ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی شماره 21 - مگ لند

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی شماره 21

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی شماره 21

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی شماره 21

صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﺎﻻﯾﺰر ﮔﺎز‬ صفحه 7 ‫اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑـﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗـﻰ ﻣﺘﻤﺎﯾـﺰ‬ ‫‪Advance‬‬ ‫‪medical technologies‬‬ ‫‪to make healthcare‬‬ ‫‪more accessible‬‬ ‫‪Better‬‬ ‫‪Healthcare‬‬ ‫‪For All‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘـﻢ ﻫـﺎى ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧـﻰ‬ ‫وﻧﺘـﯿـﻼﺗـﻮر ﻫـﺎى ﻓـﻮق‬ ‫ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻨﻔـﺴـﻰ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اراﯾﻪ زﯾﺴﺘﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎرى ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻫﺎى ‪ cisa ، imtmedical‬و ‪ Mindray‬در اﯾﺮان‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻨﺒﺮزاده‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ‪ ،16‬ﭘﻼک‪24‬‬ ‫‪021-88761885‬‬ ‫‪www.Arayeh-medical.com‬‬ ‫ﺳﯿـﺴﺘـﻢ ﻫـﺎى ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾـﺮﺑـﺮدارى ﭘـﺰﺷﮑـﻰ‬ صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 صفحه 11 صفحه 12 صفحه 13 صفحه 14 صفحه 15 ‫شماره بیست و یک‪ /‬شهریور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیداصف مهدوی اردکانی‬ ‫شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر سیداصف مهدوی اردکانی‪ ،‬دکتر کاملیا علوی‬ ‫دکتر بهروز حاجیان تهرانی‪ ،‬دکتر امیر صدری‬ ‫هیئت تحریریه‪ :‬دکتر فرزانه کیوان فرد‪ ،‬دکتر مریم هاشمی‪ ،‬رویا کاکاوند‪ ،‬سیما هاشمی‬ ‫دبیر خبری‪ :‬بهار قربان پور‬ ‫دبیر علمی‪ :‬دکتر فاطمه روستا‬ ‫ویراستار‪ :‬مریم هاشمی‬ ‫مشاور هنری‪ :‬مجید میراب زاده‬ ‫طراحی و گرافیک‪ :‬گروه طراحان افرا گرافیک‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬مهراب حامی رضوی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ ،‬امور داخلی و اشتراک‪ :‬فاطمه گودرزی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬کوی نصر (گیشا)‪ ،‬کوچه فاضل شمالی‪ ،‬پالک ‪ ،91‬واحد ‪ ،1‬کدپستی‪1447653664 :‬‬ ‫تلفن‪ 021-88272492 :‬نمابر‪021-88272502 :‬‬ ‫نشانی الکترونیکی‪ info@modernmed.ir :‬تارنما‪www.modernmed.ir :‬‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬چاپ نور حکمت‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان ابوریحان‪ ،‬بین شهدای ژاندارمری و شهید وحید نظری‪ ،‬نبش کوچه خداپرست‪،‬‬ ‫پالک ‪ ، 70‬شماره تماس‪021-66966654 :‬‬ ‫همکاران این شماره‪ :‬دکتر رسول دیناروند‪ ،‬دکتر اکبر عبدالهی اصل‪ ،‬دکتر بهروز جنت‪ ،‬دکتر جالل‬ ‫نائلی‪ ،‬مهندس احسان ورشوساز‪ ،‬دکتر امیر صدری‪ ،‬مهندس رضا شهبازی‪ ،‬مهندس محمدرضا‬ ‫ضیایی‪ ،‬مهندس مهدی جاودانی‬ ‫شاپا‪ISSN 2645-7490 :‬‬ ‫فهرست‬ ‫سخن مدیرمسئول ‪15 ..................................................................................................................................................................‬‬ ‫یادداشت ماه‪ :‬شهریور‪ ،‬ماه دفاع مقدس ‪16 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫شهریور در قاب اخبار و فناوری ‪18 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫تولید‪ ،‬موانع و راهکارها ‪33 ...........................................................................................................................................................‬‬ ‫به بخش خصوصی اعتماد کنید‪ :‬یادداشتی از دکتر امیر صدری‪ -‬پزشک و روزنامه نگار و مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ ‪33 .......................‬‬ ‫تولیدکننده را به سمت صادرات راهبری و هدایت کنید‪ :‬محمدرضا ضیایی‪ ،‬عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫دندان پزشکی‪ ،‬ازمایشگاهی و ملزومات دارویی ‪34 .........................................................................................................................................‬‬ ‫در مسیر صادرات ‪40 ....................................................................................................................................................................‬‬ ‫جایگاه مناسب حوزه سالمت ایران در منطقه‪ ،‬برای رفع موانع و کمبودها باید درست و اصولی برنامه ریزی کرد‪ :‬گفت وگو با دکتر جالل نائلی‪ ،‬معاون اقتصادی و‬ ‫همکاری های دوجانبۀ حوزۀ بین الملل وزارت بهداشت ‪40 ..................................................................................................................................‬‬ ‫صادرات نیروی محرکۀ اقتصاد‪ :‬صادرات‪ ،‬نقش پررنگ دولت هاست؛ گفت وگو با مهندس احسان ورشوساز؛ مدیربازرگانی شرکت اوان طب ‪46 ....................‬‬ ‫اشنایی با بازارهای هدف؛ تسهیل روند صادرات‪ :‬یادداشتی از مهندس مهدی جاودانی ‪53 .....................................................................................‬‬ ‫دانش در مسیر فناوری ‪56.............................................................................................................................................................‬‬ ‫از تشخیص بیماری تا درمان؛ قدم به قدم با توالی یابی ژنوم‪ :‬گفت وگویی با مهندس رضا شهبازی؛ مدیرعامل شرکت دانش بنیان ژن سازه امن ‪56 ..................‬‬ ‫رگوالتوری در حوزۀ فناوری اطالعات پزشکی ‪60 .................................................................................................................................‬‬ ‫وزارتخانه ها باید خودشان را بروز رسانی کنند‪ :‬گفت و گو با دکتر بهروز جنت مدیرکل اسبق دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت سازمان غذا و دارو ‪60 ..............‬‬ ‫رگولیشن نباید منجر به ممنوعیت شود‪ :‬گفت و گو با دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیرکل اسبق دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت سازمان غذا و دارو ‪62 ............‬‬ ‫معرفی استارتاپ ‪65 .....................................................................................................................................................................‬‬ ‫معرفی استارتاپ ‪FindMeCure‬؛ ازمایش های بالینی راهی برای کمک به بیماران ‪65 ............................................................................................‬‬ ‫باشگاه فناوری‪ :‬لیزر بخش پنجم‪ -‬کاربرد لیزر در درمان های پوستی ‪69 ........................................................................................................‬‬ ‫باشگاه علمی‪ :‬تقسیم بندی انتی بادی ها بر اساس نوع سلولی ‪72 ..............................................................................................................‬‬ ‫کلینیک موفقیت‪ :‬استوار همچون کوه؛ مهربان همچون رود‪ ،‬مردی از دیار مهربانی با شهرتی جهانی‪ ،‬پای گفت وگو با دکتر رسول دیناروند ‪76 .......................‬‬ ‫جرعه ای دمنوش با طعم کتاب‪ :‬انقالب کارافرینی (‪86........................................................................................ )Entrepreneur Revolution‬‬ صفحه 16 ‫سخن مدیر‬ ‫مسئول‬ ‫تبریک به وزیر جهادی‬ ‫مفتخریم که شهریورماه و در حالی بیست ویکمین‬ ‫شماره از ماهنامه «توسعه فناوری های نوین پزشکی»‬ ‫را به شما مخاطبان عزیز تقدیم می کنیم که شاهد‬ ‫رویدادهای ویژه ای بودیم و یادروزهای مهمی در تقویم‬ ‫شهریور داشتیم‪ .‬نشستن وزیر جدید بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی بر کرسی ریاست یکی از مهم ترین‬ ‫وزارتخانه های کشور‪ ،‬از مهم ترین این رویدادها بود‪.‬‬ ‫وزیری با روحیه جهادی که مهم ترین برنامه اش مدیریت‬ ‫بحران کروناست‪ ،‬این سکان را به دست گرفت و افزایش‬ ‫سرعت واکسیناسیون‪ ،‬از نخستین دستاوردهای حضور‬ ‫ایشان بود‪ .‬تاکید بر تقویت محصوالت سالمت محور‬ ‫تولید داخل و رفع مشکالت تولیدکنندگان در‬ ‫نخستین جلسه در سازمان غذا و دارو‪ ،‬نشانه عالقه‬ ‫او به این موضوع بود‪ .‬ضمن ارزوی سالمتی و پیروزی‬ ‫برای جناب اقای دکتر بهرام عین اللهی‪ ،‬امید است با‬ ‫حمایت همه جانبه ایشان در سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‬ ‫و مانع زدایی ها» همچون که در سخت ترین شرایط‬ ‫ناشی از کرونا و تحریم ها در اوایل سال جاری‪ ،‬شاهد‬ ‫موفقیت و درخشش تولیدکنندگانمان بودیم‪ ،‬با نگاه ها‬ ‫و تدابیر حمایتی وزارت بهداشت مانند گذشته‪ ،‬شاهد‬ ‫موفقیت های بیشتر در این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫یکم شهریورماه زادروز حکیم دانشمند‪ ،‬ابوعلی سینا و‬ ‫روز پزشک و پنجم شهریورماه زادروز حکیم‪ ،‬داروساز‬ ‫و دانشمند نامدار کشورمان‪ ،‬محمدبن زکریای رازی و‬ ‫روز داروساز‪ ،‬از یادروزهای مهم این ماه بود‪ .‬انچه باعث‬ ‫مسرت و افتخار ما و همه همکارانمان در ماهنامه بود‪ ،‬این‬ ‫بود که توانستیم نخستین ویژه نامه را به این مناسبت‪،‬‬ ‫به مخاطبان عزیزمان‪ ،‬به ویژه پزشکان و داروسازان‬ ‫گرامی تقدیم کنیم‪ .‬برای تمامی پزشکان و داروسازان‬ ‫کشورمان‪ ،‬به ویژه در این روزهای کرونایی که شرایط‬ ‫بسیار دشواری دارند و جامعه‪ ،‬سالمتشان را مدیون این‬ ‫بزرگان است‪ ،‬تبریک و تهنیت عرض می کنیم ‪ .‬امید‬ ‫است با حمایت و پشتیبانی مسئوالن‪ ،‬فشار بر این قشر‬ ‫زحمت کش و مدافعان سالمت کاهش یابد‪ .‬یاد و خاطره‬ ‫شهدای مدافع سالمت را نیز گرامی می داریم و برای‬ ‫خانواده هایشان ارزوی سالمتی می کنیم‪.‬‬ ‫تالش کردیم در هر شماره به غنای مطالب بیفزاییم تا‬ ‫محتوای ارزشمندی در اختیار مخاطبان عزیزمان قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در این شماره‪ ،‬فصل «تولید‪ ،‬موانع و راهکارها»‬ ‫را با هدف پوشش مسائل حوزه تولید به ماهنامه اضافه‬ ‫کردیم و امیدواریم با استفاده از همکاری استادان‪،‬‬ ‫صاحب نظران و دست اندرکاران این حوزه‪ ،‬مطالب‬ ‫ارزشمندی را ارائه کنیم‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬با امید رخت بر بستن بیماری کرونا از‬ ‫کشورمان و تمامی این زمین خاکی‪ ،‬برای تمامی شما‬ ‫مخاطبان عزیز ارزوی سالمتی دارم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 17 ‫یادداشت ماه‬ ‫شهریور‪ ،‬ماه دفاع مقدس‬ ‫ماهی به عطر دانش و ایثار‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬بهار قربان پور‬ ‫‪16‬‬ ‫به نیمۀ ‪ 1400‬رسیدیم‪ .‬از ابتدای سال‪ ،‬هرچه در‬ ‫توان داشتیم به کار بستیم تا در کنار شما و برای شما‬ ‫رسالتمان را به خوبی پیش ببریم؛ اینک در نیمۀ مسیر‪،‬‬ ‫با نگاهی به پشت سر‪ ،‬خرسندیم که کم نیاوردیم‪ .‬جا‬ ‫نزدیم‪ .‬حرمت قلم و اطالع رسانی را پاس داشتیم و‬ ‫سعی کردیم مطالب مفیدی از حوزۀ سالمت و فناوری‬ ‫به اطالعتان برسانیم‪ .‬از گفت وگوها تا یادداشت‪ ،‬مقاله‪،‬‬ ‫معرفی کتاب و استارتاپ و میزبانی افراد متخصص و‬ ‫پرتالش عرصۀ دانش و فناوری‪ ،‬همه وهمه به همت و‬ ‫همراهی دوستان عزیز در بخش های مختلف ماهنامه و‬ ‫البته دلگرمی حضور شما مخاطبان صمیمی رقم خورد‪.‬‬ ‫در این ماه‪ ،‬جدای از وقایع روزنگار شهریور‪ ،‬دو اتفاق‬ ‫مهم رقم خورد‪ :‬اول انکه سوم شهریورماه‪ ،‬دکتر بهرام‬ ‫عین اللهی‪ ،‬در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫‪ ۲۱۴‬رای موافق‪ ۵۵ ،‬رای مخالف و ‪ ۱۵‬رای ممتنع‬ ‫از مجموع نمایندگان حاضر در این جلسه‪ ،‬به عنوان‬ ‫وزیر بهداشت انتخاب شد‪ .‬امیدواریم که وزیر جدید‬ ‫مشکالت پیش روی فعاالن عرصۀ سالمت و فناوری را‬ ‫با نگاه بازتر و دلسوزانه تری ببیند و برابر با شعار سال‪،‬‬ ‫همراه با پشتیبانی بیشتر‪ ،‬موانع موجود را بردارد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬اطالعیه ای بود که پارک فناوری پردیس با این‬ ‫مضمون منتشر کرد‪« :‬نخبگان افغانستانی در پارک‬ ‫فناوری پردیس پذیرش می شوند؛ مهلت اقدام تا پایان‬ ‫سپتامبر ‪ »2021‬در این اطالعیه امده بود‪« :‬با توجه‬ ‫به ناپایداری شرایط سیاسی و اجتماعی در کشور‬ ‫دوست‪ ،‬همسایه و برادر‪ -‬افغانستان‪ -‬و در جهت یاری‬ ‫به برادران و خواهران مسلمان برای ادامه فعالیت های‬ ‫حرفه ای خود در حوزه فناوری و نواوری و در راستای‬ ‫اهداف بین المللی و دیپلماسی فناوری این مجموعه‪،‬‬ ‫پارک فناوری پردیس فرصت های محدودی را برای‬ ‫جوانان نخبه و کارافرین افغانستانی برای کارافرینی‬ ‫و تاسیس استارتاپ یا اشتغال در شرکت های فناور‬ ‫مستقر در پارک با شرایط و امکانات ذکرشده فراهم‬ ‫کرده است‪».‬‬ صفحه 18 ‫یادداشت ماه‬ ‫خاطرنشان می سازد حضور شرکت ها و‬ ‫استارتاپ های تاسیس شده توسط شرکت های‬ ‫خارجی در پارک ها و بین المللی سازی فعالیت و‬ ‫بازار شرکت ها‪ ،‬از اهداف تاسیس پارک ها در جهان‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر نیز ده ها نیروی خارجی در‬ ‫شرکت های پارک مشغول به کارند و هفت شرکت‬ ‫نیز سهام داران خارجی دارند‪.‬‬ ‫پارک فناوری پردیس‪ ،‬فرصت های موجود در‬ ‫این اقدام را انتقال یا تاسیس استارتاپ در حوزه‬ ‫فناوری و نواوری در پارک و اشتغال به کار در‬ ‫شرکت های فناور مستقر در پارک فناوری پردیس‬ ‫ذکر کرد‪.‬‬ ‫و اما به این ماه که نگاه می کنیم‪ ،‬انگار مقاومت و‬ ‫ایثار را بر ردای ان دوخته اند‪ .‬اغازین روز شهریور‪،‬‬ ‫زادروز حکیم و دانشمند ایرانی‪ ،‬بوعلی سینا و روز‬ ‫پزشک است؛ نام پزشک این روزها ما را به یاد‬ ‫مدافعان سالمت و تالش خستگی ناپذیرشان‬ ‫می اندازد‪ .‬درست در پنجمین روز این ماه‪،‬‬ ‫بزرگداشت حکیم ایرانی‪ ،‬زکریای رازی و روز‬ ‫داروساز است و باز می دانیم که این مدت‪ ،‬به‬ ‫همت فعاالن عرصۀ تولید دارو و واکسن‪ ،‬توانستیم‬ ‫روزهای سخت و شرایط بی رحمانۀ تحریم را‬ ‫تاب بیاوریم‪ .‬سیزدهم شهریور نیز بزرگداشت‬ ‫دانشمند و ریاضی دان ایرانی‪ ،‬ابوریحان بیرونی‬ ‫و یکی از روزهای اخر ماه‪ ،‬بزرگداشت استاد‬ ‫سیدمحمدحسین شهریار‪ ،‬به روز شعر و ادب‬ ‫پارسی معروف است و اما اخرین روز شهریور‪،‬‬ ‫عطر مقاومت‪ ،‬ایثار و رشادت دارد‪ .‬حملۀ نظامی‬ ‫عراق به کشورمان که سراغاز دفاعی مقدس شد‬ ‫و هشت سال طول کشید‪.‬‬ ‫به تمام پزشکان‪ ،‬داروسازان‪ ،‬پرستاران‪ ،‬کادر‬ ‫درمان و دانشجویان عزیزی که در این رشته ها‬ ‫تحصیل می کنند‪ ،‬احترام می گذاریم و همین جا‬ ‫اعالم می کنیم که قصد داریم از این شماره به بعد‪،‬‬ ‫بخش های تخصصی و جدیدتری به ماهنامه اضافه‬ ‫کنیم که قطعاً همراهی‪ ،‬نظرها و پیشنهادهای‬ ‫شما برایمان مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 19 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫دورۀ توانمندسازی صادراتی؛‬ ‫ویژۀ مدیران فعال حوزۀ سالمت‬ ‫پایگاه خبری اداره کل تجهیزات پزشکی از‬ ‫برگزاری دوره توانمندسازی صادراتی‪ ،‬ویژۀ‬ ‫شرکت های حوزه نرم افزار و سالمت با حمایت‬ ‫این معاونت خبر داد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫در این دوره که به مدت یک هفته و از ‪ 28‬شهریور‬ ‫تا ‪ 2‬مهرماه ‪ 1400‬برگزار می شود‪ ،‬توانمندسازی‬ ‫صادراتی‪ ،‬ویژه شرکت های حوزه نرم افزار و سالمت‬ ‫با همکاری «مرکز توسعه صادرات سالمت ایران»‪،‬‬ ‫«مرکز توسعه صادرات فناوری اطالعات و اینترنت‬ ‫اشیا»‪« ،‬صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی‬ ‫تجهیزات پزشکی» و «شرکت توسعه صادرات ریتون‬ ‫ایران» در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫دورۀ مذکور ویژۀ مدیران ارشد‪ ،‬مدیران توسعه‬ ‫کارگروه های تخصصی در حوزۀ خدمات‬ ‫ازمایشگاهی گرد هم امدند‬ ‫کسب وکار و مدیران بازاریابی و فروش است و به صورت‬ ‫کمپ اموزشی در جزیره کیش و با هدف بررسی اصول‬ ‫مذاکرات بین المللی‪ ،‬اموزش مسائل حقوقی تجارت‬ ‫بین ‪‎‬الملل‪ ،‬روش های فروش رودررو و نحوه قیمت گذاری‬ ‫محصوالت طراحی شده اجرایی می شود‪.‬‬ ‫ثبت نام و مشارکت در کمپ اموزشی برای مدیران‬ ‫عامل‪ ،‬مدیران اجرایی‪ ،‬مدیران توسعه کسب وکار‪،‬‬ ‫مدیران بازاریابی و فروش خارجی‪ ،‬مدیران فنی حوزه‬ ‫سالمت‪ ،‬شرکت های تولید و ارائه کننده نرم افزار‪،‬‬ ‫شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری اطالعات و‬ ‫شرکت های حوزه سالمت بسیار مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫در طرح درس و اهداف این کمپ اموزشی امده‬ ‫است‪« :‬حضور در جلسات تعاملی کنار شرکت کنندگان‬ ‫دیگر‪ ،‬اشتراک تجربه واقعی شرکت ها در باره موضوعات‬ ‫ اموزشی‪ ،‬تشریح پرونده های واقعی‪ ،‬ارائه مطالب ‬ ‫اموزشی در قطعات کوچک و اموزش برای به کارگیری‬ ‫ عملی یادگیری ها‪ ،‬از جمله مزایای حضور در این دوره‬ ‫اموزشی است‪».‬‬ ‫موضوعاتی مانند اصول مذاکرات بین المللی‪ ،‬اصول‬ ‫پیگیری موثر‪ ،‬بازاریابی و فروش رودررو‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫محصول یا خدمت‪ ،‬اصول حقوقی تجارت بین الملل و‬ ‫الزامات ‪ CE-Mark‬در حوزه تجهیزات پزشکی‪ ،‬از رئوس‬ ‫مطالب اموزشی در این دوره خواهد بود‪.‬‬ ‫عالقه مندان به حضور در این دوره و افزایش توانمندی‬ ‫صادراتی خود‪ ،‬می توانند به وبگاه های مرکز توسعه‬ ‫صادرات سالمت ایران یا صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫غیردولتی تجهیزات پزشکی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شبکه ازمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت‬ ‫علمی و فناوری به منظور ارائۀ خدمات بهینه و کارامد‬ ‫در حوزه های ازمایشگاهی و سالمت‪ 10 ،‬کارگروه‬ ‫تخصصی تشکیل داد‪.‬‬ ‫در این نشست های تخصصی‪ ،‬فعاالن حوزۀ سالمت‬ ‫به ویژه خدمات ازمایشگاهی‪ ،‬گرد هم می ایند تا تجربیات‬ ‫و دانش خود را در قالب نشست های تخصصی‪ ،‬دوره های‬ ‫اموزشی و انتشار مقاله یا کتب تخصصی با دیگران به‬ ‫اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد که تاکنون بیش از ‪ 1100‬نفر‬ صفحه 20 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫در این کارگروه ها شرکت کرده اند و نتایج ان به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫برگزاری بیش از ‪ 10‬کارگاه اموزشی عمومی و‬ ‫تخصصی در سطوح مختلف‬ ‫برگزاری بیش از ‪ 14‬نشست هم اندیشی تخصصی با‬ ‫حضور مدیران فنی و کارشناسان ازمایشگاه ها‬ ‫ترجمه و تدوین ‪ 10‬مورد استاندارد تخصصی‬ ‫ازمایشگاهی برای انتشار به عنوان استاندارد ملی‬ ‫انتشار مقاالت تخصصی دستگاهی‪ ،‬حوزه استاندارد‪،‬‬ ‫ایمنی و کالیبراسیون‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬هم زمان با برگزاری نشست های تخصصی‬ ‫در قالب هم اندیشی و تعامل بیشتر فعاالن عرصۀ خدمات‬ ‫ازمایشگاهی با یکدیگر‪ ،‬به منظور افزایش سطح ارتقای‬ ‫دانش و بهبود خدمات رسانی در این حوزه و همچنین‬ ‫همراه و همگام شدن با اخرین دستاوردهای علمی روز‬ ‫دنیا‪ ،‬کارگروه های تخصصی نیز برگزار می شود که برخی‬ ‫از ان ها عبارتند از‪ :‬کارگروه تخصصی انالیز اندازه ذرات‪،‬‬ ‫کارگروه تخصصی انالیز حرارتی‪ ،‬کارگروه تخصصی انالیز‬ ‫سطح‪ ،‬کارگروه تخصصی انالیز عنصری‪ ،‬کارگروه تخصصی‬ ‫استاندارد و کالیبراسیون‪ ،‬کارگروه تخصصی تعیین ماهیت‪،‬‬ ‫کارگروه تخصصی دستگاه ‪ ،NMR‬کارگروه تخصصی‬ ‫دستگاه ‪ ،SEM‬کارگروه تخصصی دستگاه ‪ SPM‬و کارگروه‬ ‫تخصصی دستگاه ‪.TEM‬‬ ‫برگزاری این دوره ها به منظور افزایش سطح مهارت‬ ‫و یکدست شدن اطالعات اموزشی با طرح درس های‬ ‫سازمان یافته است تا از این طریق‪ ،‬دو چالش موجود‬ ‫در این حوزه‪ ،‬یـعنی نبود امـوزش هـای سـازمان یافته‬ ‫برای کارشناسـان ازمـایشگاه هـا و کـاربران تجهیزات‬ ‫و همچنین بی انگیزگی ان ها برای به روز کردن‬ ‫مهارت هایشان از بین برود‪.‬‬ ‫نقش سالمتی روی پوست با‬ ‫سلول های بنیادی‬ ‫یافته ها حاکی از ان است که تاکنون در بسیاری از‬ ‫تحقیقات ازمایشگاهی و درمانی‪ ،‬درباره دو نوع از این‬ ‫سلول ها یعنی سلول های بنیادی جنینی و سلول های‬ ‫بنیادی سوماتیک‪ ،‬برای سطح وسیعی از بیماری ها‬ ‫پژوهش شده است‪ .‬سلول های بنیادی جنینی از توده‬ ‫سلولی داخلی بالستوسیست در جنین پستانداران‬ ‫گرفته شده اند و بسیار پرتوانند و به همین دلیل در‬ ‫تشکیل سلول های تمایزیافته نقش بسزایی دارند‪.‬‬ ‫سلول های بنیادی سوماتیک برخالف سلول های‬ ‫بنیادی جنینی در اندام ها یا بافت های بالغ وجود‬ ‫دارند و دسترسی به ان ها برای فعالیت های تحقیقاتی‬ ‫اسان تر است‪.‬‬ ‫برخی سلول های بنیادی پیکری یا سوماتیک‪،‬‬ ‫چندتوانی اند‪ ،‬یعنی سلول های بنیادی متفاوتی تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬اما تعداد بسیاری از این دسته سلول ها‪،‬‬ ‫تک توانی به شمار می ایند‪.‬‬ ‫به عبارت بهتر‪ ،‬سلول های هم نوع خود را تولید‬ ‫می کنند؛ برای مثال‪ ،‬سلول های بنیادی خون ساز فقط‬ ‫سلول های خونی بالغ را تولید می کنند‪ ،‬درحالی که‬ ‫سلول های بنیادی عصبی به انواع سلول های عصبی و‬ ‫رشته ای تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫سلول های بنیادی پوست نیز به عنوان سلول های‬ ‫بنیادی سوماتیک طبقه بندی می شوند‪ ،‬اما از انجایی‬ ‫که این دسته از سلول ها در سطح بدن‪ ،‬ناهمگونی‬ ‫بسیاری دارد‪ ،‬انواع مختلفی از ان در دهه های گذشته‬ ‫یافت شده است‪.‬‬ ‫فناوری سلول های بنیادی این بار به کمک‬ ‫درمان بیماری های پوستی امد‪ .‬دانش بنیان ها‬ ‫برای ترمیم بیماری های پوستی بسیار شدید و‬ ‫عارضه های جبران ناپذیر از فناوری سلول های‬ ‫بنیادی کمک گرفتند‪.‬‬ ‫این روزها محصوالت دانش بنیان سلول های بنیادی‬ ‫و کاربردهای بالینی ان‪ ،‬زیست فناوری و پیوند ان‬ ‫با حوزه سلول های بنیادی در تحقیقات پژوهشگران‬ ‫جایگاه ویژه ای دارند‪ ،‬به ویژه انکه محققان درصدند تا‬ ‫از این سلول ها برای یافتن راه های درمانی بسیاری از‬ ‫بیماری ها استفاده کنند که گاه صعب و بهبودنیافتنی‬ ‫به نظر می رسند‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 21 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫توسعه درمان با سلول های بنیادی پوست‬ ‫«ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی‬ ‫معاونت علمی و فناوری» با توجه به اهمیت موضوع‬ ‫سلول های بنیادی و نیز به منظور حمایت از پژوهشگران‬ ‫و فعالیت های علمی در این زمینه‪ ،‬با حمایت از مراکز‬ ‫جامع سلول های بنیادی‪ ،‬مراکز نواوری و پژوهشگاه های‬ ‫فعال در این حوزه‪ ،‬مرزهای دانش را توسعه می دهند‪.‬‬ ‫پایگاه خبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫با اعالم این خبر نوشت‪« :‬به تازگی پیشرفت های‬ ‫چشمگیری در شناسایی انواع مختلف سلول های‬ ‫بنیادی پوست با کمک ابزارهای مولکولی صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬سلول های بنیادی اپیدرمال‪ ،‬سلول های بنیادی‬ ‫فولیکولی‪ ،‬سلول های بنیادی مالنوسیت‪ ،‬سلول های‬ ‫بنیادی غدد چربی‪ ،‬شبه سلول های بنیادی مزانشیمی‪،‬‬ ‫سلول های بنیادی خون ساز‪ ،‬انواع این سلول ها را شکل‬ ‫می دهد که از میان ان ها‪ ،‬سلول های بنیادی اپیدرم‬ ‫بیشترین ارتباط را با ترمیم بافت و بازسازی پوست دارند‪.‬‬ ‫همگام با پیشرفت های عمده زیست شناسی مولکولی و‬ ‫سلولی در جهان‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و پژوهشگران‬ ‫کشورمان نیز در توسعه فناوری ترمیم پوست به کمک‬ ‫این سلول ها‪ ،‬فعالیت می کنند‪ .‬سازوکار ترمیم پوست‬ ‫به کمک سلول های بنیادی همچنان در حال مطالعه‬ ‫است و با توسعه فناوری این حوزه به کمک شرکت های‬ ‫دانش بنیان و فناور و همچنین پژوهش های فعال‪ ،‬راه‬ ‫ایران به بازارهای جهانی در حوزه سلول های بنیادی‬ ‫پزشکی بازساختی هموار می شود‪».‬‬ ‫بنا بر اعالم ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های‬ ‫بنیادی معاونت علمی و فناوری‪ ،‬هم اکنون تعدادی‬ ‫از این پژوهش ها راه حل پیش بالینی و بالینی خود‬ ‫را می گذرانند و اگر به نتایج قابل قبولی برسند‪ ،‬با‬ ‫حمایت این ستاد به سمت تولید و محصول شدن‬ ‫پیش خواهند رفت‪.‬‬ ‫فرصتی جدید برای فرهیختگان‪ ،‬نواوران و‬ ‫نخبگان حوزه استارتاپی کشور‬ ‫معماری‪ ،‬هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر‪ ،‬اینترنت اشیا‬ ‫و مکانیک پیشرفته و مکاترونیک‪ ،‬تا ‪ 16‬شهریور فرصت‬ ‫داشتند طرح های خود را ارسال کنند‪.‬‬ ‫در شرایط قبول طرح ها امده بود‪« :‬ویژگی های شاخص‬ ‫از نظر تیم کاری‪ ،‬فناوری و نواوری‪ ،‬ساختار و مدل‬ ‫کسب وکار از جمله موارد قبول طرح از سوی این مرکز‬ ‫به شمار می اید‪».‬‬ ‫پس از انکه طرح های ارسالی‪ ،‬مراحل ابتدایی شامل‬ ‫ثبت در سامانه‪ ،‬بررسی و سپس پذیرش را پشت سر‬ ‫بگذارند‪ ،‬تیم ها در فضای کار اشتراکی (کواپ) مستقر‬ ‫می شوند و طی دوره ای‪ ،‬مراحل اماده سازی طرح خود را‬ ‫می گذرانند‪ .‬این دوره شامل برنامه ها و اموزش های متنوع‬ ‫و فشرده برای فراگیری مهارت های اساسی استارتاپ ها‬ ‫و راه اندازی کسب وکار‪ ،‬عملیاتی کردن ان ها‪ ،‬مواجهه با‬ ‫موارد پیش بینی نشده در میدان عمل و‪ ...‬می شود تا از‬ ‫این راه‪ ،‬توان حضور در رقابت نهایی و سرانجام پذیرش‬ ‫قطعی مرکز رشد را به دست اورند‪.‬‬ ‫مراحل پذیرش متقاضیان با تکمیل و ارسال فرم‬ ‫عضویت توسط صاحبان طرح اغاز شد و فرایند عضویت‬ ‫پس از طی مراحل اماده سازی با ارائ ه اطالعاتی درباره‬ ‫تیم کاری و طرح مدنظر ادامه می یابد‪ .‬در صورت تایید‬ ‫اولیه طرح‪ ،‬جلسه معارفه به صورت عمومی و جلسه‬ ‫مصاحبه به صورت اختصاصی برگزار می شود تا طرح ها‬ ‫از جنبه های بازار و فنی بررسی شوند‪.‬‬ ‫در گام بعدی‪ ،‬با تایید کارشناسان مربوطه‪ ،‬تیم ها پس‬ ‫‪20‬‬ ‫مرکز رشد پارک فناوری پردیس طی فراخوانی‬ ‫از عالقه مندان این حوزه دعوت کرد تا برای‬ ‫عضویت در این مرکز اقدام کنند‪ .‬این اطالعیه که‬ ‫پانزدهمین فراخوان پارک فناوری پردیس برای‬ ‫عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان است‪ ،‬با‬ ‫هدف جذب سرمایه های دانشی و پرورش ان ها‬ ‫به اطالع عالقه مندان این حوزه رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس‪ ،‬تیم ها‬ ‫و شرکت های نوپای فعال در حوزه های برق و تجهیزات‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته‪ ،‬فناوری های‬ ‫دیجیتال و ‪ ،IT‬سالمت و تجهیزات پزشکی‪ ،‬عمران و‬ صفحه 22 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫از پذیرش اولیه‪ ،‬به صورت فشرده برخی مهارت های‬ ‫مهم و اصلی راه اندازی و مدیریت کسب وکارهای‬ ‫نواورانه را فرامی گیرند‪ ،‬در طول دوره به صورت مستمر‬ ‫ارزیابی می شوند و در صورت رسیدن به پایان دوره‪ ،‬در‬ ‫جلسه ای از کسب وکار خود دفاع خواهند کرد و پس‬ ‫از تایید‪ ،‬واجد شرایط عضویت در مرکز رشد می شوند‪.‬‬ ‫پاســخ گویی بــا شــماره ‪ 021- ۷۶۲۵۰250‬داخلــی‬ ‫‪ ۱۵۰۱‬تمــاس حاصــل کننــد‪ .‬بــرای اشــنایی بیشــتر‬ ‫نیــز شــبکه های اجتماعــی فضــای کار اشــتراکی‬ ‫کــواپ از طریــق ادرس ‪ https://b2n.ir/z65250‬در‬ ‫دســترس اســت‪».‬‬ ‫از انجایی که زیست بوم پارک فناوری پردیس از‬ ‫شرکت های بزرگ و متوسط دانش بنیان و شبکه ای‬ ‫از متخصصان و فناوران تشکیل شده است و از‬ ‫ظرفیت بازدیدهای بین المللی با حضور استارتاپ ها و‬ ‫دانش بنیان های خارج از ایران نیز بهره می برد‪ ،‬فرصت‬ ‫خوبی برای کسب وکارهای نوپا و صاحبان اندیشه و‬ ‫ایده فراهم است تا مسیر تبدیل شدن ایده هایشان به‬ ‫محصول را کوتاه تر و مطمئن تر دنبال کنند‪.‬‬ ‫وزیر خارجه نیکاراگوئه به پارک فناوری‬ ‫پردیس امد‬ ‫تخصصی تجهیزات پزشکی‪ ،‬توان دانشی و مهارتی‬ ‫ایران در حوزۀ سالمت را ستود‪.‬‬ ‫مهدی صفاری نیا‪ ،‬رئیس پارک فناوری پردیس که‬ ‫میزبانی هیئت خارجی را برعهده داشت‪ ،‬از رایزنی‬ ‫برای همکاری های مشترک بین دو کشور در بخش های‬ ‫فناورانه خبر داد‪ .‬صفاری نیا به سوابق همکاری دوجانبه‬ ‫و امضای تفاهم نامه میان پارک فناوری پردیس و شورای‬ ‫علوم و فنون جمهوری نیکاراگوئه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«از ابتدای تعریف همکاری و امضای تفاهم نامه‪ ،‬امادگی‬ ‫شروع همکاری عملیاتی در سه حوزه فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫فناوری زیستی و تجهیزات پزشکی وجود داشته است‬ ‫و از اقدامات بعدی برای عملیاتی شدن مفاد تفاهم نامه‬ ‫و ارزیابی های فنی در این زمینه استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫افزایش توانمندی جمهوری نیکاراگوئه برای ایران بسیار‬ ‫حائز اهمیت است و در بسیاری از حوزه ها‪ ،‬توانمندی‬ ‫کشور نیکاراگوئه برای برطرف کردن نیازمندی های‬ ‫ایران مناسب است‪».‬‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه از میزبانی پارک‬ ‫فناوری پردیس تشکر کرد و با اشاره به اینکه بازدید‬ ‫از پارک‪ ،‬در چهارچوب یادداشت تفاهم پارک فناوری‬ ‫پردیس با شورای علوم و فنون کشورش صورت گرفته‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪« :‬برای نیکاراگوئه همکاری با پارک‬ ‫فناوری پردیس در حوزه فناوری‪ ،‬به ویژه فناوری های‬ ‫سالمت و فناوری اطالعات‪ ،‬بسیار مهم است‪ .‬به زودی‬ ‫هیئت های تخصصی برای پیگیری مفاد تفاهم نامه‬ ‫راهی تهران می شوند‪ .‬این نوع همکاری‪ ،‬همکاری بین‬ ‫راه های ارتباطی با مرکز رشد و ثبت طرح ها‬ ‫روابــط عمومــی پــارک فنــاوری پردیــس در خبــری‬ ‫کوتــاه ضمــن اشــاره بــه ایــن فراخــوان نوشــته اســت‪:‬‬ ‫«عالقه منــدان بــه ثبــت طــرح می تواننــد بــه نشــانی‬ ‫‪ https://www.co-up.org/techelite‬مراجعــه کننــد‬ ‫یــا بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و طــرح ســواالت‪،‬‬ ‫بــا شــماره ‪ 021- ۷۶۲۵۰۱۶۲‬و در صــورت عــدم‬ ‫دنیس مونکادا‪ ،‬وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫نیکاراگوئه پس از بازدید از پارک فناوری‬ ‫پردیس گفت‪« :‬همکاری با این پارک نوعی‬ ‫همکاری راهبردی است‪».‬‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه به همراه‬ ‫کارلوس سایس‪ ،‬معاون وزیر بهداشت و ایساک براوو‪،‬‬ ‫سفیر این کشور و تعدادی دیگر از همراهان به تهران‬ ‫امدند تا از پارک فناوری پردیس بازدید کنند‪ .‬هیئت‬ ‫نیکایی از حضور شرکت های فناور و دانش بنیان در‬ ‫پارک استقبال کرد و در جریان بازدید از نمایشگاه‬ ‫دائمی محصوالت فناورانه پارک و همچنین نمایشگاه‬ ‫‪21‬‬ صفحه 23 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫‪22‬‬ ‫دو سازمان نیست و نوعی همکاری راهبردی است‪.‬‬ ‫پارک فناوری پردیس سازمان بسیار مهمی است و این‬ ‫همکاری منافعی برای هر دو کشور خواهد داشت‪».‬‬ ‫کارلوس سایس‪ ،‬معاون وزیر بهداشت جمهوری‬ ‫نیکاراگوئه نیز این بازدید را فرصت بسیار مهمی برای‬ ‫افزایش همکاری راهبردی بین دو کشور دانست و افزود‪:‬‬ ‫«حوزه های پیوند اعضا‪ ،‬پزشکی از راه دور و مهندسی‬ ‫پزشکی‪ ،‬از جمله حوزه های مورد عالقه نیکاراگوئه برای‬ ‫همکاری است‪».‬‬ ‫ایساک براوو‪ ،‬سفیر جمهوری نیکاراگوئه در تهران نیز‬ ‫در این بازدید حضور داشت‪ .‬او ضمن مثبت خواندن این‬ ‫حرکت گفت‪« :‬از یک سال پیش که جمهوری نیکاراگوئه‬ ‫درصدد برقراری ارتباط برامد‪ ،‬پارک فناوری پردیس‬ ‫بالفاصله به این درخواست پاسخ داد و اگرچه در شرایط‬ ‫پاندمی بودیم‪ ،‬توانستیم تفاهم نامه همکاری را تنظیم‬ ‫کنیم و به امضا برسانیم‪ .‬بنا بود هیئتی از نیکاراگوئه به‬ ‫پارک فناوری پردیس بیاوریم‪ ،‬اما به دلیل پاندمی‪ ،‬این‬ ‫کار میسر نشد‪.‬‬ ‫حضور وزیر امور خارجه و معاون وزیر بهداشت‬ ‫جمهوری نیکاراگوئه در این بازدید‪ُ ،‬مهر تاییدی بر‬ ‫عالقه مندی به حفظ و ادامه همکاری های بین این دو‬ ‫کشور است‪».‬‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫با افزایش اعتبارات‬ ‫محسن دهنوی‪ ،‬عضو هیئت رئیسه مجلس و نایب رئیس‬ ‫کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬تفاهم نامه های مربوط به اجرای تبصره ‪16‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ 1400‬کل کشور به منظور ارائه تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت به شرکت های دانش بنیان‪ ،‬میان رئیس صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی و مدیران عامل بانک های صادرات‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬ملت و اینده به امضا رسید‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬پیش تر‪ ،‬دولت در تبصره ‪16‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ 1400‬کل کشور‪ ،‬بودجه هزار میلیارد‬ ‫تومانی را برای صندوق نواوری تخصیص داده بود و‬ ‫بانک مرکزی نیز به بانک های عامل تکلیف کرد که این‬ ‫مبلغ را با معرفی صندوق نواوری در اختیار شرکت های‬ ‫دانش بنیان قرار دهند‪.