هفته نامه روزگار خودرو شماره 11 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 11

هفته نامه روزگار خودرو شماره 11

هفته نامه روزگار خودرو شماره 11

‫ یکشنبه‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫گمانه پردازی‬ ‫درست به جای‬ ‫واکنش های‬ ‫غریزی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫رقابتی شدن‬ ‫قیمت ها در‬ ‫ادغام ها و‬ ‫خوشه ها‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫خودرو در پیچ و خم الفبای قیمت گذاری‬ ‫‪6‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ی پیشرو در صنعت خودرو‬ ‫نانو کامپوزیت ها فناور ‬ ‫احمدرض�ا رعنایی‪ /‬عض�و هیئت مدی�ره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی‪ :‬مواد کامپوزیتی که برای‬ ‫بدنه خودرو طراحی و استفاده می شود ان را در مقابل ضربه و شکسته‬ ‫ش��دن ‪ ۵‬برابر از فلز مقاوم تر می کند و باعث س��بک تر شدن خودروها‬ ‫می شود‪ .‬مقاومت انها به حدی است که اگر با ضربه ای فلز نافرم می شود‬ ‫همان ضربه اس��یبی به محصوالت کامپوزیتی نمی رسانند‪ .‬در جهان‬ ‫خودروس��ازان ارام ارام به این سمت رفته اند‪ .‬اروپاییان و امریکایی ها و‬ ‫نیز کش��ورهایی که در این صنعت جز برترین های دنیا هس��تند پیش‬ ‫از ه��ر کاری ازمایش های الزم ب��رای ایمنی محصوالت را انجام داده و‬ ‫س��پس به تولید انبوه ان می پردازند زیرا س�لامت مردم در درجه اول‬ ‫اهمیت برای انهاست و برای اینکه تولیدات شان سالمت الزم را داشته‬ ‫باش��ند پس از گذراندن ازمون های متعدد س��رمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫نانوکامپوزیت ها جایگزین مواد فلزی می ش��وند تا در مقابل اس��یب و‬ ‫ضرب��ه‪ ،‬در تصادف ها و واژگونی به هر دلیلی‪ ،‬خودرو ایمنی بیش��تری‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬امروز برخی صنعتگران داخلی به شکل محدود به این‬ ‫سمت رفته اند و از این فناوری استفاده می کنند اما هنوز عمومی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور نمونه مخازن گاز س��ی ان جی که در ابتدا با فلز ساخته و‬ ‫وارد بازار می شد امروز در کارخانه ای در استان سمنان در حال ساخت‬ ‫یادداشت‬ ‫تبیین اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو‬ ‫با رویکرد زنجیره ارزش‬ ‫با فناوری نانوکامپوزیت اس��ت‪ .‬الزم به یاداوری است فشاری باالتر از‬ ‫فش��ار گاز وجود ن��دارد و فناوری کامپوزیت ب��ه ان جواب داده و هیچ‬ ‫حادثه ای نیز در برنداش��ته است‪ .‬در نتیجه مقاومت این قطعه (مخزن‬ ‫س��ی ان جی) با این مواد‪ ،‬مقاومت تر ش��ده و صنایع مختلف جهان در‬ ‫حال استفاده از ان هستند‪ .‬همچنین خودروسازان داخلی تا حدودی‬ ‫اس��تفاده از این فناوری را اغاز کرده اند و در حال همگن کردن خود با‬ ‫فناوری های روز دنیا هس��تند‪ .‬عمومی شدن این امر در صنعت خودرو‬ ‫و تولید قطعات با فناوری روز دنیا پیش��رفت بزرگی برای کشور خواهد‬ ‫بود و امیدواریم هرچه زودتر این امر محقق شود‪.‬‬ ‫برنامه های انجمن صنعت قطعه کشور نشان داد‬ ‫قیمت گذاری خودرو باید از شکل دستوری خارج شود‬ ‫عبد اهلل توکلی الهیجانی‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫درس��ال های اخیر درباره اقتصاد مقاومتی ولزوم اجرای ان در صنایع ایران‬ ‫بس��یار گفته ش��د اما انچه که مغفول واقع شده اس��ت‪ ،‬تدوین شاخص هایی‬ ‫جهت سنجش کمی انچه که حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی می خوانیم‪،‬‬ ‫اس��ت در این نوشتار تالش می شود تا به تش��ریح اقتصاد مقاومتی با رویکرد‬ ‫زنجیره ارزش بپردازیم‪.‬‬ ‫زنجی��ره ارزش مجموعه ای از عملیاتی اس��ت که در یک صنعت به صورت‬ ‫زنجیرگون‪ ،‬انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود‪ .‬محصوالت از حلقه های‬ ‫ای��ن زنجیرعبور می کنند و در هر حلقه‪ ،‬ارزش��ی به محص��ول نهایی افزوده‬ ‫می گردد به زعم نگارنده‪ ،‬مفه��وم اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان مالکیت‬ ‫پایدار (‪ )sustainable‬بر حلقه های شکل دهنده ارزش در یک صنعت تلقی‬ ‫گ��ردد ازطرف دیگر س��هم هزینه ای عملیات مختل��ف در نرخ یک محصول‬ ‫معم��وال می تواند نمادی از اهمیت هرک��دام از زنجیره های زنجیره ارزش در‬ ‫یک صنعت قلمداد ش��ود‪ ،‬به عنوان مثال درصنعت خودرو قریب به ش��صت‬ ‫درصد از ارزش خودرو در تامین کنندگان قطعات و مجموعه ها شکل می گیرد‬ ‫و تنها در حدود ‪۱۰‬درصد از ارزش یک خودرو درسایت تولید خودروساز خلق‬ ‫می ش��ود ازاین رو مدیریت زنجیره تامین کنندگان سیستم ها و قطعات خودرو‬ ‫برای خودروسازان جایگاهی پراهمیت تلقی می شود و اینگونه است که مونتاژ‬ ‫یک خودرو‪ ،‬در بهترین حالت می تواند تنها حدود ‪۱۰‬درصد از عواید نهفته در‬ ‫کل زنجیره ارزش یک خودرو را برای مان ایجاد کند (ان هم تنها درزمانی که‬ ‫مبلغی تحت عنوان حق مالکیت یا ‪ royalty‬به صاحب برند پرداخت نشود!)‬ ‫با توجه به س��هم کم ارزش تولید ش��ده درس��ایت خودروساز در مقابل سایر‬ ‫حلقه ه��ای زنجیره ارزش گاه��ی مونتاژ خودرو در س��ایت تولیدی به دور از‬ ‫محل تمرکز س��ایر حلقه های ایجادکننده ارزش ان صنعت سبب می شود تا‬ ‫با باالرفتن هزینه های لجستیک‪ ،‬دیگر اقتصادی بودن برایند فعالیت های ان‬ ‫حوزه زیر سوال رود و یا محصول صنعتی دران حوزه قابلیت رقابت قیمتی در‬ ‫مقیاس جهانی را ازدست دهد‪ .‬با این نگاه شاید بتوان راحت تر درک کرد که‬ ‫چگونه است که بسیاری از محصوالت مونتاژ شده در داخل کشور نمی توانند‬ ‫براس��اس نرخ جهانی خود عرضه ش��وند و گاهی اگر کاهش تعرفه ناش��ی از‬ ‫مونتاژ درداخل کشور را درنظر نگیریم‪ ،‬کل فعالیت ناشی از مونتاژ محصول در‬ ‫کشورمان غیراقتصادی خواهد بود‪ ،‬ازاین رو می توان درک کرد که چرا شرکت‬ ‫رن��و در عرض��ه ارزان ترین محصول خود یعنی رنو کویید به جای اس��تفاده از‬ ‫زنجیره تامین قدرتمند جهانی خود‪ ،‬از تامین کنندگان محلی هندی متمرکز‬ ‫در شهرچنای هند (که بسیاری ان را از منظر تمرکز صنایع مرتبط با خودرو‪،‬‬ ‫دیترویت اس��یا می نامند) اس��تفاده کرد و طبیعی است که تولید این خودرو‬ ‫در کش��وری چون ایران نمی تواند خروجی ارزانی را به همراه داش��ته باشد اما‬ ‫س��وال اینجاست که برای مالکیت به منظور دس��تیابی به کلیه عواید نهفته‬ ‫درت��ک تک حلقه های زنجی��ره ارزش در صنعت خودرو چ��ه ملزوماتی الزم‬ ‫است به بیان دیگر به طور نمون چگونه می توان به تمام سهم ارزشی نهفته در‬ ‫یکی از حلقه های پر وزن صنعت خودرو یعنی مدیریت زنجیره تامین‪ ،‬دست‬ ‫یابیم‪ ،‬تجربه س��ال های نه چندان دور در صنعت خودروی ایران نش��ان داده‬ ‫است که با نگاه داخلی سازی به قطعه متناظر خارجی در طی سالیان متوالی‬ ‫و با شرط اقتصادی ماندن فعالیت داخلی سازی تنها شاید بتوان به ‪۲۰‬درصد‬ ‫از کل این زنجیره ارزش دس��ت یافت و س��هم اعظم ارزش ش��کل گرفته در‬ ‫حوزه قطعات و سیس��تم های خودرویی به صاحب برند و یا مالک طرح اصلی‬ ‫بازمی گردد ازاین رو با تفسیر معنای اقتصاد مقاومتی از طریق رویکرد مبتنی‬ ‫برزنجی��ره ارزش در صنع��ت خودرو با نکته ای کلی��دی در تحقق ارمان های‬ ‫ترس��یم شده در اقتصاد مقاومتی مواجه خواهیم شد و ان نکته این است که‬ ‫تحق��ق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو بدون تمرکز بر طراحی و توس��عه‬ ‫خودرو‪ ،‬زیرس��یتم ها و قطعات ان میسر نخواهد شد و این معنا بیش از انکه‬ ‫مبتنی بر ارمانی ش��عارگونه باشد از طریق سنجه های کمی مادی قابل درک‬ ‫است‪ .‬تحقق ‪۹۸‬درصد از داخلی سازی قطعات رنو کویید در چنای هند‪ ،‬تنها‬ ‫با انجام فرایند طراحی و توسعه محصول توسط سازندگان محلی هند میسر‬ ‫شده است و جز این راه اقتصادی دیگری برای دستیابی به تمام ارزش نهفته‬ ‫در صنع��ت خودرو وج��ود ندارد به عبارت دیگر اگرچه که س��هم هزینه های‬ ‫طراحی و توس��عه محصول در ارزش محصول نهای��ی کمتر از ‪۱۰‬درصد نرخ‬ ‫محصول اس��ت اما بدون تصاحب این زنجیره امکان دستیابی به ارزش نهفته‬ ‫درزنجیره های عمده خالق ارزش در صنعت خودرو میسر نمی گردد یعنی اگر‬ ‫تامین کننده محلی‪ ،‬در فرایند طراحی و توسعه سیستم به کار رفته در خودرو‬ ‫س��هیم نباش��د‪ ،‬این اجازه و البته توان را پیدا نخواهد کرد که بتواند به تمام‬ ‫ارزش بالقوه و ممکن دس��ت یابد از این رو الزم اس��ت کمی با تردید و البته‬ ‫تامل بیشتر به وعده های خوشبینانه مطرح درفضای ژورنالیستی قراردادهای‬ ‫خودرویی پس از برجام نگریست و به دور ازسیاست زدگی با رویکردی علمی‪،‬‬ ‫سنجه هایی را برای ارزیابی همسویی برنامه های عملیاتی جاری با ارمان های‬ ‫اقتصاد مقاومتی تدوین کرد و به کار بست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مردم حامیان صنعتگران در امر تولید‬ ‫یکی از فعاالن صنعت قطعه کشور گفت‪ :‬در سال جدید تمام تولیدکنندگان‬ ‫باید در تحقق شعار امسال از یک مسئولیت پذیری و تعهد برای تولید محصول‬ ‫یا کیفیت و رقابتی برخوردار بوده و به دنبال ان خدمات مناس��بی را نیز برای‬ ‫خریداران کاالها و خودروهای ایرانی فراهم کنند‪.‬‬ ‫رضا رضایی با توجه به نام گذاری امسال تحت عنوان حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طی س��ال های اخیر نام گذاری های خوبی از سوی رهبری معظم‬ ‫انقالب برای حمایت از اقتصاد و تولید داخل انجام شده که در صورت عملی‬ ‫شدن امروز شاهد شرایط بهتری در حوزه تولید و اقتصاد در کشور بودیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در یکی دو س��ال اخیر ش��عاری که هم��واره مورد تاکید‬ ‫رهبری قرار گرفته اقتصاد مقاومتی است که بی تردید تحقق واقعی ان ثمرات‬ ‫خوبی را برای اقتصاد و جریان تولید در کشور به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫این قطعه س��از ادامه کرد‪ :‬طرح حمایت از کاالی ایرانی موضوعی است که‬ ‫امروز ارتباط تنگاتنگی با بهبود فضا کس��ب وکار دارد‪ .‬شعار حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی بخشی به تولیدکنندگان داخلی برمی گردد ازاین رو باید شرایط و فضای‬ ‫برای تولیدکنندگان فراهم شود زیرا انچه نیاز است تا یک محصول با کیفیت‬ ‫و رقابتی تولید شود اصالح محیط کسب وکار است‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬امروز باید کاالی داخلی به کاالهای متوسط در دنیا به لحاظ‬ ‫کیفی��ت و ن��رخ نه تنه��ا برابری بلکه حتی پایین تر باش��د ت��ا موجب جذب‬ ‫مصرف کنندگان به خرید کاال و خودرو داخلی شود‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫انجمن ها و اتحادیه ها یکی از بس��ترهای س��اماندهی به امر‬ ‫تولید و بازار ان هستند؛ چند سالی است که مشکالت اقتصادی‬ ‫و فناوری تولیدات کشور را با چالش روبه رو کرده است که به نظر‬ ‫می رس��د این انجمن ها و اتحادیه ها هستند که باید با هم اندیشی‬ ‫صنعتگران و با برنامه ریزی های هدفمند و در نهایت انتقال اطالعات‬ ‫به مدیران دولتی و کش��وری در تحقق توس��عه ملی س��عی و تالش‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫ازاین رو «روزگار خودرو» در س��ال جدید سراغ انجمن های فعال در‬ ‫صنعت خودرو در اس��تان های مختلف خواهد رفت و برنامه های انها را‬ ‫برای سال ‪ ۹۷‬جویا می شود‪ .‬البته الزم به یاداوری است که برخی از این‬ ‫تش��کل ها تعیین برنامه ها را در سال جدید موکول به هفته سوم و چهارم‬ ‫فروردین کرده اند که در ادامه خواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش قیمت قطعات‬ ‫ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور درباره‬ ‫برنامه های جدید انجمن برای سال ‪ ۹۷‬به تامین‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروهای جدید اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬قراردادی در روزهای پایانی س��ال ‪ ۹۶‬با‬ ‫انجمن قطعه س��ازان فرانسوی (‪ )FIEV‬داشت‬ ‫ک��ه در بخش��ی از این توافقنام��ه امده انجمن‬ ‫فرانسوی در زمینه فناوری به انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور‬ ‫کمک خواهد کرد و برای انتقال دانش فنی روز‬ ‫همراه طرف ایرانی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به مهم ترین چالش صنعت قطعه‬ ‫کشور در س��ال جدید پرداخت و گفت‪ :‬کمبود‬ ‫نقدینگی و تامین گردش مالی قطعه سازان یکی‬ ‫از اساس��ی ترین مش��کالت این صنعت است و‬ ‫ضمن انکه نرخ کاالها و خدمات سایر نهادهای‬ ‫تولی��دی نیز افزایش خواه��د یافت درحالی که‬ ‫هنوز قیمت قطعات خودرو تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬منطقی این اس��ت که هرچه‬ ‫زودتر قیمت محصوالت ب��ا قیمت مواد اولیه و‬ ‫ت��ورم کش��ور افزایش یابد که در این راس��تا با‬ ‫خودروس��ازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مذاکرات انجام شده و امیدواریم ب ه زودی شاهد‬ ‫بازنگری در این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان کش��ور بزرگترین‬ ‫چالش صنعت خ��ودرو را مقررات قیمت گذاری‬ ‫دستوری دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬حذف این نوع‬ ‫قیمت گ��ذاری از کمک هایی اس��ت که به این‬ ‫صنعت خواهد ش��د و نباید ش��ورا و مرکز ملی‬ ‫رقابت در این امر اعمال نظری داشته باشد زیرا‬ ‫به طور قطع اگر وضعیت به همین ش��کل پیش‬ ‫رود صنعتگران حوزه قطعه یکی پس از دیگری‬ ‫ورشکست خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬موض�وع ب�رای تمرک�ز مدیران‬ ‫دولتی‬ ‫محبی نژاد ادامه داد‪ :‬اگر انتظار ارتقای کیفی‬ ‫و رسیدن به سطح اس��تانداردهای جهانی را از‬ ‫قطعه س��ازان داریم‪ ،‬ناگزیریم شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫انتق��ال دان��ش فن��ی و س��رمایه گذاری ثابت‬ ‫البت��ه در بخش‬ ‫خارجی را تقویت کنیم و در ادامه نیز سازوکار‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو و قطعه اصالح ش��ده که‬ ‫حق مصرف کننده و حق تولیدکننده هیچ کدام‬ ‫ضایع نشود‪ .‬در این راستا مهم اصالح قوانین و‬ ‫مقررات است و اینکه دخالت شورای رقابت در‬ ‫این حوزه دخالتی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬به طور تقریبی می توان گفت‬ ‫تنها حوزه ای که ش��ورای رقابت به ش��کل فعال‬ ‫دخالت دارد حوزه قیمت گ��ذاری برای خودرو‬ ‫اس��ت؛ سیاس��ت گذاران خودرو باید در تعیین‬ ‫قواعد و قوانین تجدیدنظر کنند تا شاهد فاجعه‬ ‫ملی نباش��یم زیرا بارها در تفاوت سهم قطعات‬ ‫خودروهای قدیمی و مدل های جدید گفت وگو‬ ‫شده است و عنوان ش��د خودروهای جدید که‬ ‫قرار است با عمق ساخت ‪۴۰‬درصد قطعات ان‬ ‫تامین شود فاصله زیادی با خودروهای قدیمی‬ ‫دارند که ‪۸۰‬درصد داخلی سازی شده اند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنع��ت قطع��ه اف��زود‪ :‬ازاین رو‬ ‫قطعه س��ازانی ک��ه در زیان هس��تند و گردش‬ ‫نقدینگ��ی انه��ا با مش��کل روبه رو اس��ت و از‬ ‫طرف��ی نمی توانن��د مطالبات خ��ود را به موقع‬ ‫دریاف��ت کنند درحالی که هزینه های س��نگین‬ ‫مال��ی در بخش های مختلف بیم��ه ای‪ ،‬مالیاتی‬ ‫و‪ ...‬بای��د پرداخت کنند در عمل توان رقابت در‬ ‫پروژه های جدید را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور اظهار امیدواری‬ ‫کرد که در س��ال جدید به این مسائل از سوی‬ ‫مس��ئوالن مربوط��ه توج��ه ویژه ش��ود و روی‬ ‫‪ ۳‬موض��وع مهم رفع قیمت گذاری دس��توری‪،‬‬ ‫کمب��ود نقدینگی و مش��کالت مطالبات معوقه‬ ‫و نیز تقویت توان قطعه س��ازان برای پرداختن‬ ‫به زیرس��اخت ها و س��رمایه گذاری برای تولید‬ ‫قطع��ات کیف��ی از طریق جذب س��رمایه گذار‪،‬‬ ‫انتقال دانش فنی و ماشین االت روزامد تمرکز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تهدیدهای تولید‬ ‫در بحث خارج شدن قیمت دستوری خودرو‬ ‫از سوی شورای رقابت‪ ،‬کارشناسان و صنعتگران‬ ‫بس��یاری ب��ه ان اش��اره‬ ‫کرده اند و موضوع از س��وی مدیران صنعتی در‬ ‫ح��وزه خودرو و قطعه در حال پیگیری اس��ت‪.‬‬ ‫محبی نژاد درباره پیش بین��ی تحقق این امر با‬ ‫وجود پیگیری های بسیار مدیران صنعتی گفت‪:‬‬ ‫با رایزنی هایی که ش��ده و وضعیتی که صنعت‬ ‫خ��ودرو و قطعه دارد امیدواری��م این امر در ‪۳‬‬ ‫ماهه نخست سال محقق شود‪ .‬اگر چنین نشود‬ ‫می توان گف��ت صنعت قطعه ب��ا خطر نابودی‬ ‫روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور در پاس��خ‬ ‫به راه��کار ب��رای برون رفت از این مس��ئله به‬ ‫دو موض��وع اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ب��رای رفع‬ ‫مش��کالت ‪ ۲‬راهکار وجود دارد؛ نخست اینکه‬ ‫شورای رقابت به تمام حوزه ها ورود کند اعم از‬ ‫قیمت گذاری برای تمام مواد اولیه تولید ش��ده‬ ‫در داخل مانند محصوالت فوالد‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬ ‫فلزات رنگ��ی مانند مس و‪ ...‬ک��ه به طور کامل‬ ‫انحصاری هستند درحالی که در صنعت خودرو‬ ‫ب��ا فعالیت ‪ ۳۶‬خودروس��از با ان��واع مدل های‬ ‫مختلف انحصار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا در بح��ث ف��والد‪ ،‬تنها‬ ‫فوالدمبارک��ه در کل کش��ور ورق های فوالدی‬ ‫را تامی��ن می کند یا در امر مواد پتروش��یمی‪،‬‬ ‫تع��داد معدودی فعالی��ت دارند همچنین مس‬ ‫سرچشمه یکی اس��ت و‪ ...‬که انحصاری بوده و‬ ‫ش��ورای رقابت باید در تمام ای��ن حوزه ها نیز‬ ‫ورود و تعیی��ن قیمت کن��د‪ .‬ضمن انکه برخی‬ ‫خدم��ات مانند قیمت برق‪ ،‬اب و گاز انحصاری‬ ‫بوده و در اختیار دولت است درحالی که کیفیت‬ ‫خدمات ان نیز مورد تایید تولیدکننده نیس��ت‬ ‫زی��را با نوس��انات برق یا قطع��ی گاز‪ ،‬صنعتگر‬ ‫چگونه می تواند جبران اس��یب های وارد شده‬ ‫به تجهیزات واحد صنعتی خود را داشته باشد؟‬ ‫او در راس��تای راه حل نخست و ورود شورای‬ ‫رقاب��ت برای تعیین قیمت تم��ام محصوالت و‬ ‫خدمات مرتبط با کار تولید را ناممکن دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬در این ش��یوه کار شورای‬ ‫رقابت به شکل اصولی سخت خواهد بود اینکه‬ ‫روی قیمت تمام حوزه ها دخالت داش��ته باشد‪.‬‬ ‫ضمن انکه ب��ا حرکت اقتصادی کالن کش��ور‬ ‫که هدف‪ ،‬حرکت به س��مت اقتصاد ازاد اس��ت‬ ‫همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمی�ت خری�د اعتب�اری در ام�ر‬ ‫تولید‬ ‫محبی ن��ژاد در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی انتظار اس��ت شیوه های‬ ‫موفق در امور حمایتی به کار گرفته شود به ویژه‬ ‫در بحث پول مجازی به جای اسکناس که اعتبار‬ ‫در گردش به ش��مار رفته و پیشتر در گسترش‬ ‫صنعت به ان پرداخته شد‪.‬‬ ‫عض��و هیئت مدیره انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور پس‬ ‫از رفع مشکل قیمت گذاری دستوری به قدرت‬ ‫خرید مردم اش��اره کرد و گفت‪ :‬با رفع مش��کل‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬چال��ش رونق بازار داخ��ل همچنان‬ ‫کم وبیش وجود خواهد داشت زیرا قدرت مردم‬ ‫ب��رای خری��د کاالی بادوام ایرانی پایین اس��ت‬ ‫و ای��ن تنه��ا مربوط به خودرو نیس��ت بلکه در‬ ‫سایر کاالها نیز صادق است‪ .‬بنابراین محرک و‬ ‫ارتقای تقاضا در بحث بازار داخل افزایش توان‬ ‫خرید مردم اس��ت‪ .‬البته با افزایش دستمزدها‬ ‫بخش��ی محقق می ش��ود اما کافی نیس��ت‪ .‬در‬ ‫اینج��ا موضوع خریدهای اعتب��اری و اعتبارات‬ ‫در گردش کم��ک بزرگی به ما می کند و مردم‬ ‫می توانند با کارت های اعتباری معامله داش��ته‬ ‫باش��ند همان طور که در کش��ورهای پیشرفته‬ ‫کارت های اعتباری جای پول نقد را گرفته و اثر‬ ‫تورمی ان صفر و بلکه منفی است‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد در پایان اظهار کرد‪ :‬خرید اعتباری‪،‬‬ ‫مح��رک قوی برای تحریک ب��ازار تقاضای کاالی‬ ‫ایرانی بوده که در این راس��تا تولیدکننده داخلی‬ ‫نی��ز امادگی دارد تا ب��ا بانک ها به توافق های الزم‬ ‫برس��ند و در ای��ن بحث با مش��تریان تعامل‬ ‫جدیدی داشته باشند ضمن انکه اعتبار در گردش‬ ‫در کل زنجیره تامین نیز تسری خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل جلساتی با محور هم اندیشی‬ ‫در ادامه به س��راغ بابک کری��م خان‪ ،‬رییس‬ ‫انجمن قطعات خودرویی استان کرمانشاه رفته‬ ‫و او درب��اره برنامه های این انجمن گفت‪ :‬کاری‬ ‫که ما می توانیم برای قطعه س��ازان زیرمجموعه‬ ‫خود داش��ته باش��یم این اس��ت ک��ه اطالعات‬ ‫مرتبط با خودرو و تحوالت و سیاست گذاری ها‬ ‫را در اختی��ار انها قرار دهی��م و اعضای انجمن‬ ‫هم اندیشی درباره برنامه های سال جدید داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ی می ش��ود امس��ال س��ال‬ ‫او افزود‪ :‬پیش بین ‬ ‫سختی برای صنعت قطعه کشور باشد درنتیجه‬ ‫ب��ا راهکارها و برنامه های پیش��نهاد ش��ده در‬ ‫انجمن ه��ا صنعتگران راهنمایی می ش��وند که‬ ‫چگونه در این ش��رایط موقعی��ت خود را حفظ‬ ‫کنند و بتوانند تولید را ادامه دهند زیرا با توجه‬ ‫به مشکالت اقتصادی دولت در بحث نقدینگی‬ ‫چالش های��ی وج��ود دارد ک��ه در واحده��ای‬ ‫صنعتی تولی��دی تاثیرگذار خواه��د بود‪ .‬به طور‬ ‫نمونه پرداخت با تاخیر هزینه ها باعث می شود‬ ‫تا فشار مالی شرکت ها بیشتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب سرمایه گذار بومی‬ ‫کریم خان در پاس��خ ب��ه برنامه های عملیاتی‬ ‫انجمن نیز گفت‪ :‬طبیعی است هر واحد صنعتی‬ ‫در اس��تان کرمانش��اه برنامه هایی برای توسعه‬ ‫خ��ود دارد‪ .‬به طور نمونه یک��ی از ظرفیت هایی‬ ‫که در اس��تان کرمانشاه ایجاد ش��ده راه اندازی‬ ‫سایت گروه صنعتی ایران خودرو است و در این‬ ‫زمینه بعضی از ش��رکت ها در حال اماده سازی‬ ‫خود ب��رای تامین قطعات موردنی��از این واحد‬ ‫خودرویی در خود استان هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این راستا شرکت هایی تقاضای‬ ‫تامین قطعه داش��تند که به لح��اظ مالی صرفه‬ ‫اقتصادی زیادی برای تولید خودروی موردنظر‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو اف��زود‪ :‬این واحدها‬ ‫فعالیت ه��ای خ��ود را در زمین��ه توس��عه اغاز‬ ‫کرده ان��د و کاری ک��ه انجم��ن در این راس��تا‬ ‫می تواند ب��رای قطعه س��ازان زیرمجموعه خود‬ ‫داش��ته باشد این اس��ت که با تشکیل جلساتی‬ ‫زمین��ه هم فکری بی��ن صنعتگ��ران را به وجود‬ ‫اورد ت��ا حرکت ها با چال��ش کمتری جلو برود‬ ‫و پیشرفت واقعی محقق شود‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن قطع��ات خودرویی اس��تان‬ ‫کرمانش��اه پیگیری های مال��ی را از کارهای در‬ ‫حال انج��ام انجمن عن��وان ک��رد و ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی مشکالت مالی از سوی انجمن و از طریق‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری ش��ده و‬ ‫مشکالتی که واحدها با س��ازمان های مالیاتی‪،‬‬ ‫بانک ه��ا و نهادهای دولتی ب��ه مدیران مربوطه‬ ‫منتقل شده تا هرچه زودتر حل وفصل شود‪.‬‬ ‫کریم خ��ان در پایان افزود‪ :‬از دیگر طرح هایی‬ ‫که انجمن دنبال کرده تامین سرمایه در صنعت‬ ‫قطعه اس��تان از س��وی خ��ود س��رمایه گذاران‬ ‫اس��تانی اس��ت که این امر در س��ال جدید نیز‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بر اساس این گزارش برنامه های کالن صنعت‬ ‫قطعه از س��وی انجمن های مرک��زی و اهداف‬ ‫خردتر به وس��یله تشکل های اس��تانی در حال‬ ‫پیگیری است اما مهم شتاب در انجام برنامه ها‬ ‫با توجه به عقب افتادگی این صنعت از س��طوح‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫در س��ال جدی��د رییس س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان اینکه‬ ‫ش��یوه نامه ثبت سفارش بر اساس قانون برای اجرا در سال ‪ ۹۷‬ابالغ‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر این مبنا‪ ،‬واردکننده به روش غیر بانکی حداکثر‬ ‫در مدت ‪ ۱۸۰‬روز از تاریخ صدور ثبت س��فارش‪ ،‬مجاز به ورود کاال‬ ‫به کش��ور است‪ .‬مجتبی خس��روتاج‪ ،‬رییس سازمان توسعه تجارت‬ ‫گفت‪ :‬شیوه نامه ثبت سفارش واردات جدید نیست و از سال گذشته‬ ‫اجرایی می شود اما با هدف اطالع رسانی دوباره و طبق ایین نامه قانون‬ ‫مقررات صادرات و واردات باید در اغاز امس��ال اطالع رسانی می شد‬ ‫که در مورخ ‪ ۹۷/۱/۵‬این اقدام انجام شد‪ .