫از منظــر خدمــات‪ ،‬وســایل ارتباطــی کاربران مجهــز بــه فناوری هــای رادیویی‬ ‫و پلتفرم هــای اینترنــت اشــیاء‪ ،‬امــکان اتصــال پیوســته را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫می شــوند و امــکان شخصی ســازی خدمــات و اپلیکیشــن های جدیــد‬ ‫حــد امــکان هوشــمند و بی نیــاز از مداخلــه نیــروی انســانی باشــد‪.‬‬ ‫متعــدد و چندیــن حســگر و فعال کننده انــد کــه در سراســر شــهر اســتفاده‬ ‫را بــرای همــه شــهروندان فراهــم می کننــد‪ .‬ایــن خدمــات از ویژگی هــای‬ ‫خاصــی برخوردارنــد از جملــه‪:‬‬ ‫کاربــرمحورنــد؛ بــراســاس اولویت هــا و شــرایط خــاصکاربــران تنظیــم‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫همه جا حاضرند؛ در هر جا و با هر وسیله ای دسترس پذیرند‪.‬‬ ‫تــا حــد زیــادی یکپارچه انــد؛ خدمــات و داده هــای حاصــل از‬ ‫اپلیکیش ـن های گوناگــون یــا همــکاری اجتماعــی کاربــران متعــدد یکپارچه ‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫مقــرون بــه صرفــه باشــد؛ به کارگیــری و ســازمان دهی شــبکه بایــد تــا‬ ‫مصــرف انــرژی کــم داشــته باشــد؛ امــکان اســتفاده کارامــد از منابــع را‬ ‫بــرای تحقــق شــرایط اپلیکیشــن های ســبز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قابــل اعتمــاد باشــد؛ اتصــال پیوســته و درهمه جــا بایــد درش ـرایط بحرانی‬ ‫و اســتثنایی تضمیــن شــود‪ .‬درحــال حاضــر‪ ،‬ســناریوی واقعــی شــامل‬ ‫مجموعــه ای پراکنــد ه ازفناوری هاســتکــه بــه دلیــل انبــوه وســیله های‬ ‫ارتباطــی و فناوری هــای مــورد اســتفاده درشــهر‪ ،‬ازنظــراتصــال و ســطح‬ ‫ً‬ ‫اساســا به دلیــل شــبکه های‬ ‫پوشــش پیوســتگی نــدارد‪ .‬ایــن پراکندگــی‬ ‫دسترســی زیــادی اســتکــه معمــو ًال ازســوی اپراتورهــای مختلــف مدیریــت‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫اینترنت اشیاء همانند اینترنت و حتی شاید بیشترازان‬ ‫ظرفیت تغییردنیا را دارد‪.‬‬ ‫اینترنت اشیاء و ابراشیاء برای شهرهوشمند‬ ‫می دهــد و بــه طــور خــودکار (هوشــمندانه) بــه تصمیم گیــری بــر اســاس‬ ‫شــهر هوشــمند شــهری اســت کــه بــه روشــی پایــدار و هوشــمندانه فعالیت‬ ‫نتایــج می پــردازد‪.‬‬ ‫یکپارچــه شــده اند و از وســیله های ارتباطــی هوشــمند بــرای پایــش و‬ ‫اطالع��ات پردازش شــده از ســوی میان افــزار می پــردازد‪.‬‬ ‫دارد‪ ،‬بــه طــوری کــه همــه زیرســاخت ها و خدمــات ان در کلیتــی منســجم‬ ‫کنتــرل اســتفاده می کنــد تــا پایــداری و کارامــدی شــهر را تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مفهــوم شــهر هوشــمند نیازمنــد تعامــل بیــن همــه کارکردهــای‬ ‫مختلــف اینترنــت اشــیاء اســت‪.‬‬ ‫ساختاراینترنت اشیاء می تواند دارای ‪ 5‬الیه باشد‪:‬‬ ‫‪ .4‬الی�هـ اپلیکیشــنی‪ :‬بــه مدیری�تـ جام��ع اپلیکیش��ن ها بــر اســاس‬ ‫بو کار‪ :‬مسئول مدیریت کلی سیستم اینترنت اشیاء است‪.‬‬ ‫‪.5‬الیه کس ‬ ‫در مفهوم شــهر هوشــمند ابــر اشــیاء نقــش مهمــی دارد‪ .‬در واقــع‪ ،‬ابر اشــیاء‬ ‫می توانــد از منابــع توزیعــی بهتــر اســتفاده کنــد‪ ،‬ان هــا را کنــار هــم می گــذارد‬ ‫ت��ا خروج��ی بهت�رـی به دســت ایــد و مســائل محاســباتی را در ســطح‬ ‫‪ .1‬الیه وســیله ارتباطــی‪ :‬بــه شناســایی و جم ـع اوری اطالعات خاص اشــیاء‬ ‫گســترده حـ�ل کن��د و در نتیج��ه‪ ،‬بس�یـاری از پلتفرم هــای جداگانــه اینترنــت‬ ‫‪ .2‬الی��ه ش�بـکه‪ :‬داده هاــی جمع اوری شــده از الیــه اول را بــه سیســتم‬ ‫می کنــد‪ .‬افــزون بــر ایــن‪ ،‬ابــر اشــیاء بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد‬ ‫‪ .3‬الیــه میان افــزار‪ :‬پــردازش اطالعــات و محاســبات مســتمر را انجــام‬ ‫حسـ�گر ها دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫بــا کمــک حســگر می پــردازد‪.‬‬ ‫پــردازش اطالعــات ارســال می کنــد‪.‬‬ ‫اشــیاء را در کنــار هــم یکپارچــه و تحقــق شــهر هوشــمند را امکان پذیــر‬ ‫کــه خدماــت موــرد نیازش��ان را به ســرعت و بــدون نیــاز بــه انتخــاب دســتی‬ ‫فناوری وسایل ارتباطی درخدمت اینترنت اشیاء‬ ‫اجرای شهرهوشمند یک فرایند چندرشته ای است که مستلزم حضورذینفعان‬ ‫اســت کــه داده هــا را ذخیــره می کنــد و یــک انتــن و یــک حامــل کــه‬ ‫میکروچیــپ و انتــن روی ان نصــب می شــوند‪ .‬از ‪ RFID‬می تــوان بــرای‬ ‫گوناگون ازحوزه های مختلفی مانند سیاست‪ ،‬سازمان دهی و مدیریت شهری‪،‬‬ ‫انــواع کاربردهــای شــهر هوشــمند اســتفاده کــرد بــه عنــوان مثــال‪ :‬پارکینگ‬ ‫ازوسیله های ارتباطی نقش افرین می پردازیم‪:‬‬ ‫و غیــره‪.‬‬ ‫تامین مالی و فناوری های اطالعات و ارتباطات است‪ .‬دراینجا به معرفی برخی‬ ‫هوشــمند‪ ،‬پایــش ترافیــک‪ ،‬مدیریــت کتابخانــه و بلیت هــای حمــل و نقــل‬ ‫‪ NFC‬یــک فنــاوری ارتباطــی وایرلــس بــدون تمــاس فیزیکــی‬ ‫(‪ )contactless‬مبتنــی بــر فنــاوری اینترنــت و ‪ RFID‬اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حسگرها‬ ‫فنــاوری از ارتبــاط در فاصلــه ‪ 20‬ســانتی متری حمایــت می کنــد و یکــی‬ ‫یکــی از اجــزاء اساســی همــه سیســتم های کنتــرل هوشــمندند‪ .‬امــروزه‬ ‫از فناوری هــای اصلــی ســناریو شــهر هوشــمند محســوب می شــود کــه‬ ‫اســت و کاربردهایــی را امکان پذیــر کرده انــد کــه پیــش از ایــن در تصــور هــم‬ ‫ســاختمان را در جهــت افزایــش رفــاه زندگــی شــهروندان امکان پذیــر‬ ‫بــه مــدد پیشــرفت های فنــاوری انــواع مختلفــی از حســگرها در دســترس‬ ‫نمی گنجیدندــ‪ .‬نقـ�ش ش�بـکه حس�گـرها در اینترنــت اشــیاء بســیار مهــم‬ ‫اس��ت‪ .‬محقق��ان رابطــه بیـ�ن ش�بـکه حس��گرها و اینترنــت اش��یاء را این گونه‬ ‫بیــان می کننــد‪ :‬شــبکه حســگرها می توانــد بــدون اینترنــت اشــیاء وجــود‬ ‫داشــته باشــد امــا اینترنــت اشــیاء نمی توانــد بــدون شــبکه حســگرها وجود‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تعــدادی زیــادی از کاربردهــا ماننــد کیف پــول دیجیتــال و کنترل دسترســی‬ ‫می نما یــد ‪.‬‬ ‫چالش های ابراشیاء درشهرهای هوشمند‬ ‫موضــوع اســتفاده از ابــر اشــیاء در شــهرهای هوشــمند بــا چالش هــای‬ ‫گوناگونــی از جنبــه فنــی گرفتــه تــا مشــکالت مربــوط بــه حریــم شــخصی‬ ‫روبه روســت‪:‬‬ ‫تلفن های هوشمند‬ ‫تعدــد فزاین��ده انـ�واع حس�گـرها مانن��د مکان یاب هــا‬ ‫‪GPS‬‬ ‫‪ ،‬ژیروســکوپ ها‬ ‫‪ ،Gyroscopes‬شتاب ســنج ها‪ Accelerometer‬و قطب نماهــا انــواع کاربردهــای‬ ‫انبوه ســپاری‪ Crowdsourcing‬را امکان پذیــر کرده انــد کــه بــه وســیله اینترنــت‬ ‫اشــیاء می تــوان همــه انهــا را ارتقا بخشــید‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬وقتــی کاربران‬ ‫بــه طــور مــداوم موقعیــت مکانــی خــود را در شــبکه های اجتماعــی ماننــد‬ ‫توییتــر و فیســبوک بروزرســانی می کننــد بــه کمــک ایــن اطالعــات می توان‬ ‫داده هــا را تجمیــع کــرد و وظایــف را بیــن افــراد مختلــف در مکان هــای‬ ‫خــاص توزیــع نمــود ‪.‬‬ ‫دو فنــاوری جالب در شــهرهای هوشــمند بــرای ارتباطــات کوتاه بــرد (‪short‬‬ ‫‪ )range‬عبارتنــد از شناســایی فرکانــس رادیویــی (‪)RFID‬‬ ‫‪ identification‬و ارتباطــات حــوزه نزدیــک (‪)NFC‬‬ ‫‪Radio frequency‬‬ ‫‪Near field communication‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ RFID‬روشــی بــرای شناســایی مــوارد منحصــر بــه فــرد از طریــق امــواج‬ ‫رادیویــی اســت‪ .‬سیســتم های ‪ RFID‬معمــو ًال متشــکل از دو جــزء اصلــی‬ ‫هســتند‪ reader :‬و ‪ reader .tag‬بــه وســیله انتــن داده هــای ‪ RF‬را به ‪tag‬‬ ‫ارســال می کنــد و از ان دریافــت می نمایــد‪ Tag .‬شــامل یــک میکروچیــپ‬ ‫داده های عظیم‪:‬‬ ‫داده ه�اـی کالن اینترنتــ اشــیاء رش��د س��ریعی دارن�دـ به طــوری کــه‬ ‫خیلــی زود بــه داده هــای بــزرگ تبدیــل می شــوند‪ .‬دو مســئله مهــم دربــاره‬ ‫داده هــای عظیــم وجــود دارد؛ یکــی چالش هــای مهندســی در اجــرای‬ ‫مدیری��ت داده مانن��د جس��ت وجو و ذخیــره کارامــد و دیگــری چالش هــای‬ ‫معنایــی در اســتخراج معنــای اطالعــات از انبــوه داده هــا‪.‬‬ ‫حریم شخصی و امنیت‪:‬‬ ‫مســائل امنیــت و حریــم شــخصی همــواره در ادبیــات محاســبات مــد نظــر‬ ‫بــوده اســت و لوایــح حقوقــی بســیاری بــرای حمایــت از حقــوق کاربــران‬ ‫تصویــب شــده اســت‪ .‬قطعـ ً‬ ‫ـا مهم تریــن مســاله در حــوزه ابــر اشــیاء تعریف‬ ‫مکانیس��م های صدــور ی��ا رد مج��وز بــرای انتش��ار داده هــا اســت‪ .‬مســائل‬ ‫دیگــر مربــوط بــه جرائــم ســایبری اســت‪ .‬در واقع سیســتم ابــر اشــیاء کام ً‬ ‫ال‬ ‫در معــرض تروریســم ســایبری یــا خرابــکاری ســایبری اســت‪.‬‬ ‫ منبع‪ :‬مجله‬ ‫ ‪ Transactions on Emerging Telecommunications Technologies‬‬ ‫سیستم ها‬ ‫ایا خانه های هوشمند ازگزند هکرها درامان اند؟‬ ‫اتوماسیون ساختمان؛‬ ‫کلید توانمندسازی کسب و کارها‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪42‬‬ ‫ایا خانه های هوشمند‬ ‫ازگزند هکرها درامانند؟‬ ‫ پــرکــردن خانــه ازابــزارهوشــمند می توانــد کارهــای روزمــره را اســان ترکنــد امــا چقــدرایــن دســتگ اه ها‬ ‫درمقابــل هکرهــای مخــرب اســیب پذیرند؟ برخــی به دنبــال سوء اســتفاده ازدوربین هــای وا ی فــای و‬ ‫ترموســتات های هوشــمندند‪ .‬هکرهــا می تواننــد ازرا دورترموســتات را غیرفعــال کننــد و ب ـرای بازگردانــدن ان‬ ‫بــه حالــت عــادی بــاج بخواهنــد‪ ،‬یــا بــه جمـع اوری اطالعــات حســاس مالکــش بپردازند‪ .‬ایــن خطری اســت‬ ‫کــه هــروایرلســی را تهدیــد می کنــد‪ .‬پژوهشــگران امنیــت ســایبری بــه تحلیــل ســخت افزارهوشــمند و یافتن‬ ‫نقــاط ضعــف ان هــا کــه بایــد ازســوی ســازندگان مرتفــع شــود‪ ،‬پیــش ازخبردارشــدن هکرهــا می پردازنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مطلــب نتیجــه بررس ـی های تنــی چنــد ازپژوهشــگران را دربــاره رخنه پذیــری اپکلیشــین های هوشــمند‬ ‫رایــج بــه هکرهــا می خوانیــد‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫داده تخصــص دارد‪ ،‬بنابرایــن فقــط گیرنده هــای خاصــی امــکان دیــدن‬ ‫بــه لپ تــاپ اش می فرســتاد‪ .‬او همچنیــن می افزایــد‪« :‬مــن توانســتم‬ ‫کار می کننــد‪ .‬ایــن شــرکت در زمینــه رمزنــگاری و رمزپــردازی هوشــمند‬ ‫اطالعــات را دارنــد‪ .‬اســپیرز و کوربــا‪ ،‬بــا توجــه بــه مشــتریانی کــه دارنــد‬ ‫از جملــه وزارت امنیــت داخلــی ایــاالت متحــده‪ ،‬در ایــن زمینــه تخصــص‬ ‫ویـ�ژه ای پیــدا کرده انــد امــا در عیــن حــال نســبت بــه ارزیابــی سیســتم‬ ‫پخت و پــز تحــت خــاء (روشــی از پختــن غــذا اســت کــه توســط فرانســوی ها ابــداع‬ ‫شــده و غــذا در داخــل یــک کیســه یــا شیشــه قــرار گرفتــه و حمــام اب گــرم می پــزد‪.‬‬ ‫)‬ ‫ن اطالعــات را پیش از ارســال بــه اینترنت‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن مــورد‪ ،‬اپلیکیشـ ‬ ‫اطالعــات را رهگیــری و پــس از ان اصالحشــان کنــم‪ ».‬بــر خــاف سیســتم‬ ‫تو پــز تحــت خــاء‪ ،‬داده هــای ارســالی یخچــال رمزگــذاری شــده بودند‬ ‫پخ ‬ ‫کــه او بــرای حــل کــردن مشــکل در پــی یافتــن نقصــی در اپلیکیشــن بــود‪.‬‬ ‫«اگــر تــا مشــکل بعــدی صبــر کنیــد‪ ،‬می توانــم ضعــف اصلــی را بیابــم‪ .‬مــن‬ ‫ً‬ ‫واقعــا در پــی بی اعتبــار کــردن انــم‪».‬‬ ‫بــا وای فــای‪ ،‬ک��ه نوع�یـ المن��ت حرارتیــ ارام پــز اســت‪ ،‬از خــود اشــتیاق‬ ‫مادامــی کــه ایــن لــوازم خانگــی بــی خطــر ارزش تــاش کــردن بــرای‬ ‫متوج��ه شــدیم ک��ه داده ه��ای رمزنگاری نشــده و نامعتبــری از دســتگاه‬ ‫‪)distriuted denial of service) DDoS‬بــه نظــر خطرنا ک تــر اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫نشــان می دهنــد‪ .‬طــی شــش ســاعت ازمایــش اســپیرز می گویــد‪« :‬مــا‬ ‫ارســال می شــود و ایــن یعنــی می توانیــم ارتباطــات دســتگاه را بــا کاربــر‬ ‫ان شناســایی و شــنود کنیــم‪».‬‬ ‫حمله کننــده را ندارنــد‪ ،‬اجــرای حملــه «منــع ســرویس توزیــع شــده»‬ ‫حمله هــا‪ ،‬مجرمیــن بــر میلیون هــا دســتگاه هوشــمند از راه دور تســلط پیــدا‬ ‫می کننــد و بــا ایجــاد دســتوراتی‪ ،‬ان هــا را بــه ارســال درخواســت هایی بــه‬ ‫بــا اســتفاده ازاب ـزارمناســب می تــوان دســتورات را تغییــرداد‪ ،‬مثــل هکــریکه‬ ‫ب ســایت های اصلــی وادار می کننــد‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۱۶‬ایــن حملــه بــرای‬ ‫و ‬ ‫کــه بتوانــد پــا را ازایــن حــد فراتــربگــذارد باید بــه صــورت فیزیکــی درمحــدود ٔه‬ ‫توییتــر بــه صــورت موقــت از دســترس خــارج شــدند‪ .‬زک ویکهــوم مســئول‬ ‫بــا ســوارکردن حقــه ایکاربــررا واداربــه بازکــردن پیوســت های یــک ایمیــل‬ ‫می گویــد‪ « :‬لول ـه ای را در نظــر بگیریــد کــه در هــر ثانیــه پنــج گالــون مایــع‬ ‫اس��تیک شــما را ب��ا ســوء نیت بیــش ازانــدازه بپــزد‪ .‬حمله کننــده بــرای ایــن‬ ‫ش��بکه وای فــای دســتگاهیکــه بــا انکارمی کنــد‪ ،‬قــرارگیــرد‪ .‬او می توانــد‬ ‫مشــکوککنــد تــا بتوانــد ازراه دورکنتــرل دســتگاه را دردســت بگیــرد‪.‬‬ ‫شــرکتی بــه نــام دِ یــن اتفــاق افتــاد‪ ،‬و ســایت هایی چــون امــازون‪ ،‬ردیــت و‬ ‫تحقیقــات و یکــی از اولیــن کســانی کــه بــه حادثــه دِ یــن واکنش نشــان داد‬ ‫را از خــود عبــور می دهــد‪ .‬یــک حملــه ‪ DDoS‬اب را از پنجــاه مــکان متفاوت‬ ‫در گام بعــد‪ ،‬بــرای صرفه جویــی در وقــت و جلوگیــری از ارســال ایمیل هــای‬ ‫وارد لولــه می کنــد‪ .‬این همــان بارگــذاری بیــش از حــد اطالعات اســت‪ ».‬در‬ ‫اختیــار امیــر ابرومویــچ‪ ،‬مدیــر تحقیقــات شــرکتی کــه بــا برخــی بانک های‬ ‫لزومــی بــه خریــد دســتگاه های غیرهوشــمند نیســت‪ .‬کویــن هِ یلــی‪ ،‬مدیــر‬ ‫ایفونــش فعــال کــرد و بــا اســتفاده از نرم افــزاری بــه نــام ‪ Burp‬بــر روی‬ ‫ویروس هــای جهــان را تولیــد کــرده اســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬متخلفــان هنــوز‬ ‫الــوده بــرای گمــراه کــردن مــا‪ ،‬اطالعــات ورود بــه یخچــال هوشــمند را در‬ ‫یخچــال هوشــمند را در‬ ‫ن‬ ‫مهــم دنیــا کار می کنــد فرســتادیم‪ .‬او اپلیکیشــ ِ ‬ ‫ِ‬ ‫ن و مرکــز داده یخچــال‬ ‫لپ تاپــش بــه مشــاهده ارتباطــات بیــن اپلیکیش ـ ‬ ‫پرداخــت‪ .‬او مــی گویــد دســتوراتی همچــون «تغییــر دمــا تــا ‪ ۳۴‬درجــه»‬ ‫نتیجــه‪ ،‬ابــزار هوشــمند اســیب پذیرند و بالقــوه مســتعد تخلف هســتند‪ .‬اما‬ ‫بخــش تامیــن امنیــت نوتــرون در ســیمانتک‪ ،‬شــرکتی کــه بیش تریــن ضد‬ ‫نتوانس��ته اند راه در امدزایــی از ایــن راه را پیــدا کننــد‪».‬‬ ‫ منبع‪Volume-05/May/2017 SMARTRONIC, Automation Magazine :‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫«رایــان اســپیرز» و «ژن کوربــا» در شــرکت ‪ Ionic Security‬در اتالنتــا‬ ‫فراینــدی اســت کــه بــا نــام انســان در میانــه ‪ Man in the Middle‬شــناخته‬ ‫ساختمان یکپارچه و مدیریت توسعه تسهیالت‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪44‬‬ ‫دکترهری گونه سینگام‪،‬‬ ‫اتـوماسیـون ساختـمان؛‬ ‫ کار ها‬ ‫بو ‬ ‫کلید توانمندسازی کس ‬ ‫پایه گذارو مدیراجرایی ارشد انستیتو پایداری سیگما‬ ‫سیســتم های مدیریــت ســاختمان از موضــوع نــواوری فنــاوری عقــب‬ ‫در بســیاری از مواقــع‪ ،‬سیســتم های ‪ BMS‬در مرحل��ه ساخت وســاز‬ ‫ای�اـ ای��ن مش��تریان هم��ان مدیرــان س��اختمان ها هســتند؟ مدیــر ‪IT‬‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬بنابرای��ن سیس�تـم هایی س�اـختمان محور و مســتقل از کابــران‬ ‫مانده انــد‪ .‬ایــا دلیــل ان نبــود تقاضــای مشــتریان بــرای نــواوری اســت؟‬ ‫همــواره درصــدد هماهنگ ســازی سیســتم های ‪ IT‬بــا الزامــات کاربــر‬ ‫نهایی انــد امــا دربــاره مدیــر ســاختمان چطــور؟ ایــا مدیــران ســاختمان‬ ‫همچنــان بــر هماهنگ ســازی سیســتم های ســاختمانی‪ ،‬ماننــد ‪ ،BMS‬بــا‬ ‫الزامــات ســاکنان ســاختمان تمرکــز دارنــد؟ فرضیــه ضمنــی ایــن اســت که‬ ‫سیســتم های مدیریــت ســاختمان لزومـ ً‬ ‫ـا بــا نیازهــای ســاکنان هماهنگــی‬ ‫ندارنــد‪ .‬چندیــن دلیــل بــرای ایــن موضــوع وجــود دارد‪:‬‬ ‫ســاختمان و بــدون درنظرگرفتــن نیازهــای عینــی ســاکنان طراحــی و اجــرا‬ ‫ی هســتند‬ ‫نهای�� ‬ ‫بســیاری از متخصصــان ‪ BMS‬را متــرادف بــا ‪ HVAC‬می دانند و بیشــتر‬ ‫سیســتم های مدیریــت ســاختمان بــر کنتــرل ‪ HVAC‬تمرکــز دارند‬ ‫‪ BMS‬و مدیریــت تســهیالت (‪ )Facility Management‬در عمــل دو‬ ‫حیطــه مجــزا و دو ســطح مدیریتــی بــا مجموعــه کاربردهــا و روش هــای‬ ‫مختــص خــود هســتند‬ ‫ای��ن عوام��ل در واق��ع انگیـ�زه ای ب��رای کارب��رد گستــرده تر توانمندی هــای‬ ‫دیدگاه سازمان محوردرمدیریت ساختمان‬ ‫ب��ر اس��اس پیش�رـفت های چن�دـ س��ال گذشتــه تغییرات��ی پی��ش رو اســت‪.‬‬ ‫منطقــی چــون تحلیــل داده هــای پیشــرفته‪ ،‬تشــخیص خطا هــا‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫و مدیریـ�ت تامیـ�ن تقاض��ا محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫بــرای ســازمان ها‪ ،‬موضــوع ســامت و امنیــت از موضوعــات مهمــی اســت‬ ‫س��ازمان های بزرگ��ی کـ�ه در ساــختمان های درج�هـ ی��ک مستــقر می شــوند‪،‬‬ ‫کــه سیســتم مدیریــت ســاختمان در ان نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫س�رـمایه گذاری خــود در سیســتم های مدیریــت ســاختمان و توســعه‬ ‫مرتبــط می شــود تــا راحتــی و مراقبــت بهتــری بــه بیمــاران ارائــه شــود‪ .‬بــه‬ ‫فراین��د کس��ب وکار خــود‪ ،‬بــه ارزش افــزوده‬ ‫ ‬ ‫بــرای پشــتیبانی بهت��ر از‬ ‫تســهیالت و نی��ز مدیری��ت مناب�عـ توجــه ویــژه ای دارنــد‪ .‬در اینجــا بــه چنــد‬ ‫نکت��ه مه��م اش��اره می کنیــم‪:‬‬ ‫بــرای نمونــه ایــن سیســتم در بیمارســتان ها بــا سیســتم مدیریــت بیمــار‬ ‫بیــان دیگــر می تــوان گفــت مدیریــت ســاختمان در مدیریــت بحــران و‬ ‫پاســخ اضطــراری نقــش حیاتــی دارد‪.‬‬ ‫ل استقرارشــان بســیار بیشــتر‬ ‫نیازه�اـی س��ازمان ها از ســاختمان مح�� ‬ ‫محی��ط کاری منعط��ف و تغییرپذی��ر یکـ�ی دیگ��ر از نیازه��ای سازمان هاســت‬ ‫پایــداری‪ ،‬عملکــرد و پیامدهــای ان مدیریــت و نظــارت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫یکپارچهــ و هوش��مندانه تر در خدمــات ســاختمانی اســت‪.‬‬ ‫از سـ�اکنین ع��ادی اس��ت‪ .‬ان ه��ا ب�هـ مش��اهده پذیری‪ ،‬شــفافیت و‬ ‫رضایت منــدی بیشــتری از خدمــات نیــاز دارنــد و بایــد درلحظــه بــر میــزان‬ ‫ـه کارکنــان بــه منابــع موجــود ارتبــاط مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫و بــا تقاضــای درلحظـ ٔ‬ ‫ً‬ ‫طبیعتــا همچــون مــوارد دیگــر‪ ،‬ایــن موضــوع هــم نیازمنــد مدیریــت‬ ‫نقشه راه نواوری ‪BMS‬‬ ‫درصورتی کــه ســاکنان ســاختمان خــود را کاربــران نهایــی سیســتم مدیریت‬ ‫نمــودار ‪ 1‬نقشــه راه نــواوری سیســتم مدیریــت ســاختمان را نشــان‬ ‫را کاربــر نهایــی خــود تلقــی کننــد‪ ،‬نــواوری و فهــم تغییــر در صنعــت‬ ‫منحصــر بــه ‪ HVAC‬بــه ایــده سیســتم یکپارچــه مدیریــت ســاختمان‬ ‫م هم ســاکنان ســاختمان‬ ‫س��اختمان بدانندــ و عرضه کنن�دـگان ای�نـ سیس��ت ‬ ‫س��اختمان ممکنــ می شــود‪.