هفته نامه روزگار خودرو شماره 24 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 24

هفته نامه روزگار خودرو شماره 24

هفته نامه روزگار خودرو شماره 24

‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫به ثبات رسیده است‬ ‫در مسئولیت اجتماعی‬ ‫کوتاه مدت نیندیشیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جای خالی پژوهش های بنیادی‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫‪7‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫مبارزه با فساد از خودرو‬ ‫اغاز شد‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی تاریخچـه قدیمی تریـن رویداد خـــودرویی جهان‬ ‫‪ ۱۲۰‬سال با «موندیال کبیر»‬ ‫‪8‬‬ ‫تاثیر اقدام های دولت برای رسیدگی به ثبت سفارش ها‬ ‫قیمت ها شکستـه شد‬ ‫بطالت کامیون ها‬ ‫در دور باطل نوسازی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫به زودی از جزئیات‬ ‫فساد زنجیره ای‬ ‫خودرو سخن‬ ‫خواهم گفت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫دستور پیگیری‬ ‫پرونده تخلف‬ ‫واردات صادر شد‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫پلیس می گوید پارک کردن در پیاده رو تخلف است‬ ‫خودروها سوار بر پیاده روها‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ریی��س هیات عام��ل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع‬ ‫کش��ور(ایدرو) گفت‪ :‬بازار خودرو با اقدام ها و برنامه های اجرایی به‬ ‫ثبات نسبی رسیده و اکنون از التهاب های ان کاسته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬منصور معظمی‪ ،‬در س��فر به مشگین شهر استان‬ ‫اردبیل‪ ،‬افزود‪ :‬پایش و نظارت بر بازار خودرو ادامه دارد و با افرادی‬ ‫که سعی در التهاب بازار داشته باشند‪ ،‬برخورد جدی می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه‬ ‫از س��رمایه گذاران و کارافرینان به عنوان س��ربازان جبهه اقتصادی‬ ‫ن��ام برد و از حمایت همه جانب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫در مسئولیت اجتماعی‪ ،‬کوتاه مدت‬ ‫نیندیشیم (‪)۲‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫گفتیم که ‪ CSR‬یعنی مسئولیت اجتماعی ش��رکت ها (‪Corporate Social‬‬ ‫‪ )Responsibility‬مقول��ه ای جدید در مدیریت کس��ب وکار به ش��مار می رود و‬ ‫خالصه ان پاس��خگویی به افکار عمومی اس��ت‪ .‬مهم ترین وجه ‪ CSR‬یا مسئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت ها و سازمان ها باید بر مبنای صداقت و راستگویی با مشتریان عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ CSR‬در تعریفی س��اده یعن��ی اینکه س��ازمان ها در مقابل جامع��ه ای که در ان‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬مسئول هستند زیرا از منابع انسانی‪ ،‬طبیعی و اقتصادی ان جامعه‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬برخالف نگاه سنتی به مدیریت و کسب وکار‪ ،‬سازمان ها دیگر فقط‬ ‫در مقابل سهامداران شان مسئول نیس��تند و نباید فقط به افزایش سود کوتاه مدت‬ ‫سهامداران خود بیندیش��ند‪ ،‬بلکه باید مشتریان و حتی غیرمش��تریان را در منافع‬ ‫سازمان و شرکت خود شریک بدانند‪ .‬وقتی کارخانه ای فعالیت خود را در یک منطقه‬ ‫اغاز می کند‪ ،‬بر هم��ه عوامل اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬بهداش��تی‬ ‫و حتی طبیع��ت منطقه تاثیر می گذارد و گاهی ش��رایط زیس��ت محیطی را به مرور‬ ‫تغییر می دهد و بافت جدی��د اجتماعی به وجود می اورد‪ .‬نمونه مش��خص این گونه‬ ‫تاثیرگذاری ها را در همه جای جهان فراوان می توان دید‪ .‬نمونه قابل لمس در کشور‬ ‫ما تاثیر کشف نفت در خوزستان و تغییرات متنوع ان در طول سال ها و شکل گیری‬ ‫زندگی جدید در این منطقه در صد سال گذشته است؛ یا کارخانه ذوب اهن و فوالد‬ ‫مبارکه در اصفهان که ش��هرهای جدید با فرهنگ جدید به وجود اورد و تاثیرات این‬ ‫دو کارخانه بزرگ بیش از ‪ 50‬س��ال است که در اس��تان اصفهان نمایان شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب انتظار می رود س��ازمان ها در ارتباط با ذی نفع��ان دیگری مانند مردم‬ ‫پیرامون حوزه کاری‪ ،‬به سرنوشت انها هم بیندیش��ند و خواسته های مشروع انها را‬ ‫مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫هر کس��ب وکاری ازجمله ش��رکت هایی که برای تولید ثروت و کسب وکار ایجاد‬ ‫ش��ده اند باید صددرصد مس��ئولیت تما م کارهای خود را که جنب��ه اجتماعی دارد‪،‬‬ ‫بر عهده بگیرند‪ .‬این مس��ئولیت در کس��ب وکار معمولی بر عهده صاح��ب ان و در‬ ‫شرکت ها برعهده هیات مدیره و مدیرعامل ان شرکت است‪.‬‬ ‫ذی نفع (‪ )stakeholder‬ش��خص یا سازمانی اس��ت که فعاالنه در یک پروژه یا‬ ‫فعالیت اقتصادی ش��رکت دارد یا ش��یوه اجرا یا تکمیل ان پروژه و فعالیت‪ ،‬بر سود‬ ‫یا زی��ان او تاثیر می گ��ذارد‪ .‬در نگاهی کلی ت��ر‪ ،‬ذی نفعان‪ ،‬موجودیت ه��ا‪ ،‬گروه ها و‬ ‫افرادی هس��تند که بر س��ازمان اثر می گذارند یا از ان اثر می پذیرند و طیف وسیعی‬ ‫را شامل می ش��وند؛ از کارکنان‪ ،‬مشتریان‪ ،‬ش��ریکان تجاری و جوامع محلی گرفته‬ ‫تا محیط زیست‪ ،‬رس��انه ها‪ ،‬نهادهای مردمی‪ ،‬ش��هروندان و دولت‪ .‬امروز در ادبیات‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬تئوری ذی نفع��ان صحبت از ای��ن می کند که س��ازمان بای��د نه فقط به‬ ‫سهام داران خود‪ ،‬بلکه به تمامی ذی نفعان خود و انتظارهای انها توجه کند‪.‬‬ ‫به طورمعمول این گروه ها یا نهادها بر استراتژی های س��ازمان تاثیر می گذارند یا‬ ‫از ان تاثیر می پذیرند که عبارت اند از کارمندان‪ ،‬مدیران‪ ،‬س��هامداران‪ ،‬هیات مدیره‪،‬‬ ‫مش��تریان‪ ،‬عرضه کنندگان مواد اولی��ه‪ ،‬توزیع کنندگان محصوالت‪ ،‬بس��تانکاران‪،‬‬ ‫مسئوالن‪ ،‬معتمدین و افراد پرنفوذ جامعه محلی‪ ،‬اتحادیه های کارگری‪ ،‬شرکت های‬ ‫رقیب‪ ،‬مردم عادی‪ ،‬رسانه ها‪ ،‬س��ازمان های مردم نهاد و اجتماعی‪ ،‬نسل های اینده‪،‬‬ ‫محیط زیست و بسیاری عوامل دیگر و حتی نس��ل هایی که هنوز متولد نشده اند و از‬ ‫شرایط امروز سهم دارند؛ درنتیجه مبحثی کنار مسئولیت اجتماعی به وجود می اید‬ ‫که ریشه در اخالق با درون مایه ای از مذهب و اعتقادات دارد‪.‬‬ ‫اخالق ش��اخه ای اس��ت از فلس��فه که به اس��تدالل درباره پرس��ش های بنیادین‬ ‫اخالقیات می پردازد‪ .‬درس��تی و نادرستی امور‪ ،‬ش��ناخت امور خیر و شر و بازشناسی‬ ‫فضایل انسانی و گروهی‪ ،‬مسائل بنیادین اخالق را تش��کیل می دهند‪ .‬اصول و مسائل‬ ‫اخالقی که به وسیله فلس��فه اخالق مورد بررس��ی قرار می گیرند‪ ،‬می توانند به صورت‬ ‫پیشینی‪ ،‬بسیار از رخدادها را ممکن یا غیرممکن سازند‪ .‬به این معنا که ساختار شکل‬ ‫ گرفته اخالقی پیرامون ما‪ ،‬رخ دادن امور را از صاف��ی اخالقیات حاکم رد می کند و در‬ ‫نتیجه شناخت این محیط اخالقی به ما در تصمیم گیری های مان کمک فراوان خواهد‬ ‫کرد و در تصمیم گیری مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬صافی اخالقیات به کمک مدیران و‬ ‫هیات مدیره هایی خواهد امد که تنها به درامدزایی خود و سهامداران نمی اندیشند‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها (‪ ،)CSR‬به درک تاثیرات اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫زیست محیطی کسب وکار بر دیگران اشاره دارد‪ CSR .‬با هدایت و اداره کسب وکارها‬ ‫و اقدامات ان به ش��یوه ای اخالقی و مسئوالنه مرتبط اس��ت‪ .‬می توان از ان استفاده‬ ‫مثبتی کرد و در صورت اجرای موثر ان‪ ،‬بهره وری و سوداوری شرکت افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ CSR .‬یعنی برخورداری از نگرش��ی مس��ئوالنه و فراتر رفتن از حداقل الزامات‬ ‫قانونی و پایبند بودن به اصول درس��تی که برای تمام کس��ب وکارها (با هراندازه ای)‬ ‫قابل اجراس��ت‪ .‬در مس��ئولیت اجتماعی به هیچ عن��وان نباید کوتاه مدت اندیش��ید‬ ‫زیرا روابط ش��رکت ها و س��ازمان ها و کارخانه های تولیدی و خدماتی با ذی نفعان در‬ ‫بلندمدت تعریف می شود‪ .‬باید ریشه اینده یک سازمان یا حتی یک محصول تولیدی‬ ‫را در روابط حاشیه ای با مسئولیت اجتماعی در دل مخاطبان کاشت‪.‬‬ ‫بازهم در این باره خواهم نوشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬ثبت نامی تحویل می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت ایکاپ اعالم کرد تمامی خودروهای ‪ ۲۰۰۸‬ثبت نام شده در‬ ‫برنامه پیش فروش به مشتریان تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬محمدرضا معتمد‪ ،‬مدیر ش��رکت ایکاپ با عذرخواهی از‬ ‫مش��تریان خودروهای ‪ ۲۰۰۸‬به دلیل دیرک��رد در تحویل خودروهای ثبت نامی‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این شرکت متعهد به تحویل تمامی خودروهای ‪ ۲۰۰۸‬ثبت نام شده‬ ‫است و مشتریان نگرانی درباره تولید و تحویل محصول نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به منظور پاسخگویی مناسب تر‪ ،‬مشتریان می توانند عالوه بر استفاده‬ ‫از راه های پیش��ین تماس برای پرسش های حضوری به محل مدیریت ارتباط با‬ ‫مشتریان ایکاپ واقع در تقاطع یادگار امام و خیابان ازادی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬خودروهای‪ ۲۰۰۸‬نخستین محصول مشترک ایران خودرو‬ ‫و پژو است که از اردیبهشت سال گذشته به تولید رسیده‪ ،‬تاکنون بیش از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫از این محصول تحویل مش��تریان شده و از نخس��تین حضور در جدول ارزیابی‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که موفق به کسب ‪4‬ستاره کیفیت شد‪،‬‬ ‫همواره این جایگاه را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫بازار خودرو به ثبات رسیده است‬ ‫س��رمایه گذاران خبر داد‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫اجرای طرح بزرگ صنعتی در شهرستان مشگین شهر اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این طرح بزرگ با همکاری سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا‬ ‫می ش��ود و نقش مهمی در توس��عه اقتصادی استان اردبیل به ویژه‬ ‫شهرستان مشگین ش��هر خواهد داش��ت‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو‬ ‫درباره این طرح گفت‪ :‬مطالعه و بررس��ی های نخس��تین به همراه‬ ‫نشست های گوناگون با س��رمایه گذار خارجی اغاز شده و به زودی‬ ‫جزئی��ات ان به اطالع مردم خواهد رس��ید‪ .‬معظمی همچنین در‬ ‫بازدید از کارخانه کامیون س��ازی مشگین شهر س��اخت این واحد‬ ‫صنعت��ی بزرگ را به عنوان فرصت طالیی و ارزش��مند برای رش��د‬ ‫و ش��کوفایی اقتصاد اس��تان اردبیل توصیف کرد‪ .‬اقدامات در حال‬ ‫انجام از س��وی دولت برای س��اماندهی وضعیت بازار خودرو نشان‬ ‫می ده��د تا حدی التهاب ها فروکش کرده اس��ت‪ .‬تهدید تحریم ها‬ ‫سبب شده تا توجه به تولید داخل در دو حوزه خودروهای سواری‬ ‫و تج��اری بیش از پیش ش��ود‪ .‬ممنوعی��ت واردات محصوالتی که‬ ‫تولید مشابه در داخل دارند از جمله اقدامات وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در راس��تای ساماندهی وضعیت بازار داخل در تمام اقالم‬ ‫به ویژه خودرو است‪.‬‬ ‫به دنبال گزارش وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به رییس جمهوری‬ ‫دستور پیگیری پرونده تخلف واردات صادر شد‬ ‫رییس جمه��وری پ��س از دریاف��ت گ��زارش‬ ‫وزارتخانه ه��ای صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬ام��ور اقتصادی و دارایی و نیز بازرس��ی‬ ‫ریاس��ت جمهوری درباره وقوع تخل��ف در واردات‬ ‫و ف��روش خودروهای خارجی‪ ،‬ضمن دس��تورهای‬ ‫جدی��د ب��ه ‪ ۳‬وزارتخانه و معاون حقوقی ریاس��ت‬ ‫جمهوری‪ ،‬از رییس قوه قضاییه خواس��ت ترتیبی‬ ‫اتخ��اذ کنند تا با دقت و س��رعت و خارج از نوبت‬ ‫به این پرونده رسیدگی شود‪ ،‬مجرمان و متخلفان‬ ‫به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کالن‬ ‫نامشروع به بیت المال بازگردد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی در «گزارش به مردم» تاکید کرده اس��ت‪:‬‬ ‫اینک با تالش مسئوالن اجرایی و براساس بررسی‬ ‫مجم��وع گزارش ها می توان از احتمال یک فس��اد‬ ‫هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران‬ ‫دولت��ی‪ ،‬یک ش��رکت رایان��ه ای و چند ش��رکت‬ ‫واردکنن��ده خودرو س��خن گف��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫از مع��اون اول رییس جمه��وری خواس��ته ب��رای‬ ‫جلوگیری از تکرار تخلفات مش��ابه و خش��کاندن‬ ‫ریش��ه ها و عوامل فس��اد س��اختاری‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»‬ ‫و « ش��فافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به‬ ‫ارس��ال سریع انها به مجلس شورای اسالمی اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫متن گ��زارش رییس جمهوری به م��ردم به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫گزارش به مردم‬ ‫به دنبال دریافت گزارش هایی درباره وقوع تخلف‬ ‫در واردات و ف��روش خودروه��ای خارجی‪ ،‬به وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دس��تور دادم تا در مدت‬ ‫‪۱۵‬روز موض��وع را بررس��ی و هرگون��ه تخلف را با‬ ‫صراح��ت به مردم و دس��تگاه قضای��ی اعالم کند‪.‬‬ ‫در ای��ن فاصل��ه‪ ،‬از وزارت اطالع��ات‪ ،‬وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و بازرس��ی ریاس��ت جمهوری‬ ‫هم خواس��تم تا گزارش های الزم را تهیه و ارسال‬ ‫نمایند‪ .‬بنا بر گ��زارش وزارت اطالعات این تخلف‬ ‫از طری��ق ثب��ت س��فارش های غیرقانونی و اخالل‬ ‫در ب��ازار موجب تش��دید واردات خ��ودرو و خروج‬ ‫گس��ترده ارز از کش��ور‪ ،‬ایج��اد تقاض��ای کاذب و‬ ‫افزایش بی رویه قیمت‪ ،‬کس��ب سودهای نامشروع‬ ‫و بروز پدیده داللی در حوزه ثبت س��فارش ش��ده‬ ‫و براس��اس گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش‪،‬‬ ‫تغییر در عنوان کاالی مورد س��فارش و تخلف در‬ ‫نحوه و زمان پرداخت وجه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این گ��زارش گروه های اصلی درگی��ر در تخلفات‬ ‫ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ،‬تعدادی از واردکنندگان‬ ‫خودرو و چند نفر از کارشناس��ان شرکت رایانه ای‬ ‫ط��رف ق��رارداد برای پش��تیبانی از س��امانه ثبت‬ ‫سفارش معرفی شده اند‪.‬‬ ‫اینک ب��ا تالش مس��ئوالن اجرایی و براس��اس‬ ‫بررس��ی مجموع گزارش ه��ا می ت��وان از احتمال‬ ‫یک فس��اد هماهنگ از طریق مش��ارکت چند نفر‬ ‫از کارگزاران دولتی‪ ،‬یک ش��رکت رایانه ای و چند‬ ‫ش��رکت واردکننده خودرو سخن گفت‪ .‬با توجه به‬ ‫تعهد رییس جمهوری به اصل شفافیت و درک این‬ ‫ضرورت که دولت باید فسادستیزی را از خود اغاز‬ ‫کند؛‬ ‫زامیاد‬ ‫زامیاد سهم ‪ ۴۰‬درصدی در بازار خودروهای تجاری دارد‬ ‫سایپا‬ ‫«رهام» رونمایی شد‬ ‫جدیدترین محصول س��ایپا مبتنی بر مگاپلتفرم ‪ SP ۱۰۰‬‬ ‫در هفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز رونمایی شد‪.‬‬ ‫جدیدترین محصول سایپا مبتنی بر مگاپلتفرم ‪ SP ۱۰۰‬با‬ ‫نام رهام در هفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز رونمایی شد‪.‬‬ ‫این محصول با ظاهری متفاوت بر اساس مدل های روز دنیا‬ ‫قو توسعه‬ ‫در همکاری با طراحان اروپایی و مهندس��ان تحقی ‬ ‫این گروه صنعتی طراحی و تولید ش��ده است‪ .‬از مزایای این‬ ‫خودرومی توان به توانایی کس��ب سه ستاره از استانداردهای‬ ‫‪ .۱‬ب��ه معاون حقوقی رییس جمهوری دس��تور‬ ‫می دهم ب��ا تجمی��ع و ارزیابی تمام��ی گزارش ها‬ ‫و پژوهش های انجام ش��ده‪ ،‬ضم��ن اعالم جرم به‬ ‫مقامات قضایی‪ ،‬اقدام به طرح شکایت کیفری و هر‬ ‫اقدام حقوقی الزم دیگر برای احقاق حقوق عمومی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ب��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دس��تور‬ ‫می دهم که براس��اس قانون پرون��ده تمام افرادی‬ ‫را که در موضوع یادش��ده مرتکب تخلفی شده اند‪،‬‬ ‫ب��دون هی��چ مالحظه ای ب��ه هیات رس��یدگی به‬ ‫تخلف��ات اداری ارج��اع دهد‪ .‬با تش��کیل کارگروه‬ ‫ویژه ای با مشارکت وزیران امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس کل‬ ‫بانک مرکزی نس��بت به اعم��ال اصالحات رویه ای‬ ‫و نهایی کردن س��امانه ای یکپارچ��ه برای کنترل‬ ‫واردات و صادرات کش��ور از مبدا تا مقصد و ایجاد‬ ‫ش��فافیت الزم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ب��ه وزی��ر دادگس��تری دس��تور می دهم در‬ ‫رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی‬ ‫ک��ه از طری��ق تقل��ب‪ ،‬گران فروش��ی‪ ،‬احت��کار و‬ ‫اخالل در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامش��روع‬ ‫دس��ت یافته اند‪ ،‬تسریع کرده و نس��بت به اعمال‬ ‫مجازات های مقرر اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور می دهم‬ ‫که از ترخیص باقیمان��ده خودروهای موضوع این‬ ‫پرون��ده جلوگیری کن��د و اطالع��ات خودروهای‬ ‫ترخیص ش��ده را برای اقدام��ات قانونی در اختیار‬ ‫مراج��ع ذی ربط قرار دهد‪ .‬پرون��ده مالیاتی افراد و‬ ‫ش��رکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد‬ ‫بازبینی قرار دهد و مالی��ات و دیگر حقوق دولتی‬ ‫پرداخت نش��ده مربوط به فعالیت های اقتصادی و‬ ‫تجاری انها را در اسرع وقت وصول کند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از معاون اول رییس جمهوری می خواهم برای‬ ‫جلوگیری از تکرار تخلفات مش��ابه و خش��کاندن‬ ‫ریش��ه ها و عوامل فس��اد س��اختاری‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»‬ ‫و « ش��فافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به‬ ‫ارس��ال سریع انها به مجلس شورای اسالمی اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از ریی��س محترم قوه قضائی��ه می خواهم با‬ ‫توجه به اینکه از نظ��ر افکار عمومی تخلف در هر‬ ‫نه��ادی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم اس��یب‬ ‫جدی می رس��اند‪ ،‬ترتیبی اتخاذ کنند تا با دقت و‬ ‫س��رعت و خارج از نوبت به این پرونده رس��یدگی‬ ‫شود‪ ،‬مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند‬ ‫و اموال و س��ودهای کالن نامش��روع به بیت المال‬ ‫بازگردد»‪.‬‬ ‫یورو‪ NCAP‬و گذراندن اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد اش��اره ک��رد‪ .‬از دیگ��ر امکانات و‬ ‫ویژگی های این خودرو فرمان برقی‪ ،‬ترمز اضطراری و ‪،ABS‬‬ ‫سیس��تم کنترل پایداری‪ ،‬س��ان روف‪ ۶ ،‬کیس��ه هوا‪ ،‬ایمنی‬ ‫عابر پیاده‪ ،‬مانیتور نمایش اطالعات خودرو‪ ،‬سنس��ور پارک‬ ‫و دوربین عقب‪ ،‬کروز کنترل‪ ،‬سیس��تم تهویه اتوماتیک و‪...‬‬ ‫است‪ .‬قیمت این خودرو ملی هنوز مشخص نشده و با تولید‬ ‫قطعی‪ ،‬قیمت گذاری و به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت زامیاد در جمع سهامداران این شرکت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬زامیاد توانس��ته با تحقق اهداف خود در زمینه تولید و فروش‬ ‫انواع خودروهای تجاری س��بک و س��نگین در سال گذشته‪ ،‬سهم‬ ‫‪۴۰‬درص��دی بازار خودروهای کار و تجاری کش��ور را کس��ب کند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬محمد زارع پوراش��کذری در مجمع عمومی‬ ‫ساالنه این شرکت ضمن بیان مطلب یادشده‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت در‬ ‫سال گذشته توانست با تولید بیش از ‪۲۸‬هزار خودرو تجاری‪ ،‬ضمن‬ ‫افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬سهم ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫از تولید خودروهای تجاری کشور را ب ه دست اورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫افزایش تولید در ش��رایطی به دس��ت امد که با وجود برخی موانع و‬ ‫مشکالت این خودروساز توانست برنامه های استراتژیک خود را در‬ ‫تمامی حوزه ها از قبیل تولید و فروش پیاد ه کند‪ .‬زارع پوراشکذری‬ ‫در ادامه به وضعیت فروش شرکت زامیاد اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫حوزه نیز با ارائه ش��رایط متنوع و منعطف ف��روش برای خریداران‬ ‫انواع محصوالت زامیاد توانس��تیم با فروش ‪۲۹‬هزار و ‪۵۰۵‬دستگاه‪،‬‬ ‫به رش��د ‪۲۴‬درصدی دس��ت یابیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت زامیاد به‬ ‫برنامه ریزی و اجرای پروژه های توس��عه ای و زیربنایی این شرکت‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬زامیاد امسال در راستای تداوم و توسعه تولید‬ ‫محص��والت باکیفیت با اجرای پروژه های زیربنایی و توس��عه ای از‬ ‫قبیل پروژه بهینه س��ازی سالن رنگ‪ ،‬توس��عه پلتفرم وانت نیسان‬ ‫و پ��ادرا‪ ،‬پروژه ارتق��ای موتور و‪ ...‬عالوه بر رعای��ت قوانین و الزامات‬ ‫س��ازمان های مراج��ع ذی صالح‪ ،‬موج��ب ارتقای س��طح کیفی‬ ‫محصوالت و افزایش رضایتمندی مشتریان شده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به انتقال خط وانت ریچ از ش��رکت پارس خ��ودرو به زامیاد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬زامیاد با تولید و عرضه پیکاپ ریچ به بازار داخلی در کنار دیگر‬ ‫محصوالت تولیدی مانند انواع وانت نیس��ان و وانت پادرا توانس��ته‬ ‫طیف گس��ترده تری از سلیقه مشتریان به خودروهای تجاری و کار‬ ‫سبک کشور را زیرپوش��ش قرار دهد‪ .‬زارع پور اشکذری در پایان از‬ ‫حمایت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مدیریت ارش��د گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا و تمام ارکان مجموعه ای ش��رکت زامیاد در‬ ‫راس��تای اعتالی صنعت خودرو کش��ور قدردانی و ابراز امیدواری‬ ‫کرد‪ ،‬این ش��رکت بتواند با تالش و همت مضاعف و با داخلی سازی‬ ‫بیش��تر محصوالت تولیدی‪ ،‬بیش از پیش در راس��تای تحقق شعار‬ ‫سال «حمایت از کاالی ایرانی» حرکت کند‪.‬‬ ‫خودرو و ارز‬ ‫تشخیص تخصیص ارز از ثبت سفارش مهم تر است‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬در مس��یر اختصاص ارز دولتی‬ ‫باید تیمی بتواند به درستی ارز دولتی را به کاالی اساسی‬ ‫تخصی��ص دهد و در مرحله بعد الزم اس��ت بر این کاالها‬ ‫نظارت شود تا قیمت نهایی براساس ارز دولتی باشد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا مصری در گفت وگ��و با خانه مل��ت‪ ،‬درباره‬ ‫ثبت س��فارش و نح��وه تخصی��ص ارز ب��ه کااله��ا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ثبت س��فارش اختیاری نیس��ت که دولت بتواند ان‬ ‫را به ط��ور کام��ل متوقف کن��د‪ ،‬بلکه ممکن اس��ت برای‬ ‫مدت��ی ب��ه گروهی از کااله��ا ارز دولت��ی اختصاص پیدا‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تخصیص ارز به گروه خودرویی‬ ‫متوقف شده است اما ثبت سفارش برای همه کاالها بسته‬ ‫نمی شود و در این زمینه مدیریت می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬پس از‬ ‫اینکه ثبت سفارش کاال ازسوی افراد یا شرکت ها در نوبت‬ ‫بانک مرکزی برای بازگش��ایی ال س��ی قرار می گیرند‪ ،‬در‬ ‫این مرحله بانک مرک��زی متعهد به پرداخت و اختصاص‬ ‫ارز به کاالهای درخواستی می شود‪.‬‬ ‫مص��ری با بیان اینکه در این مرحله باید برای تخصیص‬ ‫ارز تصمیم گیری ش��ود‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬ب��رای تخصیص ارز‬ ‫دولت��ی باید اولویت ه��ا را در نظر بگی��رد و نباید به تمام‬ ‫کاالها ارز دولتی داده ش��ود ام��ا باید مواد اولیه‪ ،‬کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬داروها و امکانات پزشکی در اولویت تخصیص ارز‬ ‫دولتی قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬در این میان اولویت دومی وجود دارد‬ ‫که تخصی��ص ارز به انها تاثیری بر جامعه ندارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫نیاز به اعمال سیاس��ت تخصی��ص ارز داریم و باید به طور‬ ‫کنترل شده به کاالها ارز داده شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر اینکه ثبت س��فارش تنها اعالم نیاز اس��ت و به معنای‬ ‫واردات کاال نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درخواست هر کاالیی نیاز‬ ‫به اختصاص ارز ندارد باید امکان تخصیص ارز در کش��ور‬ ‫مقص��د و نیز نوع ارز مورد بررس��ی قرار گی��رد؛ بنابراین‬ ‫ثبت س��فارش تنها اعالم نیاز اس��ت و مرحله مهم تر از ان‬ ‫نحوه تخصیص ارز به کاالهاست‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه بانک مرکزی برای تخصیص‬ ‫ارز متعهد می ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اولویت بندی اختصاص ارز‬ ‫ارتباطی با ش��فافیت ن��دارد‪ ،‬در این بین تیم تش��خیص‬ ‫تخصی��ص ارز بای��د به درس��تی تش��خیص ده��د که ارز‬ ‫دولتی ب��ه چه کاالهایی تعلق گی��رد‪ .‬در مرحله بعد باید‬ ‫تعریفی برای سیس��تم توزیع کاالها ب��ا ارز ‪4200‬تومان‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬او اف��زود‪ :‬همچنین ض��رورت دارد در چرخه‬ ‫توزیع کنترل وجود داش��ته باش��د تا کاالیی که با ‪4200‬‬ ‫تومان وارد کشور شده براساس ارز ‪ ۸‬هزار تومانی در بازار‬ ‫قیمت گذاری نشود‪.‬‬ ‫مص��ری با تاکید بر اینکه نظارت بر توزیع کاالها مرحله‬ ‫مهمی اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دو سیس��تم الزم اس��ت اینکه‬ ‫به درس��تی تشخیص داده ش��ود به چه کاالیی ارز دولتی‬ ‫اختص��اص یابد و در مرحل��ه دوم باید قیمت نهایی که به‬ ‫دس��ت مصرف کننده می رس��د‪ ،‬رصد شود تا در این میان‬ ‫رانت و فسادی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مدیریت با تربیت مدیر بسامان می شود‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ ،‬روزنامه ن�گار‪ :‬گفت وگو با کارشناس��ان و بیان‬ ‫نظرهای انه��ا تنها روی کاغذ می ای��د و در ظاهر تاثیری ب��ر مدیریت های‬ ‫باالدستی‪ ،‬میان دستی و پایین دس��تی ندارد زیرا انها نیز در نپذیرفتن این‬ ‫نظرها دالیل خ��ود را عنوان می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که کش��ورهای‬ ‫صنعتی با بهره گیری از نظر مش��اوران اقتصادی و صنعتی بس��تر توسعه را‬ ‫فراهم می کنند‪ .‬چگونه می ش��ود که برای انها نتیجه دارد اما برای ما خیر‪،‬‬ ‫جای بسی تامل اس��ت‪ .‬در این باره باز هم باید این س��خنان تکراری راگفت‬ ‫که مدیریت ح��رف اول و اخر را در تمام امور می زند‪ .‬این گونه اس��ت که در‬ ‫حوزه پزشکی و مهندسی از نیروهای دانش اموخته جهان سومی استفاده‬ ‫می شود و چه موفقیت هایی که این افراد در کشورهای صنعتی دنیا به دست‬ ‫نمی اورند‪ ،‬اما دانشگاه های انها بیشتر تمرکزش��ان بر تربیت کارشناسان‬ ‫علوم انسانی و البته مدیران با کفایت است که تمام حوزه ها‪ ،‬حتی مهندسی‬ ‫و پزشکی را مدیریت کنند‪ .‬امروز با فرصت کمی که تا شروع مرحله نخست‬ ‫تحریم ها داریم‪ ،‬مدیران بیش از هوشیاری دچار نوعی سردرگمی و حیرانی‬ ‫ش��ده اند که بدیهی ترین موضوع ها از دست ش��ان در رفته و نمی توانند در‬ ‫تصمیم گیری ها تمرکز داشته باشند‪ .‬به گفته یکی از تولیدکنندگان‪ ،‬نگاه‬ ‫ملی باعث می شود تا حرص به سود بیشتر و شکل گیری رانت و فساد از بین‬ ‫برود(امری که در اقتصاد و صنعت کشور سر دراز دارد) و این گونه نباشد که‬ ‫هر کس در موقعیتی که قرار دارد‪ ،‬هر چند کوتاه‪ ،‬کیسه ای برای خود بدوزد‬ ‫که ممکن است رسوا شود یا در کوتاه مدت قِسِ ر در برود‪ .‬به طور قطع اگر در‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫رئیس جمهوری به ‪ ۴‬نهاد دولتی در زمینه «پیگیری تخلف واردات‬ ‫خودرو» دس�تورهایی داد و همچنی�ن‪ ،‬از رئیس قوه قضاییه برای‬ ‫«رس�یدگی با دقت و س�رعت و مج�ازات متخلفان» درخواس�ت‬ ‫کرد‪ .‬کارشناس�ان این اقدام را بسترساز برخورد قضایی و قانونی‬ ‫با فس�اد در چارچوب ظرفیت های نظام ارزیابی می کنند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این رئیس جمه�وری از معاون اول خود خواس�ت برای جلوگیری‬ ‫از تخلف�ات گذش�ته لوای�ح «مدیریت تعارض مناف�ع در خدمات‬ ‫عموم�ی» و «ش�فافیت» را در اولویت قرار ده�د‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫عصر ش�نبه پ�س از دریافت گ�زارش وقوع تخل�ف در واردات و‬ ‫فروش خودروهای خارجی‪ ،‬رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به‬ ‫این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد‪ .‬رئیس جمهوری در‬ ‫دستوری که معروف به «‪ ۶‬فرمان خودرویی» است خواستار توقف‬ ‫ش�رایط کنونی و پیگیری تخلف در واردات خودرو ش�ده اس�ت‪.‬‬ ‫در پی صدور ‪ ۶‬فرمان از طرف رئیس جمهوری درباره تخلفات در واردات خودرو مطرح شد‬ ‫مبارزه با فساد از خودرو اغاز شد‬ ‫‹ ‹رسیدگی‪ ،‬تجمیع و اعالم عمومی‬ ‫لعی��ا جنی��دی‪ ،‬معاون حقوق��ی رئیس جمه��وری گفت‪:‬‬ ‫گزارش ه��ای رس��یده به دس��ت حس��ن روحان��ی مبنی بر‬ ‫تخل��ف واردات خ��ودرو را رس��یدگی‪ ،‬تجمیع و س��پس به‬ ‫ق��وه قضاییه اعالم می کنیم‪ .‬همه گزارش هایی که به دس��ت‬ ‫رئیس جمهوری رس��یده را تجمیع و به م��وارد به طور حتم‬ ‫رس��یدگی می کنیم‪ .‬پ��س از رس��یدگی‪ ،‬از متخلفان اعالم‬ ‫شکایت کرده و س��پس موضوع پیگیری می شود‪ .‬متخلفان‬ ‫نیز برای پیگیری و رس��یدگی قضایی به قوه قضاییه معرفی‬ ‫می ش��وند‪ .‬این مقام حقوقی با بیان اینکه بر اس��اس قانون‪ ،‬تا‬ ‫قبل از رسیدگی به پرونده نمی توان اسامی متخلفان را اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬اگر اس��تثناهای قانونی هنگام رس��یدگی‬ ‫وج��ود دارد باید دید تا چه مقدار از پرونده قبل از صدور حکم‬ ‫قابل گزارش به مردم و اعالم عمومی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا‬ ‫قبل از طرح ش��کایت‪ ،‬اسامی افراد متخلف اعالم نمی شود اما‬ ‫بعد از صدور حکم قطعی‪ ،‬افشای اسامی انها مجاز است البته‬ ‫هنگام رس��یدگی در چارچوب قوانین درخواست می کنیم تا‬ ‫بخشی از پرونده بر مبنای قانون ایین دادرسی کیفری‪ ،‬اعالم‬ ‫عمومی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام حساب شده و قابل قدردانی‬ ‫محس��ن بیگلری‪ ،‬عضو هیات رئیسه کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودج��ه و محاس��بات مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اق��دام‬ ‫رئیس جمه��وری در برخورد قاطع ب��ا متخلفان واردکننده‬ ‫خودرو را حساب شده و قابل قدردانی دانست و گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از این دس��تور خرس��ند ش��دند‪ .‬وی با بیان اینک��ه ما از قوه‬ ‫قضاییه می خواهیم هر چه سریع تر به این موضوع رسیدگی‬ ‫کند و با متخلفان واردات خودرو برخورد جدی داشته باشد‪،‬‬ ‫به خانه ملت گفت‪ :‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نیز‬ ‫در این راس��تا به دولت و ق��وه قضاییه کمک می کنند که هر‬ ‫چه س��ریع تر با این متخلفان برخورد کنن��د‪ .