‬همچنین در این شیوه نامه‬ ‫خطاب به علی ابادی‪ ،‬مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات امده‬ ‫ابالغ دوباره ثبت سفارش خودرو‬ ‫است‪ :‬در اجرای ماده ‪ ۴۰‬ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و‬ ‫واردات‪ ،‬این موارد برای اجرا و اقدام الزم برای سال ‪ ،۱۳۹۷‬تعیین و‬ ‫ابالغ می شود‪ - ۱ :‬مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطالع ثانونی ‪ ۹۰‬روز‬ ‫از تاریخ صدور تعیین می شود‪ .‬بدیهی است موارد مربوط به تبصره ‪۳‬‬ ‫ماده ‪ ۴۰‬ایین نامه فوق پس از تعیین توسط وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫به ان دفتر اعالم خواهد شد‪- ۲ .‬اعتبار درخواست های ثبت سفارش‬ ‫‪ ۳۰‬روز تعیی��ن می ش��ود‪ - ۳ .‬حداکثر مهلت ورود کاال به کش��ور‪:‬‬ ‫ال��ف ‪ -‬روش غیربانک��ی‪ :‬حداکثر در م��دت ‪ ۱۸۰‬روز از تاریخ صدور‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬واردکننده مجاز به ورود کاال به کش��ور اس��ت‪ .‬ب‪-‬‬ ‫روش بانک��ی‪ :‬مهلت ورود کاال به کش��ور در این روش پس از صدور‬ ‫ یکشنبه‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران خواهد ب��ود‪ - ۴ .‬حداکثر زمان پرداخت کارمزد‪ ۷۲ ،‬س��اعت‬ ‫بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد بوده و در صورت پرداخت‬ ‫نکردن در مهلت مقرر‪ ،‬درخواس��ت ثبت س��فارش یا تمدید حذف‬ ‫می شود‪ - ۵ .‬تغییر نوع کاالی اساسی در ثبت سفارش هایی که برای‬ ‫انها اعتبار اس��نادی گشایش ش��ده یا حواله ارزی ارسال شده است‪،‬‬ ‫براس��اس درخواست بانک و مجوز دس��تگاه های ذی ربط قابل انجام‬ ‫است‪ .‬به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬در اجرای ماده ‪ ۴۰‬اجرای ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون صادرات و واردات شیوه نامه ثبت سفارش جهت اجرا و‬ ‫اقدام در سال ‪ ۱۳۹۷‬تعیین و ابالغ شد‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تجارت خارجی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وضعیت بازار خودرو در سال ‪ ۹۷‬چگونه خواهد بود‬ ‫بازار تقاضا در انتظار رای دیوان عدالت اداری کشور‬ ‫نیمه دوم سال ‪ ۹۶‬بازار خودرو دچار التهاب شد‬ ‫و قیمت خودروهای وارداتی به ش��کل سرسام اوری‬ ‫افزایش یافت‪ .‬این نش��ان می ده��د که بازار داخل‬ ‫در بخش خودرو تا چه حد اس��یب پذیر بوده و اگر‬ ‫قرار باشد برای رونق محصوالت داخل به این گونه‬ ‫راهکارها متوسل ش��د نه تنها به نتیجه موردانتظار‬ ‫دس��ت نخواهیم یافت بلکه بازار را بیش��تر متشنج‬ ‫ک��رده و در کوتاه م��دت مردم را ناگزی��ر به خرید‬ ‫کاالی تولی��د داخل می کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که کیفیت و قیمت مناس��ب خود باعث بازارسازی‬ ‫می شود‪.‬رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران درباره وضعیت بازار روزهای پایانی سال‬ ‫‪ ۹۶‬و روزهای نخس��ت س��ال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬بازار تقاضا و‬ ‫قیمت خودروها کاهش داشته و مردم با اگاهی برای‬ ‫خرید محصول موردنیاز خود اقدام می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت های داخلی و وارداتی‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران ادامه داد‪ :‬درباره وضعیت‬ ‫بازار در س��ال جدید نمی ت��وان نظری اعالم کرد زیرا‬ ‫ابتدای س��ال اس��ت و باید دید وضعی��ت مصوبات و‬ ‫قوانین به چه ش��کل خواهد ب��ود‪ .‬اما به لحاظ قیمتی‬ ‫خودروهای داخلی نس��بت به ‪ ۲۰‬اس��فند س��ال ‪۹۶‬‬ ‫کاهش محسوس��ی داشته امری که برای خودروهای‬ ‫وارداتی نیز صادق است‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعی��ت قیمت خودروه��ای وارداتی‬ ‫اف��زود‪ :‬ام��روز برخی خودروه��ا مانند س��انتافه بین‬ ‫‪ ۵۵‬ت��ا ‪۶۰‬میلی��ون توم��ان زیر قیمت ش��رکت ها و‬ ‫نمایندگی های انها در بازار به فروش می رس��ند و این‬ ‫مسئله از دیگر موضوع های مطرح در بازار خودروست‪.‬‬ ‫او درباره تاثیر ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای‬ ‫واردات��ی و ف��روش خودروهای داخلی نی��ز گفت‪ :‬با‬ ‫مطرح شدن این مسئله که افراد متفرقه نباید خودرو‬ ‫وارد کنند‪ ،‬واردات کاهش یافت و این امر بی تاثیر در‬ ‫بازار خودروهای داخلی نبود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬درحال حاضر مردم منتظر رای دیوان‬ ‫عدالت اداری کش��ور درباره وضعی��ت تعرفه واردات‬ ‫خودرو هس��تند ازای��ن رو نوعی بالتکلیف��ی در بازار‬ ‫خودرو کشور حاکم است‪.‬‬ ‫نمونه قیمت س��انتافه در جهان ‪۲۶‬هزار دالر است و‬ ‫تهی��ه این خ��ودرو باالتر از این قیم��ت ارزش ندارد‪.‬‬ ‫همان ط��ور که مردم حاضر نیس��تند برای خودرویی‬ ‫‪۲۰‬میلیون تومانی که در داخل تولید می شود یکصد‬ ‫میلیون تومان بپردازند‪.‬‬ ‫این فع��ال بازار خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬م��ردم امروز‬ ‫اگاهانه برای خرید اقدام می کنند و با بررس��ی هایی‬ ‫که دارند اگر قیمت باال باشد خرید نمی کنند‪ .‬به طور‬ ‫نمونه خودرو هیبریدی ک��ه ‪۲۹۰‬هزار تومان معامله‬ ‫می شد (که البته در زمان خود نیز مبلغ باالیی بود) با‬ ‫افزایش ناگهانی ان و رسیدن به ‪۵۰۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫بازار خود را از دس��ت داده است‪ .‬بنابراین اگر قیمت‬ ‫خودروه��ا کاه��ش پیدا کرده به این دلیل اس��ت که‬ ‫خریداری ندارد‪.‬‬ ‫موتمنی در پاس��خ به این پرسش که چقدر ممکن‬ ‫است تعرفه ها به قیمت س��ابق برگردد‪ ،‬گفت‪ :‬دیوان‬ ‫عدالت اداری و نیز خواسته نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی این است که تعرفه ها باال بوده و باید کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬اگر تعرفه ه��ا به روال گذش��ته‬ ‫برنگردد این اش��فتگی در بازار خ��ودرو ادامه خواهد‬ ‫داش��ت زیرا هر خ��ودرو قیمت جهان��ی دارد و مردم‬ ‫خرید نمی کنند به این دلیل که حاضر نیس��تند برای‬ ‫یک خودرو هزینه هایی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابری بپردازند‪ .‬به طور‬ ‫موتمنی به بس��تر فراهم ش��ده برای ارتقای کیفی‬ ‫محص��والت داخلی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در فرصت‬ ‫فراهم ش��ده با توجه به قدرت خریدی که هر قشری‬ ‫از جامعه در اختیار داش��ته و مبلغ��ی را برای خرید‬ ‫یک خودروی وارداتی کنار می گذارند‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫داخلی می توانند به س��وی تولید ای��ن نوع خودروها‬ ‫رفته و به راحتی این خال را در داخل پوشش دهند‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬برای خریدار تفاوت نمی کند تنها‬ ‫محصول��ی باکیفیت ب��ا اپش��ن های موردنظر خود‬ ‫‹ ‹خریداری وجود ندارد‬ ‫‹ ‹با باز ش�دن ثبت�ارش انبار ش�ده ها وارد‬ ‫بازار شدند‬ ‫می خواه��د ک��ه نیازهایش را مرتفع ک��رده و دارای‬ ‫قیمت مناسبی باش��د‪ .‬ازاین رو به دنبال برند خاصی‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫رییس اتحادی��ه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران ضمن اش��اره ب��ه افت ب��ازار تقاضا و‬ ‫کاهش قیمت ها افزود‪ :‬در بخش خودروهای وارداتی‬ ‫بازار عرضه نیز کاهش داش��ت و با وجود باز ش��دن‬ ‫س��ایت ثبتارش در ‪ ۱۰‬دی س��ال گذشته ‪ ۱۵‬تا ‪۱۶‬‬ ‫شرکتی که به عنوان نمایندگی رسمی از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز گرفتند خودرویی وارد‬ ‫نکردند بلک��ه خودروهایی که از ای��ن تاریخ به بازار‬ ‫عرضه ش��ده تنها خودروهایی بوده که پیش��تر انبار‬ ‫شده بودند‪ .‬اگر این ش��رکت ها خودروهای بیشتری‬ ‫به بازار عرض��ه می کردند کاه��ش قیمت ها بیش از‬ ‫این بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر بازار ‪ ۴‬ماه اخیر مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار گیرد هیچ خ��ودروی جدیدی به ب��ازار عرضه‬ ‫نش��ده تنها فروش اتفاق افتاده ک��ه البته در ماه های‬ ‫اینده تحویل داده می شود‪ .‬ضمن اینکه به طور نمونه‬ ‫نمایندگی‪ ،‬س��راتو را حدود ‪ ۱۹۰‬فروخته درحالی که‬ ‫در بازار ‪۱۰‬میلیون تومان زیرقیمت فروخته می شود‬ ‫یا النترا ‪۱۹۸‬میلیون تومان فروخته ش��ده اما در بازار‬ ‫‪۱۸۵‬میلیون تومان معامله می شود‪ .‬امروز خودروهای‬ ‫وارداتی در بازار بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬میلیون تومان زیرقیمت‬ ‫نمایندگی ه��ا معامله می ش��ود ازاین رو بس��یاری از‬ ‫خریداران از پیش خرید خود انصراف داده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته برخی از این افراد کس��انی هستند‬ ‫که خرید خودرو را نه بر اس��اس نیاز ش��خصی بلکه‬ ‫ب��رای فروش دوباره در ب��ازار خریداری کرده بودند و‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫موتمن��ی در پای��ان س��خنان خود اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫‪ ۲۵‬اس��فند س��ال گذش��ته ت��ا ام��روز نمایندگی ها‬ ‫نمی توانستند فروش خودروها را کارتکس (حواله ای و‬ ‫بدون پالک) فاکتور کنند بیش��تر به دلیل این بود که‬ ‫افت قیمت داشتند بنابراین درحال حاضر خودروهای‬ ‫شماره شده در بازار به فروش می رسد و طبیعی است‬ ‫چون سند به ان تعلق می گیرد نسبت به کارتکس ها‬ ‫قیمت شان باالتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقبال کمتر مردم نسبت به چینی ها‬ ‫همچنین درباره وضعیت بازار خودروهای داخلی و‬ ‫وارداتی ها کاظم محمدی نیکخواه از دیگر فعاالن بازار‬ ‫خودرو کش��ور گفت‪ :‬ابتدای س��ال است و هنوز بازار‬ ‫خود را نش��ان نداده و معامل��ه چندانی اتفاق نیفتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن انکه کارخانجات خودروس��ازی داخلی‬ ‫به دلی��ل نوروز تعطی��ل بوده اند و در ب��ازار تقاضا نیز‬ ‫تحرکی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی درباره ش��رایط فروش خودروهای وارداتی نیز‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬پیش از س��ال ‪ ۹۷‬معامالتی کم و بیش‬ ‫انجام شد البته نه به نسبت سال های گذشته که بازار‬ ‫رونق خوبی داشت‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که بازار پایان س��ال‬ ‫در اختی��ار خودروهای داخلی بود ی��ا وارداتی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به قدرت خرید مردم‪ ،‬بازار خودروهای‬ ‫داخل��ی رونق بیش��تری داش��ت و در خری��د ‪ ۲‬ماه‬ ‫پایان س��ال خودروهایی در ردیف قیمتی زیر یکصد‬ ‫میلیون تومان مشتری بیش��تری داشتند‪ .‬البته الزم‬ ‫به یاداوری اس��ت بازار پایان سال ‪ ۹۶‬تنها بازاری بود‬ ‫که مردم نس��بت به خودروهای چینی اقبال کمتری‬ ‫نشان دادند‪.‬‬ ‫محمدی نیکخواه برای ‪ ۳‬ماه نخست سال به خواب‬ ‫بازار اش��اره کرد و گفت‪ :‬طبیعی است بازار تقاضا در‬ ‫ابتدای سال افت داشته باشد و فعالیت های خاصی در‬ ‫این زمینه انجام نش��ود‪ .‬اما اگر انگیزه ای در مردم به‬ ‫وجود اید می توان امیدوار بود از اواسط خرداد تحولی‬ ‫در بازار خودرو رخ دهد و خرید اتفاق افتد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ه��ر امری نیاز ب��ه راهکارهای خاص خ��ود دارد و‬ ‫بازار هر محصولی نیز ش��یوه هایی مخصوص به خود‬ ‫می طلب��د‪ .‬س��اماندهی بازار خ��ودرو ب��ا راهکارهای‬ ‫کوتاه مدت و انی ممکن نیس��ت و تغییرات مدیریتی‬ ‫و اعم��ال س��لیقه در این زمین��ه چالش های صنعت‬ ‫را بیش��تر کرده اس��ت‪ .‬با این وضعی��ت همه امور به‬ ‫مدیری��ت برمی گردد ک��ه باید دید مدی��ران دولتی‬ ‫مربوطه چه برنامه ای برای سال ‪ ۹۷‬در بخش خرید و‬ ‫فروش خودروهای داخلی و وارداتی دارند‪.‬‬ ‫گمرک‬ ‫از سوی گمرک اعالم شد؛‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر قطعات خودرو وارد کشور شد‬ ‫گمرک ایران اع�لام کرد‪ :‬مجموع صادرات غیرنفتی ایران در‬ ‫‪ ۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴۶‬میلیارد و ‪ ۹۳۱‬میلیون دالر رسید که‬ ‫در مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۵‬به میزان ‪ ۶‬و ‪ ۵۶‬صدم درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ک میلی��ارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار؛ ی�� ‬ ‫قطعات خودرو وارد کش��ور شد‪ ۴۴ .‬میلیارد و ‪ ۴۲‬میلیون دالر‬ ‫کاال در س��ال ‪ ۹۵‬به خارج از کشور صادر شده بود‪ .‬سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫صادرات کااله��ای صنعتی در یک روند قاب��ل توجهی‪۲۲‬و‪۲۷‬‬ ‫صدم درصد افزایش داش��ته و این در حالی اس��ت که صادرات‬ ‫محصوالت پتروش��یمی ‪ ۸‬و ‪ ۲۹‬صدم درص��د و میعانات گازی‬ ‫‪۳‬و‪ ۲۸‬صدم درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار‪ ،‬صادرات غیر نفتی ایران به کش��ورهای مهم‬ ‫مقصد صادراتی در سال ‪ ۹۶‬از جمله چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ترکیه و‬ ‫عراق یک روند افزایشی داشته است‪.‬‬ ‫در مجموع صادرات کاالهای ایرانی به چین نس��بت به سال‬ ‫قب��ل ان‪ ۸ ،‬و ‪ ۳۱‬ص��دم درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬صادرات‬ ‫غیرنفتی ایران به کره جنوبی و ترکیه به ترتیب با افزایش ‪ ۵۲‬و‬ ‫‪ ۲۵‬صدم درصدی و ‪ ۲۲‬و ‪ ۸۸‬صدم درصدی همراه شد و شاهد‬ ‫افت ‪ ۹‬و ‪ ۵۹‬صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده‬ ‫عربی بوده ایم‪ .‬همچنین صادرات غیر نفتی به عراق با افزایش ‪۴‬‬ ‫و ‪ ۷۹‬صدم درصد همراه بوده است‪.‬‬ ‫ام��ار و اطالعات ‪ ۱۲‬ماهه س��ال ‪ ۹۶‬نش��ان می دهد که ‪۳۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر کاالی واس��طه ای وارد ش��ده و با‬ ‫‪ ۶۰‬و ‪ ۳۱‬صدم درصدی بیش��ترین سهم واردات‪ ،‬مربوط به این‬ ‫گروه کاالیی بوده اس��ت‪ .‬همچنین کاالهای سرمایه ای با ارزش‬ ‫‪ ۸‬میلی��ارد و ‪ ۶۹۷‬میلیون دالری س��هم ‪۱۶‬و ‪ ۲‬صدم درصدی‬ ‫داش��ته اند‪ .‬در ای��ن مدت‪ ۲۹ ،‬میلی��ون و ‪ ۹۱۰‬هزار تن کاالی‬ ‫واس��طه ای و ‪ ۸۹۵‬هزار تن کاالی س��رمایه ای و در مجموع ‪۳۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۳۶‬هزار تن انواع کاال وارد کشور شده است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس در سال گذشته تش��ریفات گمرکی ‪ ۱۷۱‬میلیون و ‪۳۶‬‬ ‫هزار تن کاال در گمرکات کش��ور تماماً به صورت الکترونیکی و‬ ‫با کنترل کامل به روش هوش��مند انجام شده که از این مقدار‬ ‫‪ ۳۸‬میلیون و ‪ ۷۳۶‬هزار تن سهم واردات و ‪ ۱۳۲‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تن س��هم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود‪ .‬با کمک سامانه‬ ‫جامع گمرک��ی و پنجره واحد تجارت فرام��رزی درحال حاضر‬ ‫اطالعات تمامی کاالهای وارداتی و صادراتی در بانک اطالعات‬ ‫تجارت خارجی کش��ور به تفکیک جزیی تری��ن اطالعات ثبت‬ ‫ل ‪ ۹۶‬به میزان ‪ ۵۴‬میلیارد و ‪۳۰۲‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ‪ ۱۲‬ماهه س��ا ‬ ‫میلیون دالر انواع کاال وارد کش��ور ش��د که در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل ان ‪ ۲۴‬و ‪ ۳۱‬صدم درصد افزایش را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬عمده ترین دالیل افزایش واردات به کاالهای اساس��ی‪،‬‬ ‫قطعات منفصله خودرو و کاالهای سرمایه ای مربوط می شود‪.‬‬ ‫اقالم عمده صادراتی کش��ورمان در مدت یادش��ده به ترتیب‬ ‫ش��امل میعانات گازی به ارزش ‪ ۷‬میلی��ارد و ‪ ۷۹‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫گاز طبیعی مایع ش��ده ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۴۹۵‬میلیون دالر‪ ،‬پروپان‬ ‫مایع شده به ارزش یک میلیارد و ‪ ۴۷۵‬میلیون دالر‪ ،‬روغن های‬ ‫س��بک و فراورده ها به جز بنزین با یک میلیارد و ‪ ۳۲۷‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬متانول به ارزش یک میلیارد و ‪ ۱۷۸‬میلیون دالر اس��ت‪.‬‬ ‫س��هم س��ایر کاالها ‪ ۲۴‬میلیارد و ‪ ۷۰۳‬میلی��ون دالر بوده که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل ان‪ ۲۲ ،‬و ‪ ۲۷‬صدم درصد‬ ‫افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫اقالم عمده وارداتی درمجموع س��ال ‪ ۹۶‬نیز به ترتیب شامل‬ ‫قطع��ات منفصله جهت تولید خودروی س��واری با یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰۱‬میلی��ون دالر‪ ،‬ذرت دامی ب��ه ارزش یک میلیارد و ‪۶۱۰‬‬ ‫میلی��ون دالر‪ ،‬برنج یک میلیارد و ‪ ۲۱۴‬میلی��ون دالر‪ ،‬لوبیای‬ ‫س��ویا با ‪ ۹۴۳‬میلیون دالر و وس��ایل نقلیه موت��وری با حجم‬ ‫س��یلندر ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی سی بجز امبوالنس و هیبریدی‬ ‫به ارزش ‪ ۸۰۹‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫عمده تری��ن خریداران کاالهای ایرانی در ‪ ۱۲‬ماهه س��ال ‪۹۶‬‬ ‫به ترتیب ش��امل چین به ارزش ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۶۵‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫ام��ارات با ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۷۶۴‬میلی��ون دالر‪ ،‬عراق با ‪ ۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۲۵‬میلی��ون دالر‪ ،‬جمهوری کره با ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۳۸۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬ترکیه با ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۹۹۱‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫کش��ورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده‬ ‫به ترتیب ش��امل کشورهای چین با ‪ ۱۳‬میلیارد و ‪ ۲۱۶‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬امارات متح��ده عرب��ی با ‪ ۱۰‬میلی��ارد و ‪ ۶۷‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫جمه��وری کره ب��ا ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۷۱۷‬میلی��ون دالر‪ ،‬ترکیه با ‪۳‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۱۹۳‬میلیون دالر‪ ،‬الم��ان ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۸۳‬میلیون‬ ‫دالر و همچنین سایر کش��ورها ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۲۶‬میلیون دالر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫افزایش مشکل بیکاری با گسترش خودروهای الکتریکی‬ ‫مدیر هیوندای‪ ،‬تغییر خودروها به سمت الکتریکی شدن را پر‬ ‫اس��ترس نامیده و اضطراب شخصی اش را با رسانه ها نیز در میان‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬با توجه به این واقعی��ت که هیوندای‬ ‫در زمین��ه خودروهای الکتریکی به ارام��ی حرکت می کند‪« ،‬ها‬ ‫بیونگ» مدیرعامل هیوندای در مورد اینده این نسل از خودروها‬ ‫بسیار نگران است‪.‬‬ ‫وی در مصاحب��ه ای با رویترز اع�لام کرد که این خودروها در‬ ‫اینده مشاغل زیادی را از بین خواهند برد زیرا ساخت انها نسبت‬ ‫به خودروهای قدیمی راحت تر است‪.‬‬ ‫وی در صحبت ه��ای خ��ود اورده اس��ت ک��ه «خودروه��ای‬ ‫الکتریکی فاجعه اند‪ ،‬انها ش��یاطین هستند و من در مورد اینده‬ ‫بس��یار نگرانم‪ ».‬طبق تخمین های بیونگ نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫شغل های موجود در شرکت در اثر فشار برای الکتریکی شدن از‬ ‫بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی گفته اس��ت که در ‪ ۱۵‬س��ال اینده ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار نفر از‬ ‫کارمندان فعلی بازنشسته می شوند و این می تواند کمی مشکالت‬ ‫ش��رکت برای تعدیل نیرو مرتفع کند‪ .‬وی در ادامه افزوده است‬ ‫که درحال حاضر شرکت به دنبال راهی برای جلوگیری از تبدیل‬ ‫ش��دن این تغییر به یک فاجعه است‪ .‬یک گروه ویژه در حال کار‬ ‫بر روی این پروژه است‪.‬‬ ‫به هر حال درحال حاضر هیوندای و ش��رکت خواهر خوانده اش‬ ‫یعنی کیا موتورز در حال کار بر روی پروژه های الکتریکی هستند‬ ‫و مدل های کیا س��ول ‪ EV‬و ‪ IONIQ‬را به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫همچنین مدل های پالگ این از خودروهای درون س��وختی نیز‬ ‫تولید می کنند‪ .‬هیوندای همچنین پروژه خودروی کونا را نیز در‬ ‫دست دارد و وارد بازار خواهد کرد‪.‬‬ ‫دست طراحان به عالمت تسلیم باال رفت‬ ‫سارا گلچین‬ ‫بازطراحی نس��ل چه��ارم مرس��دس بنز کالس ای‬ ‫هاچ بک که امس��ال می�لادی رونمایی خواهد ش��د‬ ‫به خوبی نشان دهنده مسیر تازه برای خودروسازهاست‪.‬‬ ‫مرسدس می گوید که برنامه هایی برای انعطاف دادن‬ ‫بیشتر به طراحی های تازه خود دارد‪.‬‬ ‫دیتر زچ��ه‪ ،‬مدیرعامل دایملر می خواهد با هاچ بک‬ ‫نش��ان تجاری لوکس خود ک��ه ب��رای ورود به بازار‬ ‫اروپاس��ت ی��ک گام ب��ه عق��ب برگردد‪ .‬مرس��دس‬ ‫قصدک��رده ش��مار عالئم بی��ش از حد گ��ران را در‬ ‫طراحی های خود نه تنها در کالس «ای» بلکه در همه‬ ‫مدل ها به عنوان بخشی از مسیر تکامل فلسفه طراحی‬ ‫خویش کاهش دهد‪.‬‬ ‫س« ای»‬ ‫زچه در این باره گفت‪« :‬طراحی پیشین کال ‬ ‫باید بس��یار چش��مگیر و پرزرق وبرق انجام می شد تا‬ ‫توجه ه��ا را جلب کند؛ کانس��پتی که به ش��دت برای‬ ‫رقابت سازگار بود»‪.‬‬ ‫زچ��ه همچنین ب��ه صحبت گ��وردن وگنر‪ ،‬رئیس‬ ‫بخش طراحی مرس��دس اشاره کرد که گفته بود‪ :‬اگر‬ ‫دوس��تش دارید یک خط کم کنی��د و اگر هنوز هم‬ ‫دوستش دارید یک خط دیگر هم کم کنید‪.‬‬ ‫کم و زیاد کردن خط ها البته دلیل بر این نیس��ت‬ ‫ک��ه چنین خودروی��ی جذابیتش را از دس��ت بدهد‪.‬‬ ‫اهلی سازان‪ ،‬هدف صنعت خودرو در اینده ای نزدیک‬ ‫برجس��تگی های روی بدنه هر خودرو کمک می کند‬ ‫تا س��طح ان سایه روش��ن به نظراید و ای��ن توجه ها‬ ‫را جلب و جذب س��بک خ��اص طراحی اش می کند‪.‬‬ ‫طراح��ان گاه تا جایی پیش می روند که ظاهر خودرو‬ ‫در حالت توقف نیز طوری به نظر برس��د که گویی در‬ ‫حال حرکت است‪.‬‬ ‫برای تاکید بر اهمیت خطوط‪ ،‬خودروسازان نام های‬ ‫رنگارنگی به انها می دهند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬مرسدس انها‬ ‫را «خطوط کت واک» یا «خطوط تعادل» می نامد‪ .‬در‬ ‫ائودی‪ ،‬طراح��ان به خطوط کناره های بدنه «خطوط‬ ‫گرداب» می گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس و برانگیختن حس زیبایی شناسی‬ ‫تازگی ها‪ ،‬شمار خط ها در صنعت خودرو زیاد شده‬ ‫و به سطح هشداردهنده ای رسیده است‪.‬‬ ‫راب��رت لس��نیک‪ ،‬رئی��س بخش طراح��ی بیرونی‬ ‫مرس��دس در این ب��اره گف��ت‪« :‬اگر ب��ه کارهایی که‬ ‫دیگران در اطراف تان انجام می دهند نگاهی بیندازید‪،‬‬ ‫می بینید که بسیاری از طراحان به شدت اصرار دارند‬ ‫خودروهای شان پر از خط باشد‪.‬‬ ‫انها ت�لاش می کنند طراحی ش��ان تیزترین لبه را‬ ‫در جه��ان با کوچکترین ش��عاع از کار دراورد‪ .‬انقدر‬ ‫تهاجمی به نظر می رس��د ک��ه نمی خواهید لمس اش‬ ‫کنید چون می ترسید اسیبی به شما برسد‪».‬‬ ‫اینفینیت��ی کی��و‪ ۳۰‬کامپکت هاچ بک و لکس��وس‬ ‫ان ایکس کامپکت شاس��ی بلند از جمله خودروهایی‬ ‫هستند که با خطوط تند و تیزشان تعریف می شوند‪.‬‬ ‫برعک��س‪ ،‬هیوندای خودروس��ازی اس��ت ک��ه ظاهر‬ ‫کم کلیدت��ری را در اروپا برای خود برگزیده اس��ت و‬ ‫تصمیمی در اس��تفاده از س��بک پرزرق وب��رق برای‬ ‫مدل هایی چون سونوتا ندارد‪.‬‬ ‫در دنیای خودروه��ای امروزی که جالی خودروها‬ ‫در ش��رکت های مختل��ف از نظر کیفیت‪ ،‬تناس��ب و‬ ‫نتیجه نهایی بسیار نزدیک به هم است‪ ،‬متمایز شدن‬ ‫از سایرین برای بس��یاری از خودروسازان کاری بس‬ ‫دشوار به نظر می اید‪.‬‬ ‫ایجاد و توس��عه یک طراحی منحصربه فرد مدتی‬ ‫است که نقش بسیار پررنگ تری در یک خودرو بازی‬ ‫می کند چراکه به وق��ت توضیح و تعریف درباره یک‬ ‫نشان تجاری برای مشتریان بسیار به کار می اید‪.‬‬ ‫براساس اعالم مرسدس‪ ،‬مهم ترین دلیل مشتری ها‬ ‫برای انتخاب هاچ بک کالس ای این ش��رکت در میان‬ ‫تمام رقیبان حس زیبایی شناسی است که این خودرو‬ ‫با طراحی خود در مشتری برمی انگیزد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و مثل بنز‬ ‫نش��ان تج��اری زیر نظ��ر زچه تنها خودروس��ازی‬ ‫نیس��ت ک��ه اونگش ح��اال در جهتی دیگ��ر درحال‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬ب ام و نیز به دنب��ال خلوت کردن بدنه‬ ‫خودرو از خط هاست‪ .