‬‬ ‫می دهــد‪ .‬اولیــن مرحلــه ایــن اســت کــه از یــک سیســتم مســتقل ‪BMS‬‬ ‫(‪ )IBMS‬حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫مدیریت پایدارو مبتنی برعملکرد فرایندهای تجاری‬ ‫مدیریت مبتنی برفعالیت‬ ‫شرکت تجاری‬ ‫مدیریت انرژی برای هرفرد‬ ‫سیستم مدیریت‬ ‫ساختمان و تسهیالت یکپارچه (‪)IFMBS‬‬ ‫ت های یکپارچه و نگهداری‬ ‫عملیا ‬ ‫پیش بینی عملکرد و نگهداری‬ ‫راه اندازی‬ ‫م های ساختمان‬ ‫عملیات سیست ‬ ‫سیستم های جریان ضعیف‬ ‫(مدیریت ساختمان‪ ،‬روشنایی اطفاء‬ ‫حریق‪ ،‬امنیت و ‪)...‬‬ ‫هماهنگی و یکپارچگی سیستم های فرعی‬ ‫رویکرد های اجرایی استاندارد‬ ‫مدیریت انرژی برای هر فوت مربع‬ ‫ثبت تسهیالت‬ ‫نمودار ‪ :1‬نقشه راه نواوری ‪BMS‬‬ ‫توسعه تسهیالت و مدیریت ساختمان یکپارچه‬ ‫سیســتم یکپارچــه مدیریــت ســاختمان و تســهیالت یکپارچــه (‪)IFMBS‬‬ ‫در حوزه هایــی چــون راه انــدازی پیوســته و عملیــات قابــل پیــش بینــی و‬ ‫واحــد و متحــد می باشــد کــه برخــاف رویکــرد متــداول اســت کــه طبــق ان‬ ‫‪ .3‬مــدل داده هــای تکــی باعــث کاهــش ورود داده هــا و خطا هــا می گــردد‬ ‫گام منطقــی بعــدی اســت‪ .‬بــه عبــارت ســاده بایــد گفــت یــک پلتفــرم‬ ‫کاربرد هــای ‪ BMS‬و ‪ FM‬بعنــوان دو پلتفــرم مجــزا از طریــق ارتباطــات نقطه‬ ‫بــه نقطــه بــا هــم در ارتبــاط هســتند‪.‬‬ ‫‪ IFBMS‬یــک ســر واژه دشــوار اســت امــا اولیــن گام بــه ســمت توســعه‬ ‫همچنیــن نگهــداری‪ ،‬ســاده می ســازد‬ ‫و همچنیــن راه انــدازی و انتقــال بــه ‪ FM‬را ســاده می کنــد‬ ‫‪ .4‬جریــان اطالعــات دیگــر نقطــه بــه نقطــه نیســت بلکــه واقعــا یکپارچــه‬ ‫اســت کــه بــه شــفافیت‪ ،‬ســادگی و قابلیــت رویــت بیشــتر می انجامــد‬ ‫‪ .5‬یــک نمایــش یکپارچــه در همــه سیســتم ها و فرایند هــا قابــل تحقــق‬ ‫محصــول واقعــا مشــتری مــدار می باشــد‪ .‬ویژگی هــای کلیــدی ذیــل‪،‬‬ ‫اســت‬ ‫‪ .1‬ارائــه دهنــده خدمــات ‪ FM‬وارد حلقــه بســته ای از عملیــات سیســتم های‬ ‫فرایند هــای نگهــداری می شــود کــه مرتبــط بــا الزامــات دینامیکــی‬ ‫‪ IFBMS‬را فراتــر از مجموعــه دو بخــش ان می کنــد‪:‬‬ ‫ســاختمانی می شــود‬ ‫‪ .2‬یــک مــدل داده واحــد در واقــع مدل ســازی فرایند هــای یکپارچــه را‬ ‫‪ IFBMS‬باعــث توســعه عملیــات قابــل پیــش بینــی و کامــا یکپارچــه و‬ ‫ســاکنان ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان‬ ‫(‪)IBMS‬‬ ‫‪45‬‬ ‫بو کارسازمانی‬ ‫فرایند کس ‬ ‫مشاورپیمانکار‬ ‫مدیرتوسعه تسهیالت‬ ‫اثرگذاری کم‬ ‫مدیریت منابع‬ ‫افزایش پیچیدگی و‬ ‫هزینه ها‬ ‫اطالعات ضعیف‪ ،‬روند کند‪ ،‬شفافیت‬ ‫و رضایتمندی کم‬ ‫سیستم های تاسیسات مکانیکی‪ ،‬برق و لوله کشی‬ ‫سیستم های مدیریت توسعه تسهیالت‬ ‫و سیستم های جریان ضعیف‬ ‫شکل ‪ :2‬مدل متداول ‪ BMS‬و مدیریت ساختمان‬ ‫بعنوان انبار های (سیلو ها) مجزا‬ ‫معماری جدید برای ‪IFBMS‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫‪ IFBMS‬نیازمنــد معمــاری جدیــد تکنولــوژی اســت‪ .‬معمــاری ان بجــای‬ ‫تاریــخ نشــان داده اســت که شکســتن عــادات قدیمی بســیار دشــوار اســت‪.‬‬ ‫شــبیه امــازون دات کام اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر یــک معمــاری کســب و‬ ‫الس وگاس حضــور یافــت و قابــل توجــه تریــن موضــوع‪ ،‬تمرکــز بــر تجزیــه‬ ‫انکــه شــبیه بــه اپــل یــا گــوگل و مــدل اپ اســتور های ان هــا باشــد بیشــتر‬ ‫کار انتهــا بــه انتهــا اســت‪ .‬ایــن موضــوع نیازمنــد تلفیــق داده هــا و همچنیــن‬ ‫فراینــد می باشــد‪ .‬المان هــای کلیــدی معمــاری ‪ IFBMS‬شــامل مــوارد‬ ‫ذیــل اســت‪:‬‬ ‫مدل داده های تکی‬ ‫نویســنده ایــن مقالــه در کنفرانــس معــروف ‪ IBCON‬در ژوئــن ‪ 2012‬در‬ ‫و تحلیــل کســب و کار هــا بــود‪ .‬امــا عــدم حضــور متخصصــان مدیریــت‬ ‫تســهیالت در ایــن کنفرانــس کامــا بــارز بــود‪.‬‬ ‫در حالیکــه شــناخت انچــه کــه اتفــاق افتــاده اســت بســیار حیاتی می باشــد‬ ‫اگــر بــه اقــدام تبدیــل نشــود هیــچ ارزشــی نخواهــد داشــت‪ .‬اتوماســیون و‬ ‫توانایی تلفیق فرایند ها در همه کاربرد ها‬ ‫تلفیــق سیســتم های ســاخت و ســاز‪ ،‬فرایند هــای مدیریــت تســهیالت و‬ ‫شــکل ‪ IFBMS :3‬پیاده ســازی شــده در شــهر فســتیوال دوبی یــک پلتفرم‬ ‫بــا توجــه بــه فروشــندگان کنونــی ‪ BMS‬و ‪ FM‬انتظــار مـی رود پلــی ارتباطی‬ ‫فرایند هــای افــراد و سیســتم ها در سراســر شــهر فعــال می ســازد‪.‬‬ ‫نســل اینــده بــه ایــن فاصلــه توجــه نماینــد‪ ،‬شــرکت هایی کــه ممکن اســت‬ ‫ارتباطات واحد و دسترسی موبایل‬ ‫مدیریــت شــهری اســت کــه مدیریــت عملکــرد حلقــه بســته را بــرای تلفیق‬ ‫به سمت شرکت تجاری‬ ‫فرایند هــای تجــاری بعنــوان کلیــد ایــن موضــوع می باشــند‪.‬‬ ‫بیــن ‪ BMS‬و ‪ FM‬ایجــاد گــردد‪ .‬در این مرحلــه بایــد شــرکت های تکنولوژی‬ ‫تا کنــون نــام ان هــا را نشــنیده باشــیم‪.‬‬ ‫نــواوری‪ ،‬راکــد نیســت‪ .‬زمانیکــه نیــروی محــرک ان توســعه یابــد تکامــل‬ ‫درباره نویسنده‬ ‫واقعــا تجــاری اســت بــه عبــارت بهتــر می تــوان انــرا ‪ BMS‬تجــاری نامیــد‪.‬‬ ‫که خدمــات مشــاوره‪ ،‬مدیریــت برنامــه و امــوزش را در اختیار ســازمان های‬ ‫بیشــتر ‪ ،IFBMS‬اجتنــاب ناپذیــر می گــردد‪ .‬اینــده در واقــع یــک محصــول‬ ‫‪ BMS‬تجاری در سطح بعدی خود همگرا با اپلیکیشن های محیط کار‬ ‫تجاری‪ FM ،‬و ‪ ،IBMS‬خواهد شد‪.‬‬ ‫هــری گوناســینگوم موســس انســتیتو پایــداری ســیگما در ســنگاپور اســت‬ ‫دولتــی و خصوصــی در حیطــه پایــداری و مدیریــت اجــرا قــرار می دهــد‪ .‬او‬ ‫همچنیــن مدیــر اجرایی ارشــد یوتــک ســایبرنتیک‪ ،‬توســعه گــر پلتفــرم نرم‬ ‫افــزار ‪ iViva‬بــرای ســاختمان های هوشــمند و مدیریــت محــل کار اســت‪.‬‬ ‫اینترنت اشیاء (‪)IoT‬‬ ‫اینترنت اشیاء درساختمان؛‬ ‫کلید پیروزی دربرابرموانع‬ ‫خدمات ابری همه چیزرا تغییرمی دهد‬ ‫‪ IoT‬برای همه بازی برد‪ -‬برد است‬ ‫تو گو با جادی میرمیرانی‬ ‫| گف ‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪48‬‬ ‫اینترنت اشیاء درساختمان؛‬ ‫کلید پیروزی دربرابرموانع‬ ‫مادامــی کــه نقــش ارتبــاط و اتصــال در جهــان روز بـه روز بیشــتر می شــود‪ ،‬اینترنــت اشــیاء تاثیــر بســیار‬ ‫مهمــی روی بهره بــرداری ســاختمان ها ایفــا می کنــد‪ .‬بــه پیش بینــی موسســه تحقیقــات و مشــاوره‬ ‫‪ IT‬گارتنــر در امریــکا‪ ،‬تــا ســال‪ ۲۰۲۰‬حــدود ‪ ۲۰‬میلیــون دســتگاه متصل شــده وجــود خواهــد داشــت‬ ‫و هیــچ نشــانه ای از کاهــش ایــن ســیر رشــد وجــود نــدارد‪ .‬مالــکان و مدی ـران اینده نگــر امیدوارنــد بــا‬ ‫به کارگیــری سیســتم های اینترنــت اشــیاء در ســاختمان های خــود‪ ،‬بینــش بهتــر‪ ،‬مدیریــت سیســتم‬ ‫اســان تر و بازدهــی پیشــرفته تری به دســت اورنــد‪ .‬هرچنــد کــه بســیار از مدیــران ســاختمان ها بــر‬ ‫مزیت هــای اینترنــت اشــیاء و اســتفاده از همــه ظرفیت هــای موجــود ساختمانشــان تردیــد دارنــد‪.‬‬ ‫مطالعــات اخیــر نشــان داده اســت کــه موانعی بســیاری بر ســر راه اســتفاده‬ ‫از اینترنــت اشــیاء در تعمیــر و نگــه داری ســاختمان وجــود دارد‪ .‬بالــغ بــر‬ ‫نیمــی از مدیــران ســاختمان ها (‪ )٪۴۳‬اظهــار داشــته اند کــه مهم تریــن‬ ‫بودجــه الزم را بــرای به کارگیــری فناوری هــای جدیــد و پیشــبرد پروژه هــای‬ ‫اینترنــت اشــیاء تضمیــن کننــد‪.‬‬ ‫چالــش در هوشمندســازی و دیجیتالی کــردن ساختمان هایشــان میــزان‬ ‫سـ�رمایه گذاری اسـ�ت‪ .‬نزدیـ�ک بـ�ه یک چهـ�ارم از مدیـ�ران (‪ )۲۳٪‬نداشــتن‬ ‫دسترســی بــه منابــع داخلــی را مشــکل اساســی بــرای تفســیر داده هــای‬ ‫ســاختمانی بــه نتایــج عملــی برشــمردند‪ ۱۸ .‬درصــد بــر ایــن عقیده انــد کــه‬ ‫ساختمان هایشــان قابلیــت اســتفاده از ایــن قبیــل فنــاوری را ندارنــد و ‪۱۴‬‬ ‫درصــد بــه فقــدان شــواهدی مبنــی بــر برگشــت ســرمایه اشــاره داشــتند‪.‬‬ ‫سیســتم های مدیریــت ســاختمان اساسـ ً‬ ‫ـا بــرای کاهــش مصــرف انــرژی‬ ‫ی اینترنــت‬ ‫و هزینــ ه طراحــی شــده اند‪ .‬بــا پیشــرفت هایی کــه در فنــاور ‬ ‫ساختمان هایی که عاری از اینترنت اشیاء باشند توانایی‬ ‫دسترسی مزایای یکسان را ندارند و بالقوه کنار گذاشته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اینترنت اشیاء‪ :‬یک سرمایه گذاری ارزشمند‬ ‫اشــیاء و فرصت هایــی کــه بــرای بهینه ســازی پایــداری‪ ،‬اســتفاده از فضــا‪،‬‬ ‫در طــی ‪ ۱۰‬ســال گذشــته‪ ،‬اینترنــت اشــیاء به مدیران توســعه و تســهیالت‬ ‫بــه سیســتم های مدیریــت ســاختمان افــزوده شــده اســت‪ .‬نکتــه‬ ‫ت شــده کــه ســرمایه گذاری‬ ‫ســاختمان متصل شــده را نمایــان کننــد و ثابـ ‬ ‫مختلــف سیســتم های ســاختمانی و اتصــال ان هــا بــه یــک‬ ‫می تــوان اینــده فنــاوری اینترنــت اشــیاء را در ســاختمان تضمیــن کــرد‪.‬‬ ‫می شــود کــه مدیــران پیــش از وقــوع مشــکلی ان را دریابنــد‬ ‫نســبت بــه یــک سیســتم متصل شــده کســب کــرد‪ .‬ســاختمان هایی کــه‬ ‫اســتفاده از داده هــا‪ ،‬بــرای بهینه ســازی سیســتم ها و منابــع‪،‬‬ ‫ندارنــد و بالقــوه کنــار گذاشــته می شــوند‪.‬‬ ‫کارایــی عملیــات و بازدهــی کارکنــان ایجــاد شــده‪ ،‬ارزش هــای نوینــی‬ ‫ســاختمان ها فرصــت داده کــه ارزش هــای نهفتــ ه سیســتم های‬ ‫مهــم به کارگیــری اینترنــت اشــیاء بــرای یکپارچه ســازی انــواع‬ ‫روی ایــن بخــش ارزشــمند اســت‪ .‬بــا پی ریــزی زیرســاخت های الزم‬ ‫مرکــز پرتــوان اســت‪ .‬این گونــه اتصــال در زیرســاخت ها باعــث‬ ‫بــا نگاهــی بــه ســال های اتــی می تــوان اطالعــات و درک عمیق تــری‬ ‫و ســاختمان های بــا بهــره وری و بازدهــی بهتــر ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫عــاری از اینترنــت اشــیاء باشــند توانایــی دسترســی مزایــای یکســان را‬ ‫بیــش از پیــش اهمیــت دارد چــرا کــه نزدیــک بــه ‪ ۷۵‬درصــد‬ ‫افــزون بــر ایــن مزایــا و پیشــتاز بــودن در عرصــه رقابــت‪ ،‬اینترنــت‬ ‫ب��ا ای��ن تفاســیر‪ ،‬مدیــران ســاختمان ها چگونــه می تواننــد بــر‬ ‫دارنــد تــا بــه فنــاوری و کارامــدی‪ ،‬همان گونــه کــه در زندگــی روزمــره‬ ‫کننــد؟ مهم تریــن گام‪ ،‬در به دســت گرفتــن ابتــکار عمــل‪ ،‬مهــارت در‬ ‫کارمنــد‪ ،‬نســل بعــدی محیــط کار در ســاختمان های متصل شــده‬ ‫نگــه داری و عملیــات شده اســت‪.‬‬ ‫موانــع به کارگیــری اینترنــت اشــیاء در ســاختمان های خــود غلبــه‬ ‫اینترنــت اشــیاء و معنــای ان در حــوزه ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫قدرت دانش‬ ‫متخصصیــن جوانــی کــه وارد ایــن صنعــت می شــوند هم زمــان انتظــار‬ ‫خــود تجربــه می کننــد‪ ،‬دسترســی داشــته باشــند‪ .‬از دیــدگاه یــک‬ ‫خواهدبــود‪ .‬پویایــی در جریــان تغییــرات فنــاوری یــک فاکتــور اساســی‬ ‫اســت کــه کارمنــدان مشــتاق بــه کارکــردن را از ان هــا کــه عالقــه ای‬ ‫بــه کار ندارنــد در شــرکت های خــاق و نــواور مشــخص می کنــد‪.‬‬ ‫درســت همــان موقــع کــه گواهی نامــه ‪ LEED‬در اواخــر دهــه ‪ ۱۹۹۰‬میــادی‬ ‫بســیاری از پلتفرم هــای اینترنــت اشــیاء بــا یــک بســته نرم افــزار تحلیلی‬ ‫و پیمانــکاران بــا فراینــد تضمیــن گواهی نامــه اشــنا نبودنــد و از ایــن رو‬ ‫مــوارد را دریافــت می کننــد و بــه مفاهیــم دیــداری و درک شــدنی تبدیــل‬ ‫مدیــران صنایــع در زمینــه امــوزش و نتایــج ملموســی کــه در پــی ان‬ ‫و می تــوان ان هــا را در قالــب گــزارش و هــر شــکل رایــج دیگــری بــر‬ ‫در صنعــت ســاختمان ارائــه شــد‪ ،‬دوره ای بود کــه مدیران توســعه تســهیالت‬ ‫همراهنــد کــه اطالعــات موجــود ســاختمان مثــل دمــا‪ ،‬ســاکنین و دیگــر‬ ‫در اجــرای رونــد کســب و کار خــود تردیــد داشــتند‪ .‬امــا بــا کوشــش های‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن پلتفرم هــا داده هــا را بــه راحتــی فهم پذیــر می کننــد‬ ‫به دســت امــد‪ ،‬گواهینامــه ‪ LEED‬رواج پیــدا کــرد؛ به گونــه ای کــه اکنــون‬ ‫روی رایانـ ه و گوشـی های همــراه مشــاهده کــرد‪ .‬دقــت در انتخــاب یــک‬ ‫ســومندی هایش به راحتــی قابــل درک اســت‪.‬‬ ‫درحالی کــه تصــور می شــود اینترنــت اشــیاء در ابتــدای راه خــود اســت‪،‬‬ ‫تاثیــر چشــمگیر ان بــر هــر دو نــوع ســاختمان مســکونی و تجــاری ملموس‬ ‫اســت‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬یــک شــرکت بــزرگ بایــد بــرای ایجــاد روشــنایی و‬ ‫گرمایش مطبــوع ‪ ۴۵‬اتــاق کنفرانــس‪ ،‬در بــازه ســاعات کاری عــادی‪ ،‬هزینه‬ ‫پرداخــت کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه ‪ ۲۵‬اتــاق در روز تعطیــل خالــی از‬ ‫ســکنه اســت‪ .‬ایــن اطالعــات و تحلیل هــا بــه سیســتم های مبتنــی بــر‬ ‫اینترنــت اشــیاء ایــن امــکان را می دهنــد کــه امکانــات موجــود‪ ،‬گرمایــش و‬ ‫روشــنایی ان اتاق هــا را قبــل از تعطیلــی پایــان هفتــه مدیریــت کننــد‪ .‬و این‬ ‫کار منجــر بــه کاهــش چشــمگیری در قبــوض ســازمان می شــود‪.‬‬ ‫مدیــران توســعه و تســهیالت ســاختمان ها بایــد بــه دنبــال تجربه هــای‬ ‫موفــق در حــوزه اینترنــت اشــیاء باشــند و بــا مطالعــه مــوارد گذشــته‬ ‫راهکارهایــی را بیابنــد کــه می توانــد ارزش بیشــتری بــه ساختمانشــان‬ ‫بدهــد‪ .‬همچنیــن ان هــا بــا اتــکاء بــه اطالعــات و درک عمیــق از چگونگــی‬ ‫بهــره وری از ســودمندی های سیســتم ها و دســتگاه های متصل شــده‬ ‫می تواننــد از حقــوق اینترنــت اشــیاء در ســازمان ها دفــاع کننــد و تخصیــص‬ ‫پلتفــرم می توانــد تغییــر وســیعی در قابلیــت انطبــاق ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫اینترنت اشیاء درساختمان‪ :‬کلید موفقیت‬ ‫امــوزش کلیــد اطمینان بخــش در نصــب یــک سیســتم اینترنــت اشــیاء‬ ‫متصل شــده در ســاختمان اســت‪ .‬مدیــران ســاختمان ها بــا انجــام‬ ‫مطالعــات مــوردی‪ ،‬تجربه هــای موفــق و ســود هایی کــه پلتفرم هــای‬ ‫اینترنــت اشــیاء دارنــد می تواننــد از ســرمایه گذاری و بهــره وری هرچــه‬ ‫بیشــتر از سیســتم های ســاختمانی خــود اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫چشــم انداز ایــن فنــاوری بــرای ســاختمان ها بــه ســرعت در حــال تغییــر‬ ‫اســت و ضــرورت درک ظرفیــت اینترنــت اشــیاء نیــز در اولویــت قــرار‬ ‫دارد‪ .‬بــازه وســیعی را بــرای تاثیــر و ظرفیــت مثبــت اینترنــت اشــیاء بــر‬ ‫صرف جویــی انــرژی‪ ،‬تولیــد درامــد و الزامــات تعمیــر و نگه داری ســاختمان‬ ‫می تــوان در نظرگرفــت‪ .‬بنابرایــن بــا نصــب موفیقت امیــز و دس ـت یابی بــه‬ ‫نتایــج ملمــوس می تــوان بــر موانــع رایــج بــر ســر راه موفقیــت غلبــه کــرد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪facilitiesnet.com‬‬ ‫‪49‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫از هزینه هــای ســاختمان در طــول عمــر خــود صــرف تعمیــر و‬ ‫اشــیاء در امــر اشــتغال زایی هــم اهمیــت ویــژه ای یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪50‬‬ ‫خدمات ابری همه چیزرا تغییرمی دهند‬ ‫ایــا می توانیــد یــک سیســتم اتصــال ازراه دوربه صرفــه را بـرای مدیریــت ســایت های گوناگــون نصــب کنیــد؟‬ ‫چگونــه می توانیــد سیســتم کنتــرل گرمایــش و ســرمایش و تهویــه مطبــوع جذاب تــری بــرای مشــتریان‬ ‫بســازید؟ ایــا فرامــوش کرد ه ایــد سیســتم خنک کننــده را درروزهــای تعطیلــی دفتــرکارخامــوش کنیــد؟ ‬ ‫ل ها ‪-‬درکنــارافزایــش هزینه هــا‪ ،‬رقابــت و پیچیدگــی فنــاوری‪ -‬مشــغله ذهــن‬ ‫امــروزه ایــن ســوا ‬ ‫ســازنده های سیســتم های ‪ ،HAVC‬نصب کننده هــا‪ ،‬ســازنده های ســاختمان ها و ســاکنین شده اســت‪.‬‬ ‫سیســتم های کنتــرل ازرا دورمی تواننــد پاســخگوی ایــن دغدغــه باشــند‪ ،‬امــا ان هــا وابســته بــه شــبکه های‬ ‫پیچیــده فنــاروی اطالعــات‪ ،‬نصب هــای سفارشــی و قابلیــت بــاالی فنــاوری درمحــل و پاســخگویی ‪۲۴‬‬ ‫ســاعته اند‪.‬‬ ‫طی یک دهه اینده اتصال ابری سکوی پرتابه ای برای اینترنت اشیاء است و دوربین ها به مثابه عنصر‬ ‫اصلی عمل می کنند‪ .‬هنگامی که سیستم به یک دوربین مجهزمی شود می توانیم زمان بیشتری‬ ‫ن را بهترساماندهی کنیم‪ ،‬روشنایی‪ ،‬اسانسور‪ ،‬ایفون و اژیرهای خطربه‬ ‫را ذخیره کنیم؛ کارمندا ‬ ‫سیستم های گرمایش اضافه کنیم و سیستم های سرمایش را تحت نظارت قراربدهیم‬ ‫زیمنس به توســعه راهکاریی در قالــب ‪ Siemens’ Synco IC‬و ‪Climatix‬‬ ‫اضافــه کنیــم و سیســتم های ســرمایش را تحــت نظــارت قــرار بدهیــم‪».‬‬ ‫سیســتم های تهویــه مطبــوع بــا اســتفاده از فنــاوری اقتصــادی اینترنــت‬ ‫اپلیکیشن های اینده‬ ‫‪ IC‬پرداختــه اســت‪ .‬ایــن دو سیســتم امــکان نظــارت از راه دور را بــر نصــب‬ ‫زیمنــس دو سیســتم بــرای دو بــازار هــدف متفــاوت طراحــی کــرده‬ ‫می دهــد‪« :‬چشــم انداز اینــده در ترکیــب بــا افزایــش پیوســته عملکــرد‬ ‫مدیــران تسهیالت شــان و بــرای تولید کننده هــا‪ ،‬مدیــران ســردخانه ها و‬ ‫ماشــین‪».‬‬ ‫زیمنــس سیســتم های ابــری پیشــروئی را ارائــه داده اســت کــه بــه صــورت‬ ‫مثــال می تــوان بــه امــکان ایجــاد تغییــرات از راه دور‪ ،‬ارســال ســینگال بــه‬ ‫مدیریــت ســاختمان را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫تلفــن همــراه و یــا حتــی پیش بینــی تعمیــر و نگــه داری پیــش از وقــوع‬ ‫از راه دور بــدون پرداخــت هزینه هــای ســنگین بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫ســاختمانی زیمنــس‪ ،‬ایــن پیش بینــی را تاییــد کرده اســت‪ .‬او شــرح‬ ‫اســت‪ :‬محصــول ‪ Synco IC‬بــرای ســاختمان های کوچــک‪ ،‬متوســط و‬ ‫وســیع اســت ‪-‬بــرای مثــال نظــارت از راه دور‪ ،‬داشــبورد‪ ،‬تحلیــل و یادگیــری‬ ‫سیســتم های خنک کننــده محصــول ‪ Climatix IC‬معرفــی شده اســت‪.‬‬ ‫اپلیکیشــن های اتــی به شــکل روزافــزون پیچیده تــر خواهنــد شــد‪ .‬بــرای‬ ‫فزاینــده ای قابلیــت اســتفاده‪ ،‬اتصــال و انعطاف پذیــری راهکارهــای‬ ‫هنــگام نیــاز بــرای مداخلــه تعمیــر و نگ ـه داری در یــک اپلیکشــین بــر روی‬ ‫سکوی پرتابی برای اینترنت اشیاء‬ ‫خســارت و افزایــش مصــرف انــرژی‪ ،‬اشــاره داشــت‪ .‬رابــط کاربــری بــاز‬ ‫برای مشــتریانی کــه عالقــه دارنــد تــا اپلیکیشــن خــود را در باالترین ســطح‬ ‫الســاندرو اماتــی مدیــر عامــل ‪ ،Amati Pietro Srl‬شــرکتی بــا ‪۵۰‬‬ ‫پلتفــرم اســتاندارد قــرار دهنــد در دســترس اســت‪ .‬روهوویــدر می گویــد‪:‬‬ ‫‪ HVAC‬در مدونــا ایتالیــا‪ ،‬ایــن نــکات قــوت را پیــش از هــر کســی دیــده‬ ‫صنعــت مدیریــت ســاختمان خواهیــم بــود‪».