‬‬ ‫صندوق نواوری به منظور حمایت بیشتر از شرکت های‬ ‫دانش بنیان و افزایش نقش ان ها در اقتصاد کشور‪ ،‬به‬ ‫بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا ضمن تعیین بانک های‬ ‫عامل از سوی صندوق نواوری‪ ،‬با ان ها برای افزایش‬ ‫بودجه حمایت از شرکت ها به تفاهم برسد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬مقرر شد در تفاهم نامه جداگانه ای با چهار بانک‬ ‫صادرات‪ ،‬تجارت‪ ،‬ملت و اینده‪ ،‬این مبلغ با استفاده از‬ ‫منابع اهرمی صندوق نواوری نزد این بانک ها و لحاظ‬ ‫نرخ بازده موثر تسهیالت بانکی از هزار به سه هزار‬ ‫میلیارد تومان افزایش یابد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬با موافقت بانک مرکزی‪ ،‬در این نشست‬ ‫تفاهم نامه های مذکور در حضور دکتر سید محسن‬ ‫دهنوی‪ ،‬عضو هیئت رئیسه مجلس‪ ،‬دکتر علی‬ ‫وحدت‪ ،‬دکتر محمدصادق خیاطیان و مهندس نصراهلل‬ ‫جهانگرد‪ ،‬رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق نواوری‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی و چهار بانک صادرات‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬ملت و اینده‪ ،‬تفاهم نامۀ افزایش اعتبارات‬ ‫حمایتی از شرکت های دانش بنیان را امضا کردند‪.‬‬ ‫بر اساس این تفاهم نامه‪ ،‬در بودجه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اعتبارات حمایتی از شرکت های دانش بنیان به سه‬ ‫هزار میلیارد تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی صندوق نواوری و شکوفایی‪،‬‬ ‫ایین تبادل تفاهم نامه میان صندوق نواوری با بانک های‬ ‫عامل در اجرای تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کل کشور‪ ،‬با هدف اعطای تسهیالت ارزان قیمت به‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬صبح روز هشتم شهریور‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬با حضور دکتر علی وحدت‪ ،‬دکتر محمدصادق‬ ‫خیاطیان و مهندس نصراهلل جهانگرد‪ ،‬رئیس و اعضای‬ ‫هیئت عامل صندوق نواوری و شکوفایی و دکتر سید‬ صفحه 24 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫و شکوفایی و مدیران عامل این چهار بانک به امضا شدند که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه‪ ،‬خدمات‬ ‫رسید تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر شرکت های مورد نیاز صندوق نواوری و شرکت های دانش بنیان را‬ ‫دانش بنیان و نقش افرینی گسترده ان ها در توسعه در حداقل زمان ممکن ارائه دهند‪.‬‬ ‫اقتصادی کشور باشیم‪ .‬بر اساس تفاهم نامه میان‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی با چهار بانک صادرات‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬ملت و اینده‪ ،‬این بانک ها متعهد شده اند در‬ ‫چهارچوب قوانین و مقررات بانکی جاری خود‪ ،‬ضمن‬ ‫ایجاد وحدت رویه در شعبشان در سراسر کشور‪ ،‬بنا به‬ ‫درخواست صندوق نواوری و شرکت های معرفی شده‬ ‫از طرف ان‪ ،‬تمهیدات الزم را برای ارائه خدمات بانکی‬ ‫مورد نیاز فراهم کنند‪ .‬همچنین این بانک ها متعهد‬ ‫برنامۀ وزیر جدید بهداشت؛‬ ‫تقویت حوزۀ بهداشت و ارائۀ خدمات‬ ‫بهداشتی به مناطق محروم‬ ‫وزیر جدید بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫پس از تحویل گرفتن پست وزارتی خود‪ ،‬بر‬ ‫همراهی و همدلی دستگاه های اجرایی برای‬ ‫عبور از شرایط بحرانی تاکید کرد و افزود‪« :‬اگر‬ ‫در حوزه بهداشت هزینه کنیم‪ ،‬برای ما اورده‬ ‫خواهد داشت و سالمت مردم تضمین می شود‪».‬‬ ‫دکتر بهرام عین اللهی دو هدف عمدۀ خود را برای‬ ‫خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم‪ ،‬تمرکز بر تقویت‬ ‫حوزۀ بهداشت و افزایش سرعت روند ارائۀ خدمات‬ ‫بهداشتی به مناطق محروم اعالم کرد‪ .‬او همچنین‬ ‫طی بازدیدی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید‬ ‫بهشتی گفت‪« :‬دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در‬ ‫دوران دفاع مقدس پیشتاز بود‪ .‬انتظار داریم در شرایط‬ ‫کنونی و دوران شیوع کرونا نیز پیشتاز باشد‪ .‬برای‬ ‫عبور از بحران فعلی باید همگی اماده باشیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫ندیدن این ویروس و ضایعات ان سبب می شود که‬ ‫مردم به اندازه ای که الزم است‪ ،‬همراهی نکنند‪».‬‬ ‫او پرداختن به بهداشت را از اولویت کارها و حمایت‬ ‫از شبکه ها و خانه های بهداشتی‪ ،‬پزشک خانواده‪ ،‬نظام‬ ‫ارجاع و پرونده الکترونیک را جزو شاخص های اصلی‬ ‫این موضوع دانست که باید برنامه ریزی دقیقی برای‬ ‫ان ها صورت گیرد‪.‬‬ ‫وزیر جدید بهداشت با تاکید بر این جمله که «اگر‬ ‫در حوزه بهداشت هزینه کنیم‪ ،‬برایمان اورده خواهد‬ ‫داشت و سالمت مردم تضمین می شود»‪ ،‬راه اندازی‬ ‫سیستم اطالعات متمرکز را عاملی برای انسجام‬ ‫اطالعات درمانی و بهداشتی برشمرد که برنامه ریزی‬ ‫برای اجرایی شدن ان به شدت دنبال می شود‪.‬‬ ‫موضوع مهم دیگری که دکتر عین اللهی به ان اشاره‬ ‫کرد‪ ،‬محرومیت زدایی و رسیدگی به امور بهداشتی‬ ‫ساکنان مناطق محروم به عنوان یکی از شاخص های‬ ‫خدماتی این وزارتخانه بود‪.‬‬ ‫او در نشستی با حضور محمدرضا شانه ساز‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان غذا و دارو و مدیران این سازمان‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫سرعت بخشی در روند صدور مجوز برای واکسن های‬ ‫داخلی کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت پیشنهادی دولت‬ ‫جدید است که رئیس دولت سیزدهم ‪ ۲۰‬مرداد ماه او‬ ‫را برای دریافت پست وزارت بهداشت به مجلس معرفی‬ ‫کرد‪ .‬عین اللهی روز دوشنبه‪ ،‬یکم شهریورماه‪ ،‬در صحن‬ ‫علنی مجلس شورای اسالمی برنامه های خود را ارائه‬ ‫کرد و در نهایت‪ ،‬روز چهارشنبه سوم شهریور ماه با‬ ‫‪ ۲۱۴‬رای موافق‪ ۵۵ ،‬رای مخالف و ‪ ۱۵‬رای ممتنع‪ ،‬به‬ ‫سمت وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی رسید‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 25 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫شیر انسان جایگزین انتی بیوتک ها می شود‬ ‫به گزارش «سالم خبر» به نقل از مدیکال نیوز‪،‬‬ ‫اولیگوساکاریدهای شیر انسان ممکن است به‬ ‫درمان یا جلوگیری از عفونت های باکتریایی در‬ ‫نوزادان و بزرگساالن کمک کند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫باکتری های شناخته شده به عنوان استرپتوکوک گروه‬ ‫‪ ،)GBS( B‬عامل شایع عفونت های خونی‪ ،‬مننژیت و‬ ‫مرده زایی در نوزادان هستند‪ .‬عفونت های ‪ GBS‬اغلب‬ ‫با انتی بیوتیک ها قابل درمان یا پیشگیری هستند‪ ،‬اما‬ ‫باکتری ها به طور فزاینده ای در برابر درمان ها مقاوم می شوند‪.‬‬ ‫اکنون‪ ،‬محققان کشف کرده اند که الیگوساکاریدهای‬ ‫شیر انسانی (‪ )HMOs‬و رشته های کوتاه مولکول های‬ ‫قند در شیر مادر می تواند از عفونت ‪ GBS‬در سلول ها و‬ ‫بافت های انسان و در موش ها جلوگیری کند‪.‬‬ ‫انان می گویند که در اینده الیگوساکاریدها می توانند‬ ‫جایگزین انتی بیوتیک ها برای درمان عفونت در نوزادان‬ ‫و بزرگساالن شوند‪.‬‬ ‫ربکا مور‪ ،‬دانشجوی کارشناسی ارشد ازمایشگاه‪،‬‬ ‫دکتر استیون تاونسند از دانشگاه وندربیلت و دکتر‬ ‫جنیفر گادی در مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت امریکا‬ ‫اظهار کردند‪« :‬نتایج تحقیقات پیشین ازمایشگاه ما‬ ‫نشان داد که مخلوطی از الیگوساکاریدهای شیر انسانی‬ ‫جداشده از شیر چندین مادر اهداکننده مختلف‪،‬‬ ‫فعالیت ضدمیکروبی و ضدبیوفیلمی علیه استرپتوکوک‬ ‫گروه ‪ B‬داشتند‪.‬‬ ‫هدف ما خروج از مطالعات ازمایشگاهی و درک‬ ‫این موضوع بود که ایا الیگوساکاریدهای شیر انسانی‬ ‫می توانند از عفونت در سلول ها و بافت های زنان باردار و‬ ‫موش های باردار جلوگیری کنند یا خیر‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم مراکز کنترل و پیشگیری از‬ ‫بیماری های ایاالت متحده‪ ،‬ساالنه حدود دو هزار‬ ‫نوزاد در ایاالت متحده به استرپتوکوک گروه ‪ B‬مبتال‬ ‫می شوند که چهار تا شش درصد از انان بر اثر این‬ ‫باکتری از بین می روند‪ .‬باکتری ها اغلب در هنگام‬ ‫زایمان و وضع حمل از مادر به نوزاد منتقل می شوند‪.‬‬ ‫به مادر بارداری که تست استرپتوکوک گروه ‪ B‬او مثبت‬ ‫است‪ ،‬به طور معمول در طول زایمان انتی بیوتیک های‬ ‫وریدی تجویز می شود تا از عفونت های زودرس که در‬ ‫هفته اول زندگی رخ می دهد‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫میزان عفونت های دیررس که از یک هفته تا سه‬ ‫ماه پس از تولد اتفاق می افتد‪ ،‬در نوزادانی که از شیر‬ ‫خشک تغذیه می کنند‪ ،‬بیشتر از نوزادانی است که از‬ ‫شیر مادر تغذیه می شوند‪ .‬این نشان می دهد که عوامل‬ ‫موجود در شیر مادر می تواند سبب محافظت در برابر‬ ‫استرپتوکوک گروه ‪ B‬شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬ممکن است‬ ‫قندها جایگزین انتی بیوتیک هایی شوند که عالوه بر‬ ‫از بین بردن باکتری های مفید‪ ،‬اثر کمتری در افزایش‬ ‫مقاومت انتی بیوتیکی نیز داشته باشند‪ .‬محققان درباره‬ ‫تاثیر الیگوساکاریدهای شیر انسانی ترکیبی از چندین‬ ‫مادر بر عفونت استرپتوکوک گروه ‪ B‬سلول های‬ ‫ایمنی جفت (موسوم به ماکروفاژها) و غشای حاملگی‬ ‫(کیسه ای که جنین را احاطه کرده است) مطالعه کردند‪.‬‬ ‫مور می گوید‪« :‬ما دریافتیم که الیگوساکاریدهای شیر‬ ‫انسانی می توانند رشد باکتریایی را در ماکروفاژها و‬ ‫غشاها به طور کامل مهار کنند‪ ،‬بنابراین خیلی سریع به‬ ‫سراغ مدل موش رفتیم‪».‬‬ ‫انان بررسی کردند که الیگوساکاریدهای شیر انسانی‬ ‫می توانند از گسترش عفونت استرپتوکوک گروه ‪ B‬در‬ ‫دستگاه تناسلی موش های باردار جلوگیری کنند و در پنج‬ ‫قسمت مختلف دستگاه تناسلی‪ ،‬شاهد کاهش چشمگیر‬ ‫عفونت استرپتوکوک گروه ‪ B‬با درمان الیگوساکاریدهای‬ ‫شیر انسانی بودند‪.‬‬ ‫برای کشف اینکه کدام الیگوساکاریدهای شیر انسانی‬ ‫و الیگوساکاریدهای دیگر این اثار ضد میکروبی را دارند‪،‬‬ ‫محققان میکروبیوم مصنوعی دوگانه ای با استرپتوکوک‬ ‫گروه ‪ B‬و گونه های مفید استرپتوکوکوس سالیواریوس‬ ‫که در یک صفحه کشت بافت رشد می کنند‪ ،‬ایجاد کردند‬ ‫که با غشای نیمه تراوا جدا شده بود‪ .‬سپس محققان‪،‬‬ ‫الیگوساکاریدهایی را به نام گاالکتو الیگوساکاریدها‬ ‫(‪ )GOS‬که به طور معمول به شیر خشک نوزادان اضافه‬ ‫می شوند‪ ،‬اضافه کردند که از گیاهان گرفته شده اند‪ .‬در‬ صفحه 26 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫غیاب قند‪ ،‬استرپتوکوک گروه ‪ B‬رشد باکتری های خوب‬ ‫را سرکوب کرد‪ ،‬اما گاالکتو الیگوساکاریدها به رشد این‬ ‫گونه مفید کمک کرد‪.‬‬ ‫مور توضیح می دهد‪« :‬ما به این نتیجه رسیدیم که‬ ‫استرپتوکوک گروه ‪ ،B‬اسید الکتیک تولید می کند که‬ ‫مانع رشد می شود‪ .‬وقتی الیگوساکارید را اضافه می کنیم‪،‬‬ ‫گونه های مفید می توانند از ان به عنوان منبع غذایی برای‬ ‫غلبه بر این سرکوب استفاده کنند‪».‬‬ ‫به طرز شگفت انگیزی‪ ،‬اولین الیگوساکاریدهای شیر‬ ‫انسانی که در سیستم ازمایش کردند‪ ،‬این تاثیر را‬ ‫نداشتند‪ ،‬اما تاونسند می گوید که به احتمال زیاد یک یا‬ ‫چند مورد که شامل بیش از ‪ ۲۰۰‬قند منحصربه فرد در‬ ‫شیر مادر است‪ ،‬در ازمایش میکروبیوم مصنوعی فعالیت‬ ‫دارند‪ .‬به همین دلیل این گروه تحقیقاتی قصد دارد این‬ ‫موضوع را کشف کند‪.‬‬ ‫محققان می گویند‪« :‬دلیل اینکه الیگوساکاریدهای‬ ‫شیر انسانی عفونت استرپتوکوک گروه ‪ B‬را درمان و از‬ ‫ان جلوگیری می کنند‪ ،‬دوگانه است‪ .‬ان ها با جلوگیری‬ ‫از چسبیدن عوامل بیماری زا به سطوح بافتی و تشکیل‬ ‫بیوفیلم به عنوان ضدچسب و با حمایت از رشد باکتری های‬ ‫خوب‪ ،‬به عنوان پروبیوتیک عمل می کنند‪».‬‬ ‫تاونسند افزود‪« :‬الیگوساکاریدهای شیر انسانی از‬ ‫زمانی که انسان وجود داشته است‪ ،‬در پیرامون ما‬ ‫وجود داشتند‪ ،‬اما باکتری ها ان ها را کشف نکرده اند‪.‬‬ ‫شاید به این دلیل است که مقدار زیادی از ان در‬ ‫شیر وجود دارد و در طول رشد نوزاد مدام در حال‬ ‫تغییر هستند‪ .‬اگر بتوانیم نحوه عملکرد ان ها را بیشتر‬ ‫بیاموزیم‪ ،‬ممکن است انواع مختلف عفونت ها را با‬ ‫مخلوطی از الیگوساکاریدهای شیر انسانی درمان کنیم‬ ‫و ممکن است روزی این الیگوساکاریدها جایگزین‬ ‫انتی بیوتیک ها در بزرگساالن و نوزادان شود‪ ».‬محققان‬ ‫نتایج تحقیقات خود را در نشست انجمن شیمی امریکا‬ ‫(‪ )ACS‬ارائه کردند‪.‬‬ ‫مسیر پژوهش برای متخصصان تجهیزات‬ ‫پزشکی هموارتر شد‬ ‫پروژه های انجمن در زمینه های مرتبط با نقشه برداری‬ ‫مغز‪ ،‬علوم شناختی و علوم اعصاب موضوع این همکاری‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬این تفاهم نامه برای استفاده‬ ‫پژوهشگران انجمن از امکانات و تجهیزات ازمایشگاه‬ ‫در چهارچوب تعرفه های مصوب‪ ،‬بستر مناسبی فراهم‬ ‫می کند و محققان می توانند از مشاوره علمی و تخصصی‬ ‫در راستای استفاده از خدمات و تجهیزات ازمایشگاه‬ ‫بهر ه ببرند‪ .‬در این تفاهم نامه امده است‪« :‬محققان‬ ‫انجمن می توانند از امکانات ازمایشگاه مانند دستگاه‬ ‫تصویربرداری ام ارای سه تسال‪ ،‬تجهیزات ثبت سیگنال‪،‬‬ ‫تجهیزات تحریک مغزی‪ ،‬خدمات پردازش داده های‬ ‫سیگنال و تصویر مربوط به نقشه برداری مغز و مجموعه‬ ‫ازمون های ارزیابی شناختی و ازمایشگاه واقعیت مجازی‬ ‫استفاده کنند‪».‬‬ ‫ازمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با هدف پاسخ گویی‬ ‫بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور با ایجاد‬ ‫زیرساخت تصویربرداری و تحریک مغزی راه اندازی شد تا‬ ‫مسیر تحقیقات شناختی و خدمات دانش بنیان در حوزه‬ ‫علوم و فناوری های شناختی و نقشه برداری مغز بهتر و‬ ‫راحت تر طی شود‪ .‬این مرکز با حمایت معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شده است و با امضای‬ ‫تفاهم نامۀ یادشده‪ ،‬دسترسی پژوهشگران به مطالعات و‬ ‫تحقیقات متخصصان این حوزه از مسیر علمی و مطمئن‬ ‫امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫با امضای تفاهم نامه همکاری میان ازمایشگاه‬ ‫ملی نقشه برداری مغز و انجمن صنفی متخصصین‬ ‫تجهیزات پزشکی کشور‪ ،‬از این پس‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫پژوهش ها به اسانی در دسترس متخصصین این‬ ‫حوزه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در این تفاهم نامه که محمدرضا ای‪ ،‬رئیس ازمایشگاه‬ ‫ملی نقشه برداری مغز و احمد مسلمی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی‬ ‫متخصصین تجهیزات پزشکی کشور ان را امضا کردند‪،‬‬ ‫تحکیم همکاری های دوجانبه‪ ،‬به ویژه انجام پروژه های‬ ‫پژوهشی‪ ،‬به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫فراهم کردن خدمات اخذ و انالیز داده برای انجام‬ ‫‪25‬‬ صفحه 27 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫کمردرد از عالئم شایع پوکی استخوان است‬ ‫یکی از جراحان و متخصصان زنان و زایمان‪،‬‬ ‫با بیان اینکه در سنین باالتر نیز راه هایی برای‬ ‫افزایش تراکم استخوان ها در زنان وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬در سنین باالتر نباید از مصرف لبنیات‪،‬‬ ‫ورزش کردن و نور افتاب غافل شد‪».‬‬ ‫‪26‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری «مهر»‪ ،‬هاجر عباسی با اشاره به‬ ‫تعریف پوکی استخوان که در پی یائسگی ایجاد می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪« :‬با کم شدن اثار هورمونی تخمدان ها‪،‬‬ ‫روند پوکی استخوان یا اصطالحاً از دست رفتن بافت‬ ‫استخوانی در بانوان تشدید می شود‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه بسیاری از بانوان در دوران یائسگی‬ ‫و بعد از ان ممکن است دچار بیماری پوکی استخوان‬ ‫شوند‪ ،‬افزود‪« :‬این بیماری بر حسب شدت‪ ،‬در بسیاری‬ ‫از موارد ممکن است ازاردهنده باشد‪».‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید‬ ‫بهشتی با اشاره به عالئم پوکی استخوان ادامه داد‪:‬‬ ‫«پوکی استخوان در مراحل اولیه هیچ نشانه خاصی‬ ‫ندارد‪ ،‬ولی زمانی که این بیماری شدید می شود‪،‬‬ ‫عالمت ها به سرعت به سراغ بیمار می ایند‪».‬‬ ‫کمردرد یکی از شایع ترین عالمت های بروز پوکی‬ ‫استخوان است که عباسی به ان اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫«این بیماران با کوچک ترین ضربه ای که ممکن است‬ ‫برای فرد عادی شکستگی به دنبال نداشته باشد‪ ،‬دچار‬ ‫شکستگی یا مشکالت استخوانی می شوند‪».‬‬ ‫این جراح و متخصص زنان و زایمان با بیان اینکه‬ ‫حداکثر توده استخوانی در زیر ‪ ۳۰‬سالگی ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪« :‬بیشتر روش های پیشگیری از پوکی‬ ‫استخوان به دوران بلوغ مربوط می شود‪ ،‬زمانی که‬ ‫می توان حجم استخوانی را به حداکثر رساند‪».‬‬ ‫عباسی با بیان اینکه در سنین باالتر هم راه هایی‬ ‫برای پیشگیری و افزایش تراکم استخوانی وجود دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪« :‬در سنین باالتر نباید به بهانه کاهش تراکم‬ ‫استخوان ها‪ ،‬از استفاده از کلسیم‪ ،‬شیر‪ ،‬لبنیات‪ ،‬ورزش و‬ ‫قرار گرفتن در معرض نور خورشید غافل شد‪».‬‬ ‫این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید‬ ‫بهشتی به افرادی که در سنین یائسگی قرار دارند‪ ،‬اهمیت‬ ‫تغذیه مناسب و ورزش را یاداور شد و افزود‪« :‬ورزش‬ ‫و انجام حرکت های کششی‪ ،‬به ویژه ورزش هایی که به‬ ‫استخوان ها فشار وارد می کند و سبب استخوان سازی‬ ‫می شود‪ ،‬الزم است‪».‬‬ ‫او تاکید کرد که بی تحرکی یکی از مهم ترین علت های‬ ‫اختالل در عملکرد استخوان هاست‪ .‬این جراح و متخصص‬ ‫زنان و زایمان با بیان اینکه توده استخوانی زنان در مقایسه‬ ‫با مردان کمتر است‪ ،‬ضرورت ورزش و تغذیه سرشار از‬ ‫کلسیم را یاداور شد و گفت‪« :‬کاهش عملکرد هورمون ها‬ ‫و همچنین ژنتیک‪ ،‬در بروز پوکی استخوان اثرگذار است‪».‬‬ ‫عباسی با بیان این موضوع که تراکم استخوان در افراد‬ ‫با جثه ریزتر کمتر از دیگران است‪ ،‬ادامه داد‪« :‬این افراد‬ ‫در معرض پوکی استخوان هستند و باید بیشتر‪ ،‬به ویژه‬ ‫در سنین پایین‪ ،‬توصیه ها مبنی بر افزایش حجم توده‬ ‫استخوان را جدی بگیرند‪».‬‬ ‫او با اشاره به اینکه کم کاری یا پرکاری تیروئید در‬ ‫بازجذب توده استخوانی اثرگذار است‪ ،‬گفت‪« :‬در این‬ ‫گروه حتماً باید به اقدامات پیشگیرانه‪ ،‬تغذیه مناسب و‬ ‫ورزش توجه کرد‪».‬‬ ‫عباسی در ادامه به افرادی که جراحی های معده یا روده‬ ‫انجام داده اند و افرادی که داروهایی مصرف می کنند که‬ ‫روند جذب کلسیم را دچار اختالل می کند‪ ،‬توصیه کرد‪:‬‬ ‫«در این موارد باید برای پیشگیری از پوکی استخوان با‬ ‫پزشک متخصص مشورت شود‪».‬‬ ‫او به پرهیز از استعمال دخانیات و مصرف الکل تاکید‬ ‫کرد و گفت‪« :‬الکل‪ ،‬سیگار و مواد دخانی از مواردی است‬ ‫که روند جذب کلسیم را دچار اختالل می کند‪».‬‬ ‫این جراح و متخصص زنان و زایمان دانشگاه تاکید کرد‪:‬‬ ‫«بر اساس مشاهدات بالینی‪ ،‬زنان ایرانی به دلیل اینکه‬ ‫غالباً ورزش نمی کنند یا کم تحرک هستند‪ ،‬از دردهای‬ ‫استخوانی شکایت می کنند‪ .‬ورزش باید در برنامه روتین‬ ‫زندگی باشد و هر میزان از ورزش بر اساس توانایی‬ ‫جسمی انجام شود‪ .‬در صورت نادیده گرفتن این توصیه ها‪،‬‬ صفحه 28 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫در اینده در معرض دردهای استخوانی و پوکی استخوان‬ ‫قرار خواهیم گرفت‪».‬‬ ‫عباسی با اشاره به اینکه پوکی استخوان ممکن است‬ ‫زندگی شخصی افراد را تحت تاثیر قرار دهد و حتی‬ ‫روند ان را مختل کند‪ ،‬گفت‪« :‬پیاده روی در افتاب‪،‬‬ ‫استفاده از سبزیجات برگ تیره و لبنیات کم چرب غنی از‬ ‫ویتامین دی‪ ،‬مراجعه به پزشک و انجام دوره ای ازمایش‪،‬‬ ‫راهکار های مناسبی برای جبران یا کاهش تحلیل توده‬ ‫استخوان است‪».‬‬ ‫ابالغ ضابطه حمایت از محصوالت شرکت های‬ ‫دانش بنیان و هسته های فناور‬ ‫ضابطهحمایتازمحصوالتشرکت هایدانش بنیان‬ ‫و هسته های فناور در اداره کل تجهیزات و ملزومات‬ ‫پزشکی سازمان غذا و دارو ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و‬ ‫ملزومات پزشکی‪ ،‬با همکاری اداره تولید و اداره‬ ‫صادرات و با مشارکت دیگر ادارات زیرمجموعه اداره کل‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزشکی و به استناد قانون حمایت‬ ‫از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نواوری ها و‬ ‫اختراعات مصوب سال ‪ ،1389‬فصل چهارم نقشه جامع‬ ‫علمی کشور مصوب ‪ ،1389‬قانون حداکثر استفاده از‬ ‫توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز کشور مصوب‬ ‫سال ‪ ،1391‬بند ‪ 2‬سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی‬ ‫رهبر معظم انقالب مورخ ‪ ،1392‬بند ‪ 4‬سیاست های‬ ‫او با بیان این موضوع که افتاب منبع مناسب جذب‬ ‫ویتامین دی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬قرار گرفتن‬ ‫طوالنی مدت در معرض اشعه افتاب خطرناک است و‬ ‫روزانه فقط ‪ ۲۰‬دقیقه تابش مستقیم نور خورشید برای‬ ‫جذب ویتامین دی کفایت می کند‪ .‬البته باید به این‬ ‫موضوع توجه کرد که برای افرادی که از کمبود ویتامین‬ ‫دی رنج می برند‪ ،‬استفاده از قرص های مکمل زیر نظر‬ ‫پزشک ضرورت دارد‪».‬‬ ‫سالمت ابالغی رهبر معظم انقالب مورخ ‪ ،1393‬بند ‪5‬‬ ‫سیاست های علم و فناوری ابالغی رهبر معظم انقالب‬ ‫مورخ ‪ 1393‬و ماده ‪ 64‬قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫مصوب ‪ 1395‬در حمایت از تولید و عرضه محصوالت‬ ‫دانش بنیان و فناورانه‪« ،‬ضابطه حمایت از محصوالت‬ ‫شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور» در اداره کل‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تدوین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هدف از تدوین این ضابطه دست یافتن به این موارد‬ ‫عنوان شده است‪:‬‬ ‫• حمایت های عملی به منظور سرعت بخشیدن به‬ ‫ورود محصوالت دانش بنیان و فناورانه سالمت تولیدی‬ ‫شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور به بازارهای‬ ‫مصرف و تبدیل دانش به سرمایه‬ ‫• تسریع در امور اجرایی و صدور مجوزها و پروانه های‬ ‫الزم محصوالت دانش بنیان و فناورانه سالمت تولیدی‬ ‫شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور‬ ‫• حمایت از ورود به بازار محصوالت دانش بنیان و‬ ‫فناورانه سالمت تولیدی شرکت های دانش بنیان و‬ ‫هسته های فناور‬ ‫• ارتقای سطح کیفی محصوالت دانش بنیان و فناورانه‬ ‫سالمت تولیدی شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور‬ ‫• تسهیل ورود به بازار محصوالت دانش بنیان و فناورانه‬ ‫مورد نیاز حوزه سالمت که ارزبری بسیار زیادی دارند‪.‬‬ ‫• حمایت از فناوری های نوین و دانش بنیان برای‬ ‫ارتقای کیفیت خدمات و تجویز منطقی و کاهش عوارض‬ ‫کاالهای سالمت‬ ‫‪27‬‬ صفحه 29 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫رونمایی از ‪ 18‬محصول دانش بنیان در حوزه‬ ‫پیشگیری و کنترل کرونا‬ ‫در شیراز ‪ ۱۸‬محصول دانش بنیان در حوزه‬ ‫پیشگیری و کنترل کرونا طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری «مهر»‪ ،‬عضو هیئت علمی‬ ‫مرکز میکروب شناسی و رئیس گروه کنترل عفونت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت‪« :‬برای نخستین بار‬ ‫در کشور‪ ۱۸ ،‬محصول دانش بنیان در حوزه پیشگیری‪،‬‬ ‫حفاظت و کنترل کرونا با این تنوع کاربرد در مرکز‬ ‫تحقیقات مصون سازی سازمان پدافند غیرعامل شیراز‬ ‫طراحی و ساخته شدند‪».‬‬ ‫امامی به همه تاییدیه های علمی‪ ،‬ازمایشگاهی‬ ‫و بالینی این محصوالت اشاره کرد و افزود‪« :‬این‬ ‫محصوالت عالوه بر دریافت تاییدیه های ازمایشگاه های‬ ‫مرجع علوم پزشکی و محیط های بیمارستانی در‬ ‫طرح کالن ملی توسعه و ساخت گوشی های‬ ‫هوشمند پزشکی در ایران‬ ‫شیراز‪ ،‬در ازمایشگاه های مرجع کشوری نیز ازمایش و‬ ‫تایید شده اند‪ ».‬به گفته او‪ ،‬واحد «ایمد»‪ ،‬از معتبرترین‬ ‫واحدهای تاییدکننده تجهیزات کاربردی پزشکی در‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬این محصوالت را تایید کرده است‪.‬‬ ‫مسئول مرکز تحقیقات مصون سازی پدافند غیرعامل‬ ‫شیراز نیز گفت‪« :‬این محصوالت با کارکرد پیشگیری‪،‬‬ ‫کنترلی و حفاظتی در مقابل ویروس کرونا و با‬ ‫به کارگیری گروه متخصصی از نخبگان دانشگاهی و با‬ ‫دانش کام ً‬ ‫ال بومی طراحی و ساخته شده اند‪».‬‬ ‫کشاورز با تاکید بر اینکه در شرایط کرونایی‪ ،‬کنترل‬ ‫محیطی در مقابله با این بیماری عامل بسیار مهمی است‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬یکی از متنوع ترین محصوالت مرکز تحقیقات‬ ‫مصون سازی پدافند غیرعامل شیراز‪ ،‬تجهیزات تهویه و‬ ‫ضدعفونی کننده محیط است که به صورت یونایزر و‬ ‫اُزونایزر کار می کند‪».‬‬ ‫او طراحی لباس محافظ شخصی کادر درمان‪ ،‬مجهز به‬ ‫سیستم تهویه و ضدعفونی کنندگی و ساخت فیلترهای‬ ‫تهویه اتاق های ای سی یو‪ ،‬کیت های تشخیصی و ماسک های‬ ‫الکترونیک را از دیگر محصوالت تولیدی این مرکز عنوان کرد‪.‬‬ ‫کشاورز گفت‪« :‬طراحی و ساخت این تجهیزات کام ً‬ ‫ال‬ ‫بومی است و با تکیه بر دانش نخبگان مهندسی پزشکی‪،‬‬ ‫مکانیک‪ ،‬الکترونیک و همه گرایش های تخصصی مورد‬ ‫نیاز و مرتبط انجام شده است‪».‬‬ ‫به گفته کشاورز‪ ،‬با ابالغ شیوه نامه وزارت کشور‪،‬‬ ‫یازده قلم از این محصوالت برای استفاده و کاربرد در‬ ‫سازمان ها و ادارات با ردیف بودجه ای معین در حوزه‬ ‫تجهیزات پدافند غیرعامل قرار گرفته است‪.‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫به منظور توسعه و ساخت گوشی های هوشمند‬ ‫پزشکی در قالب طرح کالن ملی فناور و با تالش‬ ‫شرکتی دانش بنیان‪ ،‬در صدد ایران ساخت کردن‬ ‫این تجهیز پرکاربرد پزشکی است‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬نسل جدید گوشی های پزشکی عالوه بر‬ ‫استفاده از قابلیت ارتباطات از راه دور و اتصال به‬ ‫اینترنت‪ ،‬از فناوری هوش مصنوعی نیز بهره می برد‪.‬‬ ‫امکان تشخیص صداهای عادی از صداهای مزاحم و‬ ‫غیرعادی‪ ،‬تشخیص بیماری ها و نشانه های ویژه به‬ صفحه 30 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫کمک صدا‪ ،‬از دیگر فناوری های استفاده شده در این‬ ‫گوشی هاست‪.‬‬ ‫این گوشی ها در دو نوع مکانیکی و دیجیتال تولید‬ ‫شده اند‪ ،‬اما پیچیدگی فناورانه و تکیه صرف بازار‬ ‫ی به واردات‪ ،‬راه را بر تولید داخلی‬ ‫تجهیزات پزشک ‬ ‫این محصول بسته بود؛ موضوعی که با نوسانات ارزی‬ ‫و محدودیت های ایجادشده برای واردات‪ ،‬مشکالتی را‬ ‫در حوزه سالمت ایجاد کرد‪.‬‬ ‫برای رفع این نیاز که بخش جدانشدنی از حوزه‬ ‫سالمت به حساب می اید‪ ،‬معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری در قالب طرح کالن ملی فناور و‬ ‫با تالش شرکتی دانش بنیان‪ ،‬زمینه را برای تولید‬ ‫ایران ساخت گوشی های پزشکی ایجاد کرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫تولید ایران ساخت نمونه مکانیکی‪ ،‬شرکت دانش بنیان‬ ‫«نبض هوشمند سالمت» در حال توسعه و ساخت نمونه‬ ‫دیجیتال و همچنین بدون سیم این گوشی هاست‪.‬‬ ‫به گفته بهمن منصوری‪ ،‬رئیس هیئت مدیره این‬ ‫شرکت دانش بنیان‪ ،‬نمونه مکانیکی که در ایران استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬میلیون ریال است‪ ،‬درحالی که‬ ‫نمونه ایران ساخت با یک پنجم این قیمت و با کیفیتی‬ ‫به مراتب بهتر از نمونه های وارداتی موجود‪ ،‬نیاز صنعت‬ ‫پزشکی را تامین می کند‪.‬‬ ‫به گفته این فعال فناور‪ ،‬نمونه دیجیتال وارداتی‬ ‫همچنین بیش از ‪ ۲۵۰‬میلیون ریال هزینه بر دوش‬ ‫سالمت کشور می گذارد‪ ،‬اما با گوشی های دیجیتال و‬ ‫هوشمند ایران ساخت‪ ،‬این هزینه به ‪ ۱۳۰‬میلیون ریال‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫این گوشی ها با هزینه های بسیار زیاد به کشور وارد‬ ‫می شوند‪ ،‬اما واردات این تجهیزات با وجود صرف مبالغ‬ ‫هنگفت‪ ،‬کار اسانی نیست و به گفته منصوری‪ ،‬این‬ ‫تجهیزات عمدتاً از مسیر قاچاق و مبادی غیررسمی‬ ‫به کشور وارد می شوند و همین موضوع سبب می شود‬ ‫نه تنها هزینه های تمام شده بیش از بهای واقعی باشد‪،‬‬ ‫بلکه پشتیبانی و تضمین کیفیتی نیز در کار نباشد‪.‬‬ ‫اتوماسیون رباتیک؛‬ ‫ترسیم فضای تولید اینده‬ ‫موضوع قرار گرفتن ربات به جای انسان در فرایندهای‬ ‫ارائه محصوالت یا خدمات‪ ،‬موضوعی چندبعدی است‬ ‫که ابعاد زندگی اجتماعی را نیز در طوالنی مدت‬ ‫دستخوش تغییرات می کند‪ .‬جهان امروزی به سمت‬ ‫بهره گیری از ماشین به جای انسان پیش می رود‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد گسترش روند به کارگیری ربات ها در‬ ‫خطوط تولید صنعتی برای اقشاری نظیر کارگران‬ ‫معمولی و حتی حرفه ای به نگرانی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۱۴‬شرکت ‪ McAfee‬پیش بینی کرد‬ ‫سیستم های تولیدی جدید برگرفته از هوش مصنوعی‪،‬‬ ‫وظایف سنتی حسابداران‪ ،‬کارکنان بانک ها و مراکز‬ ‫ثبتی را نیز بر عهده خواهند گرفت‪ .‬در این میان‪ ،‬بین‬ ‫کارشناسان بر سر اینده اتوماسیون تولید اختالفاتی‬ ‫وجود دارد‪ .‬برخی اعتقاد دارند گسترش به کارگیری‬ ‫سیستم های رباتیک در تولید محصوالت و ارائه خدمات‬ ‫سبب افزایش سرعت و بازده خواهد شد و در مقابل‪،‬‬ ‫هزینه ها را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬عده ای عقیده دارند روند جایگزینی ربات ها‬ ‫با نیروی کار انسانی‪ ،‬سبب پیامدهای منفی مانند افزایش‬ ‫نرخ بیکاری می شود و در ادامه‪ ،‬تبعات خود را خواهد‬ ‫داشت‪ .‬مطالعات اخیر درباره اتوماسیون عمدتاً بر رابطه‬ ‫بین اتوماسیون و اشتغال متمرکز شده است‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬در سال های اخیر چندین مقاله تجربی که‬ ‫عواملی نظیر رقابت های تولید در سال های‬ ‫گذشته سبب افزایش جایگزینی ماشین به جای‬ ‫انسان شده اند‪ ،‬بااین حال پدیده های دیگری نیز‬ ‫دخیل هستند؛ از جمله بروز بحران هایی نظیر‬ ‫پاندمی کرونا در سطح جهانی و افزایش قوانین‬ ‫سفت و سخت فاصله گذاری اجتماعی و درعین حال‬ ‫نیاز به متوقف نشدن تولید و خدمات رسانی‪ ،‬نقش‬ ‫استفاده از کارگران رباتیک به جای انسان را بیش‬ ‫از پیش برای کارفرمایان و پیمانکاران روشن کرد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 31 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫رابطه بین ربات های صنعتی و عملکرد تولید را بررسی‬ ‫کردند‪ ،‬به این نتیجه رسیدند که پذیرش ربات های صنعتی‬ ‫چه به صورت سخت افزاری و چه نرم افزاری‪ ،‬سبب افزایش‬ ‫بهره وری صنایع در دهه اخیر شده است‪.‬‬ ‫در سال های ‪ ۱۹۸۰‬و ‪ ۱۹۹۰‬پژوهشگرانی نظیر بالتزمن‬ ‫و دامز درباره تاثیرات اتوماسیون بر افزایش بهره وری‬ ‫کارخانه ها مطالعاتی انجام دادند‪ .‬بنا به اعتقاد این‬ ‫پژوهشگران‪ ،‬مدرکی دال بر تاثیر اتوماسیون بر بهره وری‬ ‫صنایع وجود نداشت‪.‬‬ ‫هرچند در ان سال ها شاهد رشد خیره کننده امروزی‬ ‫سیستم های خودکار و افزایش دامنه نفوذشان در صنایع‬ ‫نبودیم‪ ،‬پژوهشگرانی نظیر بارتل از سال ‪ ۲۰۰۷‬و با‬ ‫مطالعه روند رشد خطوط اتوماسیون در کارخانه ها از‬ ‫‪ ۱۹۹۷‬تا ‪ ،۲۰۰۷‬اعالم کردند که استفاده از فناوری‬ ‫در خطوط تولید و کارخانه های امریکایی سبب بهبود‬ ‫بهره وری تولید شده است‪.‬‬ ‫دریچه ای نوین به تولید صنعتی‬ ‫‪30‬‬ ‫بررسی های کارشناسی حاکی از ان است که تا سال‬ ‫‪ ،۲۰۰۵‬سرمایه گذاری روی استفاده از سیستم های رباتیک‬ ‫در خطوط تولید رقمی حدود ‪ ۱۰‬درصد از منابع کارخانه ها‬ ‫را شامل می شد و نیمی از شرکت ها تا سال ‪ ۲۰۱۰‬تا حد‬ ‫زیادی به فرایندهای تولید دستی متکی بودند‪ .‬به مرور‬ ‫زمان و افزایش تنوع خدمات شرکت های فعال در زمینه‬ ‫ارائه راهکارهای فناوری رباتیک و اتوماسیون در تولید‪،‬‬ ‫روند بهره گیری از این سیستم ها به جای کارگران انسانی‬ ‫نیز در بین صنایع بزرگ و متوسط سیر صعودی داشته‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۱۹‬سعی شد مطالعات جدیدی در‬ ‫زمینه تاثیرات اتوماسیون بر صنایع انجام شود‪ .‬محققانی‬ ‫نظیر سورنسن‪ ،‬سعی کردند از دیدگاه تازه ای به پدیده‬ ‫گسترش اتوماسیون نگاه بیندازند‪.‬‬ ‫در این تحقیق که روی صنایع کشور دانمارک انجام‬ ‫گرفت‪ ،‬سعی شد تا به موضوعاتی مانند سرمایه گذاری‬ ‫روی یکپارچه سازی تولید و اتوماتیک سازی تولید محصول‬ ‫تا روندهای سازمانی و کارگاهی توجه شود‪ .‬سرانجام این‬ ‫نتیجه حاصل شد که فرایندهای اتوماسیون در تولید‬ ‫و جای گیری کارگران رباتیک به جای انسان‪ ،‬لزوماً با‬ ‫معیارهای استاندارد و سنتی تحلیلی قابل بیان نیستند‪.‬‬ ‫با توجه به روند تغییرات نحوه تولید درشرکت ها این‬ ‫پرسش مطرح می شود که چه عواملی سرمایه گذاری در‬ ‫اتوماسیون توسط شرکت ها را تسریع می کند؟ به نظر‬ ‫می رسد پاسخ این پرسش را باید در افزایش رقابت های‬ ‫تجاری و نیاز به ارائه خدمات در اسرع وقت در سطح‬ ‫جهانی یافت‪.‬‬ ‫یکی از نمونه های بارز این موضوع‪ ،‬کشور چین‬ ‫بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی است‪ .‬بین‬ ‫شدت رقابت در به دست اوردن سهم از بازار و پذیرش‬ ‫فناوری های رباتیک صنعتی و اتوماسیون رابطه وجود‬ ‫دارد‪ .‬افزایش صادرات چین به جهان سبب افزایش‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه اتوماسیون شده است که از‬ ‫این فرضیه پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫بنگاه های چینی در کنار ارائه نیروی کار ارزان و‬ ‫ماهر‪ ،‬قدرت بسیار زیادی در ارائه محصول دارند؛‬ ‫موضوعی که از منظر رقبا‪ ،‬تهدید به شمار می رود و‬ ‫این کشورها را برای افزایش توان رقابت حداقل در‬ ‫حوزه تولید و توزیع با قیمت رقابتی با چین‪ ،‬بیش از‬ ‫پیش به سمت استفاده از اتوماسیون و سیستم های‬ ‫خودکار به جای انسان سوق می دهد‪.‬‬ ‫این موضوع همچنین در افزایش استفاده از نواوری‬ ‫در زمینه بهینه سازی و توسعه صنایع نیز موثر است‪.‬‬ ‫هزینه هایی نظیر حقوق‪ ،‬بیمه‪ ،‬هزینه های حمل ونقل و‬ ‫اموزش نیروی کار در کنار محدودیت ساعات کاری‪،‬‬ ‫جزو مواردی است که در بازار رقابتی امروزی سبب‬ ‫روند روبه رشد به کارگیری اتوماسیون به جای انسان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به طورکلی‪ ،‬اگرچه عواملی نظیر رقابت های تولید‬ ‫در سال های گذشته سبب افزایش جایگزینی ماشین‬ ‫به جای انسان شده اند‪ ،‬پدیده های دیگری نیز دخیل‬ ‫هستند؛ از جمله بروز بحران هایی نظیر پاندمی کرونا‬ ‫در سطح جهانی و افزایش قوانین سفت و سخت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی‪ .