‬بیگلری ادامه‬ ‫داد‪ :‬امروز یکی دیگر از درخواس��ت های مردم این اس��ت که‬ ‫تکلیف ارزهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که به برخی افراد داده ش��ده و‬ ‫ما معتقدیم به دست صاحبان واقعی ان نرسیده روشن شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بس��یاری در این وضعیت پول های خود را از‬ ‫دس��ت داده اند‪ ،‬ما از رئیس جمهوری می خواهیم که هر چه‬ ‫س��ریع تر مانند موضوع خودرو به این مس��ئله ورود کند و با‬ ‫متخلفان برخورد جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز ارزان رانت و فساد ایجاد می کند‬ ‫بهروز هادی زنوز‪ ،‬کارش��ناس برجس��ته اقتصادی درباره‬ ‫دس��تور تازه رئیس جمهوری برای مبارزه با فساد در واردات‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالتی که ایجاد ش��د ریش��ه در دو اتفاق داشت؛‬ ‫نخست اینکه نرخ رسمی دالر در زمان نامناسب و پایین تر از‬ ‫س��طح واقعی اعالم شد و دوم اینکه دولت فهرست کاالهایی‬ ‫را که می توانس��تند از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی استفاده کنند‪ ،‬دیر‬ ‫اعالم کرد‪ .‬هادی زنوز با اش��اره به وجود شبکه گسترده فساد‬ ‫در واردات‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاس��فانه دولت زمینه فساد و رانت‬ ‫را ایج��اد کرد‪ .‬هر چند این سیاس��ت را نمی توان نیت خوانی‬ ‫کرد اما در این شرایط نمی توان بخش خصوصی را با موعظه‬ ‫کنت��رل کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬به عقیده فس��اد در واردات ریش��ه‬ ‫عمیق��ی دارد و برای مبارزه با ان باید بس��یار جدی تر با این‬ ‫موضوع برخورد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم جدی تر برای مبارزه با فساد‬ ‫جمش��ید پژویان‪ ،‬دبی��ر اقتصاد کالن مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬رئیس س��ابق شورای رقابت و استاد دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی درباره ش��یوه مبارزه با فساد واردات گفت‪:‬‬ ‫باید در نظر داش��ت که در این موض��وع درباره واردات ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خودرو صحبت می شود‪ .‬ایا فکر می کنیم این کار مردم‬ ‫اس��ت؟ خیر‪ ،‬این طور نیس��ت‪ .‬این موضوع کار افرادی است‬ ‫که سلطه دارند‪ .‬چطور می شود این تعداد خودرو وارد کشور‬ ‫ش��ود و کسی متوجه ان نشود؟ رئیس سابق شورای رقابت با‬ ‫اشاره به اینکه متاس��فانه ریشه فساد قوی تر از چیزی است‬ ‫که تصور می ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬رفع فساد نیازمند تغییرات‬ ‫بس��یار اساسی اس��ت‪ .‬در ش��رایط کنونی نمی توان امیدوار‬ ‫بود که چنین رفتارهایی راه فس��اد و مفس��دان اقتصادی را‬ ‫مس��دود کند‪ .‬شاید این سیاس��ت ها در مقطعی بتواند مانع‬ ‫برخی اس��یب های اقتصادی شود اما مشکل فراتر از واردات‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار خودرو اس��ت‪ .‬دبیر اقتصاد کالن مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام با بیان اینکه خیلی زودتر می ش��د جلوی این‬ ‫ماش��ین ها را گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه باقی اجناس وارد شده‬ ‫هم به این شکل است‪ .‬وقتی ارزی که داده می شود به مصارف‬ ‫دیگری می رسد و این موضوع را به طور علنی اعالم می کنند‬ ‫مشخص می شود وضعیت از چه قرار است‪.‬‬ ‫داخل کمترین مش��کل را داشته باش��یم در رویارویی با تنش های خارجی‬ ‫بهتر می توانی��م عمل کنیم‪ .‬اما اگر مش��کالت داخلی افزون باش��د و حتی‬ ‫ازنظر بین المللی هم مسیر برای همکاری ها هموار باشد باز هم نتیجه مورد‬ ‫انتظار به دست نخواهد امد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬صنعتگران به تاثیر تحریم های‬ ‫داخلی نس��بت به تحریم های بین المللی اشاره می کنند که اسیب رسان تر‬ ‫بوده است‪ .‬باز هم می رس��یم به س��ر خط و خال مدیریتی‪ .‬به گفته مدیران‬ ‫صنعتی‪ ،‬بخش صنعت کشور چیزی کمتر از کشورهای اروپایی یا اسیایی‬ ‫مانند ژاپن ندارد‪ .‬اگ��ر صنعتگر ژاپنی در رده ‪ ۱۰۰‬ق��رار دارد ما تا رده ‪ ۸۵‬و‬ ‫‪ ۹۰‬را رفته ایم؛ اختالف در بحث مهندس��ی کمتر و بیشتر مسئله همدلی و‬ ‫مدیریتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹خنثی سازی زمینه جرم‬ ‫معصومه اقاپور‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اق��دام رئیس جمهوری در‬ ‫ارائه این گزارش و دس��تور قاطع ب��رای برخورد با متخلفان‬ ‫اتفاق��ی مثبت و خوب اس��ت ام��ا مردم انتظار داش��تند که‬ ‫رئیس جمهوری زودتر از این دستور برخورد را اعالم می کرد‬ ‫ولی هم اکنون نیز خوب اس��ت و دیر نشده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه دکت��ر روحانی باید از وزیران خود بخواهد که برخورد‬ ‫قاطع با متخلفان داش��ته باشند‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬اکنون شاهد‬ ‫هس��تیم که تخلف ها به مدیران پای��ه و میانی نیز نفوذ کرده‬ ‫و باید با انها برخورد ش��ود یعنی تاکید ما این اس��ت که باید‬ ‫از پایی��ن هرم تا راس برخورد ش��ود‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬تنها با‬ ‫برخورد جلوی جرم گرفته نمی شود بلکه باید زمینه جرم در‬ ‫کش��ور از بین برود‪ .‬امروز به مدیران استان ها اختیارات الزم‬ ‫داده نمی شود و یک مدیر مجبور است هر روز به تهران بیاید‬ ‫و مشکل خود را حل کند‪ .‬اقاپور یکی از دالیل این تخلف ها را‬ ‫ساماندهی نداشتن نظام بانکی و ارزی کشور دانست و گفت‪:‬‬ ‫همه این سفته بازی ها به دلیل نوسان های نرخ ارز است‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز فسادستیزی دولت از خودش‬ ‫محمداس��ماعیل س��عیدی‪ ،‬عض��و کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ای��ن زمینه گف��ت‪ :‬این اقدام‬ ‫رئیس جمهوری مثبت و سازنده است‪ .‬جامعه و مردم انتظار‬ ‫داش��تند این دس��تور هر چه س��ریع تر انجام و ب��ا متخلفان‬ ‫به ش��دت برخورد ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه پرونده واردات و‬ ‫کنترل نش��دن نرخ خودرو نیز در دستور کار این کمیسیون‬ ‫اس��ت و امیدواریم این حرکت ها ادامه یابد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫همه نهادها باید این اقدام دکتر روحانی را سرلوحه کار خود‬ ‫قرار دهند و فسادستیزی را از درون خود اغاز کنند‪ .‬مجلس‬ ‫شورای اس�لامی نیز در این راستا برای برخورد جدی با این‬ ‫تخلف ها به دولت کمک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سوداگری و منفعت طلبی بیماری در اقتصاد‬ ‫فاطمه ذوالقدر‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس‬ ‫نیز درباره گزارش رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬واکنش��ی که‬ ‫دکتر روحانی نسبت به تخلف ها در عرصه واردات غیرقانونی‬ ‫خودرو به کش��ور نشان داد و دس��تور وی برای رسیدگی به‬ ‫موضوع درمدت دو هفته کاری‪ ،‬اقدامی بسیار مثبت و ارزنده‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫گزارش ‪1‬‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حسن روحانی همچنین‪ ،‬در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اطالعات‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی و معاون‬ ‫حقوقی ریاس�ت جمهوری برای هر یک از انه�ا وظایفی تعریف و‬ ‫برای بررس�ی موض�وع مدت زمان ‪۱۵‬روزه را تعیی�ن کرد‪ .‬اخرین‬ ‫اق�دام رئیس جمه�وری در این زمین�ه عالوه بر اینکه مش�کالت‬ ‫پیش ام�ده در زمینه واردات خودرو را برط�رف می کند‪ ،‬می تواند‬ ‫مان�ع بروز چنین مش�کالتی در کش�ور ش�ود‪ .‬به عب�ارت دیگر‪،‬‬ ‫نهادهای مرتبط با این موضوع و دیگر کاالهای وارداتی در بررسی‬ ‫پرون�ده تخلف ه�ای حوزه خ�ودرو می توانند به راهکاری دس�ت‬ ‫یابند ک�ه نه تنها خودروهای وارداتی بلکه هیچ کدام از محصوالت‬ ‫وارداتی دیگر زمینه ساز تخلف و فساد نباشند‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫ش�ورای اسلامی این تصمیم رئیس جمهوری را در راس�تای رفع‬ ‫فساد واردات خودرو دانس�ته اند عالوه بر این برخی از نمایندگان‬ ‫در سرعت عمل در اجرای این فرمان ها تاکید دارند‪.‬‬ ‫تلق��ی می ش��ود‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه باید در نظر داش��ت‬ ‫ای��ن تخلف در فرایند واردات خودرو همان یک س��ال پیش‬ ‫شناس��ایی شده بود‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬با این حال‪ ،‬اکنون پس‬ ‫از یک س��ال اثبات وقوع این تخلف اعالم رسمی شده که این‬ ‫گذر زمان به نفع دولت و مردم نبود و باید روند نظارت بسیار‬ ‫دقیق تر و قانونمندتر از انچه وجود داش��ت و دارد‪ ،‬باشد تا با‬ ‫اهمال و کم کاری سبب ساز بی ثباتی اقتصادی هر چه بیشتر‬ ‫در سطح کش��ور به دست خویش نباشیم‪ .‬ذوالقدر ادامه داد‪:‬‬ ‫امروز مش��کالت بسیاری را در عرصه اقتصادی کشور شاهد‬ ‫هس��تیم که منحصر به یک قلم کاال نیس��ت‪ ،‬این بی ثباتی و‬ ‫بی نظمی اقتصادی در تمامی بازارهای سرمایه از جمله بازار‬ ‫ارز‪ ،‬ط�لا و س��که‪ ،‬خودرو و تلفن همراه را دربرگرفته اس��ت‬ ‫که مانند یک بیماری به س��ایر عرصه ه��ای اقتصادی نیز به‬ ‫م��رور نفوذ کرده و کل اقتصاد را بیمار و الوده س��وداگری و‬ ‫منفعت طلبی گروه خاصی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گامی رو به جلو‬ ‫ابوالفض��ل ابوتراب��ی‪ ،‬نماینده م��ردم نجف اباد در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی نیز اقدام رئیس جمهوری مبنی بر برخورد‬ ‫قاطع با متخلفان واردات خودرو را اقدامی رو به جلو دانست‬ ‫و تاکی��د ک��رد‪ :‬انتظ��ار ما از نه��اد قضایی این اس��ت که در‬ ‫بحث مفاس��د اقتصادی خارج از نوبت با ش��دت و حدت این‬ ‫موضوع را رس��یدگی کند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه البته هنوز‬ ‫در موضوع هایی خواس��ته های ما اجرایی نشده است‪ ،‬به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای مثال‪ ،‬ما خواهان این بودیم که درامد‪ ،‬حقوق و‬ ‫پاداش کارکنان دولت در سامانه ای در وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی به صورت ش��فاف به نظر مردم برس��د اما هنوز این‬ ‫موضوع عملیاتی نش��ده اس��ت‪ .‬نماینده مردم نجف اباد در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬مردم باید بدانند که‬ ‫مس��تخدمان دولت حقوق و پاداش ش��ان چقدر است و دوم‬ ‫اینکه ما می خواهیم تمام موضوع های مربوط به رانت به ویژه‬ ‫رانت خودرو و دالر به اطالع مردم برس��د و اس��امی این افراد‬ ‫اعالم ش��ود‪ .‬ابوترابی از وزارت اطالعات خواس��ت به شدت‬ ‫ب��ا رانت خواران برخ��ورد کند و طرح اعاده اموال نامش��روع‬ ‫مسئوالن نیز اجرایی و رسیدگی شود‪ .‬اقدام دولت‪ ،‬مجلس و‬ ‫قوه قضاییه در طول این سال ها کافی نبوده و باید اقدام های‬ ‫بیشتری در این راستا انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقابل با انارشی شوک برانگیز‬ ‫ساس��ان شاه ویسی‪ ،‬کارشناس ارش��د حوزه اقتصاد با بیان‬ ‫اینک��ه وقتی ما دچار یک انارش��ی ش��وک برانگیز در محیط‬ ‫اقتصاد می ش��ویم برخورده��ا نیز می توان��د مبتنی بر همین‬ ‫انارشی‪ ،‬هیجانی و ش��وک برانگیز و در برخی مواقع احساسی‬ ‫باشد‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬در چنین مواردی شاید مدیریت نادرست‬ ‫امنیت اجتماعی‪ ،‬عوام��ل موثر اقتصادی را دچار کنش منفی‬ ‫کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اقدام رئیس جمه��وری را می توان هماهنگی‬ ‫اولی��ه بی��ن نهادها و عاملی برای استحکام بخش��ی به س��ایر‬ ‫بازارهایی دانست که دچار التهاب شده اند؛ پیش از اینکه زمان‬ ‫بگذرد باید دیگر متخلفان که از اش��وب ها و تحول های حبابی‬ ‫بازارها فرصت طلبانه اس��تفاده کرده اند شناس��ایی شوند و در‬ ‫جامعه معرفی و با انها برخورد قضایی شود‪ .‬او گفت‪ :‬تعامل قوا‬ ‫نباید برای مردم در حد رفت و برگشت پینگ پنگی روابط باشد‬ ‫بلکه اثر وضعی و خروجی این روابط می تواند احساس ارامش‬ ‫مبتنی ب��ر وجود یک ناظم و نظ��م منطقی در روابط اجتماعی‬ ‫باشد‪ .‬شاه ویس��ی اقدام رئیس جمهوری را به عنوان بازدارنده‬ ‫خوان��د و ادام��ه داد‪ :‬این گون��ه برخوردها می توان��د به اتقان‬ ‫جامعه نس��بت به وجود امرهایی بینجامد که انضباط و امنیت‬ ‫اجتماعی و از همه مهم تر اعتماد عمومی را برمی انگیزند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرونده ها مشمول زمان نشود‬ ‫یک عضو فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫دس��تگاه قضا باید به پرونده های مفس��دان با سرعت و خارج‬ ‫از دس��تور رسیدگی کند‪ ،‬مردم انتظار دارند که این پرونده ها‬ ‫مشمول زمان نش��ود‪ ،‬رای صادر شده در برخورد با مفسدان‬ ‫باید در نخس��تین فرصت اجرایی شود‪ .‬علی بختیار به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬انچه یک افت جدی برای کش��ور اس��ت فس��اد است‪.‬‬ ‫متاس��فانه در چن��د س��ال گذش��ته تخلف تع��داد اندکی از‬ ‫مس��ئوالن به نام مدیران ارشد و عالی کشور تمام شده است‪.‬‬ ‫برخ��ی از کارگ��زاران نظام از مدیری��ت و منابع خود به جای‬ ‫اینکه در جهت توسعه کشور و پویایی اقتصاد استفاده کنند‪،‬‬ ‫ب��رای فعالیت های خود به��ره برده اند و فقط وضعیت خود را‬ ‫سامان داده اند‪ .‬این اسیب جدی در مجموعه کار دولت است‬ ‫که اعتماد عمومی مردم را خدش��ه دار کرده و الزم است اقدام‬ ‫جدی برای برخورد با ان شود‪ .‬اقدام هایی برای مقابله با فساد‬ ‫انجام شده اما نتوانسته جلوی رانت و فساد را بگیرد‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫جای خالی کوییک در بازار خودرو‬ ‫ب��ا وجود باال بودن امکان��ات رفاهی کوییک و نرخ‬ ‫پایین ان‪ ،‬این خودرو هنوز نتوانس��ته ان طور که باید‬ ‫در بین مردم جا باز کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گسترش نیوز‪ ،‬اسفند ‪۱۳۹۵‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا‪ ،‬از ساینا هاچ بک یا همان کوییک‬ ‫رونمایی کردند‪ .‬خودرویی که به محض رونمایی‪ ،‬ارای‬ ‫مثبت و منفی بسیاری را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫حال با گذش��ت حدود ‪۲‬س��ال از رونمایی این خودرو‬ ‫ش��اهد جای خالی ان خودرو در بازار کشور هستیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در بازار کنونی اشفته خودرو ‬ ‫اگر کس��ی بخواهد ب��ا ‪۴۵‬میلیون توم��ان محصولی‬ ‫فول اپش��ن و تمام اتومات خریداری کند‪ ،‬هیچ گزینه‬ ‫منطقی جز کویی��ک ندارد‪ .‬اما با ای��ن وجود‪ ،‬ردپای‬ ‫کوییک در بازار داخل به ش��دت کمرنگ شده و مردم‬ ‫ترجیح شان مدل های دیگر است‪.‬‬ ‫یک فعال بازارخودرو در این باره به «گسترش نیوز»‬ ‫گفت ‪ :‬درحال حاضر کوییک در بازار موجود نیس��ت و‬ ‫در نمایشگاه های خودرو نیز به سختی یافت می شود به‬ ‫نحوی که اگر کس��ی خواهان این خودرو باشد باید به‬ ‫چندین مکان رجوع کند تا بتواند خودر و مدنظر خود‬ ‫را پیدا کند‪ .‬کاظم محمدی نیکخواه تاکید کرد ‪ :‬اینکه‬ ‫ف��روش و عرضه کوییک تا چه حد بتواند رونق بگیرد‪،‬‬ ‫بس��ته به ش��رایط اقتصادی کش��ور دارد‪ .‬از انجا که‬ ‫تمامی قطعات این نوع خودرو از خارج تامین می شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو ‪ ،‬افزایش نرخ ارز و نوس��ان های اقتصادی بر‬ ‫ف��روش و عرض��ه این خودرو و نیز س��ایر خودروهای‬ ‫داخلی تاثیر دارد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو نیز در این باره‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ابتدا سایپا تعداد‬ ‫مح��دودی از این نوع خودرو را ب��ه بازار عرضه کرد و‬ ‫درحال حاضر این نوع خودرو به سختی یافت می شود‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در این باره ادام��ه داد ‪ :‬با وجود باال‬ ‫ب��ودن امکانات رفاهی کوییک و ن��رخ پایین ان‪ ،‬این‬ ‫خودرو در مقایس��ه ب��ا تولیدات داخل��ی دیگر هنوز‬ ‫نتوانسته ان طور که باید با اقبال مردم در بازار روبه رو‬ ‫ش��ود‪ .‬محمدی نیکخواه نیز اظهار کرد‪ :‬پس از تولید‬ ‫این نوع خودرو ‪ ،‬استقبال چندانی از ان نشد اما وقتی‬ ‫عرض��ه ان کاهش یافت بین مردم تا حدودی طرفدار‬ ‫پیدا کرد که این استقبال هم کوتاه مدت بود‪.‬‬ ‫البته باید به این نکته اشاره کرد که کوییک شاید از‬ ‫ نظرظاهری و امکانات رفاهی بهتر از سایر محصوالت‬ ‫ملی است اما هنوز هم نقاط ضعف زیادی دارد‪.‬‬ ‫شباهت سایپا کوییک با ساینا‬ ‫موتمنی تشریح کرد‪ :‬کوییک تا حد زیادی شباهت‬ ‫با س��اینا دارد که پیش از ان به بازار عرضه ش��د‪ .‬این‬ ‫تشابه به اندازه ای است که تشخیص این دو از یکدیگر‬ ‫را در ن��گاه نخس��ت س��خت می کند ام��ا در طراحی‬ ‫محصول جدید س��ایپا‪ ،‬ن��واوری و تفاوت هایی نیز به‬ ‫چشم می خورد که کامال مناسب است‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬هر دوی این خودروها فیس لیفتی از تیبا‬ ‫(‪۱‬و‪ )۲‬را ارائ��ه داده اند و ظاهر این دو خودرو از نمای‬ ‫جل��و و جانبی(بدون توجه به صندوق عقب) بس��یار‬ ‫شبیه به یکدیگر است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬طراحی جلوی این دو خودرو تفاوت‬ ‫زیادی ندارد و کاپوت و چراغ ها مش��ابه هستند اما در‬ ‫قس��مت جلو پنجره و س��پر خودرو تفاوت هایی وجود‬ ‫دارد‪ .‬در کویی��ک با اینکه جلوپنجره کوچکتر طراحی‬ ‫ش��ده و ش��اید کمی هم ما را ی��اد پرایدهای قدیمی‬ ‫بیندازد اما طراحی سپر بهتر و قابل قبول تر است‪.‬‬ ‫کوییک بهتر از خودروهای چینی است‬ ‫محمدی نیکخ��واه تصریح کرد ‪ :‬اگ��ر مردم بخواهند‬ ‫از بی��ن کوییک و خودروهای چین��ی یکی را انتخاب‬ ‫کنن��د ان کوییک اس��ت زیرا خودروه��ای ایرانی در‬ ‫خدمات دهی بهتر از چینی ها عمل کرده اند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د ‪ :‬م��ردم نبای��د خودروهای چینی‬ ‫بخرن��د زی��را این خودروه��ا خدمات پ��س از فروش‬ ‫مناس��بی ندارند‪ .‬این در حالی اس��ت که خودروهای‬ ‫س��اخت داخ��ل نمایندگی ه��ای بس��یاری ب��رای‬ ‫ خدمات ده��ی پس از ف��روش دارند‪ .‬ریی��س اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو در پاسخ به این‬ ‫پرسش که با ‪۴۵‬میلیون تومان چه خودرویی می توان‬ ‫خرید ‪ ،‬گف��ت ‪ :‬این موض��وع به طور کامل به س��لیقه‬ ‫متقاضی برمی گردد‪ .‬مردم می توانند با پژوهش درباره‬ ‫خ��ودرو مورد نظر خود و نیز بودجه ای که برای خرید‬ ‫خودرو کنار می گذارند اقدام به خرید کنند‪ .‬موتمنی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از انجا که خرید کوییک بین مردم‬ ‫جا نیفتاده مردم ترجیح می دهند با در دست داشتن‬ ‫‪۴۵‬میلیون تومان خو دروهای هم رده کوییک مانند پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬یا برلیانس بخرند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫روزامدی بستری برای صادرات‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫بهرام طیبی‪ ،‬فعال صنعت قطعه‪ :‬صادرات یکی از بسترهای مهم‬ ‫برای روزامدی و توس��عه است‪ .‬صنعت قطعه کشور برای رفتن به‬ ‫این سو نیاز دارد تا برای خودروهای به روز دنیا قطعه تامین کند‪.‬‬ ‫باید ارزیابی کرد ایا خودروهایی که در کش��ور تولید می شود‪ ،‬در‬ ‫خارج از کش��ور نیز تولید دارد‪ .‬امروز بس��یاری از مدل هایی که در‬ ‫کشور تولید می شود خارج از مرزهای ایران تولید نمی شوند و این‬ ‫چالش اصلی در حرکت به این سو است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در این باره نخس��ت باید خودروس��ازان به سمت تولید‬ ‫خودروهایی حرکت کنند که روزامد بوده و در س��ایر کشورها نیز‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه ساز و خودروساز‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در حال تردد باش��د‪ .‬برای نمونه‪ ،‬امروز در المان بنز تولید می شود‬ ‫که در بیشتر کشورها در رفت وامد است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬قطعه س��ازان ایران��ی باید ب��ه دنبال تولی��د قطعات‬ ‫خودروهایی باش��ند که مصرف عمومی دارند مانند تویوتا‪ ،‬هیوندا‪،‬‬ ‫کیا و‪ ....‬به این ترتیب‪ ،‬تولیدکنندگان می توانند بخش��ی از قطعات‬ ‫این خودروهایی که مشتری بین المللی دارند را تولید و صادر کنند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ام��روز در بی��ن قطعه س��ازان ایرانی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان بسیار نادری هستند که قطعات خود را به کشورهای‬ ‫اروپایی صادر کنند‪ .‬امارهای موجود در این امر بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫بس��یاری از موانع در این باره می تواند با کمک و حمایت دولت‬ ‫رفع ش��ود‪ .‬اگر دولت به طور جدی به موضوع صادرات محصوالت‬ ‫غیرنفتی ورود کند و برنامه ریزی های الزم انجام شود به طور قطع‬ ‫می توانیم در این بخش موفقیت های زیادی به دست اوریم‪.‬‬ ‫صنع��ت قطعه بازار خوبی در منطقه دارد که به وس��یله قطعات‬ ‫چینی پوش��ش داده می ش��ود در حال��ی که قطعه س��ازان ایرانی‬ ‫می توانن��د س��هم زی��ادی در این بازار داش��ته باش��ند‪ ،‬ظرفیت و‬ ‫توانمندی وجود دارد و از این بستر نیز به بازارهای جهانی از جمله‬ ‫اروپا نیز راه پیدا کنند‪.‬‬ ‫گزارش از وضعیت تولید و بازار قطعات نشان داد‬ ‫تعامل خال قطعه سازی و خودروسازی کشور‬ ‫ام��روز با ات��کا به ت��وان داخل‪ ،‬کارشناس��ان تاکید‬ ‫می کنند برای روزامدی باید صنعت قطعه کش��ور نیز‬ ‫در امر تجهیزات و تولید به روز شود‪ .‬حال باید دید در‬ ‫این فاصله که خودروس��ازان برای افزایش تیراژ و نیز‬ ‫تولید مدل های جدید روی پلتفرم های بومی در حال‬ ‫رایزنی و تالش هس��تند قطعه سازان چقدر به این سو‬ ‫حرکت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید فیلتر‬ ‫س��عیدرضا فتحعلیخان��ی‪ ،‬یک��ی از تولیدکنندگان‬ ‫قطعه با فناوری روز درباره بخش تحقیق وتوس��عه در‬ ‫واح��د صنعتی تولی��دی خود گفت‪ :‬ت��ا انجا که برای‬ ‫این واحد صنعتی امکان داشته باشد به لحاظ روزامد‬ ‫در حال اس��تفاده هس��تیم‪ .‬این ش��رکت ازمایش��گاه‬ ‫مجه��زی دارد که تمام نمونه ها به ش��کل بین المللی‬ ‫و باکیفی��ت ب��اال در ح��ال تولید و تامین اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬روزانه‪ ،‬هفتگی ی��ا ماهانه نمونه ها ازمایش‬ ‫دائم دارند و چنانچه ب��رای روزامدی نیاز به تغییرات‬ ‫در خ��ط تولی��د و مواد اولیه باش��د ب��رای همراهی با‬ ‫استانداردهای جدید دنیا انجام خواهد شد‪ .‬وی درباره‬ ‫بازار خود گفت‪ :‬مصرف کنن��دگان این محصول(کاغذ‬ ‫فیلتر) کارخانه هایی هستند که فیلتر تولید می کنند‪.‬‬ ‫اگر وس��یع تر به این قطعه نگاه شود بیش از یک هزار‬ ‫تولیدکننده فیلتر خودرو در کشور داریم که از طریق‬ ‫امار رس��می اعالم شده اس��ت‪ .‬هر کدام از واحدهای‬ ‫صنعتی اگر ‪ ۲۰‬نفر نیروی انسانی داشته باشند ضریب‬ ‫اشتغالزایی ان را می توان محاسبه کرد‪ .‬حساسیت این‬ ‫قلم از کاال باال است به طوری که اگر تحریم ها به این‬ ‫کاغذ تس��ری پیدا کند و کاغذ فیلتر وارد کشور نشود‬ ‫در داخل به چالش برمی خوریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره نیاز امروز صنعت خودرو کش��ور به این‬ ‫محصول گفت‪ :‬مصرف روزانه کاغذ فیلتر ‪ ۸۰‬تن است‬ ‫با افزایش تیراژ خودرو این امار باالتر می رود‪ .‬امروز ‪۳‬‬ ‫تولیدکننده در این زمینه فعال هستند که اگر با تمام‬ ‫ظرفیت کار کنند ‪ ۳۰‬تن در روز تولید خواهند داشت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه درب��اره بازار لوازم یدکی نیز‬ ‫گفت‪ :‬این کاغ��ذ برای صنایع دیگر نی��ز کاربرد دارد‬ ‫اما بزرگترین بازار این محصول صنعت خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫فیلتر هوای خودرو به طور تقریبی هر ‪ ۵‬هزار کیلومتر‬ ‫نی��از به تعویض دارد‪ .‬چنانچ��ه پس از این زمان فیلتر‬ ‫هوا تعویض نش��ود‪ ،‬کیفیت الزم را نخواهد داش��ت و‬ ‫حداقل ‪ ۳۰‬درصد میزان س��وخت اضافه می شود‪ .‬این‬ ‫تنها برای فیلتر هوا اس��ت‪ .‬ای��ن امر برای فیلتر روغن‬ ‫نی��ز صدق می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ضرورت دارد این قطعات‬ ‫در بازه زمانی مشخصی تعویض شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار بین الملل متقاضی قطعات کشور‬ ‫فتحعلیخانی درباره توس��عه فعالی��ت خود با وجود‬ ‫خال در ب��ازار گف��ت‪ :‬اینده نگری ای��ن واحد صنعتی‬ ‫این اس��ت که بتواند یک خط دیگر کنار این کارخانه‬ ‫فعلی راه اندازی کنند‪ .‬ظرفیت بازار کش��ور زیاد است‬ ‫و حت��ی اگ��ر بخواهیم وس��یع تر نگاه کنی��م حداقل‬ ‫بازاری که کشورهای همسایه دارد دو برابر بازار ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز که این ش��رکت هنوز تبلیغاتی نداش��ته‬ ‫تولیدکنندگانی از کش��ور اذربایجان درخواست تامین‬ ‫کاغ��ذ فیلتر از ای��ران دارند‪ .‬با ای��ن ظرفیت تولیدی‬ ‫که داریم نمی توانیم پاس��خگوی نیازهای کش��ورهای‬ ‫همس��ایه باش��یم‪ .‬ما به دنبال صادرات هستیم اما به‬ ‫شرط افزایش تیراژ و تولید‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده افزود‪ :‬این ش��رکت به مش��تریان‬ ‫خارج��ی خود از جمله اذربایج��ان عنوان کرده کاغذ‬ ‫را با اخرین فن��اوری روز دنیا تولید و تامین می کنیم‬ ‫ام��ا حاضریم ان را ب��ه نرخ کاغذ چین��ی که کیفیت‬ ‫مناسبی ندارد صادر کنیم‪ .‬حداقل کرایه حمل کشتی‬ ‫از چین تا بندرعباس حذف می ش��ود‪ .‬گمرکی در این‬ ‫بخش و در نهایت از اینجا برای کشور مانند اذربایجان‬ ‫ترانزیت می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬خرید از ایران برای انها‬ ‫بس��یار صرفه اقتصادی دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اصرار انها‬ ‫برای خرید از ایران همین امر اس��ت‪ .‬اما درحال حاضر‬ ‫ظرفیت تولید داخل پایین است‪ .‬پیش بینی این است‬ ‫که ظرفیت تولی��د در ایران حداق��ل روزانه ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬حتی تامین کاغذ فیلترهای دیگر‬ ‫غیر از فیلتر هوا نیز ش��دنی است اما وقتی خط تولید‬ ‫برای تولید کاغذ فیلتر هوا تنظیم ش��ده اگر بخواهیم‬ ‫فیلتر روغن تولی��د کنیم باید حداقل ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬روز خط‬ ‫ب��رای تغییر کاربری بخوابد‪ .‬نمی توان به طور همزمان‬ ‫ای��ن دو را تولید کرد‪ .‬اگر بتوانی��م دو خط راه اندازی‬ ‫کنیم می توانیم همزمان در فاصله زمانی کمتر هر دو‬ ‫کاغذ را تولید و تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار منطقه در اختیار قطعات چینی‬ ‫فتحعلیخانی به تک س��ورس بودن ایران در منطقه‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ایران تنها فعال تولید کاغذ فیلتر‬ ‫در بازار منطقه است این فرصت بزرگی برای صادرات‬ ‫و پوش��ش این بازار است‪ .‬البته در حال حاضر این بازار‬ ‫در دست چینی ها است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چق��در می توان‬ ‫امی��دوار بود در اینده ای نه چندان دور به ان س��مت‬ ‫حرکت ش��ود که بازار منطقه در دس��ت تولیدکننده‬ ‫ایران��ی باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬روی ای��ن امر اص��رار داریم و‬ ‫امیدواری��م به این نقطه برس��یم‪ .‬هدف این ش��رکت‬ ‫این اس��ت ک��ه به صادرات برس��د اما به ش��رطی که‬ ‫پش��تیبانی ها و امکاناتی که دولتم��ردان می توانند به‬ ‫صنعتگران داشته باشند به معنای واقعی شرایط مهیا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فساد در صنعت کاغذ‬ ‫فتحعلیخان��ی به مافی��ای کاغذ پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫صنف کاغذ در کش��ور مافیا دارد‪ .‬دس��ت هایی‬ ‫در کار اس��ت که خیلی مایل به تولید کاغذ در‬ ‫ایران نیس��تند‪ .‬صنعتگر ب��ا ان برخورد کرده و‬ ‫درگیر است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که برای‬ ‫رس��یدن به ظرفیت تولید کامل و حمایت مالی ایا‬ ‫به دنبال ش��ریک خارجی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر شرایط‬ ‫مناسبی داشته باش��د تولیدکنندگان داخلی امادگی‬ ‫همراهی و اس��تقبال دارند‪ .‬ام��ا بحثی که وجود دارد‬ ‫این است که شرایط برای سرمایه گذاری در ایران کم‬ ‫است‪ .‬فضای کسب وکار در کشور ایده ال نیست‪.‬‬ ‫او درباره مش��کالت پیش روی تولیدکننده داخلی‬ ‫در ادامه به توانمندی مصرف کننده داخلی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ترجیح انها تامین از طریق واردات اس��ت در‬ ‫حالی که به لحاظ نرخ یکی است‪ .‬همچنین محصولی‬ ‫ایران��ی از کیفی��ت باالت��ری برخ��وردار اس��ت حتی‬ ‫جاذبه ه��ای دیگری نی��ز وجود دارد‪ .‬به ط��ور نمونه‪،‬‬ ‫مص��رف یک تولیدکننده فیلتر ‪ ۱۰‬تن اس��ت ‪ ۲۰‬تن‬ ‫وارد ک��رده و برای اینده نیز خریداری می کند‪ .‬اما در‬ ‫ادامه ب��ه راحتی این مازاد واردات را می تواند در بازار‬ ‫به فروش رساند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده گفت‪ :‬این ام��ر از دو جنبه برای‬ ‫او س��ود دارد؛ نخس��ت مواد اولیه را وارد و مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز کارخانه خود را تامین کرده و دیگر اینکه با‬ ‫فروش مازاد ان به چند واحد تولیدی کوچکتر س��ود‬ ‫زیادی می کند‪.‬‬ ‫فتحعلیخانی به پیشینه خود اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت که حدود یک دهه قبل خود یک واردکننده‬ ‫ب��ود امروز جذابیت های بازار را به خوبی می شناس��د‪.‬‬ ‫مواد وارد می شود بدون اینکه اشتغال در داخل ایجاد‬ ‫شده باشد یا ارزش افزوده ای داشته باشد خرید و وارد‬ ‫ک��ردن ان جذابیت زیادی دارد‪ .‬ب��ه اصطالح تجارت‬ ‫جذابیت های بیش��تری دارد‪ .‬ما مجوز تولید را س��ال‬ ‫‪ ۸۹‬گرفتیم اما تولید در دو ماه پایانی س��ال ‪ ۹۶‬اتفاق‬ ‫افت��اد در حالی که در این ‪ ۷‬س��ال س��عی ش��د تنها‬ ‫سرمایه گذاری شود اما از سوی دیگر می توانستیم در‬ ‫بخش تجارت هر ‪ ۳‬ماه به سود برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر مثبت سختگیری های ثبت سفارش‬ ‫عطا اکبری یکی از تولیدکنندگان فیلتر در کشور از‬ ‫دیگر افرادی بود که به وضعیت تولید محصول نهایی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬وضعیت بازار مناس��ب نیست اما‬ ‫تولید انجام می ش��ود‪ .‬به هر حال شرایط این گونه رقم‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامین مواد اولی��ه مورد نیاز خود گفت‪:‬‬ ‫م��واد اولی��ه مورد نیاز از چند بخش تش��کیل ش��ده‬ ‫است‪ .