‬‬ ‫سیســتم های حرارتــی تجهیــز و از ان هــا نگ ـه داری می کنــد کــه اغلــب ان ها‬ ‫ـته نصــب اغلــب هماننــد روش «اتصــال و‬ ‫در قیــاس بــا سیســتم های گذشـ ٔ‬ ‫اماتــی بــا خوشــحالی می گویــد‪« :‬خدمــات ابــری همــه چیــز را تغییــر‬ ‫پلتفرم هــا (دســکتاپ‪ ،‬تبلــت و گوشــی هوشــمند) دردســترس اســت‪.‬‬ ‫م ‪ HVAC‬مشــارکت می کننــد‪ .‬ان ها‬ ‫فعاالنــه در طراحــی و مدیریــت سیســت ‬ ‫بــا یــک سیســتم ابــری نصب شــده‪ ،‬مشــتریان بــزرگ و کوچــک می تواننــد‬ ‫کارمنــد و فعــال در زمینــه مدیریــت ســاختمان و نصــب سیســتم های‬ ‫«شــاهد ایجــاد فضایــی شــبیه بــه فروشــگاه انالیــن اپلیکیشــن بــرای‬ ‫بــود‪ .‬شــرکت وی بیــش از ‪ ۶۰۰‬ســاختمان در داخــل و اطــراف مدونــا را بــه‬ ‫او معتقــد اســت‪« :‬ایجــاد اتصــال بــرای سیســتم های مــا اســان اســت‪».‬‬ ‫ســاختمان های مســکونی بــا ‪ ۴‬تــا ‪ ۵۰۰‬واحدنــد‪.‬‬ ‫داده انــد‪ ».‬اتصــال ابــری طیفــی از مشــتریان را ایجــاد کرده اســت کــه‬ ‫ن چیــزی کــه در ساختمانشــان اتفــاق می افتــد اشــتیاق‬ ‫نســبت بــه درک ا ‬ ‫اجــرا» اســت‪ .‬کم هزینــه اســت‪ ،‬به راحتــی نصــب می شــود و بــرای همــه‬ ‫ازهمــه مزایــای یــک سیســتم ازراه دورلــذت ببرند‪:‬‬ ‫بیشــتری دارنــد‪ Synco IC .‬ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا کاربــران‬ ‫از یــک نقطــه می تــوان بــه همــه ســایت ها دسترســی داشــت و بــر ان هــا‬ ‫شــده بــه ان هــا ارائــه می دهــد‪« .‬ایــن یــک تغییــر عظیــم اســت و بــه‬ ‫اطالعــات قابــل حمل انــد ‪-‬می تــوان بــه ان هــا بــا یــک دســتگاه قابــل‬ ‫نهایــی ان چــه را کــه می خواهنــد ببیننــد و یــک محیــط سفارشی ســازی‬ ‫نظــارت کــرد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد اماتــی در طــی یــک دهــه اینــده اتصــال ابــری ســکوی پرتابه ای‬ ‫حمــل هماننــد یــک رایانــه اداری دسترســی داشــت‬ ‫رابــط کاربــری کامــ ً‬ ‫ا گرافیکــی و قابلیــت شخصی ســازی دارد و نیــاز بــه‬ ‫می کننــد‪« .‬هنگامــی کــه سیســتم بــه یــک دوربیــن مجهــز می شــود‬ ‫پلتفــرم انعطاف پذیــر و مقیاس پذیــر اســت؛ یــک رابــط کاربــری تمامــی‬ ‫ارزش هــای برنامه ریــز اپارتمــان یــا مســئول ســاختمان می افزایــد‪».‬‬ ‫بــرای اینترنــت اشــیاء اســت و دوربین هــا به مثابــه عنصــر اصلــی عمــل‬ ‫هیچ گونــه امــوزش فنــی ســطح بــاال بــه اپراتــور نیســت‪.‬‬ ‫ن را بهتر ســاماندهی کنیم‪،‬‬ ‫می توانیم زمان بیشــتری را ذخیــره کنیم؛ کارمنــدا ‬ ‫ســایت ها را بــه صــورت هم زمــان یــا جداگانــه مدیریــت می کنــد‪.‬‬ ‫روشــنایی‪ ،‬اسانســور‪ ،‬ایفــون و اژیرهــای خطــر بــه سیســتم های گرمایــش‬ ‫ منبع‪:‬‬ ‫‪siemens.com/magazine/buildings; 2.2017‬‬ ‫‪51‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫اشــیاء فراهــم کرده انــد و همچنیــن مشــتریان می تواننــد از فوایــد نظــارت‬ ‫بو کار نرم افــزار در بخــش فناوری‬ ‫دریــک الکســاندر روویــدر‪ ،‬مدیریــت کسـ ‬ ‫ ‬ ‫جادی میرمیرانی درگفتگو با اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪ IoT‬برای مردم‪ ،‬شرکت ها و دولت بازی برد‪ -‬برد است‬ ‫ن های‬ ‫ چراغ هــای راهنمایــی‪ ،‬پیاده روهــا‪ ،‬صندلــی پارک هــا و حتــی حوض هــای اب وســط بوســتا ‬ ‫شــهری بــا شــما ســخن می گوینــد! بــا تغییــررنگ ها ی شــان بــه اســتقبا ل تان می اینــد و بــدون این کــه بخواهیــد بــا‬ ‫ط شــهری را برای تــان مناســب می کننــد‪ .‬ایــن تنهــا بخــش ظاهــری هوشمندســازی فضــای‬ ‫ســنجیدن دمــای هــوا‪ ،‬محیـ ‬ ‫شــهری و اســتفاده از‪( IoT‬اینترنــت چیزهــا) بــرای راحت تــرکــردن زندگــی اســت‪ .‬به عقیــده متخصصــان ‪ IoT‬کاربــرد‬ ‫اصلــی ایــن تکنولــوژی درشــهرها اســتفاده ازبیــگ دیتاســت‪ .‬جم ـع اوری اطالعــات تــک تــک شــهروندان‪ ،‬تحلیــل ان و‬ ‫ارائــه پلن هــا و نقشــ ه بــرای بهینه ســازی انــرژی و درنهایــت هوشمندســازی شــهر‪.‬‬ ‫دریــک کالم شــهرها بــا اســتفاده ازتکنولــوژی ‪ IoT‬می تواننــد زندگــی را برای مــان دگرگــون و مــدرن کننــد‪ ،‬مخصوصــا‬ ‫ی مصــرف انرژی مــان درشــهری مثــل ته ـران این قــدرپاییــن باشــد‬ ‫این کــه امــروزبــه ان هــا احتیــاج داریــم و بهــره ور ‬ ‫و مصــرف انرژی مــان این قــدربــاال‪ .‬بــا همیــن پرســش ها به ســراغ جــادی میرمیرانــی‪ ،‬متخصــص ‪ IT‬رفتیــم تــا ازاو‬ ‫بپرســیم دقیقــا کجــای جغرافیــای اســتفاده از‪ IoT‬ق ـرارگرفته ایــم و چــه اینــده ای پی ـش روی ماســت‪ .‬میرمیرانــی اصــا ‬ ‫تو گــو اص ـرارداشــت کــه اگــرمدی ـران و مــردم‬ ‫ناامیــد نبــود‪ ،‬امــا مســیری کــه تصویــرکــرد طوالنی ســت‪ .‬او درایــن گف ‬ ‫تو گــو امــده اســت‪.‬‬ ‫مزایــای اســتفاده از‪ IoT‬را بداننــد قطعــا به ســوی ان خواهنــد رفــت‪ .‬درادامــه مشــروح ایــن گف ‬ ‫ی ما جذاب و جالب است؟‬ ‫چرا ‪ IoT‬برا ‬ ‫کنیــم تــا ارزیابــی و تحلیــل شــود‪.‬‬ ‫همیشــه تالش بشــریت این بــودهکــه بتواند دیتــا (اطالعــات) را جمــعکند و‬ ‫ایــن رونــد برخــافگذشــته اســتکــه ایــن اطالعــات دراختیــارافــراد بــرای‬ ‫به وجــود امــدهکــه دیتایــی راکــه همیشــه ازدســت می دادیــم‪ ،‬جم ـع اوری‬ ‫ایــن ماشــین ها بــا تحلیــل داده هــا بــه ماشــین های دیگــری دســتور‬ ‫ازان بــه نفع خــودش اســتفادهکنــد‪ .‬امروزیــک فرصــت خــاص تکنولوژیک‬ ‫کنیــم و درعین حــال ازایــن دیتــا بــرای تصمیم گیری هــای اســتفادهکنیــم‪.‬‬ ‫بــا تکنولوژی هــای جدیــد می تــوان ازدیتــا به عنــوان ابــزاری بــرای تحلیــل‬ ‫اســتفادهکنیــم‪ .‬درحقیقــت ‪ 2‬اتفــاق جدیــد افتاده اســت‪:‬‬ ‫تحلیــل قــرارمی گرفــت و به دســت اودرن نتایــج زمان بــربــود‪ .‬درعین حــال‬ ‫می دهنــدکــه عملیــات اجرایــی انجــام دهنــدکــه بســیارمتفــاوت ازگذشــته‬ ‫اســت‪ .‬مثــا یــک ماشــین بــا زیــاد شــدن اتومبیل هــا پشــت چــراغ قرمــزبه‬ ‫چــراغ فرمــان می دهــدکــه ســبزیــا قرمــزشــود‪ .‬ایــن تحــوالت باعــث شــده‬ ‫اول‪ ،‬دیتاهــایکــه نمی توانســتیم جمعکنیــم را می توانیــم جم ـع اوریکنیم‪.‬‬ ‫کــه امیدواری هایــی بــرای حــل مشــکالتکالســیک بشــربه وجــود ایــد و‬ ‫دوم‪ ،‬می توانیــم ایــن دیتــا را مســتقیما بــه هــرماشــین یــا فــردی منتقــل‬ ‫روزانــهکــم وکم تــر شــود‪.‬‬ ‫مثــا چند ماشــین ازفــان خیابان درفالن ســاعت مشــخص رد شــدند‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن سیســتم های هوشــمند هزینــه بــرای برنامه ریزی هــای‬ ‫به نظــرمی رســد مــا ایــن روزهــا نیــاززیــادی بــه ‪ IoT‬داریــم و نمی توانیــم‬ ‫بــدون ان بــا افـرادی کــه ازایــن فنــاوری اســتفاده می کننــد‪ ،‬رقابــت کنیم؟‬ ‫خیلــی خوشــش نخواهــد امــد و روش هــای ســنتی‬ ‫خوانــدن کنتــور را ترجیــج دهــد‪ .‬بــه همیــن خاطــر‬ ‫تــا حــدی درســت‪ .‬امــا بســتگی مســتقیم بــه فــرد و ســطحکاری و شــغلی و‬ ‫دردســرهای اجراســازی ایــن پروژه هــا زیــاد اســت‪.‬‬ ‫نمی توانــد امکان پذیــرباشــد و بهتریــن ابزارهــای جمــع اوری دیتــا هــم‬ ‫هســتیم کــه درســت کردن شــان بــه تزریــق منابــع‬ ‫زندگــی او دارد‪ .‬مثــا مدیریــت شــهربزرگــی مثــل تهــران منطقــا بــدون دیتــا‬ ‫امــروزه ترکیب هــای ‪ IoT‬هســتند‪ .‬مخصوصــا به طــورخــاص مشــکالتیکــه‬ ‫درتهــران و باقــی شــهرهای بــزرگکشــورداریــم‪ ،‬تنها بــا اســتفاد ه درســت از‬ ‫‪ IoT‬قابــل حــل اســت‪ .‬همه چیــزرا بــه لبــه و ظرفیــت تکمیلــی ان رســیده؛‬ ‫از طرفــی مــا بــا زیرســاخت های ناقصــی مواجــه‬ ‫مالــی نیــاز دارد‪ .‬ســاخت ایــن زیرســاخت هزینه بــر‬ ‫اســت و مــدت زمــان زیــادی الزم دارد‪ .‬بنابرایــن بایــد از‬ ‫جاهــای زود بــازده شــروع کــرد‪ .‬بــرای مثــال چراغ هــای‬ ‫میــزان الودگــی خودروهــا بــه میــزان الودگــی هــوا‪ ،‬میــزان خــودرو بــه تعداد‬ ‫راهنمایــی چهارراه هــای کــه در شــلوغی ترافیــک زرد‬ ‫ک شــاخص ها بــا مشــکل جــدی بــرای اســتفاده ازمنابــع‬ ‫بــا افزایــشکوچـ ‬ ‫اتفاق هــای بهتــر و بزرگ تــری منجــر شــود‪.‬‬ ‫کــه دیتــای بیش تــری تحلیــلکنیم تــا نتایــج بهتــری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــرای پیاده ســازی ‪ IoT‬بایــد بیش تــرروی جمــع اوری‬ ‫خیابان هــا یــا میــزان شــهروندان نســبت بــه تــوان حمــل و نقــل و‪. ...‬‬ ‫مواجــه می شــویم‪ .‬بــرایــن اســاس چیــزی ماننــد ‪ IoT‬به مــاکمــک می کند‬ ‫و قرمــز می شــوند شــروع خوبــی بــود و می توانــد بــه‬ ‫اطالعــات ازروی افــراد حســاب کنیــم یــا ســازمان ها؟‬ ‫به ســراغ مثا ل هــای ملموس تــربرویــم‪ IoT .‬چطــورســرمایه های مالــی‪،‬‬ ‫یعنــی دریــک کالم بایــد ازجاهای بــزرگ و زیرســاخت ها‬ ‫‪ IoT‬چیزهایــی (اشــیاء) هســتندکــه می تواننــد بــه اینترنــت وصــل شــوند‬ ‫نمی تــوان گفــت یکــی را بایــد برداریــم و دیگــری را‬ ‫زیــادی بــرای اســتفاده ازایــن دیتــا وجــود دارد‪ ،‬امــا مهم تریــن بخش هایــی‬ ‫هــم تاثیرگذارانــد‪ .‬مــردم بایــد بــه ایــن بــاوربرســندکــه‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی مــا را افزایــش می دهــد؟‬ ‫و اصلی تریــن بخــش ان هــا را سنســورها تشــکیل می دهنــد‪ .‬روش هــای‬ ‫کــه می تــوان از ایــن دیتــا اســتفاده کــرد‪« ،‬بیــگ دیتــا» و «هــوش‬ ‫مصنوعــی» اســت‪ .‬بــرای مثــال‪ :‬اگــرمــن امــارتمــام ماشــین هایی را‬ ‫کــه ازچــراغ قرمــزدرتمامــی چهارراه هــا دریــک ســاعت معیــن درتهــران‬ ‫می گذرنــد را داشــته باشــم و ان را بــه یــک سیســتم تحلیل گــرترافیــک‬ ‫بدهــم بــه احتمــال خیلــی زیــاد می توانــم نقشـ ه خیلــی بهتــری بــرای قرمز‬ ‫خودروهــا ایــن پیــام را بدهــمکــه می تواننــد مســیرخــود را تغییــردهنــد و از‬ ‫مســیرهای بهتــریکــم ترافیک تــری عبــورکننــد‪.‬‬ ‫کنــاربگذاریــم‪ .‬درنهایــت هــردو موثــرهســتند و روی‬ ‫کنتورهــای هوشــمند یــک بــازی برد‪-‬بــرد هســتند و‬ ‫بــه ازای دریافــت ایــن اطالعــات ازشــهروندان‪ ،‬شــرکت‬ ‫بــرق هــم اطالعــاتکاملــی ازچگونگــی مصــرف دراختیار‬ ‫ان هــا می گــذارد‪ .‬اگــراداره بــرق همــه اطالعــات فــرد را‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬امــا فــرد هیــچ چیــزی را ندانــد‪ ،‬به جــای‬ ‫خوبــی نخواهیــم رســید و پذیــرش تغییــربســیارکــم‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از بخش هــای کــه می تــوان روی‬ ‫دراینــده بــرای توســعه ایــن سیســتم می تــوان این طــوربرنامه ریــزیکــرد‬ ‫هوشمندســازی ان حســابکــرد مصــرف اب اســت‪ .‬مثال‬ ‫مناســب برســد‪ IoT .‬درکوچک تریــن مناســبات شــخصی مــا می توانــد‬ ‫می توانــد بــرای تقســیم انــرژی و اب بســیارراهگشــا‬ ‫چــه شــهرها و چــه خیابان هایــی بایــد ســاخته شــود تــا ترافیــک به وضعیــت‬ ‫تعییــنکننــده باشــد‪ .‬بــرای مثــال اطالعــات مصــرف بــرق هــرمصرف کننده‬ ‫را بگیــرد و بــه ارائه دهنــدگان الگــوی مناســبی ازمصــرف بــرق درهــرزمــان‬ ‫بدهــد‪ .‬ایــنکارهــا اصــا پیچیــده نیســت‪.‬‬ ‫شهرها با استفاده ازتکنولوژی ‪ IoT‬می توانند زندگی را‬ ‫برای مان دگرگون و مدرن کنند‪ ،‬مخصوصا این که امروزبه‬ ‫ان ها احتیاج داریم‪.‬‬ ‫همیــن اطالعاتــیکــه یــک ســد درهــرلحظــه می دهــد‬ ‫باشــد؛ بنابرایــن در هــر جایــی کــه اطالعــات جمــع‬ ‫می شــود‪ ،‬خــوب اســت‪ ،‬امــا ایــن اطالعــات اگــربــرای‬ ‫عمــوم پخــش شــود‪ ،‬موثرتــرخواهــد بــود‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫اداره راه ســازیکارهــای موثــری درایــن رابطــه انجــام‬ ‫داده‪ .‬همیــن موضــوعکــه چــه تعــداد ماشــین درکــدام‬ ‫مســیردرلحظــه می گذرنــد‪ .‬بــه اشــتراکگذاشــتن ایــن‬ ‫اطالعــات بــا مــردم می توانــد شــروع خوبــی باشــد‪.‬‬ ‫چطــورمدیــران شــهری می تواننــد ازخدمــات رایــگان‬ ‫کــه شــرکت های بزرگــی مثــل گــوگل دراختیــارکارب ـران‬ ‫چــه مشــکلی ب ـرای پیاده ســازی ‪ IoT‬درشــهری مثــل ته ـران وجــود دارد؟‬ ‫قــرارمی دهنــد درجهــت تســهیل رونــد خدمت رســانی‬ ‫اقتصــادی ان‪ .‬چطــورمی تــوان بــرای هوشمندســازی مناســبات شــهری‬ ‫هزینه هاشــان را پاییــن بیاورنــد؟‬ ‫مقاومــت فــرد ب ـرای پذیــرش تکنولــوژی جدیــد یــا موانــع مالــی و توجیــه‬ ‫اســتفاده از‪ IoT‬را توجیــه کــرد؟‬ ‫اســتفاده کننــد و ایــن فرهنــگ را جابیاندازنــد و‬ ‫الزم نیســت مــا ازابتــدا چــرخ را اختــراعکنیــم‪ .‬مشــکل‬ ‫اول بایــد نشــان داد کــه ‪ IoT‬در همه جــای دنیــا مــورد اســتقبال قــرار‬ ‫اصلــی تهــران جــای پــارک اســت و خیلــی ازافــراد بــرای‬ ‫در همه جــا بــه شــکل های مختلــف خــودش را نشــان می دهــد‪ .‬مدیــران‬ ‫یــا ابزارهــای مختلــف می تواننــد جــای پارک هــا را زیــر‬ ‫گرفتــه اســت و کاربــردش هــر روز بیش تــر می شــود‪ .‬مقاومــت همیشــه‬ ‫خیلــی دوســت ندارنــد کاری کننــد کــه پیچیــده باشــد‪ .‬در مقیاس هــای‬ ‫پایین تــر هــم مشــکالت متفــاوت دیگــری ظهــور می کنــد‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫اگــر بــه فــردی بگوییــم کــه در خانــه ات سنســوری نصــب کرده ایــم کــه‬ ‫ی را در لحظــه بــرای مرکــز خاصــی ارســال می کنــد‪،‬‬ ‫بــرق لحظ ـه ای مصرف ـ ‬ ‫‪53‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫و ســبزشــدن چراغ هــای راهنمایــی بریــزم‪ .‬همین طــورمی توانیــم بــه‬ ‫شــروع کنیــم یــا افــراد و شــهروندان؟‬ ‫ایــن مشــکل راه حل هــای فناروانــه می دهنــد‪ .‬سنســورها‬ ‫نظــربگیرنــد و بــا اطالع رســانی بــه دارنــدگان اپلیکیشــن‬ ‫مخصــوص می گوینــد‪« :‬مــن جــای خالــی دارم‪».‬‬ ‫هرچقــدرایــن اطالع رســانی بیش تــرباشــد‪ ،‬مشــکل‬ ‫راحت تــر حــل می شــود‪ .‬یعنــی به جــای این کــه‬ ‫مدیریت شهر‬ ‫بزرگی مثل‬ ‫تهران منطقا‬ ‫بدون دیتا‬ ‫نمی تواند‬ ‫امکان پذیر‬ ‫باشد و بهترین‬ ‫ابزارهای‬ ‫جمع اوری‬ ‫دیتا هم امروزه‬ ‫ترکیب های‬ ‫‪ IoT‬هستند‪.‬‬ ‫گوگل مــپ را دوبــاره اختــراع کنــم‪ ،‬ســوار بــر چنیــن‬ ‫اگــرفــرد ببینــدکــه مصــرف انــرژی پاییــن امــده و منفعــت مالــی مســتقیم‬ ‫بهینــهکنیــم‪ .‬ایــن یــک مثــال ســاده اســت؛ چــون اصــاکار‬ ‫خیلــی ازمواقــع بایــد بــه مــردمگفــتکــه ایــن ابزارهــا چــه خطراتــی دارنــد‪.‬‬ ‫سیســتم هایی بتوانــم اطالعات مــان را در هــر لحظــه‬ ‫عجیبــی نیســت‪ ،‬امــا هنــوزاتفــاق نیافتــاده اســت‪.‬‬ ‫ازتــرس کاربـران و شــهروندان درمــورد تجــاوزبــه اطالعات‬ ‫می تــوان حــس بی اعتمــادی درمــردم را ازبیــن بــرد‬ ‫‪ IoT‬عالقــه زیــادی نشــان داده می شــود و ســازوکارپیچیــده بـرای خریــد و‬ ‫فــروش ایــن اطالعــات وجــود دارد‪ .‬ایــا ایــن ســازوکاردرای ـران به وجــود‬ ‫اصــوال شــهروندان در ایــن ســطح‪ ،‬عقالنــی انتخــاب‬ ‫امــده یــا اصــا ظرفیتــش وجــود دارد‪ .‬اگــرنــه فکــرمی کنیــد چــه زمانــی‬ ‫می شــوند‪ .‬در ایــران هیچ کــس بــه مــردم گوگل مــپ‬ ‫مــن ندیــدمکســی درایــران روی ایــن بخــش به صــورت فعــالکارکنــد‪.‬‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــرمنافع شــان را ببیننــد بــه اســتفاده تشــویق‬ ‫یــا «ویــز» (‪ )waze‬را یــاد نــداد‪ ،‬ولــی هــرنفــریک بــار‬ ‫ازان اســتفاده می کــرد و منافعــش را می دیــد‪ ،‬فــورا بــه‬ ‫استفاده شــان عالقه منــد می شــد‪.‬‬ ‫درخانه هــای هوشــمند هــم ایــن رونــد اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫اســتفاده ازان راحت تــراســت‪،‬کاربــران ترجیــح می دهنــد ایــن برنــد خــاص‬ ‫کمــی هــم درمــورد بیــگ دیتــا صحبــت کنیــم‪ .‬دردنیــا بــه ایــن بخــش از‬ ‫بیش تــری پیــدا کنــد؟‬ ‫‪54‬‬ ‫سرورهایشــان درکشــورمبــدا می فرســتند و دوبــاره برمی گرداننــد‪ ،‬امــا چون‬ ‫شخصی شــان گفتیــد‪ .‬مــا می دانیــم کــه ‪ IoT‬بیش تریــن‬ ‫تــا رونــد اســتفاده ازابزارهــای هوشــمند درزندگــی رواج‬ ‫درمورد بیگ‬ ‫کمــا این کــه برخــی ازابزارهــای خانــه هوشــمند درایــران اطالعــات را بــه‬ ‫ازدوربیــن هوشــمند را اســتفادهکنیــم‪.‬‬ ‫کاربــرد خــود را درخانه هــا و محــل زندگــی دارد‪ .‬چطــور‬ ‫ما اصال قوانینی‬ ‫بــرده‪ ،‬خیلــی بعیــد اســتکــه درمقابــل اســتفاده ازان مقاومــتکنــد‪ .‬حتی‬ ‫ســازمان های ایرانــی بــه درک درســتی ازایــن مفهــوم می رســند؟‬ ‫شــاید دلیــل مهمــش‪ ،‬نبــود ســازوکارهای قانونــی و مکانیزم هــای اجرایــی‬ ‫اســت‪ .‬درعین حــال شــناخت بــازارهــم ازایــن بخــش خیلــیکــم اســت‪.‬‬ ‫معمــوال هــرچــه مــا امــروزداریــم یــک نســل عقب تــراســت‪ .‬مثــا یــک‬ ‫ســری دیتــای اســتاندارد تلفــن پزشــکان را جمــع می کنیــم تــا برای شــان‬ ‫اس ام اس بزنــم و محصول مــان را معرفــیکنیــم‪ .‬متاســفانه هنــوزدرهمین‬ ‫ســطح هســتیم‪.‬‬ ‫ما قوانین جدی هم درمورد بیگ دیتا نداریم؟‬ ‫دیتا درایران‬ ‫اصــا نداریــم‪ .‬مــا بــا پیچیدگــی اســتفاده و عــدم اســتفاده ازدیتــایکاربـران‬ ‫پیچیدگی‬ ‫میــانکاربـران ازایــن موضــوع وجــود نــدارد و البتــه این‬ ‫استفاده از‬ ‫مثــال مــن هــرشــب یــک دقیقــهکم تــرمســواک‬ ‫را درایران‬ ‫قــرارمی گیــرد و ایــن شــرکت هــم حــق بیمــه مــن را‬ ‫‪ IoT‬ما به‬ ‫بین مــا خیلــی جــدی باشــد‪ ،‬اصــوال مــا بــه ‪ IoT‬محتاج‬ ‫نداریم و با‬ ‫را درایــران مواجه ایــم و قوانیــن و شــناخت درســتی‬ ‫استفاده و عدم‬ ‫دیتــا ابــدی اســت و بــرای همیشــه می مانــد‪ .‬بــرای‬ ‫دیتای کاربران‬ ‫می زنــم و ایــن اطالعــات دراختیــارشــرکت بیمــه ام‬ ‫‪.‬مواجه ایم‬ ‫کــم می کنــد‪ .‬البتــه به نظــرنمی رســد ایــن دغدغــه در‬ ‫محتاج‬ ‫نیستیم‪ ،‬اما‬ ‫برای اصالح‬ ‫زندگی و‬ ‫راحل های‬ ‫بهترباید به‬ ‫ان دسترسی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ما بدون خودرو‬ ‫زنده می مانیم‬ ‫اما بدون ان‬ ‫زندگی مان‬ ‫دگرگون‬ ‫‪.‬می شود‬ ‫اگرمزایای این‬ ‫تکنولوژی برای‬ ‫شهروندان‬ ‫و مدیران‬ ‫مشخص شود‬ ‫‪.‬ان را می پذیرند‬ ‫دگرگــون می شــود‪.‬‬ ‫نتوانســتیم ازان اســتفادهکنیــم‪.‬‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬مــا بــدون خــودرو زنــده می مانیــم امــا بــدون ان زندگی مــان‬ ‫مدیــران ایرانــی هــم دومــی را ترجیــح می دهنــد‪ ،‬امــا به دالیــل مختلــف‬ ‫بــا ایــن وجــود بیــگ دیتــا درجهــان کاربــرد و توســعه زیــادی پیــدا کــرده و‬ ‫چه دالیلی؟‬ ‫چنــد تــا از اصلی تریــن شــرکت های جهــان کــه شــاید مــا در زندگــی‬ ‫کــه بتوانــم همیشــه حجمــی از اطالعــات را در ان در هرکجــای ایــران‬ ‫ان اســت‪ .‬مثــا فیس بــوک دیتــای خــودش را بــه چنیــن شــرکت هایی‬ ‫هــم تاثیرگذارنــد‪ .‬نکتــه دیگــرهــم روحیــه مدیریــت مقطعــی ماســتکــه‬ ‫اب ـزارش هــم ‪ IoT‬اســت‪.‬‬ ‫اسم شــان را هــم نشــنیده باشــیم‪،‬کارشــان جمــع اوری دیتــا و فــروش‬ ‫می فروشــد و شــرکت های دیگــر ان اطالعــات را از همیــن شــرکت های‬ ‫تحلیل گــربیــگ دیتــا می خرنــد‪ .‬مثــا لیســتی ازافــراد یــک منطقــه خــاص‬ ‫جغرافیایــی می خرنــدکــه دریــک مــاهگذشــته یکــی ازافــراد خانواده شــان‬ ‫فــوتکــرده‪ ،‬امــا مشــکل مالــی ندارنــد!