‬درعین حال‪ ،‬نیاز به متوقف‬ ‫نشدن تولید و خدمات رسانی‪ ،‬نقش استفاده از کارگران‬ ‫رباتیک به جای انسان را بیش از پیش برای کارفرمایان‬ صفحه 32 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫و پیمانکاران روشن کرد‪ .‬موضوع قرار گرفتن ربات به‬ ‫جای انسان در فرایندهای ارائه محصوالت یا خدمات‪،‬‬ ‫موضوعی چندبعدی است که ابعاد زندگی اجتماعی را‬ ‫نیز در طوالنی مدت دستخوش تغییرات می کند‪.‬‬ ‫جهان امروزی به سمت بهره گیری از ماشین به جای‬ ‫انسان پیش می رود‪ .‬ماشین هایی که می توانند ساعت ها‬ ‫بدون توقف کار کنند و در دسترسی به کاال و خدمات‪،‬‬ ‫به ویژه در حوزه هایی نظیر تولید و توزیع محصوالت پزشکی‬ ‫و درمانی در کشورهای افریقایی و کمترتوسعه یافته نقش‬ ‫بسیار مثبتی داشته باشند‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬جای گیری مشاغلی که به طور سنتی‬ ‫توسط نیروی کار انسانی انجام می شوند‪ ،‬به مرور باعث‬ ‫بازنشستگی و بیکاری کارگران خواهد شد که در این‬ ‫صورت دولت ها باید تدابیری برای این موضوع بیندیشند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه افتتاح مشاوره تخصصی‬ ‫انالین در بیمارستان فارابی‬ ‫نسخه نویسی الکترونیک با همکاری مرکز مدیریت امار و‬ ‫فناوری اطالعات در حال پیشرفت است‪ .‬حوزه پزشکی از راه‬ ‫دور کلینیک مجازی برای مراجعه بیماران به منظور ارتباط‬ ‫پزشک و بیمار از راه دور نیز در حال راه اندازی است‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬امروز به منظور افتتاح مشاوره های تخصصی‬ ‫پزشکی انالین در سطح دانشگاه کنار هم هستیم که در‬ ‫اینده ممکن است بین بیمارستان های مختلف و حتی در‬ ‫یک بیمارستان گسترش پیدا کند‪ .‬مشاوره تخصصی انالین‬ ‫جایگزین مشاوره حضوری نخواهد شد‪ ،‬بلکه جایگزین‬ ‫مشاوره های تلفنی است‪ ،‬با این تفاوت که مستندسازی‬ ‫صورت می گیرد و حقوق مادی و معنوی پزشکان حفظ‬ ‫می شود و مسائل قانونی کمتر خواهد شد‪ .‬به منظور برطرف‬ ‫کردن مشکل‪ ،‬حضور متخصص داخلی مقیم در شیفت‬ ‫شب در بیمارستان های فارابی‪ ،‬روزبه و رازی در سیستم‬ ‫مشاوره تخصصی انالین پزشک مقیم داخلی شکل گرفت و‬ ‫مشاوره هایی که نیاز به حضور فیزیکی ندارد‪ ،‬از این طریق‬ ‫صورت می گیرد‪».‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه اظهار کرد‪« :‬دکتر مرعشی با درایت‬ ‫در هر دو حوزه ارتباط پزشک و بیمار و ارتباط متخصصان‬ ‫با یکدیگر‪ ،‬به خوبی عمل کردند‪ .‬امروز ارتباط متخصصان‬ ‫با یکدیگر مدنظر است و البته جای کار بسیاری وجود‬ ‫دارد‪ .‬در این سامانه‪ ،‬فرم پاد طراحی شده است و امکان‬ ‫گفت وگوی درخواست کننده و مشاوره دهنده وجود دارد‪ .‬در‬ ‫اینده امضای دیجیتال پزشکان نیز افزوده خواهد شد‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬با معاون اموزشی دانشگاه نیز صحبت شده‬ ‫که طرحی با عنوان ضمانت خدمات اموزشی به این بستر‬ ‫اضافه شود‪ .‬در این طرح به فارغ التحصیالن دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی تهران به ویژه پزشکان عمومی که در شهرهای دیگر‬ ‫خدمت می کنند‪ ،‬این خدمات ارائه می شود و در صورت‬ ‫مواجه شدن با مشکل یا سوال تخصصی در درمان بیماران‪،‬‬ ‫می توانند از پزشکان ما در همین بستر مشاوره بگیرند‪».‬‬ ‫دکتر مرعشی گفت‪« :‬فرایند دوراپزشکی را قبل از شیوع‬ ‫ویروس کرونا و با تشکیل ستاد پزشکی از راه دور در وزارت‬ ‫دکتر سید فرشاد عالمه‪ ،‬معاون درمان دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران از راه اندازی طرح ضمانت‬ ‫خدمات اموزشی دانش اموختگان دانشگاه‪ ،‬به ویژه‬ ‫پزشکان عمومی به منظور مشورت در امور درمان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫جلسه افتتاح «پزشکی از راه دور؛ مشاوره تخصصی‬ ‫انالین» با حضور دکتر سید فرشاد عالمه‪ ،‬معاون درمان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬دکتر سید سینا مرعشی‪،‬‬ ‫مدیر امار و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهران‪ ،‬دکتر محمدرضا اکبری‪ ،‬رئیس بیمارستان فارابی‪،‬‬ ‫دکتر ربابه عابدینی‪ ،‬رئیس بیمارستان رازی و اعضای‬ ‫دیگر روز سه شنبه‪ ،‬دوم شهریور ‪ ۱۴۰۰‬در بیمارستان‬ ‫فارابی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬دکتر عالمه ضمن تشکر از حضور اعضا‬ ‫گفت‪« :‬کمیته سپاد‪ ،‬ستاد پزشکی از راه دور‪ ،‬با همکاری‬ ‫مرکز مدیریت امار و فناوری اطالعات شکل گرفت و سه‬ ‫شرکت در دو حوزه مختلف مدنظر در مرحله عقد قرارداد‬ ‫هستند‪ .‬هر شرکت پلتفرمی را بر عهده دارد و حوزه‬ ‫‪31‬‬ صفحه 33 ‫شهریور در قاب‬ ‫اخبار و فناوری‬ ‫بهداشت اغاز کردیم‪ .‬برای عملیاتی شدن مشاوره تخصصی‬ ‫مجازی‪ ،‬دستورالعمل های مربوط به زیرساخت ها در حال‬ ‫پیگیری و ابالغ است‪ .‬ایجاد زیرساخت فنی ساده ترین‬ ‫بخش کار بود‪ ،‬اما درزمینه زیرساخت قانونی و حقوقی‪،‬‬ ‫بستر مناسبی نداریم و تعریف نقش ها‪ ،‬شرایط حفاظت‬ ‫اطالعات و‪ ...‬به دستورالعمل مشخص نیاز دارد‪ .‬در مسائل‬ ‫مالی در حوزه نسخه پیچی الکترونیک نیز در حال تدوین‬ ‫تعرفه ایم‪ ،‬اما کامل نشده است و سیر روبه پیشرفتی دارد‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬در این موضوع زیرساخت فرهنگی برای‬ ‫خدمت دهندگانوخدمت گیرندگانمهماست‪.‬اینسیستم‬ ‫نیاز به اموزش و تکرار دارد‪ .‬از ورود این سه بیمارستان به‬ ‫این طرح خوشحالم و امیدوارم بیمارستان های دیگر نیز با‬ ‫ما همکاری کنند‪».‬‬ ‫مدیر امار و فناوری اطالعات عنوان کرد‪« :‬قبل از شروع‬ ‫ویروس کرونا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی روندی‬ ‫را شروع کرده بودیم که به تدریج تکمیل خواهد شد‪ .‬در‬ ‫زمان شیوع ویروس کرونا‪ ،‬اموزش مجازی شکوفا شد‬ ‫و امیدواریم در حوزه پزشکی از راه دور نیز این اتفاق‬ ‫به خوبی صورت گیرد‪ .‬ارتباط خوبی با شرکت ‪TritApp‬‬ ‫داریم‪ .‬همه استانداردها و اقدامات امنیتی و حراستی را‬ ‫رعایت و در پاسخ به استعالم ها همکاری خوبی کرده اند‪».‬‬ ‫دکتر عابدینی گفت‪« :‬اکنون راهی باز شده است؛ اگرچه‬ ‫که پرچالش خواهد بود‪ .‬امیدوارم معاونت درمان همچنان‬ ‫که تاکنون در این مسیر همراه ما بود‪ ،‬در ادامه نیز برای‬ ‫‪32‬‬ ‫رفع چالش ها و موانع موجود کنار ما باشد تا این کار‬ ‫به صورت کامل محقق شود‪».‬‬ ‫دکتر اکبری گفت‪« :‬این طرح خوبی است‪ .‬ما با‬ ‫بیمارستان روزبه و رازی خواهرخواندگی داریم‪ .‬کرونا‬ ‫با همه مشکالت متعددی که به همراه داشت‪ ،‬امکان‬ ‫شکوفا شدن زیرساخت های انالین را برای پزشکی از‬ ‫راه دور فراهم کرد‪ .‬در گذشته‪ ،‬در بیمارستان فارابی در‬ ‫حوزه ‪ ROP‬که در سطح کشور با چالش همراه است‪،‬‬ ‫اقدامات از راه دور را برای شهرها و بیمارستان های‬ ‫دیگر انجام دادیم‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫بیمارستان های قطب هستند‪ .‬بیماران از شهرستان های‬ ‫مختلف به ما مراجعه می کنند و بعد از انجام درمان‬ ‫یا عمل جراحی نیاز به پیگیری دارند‪ .‬برای انجام این‬ ‫فعالیت ها نیز می توان از پزشکی از راه دور استفاده کرد‪».‬‬ ‫دکتر علیرضا متولیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت تریتا گفت‪:‬‬ ‫«این بستر ایجاد شده است و امکان به روزرسانی وجود‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر اینکه در حال حاضر‪ ،‬به صورت کلینیکی‬ ‫تخصصی است‪ ،‬می تواند برای هر بیمارستان به صورت‬ ‫خاص ایجاد شود‪.‬‬ ‫برنامه باید اجرا شود‪ ،‬پزشکان استفاده کنند و در صورت‬ ‫وجود هر چالش یا مشکل‪ ،‬امکان رفع ان وجود دارد‪ ».‬در‬ ‫این جلسه‪ ،‬سامانه مشاوره تخصصی انالین رونمایی شد و‬ ‫یک نمونه مشاوره نیز صورت گرفت‪.‬‬ صفحه 34 ‫تولید‪ ،‬موانع و‬ ‫راهکارها‬ ‫به بخش خصوصی اعتماد کنید‬ ‫یادداشتی از دکتر امیر صدری‬ ‫پزشک و روزنامه نگار‬ ‫مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ‬ ‫دیدار از زیرساخت های هلدینگ دارویی «سیناژن»‪،‬‬ ‫خط تولید و محل انجام مراحل مطالعه بالینی واکسن‬ ‫اسپایکوژن ساخت این شرکت‪ ،‬فرصتی برای تجربه‬ ‫مجدد حس خوب اعتماد به توان و دانش ایرانی بود‪.‬‬ ‫سیناژن مجموعه جوانی است که بر به کارگیری‬ ‫جوانان تمرکز دارد و به همین دلیل‪ ،‬شاداب و پویا جلوه‬ ‫می کند‪ .‬ایده ها در این شرکت سریع رشد می کنند‪،‬‬ ‫پروبال می گیرند و شجاعت و چاالکی‪ ،‬تاثیر خود را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫در مجموعه ای که در زمینه تولید داروهای جدید‬ ‫پیشرو است‪ ،‬همکاری مثبتی با گروهی پیشرو در استرالیا‬ ‫شکل می گیرد و با توجه به حضور زیرساخت های الزم و‬ ‫داشتن نیروی حرفه ای‪ ،‬کار پا می گیرد و پیش می رود؛‬ ‫بدون ادعاهای ان چنانی و بدون سروصدای زیاد و‬ ‫حواشی که کار حرفه ای را خدشه دار می کند‪.‬‬ ‫گروهی از بهترین و مطرح ترین پزشکان ایران با‬ ‫طرح همراه می شوند و بر مراحل مختلف و به ویژه فاز‬ ‫مطالعات بالینی ان نظارت می کنند‪ .‬نتایج فاز اول و دوم‬ ‫واکسن خوب و حتی خیلی خوب است‪ .‬فاز سوم در چند‬ ‫استان و با رعایت تمام استاندارهای الزم اغاز می شود و‬ ‫در تهران نیز فضای بسیار مناسبی با تمامی امکانات و‬ ‫با رعایت همه استانداردها و پروتکل ها تجهیز می شود تا‬ ‫پذیرای کسانی باشد که قرار است داوطلبانه در این فاز‬ ‫شرکت کنند‪.‬‬ ‫وقتی قدم به محل انجام مطالعه بالینی بگذارید‪،‬‬ ‫قطعاً متعجب خواهید شد‪ .‬طراحی فضا کام ً‬ ‫ال هدفمند‬ ‫و برای سهولت و ارامش مراجعان انجام شده است‪.‬‬ ‫راهروهای متعدد که در هرکدام راهنما‪ ،‬همراه‪ ،‬مشاور‪،‬‬ ‫پرستار و پزشک حضور دارند و برای انجام تمام مراحل‪،‬‬ ‫حضورشان الزم است‪ ،‬سبب می شود که حتی با وجود‬ ‫پرشمار بودن مراجعان‪ ،‬هیچ مشکلی رخ ندهد‪ .‬رعایت‬ ‫دقیق پروتکل های مربوط به مطالعات بالینی و نیز‬ ‫پروتکل های خاص شرایط کرونایی و همچنین موارد‬ ‫مربوط به اخالق پزشکی که جزبه جز رعایت شده اند‪،‬‬ ‫ی بودن‬ ‫حسی خوشایند از تلفیق علم و فناوری و حرفه ا ‬ ‫را پیش چشم قرار می دهد‪.‬‬ ‫مشابه مجموعه سیناژن‪ ،‬مجموعه قدیمی و معتبر‬ ‫«دکتر عبیدی» هم در حوزه دیگر واردات واکسن‬ ‫توسط بخش خصوصی‪ ،‬موفق عمل می کند و به اولین‬ ‫مجموعه بخش خصوصی بدل می شود که واکسن کووید‬ ‫را با قیمت مناسبی وارد کشور می کند‪.‬‬ ‫سیناژن و عبیدی تنها دو مجموعه از مجموعه های‬ ‫پرشمار حوزه دارو و سالمت کشورند که توانایی ها و‬ ‫قابلیت ها علمی و حرفه ای جوانان ایرانی را اشکار‬ ‫می کنند‪ .‬واقعیت بسیار شفافی پیش روی چشم ماست‪:‬‬ ‫باید از بخش خصوصی حمایت کرد و اجازه داد تا رشد‬ ‫کند‪ ،‬باید از ایجاد موانع در مقابل رشد بخش خصوصی‬ ‫جلوگیری و کاری کرد که بخش خصوصی بتواند در علم‬ ‫و دانش و فناوری پیشرو باشد و گام های بلندی در تولید‬ ‫و توسعه کشور بردارد‪.‬‬ ‫‪33‬‬ صفحه 35 ‫تولید‪ ،‬موانع و‬ ‫راهکارها‬ ‫عضوهیئت مدیرهانجمن صنفیتولیدکنندگانوصادرکنندگان‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی‪ ،‬ازمایشگاهی و ملزومات دارویی‪:‬‬ ‫تولیدکننده را به سمت صادرات‬ ‫راهبری و هدایت کنید‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬رویا کاکاوند‬ ‫‪34‬‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی و ازمایشگاهی‬ ‫یکی از حوزه های استراتژیک کشور است و‬ ‫تولیدکنندگان این بخش تاثیر مستقیمی در‬ ‫شبکه بهداشت و درمان و در نتیجه‪ ،‬حفظ جان‬ ‫و سالمتی مردم دارند‪ .‬اما این حوزه نیز مانند‬ ‫حوزه های دیگر اقتصاد کشور‪ ،‬با مشکالت و‬ ‫چالش های جدی و متعددی روبه رو است که روند‬ ‫کار را ُکند و مشکل می کند‪.‬‬ ‫امااینمشکالتوراه حلان هاچیست؟براییافتن‬ ‫پاسخ این پرسش ها‪ ،‬پای صحبت محمدرضا ضیایی‪،‬‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان تجهیزات پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی‪،‬‬ ‫ازمایشگاهی و ملزومات دارویی نشسته ایم‪ .‬انچه‬ ‫در پی می اید‪ ،‬نظرات ایشان درباره مشکالت‬ ‫تولید و راه حل های ان در حوزه تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫دندان پزشکی و ازمایشگاهی است‪.‬‬ ‫مطالبات معوقه سنگ جلوی پای تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات پزشکی است‬ ‫به گفته محمدرضا ضیایی‪ ،‬سال هاست که با لطف‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬برای هر سال نام گذاری ها در‬ ‫راستای حمایت از تولید انجام می شود‪ .‬در سال جدید‬ ‫نیز موضوع مانع زدایی و پشتیبانی از تولید مطرح‬ ‫شده است‪ .‬او یکی از بزرگ ترین مشکالت حوزه تولید‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی و ازمایشگاهی را‬ ‫وصول مطالباتشان عنوان کرد‪.‬‬ ‫ضیایی می گوید‪« :‬این موضوع نشئت گرفته از این‬ ‫است که سرفصل و بودجه تعریف شده یا بودجه‬ ‫ستاره داری برای خریدهای تجهیزات پزشکی که در‬ ‫اختیار دانشگاه ها و مراکز علوم پزشکی کشور قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫کاال را در اختیار مراکز درمانی یا دانشگاه ها می گذارند‪،‬‬ ‫درحالی که از سال ‪ 1396‬مطالبات معوق دارند‪ .‬این‬ ‫مشکلی است که گریبان بسیاری از شرکت های‬ ‫تجهیزات پزشکی کشور را که در انجمن تجهیزات‬ ‫پزشکی عضوند‪ ،‬گرفته است‪ .‬تولیدکنندگان اعالم‬ ‫کرده اند که اگر مطالبات معوقشان پرداخت شود‪ ،‬نیازی‬ ‫به مذاکره با بانک های عامل برای دریافت سرمایه در‬ ‫گردش و فروش اقساطی نیست و اگر فقط مطالباتشان‬ ‫وصول شود‪ ،‬بسیاری از مشکالتشان حل می شود‪.‬‬ ‫وصول مطالبات مثل این است که جیبتان خالی باشد‪،‬‬ ‫بعد از تولیدکنندگان بخواهید با مشکالتی که در حوزه‬ صفحه 36 ‫تولید‪ ،‬موانع و‬ ‫راهکارها‬ ‫پرداخت حقوق‪ ،‬بیمه و مالیات دارند‪ ،‬در حوزه تحقیق‬ ‫و توسعه کار کنند‪ .‬این در حالی است که تولیدکننده‬ ‫باید سعی کند زنده بماند و تمام تالشش این باشد‬ ‫که منابع مالی را تامین و دستمزدها را پرداخت کند‪.‬‬ ‫این فرد ازادی فکری برای حرکت به سمت تحقیق و‬ ‫توسعه را ندارد‪».‬‬ ‫او بــه مشــکل دیگــری کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد‬ ‫اشــاره می کنــد و ادامــه می دهــد‪« :‬بخــش دیگــری‬ ‫از مشــکالت تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی‪،‬‬ ‫دندان پزشــکی و ازمایشــگاهی‪ ،‬دســتورالعمل ها و‬ ‫بخش نامه هــای شــبانه اســت کــه وزارتخانه هــای‬ ‫متبــوع صــادر می کننــد و عمـ ً‬ ‫ا بــا روح تولیــد منافــات‬ ‫دارد‪ .‬بســیاری از ایــن دســتورالعمل ها‪ ،‬بــا رونــد حمایت‬ ‫از تولیــد متضــاد و جلــوی تولیــد را گرفتــه اســت‪».‬‬ ‫این عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی‪،‬‬ ‫ازمایشگاهی و ملزومات دارویی‪ ،‬در ادامه موضوع‬ ‫قیمت گذاری را پیش می کشد و از ان به عنوان یکی‬ ‫از مشکالت پیش روی تولیدکنندگان نام می برد و‬ ‫می افزاید‪« :‬یکی از مشکالت برخی از تولیدکنندگان‬ ‫ما‪ ،‬قیمت گذاری است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬انجمن تولید‬ ‫در کمیسیون قیمت گذاری در سازمان حمایت و در‬ ‫اداره کل تجهیزات پزشکی‪ ،‬جلسات مختلفی برگزار و‬ ‫همیشه سعی کرده است از حق تولیدکننده دفاع کند‪،‬‬ ‫زیرا با هزینه های بسیار زیادی روبه رویند و در سنگر‬ ‫تولید می جنگند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مشکالت بسیاری در‬ ‫قیمت گذاری دستوری وجود دارد و این یکی از مواردی‬ ‫است که مانع تولید می شود‪ .‬چه اشکالی دارد که کاال‬ ‫را از تولیدکننده به مبلغی خرید کنید که او سود ببرد؟‬ ‫تولیدکننده ان سود را در حوزه های کاذب سرمایه گذاری‬ ‫نمی کند‪ ،‬بلکه همان را در تولید سرمایه گذاری می کند‬ ‫یا در بخش تحقیق و توسعه استفاده می کند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬وزارت صمت و سازمان حمایت‪،‬‬ ‫همه باید در قامت حمایت از تولید‪ ،‬کمک کنند که‬ ‫تولیدکنندگان سرپا بمانند‪ .‬اگر مطالبات تولیدکنندگان‬ ‫را براورده نکنند‪ ،‬قیمت گذاری دستوری برایشان تعیین‬ ‫و بخش نامه هایی نیز برای ان ها صادر کنند‪ ،‬سنگ اندازی‬ ‫در مسیر تولید خواهد بود و عم ً‬ ‫ال دیگر جانی برای‬ ‫تولیدکننده باقی نمی ماند‪».‬‬ ‫ضیایی ادامه می دهد‪« :‬تولیدکنندگان ما مشکالت‬ ‫برون مرزی بسیاری در زمینه تامین مواد اولیه دارند و‬ ‫مشکالتشان در در حوزه تخصیص ارز برای تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬یکی از معضالت بسیار بزرگ این حوزه است‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی نمی توانند چند ماه پشت در بانک‬ ‫مرکزی منتظر بمانند که کد تخصیص بگیرند تا ایا‬ ‫صرافی بتواند با کارمزدهای ان چنانی مبلغی را حواله کند‬ ‫یا نه‪ .‬چند بار رفت وامد داشته باشند و کارمزد کم شود‬ ‫تا کاال وارد کشور بشود‪ .‬مشکالت بعدی ان ها با گمرکات‬ ‫کشور است‪ .‬ما بارها درخواست کریدور سبز کرده ایم‪.‬‬ ‫جلسات بسیاری را با مهندس مهرداد جمال ارونقی‪،‬‬ ‫معاون فنی گمرک ایران برگزار و درخواست کرده ایم‬ ‫که تولیدکننده ای که در حال تامین قطعات ساخت و‬ ‫اولیه است‪ ،‬به محض اینکه کاالیش وارد گمرکات‬ ‫مواد ‬ ‫می شود‪ ،‬از طریق کریدور سبز‪ ،‬ظرف ‪ 48‬ساعت به مواد‬ ‫اولیه اش دسترسی داشته باشد‪ .‬طوالنی بودن تخصیص‬ ‫ارز و مشکالت در مسیر ترخیص کاال از گمرکات کشور‪،‬‬ ‫جزو مشکالت کالن تولیدکنندگان ماست‪».‬‬ ‫تولیدکنندگان متضررترین بخش دریافت ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی هستند‬ ‫ضیایی معتقد است‪« :‬تولیدکنندگان متضررترین قشر‬ ‫در حوزه دستوری نرخ ارزی ‪ 4200‬تومانی بوده اند‪ .‬سهم‬ ‫تخصیص ارز ترجیحی در حوزه واردات بسیار بیشتر از‬ ‫تولید بوده است‪ .‬به هیچ وجه نباید به کاالهایی که نمونه‬ ‫‪35‬‬ صفحه 37 ‫تولید‪ ،‬موانع و‬ ‫راهکارها‬ ‫مشابه داخلی دارند‪ ،‬ارز ترجیحی داده شود‪ .‬در این‬ ‫صورت‪ ،‬اگر تولیدکنندگان واقعی برای تامین مواد اولیه‬ ‫و برخی از قطعات ساخت خود با مشکل مواجه و مجبور‬ ‫به واردات با ارز نیمایی باشند‪ ،‬با این شرایط تاب رقابت‬ ‫نخواهند داشت‪».‬‬ ‫‪36‬‬ ‫صادرات باید هدف باشد‬ ‫ضیایی انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را‬ ‫همواره حامی تولیدکنندگان واقعی می داند و گام های‬ ‫مثبتی را برمی شمارد که برای کمک به این قشر‬ ‫برداشته شده است‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬جلساتی با مدیران وقت اداره کل‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬مهندس صفوی و دکتر شاهمرادی‬ ‫داشته ایم و سعی کرده ایم ارتباط خوبی را با هیئت‬ ‫امنای صرفه جویی ارزی برای مدیریت راهبردی و‬ ‫معرفی محصوالت تولیدی تولیدکنندگان تجهیزات‬ ‫پزشکی داشته باشیم تا هم هیئت امنا بداند که کدام‬ ‫محصوالت را از تولیدکنندگان مطرح داخلی بخرد که‬ ‫در رسیدن به هدف اصلی خود که صرفه جویی ارزی‬ ‫است‪ ،‬گام برداشته باشد و هم تولیدکننده بداند کاالیی‬ ‫که تولید می کند‪ ،‬خریدار تضمینی دارد‪ .‬در بحران‬ ‫سال ‪ 98‬و ‪ 99‬در حوزه مربوط به ماسک و البسه‪،‬‬ ‫انجمن تولید و هیئت امنا تفاهم نامه هایی امضا کردند‬ ‫که با همکاری و تفاهم بین این دو‪ ،‬صرفه جویی ارزی‬ ‫ایجاد شد و انجمن توانست بسیاری از نیازهای کشور‬ ‫را هدایت کند؛ مسیر را باز کرد تا هیئت امنا با قیمت‬ ‫رقابتی و با بهترین کیفیت خرید کند‪ .‬انجمن همیشه‬ ‫سعی کرده است در حوزه قیمت گذاری برای اعضایش‬ ‫بجنگد و کمکشان کند‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬انجمن جلسات بسیاری را برای‬ ‫تسهیل و روان سازی در الزامات صدور پروانه های تولید‬ ‫و تمدید پروانه ها با اداره کل تجهیزات پزشکی برگزار‬ ‫کرده است‪ .‬در حوزه مربوط به ارز‪ ،‬سعی کرده ایم‬ ‫جلسات بسیاری را با مسئوالن وزارت صمت برگزار‬ ‫کنیم تا اقالمی که مشمول قطعات و مواد اولیه ساخت‬ ‫تجهیزات پزشکی است‪ ،‬با سرفصل کدها مشخص‬ ‫شوند و در اولویت تخصیص قرار بگیرند‪ .‬برای دریافت‬ ‫ارز از بانک مرکزی‪ ،‬همه ان ها دریافت کننده ارز نیمایی‬ ‫بوده اند‪ ،‬ولی در بازه زمانی گروه بندی ‪ 23 ،22 ،21‬و‬ ‫‪ 24‬قرار دارند‪ .‬تالش بر این بود که با ایجاد سرفصل‬ ‫تعرفه های اجزا و قطعات ساخت‪ ،‬تجهیزات پزشکی در‬ ‫گروه کاالیی ‪ 1-2‬یا ‪ 2-2‬قرار بگیرند و بانک مرکزی با‬ ‫سرعت بیشتری اقدام به تخصیص ارز کند تا واحدهای‬ ‫تولیدی زمان کوتاه تری را در صف انتطار بانک مرکزی‬ ‫باقی بمانند‪».‬‬ ‫او درباره تالش هایشان برای رونق صادرات می گوید‪:‬‬ ‫«در حوزه صادرات‪ ،‬به دلیل برخی مشکالت دیپلماتیک‬ ‫در صادرات محصوالت جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫کشورهای منطقه در زمان حاضر‪ ،‬سعی کردیم با اماده‬ ‫کردن بوکلت های صادراتی‪ ،‬با کشورهای هدف‪ ،‬تعامالتی‬ ‫برقرار کنیم‪ .‬کمک کرده ایم کالس های اموزشی بسیار‬ ‫خوبی برای تولیدکنندگان و به منظور اشنایی بیشترشان‬ ‫با الزامات و استانداردها و اخذ الزامات مربوط به ‪CE‬‬ ‫اروپا و ‪ ISO13485‬برگزار شود‪.‬‬ ‫راهنمایی بیشتر تولیدکنندگان برای دریافت‬ ‫پروانه های تولید محصوالت جدیدشان و اماده کردن‬ ‫فنی فایل هایشان در قالب کالس های اموزشی که‬ ‫انجمن تولید برگزار می کند‪ ،‬یکی دیگر از فعالیت های‬ ‫این انجمن است‪ .‬همه این ها صرفاً در راستای کمک به‬ صفحه 38 ‫تولید‪ ،‬موانع و‬ ‫راهکارها‬ ‫واحدهای تولیدی است که بتوانند با سرعت بیشتری‬ ‫در مسیر تولید گام بردارند و انجمن نیز بتواند از طریق‬ ‫ارتباط با وزارتخانه های صمت و بهداشت‪ ،‬تا حدودی‬ ‫که در اختیاراتش است‪ ،‬موانع موجود بر سر راه تولید‬ ‫را بردارد‪».‬‬ ‫برای برون سپاری از اتاق فکر پیشکسوتان تولید‬ ‫استفاده کنید‬ ‫دولت در راستای چابک سازی بدنه دولت در فکر‬ ‫برون سپاری برخی از امور به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫ضیایی به نمایندگی از انجمن صنفی تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی و ازمایشگاهی کشور‬ ‫از این موضوع استقبال می کند و می گوید‪« :‬ما معتقدیم‬ ‫که باید برون سپاری انجام بشود‪ .‬انجمن تولید بیانیه ای‬ ‫را در این حوزه اماده کرده و در اختیار مسئوالن غذا‬ ‫و دارو و وزارت صمت قرار داده است تا برخی از امور‬ ‫غیرحاکمیتی با نظارت اداره کل تجهیزات پزشکی‪ ،‬به‬ ‫بخش خصوصی برون سپاری شود؛ البته با شرایطی که‬ ‫لطمه وارد نشود‪ ،‬یعنی برون سپاری در مسیر صحیح‬ ‫خودش حرکت کند‪ .‬در این زمینه راهکارهایی را به‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو ارائه کرده ایم؛ حتی انجمن‬ ‫تولید اعالم امادگی کرده است که در این مسیر در کنار‬ ‫اداره کل تجهیزات پزشکی خواهد بود و می تواند راهبری‬ ‫بکند‪ .‬اداره کل تجهیزات پزشکی می تواند از اتاق فکر‬ ‫پیشکسوتان انجمن تولید کمک بگیرد‪ ،‬یعنی کسانی که‬ ‫از اوایل دهه ‪ 60‬و ‪ 70‬شروع به تولید کرده اند‪ ،‬کوله باری‬ ‫از اطالعات در حوزه تولید دارند و استخوان خود را در‬ ‫راه تولید در این مملکت خرد کرده اند‪».‬‬ ‫اقتصاد ما بیمار است‬ ‫«اقتصاد ما اقتصادی بیمار است‪ ».‬این را ضیایی‬ ‫می گوید و ادامه می دهد‪« :‬نشانه های این بیماری در‬ ‫حال بروز است‪ .‬وجود چندین نرخ برای یک واحد ارز‪،‬‬ ‫نشان دهنده بیماری اقتصاد است‪ .‬این مسئله در حوزه‬ ‫تجهیزات پزشکی بسیار تاثیرگذار است‪ ،‬چون تولید‬ ‫و برخی از قطعات ساخت و مواد اولیه اش‪ ،‬وابسته به‬ ‫واردات است و این نوسانات نرخ ارزی بی شک مستقیماً‬ ‫بر افزایش قیمت تمام شده تولید محصول اثر می گذارد‪.‬‬ ‫ممکن است تولیدکننده در بازه زمانی شش ماهه ای‬ ‫مجبور شود مواد اولیه خود را با چند نرخ مختلف‬ ‫خریداری کند‪ .‬از همین جا مشکل قیمت گذاری‪ ،‬خود‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫دولت برای قیمت گذاری محصولی‪ ،‬قیمتی را تعریف‬ ‫می کند و ان کاال یک یا دو سال بر مبنای ان قیمت‬ ‫باقی می ماند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬مسئله داخلی و مشکالت‬ ‫دیگر در ان قیمت گذاری دیده نمی شود‪ ،‬ولی اگر به‬ ‫حوزه تجهیزات پرشکی و محصوالت پزشکی به شکل‬ ‫اکادمیک نگاه شود و حمایت واقعی از تولید صورت‬ ‫بگیرد‪ ،‬حتماً این حوزه بسیاری از مشکالت کشور را در‬ ‫حوزه ارزاوری رفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫ما در حوزه پی پی ای یا مانیتورهای عالئم حیاتی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان بسیار خوبی در کشور داریم و در حوزه‬ ‫ونتیالتور‪ ،‬اگر هدایت شوند و حمایت دولت را داشته‬ ‫باشند‪ ،‬توانمندی های کالنی در صادرات داریم‪».‬‬ ‫او تاکید می کند‪« :‬معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری باید مشارکت کند تا تولیدکنندگان ما در‬ ‫نمایشگاه های پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی و ازمایشگاهی‬ ‫تخصصی دنیا حضور فعال داشته باشند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی باید با حمایت معاونت علمی و‬ ‫‪37‬‬ صفحه 39 ‫تولید‪ ،‬موانع و‬ ‫راهکارها‬ ‫‪38‬‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬برای معرفی محصوالت تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات پزشکی کشور که استاندارد الزم را در حوزه‬ ‫صادرات دارند‪ ،‬پاویون های اختصاصی برپا کند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان نیاز به حمایت دارند‪ .‬تولیدکننده‬ ‫نمی تواند به تنهایی و بدون کمک‪ ،‬صادرات داشته‬ ‫باشد و در نمایشگاه های خارج از ایران‪ ،‬غرفه های‬ ‫گران بگیرد یا هزینه های رفت وامد کاال را پرداخت‬ ‫کند و با مشکالت صدور روادید برای برخی از کشورها‬ ‫دست و پنجه نرم کند‪ .‬معاونت و وزارتخانه باید این‬ ‫تسهیل و روان سازی را انجام دهند‪ .‬دولت باید یارانه‬ ‫بدهد تا تولیدکنندگان بتوانند محصوالتشان را در‬ ‫نمایشگاه های برون مرزی معرفی و بازار هدف مناسبی‬ ‫را از همین راه برای خودشان پیدا کنند‪ .‬ما در سالیان‬ ‫گذشته‪ ،‬در نمایشگاه دندان پزشکی «ایدک» در دبی‬ ‫و «عرب هلث» در امارات شرکت کردیم‪ .‬در ان زمان‬ ‫ایران پاویون می گرفت و با قدرت در نمایشگاه ها‬ ‫شرکت می کردیم‪ .‬در ان برهه زمانی‪ ،‬شرکت های‬ ‫تجهیزات پزشکی ایرانی صادرات خوبی داشتند و دلیل‬ ‫ان‪ ،‬همین ارتباطات بود‪ .‬دنیا‪ ،‬دنیای ارتباطات است‪.‬‬ ‫یکی از شاخص های صادرات‪ ،‬کار کردن در زمینه‬ ‫تحقیق و توسعه و افزایش دانش و فناوری محصول‬ ‫تولیدشده است‪ .‬دوم‪ ،‬دنبال کردن استانداردهای روز دنیا‬ ‫و اخذ گواهی نامه های معتبر و سوم‪ ،‬برخورداری از حمایت‬ ‫دولت برای حضور در بازارهای هدف صادراتی است‪».‬‬ ‫مشکالت و موانع دست دولت را در حمایت از‬ ‫تولید بسته است‬ ‫مقام معظم رهبری سال ‪ 1400‬را سال حمایت از‬ ‫تولید‪ ،‬پشتیبانی و مانع زدایی نام گذاری کرده اند‪ .‬این‬ ‫یعنی باید توجه ها به تولید بیش از همیشه باشد‪ .‬اما‬ ‫دولت در این زمینه چه کاری برای تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬دندان پزشکی و ازمایشگاهی کشور‬ ‫کرده است؟‬ ‫ضیایی درباره این موضوع می گوید‪« :‬اگر عادالنه نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬دولت از یک سو گرفتار شرایط کرونا بوده و‬ ‫هزینه های سربار کرونا تاثیر زیادی گذاشته است‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬بخش عظیمی از صادرات نفتی که ارزاوری‬ ‫زیادی برای ما داشته‪ ،‬به دلیل مشکالت دیپلماسی و‬ ‫تحریم ها کم شده است‪ .‬قصد ندارم بگویم که کاری‬ ‫برای حمایت از تولید انجام نشده است‪.‬‬ ‫ما واقع بینانه حرکت می کنیم و می دانیم که دولت‬ ‫با چه مشکالتی دست به گریبان است‪ .‬تولیدکننده‬ ‫مشکالت خودش را دارد و دولت هم در سطح کالن‪،‬‬ ‫مشکالت خودش را دارد‪ .‬این شرایط سبب شده است‬ ‫که در این شش ماه‪ ،‬شاهد اقدام موثری نباشیم‪.‬‬ ‫همچنین در سال مانع زدایی ها‪ ،‬وزارتخانه های مختلف‬ ‫درگیر انتخابات و جابه جایی ها در کشور بوده اند‪.‬‬ ‫همه ما خوش بین و امیدوار هستیم که تولیدکنندگان‬ ‫جایگاه واقعی خود را به دست بیاورند و از حمایت‬ ‫واقعی و عملیاتی دولت بهره ببرند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬اگر‬ ‫در کشور برای تولید سرمایه گذاری شود‪ ،‬برای اشتغال‬ ‫نیز هزینه شده است‪ ،‬وقتی برای اشتغال هزینه شود‪،‬‬ ‫ارامش و امنیت در کشور برقرار می شود‪.‬‬ ‫بخشی از تامین ارامش و امنیت کشور بر عهده‬ ‫تولیدکنندگان است که با ایجاد اشتغال‪ ،‬چند خانواده‬ ‫را زیر چتر خود قرار می دهند و سبب جلوگیری از‬ ‫فحشا‪ ،‬زنا و دزدی می شوند‪ .‬دو نوع امنیت وجود دارد‪:‬‬ ‫امنیت برون مرزی و امنیت داخلی‪ .‬تولیدکنندگان مانند‬ ‫سربازان گمنامی که با تمام وجود در تالش برای ایجاد‬ ‫امنیت در مرزهای کشور هستند‪ ،‬به دنبال برقراری رفاه‪،‬‬ ‫ارامش و امنیت در حوزه صنعت سالمت کشورند‪».‬‬ صفحه 40 ‫تولید‪ ،‬موانع و‬ ‫راهکارها‬ ‫تولیدکنندگان برای صادرات نیازمند راهبری و‬ ‫مدیریت هستند‬ ‫سال هاست که کشور در پی خالصی از اقتصاد نفتی است‬ ‫و سعی می کند اقتصاد خود را بر ارزاوری غیرنفتی تنظیم‬ ‫کند‪ .‬اقدامی که تابه حال چندان موفق نبوده است و حاال‬ ‫در بحبوحه تحریم ها‪ ،‬بیشتر نیاز به ان احساس می شود‪.‬‬ ‫ضیایی درباره صادرات تجهیزات پزشکی تولید ایران‬ ‫می گوید‪« :‬برای صادرات باید تولید صادراتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان مطرحی در کشور وجود دارند که‬ ‫کاالی باکیفیت تولید می کنند‪ ،‬ولی نمی توانند به‬ ‫دروازه صادرات ورود کنند‪ .‬یکی از راه های صادرات زیاد‪،‬‬ ‫اشنایی تولیدکنندگان با بازارهای هدف صادراتی است‪.‬‬ ‫برخی از تولیدکنندگان نیاز به راهبری و مدیریت دارند‬ ‫تا با الزامات و استانداردهای مدنظر در حوزه صادرات اشنا‬ ‫شوند‪ .‬این موارد باید به صورت اکادمیک پیاده سازی و‬ ‫وب سایت های چندزبانه برای تولیدکنندگان اماده شود‪.‬‬ ‫باید کاتالوگ هایی به زبان انگلیسی و امکان حضور در‬ ‫نمایشگاه بین المللی و استفاده از یارانه های حمایتی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫ضروری است که به تولیدکنندگان در راستای اخذ‬ ‫استانداردهای بین المللی کمک شود‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬با‬ ‫توجه به مشکالت ارزی در کشور‪ ،‬تولیدکنندگان باید‬ ‫برای استانداردهای ‪ CE‬و ایزو هزینه های هنگفتی به‬ ‫‪ CE‬و نوتی فای بادی ها پرداخت کنند‪».‬‬ ‫او در پایان می گوید‪« :‬اگر معاونت در این حوزه‬ ‫حمایت و کمک کند و یارانه هایی را با ضوابط خاصی‬ ‫برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد و این ها را برای‬ ‫سی بی ها و ان بی ها بگذارد‪ ،‬تولیدکننده بعد از ممیزی‪،‬‬ ‫با امکانات معاونت و حمایت های وزارت بهداشت در‬ ‫حوزه اخذ استانداردها می تواند سربار تولیدش را کمتر‬ ‫کند‪ .‬در نهایت‪ ،‬همه باید دست به دست هم بدهیم‪.‬‬ ‫ما از زمان جنگ روی پای خود ایستاده ایم و سعی‬ ‫کرده ایم وابستگی مان روزبه روز کمتر شود‪.‬‬ ‫جوانان بسیار بااستعدادی داریم‪ ،‬در حوزه هسته ای‬ ‫این استعدادها را می بینیم‪ .‬در حوزه تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫به ویژه در زمان کرونا‪ ،‬تولیدکنندگان ما کام ً‬ ‫ال نشان‬ ‫دادند چه میزان برای کمک به حفظ منافع و امنیت‬ ‫کشور و تامین جان مردم عزیزمان‪ ،‬با تمام وجودشان‬ ‫فعاالنه و صادقانه حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫امیدوارم مسئوالن نیز کمی بیشتر به فکر حمایت‬ ‫واقعی از تولید باشند و تولیدکنندگان با دلگرمی‬ ‫بیشتری مسیر پرچالش تولید را ادامه دهند‪».‬‬ ‫‪39‬‬ صفحه 41 ‫در مسیر صادرات‬ ‫جایگاه مناسب حوزه سالمت ایران در منطقه‬ ‫برای رفع موانع و کمبودها باید درست و اصولی برنامه ریزی کرد‬ ‫گفت وگو با دکتر جالل نائلی‪ ،‬معاون اقتصادی و‬ ‫همکاری های دوجانبۀ حوزۀ بین الملل وزارت بهداشت‬ ‫‪40‬‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی بیایند‪ .‬این فقط رویا نیست‬ ‫و می تواند به واقعیت بدل شود؛ کمااینکه در بحران‬ ‫پیش امدۀ فعلی یعنی کرونا‪ ،‬نه تنها خودمان‪ ،‬که‬ ‫بسیاری از کشورهای دیگر به قدرت و توان دانشی‬ ‫و مهارتی ایران پی بردند‪ .‬انجا که شرکت های‬ ‫تولیدکنندۀ فناوری دست به کار شدند و با وجود‬ ‫تحریم ها‪ ،‬اجازه ندادند برای تهیۀ مواد مصرفی و‬ ‫بهداشتی با مشکل اساسی و جدی مواجه شویم‪.‬‬ ‫گفت وگوی این بخش را با تمرکز بر صادرات‬ ‫فراورده های سالمت محور اغاز نمودیم و‬ ‫میزبان دکتر جالل نائلی معاون امور اقتصادی‬ ‫و همکاری های دو جانبه حوزه بین الملل وزارت‬ ‫بهداشت شدیم تا دیدگاه ایشان را درباره جایگاه‬ ‫فراورده های سالمت محور ایران در دنیا و منطقه‬ ‫و ارزیابیشان از وضعیت تحریم ها و تاثیر ان‬ ‫بر تامین دارو و تجهیزات پزشکی را بدانیم‪.‬‬ ‫اینکه چه راهکارهایی برای توسعه صادرات‬ ‫فراورده های سالمت محور وجود دارد‪.‬‬ ‫بدون شک‪ ،‬صادرات نقش موثری در افزایش‬ ‫توان اقتصادی کشور ها دارد‪ ،‬اما از چه راهی و‬ ‫چگونه می توان صادرات را اجرایی کرد؟ مقوله ای‬ ‫که هنوز بحث های زیادی را می طلبد‪.‬‬ ‫بسیاری از مدیران شرکت های تولیدی و فناور‬ ‫بر این باورند که صادرات محصوالت‪ ،‬نه تنها‬ ‫انگیزه و توان تولیدی شان را افزایش می دهد‪،‬‬ ‫بلکه در جای خود‪ ،‬منجر به صرفه جویی ارزی نیز‬ ‫خواهد شد‪ .