‬برخی تولیدات داخلی با ظرفیت کامل نبوده و‬ ‫پاسخگوی نیاز تولیدکننده نیستند‪ .‬برای مثال‪ ،‬کاغذ‬ ‫فیلتر نمی تواند تمام نیاز بازار داخل را پوش��ش دهد‬ ‫ام��ا با راه ان��دازی خط تولید بزرگ می ت��وان تا ‪ ۷۰‬یا‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د نیاز ب��ازار را تامین ک��رد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بخش واردات فعال مش��کلی وجود ندارد و مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز وارد و تامین می ش��ود‪ .‬ثبت س��فارش کمی‬ ‫س��ختگیرانه ش��ده که به نظر تولیدکننده کارس��از و‬ ‫مفید است‪ .‬سازمان توسعه تجارت با سختگیری هایی‬ ‫که دارد برای کس��انی که به شکل قانونی کار را دنبال‬ ‫می کنند بهتر اس��ت و سوءاستفاده در بازار را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬ثبت س��فارش ممکن اس��ت زمان بر باشد اما‬ ‫ب��رای بلندمدت مفید ب��ه حال تولی��د و تولیدکننده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شرایط خوبی برای واردات کاال وضع‬ ‫شده که امیدواریم حفظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه قاچاق مسدود شد‬ ‫اکبری درباره وضعیت تخصیص ارز به واردات مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز نیز گفت‪ :‬ثبت سفارش مواد اولیه با ارز‬ ‫تک نرخی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان بوده و دولت بر اساس‬ ‫وعده هایی ک��ه داده تا ام��روز از تولیدکننده حمایت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی درباره تیراژ این واحد صنعتی نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته نیز گفت‪ :‬اکنون تیراژ مانند سال ‪ ۹۶‬است اما‬ ‫یک خ��ط تولید جدید خریداری ش��ده که تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫اینده وارد و نصب می شود‪ .‬اگر به تولید بیفتد به طور‬ ‫تقریبی یک و نیم برابر افزایش تولید خواهیم داشت‪.‬‬ ‫پیش تر در یکی از گزارش های «گس��ترش صنعت»‬ ‫ای��ن تولیدکننده از صادرات به چین گفته بود‪ .‬وی در‬ ‫این باره توضیح داد‪ :‬فیلتر کاالیی مصرفی بوده و بازار‬ ‫ان نیز وس��یع اس��ت‪ .‬برای صادرات به لحاظ شرایط‬ ‫درحال حاض��ر چالش هایی وجود دارد و چینی ها برای‬ ‫خری��د تعلل دارن��د‪ .‬اما موضوع به ط��ور کلی متوقف‬ ‫نشده و رایزنی ها ادامه دارد‪ .‬این فعال صنعت قطعه به‬ ‫بازاریابی این شرکت اشاره کرد و گفت‪ :‬به دنبال بازار‬ ‫در کشورهای اروپایی هستیم و تالش ها در حال انجام‬ ‫اس��ت اما باید دید از نظر سیاس��ی چ��ه تصمیم هایی‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬ب��ازار خوبی در اروپای ش��رقی پیدا‬ ‫کرده ایم و امیدواریم بتوانیم صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫اکب��ری در پایان اظهار کرد‪ :‬دولت در بحث واردات‬ ‫م��واد اولیه یا کاالهای ضروری دیگر تولیدکنندگان را‬ ‫بس��یار خوب مدیریت می کند‪ .‬تنه��ا امیدواریم تداوم‬ ‫داشته باش��د‪ .‬قانون ثبت سفارش بسیار عالی است و‬ ‫جل��وی قاچاق را می گیرد‪ .‬با عملیاتی ش��دن این نوع‬ ‫عملکرد بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد قاچاق کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬درخواست صنعتگر از دولت این است‬ ‫که حمایت از تولید ادامه یابد‪.‬‬ ‫وارداتی ها‬ ‫داخلی سازی‬ ‫فروش مدت دار خودروهای وارداتی ممنوع‬ ‫داخلی سازی ‪۵۰‬درصدی پژو ‪ ۳۰۱‬به سود قطعه سازان روزامد‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اع�لام کرد‪ :‬تا اطالع‬ ‫ثانوی هرگونه فروش مدت دار خودرو ممنوع است‪.‬‬ ‫به دنبال بخش��نامه اخیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه مدی��ران عام��ل ش��رکت های واردکنن��ده خ��ودرو‪ ،‬س��خنگوی ای��ن‬ ‫س��ازمان به ایس��نا گفت‪ :‬براس��اس این بخش��نامه ش��رکت های واردکننده‬ ‫موظف ش��دند ت��ا اطالع ثانوی نس��بت ب��ه قطع تم��ام برنامه ه��ای فروش‬ ‫م��دت دار بی��ش از ‪۳۰‬روز ان��واع خ��ودرو ب��ا عنوان ه��ای گوناگون ش��امل‬ ‫پیش ف��روش‪ ،‬ف��روش مش��ارکتی و مش��ارکت در تولی��د به س��رعت اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫غالمرضا کاوه اظهار کرد‪ :‬براس��اس تصمیم های اتخاذ ش��ده ازسوی ستاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ابطال تمام ثبت س��فارش های صادر ش��ده‬ ‫پی��ش از ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۱۳۹۷‬واردات خودرو که از طریق ش��بکه بانکی تامین‬ ‫ارز نش��ده اند‪ ،‬واردکنندگان خودرو ملزم ش��دند ضمن اعمال تمهیدات ﻻﺯﻡ‬ ‫برای ﺍﺟﺮﺍﯼ بخش��نامه ذﮐﺮ ش��ده‪ ،‬هر چه س��ریع تر درباره تعیین تکلیف ان‬ ‫بخ��ش از تعهدات خود که به واس��طه این تصمیم ها امک��ان تحقق نخواهند‬ ‫داشت‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق مفاد بخش��نامه های ذکر شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بازرسی های دوره ای ازسوی کارشناسان سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگ��ان و نیز س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها بر نحوه‬ ‫فروش ش��رکت ها در سراس��ر کش��ور نظارت می ش��ود و در صورت مشاهده‬ ‫هرگونه تخلف یا طرح شکایت توسط مصرف کنندگان‪ ،‬با شرکت های متخلف‬ ‫برخورد قانونی خواهد شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان حمایت از ش��هروندان خواس��ت هرگون��ه تخلف یا‬ ‫تخط��ی از توافق های به عمل امده را برای رس��یدگی با تلفن‪ ۱۲۴‬در میان‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطعات منفصل برای خودروهای پس��ابرجامی سی‪ ۳‬و پژو ‪ ۲۰۰۸‬وارد شده است‬ ‫و به نظر می رسد برای عمل به تعهدات خودروسازان کافی باشد‪ .‬ارش محبی نژاد‬ ‫در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬تولید این خودروها پس از اعمال دور جدید تحریم های‬ ‫امریکا علیه کش��ور و پایان قطعات منفصل به حال��ت تعلیق درمی اید‪ .‬به دنبال‬ ‫تصمی��م رییس جمهوری امریکا مبنی بر اعم��ال دور جدید تحریم ها علیه ایران‪،‬‬ ‫برخی ش��رکت ها برای ماندن در بازار ای��ران یا ترک کردن ان مردد مانده اند‪ .‬هر‬ ‫چند کمیس��یون اروپا اع�لام کرده برای مقابله با تحریم امریکا قانون انس��داد را‬ ‫برای محافظت از شرکت های اروپایی اجرا می کند‪ .‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬نخستین محصول‬ ‫ایکاپ‪ ،‬ش��رکت مشترک ایران خودرو و پژو فرانس��ه‪ ،‬به شمار می رود و نخستین‬ ‫قرارداد پسابرجامی ایران با کشورهای غربی بود که به تولید محصوالت روز اروپا‬ ‫در ایران منجر شد‪ .‬همچنین فعالیت شرکت های سیتروئن و سایپا پس از اجرای‬ ‫توافق هسته ای برجام با حضور مدیران بلندپایه این شرکت ها به شکل رسمی ثبت‬ ‫و اغاز شد‪ .‬داخلی سازی خودرو پسابرجامی سی‪ ۳‬مربوط به شرکت خودروسازی‬ ‫سایپا‪-‬س��یتروئن کاشان نیز ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد است که براساس برنامه ریزی ها مقرر‬ ‫بود تا حدود ‪۸۰‬درصد در س��ال های اینده افزایش یابد‪ .‬بدنه این خودرو به شکل‬ ‫‪ CKD‬از اسلواکی وارد و در شرکت سایپا‪-‬سیتروئن مونتاژ می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های داخلی سازی ‪۵۰‬درصدی پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور درباره‬ ‫خودرو پژو ‪ ،۳۰۱‬یاداوری کرد‪ :‬قرار بود روی پلتفرم این خودرو‪ ،‬مدل های دیگری‬ ‫تولید شده و بومی سازی و افزایش داخلی سازی انها در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫محبی نژاد به عمق داخلی س��ازی ‪۵۰‬درصدی پژو ‪ ۳۰۱‬اشاره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫موضوع به س��ود قطعه سازانی شد که توانستند تجهیزات خود را به موقع روزامد‬ ‫کنند؛ البته این خودرو هنوز به تولید انبوه نرسیده است و با شرایط موجود‪ ،‬باید‬ ‫داخلی سازی ‪۵۰‬درصد باقیمانده را فراموش کنیم‪.‬‬ ‫قطعات‬ ‫موجودی انبارهای قطعه سازان رو به پایان است‬ ‫این روزها قطعه س��ازان در حالی افت تولی��د روزانه و ماهانه را‬ ‫شاهد هستند که این میزان در برخی روزها حتی به ‪۵۰‬درصد نیز‬ ‫می رسد‪ .‬هر چند فعاالن این حوزه در سال های گذشته نیز چنین‬ ‫شرایط مشابهی را تجربه کرده اند اما اکنون به دلیل متفاوت بودن‬ ‫فض��ا و جو ازاردهنده فعلی‪ ،‬افت تولید تبدیل به چالش��ی جدی‬ ‫برای فعاالن این حوزه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬مه��دی مطلب زاده‪ ،‬نایب رییس انجمن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگن و نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬انتظار برای دریافت ارز به واردات قطعات در حالی اس��ت‬ ‫که هم اکنون به دلیل پرداخت نش��دن بخ��ش زیادی از مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان ازس��وی خودروسازان‪ ،‬امکان س��فارش گذاری مواد‬ ‫اولیه از خارج کش��ور برای قطعه ساز وجود ندارد‪ .‬به طور قطع این‬ ‫موضوع ربط��ی به تحریم های خارجی نداش��ته و به نوعی تحریم‬ ‫داخلی به ش��مار می رود‪ .‬این امر س��بب شده تا قطعه ساز قادر به‬ ‫انجام سفارش گذاری در زمان مناسب نباشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن در حالی اس��ت که پس از تحری��م نیز امکان‬ ‫واردات قطع��ات برای انها وجود ندارد زی��را خودرو و قطعات در‬ ‫فهرس��ت نخس��ت تحریم ها قرار دارد و اگر تا ی��ک ماه اینده ارز‬ ‫م��ورد نیاز اختصاص نیابد‪ ،‬ام��کان واردات برای فعاالن این حوزه‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه ادامه داد‪ :‬بدون تردی��د نبود و کمبود‬ ‫حت��ی یک قطع��ه‪ ،‬خ��ودورو را غیرقابل فروش ک��رده و تجاری‬ ‫نمی کن��د‪ .‬ای��ن بازار نامطمئن باعث ش��ده که از ابتدای امس��ال‬ ‫‪۷۰‬واحد قطعه س��ازی تعطیل شده و در صورت ادامه این روند به‬ ‫زودی شاهد موج بیکاری گسترده ای در صنعت قطعه خواهیم بود‬ ‫که از هر نظر ضرری جبران ناپذیر است‪.‬‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن و نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این ش��رایط در حالی به چالشی‬ ‫جدی برای قطعه س��از تبدیل شده که موجودی انبار قطعه سازان‬ ‫تنها تا یک ماه اینده پاسخگو است و اگر ارز تخصیص داده شده‬ ‫محقق نش��ود‪ ،‬ش��اهد کمبود قطعه‪ ،‬کاهش بیشتر تولید و اثرات‬ ‫پ��س از ان خواهیم بود‪ .‬مطلب زاده در پایان گفت‪ :‬س��امانه های‬ ‫تعریف شده از س��وی بانک مرکزی نیز کمکی به تولیدکنندگان‬ ‫نکرده و تنها انها را وارد فرایند پیچیده دریافت ارز کرده اس��ت و‬ ‫با این شرایط امیدی به این صنعت ضررده نخواهد بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫برگزاری کلینیک تخصصی خودرو برای ‪ ۳‬محصول ایران خودرو‬ ‫معاون��ت بازاریابی و فروش ایران خودرو در راس��تای نمایش قابلیت ها و‬ ‫عملکرد موفق محصوالت جدید خ��ود به بازار ‪ ،‬کلینیک تخصصی خودرو‬ ‫رانا ‪ ،‬س��ورن و سمند ‪ ELX‬را به مدت دو روز در سالن همایش های شرکت‬ ‫س��اپکو برگزار کرد‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس ‪ ،‬مصطف��ی خان کرمی ‪ ،‬معاون‬ ‫بازاریاب��ی و ف��روش ایران خودرو درباره این کلینی��ک اظهار کرد‪ :‬هدف از‬ ‫برگزاری این کلینیک ها ایجاد یک پل ارتباطی بین خودروس��از و مشتری‬ ‫اس��ت و این کلینیک ها می تواند در جهت بهبود عملکرد فنی و مهندس��ی‬ ‫برای خودروس��از بسیار دارای اهمیت باشد‪ .‬وی با بیان این موضوع که این‬ ‫کلینیک ها می تواند به مش��خص کردن میزان ارزش محصوالت جدید نزد‬ ‫مشتری کمک کند‪ ،‬افزود ‪ :‬برگزاری چنین کلینیک هایی برای خودروساز‬ ‫ای��ن امک��ان را فراهم می کند تا قبل از اینکه ی��ک محصول جدید به تولید‬ ‫انبوه برسد از سوی نمایندگی ها و مشتریان بررسی شده و نظرهای انها در‬ ‫قالب تغییرات فنی و مهندس��ی در نظر گرفته شود‪ .‬خان کرمی با بیان این‬ ‫موض��وع که برگزاری این کلینیک ها تاکنون نتایج اثربخش��ی را در مقوله‬ ‫«فیس لیفت» محصوالت به دنبال داش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اهداف مهم‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در این کلینیک ها ارزیابی نظرهای نخبگان بازار‬ ‫و مشتریان نسبت به محصوالت جدید ایران خودرو و اشنایی با دیدگاه های‬ ‫مش��تریان و اس��تفاده از ان در طراحی و تولید خودرو اس��ت‪ .‬وی به نقش‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫ایران خودرو در تنظیم و کنترل بازار خودرو کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬هر‬ ‫محصولی که متناس��ب با نیاز مش��تری بوده و قابلیت رقابت داشته باشد را‬ ‫ن در ایران خودرو تولید و عرض��ه کرد‪ .‬خان کرمی تاکید کرد‪ :‬واحد‬ ‫می ت��وا ‬ ‫تحقیقات و بازاریابی فروش با نظرس��نجی از مشتریان و خواسته های انها‬ ‫تالش می کند محصوالت جدید منطبق با نیاز مش��تریان باشد و مشتریان‬ ‫می توانن��د با مراجعه به کلینیک مجازی ایران خودرو در س��ایت ‪http: //‬‬ ‫‪ marketresearch.ikco.ir‬ب��ه ش��کل انالین نظرها‪ ،‬پیش��نهادها و‬ ‫طرح ه��ای خود را ثبت کنن��د‪ .‬این امر می تواند به بهب��ود کیفیت تولید و‬ ‫محصول دلخواه مشتری به شرکت کمک کند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫وزارتخانه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫به زودی از جزئیات فساد زنجیره ای خودرو سخن خواهم گفت‬ ‫سیاس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در دول��ت دوازدهم‬ ‫مبتنی بر شفاف س��ازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به عنوان متول��ی مدیریت حوزه صنعت‬ ‫کشور نیز در جلس��ه های مختلف همواره بر مدیریت موضوع ثبت‬ ‫سفارش و واردات خودروهای خارجی تاکید داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر این وزارتخانه با اقدام های��ی که در برخورد با‬ ‫متخلفان واردات خودرو انجام داد ثابت کرد که در مقابله با هرگونه‬ ‫متخل��ف و دور زدن قان��ون کوتاهی نمی کند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه برخی تخلف ها در حوزه ثبت س��فارش خودرو از س��وی خود‬ ‫وزارتخانه اطالع رسانی ش��ده و این تخلف ها و توقف ثبت سفارش‬ ‫خ��ودرو مربوط به دوره قب��ل این وزارتخانه بوده اس��ت و با توجه‬ ‫ب��ه جدیت ش��ریعتمداری برای برخ��ورد بی چون و چ��را و بدون‬ ‫چشم پوش��ی با مفاس��د‪ ،‬در این زمینه تاکنون برخ��ی از متخلفان‬ ‫برکنار ش��ده اند و مرکز حراس��ت در حال پیگی��ری موضوع برای‬ ‫رسیدگی قضایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل هیات رسیدگی به تخلف ها‬ ‫در بررس��ی پرونده تخل��ف ورود خودرو‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ‪ ۱۲‬تیر امس��ال در اقدامی با دس��تور تش��کیل هیات ویژه‬ ‫بازرس��ی‪ ،‬اعضای این هیات را برای رس��یدگی به تخلف های ثبت‬ ‫س��فارش خودروهای وارداتی و همچنین‪ ،‬نحوه فروش خودروهای‬ ‫داخلی تعیین ک��رد‪ .‬این اقدام به دنبال خواس��ت رئیس جمهوری‬ ‫برای شناس��ایی متخلفان ثبت س��فارش و ورود غیرقانونی خودرو‬ ‫و همچنین‪ ،‬قیمت گ��ذاری و توزیع خودروهای داخلی و معرفی به‬ ‫مردم و نهاد قضایی بود‪ .‬ش��ریعتمداری به این هیات دستور داد تا‬ ‫هر چه س��ریع تر تحقیقات خ��ود را در این زمین��ه انجام دهد و با‬ ‫شناس��ایی عوامل تخلف‪ ،‬انها را ب��ه مراجع ذی ربط و مردم معرفی‬ ‫کن��د‪ .‬جریان واردات بیش از ‪ ۶‬هزار خ��ودرو خارجی در زمانی که‬ ‫ثبت س��فارش خودرو ممنوع بوده است در حالی از سوی رسانه ها‬ ‫در مرکز توجه و تمرکز خبر قرار گرفت که مرکز حراست وزارتخانه‬ ‫به منظور شفاف س��ازی‪ ،‬قبل از خبررسانی عمومی و بدون دریافت‬ ‫گزارش��ی از دیگر مراکز نظارتی و انتشار تخلف رخ داده درباره ثبت‬ ‫س��فارش و ترخیص ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۸۱‬خ��ودرو ‪ ۳۰‬بهمن ‪ ۹۶‬و ‪ ۵‬تیر‬ ‫‪ ۹۷‬در اطالعیه های جداگانه این موضوع را اطالع رس��انی کرده بود‬ ‫و با هماهنگی با نهادهای مرتبط از جمله گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬س��ازمان تعزیرات حکومت��ی‪ ،‬وزارت اطالعات و دیگر مراکز‬ ‫مرتب��ط اقدام هایی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف‬ ‫انج��ام داد که به توق��ف ادامه عملیات و ترخی��ص ‪ ۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خودرو از مجموع ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۸۱‬خودرو از گمرکات منجر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع در حال پیگیری است‬ ‫در جریان رس��یدگی به این تخلف‪ ،‬عملی��ات ترخیص ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬خودرو از مجموع ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۸۱‬خودرو ثبت س��فارش ش��ده‬ ‫غیرقانون��ی در گمرک��ات متوقف ش��د و پرونده باق��ی خودروهای‬ ‫مش��مول در پرونده که بیش از یک هزار و ‪ ۹۰۰‬دس��تگاه بوده نیز‬ ‫مورد پیگیری قرار گرفت‪ .‬پیگیری های مرکز حراست وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و هماهنگی با نهادهای پیگیری کننده مرتبط باعث‬ ‫شد که عملیات ترخیص ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو از مجموع ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۸۱‬خودرو از گمرکات متوقف ش��ود و سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫و نهادهای نظارتی و اطالعاتی بررس��ی موضوع تخلف ترخیص یک‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬خودرو را در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در زمین��ه باق��ی خودروه��ای مش��مول در پرونده‬ ‫پیگیری های الزم برای شناسایی افراد دخیل از طریق شناسه های‬ ‫سیس��تمی و نشانی های اینترنتی در پرونده ای که به همین منظور‬ ‫در مجتمع قضایی قاچاق کاال و ارز تش��کیل شد‪ ،‬انجام و در نهایت‬ ‫از شماره گذاری ‪ ۳۰۰‬خودرو جلوگیری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی تمام خودروهای غیرقانونی‬ ‫بع��د از انجام اقدام ه��ای قانونی در روند رس��یدگی ب��ه پرونده‬ ‫تخلف خودرو‪ ،‬مرکز حراس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫اطالعیه هایی اعالم کرد با هدف مبارزه با فس��اد اداری در هر یک‬ ‫از بخش ه��ای مختل��ف مرتبط با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫در برخ��ورد با متخلفان کوتاهی نخواهد کرد‪ .‬بر اس��اس اعالم این‬ ‫مرکز‪ ،‬همه تماس ها و گزارش های مردمی از س��وی کارشناس��ان‬ ‫این مرکز بررس��ی می ش��ود و در صورت صحت ضم��ن برخورد با‬ ‫متخلفان نتیجه به فرد گزارش دهنده نیز اطالع رس��انی خواهد شد‪.‬‬ ‫این مرک��ز همچنین‪ ،‬از عموم مردم تقاضا ک��رد گزارش های خود‬ ‫درباره مفاس��د اقتصادی‪ ،‬اداری‪ ،‬اجتماع��ی و‪ ...‬از جمله اختالس‪،‬‬ ‫پارتی ب��ازی‪ ،‬تبعی��ض و بی عدالت��ی‪ ،‬رانت اطالعات��ی‪ ،‬باج خواهی‪،‬‬ ‫کارش��کنی برای ارباب رجوع‪ ،‬سوءاس��تفاده از موقعیت ش��غلی و‪...‬‬ ‫در س��ازمان های تابع و حوزه س��ازمان های اس��تانی وزارت متبوع‬ ‫در سراس��ر کش��ور را به اطالع ای��ن مرکز برس��انند و در نهایت با‬ ‫اقدام های مرکز حراست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مبارزه با‬ ‫فساد و صیانت از حقوق بیت المال‪ ،‬تمامی خودروهایی که در زمان‬ ‫ممنوعیت واردات خ��ودرو(از ‪ ۸‬تیر ‪ )۹۶‬از مبادی غیرقانونی که با‬ ‫روش های نامتعارف ثبت س��فارش ش��ده اند(اعم از خودروهایی که‬ ‫وارد بازار شده یا در گمرکات کشور موجود هستند) شناسایی شده‬ ‫و براس��اس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به مراجع ذی ربط برای‬ ‫برخورد با متخلفان منعکس شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارسال گزارش به رئیس جمهوری‬ ‫مسلم اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دور از هیاهو‬ ‫برخورد عملی برای مبارزه با مفاس��د داش��ته و دارد و در این باره‬ ‫بدون چشم پوش��ی بر اس��اس موازین قانونی عمل خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫زمینه پرونده اخیر خودرویی نیز گزارش ‪ ۲۰‬صفحه ای وزیر صنعت‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫رنو و پژوسیتروئن در صورت ترک ایران باید غرامت دهند‬ ‫و ترک ایران ازس��وی رنو و پژوس��یتروئن یا سایر برندهای‬ ‫خودروسازی خارجی می شود‪.‬‬ ‫وی خروج برندهای خودروس��ازی فرانسوی از بازار ایران‬ ‫را دارای اثاری دانست و گفت‪ :‬وقتی به بازار خودرویی یک‬ ‫شرکت خودروسازی خارجی کاالیی عرضه نشود‪ ،‬موجودی‬ ‫واردکنندگان و خودروس��ازان به تدریج به پایان می رس��د‬ ‫و کمب��ود عرضه به بازار و باال ب��ودن تقاضا موجب افزایش‬ ‫قیمت ها می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه این عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بازار خودرویی کش��ور عالوه بر انکه به‬ ‫واردات وابس��ته است به نوس��ان های ناپایدار نرخ ارز هم به سرعت واکنش‬ ‫نش��ان داده و قیمت ه��ا افزایش می یابد‪ .‬البته نباید فراموش کرد مش��تری‬ ‫خودروه��ای خارجی قش��ر به نس��بت خاصی ب��وده که برای انه��ا افزایش‬ ‫قیمت ها تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫اس��دی کرم خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای کاهش اثار منفی توقف واردات رنو و‬ ‫پژوس��یتروئن به بازار خودرویی کش��ور باید ازس��وی تیم اقتصادی دولت و‬ ‫مدیران خودرویی کش��ور تدابیر ویژه ای اندیشیده شود تا با جایگزین شدن‬ ‫س��ایر برندهای باکیفیت داخلی از افزایش تقاضا در بازار خودرو جلوگیری‬ ‫شده و نیاز مردم به موقع تامین شود‪ .‬شرکت های خودروسازی داخلی نشان‬ ‫داده اند که توان تولید و جایگزینی را دارند‪.‬‬ ‫خودروسازان گارانتی را جدی بگیرند‬ ‫رییس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که‬ ‫خودروس��ازان گارانتی تعمیر قطعات تا ‪ ۳‬م��اه و تعویض ان تا ‪ ۶‬ماه را باید‬ ‫جدی بگیرند تا حق و حقوق مشتریان و مصرف کنندگان رعایت شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��یدمحمود نوابی افزود ‪ :‬این س��ازمان بر حوزه خودرو و‬ ‫عرضه محصوالت کارخانه ها نیز نظارت می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هرچند قانون حمای��ت از مصرف کنندگان خودرو مصوب‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۵‬وجود دارد اما در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬ایین نام��ه ای نه چندان خوب‬ ‫در این زمینه ابالغ ش��د ک��ه به دنبال ان در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نیز دولت قانون‬ ‫اصالح شده را ابالغ کرد که در ان همه حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬براساس این قانون ‪ ،‬اگر خریدار از سیستم هایی همچون جعبه دنده ‪ ،‬گیربکس‬ ‫و‪ ...‬نارضایتی داش��ته باشد بعد از ‪ ۲‬بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن‬ ‫عیب ه��ا ‪ ،‬می تواند خودر و خود را به کارخان��ه داده و تعویض کند که در این زمینه در‬ ‫سال های گذشته اقدام هایی نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تالش خودروس��ازان برای ارتقای کیفی خودرو ‬ ‫تولید ش��ده و توجه به گارانتی ها و حفظ قانون حمایت از مصرف کننده را یاداور شد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به این قانون‪ ،‬قرار است اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه‬ ‫بماند کارخانه موظف شود پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد‪.‬‬ ‫نواب��ی گارانتی تعمیرات را تا ‪ ۳‬ماه و تغییر قطعات را ‪ ۶‬ماه اعالم کرد و گفت‪ :‬پیش‬ ‫از ای��ن ‪ ،‬گارانتی ه��ا در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ‪ ۱۷‬میلیون خودرو در‬ ‫انجمن ها‬ ‫همزمان با امضای قرارداد انجمن قطعه سازان و دانشگاه علم و صنعت‬ ‫اقدامات ضربتی قطعه سازان با هدف جلوگیری از بحران اغاز شد‬ ‫دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کشور گفت‪ :‬مرحله نخست تحریم ها‬ ‫از ‪۱۵‬م��رداد اغاز می ش��ود و تمام اقدام��ات انجام‬ ‫شده در زمینه اس��توک (کاالی ذخیره یا موجود در‬ ‫انبار) ه��ای صنعت خودرو و قطعه تنها تا ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬ماه‬ ‫دیگر پاس��خگو خواهد بود که در این شرایط براورد‬ ‫می ش��ود اثرات مثبت امضای قرارداد این انجمن با‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت از همین زمان خود را نشان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد در گفت وگ��و ب��ا عصرخودرو‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به خروج ش��ریکان خارجی صنعت خودرو و‬ ‫قطع��ه از ایران پس از اعم��ال تحریم ها‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پس از اعمال تحریم ها خودروس��ازان و قطعه سازان‪،‬‬ ‫اروپایی ه��ا در قالب عق��د ق��رارداد جوینت ونچر از‬ ‫همک��اری با ایران طف��ره می روند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫الزم اس��ت نس��بت به بومی س��ازی دان��ش فنی و‬ ‫فناوری تولید قطعه در کش��ور اقدام کنیم که بر این‬ ‫اساس مذاکرات با دانشگاه های گوناگون انجام شد و‬ ‫نخس��تین قرارداد با دانش��گاه علم و صنعت با هدف‬ ‫همکاری های مشترک دوطرفه به امضا رسید‪.‬‬ ‫محبی نژاد یاداور ش��د‪ :‬دو ش��رکت قطعه ساز نیز‬ ‫ب��ا دانش��گاه برای طراح��ی قطع��ات و تقویت توان‬ ‫تحقیق وتوس��عه قراردادی منعقد کردند که به زودی‬ ‫وارد مرحله عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز به کار ستاد ویژه مبارزه با احتکار‬ ‫به دنبال ان‪ ،‬با دس��تور ش��ریعتمداری برای ایجاد ثبات در بازار و‬ ‫نظارت بر عرضه و احتکار کاالهایی که با ارز دولتی وارد ش��ده اند‪ ،‬از‬ ‫روز ش��نبه ‪ ۲۳‬تیر‪ ،‬س��تاد مبارزه با احتکار و اختفا به طور ویژه اغاز‬ ‫ب��ه کار کرد و با حکم وی معاون اقتصادی بازرگانی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان اعضای این ستاد‬ ‫در کنار رئیس سازمان تعزیرات منصوب شدند‪ .‬رئیس جمهوری پس‬ ‫از دریاف��ت گزارش وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اطالعات‪،‬‬ ‫امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرس��ی ریاس��ت جمهوری درباره وقوع‬ ‫تخل��ف در واردات و فروش خودروهای خارجی‪ ،‬ضمن دس��تورهای‬ ‫جدید به ‪ ۳‬وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری‪ ،‬از رئیس قوه‬ ‫قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت‬ ‫به این پرونده رس��یدگی شود‪ ،‬مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی‬ ‫برس��ند و اموال و سودهای کالن نامش��روع به بیت المال بازگردد‪ .‬در‬ ‫اخرین اقدام ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با قدردانی‬ ‫از دس��تور قاطع رئیس جمهوری اعالم کرد که وزارتخانه متبوع خود‬ ‫با نصب العین قرار دادن این دس��تور‪ ،‬متخلف��ان را عالوه بر معرفی به‬ ‫نهاد اطالعاتی به هیات رس��یدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی‬ ‫به حس��ب مورد معرفی می کند‪ .‬شریعتمداری همچنین گفت که به‬ ‫زودی با مردم از جزییات این فساد زنجیره ای سخن خواهد گفت‪.‬‬ ‫گارانتی‬ ‫مجلس‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬شرکت های خودروساز اروپایی به ویژه رنو و‬ ‫پژوسیتروئن در صورتی که قراردادها را فسخ و ایران را ترک‬ ‫کنند باید به ایران غرامت بپردازند‪.‬‬ ‫عل��ی اس��دی کرم در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا اظه��ار کرد‪ :‬‬ ‫ش��رکت های خودروساز خارجی موظف هس��تند براساس‬ ‫تعهداتی که به س��ازمان گسترش و نوس��ازی ایران(ایدرو)‬ ‫یا شرکت های س��ایپا و ایران خودرو دارند‪ ،‬عمل کنند و در‬ ‫صورتی که این خودروسازان یک جانبه‪ ،‬اجباری یا اختیاری‬ ‫ایران را ترک کنند‪ ،‬به منزله فس��خ قراردادهای دوجانبه یا‬ ‫چندجانبه بوده و از نظر حقوق��ی در دادگاه های بین المللی برای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران ایجاد حق می کند‪ .‬به این ترتیب ش��رکت های خودروسازی‬ ‫خارجی ملزم به پرداخت غرامت‪ ،‬خس��ارت یا جبران خس��ارت به هر شیوه‬ ‫ممکن هستند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس‪ ،‬بانک های متوس��ط و کوچک اروپایی را روزنه‬ ‫امید کوچکی برای حفظ قراردادها دانس��ت و افزود‪ :‬براس��اس گزارش هایی‬ ‫که از مقامات اروپایی برای استمرار حضور در بازار خودرویی ایران به گوش‬ ‫می رس��د‪ ،‬این احتمال وجود دارد که فرانس��ه و س��ایر کش��ورهای اروپایی‬ ‫بتوانند از طریق بانک های متوسط و کوچک تبادالت بانکی خود با ایران را‬ ‫انجام دهند که این مس��ئله خود مانع فسخ یک جانبه قراردادهای خودرویی‬ ‫معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره ای به جا مانده‬ ‫از قبل‪ ،‬به رئیس جمهوری تقدیم ش��د و وی در جریان رس��یدگی‬ ‫به پرونده فس��اد و تخل��ف واردات خودروهای خارجی که در نیمه‬ ‫نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۶‬پیش از روی کار امدن دولت دوازدهم شروع‬ ‫شده بود‪ ،‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬قطعه س��ازان‬ ‫درحال حاض��ر تم��ام و کمال ب��ه فک��ر رویارویی با‬ ‫بحران های ش��دید فعلی هستند بر این اساس یکی‬ ‫از وظایف و رس��الت های ذاتی انجمن نیز این است‬ ‫که به فکر صنعت قطعه و مباحث تخصصی و تحقق‬ ‫دانش فنی باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این قراردادها بستر همکاری‬ ‫دانش��گاه در صنعت را فراه��م می کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان در شرایط جدید دو راه بیشتر پیش رو‬ ‫ندارن��د که نخس��تین اقدام فراهم کردن ش��رایط با‬ ‫هدف اماده س��ازی مراکز تحقیق وتوس��عه است‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به اینکه حجم قطعه سازی در‬ ‫کش��ور از حجم اقتصادی ان در س��طح بین المللی‬ ‫پایین تر اس��ت و امکان صادرات برای قطعه سازان به‬ ‫صرفه نیست؛ بنابراین دانش��گاه ها از جمله دانشگاه‬ ‫علم و صنعت که مجهز به دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫و مرکز شبیه س��ازی خودرو است و اقدامات بسیاری‬ ‫روی خودرو انج��ام داده‪ ،‬این ظرفیت را دارد که در‬ ‫کوتاه ترین زمان و با هزینه مناسب از قطعه سازان در‬ ‫این زمینه حمایت کند که امیدواریم در در راستای‬ ‫بومی س��ازی دانش فنی و فن��اوری و درون زا کردن‬ ‫دس��ت کم طراحی و تحقیق و توسعه در قطعه سازی‬ ‫گام هایی برداشته شود‪.