‬ ‫بخــش بزرگــی بــه زیرســاخت ارتباطــی مربــوط می شــود‪ .‬شــبکه مخابراتــی‬ ‫جابه جــاکــرد‪ .‬مســائل دیگــری چــون قوانیــن و حقــوق و رقابــت تجــاری‬ ‫می گوییــم هزینــهکم تــری بکنــم و مدیــران قبلــی و بعــدی هــم همیــنکار‬ ‫را می کننــد‪.‬‬ ‫اینــده ‪ IoT‬درای ـران را چگونــه می بینــد و بایــد درچــه بــازه زمانــی‪ ،‬انتظــار‬ ‫ایــن نــوع اطالعــات درسیاســت و اقتصــاد اســتفاده می شــود و درانتخابــات‬ ‫چــه ســطحی ازتکنولــوژی ‪ IoT‬را درای ـران داشــته باشــیم؟‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا مــا تــا اســتفاده ازان راه طوالنــی داریــم‪.‬‬ ‫همگانــی شــود‪.‬کافی ســت مزایــای ایــن تکنولــوژی بــرای شــهروندان و‬ ‫هــمکاربــرد زیــادی دارد و احتمــاال درایــران هــم بــا اســتقبال مواجــه‬ ‫خیلــی دورنمی بینــمکــه ایــن تکنولــوژی درایــران بــا ســطح قابــل قبولــی‬ ‫مدیران مشــخص شــود تــا ان را بپذیرنــد‪ .‬همیــن امــروزهــم تکنولوژی های‬ ‫خیلی هــا فکــرمی کننــد کــه داده هــا ثابــت هســتند و می تــوان تنهــا بــا‬ ‫مرســوم و خانگــی ‪ IoT‬درحــال توســعه اســت‪.‬‬ ‫جامعــه امــاری و کاربــران را انتقــال می دهــد و عمــا ایــن تصــورذهنــی‬ ‫می توانیــم امیــدوارباشــیم کــه درای ـران ازاپ واچ بــه دنیایــی برســیم کــه‬ ‫پرسشــنامه ان را به دســت اورد‪ ،‬امــا اطالعــات ‪ IoT‬درلحظــه هــرتغییــردر‬ ‫قدیمــی ثابت بــودن اطالعــات را ازبین برده اســت‪ .‬چقــدردرک نادرســت در‬ ‫مــورد اطالعــات دراســتفاده نکــردن ازایــن ابزارهــا ســهیم اســت؟‬ ‫بــا بیــگ دیتــا زندگــی را راحت تــرو بهینه تــرکــرد؟‬ ‫ابتــداکــه شــهرداری تهــران سیســتم رصــد اطالعــات ترافیکــی را ارائــه داد‬ ‫خیلــی وقت هــا بــرای مدیــران درایــران همیــن اتفــاق رخ می دهــد‪ .‬البتــه‬ ‫بســیارناکارامــد بــود‪ ،‬امــا همیــنکــه رقیبــی مثــلگــوگل بــه بــازارامــد‪،‬‬ ‫یــک الیــه عقب تریــم‪ .‬مطمئنــا زمیــن تــا اســمان فــرق می کنــد خــودرو‬ ‫مســیرامیــدواربــود‪ .‬طبیعتــا روابــط انســانی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬مالــی و سیاســی با‬ ‫دوســت دارنــد بیش تــرداشــته باشــند‪ ،‬امــا همان طــورکــهگفتم ما همیشــه‬ ‫ســازیکیفیــت خــط تولیــدش این طــورتعریــف شــودکــه بــهکاربرانــش‬ ‫اعــامکنــد هــر‪ 5‬هــزارکیلومتــربایــد ســرویس دوره ای بکنــی تــا ماشــینی‬ ‫کــه سنســوری داردکــه هــرروزکــه اســتارت می زنیــد اطالعاتــش را بــرای‬ ‫شــهرداریگوگل مــپ را بــرای تهــران راه انداخــت‪ ،‬بنابرایــن می تــوان بــه ایــن‬ ‫‪ IoT‬ازحالــتکــورخــارج می شــود و ایــن موضــوع هــم بــه نفــع شــرکت ها‬ ‫و دولــت اســت و هــم مــردم‪ .‬ازهــردو ســو بــرای هــردو طــرف بــازی بــرد –‬ ‫بــرد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫نیســتیم‪ ،‬امــا ب ـرای اصــاح زندگــی و راحل هــای بهتــرباید بــه ان دسترســی‬ ‫مرکــزخاصــی ارســال می کنــد و معاینــه دوره ای هــرلحظــه انجام می شــود‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫تمایز؛استراتژی شرکت ساختمانی معلم تا ‪1400‬‬ ‫|گفت و گو با امید علیجانی‬ ‫پروژه سبزایران زمین‪،‬‬ ‫اولین قدم درمیسرهای هوشمندسازی‬ ‫بـرفرازاسمان شانگهای‬ ‫پـایـش سالمتـی درچهارمین برج بلند دنیـا‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫تحلیلساختمان‬ ‫تـمـایـز؛‬ ‫استراتژی شرکت ساختمانی معلم تا ‪1400‬‬ ‫ امیــد علیجانــی‪ ،‬مدیــرعامــل و عضــو هیــات مدیــره گــروه ســاختمانی معلــم درگفتگویــی تخصصــی‬ ‫بــا اتوماســیون ســاختمان‪ ،‬ضمــن تشــریح اســتراتژی پروژه هــای ســاختمانی شــرکت معلــم تــا ســال ‪ ،1400‬جایــگاه‬ ‫هوشمندســازی را درایــن گــروه شــرح داد‪ .‬درایــن اســتراتژی‪ ،‬هوشمندســازی نــه به عنــوان موضوعــی الکچــری‪ ،‬بلکــه‬ ‫به عنــوان عنصــری الزم و مهم تــرازان‪ ،‬وجــه تماییــزپروژه هــای ایــن شــرکت بــا دیگــررقبــا مــورد توجــه قــرارگرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬پــروژه ایران زمیــن یکــی ازنخســتین پروژه هــای مســکونی اســت کــه از‪ BMS‬بـرای هوشمندســازی ان اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬علیجانــی درایــن گفتگــو نیــازپروژه هــای ســاختمانی بــه هوشمندســازی را تشــریح کــرد و ازموانــع و‬ ‫مزیت هــای ان ســخن گفــت‪.‬‬ ‫درســا ل های گذشــته هوشمندســازی ســاختمان نوعــی موضــوع الکچــری‬ ‫درصنعــت ساختمان ســازی ایــران داشــته اســت‪ .‬به نظــرمی رســد کــه‬ ‫اوضــاع درحــال تغییــراســت‪.‬‬ ‫مشــتری معرفــی می شــد‪ ،‬امــروز جــای خــودش را به عنــوان یــک نیــاز‬ ‫اصلــی بــاز کــرده اســت و نبــود ان بــه نوعــی اســیب محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن شــرکت هایی می تواننــد در میــدان رقابــت صنعــت ســاختمان‬ ‫چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم الــزام هوشمندســازی به عنــوان پارادایمــی‬ ‫حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند کــه تغییــر ایــن پارادایم هــا را درک‬ ‫اگــر دیــروز موضــوع ‪ BMS‬در ســاختمان به عنــوان موضــوع الکچــری بــرای‬ ‫می بینــد و ان را در ایــن چارچــوب مــورد توجــه قــرار می دهــد‬ ‫جدیــد در فضــای صنعــت ساختمان ســازی ایــران شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کننــد‪ .‬شــرکت معلــم موضــوع هوشــمندی را یکــی از مبانــی توســعه پایــدار‬ ‫سرعت تغییرتکنولوژی ان چنان زیاد‬ ‫است که وقتی تحویل پروژه به ‪ 10‬یا ‪11‬‬ ‫سال می رسد‪ ،‬بیش از‪ 5‬تغییرپارادیم را‬ ‫پشت سرگذاشته است‪.‬‬ ‫چه بخواهیم و چه نخواهیم الزام‬ ‫هوشمندسازی به عنوان پارادایمی جدید‬ ‫درفضای صنعت ساختمان سازی ایران‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫هوشمندســازی بــا ایــن مختصات چــه دســتاوردهای ملموســی بــا خودش‬ ‫در قــرن حاضــر بــا توجــه بــه تحــوالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و علمــی و‬ ‫ایــن روزهــا پیشــرفت فناوری هــا‪ ،‬بی وقفــه در حــال ایجــاد تحــول در محیط‬ ‫همیــن دلیــل نیــز‪ ،‬ســهم عمــده ای در تولیــد پروژه هــای گــروه ســاختمانی‬ ‫نــرخ ســوانح کاهــش یافتــه و ســطح اســایش و امنیــت ارتقــاء پیــدا کــرده‬ ‫پــروژه ایران زمیــن جــزو پیشــگامان سیاســت اســتفاده از هوشمندســازی‬ ‫به همــراه دارد؟‬ ‫زندگــی و کار اســت‪ ،‬به گونـه ای کــه بــا افزایــش ســطح کنتــرل بــر رخدادهــا‪،‬‬ ‫فراینــد هوشمند ســازی ســعی می کنــد تــا بــا بهره گیــری از فناوری هــای‬ ‫نویــن کنترلــی‪ ،‬مدیریــت منابــع و رخدادهــای یــک ســاختمان را در دســت‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫معلــم بــه ایــن امــر اختصــاص یافتــه اســت‪ .‬در واقــع شــرکت معلــم بــا‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫امــا معمــوال اجــرای طرح هــای هوشــمند نیازمنــد افزایــش هزینه هــا و‬ ‫البتــه زمــان اجراســت‪ .‬ایــن مشــکالت را بایــد چطــورتوجیــه کــرد؟‬ ‫تجربــه مثبــت ســرمایه گذاری شــرکت معلــم بــه عنــوان کارفرمــا و‬ ‫بــا ایــن وجــود کــه اجــرای فراینــد هوشمند ســازی در ســاختمان ها‬ ‫شــناخته شــده بــود‪ ،‬نشــان داد فراینــد هوشمندســازی عــاوه بــر این کــه‬ ‫هزینه هــای جــاری ســاختمان ناشــی از هوشمند ســازی در مــدت کوتاهــی‬ ‫بهره بــرداران پــروژه ایران زمیــن در ســال هایی کــه هوشمندســازی کم تــر‬ ‫ســبب افزایــش هزینه هــای ســاخت می شــود‪ ،‬میــزان صرفه جویــی در‬ ‫باعــث صرفه جویــی در زمــان و هزینــه نیــروی انســانی شــده‪ ،‬بــه کاهــش‬ ‫ً‬ ‫نهایتــا بــا کاهــش‬ ‫مصــرف انــرژی و هزینه هــای ان نیــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫را بــرای اســتفاده کنندگان بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫از منابــع موجــود به صــورت موثرتــری اســتفاده کــرده و امنیــت و اســایش‬ ‫پــروژه‪ ،‬امــکان بــروز رخدادهــای مالــی و اجرایــی به دالیــل شــرایط‬ ‫خطاپذیــری‪ ،‬بــه اســتفاده کنندگان ســاختمان ایــن اجــازه را می دهــد کــه‬ ‫بیش تــری را نیــز فراهــم ســازند‪.‬‬ ‫هزینه هــای اولیــه را جبــران می کنــد‪ .‬به عــاوه ســطح باالتــری از اســایش‬ ‫بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در مــدت زمــان اجــرای هــر‬ ‫اقتصــادی وجــود دارد‪ .‬در پــروژه ایران زمیــن از فرایندهــای دارای ســطوح‬ ‫انعطاف پذیــری بــاال اســتفاده شــد تــا ایــن امــکان را فراهــم ســازد کــه‬ ‫پــروژه ای ـران زمیــن چــه جایگاهــی درمختصــات هوشمندســازی شــرکت‬ ‫عملیــات تغییــر و بهینه ســازی بــرای کارایــی بهتــر و کاهــش هزینه هــای‬ ‫هوشــمند اســت و چــه رویکــرد و سیاســتی بــرای گنجانــدن بخش هــای‬ ‫و هوشمند ســازی را ســطح بندی کردیــم تــا اعمــال تغییــرات در‬ ‫ً‬ ‫قاعدتــا سیســتم های کنتــرل هوشــمند‬ ‫انهــا امکان پذیــر باشــد‪.‬‬ ‫معلــم دارد؟ اصــوال چــه ســهمی ازپروژه هــای شــرکت ســاختمانی معلــم‬ ‫هوشــمند درپروژه هــا داریــد؟‬ ‫در ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه پرداخــت کــه اصــوال هوشمندســازی چیســت؟‬ ‫عامــه مــردم هوشمندســازی را کنتــرل همــه عناصــر و تجهیزات ســاختمانی‬ ‫می داننــد‪ ،‬در حالی کــه بــا دیــد تخصصــی و در بــاور مــا‪ ،‬هوشــمند ســازی به‬ ‫تامیــن امنیــت‪ ،‬حــس ایمنــی بیش تــر و نیــز بهینه ســازی مصــرف انــرژی‬ ‫اطــاق می شــود‪ .‬بــه عبــارت بهتــر‪ ،‬هوشمندســازی ضمــن افزایــش ســطح‬ ‫رفــاه‪ ،‬بــا حــذف خطاهــای انســانی کــه موجــب اســیب و حــوادث انســانی‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬حــس زیباتــری را از محیــط زندگــی بــرای افــراد بــه ارمغــان‬ ‫مــی اورد‪ .‬قاعدتــا چنیــن تفکــری می توانــد در قالــب مفاهیــم فرهنگــی و‬ ‫ســرزمینی‪ ،‬فضاهــای تولیــد شــده در ســاختمان ها را بــه ســمت فضاهایــی‬ ‫متمایــز و بــا حســی از امنیــت و زیبائــی ســوق دهــد‪ .‬به نظــر می رســد‬ ‫ان به راحتــی انجــام شــود‪ .‬بــه عبارتــی دیگــر اجــزای مختلــف فراینــد‬ ‫انعطاف پذیــری باالیــی دارنــد کــه می تــوان ان هــا را بــا نیازهــای مختلــف‬ ‫منطبــق کــرد‪.‬‬ ‫یکــی ازمعضــات اج ـرا و اعمــال طرح هــای هوشمندســازی درپروژه هــای‬ ‫ســاختمانی درایــران‪ ،‬طوالنــی شــدن زمــان پروژه هــا و کهنــه شــدن‬ ‫فناوری هــای بــه کاررفتــه دران اســت‪.‬‬ ‫تاخیــر زمانــی پــروژه اســیب بزرگــی اســت‪ ،‬چــون ان چنــان ســرعت‬ ‫تغییــر تکنولــوژی زیــاد اســت کــه وقتــی تحویــل پــروژه بــه ‪ 10‬یــا ‪ 11‬ســال‬ ‫می رســد‪ ،‬بیــش از ‪ 5‬تغییــر پارادیــم را پشــت ســر گذاشــته اســت‪ .‬بــرای‬ ‫فائــق امــدن بــه ایــن مشــکالت و پیشــگیری از ان داشــتن مشــاوران در‬ ‫‪59‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مســئله می توانــد دســتاورد بزرگــی باشــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫تغییــر روش هــای زندگــی‪ ،‬ایــن یــک ضــرورت اجتناب ناپذیــر اســت و بــه‬ ‫پروژه بســیار مهــم اســت‪ .‬به همیــن دلیــل در شــرکت معلــم واحــد ‪ R&D‬را‬ ‫بــا قــدرت توســعه می دهیــم‪ .‬از ایـن رو بــا کمــک ایــن واحــد در ‪ 3‬مرحلـه ی‬ ‫پیــش از ایــن به عنــوان تجهیــزات لوکــس مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت‪،‬‬ ‫هوشمندســازی طراحــی کرده ایــم‪ .‬ایــن اتفــاق در طراحــی و نصب سیســتم‬ ‫اســتفاده از کنتــرل ســرعت خــودرو در صنایــع خوروســازی کــه می توانــد‬ ‫طراحــی‪ ،‬اجــرا و بهره بــرداری فراینــد کاملــی را بــرای اجرایــی کــردن نظــام‬ ‫مانیتورینــگ هوشــمند تاسیســات در دو ســال پایانــی ســاخت پــروژه‬ ‫ایران زمیــن موجــب شــد تــا نیازهــای ب ـه روز پــروژه شناســایی و سیســتم‬ ‫متناســب بــا ان طراحــی و اجــرا شــود‪.‬‬ ‫منجــر بــه مصــرف بهینــه ســوخت خــودرو شــود‪ .‬بررســی این مــوارد نشــان‬ ‫می دهــد کــه ســاختمان های مــا نیــاز بــه چنیــن تســهیالتی دارنــد و بــه‬ ‫نظــر می رســد در اینــده ای نــه چنــدان دور توجــه بــه هوشمند ســازی از‬ ‫بــا توجــه بــه تجربــه طراحــی و اجــرای سیســتم های هوشــمند درجهــان‪،‬‬ ‫اســتفاده ازان را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ بــرای مثــال شــما درپــروژه‬ ‫ای ـران زمیــن چگونــه ایــن کاررا انجــام دادیــد؟‬ ‫از ابتــدای طراحــی و ســاخت پــروژه ایران زمیــن دیــدگاه اجــرای ســاختمان‬ ‫ســبز بیــن کارفرمــا و بهره بــردار مشــترک بــود و همیــن امــر ســبب شــد‬ ‫تغیی ـرات درتکنولوژی هــای روزیــا خواســت مشــتری نیــزمی توانــد ایــن‬ ‫به عنــوان یکــی از اولیــن ســاختمان های مســکونی ســبز‪ ،‬سیســتم‬ ‫شــما چگونــه بــه ایــن تغییــرات پاســخ می دهیــد؟‬ ‫ً‬ ‫در سیســتم ســاختمان هوشــمند‪ ،‬تجهیــزات بــه کار رفتــه عمومــا همــان‬ ‫نگــرش مــا بــه هوشمند ســازی در ســاختمان بــه رویکــرد جامع تــری‬ ‫تغییــرات کمــی و کیفــی را درمــدت زمــان اجــرای پــروژه به وجــود اورد‪.‬‬ ‫تجهیــزات عــادی ســاختمان اســت‪ .‬نکتــه مهــم در اجــرای ســاختمان‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫امــروز از الزامــات اســتاندارد ایــن صنایــع اســت‪ .‬بــرای مثــل سیســتم‬ ‫اســتانداردهای رایــج در صنعــت ســاختمان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫استراتژی شرکت ساختمانی معلم تا سال ‪ ،1400‬تمایز‬ ‫است‪ .‬یعنی محصوالت شرکت معلم مزیت رقابتی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫الکترونیکــی کــه در تولیــد لــوازم خانگــی یــا صنعــت خودروســازی ســال ها‬ ‫مانیتورینــگ هوشــمند در ان نصــب و راه انــدازی شــود‪ ،‬امــا به طــور کلــی‬ ‫بر می گــردد و ان توجــه گــروه ســاختمانی معلــم بــه معمــاری پایــدار اســت‪.‬‬ ‫امــروز مشــکالت و بحران هــا در تغییــرات وســیع اقلیمــی و زیسـت محیطی‬ ‫هوشــمند نحــوه کار تجهیــزات از طریــق نرم افــزار متصــل بــه ان بــا برنامه ای‬ ‫کــه قبـ ً‬ ‫ا بررســی شــده اســت‪ .‬از ایـن رو هــر تغییــری می توانــد رابطــه بیــن‬ ‫کمبــود منابــع ابــی‪ ،‬دگرگونی هــای تکنولوژیــک در عرصه هــای صنایــع و‬ ‫تغییــرات عمــده ای روی نمی دهــد‪.‬‬ ‫از مفاهیــم توســعه پایــدار باشــد را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ســاختار و مدیریــت کنترلــی ان را مــورد بازبینــی قــرار دهــد‪ .‬به همیــن دلیل‬ ‫بحــث منابــع ســوخت های فســیلی و جایگزینــی انرژی هــای پــاک‪،‬‬ ‫بســیاری موارد دیگــر‪ ،‬نیــاز انســان بــه معمــاری و ســاختمانی که برخاســته‬ ‫بــه همین دلیــل تغییــر در رویکردهــای ســاخت و همچنیــن تغییــر الگوهای‬ ‫درهــرپــروژه درنهایــت هــدف؛ رضایــت مشــتری و مخاطــب نهایــی اســت‪.‬‬ ‫ذهنــی اســتفاده کنندگان و جایگزینــی الگوهــای زیســتی بــا احتــرام بــه‬ ‫ماننــد همــه صنایــع در حــال رشــد مــا باید بــه ایــن موضــوع دقــت کنیــم که‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬گــروه ســاختمانی معلــم در همیــن راســتا بــا حمایــت از‬ ‫به وجــود می ایــد و نــه اســتفاده کنندگان از ان هــا‪ .‬به طــور مثــال تجهیــزات‬ ‫پایــدار‪ ،‬اینــده صنعــت ســاختمان را در جهــت بهبــود الگوهــای تولیــد‬ ‫مشــتریان چگونــه بــا ایــن دســتاوردها و تجربیــات برخــورد می کننــد؟‬ ‫بیش تریــن گســترش و رشــد در هــر صنعتــی توســط ســازندگان ان صنایــع‬ ‫محیط زیســت و تعــادل در صرفه جویــی و بهینه ســازی انــرژی‪ ،‬امــری‬ ‫تجربیــات نیروهــای متخصــص داخلــی و پایبنــدی بــه مفاهیــم توســعه‬ ‫به طورکلی نگرش ما به هوشمند سازی درساختمان به‬ ‫رویکرد جامع تری بر می گردد و ان توجه گروه ساختمانی‬ ‫معلم به توسعه پایداراست‪.‬‬ ‫و مصــرف می بینــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه از طریــق معمــاری پایــدار‬ ‫بــود‪ .‬در پروژه هــای اتــی بــه ســمتی و ســویی می رویــم کــه ایــن موضــوع را‬ ‫حــال ســاخت را افزایــش داد‪.‬‬ ‫بــوکان و پــروژه اداری‪-‬تجــاری میردامــاد سیســتم های هوشــمندی‬ ‫می تــوان مطلوبیــت و ارزش اقتصــادی و زیســت محیطی در پروژه هــای در‬ ‫به طــور کامــل تحــت پوشــش قــرار دهیــم‪ .‬بــرای مثــال در پــروژه مســکونی‬ ‫در تاسیســات‪ ،‬مکانیــکال و الکتریــکال را کامــا مدنظــر قــرار داده ایــم‪ .‬در‬ ‫هوشمند ســازی در پروژه هــای اتــی گــروه ســاختمانی معلــم چــه‬ ‫ن راســتا‪ ،‬می تــوان از ایجــاد امکانــات جدیــد و منحصربفــرد بــرای‬ ‫همیــ ‬ ‫اســتراتژی شــرکت ســاختمانی معلــم تــا ســال ‪ ،1400‬تمایــز اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫خاکســتری بــه چرخــه اب مصرفــی بــرای ابیــاری فضاهــای ســبز اســت‪.‬‬ ‫تعاریــف مــا‪ ،‬هوشمندســازی‪ ،‬کیفیــت‪ ،‬سریع ســازی یــا سبک ســازی و‪...‬‬ ‫بنابرایــن هوشمندســازی در تغییــر و تحــول طراحی هــای شــرکت معلــم‬ ‫جایگاهــی خواهــد داشــت؟‬ ‫محصــوالت شــرکت معلــم مزیــت رقابتــی داشــته باشــند‪ .‬ایــن مزیــت در‬ ‫اســت‪ .‬در حقیقــت مــا صنعــت ســاختمان را زنجیــره ی به هــم پیوســته ای‬ ‫می دانیــم کــه از الــف تــا ی ان اگــر باهــم لینــک نباشــد‪ ،‬موثــر نخواهــد‬ ‫ســاختمان ها نــام بــرد کــه یکــی از ان هــا‪ ،‬ایجــاد سیســتم بازگشــت اب‬ ‫ایــن سیســتم در پــروژه بــوکان به طــور کامــل دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫کامــا مدنظــر قــرار گرفتــه و دیگــر به عنــوان موضوعــی الکچــری بــه ان‬ ‫نــگاه نمی شــود‪.‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫شرکت معلم با پروژه ایران زمین جزو پیشگامان سیاست‬ ‫استفاده ازهوشمندسازی محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪62‬‬ ‫پروژه سبزایران زمین‪،‬‬ ‫اولین قدم درمسیرهوشمندسازی‬ ‫مشاورارشد طراحی و اجرای تاسیسات پروژه ایران زمین ازتجربه اولین ساختمان سبز تهران می گویند‬ ‫پــروژه ایــران زمیــن یکــی ازمهم تریــن ســاختمان های هوشــمند اســت کــه درتاسیســات ان ازسیســتم های ‪BMS‬‬ ‫اســتفاده شــده‪ .‬ایــن مجموعــه کــه توســط شــرکت ســاختمانی معلــم اجــرا و بهره بــرداری شــد‪ ،‬نمونــه ای ازرویکــرد‬ ‫پروژه هــای ســبزو هوشــمند درکنــاریکدیگــراســت کــه توجیــه اقتصــادی باالیــی دارنــد‪ .‬کاوه اقبالــی‪ ،‬مشــاورارشــد‬ ‫تاسیســات پــروژ ه ای ـران زمیــن رد ایــن گفتگــو بــا اتوماســیون ســاختمان بــا تشــریح مشــکالت و ســختی های اج ـرای‬ ‫ایــن پــروژه‪ ،‬اطالعــات جالبــی درمــورد ان داده اســت کــه مشــروح ان درادامــه امــده اســت‪.‬‬ ‫درابتــدای پــروژه ایـران زمیــن هوشمندســازی چــه ســهمی‬ ‫ازان داشــت؟‬ ‫از روز اول دیــد کارفرمــا‪ ،‬شــرکت ســاختمانی معلــم‪ ،‬معرفــی‬ ‫پــروژه ی ایــران زمیــن به عنــوان پــروژه ای ســبز بــود‪ .