‬هر دو نشان تجاری المانی حاال‬ ‫به جای تمرک��ز بر خط و ربط ها به س��ایر جنبه های‬ ‫طراحی ازجمله ش��کل پنجره مش��بک‪ ،‬الهام گرفتن‬ ‫از خودروه��ای قدیمی مثل اس ال پان امریکانا مربوط‬ ‫به سال ‪ )۱۳۳۰-۳۱( ۱۹۵۲‬یا بازتعریف انها (ان هم‬ ‫از نو) می پردازند‪ .‬کانس��پت هایی چون ب ام وای ویژن‬ ‫دینامیکز ازجمله تالش های ب ام و برای تغییر جهت‬ ‫در ای��ن زمینه اس��ت‪ .‬ادری��ن ون هویدونک‪ ،‬رئیس‬ ‫بخش طراحی گ��روه ب ام و در این ب��اره گفت‪« :‬فضا‬ ‫اکن��ون رقابتی تر اس��ت؛ دنی��ا تغییر ک��رده و رقابت‬ ‫س��ریع تر ش��ده بنابراین طراحی هم نیاز به تغییرات‬ ‫سریع تر دارد‪ ».‬س��بک طراحی بخش بیرونی خودرو‬ ‫در چند دهه گذش��ته تغییرات بسیاری به خود دیده‬ ‫و از طراحی به ش��کل دم ماهی در دهه ‪ ۵۰‬میالدی‬ ‫(دهه ‪ ۳۰‬خورش��یدی) حاال به مس��یر به طور کامل‬ ‫متفاوت دیگری گام گذاش��ته اس��ت ام��ا چیزی که‬ ‫تغییر نکرده وظیفه این چهارچرخ است که همچنان‬ ‫وس��یله نقلیه ای با موتور احتراق��ی در درون کاپوت‬ ‫باش��د‪ .‬پیش��رفت ها در فلزکاری‪ ،‬ازجمله شکل دهی‬ ‫هیدرولیک��ی یا هیدروفورمینگ که در ان فش��ار اب‬ ‫برای ش��کل دادن به ورقه فلز بیرون��ی به کار می رود‬ ‫به طراحان در ش��رکت های خودروساز بزرگ و مهم‬ ‫ازادی عمل می دهد تا اثرگذارتر از پیش کار کنند‪.‬‬ ‫حتی المانی ها که به داشتن ذهن های چارچوب دار‬ ‫معروف هس��تند در چند سال گذشته حاضر شده اند‬ ‫ان چارچوب های خشک گذشته را قربانی کنند تا به‬ ‫وس��ایل نقلیه تولیدی خود اعتباری بیش از گذشته‬ ‫ببخشند‪ .‬این تغییر در زاویه دید برای المانی ها بیش‬ ‫از همه در مدل های طراحی شده برای جوانان ازجمله‬ ‫فولکس واگن تی روک خود را نش��ان می دهد‪ .‬برخی‬ ‫ان را به عنوان راهی برای نش��ان دادن توانایی و دقت‬ ‫فنی خود می بینند‪.‬‬ ‫لسنیک‪ ،‬رئیس بخش طراحی بیرونی مرسدس در‬ ‫این باره گفت‪« :‬این پرسش��ی درباره فلسفه است‪ .‬در‬ ‫نهای��ت قوانین فیزیک برای همه خودروس��ازان یکی‬ ‫اس��ت و همه می توانند ی��ک کار را انجام دهند‪ .‬حال‬ ‫پرسش این است که ایا ما به واقع می خواهیم این کار‬ ‫را انجام دهیم یا خیر؟»‬ ‫ادرین ون هویدونک‪ ،‬رئی��س بخش طراحی گروه‬ ‫ب ام و همچنی��ن گفت‪« :‬قصد ما پاکس��ازی اس��ت‪.‬‬ ‫می خواهی��م از خط��وط کمت��ری اس��تفاده کنی��م؛‬ ‫خطوطی که استفاده خواهیم کرد واضح تر و دقیق تر‬ ‫خواهد بود‪».‬‬ ‫به هرحان انچه امروز خودروسازان جهان به دنبال‬ ‫ان هستند اهلی کردن طراحی هایی است که تاکنون‬ ‫به نظر چندان رام ش��ده نبود‪ .‬ش��رکت های گوناگون‬ ‫خودروس��ازی ب��ه دنب��ال جلب نظر نس��ل جوان در‬ ‫کش��ورهای گوناگون هستند؛ نس��لی که سلیقه شان‬ ‫با پدران و مادران ش��ان متفاوت است و طراحی های‬ ‫کم خط تر را ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫طراحی های��ی ک��ه چارچوب های کمت��ری دارند‬ ‫نیازمند نگاه نرم افزاری قوی تری هس��تند و این نیاز‬ ‫و رون��د امروز خودرو در کش��ورهای پیش��رو در این‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگر اینک��ه روند امروز صنع��ت خودرو که‬ ‫به س��مت خودران ه��ا‪ ،‬به اش��تراک گذاری‪ ،‬برقی ها و‬ ‫تاکسی های اینترنتی حرکت می کند‪ ،‬نیاز به بازنگری‬ ‫و بازطراحی دارد‪ .‬در عصر ظهور وسایل نقلیه خودران‬ ‫و هوش��مند‪ ،‬تولیدکنندگان ش��روع به جلب مشتری‬ ‫برای میلیون ها خط و کدی کرده اند که این خودروها‬ ‫ب��رای کار کردن به انها نیاز دارند اما کارشناس��ان بر‬ ‫این باورند که س��اختار شکس��ت خورده وسیله نقلیه‬ ‫امروزی نخواهد توانس��ت این س��طح از پیچیدگی را‬ ‫دوام اورده و مدیریت کند‪.‬‬ ‫به هرحال اینده صنعت خودرو در چنبره کس��انی‬ ‫اس��ت که نرم افزار‪ ،‬اهلی کردن و تغییر را خوب درک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫منبع‪Autonews :‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫گمانه پردازی درست به جای واکنش های غریزی‬ ‫حام�د هدائ�ی‪ /‬اقتصاددان رفت�اری‪ :‬وارن‬ ‫بافت‪ ،‬میلی��اردر و معامله گر ب��ورس می گوید‪ :‬از‬ ‫ارایش��گر نپرسید موی سرتان نیاز به اصالح دارد‬ ‫یا نه و از دانش��گاهی نپرسید کارش مربوط است‬ ‫یا نامربوط‪ .‬مش��کل دانش قالبی در این است که‬ ‫گاه میان صنوف دانشگاهی و خود دانش انحراف‬ ‫منافع پدید می اید‪ .‬بنگاه ها پریش��ان می شوند اما‬ ‫دولت ها می مانند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال و ب��ا اینکه دولت ه��ا می مانند‪،‬‬ ‫دولتمردان ممکن اس��ت تنزل مقام داده ش��وند‪.‬‬ ‫س��ناتورها و نمایندگان را نیز می توان سرانجام با‬ ‫رای مردم بیرون راند اما در دانش��گاه‪ ،‬اس��تخدام‬ ‫رسمی یعنی استخدامی دائمی و این یعنی دکان‬ ‫علم‪ ،‬مال��ک دائمی پیدا می کند‪ .‬به بیان س��اده‪،‬‬ ‫کالهبردارها بیشتر در فضاهای کنترل شده پدید‬ ‫می ایند تا فضاهای ازاد و بی ساختار‪.‬‬ ‫ش��اید اگ��ر تمام ش��رایط ممکن یک س��امانه‬ ‫فیزیکی را بدانی��م از دیدگاه نظری بتوانیم رفتار‬ ‫اینده ان سامانه را پیش بینی کنیم اما این سخن‬ ‫تنها درباره چیزهای بی جان است‪ .‬در موضوعات‬ ‫اجتماعی ب��ه مانع برخورد می کنی��م‪ .‬وقتی پای‬ ‫انس��ان و اراده ازاد در میان باشد انگاه اینده دانی‬ ‫موضوعی دیگر می شود‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم تمام کردار انسان های اطراف مان را‬ ‫پیش بینی کنیم در شرایط معین دیگر انگونه که‬ ‫می پنداریم ازاد نیستیم‪ .‬انسان تبدیل به ادمکی‬ ‫ماش��ینی می ش��ود که به انگیزش ه��ای محیط‬ ‫واکنش نشان می دهد و برده سرنوشت شده است‪.‬‬ ‫این موضوع ش��بیه مطالعه مکانیک ساعت است؛‬ ‫نابغه ای با دانش گس��ترده درباره ش��رایط اولیه و‬ ‫زنجیره های علی��ت می تواند دانش خود را درباره‬ ‫اینده رفتار ما افزایش دهد‪.‬‬ ‫در عین حال کسانی که به اراده ازاد باور دارند‬ ‫به راستی نمی توانند به اینده دانی اقتصادی علوم‬ ‫اجتماعی باور داش��ته باشند‪ .‬ما نمی توانیم کردار‬ ‫مردم را پیش بینی کنیم مگر اینکه نیرنگی در کار‬ ‫باشد و ان ریسمانی است که اقتصاد نئوکالسیک‬ ‫به ان اویخته است‪.‬‬ ‫خیلی س��اده فرض بر این اس��ت ک��ه مردم در‬ ‫این��ده عقالیی خواهند بود از این رو به ش��یوه ای‬ ‫پیش بینی پذیر رفتار خواهند کرد‪ .‬میان عقالنیت‪،‬‬ ‫پیش بینی پذیری و مهارپذیری ریاضیاتی‪ ،‬پیوندی‬ ‫نیرومند برقرار اس��ت‪ .‬ادم عاقل در اوضاع معین‪،‬‬ ‫کاره��ای مش��خصی انج��ام می دهد‪ .‬ب��رای این‬ ‫پرس��ش که ادم عاقل برای رسیدن به بیشترین‬ ‫س��ود چگونه رفتار می کند تنها یک پاسخ یافته‬ ‫می ش��ود‪ .‬رفتار ادم عاقل باید س��ازگار باشد؛ اگر‬ ‫س��ازگار نباش��د‪ ،‬عمومیت بخش��یدن به رفتار او‬ ‫دش��وار می ش��ود و گس��تراندن رفتار انس��ان در‬ ‫راستای زمان نیز سخت خواهد شد‪.‬‬ ‫عقالنیت در اقتصاد ارتودوکس به زنجیر کشیده‬ ‫شده است‪ .‬اقتصاددانان نئوکالسیک این حقیقت‬ ‫را نادیده گرفتند که ش��اید کس��ی ترجیح دهد‬ ‫کاری جز بیشینه کردن سود اقتصادی اش انجام‬ ‫ده��د‪ .‬بهینه یابی یعنی یافتن ان راس��تای کاری‬ ‫(از نظ��ر ریاضی) بهینه ک��ه عامل های اقتصادی‬ ‫می توانن��د دنبال کنند‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬مبلغ بهینه‬ ‫ک��ه باید برای خرید س��هام کن��ار بگذارید کدام‬ ‫است؟ یافتن پاسخ نیاز به ریاضیات پیچیده دارد‬ ‫ازاین رو‪ ،‬سر راه ورود درس خوانده هایی که مهارت‬ ‫ریاضی ندارند سنگ انداخته می شود‪.‬‬ ‫نس��یم طالب‪ ،‬اقتص��اددان رفت��اری می گوید‪:‬‬ ‫بهینه س��ازی به علوم اجتماعی اسیب زده چون‬ ‫کوش��یده ای��ن علوم را از مس��یر روش��نفکرانه و‬ ‫اندیش��مندانه ای ک��ه در ح��ال پیش��روی بود به‬ ‫کوشش��ی ب��رای تبدی��ل ان به عل��وم دقیق فرو‬ ‫بکاه��د‪ .‬وی می گوید‪ :‬این تکنیک هیچ گاه کاربرد‬ ‫عمل��ی و حتی نظری نداش��ته به همین دلیل در‬ ‫اصل ابزاری شده به منظور رقابت بر سر درجه های‬ ‫دانش��گاهی برای کسانی که با س�لاح ریاضی به‬ ‫میدان می ایند‪.‬‬ ‫در عین حال برخی برای به دس��ت اوردن پول‬ ‫چنین کاری را انجام می دهند و برخی برای اینکه‬ ‫کارش��ان است‪ .‬نیاز ما به گس��تراندن پدیده ها به‬ ‫اینده گویا وجهی از تکامل ماست‪ .‬این اندیشه از‬ ‫زبان فیلسوف دانیل دنت چنین است‪ :‬موثرترین‬ ‫کاربرد مغز کدام اس��ت؟ به طوردقیق این اس��ت‬ ‫ک��ه بتوانیم درباره این��ده گمانه زنی کنیم و وارد‬ ‫بازی خالف وضع ش��ویم‪ .‬یک��ی از امتیازات این‬ ‫کار ان اس��ت که می توانی��م بگذاریم گمانه ها به‬ ‫س��ود ما تمام ش��ود‪ .‬هرگاه به جای واکنش های‬ ‫غریزی‪ ،‬گمانه پردازی درس��ت به کار گرفته شود‪،‬‬ ‫توانایی اینده نگری موثر‪ ،‬ما را از انتخاب بی درنگ‬ ‫نخس��تین گزینه طبیع��ی ازاد می کند و فرصت‬ ‫ارزیاب��ی گزینه های دیگر را می دهد‪ .‬این برخالف‬ ‫وضع موجودات نخستین تر است که در برابر مرگ‬ ‫اس��یب پذیر بودند و تنه��ا از راه اصالح ژن ها در‬ ‫فرایند انتخاب بهترین ها رشد کردند‪.‬‬ ‫از دید دنت مغز ما ماشین گمانه پردازی است‪.‬‬ ‫مغز انس��ان اگاهی و ذهن انسانی را (ویژگی های‬ ‫برایند) می داند که برای پرورش شتابان ما الزمند‪.‬‬ ‫حال پاس��خ این پرسش که چرا ما به کارشناسان‬ ‫و پیش بینی های ایشان گوش می دهیم‪ ،‬می تواند‬ ‫این باش��د ک��ه جامعه با تخص��ص ارام می گیرد‬ ‫به ویژه تخصص در حوزه دانش‪ .‬ما به طور طبیعی‬ ‫گرایش داریم ب��ه متخصصان گوش بدهیم حتی‬ ‫در زمینه هایی که شاید متخصصی در انها وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫ظهور توانمندی های تولید با تحقق شعار ملی‬ ‫داود ارمن�د‪ /‬فعال صنعت قطعه موتورسیکلت‪:‬مش��کالت در‬ ‫صنعت موتورسیکلت زیاد است و در حالی که تولیدکننده داخلی مدعی‬ ‫است کاالیی که تولید می کند از کیفیت باالیی برخوردار است اما واردات‬ ‫مش��کالتی را در بازار برای تولیدکننده داخلی به وجود اورده اس��ت‪ .‬به‬ ‫طور نمونه دولت چین تسهیالتی در پرداخت و تسویه هزینه ها دارد که‬ ‫برخی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت داخلی را به خود جذب کرده و‬ ‫ترجیح انها واردات قطعات حتی بی کیفیت است تا خرید قطعات تولید‬ ‫داخل‪ .‬همچنین تامین مواد اولیه موردنیاز به وسیله تولیدکننده خرد در‬ ‫بازار وجود ندارد و سازنده باید ان را از بازار ازاد با قیمت باالتر تهیه کند‪.‬‬ ‫به طور نمونه فوالد مبارکه یکی از تامین کنندگان مواد اولیه صنعتگران‬ ‫داخلی است که قیمت محصوالت ان در بورس انجام می شود‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫این محدودیت ها تاثیر مس��تقیم روی کیفیت محصوالت و قیمت تمام‬ ‫ش��ده دارد و در ادامه مش��کالتی را برای تولیدکنن��ده و خریدار منجر‬ ‫ش��ده است‪ .‬درواقع باید یاداور ش��د فعاالن صنعتی در یک جنگ تمام‬ ‫عیار اقتصادی در حال فعالیت هس��تند‪ .‬این برای صنعت موتورسیکلت‬ ‫بیش��تر نمود دارد زیرا تیراژ تولید در این صنعت با وجود واردات پایین‬ ‫اس��ت‪ .‬درنتیجه با توجه به شرایط و تیراژ پایین موتورسیکلت هایی که‬ ‫در کشور تولید می ش��ود تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت از تمام‬ ‫توان خود استفاده نمی کنند و بیشتر ماشین االت خاموش هستند‪ .‬اگر‬ ‫زمانی واحد تولیدی با ‪ ۷۰‬کارگر کار می کرد امروز این تعداد به کمترین‬ ‫میزان رس��یده اس��ت‪ .‬واردات در حالی انجام می ش��ود که هیچ مزیتی‬ ‫نسبت به تولیدات داخل ندارند و به لحاظ کیفیت قطعات ایرانی در سطح‬ ‫اس��تانداردها موردنیاز کشور در حال تولید و تامین است‪ .‬امیدواریم در‬ ‫س��ال جدید با ش��عار حمایت از محصوالت داخلی‪ ،‬تولید رونق نس��بی‬ ‫بگیرد و مش��کالت نقدینگی واحده��ای صنعتی تا حدود زیادی مرتفع‬ ‫شود‪ .‬تحقق این امر خود بستری برای توسعه نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫واحدهای صنعتی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫میز گرد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی وضعیت صنعت موتورسیکلت در سالی که گذشت‬ ‫تنوع موتورسیکلت افت این بازار است‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬به وی��ژه نیم��ه دوم ان ب��رای صنع��ت‬ ‫موتورسیکلت بس��یار سرنوشت ساز بود زیرا تجربه ای‬ ‫جدید در تولید این وس��یله نقلیه رقم خورد‪ .‬از تغییر‬ ‫روند تولید خودروهای کاربراتوری به انژکتوری زمان‬ ‫زیادی می گذرد اما در صنعت موتورس��یکلت این امر‬ ‫تاحدودی از نیمه دوم س��ال ‪ ۹۵‬کلید خورد‪ .‬متوقف‬ ‫شدن پالک گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری از‬ ‫س��وی پلیس راهور که با پشتیبانی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت بود تولیدکنن��دگان را ناگزیر به تغییر‬ ‫سیس��تم تولید خود کرد تا پیش از س��ال ‪ ۹۶‬تولید‬ ‫موتورس��یکلت های انژکت��وری اغاز ش��ود اگرچه در‬ ‫تعداد مح��دودی از واحدهای تولیدی این امر محقق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬اگرچه کاربراتوری های تولید ش��ده ‪۹۵‬‬ ‫ش��ماره شدند اما تولید به طورکامل متوقف شد‪ .‬حال‬ ‫در این گزارش م��روری داریم بر تولید و بازار فروش‬ ‫این وسیله نقلیه در سالی که گذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹برچیده شدن میزهای مزاحم تولید‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور عنوان کرده بود‪:‬‬ ‫بر اساس ضوابط و قواعدی که سازمان ملی استاندارد‬ ‫و محیط زیس��ت تعیین کرده اس��ت از ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬تمام موتورس��یکلت های تولیدشده در واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬انژکت��وری بود ضمن اینک��ه انجمن اعالم‬ ‫امادگی کرد به مرور موتورس��یکلت های فرس��وده از‬ ‫چرخه حمل ونقل ش��هری خارج و موتورسیکلت های‬ ‫نو جایگزین انها شود (که هنوز محقق نشده است)‪.‬‬ ‫زمانی ‪ ۳‬وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تبدیل‬ ‫ب��ه ی��ک وزارتخانه می ش��ود ازای��ن رو مدیریت این‬ ‫وزارتخانه وسیع و بزرگ باید از توانمندی های باالیی‬ ‫برخوردار باشد تا با درک شرایط امروز صنعت اعم از‬ ‫مش��کالت نقدینگی‪ ،‬فناوری و‪ ...‬انها را در رسیدن به‬ ‫نقطه مطلوب تولید کمک و حمایت کند‪.‬‬ ‫در بحث معافیت ها‪ ،‬ثبات شیوه نامه ها و بخشنامه های‬ ‫اجرایی که از س��وی س��ازمان های دولتی در سال های‬ ‫گذش��ته به تولید تحمیل ش��ده یکی پ��س از دیگری‬ ‫باید حذف ش��ود‪ .‬ب��ه این معنی که تولی��د باید زمینه‬ ‫ش��فاف داشته باشد‪ .‬برای تس��ریع تولید باید میزهای‬ ‫اداری اضافه مختلف جمع شود زیرا امروز هر میزی که‬ ‫در دولت برای خدمت گذاش��ته شده همان میز ممکن‬ ‫است برای تولید تهدید باشد‪ .‬باید تولید به قدری روان‬ ‫باشد که تولیدکننده هیچ نگرانی به جز تولید و صادرات‬ ‫و عرضه نداشته باش��د‪ .‬درحال حاضر تولیدکننده هیچ‬ ‫لذتی از س��ودهای اقتصادی نمی برد بلکه بیشتر عاشق‬ ‫کشور و متعهد به نیروهای انسانی و فعالیت خود است‬ ‫چون اگر امروز تولیدکنندگان س��رمایه های خود را به‬ ‫سرمایه های نقدی و ذخیره در همین بانک هایی تبدیل‬ ‫کنند که با سودهای کالن تولیدکننده را دچار چالش‬ ‫کرده اند س��ودهای چن��د برابر دریاف��ت خواهند کرد؛‬ ‫بیشتر از ان سودی که از تولید به دست می اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹خواب سرمایه در سال ‪۹۶‬‬ ‫علیرضا عابدینی‪ ،‬مدیر اجرایی یکی از شرکت های‬ ‫فعال در صنعت موتورس��یکلت درب��اره اتفاقات این‬ ‫صنعت در س��ال ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬خواب سرمایه سازندگان‬ ‫ت وزیران‬ ‫از مهر ‪ ۹۵‬که قرار بود بر اساس مصوبه هیا ‬ ‫ش��ماره گذاری موتورس��یکلت ها تا پایان س��ال ادامه‬ ‫داش��ته باشد اما متوقف شد اتفاق افتاد‪ .‬با بحرانی که‬ ‫نیمه دوم سال ‪ ۹۵‬به وجود امد شرکت ها نتوانستند‬ ‫اجناس داخل انبار خود را در بازار به فروش برسانند‬ ‫و با برگش��ت سرمایه س��فارش گذاری موتورسیکلت‬ ‫انژکتوری را انجام دهند‪ .‬س��ال ‪ ۹۶‬س��الی استثنایی‬ ‫است زیرا در پایان سال گذشته با حجم باالیی تولید‬ ‫روبه رو بودیم که روانه بازار ش��د‪ .‬اگر ش��ماره گذاری‬ ‫موتورس��یکلت های کاربرات��وری مه��ر ‪ ۹۵‬متوق��ف‬ ‫نمی شد و فروش عادی در بازار این وسیله نقلیه ادامه‬ ‫می یاف��ت برای س��ال ‪ ۹۶‬بازار خال��ی و اماده فروش‬ ‫موتورسیکلت های انژکتوری می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی صنعت موتورسیکلت‬ ‫محمد خادم منصوری‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت درباره وضعی��ت این صنعت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬معتقد اس��ت‪ :‬با اغاز س��ال ‪ ۹۶‬صنعت‬ ‫موتورسیکلت متحول شد و انتظار این است که تعرفه‬ ‫و موانع برای وارد کردن برخی قطعات موتورسیکلت‬ ‫تس��هیل و قوانی��ن واردات اص�لاح ش��ود‪ .‬در تولید‬ ‫ضروری اس��ت موانعی که امروز برای تولیدکنندگان‬ ‫وجود دارد رفع شود تا توسعه و پیشرفت اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫امروز در این صنعت تولیدکنندگانی فعالیت دارند که‬ ‫بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬نیروی کاری دارند و به اشتغالزایی‬ ‫کمک زیادی کرده اند‪.‬‬ ‫با ش��رایطی که صنعت موتورس��یکلت و دوچرخه‬ ‫در کشور دارد که بیشتر مونتاژکارند البته مونتاژ نیز‬ ‫بخشی از تولید است باید روند فعالیت ها تسریع شود‪.‬‬ ‫نشس��ت های زیادی با گمرک برگزار شد تا از تجربه‬ ‫کارشناسان این حوزه اس��تفاده شود‪ .‬باید با مشاوره‬ ‫از اهل فن‪ ،‬قوانین س��ربار بازنگری ش��ود چون سایر‬ ‫کش��ورها برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود‬ ‫مش��وق هایی در نظر گرفته اند که ضرورت دارد برای‬ ‫ما نیز اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمون های متعدد انژکتوری‬ ‫بهم��ن ضیامق��دم‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور ب��ه نی��از ب��ازار کش��ور ب��ه ب��ه انژکتوری ش��ده و تاییدیه خ��ود را به عنوان یک‬ ‫موتورسیکلت اشاره کرد و گفت‪ :‬ب ه طور متوسط نیاز موتورس��یکلت انژکتوری می گیرد درحالی که همان‬ ‫ساالنه کشور ‪۵۰۰‬هزار دس��تگاه است اما با توجه به سیستم کاربراتوری است و متفاوت با موتورسیکلتی‬ ‫اینکه حجم زیادی موتورسیکلت سال گذشته تولید و است که از اصل انژکتوری بوده و با سیستم انژکتوری‬ ‫روانه بازار ش��د برای سال ‪ ۹۶‬این تعداد افت شدیدی تولید می شود‪.‬‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ام��روز برخ��ی تولیدکنن��دگان کی��ت را روی‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬سیستم انژکتور فناوری نوینی است موتورس��یکلت نصب می کنند و کاتالیست می گذارند‬ ‫و پی��ش از تولید انبوه‪ ،‬نی��از دارد تا عملکرد ان مورد و به این ترتیب استانداردها را گرفته و تولید می کنند‬ ‫ازمون های متعدد قرار گیرد‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه پ��س از مدتی این کاتالیس��ت ها از بین‬ ‫ضیامقدم افزود‪ :‬امس��ال نس��بت به س��ال گذشته م��ی رود و ب��ه مراتب االیندگ��ی ان بی��ش از خود‬ ‫ح��دود ‪۹۰‬درصد اف��ت تولید داش��تیم و پیش بینی موتورسیکلت کاربراتوری می شود‪.‬‬ ‫می شود اگر قوانین برای سال اینده بدون تغییر بماند‬ ‫براس��اس می��زان س��وخت بنزین و حج��م موتور‬ ‫تولیدکنندگان کم کم خ��ود را پیدا می کنند و تولید تاییدیه استاندارد برای موتورسیکلت ها صادر می شود‬ ‫دوباره رونق می گیرد‪.‬‬ ‫به طور نمونه گفته می ش��ود اگر موتورس��یکلت ‪۱۵۰‬‬ ‫او همچنی��ن ب��ه افزای��ش قیمت ه��ا در ب��ازار سی س��ی در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۲ /۳‬لیتر سوخت بنزین‬ ‫موتورس��یکلت اشاره کرد و گفت‪ :‬به دلیل اینکه هنوز داش��ته باشد دارای گرید مطلوب است و اگر بیش از‬ ‫مردم به لحاظ نرخ و راحتی اس��تفاده تمایل بیشتری این مقدار باش��د تایید نمی شود اما در انژکتور به این‬ ‫به خرید موتورس��یکلت های کاربراتوری دارند فروش دلیل که کاتالیست وجود دارد االیندگی ان پایین تر‬ ‫س��ایر مدل های س��وختی از اقبال کمتری برخوردار بوده و اگر سوخت بنزین در این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫اس��ت درنتیج��ه ب��ازار تقاضا ب��رای موتورس��یکلت ‪ ۲ /۸‬لیتر نیز باشد گرید ا (‪ )A‬می گیرد‪.‬‬ ‫کاربراتوری هنوز وجود دارد‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬عواملی ک��ه باعث‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫شده به ش��ما اطمینان داده شود این‬ ‫موتورس��یکلت درباره وضعیت بازار‬ ‫میزان س��وخت در موتورسیکلت های‬ ‫ماشااهلل‬ ‫گف��ت‪ :‬عرضه و تقاض��ا تابع یکدیگر‬ ‫کاربراتوری نیز الودگ��ی ندارد نصب‬ ‫قاسمی نژاد‪:‬‬ ‫هس��تند‪ .‬حج��م نامتع��ارف تولی��د‬ ‫همی��ن کی��ت و کاتالیس��ت اس��ت‬ ‫موتورس��یکلت در پای��ان س��ال ‪ ۹۵‬امروز براساس‬ ‫درحالی که زمانی که این کاتالیس��ت‬ ‫باعث شد ضمن اشباع بازار سال ‪ ۹۶‬مشکالتی که صنعت از بی��ن ب��رود درواقع راکب��ان ‪۲ /۸‬‬ ‫س��ال اینده نیز بازار نی��از زیادی به موتورسیکلت دارد لیت��ر بنزین خام را روانه هوای ش��هر‬ ‫ساخت موتورسیکلت نداشته باشد‪.‬‬ ‫می کنند و الودگی ان به مراتب بیش‬ ‫او اف��زود‪ :‬بنابراین امس��ال صنعت صنعت قطعه ان‬ ‫از پیش می شود‪.‬‬ ‫ازای��ن رو‬ ‫تاکیدک��رد‪:‬‬ ‫موتورس��یکلت با ‪۱۰‬درصد ظرفیت نیز دچار چالش های وی‬ ‫خ��ود در ب��ازار حض��ور داش��ت و بسیار است و به موتورس��یکلت های کابرات��وری ک��ه‬ ‫ب��رای عموم��ی ش��دن اس��تفاده از قولی این صنعت یک ش��به انژکتور می شوند به معنای‬ ‫موتورس��یکلت انژکتوری زمان نیاز‬ ‫واقعی انژکتوری نش��ده و الزم اس��ت‬ ‫اس��ت تا از سوی مصرف کننده مورد نمی داند «مرغ‬ ‫بررسی اصولی روی این موضوع شود‪.‬‬ ‫است یا شتر‬ ‫پذیرش قرار گیرد‪.‬‬ ‫ام��روز ضروری اس��ت ب��رای کاهش‬ ‫ضیامقدم همچنین تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫الودگی هوا به دنبال فناوری باش��یم؛‬ ‫قوانین برای س��ال اینده ثابت بماند‬ ‫تاکیدی ک��ه محمدرض��ا نعمت زاده‬ ‫صنعتگ��ران می توانند برنامه ریزی بلندمدت داش��ته وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ان داش��ت‬ ‫باشند و باعث ساماندهی این صنعت در کشور شود‪.‬‬ ‫به این معنی که باید موتورس��یکلتی تولید ش��ود که‬ ‫‹ ‹کیت االینده‬ ‫از پایه انژکتور باش��د‪ .‬برای روش��ن تر ش��دن مسئله‬ ‫یک��ی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت تولید انبوه مثالی می زنم‪ .‬پژو ‪ ۲۰۶‬از پایه انژکتوری است اما پژو‬ ‫کاربراتوری ه��ا در س��ال گذش��ته را س��بب جریانی ‪ ۴۰۵‬کاربراتوری بود و س��پس انژکتوری شد ازاین رو‬ ‫دانس��ت که در س��ال ‪ ۹۶‬اتفاق افتاد و االیندگی این وقتی به گرید پژو ‪ ۴۰۵‬نگاه ش��ود مصرف س��وخت‬ ‫وس��یله نقلیه را افزایش داد‪ .‬موضوع از این قرار است مناس��بی ندارد اما پژو ‪ ۲۰۶‬میزان س��وخت مناسبی‬ ‫که قطعه ای س��اخته ش��د و روی موتورسیکلت های داش��ته ضمن انکه قدرت ان مطلوب است‪ .‬پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫کاربراتوری برای کاهش الودگی ان نصب می شود که با موتور ‪ ۱۵۰۰‬سی س��ی به طورمثال ‪ ۱۱۰‬اسب بخار‬ ‫میزان االیندگی را کاهش نداده بلکه افزایش می دهد‪ .‬قدرت دارد و پژو ‪ ۴۰۵‬با موتور ‪ ۱۸۰۰‬سی س��ی ‪۹۰‬‬ ‫این قطعه باعث ش��د در ‪ ۴۰‬روز پایان سال ‪ ۹۵‬تعداد تا ‪ ۱۰۰‬اسب بخار‪.‬‬ ‫زیادی از موتورسیکلت های کاربراتوری مجوز ساخت‬ ‫عابدین��ی در پایان س��خنان خود گف��ت‪ :‬بنابراین‬ ‫و پالک گ��ذاری بگیرن��د‪ .‬داود عابدین��ی‪ ،‬مس��ئول سیستم و فناوری انژکتور فراتر از این است که بتواند‬ ‫اس��تاندارد یکی از شرکت های تولیدی موتورسیکلت در مدت بسیار کوتاه و یک شبه محقق شود‪.