‬هزینه ای که قرار است برای واردات‬ ‫محصوالتی در نظر بگیریم که مشابه ان‪ ،‬حتی‬ ‫در برخی موارد با کیفیت بهتری‪ ،‬در داخل تولید‬ ‫می شود‪ ،‬به بدنۀ تولیدی کشور یا خرید مواد‬ ‫اولیه تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫محصــوالت حــوزۀ ســامت به عنــوان یکــی از‬ ‫اساس ـی ترین حوزه هــای ارزاور کشــور‪ ،‬همیشــه‬ ‫در چرخــۀ اقتصــادی مطــرح بوده انــد‪.‬‬ ‫تمرکز روی توان تولیدی شرکت های فناور و‬ ‫فعال این حوزه‪ ،‬جدای از انکه قدرت کشورمان را‬ ‫در بخش سالمت نشان خواهد داد‪ ،‬رویکرد و نگاه‬ ‫تاثیر تحریم های امریکا بر سالمت مردم‪ ،‬در‬ ‫کشورهای دیگر را به ایران نیز تغییر می دهد و چه‬ ‫بسا در ایندۀ نزدیک‪ ،‬به جای اینکه شرکت های دوران کرونا بیشتر نمود یافت‪ .‬هرچند هنوز عده ای‬ ‫ایرانی به دنبال یافتن بازار هدف برای محصوالت بر این باورند که در حوزه دارو و سالمت‪ ،‬تحریم‬ ‫خود باشند‪ ،‬تمام توان خود را بر تامین نیاز بازار نیستیم‪ .‬درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫خارجی بگذارند و مصرف کنندگان‪ ،‬خود به سراغ هرچند دارو و تجهیزات پزشکی از تحریم مستثنی‬ صفحه 42 ‫در مسیر صادرات‬ ‫هستند‪ ،‬برخی عوامل عم ً‬ ‫ال دسترسی ما را به این دسته‬ ‫از کاالها کاهش داد‪ .‬این عوامل دو دسته اند‪:‬‬ ‫خودتحریمی‪ :‬ترس عده ای از شرکت های‬ ‫تولیدکنندۀ دارو و تجهیزات پزشکی منحصربه فرد‬ ‫از تحریم های یک جانبه امریکا‪ ،‬سبب شده است که‬ ‫به خودسانسوری و خودتحریمی اقدام کنند و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬دسترسی ما به برخی داروها و تجهیزات‬ ‫پزشکی کاهش یافته است‪ .‬در نتیجه در این شرایط و‬ ‫در برخی موارد مجبور شده ایم از ظرفیت سازمان های‬ ‫بین المللی برای تامین محصوالت مورد نیاز حوزۀ‬ ‫سالمت‪ ،‬استفاده کنیم‪.‬‬ ‫تامین مالی‪ :‬در پاسخ به عده ای که ادعا می کنند‬ ‫تحریم در حوزۀ سالمت اعمال نمی شود‪ ،‬باید گفت که‬ ‫درست است دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیست‪،‬‬ ‫اما موانع بزرگی در انتقال منابع مالی برای تامین این‬ ‫دسته از خدمات وجود دارد؛ موانعی که امکان نقل و‬ ‫انتقاالت مالی را با مشکل مواجه کرده و عم ً‬ ‫ال موجب‬ ‫شده است تا دسترسی ما به این فراورده ها کاهش‬ ‫یابد‪ .‬این دو عامل در ایجاد شرایط سخت تحریمی‬ ‫و کاهش دسترسی ما به دارو و تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫بی تاثیر نیست‪.‬‬ ‫به نظر شما برای رفع برخی کمبودها در حوزه‬ ‫دارو و تجهیزات پزشکی چه راهکاری وجود دارد؟‬ ‫رفع این مشکل فقط با برنامه ریزی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫باید برنامه ریزی جامع و کاملی داشته باشیم که اوالً‬ ‫نیازها و موارد اضطراری را در نظر بگیرد؛ دوم‪ ،‬برای‬ ‫یافتن مسیر درست و اصولی به منظور تامین نیازهایی‬ ‫که در بخش اول به ان ها رسیدیم‪ ،‬اقدام الزم را صورت‬ ‫دهد‪ .‬قطعاً اولویت‪ ،‬برطرف ساختن نیاز داخلی کشور‬ ‫و کاهش وابستگی هاست‪ ،‬اما در برخی موارد به ویژه ‬ ‫بیماری های خاص‪ ،‬یا امکان تولید وجود ندارد‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫تکنولوژی خاصی نیاز دارد که در کشور موجود نیست‪،‬‬ ‫یا تولید به صرفه نیست‪ .‬اینجاست که باید از راه واردات‬ ‫کمبودها را جبران کرد‪ .‬اما در جایی که توانمندی تولید‬ ‫داریم‪ ،‬باید برای تامین منابع مورد نیاز بخش تولید‬ ‫برنامه ریزی اصولی داشته باشیم‪ .‬به همین دلیل تاکید ‬ ‫می کنم که در مواجهه با مشکالت‪ ،‬پیش از هر چیز باید‬ ‫برنامه ریزی اصولی انجام داد و سپس بر اساس ان و به‬ ‫ترتیب اولویت ها‪ ،‬در صدد رفع موانع و مشکالت برامد‪.‬‬ ‫ایا حوزۀ بین الملل وزارت بهداشت تاکنون‬ ‫برای شناساندن بهتر محصوالت سالمت محور‬ ‫ایران‪ ،‬حداقل در منطقه‪ ،‬تالشی کرده است؟‬ ‫این حوزه‪ ،‬با رویکرد حمایتی در زمینۀ صادرات‪،‬‬ ‫تمام تالش خود را به کار بسته است تا از حمایت های‬ ‫رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک از محصوالت‬ ‫سالمت محور ایران برخوردار باشد‪ .‬در ماموریت های‬ ‫مختلف برای همکاری یا تعامالت دوجانبه با کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬همواره سعی شد تا از حضور نمایندگان‬ ‫بخش های خصوصی در حوزه دارو‪ ،‬تجهیزات پزشکی و‬ ‫در برخی موارد گردشگری سالمت استفاده شود‪ .‬این‬ ‫‪41‬‬ صفحه 43 ‫در مسیر صادرات‬ ‫مهم به لحاظ انتقال به موقع و درست نیازهای فعاالن‬ ‫این حوزه ها و معرفی انان صورت می پذیرفت و جزو‬ ‫سیاست های کلی قرار گرفت‪ .‬برای مثال‪ ،‬با حضور و‬ ‫همکاری حوزۀ بین الملل در سال ‪ ،1394‬تفاهم نامه ای‬ ‫بین ایران و عراق منعقد شد که بر اساس ان تا مدت ها‬ ‫داروهای ایرانی بدون نیاز به مجوزهای خاص وارد‬ ‫بازار عراق می شدند و به فروش می رسیدند‪ .‬گرچه‬ ‫این حمایت ها زمان مشخصی دارند و تا وقتی ادامه‬ ‫دارند که شرکت ها بتوانند برای خود و محصوالتشان‬ ‫در بازار هدف‪ ،‬جایگاه ویژه ای تعریف کنند‪ .‬پس از‬ ‫این مرحله‪ ،‬این وظیفۀ تولیدکنندگان است که خود‬ ‫و محصوالتشان را با استانداردهای بین المللی همراه‬ ‫و همگام کنند‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تاکنون برای صادرات محصوالت سالمت محور‬ ‫با چه کشورهایی نشست داشته اید و ایا به‬ ‫نتیجه ای رسیده اید؟‬ ‫روسیه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عمان و کشورهای امریکای‬ ‫جنوبی مثل ونزوئال از جمله کشورهایی بودند که‬ ‫برای صادرات محصوالت سالمت محور با ان ها نشست‬ ‫داشتیم‪ .‬در ونزوئال کار اساسی و جالبی که اجرایی‬ ‫شد‪ ،‬امضای تفاهم نامه ای میان دو دولت ایران و ونزوئال‬ ‫بود که بر اساس ان‪ ،‬تمام دارو و تجهیزاتی که در‬ ‫کشورمان ثبت شده‪ ،‬در ونزوئال نیز قابل ثبت است‪،‬‬ ‫به این معنی که این دسته از داروها‪ ،‬در ونزوئال نیز‬ ‫ثبت شده تلقی می شوند‪ .‬این موضوع فرصت بسیار‬ ‫خوبی را در اختیار تولیدکنندگان دارویی کشورمان‬ ‫قرار داد‪ .‬امارها نشان می دهد این شرکت ها تا امسال‬ ‫توانستند به رقم چشمگیری در حوزه صادرات دارو به‬ ‫بازار هدف ونزوئال‪ ،‬دست یابند‪.‬‬ ‫بهنظرشما‪،‬چگونهمی توانیمبهتوسعۀگردشگری‬ ‫در حوزۀ سالمت دست یابیم؟‬ ‫برای تحقق چنین موضوعی به برخی هماهنگی ها در‬ ‫داخل و خارج کشور نیازمندیم‪ .‬در بخش داخلی باید‬ ‫سیاست گذاری واحدی به همراه تعیین دقیق شرح‬ ‫وظایف در هر بخش داشته باشیم‪ .‬گردشگری سالمت‬ ‫نه به طور کامل در مقوله گردشگری می گنجد و نه‬ ‫منحصرا ً سالمت است؛ می توان این مقوله را بیشتر‬ ‫در قالب خدمات بین المللی سالمت به حساب اورد‬ ‫که حتماً به برنامه ریزی دقیق و سیاست گذاری اصولی‬ ‫نیازمند است‪ .‬در بازارهای بین المللی نیز به بازاریابی‬ ‫منطقی و برنامه ریزی شده نیازمندیم تا کاالهای خود را‬ ‫با ارزش گذاری مناسب به روش صحیح معرفی کنیم‪.‬‬ ‫با توجه به این دو موضوع‪ ،‬برای توسعه گردشگری‬ ‫سالمت‪ ،‬باید هماهنگی بین بخشی و تبیین وظایف‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬حتی ممکن است الزم باشد تا‬ ‫«شورای راهبری گردشگری سالمت» مجددا ً راه اندازی‬ ‫شود‪ .‬این هماهنگی ها باید در سه بخش صورت گیرد‬ ‫که عبارتند از‪ :‬هدفمندی فعالیت ها برای ایجاد بینش‬ ‫بنیادی سیاست گذاران در سطح کالن سیاست گذاری‪،‬‬ ‫تمرکز در سیاست گذاری بین سازمان ها و نهادهای‬ صفحه 44 ‫در مسیر صادرات‬ ‫دولتی و خصوصی تاثیرگذار و تمام ذی نفعان و طراحی‬ ‫برنامۀ جامع ارتقای گردشگری سالمت همراه با برنامۀ‬ ‫زمان بندی مشخص‪ .‬عالوه بر هماهنگی در این سه‬ ‫حوزه‪ ،‬موارد مهم دیگری نیز باید اجرایی شود که از‬ ‫میان ان ها می توان به این ها اشاره کرد‪:‬‬ ‫تبییــن جایــگاه بخــش خصوصــی در ســاختار‬ ‫گردشــگری ســامت‬ ‫نظارت بر تبلیغات سالم‪ ،‬هدفمند و اصولی و‬ ‫توسعۀ تبلیغات گردشگری سالمت‬ ‫ارائۀ امار درست و شفاف گردشگران سالمت و‬ ‫بازخوردها و نظرات و مسائل مربوط به گردشگران که‬ ‫این مورد باید به صورت اصولی و جدی سامان دهی‬ ‫شود؛ زیرا متاسفانه در این زمینه هنوز امار درست و‬ ‫دقیقی نداریم‪.‬‬ ‫ایجاد شفافیت در نحوه و مکانیزم قیمت گذاری‬ ‫خدمات درمانی‬ ‫نظارت بیشتر بر خدمات گردشگری سالمت‪ ،‬تعیین‬ ‫مشوق های اصولی در این حوزه برای مراکز درمانی‪،‬‬ ‫شرکت های ارائه دهندۀ خدمات و تمام کسانی که در این‬ ‫حوزه فعالند و استانداردهای الزم را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی دقیق و اصولی در این حوزه‪ ،‬معرفی‬ ‫گردشگری سالمت ایران و ارائۀ برنامه های جامع برای حضور‬ ‫در مجامع بین المللی به ویژه در حیطۀ گردشگری سالمت‬ ‫داخلــی و خارجــی حمایــت می کنیــد؟‬ ‫خوشبختانه در این زمینه فعالیم و همکاری و‬ ‫هماهنگی های الزم را به دو صورت انجام می دهیم‪:‬‬ ‫چنانچه به حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه های‬ ‫داخلی نیاز باشد‪ ،‬هماهنگی های الزم برای این کار با‬ ‫حضور نمایندگان وزارت امورخارجه صورت می گیرد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬اطالعات نمایشگاه های بین المللی را بر اساس‬ ‫نوع و موضوع نمایشگاه‪ ،‬در اختیار شرکت ها‪ ،‬سندیکاها و‬ ‫تشکل های سالمت محور داخل کشور می گذاریم‪.‬‬ ‫همچنین اگر الزم باشد تا برای حضور شرکت های ایرانی‬ ‫در کشورهای خارجی‪ ،‬هماهنگی هایی با سفارت های کشور‬ ‫مقصد داشته باشیم‪ ،‬برای این کار نیز اقدا م می کنیم‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه بخش هایی از دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکی از سبد وارداتی به کشور تامین می شود‬ ‫و مبلغ زیادی را نیز به خود اختصاص داده است‪،‬‬ ‫چگونه و با چه تمهیداتی می توان کفۀ ترازو را در‬ ‫سمت حمایت بیشتر از تولید و صرفه جویی ارزی‬ ‫سنگین تر کرد ؟‬ ‫این موضوع در حیطۀ وظایف حوزۀ بین الملل نیست‪،‬‬ ‫ولی با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی حوزۀ بین الملل‪،‬‬ ‫کمک به انتقال تکنولوژی از کشورهای صاحب این‬ ‫فناوری ها به داخل کشور است‪ ،‬این موضوع و حمایت‬ ‫از ورود تکنولوژی به کشور‪ ،‬خودبه خود به عنوان عاملی‬ ‫محرک و ترغیب کننده‪ ،‬سبب می شود شرکت های داخلی‬ ‫به فکر تولید یا رفع تکنیک و نقص با استفاده از تجربیات‬ ‫کشورهای دیگر در این حوزه بیفتند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫قسمتی از کاالهای وارداتی در داخل تولید می شود و این‬ ‫اقدام به صرفه جویی ارزی منجر می شود‪ .‬ما امادگی داریم‬ ‫که کمک کنیم همکاری های علمی بین ایران و کشورهای‬ ‫دیگر افزایش یابد‪ .‬این کار در نهایت تولید محصوالت‬ ‫جدید و افزایش ظرفیت سبد تولیدی محصوالت از سوی‬ ‫شرکت های حوزۀ سالمت را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایا تاکنون برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫به ویژه در دو سال اخیر و با توجه به پاندمی کرونا‪ ،‬با‬ ‫مشکل اساسی مواجه شده اید؟‬ ‫بله؛ در دو سال اخیر و با توجه به شرایط پاندمی‪ ،‬دو‬ ‫مشکل اساسی داشتیم‪ .‬مشکل اول این بود که تقاضای‬ ‫بازار جهانی برای داروها و کاالهای مرتبط با سالمت و‬ ‫تجهیزات پزشکی افزایش یافت و به اصطالح‪ ،‬بازار داغ‬ ‫شد‪ .‬اما عرضه به میزان تقاضا افزایش پیدا نکرد‪ .‬مشکل‬ ‫دوم فقط در ایران است؛ متاسفانه تامین منابع مالی‬ ‫و مشکالت نقل و انتقال های مالی به دلیل تحریم های‬ ‫سخت و ناعادالنه و خودسانسوری برخی شرکت ها و‬ ‫برایهمکاریوصادراتمحصوالتسالمت محور‬ ‫کشورهای دیگر‪ ،‬شرایط را برای ما دشوار کرد‪.‬‬ ‫به برخی از کشورهای هدف‪ ،‬تفاهم نامه هایی به امضا‬ ‫رسیده است‪ .‬عملی شدن تفاهم نامه ها تا چه حد‬ ‫تــا چــه حــد از حضــور شــرکت های موفقیت امیز بوده؟‬ ‫فعــال اکوسیســتم ســامت در نمایشــگاه های تفاهم نامه هایی که در تعامالت دوجانبه یا در قالب‬ ‫‪43‬‬ صفحه 45 ‫در مسیر صادرات‬ ‫کمیسیون های مشترک به امضا رسیده است‪ ،‬به عنوان‬ ‫اسناد باالدستی در روابط بین کشورها استفاده می شود‪.‬‬ ‫البته امضای صرف تفاهم نامه به تنهایی کافی نیست‪ .‬بعد از‬ ‫امضا باید برنامۀ عمل را مشخص کرد‪ .‬این برنامه گام های‬ ‫اجرایی را در موضوعات توافق شده و به امضارسیده‬ ‫مشخص می کند‪ .‬در واقع‪ ،‬تعیین کنندۀ این است که چه‬ ‫خدمتی و در چه زمانی نهایی می شود و برای اجرایی‬ ‫کردن توافقات نقشی اساسی دارد‪ .‬یکی از بحث های‬ ‫عمدۀ ما در تفاهم نامه ها‪ ،‬تسهیل روند صادرات محصوالت‬ ‫سالمت محور کشورمان در کنار فراهم کردن شرایط‬ ‫ورود کاالها و اقالمی است که تولید ان ها به دالیلی‬ ‫همچون گرانی تولید یا نبود مواد اولیه امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬موارد متعددی از این تفاهم نامه ها چه در‬ ‫کشورهای اروپایی و چه اسیایی و منطقه عملی شده و‬ ‫نتایج خوبی را برای کشورمان به ارمغان اورده است‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫چهکشورهاییدرایندوره‪،‬تفاهم نامهامضاکردند‬ ‫و چه همکاری های مشترکی ایجاد شده است؟‬ ‫با کشورهایی چون افغانستان‪ ،‬هندوستان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬تعدادی از کشورهای‬ ‫اروپایی و برخی کشورهای امریکای جنوبی تفاهم نامه هایی‬ ‫به امضا رسیده است که برخی از این تفاهم نامه ها شرایط‬ ‫خاصی داشتند‪ .‬برای مثال‪ ،‬به دنبال امضای تفاهم نامه‬ ‫میان ایران و کوبا‪ ،‬انتقال تکنولوژی تولید واکسن انجام‬ ‫شد یا تفاهم نامه با ونزوئال به این شکل بود که محصوالت‬ ‫ثبت شده در یک کشور‪ ،‬در کشور دیگر نیز قابل ثبت‬ ‫باشد‪ ،‬به شرطی اینکه در ان محصول‪ ،‬تولیدکنندۀ قبلی‬ ‫وجود نداشته باشد‪ .‬همکاری با عراق منجر به توسعۀ‬ ‫صادرات محصوالت سالمت محور به ویژه در حوزۀ دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی شد‪ .‬با توافق با افغانستان و ترکیه نیز‬ ‫شاهد اتفاق های خوبی در حوزۀ سالمت بودیم؛ هرچند‬ ‫برای کشورهای حوزۀ خلیج فارس نیاز به تغییر برخی‬ ‫سیاست ها داریم‪.‬‬ ‫در پایــان‪ ،‬چنانچــه نکتــۀ ناگفتـه ای مانــده‬ ‫اســت‪ ،‬بفرماییــد‪.‬‬ ‫نکتۀ بسیار مهمی که قصد دارم به ان اشاره کنم‪ ،‬این‬ ‫است که باید در توسعه بخش سالمت به مقوله صادرات‬ ‫کاالهای سالمت محور به طور ویژه نگاه کرد‪ .‬به نظر من‪،‬‬ ‫یکی از بحث های اساسی که در مباحث مرتبط با ارائه‬ ‫برنامه های کاندیداهای پست وزارت بهداشت مغفول‬ ‫مانده‪ ،‬توسعۀ اقتصادی بخش سالمت است‪.‬‬ ‫در تمامی برنامه ها‪ ،‬واکسیناسیون‪ ،‬حمایت از گروه های‬ ‫اسیب پذیر‪ ،‬درمان بیماری های خاص‪ ،‬مسائل اورژانس‪،‬‬ ‫بیمۀ سالمت و‪ ...‬پوشش داده شد‪ ،‬اما هیچ گاه به این‬ ‫موضوع نپرداختیم که چگونه می توان با استفاده از‬ ‫ابزارهای بخش سالمت به توسعۀ اقتصادی بخش‬ ‫سالمت کمک کرد‪ .‬توسعۀ اقتصادی بخش سالمت به‬ ‫این معناست که بتوان با استفاده از سیاست های موجود‪،‬‬ ‫کمی و کیفی توسعه‬ ‫کاالهای سالمت محور را از لحاظ ّ‬ ‫داد‪ .‬توان جمهوری اسالمی ایران در بخش های مختلف‬ ‫سالمت بالقوه زیاد است و باید به فعل دراید؛ چه در بخش‬ ‫خدمات سالمت شامل سبک زندگی‪ ،‬پیشگیری‪ ،‬خدمات‬ ‫تشخیصی‪ ،‬خدمات درمانی و خدمات بازتوانی و چه در‬ ‫حوزه توانمندی شرکت های داخلی در زمینۀ تولید دارو‬ ‫و ساخت تجهیزات پزشکی و تکنولوژی های مدرن که‬ ‫توسعه پذیر است و ظرفیت تزریق ارزش افزودۀ بسیاری را‬ ‫برای کشور دارد‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬صادرات پشتوانۀ استراتژیک دولت ها به شمار‬ ‫می اید و برای دولت جدید ابزاری کام ً‬ ‫ال بنیادی است‪.‬‬ ‫چنانچه بتوانیم این بخش را قوی کنیم و صادرات‬ ‫محصوالت سالمت محور را افزایش دهیم‪ ،‬عالوه بر‬ ‫افزایش توان تولید و ارزاوری که در این شرایط بسیار‬ ‫به ان نیازمندیم‪ ،‬به فعالیت بخش های دیگر مرتبط با‬ ‫سالمت نیز کمک شایانی کرده ایم‪ .‬برای مثال‪ ،‬بحث‬ ‫صادرات محصوالت دارویی و تجهیزات پزشکی بسیار‬ ‫چالش برانگیز بوده و بارها جلوی صادرات این محصوالت‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬در حالی که اگر اجازۀ صادرات محصول‬ ‫برای شرکت های دارویی منوط به تامین نیاز داخلی باشد‬ ‫و این نیاز با توان افزایش یافته خود شرکت سنجیده شود‬ ‫نه با نیاز کلی کشور‪ ،‬هم نیاز داخلی براورده می شود و‬ ‫هم صادرات تحقق می یابد‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬اگر چند شرکت‪ ،‬دارویی را در کشور‬ ‫تولید کنند و یکی از ان شرکت ها‪ ،‬بازار صادرات مناسبی‬ ‫برای خود ایجاد کند و تولید خود را نیز بر ان اساس‬ ‫افزایش دهد‪ ،‬تنها در صورتی می تواند صادرات داشته‬ ‫باشد که رولینگ ان محصول در کل کشور تامین شده‬ ‫باشد و اگر به دالیل مختلف‪ ،‬سهم خود را برای تامین‬ صفحه 46 ‫در مسیر صادرات‬ ‫بازار عرضه نکند‪ ،‬اجازه صادرات داده نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این موضوع جدای از دلسرد کردن برخی شرکت ها‪،‬‬ ‫تبعات دیگری به دنبال دارد؛ بعضی از شرکت ها که توان‬ ‫زیادی در تولید دارند‪ ،‬میزان کمتری تولید می کنند و از‬ ‫ان سو‪ ،‬وظایف ان ها بر دوش شرکت هایی می افتد که‬ ‫ظرفیتشان برای تولید کم است و مجبورند برای رسیدن‬ ‫به حدی که مسئوالن تعریف کرده اند‪ ،‬بیشتر از توانشان‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید هر بخش‪ ،‬نسبت به ظرفیت‬ ‫تولیدی خودش‪ ،‬عاملی برای اعطای سهمیۀ صادراتی به‬ ‫ان شرکت است‪ .‬برای مثال‪ ،‬شرکتی را در نظر بگیرید‬ ‫که تاکنون صد واحد از یک کاال را تولید می کرده و‬ ‫اجازۀ صادرات نیز نداشته است‪ .‬حال به این شرکت‬ ‫اعالم کنیم که چنانچه ظرفیت تولیدی خود را به دوبرابر‬ ‫افزایش دهد و تا ‪ 200‬واحد برساند‪ ،‬از این مقدار‪ ،‬صد‬ ‫واحد که تعهدات قبلی ان هاست و در داخل مصرف‬ ‫می شود‪ 50 ،‬درصد از ‪ 100‬واحد دیگر را می تواند صادر‬ ‫کند‪ .‬این کار سه فایده دارد‪ :‬اول‪ ،‬خودبه خود ‪ 50‬واحد به‬ ‫ظرفیت داخلی اضافه شده و توسعۀ توان تولیدی کشور‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬دوم ‪ 50‬واحد نیز صرف صادرات و‬ ‫ارزاوری برای شرکت و اقتصاد کشور شده و توسعۀ توان‬ ‫صادراتی کشور بیشتر شده است‪ .‬سوم‪ ،‬توسعۀ سیاست‬ ‫تشویقی برای شرکت خواهد بود که ناخوداگاه انگیزه‬ ‫و توان واحد تولیدی را برای ساخت محصوالت بیشتر‪،‬‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایجاد بازار صادراتی مهم است‪ .‬اما مهم تر از ان‪ ،‬نگهداشتن‬ ‫بازار صادراتی است‪ .‬در جریان کرونا می توانستیم برای‬ ‫برخی اقالم‪ ،‬صادرات بسیار خوبی داشته باشیم‪ ،‬ولی از‬ ‫این توان و فرصت صادراتی که به نفع اقتصاد کشورمان‬ ‫بود‪ ،‬بهرۀ الزم را نبردیم‪ .‬دقیقاً به این خاطر که میزان‬ ‫تولید را بر اساس نیاز کل در نظر گرفتیم‪ ،‬نه توان تولیدی‬ ‫خود شرکت‪ .‬در صادرات نباید مانع ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫شرایط و قواعد حاکم باید به نفع توسعۀ صادرات‬ ‫تعدیل و تهیه شود‪ .‬چنانچه براورد اولیه و تامین درست‬ ‫باشد‪ ،‬قاعدتاً حتی اگر تا ‪ 10‬درصد ظرفیت تولید را به‬ ‫صادرات اختصاص دهیم‪ ،‬نه تنها ضرر نمی کنیم‪ ،‬بلکه‬ ‫انگیزۀ تولید و به تبع ان افزایش ظرفیت صادراتی کشور‬ ‫را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪45‬‬ صفحه 47 ‫در مسیر صادرات‬ ‫صادرات‪ ،‬نیروی محرکۀ اقتصاد‬ ‫صادرات‪ ،‬نقش پررنگ دولت هاست‬ ‫شناخت و رعایت استانداردهای جهانی‪ ،‬هموار شدن مسیر صادرات‬ ‫گفت وگو با مهندس احسان ورشوساز؛‬ ‫مدیربازرگانی شرکت اوان طب‬ ‫‪46‬‬ ‫ن طب»‪ ،‬شرکتی فعال در حوزۀ تجهیزات‬ ‫«اوا ‬ ‫پزشکی‪ ،‬تاکنون توانسته است با سعی و تالش و‬ ‫فراگیری علم روز‪ ،‬خود را برای رقابت های جهانی‬ ‫اماده کند‪ .‬تولید دستگاه های الکتروسرجری و‬ ‫چند محصول دیگر‪ ،‬حاصل سال ها کوشش مدیران‬ ‫و کارکنان این مجموعه در کنار یکدیگر است‪.‬‬ ‫اوان طب تا سال ‪« 1375‬کار و اندیشۀ دزفول»‬ ‫نام داشت‪ ،‬اما در این سال یکی از شرکا که در‬ ‫خارج از ایران به سر می برد‪ ،‬از گروه جدا شد و‬ ‫پس از ان نام شرکت به اوان طب تغییر یافت‪.‬‬ ‫انچه این شرکت را از رقبای خود متمایز کرده‬ ‫است‪ ،‬فقط سبقه و سال های فعالیتش نیست‪،‬‬ ‫بلکه سخت کوشی‪ ،‬پویندگی و پژوهشگری‬ ‫است‪ .‬این شرکت برای اینکه از گردونۀ رقابتی‬ ‫کنار گذاشته نشود و تولیداتش را نه تنها در‬ ‫بازار داخل که در خارج از کشور نیز عرضه‬ ‫کند‪ ،‬نومیدی را از خود دور کرد و با وجود تمام‬ ‫سختی های مسیر‪ ،‬پیش رفت‪.‬‬ ‫اوان طب کسب وکاری خانوادگی است‪ .‬این را‬ ‫از زبان یکی از فرزندان خانواده می شنویم که‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬مدیربازرگانی این واحد تولیدی‬ ‫است‪« .‬احسان ورشوساز» که ‪ 12‬سال است در‬ ‫این شرکت فعالیت می کند‪ ،‬می گوید که پدر و‬ ‫مادرش در اهواز شرکت را راه اندازی کردند و طی‬ ‫سالیان متمادی کوشیدند عالوه بر رسیدگی به‬ ‫امور مدیریتی‪ ،‬وظایف پدر و مادری خود را نیز به‬ ‫نحو احسن انجام دهند‪ .‬سپس فرزندان خانواده‪،‬‬ ‫یکی یکی در کنار پدر و مادر قرار گرفتند و «قطار‬ ‫اوان طب»‪ -‬به گفتۀ او‪ -‬با اتحاد و همدلی در‬ ‫مسیر موفقیت پیش رفت و به جایگاهی رسید‬ ‫که امروز شاهدیم‪.‬‬ ‫احسان ورشوساز از اینکه به جمع انان‬ ‫پیوسته است و همپای پدر‪ ،‬مادر و برادرانش‬ ‫برای پیشرفت کسب وکار خانوادگی شان فعالیت‬ ‫می کند‪ ،‬بسیار راضی است و این را افتخاری‬ ‫برای خود می داند؛ زیرا عمیق ًا معتقد است نه‬ ‫تنها اعضای خانواده‪ ،‬بلکه دیگر کارکنان شاغل‬ ‫در این واحد دانش بنیان‪ ،‬همواره برای ارتقای‬ ‫هم و‬ ‫کیفیت محصول تالش کرده اند و تمام ّ ‬ ‫غمشان خدمت رسانی به مردم بوده است‪.‬‬ ‫اوان طب‪ ،‬واحدی دانش بنیان است که ابتدا‬ ‫فقط با تولید یک نوع دستگاه کار خود را اغاز‬ ‫کرد و در ادامه‪ ،‬به تولید تمام انواع دستگاه های‬ ‫الکتروسرجری و لوازم جانبی رسید و اکنون‬ ‫به چند قارۀ دنیا صادرات دارد‪ .‬از نظر احسان‬ ‫ورشوساز‪ ،‬باور به تولید در کنار کیفیت خوب‬ ‫محصول و چشم داشتن به بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫عوامل پیشرفت این شرکت به شمار می ایند‪.‬‬ صفحه 48 ‫در مسیر صادرات‬ ‫این واحد فناور تا جایی پیش رفت که غالمحسین‬ ‫ورشوساز‪ ،‬بنیان گذار ان‪ ،‬در همایشی با حضور‬ ‫اقایان اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهور‬ ‫وقت‪ ،‬سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬فرید نجفی‪ ،‬معاون وزیر بهداشت و‬ ‫منصور غالمی‪ ،‬وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت‬ ‫پیشین‪ ،‬جایزۀ «فناور برتر» را دریافت کرد‪.‬‬ ‫احسان ورشوساز به رسم ادب و جایگاه پدر و‬ ‫فرزندی و نیز به نشانۀ یاداوری اینکه باید خود و‬ ‫توانمندی هایمان را باور کنیم و از سختی مسیر‬ ‫نهراسیم‪ ،‬اهدای جایزه به پدرش را تحسین‬ ‫می کند و معتقد است مهندس ورشوساز بزرگ‪،‬‬ ‫به حق‪ ،‬شایستۀ دریافت ان بود‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫گفت وگو با احسان ورشوساز‪ ،‬مدیر بازرگانی‬ ‫اوان طب را می خوانید‪.‬‬ ‫فعالیت رسمی شرکت از چه سالی اغاز و‬ ‫برای تولید دستگاه الکتروسرجری چه مسیری‬ ‫طی شد؟‬ ‫سال ‪ 1369‬اولین دستگاه الکتروسرجری این شرکت‬ ‫تولید و در بیمارستان جندی شاپور ازمایش شد‪.‬‬ ‫هرچند پیش از این سال نیز پدر و مادرم در اوان طب‬ ‫فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫پس از تولید دستگاه‪ ،‬مسیر ادامه یافت و امروز در این‬ ‫مجموعه‪ ،‬انواع دستگاه های الکتروسرجری تولید می شود‬ ‫و حتی به کشورهای دیگر نیز صادرات داریم‪.‬‬ ‫رسیدن به این جایگاه اص ً‬ ‫ال کار ساده ای نبود‪ .‬قرار‬ ‫گرفتن در نقطۀ فعلی حاصل تالش و مطالعه بسیار است‪.‬‬ ‫مطالعه برای اگاهی از محصوالت به روز دنیا‪ ،‬طراحی‬ ‫محصول بر اساس نیاز مشتری‪ ،‬همسان شدن با‬ ‫اطالعات و دانش روز برای فراگیری اموزه های بازرگانی‬ ‫و در نهایت تولید و صادرات محصول‪.‬‬ ‫در تمام این مدت سعی کردیم به بهترین شکل با‬ ‫بازارهای جهانی اشنا شویم و کاالهای ایران ساخت را‬ ‫به خوبی به جهان عرضه و معرفی کنیم‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1369‬فقط دستگاه الکتروسرجری تولید و‬ ‫روانۀ بارار می شد‪ ،‬اما امروز عالوه بر ان دستگاه های‬ ‫دیگری نیز تولید می شوند و جالب تر اینکه حتی لوازم‬ ‫و وسایل جانبی این دستگاه نیز تولید داخل است‪.‬‬ ‫این شرکت در سال ‪ ،1390‬برای اولین بار در‬ ‫جهان پس از امریکا‪ ،‬تکنولوژی ‪SMART Ablation‬‬ ‫را با دانش بومی تولید کرد‪ .‬درباره این موضوع‬ ‫بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫این تکنولوژی به دو دلیل بسیار سخت و پیچیده‬ ‫است‪ :‬اول‪ ،‬های تک بودن و سختی تولید ان‪ .‬دوم‪،‬‬ ‫برای انکه با کمک این تکنولوژی‪ ،‬خروجی تولیدی‬ ‫داشت‪ ،‬دسترسی به ژنراتور دستگاه ضروری است‬ ‫و پس از ان‪ ،‬دسترسی به ابزار‪ ،‬بسیار حائز اهمیت‬ ‫است‪ .‬نوع امریکایی این محصول در ایران وجود داشت‬ ‫که بعدها به دلیل شرایط تحریمی و مسائل دیگر از‬ ‫بازار ایران حذف شد‪ .‬الکتروسرجری‪ ،‬سرعت و دقت‬ ‫عمل جراح را افزایش می دهد‪ .‬هرچند که جراح بدون‬ ‫این دستگاه نیز می تواند کارش را پیش ببرد‪ ،‬سرعت‬ ‫عمل و دقت با کمک ان به نحو چشمگیری بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬از جاروی دستی نیز می توان‬ ‫برای تمیز کردن محیط استفاده کرد‪ ،‬اما قطعاً جاروی‬ ‫برقی سرعت عمل را افزایش می دهد و با ان می توان‬ ‫بسیاری از نواحی دور از دسترس جارودستی را تمیز‬ ‫و پاکسازی کرد‪ .‬حال اگر محیط مدنظر بزرگ باشد‪،‬‬ ‫ترجیح بر جارودستی است یا برقی؟ منظور این است‬ ‫در عمل های طوالنی مدت و نیاز به دقت زیاد‪ ،‬ضرورت‬ ‫این دستگاه مشخص می شود‪ .‬واحد تحقیق و توسعه‬ ‫اوان طب پس از پنج سال پژوهش و ازمون و خطا‪،‬‬ ‫سرانجام توانست در هر دو زمینه‪ ،‬یعنی تولید ژنراتور‬ ‫و لوازم جانبی موفق شود‪.‬‬ ‫ایا به توانمندی صادرات محصوالت خود نیز‬ ‫دست یافته اید؟‬ ‫بله؛ در این زمینه بسیار موفق بوده ایم و با افتخار‬ ‫می گویم که دستگاه های تولیدی شرکتمان در تمام‬ ‫قاره های دنیا استفاده می شود‪ .‬ما توانستیم خود و‬ ‫تکنولوژی مان را به اثبات برسانیم و هم پا و هم نفس با‬ ‫رقیب امریکایی پیش رویم‪.‬‬ ‫به نظر شما برای اینکه مسیر صادرات هموار‬ ‫شود‪ ،‬چه راهکارهایی را باید در نظر گرفت؟‬ ‫اول اینکه در ابتدای مسیر و پیش از هر چیز‪ ،‬باید‬ ‫کشور تصمیم به صادرات بگیرد و از خود بپرسد که‬ ‫‪47‬‬ صفحه 49 ‫در مسیر صادرات‬ ‫‪48‬‬ ‫ایا واقعاً قصد دارد محصول ملی خود را به بازار جهانی‬ ‫بفرستد؟ برنامه ریزی برای اجرایی شدن تصمیم نیز‬ ‫باید درست و اصولی باشد‪ .‬وقتی ما از محصولی‬ ‫استفاده می کنیم که ساخت ژاپن یا کره است‪ ،‬برایمان‬ ‫اهمیت ندارد که در کدام شهر تولید شده است‬ ‫و همین که محصول ژاپنی یا کره ای باشد‪ ،‬کفایت‬ ‫می کند‪ .‬این موضوع باید برای کاالی ایران ساخت نیز‬ ‫رعایت شود و تمام صنایع از بسته بندی تا حمل ونقل و‬ ‫پشتیبانی در کنار هم و هم راستای با یکدیگر خدمات‬ ‫ارائه دهند‪ .‬صادرات‪ ،‬کار گروهی است نه تک نفره‬ ‫که شخصی به تنهایی بتواند ان را اجرایی کند‪ .‬باید‬ ‫تمام سازمان ها و نهادهای کشور به مقولۀ صادرات‬ ‫بیندیشند و برای اجرایی شدن ان با تمام توان عمل‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا شرکت ها یا گروه های کوچک به تنهایی در‬ ‫این کار موفق نخواهند شد‪.‬‬ ‫دوم اینکه چنانچه تصمیم به صادرات گرفتیم و‬ ‫به این نتیجه رسیدیم که این موضوع برای کشور و‬ ‫اقتصاد ان مهم است‪ ،‬باید خودمان را در سطح جهانی‬ ‫مطرح کنیم و هم پا و هم ردیف با استانداردهای جهانی‬ ‫پیش برویم‪ .‬استاندارد جهانی مقوله بسیار مهمی است‬ ‫و نیاز دارد تا تمام فعاالن عرصۀ صنعت با هم و در‬ ‫کنار یکدیگر پیش روند‪ .‬برای محقق شدن این مهم‬ ‫نیز باید همۀ جوانب را در نظر گرفت؛ از جمله استفاده‬ ‫از مواد باکیفیت در تولید محصول‪ ،‬بسته بندی مرغوب‬ ‫و جذاب‪ ،‬انتخاب رنگ‪ ،‬طرح و لوگوی مناسب برای‬ ‫محصول با توجه به کارایی و گروه استفاده کننده از‬ ‫ان‪ ،‬طراحی سایت و به روزرسانی مداوم ان‪ ،‬گرافیک و‬ ‫تبلیغات عالی‪ ،‬حمل ونقل مناسب‪ ،‬پشتیبانی محصول‬ ‫پس از فروش‪ ،‬اعطای گارانتی و وارانتی و مانند این ها‪.‬‬ ‫برای ورود به بازار دنیا‪ ،‬باید حرفی برای گفتن داشت‬ ‫و حتی جزئیات را رعایت کرد‪ .‬در انجا نمی توان گفت‬ ‫که رئیس جمهور سفارش من را کرده است یا مشکل‬ ‫مالی داشتم و نتوانستم بسته بندی خوبی به کار ببرم‪.‬‬ ‫باز هم تاکید می کنم باید خودمان را در حد استاندارد‬ ‫بین المللی باال بکشیم تا در ان سوی دنیا رغبت کنند‬ ‫محصولمان را بخرند‪ .‬مرحلۀ اعتمادسازی نیز در ادامۀ‬ ‫این روند قرار می گیرد‪ ،‬یعنی وقتی مشتری به انتخاب‬ ‫محصولمان از بین چند محصول مشابه ترغیب شد‪،‬‬ ‫انجاست که باید مزایای استفاده از محصولمان را‬ ‫توضیح دهیم و چنانچه کاالیی باکیفیت به مشتری‬ ‫عرضه کرده باشیم‪ ،‬قطعاً در مراحل بعدی نیز به‬ ‫سراغمان می اید‪.‬‬ ‫مرحلۀ مهم دیگر فرهنگ سازی است؛ یعنی مردم‬ ‫کاالی باکیفیت مطالبه کنند‪ .‬صداوسیما و رسانه ها‬ ‫باید انقدر کاالی باکیفیت تبلیغ کنند که مصرف کننده‬ ‫اگاه شود و ذائقۀ خود را به سمت استفاده از محصول‬ ‫باکیفیت ببرد‪ .‬این اتفاق در کشورهای دیگر رخ داده‬ ‫است و انچنان تبلیغ کاالهای باکیفیت زیاد است که‬ ‫اگر تولیدکننده ای محصول بی کیفیت‪ ،‬ولو با ارزان ترین‬ ‫قیمت نیز ارائه کند‪ ،‬باز هم کسی سراغ ان نمی رود و‬ ‫مردم ترجیح می دهند کاالی گران اما باکیفیت تهیه‬ ‫کنند‪ .‬این موضوع خودبه خود رقابت در سطح باال را‬ ‫نیز به دنبال خواهد داشت‪ ،‬یعنی حتی تولیدکنندگان‬ ‫مدام در تکاپو هستند تا مزیتی به محصوالتشان اضافه‬ ‫کنند که همسان با علم روز دنیاست و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫جزو مزایای کیفی کاال نیز به شمار می اید‪.‬‬ ‫چنانچه استانداردها رعایت شود‪ ،‬می توان در نوک‬ ‫قله بود و با خیال راحت به صادرات و معرفی محصول‬ ‫در بازار جهانی پرداخت‪.‬‬ صفحه 50 ‫در مسیر صادرات‬ ‫تا چه حد محصوالت سالمت محور ایرانی با‬ ‫محصوالت مشابه خارجی قابل رقابت است؟‬ ‫با قطعیت می گویم که محصوالت سالمت محور ایرانی‬ ‫در دنیا جایگاه خود را یافته اند‪ .‬همان گونه که می توان‬ ‫گفت کل صنایع ژاپن برای مردم در سراسر دنیا قابل‬ ‫اطمینان است‪ ،‬مصرف کنندگان کشورهای دیگر نیز‬ ‫محصوالت سالمت محور ایرانی را پذیرفته اند‪ .‬جالب‬ ‫اینجاست که به دلیل تحریم و تبعات ان‪ ،‬بسیاری از‬ ‫کشورها که تمایل دارند برای ایران تسهیالتی در نظر‬ ‫ف را روی صنایع تجهیزات پزشکی‪ ،‬دارو و‬ ‫بگیرند‪ ،‬هد ‬ ‫صنایع غذایی گذاشته اند‪ .‬این نشان می دهد کشورهای‬ ‫دیگر در این سه زمینه ما را برجسته می دانند و تمایل‬ ‫دارند در این سه حوزه‪ ،‬سرمایه گذاری کنند یا به‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی در کشورشان اجازۀ فعالیت دهند‪.‬‬ ‫فکر می کنید برای حضور قوی در بازارهای‬ ‫هدف جهانی‪ ،‬به چه تغییراتی در روند تولید و‬ ‫معرفی محصوالت نیاز است؟‬ ‫با در نظر گرفتن مواردی مثل استانداردهای جهانی‪،‬‬ ‫هدف گرفتن بازار خارجی‪ ،‬تالش برای رسیدن به‬ ‫موفقیت در این زمینه‪ ،‬از پا ننشستن و شناساندن‬ ‫درست خود‪ ،‬به راحتی می توانیم در بازارهای جهانی‬ ‫حضور قوی داشته باشیم و حتی به گونه ای پیش رویم‬ ‫که رقبای دیگر از میدان به در شوند و انچنان پرقدرت‬ ‫در نوک قله بمانیم که مصرف کنندگان به استفاده از‬ ‫محصوالت ایران ساخت ترغیب و تشویق شوند‪.‬‬ ‫ایا واردات تجهیزات پزشکی را سدی برای‬ ‫تولید و صادرات این حوزه می دانید؟‬ ‫خیر؛ به هیچ وجه‪ .‬ممکن است نظر من با اندیشۀ‬ ‫اقتصاددانان یا برخی تولیدکنندگان دیگر مغایر باشد‪،‬‬ ‫اما معتقدم واردات‪ ،‬بازار رقابتی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫بازار ازاد تالش را به تولیدکنندگان یاد می دهد و انان‬ ‫می اموزند که برای دوام اوردن در گردونۀ رقابتی تا چه‬ ‫حد کیفیت و کمیت محصول خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫چنانچه تولیدکننده ای با وجود رقبای خارجی دوام‬ ‫بیاورد و مصرف کننده را به استفاده از محصولش‬ ‫ترغیب کند‪ ،‬قطعاً باید به موفقیت خود افتخار کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬حضور رقبای خارجی‪ ،‬بازار را از انحصار‬ ‫خارج می کند‪.‬‬ ‫این بالیی است که بر سر خودروسازی ما امده‬ ‫است‪ ،‬چون رقبای باکیفیت خارجی در ایران حق‬ ‫فعالیت ندارند‪ ،‬مصرف کننده مجبور است به هر قیمتی‬ ‫محصول داخلی را استفاده کند‪ ،‬ولو اینکه محصول‬ ‫بی کیفیت باشد‪ .‬نکتۀ مهم دیگر این است که رقبای‬ ‫خارجی به بازارهای محلی دسترسی ندارند‪ .‬این خود‬ ‫مزیتی برای تولیدکنندگان داخلی به شمار می اید که‬ ‫چنانچه کیفیت خود را افزایش دهند‪ ،‬به راحتی بتوانند‬ ‫تمام بازار داخلی را با اعتماد‪ ،‬به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫چگونه می توان بین واردات و تولید‪ ،‬توازن و‬ ‫همگونی ایجاد کرد که هیچ کدام متضرر نشوند؟‬ ‫در این زمینه می توان «مزیت مطلق‪ -‬ادام اسمیت»‬ ‫یا «مزیت نسبی‪ -‬دیوید ریکاردو» را مدنظر قرار داد‪ .‬به‬ ‫این معنی که نیاز نیست در همۀ زمینه ها برند باشیم یا‬ ‫دست به تولید بزنیم‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬مالزی در تولید «التکس» برندی جهانی‬ ‫است و محصولش را به تمام دنیا صادر می کند‪ .‬نیازی‬ ‫نیست که ما هم التکس تولید کنیم تا مانع ورود این‬ ‫دستکش به ایران شویم‪ ،‬اما می توانیم تامین کنندۀ‬ ‫‪49‬‬ صفحه 51 ‫در مسیر صادرات‬ ‫تجهیزات مورد نیاز شرکت ماالیی باشیم‪ .‬همین که‬ ‫مالزی ترغیب شود تا تجهیزات مورد نیاز خود برای‬ ‫تولید دستکش را از ایران تهیه کند‪ ،‬کافی است‪.