‬از روز اول‬ ‫ایــن ذهنیــت وجــود داشــت و در زمــان اجــرای پــروژه هــم ایــن‬ ‫مقایســه کــرد‪ .‬در ایــن پــروژه تنهــا بــه موضــوع مونیتورینــگ نیــاز بــود و ان‬ ‫نیــز در پوینت هــای پــروژه ایــران زمیــن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اجــرای نهایــی پــروژه چــه تناســبی بــا محصــول نهایــی داشــت و چــه‬ ‫بازخــوردی ازذی نفعــان ازپیمانــکارتــا مشــتری گرفتیــد؟‬ ‫رونــد پــی گرفتــه شــد‪ .‬شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد در زمــان‬ ‫ایــده اولیه ایــن بــود کــه ابتــدا از چنــد شــرکت کــه کار هوشمندســازی انجام‬ ‫نبــود و مــا جــزو اولیــن ســاختمان هایی بودیــم کــه ایــن سیســتم‬ ‫معمــوال شــرکت های پیشــنهاد دهنده بــا وســعت زیــاد پــروژه را ارائــه‬ ‫طراحــی و اجــرای ایــن پــروژه‪ ،‬سیســتم ‪ BMS‬خیلــی در ایــران مد‬ ‫را اســتفاده کردیــم‪ .‬سیســتم ‪BMS‬دامنــه بســیار وســیعی دارد کــه‬ ‫ممکن اســت بــرای ســاختمان مســکونی تمــام خدمــات ان نیاز نباشــد‪.‬‬ ‫ایــن سیســتم در زمــان راه انــدازی و نصــب تنهــا سیســتم مونیتورینــگ بود‬ ‫و نــه فرمان پذیــری‪ .‬بــه ایــن معنــی تنهــا روی مونیتــور می توانیــم دماهــا‪،‬‬ ‫فشــارها و روشــنایی و ‪ ...‬را چــک کنیــم و نمی توانیــم فرمانی دهــی داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬ایــن روزهــا امــا سیســتم های هوشــمند پیشــرفت کــرده و قابلیــت‬ ‫می دهنــد‪ ،‬امــا کارفرمــا بایــد بــر اســاس کاربــری پــروژه‪ ،‬پوینت هــای مــورد‬ ‫نیــاز کار را انتخــاب و حــذف کنــد‪ .‬پــس از حــذف و ادیــت بــه تعــداد پوینــت‬ ‫مشــخص رســیدیم و از شــرکت های دیگــر اســتعالم همســنگ خواســتیم‪.‬‬ ‫از ایـن رو در رونــد انتخــاب سیســتم هوشــمند مشــکلی بــا نصب نداشــتیم‪.‬‬ ‫مــا بــا ایــن سیســتم نــه تنهــا ســاعت دســتگاه ها خرابــی و صحــت کار‬ ‫دســتگاه ها را چــک می کنیــم‪ ،‬بلکــه صحــت کار پیمــکاران نگهــداری از‬ ‫تاسیســات را هــم ارزیابــی می کنیــم‪ .‬از ایــن نظــر اجــرای هوشمندســازی‬ ‫پــروژه ایــران زمیــن ســود زیــادی بــرای ذی نفعــان داشــته اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫بــا توجــه بــه مــدت زیــاد پــروژه بــه چــه مشــکالتی دربخــش اجــرای‬ ‫مــدت ذی نفعــان بســیار راضــی بوده انــد‪ .‬همیــن امــروز واحدهــای مجتمــع‬ ‫همیشــه مشــکالت پیاده ســازی وجــود دارد و بــا اســتفاده از مشــاوران و‬ ‫مشــابه فــروش مـی رود‪ .‬یکــی از دالیــل ان هوشــمند بــودن و نــوع مدیریت‬ ‫تاسیســات برخوردیــد؟‬ ‫دســتگاه های نظارتــی حــل شــده اســت‪ .‬مــا تنهــا بــه طراحــی اولیه بســنده‬ ‫نکردیــم و سیســتم کنتــرل کیفی هــم قبــل از خریــد تجهیــزات و اجــرای ان‬ ‫داشــتیم‪ .‬بــه ایــن معنــی این جــا دوبــار طراحــی شــد‪ .‬یکبــار طراحــی اولیــه‬ ‫در زمــان خریــد و بــار دیگــری هــم کارهــای اولیــه طــراح توســط طراحــان‬ ‫مشــاور چــک شــد‪ .‬تاسیســات ایــن پــروژه در طــول ‪ 5‬تــا ‪ 6‬ســال از ‪ 81‬تــا‬ ‫‪ 86‬بــه بهره بــرداری رســید و تاسیســات هوشــمند در ‪ 2‬ســال اخــر عملیــات‬ ‫پــروژه راه انــدازی و نصــب شــد‪ .‬بــرای پــروژه ای بــا این حجــم ‪ 5‬ســال زمان‬ ‫بســیار مناســبی اســت‪.‬‬ ‫ایــران زمیــن نزدیــک بــه ‪ 7‬تــا ‪ 8‬ملیــون تومــان گران تــر از ســاختمان های‬ ‫ایــن ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تجربــه ایــن پــروژه و اســتفاده ازایــن سیســتم ها را در‬ ‫پروژ ه هایــی بــا عمــربیــش از‪ 3‬ســال تــا زمــان بهره بــرداری را چگونــه‬ ‫ارزیابــی می کنیــد؟ مشــکالت مزایــا و معایــب ان چیســت؟‬ ‫پروژه هایــی کــه در ان سیســتم هوشــمند اســتفاده می شــود‪ ،‬پروژه هــای‬ ‫بــزرگ و مهمی انــد و معمــوال هم بیــش از ‪ 3‬ســال رونــد اجرایی ان از شــروع‬ ‫تــا پایــان طــول خواهــد کشــید‪ .‬یکــی از مشــکالت در ایــن نــوع پروژه هــا‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه در زمــان اجــرای پــروژه درگیــر اجــرای‬ ‫توجیــه اقتصــادی پــروژه بــرای کارفرماســت‪ .‬توجیــه صرفه جویــی انــرژی‬ ‫ایــن موضــوع اجرایــی شــد‪ .‬در طــول زمــان ‪ 12‬ســال تــا زمــان بهره بــرداری‬ ‫تنهــا عیــب سیســتم های هوشــمند را بتــوان راهبــری بعــد از بهره بــرداری‬ ‫سیســتم های هوشــمند نبودیــم و فقــط در همــان دوره ی زمانــی ‪ 2‬ســاله‬ ‫بــا شــرکت پارس بــرگ قــرارداد نگهــداری امضــا کــرده بودیــم کــه نفــری در‬ ‫ایــن جــا مســتقر بــود و هــر روز گزارشــی از ‪ BMS‬می گرفــت و بــه مــا ارائــه‬ ‫مــی داد‪ .‬پــس از چندیــن ســال دیگــر نیــازی بــه نیــروی مســتقر روزانــه‬ ‫نبــود و ایــن کار به صــورت هفتگــی انجــام می شــد‪ .‬در مــورد بروزرســانی‬ ‫هــم بعــد از بهره بــرداری تــا امــروز خیلــی نیــاز بــه ایــن کار پیــدا نکردیــم‪،‬‬ ‫امــا هــر بروزرســانی کــه نیــاز داشــتیم‪ ،‬توســط نیــروی مســتقر انجــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن سیســتم زمــان بــرد‪ ،‬امــا در نهایــت اجــرای پــروژه را توجیــه کرد‪ .‬شــاید‬ ‫نــام بــرد‪ .‬بعــد از ایــن زمــان بهره بــردار بــه ماننــد ســازنده نیروهــای فنــی‬ ‫نــدارد کــه بتوانــد از سیســتم های هوشــمند به طــور کامــل بهره بــرداری کنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر الزم اســت کــه قــراردادی بــا شــرکتی کــه هوشمندســازی‬ ‫انجــام می دهــد‪ ،‬منعقــد شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــرشــما دراینــده هوشمندســازی چــه می ـزان مــورد اســتقبال ق ـرار‬ ‫خواهــد گرفــت؟‬ ‫با توجه بــه این که یکــی ازمســائل مهــم درهوشمندســازی‪ ،‬ایمنــی و امنیت‬ ‫پس از پــروژه ایــران زمیــن چنــد پروژه شــبیه بــه ایــن اجــرا شــد‪ .‬کارفرماها‬ ‫همین طــور کــه گفتــه شــد اجــرای ایــن پــروزه بــه ‪ 12‬ســال پیــش‬ ‫می بینیــم بــه جــز مونیتورینــگ فرمــان پذیــر هــم هســتند‪ .‬بنابرایــن افــق‬ ‫ســازه اســت‪ ،‬تکنولوژی سیســتم پروژ ه ایـران زمیــن چقدربه روزاســت؟‬ ‫بازمی گــردد‪ .‬تجهیــزات ان زمــان را نمی تــوان بــا امکانــات ایــن روزهــا‬ ‫از ایــن سیســتم اســتقبال می کننــد و وســعت ان زیــاد شــده اســت و امروز‬ ‫درخشــانی پی ـش روی پروژه هــای هوشــمند اســت‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫رمان پذیــری هــم دارد‪.‬‬ ‫می دادنــد دعــوت کنیــم‪ .‬ایــن شــرکت ها پیشــنهادات را بــه مــا ارئــه دادنــد‪.‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪64‬‬ ‫بـرفرازاسمان شانگهای‬ ‫پـایـش سالمتـی درچهارمین برج بلند دنیـا‬ ‫بنیامیـن محمـــدی | پایـش ســـامت ســـازه (‪ )larutcurtS htlaeH gnirotinoM‬روشـی بســـیارکارامـد و نسـبتا‬ ‫نوین دربررسـی ایمنـی سـازه هـا درهنـــگام سـاخت و بهـره بـرداری است‪ .‬اصـوال سیســـتم پایـش سـالمت سـازه ای‬ ‫بـه سیســتمی گفته مــی شــود کــه بتوانــد بــــا اســتفاده ازحســگرهــا ‪ ،‬تجهیــــزات و روش هــای متنــوع بــه‬ ‫بررســی رفتــــارو ایمنـی سـازه درجهـت حصـــول اطمینـان ازمقاومـــت کافـی و سـالمت سـازه بپـــردازد‪.‬درصنعـت‬ ‫ســـاختمان‪ ،‬ســاختمان کامل ساختمانی ســت کــه مشـخصه هـــای ایمنــی‪ ،‬امنیت‪ ،‬اســـایش و مصـــرف بهینه انـــرژی‬ ‫را بـه صـورت عالـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫دریک نـگاه کلی مـی تـوان پایـش سـالمت سـازه را بـه‬ ‫معاینـه ی پزشـکی بدن انسـان تشـبیه کـرد‪ .‬درحقیقت‬ ‫بـا اسـتفاده ازحسـگر هایـی کـه همچـون نـورون هـای‬ ‫عصبــی عمــل مــی کننــد‪ ،‬ازعملکــرد تــک تــک‬ ‫اجــزای ســازه ای مطلــع شــد‬ ‫همان طـور کـه مشـخص اسـت بحـث ایمنـی مهـم تریـن بحـث‬ ‫خواهد کـرد‪ .‬بـرج شـانگهای در حدفاصل سـال هـای ‪ 8002‬تـا ‪ 4102‬سـاخته‬ ‫ان طراحـی سیسـتمی بـرای پایـش وضعیت و سـالمت سـاختمان‬ ‫اهمیـت بسـیار بـاالی ایمنـی ایـن بـرج مطالعـات فراوانی پایش ســالمت‬ ‫درصنعــت ســاختمان اســتکــه بــرای تحقــق هــرچــه بهتــر‬ ‫شـــد و دارایکاربـــری اداری‪ ،‬هتل‪ ،‬تفریحـــی و تجـــاری است‪ .‬با توجه بـــه‬ ‫در هنـــگام ســـاخت و اســـتفاده مـی توانـد بســـیار مفیـــد باشـد‪ .‬بـه‬ ‫ســازه روی ان صــورتگرفتــه اســتکــه درادامــه بــه بررســی ‪ 2‬نمونـه‬ ‫بیانـی ســـاده زیر نظـر داشـــتن مشـــخصات و رفتار ســـازه در طـول عمر‬ ‫سـرویس دهـــی خـــود را پایـش وضعیـــت و ســـامت سـازه مـ ـی گویند‪.‬‬ ‫سـالمت سـازه هـا ازنظـرزمـان پایـش بـه ‪ 3‬دسـتهکلـی تقسـیم مـی شـود‪:‬‬ ‫از مهـم تریـن پایـش هـای صـورت گرفتـه پرداختـه مـی شـود‪.‬‬ ‫‪-1‬پایش سالمت سازه حین ساخت‬ ‫دریـک مطالعـهکـه بـا همـکاری دو دانشـگاه و یـک موسسـه تحقیقاتـی روی‬ ‫ب) میـان مـدت‪ :‬بررسـی وضعیـت سیســـتم در یـک دوره بحرانـی در طول‬ ‫نیروهــــای داخلی‪ ،‬دما‪ ،‬خوردگی‪ ،‬تــــرک و زلزلــــه طــــی یــــک پایــش‬ ‫ج) بلند مدت‪ :‬مانیتور کردن سیستم از ابتدا تا انتهای عمر مفید ان‪.‬‬ ‫قــرار گرفت‪ .‬بــا اســتفاده از سنســورهــــا و ابــزارهــای انــدازه گیــری‬ ‫شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫عمـر سـرویس دهـی‪.‬‬ ‫بــرج شــانگهای صــورتگرفــت‪ ،‬مشــخصه هــای ســرعت باد‪ ،‬جابجایی‪،‬‬ ‫وضعیــت میــان مــــدت از ســال هــای ‪ 1102‬تــا ‪ 2102‬مــــورد ارزیابــی‬ ‫ایــن پایــش هــا مــی تواننــد بــه صــورت محلــی و موضعــی دربخشــی‬ ‫مخصــوص کــه در نقــــاط حســاس و مشــخص ســــازه مخصوصــا در‬ ‫در نهایــــت منجـر بـــه شناســـایی وضعیـــت و اسـیب هـــای احتمالـی ان‬ ‫پرداختــه شــــد‪ .‬همزمــان یــک مدل ســــازی اجــزا محــــدود از بــرج‬ ‫مـدل سـازی و بعـد ازتحلیـل‪ ،‬میـزانکارایـی سـازه سـنجیده مـی شـود و در‬ ‫اســتفاده قــرار گرفــت‪ .‬در شـکل زیـر نمونـه ای از انـدازه گیـری ها (سـمت‬ ‫پایش سالمت سازه در ‪ 5‬سطح مختلف انجام می شود‪:‬‬ ‫شـده اسـت‪ .‬همان طــــور کــه مشــاهده مــی شــــود‪ ،‬مطابقــت خوبــی‬ ‫‪ -2‬تعیین موقعیت و جهت اسیب‬ ‫محــدود بــا در نظــر گرفتــن اثــر دمــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ -4‬امکان کنترل یا به تاخیر انداختن رشد اسیب‬ ‫ســـازه ایــن مطالعــه کمــک شـــایانی بـــه پایــش ســـامت طوالنی مـــدت‬ ‫اجـزا سیسـتم پایـش سـالمت سـازه ای متشـــکل از حسـگرها‪ ،‬تجهیـزات‬ ‫از این مطالعـه به بررسـی دقیـق سـالمت سـازه در زمـان اسـتفاده پرداخت‪.‬‬ ‫از ســازه‪ ،‬یــــا در ســازه هــای مهم تــــر‪ ،‬در کل ســازه انجــــام شــود کــه‬ ‫ســتون هــای اصلــی جاســازی شــده بــود بــه بررســی دقیــق داده هــا‬ ‫مـی شـود‪ .‬بعد از شناسـایی وضعیـت و اسـیب‪ ،‬سـازه بـا وضعیـت موجـود‬ ‫شــــانگهای انجام شد کــه بــــرای مقایســــه انــدازه گیــری هــــا مــورد‬ ‫صـورت لزوم نسـبت بـه تعمیـر‪ ،‬تقویـت و بهسـازی سـازه اقـدام مـی شـود‪.‬‬ ‫چـپ هسـته بتنـی و سـمت راسـت قـاب خارجـی) در‪ 3‬حالـت مختلـف اورده‬ ‫‪ -1‬تایید وجود اسیب‬ ‫بــرای حالــت پایــــش ســالمت واقعــی و حالــــت مدل ســازی اجــزا‬ ‫‪ -3‬ارزیابی شدت اسیب‬ ‫‪ -5‬تعیین عمر باقی مانده در سازه (پیش بینی)‬ ‫جمــع اوری داده و تجهیــــزات پــردازش و تحلیــــل داده است‪.‬‬ ‫پایش سالمت برج شانگهای چهارمین برج بلند دنیا‬ ‫بـرج شـانگهای بـا ارتفـاع ‪ 236‬متـرو بـــا ‪ 521‬طبقـه درحـال حاضر‬ ‫چهارمیــن بــرج بلنــد دنیــا است‪ .‬البتــه بــا توجــه بــه تکمیــل‬ ‫ســاخت بــرج هــای بلنــد در ســال هــای اینــده از جملــه بــرج‬ ‫یــک کیلومتــری پادشــاهی در جــده عربســتان تــا ســال ‪0202‬‬ ‫‪ ،‬بـرج شـانگهای بـه رتبـه هفتـم بلندتریـن سـازه هـای زمیـن نـزول‬ ‫پـس از بررسـی نقـاط مختلـف سـازه در حیـن سـاخت و اطمینـان از ایمنی ‬ ‫(دائمی) سـازه مـی کنـد و مـی تـوان بـا اسـتفاده ازداده هـای بـه دسـت امـده‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫الـف) کوتـاه مـدت‪ :‬پایـش وضعیـت سـازه در یـک فاصلـه زمانـی کوتـاه را‬ ‫‪65‬‬ ‫بـه بیانـی‬ ‫سـاده زیر‬ ‫نظـرداشـتن‬ ‫مشـخصات‬ ‫و رفتارسـازه‬ ‫درطـول عمر‬ ‫سـرویس دهـی‬ ‫خـود را پایـش‬ ‫وضعیـت و‬ ‫سـالمت سـازه‬ ‫مـی گویند‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪66‬‬ ‫‪-2‬پایش سالمت سازه بلند مدت‬ ‫مطالعه ای دقیـق و گســـترده روی برج شـــانگهای که از ســـال ‪ 1102‬شـروع‬ ‫شـــد کـــه پایـــش ســـامت ســـازه ای را از مراحـل ســـاخت شـــروع کـرده‬ ‫و بـه صـــورت دائمـــی در تمـــام طول عمـــر بـــه بررســـی بـــرج شـــانگهای‬ ‫می پـــردازد‪ .‬دلیـل شـــروع پایـش ســـامت ســـازه ای در مراحـل سـاخت‬ ‫بـه علـــت وجود ناکاملـی هـــای اولیـــه اســـت که در مراحـــل اولیه سـاخت‬ ‫ممکن است‪ ،‬اتفـاق بیافتد و ویژگـی هـای سـازه را تحـــت تاثیـر قـرار دهـد‪.‬‬ ‫در ایـن مطالعه گســـترده تعـداد زیـادی حسـگر و تجهیـــزات انـدازه گیـری‬ ‫اسـتفاده شـــد که در جــدول زیــــر مشــــخص شده است‪ .‬این حســگرها‬ ‫در ‪ 3‬کالس بنــــدی مختلــف مشـــغول برداشـــت داده هــای خام هســـتند؛‬ ‫بارگذاری (فشـــار باد‪ ،‬دما و زلزلـــه)‪ ،‬پاسـخ سـازه ای (نشســـت‪ ،‬جابجایی‪،‬‬ ‫کرنــش‪ ،‬شـــتاب و شـــیب) وتاثیــرات محیطـــی (دمــا محیطـــی و باد)‪.‬‬ ‫نوع حسگر‬ ‫ایتم مشاهده شونده‬ ‫تعداد‬ ‫لرزه نگار‬ ‫حرکت لرزه ای‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فشار باد سنج‬ ‫فشار باد‬ ‫‪5‬‬ ‫شیب سنج‬ ‫شیب سازه‬ ‫‪7‬‬ ‫کرنش سنج‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بادسنج‬ ‫شتاب سنج‬ ‫دماسنج‬ ‫‪GPS‬‬ ‫سرعت و جهت باد‬ ‫‪1‬‬ ‫شتاب سازه‬ ‫‪71‬‬ ‫دمای سازه و هوا‬ ‫‪75‬‬ ‫جابجایی‬ ‫‪3‬‬ ‫کرنش‬ ‫دوربین توتال استیشن جابجایی‪،‬تراز ارتفاعی و نشست‬ ‫تراز سنج دیجیتال‬ ‫دوربین دیجیتال‬ ‫تراز ارتفاعی طبقات‬ ‫جابجایی‬ ‫‪27‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪209‬‬ ‫بـــرای دقـــت بیش تر کار از همپوشـانی چنـــد حسـگر بـــرای انـدازه گیـری‬ ‫یک مشـخصه اسـتفاده شـده اسـت‪ .‬این حسـگرهـــا در نقـاط مخصـوص‬ ‫خـود در ســــازه قــــرار داده مــی شــوند و بــــه ‪ 11‬ایســــتگاه کمکــی داده‬ ‫مــی فرســتند و نهایتـا دا ده هـا بـه صـورتکامـل ازطریـق سیسـتم وایرلـس‬ ‫بـه مرکـز مشـاهده داده ارسـال مـی شـــود‪ .‬هرچنـد پـس از سـاخت کامـل‬ ‫سیسـتم وایرلـس بـا سیسـتم کابلـــی بـه جهـت اطمینـان بیش تر تعویض‬ ‫می شـود‪ .‬سیسـتم پـردازش داده بـا اسـتفاده ازکامپیوتـر هایـی بـا عملکـرد‬ ‫عالـی و نــرم افــزار هــای مربوطــــه در مرکــز مشــــاهده داده قــرار داده‬ ‫شــــده اســــت‪ .‬ســـپس در مرحلـــه ارزیابـــی‪ ،‬کمیـت هـای انـــدازه گیری‬ ‫شـده با کمیــت های بــه دســت امــــده از طراحــــی و مدل ســازی اجــزا‬ ‫محــدود مقایســه شــده و وضعیـت سـالمت ســـازه ارزیابـی مـی شـود‪.‬‬ ‫مثال هایی ازدریافت داده و نتایج ان‬ ‫الف) جابجایی افقی‬ ‫در‪ 91‬اکتبــر‪ 1102‬بــا اســتفاده ازدوربیــن توتــال استیشــن و ‪ 3‬دســتگاه‬ ‫‪SPG‬کـه یـک در سـطح زمیـن بـه عنـوان مرجـــع و دوتـای دیگـر در محـل‬ ‫انــدازه گیــری قــــرار داشــــتند‪ ،‬جابه جایــی افقــی تــــراز ارتفاعــی ‪081‬‬ ‫متــری از ســــطح زمیــــن مــــورد بررســی قــــرار گرفــــت‪ .‬مــی تــوان‬ ‫مشــاهده کــرد کــه جابه جایـی افقـی در راسـتای جنوب‪-‬جنـوب شـرقی‬ ‫تحـت تاثیـرافزایـش دمــا بــه صورتــیکــه مشــاهده مــی شــود تــا ‪03‬‬ ‫میلــی متــر مــی رســد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب) تنش‬ ‫‪1‬‬ ‫بــا اسـتفاده ازحسـگرهـایکرنـش سـنج ‪ ،‬میـزانکرنـش را بـه دسـت اورد‬ ‫‪1‬‬ ‫بــرای به دســت اوردن میــزان تنــش درنقــاط مختلــف ســازه مــی تــوان‬ ‫‪67‬‬ ‫خطـی بـودن نمـــودار تنـــش کرنش‪ ،‬به دسـت می ایـد‪ .‬در بـــرج شـانگهای‬ ‫در نقـاط حسـاس از جملـه در داخل سـتون هـــای بتنی هسـته سـازه‪ ،‬روی‬ ‫خرپاهـای بیـرون و سـتون هـای فلـزی قـاب بیرونـی کرنـش سـنج هایی‬ ‫نصب شـده اسـت‪ .‬بـه عنـــوان نمونـه نحـوه ی قـرار گیـــری کرنش سـنج ها‬ ‫روی سـازه هـای خرپایـی بیرونـی مشـاهده مـی شـود‪.‬‬ ‫افزایـش پیشـرفت پـروژه شـاهد افزایـش تنـش دراعضـای سـازه ای است‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫پایش سـالمت سـازه هـا راهـی مطمئـــن و نویـن بـرای اطمینان از سـالمت‬ ‫ســـازه ها در حـــال ســـاخت و همچنیـــن در حال اســـتفاده اســت‪ .‬با صرف‬ ‫نتایــــج زیــر نمونـــه ای از انــدازه گیــــری تنــش در یکــــی از ورق هــای‬ ‫هزینــ ـه ای منطقــــی مــی تــــوان از روش هــــا و ابــزار هــــای پایــــش‬ ‫همان طــور کــه مشــاهده مــی شــود‪ ،‬نتایــج انــدازه گیــری بــا نتایــج‬ ‫و پیـ ـش گیری از خطـرات جانـــی و مالـــی احتمالـــی در زمان اســـتفاده و‬ ‫انـدازه گیـری ها مشـاهده مــی شــــود کــه مــی توانــد بــه یکــی از دالیل‬ ‫در یک نـگاه کلی مـی تـوان پایـش ســـامت سـازه را بـه معاینـه ی پزشـکی‬ ‫فلــزی میانــــی هســته مرکــــزی ســــازه در طبقــــه پنجــم است‪.‬‬ ‫مدل ســــازی مطابقــــت قابـــل قبولـــی دارد و اختالف هایی نیـــز در برخی‬ ‫زیــر مربــوط باشــد‪:‬‬ ‫ســــامت ســـازه در جهـت افزایـــش اعتمـــاد ســـاکنان بـه ایمنـــی سـازه‬ ‫همچنیـن درزمان وقـوع حـوادث غیـر مترقبـه ای همچـون زلزلـه‪ ،‬بهـره بـرد‪.‬‬ ‫بــدن انســـان تشـــبیه کــرد‪ .‬در حقیقت بـــا اســـتفاده از حسـگر هایـــی کـــه‬ ‫همچـون نـورون هـای عصبــی عمــل مــی کننــد‪ ،‬از عملکــرد تــک تــک‬ ‫اجــــزای ســــازه ای مطلــــع شــــد و بــــه بررســــی وضعیــــت ســالمت‬ ‫ســــازه پرداخت‪ .‬افزایــــش اطالعــــات ســــازه مــی توانــــد در راســتای‬ ‫تصمیــم گیــری هــای مربــوط بــه بهســازی سـازه وکاهـش هزینـه هـای‬ ‫خرابـی هـای ناگهانـی‪ ،‬کمـک شـــایانی کنـد‪.‬‬ ‫بـــا پیشـــرفت تکنولـــوژی و دانـــش فنـــی در اینده بســـیار نزدیک شـاهد‬ ‫سـازه های بـا ایمنـــی هوشـمند کـه از روش هـا و ابـــزار های پایش سـالمت‬ ‫سـازه ای اســـتفاده مـی کننـــد‪ ،‬خواهیـم بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬توزیع نامتوازن دما‬ ‫‪ -2‬توزیــــع ‪3‬بعــدی تنــــش در حالــی کــــه انــــدازه گیــری هــا یــک‬ ‫بعــــدی اســت‪.‬‬ ‫‪- 3‬خطای اندازه گیری‬ ‫ منابع‬ ‫‪-1‬مقدمه ای بر پایش سالمت ساز ها ‪ ،‬عالم باقری‪.‬م‪ ،‬سیدکاظمی‪.