‬‬ ‫کش��ور ‪ ،‬با تنوع مراجعه ها برای بهره مندی از گارانتی ها و تعویض‬ ‫و تغییر قطعات روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره نظارت بر ن��رخ خودروهای عرضه ش��ده از طریق‬ ‫کارخانه و نمایندگی ها نیز توضیح داد ‪ :‬بر خودرو صفر کیلومتر و‬ ‫فروش ان از طری��ق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر‬ ‫بازار دست دوم خودرو نداریم‪.‬‬ ‫رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت‪ :‬‬ ‫برای خودروهای وارداتی نی��ز به ویژه چگونگی ترخیص و عرضه‬ ‫ان در بازار نظارت می شود و به طور قطع با متخلفان در افزایش‬ ‫بی رویه نرخ برخورد می کنیم اما به دلیل انکه خودرو دست دوم‬ ‫در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و نهادهایی همچون سازمان امور‬ ‫مالیاتی می توانند در این حوزه ورود کنند‪.‬‬ ‫براساس قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو که در سال ‪ ۱۳۹۵‬در هیات دولت‬ ‫تصویب و ابالغ ش��د ‪ ،‬عرضه کننده موظف اس��ت در زمان تحویل‪ ،‬خودر و درخواس��تی‬ ‫مصرف کنن��ده را در حضور وی کنت��رل کرده و پس از حصول اطمینـان از نداش��تن‬ ‫عیب‪ ،‬خودرو را تحویل دهد‪ .‬همچنین براس��اس ای��ن مصوبه ‪ ،‬عرضه کننده همچنین‪،‬‬ ‫موظف اس��ت در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو ‪ ،‬ان را براساس زمان استاندارد‬ ‫تعمیرات‪ ،‬رفع کند؛ مش��روط بر انکه رفع عی��ب ‪ ،‬موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو‬ ‫نش��ود‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬عرضه کننده موظف اس��ت برای تعویض خودرو یا گرفتن‬ ‫رضایت کتبی مصرف کننده اقدام کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بومی سازی زنجیره تامین‪ ،‬راه برون رفت از مشکالت‬ ‫با افزایش داخلی س��ازی‪ ،‬قدرت چانه زنی در صنعت خودرو کشور‬ ‫ب��اال م��ی رود ‪ .‬منوچهر منطقی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در گفت وگو با پرش��ین خودرو با بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬‬ ‫مدیران ایرانی خیلی خوش بین هس��تند و این مشکل عمده صنعت‬ ‫خودرو کشور است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مدیران خودرویی در اخرین لحظه‬ ‫برای رفع مشکل تحریم ها چاره اندیشی می کنند و تصمیم می گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین ایران خودرو یاداور ش��د ‪ :‬صنعت خودرو ایران بر‬ ‫اس��اس مونتاژ بنا ش��ده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬مدل ها وارد و بدون‬ ‫تغیی��ر و ایده نو‪ ،‬تولید و روانه بازار می ش��وند‪ .‬اگر به جای این نوع‬ ‫فعالیت ‪ ،‬کمی به توان داخل اعتماد می ش��د و تولیدات توسعه پیدا‬ ‫ کرد‪ ،‬امروز نگران مشکالت ایجادشده برای خودروهای مونتاژی‬ ‫می ‬ ‫نبودیم‪ .‬منطقی با اش��اره به اینک��ه درحال حاضر فقط ‪ ۴۰‬درصد از‬ ‫زنجیره ارزش در داخل کش��ور ایجاد می ش��ود و ‪ ۶۰‬درصد وارداتی‬ ‫اس��ت ‪ ،‬گفت‪ :‬همین مس��ئله هنگام تحریم ها‪ ،‬صنعت خودرو کشور‬ ‫را با چالش های اساس��ی روبه رو می کند‪ .‬اگر در تمام این سال ها به‬ ‫جای هدف گ��ذاری بر پایه مونتاژ‪ ،‬خودمان طراح محصوالت جدید‬ ‫می ش��دیم‪ ،‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد زنجیره ارزش داخلی بود و هراس��ی‬ ‫از تحریم ها نداش��تیم‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد ‪ :‬وقت��ی زنجیره تامین‬ ‫خودرو در داخل س��اخته ش��ود‪ ،‬این صنعت دیگر مونتاژکار نبوده‬ ‫و ب��رای ان بخش از واردات می توانس��تیم راهکارهای جدید دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین ایران خودرو اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر برای تجهیز‬ ‫زنجی��ره تامین صنعت خودرو اتفاق نظ��ر وجود دارد؛ امری که باید‬ ‫هر چه زودتر اجرایی شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر به کمک مجموعه های‬ ‫مهندسی و طراحی داخلی و خارجی بتوانیم درصد داخلی سازی ها را‬ ‫افزایش دهیم‪ ،‬خود برندهای معتبر و شرکت های بزرگ دنیا برای از‬ ‫دست ندادن بازار ایران‪ ،‬برای همکاری با طرف ایرانی پیشقدم شده‬ ‫و خود پیشنهاد مشارکت می دهند‪.‬‬ ‫ بومی سازی قطعات ریلی افزایش می یابد‬ ‫قطارهای درون شهری ملزم به داخلی سازی ‪ ۵۵‬درصدی شدند‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫از پایان سال ‪ ، ۱۳۸۵‬با افزایش مسافران و تعداد قطارها ‪ ،‬بخشی‬ ‫ی از بدنه‬ ‫از س��ازمان قطار شهری تهران و حومه برای بهره بردار ‬ ‫اصلی ان جدا شد و با عنوان شرکت بهره برداری راه اهن شهری‬ ‫ته��ران و حومه فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬پیش��ینه‬ ‫ساخت مترو به دوره ناصرالدین شاه قاجار برمی گردد‪ .‬نخستین‬ ‫طرح ش��بیه به مترو امروزی که برای تهران طراحی و اجرا شد‪ ،‬‬ ‫«واگن اس��بی» بود که از دروازه ش��هر ری تا باغشاه(میدان حر‬ ‫امروزی) کشیده شده و تا سال ‪ ۱۳۱۰‬نیز دایر بود‪.‬‬ ‫€ €اما نخستین خط مترو کنونی ‪ ۱۶‬اسفند ‪ ۱۳۷۷‬بود که‬ ‫تهران را به کرج متصل می کرد‪.‬‬ ‫خودکفایی در صنایع یکی از اهداف بلندمدت کش��ور است به‬ ‫طوری که امروز داخلی سازی حداکثری خودروهای کشور مطرح‬ ‫و دنبال می ش��ود‪ .‬مترو نیز به عنوان یکی از وس��ایل حمل ونقل‬ ‫ش��هری از ضرورت های امروز جامعه اس��ت که با گسترش این‬ ‫خطوط در کالنش��هرها بومی س��ازی ان مطرح می شود‪ .‬در این‬ ‫تهران از افزایش سهم‬ ‫ ‬ ‫راستا‪ ،‬سید محمدعلی افش��انی ‪ ،‬شهردار‬ ‫داخلی س��ازی تولید واگن مترو از ‪ ۲۵‬به ‪ ۵۵‬درصد خبر داد‪ .‬از‬ ‫این رو‪« ،‬گس��ترش صنعت» برای جویا شدن برنامه های شرکت‬ ‫واگن سازی تهران درباره اجرای این طرح به سراغ سهیل فدایی‪ ،‬‬ ‫معاونت بازرگانی این ش��رکت رفت‪ .‬وی به طرح ‪ ۵‬س��اله برای‬ ‫تحقق این امر اشاره کرد ‪ .‬این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ای�ا زیرس�اخت ها ب�رای رس�یدن ب�ه ‪ ۵۵‬درص�د‬ ‫داخلی س�ازی قطعات قطارهای درون ش�هری با توجه به‬ ‫تاکید ش�هردار ته�ران مبنی بر افزای�ش ‪ ۲۵‬درصدی ان‬ ‫فراهم است؟‬ ‫نخس��ت الزم است در این زمینه به برخی اختالف های اماری‬ ‫درباره درصد داخلی س��ازی اش��اره کنم تا پاس��خ این پرس��ش‬ ‫روش��ن تر بیان شود‪ .‬برخی داخلی س��ازی را باالتر از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫عنوان می کنند زیرا این گروه درصدها را‬ ‫بر اس��اس حجم‬ ‫کاری مورد محاس��به قرار می دهند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬اگر بخواهیم بر‬ ‫اساس حجم کاری درصد داخلی سازی را عنوان کنیم به نحوی‬ ‫فعالیت های س��اخت بر پای��ه ارزش افزوده کم ب��وده اما میزان‬ ‫فعالیت ها از نظر نفر و س��اعت تا ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬درصد خواهد بود که‬ ‫این عدد برای این گروه مبنای داخلی سازی به شمار می رود‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬داخلی سازی به ‪ ۲‬شیوه محاسبه می شود؛ از نظر‬ ‫ارزش مالی(ارزش مالی قطعاتی که در ایران س��اخته می ش��ود‬ ‫نس��بت به قطعاتی که ب��رای نمونه‪ ،‬در چین و اروپا س��اخته و‬ ‫خریداری می ش��و د) و روش دیگر‪ ،‬که مدیران بیشتر برای اینکه‬ ‫ارزش کار را باالتر نش��ان دهند از ان اس��تفاده می کنند‪ ،‬میزان‬ ‫حجم کار را اندازه می گیرند اینکه به طور مثال ‪ ۵۰‬درصد حجم‬ ‫ک��ار در ایران چون زمان بر اس��ت ‪ ،‬به لحاظ مال��ی ارزش افزوده‬ ‫کمتری نس��بت به همین میزان کار در خارج از کشور دارد‪ .‬این‬ ‫قطعات ش��امل اقالم «های تک» و گران قیم��ت بوده که به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬می توان گفت قطعات ساخته شده در کشور‪ ،‬ارزان تر اما‬ ‫زمان بر اس��ت‪ .‬اما محاسبه به شیوه ارزش مالی منطقی تر است‬ ‫و اش��اره شهردار تهران برای رساندن داخلی سازی از ‪ ۲۵‬به ‪۵۵‬‬ ‫درصد بر همین مبنا اس��ت‪ .‬همین طور که برگزارکننده مناقصه‬ ‫‪ ۶۳۰‬دستگاه مترو نیز بر این مبنا داخلی سازی را دنبال می کند‪.‬‬ ‫ن بر اس��اس‬ ‫تمام محاس��بات درباره مترو و واگن س��ازی تهرا ‬ ‫ارزش مالی داخلی سازی است که همان عدد ‪ ۲۵‬درصد می شود‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬اگر یک واگن حدود یک میلیون یورو قیمت داشته‬ ‫باش��د در ایران حدود ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۲۶۰‬هزار یورو ان برای س��اخت‬ ‫قطعات در کشور خواهد بود و سپس این قطعات ساخته شده به‬ ‫طرف خارجی تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫€ €عن�وان می کنی�د قطعات ب�ه طرف خارج�ی تحویل‬ ‫داده می ش�ود؛ یعنی واگن ها در خارج از کش�ور س�اخته‬ ‫می شوند؟‬ ‫طراح واگن‪ ،‬شرکت چینی است و تا امروز شیوه کار این گونه‬ ‫پیش رفته اس��ت که یک سلسله قطعات را چینی ها می سازند و‬ ‫بخشی نیز از اروپا تامین می شود(زیرا بسیاری از قطعات واگن ها‬ ‫و سیس��تم ها اروپایی اس��ت) و در ادامه‪ ،‬این قطع��ات به ایران‬ ‫فرستاده می شود و کل بدنه واگن از صفر‬ ‫از سوی شرکت‬ ‫خارجی در ایران س��اخته می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬کل دکوراسیون‬ ‫و تجهی��زات داخلی مانند صندلی ‪ ،‬پنجره ‪ ،‬دس��تگیره ها ‪ ،‬اجزا و‬ ‫قطعاتی که در کابین راننده مورد اس��تفاده قرار می گیرد و‪ ...‬در‬ ‫داخل س��اخته و تامین می شود‪ .‬از دیگر فعالیت هایی که در این‬ ‫زمینه شرکت واگن سازی تهران دارد مونتاژ قطعات است(مونتاژ‬ ‫قطعات داخل یا حتی قطعاتی که زیر واگن نصب می شود که از‬ ‫چی��ن یا اروپا می امد) و در نهایت فعالیت چهارمی که در ایران‬ ‫انجام می ش��ود این است که کل تس��ت و راه اندازی واگن(تست‬ ‫گرم و سرد) در محل کارخانه یا در خطوط مترو شهرهایی مانند‬ ‫تهران یا مشهد انجام می شود‪.‬‬ ‫€ €منظور از تس�ت گرم و سرد همان شبکه گرمایشی و‬ ‫سرمایشی برای مقاومت و استحکام قطعات است؟‬ ‫تست شبکه گرمایش��ی و سرمایشی ازمونی جزئی تنها برای‬ ‫تس��ت تهویه اس��ت‪ .‬منظور از تست گرم و س��رد این است که‬ ‫تس��ت استاتیک و دینامیک روی محصول نهایی انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ه طور مثال‪ ،‬واگن در کارخانه به برق وصل می ش��ود و بدون‬ ‫اینکه حرکت کند ازمایش های مورد نظر انجام می ش��ود‪ .‬مانند‬ ‫تس��ت خودرو که پس از اینکه از خط تولید خارج می ش��ود در‬ ‫کارخانه اس��تارت زده شده و تمام سیستم های ان اعم از موتور‪ ،‬‬ ‫ضبط‪ ،‬کولر ‪ ،‬کالچ‪ ،‬گیربکس و‪ ...‬به شکل استاتیک مورد ازمون‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬پس از موفقیت این ازمون ‪ ،‬خودرو به محلی برای‬ ‫ازمون سرعت و کنترل ان در پیچ ها و دست اندازها برده می شود‬ ‫درست همان کاری که در شرکت واگن سازی برای ازمون واگن‬ ‫انجام می شود که همان تست دینامیک به شمار می رود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬این ‪ ۴‬فعالیت یعنی س��اخت بدنه ‪ ،‬دکوراس��یون و‬ ‫تجهی��زات داخلی‪ ،‬مونتاژ کامل و نیز تس��ت و راه اندازی حدود‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬درصد داخلی س��ازی یک واگن را دربرمی گیرد که تا‬ ‫امروز در شرکت واگن سازی تهران انجام می شده است‪ .‬صحبت‬ ‫سید محمدعلی افشانی‪ ،‬شهردار تهران افزایش این امار است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬تاکی��د برگزارکننده مناقصه ‪ ۶۳۰‬دس��تگاه قطار‬ ‫افزایش درصدها اس��ت اما چون این امر در یک مرحله ش��دنی‬ ‫نیست در ‪ ۳‬مرحله تعریف شده است‪.‬‬ ‫€ €ه�دف از برگ�زاری مناقصه ب�رای تامی�ن ‪ ۶۳۰‬قطار‬ ‫چیست؟‬ ‫قرارداد ‪ ۶۳۰‬دس��تگاه با قراردادهای قبلی متفاوت اس��ت و‬ ‫واگن هایی که قرار اس��ت ب��ا توجه به‬ ‫ای��ن ق��رارداد‬ ‫س��اخته شود بر اس��اس اس��تانداردهای روز اروپا است‪ .‬در این‬ ‫زمینه مصوبه ای از ش��ورای اقتصاد به وزارت کش��ور و سازمان‬ ‫شهرداری ها و دهداری ها ابالغ شد مبنی بر اینکه ‪ ۲‬هزار دستگاه‬ ‫واگن برای تمام کالنش��هرهایی که خطوط مترو دارند(ش��یراز‪،‬‬ ‫ مش��هد‪ ،‬تبریز ‪ ،‬تهران ‪ ،‬اصفهان و اهواز) خریداری ش��ود‪ .‬از این‬ ‫‪ ۲‬هزار واگن نخس��تین قس��مت ‪ ۶۳۰‬قطار اس��ت ک��ه در این‬ ‫مناقص��ه برای خطوط مترو تهران در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت کنندگان مختلف اروپای��ی و اس��یایی در این مناقصه‬ ‫شرکت کردند و در نهایت برنده این مناقصه کنسرسیوم متشکل‬ ‫از ش��رکت واگن س��ازی تهران به عنوان سازنده داخلی‪ ،‬شرکت‬ ‫« ‪ »CRC‬چی��ن به عنوان طراح و س��ازنده خارجی و ش��رکت‬ ‫«نورینکو» چین به عنوان شریک مالی این کنسرسیوم و اورنده‬ ‫فاینانس بود‪.‬‬ ‫این کنسرس��یوم‪ ،‬بهمن س��ال گذش��ته برنده و در اخرین‬ ‫روزهای اسفند ابالغ ش��د‪ .‬این تعداد (‪ )۶۳۰‬باید تقسیم بر ‪۷‬‬ ‫ش��ود(تعداد واگن های تهران) که ‪ ۹۰‬قطار می ش��ود‪ .‬از این‬ ‫تعداد قرار است فقط ‪ ۸‬قطار در چین ساخته شود و باقی ان‬ ‫یعن��ی ‪ ۸۲‬قطار در ایران با درصدهای مختلف داخلی س��ازی‬ ‫ش��ود‪ .‬س��اخت ‪ ۸‬قطار در چین ضروری است چون طراحی‬ ‫جدید بوده و نیروهای کار ایرانی باید اموزش الزم را در هنگام‬ ‫س��اخت انها ببینند تا بتوانند ‪ ۸۲‬دس��تگاه دیگر را در ایران‬ ‫بس��ازنند‪ .‬افزایش حجم داخلی س��ازی این واگن ها در مرحله‬ ‫نخس��ت به ‪ ۳۴‬درصد‪ ،‬س��پس به ‪ ۴۲‬درصد و در نهایت‪ ،‬به‬ ‫‪ ۵۶‬درصد می رس��د‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ۳۰ ،‬قطار اخر ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫داخلی سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که هیچ کش��وری سازنده ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫قطعات مترو نیس��ت (مانند خودرو که برخی قطعات ان تنها از‬ ‫سوی معدود شرکت هایی در دنیا تولید می شود اما وظیفه تامین‬ ‫قطعات تمام خودروسازان را دارند)‪.‬‬ ‫اما در این راس��تا‪ ،‬شرکت واگن س��ازی تهران از سازنده ترمز‪،‬‬ ‫ش( ‪ ۳‬سیستم اصلی قطار درون شهری‬ ‫ در واگن ها و سیس��تم ران ‬ ‫ت تا به هر طریقی که می خواهند همکاری‬ ‫هس��تند) تعهد گرف ‬ ‫داشته باشند؛ سرمایه گذاری و‪. ...‬‬ ‫از این س��ازندگان‪ ،‬دو ش��رکت اعالم کردند در ایران کارخانه‬ ‫راه اندازی خواهند کرد؛ فعالیت هایی نیز در این باره اغاز ش��ده‬ ‫ضمن اینکه تعهداتی نیز برای پایبندی به مفاد قرارداد ش��رکت‬ ‫واگن سازی و نهاد برگزارکننده مناقصه دارد‪ .‬طرف ایرانی اعالم‬ ‫کرده اس��ت که بعضی از سیس��تم ها مانند تهویه درحال حاضر‬ ‫ در کارخان��ه س��اخته می ش��ود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫متعهد شده‬ ‫اس��ت که‬ ‫سیس��تم‬ ‫تهویه را تا‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د‬ ‫داخلی س��ازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ا گ�ر‬ ‫€‬ ‫تهدیده�ای امریکا‬ ‫از اعم�ال تحریم های‬ ‫جدی�د‪ ،‬عمل�ی ش�ود‪،‬‬ ‫پیش بینی ش�ما چیست؟‬ ‫ایا این ‪ ۳‬ش�رکت س�ازنده‬ ‫قطع�ات ترمز‪ ،‬در و سیس�تم‬ ‫رانش که برای فعالیت در ایران‬ ‫متعهد شده اند‪ ،‬در امریکا منافعی‬ ‫نداش�ته و در ایران باق�ی خواهند‬ ‫ماند؟‬ ‫واقعیت این است که برخی در بازار امریکا‬ ‫مناف��ع دارند اما س��هامدار امریکایی ندارند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬مجبور نیس��تند از ایران خارج شوند‪.‬‬ ‫تصمیم به ماندن ش��رکت ها به اندازه انها بس��تگی‬ ‫دارد؛ اگر ش��رکت بزرگ باش��د و فعالیت عمده ای در‬ ‫بازار امریکا داش��ته باشد‪ ،‬ترجیح می دهند ان بازار را برای خود‬ ‫نگه دارند‪ .‬اگر ش��رکت متوسط یا کوچک باش��د در بازار ایران‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت هایی که قرار اس�ت ب�رای س�اخت قطعات‬ ‫«های تک» در ایران همکاری کنند از کدام دسته هستند؟‬ ‫یک ش��رکت بزرگ و دو شرکت دیگر کوچک هستند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه باید گف��ت منابعی ک��ه وزارت خزان��ه داری امریکا دارد‬ ‫محدود اس��ت یعنی برای نمونه‪ ،‬در ی��ک ماه تنها فرصت دارند‬ ‫چند ش��رکت را در فهرس��ت تحریمی خود اضافه کنند‪ .‬منظور‬ ‫این اس��ت که در صنایع مختلف مگر می شود چند شرکت را به‬ ‫فهرست تحریم اضافه کرد‪ ،‬ضمن انکه ارزش ندارد بخواهند وارد‬ ‫این مسئله شوند که هر شرکتی را تحریم کنند‪.‬‬ ‫شرکت واگن سازی تهران با این شرایط موجود فعالیتی را که‬ ‫به نفع کش��ور است‪ ،‬دنبال می کند زیرا نمی توان بیش از ‪ ۴۵‬تا‬ ‫‪ ۵۵‬درصد داخلی س��ازی داش��ت‪ .‬برای رسیدن به این عدد باید‬ ‫مانند خودروس��ازان‪ ،‬قطعه سازان و مجموعه سازان را نیز مجاب‬ ‫کرد که درصد داخلی سازی خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫در واگن س��ازی نیز از ‪ ۴‬ش��رکت س��ازند ه رانش‪ ،‬در ‪ ،‬سیستم‬ ‫اطالعات مس��افری و ترمز خواستیم جوینت ونچر داشته باشند‬ ‫یا سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫€ €برای رسیدن به ‪ ۵۵‬درصد چقدر زمان نیاز است ؟ ایا‬ ‫می ت�وان برای تحقق این عدد تا دو س�ال اینده امیدوار‬ ‫بود؟‬ ‫دو س��ال از زمان تولید بله ‪ ،‬می توان امیدوار بود که ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی انجام شود اما قرارداد ‪ ۵‬س��اله است و حدود ‪۱۸‬‬ ‫ماه نخس��ت طراح واگن و نمونه سازی و تست را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫از س��ال س��وم به ‪ ۵۵‬درصد می توان فکر ک��رد‪ .‬ابالغیه دولت و‬ ‫تاکید وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت این اس��ت که باید به این‬ ‫‪ ۵۵‬درصد رس��ید‪ .‬اگ��ر تامین کننده خارجی برای رس��یدن به‬ ‫این درصد برنامه ریزی نداش��ته باشد ممکن نیست با ساخت و‬ ‫خرید ‪ ۸‬قطار نخست موافقت شود‪ .‬برنامه ها این است که طرف‬ ‫خارجی با همکاری طرف ایرانی به این ‪ ۵۵‬درصد برسند‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر چند قطعه ساز در این امر فعالیت دارند؟‬ ‫قطع��ات زیاد هس��تند قطعاتی که زیر ساش��ی واگ��ن یا در‬ ‫دکوراس��یون ان ب��ه کار می رود زیاد اس��ت‪ .‬ش��اید باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫ش��رکت قطعه س��از داخلی داری م اما منظور مجموعه های اصلی‬ ‫هستند که در انها س��ازنده کم داریم‪ .‬سازنده ترمز یک شرکت‬ ‫جوینت ونچر ایرانی‪-‬فرانس��وی بود که امریکایی ها ان را خریدند‬ ‫و تا چند ماه اینده از ایران خارج می شود‪ .‬برای ساخت سیستم‬ ‫«در» نیز دو ش��رکت وجود دارد اما چون قراردا د بزرگی به انها‬ ‫پیش��نهاد نشده استانداردهای الزم ریلی را ندارند‪ .‬برای ساخت‬ ‫تهویه نیز دو شرکت به همراه شرکت واگن سازی تهران فعالیت‬ ‫می کنند اما دو ش��رکت نخس��ت ب��رای گرفتن اس��تانداردها و‬ ‫تاییدیه های بین المللی هنوز اقدام نکرده اند‪.‬‬ ‫اما برای س��اخت سیستم رانش ش��رکتی وجود ندارد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که اصلی ترین زیرسیس��تم واگن اس��ت‪ .‬شاید ‪۲۵‬‬ ‫درصد ارزش یک واگن مترو سیس��تم رانش اس��ت که ش��امل‬ ‫ران��ش و سیس��تم کنترل و موتور می ش��ود‪ .‬در این زمینه یکی‬ ‫از ش��رکت های داخلی با همت��ای خارجی مذاکراتی داش��ته و‬ ‫تفاهمنامه هایی نیز امضا ش��ده اما هنوز ب��ه عقد قرارداد منجر‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬می توان گفت برای قطعات کوچک‬ ‫باالی ‪ ۱۰۰‬شرکت قطعه ساز در کشور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت‪ ،‬مجوزه��ای گمرک��ی و نی��ز تعرفه ها‬ ‫چالش ه��ای این صنعت اس��ت‪ .‬تس��هیالت در ام��ر نقدینگی و‬ ‫تامین مالی س��ازندگان ضروری اس��ت‪ .‬موضوع دوم مجوزدهی‬ ‫برای ترخیص محموله گمرکی است که اگر قطعات مورد نیاز به‬ ‫طور کامل وارد نشود‪ ،‬مشکل ساخت خواهیم داشت‪ .‬در مسئله‬ ‫تعرفه نیز قوانین به اصالح نیاز دارد زیرا گاهی شاهد هستیم که‬ ‫واردات واگ��ن کامل از تعرفه کمتری نس��بت به واردات قطعات‬ ‫منفصله برخوردار اس��ت که این تش��ویقی برای واردات به جای‬ ‫داخلی سازی به شمار می رود‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫تولید قطعه‬ ‫نرخ برخی قطعات باید کاهش پیدا کند‬ ‫کمبود قطعه افت تیراژ خودرو را به دنبال دارد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از قطعات خودرو در زمان فعلی و در گذشته‬ ‫با قیمت هایی فروخته می شد که بیش از قیمت های مبتنی‬ ‫بر محاسبات حسابداری صنعتی و نرخ تمام شده اصولی و‬ ‫مدیریت ش��ده بود‪ .‬محمدرضا نجفی در گفت وگو با خانه‬ ‫مل��ت‪ ،‬درباره درخواس��ت افزایش ن��رخ برخی محصوالت‬ ‫تولیدی ازسوی قطعه سازان خودرو اظهار کرد‪ :‬تعیین نرخ‬ ‫تمام ش��ده قطعات خودرو نیازمند اقدام های کارشناس��ی‬ ‫و دقیق اس��ت تا قیمت های عملیاتی متناس��ب با شرایط‬ ‫مدیریت شده و منطقی باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬نتیجه محاسبات و بررسی کارشناسی نرخ تمام شده‬ ‫و تعیین قیمت ها برای خرید قطعات از سوی خودروسازان‬ ‫و ب��ازار حاک��ی از ان اس��ت ک��ه برخی قطع��ات تولیدی‬ ‫قطعه سازان داخلی نیاز به افزایش دارند‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره به اینکه بخش��ی از قطعات نیز در زمان‬ ‫فعلی و در گذش��ته با قیمت هایی فروخته می شد که بیش‬ ‫از قیمت های مبتنی بر محاسبات حسابداری صنعتی‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام ش��ده اصولی و مدیریت شده بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در تعیین‬ ‫قیمت های جدید برخی اقالم با افزایش و برخی با کاهش‬ ‫نرخ روبه رو خواهند شد زیرا این تصور وجود دارد که برخی‬ ‫قطعات تولیدی در داخل کشور بیش از نرخ واقعی فروخته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در هفته های گذش��ته تولید خودرو در کشور کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬ضمن انکه درصد قابل توجهی از خودروها نیز به دلیل کمبود‬ ‫قطعه ‪ ،‬ناقص تولید شده و در کف کارخانه ها متوقف شده اند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد ‪ :‬در کنار‬ ‫تمام مشکالت داخلی و خارجی‪ ،‬انباشت قطعات و مواد اولیه وارداتی‬ ‫تولید قطعه در گمرک‪ ،‬جدیدترین مشکل صنعت قطعه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قطعات و مواد اولیه وارد گمرک ش��ده اما این‬ ‫س��ازمان برای ترخیص انه��ا کد ‪ ۱۴‬رقمی بان��ک مرکزی را طلب‬ ‫می کن��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��رای دریافت کد ‪ ۱۴‬رقم��ی به بانک‬ ‫مرکزی که مراجعه می کنیم اعالم می کنند کد وقتی صادر می شود‬ ‫که تخصیص ارز مربوط در س��امانه «نیما» انجام شده باشد که ان‬ ‫نیز با مشکالت و تاخیر فراوانی همراه است‪.‬‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور ادامه داد‪ :‬بنابراین‪ ،‬صنعت خودرو و قطعه در چرخه معیوبی‬ ‫گرفتار ش��ده است که با وجود تامین قطعات و ورود انها به گمرک‪،‬‬ ‫ امکان ترخیص مواد اولیه برای استفاده در کارخانه های قطعه سازی‬ ‫و خودروسازی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود ‪ :‬نتیجه این وضعیت س��یر نزولی تی��راژ تولید خودرو‬ ‫اس��ت و از س��وی دیگر درصد قابل توجه��ی از خودروهای تولیدی‬ ‫نیز به دلیل کس��ری قطعات ‪ ،‬به ش��کل ناقص تولید ش��ده ‪ ،‬در کف‬ ‫کارخانه های خودروس��ازی مانده و امک��ان عرضه انها به بازار وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد ‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬با کاهش عرضه‪ ،‬‬ ‫بازار خودرو ملتهب شده و از سوی دیگر مشکالت مالی خودروسازان‬ ‫و قطعه سازان تشدید می شود‪.‬‬ ‫نجفی منش با بیان اینکه امیدواریم با هم اندیش��ی س��ازمان های‬ ‫مرتبط ب��ه ویژه وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬گمرک و بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬این مش��کل به زودی رفع ش��ود‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬در شرایطی‬ ‫که امریکا برای ضربه زدن به اقتصاد و اش��تغال ملی‪ ،‬تحریم صنعت‬ ‫خ��ودرو را به عنوان نخس��تین تحریم ها در نظر گرفته اس��ت ‪ ،‬بروز‬ ‫چنین مش��کالتی در داخل قابل قبول و پس��ندیده نیست و هرچه‬ ‫زودت��ر باید رفع ش��ود‪ ،‬در غیرر این صورت وضعی��ت نزولی تولید‬ ‫خودرو تشدید و مشکالت صنعت قطعه افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در طول س��ال گذش��ته و ‪ ۲‬ما ه نخست امسال تولید انواع خودرو‬ ‫ب��ا روندی صعودی همراه بود‪ .‬با این حال‪ ،‬بررس��ی جدیدترین امار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه وضعیت تولید خودرو نشان‬ ‫می دهد که در خرداد امسال تولید انواع خودرو ‪ ۱۹/۶‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫جای خالی پژوهش های بنیادی در صنعت خودرو‬ ‫بهروز مش�هدی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش�گاه علم و صنعت‪ :‬نقش‬ ‫دانشگاه در توس��عه صنعت انکارنشدنی اس��ت اما اگر بخش صنعت روند‬ ‫مونتاژکاری در پی��ش بگیرد‪ ،‬دانش فنی منتقل نخواهد ش��د و درنهایت‬ ‫فعالیت ای��ن بخش تنها کپی از محصوالت دیگر کش��ورها خواهد بود‪ .‬در‬ ‫صنعت خودرو کشور ما نیز چنین روندی حاکم است‪ .‬هرچند ممکن است‬ ‫در دانشگاه ها پژوهش��ی انجام و نمونه هایی ساخته شود‪ ،‬اما به طور قطع‪،‬‬ ‫این کار از روی نیاز نبوده اس��ت؛ اینکه خودروس��از احساس نیاز کند و ان‬ ‫نیاز به پروژه تبدیل ش��ود‪ .‬ممکن اس��ت وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بودجه ای برای مطالعه در اختیار دانش��گاه قرار دهد و دانشگاه نمونه ای را‬ ‫تولید کند‪ ،‬اما نمونه ها به تیراژ نمی رسد زیرا صنعت ان را نخواسته و برای‬ ‫ان تعریفی ندارد‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬وظیفه دانش��گاه و هدف از مطالعات علمی‬ ‫با فعالیت های روزمره متفاوت اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬دانش��گاه نمی تواند‬ ‫نیاز امروز ی��ا ‪۶‬ماه بعد یا حتی ‪۳‬س��ال اینده صنعت خودرو را پاس��خگو‬ ‫باش��د؛ طراحی و س��اخت قطعه ای مانند گیربکس اتومات‪ ،‬در مدت ‪۶‬ماه‬ ‫ش��دنی نیست‪ .‬پژوهش های دانش��گاه براس��اس مطالعات پایه ای و برای‬ ‫مسائلی اس��ت که یک دهه بعد جامعه به انها نیاز دارد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬باید‬ ‫پروژه ای ‪۱۰‬س��اله تعریف ش��ود و صنعت برای مطالعه و پژوهش ان را در‬ ‫اختیار دانش��گاه بگذارد تا پس از یک دهه نتیجه مطلوب ان به دست اید‪،‬‬ ‫عالوه بر ان زمینه برای تامین سرمایه این پژوهش ازسوی صنعت داخلی‬ ‫فراهم نیس��ت‪ .‬حال اگر بپذیریم دانش��گاه با هزینه خود عالوه بر مطالعه‪،‬‬ ‫گیربکس اتوم��ات را هم طراحی و تولید کند‪ ،‬به طور قطع خودروس��ازان‬ ‫از ان برای خودروهای خود اس��تفاده نمی کنند زیرا استفاده از یک قطعه‬ ‫مراحل زیادی برای تایید نیاز دارد و این کار کمی س��خت و پیچیده است‪.‬‬ ‫همکاری و مش��ارکت با همتایان خارجی‪ ،‬فضا را به س��مت بهره گیری از‬ ‫محصوالت اماده می برد و مراکز علمی و دانشگاهی برای طراحی و ساخت‬ ‫مطرودتر می شوند‪ .‬ش��اید اگر ازس��وی همتایان خارجی حمایتی وجود‬ ‫نداش��ته باشد تکیه بر توان داخل و اس��تفاده از فضای علمی کشور بیشتر‬ ‫شود‪ .‬برای بهره گیری از دانشگاه و مراکز علمی باید نخست نیازهای اینده‬ ‫را پیش بینی و پروژه ها و بودجه ها را برای دانشگاه ها تعریف کرده و سپس‬ ‫به طور جدی این پروژه ها را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قطعه سازها از فعالیت ‪ ۳‬شیفت در روز به ‪ ۳‬روز در هفته رسیدند‬ ‫«نقدینگی» نفس صنعت قطعه را به شماره انداخت‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫موقعی��ت نفتی ایران باعث ش��ده در طول تاریخ همیش��ه مورد‬ ‫تهاجم باش��د‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬وابس��تگی به درامد این طالی سیاه‬ ‫سبب شده تا انگیزه برای تولید کاالهای دیگر کمتر شود‪.‬‬ ‫ام��ا در این می��ان تنها صنعت خودرو اس��ت که پ��س از نفت‬ ‫بزرگترین صنعت کش��ور به شمار می رود؛ صنعتی که اگر امروز از‬ ‫فشارهای بین المللی بگذریم به گفته صنعتگر‪ ،‬تحریم های داخلی‬ ‫ان را در وضعیتی ناخوشایند قرار داده است‪ .‬البته سوءمدیریت های‬ ‫زنجیره ای از باال تا پایین مزید بر علت ش��ده و به مش��کالت امروز‬ ‫صنعت خودرو داخلی دامن زده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬طبیعی اس��ت مش��کالت یک صنعت به صنایع‬ ‫وابس��ته و زیرمجموعه ان س��رایت کرده و انها را نیز درگیر خود‬ ‫کن��د‪ .‬صنعت قطعه به عنوان تامین کننده قطعات خودرو امروز به‬ ‫نوعی زمین گیر شده و موجی که باعث تعطیلی بعضی از واحدهای‬ ‫صنعتی ش��ده ب��ود امروز نیز همچن��ان قربانی می گی��رد‪ .‬کمبود‬ ‫نقدینگی و کاهش س��رمایه ثابت و سرمایه در گردش قطعه سازان‬ ‫این صنعت را با بحران جدی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای رفع مشکالت‬ ‫یکی از اخبار دو ماه گذش��ته در صنعت قطعه پرداخت مطالبات‬ ‫معوقه از سوی گروه خودروسازی سایپا بود‪ .‬محسن قاسم جهرودی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی س��ایپا عنوان کرده بود از وضعیت صنعت‬ ‫قطعه اگاه است و سعی می کند در مدیریت جدید مالی‪ ،‬مطالبات‬ ‫معوقه باالی ‪ ۱۲۰‬روز را در ‪ ۷‬هفته و هر هفته ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫پرداخت کند‪ .‬این موضوع قرار بود پس از عید فطر اجرا ش��ود که‬ ‫تنها بخشی از ان پرداخت شد‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور در این باره گفت‪ :‬گروه خودروسازی سایپا‬ ‫اقدام هایی را در دستور کار دارد و تنها بخش کوچکی از مطالبات‬ ‫را پرداخت کرده اند‪ .‬اما در س��طح ک�لان هنوز نقدینگی در عمل‪،‬‬ ‫به دس��ت قطعه ساز نرس��یده است‪ .‬بر اس��اس اطالعاتی که از این‬ ‫خودروس��از در دست است برنامه ریزی هایی انجام شده که ‪ ۶۰۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان به صنعت خودرو تزریق کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬البته تعویق پرداخت بدهی ها ش��امل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو نیز می ش��ود که به تازگی رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواری��م هرچ��ه زودتر تصمیم ه��ای الزم در این باره از س��وی‬ ‫خودروسازان گرفته شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه اظهار کرد‪ :‬روزهای س��ختی پیش رو‬ ‫داری��م و باید دید ب��رای ‪ ۱۵‬مرداد(‪ ۶‬اوت) چ��ه تصمیمی گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این زمان ضرورت دارد مش��کالت داخلی به حداقل‬ ‫برس��د که بتوانیم به راهکارهای رفع تحریم ه��ای بین المللی فکر‬ ‫کنیم در حالی که شاهد هستیم در صنعت خودرو نوعی اشفتگی‬ ‫و عملک��رد ارکان مختلف زنجیره تامین‪ ،‬تولی��د و مصرف خودرو‬ ‫دچار س��ردرگمی شده است‪ .