‬‬ ‫کشور درباره این قطعه گفت‪« :‬کیت» قطعه ای است ‹ ‹نوسانات قوانین و مصوبات‬ ‫امیرحس��ین پژوهی‪ ،‬از اعضای هیات مدیره انجمن‬ ‫که ادعا می ش��ود با نصب روی مورتورس��یکلت های‬ ‫کاربرات��وری میزان االیندگ��ی ان را کاهش می دهد صنعت موتورسیکلت نس��بت به وضعیت بازار عرضه‬ ‫و با گذاش��تن این کیت درواقع موتورسیکلت تبدیل و تقاض��ا توضیح داد‪ :‬با تحلیلی که از وضعیت صنعت‬ ‫موتورس��یکلت س��ال ‪ ۹۶‬می توان داش��ت باید گفت‬ ‫ش��رایط نامطلوب بود‪ .‬نوس��انات زیادی به لحاظ نرخ‬ ‫ارز و تغیی��ر قوانین داش��تیم و با اینک��ه هنوز زمان‬ ‫زیادی از اس��تاندارد یورو‪ ۳‬در بح��ث االیندگی های‬ ‫زیست محیطی نگذشته بود مصوبه جدید هیات وزیران‬ ‫درباره استاندارد یورو‪ ۴‬ابالغ شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به لح��اظ تغیی��ر نوع نگ��رش پس از‬ ‫تغییر سیس��تم سوخت رس��انی نیاز به فرهنگ سازی‬ ‫بود که انجام نش��د و باید بدانیم در بازه زمانی کوتاه‬ ‫نمی توانیم برای صنعت برنامه ریزی داشته باشیم‪.‬‬ ‫این تولیدکننده موتورس��یکلت تصریح کرد‪ :‬بحران‬ ‫توقف تولید ‪ ۹۵‬و ش��ماره گذاری پس از ‪ ۴‬ماه باعث‬ ‫شد از ابتدای س��ال ‪ ۹۶‬کاربراتوری های ساخته شده‬ ‫در حال ورود به بازار باش��ند درحالی که قانون‪ ،‬قانون‬ ‫انژکت��وری ب��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این زمین��ه پیش از‬ ‫تولید انبوه باید واحدهای تحقیق و توس��عه ش��رکت‬ ‫م��ادر بازخوردها را از مش��تریان گرفته و پس از رفع‬ ‫مشکالت محصول را راهی بازار کنند‪.‬‬ ‫پژوهی تاکید کرد‪ :‬تغییر سیستم سوخت رسانی نیاز‬ ‫به حداقل بازه زمانی ‪ ۲‬س��اله دارد که این امر از نظر‬ ‫اس��تاندارد جهانی ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال است که شرکت هایی‬ ‫مانند یاماها یا هوندا در حال پیروی از ان هستند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورس��یکلت از‬ ‫نوسانات زیاد و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز و تغییرات‬ ‫قوانین کش��ور گالیه مند بود و گفت‪ :‬این موارد برای‬ ‫صنعت موتورس��یکلت چالش های بس��یاری به وجود‬ ‫اورده درحالی ک��ه به لحاظ خدماتی این صنعت باعث‬ ‫اش��تغالزایی و جلوگیری از بیکاری و تورم شده است‪.‬‬ ‫ش��رایط را به گون��ه ای رق��م زدند که در کن��ار تمام‬ ‫مزایای��ی که صنع��ت موتورس��یکلت دارد تنها نکات‬ ‫منف��ی ان دیده می ش��ود و روی طب��ل االیندگی و‬ ‫الودگی صوتی و‪ ....‬زده می شود‪.‬‬ ‫پژوهی به تغییر نگرش ها در بازار کش��ور پرداخت‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬نس��ل مصرف کننده این وس��یله نقلیه‬ ‫در حال تغییر اس��ت‪ .‬با ارتباطاتی ک��ه وجود دارد و‬ ‫اگاهی که در نس��ل جوان و مصرف کننده جدید این‬ ‫صنعت به وجود امده خواس��ته ها و س�لایق متحول‬ ‫شده و پشتیبانی این نیازها باید با حمایت های دولت‬ ‫در س��اخت محص��والت جدید همراه باش��د‪ .‬وی به‬ ‫س��ردرگمی تولیدکننده و مصرف کنن��ده با تغییرات‬ ‫در مصوبه ها و قوانین اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬روند این‬ ‫تغییرات در صنعت موتورس��یکلت بس��یار باالست و‬ ‫س��بب ابهاماتی در بازار عرضه و تقاضا می ش��ود‪ .‬این‬ ‫مشکالت باعث از بین رفتن سرمایه برای تولیدکننده‬ ‫و تعدی��ل نیرو ش��ده و ب��ازار تقاضا را نی��ز متزلزل‬ ‫می کند‪ .‬امید اس��ت با توانمندی هایی که در صنعت‬ ‫موتورس��یکلت کشور وجود دارد به ویژه با تالش هایی‬ ‫که انجمن می کند تمام نظرات مدیران باالدس��تی و‬ ‫مدی��ران دولتی در بخش وزارتخانه تامین ش��ود زیرا‬ ‫تولیدکنندگان به لح��اظ خودکفایی تمام تالش خود‬ ‫را کرده اند‪ .‬تولید برقی و انژکتوری و استاندارد یورو‪۴‬‬ ‫همه در حال انجام اس��ت اما دیدگاه مدیران نس��بت‬ ‫به این صنعت نیاز ب��ه اصالح دارد‪ .‬پژوهی همچنین‬ ‫از توازن ب��ازار همراه با افزایش قیمت ها گفت و بیان‬ ‫کرد‪ :‬با تغییرات به طور قطع هزین ه تمام شده افزایش‬ ‫یافت��ه و باید دید این افزایش قیمت ها از س��وی بازار‬ ‫مورد قبول واقع می شود یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی دانیم مرغ هستیم یا شتر‬ ‫ب��رای اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬بخش ه��ای مختل��ف کش��ور‬ ‫برنامه های��ی برای خود تدوین ک��رده و در حال اجرا‬ ‫هستند و اینکه اتحادیه ها و انجمن ها با سیاست های‬ ‫خ��ود تا چه ان��دازه به تحق��ق ای��ن برنامه ها کمک‬ ‫کرده اند مس��ئله ای اس��ت که به بررس��ی نیاز دارد‪.‬‬ ‫ماش��ااهلل قاس��می نژاد‪ ،‬ریی��س انجم��ن س��ازندگان‬ ‫قطعات موتورس��یکلت و دوچرخ��ه در این باره گفت‪:‬‬ ‫به دلی��ل ارتباط صنعت قطعه موتورس��یکلت با خود‬ ‫محصول نهایی‪ ،‬ابتدا ضروری است برنامه های صنعت‬ ‫موتورسیکلت تدوین شود و این انجمن از ان برنامه ها‬ ‫اگاه باش��د و در ادامه براساس برنامه های اعالم شده‬ ‫ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راستای ان‬ ‫برنامه ها در صنعت قطعه نیز اهدافی تدوین شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن بس��ته تعریف ش��ده صنع��ت‬ ‫موتورسیکلت باید به قسمت های مرتبط ابالغ شود که‬ ‫سایر تولیدکنندگان نیز از برنامه ها اگاه شده و در ادامه‬ ‫سیاست گذاری کنند‪ .‬نزدیک به ‪ ۳‬سال پیش جلسه ای‬ ‫در قوای محرکه در این باره برگزار شد اما ادامه نیافت‬ ‫و خروج��ی خاصی نداش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬برنامه کلی که‬ ‫برای صنعت موتورس��یکلت شنیده می شود این است‬ ‫که ایران در افق ‪ ۱۴۰۴‬ژاپن خاورمیانه شود‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن س��ازندگان قطعات موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخ��ه تصریح کرد‪ :‬امروز براس��اس مش��کالتی که‬ ‫صنعت موتورس��یکلت دارد صنع��ت قطعه ان نیز دچار‬ ‫چالش های بس��یار است و به قولی این صنعت نمی داند‬ ‫«مرغ است یا شتر»‪ .‬از نظر تقسیم بندی های انجام شده‬ ‫موتورس��یکلت نیز جزو خودرو دو چرخ بوده اما در اجرا‬ ‫و عمل در برنامه ها دیده نمی ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که از نظر اماری نزدیک به ‪۱۰‬میلیون موتورسیکلت در‬ ‫کشور در تردد است‪ .‬قاسمی نژاد تاکید کرد‪ :‬بارها اعالم‬ ‫کرده ایم جایگاه این صنعت کجاس��ت زیرا حمایت های‬ ‫دولتی تنها در بخش خودرو و چهارچرخ اس��ت‪ .‬س��ال‬ ‫گذش��ته باشتاب تصمیمی گرفته و کاربراتوری ها حذف‬ ‫ش��د و به همراه انژکتوری تعداد محدودی برقی امد که‬ ‫به لحاظ نرخ بازار تقاضا را با چالش دیگری روبه رو کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تنوع در بازار‪ ،‬خواسته چینی ها‬ ‫حبی��ب اهلل محم��ودان‪ ،‬نایب ریی��س هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت‬ ‫نی��ز معتق��د اس��ت‪ :‬موض��وع اصل��ی در صنع��ت‬ ‫موتورسیکلت ایران مربوط به گسستی است که بین‬ ‫قطعه ساز و موتورسیکلت س��از وجود دارد‪ .‬قطعه ساز‬ ‫همیش��ه به دنبال روابط سیستماتیک بوده؛ همکاری‬ ‫که در تمام دنیا به همین ش��کل بین تولیدکنندگان‬ ‫مرتبط یک صنعت وجود دارد‪ .‬ش��رکت های سازنده‬ ‫قطعات��ی را مونتاژ می کنند که تع��داد زیادی از انها‬ ‫را کارخانه های زیرمجموعه شان تامین کرده اند ضمن‬ ‫انکه مس��ئول ان قطعات نیز هس��تند‪ .‬اگر می بینیم‬ ‫شرکتی مانند بنز به دلیل مشکالت‪ ،‬تمام محصوالتش‬ ‫را در دوره ای جم��ع می کند ای��ن کار را درواقع خود‬ ‫خودروس��از نکرده بلکه زنجیره تامین اش‪ ،‬مسئولیت‬ ‫ان را پذیرفته است‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬طبیع��ی اس��ت ه��ر خ��ودرو یا‬ ‫موتورس��یکلتی ک��ه در کش��وری مونتاژ یا س��اخته‬ ‫می ش��ود ب��ا مدیری��ت س��ازندگان قطعات اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت��ی ک��ه از توانمن��دی داخلی اس��تفاده نکند‪،‬‬ ‫نمی تواند به خودکفایی برس��د‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که برخی به دنبال این هس��تند تا عنوان کنند مزیت‬ ‫س��اخت در کش��ور وجود ندارد تا موتورسیکلت را به‬ ‫ ش��کل «س��ی بی یو» وارد کنند‪ .‬اگر خودروس��ازی یا‬ ‫موتورسیکلت س��ازی در کشور وجود دارد باید به طور‬ ‫قطع‪ ،‬قطعه سازی نیز داشته باشیم‪ .‬در صنعت خودرو‬ ‫ای��ن امر وج��ود دارد ام��ا در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫این گونه عمل نمی ش��ود‪ .‬خودروس��ازان بزرگ کشور‬ ‫مانند گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت سایپا دارای‬ ‫زنجی��ره تامی��ن بزرگی بوده که خ�لا ان در صنعت‬ ‫موتورسیکلت مشهود است‪.‬‬ ‫این س��ازنده قطعات در کشور گفت‪ :‬معتقدم تنوع‬ ‫تولید یک اشتباه با وضعیت موجود بازار است و به نوعی‬ ‫ضدتولید به شمار می رود‪ .‬باید محصوالتی وارد کشور‬ ‫شوند که سابقه تولید پیدا کنند و شناسنامه دار شوند‪.‬‬ ‫این امر به طور قطع به نفع مصرف کننده نیز هس��ت‬ ‫و قطعه س��از داخلی مس��ئول قطعه ای خواهد بود که‬ ‫می سازد درحالی که این مسئله برای قطع ه زمانی که‬ ‫از کشوری مانند چین وارد می شود‪ ،‬نمی تواند صدق‬ ‫کند‪ .‬درواقع این سیاست شرکت های چینی است که‬ ‫تن��وع تولید را در بازار کش��وری رواج دهند تا از این‬ ‫طریق بازار خود را توس��عه دهن��د‪ .‬برای چین که به‬ ‫‪ ۲۰۰‬کش��ور دنیا صادرات دارد تنوع‪ ،‬صرفه اقتصادی‬ ‫دارد اما برای کش��ورهایی با بازار کوچک مانند ایران‬ ‫توجی��ه اقتصادی ندارد‪ .‬به طور نمونه ش��رکت چینی‬ ‫می شناس��م که پیش��نهاد می دهد اگر ‪۲‬هزار انجین‬ ‫از مدلی که می گوید خریده ش��ود ‪۲۰‬درصد تخفیف‬ ‫می دهد‪ .‬انها تنوع را به بازار مصرف س��ایر کش��ورها‬ ‫تحمیل می کنند تا بازار انها را در دست داشته باشند‬ ‫درحالی که ما در کشور سیاست خاصی برای تولید و‬ ‫بازار خود نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش حضور مدل های مختلف‬ ‫هاشم مس��توفی‪ ،‬یکی دیگر از اعضای هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬صنعتگران در حوزه تولید موتورس��یکلت‬ ‫باید به جمع بندی برس��ند که ب��ا توجه به فرهنگ و‬ ‫شرایط جغرافیایی کش��ور چند مدل محدود انتخاب‬ ‫و داخلی سازی انها با همکاری قطعه سازان اغاز شود‪.‬‬ ‫روش��ی که صنعت خودرو کش��ور در حال انجام ان‬ ‫اس��ت به طوری که برخ��ی مدل ها انتخاب ش��ده و با‬ ‫درصد باالیی به عمق س��اخت داخل (ساخت قطعات‬ ‫بومی) می رسند‪ .‬داخلی سازی بیش از ‪۶۰‬درصدی ال‬ ‫‪ ۹۰‬ناشی از این سیاست است‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬بازار متنوع با این حجم از مدل ها‬ ‫بیش��تر باعث سردرگمی مشتریان شده و تیراژ پایین‬ ‫ان نیز بازار قطعه س��ازان موتورسیکلت را از بین برده‬ ‫و اج��ازه فعالیت را ب��ه انها نمی ده��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده هر دو متضرر می شوند‪.‬‬ ‫مس��توفی تاکید کرد‪ :‬باید با همدل��ی به یک نظر‬ ‫واحد رسید و تولید بادوامی را رقم زد‪ .‬فعالیت موقت‬ ‫مفید به حال صنعت نبوده و به مرور باعث تعطیلی ان‬ ‫می ش��ود‪ .‬فراموش نکنیم خدمات پس از فروش یکی‬ ‫از مولفه های مهم در داش��تن مشتری وفادار است و‬ ‫این با همکاری تولیدکنندگان داخلی میس��ر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مشوق ها و تاثیر در امر فتح بازار در صنعت تایر‬ ‫مصطفی تنها‪ /‬س�خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران‪:‬‬ ‫تهدید تولید مسئله دامپینگ (کاهش مصنوعی قیمت برای فتح یک‬ ‫بازار معین) است‪ .‬امروز در کشور چین‪ ،‬امکانات و مشوق های متعددی‬ ‫برای گس��ترش صادرات تایر داده می شود‪ .‬چین ظرفیت بسیار باالیی‬ ‫در تولید تایر ایجاد کرده است که حسب گزارش های منابع بین المللی‪،‬‬ ‫ظرفیت تولیدی در حدود ‪۸۰‬درصد مصرف کل کره زمین برای نمونه‬ ‫تایر س��نگین رادیال در کش��ور چین ایجاد شده اس��ت‪ .‬درنتیجه این‬ ‫کارخانه ها یا باید ورشکس��ت ش��وند یا بتوانند صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫ازاین رو برای صادرات مش��وق های مختلفی معین کردند‪ .‬تایر چینی‬ ‫در س��ال های اخیر حضور پ��ر قدرتی در بازارهای جهانی داش��ته اند‬ ‫ب��ه همین دلیل برخی کش��ورها دو نوع تعرفه متناس��ب با محصول و‬ ‫تولیدکنندگان به تفکیک‪ ،‬برای واردات تایر از چین و همچنین ویتنام‬ ‫در نظ��ر گرفته اند‪ .‬وقت��ی چینی ها با این پدی��ده در بازارهای جهانی‬ ‫روبه رو ش��دند قیمت ها را ت��ا حد ممکن پایین اوردن��د و حتی بدون‬ ‫هیچ سودی محصوالت خود از جمله تایر را به فروش می رسانند بدین‬ ‫ترتیب به کارگیری تمام ظرفیت ها را هدف قرار داده اند‪ .‬این نوع جنگ‬ ‫قیمتی که تایرسازان چین ایجاد کردند مشمول برخی کشورها مانند‬ ‫ایران می شود این در حالی است که شنیده ایم علی رغم تمام تمهیداتی‬ ‫ک��ه دولت در نظر گرفته اس��ت تایرهای چینی زیادی در بازار کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ .‬اگر تایری وارد نش��ود با تمهیداتی که وجود داشته طبیعی‬ ‫اس��ت نباید تایری در انبارها وجود داش��ته باش��د‪ .‬همچنین به لحاظ‬ ‫فناوری بیش از ‪۹۵‬درصد از تایرهای تولیدی س��واری کشور الستیک‬ ‫سیمی رادیال تیوپی است اما درباره تایرهای سنگین این گونه نیست و‬ ‫باید در این رابطه نیز تالش های بیشتری انجام شود‪ .‬باید با برنامه ریزی‬ ‫و نیز نظارت در اجرای برنامه ها همچنین کنترل ورودی گمرک و بازار‪،‬‬ ‫سهم تولیدکننده داخلی را در امر بازار فروش افزایش داده و از زنجیره‬ ‫تولید داخل حمایت کامل داشته باشیم‪.‬‬ ‫بازار رقابتی مکانیزم قیمت گذاری خودرو‬ ‫یکی از مباحث چالشی مطرح از سوی صنعتگران‬ ‫به وی�ژه در صنعت خ�ودرو قیمت گذاری دس�توری‬ ‫ش�ورای رقابت اس�ت و عنوان می ش�ود درحالی که‬ ‫نرخ م�واد اولیه و س�ایر خدم�ات دولت�ی افزایش‬ ‫می یاب�د ای�ن قانون (تعیین نرخ از س�وی ش�ورای‬ ‫رقابت که بر اساس افزایش نیافتن نرخ خودروها در‬ ‫راستای حمایت از مصرف کننده است) باعث شده تا‬ ‫صنعتگران این حوزه به س�ود منطقی و موردانتظار‬ ‫خود دس�ت نیابند و حتی در بسیاری اوقات متضرر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اما شورای رقابت بر اساس موضوع ماده ‪ ۵۳‬قانون‬ ‫اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای‬ ‫سیاس�ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در کشور‬ ‫به وج�ود امد‪ .‬قوانین ضدانحصار ی�ا ایجاد رقابت از‬ ‫جمله قوانینی اس�ت که از س�ال های بسیار دور در‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬کش�ور ش�کل گرفت و رفع موانع برای‬ ‫€ €نخس�ت بفرمایید فلس�فه به وجود امدن شورای رقابت در‬ ‫صنعت خودرو چه بود؟‬ ‫تاریخچه این مسئله به وظایفی برمی گردد که سازمان حمایت به عهده‬ ‫داشت‪ .‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معاونتی تحت عنوان سازمان‬ ‫حمایت وجود دارد که این بخش در بحث قیمت گذاری برخی از کاالها‬ ‫که دچار حساسیت هستند به شکلی از حقوق مصرف کننده پشتیبانی‬ ‫ش��ود‪ .‬چنین امری را این سازمان سال های زیادی انجام می داد‪ .‬اما به‬ ‫دالیل نامشخصی ‪ -‬ش��اید عنوان می شد که این سازمان وظایف خود‬ ‫را به خوبی انجام نداده اس��ت یا نیاز به کنترل بیش��تر داش��ت‪ -‬عنوان‬ ‫ش��د روی محصوالتی که انحصار ایجاد می شود و مجموعه ای می تواند‬ ‫به شکل انحصاری کاالیی را تولید کند نهادی ایجاد شود که مستقل از‬ ‫بخش های تصمیم گیری جاری کش��ور‪ ،‬بتواند در قیمت گذاری دخالت‬ ‫کند که بحث انحصار مطرح نباش��د‪ .‬به این مفهوم که اگر ش��رکت یا‬ ‫تولیدکنن��ده ای محصولی را تولید می کند که دیگری حق ندارند ان را‬ ‫تولی��د کنند نتواند با بازی قیمت ها‪ ،‬ه��ر مبلغی را که خود می خواهد‬ ‫محصوالت را عرضه کند تا در این شیوه کاال گران تر از اصل ان به دست‬ ‫مصرف کننده نرسد‪.‬‬ ‫درواق��ع فلس��فه به وج��ود ام��دن ش��ورای مل��ی رقابت ب��ا هدف‬ ‫تس��هیل کنندگی فعالی��ت بخش خصوص��ی و به ط��ور کلی تر عرصه‬ ‫اقتصادی بود‪ .‬به این ترتیب برای کاهش ریس��ک در این بخش شورای‬ ‫رقابت شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار‪ ،‬نگران انحصارات‬ ‫و رقبای انحصارگر خود نباشند‪.‬‬ ‫اما تعریف و استنباطی که از شرح وظایف این شورا به ذهن ها خطور‬ ‫می کرد متفاوت بود برخی روی انحصاری و غیرانحصاری بودن خودرو‬ ‫تردید داش��تند‪ ،‬برخی نیز معتق��د بودند اگر صنعت خودرو بین ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪۹۰‬درصد دولتی باشد انحصاری به شمار می رود و سایر تفسیرهایی که‬ ‫در این حوزه اعالم می شد‪.‬‬ ‫البته این امر امروز هم که ما در حال گفت وگو هس��تیم هنوز ادامه‬ ‫دارد و تعری��ف ثابتی از انحصار در این صنعت وجود ندارد؛ هر کس بر‬ ‫اساس س��لیقه خود گمانه زنی می کند که ایا خودرو کاالیی انحصاری‬ ‫است یا خیر‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه زمان��ی که این ش��ورا کار خود را اغاز کرد با س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��ده و تولیدکنندگان تداخل پی��دا کرد درحالی که‬ ‫این س��ازمان نیز مدعی متولی بودن این ام��ر بود و دوره ای را به خود‬ ‫اختصاص داد اما در ادامه شورای ملی رقابت به شکلی که امروز در حال‬ ‫فعالیت است سکاندار شد‪.‬‬ ‫اما به نظر می رس��د اس��اس این بحث در دنیای ام��روز غیرمنطقی‬ ‫است تنها برای نظام های خاصی که همیشه بخواهند فضا را در کنترل‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می تواند کارکرد داشته باشد ولی در اقتصاد بازار ازاد این‬ ‫مسئله معنی ندارد‪ .‬بحث رقابت در فضا معنی ندارد و شرکت خارجی‬ ‫وقتی بحث انحصار و ش��ورای رقابت وجود داش��ته باشد تمایلی برای‬ ‫سرمایه گذاری نخواهد داشت‪ .‬منطقی نیست صنعتگر برنامه ریزی کند‪،‬‬ ‫تولید داشته باشد و نرخ را نهادی دیگر تعیین کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه اعتراض ها اعالم ش��د تنه��ا خودروهای زی��ر ‪۵۰‬میلیون‬ ‫تومان قیمت گذاری ش��وند و این امر ش��امل سایر خودروها که در رده‬ ‫خودروهای لوکس محسوب می شوند نخواهد شد زیرا ایران در این امر‬ ‫(خودروهای لوکس) فعالیت خاصی ندارد‪.‬‬ ‫با تمام این مس��ائلی که مطرح ش��د معتقدم قیمت گذاری از سوی‬ ‫ش��ورای رقابت ش��یوه ای مناس��ب و مطلوب نبوده و باید مکانیزهای‬ ‫بازار رقابتی را انچه در دنیا تجربه ش��ده و به نتیجه رس��یده الگو قرار‬ ‫گیرد‪ .‬گاهی خالقیت ها و بومی کردن یک سلس��له اس��تاندرادها خود‬ ‫عامل بحران و فساد می شود و مش��کالت زیادی به وجود می اورد زیرا‬ ‫می خواهیم قانون��ی را لحظه ای جاری کنیم ب��دون اینکه انعکاس ان‬ ‫را تجربه کرده باش��یم؛ دمل های چرکین دیگ��ری به وجود می اید که‬ ‫ش��اید از عوامل رش��د نکردن صنع��ت خودرو همین امر باش��د مانند‬ ‫قیمت گذاری که در نهاد بیرون از صنعت خود انجام می شود‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬نگرانی این اس��ت ک��ه اگر بگوییم قیمت گذاری به خودروس��از‬ ‫واگذار ش��ود قیمت ها بس��یار افزایش پیدا کند و مصرف کننده متضرر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €حال برای اینکه بازار قیمت ها به ان س�مت نرود و به شکل‬ ‫افسار گسیخته عمل نشود باید چه کرد؟‬ ‫بای��د ب��ا مکانیزم های بهتری ای��ن امر را پیاده کرد و به س��وی بازار‬ ‫رقابت��ی پیش رف��ت‪ .‬امروز اگر اج��ازه داده ش��ود ‪ ۴‬محصول خارجی‬ ‫در کش��ور تولید ش��ود همان محصول بازار را متع��ادل می کند‪ .‬چرا با‬ ‫شیوه های تجربه شده دنیا حرکت نکنیم؟ چرا کاری که کره جنوبی و‬ ‫ترکی��ه می کند انجام ندهیم؟ درحالی که صنعت خودروی ترکیه و نیز‬ ‫قطعه س��ازی ان به سرعت در حال رش��د و پیشرفت است‪ .‬چرا ازمون‬ ‫و خط��ا حرکت کنیم که ده ها نوع کنترل و هزینه های مختلف را برای‬ ‫نظارت بر سیستمی ناقص داشته باشیم‪.‬‬ ‫بازار را پیگیری می کرد‪.‬‬ ‫در ادام�ه ب�ه س�راغ ساس�ان قربان�ی یک�ی از‬ ‫کارشناس�ان صنع�ت خ�ودرو رفت�ه و درب�اره‬ ‫شکل گیری این قانون در صنعت خودرو کشور با وی‬ ‫گفت وگویی داشتیم‪ .‬اینکه با برداشتن این قانون ایا‬ ‫بازار دچار اختالل نخواهد شد؟ و راهکار برون رفت‬ ‫از این مسئله چیست و چگونه می توان مانع بازاری‬ ‫افسار گسیخته در این حوزه نشد؟‬ ‫درنتیجه فکر می کنم ش��ورای رقابت حداقل در صنعت خودرو نباید‬ ‫دخالتی داشته باشد و این به نفع تولید و مردم جامعه است‪ .‬هر چقدر‬ ‫محیط صنعت را رقابتی کنیم ش��انس کنترل قیمت ها برای ما بیشتر‬ ‫خواهد شد زیرا خود بازار مکانیزم بسیار هوشمندی دارد‪.‬‬ ‫وقتی یک ی��ا دو نماینده بین المللی را وارد عرصه بازار داخلی کنیم‬ ‫انها دنبال فروش بیش��تر هس��تند و س��عی خواهند ک��رد قیمت ها را‬ ‫متعادل نگه دارند‪ .‬ما که به دنبال شکست صنعت داخل نیستیم نباید‬ ‫با فش��ار نرخ را پایین نگه داریم که صنعت از بین برود‪ .‬امروز ش��اهد‬ ‫هس��تیم صنعت خودرو و جمع بس��یاری از قطعه سازان تحت فشار در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ .‬این امر چه منفعتی برای کشور خواهد داشت؟‬ ‫به ط��ور نمونه ایا منطقی اس��ت که خودرویی ا تومان تولید ش��ود اما‬ ‫ا منه��ای ب در بازار به فروش برس��د؟ این امر ممکن اس��ت یک یا ‪۲‬‬ ‫س��ال تداوم داشته باشد اما به طور قطع به مرور شرکت ها کم می اورند‬ ‫و عواقب ان همین وضعیتی اس��ت که ش��اهد هس��تیم و یک به یک‬ ‫ش��رکت ها از زنجیره تولید در حال حذف ش��دن هس��تند‪ .‬در ادامه با‬ ‫متضرر ش��دن صنعت کل جامعه و اقتصاد کشور اسیب می بیند‪ .‬وقتی‬ ‫تولید کش��وری که یکی از ارکان اقتصادی ان است دچار اسیب شود‬ ‫احاد مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم صدمه خواهند دید‪.‬‬ ‫ازاین رو تاکید می ش��ود امروز در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور‬ ‫مش��کل داریم و ش��اید این چالش ها ش��فاف عنوان نش��ود اما هر دو‬ ‫خودروس��از بزرگ کشور کمبود نقدینگی دارند و در توسعه محصوالت‬ ‫خود کند حرکت می کند و به طور روزمره در حال فعالیت هستند‪ .‬البته‬ ‫اش��کالی متوجه انها نیست زیرا منابع مالی محدود با بدهی زیادی که‬ ‫به صنعت قطعه کشور دارند اجازه پیشروی بیشتر به انها نمی دهد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن این روندی اس��ت که قابل تداوم نب��وده و نمی توان انتظار‬ ‫داشت به اهداف دست یابند‪ ،‬محصوالت نو نشود‪ ،‬مشتری از محصوالت‬ ‫رضایت نداش��ته باش��د‪ ،‬کیفیت ها روزامد نش��ود‪ ،‬با فراین��د روز دنیا‬ ‫فاصله گرفته ش��ود‪ ،‬س��رمایه گذاری در تولید دیگر مقبولیت نداشته و‬ ‫افراد به دنبال واس��طه گری و داللی محصول باش��ند‪ ،‬همچنین ریسک‬ ‫س��رمایه گذاری بس��یار افزایش یافته و نرخ برگش��ت سرمایه در تولید‬ ‫ناچیز یا حتی منفی است‪.‬‬ ‫در این بس��تر اگر فردی وارد تولید شود این احتمال وجود دارد که‬ ‫از رانت بخواهد اس��تفاده کند و انها نیز تا زمانی که رانت وجود داشته‬ ‫باش��د در بازار حضور خواهند داش��ت و زمانی که منافع خود را تامین‬ ‫کردن��د از ادامه کار صرفه نظر می کنند درحالی که تولیدکننده واقعی و‬ ‫طیفی که با فکر و انرژی و نواوری وارد تولید ش��ده اند کنار گذاش��ته‬ ‫می ش��وند و افرادی که به واس��طه رانت امده اند با فعالیت محدود در‬ ‫دوره زمانی کوتاه کار را به پایان می رس��انند‪ .‬به طور نمونه بس��یاری از‬ ‫ش��رکت ها در مقطعی که خودرو را وارد می کردند فعالیت خود را اغاز‬ ‫کردند و زمانی که ملزم شدند‪ ،‬این خودروها باید در داخل تولید شوند‬ ‫زیرا قرار بوده انها پس از وارد کردن یک هزار خودرو به س��مت عمق‬ ‫ساخت داخل و بومی سازی قطعات بروند عقب نشینی می کنند‪.‬‬ ‫امروز تنها دو خودروساز بزرگ کشور داخلی سازی قطعات را به شکل‬ ‫مح��دود انجام می دهن��د (درباره خودروهای جدید) و س��رعت کندی‬ ‫دارند‪ .‬این اس��ت که امروز کشورهایی مانند کره جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مالزی‬ ‫و‪ ...‬که صنایع خودرویی خود را با ایران ش��روع کرده اند بس��یار جلوتر‬ ‫از ایران در حال حرکت هس��تند و روز به روز فاصله ما با انها بیش��تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تا زمانی که این مش��کالت مرتفع نش��ود و مقبولیت سرمایه گذاری‬ ‫ب��رای این امر به وج��ود نیاید به طور مس��لم س��رمایه گذار واقعی وارد‬ ‫نمی شود‪ .