‬م‪،‬نشر سیمای‬ ‫دانش‪ ،‬سال ‪1396‬‬ ‫‪2-Zhang et al, “Structural health monitoring of shanghai‬‬ ‫‪tower considering time-dependent effects”, 2015‬‬ ‫‪3-Su et al, “Long term structural monitoring system for the‬‬ ‫‪shanghai tower”, 2015‬‬ ‫خرداد و تیـر ‪ | 1397‬شماره ‪105‬‬ ‫و بـــا ضـــرب کـــردن مقـــدار ان در مـــدول االستیسیته مقدار تنش‪ ،‬با فرض‬ ‫انـــدازهگیـری هـا دربـازه هـــای تقریبـا ‪ 2‬ماهـــه صـورتگرفتـــه اسـت و بـا‬ ‫اشتراک ماهنامه اتوماسیون ساختمان‬ ‫اطالعات متقاضیان حقیقی‬ ‫ ‬ ‫نام‪:‬‬ ‫نام خانوادگی‪:‬‬ ‫سن‪:‬‬ ‫رشته‪/‬مدرک تحصیلی‪:‬‬ ‫کاردانی ‬ ‫زمینه فعالیت‪:‬‬ ‫کارشناسی ‬ ‫دکترا ‬ ‫کارشناسی ارشد ‬ ‫موسسه‪ /‬سازمان‪:‬‬ ‫اطالعات متقاضیان حقوقی‬ ‫نام موسسه‪:‬‬ ‫نوع فعالیت‬ ‫مشاور ‬ ‫بازرگانی ‬ ‫پیمانکار ‬ ‫ارگان دولتی ‬ ‫سرمایه گذار پروژه‬ ‫کتابخانه ‬ ‫رتبه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی‪:‬‬ ‫تولیدی و صنعتی ‬ ‫دانشگاه ‬ ‫سایر‪:‬‬ ‫ارائه خدمات علمی و پژوهشی‬ ‫نام مدیرعامل‪:‬‬ ‫حوزه فعالیت‪:‬‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫ ‬ ‫شهر‬ ‫ ‬ ‫استان‬ ‫ ‬ ‫نشانی پستی‪:‬‬ ‫صندوق پستی‪:‬‬ ‫ ‬ ‫کدپستی ‪ ۱۰‬رقمی‪:‬‬ ‫ ‬ ‫فکس‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪:‬‬ ‫نشانی وبسایت‪:‬‬ ‫برای اشتراک ماهنامه اتوماسیون‬ ‫مبلغ اشتراک را به شماره کارت زیر واریز و فرم اشتراک را همراه رسید بانکی به شماره فکس ‪ ۲۲۶۹۴۶۷۹‬یا پست‬ ‫الکترونیک به ادرس ‪ info@BACPress.com‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫شماره کارت‪6274 1211 7655 4954 :‬‬ ‫|‬ ‫بانک اقتصاد نوین‬ ‫|‬ ‫سیف اله نیک نامی‬ ‫نوع اشتراک‬ ‫ ‬ ‫شش ماهه (‪ 75‬هزار تومان)‬ ‫شروع اشتراک از شماره‬ ‫یک ساله (‪ 135‬هزار تومان)‬ ‫شروع نوبت چاپ جدید از شماره ‪ ۱۰۰‬است‪.‬‬ ‫نسخه رایگان‬ ‫هریک از مخاطبان مجله هنگام اشتراک می توانند یک نسخه از اخرین شماره را به یک شخص حقیقی یا حقوقی اهدا کنند‪.‬‬ ‫مشخصات گیرنده نسخه اهدایی‬ ‫نام و نام خانوادگی‪ /‬نام موسسه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫فناورانه‬ ‫‪ Li-Fi‬چیست؟‬ ‫راهکارکنترلی سریع ‪BACnet‬‬ ‫‪ LiFi‬چیست؟‬ ‫بــه نظــر مــی رســد الی فــای (‪ )LiFi‬یکــی از بهتریــن گزینــه هــا بــرای‬ ‫ســخنرانی هــای ِتــد‪ ،‬توجــه بســیاری را بــه ایــن موضــوع جلــب کــرد‪ .‬هاس‬ ‫‪ Fidelity‬اســت‪ ،‬بــرای انتقــال اطالعــات بــه صــورت بــی ســیم‪ ،‬از نــور بــه‬ ‫«پیــور الی فــای» اســت کــه روی محصوالتــی بــر مبنــای الی فــای کار مــی‬ ‫فنــاوری هــم‪ ،‬ظاهــرا نیمــه رســاناهایی هســتند کــه بــرای تولید المــپ های‬ ‫میلیــون یــورو ســرمایه جــذب کــرده‪ .‬پروفســور هــاس مــی گویــد‪« :‬ایــده‬ ‫جایگزینــی وای فــای باشــد‪ .‬الی فــای کوتــاه شــده ی اصطــاح ‪Light‬‬ ‫جــای امــواج رادیویــی اســتفاده مــی کنــد‪ .‬ســخت افــزار موردنیــاز ایــن‬ ‫ال ای دی معمولــی کاربــرد دارنــد‪ .‬ممکــن اســت کمــی عجیبــب بــه نظــر‬ ‫رســد‪،‬اما بــا بهــره گیــری و تشــخیص تغییــرات در میــزان روشــنایی (مثــا‬ ‫با روشــن و خامــوش شــدن هــای المــپ هــای ال ای دی با ســرعت بســیار‬ ‫باال و بــه صــورت برنامــه ریــزی شــده)‪ ،‬مــی تــوان اطالعـاِت دودویــی تولید‬ ‫بــه اینــده خــوش بیــن اســت و یکــی از بنیــان گــذاران شــرکتی بــه نــام‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن شــرکت ‪ ۱۴‬میلیــون یــورو ارزش دارد و بــه تازگــی نیز‪ ،‬یــک ونیم‬ ‫ی الی فــای ایــده ای قدیمــی اســت‪ .‬حتــی در ‪ ۱۸۸۰‬الکســاندر گراهــام بــل‬ ‫وقتی مشــغول اختــراع تلفن بــود‪ ،‬بــه اســتفاده از نــور بــرای برقــراری ارتباط‬ ‫مــی اندیشــید‪ .‬امــا ایــده ی اصلــی الی فــای زمانــی بــه دنیــا امــد کــه المپ‬ ‫هــای ال ای دی از راه رســیدند و بــا قابلیــت هایشــان‪ ،‬امــکان و ظرفیــت‬ ‫و ســپس این اطالعــات را از طریــق دســتگاهی مجهز بــه گیرنده ی مناســب‬ ‫انتقـاِل ســریع اطالعــات را فراهــم کردنــد‪ ۱۲ .‬ســال پیــش ایــن پــروژه را در‬ ‫هــا‪ ،‬تبلــت هــا و گوشــی هــای هوشــمند را بــه اینترنــت متصــل کــرد‪ .‬برخــی‬ ‫بــرای چــراغ هــای ال ای دی بــه انتقــال اطالعــات پرداخــت یــا نــه‪ .‬نتیجــه‬ ‫در اختیــار مــا مــی گــذارد‪ ،‬مــی توانــد بــه چیــزی حــدود ‪ ۱۰‬گیگابایــت برســد‬ ‫هــای مبتنــی بــر الی فــای‪ ،‬تــا پنــج ســال اینــده در اختیار مصــرف کننــدگان‬ ‫دریافــت کــرد‪ .‬نتیجــه این کــه بــا اســتفاده از ایــن روش‪ ،‬مــی توان لــپ تاپ‬ ‫ازمایــش هــا نشــان مــی دهــد ســرعت انتقــال اطالعاتــی کــه ایــن فنــاوری‬ ‫‪ ۲۵۰‬بــار بیشــتر از پنهــای بانــد معمولــی مــا اســت‪.‬‬ ‫‪ LiFi‬به روایت هارالد هاس‬ ‫دانشــگاه شــروع کــردم و مــن خواســتم ببینــم می شــود بــا الگوریتــم هایی‬ ‫ی ازمایــش هــا بســیار موفقیــت امیــز بــود‪ ».‬هــاس معتقد اســت دســتگاه‬ ‫نهایــی قــرار خواهــد گرفــت و وای فــای و شــبکه هــای ‪ ۴G‬و ‪ ۵G‬همــه گیر و‬ ‫عــادی خواهــد شــد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ۱۴‬میلیــارد المــپ ال ای دی در جهــان‬ ‫نصــب شــده کــه هــر کــدام از ایــن المــپ هــا را مــی تــوان بــا اســتفاده یــک‬ ‫"هارالــد هــاس"‪ ،‬پروفســور دانشــگاه ادینبــورگ‪ ،‬جــزو کســانی اســت کــه‬ ‫دســتگاه کوچــک و اتصــال کابل شــبکه‪ ،‬بــه فنــاوری الی فــای مجهز کــرد‪ .‬با‬ ‫بــار او بــه کار بــرد و حــدود چهــار ســال قبــل‪ ،‬در ســخنرانی ای در چهارچــوب‬ ‫فــای بــه همــراه المــپ هــای ال ای دی وارد خانــه هــا و شــرکت هــا شــوند‪.‬‬ ‫بــا جدیــت روی ایــن پــروژه کار مــی کننــد‪ .‬عنــوان الی فــای را نخســتین‬ ‫چنیــن زیرســاخت قدرتمنــدی‪ ،‬بــه نظــر مــی رســد دیــر یــا زود فنــاوری الی‬ ‫راهکارکنترلی سریع ‪BACnet‬‬ ‫بـرای بـرنـامه هـای پیـچیـده‬ ‫کنترل کننــده ‪ BACnet‬مــدوالرتثبیت شــده ‪ 750 WAGO-I/O-System‬را‬ ‫کنترل کننده ‪BACnet MS/TP‬‬ ‫ســاختمان اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن امــرارتباطــات اســتانداردی را بیــن‬ ‫انجام شــدنی اســت‪ -‬کنترل کننــده ‪ ،BACnet MS/TP‬راهــکاری‬ ‫بــه پروتــکل ‪ BACnet‬وصــل می کنــد کــه به طــورگســترده ای دراتوماســیون‬ ‫از دید خطی و کنتــرل سنســورها‪/‬عملگرها تا وظایف پیچیــده تنظیمات‬ ‫محصــوالت متفــاوت ازســازنده های مختلــف ممکــن می ســازد‪.‬‬ ‫منعطف و مقرون بــه صرفه برای ارتباطات ســاختمانی ســریالی اســت‪.‬‬ ‫کنترل کننده ‪BACnet/IP‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‪ ،‬کنترل روشنایی یا سیستم های تهویه مطبوع‪:‬‬ ‫کنترل کننده ‪ BACnet/IP‬انتخاب مناسبی برای پروژه های اتوماسیون است‪.‬‬ ‫پروفایل به ازای هر کنترل کننده ساختمان ‪)BACnet)B-BC‬‬ ‫امکان برنامه ریزی ازادانه‬ ‫رابط های کاربری‪ 2‬در ‪RJ-45‬‬ ‫درگاه کارت حافظه تا ‪ 1000‬شیء ‪BACnet‬‬ ‫انواع مختلف اکو برای حداکثر‪ 256‬شی ‪ BACnet‬و متصل کننده ‪BACnet/IP‬‬ ‫پروفایل به ازای هر کنترل کننده ساختمان ‪)B-BC( BACnet‬‬ ‫امکان برنامه ریزی ازادانه‬ ‫مستر‪MS/TP‬‬ ‫رابط سرویس‪ :‬اترنت تا ‪ 256‬شیء ‪BACnet‬‬ ‫پیکربندی ‪BACnet‬‬ ‫کنترل کننــده ‪ :WAGO BACnet‬پیکربنــدی و راه انــدازی اســان‬ ‫و ســریع بــا اســتفاده از پیکربنــدی ‪ BACnet‬بــدون نیــاز بــه تجربــه‬ ‫برنامه نویســی‪ .‬امکانــات ایــن پیکربنــدی شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫متصل کننده ‪ BACnet/IP‬برای ضبط و ارائه سیگنال های ورودی‪/‬خروجی‬ ‫ساختارسازی منطقی دستگاه های ‪BACnet‬‬ ‫رابط های کاربری‪ 2‬در ‪RJ-45‬‬ ‫خلق و پیکربندی اشیاء ‪ BACnet‬و ویژگی های ان ها‬ ‫ضبط محلی سیگنال های ورودی‪/‬خروجی‬ ‫پشتیبان گیری و بازیابی‬ ‫شبکه های ‪ BACnet‬فوق العاده مناسب است‪.‬‬ ‫درگاه کارت حافظه‬ ‫تا ‪ 256‬شیء ‪BACnet‬‬ ‫توجه و شکل دهی کنترل کننده های فیلدباس‬ ‫خلق نقشه های مشتری‬ ‫کارکرد وارداتی‪/‬صادراتی‬ ‫بزرگ ترین مرکزاموزش بین المللی ‬ ‫نیازبه اموزش تخصصی‪ ،‬کلید پیشرفت و روزامدی‬ ‫مرکــز اموزش هــای تخصصــی اترینــا بــا ســابقه برگــزاری دوره هــای‬ ‫مرکــز امــوزش اترینــا تــا کنــون بیــش از ‪ 300‬نفــر از دانشــجویان را در‬ ‫توانمندی هــا و قابلیت هــای بــاالی مدیــران باســابقه و همکاریکارشناســان‬ ‫امــوزش اشــتغال دارند‪ ،‬همگــی مــدارک تدریــس خــود را از مرکــز اموزش‬ ‫ســاختمان و همچنیــن ارتبــاط نزدیــک بــا مراجــع علمــی خــارج ازکشــور ‪،‬‬ ‫بــه دانشــجویان نیــز از همیــن مجموعــه صــادر می شــود‪ .‬دانشــجویان‬ ‫تدوین و برگــزاری بیــش از‪ ۳۵‬دوره تخصصــی و جامــع و تولید انــواع پنل ها‬ ‫انجمــن احــراز کننــد‪ .‬افــراد بــرای ثبت نــام در ایــن کالس هــا می تواننــد در‬ ‫هــم اکنــون درمرکــزاترینــا بــا بهره گیــری ازمهندســی برندهــای مطــرح‬ ‫در حــال حاضــر گــروه اترینــا بــا توجــه بــه شــکل فعالیــت خــود بــه عنوان‬ ‫برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫تخصصــی حــوزه اتوماســیون و تاسیســات ســاختمان بــا اتــکا بــه‬ ‫دوره هــای ‪ ۱۲‬نفــره امــوزش داده اســت‪ .‬اســاتیدی کــه در ایــن مرکز بــه امر‬ ‫خبــره‪ ،‬متخصــص و متعهد ایرانــی درحــوزهکنترل و اتوماســیون تاسیســات‬ ‫در بلژیــک دریافــت کــرده و در حــال حاضــر‪ ،‬مــدرک بین المللــی‬ ‫ســعی درارتقــاء دانــش فنــیکارشناســان ایــن حــوزه دارد و بــا طراحــی‪،‬‬ ‫می تواننــد صحــت مــدارک خــود را بــا مراجعــه بــه وب ســایت ایــن‬ ‫و اســتندهای اموزشــیگامــی ارزشــمند درایــن راســتا برداشــته اســت‪.‬‬ ‫گامــی اساســی درارائــه راه حل هــا و اموزش هــای فنــی و مهندســی‬ ‫برنامه اموزشی با اعتباربین المللی‬ ‫وب ســایت‬ ‫‪ ،‬بخــش کالس هــای ایــران ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫کامل تریــن و بزرگ تریــن مجموعــه مهندســی عضــو‬ ‫در خاورمیانــه‬ ‫تضمین جذب نیروهای متخصص دربازارکار‬ ‫دوره هــای اموزشــی شــامل مفاهیــم اولیــه و شــناخت تاسیســات‬ ‫یکــی از اهــداف اموزشــی اترینا جــذب افــراد بــا پتانســیل خــوب در همین‬ ‫)‪ ،‬حفاظــت‬ ‫تامیــن تجهیــزات و راه انــدازی پروژه هــا یــا نماینــده ایــن مجموعــه در‬ ‫هــر مبحــث شــامل دوره هــا بــا ســرفصل ها و مباحــث متنــوع اســت و بــا‬ ‫باشــگاه دانش پژوهــان اترینــا کلیــه شــرکت کنندگان دوره هــا از خدمــات‬ ‫مهمــی هســتند؛ لــذا در تدویــن ســرفصلهای هــر دوره مــروری بــر کلیــه‬ ‫قطعـ ً‬ ‫ـا بــا اموزش هــای تخصصــی و تکمیلــی بــه کلیــه مهندســان مشــاور‬ ‫الکتریکــی و مکانیکــی‪ ،‬سیســتم های کنتــرل و مدیریــت تاسیســات‬ ‫کالس هــای اموزشــی اســت کــه بــه عنــوان همــکار در بخش هــای طراحی‪،‬‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬انــرژی و ســایر دوره هــای مرتبــط بــا حوزه ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ها یــا تهــران وارد فعالیــت شــوند‪ .‬همچنیــن بــا تاســیس‬ ‫توجــه بــه اینکــه هــر یــک از ایــن سیســتم ها شــامل مباحــث وابســته‬ ‫و اموزش هــای تکمیلــی اترینــا در اینــده نیــز بهره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مطالــب وابســته نیــز انجــام شــده اســت‪ .‬طــول دوره هــا بــر اســاس‬ ‫و فعــاالن ایــن صنعــت گامــی بــزرگ در جهــت اگاه ســازی و توســعه‬ ‫ســاختمان(‪ ، )BMS‬هوشمندســازی ســاختمان (‬ ‫ســرفصل انهــا ‪ 8‬تــا ‪ 32‬ســاعت طراحــی و بــر اســاس مراجــع تخصصی از‬ ‫جملــه منابــع ترجمــه و تالیــف شــده در گــروه اترینــا تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫زیرســاخت های ایــن صنعــت خواهیــم برداشــت‪.‬‬ ‫بــرای اطمینــان از اعتبــار اموزش هــا و بــه روز بــودن اطالعــات‪ ،‬مــدارک‬ ‫بین المللــی تاییدشــده از ســوی مراکــز علمــی و انجمنهــای تخصصــی از‬ ‫جملــه‬ ‫بــرای ســه ســطح مقدماتــی‪ ،‬پیشــرفته و مربیگری اخذ شــد‬ ‫و در حــال حاضــر‪ ،‬بــه کلیــه کســانی کــه ایــن ســطوح را می گذراننــد مدارک‬ ‫بین المللــی اعطــا می شــود‪.‬‬ ‫بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان سلیمانی غربی‪ ،‬پالک ‪90‬‬ ‫‪ 021-22208207‬‬ ‫‪atrinaco.com‬‬ ‫‪021-22694679‬‬ Atrina Training center is a space for the exchange of knowledge and the innovation. With more than 10 years’ experience in building's projects and training in building's products, we offer a top quality & unique training experience to each applicant in Middle East to all those who like to participate in community (both in Basic, Advanced, and Tutor course in near future). Our training portfolio includes world-wide certificated programs and services for continuous learning. All services are designed for professionals whom want to improve their technical knowledge and, therefore, enhance their leadership and management skills. Atrina Building Automation is an independent player on the market Which has known as first official member of Association in Iran, and also the biggest cooperator of Partner in Middle East. The main Target is to increase the use and knowledge. Approved for: Basic Course Advanced Course HVAC Specialist Course Exam No 90, West Hekmat St , Andarzgoo Blvd. +98.2122208207 +98.2122694679 atrinaco.com Atrina Building Automation Co. Ltd Atrinaco.com )021( 74506 Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd Facilio.com No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com teknoware.com No.90, West Soleymani st. Andarzgou Ave. Tehran +98 21 22 69 46 79 info@atrinaco.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com 80 The following results are examples of stress measurements in one of the middle metal sheets of the core of the structure on the fifth floor. As it can be seen, the results of the measurement have acceptable similarity with the modeling results. There are differences in some measurements, which can be due to one of the following reasons: 1 - Unbalanced temperature distribution 2 - Three-dimensional distribution of stress while measurements are onedimensional 3- Measurement errors Measurements have been made in intervals of almost two months. As the project progresses, we see stress increase in structural members. Conclusion Health monitoring of the structures is a safe and modern way to ensure the health of the structures under construction and also in use. By spending a reasonable cost we could use methods and tools of structure health monitoring in order to increase the trust of residents in the safety of the structure and preventing potential life and financial risks during use as well as during unforeseen incidents like earthquakes. In one general view, the structure health monitoring can be simulate to a medical examination of the human body and by using sensors that act like neurons, get notified from the function of each single structural component and inspect the health condition of structure. Increase of structural information can help in making decisions on structural improvements and reducing the cost of sudden breakdowns. With the Development of technology and technical knowledge, we will see structures with intelligent safety that use structural health monitoring methods and tools in a very near future. Building Automation B) Stress To obtain the stress rate at different points of the structure, we obtain strain rate by using strain gauge sensors and calculate stress rate by multiplying strain rate with the elasticity modulus of the amount of stress with the Assumption of the linearity of the stress-strain diagram. In the Shanghai tower, strain gauges are installed at critical points including inside the concrete columns of structure’s core, on the outside trusses and the steel columns of the outer frame. An example of how strain gauges are placed on outer truss structures is shown. Jun - July 2018 | Vol. 105 81 2- Long-term Health monitoring of structure A precise and extensive study on the Shanghai tower began in 2011 which the structural health monitoring starts from the construction phase and it examines the Shanghai tower permanently throughout its lifetime. The reason for starting a structural health monitoring in the construction phase is existence of initial imperfections, which may occur during the construction phase and affect the structural Properties. In this study, a large number of sensors and measuring equipment were used, as shown in the table below. These sensors are collecting raw data in three different classifications. Loading (wind pressure, temperature and earthquake), structural response (settlement, displacement, strain, acceleration NO. Sensor Type Monitoring Items Number of Sensors 1 Seismograph Earthquake motion 2 Anemometer 2 Wind speed and direction 3 1 Wind pressure sensor Wind pressure 4 Accelerometer Acceleration 27 5 Inclinometer Structural inclination 6 Thermometer Air and structural temperature 7 Strain gauge Strain 8 Global positioning system Displacement Displacement, leveling, and settlement 2 Leveling of floors 1 Displacement 1 9 Total station 10 Digital level 11 Digital video camera Total 71 40 75 209 3 432 and Structural inclination) and environmental impacts (environmental and wind temperatures) are the data collecting classifications. For more precision, Multi-sensor overlap has been used to measure a variable. These sensors are placed in their specific points in the structure and send data to 11 sub-stations. Ultimately, the data is fully transmitted to the data observation center via the wireless system. Though the wireless system is replaced by a cable system for greater reliability after complete construction. The data processing system is placed in the data observation center using computers with excellent performance and relevant software. Then at the evaluation process, the measured quantities are compared with the obtained quantities from finite element design and modeling then the health condition of the structure is evaluated Examples of data acquisition and its results A) Horizontal displacement On October 19, 2011, using the Total Station Camera and three GPS devices which one of them was on the ground for reference and the other two were in the measurement point. Horizontal displacement of the level at altitude of 180 meters above ground was examined. It can be seen that horizontal displacement in the direction of south-south-east reach to 30 mm under the influence of temperature rise To simplify, monitoring the properties and behavior of construction during its service is called evaluating situation and health of construction. Health monitoring of shanghai tower Fourth tallest tower in the world The Shanghai Tower with 632 meters height and 125 floors is currently the fourth largest tower in the world although, due to the completion of the high towers construction in the future years Including one kilometer tower of the kingdom In Jeddah, Saudi Arabia, By 2020, shanghai tower will fall at the seventh rank of the tallest structures of the earth. The Shanghai Tower was built between 2008 and 2014 and has administrative, hotel, recreational and business application. Due to the high safety importance of this tower, numerous studies have been conducted on the health monitoring of the structure. In the following, two of the most important monitoring that have been made are explained. 