‬عملکرد جزیره ای را در تمام حوزه ها‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور درب��اره وضعی��ت فعل��ی ب��ازار خ��ودرو نیز عن��وان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر مصرف کنندگان بدون نیاز ب��ه خودرو فقط ثبت نام‬ ‫می کنن��د تا ارزش پول خود را حفظ کنن��د یا خودرو می خرند تا‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خودروسازان برای تغذیه بازار به فکر راهکارهایی برای‬ ‫ادامه فعالیت خود هس��تند و س��عی دارند اقالم وارداتی مورد نیاز‬ ‫خ��ود را حداقل برای چند ماه(برای عب��ور از تحریم ها) وارد کرده‬ ‫تا در ادامه با راه حل های جایگزین و داخلی س��ازی مشکالت را رفع‬ ‫کنن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬عم��ده هزینه خود را به س��مت واردات قطعات و‬ ‫تامین نیازهای خود هدایت کرده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬با کس��ری نقدینگی‬ ‫روبه رو هس��تند و پرداخت مطالبات قطعه س��ازان ب��ا تاخیر انجام‬ ‫می ش��ود غافل از اینکه همین وضعیت برای صنعت قطعه نیز باید‬ ‫دنبال ش��ود و انها نیز امروز برای عب��ور از تحریم ها به منابع مالی‬ ‫نیاز دارند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر فقط خودروساز قطعات خارجی خود را تامین کند‬ ‫به طور قطع در اینده ای نه چندان دور قطعه سازان با مشکل جدی‬ ‫روبه رو شده و داخلی سازی برای ادامه فعالیت ها انجام نخواهد شد؛‬ ‫به ویژه این مسئله با اغاز تحریم ها جدی تر خواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه اضافه کرد‪ :‬این مش��کل در کنار افزایش‬ ‫نیافتن نرخ قطعات‪ ،‬ش��رایط را برای ادامه فعالیت ها بسیار سخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت تولید در دست باالدستی ها‬ ‫محبی نژاد در ادامه به همراهی نکردن صنایع باالدس��تی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬صنایع باالدس��تی و تامین کنندگان‬ ‫م��واد اولیه در داخل نیز جزی��ره ای عمل می کنند‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫فوالد و پتروش��یمی و فلزات رنگی همه قیمت ها را ان گونه که در‬ ‫بورس ارائه می شود با ماخذ فوب خلیج فارس ارزیابی می کنند‪ .‬این‬ ‫امر باعث افزایش قیمت ها در حوزه مواد اولیه ش��ده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬شاهد هستیم بیشتر مواد اولیه به شکل نقدی خرید و فروش‬ ‫می ش��ود‪ .‬در صنعت خودرو قرارداد قطعه س��از با خودروساز برای‬ ‫پرداخت نرخ محصوالت تامین ش��ده ‪ ۴‬ماه بود در حالی که امروز‬ ‫این زمان به ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬ماه می رس��د به عالوه اینکه باید به طور نقدی‬ ‫مواد مورد نیاز خریداری ش��ود‪ .‬حتی در برخی موارد مانند بورس‬ ‫صنعتگر باید پیش پرداخت داشته باشد یا در خرید از شرکت های‬ ‫دولتی هم مبلغ باید نقدی پرداخت شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬تمام این اشفتگی ناشی از نبود سیاست گذاری‬ ‫متمرکز اس��ت‪ .‬دولت باید به فکر متعادل و هماهنگ کردن ارکان‬ ‫زنجیره تامین‪ ،‬تولید و مصرف خودرو با یکدیگر باشد‪ .‬هر کس کار‬ ‫خود را می کند و در نهای��ت در برخی حوزه ها هزینه کرد و تامین‬ ‫بیش از حد مورد نیاز است و در حوزه ای دیگر دچار خال هستیم‪.‬‬ ‫خال سیاست گذاری به شدت مشهود است‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده های دولتی‬ ‫محبی نژاد در پاس��خ به این پرس��ش که افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫در ‪ ۲‬ماه اخیر نیز اتفاق افتاده اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر افزایش‬ ‫در اغاز س��ال با تک نرخی ش��دن ارز و افزایش ‪ ۴۰‬درصدی نسبت‬ ‫به سال گذش��ته بود و در ‪ ۲‬ماه گذشته حدود ‪ ۱۰‬درصد قیمت ها‬ ‫باال رفته است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬صنعتگر نس��بت به این ام��ر گالیه دارد که وقتی‬ ‫م��واد اولیه داخل بدون ارزبری تولید می ش��ود چ��را باید افزایش‬ ‫نرخ داش��ته باشد‪ .‬چندی پیش‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت از تخصیص ارز و تس��هیالت ‪ ۲‬میلیارد دالری به‬ ‫صنعت قطعه خبر داده بود‪ .‬در این زمینه محبی نژاد گفت‪ :‬قول ها‬ ‫هنوز عملی نش��ده در حالی که پیش تر وزیر قول یارانه تسهیالت‬ ‫بخش صنعت را نیز به صنعتگران داده بود؛ بر اس��اس این مسئله‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان فهرست ها را اماده کردند و واحدهایی که به سرمایه‬ ‫در گردش و س��رمایه ثابت نیاز داشتند شناس��ایی و به وزارتخانه‬ ‫اعالم شد اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداد‪.‬‬ ‫وی در این باره توضیح داد‪ :‬قرار بود ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان یارانه‬ ‫سود تسهیالت برای بازسازی و‬ ‫نوسازی صنایع کشور تخصیص یابد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب ک��ه صنعتگر وام با به��ره ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫برای روزامدی ماشین االت و تجهیزات دریافت کند و مابه التفاوت‬ ‫بهره بانکی تا ‪ ۱۸‬درصد از محل این تس��هیالت ‪ ۳۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی تامین ش��ود‪ ،‬اما نه اصل وام داده ش��د و نه تس��هیالت به‬ ‫صنایع پرداخت شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬ش��واهد نش��ان می دهد ارک��ان تصمیم گیر و‬ ‫سیاست گذار در مجلس و دولت(بانک مرکزی‪ ،‬گمرک‪ ،‬وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارای��ی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اداره دارایی‪،‬‬ ‫بیمه و‪ )...‬دچار نوعی س��ردرگمی و اش��فتگی شده اند؛ این یعنی‬ ‫برنامه مدونی در رویارویی با تحریم در صنعت خودرو وجود ندارد‬ ‫در حالی که در شرایط تحریم برنامه ها متفاوت می شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد تاکید کرد‪ :‬در چنین شرایطی نمی توان با فرمول های‬ ‫قدیم حرکت رو به جلویی داشت‪ .‬زمانی که شرایط محیطی تا این‬ ‫اندازه در حال تغییر اس��ت باید ش��رایط درونی را نیز مطابق با ان‬ ‫تغییر داد‪ .‬نباید کشور در مقابل شرایط محیطی منفعل و بی برنامه‬ ‫باشد که نشان از اقتصاد بیمار در داخل دارد‪ .‬باید با مدیریت زمان‬ ‫تا ‪ ۱۵‬مرداد تصمیم های الزم اتخاذ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سردرگمی صنعتگران‬ ‫کمتر از یک ماه تا اغاز مرحله نخس��ت تحریم های وضع شده از‬ ‫سوی‬ ‫ا مر یک��ا‬ ‫باق��ی مانده اس��ت‪.‬‬ ‫منط��ق حک��م می کند‬ ‫در این فرصت کوتاه از حداکثر‬ ‫توان برای تامین مواد مورد نیاز بهره گرفته ش��ود‪ .‬امید رضایی‪ ،‬از‬ ‫دیگر فعاالن صنعت قطعه کشور درباره شرایط فعلی صنعت قطعه‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به بالتکلیفی که درحال حاضر نسبت به برنامه اینده‬ ‫خودروس��از و دولت در راس��تای انتقال و اختصاص ارز وجود دارد‬ ‫واقعیت این اس��ت که بس��یاری از قطعه سازان در حال رسیدن به‬ ‫نقطه بحران هستند که مرحله نخست این بحران با تعدیل نیروی‬ ‫انس��انی اغاز می ش��ود‪ .‬نیروهایی برای اموزش انها هزینه شده و‬ ‫امروز که زمان ثمر دادن انها است‪ ،‬تعدیل می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال های گذشته حجم فعالیت ها کاهش یافته‬ ‫و ‪ ۳‬ش��یفت شد ‪ ۲‬شیفت و از ‪ ۲‬شیفت نیز به یک شیفت رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نهای��ت نیز بعضی از واحدهای صنعت��ی فقط ‪ ۳‬روز در‬ ‫هفته فعالیت دارند و روزهای بین تعطیلی نیز به مرخصی اجباری‬ ‫می روند‪ .‬البته این راهکارها مس��کن بوده و تا مدتی چاره ساز است‬ ‫اما پس از این‪ ،‬تولید است که با افت شدید روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه به گالیه اف��زود‪ :‬تولیدکننده چه تولید‬ ‫کند و نکند مالیات‪ ،‬بیم��ه تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات ارزش افزوده و‬ ‫هزینه اس��تهالک ان ثابت اس��ت‪ .‬درحال حاضر هزینه های جاری‬ ‫تامین نمی شود و اگر این مسئله ادامه پیدا کند‪ ،‬به مرحله تعطیلی‬ ‫و خواب قطعه س��ازی و در نهایت خودروسازی می رسد که هزینه‬ ‫راه اندازی دوباره ان به مراتب سنگین تر از ابتدا خواهد بود‪.‬‬ ‫رضای��ی گفت‪ :‬با این وضعیت چه اتفاق��ی در حال رخ دادن در‬ ‫بدنه دولت و چه برنامه هایی در حال تدوین است‪ ،‬کسی نمی داند‪.‬‬ ‫این بالتکلیفی بس��یار اسیب رسان اس��ت زیرا اگر صنعتگر بداند‬ ‫مش��کالت ب��رای ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه خواهد بود مدیری��ت می کند تا از ان‬ ‫عبور کند‪ .‬اما وقتی نمی داند قرار اس��ت مش��کالت چه زمانی حل‬ ‫شود به بالتکلیفی ها دامن می زند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور درباره تخصیص ارز به این صنعت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫اخبار نشان می دهد که سایت «نیما» ارز ثانویه(صادرکنندگان ارز‬ ‫خود را در س��ایت نیما می اورند و نسبت به تقاضا عرضه می کنند‪.‬‬ ‫اینجا قیمت ها ‪ N‬رقمی اس��ت و دیگر ارز ثانویه ثابت نخواهد بود‬ ‫و بن��ا بر عرضه وتقاضا کم و زیاد می ش��ود این تیر خالص به بدنه‬ ‫تولید اس��ت اگر بدون برنامه پیش برود) عرض��ه می کند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که‬ ‫قطعه س��از هن��وز‬ ‫نمی داند چه اتفاقی در‬ ‫گروه بن��دی او در ح��ال رخ دادن‬ ‫اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬تمام مباحث به س��مت اینکه مذاکرات با‬ ‫طرف خارجی به چه سرنوش��تی دچار می شود‪ ،‬رفته است‪ .‬امروز‬ ‫صنعتگ��ر در فعالیت های روزان��ه خود مانده و تکلی��ف او تعیین‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در این ش��رایط چگون��ه می توان به این��ده فکر کرد؟‬ ‫تولیدکننده ای که تمام سرمایه گذاری و اعتبار خود را برای تولید‬ ‫گذاشته با این بالتکلیفی باید چه کند؟‬ ‫‹ ‹صدور دستور بدون ابالغ‬ ‫رضایی معتقد است صنعت خودرو دارای گره های بسیاری است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬کار باید از باال رفع ش��ود‪ .‬همدل��ی دولت و مجلس را‬ ‫می خواهد‪ .‬او گفت‪ :‬بحران به قدری اس��ت که رهبر انقالب نیز در‬ ‫این باره گزارش خواس��ته اند‪ .‬او در ادامه توصیف وضعیت صنعت‬ ‫قطعه گفت‪ :‬ثبت س��فارش های تمام قطعه سازان بر اساس اولویت‬ ‫و نیازش��ان از مواد اولیه تا قطعات نیمه ساخته به خودروساز اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬خودروس��از نیز برخ��ی را رد و بعضی را تایید کرده اس��ت‪.‬‬ ‫فهرست تاییدشده به وزارتخانه رفته و تایید شد و از انجا به بانک‬ ‫مرکزی اعالم ش��د برای تخصیص ارز اما بیش از ‪ ۴۵‬روز تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫است که هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه اعالم کرد‪ :‬هر صنعتگر تا امروز بر اساس‬ ‫موجودی انبار خود تولید داش��ته و موجودی ان به پایان رس��یده‬ ‫ام��ا هر زمان که به بانک مراجعه می ش��ود اع�لام می کنند هنوز‬ ‫شیوه نامه ای برای تخصیص ارز و تسهیالت دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده عنوان کرد‪ :‬دیگر نمی توان با فرمول گذش��ته از‬ ‫تولید حمایت کرد‪ .‬محدودیت ها زیاد است و در حالی که به زمان‬ ‫تحریم ها نزدیک می شویم هنوز اقدامی انجام نشده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور تصریح کرد‪ :‬خودروساز برخی قطعات ‪CKD‬‬ ‫را برای روز مبادا وارد کرده اما این فرصت برای قطعه ساز به عنوان‬ ‫بخش خصوصی فراهم نبوده است‪ .‬اولویت تخصیص ارز در اختیار‬ ‫دولت است‪ .‬با این شرایط به نوعی بخش خصوصی در حال تحلیل‬ ‫رفتن اس��ت‪ .‬امروز که به کمک های غیرنق��دی نیاز زیادی وجود‬ ‫دارد در عمل هیچ تغییری در روندها دیده نمی شود‪.‬‬ ‫رضای��ی در نهایت ضمن تاکی��د بر حفظ اش��تغال گفت‪ :‬تمام‬ ‫مشکالت باید همزمان رفع شود و حل بخشی و باقی ماندن سایر‬ ‫چالش ها باعث هدررفت سرمایه ها می شود‪.‬‬ ‫اسقاطی ها‬ ‫پیشنهاد فعاالن حوزه اسقاط به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اختصاص ‪ ۲‬درصد از درامد حاصل از فروش به اسقاط خودرو‬ ‫همزم��ان ب��ا ممنوعی��ت واردات خ��ودرو ‪ ،‬اس��قاط‬ ‫خودروهای فرس��وده که تنها متولی ان واردکنندگان‬ ‫خودرو بودند دچار چالش جدی ش��ده به طوری که به‬ ‫گفته فعاالن این حوزه ‪ ،‬اشتغالزایی این حوزه با خطری‬ ‫جدی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری ‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر راهکاره��ای جایگزین‬ ‫به غی��ر از واردات با هدف تداوم اس��قاط از اختصاص‬ ‫بودجه ای از محل هدفمندی یارانه ها به این حوزه خبر‬ ‫داد و اظه��ار کرد که این وزارتخانه به دنبال جایگزینی‬ ‫به غیر از واردات اس��ت و به زودی به نتیجه ای در این‬ ‫زمینه خواهد رسید‪.‬‬ ‫امیر س��یفی زاده ‪ ،‬کارشناس فنی خودرو و اسقاط در‬ ‫گفت وگو با عصر خ��ودرو با بیان اینکه پیش از این در‬ ‫بودج��ه هدفمندی یارانه ها اعتباری در زمینه اس��قاط‬ ‫خ��ودرو اختصاص نیافته ب��ود ‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��نهاد وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی ب��ر اختصاص بودجه به‬ ‫اس��قاط از محل هدفمندی یارانه ه��ا به جای واگذاری‬ ‫اس��قاط به واردکنندگ��ان می تواند کم��ک بزرگی به‬ ‫موضوع اسقاط و خروج خودروهای فرسوده کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چنین نگاهی به این پس��مان د در جامعه‬ ‫که مدیریت ان باعث کاهش االیندگی های خاصی در‬ ‫جامعه می شود ‪ ،‬جای امیدواری دارد‪ .‬درحال حاضر امار‬ ‫ارائه شده غیررسمی از س��وی شرکت ها نشان می دهد‬ ‫که برخی از شرکت ها ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬برگه گواهی اسقاط‬ ‫و حت��ی انتقال ‪ ۲‬هزار عددی دارند که بر این اس��اس‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬هزار برگه گواهی در مراکز اس��قاط براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه اس��قاط ادامه داد‪ :‬شرکت های‬ ‫ب��زرگ دارای پروان��ه بهره ب��رداری ‪ ،‬بی گ��دار ب��ه اب‬ ‫نمی زنند و صفحه های انها خالی از گواهی اسقاط است‬ ‫به طوری که شواهد نش��ان می دهد تمام شرکت هایی‬ ‫که س��رمایه گذاری ریشه ای در زمینه اسقاط خودروها‬ ‫داش��ته اند ‪ ،‬باکس های خالی دارند و این تعداد گواهی‬ ‫اسقاط در جای دیگری است‪.‬‬ ‫سیفی زاده با اشاره به فعالیت ‪ ۲۱۴‬مرکز اسقاط اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در دوره ای از زمان اش��تغال ای��ن مراکز با تعداد‬ ‫‪ ۱۲۰‬واحد ‪ ،‬معادل ‪ ۳‬ه��زار نفر بود اما درحال حاضر با‬ ‫وج��ود افزایش میزان این مراکز‪ ،‬امار دقیقی در زمینه‬ ‫اشتغال داده نشده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه همزمان با توقف واردات خودرو‬ ‫هیچ اسقاطی انجام نمی شود ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این شرایط‬ ‫اگر مرکز اسقاطی‪ ،‬خودرویی را خریداری کرده و برای‬ ‫ف��روش گواه��ی ان اقدام کند به ط��ور قطع با کمبود‬ ‫مش��تری روبه رو خواهد شد و هر چند عایدی و سودی‬ ‫از الشه نصیب ان خواهد شد اما در عمل بعد از افزایش‬ ‫فروش گواهی اس��قاط‪ ،‬حجم پول بولکه ش��ده خود را‬ ‫نشان می دهد که این فرایند به هیچ عنوان قابل توجیه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه اس��قاط ادامه داد ‪ :‬مس��ئوالن‬ ‫بای��د بر راهکاره��ای جایگزین برای تدوین روش��ی به‬ ‫منظور تس��هیل خروج خودروهای فرسوده تکیه کنند‬ ‫زیرا به زودی با فرا رس��یدن فصل سرما و وارونگی هوا‬ ‫االینده ها به زمین نزدیک می شوند و شرایط به مراتب‬ ‫بدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫س��یفی زاده در ادامه از پیشنهاد فعاالن این حوزه به‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تج��ارت با هدف بهبود وضعیت‬ ‫اس��قاط خبر داد و گفت ‪ :‬بر اس��اس پیشنهاد ارائه شده‬ ‫‪ ۲‬درصد از ف��روش خودروه��ا در صندوقی متمرکز و‬ ‫در ب��رای تامین نیاز خروج خودروهای فرس��وده مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد که در صورت پذیرفتن این پیشنهاد‬ ‫اتفاق موثری شکل گرفته و شرایط متفاوت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د ‪ :‬البته باید توجه داشت این پیشنهاد‬ ‫در صورت فروش قابلیت اجرایی خواهد داشت در غیر‬ ‫این صورت طرحی ابتر خواهد بود‪.‬‬ ‫سیفی زاده تاکید کرد‪ :‬خودروهای فرسوده ‪ ،‬پسماندی‬ ‫در چرخه مدیریت پس��ماند کش��ور هستند و بقای ان‬ ‫لطمه های جبران ناپذیری به قس��مت های مختلف وارد‬ ‫خواهد کرد و مدیریت این امر‪ ،‬به ذخیره منابع و س��ود‬ ‫ارزی و ریالی برای تمام مردم منجر می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خداحافظی با ارزان ترین خودرو دنیا‬ ‫‪ ۱۰‬سال پیش یعنی در سال ‪ ۲۰۰۸‬شرکت هندی تاتا خودرویی‬ ‫به ن��ام نانو را معرف��ی کرد که ارزان ترین خ��ودرو دنیا لقب گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو تنه��ا دو هزار دالر نرخ داش��ت که یک ش��گفتی در‬ ‫زمینه مهندس��ی و کاهش هزینه ها محس��وب می ش��د‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل پیش بینی می ش��د نانو در کش��ورهایی مانن��د خود هند که‬ ‫عمده جامعه از اقش��ار ضعیف و کم درامد هستند بتواند به فروش‬ ‫فوق العاده ای دست پیدا کند‪ .‬نانو خودرو مردم نامیده شد و برخی‬ ‫انتظار داش��تند بتواند مانند فولکس واگن بیتل انقالبی در صنعت‬ ‫خودروس��ازی ایجاد کن��د‪ ،‬اما این اتفاق هیچ گ��اه روی نداد و نانو‬ ‫نتوانست به فروشی در حد انتظارات دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ح��ال روزنام��ه اکونومیک تایمز هند گ��زارش داده که در ظاهر‬ ‫تاتاموتورز به تولید نانو پایان داده زیرا این شرکت در ماه ژوئن تنها‬ ‫یک دستگاه نانو تولید کرده‪ ،‬درحالی که سال گذشته در همین ماه‬ ‫‪ ۲۷۵‬دس��تگاه از این خودرو تولید ش��ده بود‪ .‬در همین رابطه تاتا‬ ‫اعالم کرد تولید نانو با ش��کل فعلی نمی تواند تا سال ‪ ۲۰۱۹‬ادامه‬ ‫پی��دا کند؛ بنابراین به نظر می رس��د نانو پ��س از یک دهه به اخر‬ ‫خط رس��یده و پرونده تولید ارزان ترین خ��ودرو دنیا به طور کامل‬ ‫بسته شده باشد‪.‬‬ ‫نان��و یک خودرو چهاردر بس��یار س��اده بود که از یک پیش��رانه‬ ‫کوچ��ک دو س��یلندر ‪ ۰/۶‬لیتری با ‪ ۳۷‬اس��ب بخار ق��درت و ‪۵۱‬‬ ‫نیوتن متر گش��تاور اس��تفاده می کرد‪ .‬این موت��ور در عقب خودرو‬ ‫نصب ش��ده بود‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۵‬نیز تاتا اقدام به ارتقا و بروزرسانی‬ ‫نانو و نسخه جدید ان را با نام ‪ GenX‬به بازار عرضه کرد‪ .‬ارتقاهای‬ ‫انجام ش��ده در این مدل شامل تجهیز به امکاناتی مانند بلوتوث و‬ ‫پورت ‪ USB‬به همراه باک سوخت بزرگتر‪ ،‬نیروی کمکی فرمان و‬ ‫ارائه گیربکس ‪ AMT‬سفارشی می شد‪ .‬در این بروزرسانی به لطف‬ ‫بهبود شاسی خودرو‪ ،‬ایمنی نانو هم بهتر از قبل شد‪.‬‬ ‫بررسی تاریخچـه قدیمی تریـن‬ ‫‪ ۱۲۰‬سال با «مــ‬ ‫در هر دوره ش��خصیت های برجس��ته ای از این رویداد بازدید‬ ‫کردند اما ش��اید مهم ترین انها ژنرال ش��ارل دوگل بوده که در‬ ‫سال ‪ ۱۹۶۲‬از بخش های مختلف موندیال بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نی��وز موندیال فرانس��ه ب��ه عنوان‬ ‫قدیمی ترین نمایشگاه صنعت خودرو در سراسر جهان به زودی‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬این نمایش��گاه دوساالنه س��عی دارد در هر‬ ‫دوره اخرین دس��تاورد های خودروسازان مطرح جهانی در قالب‬ ‫مدل های کانس��پت و جدیدترین محصوالت قابل ارائه به بازار را‬ ‫به مخاطبان معرفی کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه پاریس اتوش��و که به زبان فرانسوی ها ‪Mondial‬‬ ‫‪ de l’Automobile‬نام گذاری ش��ده‪ ،‬مشهورترین نمایشگاه‬ ‫موت��وری جهان نیز از نوع خود به ش��مار می رود که برای مدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز در اکتب��ر س��الهای زوج کلی��د می خورد‪ .‬امس��ال این‬ ‫روی��داد قدمتی ‪ ۱۲۰‬س��اله پیدا کرده و پیش��ینه ان به س��ال‬ ‫‪ ۱۸۹۸‬ب��از می گ��ردد‪ .‬دوره اول در منطقه ای ب��ه نام ‪Jardin‬‬ ‫‪ des Tuileries‬برگ��زار ش��د‪ .‬ای��ن منطقه یک پ��ارک بزرگ‬ ‫و ش��ناخته ش��ده در پاریس اس��ت که ان روزها ب��رای برخی‬ ‫جش��ن های خاص مورد استفاده قرار می گرفت‪ .‬بازدیدکنندگان‬ ‫غیر از چند خودرو لوکس ان زمان‪ ،‬شاهد نمایش انواع و اقسام‬ ‫دوچرخه و موتورسیکلت و همچنین ورزش های مرتبط با دنیای‬ ‫خودروسازی بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹شروعی رویایی در گرند پاالس‬ ‫چند سال بعد و در س��ال ‪ ۱۹۰۱‬محل برگزاری نمایشگاه به‬ ‫‪ Grand Palais‬منتقل ش��د‪ .‬تغیی��ر مهم دیگری که در مورد‬ ‫موندیال رخ داد‪ ،‬این بود که از فرمت س��االنه خارج و تبدیل به‬ ‫رویدادی دوساالنه شد‪.‬‬ ‫این ش��رایطی اس��ت که البته تا امروز حفظ ش��ده اس��ت‪ .‬تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۱۴‬تعداد دوچرخه ها و موتورس��یکلت ها همچنان از‬ ‫خودروها بیشتر بود‪ .‬اما در سال های بعد شرایط برای خودنمایی‬ ‫اتومبیل های روز بهتر و بهتر ش��د‪ .‬در همین س��ال البته شروع‬ ‫جنگ جهانی اول‪ ،‬وضعیت برگزاری نمایشگاه دردوره های اینده‬ ‫سخت کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۳۰‬نمایش��گاه که تازه از بحران ه��ای مربوط به‬ ‫جن��گ جهانی اول خارج ش��ده بود‪ ،‬می رفت تا اس��م و رس��م‬ ‫خوبی برای خودش دس��ت و پا کند‪ .‬ام��ا بحران های اقتصادی‬ ‫اروپا ش��رایط را طوری رقم زد که بیش از ‪ ۸۰‬درصد مردم توان‬ ‫خرید خودروهای دسته دوم را هم نداشتند‪ .‬این یعنی رکود بازار‬ ‫خرید و فروش خودرو و به تبع ان کاهش مخاطبان نمایش��گاه‬ ‫موندی��ال! به همه اینها جنگ جهانی دوم را هم اضافه کنید که‬ ‫باعث ش��د نمایشگاه برای چند دوره (‪ ۱۹۳۹‬تا ‪ ۱۹۴۵‬میالدی)‬ ‫برگزار نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشتی پس از از سال های جنگ‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۴۶‬به یک بازگش��ت طوفانی می رس��یم! نخستین‬ ‫سال بعد از پایان جنگ جهانی موندیال به خبرسازترین رویداد‬ ‫نمایش��گاهی در تمام اروپا بدل شد‪ .‬ظاهرا فعاالن عرصه خودرو‬ ‫تصمیم خود را برای درخش��ش در بازارهای اروپا گرفته بودند‪.‬‬ ‫این شد که ‪ ۱۵‬محصول جدید در نمایشگاه ان سال به معرض‬ ‫نمایش درامد و در طول ‪ ۱۰‬روز‪ ،‬بیش از ‪ ۸۱۰‬هزار بازدید کننده‬ ‫تخصصی از نمایش��گاه بازدید کردند‪ .‬روند صعودی نمایشگاه در‬ ‫س��ال های بعد نیز ادامه داشت‪ .‬در سال ‪ ۱۹۴۹‬برگزارکنندگان‬ ‫ب��ا محدودیت فضای برگ��زاری مواجه ش��دند و ناچارا برخی از‬ ‫متقاضیان را برای حضور نپذیرفتند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬س��ال بعد یعنی در ‪ ۱۹۵۰‬می�لادی‪ ،‬رویداد خودور پاریس‬ ‫ب��رای رفع مش��کل مت��راژ به صورت ه��م زم��ان در دو فضای‬ ‫نمایشگاهی برگزار ش��د‪ .‬تاالر بزرگ ‪Porte de Versailles‬‬ ‫محل دومی بود که غیر از ‪ Porte de Versailles‬انتخاب شد‬ ‫و البته نزدیک ترین فاصله را نس��بت به سایت همیشگی داشت‪.‬‬ ‫خودروها در محل اصلی خودش��ان ماندند و موتور سیکلت ها و‬ ‫بخش ویژه قطعات به سالن دوم منتقل شد‪.‬‬ ‫در همین س��ال ها بود که نام و اوازه نمایش��گاه از سطح اروپا‬ ‫فرات��ر رفته و برخی برندهای امریکایی خودرو نیز حضورش��ان‬ ‫را در نمایش��گاه تثبیت کردند‪ .‬ای��ن یعنی باز هم نیاز به فضای‬ ‫بیشتر!‬ ‫از سال ‪ ۱۹۵۲‬نمایشگاه برای دوره های مختلف خود شعارهای‬ ‫صنعتی انتخاب کرد‪ .‬موندیال ان س��ال با شعار «دوران مدرن»‬ ‫ک��ار خودش را اغاز کرد‪ .‬برگزارکنندگان تالش کردند تا تمرکز‬ ‫خود را بر معرفی نسل جدید خودروها متمرکز کنند‪ .‬از اتفاقات‬ ‫تارخی در ان زمان س��رمایه گذاری یک بانوی ثروت مند به نام‬ ‫‪ Denise Colcombet‬در روند برگزاری نمایشگاه و شراکت‬ ‫در هزینه ه��ای حضور برندهای برتر بود که بس��یار مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۵۴‬بازدید کنندگان به سقف ‪ ۱‬میلیون‬ ‫نفر رسیدند‪ .‬البته همچنان تغییر فضای برگزاری معضل جدی‬ ‫مجریان بود‪.‬‬ ‫به ‪ ۱۹۵۵‬میرس��یم‪ .‬زمانی که اتوش��و پاریس سعی داشت تا‬ ‫فاصله حرفه ای خودش را با نمایشگاه هایی چون دترویت اتوشو‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬از ‪ ۴‬تا ‪ ۱۴‬اکتبر (‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬مهرماه) شاهد برگزاری صد و بیستمین سال برگزاری‬ ‫این رویداد دوساالنه هستیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خودنمایی سریع ترین چمن زن دنیا در گوودوود‬ ‫فس��تیوال س��رعت گوودوود پر از خودروهای خاصی اس��ت که‬ ‫تالش می کنند از س��رباالیی باال بروند‪ .‬ت��ا اینجا خودروهای مک‬ ‫الرن ‪ ۶۰۰LT‬جدید‪ ،‬ایتال دیزاین ‪ GT-R۵۰‬و تویوتا سوپرا وارد‬ ‫پیس��ت ش��ده اند‪ .‬هوندا نیز یکی از عجیب ترین وسایل نقلیه خود‬ ‫را ب��ه این روی��داد اورده اس��ت‪ Mean Mower V۲ .‬به لطف‬ ‫پانل ه��ای بدنه تراکتور هوندا ‪ ۲۶۲۲ HF‬ما را به یاد ماش��ین های‬ ‫چمن زنی می اندازد اما خب اصالحات بس��یار زیادی روی ان انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��ما پیشرانه دوست داشتنی ماشین چمن زنی را اینجا نخواهید‬ ‫دی��د‪ .‬هوندا پیش��رانه ‪ ۴‬س��یلندر ‪ ۹۹۹‬سی س��ی موتورس��یکلت‬ ‫‪ CBR۱۰۰۰RR‬فایربلید را که قدرت بیش از ‪ ۱۹۰‬اس��ب بخاری‬ ‫در دور ‪۱۳‬ه��زار دارد روی ای��ن چمن زن نصب کرده اس��ت‪ .‬فریم‬ ‫س��بک وزن این وسیله نیز نس��بت فوق العاده قدرت به وزن ‪۱۰۰۰‬‬ ‫اس��ب بخار بر تن را نتیجه داده اس��ت‪ .‬هوندا قطع��ات دیگری از‬ ‫فایر بلید مانند کالچ‪ ،ECU ،‬گیربکس ‪۶‬س��رعته و صفحه نمایش‬ ‫تمام رنگ��ی را نیز در این چمن زن به کار برده اس��ت‪ .‬نیروی توقف‬ ‫‪ V۲‬هم کالیپرهای ‪ ۴‬پیستونه در جلو و ‪ ۶‬پیستونه در عقب است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود حداکثر سرعت این چمن زن بیش از ‪ ۲۴۱‬کیلومتر‬ ‫در ساعت است‪.‬‬ ‫این وس��یله بیشتر ش��بیه یک کارت است تا چمن زن اما تمامی‬ ‫پرفورمنس یادشده به کار می اید‪ .‬هوندا مطمئن شده که ‪ V۲‬هنوز‬ ‫هم می توان��د چمن ها را کوتاه کند و این ام��ر به لطف اصالحاتی‬ ‫در تیغه های چمن زن انجام ش��ده اس��ت‪ .‬پیش��رانه های الکتریکی‬ ‫کوچک نیز تیغه های فیبر کربنی را می چرخانند‪ .‬توسعه این وسیله‬ ‫با استفاده از قطعات سفارشی‪ ،‬پرینت سه بعدی و متریال پیشرفته‬ ‫بوده که البته برای ایجاد قدرت بیش��تر در مقایسه با نسل قبلی و‬ ‫کمک به حفظ ظاهر مرسوم چمن زن ضروری بوده است‪.‬‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ن رویداد خـــودرویی جهان‬ ‫ـوندیال کبیر»‬ ‫امریکا و نمایش��گاه خودرو ژنو حفظ کن��د‪ .‬به هر حال صنعت‬ ‫خودرو تبدیل به جذاب ترین صنعت جهان شده بود و هر روز در‬ ‫گوشه ای از دنیا یک رویداد خودرویی متولد می شد‪.‬‬ ‫اما ش��اید مهم ترین نکت��ه در مورد موندیال ای��ن بود که هر‬ ‫س��ال در زم��ان برگزاری ان نخس��تین ها و ت��ازه کارها فرصت‬ ‫عرض ان��دام در می��ان بزرگترین ها را پیدا کردن��د‪ .‬برای مثال‬ ‫برخی کارشناسان معتقد هستند که برند سیتروئن موجودیت و‬ ‫شهرت امروز خودش را مدیون موندیال است‪ .‬این برند به خوبی‬ ‫از فضای نمایشگاه بهره برداری کرد و خیلی زود بین المللی شد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬س��ال بعد پای ژاپنی ها به عنوان نخستین نمایندگان اسیا‬ ‫به نمایش��گاه باز ش��د‪ .‬ژاپنی ها بعد از ان دیگر بازار فرانس��ه را‬ ‫ره��ا نکردند و ب��ه ج��ز دو دوره (‪ ۱۹۷۳‬و ‪ ۱۹۷۵‬میالدی) در‬ ‫باقی دوره ها حضور داشتند‪ Prince Skyline .‬که چندی بعد‬ ‫نیس��ان نام گرفت‪ ،‬همان برند معروفی است که بازار موندیال را‬ ‫برای اسیایی ها کشف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید ژنرال شارل دوگل از موندیال!‬ ‫در طول ‪ ۵۰‬دوره‪ ،‬هر بار ش��خصیت های برجس��ته ای از این‬ ‫رویداد بازدید کردند اما ش��اید مهم ترین انها ژنرال شارل دوگل‬ ‫بوده که در سال ‪ ۱۹۶۲‬و در جشن سالگرد ‪ ۵۰‬سالگی نمایشگاه‬ ‫از بخش ه��ای مختل��ف ان بازدید کرد‪ .‬در همین س��ال بود که‬ ‫نمایشگاه به منطقه جدیدی منتقل شد‪.‬‬ ‫‪ Porte de Versailles‬مرکز نمایشگاهی مدرن و عظیمی‬ ‫بود که به صورت یک فاز تکمیلی در محل قبلی (جایی که قبال‬ ‫موتورس��یکلت ها و دوچرخه ها منتقل شده بودند) احداث شد‪.‬‬ ‫این فضای جدید اختصاصا برای برگزاری موندیال در نظر گرفته‬ ‫شد‪ .‬البته نه به معنای این که در باقی روزهای سال بی استفاده‬ ‫بوده اما به هر حال شهرت این مرکز نمایشگاهی اغلب به دلیل‬ ‫میزبانی از موندیال است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬س��ال بع��د یعن��ی در ‪ ۱۹۷۷‬میالدی نمایش��گاه‬ ‫موندیال بخش موتورس��یکلت ه��ارا از خودروها مجزا کرد‪ .‬این‬ ‫یعنی در س��ال های زوج اتوش��و پاری��س برگزار می ش��د و در‬ ‫س��ال های ف��رد رویداد انحصاری موتورس��یکلت ه��ا‪ .‬این روند‬ ‫تا امروز هم رعایت ش��ده اما ش��هرت موندی��ال همچنان بابت‬ ‫خودروهاس��ت تا بخش های دیگ��ر‪ .‬ناگفته نماند که بعد از چند‬ ‫سال در ‪ ۱۹۸۳‬میالدی نمایشگاه موتورسیکلت ها و دوچرخه ها‬ ‫هم از هم تفکیک ش��دند و بدین ترتیب موندیال تبدیل به سه‬ ‫رویداد مجزا شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال بع��د و در ‪ ۱۹۹۳‬می�لادی برگزارکنندگان به این‬ ‫نتیجه رس��یدند که بهتر اس��ت بخش موتورها و دوچرخه ها را‬ ‫دوباره ب��ا هم ادغام کنند‪ .‬این رویداد در ان س��ال بیش از ‪۵۵‬‬ ‫هزار مترمربع فضای برگزاری داشت و نامش را ‪Paris Two-‬‬ ‫‪ Wheel Show‬یا رویداد دو چرخ پاریس گذاشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک قرن با موندیال‬ ‫دقیقا بیست سال قبل‪ ،‬نمایشگاه موندیال ‪ ۱۰۰‬ساله شد! این‬ ‫افتخاری است که نصیب هر رویدادی نمی شود! برگزارکننندگان‬ ‫ب��رای این دوره س��نگ تمام گذاش��تند‪ .‬تقریبا هم��ه برندهای‬ ‫خودرویی جهان در دوره صدم حضور داش��تند و اغلب مقامات‬ ‫بلندپایه فرانسه از جمله رئیس جمهوری وقت‪ ،‬پیام تبریک خود‬ ‫را ب��ه این مناس��بت ابالغ کردند‪ .