‬اگر می بینیم تعدادی وارد می شوند کسانی هستند که از یک‬ ‫سلسله امتیازات ویژ ه برخوردارند و درواقع این مزیت هاست که انها را‬ ‫وارد عرصه تولید کرده که مقطعی است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا چنین ش�ورایی پیش�ینه جهان�ی دارد و اینکه به طور‬ ‫دقیق از چه تاریخی قیمت گذاری از س�وی شورای رقابت برای‬ ‫خودروها در کشور اعمال شد؟‬ ‫خیر‪ ،‬این امر در دنیا سابقه ندارد اما قیمت گذاری دستوری در کشور‬ ‫به ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬س��ال پیش برمی گردد (البته در ح��وزه خودرو) درحالی که‬ ‫کاالیی است که در بازار باید نرخ ان تعیین شود‪.‬‬ ‫البته قوانین ضدانحصاری در دنیا وجود دارد اما این مسئله در بحث‬ ‫خودرو موضوعیتی ندارد‪ .‬درحال حاضر کش��وری وجود ندارد که برای‬ ‫تعیین نرخ از این مس��یر خودروهای خود را قیمت گذاری کند؛ وگرنه‬ ‫قوانین ضدانحصار و خاصی در سیستم تولید جهانی حاکم است که در‬ ‫مقابل دامپینگ ها مقابله می کند‪ .‬در دنیا شرکت های بسیار بزرگ برای‬ ‫حذف رقبای کوچک خود تصمیم می گیرند در پلتفرم هایی خاص ورود‬ ‫کرده و اس��تانداردها را تغییر دهند‪ .‬با این تغییر ش��رکت های کوچک‬ ‫دچار اسیب شده که با این قوانین مانع این امر می شوند‪.‬‬ ‫ام��ا به طور قطع حتی یک م��ورد در صنعت خودروی��ی جهان پیدا‬ ‫نمی کنید که قیمت ان در نهادی بیرون از ان صنعت تعیین شود‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫رقابتی شدن قیمت ها در ادغام ها و خوشه ها‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪/‬رییس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک�ه و قطعه س�ازان خودرویی‪ :‬مجموعه س��ازی و تشکیل‬ ‫خوش��ه صنعتی در دهه ‪ ۸۰‬برای صنعت قطعه مطرح شد‪ .‬از سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫برنامه های جدی این صنعت اینکه تولید در مقیاس باش��د تدوین شد و‬ ‫در این برنامه ها ادغام ش��دن قطعه سازان کوچک و تشکیل قطعه سازان‬ ‫بزرگ برای کاهش هزینه ها و رقابتی شدن قیمت ها پیش بینی شد تا در‬ ‫ادامه این برنامه ها صادرات داش��ته باش��یم‪ .‬امروز نیز در مقاطع مختلف‬ ‫زمانی چنین بحث هایی داغ و تازه می شود اما هنوز روال جدی و اجرایی‬ ‫پیدا نکرده اس��ت‪ .‬به طور نمونه برخی از قطعه سازان که به طور مستقیم‬ ‫قطعه به خودروس��از تحوی��ل می دهند عنوان می ش��ود این قطعات به‬ ‫مجموعه س��ازان داده شود‪ .‬حرکت هایی اغاز ش��ده اما باید ضمن تداوم‬ ‫توس��عه نیز پیدا کند‪ .‬اگر قرار باش��د صنعت قطعه در کشور توسعه پیدا‬ ‫کند بهتر اس��ت از روش خوش��ه ای که به لحاظ جغرافیایی نیز نزدیک به‬ ‫کارخانه باش��د استفاده شود‪ .‬کاری که ش��رکت فیات ایتالیا انجام داد و‬ ‫تمامی قطعه س��ازان در اطراف خود کارخانه مستقر شدند به طوری که‬ ‫جابه جای��ی قطعات نیاز به حمل ونقل با کامیون ن��دارد‪ .‬تجربه ای دیگر‬ ‫مربوط به ژاپن اس��ت در ش��هری که کارخانه خودروسازی تاسیس شد‬ ‫قطعه سازان نیز در همان شهر با فاصله کم شکل گرفته و مستقر شدند تا‬ ‫هزینه های حمل ونقل کاهش یافته و تحویل سفارش ها سر زمان تعیین‬ ‫ش��ده انجام ش��ود‪ .‬به این ترتیب بخش زیادی از سرمایه های در گردش‬ ‫که در انبارهای کارخانه باقی می ماند و با چیدمانی که دارند کاهش پیدا‬ ‫کند‪ .‬این نوع فعالیت ها در کش��ور شدنی اس��ت اما زمان بر بوده بنابراین‬ ‫اراده و همت برای اس��تمرار کارها نیاز اس��ت‪ .‬ام��روز دنیا در حال رفتن‬ ‫به س��وی مجموعه سازی (مگاساپالیر) اس��ت‪ ،‬قطعه ای که مجموعه ای‬ ‫از قطعه س��ازان می توانند ان را با هزینه های کمتر در کنار یکدیگر تولید‬ ‫کنند و این باعث تخصصی شدن فعالیت ها می شود‪ .‬به این ترتیب تولید‬ ‫در ادامه رقابتی شده و بحث صادرات نیز رونق می گیرد‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مخالفان و موافقان مجموعه سازی در صنعت قطعه‬ ‫ادغام سازی بر سر دوراهی‬ ‫مخالفان و موافقان مجموعه سازی در صنعت قطعه‬ ‫ادغام سازی بر سر دوراهی‬ ‫تی یرین��گ (‪ )Tiering‬موض��وع بس��یار مهمی‬ ‫اس��ت که از دهه ‪ ۸۰‬در صنعت قطعه مطرح شد اما‬ ‫همچنان در هال��ه ای از ابهام با اما و اگرهایی همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مخالفت‪ ،‬برخی نظر مساعد بعضی دیگر را خنثی‬ ‫می کند و با گذش��ت بی��ش از یک ده��ه همچنان‬ ‫مذاکره و گفت وگو در این باره به نتیجه الزم نرسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت معتقد اس��ت اگر قطعه سازان بخواهند وارد‬ ‫چرخه جهانی ش��وند راهی ج��ز تجمیع ندارند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که هم اکنون محصوالت قطعه سازان‬ ‫داخلی ش��رایط الزم را برای صادرات ندارد ازاین رو‬ ‫طرح��ی در وزارتخان��ه مطرح و دنبال می ش��ود‪ .‬در‬ ‫دنی��ا برای تامی��ن قطع��ات موردنی��از در رده های‬ ‫مختلف ‪ ،OEM‬قطعه س��ازان تیر وان‪ ،‬تیر تو (رده‬ ‫دوم) و تی��ر تری ش��کل گرفته ک��ه ارتباطات برای‬ ‫این مجموعه های به هم پیوس��ته به ش��کل قانونی و‬ ‫فرهنگی تعریف شده اس��ت‪ .‬در این نوشتار دیدگاه‬ ‫برخی از کارشناسان را می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام سازی زمینه تضعیف صنعت قطعه‬ ‫در بح��ث ادغ��ام قطعه س��ازان رض��ا هاش��می‪،‬‬ ‫عض��و هی��ات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی معتقد اس��ت شاخه ش��اخه‬ ‫شدن قطعه س��ازان یکی از چالش های صنعت قطعه‬ ‫بوده و به نوعی شکست دادن یکدیگر به شمار می رود‬ ‫و چنی��ن امری صنعت را نابود می کند ازاین رو با امر‬ ‫تی یرینگ مخالف هس��تم‪ .‬وی گفت‪ :‬مجموعه سازی‬ ‫به این راحتی نیس��ت و کس��انی که عنوان می کنند‬ ‫باید تی یرینگ انجام ش��ود صنعتگرانی هس��تند که‬ ‫بی��ش از یک هزار میلی��ارد تومان ف��روش قطعه به‬ ‫خودروس��از دارند و به این ترتی��ب می خواهند یک‬ ‫سلس��له از قطعه س��ازان را در پوش��ش خود داشته‬ ‫باش��ند و کم کم قطعه سازان کوچک و خرد را حذف‬ ‫کنند‪ .‬امروز کس��انی که نزدیک به ‪ ۴‬دهه سیس��تم‬ ‫ترم��ز تولید می کنند عنوان می کنن��د باید زیر نظر‬ ‫یک واسطه کار خود را ادامه دهند چون انها سرمایه‬ ‫بیش��تری دارند‪ .‬او افزود‪ :‬باید اجازه داد صنعتگر در‬ ‫روند تولید بزرگ ش��ود و س��ایر قطعه سازان بزرگ‬ ‫نیز در س��امانه خود توسعه و گس��ترش پیدا کنند‪.‬‬ ‫الزم است تخصصی کار کرد و اگر به واحدهای خرد‬ ‫و کوچک بها داده ش��ود انه��ا می توانند نیرو جذب‬ ‫کنن��د اما با بها دادن ب��ه کارخانه های بزرگ پس از‬ ‫مدت��ی واحدهای تولیدی کوچکتر حذف و از چرخه‬ ‫تولید کنار زده می شوند به این ترتیب صنعت قطعه‬ ‫ضعیف و ضعیف تر خواهد ش��د‪ .‬هاشمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر ادغام س��ازی و حذف کوچکترها به عنوان قانون‬ ‫در صنعت خودرو تعریف شود فعالیت ها با مشکالت‬ ‫بیش��تری هم��راه خواه��د ش��د درحالی ک��ه برای‬ ‫برون رفت از مشکالت باید به فعالیت ها و همکاری ها‬ ‫انسجام بخشید‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی قطعات با مجموعه سازی‬ ‫اما امیرحسین کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت گروه مهندس��ی خ��ودرو در ادامه از‬ ‫تجربه جهانی تی یرینگ گف��ت و عنوان کرد‪ :‬رفتن‬ ‫به سوی مجموعه سازی و تشکیل تی یرینگ ضروری‬ ‫ب��وده زیرا در تم��ام دنیا این اتفاق رخ داده اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی که خودروس��ازان ک��ره ای در صنعت خودرو‬ ‫امریکایی ه��ا را در خاک خودش��ان شکس��ت دادند‬ ‫این مس��ئله مورد بررس��ی امریکایی ها قرار گرفت و‬ ‫موضوع کیفیت مطرح شد‪ .‬این استاد دانشگاه‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن امر مربوط به دهه ‪ ۸۰‬اس��ت و در این باره‬ ‫‪ ۳‬خودروساز بزرگ امریکا (کرایسلر‪ ،‬فورد و جی ام)‬ ‫به نتیجه مهمی رس��یدند؛ نخست اینکه برای خود‬ ‫در بحث اس��تانداردهای خ��اص مانند ایزو ‪ ۹۰۰۰‬یا‬ ‫مش��ابه ان‪ ،‬اس��تانداردهای جدید کیفی بنویس��ند‬ ‫و نتیجه بس��یار مه��م دیگر این بود ک��ه باید تعداد‬ ‫تامین کنن��دگان خود را کاهش دهند‪ .‬این به معنای‬ ‫حذف س��ورس نیس��ت بلک��ه اگر پیش ت��ر ‪۱۰‬هزار‬ ‫تامین کننده داشتند ان را به ‪۴۰۰‬نفر کاهش دادند‬ ‫و در نهای��ت این ع��دد به ح��دود ‪ ۱۰‬تامین کننده‬ ‫رس��ید‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این تامین کنندگان بزرگ‬ ‫واحدهایی هستند که قطعات را به طور خرد از سایر‬ ‫قطعه سازان دریافت کرده و به شکل مجموعه تحویل‬ ‫خودروساز می دهند؛ تی یرینگ به این مفهوم است‪.‬‬ ‫به طور نمونه ممکن اس��ت س��امانه تهوی��ه خودرو‬ ‫(گرمایش��ی و سرمایش��ی) از ‪ ۱۰‬قطعه س��از تامین‬ ‫ش��ود و با نصب ان اگر خودرو دچار مش��کل ش��ود‬ ‫ممکن اس��ت هر تولیدکننده اش��کال قطع��ه را به‬ ‫دیگری نس��بت دهد‪ .‬با تش��کیل تی یرینگ در واقع‬ ‫یک شرکت کل مس��ئولیت این مجموعه را به عهده‬ ‫می گیرد‪ .‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این موضوع در دهه ‪ ۹۰‬مطرح ش��د و زمانی‬ ‫ک��ه صنعت خ��ودرو وارد قرن ‪ ۲۱‬ش��د این موضوع‬ ‫در کش��ورهای صنعتی محقق ش��ده بود‪ .‬این استاد‬ ‫دانش��گاه به نکته دوم اشاره کرد و گفت‪ :‬همزمان با‬ ‫این اتفاق مس��ئله طراحی نیز مطرح شد و طراحی‬ ‫خ��ودرو از مجموعه قطعات تبدیل به مجموعه ای از‬ ‫ماژول ها شد (و درواقع ماژول ها خودروها را طراحی‬ ‫کردن��د)‪ .‬وی افزود‪ :‬در ادامه ای��ن موضوع‪ ،‬طراحی‬ ‫پلتفرم های مش��ترک نیز در دنیا توس��عه پیدا کرد‬ ‫و تاکی��د می کنم این دو اتف��اق در کنار یکدیگر رخ‬ ‫داد ضمن اینکه بس��ترهای حقوقی و س��اختارهای‬ ‫اقتصادی کش��ورها نی��ز برای این امر مناس��ب بود‪.‬‬ ‫کاکایی یاداور ش��د‪ :‬این اتفاقی اس��ت که در دنیای‬ ‫صنعت��ی رخ داده و ام��روز ی��ک سلس��له غول های‬ ‫س��اپالیر برای تامین قطعات موردنیاز خودروسازان‬ ‫بین المللی فعالیت دارند که بنام بوده و انها هستند‬ ‫ک��ه ب��ا قطعه س��ازان کوچکت��ر ارتب��اط می گیرند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نکته مهم تر این اس��ت که توس��عه‬ ‫ماژول ها از س��وی خود تیروان ها انجام می شود‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس افزود‪ :‬درواقع خودروساز طرح نمی دهد‬ ‫بلکه مجموعه ساز خود طرحی جدید ارائه می دهد و‬ ‫خودروساز بررسی می کند که طرح موردنظر مناسب‬ ‫ب��وده یا خی��ر‪ .‬در دنیا چنین مس��ئله ای از مالکیت‬ ‫معنوی خودروساز خارج شده و انها تنها طراحی کل‬ ‫خودرو را انجام می دهند‪ .‬این کارشناس اظهار کرد‪:‬‬ ‫طراحی قطعات به عهده تیروان ها و زیرمجموعه های‬ ‫انهاس��ت و غول های جهانی مانن��د بوش و زیمنس‬ ‫حدود ‪۲۰۰‬هزار نفر نیروی انسانی داشته و به شکل‬ ‫ی��ک مجموعه با یکدیگر فعالیت دارند‪ .‬با تحقق این‬ ‫امر چند اتفاق رخ می دهد؛ نخست کیفیت ارتقا پیدا‬ ‫می کن��د و دیگر اینکه بهره وری افزایش یافته ضمن‬ ‫انکه هزینه تحقیق و توس��عه سرشکن شده و بستر‬ ‫رقابت را فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خال مفهوم تجاری ادغام در قوانین‬ ‫کاکایی در ادامه به دلیل روند کند توسعه صنعت‬ ‫خودرو کش��ور اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬اینکه صنعت‬ ‫خودرو نمی تواند به اندازه کافی محصوالت جدید به‬ ‫بازار عرضه کند (خودروه��ای جدید) به هزینه های‬ ‫تحقیق و توسعه برمی گردد که بسیار سنگین است‪.‬‬ ‫به همین دلیل خود خودروسازان نیز با یکدیگر ادغام‬ ‫شده اند تا هزینه های تحقیق و توسعه خود را کاهش‬ ‫دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این موضوع برای قطعه س��ازان‬ ‫نیز صدق می کند و انها در بلندمدت ناچار هس��تند‬ ‫ب��رای رقابت پذی��ری و افزایش توان ج��ذب هزینه‬ ‫تحقیق و توس��عه و نیز تبدیل ان به سود با یکدیگر‬ ‫ادغام شوند‪ .‬او افزود‪ :‬این ائتالف در دنیا اتفاق افتاده‬ ‫و هیچ راه برگش��تی وجود ندارد و جالب اینجاست‬ ‫که در حال بزرگتر ش��دن نیز هستند‪ .‬به طور نمونه‬ ‫رنونیس��ان حاصل یکی از ادغام ها بود که به تازگی‬ ‫نیز میتسوبیش��ی به انها ملحق ش��ده و امروز شاهد‬ ‫مجموعه رنونیسان میتسوبیش��ی هستیم‪ .‬به همین‬ ‫نس��بت این ادغام و مجموعه سازی در صنعت قطعه‬ ‫بین المللی نیز اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که ایا تحقق این امر در کشور با توجه‬ ‫به وضعی��ت صنعت قطعه مناس��ب اس��ت یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای تحقق ادغام سازی مشکالتی وجود دارد‬ ‫و صنعتگر ایرانی نمی توان��د با اصل موضوع مخالف‬ ‫باش��د زیرا راهی اس��ت که صنعت خ��ودرو و قطعه‬ ‫جهان به ان س��مت حرکت کرده ان��د‪ .‬کاکایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این حرکت باعث رقابتی ش��دن صنعت شده به‬ ‫ط��وری که بر س��ر ریال اخر برای س��ود نیز رقابت‬ ‫سرس��ختانه ای وجود دارد چون اگر این گونه نباشد‬ ‫شکس��ت خواهند خورد اما ش��اید دلی��ل مخالفت‬ ‫برخی صنعتگران این است که بسترهای الزم فراهم‬ ‫نیست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نخست اینکه قطعه سازان ایرانی‬ ‫متوازن نیس��تند؛ برخی بسیار قوی و بعضی ضعیف‬ ‫هس��تند‪ .‬نکته دوم که مش��کالتی را به وجود اورده‬ ‫بحث مالکیت معنوی اس��ت و همیش��ه مطرح است‬ ‫ام��ا جدی گرفته نمی ش��ود و تا زمان��ی که موضوع‬ ‫مالکیت معنوی رفع نشود غول های صنعتی درست‬ ‫ش��کل نمی گیرند؛ اگر غول هایی نیز شکل بگیرند با‬ ‫پرداخ��ت پ��ول از خارج اطالع��ات موردنیاز خود را‬ ‫خریداری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اجرای مالکیت معنوی صنعتی‬ ‫کاکای��ی تاکید کرد‪ :‬تا زمانی ک��ه مفهوم مالکیت‬ ‫معن��وی صنعتی در کش��ور به درس��تی ج��ا نیفتد‬ ‫نمی ت��وان انتظ��ار داش��ت چن��د ش��رکت عملیات‬ ‫تحقیق و توس��عه را با یکدیگ��ر مدیریت کنند‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬امروز بیشتر اطالعات مربوط به تحقیق‬ ‫و توسعه قطعه س��ازان بزرگ داخلی از خارج وارد و‬ ‫در کش��ور استفاده می شود زیرا بیشتر صنعتگران ما‬ ‫تنها قطعه ساز هستند و طراح نبوده و از دانش فنی‬ ‫عمیق برخوردار نیس��تند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همچنین اگر‬ ‫قرار باش��د تی یرینگ اجرا شود طبیعی است عده ای‬ ‫از صنعتگران ورشکس��ت شوند و این موضوع مهمی‬ ‫است که عملیات شراکت را با سختی همراه می کند‪.‬‬ ‫کاکای��ی به خال این مفهوم در قانون تجارت اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬م��ا مفهوم تجاری ادغ��ام را در قانون‬ ‫تجارت نداریم؛ اینکه دو ش��رکت ادغام ش��وند البته‬ ‫یک شرکت می تواند شرکت دیگر را خریداری کند‪.‬‬ ‫خری��د وجود دارد اما عمل ادغام ش��دن خیر‪ .‬کلمه‬ ‫‪ merge‬که همان ادغام است در دنیا دارای قوانین‬ ‫حمایتی اس��ت که در ایران وجود ن��دارد‪ .‬این خود‬ ‫معضلی اس��ت ضمن انکه فرهنگ ش��راکت نیز در‬ ‫کشور شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬نتیجه این می ش��ود ک��ه واحدهای‬ ‫بزرگ برای بزرگتر ش��دن ش��رکت ها و ارتباط های‬ ‫جدی��د به وج��ود می اورن��د و کوچک ه��ا نیز جای‬ ‫بازی نداش��ته و تعطی��ل می ش��وند بنابراین چنین‬ ‫اتفاقی برای کش��ور اسیب به ش��مار رفته و بخشی‬ ‫از اش��تغالزایی را از بی��ن می ب��رد ضم��ن انکه این‬ ‫ورشکستگی در ایران مانند یک تابو بوده و بسیاری‬ ‫با ادغام شدن مخالف هستند‪.‬‬ ‫در ب��اال اش��اره ش��د مجموعه س��ازان قطعات را‬ ‫طراحی کرده و به خودروسازان پیشنهاد می دهند و‬ ‫همچنین تنها قطعه طراحی نمی شود بلکه بسیاری‬ ‫از فناوری های جدید از س��وی تیروان ها توسعه پیدا‬ ‫می کند اما با توجه به وضعیت صنعت خودرو کشور‬ ‫که مدل ها وارد و در داخل بومی س��ازی می ش��وند‬ ‫ادغام س��ازی چگونه خواهد ب��ود؟ عضو هیات علمی‬ ‫دانش��گاه عل��م و صنع��ت در این باره گف��ت‪ :‬نکته‬ ‫اینجاس��ت که باید دید از ابتدا قطعه س��ازان طراح‬ ‫بودند و سپس تیروان شکل گرفت یا تیروان ها شکل‬ ‫می گیرد که طراحی انجام دهند؟ این پرسش مطرح‬ ‫اس��ت زیرا امروز می توانید ش��رکتی بزرگ باش��ید‬ ‫اما طراح��ی انجام ندهید ازای��ن رو نمی توان محکم‬ ‫سخن گفت زیرا همان طور که اشاره شد زمینه های‬ ‫زیادی الزم اس��ت که این امر در کشور محقق شود‪.‬‬ ‫کاکایی در پایان یاداور ش��د‪ :‬اما واقعیت این اس��ت‬ ‫ما تا ش��رکت های بزرگ نداش��ته باش��یم که توان‬ ‫س��رمایه گذاری باال داشته باش��ند غیرممکن است‬ ‫بتوانیم کارهای به نس��بت عمی��ق در بخش طراحی‬ ‫و توسعه داشته باشیم‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مسئوالن دغدغه خرید خودرو ملی داشته باشند‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور با اش��اره ب��ه اینکه خودرو‪،‬‬ ‫س��رپاترین صنعت کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که صنعت خودرو کشور‬ ‫ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد این مس��ئله باعث می ش��ود اشکال ها و‬ ‫ایرادهای ان نیز بیشتر مطرح شود‪ .‬بنابراین باید توجه داشت به دلیل‬ ‫اش��ک ال ها و ایرادهای صنعت خودرو نباید حمایت از ان نادیده گرفته‬ ‫شود بلکه باید حمایت ها را جدی تر کرد تا از این طریق به رشد صنعت‬ ‫خ��ودرو کمک موثری ش��ود‪ .‬ابوالفضل خلخالی‪ ،‬عض��و هیات علمی‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت تصریح کرد‪ :‬صنعت خودرو در طول دوره های‬ ‫مختلف با مس��ائل و مشکالت مختلفی مانند تحریم ها و تامین منابع‬ ‫مالی روبه رو بوده و ایرادها و اش��کال های امروز این صنعت تا حدودی‬ ‫مربوط به همین مس��ائل است‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو با اشاره‬ ‫به لزوم حمایت جدی از صنعت خودرو کشور گفت‪ :‬باید توجه داشت‬ ‫هرگون��ه حمایت از صنعت خودرو به انجام نش��دن اصالحات در این‬ ‫صنعت منجر نش��ود بلکه همزمان با تش��ویق مردم به حمایت از این‬ ‫صنع��ت که هم��واره از حامیان اصلی ان بوده ان��د برنامه های جدی و‬ ‫دقیقی در زمینه اصالح س��اختاری صنعت خ��ودرو طراحی و عملی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت باید اصالح س��اختارهای صنعت خودرو را در‬ ‫دس��تور کار قرار دهد و صنعت خودرو به جریان خصوصی س��ازی به‬ ‫ طور جدی تر وارد ش��ود‪ .‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت در‬ ‫ادامه عنوان کرد‪ :‬هر چند باید س��ازوکارهایی اندیشید که جریان ها و‬ ‫گروه هایی که امروز به شکل مافیا در این صنعت عمل می کنند و منافع‬ ‫خودش��ان را بر منافع ملی ترجیح می دهند‪ ،‬نتوانند از این وضعیت به‬ ‫سود خودش��ان اس��تفاده کنند‪ .‬خلخالی همچنین هرگونه حمایت‬ ‫مس��ئوالن از خودروهای داخلی را الزامی دانس��ت و گفت‪ :‬مسئوالن‬ ‫باید این دغدغه را داش��ته باش��ند که اگر خودرویی استفاده می کنند‬ ‫ساخت داخل باشد و همزمان با تشویق مردم به خرید خودرو ملی باید‬ ‫سازوکارها و ساختارهای خودروسازی نیز اصالح شود‪.‬‬ ‫رقابت خودروسازان پرجمعیت ترین کشور جهان با رقیبان سرسخت شتاب گرفت‬ ‫خودروسازی چین؛ از کپی کاری دیروز تا ایده پردازی امروز‬ ‫نش��ان تجاری جدید چین در صنعت خودرو یعنی «لینک اند‬ ‫کو» (‪ )Lynk & Co‬مشتریان نسل جوان را هدف گرفته است‪.‬‬ ‫این نش��ان تجاری تازه وارد در واقع تالش��ی دیگر از س��وی چین‬ ‫برای رقابت با رقیبان سرسختی است که در خارج از مرزهای این‬ ‫کشور به سختی تالش می کنند‪.‬‬ ‫این نش��ان تجاری جدید به تازگی توانس��ته در بازار چین برای‬ ‫خود نامی دس��ت و پا کرده و شناخته ش��ود‪« .‬لینک » قرار است‬ ‫با تولید وس��ایل نقلیه هم تراز با خودروس��ازان بزرگ جهان‪ ،‬نماد‬ ‫تالش خودروس��ازان چینی برای نش��ان دادن توانایی هایشان در‬ ‫تولید خودروهایی در کالس جهانی باش��د‪ .‬خودروس��ازی لینک‬ ‫مش��تریان جوان را هدف گرفته و به انها وسایل نقلیه نسل اینده‬ ‫را پیشنهاد می کند‪ .‬خودروهایی که در انها امکاناتی مانند اینترنت‬ ‫بی سیم و خدمات به اشتراک گذاری خودرو وجود دارد‪ .‬این تالش‬ ‫در واقع اینه تمام نمای قد کشیدن درخت ارزوهای خودروسازان‬ ‫چینی است؛ خودروس��ازانی که حاال از ساخت خودروهای ارزان‬ ‫برای مشتریان داخلی فاصله گرفته و به مرزهای جهانی نزدیک تر‬ ‫شده اند‪ .‬بی تردید بازار داخلی تنها هدف نشان تجاری مانند لینک‬ ‫نیس��ت و این ش��رکت خودروس��ازی در نظر دارد ابتدا در اروپا و‬ ‫س��پس در امریکا حضور یابد‪ .‬این درس��ت همان راهی است که‬ ‫شرکت مادر لینک یعنی «هلدینگ ژجیانگ جیلی» ان را پیموده‬ ‫اس��ت‪ .‬این هلدینگ بزرگ همان شرکتی است که خودروهایی با‬ ‫نش��ان تجاری جیلی تولید می کند‪ .‬ان کانگوئی‪ ،‬رئیس جیلی در‬ ‫اغاز یک برنامه برای فروش خودروهای تازه گفت‪« :‬چین در حال‬ ‫تغییر دادن صنعت جهانی خودرو در باالترین سطح است‪».‬‬ ‫مدیران جیلی ادعا می کنند شرکت لینک به همان اندازه که یک‬ ‫نشان تجاری فعال در خودروسازی است‪ ،‬یک شرکت فعال در حوزه‬ ‫فناوری نیز اس��ت‪ ،‬زیرا همپوش��انی دنیای اینترنت و خودروسازی‬ ‫روزبه روز بیشتر می شود‪ .‬این نشان تجاری جایگاهی بین خودروهای‬ ‫ممتاز ساخت شرکت همکار ولوو در چین و خودروهای تولید انبوه‬ ‫جیل��ی دارد‪ .‬به گفته یال ژانگ‪ ،‬مدیر ش��رکت مش��اوره خودرویی‬ ‫«اتوموتیور فورس��ایت» (‪ )Automotive Foresight‬لینکی ها‬ ‫برای ورود به بازارهای جهانی نگران رقیبانی مانند فورد یا شورولت‬ ‫و جنرال موتورز هستند که در کشمکش بازار خودرو از بزرگترین ها‬ ‫به ش��مار می ایند؛ انهم در شرایطی که فروش خودروهای مسافری‬ ‫امسال تنها ‪ ۲‬درصد رشد داشته است‪ .‬ژانگ در ادامه صحبت های‬ ‫خود گفت‪« :‬خودروهای داخلی (چین) اکنون در دسته ای هستند‬ ‫که به واقع ارزشی برابر پولی که برایشان داده می شود را دارند‪ .‬این‬ ‫خودروه��ا در اینده امکاناتی مانند اینترنت را نیز با کمترین هزینه‬ ‫ممکن خواهند داش��ت‪».‬جیلی که دفتر مرکزی ان در شهر هانگژو‬ ‫قرار دارد توانس��ت امس��ال یک تکان اساسی به بازار کم رمق چین‬ ‫بده��د و فروش این نش��ان تجاری در ‪ ۹‬ماه س��ال میالدی جاری‬ ‫(ابت��دای دی ‪ ۱۳۹۵‬تا ابتدای مه��ر ‪ ۸۰ ،)۱۳۹۶‬درصد افزایش را‬ ‫ثبت کرد‪.‬به گفته لئوهو‪ ،‬یکی از تحلیلگران موسس��ه اعتبارسنجی‬ ‫جهانی «اس اند پی» (‪ )S&P‬وقتی خودروهای ممتاز چینی رش��د‬ ‫بیشتری نسبت به کل بازار از خود نشان داده اند‪ ،‬راهبرد داشتن یک‬ ‫نش��ان تجاری جدید‪ ،‬درست و بجا است‪ .‬فروش خودروهای ممتاز‬ ‫براس��اس اعالم موسسه «اس اند پی» امس��ال تا نزدیک یک پنجم‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬خودرو «لینک‪ »۰۱‬محصول شرکت لینک‬ ‫اس��ت که به تازگی به بازار عرضه شده اس��ت؛ خودرویی بنزینی و‬ ‫اسپرت که طراحی جوان پسندانه ای دارد‪ .‬به گفته ماتس فاگرهاگ‪،‬‬ ‫نایب رئی��س ش��رکت جیلی‪ ،‬این خ��ودرو با امکان��ات یک خودرو‬ ‫هوش��مند از جمله سامانه پخش موس��یقی که سرنشین می تواند‬ ‫تنها با صحبت کردن با دستگاه ان را کنترل کند و طراحی اسپرت‬ ‫از ‪ ۹۰‬درص��د فناوری هایی که ولووهای تولید چین دارند‪ ،‬بهره مند‬ ‫اس��ت‪ .‬خودروهای برقی لینک‪ ۰۱‬و سایر مدل های در دستور کار‬ ‫این خودروس��از تازه کار چینی نیز به زودی راهی بازار خواهند شد‪.‬‬ ‫شرکت لینک در ابتدای نوامبر (ابان) ‪ ۶‬هزار خودرو را برای فروش‬ ‫انالین در یک س��ایت قرار داد تا میزان تقاضا را بسنجد‪ .‬همه این‬ ‫خودروها در مدت تنها ‪ ۲‬دقیقه فروخته ش��دند‪ .‬جیلی نخس��تین‬ ‫ش��رکت خودروساز چینی نیس��ت که تالش کرده فعالیت خود را‬ ‫برای جذب مشتری گسترده تر کند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته ش��رکت «گری��ت وال موت��ورز»‪ ،‬تولیدکنن��ده‬ ‫پرفروش ترین شاسی بلندهای چینی‪ ،‬نشان تجاری «وی» (‪)Wey‬‬ ‫را معرف��ی کرده که اکن��ون از پرطرفدارتری��ن خودروها در چین‬ ‫است‪.‬ش��رکت س��یاک موتور‪ ،‬بزرگتری��ن تولیدکنن��ده خودرو در‬ ‫چی��ن نیز به تازگی موفقیت هایی با ‪ Roewe‬داش��ته اس��ت‪ .