‬‬ ‫تفکر اشتباه این است که دولت ها به خود اجازه دهند‬ ‫در هر حوزه ای وارد شوند‪ .‬به راحتی می توان نیازسنجی‬ ‫کرد‪ ،‬برندها را تشخیص داد و اگر تولید محصولی در‬ ‫مقایسه با واردات ان هزینه بر بود‪ ،‬می توانیم فقط‬ ‫تامین کنندۀ قطعات باشیم‪.‬‬ ‫به این صورت‪ ،‬واردکننده و تولیدکننده هر دو در‬ ‫کمال ارامش و کنار هم به فعالیتشان ادامه می دهند و‬ ‫هیچ کدام نیز متضرر نخواهند شد‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫جایگاهی شایستۀ خود نرسیده است؟‬ ‫به نظر من‪ ،‬شرکت های دانش بنیان در این حوزه‬ ‫بسیار رشد کرده اند و این جای تقدیر دارد‪ .‬من به‬ ‫یکایک انان خداقوت می گویم‪ .‬در همین پاندمی کرونا‪،‬‬ ‫خروج ناگهانی شرکت های بزرگ تجهیزات پزشکی به‬ ‫دلیل تحریم و شرایط اقتصادی‪ ،‬ممکن بود ایران را با‬ ‫بحران جدی مواجه کند‪.‬‬ ‫ممکن بود ایران مجبور شود دست نیاز به سوی‬ ‫کشورهای دیگر دراز کند‪ .‬اما دانش بنیان ها عم ً‬ ‫ال با‬ ‫دست خالی و فقط با تکیه به دانش و البته غیرت‪،‬‬ ‫تالش و عرق ملی‪ -‬میهنی به میدان امدند و با تحقیق‬ ‫و پژوهش اجازه ندادند که خالیی در این زمینه در‬ ‫کشور احساس شود‪.‬‬ ‫در ایران‪ ،‬دستگاه هایی تولید می شود که اگر قسمت‬ ‫شناسنامۀ محصول را نگاه نکنید‪ ،‬متوجه نمی شوید‬ ‫محصول المانی است یا ایرانی‪ ،‬زیرا محصوالت ایرانی‬ ‫بسیار باکیفیت و در حد رقیب المانی ساخته شده اند‪.‬‬ ‫اگر در جایگاه ریاست تجهیزات پزشکی یا‬ ‫وزارت بهداشت بودید‪ ،‬چه اقدام هایی را اجرایی‬ ‫و کدام دستورالعمل ها را حذف می کردید؟‬ ‫قطعاً بسیاری از بوروکراسی های اداری را حذف‬ ‫می کردم و افرادی را در راس امور می گذاشتم که‬ ‫انجام دهنده کار باشند و راهکارها و قوانین را به خوبی‬ ‫بدانند؛ اشخاصی که بدانند چگونه می توان موانع و‬ ‫چگونه می توان به شناخته شدن بهتر محصوالت‬ ‫سنگ اندازی ها را دور زد و به مقصود رسید‪.‬‬ ‫دانش بنیانوتولیدیایران‪،‬به ویژهدرحوزۀتجهیزات‬ ‫در این صورت بسیاری از کاغذبازی ها و دستورالعمل های پزشکی در سطح جهان کمک کرد؟‬ ‫اضافه‪ ،‬حذف می شد و به جای ان ها‪ ،‬اصول و قواعد درست فقط و فقط از راه فرهنگ سازی برای تولید محصول‬ ‫و کارساز قرار می گرفت‪.‬‬ ‫خوب‪ .‬کاالی خوب با قیمت مناسب‪ ،‬عاملی است که‬ ‫خواه ناخواه باعث می شود جایگاه ویژه ای پیدا کنیم‪.‬‬ ‫دانش بنیان ها در حوزۀ سالمت‪ ،‬به ویژه تجهیزات شناخته شویم و همه به دنبال تهیه محصول و استفاده‬ ‫پزشکی‪ ،‬تا چه حد هم راستا با توانمندی هایشان از ان باشند‪ .‬چنانچه زیرساخت ها درست شود‪ ،‬قضیه‬ ‫پیش رفته اند؟‬ ‫برعکس خواهد شد و به جای اینکه ما به دنبال بازار برای‬ ‫دانش بنیان ها در این زمینه تالش زیادی کرده اند‪ ،‬عرضۀ محصولمان باشیم‪ ،‬مصرف کننده نیازش را به ما‬ ‫اما چنانچه زمانی به اهداف از پیش تعیین شدۀ خود منتقل می کند و می خواهد که کاال را به دستش برسانیم‪.‬‬ ‫نرسیدند‪ ،‬شرایط بیرونی بازدارنده بوده و نیرو و توان این ارزو‪ ،‬خیال یا خوش بینی نیست؛ عین واقعیت است‬ ‫این شرکت ها به جای تمرکز در تولید یا صادرات‪ ،‬و چنانچه استانداردهای جهانی را در نظر بگیریم و‬ ‫صرف کنار زدن این عوامل شده است‪.‬‬ ‫بوروکراسی ها و موانع داخلی را حذف کنیم‪ ،‬قطعاً سفارش‬ ‫عواملی نظیر شرایط تحریمی‪ ،‬بوروکراسی ها‪ ،‬موانع محصول به تولیدکنندگان ایرانی‪ ،‬محقق و میسر می شود‪.‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دستورالعمل های جدید‪ ،‬تصمیم گیری های‬ ‫ایا در نمایشگاه های خارجی شرکت کرده اید؟‬ ‫خلق الساعه و مواردی از این دست‪.‬‬ ‫حضور و قدرت محصوالت ایرانی در نمایشگاه های‬ ‫برون مرزی را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫ایا می توان گفت مقولۀ دانش بنیان در حوزۀ بله؛ تقریباً تا جایی که امکان پذیر بوده است‪ ،‬در تمام‬ ‫سالمت‪ ،‬به ویژه تجهیزات پزشکی‪ ،‬به رشد قابل رویدادهای جهانی حضور داشته ایم‪ .‬این موضوع گاهی‬ ‫قبول خود دست یافته یا این حوزه هنوز به به جسارت و ریسک زیاد نیاز داشت که ما ان ها را‬ صفحه 52 ‫در مسیر صادرات‬ ‫در نظر می گرفتیم و با توجه به این موضوع‪ ،‬سعی‬ ‫می کردیم حضوری پررنگ و موثر در نمایشگاه های‬ ‫بین المللی داشته باشیم‪ .‬حضور شرکت های ایرانی‬ ‫در نمایشگاه های بین المللی بسیار پرقدرت است‪ ،‬زیرا‬ ‫شرکت در چنین رویدادهایی هزینه های هنگفتی را‬ ‫می طلبد که پرداختن ان ها جسارت می خواهد‪ ،‬اما‬ ‫باید بدانیم که اگر به دنبال کیفیت خوب و مجاب‬ ‫کردن دنیا به استفاده از کاالی ایران ساخت هستیم‪،‬‬ ‫این هزینه ها‪ ،‬ناگزیر است و قطعاً اورده ای بیش از انچه‬ ‫خرج کرده ایم‪ ،‬برای ما خواهد داشت‪.‬‬ ‫تاکنون برای محصوالتتان چه استانداردهای‬ ‫بین المللی ای دریافت کرده اید؟‬ ‫استاندارد ‪ ،CE‬استاندارد مورد تایید اروپاست که‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬ان را دریافت کرده ایم‪ .‬البته استانداردهایی‬ ‫که برای برخی مناطق محلی مورد نیاز بوده است نیز‬ ‫کسب کرده ایم‪ .‬یکی از دالیلی که توانستیم در حوزۀ‬ ‫صادرات محصولمان به خوبی عمل کنیم‪ ،‬داشتن‬ ‫همین استانداردهاست‪ .‬به کسانی که قصد صادرات‬ ‫ی کنم حتماً به‬ ‫محصوالتشان را دارند‪ ،‬توصیه م ‬ ‫استانداردها توجه کنند‪ .‬این موضوع در شناخته شدن‬ ‫محصولشان بسیار کارساز است‪.‬‬ ‫نداشتن استاندارد یعنی جا ماندن از گردونۀ مصرفی‪.‬‬ ‫استاندارد برای کاالی سالمت محور حتی در بازار‬ ‫داخلی بسیار ضروری است‪ .‬چنانچه محصول شما‬ ‫عالمت مشخصۀ استاندارد نداشته باشد‪ ،‬اجازۀ ترخیص‬ ‫کاال از گمرک را نخواهید داشت و این تصور که با رانت‬ ‫بتوان محصول را در بازاری تزریق کرد و به فروش‬ ‫رساند‪ ،‬کام ً‬ ‫ال اشتباه است‪.‬‬ ‫ازنظرشما‪،‬فرصت هاوتهدیدهایصادراتچیست؟‬ ‫این موضوع‪ ،‬بحث مفصلی است و خود مصاحبه ای‬ ‫جداگانه را می طلبد‪ .‬سعی می کنم به هر دو حوزه به‬ ‫صورت گذرا اشاره کنم‪.‬‬ ‫تهدیدها عبارتند از‪ :‬کمبود مقطعی مواد اولیه‪ ،‬ثبات‬ ‫نداشتن قیمت ها به ویژه نرخ ارزهای خارجی‪ ،‬وجود‬ ‫رقبای قدرتمند‪ ،‬نبود سیستم حمل ونقل‪ ،‬استانداردهای‬ ‫پول بین کشورها‬ ‫بین المللی‪ ،‬عدم امکان جابه جایی ِ‬ ‫در ایران‪ ،‬فرایند ارائۀ اسناد در صادرات کاال‪ ،‬وجود‬ ‫قاچاق و فعالیت های بازاریابی موثر و هدفمند رقبا در‬ ‫بازارهای هدف‪.‬‬ ‫فرصت ها عبارتند از‪ :‬نیروی کار متخصص‪ ،‬وجود‬ ‫شرکت های دانش بنیان قوی‪ ،‬دیدگاه مثبت درباره‬ ‫محصوالت سالمت محور و تجهیزات پزشکی ساخت‬ ‫ایران در دنیا‪ ،‬انرژی ارزان‪ ،‬منابع فراوان مواد اولیه‪،‬‬ ‫شرایط پرداخت بهتر در مقایسه با خریداران دولتی در‬ ‫ایران و وجود رایزن های بازرگانی در کشورهای مختلف‪.‬‬ ‫درپایان‪،‬چنانچهنکته ایباقیماندهاست‪،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫دوست دارم مطلبی درباره تولید بگویم‪ .‬از نظر من‪،‬‬ ‫اصول زندگی در همه جای دنیا شبیه یکدیگر است‪.‬‬ ‫در همه جای دنیا‪ ،‬شب ها برای خوابیدن و استراحت‬ ‫در نظر گرفته شده است و روز برای کار و فعالیت‪ .‬افراد‬ ‫ازدواج می کنند و تشکیل خانواده می دهند‪ .‬برای رفاه‬ ‫فرزندانشان می کوشند‪ .‬کار می کنند تا زندگی شان را‬ ‫تامین کنند و به گردش و تفریح می روند تا انرژی به‬ ‫دست اورند و مواردی از این دست‪ .‬ممکن است در‬ ‫نوع و کیفیت با هم فرق داشته باشند‪ ،‬اما در ماهیت‬ ‫یکسان هستند‪.‬‬ ‫همین موضوع را می توان درباره صادرات نیز تعمیم‬ ‫داد‪ ،‬یعنی در همۀ جای دنیا مردم دوست دارند پول‬ ‫کمتری بدهند و خدمات بهتری دریافت کنند‪.‬‬ ‫جایی که کاالی ایرانی باکیفیت‪ ،‬با قیمت مناسبی‬ ‫عرضه شود‪ ،‬قطعاً خریداران بسیاری خواهد داشت‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه موانعی بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد‬ ‫که در قسمت تهدیدها بیان کردم‪.‬‬ ‫چنانچه مسئوالن و دولتمردان بازار را به حال خود‬ ‫رها کنند‪ ،‬از دستورات و بوروکراسی ها بکاهند و به‬ ‫سراغ اصالح زیرساخت ها بروند‪ ،‬خودبه خود بسیاری از‬ ‫موانع برداشته می شود‪.‬‬ ‫راه صادرات از تولید ملی می گذرد‪ .‬چنانچه تولید ملی‬ ‫قوی شود و خواسته های مصرف کننده‪ ،‬مطالبه گرانه‬ ‫باشد‪ ،‬بسیاری از تولیدکنندگانی که به هر طریقی‬ ‫وارد گردونه شدند‪ ،‬از دور رقابت حذف می شوند و‬ ‫فقط رقبایی می مانند که حرفی برای گفتن دارند‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬رقبای باقی مانده به فکر ارتقای خود و معرفی‬ ‫محصولشان در بازارهای جهانی می افتند و راهشان را‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬درست مثل جریان اب که مسیر خود را‬ ‫‪51‬‬ صفحه 53 ‫در مسیر صادرات‬ ‫پیدا می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬دولت ها باید خود را درگیر مسائل‬ ‫کالن کنند نه مسائل ریز و کوچک‪.‬‬ ‫فارغ از هر شعار‪ ،‬جناح بندی و ایدئولوژی‪ ،‬باید‬ ‫برای شرکت ها‪ ،‬زیرساخت تهیه کرد تا شرایط فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان فراهم شود‪ .‬دولت باید در جایگاه حامی‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬از قدرت سیاسی و نفوذ دیپلماتیکی‬ ‫خود برای ورود به کشورهای دیگر استفاده و شرایط را‬ ‫برای حضور شرکت ها فراهم کند‪.‬‬ ‫حضور در بازارها‪ ،‬خارج از عهده شرکت‪ ،‬اتحادیه و‬ ‫سندیکاست‪ .‬دولت باید در راس هیئتی دیپلماتیک‬ ‫به کشور مقصد وارد شود و با گفت وگو‪ ،‬روابط تجاری‬ ‫‪52‬‬ ‫را اسان کند‪ .‬بعد از این مرحله‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫دانش بنیان ها و سازندگان‪ ،‬با قدرت و با طیب خاطر و‬ ‫بدون نگرانی فقط و فقط روی تولید و افزایش کیفیت‬ ‫محصوالتشان متمرکز می شوند؛ بدون اینکه دغدغۀ‬ ‫کم و زیاد شدن ارز‪ ،‬تحریم ها یا پذیرش و عدم پذیرش‬ ‫در کشور مقصد را داشته باشند‪.‬‬ ‫از شما و تمام همکارانتان در ماهنامۀ «توسعۀ‬ ‫فناوری های نوین پزشکی» بسیار تشکر می کنم که‬ ‫زمینۀ این گفت وگو را فراهم کردید تا بتوانیم از این‬ ‫رسانه‪ ،‬حرفمان را به مسئوالن و همکاران فعال در‬ ‫حوزۀ سالمت برسانیم‪.‬‬ صفحه 54 ‫در مسیر صادرات‬ ‫اشنایی با بازارهای هدف؛‬ ‫تسهیل روند صادرات‬ ‫نویسنده‪ :‬مهندس مهدی جاودانی‬ ‫ما از بازارهای هدف خود که درخور توانایی های‬ ‫صنعتی ماست‪ ،‬غافل هستیم؛ حال انکه تولید‬ ‫باید بر اساس خواست و انتظار مشتریان انجام‬ ‫شود‪ ،‬نه براساس توانایی های ما‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬بالغ بر ‪ 7/5‬میلیارد نفر جمعیت در این کره‬ ‫خاکی‪ ،‬سالیق‪ ،‬استانداردها‪ ،‬انتظارات و اقتصادهای‬ ‫گوناگون و مختص خود را دارند‪ .‬با وجود توانایی ها‬ ‫و منابع مالی و انسانی فراوان در ایران‪ ،‬مشکالت‬ ‫تولیدکنندگان ملی ما که در اقتصادی بسیار کوچک‬ ‫محصور شده اند‪ ،‬این است که اوالً نتوانسته اند ارتباط‬ ‫منطقی بین سطح کیفیت و قیمت محصوالت خود‬ ‫برقرار کنند‪ ،‬زیرا این دو مقوله باید وزن و تناسب‬ ‫معقولی داشته باشند‪.‬‬ ‫دوم اینکه بازارهای عرضه محصوالت خود را به درستی‬ ‫انتخاب نکرده اند؛ یعنی در مناطقی برای ترویج و‬ ‫بازاریابی سرمایه گذاری می کنند که به درستی انتخاب‬ ‫نشده است‪ .‬همچنین با صرف زمان و هزینه های کالن‪،‬‬ ‫به بازاری نابجا وارد می شوند و با شکست ناشی از ورود‬ ‫نابهنگام‪ ،‬از ان خارج می شوند‪ .‬همچنین در بازارهای‬ ‫زیادی فرصت های تجاری و منابع خود را از دست داده‬ ‫و فرصت های احتمالی اتی خود را نیز ضایع کرده اند‪.‬‬ ‫کاالهای سالمت محور‪ ،‬فراورده هایی هستند که با‬ ‫سالمت مردم سروکار دارند‪ .‬این کاالها شامل انواع‬ ‫محصوالت ارایشی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬خوراکی‪ ،‬اشامیدنی‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬مکمل و فراورده های طبیعی‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ملزومات پزشکی می شوند‪ .‬به همین دلیل برای این‬ ‫محصوالت موارد مطرح شده مصداق بیشتری دارد‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬محدودیت در صادرات محصوالت دارویی‬ ‫متاثر از عواملی عمدتاً فرابنگاهی است‪ .‬درهمین حال‪،‬‬ ‫داروهای ایرانی در بیش از ‪ ۳۵‬کشور خارجی که عزم‬ ‫حکومتی ان ها دایر بر واردات دارو از ایران است‪،‬‬ ‫به ثبت رسیده است‪ ،‬یعنی در فرایندی مشابه و بر‬ ‫اساس پروتکل های جهانی‪ ،‬همپا و همسان با بهترین‬ ‫تولیدکنندگان جهانی ارزیابی‪ ،‬گواهی مقبولیت کیفی‬ ‫صادر و اجازه صدور دارو به ان کشورها داده شده است‬ ‫و این نشان می دهد که تولیدکنندگان دارو کار خود را‬ ‫به نحو مطلوب انجام داده اند‪.‬‬ ‫اما برخی از مشکالت و موانع اساسی صادرات دارو‬ ‫به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رقابتی نبودن مولفه ها و سازوکارهای اقتصادی‬ ‫کشور با کشورهای رقیب‬ ‫‪ -2‬ورود برخی از تولیدکنندگان ملی به بازارهای‬ ‫بین المللی قبل از دستیابی به استانداردهای خواسته شده‬ ‫جهانی برای محصوالتشان (این موضوع از جمله‬ ‫‪53‬‬ صفحه 55 ‫در مسیر صادرات‬ ‫‪54‬‬ ‫مشکالت مهم تولیدکنندگان رقابت پذیر صنایع داخلی‬ ‫برای ورود به بازارهای جهانی است‪ ،‬زیرا موجب تخریب‬ ‫برند ملی خواهد شد‪).‬‬ ‫‪ -۳‬نبود روابط بانکی بین ایران و کشورهای هدف و‬ ‫دشوار بودن نقل و انتقاالت ارزی حتی در شرایط قبل‬ ‫از تحریم‬ ‫‪ -4‬اجرایی نشدن تمهیدات و مشوق های مالی صادراتی‬ ‫و ایفا نکردن تعهدات قانونی دولت در صادرات دارو‬ ‫‪ -5‬افزایش هزینه های تولید ناشی از بیشتر شدن‬ ‫نرخ ارزهای خارجی در میان مدت و بلندمدت‬ ‫‪ -6‬نبود موافقت نامه های دو یا چندجانبه با کشورهای‬ ‫بازارهای هدف به منظور رفع موانع ثبت و فروش‬ ‫فراورده های دارویی‬ ‫‪ -7‬فراهم نشدن شرایط و امادگی الزم برای ورود به‬ ‫عرصه اقتصاد جهانی به ویژه الحاق به سازمان تجارت‬ ‫جهانی (‪)WTO‬‬ ‫‪ -8‬تحریم های اقتصادی و مشکالت بانکی در زمینه‬ ‫گشایش اعتبارات برای توسعه و تجهیز صنایع و نیز‬ ‫نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات‬ ‫‪ -9‬ناهماهنگی و همسو نبودن دستگاه های اجرایی‬ ‫مربوطه برای تسهیل در صدور محصوالت دارویی‬ ‫‪ -10‬تخصیص ندادن تسهیالت مالی برای مشتریان‬ ‫صادراتی در بازارهای هدف موجود‬ ‫‪ -11‬انعطاف ناپذیری مقررات دارویی کشور به منظور‬ ‫تسهیل در صدور محصوالت دارویی (در زمینه صدور‬ ‫مجوزهای ‪ F.S.C‬و تنوع در اشکال بسته بندی مورد‬ ‫تقاضای بازار صادراتی)‬ ‫‪ -12‬در اختیار نبودن اطالعات الزم و دشواری‬ ‫شناخت و ارزیابی علمی بازارهای هدف (زیرا بازارهای‬ ‫هدف صادراتی امروز کشور ما برای دارو‪ ،‬عمدتاً‬ ‫کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه اند و امار و‬ ‫اطالعات ضروری برای برنامه ریزی بازاریابی را ندارند‪).‬‬ ‫‪ -13‬نبود مهارت های الزم و کمبود نیروهای متخصص‬ ‫در زمینه بازاریابی بین المللی ناشی از به کار نگرفتن‬ ‫سازوکارهای بازار در صنایع دارویی ملی‬ ‫‪ -14‬ضرورت اخذ تاییدیه های بین المللی از قبیل‬ ‫‪ WHO ،FDA‬و امثال ان ها‬ ‫‪ -15‬مشکالت و محدودیت های صنایع داروسازی در‬ ‫ارتقای سطح ‪ GMP‬و تدوین ‪DMF‬های داروهای تولید داخل‬ ‫بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط روز داروسازی جهان‬ ‫‪ -16‬نبود صرفه های ناشی از مقیاس در تولید‪ ،‬در‬ ‫مقایسه با واحدهای مشابه در جهان‬ ‫‪ -17‬نامطلوب بودن کیفیت کاالهای صادراتی به‬ ‫دلیل فرسودگی ماشین االت و کم بودن مسئولیت پذیری‬ ‫نیروی انسانی و مهارت ان ها‬ ‫‪ -18‬توسعه نیافتن همکاری های مشترک با شرکت های‬ ‫معتبر خارجی و کم بودن جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫(زیاد بودن خطرپذیری)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -19‬ثبت نکردن محصول‪ ،‬عالئم تجاری و اختراعات‬ ‫‪1. Trademark‬‬ ‫‪2. Patent‬‬ صفحه 56 ‫در مسیر صادرات‬ ‫در کشورهای هدف صادرات و نداشتن حمایت های الزم‬ ‫حقوق مالکیت فکری در این کشورها‬ ‫لزوم توجه به حقوق مالکیت فکری‬ ‫امروزه‪ ،‬اعتبار شرکت ها و کارخانه های بزرگ به اعتبار‬ ‫برندشان گره خورده است‪ .‬افراد سودجو در داخل و‬ ‫خارج از کشور نیز به خوبی از این موضوع اگاه هستند‬ ‫و با سوءاستفاده از عالئم تجاری شرکت ها و کارخانه ها‪،‬‬ ‫صدمات جبران ناپذیری را به اعتبار و شهرت برند شرکت‬ ‫و مالک اصلی ان وارد و موجبات تخریب بازار محصوالت‬ ‫را فراهم می کنند‪ .‬همین موضوع به تنهایی ضرورت ثبت‬ ‫عالئم تجاری به ویژه در بازارهای صادراتی محصول را‬ ‫به خوبی مشخص می کند‪.‬‬ ‫اهمیت مالکیت فکری زمانی از حمایت های حقوق‬ ‫بشری و بین المللی فرا تر می رود که به تاثیر ان در رونق‬ ‫تجارت به ویژه تجارت بین المللی و تحقیقات و توسعه‬ ‫فناوری‪ ،‬مخصوصاً فناوری های نوین‪ ،‬از جمله صنعت‬ ‫پزشکی و سالمت محور پرداخته می شود‪ .‬در عرصه‬ ‫تجارت بین المللی‪ ،‬برخی اصحاب بازار به سبب تملک‬ ‫سرمایه های فکری‪ ،‬با ایجاد مزیت و اعتبار در برابر رقبا‪،‬‬ ‫موجب افزایش قدرت چانه زنی و افزایش سود می شوند؛‬ ‫به گونه ای که امروزه سرمایه شرکت های بزرگ نه تنها‬ ‫با دارایی های ملموس‪ ،‬بلکه با دارایی های ناملموس و‬ ‫دارایی های فکری ایشان نیز محاسبه می شود‪.‬‬ ‫چرا ثبت برند در حوزه صادرات محصوالت‬ ‫سالمت محور اهمیت زیادی دارد؟‬ ‫مزایای ثبت برند یا عالمت تجاری‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫مطالب مربوط به برند به شمار می رود‪ .‬در عرصه‬ ‫تجارت داخلی و بین المللی به دلیل سرعت بسیار زیاد‬ ‫رشد و ایجاد صنایع و فعالیت های تجاری مختلف‪،‬‬ ‫هر روزه شرکت های فراوانی برای پیدا کردن بازار‬ ‫مخصوص خود پا در عرصه رقابت می گذارند‪ .‬بسیاری‬ ‫از ان ها با ایده های نو‪ ،‬طرح های جدید و اسامی‬ ‫منحصربه فرد‪ ،‬شروع به فعالیت می کنند‪ .‬در این بین‪،‬‬ ‫شرکت هایی وجود دارند که خواسته یا ناخواسته‪ ،‬نام‬ ‫شرکت های دیگر یا اسامی مشابه را برای تجارت خود‬ ‫به کار می برند‪ .‬این موضوع موجبات رقابت مکررانه را‬ ‫نیز مهیا می کند و افراد سودجو با ثبت برند‪ ،‬گاهی‬ ‫به استناد اصل سرزمینی در حقوق مالکیت فکری و‬ ‫همچنین ‪ ،First to File‬لطمات جبران ناپذیری را به‬ ‫مالک اصلی برند وارد می کنند که ممکن است حتی به‬ ‫قیمت از دست دادن بازار‪ ،‬اعتبار و حسن شهرت برای‬ ‫تولید کننده یا بازرگان تمام شود‪.‬‬ ‫ما همواره توصیه می کنیم در گام اول توسعه بازارهای‬ ‫صادراتی‪ ،‬همگام با تحقیقات بازار‪ ،‬برای ثبت عالمت‬ ‫تجاری یا همان «برند» محصول خود اقدام کنید‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪1) Richard Smith, Chantal Blouin, Zafar Mirza, Pe‬‬‫‪ter Beyer, Nick Drager/ Trade and health toward‬‬ ‫‪building a national strategy/ 2015‬‬ ‫‪2) Jamal Ibrahim Haidar/ Sanctions and export de‬‬‫‪flection: evidence from Iran/April 2017,‬‬ ‫‪3) Mina Mehrnoosh, Fatemeh Shamshiri / Prioritiz‬‬‫‪ing Target Markets for the Export of Iran Construc‬‬‫‪tion Services/ 2017‬‬ ‫‪4) MarcLautier/ Export of health services from de‬‬‫‪veloping countries/2008‬‬ ‫‪55‬‬ صفحه 57 ‫دانش در مسیر‬ ‫فناوری‬ ‫در هزارۀ سوم‪ ،‬ژن ها دنیای درمان را به‬ ‫دست می گیرند‬ ‫از تشخیص بیماری تا درمان؛‬ ‫قدم به قدم با توالی یابی ژنوم‬ ‫گفت وگویی با مهندس رضا شهبازی‬ ‫مدیرعامل شرکت دانش بنیان ژن سازه امن‬ ‫‪56‬‬ ‫با توجه به اینکه در سال های اخیر به ژن درمانی‬ ‫و توالی یابی ژنوم بسیار توجه شده است و‬ ‫پژوهشگران و مراکز علمی فراوانی در دنیا‪ ،‬در‬ ‫حوزۀ علم ژنتیک سرمایه گذاری کرده اند‪ ،‬به‬ ‫سراغ مهندس رضا شهبازی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫دانش بنیان «ژن سازه امن» رفتیم که در واحد‬ ‫فناور خود فعالیت های پژوهشی مرتبط با علم‬ ‫ژنتیک انجام می دهد‪ .‬او ژن درمانی را راهکار‬ ‫امیدبخشی برای درمان بیماری هایی می داند که‬ ‫منشا ژنتیک دارند‪ .‬به عقیده او‪ ،‬در ایران اقدام های‬ ‫خوبی در حوزه ژن درمانی اجرایی شده است‪،‬‬ ‫هرچند هنوز کافی نیست و کشورمان با وجود‬ ‫بهره مندی از ظرفیت غنی دانشی و پژوهشگران و‬ ‫دانشجویان بااستعداد این رشته‪ ،‬انچنان که باید و‬ ‫شاید جایگاه خود را در این علم پیدا نکرده است‬ ‫و هنوز در اغاز مسیر قرار دارد‪.‬‬ ‫شرکت ژن سازه امن با هدف ارائه خدمات در حوزه‬ ‫ژنتیک و تولید فراورده های ژنومیکس‪ ،‬فعالیت‬ ‫خود را تقریب ًا از یک سال پیش اغاز کرد‪ .‬مهندس‬ ‫شهبازی که خود دانش اموختۀ مقطع کارشناسی‬ ‫ارشد رشته مهندسی پزشکی است‪ ،‬در معرفی‬ ‫شرکتش می گوید‪« :‬ژن سازه امن تابستان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬متولد شد و هدف ان‪ ،‬پیاده سازی خدمات‬ ‫تشخیصی و درمان در حوزۀ ژنتیک است‪ .‬عرصۀ‬ ‫ژنتیک طی سال های اخیر در دنیا‪ ،‬پیشرفت های‬ ‫چشمگیری کرده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬جای خالی‬ ‫شرکتی دانش بنیان که با کمک فناوری و با هدف‬ ‫ارائۀ انواع خدمات ژنتیک‪ ،‬در این حوزه فعالیت‬ ‫کند‪ ،‬احساس می شد‪ .‬به همین دلیل ژن سازه را‬ ‫تاسیس کردیم تا به شرکت های تولیدکننده‪،‬‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬بیمارستان ها و مراکز درمانی‪ ،‬بیماران‬ ‫و افراد دیگری که به خدمات ژنتیکی نیاز دارند‪،‬‬ ‫ق تمیز‪ 1‬و‬ ‫کمک کنیم‪ .‬احداث شرکت‪ ،‬ایجاد اتا ‬ ‫تامین موارد مورد نیاز این حوزه‪ ،‬از جمله کارهایی‬ ‫است که طی این مدت صورت گرفته است‪.‬‬ ‫امسال نیز در حال اماده کردن زیرساخت ها برای‬ ‫خدمات رسانی در سطح نظام سالمت کشوریم و‬ ‫بیشترین تمرکزمان بر ارائۀ خدمات ژنتیکی است‪.‬‬ ‫معروف ترین تستی که در حال حاضر‪ ،‬در سطح‬ ‫جامعه اجرایی شده‪ ،‬تست های غربالگری مادر‬ ‫و جنین‪ 2‬است که در کشورمان بسیار جا افتاده‬ ‫است‪ .‬این حوزه‪ ،‬منحصرا ً در زمینه غربالگری‬ ‫مادر و جنین خالصه نمی شود‪ ،‬در دنیا بحث‬ ‫توالی یابی ژنوم و کاربردهای مختلف این علم‬ ‫مطرح است و در درمان بیماری های خاص مثل‬ ‫سرطان‪ ،‬شناسایی بیماری های مختلف و همچنین‬ ‫حوزه های غیردرمانی مثل کشاورزی‪ ،‬دام پروری و‬ ‫‪1. Clean room‬‬ ‫‪2. NIPT‬‬ صفحه 58 ‫دانش در مسیر‬ ‫فناوری‬ ‫مواردی از این دست به کار می اید‪ .‬به همین خاطر‪،‬‬ ‫ما نیز بر این موارد متمرکز شدیم و امیدواریم در‬ ‫بازۀ منطقی و قابل اتکا‪ ،‬بتوانیم بخش دیگری از‬ ‫خدمات مورد نیاز در حوزۀ ژنتیک را ارائه کنیم‪».‬‬ ‫با این مقدمه‪ ،‬ادامۀ گفت وگو با مهندس شهبازی‬ ‫را پی می گیریم‪.‬‬ ‫به نظر شما تمام بیماری ها با روش ژن درمانی‬ ‫بهبودپذیرند؟‬ ‫در حال حاضر برای تعداد خاصی از بیماری ها در‬ ‫سطح بین المللی مجوز ژن درمانی یا ژن تراپی صادر‬ ‫شده است‪ ،‬ولی این به معنای توقف پژوهش ها نیست‪.‬‬ ‫بسیاری از شرکت های خصوصی و حتی دولت ها در این‬ ‫حوزه سرمایه گذاری می کنند تا دایرۀ درمان بیماری ها‬ ‫به کمک علم ژنتیک را گسترش دهند‪ .‬همان طور که‬ ‫مث ً‬ ‫ال ‪ 50‬سال پیش‪ ،‬درمان بسیاری از بیماری ها عجیب‬ ‫می نمود‪ ،‬اما با پیشرفت علم و تکنولوژی این امکان فراهم‬ ‫شد‪ ،‬در حوزۀ ژنتیک نیز تاکنون پیشرفت هایی حاصل‬ ‫شده است و در اینده نیز قطعاً بسیاری از بیماری های‬ ‫صعب العالج یا درمان نشدنی با ژن تراپی‪ ،‬قابلیت درمان‬ ‫مطمئن یا کنترل شده خواهند داشت‪.‬‬ ‫اما اینکه حتماً این اتفاق در اینده بر اساس امار ارائه شده‬ ‫رخ دهد یا نه‪ ،‬بستگی به عوامل بسیاری دارد؛ مثل نوع‬ ‫تغدیه‪ ،‬محیط زندگی‪ ،‬عوامل استرس زا یا ارامش‪ ،‬سبک‬ ‫زندگی و مانند این ها‪ ،‬زیرا در ابتالی افراد به بیماری‬ ‫تنها وراثت دخیل نیست‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬در کنار علم‬ ‫توالی یابی علم دیگری به نام اپی ژنتیک وجود دارد‪.‬‬ ‫این علم عواملی را که بر ژنوم تاثیر می گذارد‪ ،‬مطالعه‬ ‫و بررسی می کند‪ .‬به طور کلی‪ ،‬برای برخی بیماری ها‬ ‫پیش بینی به منظور پیشگیری امکان پذیر است‪ ،‬ولی‬ ‫اینکه با قطعیت اعالم شود خیر‪ ،‬زیرا همه چیز درگیر‬ ‫احتماالت است‪.‬‬ ‫در یکی از سایت های علمی وابسته به موسسۀ‬ ‫علمی و تحقیقاتی اکسفورد امده بود که دستکاری‬ ‫ژنتیکی برای جلوگیری از ابتال به برخی بیماری ها‬ ‫مثل سرطان یا ام اس امکان پذیر است‪ .‬ایا این‬ ‫موضوع واقع ًا شدنی است؟‬ ‫بله؛ در این زمینه تحقیقات زیادی در دنیا صورت‬ ‫گرفته است که با استفاده از تاثیرگذاری بر ژنتیک عوامل‬ ‫بیماری زا‪ ،‬بتوانند برخی بیماری ها را کنترل کنند‪ .‬حتی‬ ‫تعدادی از این تحقیقات در مرحلۀ اخذ مجوز از مراجع‬ ‫بین المللی مثل ‪ FDA‬قرار دارند‪ .‬طی سال های اخیر‪،‬‬ ‫در ماهنامۀ «توسعه فناوری های نوین پزشکی» پژوهش ها در این زمینه بسیار گسترش یافته است و به‬ ‫طی دو شماره به تفصیل استارتاپ ‪ 23andme‬را‬ ‫معرفی کردیم‪ .‬مدیر این استارتاپ اعالم کرده‬ ‫است که با کمک ان می توان تمام بیماری های‬ ‫قبل و بعد در انسان و نسل پیشین یا بعد از خود‬ ‫را تشخیص داد‪ .‬چقدر با این گفته موافقید؟‬ ‫به نظر من این موضوع کمی قابل تامل است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬به دلیل توالی یابی ژنوم کامل می توان درباره‬ ‫اینکه احتماالً فرد در اینده به چه بیماری های مبتال‬ ‫می شود‪ ،‬پیش بینی هایی کرد‪ .‬این موضوع در دنیا و در‬ ‫حوزۀ برخی بیماری ها تجاری شده است‪ .‬به این صورت‬ ‫که پلتفرم هایی ساخته شده است که بر اساس اطالعات‬ ‫دریافتی از فرد‪ ،‬اعالم می کنند که احتمال ابتالی او به‬ ‫سرطان در اینده چند درصد خواهد بود‪ .‬برای برخی‬ ‫بیماری های چشمی یا وراثتی نیز کیت ها‪ ،‬پنل ها و‬ ‫پلتفرم هایی طراحی شده است که میزان ابتالی شخص‬ ‫به این نوع بیماری ها را به صورت تخمینی خواهد گفت‪.‬‬ ‫‪57‬‬ صفحه 59 ‫دانش در مسیر‬ ‫فناوری‬ ‫اما ممکن است بتوان بر اساس رفتار ژنتیکی ویروس‪،‬‬ ‫واکسن یا داروی مهارکنندۀ ان را تولید کرد‪.‬‬ ‫ژن درمانی می تواند همان میزان که فایده‬ ‫دارد‪ ،‬خطرناک باشد؟‬ ‫بله؛ این روش درمانی نیز مانند روش های دیگری‬ ‫که کشف و سپس تجاری سازی می شوند‪ ،‬ممکن است‬ ‫خطرات خاص خود را داشته باشد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫مراجع و ناظران در دنیا‪ ،‬قوانین و ایین نامه هایی را مبنی‬ ‫بر کاهش عوارض ناشی از داروها و روش های درمانی در‬ ‫نظر گرفته اند که باید به ان ها پایبند بود‪.‬‬ ‫البته به این پرسش از جنبه دیگری نیز می توان نگاه‬ ‫کرد‪ :‬ممکن است از ژن درمانی سوءاستفاده شود؟ بله؛‬ ‫این امکان وجود دارد؛ مثل تمام حوزه های دانشی و‬ ‫علمی که در دنیا از ان ها سوءاستفاده شده است‪ .‬به‬ ‫احتمال زیاد در اینده‪ ،‬پس از اینکه نتایج این موضوع کاربردهای سوء انرژی هسته ای‪ ،‬ساخت داروهای‬ ‫به طور کامل بررسی شود‪ ،‬یکی از روش های درمانی‪ ،‬شیمایی و مواردی این چنینی که بنگریم‪ ،‬درمی یابیم که‬ ‫اصالح ژنتیک یا بهبود ژنتیکی در سطح بین المللی برخی دولت ها نیز ممکن است از ژن تراپی با هدف های‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫سیاسی و ضدبشری سوءاستفاده کنند‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫کرونا‪ ،‬رفتار ویروس کووید ‪ 19‬و راه های درمانی؛‬ ‫به نظر شما می شود این ویروس را مهار کرد؟‬ ‫این موضوع نیز در حال حاضر در کل دنیا در حال‬ ‫بررسی و پژوهش است و چنانچه نتایج حاصل از‬ ‫پژوهش‪ ،‬قابل اعتماد باشد‪ ،‬ممکن است قابلیت تعمیم‬ ‫داشته باشد‪ .‬هرچند ژن درمانی یا ژن تراپی بیشتر برای‬ ‫بیماری های وراثتی یا زمینه ای به کار می رود‪ .‬کرونا‬ ‫نوعی بیماری ویروسی است که البته ویروس ان با‬ ‫ژنتیک انسان‪ ،‬تغییر رفتار نشان می دهد‪.‬‬ ‫ایا ژن درمانی به کابوس کرونا پایان می دهد؟‬ ‫برای پایان دادن به این کابوس باید به حوزۀ درمان‬ ‫و پیشگیری توجه کنیم‪ .‬دانشمندان در سراسر دنیا در‬ ‫حوزۀ تولید واکسن و داروهای مطمئن برای مهار این‬ ‫ویروس و پیشگیری از گسترش سطح ابتالی ان فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬با توجه به هزینه های بسیار گران ژن درمانی‪،‬‬ ‫بعید به نظر می رسد برای بیماری هایی مثل کرونا که‬ ‫به شکل پاندمی است و در بازۀ کوتاهی‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫از افراد را درگیر می کند‪ ،‬از این روش استفاده کنند‪،‬‬ ‫ایران را در زمینۀ علوم ژنتیک و مهندسی‬ ‫ژنتیک چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫با وجود اینکه داخل و خارج از ایران‪ ،‬متخصصان‬ ‫زیادی در این حوزه فعالیت می کنند‪ ،‬متاسفانه جایگاه‬ ‫کشورمان همسان و هم سنگ با کشورهای توسعه یافته‬ ‫پیش نرفته است و در ارائۀ خدمات ژنتیک به هم وطنانمان‬ ‫در حوزۀ نظام سالمت و غذا و دارو‪ ،‬اختالف نسبتاً‬ ‫زیادی با کشورهای پیشرفته داریم‪ .‬امیدوارم در اینده‪،‬‬ ‫پوشش های بیمه ای خوب برای روش های تشخیص و‬ ‫درمان ژنتیکی در کشورمان فراهم شود و این موضوع‬ ‫زمینه ساز گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی‬ ‫محققان کشورمان باشد‪.‬‬ ‫ایا در حوزۀ ژنتیک‪ ،‬می توانیم حرفی برای‬ ‫گفتن داشته باشیم؟‬ ‫قطعاً با وجود اندیشمندان و پژوهشگران کشورمان‬ ‫می توانیم به این جایگاه برسیم‪ .‬بسیاری از پژوهشگران‬ ‫و متخصصان علم ژنتیک‪ ،‬در بهترین مراکز علمی دنیا‬ ‫و در بخش های تشخیص‪ ،‬درمان و ساخت تجهیزات‬ صفحه 60 ‫دانش در مسیر‬ ‫فناوری‬ ‫توالی یابی ژنوم مشغول فعالیتند‪ .‬چنانچه حاکمیت‪،‬‬ ‫سیاست خوبی برای گسترش فناوری های علم ژنتیک‬ ‫در داخل کشور فراهم کند‪ ،‬هم حرف های زیادی برای‬ ‫گفتن خواهیم داشت و هم کارهای بسیاری را در سطح‬ ‫بین المللی انجام می دهیم و سفیر علم و فناوری ایران به‬ ‫کل دنیا خواهیم شد‪.‬‬ ‫قطعاً علم ژنتیک در حوزۀ تشخیص و درمان بیماری ها‬ ‫پیشرفت زیادی خواهد کرد‪ ،‬پرداختن به این علم از‬ ‫دورۀ پایه بسیار مفید و فرهنگ سازی این موضوع مهم‬ ‫در جامعه‪ ،‬بسیار ضروری و تامل برانگیز است‪.‬‬ ‫کارکنان فعال در ژن سازه با چه تحصیالتی‬ ‫مشغول به کارند؟‬ ‫ت در حوزۀ ژنتیک‪ ،‬در سطح از کارشناسی رشتۀ ژنتیک تا افرادی با مدرک تحصیلی‬ ‫با برگزاری رقاب ‬ ‫دانش اموزی‪ ،‬موافقید یا این سن را برای چنین دکتری در بخش های مختلف و متناسب با نوع خدمتی‬ ‫فعالیت هایی مناسب نمی دانید؟ منظور این است که که باید ارائه دهند‪ ،‬در این شرکت مشغول به فعالیتند و‬ ‫از دانش و علمشان در این مرکز بهر ه می بریم‪.‬‬ ‫می توان مهندسی ژنتیک را از پایه اموزش داد؟‬ ‫بله‪ .‬قطعاً این کار بسیار مفید است و چنین مسیری‬ ‫در پایان‪ ،‬انچه را که الزم می دانید تا در این حوزه‬ ‫به پرورش استعدادها و جهت دادن به ان ها‪ ،‬کمک‬ ‫شایانی خواهد کرد‪ .‬در چند سال اخیر‪ ،‬در کتاب های به گوش عالقه مندان یا مسئوالن برسانید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫زیست شناسی مدارس‪ ،‬مباحث ژنتیک بر اساس علم روز هر انچه الزم بود در پرسش ها مطرح شد‪ .‬با تشکر‬ ‫گنجانده شده است که این موضوع زمینه ساز اشنایی از شما و همکارانتان در ماهنامه‪ .‬امیدوارم که بستر‬ ‫فرزندانمان با این علم خواهد بود‪ ،‬اما این نوع فعالیت ها مطالعاتی و فعالیت برای علم ژنتیک بیش از پیش در‬ ‫کافی نیست و باید ان را گسترش داد‪ .‬با توجه به اینکه کشورمان فراهم شود تا مردم نیز از این علم به روز و‬ ‫ذهن نوجوانان‪ ،‬بازتر و برای دریافت علم و ایده پردازی‪ ،‬مفید استفاده کنند‪.‬‬ ‫بسیار فعال است و از سوی دیگر‪ ،‬طی ‪ 30‬سال اینده‪،‬‬ ‫‪59‬‬ صفحه 61 ‫رگوالتوری در حوزۀ‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫پزشکی‬ ‫مدیر کل اسبق دفتر فناوری اطالعات و سامانه های‬ ‫سالمت سازمان غذا و دارو‪:‬‬ ‫وزارتخانه ها باید خودشان را به روزرسانی کنند‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬رویا کاکاوند‬ ‫هر فضایی که مشغول ارائه خدمت و کسب وکار‬ ‫است‪ ،‬به مقررات کلی نیاز دارد‪ .‬دوراپزشکی نیز از‬ ‫این قاعده مستثنی نیست؛ به ویژه اینکه سروکار‬ ‫داشتن با سالمت مردم‪ ،‬حساسیت ها را درباره این‬ ‫بخش بیشتر هم می کند‪.‬‬ ‫اما هنوز فضای کلی این کسب وکار مه الود است و‬ ‫همچنان تکلیف موضوعات زیادی روشن نیست‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬دوراپزشکی حوزه ای بین بخشی است‬ ‫که این پرسش را مطرح می کند‪ :‬چه کسی باید‬ ‫متولی نظارت و پایش این حوزه باشد؟‬ ‫‪60‬‬ ‫دکتر بهروز جنت‪ ،‬مدیر کل اسبق دفتر فناوری‬ ‫اطالعات و سامانه های سالمت سازمان غذا و دارو و رئیس‬ ‫مرکز تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬در این‬ ‫زمینه معتقد است‪« :‬در حوزه پزشکی پاره ای قوانین و‬ ‫مقررات فنی و پزشکی وجود دارد‪ .‬برخی قوانین و مقررات‬ ‫تجاری و اقتصادی نیز در فضای کسب وکار حاکم است‪.‬‬ ‫این ها هر دو باید رعایت شوند‪ .‬نمی توان وارد فضای‬ ‫تخصصی پزشکی شد‪ ،‬ولی مقررات ان را رعایت نکرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر هم نمی توان در فضای کسب وکار وارد شد‪،‬‬ ‫مگر با رعایت مقرراتی که کلیت نظام اقتصادی کشور‬ ‫طراحی کرده است‪ .‬این دو در نرم افزارها و سایت های‬ ‫دوراپزشکی باید رعایت شود؛ یعنی از یک سو با توجه‬ ‫به نوع خدمتی که ارائه می کنند‪ ،‬در زمینه اقتصادی باید‬ ‫مجوزها و مقررات فعالیت اقتصادی را از وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی یا وزارت صنایع داشته باشند و از سوی دیگر نیز‬ ‫باید مقررات و استانداردهای پزشکی و بهداشتی وزارت‬ ‫بهداشت را رعایت کنند‪ .‬اما این موضوع نباید مانع این‬ ‫کسب وکارها شود‪ ،‬زیرا دنیا در حال حرکت به این سمت‬ ‫است‪ .‬بنابراین هم وزارت بهداشت‪ ،‬هم وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی و هم وزارت صنایع‪ ،‬باید خودشان را به روز کنند و‬ ‫مقررات متناسب با این فضا را ایجاد کنند‪».