‬نکته جال��ب اینکه مدیرعامل‬ ‫شرکت پژو در این سال مسئولیت برگزاری جشن بزرگ صنعت‬ ‫خودرو فرانسه را در سالگرد صدسالگی موندیال بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫روی��داد موتورس��یکلت ها اگرچه همواره زیر س��ایه ش��هرت‬ ‫اتوش��وپاریس قرار گرفته بود اما امارهای جالبی از خود به جای‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬تعداد ‪ ۳‬سالن از ‪ ۶‬سالن اصلی‬ ‫سایت ‪ Porte de Versailles‬در اختیار برگزارکنندگان قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬این یعنی بیش از ‪ ۶۰‬هزار مترمربع فضای برگزاری که‬ ‫البته برای صنعت موتورس��یکلت عدد شگفت انگیزی محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬تفکیک بخش های مختلف نمایشگاه در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫رخ داد‪ .‬روی��دادی ک��ه بی��ش از ی��ک قرن تجرب��ه را در چنته‬ ‫دارد‪ ،‬س��ه بخش اصل��ی یعنی ایمنی‪ ،‬انرژی ه��ای نو و طراحی‬ ‫محیط��ی جدید را در دس��تور کار خود ق��رار داد‪ .‬خودورها نیز‬ ‫بر همین اس��اس دس��ته بندی شدند‪ .‬در همین س��ال بود که‬ ‫رویای برگزارکنندگان محقق ش��د و نمایش��گاه خودرو پاریس‪،‬‬ ‫لقب مهم ترین رویداد خودرویی جهان را برای خود کرد‪ .‬اخرین‬ ‫امارها نشان می دهد در سال ‪ ۲۰۱۶‬بیش از یک میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر از این رویداد بازدیدکردند‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما ‪ ۱۲۰‬سالگی‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬از ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۱۴‬اکتب��ر (‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬مهرماه) ش��اهد‬ ‫برگزاری صد و بیس��تمین س��ال برگزاری این رویداد دوساالنه‬ ‫هس��تیم‪ .‬پیش بینی شده که س��طح بازدیدها به بیش از یک و‬ ‫نیم میلیون نفر خواهد رس��ید‪ .‬تنها ‪ ۱۰‬هزار خبرنگار قرار است‬ ‫ابعاد مختلف این رویداد را به صورت حضوری و مستقیم پوشش‬ ‫بدهند‪ .‬ضمن اینکه نمایندگانی از ‪ ۱۰۰‬کشور جهان محصوالت‬ ‫مختلف خود را در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت خودرو به‬ ‫نمایشگاه خواهند اورد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫وارداتی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برای توسعه بسته عمل کنیم‬ ‫محسن رزم خواه‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬یکی از چالش های کشور‬ ‫مربوط به مدیریت است و این موضوع برای صنعت قطعه نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫مدی��ران و فعاالن بدون سیاس��ت و برنامه حرکت می کنن��د و واحدهای‬ ‫صنعت��ی ی��ا می توانند و می مانند ی��ا نمی توانند و حذف می ش��وند‪ .‬امروز‬ ‫بسیاری از واحدها ورشکست شده و از چرخه تولید خارج شده اند و چه بسا‬ ‫کسانی که به فعالیت خود ادامه می دهند با کاهش تولید روبه رو می شوند‪،‬‬ ‫البته تعداد معدودی از قطعه س��ازان فعالیت مطلوبی داشتند که ضروری‬ ‫است الگوی سایر واحدهای تولیدی شوند‪ .‬انها ویژگی هایی دارند که از ان‬ ‫جمله اندازه‪ ،‬اتصال به ش��بکه های بین المللی قطعه سازی و مجموعه های‬ ‫خودرویی‪ ،‬خرید دانش فنی مورد نیاز‪ ،‬داش��تن ماش��ین االت پیشرفته و‬ ‫بهره بردن از مدیریت روزامد اس��ت‪ .‬به نظر می رسد وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باید بررس��ی جامعی داشته باشد و ویژگی های شرکت های موفق‬ ‫را گرداوری و منتش��ر کند تا واحدهای تولیدی اموزش های الزم را از این‬ ‫تولیدکنندگان دریافت کنند‪ .‬حتی این امر ش��اید باعث ترغیب واحدهای‬ ‫کوچک شود تا با یکدیگر ادغام شوند و در مجموعه ای بزرگتر به بقای خود‬ ‫ادامه دهند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬یکی از مش��کالت در صنعت قطعه‪ ،‬زمان بندی‬ ‫و تحویل به موقع قطعات اس��ت‪ .‬زمانی ژاپن نیز این مش��کل را داشت‪ .‬انها‬ ‫سیستم «جاست این تایم» را طراحی کردند که حتی اروپا و امریکا نیز از ان‬ ‫الگوبرداری کرد‪ .‬این سیستم امکان تشکیل انبار را از بین می برد‪ .‬کاال تولید‬ ‫و بدون وقفه به خط تولید خودروساز منتقل می شود و در نهایت‪ ،‬محصول‬ ‫نهایی به بازار مصـرف عرضه ش��ده و هزینه های انبارداری صفـر می شود‪.‬‬ ‫صنعت قطعه کش��ور این روش ها را به درس��تی نمی شناسد‪ .‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫زمینه کیفیت‪ ،‬ژاپنی ها سیستم خطاناپذیری را اختراع کردند‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫اگر بر اثر غفلت کارگری قطعه ای را به اشتباه مونتاژ کند تا پایان خط تولید‬ ‫این روند ادام��ه پیدا می کند اما ژاپنی ها به گونه ای خطوط خود را طراحی‬ ‫کرده اند که کارگر نمی تواند چنین اشتباهی کند و قطعه تنها در یک حالت‬ ‫خاص باید مونتاژ شود‪.‬‬ ‫تاثیر اقدام های دولت برای رسیدگی به ثبت سفارش های غیرقانونی‬ ‫قیمت ها شکستـه شد‬ ‫بستن ثبت سفارش‪ ،‬واردات خودرو را انحصاری می کند‬ ‫ثبت سفارش های غیرقانونی و واردات خودرو موضوعی است که‬ ‫در مرکز توجه فعاالن اقتصادی قرار گرفته اس��ت‪ .‬این موضوع تا‬ ‫حدی به اقتصاد کشور اسیب زد که در روزهای گذشته حاکمیت‬ ‫و رییس جمهوری برای شفاف سازی به موضوع ورود کردند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری کش��ور در نامه ای به مردم اع�لام کرد پیگیر‬ ‫موضوع بوده و از معاون اول خود خواس��ته است برای جلوگیری‬ ‫از تکرار تخلف های مش��ابه و خشکاندن ریش��ه ها و عوامل فساد‬ ‫ساختاری‪ ،‬رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات‬ ‫عموم��ی» و « ش��فافیت» را در اولویت قرار دهد و برای ارس��ال‬ ‫سریع انها به مجلس شورای اسالمی اقدام کند‪.‬‬ ‫در بخشی از این نامه امده است‪« :‬بنابر گزارش وزارت اطالعات‬ ‫این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخالل در بازار‪ ،‬‬ ‫موجب تش��دید واردات خودرو و خروج گس��ترده ارز از کش��ور ‪،‬‬ ‫ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت‪ ،‬کس��ب س��ودهای‬ ‫نامش��روع و بروز پدیده داللی در حوزه ثبت س��فارش شده است‬ ‫و طب��ق گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تخلف ها از طریق‬ ‫دس��تکاری در تاریخ ثبت س��فارش‪ ،‬تغییر در عنوان کاالی مورد‬ ‫سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است‪».‬‬ ‫در ای��ن گزارش گروه ه��ای اصلی درگی��ر در تخلف های ثبت‬ ‫س��فارش خودرو ش��امل برخی کارکنان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ تجارت‪ ،‬تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان‬ ‫ش��رکت رایانه ای طرف قرارداد برای پش��تیبانی از س��امانه ثبت‬ ‫سفارش معرفی شده اند‪.‬‬ ‫درحال حاضر با تالش مس��ئوالن اجرایی و بر اس��اس بررس��ی‬ ‫مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق‬ ‫مش��ارکت چند نفر از کارگزاران دولتی‪ ،‬یک ش��رکت رایانه ای و‬ ‫چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» موضوع را از ی��ک فعال ب��ازار خودرو و‬ ‫کارشناس اقتصادی خودرو پیگیری کرده که در ادامه این مسئله‬ ‫چقدر قیمت ها واقعی خواهد ش��د و انها چه پیشنهاد برای ثبات‬ ‫بازار دارند؟‬ ‫‹ ‹قیمت ها سیر نزولی گرفت‬ ‫سعید موتمنی ‪ ،‬رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو تهران‪ ،‬درب��اره ورود رییس جمهوری کش��ور به موضوع‬ ‫واردات غیرقانونی و کاهش التهاب بازار و نیز افت قیمت ها ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ در چند روز گذش��ته بازار خودرو ب��ا کاهش ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫نرخ برخی خودروها روبه رو بود‪ .‬بر اساس پیگیری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ مع��دن و تجارت درباره موضوع ثبت س��فارش های غیرقانونی بر‬ ‫مبن��ای تاکید رییس جمه��وری‪ ،‬قیمت ها تا ح��دود زیادی روند‬ ‫نزولی گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬در این باره کس��انی که خ��ودرو احتکار کرده بودند‬ ‫پس از جدی ش��دن مس��ئله در وزارتخانه خودروهای دپو شده را‬ ‫وارد بازار کردند‪.‬‬ ‫او به شکسته شدن حباب قیمت ها اشاره کرد و گفت ‪ :‬هیوندای‬ ‫سانتافه ‪ ۵۷۰‬میلیون تومانی در چند روز گذشته با کاهش ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی به ‪ ۴۷۰‬میلیون تومان رسید‪ .‬تویوتا پریوس ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان شده و توسان اسپرتیج ‪۵۴۰‬‬ ‫میلیون تومان با ‪ ۴۴۰‬میلیون تومان معامله می شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو در ادامه به نبود مش��تری در بازار خودرو‬ ‫اش��اره کرد و گفت ‪ :‬به دلیل اینکه هنوز قیمت ها باال است مردم‬ ‫تمایلی به خرید ندارند و منتظر هس��تند تا قیمت ها واقعی شود‬ ‫زیرا شکاف نرخ کارخانه و بازار هنوز زیاد است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در این فاصله که بازار ب��ه دلیل کمبود عرضه دچار‬ ‫التهاب ش��د خودرو به اندازه کافی در کش��ور موجود بود اما دپو‬ ‫ش��دن انها از س��وی واردکنندگان‪ ،‬قیمت ها را یک باره چند برابر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹محتکران چه می گویند‬ ‫موتمن��ی به احتک��ار ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬خودرو اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پس از دس��تور پیگیری جدی از س��وی رییس جمهوری و ورود‬ ‫وزارتخان��ه به موضوع‪ ،‬بس��یاری از ترس کش��ف انبارهای ش��ان‬ ‫خودروها را وارد بازار کردند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬در این فاصله برخی انبارها کش��ف‬ ‫ش��د و صاحبان ان در توجیه این مسئله اعالم کردند خودروهای‬ ‫لوکس را برای استفاده خطوط تاکسیرانی خود درنظر داشتند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در این ش��رایط ک��ه قیمت ها در ح��ال افزایش بود‬ ‫متقاضیانی ک��ه به دنبال خرید خودرو برای خود ‪ ،‬به ش��رکت ها‬ ‫مراجعه و ثبت نام کرده بودند به نوعی متضرر شدند زیرا ملزم به‬ ‫جایگزینی خودرو مورد نظر با مدل دیگری شدند‪.‬‬ ‫پیش تر در خبرها امد یکی از شرکت های مونتاژکننده داخلی‬ ‫اعالم کرد به دلیل تحریم ها نمی تواند خودروهایی که پیش فروش‬ ‫کرده را تامین کند و از مش��تریان خواست خودروهای ثبت نامی‬ ‫خ��ود را با مدل��ی دیگر جایگزین کنند یا اصل پ��ول را به همراه‬ ‫سود دریافت کنند‪.‬‬ ‫موتمن��ی در این باره معتقد اس��ت در حالی ک��ه خودروهای‬ ‫مورد نظر موجود بوده برای س��ود بیشتر خودروهای جایگزین به‬ ‫ثبت نام کنندگان پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد ‪ :‬حاش��یه سود بازار س��بب شد تا این شرکت ها‬ ‫برای سود بیشتر به وعده های خود در پیش فروش ها عمل نکنند‬ ‫در حالی که این ش��رکت ها خودروها را ب��ا ارز دولتی وارد کرده‬ ‫بودند و با نرخ چند برابر در بازار معامله کردند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫گفت ‪ :‬حال پرس��ش من این است ‪ ،‬چه اتفاقی افتاده که با وجود‬ ‫اینکه واردات خودرو ممنوع شده در مدت چند روز ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان نرخ خودروها افت پیدا کرد؟ پاس��خ این اس��ت که عرضه‬ ‫در بازار بیش��تر ش��د و پیگیری جدی دولت‪ ،‬محتکران را ناگزیر‬ ‫به فروش محصوالت دپو ش��ده کرد‪ .‬البت��ه پیش بینی اتحادیه در‬ ‫هفته گذش��ته نیز همین بود و اع�لام می کنیم این کاهش ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ردگیری خودروهای غیرقانونی‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که قیمت ها با وجود کاهش هنوز باال‬ ‫هس��تند ‪ ،‬گفت ‪ :‬در این موض��وع فعالیت افراد س��ودج و در بازار‬ ‫خ��ودرو جو کاذب��ی به وجود اورد اما با اعمال نظارت بیش��تر به‬ ‫مرور قیمت ها شکسته می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرسش��ی درباره ردگی��ری خودروهای‬ ‫دپو ش��ده که به تازگی وارد بازار شده اند ‪ ،‬گفت ‪ :‬احتکار نمی تواند‬ ‫در نمایش��گاه ها انجام شود زیرا نمایش��گاه دار بر اساس حرفه اش‬ ‫حداکثر می تواند ‪ ۱۰‬خودرو در نمایش��گاه خ��ود نگهداری کند‪.‬‬ ‫این تعداد نیز برای فروش است‪ .‬دپو خودرو از سوی کسانی بوده‬ ‫که در این حرفه فعالیت ندارند؛ سرمایه دارانی که زمان برای انها‬ ‫مهم نیس��ت خودروها را در انبار نگه می دارند تا به سود بیشتری‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫موتمن��ی خاطرنش��ان کرد ‪ :‬این اف��راد خودرو را ب��ا ارز دولتی‬ ‫وارد کرده ان��د اما با دالر ‪ ۸‬ه��زار تومانی فروخته اند‪ .‬موضوع قابل‬ ‫ردگیری است زیرا امار واردات در گمرک مشخص است‪ .‬پیگیری‬ ‫ضرورت دارد تا مش��خص ش��ود چرا ش��رکت هایی که این حجم‬ ‫خودرو سفارش داده و وارد کرده اند ان را به مشتریان ندادند‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصار در واردات‬ ‫در ادامه‪ ،‬علی خاکساری رفسنجانی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی و کارشناس اقتصاد خودرو برای ساماندهی بازار‬ ‫خودرو پیشنهاد داد ‪ :‬از جمله اقدام های مثبتی که دولت می تواند‬ ‫ب��رای بازار خودرو انجام دهد تا از وضعیت فعلی خارج ش��ود باز‬ ‫کردن ثبث سفارش خودرو بدون تخصیص ارز است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت باید امروز واردات خ��ودرو را ازاد کند بدون‬ ‫اینکه ارز دولتی به ش��خص یا ش��رکتی تخصی��ص دهد‪ .‬در این‬ ‫بس��تر نرخ فعلی خودروها دس��ت کم نصف خواهد شد در حالی‬ ‫ک��ه خودروهای وارداتی با ارز دولتی با ن��رخ ازاد در بازار معامله‬ ‫می شوند‪ .‬این کارشناس اقتصاد خودرو ادامه داد ‪ :‬اگر دولت برای‬ ‫واردات خ��ودرو ارز بپردازد بازار خودرو را ملتهب تر می کند‪ .‬تنها‬ ‫بای��د ثبت س��فارش باز ش��ود و واردات خودرو ب��دون هیچ گونه‬ ‫محدودیتی و با تعرفه قانونی مجلس شورای اسالمی انجام شود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬خواهیم دید بدون اینکه دولت هیچ هزینه ای کرده باشد‬ ‫نرخ خودروها واقعی می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی یاداور ش��د ‪ :‬برای‬ ‫س��اماندهی بازار برخی اطالعات نادرس��ت منتش��ر می کنند در‬ ‫حالی که ضرورت دارد بر اساس مقررات و مصوبه مجلس شورای‬ ‫اسالمی و البته به طور شفاف‪ ،‬واردات خودرو رقابتی و ازاد انجام‬ ‫شود و از انحصار چند شخص و شرکت خارج و بر مبنای ضوابط‬ ‫تصویبی باش��د‪ .‬خاکساری رفسنجانی ادامه داد ‪ :‬امروز قیمت ها ‪۴‬‬ ‫برابر ش��ده که ب��ا ازاد کردن واردات ‪ ،‬به ن��رخ واقعی برمی گردد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬دولت می تواند بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود‬ ‫را از این طریق تامین کند‪ .‬با بستن ثبت سفارش در عمل واردات‬ ‫خودرو مانند تولید ان در کشور انحصاری می شود و سودجویان و‬ ‫دالالن به راحتی می توانند بازار قیمت ها را تعیین کنند‪.‬‬ ‫واردکنندگان‬ ‫مجلس‬ ‫حاضر به عودت ارز دریافتی هستیم‬ ‫درخواست افزایش قیمت قطعات منطقی است‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد ‪ :‬واردکنندگان راضی به تخصیص‬ ‫منابع ارزی به واردات نبوده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬اماده عودت ارز دولتی هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروک��ار‪ ،‬مهدی دادفر‪ ،‬دبی��ر انجمن واردکنندگ��ان خودرو در‬ ‫برنامه ای رادیویی در پاس��خ به تخصیص ارز دولتی به برخی ش��رکت هایی که به‬ ‫بهانه واردات خودرو ارز دریافت کرده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬تخصیص ارز به واردکنندگان‬ ‫خودرو به اصرار دولت و براساس قوانین و مقررات انجام شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واردکنندگان باید براس��اس قوانین موجود درخواست ارزی خود را در‬ ‫سامانه «نیما» ثبت می کردند و ارز دریافتی غیر از این سامانه نیز قاچاق ب ه شمار‬ ‫می رفت‪ .‬بنابراین‪ ،‬واردکنندگان راهی جز دریافت این ارز نداشتند‪.‬‬ ‫به گفت��ه دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو‪ ،‬مجم��وع ارز تخصیص یافته به‬ ‫واردکنندگان خ��ودرو برای ‪ ۴۲۰۰‬خودرو با میانگین قیمتی هر خودرو ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫یورو بوده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه بارها به دولتی ها اعالم ش��ده بود که از زمان ثبت سفارش‬ ‫تا ورود خودروها حداقل ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه زمان الزم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در همان زمان اعالم‬ ‫کردیم ک��ه تخصیص ارز به واردکنندگان دوگانگی در نرخ خودرو ایجاد می کند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬باید مدتی صبر کرد‪.‬‬ ‫دادفر تاکید کرد‪ :‬اکنون بر اس��اس مکاتبات انجام ش��ده با بانک مرکزی‪ ،‬تقاضا‬ ‫شده است تا با برنامه ریزی رویه ای‪ ،‬واردکنندگان ارز دولتی را عودت دهند‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به خبرها‪ ،‬عکس ها و فیلم هایی ک��ه در فضای مجازی حول محور‬ ‫احتکار خودرو دست به دس��ت می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکید می کنم اگر کس��ی در‬ ‫جایی مس��تند مستدل س��راغ دارد ابتدا به س��ازمان تعزیرات حکومتی یا پلیس‬ ‫اطالع رسانی کند و درگیر فضای مجازی نشوند‪ .‬برخی خودروهای در انبار مانده‬ ‫مربوط به شرکت واردکننده است و دالیلی برای در پارکینگ ماندن دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان در پاس��خ ب��ه واردات خودروه��ای غیرقانونی که‬ ‫رییس جمه��وری بیان کرد‪ :‬دس��تور رییس جمهوری در زمین��ه تخلف های ثبت‬ ‫سفارش خودرو بوده که ضمن حمایت از رییس جمهوری‪ ،‬باید تاکید شود مراقب‬ ‫تصمیم های ناگهانی باشیم‪.‬‬ ‫ی کنونی و تصمی��م رییس جمهوری درحال حاضر اظهار‬ ‫او با اش��اره به اتفاق ها ‬ ‫کرد ‪ :‬واردکنندگان خودرو از تیر س��ال گذشته که سایت ثبت سفارش بسته شد‪،‬‬ ‫این اتفاق ها را پیگیری می کردند‪ .‬پس از ان نیز پیگیری های مراجع ذی صالح و‬ ‫ورود انها در نیمه دوم سال اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬واردکنندگان خودرو به عنوان نخس��تین گروه��ی بودند که از‬ ‫تخلف های خودرویی و فساد ان اطالع رسانی کردند اما در نهایت خودشان متهم‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫دادفر تصریح کرد‪ :‬از تیر سال گذشته با بسته شدن ثبتارش به هر دلیل‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۶‬هزار خودرو ثبت س��فارش غیرقانونی ش��د که ‪ ۱۹۰۰‬دستگاه ترخیص شد‪.‬‬ ‫مس��تندات پیگیری های انجمن واردکنندگان از تیر سال گذشته موجود است و‬ ‫تصمیم قانون نادرست به چنین اتفاق هایی در بازار خودرو خارجی منجر شد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬درخواس��ت‬ ‫قطعه س��ازان مبنی بر افزای��ش نرخ منطقی و افزایش هزینه ه��ای واقعی باید دیده‬ ‫ش��ود تا این صنعت دچار اسیب نش��ود و صنعتگران از کیفیت قطعات کم نکنند‬ ‫زیرا تمامی این موارد برای صنعت خودرو کشور زیان به شمار می رود‪ .‬سیدمهدی‬ ‫مقدسی در گفت وگو با خانه ملت درباره درخواست افزایش ‪ ۴۰‬درصدی نرخ قطعات‬ ‫خودرو از س��وی خودروس��ازان ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودروسازان بعد از فشارهای امریکا و‬ ‫مش��کالتی که در زمینه افزایش نرخ ارز پیش امد‪ ،‬مدعی افزایش هزینه های خود‬ ‫شدند و به این دلیل از اغاز تیر‪ ،‬نرخ خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان بین ‪ ۵/۵‬تا‬ ‫‪ ۵/۷‬درصد افزایش یافت‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه بخش عمده ای از ساخت خودرو به قطعات ان مربوط است همان گونه‬ ‫که خودروسازان افزایش نرخ داشتند باید این افزایش برای قطعه سازان نیز محقق‬ ‫شود ‪ ،‬گفت ‪ :‬خودروسازان مشکالت قطعه سازان را کمتر مورد توجه قرار داده اند در‬ ‫حالی که برای اینکه خودروس��ازان داخلی توانمند باشند و کیفیت قطعات خودرو‬ ‫ارتقا داده ش��ود باید هزینه های منطقی قطعه س��ازان نیز در عق��د قراردادها دیده‬ ‫ش��ود‪ .‬نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه باید درخواست‬ ‫افزایش نرخ منطقی و هزینه های واقعی قطعات اعمال ش��ود تا ضمن جلوگیری از‬ ‫زیان ‪ ،‬کیفیت محصوالت نیز کاهش نیابد ‪ ،‬گفت ‪ :‬به درخواست قطعه سازان مبنی بر‬ ‫افزایش نرخ منطقی و افزایش هزینه های واقعی باید توجه شود تا این صنعت دچار‬ ‫اس��یب نش��ود و صنعتگران کیفیت قطعات را کاهش ندهند زیرا تمامی این موارد‬ ‫برای صنعت خودرو کش��ور زیان به ش��مار می رود‪ .‬او ادامه داد ‪ :‬همزمان با مطرح‬ ‫شدن مش��کالت خودروسازان در شرایط فعلی و تاثیراتی که این مشکالت بر بازار‬ ‫خودرو داش��ته باید رفع مشکالت قطعه س��ازان به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫مقدس��ی با بیان اینکه پیش��نهادهایی در این زمینه مطرح است و وزارت صنعت ‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید این نظرها را مدیریت کند‪ ،‬عنوان کرد ‪ :‬در کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی باید بیشتر به مش��کالت قطعه سازان رسیدگی‬ ‫شود‪ .‬راه تبدیل فضای تحریمی به فرصت ‪ ،‬رسیدگی به مشکالت قطعه سازان است‪.‬‬ ‫اگر انها برای ادامه راه دغدغه نداش��ته باش��ند و کیفیت محصوالت خود را بهبود‬ ‫دهند‪ ،‬مشکالت صنعت خودرو برطرف می شود‪ ،‬ضمن اینکه برای رشد می توان به‬ ‫قو توسعه و مراکز علمی و دانشگاهی توجه ویژه داشت‪ .‬وی با بیان اینکه باید‬ ‫تحقی ‬ ‫قطعه سازان داخلی را باور کنیم ‪ ،‬به انها ارزش دهیم‪ ،‬استانداردهای الزم را تعریف‬ ‫و اداره کل استاندارد و نهاد های نظارتی ورود کنند ‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬تحویل گیرندگان‬ ‫قطعه از جمله خودروس��ازان باید ناظران مقیم در واحدهای تولیدی داشته باشند‬ ‫و به طور مس��تمر ش��رایط را کنترل کنند‪ .‬مقدسی در پایان با تاکید بر اینکه باید‬ ‫به مش��کالت صنعت قطعه کش��ور نگاه واقع بینانه داش��ت و صورت مسئله را پاک‬ ‫نکرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد ‪ :‬اگر هزینه های تمام شده قطعه س��ازان افزایش یابد هزینه‬ ‫تمام ش��ده خودرو نیز باال می رود ‪ .‬اعتقاد داریم قطعه س��ازان و خودروسازان باید با‬ ‫اصالح س��اختارهای مالی و اداری هزینه های تمام ش��ده خود را کاهش دهند زیرا‬ ‫هزینه ها باال بوده و نرخ تمام شده خودرو نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تغییر فروش پژو سیتروئن به دنبال خروج از بازار ایران‬ ‫مدیرعامل شرکت خودروسازی پژو اعالم کرد‪ :‬در اثر تهدیدهای‬ ‫امریکا به تحریم ایران از اوایل ماه مه فروش این خودروس��ازی در‬ ‫خاورمیانه ‪ ۳۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬گروه خودروس��ازی پژو س��یتروئن ‪ PSA‬اعالم‬ ‫ک��رده فروش جهانی اش باوجود خ��روج از ایران به عنوان یک بازار‬ ‫عمده برای خودروهای پژو و س��یتروئن‪ ،‬در نیمه نخست امسال رو‬ ‫به رشد بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش به لطف خرید اوپل‪-‬واکس��هال از جنرال‬ ‫موتورز در س��ال گذش��ته‪ ،‬فروش این خودروس��از فرانسوی به ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۱۸۰‬هزار خودرو رس��یده که این به معنای رش��د ‪۳۸‬‬ ‫درصدی بوده ام��ا فروش این برند در خاورمیانه ‪ ۲۶‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس گروه خودروس��ازی پژو‪ ،‬در اثر تهدیده��ای امریکا به‬ ‫ی فروش این خودروسازی در خاورمیانه‬ ‫تحریم ایران از اوایل ماه م ‬ ‫‪ ۳۶‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬ایران بیش از ‪ ۱۲‬درصد فروش این‬ ‫کمپانی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫«ماکس��یم پیکات» اعالم کرده ما به اندازه کافی جهانی نیستیم‬ ‫اما همزمان کمتر از دیگران تحت تاثیر موانع تعرفه ای قرار خواهیم‬ ‫گرف��ت‪ .‬در تنش های جدید فضای تجاری بای��د تمرکز بر فروش‬ ‫داخلی بیشتر شود‪.‬‬ ‫او گفت��ه پژو‪-‬س��یتروئن هیچ دلیل��ی برای اصالح چش��م انداز‬ ‫س��االنه اش برای یک بازار باثب��ات اروپایی نمی بیند‪ .‬این گروه قرار‬ ‫است ‪ ۲۴‬ژوئیه نتیجه مالی نیمه نخست سال را منتشر کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر با موافقت نکردن دولت امریکا با درخواست دولت‬ ‫فرانسه با معافیت ش��رکت های خودروسازی اروپایی که درگذشته‬ ‫قرارداد خود را با ایران منعقد کرده اند‪ .‬همه این شرکت ها از جمله‬ ‫پژو‪-‬سیتروئن و رنو ناچار به ترک بازار ایران خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خلل در چرخه اقتصادی پیامد ضعف نوسازی ناوگان سنگین‬ ‫بطالت کامیون ها در دور باطل نوسازی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫فرس�ودگی ناوگان حمل و نقل باری سال هاس�ت بر دوش جاده های کشور سنگینی می کند و عالوه بر بروز برخی مشکالت در حمل و نقل کاال‪ ،‬مصرف‬ ‫س�وخت و الودگی هوا را نیز افزایش داده اس�ت‪ .‬هم اکنون بیش از ‪ ۱۲۷‬هزار کامیون باالی ‪ ۳۵‬س�ال در کشور وجود دارد که درهر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر پیمایش‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬لیتر گازوئیل مصرف می کنند‪ .‬بر همین اس�اس طرح جایگزینی ‪ ٦٥‬هزار دس�تگاه کامیون و کشنده دارای سن باالتر از ‪ ٣٥‬سال به عنوان یکی‬ ‫از طرح‪‎‬های بند «ق» تبصره ‪ ٢‬قانون بودجه ‪ 93‬در اخرین روزهای این سال به تصویب شورای اقتصاد رسید‪ .‬اجرای این طرح تاکنون اما واگرهای زیادی‬ ‫داشته و تاکنون چند بار فازهای اجرایی ان کلید خورده است اما به نظر می رسد هنوز نتیجه دلخواه از این طرح به دست نیامده است‪.‬‬ ‫در راستای اجرای بند «ق» تبصره ‪ ٢‬قانون بودجه ‪ 93‬درباره نوسازی ناوگان جاده ای‪ ،‬در اواخر سال ‪ 94‬تفاهمنامه نوسازی ‪ ٦٥‬هزار ناوگان باری میان‬ ‫وزارتخان ه راه و شهرسازی و نفت امضا شد‪ .‬در ان زمان اعالم شد در مدت ‪ ۵‬سال‪ ۶۵ ،‬هزار کامیون فرسوده از رده خارج می شود و مالکان این کامیون‬ ‫ها با استفاده از تسهیالت بانکی نسبت به نوسازی ناوگان خود اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫البته این تفاهمنامه انقدر مس�کوت ماند تا بار دیگر در بهمن س�ال ‪ ۹۵‬قراردادی سه جانبه میان وزارتخانه های راه و شهرسازی‪ ،‬اقتصاد و یک شرکت‬ ‫تولیدکننده کامیون و کش�نده قرارداری به امضا رس�ید و براساس ان‪ ،‬وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی مکلف به نوسازی ناوگان فرسوده جاده ای از‬ ‫محل درامدهای ناشی از صرفه جویی مصرف سوخت شدند‪.‬‬ ‫با وجود اعالم عمومی این قرارداد و امضای انها در حضور خبرنگاران‪ ،‬موضوع بار دیگر مسکوت ماند تا اینکه در مرداد سال گذشته بار دیگر در راستای‬ ‫اجرای این بند قانونی‪ ،‬قرارداد نوسازی ‪ 2‬هزار و ‪ 100‬کامیون و کشنده فرسوده میان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‪ ،‬وزارت نفت و شرکت سایپا‬ ‫دیزل منعقد شد تا گامی برای نوسازی بخشی از ‪ 120‬هزار کامیون فرسوده در سراسر کشور برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی ‪10‬میلیارد دالری در یک دهه‬ ‫در ح��ال حاضر حدود ‪ 127‬هزار کامیون در ناوگان باری کش��ور وجود دارد‬ ‫که میانگین سنی انها بیش از ‪ 35‬سال است‪ .‬کامیون های فرسوده در هر ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر پیمایش‪ ۶۰ ،‬لیتر سوخت مصرف می کنند و به همین دلیل خروج هر‬ ‫کدام از انها از ناوگان می تواند صرفه جویی قابل توجهی داش��ته باشد‪ .‬براساس‬ ‫پیش بینی مسووالن‪ ،‬با اجرای طرح نوسازی ـ که مبتنی بر طرح ارایه سوخت‬ ‫در ازای پیمایش اجرا می ش��ود ـ تعداد این کامیون های ‪ 35‬س��اله و بیشتر به‬ ‫حدود ‪ ۵۲‬هزار دستگاه کاهش می یابد‪.‬‬ ‫بر اس��اس براوردهای اولیه درباره طرح نوس��ازی‪ ،‬خروج ای��ن کامیون ها به‬ ‫کاهش مصرف ‪ 7‬میلیون لیتری گازوئیل در هر روز منجر می شود و اگر قیمت‬ ‫جهانی گازوئیل را یک دالر در هر لیتر در نظر بگیریم‪ ،‬با خروج این کامیون های‬ ‫فرس��وده‪ ،‬روزان��ه ‪ 7‬میلی��ون دالر صرفه جوی��ی در مص��رف س��وخت به ثبت‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫مسووالن معتقدند اجرای مصوبه قانونی نوسازی کامیون های فرسوده در یک‬ ‫دوره ‪۱۰‬س��اله منجر به صرفه جویی س��وختی به میزان حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫در کشور می شود‪.‬‬ ‫€ €با این ش�رایط برای حل این مشکل می توان بر چه موارد و راهکارهایی تکیه‬ ‫کرد؟‬ ‫در نخس�تین گام باید نش�ان تجاری مورد پس�ندی انتخاب ک�رد تا جایگزین‬ ‫کامیون های فرسوده شود‪ .‬در گام بعد نیز الزم است به موضوع خروج فرسوده ها‬ ‫با نگاه بحرانی االیندگی هوا نگریس�ته ش�ود و براین اس�اس تشریفات گمرکی‬ ‫تس�هیل و ب�ا نگاه بحران�ی تامین منابع انجام ش�ود و خروج ای�ن کامیون ها در‬ ‫‹ ‹طرحی که مورد استقبال قرار نمی گیرد‬ ‫با وجود اینکه اجرای طرح نوس��ازی کامیون ها بر مبنای بند «ق» تبصره ‪٢‬‬ ‫قانون بودجه ‪ 93‬تاکنون چند بار به طور رسمی کلید خورده اما به نظر می رسد‬ ‫نتیجه دلخواه در زمینه نوس��ازی ناوگان جاده ای عاید نش��ده است و انطور که‬ ‫رئیس س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می گوید استقبال از این طرح‬ ‫کمرنگ اس��ت‪ .‬به گفته داود کشاورزیان براس��اس برنامه باید در ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫‪ ۶۵‬هزار کامیون فرس��وده نوسازی شود‪ ،‬اما به علت پایین بودن قیمت سوخت‬ ‫مالکان این کامیون ها انگیزه ای برای نوسازی ناوگان خود ندارند‪.‬‬ ‫دس�تور کار قرار گیرد تا بتوان ش�رایط را به حد پایدار نزدیک کرد‪ .‬به طور قطع‬ ‫مذاکره و عملیاتی کردن یک اقدام مناسب در بازه زمانی ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماهه امکان پذیر‬ ‫خواهد بود و در این مدت می توان تعداد قابل توجهی خودرو فرسوده را از چرخه‬ ‫حمل ونقل خارج کرده و اقدام عملیاتی واقعی انجام داد‪ .‬امروز پیکره های اسقاط‬ ‫خودرو در کشور اموزش دیده‪ ،‬مسلط به کار‪ ،‬اماده و بیکار هستند که استفاده از‬ ‫انها می تواند اثرات مثبت زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کامیون های فرسوده عالوه بر مصرف سوخت باال االیندگی زیادی را تولید می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬امار ها نشان می دهد ساالانه کمتر از ‪ ۳‬هزار کامیون در‬ ‫کشور نوسازی می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��ازمان راهداری برای نوس��ازی ناوگان فرسوده کش��ور برنامه های زیادی دارد که پرداخت تسهیالت کم بهره ارزان قیمت برای مالکان از منابع داخلی سازمان یکی از‬ ‫این طرح ها است‪.