‬مدل‬ ‫ارایکس‪ ۵‬این خودرو از س��امانه اتصال به اینترنت برخوردار است‬ ‫که با همکاری ش��رکت علی بابا و فناوری تیتان این شرکت توسعه‬ ‫پی��دا کرده و مش��ابه فناوری اس��ت که لینک ق��ول داده از ان در‬ ‫خودروهایش اس��تفاده کند‪ .‬در نوامبر (ابان) شرکت خودروسازی‬ ‫«زوتی» (‪ )Zotye‬که قرار اس��ت در یک س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫با همکاری ش��رکت فورد‪ ،‬خودرو برقی بس��ازد‪ ،‬یک نشان تجاری‬ ‫تازه به نام «تروم» (‪ )Traum‬را معرفی کرده است‪ .‬ژانگ می گوید‬ ‫اینکه حاال نزدیک ‪۲۵‬هزار دالر برای خرید محصوالت نش��ان های‬ ‫تجاری چینی پرداخت می شود‪ ،‬موضوعی است که ‪ ۱۰‬سال پیش‬ ‫خودروس��ازان چینی هرگز حتی فکر ان را هم نمی کردند‪ .‬در این‬ ‫می��ان پتر هرب��وری‪ ،‬نایب رئیس بخش طراح��ی جیلی اذعان کرد‬ ‫کیفیت رو به بهبود خودروهای چینی باعث شده کار شرکت لینک‬ ‫مش��کل تر شود‪ .‬او گفت‪« :‬شکاف میان جیلی و ولوو در حال کمتر‬ ‫ش��دن است و س��رعت زیادی نیز در این روند وجود دارد‪».‬لئوهو‪،‬‬ ‫تحلیلگر « اس اند پی» در ادامه صحبت هایش اظهار کرد‪« :‬چرخش‬ ‫به س��مت تولید خودروه��ای نیمه ممتاز در چین باعث می ش��ود‬ ‫خودروس��ازان این کش��ور به جاده اصلی که خودروس��ازان بزرگ‬ ‫در انه��ا حرکت می کنند‪ ،‬وارد ش��وند‪ ».‬به گفته او‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫نیاز باشد نشان های تجاری غیرچینی نگاهی دوباره به راهبردهای‬ ‫خ��ود بیندازند‪.‬ب��ه هر حال با این نگاهی که چی��ن به کل اقتصاد‪،‬‬ ‫به وی��ژه بخش خودروس��ازی دارد هیچ بعید نیس��ت که در اینده‬ ‫جایگاه بس��یار بهتری کس��ب کند‪ .‬ای��ن را پیش بینی ها برای بازار‬ ‫سال اینده چین نیز تایید می کند‪ .‬براساس این پیش بینی ها فروش‬ ‫خودروهای س��واری در بازار این کش��ور نزدی��ک ‪ ۴‬درصد افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬تسهیل قوانین دولتی و سیاست های توسعه اقتصادی‬ ‫از جمله عوامل رش��د بازار چین در س��ال اینده میالدی اس��ت‪.‬در‬ ‫امس��ال میالدی بیش از ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو سواری در‬ ‫چین به فروش رس��یده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫رشد بیش از ‪ ۶‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫منبع‪Wall Street Journal :‬‬ ‫طراحی‬ ‫لوکس ها‬ ‫تازه وارد ها‬ ‫فیس لیفت ماهیندرا‪ XUV ۵۰۰‬وارد نمایندگی های فروش شد‬ ‫افت نرخ باورنکردنی لوکس ترین خودرو دنیا‬ ‫اشکودا نسخه جدیدی را برای «سوپرب» معرفی کرد‬ ‫ماهیندرا ‪ XUV۵۰۰‬مدل ‪ ۲۰۱۸‬که گمان می رود در اواخر ماه جاری باش��د‪ ،‬وارد نمایندگی های‬ ‫فروش شده است‪.‬‬ ‫فی��س لیفت ماهیندرا ‪ XUV ۵۰۰‬دارای به روزرس��انی های ظاهری به همراه تغییراتی اندک در‬ ‫کابین است‪.‬‬ ‫‪ XUV ۵۰۰‬به روز ش��ده با جلو پنجره کرومی جدیدی به همراه چراغ های جلوی اصالح ش��ده‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬چراغ های جلوی این خودرو به نوارهای ‪ LED‬افقی به جای نس��خه ‪ S‬شکل قبلی‬ ‫مجهز شده اند‪ .‬در قسمت پشت این خودرو برجسته ترین تغییر‪ ،‬طراحی نوین چراغ های عقب است‪.‬‬ ‫این شاسی بلند به رینگ های الیاژی ‪ ۱۸‬اینچی مجهز شده است‪ .‬تغییرات کابین این خودرو شامل‬ ‫تریم نقره ای روی بیش��تر عناصر و روکش چرم برنزی جدید اس��ت‪ .‬داش��بورد این خودرو نیز تریم‬ ‫چرمی دارد‪.‬‬ ‫قدرت و گشتاور این فیس لیفت افزایش خواهد یافت‪ .‬گفته می شود موتور ‪ ۲.۲‬لیتری ‪mHawk‬‬ ‫دیزلی این خودرو قدرت ‪ ۱۵۵‬اسب بخار و گشتاور ‪ ۳۶۰‬نیوتون متر تولید خواهد کرد که به ترتیب‬ ‫‪ ۱۵‬اس��ب بخار و ‪ ۳۰‬نیوتون متر بیش تر از مدل کنونی هس��تند‪ .‬گیربکس های دستی و اتوماتیک‬ ‫شش سرعته این خودرو بی تغییر ارائه خواهند شد‪.‬‬ ‫هم چنین گفته می شود ماهیندرا ‪ XUV ۵۰۰‬مدل ‪ ۲۰۱۸‬حداقل در چهار نسخه اصلی‪۷ ،W ۵‬‬ ‫‪ W ۹ ،W‬و‪ W ۱۱‬عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫میباخ به عنوان یکی از لوکس ترین خودروهای دنیا همیشه با نرخ بسیار باالیی به فروش می رسد‬ ‫اما نکته پنهان و پشت پرده این خودروی لوکس افت نرخ بسیار شدید ان پس از چند سال است‪.‬‬ ‫میباخ هایی که در میانه س��ال ‪ ۲۰۰۰‬تولید ش��ده اند اکنون بسیار کم ارزش شده اند در حالی که‬ ‫همان میزان راحتی و اپشن های لوکس را در اختیار مشتریان قرار می دهد‪ .‬اگر کسی عالقمند سوار‬ ‫شدن بر یکی از خودروهای لوکس دنیا است می تواند یک میباخ را با یک ششم نرخ خریداری کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خودروکار؛ درحال حاضر مرسدس میباخ هایی که در میانه دهه ‪ ۲۰۰۰‬ساخته‬ ‫شده اند بنا به هزینه های گزاف نگهداری و تعمیرات بسیار کم ارزش شده اند‪ .‬برای مثال میباخ مدل‬ ‫‪ ۵۷‬س��ال ‪ ۲۰۰۴‬که در ش��روع فروش ‪ ۳۰۰‬هزار دالر نرخ داشت اکنون با نرخ ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۹۸۰‬دالر‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬از نظر ظاهری شما یک مدل کالس ‪ S‬فیس لیفت دارید اما از نظر راحتی صدها‬ ‫اپشن برای سرنشین ها وجود دارد‪.‬‬ ‫این خودرو با پیشرانه استاندارد مرسدس ‪ ۵.۵‬لیتری دو توربو ‪ V۱۲‬عرضه شده بود و اپشن هایی‬ ‫مانند پرده شیش��ه عق��ب‪ ،‬قابلیت تنظیم ارتفاع صندلی راننده‪ ،‬قابلی��ت تنظیم صندلی های عقب و‬ ‫مواردی از این دست را نیز دارا بود‪.‬‬ ‫البته این ارزان ترین مدل ‪ ۵۷‬نیست که درحال حاضر برای فروش گذاشته شده و مدل های دیگری‬ ‫که کمی بیش��تر کار کرده اند با نرخ نزدیک به ‪ ۴۲‬هزار دالر به فروش می رس��ند که اصال شایس��ته‬ ‫خودرویی به لوکسی میباخ نیست‪.‬‬ ‫اشکودا در انگلستان با توجه به تقاضای برخی مشتریان‪ ،‬نسخه اسپرت الین پالس را برای سوپرب‬ ‫معرفی کرده است‪.‬‬ ‫این مدل در جایگاهی باالتر از نسخه کنونی اسپرت الین قرار می گیرد و به مجموعه ای از تجهیزات‬ ‫و ویژگی های رفاهی مجهز می شود‪.‬‬ ‫مدل اسپرت الین پالس به شکل استاندارد دارای سیستم ناوبری ماهواره ای ‪ Columbus‬در یک‬ ‫سیستم سرگرمی با نمایشگر لمسی ‪ ۹.۲‬اینچی است‪ .‬این خودرو هم چنین با وای فای‪ ،‬صندلی های‬ ‫جلوی گرم شونده‪ ،‬شناسایی نقاط کور‪ ،‬در صندوق عقب برقی و سیستم هدایت دینامیک تصاعدی‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬کابین این خودرو نیز به فرمان چندمنظوره با دوخت نقره ای‪ ،‬صندلی های اس��پرت‬ ‫گلدوزی شده الکانترا‪ ،‬روشنایی محیطی ‪ ،LED‬تریم داشبورد کربنی‪ ،‬پدال های الومینیومی و خط‬ ‫س��قف مشکی مجهز شده اس��ت‪.‬این خودروساز اهل کش��ور چک هم چنین رینگ های ‪ ۱۹‬اینچی‬ ‫‪ Anthracite Vega‬ش��یک با س��پرهای اسپرت را در این بس��ته ارتقایی تعبیه کرده است‪ .‬یک‬ ‫روکش براق نیز برای جلوپنجره‪ ،‬اینه های کناری و قاب شیشه های این خودرو تعبیه شده است‪ .‬مدل‬ ‫هاچ بک این خودرو دارای یک اسپویلر عقب مشکی است در حالی که مدل استیشن ان از ریل های‬ ‫سقف مشکی براق و اسپویلر هم رنگ بدنه بهره می برد‪ .‬لیست تجهیزات استاندارد در این مدل شامل‬ ‫چراغ های جلوی بای زنون‪ ،‬سنسورهای پارک جلو و عقب‪ ،‬انتخابگر حالت رانندگی‪ ،‬کنترل دمای دو‬ ‫محیطه‪ ،‬ورودی بدون سویچ‪ ،‬کروز کنترل و ارتفاع سواری قابل تنظیم است‪.‬‬ ‫خودرو سازان‬ ‫تولید داخلی‬ ‫عملکرد مثبت خودروسازان داخلی در صادرات قطعه‬ ‫تولید یک میلیون و ‪۷۰۰‬هزار خودرو در سال ‪۹۷‬‬ ‫مقامات صنعتی ترکی��ه‪ ،‬المان و رایزن اقتصادی‬ ‫ایران در ترکیه از غرف��ه قطعات تولیدی وصادراتی‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در نمایشگاه اتومکانیکای‬ ‫استانبول بازدید کردند‪ .‬به گزارش ایکوپرس؛ رییس‬ ‫مرکز تجارت ترکیه‪ ،‬مدیرعامل نمایشگاه فرانکفورت‪،‬‬ ‫مدیرکل نمایش��گاه اتومکانیکای اس��تانبول از غرفه‬ ‫قطعات تولیدی وصادراتی گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫بازدید و ب��ا توانمندهای این خودروس��از در تولید‬ ‫انواع قطعات خودرو ومجموعه س��ازها اش��نا شدند‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدی��د محمود احمدی‪ ،‬رای��زن اقتصادی‬ ‫ایران در ترکیه گفت‪ :‬دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور‬ ‫اماده هرگونه همکاری با قطعه س��ازان ایرانی برای‬ ‫توس��عه صادرات و حضور مس��تمر انها در بازار های‬ ‫بین المللی اس��ت‪ .‬وی عملکرد این خودروس��ازی‬ ‫را در تولی��د ان��واع قطعات خودرو و ص��ادرات انها‬ ‫به بازار های بین الملل��ی مثبت ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫رم��ز موفقیت در بازار ه��ای صادراتی قطعه کیفیت‬ ‫باال و قیمت رقابتی اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو با هدف افزایش صادرات‬ ‫قطعه‪ ،‬توس��عه بازار‪ ،‬دسترس��ی به مشتریان جدید‬ ‫و افزایش س��بد تولید قطعه بر اساس سفارش های‬ ‫مشتریان در نمایشگاه اتومکانیکای استانبول حضور‬ ‫داش��ته و قطع��ات موردنیاز مش��تریان را به ش��کل‬ ‫‪ OEM‬در بخش های قطعات ریخته گری‪ ،‬پرس��ی‬ ‫و ماش��ین کاری ش��ده به بازارهای ترکیه و برخی از‬ ‫کش��ورهای اروپایی از جمله فرانسه‪ ،‬ایتالیا و اسپانیا‬ ‫ص��ادر می کند‪ .‬این گروه صنعتی توانس��ته با تولید‬ ‫قطعات با کیفیت و استاندارد جهانی سهم مناسبی‬ ‫از بازار قطعات خودروسازان معتبر جهانی را کسب‬ ‫کند‪ .‬همچنین سرکنس��ول ایران در ترکیه با بازدید‬ ‫از غرفه قطعه س��ازان گروه خودروس��ازی سایپا در‬ ‫این نمایشگاه گفت‪ :‬س��ایپا توانسته حضور خود در‬ ‫بازارهای برون مرزی را گسترش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ بختیار اس��دزاده در این‬ ‫بازدی��د اف��زود‪ :‬اینک��ه در ایران مزیت ه��ای تولید‬ ‫صادراتی قطعات خودرو وجود دارد فرصت مناسبی‬ ‫است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد‪ .‬صادرات‬ ‫قطعه از ایران نش��ان می دهد اگر به مقوله صادرات‬ ‫توجه ویژه ش��ود ظرفیت موجود در کشور می تواند‬ ‫ام��کان حض��ور در بازاره��ای بین الملل��ی را برای‬ ‫قطعه س��ازان فراهم کند‪ .‬اس��دزاده توجه و حمایت‬ ‫دول��ت ترکی��ه از صنعت قطع��ه را نمونه خوبی در‬ ‫حمای��ت از ای��ن صنعت دانس��ت و گف��ت‪ :‬راهکار‬ ‫اصلی ب��رای ارتقای جای��گاه ای��ران در این حوزه‪،‬‬ ‫توانمندس��ازی و حمایت از تولید قطعاتی است که‬ ‫مزی��ت صادرات��ی دارند تا با ورود به ش��بکه تامین‬ ‫زنجیره جهانی خودروس��ازان ضمن کسب دانش و‬ ‫فناوری‪ ،‬س��ود این بازار نی��ز نصیب تولیدکنندگان‬ ‫داخلی شود‪.‬‬ ‫رسم هر س��اله صنعت خودرو اعالم هدفگذاری‬ ‫تولید ساالنه است و تحقق ‪۹۷‬درصدی برنامه تولید‬ ‫خودروسازان در س��ال ‪ ۹۶‬را باید موفقیت بزرگی‬ ‫برای انها دانست‪.‬‬ ‫هرچند که در نیمه های سال اعالم شد که توان‬ ‫تولیدی به مراتب بیشتر هدفگذاری های انجام شده‬ ‫در صنع��ت خودرو وج��ود دارد اما با این حال امار‬ ‫ارائه شده در اخرین جلسه شورای سیاست گذاری‬ ‫خ��ودرو در س��ال ‪ ،۹۶‬تحقق ‪۹۷‬درص��دی برنامه‬ ‫تولید خودروسازان را نشان داد‪ .‬شاید بتوان عوامل‬ ‫متعددی از جمله اتش س��وزی کروز به عنوان یکی‬ ‫از بزرگتری��ن تامین کننده های خودروس��ازان و در‬ ‫عی��ن حال نب��ود تقاضا را از دالیل محقق نش��دن‬ ‫صد درصدی برنامه تولید خودروسازان دانست اما‬ ‫با این حال ش��واهد گویای ان است که در امسال‬ ‫احتمال افزوده ش��دن ‪۲۰۰‬هزار دستگاه خودرو به‬ ‫برنامه تولید خودروسازان وجود دارد‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروسازان در‬ ‫گفت وگو با پای��گاه خبری عصر خودرو با بیان این‬ ‫که درحال حاضر ش��رکت ها برنامه تولید خود را به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جلس��ات مقدماتی در این زمین��ه برگزار اما با این‬ ‫ح��ال هنوز هدفگذاری تولید خودرو در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫به طورکامل نهایی نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی می ش��ود با توجه به تحقق‬ ‫‪۹۷‬درص��دی برنام��ه تولید س��ال گذش��ته‪ ،‬تولید‬ ‫یک میلی��ون و ‪۷۰۰‬هزار دس��تگاهی برای امس��ال‬ ‫پیش بینی شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان با بیان این که اخرین‬ ‫جلس��ه شورای سیاس��ت گذاری خودرو ‪ ۲۶‬اسفند‬ ‫برگزار و امار تولید یک سال و تحقق هدفگذاری ها‬ ‫در این جلسه ارائه شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به طورقطع تحقق‬ ‫‪۹۷‬درصدی برنامه تولید س��ال گذش��ته موفقیت‬ ‫بزرگی برای خودروس��ازان بوده زیرا کمتر شرکتی‬ ‫توان تحقق ‪۹۷‬درصدی برنامه های پیش بینی شده‬ ‫خود را دارد اما خودروس��ازان توانس��تند با فراهم‬ ‫شدن شرایط‪ ،‬این اهداف را محقق کنند‪.‬‬ ‫نعمت بخش با اش��اره به اظهارات رئیس هیئت‬ ‫عام��ل ایدرو مبنی ب��ر توان خودروس��ازان برای‬ ‫تولیدی به مراتب بیش از یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو در سال ‪ ،۹۶‬محقق نشدن ‪۳‬درصد‬ ‫از برنامه تولید را چندان مهم ندانست و در پاسخ‬ ‫به این که ایا می توان محقق نشدن صد درصدی‬ ‫را به دلی��ل نبود تقاضا از س��وی مصرف کنندگان‬ ‫دانس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محقق نش��دن کامل برنامه‬ ‫تولید را نمی ت��وان به نبود تقاضا نس��بت داد به‬ ‫هرح��ال محقق ش��دن ‪۹۷‬درص��د از هدفگذاری‬ ‫تولید دس��تاورد بزرگی برای خودروسازان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫ایالن ماسک در یک قدمی ثبت رکورد‬ ‫ایالن ماس��ک بنیان گذار شرکت تسال تصمیم دارد یک ازمون‬ ‫س��رعت برای بررس��ی عملکرد هایپرلوپ برگزار کن��د‪ .‬اگر این‬ ‫ازمون موفقیت امیز باشد ایالن ماسک رکورد سرعت خودروهای‬ ‫برقی را میشکند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش عصر خودرو ‪ ،‬ماس��ک در نظ��ر دارد به زودی یک‬ ‫ازمون س��رعت برای هایپرلوپ برگ��زار کند‪ .‬این ازمون در ادامه‬ ‫رون��د رکورد گیری های ش��رکت تس�لا برای افزایش س��رعت و‬ ‫کیفیت عملکرد خواهد بود‪.‬‬ ‫اما نکته مهم در خصوص این ازمون این اس��ت که در صورت‬ ‫موفقی��ت این ازم��ون‪ ،‬خودروی مس��افری پروتوتایپ تس�لا را‬ ‫می توان به عنوان س��رعتی ترین خ��ودروی جهان فرض کرد‪ .‬در‬ ‫این میان نمی توان فراموش کرد که ایده انجام این کار به شدت‬ ‫واجد ریسک و البته خطرناک است ‪.‬‬ ‫چرا که نمی توانیم این موضوع را نادیده بگیریم که ایالن ماسک‬ ‫قصد دارد مس��افت بین ش��هرها را با سرعتی برابر با حدود ‪700‬‬ ‫مایل بر ساعت طی کند ‪ .‬بنابراین کوچک ترین اشتباه محاسباتی‬ ‫یا برنامه ری��زی غلط می تواند منجر به فجایعی جدی ش��ود‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ازمون های اولیه این سیس��تم بدون سرنشین انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬ماس��ک این برنامه را به طور رسمی اعالم کرد و گفت‬ ‫قص��د دارد ازمون ه��ای خود را به زودی ب��ه مرحله ‪SpeedX‬‬ ‫‪ Tesla Hyperloop‬ارتقا دهد ‪ .‬او در بخشی از اظهارات خود‬ ‫به این موضوع اش��اره کرد که در حال ترتیب دادن سامانه هایی‬ ‫اس��ت که س��رعت حرکت را چندین برابر کند‪ .‬این بدان معنی‬ ‫است که سرعت می تواند به سرعت ‪ 383‬مایل در ساعت برسد‪.‬‬ ‫ایالن ماسک در این خصوص گفت که این ایده اصلی من برای‬ ‫تحق��ق چند هدف اصلی اس��ت؛ ترکیب هیجان‪ ،‬س��رعت و طی‬ ‫کردن فاصله های دور در نزدیک ترین زمان‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بازرگانی بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مقایسه خودروهای با صرفه در بازار بریتانیا‬ ‫ارزون به شرط چاقو‬ ‫خودروس��ازان معم��والً خودروه��ای پای��ه خود را‬ ‫ب��ه عنوان جل��ب نظر خریداران و کش��اندن ان ها به‬ ‫نمایندگی ه��ا معرف��ی می کنند‪ .‬زمانی که مش��تری‬ ‫صرف مطالعه بروش��ور و نوش��یدن یک چای یا قهوه‬ ‫کرد کارشناس��ان فروش تالش خواهند داشت مدلی‬ ‫گران تر را به خریدار بفروشند‪.‬‬ ‫هم��ه ما ب��ا ضرب المث��ل « هر چقدر پ��ول بدی‬ ‫همونقدر اش می خوری» اش��نا هس��تیم و البته ان‬ ‫را در زندگ��ی واقع��ی نیز دیده ای��م‪ .‬زمانی که بحث‬ ‫ارزان تری��ن خودروها پیش می ای��د این عبارت بیش‬ ‫از ه��ر زم��ان دیگری خود را نش��ان می ده��د اما ایا‬ ‫گزینه ه��ای دیگری ه��م وجود دارند ک��ه بتوانند ما‬ ‫را به انتخابی صحیح با بودجه ای مناس��ب برس��انند؟‬ ‫ارزان ترین خودروهای بازار ارزش خوبی در برابر مبلغ‬ ‫پرداختی نشان می دهند؟‬ ‫این را باید بدانیم ارزان ترین خودروهای بازار بسیار‬ ‫بهتر از انچه هس��تند که فکر می کنید‪ .‬شاید با خود‬ ‫بگویید لغ��ت ارزان ترین ب��ا بی کیفیت��ی و بد بودن‬ ‫مترادف اس��ت اما در ادامه خواهید دید که این گونه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬ارزان ترین خودروهای بازار که بهایی‬ ‫در حدود ‪ 6‬ه��زار پوند (ح��دود ‪ 410‬میلیون ریال)‬ ‫دارن��د انتظارات متفاوت��ی را ایج��اد می کنند‪ .‬قطعاً‬ ‫ای��ن خودروها ش��ما را از نقطه ‪ A‬به ‪ B‬می رس��انند‬ ‫ام��ا ایا خودروهایی اقتصادی ی��ا کاربردی و یا حتی‬ ‫خوش س��اخت هس��تند؟ از این نظ��ر ضمانتی وجود‬ ‫ندارد!‬ ‫خودروه��ای جدید ب��ه منظور رس��یدن به چنین‬ ‫قیمت ه��ای پایین فاق��د تمامی تجهی��زات تجملی‬ ‫هستند‪ .‬بسیاری از خریداران در کابین شاهد جاهای‬ ‫خالی دکمه های گوناگون‪ ،‬حتی پیش��رانه ای کم توان‬ ‫خواهند ب��ود اما خب هدف ش��رکت از تولید چنین‬ ‫خودرویی فقط و فقط قیمت پایین است‪.‬‬ ‫در بس��یاری از خودروه��ا‪ ،‬بزرگ تری��ن چال��ش‬ ‫خودروس��ازان وجود محصوالت کارکرده با تجهیزات‬ ‫بیش��تر‪ ،‬پیشرانه بهتر و نش��ان لوکس تر روی خودرو‬ ‫اس��ت؛ اما با این وجود بسیاری از مردم ریسک خرید‬ ‫خودرویی دس��ت دوم را به ج��ان نخریده و محصولی‬ ‫صفر ب��ا گارانتی کامل و پیش��نهادهای مالی بهتر را‬ ‫ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫خ��ب با تمام��ی این تفاس��یر‪ ،‬در ادامه ش��ما را با‬ ‫ارزان تری��ن خودروهایی که هم اکنون در بازار بریتانیا‬ ‫به فروش می رس��ند اش��نا خواهیم کرد‪ .‬بد نیس��ت‬ ‫بدانید قیمت خودرو در این کشور به دالیل گوناگون‬ ‫از جمله مالیات بیشتر‪ ،‬هزینه های ساخت و… بیشتر‬ ‫از بازارهای دیگر اروپایی بوده و ما هم با تبدیل قیمت‬ ‫پون��د به ریال تالش خواهیم کرد ایده ای مناس��ب از‬ ‫وضعیت قیمت خودروهای خارجی را برای شما ارائه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹داچیا ساندرو – ‪ 5995‬پوند (حدود ‪410‬‬ ‫میلیون ریال)‬ ‫داچیا یکی از موفق ترین خودروس��ازان چند سال‬ ‫اخیر بوده اس��ت‪ .‬برند ارزان قیم��ت رنو به خاطر ارائه‬ ‫محصوالت س��اده‪ ،‬بدون دردس��ر و ارزان قیمت برای‬ ‫خریداران کم درامد مشهور شده است‪.‬‬ ‫س��اندرو ارزان ترین خودروی بازار بریتانیا است اما‬ ‫یک سوپر مینی فول سایز بوده و ساده بودن‪ ،‬راحتی‬ ‫و کاربردی بودن باالی ساندرو باعث شده این خودرو‬ ‫بدون دردسر شما را به مقصد برساند‪ .‬مدل های فول‬ ‫این خودرو دارای تجهیزات بیشتری هستند اما نسخه‬ ‫پای��ه ‪ Access‬بهای زیر ‪ 6‬هزار پوند داش��ته و حتی‬ ‫اگر اکثر افراد به دنبال نس��خه های فول تر باشند اما‬ ‫بازهم این نسخه سرها را به سوی خود برمی گرداند‪.‬‬ ‫کابی��ن این خودرو جادارتر از اکثر رقبای س��اندرو‬ ‫بوده و هزینه های مالکیت ان کم هستند‪ .‬داچیا تحت‬ ‫تملک برند رنو بوده و ریش��ه س��اندرو نیز به دومین‬ ‫نسل کلیو که در سال ‪ 1998‬معرفی شده بازمی گرد‪.‬‬ ‫اگرچه شاس��ی این خودرو نس��بتاً سنتی و قدیمی‬ ‫ب��وده ام��ا برخ��ی پیش��رانه های ان از جدیدتری��ن‬ ‫فناوری های کاهنده مصرف س��وخت رنو س��ود برده‪،‬‬ ‫بنابراین س��اندرو بس��یار کم مصرف است‪ .‬نسل قبلی‬ ‫و از رده خ��ارج س��اندرو که هم اکنون در کش��ورمان‬ ‫عرضه می ش��ود بهای ح��دود ‪ 500‬میلیون ریالی در‬ ‫ساده ترین نسخه داشته و همین مقایسه نسبتاً ساده‪،‬‬ ‫حتی در حال��ت کام ً‬ ‫ال ابتدایی تبدی��ل پوند به ریال‬ ‫نشان می دهد که چقدر از صنعت خودروی روز عقب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رنو توئی�زی – ‪ 6995‬پوند (حدود ‪475‬‬ ‫میلیون ریال)‬ ‫ایا رن��و توئیزی یک خودرو اس��ت؟ ای��ن ‪ 4‬چرخ‬ ‫کوچ��ک دو نفره و الکتریکی ش��بیه کانس��پت های‬ ‫طراح��ی اینده نگران��ه بوده و به صورت رس��می یک‬ ‫چهار چرخ س��نگین محسوب می شود اما برای راندن‬ ‫ان نیازمند گواهینام��ه خواهید بود‪ .‬با قیمت ‪6995‬‬ ‫پوندی‪ ،‬توئیزی دومین خودروی ارزان بریتانیاس��ت‪.‬‬ ‫رده بن��دی ‪ 4‬چرخ توئیزی به این معنی اس��ت که با‬ ‫وس��یله ای نیم��ه خودرو‪/‬نیمه موتورس��یکلت طرف‬ ‫هس��تیم و صندلی سرنشین ان درست عقب صندلی‬ ‫راننده قرار دارد‪ .‬اگرچه کناره های خودرو ازاد اس��ت‬ ‫اما درب های قیچی مانند سفارشی حفاظت بیشتری‬ ‫ایجاد ک��رده و محفظه قابل قفل ‪ 31‬لیتری نیز برای‬ ‫قرار دادن برخی اش��یا طراحی ش��ده است‪ .‬علیرغم‬ ‫تمام��ی این م��وارد‪ ،‬توئیزی ب��رای اکث��ر خریداران‬ ‫محصولی کاربردی نخواهد بود‪ .‬توئیزی با پیش��رانه‬ ‫الکتریک��ی با قدرت ‪ 17‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪57‬‬ ‫نیوت��ون متری عملکردی ارام و بدون صدا در ش��هر‬ ‫دارد‪ .‬حداکثر س��رعت این وسیله به ‪ 80‬کیلومتر در‬ ‫ساعت می رس��د‪ .‬شارژ کامل توئیزی با شارژر خانگی‬ ‫سه ساعت و نیم طول می کشد و محدوده حرکتی ان‬ ‫‪ 100‬کیلومتر تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹داچیا لوگان – ‪ 6995‬پوند (حدود ‪475‬‬ ‫میلیون ریال)‬ ‫حض��ور محص��ول دیگ��ری از داچیا در فهرس��ت‬ ‫ارزان قیمت ترین خودروها اص�ل ً‬ ‫ا جای تعجبی ندارد‬ ‫ام��ا موضوعی که ش��وکه کننده بوده فضایی اس��ت‬ ‫که داچیا ل��وگان ‪ MCV‬در اختیارتان قرار می دهد‪.‬‬ ‫ل��وگان ارزان ترین استیش��ن ب��ازار بریتانی��ا بوده و‬ ‫نس��خه پایه ‪ Access‬ان قیمت ‪ 6995‬پوندی دارد‪.‬‬ ‫البته این قیمت کم با حذف بسیاری از تجهیزات پایه‬ ‫مثل شیش��ه های برقی‪ ،‬رادیو و پشت سری های عقب‬ ‫حاصل ش��ده است‪ .‬نس��خه های نیمه فول که قیمت‬ ‫زیر ‪ 8‬هزار پوندی دارند با تجهیزات بیش��تری عرضه‬ ‫ش��ده و نس��خه فول این خودرو که قیمتی حدود ‪9‬‬ ‫هزار پوند دارد بیشتر شبیه یک استیشن برندی رده‬ ‫میانی است‪.‬‬ ‫داچیا لوگان ‪ MCV‬شبیه دیگر محصوالت داچیا‬ ‫بوده و سواری ان مناسب است‪ .‬دیگر نقطه قوت این‬ ‫خودرو کاربرد باالی ان است‪ .‬صندوق لوگان ‪MCV‬‬ ‫حجم ‪ 573‬لیتری داشته و اگر بخواهید همین میزان‬ ‫فضا را در خودرویی دیگر داشته باشید باید به دنبال‬ ‫خودروه��ای گران تری همچ��ون فولکس واگن گلف‬ ‫استیت یا فورد فوکوس استیت بروید‪.‬‬ ‫‹ ‹س�وزوکی س�لریو – ‪ 7499‬پوند (حدود‬ ‫‪ 510‬میلیون ریال)‬ ‫س��وزوکی س��لریو با عرضه در اوایل س��ال ‪2015‬‬ ‫جانش��ین دو خودروی ش��هری التو و اس��پلش شد‪.‬‬ ‫کابین این خودرو بزرگ تر از اش��کودا سیتی گو بوده‬ ‫و تجهیزات اس��تاندارد بیش��تری نسبت به هیوندای‬ ‫‪ i10‬ارائ��ه می کند‪ .‬هزینه های ای��ن خودرو نیز کمتر‬ ‫از سئات ‪ Mii‬می باشد‪ .‬این یک شروع خوب بوده اما‬ ‫کیفیت و تجربه رانندگی سلریو ان‬ ‫را در پله ای پایین تر قرار می دهد‪.‬‬ ‫بهای این خ��ودرو از ‪7499‬‬ ‫پوند اغاز می شود و تمامی‬ ‫مدل ها دارای رینگ های‬ ‫الی��اژی‪ ،‬سیس��تم‬ ‫تهوی��ه مطب��وع‪،‬‬ ‫ارتباط بلوتوث و‬ ‫رادیوی ‪DAB‬‬ ‫می با ش��ند ‪.‬‬ ‫خریداران در مدل‬ ‫فول ‪ SZ4‬تجهیزاتی‬ ‫همچ��ون شیش��ه های‬ ‫برقی‪ ،‬تریم همرنگ بدنه و‬ ‫سیستم صوتی به ‪ 4‬بلندگو را‬ ‫به دس��ت خواهند اورد‪ .‬کیفیت‬ ‫ای��ن خ��ودرو ب��ا رقب��ای اروپایی‬ ‫همخوانی ندارد اما هیچ خودروی‬ ‫ش��هری دیگ��ری ای��ن میزان‬ ‫تجهیزات را با چنین قیمت‬ ‫نازلی ارائه نمی کند‪.‬‬ ‫تنه��ا ی��ک جف��ت‬ ‫پیشرانه ‪ 3‬سیلندر ‪1‬‬ ‫لیتری را می توان‬ ‫س��فا ر ش‬ ‫داد؛ پیش��رانه‬ ‫اس��تاندارد ب��کار‬ ‫رفت��ه هزینه ه��ای‬ ‫بس��یار کمی داش��ته و‬ ‫در ه��ر کیلومت��ر ‪ 99‬گرم‬ ‫دی اکس��ید کرب��ن تولی��د‬ ‫می کن��د‪ .‬همان گونه که انتظار‬ ‫داری��د این خودرو ب��رای تردد در‬ ‫ش��هر تولید ش��ده اس��ت‪ .