‬‬ ‫او همچنان که معتقد است باید این کسب وکارها‬ ‫شناسایی شوند و تحت نظر باشند‪ .‬باور دارد که نباید‬ ‫ان ها را درگیر دریافت مجوز کرد‪ .‬جنت می گوید‪« :‬حوزه‬ ‫کاری دوراپزشکی‪ ،‬حوزه ای تخصصی است؛ بنابراین وزارت‬ ‫بهداشت و زیرمجموعه اش باید ضوابط و مقررات فعالیت‬ ‫در این حوزه را ابالغ کنند و بعد باید کسب وکارهای‬ ‫فعال در این فضا شناسایی شوند‪ .‬به این معنی که این‬ ‫کسب وکارها باید شناسنامه دار باشند‪ .‬البته نه اینکه حتماً‬ ‫از جایی مجوز بگیرند‪ ،‬بلکه باید سامانه ای یا سیستمی‬ ‫طراحی شود تا ان ها در ان معرفی شوند‪ ،‬تحت نظارت‬ ‫باشند و شناسنامه دار شوند‪ .‬وزارت صنایع و وزارت دارایی‬ ‫نیز باید فعالیت اقتصادی شان را دقیقاً به همین شکل تحت‬ ‫نظر قرار دهند و ان هم شناسنامه دار شود‪ ،‬چون دنیا به‬ ‫سمت حذف مجوز گرفتن پیش می رود‪ ،‬ولی از ان طرف‪،‬‬ ‫مقررات و تنبیه های خاص هم وجود دارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬باید‬ ‫نظارت شود که اگر مشاوره پزشکی یا خدمات کلینیکی و‬ ‫پاراکلینیکی از راه دور انجام می شود‪ ،‬ارائه دهنده خدمت‬ ‫حتماً پزشک باشد یا کسی که در حوزه چشم پزشکی‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬حتماً چشم پزشک باشد‪».‬‬ ‫او همچنین نظارت بر کسب وکارهای دوراپزشکی در‬ ‫وزارت بهداشت را نوعی همکاری بین بخشی می داند و‬ ‫می افزاید‪« :‬این نظارت نوعی همکاری است‪ .‬ممکن است‬ صفحه 62 ‫رگوالتوری در حوزۀ‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫پزشکی‬ ‫بخشی از ان را معاونت درمان و بخشی را معاونت غذا‬ ‫و دارو انجام بدهد و برای بخشی از ان از کمک نظام‬ ‫پزشکی استفاده شود‪ .‬با توجه به نوع خدمت‪ ،‬افراد مسئول‬ ‫و خدمت گیرندگان‪ ،‬باید مسئول نظارت بر هر قسمت‬ ‫تعیین شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬پس از بررسی ممکن است این‬ ‫نتیجه حاصل شود که بخش مربوط به بیمار را معاونت‬ ‫درمان‪ ،‬بخش مربوط به پزشکی را سازمان نظام پزشکی‬ ‫و بخش مربوط به دارو و خدمات را سازمان غذا و دارو‬ ‫نظارت کند‪ .‬ممکن است همه این ها در بسته ای خودکار‬ ‫باشد و خدمات ارائه شده‪ ،‬قابل ردیابی باشد و هرکدام به‬ ‫صورت هوشمند در سیستم خود نظارت شود تا اگر الزم‬ ‫شد نظارت فیزیکی شکل بگیرد‪».‬‬ ‫اما اینکه چندین نهاد و حتی بخش های مختلف‬ ‫یک نهاد‪ ،‬کسب وکاری را نظارت و پایش کنند‪،‬‬ ‫سبب سردرگمی و چندپارگی کار نمی شود؟‬ ‫جنت با این نظر مخالف است و می گوید‪« :‬مثل این‬ ‫است که در کشور یک نفر متولی راه‪ ،‬ساختمان‪ ،‬برق و ‪...‬‬ ‫باشد و گمان کنیم که در این حالت تصمیم گیری ها زودتر‬ ‫انجام می شود‪ .‬اما در واقع‪ ،‬هیئت دولت شکل می گیرد و‬ ‫تصمیم گرفته می شود که هر بخش را کدام قسمت باید‬ ‫انجام بدهد‪ .‬در نهایت‪ ،‬باید بین همه شان هماهنگی صورت‬ ‫بگیرد‪ .‬در این بستر هم ممکن است یکی از خدمات‪،‬‬ ‫پزشک محور باشد که سازمان نظام پزشکی ناظر می شود‬ ‫یا ممکن است خدمتی کاالمحور باشد که سازمان غذا و‬ ‫دارو ناظر می شود‪ .‬در کل‪ ،‬به نوع خدمت بستگی دارد و‬ ‫نمی توان دستورالعمل کلی تعیین کرد‪».‬‬ ‫هرکس باید پلتفرم خودش را داشته باشد‬ ‫عده ای معتقدند نرم افزارها و اپلیکیشن هایی که در‬ ‫حوزه دوراپزشکی فعالیت می کنند‪ ،‬باید از نظر کدنویسی‬ ‫و طراحی نیز از دستورالعمل یکسانی پیروی کنند تا‬ ‫دستیابی به اطالعات و ارتباط بین بخش ها در سطح‬ ‫کشور ممکن شود‪ .‬جنت به چنین موضوعی اعتقاد ندارد‪.‬‬ ‫او درباره این موضوع می گوید‪« :‬معموالً در نوشتن نرم افزار‬ ‫سازمان های تخصصی که همان سیستم انفورماتیک‬ ‫کشور است و بقیه مجوزهای سامانه ها را نیز صادر‬ ‫می کند‪ ،‬باید تاییدیه های امنیتی را ارائه دهد تا محرمانگی‬ ‫داده بیمار و پزشک رعایت شود‪ .‬این موضوع مسئول‬ ‫سیاست گذاری کالن دارد‪ .‬ممکن است چهارچوب های‬ ‫کلی اعالم شود‪ ،‬اما لزومی ندارد همه مانند هم باشند‪.‬‬ ‫ممکن است استانداردهای کلی درباره کاربردها‪ ،‬خروجی‬ ‫پشتیبان گیری یا امنیت مشخص شود‪ ،‬اما هرکس باید با‬ ‫پلتفرم خودش کار را انجام دهد‪».‬‬ ‫تعرفه ها نباید بدون ضابطه باشد‬ ‫تعیین تعرفه های فعالیت در حوزه دوراپزشکی یکی‬ ‫از دغدغه های فعاالن این حوزه است‪ .‬تعرفه های این‬ ‫بخش هنوز مشخص نیست و معلوم نیست بر اساس چه‬ ‫ضابطه ای باید تعیین شود‪.‬‬ ‫مدیر کل اسبق دفتر فناوری اطالعات و سامانه های‬ ‫سالمت سازمان غذا و دارو معتقد است‪« :‬در کشور ما‬ ‫همه فعالیت های پزشکی تعرفه های مصوب دارد‪ .‬اگر‬ ‫خدمت دولتی باشد‪ ،‬هیئت دولت‪ ،‬اگر بیمه ای باشد‪،‬‬ ‫شورای عالی بیمه یا اگر تعرفه های بخش خصوصی‬ ‫باشد‪ ،‬سازمان نظام پزشکی تعیین می کند که تعرفه های‬ ‫هر خدمت باید چه میزان باشد‪ .‬برای دوراپزشکی هم‬ ‫باید تعیین شود که تعرفه این نوع خدمات بسته به نوع‬ ‫خدمات کدام سازمان مشخص می شود‪ .‬به هرحال‪ ،‬این‬ ‫بخش نباید بدون ضابطه باشد‪».‬‬ ‫هزینه ها سرعت رشد را تعیین می کند‬ ‫دوراپزشکی بخشی نوین و درحال رشد است‪ ،‬اما اینکه‬ ‫رشدش در چه حد بوده است و به کدام سمت می رود‪،‬‬ ‫بستگی به عوامل زیادی دارد‪ .‬جنت هزینه های رشد‬ ‫تکنولوژی در این بخش را ضامن حرکت و رشد ان در‬ ‫اینده می داند‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬رشد دوراپزشکی در ایران مانند همه‬ ‫جای دنیاست‪ .‬در برهه ای از زمان‪ ،‬تله مدیسین در‬ ‫دنیا رواج زیادی پیدا کرد‪ ،‬ولی با ان سرعتی که فکر‬ ‫می کردیم‪ ،‬پیش نرفت‪ .‬البته این نوع کسب وکار در‬ ‫حال پیشرفت است و قطعاً اینده و سهم بازار خوبی‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬اما اینکه تمام خدمات به این سمت‬ ‫می رود یا نه‪ ،‬به نوع تکنولوژی ای که به وجود می اید‬ ‫و هزینه ای که ان تکنولوژی را شکل می دهد‪ ،‬بستگی‬ ‫دارد‪ .‬ممکن است سرعت پیشرفت کم و زیاد شود‪.‬‬ ‫احتمال دارد در چند سال اینده هولوگرام هایی‬ ‫اختراع شوند که تصویر فرد را به طور مجازی و به‬ ‫شکل سه بعدی منتقل و امکان معاینه را فراهم کنند‪.‬‬ ‫این ها همه تکنولوژی هایی است که معلوم نیست با چه‬ ‫هزینه ای به صورت تجاری دربیایند و هزینه تکنولوژی‪،‬‬ ‫رشد و توسعه ان را تحت تاثیر قرار می دهد‪».‬‬ ‫‪61‬‬ صفحه 63 ‫رگوالتوری در حوزۀ‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫پزشکی‬ ‫مدیر کل اسبق دفتر فناوری اطالعات و‬ ‫سامانه های سالمت سازمان غذا و دارو‪:‬‬ ‫رگولیشن نباید منجر به ممنوعیت شود‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬رویا کاکاوند‬ ‫‪62‬‬ ‫دوراپزشکی‪ ،‬نرم افزارها و اپلیکیشن های فعال‬ ‫در حوزه پزشکی‪ ،‬سابقه چندانی در ایران ندارند‬ ‫و هنوز صنعتی نوپا تلقی می شوند‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫هنوز قوانین و استانداردهای مشخصی برای این‬ ‫حوزه تدوین نشده است و نظارت جدی بر این‬ ‫سامانه ها اعمال نمی شود‪ .‬این موضوع نگرانی هایی‬ ‫را برای مصرف کنندگان این نوع پزشکی به‬ ‫همراه دارد‪ .‬البته شیوه نظارت بر این سامانه ها و‬ ‫رگولیشنی که باید بر ان ها حاکم باشد‪ ،‬جای اما و‬ ‫اگرهای بسیاری دارد‪ .‬برخی معتقدند باید نظارت‬ ‫جدی تری بر ان ها اعمال شود و برخی هم مانند‬ ‫دکتر اکبر عبداللهی اصل‪ ،‬مدیر کل اسبق دفتر‬ ‫فناوری اطالعات و سامانه های سالمت سازمان‬ ‫غذا و دارو و عضو فعلی هیئت علمی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران‪ ،‬نگران هستند که نظارت های‬ ‫دولتی و رگولیشن توسط شبکه وزارت بهداشت‬ ‫و نهادهای وابسته به ان‪ ،‬موجب محدودیت این‬ ‫سامانه ها شود و رشد ان ها را ُکند یا متوقف کند‪.‬‬ ‫عبداللهی می گوید‪« :‬در حال حاضر بسیاری از این‬ ‫نرم افزارها و اپلیکیشن ها بدون مجوز گرفتن از وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬به صورت موردی و با همکاری موسسات‬ ‫پزشکی در حال فعالیت هستند‪ .‬تجربه من ثابت‬ ‫کرده است که مجوز گرفتن این نرم افزارها سبب‬ ‫محدودیتشان شده و کشور از فعالیت ان ها بی بهره‬ ‫می شود‪ .‬یعنی در این مسیر به حدی سخت گیری‬ ‫خواهد شد که عم ً‬ ‫ال شرکت های جدید و نوپا به نتیجه‬ ‫نمی رسند و فقط شرکت های بزرگ رانتی موفق به‬ ‫فعالیت خواهند شد‪ .‬به نظر من‪ ،‬حتماً باید رگولیشنی‬ ‫بر فعالیت این سامانه ها نظارت داشته باشد‪ ،‬ولی در‬ ‫کشور ما رگولیشن یعنی ممنوعیت یا انحصار برای‬ ‫برخی شرکت های خاص‪».‬‬ ‫رگولیشنی که تبدیل به سم می شود‬ ‫اما چرا رگولیشن در ایران تجربه ناخوشایندی را به‬ ‫همراه داشته است و دکتر عبداللهی ان را با وجود الزم‬ ‫بودن‪ ،‬موجب ممنوعیت و محدودیت می داند؟‬ ‫او پاسخ می دهد‪« :‬یکی از بزرگ ترین مشکالت کشور‬ ‫ما این است که گاهی رگولیشن خودش به تهیه کننده‬ ‫و کارپرداز تبدیل می شود‪.‬‬ ‫این بدترین سمی است که وجود دارد؛ به ویژه در‬ ‫وزارت بهداشت‪ .‬برای مثال‪ ،‬مرکز ای تی وزارت بهداشت‬ ‫برای نرم افزارهای نسخه الکترونیک و شرکت های‬ ‫بیمه گر شروع به صدور مجوز می کند‪ ،‬اما ناگهان‬ ‫خودشان کارپرداز و تهیه کننده نرم افزار بیمه‪ ،‬نرم افزار‬ ‫مطب‪ ،‬نرم افزار داروخانه یا مراکز دیگر می شوند‪ .‬این‬ ‫بدترین سم است‪ .‬این مراکز نباید خودشان کارپرداز و‬ ‫تهیه کننده شوند‪».‬‬ صفحه 64 ‫رگوالتوری در حوزۀ‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫پزشکی‬ ‫محرمانگی؛ تیغ دو لبه‬ ‫نخستین موضوع در زمینه رگولیشن و نظارت بر‬ ‫نرم افزارهای پزشکی و دوراپزشکی که همه بر ان تاکید‬ ‫دارند‪ ،‬محرمانگی داده های بیمار و انچه است که بین‬ ‫بیمار و پزشک می گذرد‪ .‬عبدالهی نیز محرمانگی را یکی‬ ‫از اصول اولیه این نوع فعالیت می داند؛ اما معتقد است‬ ‫که این اصل در حال حاضر تبدیل به تیغ دو لبه و مانع‬ ‫فعالیت تحلیلگران و کارشناسان این حوزه شده است‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬در بحث دوراپزشکی قطعاً اولین و‬ ‫مهم ترین موضوع‪ ،‬محرمانگی مطالب بین پزشک‬ ‫و بیمار است‪ .‬اما این موضوع مانند تیغ دو لبه و به‬ ‫ابزاری تبدیل شده است که مانع دسترسی به اطالعات‬ ‫می شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬به عنوان پژوهشگر از سازمان‬ ‫بیمه گر درباره میزان داروی مصرفی سوال می کنیم‬ ‫و می گوید که محرمانه است‪ .‬درحالی که در واقع‬ ‫اطالعات بیمار را نمی خواهیم و به اطالعات کلی نیاز‬ ‫داریم‪ .‬از ان سو‪ ،‬مقاله ای در نشریه ای خارجی منتشر‬ ‫می شود که شخصی از دانشگاهی غیر علوم پزشکی‪،‬‬ ‫چهار میلیارد نسخه تامین اجتماعی را تحلیل کرده‬ ‫و با کمک ان اماری را محاسبه کرده است‪ .‬اگر این‬ ‫اطالعات محرمانه است‪ ،‬چگونه در دسترس محققان‬ ‫داخلی نیست‪ ،‬اما شخصی در خارج به ان دسترسی‬ ‫دارد؟ یا برای مثال از نظام پزشکی‪ ،‬شماره نظام پزشکی‬ ‫پزشک ها را درخواست می کنیم و به دلیل محرمانه‬ ‫بودن‪ ،‬ان را در اختیار ما نمی گذارند‪ .‬اما عده ای همین‬ ‫اطالعات را در فضای مجازی می فروشند‪».‬‬ ‫این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫تاکید می کند‪« :‬قطعاً محرمانگی داده های بیمار مهم ترین‬ ‫موضوعی است که باید رعایت کرد‪ ،‬اما نباید بهانه ای برای‬ ‫جلوگیری از شفافیت اطالعات شود و خود سازمان ها و‬ ‫نهادها تبدیل به تهیه کننده و کارپرداز نرم افزارها شوند‪».‬‬ ‫چرخ را از نو نسازیم‬ ‫وزارت بهداشت ایین نامه ای درباره دوراپزشکی‬ ‫ابالغ کرده و در پی ان است که ایین نامه ای مفصل تر‬ ‫تدوین کند‪ .‬اما برای تدوین رگولیشن حاکم بر فضای‬ ‫دوراپزشکی تا چه حد می توان به تجارب بین المللی‬ ‫اتکا کرد؟ عبدالهی معتقد است استاندارهای رگولیشن‬ ‫دوراپزشکی‪ ،‬موضوعی بین المللی است و نیازی نیست‬ ‫در این حوزه دوباره از نو چرخ را اختراع کرد‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬این موضوع چیزی نیست که چندان به‬ ‫فرهنگ یا محیط اجتماعی مرتبط باشد‪ .‬البته ممکن‬ ‫است به سیاست ارتباط پیدا کند که در ان صورت باید‬ ‫ان را با سیاست های حاکم منطبق کنند‪ ،‬وگرنه از نظر‬ ‫فنی و مهندسی در زمینه دوراپزشکی هیچ فرقی بین‬ ‫ایران و کشورهای دیگر نیست و استانداردهای مربوط‬ ‫به ان سال هاست در دنیا وجود دارد‪ .‬اینکه تا چه حد‬ ‫اطالعات بیمار محرمانه است و بسیاری موضوعات‬ ‫دیگر را می توان از ان ها برداشت کرد‪».‬‬ ‫انجمن صنفی دوراپزشکی تشکیل شود‬ ‫مدیرکل اسبق دفتر فناوری اطالعات و سامانه های‬ ‫سالمت سازمان غذا و دارو‪ ،‬نظارت بر فعالیت های‬ ‫دوراپزشکی را الزم می داند‪ ،‬اما با توجه به تجربیات‬ ‫خود‪ ،‬معتقد است نظارت دولتی مانع پیشرفت و ارتقا‬ ‫و عامل انحصار و مونوپولی خواهد بود‪ .‬او می گوید‪« :‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬استارتاپ های ‪ IT‬باید از چندین نهاد نظارتی‬ ‫از جمله سازمان نظام صنفی امور رایانه‪ ،‬شورای عالی‬ ‫انفورماتیک‪ ،‬انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی‪،‬‬ ‫وزارت ارشاد‪ ،‬رسانه های دیجیتال‪ ،‬نماد اعتماد وزارت‬ ‫صمت و ‪ ...‬مجوز بگیرند‪ .‬در نهایت‪ ،‬سازمان یا اداره کلی‬ ‫یا دانشگاهی عمدتاً در حوزه وزارت بهداشت‪ ،‬جلوی‬ ‫فعالیتشان را می گیرد و ان ها را به دادگاه می کشاند‪ .‬به‬ ‫نظر من نوعی انجمن صنفی قوی‪ ،‬مانند نظام پزشکی‪،‬‬ ‫بهترین مکان برای رگولیشن این استارتاپ هاست‪ .‬این‬ ‫سازمان مشروط به فعالیت منطقی تر‪ ،‬همان طور که‬ ‫مطب فیزیکی را نظارت می کند‪ ،‬باید بر فعالیت های‬ ‫مجازی این حوزه هم نظارت کند‪».‬‬ ‫وزارتبهداشتبایدتنظیمبازارکندنهتعیینقیمت‬ ‫عبداللهی اصل بر نظارت وزارت بهداشت بر تعرفه های‬ ‫بازار فعالیت دوراپزشکی معتقد است‪ ،‬اما باور دارد این‬ ‫نظارت نباید در حد تعیین قیمت باشد‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬نظارت دولت به جای تعیین قیمت‬ ‫باید به کنترل بازار تبدیل شود‪ .‬در این زمینه دولت‬ ‫می تواند همان طور عمل کند که بازار اقالم ضروری‬ ‫را تنظیم می کند؛ یعنی دولت مستقیم قیمت تعیین‬ ‫نمی کند‪ ،‬اما با دخالت در عرضه و تقاضا به صورت‬ ‫‪63‬‬ صفحه 65 ‫رگوالتوری در حوزۀ‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫پزشکی‬ ‫غیرمستقیم بر قیمت ها تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫تعیین قیمت مستقیم‪ ،‬انحصار و فساد به دنبال می اورد‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬وزارت بهداشت برای ارائه سرویس های‬ ‫اطالعاتی برای نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬موانع بسیاری‬ ‫ایجاد می کند که قیمت تمام شده را افزایش می دهد و‬ ‫البته به نوعی هم برای برخی شرکت ها که قب ً‬ ‫ال شریک‬ ‫دولت بوده اند‪ ،‬قابلیت رقابت را سلب می کند‪».‬‬ ‫دوراپزشکی نیاز به استانداردهای واحد دارد‬ ‫باعث تاسف است که برای ارسال نسخه در بستر‬ ‫الکترونیک کشور‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه نیرو های‬ ‫مسلح‪ ،‬بیمه سالمت ایرانیان‪ ،‬ستاد کرونا‪ ،‬سامانه‬ ‫داروخانه های سازمان غذا و دارو‪ ،‬تیتک‪ ،‬سامانه نسخه‬ ‫الکترونیک ستاد وزارت بهداشت و بیمه های مکمل‪ ،‬هر‬ ‫کدام استانداردهای مجزا و مختلفی دارند و هیچ کدام‬ ‫مورد تایید یکدیگر نیستند‪.‬‬ ‫مدیر کل اسبق دفتر فناوری اطالعات و سامانه های‬ ‫سالمت سازمان غذا و دارو‪ ،‬ضمن بیان این مطلب‬ ‫تاکید می کند‪« :‬به اعتقاد من‪ ،‬همانند سازمان‬ ‫استاندارد کشور‪ ،‬باید نهاد مشخصی‪ ،‬مث ً‬ ‫ال انجمن‬ ‫صنفی‪ ،‬استانداردهای این حوزه را تعریف کند و‬ ‫استاندارد یکسانی را به همه بدهد که عمومی باشد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬گاهی برخی از استانداردها را شرکت های‬ ‫‪64‬‬ ‫ذی نفع وزارت بهداشت تعیین می کنند و ان را هم‬ ‫اعالم عمومی نمی کنند و فقط برخی شرکت های‬ ‫خاص و ذی نفوذ با ان کار می کنند‪ .‬فقط برای اینکه‬ ‫بازرسی کل کشور اعتراضی به ان ها نکند‪ ،‬فراخوان‬ ‫صوری می گذارند‪ ،‬ولی عم ً‬ ‫ال استانداردهای شفاف و‬ ‫عملیاتی را رسماً اعالم نمی کنند‪».‬‬ ‫رشد دوراپزشکی وابسته به بستر زیرساخت های‬ ‫عمومی کشور است‬ ‫دوراپزشکی در ایران هنوز صنعت نوپایی است‬ ‫و می توان برای اینده ان در کشور رویاهای دور و‬ ‫درازی در سر پروراند‪ .‬اما عبدالهی معتقد است که‬ ‫اینده دوراپزشکی وابستگی کامل با شرایط و بسترهای‬ ‫عمومی و زیرساخت کشور دارد‪.‬‬ ‫او تاکید می کند‪« :‬فع ً‬ ‫ال تحریم ها سبب قطعی‬ ‫ارتباط بسیاری از سرویس های فنی به سامانه ها شده‬ ‫است و اگر قرار باشد طرح صیانت از فضای مجازی‬ ‫نیز ایزوالسیون اینترنتی کشور را تشدید کند و‬ ‫سرویس دهی در انحصار چند شرکت خاص قرار گیرد‪،‬‬ ‫رشد دوراپزشکی متوقف خواهد شد‪ ،‬زیرا زیرساخت‬ ‫فنی جابه جایی و مدیریت حجم های بزرگ دیتا فع ً‬ ‫ال‬ ‫وجود ندارد‪ .‬این به مثابه نوشتن سیستم عامل یا موتور‬ ‫جست وجوی ملی است‪».‬‬ صفحه 66 ‫معرفی استارتاپ‬ ‫معرفی استارتاپ ‪FindMeCure‬؛‬ ‫ازمایش های بالینی راهی برای کمک به بیماران‬ ‫تهیه و ترجمه‪ :‬بهار قربان پور‬ ‫با توسعۀ جوامع‪ ،‬فعالیت های بسیاری دستخوش‬ ‫تغییر شده اند که خدمات درمانی یکی از ان هاست‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬حوزۀ پزشکی پیشرفت های‬ ‫چشمگیری داشت و طی دهه های اخیر شاهد‬ ‫انقالبی بزرگ در ارائۀ خدمات درمانی بودیم‪.‬‬ ‫استفاده از هوش مصنوعی‪ ،‬نواوری های مبتنی‬ ‫بر سلول های بنیادی‪ ،‬ژنتیک‪ ،‬استفاده از لیزر در‬ ‫بسیاری از عمل های جراحی‪ ،‬به کار گرفتن ربات ها‬ ‫به عنوان دستیاران پزشک و جراحان در اتاق های‬ ‫عمل و مانند این ها‪ ،‬همگی نشان از پیشرفت‬ ‫تکنولوژی و تغییر سبک ارائۀ خدمات در حوزۀ‬ ‫سالمت دارد‪ .‬هم زمان با این تغییرات‪ ،‬شرکت ها و‬ ‫استارتاپ های زیادی در این حوزه ایجاد شدند که‬ ‫هدفشان‪ ،‬ارائۀ سریع خدمات‪ ،‬تشخیص به موقع‬ ‫بیماری ها و بهبود کیفیت زندگی بیماران بود‪ .‬در‬ ‫این شماره‪ ،‬استارتاپ ‪ FindMeCure‬از بلغارستان‬ ‫را معرفی می کنیم که به اختصار استارتاپ ‪FMC‬‬ ‫نامیده می شود‪ .‬استارتاپی که از سال ‪ 2016‬فعالیت‬ ‫خود را در حوزۀ ارائۀ خدمات پزشکی اغاز کرد و‬ ‫تاکنون ‪ ۴۲۰‬هزار دالر سرمایه جذب کرده است‪.‬‬ ‫در سراسر جهان اتفاق می افتد‪ ،‬اگاه شوید‪ .‬ما اینجا‬ ‫یک کارازمایی بالینی در نزدیکی خود پیدا‬ ‫هستیم تا دسترسی رایگان به درمان های تحقیقاتی را‬ ‫کنید و به ان بپیوندید‬ ‫در اختیارتان قرار دهیم و شما را در این راه راهنمایی‬ ‫«درمان هایی که از قبل وجود دارند‪ ،‬تنها گزینه کنیم‪ ».‬اگر روی گوشی خود پیامی با این مضمون پیدا‬ ‫شما نیستند‪ .‬از ازمایش های بالینی که در حال حاضر‪ ،‬کنید‪ ،‬چه می اندیشید یا واکنش شما چه خواهد بود؟‬ ‫این تمام حرفی است که استارتاپ ‪ FMC‬در معرفی‬ ‫خود به ما می گوید‪ .‬زمانی که سایت استارتاپ را نگاه‬ ‫می کنیم‪ ،‬جمله بزرگی جلب توجه می کند‪« :‬ایا‬ ‫بیماران می دانند که چقدر تا درمان فاصله دارند؟ ما‬ ‫اینجا هستیم تا کمک کنیم اولین گام در ازمایش های‬ ‫بالینی را بردارند‪ .‬اموزش‪ ،‬پشتیبانی و ازمایش های‬ ‫بالینی تخصص ماست‪».‬‬ ‫از این جمله چنین برمی اید که ‪ FMC‬رسالت خود‬ ‫را ازمایش های بالینی در کنار اموزش و پشتیبانی قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫این تنها یک شعار نیست‪ ،‬وقتی به صفحۀ رویدادها و‬ ‫معرفی استارتاپ مراجعه می کنیم‪ ،‬اطالعات ثبت شده‬ ‫در انجا‪ ،‬همگی موید این مطلب است‪.‬‬ ‫‪65‬‬ صفحه 67 ‫معرفی استارتاپ‬ ‫دنیال شیکووا‪ ،‬از مدیران داخلی استارتاپ ‪FMC‬‬ ‫‪66‬‬ ‫دکتر دنیال شیکووا‪ ،1‬یکی از مدیران داخلی این‬ ‫استارتاپ می گوید‪« :‬همۀ ما دربارۀ اکتشافات جدید و‬ ‫درمان های نواورانه در دانشگاه ها شنیده ایم‪ .‬در میان ما‪،‬‬ ‫کسانی هستند که به بیماری های نادر یا صعب العالج‬ ‫مبتال شده اند یا عزیزانی دارند که درگیر این بیماری ها‬ ‫هستند و همواره از خود می پرسند که پس اکتشافات‬ ‫کجا روی می دهد؟ راه های درمانی جدید استارتاپ‬ ‫‪ FindMeCure‬اینجاست تا به این پرسش پاسخ دهد‪».‬‬ ‫ی بالینی»‬ ‫این استارتاپ‪ ،‬خود را «گوگل ازمایش ها ‬ ‫می نامد که پلتفرم انالین ان‪ ،‬دسترسی به ازمایش های‬ ‫بالینی را برای بیماران فراهم می کند‪ .‬روش کار به این‬ ‫صورت است که کاربر‪ ،‬نام بیماری‪ ،‬سن و محل زندگی‬ ‫را در قسمت های مشخص شدۀ اپلیکیشن وارد می کند‬ ‫تا فهرستی از ازمایش های بالینی را که در نزدیکی او‬ ‫در حال اجراست‪ ،‬مشاهده کند‪ .‬وقتی استارتاپ ‪FMC‬‬ ‫را نصب و راه اندازی می کنید‪ ،‬اولین جمله ای که به‬ ‫چشم می اید این است‪« :‬خوش امدید! نزدیک کردن‬ ‫ازمایش های بالینی به بیماران؛ این کار ماست‪».‬‬ ‫مرگ‪ ،‬عاملی برای راه اندازی استارتاپ‬ ‫مایا زالتانووا‪ ،‬بنیان گذار و مدیرعامل ‪FMC‬‬ ‫‪1. Daniela Shikova‬‬ ‫اما استارتاپ ‪ FMC‬چگونه طراحی و اجرا شد؟ خوب‬ ‫است داستان راه اندازی این استارتاپ را از زبان‬ ‫بنیان گذارش بخوانیم‪« :‬روزی روزگاری‪ ،‬خانم جوانی‬ ‫از بیماری رنج می برد و هیچ راهکار درمانی مشخصی‬ ‫را نمی شناخت‪ .‬خواهر این زن‪ ،‬خیلی دلش می خواست‬ ‫که به او کمک کند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬در میان صفحات‬ ‫گوگل جست وجو کرد تا از میان ازمایش های بالینی‬ ‫که قب ً‬ ‫ال مواردی مشابه خواهرش انجام داده بودند‪ ،‬به‬ ‫راه درمانی مطمئن و جدیدی دست یابد‪ .‬خواهر این‬ ‫زن‪ ،‬خودش در تحقیقات بالینی سر رشته داشت و در‬ ‫این رشته تحصیل کرده بود‪ .‬به همین دلیل بهترین راه‬ ‫درمانی را ازمایش های بالینی و تجویز درمان اساسی‬ ‫بر اساس ازمایش ها می دانست‪ .‬اما تمام کوشش های‬ ‫خواهر بی نتیجه ماند‪ .‬او نتوانست انچه را که به دنبالش‬ ‫بود بیابد؛ یعنی یافتن «مطالعه مناسب» در «محل‬ ‫مناسب» و در «زمان مناسب»‪ .‬سه عامل بسیار مهم‬ ‫که نبو ِد هرکدام‪ ،‬تحقیقات و پیداکردن روش درمان‬ ‫را به تعویق می انداخت‪ .‬متاسفانه‪ ،‬زمان از دست رفت‬ ‫و این زن‪ ،‬خواهرش را از دست داد‪ .‬این اتفاق‪ ،‬شوک‬ ‫عظیمی برای او بود‪ .‬سپس با خود فکر کرد که چند‬ ‫نفر در سراسر دنیا وجود دارند که دست یافتن به‬ ‫ازمایش های بالینی در زمان و مکان مناسب می تواند‬ ‫زندگی شان را نجات دهد و چند مادر‪ ،‬دختر‪ ،‬خواهر‪ ،‬به‬ ‫دلیل این کمبود می میرند و عزیزانشان عزادار می شوند؟‬ ‫او فکر کرد که چرا خودش اغازکننده نباشد؟ اگر این‬ ‫ازمایش ها قب ً‬ ‫ال نبود‪ ،‬حاال او می توانست این کار را‬ ‫شروع کند‪ .‬به این ترتیب مادرها‪ ،‬خواهران و دخترهای‬ ‫زیادی را به خانواده هایشان برمی گرداند‪ .‬او کارش را‬ ‫شروع کرد‪ .‬این خواهر غم دیده کسی نبود جز من؛ مایا‬ ‫زالتانووا‪ ،2‬بنیان گذار و مدیرعامل ‪ FindMeCure‬و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬داستان شرکت و استارتاپ ما شروع شد‪».‬‬ ‫مایا برای عملی کردن ایده اش به انجمن حمایت از‬ ‫ایده های نو در صوفیه‪ 3‬رفت‪ .‬پیش طرح ابتدایی خود‬ ‫را نوشت و انجا گذاشت‪ .‬در نامۀ طرحش نوشت‪« :‬من‬ ‫سرمایه چندانی ندارم‪ .‬فقط ایده دارم‪ .‬اگر دوست دارید‬ ‫با من شریک شوید‪ .‬در اینده با هم به درامد می رسیم‪».‬‬ ‫قطعاً مایا در ان روز نمی دانست که در اینده ای‬ ‫نه چندان دور‪ ،‬به درامدی میلیاردی خواهد رسید‪ ،‬اما‬ ‫به فکر و ایدۀ خود باور داشت‪ .‬دو هفته بعد‪ ،‬از انجمن‬ ‫با او تماس گرفتند و گفتند که برای طرحش دو نفر‬ ‫‪2. Maya Zlatanova‬‬ ‫‪3. Sofia‬‬ صفحه 68 ‫معرفی استارتاپ‬ ‫والچو»‪ 4‬و‬ ‫داوطلب اعالم امادگی کرده اند‪« .‬میروسالو ِ‬ ‫«ایوایلو یوسی ُفو»‪ ،5‬دو مهندس نرم افزار مجرب بودند‬ ‫که برای همکاری با مایا داوطلبانه وارد پروژه شدند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬میروسالو مدیر ارشد عملیاتی ‪ 6‬و ایوایلو‬ ‫مدیر ارشد فناوری‪ 7‬این مجموعه است‪ .‬این دو نفر در‬ ‫توسعۀ ثبت کارازمایی های بالینی بریتانیا و استرالیا‬ ‫مشارکت و به توسعۀ ‪ FMC‬کمک شایانی کردند‪.‬‬ ‫والچو‪ ،‬مدیر ارشد عملیاتی ‪FMC‬‬ ‫میروسالو ِ‬ ‫میروسالو در تشریح اپلیکیشنی که طراحی کرده است‪،‬‬ ‫چنین می گوید‪« :‬اپلیکشین ما‪ ،‬پلتفرمی بیمارمحور است‬ ‫و به ان ها کمک می کند تا به راحتی ازمایش های مرتبط‬ ‫نزدیک خود را شناسایی کنند‪ .‬خوشبختانه تا به امروز‪،‬‬ ‫موفق شدیم به بیش از ‪ 370‬هزار بیمار در جست وجوی‬ ‫کارازمایی های بالینی کمک کنیم‪ .‬سپس از ان ها‬ ‫درخواست کردیم تا برای ارتباط رایگان با گروه مطالعاتی‪،‬‬ ‫با مجموعه همکاری کنند که انان نیز پذیرفتند‪ .‬ما به‬ ‫اصل اساسی خود وفاداریم‪ :‬پیش از هر چیز‪ ،‬ببخش‪».‬‬ ‫ایوایلو نیز علت اصلی پیوستنش به گروه و راه اندازی‬ ‫این اپلیکیشن را کمک به بیمارانی می داند که به خاطر‬ ‫شرایط موجود از درمان ناامید شده اند یا اطالعات‬ ‫کافی درباره ازمایش هایی مشابه بیماری خود ندارند‪.‬‬ ‫او از اینکه به گروه ‪ FMC‬پیوسته و نقشی اساسی در‬ ‫طراحی ان داشته‪ ،‬خوشحال است و می گوید‪« :‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬دیگر بر کسی پوشیده نیست که جذب‬ ‫بیمار یکی از چالش های اصلی در صنعت است‪ .‬در‬ ‫شرایط فعلی و در بسیاری از کشورها‪ ،‬حدود ‪ 85‬درصد‬ ‫از کارازمایی های بالینی به تاخیر می افتد‪.‬‬ ‫البته کمبود بیمار و نبودن نمونه های مشابه‪ ،‬دلیل‬ ‫اصلی موفق نشدن از هر ‪ 10‬کارازمایی است‪ .‬بنیان گذاران‬ ‫‪ FindMeCure‬گروهی از متخصصان و مشاوران صنعت‬ ‫ع کردند‪.‬‬ ‫را برای مقابله با چالش های جذب بیماران جم ‬ ‫ما نیاز صنعت به داده های سریع‪ ،‬دقیق و خاص را درک‬ ‫و سپس ‪ TrialHub‬را ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫ما به بیماران در یافتن و پیوستن به ازمایش های‬ ‫بالینی کمک می کنیم؛ در حالی که از صنعت‪ ،‬برای‬ ‫برنامه ریزی مطالعات با بیمار بهره می گیریم‪».‬‬ ‫روش فعالیت در این هاب به این صورت است که‬ ‫پایگاه اطالعاتی‪ ،‬کارازمایی های بالینی قابل جست وجو‬ ‫را در اختیار بیمارانی قرار می دهد که در اپلیکیشن‬ ‫ثبت نام کرده اند تا بیماران بتوانند انچه را که در انجا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بیاموزند و به درمان های نواورانه دسترسی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫تا اینجا‪ ،‬مدیران از روش کار خود‪ ،‬چگونگی اشنایی و‬ ‫اغاز کار صحبت کردند‪ ،‬اما یکی از اهداف این استارتاپ‬ ‫فعالیت های اموزشی است‪ .‬طراحان این اپلیکیشن در‬ ‫سایت خود مسئلۀ اموزش را به عنوان اصلی از اصول‬ ‫کاری خود برشمرده اند‪ .‬در قسمت اموزش‪ 8‬سایت‬ ‫امده است‪« :‬ما وبینارها و کارگاه های اموزشی منظم‬ ‫را برای بیماران ترتیب می دهیم تا از مزایا و خطرات‬ ‫ازمایش های بالینی و تمام جزئیات مهم و ضروری ان‬ ‫اگاه شوند‪».‬‬ ‫ارتباطات‪ 9‬یا شبکۀ ارتباطی‬ ‫ایوایلو یوسی ُفو‪ ،‬مدیر ارشد فناوری‬ ‫‪FMC‬‬ ‫‪4. Miroslav Valchev‬‬ ‫‪5. Ivaylo Yosifov‬‬ ‫)‪6. Chief Operating Officer (COO‬‬ ‫)‪7. Chief Technology Officer (CTO‬‬ ‫طبیعی است که چنین استارتاپی به دنبال گسترش‬ ‫فعالیت خود باشد و برای این منظور گسترۀ فعالیت‬ ‫خود را به سراسر جهان انتشار دهد‪ .‬در سایت ‪FMC‬‬ ‫برای بخش ارتباطات چنین امده است‪« :‬ما در‬ ‫‪8. Education‬‬ ‫‪9. Communicatiom‬‬ ‫‪67‬‬ صفحه 69 ‫معرفی استارتاپ‬ ‫رویدادهای مختلف و برنامه های سازمان های متفاوت اساسی درباره خود در فرم درخواست‪ ،‬به ان ها خواهید‬ ‫که برای بیماران در سراسر جهان برگزار می شود‪ ،‬گفت که چه کسی هستید و به چه کمکی نیاز دارید‪.‬‬ ‫شرکت می کنیم تا اگاهی هایمان را درباره ازمایش های‬ ‫‪ .4‬اتصال به شبکۀ کاربری‬ ‫بالینی در شبکه بیماران خود افزایش دهیم‪».‬‬ ‫هنگامی که اطالعات تماس خود را در اختیار ما قرار‬ ‫روش کار ‪ FMC‬چگونه است؟‬ ‫دادید‪ ،‬شما را به گروه پزشکی مسئول معرفی می کنیم‬ ‫تا درباره جزئیات مطالعه‪ ،‬صحبت و ویزیت غربالگری‬ ‫‪ .1‬جست وجوی همۀ گزینه ها‬ ‫اپلیکیشن‪ FindMeCure‬اطالعات مربوط به ازمایش های را تعیین کنند‪.‬‬ ‫بالینی را که در حال حاضر‪ ،‬در سراسر جهان اتفاق‬ ‫می افتد‪ ،‬جمع اوری می کند‪ .‬با به اشتراک گذاشتن شرایط ‪ .5‬دریافت پشتیبانی‬ ‫خود‪ ،‬می توانید تمام گزینه های درمانی در تحقیقات را گاهی اوقات پس از صحبت با گروه تحقیق‪ ،‬ممکن‬ ‫است معلوم شود که برای ازمایش خاص‪ ،‬واجد شرایط‬ ‫مشاهده کنید‪.‬‬ ‫نیستید‪ .‬نگران نباشید؛ ما در کنار شما هستیم! به ما‬ ‫مراجعه کنید تا گزینۀ مناسب دیگری را در نزدیکی تان‬ ‫‪ .2‬یافتن گزینۀ مناسب خود‬ ‫یافتن کارازمایی مناسب‪ ،‬اسان نیست‪ .‬به همین پیشنهاد دهیم‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫دلیل گروه ‪ FMC‬شما را راهنمایی می کند و به تمام‬ ‫پرسش هایتان در این فرایند پاسخ می دهد‪ .‬با مشخص‬ ‫کردن نیازها و ترجیحات خود‪ ،‬درمی یابید که کدام راه‬ ‫برای شما مناسب تر است‪ .‬روش ها را با پزشک خود در‬ ‫میان بگذارید و ان ها را اعمال کنید یا اینکه چشم بسته‬ ‫به سراغ درمان های وقت گیر بروید؟‬ ‫‪ .3‬ارائه اطالعات‬ ‫گروه پزشکی که ازمایش را انجام می دهد‪ ،‬به شما‬ ‫کمک می کند تا همه اطالعات مهم مورد مطالعه و موارد‬ ‫بعدی را بیاموزید‪ .‬با به اشتراک گذاشتن برخی اطالعات‬ ‫تا اینجا درباره کار اصلی ‪ FMC‬و چگونگی‬ ‫ارتباط ان با کاربرانش دانستیم‪ .‬چنانچه دوست‬ ‫دارید نحوۀ ازمایش های بالینی‪ ،‬نظر چند کاربر‬ ‫و یکی از پزشکانی را که با این گروه استارتاپی‬ ‫همکاری دارد‪ ،‬بدانید‪ ،‬در شمارۀ بعد نیز همراه ما‬ ‫باشید‪ .‬نکات بسیار مهمی درباره این ازمایش ها‪،‬‬ ‫خطرات و مزایای ان از زبان پزشک و کاربران‬ ‫خواهیم خواند‪.‬‬ صفحه 70 ‫باشگاه فناوری‬ ‫کاربرد لیزر در درمان های پوستی‬ ‫(بخش پنجم)‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬دکتر فاطمه روستا‬ ‫نوردرمانی سابقه طوالنی در زمینه پوست دارد‪.‬‬ ‫نیلز ریبرگ فینسن‪ ،‬اولین پزشکی بود که نور‬ ‫را برای درمان بیماری های پوستی به کار برد‪ .‬او‬ ‫برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های سل‬ ‫در پوست‪ ،‬از نور با طول موج های فرابنفش و‬ ‫ابی استفاده کرد و در سال ‪ ،1903‬برای این روش‬ ‫درمانی موفق به دریافت جایزه نوبل شد‪ .‬حدود ‪50‬‬ ‫سال بعد‪ ،‬مدت کوتاهی پس از کشف اولین لیزر‪،‬‬ ‫این منبع نوری برای درمان بیماری های پوستی‬ ‫استفاده شد‪.‬‬ ‫انواع زیادی از لیزرها در درمان های پوستی استفاده‬ ‫می شوند که از نظر قدرت‪ ،‬کارایی و کاربرد متفاوتند‪ .‬اما‬ ‫مفیدترین ان ها در زمینه بالینی‪ ،‬لیزر دی اکسیدکربن‬ ‫است که کومار پاتل در سال ‪ 1964‬اختراع کرد‪ .‬در دهه‬ ‫‪ ،1970‬استفاده از لیزر دی اکسیدکربن برای از بین‬ ‫بردن ضایعات رنگ دانه ای پوست رواج یافت‪ .‬به سرعت‬ ‫مشخص شد که ممکن است عوارض جانبی ناگواری‬ ‫ایجاد کند؛ برای مثال‪ ،‬ضایعات جدید رنگ دانه ای در‬ ‫ناحیه تحت درمان رشد می کردند‪.‬‬ ‫با وجود اینکه در طول ‪ 20‬سال گذشته‪ ،‬طول موج های‬ ‫زیادی برای درمان بیماری های مختلف پوستی به کار‬ ‫گرفته نشده است‪ ،‬تکنیک های استفاده از لیزر به ویژه‬ ‫با طرح ریزی سیستم های نرم افزاری جدید در تجهیزات‬ ‫اصالح شده است‪ .‬از انجا که کروموفورهای کاربردی‬ ‫در پوست محدود هستند‪ ،‬نمی توان طول موج های‬ ‫متنوعی را در درمان بیماری های پوستی به کار برد‪.‬‬ ‫شایع ترین کروموفورهای هدف در پوست عبارتند از‪:‬‬ ‫اب‪ ،‬مالنین‪ ،‬هموگلوبین و انواع رنگ دانه های خارجی‬ ‫اعمال شده‪ ،‬مانند رنگ های ناشی از خال کوبی‪.‬‬ ‫در سال های اخیر و با ورود لیزرهای دیود به بازار‪،‬‬ ‫تجهیزات کوچک تر‪ ،‬مفیدتر‪ ،‬قابل اعتمادتر و ارزان تری‬ ‫تولید شده است‪ .‬لیزرهای دایود (شکل‪ )1‬تا حد زیادی‬ ‫سبب گسترش استفاده از لیزرها در خارج از حرفه‬ ‫‪69‬‬ صفحه 71 ‫باشگاه فناوری‬ ‫پزشکی و برای درمان مشکالت زیبایی و عبور از‬ ‫مرزهای پزشکی و زیبایی شده اند‪ .‬مقررات قانونی بین‬ ‫کشورها و برای مصارف مختلف بسیار متفاوت است‪.‬‬ ‫شکل ‪ :2‬دستگاه ‪ IPL‬قابل حمل با قابلیت مصرف خانگی‬ ‫شکل ‪ :1‬لیزر دایود برای رفع موهای زائد‬ ‫‪70‬‬ ‫منبع نوری دیگری که به وفور در درمان های پوستی‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬نور شدید پالسی‪ 1‬است‪ .‬این منبع از‬ ‫المپ فلش زنون برای ایجاد پالس های با انرژی باال و‬ ‫طیف گسترده ای بین ‪ 400‬تا ‪ 1200‬نانومتر استفاده‬ ‫می کند‪ .‬معموالً از فیلترهای مختلف برای انتخاب طول‬ ‫موج و حذف طول موج های کوتاه تر استفاده می شود‪،‬‬ ‫به ویژه نور ماورای بنفش که ممکن است اسیب زا‬ ‫باشد‪ ،‬همواره حذف می شود‪.‬‬ ‫اگرچه نور حاصل از تجهیزات ‪ ،IPL‬هیچ یک از ویژگی های‬ ‫معمول منابع لیزری را ندارد‪ ،‬این دستگاه ها اغلب برای‬ ‫اهداف تبلیغاتی لیزر استفاده می شوند (شکل ‪.)2‬‬ ‫نور حاصل از ‪ IPL‬ساختارها و کروموفورهای خاصی را‬ ‫هدف قرار می دهد‪ ،‬مث ً‬ ‫ال مالنین در مو یا اکسی هموگلوبین در‬ ‫رگ های خونی‪ ،‬که سبب گرم شدن و تخریب بافت می شود‪.‬‬ ‫)‪1. Intense Pulse Light (IPL‬‬ ‫از میان لیزرهای پوستی‪ ،‬لیزرهای جراحی شامل لیزر‬ ‫‪ ،CO2‬لیزر ایربیوم و لیزر هولمیوم بیشتر استفاده می شود ؛‬ ‫به ویژه لیزر دی اکسید کربن یا همان لیزر ‪ .CO2‬این لیزر‬ ‫به دلیل طول موج خاص خود (‪ 10600‬نانومتر)‪ ،‬ماهیت‬ ‫متغیر و مدت زمان خروجی (پیوسته‪ ،‬پالسی)‪ ،‬ممکن‬ ‫است برای درمان بیماری های مختلف پوستی یا مخاطی‬ ‫مفید باشد‪.‬‬ ‫لیزر دیگری که در درمان های پوستی استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬لیزر ‪ Erbium: YAG‬با طول موج ‪ 2940‬نانومتر‬ ‫است‪ .‬این لیزر نوعی لیزر جراحی مفید است که بیشتر‬ ‫برای درمان ضایعات پوستی سطحی و جوان سازی‬ ‫پوست استفاده می شود‪.