‬‬ ‫کش��اورزیان با اش��اره به میزان تس��هیالت برای نوسازی کامیون افزود‪ :‬هم اکنون برای خرید کامیون که بین ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۵۰‬میلیون قیمت دارد ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت با سود ‪ ۹‬درصد پرداخت می شود اما باز هم رانندگان تمایلی برای نوسازی ناوگان خود ندارند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه وشهرسازی گفت‪ :‬براساس قانون رفع موانع تولید وزارت نفت مکلف شده مابه التفاوت سود تسهیالت را از محل صرفه جویی های مصرف سوخت‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به تازگی مجلس ش��ورای اس�لامی قانون هوای پاک را تصویب کرده و در این قانون تکلیف ش��ده خودرو های فرسوده حق تردد نداشته‬ ‫باشند و هیچ شرکتی نیز حق ندارد برای این خودرو ها صورتحساب صادر کند‪ .‬در این قانون دولت مکلف شده سن ناوگان فرسوده را تعیین کند‪ .‬اگر‬ ‫دولت سن ناوگان فرسوده را ‪ ۲۵‬سال تعیین کند در این صورت بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار کامیون برون شهری و همین تعداد کامیون درون شهری‬ ‫فرسوده به شمار می اید و باید از رده خارج شود‪.‬‬ ‫فرسوده ها‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بهترین و بدترین شهرهای امریکا برای رانندگان‬ ‫جایی که زندگی می کنید تاثیر بسیار زیادی روی میزان استرس زا‬ ‫ب��ودن حمل ونقل روزانه ش��ما دارد‪ .‬به تازگی مطالعه ای در این زمینه‬ ‫انجام شده و نتایج حاصل از ان بهترین و بدترین شهرها برای رانندگی‬ ‫در امریکا را نش��ان داد ه اس��ت‪ .‬مطالعه انجام شده ازسوی ‪Wallet‬‬ ‫‪ ۱۰۰ Hub‬شهر بزرگ امریکا را به همراه ‪ ۲۹‬فاکتور کلیدی رانندگی‬ ‫غیردوس��تانه دربرمی گیرد‪ .‬این فاکتورها شامل همه موارد مانند نرخ‬ ‫متوسط سوخت و تاسیسات تعمیر خودرو در شهر است‪ .‬بهترین شهر‬ ‫برای رانندگان امریکایی ش��هر رالی در کارولینای شمالی است‪ .‬پس‬ ‫از این ش��هر نیز کورپوس کریس��تی در تگزاس و اورالندو در فلوریدا‬ ‫ی که‬ ‫با فاصله های کم در مکان های بعدی قرار دارند‪ .‬ش��هرهای بعد ‬ ‫تکمیل کننده ‪ ۱۰‬شهر خوب برای رانندگی هستند در فلوریدا‪ ،‬تگزاس‬ ‫و کارولینای شمالی واقع شده اند‪ .‬این شهرها شامل گرینزبورو‪ ،‬پالنو‪،‬‬ ‫وینستون‪-‬سالم‪ ،‬دورهام‪ ،‬ال پاس��و‪ ،‬جکسون ویل و تامپا هستند‪ .‬اما‬ ‫فهرست بدترین شهرها برای رانندگی کمی سورپرایزکننده است زیرا‬ ‫ش��امل برخی شهرها با جمعیت کم است‪ .‬در این بخش باید به شهر‬ ‫دیترویت و میشیگان اشاره کنیم‪ .‬گرچه برخی شهرها مشکل ترافیک‬ ‫دومین و س��ومین شهرهای بد از نظر رانندگی یعنی سان فرانسیسکو‬ ‫و اوکلند را نداش��ته اند اما ترکیب حق بیمه باال‪ ،‬میزان جرم و جنایت‬ ‫قابل توجه و برخی از بدترین جاده های امریکا باعث شده اند در رتبه ای‬ ‫نازل قرار گیرند‪ .‬از دیگر شهرهای بد برای رانندگان امریکایی می توان‬ ‫به بوس��تون‪ ،‬نیویورک‪ ،‬لس انجلس‪ ،‬ش��یکاگو و واشنگتن اشاره کرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از این شهرها دارای ترافیک ش��لوغ و سنگین‪ ،‬تصادف های‬ ‫باال و بهای س��وخت گران هستند‪ .‬صحبت از ترافیک شد؛ باید گفت‬ ‫رانندگان امریکایی در هر س��ال بیش از ‪ ۲۹۰‬س��اعت را پشت فرمان‬ ‫خودرو خود هدر می دهند‪ .‬این ترافیک سنگین به طور متوسط در هر‬ ‫س��ال هزینه حدود ‪ ۱۷۰۰‬دالری را به مالک خودرو تحمیل می کند‬ ‫که به دلیل وقت و سوختی است که در ترافیک هدر می رود‪.‬‬ ‫پلیس می گوید پارک کردن در پیاده رو تخلف است‬ ‫خودروها سوار بر پیاده روها‬ ‫اسمان امینی‬ ‫خیابان ه�ای تهران را خودروه�ا فتح کرده اند‪.‬‬ ‫این س�خن تازه ای نیست اما عجیب ان است که‬ ‫حاال دیگر خودروها به خیابان ها قانع نیس�تند و‬ ‫دلشان می خواهد از س�روکول پیاده روها هم باال‬ ‫روند! اگرچه پلیس راهنمایی و رانندگی می گوید‬ ‫ف خودروها در پیاده روها‬ ‫بر اس�اس قانون‪ ،‬با توق ‬ ‫برخورد می کند اما انچه روزانه در شهر می بینیم‬ ‫حکایت از ناتوانی قان�ون در کنترل این وضعیت‬ ‫دارد‪ .‬برخی جامعه شناسان معتقدند این رفتارها‬ ‫از سوی دارندگان خودرو و به اصطالح «سواره ها»‬ ‫به مباحث فرهنگی مربوط می شود؛ چیزی که در‬ ‫جامعه شناسی به ان «تاخر فرهنگی» می گویند‪.‬‬ ‫بنابراین برای کاهش این مش�کل‪ ،‬شاید چاره ای‬ ‫جز صبوری برای توسعه فرهنگ درست استفاده‬ ‫از خودرو نداشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬افزایش اس��تفاده از خودرو‬ ‫و فراگیر ش��دن ان را اگرچه می توان یکی از نشانه های‬ ‫توسعه یافتگی کالنشهرها دانست اما وقتی این مصرف‬ ‫به اندازه‪ ،‬به جا و بر اس��اس معیارهای استاندارد نباشد‪،‬‬ ‫حکایت از ای��ن دارد که از توس��عه یافتگی‪ ،‬فقط لوازم‬ ‫ظاهری ان به دست انسان ها رسیده است‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه بدانیم تهران به عنوان پایتخت ما از این‬ ‫نظ��ر در چه وضعیتی ق��رار دارد‪ ،‬نیاز به بررس��ی های‬ ‫عمیق و موشکافانه نیس��ت‪ .‬کافی است وقتی در شهر‬ ‫ت��ردد می کنید‪ ،‬کمی به اط��راف دقت کنید و وضعیت‬ ‫خودروه��ا در خیابان و در پیاده روها را زیرنظر بگیرید‪.‬‬ ‫از بی قانونی ه��ای مکرر رانندگان در س��طح خیابان که‬ ‫بگذری��م‪ ،‬انها ای��ن روزها پا را از گلی��م خویش درازتر‬ ‫کرده و وارد حریم پیاده ها ش��ده اند؛ اگر پیاده رو عرض‬ ‫بیش��تری داشته باشد در ان رانندگی می کنند تا جای‬ ‫پ��ارک بهتری پیدا کنند و اگر عرض ان کم باش��د‪ ،‬تا‬ ‫جایی که پذیرای انها باشد‪ ،‬خود را در ان جا می دهند!‬ ‫‹ ‹توقف خودرو در پیاده رو از منظر قانون‬ ‫در قان��ون‪ ،‬به ط��ور صری��ح اع�لام کرده ک��ه توقف‬ ‫خودروها و دیگر وس��ایل نقلی��ه در پیاده روها‪ ،‬مصداق‬ ‫سد معبر بوده و تخلف به شمار می رود‪ .‬ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫رس��یدگی به تخلفات رانندگی (مصوب س��ال ‪ )۸۹‬در‬ ‫این زمینه می گوید‪« :‬وزارت راه و ترابری و شهرداری ها‬ ‫بنا به تش��خیص و اعالم راهنمایی و رانندگی‪ ،‬موظفند‬ ‫محل های��ی را که توقف وس��ایل نقلی��ه در انها به هر‬ ‫می��زان‪ ،‬موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انس��داد‬ ‫راه می ش��ود‪ ،‬با نصب عالمت مخصوص مشخص کنند‪.‬‬ ‫در صورت توقف وس��ایل نقلی��ه در این گونه محل ها و‬ ‫ترک ان یا خودداری راننده از حرکت و همچنین توقف‬ ‫خ��ودرو در پیاده روها‪ ،‬افس��ران راهنمای��ی و رانندگی‬ ‫مکلفند ضمن ص��دور قبض جریمه نس��بت به انتقال‬ ‫وس��یله نقلیه‪ ،‬مطابق ماده ‪ ۱۳‬این قانون‪ ،‬اقدام کنند‪».‬‬ ‫در م��اده ‪ ۱۳‬این قانون نیز بر ضرورت انتقال خودرو یا‬ ‫وس��یله نقلیه به نزدیک ترین توقف گاه یا مقر انتظامی‬ ‫یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه تاکید ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��رهنگ حس��ن عابدی‪ ،‬جانش��ین ریی��س پلیس‬ ‫راهور تهران بزرگ در پاس��خ به خبرنگار ما با اشاره به‬ ‫برخورد پلیس با تخلف هایی نظیر توقف وس��ایل نقلیه‬ ‫در پیاده روه��ا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬خودروهایی که در پیاده رو‬ ‫توقف می کنند‪ ،‬ع�لاوه بر حمل با جرثقیل و انتقال به‬ ‫پارکینگ‪ ۴۰ ،‬هزار تومان جریمه می شوند‪.‬‬ ‫عابدی در پاس��خ به این پرس��ش که به نظر می رسد‬ ‫برخورد مطلوبی از س��وی پلیس با خودروهای متوقف‬ ‫در پیاده رو انجام نمی ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬امار و ارقام پلیس‬ ‫نش��ان می ده��د با این پدی��ده به طور دائم��ی برخورد‬ ‫می ش��ود و حتی در این زمینه حمل خودرو با جرثقیل‬ ‫هم داشته ایم‪ .‬درواقع برخوردهای پلیس با این مسئله‬ ‫نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است‪.‬‬ ‫عابدی معتقد است افزایش تعداد خودروها در تهران و‬ ‫کمبود پارکینگ‪ ،‬دلیل اصلی افزایش تخلفات رانندگان‬ ‫در زمینه توقف خودرو در پیاده رو ها ش��ده اس��ت و به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬برخورده��ای پلیس هم بازدارندگی خود‬ ‫را از دست داده است‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬در کنار برخورد پلیس با این پدیده‪،‬‬ ‫گ یا ایجاد تعادل‬ ‫مس��ئوالن باید به فکر افزایش پارکین ‬ ‫بین تعداد خودروهای عرضه شده و پارکینگ ها باشند‪.‬‬ ‫پلی��س در این زمینه فقط می توان��د اعمال قانون کند‬ ‫اما ممکن اس��ت برخی افراد به هر دلیلی مجبور باشند‬ ‫خودرو را از خانه بیرون بیاورند و حتی حاضرند جریمه‬ ‫ان را نیز بپردازند‪.‬‬ ‫عابدی افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬شهری مانند تهران نیاز‬ ‫به افزایش وس��ایل حمل ونقل عمومی و ترویج فرهنگ‬ ‫استفاده از این وسایل دارد تا خود به خود بخشی از این‬ ‫مشکل حل ش��ود‪ .‬وی معتقد است معضالت ترافیکی‬ ‫تهران از جمله مسئله توقف وسایل نقلیه در پیاده روها‪،‬‬ ‫مجموعه ای از مس��ائل به هم پیوسته است و نمی توان‬ ‫فقط با تکیه بر قانون مشکالت را حل کرد‪.‬‬ ‫به گفته جانش��ین پلیس راهور ته��ران بزرگ‪ ،‬مردم‬ ‫می توانند توقف خودروها در پیاده روها را به پلیس ‪۱۱۰‬‬ ‫گزارش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخر فرهنگی؛ عامل تخلفات‬ ‫توقف خ��ودرو در پیاده روها اگرچ��ه امروز تبدیل به‬ ‫صحنه ای اشنا در تهران ش��ده است اما در کشورهای‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬نه تنها چنین صحنه هایی دیده نمی ش��ود‪،‬‬ ‫بلکه مدیریت شهری تالش می کند با افزایش فضاهای‬ ‫ویژه پیاده ها‪ ،‬فضاهای شهری را برای مردم دلنشین تر‬ ‫کرده و مردم را تشویق به استفاده از حمل ونقل عمومی‬ ‫و پیاده روی کند‪.‬‬ ‫امان اهلل قرایی مقدم‪ ،‬جامعه ش��ناس و عضو اتاق فکر‬ ‫ناج��ا در گفت وگ��و با روزگ��ار خ��ودرو افزایش توقف‬ ‫خودروه��ا در پیاده روها و عادی ش��دن این تخلف در‬ ‫میان رانندگان را از نش��انه های کاهش اقتدار مش��روع‬ ‫پلیس عنوان کرد و افزود‪ :‬به نظر می رسد پلیس با ابزار‬ ‫قانون نمی تواند جلو افزایش این تخلف را بگیرد‪.‬‬ ‫او با اظهار تاس��ف از عادی ش��دن چنی��ن تخلفاتی‬ ‫در پیاده روه��ا که حرکت را ب��رای عابران پیاده به ویژه‬ ‫معل��والن و نابینایان دش��وار کرده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از‬ ‫نظر جامعه شناسی‪ ،‬افرادی که مرتکب چنین تخلفاتی‬ ‫می ش��وند‪ ،‬تاخر فرهنگی دارند؛ این بدان معنی اس��ت‬ ‫که افراد‪ ،‬وسیله یا فناوری را به دست اورده اند اما هنوز‬ ‫فرهنگ استفاده مناسب از ان را ندارند‪.‬‬ ‫قرایی مقدم توضیح داد‪ :‬فرهنگ از دو بخش مادی و‬ ‫معنوی تشکیل شده است‪ .‬بخش مادی شامل فناوری‪،‬‬ ‫صنعت و اش��یا است؛ اشیا و فناوری ها را به راحتی و با‬ ‫ص��رف هزینه می توان به دس��ت اورد و کامال ملموس‬ ‫است‪ .‬فرهنگ معنوی شامل ش��یوه استفاده درست از‬ ‫اش��یا و دس��تاوردهای بشری اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫س��طح فناوری ها همواره در حال تغییر است و همواره‬ ‫وسایل جدیدی عرضه می شود‪ ،‬تاخر فرهنگی در همه‬ ‫کش��ورها وجود دارد اما شدت و ضعف دارد‪ .‬کسانی که‬ ‫صاحب فناوری و تولیدکننده وس��ایل هستند و زودتر‬ ‫فن��اوری را دیده و مورد اس��تفاده ق��رار داده اند‪ ،‬تاخر‬ ‫فرهنگی کمتری دارند اما جوامع دیگر‪ ،‬به ویژه کسانی‬ ‫که بیشتر مصرف کننده فناوری ها هستند‪ ،‬بیشتر تاخر‬ ‫فرهنگی دارند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه تاخر فرهنگی در همه کش��ورها‬ ‫با درجه های مختلف وج��ود دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬می توان‬ ‫امیدوار بود در کش��ور ما نیز فرهنگ استفاده درست از‬ ‫خودرو و فرهنگ شهرنشینی در کنار یکدیگر‪ ،‬به مرور‬ ‫زمان رش��د کرده و شاهد کاهش تخلفاتی مانند توقف‬ ‫خودرو در پیاده روها باش��یم‪ .‬البته با توجه به تحوالت‬ ‫فناوری‪ ،‬تاخر فرهنگی هیچ گاه به پایان نخواهد رسید؛‬ ‫در واقع س��رعت توس��عه فرهنگ مادی و معنوی هیچ‬ ‫گاه برابر نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن جامعه ش��ناس معتقد اس��ت با توج��ه به تاخر‬ ‫فرهنگی موجود در زمینه اس��تفاده از خودرو‪ ،‬در کنار‬ ‫برخ��ورد مقتدرانه پلیس‪ ،‬قوه مجری��ه و قوه قضاییه با‬ ‫این تخلفات‪ ،‬برای ترویج فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ‬ ‫خودروسواری در جامعه نیز باید تالش کرد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه انچه پلیس در زمین��ه برخورد با توقف‬ ‫وس��ایل نقلیه در پیاده روها می گوید و هشدارهایی که‬ ‫جامعه شناس��ان درب��اره لزوم اص�لاح فرهنگی در این‬ ‫زمین��ه می دهند‪ ،‬به نظر می رس��د در حال حاضر برای‬ ‫کاه��ش این معضل‪ ،‬تنها راهکار موجود در کنار قانون‪،‬‬ ‫توسعه حمل و نقل عمومی از یک سو و اصالح فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از خودرو در جامعه است‪ .‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫پیاده روها ه��ر روز برای پیاده ها باریک تر و خطرناک تر‬ ‫خواهد شد!‬ ‫ شنبه‬ ‫مزیت های حیاتی فناوری ارتباط خودرو‬ ‫فناوری ارتب��اط خودرو به همه چی��ز(‪ )V۲X‬ظرفیت زیادی برای‬ ‫حفظ جان انس��ان ها دارد‪ ،‬به همین دلیل کمپانی های مشهور ب ام و‪،‬‬ ‫فورد و گروه پژو‪-‬سیتروئن با انجمن خودرو ‪ ۵G‬همکاری می کنند تا‬ ‫نخس��تین فناوری زنده ‪ C-V۲X‬اروپا را به ثمر برسانند‪ .‬این سیستم‬ ‫‪ C-V۲X‬که از اساس ترکیب پیش��رفته فناوری های ارتباط خودرو‬ ‫به خودرو ‪ V۲V‬و سیس��تم ارتباط خودرو به زیرساخت ‪ V۲I‬است‬ ‫با خودروهای دیگر کمپانی ها و همچنین زیرس��اخت های هوشمندی‬ ‫مانند چراغ های راهنمایی ارتباط برقرار می کند‪ .‬فناوری یادش��ده بر‬ ‫پای��ه طیف ‪ ITS‬عمل می کند و توانایی کار بدون ارتباط س��لولی را‬ ‫دارد‪ .‬برای نشان دادن توانایی های این سیستم از خودروهای متفاوتی‬ ‫مانند ب ام و ‪ ،i۳‬دی اس ‪ ۷‬کراس بک‪ ،‬پژو ‪ ۵۰۰۸‬و فورد ا ِج اس��تفاده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته این تس��ت به خودروها محدود نب��وده زیرا ب ام و‬ ‫اس��کوترهای ‪ C evolution‬را نیز در ان ش��رکت داده اس��ت‪ .‬همه‬ ‫این وس��ایل نقلیه به چیپس��ت کوالک��ام ‪ C-V۲X ۹۱۵۰‬و نرم افزار‬ ‫ساخت ساواری مجهز بوده اند‪ .‬به لطف تجهیزات اضافی نصب شده این‬ ‫خودروها می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و هشدارهایی درباره‬ ‫خطرات پی��ش رو به یکدیگر بدهند‪ .‬این ام��ر زمانی رخ می دهد که‬ ‫رانندگان نمی توانند خودروهای دیگر را ببینند‪ .‬از جمله س��ناریوهای‬ ‫گوناگونی که در این تس��ت به کار گرفته شده می توان به چراغ ترمز‬ ‫الکترونیکی اضطراری‪ ،‬هش��دار برخورد در تقاطع‪ ،‬هش��دار ریس��ک‬ ‫تصادف در دوربرگردان‪ ،‬هش��دار کم کردن س��رعت خودرو و‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬گرچه بس��یاری از ای��ن ویژگی ها روی ایمن��ی تمرکز دارند اما‬ ‫تنها مزیت این فناوری به موارد یادش��ده ختم نمی شود‪ .‬سیستم های‬ ‫‪ V۲X‬می توانند با چراغ های راهنمایی ارتباط برقرار کنند و اطالعات‬ ‫متنوعی در اختیار رانندگان قرار دهند‪ .‬با اگاهی راننده از زمان س��بز‬ ‫شدن چراغ جریان ترافیک بهبود یافته و رانندگان می توانند امادگی‬ ‫بیشتری برای حرکت در زمان سبز شدن چراغ داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اختراعاتی که تاریخ صنعت خودرو را تغییر داده اند‬ ‫تکامل خودرو از الف تا بی نهایت‬ ‫ش��کی وج��ود ن��دارد ک��ه خ��ودرو یک ماش��ین‬ ‫احس��اس برانگیز است که هرگز از تکامل بازنایستاده‬ ‫و در طول چند دهه گذش��ته تغییرات زیادی داشته‬ ‫است‪ .‬در بسیاری از موارد این تکامل به دلیل افزایش‬ ‫نیاز به ایمنی سرنش��ینان یا افزایش راحتی انها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما محرک های پیش��رفت صنعت خ��ودرو تنها به‬ ‫ایمنی و راحتی محدود نمی شود زیرا مصرف سوخت‬ ‫ی��ا تالش ب��رای عرضه چیزی بهت��ر از رقیبان نیز از‬ ‫جمله دالیلی اس��ت که باعث ش��ده خودرو به جایی‬ ‫برس��د که هم اکن��ون می بینیم‪ .‬خوش��بختانه اینده‬ ‫صنعت خودرو جهانی امیدوارکننده نش��ان می دهد‬ ‫و مطمئن هستیم در ‪ ۲۰‬سال اینده خودروها بیشتر‬ ‫از هر زمان دیگری به تکامل خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫در فهرس��ت پیش رو ما به ش��ما ‪ ۱۰‬اختراعی که‬ ‫تاریخ صنعت خودرو را برای همیش��ه تغییر داده اند‪،‬‬ ‫معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمربند ایمنی‬ ‫بدون هیچ گونه شک و شبهه ای‪ ،‬این اختراع باعث‬ ‫حف��ظ بیش��ترین جان ها در تاریخ خودرو ش��ده و با‬ ‫اینکه ریش��ه کمربند ایمنی خودروها به هواپیماهای‬ ‫نخستین سال های قرن گذشته بازمی گردد‪ ،‬کمربند‬ ‫ایمن��ی س��ه نقطه ای از س��ال ‪ ۱۹۵۸‬می�لادی در‬ ‫خودروها ظاهر ش��ده است‪ .‬در این سال ولوو ‪P۲۲۰‬‬ ‫امازون با کمربند ایمنی سه نقطه ای عرضه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیسه هوا‬ ‫از نظ��ر فن��ی ایربگ ها پاکت های هوایی هس��تند‬ ‫ک��ه در زمان وق��وع تصادف در چن��د میلی ثانیه باد‬ ‫می ش��وند تا به این ترتیب از برخورد مس��تقیم بدن‬ ‫سرنشینان به فرمان یا داشبورد جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین خودرویی که از کیس��ه ه��وای راننده‬ ‫اس��تفاده کرد‪ ،‬اولدزموبیل تورنادوی ‪ ۱۹۷۳‬بود‪ .‬در‬ ‫واقع ایربگ بکار رفته در تورنادو یک سیس��تم بسیار‬ ‫پایه بود ک��ه به طور کامل کار نمی کرد‪ .‬این کیس��ه‬ ‫هوا به عنوان اپش��ن ‪ ۲۵۰‬دالری عرضه و تنها ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دستگاه از ان روانه بازار شد‪.‬‬ ‫نخس��تین کیسه هوای مدرن در سال ‪ ۱۹۸۱‬روی‬ ‫مرسدس بنز ‪ S‬کالس نصب شد‪ .‬از ان زمان تاکنون‬ ‫فناوری کیسه هوا تکامل یافته است‪.‬‬ ‫ول��وو ‪ ۸۵۰‬در س��ال ‪ ۱۹۹۴‬با کیس��ه های هوای‬ ‫جانبی و پرده ای معرفی و دو س��ال بعد نیز کیس��ه‬ ‫ه��وای زان��و به مجموعه اضافه ش��د‪ .‬فورد در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬نخس��تین کیس��ه هوای کمربند ایمنی را در‬ ‫مدل فیوژن معرفی کرد‪.‬‬ ‫ولوو ‪ V۴۰‬نیز در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬و برای نخس��تین‬ ‫بار با کیس��ه هوایی برای عابران پیاده معرفی ش��د‪.‬‬ ‫در زمان تصادف کاپوت خودرو باال می اید و کیس��ه‬ ‫هوایی به منظور کاهش نیروی برخورد باد می شود‪.‬‬ ‫جان انس��ان ها را حفظ کرده و در واقع س��اخت ان‬ ‫با وقوع یک تصادف رخ داده است‪ .‬یکی از مهندسان‬ ‫مرس��دس بنز به نام فرانک ورنرمون در سال ‪۱۹۸۹‬‬ ‫کنت��رل خ��ودروی ‪ E‬کالس (‪ )W۱۲۴‬خ��ود را در‬ ‫س��وئد از دس��ت داد‪ .‬زمانی که او منتظر کمک بود‬ ‫به این فکر افتاد که ایا اس��تفاده از حسگرهای ترمز‬ ‫‪ ABS‬ب��رای پایش س��رعت هر چرخ و فعال ش��دن‬ ‫انتخابی ان به منظور پیشگیری از تصادف امکان پذیر‬ ‫است یا خیر‪.‬‬ ‫خوش��بختانه این خودروس��از به استقبال این ایده‬ ‫رف��ت و مون ک��ار توس��عه الگوریتم��ی را که باعث‬ ‫پایداری خودرو می ش��ود ش��روع ک��رد‪ .‬زمانی که او‬ ‫موفق ش��د تعداد حسگرهای ‪ ABS‬را بیشتر و قطعه‬ ‫جدیدی به خودرو پروتوتایپ اضافه کرد‪.‬‬ ‫مرس��دس بنز در س��ال ‪ ۱۹۹۲‬کار توس��عه کنترل‬ ‫پای��داری الکترونیکی را به همراه بوش اغاز کرد‪ .‬این‬ ‫سیستم در مرسدس‪ ۶۰۰ CL‬معرفی شد‪ .‬نصب این‬ ‫سیستم از نوامبر سال ‪ ۲۰۱۱‬در تمامی خودروهایی‬ ‫که در اتحادیه اروپا فروخته می ش��وند‪ ،‬اجباری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ سیس�تم ترم�ز اضط�راری خ�ودکار و‬ ‫تشخیص عابران پیاده‬ ‫نخستین سیس��تم ترمز اضطراری خودکار شهری‬ ‫ح��دود یک ده��ه پی��ش در محصوالت ول��وو دیده‬ ‫ش��د‪ .‬سیس��تم ولوو در ان زمان از یک دوربین لیزر‬ ‫مادون قرمز اس��تفاده می کرد که خودرو با اس��تفاده‬ ‫از ان می توانس��ت به منظور پیشگیری از برخورد‪ ،‬در‬ ‫سرعت های زیر ‪ ۳۰‬کیلومتر در ساعت ترمز کند‪.‬‬ ‫این سیس��تم ها از ان زمان تاکنون تکامل یافته اند‬ ‫و ای��ن روزه��ا خودروهای��ی مانند مرس��دس بنز ‪E‬‬ ‫و ‪ S‬ک�لاس می توانند در س��رعت ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت نیز به طور خودکار ترم��ز کنند‪ .‬همچنین از‬ ‫دوربین ه��ای برد بلن��د داده های ج��اده ای به منظور‬ ‫تش��خیص عابران پیاده و پیشگیری از برخورد با انها‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کروز کنترل تطبیقی‬ ‫عملکرد اصلی این اپش��ن عالوه بر حفظ س��رعت‬ ‫ثاب��ت خودرو ش��تاب دادن یا ترمز ک��ردن برمبنای‬ ‫ترافیک پیش رو اس��ت‪ .‬این سیستم از رادارهای برد‬ ‫بلند و دوربین هایی استفاده می کند که در جلوپنجره‬ ‫یا روی اینه دید وس��ط نصب ش��ده اند‪ .‬کروز کنترل‬ ‫تطبیقی از حدود یک دهه پیش محبوب شد و یکی‬ ‫از سیس��تم های اساس��ی رانندگی خودکار به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم رانندگی خودکار‬ ‫انتظار می رود این فناوری جدید در اینده خودروها‬ ‫نق��ش پررنگ��ی داش��ته باش��د‪ .‬برخ��ی محصوالت‬ ‫لوکس س��ازانی مانن��د ائودی‪ ،‬ب ام و‪ ،‬مرس��دس بنز‪،‬‬ ‫تس�لا و ولوو در گذشته از سیستم رانندگی خودکار‬ ‫استفاده کرده اند‪ .‬درحال حاضر یکی از پیشرفته ترین‬ ‫ای��ن سیس��تم ها در ائودی ‪ A۸‬دیده می ش��ود‪ .‬این‬ ‫خودرو از سیستم خودران سطح ‪ ۳‬استفاده می کند‪.‬‬ ‫این فناوری در سدان بزرگ المانی می تواند بدون‬ ‫نی��از به رانن��ده عمل کند و به لطف سیس��تمی که‬ ‫ترافی��ک را انالیز می کند تا س��رعت ‪ ۶۰‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت کاربرد داشته باشد‪ .‬این سیستم ها همچنین‬ ‫می توانند س��رعت خودرو را برمبنای عالئم جاده ای‬ ‫تغییر داده و به طور خودکار مانور کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرانه دیزلی‬ ‫گرچه مهندس المانی رودولف دیزل این پیش��رانه‬ ‫را در سال ‪ ۱۸۸۳‬اختراع کرد اما پیشرانه دیزلی برای‬ ‫نخس��تین بار در سال ‪ ۱۹۳۶‬روی خودرویی تولیدی‬ ‫نص��ب ش��د‪ .‬این خ��ودرو مرس��دس بنز ‪ D ۲۶۰‬نام‬ ‫داش��ت‪ .‬خودرو یادشده به پیشرانه ‪ ۴‬سیلندر تنفس‬ ‫طبیعی با قدرت ‪ ۴۵‬اس��ب بخار مجهز بود‪D ۲۶۰ .‬‬ ‫مصرف س��وخت به نس��بت پایینی داشت و با یک بار‬ ‫سوخت گیری بیش از ‪ ۴۰۰‬کیلومتر را طی می کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن نقطه ب��ه بعد بود که پیش��رانه های دیزلی‬ ‫به دلیل مصرف س��وخت کم جا پ��ای محکم تری در‬ ‫صنعت خ��ودرو یافتند‪ .‬در دهه ‪ ۸۰‬میالدی ش��اهد‬ ‫تولید پیش��رانه های توربودیزل بودیم که کارایی این‬ ‫پیش��رانه ها را به طور قابل توجهی افزایش دادند‪ .‬این‬ ‫روزه��ا صحبت از پیش��رانه های دیزل��ی اصال جذاب‬ ‫نیس��ت اما برخ��ی خودروس��ازان هنوز ه��م به این‬ ‫فناوری اعتقاد دارند و میلیون ها دالر را صرف توسعه‬ ‫انها کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم فرمان پذیری چهار چرخ‬ ‫مرس��دس بنز برای نخس��تین در خ��ودرو نظامی‬ ‫‪ ۱۷۰ VL‬متعل��ق ب��ه دهه ‪ ۳۰‬میالدی از سیس��تم‬ ‫فرمان پذیری چهارچرخ اس��تفاده کرد‪ .‬این امر باعث‬ ‫می ش��ود سیستم فرمان در هر دو اکسل جلو و عقب‬ ‫عمل کن��د و بدین ترتیب ش��عاع گردش��ی خودرو‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫نخس��تین خ��ودرو تولیدی که از این سیس��تم به‬ ‫همراه کنترل الکترونیکی استفاده کرد هوندا پریلود‬ ‫سال ‪ ۱۹۸۸‬بود‪ .‬در دهه ‪ ۹۰‬میالدی سیتروئن ‪ZX‬‬ ‫معرف��ی ش��د که دارای یک اکس��ل عق��ب با مزیت‬ ‫اینرسی تولید شده توسط پیچ ها بود‪.‬‬ ‫چندین سال بعد رنو با الگونا ‪ GT‬وارد میدان شد‪.‬‬ ‫امروز بس��یاری از خودروهای اسپرت از این سیستم‬ ‫برای بهبود عملکرد خودرو در پیچ های تند استفاده‬ ‫می کنند که یکی از مش��هورترین انها پورش��ه ‪۹۱۱‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم تهویه مطبوع (کولر)‬ ‫«گرمای تابس��تان را در تنها خ��ودرو کولردار دنیا‬ ‫‹ ‹کنترل پایداری الکترونیکی (‪)ESP‬‬ ‫این سیس��تم پ��س از کمربن��د ایمنی بیش��ترین‬ ‫فراموش کنید!» این چیزی اس��ت ک��ه در تبلیغات‬ ‫پاکارد ‪ ۱۲۰‬سال ‪ ۱۹۳۹‬گفته شده است‪.‬‬ ‫البت��ه در ان زمان کول��ر دارای برخی اش��کاالت‬ ‫بود؛ سیس��تم خنک کنندگی ان کل صندوق عقب را‬ ‫اش��غال کرده بود و تنها دو حالت روش��ن و خاموش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خوش��بختانه سیس��تم های تهویه مطبوع در طول‬ ‫س��ال های گذش��ته بهبودهای فراوانی داش��ته اند و‬ ‫امروز پیش��رفته ترین سیستم ها حتی به راننده اجازه‬ ‫می دهن��د دما را کنترل کند و هر سرنش��ین به طور‬ ‫انفرادی تنظیمات کولر خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشش چهارچرخ محرک‬ ‫س��ورپرایز! نخس��تین خودرو غیر افرود چهارچرخ‬ ‫محرک ی��ک ائودی نبوده بلکه جنس��ن ‪۱۹۶۶ FF‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این خودرو از سیستم چهارچرخ محرک‬ ‫س��اخته شده ازسوی فرگوس��ن فرموال سود می برد‪.‬‬ ‫سیستم یادشده ‪ ۳۷‬درصد گشتاور را به اکسل جلو و‬ ‫‪ ۶۳‬درصد دیگر را نیز به اکسل عقب می فرستاد‪ .‬این‬ ‫سیستم در زمان عرضه از نظر دینامیک رانندگی در‬ ‫جاده های خیس و برفی به یک س��نگ محک تبدیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬سیس��تم چهارچرخ محرک دنیای‬ ‫مس��ابقات رالی را نی��ز متحول کرده بود‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬و در رالی پرتغال‪ ،‬هانو میکوال با راندن ائودی‬ ‫کواترو برنده ش��د و ‪ ۲۹‬دقیقه جلوتر از نفر دوم بود‪.‬‬ ‫البته به دلیل اینکه خودرو او با مس��ابقات همخوانی‬ ‫نداشت نتایج دست امده در نهایت محاسبه نشد‪.‬‬ ‫از ان زم��ان تاکنون ش��اهد پیش��رفت قابل توجه‬ ‫سیس��تم های چهارچ��رخ مح��رک هس��تیم و ای��ن‬ ‫سیس��تم ها هم اکن��ون می توانن��د به منظ��ور بهبود‬ ‫چس��بندگی‪ ،‬نیروی پیش��رانه را بین چرخ ها توزیع‬ ‫کنن��د‪ .‬برخی محصوالت هیبریدی و الکتریکی حتی‬ ‫یک پیش��رانه در اکسل جلو و پیش��رانه ای دیگر در‬ ‫اکس��ل عقب دارند؛ بنابراین فاقد میل لنگ به منظور‬ ‫ارتباط پیشرانه با دیگر اجزای ضروری هستند‪.‬‬ ‫دور دنیا‬ ‫وقتی غول های خودروسازی جهان جریمه های نجومی می شوند‬ ‫تصادف ه��ای جاده ای یک��ی از دالی��ل عمده مرگ‬ ‫و میر در جهان اس��ت‪ .‬هرچند از ده��ه ‪ ۱۹۶۰‬و اوایل‬ ‫دهه ‪ ۱۹۷۰‬به بعد‪ ،‬کارخانه های خودروسازی گام های‬ ‫بلندی ب��رای کاهش تلف��ات جاده ای برداش��ته اند اما‬ ‫نمونه ه��ای برجس��ته ای از تاخیر در ارائ��ه فراخوان از‬ ‫جانب خودروس��ازان وج��ود دارد‪ .‬در ش��ماری از این‬ ‫موارد‪ ،‬خودروس��ازان بع��د از اگاه��ی از معیوب بودن‬ ‫خودروهای ش��ان یا مش��کوک ش��دن به ایمن��ی انها‪،‬‬ ‫اقدام��ات الزم را در پیش نگرفته ان��د‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫مشمول جریمه شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودرونویس‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬اداره ملی‬ ‫ایمن��ی جاده ای ایاالت متح��ده (‪ )NHTSA‬بیش از‬ ‫‪ ۱۲۶‬میلی��ون دالر جریم��ه مدنی ب��رای کارخانه های‬ ‫خودروس��از صادر کرد ک��ه تا ان زم��ان باالترین نرخ‬ ‫جریمه س��االنه ب��ود‪ .‬در س��ال ‪ ،۲۰۱۵‬به دلیل صدور‬ ‫جرای��م س��نگین ب��رای کارخانه های خودروس��ازی و‬ ‫تامین کنندگ��ان قطع��ات خ��ودرو به اته��ام تاخیر در‬ ‫فراخوان خودروهای معیوب و ارائه گزارش های ناقص‪،‬‬ ‫رقم جریمه به سرعت از این مقدار هم پیشی گرفت‪.‬‬ ‫تصویب قانون حمایت از افش��اگران ایمنی وس��ایل‬ ‫نقلیه موتوری در دس��امبر سال ‪ ۲۰۱۵‬به دولت امریکا‬ ‫کمک می کرد که این مش��کل را تا ان��دازه ای برطرف‬ ‫کند‪ .‬براس��اس این قان��ون‪ ،‬در صورتی ک��ه کارمندان‬ ‫ش��رکت های خودروسازی‪ ،‬گزارشی مبنی بر تخلف در‬ ‫تولی��د خودرو و قطعات ارائه دهند‪ ،‬وزارت راه و ترابری‬ ‫می تواند به عنوان تشویق‪ ۳۰ ،‬درصد از مبلغ جریمه های‬ ‫باالتر از یک میلیون دالر را به فرد افشاکننده اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬دولت امریکا امید دارد با تش��ویق افشاگری هایی‬ ‫محاسبه میزان مصرف سوخت برخی خودروهای خود‬ ‫دست کم یک مایل به ازای هر گالن‪ -‬اشتباه کرده اند‪.‬‬‫براس��اس رای دادگاه‪ ،‬صاحبان خودرو می دانستند باید‬ ‫خسارت مابه التفاوت مصرف س��وخت واقعی خودرو و‬ ‫مصرف س��وخت اعالم شده از س��وی شرکت را به طور‬ ‫یکجا یا بازپرداخت مادام العمر پرداخت کنند‪.‬‬ ‫از این دست‪ ،‬شرکت های خودروساز را وادار به گزارش‬ ‫به موقع کند‪.‬‬ ‫بیایید نگاهی به برخی از س��نگین ترین جریمه ها که‬ ‫دولت امریکا در چند س��ال گذشته برای کارخانه های‬ ‫خودروسازی و قطعات خودرویی اعمال کرده‪ ،‬بیندازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا موتورز‪ ۱/۲۶ :‬میلیارد دالر به دلیل‬ ‫نقص فنی و انتشار گزارش غلط‬ ‫تویوتا موتورز در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬اعتراف کرد که درباره‬ ‫شتاب ناخواس��ته در خودروهایش گزارش های اشتباه‬ ‫منتشر کرده و به این ترتیب‪ ۱/۲ ،‬میلیارد دالر جریمه‬ ‫ش��د‪ .‬این بزرگتری��ن جریمه ای بود که ت��ا ان زمان از‬ ‫س��وی دولت امریکا به یک ش��رکت خودرویی تحمیل‬ ‫شده بود‪ .‬عالوه بر این مقرر شد دولت به مدت ‪ 3‬سال‬ ‫بر فرایندهای ایمنی و روش گزارش دهی این ش��رکت‬ ‫نظارت کند‪.‬‬ ‫این غرامت برای حل وفصل صدها دادخواست قانونی‬ ‫که مالکان خودروهای تویوتا به دلیل ش��تاب ناخواسته‬ ‫در خودروه��ای کوروال و کمری به دادگ��اه ارائه کرده‬ ‫بودند‪ ،‬تعیین ش��د‪ .‬تویوتا خود می دانس��ت که ایرادی‬ ‫در قس��مت مونت��اژ پ��دال گاز وج��ود دارد‪ ،‬ام��ا ابتدا‬ ‫خطای انس��انی و راننده را مقصر دانست‪ .‬تمام مدارک‬ ‫نشان دهنده یک اشتباه مهندسی بود و تویوتا درنهایت‬ ‫تایید کرد که مدارک مهندسی مربوط به این خودروها‬ ‫را پنهان کرده و قصد فریب عمومی را داش��ته اس��ت‬ ‫و پ��س از ان‪ ۹/۳ ،‬میلیون خودرو را از سراس��ر جهان‬ ‫فراخواند‪.‬‬ ‫از ژانویه تا مارس س��ال ‪ ،۲۰۱۴‬ش��رکت تویوتا با ‪5‬‬ ‫درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬به سود‬ ‫‹ ‹تاکات�ا‪ ۲۰۰ :‬میلی�ون دالر به دلی�ل تولید‬ ‫کیسه های هوای معیوب‬ ‫خال��ص ‪ ۲/۸۹‬میلیارد دالری رس��ید‪ ،‬در حالی که در‬ ‫سال گذشته ‪ ۳/۰۵‬میلیارد دالر سود کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جنرال موتورز‪ ۹۳۵ :‬میلیون دالر به دلیل‬ ‫نقص فنی‬ ‫در سپتامبر ‪ ۲۰۱۵‬جنرال موتورز موافقت کرد برای‬ ‫توق��ف بررس��ی های جزایی در زمینه س��وئیچ احتراق‬ ‫معی��وب‪ ۹۰۰ ،‬میلیون دالر به دادگ��اه بپردازد‪ .