‬با این وجود پیشرانه سه‬ ‫س��یلندر س��لریو قدرت زیادی داشته و برای حرکت‬ ‫در ترافیک کام ً‬ ‫ال پاسخگو است‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�کودا سیتی گو – ‪ 8635‬پوند (حدود‬ ‫‪ 590‬میلیون ریال)‬ ‫س��یتی گ��و در س��ال ‪ 2012‬معرف��ی ش��ده و‬ ‫در جایگاه��ی پایین ت��ر از س��وپرمینی فابی��ا ق��رار‬ ‫می گی��رد‪ .‬البته این خودرو از نظر فضای سرنش��ین‬ ‫تقریب��اً با فابی��ا براب��ری می کند‪ .‬این ام��ر به خاطر‬ ‫قربان��ی کردن فضای صندوق حاصل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫س��یتی گو از زمان عرضه به ص��ورت ‪ 3‬یا ‪ 5‬درب در‬ ‫دس��ترس بوده و نیروبخش ان پیش��رانه ‪ 3‬سیلندر‬ ‫بنزینی با خروجی ‪ 59‬یا ‪ 74‬اس��ب بخاری می باشد‪.‬‬ ‫هر دو نس��خه به گیربکس ‪ 5‬س��رعته دستی متصل‬ ‫بوده هرچند یک گیربکس اتوماتیک نیز در مدل های‬ ‫‪ SE‬با پیشرانه ‪ 59‬اسبی و ‪ SE L‬با قدرت‬ ‫‪ 74‬اس��ب بخاری در دس��ترس اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه س��یتی گو خودروی سریعی‬ ‫نیس��ت اما با توجه به کار س��خت‬ ‫پیش��رانه در رس��اندن خ��ودرو‬ ‫به س��رعت های ب��اال به طور‬ ‫شگفت انگیزی ارام بوده و‬ ‫سواری راحتی نیز دارد‪.‬‬ ‫پرفورمنس مناس��ب‬ ‫مناسب با هزینه های پایین دریافت خواهید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ح��ال نوبت خریدار اس��ت تا یکی از‬ ‫خودروهای معرفی ش��ده را انتخاب‬ ‫کند ان هم خودرویی که با جیب‬ ‫خود همخوانی داشته باشد‪.‬‬ ‫در بسیاری از‬ ‫خودروها‪ ،‬بزرگ ترین چالش‬ ‫خودروسازان وجود محصوالت‬ ‫کارکرده با تجهیزات بیشتر‪ ،‬پیشرانه‬ ‫بهتر و نشان لوکس تر روی خودرو است؛‬ ‫اما با این وجود بسیاری از مردم ریسک خرید‬ ‫خودرویی دست دوم را به جان نخریده‬ ‫و محصولی صفر با گارانتی کامل‬ ‫و پیشنهادهای مالی بهتر را‬ ‫ترجیح می دهند‬ ‫س��یتی گو باعث شده‬ ‫خودروی��ی ب��ا س��واری‬ ‫هیجان انگی��ز باش��د و ب��ا‬ ‫وج��ود ارزش باقی مانده زیاد و‬ ‫پیشنهادهای مالی وسوسه انگیز‪،‬‬ ‫س��یتی گ��و خودروی��ی قدرتمن��د‬ ‫در کالس خ��ود اس��ت‪ .‬ب��ا توج��ه به‬ ‫انعطاف پذی��ری ب��اال‪ ،‬ش��ما خودروی��ی‬ ‫سرعت‬ ‫سرکشی با چند اسب؟‬ ‫به لط��ف خودروهای��ی همچ��ون دوج چلنجر و‬ ‫چارجر ‪ SRT‬هلکت‪ ،‬دست یافتن به یک خودروی‬ ‫بس��یار قوی کام ً‬ ‫ال سهل تر از هر زمان دیگری است‪.‬‬ ‫اگرچه رام بودن ‪ 707‬اس��ب زیر پای راستتان کام ً‬ ‫ال‬ ‫جذاب اس��ت اما احتماالً خودرویی کم توان تر برای‬ ‫استفاده روزمره انتخاب بهتری خواهد بود‪.‬‬ ‫ما چن��د صباحی را با چارج��ر ‪ SRT‬هلکت همراه‬ ‫بودیم و اگرچه این خ��ودرو فوق العاده هیجان انگیز‬ ‫اس��ت اما خب قدرت پیش��رانه‪ ،‬کمی زیاد اس��ت‪.‬‬ ‫صدای پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 6/2‬لیتری هلکت انسان‬ ‫را معتاد کرده و تجربه ای که با فش��ردن پدال گاز و‬ ‫فرو رفتن در صندلی به دس��ت می اورید با هیچ چیز‬ ‫دیگری قابل مقایسه نیست؛ اما خب همین صدا به‬ ‫معن��ی گوش به زنگ ب��ودن پلیس از چند صد متر‬ ‫ان طرف تر بوده و رس��یدن به سرعت غیرمجاز نیز‬ ‫در چش��م به هم زدنی رخ می دهد بنابراین همیشه‬ ‫ریس��ک از دس��ت رفتن گواهینامه رانندگی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رانندگی کنیم و فهمیدیم که س��دان های ‪WRX‬‬ ‫و ‪ WRX STI‬ق��درت کام�ل ً‬ ‫ا مناس��بی دارن��د‪.‬‬ ‫همی��ن چند وقت پی��ش بود که ‪ 300‬اس��ب بخار‬ ‫برای یک خ��ودروی جاده ای کام ً‬ ‫ال زیاد محس��وب‬ ‫می ش��د ام��ا هم اکن��ون خودروه��ای اج��اره ای و‬ ‫نمونه های اس��پورت پای��ه قدرت بیش��تری دارند‪.‬‬ ‫قدرت تولیدی مناس��ب پیش��رانه به اندازه ای است‬ ‫که تضمین کند ش��ما پش��ت فرمان یک مینی ون‬ ‫در الین تندرو به دردس��ر نخواهید افتاد و از طرفی‬ ‫هم بتوانی��د در زمان بدی اب و ه��وا خانه را ترک‬ ‫چند هفته پیش و زمانی که یک س��دان را در هوای‬ ‫مطبوع و گرم��ی می راندیم هم در یافتن جاده های‬ ‫وحشتناک دیترویت به مشکل برخورده بودیم‪ .‬حاال‬ ‫حتی نمی توانیم تص��ور کنیم دو قلوهای هلکت در‬ ‫یک روز بارانی چگونه خواهند بود‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر باید ب��ا افتخ��ار اع�لام کنیم که‬ ‫برای یک س��ال پش��ت فرمان مزدا میات��ا ‪ 92‬قرار‬ ‫داش��تیم‪ .‬ای��ن خ��ودروی اس��پورت کوچ��ک تنها‬ ‫‪ 116‬اس��ب بخ��ار ق��درت دارد‪ .‬برخ�لاف چارجر‬ ‫هلک��ت‪ ،‬میات��ا تقریب��اً در هم��ه ش��رایط ب��ه جز‬ ‫بزرگ��راه هیجان انگیز اس��ت‪ .‬پیش��رانه ‪ 4‬س��یلندر‬ ‫این خودرو در رس��یدن به س��رعت های بزرگراهی‬ ‫مشکل دارد و س��بقت گرفتن با ان خنده دار است‪.‬‬ ‫ام��ا هنوز ه��م این خ��ودرو در یک ج��اده کوچک‬ ‫هیج��ان و ل��ذت فراوان��ی دارد؛ و ای��ن حقیق��ت‬ ‫که ش��ما س��رعتی دارید که نه پلیس را حس��اس‬ ‫می کن��د و ن��ه گواهینام��ه رانندگ��ی خ��ود را از‬ ‫دس��ت می دهی��د باعث ارام��ش خاطر می ش��ود‪.‬‬ ‫اخیرا ً توانس��تیم با چند دستگاه س��وبارو در یخ نیز‬ ‫کنی��د‪ .‬راندن خودروهایی که قدرت دس��ت یافتنی‬ ‫در تمامی ش��رایط اب و هوایی دارند اسان است و‬ ‫البته زود هم کالفه کننده نمی ش��وند اما در نهایت‬ ‫باید گفت یافتن خودرویی با قدرت مناسب‪ ،‬به شما‬ ‫یعنی راننده و میزان فشردن پدال گاز بستگی دارد‬ ‫زی��را یک خودروی ‪ 300‬اس��بی قدرت بیش از حد‬ ‫کافی برای به دردسر انداختنتان دارد‪ .‬خب شما چه‬ ‫نظری دارید؟ ایا ‪ 300‬اسب بخار یک نقطه مناسب‬ ‫برای داش��تن هیجان زیاد ب��وده یا باید باالتر از این‬ ‫مرز حرکت کرد؟‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بازار بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫امارهای شگفت انگیز از میزان حواس پرتی رانندگان‬ ‫بنا به نتایج نظرس��نجی جدیدی که به عنوان بخش��ی از شاخص‬ ‫فرهن��گ ایمنی ترافیک ‪ AAA‬منتش��ر ش��ده‪ ،‬رانندگ��ی در حال‬ ‫حواس پرت��ی رو به افزایش بوده و این امر دخالت بیش��تری در وقوع‬ ‫تصادفات خواهد داش��ت‪ .‬پس از جمع اوری نتایج‪ ،‬موسس��ه ‪AAA‬‬ ‫تخمی��ن زده ‪ 49/1‬درصد رانندگان اذعان کرده اند در زمان رانندگی‬ ‫با گوش��ی تلفن همراه صحبت کرده اند‪ 44/9 .‬درصد از رانندگان نیز‬ ‫گفته اند ماه گذش��ته در زمان رانندگی پیامک ی��ا ایمیل خوانده اند‬ ‫و ‪ 34/6‬درص��د رانن��دگان نیز گفته اند در زم��ان رانندگی پیامک یا‬ ‫ایمیل فرستاده اند‪.‬علیرغم مشاهده این اعداد‪ ،‬حدود ‪ 58‬درصد افراد‬ ‫گفته ان��د صبحت کردن با گوش��ی تلفن همراه یک خطر جدی برای‬ ‫ایمنی ش��ان بوده و ‪ 78‬درصد افراد نیز معتقدند پیامک بازی در زمان‬ ‫رانندگی یک خطر بزرگ است‪ .‬این اعتقاد با حقایق جدیدی حمایت‬ ‫می ش��وند به گونه ای ک��ه داده های ‪ AAA‬نش��ان می دهد صحبت‬ ‫ک��ردن در زمان رانندگی ش��انس وقوع تصادف را ت��ا ‪ 4‬برابر افزایش‬ ‫می دهد درحالی که پیامک دادن در همین زمان خطر تصادف را تا ‪8‬‬ ‫برابر بیشتر می کند‪.‬البته پیامک دادن و صحبت با گوشی تلفن همراه‬ ‫تنها خطرات واقعی نیس��تند‪ .‬نزدیک نیمی از پاسخ دهندگان اذعان‬ ‫داش��ته اند در بزرگراه ها ‪ 24‬کیلومتر در س��اعت بیش از محدودیت‬ ‫قانون��ی س��رعت داش��ته اند و در خیابان ه��ا نیز این میزان س��رعت‬ ‫غیرمجاز به ‪ 16‬کیلومتر در ساعت می رسد‪ .‬حدود ‪ 42‬درصد افراد نیز‬ ‫گفته اند در ماه گذشته از چرا غ قرمز عبور کرده اند‪.‬‬ ‫فکر کنم رسیدیم عزیزم…‬ ‫اگر گزارش اخری به اندازه کافی بد نیس��ت پس باید بدانید ‪30/8‬‬ ‫درص��د افراد اعت��راف کرده اند در زمان رانندگی به اندازه ای خس��ته‬ ‫بوده اند که به س��ختی می توانستند چش��م های خود را باز نگه دارند‪.‬‬ ‫‪ 13/5‬درصد افراد نیز گفته اند در زمان رانندگی میزان الکل خونشان‬ ‫بسیار نزدیک محدوده قرمز و یا فراتر از ان بوده است‪.‬‬ ‫مروری بر صنعت خودروسازی و قطعه سازی ترکیه‬ ‫مرغ همسایه غاز است‬ ‫همپای خودروس��ازی‪ ،‬صنعت قطعه سازی ترکیه نیز‬ ‫پیش��رفت چش��مگیری را تجربه می کن��د‪ .‬همان گونه‬ ‫که بس��یاری از ش��رکت های به نام قطعه سازی دنیا در‬ ‫ترکی��ه ضمن تولید برای خودروس��ازان داخلی حضور‬ ‫قابل توجهی در بازار صادرات��ی ان دارند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که صادرات قطع��ات و مجموعه های خودرو در‬ ‫س��ال ‪ 2016‬با ‪ 4‬درصد افزایش نسبت به سال ‪2015‬‬ ‫به رقم ‪ 8/9‬میلیارد دالر رسید‪ .‬از عمده ترین محصوالت‬ ‫این بخش می توان به انواع الس��تیک خودرو‪ ،‬شیش��ه‪،‬‬ ‫مجموعه موتور‪ ،‬باطری و سایر اجزای خودرو و قطعات‬ ‫یدکی اش��اره ک��رد‪ .‬همچنین در ‪ 10‬ماهه اول س��ال‬ ‫‪ 2017‬صادرات این بخش روند رو به رشد خود را ادامه‬ ‫داده و با ‪ 8‬درصد افزایش نس��بت به ده ماه اول س��ال‬ ‫‪ 2016‬رق��م ‪8‬میلیارد دالر را ثبت کرده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫بازه زمانی صادرات انواع الس��تیک خودرو ‪ 15‬درصد‪،‬‬ ‫شیش��ه ‪ 13‬درصد‪ ،‬مجموعه موت��ور ‪ 24‬درصد و انواع‬ ‫باطری ‪ 33‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نقش بازار ایران در صنعت خودروی ترکیه‬ ‫مزی��ت همس��ایگی‪ ،‬ایران را ب��ه یک��ی از بازارهای‬ ‫صادراتی جذاب برای ترکیه تبدیل کرده اس��ت‪ .‬گرچه‬ ‫ش��رکت ها و اصوالً اقتصاد ترکیه شدیدا ً به سمت غرب‬ ‫متمایل اس��ت‪ ،‬ولی بع��د از برج��ام و همچنین دیدار‬ ‫روسای جمهوری ترکیه و ایران و امضای تفاهم نامه های‬ ‫تجاری مبنی بر افزایش تراز تجاری به سطح ده میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬نگاه شرکت ها و صنعتگران ترک بیش از پیش به‬ ‫ایران دوخته شده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،2016‬ایران بعد از المان‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬امریکا‪ ،‬فرانس��ه و اس��پانیا جایگاه هش��تم را در‬ ‫فهرس��ت بازارهای صادراتی ترکی��ه به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در این س��ال حجم کل صادرات ترکیه به‬ ‫ایران به رق��م ‪ 3/7‬میلیارد دالر مع��ادل ‪ 2/8‬درصد از‬ ‫کل صادرات ترکیه رس��یده است‪ .‬ارزش صادرات اقالم‬ ‫مرتبط با صنعت خودرو به ایران تقریباً به ‪ 345‬میلیون‬ ‫دالر رس��ید که ‪ 9/34‬درص��د از کل ص��ادرات ترکیه‬ ‫به ایران اس��ت و در مقایس��ه با س��ال ‪ ،2015‬افزایش‬ ‫‪70‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬در ده ماه نخس��ت سال‬ ‫‪ 2017‬نی��ز همچنان رقم ص��ادرات در این بخش روند‬ ‫افزایش��ی خ��ود را ادامه داده اس��ت به گون��ه ای که با‬ ‫‪40‬درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل‬ ‫به رقم ‪ 403‬میلیون دالر رس��ید و سهم این صنعت از‬ ‫صادرات ترکیه به ایران به عدد ‪14‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫گرچه ارزش و س��هم صنعت خودرو در صادرات ترکیه‬ ‫به ایران افزایش یافته اس��ت ول��ی میزان کل صادرات‬ ‫ترکی��ه ب��ه ایران در ده ماهه نخس��ت س��ال ‪ 2017‬با‬ ‫‪16/5‬درصد کاهش به عدد ‪ 2/8‬میلیارد دالر نزول کرده‬ ‫اس��ت و جایگاه ایران از رتبه هشتم بازارهای صادراتی‬ ‫ترکیه به رتبه سیزدهم نزول کرده است‪.‬‬ ‫نگاهی ب��ه امارهای ارایه ش��ده نش��ان می دهد که‬ ‫صنعت خودرو نقش مهمی در صادرات ترکیه به ایران‬ ‫ایفا می کند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری ص��ادرات محور در ای��ران‪ ،‬هدف هایی‬ ‫نیز ارایه ش��ده اس��ت‪ .‬دس��تیابی به تولید سه میلیون‬ ‫دستگاه خودرو در بخش س��واری با سهم ‪50‬درصدی‬ ‫برن��د داخلی‪ ،‬صادرات یک میلیون خ��ودرو‪ ،‬تامین ‪25‬‬ ‫میلیارد دالر انواع قطعات و مجموعه های خودرو توسط‬ ‫قطعه س��ازان داخلی و صادرات ش��ش میلیارد دالری‬ ‫قطعات و مجموعه های خ��ودرو ازجمله اهداف مندرج‬ ‫در سند چشم انداز است‪ .‬در بخش خودروهای تجاری‪،‬‬ ‫تولید ‪ 120‬هزار دس��تگاه خودرو ش��امل صادرات ‪30‬‬ ‫هزار دس��تگاه هدف گذاری ش��ده است‪ .‬درنهایت سهم‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در تولید ناخالص ملی نی��ز باید به ‪4‬‬ ‫درصد برسد‪ .‬در این س��ند همچنین سهم خودروهای‬ ‫واردات��ی در بازار فروش خ��ودروی ایران نیز ‪ 300‬هزار‬ ‫دستگاه لحاظ شده است‪.‬‬ ‫عملکرد کنونی صنعت خودروی ترکیه از اهدافی که‬ ‫برای هش��ت سال اینده صنعت خودروی ایران در نظر‬ ‫گرفته شده است به مراتب بهتر است‪ .‬مجموع صادرات‬ ‫خودروهای سواری و تجاری حال حاضر ترکیه باالتر از‬ ‫یک میلیون دس��تگاه خودرو است‪ .‬ارزش صادرات انواع‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرو قریب به ‪ 9‬میلیارد دالر‬ ‫در سال اس��ت که ‪ 3‬میلیارد دالر بیشتر از هدف سند‬ ‫چش��م انداز صنعت خودروی ایران است‪ .‬مجموع ارزش‬ ‫ص��ادرات خودرو‪ ،‬قطع��ات و مجموعه ه��ای خودروی‬ ‫ترکیه در سال به ‪ 24‬میلیارد دالر بالغ می شود‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودروی ایران در س��ال ‪ 2015‬ب��ا تولید‬ ‫تقریب��ی ‪ 986‬هزار دس��تگاه انواع خودرو با رش��د ‪30‬‬ ‫درصدی تولید در سال ‪ 2016‬به رقم بیش از ‪ 1‬میلیون‬ ‫و ‪280‬هزار دستگاه خودرو دست یافت‪ .‬در ‪ 10‬ماه اول‬ ‫سال ‪ 2017‬نیز تولید انواع خودرو به بیش از ‪1‬میلیون‬ ‫دس��تگاه بالغ ش��ده اس��ت‪ .‬دس��تیابی به هدف سند‬ ‫چشم انداز و تولید ‪ 3‬میلیون و ‪ 120‬هزار دستگاه انواع‬ ‫خودرو در سال ‪ 1404‬مس��تلزم افزایش بیش از ‪130‬‬ ‫درصدی تولید در هش��ت س��ال اینده است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر صنعت خودروی ایران باید س��االنه میانگین رشد‬ ‫‪ 16‬درصدی داش��ته باش��د‪ .‬ایا پلتفرم های موجود که‬ ‫امروزه نیز چالش فروش دارند در سال های اتی کماکان‬ ‫در حال تولید خواهند بود؟ و یا ارائه پلتفرم های جدید‬ ‫و افزایش ظرفیت تولید ان ها توانایی جذب نقدینگی و‬ ‫برابری باقدرت خرید مشتریان را خواهد داشت؟‬ ‫با نگاهی به اهداف س��ند چش��م انداز و مقایسه ان با‬ ‫شرایط کنونی صنعت خودروی ترکیه‪ ،‬دستیابی به این‬ ‫اهداف (گرچه ارزو و تمنای قلبی هر ایرانی اس��ت) به‬ ‫دلیل عدم وجود پیش ش��رط های الزم‪ ،‬بسیار دشوار به‬ ‫نظر می رس��د‪ .‬با فرض اشباع نشدن بازار و از رده خارج‬ ‫ش��دن خودروهای فرسوده در هشت سال اینده‪ ،‬شاید‬ ‫تولید خودروی ایران در سایه بسته نگاه داشتن درهای‬ ‫واردات ب��ه مرز دو میلیون خودرو برس��د ولی تولید و‬ ‫صادرات یک میلیون خ��ودرو و صادرات ‪ 6‬میلیارد دالر‬ ‫قطعه و مجموعه های خودرو بی شک مستلزم پیمودن‬ ‫مس��یری اس��ت که در بسیاری از کش��ورها به ویژه در‬ ‫کشور همسایه ما ترکیه طی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگ�ی جهش اقتصادی ترکیه و رش�د‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ .1‬موافقت نامه های تعرفه و تجارت‬ ‫در س��ایه معاهده تعرفه و تجارت‪ ،‬کش��ور ترکیه به‬ ‫س��هولت به ب��ازار ‪ 510‬میلی��ون نفری اتحادی��ه اروپا‬ ‫دسترسی یافته است‪ .‬عالوه بر این از طریق موافقت نامه‬ ‫تجارت ازاد با ‪ 27‬کش��ور خارج از اتحادیه اروپا به بازار‬ ‫‪ 335‬میلیون نفری ان کشورها نیز دسترسی داشته‪ ،‬با‬ ‫در نظ��ر گرفتن ‪ 80‬میلیون بازار داخلی مجموعاً دارای‬ ‫دسترس��ی به بازاری به بزرگی ‪ 945‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫این پیمان های تجاری عالوه بر تسهیل تجارت خارجی‪،‬‬ ‫به نوعی برای س��رمایه گذار خارج��ی رغبت و اطمینان‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این ترکی��ه با بیش از ‪80‬‬ ‫کش��ور دنیا معاهده های دوجانبه به منظور جلوگیری از‬ ‫اعمال مالیات مضاعف به امضا رسانده است‪.‬‬ ‫‪ .2‬سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در ب��ازه زمان��ی س��ال های ‪ 1973‬ت��ا ‪ 2002‬جمعاً‬ ‫قری��ب به ‪ 15‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫ترکیه انجام ش��ده است‪ .‬ولیکن در سایه تسهیل هر چه‬ ‫بیشتر س��رمایه گذاری خارجی و ارائه مشوق های الزم‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در ترکیه در فاصله س��ال های‬ ‫‪ 2003‬تا ‪ 2016‬به ‪ 180‬میلیارد دالر بالغ ش��ده است‪.‬‬ ‫تع��داد ش��رکت های خارج��ی ثبت ش��ده در ترکیه تا‬ ‫س��ال ‪ 2002‬برابر با ‪ 5600‬ش��رکت بوده که این رقم‬ ‫در س��ال ‪ 2016‬ب��ه ‪ 52‬هزار و ‪ 800‬ش��رکت افزایش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ 35/5 .‬درصد از س��رمایه گذاری های‬ ‫خارجی در بخ��ش مالی‪ 23/6 ،‬درصد در بخش تولید‪،‬‬ ‫‪ 12/2‬درص��د در بخ��ش ان��رژی‪ 8/5 ،‬درصد در بخش‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات‪ 5/4 ،‬درصد در بخش‬ ‫عمده و خرده فروش��ی‪ 3/6 ،‬درصد در بخش حمل ونقل‬ ‫و لجس��تیک‪ 2/9 ،‬درصد در بخش عمران و ‪ 8/3‬درصد‬ ‫در سایر بخش ها بوده است‪.‬‬ ‫مبدا عمده س��رمایه گذاری های خارجی کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی بوده اند‪ .‬بریتانیا با ‪ 12/3‬درصد‪ ،‬هلند با ‪11/3‬‬ ‫درص��د‪ ،‬الم��ان با ‪ 6/6‬درص��د‪ ،‬اتریش ب��ا ‪ 6/2‬درصد‪،‬‬ ‫اس��پانیا با ‪ 5/9‬درصد‪ ،‬س��وئیس با ‪ 1/8‬درصد‪ ،‬روسیه‬ ‫ب��ا ‪6/4‬درصد‪ ،‬جمه��وری اذربایجان ب��ا ‪ 3/5‬درصد و‬ ‫سایر کش��ورهای اروپایی با ‪ 18/1‬درصد از عمده ترین‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی در ترکیه هس��تند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ش��رکت های اروپایی‪ ،‬ش��رکت های امریکای��ی با ‪9/7‬‬ ‫درصد‪ ،‬ح��وزه خلیج فارس با ‪ 9/4‬درصد و چین با ‪1/3‬‬ ‫درصد از دیگر سرمایه گذاران خارجی در ترکیه به شمار‬ ‫می روند‪ .‬ش��ایان ذکر است‪ ،‬کش��ور ترکیه با ‪ 75‬کشور‬ ‫معاهده ه��ای دوجانبه حمایت از س��رمایه گذاری امضا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ .3‬مشوق ها‬ ‫بنا به ام��ار موجود‪ ،‬نیمی از جمعی��ت ترکیه یعنی‬ ‫مع��ادل ‪ 40‬میلی��ون نف��ر زیر ‪ 30‬س��ال س��ن دارند‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه اتحادیه اروپا ب��ا کاهش ده درصدی نیروی‬ ‫کار تا س��ال ‪ 2035‬مواجه خواهد بود در ترکیه نیروی‬ ‫کار ت��ا این س��ال قریب به ‪ 20‬درص��د افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬لذا جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی پاره ای‬ ‫از مش��وق ها و تس��هیالت برای ش��رکت های داخلی و‬ ‫خارجی در زمینه های مختلف در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫قب��ل از هر چیز‪ ،‬الزم به ذکر اس��ت که تعداد روزهای‬ ‫الزم برای راه اندازی شرکت داخلی یا خارجی در ترکیه‬ ‫از ‪ 38‬روز در س��ال ‪ 2002‬به ‪ 6/5‬روز در س��ال ‪2016‬‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫طب��ق امار بانک جهانی‪ ،‬ن��رخ مالیات کل (درصد از‬ ‫س��ود تجاری) در کش��ور ترکیه در س��ال ‪ 2005‬برابر‬ ‫با ‪ 53/1‬بوده اس��ت‪ ،‬درحالی که این ش��اخص در سال‬ ‫‪ 2016‬با ‪ 22‬درصد کاهش به رقم ‪ 41/4‬رس��یده است‬ ‫و به گونه ای میل سرمایه گذاری در این کشور را افزایش‬ ‫داده است‪ .‬در سال ‪ 2016‬میانگین این شاخص در دنیا‬ ‫‪ 40/5‬بوده است‪.‬‬ ‫پروژه های طراحی‪ ،‬تحقیق و توس��عه از مش��وق ها و‬ ‫معافیت ه��ای گس��ترده ای برخوردارن��د‪ .‬حداقل تعداد‬ ‫پرسنل مورد نیاز برای ایجاد یک مرکز تحقیق و توسعه‬ ‫از ‪ 30‬به ‪ 15‬نفر کاهش یافته اس��ت‪ .‬دولت بخش��ی از‬ ‫حق��وق کارکنان مرک��ز تحقیق و توس��عه را که دارای‬ ‫مدرک علمی هس��تند‪ ،‬برای مدت دو س��ال پوش��ش‬ ‫می دهد‪ .‬این مشارکت به مقدار حداقل دستمزد خالص‬ ‫(‪ 1404‬لی��ر) محدود می ش��ود‪ .‬مش��وق های مالیاتی و‬ ‫یارانه ای به پروژه های مش��ترک به منظور تشویق انجام‬ ‫پروژه های مش��ترک ارائه می شود‪ .‬برای محصوالتی که‬ ‫‹ ‹س�ند چش�م انداز ‪ 1404‬صنعت خودروی‬ ‫ای�ران و مقایس�ه ب�ا وضعیت کنون�ی صنعت‬ ‫خودروی ترکیه‬ ‫در س��ند چش��م انداز ‪ 1404‬صنعت خودروی ایران‪،‬‬ ‫ضمن تاکید بر همکاری با برندهای جهانی و منطقه ای‬ ‫در خودروس��ازی و قطعه س��ازی و همچنین دعوت به‬ ‫به عنوان بخش��ی از پروژه های طراحی‪ ،‬تحقیق و توسعه‬ ‫و ن��واوری به کش��ور وارد می ش��وند‪ ،‬به منظور کاهش‬ ‫مدت زم��ان و هزینه های پ��روژه معافیت های گمرکی‬ ‫اعمال می شود‪ .‬برای پرسنل مشغول در مناطق توسعه‬ ‫فناوری‪ ،‬مراکز تحقیق و توس��عه ی��ا مراکز طراحی که‬ ‫برای انجام پروژه یا تحصیالت تکمیلی به خارج از کشور‬ ‫اعزام می ش��وند معافیت ها و مشوق هایی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬بودجه پش��تیبانی از پروژه های کارافرینی‪-‬‬ ‫فناوری فارغ التحصی�لان جدید‪ ،‬برای هر پروژه از مبلغ‬ ‫ص��د هزار لی��ر به مبلغ پانص��د هزار لیر بس��ته به نوع‬ ‫پروژه افزایش داده ش��ده اس��ت‪ .‬این بودجه به افرادی‬ ‫ک��ه حداکثر تا ده س��ال از زم��ان فارغ التحصیلی ان ها‬ ‫می گ��ذرد نیز تعلق می گیرد‪.‬در پی اجرای قانون ‪6662‬‬ ‫توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی انتظار‬ ‫می رود هزینه های تجاری ترکیه به میزان ‪ 14/3‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ ،‬حجم صادرات ‪ 2/7‬درصد و تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی ‪ 0/5‬درصد در س��ال افزایش یابد‪ .‬بر‬ ‫مبنای این توافقنامه امکان دسترسی به قوانین تجاری‬ ‫کش��ورهای عضو برای تس��ریع انتقال و ترخیص کاال‪،‬‬ ‫ازجمله کاالهای ترانزی��ت از طریق کاهش فرایندهای‬ ‫بوروکراتی��ک‪ ،‬کاه��ش هزینه ه��ای تج��اری ناش��ی از‬ ‫پرداخت عوارض و سایر پرداخت های مربوط به عبور از‬ ‫مرز اس��ت‪ .‬خصوصی سازی و محول کردن چرخ اقتصاد‬ ‫ب��ه بخش خصوص��ی‪ ،‬پذیرفتن نقش ب��ازار در اقتصاد‪،‬‬ ‫مهیا کردن ش��رایط س��رمایه گذاری خارج��ی با تبیین‬ ‫و اج��رای بیش از پیش سیاس��ت خارج��ی تعامل گرا‪،‬‬ ‫حذف تدریجی تعرفه های گمرکی و یا اعمال یکس��ان‬ ‫تعرفه ها بر تولیدات داخلی و وارداتی است‪.‬درخواس��ت‬ ‫ای��ران به عنوان بزرگ تری��ن اقتصاد خارج از س��ازمان‬ ‫تجارت جهانی برای پیوس��تن به این سازمان از جوالی‬ ‫‪ 1996‬به دالیل سیاس��ی به نوعی مسکوت مانده و تنها‬ ‫کارگروه ایران در ماه می س��ال ‪ 2005‬تشکیل گردیده‬ ‫که تنها فعالیت ان در حد پرس��ش و پاسخ های متقابل‬ ‫محدود مانده است‪ .‬امید است مسئوالن امر به پیگیری‬ ‫سیاست های تجاری و اقتصادی که در کشورهای دیگر‬ ‫در پیش گرفته ش��ده و نتیجه داده اس��ت روی اورند و‬ ‫از سیاست گذاری های سلیقه ای و منحصربه فرد اجتناب‬ ‫کرده و راه را برای افزایش س��رعت یکپارچگی صنعت و‬ ‫اقتصاد ایران با صنعت و اقتصاد جهانی باز کنند‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫مسیر پیدایش لیموزین ها‬ ‫براس��اس مس��تندات تاریخی‪ ،‬نخس��تین وسیله‬ ‫نقلیه ای ک��ه می توان نام ان را لیموزین گذاش��ت‪،‬‬ ‫در فرانس��ه ساخته ش��ده و نام ان هم از منطقه ای‬ ‫در فرانس��ه به نام (‪ )Limousin‬گرفته شده است‪.‬‬ ‫در دس��ته بندی های خودرویی‪ ،‬لیموزین یک سدان‬ ‫الکچری به حس��اب می اید که به وس��یله راننده با‬ ‫لب��اس مخصوص (‪ )Chauffeur‬رانده می ش��ود و‬ ‫عموما برای حمل ونقل مقامات سیاسی‪ ،‬سلبریتی ها‬ ‫و یا افراد خاص مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫درس��ال ‪1899‬ن��وع جدیدی از وس��یله نقلیه در‬ ‫فرانس��ه و در حوال��ی ش��هر پاریس تولید ش��د که‬ ‫متش��کل از یک جایگاه نس��بتا بزرگ برای نشستن‬ ‫سرنش��ینان و ی��ک صندل��ی در بیرون ات��اق برای‬ ‫نشستن راننده بود که به وسیله یک سقف پارچه ای‬ ‫یا چوبی کاور می ش��د‪.‬اما در س��ال ‪ 1900‬به سرعت‬ ‫بعد از گذش��ت کمتر از یک سال‪ ،‬این وسایل نقلیه‬ ‫بی نا م ونش��ان به دلیل اینکه گفته می ش��د از نمای‬ ‫روب��ه رو به حال��ت عبای چوپان��ان منطقه لیموزین‬ ‫فرانسه ش��باهت دارد‪ ،‬لیموزین نام گرفت که شاید‬ ‫نتوان هیچ دلیل منطقی برای این نامگذاری تعیین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در س��ال‪ 1901‬لیموزین در فرانسه به شدت مورد‬ ‫توجه قرار گرفت و پاریس��ی های سرمایه دار تمایل‬ ‫زیادی به خرید ان پیدا کردند‪ .