‬‬ ‫دیگر لیزرهای پوستی بسیار رایج‪ ،‬لیزرهای عروقی‬ ‫هستند‪ .‬این دستگاه ها بیشترین پیشرفت های تکنولوژیکی‬ ‫را داشته اند‪ .‬با وجود توسعه و پیدایش انواع مختلف لیزر‬ ‫برای درمان ضایعات مختلف عروقی‪ ،‬مانند لیزر رنگی‪ ،‬لیزر‬ ‫‪ ،DYE‬لیزر ارگون‪ ،‬لیزر الکساندریت‪ ،‬لیزر دایود‪ ،‬هلمیوم‪،‬‬ ‫کریپتون‪ ،‬یاقوت و بخار مس‪ ،‬لیزرهای رنگی با طول موج‬ ‫‪ 595‬نانومتر و لیزر ‪ Nd: YAG‬با طول موج ‪ 1064‬یا ‪532‬‬ ‫نانومتر‪ ،‬بیشتر به دلیل مشخصات ایمن و کاربرد وسیع‬ ‫ان ها در موارد بالینی‪ ،‬استفاده می شوند‪.‬‬ ‫برخی از لیزرهای پوستی برای اهداف زیبایی مفید‬ ‫هستند‪ ،‬مانند دستگاه هایی که برای از بین بردن‬ ‫ضایعات خوش خیم رنگ دانه ای‪ ،‬حذف موهای زائد‪،‬‬ ‫حذف خال کوبی و بازسازی پوست استفاده می شوند‪.‬‬ صفحه 72 ‫باشگاه فناوری‬ ‫بیماری های خودایمنی نظیر پسوریازیس‪ ،‬ویتیلیگو‬ ‫و الوپسی اره اتا مفید است و لیزر کم انرژی که با‬ ‫موفقیت برای بهبود زخم ها استفاده شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬لیزرهایی که قب ً‬ ‫ال استفاده می شدند‪،‬‬ ‫تغییر کرده اند تا ایمن تر و موثرتر و در بسیاری از‬ ‫اختالالت دیگر‪ ،‬مفید باشند‪ .‬لیزر ‪ Nd: YAG‬مثالی‬ ‫عالی از چگونگی پیشرفت فناوری است و امروزه‪ ،‬در‬ ‫حوزه وسیع تری از کاربردهای بالینی مانند لیپولیز و‬ ‫درمان انیکومایکوزیس‪ ،‬به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫در این حوزه از لیزردرمانی‪ ،‬بیشترین استفاده را از‬ ‫دستگاه های ‪ Q-switch‬دارند‪ .‬این لیزرها پالس های‬ ‫بسیار کوتاهی (نانو ثانیه تا فمتو ثانیه) با قدرت پیک‬ ‫زیاد (مگاوات) تولید می کنند‪ .‬اعمال شدت زیاد در‬ ‫زمان کوتاه‪ ،‬هم زمان که به بافت امکان استراحت‬ ‫می دهد‪ ،‬حصول نتایج بالینی بهتر و سریع تری را‬ ‫امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬نتایج موفقیت امیزی در استفاده از لیزرهای‬ ‫پوستی به دست امده است‪ ،‬اما این روش درمانی خاص‬ ‫در حال تکامل مداوم است‪ .‬هم اکنون‪ ،‬دستگاه های‬ ‫جدیدی برای درمان انواع مختلف بیماری ها در حال در شماره اینده‪ ،‬مشخصات و ویژگی های برخی‬ ‫توسعه است‪ ،‬مانند دستگاه های لیزر اگزایمر زنون از برندهای رایج لیزر ‪ CO2‬را مقایسه و نکات الزم‬ ‫کلراید با طول موج ‪ 308‬نانومتر که برای درمان در خرید این دستگاه ها را بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪71‬‬ صفحه 73 ‫باشگاه علمی‬ ‫تقسیم بندی انتی بادی ها بر اساس‬ ‫نوع سلولی‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬دکتر مریم هاشمی‬ ‫‪72‬‬ ‫ازمایشگاه های تحقیقاتی و مطالعات بالینی با‬ ‫توجه به طیف گسترده مقاومت های انتی بیوتیکی‬ ‫و انتی کنسری ایجادشده در باکتری ها و انواع‬ ‫تومورها‪ ،‬به انتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال‬ ‫توجه بسیاری کرده اند‪.‬‬ ‫انتی بادی ها از طریق مکانیسم های مختلفی‬ ‫از جمله مسدود کردن سیگنال فعال سازی رشد‬ ‫سلول های سرطانی‪ ،‬سمیت سلولی وابسته به‬ ‫انتی بادی‪ 1‬و تغییر سایتوکاین های سلولی‪ ،‬سبب‬ ‫پاسخ هایضدتوموریمی شوند‪.‬‬ ‫ازطرفدیگر‪،‬انتی بادی هابرخالفانتی بیوتیک ها‬ ‫می توانندمستقیم ًامیکروارگانیسم هاراازبینببرند‪.‬‬ ‫ان هابرایحذفمیکروارگانیسم ها‪،‬مکانیسم های‬ ‫گوناگونی از جمله فعال کردن سلول های فاگوسیت‬ ‫برای فاگوسیتوز ارگانیسم در محل عفونت‪ ،‬فعال‬ ‫کردن ابشار سیستم کمپلمان و به تبع ان‪ ،‬پاسخ‬ ‫التهابیوفراخوانفاگوسیت ها‪،‬سیتوتوکسیسیتی‬ ‫وابستهبهانتی بادیبه کمکمنوسیت ها‪،‬نوتروفیل ها‬ ‫و سلول های کشنده طبیعی را به کار می برند‪.‬‬ ‫انتی بادی ها ممکن است سبب اگلوتینه شدن‬ ‫باکتری ها و ویروس ها و محدود کردن حرکت‬ ‫پاتوژن ها نیز شوند‪ .‬به طورکلی‪ ،‬کاربردهای درمان‬ ‫و پیشگیری با انتی بادی ها در حال افزایش است‪.‬‬ ‫‪1. Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity‬‬ ‫انتی بادی های پلی کلونال‪ ،‬مونوکلونال و نوترکیب‬ ‫انتی بادی هایمونوکلونال‬ ‫مونوکلونال ها که پادتن های تک تیره نیز نامیده می شوند‪،‬‬ ‫فقط یک ظرفیت اتصال به جایگاه ویژه انتی ژن ها دارند‪.‬‬ ‫این جایگاه که سیستم ایمنی و انتی بادی ها ان را شناسایی‬ ‫می کند‪« ،‬اپی توپ» نامیده می شود‪ .‬این پادتن ها در واقع‬ ‫پروتئین هایی هستند که یک سلول والد مشترک دارند‬ ‫و شبیه به انتی بادی های انسانی در سیستم ایمنی رفتار‬ ‫می کنند‪ .‬انتی بادی هایی که در ازمایشگاه ساخته می شوند‪،‬‬ ‫از نوع مونوکلونال هستند و برای درمان بیماری هایی مانند‬ ‫سرطان از ان ها استفاده می کنند (شکل ‪.)1‬‬ ‫شکل ‪ :1‬تولید انتی بادی مونوکلونال‬ صفحه 74 ‫باشگاه علمی‬ ‫برای اینکه محققان‪ ،‬انتی بادی مونوکلونال را به منظور‬ ‫مقابله با بیماری سرطان بسازند‪ ،‬باید انتی ژن مناسب‬ ‫شناسایی شود‪ .‬این انتی بادی ها یا به عنوان دارو‪ ،‬با‬ ‫شناسایی سلول های سرطانی و متصل شدن به ان ها باعث‬ ‫نابودی شان می شوند یا برخی از ان ها مانند ایمونوتراپی‪،‬‬ ‫سبب عملکرد بهتر سیستم ایمنی بدن در شناسایی‬ ‫سلول های سرطانی و نابودی این سلول ها می شوند‪.‬‬ ‫همچنین انتی کورهای مونوکلونال برای ساخت داروهای‬ ‫شیمی درمانی‪ ،‬دادن واکنش ایمنی درست در عمل پیوند‬ ‫عضو و معالجه بیماری خودایمنی موثرند‪.‬‬ ‫در انتی بادی های مونوکلونال همگنی حفظ می شود‪،‬‬ ‫زیرا انتی بادی ها از یک کلون سلول ‪ B‬جدا می شوند و از‬ ‫انجایی که تنها یک اپی توپ در هر انتی ژن را تشخیص‬ ‫می دهند‪ ،‬واکنش متقابل با مولکول های دیگر کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬هیبریدوما به عنوان منبع تجدیدپذیری در‬ ‫تولید انتی بادی های مونوکلونال عمل می کند و برخالف‬ ‫انتی بادی های پلی کلونال‪ ،‬وابسته به طول عمر حیوان‬ ‫میزبان نیست‪.‬‬ ‫اینکه سلول های حساس نشده را از موجود زنده خارج و در‬ ‫محیط ازمایشگاه‪ 2‬ان ها را با انتی ژن مواجه کرد‪.‬‬ ‫انتخاب حیوان گیرنده انتی ژن یکی از مسائل مهم و‬ ‫اساسی در تولید انتی بادی مونوکلونال است و بر اساس‬ ‫شرایط تجربه صورت می گیرد‪ .‬در انتخاب حیوان باید سه‬ ‫مسئله اساسی در نظر گرفته شود‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خالص بودن حیوان از نظر ژنتیکی‬ ‫امکان حصول پاسخ ایمنی در حیوان علیه انتی ژن مدنظر‬ ‫گونه حیوان‬ ‫انتخاب گونه حیوان برای تزریق بستگی به این دارد که‬ ‫چه مقدار سرم احتیاج است‪ ،‬انتی ژن از چه منبعی تهیه‬ ‫شده‪ ،‬ایا تهیه انتی بادی مونوکلونال ضروری است و چه‬ ‫مقدار انتی ژن موجود است‪ .‬بعضی از انتی ژن ها در یکی از‬ ‫گونه ها‪ ،‬ایمونوژن خوبی هستند و بعضی‪ ،‬در گونه های دیگر‪.‬‬ ‫این تغییرات به ساختمان انتی ژن و سلول های کمکی ‪T‬‬ ‫بستگی دارد‪ .‬سلول های کمکی پپتیدهای ایمونولوژیک‬ ‫را تشخیص و ان ها را به سلول های ماکروفاژ یا‬ ‫سلول های ‪ B‬تحویل می دهند و سپس با ترشح مواد‬ ‫لنفوکاین‪ 4‬خود‪ ،‬سبب تشویق و تکامل سلول های ‪B‬‬ ‫تولیدکننده انتی بادی می شوند‪.‬‬ ‫تولیدانتی بادیمونوکلونال‬ ‫اساسی ترین کار تولید انتی بادی مونوکلونال انتخاب‬ ‫سلول هایی است که انتی بادی تولید می کنند‪ .‬از بین انتی بادی های پلی کلونال‬ ‫این سلول ها‪ ،‬باید سلول هایی را که انتی بادی اختصاصی پلوکلونال ها تکی نیستند و متشکل از دودمان های‬ ‫ترشح می کنند‪ ،‬انتخاب کرد‪ .‬برای تهیه این سلول ها‪ ،‬یا سلولی اند که از گروه انتی بادی ها ساخته شده اند‪ .‬هرکدام از‬ ‫باید ان ها را داخل موجود زنده‪ 1‬با انتی ژن اشنا کرد یا مجموعهاینگروه‪،‬درمقابلانتی ژن هایخاص‪،‬اپی توپ های‬ ‫‪1. in vivo‬‬ ‫‪2. in vitro‬‬ ‫‪3. in bred‬‬ ‫‪4. Lymphokine‬‬ ‫‪73‬‬ صفحه 75 ‫باشگاه علمی‬ ‫خاصی را برای اتصال انتخاب می کنند‪ .‬تولید انتی بادی های‬ ‫پلی کلونال بسیار راحت است و با تزریق انتی ژن های خاص‬ ‫به بدن حیوانات و استخراج انتی بادی های ساخته شده در‬ ‫خون ان ها‪ ،‬بعد از یک دوره انجام می شود (شکل ‪ .)2‬از‬ ‫این انتی بادی ها در درمان و تولید دارو استفاده می شود‪.‬‬ ‫انتی بادی های پلی کلونال همچنین توانایی تشخیص‬ ‫اپی توپ های متعدد روی انتی ژن را دارند و به این ترتیب‪،‬‬ ‫کارایی تشخیص قوی تری دارند‪ .‬بااین حال‪ ،‬طبیعت ناهمگن‬ ‫انتی بادی های پلی کلونال‪ ،‬ان ها را بیشتر در معرض تغییرات‬ ‫دسته ای و واکنش پذیری متقابل با مولکول های دیگر قرار‬ ‫می دهد که موجب ایجاد پیش زمینه بیشتر می شود‪.‬‬ ‫شکل ‪ :2‬تولید انتی بادی پلی کلونال‬ ‫‪74‬‬ ‫تفاوت انتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال‬ ‫سرم پلی کلونال از حیوان ایمونیزه شده مانند خرگوش‪،‬‬ ‫گوسفند یا بز به دست می اید که شامل انتی بادی هایی‬ ‫با اختصاصات گوناگون برای اپی توپ های مختلف‬ ‫ایمونوژن می شود‪ .‬مزیت اصلی انتی بادی پلی کلونال‬ ‫این است که با انتی ژن غیرمحلول‪ ،‬ترکیب غیرمحلولی‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬طوری که سبب اگلوتینه شدن سلول ها‬ ‫می شود و حاصل واکنش را می توان با چشم یا با کمک‬ ‫فتومتر مشاهده کرد‪.‬‬ ‫انتی بادی های پلی کلونال موجود در انتی سرم به‬ ‫تعدادی از اپی توپ ها متصل می شوند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬هزاران‬ ‫انتی بادی مختلف با تعداد زیادی از اپی توپ ها واکنش‬ ‫نشان می دهند‪.‬‬ ‫انتی سرم پلی کلونال حاوی انواع ایمونوگلوبولین هاست و‬ ‫دامنه وسیعی از افینیتی را برای اپی توپ های مختلف نشان‬ ‫می دهد‪ .‬برای بیشتر کاربری ها نظیر میکروسکوپ الکترونی‪،‬‬ ‫انتی بادی های پلی کلونال در مقایسه با انتی بادی های‬ ‫مونوکلونال مزیت دارند‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬وقتی به دنبال انتی ژنی با چندین اپی توپ‬ ‫می گردیم‪ ،‬انتی بادی پلی کلونال می تواند به سایت های‬ ‫اتصالیبیشتریدسترسیداشتهباشدوحساسیتشناسایی‬ ‫را بیشتر کند‪.‬‬ ‫انتی سرم از کلون های سلولی مختلفی به دست می اید‬ ‫و در نتیجه کالس‪ ،‬زیرکالس یا ایزوتایپ انتی بادی های‬ ‫تولیدشده‪ ،‬ویژگی ها‪ ،‬تیتر و افینیتی ان ها متفاوت است‪.‬‬ ‫در انتی سرم ممکن است انتی بادی های مختلفی علیه‬ ‫انتی ژن های متفاوت که اختصاصات گوناگونی دارند‪،‬‬ ‫وجود داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین ممکن است انتی بادی های مختلفی علیه‬ ‫تعداد اندکی انتی ژن با اختصاصات کم یا علیه انتی ژن‬ ‫با خصوصیات منفرد وجود داشته باشند‪ ،‬اما حتی اگر‬ ‫انتی بادی ها علیه یک انتی ژن به وجود امده باشند‪ ،‬ممکن‬ ‫است ویژگی های مختلفی داشته باشند‪ ،5‬زیرا ایمونوژن‬ ‫ممکن است چندین محل یا شاخص انتی ژنیک داشته‬ ‫باشد که قادر است واکنش تولید انتی بادی پلی کلونال را‬ ‫تحریک کند و حتی چندین ایزوتایپ مختلف به وجود‬ ‫اورد‪ .‬انتی سرم به دلیل پلی کلونال بودن‪ ،‬برای تعیین‬ ‫ساختمان دقیق و تفاوت انتی ژنیک بین مولکولی در‬ ‫سطح هر اپی توپ مناسب نیست‪ .‬برعکس‪ ،‬انتی بادی‬ ‫مونوکلونال با افینیتی یا میل ترکیبی زیاد علیه یک‬ ‫محل انتی ژنیک ایجاد می شود و فقط مختص ان ناحیه‬ ‫است‪ .‬انتی بادی های مونوکلونال که از این کلون به دست‬ ‫می اید‪ ،‬همگی اختصاصات یکسانی دارند‪ 6‬و می توان ان ها‬ ‫را به تعداد زیاد تهیه کرد‪ .‬این انتی بادی ها در درمان و‬ ‫تحقیقات بیش از اندازه مصرف می شوند‪.‬‬ ‫انتی بادی های نوترکیب‬ ‫انتی بادی های نوترکیب‪ ،‬با استفاده از تکنولوژی دی ان ای‬ ‫نوترکیب ساخته می شوند‪ .‬ابتدا ژن های کدکننده انتی بادی‬ ‫در پالسمیدهای مناسب کلون می شوند‪.‬‬ ‫سپس به میزبان های بیانی مانند باکتری‪ ،‬مخمر یا‬ ‫سلول های سلولی پستاندار انتقال می یابند‪ .‬انتی بادی های‬ ‫نوترکیببه عنوانجایگزینیبرایانتی بادی هایمونوکلونال‬ ‫استفاده می شوند (شکل ‪.)3‬‬ ‫از مزایای انتی بادی های نوترکیب می توان به مواردی‬ ‫همچون نیاز کمتر به انتی ژن در هنگام تولید‪ ،‬زمان تولید‬ ‫‪5. Determinant‬‬ ‫‪6. Homogenous‬‬ صفحه 76 ‫باشگاه علمی‬ ‫کوتاه‪ ،‬قابلیت تولید علیه هر نوع انتی ژنی‪ ،‬عدم ایجاد قارچ ها‪ ،‬حشرات و حتی گیاهان اشاره کرد‪.‬‬ ‫واکنش حساسیت‪ ،‬قابلیت تولید در فرمت های مختلف در شماره اینده کاربرد انتی بادی ها در درمان و‬ ‫و چند میزبان بیانی از جمله سلول های مخمر پستاندار‪ ،‬پیشگیری را بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :3‬تولید انتی بادی مونوکلونال‬ ‫‪75‬‬ صفحه 77 ‫کلینیک موفقیت‬ ‫پای گفت وگو با دکتر رسول دیناروند‬ ‫استوار همچون کوه؛ مهربان همچون رود‬ ‫مردی از دیار مهربانی با شهرتی جهانی‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬بهار قربان پور‬ ‫‪76‬‬ ‫شهریور است‪ .‬ماهی که زادروز پزشک و اندیشمند‬ ‫ایرانی بوعلی سینا را به نام روز پزشک و سالروز تولد حکیم‬ ‫ایرانی‪ ،‬زکریای رازی را به عنوان روز داروساز در تقویم‬ ‫روزهای خود به ثبت رسانده است‪ .‬به این بهانه‪ ،‬میهمان‬ ‫این شماره در «کلینیک موفقیت» داروسازی است که‬ ‫اتفاقاً خود نیز زادۀ همین ماه است‪.‬‬ ‫همراه با ما به غرب کشور بیایید‪ .‬استان لرستان؛ جایی‬ ‫که کوه های زیبا‪ ،‬دشت های سرسبز و ابشارهای زاللش‬ ‫ارامشی هزارباره را به همۀ کسانی تقدیم می کند که پای‬ ‫در انجا می گذارند‪ .‬خطه ای که اندیشمندان و هنرمندان‬ ‫زیادی را در خود پرورش داده است‪.‬‬ ‫در نخستین روز شهریور ‪ 1343‬در بروجرد‪ ،‬پسری به‬ ‫دنیا امد که از همان ابتدا عزیز خانواده شد‪ .‬نه به این‬ ‫خاطر که تنها پسر خانواده بود؛ چون افتخاری شد برای‬ ‫خانواده‪ ،‬محله و شهری که در ان زاده شد و برای رسیدن‬ ‫به انچه که هدف خود قرار داده بود‪ ،‬همچون رودهای‬ ‫جاری لرستان‪ ،‬مصمم و زالل پیش رفت‪.‬‬ ‫او زادۀ منطقه ای بود که کوه های برافراشته و سختش‬ ‫معروفند‪ .‬همین دلیلی شد برای انکه سخت کوشی در او‬ ‫نهادینه شود و نام و اوازه اش نه تنها از شهر زادگاهش‬ ‫بلکه از کشورش نیز فراتر رود و بر بلندای جهان بنشیند‪.‬‬ ‫چه افتخاری برای جامعۀ داروسازی و علمی ایران از این‬ ‫بیشتر که نام او جزو یک درصد دانشمندان برتر بین المللی‬ ‫به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫این شخصیت واال و چهرۀ پرتالش علمی‪ ،‬دکتر «رسول‬ ‫دیناروند»‪ ،‬استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهران است‪ .‬عالقه اش به رشتۀ داروسازی از دانشگاه و‬ ‫انتخاب این رشته شکل گرفت‪ .‬چنانچه خوانندۀ ماهنامه‬ ‫باشید‪ ،‬حتماً گفت وگوی ویژه با ایشان را خوانده اید که به‬ ‫مناسبت روز داروساز در ویژه نامۀ مرداد به چاپ رسید‪.‬‬ ‫دکتر دیناروند از سال ‪ 1361‬در دانشکدۀ داروسازی‬ ‫دانشگاه علو م پزشکی تهران حضور دارد‪ .‬در مقطعی‬ ‫دانشجوی داروسازی و در مقطعی دیگر استاد دانشگاه‬ ‫شد‪ .‬دکترای حرفه ای خود را نیز در همین دانشگاه به‬ ‫دست اورد‪ .‬خودش می گوید‪« :‬به جز چهار یا پنج سال‬ ‫که برای ادامۀ تحصیل به خارج از کشور رفتم‪ ،‬باقی‬ ‫سال ها در اینجا بودم و هم زمان با فعالیت های علمی و‬ ‫پژوهشی در دانشگاه‪ ،‬فعالیت های اجرایی نیز انجام داده ام‪.‬‬ ‫در دوران دانشجویی‪ ،‬فعالیت های اجتماعی نیز داشتم‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬عضو انجمن اسالمی دانشجویی دانشکده‬ ‫داروسازی و در خارج از کشور نیز مسئول انجمن اسالمی‬ ‫دانشجویان ایرانی ساکن در منچستر بودم‪ .‬بعدها مسئول‬ ‫اتحادیۀ انجمن های اسالمی دانشجویان ایرانی در اروپا‬ ‫شدم‪ .‬همواره فعالیت های علمی‪ ،‬اجتماعی و اجرایی را در‬ صفحه 78 ‫کلینیک موفقیت‬ ‫کنار هم پیش بردم‪ .‬پس از فارغ التحصیلی و عضویت در پشت میز اجرایی؟ او پاسخ می دهد و گفت وگو از همین جا‬ ‫هیئت علمی‪ ،‬به مدت هفت یا هشت سال در شرکت های اغاز می شود‪.‬‬ ‫داروسازی زیرمجموعه بنیاد ‪ 15‬خرداد فعالیت کردم‪.‬‬ ‫در ابتدا مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان بودم و محیط علمی‪-‬پژوهشی‪ ،‬خانۀ اول و ارامشی مطلق‬ ‫در ادامه مدیرعامل گروه دارویی سبحان شدم‪ .‬ان زمان‬ ‫ترجیح شما محیط علمی دانشگاه است یا‬ ‫این شرکت ها زیرنظر بنیاد پانزده خرداد اداره می شدند فضای مدیریتی وزارت بهداشت؟‬ ‫که بعدها به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شدند‪ .‬در قطعاً محیط علمی‪ .‬انتخاب اول و کار اصلی من پژوهش‬ ‫وزارت بهداشت نیز مسئولیت اجرایی داشتم‪ .‬دو دوره و دانشگاه است‪ .‬از حضور در محیط علمی و پژوهشی‬ ‫معاون وزیر بهداشت بودم‪ .‬در زمان وزارت دکتر لنکرانی‪ ،‬بی نهایت لذت می برم و به ان عالقه مندم‪ .‬در خارج از‬ ‫از سال ‪ 84‬تا ‪ ،88‬معاون غذا و داروی ایشان و در زمان ایران‪ ،‬اموزش پزشکی بخشی از اموزش عالی است‬ ‫وزارت دکتر هاشمی‪ ،‬از سال ‪ 92‬تا ‪ 96‬نیز معاون ایشان و وزارت بهداشت‪ ،‬نهاد جداگانه ای است‪ .‬درحالی که‬ ‫و رئیس سازمان غذا و دارو بودم‪ .‬البته فعالیت های علمی در ایران‪ ،‬اموزش پزشکی بخشی از وزارت بهداشت‬ ‫و پژوهشی زمینۀ اصلی کاری من بوده است گرچه در هر را تشکیل می دهد و این وزارتخانه مدیرانش را از بین‬ ‫سه بخش حوزۀ دارویی یعنی بخش های علمی‪ ،‬صنعت دانش اموختگان و مدیران دانشگاهی این رشته انتخاب‬ ‫و اجرایی فعال بوده ام‪ .‬در بخش علمی‪ ،‬به درجۀ استادی می کند‪ .‬بنابراین ورود به عرصۀ مدیریتی ناگزیر است و‬ ‫رسیدم و از سال ‪ 2014‬تاکنون‪ ،‬جزو دانشمندان یک من نیز به سمت وسوی کار اجرایی و مدیریتی کشیده‬ ‫درصد بین المللی به شمار می ایم‪ .‬در بخش اجرایی‪ ،‬شدم؛ البته هیچ گاه فعالیت های علمی ام در حاشیۀ امور‬ ‫معاونت وزارت بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو را اجرایی ام پیش نرفته است‪ .‬هنگامی که مدیرعامل شرکت‬ ‫برعهده داشتم و باالخره در بخش مدیریتی‪ ،‬مدیر گروه دارویی بودم یا در وزارتخانه مشغول به کار بودم‪ ،‬حتماً‬ ‫دارویی و هلدینگ داروسازی بودم‪».‬‬ ‫زمانی را صرف کارهای علمی و پژوهشی می کردم‪ .‬در‬ ‫با اشاره به تعداد بی شماری پایان نامۀ دانشجویی در تمام ان مدت‪ ،‬به اندازۀ دو نفر کار می کردم و بین ‪14‬‬ ‫ردیف های کتابخانه دفترش می گوید‪« :‬این حجم پایان نامه‬ ‫اعم از اجرایی و‬ ‫تا ‪ 15‬ساعت فقط مشغول فعالیت‪ّ ،‬‬ ‫و مقاالت نشان می دهد که تاکنون از محیط علمی دور مطالعاتی و پژوهشی بودم‪ .‬در تمام ان سال ها نیز تالش‬ ‫نبوده ام و هم زمان با فعالیت های اجرایی‪ ،‬سعی کرده ام کردم هیچ یک از کارهایم در دیگری خلل وارد نکند‪.‬‬ ‫فعالیت های پژوهشی خود را نیز پیش ببرم‪».‬‬ ‫هیچ گاه وظایف استادی‪ ،‬تدریس و پژوهشی را فدای‬ ‫اما دکتر دیناروند خسته است‪ .‬نه خستۀ جسمی‪ .‬کارهای اجرایی نکردم یا به خاطر حضور در محیط علمی‬ ‫بیشتر به لحاظ روحی‪ .‬او دلش ازرده است و با کالمی و انجام کارهای پژوهشی‪ ،‬تحقیقاتی و تدریس در دانشگاه‪،‬‬ ‫که به راحتی می شود دل شکستگی را از البه الی واژه به واژۀ از وقت و وظایف اجرایی و مدیریتی ام نزدم‪ .‬تعداد این‬ ‫ان بیرون کشید‪ ،‬از نامرادی ها و دل ازردگی هایی می گوید پایان نامه ها نشان می دهد که من طی این سال ها چه‬ ‫که خواسته یا ناخواسته در حقش انجام دادند‪ .‬از کارهای میزان برای دانشجویان وقت گذاشتم‪ .‬کار پایان نامه چه‬ ‫بزرگی که در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام در دورۀ عمومی و چه در ردۀ تخصصی‪ 1‬بسیار سنگین‬ ‫داد و با وجود تمام مخالفت ها ایستادگی کرد تا انچه را که و زمان بر است‪ ،‬اما این ها فقط تحقیقات و پژوهش های‬ ‫باورش بود‪ ،‬به نتیجه و سرانجام برساند‪ .‬از اینکه پایه گذار و صرف نیست‪ ،‬بسیاری از افرادی که مولف این پایان نامه ها‬ ‫برنامه ریز تعدادی کار اساسی در زمان مدیریتش شد‪ ،‬اما یا مقاالت بودند‪ ،‬بعدها به پست های خوبی در صنعت‬ ‫پس از او‪ ،‬ان کارها چندان جدی پیگیری نشد‪ ،‬با وجود داروسازی‪ ،‬وزارت بهداشت و شرکت های دارویی رسیدند‬ ‫اینکه می توانستند خوب پیش روند و به نتایج ارزشمند و حتی تعدادی از ان ها کسب وکارهای استارتاپی راه اندازی‬ ‫بیشتری برسند‪.‬‬ ‫کردند‪ .‬چاپ صدها مقاله در نشریات و سایت های معتبر‬ ‫سخن به اینجا که می رسد‪ ،‬از او می پرسم که با همۀ خارجی‪ ،‬ثبت اختراعات‪ ،‬راه اندازی و تاسیس شرکتهای‬ ‫این دردمندی ها‪ ،‬ترجیح او بر چیست؟ در دانشگاه باشد یا‬ ‫‪1. PhD‬‬ ‫‪77‬‬ صفحه 79 ‫کلینیک موفقیت‬ ‫دانش بنیان در حوزۀ علوم دارویی‪ ،‬تبدیل شدن ایده های‬ ‫خالق به محصول و بعد صادرات این محصوالت به خارج‬ ‫از ایران‪ ،‬همگی جزو افتخارات من و دانشکده است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل کار علمی را بیشتر می پسندم‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫عالقه شما به این حوزه نمود عینی دارد‪ .‬یکی از‬ ‫نتایجش‪ ،‬پژوهش در زمینۀ سیستم های دارورسانی‬ ‫هدفمند‪ 2‬با استفاده از نانوذرات و پلیمرهای مختلف‬ ‫شیمیایی و زیست پلیمر‪ 3‬است‪ .‬در این زمینه بیشتر‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫به این پرسش با مثالی ساده پاسخ می دهم تا قضیه را‬ ‫بهتر و بیشتر تشریح کنم‪ .‬نمی توانید انتظار داشته باشید‬ ‫که داروها را به صورت مولکولی خالص مصرف کنید و‬ ‫بعد پاسخ دارویی بگیرید‪ .‬مولکول ها باید به شکل دارویی‬ ‫تبدیل شوند‪ .‬برای مثال‪ ،‬ممکن است در فرموالسیون‬ ‫قرصی‪ ،‬از ده ماده استفاده شده باشد تا حدود ده میلی گرم‬ ‫دارو را به بدن برساند‪ .‬گاهی اوقات قرص نباید در معده‬ ‫باز شود و باید در روده باز و دارو جذب شود یا ممکن‬ ‫است استفاده از دارو به شکل خوراکی منع مصرف داشته‬ ‫باشد و باید به صورت محلول یا پودر تزریقی فرموله شود‪.‬‬ ‫حتی در دستۀ تزریقی ها نیز برخی از ان ها وریدی است‪،‬‬ ‫برخی دیگر عضالنی و زیرجلدی هستند‪ .‬گاهی داروها‬ ‫اساساً امکان مصرف خوراکی ندارند و باید به شکل های‬ ‫دیگر اعم از تزریقی‪ ،‬نیمه جامد و ‪ ...‬استفاده شوند‪ .‬در‬ ‫پاره ای از موارد نیز باید مولکول های دارو در خون توزیع‬ ‫‪2. Targeted drug delivery‬‬ ‫‪3. Biopolymer‬‬ ‫شوند تا اثرگذار باشند‪ .‬اما این کار با عوارضی همراه است‪،‬‬ ‫زیرا ممکن است دارو در جایی وارد شود که نیاز نیست‬ ‫و همین موضوع‪ ،‬اختالل و عوارض جانبی به بار اورد‪.‬‬ ‫مشکل بزرگ تر زمانی است که برای اثربخشی دارو‪،‬‬ ‫غلظت ان را افزایش می دهند و همین افزایش غلظت‪ ،‬اثر‬ ‫تخریبی بیشتری در نواحی سالم دارد‪ .‬مث ً‬ ‫ال دارویی برای‬ ‫از بین بردن سلول های سرطانی ساخته شده است‪ ،‬اما به‬ ‫سلول های سالم نیز اسیب می زند‪.‬‬ ‫روش های جدید دارورسانی‪ ،‬یعنی روش پژوهشی من‪،‬‬ ‫هدفمندسازی و کنترل رهایش دارو است؛ یعنی رساندن‬ ‫دارو به محل های اثر و جلوگیری از ورود به محل های‬ ‫غیرضروری‪ .‬حال این سوال پیش می اید که هدفمندسازی‬ ‫چگونه رخ می دهد؟ یکی از این روش ها‪ ،‬بارگذاری دارو‬ ‫در ذرات نانو و تغییر سطح ذرات نانو به گونه ای است که‬ ‫به محل مدنظر برود‪ ،‬مولکول های دارو را انجا ازاد کند و‬ ‫اثر بگذارد‪ .‬در این روش‪ ،‬عامل خاصی روی ذرۀ نانو متصل‬ ‫می شود که با گیرنده های سلول سرطانی سازگار است و‬ ‫سلول های دیگر ان را شناسایی نمی کنند‪ .‬بنابراین فقط‬ ‫سلول سرطانی‪ ،‬دارو را جذب و در انجا عمل می کند و‬ ‫سلول های سالم تاثیری از دارو نمی گیرند‪.‬‬ ‫حالت دیگر‪ ،‬اتصال شیمیایی مولکول دارویی روی‬ ‫حامل های پلیمری است که حامل دارو و انتقال دهندۀ‬ ‫ان به سلول های مدنظر باشند‪ .‬استفاده از روش‬ ‫هدفمندسازی‪ ،‬اثربخشی دارو را افزایش می دهد که در‬ ‫اصطالح به ان ‪ 4TDD‬گفته می شود‪.‬‬ ‫‪4. Targeted Drug Delivery‬‬ صفحه 80 ‫کلینیک موفقیت‬ ‫جایزۀ نفر برتر پژوهشی در علوم دارویی در‬ ‫سال های ‪ ۱۳۸۳‬و ‪ ۱۳۸۸‬در جشنواره رازی به شما‬ ‫رسید‪ .‬درباره این موضوع کمی بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫تحقیقات مفصل پژوهشگر‪ ،‬رسیدن نتایج تحقیقات‬ ‫به مقاالت مهم علمی‪ ،‬چاپ و انتشار در نشریات‪،‬‬ ‫مجالت و سایت های معتبر بین المللی و استفاده از‬ ‫ان ها به عنوان منبع‪ ،5‬همه جزو عواملی است که در‬ ‫شناخته شدن فرد در جایگاه چهرۀ نخبۀ علمی‪ ،‬تاثیر‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬جشنوارۀ رازی‪ ،‬هر سال محققان و‬ ‫پژوهشگران داخلی را ارزیابی و نفرات برتر را معرفی‬ ‫می کند‪ .‬من در سال های ‪ ۱۳۸۳‬و ‪ ،۱۳۸۸‬ب ه علت‬ ‫تحقیقاتی که در حوزه دارورسانی پاسخ گو به حرارت‬ ‫داشتم و همچنین تهیه سامانه هدفمند دارویی‬ ‫ضدسرطان‪ ،‬به عنوان پژوهشگر برتر شناخته شدم‪.‬‬ ‫طبیعتاً در سال های بعد عمدتاً به عنوان عضو کمیته‬ ‫داوری جشنواره رازی با انجا همکاری کرده ام‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر نیز یک بار وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری‪ ،‬یک بار دانشگاه تهران و یک بار هم دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران‪ ،‬من را به عنوان پژوهشگر برتر‬ ‫معرفی کرده اند‪.‬‬ ‫وقتی نام دانشمندی ایرانی در فهرست رتبه بندی‬ ‫جهانی به عنوان یک درصد دانشمند پراستناد دنیا‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫موفقیت های شما فقط در سطح داخلی نبوده‬ ‫است‪ .‬بر اساس نتایج فوریه ‪ ۲۰۱۴‬نظام رتبه بندی‬ ‫بین المللی ‪ ، 6ESI‬جزو یک درصد برتر پژوهشگران‬ ‫و دانشمندان پراستناد بین المللی بودید‪ .‬دوست‬ ‫داریم درباره این موضوع بیشتر بدانیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معیار رتبه بندی جهانی موسسۀ بین المللی ‪، ISI‬‬ ‫مقاالت با استناد است‪ .‬به این معنا که مقاالت دانشمندان‬ ‫باید در مجالت معتبر چاپ شود‪ ISI .‬یکی از معتبرترین‬ ‫فهرست بندی های جهانی است‪ .‬زمانی که مقاله ای در‬ ‫مجله ای به چاپ می رسد‪ ،‬چنانچه ضریب نفوذ ان‪ ،‬یعنی‬ ‫‪5. Reference‬‬ ‫‪6. Essential Science indicators‬‬ ‫ابزار مبتنی بر وب که محققان و ارزیابان تحقیقات را قادر به سنجش علوم و تعیین گرایش‬ ‫هر شاخۀ موضوعی می کند‪ .‬این سطح بندی را شرکت ‪ Analytics Clarivate‬انجام می دهد‬ ‫و در پایگاه ‪ Science of Web‬در دسترس عموم قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪ .7‬در سال ‪ 2012‬بر اساس گزارش پایگاه داده ای ‪ 54 ،ISI‬مقاله از دانشمندان علوم پزشکی‬ ‫کشور در فهرست یک درصد برتر مقاالت پرارجاع جهان در گرایش های مختلف علمی (نظام‬ ‫رتبه بندی ‪ )ESI‬قرار گرفت‪( .‬دکتر نیلوفر شایسته)‬ ‫ن زیاد باشد‪ ،‬در ردیف متون و مقاالت‬ ‫ارجاع و استناد به ا ‬ ‫پراستناد و معتبر به شمار می اید‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬چنانچه من مقاله ای بنویسم و شخصی به‬ ‫مقاله ای که من منتشر کرده ام‪ ،‬ارجاعی ندهد‪ ،‬رتبه بندی‬ ‫مقالۀ من در سطح پایینی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این قضیه برای همه پژوهشگران و دانشمندان صادق‬ ‫است بنابراین ممکن است پژوهشگری کم استناد باشد‬ ‫یا پراستناد‪ .‬اینجانب تا کنون قریب ‪ 400‬مقاله منتشر‬ ‫کرده ام که در مجالتی که در فهرست ‪ ISI‬نمایه میشوند‬ ‫به چاپ رسیده اند و تعداد ارجاعات به ان ها حدودا ً ‪۱۴‬‬ ‫هزار بار است‪.‬‬ ‫همین میزان زیاد ارجاع سبب شده است که به عنوان‬ ‫پژوهشگر پراستناد شناخته شوم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬این‬ ‫موسسه‪ ،‬دانشمندان را در دنیا و در رشته های مختلف‪،‬‬ ‫رتبه بندی می کند‪.‬‬ ‫افرادی که جزو یک درصد برتر جهان قرار می گیرند‪،‬‬ ‫نامشان در این فهرست به ثبت می رسد‪ .‬نام من از سال‬ ‫‪ 2014‬جزو دانشمندان یک درصد برتر و پراستناد جهان به‬ ‫ثبت رسیده است و تا کنون نیز در این فهرست قرار دارم‪.‬‬ ‫داستان شکل گیری شتاب دهندۀ هنام چیست؟‬ ‫از تولدش تا بهره برداری‪.‬‬ ‫پیش از هر چیز باید از دکتر ستاری‪ ،‬معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری تشکر کنم که در حمایت و‬ ‫راه اندازی این شتاب دهنده بسیار همراه و همدل بودند‪.‬‬ ‫ایشان یکی از مسئوالن موفق در حوزۀ اقتصاد دانش بنیان‬ ‫و تبدیل علم به فناوری است‪ .‬شتاب دهنده‪ ،‬در دورۀ دوم‬ ‫ریاست ایشان شکل گرفت‪ .‬در این دوره‪ ،‬دکتر ستاری‬ ‫طرح راه اندازی شتاب دهنده با سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی و حمایت معاونت علمی و فناوری را کلید‬ ‫زدند‪ .‬به دنبال این اعالم‪ ،‬کارخانۀ نواوری ازادی تاسیس‬ ‫شد؛ کارخانه ای که در اصل متشکل از ده سولۀ متعلق‬ ‫به کارخانۀ قدیمی الکترودسازی ایران و متروکه بود و‬ ‫تقریباً ‪ 30‬سال از تعطیلی ان می گذشت‪.‬‬ ‫پارک فناوری پردیس و بخش خصوصی به نام‬ ‫«هم اوا» زمین کارخانه را اجاره و ان را به محلی برای‬ ‫رشد و فعالیت شتاب دهنده ها تبدیل کردند‪ .‬در همان‬ ‫زمان‪ ،‬من با دکتر ستاری صحبت کردم تا محلی را در‬ ‫اختیار ما بگذارند تا ایدۀ پژوهشی «سامانه های نوین‬ ‫‪79‬‬ صفحه 81 ‫کلینیک موفقیت‬ ‫دارورسانی» را در انجا پرورش دهیم و پیش ببریم‪.‬‬ ‫شتاب دهندۀ هنام همان جا متولد شد‪.‬‬ ‫این نام‪ ،‬اسم کوهی است در استان لرستان و البته‬ ‫مخفف ‪ ،Heart of Nano/bio Active Material‬به معنای‬ ‫«قلب تپندۀ داروهای نانو و بیو»‪ .‬بعد از ان با دو یا سه‬ ‫مجموعه برای سرمایه گذاری در این پروژه صحبت کردم‬ ‫تا زیرساخت های شتاب دهی را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫در ایــن مــدت‪ ،‬چــه تعــداد شــرکت بــه‬ ‫ایــن شــتاب دهنده پیوســتند؟‬ ‫تاکنون حدود ‪ 15‬شرکت در هنام پذیرش شده اند که‬ ‫برای تجاری سازی محصوالت پنج شرکت‪ ،‬زیرساخت الزم‬ ‫ایجاد شده است و ‪ 10‬شرکت باقی مانده نیز در مراحل‬ ‫اولیه توسعه محصولند‪ .‬البته به صورت دوره ای و طی‬ ‫فراخوان‪ ،‬از شرکت های جدیدی که در زمینه سامانه های‬ ‫دارورسانی فعالیت می کنند‪ ،‬برای همکاری دعوت می کنیم‪.‬‬ ‫این شرکت ها پس از جذب‪ ،‬دوره های مختلف اموزشی‬ ‫را طی می کنند تا به مرحلۀ تجاری سازی محصولشان‬ ‫برسند‪ .‬همچنان نیز در این زمینه پذیرای ایده های جدید‬ ‫هستیم‪ .‬گاهی ‪ 60‬یا ‪ 70‬ایده به دست ما می رسد‪ .‬تمام‬ ‫ان ها را بررسی می کنیم و از میانشان ایده هایی که قابلیت‬ ‫سرمایه گذاری دارند‪ ،‬انتخاب می کنیم و پرورش می دهیم‬ ‫تا درنهایت به مرحلۀ تولید محصول برسند‪ .‬مراحل تبدیل‬ ‫شدن ایده به محصول عبارت است از‪ :‬اموزش های مالی‪،‬‬ ‫تجاری سازی و پیداکردن سرمایه گذار برای محصول‪ .‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬سه سال از راه اندازی هونام می گذرد و چند‬ ‫ماه پیش اولین محصول این شتاب دهنده وارد بازار شد‪:‬‬ ‫«میکروذرات نالتراکسون» که میکروذرات پلیمری حاوی‬ ‫نالتراکسون‪ -‬داروی ترک اعتیاد است‪ .‬تزریق این دارو به‬ ‫صورت یک ماهه است و در نظر داریم امسال تعداد بیشتری‬ ‫محصول از شرکت هایی که به شتاب دهندۀ هنام پیوستند‪،‬‬ ‫تولید و به بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫تقریبـ ًا هــر ســال پنــج اســتارتاپ پرورش‬ ‫داده ایــد‪ .‬ایــا بــه فکــر تولــد شــتاب دهنده‬ ‫دیگــری در کنــار هنــام هســتید؟‬ ‫واقعیت این است که بهترین لحظاتم را در انجا‬ ‫می گذرانم‪ .‬البته مسئولیت مستقیم اجرایی در انجا‬ ‫ندارم‪ .‬شتاب دهنده هیئت مدیره و مدیرعامل خودش را‬ ‫دارد و نقش من بیشتر منتورینگ است‪ .‬اما حضور در‬ ‫محیط علمی و صمیمی انجا برایم به حدی لذت بخش‬ ‫است که خیلی اوقات‪ ،‬گذر زمان را متوجه نمی شوم‪.‬‬ ‫پیشنهادهایی مبنی بر راه اندازی و ادارۀ شتاب دهنده ای‬ ‫شبیه به هنام داشته ام که فع ً‬ ‫ال فرصتی برای اقدام‬ ‫نداشته ام‪ .‬شاید در ایندۀ نزدیک این اتفاق رقم بخورد‪،‬‬ ‫زیرا در حال حاضر فضای زیرساختی کوچک است‪.‬‬ ‫ممکن است با توسعۀ این فضا‪ ،‬شتاب دهنده های‬ ‫بیشتری را در کنار هونام راه انداری کنیم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ارز ترجیحی رانتی است که به تولید اسیب می زند‬ ‫چنانکه پیش تر گفتید‪ ،‬هم ردیف با کارهای‬ ‫مطالعاتی و پژوهشی از امور اجرایی نیز غافل‬ ‫نماندید‪ .‬دو دوره ریاست سازمان غذا و دارو در‬ ‫کارنامۀ اجرایی شما به ثبت رسیده است‪ .‬ایا‬ ‫مسئولیت در این جایگاه دشوار بود؟‬ ‫مسئولیت اجرایی دشوار است و در ایران‪ ،‬دشوارتر؛ به‬ ‫این دلیل که در تصمیم گیری ها‪ ،‬نظام های تثبیت شده‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بسیاری از تصمیمات اجرایی‪ ،‬قائم به زمان‬ ‫و برهۀ خاصی است که مسئولی بر سر کار بوده است؛‬ ‫یعنی این امکان وجود دارد که وقتی مسئولیتی را برعهده‬ ‫می گیرید‪ ،‬بسیاری از کارها‪ ،‬سابقۀ قبلی نداشته باشند و‬ ‫شما ان را اجرایی کنید و بعد از رفتنتان نیز دیگر اجرا‬ ‫نشوند‪ .‬در واقع‪ ،‬تصمیم ها وابسته به سیاست مدیریتی و‬ ‫اجرایی اشخاص است‪ .‬من هر دو دوره که وارد سازمان‬ ‫غذا و دارو شدم‪ ،‬واقعاً تالش کردم و انرژی گذاشتم تا‬ ‫اصول مشخصی را پایه گذاری کنم‪ .‬بعضی از این اصول‬ ‫بعد از من همچنان پابرجا ماند و برخی از ان ها با روی کار‬ ‫امدن فرد جدید به کلی فراموش یا کمرنگ شد‪ .‬البته این‬ ‫موضوع تا حدودی به این مربوط است که قوانین در کشور‬ ‫ما کلی است نه جزئی‪ .‬به این معنا که هر وزیری با توجه‬ ‫به درک و برداشت خود از قانون‪ ،‬ان را تفسیر می کند‬ ‫و مطابق رای خود پیش می برد‪ .‬به همین خاطر ممکن‬ ‫است در مسیری گام بردارید که شخص بعدی ان را تغییر‬ ‫دهد یا تبصره هایی به ان اضافه یا از ان کم کند‪ .‬در ان‬ ‫دو دوره ‪ ،‬تالش کردم ضمن برطرف کردن مشکالت حاد‬ ‫و فوری‪ ،‬نگاه بلندمدت به مسائل داشته باشم‪ .‬البته که‬ ‫تصمیمات اجرایی‪ ،‬به اقدامات مسئوالن دیگر‪ ،‬وزیران و‬ صفحه 82 ‫کلینیک موفقیت‬ ‫دولت نیز بستگی دارد‪ ،‬اما بهتر است که مسئوالن در هر‬ ‫جایگاهی که قرار می گیرند‪ ،‬نگاهی بلندمدت و اینده نگر‬ ‫داشته باشند‪ .