‬در مه‬ ‫‪ ،۲۰۱۴‬به دلی��ل مخفی ک��اری درباره نق��ص فنی‪۳۵ ،‬‬ ‫میلیون دالر به اداره ملی ایمنی جاده ای ایاالت متحده‬ ‫(‪ )NHTSA‬غرامت پرداخت‪ .‬این شرکت مجبور شد‬ ‫‪2‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو را که بین سال های ‪۲۰۰۳‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۱‬تولید ش��ده بودند‪ ،‬فرا بخواند‪ .‬پس از انتش��ار‬ ‫این گ��زارش‪ ۱۵ ،‬نفر از کارمندان جنرال موتورز اخراج‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیون�دا و کیا‪ ۳۰۰ :‬میلی�ون دالر به دلیل‬ ‫گزارش غلط درباره میزان مصرف سوخت‬ ‫هیوندا موتور وابس��ته به گروه خودروس��ازی هیوندا‬ ‫و کی��ا به دلیل گزارش های غلط درب��اره میزان مصرف‬ ‫سوخت خودروهایش‪ ،‬موافقت کرد جریمه مدنی افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالر به ایاالت متح��ده بپردازد‪ .‬این‬ ‫شرکت بابت اعتبارات نظارتی نیز به ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫جریمه محکوم شد‪.‬‬ ‫به دنبال بررس��ی های اژانس حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫امریک��ا (‪ ،)EPA‬مش��خص ش��د هیون��دا و کی��ا‪ ،‬در‬ ‫اداره ملی ایمنی جاده ای ایاالت متحده (‪)NHTSA‬‬ ‫ش��رکت قطعه سازی تاکاتا را به دلیل فروش کیسه های‬ ‫ه��وای معی��وب‪ ۲۰۰ ،‬میلیون دالر جریم��ه کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت پذیرفت ک��ه از معیوب بودن کیس��ه های هوا‬ ‫باخبر بوده‪ ،‬اما در انتش��ار به موق��ع گزارش های ایمنی‬ ‫تعلل کرده اس��ت‪ .‬این بزرگترین فراخوان ایمنی تاریخ‬ ‫صنعت خودرو بود‪.‬‬ ‫بادکننده ه��ای تاکات��ا در زم��ان تصادف‪ ،‬ب��رای باد‬ ‫کردن ایربگ ها از نیترات امونیوم اس��تفاده می کردند‪.‬‬ ‫این ماده ش��یمیایی در ص��ورت قرار گرفتن در معرض‬ ‫گرمای ش��دید و رطوبت باالی هوا‪ ،‬با س��رعت زیادی‬ ‫منفجر می ش��ود و قوطی فلزی که محل نگهداری این‬ ‫ماده است تکه تکه و قطعات فلزی به سمت سرنشینان‬ ‫خودرو پرتاب می شود‪۱۹ .‬میلیون خودرو از ‪ ۱۲‬شرکت‬ ‫خودروساز – به طورعمده هوندا‪ ،‬تویوتا و نیسان‪ -‬به این‬ ‫ایربگ ها مجهز بودند و این نقص‪ ،‬در مجموع ‪ 8‬کشته و‬ ‫شمار زیادی مصدوم بر جا گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فیات کرایس�لر‪ ۱۰۵ :‬میلیون دالر به دلیل‬ ‫مشکل ایمنی‬ ‫در ژوئی��ه ‪ ،۲۰۱۵‬اداره ملی ایمن��ی جاده ای ایاالت‬ ‫متح��ده (‪ )NHTSA‬جریم��ه مدنی ب��ه ارزش ‪۱۰۵‬‬ ‫میلیون دالر برای شرکت فیات کرایسلر در نظر گرفت‬ ‫تا ‪ ۲۳‬مش��کل ایمنی را که در ‪ ۱۱‬میلیون خودرو این‬ ‫ش��رکت شناس��ایی ش��ده بود‪ ،‬برطرف کند‪ .‬قرار شد‬ ‫عملک��رد ش��رکت به مدت ‪ 3‬س��ال از س��وی مقامات‬ ‫نظارتی‪ ،‬کنترل شود‪.‬‬ ‫تخلفات ش��رکت فیات در این زمینه ش��امل گمراه‬ ‫ک��ردن ناظران و ممانع��ت از انجام تحقیق��ات‪ ،‬تعمیر‬ ‫نامناسب قطعات معیوب و مطلع نکردن مالکان خودرو‬ ‫از فراخوان در زمان مقرر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹هون�دا موت�ور ‪ ۷۰‬میلی�ون دالر به دلی�ل‬ ‫گزارش غلط درباره تلفات خودرویی‬ ‫در ژانوی��ه ‪ ،۲۰۱۵‬اداره مل��ی ایمن��ی ج��اده ای‬ ‫ای��االت متحده (‪ ،)NHTSA‬هون��دا موتور را به دلیل‬ ‫گ��زارش کمتر از ح��د واقع تع��داد م��رگ و میرها و‬ ‫اسیب دیدگی های ناشی از مشکل ایمنی خودروهایش‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون دالر جریمه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فولک�س واگن‪ ۴/۳ :‬میلی�ارد دالر به دلیل‬ ‫تقلب و ایجاد الودگی محیط زیست‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬فولکس واگن به دلیل نصب نرم افزار‬ ‫غیرقانون��ی در موتورهای دیزلی و تقلب در ازمون های‬ ‫االیندگی ایالت متحده امریکا‪ ،‬از سوی دادگاه های این‬ ‫کشور به پرداخت جریمه ای به مبلغ ‪ ۴/۳‬میلیارد دالر‬ ‫محکوم شد‪ .‬چندی پیش دادگاه المان نیز این شرکت‬ ‫را به دلیل تخلف در االیندگی محصوالت دیزلی اش به‬ ‫پرداخت ی��ک میلیارد یورو محکوم ک��رد‪ .‬این یکی از‬ ‫س��نگین ترین جریمه هایی بود که مقامات المانی برای‬ ‫یک شرکت تعیین کردند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تسال‪ ،‬تاج پادشاهی را از دست می دهد؟‬ ‫چند سالی است که تسال در بازار خودروهای الکتریکی لوکس حرف‬ ‫اول را می زند و در شتاب بخشیدن به تالش های الکتریکی سازی نقش‬ ‫بزرگ��ی دارد‪ .‬البته در این��ده ای نه چندان دور ای��ن موضوع می تواند‬ ‫به طورکامل تغییر یابد‪ .‬بنا به نتایج مطالعه انجام شده ازسوی موسسه‬ ‫‪ PA‬که توس��ط بلومبرگ منتشر شده‪ ،‬تسال تا س��ال ‪ ۲۰۱۹‬در بازار‬ ‫خودروهای الکتریکی صدرنش��ین باقی خواه��د ماند اما از انجایی که‬ ‫برندهای تراز اول جهان ش��روع ب��ه تولید خودروهای الکتریکی در دو‬ ‫سال اینده می کنند‪ ،‬کمپانی ایالن ماسک می تواند در بحث فروش به‬ ‫رتبه هفتم س��قوط کند‪ .‬این مطالعه می گوید دایملر در س��ال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫پیش��روی بازار خودروهای الکتریکی خواهد بود و پس از ان ب ام و‪،‬‬ ‫رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیش��ی‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬ولوو‪ ،‬تویوتا و تسال رتبه های‬ ‫بع��دی را به خ��ود اختصاص خواهن��د داد‪ .‬این پیش بینی ه��ا برپایه‬ ‫اس��تراتژی خودروس��ازان‪ ،‬فناوری بهتر‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬ش��بکه نمایندگان‪،‬‬ ‫همکاری با ش��رکت های دیگ��ر و عملکرد مالی انجام ش��ده اند‪ .‬اما ایا‬ ‫تس�لا نیز بیکار خواهد نشست؟برخالف تس�لا‪ ،‬تمامی خودروسازان‬ ‫یادش��ده دارای زنجیره تامین تثبیت ش��ده به منظور شتاب توسعه و‬ ‫تولید خودروهای الکتریکی هس��تند‪ .‬همچنین همه ان خودروسازان‬ ‫چندین دهه اس��ت که تجربه س��اخت خودروه��ای گوناگون در تیراژ‬ ‫باال را به دس��ت اورده اند‪ .‬تس�لا در این زمینه ه��ا چالش هایی خواهد‬ ‫داش��ت و ش��اهد این موضوع نیز مش��کالت متعدد در تولید مدل ‪۳‬‬ ‫جدید اس��ت که تاخیرهای پی درپی در تحویل به مش��تریان داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬گرچه فروش تسال مدل ‪ S‬و ‪ X‬در سال های اخیر و در مقایسه‬ ‫با س��ایر خودروهای الکتریکی باال بوده اما حقیقت این اس��ت که هر‬ ‫دو خودرو در تعداد بس��یار محدودی در مقایسه با خودروهای مرسوم‬ ‫دیگر خودروس��ازان تولید می شوند‪ .‬شاید تسال در ‪ ۵‬سال اینده بتواند‬ ‫تولید انبوه خودروهای خود را به س��طح باالیی برساند اما ممکن است‬ ‫تا ان زمان تاج پادشاهی بازار خودروهای الکتریکی را از دست بدهد‪.‬‬ ‫معرفی بهترین خودروهای اسپرت چهار چرخ محرک‬ ‫گـرگ های جـاده‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک بیشتر برای افرادی مناسب‬ ‫اس��ت که در مناطقی با اب وهوای برفی و یخی زندگی‬ ‫می کنند‪ .‬یکی از دالیل محبوبیت فزاینده شاسی بلندها‬ ‫و کراس اوورها نیز وجود این سیستم است‪.‬‬ ‫اس��ب بخاری س��ود می برد‪ .‬اگر این قدرت کافی نیست‬ ‫می توانی��د نس��خه ‪ STI‬با قدرت ‪ ۳۱۰‬اس��ب بخاری را‬ ‫انتخاب کنید که دارای دیفرانس��یل مرکزی هوش��مند‬ ‫به منظور ایجاد بهترین کشش است‪.‬‬ ‫ش��ما برای بهره بردن از مزیت ه��ای ایمنی و امنیتی‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک مجبور به راندن شاسی بلندها‬ ‫نیستید‪ .‬اگر می خواهید یک سواری اسپرت با نیرویی در‬ ‫هر چهار گوش��ه خودرو داشته باشید‪ ،‬گزینه های زیادی‬ ‫وجود دارند‪.‬‬ ‫سیس��تم چهار چرخ محرک در یک خودرو اس��پرت‬ ‫کمک ه��ای زیادی ب��ه وس��یله و راننده می کن��د‪ .‬اگر‬ ‫خودرو ش��روع به لغزش کند انتقال نی��رو به چرخ های‬ ‫جل��و می توان��د از بدتر ش��دن ش��رایط جلوگیری کند‪.‬‬ ‫هنگ��ام تصادف با موان��ع جاده ای نیز امنیت بیش��تری‬ ‫وجود خواهد داش��ت‪ .‬در یک خودرو اس��پرت با قدرت‬ ‫زیاد‪ ،‬سیس��تم چهار چرخ مح��رک حتی می تواند باعث‬ ‫ش��تاب گیری سریع تر ش��ود‪ .‬برخی خودروهای اسپرت‬ ‫فهرس��ت ما می توانند در کمتر از ‪ ۳‬ثانیه به سرعت ‪۹۶‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت برسند‪ .‬این عملکرد تنها با کشش و‬ ‫قدرت سیستم چهار چرخ محرک میسر می شود‪.‬‬ ‫در ادامه ش��ما را با لیس��تی اش��نا می کنیم که پر از‬ ‫بهترین خودروهای اس��پرت و چهار چرخ محرک است‪.‬‬ ‫برخ��ی از این خودروها از نوع س��نتی و برخی دیگر نیز‬ ‫کاربردی تر هس��تند‪ .‬تفاوت های زیادی بین خودروهای‬ ‫اسپرت وجود دارد‪.‬‬ ‫البته مش��کلی هم وجود ندارد زیرا برخی خودروهای‬ ‫اسپرت در پیست یا جاده سریع تر عمل می کنند‪ .‬هدف‬ ‫از تولید یک خودرو اس��پرت لذت ب��ردن از رانندگی و‬ ‫هیجان اس��ت و به طورقطع تمامی خودروهای حاضر در‬ ‫این فهرست فاکتور هیجان را در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫س��وبارو در زمین��ه خودروهای اس��پرت چهار چرخ‬ ‫محرک که در رالی خوش درخشیده اند تنها نیست‪ .‬فورد‬ ‫در اروپا با محصوالت ‪ RS‬خود غوغایی به پا کرده و نسل‬ ‫فعلی فوکوس ‪ RS‬منتظر مشتریان تشنه رانندگی است‪.‬‬ ‫این خودرو از سیستم چهار چرخ محرک پیچیده تری‬ ‫در مقایسه با سوبارو استفاده می کند و قدرت ‪ ۳۵۰‬اسب‬ ‫بخ��اری دارد‪ .‬در فوکوس ‪ RS‬حتی حالت دریفت وجود‬ ‫دارد ک��ه ب��ا ان می توانید به اس��انی دریفت کنید‪ .‬نرخ‬ ‫فوک��وس ‪ RS‬از ‪ ۴۱‬ه��زار و ‪ ۱۲۰‬دالر اغاز می ش��ود و‬ ‫از طراح��ی ی��ک هاچ بک کاربردی س��ود می ب��رد‪ .‬این‬ ‫کوچولوی اتشین س��ریع تر از برخی خودروها با ‪ 2‬برابر‬ ‫نرخ خود است‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ ۹۱۱‬کررا ‪T‬‬ ‫‹ ‹ سوبارو ‪WRX/STI‬‬ ‫زمانی که بحث عملکرد سیس��تم چهار چرخ محرک‬ ‫ن می اید بس��یاری از طرفداران صنعت خودرو به‬ ‫به میا ‬ ‫سمت سوبارو ‪ WRX‬و ‪ STI‬متمایل خواهند شد‪ .‬این‬ ‫خودروها عملکرد اصیل خودروهای اس��پرت چهار چرخ‬ ‫محرک را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫البته دلیل این امر نیز س��اده است‪ .‬سوبارو نه تنها در‬ ‫فرهن��گ تیونین��گ امریکا جایگاه باالی��ی دارد بلکه در‬ ‫مس��ابقات رالی نیز از تاریخچه ای غنی برخوردار است‪.‬‬ ‫حتی امروز هم روش��ی س��ریع تر از پش��ت فرمان ‪STI‬‬ ‫نشستن به منظور لذت بردن از رالی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدل ‪ WRX‬هم ارزان اس��ت‪ .‬این خ��ودرو نرخ پایه‬ ‫‪ ۲۷‬ه��زار و ‪ ۱۹۵‬دالری دارد و از پیش��رانه ای ‪۲۶۸‬‬ ‫‹ ‹ فورد فوکوس ‪RS‬‬ ‫‹ ‹ فولکس واگن گلف ‪R‬‬ ‫سوبارو و فورد خودروهای اسپرت لذت بخشی را ارائه‬ ‫می کنند اما برای رانندگی روزمره خیلی راحت نیستند‪.‬‬ ‫بحث اصلی درباره یک هاچ بک داغ توانایی ارائه رانندگی‬ ‫روزمره خوب و همچنین تجربه ای اسپرت و لذت بخش‬ ‫در اخر هفته ها است‪.‬‬ ‫فولک��س گلف ‪ R‬به ط��ور دقیق خودرویی اس��ت که‬ ‫چنین عم��ل می کند‪ .‬قدرت ‪ ۲۹۲‬اس��ب بخ��اری این‬ ‫خ��ودرو در ک�لاس خودش بیش��ترین نیس��ت اما این‬ ‫خروجی در ترکیب با مهندس��ی هوشمند فولکس باعث‬ ‫شده خودرویی توانا تولید شود‪.‬‬ ‫کیفیت س��اخت و تجهیزات گلف ‪ R‬با نرخ ‪ ۳۹‬هزار و‬ ‫‪ ۷۸۵‬دالری باعث می شود با خودرویی قدرتمند روبه رو‬ ‫باش��یم‪ ،‬درحالی ک��ه نرخ این خودرو حد متوس��طی در‬ ‫مقایسه با رقبا دارد اما اسایش و فناوری های به کار رفته‬ ‫در ان م��ا را به یاد ائودی می ان��دازد‪ .‬همچنین گارانتی‬ ‫‪ ۶‬س��اله فولکس خیال مالک را از بابت مشکالت راحت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ داج چلنجر ‪GT‬‬ ‫شاید با خود بگویید چلنجر خودرویی عضالنی است و‬ ‫داج هم همین را می گوید اما چلنجر ‪ GT‬لیاقت حضور‬ ‫در لیست ما را دارد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو به ص��ورت چهار چرخ مح��رک و تنها با‬ ‫پیش��رانه ‪ ۶‬سیلندر ‪ ۳۰۵‬اس��ب بخاری عرضه می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن خودرو یک گیربکس ‪ ۸‬س��رعته اتوماتیک ‪ZF‬‬ ‫خودنمای��ی می کند‪ .‬نرخ چلنجر ‪ GT‬ن��رخ ‪ ۳۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۹۵‬دالر اس��ت و تنه��ا خ��ودرو عضالن��ی چهار چرخ‬ ‫محرک بازار به شمار می رود‪.‬‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک به کار رفته در این خودرو‬ ‫به طورمستقیم از خودرو پلیس چارجر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اگرچه س��واری چلنجر ‪ GT‬همچنان سنگین است اما‬ ‫لغزش با ان در پیچ ها همچنان راحت اس��ت‪ .‬شما حتی‬ ‫نیازی به الستیک های متفاوت در این خودرو ندارید‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪RS۳‬‬ ‫‪ RS۳‬از همان پلتفرم گلف ‪ R‬سود می برد و پیشرانه ‪۵‬‬ ‫سیلندر توربوی ‪ ۴۰۰‬اسب بخاری ان حرف های زیادی‬ ‫ب��رای گفتن دارد‪ .‬اجازه ندهید فرم بدنه س��دان ائودی‬ ‫ش��ما را به اش��تباه بیندازد؛ این خ��ودرو یک محصول‬ ‫اسپرت واقعی است‪.‬‬ ‫ریشه پیشرانه ‪ ۵‬سیلندر ائودی به رالی بازمی گردد و‬ ‫صدای ان نیز منحصربه فرد اس��ت‪ .‬با نرخ پایه ‪ ۵۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬دالری ش��ما پش��ت فرمان یک خودرو اسپرت و‬ ‫هیجان انگیز می نش��ینید ک��ه دارای در های کافی برای‬ ‫حمل افراد خانواده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ائودی ‪TT/TTS/TTRS‬‬ ‫کوچکترین خودرو اس��پرت ائودی با سیس��تم چهار‬ ‫چ��رخ محرک عرضه می ش��ود‪ TT .‬یک بچه س��وپرکار‬ ‫است‪ .‬با نرخ ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۹۵۰‬دالری می توانید اپشن های‬ ‫گوناگونی مانند سقف کانورتیبل را سفارش دهید‪ .‬حتی‬ ‫می توانید پیشرانه ‪ ۵‬سیلندر موجود در ‪ RS۳‬را به دست‬ ‫بیاوری��د که باعث ایجاد ش��تاب ‪ ۳/۵‬ثانیه ای می ش��ود‪.‬‬ ‫خالف خودروهایی که تاکنون در لیس��ت دیده اید ‪TT‬‬ ‫فقط به ش��کل دو در عرضه می شود‪ .‬صندلی عقب برای‬ ‫اس��تفاده های ضروری وجود دارد اما خب انتظار راحتی‬ ‫زیادی نداش��ته باش��ید‪ TT .‬تنها با گیربکس اتوماتیک‬ ‫در دسترس است اما نگران نباشید! راضی تان می کند!‬ ‫‹ ‹ جگوار اف تایپ‬ ‫کوپه و رودس��تر دونف��ره جگوار از جمل��ه زیباترین‬ ‫خودروه��ای بازار هس��تند و می توان انها را با سیس��تم‬ ‫چه��ار چ��رخ محرک س��فارش داد‪ .‬نرخ ای��ن خودرو با‬ ‫پیشرانه ‪ ۶‬س��یلندر سوپرشارژردار ‪ ۳۸۰‬اسب بخاری از‬ ‫‪ ۸۳‬هزار و ‪ ۷۵۰‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫اگر می خواهید پول بیش��تری خ��رج کنید می توانید‬ ‫پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر ‪ ۵۵۰‬یا ‪ ۵۷۵‬اسب بخاری را سفارش‬ ‫دهی��د که البته خیلی هم ضروری نیس��ت‪ .‬همان مدل‬ ‫‪۶‬س��یلندر دارای اگزوز اسپرت با صدای منحصربه فردی‬ ‫اس��ت که در محصوالت دیگر اصال به گوش تان نخورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متاس��فانه اگر بخواهید مدل ‪ ۴‬س��یلندر یا گیربکس‬ ‫دستی را بخرید تنها گزینه دیفرانسیل عقب را خواهید‬ ‫داش��ت اما گیربکس ‪۸‬س��رعته اتوماتی��ک ‪ ZF‬یکی از‬ ‫بهترین های صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نیسان ‪ GT-R‬و ‪ GT-R‬نیسمو‬ ‫زمانی که خبرنگاران برای نخس��تین بار این خودرو را‬ ‫راندند واقعا با گودزیال اش��نا شدند‪ .‬پادشاه خودروهای‬ ‫اسپرت به سیستم چهار چرخ محرک و پیشرانه توربوی‬ ‫غولی مجهز شده است‪.‬‬ ‫این خودرو در طول سال های گذشته بروزرسانی های‬ ‫زیادی داش��ته و مدل پیور ان نرخ پایه ‪ ۹۹‬هزار و ‪۹۹۰‬‬ ‫دالری دارد‪ .‬با این پول ش��ما صاحب یک پیشرانه ‪۵۶۵‬‬ ‫اسب بخاری‪ ،‬گیربکس ‪۶‬سرعته دوکالچه و سیستم النچ‬ ‫کنترلی می ش��وید که بیشتر شبیه النچ موشک است تا‬ ‫النچ خودرو!‬ ‫اگرچه گودزیال پیر ش��ده اما هنوز هم یکی از بهترین‬ ‫خودروهای اسپرت دنیاست‪.‬‬ ‫‹ ‹ پورشه ‪ ۹۱۱‬کررا ‪۴S/GTS/۴‬‬ ‫بیشتر مدل های پورشه ‪ ۹۱۱‬دیفرانسیل عقب هستند‬ ‫ام��ا اگر مدل کررا ‪ ۴‬را انتخاب کنید به سیس��تم چهار‬ ‫چرخ محرک خواهید رس��ید‪ .‬مدل پایه این خودرو نرخ‬ ‫پای��ه ‪۹۸‬هزار دالری دارد‪ .‬نمادین ترین خودرو اس��پرت‬ ‫دنی��ا به فرم های کوپه‪ ،‬کانورتیبل و تارگا و با قدرت های‬ ‫گوناگون عرضه می ش��ود‪ .‬خریداران می توانند گیربکس‬ ‫‪۷‬سرعته دستی یا ‪ PDK‬اتوماتیک را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ پورشه ‪ ۹۱۱‬توربو‪/‬توربو ‪S‬‬ ‫پورش��ه ‪ ۹۱۱‬ع��ادی ی��ک خ��ودرو اس��پرت ب��رای‬ ‫ماجراجویی های اخر هفته اس��ت‪ ۹۱۱ .‬توربو نیز همین‬ ‫کار را انجام می دهد اما راحتی و سرعت ان بیشتر است‪.‬‬ ‫با اینکه به طورتقریبی تمامی «‪»۹۱۱‬ها توربو هستند‪،‬‬ ‫تنه��ا برخ��ی از انها نام و نش��ان توربو را ب��ا خود یدک‬ ‫می کشند‪ .‬این دو مدل از جمله پرشتاب ترین محصوالت‬ ‫دنیا به شمار می روند‪.‬‬ ‫قیم��ت ‪ ۹۱۱‬تورب��و از ‪ ۱۶۱‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬دالر اغ��از‬ ‫می ش��ود و قدرت ‪ ۵۴۰‬اس��ب بخاری دارد‪ .‬مدل های ‪S‬‬ ‫گران تر هستند اما خروجی ‪ ۶۰۷‬اسب بخاری دارند‪ .‬این‬ ‫پورش��ه ها فوق العاده سریع هستند و راحتی انها در حد‬ ‫باالیی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ اکورا ‪NSX‬‬ ‫نخس��تین نسل این خودرو در دل بسیاری از افراد جا‬ ‫ب��از کرد زیرا یک جایگزین قابل اعتماد برای خودروهای‬ ‫اسپرت ایتالیایی به شمار می رفت‪.‬‬ ‫نس��ل جدید ‪ NSX‬یک خودرو پیش��رفته با سیستم‬ ‫هیبری��دی اس��ت که قدرت ‪ ۵۷۳‬اس��ب بخ��اری دارد‪.‬‬ ‫ن��رخ ای��ن خ��ودرو از ‪ ۱۵۶‬ه��زار دالر اغاز می ش��ود و‬ ‫دارای سیس��تم چهار چرخ محرکی است که واحدهای‬ ‫الکتریک��ی ان تنها به چرخ های جلو نیرو می رس��انند‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو در ص��ورت انتخاب رانن��ده عملکرد کامال‬ ‫بی صدایی هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪R۸‬‬ ‫پرچ��م دار محص��والت پرفورمن��س ائ��ودی خودرو‬ ‫‪ R۸‬اس��ت که با پیشرانه ‪ ۱۰‬س��یلندری که قدرت های‬ ‫متنوعی دارد عرضه می شود‪ .‬نسخه استاندارد کوپه نرخ‬ ‫‪ ۱۳۸۷۰۰‬دالری دارد و ب��ا ق��درت ‪ ۵۳۲‬اس��ب بخاری‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬نس��خه کانادایی این خ��ودرو خروجی‬ ‫‪ ۶۰۲‬اسب بخاری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫این خودرو اسپرت پیشرانه وسط بخش اعظم قدرتش‬ ‫را ب��ه چرخ های عق��ب منتقل می کند ام��ا می تواند در‬ ‫ص��ورت نیاز ب��ه چرخ های جل��و نیز نیرو برس��اند‪ .‬این‬ ‫پیشرانه ‪ ۱۰‬س��یلندر هم همان قلبی است که در بطن‬ ‫المبورگینی اوراکان می تپد‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اوراکان‬ ‫اوراکان سوپرکار پایه المبورگینی است‪ .‬این خودرو از‬ ‫همان پیشرانه ‪ ۱۰‬سیلندر ائودی ‪ V۱۰ R۸‬پالس سود‬ ‫می برد و قدرت ‪ ۶۰۲‬اس��ب بخاری دارد‪ .‬یک گیربکس‬ ‫دوکالچه اتوماتیک برای تعویض سریع دنده ها نیز در ان‬ ‫تعبیه شده است‪ .‬ازانجایی که المبورگینی و ائودی زیر‬ ‫چتر حمایتی فولکس واگن قرار دارند‪ ،‬بیشتر فناوری های‬ ‫دو خودرو مشترک است‪ .‬اوراکان هم از کاکپیت مجازی‬ ‫و سیس��تم اطالعات سرگرمی به نس��بت مشابهی سود‬ ‫می برد‪ .‬گرچه ‪ R۸‬و اوراکان موارد مشترک زیادی دارند‬ ‫اما خریداران انها افراد متفاوتی هستند‪ .‬اگر نسخه کوپه‬ ‫اوراکان را دوست ندارید می توانید مدل های کانورتیبل و‬ ‫اسپرت تر پرفورمنته را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اونتادور‬ ‫خودروه��ای مع��دودی در ب��ازار حضور دارن��د که از‬ ‫پیشرانه ‪ ۱۲‬س��یلندر تنفس طبیعی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫المبورگین��ی اونتادور چهار چرخ مح��رک یکی از این‬ ‫خودروهاست‪.‬‬ ‫نسخه اس��تاندارد این گاو ایتالیایی قدرت ‪ ۶۹۱‬اسب‬ ‫بخ��اری دارد و یک گیربکس تک کالچه‪ ،‬قدرت را به هر‬ ‫چهار گوشه می فرستد‪ .‬اوراکان خودرو اسپرتی است که‬ ‫ش��ما را به پیس��ت برده و اوقات خوشی را برای تان رقم‬ ‫می زند‪ .‬اونتادور خودرویی اس��ت که ش��ما باید بدانید‬ ‫چگون��ه ب��ا ان رفتار کنید‪ .‬اگ��ر این کار را بلد باش��ید‬ ‫تجربه ای فوق العاده به دست خواهید اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ فورد رپتور‬ ‫گرچ��ه می ت��وان گف��ت رپتور ی��ک پیکاپ اس��ت و‬ ‫نمی تواند اس��پرت باش��د اما نبود چنی��ن هیوالیی در‬ ‫فهرست ما باعث شرمندگی می شد‪.‬‬ ‫رپتور از سیس��تم چه��ار چرخ مح��رک فوق العاده ای‬ ‫س��ود می برد‪ .‬این خودرو قدرت ‪ ۴۵۰‬اسب بخاری دارد‬ ‫و بیشتر قطعات ان با سوپرکار فورد ‪ GT‬مشترک است‪.‬‬ ‫در این پیکاپ حالت باجا وجود دارد که باعث می ش��ود‬ ‫پیشرانه لگ نداشته باشد‪.‬‬ ‫فورد محصول خود را پورش��ه ‪ ۹۱۱‬پیکاپ ها می نامد‪.‬‬ ‫بس��یاری از کلکس��یونرها یک عدد از این خودرو را در‬ ‫گاراژ خود دارند و دلیل خوبی هم برای ان وجود دارد‪.‬‬ ‫قیم��ت رپتور از ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۶۷۵‬دالر اغاز می ش��ود و‬ ‫هم��ه انچه را می خواهید با خ��ود دارد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫این پیکاپ در فهرست بهترین خودروهای اسپرت چهار‬ ‫چرخ محرک می درخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نام های قابل ذکر دیگر‬ ‫خودروه��ای پرفورمن��س دیگری هم هس��تند که به‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک مجهزند و شاید بگویید باید‬ ‫در این فهرس��ت حضور داشتند‪ .‬گرچه ما تالش کردیم‬ ‫این فهرست را به محصوالت اسپرت هیجان انگیز محدود‬ ‫کنیم اما برخی گزینه های قابل ذکر هم وجود دارند‪.‬‬ ‫ب��رای مثال نس��ل جدی��د ب ام و ‪ M۵‬یک س��دان‬ ‫پرفورمنس فوق العاده اس��ت که هم اکنون از مزیت های‬ ‫سیس��تم چهار چرخ محرک اس��تفاده می کند‪ .‬با قدرت‬ ‫‪ ۶۰۰‬اسب بخاری و نرخ ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دالری‪M۵ ،‬‬ ‫یک گزینه فوق العاده به شمار می رود‪.‬‬ ‫کیا استینگر که خودرو سال اتوگاید شده نیز با سیستم‬ ‫چهار چرخ محرک در دسترس است‪ .‬این خودرو بیش از‬ ‫انکه اسپرت باش��د یک گرندتورر است اما هنوز هم در‬ ‫جاده های پر پیچ و خم خنده بر لبان رانندگان می نشاند‪.‬‬ ‫مرس��دس ‪-‬ای ام جی نیز با قدرت زیاد و سیس��تم چهار‬ ‫چرخ محرک بیگانه نیست‪ .‬بیشتر خودروهای این بخش‬ ‫فوق العاده س��ریع هستند‪ .‬بیش��تر محصوالت مرسدس‬ ‫شایس��ته حضور در این فهرست هس��تند اما ما تنها به‬ ‫مدل ‪S E۶۳‬واگن بس��نده می کنی��م‪ .‬دلیل این انتخاب‬ ‫تولی��د یک استیش��ن خانوادگی با ترمزهای س��رامیک‬ ‫کربنی سفارش��ی اس��ت که می تواند برخ��ی مدل های‬ ‫پورش��ه را در پیست ش��رمنده کند‪ .‬محصوالت ائودی‬ ‫‪ RS‬نیز می توانند در این فهرس��ت حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫همگی این محصوالت دارای سیستم چهار چرخ محرک‬ ‫و نسخه های بزرگ و خانوادگی و اسپرتی هستند‪ .‬نسخه‬ ‫قابل ذکر ائ��ودی مدل ‪ RS۷‬با ن��رخ ‪ ۱۱۳‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫دالری اس��ت‪ .‬درنهایت به خودرویی می رسیم که شاید‬ ‫بگویید اسپرت نیس��ت اما با قدرت ‪ ۱۵۰۰‬اسب بخاری‬ ‫اس��پرت تر از هر خودرو اس��پرت این فهرست است؛ بله‬ ‫بوگاتی شیرون را می گوییم که تنها ‪ ۵۰۰‬دستگاه از ان‬ ‫ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫منبع‪autoguide :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫قیمت و مشخصات هیوندای توسان فیس لیفت‬ ‫از زمان عرضه س��ومین نسل در سال ‪ ،۲۰۱۵‬توسان پرفروش ترین‬ ‫خودرو هیوندای در قاره اروپا بوده است‪ .‬هم اکنون نسخه فیس لیفت‬ ‫این خودرو اماده فروش در بازار بریتانیا می ش��ود‪ .‬توسان فیس لیفت‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬که در چندین تریم عرضه می شود‪ ،‬نرخ پایه ‪ ۲۱‬هزار و ‪۸۴۵‬‬ ‫پوندی دارد و البته ارزان تر از دو رقیب کلیدی خود یعنی سئات اتکا‬ ‫و اش��کودا کاروک است‪.‬نسخه استاندارد این خودرو دارای تجهیزاتی‬ ‫همچون رینگ های ‪ ۱۶‬اینچی الیاژی‪ ،‬مه ش��کن های جلو‪ ،‬اینه های‬ ‫جانبی با چراغ های راهنما‪ ،‬چراغ های جلوی خودکار‪ ،‬سیستم تهویه‬ ‫مطب��وع‪ ،‬سیس��تم اطالعات س��رگرمی با صفحه نمای��ش ‪ ۷‬اینچی‪،‬‬ ‫رادیوی ‪ ،DAB‬اپل کارپلی و اندروید اتو‪ ،‬دوربین دنده عقب‪ ،‬بلوتوث‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ .‬مدل بعدی توسان ‪ SE Nav‬است که نرخ ان از ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۴۵‬پوند اغاز می شود‪ .‬این مدل نیز مانند نسخه پایه از گیربکس‬ ‫‪۶‬سرعته دستی بهره می برد و دیفرانسیل جلو است‪ .‬البته این خودرو‬ ‫تجهیزات بیش��تری دارد که از جمله انها می توان به رینگ های ‪۱۷‬‬ ‫اینچی‪ ،‬ریل های س��قف‪ ،‬شیش��ه های تیره و چراغ های عقب ‪LED‬‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬این نس��خه همچنین از برف پاک کن های خودکار‪ ،‬اینه‬ ‫وسط با قابلیت تیره شوندگی خودکار‪ ،‬صفحه نمایش ‪ ۸‬اینچی‪ ،‬ناوبری‬ ‫و کروز کنترل برخوردار است‪ .‬مدل گران تر توسان پریمیوم تجهیزات‬ ‫بیشتری دارد و به رینگ های ‪ ۱۸‬اینچی‪ ،‬ورود و استارت بدون کلید‪،‬‬ ‫ترمز پارک الکترونیکی‪ ،‬ش��ارژر بی س��یم‪ ،‬سیستم صوتی پریمیوم و‬ ‫مواردی همچون پوشش چرم کابین‪ ،‬صندلی های جلوی گرم شونده‬ ‫و برقی‪ ،‬تشخیص نقاط کور و هشدار ترافیک پشتی مجهز است‪ .‬نرخ‬ ‫مدل پریمیوم از ‪۲۵‬هزار و ‪ ۸۴۵‬پوند اغاز می شود‪ .‬پرچم دار خانواده‬ ‫توسان ‪ ۲۰۱۹‬مدل پریمیوم ‪ SE‬است که نرخ ‪ ۲۹۷۴۵‬پوندی دارد‪.‬‬ ‫این خودرو از چراغ های جلوی بای ‪ ،LED‬سیس��تم پایش محیطی‪،‬‬ ‫کروز کنترل هوشمند‪ ،‬سانروف پانورامیک‪ ،‬در پشتی برقی‪ ،‬غربیلک‬ ‫فرمان گرم شونده و صندلی های جلوی سردشونده سود می برد‪.‬‬ ‫‪ 30‬تیر‪1397‬‬ ‫‪7‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪21‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان می باشد)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪79/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪39/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪64/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪224/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪237/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪148/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪24/100/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪52/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪72/200/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪31/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪47/900/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪84/300/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪149/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪74/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪84/700/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪330/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪412/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪425/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪575/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪135/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪200/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪465/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪625/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪298/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪650/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪880/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪875/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 30‬تیر‪7 1397‬ذی القعده ‪21 1439‬ژوئیه‪ 2018‬سال دوم شماره‪24‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫رویداد‬ ‫مردم خودرو چینی هم نمی توانند بخرند‬ ‫ علی شیرعلی بیک‪ :‬قبل از برجام‪ ،‬خودروسازی ایران مشکالت زیادی را‬ ‫به دوش می کشید که تامین قطعات‪ ،‬تحریم خودروسازهای بزرگ و همچنین‬ ‫حج��وم چینی ه��ای بی کیفیت‪ ،‬فقط بخش کوچکی از این مش��کالت بودند‪.‬‬ ‫با مطرح ش��دن بحث توافقات هس��ته ای این امید در دل مردم زنده شد که‬ ‫می توانند خودروهای خوب خارجی را با قیمت مناسب سوار شوند‪.‬‬ ‫زمانی که خبر بازگشت پژو‪ ،‬رنو و هیوندایی منتشر شد‪ ،‬تقریبا طیف وسیعی‬ ‫از جامعه به این نتیجه رسیده بودند که دیگر دوران بحران به سر رسیده است‬ ‫و جایگاه خودروسازان چینی متزلزل خواهد شد‪ .‬برپایی نمایشگاه بین المللی‬ ‫ته��ران و حض��ور خودروهای جدید رنو‪ ،‬پژو و س��ایر برندها حداقل در ظاهر‬ ‫نش��ان می داد که اوض��اع خوب پیش می رود‪ .‬پژو مدل ه��ای ‪ ۳۰۱ ،۲۰۰۸‬و‬ ‫چند محصول دیگر را برای اشتی به ایرانی ها معرفی کرد و رنو نیز کولئوس‪،‬‬ ‫تلیسمان و حتی مگان را در بازار ایران عرضه کرد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان نی��ز به دنبال مجوز مونت��اژ خودروهای خارج��ی بودند و تا‬ ‫ح��دودی نیز موفق ش��دند اما کم کم با روی کار ام��دن رئیس جمهور جدید‬ ‫امریکا و برخی مش��کالت داخلی اوضاع بازار دچار نابسامانی شد‪ .‬بسته شدن‬ ‫س��ایت ثبت س��فارش اولین گام در جهت دور شدن مردم از رویای خود بود‬ ‫ک��ه خودروهای وارداتی‪ ،‬یکی بعد از دیگری قیم��ت نجومی پیدا کردند و با‬ ‫ممنوعیت واردات جدید‪ ،‬برخی از خودروها به ش��کلی عجیب رشد قیمت را‬ ‫تجرب��ه کردند‪ .‬این در حالیس��ت که خودروهای قدیمی مانند پراید‪ ،‬س��مند‬ ‫و … ب��ا ق��درت به تولید خود ادام��ه دادند و قیمت انها نیز با س��از مخالف‬ ‫خودروس��ازان روند رو به رشد گرفت‪ .‬اکنون دولت امریکا برجام را لغو کرده‬ ‫است و خودروسازان خارجی کم کم دوباره به خروج از ایران فکر می کنند‪ .‬در‬ ‫حالی که بازار ایران یک منبع درامد تقریبا مطمئن برای چینی ها محس��وب‬ ‫می ش��ود انها سالهاست که تالش می کنند با رشد کیفیت به بازارهای مهمی‬ ‫مانند اروپا و امریکا دست پیدا کنند بنابراین خروج کمپانی های مطرح چینی‬ ‫نیز چندان دور از ذهن نیس��ت‪ .‬حال با بازگش��ت ش��رایط ب��ه قبل از توافق‬ ‫هس��ته ای بنظر می رس��د چیز زیادی تغییر نکرده باش��د ج��ز اینکه احتماال‬ ‫م��ردم دیگر خودروهای چینی را هم نمی توانن��د بخرند یا چینی ها با قیمت‬ ‫سرسام اور محصوالت خود را عرضه خواهند شد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!