‬دلیل انها برای خرید‬ ‫این وسیله این بود که می توانستد از ان برای حمل‬ ‫مواد غذایی خشک و همچنین البسه استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه و در س��ال ‪ 1902‬پ��س از چندس��ال‪،‬‬ ‫به دلیل مصطلح شدن کلمه لیموزین در بین مردم‪،‬‬ ‫دیکشنری اکسفورد برای نخستین بار واژه لیموزین‬ ‫را همانند بس��یاری دیگر از واژه هایی که براس��اس‬ ‫نامگذاری مردم محلی به وجود امده اند‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫مدل از خودرو به فهرست واژگان خود اضافه کرد‪.‬‬ ‫وقتی در سال ‪ 1903‬برای نخستین بار پای اولین‬ ‫لیموزی��ن به خاک امریکا باز ش��د‪ ،‬طولی نکش��ید‬ ‫که اس��تارت تولی��د یک نمونه داخل��ی از این مدل‬ ‫خودرو در امریکا زده ش��د‪ .‬شرکت کادیالیک برای‬ ‫نخستین بار اقدام به س��اخت یک دستگاه لیموزین‬ ‫ب��ر پای��ه خ��ودرو ‪ 30 Model‬خود ک��رد‪ .‬انجمن‬ ‫مهندس��ان خ��ودرو امری��کا‪ ،‬لیموزین را در س��ال‬ ‫‪ 1926‬تحت عنوان یک خودرو سرپوشیده با قابلیت‬ ‫جاگرفتن ‪ 3‬تا ‪ 5‬سرنشین به عالوه یک صندلی برای‬ ‫رانن��ده توصیف کردند‪ .‬در این تعریف در واقع ظاهر‬ ‫یک خودرو با ‪ 2‬در مدنظر قرار گرفته ش��ده اس��ت‬ ‫که یکی از س��مت راننده و از جلو اتومبیل به منظور‬ ‫سوار ش��دن رانن��ده و دیگری در س��مت دیگر و در‬ ‫انتهای اتومبیل به منظور سوارشدن شخصیت های‬ ‫اصلی تعبیه شده اند‪.‬‬ ‫در اوایل دهه س��وم از قرن بیس��تم‪ ،‬هالیوودی ها‬ ‫رابطه خوب��ی با لیموزی��ن برقرار کردن��د‪ .‬مالکیت‬ ‫ی��ک دس��تگاه از ای��ن خودروها توس��ط ‪Rudolf‬‬ ‫‪ Valentino‬جزو نخس��تین تمایالت نش��ان داد ه‬ ‫ش��ده توس��ط جامع��ه هن��ری امریکا به داش��تن‬ ‫تولد زیبای گنده‬ ‫خودروهای خاص بود‪.‬‬ ‫نخس��تین مرکز تعمی��رات لیموزین ها در س��ال‬ ‫‪ 1921‬و توس��ط ‪ James P. Carey‬در ش��هر‬ ‫نیوی��ورک افتت��اح ش��د‪ .‬ت��ا ان زمان البت��ه تعداد‬ ‫لیموزین ه��ای موجود در بازار چندان زیاد نبود ولی‬ ‫با توجه به تمای�لات بازار وجود یک چنین مرکزی‬ ‫در امریکا الزم بود‪.‬‬ ‫اولین لیموزین کشیده (‪)stretch limousine‬‬ ‫در س��ال ‪ 1928‬و در ‪ Ford Smith‬ارکان��زاس و‬ ‫توس��ط مدی��ر کمپان��ی ‪ Armbruster‬ب ه تولید‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1930‬ب��ه دالیل��ی مث��ل مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی ک��ه در دهه چه��ارم قرن بیس��تم که‬ ‫امریکا دامنگیر ان ش��د‪ ،‬صنعت ساخت لیموزین‬ ‫که یک صنعت لوکس به حس��اب می امد با کندی‬ ‫کمبود بودجه مواجه ش��د ولی در عوض استفاده‬ ‫از لیموزین ه��ای موجود در حمل ونقل مس��افران‬ ‫پروازی از هتل به فرودگاه و برعکس به شدت رواج‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫ت جمهوری در‬ ‫نخستین لیموزین مخصوص ریاس ‬ ‫امریکا در سال ‪ 1939‬یعنی درست در زمان شروع‬ ‫جنگ جهانی دوم توس��ط شرکت لینکولن و برپایه‬ ‫سری ‪ K‬این برند برای ُرز ِولت ساخته شد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ 80‬میالدی با توجه به رشد ب ه وجود امده‬ ‫بع��د از بحران های اقتصادی و جن��گ‪ ،‬حال وهوای‬ ‫لو نق��ل مجهزتر و‬ ‫جدی��د ان روزه��ا وس��ایل حم ‬ ‫مدرن تری را می طلبید‪.‬به دنبال این مس��ئله صنعت‬ ‫س��اخت لیموزین ه��ای جدید و نوی��ن در دهه ‪80‬‬ ‫دوباره کار خود را اغاز کرد و پا به بازار عرصه جدید‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫در ادام��ه ش��رکت کدی�لاک به عن��وان یک��ی از‬ ‫مانوره��ای تبلیغات��ی خ��ود همیش��ه از این جمله‬ ‫استفاده می کند که این شرکت سازنده خودروهای‬ ‫س��واری رئیس جمهور امریکاس��ت‪ .‬در سال ‪2009‬‬ ‫لیموزی��ن ‪ 18‬فوتی اختصاصی ب��اراک اوبامو با نام‬ ‫مس��تعار (جانور!) توسط این ش��رکت ساخته شد؛‬ ‫خودرویی که وزن هر در ان‪ ،‬با وزن یک در بوئینگ‬ ‫‪ 747‬برابری می کند!‬ ‫ یکشنبه‬ ‫کاهش جزئی سرعت‪ ،‬افزایش چشمگیر ایمنی جاده ای‬ ‫بنا ب��ه تحقیق جدید انجام ش��ده‪ ،‬کاهش ح��دود ‪ 32‬کیلومتر‬ ‫در س��اعتی محدودیت های س��رعت جاده ای می توان��د به منظور‬ ‫بهبود ایمنی خودروها اعمال ش��ود‪ .‬مطالعه ای که توس��ط موسسه‬ ‫‪ International Transport Forum‬ی��ا همان ‪ ITF‬انجام‬ ‫ش��ده ایمنی جاده ای ‪ 10‬کش��ور مختلف را بررسی کرده و به این‬ ‫نتیجه رسیده است که رابطه مستقیم و قوی ای بین سرعت و تعداد‬ ‫تص��ادف و فوتی ها وجود دارد‪ ITF .‬موسس��ه ای اس��ت که از نظر‬ ‫سیاست های حمل ونقل به عنوان یک اتاق فکر عمل می کند‪ .‬بنا به‬ ‫گفته این موسس��ه‪ ،‬یافته های جدید با فرمول عملی مورد استفاده‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫بازدید از تاسیس��ات ساخت پیشرانه خودرو جگوار‬ ‫لندروور ما را با چگونگی طراحی و ساخت پیشرانه ای‬ ‫مدرن اشنا می کند‪.‬‬ ‫هر فردی که گذرش به این تاسیسات بیفتد قطعاً به‬ ‫پیشرانه انجینیوم جگوار لندروور که در فضای بزرگ‬ ‫این کارخانه ‪ EMC‬قرار دارد خیره خواهد شد‪ .‬همه‬ ‫ما می دانیم پیشرانه از قطعات زیادی تشکیل شده اما‬ ‫دیدن میزان پیچیدگی فناوری بکار رفته در س��اخت‬ ‫ان گاهی اوقات ما را در زمان چرخاندن کلید استارت‬ ‫به فکر فرو می برد‪ .‬پیش��رانه های احتراق داخلی این‬ ‫روزها خیلی نظرات مثبتی را به خود جلب نمی کنند‬ ‫زی��را قوای محرکه الکتریکی غالباً به عنوان جایگزین‬ ‫این پیشرانه ها در اینده مطرح هستند؛ اما تا ان زمان‬ ‫پیش��رانه های احتراق داخلی به ایفای نقش اساس��ی‬ ‫خ��ود ادامه خواهن��د داد‪ ،‬س��رمایه گذاری ‪ 1‬میلیارد‬ ‫پون��دی جگ��وار لن��دروور در ‪ EMC‬ای��ن حرف را‬ ‫تایید می کند‪ .‬در ادامه با فرایند ساخت یک پیشرانه‬ ‫احتراق داخلی اشنا می شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹شبیه سازی رایانه ای‬ ‫ط��رح پای��ه پیش��رانه احت��راق داخل��ی بی��ش از‬ ‫‪ 100‬س��ال س��ن دارد اما هن��وز هم مهندس��ان به‬ ‫دنب��ال بهبود این فرمول هس��تند‪ .‬ان ها می توانند با‬ ‫اس��تفاده از نرم افزارهای قوی شبیه س��ازی همچون‬ ‫پکیج ‪ WAVE‬ری��کاردو طراحی ه��ای متفاوتی را‬ ‫در پیش��رانه بررس��ی نمایند‪ .‬این امر به مهندس��ان‬ ‫اج��ازه می دهد تا یک پیش��رانه مجازی را س��اخته و‬ ‫فاکتورهایی کلیدی همچون تعداد سیلندرها‪ ،‬حجم‪،‬‬ ‫قط��ر‪ ،‬نس��بت تراکم‪ ،‬تورب��و … را در نظ��ر بگیرند‪.‬‬ ‫نرم افزار موردنظر‪ ،‬بلوک هایی همچون توربوش��ارژر را‬ ‫می سازد و هر بلوک را می توان بهینه سازی کرد‪.‬‬ ‫ساخت یک پیشرانه مجازی فرایندی زمان بر بوده و‬ ‫نیازمند دخیل شدن تمامی حسگرها و فعال کننده ها‬ ‫اس��ت اما به مهندس��ان اجازه می دهد ت��ا عملکرد و‬ ‫مصرف سوخت پیش��رانه را قبل از ساخت نمونه های‬ ‫ابتدایی پیش بینی کنند‪ .‬با هزاران محاسبه سنگینی‬ ‫که انجام می ش��ود مخصوصاً در زمینه هایی همچون‬ ‫که در ان گفته می ش��ود هر یک درصد افزایش س��رعت متوس��ط‬ ‫باعث افزایش دو درصدی تصادفات منجر به جراحت‪ ،‬افزایش س��ه‬ ‫درصدی تصادفات منجر به فوت و ش��دید و افزایش چهار درصدی‬ ‫تصادفات منجر به فوت می ش��ود‪ ،‬مطابقت دارد‪ .‬این مطالعه نتیجه‬ ‫می گیرد کاهش اندک حداکثر س��رعت مجاز خودروها در جاده ها‬ ‫باعث کاهش قابل توجه ریس��ک تصادفات و فوتی ها خواهد ش��د‪.‬‬ ‫موسس��ه ‪ ITF‬توصیه می کند س��رعت باید در کل جاده ها کاهش‬ ‫یاب��د‪ .‬محققان پیش��نهاد می کنند محدودیت س��رعت در مناطق‬ ‫ش��هری و مسکونی ‪ 30‬و در مناطق جاده ای و بین شهری باید ‪50‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت کاهش یابد‪ .‬همچنین گفته ش��ده محدودیت‬ ‫سرعت ‪ 70‬کیلومتر در ساعتی در جاده های روستایی خوب خواهد‬ ‫بود اما پیش��نهادی برای حداکثر س��رعت خودروه��ا در بزرگراه ها‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬نتیجه گیری از مطالعه بدین ش��رح است‪ :‬به منظور‬ ‫کاهش ترومای جاده ای همچون فوتی ها و مجروحان‪ ،‬دولت ها باید‬ ‫کارهایی به منظور کاهش س��رعت در جاده ه��ا و تفاوت های بین‬ ‫س��رعت انجام دهند‪ .‬شاید ریسک یک تصادف تنها کوچک به نظر‬ ‫اید اما از نظر اجتماعی‪ ،‬زمانی که س��رعت مجاز خودروها کاهش‬ ‫می یابد ایمنی جاده ای به طور چشمگیری افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردین‪1397‬‬ ‫‪28‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 15‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تامین کنن��دگان به این بخش ام��ده و در ‪ 17‬بخش‬ ‫خط مونتاژ مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬مهار سیمی‬ ‫یکی از اخرین کارهایی اس��ت که انجام می ش��ود و‬ ‫پیش از اماده ش��دن پیش��رانه ب��رای ازمایش روغن‬ ‫داخل ان ریخته می شود‪.‬‬ ‫بررسی طراحی و ساخت پیشرانه جگوار لندروور‬ ‫دینامی��ک فرایند احت��راق‪ ،‬ای��ن نرم اف��زار نیازمند‬ ‫پردازش��گرهای بس��یار قوی رایانه ای برای انجام کار‬ ‫است‪ .‬زمانی که مهندس��ان عملکرد پیش بینی شده‬ ‫طراح��ی خ��ود را یافتند‪ ،‬س��پس می توانن��د برخی‬ ‫بلوک ها را تکمیل کرده و ببینند ایا این امر تاثیری در‬ ‫بهبود طراحی دارد یا خیر‪ .‬برای خانواده پیشرانه های‬ ‫انجینی��وم‪ ،‬ظرفیت ‪ 500‬س��انتی متر مکعبی در هر‬ ‫سیلندر به عنوان مقدار بهینه تعیین شده است‪ .‬این‬ ‫حجم همچنین توس��ط خودروسازان زیادی همچون‬ ‫ولوو و خانواده پیشرانه های درایو ‪ E‬مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬زمانی که کار شبیه س��ازی تمام ش��د زمان‬ ‫ازمایش نمونه های پیش تولیدی فرا می رسد‪.‬‬ ‫قلب تپنده گربه سیاه‬ ‫‹ ‹ماشین کاری‬ ‫تاسیس��ات پیش��رانه جگوار لندروور به سه بخش‬ ‫تقس��یم ش��ده اس��ت‪ :‬ماش��ین کاری‪ ،‬خ��ط مونتاژ‬ ‫بنزین��ی و خط مونت��اژ دیزلی‪ .‬بخش ماش��ین کاری‬ ‫مس��ئول دریافت بلوک خام‪ ،‬سر سیلندر و میل لنگ‬ ‫و ماش��ین کاری ان ه��ا ب��رای تولید قطع��ات دقیق‬ ‫موردنیاز اس��ت‪ .‬با قدم گذاشتن به سالن ماشین کار‬ ‫‹ ‹ازمایش‬ ‫می ش��ود و بلوک هایی ک��ه کوچک ترین نقصی دارند‬ ‫باید کنار گذاشته شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سر سیلندر‬ ‫س��ر س��یلندر نیز فرایند مش��ابهی را پش��ت سر‬ ‫می گذارد و ماش��ین کاری ان روی س��طوحی صورت‬ ‫می گیرد تا سوپاپ ها و س��ایر اجزا به خوبی روی ان‬ ‫قرار گیرند‪ .‬وجود موازی کاری های زیاد در این بخش‬ ‫نیز جالب توجه اس��ت‪ .‬اگر یک ماشین دارای مشکل‬ ‫باش��د خط می تواند با ماش��ین های مشابهی در خط‬ ‫دیگر ادامه یابد؛ لبته س��رعت تولید به نوعی کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹میل لنگ‬ ‫‹ ‹ازمایش های تاییدی‬ ‫پیش��رانه های پروتوتایپ به تع��داد کم و به منظور‬ ‫تایید کردن کانس��پت شبیه س��ازی ش��ده و پیش از‬ ‫اماده ش��دن برای تولید انبوه س��اخته می شوند‪ .‬این‬ ‫پیشرانه ها نش��ان دهنده “قصد تولید” هستند یعنی‬ ‫انعکاس��ی از نمون��ه تولی��دی نهایی می باش��ند‪ .‬این‬ ‫اخرین ش��انس ب��رای ایجاد تغییرات کوچک اس��ت‬ ‫زیرا زمانی که تولید انبوه کلید بخورد ایجاد تغییرات‬ ‫بسیار هزینه بر خواهد بود‪ .‬پیشرانه های پیش تولیدی‬ ‫همچنین س��اعات زیادی را در داینامومتر پیش��رانه‬ ‫و پیش از کس��ب تاییدی��ه نهایی ب��رای تولید انبوه‬ ‫می گذرانند‪.‬‬ ‫کارکنان کمی را خواهید دید‪ .‬خطوط ماش��ین کاری‬ ‫بس��یار خودکار و رباتیک بوده و انسان تنها به عنوان‬ ‫س��وپروایزر حضور دارد‪ .‬این بخش همچنین بس��یار‬ ‫تمیز است و از تاسیسات تولید پیشرانه سنتی بسیار‬ ‫فاصل��ه دارد‪ .‬در ادامه به فرایند ماش��ین کاری برخی‬ ‫قطعات اصلی پیشرانه می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بلوک‬ ‫بل��وک الومینیوم��ی پیش��رانه انجینی��وم ب��رای‬ ‫پیش��رانه های بنزینی و دیزلی یکس��ان است‪ .‬یکی از‬ ‫اولین فرایندها از ‪ 23‬فرایندی که انجام می شود حک‬ ‫کردن لیزری ش��ماره پیش��رانه روی بلوک به منظور‬ ‫هویت بخشی به ان اس��ت‪ .‬یک ازمایش نشتی روی‬ ‫منافذ نیز صورت می گیرد ت��ا در صورت وجود ترک‬ ‫در دیواره سیلندرها سریعاً تشخیص داده شود‪ .‬دلیل‬ ‫انج��ام این کار ان اس��ت که در زمان فش��ار خطوط‬ ‫فوالدی‪ ،‬ف��والد باید کل دیواره بل��وک خام را لمس‬ ‫کند‪ .‬در غی��ر این صورت نق��اط داغ می توانند طول‬ ‫عمر بلوک را کم کنند‪ .‬به منظور س��ازگاری خطوط‬ ‫ف��والدی‪ ،‬بلوک ها باید به مدت نیم س��اعت تا ‪200‬‬ ‫درجه س��انتی گراد داغ شوند تا پیش از فشار خطوط‬ ‫فوالدی داخل ان ها بس��ط یابند‪ .‬بلوک سپس خنک‬ ‫می ش��ود تا اس��تحکام و جای گیری مناسب خطوط‬ ‫ف��والدی تضمین گ��ردد‪ .‬تمام��ی فرایندهای صورت‬ ‫گرفته توس��ط تجهیزات اندازه گیری دقیق بررس��ی‬ ‫صنعت برند‬ ‫میل لنگ یک قطعه اساسی بوده و در اینجا صحبت‬ ‫از فواص��ل میکرونی اس��ت‪ .‬میل لن��گ از حالت خام‬ ‫خش��ن تا فرایند نهایی باالنس می شود تا حفره های‬ ‫دو طرف ش��فت در محل صحیح قرار گیرند‪ .‬س��پس‬ ‫یاتاقان ه��ا با قرار گرفتن حدود ‪ 10‬ثانیه ای در مایعی‬ ‫مخصوص با دمای ‪ 1000‬درجه سانتی گرادی سخت‬ ‫می شوند و سپس سریعاً وارد اب سرد می شوند‪ .‬پس‬ ‫از این فرایند‪ ،‬ماش��ین کاری انجام ش��ده و چرخ دنده‬ ‫ش��فت که باالنس ش��ده در جای خود قرار می گیرد؛‬ ‫اکنون زمان باالنس نهایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مونتاژ‬ ‫برخ�لاف تاسیس��ات ماش��ین کاری رباتیک‪ ،‬خط‬ ‫مونتاژ بسیار به دستان کارمندان بستگی دارد‪ .‬بلوک‬ ‫روی دس��تگاه های حمل کننده پیش��رانه قرار داشته‬ ‫و فرایند ب��ه پیش می رود‪ .‬هر دس��تگاه حمل کننده‬ ‫فرکانسی رادیویی دارد که مشخصات دقیق پیشرانه‬ ‫را ضبط کرده اس��ت‪ .‬این امر به کارمندان خط مونتاژ‬ ‫اجازه می دهد تا در هر ایس��تگاه قطعات درس��ت را‬ ‫روی پیشرانه ببندند‪ .‬اکثر قطعات نصب شده از سوی‬ ‫ایا کار خواهد کرد؟ این بزرگ ترین س��وال اس��ت‬ ‫زیرا در زمان حمل پیشرانه به تاسیسات نهایی تولید‬ ‫خودرو نمی توان ان را امتحان کرد‪ .‬به منظور تضمین‬ ‫موفقیت‪ ،‬ازمایش های پیش رو انجام می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمایش سرد‬ ‫تک تک پیشرانه ها در ازمایش سرد شرکت می کنند‬ ‫و واژه “سرد” به این موضوع اشاره می کند که پیشرانه‬ ‫در واقع کار نمی کند‪ .‬ازمایش تشخیصی برای بررسی‬ ‫تمامی حس��گرها و فعال کننده ها اس��تفاده می شود‪.‬‬ ‫ازمایش های کمپرس نیز به همراه بررسی های بصری‬ ‫انجام می ش��وند‪ .‬زمانی که پیشرانه تایید شد جگوار‬ ‫لندروور از نصب ان روی خودرو مطمئن می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمایش کارکرد داغ‬ ‫این ازمایش اس��تارت پیش��رانه را بررسی می کند؛‬ ‫هیچ فشاری روی پیش��رانه همچون فشارهای زمان‬ ‫ازمای��ش روی داینامومتر وجود ن��دارد‪ .‬بنا به گفته‬ ‫جگوار لندروور‪ ،‬این ازمایش در زمانی که تاسیس��ات‬ ‫تازه افتتاح ش��ده بود روی تمامی پیش��رانه ها انجام‬ ‫می ش��د ام��ا از انجایی که می��زان اطمینان ازمایش‬ ‫سرد در تشخیص مش��کل ها باال رفته هم اکنون تنها‬ ‫چند پیش��رانه در روز ازمایش کارک��رد داغ را انجام‬ ‫می دهند‪ .‬برخی پیش��رانه ها هنوز هم با حداکثر فشار‬ ‫در تاسیس��ات داینو ازمایش می شوند تا برخی موارد‬ ‫عملکردی ان ها تایید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال‬ ‫نتیجه نهایی این اس��ت که پیشرانه ها به تاسیسات‬ ‫مونتاژ خودرو در برومویچ‪ ،‬هیل وود و سولیهال انتقال‬ ‫می یابند تا روی طیف وس��یعی از خودروها‪ ،‬از جگوار‬ ‫‪ XE‬گرفته تا رنجروور والر نصب شوند‪.‬‬ ‫بار دیگر که می خواهید کلید را چرخانده و پیشرانه‬ ‫را بی��دار کنی��د‪ ،‬کمی ب��ه تالش های هوش��مندانه‬ ‫مهندسان در ساخت این قلب اهنین نیز فکر کنید‪.‬‬ ‫موتورسیکلت ‬ ‫موتورسیکلت هایی که در سال ‪ 2018‬عرضه می شوند‬ ‫هیچ ف��ردی طرفدار قوانین ی��ورو ‪ 4‬جدید برای‬ ‫موتورس��یکلت ها نبوده اما خب امسال با نمونه های‬ ‫جدیدی روبرو خواهیم شد زیرا سازنده باید بتوانند‬ ‫خود را ب��ا قوانین االیندگی جدی��د تطبیق دهند‪.‬‬ ‫موتورسیکلت سازان مش��هور جهان در سال ‪2017‬‬ ‫اق��دام به رونمای��ی از برخی بایک ه��ای فوق العاده‬ ‫برجسته کرده اند که امسال وارد بازار خواهند شد‪.‬‬ ‫این ش��ما و این هم مهم ترین موتورسیکلت هایی‬ ‫که در سال جاری وارد بازار خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوکاتی پانیگل ‪V4‬‬ ‫بایک های اس��پورت معدودی امس��ال وارد بازار‬ ‫خواهند ش��د ام��ا دوکاتی با محص��ول جدید خود‬ ‫یعنی پانی��گل ‪ V4‬جور همه را خواهد کش��ید‪ .‬ما‬ ‫این موتورس��یکلت را در پیس��ت ران��ده ایم و البته‬ ‫نسخه اس��پورت ان هم در ازمایش حاضر بوده و به‬ ‫سادگی می توان گفت که تنها نمونه های مسابقه ای‬ ‫می توانند یک دور پیس��ت را س��ریع تر از ‪ V4‬طی‬ ‫کنند‪ .‬هنوز هم پیشرانه بسیار قوی ‪ V4‬جذاب ترین‬ ‫جنبه این موتورس��یکلت می باشد‪ .‬اگر رقیبی بتواند‬ ‫در جاده یا پیست به پانیگل ‪ V4‬نزدیک شود قطعاً‬ ‫شگفت زده خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاوازاکی ‪SX H2‬‬ ‫محص��ول جدی��د کاوازاکی نی��ز قواعد ب��ازی را‬ ‫تغیی��ر خواه��د داد‪ .‬روح ‪ ZZ-Rs‬قدیم��ی در این‬ ‫موتورس��یکلت دمیده ش��ده و کاوازاکی گفته ‪H2‬‬ ‫‪ SX‬ح��د نهایی کالس خود خواهد بود و پیش��رانه‬ ‫سوپرشارژردار ش��ما را در یک چشم به هم زدن از‬ ‫شهری به ش��هر دیگر خواهد رس��اند‪ .‬به این مورد‬ ‫باید موقعیت س��واری راحت‪ ،‬حفاظ های باد زیاد و‬ ‫تجهیزات الکترونیکی را نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا گلد وینگ‬ ‫این گروه خشن‬ ‫گلد وینگ جدید هوندا ما را به شدت هیجان زده‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬هر بار که با این موتورس��یکلت روبرو‬ ‫ش��ده ایم لبخند رضایتی بر لبانمان نقش بس��ته و‬ ‫همیش��ه به بهترین بودن ان اذعان داشته ایم‪ .‬گلد‬ ‫وینگ به س��رعت ‪ SX H2‬نخواهد توانس��ت شما‬ ‫را از ش��هری به ش��هر دیگر ببرد اما قطعاً محصولی‬ ‫لوکس تر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاوازاکی ‪ Z900RS‬کافه ریسر‬ ‫ما واقعاً خواهان دیدن این موتورسیکلت هستیم‪.‬‬ ‫ما هرگز احس��اس واقعی یک موتورسیکلت رترو را‬ ‫درک نکرده ایم اما کاوازاکی ش��رکتی متفاوت است‬ ‫ک��ه واقعاً ما را به خود جذب می کند‪ .‬صفحه نمایش‬ ‫کوچ��ک و رن��گ بدنه س��بز ای��ن موتورس��یکلت‬ ‫خیال انگیز بوده و نوارهای س��فیدرنگ به کار رفته‬ ‫هماهنگ��ی فوق العاده ای با کلیت ‪ Z900RS‬دارند‪.‬‬ ‫همچنین شاهد موقعیت سواری اسپورت و سیستم‬ ‫ترمز بسیار قوی ان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کی تی ام ‪ 790‬دوک‬ ‫از نظ��ر ما این موتورس��یکلت قطع��اً جذاب ترین‬ ‫بایک س��ال ‪ 2018‬است‪ .‬ما مدل ‪ 690‬دوک را قب ً‬ ‫ال‬ ‫ازمایش کرده و عاش��ق وزن کم و پیشرانه قوی ان‬ ‫ش��ده ایم‪ .‬انتظار داریم م��دل ‪ 790‬حتی بهتر از ان‬ ‫باش��د و به لطف پیشرانه بزرگ تر بیش از قبل ما را‬ ‫شیفته خود نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪F850GS‬‬ ‫‪ F800GS‬در سال ‪ 2016‬به طور کامل عقیده ما‬ ‫درباره موتورسیکلت سواری را تغییر داد و هم اکنون‬ ‫شدیدا ً منتظر راندن مدل جدید ‪ F850GS‬هستیم‪.‬‬ ‫این موتورس��یکلت برای سال ‪ 2018‬کام ً‬ ‫ال دگرگون‬ ‫شده و تنها رینگ های ‪ 21‬اینچی جلو و نام ‪ GS‬ان‬ ‫با مدل قبلی یکسان است‪.‬‬ ‫حالت های س��واری بهبود یافت��ه‪ ،‬صفحه نمایش‬ ‫‪ ،TFT‬سیستم تعلیق‪ ،‬شاسی و پیشرانه مثال زدنی‬ ‫بوده و قول تجربه ای لذت بخش چه در روی اسفالت‬ ‫و چ��ه در محیط های خارج از جاده را می دهد‪ .‬فکر‬ ‫می کنیم نس��خه رالی این موتورسیکلت نیز جذاب‬ ‫از کار دربیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹یاماها ‪Niken‬‬ ‫بی صبران��ه منتظ��ر دریاف��ت بازخورده��ای این‬ ‫موتورس��یکلت هستیم‪ .‬ما نسخه س��ه چرخ مشابه‬ ‫را قب�ل ً‬ ‫ا رانده ایم اما این تجربه هرگز با پیش��رانه ای‬ ‫به قدرت نس��خه ‪ 900‬سی سی یاماها نبوده و البته‬ ‫ب��ه این تجربه بای��د حس اعتماد به نفس��ی را هم‬ ‫اضاف��ه کرد ک��ه برای برخی افراد حیاتی اس��ت‪ .‬به‬ ‫خوبی اگاه هس��تیم که این یک انحراف رادیکال از‬ ‫محص��والت عادی بوده اما اگر افراد بیش��تری را به‬ ‫خرید موتورس��یکلت ها ترغیب کن��د قطعاً می تواند‬ ‫موتورسیکلت مهمی برای همه ما باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کی تی ام ‪ 790‬ادونچر‬ ‫بل��ه می دانیم که این بایک ب��ه زمان حاضر تعلق‬ ‫ن��دارد اما خب عرضه خواهد ش��د و م��ا درباره ان‬ ‫هیجان زده هس��تیم‪ .‬از نظر ما هیچ موتورس��یکلتی‬ ‫احساس خاص ادونچر را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوکاتی ‪ 959‬پانیگل کورس‬ ‫علیرغم هیجان��ی که درب��اره ‪ V4‬پانیگل جدید‬ ‫داریم اما شاید این موتورسیکلت لذت بخش تر باشد‬ ‫و ترکیب فوق الع��اده ای از توازن دوکاتی را در خود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫مطبوعات‪ :‬تهران ‪ 5‬برابر ظرفیت خودرو دارد‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ یکشنبه ‪ 26‬فروردین‪28 1397‬رجب ‪ 15 1439‬اوریل‪ 2018‬سال اول شماره‪11‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده ‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪:‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫خرید خودروی بی کیفیت به خاطر توان‬ ‫مالی پایین‬ ‫دکتر بش�ر حق‪ -‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬در خصوص شعار سال ‪ 97‬که‬ ‫"حمایت از کاالی ایرانی" باید گفت حمایت از کاالی ایرانی نگرش بس��یار خوبی‬ ‫اس��ت و این شعار نه تنها در صنعت خودرو بلکه در همه صنایع کشور قابل تحقق‬ ‫و دستیابی است به شرط اینکه تک تک ما به این شعار باور داشته و معتقد باشیم‬ ‫که می توانیم‪.‬از این رو برای تحقق ش��عار « حمای��ت از کاالی ایرانی « باید بیش‬ ‫از پیش به ارتقای کیفیت خودروها توجه کنیم و خودروس��ازان و قطعه س��ازان‬ ‫بهب��ود کیفیت را در راس امور خود قرار دهند‪ .‬با این حال کیفیت خودروها رابطه‬ ‫مس��تقیم با کیفیت قطعات دارد و با وجود استفاده از قطعات نامرغوب چینی در‬ ‫تولید خودروها نباید انتظار کیفیت مناس��ب را داشته باشیم و چنانچه بخواهیم‬ ‫در تولید خودروها همچنان از قطعات بی کیفیت چینی اس��تفاده کنیم کیفیت‬ ‫خودروه��ا نامطلوب باقی خواه��د ماند و ادامه این وضعی��ت و نارضایتی مردم از‬ ‫کیفی��ت خودروهای تولی��د داخل موجب روی اوردن م��ردم به خرید خودروی‬ ‫خارجی خواهد ش��د‪ .‬از طرفی در خصوص افزایش تعرفه خودروها در س��ال ‪96‬‬ ‫باید گفت که افزایش تعرفه ها به ش��رطی می تواند به تحقق ش��عار امسال کمک‬ ‫کند که خودروهای داخلی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند‪ ،‬ابتدا باید کیفیت‬ ‫خودروهای تولید داخل را بهبود بخش��ید و س��پس برای حمایت از تولید داخل‬ ‫تعرف��ه خودروهای واردات��ی را افزایش داد تا مردم خودرویی که می خرند نه تنها‬ ‫قیمت مناس��بی داشته باشد بلکه از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار باشد‪ ،‬نه اینکه‬ ‫چ��ون مردم توان خرید خودروی باکیفیت را ندارند مجبور به خرید خودروی بی‬ ‫کیفیت ولی ارزان قیمت ش��وند ‪ .‬این در حالی اس��ت که در سال ‪ 97‬مسئولین در‬ ‫بحث کیفیت باید تاکید زیادی داش��ته باش��ند و البته م��ردم نیز نباید کاالی بی‬ ‫کیفیت و نا مرغوب را خریداری نمایند‪ ،‬هر چند با شرایط فعلی قدرت خرید مردم‬ ‫کاهش یافته است اما مردم باید سعی کنند کاالهایی که کیفیت مطلوب و قیمت‬ ‫مناسب دارند را خریداری نمایند‪ .‬همچنین با توجه به الزام استانداردهای ‪ 85‬گانه‬ ‫افزایش اس��تانداردها قدم مثبتی است که در صنعت خودرو برداشته شده است و‬ ‫امیدواریم سازمان استاندارد خیلی جدی این مسئله را پیگیری نماید و از مواضع‬ ‫خود کوتاه نیاید تا از این طریق به تحقق شعار امسال جامه عمل پوشانده باشد‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!