‬یکی از دغدغه های من که همچنان به ان‬ ‫فکر و توصیه می کنم افراد اجرایی ان را مدنظر داشته‬ ‫باشند‪ ،‬این است که تالش کنند در حوزه دارو به تراز‬ ‫مثبت تجاری برسیم‪ ،‬یعنی میزان صادرات در حوزۀ دارو‬ ‫بیشتر از میزان واردات داروی ساخته شده یا مواد اولیه‬ ‫باشد‪ .‬در ایران‪ ،‬ساالنه رقمی معادل یک میلیارد دالر‬ ‫واردات فراورده های دارویی و همین مبلغ نیز واردات‬ ‫مواد اولیه داریم؛ یعنی رقمی معادل دو میلیارد دالر‪.‬‬ ‫البته در دو سال اخیر با پاندمی کرونا‪ ،‬این رقم افزایش‬ ‫نیز داشته است‪ ،‬زیرا به واکسن یا داروهای موثر در‬ ‫درمان کرونا نیاز داشتیم‪ .‬درحالی که در خوشبینانه ترین‬ ‫حالت‪ ،‬صادرات دارو ‪ 150‬میلیون دالر بوده و این رقم‬ ‫گاهی تا حد ‪ 50‬میلیون دالر نیز کاهش یافته است‪ .‬این‬ ‫به معنای تراز منفی است‪ .‬باید با نگاه حمایت از تولید در‬ ‫این عرصه فعالیت کرد‪ .‬در این چهل سال پس از پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬همواره نگاه حمایت از تولید داخل وجود‬ ‫داشته‪ ،‬اما چندان اجرایی نشده است‪ .‬به عقیده من‪،‬‬ ‫حمایت از تولید با کاهش یا جلوگیری از واردات اتفاق‬ ‫نمی افتد؛ بلکه با توسعۀ صادرات امکان پذیر است‪.‬‬ ‫بله؛ دقیقاً‪ .‬در ان دوره که میز صادرات را پیشنهاد دادم‪،‬‬ ‫به طور مشترک و با همکاری وزارت بهداشت‪ ،‬وزارت‬ ‫صمت و سندیکای دارو‪ ،‬این موضوع برای رسیدگی به‬ ‫امور صادرات محصوالت سالمت محور در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫حتی شخصاً‪ ،‬اقای مهندس مهدوی را که از نیروهای‬ ‫کارامد سازمان بودند‪ ،‬از سازمان غذا و دارو به عنوان‬ ‫مسئول این میز به سندیکای صنعت دارویی معرفی کردم‬ ‫که محدودیت های این سازمان خللی در کار ایجاد نکند‪.‬‬ ‫ایا این میز همچنان پابرجاست؟‬ ‫حقیقتاً نمی دانم‪ .‬فکر می کنم این فعالیت کمرنگ شده‬ ‫باشد‪ .‬هرچند به دلیل اتخاذ سیاست اشتباه تخصیص ارز‬ ‫دولتی به دارو‪ ،‬عم ً‬ ‫ال صادرات ممنوع شده است‪ .‬چون وقتی‬ ‫ارز ترجیحی تعریف می کنیم و کاالیی با قیمت ارزان به‬ ‫دست مردم می رسد‪ ،‬عم ً‬ ‫ال راه صادرات را کور کرده ایم‪.‬‬ ‫این موضوع‪ ،‬قاچاق دارو را رونق می دهد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ترجیح من بر تراز مثبت تجاری دارو است؛ هرچند باید‬ ‫شرایط را نیز در نظر داشت‪ ،‬یعنی تحریم ها و مشکالت‬ ‫تجارت بین الملل و سیاست خارجی‪ .‬اما معتقدم این کار‬ ‫غیرممکن نیست‪.‬‬ ‫به نظر شما‪ ،‬چرا بحث حذف ارز ترجیحی‬ ‫ایا راه اندازی میز صادرات به عنوان یکی از مسکوت ماند؟‬ ‫کارهای شاخص شما در دورۀ ریاستتان‪ ،‬با همین سوال خوبی است؛ اما هنوز پاسخی به ان داده نشده‬ ‫هدف دنبال شد؟ رسیدن به تراز مثبت تجاری دارو‪ .‬است‪ .‬تولیدکننده با دالر ازاد سروکار دارد‪ ،‬ولی واردکننده‬ ‫‪81‬‬ صفحه 83 ‫کلینیک موفقیت‬ ‫‪82‬‬ ‫با ارز یا دالر ترجیحی‪ .‬فرض کنید قیمت تمام شده‬ ‫برای دارویی سه دالر باشد؛ برای تولیدکننده‪ ،‬سه دالر‬ ‫‪25‬هزار تومانی‪ 75 ،‬هزار تومان می شود و طبیعی است‬ ‫که نمی تواند داروی مدنظر را زیر این قیمت بفروشد‪،‬‬ ‫زیرا ضرر خواهد کرد؛ اما برای واردکننده‪ ،‬سه دالر چهار‬ ‫هزارتومانی یعنی ‪12‬هزار تومان که حتی اگر دارو را ‪15‬‬ ‫هزارتومان هم بفروشد‪ ،‬باز سود کرده است؛ اینجاست که‬ ‫واردات بر تولید می صرفد و ارز ترجیحی رانتی است که به‬ ‫تولید اسیب می زند‪ .‬از سال ‪ 1397‬سیاست ارز ترجیحی‬ ‫با هدف کمک به مصرف کننده اتخاذ شد‪ ،‬اما در واقع‪،‬‬ ‫ضربۀ بزرگی به بدنۀ اقتصاد تولیدی وارد کرد‪.‬‬ ‫عامل اصلی جهش نرخ ارز طبیعتاً سقوط ارزش پول‬ ‫ملی بوده است‪ .‬اینکه اعالم می کنند قیمت پراید ناگهان‬ ‫از پنج میلیون تومان به ‪ 150‬میلیون تومان رسیده‪ ،‬به‬ ‫دلیل سقوط ارزش پول ملی است نه گران شدن قیمت‬ ‫پراید‪ .‬تغییر سیاست دولت باید به گونه ای باشد که ارزش‬ ‫پول ملی را افزایش دهد تا بسیاری از مشکالت تورمی نیز‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫ایستگاه های کنترلی کامپیوتری (سامانه های کنترلی)‬ ‫بسیار سخت بود‪ ،‬زیرا پذیرش تغییرات برای بسیاری از‬ ‫افراد‪ ،‬سخت می نمود‪ .‬به همین دلیل مجبور شدم مدیر‬ ‫کل غذا و مدیر کل دارو را که هر دو نیز از دوستانم و‬ ‫مورد اعتمادم بودند‪ ،‬جابه جا کنم و دو نفر دیگر را برای‬ ‫این سمت ها انتخاب کنم‪ ،‬زیرا فکر می کردم افراد جدید‬ ‫برای اجرایی شدن طرح تی تک کارامدترند‪ .‬البته این بدان‬ ‫معنا نیست که افراد قبلی مشکل داشتند یا این اقدام من‬ ‫جنبۀ عزل داشت‪ .‬احساس کردم این دو نفر در جای‬ ‫دیگر‪ ،‬کارامدتر خواهند بود‪ .‬البته تی تک در ابتدا برای‬ ‫همۀ کاالهای سالمت محور اجرایی نشد؛ برای مثال‪ ،‬در‬ ‫ردۀ دارویی فقط برای داروهای وارداتی‪ ،‬در تجهیزات‬ ‫پزشکی برای گروه کوچکی از ملزومات‪ ،‬در ارایشی‬ ‫بهداشتی تقریباً به صورت کامل و در حوزه مکمل‬ ‫مختص مکمل های دارویی به اجرا درامد‪.‬‬ ‫هدفمان این بود که در ادامه‪ ،‬همۀ کاالهای سالمت را‬ ‫تحت پوشش قرار دهیم که با کنار رفتن من از این پست‪،‬‬ ‫سامانه در همین مرحله باقی ماند‪.‬‬ ‫تی تک (‪ )TTAC‬و چراغ راهنمای سالمت‪ ،‬دو اقدام‬ ‫اساسی که خوب و محکم اغاز شد‪ ،‬اما برخوردهای‬ ‫تنگ نظرانه‪ ،‬رشدشان را متوقف کرد‬ ‫هر ایده و طرح جدید‪ ،‬مخالفانی نیز دارد‪ .‬در‬ ‫این طرح چه کسانی مخالف شما بودند؟‬ ‫دوگروهبه شدتبااجراییشدنسامانۀتی تکمخالفبودند‪:‬‬ ‫افرادی که کسب وکار غیرقانونی شان خدشه دار می شد‪،‬‬ ‫فشار بسیاری وارد کردند تا این سامانه‪ ،‬راه اندازی و اجرایی‬ ‫نشود‪ .‬از انجا که این گروه هیچ گاه نمی توانستند به صورت‬ ‫یکی دیگر از اقدامات شما در زمان تصدی‬ ‫پست ریاست سازمان غذا و دارو‪ ،‬راه اندازی «سامانۀ‬ ‫تی تک» بود‪ .‬از این سامانه بگویید‪.‬‬ ‫سامانۀ تی تک یکی از دو اقدام اساسی من در سازمان‬ ‫غذا و دارو است‪ .‬این سامانه کار بسیار بزرگی بود‪ .‬در‬ ‫همه کشورهای دنیا‪ ،‬ردگیری و کنترل اصالت محصوالت‬ ‫سالمت محور بطور جدی مطرح است‪ .‬برای راه اندازی‬ ‫سامانه‪ ،‬طی فراخوانی از شرکت های دانش بنیان‬ ‫درخواست کردیم سامانه ای طراحی کنند که ردیابی و‬ ‫کنترل اصالت محصول را انجام دهد‪ .‬در نهایت‪ ،‬شرکت‬ ‫برنده مسئولیت اجرای پروژه را به صورت ‪ BOT‬برعهده‬ ‫گرفت؛ یعنی پروژه کام ً‬ ‫ال با هزینۀ خودش راه اندازی‬ ‫می شد و سپس طی س ه سال از محل بهره برداری از‬ ‫پروژه‪ ،‬هزینه هایش را تامین می کرد‪.‬‬ ‫برای اجرایی شدن این پروژه باید بسیاری از فرایندهای‬ ‫سازمان غذا و دارو اصالح می شد‪ .‬انجام این کار و تعریف‬ صفحه 84 ‫کلینیک موفقیت‬ ‫مستقیم مخالفت کنند‪ ،‬از طریق افراد موجه‪ ،‬رسانه ها و‬ ‫ساخت اخبار کذب و بی اساس دست به این کار می زدند‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال ممکن بود فردی موجه‪ ،‬ضد تی تک صحبت کند‪،‬‬ ‫درحالی که خوراک کالمی و ذهنی او را افرادی تهیه کرده‬ ‫بودند که منافعشان به خطر می افتاد‪.‬‬ ‫گروه دوم افرادی بودند که مشکل قانونی نداشتند‪،‬‬ ‫بلکه افراد فعال در زنجیرۀ تولید و تامین کاالهای سالمت‬ ‫بودند و چون تی تک کارشان را سخت می کرد و برایشان‬ ‫هزینه بر بود‪ ،‬با ان سر ناسازگاری داشتند‪.‬‬ ‫برای این گروه‪ ،‬جلسات بسیاری گذاشتیم تا باالخره‬ ‫قضیه حل شد‪ .‬در این گروه‪ ،‬فقط مشتریان حضور‬ ‫نداشتند‪ ،‬بلکه کارکنان غذا و دارو نیز بودند‪ .‬این دسته‬ ‫احساس می کردند با این سامانه قدرت مدیریتی و نظارتی‬ ‫ان ها خدشه دار می شود یا با دردسر بیشتری مواجه‬ ‫خواهند بود و اجرای تی تک برای انان هزینه دربردارد‪.‬‬ ‫واکنش شما در مقابل این دو گروه چه بود؟‬ ‫برای گروه اول واقعاً نمی توانستیم کاری انجام دهیم‪،‬‬ ‫به همین دلیل اص ً‬ ‫ال وقت و انرژی صرف نکردیم و‬ ‫صبر کردیم تا کار اجرایی شود‪ .‬به همین دلیل به‬ ‫کرات مورد هجمه و هدف حمالت ان ها قرار گرفتیم‪،‬‬ ‫اما سعی کردیم گروه دوم را همراه و همگام کنیم‪.‬‬ ‫هرچند که بعد از من‪ ،‬تالش های بسیاری برای حذف‬ ‫این سامانه صورت گرفت‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال وزیر وقت بهداشت بارها اعالم کردند که این سامانه‪،‬‬ ‫مافیایی است و سرورهای ان در خارج از کشور قرار دارد‬ ‫و کار جاسوسی انجام می دهد‪ ،‬درحالی که سرورها تماماً‬ ‫در داخل تهیه و جاگذاری شده بودند‪ ،‬حتی اتاقی را در‬ ‫سازمان غذا و دارو به محل جانمایی سرورها اختصاص‬ ‫دادیم و اینۀ ان ها در وزارت بهداشت و حتی خارج از‬ ‫وزارت بهداشت قرار گرفت که چنانچه یکی از سرورها‬ ‫اسیب دید‪ ،‬دو سرور پشتیبان دیگر‪ ،‬اطالعات را بازیابی‬ ‫کنند‪ .‬ادعای بعدی این بود که سامانه تی تک هزینه بر‬ ‫است؛ درحالی که این سامانه مانع بسیاری از هزینه های‬ ‫نامعلوم می شد‪ .‬همچنین ادعا می شد که با این سامانه‪،‬‬ ‫نظارت کم می شود‪ ،‬درحالی که کار سامانه‪ ،‬نظارت دقیق‬ ‫و درست بود‪ .‬برای راه اندازی و اجرایی شدن سامانه‪،‬‬ ‫بسیار ازرده شدم و سخنان بی پایه و اساسی برای حذف‬ ‫من‪ ،‬منتشر شد که خوشبختانه با کمک خدای بزرگ‪،‬‬ ‫از این امتحان الهی نیز سربلند بیرون امدم‪ ،‬زیرا این‬ ‫کار‪ ،‬پشتوانۀ قانونی داشت و مصوبات مجلس ما را به‬ ‫اجرا کردن این کار موظف می کرد؛ قوانینی چون مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال‪ ،‬برنامۀ توسعه و اینکه در چند جا وزارت‬ ‫بهداشت و سازمان غذا و دارو به صراحت موظف شده‬ ‫بودند این سامانه را راه اندازی و اجرا کنند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬این موضوع برای دستگاه های نظارتی و‬ ‫امنیتی کشور کام ً‬ ‫ال شفاف سازی شده بود و خودشان به‬ ‫کمک ما امدند‪ .‬غذا و دارو یکی از گلوگاه های کشوری است‬ ‫و تقریباً یک چهارم تجارت قانونی کشور از مسیر سازمان‬ ‫غذا و دارو می گذرد؛ مث ً‬ ‫ال واردات حدود یک میلیارد دالر‬ ‫روغن‪ ،‬همین میزان برنج‪ ،‬دارو و تمام این ها از فیلتر و‬ ‫مسیر سازمان غذا و داروست و چنانچه این راه‪ ،‬نظارتی‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬هرج ومرج بسیاری رخ می دهد‪ .‬مایلم با‬ ‫مثالی این قضیه را روشن تر کنم‪ :‬قبل از اینکه در جاده ها‪،‬‬ ‫دوربین کنترل سرعت کار گذاشته شود‪ ،‬پلیس ‪ ،‬نیروهای‬ ‫انتظامی و راهداری‪ ،‬در مسیر و جاهای مخصوصی کمین‬ ‫می کردند‪ .‬همین که افراد‪ ،‬تخلفی انجام می دادند‪ ،‬پلیس‬ ‫ان ها را جریمه می کرد‪ .‬ممکن بود گاهی اوقات افراد از‬ ‫پلیس خواهش کنند یا شرایطشان را توضیح دهند که‬ ‫جریمه نشوند یا به هر دلیلی‪ ،‬سر ان ساعت‪ ،‬پلیس در‬ ‫محل حاضر نبوده باشد یا به دالیل دیگری فرد خاطی‪،‬‬ ‫از قانون تخطی می کرد و جریمه هم نمی پرداخت‪ .‬اما‬ ‫از زمانی که در جاده ها و بزرگراه ها دوربین های کنترل‬ ‫سرعت قرار گرفته است‪ ،‬کسی نمی تواند به راحتی خطا‬ ‫‪83‬‬ صفحه 85 ‫کلینیک موفقیت‬ ‫کند‪ .‬دوربین ها تمام جریان را ثبت می کنند و دیگر‬ ‫خواهش از پلیس یا نبود نیرو بر سر پست خود‪ ،‬سبب‬ ‫فرار و تخطی از قانون نمی شود‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫ایا تی تک همچنان پابرجاست؟‬ ‫تی تک مزایای زیادی دارد‪ ،‬از قبیل دسترسی سریع‬ ‫برای دستگاه های نظارتی‪ ،‬حذف سلیقه ها و کنترل و‬ ‫پیگیری اصالت‪ .‬این سامانه گرچه بعد از من پابرجا ماند‪،‬‬ ‫به همان سرعت قبل پیش نرفت‪ .‬بعضی افراد ادعا کردند‬ ‫که با کنار رفتن دیناروند این سامانه حذف می شود و‬ ‫سامانۀ جدیدتری به خدمت گرفته می شود که این گونه‬ ‫نشد‪ .‬برنامه های زیادی برای رشد و پیشرفت این سامانه‬ ‫در نظر داشتم که به دلیل کنار رفتنم‪ ،‬ان اهداف نیز‬ ‫مسکوت ماند‪ .‬این سامانه در حال حاضر به سامانۀ‬ ‫تجارت وزارت صمت‪ ،‬گمرک و بانک مرکزی متصل‬ ‫است و همین موضوع موجب شده است که تجارت‬ ‫کشور در کنترل باشد؛ یعنی در هر لحظه‪ ،‬مسئوالن در‬ ‫جریان کارهای سازمان غذا و دارو قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اینکه چه ثبت سفارشاتی صورت گرفته‪ ،‬چه میزان از‬ ‫ان ها تایید شده‪ ،‬چه میزان منتظر تایید است‪ ،‬چه کسی‬ ‫ان را تایید کرده و چه زمانی تایید شده است؟ همچنین‬ ‫مشخص می شود که ایا تخلفی صورت می گیرد یا نه و‬ ‫چنانچه صورت گرفته باشد‪ ،‬چه کسی‪ ،‬در چه زمانی و کجا‬ ‫تخلف کرده است‪.‬‬ ‫یکی از این افراد مغرض در جایی گفته بود که این‬ ‫سامانه سبب شده است ارز دارو‪ ،‬صرف لوازم ارایشی‬ ‫و بهداشتی شود‪ .‬درحالی که اص ً‬ ‫ال چنین اتفاقی نیفتاد‬ ‫و این سامانه راه اندازی شد تا جلوی این کارها گرفته‬ ‫شود‪ .‬این یعنی کنترل و ردیابی اصالت کاال؛ اینکه اگر‬ ‫مواد ارایشی و بهداشتی وارد می شود‪ ،‬معلوم باشد با‬ ‫چه میزان ارزی‪ ،‬چه زمانی و کجا وارد شده است و به‬ ‫چه کسی تحویل داده شده و چه کسی مسئول تایید‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫که ظرف سه سال به اجرا درامد‪ .‬هرچند که متاسفانه‬ ‫وزارت بهداشت از ان به نحو مطلوب بهره برداری نکرد‪.‬‬ ‫هدف این برچسب که به چراغ تغذیه ای معروف‬ ‫شد‪ ،‬صرفاً این نیست که روی محصوالت زده شود و‬ ‫مصرف کننده با نگاه به ان محصول را انتخاب کند یا به‬ ‫مصرف کننده بگوییم که روی بسته‪ ،‬رنگ های مختلف‬ ‫تعبیه شده است؛ هدف این چراغ‪ ،‬فرهنگ سازی است‪.‬‬ ‫اینکه مقولۀ سالمت کاال برای اشخاص مهم شود و‬ ‫با دید باز تصمیم بگیرند که ایا از محصولی استفاده‬ ‫کنند یا نه یا اینکه کمتر استفاده کنند‪.‬‬ ‫ایران جزو معدود کشورهای دنیاست که این کار را‬ ‫اجرایی کرد‪ .‬من در فاصلۀ سال های ‪ 94‬تا ‪ 96‬بارها از‬ ‫سوی «سازمان جهانی بهداشت» و «سازمان جهانی‬ ‫خواروبار» به عنوان سخنران در کنفرانس های بزرگ‬ ‫این حوزه دعوت شدم تا از تجربه ایران بگویم‪.‬‬ ‫از سازمان غذا و دارو به خاطر حمایت از این طرح‪،‬‬ ‫تشکر می کنم‪ .‬این کار بسیار بزرگی بود و صنعت نیز‬ ‫بسیار همراهی کرد؛ چون بسته بندی ها باید تغییر‬ ‫می کرد و مجددا ً طراحی می شد‪ .‬همراهی صنعت با ما‬ ‫بی نظیر بود‪ ،‬اما کار تداوم نیافت‪ .‬اطالع رسانی‪ ،‬تبلیغات‬ ‫و رواج و فرهنگ سازی این طرح عظیم انچنان که باید‬ ‫و شاید صورت نگرفت‪.‬‬ ‫کرونا به این زودی ها به پایان نمی رسد؛ پیشگیری‬ ‫بهتر از درمان است‬ ‫به موضوع روز و پاندمی کرونا بپردازیم‪.‬‬ ‫به تازگی اعالم شد که واکسن «گریت استون»‪،‬‬ ‫در فاز مطالعات حیوانی بسیار خوب جواب داده و‬ ‫سویه های قبلی و حتی بعدی کرونا را درمان کرده‬ ‫است و دانشمندان درصدد تکمیل ازمایش هایی‬ ‫برای تهیۀ واکسن انسانی اند‪ .‬به نظر شما پایان کرونا‬ ‫نزدیک است؟‬ ‫در وهلۀ اول باید بگویم برای پایان بیماری ای که عامل‬ ‫ان ویروس است و به این سرعت در سطح جهان منتشر‬ ‫یکی دیگر از دستاوردهای شما در سازمان غذا شده و تعداد زیادی از افراد را به کام مرگ فرستاده است‪،‬‬ ‫و دارو‪ ،‬تهیۀ برچسب راهنمای تغذیه ای بود‪ .‬دوست نمی توان به این زودی ها دلخوش بود‪ .‬در یک کالم‪ :‬این‬ ‫داریم درباره این موضوع نیز بیشتر بدانیم‪.‬‬ ‫نوع بیماری ها درمان ندارند‪ .‬پس افرادی که به دنبال‬ ‫این طرح‪ ،‬اقدام دوم و اساسی در زمان مدیریت من درمان این بیماری اند‪ ،‬مسیر را اشتباه رفته اند‪ .‬تمام انرژی‬ ‫بود و برای ان بسیار فکر شد‪ .‬کار بسیار بزرگی بود‬ صفحه 86 ‫کلینیک موفقیت‬ ‫و برنامه ریزی باید به سمت پیشگیری و واکسیناسیون‬ ‫برود؛ زیرا نظام سالمت و درمانی نمی تواند پاسخ گوی‬ ‫پذیرش این حجم بیمار و سپس درمان ان ها باشد؛‬ ‫همان اشتباهی که متاسفانه در ایران رخ داد‪ .‬در مواجه با‬ ‫بیماری های ویروسی‪ ،‬پیشگیری‪ ،‬ارجح بر درمان است‪ .‬ما‬ ‫یکی از کشورهایی هستیم که تاکنون بیشترین موج های‬ ‫کرونا را تجربه کرده است؛ در حالی که کشورهای دیگر‪،‬‬ ‫نهایتاً یک یا دو موج را پشت سر گذاشته اند‪ .‬موجی در‬ ‫ابتدا و موجی نیز همین اواخر‪ .‬ایران هنوز از موج قبلی‬ ‫خارج نشده و قوایش را به دست نیاورده است که وارد‬ ‫موج خطرناک تر بعدی می شود‪.‬‬ ‫عوامل به وجوداورندۀ این وضعیت چه بود؟ اول‪،‬‬ ‫در همان روزهای نخست‪ ،‬کرونا را جدی نگرفتیم و‬ ‫متاسفانه‪ ،‬رسانه ها نیز انچنان که باید و شاید برای‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی فرهنگ سازی نکردند‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬مسئوالن مدام به مردم می گفتند که نگران‬ ‫نباشید؛ این بیماری خطرناک نیست‪ ،‬درحالی که باید‬ ‫از همان ابتدا به رفتار چین در برابر این ویروس توجه‬ ‫می کردیم‪ .‬چین خاستگاه این بیماری بود و از همان‬ ‫روزهای نخست شیوع بیماری‪ ،‬مقررات قرنطینه در شهر‬ ‫ووهان و بعد شهرهای دیگر را اجرایی کرد و توانست‬ ‫بیماری را تا حدود زیادی کنترل کند و حتی موج های‬ ‫زیادی را تجربه نکند‪.‬‬ ‫سوم‪ ،‬تمام تالش ما صرف درمان بیماری شد‪،‬‬ ‫درحالی که از پیشگیری غافل ماندیم‪ .‬انرژی و وقتمان‬ ‫را برای درمان گذاشتیم که نتیجۀ ان کادر درمان بسیار‬ ‫خسته و پرشدن فضای بیمارستان ها و مراکز درمانی‬ ‫و موج های پیاپی است که یکی از دیگری خطرناک تر‬ ‫است‪ .‬در نهایت‪ ،‬به تعویق انداختن واکسیناسیون‬ ‫عمومی که مهم ترین عامل بود‪ .‬متاسفانه هرچه در روند‬ ‫واکسیناسیون عمومی تعلل کنیم‪ ،‬به همان میزان از‬ ‫زنجیرۀ کنترل بیماری عقب می مانیم و چه بسا موج های‬ ‫خطرناک بعدی را نیز تجربه کنیم‪.‬‬ ‫داروهای شیمیایی و گیاهی در درمان این‬ ‫بیماری چه تاثیری دارند؟‬ ‫به عنوان داروساز و فعال در عرصۀ پژوهش و دارو معتقدم‬ ‫که بعضی از این داروها ‪ -‬چه شیمیایی و چه گیاهی‪ -‬واقعاً‬ ‫بی اثرند و ثابت شده است که تاثیری در میزان مرگ ومیر‬ ‫افراد ندارند‪ .‬دسته دیگری از داروها نیز تاثیر محدودی‬ ‫دارند‪ .‬در کشوری مثل ایران که پروتکل های درمانی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬در شرایط پاندمی که هزاران نفر به مراکز درمانی‬ ‫مراجعه می کنند‪ ،‬پزشکان چاره ای ندارند جز اینکه دارو‬ ‫تجویز کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬پزشکان در تجویز دارو‪ ،‬ازادی‬ ‫مطلق دارند‪ .‬افرادی به من مراجعه می کنند و به دنبال‬ ‫داروهایی هستند که پزشک برایشان تجویز کرده است‬ ‫و ان ها دارو را پیدا نمی کنند‪ ،‬درحالی که شاید داروی‬ ‫مدنظر بسیار کم اثر یا بی اثر باشد‪ .‬داروهای گیاهی را نیز‬ ‫نباید به طور کلی نفی کرد‪ .‬برای طب سنتی‪ ،‬طب مکمل‪،‬‬ ‫طب جایگزین‪ ،‬طب ایرانی یا هر اسمی که روی این طب‬ ‫گذاشته شود‪ ،‬باید جایگاهی در حد خودش تعریف کرد‪.‬‬ ‫اعتقاد ندارم که طب سنتی یا ایرانی ادعا کند عرصه را‬ ‫کام ً‬ ‫ال به من بسپارید و خیالتان راحت باشد؛ خیر؛ هر‬ ‫چیزی در جای خود مفید است‪ .‬از طرفی‪ ،‬نباید دولت‪،‬‬ ‫مردم را مجبور به کاری کند‪.‬‬ ‫اگر کسی فکر می کند با طب سنتی درمان می شود‪،‬‬ ‫باید او را در انتخاب روش درمانی اش ازاد گذاشت‪ ،‬ولی‬ ‫چنانچه مسئله ای پیش امد‪ ،‬خود شخص مسئولیت را‬ ‫تمام و کمال بپذیرد‪ .‬باید توجه کرد که نکتۀ اصلی در‬ ‫طب سنتی‪ ،‬انتخاب روش تغذیه ای و سبک زندگی است‬ ‫و نباید برای بیماری هایی مثل سرطان یا کرونا از این نوع‬ ‫طب توقع درمان داشت‪.‬‬ ‫در کرونا که بیماری ای ویروسی است‪ ،‬دفاع بدن حرف اول‬ ‫را می زند و در حال حاضر‪ ،‬دارویی نداریم که درمان قطعی‬ ‫کرونا باشد‪ .‬پس ادعای اینکه این نوع داروی شیمیایی یا این‬ ‫نوع گیاه دفاع بدن را افزایش می دهد‪ ،‬اشتباه است‪.‬‬ ‫گفت وگویمان با دکتر رسول دیناروند‪ ،‬استاد‬ ‫دانشگاه و فردی با درجه و رتبۀ باالی علمی و‬ ‫پژوهشی در همین جا به پایان می رسد؛ کسی که‬ ‫برای اعتالی فرهنگ علمی و پژوهشی سرزمینمان‬ ‫حتی بیشتر از انچه که باید‪ ،‬تالش کرد و مسیر‬ ‫سختی را پیمود‪ .‬قرار گرفتن نامش در فهرست یک‬ ‫درصد دانشمندان برتر بین المللی‪ ،‬فقط افتخاری‬ ‫برای خودش نیست که غرور و عزتی برای سرزمین‬ ‫وسیع و پایندۀ پارس است‪.‬‬ ‫امیدکهقدراندیشمندانوپژوهشگرانسرزمینمان‬ ‫را بیشتر و بهتر بدانیم و روزهای زیستنشان دراز باد!‬ ‫‪85‬‬ صفحه 87 ‫جرعه ای دمنوش‬ ‫با طعم کتاب‬ ‫نام اثر‪ :‬انقالب کارافرینی‬ ‫(‪)Entrepreneur Revolution‬‬ ‫نگارش گر ‪ :‬دنیل پریستلی‬ ‫برگردان به پارسی‪ :‬سید علی اکبر ابراهیمی‬ ‫ناشر‪ :‬نشر راوشید‬ ‫تاریخ نشر‪( 1398 :‬چاپ چهل و دوم)‬ ‫تعداد صفحات‪232 :‬‬ ‫قطع کتاب‪ :‬رقعی با جلد شومیز‬ ‫قیمت فعلی در بازار‪ 445000 :‬هزار ریال‬ ‫قابلیت خرید اینترنتی‪ :‬دارد (همراه با تخفیف‬ ‫در اولین سفارش کتاب)‬ ‫مدت زمان پیشنهادی برای مطالعه‪ :‬یک هفته‬ ‫تا ده روز‬ ‫موضوع‪ :‬مدیریت کار و زندگی مدیریت درست امور‬ ‫‪86‬‬ ‫لحظاتی با کتاب‬ ‫کتاب «انقالب کارافرینی» در سال ‪ 2013‬به چاپ‬ ‫رسید و درست یک سال بعد‪ ،‬وبگاه امازون ان را در‬ ‫صفحۀ خود معرفی کرد‪ .‬با توجه به ارای خوانندگان‬ ‫و ثبت نظراتشان در این صفحه‪ ،‬میزان رضایت از این‬ ‫کتاب را ‪ 73‬درصد اعالم کرد که در نوع خود عدد قابل‬ ‫قبولی است‪.‬‬ ‫امازون در معرفی این کتاب نوشته است‪« :‬جهان‬ ‫در حال ورود به عصر جدیدی است؛ عصر کارافرینان‪،‬‬ ‫صاحبان مشاغل کوچک فعال (منظور استارتاپ هاست)‪،‬‬ ‫مبتکران انعطاف پذیر و صاحبان ایده‪ .‬عصر صنعت به‬ ‫پایان رسیده و زمان ان فرا رسیده است که از ذهنیت‬ ‫انقالب صنعتی رهایی یابید‪ .‬کار سخت را کنار بگذارید؛‬ ‫رویای خود را دنبال کنید و در این راه ثروت زیادی به‬ ‫دست اورید‪ .‬دایناسورهای اهستۀ عصر صنعتی در حال‬ ‫شتاب گرفتن و شرکت های کوچک بلندپرواز و مبتکران‬ ‫فناوری در حال تولدند‪ .‬انقالب کارافرینی مثل کالس‬ ‫کارشناسی ارشد است که از ذهنیت کارافرینانه ای‬ ‫استفاده می کند تا به شما نشان دهد چگونه طرز فکر‪،‬‬ ‫نحوۀ شبکه سازی و شیوۀ زندگی تان را تغییر دهید‪.‬‬ ‫دنیل پریستلی کارافرین موفقی است که نشان می دهد‬ ‫چگونه انقالب کارافرینان را بپذیرید و در ان پیشرفت‬ ‫کنید‪ .‬این کتاب به شما یاد می دهد تا‪:‬‬ ‫• از کارافرین موفقی که از مزایای عصر کارافرینی‬ ‫بهره می برد‪ ،‬بیاموزید‪.‬‬ ‫• ذهنیت خود را تغییر دهید و مانند کارافرینان‬ ‫فکر کنید‪.‬‬ ‫• راه هایی برای سازگاری شیوۀ زندگی خود به منظور‬ ‫موفقیت بیشتر بیابید‪».‬‬ ‫اشنایی با نویسنده‬ ‫دنیل پریستلی‪ ،‬کارافرین موفق‪ ،‬سخنران بین المللی‬ ‫و نویسنده پرفروشی است که نخستین شرکتش را در‬ ‫سال ‪ 2002‬و زمانی که ‪ 21‬سالش بود‪ ،‬راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫چهار سال بعد‪ ،‬تجارت خود را گسترش داد تا جایی‬ ‫که از طریق بازاریابی و مدیریت تجاری به درامدی‬ ‫چندمیلیون دالری رسید و موسسه ای را به نام خودش‬ ‫ثبت کرد‪ .‬پریستلی در نخستین سال های جوانی به‬ ‫موفقیت های بزرگی رسید و از این راه سرمایه مالی و‬ ‫اعتبار زیادی برای خود کسب کرد‪ ،‬اما از تالش دست‬ صفحه 88 ‫جرعه ای دمنوش‬ ‫با طعم کتاب‬ ‫نکشید و به فکر توسعۀ بیشتر کسب وکارش افتاد‪ .‬پس از‬ ‫این تصمیم‪ ،‬چندین موسسۀ تجاری موفق در انگلیس‪،‬‬ ‫استرالیا و سنگاپور راه اندازی کرد‪ .‬پریستلی در حرفۀ‬ ‫خود به عنوان کارافرین نمونه و باانگیزه شناخته می شود‬ ‫که انقالب عظیمی در سبک خرید‪ ،‬فروش و مبادله‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫انقالب در اموزش از نگاه پریستلی‬ ‫دنیل پریستلی در بخشی از این کتاب نوشته است‪:‬‬ ‫نخستین قانونی که در مدرسه به ما یاد می دهند این‬ ‫است که نگاه کردن به پاسخ دیگران‪ ،‬کار اشتباهی است‬ ‫یا جرم به حساب می اید؛ این یعنی همان تقلب‪ .‬حاال‬ ‫اگر به بچه باهوشی پول دهید تا تکالیف ریاضی تان را‬ ‫انجام دهد‪ ،‬متقلب هستید‪ .‬اگر از کار کسی که قب ً‬ ‫ال‬ ‫ان را انجام داده است‪ ،‬استفاده کنید‪ ،‬متقلبید‪ .‬اگر‬ ‫پاسخ مسئله ها را دارید و به دیگران می فروشید‪ ،‬باز هم‬ ‫متقلبید‪ .‬اما چه زمانی متقلب به شمار نمی ایید؟ درست‬ ‫وقتی که به کسی بگویید کمکتان کند و او با رضایت‬ ‫قبول کند و شما را در حل تمرین ها یاری کند‪ .‬چه شد؟‬ ‫متوجه شدید؟ در این حالت باز هم دارید از نتایج هوش‪،‬‬ ‫استعداد و تالش شخص دیگری بهره می برید‪ ،‬اما چون‬ ‫ان فرد رضایت دارد‪ ،‬دیگر تقلب نیست‪ .‬چرا تمام این‬ ‫کارها در دنیا به عنوان تقلب شناخته می شود؟‬ ‫در دنیای کارافرینی اما این گونه نیست‪ .‬به راحتی‬ ‫می توانید از مهارت های ارزشمند کارافرین دیگری‬ ‫به عنوان راهنما بهره ببرید‪ .‬شکست های او را ببینید و‬ ‫درس عبرت بگیرید یا موفقیت هایش را بخوانید و به‬ ‫ان پر و بال دهید‪ .‬استیو جابز معتقد است که کارهای‬ ‫سخت را به افراد تنبل بسپارید‪ ،‬زیرا انان کوتاه ترین‬ ‫و سریع ترین راه را برای رسیدن به مقصد انتخاب‬ ‫می کنند‪ .‬پریستلی نیز معتقد است کارافرینان واقعی‬ ‫سعی نمی کنند تکالیف خانۀ خود را انجام دهند‪ ،‬ان ها‬ ‫بهترین افرادی را پیدا می کنند که از پس انجام این‬ ‫کارها برمی ایند‪ .‬یافتن افراد تامین کننده‪ ،‬شناسایی‬ ‫بهترین روش های موجود‪ ،‬توسعه پردازی و تجاری سازی‬ ‫مالکیت فکری برای کارافرینی بسیار مهم هستند‪.‬‬ ‫اگر دانش اموزی در مدرسه خالقیت های رقیبش را‬ ‫ببیند و از ان تقلید کند مجازات می شود و ایده تنها‬ ‫برای دانش اموزی باقی می ماند که مالکیت فکری‬ ‫کار برای اوست‪ .‬درحالی که در دنیای کارافرینی باید‬ ‫برعکس عمل کنید و از ایده و مالکیت فکری افراد دیگر‬ ‫بهره برداری کنید؛ نه به این معنا که ان را بدزدید و از‬ ‫ان خود سازید‪ ،‬بلکه از ان ها درس بگیرید و سعی کنید‬ ‫ایده ای در راستای ان و با نواوری خلق کنید‪.‬‬ ‫به نظر پریستلی‪ ،‬شیوۀ اموزشی باید تغییر یابد‪ .‬در‬ ‫مدرسه باید به بچه ای که با یافتن بهترین روش های‬ ‫موجود‪ ،‬به سرعت مسئله ها را حل می کند‪ ،‬پاداش‬ ‫دهیم و کودکی را که با همان شیوه های مرسوم و‬ ‫تقلیدی معلم‪ ،‬پاسخ را ارائه می کند‪ ،‬مجازات کنیم‪ .‬این‬ ‫به معنای دقیق تر‪ ،‬منعکس کنندۀ دنیای واقعی امروز‬ ‫‪87‬‬ صفحه 89 ‫جرعه ای دمنوش‬ ‫با طعم کتاب‬ ‫‪88‬‬ ‫است و به دانش اموزان طرز فکری اموزش می دهد که این کتاب را بیان کنم؛ کتابی پر از ایده‪ ،‬الهام و دانش‪.‬‬ ‫در بزرگسالی به ان نیاز دارند؛ یعنی همان خالقیت‪ ،‬برگ برگ صفحات این کتاب برای خوانندگان عالی‬ ‫است‪ .‬اگر کارافرینید‪ ،‬این کتاب را بخوانید و چنانچه‬ ‫خالقانه کار کردن و به ثروت رسیدن‪.‬‬ ‫کارافرین نیستید‪ ،‬ان را بخوانید تا برای راه اندازی‬ ‫کسب وکار جدید به روش درست تا رسیدن به موفقیت‪،‬‬ ‫نگاهی به کتاب از دیدگاه خوانندگان‬ ‫مایک هریس‪ :‬در سال های اخیر‪ ،‬افراد کمی در از ان الهام بگیرید‪.‬‬ ‫مقایسه با دنیل برای ایجاد انقالب کارافرینی و ارائۀ‬ ‫ابزارها و توصیه هایی که برای رشد کسب وکار کارافرینان سخن پایانی‬ ‫ضروری است‪ ،‬انگیزه دهنده بوده اند‪ .‬نکته ای که درباره با مطالعۀ کتاب انقالب کارافرینی به معنای واقعی‬ ‫انچه می گوید و می نویسد دوست دارم‪ ،‬این است که کلمه با انقالب در حرفه و کسب وکار خود اشنا خواهید‬ ‫همۀ این ها از تجربۀ شخصی عمیق خودش در راه اندازی شد و شیوه های اندیشیدن‪ ،‬شبکه سازی و برنامه ریزی‬ ‫تجاری را خواهید اموخت‪ .‬پریستلی به شما نشان‬ ‫کسب وکار کوچک جهانی ناشی می شود‪.‬‬ ‫اَلی استایر لوکیز‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬در عصری زندگی می دهد چطور «انقالب کارافرینی» را ایجاد کنید و‬ ‫می کنیم که مقولۀ کارافرینی در برخی شرکت های با اغوش باز پذیرای تغییرات در محیط کاری یا حتی‬ ‫فوق العاده ابتکاری‪ ،‬به سرعت در حال رشد و تغییر دهندۀ زندگی خود باشید‪.‬‬ ‫بازی است‪ .‬به طور طبیعی‪ ،‬کارافرینان همواره نگاهی بار دیگر به بخش معرفی کتاب برگردید‪ .‬این کتاب‬ ‫رو به جلو دارند و فرصت های جدید را شناسایی می کنند‪ .‬در سال ‪ 2013‬منتشر شده است‪ ،‬تقریباً هشت سال‬ ‫ت و پیش و حدود دو سال است که در کشورمان ترجمه‬ ‫کارافرینان واقعاً بزرگ‪ ،‬از موفقی ‬ ‫با این حال‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫شکست های گذشته و از کسانی که قبل از ان ها این و منتشر شده است‪ ،‬اما هشت سال پیش پریستلی‬ ‫مسیر را طی کرده اند‪ ،‬درس می گیرند‪ .‬کتاب دنیل منبع به انقالب کارافرینی اشاره کرده بود؛ به تغییرات در‬ ‫درخشانی برای کمک به کارافرینان در جهت یافتن کسب وکارهای عصر حاضر و به توسعۀ کسب وکارها در‬ ‫جایگاه خود و زندگی در رویای انقالب کارافرینی به دل تجارت های کوچک‪ .‬در واقع‪ ،‬پریستلی قصد داشت‬ ‫به خوانندگانش بگوید به جای راه اندازی شرکت های‬ ‫حساب می اید‪.‬‬ ‫الرا مورگان‪ :‬کتاب انقالب کارافرینی دنیل پریستلی بزرگ با زیرساخت ها و متراژ عظیم که کارایی کمی‬ ‫به ما می اموزد که چگونه ذهنیت سرمایه گذاری ماهر را دارند‪ ،‬کسب وکار کوچکی ایجاد کنید که گستره اش‬ ‫اتخاذ کنیم که در نهایت به بروز نتایج موفق بینجامد‪ .‬فراتر از محل زندگی و حتی کشورتان باشد‪ .‬پریستلی‬ ‫گای ریگبی‪ :‬برای راه اندازی کسب وکار به ارزو و در ان زمان پیام ویژه ای برای ما داشت‪« :‬به فکر ایجاد‬ ‫انگیزۀ درونی نیاز است‪ .‬کتاب انقالب کارافرینی ه ر دو استارتاپ باشید‪ .‬ایده های بزرگتان را از طریق پازل های‬ ‫کوچک به نقاط مختلف بفرستید تا ثروت هنگفتی به‬ ‫را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫اشلی ِری‪ :‬به هیچ وجه قادر نیستم با کلمات‪ ،‬قدرت شما برگردانند‪».‬‬ صفحه 90 صفحه 91 ‫ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى زﯾﺒﺎﯾـﻰ و ﺟـﻮاﻧﺴﺎزى ﺑـﺎﻧﻮان را از ﻣـﺎ ﺑﺨـﻮاﻫﯿـﺪ‪...‬‬ ‫‪Regenerative technology for vulvo-vaginal treatments‬‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ‪:‬‬ ‫‪ .‬ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻤﻬﺎی ‪ post-laser‬ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ‬ ‫‪ .‬ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ووﻟﻮوواژﯾﻨﺎل‬ ‫‪ .‬ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻀﻼت ﮐﻒ ﻟﮕﻦ‬ ‫‪ .‬درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ووﻟﻮو واژﯾﻨﺎل‬ ‫‪ .‬درﻣﺎن ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادراری‬ ‫‪ .‬درﻣﺎن دردﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻟﮕﻨﯽ‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﻃﯽ دوره ﻧﻘﺎﻫﺖ‬ ‫ً‬ ‫)اﺻﻄﻼﺣﺎ ‪(lunch break‬‬ ‫‪ .٢‬ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫‪ .٣‬درﻣﺎن ﺑﺪون درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ‬ ‫‪ .٤‬ﮐﻨﺘﺮل ‪ Biofeedback‬ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎر‬ ‫‪ .٥‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر)اﺗﻮﻧﻮم(‬ ‫‪) Real-time assistance .٦‬ﺳﺎﭘﻮرت ﻓﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ(‬ ‫‪ .٧‬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻻزم ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫‪4PLUS is the technology for the treatment‬‬ ‫‪of the main face and body conditions,‬‬ ‫‪that act in a safe, effective‬‬ ‫‪and comfortable way.‬‬ ‫ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ‪:‬‬ ‫‪ .‬ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺤﺼﺎری )‪VDR (Vaginal Dynamic Radiofrequency‬‬ ‫‪ .‬ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺤﺼﺎری )‪RSS (Radiofrequency Safety System‬‬ ‫‪ .‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮوب و ﻣﯿﺰان‬ ‫‪ .‬ﺣﺮارت ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬ ‫‪ .‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﻫﻨﺪﭘﯿﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺗﻮﮐﻼو‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه‪:‬‬ ‫‪ reshaping .‬ﺑﺪن‬ ‫‪ .‬ﮐﺎﻧﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺻﻮرت و ﺑﺪن‬ ‫‪ tightening .‬ﺻﻮرت و ﺑﺪن‬ ‫‪fractional resurfacing .‬‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻣﯿﺪان وﻧﮏ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻣـﻼﺻـﺪرا‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘـﺮدﯾﺲ‪ ،‬ﭘـــــﻼک‪ ،14‬ﻃﺒﻘـــــﻪ ﭼـــــﻬﺎرم ‪ ،‬واﺣـــــﺪﻫﺎى ‪17‬و‪18‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ 021-88665828-30:‬و ‪ 021-88771069‬ﺗﻠﻔﻦ‪ 021-88647450-51 :‬و ‪021-88644356‬‬ ‫ﻓﮑﺲ‪021- 88653893 :‬‬ ‫‪......................................................‬‬ ‫‪www.ashkan-medical.com‬‬ صفحه 92 صفحه 93 صفحه 94 صفحه 95 صفحه 96 صفحه 97 صفحه 98 صفحه 99 صفحه 100 صفحه 101 صفحه 102

آخرین شماره های ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 24

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 24

شماره : 24
تاریخ : 1400/09/29
ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 23

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 23

شماره : 23
تاریخ : 1400/08/30
ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 22

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 22

شماره : 22
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی ویژه نامه روز پزشک و داروساز-مدرن مد

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی ویژه نامه روز پزشک و داروساز-مدرن مد

شماره : ویژه نامه روز پزشک و داروساز-مدرن مد
تاریخ : 1400/06/01
ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 19

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 19

شماره : 19
تاریخ : 1400/04/31
ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 18-خرداد1400

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 18-خرداد1400

شماره : 18-خرداد1400
تاریخ : 1400/03/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!