1- Monitoring the health of the structure during construction A study was conducted in collaboration with two universities and a research institute on the Shanghai Tower. Features like Wind speed, displacement, internal forces, temperature, corrosion, cracking and earthquake were evaluated during a midterm monitoring period from 2011 to 2012. Using precision sensors and measuring instruments which were embedded in sensitive and specific points of the structure, especially in the main columns, the data was accurately analyzed. Simultaneously, Finite element modeling from the Shanghai Tower was done which was used to compare the measurements. In the following figure, a sample of measurements (the left side of the concrete core and the outer edge of the outer frame) is presented in three different cases. As can be seen, there is a fairly good match between the actual health monitoring mode and finite element modeling mode with regard to the effect of temperature. After examining different structural points during construction and ensuring safety of the structure, this study contributes significantly to the long-term (permanent) health monitoring and accurately examine the health of structure at the using time by reviewing the data from this study. 82 Building Automation As you know, safety is the most important issue in the building industry which Designing a system to monitor the health of the building during construction and use, can be very helpful for better realization of it. In simple terms, observing the characteristics and behavior of the structure during its service life is called Structural Health Monitoring. SHM is divided into three general categories in terms of monitoring time: A) Short-term: Monitoring the condition of the structure over a short period of time B) Medium term: inspecting the condition of the system during a critical period of service life C) Long-term: Monitoring the system from the beginning to the end of its useful life These monitoring can be done locally on a part of the structure or on the whole structure in more important structures which ultimately leads to identifying the condition and possible damages. After identifying the condition and damages, the structure is modeled with the existing situation and the efficiency of the structure is measured after the analysis and if necessary, Repair, reinforcement and improvement of the structure will get done. The health monitoring of the structure is carried out at 5 different levels: 1- Confirmation of damage existence 2- Determination of the position and direction of damage 3- Assessment of severity of damage 4- Possibility of controlling or delaying damage growth 5- Determining the structure remaining lifetime (prediction) Components of the structural health monitoring system consists of sensors, data acquisition equipment, and data processing and analysis equipment. Jun - July 2018 | Vol. 105 83 Building inspection Structural Health Monitoring Structural Health Monitoring (SHM) is a very efficient and relatively new way of examining the safety of structures during construction and operation. Basically, the structural health monitoring system refers to a system that can use various sensors, equipment and methods to investigate the behavior and safety of the structure in order to ensure adequate resistance and structural health. In the building industry, the definition of a complete building is used for a building that ideally have feature of safety, security, comfort and energy optimized consumption, respectively. About NETIX Controls: NETIX Controls has its roots in Finland and is a recognised leader in the development of Intelligent Building Management Systems since 2016 and provides versatile systems and advanced solutions for Intelligent Buildings. Considered to be one of the industry leaders in Building Management Systems, intelligent applications and modern design and headquartered in Helsinki, Finland, Netix has been involved in successfully implementing integrated automation solutions in more than 20 countries around the world. NETIX Controls combines engineering skills and an extensive knowledge about the needs and requirements of the global building automation systems and management systems industry to help create innovative solutions for any demanding requirement. As an independent manufacturer of building management systems, NETIX is ideally suited for an eco-system where comfort, sustainability, energy efficiency, reliability and build quality are priorities. Headquartered in Helsinki, NETIX Controls works through a worldwide network of systems integrators and has customers across Europe, Middle East and the Indian subcontinent. Key reference projects for NETIX Controls in the Middle East include Waterfront Mall in Oman, The Accelerator Building, Masdar City, City Walk and Mazaya Business Avenue in Dubai, Lulu Mall in Umm Al Quwain, Zero Six Mall in Sharjah to name a few. In the Middle East, NETIX Controls is part of the SB Group – a regional power house catering to the construction business and includes ODS Global, Exenture Global and the regional operations of Teknoware Middle East. Why Sub-Metering: Billing Accuracy: As a tenant you pay for what you use. Energy bills are based on correct and reliable consumption data are a strong incentive for consumers to adopt a more energy efficient behaviour Operational optimization: While a BTU meter does not itself promise savings, it points to areas where corrective action can be taken. Precise measuring can reveal who has a low energy efficiency and point out exactly where the most rewarding corrective actions lie. Energy Analysis A comparison of historic data can help energy suppliers and consumers document the effect of energy saving activities Government initiatives: The creation of Dubai’s Green Building Regulations and Specifications that includes the effective use of Water and Energy. The advantages of Smart Metering over Traditional Metering: The NETIX Metering Range: Ultrasonic BTU Meters for heating / cooling energy management Designed for Highly Accurate Measurement of Cooling & Heating Energy using Ultrasonic method Used in centrally cooled premises (apartment towers, residential buildings, office buildings, etc.) MID certified Standard sizes DN15 –DN100, special sizes up to DN200 available upon request IP65 (default), IP67 available upon request Internal battery (default) or external power supply; battery life time more than 12 years Versatile communication options: M-Bus (default), WMBus, BACnetMS/TP, Modbus RS-485, LON, LoRa(IoT) Ultrasonic Water Meters for accurate measurement of hot/ cold water consumption. Used in households, block of flats as well as in industries Two universal pulse inputs/outputs MID certified, complies with the European Standard EN 14154 and requirements of OIML Standard sizes DN15 –DN100, special sizes up to DN300 available upon request IP65 (default), IP67/IP68 available upon request Internal battery (default) or external power supply; battery life time more than 12 years Versatile communication options: M-Bus (default), WMBus, Modbus RS-485, LON, LoRa(IoT) Electronic Water Meters for measurement of hot/cold water consumption. Used in households, block of flats as well as in industries Comes with built-in WM-Bus communication capability Standard sizes DN15 –DN20 Flow rates 1.6 –4 m3/h Temperature Class T30/90, Protection Class IP65 Internal battery with life time more than 12 years MID certified What is Sub-Metering: With the ever increased focus on energy efficiency and return on investment, energy savvy customers need to focus on parameters like return temperature, water loss. An intelligent energy metering system supports both grid optimization and customer services. Sub-Metering involves the installation of equipment to measure, monitor, bill or control the process of your water and energy use. As sub-metering raises facility operation awareness, users work harder to conserve energy and water usage thereby reducing overall consumption dramatically. The Solution: Understanding exactly where and when energy is used is the first step towards leading the community as a whole to become more efficient. The BTU meters accept signal inputs from two matched high precision temperature sensors and a ultrasonic volumetric flow meter. The measurement systems are placed out of the view of building occupants, yet are accessible to maintenance personnel. The data provided include totalized energy, energy rate, volume total, volume rate, supply temperature and return temperature. In addition to precise measurement, accurate data collection and trending was a high priority for the metering program. In addition to billing building tenants according to the amount of energy they consume, facilities managers can track performance to identify system deficiencies and problems. For example, data from the BTU meters helped to identify a pump that was out of sequence, a problem that otherwise would have gone undetected. More than 200 BTU & Water meters are in use on the commuity and the number is growing. Future phases of the development include another commercial building in the neighbourhood. With comprehensive data concerned chilled water production and usage available, the developers at The Waterfront project know the chilled water system is readily expandable to meet expanding needs. Typical Metering Architecture: Case Study: The Water-front Project Muscat - Sultanate of Oman The Client: The Water-front is a premium development by S&T Real Estate. S&T Real Estate is a part of S&T Investment Holding (STIH). Founded in 1977, S&T Investment Holding is a leading business conglomerates, headquartered in Oman, with operations in 15 countries, with a well- earned reputation for excellence, innovation and quality and employs a multicultural and ethnically diverse staff of over 6000 people. The Project: The Water-front is a mixed-use development offers over 25,000 square meters of leasing space for commercial, business, retail and F&B outlets. Developed over five storeys with three basement levels of integrated car parking, The Water-front’s is the only leisure destination of its kind in Oman with external eating areas, walkways and promenades, and a new seafront with access to the beach. The Water-front project is a major mixed use complex located in the international commercial district of Al Shatti, Muscat, Oman. The scheme comprises of 25,000 square meters of development with retail taking centre stage to the ground and first floor levels, spa and hospitality facilities to the second floor and executive offices to the upper floors. This is complemented with a total car park of 700+ parking spaces (approx. 350 no’s of Outdoor and 356 no’s of basement Carpark) The facade and interiors are designed based on cultural context, with a mix of contemporary and modern architecture. The Water-front is a new and innovative mixed- used development that will influence the urban lifestyle targeting a variety of demographic groups. The client decided on a centralised source of chilled water to cool the project and decided to go with chilled water and a central plant that required metering solution that would manage energy consumption by each occupant throughout the project. It also required a solution where by the building owners would be able to to bill tenents for the actual amount of energy that they consumed and to accurately measure thermal energy and bill tenants for energy usage. Scope Summary: Supply, Testing and Commissioning of Metering Solutions 88 IQFT 2018 was held on 17 July at the national museum of Iran in Tehran. The conference was organized around 6 themes: 1. establishment and maintenance of quality assurance 2.Standardization in tourism industry 3.Standardization of tourism infrastructure 4.Attracting funds and encouraging domestic and foreign investments for development in Iran tourism industry 5.Education of tourism in public and private sections 6. Branding in tourism industry with a view to quality improvement of services and financing in tourism industry Describing the current situation of tourism in the world and in Iran and existing statistics, Sa’id Eslami Bidgoli, faculty member of Allameh Tabatabaie university, said: “investment in tourism infrastructures such as historical sites should be carried out relying on the latest scientific achievements and best experiences”. He added that “the general conditions of Iran economy and advantages of international relations have influences in the tourism industry of the country which are sometimes beyond the control of administrators in the field”. He further noted that “investment in tourism is an important strategy to increase the employment rate and to pass through the unemployment crisis ahead of us”. Further in the conference, and pointing to the investment opportunities offered in the ”Revitalization and Utilization Fund for Historical Places” Ali Kazemi explained the goals and tasks of his associated organization and the role this field plays in the vitality of tourism in the country as well as conditions and features of some successful examples of revitalization. INOTEX 2018 7th international Innovation & Technology Exhibition (INOTEX 2018), the leading exhibition in the field of technology and innovation in Iran, took place on 5-7 July 2018 at the Tehran municipality Exhibition Center (Goftegoo Park). INOTEX 2018 hosted trade panels from countries with a lower technologic level than Iran, which prepared the ground for exporting technology to them.moreover, the 4’th meeting of Innovation Networking was held on the first two days of the exhibition with “Smart City” as the topic. During the past 6 editions, INOTEX has been the host for more than 750 technology companies from 25 countries. Signing more than 130 cooperation documents is considered part of the event’s achievements. An estimated 4000 professionals and various actors in the startup ecosystem as well as some foreign trade panels visited the exhibition. Furthermore, several trade and promotional events took place during the exhibition that provided access to costumers and investors for producers and service providers and owners of technical knowledge. Pardis Technology park was the licensee of the event and Iran National Technomart and Iran Innovation Center were the organizers. Furthermore, Vice-Presidency for Science and technology, Presidential Center for Innovation and Technology Cooperation, Tehran municipality (Information and communication Technology Agency) are permanent sponsors of the exhibition. Building Automation 1’st conference of quality improvement of services and financing in tourism industry (IQFT 2018) EVENTS Domestic events Jun - July 2018 | Vol. 105 89 1st International conference on “building energy management & BEMS technologies” On June 21, 2018, Niroo Research Institute hosted guests from the Environment and Energy Commission of Tehran Construction Engineering Organization and World Energy Council in the 1st International conference on “building energy management & BEMS technologies”. Topics included but not limited to: role of energy in developing sustainable buildings; status of optimal-energy buildings and presenting the pilot projects; management and auditing energy in buildings (BEMS); embodied energy of materials and its management; new materials and technologies and their role in enhancing energy productivity and sustainability; opportunities and threats of the application of technologies of energy management (renewable energy); approaches and solutions of practical energy management and optimization of energy consumption in under-construction and existing buildings; energy productivity in the designing stage of buildings (modelling building energy); energy consumption and thermal comfort of buildings; planning, designing and implementing smart buildings (BMS); new technologies and their role in optimizing energy consumption in installations, cooling/heating systems, and lightening. Various sections of the conference included: expert executive panel, educational workshops, introduction of state-of-the-art materials and operational techniques, exhibition of materials and related technologies and renewable energies. Smart School & New Educational Technologies and Devices The 2’nd exhibition of “Smart School & New Educational Technologies and Devices” was held at the Bent-o-Lhoda Sadr Teachers University of Rasht, where latest achievements in the field of new educational technologies and educational content production by teachers and students of Gilan province were demonstrated. Smart school and the policy of implementing NTIC (New Technologies of Information and Communication) have been introduced to Iran in the past few years. Serious interest of the Ministry of Education in this issue is a fundamental development in the educational system of the country. A smart school is a school in which procedures including management, supervision, control of teaching and learning, main and supplementary educational resources, evaluation, documents and administrative tasks, and communication, as well as the foundation for developing the aforementioned procedures, are all based on NTIC and designed with the aim of improving the educational system. Creating smart schools consists of stages such as developing conceptual models for managerial, skill-related, and infrastructural aspects and the process of teaching-learning. However, though experts of pedagogy had significantly added to our knowledge of the field, in schools, students are still taught the way they did some decades ago. Among reasons for the failure in expanding smart schools are lack of educational contents and plans, shortage of facilities and administrators’ neglect of this crucial area. Future Events Hi-Tech Building 2018 Federation 26.10.2018 - .24.10 in Moscow, Russian Future smart cities conference September 2018 27–25 Alexandrina, Egypt Smart Cities Summit Olympia Conference Centre, London, UK Smart City Expo World Congress Eliaden 2018 May 25 – May 31, Norway Eliaden is a well-known exhibition for power technologies, automation and smart buildings, held in Norway. This year, it took place from 29 May to 31 May at Norway Trade Fairs. In Eliaden 2018, free seminars and one-day workshops were held in which systematic executive problems in the fields of power, automation and smart buildings were addressed in short topical seminars and long interactional conferences as well. At the same time, 70 seminars were conducted in trade section of this exhibition. Eliaden has three main markets - technology in the energy sector, technology in the industry sector and technology in the building sector. These market areas cover all trade environments in the entire electrical engineering industry. At Eliaden, energy, industry and electrical installation- all disciplines in the electrotechnical industry- are considered and each topic is discussed in expert seminars attended by main suppliers. In short, it is an opportunity to observe cutting edge technologies in the field and have conversations with the pioneers in the field. Eliaden 2018 was the host to more than 20000 visitors and 320 exhibitors. According to the surveys, 81% of the visitors were involved in purchasing. Nov 2018 13-15 Fira Barcelona Gran Via, Barcelona, Spain Tourism City Expo Sep 2018 26-29 Tehran, Iran Smart City Expo Oct 2018 18-20 Tehran, Iran Building Automation Sep 2018 25-26 90 EVENTS ICIOT 2018 June 25 – June 30, Seattle, U.S.A novations around the world. In ICIOT proceedings in the field of IOT are presented and best articles are awarded. ICIOT 2018 took place from 25. June to 30.June in Seattle, U.S.A, where many proceedings on IOT Reference Architecture, … were delivered. ICIOT 2018 covered cutting-edge technologies and most innovative solutions in IOT as well as emerging standards and research topics that shape the future of IOT. The Proceedings of ICIOT 2018 will be published in the Lecture Notes in Computer Science (LNCS) by Springer International Publishing AG. ICIOT is a member of Services Conference Federation (SCF) that includes 10 service-oriented conferences, among which are ICIOT, CLOUD, and SCC. Jun - July 2018 | Vol. 105 91 With the rapid advancements of mobile Internet, cloud computing and big data, device-centric traditional Internet of Things (IoT) is now moving into a new era which is termed as Internet of Things Services (IOTS). In this era, sensors and other types of sensing devices, wired and wireless networks, platforms and tools, data processing/visualization/analysis and integration engines, and other components of traditional IoT are interconnected through innovative services to realize the value of connected things, people, and virtual Internet spaces. The way of building new IoT applications is changing. We indeed need creative thinking, long-term visions, and innovative methodologies to respond to such a change. The International Conference on Internet of Things Services (ICIOT) is held annually to continue promote research and application in- LIGHTFAIR International 2018 May 6 – May 10, Chicago, U.S.A LIGHTFAIR 2018 took place from 6.May to 10.May in Chicago, U.S.A. LIGHTFAIR International (LFI), Known as the world’s largest annual architectural and commercial lighting trade show and conference, is Sponsored by the International Association of Lighting Designers (IALD) and the Illuminating Engineering Society (IES) and produced and managed by Americas Mart Atlanta. LIGHTFAIR 2018 differed from previous editions, in that it set a new record of the number of attendees. In comparison to the last year LFI trade fair in Philadelphia, more people (from 85 countries) attended LIFGTFAIR 2018. Preceding and setting the stage for the trade show opening, the LFI Innovation Awards highlighted the industry’s most innovative products and designs introduced during the last 12 months. LFI’s expanded trade show floor featured a product mix of 47 categories that included IoT (Internet of Things), alternative energy, software, healthcare and hospitality, and … The event boasted 600 exhibitors – including 136 manufacturers from outside the U.S. – spanning 285,600 net square feet of exhibition space. New events in The HUB (the new name for the popular LFI Spotlight Lounge) provided attendees with an opportunity to build new connections with their colleagues in different fields and disciplines. Events Events Report Intelligent Outlook Let’s create the image of a smart Tehran Sajjad JahanGard In this corner of the world where we live, Middle East, gaining access to a technology has a different meaning (at least relative to the meaning it has for developed countries). Here, rather than considering technology as a solution for reducing costs and optimizing consumption, we intend to show off and make an image of modernization. This plagues almost all oil-producing countries in the Persian Gulf region and Middle East, that is, exhibiting any technology, whether big or small, Project-centered or process-centered, in a restrained manner and in isolation, just to show other countries how much it is ahead of them. Even worse, we tie the future of our cities to these shows, evading the hardships of well-thought and sophisticated plans. We are talking about Smart City, which nowadays is the talk of the meetings of politicians, political activists, manufacturers and intellectuals. Many of these gatherings truly host thoughtful people with real concerns, but most merely serve as scenes for formal presentations of, say, annual reports, not supposed to be more than an administrative and political spectacle. What a shame, for Smart City, rather than being about solutions such as sewerage systems, modern airports or specialized hospitals, is meant to be a final goal, that is, to achieve the future city and future life. What is the point of getting enthusiastic about long range drones, or helicopters with autopilot? Should not we instead think about overcoming air pollution in our cities, about reaching a point when we fear less dying in an earthquake than the earthquake itself, and about the sorry fact that we waste a huge portion of our lives stuck in traffic jams. Let the Smart City be just a means to show off for any city in the Middle East, but definitely not for Tehran. Cities will not become smart unless they think about the future in all its aspects and to plan for it. Nowadays in Tehran or other metropolises of Iran we still busy ourselves with political and administrational conferences and seminars just to have done something and pretend we are engaging with the problems; however, we are wasting our future opportunities and what is at stake is our future lives. Consider the conventional images of 6 main criteria of Smart City: 1. Smart Governance 2. Smart Citizen 3. Smart Environment 4. Smart Economy 5. Smart Mobility 6. Smart Energy However, beyond all these criteria, Smart City is meant to create a just and transparent world and regulate the complex cities of today and tomorrow. The fact that soon the population of Tehran will amount to 20 million people, as well as a much anticipated earthquake, the recurring air pollution and many other awkward problems, hints at the depth of the crisis. In fact we can not dispense the idea of a future Smart City, otherwise we will move toward the catastrophic situation of old Delhi and old Kolkata. Since even today we are severely incapable of maintaining the living standards in Tehran, before any seminar or conference to justify implementing Smart City we should embark on the path and delegate the job to executive experts, designers and municipal experts, who are currently missing at the conferences and seminars. There is not much time ahead of us. Important is not we lagging behind other countries, but the fact that we are lagging behind ourselves. Let’s for once stop showing off and create the real image of a future Tehran, an image lost in the haze these days. International Engineering and Research Press Vol. 105 | Jun - July 2018 Publisher and Director in Charge | Seifollah Niknami Editorial Board | Seifollah Niknami, Amir Karimi News and Reports | Aysan Tanha, Pouneh Torabi, Bahar Cheraghi, Amir Karimi Research and Translation | Nahid Jamshidi Rad, Benyamin Mohammadi, Khosro Aghaei, Mohammad Mohammadi Consultants | Ramin Ehtesham-Zadeh, Sajjad Jahangard, Adib Hafezi Gol, Habibollah Niknami Photography | Darioush Gorgvand, Pouya NasehiPour Graphic and Layout | Donya Siahatgar PR and Media Manager | Amir Mohammad AmirJalali Administration Manager| Ali Hakim Elahi Lithography, Print and Binding | Yazda Tel | +98 21 74 506 Fax | +98 21 22 69 46 79 Address: Unit 2, No. 90, West Soleymani, Andarzgoo Blvd., Tehran, Iran. BACPress.com Contents: 86 85 84 79 75 Editorial Intelligent Outlook Events Case Study Bulding Inspection Editorial IoT is the government ‘s last solution to exit from impasse Chief Editor | Seifollah Niknami Iran of the modern era has been suffering from misadministration for ages. This has caused much of valuable resources of the country to be wasted. Many of the experts consider the lack of decision-making capabilities among the administrators of the country - a decision-making that is supposed to be carried out quickly once an induction from the entire collection of information is done- as the reason for this disadvantage. In sum, what is at stake here is the problem of communicating, gathering the information and of course decision-making. We come back to this topic below. There is a common belief among many modern philosophers and scientists: an intelligent world inhabited by human-beings is not materialized unless man could communicate to objects in a common language and thereby conquer them. In scientific simple terms, it is called communication between human and machine or Cybernetics. Cybernetics has existed since centuries ago but in 1999 it was introduced in a new guise: Internet of Things. IoT is thought to have provided the broadest range of communication for the man; a huge universe the largest part of which is consisted of administration of objects and not interactions among human beings. In the world of communication with objects, it is enough for you to command to see what you wanted being carried out. The power of wireless communications, combined with the ability to convey sophisticated orders to objects, have granted a limitless power to the human being so the she could increase the productivity and expand its capital, as much as possible. However, this is not the end of the story. What we are facing these days is an integration of IoT and Artificial Intelligence which has brought the power of IoT in to the world of creativity. That is, what is at stake is not merely an increase in the productivity; nowadays we hear about intelligent assistants who provide us suggestions and consultation and act accordingly, on the spot. Wearable computers and expandable Artificial Intelligence hand in hand with the wireless internet and cloud computing impart a power to the man to actually carry with him an army of experts and workers in his clothes or his watch and be a winner in any commercial, recreational or sport competition. Iot, equipped with cloud computing has the capability to get hold of a huge amount of information, generated somewhere in that moment and provide you with best advices, and carry them out itself, weather it is about decreasing the temperature of a house, blocking the main street of a city or controlling some dams. Back to the story of misadministration in Iran. No doubt IoT is almost the very thing Iran, to travel the way of development lacked for ages in order to be able to advance on the path of development: instant reception of information, analyzing it with the help of successful management models using cloud computing, proper decision-making with AI, and commanding IoT systems. This simple solution has been waiting idly in the suggestion boxes of ministries and public offices, until someday someone sets out to materialize it. In fact, today more than ever we need IoT and all similar technologies; since we are on the verge of running out of all kinds of resources. No water today; because we didn’t know how much water, from where and by what means should we gather water. No air today; because we didn’t know how many cars and how much fuel, according to what standards and within what ranges, it is feasible to consume. No crisis management today; because we didn’t know how and where should we build houses or how to reinforce them and where and how we should attempt to rescue and help people in an earthquake. Today, we are faced with a bunch of “not-knowings” and “not-decidings”. Its wrong to think about implementing IoT in the administration of the country in a large scale. Not at all! Making use of any system, including IoT, requires deploying infrastructures, operationalizing, pilot runs and spending time on trouble-shooting. Thus, even if we start today it takes some years to achieve a favourable outcome; and we spend the time the way we did in the previous years, sure we have to wait for one more decade. The future of innovation is now here Authorised Systems Integrator Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv., Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com Open your doors to innovation with NETIX Controls Solution powered by Niagara TM Make Meetings Better Crestron World Headquarters: 15 Volvo Drive Rockleigh, New Jersey 07647, United States Tel: 800.237.2041 Fax: 201.767.1903 Crestron.com Authorised Systems Integrator: Atrina Building Automation Co. Ltd No. 90 ,West Soleymani, Andarzgoo Blv.,Tehran, Iran Tel: 98 21 2269 4679 Fax: 98 21 2220 8207 Atrinaco.com No.90, West Soleymani No.90, West Soleymani st. No.90, West Soleymani st.st. Andarzgou Ave. Tehran Andarzgou Ave. Tehran Andarzgou Ave. Tehran (021) 74506 (021) 74506 (021) 74506 info@atrinaco.com info@atrinaco.com info@atrinaco.com Smart Building The Global Standard for Building Automation and Control Networks Make Smart ‫هـنـر و تکنـولـوژی در سـاخت‬ Art & Technology in construction ‫هوشمندانه بسازید‬ Dynamic facade Parametric facade Modern facade Classic facade Atrinadc.com 021 - 74506

آخرین شماره های فصلنامه اتوماسیون ساختمان

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 107

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 107

شماره : 107
تاریخ : 1397/10/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 106

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 106

شماره : 106
تاریخ : 1397/07/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 104

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 104

شماره : 104
تاریخ : 1397/02/30
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 101

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 101

شماره : 101
تاریخ : 1396/07/30
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 100

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 100

شماره : 100
تاریخ : 1396/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!